Skip to main content

Full text of "Captured Vietnamese Records, Loose Pages 1"

See other formats


SiliE HCJ\.- Chuygit hca pro t id. Lap Ham-thu C230>* DCB/ -1 C BUTE IT HO A 
P 3 0. T I & A ' Tlflu Hl/j VA HA P THOb 1/ P re t el ci t hu An : 

Cac giai dc'^ii ci(m hoa : - MiOng, 

- Da" day, 
— , r . ,~, . - ^st. 

11/ P-P^.elG. >ar) : 

1/ pro tela nhAn, 
V Proteld r.:M« 

B,. TilG DOUG CUA VI TRuug ■"■ RUCT. 

1- Khii Carboxyl,. 

2- Khur Am In. 

C. GIIUYBIT H<j A PRQTTiilD TjSJ'MT - 

1/ ,Qu?iii nium vS N cAn bang. Azot . 
11/ T-ng hc-r). Prcteid tPcng tg chu-c. 

r. . # . . . • III/ Chu^gn^hca^A; an 1 1 1 b KUir tsiTiljj c 
2, CiJuyCfn aniin. 

3ic khii am in \a chuy£n amin ket ho-p , 3 • Sir k 

L K Su khii carbcayl 
IV/ S6 phAn ciia nhou InL-, ; 

1/ Tac dung hcr> thanh, 

2/ Bai ti'et thoc nipcb ti(5u. thanh a-rdo cc cac -ben q/ Bai tigt t 
3/ Tac 

Vl/ Chuyg;i hcjb j-j^nr__ : -t cua I 
1,- Alan in. 

_3..a ilOXS g.LULaj.HC . 

H- - tiycccc.i- va Aenn - 

5,. Ihr t: . . m ' 

n :« bethv.cnin.. 

7 => C y s t e 1 1 i -> C y s t ij i ,, 

8, Paella va Hydro%-prclih. 
9.-- Vali iu 

l£U Loucin va Iso-loucalm 

11. Arglniji va frnithin, 

12. Lysin* 

13. Phenylalanine va Tyre sin „ 
14- „ nistidiju 

15. Tryptophan. 3d Ac it ami ni Sl 'NH *&/-•- ChuySn boa Protid. Lap I&m-tb u DCB/ - o - Do CliUYJ^N HO A PRtlElD TAP. 

1/ ChuyG'n hoa" Prcteid nhAn 1, TSng bcp 
q„ Thoai feign* 
11/ Chuyfin boa prcteid man, 

1- Tfing hep Hencglob 
■ 2- Thoai hoa Hemcclo LJl. 
Din E. MSt vai y nghia ciia Pcrphyri] Xfit Luton 


X 

8 C15OTI HO A PHCEiS lihu trcn.g ph'Vi Jal cucng vG irctid da nci-, Protid cc met vui ore 
rat qu;ui trong del vai su o6ng, ou tW6 : 

1/ No la thanh phfin cau tac cc ban ciia t'g ffid, 

V Tham gia fcSng ix?p net s6 n&i ti'et to va cac men. 

V Than giu tong hen etc ch$t miOn dich, 
4-/ Cung cap n^ng lucng cho cc- thO. £/ ItetE rie'u chinh can bang mudi vd cc, nucc va van - em, . . .) i'rong nay, vai trc ctmydn jpgt go chdt (vi du : Lip: 

tao hinh la chii ygu, ccn vice cilng C a P nang lucng la thur yeu, 

Su chuyon ho<i Protid qua;- iroag b&e jjkAt yji.-eiuig j?fit phu-c *> 
tap. 

* - 

Qujin .trcr'ia vi ; Protid '.$£&*<> X gfe&C Cvfn ban nh?it cua sua r>6ng. 
Su-. s&ng la phuciig thitc ton tai cur r rot Jin*, c ..tau c6 sir s6ng tbi* 
cung phai gan lien vei $,6t chut Protein, nac do . Nguec 'lax, c dau 
c6 mfit chrtt Protein chua bi pha buy thi 6 do Co ou scn'g/ 

Phu-c tap vis protid eo nhl&u leal phac nhau CAu tan h. a - 

hoc cuiig nhir- tijih eha~ cua chunp; that la r-uicn hln'h r.u&n vd.' M$i 

- ■■ &* ■ , ■ - ■" ^ * * "' — ~ ■ 

i.oai sinta vfVfc, nioi cc quan cd nbiHig loai Protid viiac nhtm. Tronr 
cc- thd, cac Piotei^'i, Pcp-cid^ Acit a-;in 5 lai co the chuySii hoa iftn 
nhau met each liSn tuc.j tinh vx v nblp nhang 5 uyun chuyGiij tai tijh 
'sirih dfing, da dcuc.vu cho sir sdug. 'lioi torn lai, chung iueiic^met 
'd6ng thai khoiig nginig"* Hh L r-ng t6h thircng trong qua tri;.h chuy0!»- 
hoa procid 5 it hay nhi6u 5 duu p'haji anh tinh t.rang bOish ly nhat - 
diuh: nhiaig dac gium nho do cua tinh di truy&n , 

So giii-a 3 chucmg Glucid 3 Lipj.d_, Protid, thi chucng irotidco 
nbifiu vAji dujig trcn.g thu-c t% ICiv:. nang nb&t . "I'ituHiK;' c&np tfinli nrifiii 
cif-u v6 sui« hoa cua tinh eti truyen. r SIj-IB HO A T * Chuygn hca Prctid. Lap Hhm-thu. DCS/ -3- 

Chung ta batJdAu nghidn cwi c.huong ChuyAi hca ?rot£<5, ban 
each nghion ciki vG* ti&u hca Prctid. A) TlHu Ho A V A life THU 

1/ PRbTBX D THJAH . 

Proteid thuAri thuc-ng la nhipng hSu ho-n phu-c tap c£ ngu6n 
g6c dcng vfttr; thu-c vftt khac nhau, cc c&a tac rat khac nh.au Cac . 
Proteid nay c6 cdu tac khac vc-i proteid nguc-i, noi r.iSt each khac 
chung chua thich hc-p'vc'i y£u cAu cua su- sing. 

Ca c glai dean tiuu hca : 

-/ Mi6ng»- d day, chu-a co men nao tac dung 10n Prctid'. 

-/ .*** day.- tf day, cc ? yeu tS quyet dinh qua trinh tidu 
hca Prctid : '■ - 

- Su co mat cua KC1. Dich vl nguyfin ehAt (lay thoo fuc-ng - 
fap cua i.p. PAVLcVj, cc pit: l,9 — 1,6 . 

- Men thuy phAn Protein. 

ll&.i pepsin la niSt Protein cc trcng luc-ng phAn tu\ 35*ocL ; 
pHi<0- co chu-a I phAn tii- Ac.lt pfep spheric (due-i dang phc sphc se- 
rin) : pH thich ho-n nhAt vg.o khcarig °. c- trcng te "oao- niom mac da 
day, no 6 di.rc-i dang Pepsinogen khfing tac dung (cc trcng luc-ng 
phAn to k-o.ij^Q* pHi = 3,7 c? mfii truo-ng Acit cua aa day, no tfi 
xuc tac dS bign thanh Pepsin. Qua tac dung cua pepsin, mSt Pre- 
tend cc thj bicn thanh nhuiig chudi Pentid thA'ni tich duc-c va chu-a 
vac khoang 7 g6c Acit amin hay hc-n nua (Albumcse va pofcLon). 

Albumc-so tan trcng nuc-c, kheng cfi boi iihiOt 3 ket tua luc 
cho them Acit nitric hoac 16c bao hca bang Sulf-'t ammonium^. 

Pepton la ket qua' e|n m thuy nhAn Proteid ky hc-n, kheng 
c6 boi nhiOt, khSng ket fcik luc cho thfira Acit .nitric hoac dung 
dich Sulfai maaeiiiuci bao hca, nhung ket tua bo'i Acit phesphe- . 

yo If ramie . Kgcai r-a,'nh.ur!g Icai prctid nhu : Eeratirj, Prcttuiin khg., 
kheng bi pepaijj thuy phAn 5 con Collagen, $lastin va rn6t vai 
proteid. khac cua t£' chuc $631 chi bi thuy phAji, ngu chiu tac - 
diVig lAu dai cua Pepsiji, 

3/ Ru6t.- Thu-c an qua da day dttc-c bieji hca thanh mfit thy- 
dito-ng chap dS chuyfiii SiuoYig ruct» Hho- cc dich mAt, dich tuy 
cuif vc-idich rufit, cac vAt nhAm trC-j/dAy liC-n tuc duc-c tiGu - 
hocu CAv» cc t?1c dung cua cac men chmh sau dAy s 

■s- Mnn Trypsin : Trypsin c£ c" trcng dich tuy, duel dang 
Trypsiiiogen khSng heat dSng= Ditci tac dung cua men j-lnl ere kina- 
se cSa' dich ru6t, ncf.se bi'Sn thanh Trypsin (ion Ca «- s tac thufP ftf SINK He A.- . ^tegll^ii,£rotld- Lap pfm-thu. DQB/ .. - !+ - lai cho phan u-ng nay va co tac dung ngah e-:tn phan u-hg nguc-c lai) 
tijGO cc ch'e ; 

■ Mot ducmg n6l Poptid. cua Trypsinogen bi pha d{? cho o ctJCjili: 

;. '■ I. manh la I Poptid PAc 6 va -I manh la Trypsin : 

Try-sinogen • H N« Val - Asp - Asp - Asp-Lys: ~f— 5 isoleu, Val . -' Gly 1 5 ODXia one 6 Tryp s~in Tryosincgon cc trong luc-ng ph&jv bit tu ^»&-£ d'en 23*8cfc . 
"Trypsin cc trong Itcong phasi few to- 22.68c ctlti, P3*8-L . 

PH boat dSiig thich lls'p nhAt cba Trypsin la, 8,- '. Ho thuy pha.n cac duong noi i 

Ac it kvilnj uhu- : ' . Arginin, Lysm, vv,,. tid cc cliifji Carboxyl cuu cac , Arginyl — . CO Li ±i va o Lysyi----Cc -*- Men Chymq'tryp sin's '"i mcnkbPc ciia die]; tuy., h-pat dS'ng tSt' P- ' 
uhairc" pH '"' -8; ,■; He tliuy'-lphftn cac duong noi Poptid loai : Tyrc.zyl- 
-Collin... (hop cac. duong iiS'I Poptid ma trong do Tyrbzyl co th6 ' ; 
thay the l>"mg'p-henylalanxn. Tryptophan,' Methionine .Loucin) ■; • 

Luc daiij n® c" duc-i dang Caymotrypsinogen kheng hoat ^d6ng. ^Tryp- 
sin "blen chynotrypsinogon tbanh Cbyactrypsin teat d6ng°.c6 nhi&u leal 
Trypsin.: r~ Cbymotrypsin^ c / " ... Chymctrypsin, £. - Ghymotrypsin, . 'gc- 
Chyme trypsin s /Ova gT Chymotryasin* 

"■'•'-.: Chymo trypsin,', cung nhu Trypsin., thuy phan cac proteid va Pop- 
n \& tao tbanb cAc peptic nho'P vtt mat tac dung ma noi$ su- khac 
rio-a 2 mon do la s 
-uphymG iryusi'n con tAc dung IPa cac duong noi poptid; ma Tryp- 

sin kbong tac dung. 
~ 'Ghymotrypsin G 6 sua,, nbtmg-Wa&ig -eft. ©wxp €r$3Ula±, Trypsin 
cfi mau, uhung kheng cfi sua„ 

Tom lai, aho P men hay, ma. nhtmg P.r PApd *P\ mSt ly do nao . . 
jBOji Pepsin bhuy ipbAji, tbi d-|n d'P,y so dbtsic tac -dAing. uon a 

ji.2aaJ> g do kh6ug dU * Mon ©iastase ; Tbuy phan Plastin (mon nay co troiig dich - tuy % ~ : ~ Mon Carbovy - pe pti dase;; 06 trong dicb tuy, thuy ptiftii cac 3-jig n6i poptid auong gab 1 cbuc Carboj-ryl tu do d cudi chuoi : Of R Ifcat d6 cii'v no so t6i da -pu |f3c R la Phenylal;%ni}i 3 triet tiou neu chu6i tan cung banf 
proliiv Ac-it. glutamic. (p. Ac it amln nho" Prolin, Hydroxy- Siyii mk o- Chu^nJioiLlirctid. Lap, Ham-thu„ £CB/ - 5 - Cac Le bao euu tuy on t 
1 5. da so Id : ^ e oao euu LU y c n tuy con chua men Procnrboxy- Dop- 
ing heat aflng, c£ trcng lueng phan ttfi 9fi.CC£, Bt&l 
tacaung cua. son Trypsin, no bi&i thanh mon' heat de?% ( vai 
trong^li^iig phan tti: 3\-C0C") va cu- trcng I phan tii'cua no 1 ai 
c6 chu-a i rtguyCil tu Zn, 

* C ;tc mon Amino -peptidase cum dich ruSt : Uoi chung cac 
men nay co nhiOm vu thiiy phftn cac duc-ng noi Ponttd c- gan I 
nhom Amin.ty do,' rimi o cuoi chudi'. n ri CH - CC 

I 

R i'Jii . afty: Men Amino-peptidase cua dich *u£t gSm rihimg loai .sau 
- Men Tr ipopttdaso :^ tac dung len cac Peptid bac 3 % N - CH — CO R CH- CO -HH- CH- Quirk 

k ' ! 

R R Men Dipoptida so, tac dung len cac Peptid bfie q, t;1n- c6ng being nbtmg nhom Am/irs va Carboxyl tu- do/ Vi cm-: "Mon Prolidase Uu 
H 2 H - CH — Cu *Me*S Prolinase, tttc dung ifej-i Heptid sau day : 

COCH . 
dung 16n Peptid .sau d'fty 
Co —4- CH — CttH R ^; c> Tom -la i, cac Proteid do- thu-c an dua vac, bi thuy phan ' 
be?i c-lc men Protslnnso-dS big}) thanh nhung Acit amin va nhung 
chuli'-peptid ! dal hoac ngan* . Duel t;ta dung cua cac meii pepti- 
dase -cua tuy va ruSt', car I jptid se bien thanh cac Acit amine, 

Hhic vAy,.ket qua cua su tiuu boa la 1 phu*c ho-p Acit amin 
va co tho' I s6 Peptid nhd. (Hgoai ra, mot so Proteid nhu- Ke- 
ratin kh£ng bi tiSu boa; do c'iu tao dac bifet cua no va co thu 
do no c6 chu-a nhiGu duong h6i Di sulfur) san sang hap thu qua 
nium mac ruSt, thee tiiih nu'ch cua vd" gan va cac tfi chu-c khac „ 

* * 

Sir hap thu khfing n'htti la m&"t hi5n twang khuy'ech tcin dem gian, 
ma la. m6t qua trinh Phosphoryl oxy ho a „ 

11/ PROTEID TAP. 

