Skip to main content

Full text of "Boletín n273 (jan 1986)"

See other formats


AÑO 38 N° 273 ENERO - FEBRERO 1986 


lA HIÑ IWANUIA OI ISfMfíANTC) 
UTILAJ ADRESOJ 


BOLETIN DE LA 
FEDERACION ESPAÑOLA DE 
ESPERANTO 

Directora: Mart^a Aurora Viloria 

Dirección y administración 
Carreras Candi, 34 — 36 
08028 BARCELONA 

REDACTOR JEFE 
Giordano Moya 
Balmes, 38 Tel. (93) 7881839 
TERRASSA (Barcelona) 

COMITE DE REDACCION 
Vicente Hernández Llusera 
Gabriel Mora i Arana 
Andrés Martín González 
Luis Serrano Pérez 
Miguel Gutiérrez Adúriz 
Antonio Marco Botella 


ENHAVO 

La kovrilo: Membroj de la L.K.K. kaj la 
bildkarto de la 46a Hispana Kongreso en 
Vigo 

PaOo 


Ni esperantistoj 3 

Pensoj de Zamenhof 5 

Disertafo de A. Alonso Nuñez .... 6 

46a Kongreso en Vigo 11 

lo pri nia nunjara Kongreso de E-o . 12 

71a Universala Kongreso de E-o . . 16 

59a SAT - Kongreso 17 

47a Hispana Kongreso de E-o .... 19 

HEF — Sidejo en Barcelono 22 

La Fami lio de Pascual Duarte .... 25 

Parolu E-on 27 


Depósito Legal: VA. 616 — 1978 
G.E.T. 


Hispana Esperanto-Federacio 
Carreras Candi, 34-36 
Tel. (93) 2402662 
08028 BARCELONA 

PREZIDANTO 
Salvador Aragay i Galbany 

VICPREZIDANTO 
Luis Mana Hernández Izai 

SEKRETARIO 
Víctor Ruiz Rodriguez 

VICSEKRETARIO 
Josep Miranda Calvo 

KASISTO 
Joan Font Civil 

Pagojn sendu al 

Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros 

Libreta n® 2.303-26 
Agencia Riera Blanca, 436 
08028 BARCELONA 

LIBRO-SERVO DEH.E.F. 

Luis Hernández García 
Apartado 1 1 9 
47080 VALLADOLID 

Pagojn por Libro-Servo: 

Cuenta Postal 3.1 18.078 VALLADOLID 

ELDONA FAKO 
Inés Gastón 

P° de la Constitución 35-4° 

50001 ZARAGOZA 

ĈEFDELEGITO DE U.E.A. 

EN HISPANUJO 
Juan Azcuánaga Vierna 
Gral. Dávila 127, portal 7, 2° iz. 

Tel. (942) 339487 
Cuenta Postal 03548531 
39007 SANTANDER 

INFORMA-FAKO 
Enrique Piquero Vázquez 
Asín y Palacios 8-6° A 
50009 ZARAGOZA 

OFICEJO 

Rodríguez San Pedro, 13-3° P.7 
28015 MADRID 

NI ESPERANTISTOJ 


La jaro 1986 estís dekiaríta de UN 
"Jaro de la Paco" i 

L a UN prokiamis tiun ci ja- 
( ron 1986 "Jaro de la Pa- 
co". Akorde kun tiu dekiaro, la te- 
mo de la 71a Universala Kongreso 
de Esperanto en Pekino, estos: 
"interkompreniĝo, paco, evoluo". 
Kion, en Hispanujo, la esperantis- 
toj faros por la paco? 

Por ni, esperantistoj, ne nur 
1986, sed ĉiu jaro devas esti jaro 
de la paco aü tutjara kiopodado 
por la paco. La paco estas nia celo; 
klare tion montras nia himno "La 
Espero". Lau Zamenhof, la lingvo 
estas la ilo por disvastigi tiun no- 
van sentón de paco tra la mondo. 
Tiu impulso por la paco, kiu devas 
disvastigi tra la tuta mondo, oni 
preskau forgesis. 

Post la fondiĝo de Esperanto 
antau 99 jaroj, okazis du mondmi- 
litoj kaj la danĝero de ekstermonta 
atom-nukiea mondmilito minacas 
la baldaüan estontecon. La celo de 
la esperantismo; "La popoloj faros 
en konsento, unu grandan rondón 
familian" restas for de nia agado, 
kvankam tiu celado estas hodiaú 
multe pli necesa ol kiam "La Espe- 
ro" formulis ĝin. 

Antau la centjarigo ni nepre ve- 
kiĝu el nia rutino kaj faru al ni 
mem gravajn demandojn. Ilin ni el- 


tiris el nova revuo: kial mi estas 
esperantisto?, kion mi esperas de 
la venko de Esperanto?, kio estas 
esperanto?, kial Esperanto estas 
multe pli ol la Internada lingvo?, 
ktp. 

Lauvide, la esperantistoj multe 
kiopodas por instruí la lingvon, 
sed malmulte au eĉ ne parolas pri 
ĝia idea flanko. Cu ni hontas pri ia 
eksmoda romantikisma idearo de 
la pasinta jarcento? 

Krom la lingvo mi devas studi la 
verkaron de Zamenhof. La japa- 
na eidono de la plena verkaro de 
Zamenhof faciligos al ni la taskon. 
El ĝi ni eltiros "Pensoj de Zamen- 
hof". 

Eble oni povas trovi la idealon 
de Zamenhof tro optimisma, sed 
se antau la unua mondmilito la es- 
perantismo povis esti revo, post 
unu jarcento, ĝi fariĝis nepra kio- 
podado, kiel la generala etika devo 
de nia tempo. En nia konvulsia epo- 
ko, oni riskas la pluan ekzistadon 
de la homaro. Nia mondo plu estas 
dispartigita, kun freneza kreskanta 
armado. Esense la tutmonda vetar- 
mado respegulas la lukton de inte- 
resoj por la regpovo kaj la tutmon- 
da hegemonio. 

Ne plu la VOĈO de la esperantis- 
mo devas silenti. Laute tra la tuta 
mondo, super la landiimojn kaj la 

3 
kaosa babelo de lingvoj, super la 
hegemoniaj lingvoj, la esperantis- 
mo devas ne plu ignori la ĝenera- 
lan frenezecon kaj montri ĉie, ke 
la fundamentaj interesoj de la ho- 
maro troviĝas super tiuj mizeraj 
agadoj de la regpotenculoj. 

La celo de la esperantismo jam 
ne plu povas resti pasiva romanti- 
ka sentimentaleco ĝi devas fariĝi 
generala morala devo tutmonda 
kaj la lingvo, ĝia disvastigilo. 

Antaŭ la dua centjaro ni faru al 
ni mem konseian ekzamenon pri la 
diritaj demando]. 

La esperantismo estas multe pli 
ol lingvo internacia. Ĝi estas revo 
por la homaro: "Al la mond'eter- 


ne militanta. Ĝi promesas sanktan 
harmonion". Sub tiu flago la espe- 
rantismo devas reakiri sian impe- 
ton por fariĝi la historia faktoro 
por la paco. Nur la alta] celo], po- 
vas doni la forton por granda] mo- 
vado]. 

Ni, do, antaüen! 

G.M.E. 

NOTO DE LA REDAKCIO: Tial, 
ke la paco havas fortan interrilati- 
gon kun la esperantismo, en okazo 
de 1986 "Jaro de la Paco", ni invi- 
tas al nia] kunlaboranto] ka] ĝene- 
rale al ĉiu membro de HEF,espri- 
mi per mallonga] artikoleto] sian 
vidpunkton pri la temo: "La espe- 
rantismo kiel rimedo por la mond- 
paco". Dankon! 


HEF-SIDEJŬ EN BARCELONŬ 

Regule alvenas al nia side]o la ]enaj revuo] ka] bulteno]: Esperanto, Kon- 
takto, Monato, Heroldo de Esperanto, El Popola Ciñió, Húngara Vivo, Búl- 
gara Esperantisto, Paco, Bulgario I.T., Franca Esperantisto, Literatura Foi- 
ro, Internacia. Jurnalisto, La Espero, Internacia Pedadogia Revuo, UN ka] 
NI, Internada Komputado, Oomoto, HEJS-Juneco, Heroo, Revuo de SE- 
JO, Ciesrevuino, Fido ka] Espero, Heleco, Nia Voco, Antón Balaguer, Ga- 
zeto Andaluzia, Lingua Club, KEG. Suiko, G.E. de Bilbao, Valencia Lumo, 
La Cenacero, Katolika Esperantisto, Te]o-Tutmonde, Koncize, Aüroro, 
Libera Trako, Evoluo, Itala Fervo]isto, SEI, I LERA' ka] La Grilo. 

Koran gratulon al ĉiu el ili. 

Samideano Gabriel Mora i Arana, membro de HEF ka] redaktoro en nia 
Redakcio, ga]nis en la pasinta monato decembro la literatura premion 
"ENRIQUE FERRAN" pri poezio en kataluna lingvo. 

Nia elstara verkisto ka] tradukisto en kataluna ka] esperanta lingvo], aldo- 
nas al sia] ricevita] premio], ĉi premion, kiu sendube konfirmas lian meriton, 
kiel unu el la pie] altvalora] verkisto]. Sinceran gratulon!! 

HEF— Sekretario 
Víctor Ruiz 
4 
PENSOJ DEZAMENHOF 

El la parolado en la Guildhall de Londono, 21. Aúg. 1907. 

