Skip to main content

Full text of "Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150"

See other formats


2021 no. 150 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN 
ARUBA 


LANDSVERORDENING van 10 september 2021 houdende regels met be- 
trekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitatie van kansspelen en 
tot instelling in dit kader van een toezichthoudend orgaan, Kansspelautoriteit 
genaamd (Landsverordening toezicht kansspelen) 


Uitgegeven, 15 september 2021 


De minister van Justitie, 
Veiligheid en Integratie, 


A.C.G. Bikker 


Pagina 2 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


IN NAAM VAN DE KONING! 


DE GOUVERNEUR van Aruba, 


In overweging genomen hebbende: 


dat het met het oog op de bevordering van de kwaliteit en de integriteit 
van instellingen, ondernemingen en personen die krachtens wettelijke ti- 
tel gelegenheid geven tot deelname aan één of meerdere kansspelen, 
wenselijk is regels daaromtrent te stellen, alsmede met betrekking tot het 
toezicht op de naleving van de ten aanzien van deze instellingen, onder- 
nemingen en personen geldende voorschriften; 

dat het met het oog op het bovenstaande tevens wenselijk is om een 
rechtspersoonlijkheid bezittend orgaan met de naam Kansspelautoriteit 
in te stellen, dat belast zal zijn met de afgifte van vergunningen aan en 
het toezicht op de in de eerste overweging bedoelde instellingen, onder- 
nemingen en personen; 


Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastge- 
steld onderstaande landsverordening: 


HOOFDSTUK 1 
Algemene bepalingen 


Artikel 1 


1. 


In deze landsverordening en de daarop rustende bepalingen wordt ver- 
staan onder: 


Pagina 3 


Minister 
Kansspelautoriteit 
raad van bestuur 


kansspel 


loterij 


catochi 


spelvoorziening 


speelautomaat 


Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


» de minister, belast met kansspelaangelegenheden; 
» de instelling, bedoeld in artikel 50, eerste lid; 


het orgaan van de Kansspelautoriteit, bedoeld in ar- 
tikel 51, eerste lid; 


: elk spel waarbij in het algemeen de kans op winst 


van het toeval afhangt, ook indien die kans toe- 
neemt met de betere geoefendheid of grotere be- 
hendigheid van de speler, alsmede alle kansover- 
eenkomsten over de uitslag van wedstrijden of ver- 
dere spelen die niet tussen hen die daaraan deel- 
nemen zijn gesloten, en alle weddenschappen; 


: een kansspel waarbij de gelegenheid wordt gege- 


ven om tegen voldoening aan een zekere voor- 
waarde mee te dingen naar prijzen of premies in 
geld of zaken van waarde, uitgeloofd ten behoeve 
van deelnemers die als winnaars worden aange- 
wezen door het lot of enig andere kansbepaling 
waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoe- 
fenen; 


» een kansspel waarbij een geldbedrag wordt ingezet 


op de uitslag van de trekking van maximaal viercijfe- 
rige getallen, en waarvan de prijzen of premies uit 
geld of zaken van waarde bestaan; 


» een voorziening ten behoeve van een kansspel, niet 


zijnde een speelautomaat; 


: een toestel, ingericht voor de beoefening van een 


kansspel dat bestaat uit een door de speler in wer- 
king te stellen mechanisch, elektrisch of elektro- 
nisch proces waarbij het resultaat kan leiden tot de 
middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of 
premies, waaronder het recht om gratis verder te 
spelen; 


Pagina 4 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


casino een voor het publiek opengestelde bijzondere ruimte 
waar kansspelen door middel van spelvoorzienin- 
gen of speelautomaten kunnen worden beoefend; 


casino-operator » degene die door de houder van een casinovergun- 
ning is belast met de feitelijke leiding van het casino; 

vergunning »_ een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid; 

casinovergunning »_ een vergunning tot het exploiteren van een casino; 

catochivergunning » een vergunning tot het houden trekkingen of de ver- 
koop van catochi; 

loterijvergunning : een vergunning tot het aanleggen en houden van 
loterijen; 

witwassen :_ een misdrijf als bedoeld in de artikelen 2:404, 2:405 
en 2:406 van het Wetboek van Strafrecht van Aru- 
ba; 


terrorismefinanciering : het misdrijf, bedoeld in artikel 2:55 van het Wet- 

boek van Strafrecht van Aruba. 

2. Deze landsverordening is niet van toepassing op loterijen die door of ten 
behoeve van ondernemingen worden gehouden ter stimulering van hun 
omzet, mits daarbij niet de voldoening van een geldbedrag als voor- 
waarde voor deelname wordt gesteld. 

3. Deze landsverordening is niet van toepassing op de bij regeling van de 
Minister aan te wijzen traditionele kansspelen die worden gehouden door 
in Aruba gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, sportieve, weten- 
schappelijke of algemeen nut beogende instellingen. In een zodanige 
ministeriële regeling worden de instellingen met name genoemd, en 
kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de door die instellingen 
aan te houden kansspelen. 


Artikel 2 
1. Het is verboden in of vanuit Aruba aan het publiek gelegenheid te geven 


tot de uitoefening van kansspelen zonder een daarvoor door de Kans- 
spelautoriteit af te geven vergunning. 


Pagina 5 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. Vergunningen geven uitsluitend aan de vergunninghouder het recht om 
de daarmee toegestane activiteiten en werkzaamheden te verrichten. 

3. Vergunningen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten zijn niet 
overdraagbaar, verhuurbaar of uit besteedbaar. De Kansspelautoriteit 
kan ontheffing verlenen van de eerste volzin, voor zover het betreft de 
uitbesteding van de aan een vergunning verbonden rechten en plichten 
en het onder het stellen van voorschriften die de belangen waarborgen 
die deze landsverordening beoogt te beschermen. 

4, Aan een vergunning kunnen beperkingen worden gesteld en voorschrif- 
ten en voorwaarden worden verbonden. 

5. Indien het aantal vergunninghouders of de geografische spreiding van de 
lokaties dan wel de lokaties zelf van waaruit gelegenheid wordt gegeven 
voor de uitoefening van kansspelen daartoe nopen, kunnen regeling van 
de minister, maxima worden gesteld aan de krachtens deze landsveror- 
dening af te geven aantallen vergunningen en nadere regels worden ge- 
geven met betrekking tot die lokaties. 

6. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kan worden bepaald 
dat in verband met de aanvraag van een vergunning een in dat landsbe- 
sluit te bepalen bedrag verschuldigd is als vergoeding voor de kosten, 
verbonden aan de behandeling van de aanvraag en de afgifte van de 
vergunning. 


Artikel 3 


Het toezicht overeenkomstig het bij of krachtens deze landsverordening be- 
paalde op ondernemingen, instellingen en personen die aan het publiek gele- 
genheid geven tot de uitoefening van kansspelen wordt uitgeoefend door de 
Kansspelautoriteit. 


Pagina 6 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


HOOFD 


STUK 2 


De uitoefening van kansspelen 


S1. De afgifte en uitbating van casinovergunningen 


Artikel 4 


1. Een casinovergunning wordt uitsluitend verleend aan een in Aruba ge- 
vestigde rechtspersoon die in het bezit is van een hotelvergunning als 
bedoeld in artikel 10 van de Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 


1). 
2. Bij 


landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere re- 


gels worden gesteld aan de omvang en de soorten hotels die in aanmer- 
king komen voor een casinovergunning. 