Chunp ta so nghifin cu-u * loai sau day i \- _,";| 

1/ proteid nhfln , 

Qua sic tiftu hoa, Prcteid jihan ciia thu? ^n dut?c bien 

thanh nhi'mg san nhfe co p]i>H tit nhd ten dfi hap thu qua nibm- 
mae'ruat. " QUa da day, Prcteid nhAn.bi pha thanh o ,ia n h Pro- 
tlfd va Acit nucleic (men Trypsin cuti dich ru§t cuug co uac-- .^ 

*.">*l C» >: V ~ V") . G1HE ml .- Chuyffn boa Pr ct ^ ■»% 

Prbteld klitc 1 . ^ S ° ** th ° C ° Cn ^ 5l1 ? tifiu l & chung nh Lf moi 

Con phAn Acit HUCl^c -o n&S, *l<* a s 

enr tf'eu b~-l r-lo ° - p - L " tG dun C cm met s£ -on -,Vi 

• . lrucc bg t? !! G chin titc dun? cda «Ai, - i -,"-'. 

p}* thanh A8it phconhcric^ n^i ^ 'fe-^ f n fcspMtUdd r* 
tW duoc ha, thu ngny. **itiffi^%^<*§$ "^**« c ^" 

m6t va dich tuy, , l0 H Tf«^lS ^ -■ triH£ nife ^ c 

ke. qua can Mfln net 1& KuclecsM vk liuiifc^. *■ ' * ' 
h:g-c hap thu quam&n mac rufit. no duc-c t<3ng ra nrc v- n h*„ *, ^ 

auo-i a?ing nhtmg r;;u> nftfln vhjt^ ^ hi --'r. *, ■ 1 « --^*uin ticac 

«P oi u*c o.uf> c 7i trung cua ruct „ 

niou stg it poptid rdt nhd, wi^r- n,nV - -"" ^ ; ^- anUl 

sa tigp;tuG 4nh tr*„ n.Vtb«^; 5 t v. cl f?, s ,f :■ G : tc vat : s h %>% 

b c a. ' ; "'~ -^'-'i 36 lo-n cua ph.Ar, chuyC : !s - B; TAG DUlfQ CUA VI SHUHCI C BtJCf 

Ih^n lea Aclt hifiiVj dircc ha P thu qua ruot, .ihunr onn car-b & 

C ° X SC AGi ! amln b 3- -0 1 * vi trung 6 rufit dung S ^^ Zn* C-" 

"'^ f^ ?° b V >1|?1 tlAnh fei!l5 " Clt 1)dG > ^ c ool, Phe-iol, Indor 
Sca,Gl 5 , Sulfur hydrogen, ™... bang cue loai D hdn ung .,«u day . 1- Khu Carooxyl : / c Tti tao nOn uhi^ng Amiii 
*■ Vi du I : a C ' E^l - CK Q - CH Q - OH ( NH ) - C^E i,iioiJ - Chio - CH Q - CH - CH - CI feri lit bin ■ Putroscei}! SIEH HcA. e ~ ChuyGii hca Prctid. Lcp Hani-thu. bCB/ - 7 - '4 Yi du 2 : -CCo- HoN-G.Ho-GH -GH -CH.-CH ( IJH ) -^ H o II-CH -GH Q -CH Q -CH Q -CH Q -C; •^ L y sin Cadaveric Hai ch^t Putresceln va Cadaverin bflp thu qua ruct vao EtfU 
va ciCt pta&n Mao l5ai ti'et choo nuc-c tio'u (trcng b6nh ta' 5 cystin- 
nlGu) . •*- Vi du _3 
GH ira.Ai 

CH Lg GH - CCo JiH 
^ C-CH-CH-C; 
I CH N»TI C - CHn - CHq - KHo HiSuionn. v- 

Hi statin .' .p- Ebij .\nilii : E>S tac n&n iiftung atfei ph£%i khac uhau-, nbus 
Ac'it no, Acit khong no, Ac it bee, Ruc-u,' Smapulac'^ Phenol, 
-,'Indol,. Seatolo A'!- du_i CxiP- CH -COOH // /SK D I % its i 

" yi du _2 1 
Tvronuu Para.-- cresol ^ phenol ^ j Tryptophan 1 - Gn -COOH f ,Y fl~ CH ^ 
a- CH 3 ~ CH- CQC OH 

Tyro sin,. te'OH 
OH CHo - CH-,. COOH. \$n 
toit para-pbeny 1-1 actio mot 
giui Cac san phrfe tr. thhnh noi trG» it hay nhiOu J5u 3flc'.SGi*g, 
phan hi hap thu qua nie>i nine ru6t. ; thoo tinh -ach cuu <jjS ted 
. a gan, chung bl kgt hc-p voi,c;tc chat khac ?Vhu-°s Glycocol '■■■ ST nJLmA .- Chn£iaJ3Dil_Ei!atld. Lap mm-th u. B/ £?IL sulfuric, Acit glycurohic, w.,.. vo. t6:< 

tl'SU: Vi vfl y? sit a.: "o lifin, hep f;i'up"ta hiuu 
Pu.ot\. 

. VI du s w.^^vii^ w... .. vo. uong ra ngpai thee itucrc 
nh luong mdo-yl nuoc tidu, Goufro d thS Sou- 
ducc . nu-c d6 cun hiSn tucmg IGii nion th6i 


U *.. : fypr. I - [ •:- HO - S4 ~ 01 
V- OH, , 


J o Q o( — CK OH 

5^o 

Ac-it ere sol - sulfur Ic JO- - OH 
P h A o - S< - 01 no i - "0 Acit p b. eiiol '•- sulfuric fi-lun nay;. nguc;i ta thiiy rang' phenol va Cresol khfing ket he- Sulfa I tii do ma ket hop vol Phcspho-adeuosin - pbcsphosulfai p ( p ■'. n ■ q > 5 firmer h U.HJ it >nt d6ng ciia Gulf at 17 goal ra,Cresol va Phenol con phu-c tap -j6i .Acit glycuronic 
(duc-i dang; Acit uridindiphosphcglycuronic ■ U,D.,-,P ,,G.,. ■ , „) , .■OF-. OS-- C 

?3 , . . t Cresol.' t 

u) .- 'C • - H 

I 
H-- C -OH 

GH- \ ,. ■ C00H 
Acit d ••' glucuronic , /\ V CH %/ Phenol C 
j 


OH 


1 
1 


c 


-- 


. | 
c 


OH 


| f !| \ \J~ :35 ~> M H - 


G 
j 


*~vT~ 


.HO- 


G 


— H 


f-1 


c 


-OH 


H *~ 


c 


, — . G00H 
ac it cresol -giycurcnic. ^ V- 0- C V n „ GOOF H OH 

d[ C H 

H C OH 

H C I 

J ac it, d - glycuronic . ,-!Cxu dghzoic duo-c k* 
hippuric GOOH 

Acit phencl- glycuronic 
hop vSi Glycocoi'd5 ta "thanh Acit SHm HOj\ .- C buy (I n ho a Protid „ Lap Ijani-ttau. DCB/ "- 9 - y/\~ °00H 
I 'J M 

- — o C% - COOHv 
CO - lm — CH - CQOi > ±l> •Ac It benzoic. Ac it hippuric. 

plSrtli img my xay ra trcng thftn va gun (chu yeu la trcng grt: 
TrGn day, chi ru'-u IQji nhimg sail /phffe. chu yeu; ngoal ra- cc 
6 rAt nh.Ifiu chat khac ai.'-a „ C) CHUlfe HO A PROTID THUA1 Mi Qua q^ tririh tifiu ica Proteid, dan deYi : cac Acit mill, 
s6 it Peptid rat don gian, cac Hucleotict va Imclecsld, Cac vAt phfe nay 
vi trung c" ru£t) di t so* it cac Acit an in bi tftc dung or 
■ ~ach cila d6 vfi v gan* Du*d6 hiSu ix-jj 

thuan va chujfl: t XI W 36 trinh bay lam q ptoji riong : ChuySn boa proui 
ho-a Protid nhan. 

femg Wt anin du'a v,i ran, cung vci cac Acit anin aftl c< 
trong cc luc:,, co ip.ii niay '■■■ il± p,h- vu '- ,iSU * 
- T6Vig hop Proteid cila to Chu-c. n PL L ;ii, toiig hap nboui thSn cutt Hemcglc ...r- TSng hop nfi: 
- Thcai bien do" cung cap j<ang luc-ng cho cc- tlv3. 

Truo-c khi di vac cbi tiet euV< vail dS s chuydn boa, can nci q;iu 
v6 can bang az6t„ 

A^ A 1/ QU ah .n ^em jn^jyjjlii 

.- • ■'- Tuy tboc tin' 1 '■>"■.] 
gilch sir inbftp va sir xiu cua cc- thci can bang Azct (ngbia la 
Az6t) co khac nhaug T'~. ..',»'" nJ -' ^ c-;- hiV>b b*Sng v6°' tfing Itco-ng Az6t a ,, Vd: ,G d'-i /■U n !\p v&i phu-'iitc co inang bay n^uon. 'Iiridmig trong tlxri K^ .sbo 
liic-ug Az6t 3 o-n bc-n dC •■■■■■'■ 
Az6t^iudt be bo-n t6ng lucng AzO'c 
bang dirango 

feii tbuo-ng tgn_nbiG]i : nhuc arc kboci) s D^u can g •Lie lai nice nb protid t6 chitc'o Luc do 5 tSng luoa 
iftp, Nhie vfty, g9i la SCr binta - ; 

; u I > ^ ^u _ s6Wa4 Jo6nb_t ru26nj4^^-i^ ^ 
tene'laro-ng Az6t xuat^lon bon t6ng l^ng i'^ i -h 'Vri uhAp, taojitdn cu binb 
proteid cria co- tbcl Ho biuu tbi nib !SV CLf t ;• tboai f.r, r, ,l bi]ib bang Cong iua 1 1 :a ^.i,A -r r ; fbfiv b^i'b tbi.nc-ng c_ 
Khung kb&ng u\i6 ^,^-^i^; 1 co , thd ^kbfing co oi^n.doi Az6t ma co a u ••z an niGm la AzSt trgn Pbdi tbay rang, S^ l , c:iL :; 14 va Pr^-teicu vv , lubii >han tu Pro ^e 

- chu roiri vh Ac id ;cm? :ac pcp"*:ie p r f,l. luv |rj bon lan nhtvu ? ug^I 1 j.a SlNH HO f\ .- C b uy Sri boa p rot id. Lc-p Sxm-thUi DCB/ - 10 - 

thuong xuyfin co su "c,anh tun"* Thu-c nghi&a a;» xac. niinh: d& q thang 
vxp'X phi .tilt ;ca proteld ciia cc- thtfso duec "doi nial" b'eii. iiiimg, .sir 
■&-fi .-md-i'-'do -'-ling tuy thoo tung leal (vi dii : doi vc-i chuct thi chi 
can 17..Mgay"* hoae tuy thoc loai Proteld (vi du :_ d^i vol prctel&gun 
thi chi can 10 ngay,'hoac doi vc-i Hemoglobin chi cAu oq ngay,vv...) 

Sad khi nuo'i chuot trong 3 ngay vc-i, 93 mg 1- loucin (cc ebu-a 
3L%)» SCHOEiiDEHBACH va 'rITTEIIBERG nhan th&y su- phan be 1^ trong co- 
tho* (tinh thoo phftn tram if doi vc-i Azc^t toon phan): 

Gan. 

- Proteid tean phan - 5 0ol 

- L-Loucin „,,.,.. .*;.. , Ci5lQ 

- Acit L - Glutamic ;.......'. ' 0-131 

- Ac it L- Asparoic . . ; ...„.„ CvC 76 

- IF:- Arginin .,.,.,„„.,. . _.. o^o^g 
■■;, ; ' " Glycocol i, ,; ...... .. e - Q ^ Q 

0,036 « C » e - L - liysln O.OCfr 
/ QUa Lhu ' G rt ehifm nay, thro pha'A Ion 15,, duo-c "cui" vac Leucine 

■/ 2-%t v(ty ? tuyct doi kh£ng duo-c phan bi6t mot each nay rrioc gi{ r a 

. ede Acit amin do tlaJc an dua vac va cac Acit amiii c6 san trong co-- 

th.6". Hai loai. Acit amin nay Ian thauh nSt "tai sa'n" chung, "net "vgn 

lieng" chung ciia cc- thcl. DG hinh_Luo-ng hoa si? trao d5i khong ng£ng 
;tid 5 ;c6 thu dua ra hinh vo sail day : ac phan tu 
Proud, co the" di:-a ra hmh \?h nan ^Ay C C O p O Q O o ® 6) ^ t~* 

'3- © © """ o c o o . ___ ^ eoso ■*» oso 

o o c o ■ o. o o ® 

.."'■.■'Trong nay i © biuu thi 1 nguyon tu l5 n ° 

"■■ '• o biC'u thi 1 nguyOn tic II cc trong te bao f . 

T l-L J^&JEIL PRCTELD TRQh'G TQ 0:1 aO . 

