Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

ఆటవారిఁ గూడితౌరా ఆటవారిఁ గూడి అన్నిచోట్ల బొమ్మ- లాట లాడించ నధికుండవైతివి ॥ఆట॥ గురుతరమగు పెద్దకొట్టాములోపల తిరుమైన పెనుమాయఁ దెరగట్టి అరయ నజ్ఞానము లవి యడ్డముగఁ జేసి పరగ సుజ్ఞానదీపములు...
Topics: sathiraju, venumadhav, annamayya, annamacharya, kedaragowla
Community Audio
audio

eye 1,171

favorite 1

comment 0

   ఎదురేది యింక మాకు యెందు చూచినను నీ- పదము లివి రెండు సంపదలు సౌఖ్యములు    -పల్లవి- గోపికానాథ గోవర్ధనధరా శ్రీపుండరీకాక్ష జితమన్మథా పాపహర సర్వేశ పరమపురుషాచ్యుతా నీపాదములే మాకు...
Topics: Annamayya, Annamacharya, darbarkanada, sathiraju, sattiraju, venumadhav
Community Audio
audio

eye 1,554

favorite 0

comment 0

  అఱిముఱిఁ జూడఁబోతే నజ్ఞాని నేను మఱఁగు చొచ్చితి మీకు మహిలో నారాయణా నిన్ను ధ్యానము సేసీని నిచ్చనిచ్చఁ దాళ్లపాక- అన్నమయ్యఁగా రెదుట నదిగోవయ్య పన్ని యాతనినే చూచి పాతకులమైన మమ్ము...
Topics: annamayya, annamacharya, sathiraju, venumadhav, arimuri, judabote
Community Audio
Oct 21, 2020 Sujatha
audio

eye 204

favorite 0

comment 0

పులకల మొలకల పున్నమతోడనే కూడె అలివేణి నీపతితో ఆడవే వసంతము మాటలు తీగెలు వారె మక్కువలు చిగిరించె మూటలకొద్దీ నవ్వులు మొగ్గలెత్తెను వాటపుజవ్వనాలకు వసంతకాలము వచ్చె ఆటదానవు పతితో ఆడవే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 21, 2020 Sujatha
audio

eye 114

favorite 0

comment 0

ఏమిగలదిందు ఎంతపెనగినవృథా  కాముకపు మనసునకు కడమొదలు లేదు వత్తిలోపలినూనె వంటిది జీవనము   విత్తుమీదటిపొల్లు విధము దేహంబు   బత్తిసేయుటయేమి పాసిపోవుట యేమి   పొత్తులసుఖంబులకు పొరలుటలుగాక  ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 21, 2020 Sujatha
audio

eye 125

favorite 0

comment 0

చూడరమ్మ యిదె నేడు సుక్కురారము వేడుక చక్కదనాలు వేవేలైనాడు చప్పుడుతో పన్నీటి మజ్జనముతో నున్నవాడు అప్పుడే ఆదినారాయాణునివలె కప్పురకాపామీద కడుఁబూసుకున్నవాడు ముప్పిరి బులుకడిగె...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 21, 2020 Sujatha
audio

eye 372

favorite 2

comment 1

పల్లవి ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత శ్రీ ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత శ్రీ ఆంజనేయ అనిలజ హనుమంత నీ రంజకపు చేతలు సురలకెంత వశమా చరణం-1 తేరిమీద నీ రూపు తెచ్చిపెట్టి ఆర్జునుడు కౌరవుల గెలిచే సంగర భూమిని సారెకు...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 179

favorite 0

comment 0

హరినెఱగని జన్మ మదియేలా ఆ -  సరుస నాతడు లేని చదువేలా దయ తొలగినయట్టి తపమేలా భయము లేనియట్టి భక్తేలా ప్రియము మానినయట్టి పెనగేలా మంచి - క్రియావిరుద్ధపు కీర్తనలేలా ఫలములేనియట్టి పనులేలా కడు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 171

favorite 0

comment 0

పొలయలుక నిద్దురలు భోగించ దొరకొంటి అలరవడి మేల్కొనవే అఖిలేశ్వరా తరుణిమేనపుడే పరితాపసూర్యుడు వొడిచె వరుస చెలికన్ను కలువలు మొగిచెను మరుని సాయకపు తామరలు వడి వికసించె కరుణతో మేల్కొనవే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 139

favorite 0

comment 0

గుఱ్ఱాలఁ గట్టనితేరు కొంకకెందైనాఁబారీ   విఱ్ఱవీగుచుఁ దీసీని వేడుకతో జీవుడు   సరి పిఱుదే రెండుజంటబండికండ్లు   సరవితోఁబాదాలు చాపునొగలు   గరిమఁజూపులు రెండు గట్టిన పగ్గములు   దొరయై...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 173

favorite 0

comment 0

వెదకి వెదకి చొప్పులెత్తుచును విచారించితిని యిన్నాళ్ళు   ఇదివో కంటిని శ్రీవేంకటగిరి యెదుటనె నీ శ్రీపాదములు   ఘనతులసీ కాననంబులో కాపురము సేతువు అనగాను   అనిశము పద్మవనంబునను...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 143

favorite 0

comment 0

  ధారుణిపతికిని తలబాలో బహు   దారారతునకు తలబాలో   హేమవర్ణునకు ఇందిరాపతికి   దామోదరునకు తలబాలో   సామజభయరక్షకునకు తులసీ   ధామునకు హరికి తలబాలో   కలికి రుక్మిణికి కడుతమకించే   తలదైవమునకు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 126