Artikel 5 


1. De 


aanvraag om de aangifte van een casinovergunning bevat ten minste 


gegevens en inlichtingen omtrent: 


a. 


de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- 
mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- 
sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- 
heid kan vaststellen van de bestuurders en andere personen die het 
beleid van de aanvrager bepalen of medebepalen; 

de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- 
mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- 
sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- 
heid kan vaststellen van de casino-operator; 

de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- 
mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- 
sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid en geschikt- 
heid kan vaststellen van de leden van de raad van commissarissen 
dan wel van het orgaan van aanvrager dat een aan die van raad van 
commissarissen gelijksoortige taak heeft; 


Pagina 7 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


d. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, als- 
mede andere door de Kansspelautoriteit te bepalen gegevens op ba- 
sis waarvan de Kansspelautoriteit de betrouwbaarheid kan vaststel- 
len van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de 
aanvrager en, indien de houder van een gekwalificeerde deelneming 
een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van deze 
rechtspersoon bepalen of medebepalen, alsmede de omvang van de 
desbetreffende gekwalificeerde deelneming; 

e. de akte van oprichting, statuten en reglementen van de aanvrager; 

f. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen 
gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfs- 
voering, en de administratieve organisatie; 

g. de voorgestelde lokatie van het casino; 

h. een beschrijving van de aan te bieden kansspelen en de daarbij te 
gebruiken spelvoorzieningen en speelautomaten. 

2. Indien de aanvrager behoort tot een groep van ondernemingen, worden 
tevens gegevens overgelegd inzake de formele en feitelijke zeggen- 
schapstructuur van die groep. 

3. Een aanvraag voor de verlening van een casinovergunning wordt niet in 
behandeling genomen, dan nadat de bescheiden, genoemd in het eerste 
of het tweede lid, zijn overgelegd. Daarbij kan van de aanvrager de ver- 
strekking van nadere gegevens, die verband houden met de aanvraag, 
worden verlangd. 


Artikel 6 


1. Een casinovergunning wordt verleend, tenzij: 
a. de betrouwbaarheid van één of meer personen, bedoeld in artikel 5, 
eerste lid, onderdelen a tot en met c, niet buiten twijfel staat; 
b. de geschiktheid van één of meer van de personen, bedoeld in artikel 
5, eerste lid, onderdelen a tot en c, individueel of collectief onvol- 
doende is voor de uitoefening van het casinobedrijf of de uitoefening 
van de desbetreffende functie bij het casino; 


Pagina 8 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


C. 


de betrouwbaarheid van een houder van een gekwalificeerde deel- 
neming in de aanvrager of, indien de houder van een gekwalificeerd 
deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het beleid van 
deze rechtspersoon bepalen of medebepalen, niet buiten twijfel staat, 
of dat anderszins ingevolge een gekwalificeerde deelneming in de 
aanvrager van een ongewenste beïnvloeding van het beleid van de 
aanvrager sprake is of zou kunnen zijn; 

de aanvrager niet in staat zal zijn om de bij of krachtens de Lands- 
verordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinan- 
ciering (AB 2011 no. 28) of een andere wettelijke regeling ter zake 
van de voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering 
gestelde voorschriften na te leven; 

de aanvrager voornemens is om werkzaamheden te verrichten die 
wezenlijk verschillen van die van een casino; 

het in artikel 2, vijfde lid, bedoelde maximum aantal vergunningen 
daarmee zou worden overschreden. 


2. Een casinovergunning wordt bovendien niet verleend, indien de groep 
waartoe de aanvrager behoort, geen formele of feitelijke zeggenschap- 
structuur heeft die zodanig doorzichtig is, dat deze geen belemmering 
vormt of zou kunnen vormen voor een adequate toezichtuitoefening op 
de aanvrager. 


Artikel 7 


1. De houder van een casinovergunning voert een adequaat beleid voor 
een integere uitoefening van zijn bedrijf, en richt zijn bedrijfsvoering zo- 
danig in dat de integere uitoefening ervan gewaarborgd is. 

2. Het beleid en de bedrijfsvoering, bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder 
geval gericht op: 


a. 
b. 
G. 


het tegengaan van belangenverstrengeling; 

het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering; 

de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming 
en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering en andere wettelij- 
ke regelingen ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen 


Pagina 9 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


en terrorismefinanciering gestelde regels, voor zover deze betrekking 
hebben op casino's; 

d. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door 
de houder van de casinovergunning of zijn werknemers, die het ver- 
trouwen in de onderneming of in de casinosector kunnen schaden; 

e. het tegengaan van relaties met personen of zakelijke relaties die het 
vertrouwen in het casino of in de casinosector kunnen schaden; 

f. het tegengaan van andere handelingen door het casino of zijn werk- 
nemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt dat daardoor het ver- 
trouwen in het casino of in de casinosector kan worden geschaad; 

g. de voortdurende aanwezigheid van tenminste één ter zake kundige 
persoon die verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering 
van het interne toezicht. 

3. De Kansspelautoriteit kan aan de houders van casinovergunningen richt- 
lijnen geven met betrekking tot de integere uitoefening van hun bedrijf en 
de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een per- 
soon, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met c, buiten 
twijfel staat en of deze persoon geschikt is en welke feiten en omstan- 
digheden daarbij in aanmerking worden genomen. 

4, De Kansspelautoriteit kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefe- 
ning van de bij deze landsverordening opgelegde taak, richtlijnen geven 
aan houders van casinovergunningen met betrekking tot de administra- 
tieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële 
administratie en de interne controle. 

5. De richtlijnen, bedoeld in het derde lid, kunnen betrekking hebben op de 
uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen. 

6. De Kansspelautoriteit kan aan de houder van een casino-vergunning 
aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen 
als bedoeld in het derde en vierde lid, uitvoering wordt gegeven. 


Pagina 10 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 8 


1. De houder van een casinovergunning is niet met personen of rechtsper- 
sonen verbonden in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur: 

a. die dermate ondoorzichtig is dat deze een belemmering vormt of kan 
vormen voor de adequate uitoefening van toezicht op die onderne- 
ming; 

b. indien op die personen of rechtspersonen buitenlands recht van toe- 
passing is en dat buitenlands recht een belemmering vormt of kan 
vormen voor een adequate toezichtuitoefening op het casino. 

2. De houder van een casinovergunning meldt vooraf schriftelijk aan de 
Kansspelautoriteit elk voornemen tot vervanging of wijziging anderszins 
van de personen, bedoeld in artikel 5, onderdelen a tot en met d, en g 
alsmede tot wijziging van de gegevens, bedoeld in hetzelfde lid, onder- 
delen e tot en met h. Artikel 5, derde lid, tweede volzin, is van overeen- 
komstige toepassing. 

3. Een vervanging of wijziging als bedoeld in het eerste lid, wordt niet door- 
gevoerd, indien de Kansspelautoriteit het voornemen daartoe binnen zes 
weken na ontvangst van de melding afwijst, of, indien de Kansspelautori- 
teit dienaangaande om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, 
binnen zes weken na ontvangst van die gegevens of inlichtingen. 

4, Indien zich een wijziging voordoet in de antecedenten van de personen, 
bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen a tot en met d, meldt de hou- 
der van de casinovergunning zulks onverwijld schriftelijk aan de Kans- 
spelautoriteit. 