■ Day la ■ not va ; i dC hiOn dai nh;1t cua Sinh hod hoc. Bang nhuiig 
phuo-ug phap nghidn cuu khac nhau? vol cac gia-thayet khac nhaiu cac % 
nha oinh hoa hoc da co nbimg cc gang Ian &G tin hick vctii dOi Tuy 
vAy^ nhung tha/ih pbng do chi nic-i la biic-c dau„ 

Hguo-i ta thAy rang 3 trong ca*c ta chu-c cua dozig vAt co I he - 
th6ng nion boat d6ng, co nhidn vu phAn giai Proteid^ Can tao ciia 
chung r,1t piiuc tap^ ngirc-i ia d-at oho chibig rnd-t ton chung* la cac 
nnen Protease cua t6'cbuc, hay la cgii Cathopsin, 116 tbdiig mon nay 
boat d£ng nh?it 6. m6i tntang- ?H tu- h- ~ 5- } va c£ c ; hau bet t'rejig cac 
t8 cbuc cua cc- th^ 6 Chung thirc-ng rue tac phan ung 2 chidu, nghia 
la phan ung tong ho-p va. thc^i bien- Hgiro-i ta phan bifit cac Cathop- 


Sii-IH IIP A .- Chuygn hctoctid. Lc' P :hu. DG3/ li - S *! ' 1 I II va IV 


ac aung tucug W-iig vol PGpsin 5 Trypsin.^ 
Amino -peptidase, Carbcxy -peptidase. 

V6 n^at thir-c fuHiij&s? thi ntfe 1886. aa th^y rSvir **f5h *utv cac 
sun phami cua su thuy phAn Proteid d trong' da day (dual tac-dung 
cua pepsin) va mang thay dci pH cua mci trucng., c6 the' tao thanh 
cac vAt chalt gAn. giong nhje Proteid, goi la Plascela,- Kba-ng 3 no cc 
tihh ch'tt ho a ly khac Proteid va p.ha*t la t: ai ih kh&ng hoa tan trong 
nuo-e , ,<<< Trong co the,, ngac-i ta ctep rang ay t5ng top Pre :ancc may giai ctqan sau day 1/ Acit.amin cAu duac kxch dcing bang each ket hop vol A. Tap hcJtc cc tUS vd-i cac kucleatid khac, nhu : u.T .,P ,,, G.J .P., 'J 

..1) du tao thanh cac adcuylat acit am ill (dang hoat d&ng) ■« 

oh- t 1 _p A.T.P. » -R - CH -5^" • .'iGeiio sin I 
-P - 0/oCQ.~ CH- R V Sau do, ta thann c;'c poptid bAc chap va muon tao th* 
tid bAc cao 5 cAn c6 hidn tuong chuySn Poptid (can c6 su- eh 
cua cac men) . Vi* du ; 

Glycinahenylalanin^ia •"• Ar aininamid aa taic psin _ „^_ ^ 
p'heftyxalaninurginlnamid -5- IfH-> in arc 
igia Sau do, ti'ep tuc keo da :huoi bang phan ting cheyn'n pepti'cL .C'l v';' 1 1 Trong thai gian hiou nay, c6 rat nhidu y kicn nStl 
tro cua Acit ribonucleic (A., Roll.) va Acit ada.. aioonucj 
■ trong qua trinh tong hop Proteid. 

llguai ta oho rang A»R4'I* deng vai tro cua^jtidt cai khuojuGoii 
A.D.H.-- t'hi than gia t5ug hap A. Roll. Vi vay 3 cau tao cua A,D,H, 
co t'vih chdt quyet dinh tilth dac hiuu cua. sa tong hep (UJLH* Trfinkhuon A,R..IT.. ; so gan nhimg Acit amin da diK-c ki- 
bj^ng A.T.P,, U.T,?,, vv,.,.), Ga- pil do thee 
phai c6 su: tham gia cua -a t loat men) u mot thif ta a- Thu- ty gaf> cua cac Ac at am±n dac-c auyet cua' A,R,I'J. &te vAy, ?, 
trina gan !!ay„ Sau k 113 Co soi t:tc duiig 
a'^r'!'!? Acit amijt kici dinh ijoi caa 
.;' ti|p §.?)! v 
6aa da ga ;i a A.Rrii. thi chung keL ecp vol nhau ba'.tg di.rang noi Pept. 
thanh cac poptid Ici-u -, 

i)G bgiih Vi,r-c cho qaaii diom iioi ve" 1 vai tr6 eaa IW1 
ta da daa ra m6t so nhAn ket sau ; * (j nha^ng Chq c6 nhieu A.R.ljb thi e" do sa lout 
. mai-th (vi du : 6- phAn ti6u vAt va phfhi jillii 
; th6 cua tg bao) .' 

+ ligao-c lai, c" .'.* jO r.(. j, l. GJ-U 
alio iac « h r,f - lo - -T--1- — — * « 

*tfcs-4^Jii •- ki-UViL i hoa PlwMH rX~ —* •. 

u — ! ^ ■■■ ^- i ^S> ±a« Lt.-p mm-bhu. l)CB/ 

baeb uuc'c hot, ni&i mac dtjdaf). " 3 1: °' ,^ y ' c * c 

* lieu a.trnn E tg bao.nao *a ai.jr. M thoct , ^ g - ^ 
_ . towel** thi d do ^ tQng W ?rot ,f^g 1" ffijf 
^Z_GM^lLil4_AG IT_JMIH . So Vol chuyGn boa Protein, thi Ouy?n bo* ciV* uh* • f 

chuyffn hoa (tlfc M&i va thSfi "b&)° c t ^ W S^ *"5 ^ 

cac loai phan &>g snu day : .' ° "* SLr d : ine 

1. Khijjtein. 

Thu-c nghiOm cm chfog ininh : d6n vAt loM Q , ^ j' .J 

men vang (flavo-protein) : . S ° " X ^ U ^ U ?° lc l il 

nhom heat afiju* cua no iViirn-,,7^ • -• E ; Lll V n ? 

,•,*.' . * r' - aa ^-*csenin-ainucleofcid; ho xtic tac 

sir khir arnin vao khca .? Id D- acir ,„•,.. rt * * . . 

-l -.., jj P^inij 0- glutamic chi hi jrlvf tin in clrfi™ 
Cc- che cua pha'n t%ig : 

R- CH- COOH*. F.A.D. '^-^„ ;,. . C - Cttll -. FA.DH, I^ R ~ C- CGOH HoQ — , — c - a M Jt- ^^ V ££5lii_Jic^^^c^o^y^a^G c6 trcng gan va thAn cua 
'\ lo ^i dSng vat c6 v^. Hh^ hoat $& lP Q {^ n > r * . R 'L 

P boric c-iv\ •piHr, -r-i • / -, ' • -'V- 1 ^ <-LVi !io la GOTO P°-03~ 

p r -c cua rioo-iljwm (flavin- jpo>io»uc1 p ot^) -' ' ^ 

Wiu anilH cac L- ac-ld' ar,vi n ^x ch^ ?'„h 7 . ° XU ^ " ac SLt ' 

pi Ctrii Serin va Threonin) ^ "^ Va X J ^ °^ : 

c/ Hon Qlycncm - n^.^ ; crtu tao ^ " SIKH IIC A ■ .- ChuyGn hpa Protid .- Lop iiam-thu. DC3/ 13 - 


*• Khii Airiiri bang C xy hoa 
R •- CH - COOH ! R — Ct — CCCH ■? liHi .11 H Kliu Amin bang thuy phftn : 

R -• CH- CCCH -;- '% ■$>■ R — CH CI CetiH -v- IIH-, Khu Aniin banc; -uch khic- cxy s R~ CH -• CCCH iui 9 ~7» R— CH, COC'H -S-iiHq Hgoai ra, cc m6t loai pha'n irng nu-a ma co- tliS cc thd sir 
iung la khii Amin baiig loai pha'n line sau : ug 
R - CHr,- - CH~ CCCI R - CH= CH- CCCH * — i Theo nhArt ailih cua EMBBEtfj I;EUB ; '.UERj KHOOP va. ciia KRESS thi 
thuc te cur khii JiCiJJi trong cc- thS lucn lufin tien hanh thee loai 
fe l " n M31p 2Cj aj J -'o tbVih Acit Cgtcjiic va Ammoniac . Quan diGm nay 
luoc phan Ion cue nha sinh iy hoc ■ t'ou thaji'v'i 

Mucn tSi'g hep Acit amin thi cc th-3 lai su- dmifi phan uop 
fchoo chiGu nghxeh-. • ,' °-° Chuy6;i Am in ■ 

Ham 1937? h ->i aha siirh hot* hec Hga la A .E. bp^y rt ntjf jfff-/a M.f. K/HiiWH 
la phut hifin trong. to 'chu-c cue;, co ; Ac it glutamic c6 thd ket hep 
vc'i Acit pyruvic $$. tao tuanh Alanin va Acit cetcglutaric,, ma van 
i:hcng cttn xutft ra Acaaoniac, Hai nha bac hoc do thay rang; HCu 
Lay t5 chu-c ciia co thai nno' ra . maug i;rco vao trong mfit dung ~ 
dich CCo .KM.0,12? & ? ^'37° thi,AcjLt glutamic so chuyeY; A&in cua 
no cho Acit pyruvic mot each rat nhauh cho'ng, Phan ling _nay Lyi 
chiC-u va chua day 25 phut sau thi da co can bang phan ling . CCCH 
I 

CH 2 .. 
CH - ii 

6oc-H 

Acii 
glutamic OHo --GQH f H 3 
?* CH - HHo 

such Acit 

pyruvic CCCH 
I 

F rjr.j 7< 

w> V- t-< - • Alan in Acit 

oc - c e t o - g 1 at ■: >. r ic 

trong cc the, pha'n ung chuvdn Ar-i?i do men chuyOn Amin' (jtrans, 
aminaco htiy con goi la aminc-aUer.m.o) muc tac . CS-onzym cua men 
n!y"la phocphat cyridcxal (1 dfin $j&t cua cinh tc 3 6 ) thoo cc che 
sau day : Slla H IICA,- ChuygH_hr,g- p rot id. Lo-p Harn-thu, DC3/ R- CH-COOH r CH 2 Opo 5 H 2 


I 

CM « 


3> R-CH~N = CB-<<^~ "\n + h z q OH — \/- CooH 

14 OH -facet- £B 2 OP0 3 H z R-COt-/i 2 N -CH- COOH ~~\ \ R--C * N-CW 2 -^ r^. N 1 H 2 - COOH Oi OH Wz ffiirtftAari ff&^O*^ •& cho 
b; i-iep uogg dc 5 p.hosphat pyridoxin 3ai cWn -M 
£ ffJ '.'^ picnic ae.bien Aclt nav feh *tffc ^T t '-£%- ^ 
m chAn Ehi tro- lai the phcsphat pyridcxa'l " '*■: ^ ^ •H6t each ttiu- q U itt, cc thS nVu 1ft 

R- Ol~-< Cc'CW < 

1 . : 

mm* 
Phcsp'hcpyridcxal 


CIJ - COOi R - CO ~ COOE Trong cc- fchft, cc A' £- P^.o ^p^cpyridoxamin ^•' A R' - CO - COOH < phti-n frj-Yg Chuvfin A^iii otfr vKn —1 t-a- 

, . . - ----- t'U- 1 $ eu s-.tu rrfly: 

; ; c: : glUEjfcilc -v- Ac It 

^..^--ceucgiut:a.T>ie> pyruvic. - AC3,t glutamic «icip oxaloacetic 1 aj'Ti gluLaric ■-- Aclt tisnur 


Ac-it 06- cetc- i E£Ayjm?£M-ti„ va HFm&m-^ con r>hat tri6 

fein etc v^i iihiOu Aclt ar-ii] t-'K-vc sva "ly^HO ••-- 
CAMMARATA xac nhAji „ Thee oaun Hife'ciiu^-'^ 
ngcai cac Aclt nriiin uhu : Acit pluCuHic, Ala thi con cac Aclt aau dAv ctini :o th<5 mji u-ng cnuyon 

Iuctc COIEir va 
cac gia nay thi 

it ..a spurt Ic » '.n, Leuc t-ftt iihiiSn vti-i toe dS chfe ton : Yal 
sin, Phenylalaiain, Methi-niiA, ErvTxtnnivin 

(X - r'ia;; uiig cnuyci: Ifel'Jtii :• amino -bu-cyric-Hloal nay tign hauh 

1 r 

(loai ntiy tien hajih vc?i t6c iiin, Cyateii;. A) Glycocol,- Ornithic rn £ ^V^ ----« 

' ' ' u ^ - icqu - uyrosiii, ■03.-oyarGXj-r 1 he;;yIalctrii!'! r§ chAm hc-n) 5 Serin, Hir;tidi n , Ly- Slllll SOA c- Chuygn hca Protid. Lap Tsm-thu. dGB/ - 15 - 

sin, Citrullin, Acit oc- amino - iscbutyric (loui nay ti'en - 
hanh vol t6c d6 rAt ehfta) 3 

Nhung, hlQn nay, chi co 2 "pha'n'img nC-u- l8n &Stu ti6n 
la cc nh±6u gia tri vd*' matjifeg? ilung vao lam sangoTrcng mot 
s6 1301th v£f gun, tim, nguc-i ta hay 'dinh luc-ng/2' loai men: 

-:- Glutamic oxalo -citric transaminase (gci tcYb la GOT. 
hay cc tai lieu con gci'la- SGOT. 3'la serum, ng la 
la huye*t thana), -' ..--" - 

•* Glutamic pyruvic transaminase .(gci tax la : GPT' V hay ■ 
con gci la SGPTU , ; .. . ■ . ■ . .. 