favorite 0

comment 0

పృథులహేమ కౌపీనధరః ప్రథితవటుర్మే బలంపాతు సూపాసక్తః శుచిస్సులభః కోపవిదూరః కులాధికః పాపభంజనః పరాత్పరోయం గోపాలో మే గుణం పాతు తరుణః ఛత్రీ దండకమండలు ధరః పవిత్రీ దయాపరః సురాణాం సంస్తుతి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 136

favorite 0

comment 0

ఇందుకే నీవు వచ్చితివి నీడనే నేనున్నవాడ విందువంటి నీ గుణాలు వేవేలు గదవే మట్టెలు గల్లురనగ మగువయెందు వోయేవే యిట్టే నీకెదురుచూచి యీడ నున్నాడ కట్టిన నీదవ్వ(ప్ప)టము గజభజించగ నీ దిట్టమాట...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 160

favorite 0

comment 0

ఎఱిగితి నమ్మితి నితడు దయానిధి మఱగులు మొరగులు మరియిక లేవు వేదోద్ధరణుడు విశ్వరక్షకుడు ఆదిమూర్తి శ్రీఅచ్యుతుడు సోదించి కొలిచితి సుముఖుడై మమ్మేలె యేదెస మాపాల నితడే కలడు పరమపురుషుడు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 148

favorite 0

comment 0

చదివితి దొల్లి కొంత చదివేనింకా గొంత యెదిరి నన్నెఱగను యెంతైన నయ్యో || వొరుల దూషింతుగాని వొకమారైన నా దురిత కర్మములను దూషించను పరుల నవ్వుదుగాని పలుయోనికూపముల నరకపు నా మేను నవ్వుకోను ||...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 181

favorite 0

comment 0

మాటిమాటికి వ్రేలు మడిచి యూరించుచు నూరుగాయలు దినుచుండు నొకడు   ఒకని కంచములోనిదొడిసి చయ్యనమ్రింగి చూడలేదని నోరు చూపు నొకడు   యేగురార్గులు చల్దులెలమి పన్నిదమాడి ఊర్కొని కూర్కొని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 126

favorite 0

comment 0

వీడటే రక్కసి విగతజీవగ జన్ను -  బాలుద్రావిన మేటి బాలకుండు   వీడటే నందుని వెలదికి జగమెల్ల -  ముఖమందు జూపిన ముద్దులాడు   వీడటే మందలో వెన్నలు దొంగిలి -  దర్పించి మెక్కిన దావరీడు   వీడటే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 147

favorite 0

comment 0

నవ్వితినే గొల్లెతా  నాయ మవుర గొల్లడా  యెవ్వరేమనిరే నిన్ను  నియ్యకుంటిఁ బదరా  కానీలే గొల్లెతా  కద్దులేరా గొల్లడా  ఔనా మఱవకువే  అట్టే కానీరా  నే నేమంటిని నిన్ను  నీకే తెలుసురా  మానితినే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 333

favorite 0

comment 0

ప|| ఆనంద నిలయ ప్రహ్లాద వరదా | భాను శశి నేత్ర జయ ప్రహ్లాద వరదా || చ|| పరమ పురుష నిత్య ప్రహ్లాద వరదా | హరి అచ్యుతానంద ప్రహ్లాద వరదా | పరిపూర్ణ గోవింద ప్రహ్లాద వరదా | భరిత కల్యాణగుణ ప్రహ్లాద వరదా || చ||...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 139

favorite 0

comment 0

మనసొకటి కోరికలు మాలు గలపుచునుండు తనిసితే నదియ పరతత్వమై నిలుచు కన్నులనియెడి పాపకర్మంబులివి రెండు పన్ని తామెన్నింటిపైనైనఁ బారు మున్నె యివి హరిపాదములమీద నిలిపినను అన్ని పుణ్యంబులును...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 130

favorite 0

comment 0

కొండవంటి  దేవుడు  నేగొలిచే  దేవుడు  వీడే   నిండుకున్నాడు తలచు నెమ్మదినోమనసా నన్నుఁ బుట్టించే  దేవుడు  నాలోనున్నాడు  దేవుడు   కన్నచోటులనే వుండే కాచే  దేవుడు   వెన్నతోఁబెంచే  దేవుడు ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 125

favorite 0

comment 0

  మెచ్చుల దంపతులార మీరే గతి   మెచ్చితి నిన్నిట మిమ్ము మెరసె మీచేతలు తమ్మిలోని మగువా   వో ధరణీధరుడా   మిమ్మునే నమ్మితి నాకు మీరే గతి   నెమ్మది వో యిందిరా   నీరజలోచనుడా   కమ్మి యేపొద్దును...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 97

favorite 0

comment 0

  ఇంతటి దైవము లేడు ఎందుఁ జెప్పి చూపగ   వంతులకుఁ గొలిచేటి వారి భాగ్యమికను   గక్కన మన్మథునిఁ గన్న తండ్రిగనక  యెక్కువ  చక్కదనాల  కితడే  దొడ్డ   నిక్కపు సూర్యచంద్రాగ్ని నేత్రుడుగనక  దిక్కుల ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 159

favorite 0

comment 0

కొసరనేల నా గుణములివి రసికత నీ విన్నిటా రక్షించుకొనుమా|| నేరమి నాది నేరుపునీదే దూరు నాది బంధుడవు నీవు కోరుదు నేను కొమ్మని యిత్తువు  కారుణ్యాత్మక గతి నీవు  సుమా || నేను యాచకుడ నీవే దాతవు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 102

favorite 0

comment 0

సంసారమే మేలు సకలజనులకు ను  కంసాంతకుని భక్తి గలిగితే మేలు వినయపు మాటల విద్య సాధించితే మేలు తనిసి యప్పుల లోన దాగకుంటే మేలు మునుపనే భూమి దన్ను మోచి దించకుంటే మేలు వెనుకొన్న కోపము విడిచితే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 121

