Skip to main content

Full text of "10.12AB91.023 Landsbesluit economische sancties Irak"

See other formats


XA AH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 


AB 1991 no. 23 *CENTRAAL WETTENREGISTER®* 03 december 2013 


Kk AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AHA 


Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoe- 
ring van artikel 4 van de Landsverordening in- en uit- 
voer (AB 1989 no. GT 102) 


Citeertitel: Landsbesluit economische sancties Irak 
Vindplaats : AB 1991 no. 23 
Wijzigingen: AB 1991 no. 76 Artikel 1 


In dit landsbesluit wordt onder het uitvoeren van enig goed ver- 
staan het brengen van dat goed buiten de landsgrenzen. 


Artikel 2 


1. Het is verboden in Aruba in te voeren of via Aruba door te 
voeren enig goed, afkomstig uit de Republiek Irak, tenzij het betreft 
goederen, niet zijnde wapens of munitie, waarvan ten genoegen van de 
minister van Economische Zaken is aangetoond, dat zij vóór / augustus 
1990 zowel betaald als naar Aruba verscheept waren. 

2. Het is verboden uit Aruba uit te voeren enig goed dat afkom- 
stig is uit de Republiek Irak en bestemd is voor invoer in of doorvoer 
via een derde land. 

3. Het is verboden vanuit Aruba uit te voeren of via Aruba door 
te voeren enig goed dat afkomstig is uit Aruba of uit een ander land 
dan Aruba en bestemd is voor invoer in of doorvoer via de Republiek 
Irak. 

4. De minister van Economische Zaken kan, de ministerraad ge- 
hoord, op humanitaire gronden ontheffing verlenen van het verbod, be- 
doeld in het derde lid. 


Artikel 3 


1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na 
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt te- 
rug tot en met 11 november 1990. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit economische sanc- 
ties Irak.