Skip to main content

Full text of "Sticusa Knipselkrant no. 67 (Februari 1985)"

See other formats


Ay STICUSA 
ad 


BEURS- EN NIEUWSBERICHTEN 
Woensdag 13 februari 1985 _ 

DESIREE NU OOK OP SINT MAARTEN 


(van onze korrespondente) 


PHILIPSBURG - 


“Desiree’’, de eerste Antilliaanse speelfilm die 


reeds op de Benedenwinden volle zalen en uitstekende recensies 
kreeg, is nu ook op St. Maarten in theater ‘“The Movies” te zien. 
De galavoorstelling wordt op de dertiende gehouden, te volgen door 
gewone voorstellingen op de 14e en 15e februari. 


De film is niet alleen bijzon- 
_ der door het gegeven, maar te- 
) vens uniek daar het hier een 
eerste volledige speelfilm, een 
samenwerking van twee Antil- 
liaanse talentenexperts op dit 
gebied betreft. Norman de 
Palm die het script verzorgde, 
baseerde ‘“Desiree’ op een kort 
kranten bericht, dat in de New 
Yorkse kranten verscheen op 
Nieuwjaarsdag 1980. Nadat “ De- 
siree” als toneelstuk onder re- 
gie van Felix de Rooy overal 
zeer goed ontvangen werd, be- 
sloot men tot verfilming van het 
werk over te gaan. 


Tijdens een onlangs gehouden 
persconferentie kon de media 
kennis maken met producent de 
Palm, regisseur de Rooy, ac 

trice Marian Rolle en andere be- 


trokkenen. 

‘Desiree’, de persoon om wie 
het allemaal gaat, is een jonge, 
vereenzaamde vrouw, die mede 
door haar trieste jeugd, haar 
dominerende moeder, haar erva- 
ringen, baan, vriend en omge- 


ving, wegzinkt in waanzin. 


Marian Rolle, een Amerikaan- 
se actrice, die de figuur Desiree 


‘vertolkt, zegt erover, dat het 


geen makkelijke rol was om te 
spelen. Dank zij haar 
achtergrond en opgedane erva- 
ringen kan ze de rol, die ze erg 


_ realistisch noemt- aan. 


Hoewel de film zich af- 
speelt in een krottenwijk van 
New York, kan een ieder, onge- 
acht ras, milieu, interesses en ka- 
rakteristieken, iets van zichzelf 


Marian Rolle in de film “De- 
siree”: 


in deze film terugvinden; dan 
wel anderen in bepaalde situaties ' 
of handelingen beter begrijpen. 
_ ‘Desiree’ is een ‘“‘Cosmic 
Tilusion”’-produktie. “Cosmic 
Illusion” is een kollektief van 
1976 door Felix de, Rooy op 
Curacao opgerichte groep kun- 
stenaars, 

Naast film en toneel houden 
zezich bezig met beeldende 
kunst met het streven internatio- 
naal werkzaam te zijn, zowel 
intern, door de ledensamenstel- 
ling dan wel plaats van hande- 
ling. De gehanteerde taal hangt 
af van plaats van uitgebrachte 
produktie. 

6 / 


KNIPSELKRANT 


De Beurs 


Woensdag 13 februari 1985 


TELE-CURACAO MET 
"KA’ ORGEL” 
WILLEMSTAD - Morgen wordt 
op TeleCuragao in samenwer- 
king met het Departement van 
Cultuur en Opvoeding het pro- 


gramma “Kai orgel” uitge- 
zonden. 

De heer Serapio Pinedo zal | 


de telekijkers laten zien hoe 
zo’n orgel in elkaar zit. Donny 
zal de orgel van Stanley “Nos 
Legria’ bespelen, terwijl Mar- 
lene ( Chuki ) Scharbaai en 
Wancho Smith zullen dansen. 
Tevens zullen de winnaars van 


de “culturele” wedstrijd geko- 


zen worden. Gibi Basilio van 
Simia Kultural heeft het pro- 


gramma ‘“Kachu” met de 
technische faciliteiten van 
TeleCuragao gecoordineerd. 


“_“Ka’i orgel” begint om 10:00 
uur. 