V£* y nghita Ian: Evil's c'ua-^ Ipai men nay, chung >a so 
tro lai trcng chuo-ng "Ch&Y doan chu-C phAji' 1 . Heat -tlnh cua 
jgen cbuySn Am in a" tung.cc- -quart cung "khac nhau» Vi du: he ax-" 
,d5ng cia no nianh nhdt c ca'e co van, "tan: cc-, naov gan. ; than>, ""' 
rn : ftr; mac ruSt, tinh hoan- - • 

phaYi ir-ng chuytTn Ar.iin la 1 ch'ifiu, vi vfty, c6 the* sir 
dung no khBng nhilng d6i vc'i qua trinhthcai* bi.cn Acit asiin, 
iri con d£i vci'ca' qua triuh.tieri bieYi (tgng hop) Acit amin 
vS-a ■ ' lihutng qua trinh tdng :: hcp' chi -dang d6i voi nhung # 
Acit wain ma nhuVtg Acit cetcnic tta&ng ung cua chung do co 
trong co. tho\; r ; 

■ViW:' Acit glutamic, acit aspartic, Alan in c 6 Acit 
-cetonic'tue-ng irng la : Acit • • .- cetc-glutaric, Aeit.oxalc- : 
acetic* ^cit pyruvic . Ilhung Acit - cetcnic.. nay -1^- v nhung /: - .. 
san plAa phi biSi cua 'qua trinh chhyiSn hca y%:- ; khJ.vVa aiWu 
cua Glucid (hay nci chung la cua veng Krobs) . 

llhxx v,Vi «»a Acit anin cpil lai duc-c co th^teug^hoix^ 
nhx th% i&sfk: s '-' Co tU8 chia ra lam 2 loai: - - -\ n:<. - ■/ . ^ 

- I loai tbu-'nhttt'chi'dLtc-c t6ug" hc-p :bang phaiv u-ng 
chuyan'Amin-hay^ASTho^ ba?ig" each kh^axy c^c Ac if ctftoiuc 
ticnpinig, *Hfe£, c£;mct di6u trd ngai la cac. Acit c exonic 
tuc-ng img do lai Kuong Cc^ui^iig ^ * > ,.* ". .i. 

c^a Leucine ihu; vay,, c6 fhfl phai dito-c cung cap nhuiig *cit, 

amin do oiuig thu-c «4'« . . ; "• . 

hung vao Icai'nuuug au.u> .t...-.i ^ ~>..-& ITgLwJ'C- ' ua thiw dutro- tay"S .ttSSrtB Afltt mSiXWhe thw th « ^="- _ 

t !,-»! tlV- b.ai ^ "hfiP.E thS tang top w«ie. <s*sb °"w &1 

■*. i loai unit '■'»- "-^ *- - , --.-t- - j. « . ., ... -t,,^.n ri^i 

^ hoac bang cHIiTnghich cua pton line Kbit to duoc. D.I 

^i loai nay,' co o trucng hop I , ; ■ ; , ■ ■ , 

' ^Ivsfe ec i la' "nhimg, phan itng oxen hqA". 

i WjCi-fiu cc thd l:h£ng t£ng fe P du^c, ^thi phtii cung- 
•* ^r/ 1 '^,. ■'I.l.ithfc Ki> va'l-iet chung vac lo^i_ 

■ cap uhoc.auo-ng ^^ .•• rS , { \ r: vs i,„:, Threonin)^ 
...'kb£ng thS thigu duo-c" Cvi ou f Ly .,-.-.; JhQjl „ - Chuyon feda Prptl a, ricm -thiu DCB/ - 16 - hu-c ]\^hxiim. } nguoi ta ifn di?a ra bang thong ku sau daj: 

Acit amin 
thav the duo-c I Ac it amin 
khoiig thay the ditoc '-Ivcccc l a .ai Hi iy stein (cyst in) 

- Acit glutamic,, 

- Ac it aspartic « 

- Tyre sin* V • 

- Prolin. '•■' 

- Oxy-prclin. 

- Serin. ' - Valin. 

- Loucin. 

- Iscloucin. ••'" 

- Threonin. 

- Methionine 

- phenylalanin. 
" ,'| '"- ^Tryptophan. 

I - Lysin. 
I '. - "^"istidin. 

(I ';■■*. I 
I 
1 I ^ Vu tr-i thifi'u vu act so Acit asiiin c.|ta nguo-i Lncc-ng thanh 
tr-rip o> eaa (ti'nh^tivuih gam) dS ffiit duc-c cAn hang Azf.t (thee tai- i'JUU . „ , " . r>/-\ -ys • . ; a K It 
;l.l C U . . - ! X--- yO' J 

L - Trypc^V- a 

£j „ p It fir i y;, ;>;1; iXr'l 

L- Lysin 
L - Threonin 
L - Met h ion iri 
L- Louciii 0,15- 0,25 

0,80 1 7 .1Q 

0,^0 - 0,80 

0,30 - o,5o 

0,80- 1,10 

0,50- 1,10 L--lsoleucin 
L - Val.xn 
Kv/'t cua J.oa: 3,65- 0,70 
0, L i-0 - C,80 ; i'lheng xac d.inh duoc 2,55 ph/vri .<L 3,50 1- Tac disk ho-p Lhanh. Azc't "ccan to lm 3 cc thS t;ic clung ltfi mjt Acit -citenic 4'« tac thanh A- 
cit ••^.Ji A hoHc tW gi« %&\Z l **P Pyrimidin. ...ngoai ra, no cc th6 " 

k*t ho-p v^i'Acit glutamic d tuc thanh glut rain; Glut: m in la mSt 
tin '"hang do- met thS van chuyon Ammoniac rat thuftn Ic-x.Trong 
Voo cc'^tvt cS tu &I-lO>g Glutamir Trong ca thtS, co^l chu trii£ 

tg ch4c. (cc;, nac, vv„.. K ^ii glutamic lietftfp 
aua trinh^ii Amin tao thanh) a 6 thanh Glutamin * Gluuamin c- r.v: 

voi Ammo iliac ^ 

''■■■' nu v'V"i chavf;'''- r-iutaraxn den gan va than 

"-■auy phr.n tre . .1 £5 cho_Acit glutamic 

Cong hop va ...y _plv<n ^iy .ra choc cue pha'n tmg sou day 

Acit glut-..: o d--"ty, Glut am in duc-c ^ 
va AmmcniaCo 13*1 aua'trmh ; rpp v- ADP ■-.- Glut amin ■*■ ?0t> 

Men tong hcp' ; Glut amino 
( Glut amii io -Syi it h eta so ) rt~l s - co - ca, - ci ( PhoSphrtt ) igi'j - ^u ~ wiip v^iirj - Oil • 

1— , 

«^n ifc .ay do mon Glutaminaso (eg troug nhiGu 3 c^) ? uac- 
Pl>.m une -y ^ ; ,_ rui , c£ th6 & ^ n ra nhu o;au (tnco Zan- 
tac. Phan utig ph'tn gx-^- :^cn±-*s -^ 

ung chuySn %ln) . T-^SO- ~ iiM-ISLL» A Chu Mn...h&^ Protld . lop Ham-thu. DCB/ -17- 

L- Glutamic * Acit - cctoni c^ — ■ — »• Ac it <^~ cetc-glutamic * 
% -t- Acit ©c - amine 

Tiep do, Acit ex. -- ceto-glutaramic bi phan chia than.h - l cit 
-cetcglutaric vh ITH-, (do men cc w - amidaso rac tac) D 

Chu trinh Acit glutamic cc ih.6 torn taf thec so- dO* sau 

day : o Glut ami! i 
Syut-het,;Hs(j O ATP) ->- Acit glutamic <- ^ ^.Glutanln ■!« 
V f Gar, ! Glut am ill 
MGil £a rluta Llj'iaCG /.IS* 

A,Clu 

f'lutamic \ Tpuoag oi than tlc|.u q.uan cc th(J tru-c tiea: Ton ammonium d§ 
truhg $ca Acit'trong nuc-c fiSu 3 do do ch&Aig lal sir jrhlSid' ate A- 
cit va/tiet ki6m duc-c cac IcnCa'*"'" , Ei 5 i|#°c:iii;' c i lc q lc "tnr 
kium cua mau ciing n'ut sit cam tac cua >:uo-ng t ' Trung binh h6 luviii 
Ammoniac do than bai tier, chiem 60 % luo-ng HE? do Glut am in bi 
thny p-^b:^ \h)% cdn laj A ■■'-■ ~:- : . phan u-ng do thucmg bi ticai a-utfji 

kbtr miln tu' Acir. u^iji- .1, .cag nH ? bai xnrtt t^'kt^ 'C'b.i%'i?K^5--^. ' 

Aft^£ ■ 1 -^ -^ A^sot ijia'c x^a'u Tiry ifhnc ,f*-h4K - .--?0 "an hay-tinh tranr 
bftnh If ma Itcc-iig do cd t 5 ttiay dc'iv' Vai'chg do an nhioi' thit 
Juo-ng Ammoniac ba-i tiei. ra la; Qg&o — lg8o cho mdl ugay; nOifan 
jjhiou imi s luo-ng do la OyjjO ~Oyl*o cho I ngay . Ly do la c6 I so 

Prc'tid thoAi'l3ieVi : cho cac Acit , nhirs SOhTT^ (tSfun-ng he 
(truo-ng hop PhcspHo-cpeJitiw, i5 ■tin), po a a '_ o 
t T-JTi I , ; vj.l nucleic, v 
trung hoa cac Acit nay dS tac than 
"-um. B irong ur L rc-ng hop nhin ft n cFfvw^ C 

llUu- trcng tr::d-np ,) vCc thd £01 Glu; ^o-p 02 ;p8]Th dai dtic-i t^v ettc 

^hoa-c kbdi hcan tcan duoc (thigu Glucid) 
c- dang Aoit -cu cunp 
j 6ne the' nhy>It "top v^ASSi; vfti H&4° i ^S C .»"?1«rS«= "=" 


hcai cac Prctid cua tg chu-c j vi v% 9 cu 2 ig lam-ta,^ •ffiimojuumo Ur-'ilg cuorig nuy 


SliilLHClv .-. ChuySn hprt Prctid. Lop Ham-thu* DCB/ --18 - 

Tr& lai, trong rau co nhiou mu£i Aeit him co-. Khuiig siu6i Aelt 
,w W ph5 htiy trong co- thS, dS tao thanh c*c mu6i Bicarbonat. Ml vAy, 
It^ng'mu6l Amnonluls bai xuAt so it ten, 

'° ^ c — —--— r7 -7_ ^ j . bi « ^ toi 90?? cua t6ng , lue-ng . 
Luang Azat bai "Cieb o- l1.8> v ^fc g •- \ */ t ^- - -, „ g ur fc 
r. « •»„ ^K,i rhi rat ran cua mere con vfU a aou ui^y. *e - LL /-;--^ 

Zi Ste trta »y * nhiftu th£ pgfalta kfafe life «mg *e bu* *m la 

iKji afci aa4t ra ur-6. 

va nhiC-u tac 

rf.it khaTchua thing nh&t quan nier:. do* 
Thco KREBS va "MiaM^i-M t -}- u (1) L - Ornithin *r KK3 -*• COo 
(o) L- Arginin * NH3 

(3): L - Arginin -5- S^O „. 5- L - Citrullin * Hq 

_-> L- Arginin ■* HoO J\£ginase ^ l - pruithiu ;* Urt-* DCS do hiou, co Iho woo so uu >!>- Citrullin 
an -5 o L- Arginin Ornithin Ho Phfin Stag (1) va (2) s*ty ra trong di6u kidn ai khi va can dung 
n*ng lucmg* Phan utig (3) do tiien -ArginasG xuc titc (men nay) co nhiGu 
trong gan) 

Cac c6ng trinh nghiSn c-Ctu can nay da xac mitth thftm m5t 36 giai 

doan trung gian, • . 

a) Giai dpan chuyQn tic Qrrdtlrln .■--—>• Citrullin ,, ' 

Can phal co su tham gia ciia ATP (ngufin cung c^p nttjig licgng.) 9 
Ion Mg-** va I licit acyl L- glutamic (hinh nhu- la Acit acetyl L- 
glutamic . (hinh nhir la Acit acetyl L -glutamic) . Qua trinh nay 
tien hanh qutt o giai doan nhd r SG (*) C0o-s-NIb+ ATP o A-C etyi v glu t; tma t K Q H - GO 0, PO3II9+ ADP Carbamyl-pho spha L . SIHH IIP /• .-■ Chuyo'n ho a protid. Lap tia'in-thu.. DCB/ - 19 
IfeN-COc^OoPO^rL-rf-I-GIio-CHQ-CHQ-CH- COOH 


. L -■ Ornithin o 

HqN- C - ITTj.. . ■ H-:-Ci^- ' 'C'Ho - C'H - COOH 
ft - _ - _ J 

- •■// hOo 

o '^- Ornithin} Carbamyl Trans- 
' f erase , * POL Ha v~= L, Citrullin / ^5 Giai do; ui chuyo n ti> Ci trull i n qu a Argi; i in * 

Co ? giai do-tin jiho" i 

<- Eest ho-p giu-a Ci trullin va Acit aspartic (voi :-ajr thani - 
gia cua ATP va ion Mg" r '"?) d6 ^tao thunh Acit argino-succinic „ 

'"4: Acit arginin va Acit fumaric-. . Sp ' COOH 

C - OH •*■ HoN- CH ATP AMP ■- HP 

I 

iui j H : ( c!h ) _> - cooi y— . 

Citrullin COOH -*— 

V^ K . _ i .' v 

a spar tic C CH COOH .t 
CHo r ch, ; t. cooh 

H - COOH Acit 
*gino - succinic C - IHo 

! . 
I:! H ■ ICHo)- IH - COOH M H Arginin COOH 

f H 
fC COOH limar 1 c pitt: vfty., trcng ~i giai doan tr6n, can c6 su- than; gia «, ' 

: h tao thanh ur6 Vi v-Ay, -rat co tbd co ou ket hap giu'a chu t va chu tjT.no citric (de cun,g 
sau d'iy t ATP ATP<- 
P ho so hat 

^ Ci trailing ^-A T p 
-O Li?C i'MLl 1C : SO' dO 1 1; - c e~co 
glutaric „ A'DP "¥ / ^Ornithin 
Arginin en 
phcsphat 

Llsie-' glutamic Ac ii L luniaric ^— Vong citric h_HGA .- Cl}uygnj2oa_protid. Lop Ham-thu. : RC3/ -20- .Co afix dieu 'dang chu y la glal doan t^ Omithin ^ Citrus 

.Un }i«yra . o- G*ong gun; con giai dean tie OitruTHn 5> ATginin 

x-y ra Lroi'g gan va than; do do phArf Cltrullin khSnr bign h tt tWF 
gan so vo thAn va chuyffn tharih Arginin.. X/_sgJ:^ : 'C-ggA_nr va t co cAc- pqij 

n1r V 5fi-fc d J' C ^ P h 5*^vAt co cdc-bon (cf dAy la A cft ^c'e'to- 
nxc;, co ■to?p co may con aircmg di sau day j 

1/ T5:ig hop trtf lai thanh •>; t amm (bang phnin uY,g trao dob 
teln hoacandn hoa true tiep) . Ehong phAi. tat c£ cac Acit ex- cetc- 
nic dAu c6 kha nang nay c 

' 0/ Bi o:-:y hoa qua chu trinh Frobs dS tao thanh CQo va % o - 
3/ Tao thanh Glycogen:. Thac n'ghiarri thay rang „0u "nfit con vAc 
da bi.nidu^Ltong thuc jighi&n thi bo thuong xliyfen dai ra glucose vl 
no-kh&ng coil kha nang chuydn hoa Giueid nu-a c 

Neu nuSi vAt d6cli.bang mot' s6 acit. amm iua ebon J khbng cho 
an Glucid nun, con ch5 vdn tigp tuc dai ra Glucose, -id *-u my cKhg 
minh kha nang ti6u boa thahh Glucid cua m fit ::6 Acit aair i-Lljfrig tv 
cit nja±n sinh Glucid la ; Glycocol, Alanin , Valin , S.'- !; . Threoni^ 
Cysteln, Acit aspartie, Acit glutamic, proli'ft-, Histidi;.- ' On d thin' 

;\rgi] ;i'i") .. .- . , ' ! '•■-■- 5 

Trong so cac acit. do, chi mo-i..bigt co ebi chuygn thanh Glu - ci 3u;i nhtsic ri;c sau day ; Alanxn, Acit nspOrtie", AciL glutamic 
ma co Acit (^. tectonic tuo-ng ung la ; iCit pyruvic, Acit o-.alo •■■•acetic, 
acit oc- ccto-glutaric (chung i,a da biet nhung acit oc- cetonic nay 
la nhuug san phAm trung gian cua qua trinh c.huyfin hoa Glucid „ 


VT/_^S3]^_Jiril_RlfeG__B^T_ OTA J10T_J0_ A^IT^J^N .. 