Artikel 9 


De Kansspelautoriteit kan richtlijnen geven aan houders van casinovergun- 
ningen ten aanzien van het aantal dat en de soorten kansspelen die in casi- 
no’s mogen worden aangeboden, het uitkeringspercentage van elk kansspel 
benevens de spelvoorzieningen en speelautomaten die daarvoor gebruikt 
kunnen worden, en van al hetgeen verder voor de beoefening van kansspe- 
len in casino's van belang kan zijn. 


Pagina 11 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 10 


1. De houder van een casinovergunning dient jaarlijks binnen vier maanden 
na afloop van het boekjaar een jaarrekening in bij de Kansspelautoriteit, 
die vergezeld gaat van een verklaring van een accountant omtrent de 
getrouwheid van de daarin opgenomen financiële gegevens. 

2. Indien een accountant naar het oordeel van de Kansspelautoriteit niet of 
niet meer de nodige waarborgen biedt voor de behoorlijke uitoefening 
van zijn taak met betrekking tot een houder van een casinovergunning, 
kan de Kansspelautoriteit ten aanzien van deze accountant bepalen dat 
hij niet bevoegd is de verklaring, bedoeld in het eerste lid, af te geven. 

3. De Kansspelautoriteit maakt een besluit als bedoeld in het eerste lid, ter- 
stond bekend aan de desbetreffende houder van de casinovergunning. 


Artikel 11 


1. Elke houder van een casinovergunning is aan de Kansspelautoriteit een 
periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning, 
alsmede voor elke door de Kansspelautoriteit toegelaten spelvoorziening 
en speelautomaat. 

2. De hoogte van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, alsmede de 
wijze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, hou- 
dende algemene maatregelen, vastgesteld. Daarbij wordt rekening ge- 
houden met de activiteit waarvoor de vergunning is afgegeven in relatie 
met de voor de Kansspelautoriteit als gevolg daarvan te verwachten kos- 
ten. 


Artikel 12 


1. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doelmatige inning van de ver- 
goedingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid. 

2. Bij gebreke van betaling worden de vergoedingen, bedoeld in het eerste 
lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautoriteit bij 
dwangbevel ingevorderd. 


Pagina 12 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete- 
kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met 
toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoer- 
gelegd. 

4, Het dwangbevel vermeldt ten minste: 

a. aan het hoofd het woord dwangbevel; 

b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver- 
schuldigde wettelijke rente; 

c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde 
geldsom voortvloeit; 

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitge- 
bracht. 

5. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het 
dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de 
Kansspelautoriteit bij het Gerecht in eerste aanleg en op de voor het in- 
dienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de 
voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het 
dwangbevel. 


Artikel 13 


1. De vergunninghouder weigert de toegang tot het casino aan personen 
die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. 

2. De Minister kan regels stellen met betrekking tot de toegang van ingeze- 
tenen tot casino's, alsmede ten aanzien van de wijze van controle en 
ontzegging van ingezetenen tot de toegang van casino's. 


Pagina 13 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Sta Kansspelen op afstand 


Artikel 13a 


1. Bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen 
regels worden gesteld met betrekking tot het organiseren en aanleggen 
van kansspelen op afstand. 

2. Een vergunning voor het organiseren en aanleggen van kansspelen op 
afstand wordt uitsluitend verleend met inachtneming van de bij of krach- 
tens Hoofdstuk 2 gestelde voorschriften. 

3. Onder een kansspel op afstand wordt verstaan een gelegenheid die op 
afstand met elektronische communicatiemiddelen wordt gegeven en 
waaraan wordt deelgenomen zonder fysiek contact met degene die die 
gelegenheid geeft of die voor deelname aan die kansspelen ruimte en 
middelen ter beschikking stelt. 


S2 De afgifte en uitbating van catochivergunningen 


Artikel 14 


1. Vergunningen tot het houden van trekkingen of de verkoop van catochi 
worden slechts afgegeven aan in Aruba gevestigde stichtingen of aan in 
Aruba gevestigde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en 
aan naamloze vennootschappen waarvan alle aandelen op naam zijn 
gesteld. 

2. Het is verboden catochi te verkopen waarvan de trekking wordt gehou- 
den door een andere instelling of persoon, die niet daartoe krachtens het 
eerste lid een vergunning heeft verkregen. 

3. In afwijking van het tweede lid kunnen bij regeling van de Minister buiten 
Aruba gehouden trekkingen worden aangewezen, mits die trekkingen in 
landen plaatsvinden die beschikken over adequaat toezicht op het aan- 
leggen en houden van loterijen. 


Pagina 14 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 15 


Op de aanvraag om en de afgifte van een catochivergunning zijn de arti- 
kelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing. 

Aan een catochivergunning worden bijzondere voorschriften verbonden 
met betrekking tot de verdeling van de bruto-opbrengsten uit het aanleg- 
gen en houden van catochi. Daarbij wordt bepaald dat een ten minste 
een bepaald deel, uitgedrukt in een bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen te bepalen percentage van de bruto-opbrengsten, op een 
door de Minister in overeenstemming met de minister, belast met sport 
en de minister, belast met culturele aangelegenheden, te bepalen wijze 
aan het Land wordt overgemaakt ten behoeve van de bevordering van 
de sport en cultuur. 


Artikel 16 


Bij regeling van de Minister kan worden bepaald dat houders van catochiver- 
gunningen tot zekerheid van de nakoming van hun verplichtingen dienen te 
beschikken over een onvoorwaardelijke en onherroepelijke garantie met een 
waarde van tenminste een in die regeling vastgesteld bedrag dat per catego- 
rie van catochivergunninghouder verschillend kan worden vastgesteld. 


Artikel 17 


Bij regeling van de Minister kunnen beperkingen worden gesteld aan: 


a. hetaantal en de geografische spreiding van verkooppunten van catochi; 
b. het aantal en de wijze van trekkingen van catochi. 
Artikel 18 


De artikelen 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
houders vancatochivergunningen. 


Pagina 15 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 19 


1. Elke houder van een catochivergunning is aan de Kansspelautoriteit een 
periodieke vergoeding verschuldigd voor de uitbating van de vergunning. 

2. De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, alsmede de wij- 
ze en de tijdstippen van betaling ervan, worden bij landsbesluit, houden- 
de algemene maatregelen, vastgesteld. 

3. Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de inning van de ver- 
goeding bedoeld in het eerste lid. 


S3. Loterijen 
Artikel 20 


1. Een vergunning voor het aanleggen en houden van loterijen wordt uit- 
sluitend verleend, indien een zodanige loterij een liefdadig doel betreft of 
strekt tot bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen be- 
lang. 

2. Indien een loterij bestaat uit lotto of krasloterijen en de bijbehorende prij- 
zen of premies uit geld of geldswaardig papier, kan de loterijvergunning 
uitsluitend worden verleend aan één in Aruba gevestigde stichting. 

3. Onder lotto wordt verstaan een loterij waarbij de deelnemers een serie 
getallen voorspellen die door loting of trekking uit een van te voren op- 
gegeven aantal getallen wordt verkregen, met inbegrip van de mogelijk- 
heid om uit alle deelnemers winnaars aan te wijzen door het lot of enige 
kansbepaling waarop zij geen overwegende invloed kunnen uitoefenen. 
Onder krasloterij wordt verstaan een loterij waarbij de op de loten voor- 
bedrukte symbolen, letters, cijfers of bedragen door een niet-transpa- 
rante film of een niet-transparant latex-laagje, dat door een deelnemer 
moet worden weggekrast, worden bedekt, en waarbij de deelnemers di- 
rect door vergelijking van de daardoor zichtbaar geworden combinatie 
van symbolen, letters, cijfers of bedragen, met de van tevoren aangege- 
ven winnende combinatie van symbolen, letters, cijfers of bedragen, we- 
ten of zij van tevoren bekendgemaakte prijzen of premies hebben ge- 


Pagina 16 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


wonnen, dan wel meedingen in een loterij waarbij de winnaar door loting 
wordt bepaald. Onder krasloterij wordt de laatstbedoelde loterij mede 
begrepen. 

