Skip to main content

59
UPLOADS


More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
 సుఖం ,నిద్ర, నెమ్మది కలిగించే, దివ్య వాక్కులు, కీర్తనలూ,దీవెనలూ.,.......
Topics: సుఖం ,నిద్ర, నెమ్మది, నిద్ర, నెమ్మది,...
Community Audio
Feb 8, 2022 Various
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

The most beautiful names ,recital of  alquran verses by various artists, glorifications,etc అస్మాఉల్ హుస్నా,తక్బీర్,దుఆ,
Topics: AsmaaulHusna, Takbeerat, Tilawaat, duas
 -అరబీ గ్రామర్ రూల్స్  , తజ్వీదుతోబాటు -రివైజ్ చేయబడిన మొదటి -భాగం -ఇందులో  ఈమాను-కు సంబందించిన కొన్ని  ఆయాతులను , చదువరులు( రెఫరెన్సు కోసం) పొందగలరు..ముఖ్యంగ అరబీ రాత సైజు పెంచాము....
Topics: అరబీ గ్రామర్, నహు, సర్ఫ్', తజ్వీదు.అరబీ...
Community Texts
Jan 30, 2022 Khatijabegum and m.zUlfeqar ali
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

صفة الإيمان ، اهمية  قرءاة القرءان....Fundamental Tenets of Faith in islam.+the importance studying alQuraanu + Some Sientific facts from the verses of the Holy Book...which have been overlooked   by people  for centuries....
Topics: Islamic Faith, Eemaan, Quran, في القرءان التی ننساها ،ايمان...
Community Audio
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

   శరవేగాన్ని మించి మరయంత్రంలా పరిగెత్తే ఈ రోజులలో ,పెద్దలకూ, చిన్న పిల్లలకూ  మానసిక గ్లాని,టెన్షన్, మేనియా,ఫొబియా, stress,nervous and physical breakdown,insomnia,psycho-somatic ailments,తదితర  మానసిక ,శారీరిక,రుగ్ మతలు,కలిగి...
Topics: గ్లాని,Psycho-Somatic ailments,మానసిక ,శారీరిక,రుగ్...
 قرءاة السورة الفاتحة، عصر،كافرون،تكاثر،تكبيرات،تسبيحات،  الخ...  لتؤجل  قلوب  السامعينSelections of Recitals from alQuran- Suratul Faateha, Asr, Kafiroon,Takaathur, Ruqyah,Duas,Takbeeraat, Tasbeehaat,Athan alQuds, etc..Enough..to make the Hearts throbbing to the call of Siraatal Mustaqeem
Topics: SuratalFaateha, Asr, Kaaferoon, Takaathur, Takbeeraat, Tasbeehaat.
Community Audio
Jan 11, 2022 Various artists
audio

eye 23

favorite 0

comment 0

الرقية الشرعية لصحة و عافية لكل مصاببسحر،عين،حسد وغيرهاHealing persons  afflicted by Evil Spirits, Jinns,Genies,Sorc ery, Voodoo, Black Magic, Jadoo,Tona,Talismans,with Divine incantations feom alQuran and Doas- Supplications to the AlMighty.... .inshaaaa Allaahuﷻ، (godwilling) ... cure is  certain .
Topics: رقية ،سحر، عين Healing, Sorcery, Voodoo, Jadoo, Magic
Community Audio
Jan 9, 2022 Ar-Ruqaa-Ajamy,Tarabulsy, Mazroui
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Divine Exorcism for Witchcraft,Evil Spirits, Demons, Satan, Genie - Jinns,  Woodoo  ,Jadoo- Tona, Sihr, Hasad, Ayn,and all sorts of  Evil effects...
Topics: Exorcism, Witchcraft, Evil Spirits, Demons, Satan, Genie - Jinns, Woodoo, Jadoo- Tona, Sihr, Hasad,...
Community Audio
Jan 8, 2022 అజమియ్యఫసీ
audio

