Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Full text of "ANDHRAPATRIKA Volume no 31 issue no 93"

See other formats


Reg. No. 1118 
నాన్‌ కో! 


రబ్బర్‌ వ ర్కుః రూ కోయ౦బత్తూరు. 
ముందు జా(గత్త నడితే యెంతో ఆదా అవుకుంది. 


మోయైర్లు, కాన్యాసుయొక్క._ మొదటి పొర బయటసడకముం జే, 


రీబీల్లీంగుకో నాన్‌ కో రబ్బర్‌ వర్క్యుకు స పంపి జాగ త్త చేచుకొనండె, bor 

"VoL. 31. 

“ఇట్రినిరృ ంధాలకు నేను లోబడను' 


MOON స్వాత్‌ ౦త్ర్యాత్సాహాన్ని గాంధిమహాత్ము ని 
భగ్నపరచడం యుద్దస్రయత్నాల అ కవసరనూ? 


విడుదల అన ౧తర౦ ప్ర 3 ప్రభుత్వంవారి 
“నర్నంతా న్‌ మహాత్ముని ఖండన 


పంచగస్కి జూలై 16: 


లప్‌ 
లలో 


విడుదలయైనమోదట కాన్ని (సాంతము 
మాత్రమే యుండవలెనను నియమములు విధింపబడిన వారును 


అప్పుడప్పుడు పోలీసున్దేవనులకు -వెళ్లి తమ ఉనికిని తెలియజేసి కొన 


వలెనను ఉ త్తరువ్రులకు 


లోనైనవారును మేమి చేయవలెనని ఒక 


విలేఖరి యడుగగా అందుకు సమాధానంగా మహాత్ము కం (పకటన 


గావించిరి. 


ఇట్టి నియమములన్ని యు అవనూనకద 
డి న 0 


ములని శోను ఫావించుదున్నాను, ఇట్టి. 


వానికి స్సు లోబషకు, ఐనను చెరసాల 
కష్టము లనుళ వింప జూలక పిమిత స్యా 
తగ్గ్మత్యము నిచ్చగిం చు శారిని చే.సరుగు 


చుచు, వారి (పవర రసము సరిమైనదా ' 


కాడా యను విషయముకు ణీను నిర్ణ 
యింపజాలను, ae తేన CE సోము 
ర్ధృష్టముల న సరించి కష్టములను భ్‌రిం 
చును, శాన్కి అన్నిటికంశె తేమ దేశ 
స్వాతంత్ర్యమును యెక్కువగా మిం. 
చుటతప్ప మెట్టి అపరాధము “శీవింపని 
యూువతీయువకోల ఉ తృాహమును భగ్నము 
చేయట యుద్ధ పశూక్న యున కవపరనూ 
యను మాఖ్యసమస్యను (పభుత్వమువారు 
విచోరింపవలసి యున్నది. 

నవ. దావరికంలేదు' 


కాంగ్రెస్‌పద్ధతికి వూరిగా అనుగుణ్యంగానేవుంది 


జిన్నాకు పంపిన సూచన లపై 


పంచగని, జూనైై 16: 


“హిందూమహోసభవారి 


SI; ప్ర కటన 


విరసవై ఖరి 


మాట, అల్లా వుంచితే, జ్‌? ఆశీస్సులిచ్చిన నా (ప్రతిపాదనలను, "దేశ 
వుంతా బాగా: పహార్షి ంచిన సంగతి నంతోప. పుకరమైన విషయం. ముస్సి 
ములు అత్యధికనంఫ్య్యూకు మైన పాం తాల వారికి సయంనిర్భయ , హాక్కు_ 


ఇచ్చే పద్దతిన తాంెసు _ లీగూ వచ్చిన ఏ 
మపోనభవాంికి రుచించకపోవటంలోనూ, వారు అనమ్మతి 
లోనూ ఒక నింకగాని కొత్తగాని వమీాలేదే 


DE పరిష్కారం గాని హిందూ 


“తెలపటం 


రాజగో పొలాచారి గారు అ.. డై విలేఖరికి ఇచ్చిన ఇంటర్‌ వ్యూలో 
సూచించి తన (శ్రతిపాదనలను సమరిస్ధా బట్టు చెప్పిరి: 


మహాసభ ఆతు వన్నందసే అనుకోవాలి, 


నీళకు ఒస్పందమర్య్యే ఏ వరతులుగాని ; 


దానికి "సి పడవ. మహాసభ వారి వాదాన్ని! 
మనం అఆంగీకరించామా 
పోనూపోదు, చి టిమ 
కాలమూ వుండిపోతుంది, 

చా పరిమే.రం ఆమోదెంచటుం కన్న 


(పతిష్త్పంభన 
చా సం కల 


మనం దాస్యంలో ఇట్లాగే 'యస్తతూ వుందో 
టం, ఢిల్లీ, వైట్‌వోలులు మన నెత్తిన 
అవినవ్న గా మొట్టూ కూ వుండడం 
వ్ర ర్రముమా * ఇదీ ఇప్పటి పెళ్ళ, ఈ ప! 
ప్మాూరానికి గాని మనే పిహ్మెరానికి 
గాని ase Ah 
వచ్చి ఏళ కం ౪6తో పర్కినట్లయితే 
కరు డుగట్సిన సా ల్రూణ్యనారులై న (బైటిమ 
శక్రో రీ కై నా ఇకే_భొరతే స్వాతం 
చొ ంఛను నిరోధించి లేరు, 


హ్‌! ౪ 


సంఖ్యలో కొంచేం హీవంగావు న్నా" 


స్థ _ిమంతిమైన వనాలను బలవంతంగా ఒక 
సమాఖ్యలో గాని స్టతీం(త్రే రాష్ట్రాల 
కూటమిభో గాని పడ వేసివుంచలేయు. అల్లా 
వుంచజావెమా అంతర్యూప్పై సాల 
చకం తప్పవు, అ నద్ధమై తే ఇక 
ఇప్పేదెలేదు. అనుసరణ శ్రమల ఆసలు విభా 
క్రోవటంలో గాని (గ్రహం 


రట 


నాన్ని అర్ధం చేస. 
చటంశో గాని ఆటంకం 
'ేదు డాన్నాక వాదంగా లేవనెత్తివినా 
దాన్న పు*కొ ల్వటం ,భొక్యాంకాదు. ఆసు 
సమ ష్య నూటున ఎడిపోయేట్టు చెయ్యరాదు 

రండ సంవత్స గాల కస 

కొంత సాన 9 భూతితో.. యోచిన్తే గాని 
నా ప్రతిపొదనల స్వార న్యా? . (గ హాంచ 
టం సాధ్యంకాదు పరిష్మా_ 07నకి నా 
శాయకక్తులా ఎంతో టక్చుతో ఆ. జేళ్లుక్ళషి. 
చేశాను. గాంధి పరీపూర్మ్మ ఆకిస్నులను కొని 
సలుగురూ మెచ్చు కె 'ేట్లు 


గావలనీన పని 


శాగలిగాన, 

1940 సీ తీర్మానం ప్రకారం అడిగిన 
దంతా అందులో పొందుపిభాను, 


అయి 
చా జేన్నాగారు తేన ఆశీస్సులను ఇవ్వటా 
నికి యింకా ఇష్టపడటం లేదు, 

ఇంకా రహస్యంగా ఇలు చే సవ్య 


రినో రాయబొె రాలు సాగించే. మాకు 
బాగా ఆలో చించండని sae నచ్చ 
'జెప్పజాచాను. ఏల్‌ 17 z= "జ న చేను 


(గ్రౌనిన జాబు కోని పరగు ba (ప్రజల 


యొధుట వేన్నయి. అది [వాస్‌ మూడు 
నెల్ల యనా ఇంతవరకూ సమాధానం కనిపిం 
చదు నేకు ఇస్తానన్న ది పూజ్యం) కౌదు, 
శాంైసుకౌోన్సి జాతీయ భొరతేః గ్షంశొని 
మొంతి ఆయి శే ఇవ్యగలదోే అంతో అందు 
భో వుం దె శ్రి వం తే మె న 


శాంధీజీసవై తిక బలంతోగూడ 


కార్య క్రమము 

అని (భీమాన్‌ నీ ' 

ఆరోగ్యాభివృద్ది. 


ఈ నా | 
నంచగనిలో నుండవచ్చును 


సంచగని, జులై 16: కఇచ్చటపర్ష ములు 
ఎవ తెగకుండ కురియు చున్నను "గాంధి 
మహాత్ఫుని ఆరోగ్యయలో అభివృద్ధి తాడో 
సూపినదిళ యిచ్చట ఆయనకు విశ్రాంతి 
మనశ్శాంతి చేళూకుచుండుటచే ఆయన 


పూర్వపు ఆరోగ్యము, బలము పొందుటకు 


పంచగని చాళతొవరణము ఆనుకళూలము గా 
నుండునని అనుకొనుచున్నాము అని మహో 
తుని వైరల్‌ నొకరు యునై డ్‌ 
(సెస్‌ (ప్రతినిధితో ము చ్చ టిం ము చు 
చెప్పెను, 

ఇచ్చట మహాత్య్ము శు ఈ eS 
వరకు వుండవ చ్చునని అయునై మెడ్‌ (సి 
వారు గావించిన విచారణివల్ల తెలియవ 
చ్చినడి. పంచగనిలో మవోతుగ్దిని అరో 
గ్య మెంత ఆభికృద్దియ య్యెనను విసయము 
ను తెలిసి సికొన్నమోదటే ఇ చారీము౦దు 
నిర్ణయిం పబడును తాను 
ఆరోగ్యము కోలటుకొను యే శైకోట్టేళ్యము 
తో పంచగని వ వృ తాండ రం మహో 
తుడు స్థానిక ము ని సిపాళీటీ వారి వినతి 
ప్యతిము సందుకొన నిరాకరీంచెను ఇచ్చ 
'టనుండగా ఆయన యెట్టి స భల లోను 
పొ ల్టూనడని తెలియుచున్నది. 


గాంధీజీ 'పాక్టనలు 


గాండ్‌జీ ఇక్కడికి య తర్వాత 
ఇంగ్లీ మలో కూడా (ప్రొర్టన జరుపబడెు, 
బక “ఇంగ్ల షు ఫా ర్థన గ్లీతేమును “గాంధీజీ 
(గ్ర త్యేకంశా బాగున్న దని గిర్గయిం చెను, 
(ప్రై భుతుషులు నుమూరు 22 మండి 
కలీసి యీ కీ ర్రనను చేన్‌ సన్‌ 
అచే ఒక అ మరకను 'శ్రముఖుని నాయ 
కత్వమున బాలా శ్రావ్యంగా పాడి, ఈ 
అమెరికను ప్రముఖుడు స ర్ధిగా ఖద్దరు 
దుస్తులను ధరించెను: పొర సీ ఛాలిక అటు 
పిమ్మట క్రీ రనలు పాడెను. See 
గహాగ్చిన అధ్యాయ? ములో నుంసీ భగవ ప్రీత్‌ 
శ్లోకములు చదువబడేతు. కనూ గాంధి 
కుమారీ ఆశాభానర్జీ, నారాయణ మహ 
చేవ దేళాయి గార్డు కురానునుండి కొన్ని 
ఖాగములను ఒప్ప%ిం విరి. - 
మణిలాల్‌  గాంధిరాక 
దవీణాఫ్రీకానుండీ “గాంధీజీ కెండవ 
కుమారుడ ప మణిలాలు గాంధీగారు సేటి 
సాయంకెలము పంచగని చేరిరి. 
జంగాలునుంచి రానుబారనర్లము 
కలకత్తా “మేధకురు ఆస ఆనందమలు 
పొద్దకుగారున్నూ, కలక అ మ్య్య్టనిసీపలు 
కార్చ్పొశేవను మేయరు ae మనోరంజన్‌ 
నియోగిగారును పఠచగని కి వ చ్చి నేకు 
గాంధిమహాతుసని సందర్శించి మాట్లాడిన, 
బెం గాలు ఇ స్ట్రిములోని కమ 
భాగ నుల సహాయార్హ మె చేయబశుచున్న 
పనులను విశదీకరిం చే, 
జిన్నాకు రాజాజీ నివేదించిన సమా 
థఛాన హరతులను గూర్చి "జెంశాలు రాష్ట్ర 
వాసులస కలుగుచున్న అనుమానములను 
భయనులమ వివరించిరి. ఈ విషయమై 
గాంధీజీతో మాట్లావ టై చెంగాలనుంచి 


ఒక రాయబారవర్దమయు వచ్చినట్లమి తే 

వారితో సంగతి సందధ్నముల నః నృింటినీ 

చర్తిం చుటకు గాంధీజీ అంగీకరించెను, 
కుమ నివారణ 
ద్ఞపంచగన్ని జూలై 151— 


భారత దే యుద్ద "నంతేర ; ఆర్ష కా 
వృద్ధికే బొంబాయి వర్తకులు తయారు 
చేసన 15 సం!రముల (ప్రణాళిక మూలంగా 
బెంగాలులో మోనువ్వలు తిన రాకుండా 
నివారించవచ్చునా యని యాసై సెడ్‌ 


“న్‌ గోతి)ధి గాం ఫ్‌జీని పన్నిం 


పగా ఆయన యిట్లు చెప్పును? 

ఆదంతా యుద్ధాన ఎతేర వ్యవహారం ఆ 
వివయాలు తపతరులను అడిగి “తెలుసు 
కోండి, 


కస్తూరి బా నిధి 


“అమృతబజార్‌ 'ఫ త్రిక విరాళం 


న్యూఢిల్లీ, జూలై 16: కస్తూరిబా నిధికి 
“అమృతేబజార్‌ * (యు గాంకర) స్మతికల 
పమాన 5000 తాపొయల విరాళం సమ 
ర్పించారు, 


“శ్రకటనల We eee 


Founder : స, NAGESWARA ROW 
THE ANDHRA PATRIKA MADRAS, Torsnay, 


గమ్య వ 
యి 


గతనెల 6.వ తేదిన యూరస్‌ను నాజీ దాస్యంనుంచి విముక్తి 
సైనికాధికారి ఐ సెన్‌ హోవర్‌ నాయకత్వం[క్రింద, (బ్రిటిషు అమెరికన్‌ మైనికదళాలు (ఫెంచికోస్తాకు 
బయలు దేరినవి, మిత్రరాజ్యనౌ=లు (్రైబమరేన్స నుండి బ్రయలుడేరుబను చూపు చిత్రము, 

18-7-1944 No 93 

0 


అరు 


చేయుటకు అమెరికన్‌ 

జి న్నాగారి గడుసుతనం 


ప్రభుత్వంతో కలసి కుతంత్రం కంర! 


(స్వకీయవిలేఖర్సి 
* వంచగని, జూవై 16: రాజకీయ ee 


స్ట్రంభ నా పకిహ్మో శ్రారమున నై. గాంధీజీ కే చెసిన 
జ్‌ న్నా జీక్లీ 


' శాజూజీ 'తెలియజేన శాజీవరతుల we 


యములోను పలువురు 
విమ్మ్యేలు గాంధీజేకిన్నీ 
చాలా ఆశాభఎగమును కలుగ బేసీనవి. 


(కముఖులు జేసిన 

రొ జాజీకీనీ 
గత 
వారమ)దు పత్రికా పతినిధులతో గాంధీజీ 
మాట్లాడుచు (విటిహ్‌బాగన్నూ, జిన్నా 
యున్నూ కలిసి ఘోర కుతం క మొకటి 
జేయు చున్నారనిపల్కి యుం డెను. షవౌెలాా 
ఆశేశంతో యీమాట గాంధీజీ పల్కెను. 
(టిమ గవర్న మెంటువారు జిన్న్వాను 
తమతరపున ఉంచుకొని యా నాటకము 
నంతీను ఆడించు చున్నార నేసంగతి గాంధి 
జీకి ఇదివరకు తెలియనివిపయం కారు. 
కాని యిస్ఫడు జిన్నాజీ కేన హరతు 
లకు కూడా గాంధీజీ తేల ఒవంబడి 
నప్పటికీ, జిన్నాగారు అందుకు సంతో 
పీంచి హర్ష ౦చలెదు. ఈవిధముగా జిన్నా 
అడిగిన పద్ధతికి .అంగీకరెంచినప్పటికీ హా 
రి 0-చకపోపీపం | “చూస్తే జిన్నాయున్నూూ, 
ట్రి టిమ గవర్న మెంటున్నూ ఇం కాచాలా 
~డునుతేనంతో ఢోతం| తం చేయుచున్నా 
రని గాం డీజీ గ్రహించి అళ్ళ్చర్య ప డెను. 
జహరతుగా బ్రిటిషు గవర్న మెంటుకు 
తోను అనకూల వర్ధనుడనై 
సహ కారము చేసె 
గాందీ బ్శీ జి క్ష్‌ 
గాంధీజీ ఏమి శుప్పినప్పటికీ నీమి చేసినప్ప 
టికీ ఆది యంతేయును "శొంగ్రానును బొధిం 
చెనీ“దు, గాండీజీ ఎన్ని హరతు నియమ 
ములకు జవ్వుకొనినప్పటిక్షీ బిటిమ 
(ప్రభుత్య నాయకుడగనసస చచ్యెలు ప్రధానిని 
కించిత్తు కూడా చలీంపచేయదు. 

