Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Indo Script Raksha Trust
Indo Script Raksha Trust
collection
86
ITEMS
7,547
VIEWS
Nov 27, 2021 Indo Scripts Raksha Trust
collection

eye 7,547

Digitized Books and Manuscripts.
Topics: Rare Books, Manuscripts, Sanskrit, Kannada, Telegu
Ajit Gargeshwari Favorites
collection
0
ITEMS
1
VIEWS
Mar 1, 2021
collection

eye 1

Ajit Gargeshwari Favorites
Topic: favorites
Karnataka Samskrita University
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 1,156

favorite 5

comment 0

Vyakarna Tattva Prakasha Swami Ram Narayan Das Shastri 1948 (SL)
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 352

favorite 2

comment 0

Vivarna Udyota Bhashya Pradipa Vyakhya by Nagesa Bhatta Raja Rajeswari Press
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 797

favorite 2

comment 0

Upanishad Hindi Arya Bhashya Deva Dutta Sharma Volume 2 1910
Topics: Sanskrit, Upanishads
Karnataka Samskrita University
Feb 24, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 1,220

favorite 6

comment 0

Upanishad Marathi Artha Vyakhya Bhauji Daptari K.L. Purva Ardha (Marathi)
Topics: Sanskrit, Upanishads, Marathi Translation
Karnataka Samskrita University
texts

eye 384

favorite 3

comment 0

Sanskrit, Dhrama Shastra
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 22, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 412

favorite 2

comment 0

Smriti Saroddhara of Visvambara Tripati Ed. Mangal Misra Chowkambha 1911
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Taittiriya Upanisad Vanamala Akhyaya Vyakhya Achuta Krishnananda Tirtha Ed. Ramaswami Sastri G. Sri Vani Vilas Press 1913
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
texts

eye 398

favorite 5

comment 0

Svetasvatara Upanishad Sanskrit & Hindi Vyakhya Tulasi Ram 1902 (Arya Samaj)
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
texts

eye 227

favorite 3

comment 0

Siksa Sangraha of Yagnavalkya and Others Yugal Kisora Vyasa Braj B. Das & Co. 1889
Topics: Sanskrit, Veda, Vedanga, Siksa
Karnataka Samskrita University
texts

eye 215

favorite 2

comment 0

Smriti Kaustubha Ananta Bhatta Tithi Samvatsar & Asouch Didhiti Ed. Vasudeva Sharma
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 19, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 288

favorite 3

comment 1

Smriti Saroddhara of Visvambara Tripati Ed. Mangal Misra Chowkambha 1911
( 1 reviews )
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 314

favorite 6

comment 0

Siksa Adi Veda Shad Anga Wasudeva Paniskara, Krishna Bhatta Nirnaya Sagar Press 1915
Topics: Sanskrit, Veda, Vedanga, Siksa
Karnataka Samskrita University
texts

eye 228

favorite 2

comment 0

Shrauta Pada Artha Nirvachana Visvanath Shastri Revised Probhu Datt Agni Hotri 1916
Topics: Sanskrit, Veda, Kosa, Dictionary
Karnataka Samskrita University
texts

eye 389

favorite 2

comment 0

Saunuka's Pratisakhya of Rigveda With Uvata Bhashya Yugala Kisora Vyaysa Fasc 1 Braj B Das & Co 1894
Topics: Sanskrit, Veda, Vedanga
Karnataka Samskrita University
texts

eye 209

favorite 0

comment 0

Saraswati Vilasa of Prataparudra Deva (Vyavahara Khanda) Ed. Shama Sastri R. University of Mysore 71 1927
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 19, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 270

favorite 0

comment 0

Satvata Samhita Anantha Chariar P.B. 1902
Topics: Sanskrit, Darshana, Vaishnavism, Pancharatra
Karnataka Samskrita University
Feb 19, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 244