CH - COGH 1- Alanin % o Thuoc vao loai Acit i\min : c ■ 
h.oa th.ajjh Glucose °(vi Acit (^ - c u i> r - s5 bhay Org ciao-c" co thG chuytfi 

^ tuorig ung cua no la Acit py- 
ruvic : m6u s ■ phAm cua chuyi/i h' Vt Glucid, Q- aapartic 5 uxi - GOOH r_o PsPTJD'C 1 ''i T ^° tl^D.hglxic« rdt d&' dang fthSng qua acic oxalo-ncetic ) 10 -the duo-c tone h A -•, -•;» ^ J ^' iU auu ' u W}S ^V zix Acit oxalo-cetic Kb L r Curbosyl 
s« ciio /^- AOxuujij chuyd boa trung gian cua no c'' t'hg ton t-lt 
nhif sau ; - ■ -,__.„ ; " _1 " / i 

CH. COOK ' 
COOH < *. I p . Khij Carl3o^y3. 

Kha Amiri CH ~ COGH ._s> Alanii; a 

Acit iuniitric. Acit: 

oxalo - acetis . &r Acit 
a spar tic Purin Acit argirio -succinic H&oserin 
(chu trinh tar u-re) Threordn'. — ^ Acit Garba/Hiy! — 
ascartic :; p-y-- 
•^, rind din ; . SIEH KQJ '.- ChuyGn hoa Prctid* Ion Kani-thu. -DCB/ - .<!.- 3- Acit glutamic : HOOC - CH q - CH ? - CH - COOH 

Dong mot vai tro rat quan trcng trcng nba'n icn'g chuydn 
Aisifi* tbam gia pban u-ng kteie Aniiii. He con cc tbg cfouySn b " ! 
thanb Ornitbin, Prclin, Hlstidiiio Amid cua no la Glutamin, 
r&t pbg bien trcng thI6n nbxOn, trcng cue to" cbi'c deng vat <, 
trong mau : »2 ! CO - CH- - CH,- CH - COOH 
Gluta_min ( /■- amid cua Acid glutamic ). 

. .lie cc the khu~ &£,q Acit phenylaeetic bang each tac 
tbanh Phenylacetyl glutamic . 
CHq — CO — IIHo l 

CH — HH — CO — CHq- 
COOn sf X lie ccn tham gia cA'u tac GlutatM.cn « Ehii GarboxyZ „cit 
glutamic se cfuc-c Acit amino -butyric £phan i'ng r&t beat doug 
trong to chu-c nao, nguci ta da bat daai nghi&n cuu yjigbia h&nh 
ly cua phrin img nay d6i vci bent dfing ciiet tebao than kinb) «, 

Co tbfi nci rung Acit glutamic va nhimg oJXh xuat cua no cc 
m6t vai tro nbdt dinb 6 had bit cap qua trinh chuyun boa trung 
giciji cua Azct 

Cc tVuS tern tat tbeo stf do aim day : ■ 

^^ — ^ornithm 
Ornitbin ^^^ 

t v* ^tTi,«m ,- : ' * Prolan Gluccsamm 

, 1 ,. n <f- r,omi-alaebya <- 
- Acetyl- '- .-. k , .-; 

ornitbin cnu ^ex^ glutamic %' 
- semi - aldehyd 
eda Acit acetylglutami 

Acit 

acetyl- 

glutamic, 

HLstidin 

Glutathione^ / *S lu 
acit folic telt ^' ftBdao . 

butyric -. 
Semi -aldehyd lenyl 

acetyl 
glut ami 21 

G.MoP, 

y'- Amid cua 
acit oc- cetc 

glutaric „ •- ammo — adi'pic „ Lysm cua Acit succinic a 

gfr a 6 *'-v£ chuffin b oa trraig- gltm 
cda AcJ^glaitaj^ixLbZLJil^ **"" Glycpcpl va- Serin.. 
H N - CHq— COOH -9 CHoOH - CH - COOH tip thu. DC3/ - oo ~. SIHH HoA „- Chirvon hca Protid. Lap Bam-th 

Glycopolla ni6t acit am in khongcAn thigt, sinh Glucid. Chiu 
t'ac'dung ciia men Glyeocol - dehydrogenase d(5 tap thanh Ammoniac va 
Acit'glycxylic, va-sau. do thanh Acit formic . Mat khac, Glycoccl <sc 

kha n-ang chuy5n_Amin s pj * £• Cmo- COOH ■«■ 3/2 Op >JH3'/ CH - CHGH •*• 'zLlJL* HCOOH-^COq 

"itT^ j| <" 2) Of) | -s- 1/2 Oo 

f 

CCo ^ HoG phan ung (1) co the" thuafi nghich. 
Glyeocol con 3uo-c tao than'? tyr Serin. » K 

CH OB- OK- COOK J^LS. OHO- OH ■ qScH J^ HOOCH- OH - £DH l! H no. ' J ^ T~T" _ • it--0, . - N . / 

. .sir chuyou tic Serin — - urJ 
tifcp, cti-au^ Cholin,- Betain- i^^-^ Serial ^ ^ichr 

-i-O ... —r, \rva --__ (2W — ^CJ:iO ( Jj>ftan uiig Glycol , T _ \CHCfOa "TPjTTiD.G GlyeoColle Serin. i*HiO Serin hay nguoc lai a&3**^===f Glycerol 

/ , Vl fL m L^ u 9 :M tilU A C „lv^ A C nt folic va l»i PhospW pyrico- 
xiic tac !X3-i mot yeu uo cnucc :)»& .^~o 

xal. . 

S^rnn in m6t acit win kheng can thiet, sinh Glucid co the' tong 

bc-p tO- Acit nhcsp.o-3-Elycenc: Gluce > Acit P .c spho - 3 - gly- 

c&ic ^yj^ Acit phospho - 3 - hydrcpyruvic J^^IjB^ P*ospho 

- serin ? ^Serin -:.■■ POk Eg . 

Co th6 torn tat sic chuyon ho4 trung gian cria Glyeocol va Serin, 
thoo so- 36*' ::»au day j . r _^____ Tr __-, • _— - SbnetfyA-p 

. . - &&£§*&, 
*$r, 


A. 

i /&e-&tvt4t/ (Zl&it asn^'fiO - JjWu£i>n£<2/ ■uV 


I K ■ ^MMjI .- ChujgH^ciLPrctid. L5 p Bam t i m ; ? 
5- Three" -1 '" • rrr n — /->-- n— ' - ?3 - o ■ hreonin in m*. Glue id c Acit main %h6ng thd thi* -eu cTuo-c", oinh Threcnin c£ thfl tf thodi M®, thanh Glycocol va .cdtaa 
oh.1i: >&y sau : 4 „ :y hc;1 tlAll „ Acit ■ ■ CHj - CK CH 4- CH - COOH • CC1C Q n.< GH "J COOH '^" Methicniji L 001 


■C% - . CHo.-r OH - COOH ;.;:',./" *La pgt 1 

in va Gystin. : II H Q ii acit ;iT«i» go thff thay thg pbafi njiig chu-a xac dinh ; ia o i.U" 
J' aii/c-c cb^tc ; cha no cg gmb Glycid hav'i-be^p'? a/ «- rivt -s-^a a- - 

...••. , - - - • "• "* ■■"••£-••„ i«v- t-v k!.X-' Ci;U/G!l firm n r 7< ■• 

7 T.\ , [ Lu Methyl aS chunh ' ncaiocyoteln va chdt 

CT-y teen ul^nh Acit homocysteine 

/ Mechionin la nictM lgu en cung cftp cao nlfe Methyl f 
Chung l-hma gin vao vi6c difiu deng Lipid q&* ; - '|ttn ( v | ?.fj 
clndnin go than da t5ng ho-G Cholin n& C^hn-Vaa th""I fj i •v ■ lie.'- p n'oi can Leclth: t dang va;i chuyen cua Lipid. Neu c-o thd thieu Methionin thi Liai a «je- tich ' : i$v nhff^ 

B«Wi. BEST era cbung minh ran* : t*& ni. b,^K i,^,! "xi Lv? 

tn co tt\V'tX --v^ Un hay ;? l * 1± "" thi c i « «nh duWtiah . 
I/'\ n \ ^-/V^ "euoa 3&» gci Methionine cholin T£?Hbt 

gu uf "diou Lipid" (factcur lipctrcae) „ C til r-n 

tl 

y •?tfr Hhori Methyl con cc thg duc-c Liia^, nguon gee tv; Serin' ^- Glycocoi 
giu-a Methicnin, Choi. In: 'Ffciteia't! 
thanh so--d6"o;m da./ • 3 tharjh tu,Aci rv -- y c i ci 

■yccc,, ; l , 'i tbj G 
ft i '5 c: Cljo CHo CH-CHo-h -- CH 3- 


\- \ G 
r 


j 


i 


' ",i COOH G'i -oe'uitxn 


CH 3 
CH 3 u ^. . ■.— «•— / ' J^ CHgOH-c 


Hq- Nho "?>" 


^WC^L SlHHJ^i .- Ci^ J 5 lU2 oa_Protid. £ft P Eam-thu. DCB/ - c^ _ 7- Cystei n — Cy stln. 
hS — C'H/g — CU — GOQH 
CH-- Gh^-s-s-ctt^-gh-cooh hao Cyst eij) luu >ystin • ~T~^ -i^or ; L~ amino -acit dehydrogenase ^7 ilg 4 thftL> 

M * , M0!! 9^teii) -deculfhydraso co trong gan' :a'c tac &{»> to 
khic anun cua Cy^tpi thee cc- chg M a a y : ' C 

HS-CKo-CJH-CoOH — ±^->ch 9 » C-CGCH ^t^^\ _ - H g 

f 2 aesulihyciraso fjK i'lti "Mm-. CH3 ~ Cc -■ G 00H 
' .Ac it pyruvic Cystein c6 the* bi-fjh th^nh t-h-.t>;>, '««„> ' , 

/a kbi Carboxyl s . 1 ' ^V^W-i : ^£; each oxy boa nh6n: - Sfl CII — Kg. 

l 2 

CCCH S^s Si -H 
CXStein Acit'cyat^STaulfaaiic «-•■■ 

CtoH 

Acit 
suifinyl pyruvic ]-■ cc 
'U5 

CHq — IIHq 
Hypo- taurin - C to CHq - SC3H 

CHo — NKo Taurin Taurin c ; the" tit do t^onp c -'~ r^ )>h.^ «• «J 
tx-ong m,;,L, no kgo bop vd-i toit cb-i> ta -.- -10 » \ !\ , t^-uj 
l ic ^at, ■ - 1 " C - L pll v*ic de tac thanh "cit taurocho- 

tiXj sulfiit bcac oats salfuric, ^ d £ nhir vay lh do olvin J,, P c, iu CH 2 - S0 2 H 

Co 
I 

CCl H Acit pyruvic ^- SL-. i Acit SCl sulfinyi pyruvic. 

Cysteln khi? Carlxjxyl so duc-c Morcaptc - ethylansin fHoTf — n T?o 
--•iq- Sh) 3 chat nay than: gin c'tu tao Coonzyni A. 8INH HCfl nftr ^f^Jyf ^ f* ^Mj P*^ f ce Mn cua Giututhic»: ■'H 5 C CEo 

i ! " 

x_ IJH i . EG'HG CHr H #\ / CH-CCOH 
Prolin 

, u , ., .^ll"n-^ Hydrcxy-prolin 11 jiHtdig Acit arin -nnh GTr-d-W' 
■bo-tW Wft toe". Ohdn, khcng true ti % M , kh5 to l^b^lv 

Acil glutamic 1 /~-~— -~~ p^cli'i ^—-™^ Crnithin ■ ••' :V 

Prclin co: thi oien tbSilg tbanb Hydroxy-prpiin.; ' : .. -.''; 9- Valin ; CH v— 
j 

CH-,-- 
o CH - CH - CCC-H XiiiQ Glucici'n ThyCe loai Acit unan kftBng tbl the eu duc-c, vu glj 
"hu' chuyun Ajriiji duo'Ci ' '■.- . ■-.. 

Qua trinh ciiili li lucid rsbir sail ; Valin . „,______^,. Acii o<:~: 

aobutyryl •- Ooonzym A .— — -> /3 - ■ tiyr c etc -isovaleric Co ASH drcxy- isobutyryl Coonzym A 
Glycogcin , "*■ Propionyl -. Coenzynt /t**~ Ic- " Lotto in v a Iso-loucin ClI^ CHrr' ; C.H — CH, CuCH CH30'- CH^ v — 

Lcsucln ., CH-s 

o ■CH'-CH- Cf;ui 
/ 

Iso ■•• loud Ho "io Ca" 2 cldu la nhung Acit.mnin "khg'ng' thfi thieu due 
chA^ c~etonic s Chung bi chuvfin Amin del dang* '. -:- 

Cc- che tac thanh om&t c atonic nhte sau 5'. 