కాని సైన్యంలోని అన్ని తరగతులకు 
గావలనీన జనాన్ని భారతీజన సామాన్య ము 
నుండి తీసికొని వచ్చి చేర్చిం చెదనని గాంధీజీ 
వొగ్టానం చేసినయెశల్క 
వేరుగా నుండు ఈ, 

జిన్నాను సమాధానమునకు రానీయ 
కం డా చేయుచున్న (ద్రబలశక్తు బం కొన్ని 
ఉన్నాయని రాజాజీయున్నూ గాంద్‌జీ 
యాన్నూ గట్టి గా నమ్మియుస్నారు గాంధీ 
జీ స్వయంగా జిసన్నాకు తేన సంధి హరతు 
లను ని వేదం బినప్పటికీ జవ్నా సమాధాన 
మునకు రాడు రాజ శీయ 
చతిష్టం భసవిపయములోన్వు 
సాంఘీక సమస్య్యాపకష్మా_ర  విహయము | 
లోను పిసీతులు చారి తన్ని కకుండా 
_సంభించి పోయినవి, ఠాజూజీయున్న్య 
గాంగిజీయున్నూ ఆ జకీయ వే త్రలంమ్మాత 
మేగాక్క తత్వ వేత్తలుహుడా అగుట చేతి 
వారిద్దరికి మన్నస్టక్వం కలిసింది, ఇద్దరికీ 
నిరాశే అనేది లేదు. 


_సంపూర్మ 
ద న ని 
చై ప్పి న ప్ప 


దాని ధోరణి 

గలవారిని 
డవ ం డి” 


గాంధిజీ సూచన 


పంచగని, జూలై 15 వయునై టెడ్‌ (వెస్‌ 


నిలేఖికి మహాత్య గాంధి ఇలా తెలియ 
జేశాడు? 
“నా ధోరణి నెల్లడికావడం చేత అధీ 


పీకలిగిశే శైళ్ళ్ల 


Pr ES 


కార్ల కే సం త్ఫ పీ 
తీలుపులుతీ నీ 
oe చానివైఅభిప్రాయ 
(పకటన చేయగల అధికారం గలిగినవారిని 
విడిదిపెట్టవలిను. కనీవం వారితో నన్ను 
సం! పదించనీ యవ లెను, ముస్లింలీగ్‌ రం 
నులపమాన ఎం తెంతీను=ది జాతీయ 
ప్రభుత్వంలో పొల్లూ. వలెనని మోనిర్యయం? 
అని వేసిన (ప్రశ్నకు సమాధానం గా గాంధి 
గారు పె విధంగా (పకటించారు. 


స్వయం గా సిల్లి జిన్నా గారిని కలగదు 
య 

కొంటారా అని అడుగగా, జిన్నాను 

కలుసుకో డానికి సే సెపు ఘూ సిద్ధం గానే 


9 రుం 5 
వున్నాను, ఆని గాంధథిబీ అన్నారు, 


అల అలా “శ స్త 
బిషణ్‌ పూర్‌ రంగంలో 

ఇగ 

నత్ర సంచలనం 

జీ 

కాండీ, జులై Tem య ఆసియా 

యా ps 

కభూంణ్‌ పకటన ఇల్లా ౫ ఇాబుతోంచి;. 

విపణ్‌ పూర్‌ చుట్టుపట్ల ఇంగో రకశా 
కన్‌ (గ్రామాలను వదలి పెటి. ఖూనా 

చ 

(గ్రామంలో శ్ళతున్ర నిలచివు శూ డు. 
జిలార్ల వపై న (పొం తొల్లో శత్రువు సరం 
జామాను వడలి వెడుతున్నాడు, డా ఖుల్‌ 
ఆగ్నే యాన వొతావద్ద రోడ్డున్లాకు తీసు 
కొని ఇ్ర తో గ మ్‌ స్తు న్నా 0. 
మిట్కి నాలో చాయ వ్యాన "200 గజాలు 
చైర్భతిన 1£0-200 గజాల చదాకెను 
పురోగమనం సాగింది. 
సేనలు పట్టుకున్నవి. 

అ (పె జనం ఆలక్‌ సుఫీ 
శ అఖరుఘట్ట్రఎలో ప్త =. పిహణ్‌ 
ఇంకొ దశ్నీ కాన నాబ్టు మైళ్ల లో శత్రు 
సంచలనం "హె చ్చు గా కనిపిస్తోంది, 

సంక్రంగ్‌ ను వచా 
కా వ్‌. 


అమృత్‌ కౌర్‌ విడు అ _ అంతు 


ప జాతై 15; శ్రీమతి అమృత్‌ 


కార్‌ గారిని విడుదల సి, ఉరి గంటలలో గా | 


వీహార్‌ పిడి 
కానిందారు, 


వెల్లి పోవలసీందని ౪ థికాట్ల 

అండకా జూలై 16: బ్రిటిష్‌ శాల్చ్బలంం కవచదళాలు ద్ర 
సానాలను బలనరు చుకుని ఓడాజ రంగం లో నెరుత్కి mE 


మి? చుకొన్న్య 


లో 
ధృ జరన్‌ ఫరంగికాల్పులు 
తనం కావచ్చు 


స్ర్రకోగమిస స్తువ్ణోవని రాయిటన్‌ శు ల్యేశవి లేఖ) GP చెంకు డెకేలన ౦శీ 
ప్రక గమిసున్న మిత్రసేనలు ఈ రంగంలో వాస్‌ డెస్‌ ఫోర్టన్‌ వద్ద ,సంధిం చినవి, 
స్‌ ఫోర్టస్‌, కాషీరమెర్‌ స్టౌ నాలు స్థిరం గా 'టిటిష్‌ సేనల చేకులలో చీ వున్నవి, 


ఒఓీడాన్‌ , జర్నీ నదులమన్య వన్న 
112, 128 నంబర్జ్లుగల 'రెండుకొంశల 
రక్షణకోసం జర్యైనులు అధికం గా అద 
నప్రు బలాలను (వయోగిస్తున్న్యారుం 
టాంకోల సహాయంతో జరుసకున్న 
శతు ఎడురు డ*డులన్నిటినీ మిత్ర నేనలు 
జయ పదంగా అరికట్ట గలంషగున్నవి. 
| కెండీస్‌ అచే పట్టణంవద్ద జర్మను ల 
ఇప్పటికీ (పతిఘటిస్తున్నారు. 
* 112 వ నంబరు కొండపై తమకు లభ్య 
మైన సానాలను (భిటిష్‌ నేనలు బలపరుచు 


కంటున్న వని, ఈ కొండ ఎజెర్సీకి సమో 
పంలో వున్నదెః శేన్‌_విల్లన్స్‌ బ్రోెక్తీ ౨ 


నం సాగుతున్నది. 16 న శేదీ 
మధ్యాహ్నం పండిన్‌ పట్టణం పె మి తేకవ 
చదళొలు ముట్టడిజరిపి నవి, “ జరస్త్రశులు ఎదురు 
కాల్బులు జిపారు, బక (ప్రాంతంలో 
చాలాసేపు బాయెనెట్‌ యుద్దం, నావా 
చాహి యుద్ధం జరిగినవి. ష్య పేక్‌ వాళ్లకు 
ఎగువ గావున్న మిట్టభూమి : ఆకమణ మే 
మృత్రనేనల (పథమ లకుష్థంగా కనిపిన్తు 
న్నది. ఎనెక్సికి ఒకటిన్నర మెలు దూరం 
లో వాయవ్యం గా వున్న ఎ”స్కెప్టర్‌. అనే 
క గామోని బీటిమ్‌ సేనలు పట్టుకున్నవి 
ఎెర్సీవద్ద ఇప్పటివరకు జర శ్రనలతో మి 
సేనలు ముఖాముఖి తీలపడశేదు, 


సెయింట్‌ లో త 
శాన్యదిశనుంచి సెయింట్‌ లో పె ను 
ఫు గోగమిన్తున్న మిత్ర సేనలు జక మైలు 
మెగా ము-దంజశేనసీ ఎమిలీ ఆసే రానూ 
న్ని ఆక్రమిం చుసన్న వి, పు తో సే సెన లు 
సెయింట్‌ లాగ క (పస్తుతేం 1£00 గజాల 
దూరంలో వున్నవి. సెయింట్‌ లోలో 
వన్న శ్రు నేనలపె సె మిత్రమా నాలు ఈ 
రోజు విజృంభించి చాడులునైనం. జికి 
నవి. టిల్లీ -ఎ చెర్చీ ప్రాంతంలో (జామైన్‌ 
విల్లెట్‌ అసే ఒక పల్లెజా డా స్మి త్రవళ 
మైంది... వ సేగు గో డన్‌ 
బో గీ... 11కి క ౦ డం వి 
కూడా బెటిషువాకి వళెంనవి, 118 ర్‌ం 
డను తి గీ అ (కమించుకోవాలని “రో మెల్‌ 
జరిపిన కఎరుక దాడులన్నీ ". విఫలమైనవి, 
శేనప నై రుతిదిళగా ఫురోగమిన్తున్న 
మతే నేసను అకికట్ట డానికి జకునోలు విప 
రీతంగా ఫీకంసికాల్పులు సాగించారు, 


లనే 

స్ఫెకు (ప్రమాదం 

త సేనలు సెయింట్‌ లో 
అంగుళాలు “లెక. "చెట్టుక్‌ 6టూ బహు 
నింపొది శా పుకోగమిస్తున్న వని కస్సు ప్రమీ” 
కార్యాలయంలోని రోయిటక్‌ (పత్యేక 
సియింట్‌ లోకు 
పస్తుతేం మూకుదెిశలగా (ప్రమాదం ఏక్చ 
తీంచె ఈ నగరం కశోసుంచి జవ్టనులం మి తీ 
భయ3క రమైన అన్నవు కాన్ని 
కురిపిస్తున్నారు. .అమెరకన్‌ నీవలు "సియిం 
ట్‌ లెస్ఫె పొలి మేర్గలలో. చేశడంతో పెకీ 
రకు (ప పమాదం గంటగంటకూ ఎక్కువవు 


జూలై 


“పెళ్లి 


౬... 


విలేఖరి గౌస్తుశ్నాడు, 


తున్గరి, అమెకస్‌'లు ఇప్పుడు ' "పెరీక్నాకు 
నాల్జున్నర మెళ్లలోవున్నారని చెప్పవచ్చు. 
అన్బేపట్టణానికి తూరు గా అ నమెగికను 
గప్టీవళాలు కయి. నదిని (శేక్నోర్ట్‌ 
పచ్చిమకోస్తాలో వున్నడి డాటినవని బి 
బి, సం (పకటన లెంంపుతున్నదె, జరు “లు 


“ఆయ్‌” నదికి అడ్డంగా ప పడి తీరోగమి స్త 
స్తన్నారు, 

సె పి, వ హో (| స్తే 

న్‌ క్యోర్లు పశ్ఫిమకోస్తా ౫ ఉభయ అంతర్లాతీయ 
ద్రవ్య మహా సభ 


భారత కదే కం 
చెల్లించవలసిన కోటా 


'ెట్టన్‌వుడ్స్‌, జూలై 16 అంతేర్దాతీయ 

దవ్యనిధిని బ్యాంకును ఏల్పాటుచేయు 
టన క (గెట్‌ వుడ్చునగర 
మందు సమూ వేశమెన మహాసభవారు యీ 
అంతర్జాతీయ బ్యాంకు? "ధికి ఏ చేశమయువారు 
ఎంత మెకమును సమటార్చి యివ్వవలినో 
యా (్రండిరీతి గా నిర్దయింభారు. 

1. అమెరీకౌ' సంయుక్ష రా హ్రై్వలు 
2,75 కోట్ల డాలర్లు 2 ఇంగాండు 180 
కోట్లు 'శాలర్జు త్‌ రష్యా 120 కోట్ల జాల 
గు4 చా 85 కోట్ల డాలర్లు ళ్‌, గాన్న 
45 కోట్ల ఢాకష్ల 6, ఇండియా 40 కోట్ల 
ణాలు 7 "బెల్టియం 223 కోట్ల జాలర్లు 
8 శనగూ 80. కోట్ల "డాలర్లు 9, ఆన్టే)లి 
యా £0 కోట్ల అాలర్జు 10. పోలతండు 
274 కోట్ల 'శాలర్టు 11. |, బేజీలు 15 కోట్లు 
శాల 12, జెకోస్టోవేకియా 1కీక్లీ కోట్లు 
డాలర్లు 18 దక్షిణా ఫీకా 10 కోట్లు శాల 
ర్లు. నెరళి 880కోట "డాలర్లు, మొట్ట మొదట 
సంకల్చించిన మొత్తుఎకం కు 80 కోట "గా 
లరు మొత్తేం ఎక్కువ లెక్క తేలింది, 
కు యిశ్పృడు నిర్మయించిన మొత్త 
ము కంటి ఎక్కువ ఉండవలెనని కోరు 
చున్నది, ' ( 

"కార్యవర్షం 

ఈ నిధిని 12 గురు శార్యకర్ల సభ్యు లం 
నిర్వహిలఖాలి (స) అమెకకా స | oll 
Cor Gg Gy వైతా, 
(5) ఫాన్సు - ఈ అయిదు ం+జ్యాలకు 
అయిదుగురు (ప్రతినిధులు ైకెక్టరులుగా 
ఉంటారు. దకీణ అమెరికా ఫాజ్య్యాల తర 
పున ఇస్టరు (ప్రతినిధులు ఉంటారు, మి 
లిన రాజ్యాల తరఫున అయిదు గురో శతి 
నులు 'డెకెక్ట రుఖుగా ఉంటారు, 
రాజ్యాలు శత్రువులే బాలా నాషనం 
చేయబడినవి గను క 
తము యిన్వ్బవలసిన బంగారు నిధి మొత్త 
మును తస్పెంచవలనీనది గా ఆశెండు బేశాల 
గోతినిధులును వాదించారు, కాని వారి 
విన్నపములు ఇభవారిచే నిరాకరింపబ డెను, 

రసా యిన్వవలనసీన (ద్రవ్యనిధి విస, 
యమై. రసా పభుక్వ్ణము  అంగీకరి_స్టేసే 
తప్ప జవాబు ఏమిన్నీ ఇెప్పజాలమని 
రష్యా (పుతివిధి సభలో వాది చెను, ఆం 
దుకు సభవారు అంగీకరించారు. 

బం గార పుగకులు గల రహావంటి డే 
ముఅలో ఉత్పత్తియగు బం గారముకు(యీి 
నిధి ప్రన్చడిన అయిదు స వత్సేన ములవరకు 
లెక్క_లలోనికి తీసికొనకుడుట కై సభ 
నారు అనుమతించారు. 

హల శక సదా. ల మధ్య సంఘుర్ల ఇలు ణల 
వ్మీతే వీ అంతా జిగి వన్నీ సెయిం 
="పెరీర్‌ సరకస్తాకు. దక్నీణంగా కరి 
సేనలు స్వల్పంగా ముందువ పోగలీగినవనీ 
సెపా ౦టొలో ఉత్తర తూకు పరిషరాల 
లోకి తమనసేన చేరిందని ఐసెన్‌ హోవరు 
కార్యాలయ పకటన తెలియకేస్తున్నడి, 


bees 
29 బద్ధబజాదు 
రతా సైడు | చంద కాది. mee చ ల ee 

యూ ల లలా భ్వాలిటి 
సజ 100 కి 4, 100 0.0] 180 0 O|[1T4 0 0 కోన్‌ కేజు 
So 6 | 160 0 0,150 0 0] 14 0 0 పాం లేచు 
= 08 | 13000 120 0 0140010300 
౨ 9610 | 110 0 0,100 0 0 94 0 0 88 0 0 
11020, 90 0 0| 80 0 0] 4 0 0} 8 00 

ష్కెట్లూ 5 మొదలు 6 ద. 80; 7 ముదల 102 67, మలు 30౨ 55, 

పెడ నా Dn 1-5 6 5/- a 


య్బునె జెడ్‌ కెమికల్‌ డెనుండ్‌ వర్కు, 


129, బిగ్‌ బజార్‌ ఫీ కటా తికుచినాపల్లి , 


5 అం (గ క వుంగళవారది జాE18 1944 & కావ ₹ను 
క్రలినుభ వము, య 


మురుగు మూాల్డ ర్లు, 
పను, నుంచిజీతోములు సం, ప్తి 
వవచాలతో “౫ంటెనీ వాసీకొన డు 
ఆంధ ఇంజసీరింగ్‌ కోంపెస్కీ బెజవాడ బండరు 
"ఘైశమకూరు పంచాయతీలో బందరు 
కాలువమోద 21 [1- 620 ముల వద్ది ఆర్భి 


నం తెన (ఖరీదు రా, 46 ,600/ఎ కట్టుటకు | 


1.8.44 లేవ్‌ 
చుండాస్టు 


12-80 సలు వరకు 
బిల్లా బోల్డు త టం. 