4, Op de afgifte van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artike- 
len 5 en 6 van overeenkomstige toepassing. 

5. Aan de vergunning, bedoeld in het eerste lid, worden voorschriften ver- 
bonden met betrekking tot het aantal te houden prijsvragen, de bestem- 
ming van de opbrengsten van elke gehouden prijsvraag, de administratie 
en dekking van de daaraan verbonden kosten, de door de Kansspelauto- 
riteit te houden controle op het houden van prijsvragen en de maximale 
inleggelden. 

6. Op de houder van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, zijn de artike- 
len 7 en 9 van overeenkomstige toepassing. 


Artikel 21 


1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen voorschriften 
worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop en de middelen 
waarmee de prijs en premietrekkingen van loterijen plaatshebben, als- 
mede de totale nominale waarde van de loten. 

2. Ten aanzien van elke loterij, voor het aanleggen en houden ervan een 
vergunning overeenkomstig de voorschriften van deze landsverordening 
is verleend, wordt op de loten en in alle aankondigingen en andere voor 
openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken die de loterij betref- 
fen, onder vermelding van datum en nummer vermeld dat vergunning is 
verleend door de Kansspelautoriteit. 


Artikel 22 


Voor het aanleggen en houden van loterijen is aan de Kansspelautoriteit een 
vergoeding verschuldigd ter waarde van een bij landsbesluit, houdende al- 
gemene maatregelen, vast te stellen percentage van het gezamenlijke be- 
drag van de loten. 


Pagina 17 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


S4. Nadere regels ten aanzien van de uitbating van kansspelen 


Artikel 23 


1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen nadere re- 
gels worden gesteld met betrekking tot de uitbating van de in dit hoofd- 
stuk bedoelde kansspelen en de daarvoor gebruikte gelegenheden, als- 
mede regels met betrekking tot andere kansspelen. Daarbij kunnen de 
artikelen 5, 6, 7, 11 en 12 geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige 
toepassing worden verklaard. 

2. Ten aanzien van de uitbating van speelautomaten kan in het landsbe- 
sluit, bedoeld in het eerste lid, worden afgeweken van artikel 4, eerste 
lid, voor zover deze uitbating geschiedt door of namens vennootschap- 
pen met rechtspersoonlijkheid waarvan alle aandelen in handen zijn van 
het Land. 


85. De intrekking van vergunningen 


Artikel 24 


1. De Kansspelautoriteit trekt een vergunning in, indien: 

a. de vergunninghouder daar schriftelijk om verzoekt; 

b. bij de aanvraag om die vergunning zodanige onjuiste gegevens zijn 
verstrekt, dat de vergunning, indien de juiste of alle gegevens bekend 
waren geweest, niet zou zijn afgegeven; 

c. de vergunninghouder in staat van faillissement is verklaard; 

d. de vergunninghouder opgehouden heeft de activiteiten te verrichten 
waarvoor de vergunning is verleend. 

2. De Kansspelautoriteit kan een vergunning intrekken, indien: 

a. niet binnen zes maanden na de afgifte ervan een aanvang is ge- 
maakt met het verrichten van de activiteiten waarvoor de vergunning 
is verleend; 


Pagina 18 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


b. een vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders anders- 
zins in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde 
heeft gehandeld; 

c. door de vergunninghouder of één of meer van zijn bestuurders, waar 
ook ter wereld, op een zodanige wijze in strijd met een wettelijk voor- 
schrift, de openbare orde of goede zeden is gehandeld, dat de in- 
standhouding van de vergunning redelijkerwijs niet gevergd kan wor- 
den; 

d. één of meer van de personen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, on- 
derdelen a, b en c, onherroepelijk zijn veroordeeld ter zake van wit- 
wassen of terrorismefinanciering, het plegen van een fiscaal delict 
dan wel een economisch delict waarvoor in Aruba voorlopige hechte- 
nis is toegelaten; 

e. een vergunninghouder die bij of krachtens de Landsverordening 
voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een 
andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding 
van witwassen en terrorismefinanciering naar het oordeel van de 
Kansspelautoriteit niet of onvoldoende naleeft. 

3. Een beschikking tot intrekking van de vergunning op een of meer van de 
gronden genoemd in het eerste en tweede lid, treedt eerst in werking, 
nadat zij onherroepelijk is geworden. Van de beschikking wordt, zodra zij 
onherroepelijk is geworden, door de Kansspelautoriteit mededeling ge- 
daan in de Landscourant van Aruba, alsmede in één of meer lokale 
nieuwsbladen. 


Artikel 25 


1. Degene van wie de vergunning is ingetrokken, zegt vanaf het tijdstip, 
bedoeld in artikel 24, derde lid, alle lopende overeenkomsten tot het ver- 
richten van activiteiten waarvoor de vergunning is verleend op, en wikkelt 
deze binnen een door de Kansspelautoriteit te bepalen termijn af. Op 
schriftelijk verzoek van de voormalige vergunninghouder kan de Kans- 
spelautoriteit deze termijn éénmaal verlengen. 


Pagina 19 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. Onverminderd het eerste lid, wordt de voormalige vergunninghouder ge- 
durende de afwikkelingstermijn voor de toepassing van deze landsveror- 
dening gelijkgesteld met een vergunninghouder. 

HOOFDSTUK 3 


Het vergunningenregister 


Artikel 26 


De Kansspelautoriteit houdt een register bij, waarin een ieder die een 
vergunning in de zin van deze landsverordening heeft gekregen wordt 
ingeschreven. 

Het register wordt ingericht en bekend gemaakt op een door de Kans- 
spelautoriteit te bepalen wijze. Het ligt voor een ieder kosteloos ter inza- 
ge ten kantore van de Kansspelautoriteit. 

De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de doorhaling in het register van 
degene van wie de vergunning is ingetrokken. 


Artikel 27 


Van de inschrijving of doorhaling in het register wordt door de Kansspel- 
autoriteit mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba en voorts op 
een door de Kansspelautoriteit te bepalen wijze. 

Jaarlijks wordt in de maand januari door de Kansspelautoriteit een af- 
schrift van het register naar de stand per 31 december van het vooraf- 
gaande jaar in de Landscourant van Aruba en in tenminste twee hier te 
lande verschijnende dagbladen geplaatst. 


Pagina 20 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


HOOFDSTUK 4 
Toezicht en handhaving 


S1. Toezicht 
Artikel 28 


1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze landsveror- 
dening gegeven voorschriften zijn belast de door de raad van bestuur 
van de Kansspelautoriteit aangewezen personeelsleden van de Kans- 
spelautoriteit. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de 
Landscourant van Aruba. 

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen kunnen het toezicht 
op een risicogeoriënteerde wijze uitoefenen. Zij rapporteren ter zake van 
de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het derde lid, aan de 
raad van bestuur van de Kansspelautoriteit of aan de door deze schrifte- 
lijk aan te wijzen leidinggevenden binnen de Kansspelautoriteit. 