, - . „ , , ■ *'Cn /sow - ~ 

— — .tj^- .'CJ c C*Ci~ c ©to ■" ^ noCti'or'C'3 c yy *^>' 

. . - Cq a '"" 
■- uyaroxy - 1. sovaleryl ssa sir: 


•Loucin 

Co A * CCb — ^W" "bydrc; /3- r.iethyl glutaryl -Coo 

_ . ' O _ riTT pbftl! tit /LC"i (a.t,pO'^_ lao-loucin _JgP A S1~> Acetyl Co At Prouloiiyl .CoenzW- a; 

j . 1 ■'-- w :■ ""vlH -L*L "^ c • o rAci t tic etylac etic 


- -;0 - 11- /iTRilli T-.T S2 n iin i^_£rnit hin B 
~ m -- cih-c%ch 2 ~ CH - CCOH 
h kr 


un Argii ii2i, rnithin. ^mmn khong_ p bai i& m at ; \cit anin thin yeu, vMmg c6 thS 
kn6ng tSjig.hc-p du d'S Qiiijg cap ch G thol ky dang D hat trieV,. itf c' 
the Giiih Giucid. ChuySn Amin nunh. Arginin fcf mon a^uaie tbiiv 
phan thanh Crnithin va UrO (chu'kyUrG). Ut tep vSi^lTCcccl, no 
co fcfcfi tao thanh Glycocyamin dS tie- do cho Creatin. HN ~ C • 
/ CHo - CH ATginin, CHq ' OH -■• CCUH -s- 

- j Kq N — CH 9 — COOK Glycocol, ms%e^^ •> H q If - Cjlg— ,-GEp-; CH 2 - CH - CGGH -f» HH = C - HH- CH Q -- GouH -»Creatin r-iin { _ 
If Ho fjr!ilthi , *i G. ; :~ r cccyanin 12:- 


iUi 9 La met Acit acin "kheng thS thieu duo-c'' chu-n ?:ac dinh duo-c la 
no co siiih Glue id hay khc'ng* IThung, no cc thO tao thanh Acit glu- 
tamic, chung to rang co tztt r:.c± lion quan giu-a no'va Glueid. 

Pbaj. Lrt-g vhjj. ^in c ^ ft } < 
Ae£tl1 dl'CC. chi" -at chidu 'tlifii J v> fj U • i { 5, chuyGn 13- Phdnylalanin va Tyro aim 
h- %~ GH o - CH --CCCH -o N* 
- C] h— cook Tyro sin. Tyro sin Va Phcnylala 4 ;':1" J-G ' 1 Oi :-i ; vcib,an:in c clonic, Phenyl a- 
laicn youcclcf can thief, fihuhg lai cc thS thay thg bfrV tfv^Vn 
4i»c 5 urai iai, ,^ khdng thay thg duo-c Tyroain,, "* l ^ C ^ n 

Qua trinh chuySn h c a ciia Phenyialunijj thanh Tyro^nn nd tr d^ 
tl^ijih Acit acetylacetic nhir sau s CHo - CH - CtoH inc. \ ^ Phenyl ai anin Men Phenylalanin 
]27dro^dase J ' /, 

Cxy'hoa V\/ ^- CH Q - pa— COOH Tyrosine Sll-ifi. H i A" ...~ Ct x^ 
— * — : <«=42 — ./v .^-49- /Lcp tsLiEt-'thu* DC3/ -07- 

</N- CII5 - Ct -CLtH '^S — CH Q _ Ct - CtCH 

chuy#n 

hniin-' U J. 
^ J Aciu para - 
h ydr cxy-p hen yl-p yr-uvi c CCo. i| 

HO 
Acit hone gonti sic Cxy he a - J 
— 7^1 Ac It 
hydro quij p) 1 p yruvi c CH 
CH f\ 

■ i 

co ^y CjUa -«r bU )IIo — GCiH Acit mleylacetyl acetic thiiy fan. v^r- zJ^i La °;-' 
-,, * pt — Ci-i^ ■•-. CutH acit fumuric Acit ac etylac etac j tho thi'eu iron (nhu 
Giaidoaji chuy0n Acit P ara - y iro^yphenyl pyruvic tl*nb Act 
hyaroquinon-pyruvic eung can c5 ac- than gia cua Acit nMv&Q- r ' 
ainh td C) . • " > ' 

■Ph&ylai&iiu va Tyr- ,n con tac thanh cac Q a'c td T"oa3 &*- 
lnyin. ^..HELtcl-lDijih tiyovy, van c6 su^-y th 5 ' Melanin. IhiW ' 
tro : n6n bi'nh thucng mcinh . - ten t^cng nifit sc truojg pto;n Caig do so 

hen o*nh ly, u'hu; Mct'fltc-sarcosiG 

:v h "a X: x/ 


i? — CH -■■ COLH 
1 
GE- NS'' vx Pbenvlalanin Tyro sin HO I M V c H 2 - CH - COOH V^X -t-P S/ V ,F7ff z^z.- c?%{^-i'V>i 
£> ■& ^-tt&C^c^KCxzu-/,- *%*kf£*x£3 SINK H€ A' o- Cliuygji ho a Protid.. icrp Hatn-thiu DG3/ - q8 - 

PheYiylalanin va Tyro sin com thara gia cou ttig n6i ti'et" tub 
MoradreiiBli?}, Adrenalin, lodotyrosin? lodothyronin, Ifeyro.stJi «.♦'•• lV lilSIidl?'! IIG C - CHo — CH - CttH Di bh CH 

Ho khong M'6't vac lord siliti Glucid, hcackhcag liSt vac loai 
sinh Cetcn- 

Go- c he t heal bien Histidin &:\ ctucc xac dinh.s 

G u_ ht^ — CH - COCH HC— i ^C — . CH = CH — CpCH HC f 
£2- c 

a 6s> HO. — >- 


M"! °>"C1 CO-]'l OH --Clio CHo <-~ CO J !• !'JV\ - ■ S 

Ac it imidiiz.ol 
* »»3 "N^ A.oit urocanxc 
HCCC _-CE~ CH 9 - CH ? - CcOK IIJ% 
:n - T>T®ni.on± CH 
;it (x.-. fprminiino - L- glutaird '•)(', ;etra-hyoroiol: CH -- CHr - CHo'- QC4.H -t- Acit fo'rmir.ln •n yd; . ^y- ____ 

Acit L ••■■ glucanii.Co 
H cecir 

N it o 
e j Qtii ACit tetrtihydro folic. 

s Histamin (do men Histidin de~ 
stnmin hi cxy hod thee qua trirh carboxylase js 
"- Ml H (.«->«. eu»,ia«w^ /} ! oLe 6Wi ox ueW 


& 

s* H ^r^n c ~ c H ?■ ~ Co °h N V 

CH KH -^ HCft 
I 


K - <^s# ^^U^siMM^' ••CH-(e H oH) 2 _CH-CH 2 OH 
— O J (0j£&& Z-h ~&mJd{£M^_&^ 2 6£&/ ikiiiLiiLii ° - Chuyo ; : W a jsj^io Lc-p mni-thu. DCB/ - 09 - 
acetic eg the c6 trdng h^ Ssu ^ ^^syl - imida zo l - 
15- tryptophan pWSt p ^ aCit Ti^ Ca ' tlth ^fe trhang sinh Glucid, khfing 3 i»h 
chat; ce comic „ kh ,: *—■•- -•* -• 6 Qna trxnh thcai b ■aw ftain va chuySn Amin ehft - 1 -. e eii can den Ac it anthrnrp'H 
G - CHo - CH - CCOH f/\- Gu - CH 9 ic ires Alaiiin. 
GH- Col xy boa Tryptcphan'o 

CC ~ CH 2 CH — CUCH M J 
HH — C^ •UiO Formylc yi nr--- e:- n.i 1 

* HCCCH iiTO '-•vjiureni 


> 


Cynurenasc 
1 

1 
-^ 1 


f^">> 
1 ij 

i if 


•;■ ITH9 


*■ CH -> - QH - 
° f 


CC 


C ti Ac i t aj it hra> isi'ii c Alaniiu Mot phftji nac cua Acit anthranilic c£ thC bi oxy hoa fcha^': 
Cc o va Hq . . 

..„.: ! f t ,™e nh! ^ $ aitc-nr chuydn hoa ciia Tryptophan la bi; Ihanh 5- ' hydrcsy-tryptennr, hay la 
serotm, 
Clfo - CH ■- C I f : M \ %s Tryp top ban „ HO f CH- 
c - , IfH 5 — nyaroxy-~T;ryp i .uanan Acit 5- Hydroxy-i) idol -jxqq ti 

Serotonin la net c-aWanicc much va tang huygt a Do ' £ 
thuoVig, trcng ntefc ti<&, cc Acit 5~ hydrcxy-indcl -acetic e 

Duci tac dune cua cae vi triing <f ru£tj Tryptophan M-'ph 
huy rn thanh Indcl va box tietthoc nuoc tiSu du^i "dang ludnj 
sulfate mdoxyl -glyc arena t; vv„,„.- C^yvg!jJ^i_Pr^tid„ Lap Ham-thu. j>CB/ — 3o 

P) Cli^xfe? HcA PEc!TID..TAP Pro tela nhan Tn r»«t i<--i-; v>-n *- -f- -^ -•-.*«. 

lit-,.' u y i'f.'U it 1 a u lr;'<> V"i iv' !>-■ T — i-,J, - ■<% * a , '„ >• - 

jii. -j s „ -j ■ — - x L - - r — ij. cau Lac. oc l>i'l 'That r v.\ 

";. ° a ?: ,*." l lL "^ Anit "«cl^c (I fc.fc„t, T>hAAciiA Prctr'Id Itwb5 eg 

vfdFc^W • ' ne ,? lla} U tP v^ ^-S^ioc tg,ig hap Protcid^Rat nlnVu 

x -' • \ -»^J-e^ s c- w u.iu vMn.kncng tbieu Prcteld nbaix; 
Trong.'tbol glan jihy, _lusJnu;"Aclt lurfjc ma£c -tiGit Mn b-Tnh thuo-ni 
CAPit uric _lh saa.ph^ thcai blen cuei cung ciia Prcteld nbarolro/p 
qua fcr-xi'ih ftp prung , Cttng tcng hor> nOn Prcteld nhan (r? t*ou> tb'i-" 
tS trung kheng-cbu-ajvusc- p nrin5„ Lo a± ca h& Csaunon)., thoxgiAn 
di nguc-c puo-c u.t b o^vao c:2ng do do., kheng an gi ha;-;- thing ma van ma van 

" 1! 'CCir tao ra ,iw;o rut nhi6u Prcteld nh!\n trong bu6]fg trCoiF 

:.coo ■ ./. aesoxy-nbeso) .. .Aolt phcsDhcric c'o rft nW 5u W 
dure ,,-. oun E dp), chi nfiu X6n 1A oaf, thigt sir tanolC? "Cn- 1,4 4- T> , .- M .Mcr J:°' n ^ti'aiSk? * c ^-t d6ng vi pheng xa da giup ich 
a--o niauu'.-^oug sir- jicoGji cim ?ig r y. Dung nbung bc-p ch;1 
dixrc tac t'c:in 
no i 

Cite ket qn.il 


p ,- /-> :rong iur^-o i;i(5u dO nghj^n c^ (bang; each thoa 
=.he lch uat nhtr sau : 

#»* CTiC»<>M »« \ Q-cprban 2 wot fe 

8 \ """ \;—- -;i.~. 411 g *■ « I iC|4 


m4p 

PTT" 
IV c«,ct yvmyvv Avuxci ' ^•yea.^ J- 


SlTnl mri j- Ghiwffi ho« Li^ctid. Lc5 P tS^.'tlju-'; DCB/ - 31 - Ba-zo- purin c6 -thS ta c thunh tnrd tllb 4 In.^m-5 
p he splint* BIICHiWAH cc dcf Mghi 

Aait incsinic >Tiv,^i"i St chuci phan ung sau day s 

a- Amino -Imidnzcl- rl ootid ^ 

•5- p ho sr hat; Dp If" DPSFi^ W*" ^-sjss: o W © a 


-i « Mf 


|4 .•".;- 1L RiU'EitmiC. Xanthosin -• c ?~ nl -. b '° Lruanosin - 7 - phpsv/ita 

( GlUlViO sill - ( j*»» nbrt't ^ i iv»'+ i^ '■■-*' ;xj. "- 

set ixi-zp purin) t ■ua Guani?u Guanin Irs /•a jji'il) nc c(UO *> - — |* 

J noil j f} i-.-! ,.a ,„ / j Lhanh nhu- sau : 

CH- CHo - CtCH II «.. 


N h — b. — 5* v p 

t adenyl succinic j**? HKMS A* 


10 .1 ■p ">a "crong 
sau ? -'■Gl.i.jE Sir acii, a spar tic S^op- vai t> 

pyriinidln, Qu-t tr;in-h tgn a '- quail- 

•'XIP Pihlf EIOC C 
Clio 

I : 

OH ^•-"*v phosphat) 

'•? j ' C I : J '- - of ip.ii.-v *•-* 
■*9 

X ^ ■ - CG L- "aspar r.1-c IB I'xt Carbasi'v.1 - l ■ 
aspartlG^t aclt O £i ion erf. Acit 

L "■> dihydi'c Gfi.Cfl ore u ic G 

-<-' V " - ■ 

> I I 
^ s / CtCH 
Aclt orotic „ Coo 
Uracil SI XTH H uA c- Chuybn boa protid- Lo-p Hati-thu. DC3/~ - 3°-.- 

Ngoai ra s ba--zo- pyriniidiu ccn cc thS dure teng top "bang con 
duemg khuc, . \ ;. , •• 

Acit descxyuridylic £ HCH C *■ g S j F^'.^I-i i.c^ Acit thymidy lic 

c) Tcnp: Jio-p _Gsc_'o^c if, • 

_ ~ S ng ".ho: P D-'riboso tic csg bftc 6 ti$u hanh thee "con duo-ng ctaydi 
hr^cda'cac bbc"5 n trcng chuySn hoa Glue id -; hr, ij Giuccso ~6 -phosp hat _3iL.^I besphe 6- gluccuc-lacton ~~-* q n s co rihulooo 5- phosphoric ___-* iiiaior P he op ho - 6 - gluconic 
ribose - 5 - p be spheric a 

the! dix?c tSng top ti> Glyceraldehyd- 3 -phoo- 

AldolaoO 

3 „ v s\c ^ caldehyd ^_iiz~zz:^^zz-~zrj ■' 

'i - phosphat- •c Con dGGQ^yr 

■ 'a. t^»>cr nlvin imK Sail d'*y • 

Glycebraldehyc 1 

DeacJiyriix-so ALCR ; hR> buclece- U. ^ '—> cC-ng top thee 
jtaci eosicio-- "i'^cc r„tt*>&i'«s f WiW — -- "' 7 - . 
Wii A»c sou ^ (do men nucleoid phosphorylaoo rite rac) - 
i J " . ' ■ •;_ _ . ^ ,^. sj, Guano sin «■ PtosPhat,, \r i-jM _/-■-••• - •■• — ■■ 
- T'JUCl eotiC S Ribcse X - p i i,.. -i- '_ Tit- <rS n ■*- p Lie SD 'ia c 

Dhosphau ^e^rrs^"^ -•-"•■- - • - - - Co th'i duoc tSng top ^ 3!»U 


n*¥*« ,. n ■ - C 

V . H - If 

. 23 - P - c - P - OH 


Oil I 

I 77 \ • 

\ ■*• t yrc phosphut 5> - phosphor! So s yl -- I— Pyrophosphat, A. 'v H-* S 

- - - - - j! 