పగల 


sy రు 6. ల ల as శిలకోల కృష్ణా 
బ్లాబోర్లు యింజనీయరు ఆఫీసు మేసేజుకు 
వట ఇొలోళ్టను, 
యె జా 
బషీర్‌ అవవ మ్శుద్‌ 3; 
' లాబోరు యింజనీయరు్యుు కహా 
గా స ఫం 


'దేమనగాా 8% ఇండికా నవర్న మెంటు 
యసామిశరీనోలు నెం MS 76266 
(సం 2958-55) ఈ, 1000-0-0 విలువగల 
డిషునుు బాండు నిన, టిరోబున పోయినది, 

Bugs 2 ' 
దళ పాండును ఎవరును వగా వదం, 
మరియు దానిని నాకు తీసుకొనియిచ్చా 
చారలకు సరియైన బహుముతీ యివ్వ బడును, 

(నం దేవి ఇట్టి చినసుబ్బ య్య, 

నళ్ళారావు యేట, కషం 7.44, ప్రకటధ.. | 
సంవరాను హైకోష్టలో ఒరిజినల్‌ 
నెడులో.. క్రీ రొజూమలాజు రమాదేవి 
గారు తేన మెనరుకుమారుని తరవ్తున (క్రీ "చేట్టు 
రాజా మలాగా _ బత వంకయ్యమరాన్ల 
బహాద్దీు నారు 
విబ్లుకో letters of f administration కొరకు 
పిటివను శం, TOS, 4of 1944 Tp» 
చేసియున్నారు. 
మేము ఆవిల్లును ఫోర్టరీఆని న్ని ని 
గారైన శ్రులేటు రాణీగారి భు క్షయులోనం 
డిన టమ సతు క్ర ఫ్రా డీ 
గొల్ల మందల రామములున్నుు, 


వ 

విల్లు వాసిన (a) 


ముచ్చ్చనపల్టీ , 
వ గుడ్డి హూడియము, 


కృళ్మ్యయపా ేమ్మ్యు మంగయిపం ప్‌ లాను | 


ములున్నుు యిలేర సర్‌ చరా స్తులున్ను వార 
“త్వపుళ్యా మాకు స చినవనియు 
చాశెంచు చున్నాము, 

గుడిగాడియము, కన్య య పొ భమ 
నముంగయ పాకం గామముల్శఫెన వె (శ్రీరాజా 
మ్మలాజు రవ దెనమ్మ'గారువగ రల తం 
ములు వేయుటకు (ప్రయత్నించు చున్నట్లు 
తెలియవచ్బినది, శ్రీ రా జామ్మలాజా రమా 
ఓవను్య్యుగారు గాన్ని శ్రీ రాజామా జా 
సెంకటనక సింవో రావు బహాద్దరు వారు గని 
శ్ర్రీరొజామ్మలాణా నంకటళామక్ళస్ల " కో 
విలరావుగాకు గాని సది'వ అస్సిపై ఈణముటా 
తీయుటకు గాని 
అన్యా కౌంకేయు చేయుటకుగాని ఏవిధమైన 
హక్కు గాని లేదు, 

సదరు ఆని ఎవ్వరు కొననముగా 9, 
సాటి. రుణముల నిచ్చుట గాని, తనఖా! 
తీసుకొనటగాని చేయగరాడదని యి ౦ గ 
మూలముగా తెలుపు చున్నాము, అట్లు చేస్‌న 
మేము భన 


తౌకటుపటుబటు "గాని, 
టల్‌ లు 


కారాప్ప రాజ్యలత్మి పా 
నా అలి మేలు మంగతాయారు, 
ముదా, 17-7-44. 


సాపయా పమ్మారావు 


13, రెండాల్నువోగు, చేరి 

క్రీ ₹ కాశీనాధుని 
గేళ్వుర రావుగారు 
టీకా. శాత్చర్య విశేసార్థ వివరణ సారాంశ 


F వదీత 
శ్రీమద్భగవద్దిత 


కద్దరు బైండు జల ద్చూూ. లైఎర్రి=టి? 
పోన్లే త్రో సహా రు 2-8-0 
కు 

పి. వ ప్‌, ఆరేడు కంపెస్కీ 
"పెరి దేసి, నెల్లూరుజిల్లా 
బుదరాను (భంచి? వీనుమొదలివిధ, జార్జీ బాన్‌, 
ఇరెష్టు టాకీహ్‌ ఎదు నః, 


ఆయుర్వేద సమాజం, 

“సుల ఎకరాకు | 


చెప్పుచు అ 

టా 


గ రట పరాం 0 


తారణ నం! ఆషాఢ బ॥ త్రయాడకశి 
1944 సం॥ జూలై 18' మంగళ వారం 
మక (త్ర ప 10-82 నుగ ఉ 8-1 వర్ణ్యం 
సా శకస మొ 6-14 క, 

జ చతుర ఫీ జూలై 19 బుధవారం 
బు1 చతు ప 10-81 అక్ష్ర ప 

8.42 వర్జ్యం 


రా 9-18 మొ 10-568 క. 


గ. RE =a WR 

అట్రైవి త్రి. 

కారణ స॥ ఆపాఢ బత యోదశీ 
మంగళ వారము 
యు ద్ద స్య య 0- 


భా రతచేశం 


ఇండియా_ట రా నరిహాద్దుల 
యందు -జ జరుగు చున్న స్మ గ్రామ పు 
ఖర్చుల వభోజనను- గురించి ఎమెరీ 

మంతి గత వారాం త్య ముస 
కామన్సుసభయందు _గావించిన 
పన. భారతీయుల. కెంతయు 


ఆందోళన కల్లించుట నిశ్చయము, 
జపానునై సాగింపటడు సంగా 


మముయొక్క_ మొ త్రము వ్యయ 


మును ఆంగాభారత చ శము ల: 


మధ్య ఏ విధముగ విభజంపబడు 
నదియు తా నిపుడు చెప్పలేనని 
ఎమెరీగారా (సకటనయందు 


తెలియచేసి, కాస్త భారత 
భూభాగమునుండి జపాను నేనల 


వెడల నొట్టుట కగు వ్యయము 
హూ తము భారతదేశమే భరింప 
వలసియుండునని స్పష్టపర చి ౬ 
సం్మగామ ఫలితములవలని లాభ 
నష్టములతో చేవిధమగు సంబంభ 
మును లేని భారత జేశముమై సీ 
' వ్యయమును విధించుట విపరీతము, 
అది గాక నంగామ వ్టయముల 
గురించి |బిటిష్మ వభుక్టమిదివరకు 
గావించుకొనిన ఒడంబడికలకును, 
త్రుటి రాజకీయ నాయకుల 
(ప్రకటనలకును గూడ ఇది పూర్తిగ 


విరుద్ధము. 
భారత చేశమునందలి మైనిక 
వ్యయములను, యు ద్‌ వ్యయ 


ములను ఎవరెంత భ8ంపవ అనో, 
1940సనంవక్స రారంభమున ఆంగ్లం 
భారత నఖఘత్య్వములు గావింకు 
కొనిన ఒకంబడికయందు నిర్వ 
చింపబడియున్న వి, ఆ యుడంబడ్‌క 
[కింద శేవలమగస స్థానిక రమణ 
కుక్కు ఆమకు గావబసిన పెను 
మునకును అనసరమగు ఖర్చు) 
మ్మూగమనే. భరత పభుత్వ ము 
భరింపవలఅను. మిగతా ఎసన్వ ముల 
క్షు ఖర్చులను, నా మావ్యమ' సః 
కంతకును నంబంధించిన- నంగా 
ముల కగు వయములను బ్‌టిషు 
డభుత్యము భరించుట కంగీకరించి 
నది. అట్టి స్నా మాజ్యసర్మ గామము 
నందు శత్రువు భారత సఠిహూ్యు 
లవై కవిని ముడత డల*సా మా జ్యబ 
ములు _సచ్చువరకును శ్యత్రుంవ్రను 
నిలువరించుట మాత్రమే నక 
రతుణ” మసియాతదుపరి సాగివప 
బడు సం గామ భారమును (బపనా 
భరింపనలస యున్నదనియు గూడ 
ఆ సవయముస స్పష్టపరువబ 

నిర చవము ఎ 
ళ్‌ సూ ఎమునందును, 
సడిహః ట్ట లయందు 
(పొంతములయం దును జరుగు 
న. 
గా టిటిమ సామా జ్య యు 
మనుట ట్ట సందియము: మడ్‌ 
జాలదు. అస ర్‌ లీ సం (గౌ మము, 
(బటను, అమెరికా _ జపానుుకు 
పసిఫిక్‌ రంగములలో పౌారంభ 
'మెనది, అచటినుండి (క్రమముగ 


కీ — 


నుండి 


న్‌. 


వ్యాపించి, భారతదేశ సరిహద్దుల 
లోనికి చొచ్చుకొని వ చ్చి సట్‌ 
అంతియగాని ఇది ఫ్‌ సికముగ 
నరివా ద్దు లయండు 
(ప్రారంభ మునదిగాదు. అందు 
ఏవిభమునగ చూచినను వీనిని 
“స్టానికరతణ"” యనుట కంక 
హ్‌ లి మింకొళటి యుండదు. 
అంతియగాదు,. ఇది (విటిషు 
స్మామాజ్యమంతకు నే గాక్క మిత 
రాజ్యములన్నిటికి ని సంబం 
దీ చిన న ౦ (గ్యామ ముగనే 
ఇంత వరకును 
రిచా డ్రభోతర్ణములు వరిగణించు 
చున్నవి. అక్టి యు గ్దేశము త డాక్‌ 
ఈ సాదర హా గతున్ను భారత 
న న ల 
తొలగించి, 
ఆగ్నయ సం గామరంగములలో 
యుద్ధ నిర్వహణకు పత్యేక మొక 
కాంషాలయము' ను స్రీ ర్పరచి 
హూాంట్‌ జీటన్‌ (ప్రభువును ప్రథాన 
నసేనాసిగ చిజూమించి యుండీ 8, 
ఆతని నాయకత్వమున బ్రిటిషు 
కీ భశా ఫ్రే కా, ఆస్ట్రేలియా, 
శేనలు మూత్ర మేగాక అమెరికను 


ఇండియా 


(టను, అమె 


ఆనీ యా 


న 


జల ము లు హా డ ఇం డి యా 
mE జవాను 

te వున్నవి. ఈ నే 
లకు కావలనీన సప్పయిలను అంద 
జేయుట తప్ప భారత (ప్రభుత్వ 
మున కీ ఆసియారంగపు యు 
నిరహణముతో నే విధమగు 
సంబంధ మును లే ద, 


"నేన 


లతో 


అస్పాము ముదలస్కు ఫెరత 


సరిహద్దు (పొం తములయ౧దు 
జరుగుచున్న నంర్మగామము 
లము న్ధానికరత్రుణ” 
జపాను_ మిత రాశ్యసంనుర్భ ఇ 
యం దొకభాగము మ్యాాతమే 
ననియు అనుట కింత కంక డు 
లమగు నీదర్శన మక్క ర 
లేదు. అట్టివో నీ ప్రాంతపు 
యుద్ధమున. ర గు వయమును 
భారత జేశము భరింపవలె ననుట 
కంక విపరీత ముండదు. భార 


జీవ 
గాదని యు 


“జేశ మిదివర శే ఈ సంగ్రామము 


నకులవతలకొలదిమైనికులు 
తయారు వోని సమర్పించిన దె, మి 
రాజ్యసౌకర్యము అకౌరకన లుగు 
కష్టనస్టముల భరించి అపార 
మగు "త్యాగము లొన సర్సృను 

దానితో తృక్షేనందక ఇ౦కను 


ఈ సం గామ. ఖర్చులను గూడ 


భారత చేశము.వై బలనంత ము గ 
విధించుటకు బ్రిటిషు నాయకులు 


భద 


గావించు డో సయత్న ముల 
పీయులు త్మీనముగ (వతిఘటి: చక 
తప్పదు. 


కురైల్సు దీవులపై 
దండయా త్ర 


అవురికనులు జరిసెదరని' 


జపొను భయనుు 


లండన్‌, జూలై 16: ైల్పు దీవులపె 


అ మెరికను దంవాయా (త్‌ జగ గవచు+*నసని 


జర్మను న్యూస్‌ ఏజన్సీ ఓోకియోా విజేఖరి 
చేడు జ్‌ జోస్యము చెప్పకు. ఈ ద్వీపసమా 


పహూము జపాను ఈశాన్యం గా ఉత్త పసి 
ఫక్‌ మహాసము[దంలో సున్ని, 


టోకి మో మెనికవర్టములు చెప్పినదాని 
ను ఖెంచుచు ఆక డేట్లు క్‌ 
స నవూసము అ గాయము ఈ [పాం త్త 


ముల 'నావరిం చియున్న డట్టప్రు2 పొగముచు 
నాభారమా చేసపీకౌని ఆ మి ఏక 
మాూచ్చుగా చిమానదా 
డులు నాగించిరి, ఈదాడులు దంచమూా 
ఈక మార్గము చక్కా జేయునవని 
యోళో భావించుచున్నా తు జపాను 
క _ేర సొంత మును విమాన డొడులకల ల్ల సుస్టు 
న్య్యు చేయాటయ్య, జ పొంతీయుసకు సర 
ఫరాలేమియ పోకు శూ వేయుటకు 
జలాంతే చా ముల న పయాగించుటరము 


నులు చ్యె్‌పము మై 
మలా. 


ఉనై 


అమెకి కొ వాత అశయమైయుంన్నది. ఈ 

అశేయ మును గేలికగా తోనిచే కు క్‌లం 

కేదరి చీకు టోకి దా శే ఇప్పతి, 
రెక_లబాంబులు 


అండను, జూలై 17; సోమవారం చేసన 
జామున జరక్మనులు కొన్ని ఆ SE బాంబు 
లను అండను సాంతం మోఐకి దషీణ కొం 

jt 

“ey ఆక ల 


సిమెన్‌ దుర్గ శ్రైణిని హై కొసెందుకు 


సర! 


ంకళలా జూ 


న! 


శొరని జ న్‌. [టం 


౩౦0 పుచున్నడి . 


ఈ పట్ర? 

ట్‌ 

45 మెళ్లే దూరములో మిధ్య 
పోశెండుకు వెళ్లే ముఖ్య క్రై రై లురోడ్డుమాన్షాా 
లకు యిది వాడలిస్థలమై యున్నది. ఫోం 
యహునేనలు చెందురోజాలుగా యూ ప్లు 
A 

గరమోౌద 


నున్నది, 


'దెబ్బ తీసీనవి డాన్ని నొ జీలం 
ఖాలీవేయకముం చే దె కొందరు పైని లం 
(కర వారు "గాని నాజీలు 
వీని బయటికి నెట్టి వేశారని జ న! 
వారస సంఘం శకెలియజే' సను, ఈ్టగోడో 
పట్టణం రత్యన్‌ చాలి కొరంగానికి దమీణ 
తర్‌ నానికి మ్య గాక్రీలకొస్తాన ములో కలదు 
వా? న్నకు రకుణగా నుండిన మూతుచున్ద 
పట్టణాలలో గోడో ఖు ఒక యుంెని 
నమా నది? గట్టున లానాస్‌ “నుండి 85 మో 
దూరమున యున్నది, వార్చాా విలా 
BNE జ వ ల్వేలో యిదొక ముఖ్య 
మైన 3 డై శేస్టిజంక్ష న 


పట్టణం లే 


గోడో ఆశ మణ 

ళీ శు 

రని మార్జలు స్రైలిన్‌ ఊక్తరవు సృ వపరు 
స్తోంది. 

| రష్యన్‌ డాడీని అప్పటకు ప్రయత్నం 


మాస్కో, జూవై 10: కడు iis 


తో సాధ చున | సహ్య నుడా డిని ఆడే 
నిమి చం జకసేలు యెక్కు వసం 2 
పరకలు వి 


చిన్న మై పోన్రచున 
నీసున్‌ రక్షణ _శేణికి జర్భ్మనీనండి వేర వే 
శారు కొ త్త దాంకులు ఫొ వడంతో 


లయూానావ ఉదయం (పటించి 
రవ్యనులు ఈ నగ రాసి ఆక్రమించు కొనినట్లు 


70 తకూక్చ వపా సరివాద్టున | 


| తుది చయక్న్యం చేయ 


తూర్చు వ్రహ్యాయందలి కోనిస్నుబర్డు 


ప్ర ట్రప్‌ త్స 6 


"SE 16 : జర్భనులు న ఖ్‌ ( ES షన ఖాలీ 


శునడ 
స్థాలిను ఉత్తరువ్ర 


వాందని కడపటి ఠా జ్య భాగంమా జెక్తి 
పిజ్బంఫించుటకు సి ద్ధం గా నుం డే శబ 
రస్యన్‌ జా హీంన అను ఆడ్జుటకు జర్భనలు 
చెందినట్లు. చోచు 
చున్నది ఈరంగంలాో ఆ యత్ర మెయు 
న్న సోరయటుదళెలు కగ్చు ల్యా కీవ్రు 
(పదేశాలభోే పోరాడిన దభొలకం కు (క 
స్పమైనవని జె శ్వెస్టి నూ ప తి కర్రలు 


తోంది, ( 
క | i Pr. a 
ప్‌ సగ్పు బర్దుళొని పరీశ్ర వలను 


శ్వ 


నాజీలు ఖాళి చేస్తున్నారు 


పురి, శేనులను న్యాపొర స 
జర స్థనులు ాకీశస్తున్నా రని నూన్‌ 
రేడియో శనివారం రాతి చెఖీపెను, ష్‌ 
సైన్యానికి జక్చినుల మైనాస్టినికి మధ్యగల 
(పజేశయు త్వరగా తగ్గిపోతోంది. 
ఎర్లను ప్రకటన 
ఆడది wee జగన్‌ (పకటన యిలా 


నుండి 'సం'స*ల సు 


డెలుప్రుతోంది, డ్వినాకు ఊ ఉత్తరాన రహ్మ్యున్లు 
చొచ్చుకొవగి వ స్టంంలో తీవ స 


ర'ణలు పాసతోంద 
త్మ 
జె కీజా ఆకగీమణ 
సోనింకద్ద చెకేజా కొర్టు జాసాాా్యాను 
(a) డు 
రహ్మునులు ఆకసుంబారు, ఇది గైస్టలి 
టాస్ము. (ప్రాంతౌన ఒక ముఖ్యళిన్లా శే" 
ae సంస్క. | పౌంతౌన జూషో "లీ 
వానీలను కూ డా సోవి య ట్టు 