favorite 0

comment 0

దేవ నీ పక్షపాతమో తిరిగే లోకుల వెల్తో   శ్రీవిభుడ నీవేకాదా చిత్తములోనయ్యా   దివములు సరియే దినరాత్రులును సరే   యివల సుఖదుఃఖాలు హెచ్చుకుందులేలయ్యా   భవములు సరియే ప్రాణములు సరియే   భువి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 164

favorite 0

comment 0

వెదకవో చిత్తమా వివేకించి నీవు అదన తదియ్య సేవ అంతకంటే మేలు చూపులెన్నైనా గలవు సూర్యమండలముదాకా చూపులు శ్రీహరిరూపు చూడ దొరకదు గాని తీపులెన్నైనా గలవు తినదిన నాలికెకు తీపు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 118

favorite 0

comment 0

మరియెందూ గతిలేదు మనుప నీవే దిక్కు జరసి లక్ష్మీశ నీ శరణమే దిక్కు భవసాగరంబులోఁ బడి మునిగిననాకు తివిరి నీనామమనుతేపయే దిక్కు చివికి కర్మంబనెడి చిచ్చు చొచ్చిన నాకు జవళి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 68

favorite 0

comment 0

ఓహోహో యనరో పారి సాహసాన తిరుగరో పారి కోనేటిరాయడు కోరి నిద్రించీ వాడే ఆనకమై జాలీయరో ఆడుబారీ పేనిపట్టి వాకిళ్ళా బీగముద్రలాయ నిడి కానిమ్మని వాయించరో గంట పారి తిరుపణి మణగెను తిరుగరా...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 296

favorite 0

comment 0

శృంగారశీలునకు మంగళం సంగీతలోలునకు మంగళం కనకాంబరునకు కరుణాకరునకు మనసిజగురునకు మంగళం మునివరదాతకును దనుజవిజేతకును మనుకులనేతకును మంగళం విధినుత హరికిని విశ్వాధారునకు మధుసంహారికిని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 178

favorite 0

comment 0

ప : నిత్యాత్ముఁడై యుండి నిత్యుఁడై వెలుఁగొందు - సత్యాత్ముఁడై యుండి సత్యమై తానుండు ప్రత్యక్షమై యుండి బ్రహ్మమై యుండు సం- స్తుత్యుఁ డీతిరువేంకటాద్రివిభుఁడు చ : ఏమూర్తి లోకంబులెల్ల...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 123

favorite 0

comment 0

నే నొక్కడ లేకుండితే నీకృపకు పాత్ర మేది పూని నావల్లనే కీర్తి బొందేవు నీవు అతి మూఢులలోన నగ్రేసరుడ నేను ప్రతిలేనిఘనగర్వపర్వతమను తతి బంచేంద్రియములధనవంతుడను నేను వెతకి నావంటివాని విడువగ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 90

favorite 0

comment 0

ప|| జ్ఞానయజ్ఞమీగతి మోక్షసాధనము | నానార్థములు నిన్నే నడపె మాగురుడు || చ|| అలరి దేహమనేటి యాగశాలలోన | బలువై యజ్ఞానపుపశువు బంధించి | కలసి వైరాగ్యపుకత్తుల గోసికోసి | వెలయు జ్ఞానాగ్నిలో వేలిచె...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 94

favorite 0

comment 0

దాస్య భక్తి కి పరాకాష్ఠ ఈ కీర్తన..   రాను మీకడకు ఓ రమణులార, పూవుఁ బానుపు హరికినేఁ బఱవవలయును నేడు చెలగి దేవుడు నేడు సిరితో నేటికి నో పొలయలుకలవలపులు నటియించి తలపోత విరహవేదనలనున్నాడు ఈ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 104

favorite 0

comment 0

తలచిన తలపులుఁ దలకూడె వెలుపలె లోపలె వెరగికనేలే  వలచిన వలపులు వడ్డికి బారీ తలుపుఁదెరవవే తరుణి యిక పిలువక వచ్చెను ప్రియుడు వాకిటికి నిలువుల బిగువులు నీ కిక నేలే  ముసి ముసి నగవులు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 144

favorite 0

comment 0

సదానందము సర్వేశ్వరా నీ పదారవిందముపై భక్తి నయనానందము నరులకు సురలకు జయమగు హరి నీ సాకారము నయమగు శ్రవణానందము వినినను క్రియగలిగిన నీ కీర్తనము చెలగి అందరికి జిహ్వానందము పలుమరుఁ గొను నీ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 101

favorite 0

comment 0

  రచ్చలు సేయక రావయ్యా యిచ్చ యెఱగ నిది యేలయ్యా జంకెన చూపులు సరసపుమాటలు లంకెలఁబెట్టీ లలితాంగి మంకులవొట్లు మాయల అలుకలు యింకా నీపెతో నేలయ్యా దొంతులయాసలు దోమటిబాసలు సంతము సేసీ జవరాలు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 58

favorite 0

comment 0

ఏటి బ్రదుకు యేటి బ్రదుకు ! వొక్క - మాట లోనే యటమటమైన బ్రదుకు సంతకూటములే చవులయిన బ్రదుకు దొంతిభయములతోడి బ్రదుకు ముంతనీళ్ళనే మునిగేటి బ్రదుకు వంతఁ బొరలి కడవర(ల)లేని బ్రదుకు మనసుచంచలమే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 75