eye 11

favorite 0

comment 0

పిశాచాలు చెలరేగిపోతున్నాయి.  అమాయకపు బక్క జీవులు తమపై పిశాచాలు విరుచుకు పడిపట్టుకొంటాయని  బిక్కు బిక్కు మంటూ తల్లడిల్లి పోతున్నారు.కొన్ని పిసాచ,దెయ్యాలకు జనాలు పేర్లుకూడ పెట్టినారు...
Topics: పిశాచాలు, దెయ్యాలు, దేవుడే గురువు
Community Audio
Jan 6, 2022 Ajamy A.Ali
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Driving away   the Evil spirits ,  erasing the Evil  effects of all the evil Deeds of satanic  Evilmongers, nullifying the Narcistic,  and Sadistic  forces، Jinn-Genies,,Sorcerers,Witchcrafters,,and every type of  worst characters  by invoking Allaah،ﷻs -{subuhaanaHU wa Ta،alaa.}words,for affording  total Relief to the Afflicted Humans.Restoration of good Health is Assured  for the True  Believers of God-The AlMighty Allaahu.ﷻs.w.t.
Topics: Exorcism, Narcistc, Sadism, Jinn-Genies, Sorcerers, Witchcrafters
Community Audio
Jan 6, 2022 مشاري راشد العفاسي
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

Anaasheed by Mishary Rashid ElAfaasy
Topics: Anaasheedu, أناشيد
Community Audio
Jan 6, 2022 Mishary Raashid AlAfaasy
audio

eye 8

favorite 0

comment 0

Mishary Raashid AlAfaasy--- Recitals-Suras from AlQur'an , Duas, Nasheeds ,etc
Topics: Qiraat, Quran, Ad'ieyah, Anaasheed
Community Audio
Jan 5, 2022 Ajamy.A
audio

eye 18

favorite 0

comment 0

Ruqyah incantation for protection from external forces , both seen, and unseen , and against Calamities ,Diseases,Afflictions, Evil Effects, Evil Eyes, and all types of Psyco-Somatic disturbances.....Afflicted and Affected persons should listen to these Recitations from the Divine Scripture everday ,-anytime - Great slaves of Allaahu.ﷻs.w.t. have effectively countered the Evil Forces with success... This is ..Pure EXORCISM without any  efforts and resources....Have faith  in The only...
Topics: Exorcism, Ruqyah, Evil Forces, Afflictions, Satans, Jinns
Community Audio
Jan 5, 2022 Various artists
audio

eye 16

favorite 0

comment 0

File contains the Athaan-Call to Assalaah, rendered by some of the best Callers of the world including those from Baital Maqdes ,Makkatul Mukarremeh, Madeenatul.Munawwareh,.....wa ghairhim 
Topics: Athaan, Call for Prayers, Assalaah, Masjid
Community Audio
Jan 5, 2022 మినషవి అఫసి
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

చీడశక్తుల బాదలనుండి సాంతనకు నలబై రోజుల బాటు యెడతెరిపక వినాల...!!!..సుచిగ వుండాల.మనసులోకూడ చెడ్డతలపులు రాకూడదు..! !!.......యెవరికీ,చివరికి కీటకాలకుకూడ చెడ్డ చేయరాదు........!!!.....దానదర్మాలు ధారాలంగ...
Topics: చీడశక్తులు, దెయ్యాలు, బూతాలు,...
Community Audio
Jan 5, 2022 Various artists
audio

eye 17

favorite 0

comment 0

Recitation of Suratal Faateha {{{الفاتحة}}}by various Artists of word fame,Short{{مقاطع}} selections of Aayaat from alQuran ,followed by {{أدعية}}Supplications -????{..{يا ايها النسان ما غرك....}
Topics: AlFaateha, مقاطع, أدعية, الفاتحة..
Community Audio
Dec 28, 2021 Various artists
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