3. De in het eerste lid bedoelde personen zijn, uitsluitend voor zover dat 
voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd: 

a. alle inlichtingen te vragen; 

b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken en bescheiden en an- 
dere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze daartoe 
tijdelijk mee te nemen; 

c. voorwerpen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze 
daartoe tijdelijk mee te nemen; 

d. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen 
aangewezen personen. 

4, Zo nodig, wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, 
onderdeel d, verschaft met behulp van de sterke arm. 

5. Op de taakuitoefening van de in het eerste lid bedoelde personen is het 
Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) 
of het landsbesluit dat dit vervangt van toepassing. 


Pagina 21 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


6. Een ieder verleent aan de in het eerste lid bedoelde personen alle me- 
dewerking die op grond van het tweede lid wordt gevorderd. 


Artikel 29 


1. In afwijking van artikel 47, eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd 
om de ingevolge artikel 28, eerste lid, verkregen gegevens en inlichtin- 
gen, alsmede andere gegevens en inlichtingen, verkregen bij de uitoefe- 
ning van zijn taken op grond van deze landsverordening, uit te wisselen 
met bij of krachtens wet aangewezen binnen- en buitenlandse instellin- 
gen, die belast zijn met: 


a. 


het toezicht op personen en instellingen die actief zijn op het gebied 
van kansspelen; 

het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ter zake van de 
voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. 


2. Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt geen gebruik ge- 
maakt, indien: 


a. 


het doel waarvoor de gegevens en inlichtingen zullen worden ge- 
bruikt, onvoldoende bepaald is; 

het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het 
kader van het toezicht op het casinowezen of daarbinnen werkzame 
personen; 

verstrekking van die gegevens of inlichtingen zich niet verdraagt met 
de openbare orde of het recht van Aruba; 

de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet voldoende is 
gewaarborgd; 

verstrekking van de gegevens en inlichtingen redelijkerwijs in strijd is 
of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening 
beoogt te beschermen; 

onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zul- 
len worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden 
verstrekt. 


3. Voor de gegevens en inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, die zijn ver- 
kregen van een buitenlandse toezichthoudende instelling, versterkt de 


Pagina 22 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Kansspelautoriteit deze niet aan andere buitenlandse toezichthoudende 
instellingen, tenzij de instelling waarvan de gegevens of inlichtingen zijn 
verkregen, heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan 
waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt. 

4, Indien een buitenlandse instelling aan degene die gegevens of inlichtin- 
gen op grond van dat lid heeft verstrekt, verzoekt om die gegevens of in- 
lichtingen te mogen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn 
verstrekt, geeft de Kansspelautoriteit aan een zodanig verzoek slechts 
gevolg voor zover: 

a. het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste lid, onderdelen a 
tot en met e; 

b. die buitenlandse instelling op een andere wijze, dan in deze lands- 
verordening voorzien, vanuit Aruba met inachtneming van de daar- 
voor geldende procedures voor dat andere doel de beschikking over 
die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen. 


Artikel 30 


1. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een 
onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder, dan wel 
bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over ge- 
gevens of inlichtingen beschikt, die van belang kunnen zijn voor de uit- 
voering door de Kansspelautoriteit van de haar bij of krachtens deze 
landsverordening opgedragen taken. 

2. De Kansspelautoriteit kan gegevens en inlichtingen vragen aan of een 
onderzoek instellen of doen instellen bij een vergunninghouder dan wel 
bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over ge- 
gevens of inlichtingen beschikt, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn 
voor de verzoekende instantie. 

3. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste of 
tweede lid, zijn gevraagd, verstrekt deze binnen een door de Kansspel- 
autoriteit te stellen redelijke termijn. 


Pagina 23 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


4, Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt inge- 
steld, verleent alle medewerking die nodig is voor een adequate uitvoe- 
ring van dat onderzoek. 

5. De Kansspelautoriteit kan toestaan dat een functionaris van een verzoe- 
kende instantie als bedoeld in het eerste lid, deelneemt aan de uitvoering 
van een verzoek als bedoeld in het tweede lid. De functionaris, bedoeld 
in de eerste volzin, volgt de aanwijzingen op van de werknemer van de 
Kansspelautoriteit die met de uitvoering van het verzoek is belast. Het 
gebod, bedoeld in het vierde lid, geldt eveneens jegens de in de eerste 
volzin bedoelde functionaris. 


S2. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder dwangsom en be- 
stuurlijke boete 


Artikel 31 


1. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste 
en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 13, eerste lid, 14, tweede lid, 16, 
tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, 
eerste lid, gestelde voorschriften kan de Kansspelautoriteit een last on- 
der dwangsom opleggen. 

2. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eer- 
ste, derde en vierde lid, 7 tot en met 10, eerste lid, 14, tweede lid, 16, 
tweede lid, 21, 23, 28, zesde lid, 30, derde, vierde en vijfde lid, en 47, 
eerste lid, gestelde voorschriften de in het eerste lid bedoelde overtre- 
dingen kan de Kansspelautoriteit ook een bestuurlijke boete opleggen 
van ten hoogste Afl. 1.000.000,- per afzonderlijke overtreding. 

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Artikel 1:127 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba 
is van overeenkomstige toepassing. 

4, De Kansspelautoriteit stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de 
bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid en tweede lid, en legt deze vast 
in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een 
beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de be- 


Pagina 24 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


voegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid. Het beleidsdocument, 
bedoeld in de eerste volzin, wordt, evenals alle nadien daarin aan te 
brengen wijzigingen, vooraf bekend gemaakt op een door de Kansspel- 
autoriteit te bepalen wijze. 

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels ge- 
steld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de 
hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per over- 
treding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar 
zwaarte van de overtreding met de daarbij behorende basisbedragen, 
minimumbedragen en maximumbedragen. 

Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de 
Kansspelautoriteit. 


Artikel 32 


1. 


Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn ver- 
lopen sinds het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder 
ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke 
boete, bedoeld in artikel 31, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtre- 
ding verdubbeld. 

In afwijking van artikel 31, tweede lid, kan de Kansspelautoriteit de hoog- 
te van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het be- 
drag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft ver- 
kregen indien diens voordeel groter is dan Afl. 1.000.000,-. 


Artikel 33 


1. 


Indien de Kansspelautoriteit voornemens is een bestuurlijke boete op te 
leggen, geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de 
gronden waarop het voornemen berust. De Kansspelautoriteit zendt een 
kopie van de kennisgeving naar het Openbaar Ministerie. 

De Kansspelautoriteit stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen 
een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 


Pagina 25 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking 
wordt opgelegd. 

3. Indien de Kansspelautoriteit nadat de betrokkene zijn zienswijze naar vo- 
ren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boe- 
te zal worden opgelegd wordt dit schriftelijk aan de betrokkene meege- 
deeld. 


Artikel 34 


Degene jegens wie een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de 
gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding een bestuur- 
lijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht ter zake daarvan enige ver- 
klaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem om in- 
formatie wordt gevraagd. 


Artikel 35 


1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagteke- 
ning van de beschikking waarbij zij is opgelegd. 

2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te re- 
kenen vanaf de dag waarop sedert de dagtekening van de beschikking 
zes weken zijn verstreken. 


Artikel 36 


1. De bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen, vervalt: 

a. indien ter zake van de overtreding een strafvervolging is ingesteld en 
het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel 
het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 1:149 van het 
Wetboek van Strafrecht van Aruba; 

b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is 
geconstateerd. 