భఘు 


పటు 
బు 


యుద్దతీ వత్‌ చాలా 'హాచ్చింది. వ్‌ | కన్నా 

లింగ్‌ లింగ్‌౩ టై దాడికి 
చైనా సన్నాహా లు 


హునానులో జపొనుదాడి 
ఫలీకం యింకా తేలలేదు 


చుంకింగు, జూలై 9: (విమాన టపా 
ద్వారా హునాన్‌ రంగంలో, వైనావాగు 
జపోనువారి పై తిరుసజాడి సాగించి "దబ్బ 
తీస్తున్నార నే స మావా రం 

వాటి. 
యిక్కడ పజల లో కొం తీ 
ఉత్సాహం కలిగిం చెను, హాం'గ్య్యాం గను 
ఆ(కమించాలని హునానులో జపాొనువారు 
సాగించిన జాడిని ఎదుర్కొనుటకు కొవలసీ 
నంత బలము దై నావార్‌కి లేదని nowt 
వైనావారు. పక్కవాటు గా శ్యక్రువ్వుపె 

ెబ్బతీస్తూ వాడిపరిస్థితి ఉష్మదన కరము 
నట్టు చేస్తున్నారు. నైనావాో శమ 
చేనలను హునాన్‌నుండి తే తరిమి బేసి ఛాం షె 
మున్నగు ముఖ్య నగరాలను పట్టుకోగల్లినచో 
పెంఫాందవచ్చును. అట్ట 
తరి జపానుమోద భవిహ్న్యల్‌ తెపుణుణాడు 
శు వైనాలో ఒకమంచి Seth ఏన్న 
డును, హుచానులో జపొను దాడీ భగ్నము 
, పోయెనని యింత త్వరలో విప్పటానికి 
సాధ్యం కౌదు, ఆ విజృంభణ పర్యవసానం 
యిక 10 రోజులలో 'తేలవచ్చును, 


పైనా పజలధ్భతి ఇ 


జపా 


నునారు బహుశా మగ్‌ తమసైన్యాలను 
| a 
తిరిగీ సమకూర్చుకొని 'డబ్బతీయాటకు 


యత్మించవచ్చు. ఇప్పటికిమూ(తీం హూ నా 
నలో జపాను ఉదేశ్యం “సవ వేర లేదు, 
కాని వారు అపార నస్హైలకుమ్మాలేం గురి 
అయినారు, 


అంగ్‌ లింగ్‌ చె వ నీయుల దాడీ 
చ య్య 
అంగ్‌ లింగ్‌ " న్‌ సడ పెటున జాడిసాగిం 
ది న్‌్‌ 


చుటు మైశావా పారు సన్నాహాలకు ప్రార్థి 
చేశారని యిపు డాపట్టణానికి 8 దిశలనుండి 
చైనా న్‌నలం జబ్బతీస్యున్నాయి శేగివారం 
నై నాయుద్ధకా రొ చ్ర్రీలయ వ కరన దెలి"పను 
ూశ్యాంసేను అ కమించటాకి జపాను 
కాటు జరిసిన యత్నంలో 14 చేలకు పె 
గా శస కనిక లు చంపబకిరని యిక్క్ట ద 
srs _్రకటింపబడెను 
ఈ యుటన్‌ 


లా 


నినూనపు ఇంజన్ల 

౮౧ 

మురముత  కౌగానా 
మో త్తు 


——_—_—™— 


'బంగాభులో నిర్హాాణం 


అకత్తా, 


జూలై 16: వైనాం బరా-ఇం 
డయా రంగంలో (బంశాశంలో) జక 

తివ్రన [హ్మ్మం మైన విభూనయం౦ é 
మరమ్ముత్‌ కనా ఒకటి అఆమెరీకనుల 
చే నిర్మికమైన ఏ మునుపటివ బై 
యింజస్ట్ర ను రిప పేర్ఫకై అముగికాౌ 
క్ళు_రకేణు, 


యిక 


పంపన 


కాం గసు వాముల దిమునల 


అక్నో, జులై 16: యు. పి, ైళ్ళలో 


టీల మోకెకి పంపారు. ఆ స్‌ హౌణ నష్టా ౫! నుంచి 24 గుకు కౌంటళగినువాదుటను వికి 
C UC 


జరిగినట్లు సె mi as. 


| ఏంళజారు 4 


\ 


వ 


అరెళ్ణో అష్టమ ల 


10 
దినం అలన ఆశ్రమిచుకాన న్ని, ఈ 


పట్ట శం aor a గాతిక్‌ దుర్ల 
శః ముఖద్వార మునూా రసాజాకుల కీల? 
సానమునూ ఆయి యున్నది ఆది ఖం రె 
నుక త్తం మెహ యీాళాన్యం గా నోము 
WM " రెన్ఫు రై క్వేరూ్ణున కలదు, అకస్థ ను 
ఆక్రమించిన: ౨దువల్ల మిత్ర నేనలు ప 
లోయకు అయిదు మైళ్ల నునా 
అక్క_డి పజ వసం టంకోల యుద్ధానికి అను 
గుణ్యు మెనడి- 

"పెసియోల్స్‌ ఆశెస్టోలవద్ద తీవపోరా 
టం సాగినట్లును శువకు తమన సనలు కొ త్త 
సభాలప ఉపస ౨హెరించినట్లును జళ్యన్‌ 


యు 


డక టన శలీపిన 
లిగ్నానో ఆక్‌ వ్ర 
కేతువు పట్టుదలతో డేతిఘటి నప్ప 


టికి అస్ట్రమసేన్‌ మాం గు లీ గా వోసు 
అక్ష (డికి వాయవ్యం గా సై శ్రే మా న న 


ఒక వం తెన లో కొఒతేభౌగమును త్ర 
మించుకొన్న్న ట్లు చే టి మి రో 


రా్యాలయ (పకటన చలు పు చు నదె. 
లీగ్నానోపట్టణం అన సోకు దశ్నీణఇఖౌగ 
ములో నన్నది. 

i bs కూర్చున 
తాన్ని మిల్‌ నే సేనలు 
రాయిటర్‌ 


చీ నా పట్ట 

రాజనుహందనవం, జూలై 16; అం 
పత్రికా (పవర్శనం సేకుదయం ఆరంభ 
మైనది. అయ్యంకి చెం ఐక టర మణయ్య గారు 
పారం Ma జకిపిని, చ నక్ష మాస 
పక్కనా జో ప్రవార పత్రికలు 200 గుద 
అంశ టేశేను చలి పత్రికా 
రచమితీలు అెసీకులు సభకు వన్చికి, 


అకస్మిశం గా అనారోగ్యం తటస్‌ంచి 
@ 


వ 


నందువల్ల ప (త కౌ రచయితలగగ అన్య 
శీ కోట రాజా 


హాజరు కాచే 


వవ అ 


సభ కిస 


రామారావుగారు 
పోయిరి, బివరావు 
కృష్ణయ్య గారు Sy) ES “ర డవర వా స 
వ్యులు) అగి 3 “ప న్యాహాన్ని దెడిని పని 
వ చెం UU ల 
(మచిలి ట్టు ఇ) ఆకే. పదవి నలంక్చిం 
bE నడిపించారు. 


ట్రా 
“oa సుపస్ద న నుచు పాను శారు 


శారు (౫ ప! G5 రాఖం 
చాకు, 


(స్వ పి 


| సరః 


క ఆపను నేన అమా 


శ 
పక టన 
స్నో 
(21-వ పని తరువాయి 

డాన్ని ఆయన కిస్తానన్నాను. అంకకం కే 
ఇంకేం చెయ్యగల ఏ శశ గాంధీ శారికిముచ్లేనే సే 
"న్నా గాయ ధోని, ఆమోదించి అశేస్సు 
లు ఇస్పివుంట సిబోయేగి,. తేన ఆశీస్సు 
లి క కార పసంఘ వారు జఒచ్పుకుం కు 

కేనంెటు బొల, 

జిన్నా గారె ఆశీస్సులు చేమం డా కార్య 
అభధికొరయుకేంగా ఆలో 
దిసాము కే. అందులో రసాస్యం ఏమో 

mw. | 

చేడు. ఇక 
న్‌ య్య్యూలి, చజాఫేపహోయాన్ని గమనించి 
కాొర్భసంఘంవారు యో దిం వేట్లు చెయ్యి 
టం డాత్తమమాద్దం గా స్లో 

నాగా చెస్టంకేసండా, కార్య 
సంఘమయుశారి ఎదుట వుంచేసి, అల్లూ వారు 


తో సేయ్యటం, 


సంఘం వారు 


విపు యాన్ని బహిరంగం 


(ప్రజలకు భర శంకౌదు, 
అసలు ఆ స్కిము 
కౌదు. 
మృర్హం ఏమి లేదు 

హీథకు దీనిని వప్పగింతేలు చెయ్యటం 
లో చేస్టే థోమర షం చేదు స్తున్నానని కొంద 
కం టున్నారు. ఇదె కాలా అ న్యాయం 
హరతు శేవో కళ్లకు గట్రినలట్లు ముత్యాల్లా 
కనిపిన్హూంెటే ఏ |. చాషేఏికం "పెట్టుకొని, 
సీను గశించభోయే డేమి “సీ? బాట రెండు 
ఆమోానెంచాలి, 


ముకు 'సకిగా న్యాయం స్రీ 
౧ 


నటు 
ళం 


"సెయాస్టలి. 

గ్రజానిర్ట యముళో ఆ మర్మం ఆంచి 
వున్నదం కే ఆది దుర ఖే పొయాలకు ను. 
చెయ్యటం అవుతుంది. నా శెన్నదూ చాప 
రికం లేదు. ఇప్పుడు అంత కన్నా లేదు. 
జీను నిజంగా మనసారాక్ళసి చేస్తున్నాను 

మొదటనుంచీ విడి శా చే వుంచటా-, 
చేదా? తరవాత విడిపోవటం, లేక ఇరు 
పమాలకు ఇష్టమైన పరతుల పై మరీ కలీ 
తట, ఈ హక్కులు వుండాలి, ఆలా 
అని విభజనకు నేకు కతూహాల గడు చుసా స్నా 
ననుకోరాదు, ఏంచేసినా వారిఇష్టం(పకా 
రఘు చేసుకోవచ్చు వని ముసి |పాంత 
(ప్రజలకు తెలియాలని నాఖావం, డీన్ని 
(మర్మం?) అనటం వుచి తానుచిళజ్ఞత లేళ్ల 
మాటల (పయోనించట మే అవుతుంది, 
గాంధీగారు ఆసలుసి గా కలో-చించ లేదన్‌ 


ఆయన మసపాఠా ఆమోచెంచలేదనీ అచ్చే 


వాళ్గుగూడా లేకపోలేదు, అది చాలా 
మిండింపతేగినది, 
పపంచం కో సాధారణంగా విడిపోవా 


లన కోవటంకొన్న కలసివుం జా లనుకోవటం 
ద్ద _గుభుత్వాల్లో కలసరావలుం 
ఆవిధంగా బలు కూర్చుకోవటం సుమం గా 
ఈర] 

కనిపిస్తూ నేవు ది కొని ఇ బాం ట్‌ వివ 
యాన్ని (గజా నిర్ణయానికి వదె లెయ్యాలీ. 
నా సరి కంలో ఈ ఏర్పాటు చేశాను, 
ఆది స్వయ ఎన్‌ రయ నూ్రానః విగద్ద 
మనటం ఇప్పుడ డుక్న అవళ్శాసాన్ని “పం 
పొందుచట మే, అంటే (వతిష్టంభనను 
సుస్థిరం చెయ్యట మే. అంజు 'బిటిమ 
నాట మ న నా వ | 
కొలువును స్సుపతిష్టితే మొనర్చట మే, 

జర్‌ సా గారు విషయాన్ని 
మారు. సెటలాప్టడ్‌ ree లకు 
బోనపవలేశు అంతరాతీయ న వ్యవహారాల్లో 
ఐక్య భారతవరగ్గ 6 బలీయంగా పని వెయ 
వద్భునన్నమాట సత్యే మే. కట్టాలాడు 
కుంటూ, 
డియ్యా 


మూసా 
ప 


నవా "2 
సహజం, "సె 


(గ్రహం 


_టైటిషు వలుబడిశో వుండె ఇం 
“షది ఇండియా అరి 
మురు న కోవటాని గ 
ఇ దుకై నా పనికొస్వ్తందా 4 


పంభో 


తప్ప ఇం 


పజానిగ్లయ వేళ ముస్టీం ఓట్లకు కొన 
టానికి మూకోతు టు వుళ్నుడని జా॥ అం బే 
దూర్‌. చెప్పటం వింతగా వుఃది, ఇట్లాంటి 
జభ నా లో 
నా కు నోరు వటం లేతు, 
తవముకంత ప్రియమైన విహయఎలో తేమ 
ఓటర్ల గతి లీస చూ చుకోకపో లేడు, కార్య 
సంఘంవారి ఎర్‌క లేటం డా న్యాపతిపొది 
నల కాకీస్ను లీవ్చినందుకు కోందశు 
గాంధీ గారిని దూయబట్టుకు న్నారు, గాంధీ 
ఆయనమట్టుశే ఆమావషించా వనీ 
యూవత్తు కొంగను భొరం కఈసందో 
ర్భంలాే తనె వహించ లేదని విన్నావిస్తు 
న్నాను, ఆ నైతెకబబుం ఎంత దై నె కోవ 
చ్చు. మహాసభ బాకనుకున్నట్టు ఈ స్కీము 
చేక పోవ చ్చు. పునః ప్రప 
షెబు! కఘూన్న పద్గతికి వది పూర్థిగా అము 
గుణం గా సే స 
ఆాజూజీవుదఠాసు ప 
టల్‌ 
రాజాజీ 
శెలం 
రాసుకు పోవుచున్నారు, 


me 


"Es ఎ లై సు 


చో నన 
శేపు సోమవారం 


సాయం 


పం వగనినుండి బిళులుడేరి మద 


సం సాద ము |. వ 


న్‌ు వ్యాధిల్లీ+ జొ 17: రాజాజీ సూచనల 
కొర్పెర్యం, ఇప్పటి వం చి డేళరిళ జనను 


అంగీకరించి ఇప్పటి రా హా ల లను 
(పంజాబ్‌ చె గాల్‌ )ముక్కొ_లు ముకకలు 
చెత గా నికి సిద్ధం కావడం అని U కమ 
'శ్రసాద ముఖన్ట గారు EES పక SR 


5 ట్టి ఖా నిం7ా ను 

వాంమువతన్‌ నస సగారి యాకు 
13: రాజాజీ ననే 
వ పన్నా మును "సె తిన 
పాలుపోశానని U రా కాకతక్‌' గుప్త గారు 
(యం, యల్‌, ఎ) ఒక (వకటనలో 
“తెలియ జీస్తు న్నారు, 

పట 


విసకాం హక 
చ 


నలప తృణ కరొంసా 


చశచించి 0 దెం 


లేచా. 


కొనిరి, 
కేసరి తెలుగుపాఠనాల 


కే లంత వారనుల 
(సారంభం 


బన్ను పురి, జూప 
తెలుగు పాఠళళాలతో ఫన్తు, సెకండు 
ఫారముల పొరంభించుటకు 
జాగా ద్రైరకరు అనుమతి ౦ 2 చూ 


జ 


ట్‌ ి 
స్కూలు అదికాల eo టి రమ్యల నండతజేనిరి. 


ఈ సందర ౦లో అనివార్థములైన 
(a 


కౌరణములవల్ల్డ ఇంతవరకు: జశసశ ఆల 
స్యయును పాటించక పొఠశాలకోే బినా న్యా 
రులు చేరవలెనన ఫవోరుదూ (కసి పాప 


స శాక్య | జరి, ఫీ దోమే మల 
పతి గారు తేవియశే నున్నారు, 


హరిజనుల) నంన్క_ ళం 
_ 
సే రు కోవా 


మదరాసు, జూలై 17: ఆదిఆం( యువ 


జవసంఘు పభ కహా నాం పేటలో 7 న్నసాయం 
కాలు చే, రాజయ్యరు గారి ఆగ్యకుతేను 
జరి నను. hh ఎస్‌. ఎ. ఈాఘవను 


గారు సంఘ “ పివోరిం చి. పాఫె పు 
సరు డి. ఎస్‌ = శేరగారో సంఘమును అభి 
నేందిం'దుచ్చు. హరిజన లు సంభ త్‌ం 
నాడ చేణ్సుకోవాలసిరయ్కు. అపుడే హీం 
దూమకీవిజ్ఞ*శయు వారికి భాగ బో 
పపగలన వియు చెప్పి". అఫ్యశవబు, సు తమ 
ఉపన్యాసము నవదు meh గారి నాయకళ్య 
మున అస్నృృశళ్యత పురీ . తొలగి బోగల 
దినికము, బాతిఖీదా జోవ్రననియు 

చెప్పం, విద్యార్దులకు బహుామునులుపం చిరి, 
క. సంజీవకొవుళుగారు వందనము లర్చిం 
చుటకో సభ ము నెను, 


ప 


ఇనెటు నావి వేసన్లు 


పట్ట్రభ్యభ దుల సానానికి సెసెటుస ఎ న్నిక 
సందర్భం నామీనేవన్ల గరా స్ప 18-7-44 
౫ జెటు లో (ప్రకటన జకుసును, జూటైె 29 
శేదీ సాయం తం 4 గంటల లోపున "సత 
ఫాతములో నాని చేసను “పేపరు రిజిష్టరు 
పోస్తుద్వారా గాని | ప్రక్యే కంగా గాని వారా 
హరం డ్వారాగాని తవక హుపవశెనని 
గుంటూరునుంచి ఆ ధని శ్వ విణ్యాలయ 
రికిష్టకు. Tea స్తున్నారు, 


ఉద్యో గ మార్పులు | 


మదరాసు జూలై 17; కోరల్‌ టె, పి, 
హ్ళ్య్యాబనుగా క్క మదనా సు సగ జనక 


గలుగ శ్‌ ఇ థా తీసు సుకు న్నారు? 