favorite 0

comment 0

ఆడరానిమాటది గుఱుతు వేడుకతోనే విచ్చేయమనవే కాయజకేలికిఁ గడుఁ దమకించగ ఆయములంటిన దది గుఱుతు   పాయపు పతికినిఁ బరిణాముచెప్పి మోయుచు తనకిటు మొక్కితిననవే దప్పిమోవితో తా ననుఁ దిట్టగ - నప్పుడు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 147

favorite 0

comment 0

కుందనపు పిల్లఁగ్రోవి గోపినాథా ! మాపై చిందేవు మోహరసాలు చిన్ని గోపినాథా కొలనిలోపలిమాతో గోపినాథా ! యేల కులికినవ్వు నవ్వేవు గోపినాథా కొలువు మొక్కు మొక్కేము గోపినాథా ! నీ చలము చెల్లితేఁ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 103

favorite 0

comment 0

చల్లని చూపులవాని చక్కనివాని | పీలి | చొల్లెపుఁ జుట్లవానిఁ జూపరమ్మ చెలులు వాడలోని చెలులను వలపించి వచ్చెనే | వాడు | చేడెల మనసు దొంగ  చిన్నికృష్ణుడు  యేడుగడయునుఁ దానై యెలయించె నన్నును...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 105

favorite 0

comment 0

ఎచ్చటఁజూచిన నితడై కృష్ణుడు మచ్చిక నలమేలుమంగతో వెలసీ కొట్టరో వుట్ట్లు గోపాలబాలులు యిట్టె కృష్ణుని యెదుటను పట్టరో వారలు పాలునేతికిని గట్టిగ జోరున గారీనవిగో కూడరో మూకలు కోలలవారలు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 157

favorite 0

comment 0

నీవొక్కడవే నాకుచాలు నీరజాక్ష నారాయణ నీవే నాకు గతి అని తెలిసితి నెక్కొని ఇతరము వృథా వృథా నీనామోచ్ఛరణమే నెరసిన దుఖ నివారణము నీనామోచ్చరణమే నెలగూ శుభకరము నా నా వేదశస్త్రములు నవపురాణ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 109

favorite 0

comment 0

అయనాయ వ్యంగమేలే అతివా  !  నీ - ఆయమే తాకీ మాట లందుకేమీ సేతురా కప్పురమిందవే వోకలికీ  !  మాకు - నుప్పులవు నీకప్పురా లొల్లము పోరా తప్పనాడే వదియేమే తరుణీ  !  వోరి తప్పులెవ్వరెందున్నవో తలచుకో...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 105

favorite 0

comment 0

ఎవ్వరి మెచ్చదగవు యిద్దరిలో రామరామ రవ్వగా సురలు విచారము సేసేరిందుకే దశరథు యజ్ఞములో తగ నీవు జనియింప దశకంఠు మేన బుట్టె దావాగ్ని వశమైన శాంతితో వర్ణనకెక్కితి నీవు దశకంఠు డంటి(ది?)...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 109

favorite 0

comment 0

కోరినట్టే ఆయనీకు  గోవిందుడా మా కూరిమి మరవకుమీ   గోవిందుడా క్రొమ్మెఱుగు చూపు   గోవిందుడా కుమ్మరించేవు వలపు   గోవిందుడా కుమ్మెవో గోర నొత్తకు   గోవిందుడా  నీ కొమ్మలెల్లా నవ్వేరు  ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 137

favorite 0

comment 0

ముద్దుగారగనిదె ముంగిట నిలుచున్నాడు వొద్దికేగి చెలులెల్ల వూరడించరే వేకువజామున లేచి వేడుక కృష్ణుడు తల్లి ఆకలయ్యీ ననుచు వొయ్యనె మంచము దిగి కాకలతో పసివాడి కన్నులు పులుముకొంటా యేకరుచు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 65

favorite 1

comment 0

ప|| కలదు తిరుమంత్రము కలదిహము బరము | కలిమి గలుగు మాకు గడమే లేదు || చ|| కమలాక్షు నీవు మాకు గలిగియుండగ భూమి | నమరలేని దొకటి నవ్వలలేదు | నెమకి నాలుకమీద నీనామము మెలగగ | తమితో బరుల వేడ దా జోటులేదు || చ||...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 86

favorite 0

comment 0

ఎంత పుణ్యమో యిటు మాకు కలిగె చెంతనే నీకృప సిధ్ధించబోలు శ్రీపతి మీకథ చెవులను వింటిమి పాపము లణగెను భయముడిగె తీపుగ తులసితీర్థము గొంటిమి శాపము దీరెను సఫలంబాయ గోవింద మిము కనుగోంటి మిప్పుడే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 103

favorite 0

comment 0

ప|| అతిసులభం బిది యందరిపాలికి | గతియిది శ్రీపతి కైంకర్యంబు || చ|| పాలసముద్రము బలిమి దచ్చి కొని- | రాలరి దేవత లమృతమును | నాలుక నిదె హరినామపుటమృతము | యేల కానరో యిహపరసుఖము || చ|| అడరి బాతిపడి యవని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 81

favorite 0

comment 0

సేయనివాడెవ్వడు చేరి చిల్లర దోషాలు యేయెడ జీవుల జాడ లీశ్వరకల్పితమే దేవుని నమ్మినయట్టి దేహియట ఆతనికి యీవల యెంతట పాప మేమి సేసును భావించి యన్ని నేరాలు పరిహరించు నతడే  ఆవటించు సూర్యునికి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 36

favorite 0

comment 0

కానీవే అందుకేమీ కనుకొనే పను లెల్ల   యీ నాటకములు నేనెఱగనివా   పంతము లాడిన తానే భ్రమసీ గాక నాకు   యింతలోనే యేమి దప్పె నెందు వోయీని   వింత యడవుల వెంట వెదకడా సీతఁదొల్లి   యెంత లేదు తనగుండె...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 64