favorite 3

comment 0

Shastra Artha  Frirozabad  Arya Samaj with Jainas Vaidika Yantralaya Ajmir
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
texts

eye 710

favorite 3

comment 0

Rik Tantra Surya Kant Shastri (A Pratisakhya on the Samaveda) Surya Kanta Shastri 1933
Topics: Sanskrit, Veda, Vedanga
Samskara Ratnamala of Mahadev Somyaji Dikshit Ed. Wasudeva Laxman Shastri , Shankar Dikshit Anna Dikshit  Tapaskar Dhavad Nirnaya Sagar Press 1924
Topics: Sanskrit, Dhmara Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 19, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 508

favorite 5

comment 0

Sanskrit Vakya Prabodha Dayananada Saravati Vaidika Yantralaya Ajmir
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Samaya Mini Pura High Court Vedanta Enquiry Civil Suit Fifth Issue Judgement Swamy Staya Dhya Tirtha (Dvaita Polemics)
Topics: Sanskrit, Darshna, Dvaita, Polemics
Parashara Smriti Vidva Manchara of Vinayaka Dharmadhikari Ed. Nageshwara Panta Shastri Fasc 1 Pages 1- 128  E.J. Lazarus & Co. 1918
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Parashara Smriti Vidva Manchara of Vinayaka Dharmadhikari Ed. Nageshwara Panta Shastri  Fasc 3 Pages 257- 426  E.J. Lazarus & Co. 1918
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 15, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 212

favorite 1

comment 0

Nirnaya Amruta Tallatanatha Pandita Venkateswara Steam Press 1895
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Feb 15, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 248

favorite 1

comment 0

Naradiya Siksa Sama Veda Ed. Satyavrata 1890
Topics: Sanskrit, Veda, Vedanga, Siksa
Karnataka Samskrita University
Feb 15, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 399

favorite 3

comment 0

Matruka Vilasa Compiled by Vamshidhara Pandey Venkateswara Steam Press 1896
Topics: Sanskrit, Darshana, Tantra
Mandala Brahanopanisad With A Commentary Alladi Mahadeva Shastri Rangacharya R. University of Mysore 10, 1899
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
Feb 15, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 494

favorite 2

comment 0

Maha Narayana Upanishad With Dipika of Narayana  Jacob G.A. Bombay Sanskrit Series 35,  1888
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
Feb 15, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 392

favorite 5

comment 0

Kena Upanishad Bhashyas of Shankara & Ramanuja Sridhar Shastri Pathak 1919
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
texts

eye 261

favorite 1

comment 0

Isa Adi Dasa Upanishads  Vishvanatha Vaidya P. Nirnaya Sagar Press 1932 (Mula Matra)
Topics: Sanskrit, Darshana, Upanishads
Karnataka Samskrita University
Feb 14, 2021 Ajit Gargeshwari
texts

eye 159

favorite 0

comment 0

Hyderabad Shastra Artha Veda Praksha Volume 7 Issues 3,4 & 5
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
texts

eye 245

favorite 2

comment 0

Gobhilya Grahya Sutra Commentary Bhatta Narayana Ed. Chintamani Bhattacharya 1936
Topics: Sanskrit, Vedas, Grahya Sutra
Karnataka Samskrita University
May 23, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 125

favorite 1

comment 0

Dharma Sastras Manmath Nath Dutta Vol 1 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 203

favorite 2

comment 0

Divakar Praksa Dharma Divakra Ka Uttara to Dharma Divakra of Baladev Prasad (Arya Samaj)
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
texts

eye 154

favorite 2

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 22, 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 105

favorite 3

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 25, 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 114

favorite 1

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 24, 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 89

favorite 1

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 23, 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 150

favorite 2

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 21, 1907
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
May 23, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 536

favorite 7

comment 0

Bruhadarnyaka Upanisad  Hindi Arya Bhashya Siva Shankar Sharma 1917
Topics: Sanskrit, Upanishads
Karnataka Samskrita University
May 23, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 224