జ్‌ సీతాకామశా( స్రీ గారు ంటూరు 
జిల్లా వవ సాయకశాఖా ఫి కారగ నియమింప 
వ్‌ 
ఎన్‌ , నుందకం గారు 
శైవ లిష్ట్రున 


ఆ 


అసీసైంటు నౌట 
ను. సీరిసప్పయంను నియ 
మింపబ 33, 

స్‌ పీసా టుగారు నర్చ పట్నం 
సబు కలస్ట్రరు హోము డి కార్టుమెంటు అం 
న సడోటరి గా నియమింప బడి3. ఆగ్‌. 
ఇం ఇజారుగారు నర్బుపట్నం సబుకలక 


కు 
రుగ నియనమింపబడిరి. 


1944-45 తో 


మ్‌ Md ల ల 
కిన న-న అష్ట చనా కాల 


టోంబయి, జూలై 15: 1944-45 సం 
అనులునం కుండవలికిన డశ్తి కనీధ_ 
ధరలను. నిర్భయించు విహాయ మై (ప్రభు 
తష గువారు కొంత కాల జగ నాభోేచనచు 
చుండి, అన్ని విపయములను కాలం 
కసయుగా [నా శో చం చినపిదప gn 
కనీస గది ప్ర్రసరలశు నిన్టయించిరి. 
మేలురకం | ర) జహా శకి తెకకౌలు 
రా తలీడ0-౯ర5 3 సూరీ యా “శ4ర్‌- 64ర్‌, 
పంజాబు ఆమురీక్షన్‌ తా 870.570, 
కంబోడియా రూ 450-650 కరుం 
గనీ ఈ 590.5-.0 లు, ఇటులసే యితరరక 
ములకుగహూడ నిగ్గయింప బడును. యివి బొం 
బయ గిప్టుంనుల వద ధరలుగ నండును,క్షనీస 
గరిష్ట సరల వ్య త్యాపయు కస0 లుండు 
ను కొన్నిరకముల కొనీసనరకల నిడ్గయ నము 
లేదు, 

గుతినరలు పే గ్‌ నకల చొటు 
నట్టుండున , యఘళ్వమువాగు సు 
అప్‌ సరకు అ క్వ పసు చేసి 
మానే ల కిస్పెం వదక, 


వ్‌ 
టు 


సుబ యాక్టు 

నోయెల్‌ కనక మ మూ టారుకు 
(స నూ a నుం 


ఓొంజాయి, జార HF: తోం పొయిళోే 
కొద దను లుండుటకు గాను దీ నేం 
చి న Uw టిమ ను కక సును 
నాటకర నయితే యున గు సోయల్‌ 
క్ష వస్త గారి. చుంటాాంత కు" డూ 


దము సంభవిం వెను, సీడ్‌ కాండీ= పు పళ్లు 
డిన ఆయనమోటారు చష్టామాది 
కక గోడకు కొట్టుకొని చెడిపోయెను, 
అద్భష్ట్రవశమున కవర్లు గారు త్ర ప్పి చు 
పప 


ఆ 


3 క 

సంతానం తప్పక కలుగును 


మందు ఖరీదు రూ, శి లు మాత్రమే 


[షి వివాహాం, ఐన తర్వాత జబాలాకేలంవరకో బిడ్డలు 
కలుగని, గ్రీలా నూ మందును వరసగా యేడు 
రా తులు పుచ్చుకొన్న చం'తౌనవతు లగుదురు. 
7 తోజులు భర్తసంబంధం శేకుండ మా 
౪ "మెగ్చాల్‌ "వాడవలెను. శివ ర్మా తినుండి నియ 
మం అక్కరలేదు, ఆమె గర్భవతియగును. ఈ 
ముందు పేలమళదె ఊం సం'తానభిక్షు పట్టింది. 

ఒకళ్ళ సెగనాల్‌” శీసాలాేోే 7మోతాదులుండును, 
"వెల య. 2/8 /- పోన్షేజి రు. 0-9-0 చేరు, 
ఆర్డర్లను యాదిగవ అడ డసుకు పంసుకోండీ? 
్రేక్తీ డాక్టర్‌, జనానా దవాఖాస్కా 
డి టి, పో. బా, కిక్క ఢిల్లీ. 2 (259) 


LADY DOCTOR. ZENANA DAWA KHANA, 
ఆ D, గ Post Box 34, DELHL 

18_7_44 


Telegram Address :— 


TT వ్య సా తిరుచినానల్లి, 


వావుర్‌ చంపు. వజ్ర ములు 

సరసమైన ధర. 
కోరిన వారికి శ్యాటలాగు ఉచిత నూ, 


జి. బాలకృష్ణనాయుడు అండ్‌ క్క, 


పు ౮? పువ్యాపొర ముం 
వీన్‌ బజారు న 


Pe 
గ 

పవ మాదకర మగు రుగ్మత గాని, శ్ర్రచికిత్స (అపశేపన్సు గాని పొందిన 
జాత ర్వాత సూర్యబలమును తి తిరిగి తెచ్చుకొనట బహుక్ర స్ట సాధ్యము. 
మో కీచందర్శ్నంలో సహాయము క్ర మళలీన దొక్కటియే - మంచి 
పోవణని చ్చు ఆహారము. కొని చాలనుందికి కా శైంత బలహీన 
ము-గానుండునో జీర్ణకోశయంతే he ree నుండు, ఆవారమా 
కనబడీవన్యు తలపునకు వచ్చినను మాకు క 


క్ట ర్లు స్వష్థపడుచున్న గోగికి వర్తి ర్లిక్సు ని అనే? పర్యాయములు 
ఈపరిపీకులనండి రశ్నీం శెదక. పారి ర్ల కు బీర్ల స రు (ను కల్చీం 
ఇని ఆహారము, డాని హృద్యమైన నువాసన “సన్నిలీన ఆకలిని యభా* 
'వకారము జేయును. శరీరబల వునర్ని ర్మాణము నకు వలయుపదారగ్షము 
లన్నియు బార్లి క్పునందుం డు టచే ఆది పరిపూగ్యమైన సరియస ఆహోరి ము, 
హోర్లిక్సు అమేయయమైక బలమును శక్తిని వారి రక్తనా ళములలోనికి 
పంఫపుటబవే వేనకు వేలుజనులు శు సా్థాష్ట స్టమును పొందిరి, కీడే 
మూ స్రోరు నుండి హారి ర్ల క్నుశు 'తెచ్చుకొనుడు, ॥ 


ని క్స్‌ స్వాస్ట్యమును 


వనిరహరచు ను. 
H, Peet 
వెల 


న సంపూర్ణభక్షవిజయ ము 


6-0-0. 


Sn మంతయు సంచ చరించ్చి అాసేళ శీర్ధ”క్నే త్రయులు భ భక్తులను కమాగులను నేవించి 
విజ్ఞానమా రి ంచినట్టి న్నీ, ఆంధ ఆంగ, ఫండ్‌ , ఉం గాలీభామలరో మహాఫండితు'లై 
జొ నృలగడ్డ పర్య నారాయణకు క దిగా కిది రవించిచారు. దళసరిశాగతొలు, శర 
60.0 ముంచే పంపి సె లుస్తేహన్‌. సేతు తెలుఫువారికి న మేమే భంచి 
వ పవర్‌ (పస్‌ ర ee స 


వా 
నకి శిన్ని 
క 
“బెండు, రు, 


మ 
వుసక ముం పపము, ఆని (వొనిదె 
నాది 

న. 

వలా జ రా 

Aasfearn cera eid PH sat ler Tk tne on 


| కైక పడతాను Me rong 
లక్ష్మీ అల ర కంపెస్కి లిమిటెడ్‌, 
"హెళ్షాఫీసు ; లాహోర్‌, 


విశ్యావమును పురిగొల్సు అంకెలు 
1043 లో రత్త వ్యాపారమా 9 కోట్లు 20 లత్ష.లకు పైగా. 
(గత సాలులోకం ము దాదాపు ఒకకోటి హెచ్చింది.) 
అమలులో నున్న వ్యాపారం 10. 1/4 కోలు పైగా 
2 1/2 
2.1/8 


ఇండి మా అంతటా (ౌంశీలు కలవు. 


19 క్స్‌ 


గ్‌ డా 
జివి ండ్‌ ఇ 


| 
| 
మొ త్రం ఆసలు 
3? 


మూ ఎక్‌ స్పాకావళా స్కీము గురించి వివరాలు తెలుసుకోండి, 


యిన్ఫూ రెన్సుక ౦ వెన్‌; లిమిమైటజ్‌. 


4 105, ఆర్మీనియకొపీధి, మదరాసు 


క లా 
నీ ఆర్‌, శదకొ, అరిం fren t=. ౯౦ ది వేం నేజగు : 
తురుమెళ్ల ౩౯ లై 14: 

యు ప్పి "సంవ కః 
కృషిచేసి 
మోసూ్కూల్‌ 


ముల నుంచి విద్యాశాఖయందు 
రిమైక్‌.. అయిన బోర్జు 
హాణాళ్దిష్టకు రు వనమయ్యా గారి గార 
చార్లము, వారిసాసే వచ్చిన వారిశి మ్యులు 
థ్‌ థి 

"శోొరవనీయులెన కు (పకౌశరామయ్య 

చ క k3 
గారి గెంచారము ెనీటివిందు జళప 
బడెను. ఇరువ్ర్చుశను పువ్బమాబాలంక్ళణుల 
పలువుగు ఉపాధ్యాయులు వారిని 
భాఘీంచిర్‌. ఇభ జయ పదముగ జకగను, 


జేసీ 
(ల 
ట్ల జూలై 18: మెట్రూరువా గవర్న 
మెంటు నిర్ణయించిన కనింసకేటుళం 
ఎక్కు_భధరకు ఆమ్మినందున పీఠాల వాస్త 
వులు వడి” శెట్టి రామచం is వ్రూటు 
శూ తెంకబసాక్టమి అను వ _ర్రకులకు జై) 
గోలు అడిపునల్‌ ఫస్తుక్లాసు మజస్ట్రేటు 
శారు 200 వాపహాయలు జిమానా గాని 
లేక 2 మాసములు క8ఠివశిక్ష "గాని విధించిరి, 
పామ్మరు, జూరై 13:18 వ గేవీన 
విద్భార్లి కాం (గాను సాధారణ స Ew) 
సమాజము జకపబడెేను. ఈ సమావేశము 
నకిఏ జి, ఆ మేేశ్వేర రావుగారు అన్య కుతే 
వపాంచిరి. 
శయాుక తమా్యారెస్టె బసవ ఫ్రార్థ్య చం వ 
రావుగారు ప్రధానకౌర్యదర్శిగశ్యూ చెన్ను 
పాటి కాశీవిళ్వ్య నాధరావు గారు సంయు గ్య 
శా సవర్శిగన , బొమ్మాశెక్టి అప్పి రెడ్డి గారు 
కోశాధికారిగను ఎన్నుుకో బడిరి. 
భీమవరం, జూలై 11; 


రాపట, 


ద 'రామంళో 
కిర్చనాయిలు కకూరలవ్యాపార స్తు నుల రానూ 
యణఫు రామ? అనీవారి యిల్లును షొనీ 
సు సబ్‌ ఇక స్పెక్టరుగావైన జీ. నా న్‌ళ్వక 
రావుగారు న రు. 140 చిప్లక 
దొర కీనడి. భద చిల్లరను ఫ్రాషాధీనము చేసీ 
కొని ముద్దాయిని డి ఫెన్ను చట్టము Es 
అరెస్తుచే వా సబ్‌ డివిజశల్‌ మేజస్తీర్‌టు 
గారు జామోనె బి జిడుదలిదేసి'నారుః 
మదనపల్లి, జూలై. 15: మదనపల్లి కళా 
శాల వివిధసంఘముల కార్యవర్ద ము 
నిన్న టిదినం జ్రకిగిన ఎన్నికల్లో ఈ 
వారు ఎన్నుకోబడి3 ; 
కళాశాల యూనియన్‌ : 
అగ్యకుడు : పాం ఇ. యన్‌. 
హ్మృణ్యాం, కార్యదషో ; శీ టి, యన్‌, 
కృ స్తా రెడ్డి గార్లు, : 
ఆం్మ సార స్యతే పిపడత్‌ | 
అధ్యతీండు ; విద్వాన్‌ దళ్శా 
కార్యడక్ళి 


న 
(శ్రీః 


నబ 


వేంకట 
కృషుమనా ర్రిగారు “టిజి, 
రాం అది 
కృష్ణ యా_ర్థిగారు. 
వ చ ¥+ జ్యే లల నోస్‌ : 
న (జ శాస్త్ర das 
అధముడు : ER పి యన్‌. నారి 
గారు కొర్వదర్శి వ 1. క్రీ కోదండపాణి 
శారు 2. నీ బి రా మక్ళవ్ణగారు. 
సెక సంఘము ; + 
అధ్య ముడు : పా వి, 
గారు శెర్యద్న్శి: పి 


రామరావు 
వముభుసూదిస్‌ 
గారు, 

నాటక సంఘము! 

ఆధ్యతుడు : ్టా బి, లక్కునణు గా వు 
గారు కార్యదర్శి $ యల్‌. బి. ప్రూజూర్‌ 


గారు, 


మదనవల్లి,జూలై 19: మదనపలి క ఇ 
శాల అఫీదుభో జాను శీర కేదీ నాటి 
రాతి రు 4000 లు చోరీ అయివ సంద వశ 
ములో అలెన్తుచేయబడి సాక సబ్‌ పేలు 

అ చ 
తో డిహాండునం Mi కా లేజీ 
"హాడ్‌ శ్లార్కూను జామానుపె విడుదలచేసే 
నారు. పోలీసులు ఛార్జి కీ షీటు డాఖ జేసే 


వరకు ఇకడు మద పల్లి డి"జను రికిన్యూ 
_సరినాద్దులకు ఆవల నుంవవజబెనని జామో 
నులో సరతు వున్నది. 

తిరువతి, జూలై 15: జేవస్థాన ఉద్యో 
గస్తులసంఘం వారు ఈ దినను, మదరాసు 
విడుదలైన జై డీల సహాయసంఘ భహాయా 
రమ్ము “లెనుదాసి అను నాటక యును 
తెలుగున తది సంచికి. 
కగపుతుల్లా గారు 
దె! జ! లీ మ టా. ae 
యుండికి. ల. 
శంగార్హూ కనీర్‌పొ శ్‌ ధారి టీ సోనించ 
య్య గారు తేను ప్మాతేలను చక్క_గా నిర్వ 
ఏం చిరి, 

శజప, జూరై 13: న న్నటిడినయు సాయం 
కొలముు ముద్దుకృృష్ణా సాటకతాలటో న 
ర్చాటి కోయ బడిన దణ గుల్ల” కషపణిట్లా 
కలళ్హరుగానైన శ్రీ యస్‌, శే. శౌట్టూర్‌. 
ఐ. సీ యస్‌, గారు కడపిల్లా విద్యాధి 
కెడిద్రున మిస్టర్‌” యస్‌, యం” షసాా 
ఇల్‌ బహాద్రూూళ్‌ గారికి 
ఖాన్‌ సాహిబ్‌ పతశమున్నూ బెడ్‌ డ్చీ 
యును ఒసగే గొరవిం చిర్‌; 


జరా 


సాెపోబ్‌ 


వీివనరం కాంగవువాది అ *ఇసు 


"ఇ #3 > 
HE నునాదులు (క్రీ 


వ hr 
wre గార్‌" చున భమ 


బ్‌ డివిజనల్‌ మేజసేగోబు oes నో 
క్‌ డా 
కిది కీణు పటి నారు, 
నా 


వ్రు గారికి ఒజమోటకు దశ 


ఖాను చేయగా తతా లీకం గా "బె లత 
ఇచ్చు కున నిరాకరిందినారు, కేసు విచా 
tus 16 క గేదికి వాయిదా జేరినారు. 


 కోాగించుచ్యూ 


శ 


శ పకిహత్తువాగవలనన్యా ఆ క్ల 

గ్‌ ఇ 
ఐలూరు ప తిభా కడపణిలాలో 
|p య 
న మ అధ ఇ ప్‌ 
అమెచ్భూర్చ నాటక ఆహా సె సు స్య 
టట వార్గికత్సవము అధికారుల ప్రయత్మాలు 
(మూ విలేఖరుల వద్దనుండి). జిల్లాక లెక్టరు . ప్రకటన 
Ee జూలై 12: ఈ పురమందగు (చూవిశేఫెరుల వద్దనుండి) 
బగ తిలా అమెరి కడవ, జూలై 14 శకాన్ని విపీత 
నాటక సంఘమువారి వార్షి। కోత్సవః గం - జ య 
బు వరిస్తతులవల్ల జఒకొక్కాషృడు బొెసాా 
చేడు సహాయకకేోలము హింధూ యువజక బౌ 


సంఘ భవనమున్న తయభూ్యూకు కుమార 
కాజా వార్టైన తే రంగయళ్షప్పా గావు 
జమో- డదారుణారి అధ్యకుతను జరిగెను. 