favorite 0

comment 0

అదియెపో శ్రీహరి నామము తుదిపదమిదియె ధృవమై కలిగె తొడరి చిత్రకేతు డే నామము తడవి లోకమంతయు గెలిచె విడువక బ్రహ్మయు వెస నే నామము బడిబడి నుడుగుచు ప్రభుడై నిలిచె హరుడే నామము అదె తారకముగ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 127

favorite 0

comment 0

నాపాలి ఘన నిధానమువు నీవే నన్ను నీపాల నిడుకొంటి నీవే నీవే ఒలిసి నన్నేలే దేవుడవు నీవే యెందు తొలగని నిజబంధుడవు నీవే పలుసుఖమిచ్చే సంపదవు నీవే యిట్టే వెలయ నిన్నియును నీవే నివే పొదిగి పాయని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 143

favorite 0

comment 0

వేవేలు బంధములు విడువముడువంబట్టె దైవమా నిన్నెట్టు తగిలేమయ్య పారేముందటి భవపాశములు తీరీదొల్లిటి తిత్తి లో పుణ్యము కోరీ కోరికలొకటొకటే ఏ రీతి సుజ్ఞాన విరిగేనయ్య పట్టినాకొంగు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 80

favorite 0

comment 0

ప|| సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికి | వెరవెఱంగక వగల వేగేరుగా || చ|| దేహములు దలప సుస్థిరములా ప్రాణులకు- | నూహింప లోభ మట్లుండుగాక | మోహంబుచే వెనుకముందెఱుగలేక తమ- | దేహసుఖములు మరిగి తిరిగేరుగాక ||...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 82

favorite 0

comment 0

ఎన్నడు తీరవు ఈపనులు పన్నిన నీమాయ బహుళంబాయె పెక్కుమతంబుల పెద్దలునడచిరి ఒక్కసమ్మతై ఒడబడరు పెక్కుదేవతలు పేరు ఆడెదరు తక్కక ఘనులము తామేఅనుచు పలికెడి చదువులు బహుమార్గంబులు కలసి ఏకవాక్యత...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 81

favorite 0

comment 0

హరి హరి నీ మాయామహిమ సరవి దెలియ నను గరుణించగదే తలతును నా పాలిదైవమవని నిను తలతును తల్లిని దండ్రివని మలసి యంతలో మఱతును తెలుతును కలవలె నున్నది కడగనరాదు మొక్కుదు నొకపరి మొగినేలికవని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 144

favorite 0

comment 0

ప|| పాడరే సోబనాలు పడతులారా | వేడుక లిద్దరిని వెలసెజూడరే ||  చ|| కొండలే పీటలుగా కూచున్నారెదురుబడి | అండనే నారసింహుడు ఆదిలక్ష్మియు | వెండిపైడి నిండుకొన్న వేదాద్రి గరుడాద్రుల | పెండిలాడే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 150

favorite 0

comment 0

మెఱుగుఁజెక్కుల అలమేలుమంగా తరితోడిరతులను దైవారవమ్మా చనవులు నీకిచ్చి చక్కనివదనమెత్తి పెనగీ నాతడు నిన్ను ప్రేమతోడను కనువిచ్చి చూడవమ్మ కందువల నవ్వవమ్మ మనసిచ్చి ఆతనితో మాటలాడవమ్మ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 31

favorite 0

comment 0

ప : కలలోని సుఖమే కలియుగమా వెన్న కలిలో ఎక్కడిదె కలియుగమా చ : కడిగడి గండమై కాలము గడపేవు కడుగ గడుగ రొంపి కలియుగమా బడలికె వాపవు పరమేదొ చూపవు గడిచి ఇటు నీవు కలియుగమా చ : కరపేవు కరతలే మరపేవు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 106

favorite 0

comment 0

ప : ఎన్ని బాధలబెట్టి యేచెదవు నీవింక యెంతకాలముదాక కర్మమా మన్నించుమనుచు నీమరుగు జొచ్చితిమి మామాటాలకించవో కర్మమా చ : ప్రతిలేని దురితముల పాలుసేయకనన్ను పాలించవైతివో కర్మమా తతితోడ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 256

favorite 0

comment 0

వొరపో  మెరుపో  వయ్యారమో  నీకు వెరుతుమయ్యా  గోవిందుడా   కపటమో  నిజమో  కరుణయో  కోపమో   ఉపచారమో  ఉపతాపమో  నిపుణత తనపై నెయ్యమే చేసేవు విపరీతము  గోవిందుడా   ననుపో  నగవో  నయమో  ప్రియమో  చనవో ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 20, 2020 Sujatha
audio

eye 147

favorite 0

comment 0

ఎవ్వరివాడాగాను యేమందునిందుకు నవ్వుచు నాలోనిహరి నన్నుగావవే కోపులరాజులనెల్ల కొలిచి కొన్నాళ్ళు నేను చూపుడుఁబూట వెట్టితి సొగిసి నేను యేపున సంసారమున ఇదిగాక కమ్మటాను దాపుగ తొర్లుఁబూట...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Video
Oct 19, 2020 Sujatha
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