(Origínala Verkaro. Paĝoj 382-383} 

L a dua kulpigo, kiun ni ofte devas audi, estas tio, ke ni esperantis- 
toj estas malbonaj patriotoj. Ĉar tiuj esperan ti stoj, kiuj traktas 
la esperantismon kiel ideon, predikas reciprokan justecon kaj fratecon 
Ínter la popoloj, kaj ĉar laŭ la opinio de la gentaj ŝovinistoj patriotismo 
konsistas en malamo kontrau ĉio, kio ne estas nia, tial ni lau ilia opinio 
estas malbonaj patriotoj, kaj ílí diras, ke la esperantistoj ne amas sian 
patrujon. Kontrau tiu ĉi mensoga, mainobla kaj kalumnia kulpigo ni 
protestas plej energie, ni protestas per ĉiuj fibroj de nia koro! Dum la 
pseüdo-patriotismo, t.e. la genta ŝovinismo, estas parto de tiu komuna 
malamo, kiu ĉion en la mondo detruas, la vera patriotismo estas parto 
de tiu granda tutmonda amo, kiu ĉion konstruas, konservas kaj feliĉi- 
gas. La esperantistoj, kiuj predikas amon, neniam povas esti malamikaj 
Ínter si. Ciu povas pároli al ni pri ĉiuspeca amo, kaj ni kun danko lin 
auskultos; sed kiam pri la amo al la patrujo parolas al ni sovinistoj, tiuj 
reprezentantoj de abomeninda malamo, tiuj mallumaj demonoj, kiuj 
ne solé ínter la landoj, sed ankau en sia propra patrujo konstante insti- 
gas homon kontraCÍ homo — tiam ni kun la plej granda indigno nin de- 
turnas. Vi, nigraj semantoj de malpaco, parolu nur pri malamo al ĉio, 
kio ne estas via, parolu pri egoísmo, sed neniam uzu la vorton "amo", 
car en via buso la sankta vorto "amo" malpurigas. 

El la parolado de Zamenhof okaze de la Unua Kongreso 1905 en Bou- 
logne-sur-Mer. 

P rofetoj kaj poetoj revadis pri ia tre malproksima nébula tempo, 
en kiu la homoj denove komencos komprenadi unu la alian kaj 
denove kunigos en unu familion; sed tio ĉi estis nur revo... 

Kaj nun la unuan fojon la revo de miljaroj komencas realiĝi... . 
Ni konsciu bone la tutan gravecon de la hodiaúa tago, car hodiau Ín- 
ter la gastamaj muroj de Bulonio-sur-Maro kunvenis ne francoj kun an-; 
gloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj. 


5 DISERTAĴO DE ANTONIO ALONSO NUÑEZ LEGITA DE MANUEL 
LOPEZ HERNANDEZ EN LA 45a KONGRESO DE HISPANA 
ESPERANTO - FEDERACIO EN KARTAGENA. (Ekstrakto) 


SOLVO AL KRIZO: ENERGIO ATOM-KERNA, 
KAJ TAMEN PURA 


(Dua parto) 

Sed ni ne rajtas trompi nin: 
Malgraú la nunaj kiopodoj eks- 
pluati ĉiun eblan energi-fonton, ne 
nur hodiaú tiuj renovigeblaj fontoj 
aparte de hidraulikaj faloj ne ko- 
vras eĉ 1%-n de la tuto de la kon- 
sumata energio, sed eĉ en la jaro 
2000 Mi ne kovros 2°/o-jn. Ka], kio 
estas pie] bedaCírinde, ke se ni ima- 
gas ke oni venas al plena ekspluato 
de tiaj eblecoj kiel, ekzemple, oni 
jam faris au baldad faros pri akvo- 
falos ĝi ne povos kovri pli ol 
10% -jn de la tuto. Tio estas, pie] 
klare kaj simple dirite, ke ni mize- 
re trompus nin, se ni esperus solví 
per tiuj teknologioj la tutan ener- 
giproblemon, la tutan energi-kri- 
zon, fonton de pli vasta krizo. Ĝi 
estos nura helpo al la solvo de la 
kompleta problemo; kaj, car pro- 
blemo, oni povu kaj uzu ĉiun ko- 
natan partan solvon: ĉio estas 
bonvena en la kadro de malabun- 
do! (Se fari komparon: Oni ja de- 
vas ŝpari energion, oni devas klo- 
podi pri pli racia uzo de energio; 
sed, certe, per nura ŝparado oni ne 
solvos la problemon. Nu, kvankam 
ni estas nun en alia tereno, car te- 
mas pri fakta aldono de energi- 
kvanto, kaj ne nur pri sparado, la 
fakto estas, ke ni same erare espe- 


rus plenan solvon de nia krizo per 
la diritaj rimedoj). 

Tío signifas, aú ke la krizo tro- 
vos alian pli perfektan solvon, au 
ĝi daŭre estos minaco por ni: Laú 
unu vojo, la katastrofo trafus la 
Homaron post nuraj 100 jaroj; lau 
alia, post 200, au 300, aú 500. Sed 
nenikaze la Homaro eskapus la ka- 
tastrofon, se mankus pli perfekta 
solvo. 

Por fini ĉi tiun lastan komen- 
ton, ni diru ke por la nuna tekniko 
estas neantauvideble, ke oni iam 
povus veni al tiaj gigantaj kons- 
truaĵoj; ke oni apenad trovus sufi- 
ĉan material-kvanton por ĝi... kaj 
sufiĉan energi-kvanton por ĝin 
munti. Cetere, eĉ tia muntaĵo ne 
povus koste konkurenci kun la 
multe pli simpla kaj pli bona sol- 
vo, pri kiu ni tuj parólos. 

Prezenti al vi skizon pri tio, kio 
okazas en ordinara atom-bombo 
(t.e., el uranio kaj parencaj subs- 
tancoj, kaj ankau en la ordinaraj 
atom-centraloj (negrave cu “klasi- 
kaj, lantaj" ad cu “modernaj, ra- 
pidaj" (do, ree temas pri urania 
brulaĵo, ne hidrogena): Temas pri 
t. n. "fisio, fendado" de atomoj de 
difinita uranio-speco, sub la influo 
de "bombado" pere de sub-atomaj 


6 partikloj. Sub tia bombado, la 
atomoj krevas, kaj dividiĝas al pli 
simplaj atomspecoj, samtempe el- 
sendante grandan energi-kvanton... 
kaj, utile por iuj celoj, sed bedaŭ- 
rinde kaj danĝere por aliaj celoj 
kaj por la homo, grandan kvanton 
de radiaĵo (vi certe scias pri tio, ke 
sub la influo de tiuj radiaĵoj oni 
povas, laü la ricevita dozo, jen 
morti, jen suferi terurajn kance- 
rajn malsanojn, generi kriplajn 
idojn, ktp.; krome, ke tiu radiaj'o 
ne estas efemera procezo, sed dau- 
ranta en la cindraĵoj de la fendado, 
en la internaj partoj de la centra- 
loj, eĉ dum miloj da jaroj). 

Kaj bone atentu ke nun la trans- 
formo al la atomo okazas en ĝia 
tuto, en la elektrona selo kaj, ĉefe 
kaj plej grave, en la kerno. La ener- 
gi-kvanto el la kerno estas multe 
pli granda ol tiu en la selo (al tiu ĉi 
punkto ni de vas reven i baldad). 
Kaj ni diru, ke estis la genia Eins- 
tein (Ajnŝtajn) kiu antaúvidis, per 
nura uzado de krajono, papero... 
kaj talento, sen ajna eksperimem 
tado en laboratorio, la ekziston de 
tiu nova, gis tiam nesuspektata 
energi-fonto. 

Nia tria diagramo, celas skizi 
tion, kio okazas en la t.n. "fuzio, 
kunfandiĝo" de hidrogen-atomoj 
al helium-atomoj (temas esence, 
pri procezo sama al tiu, kiu oka- 
zadas en la Suno, kaj el kiu venas 
la energi-elsendo el la Suno): Sub 
la efiko de grandaj premo kaj 
temperaturo (krome, ja okazas 
reordigo en la elektronaj ŝeloj), kaj 
samtempe okazas elsendo de gran- 


dega energi-kvanto, tamen nun kaj 
la tre grava eco, ke radiajoj ne es- 
tas elsendataj (temas do, pri "pu- 
ra" energio el atom-kernoj; tion ni 
montras per ne-metado de la ruĝaj 
buletoj kiuj en la antaua diagramo 
montris al la radiaĵo, kaj ankaü per 
ne-ceesto de la internada simbolo 
kiu avertas pri danĝero de radiajo 
(heliumo) estas unu el la plej stabi- 
laj atom-specoj ekzistantaj, male al 
tio, kio okazas ĉe fisio, kies cin- 
drajo grandparte konsistas el nes- 
tabilaj atomoj). (Teorie, en atom- 
-centraloj ajnatipaj povas okazi 
eksplodo— kio ja signifus danĝe- 
ron; sed nur en tiuj uraniaj — ne en 
hidrogenaj— aldoniĝas radiajo. 

Kaj ni devas citi tie ĉi tre kurio- 
zan okazon, vere surprizan aferon, 
kiu montras al ni, kiom da zorgoj 
oni portas al tio, kiel eviti la ra- 
diaj‘-danĝeron: Unu el la plej famaj 
lingvistoj kaj logikistoj nuntempaj, 
Tomaso Sebeok, ricevis la men- 
don, elpensi signaron, aú kiun ajn 
adekvatan rimedon por ke post, ni 
diru, dumil jaroj, la homoj kiuj ne 
avertite eventuale tratos la cemen- 
to-kovritan restaj‘on de antikva 
atom-centralo, au enkavernan de- 
ponejon de radiaj'a atomcindraj'o, 
tuj sciu — pere de tiu rimedo- pri 
la danĝero ilin minacanta. (Kom- 
preneble, tia signaro estos super- 
flua se la kulturo ne soferos inte- 
rrompon parolan, skriban, tekni- 
kan (pensu, ekzemple, pri la Gei- 
ger-komputiloj (Gajger) per kiuj 
oni mezuras kaj esploras pri ekzis- 
to de radiaĵoj); sed la afero igas 
netriviala, vere malfacila, se tia kul- 

7 


tuta katastrofo ¡am okazos . (Kom- 
preneble, ankaŭ ke la nuna simbo- 
lo por radiaĵo tute ne garantías sol- 
von al la problemo). 

