Skip to main content

Thēsauros keras amaltheias, kai kēpoi Adōnidos = Thesauruscornucopiae & horti Adonidis : tade enesti en tēde tē biblō. AiliouDionysiou peri aklitōn rhēmatōn. Ek tōn Eustathiou kai autōn endoxōneklogai kata stoicheion Schēmatismoi tōn eimi kai eimi rhēmaton. Peri tōntou kathezesthai sēmantikōn. Ta tou poreuesthai sēmantika. Ek tōnHerōdianou parekbolai megalou rhēmatos. Ek tōn autou paragōgai disklitōnrhēmatōn. Koiroboskou pros tous en pasi rhēmasi kanonas zētountas [kai?]homoiotetas. Tou autou peri tou ephelkystikoun. Peri anomalōn rhēmatōn katastoicheion. Hērodianou peri enklinomenōn kai enklitikōn kai synenklitikōnmoriōn. Ek tōn Choiroboskou peri enklinomenōn. Anōnymon peri enklinomenōn.Ek tōn Iōannou grammatikou peri dialektōn. Eustathiou peri tōn par'Homērō dialektōn. Kai allōs peri dialektōn tōn para Korinthouparekblētheisōn. Peri tōn eis ō thēlykōn onomatōn

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)