మందులేదు దీనికి మంత్రమేమియు లేదు మందు మంత్రము దనమతిలోనే కలదు కదలకుండగ దన్ను గట్టివేసిన గట్టు వదలించుకొన గొంత వలదా వదలించబోయిన వడిగొని పైపైనే కదియుగాని తన్ను వదలదేమియును...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 172

favorite 0

comment 0

నీవు న సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము యీవల నీవెపుడు  మా యింట నుండ తగవా హరి నీరూపము నాకు నాచార్యుడు మున్నె కెరలి నాపాల నప్పగించి నా డు నరహరి నిను నే నన్యాయమున తెలియను పొరబ డి  నీ కెందు పోదగునా జనని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 235

favorite 0

comment 0

మనవి చెప్పితిని మఱవకుమీ కనుగొని నామాట కడువకుమీ యిచ్చక మాడితి వీడనె వుంటివి మచ్చిక నామేలు మఱవకుమీ వచ్చి వేరొకతె వలపులు చల్లిన పచ్చిదేరి మరి పదరకుమీ సరసమాడితివి చనవు లిచ్చితివి మరిగిన...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 79

favorite 0

comment 0

ప శరణాగత వజ్ర పంజరుడితడు చక్రధరుడు అసుర సంహారుడు అప వెరవుతోడ తను శరణనువారికి వెనుబలమీతడే రక్షకుడు చ అంతరాత్మ శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు అన్యము భజించ చోటేది ఇంతట నమ్మక దేవతాంతరము లేటేటివొ మరి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 160

favorite 0

comment 0

కలడా ఇంతటిదాత కమలనాభుడే కాక కలడన్న వారిపాలగలిగిన దైవము యిచ్చెను సంపదలు ఇతడింద్రాదులకునెల్ల యిచ్చెను శుకాదుల కిహపరాలు యిచ్చెను వాయుజునికి యిటమీది బ్రహ్మపట్ట- మిచ్చల ఘంటాకర్ణుని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 199

favorite 0

comment 0

ఇద్దరి తమకము నిటువలెనె   పొద్దున నేమని బొంకుదమయ్యా   లలి నాకథరము లంచమియ్యగా   పలు సోకులయి పరగెనవే   పిలువగరాగా బెరసి నిందవడె   పొలతికి నేమని బొంకుదమయ్యా   అడుగుకొనుచు నిన్నంటి పెనగగా  ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 124

favorite 0

comment 0

ఎంత చదివి చూచిన నీతడే ఘనము గాక| యింతయు నేలేటి దైవమిక వేరే కలరా||  మొదల జగములకు మూలమైన వాడు| తుద ప్రళయము నాడు తోచేవాడు || కదిసి నడుమనిండి కలిగి వుండెడి వాడు| మదన గురుడే కాక మరి వేరే కలరా|| ...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 124

favorite 0

comment 0

కోడెకాడె వీడె వీడె గోవిందుడు కూడె ఇద్దరు సతుల గోవిందుడు గొల్లెతల వలపించె గోవిందుడు కొల్లలాడె వెన్నలు గోవిందుడు గుల్ల సంకుఁజక్రముల గోవిందుడు గొల్లవారింట పెరిగె గోవిందుడు కోలచే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 171

favorite 0

comment 0

పలుకుతేనియలనుపారమియ్యవే   అలరువాసనల నీ అధరబింబాలకు పుక్కిటి లేనగవు పొంగుఁబాలు చూపవే   చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు   అక్కరొ నీవాలుగన్ను లారతిగా నెత్తవే   గక్కన నీచెక్కు తొలుకరి మెరుపులకు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 138

favorite 0

comment 0

ఇన్నాళ్ళు నందునందు నేమిగంటిని అన్నిటా శరణు చొచ్చి హరి నిను గంటిని అంగనలపసఁజిక్కి అలయికలే కంటి బంగారు వెంటఁ దగిలి భ్రమ గంటిని ముంగిటి క్షేత్రాలంటి ముంచి వెట్టిసేయగంటి అంగపునన్నే చూచి...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 310

favorite 0

comment 0

వాడల వాడల వెంట వసంతము జాడతో చల్లేరు నీపై జాజర జాజర జాజ కలికి నవ్వులె నీకు కప్పుర ర వసంతము వలచూపు కలువల వసంతము కులికి మాటాడినదె కుంకుమ వసంతము చలమున చల్లె నీపై జాజర జాజర జాజ కామిని జంకెన...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 sujatha
audio

eye 220

favorite 0

comment 0

మరుని నగరిదండ మాయిల్లెరగవా   విరుల తావులు వెల్ల విరిసేటి చోటు   మఱగు మూక చింతల మాయిల్లెరగవా   గురుతైన బంగారు కొడల సంది   మఱపుఁ దెలివి యిక్క మాయిల్లెరగవా   వెరవక మదనుడు వేటాడేచోటు   మదనుని...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
Oct 19, 2020 Sujatha
audio

eye 360

favorite 0

comment 0

హరియే ఎరుగును అందరి బతుకులు   యిరవై ఈతని యెరుగుటే మేలు వెనకటి బ్రహ్మలు వేవేల సంఖ్యలు   యెనసి బ్రహ్మాండము లేలిరట   పెనగొని వారల పేరులు మరచిరి   మనుజ కీటముల మరెవ్వడెరుగు ఆసఁదొల్లి మును...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Community Audio
audio

eye 256

favorite 0

comment 0

Topics: Annamayya, Annamacharya, Sathiraju, Satiraju, Venumadhav, mechenoka, ragambu, mechchenoka
Community Audio
Jun 28, 2020
audio

eye 1,036

favorite 0

comment 0

ఏది మాకు గతి యిఁక నీశ్వరేశ్వరా యీ దెస మము గరుణ నీడేర్చవయ్యా పొంచిమున్ను భోగించిన భోగములు దలఁచి అంచెల నాలుబిడ్డల నటు దలఁచి కంచపుటాహరములు కన్నవెల్లాను దలఁచి యెంచి నిన్నుఁ దలఁచక...
Topics: edi, maku, gati, ikanu, yikanu, sathiraju, venumadhav, annamayya, annamacharya, dharmavati
Community Audio
audio