Kaj estas nun oportuna diri, ke 
kvankam neniu el ni satas la jam 
ekzistantan radiaĵ-danĝeron, neniu 
vere grava akcidento okazis ĝis 
nun en la atom-centraloj ĉie tra la 
mondo. Ni povas do, sufiĉe firme 
kredi pri la efikeco kaj zorgoj de 
la teknikistoj por nin protekti —por 
sin protekti ankaŭ— kontraú la 
danĝero. Kompreneble, ni devas 
celi la malapero de la dangero, kaj 
ne al nura ŝirmo kaj protektado 
kontraú ĝi; sed tiun celon oni po- 
vas atingí nur per superado, per 
venko de la nuna krizo kaj situa- 
cio, kaj tute ne per rezigno al usa- 
do de fonto necesa en situacio de 
malabundo; kiel ni vidos, bona] 
perspektivoj ekzistas por tio. Cete- 
re, la radiaĵ-danĝero havas limón 
en si mem, kaj baldad atingotan: 
ĉar ni jam scias, ke uranio estas la 
plej malabunda el la ne-renovige- 
blaj fontoj, ĝi tre baldad elĉerpiĝos, 
kaj do kresko de la dangero preter 
iu difinita limo tute ne estas ebla. 

Ni venu al la energi-kvanto live- 
rata dum atom-kernaj fisio aú fu- 
zio. Por simpleco, ni parólos nur 
pri uranio, sed la faktoj same vali- 
das por hidrogeno (fakte, hidroge- 
no estas eĉ pli bona fonto, proksi- 
mume duoble bona ol uranio: Se 
temas pri uranio rekte el la mino, 
ni trovas ke unu kilogramo da ĝi ri- 
veras tiom da energio kiom 10.000 
(dek-mil) kilogramoj da petrolo. 
Se temas pri tiu efika parteto de g¡ 
8 


kiun oni povas ekstrakti per refi- 
nado (sola kiu vere fisiĝas), unu ki- 
logramo da ĝi ekvivalentas je unu 
miliono da kilogramoj da petrolo. 
Kaj se temus eĉ pri tiu parteto de 
tiu parteto kiu fine transformiĝas 
al energio, unu kilogramo da ĝi 
ekvivalentas je mil milionoj da ki- 
logramoj da petrolo. 

Por ke ni faru al ni klaran bil- 
don pri tiuj gigantaj kvantoj, ni 
pensu pri jeno; Oni kalkulas, ke 
dum 1990 oni konsumos en Eú- 
ropo energi-kvanton kiu, se ĝi ve- 
nus nur el petrolo, temus pri mil 
milionoj da tunoj da petrolo; kaj, 
do, por transporto de ĝi oni bezo- 
nus dek-mil petrol-ŝipegoj (ĉiu, ka- 
pabla transporti cent mil tunojn). 
Se la tuta energio venus el uranio, 
sufiĉus cent-mil da ĝi; por trans- 
porti ĝin sufiĉus unu sola petrol-ŝi- 
pego. Se temus pri tiu frakcio de 
frakcio, kiu transformiĝas al ener- 
gio, sufiĉus unu tuno, kium oni 
povas transporti per tute malgran- 
da kamiono. ( Laú teknika vidpunk- 
to, tamen, ci lasta ebleco ne doni- 
gas, car oni ne povas izoli ĝin an- 
taú uzado; ni ĝin citis nur por pli 
klara kompreno, de la misteroj kaj 
grandegaj fortoj kiujn la Naturo 
kaŝas en si). 

Ni devas pároli nun pri teknolo- 
gio, abundo kaj kostoj. Plej evi- 
dente, jam delonge funkcianta tek- 
nologio ekzistas por fisio de ura- 
nio. Sed ĝi ne ekzistas, laú indus- 
tria vidpunkto, por fuzio de hidro- 
geno; tia teknologio troviĝas anko- 
raú en la stadio de eksperimentado 
kaj esplorado. Tamen, ja bonaj es- peroj ekzistas, ke en baldaŭa es- 
tonteco oni sukcesos ankaŭ pri ĝi 
(fakte, estas apenaŭ imageble ke la 
homo ne sukcesus en tiu tute klare 
difinita kaj konkreta problemo). 
Por doni palan bildon de la malfa- 
ciloj venkendaj, ni diru: Nenia 
problemo se temas pri fabrikado 
de bombo, jen el uranio, jen el hi- 
drogeno. Sed la industria, paca 
ekspluatado de tiuj fontoj bezonas 
sukceson en dresado de tiu ener- 
gio, ke ĝi produktiĝu ne unumo- 
mente kaj eksplode, sed grade kaj 
flue, sendanĝere kaj uzeble por pa- 
ca, longdaura celo. Kaj se ni aten- 
tas ke hidrogen-bombo bezonas 
prajmon, eksplodigilon, konsistan- 
tan el urania bombo, ni kompre- 
nas, ke paca industrio por hidro- 
geno estas multe pli komplika afe- 
ro ol por uranio; fakte, la malfaci- 
lo konsistas en tio, kiel gardi en 
malgranda spaco, sen eksplodo-ris- 
ko, substancojn sub tiom altaj pre- 
moj kaj temperaturoj). 

Ñun pri abundo: Ni jam scias ke 
uranio estas la plej malabunda fon- 
to, kaj ke, do, ekspluatado de ĝi 
venos al tre baldaua fino — aú, sim- 
ple, oni ne uzos ĝin se oni volas 
ĝin ial gardi. Sed la afero tute ali- 
iĝas se temas pri hidrogeno: Ni 
jam diris ke, kvankam ne-renovige- 
bla, ĝi estas fakte ne-elĉerpebla. Pli 
konkrete: Oni taksas, ke en la ak- 
voj de oceanoj troviĝas cento da 
du-ilionoj (hispana "billón”; t.e., 
unu miliono da milionoj) da tunoj 
da deuterio (temas pri ekvivalento 
de tio, kion ni nomis, en la kazo 
de uranio, "rafinita"; temas do, 
nun, pri tiu parto de hidrogeno 


kiu vere fuziiĝas; ni ne bezonas pá- 
roli tie ĉi pri "izotopoj" kaj rilataj 
aferoj). Nu: Se oni povus ricevi la 
tutan energion el tiu deuterio, ni 
jam vidis ke por Europo sufiĉus en 
1990 la enhavo de ŝipeto (1000 
tunoj). Se ni supozas ke por la tu- 
ta mondo estus bezonata la enha- 
vo ne de unu, sed de cent petrol- 
ŝipegoj, tiu mara rezervo sufiĉut 
por mil milionoj da jaroj. Kaj, kio 
tre gravas, oni tute ne difektus la 
marón, car de ĉiu kilogramo da 
marakvo oni forprenus nur du 
centonojn de gramo da deuterio. 
(Estas vero, ke oni devus poste 
zorgi pri la cindrajo, ja ne-radioak* 
tiva, sed gasa (temas pri heliumo). 
Sed ĉar temas pri tre malgrandaj 
kvantoj, oni apenad havus proble- 
mon. Se oni ne trovus aplikon por 
ĝi, kaj oni taksos ĝin ĝena aŭ iel 
danĝera, oni povus eĉ for-ekspedi 
ĝin al la Suno au al la vakua Uni* 
verso. (Kaj ja post forpreno de 
Deuterio la mar-akvo iĝas averaĝe 
pli malriĉa en ĝi; sed ni preferas la 
prudentan kaj elementan nivelen 
de tiu ci prelego). 

Nun, pri kostoj: Ni jam scias, ke 
energio el uranio jam ekzistas en la 
merkato (la elektron tiel produkti- 
tan oni simple sendas kune, tra la 
samaj dratoj, kun la elektro de ĉia 
origino). Kaj ke la taksoj iras de 
tiuj, kiuj asertas ke tia energio jam 
kostas au baldad kostos nur unu 
trionon de tiu de aliaj originoj, ¿is 
tiuj, kiuj asertas, ke ĝi estas 40% 
pli kosta (kaj ke se oni plu insistas 
pri ĝi, tio ne venas de ekonomia 
motivo, sed la militisma pro la rila- 
toj de uranio, plutonio, k.s. al la 

9 militista sistemo kaj malordo de 
nia mondo). — Oni scias, ke la tek- 
nologio por hidrogeno estas tre 
kosta komence; sed oni ja supozas, 
ke kun la paso de la tempo kaj aki- 
ro de pli perfektaj konoj kaj siste- 
moj, tiu kosto serioze malaltigos 
— kiel daure okazas por ĉiuj bran- 
ĉoj de tekniko. Sed. ree plej grave 
por nia afero, la !'brulajoj" (t.e., 
deuterio estas tre etkosta materia- 
lo; oni kalkulas, ke unu kilogramo 
da ĝi kostos ĉirkaŭ 20.000 (dudek 
mil) pesetojn en la komenco, kaj 
certe malpli, poste; nu, se por Eú- 
ropo en 1990 suficos la enhavo 
de unu sipego (cent mil tunoj) ĝia 
kosto estos de nuraj du du-ilionoj 
da pesetoj (Alivorte: La eispezoj 
de nia hispana Socia Asekur-siste- 
mo sufiĉus por pagi la brulaj-fak- 
turon de la tuta Europo. Memoru, 
kompreneble, ke al tio oni devas 
aldoni la koston de teknologio 
k.s.). 