Pagina 26 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een 
bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete werd 
opgelegd. 

3. Tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie vindt periodiek 
overleg plaats over geconstateerde overtredingen. 

4, Het recht tot strafvervolging vervalt indien aan de betrokkene terzake 
van hetzelfde feit reeds een bestuurlijke boete is opgelegd. 


Artikel 37 


1. De Kansspelautoriteit kan op verzoek van de overtreder een last onder 
dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn op- 
schorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke 
gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn 
verplichtingen te voldoen. 

2. De Kansspelautoriteit kan voorts op verzoek van een overtreder een last 
onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is 
geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd. 


Artikel 38 


De Kansspelautoriteit houdt aantekening van de handelingen die in het kader 
van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boe- 
te, hebben plaatsgevonden onder vermelding van de personen die die hande- 
lingen hebben verricht. 


Artikel 39 


1. Indien een verbeurde dwangsom of boete niet is betaald binnen de door 
de Kansspelautoriteit bepaalde termijn, wordt de overtreder schriftelijk 
aangemaand om binnen twee weken alsnog het bedrag van de dwang- 
som of de boete, verhoogd met de kosten van de aanmaning, te betalen. 


Pagina 27 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, bedoeld in het 
eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Kansspelautori- 
teit bij dwangbevel ingevorderd. 

3. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van bete- 
kening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met 
toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoer- 
gelegd. 

4, Het dwangbevel vermeldt in ieder geval: 

a. aan het hoofd het woord “dwangbevel”; 

b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de ver- 
schuldigde wettelijke rente; 

c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde 
geldsom voorvloeit; 

d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel; 

e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitge- 
bracht. 

5. Gedurende zes weken na de dag van betekening van het exploot staat 
tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt te- 
gen de Kansspelautoriteit bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor 
het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en 
op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel. 


S3. Bestuurlijke handhaving door middel van last onder bestuursdwang 


Artikel 40 


1. Onverminderd artikel 31, eerste en tweede lid, kan ter zake van de over- 
treding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste, tweede en vierde 
lid, 13, 14 en 23 gestelde voorschriften de Kansspelautoriteit een last 
onder bestuursdwang opleggen aan de overtreder en andere betrokke- 
nen. 


Pagina 28 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. De last onder bestuursdwang wordt op schrift gesteld, het vermeldt wel- 
ke voorschrift is overtreden en het omschrijft de herstelmaatregelen, 
alsmede binnen welke termijn zij moet worden uitgevoerd. 

3. Een last onder bestuursdwang omvat het geheel of gedeeltelijk herstel 
van een overtreding van een voorschrift dan wel de bevoegdheid om de 
last door feitelijk handelen ten uitvoer te leggen, indien zij niet, niet ge- 
heel of niet tijdig is uitgevoerd. 

4, Tot de toepassing van bestuursdwang kan behoren het verzegelen van 
gebouwen of woningen en terreinen en hetgeen zich daarin onderschei- 
denlijk daarop bevindt waar handelingen in strijd met het bij of krachtens 
deze landsverordening bepaalde worden verricht. 


Artikel 41 


1. De Kansspelautoriteit kan in spoedeisende gevallen besluiten dat be- 
stuursdwang toegepast wordt zonder voorafgaande last. 

2. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, zorgt de Kansspelautori- 
teit alsnog dat de last zo spoedig mogelijk schriftelijk wordt vastgelegd. 


Artikel 42 


1. Tot de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang behoort het mee- 
voeren en opslaan van daarvoor vatbare zaken voor zover de toepassing 
van bestuursdwang dit vereist. 

2. Indien zaken zijn meegevoerd en opgeslagen, doet de Kansspelautoriteit 
proces-verbaal daarvan opmaken, waarvan afschrift wordt verstrekt aan 
de overtreder en de rechthebbende. 

3. De Kansspelautoriteit draagt zorg voor de bewaring van de opgeslagen 
zaken en geeft deze zaken terug aan de rechthebbende, zodra dat rede- 
lijkerwijze mogelijk is. 

4, De Kansspelautoriteit is bevoegd de afgifte op te schorten totdat de ver- 
schuldigde kosten zijn voldaan. Indien de rechthebbende niet tevens de 
overtreder is, is de Kansspelautoriteit bevoegd de afgifte op te schorten 
totdat de kosten van bewaring zijn voldaan. 


Pagina 29 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


5. Het Landis niet aansprakelijk voor de gevolgen van afgifte van de opge- 
slagen zaken aan een onbevoegde. 


Artikel 43 


1. Indien een opgeslagen zaak niet binnen dertien weken na de opslag kan 
worden teruggegeven aan de rechthebbende, is de Kansspelautoriteit 
bevoegd deze te doen verkopen. 

2. Gelijke bevoegdheid heeft de Kansspelautoriteit ook binnen die termijn 
zodra de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden kosten, ver- 
meerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in verhouding tot 
de waarde van de zaak onevenredig hoog worden. 

3. Verkoop vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking 
van het afschrift van het proces-verbaal betreffende het meevoeren en 
opslaan, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf onderhevige 
stoffen betreft. 

4, Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat 
tijdstip rechthebbende was, recht op de opbrengst van het goed onder 
aftrek van de aan de toepassing van bestuursdwang verbonden kosten 
en de kosten van de verkoop. Na het verstrijken van deze termijn vervalt 
een batig saldo aan het Land. 

5. Het Land is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afgifte van de op- 
brengst uit de verkoop aan een onbevoegde. 

6. Indien naar het oordeel van de Kansspelautoriteit verkoop niet mogelijk 
is, kan hij de zaak om niet aan een derde in eigendom overdragen of la- 
ten vernietigen. Het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige 
toepassing. 


Artikel 44 
1. De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtre- 


der, tenzij de kosten redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste be- 
horen te komen. 


Pagina 30 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. De beschikking vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten 
laste van de overtreder zullen komen. 

3. Indien echter de kosten geheel of gedeeltelijk niet ten laste van de over- 
treder zullen worden gebracht, wordt dat in de beschikking vermeld. 

4, Onder de kosten worden begrepen de kosten verbonden aan de voorbe- 
reiding van bestuursdwang, voor zover deze kosten zijn gemaakt na het 
verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitge- 
voerd. 

5. De kosten zijn ook verschuldigd indien de bestuursdwang door opheffing 
van de onrechtmatige situatie niet of niet volledig is uitgevoerd. 

6. De Kansspelautoriteit stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast. 


Artikel 45 


Bij gebreke van betaling, worden de verschuldigde kosten verhoogd met de 
invorderingskosten door het Land bij dwangbevel ingevorderd. Artikel 39, 
derde tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 


S4. Strafrechtelijke handhaving 
Artikel 46 


1. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, 28, zesde lid, of 47, 
wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de zesde categorie. 

2. Degene die handelt in strijd met de artikelen, genoemd in het eerste lid, 
wordt, voor zover niet opzettelijk begaan, gestraft met hetzij hechtenis 
van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie. 

3. De feiten, bedoeld in het eerste lid, zijn misdrijven; de feiten, bedoeld in 
het tweede lid, zijn overtredingen. 


Pagina 31 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


HOOFDSTUK 5 
Geheimhouding en informatieverstrekking 


Artikel 47 


1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsveror- 
dening of van een ingevolge deze landsverordening genomen besluit 
enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtin- 
gen die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of verkregen, 
verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekend- 
heid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze lands- 
verordening wordt geëist. 