కార్యదర్శి శ్రీ నం కూరి రామక్ళస్లా 
రావు ఈసంస్ట గతసఏవ ళ్స్‌రము గావించిన 
కార్ల క మమును డదల్బ్పాుచు 


లీ 
సీ లూరులో 9 Meas ముల (కింద 
Ran sss ఏట ఫీ 0 ట్‌ 
నాటక (పదర్శునముల సౌ కం ఫిం చిన 


ఈమంసలీవారు తీమ హిందీ నాటక పనర్శ 
నముః[వలన్య జంతర్‌" రాస్ట్రీ రియ హ్‌ందీ 
నాటకపోటీలలో నూ, ఆంధ నాటక కళా 
పళేంసలనంది 
రనిరి. ఆంధ చర్మితేయండలీ మహోజ్వల 
ఘట్టము నొక దానిని హీందీళో శాటకముగ 
(వాయించి), డానిన్సి ఉంరత్ట విం దూస్థాన 
మందు pe అచట కూడ ఆంగ్రుల 
గోతిభను ప్రవెరము చేయుట ఈ ఫమా 
జమువారి స She జెల్చీన. 

అనం తర్వము, (క్రీ ఉయూధ్యారు కోనూర 
రాజావారు (పంగా అమెమ్యాక్ఫొకు 
& పాణమెన తీ పండె రావుగారిని శం 
సొంచుచు వారు తమ యావత్కాాలము 
ఈ అమిచ్యూర్‌ నాటక్‌సంఘకమునశే విని 
నాటకకళకు హింది 
కూడ అమితమైన నేవ చేయాచు న్నాగనిరి. 

ఈపంఘము తీరప్రైన 
పొల్టానుచూూ దీనికి (పోత్నాహ సహాయ 
ముల నిచ్చు చున్న వారందర కుఖద్దక శాలువ 
లొసంగబతె సవార్చనింపబడిరి, క్స్‌ర్రిల్రో 
యుతులు వారణాస్‌పద్మ నాళం "ం. ఏదీ 
యల్‌, (కీ పొ గీ (శ్రీశ9వాసకావ్వు బి వ 
భి ఎల్‌. 


చాటుకే ములలో 


mh A 


లీ ఉన్నక రాజగోపాల 
కస్త య, క్‌ (ao. రా. పీందీ 
(భార సంఘ "కొర్య ద) శ పసల 


సూర్య చంద రాను కీ గరికిపాటి జ జోగయ్య 
కర @ బండారు నెంక శ్వేళ్యర రాను ను 
శ్రీజ. మార్యండేయులు (కీ బి వి సింగ 
రాచార్యోలు, తీ వసైమాని నరసింహా, 
మున్నగువారు గలరు. విరుశాౌక మండలి 
యందు చ్రీపొశత్రధాకణులైన శీనుతి చిట్రి 
కుమారి శేషులకు రజతప్మొాతేలు 
బహరాకరింపబజెను, 
చాతీ మంచలీవారు హిందీలో ౪ చంచ 
గుప్రి నాటకమును (దిక్మించి3, 
విశ్వ బ్రాహ్హ్లణనంభునమా వేశము 
సర్బారా వు-ట్క జూలై 14: 
బనిక విశ్వ యచాహ్ముణ సంఘమువారు 
శ హా కోటయ్య గారి Wau 
గడచిన బుధవారమునాడు తూన నె టె 
లముమయ్యి గారీ సృత్రయులో సనూ వేశమై 
యా పట్టణమునుండి మిలిటరీ సర్వ సులో 
చవేశిచి పనిచేయుచున్న (కీ ముశ్లేటి 
'జోంక్షటావుగారీ గొరవార్లం అల్పాహార 
విందొనక్సిరి. అధ్యశులవారున, చిలకల 
మ్స ఇడ్చె అప్పారావు మొ లస క్ర 
అత గారి గుణగ౧ములనునురించి మాట్లాడి 
మరియు తేమ సంఘ వీద నిద్యార్థుబకు ధన 
సహాయము “డేయమనుని కోంరి, 
ధర్షవరంలో గవర్నరుగారి 
+ కార్య క్షమం 
ధర్మువరము, జూలై 19: ఈ నెల వితివ 
తేదీ వుదయము మృ్మదాసు గవర్నరు ఫర్‌, 
ఆర్లర్‌ హోపుగారు సతీయాక్తులై యీ ఫుక 
మనకు కత్చరు. ఆతెలూకాక చరి భవనమున 
బహిరంగ సళ జకుగునని యు, నందు వీరుప 
నసీం చవరన్‌ యూ తెలిసినది, యూనియన్‌ 
బోర్డు వారు సన్యాాన పష మొసగెదరు. కేడి 
ఆర్థర్‌ భః హకో స్రగారు లోకల్‌ భండు ఆక్న 
తని సందర్శోంతురు, దాదాపు 11 గంటల 
wes వా దీయూూకు విడచి 
పురము సె శైదరు, 
ధర్మవరంలో న వాలు 
ధర్మవరం, జూలై 18: we చెఃదిన 
ములనుండీ సూగష్టరశ్మి యస్టుయా పమైనది. 
దెనదిసము నాన కొం వెముగనో Seva 
పడుచు “సేయున్న్ట ది. "క్రాని 
నకు మెక సేద్యము నకు గూడ 


రాజూ 


మొదలగువారు 


ఆనంతే 


పల్ల వుసేవ్యమా 
తెంపి 


లేవన్నది. ఇ యింకనన్నచో భూముల 


సాగుచేయుట కన వసు నుంచికౌలము శిస్పి 
పోవును. ఇచటకు పచ్చిమ దక్నీణ పైంతే 
ములలో వానలు ఇాల తేకోళ్తవ. చెజువు 


లకు నీరు రాలేదు. శౌని దినరినము ఫడు 
తుంపకలనవలన ఘూములలో "పట్టిన లాగి 
మెరు 7 వెడిపోవు మున్నది వరపు సెట్టు 


టకు తగెననీరు చేడు, 

మనసు నవి ఎంచు చున్నది. 
కదిరీతొలూ కొలో కబరా 

14: కదే తమూకొ 

దీ (ప్రాంకీముసంగు కొన్ని (మతు 


ఇట్టుధయ్నగప్పణ్వి 


ధర్మవవం, క్‌ు 
నా 


లలో కలరా ,పాళంఫించినదె, అందు క 
రు 

క ల వ మ 

యా యూవెసుండి స్పెహల్‌ దూపి 
త్‌ ద్క. 


డ్‌ఘుక వాక్సినేటద్‌ పంపబడి యున్నాడు 

అక్మండక్ళండ చెంబు వ్రులకు కొత్తగా నీరు 

వగ్చృనఎధున ఆరంభమునసే యా వ్యాధి 

నాకట్టుఎకు జ్యాగ త్రపడుట మంచివని 
చు ఆక 

అనోగ్య ధి కాకి "కెలుపుచు న్నాడు, 


"లెక్కించి “పేయబనిన అం-వ నాలకు అంత 
రాయములు కలిగినను ఎంతవరకు సా 
మగునో అంతవరకు ఈ జిల్లాకో ఆహార 
సమస్య సంతృప్టికరముగా ఉఆండుటాకై 
సర్వ పయత్న్టములు చేయబడు చున్న వి. " 
అని కడప కిట్టా కలెక్టరు గారైన é యస్‌ 
శ కెట్టూరుశారు 'దర్భారుసందర ములో 
ఏర్పామజేనిన బహిరంగసభలో [పజలను 
చాచ్చికించుచూ  శెప్పిరి. రీషనింప 
_చ్రారంభదకలో, “పాల ఆనారోన్యకర మైన 
బియ్యము దిగుమతి 'కౌబ కినందున (ప్రజలలో 
ఆందోళన తీట కనపపజొ చైనా, అనా 
తోగ్యకర మగు బియ్యమును (ప్రజలకు బట్టా 
డాజేయకుండ  శేసనింగు డిపోలనుండి 
తొలగించు ఆఫికౌరము ఇప్పుడు బిల్లాక టె 
కరకు ఇవ్వ బ కినదె. ఈ సంవత్సరము అహా 
రసమళ్య సంతృప్తీకరముగా ఉండవచ్చు 
నని అశాజనకముగు సూచనలు కనబను 
న్‌: కొన్నివిసములగు వడ్ణన్వు బిల్లా అశ 
పలు ప దేశములలో (పోనచేసి త a 
కాంతేములో. కొలుగబోవు క్లివ్ట్హ కాలము భో 
ఉపయోగించుటకు ఆన్ని పయక్నములు 
erste అస్ట్రేలీయా గోధు 
ఉపమా గార్హమె ఇప్పుడు 
విస్తారముగా విడుదల చేయేబడనవి. రేప 
నింగు ఆవరణములో ఎవరు ఇష్టుపడుదురో 
వారికి బియ్యమునకు బదులుగా గోధుమలు 
ఇవ్వబడున 3 కలక్హ్యరు గారు “చెప్పిరి. 


జొల్రాక లక రుగాగు 
౧ ఉం 


నులు (ప్రజల 


క ట్టులవిహయనమె 
మాటలాడు మ్య కడపక్య్ళక్టులను సన్ఫుద్ధిగా 
కలిగె ఉన్నందుకు స్థా సనక పజలకు ఉప 
యో గార్థము సస్టయుచేయ పడు క్తులు 
పోగా సంవక్సర మునకు 24000 టన్నల 
కులం శాన పట్టణమున నకు ఎసమతిచేయ 
ణకు నని3, | 

ద 
_ నర్నాపురం చేసత 
పొరిశ్చావికుల అగచాట్లు 
నరసాప్పరం, జులై 14: నరసాపురం 
చేనేత పాఠిశ్రామకుల సంఘ కార్యదర్శి 
ఇట్లు (చవాయుచున్నాడు:.--- 
_పస్తుతేం మా నర్బాఫ్రుకం (గ్రామము 
నందు నూలు నెం, 60, 40 లు సరఫకా 
కౌనందున సుమారు 0 మగ్దములు వాల 
చున్నవి. నూ తొలూకౌకు నూలు 
సరఫరా కేంద్రమైన పాలకొల్లులో నూలు 
క మూక్కెటులో అముగ్ణుచున్నందున 
పారిశామికులకు నూలు వొరకుట బేదు. 
(పభుత్వమువారు చంటి కలుగ జేసుకొని 
సెక మాస్మ్కాటును అరికట్టి నూలు స్మ 
మముగా సరఫరా చేయనియెడల్య వారము 
పదినోజాలలో మిగలిన మ్యాములన్ని యు 
కూడా మూలబడిపోయి చేసేత సాకి కామి 
కులందకు నిరుద్యోగు లగుడురు. 


కాకివౌడ వ ర్తకుకకు జరిమానా 


బడి 


కాకినాడ, జొలవై 11: తూ ర దానన 

విట కక్ష దుకు పక నల్‌ అసి సెంము 
య కు లు 

ఖాన్‌ సాహపహాము అబ్బుల్‌ స న్‌ పాపాయి 


గారు నిన్న టిరోజున Pe నొంగ 


(! 


అూఖొల ని గ ఆరి నెన్న కింద కాకి నొచా 
co © 

వలం (శీ "పెనుమూడ్రి సుకటరత్నం 
గారికీ రు 700 ల జరిమానా యివ్యనిచో 
4 మాసములం కఠినఖెదు విధించుచు తీక్చ 

వ స ప్ర బి 3 
ఇప్పి, ఫికివద్ద పట్టు కొన్న సబ్బులు 
పాళీల్కు పేకలం వభుత్వాని కశతేం 
చేసిరి, 


కళెౌవంతుల 
వ బావను 
లో 


అమలాపురం, జూలై 12వ 


తూ[ గోదావరి: 
య 


నంఘమునారి 


కీ ఆహుతి “కాకుం కాగా 
ముబు చేయుట, నీతికి 
వంటెన్ని, జాతికి 
నంటిన్ని బోగం మేళే ములు మౌన్చిం చుటు 
యందుకు సమ్మతింపనివారిని సంఘ 
బహీప్కు రణము చేయుట మొదవయిన 
కట్టు బొట్లు చేయుచూ పై సంఘము వారు 
చేయు చ న్నారు. 
తొలూకాౌలోే కళావంతులుయున్న గాము 
ములన్నియు. తీ1గ, ఉపసంఘము కీర్చ 
రచి వాటిని యా అమలాప్ర్ర్రమునోని 
తొలూకౌ సంఘమునకు స్వీక్చకయు చేయ 
బడెను, మై సంఘమభా3 పర్యటన ఫలీ 
తేముగా 15 బోగం మేకయులున్నూూ నమా 
రమి 75 మంది బొలికలున్నూ యో రీంన 
వృ త్రెనుండి వోొలగింపబ కివి 


పరష్ట్రకువ ము యా 


చోడవర.లో జీన కారుణ్య 


11: 
గాముముటో 13.7? మడ 


మ్‌ "ల 
బగా చోచవరము 

శేదీన జరిషిన మరి వమ్ము జాత్రరతాే ఎనువో 
తులబలీిచోవువర (షన సమా జమువారిచ్చే 
పుర జనులసహోయాయుతో ఆపుచేంయబ జెను 
పేజా తరలళో ఏవిఫమపస జంచువ్రులు హత్యే 
చేయబడలేదు. కార్ప్‌ ఆ చేవ 


తకు పూజ గావింపబడెను 


తటి లట అం 
క క Yds 

ము 


మూరు యన్నడున బయ జాలని గొవ్న అ 


ముఖారవిందము, 


దు లొలుకు ముఖారవి 


నన ఆం్మధ్రచ్మతిక' మంగ పాకం RCRD 

దవ 


మాగ్దులొలుకు 


జీపనూసేతో హేేరు బడీన మార్షోపబ్బు ఒక్క. శే సీసతై 
సబ్బు, జేపనూసి చర్ళమునకు ఆయాల్య మైన 'తెలను? న 


నిపుణుల ఉదేశయు, 


జరిరోజు మాస్లో పబ్చును పుకు మా మఖులావణ్యానా ను 


ఇఛాపాొడుకొనుడు, 
NTROLLED PRICES 


OF CIGARETTES 


సిగరెట్టకు కంట, 


ోలుధరలు 


1939 సం! ఫు మ్మదాసు సస కద్దు చేయబడినది, గనుక పాగ 
పీల్చు వారు నిలవచేయుటను. అధికలాభములను పౌందుటను నివారించు ఆరి 


చెన్ఫూ (హోేర్ణింన్‌ అండ్‌ పావీటీరిం గ్‌ పికన్ష ను అర్జి? శెన్ను) (కి 
శోల్లి ౦+ చకూగసదు. 


చిన గరిన్ల చిల్ల గఫరలకే మంచి 
బై “య 


కింద నర్మ ముం 


(ప్రభుత్వము చే నిర్ణయింపబడ్‌న గరిష్ట చిల్ల రథర లీ క్రింద 


“తెలుపబడినవి? 
ట్ర థు Ke 0 

సేయర్ను బా చెలక్‌ ర0-క | 6 0 

Bs ator 14 0 
పిలా స (కటా € గ్లో గ 
అసెకన్‌ క్లబ్‌ జి a i 0 
"మీయర్సు బొ కౌల్‌ 1044 0 4 6 
య ళా 

3 వర్టీవియా 30, fa 
నిల్బు ఢవకట్‌ 10), 
సిజర్ళు | 10 93 0 శ 6 
పొనీంగ్‌ పో 10,, . 
వానీడూ 10,, ౧౨6 
ఎలి ఫెంటు 10,, 
వేళ్ళు సాహల్ను 10, 01 38 
అక్నెర్‌ హె 10 43 
దషతా 10, 0 190 
బాచ్‌ 10, 

££ 
ంల వు చె లఅ౦ చ కు ద్దు 


టొబాకో కంపెనీ అఫ్‌ 


ఇండియా లిబుకొడి 1 


వారిచే (పకటిం పబడీనది. 


155౮80 BY 

మదరాసు ధరలు 


మదరాను జూలై 17 
జేరునినగ : ts21 పొ దా91 కీ ఎక్పు కోస్తా 
గిడ్లంగుణా) డొ త్తరకం మెషి న్‌పస్సు ఉళొ 
ఆపినువెల 75 0-0 75 10-0 మేరు వెనగ మూ నె 
(ఇంగ్లీమ కాండి. 002 హైను గలది y8 
చెక్యారలళ సాక రేడు ఫెళ పిణర్‌ శేల్స్‌ టాక్సు 
శోవహా 169-0-0 170-0-0 సెంకాయమాశే 
కడ హొనుగలకన్నా 18 18-83 కొబ్బరి 
కాయలు (సిలోను రకం) 1100 8 330-0-0- 
150-0-0ః డేండో కకం కాకశాచేరి ర్లిక్ష-గి-గి 
105-0-01 ఆమూగకుం (మీల్‌ వనర ఎక్సు 
'సెలరు జర్‌ ఇండి నాండి 5 సంకు గలదె 
[1వ రకం 200-0-౮ 
చక్కెర ? కావ్బూరు 460-9, 49-29 
బంగారు, వెండి నవరను 1 క (చీల్హకదర) 
51-12-9 పెట్టానింగారు తు96 75-12-08 


THE IMPERIAL TOBACCO 60. OF INDIA LTD. 

60-15. 