favorite 1

comment 0

Dharma Sastra Sangraha Jivananda Vidyasagara 1876
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 105

favorite 2

comment 0

Dharma Sastra Text & translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 21, 1907 alt
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Dharma Sastra Text & Translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 19, 1907
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 74

favorite 1

comment 0

Dharma Sastra Text & Translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 17, 1907
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 94

favorite 2

comment 0

Dharma Sastra Text & Translation of The Twenty Samitas Manmatha Nath Dutt Part 18, 1907
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Chatura Vinsati Mata Sangraha Of Bhattoji Dikshit (Chatur Vimashati) Ed. Devi Datta Rajuli Fasc 1 Upto Pages 180 Chowkambha 1908
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 534

favorite 7

comment 0

Chandogya Upanishad Hindi Bhashya Shiva Shankara Sharma Vaidika Yantralaya Ajmir
Topics: Sanskrit, Upanishads
Karnataka Samskrita University
texts

eye 174

favorite 2

comment 0

Boudhayana Dharma Sutra Commentary of Govind Swamy Srinivasacharya L. University of Mysore 34 1907
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
texts

eye 135

favorite 1

comment 0

Bramochhedana Swamy Dayanda Sarswati Reply to Request of Raja Shiva Prasad Vaidika Yantralaya Ajmir
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
May 23, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 130

favorite 0

comment 0

Bruhadarnyaka Upanisad Vishvanatha Vaidya P. Nirnaya Sagar Press (Mula)
Topics: Sanskrit, Upanishads
Bhranti Nivarana Swamy Dayandas Reply to Veda Bhashya of Mahesh Chandra Veda Ratna et all Hindi Prabnadha of Yagna Datta Shastri Vaidika Yantralaya Ajmir 1891
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Asvalayana Grahya Sutra Gragya Narayna Vritti, Karika of Bhatta Kumarila Swamy Ed. Wasudeva Laxman Shastri Paniskara, Bhavani Shankar Sharma Sukhasthankar 1903
Topics: Sanskrit, Vedas, Grahya Sutra
Asvalayana Sutra Prayoga Dipika Machana Charya Bhatta Ed. Somantha Upadhyaya Fasc 1 Upto Pages 96 Chowkambha (No. 132) 1917
Topics: Sanskrit, Vedas, Grahya Sutra, Puja, Mantras
Karnataka Samskrita University
Mar 14, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 245

favorite 2

comment 0

Arya Yantri & Darshayitru Issue 1 1903 Arya Samaj
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
Mar 14, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 178

favorite 1

comment 0

Arya Yantri & Darshayitru Issue 2 1904
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
texts

eye 139

favorite 1

comment 0

Arya Dharma Prakasika Mandikal Rama Sastri  Goverment Press Mysore 1890 (Modern Work)
Topics: Sanskrit, Modern Work
Karnataka Samskrita University
texts

eye 104

favorite 2

comment 0

Arya Dharma Bodhini Aryan Religious Instructructor A Sanskrit Poem by Shiva Sankara Pandya (Modern Work)
Topics: Sanskrit, Modern Work
Aitereya Upanisad Bhashya Madhvacharya Aitareya Upanishad Bhashya Ratna Mala Srinvasa Tamrapani Ed Krishnacharya T.R 1908
Topics: Sanskrit, Upanishads, Dvaita Vedanta
Karnataka Samskrita University
Mar 14, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 296

favorite 2

comment 0

Apastamba Dharma Sutra Ujwala Haradatta Ed. Halasyanatha Sastri R. 1896
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Anu Bramochhedana Bhim Sen Sharmas Reply to Second Request of Raja Shiva Prasad Vaidika Yantralaya Ajmir 1898
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Karnataka Samskrita University
Mar 14, 2020 Ajit Gargeshwari
texts