Ni venas, do, al konkiudoj kaj 
fino. Se cío ĝis nun dirita estas 
gusta — kaj ĝi estas tia — la danĝe- 
ro de vera krizo kaj katastrofo ne 
nur malaperas de nia horizonto, 
sed simple cesas ekzisti; kio, ta- 
men, tute ne signifas la malaperon 
de problemoj, ĉar ili plu ekzistos, 
kaj multaj el ili — teknikaj, politi- 
kaj, ekonomiaj, sociaj - estas vere 
tre malfacilaj kaj doloraj proble- 
moj, por kiuj ni ne havas garan- 
tion, ke ni sukcesos ilin solví. Sed, 
mi pensas, ke kio pleje gravas estas 
la fakto, ke ni povas fronti tiun 
problemaron kun la scio, ke Mi ne 
okazas en kadro de Tero daure pa- 
raliziĝanta pro manko kaj fine ne- 
10 


ekzisto de sufiĉa energi-kvanto. 

Petrolo unue, (poste, ankaü kar- 
bo kaj natura gaso) ĉesos esti mis- 
uzataj por."malaltaj celoj" de nura 
brulado, kaj statos rezervitaj por 
“altaj taskoj" de kemia industrio. 
Por provizado de varmo, elektro, 
hejtado, oni uzos ĉiujn renovige- 
blajn rimedojn (Sun-varmo, tajdoj, 
vento, gaso el biomaso, ktp) kune 
kun energio el hidrogena fuzio 
(kompreneble, uranio ne plu estos 
uzata por tiaj celoj, negrave ĉu oni 
ĉesas ĝin uzi, aŭ oni elĉerpos bal- 
dad la nunajn rezervojn). 

Helaj perspektivoj, do, malfer- 
miĝas antaŭ ni, ĉar ni scias pri sol- 
vo de la energio-problemo, kaj fak- 
te solvo definitiva lau homa skalo, 
kaj ke temas pri solvo je nia atin- 
go-kapablo. Ni varme esperu kaj 
deziru sukceson al teknikistoj pri 
energio, ja rílate la renovigeblajn 
fontojn, sed, antaú ĉio kaj ĉefe, 
...jn fontojn, rílate la hidrogenan 
fuzion. Ni esperu, ke ni povos vidi 
la baldaüan ekfunkciigon de la 
unua industria atom-centralo de 
hidrogeno. 

Kaj jen, do, kial ni esperas ke 
mi sukcesis prezenti al vi, kial ni 
devas esti optimismaj rílate la sol- 
von de almenad la plej grava parto 
de tiu generala krizo kiu jam de- 
longe nin vipadas sur plej diversaj 
kampoj, de tiu parto kiu havas ori- 
ginon en la energio-krizo. Mi espe- 
ras tial, ke mi pravigis antad vi la 
optimisman titolon de mia prele- 
go, lad kiu la solvo al la energio- 
krizo kaj al ĉiuj ĝiaj sekvaĵoj venos 
pere de atomkerna energio, kaj ta- 
men pura. 


DANKON 46a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 


Vigo de la 1 5a ĝis la 20a de julio 1986 
Adreso de la Loka Kongresa Komitato 
Círculo Mercantil, strato Príncipe, 44 

LOĜADO 

La kongresanoj disponos por loĝado la restadejon "San Francisco", stra- 
to Sta Marta — apud la kongresejo— . Estas disponeblaj unulita], dulitaj, trili- 
ta] ka] kvarlita] ĉambroj. Persona logado po 500 p-toj ĉiun tagon. 


SUBVEISIClOJ 

La urbestraro de Vigo subvenciis la Kongreson per 15.000 p-toj kaj kro- 
me donacos al ĝi 400 ekzemplerojn de luksa, turisma broŝuro pri Vigo. La 
kongresanoj estas invititaj al oficiala akcepto en la urbodomo kiel progra- 
mero de la Kongreso. 

ĴUS APERIS 

Koloraj afisoj kaj bildkartoj de la Kongreso, subvenciitaj de "La Caja de 
Ahorros de Vigo". Kiuj deziras ricevi ilin, speciale la kolektantoj, bonvolu 
tion urĝe peti al la Sekretario de la Loka Kongresa Komitato, s-ro Jaime Ca- 
moa. 

LASTA INFORMO 

Aliĝis al la Kongreso 105 geesperantistoj. 


RESIDENCIA 


San Francisco de Asis LLORENTE. 22 
TELES. 42 53 i 1 


36202 VIGO 


11 


10 PRI NIANUNJARA 
KONGRESO 


N ia nunjara kongresurbo, kiu 
jam la jaro 1972 gastigis la 
Kongreson de la hispana esperan- 
tistaro, estas unu el la urboj plej 
grava], aktivaj kaj industria] de la 
galega regiono, hodiaŭ Aŭtonomio 
de Galegujo, evidente krom ĝia 
tradicia marista. 

"O val de Fragoso que é mui 
fermoso" = La valo de Fragoso, 
kiu estas tre bela. Nu, en la mar- 
bordo de ci tiu valo troviĝas nia 
nunjara kongresurbo. 

Vigo posedas riĉan historion, 
verŝajne estis Ambrosio de Mora- 
les, kiu en sia "Ĝenerala Kroniko" 
diras, ke la nuna Vigo estas la "Vi- 
cus Spacorum" de la itinero de Ce- 
sar Antonio. 

Kiel multa] hispana] urbo], Vigo 
estis regata au malvolvigis influate 
de la Ekiezio aú de religia] orde- 
no]. La kon vento] de la interno de 
Galegujo regis dum kelka tempo 
Vigon ka] giajn ĉirkaŭaĵojn, celan- 
te la akiron de fresa] fiso] ka] ma- 
ra] krustulo], kiujn ili destinis por 
la granda periodo de fastado. Vigo 
apartenis al la monaho] de Melón, 
sed dum mallonga tempo, car bal- 
dad Vigo fariĝis propraĵo de la no- 
mita "Mitro" de Santiago de Com- 
postela. En la preĝejo de Tu] estas 
dokumento] de la 12a jarcento, en 
kiu] legigas pri Sankta Maria de Vi- 
12 


go. En la jarcento 14a Don Rodri- 
go de la Luna starigis strangan im- 
poston, kiu nomiĝis "la rajto de 
mulino ka] kulero". Lau la kroni- 
kisto Espinosa, tiu imposto estis 
destinita por subtenado de la mili- 
ta] sipo], kiu] defendis la marbor- 
don kontraü la pirato], kiel la an- 
glo] kun la fama Drake en la jaro 
1585, la turko] en 1617... Fine Vi- 
go estis ĉirkaŭmurigita. Estis en la 
jaro 1422, kiam je la unua fojo Vi- 
go ricevis la honoron de "Villa" = 
Urbo, fare de López de Mendoza, 
ĉefepiskopo de Santiago. 

Vigo konis sian precipan mal- 
volviĝon dum la jarcento] 15a ka] 
16a, krom en la epoko moderna, 
kiel ĉiuj urbo] hispana]. En la 19a 
Vigo batalis kontraü la franco], ka] 
Fernando 7a "La Dezirata". Krom 
la ainomon "Villa" oni donis dis- 
tinge al nunjara kongresurbo, la al- 
nomon Fidela, Lojala ka] Kuraga. 

Aparte de la "cantigas" = kan- 
to-poeziaj'o], de la trobadoro Mar- 
tin Codax, ne multe restas el la 
mezepoko. Martin en sia] "canti- 
tigas" reliefigas la marón, la izoli- 
tecon, la amon ka] la dancon. 

La román ikan arton vi povas gui 
en la preĝejo de Santiago de Bem- 
brive, eble konstruita en la jaro 
1200, fare de la majstro Rodrigo. 
Sed vi, kara kongresano miros pri 
la artaĵoj de Sankta María de Cás- 
trelos, apartenanta al la Kavaliroj 
de Sankta Johano de Jeruzalemo. 
En Coruxo ankaú ekzistis alia Mo- 
naĥejo, kvankam nenio restas el ĝi, 
escepte de la romanika pregejo, 
bedaúre parto el ĝi difektita de 
postaj laboraĵoj. De la visigota arto 
nur restas la arko de Pomxion, sed 
el la baziliko absolute nenio. Evi- 
dente en la preĝejo de Sankta Ma- 
ría troviĝas multaj kaj valoraj artaj 
juveloj, kiujn vi, ŝatantoj de la his- 
torio kaj arto, sendube vizitos 
dum via kongresa restado en Vigo. 

Ne forgesu viziti la Palacon, Mu- 
zeon kaj Parkon de Cástrelos, do- 
nacitan al Vigo fare de Fernando 
de Quiñones, rica aristokrato nas- 
kiĝinta en Romo. Trovigas en tiu 
palaco auditorio sub libera cielo, 
unu el la plej belaj de Hispanujo, 
en ĝi oni ludas, en la somera sezo- 
no, teatron, baleton kaj galegan 
folkloron, ciam kun granda publi- 
ka ĉeesto. 

El Berbes, estas la antikva kaj 
marista kvartalo, nepre vizitinda, 
se vi bone deziras koni la vivon kaj 
historion de la fiskaptistoj. En 
Berbes troviĝas la plej granda akti- 
vado de la fiŝa komercado. Tie oni 
aúkcias la kaptitan fiŝaron, alporti- 
tan al la haveno tre frue en la ma- 
teno, fare de la famaj galegaj fis- 
kaptistoj. Poste specialaj kaj gran- 
degaj kamionoj transportos la bon- 
gustajn kaj freŝajn fiŝojn kaj krus- 
tulojn al la tuta Hispanujo. 

Ankaü kiam oni parolas pri la 
marista Vigo, oni devas emfazi la 
faman kvartalon de Bouzas, iam 


sendependa komunumo, kaj ho- 
diaü parto de la urbo Vigo. En ĝj 
estas multaj kaj tipaj trinkejoj, kie 
vi povas regal i vían l^son per la 
nekompareblaj sardinoj. 

El Castro, estas beia-monto, bel- 
vedero el kiu oni povas rigardi la 
grandiozan maran enfluejon de Vi- 
go, ĝi estas historia atestanto de la 
fama batalo de Rande, en la jaro 
1718, Ínter angloj kaj nederlanda- 
noj je unu flanko kaj francoj kaj 
hispanoj je la alia. 