2. In afwijking van het eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd met ge- 
bruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering 
van haar taak op grond van deze landsverordening, mededelingen te 
doen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen of 
instellingen. 

3. Het eerste lid laat onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wet- 
boek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) als getuige in straf- 
zaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, ver- 
kregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze landsverordening opge- 
dragen taak. Het laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba als getuige, dan 
wel partij in een comparitie van partijen in burgerlijke zaken een verkla- 
ring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de ver- 
vulling van zijn in gevolge deze landsverordening opgedragen taak, zulks 
met dien verstande dat zodanige verplichting slechts geldt, voor zover 
het betreft een verzekeraar die in staat van faillissement is verklaard of 
op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden, en dat zij niet geldt 
voor gegevens of inlichtingen, die betrekking hebben op ondernemingen 
of instellingen, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging de des- 
betreffende verzekeraar in staat te stellen haar bedrijf voort te zetten. 


Pagina 32 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 48 


In afwijking van artikel 47, eerste lid, is de Kansspelautoriteit bevoegd gege- 
vens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze 
landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan personen en instan- 
ties die op grond van het Wetboek van Strafvordering van Aruba zijn belast 
met de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden. 


Artikel 49 


Indien de Kansspelautoriteit bij de vervulling van de haar ingevolge deze 
landsverordening opgedragen taken feiten ontdekt die kunnen duiden op wit- 
wassen of terrorismefinanciering, licht zij, zo nodig in afwijking van artikel 48, 
de Centrale Bank van Aruba in. Indien een feit als bedoeld in de eerste vol- 
zin, betrekking heeft op een ongebruikelijke transactie als bedoeld in artikel 
25 van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terro- 
rismefinanciering, licht de Kansspelautoriteit bovendien de Financial Intelli- 
gence Unit Aruba in. 


HOOFDSTUK 6 
De Kansspelautoriteit 


S1. De instelling en inrichting van de Kansspelautoriteit 


Artikel 50 


1. Eris een Kansspelautoriteit. 

2. De Kansspelautoriteit heeft als doelstelling de bevordering en waarbor- 
ging van de integriteit en kwaliteit van instellingen, ondernemingen en 
personen, die in of vanuit Aruba gelegenheid bieden tot deelname aan 
kansspelen. 

3. De Kansspelautoriteit heeft de navolgende taken: 

a. de verrichting van werkzaamheden overeenkomstig de bij of krach- 
tens deze landsverordening gestelde voorschriften; 


Pagina 33 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


b. de ondersteuning van de Minister bij de ontwikkeling en uitvoering 
van diens beleid inzake de aanbieding en uitbating van kansspelen in 
of vanuit Aruba; 

c. andere regeling van de minister te noemen taken, voor zover deze 
verband houden met de aanbieding en uitbating van kansspelen in of 
vanuit Aruba. 

4, De Kansspelautoriteit is rechtspersoon. 


Artikel 51 


1. De Kansspelautoriteit staat onder leiding van een raad van bestuur. 

2. De raad van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de 
voorzitter. 

3. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode 
van ten hoogste zes jaar. De leden kunnen eenmaal worden herbe- 
noemd voor een periode van ten hoogste zes jaar. 

4, De leden van de raad van bestuur, met inbegrip van de voorzitter en de 
plaatsvervangende voorzitter, worden bij landsbesluit benoemd, ge- 
schorst en ontslagen. 

5. De Minister stelt regels met betrekking tot de rechtspositie van de leden 
van de raad van bestuur. 

6. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt zo veel mogelijk een 
complementaire samenstelling nagestreefd, alsmede bezit van voor de 
Kansspelautoriteit relevante kennis en ervaring ten behoeve van het op- 
timaal kunnen vervullen van de taak van lid van de raad van bestuur. 


Artikel 52 


1. De leden van de raad van bestuur hebben op persoonlijke titel zitting en 
oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. 
2. Met het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar: 
a. het werkzaam zijn bij een ministerie of bij een instelling, een dienst of 
bedrijf, ressorterende onder de verantwoordelijkheid van een minis- 
ter; 


Pagina 34 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


b. het zitting hebben in de Staten; 

c. het hebben van financiële belangen of andere belangen bij instellin- 
gen, ondernemingen of personen, die in of vanuit Aruba gelegenheid 
bieden tot deelname aan kansspelen. 

3. De leden van de raad van bestuur kunnen tussentijds, op eigen verzoek, 
dan wel om zwaarwichtige redenen worden ontslagen. Als zwaarwichtige 
redenen gelden in elk geval de gebleken ongeschiktheid voor de functie, 
alsmede de onverenigbaarheden van functies of belangen, bedoeld in 
het tweede lid. 


Artikel 53 


1. De raad van bestuur stelt een bestuursreglement vast, waarin in ieder 
geval regels over diens werkwijze en de te volgen procedures zijn opge- 
nomen. Het bestuursreglement behoeft de voorafgaande goedkeuring 
van de Minister. 

2. Nadat het bestuursreglement door de Minister is goedgekeurd, wordt het 
algemeen bekend gemaakt door de Kansspelautoriteit. De Kansspelau- 
toriteit doet mededeling van de wijze van bekendmaking in de Landscou- 
rant van Aruba. 

3. Het eerste lid, tweede volzin, en het tweede lid zijn van overeenkomstige 
toepassing op wijzigingen van het bestuursreglement. 


Artikel 54 


De voorzitter, of bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter, als- 
mede een ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigt de Kansspel- 
autoriteit in en buiten rechte. 


Artikel 55 
1. De raad van bestuur kan ten behoeve van de taakuitvoering van de 


Kansspelautoriteit personeel en een directeur op arbeidsovereenkomst 
in dienst nemen. 


Pagina 35 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. Indien de raad van bestuur overgaat tot toepassing van het eerste lid, 
stelt hij vast: 

a. een formatieplan waarin in ieder geval de formatie van de Kansspel- 
autoriteit, de bijbehorende functies en de salarissen en secundaire 
arbeidsvoorwaarden van het personeel en de directeur worden gere- 
geld; 

b. een personeelsreglement waarin de overige rechten en plichten van 
het personeel worden geregeld; 

c. een directiereglement waarin de taken en bevoegdheden van de di- 
recteur worden geregeld. 

3. Het formatieplan, personeelsreglement en directiereglement, alsmede 
alle daarin nadien aan te brengen wijzigingen behoeven de voorafgaan- 
de goedkeuring van de Minister. 


S2. De middelen en het beheer van de Kansspelautoriteit 

Artikel 56 

De middelen van de Kansspelautoriteit bestaan uit: 

a. de periodieke vergoedingen, bedoeld in artikel 11, eerste lid; 

b. de periodieke vergoedingen, bedoeld in artikel 19, eerste lid; 

c. de vergoedingen, bedoeld in artikel 22. 

Artikel 57 

Het boekjaar van de Kansspelautoriteit is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 58 

Jaarlijks stelt de raad van bestuur vóór 1 september de begroting voor het 
daaropvolgende boekjaar vast. De begroting bevat een raming van de inkom- 


sten en uitgaven en van de voorgenomen investeringsuitgaven, waarbij de 
begrotingsposten ieder afzonderlijk worden voorzien van een toelichting. De 


Pagina 36 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


raad van bestuur zendt een copie van de begroting ter kennisgeving naar de 
Minister. 


