Skip to main content
SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 220

favorite 3

comment 0

මෙම ග්‍රන්ථය අභිධර්ම ග්‍රන්ථයකි. මෙහි චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ වඤචකත්වය දැක්වේ. අප කරන බොහෝ දෑ කරන්නේ කුමන සිතක් නිසා දැයි බොහෝ විට අපට නොදැනෙන්නේ අපේ සිත් කෙලෙස් දැලෙන් වසා ඇති බැවිනි. මෙම...
Topics: Sinhala, Buddhist, Buddhism, Meditation, Bhawana, Sri Lanka, Insight, Rerukane Chandawimala,...
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 1,627

favorite 0

comment 0

This book will enable the meditator to achieve his goal in a very short time. මේ පොත හොඳින් තේරුම් ගෙන පොතේ දැක්වෙන ක්‍රමය අනුව නො වරදවා භාවනාව කැරගෙන ගියහොත්,වැඩි දෙනෙකුට භාවනාවේ ප්‍රතිඵලය,මෙලොව දී ම දක්නට ලැබෙනු ඇත යනු අපගේ ස්ථිර...
Topics: Meditation, Sinhala, Buddhism, Buddhist meditation, Rerukane Chandawimala, Candawimala,...
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 333

favorite 2

comment 0

කෙලෙසුන් බෙහෙවින් වැඩෙන්නේ ආර්ය ධර්මය නොදත් ආර්ය ධර්මයේ නො හික්මවන ලද කෙලෙසුන් නොහඳුනන අන්ධ පෘතග්ජනයන්ගේ සිත්වල ය. ඔවුන්ගේ සිත් කෙලෙස් නැමති විස ගස්වලට සරුබිම් ය. මේ පොත කියවා කෙලෙසුන්...
Topics: Sinhala, Buddhist, Buddhism, Meditation, Bhawana, Sri Lanka, Insight, Rerukane Chandawimala,...
Community Texts
by Ven Rerukane Chandawimala Maha Thero
texts

eye 2,555

favorite 5

comment 0

Abhidharmaye Mulika Karunu
Topics: Buddhism, Abhidhamma, Rerukana Chandawimala
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 207

favorite 3

comment 0

මේ පොත කුඩා වුව ද මෙහි රහත්වීම දක්වා භාවනාව කරන හැටි විස්තර කර ඇත. ග්‍රන්ථයේ දැක්වෙන සතිපට්ඨාන භාවනාව ශුද්ධ විදර්ශනා භාවනාවකි.සතිපත්ට්ඨාන භාවනාව පිළිබඳ වැදගත් පොතක් නැතිකමේ අඩුව පිරිමසා...
Topics: Sathipattana, Meditation, Sinhala, Buddhism, Rerukane, Chadawimala, Pokunuwita, Dhamma, Dharms,...
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya
texts

eye 175

favorite 2

comment 0

මෙම ග්‍රන්ථය මධ්‍යම ප්‍රමාණ ඤාණයෙන් හා තීක්ෂණ ඥානයෙන් යුක්ත වූවන්ට අවබෝධ කරවීම පිණිස ලියා ඇත. එහෙත් මෙය වරක් දෙවරක් බැලීමෙන් සියල්ලන්ට නිර්වාණ තත්වය අවබෝධ කරගත හැකි නොවේ. එබැවින් මෙය...
Topics: Sinhala, Dharma, Dhamma, Buddhism, Rerukane Chandawimala, Rerukane, Candavimala, Sri...
Community Texts
by Ranjith Daluwatta
texts

eye 17

favorite 1

comment 0

ABSTRACT: With this article I review distinctive aspects of theearly Buddhist practice of the appamānas, theboundless states of benevolence (mettā), compassion( karunā ), sympathetic joy (muditā) and equanimity ( upekkhā ) My concern is specifically the function and potential of the  appamānas in relation to the unfolding of the spiritual path of the individual   quite apart from their beneficial relational and social effects, how are they meant to support the path to liberation since...
Topics: Buddhism, Theravada, Apannas
Community Texts
texts

eye 87

favorite 0

comment 0

Philosophy and Its Developme11t i11 the NikQ.yas and Abidhamma by  "Fumimaro Watanabe, M .A., Ph .D., Motilal Banarasidass, Delhi , I ndia, " Some scholars are of the opinion that the Abhidhamma Pifaka does not  "represent the Buddha's teaching but is merely a result of later scholastic philosophlsation. This work is a brave allempt to challenge that opinion and demonstrates that the Abhidhamma is a direct development of the modes of argument in the Suttas and that even in his...
Topics: Abhidhamma, Abidhamma, Watanabe, Buddhism, Tipitaka
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya
texts

