Skip to main content

Full text of "10.12GT89.009 MINISTERIELE REGELING ter uitvoering van artikel 4 van de Prijzenverordening"

See other formats


XA AH A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 


AB 1989 no. GT 9 “CENTRAAL WETTENREGISTER* 03 december 2013 


Kk AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AHA Intitulé : MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van artikel 4 van 
de Prijzenverordening 


Citeertitel: Geen 

Vindplaats : AB 1989 no. GT 9 


Wijzigingen: Geen 
Artikel 1 


1. De daartoe door de minister van Economische Zaken aangeschre- 
ven bedrijven zijn verplicht de navolgende gegevens aan hem te ver- 
strekken: 
de samenstelling en de omvang van het werkzaam vermogen; 
de totale jaaromzet, zonodig gesplitst per groep van artikelen; 
de totale kosten per jaar, zonodig gesplitst per kostensoort; 
de totale arbeidskosten per jaar, zonodig gesplitst in primaire en 
secundaire arbeidskosten; 
e. de netto winst per jaar na aftrek van belastingen; 

f. het totaal aantal werknemers waarop de arbeidskosten betrekking 
hebben, gesplitst naar geschoold, ongeschoold en geoefend; 

g. andere gegevens die eventueel nodig zijn voor de beoordeling van de 
prijsvaststelling van de individuele goederen en diensten door de 
in dit artikel bedoelde bedrijven. 

2. Bij de in het eerste lid bedoelde aanschrijving kunnen de ge- 
gevens over meerdere jaren worden opgevraagd. 


aa 

Artikel 2 

1. De in artikel 1 bedoelde gegevens dienen schriftelijk onder 
overlegging van jaarstukken, facturen, cognossementen en/of andere 
door de minister van Economische Zaken nodig geachte documenten te 
worden verstrekt. 

2. De gegevens welke nodig zijn voor de beoordeling van de prijs- 
vaststelling, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, dienen 
binnen 48 uur na aanvraag aan de directeur van de Directie Economische 
Zaken, Handel en Industrie te worden overgelegd. 

3. De andere in artikel 1, eerste lid, bedoelde gegevens dienen 
aan de directeur van de Directie Economische Zaken, Handel en Indus- 
trie te worden overgelegd binnen tien dagen na aanvraag van de desbe- 
treffende gegevens.