Recital of alQur٬an verses by various artists,قرءاة سورة عصر ،و سورة  التكاثر وسورة الكافرون
Topics: Takaasur, Asr, Kaferoona, qiraat, quran
Community Audio
Dec 24, 2021 Mishary Raashid alafasy
audio

eye 33

favorite 0

comment 0

Topics: Quran, murottal, qiraah, afasy
Community Audio
Dec 23, 2021 అయ్యూబు,గామది,బుదేరు-కు'ర్ఆను-పఠనం
audio

eye 14

favorite 0

comment 0

Topics: దేవుడు,కు'ర్ఆను-పఠనం,మానసిక...
Community Audio
Dec 20, 2021 Shekh Salah alBudyr, Muhammad alMuqeet
audio

eye 24

favorite 0

comment 0

Soothing Soft  Recital of Suratul- Baqarah from  al-Quran by Sheikh Salaah Al-Budyr, imaam at Masjidun-Nabawiyyi,Medinatul-Munawwareh.and also Tarteel recital of Sheikh  Muhammad alMuqeet, the famous ϐinger of Nasheed.
Topics: Quran, Sura Baqarah, Tarteel, Sukoon.
Community Audio
audio

eye 32

favorite 0

comment 0

ఈర్ష్య,అసూయ,మంట,గిట్టకపోవడం,పగ,కోపం,దురాశ,తనకులేదనే...
Topics: ఈర్ష్య, అసూయ, మంట, గిట్టకపోవడం, పగ,...
Community Audio
audio

eye 22

favorite 0

comment 0

పిసాచాలు,చేతబడి,మౌడి,కట్టుబడి,శని,దయ్యం, మరులమందు-లాంటిచెడ్డలనుండి బద్రంగ వుండాలంటే -వరసగా నలబై రోజుల పాటు ఈ వాక్కులను వినాలె!......
Topics: పిసాచాలు, చేతబడి, మౌడి, కట్టుబడి, శని,...
Community Audio
Dec 18, 2021 యాసిరుమజ్రో
audio

eye 21

favorite 0

comment 0

దయ్యాలను,పిసాచాలను,సైతానులను పారదోలే యీ మంతరాలు , వరసగా నలబై దినాలు  వింటే  యే చెడ్డా దరిదాపులకు రానేరదు.- దేవుడు మంచి కలిగిస్తారు.
Topics: ఆవాహన, శని,దరిద్రం,దెయ్యం, పిసాచం,...
Community Audio
Dec 14, 2021 A.K.tarabulsy.
audio

eye 14

favorite 0

comment 0

ادعية 
Topic: Qiraatul Qu٬ran
Community Audio
Dec 14, 2021 Yaser al Mazroy
audio

eye 15

favorite 0

comment 0

ألذين آٰمنوا و تطمينّ قلبهم بذكر اللهِ*ألٰٓٓا بذكرِ ا للهِ  تطمنّ القلوب؟؟؟؟؟؟؟ Quran recitals by Sheikh A.Q.Tarabulsy, Qalon{قلون}and by  Sheikh A.B.abdsSamad, mujawwad{مجود}and by  Sheikh Salman alOtaiby.murattal.{مرتل}and  by Sheikh Yaser alMajroiy in the tradition  of { روح روسRauh- Rawis-}...إسمع و كن مطمعننا
Topics: Verses from Quran, islaam, ادعية
Community Audio
Dec 6, 2021 A-Baasit-A-Samad.,A.K.Tarabuls-,
audio

eye 25

favorite 0

comment 0

ألذين آٰمنوا و تطمينّ قلبهم بذكر اللهِ*ألٰٓٓا بذكرِ ا للهِ  تطمنّ القلوب؟؟؟؟؟؟؟ Quran{{{ألقرءان}}} Recitals by Sheikh A.R.Tarabulsy { قلونqolon},and by Sheikh A.B. abusSamad.{مجوّد mujawwad} and {مرتّل murottal} by Sheikh Salman alOtaiby are presented to please your ears{سمع} and to shower peace {سكينة}on you ---also a few supplications are included for your memory And seeking {فضل} fadl from...
Topic: Soul-soother
Community Texts
Nov 4, 2021 Khatija begum.and m.Zulfequar Ali
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