eye 1,251

favorite 2

comment 0

නිවන සොයන්නා වූ පින්වතුන්ට බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව පිරිසිදු දැනුමක් පහසුවෙන් ඇති කර ගැනීමට ක්‍රමයක් සැලසීම් වශයෙන් සම්පාදිත මේ ග්‍රන්ථය සිංහල කියවිය හැකි කවරකුට වුවත් වැඩි ආයාශයක්...
Topics: Sinhala, Dharma, Dhamma, Buddhism, Rerukane Chandawimala, Rerukane, Candavimala, Sr...
Community Texts
by Ranjith Daluwatta
texts

eye 9,623

favorite 3

comment 0

Dhamma Boooks by leraned Teachers on the principles of Buddhism
Topics: Buddhism, Dhamma, Sumedho, Ajahn Sumedho
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 145

favorite 2

comment 0

කාලාන්තරයක් යටපත් වී තිබූ මේ භාවනා ක්‍රමය බුද්ධජයන්ති කාලයේ අප රටට පැමිණීමෙන් සිදු වූයේ ඉමහත් යහපතකි. දැනට මේ භාවනා ක්‍රමය පවත්නේ සුලු පිරිසක් අතේ ය.ඒ නිසා මේ භාවනා ක්‍රමය නැවතත් අප රටෙන්...
Topics: Rerukane Chandawimala, Rerukane, Vinayalankaramaya, Sinhala, Buddhism, Meditation, Sathipattana,...
Community Texts
by Prof. A.L.Basham
texts

eye 69

favorite 2

comment 0

The book presents the history and the doctrines of the Ajivikas who formed a third heretical sect besides the sect of Gautama Buddha, the founder of Buddhism and that of Mahavira Vardhamana, the twenty-fourth Tirthankara of the Jainas. The three heterodox sects react against the ritualistic creed of the Vedists. The cult of Ajivikas was founded by Makkhali Gosal, the contemporary of Mahavira Vardhamana, on the basis of strict determinism with a belief in the all-embracing rule of Niyati...
Topics: Religion, Indian, Buddhism, Philosophy, Ajeewaka, Ajivaka, Daluwatta
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya
texts

eye 254

favorite 2

comment 0

තදින් අල්ලා නොගෙන විමසුම් ඤාණයෙන් බැලීමට බුදුසමය උගන්වන මග අනුගමනය කරමින් බොහෝ දෙන වරදවා තේරුම් ගෙන ඇති ඇතැම් කරුණු රටට පහදා දීම පිණිස බෞද්ධයන් අතර ඇතිවන ප්‍රශ්න සියයක් සඳහා පිළිතුරු මෙම...
Topics: Sinhala, Dharma, Dhamma, Buddhism, Rerukane Chandawimala, Rerukane, Candavimala, Sri...
Community Data
by Ven Ajahn Jayasaro
texts

eye 41

favorite 1

comment 1

An Audio Book  A biography about Ajahn Chah, one of the greatest meditation teachers within  Theravāda Buddhism  of the last century. Ajahn Chah steadily practiced the path of morality, concentration and wisdom to the highest point, the complete liberation,  Nibbāna  (Nirvana). His teachings on meditation and Buddhist philosophy are simple, full of humour but at the same time deep and confrontational. Reading about his life gives an insight into the path that lies ahead and makes us...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Buddhism, Ajahn Cha, Thai Forest Monks, Forest Monks, Theravada
Community Texts
by Sri Vinayalankaramaya, Pokunuwita
texts

eye 5,955

favorite 2

comment 1

Four Noble Truths is the very foundation of the Blessed ones philosophy. The eternal unsatisfactoriness of the life, the hidden cause that creates this state of mindset, the way to get out of this glitch and the state of liberation one achieve beyond the unsatisfactory state are the four noble truths. In this book the Most venerable Maha Thero gives the best explanation of this core teaching. Please distribute freely for the benefit of all. All financial donations to "Book Publishing...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Rerukane Chandawimala, Sinhala, Dhamma, Buddhist, Noble truths, Chatur Arya Sathya, Four Noble...
Community Texts
by Pokunuwita
texts

eye 1,917

favorite 2

comment 1

Paticca Samuppada 9Law of Cause and Effect) is one of the Core teachings of the blessed one. Often mis interpretted and misunderstood this important doctrine is explained in the most effective and simplest way by the noble Maha Thero Rerukane Chandawimala in this book. This book is hosted as a free resource and Dhamma has immeasurable value.
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Rerukane Chandawimala, Sinhala, Dhamma, Buddhist, Law of Cause and Effect, Paticca Samuppada,...