Artikel 59 


1. Jaarlijks stelt de raad van bestuur vóór 1 april een jaarverslag op over 
het afgelopen boekjaar. Het jaarverslag bestaat uit een algemeen ver- 
slag en een financieel verslag. 

2. Het algemeen verslag heeft betrekking op het gevoerde beleid in het al- 
gemeen en de verrichte werkzaamheden en de doelmatigheid en doel- 
treffendheid van deze werkzaamheden. 

3. Het financiële verslag wordt opgesteld overeenkomstig de richtlijnen van 
de International Public Sector Accounting Standards. Het financiële ver- 
slag is vergezeld van een verklaring over haar getrouwheid, die afgege- 
ven wordt door een door de raad van bestuur aan te wijzen registerac- 
countant. 

4, Alvorens het jaarverslag vast te stellen, legt de raad van bestuur het ter 
goedkeuring voor aan de Minister. Goedkeuring van het jaarverslag 
strekt tot décharge van de raad van bestuur. 


Artikel 60 


1. De centrale accountantsdienst van het Land en de Algemene Rekenka- 
mer hebben te allen tijde toegang tot de financiële administratie en de 
overige gegevens van de Kansspelautoriteit die naar het oordeel van de- 
ze instanties noodzakelijk zijn om rechtmatigheids- en doelmatigheidon- 
derzoeken uit te kunnen voeren bij de Kansspelautoriteit. Zij zijn be- 
voegd om deze financiële administratie en overige gegevens geheel of 
gedeeltelijk mee te nemen en daarvan kopieen te maken. 

2. De raad van bestuur verleent alle medewerking aan de centrale accoun- 
tantsdienst van het Land en aan de Algemene Rekenkamer. Daartoe 
behoort in ieder geval de verschaffing van alle noodzakelijke inlichtingen 
en de overhandiging van de desbetreffende gegevensdragers. 


Pagina 37 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


S3. Aanwijzingsbevoegdheid van de Minister 
Artikel 61 


1. De Minister kan de Kansspelautoriteit aanwijzingen van algemene aard 
geven omtrent de uitoefening van de aan de Kansspelautoriteit opgedra- 
gen taken. De Kansspelautoriteit volgt een dergelijke aanwijzing binnen 
een door de Minister te bepalen termijn op. 

2. Indien een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, niet of niet volledig 
binnen de door de Minister bepaalde termijn is opgevolgd, kan hij bepa- 
len dat de bevoegdheid waarop de aanwijzing betrekking heeft, op hem 
overgaat. Een zodanige beschikking treedt in werking vijftien werkdagen 
na het tijdstip van haar totstandkoming, tenzij de Kansspelautoriteit de 
beslissing ter beoordeling heeft voorgelegd aan de bezwaaradviescom- 
missie, bedoeld in artikel 7 van de Landsverordening administratieve 
rechtspraak (AB 1993 no. 45). Het oordeel van de bezwaaradviescom- 
missie is bindend. 


HOOFDSTUK 7 
Overgangsbepalingen 


Artikel 62 


1. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Landsver- 
ordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44), die na het tijdstip van in- 
werkingtreding van deze landsverordening zijn activiteiten wenst voort te 
zetten, dient binnen 6 maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van 
deze landsverordening een aanvraag om de afgifte van een casinover- 
gunning in bij de Kansspelautoriteit. Op de aanvraag is artikel 5, eerste 
lid, onderdeel e‚ niet van toepassing. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de houders van 
vergunningen en toestemmingen in de zin van de Loterijverordening (AB 
1988 no. GT 25), alsmede op de houder van een concessie, bedoeld in 


Pagina 38 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening speelautomaten luchtha- 
ven (AB 2006 no. 13). 

3. De Kansspelautoriteit deelt binnen zes maanden na het tijdstip van ont- 
vangst van de aanvraag zijn beslissing bij aangetekende brief aan de 
aanvrager mee. Een afwijzende beslissing staat, wat haar rechtsgevol- 
gen betreft, gelijk met een beslissing tot intrekking van een vergunning. 

4, Zolang een persoon, onderneming of instelling als bedoeld in het eerste 
lid, de beslissing van de Kansspelautoriteit niet heeft ontvangen, wordt 
hij gelijkgesteld met de houder van een vergunning. 


Artikel 63 


De Minister, kan in overeenstemming met de Kansspelautoriteit, de ambtena- 
ren die werkzaam zijn bij de Dienst Casinowezen belasten met de handha- 
ving en de zorg voor de naleving van artikel 13. 


Artikel 64 


De minister, belast met Financiën, wordt gemachtigd om eenmalig een be- 
drag tot een maximum van Afl. 2,5 miljoen als voorschot te verlenen aan de 
Kansspelautoriteit, ten behoeve van de financiering van de aanvang van de 
werkzaamheden van deze instelling. 


HOOFDSTUK 7A 
Overige bepalingen 


Artikel 64a 


In afwijking van het bepaalde in artikel 3 kan de Minister besluiten om een bij 
landsverordening ingestelde instantie tijdelijk te belasten met het toezicht en 
naleving van deze landsverordening. 


Pagina 39 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


Artikel 64b 


De Minister zendt binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze 
landsverordening, en vervolgens om de vier jaren, aan de Staten een verslag 
over de uitvoering en doeltreffendheid van deze landsverordening. 


HOOFDSTUK 8 
Slotbepalingen 


S1. Aanpassing van bestaande regelgeving 
Artikel 65 


De Landsverordening speelvergunningsrecht hazardspelen (AB 1990 no. GT 
45) wordt gewijzigd als volgt: 


A. artikel 1 komt te luiden: 
Artikel 1 


Onder de naam speelvergunningsrecht wordt bij de houders van casino- 
vergunningen, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht 
kansspelen, een belasting geheven. 


B. in artikel 2 wordt de zinsnede “het bepaalde in artikel 1 van de Lands- 
verordening hazardspelen” vervangen door: het bepaalde in artikel 2 van 
de Landsverordening toezicht kansspelen. 


Artikel 66 


In artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding 
witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) wordt in de omschrij- 
ving van het begrip “aangewezen niet-financiële dienstverlener” in ten 5° de 
zinsnede “een casino als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsveror- 


Pagina 40 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


dening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44)” vervangen door: een casino als 
bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening toezicht kansspelen. 


Artikel 67 


In artikel 2:215, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba wordt 
de laatste volzin vervangen door: Daaronder wordt niet begrepen loterijen in 
de zin van artikel 1, tweede en derde lid, van de Landsverordening toezicht 
kansspelen. 


S2. Intrekking van bestaande regelgeving 

Artikel 68 

Ingetrokken worden: 

a. de Landsverordening hazardspelen; 

b. de Loterijverordening; 

c. de Landsverordening speelautomaten luchthaven; 

d. de Landsverordening Landsloterij Aruba (AB 1992 no. 115). 

S3. Inwerkingtreding 

Artikel 69 

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepa- 


len tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan ver- 
schillend kan worden gesteld. 


Pagina 41 Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 150 


2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening toezicht kansspelen. 


Gegeven te Oranjestad, 10 september 2021 
J.A. Boekhoudt 


De minister van Justitie, Veiligheid 
en Integratie, 
A.C.G. Bikker 


De minister van Financiën, Economische Zaken 
en Cultuur, 
X.J. Maduro 


De minister van Algemene Zaken, Integriteit, 
Overheidszorg, Innovatie en Energie, 
E.C. Wever-Croes