God's own words - Description   of  the purpose of   creation of the universe and  of Man ..the basic duty of man , to where he is heading for ., and what he is doing on the earth.....and the ultimate consequences and the Rewards his actions are accumulating as earnings,  for a warm welcome by the  Angels for driving him to his  FINAL DESTINATION..etc....
Topics: God, purpose of Creation, Accountability to God
Community Texts
Oct 5, 2021 M.Zulfequar Ali and Khatija Begum
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Y no he creado a los genios y a los hombres sino para que Me  adoren.Alá es, en verdad, fuerte, poderoso-1  Realmente la práctica de adoración ante Allah es el Islam.Obéissez à Allah et au Messager. Él es Allah, Uno..¡Servid a Alá y no Le asociéis nada! La vida de acá ha sido engalanada a los ojos de los infieles, que se burlan de los que creen...   Allah, no hay dios sino Él, el Viviente, el Sustentador..... Ese es Allah, vuestro Señor. No hay dios sino Él, el Creador de todo....
Topics: Allaahu, ألله, islaam, muslim, deen, ibaadah
Community Texts
Sep 17, 2021 m.zulfequar Ali and Khatija Begum
texts

eye 40

favorite 0

comment 0

A muslim needs to know the fundamentals of islam..like Towheed , Faith in  the oneness of Allaahu-s.w.t., Asshahaadah, Prayers , Fasting ...........
Topics: Faith, Eemaan, Towheed, Testimony
Community Texts
Sep 3, 2021 M.Zulfequar Ali And Khatija Begum
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

Topics: Al-Mighty Allaahu, Greatness of Allaahu,the Irresistible,Islam,Muslims, Deen, Itaa'A, Greatness of...
Community Texts
texts

eye 32

favorite 1

comment 0

Allahu.s.w.t. has selected "Submission"{i.e.islaam} as the way of life for man in this world ......so that  man may follow god،s commands and lead a submissive life within the limits prescribed by God ...and thus be  eligible to pass the worldly examination with distinction  and get admission into the never ending bliss of Paradise and Heaven,ever enjoing the favours bestowed by Allaahu .s.w.t. for the eternity...what else does man need.???????انّ الدينَ عند أللهِ...
Topics: ముస్లిము,దీన్,దేవుడుఅల్లాః,islaam,Allaahu,Deen,God..
Community Texts
Aug 25, 2021 M.zulfequar Ali and Khatija Begum
texts

eye 73

favorite 0

comment 0

 వ మా కదరుల్ల్లాహ హక్క దరిహీ ఇన్నల్ల్లాహ కవియ్యుఁ అజీజుఁ, ప్రజలు అల్ల్లాహును లెక్కలోకి తీసుకోలేదని అంటున్నారే!!!
Topics: Allaahu ,అల్ల్లాహు, islaam, God ,ألله ,ఇస్లాము, షరీయః...
Community Texts
Aug 23, 2021 M.zulfequar Ali and Khatija begum
texts

eye 20

favorite 0

comment 0

Jardins Du «Firdaws» (Paradis),   - Gardens of Al-Firdaus (the Paradise) Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les Jardins du «Firdaws,» (Paradis),  (18:107)     Verily! Those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous deeds, shall have the Gardens of Al-Firdaus (the Paradise) for their entertainment.  (18:107)
Topics: Jardins Du «Firdaws» (Paradis), Gardens of Paradise
Community Texts
Aug 18, 2021 M.Zulfequar Ali and Khatija Begum
texts

eye 22

favorite 0

comment 0

ప్రళయం రానున్నదే !!!!!!!అజాగ్రత్త వలదు.
Topics: ప్రళయం, Doomsday, అల్-కారియ
Community Texts
Aug 18, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 105

favorite 0

comment 0

  This is a Book explaining only   Some Elements of Arabic Grammar  and is  meant for   the English knowing  non-Arabs ,
Topics: Arabic Grammar, Arabic Verb Declensions
Community Texts
Aug 5, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 48

favorite 0

comment 0

Allaahu-s.w.t.- has sent so many  prophets to the mankind since ages ...The First man Adam.a.s. was an obedient slave of God ....But as time went on most men disregarded  the commands of Allaahu-s.w.t. ..they loved,the temporary material world only...and neglected the other permanent world .....this presentation  highlights some of the commands of  God ....so that intelligent and sensible souls may  respond to the call of the Al-Mighty , and  live like true slaves of God....
Topic: Allaahu- God- Al-Mighty-Doomsday-Hell-Heaven
Community Texts
Aug 5, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