Ribcso 5 -phosphate 

o) Tgnj^top^Arrt^uclc^^ - C - CHoA^ 
; ''.dei'.or.O-n 
5 ; »■■ p bo sp h; tt„ i r'ca c'be bone boT3 Aci Sail khi dii teng bop duq-c Ilucleocia, 
nucleic va Acit aeso^'/rebonucleic nhtt s'^u " 

~ Acit ri tonne 1 ©i c i goi X la I bazc- ' i- adeni!> 7 boac Giian.in.j 

Oy^O.OJ-ii,. ; -0-j- JJ;-iUIJ-3 

— 1 J* - 

roan un,g bong ben Aoit ribonucleic cAji d^n RibcMueleee c 
Riboiiueleosid -■ 5- dipboopbat va au Co mat cua Ion Mp''' f "' r - ri£~ :.ac n a. — h -_» ( x _, R ... p ) ,, .,. r , ? Trong dor, R •— p •- P la ribonucleosld - 5 J ■• dipho-sphat, Phan - 
ung nay cAri co niOfi Pclynucl ootid- pbosoborylaso xuc tac 

+ Aert desoryriboriucleig ; E.RITEbRG va cfing- ou:_cua 6;ig d^- dua vac 
tba-c hghifss va cbCbig nisib eo nifit sc '-en tbam gia tdng top A.»B-*K-> (a'cit ~ 33- SIKH raj a.- ChuygnJhc£J_rotid. Lap Ham-thu. . D CB/ 
desoxy-rjho-imclecsici trl -phcsphat : dG.T.P., d 

V V r d ra 

2 - T he a I oi ei i ■> 

Trong phfin tifui hcvt -ta nci, Nuclectid va Hue lee si d duac hAr> 
thu. qua nifen mac ruSt 55 du-a vS" gnu va cac t^chi'c, ff ^'?Xy Vig 
kai cac Huclectid va HucZeooid ciia cc tbu, chain?: cc th& than pla tffng ho-p Proteid nh^.n., hcac cc thd thaai bien. Qua trinh thoai bie< 
nanh nh'tt, thuo-ng la 6 g'.uu Mgi ijucleotid chcai bier- d5 chc cac 
ba-zc- purin hoac pyrimidin, ribose, va acit phosphoric* Truc-c tiO.-: 
duel tac dung cua niori phosphatase ae trcng tC chu-c Ijucleotid bi r ■■'■■' 
lain ^ r.ianh : acit phosphoric va nucleoside Sau de, Ilucleesid: chi< 
tac dung' cua' nucleosidase d6 bien thanh ba.-yso- purin, pyrimidin va 
ribeso => a 3 o -. nn 5 
i 1 • . .11 ~ If 55 C -ITno 


! GH CH c ~c -c--c~t-g - e -p »c 

.' L .(. f '* i .a. M ^ at adenylic Phosphatase (kiohri va 
acid) "-C1 T'J -. O ■* c • c c — c 

i • j i I ilCf G!!0 S1J1 r% — ,■<-- fr,r, -■• 

C^Oii-a Pl)h.tl--. fuel S&n ~i' r? - j fo -> "S* Adejiosiiio li -• C — TJHo 

? J KG C 
# 8 >:i ^ a «tCH i — C — Hlf 
Mefii.'U CE 
I 

HOC - G 
I I C -- C Ribose Con Riboso bi cxy he;' thanh Cto va _jC ; , />r--i f, phosphoric cc £;£§ bal -pa 7 1 Lhoo nu6c tleu va ph^njioac tham E j ..-, tS^g hap cac 
'Ig&t Chfit ..'.fettu cr cua cac tr5 c*hf-re'"-' ''; a /-^M.Jil:Kiill^tuOu^j3ajK cac teizg purii), nh Lr : 

- AGenin, Gua/;!}-- chiirtac dung cua non Men.a.so va Guana se : 

ita.t.,-. Hypo3:anthin _1_I^J:L Xii'thm wi eii3.ii i mi 

o Guajiin - NHr*-e ;:!;,(; 
Guaiiaso. O l Xajitliin, SI HH RcA . - Chuyo'n he a P mad. ic-p HtiB-thu, DCB/ Xanthin ^-H2®- II = C 

f i Acit uric f HC ~* C 

I it Oa 1 - 3k. - c - m ■(Men Xanthine t* Oxydase 3 N-C ( dang ©nolle ) lor-. -Lai, c ngicc-i qua trxnb t.;o^i bi'en oazcr purin "Cuil cung bang 
Acit uric va bar xu-tt thee nuo-c ti§ : (i'< cf uhf\n Ian .cac leal aa, Acit uric tiep cue xuc tac boa moil uric n so (co o" troug gan 5 thAu,, iob } oso ) Ac it: uri i Hantaan .*. V Theai bien PyrimidiJ'i a saze (/yrini; 
Acit oxalic s din theai bien dG cho Ur6 va :-cg r- CO'.- GH - 

! 1 I 

CO CCH i urac.i 1 1 fert!x •Nfi lAiSkWU, T-JH -CC 

f S 

Ce , Ce -• 

f I 

HH CHCir 
ficit iac 

w*w£a -■• --L-* c-'-^-**^- I 

all- CC™ CuCH 

Acit 
oxalurxc Ura CeeH 

Acit 
oxalic Vol tthittig cang tiarih nghiCn cuu xnu via: 
iua trinh chuydn horf cua pyrlmidl.n a.h u sau s iguci ta thay rang Hi - CG 

i f 

§ * 

CC CH ■ 

L L 

iii'i "•■ if 
Uracil f - Cf 1 ae-n 

I J 

C%, CH-i 

j ■'- • j .;- 

~ CHo CHo Kit'iydro 

•-Uracil i ' 
r .1- CO -KK, areicio-pro'- 
nin) I 
CI : 2 v- pH-3 Clip CHo'_ Nile /S -■ Al iini'i 

( Acido - tte12.uo - 
eroaicnique) Mfit e&ch tSng ourtt ban, ce thQ vice: r.T' TTT-I - CC' a^- CG 

f f J ' 1 

fjC C - R - -v- CC CH- R ■ -saOC CCCH CH - R > CH- R-f-GO a h.-n 
""a CH a yrmii am Di- 'hvti.ro - neti a'nirii R-« a. a :/ CHJM Uracil.. 
Thymia R~ GJ riaa : 

- Altaiiiu 

Acit •? — ariiia 
ifjc butyric , S INH mj oA ,- Chuygn hm U-£££id. i£n Bha-tt U* DCB/ - 35 - ~ ^ (Cr 4ft *« Ghl -'»ci den Heroic bin), 

-" 'E^ZMLJl- 7 '? '^emcf.lz bin - tSnfr tor) clG tfur be /fei:,; ;:•' ; fsr^ " i snt <»>■ * era. d un £ :-r.:-l Lin (7 dunn 

Inch . *-- " u'JG 'O * it *"G p.hyrin duc-c ftf»> r h r J ^u .." ~ r ^~ J*s' 9 'T" t!i ' ^^ ^ucrng) , ccn , a i,, n rr - 
leal men c-' ch& Hv -Xt "yJt^l ^ yC ° C ^ *** «?*&* va I i 
Suecinyl- j .( c'eiik SctJ'nzysi A ( | 

} ( CEo 

J \ ~ 

( * 

Glyccccl } f H Q - KHg i'crpbo-bilijiogQr, , - Co a. si! 

bcsrtait-"" 
yndoral, a- 
I 

CH 

I 
C! C(L 

k Co I -o CH- TJ?i, Cl Chi Ac 3.x «. - firaincr- 
/ 5 " Getpadlrjic, CH* 

( 
i 
l 

Cc 

I 

CH, levulinic , *wiu*A»uc Ket uo-p vo-i 
Puck nnau #3 
^orpiiyyijj Ci c I 


c 

i 


■A 


1 
CH-/S 


Htj 


if 


X 


c 


J 


c 
CFo 
J COOH 51.NH HO'/v r - C h_u,y gn hod ; p rotid -c-p Huis-thu* DC3/ - 36 - 


.hung La bietrang cue h£ng cAu ciia rnmi. (trong do, n'eu 30 vrr'i 
rang luq-ng khdncua uc thi co cbua tu 9c-95^ Hemoglobin) , chung C.iii s6ng trung blah t$ ; llQ liji 1?C HebcglobOn.bi thc-ai bien ti\ur c ac te bac ciia hft/fhgug vcng 
mac n-6i infi (te. buc cua tuy xix-ng., te bao Kuffor oda' gan va nhAt la 
tebbao cua l*ch, vv„-c„)„ Hemoglobin bi pha buy qua ra'ty giai dean pau day ; - C'tu tac voiig cua Heme bi mc bang each oxy boa C , ~dfi cho 
Chclegloblm . 

•~ M'tt sat do cho Biiivordino - glcb±n 

~ Tach riCng Globin fr'6 giai phdng Bilivordin. ChAt nay bi khir dS cho. Bilirubin CCCH 'CH ,0 CIB CH OH 
CCOH 

1 ■ 

GHjs 

I : CHo CH ---o UH "' CH-, 
, 


.CH 
j 


] 
- y 


— CH h h K Bilirubin « ■v.. .Bilirubin di these mau du vG' gan c? trcng huy'et tucng', ne.phuc- 
.•■1-..-.--J ^6-Z' AlbtTrnHh =.■ (f Fan.-, nho- co" men m ycurens.^ -ti-itunf-pT^r^ glUT> -c.hc.nc. 
lion hd"D vci a' : ■" ; r ' v'^^'f-'' 1 ° - vB: : p;t thu-c te lAm oang. .jigicc-i ta-. phAn 

- Bilirubin true tiepu tire lo Bilirubin lifin top vc-i Acit. glycuro^' 
nic (sc? di goi la true tiep vi nc oha'n ung thang/voPL Acit diazpbeuzeU 
sulfonic cua thu6c thic Van don Borgl' khfing cAn cho th6m" ruo-ui alecolX Binh thircng, trong nuiu khdng hay 06 -:..,ae n'eu c6 thi Gung.r4t.it ( e,Q~ ; 
C,2mg^') «B No taug.ro trong vlmk da, tac n-At, 

- Bilirubin khgiiin . ti Sp la ph'^n kheng liun hc-p vui. Acit glycuroniC;,:- ... 
(nc chi cho eiAu. do vol Aci": dia?t- bcazon sulfonic,, sau khi cho thOm '• 
ritc-u (alcool) = B\nh thuc-ng thi Itt ml mau chua tu 0,1 d^n I me - Trong 
vai'ig da huyet tan. luemg nay tang ro rGt trong mau, " B ; 

Troiig cclc truing hc-p bfijih ly (vaur da do u mAt, thiou naug gan, ,. ; ), 

: .chi co Bilirubin tiuc tigp la mat ha6n troiig nircc tic'u (co thfi- do 116 ; . 

■ fi< : - hon t •- , "'-iV ' Y^' -j 'rirhla lam Scinp ciia ? loai Bilirubin. nay., chung td;:" 
;so' rioi chiptiet oroiig chucng ,! Ch(bi doan chuc pbAu cua gau". ;p;. 'B;.,p : ', ag m .^ ■ con co Bilniuacin (do ac tboai bien cua Myo- globin, tuc ..a Hemoglobin cua no.) » . SiITH Ho/> .- C.huygn ho a I re tig . Lap Baci-thM. DOB/ - 37 - Qua qua trxnh thoai bien cpa Hemoglobin cung nhu- cua Myo- 
globin, vai tro cua Glcbin rftt quan 'trong* *ITo "hud-ng" sy: thottl 
bien do tboo mot y*u cflii ah/it dinh ; , IT ho* c6 216 nia Hemoglobin c6 
th<5 thoai bien thcinh Bolorubine va Myoglobine thanh Meb;obili - 
fuse in » Con Hematin %%t?l6 kh6ng bao gio chc Bilirubin-, ma chi 
cho I'0rpbyr±n o 

Chun~ ta tiei) tuo .-fO'idn cuu qua trinh thoai bleu cua Bi- .irubin* Go the" n6ii do saw day : Mau Tanh mnchi 
gan' • Te 1^6 
h§ •- 

VDllg I 

116 i " 
Gan ■ / n ao Tro Jig nay> Blub trtuc?!"ig<) - 

Bilirubin r,o ehuySri 
liucgen bro" lal gan do g 
khong pb'An bi'?"c '' 
■ qua nude gial, 
cobliucgon thca' 
phfin, cc til 8c - l"a 
r^-v boa thanh Stereo bilin) .. U ,B„ la Urobilinogen » 

Hb c -?!'ibu6fft pha'n a'o rna.u vaag 
Drool ; do ./ao rucr, 

i^nh Storcobilinogon ya Urc-bi..-J-"rno£ ; 

3i cxy boa ao o:u-y-. tb'anb &"1 
Binh thucaiO: trong lot gan m G'iO tb;#]lb El'-'-'t^ CI© 

ehan dinh dao-c bet. tbo^t vao- nayL 
M5t pban Urobiii®GgG.n ;ung. p ban iii.;. • aiVvn (SteTColinogen iuc ra ililLILil •- 'Cl2uySn._bca_i_rctid.' . Lc-b Hari-thu RGB/ - 38 S) MCI VA± Y liGElA CUA PORPHYRIN Ntyf trfta da aoi, co thg c6 rin, trone niumg 4±6u 1,16,, nho i6 , co thfl d&e as tSue"^ irfeSS., 
cue wm he trip, w ... H,uo.c K.,i, „ift ie ehdt nay ci thS tl,U bS M" cho Porphyrin = Qua urinb t5ng ho-p- Porphyrin da aSu 16a c" trGn. Qua triah do cc 
th<5 cb.i tiet boa th£m nhir sttu : ' ' Succinyl Go a -r Glycoccl 
.t 6> - amine — ■ levuliuic * Aciu cm.- aniii to ~/3- ceto-adir)iquo — — -^ 
Porphobilinogen — ^ jlhan ba py -* rpl (tri-pyrrojj, nhan hai pyrrol methan A C-di -pyrrol methajr A'},;, hoac 
-Z thG la ahAn o pyrrol methaa B (di -pyrrol methun B) . pSa fay, nSu'ta 
3 ho ngung tu ? pMn tic di -pyrrol methan A cbc Uro ■-•porphyrin I (boac tdi 
3 hung la Porphyrin 5 riea ngung tir.? pha« til di -pyrrol methan B c ho "uro- 
porphyrin III (boac td?i cbuag ciiag la Porphyria) „"•,'. 