eye 834

favorite 0

comment 0

వెలుపల వెదకితే వెస నాత్మఁ గనునా పలుమారు నిదే యభ్యాసము గావలెను     యిన్ని చింతలు మఱచి యింద్రియాలఁ గుదియించి పన్నివుండిన హృదయపద్మమందును యెన్న నంగుష్ఠమాత్రపు టీశ్వరుపాదాల క్రింద తన్ను...
Topics: velupala, vedakite, annamayya, annamacharya, bilahari
Community Audio
audio

eye 874

favorite 0

comment 0

వాదమేల సారె సారె వడి ముక్తి లేదంటె వేదాంతశ్రవణము వెట్టికిఁ జేసేరా     అరయ ప్రపంచమెల్ల నభేద మయితే గురుఁడు శిష్యుడు లేఁడు కూడ దర్థము సొరిది నాత్మలోన సోహంభావన యయితే సరి మును దేవ పూజలు...
Topics: vadamela, saresare, sathiraju, venumadhav, annamayya, annamacharya, ritigowla
Community Audio
Jun 25, 2020
audio

eye 702

favorite 0

comment 0

సమబుద్ధే యిందరికి సర్వవేదసారము సముఁడిందరికి హరి సాధన మో యయ్యా చీమకుఁ దనజన్మము చేరి సుఖమై తోఁచు దోమకుఁ దనజన్మము దొడ్డసుఖము ఆమనియీఁగకు సుఖ మాజన్మమై తోఁచు యేమిటా నెక్కువసుఖ మెవ్వరి...
Topics: samabudhdhe, samabuddhe, indariki, imdariki, sarva, veda, saramu, sathiraju, venumadhav, annamayya,...
Community Audio
May 28, 2020
audio

eye 611

favorite 0

comment 0

కటకటా అయ్యో కాంత నింత యేపుదురా అటమటముగాదు నీయానసుమ్మీ నిజమయ్య పల్లవి| కొసరినా నిన్నే కాని కోపించినా నిన్నే కాని కసరినా నిన్నే కాని కాదన్న నిన్నే కాని విసరినా నిన్నే కాని వేసరినా...
Topics: Annamayya, Annamacharya, sathiraju, venumadhav, katakata, ayyo, kapi
Community Audio
audio

eye 598

favorite 0

comment 0

సకలలోకనాథుఁడు జనార్దనుఁ డితఁడు శుకయోగివంద్యుని సుజ్ఞాన మెంత     మరుని తండ్రికిని మఱి చక్కఁదనమెంత సిరిమగని భాగ్యము చెప్పనెంత పురుషోత్తము ఘనత పొగడఁగ నిఁక నెంత గరిమ జలధిశాయి గంభీర...
Topics: Annamayya, Annamacharya, mangalampalli, balamuralikrishna, manirangu
Sermons & Religious Lectures
May 20, 2020
audio

eye 726

favorite 0

comment 0

నెరబిరుదిన్నిటాను నీ బంటు వొరసె గగనమదివో నీ బంటు     ముంచిన చుక్కలు మొలపూసలుగాఁ బెంచె మేను పెళపెళనార్చి అంచులు మోవఁగ నబ్జభవాండము నించె నార్భటము నీ బంటు గగనలోకములు గడగడ వణఁకఁగ నెగసె...
Topics: Annamayya, Annamacharya, nerabiridinnitanu, bamtu, anjaneya, hanuma, balakrishnaprasad
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 403

favorite 0

comment 0

Tuned by Sri Malladi Suribabu, sung by Malladi Brothers ,  raga: saaramga తనవారలు పెరవారలుఁ దాననియెడివాఁ డెవ్వఁడు తనుగుణముల దిగవిడిచిన ధన్యుం డాతఁడె పో     తెగఁబడి మదనసముద్రము దేహముతోడనె దాఁటిన విగతభయుం డతఁ డెవ్వఁడు వీరుం...
Topics: Annamayya, Annamacharya, malladi, suribabu, saramga
Sermons & Religious Lectures
May 6, 2020
audio

eye 305

favorite 0

comment 0

నవమూర్తులైనట్టి నరసింహము వీడె నవమైన శ్రీ కదిరి నరసింహము నగరిలో గద్దెమీది నరసింహము వీడె నగుచున్న జ్వాలా నరసింహము నగము పై యోగానంద నరసింహము వీడె మిగుల వేదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహము...
Topics: Annamayya, Annamacharya, narasimha, sathiraju, venumadhav, gowla
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 475

favorite 0

comment 0

నీ మహిమ లిన్నిటికి నీలకంఠుడు సాక్షి దామోదర మమ్ముఁ గావు దాసులము మీకు     కాలకూటవిషమైన గక్కున నరగుటకు తాలిమితో నీ నామత్రయ మంత్రము సోలిఁ బాముల వాయి కట్టే సొమ్ముగా ధరించుటకు ఆలరి...
Topics: Annamayya, Annamacharya, Sathiraju, Venumadhav, Bhattiyar, kirtana, samkirtana
Sermons & Religious Lectures
Apr 26, 2020
audio