Topic: ألله--God, alMighty,Allaahu,.Devudu,Submission,
Community Texts
Aug 5, 2021 Khatija begum and m.Zulfaquar Ali
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

...the great calamity - Al-Qaariah- is going to engulf the entire Creation  as and when God commands...and that day , which  will be equal to our 50000 years , is nearing...But man is not paying any attention to the fast  approaching Calamity , none can avert......God has warned man  repeatedly in the Scriptures about this...,,,
Topic: Great Calamity -Doomsday -Final Event
Community Texts
Jun 25, 2021 Khatija BEGUM and m.Zulfequar Ali
texts

eye 33

favorite 0

comment 0

Dravidian Tamil and Telugu languages have certain affinity with the semitic languages . Some words which appear to be similar phonetically, are presented through this document...further research is needed in this direction...we hope that the tip of the iceberg will be well received by the fraternity.....
Topics: Tamil, Arabic, Telugu, similar words
Community Texts
Jun 22, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar ali.
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

Some people have no faith in the Super natural - God.. Darwin ,Marx, the  Socialists and their ilk  have left  an indelible impression  on  the minds of a vast multitude o f huamnity...They love the material world and strive to make best out of this world ...forgetting  ,  the most disastrous day yet to come ....the day of Judgement in the supreme court of the ALMIGHTY, where nothing can avail except the best actions of man in this world ...So it pays to be GOOD ..... ..now is the time...
Topics: Atheism, APOSTACY, faith, God, Doomsday.
Community Texts
Jun 5, 2021 Khatija Begum and Zulfequar Ali
texts

eye 34

favorite 0

comment 0

దేవుని గురించి రకరకాల ఆలోచనలు ప్రచారంలో వున్నాయి.--కొన్ని సత్యాలూ , మరిన్ని ఊహలూ ...మిథాలజీ మనసును ఆకట్టుకొంటాది తొందరగా. .దైవగ్రందాల నుండీ సేకరించిన ముచ్చటలను ఈ సంకలనరూపంలో జనులకు...
Topics: దేవుడు, దేవుని గొప్పతనం, స్వర్గం
Community Texts
Jun 5, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 67

favorite 0

comment 0

Concept of God-Different people have various Assumptions and Beliefs since times immemorial- in the process  Some people  appear to have not recognized God ,with a well deserved Estimate of Him . This presentation is based on  verses from .the Scriptures. దేవుని గురించి రకరకాల నమ్మకాలు వున్నాయి.--కొన్ని నిజాలు కూడా వున్నాయి-మరిన్ని ఊహలూ,...
Topics: దేవుడు ,మనిషి ,ఊహలు ,బతుకు, చావు,GOD .,...
Community Texts
texts

eye 124

favorite 0

comment 0

తెలుగు భాషలో అరబీ గ్రామర్. ఇందులో : అరబీ ఫో'నెటిక్స్--తజ్వీద్ , మార్ఫోలజీ ,భూత,వర్తమాన,ఇమ్పెరేటివ్ వెర్బ్,ల రూపపరివర్తనలు,సంబందంకలిగిన అరబీ-తెలుగు ముచ్చటల పట్టిక కూడ ఇవ్వబడింది...రివిజన్...
Topics: Arabic Grammar in Telugu, అరబీ గ్రామర్
Community Texts
May 26, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 115