La Guia, estas promontoro kun 
mainova historio, hodiau bela kaj 
moderna parko, ĉirkaŭita de vilaoj 
kaj elstaraj konstruaĵoj. Karaj kon- 
gresanoj vizitu la Guia-n nokte, 
viaj okuloj fieros rigardante la lu- 
man ludon de la urbego Vigo. 

Mi supozas, ke la respondeculoj 
de la kongreso jam antauvidis eks- 
kurson al la Insuloj Cíes. Se iliaj 
strandoj estas mildaj kaj ampleksaj 
ilia historio perdigas en la pratem- 
po. Miksiĝas en la historio de Cies, 
la nomoj de Julio Cesar, la reĝo 
Alfonso 9a, la angla pirato Drake. 
Kiam vi troviĝos en la ekskúrsa Si- 
po, ne forgesu rigardi la sablajn pa- 
noramojn de Samil, Coruxo, el 
Bao, la insulojn Torrella, Panjon, 
strandon Ameriko, la enfluejon de 
la rivero Mi ñor, la longan strandon 
Ladeira..., eble dum la ekskurso vi 
aüdos la jenan kanzonon: 

Vexo Vigo, vexo Cangas, 
tamen vexo Redondela, 
vexo a Ponte de Sampaio, 
camiño de miña térra. 13 


Mi vidas Vigo-n, mi vidas Can- 

gas-on, 

ankau mi vidas Redondela-n, 
mi vidas Ponton de Sampaio 
survoje al mia lando. 

La strato plej populara de Vigo 
estas "El Príncipe”. Vi ankau pro- 
menu tra la moderna Gran Via, la 
strato Policarpio San; tio tre plaĉis 
al la "Cervantes" de la galega ling- 
vo, la verkisto Otero Pegrayo. Se 
vi iras al la "rúa" = strato Carral, 
kiu sitúas sur forta dekiivo, vi tro- 
viĝos sur tauga vojo por viziti la 
placon de la Konstitucio, iri al la 
Katedralo, al la Laxe, kaj rigardi la 
pordon de Gamboa, fama en la 
lukto kontrau la franca invado. Se 
vi deziras ripozi, kaj cerbumi pri la 
kongresa] temo], iru al la gardenoj 
de la Alameda, Eijo Gara], ĉiam 
apud la maro. Sendube la L.K.K. 
jam organizis kelkajn ekskursojn, 
sed permesu al mi sugesti iujn vizi- 
tojn: Sotomayor, kun sia impona 
kastelo, Bayona de Miñor kaj Ba- 


yona de Oya, kun sia monaHejo, la 
fiŝkaptista urbeto La Guardia... 

Evidente vi havos specialan oka- 
zon gustumi la konkajn molus- 
kojn, car en tiu aspekto de la gas- 
tronomio Galegujo estas vera para- 
dizo. La ostroj, mituloj, palinuroj, 
kankroj kaj multaj aliaj maraj 
krustuloj, krom la polpoj kaj tru- 
toj, sendube malfermos vian mo- 
nujon, guigos vian palaton kaj ple- 
nigos vian stomakon, car la galegaj 
kuiristoj estas majstroj en tiu arto. 
Vi ne forgesu la viandon, la kapri- 
daĵon de Tierra Montes kaj la bifs- 
tekon bovinan de paŝtejoj Moaña 
au de Meiras. Ĝi estas reĝa manĝa- 
ĵo, atentu, vi ne forgesu aldoni la 
famajn vinojn de Condado de Sal- 
vatierra, de Ribeiros, Meder, Con- 
dado... 

Samideano, iru al Vigo, via ban- 
kokonto ne tiom maldikiĝos, sed 
via vivo estos tre felica. 

Krome pri la Kongreso de Vigo 
oni diras: Ke estas devigo iri al Vi- 
go. 

Luis Serrano Pérez ĈU vi konas ĝin? 

Monata organo de SAT 

- LalDorista esperantismo - Kontraü rasismo 

- Kontraü faŝismo-Porla homaj rajtoj- Eño 
de sociaj luktoj - Donas la parolon al ĉiuj 
latx)rlstaj tendencoj... 

Provekzemplero kun abontarifo havebla kontraü 
internada respondkupono ĉe: 

SAT, 67 Av. Gambetta, F-75020 París 14 


HEJS. ATOCHA 98-MADRIDO 


JUNULARA SEKCIO DE HEF KAJ LANDA SEKCIO DE TEJO 
ZARAGOZA - 86 

10a RENKONTIĜO DE HEJS. 27a - 30a DE MARTO 
(Provizora programo) 

ĴAUDO, 27a: 20a horo; Interkona Véspero 

Disdonado de dokumentoj 
VENDREDO: 10.30a horo: Oficiala malfermo 

1 1 .30a horo: Elementa kurso de E-o (la sesio) 

Fakaj kunvenoj: Junaj verkistoj 
13.00a horo: Vizito al la urbo 

17.00a horo: Ordinara kunveno de HEJS 

Elementa kurso de E-o (2-a sesio) 

Fakaj kunvenoj: KAPE 
21.00a horo: Distra kunveno en trinkejo 

SABATO: 9.30a horo: Sporta praktikado 

1 1 .30a horo: Elementa kurso de E-o (3-a sesio) 

Fakaj kunvenoj 

12.30a horo: Vizito al la Aljafería 

17.00a horo: Prelegos akademiano FERNANDO DE DIE- 

GO. 

Eventuala posta debato 
20.00a horo: K omu na foto 

21.30a horo: Kuna noktomango 

DIMANĜO: 11.30a horo: Elementa kurso de E-o (I asta sesio). 

12.30a horo: Debato (kiel atingi bonan lingvokapablon) 

17.00a horo: Fermo de la Renkontiĝo 

71a UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO 


PEKINO, ĈINIO, 26an julio — 2an augusto, 1986 
Konstanta adreso: Nieuwe Binnenweg 176. 

NL - 3015 Rotterdam, Nederlando. 

Adreso de LKK: p/a ĈINA ESPERANTO-LIGO 
P.O. KESTO 825, BEIJING, PR. ĈINIO Prezidanto de la Honora Komitato, s-ro Huang Hua, la unua ciña ambasado- 
ro ce UN. 


Statistiko: Gis la 21a de novembro estis enskribitaj 1054 aligintoj el 49 lan- 
doj. El Híspanlo 19. 

Kotizoj: Individua membro de UEA 187,50 gld = 9.800 p toj. 

Vojagoj: La flugo el Híspanlo al PEKINO ka] reflugo kostos c. 150.000 
p-tojn, kaj la LKK rekomendas faru tuj, kaj ne lastmomente, la demarsoj pri 
la logado kaj ekskursoj en PEKINO. 

HISPANA DELEGITARO: Ankorau oni ne decidís, kíuj aliĝintoj al la 71a 
UK reprezentos nian landon; interesigantoj bonvolu skribi al la HEF-sekre- 
tario en Barcelono por pritrakti, kiujn taskojn ílí povos plenumi en PEKI- 
NO. KONDICOJ: La plena kongreskotizo rajtigas loĝadon, manĝojn kaj parto- 
prenon en ciuj kongresprogramaj arangoj. Kiel aliĝdato validas la dato de ri- 


cevo de la kompleta pago. 

KOTIZOJ: Aliĝo ĝis la la de majo: gis 21 jaroj 15.000 p-toj. 

ĝis26jaroj 20.000 p-toj. 


Petu pliajn informojn al la LANDA SEKCIO DE TEJO en Hispanio; HEJS, 
strato Atocha 98, 4. MADRIDO. 


16 59a SAT KONGRESO DE ESPERANTO 
San Cugat del Valles (Barcelono) 

De la 2a ĝis la 9a de augusto, 1986. 

SKIZA PROVIZORA PROGRAMO 

Sabaton, 2an aúgusto: Interfratiĝa véspero. 

Dimancon; Solena malfermo. Vizito al la Monaĥejo. Teatraĵo. 

Lundon. Unua laborkunsido. Fakaj kunvenoj. Vizito al Barcelono. 

Marton: Fakaj kunvenoj. Amuza véspero. 

Merkredon: Parolado. Fakaj kunvenoj. Vizito al Muzeoj de Sabadell kaj Te- 
rra ssa. 

jaŭdon; Tuttaga ekskurso al Montserrat kaj Sant Pau d'Ordal, kie oni vizi- 
tos la Hispanan Muzeon de Esperanto. 

Vendredon: Rezolucia laborkunsido. Fermo de la Kongreso. »«*< ’ 

Sabaton, 9an augusto: Gis revido! 

En la liberaj horoj okazos “Artaj, Sciencaj kaj Kulturaj Horoj. 


Kongreskotizoj en pesetoj. Aligo gis 
31-3-1986 

Aligo post 
14-1986 

SAT-membro 


5.500 

SAT-geedzoj 

8.500 

9.500 

SAT-junuloj 15-25jaragaj 

2.500 

2.500 

Gastoj 

6.750 

7.500 

Gastoj junuloj 15-25Ĵ 


3.000 

— Subtenantoj pagu laŭvole, sed kiu pagos minimume 2.000 pesetojn, tiu 
rajtos ricevi la kongresmaterialon. 

— Viajn pagojn por la 59-a SAT-Kongreso, bonvolu sendi per registrita ĉeko 
de via banko aŭ s'parkaso al ASSOCIACIÓ CULTÜRAL ESPERANTISTA- 
59-a SAT-Kongreso, kontnumero 900-11357-19 BANC DE SABADELL - 
Sabadell (Barcelono); aŭ per posta ĝiro al la kasisto Vicente Hernández Llu- 
sera, Av. Onze Setembre 59, Sabadell (Hispanio). 

— La kotizo ne estas repagebla se la kongresano ne ĉeestas la kongreson. 