eye 380

favorite 0

comment 0

Tuned and Sung by Sri Sathiraju Venumadhav in Raga: Bowli   పంచేంద్రియములనే పట్టణస్వాములాల తెంచి బేరమాడుకొని దించరో బరవు    -పల్లవి- తగిన సంసారసముద్రములోనఁ దిరిగాడి బిగువుదేహపు టోడబేహారివాఁడ జగతిఁ బుణ్యపాపపు సరకులు...
Topics: Annamayya, Annamacharya, Sathiraju, Venumadhav, bowli, pamchedriyamulu
Sermons & Religious Lectures
Apr 25, 2020
audio

eye 467

favorite 0

comment 0

Tuned & Sung by Sri Sathiraju Venumadhav , in Ragam Hamsanandi Youtube link ఉ. దాసిన చుట్టమా శబరి దాని దయామతి నేలినావు నీ దాసుని దాసుడా గుహుడు తావక దాస్య మొసంగినావు నే జేసినపాపమో వినుతి చేసిన గావవు గావుమయ్య నీ దాసులలోన నేనొకఁడ...
Topics: Annamayya, Annamacharya, Sathiraju, Venumadav, Hamsanandi, nemunikuanyulama
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 378

favorite 0

comment 0

867. E poddu chuchina dEviDiTAnE yAragiMchu - ఏ పొద్దు చూచిన దేవుఁ డిటానే యారగించు Audio arvhive link: tuned and sung by Sri Sathiraju Venumadhav,  in Raga: Janjhuti ఉ. నించిన పంచదారలును నేతుఁలు దేనెలు గమ్మ గాఁగఁ దా లించినకూరలున్‌ బరిమళించగ నయ్యలమేలుమంగ వ డ్డించిన...
Topics: Annamayya, Annamacharya, sathiraju, venumadhav, janjhuti, padamandakini
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 799

favorite 0

comment 0

అనుచు నిద్దరునాడే రమడలవలెనే మొనసి యివెల్లాఁ జూచి మొక్కిరి బ్రహ్మాదులు    =పల్లవి= రాముఁడ పండ్లు నాకు రండు వెట్టరా యేమిరా యిట్లానె నాకు యిత్తువా నీవు ప్రేమపుతమ్ముఁడఁ గాన పిన్ననే నీకు...
Topics: Annamayya, Annamacharya, sathiraju, venumadhav, brindavani, padamandakini
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 484

favorite 0

comment 0

youtube link: Smt P Suseela గంధము పూసేవేలే కమ్మని మేన యీ – గంధము నీ మేనితావికంటె నెక్కుడా అద్దము చూచేవేలే అప్పటప్పటికిని అద్దము నీ మోముకంటే నపురూపమా ఒద్దిక తామరవిరివొత్తేవు కన్నుల నీ – గద్దరి...
Topics: Annamayya, Annamcharya, psuseela, suseela
Sermons & Religious Lectures
audio

eye 565

favorite 0

comment 0

Audio link: Explanation:  ఈతఁ డఖిలంబునకు నీశ్వరుఁడై సకల- భూతములలోనఁ దాఁ బొదలు వాఁడితఁడు    ॥పల్లవి॥ గోపాంగనల మెఱుఁగు గుబ్బచన్నులమీఁద చూపట్టుకమ్మఁ గస్తూరిపూఁత యితఁడు తాపసోత్తముల చింతాసౌధములలోన...
Topics: Annamayya, Annamacharya, vanijayaram
Sermons & Religious Lectures
Feb 5, 2020 sujatha
audio

eye 252

favorite 0

comment 0

నిండు మనసే నీపూజ అండగోరకుండుటదియు నీపూజ యిందు హరిగలడందు లేడనేటి నిందకు బాయుటే నీపూజ కొందరు చుట్టాలు కొందరు పగనే అందదుకు మానుటదియే నీపూజ తిట్టులు గొన్నని దీవెనె గొంతని నెటుకోనిదే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Sermons & Religious Lectures
Feb 5, 2020 sujatha
audio

eye 81

favorite 0

comment 0

తనలోనుండిన హరిఁ దాగొలువడీ దేహి యెనలేక శరణంటే నితడే రక్షించును కోరి ముదిమి మానుపుకొనేయాస మందులంటా వూరకే చేదులుదిన నొడబడును ఆరూఢి మంత్రసిధ్ధుడనయ్యేననే యాసలను ఘోరపు పాట్లకు గక్కున...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Sermons & Religious Lectures
Feb 5, 2020 sujatha
audio

eye 211

favorite 0

comment 0

అ : సకల జీవులకెల్ల సంజీవి యీమందు వెకలులై యిందరు సేవించరో యీమందు చ : మూడు లోకము లొక్కట ముంచి పెరిగినది పోడిమి నల్లని కాంతి బొదలినది పేడుక కొమ్ములు నాల్గు పెనచి చేయివారినది నాడే...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Sermons & Religious Lectures
Feb 5, 2020 sujatha
audio

eye 140

favorite 0

comment 0

ఏమని విన్నవించేము యిట్టే కనుగొనవయ్య మోమున చేతులలోన మొక్కులున్నవి నెలతమనసులోన నిండువలపులున్నవి సెలవినవ్వులలోన సిగ్గులున్నవి తలిరుమోవిమీద తరితీపులున్నవి కలువకన్నులలోన...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu
Sermons & Religious Lectures
Feb 5, 2020 sujatha
audio

eye 286

favorite 0

comment 0

చలి గాలి వేడేల చల్లీనే కప్పురపు మలయజము తానేల మండీనే పాపంపు మననేల పారీనే నలుగడల చూపేల నలువంక జూచీనే తాపంపు మేనేల తడవీనే పూవింటి తూపేల చిత్తంబు దూరీనే వాయెత్తి చిలుకేల వదరీనె పలుమారు...
Topics: annamayya, annamacharya, annamaya keertanalu, annamacharya keertanalu