favorite 1

comment 0

అరబీ వ్యాకరణ సూత్రాలు.- Basic Grammar Rules of the Arabic  Language-with -Phonetics and Tajweeed , Morphology and Declension of the  Past Tense Verbs , the Present Tense Verb,and the Imperative Verb ,and  Model Verb Patterns .  More examples  of Sentences are given  under the Head - Exclusive Tract for Examples. A list of Similar Sounding Telugu-Arabic Vocabulary can  be found after  the  Lessons ofGrammar.Efforts have been made to present the...
Topics: తెలుగులో అరబీ గ్రామరు, Arabic Grammar Rules in Telugu
Community Texts
Apr 22, 2021 Khatija Begum and .m.Zulfequar Ali
texts

eye 44

favorite 0

comment 0

 పాపులను దేవుడు శిక్షిస్తాడనే భయం మనిషిలో కలగాలని, కొన్ని గ్రంథ వాక్కులను   అందిస్తున్నాం.చదివి నవారు తమ జీవితాలను చక్కగా మలుచుకోవచ్చు.. ..పుట్టిన ప్రతిదీ గీట్టక తప్పదు..ఈ నిజాన్ని...
Topics: పాపాలు, శిక్షలు, పరివర్తన
Community Texts
Apr 22, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 28

favorite 0

comment 0

A brief explanation of essential grammar rules of The Arabic Language in both Telugu and English languages  for the benefit of the people of  Andhra and Telengana states.....
Topic: Arabic grammatical rules in Telugu and English
Community Texts
Apr 22, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 79

favorite 0

comment 0

Telugu_,the origin and meaning of this word is obscure.An attempt has been made to link this word with the Semitic  Arabic  word Luga -algaa -yelgu-meaning talking loudly .
Topics: WordTelugu -Yelugu, Arabic, Yelg'u-Alg'a-lug'a
తెలుగు-యెలుగు,అనే మాటల అర్థం ఏమిటో తెలుగులోకానికి  తెలియజేసే ప్రయత్నం మాత్రమే. అరబీలో -బాస-ను "లుగ'"అంటారు."యెల్-గు"-"తల్-గు"-వీటి అర్థం అరుపులు/గట్టిగా మాటలాడటం....అలా తెలుగు అనే...
Topics: "తెలుగు "-దీని మూలం ఏమిటి..,Origin of the word...
Community Texts
Apr 10, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Man is proud of himself. With  his Scientific advancements , material achievements and the  notional material development , he thinks of reaching the heavens like the biblical pharoahs  ....and of course taming the other Planets  to widen his exploits , forgetting the  vast majority of mankind ...A beautified self induced delusion .Actually  this assumed bliss is nothing but a greedy  mirage . The reality is very harsh ---Look around ! See How many millions of fellow humans  are ...
Topics: God's Attributes, Purpose of Creation, Dependency of Man.
Community Texts
Apr 10, 2021 Khatija Begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 78

favorite 0

comment 0

Now a days ,materialism is at its zenith , Human values are taking a dive ....There  is an intense and urgent  need for man to  navigate towards  the right Destination ,which God has destined already .Man should Know who God is ?. And what is the connection between God and Man ?  .Is God  an ever elusive enigma ?.  ..Every Human being who wants to redeem himself , may  read the Scriptures and know the purpose of creation of man ..this book is an attempt to highlight  the Attributes of...
Topics: Concept of God, Attributes of God ., Needy Nature of Man
Community Texts
texts

eye 84

favorite 0

comment 0

తెలుగు ,అరబీ భాషలకు ఎంతో దగ్గరి సంబందం వున్నది, రెండింటిలో ఒకే శబ్దంగల మాటలూ ,అర్థం కల ముచ్చటలూ చాలావున్నాయి ,ఈ పేపర్ లో కొన్ని పదాలను రాసాము ,--మీకోసం ....ఈ పాతబాసల సంబందాలను కనుగొంటే ,మన...
Topics: తెలుగు -అరబీ పదజాలము,తెలుగు...
Community Texts
Mar 8, 2021 Khatija begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 125