— La aliĝilo kaj restadrezervigo estas traktata post ricevo de la koncerna pa- 
go. 

La Antaŭkongreso en "Valo Ordesa" (Aragona Pireneo) 26.07 -01-08-1986 
Informojn kaj aliĝilojn petu al la ORGANIZA KOMITATO. 

K-do Antonio Marco Botella. Av. Compromiso Caspe 26 E-50002 ZARA- 
GOZA. 


POEZIA ANGULO 


KARN AVALO 


ĈE STELOJ... 


Al María Markova 

Bakanal'l Parade dancu 
car jen: alvenis Karnaval'l 
Amuzu, moku, furioze 
senbridiĝu. Gaj'eluzu 
Simieske tiun revenkon 
paganan. Impete, groteskte 
Batu ĉian falsan konvencion, 
senmaskigu per maskoj ĝin! Ŝatu 
Glorojn de libero en tagoj 
efemeraj. Baldad morojn 
Rigidajn. Invado la stratojn, 
festumu festenojn senbridajn, 
Psikon liberigu kaj korpon 
Adoro fervore la riskon. 

Rápido, ĉar fasto karesma 
galopas. Plezoron ávido! 
Karnaval' fariĝas la vivo 
kiam martomas Karnaval'l 


Antaotempe, mi serĉis ce la nokta dekoro, 
tra la senfonda fondo de la nigra senfino 
ion stelon magian, kio, — bona feino— 
realigos la revojn de mia joña koro. 

Cío kometo brila tra I' tota firmamento 
jam ŝian nomon konis kaj la deziron mian, 
sed nenio plenomis ĉi esperón pasian 
kaj tra la temp' sveniĝis la romantika sentó. 

Ankorao, mi denove la ĉieion rigardas 
kiam serena nokto la nigron steloplenas 
kaj ce la kor' eniĝas nedefinebla tristo. 

Sed non, revajn dezirojn la koro ne pío gardas 
kaj ñor la nomo ŝia al la memoro venas 
kon romantika, dolĉa, senespera persisto. 

José F. Arroyo 
(Origínale en E-o) 


18 


Johano Vélez 47a HISPANA KONGRESO 
DE ESPERANTO 

Madrído de la 16a gis la 20a de Aprilo 1987 

SUB LA HOIMORA PREZIDAISITECO DE LA HISPANA REĜO 

JUAN CARLOS la 

LOKA KONGRESA KOMITATO, Atocha 98,4°, 28012 - Madrido 


Kara samideano: Kiel vi jam 
scias, en la jaro 1987, Jubilea 
Jaro, okazos en Madrido, la 
47a Hispana Kongreso de Es- 
peranto, sub la Honora Prezi- 
danteco de la Hispana Reĝo 
Juan Carlos la. 

Ni ĉiuj deziras, ke tiu kongreso 
montru al ĉiu ne esperantisto, 
tion, kio estas Esperanto ka] 
kiaj estas la esperantisto). 
Jamen, por bone atingí la ce- 
lojn, ni bezonas la helpon de 
ĉiu esperantisto en Hispanio. 
Ka] la unua helpo devas esti la 
aliĝo kaj partopreno en la kon- 
greso. 

Ĝis nun la meza kvanto da partoprenantoj en niaj hispana] kongresoj estis 
300. Por la Jubilea Jaro, ni esperas atingí minimume 500. Por tio, estas ná- 
cese ke ni ĉiuj aliĝu, sed NUN, la frua aligado, helpos la organizantojn por 
pli bone, brile kaj sukcese organizi ĝin. 

Tiel do, ne atendu gis la lasta momento, ALIĜU JAM, kaj konvinku viajo 
samgrupanojn al baldada aligo. 

La JUBILEA JARO devos esti la JARO DE ESPERANTO en Hispanio. 

Ni atendas vin en Madrido. 

EIkorajn salutojn, kaj gis baldad 

LOKA KONGRESA KOMITATO 

19 


Prezidanto: Augusto Casquero de la Cruz 
Sekretariino: Ana Montesinos 
Kasisto: Francisco José Platas 
Eksteraj rilatoj: Gian Carko Fighiera 


MADRID 500 


KOMGRESO D 

M 

i 

r IM7 B 1987 j 

co 

X 

í 

i 
Ñ. 
L . _ 

O 


MADRIIX) 1.987 LA KOTIZOPAGOJ 


J am de kelkaj, jaroj mi okupi- 
ĝas pri la kolekto de koti- 
zoj por diversa] esperantaj revuoj, 
ĈU enlandaj, cu internaciaj. Mi de- 
vas konfesi, ke tiu tasko tre plaĉas 
al mi, tamen estas momento] en 
kiu] mi ĉagreniĝas, kiam la tago] 
ka] la monato] forpasas ka] la aten- 
data] pago] de la kotizo] ne alve- 
nas. 

Evidente, multa] esperantisto] 
ne meritas ĉi tiu]n kritiko]n, sed la 
vero estas, ke granda procento de 
la esperantistaro tre neglektas la 
pagon de la abono] al la revuo] ka] 
la kotizon de sia membreco. Tio ]a 
estas vera malhelpo por la bona 
funkciado de ĉiu organizaĵo. 

Hodiaŭ la Esperanto-movado vi- 
vas danke al la mona subteno de- 
venanta de sia membraro. La ofi- 
ciala] helpo], almenau en la noma- 
ta] okcidenta] lando], estas sensig- 
nifa]. Do se la membro] ne sendas 
akurate sia]n kotizojn au abono]n 
ka] ec la donaco]n, la financa pla- 
nado por kiu a]n organizajo farigas 
tre malfacila, komplika ka] riska 
por la respondeculo], 

Ofte ne gravas la kvanto da 
membro], sed tio, kion vere dezi- 
ras koni la respondeculo] de kiu 
a]n esperantista organizaĵo estas la 
financa rimedo... por la longa ]aro, 
ka] surbaze de tiu monkvanto sta- 
rigi la akdekvatan buĝeton. Se ne 
ekzistas bona organizo de la mona] 
rimedo], neniu societo sukcesos. 

La ĝustatempa alveno de la abo- 
no] ka] kotizo] estas kuraĝigilo por 
20 


tiu] samideano], kiu] tiom entu- 
ziasme laboras por nia idéalo. Do, 
mi petas al vi ĉiu], kara] gesami- 
deano], pagu via]n abono]n akura- 
te, sendu tu] la kotizo]n al la orga- 
nizajo] al kiu] vi apartenas. Tamen 
se ial vi ne plu deziras aboni re- 
vuon au aparteni al iu organizajo 
bonvolu tiun tu] sciigi, ]es kara 
amiko, eĉ tiumaniere vi helpas la 
iaborema]n esperantistato]n. 

Estas jaro], en kiu] 40 procento] 
de la membraro ne pagis sian abo- 
non, dum la tempo anoncita de la 
revua administrejo. Tio estas teru- 
ra dubo por la administranto], car 
oni ne scias, kiom da revuonume- 
ro] oni devas eidoni. Jes oni povas 
sendi la revuon remburse, sed tio 
estas malbona solvo, car la afranko 
tre plialtigas la prezon. Krome se 
la remburso estas resendita, la kos- 
to] fariĝas multe pli alta]. Estas la 
posta ĝiro la pie] bona pagosiste- 
mo, au pere de bankoĉeko, se via 
banko ne postulas kroman pagon 
por trakto de la ĉeko. 

Anekdote, mi rakontas al vi 
agón de samideano, kiun neniel vi 
devas imiti; car mi estis certa, ke li 
ricevis la revuojn, ]e la mezo de la 
jaro mi persone petis al li la kon- 
cernan pagon. Li ne volis pagi al 
mi ka] Ínter alia] senkulpiĝo] li di- 
ris: tio estas kiel en DEA, se oni 
ne pagas dum plura] monato], fine 
íli ne plu sendas la revuon ka] ció 
estas finita. Ne imitu lin, estu ho- 
nesta. 


Luis Serrano Pérez 
REE PALINDROMOJ !! 


P ublikiginte kolekton da ili 
en la organo de HEF, sin- 
cere mi ne povus supozi, ke ekzis- 
tas tiom da kuriozaj kaj senchavaj 
frazoj ambaŭdirekte legeblaj. Feli- 
ĉe, post mia alvoko en BOLETIN 
de marto-aprilo nunjara, mi ricevis 
rekte de d-ro Olavide, el Zaragozo, 
konsiderindan nombron da palin- 
dromoj, zorge kompilitaj aŭ mem 
eltrovitaj de li. Sekve, danke al lia 
afableco, mi transkopiis por la le- 
gantoj de BOLETIN jenan duan 
listón da palindromoj: 

En kastília lingvo: "Lata fatal 
(sin anís)"; "Siete metéis (son ala- 
nos)"; "Amor a Roma"; "Nadas a 
Caracas, Adan"; "La musa mima 
su mal"; "Sabadell amaba; mal le 
dabas"; "A mamá Roma le aviva el 
amor a papá, y a papá Roma le 
aviva el amor a mamá". 