సీమవెండి తులము 100కి (శెడి) 135-8-0 
ళులంవెంది 13 1-6-0: 
సేక్సొటాక్సు, దత్యేంం 


మదరాసు నూలుధరటు: మధు రమీద్లులా, 

చెం. 124 కందోండింహ 3 ప 
నెం లగ ఆల్‌ శే wi on 
చెం 204 కోరా . 13- కక్ష 0 
నెం, శ) కామ చేను Wms 205-0 
: ణ్‌ “30.40 
గ్ర్‌-షా 18-7-6 
స్‌. 0 
జర్మనీ గ నదాడి 
ఐండన్‌. అారై 186: "ఫె కెద్దనకపు | అనది 
కను బొుంబర్లు చాతాప్రు జేయు se 
జక నీ యండలి వబ్య్యా నిల్‌ న్‌ వన 
యుంలలాోీ్‌ చాకు జసయుకని వ 


కత (గకబన జెలుద కి నర, (యిటట 


ఉఆం ప తికి మంగళవన రం జూల [8 1944 
న్న RE ప ఆ 5 నూన కొర్వనడ్లం ఎన్నిక 


Nh, య 
అ ట్‌ స. [121 తే we అ ముండల 
మె న్ని అ Ny వజనులు సద్యానిధియు ఇ శార్జిక్‌ ఇమా జేశేయు 

107-44 చే నాభ కౌలయు జజ నావలో 
నిధి యొక్క కాగ స్తానంలో జహుపబ డేను. 
రావుబహనూ 5 U ఆలపాటి కోటు బ 
రావుగా రభ్యు సుతి వహింని". 

1. no IA. స [మవ మొతం 
77 నీద ౧ద్యాగ్లు ౨కు సగముజీ తమ చొప్పున 
శరశి తూ 17ిరి_8-0 విలవగల విద్యార్థి 
వేతనయులు నుంజూరు  కేోయబడెను. 

ల రాగల వళ్సేరమునకు (కింద పేర ్క్క్లా 
నబకిన నారు, పొలక్షవస్దయు గా. నెన్నుకొన 


ఉన్నతమైన తయారిం పు. 
యున్‌ వెంట రః 
ఇన్ని రాథాక్ళన్లున్‌ & కంపెనీ, 


ఇద్దబజార్యు తిరుచినాపన్లి . 

టడిరి,. వ wa 
OL అభ్య ములు కీ బచ్చు పేంక శేళ్వ 
ర్థుగార్లు ఇబశావ, జ ఉపా, స్ట యు భః 
౮ కాజూ సుభ్బారానవుగారు మై లవ రం. 
లం ల సముదన్‌ లాల్‌ వీకోట్య్యూ గారు ఇజనాడ 
4 "కార్యదగ్శి ళీ శేచాల శేపయ్ల గారు 
కోనాయపాలెం, ర. కో శా ధి వ తి; శీ 
రావ్రుబహాదూర్‌ ఆలపాటి కోటుంబకావు 
గారు. జజ కాడ. 6. సభ్యులు: తే చింతల 
ప్రుూకి రంగ నాయకలు గారు నందిగామ 
My. 7 శ దేవతే అనందముగారు నంది గమ్ము 
8 @ గామి వెంకటసగు నాఫం గారు జ్య 
య్యపేట్య కీ శ్ర సబ్బితి రామగురుమూ 
రి శారు చింళలవాడు, 1078 గవ్వల కేశ 
వయ్య గారు 3 గంచి పోలు ti శ పులీ 
పాటి మల్ధయ్య గాణ తికువ్లూరు, 
చేనేక పొరిశామికుల 
విరాళము 
ఉరవకొండ, జులై 18: ఉర వ కొండ 
చేశేత పొగ్మశామికుల. సాహైబిటీ మెం 
ఒరు, యూకవ్నింది సంఘ ఘునుండి తేమకు 
రావలసిన బో న స్ళూ ఫం డు సుమారు 
కు 950 /- కీ) శే] ౨. వి రమణగారి 
సాగక చిహ్నముగా నిర్మింప బోవు హరి 


నెం, 1:-గట్టిబలంతో కూడిన మంచితోహము, 
ఆ శ్ర్రైడ్‌, అపాయకరములగు మాలిన్యములు 
వెవని గ్యారంటీ చేయబడిన ది. వంపులు 
స్టీమ్‌ ఛెన్టులకు, బేరింగ్స్‌ మొదతైన వాని 
ఫోతలకు మంచిది. 


నకం, 2 -ళక్రియుతమగు లతణాలకో తేలి 
కగా డారు లోహము. హెర్రోస్టిక్‌ ఫైజర్‌ కు 
నిబచుటకు తగిన పోతలకు మంచిది, 
వ్యాపావపు రకం, లీ.-మామూలు పోతల 
అకు తుపాకి లోహము, అందరికి తెలిసిన 
'మామూభురకము, మార్చె_టురకం మిశ్రమ 
తోహము, (ఫ్రతి పని నేరవేకుటకు కావలనీన 
లోహ మిశ్రనుములను నష్ట యిచేస్తాము. 
ఇడ్జీలుగాను, భాగము పోశపోసి గాని 


SEs యి చ్చుటకు ఏకగ్‌నము గా. తీర్మాలించి”. 


క్ర వతంని చెంకోజీ 
శ్రీకాకుళం జులై 12: మహోరా 


ఆక 


“RANG m= 
“కే” బాండ్‌ మిక్తవముములు 
మిగతా “కె (బాండ్‌ మిశమములు 
ఇత్తడి, రాగి తుళు నాగం కైపు 
లోహము ఒరు నుకు పోన టువుంటి 
లోవాము దీని గ్రైందశే వచ్చును, 


పై థ్రచురింవబడిన లోహ మిశ్రములు కోరిన 
సంవబడును, 


కశనుని మెటల్‌ రిస్రాశరీ అండ్‌ 
మెటల్‌. ఇ+డిన్ట్రీక్‌ లిమి'బడ్‌., 
జయ పూర్‌. 


వారము అశణోదవయ కెలకుందు 
_పధించిరి వికి 8 రు కుమారులు, 


సమన ఆయుర్వేద ఖై హధములు 
అ దొరకు నఎము' 


Ce) 
(జయవూవు స్టేటులో స్థాషింవబడినరి)' .. న్‌ 
వి. బిసీ, ఖై ల్యే. నెంంక్లో గ ర్‌ ౧) 
ల పాం ‘alders - “ ఆక్తైాడాఫీన & 
వ. హెర్డాఫీను: ఏలూరు, 


alloys will be supplr 
ed on ceqnest, to 
Bombay tce, lev 
karan Nanjes Build 
ine, 'Elphinrone 
Circle, Fort. Bombay 
“Tel. No. 30586 


శేటబాగు సలహా ఉచితము, 

నవామేహము, మేహపొడలు, దద్రులు, దురద, 
చిడుము మొదలగు సమస్త నవామేహములను 
హరించి రక్తమును కుభ్రపరచును. 20 తు॥ డచ్బీ 
రూ. 1/12/-, పోనేజి అ. 12, మా 160 
రకముల , కొషథధముల చధావములను తెలుప్ప 
క్యాటలాగు ఉచితము. ' 


చరకాశ్రమము 


92, పట్నంబజారు వ: గుంటరా ౫. 

కును బొల్లినవన్నగెరా 
"మేహమచ్చులు, సెగ సవాయివ్యాధులకు 
గ్యారంటి చికిత్స: శ్యాటలాగు ఊచితేయు 
ణి ని. రెడ్డి, ప్రా ప్రయిటరు, జి, రెడ్డి & కో. 
(రి *జ్థ్యర్థు. గోపాలపురం, తూ! నో! జిల్లా 


x 


మొటిమలు రేకుండాచేసీ ముఖలోవణ్యము 
పెందాందించును. 


fa 
రాజాస్మో 


మెత్తన్‌ కురులను పెంచుపు. 

జ మొ ఇ ః 2 వభ | 
సుస్తికా బ్రాండ్‌ బండ్లటైరులు 


కంగా రబ్లరు 


ఖడ్డ మృగచరతముంత గట్టిగా వుండి శెన్ఫిస్‌ బాల_త తేలికగా. నుండు, 


చి ఎక్‌ 

నాతి య్‌ 


వాటితో మి టోంగా మొత్తగా నహోచును, 
అవి చాలకౌలం గా దివ్యంగా పనిచేయును, ఖరీదు శొక. 

మో టోంగా బండి మైశాగమునకు యా (చాండ్‌ “రును. అనుర్చుకొనుడు, 
గరుకు చేలమోదను,. మెత్తని శీలమిదను సమంగా నడచును, 

THE EAST INDIA RUBBER WORKS LTD. PRODUCT, 


0 గ 2 
జెస్ట్‌ గ బబభూ్టాటర్సో వ 


బసంత్‌ గోకేల్‌ అండ్‌ కో 


గాంధిన౫ర్‌, వెంగుళూరు నిట 

కృృప్థామండ 3 విద్యానిథి | 


జక వసతి భంనణుషకు విరాళముగా 


ప 
కోటుంబకునకు జెందిన పతంగి వ కోజీ 
గారు 4౧, £0, సం|| కము బటఎలవ రక 
(5) జాలి 
ము షనికముగ జేసి సాంఘీక్క రాచకీయ 
' సేవజేం 70 సం[*ములు వయనసన సోను 
పరము 


ననా నాదా చానా నా కాక! 
నమ్మకమైన, గుణనంతము లైన, 


హైరుర్‌ ఆరుంల్‌ 
"మెదడుకు చల్లదనము చేకూర్చును. పట్టువంటి 

ల 


టలు! 


(స్వకీయ విలేఖర్సి 
బెజవాడ, జూలై 14:--5 న్న సా యం 
కాలము సానిక రామమోహాన కైబకీ 
హోలనందు కొమ రాజు లతమ్ముణ రాయ 
వర్గంతి లే జఇజవానా గోపాల రక్తి గారి అధ్య 
కుత్మ కిద జాను, "సభకు చాలమంది పెద్ద 
లు సాహిత్య వేత్త, పండితులూ కవులు 


వచ్చాగి, అ భ్యు ద యరచయితల 
సంఘ ళకారన్ట దర్శి పిచ్చ యని 


గారు. కొమరాజు లక్షణ రావు గారి 
భా సూ విళాలథను, వివిధళా్యస్ర్రములందు 


వారికున్న పాండిత్యరు ను నె ష్ట్ర కించిరి 
ఆం ఫోహకు లకు ష్టణరావు గారు వశ 
నేవ ఆపార నునియూ అం ను లెల్లరు వారి 
య 
సాహిత్య నేవకు కృతస్థ్యాలె వుండజన లెనని 
యా చెప్పి నోవాలలెడ్డిగా9ని సభ కభ్య 
తత వహాంచవలసినది గా కోరిరి, 
శ్రీ) గోపాలశెడీగారి వ 
డు జో 
గోపాలరెడ్డి గారు అధ్య కుతేపే శ మలంక 
రించుచూ తనీ ఆధ్యకుపడవి కనద్ధ డనని 
యవ లక్ముారావు శారి 
కాలనుందె యుండగా తనకీ 
తగదనియుూ శెప్పిరి, 
బుదకు జాతీయకళాళాలయంగు గో పాల 
వుగారైన శ్రీ, కోలసెన్నా రా మకో"కేశ్వర 


ఇక 


నంగం 


న్నేహతులు 
గౌరవము 


రావుగారు. లష్ముణరాన్సు గారిని గుంది 
వా! బహుశ్ళాహ్త్ర విశ్వాసమును.చరించి 


శాప్పు చుం డెడివా రనియా అంతేకాని 
వారని తౌనెప్పుడుప చూ ఆుంచ లే 
దనివము చెప్పిరి. 

ఆం నులందు తవువారిని తోయు గౌర 
వించకొము లెలియదనియూూ, వీరపూజ 
తెలగువాలడకు లేదేయ9 ఇప్పవలెనని 
యూ శాప్పిరి. న 

ఈము నే అభ్యుదయర చయితే సంఘ 
ముశారు క్రీ కందుకూరి పీశేశిలింగవగ్గంతి 
ఆం(ధరాష్ట్ర్రిమం దన్ని పాంతములంద్రును 
జ*పి మార్షదర్ములై రని యూ, వీరేశలింగం 
గారు రాజమ్మ డి వాసులై ననూ "తెలుగు 
చేశమంతేక్‌ ను సన్నిహితులు పూజ్యులు 
గాన రాజనుం్మ ది తాసు లే గాక తెలుగుచా 
రందరును వారి వరం౦ంతి జరు 
పుట మదావసహమని యూ 
అశ్లే అన్ని జ్‌ల్లాలవారు అన్ని పొంతేముల 
వారు తేలుగు బేళనుం దుర్వాంచినముబోమ 
హులను స్మెంచ్చ్మి ' మాంఒలీక, (పొ తీ 
య నిఫేదియులు లేక వర్గం త్య కృ కములు 
జకిపీ మన ప్లూ శష్షలకు వీర ఫపాజ చేయవలె 
నని చెప్పిరి. లక్షణ రావుగారి పాండిత్య 
(వతిభ సర్వతోముఖ నియ్య బారు తల 
"పెట్టిన బిజ్ఞానపక్యక్వయు మహోత్కృష్ట 
మైనపని యనియు ఆది పూర్తి చేయవలసీన 
ప9 ఆ ధులంద1యం దున్నదలి చాప్ప్చీ*, 

కనికెలక్క కొం సనపల్లి కన కౌంబగారు 
మాట్లాడుదూ తోము లశేర్మణరావుగారి 
శిష్యు 7 ల*యూూ, వారికి తెలియని నివు 
యఎ లేదనియూ వారు జీఠ0ం దియున్న 
ట్రుతే తెలుగుజాతిరి తీళ్చిదిైకివారని 
ఇప్పి, i 

జజ డ్‌ ఉయ్యూరు రాజాగారి కా 
లేజీ ద్రీశ్నోపొలుశారైన పుట్టకి శ్రీని 
వాసాణూర్గు గారు లక్న qణరా వుగారే చక్మతే 
ఘటన మస. ౧రాస్ఫె అక్షు్ణుణరావుగాకే ఆం 
యుల చేత్రసు లొని ఆంధ్రు ౪కు వరే 
లో సాను సిరనియు చెప్పి. 

విశ్వ నాథ సత్య నారాయణ-గారు మాట్లా 
డుచు లక్న్ళ్ణుణరావుగారిని తౌము స్వయ 
ముగ నెరోగక పోయినను చారిని గం సములు 
ద్వారా “నెళుగుడునని చెప్పిరి. అదిగాక 
నామ్మితులగు తీ మల్ల3 పల్లి సోమ శేఖర 
శర స్మ గారికి వారు గురువులనియు శప్పి9 
తళేశలింగం పంత్రులు గారిని లమ్ము ౩౭న్ర 
గారితో పోల్చి "నాప్పుచూ ఒకరు గొడ్డలి 
పుచ్చుకొని ఛేదించి శంభము చేయవలె 
ననెడివారు ఇంకొ కరు వెడిపోయిన 
కొమ్మను క1ుభ్రపరిచి చిగిర్పింప చేని శోభా 
యనూనముగా చేయవ లన సెడి వారు 
లమ్ముణరావుగారు ఆంవవర కము నకు 
చెందినవా రని సెప్పిరి. ' 


లత్నుణరావుగా!తో తాసు ఛాలకౌలము 
గడీపితసవి యూ చారు వాల శాంతే వపా 
వ్రలనియూూ వారు (పాకంభిం విన మన 
చంద్రిక (గంధమండలి, ఆంధ కదన 
సరష్టిస్వము వున ద్ధ3ంచి కొనసాగించ 
వలయునని కోరి, మాడభూషి పుంకటా 
చారి శారుకూగా మాట్లాడీరి. 

గో పాలరెన్టిగారు ముగింపు వాక్యములు 
చన్ను 
వివరముగా (్ఞాయి. చవలెననియుఢా కోల 
(పొంతీయ పిళోడయుశేకండా అందరూ 
జరుపవలెననియూా శెప్పిరి చుం చూకు 
వెంకట క గారు లకు ఇరా వు గారియొక్క_ 
పట్టుదల దేళాఫిమానము నగ్దడించుచూ 
ఘాట్లు? 33. పిగ్చౌయ్యగారి వందన ఇమ 
ర్పణతో పథ్‌ ముగి సె, 

నిడదవోల లో వంటన... 


నిడడవోలు, జూలై 14: నిన 
కాలము విజ్ఞాన క్షభాశాల లే 
పట్వో ఫు “ంహోయ 
పట్న పు కొం య్య గారి 


సాయం 
వ 3 
తీ కౌ 
ఆధ్యకుతేన్సు 
wos క! శ కొపుజ్జాజు 
(ల తొాగానగాకి వర్ధంతి జయ పదముగా 


క్ష ణరాయ వర్దంతి 

' ఆయ్యంకి పంకటనమ గా య్య గారు. 


చా లమ్మణ రావుగారి జీవిిమును. 