favorite 2

comment 0

Dravidian Telugu Language has close affinity with Arabic and Semitic Languages.Here is a list of  phonetically related words , some with different meanings ,while some words carry a closely similar meaning ..For the linguists  , here is a new  lead  to probe further the mutual connections between the Dravidian and the Semitic group of Languages ....More words to follow .....
Topics: Arabic, Telugu linguistics, Dravidian Telugu linguistics.
Community Texts
Feb 27, 2021 Khatija begum and m.Zulfequar Ali
texts

eye 51

favorite 0

comment 0

Every Muslim needs to know the essential basics of Islam, like Faith, Unity of Al-Mighty, Testimonies , Prayers ,Fasting, Zakaah, Hajj, Shrouding the dead body  and the islaamic   Burial rites of the departed   Muslims  .....  Al-Quranu -contains many scientific facts foretold , many centuries in advance , of the actual  discovery of these truths.
Topic: Faith,Towheed,Salaa,Zakaah,Saum,Science
Community Texts
texts

eye 63

favorite 0

comment 0

أيت القرءان لحفظ لكل مسلم 
Topic: أيات القرءان ،حفظ ،مسلم
Community Texts
Feb 9, 2021 Mohammad Zulfequar Ali
texts

eye 155

favorite 0

comment 0

A beginners Arabic guide to cater to the needs of both  English and Telugu knowing people of the Two Telugu speaking States of India. తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్  తెలిసినవారికై ఈ పుస్తకంలో  అరబీ గ్రామర్ సూత్రాలను  ముక్తసరిగా  వివరించి, ముఖ్యంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల...
Topics: English books, Arabic Syntax, Telugu books, Arabic Nahu
Community Texts
texts

eye 101

favorite 0

comment 0

This book details all major sins committed by Man and the punishments he will attract on the day of Judgement , standing for the trial before  the AlMighty,  based on the verses of AlQuran,,,mohammad zulfequar ali,.  ఈ లోకంలో మనిషి చేసే పాపాలకు , దేవుడు , ఆ లోకంలో ఎలాంటి శిక్ష లు యిస్తారో ,మనం తెలుసుకోవాలి.  మనుషుల...
Topics: Telugu books, Major Sins in ISLAAM, Akhirat :HereAfter
Community Texts
Jan 30, 2021 Khatija Begum and Mohammed Zulfequar Ali
texts

eye 60

favorite 0

comment 0

Learn Arabic Tajweed ( The Correct phonetical reading of AlQuran and Ahadeeth) in telugu language in an effective and easy way. A wonderful gift for native telugu speakers to learn and understand Arabic tajweed in their own language. తెలుగు‌ తెలిసిన వారికి   ఈ అరబీ  ఉఛ్ఛారణా నియమాలు -(అరబీ తజ్వీవీదు) పుస్తకం ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాం....
Topics: Telugu Books, Arabic tajweed, Arabic Phonetics, అరబీ చదవటం, Al Quran, telugu
అరబీ గ్రామర్ ను,తెలుగులో వివరించే మొదటి పుస్తకం ఇది. అరబీ,ద్రావిడ భాషలు దగ్గరి సంబందం కలిగిన ప్రాచీన భాషలు. Eg.ఆకలి-అకల*చెయ్యాల-జఅల*٭పాత-ఫాత*٭పైకి-ఫౌక*పని-ఫన్*అమ్మ-ఉమ్*-అబ్బ,అబు*అక్క-ఉఖ్తు,*...
Topics: Telugu books, Arabic phonetics, తెలుగులో అరబీ ఉఛ్ఛారణలు,...
Community Texts
texts

eye 93

favorite 1

comment 0

This book gives a great opportunity for  Telugu speaking people to learn and understand Arabic effectively and in a easy way.  మొదటిసారిగా అరబీ గ్రామర్ ను పుస్తకరూపంలో, తెలుగు జనాల కోసం,రూపొందింపబడిన ఈ బుక్ మీ అందరి అప్యాయతను పొందగలదని మా ఆశయం .అరబీ , ద్రావిడ భాషలు...
Topics: అరబీ వ్యాకరణం,Arabic phonetics, Arabic Grammar in Telugu, learn quranic...