En Esperanto: "Jaroj oraj"; 
"Kasa ŝak' "; "La mina animal' "; 
"En am' soneton Otono (1) teños 
mane"; "... vorto, verki, vero, va- 
lo; kun nuko, lavo, revi, krevo, 
trov' ..."; "En bus'; sub, ne!"; "i 
(2) latine brua, la urb' en Itali' "; 
"Sur NATO (OTAN), rus' ?"; 
"Nepa pen' "; "Kola lok' "; "Mara 
ram' "; "Voma mov' "; "Dia id' "; 
"Roka kor' "; "Kova vok' "; "Nila 
lin' "; "Oskula lukso"; "Tra ma- 
lam', art' "; aíí "Tra la malam' al 


art' "; "Oni amas nin... sama ino"; 
"Ter' aromas samas amora ret' 
au "Ter' aroma: amora ret' 
"Amota urb' ... nun bru' atoma"; 
"En maj'; nun jam ne"; "Soné, ta- 
men, maje, kuris al urbo inoj; unu 
Ionio brulas; iru, ke jam ne máte- 
nos"; au "Sane matenas"; "Mo- 

ka kom' "; "Moda dom' "; "Kafa 
fak' "; "Vera rev' "; "Lita til' 
"Barka krab' "; "Luma mui' 
"Ŝuta tus' "; "Gala lag' "; "Luna 
nul' "; "Nuda dun' "; "Mita tim' 
"Lekata kel' "; "Malfama flam' 
"Onana nano"; "Opaka kapo"; 
"Orelo, kolero"; "Oreleto, tele- 
ro"; "Luka kul' "; "Kulpus sup', 
Luk' "; "Amerika, akiremal"; "Sa- 
me ili emas"; "Li meritas, satire, 
mil"; "Lin ec baras arab' ĉe Nil' 
"Karb', jako kaj brak' "; "En oro 
do, odoro... nel"; "Ni ĝuu ĝinl". 

Kaj mi finu, por ke tiu ĉi listo 
ne farigu tro longa, tiom pli, car 
lastmomente mi ankoraú ricevis, 
de D-ro Olavide, kroman listón, 
kies publikigon mi provizore rezer- 
vas por alia okazo 

V. Hernández Llusani 


(1) Otono = Propra nomo (Wan- 
nemakers p. 20). 

(2) 1 = 4 Mil por itala lingvo (PIV 
p. 406). 


21 HEF - SI DEJO EN BARCELONO 


L a translokiĝo de la sidejo de HEF al la barcelona urbo, able okazigis 
( kelkajn erarojn en la adresaro. Pro tio, ni petas al la membroj, kiuj 
ne ricevis kelkajn el la lastaj 5 bulteno] de la pasinta jaro, bonvolu infor- 
mi nin pri kiun ekzempleron ili ne ricevis, tuj la se k reta rio sendos la bultenon. 

Kiam vi sendas poŝtan girón, aú ĉekon al la konto en nia ŝparkaso aŭ al 
nia sidejo, bonvolu sendi samtempe leteron, indikante vian adreson kaj kion 
vi paĝas. Ĉar oni konstatis, ke keikefoje la Ŝpara Kaso perdas la kvitancon, 
kaj malgraú tio ke la kotizo eniras en nian konton, oni ne scias la personon, 
kiu sendis ĝin. 

Se vi leganto, jam sendis vian kotizon, faru same, tiamaniere ni posedos 
vian ĝustan adreson por prepari la novan adresaron. 

La disvendado de la NACIA LOTERIO estis sukcesa; koran dankon al la 
kunlaborantaj asocioj de: Alicante, Girona, Manresa, Madrid, Santa Colo- 
ma de Gramanet, Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Pau d'Ordal kaj Valla- 
dolid. 

Sinceran gratulen al la membroj, kiu tre ofereme kunlaboris individué en 
la disvendado de la loteribiletoj, speciale mi mencias gesinjorojn: Agustin 
Boix, Andrés Falcón, Pere Morató, Vicente Hernández, Luis Serrano, Anna 
Cardo kaj Anna Pedrola. 

Memoru, ke BOLETIN akceptas komercajn anoncojn sur la kovrilo, en la 
lasta pago. 

PREZOJ Tutpaga anonco: 15.000 p-tojn 
Ouonpaĝa anonco: 8.000 p-tojn 
Kvaronpaĝa anonco: 5.000 p-tojn 

Specialaj prezoj por membroj de HEF, Petojn kaj pagojn sendu al: HEF 
Carreras Candi34, 08028-Barcelono. 

NOVAJ MEMBROJ. En januaro aliĝis la jenaj samideanoj: Fernando de 
Diego, Pablo José Romero, Stella de Caspary, Teodoro Ibañez, Francisco 
Giménez, Cayetano Mir kaj Javier Fernández. 

NOVA TURISMA INFORMILO DE BARCELONO 

ĴUS aperis en la turismaj agentejoj, turisma informilopri la barcelona ur- 
bo, eidonita de "Patronat Municipal de Turisme, Av. Paral-lel 202, 08015- 
Barcelono, tel. (93) 223 24 20, kunlabore kun Hispana Esperanto-Instituto. 
Gratulojn al nia membro s-ro J. Climent, pro lia sukcesa agado. 


22 


HEF — Sekretarío 
Víctor Ruiz 


UNIVERSALA ESPERANTO - ASOCIO 


Kotizoj por 1986 


MG Individua Membro kun Gvidlibro tra la Esperanto- 

Movado 420 p-toj 

MJ Individua Membro kun Jarlibro 1 .040 p-toj 

MA Individua Membro Abonanto (ricevas Jarlibron kaj 

revuon Esperanto) 2.600 p-toj 

MJ— K Individua Membro kun Jarlibro kaj revuo Kontakto 

(por personoj gis inkiuzive 25 jaraĝaj) 1 .040 p-toj 

MA— K Individua Membro Abonanto (ricevis Jarlibron kaj 
revuojn Esperanto kaj Kontakto) —por personoj ĝis 

inkiuzive 25 jaroj 2.600 p-toj 

SA Abono al revuo Esperanto, sen membreco en UEA . 1 .560 p-toj 
Kto. Abono al revuo Kontakto, sen membreco en UEA/ 

TEJO 780 p-toj 

SZ Kotizo por Societo Zamenhof: mecenata kategorio 

sen membreco 5.200 p-toj 

PT Patrono de TEJO pagas duoble Kontakto (sed rice- 

vas nur unu abonon) por subteni TEJOn 1 .560 p-toj 

DM Dumviva membro de UEA pagas por la tuta vivo en 
unu fojo 25-oblon de la kotizo de MA. Oni ricevas la 
Jarlibron, la revuon Esperanto kaj se kaj dum oni an- 


■«'nraŭ estas malpli ol 26-jara, la revuon Kontakto . .65.000 p-toj 

Klarigo 

MG Temas pri nova, eksperimenta, kategorio kun membreco por la ve- 
nontaj tri jaroj. De nun eblas aparten! al la individua membraro de 
UNIVERSALA ESPERANTO— ASOCIO kontrau la malalta kotizo 
de 420 ptj. jare. La novaj membroj MG ricevos, krom la membro- 
karto, Ĉ. 100-paĝan depresaĵon de la Jarlibro, kiu nomigos "Gvidli- 
bro tra la Esperanto-movado" kaj estos tiu parto de la tradicia Jar- 
libro, kiu ne enhavas la adresaron de la Delegita Reto. 
Kompreneble, la kompleta Jarlibro aperados daúre por la tradiciaj 
membrokategorioj de UEA. 

Ankaü MG ricevos ciujare la Estraran Raporton pri la agado de 
UEA, rajtos partopreni ĝeneralan voĉdonadon kaj do estos plenraj- 
taj individua) membroj de la Asocio. 


Grava rimarko 

Notu ke ankoraú restas validaj konataj rabatoj por kolektivaj abo- 
no] al revuo Kontakto, kiu daüre aperos kun paĝoj verkitaj en faci- 
la Esperanto. Minimuma mendo: 10 ekzempleroj. Rabatoj: 40% 
per individua sendado de la revuo; 60% per sendo de ĉiu numero 
en unu sola pakaĵo. Mi aparte rekomendas ci lastan solvon, kiu 
kostas nur po 312 p-tojn ĉiu ekzemplero. Jarkolekto: 6 numeroj, 
kiu venontjare estos dedicitaj por jenaj temoj: Hora kantado; Ci- 
ñió; Revivigo de lingvo] kaj de etnaj kulturoj; Morto; Arto kaj lite- 
rato ro. CONCELLO DE VICO 

CULTURA 


REFERENCIA 


18 de decembro de 1985 


acorde Comisión Cultura 


DESTINATARIO 

SR.D. JULIO BUENO CORTES 
P1 y Margal!, 85-12 

C I D A D E.- 


0 limo. Sr. Alcalde, a proposta da Comisión de Cultura, acor 


dou: 

ESrER^TO.- Examinado o escrito do grupo e.>:perantlsta "PACO KAY AMO" 

do Contólo r ví°" T a recepción oficial por parte 

do Concello de Vlgo, dunha representación delegada do Congreso, a entrega de // 

400 ««"PlAres do plano turístico de Vlgo e subvención da impresión de postales 

MID^ESETAS *** Cástrelos para o Congreso por importe de 15.000 (QUINCE / 


0 que comunico a Vde, os efectos pertinente, 24 LA FAMILIO DE PASCUAL DUARTE 


CAMILO J. CELA 

Traduko de Fernando de Diego. 
EIdono de Barcelona Esperanto- 
Centro. 1985, 163 pagoj. Formato 
18 X 11 cm Frezo 650 p-toj. Men- 
debla ce libro-Servo de HEF 

C amilo J. Cela estas la plej 
elstara nuntempa verkisto 
hispana. La romano "La familio 
de Pascual Ouarte", aperinta en la 
jaro 1942, signis turnopunkton en 
la hispana literaturo, tiam stagnan- 
ta post nia kruela fratmilito. Do, 
kaj la graveco de la aütoro kaj la 
signifo de la verko eksplikas kial 
ĝia elekto por traduko al esperan- 
to estis trafa decido de Fernando 
de Diego. Ne vane "La Familio..." 
jam tradukiĝis al pli ol dudek ling- 
voj. 

La verko estas romano fatal is- 
ma. Pascual rakontas unuapersone 
sian propran historien, siajn san- 
gajn farojn kaj krimojn, kaj kulpas 
la faton, dum li restas en prizono 
atendante pagi sian ŝuldon. 