. Gu th8 nhic sail : 
Pc rphc -billacp en ?~ Neu Tri- r yirol nay bi ph;1 c : *duc-ng no: 
than a • CqcH 
I 

I 

c i ^ C II J,! t -~~ "CH,— 


- A ' th; 


- se di 


C.COH 

1 

CH Q 


OCCH 


:p 9 


1 


CH 

si - 

! 


C 

c 1 ' 1 


. C 


°CH di-pyrryl Hoi.-, Di - nyr-ryi methan A Slim Bfcjj .- . ChuySn hca Irctid. Lap Ham-thu. DCS/ 39 Tj'gu Tri-Dyrr.cl bi fthft 6 duc-ng uci B, thx so ducc Di~ 

pyrryl methun B. 

Gi/rTT C.COI! CCi'H 

I * 

C'etE CHo 

i I c% Oi 

I 

c 
c CH 

I 

c .on. CHo 

I 

c 

: 'c CH 
\ CH, i'i h Bi ~ pyrryl methuji "CIL i i H N'eu ngtttlg tu 2 } 
rill I va neu ngung tu 
P4'i*T)HyT3.ri III : Hi Di -pyrryl nethan A. so cho Uro-porphy~ 
",n ttl DI- pyrryl metbjin B so cho lire- Ct 

s 


LI! 


GlL 

! 

CH 


! 
CH q 


S 

1 - 


C 
f 
C 


C 


i 1 


i c 
Uro -porphyrin i Uro— porphyrin J.3U Heu kbij o curboxyl cua U re -porphyrin i oc auo-c Coproporphy- 
ria!; n'eU khti U- carbcxyl oik u^o - porphyrin, III so duc-c Ceprc - 
porphyrin 111. Neu eRu- 5 carbcxyl va nti t can 2 radic-ux jjrcpn • 

iiciquos cc iro -porphyrin III thi so duc-c I re .tc— ..rphyrln III, Sj^IILHyi . - chu- hod Frntid. Lor ■cbu. DCB/ - 1+. _ Trcng co- tb8ngirol, Urc-nornhyrin m ta, t b^>b . u 
porphyrin I ;1 hiou hem tf la% ^ ^ ^ 5^^^ 

6UU - ^° <*« X den X|I0 g-: 
pro -porphyrin III V a I, inmia Ccnm- 'oi Urc - 
?if ■ gi(i. onrc-pcrphyrin ^ chl i y - u ^ Cc _ rong cac bo n h bfifc ^jj ^ % a ,., . »i surtt Porphyrin thoo nucVti^u- _-■ V*'! "" ' c \. n V ! >- I-Iguci ta c-ho T&iis g 5 cJtoixg trud-ng hc-D bflfci s iMi tK ju sir Idc'fe* lac cua qua trinh chuygn hod t „ lnp -IVcifr ~ ^ X %■ ^ ± ? Gn ~. 
giai dorm chuySn , cr D b^-a ,,, ^ l: ^ ^P^in.Oxr be ta6 c pyrrcl) 
AQM naiMc - levulinio ► ror P !v -bUi„o B on , 

— * I T ro -p o r p h y ri n III 

-porphyrin I - Copropcrphyrin J. Tri - pyrrol T v x rr " \ : Pyrrol Pm.,1 chuyon thanh Urp-tDorphyrin 

poxT>..y. r n .. tc c bne aer Suvcec gamma trcng ^ g ±&) . Ngcai ra ? Porphyrin jn.Su cc?> t >: re rft Cdc fc trcng cac bonh sau: I) g«n, vidci gan c%, eg- ga n (nhifiu Cod: -PorDhyrin - Vang da L > raAt (tang Coprc -porphyrin I va III),. 

- Ung thi? gan ("tang Coprc -porphyrin III) 

- Vifim khdp, ph e vi&a s sot (ca ;; g Co.ro-pcrphyrin I), 

- Cdc bGnh vo'" n,tu ; bach huySt, bcinh Hadgkin, w. . , (cc luc binh 

thumig, cc lie tang Cop ro -porphyrin I va IJI) . 

~ ?hieu Acid panti>theiS.e_, acid folie vv a = 

-Trcng m6t s6 trircrig top-ng6 doc fe-i, cdc chat bod hoc. n h L r: Hg 
Sulfon: , -l, Trional, vv. . . " LU A1J IlaiM Chuno-. (-; Ohn 
die a - Li ' i I j--^ :iCi pbuc t, p!-i. 

3'iiac y no: iui'l val ^ vn no tuap U:a;ih Qiut- ja PrctId, ciii 
-t cetonic , Anm:c 
mui ? Ur6 3 Muci m "crc qua;i trenr vr; ya sir ;oi r,.Gng 

■ ^c lai cc Jiliidu ■u\±mi } w ? iio tboai bifn 
n dirc-iig dl ciia 
) c, Acit Cetonic c the \ c 7 > ' ^> A 


%Ziro &U, p yfiJuu^c*^ ML ; y% r >%£iX^LAs%<*x& r IB U^rtU-tA^- @&A ) u v^ <fl<ui-e* LLh^O -i-x^ty-i 


■> •' 
\ \ f-p O 
i 

^ C/siQ-tX'Ur « <W sua*4 - p * ■>. ' . TEC 4^-e^ 

'-J - 


BIBB HC f\ o- Ghu ygn bo a Pre tide Lop Iiam-thu D DCB/ -**■!- 

ting fop thanh licit main, tMi Men qua veng ,K"robs, chuyfin- hctl 
thanh Glucid, w... »■'.'.' 

Do la chiKv noi den ciua" trinh tcng hop Proteld thuan, PrctSid 
tap ma cho den nay con nhiSu cftu ho i can &$ ra„ cho cac nha nghion - 
clcu sinh host* Trcng cac efftt* n Vai "trc cua pr'ctld nhan, mci lien quan giu-a no va tmb d 
truyohi giitf* no va su tgng' tep 1 rcteide Do la mCt uhiSm via vo cung 
n*ng rt&\ kho kMiji, phric tap cua rvd.fj cinh h&a' hoc hiftn d'A« 

C? day, khoug thc5 kheng nOu l6n . m6t ctich tcng" tap-p vai trc cur. 
c;tc moi. ? cac sirib t6-, eric ion vg co. 

r chtiydh h,a cua vat chrit n£'i chung, ciia 
protid noi riung, gf*n chttt che vdi eric bfi tbdng noju Tung pban rinf; 
tung gi^:. dean nbd dou duc-c cac men :a'c tac c 

Tin: hio'u va tiep tuc pbat biftn cac men do Ini '||t met van &&' 
vc cung Dbong ph.d 5 dpi boi.kien thric cua nhiOu nganb khca hoc^.-,, 
ngay, chiing ta bang th4y r£ met tuc-ng quan khfing thS thieu duce 
giu-a cac khca hoc a Can nhui cc mot fe% the rfing rai giu-a cac nhc 
khfca hoc tbi mdi dat duo-c '-nhilng thanh tuft dang k6, KbSng cc men 
tl -- chuyQ'n boa so hi dinh 'trc ^ nguo-c lai- ; khfing cc Protid, thi 
kheng cc men, vi cbring ta bilt rang protid tham gia criu fcac • rrii; 
nhiou men, .. • ' . 

Trit nhifin,. dS tbuc nicn nhu-ng qua -trinh ehuyon hca v6 cung 

linb boat do, kbc"g tb§ "5c kbeng nc*i aeii vai 'trc cua than - kinh 
troj'g uc-ngj va,-, aS r<nv — 
clTuy r '' boa giii-a ede cbn.i r>v«7fl d.o C ftp ^g,! c : cbicc-ng "-"iOn - quan pici vd-i cbung ta., nhttng can of, cua ngojib QuiVi'-Y c;tch mang , 
pdnh trclch nbicm nang nc'la. diOu tri Tbuc-ng-h6uii-oinb, hao v6 sue 

kbed chc Quftn dcx, can nhfln manh them qua?', bo' giiC- r '.i hoc nay vc. ! . 
deng tdc thu-c te -ja cbung ta, 'Hhu da noi trcsig pban dau cua I:aJ 
m6i met ljie r i d5i s-inh hca ''it bay nhieu dOu pban aYib mot tinn traug 
H hd.t i;in.h me do cUh c- tbd, FdSng v6' protid ma noi, cd rttt nhieu. 
y iigbia.dci vdi tte t| Lam sang, 

Su tang "gia'm ncng d6 Protid toan pbfln cua mau v£f tbajih p !i . ; 
cua nc (Albumin, Glcbul.m Alpha, Beta, Gamma, Fibrinogen), ty 

ncng do men S*G'.G.T., S»G.P.T„, cac pVi^n ring 16n ftc-ig Albumin Glcl^ulin sunr lire.. f\ Cl2uv5nj]cat_rctid^ ■ Lap fc-thu. pCB/ - ^ - kh5ng due hiOu ( Grcs> Mac -Lagan, woltnumii, Wuntoley, . ) 
n6ng dO UrO, Gr$*tinin, Albumin, Acit uric && va nuae tiiu ' 
cue sac.Ld mat, vv*... glup -ich nhldu trong e&ig fate chiki b4> -'..•! ic, cue van d6 set nghitss . trSn Tat n lji6n ? vrf-I su IcVi niunh cuu nganb cinh h C u hoc thS trirfi 

3.191. chung,, cuu Viot-Hani noi rift»b ^r. ^<« 
•ofng ngqy eang duo-c P hut 
clijip 'nhip -jfC oft"' oAii 

.. Mct'n^L khuc, i> n e gic* 
. trC 
:i rang rui vt r bS :> rfing nhlfJ'tf; lien r.ht'i ' fc f ci! & g f!'ie tuc pl^ n g i^nh, can pjxfi nurfi duo-c 
thtrc nh/it "±**h $& ifc K tgt nhiSn vu cua ndnh (l ai acit 

.adin'nac ^} chc d ^ ^ >-*o1) dp phnn nghifin cfe dig d* dinh- 
duc-ng cua cac quan bi.nl „-,„> ,„ .*.,, , «» ..,.<. ... " • 

. 1 cnuug uPcng nhung di6u kxOn luydii tflp khue 

nhau cuu 'net s.1 nhio't dd ; '»- vv H-lC'!! Hay, 
so cue' piiuji t?ag set 
thuj dG pi'.at I 

nhidni.-.vu to it5n ehunf la bur uc uha ciiib he:' bec dang tin each dung I 
set aighi^ cinh hod (vi du: -pli-Cn img' plstt hifin ung 
ad b6nh hife ngheo, ncng gop phufi vao 
7u cue k hoe cua con ngno-i Tai !1 tljarn Ich; va So- do" bong hap I" rot id cac trantT tien : 


a 00 & oc £==: 3 o/XI I/:i.96lf S °/N fl HQA o- >CfcuM£k -Ko-S, Wat "7i * J% C M-cvm- tftu. „ -£>CB/ -43 0A 7AI LIEU THAM KHAO 1; BistOfiorWHacKASl XI4MM9I sC'uu 5. H . 3 BAPCKH H , 4f€k 2* B\AOX.V\N\\A9\ AMHHOKH'CJIOT .caa ' A''MA&CT?'p f 3-dn ,cUcfL .4.961). J\/Zw-% Ot-r & ~ 9 4 9 SH, 
/ 1 


•i960. <&&■; ~jJ>, 5- fJCLO £ ^oci-ncj^ ve, ifo^pn-jd/i >rv s&um, clan*? ,cfiil xzfiwsuv ,(i,uei ^J7 ATEpEB' lqG± 7 " k X~ot>c> ^vcu x^cctnc^ l/e jQ-UTM/ Jusrac ~tioc> ..octet ce&* >r£p. yp} Y& . yc cua, , 5 

j 
RNA m ciu, ( tft onq. tlru) RNA 
(3) RfiA cbuyen ah & 
( hoo. tan) 


rfc ct-Xli ?o ' ZorhG -&c?p u^crtccl <?P ■~%S>fiOT%c u:< } /:.uVcro ck, 
-foae ,,e.<x.<x M'Y/i ■inonajta&fv : u. 
RNA (2) jjiZwi sC&M t-fafjvq, It 
d^sc^o ,cd& /j-^-0 FiNA so/p/xt J A msin& a zQslt (5) hood. 

J> ' S44* -P.t'j J,~ . >*<,. 7^* 4Vi ■£. "'■tp , RNA ?r?cit<vcj_ *pic*M/" jct&iv ft!i(x>3C(j?ri(5). 
-iH-eZ-fSJ tret- nmL-T-'uk- oLoao-t nocol- 


:«o rlo<& (7) #©/ li<3-ps p/d-C xiJlc. fi-cK -cu.ct" RNA /&wuijsjp J &%& ^Lu-o inzt (8) v<i> fKdc ,eax^^ Jia. y^o&el -<^ u >d.u?<2- ^na ^fj^ £±£) *