DERGE EN NIEUWSBERICHTEN 


WOENSDAG 13 FEBRUARI 1985 Encyclopedie van de 
Nederlandse Antillen 


WILLEMSTAD - De geheel 
herziene uitgave van de Ency- 
clopedie van de Nederlandse 


Antillen zal verkrijgbaar zijn op 
15 maart 1985 nadat de eerste 
exemplaren aangeboden zijn 
aan Hare Majesteit de Koningin 
(in Nederland) en Zijne Excel- 
lentie de Gouverneur van de 


Nederlandse Antillen (op Cura-: 


cao). Het ligt in de bedoeling 
dat o.a. ook de Heren Gezag- 
hebbers van de Eilandgebieden 
hierbij aanwezig zijn. 


Er is een vóór-intekenprijs 


van NAf. 65,-- per exemplaar 
bepaald indien opgegeven vóór 
15 maart 1985 (daarna, tot 1 
juli, geldt een introductieprijs 
van NAf. 77.50 en de normale 
prijs wordt NAf. 90,--). Het is 


uiteraard aan te raden gebruik | 


te maken van dit prijsvoordeel, 
zeker gezien de belangrijkheid 
van het boekwerk. 

De Encyclopedie van de Ne- 
derlandse Antillen zal op alle 6 
eilanden bij de boekhandel ver- 
krijgbaar zijn; de distributeur is 
Van Dorp-Eddine 
Curacao. ; 

N.V. te î 

BEURS- EN NIEUWSBERICHEN 


MARIEN-ARCHEOLOGEN GAAN 


SCHEEPSWRAK STUKKEN 


ZOEKEN OP SINT EUSTATIUS 


WILLEMSTAD - In de perio- 

de van 9 tot en met 13 januari 
1985 vond de jaarlijkse vergade- 
ring plaats van SHA/CUA te Bos- 
ton, Verenigde Staten, over his- 
torische archeologie en marien- 
archeologie (onder water). 
_ Het congres werd georgani 
seerd door de “Society for His- 
torical Archeology” (SHA) en 
“Conference Underwater Ar- 
cheology”’ (CU A). 

Op de conferentie waren on- 
geveer 700 archeologen - vooral 
uit de Verenigde Staten, onder 
wie enkele zeer gerenommeerde 
marien-archeologen - aanwezig. 

Dr. George Bass, die niet zo 
lang geleden op de Curacaose 
televisie te zien was in het pro- 
gramma “Mundu na bista”, heeft 


‘een lezing gehouden over “The 


late Bronze age shipwreck at 
Kas, Turkey’, de schipbreuk 


‘van een boot uit de veertiende 
‘eeuw vóór Christus, één van de 


oudste schepen die tot-nog-toe 


ontdekt zijn. 
Een andere zeer bekende 
marien-archeoloog, Robert 


Marx, die onlangs nog de wrak- 
stukken van het schip. “Piet 
Hein” uit zee haalde, gaf een le- 
zing over de geschiedenis van het 
‘anker’. Zijn gegevens over an- 
kers die hij verzamelde kunnen 
helpen bij het achterhalen van 
data van.verscheidene ankers op 
de Antillen. : 


Dr. Wil Nagelkerken, mariene 
bioloog en -archeoloog, die het 
Instituut voor Archeologische 
Antropologie van de Nederland: 
se Antillen vertegenwoordigde 
(AAINA) hield een lezing over. 
«1984 Survey on the Historical 
Anchorage at Orange Bay St. 
Eustatius’. Dr. Nagelkerken 
doet reeds vele jaren onderzoe-— 
kingen in de Oranjebaai op St. 
Eustatius gedurende de maanden 
juni en juli Er bestond grote 
belangstelling voor zijn onder: 
vindingen onder water en ver- 

schillende deskundigen op het 
gebied van marienonderzoekin- 
gen hebben zich voluntair 
opgegeven om te helpen bij 
zijn werkzaamheden, aangezien 
de kans groot is dat men wrak- 
stukken van historische beteke- 
nis vindt in de Oranjebaai. 


De onderzoekingen van Dr, 
Nagelkerken werden verricht 
op de bodem van de zee alleen, 
vanwege het ontbreken van ap- 
paratuur voor verdere onderz oe- 
kingen. 


De geschiedenis leert dat 
verschillende schepen _schip- 
breuk leden in de Oranjebaai 
en op andere plekken rond 
St. Eustatius. Zeer waarschijn- 
lijk zitten verscheidene wrak- 
stukken onder het zand bedol- 
ven, Om die op te sporen 
dient gebruik gemaakt te wor- 
den van ‘“magnetometers’” en 
“side scan sonars’’, doch deze 
apparaten zijn zeer kostbaar en 
alleen experts kunnen die ge- 
bruiken. 