Kelkafoje oni divenas en la fun- 
do de lia animo iujn difuzajn bo- 
najn ecojn. Jamen, ia terura krue- 
leco puŝas lin al krimoj senkompa- 
taj. Mizero, ignoranteco kaj izolo 
estas la sociaj ingrediencoj en kiuj 
sin movas la familio de Pascual. 
Okazas la dramo en tre povra re- 
giono de Ekstremaduro, en Hispa- 
nio, apud la portugala landiimo. 


La stilo montras unuavide for- 
tan influon de aliaj klasikaj kaj 
modernaj hispanaj verkistoj sur la 
tiam juna autoro. Klaraj spuroj de 
la Cefpastro de Talayera (15a jar- 
cento) trovigas en la oftaj inversioj 
Subjekto — Komplementoj— Infi- 
nitivo, kiuj donas specialan arkai- 
kan gusten al la tuta verko. Aliaj 
trajtoj memorigas pri "El Lazarillo 
de Termes" kaj la hispana pikares- 
ko de la 16a. El la modernaj auto- 
roj, Unamuno persia "San Manuel 
Bueno, mártir", transvidiĝas en la 
strukturo de la romano, kaj eĉ kel- 
kaj el la dialogoj, sobraj kaj trafaj, 
sajnas emani el la lirikaj pagoj de 
García Lorca. 

Sintakso kaj leksiko de la verko 
bazigas sur parolmanieroj popula- 
raj, kiel korespondas al la kruda 
personeco de la protagonisto, ta- 
men sen slangaĵoj. Ambaŭ, leksiko 
kaj sintakso, estas artisme ellabori- 
taj de la autoro. Konsekvence, la 
pópela kaj kulturita planoj de la 
uzata lingvo unuigas en tersa kaj 
tre vigía rakontado. Rapida espri- 
miveco, foje pasia kaj tumulta, pe- 
las la leganton de pago al paĝo gis 
la fino de la libro. 

Tia estas la teksto, kiun tradu- 
kisto metis antau sin por ĝin espe- 
rantigi. Kiam rezulton li atingis? 

S-ro Fernando de Diego faris ve- 
re skrupulan laboron. Neniun obs- 
taklon li preterpasis en la traduka- 

25 do, kvankam certa tiaj obstakioj 
multas pro la populara parolstilo 
de la rakontanto. 

L¡ apMkis sian propran filozo- 
fion pri tradukarto, kiu respondas 
al koordinatoj tre malproksimaj al 
tiuj de Kabe. En ĉi verko, De Die- 
go rektigas la menciitajn inversiojn 
de la origínalo, per kio parte mala- 
peras tia arkaika, pikareska gusto 
kiu spicis la libron. Eble ĉar tia 
sintakso povus ŝoki ne hispanajn 
orelojn: 

"La conciencia tranquila la tengo". 
Mia konscienco trankilas. 

"Cuando de allí salí". Kiam mi eli- 
ris el la stalo. 

Pascual uzas tre abunde zoolo- 
giajn kómparojn kaj popularajn 
proverbojn, kiujn la tradukisto fi- 
dele respegulas: 

"... rendida y dócil, como una ye- 
gua joven". ...venkita kaj obeema, 
kiel juna cevalino. 

"como si fuese una culebra". Kiel 
kolubro. 

"como si fuese una rata". Kvazau 
rato. 

La svarmantaj proverboj, kiuj 
foje aperas eĉ en triopaj grupoj, 
prezentas gravan problemon al la 
tradukisto, car íli povus perdí par- 
ton de sia esprimiveco en la tradu- 
ko. De Diego lerte solvis la proble- 
mon, iam per laúvorta traduko, 
iam pere de puré esperanta ansta- 
taua proverbo: 

"El pez muere por la boca / quien 
mucho habla mucho yerra / en bo- 


ca cerrada no entran moscas". — 
Kiu multe babilas diras multon 
neutilan / pro tro da parolo perdi- 
ĝas la kolo / en fermitan buŝon ne 
enflugas muŝo. 

La formoj "dronintus, okazin- 
tus" kaj similaj aperas tra la tuta 
verko. 

Pli konfliktiva afero estas la lek- 
siko de la traduko. Ĉiu vivanta 
lingvo —kaj ĉi regulo ne havas es- 
cepton— troviĝas en konstanta 
ŝanĝo, kaj meti limojn al tiu signo 
de vivanteco estus absurdaĵo. En la 
traduko de De Diego aperas multaj 
novaj vortoj, kiun sendube vekos 
surprizon kaj ec koleron en kelkaj 
esperantistoj. Jamen, verkistoj es- 
tas naturaj lanĉantoj de novaj for- 
moj en sintakso kaj leksiko. Tiajn 
formojn sankcii au forĵeti estas ja 
la suverena rajto de la esperantista 
popolo. 

Mi nur menciu, ke la uzo de 
"nul" anstatau "neniu", povus 
eble agadi kiel lancopinto por en- 
danĝerigi la tutan sistemon de la 
tiel nomataj "tabelvortoj", kiu ne 
estas arbitra elpensajo de Zamen- 
hof, sed ĝerme troviĝas en la hin- 
doeuropa lingvo de antaú jarmiloj. 

Entute, la traduko de "La fami- 
lio de Pascual Duarte" estas ĝojiga 
evento por la esperantista literatu- 
ro, kaj la senlaca laboro de Don 
Fernando de Diego meritas, unu- 
foje plu, nian plej senrezervan 
aplauden kaj gratulen. 

JES 


26 


PAROLU E-ON. 


PAROLU E-ON. De José F. Arroyo. Formato 30 x 22 cm, 46 pafioi. kun 
desegnoj de Carlos F. Arroyo. Método por aütodidakta lernado da la Inter- 
nada Lingvo Esperanto. EIdonis: Tiempo de Edidones, S.A. Madrid, Prato 
500 p-toj. 

Jen nova elementa lernolibro de Esperanto por hispanlingvanoj, eldoni- 
ta okaze de la Internada Junuiara Jaro. Gi estas bel— kaj modernstpekta 
pri prezento ekstera kaj pri gía enhavo. 

Tiu verko konsistas el historieto prezentita per placaj komiksaj deteg- 
noj, dividita laü dek kvin partoj kaj lecionoj. Laulonge de tiuj lecionoj, kiuj 
samtempe estas komentarioj pri la argumento sínsekva de la bildoj kaj da 
ĉiuj noval bazaj leksikonaj vortoj, la aútoro prezentas iom post iom la precí- 
pajn partojn kaj trajtojn de la gramatiko de Esperanto per priskriboj kaj kla- 
rigoj en hispana lingvo, laü maniero tre simpla kaj klara. Jen bona maniero 
por memlernado —por ekkoni la verán gravecon kaj la senfinan esprimkapa- 
blon de la Internada Lingvo. 

Laulonge de la tralegado mi maikovris kelkajn preserarojn kaj eraretojn. 
Estus bone, por reeldono, fari la konvenajn korektojn; 

Pag. 12: “la kunveno komencigos...". Ne. “la kunvenon,..". 

Pag. 13: “ĉiun tagon mi studas...". Ne “ĉiu tago...”. 

Pag. 14: “Kiom da partoprenantoj...", pli bone ol “Kiom partoprenantoj...". 
Pag. 14: Por elementa kurso pli bone estus “vi devas plenigi tiun (aú “ĈI 
tiun") aliĝilon" ol, tute simple, “ĉi...". 

Pag. 15: Ne “Kia tago estas hodiau? Hodiaú estas dimanco", sed “Kiu...“. 
(Laü logiko, “Kia tago...? La kvara de aprilo", aü "Hodiau la tago estai 
venta". “Kiu tago...? Hodiaú estas dimanco". 

Pag. 16: “Kunporti". Ne “Kumporti". 

Pag. 20: “Kion vi pensas pri tio...“, sed ne “Kiom...". 

Pag. 22: Ne “globo", sed “balono". 

Pag. 24: “Hodiaú estas bonega vetero". Pli bone: “Hodiaú la velero estas * 
bonega". 

Pag. 29: Mankas supersigno ne “anstataúi" kaj “anstataúo". 

Pag. 32: Same, en “sufice". 

Pag. 32: Ne “doni al vi tiun belan pokaion kitl trofeo", Md "... kiel tro- 
feon". 

Pag. 33: Bone estus klarigi ke plej bone estas "no mart^nta kaj lrif>kant«", 
anstataú “sed manĝi kaj trinki". 

PAROLU E-ON ŝajnas al mi tre altlra, trafa kaj konvana Ubro fKW ko< 
mencantoj. 


O MOMA I amana I'AIU H IJ I !)N V I' I t I 1 II 1 (ll! 

J( )M I A M M( ) > ( ) 

Mdimi I ll 1 li^ T inm |n 1 i li? I i li i u i 

ni's". 

f’Ri /() !)(M) l'l SI ! OJ 
Müniíi'hlii, f i> 1 vil ili^ Mis 

piiiui t f i'dfi iM U), |iiillkii»tii 1 l!l, 

4/080 VAl i ADOI ID 
Aú rokti! iil hi vmki%li»J I Aim 
yo, Av. Ll.mi) (lituti'ltiiiin n m 1 1 
?a, 28034 MADIDD 


"Al mi multege interesas la Bahaa movado. C.ir (ji est.i'. unu ni l.i i)r.m 
daj mondmovadoj kiuj, simile al nia, insistas pri la frati’i.D dr lu himtiim 
Ĝi alvokas, al ciuj homoj, ke ili komprenu unu la altan ka| kr rm Inmu 
ami ĉiujn aliajn. 

I) 1 o l ,1 /atnnnhiif 
(3iin si’ptrmhio 1!) 1 d) 

Ĉu vi deziras koni ci tiun movadon, kiu laboras por .itmiii, intnr ali.iin 
aferojn, starigi la unuecon de la hotTiaro per Univi'is.ila 1 iniivo ’ Skiihu 
al poŝkesto 395 de Cartagena (Murcia) kaj vi ricnvos, kml i'hln pli'j bal 
dau, senpagan informilon. 


[ ianknn