eye 101

favorite 0

comment 0

Aitereya Upanisad  Mula Ed. Publisher Unknown
Topics: Sanskrit, Upanishads
Agra Shastra Artha on Bhim Sen Sharmas Matru Sharaddha Held on 19 To 21 February 1901 AD, Printed at Swami Press, Meerut 1901 ( Arya Samaj)
Topics: Sanskrit, Arya Samaj
Vaiyakarana Bhusana Sara of Kaunda Bhata Darpana Hari Vallabha Prabha Bala Krishna Pancholi  Ed. Tarkeswar Sharma Chaturvedi 1947
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Vishama Pada Vakya Vrutti Laghu Shabda Indu Shekhara Vykahya Ed. Narayan Shastry Raja Rajeswari Mudranalaya 1896
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 1,000

favorite 9

comment 0

Siddhanta Kaumudi Bala Manorama Vasudeva Dikshit Sankara Rama Sastry C. Purva  Bhaga 1929
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 662

favorite 9

comment 0

Siddhanta Kaumudi Bala Manorama Vasudeva Dikshit Sankara Rama Sastry C. Uttara Bhaga 1929
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Tattva Bodhini Gyanendra Saraswati on Siddhanta Kaumudi Ed. Narayan Shastri Patawardhan (Purva Ardha) Raja Rajeswari Mudrana 1897
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Tattva Bodhini Gyanendra Saraswati & Subodhini Jaya Krishnaon Siddhanta Kaumudi (Uttra Ardha) Ed. Unknown (Missing Pages Cover Pages1-3) Chowkambha
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 319

favorite 4

comment 0

Siddhanta Kaumudi Parisista Sangaraha Guru Prasad Shastri  (Kārakānto Bhāgaḥ) 1931
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 959

favorite 4

comment 0

Shukla Yajus Shakiya Karama Khanda Ed. Anna Shastri Vare Nirnaya Sagar Press 1921
Topics: Sanskrit, Dhmara Shastra, Puja, Mantras, Vedas
Karnataka Samskrita University
Dec 22, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 149

favorite 0

comment 0

Shakaha Nyaya Nirnaya Kuchi Maanura Panchagni Shastri 1912
Topics: Sanskrit, Vedas
Shanti Ratna Kamalkara Bhatta Ed. Raoji Shridhar Gondhalekar jagaddhicchetu Chapanalaya 1890 (Incomplete Upto Pages138)
Topics: Sanskrit, Dhmara Shastra, Puja, Mantras
Sarasvata Vyakarna Three Vrutti of Anubhuti Svarupacharya Subodhika Chandrakirti Ed. Siva Datt Kudal, Wasudev Laxman Shastri Paniskar Nirnaya Sagar Press 1926
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 1,357

favorite 9

comment 0

Samskara Kaustubha Anata Deva Ed. Wasudeva Lakshmana Shastri Paniskar Nirnaya Sagar Press 1916
Topics: Sanskrit, Dhmara Shastra, Puja, Mantras
Karnataka Samskrita University
Dec 21, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 212

favorite 4

comment 1

Sanksepa Dana Chandrika Ed. Unknown
( 1 reviews )
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Dec 21, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 310

favorite 2

comment 0

Sabda Sakti Prakasika Javanad Vidyasagar 1872
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Nyaya, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 927

favorite 11

comment 0

Sanskrit Sabdavali Narasimhacharya R. Department of Public Instruction Mysore 1929
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar, Sanskrit Learning
Karnataka Samskrita University
Dec 21, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 1,040

favorite 10

comment 0

Sabda Manjari Rajagopala Sarma S.
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar, Sanskrit Learning
Karnataka Samskrita University
Dec 21, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 994

favorite 9

comment 0

Sabda Manjari Sankara Rama Sastri C. Bala Manorama Press 1948
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar, Sanskrit Learning
Karnataka Samskrita University
texts