19, Je 

Op de conferentie hebben een 
aantal zeer beroemde onderzoe- 
kers zich voluntair aangeboden 
om op eigen kosten onderzoe- 
kingen te komen verrichten. 
Indien het bestuurscollege van 
het eiland St. Eustatius haar 
goedkeuring geeft, zal waar-- 


‘schijnlijk dit jaar nog Robert 


Marx van “Phoenician Explora- 
tions” en Dr. Nagelkerken van 


één of meer schepen die vroeger 
gezonken waren. 

Na afloop van de conferen- 
tie legde Dr. Nagelkerken een be- 
zoek van enkele dagen af aan de 
“College of William and Mary” 
te Williamsburg, Virginia. Daar 
had hij een gesprek met Prof. 
Dr. Norman F. Barka en. Dr. 
Ivor Noël Hume over de “Field- 
school” die in juni/juli 1985 zal 
beginnen te draaien op St. 
Eustatius en ook over een studie 
omtrent “Winebottles of Orange 
Bay”. 


AAINA met de onderzoekingen 
beginnen. Indien de onderzoe- 
kingen gunstige resultaten ople- 
veren zal men konkrete afspra- 
ken moeten maken over het 
ophalen van wrakstukken van 

WILLEMSTAD - Op de foto 
van links naar rechts:Prof. 
Dr. Norman F. Barka, Ro- 
bert Marx en Dr. Wil Nagel- 
kerken van AAINA. 

WILLEMSTAD — Voorzitter 


van de Stichting Monumenten- 


zorg Curacao mr ing Jackie Vo- 


ges, overhandigde gisteren de 

AMIGOE 


Vertegenwoordiger van Neder- 


land voof Ontwikkelingshulp,de 
heer De Jong (rechts), het Delft's _ 


blauwe bord van de stichting van 


ZATERDAG 23 FEBRUARI 1985 
__De Beurs 


De md te ee 


_ Dinsdag 12 februari 1985: 


St. Maartense gitarist 
leidt Boston concert 


BOSTON - De begaafde gita- 
rist en ‘“‘music-senior” van het 
Berklee College te Boston, 
U.S.A., Carlyle Barriteau uit St, 


ZATERDAG 23 FEBRUARI 1985 

1984. Het bord stelt het gerestau- 


reerde pand voor waarin de Ver- 
‘tegenwoordiger kantoor houdt, 
gelegen aan de Rouvilleweg- 
hoek Klipstraat te Otrabanda. 


ORANJESTAD — De openba- 
re bibliotheek op Aruba kreeg 
gisteren een donatie bij in de 
vorm van een schilderij van dr. 
John Hartog. Dr. Hartog was tot 
zijn pensionering in 1973 biblio- 
thecaris op Arubaen de schilderij 
moet dan ook gezien worden als 
blijk van waardering voor de 
door hem verrichte arbeid. Het 
schilderij, een product van de be- 
kende Arubaanse schilder Eveli- 
no Fingal, werd aan de muur be- 
vestigd door Vicente Croes, die 

jaren geleden onder de hoede van 
dr. Hartog gewerkt heeft. 


Maarten, zal op 27 februari in 
de Berklee Recital Hall te Bos- 
ton met z’n ensemble een’con- 
cert geven van eigentijdse en 
klassieke jazzmuziek. 

Barriteau was leerling van de 
_John Philips School te Philips- 
burg en concerteerde met een 
groot aantal populaire groepen 
op St. Maarten. Terwijl hij zich 
ontwikkelde op het Berklee 
College, nam Baritteau regelma- 
tig deel aan de internationaal 
geroemde concert-series van dit : 
instituut: , 

Meer dan 600 buitenlandse 
studenten uit 75 landen over de 
gehele wereld studeerden aan het 
Berklee College, incl. 13 musici 
vande Nederlandse Antillen. 

In z’n a.s. concert zal Barri- 
teau «z’n meesterlijke ensemble 
dirigeren in een levendig en 
gevarieerd programma met o.a. 
werken van Bach, Miles Davies . 
en Herbie Hancoak. . 


AMIGOE _ 
WOENSDAG 20 FEBRUARI 1985 

Documentaire over 
Verriet Instituut 


WILLEMSTAD — In het ka- 
der van het veertig jarige be- 
staan van het Mgr. Verriet Insti- 
tuut wordt morgenavond, 21 fe- 
bruari, in het programma ”Nos 
Tera’: de documentaire ”Asina 
nos ta biba” uitgezonden. 