యుదానంతరం 
Rs ; 
చేనేతపరి శ్రను 


నిర్మా ౩న. ఫంం గూర్చి 
కోటయరిగ "3 నకిటన 
a లో 

అవనిగడ్డ, జారై 12: మదరాసు పళ 
తర్చమువారు నియమించిన యుడోనుతేర 
చత పరిశ్రమ పునర్నిర్మాణ సంహుమును 
గాగ్చి ఇన్నకాష్ట్రి వేన్సేశ పొర్మిశామి 
కుల సంఘ ప్రధౌన కాశ్టవ్న క్రీ డగ 
కోటయ్య గా గట్లు 'తెలియపర్శిరి. _-- 

వచేచేత పారి శామికు ఐ యెంతో కొౌలం 
నుంచి చేస్తున్న ఆందోళ నా ఫలిక1ము గా 
మదరాసు 'చభున్వమునారు కు స్ధానంకర 
పగి శమ ప్రవ రా సంఘయు శు వ్రు 
చుంకేధయయు ముదావహము, కొని (రథమము 
నుంచి చేచేశ ఫారి(శ్రా మికులు కోరు 
చున్నట్టు యో సంఘ సభ్యులు వేసేక 

గడ 


- పార్మిశామిళుల 'వతినిసులు శాక, (ప్రభుత్వ 


(ప్రతినిధులుగా మాత్రేమే కన్పడుచున్నా 
రు. యూ సంఘవిర్శా* విహయమై మడ 
రాను సభుక్వయువారు యా రాష్ట్రము 
లోని 25 లక్షల చేనేత పారి శామీకులకును 
ఏనౌక పతింధి సంస్థయ ఏ ఇన్న రాష్ట) 
చేసేక పొర్మిశామిళుల సంఘము వారితో 
సం పతించపండుట కడునోన నీయ ము. 
చేశత పారీశామికులకు నిజమగు (పాతి 
నిధ్యం చేని యా ఫున్నే రొస్టిణ స౩ఃఘుము 
యొక్క నొన్మయాబు చేనేకంపారికామికుల 
అభివృద్ధి కేంకమ్మాత్రేయ తోద్చడజాలవరి 
భయపడుచున్నాము. ఈ సంఘము 
యొక్క నిరాాణములో (పతీ సమూ వేపఫపకు 
నకును అవసర మైనచో అధి కాలేశర సభ్యుల 
నలుగుర శు ఆవ్యానించుటకు అధమ నకు 
అధి కొర ముసుగబ “నది, అటి అనథికెరు 
లు సలవోల నివ్వగలరే గాని కమిటి అంత్య 
నిర్ణయాలతో వారి శెట్టి పస క్టి ముకుండ 
జాలదు కక (పభుత్యేయుశాను వెంటే 
పునరాలోచన గావించి చేనేశపారి శామిక 
(పజాసామాన్యయుయొక్క_ కేమానికి నిశం 
తేకయు పాటుపకుచున్న చెన్న SEI) 
చేశ్చశ పారిిశామికల సంఘము వాన్‌ 
సంపతింది వారి సూచన ననుసరిం ఏ చేశీత 
పారి శామికుల (ఫ్రకినిధులకు కమిటీ సభ్యు 
లుగా నియమించాలని కోరుచున్నాము. 
ఇందుకొఅన చేచేతపారి శామస్‌ తెరు 
చెంటసే తగన ఆందోళన "గావించాలి 
కజ్లు ప్తి ఖేస్తున్నాను. 

అకని7డ్ఞః 1వ పది సొయర్మ తేయు 
నక్కు (ఢీ అక్కల కోటయ్య శారి నాయ 
కజ్వమున బులు బేగిన కృష్ణా లిల్లా చేచేత 
రమణ యా(తెదళము వారు యిచ్చటికి 
విచ్చేసి. యాత్రలో పొల్గూన్నముఖ్యులం- 
చీ పోలన అమ్మయ్యా, తిరువీధుల భెవ 
నాబుష్సీ అకురాతి, ల మ్మం , అందె 
దుభ్బారాయాడ్సు (పగడ కోటయ్య గార్లు, 
చేశత గీకములకు పాడుచూ, య్యా కాద 
భయువారు స్థానిక చేశీకపార కామి: తో 
కలకి గ్రానుమంతొ జయజయ ధాషనము 
లతో సంక్షీగ్తదమయు గాఎంచిరి చనాగాయ 
అంకామ చేనేత పౌర్మి శొమిక సంఘా 
ధ్యములు కార్యదర్శి, మకకొందక యువ 
కులు కూడా యాత్రలో పాల్పారి, చేశ 
తపాగ్మి శామిషల సేటు కోని (కీ రొమమం 
దెరకువద్ద సాయంత్రము 7 గంటలకు క్రీ 
తికుఫీభుల సుబ్బారావు గారి అధ్యతతను 
మహాసభ ఆతి వైభవముగా జరేగినది. 
శీ అక్కల కోటయ్య గారు చేసేతగీతాలను 


న్యసిస్తూ, చేసేత పరిశ్రమ పూర్వ వెస 
వమున్యు నేటిపత నావీస్త్లఖ ఆందుసుగలకౌర 
ణములకు వివ"స్తూ, చేనేతపారి శామినల 
కర్తవ్య మును బోధించిరి. కీ అసు రాతి 
లష్టయ్య గారు. మాట్లాడుచూ. వేనేత 
పారశ్రామికులు దొంగనూ కె ట్టు లే 
నూ ౫ ఖుకీనుచేయరాదనిధు సమష్టి గా 
కం ఓగోలుథా లకు నూంను ఖరీదుశేయవలె 
ననియు, అందువల్ల (పజాసామాన్యమున కు 
చొకిశ లస మన వస్ర్తాలను అండిం వగల 
మనియు శెప్పిరి. తరువాత (శీ ప్రగడ 
కోటయ్య గారు .మాట్లొడుచ్యూ మనం 
కోరుతున్న కోర్కె పకౌరం (ప్రభుళ్వుం 
వారూ యుస్ధానంతర చేనేత పకి శేమ పున 
గాణ సంఘమును శీటిక షాపంచి! 
గాని ఆ సంఘనిర్మ్యాాము చేనేలపారిశ్రా 
మికోలకు సంతృప్రిగాలేదరియు, అందుచే 
"నేతపరిశమ (ప్రతినిధులు లేకనియు అట్టి 
సంఘము మనకు సహాయపడజాలద ఏరు 
చెప్పిరి. ఇంకా అంచె సుబ్బారాయుడు, 
ముఖ్యులు మాట్లాడి3. అఫ్య కులు @ తకు 
పీధుల సుబ్బారావుగారు. మాట్లాడుచ్యూ 
చేనేత హారి శ్రామిక ల కష్టాలను. వివరిన్తూ 
నాకి కష్టైల నివారణా సంభఘా.ను సాపి? 
చుకశొన్ని నిర్భాణయా క్షం 7 ఆలజడి 
చేయాలని చేనేత పార్మెశామి సలసు 
షా చ్చరించిరి. 

జకుపబక్‌నది, స్రరజనాలు చాల మంది 
విచ్చేసిన. లీ నిడదవోలం చంక ట్రావుగారు 
దీ కొమోరాగారు లకు రాణరావు గారిని గు%ం 
చియ్బు వారి జేనితే విశేహములను గురించ 
ఉ పన్యసిం విరి. అధ్యములు (శ్రీ కాళీవట్ను 
ప్ర కొండయ్య యం. యస్‌. సీ, 
లక్ష్మణరావు గారి రచనా శక్తి గురిం 
చియు, వారి దేశ వేవను గురించియు, వీ!ికి 
వారితోగల పరచయమును సరించి ము 
శెప్పిన వీమ్మట తీ కనూరి సూర్య ప కస్ట 
రావుగారి (కళాళాల డైన్నిపాల్ళ్‌ వండన 
ములత్రో స్రభ్గముగిసెను. 


గారు 


తతి మనోహరంగా పొడిరి. వారు, ఆస 


బెజవాడ, జూలై [6;.._నం మూరి 


చరావ్ర గారు ఇలానా స్తు తశ్నాగో : 
కాలి 


వసా 
వనక 
(యిక పస్టైం గ్‌ 
సరుకు ఇవ్యువం పనికిరాదరి జూన 14. 
"లేదీన (వభుత్విం (వకటించిః దె ఇదె 
అకు చాల అపంత్భే పని కలీగెం వింది. 

= 

నిర్ణయం "కాలేదని 
రైతు లీవరశే అందోళన పడుతు నాగ, 
దాశపె ఇట్టి పటన. జెల్వసశం గోరు 
చుటు గోకలిపోటు, మిల్లులు కెరుక 

కు గా అ 
బియ్యంఛర హాచ్చింప్రు చేయడానికి పన్నా 
గడ జేగింది. ఇదీ అసలుసంగతి 


బదులు బియ్యం 


భరలు నాన్షయం గా 


ఆరు 
చేత మిల్లులు బ్రా ర్లీగా పనిశేస్తున్నుయి 
గనక రైతులు వనే "తె ద్బియివ్యవ లెనని 
అనకు సబబు గాడు కొన్ని మిల్లు*ను 
కమాండీర్‌ జేస్క్‌ మిల్బుకు వడ్డుపంెపీ సౌకళ్ల 
గరం వైశులన వుంచుతూ వుంటేనే, 
శకులు నాదయ పూగ్య్వకం గా (యున్‌ 
పశ్చేంగొ అఫీసకుళు (ధాన్యం కాను 
గోలు అధికారీక్సి సహాయ పచగలకు ? 


హిందూస్తానీ సంభాషణ . 


పదీకి ఫలికములు 


బెజవాడ, జూలై 14: ఆం గాస్ట 
(a చ Has, జోల షె య, 
హిందీ ప్రచార సంఘ కొరడా శ జ 


న 


జూాకొ నలళో ఆంధ రాష్ట్ర మండలి 
వివిధశే మలలళో  జగిన హిందూస్తానీ 
సంభౌహణ పనీక్నుణో ఈ (డింది క్రమ 
సంఖ్యలు గల గారు ఉ తృీస్టులై 3. 

1 నుంచ్విరి వరక్కు 10 సాంచి 1కి వర 
క్కు 20 నుంచి 28 వరకు 26 28 82 88 
85 87 88 40 42 4% 44 47 48 £0 51 
52 [క 56 నుంచి 6% వరక్క 67 69 70 
72 ముంచి 79 వరకు, రికి నుంచి 86 వకథు 
88 89 91 95 97 98 99 101 108 సంచి 
106 వరకు 108 11060 111 113 నుంచి 117 
పడకు 121 122 123 129 నుంచి 184 


వరకు 186 1889 148 నుంచి 145 వరకు, | 


వ! గో! చేనేక 
హారి(శామికుల ముహానణ్ల 


ద్వితీయ పల్చిమగొో దావరిజిల్లా చే కీత్‌ 


పౌర శామిక మహాజననభ 24 జూలై న 


శ్రీ సమత, బసవమల్ల య్యా శారి అధ్య కు 


త్తమ నర్బొపుగం మళంవీధిలో జకుగును. 


వన్న” వ్ల చేనేతపారిశ్రామక సు || 


(వధాన కాగాదగ్శీ శ్ర ప్రగడ కోటయ్య 
గారు (నిడుబోలు మహాసభను (పరం 
భంది". 


అధీకలాభమునకు శిక్ష. 


బండరు జూలై 14: బందరు వర్షకుడ్రు 
తటవ క్రి రంగనాయకులు అనువారు నిస 
పెళ్ళై. 0-0-9 లస అమ్ముటకు బదులు 
0.10 కళ అమ్ము డి ఫెన్ఫు చూలు 87 (4) 
(కిద “నేరము చేసేనని రాబర్జుస్తక్‌ పేట 
వోలీను తె చ్చిన శేనుళో బ ద సబుడి .జ 
నల్‌ మేజస్ట్రీటుగాశై న @ క వి నర 
సీహోరావుగారు నిన్న తీశ్చచెప్పు మూ, 
ముద్దాయి నేరస్ట్రునం రూ 200/_ రెండు 
వూడల రూపాయల జ్రేమా నా నివవ లెనని 
యు లేకున్న రెండు నెలలు విడివైదు అను 
భవించాలని ఆర్హరుచేసిక. 


నశ వృవర్తనకు సలం 


ఆం 'ఫ సెన్‌ టిఫీప కంపెనీ పనివార 
జూమోను శ్రీ కు లు విధించిన 
సందర్మ్న్శ మున్న జె జవా దు 


bo 


లె 
a. 


'పొనకొలు అశునతేశు బామోను బాండ్లకు 


ఎన్టిక్యూటు చేయుట దే. విడువబడేనని యు 
మిగతా ముసుగు ఒకొరకర.రకు సష్టంకేం 
తా 1000)-బిదిగాక యిట్టి మొత్తము 
నే రెండు జామోన్సను యిశ్వ్పనం దున 

న్‌ క పంపి { . 
(ల్‌ చెయుబుస పంపిరని తెలియు చున్నది 


ఇ 


గుం 


పుదనవర్‌ భో జొదగాండ అళిన్తు 
౧ ue అ 


మదనపల్లి జూలై 15: కచేళ్‌ ఊదయం 

పోలీసు సర్మి_ల్‌ ఇన్‌ స్పెక్ట్రరు శే రామా 

శుజంగారు ఈవూల్లో జూదం. ఆడుకూ 

ఉన్న యింటిె చాక సల్చి ]5 మంతిని 

ఫ్రీ నందజి స్రేవనరీ 

సబ్‌ మేజసిటుశారు జామో*“ెపి విడు 
అ మ 


దల చేశారు. స్ట. ని) 


తికోపతి దేవస్థాన కమిజీ 


అరెన్సు వేశారు, 
కు 


తిరునరి, జూలై 15: ఈ దినము తి॥ తి 
దేవసాన కమిటీ సమా వేశేము ఆధ్యకులు 
తా! బ॥! నారతకాపి రఘునాఫ రె గారి 
అధ్య కుతే కింవ జరిగెను, జేవస్థాన కమిహ 
నగు సలవో నన ఫరించి తిరుపతి నో ఆగను 


డు 
మొదటి కోదీనాండి ఆనా పాందూ చాల 
ఛ్రాల్రిళల శేరణాలయ మును 
దః 


గల 


ద్‌ ్పర చుక్‌ 
తీ ర్యానించ వమైవదె సంవత్సరం వ్‌ 


నుండి 7 బాల బాలికలను 


సం] 


చే నటన త్రీ రావించి శమైనది, 

క్రిమతి విజయలమ్మే వంది” డిప్యూటీ స్పీకర్‌ సిపాహీ 


జ 


కలకత్తా, జొలై 16; శీ మతివిజయ మలాసీ కొనపై కా జ. 
లకీ) పండిట్‌ రాత్రి కలకత్తా వచ్చెంగి, 
ఈమె రండు వారాలు ఈ రాష్ట్రంల 


పర్యటించి జెసశ్చా ఇభుకుందని తెంంను 
ళ్ళి (వ as” 
అన 

న్నది, 


కోరాం, జూలై 18: ఆగస్షు 15 లోగా 
కోరా హూడాబాక్‌ మ డఃముళ వదలి 
ఇళల్లిపోవలస్‌. దని సింధు అసె-న్నీ (శాం 
= రోసు డిప్యూటీ స్పీకర్‌" శిపాకీూ మలానీ 
"జెనరలు ఆకిక్‌ లెక్‌ న్‌ ఉను నోటీసు జూరీ ఆయింది, 


రరాబ, జులై 18: భౌరతీ సరక్ష వై న్యా 
ఢిపతి సర్‌ క్లాడ్‌ ఆకిస్టెక చేడు సిం” 


whens 
చలకత్రా, 
తీ. 


జా 10: జం గాల్‌ చరఖా 
సంఘ కార్యదర్శి ఆన వదపశాద చౌదరి 
he 


కృతికౌ పతివిధులను కలు ను కొని ఇష్టా ! గారిని చేడు అను చేశారని. తేలు 
గోసి గా అ పేక విసయములను చర్చించి 


యళ 
నున్నది విరికొార 3 చాలకోజులుగా 
పోలీసులు వెకుకుతూ వుండివారట. 


షా AAALLALLA 

క 9 స 
కలక బబల నబు 
(న) రం రి 
బట్టలఖర్సులయొక్క_యు “యిిటిఖరు,ల ఆంచనా 
మొక్క యు సమస్యను “కల్పకినబ్బు పరిప్క_కించును, 

ఈ సబ్బునుకొని డబ్బు ఆదా చేసుకొనండి, 
ఇప్పటినుండే “కల్పక” గుడ్డలసబ్బు వాడకమును అల 


నవనరచుకొనండి, 


KALPAKA OIL MILLS, LTD., 


Edacochi P. O. (Cochin) 


కన టు స సు టు 


న ప LY 

ప్‌ - . 
౭య్ము నే టెడ్‌ ఇండీయా' 
ఛైర్‌ అండ్‌ జనరల్‌ ఇన్సూరెన్సు కం॥ లి॥ 


శలీఫోన్‌ : 4241 
Grams ; “౮162 
ఫోళ్టుచాళ్ళు 1207 


యునె టెడ్‌ ఇండియా లైఫ్‌ జిల్టీంగు 
మెటా. వూ [= 
ఎస 

మొర్టే మోద గతి పరిశేమకూ నునుప్రుచేసే 


ఎ వె వన 
wie శ ఆనసర, లుమ్మ లుసామాను 
అజాక్‌ గెట్‌ సనర్‌ లను కొయ్య డానికి మెరుపనెయ్మ డానికి, 
గుడ మెరుగు పెట్ట ణారకి  ఆజాక్సుకారి మెరుగు 
డిను జ్ర సాధనాలకు సాకీ ఆయినవి మరి లేఛ్రు, 
రో శ్రా అఆజాళ్చచారి ోవ్లనుయిన వత మెరు 
ల సాధనాలు ఇం కేం తేని అన్నిపకి శ్రమల 
చెల్చులు లోను వన్ని గన్ని, 


సేపు 
అణాక్‌ 
న 
వాడక లిమి సెడ్‌, 


106, ఆర్మీవియన్‌ వీల, 
ము (డో సు, 

మే నేజిం గు యేజ౦ట్లు: 
మురుగప్ప అండ్‌ నన్ను. 
దకీణ ఇండియాకు సోల్‌ సెల్లింగ్‌ ఏజెంట్లు! 
మార్షల్‌ సన్స్‌ అండ్‌ కో, (ఇండియా)లిమిశుజ్‌. 


పోను బాక్సు న 141 ' - 
నా 

మ దాసు Edited, Printed & Published by ఏ. Sambhu Prasad at the Andhra 
Patrika Press No. 7, Thambu Chetty Sireet, G. T., Madras,