eye 302

favorite 3

comment 0

Sabda Indu Shekara, Chandrakala Vykahya on Sabda Indu Shekara of Bhairava Misra Ed. Unknown (Cover Pages Missing)
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Ritumati Vivaha Vidhi Nishedha Pramanani Collection of Authorities Against Post Puberty Marraige Swami Nath Aiyar R. 1912
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra, Dhrama Shastra
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 171

favorite 1

comment 0

Uttara Paksavali (Vyakarna) Chowkambha 1911
Topics: Sanskrit, Vyakarana, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 177

favorite 1

comment 0

Purushartha Mimamsa Subrahmanya Sastri K. 1927
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra
Prauda Manorama Bhattoji Dikshit with Laghu Sabda Ratna Hari Diksita with Bharavi of Bhairava Mishra, Bhava Prakasaof Vidyanatha Payagunde Ed. with Sarala Gopal Shastri Nene (Pages 1-504) Chowkambha 1939
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 292

favorite 2

comment 1

Purva Paksavali ( Vyakarna) Chowkambha 1931
( 1 reviews )
Topics: Sanskrit, Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Prauda Manorama Bhattoji Dikshit with Laghu Sabda Ratna Hari Diksita Ed. Rama Sastri Manavalli,,Gangadahara Shastri Volume 2 (Pages 545 To 781) Braj B. Dass & Co. 1888
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
texts

eye 295

favorite 5

comment 0

Parishkara Darpana with Sastra Kala Venimadhava Shukla Ed. Raja Narayana Shukla Chowkambha 1934
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Prakruta Prakasa Vararuci with Manorama of Bhamha  Ed. With Tippani Udaiya Rama Shastree Darbal Chowkambha 1920
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar, Prakrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 256

favorite 2

comment 0

Parama Laghu Manjusa Nagesa Bhatta Ed & Publisher Unknown (Cover, Pgs 1 & 2 Missing)
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 440

favorite 7

comment 0

Panini Vyakarana Vada Ratna Surya Narayan Shukla Part 1 Chowkambha 1930
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 395

favorite 5

comment 0

Panini Parisista Devendra Kumar Dacca City Library 1916
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 20, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 305

favorite 4

comment 0

Panigrahana Author & Publisher Unknown Cover Pages Missing
Topics: Sanskrit, Dhrama Shastra, Vivaha, Marriage
Karnataka Samskrita University
texts

eye 3,813

favorite 21

comment 0

Narasimha (Narasimhiya) Prayoga Parijata Ed. Wasudeva Lakshmana Shastri Paniskar Nirnaya Sagar Press 1916
Topics: Sanskrit, Dharma Shastra, Puja, Mantras
Nagesokti Prakasha Notes on Laghu Sabda Indu Shakhara Khuddi Jha Maithila Ed. Ramananda Jha Jaggeshar Press Benaras 1899 (Missing Pages 126-127)
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 19, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 177

favorite 2

comment 0

Mahabhashya Udyota Sahita Chapter 1 Pada 2 Ed. & Publisher Unknown
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 19, 2019 Ajit Gargeshwari
texts

eye 246

favorite 2

comment 0

Nagesasaya Nirnaya Narayana Sastri No.3 Part 1 Sri Vani Vilas Press 1913
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Karnataka Samskrita University
Dec 19, 2019 ajit Gargeshwari
texts

eye 180

favorite 2

comment 0

Mahabhashya Udyota Sahita Chapter 1 Pada 1 Ed. & Publisher Unknown (Missing Pages Cover and Pages 1,2 5-9 )
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar
Mahabhashya Pradipa Kaiyata Udyota Nagesh Bhatta Tippani Bala Shastri Ed. Damodar Shastri Bhardwaj, Gangadhara Shastri Manvalli, Patwardhan Shastri Chapters 7 & 8 Raja Rajesvari Yantralaya, Kasi 1889
Topics: Sanskrit, Vyakarna, Sanskrit Grammar