Deze documentaire, met een 
speeltijd van 45 minuten, geeft 
een beeld van het dagelijkse le- 
ven in het instituut voor li- - 
chamelijk en geestelijk gehandi- 
capte kinderen. De film werd 
door WT Productions gemaakt in 
opdracht van de Stichting voor 
lichamelijk gehandicapten van 
de Nederlandse Antillen. De re- 
gie en productie- leiding was in 
handen van Wilbert Tecla ter- 
wijl Rudy Haakmat de film- 
montage verzorgde. 

De documentaire "Asina nos 
ta biba” begint om half tien mor- 
genavond op Tele- Curagao. 


De Beurs: 


UNIVERSITEIT VAN DE 
NEDERLANDSE ANTILLEN 


De La Try Ellis-tezingencyclus 
In het kader van de De La Try Ellis- smeden! van de 


UNA zal de heer Dr. Boelie van Leeuwen op donderdag 4 
februari a.s. een lezing houden over 


DE REALITEIT VAN HET RECHT, 


ofwel de kleren van de keizer!” 


Plaats 


; Aula - UNA 

‚Datum < . Donderdag, 14 februari 1985 
Tijd : 20.30 
Toegang _: Vrij 


De Rector-Magnificus. 

AMIGOE ZATERDAG 23 FEBRUARI 1985 


‚ Dela Try. Ellis- lezingencyclus 


In het kader van de De La Try Ellis-lezingencyclus van de 

UNA zullen Drs. W.J. Laseur (docent Bedrijfskunde Univer- 

siteit van Groningen) en Dr. P. Verton (docent Sociologie 
UNA) op dinsdag 26 februari a.s. een lezing houden over 


TECHNOLOGIE EN ONTWIKKELING 
IN CURACAO 


Plaats 
Datum 


:_Aula-UNA 
: Dinsdag 26 februari 1985 
Toegang: Vrij 


De Rector-Magnificus 


Unwersited van de Nederlandse Anlden 
Urwersdy ol the Netherlands Antites 
Urwerssdad de las Antdias Noerkurdesis 

__Pihidag 12 februari 1985, 


De Beurs 


Zaterdag 16 februari 1985 


TE? er ze ES mii 


WORKSHOP “CARIBBEAN 
LITERATURE” OP ST, MAARTEN 


(Van onze me) \ 
PHILIPSBURG - Van 21 tot 23 februari a.s. wordt in de ‘Jubilee 
Library een door het Departement van Onderwijs georganiseerde 
workshop over Caribische literatuur gehouden. Deze workshop is een 
follow-up van de in 1983 op Curacao gehouden workshop over 


‘Removal on Language Barriers"’. 


De Workshop op St. Maarten 
onder het thema: “Introducing 
Caribbean Literature’, gespon- 
sord door de overheid en V.N. 
(Unesco en Carneid) is vooral 
bestemd voor leerkrachten werk- 
zaam in het onderwijs op de 
Bovenwinden, waarbij als uit- 
gangspunt hen te laten kennis- 
maken met de Franse, Engelse-, 
Spaanse-, en NEA litera- 
tuur. 

‘ Tevens zullen ze geconfron- 
teerd worden met de door taal- 
barrières ontstane problemen in 
het Caribisch Gebied. Uiteinde- 
lijke doel van de workshop is 
mogelijke strategieen voor elime- 
natie dezer barrières te vinden. 

Programma van de van 21-23 
februari te houden workshop 


. omvat o.a. lezingen van welbe- 


kende Caribische experts, die | 
literatuur der in de Caribieen | 


. gesproken talen zullen behande- | 


len, literatuur in lager. en voort- | | 


gezet onderwijs, paneldiscussies | | 
en evaluatie. 

Het geheel wordt in de Jubi- | 
lee Library gehouden. Registra- 
tie van leerkrachten en belang- 
stellenden kan via het Departe- 
ment van Onderwijs, dan wel 
op woensdag 20 februari vanaf 
5 uur p.m, in de Jubilee Library 
gebeuren. 

Daar deze workshop in de 
schoolvakantie plaats vindt, 
wordt verwacht, dat vele on- 
derwijs mensen hieraan zullen 
deelnemen, temeer daar het on- 
derwerp van zeer groot belang 
in hun werk is.