Skip to main content

Full text of "รายงานสรุปโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว"

See other formats


'ninTuwafmehmw^'m y y qj q 

"iSufillWHIPm fllNTl 8" thrill 2550 •0*0 

PEACE WALK : fi-nwmem 1 
fhihsnm 

V V qj q 

l f 

^S QJ fil ^ 1*1011411 17 Wf|flf)mm4 2550 

i| Vl SJ3J Vl 37 ' o 37 i| i *=s Col a/ Co I *=^ 61 Co I a/ *^ *=s *=§ 

inlinmm uumaijiliej uwiJAiaim93J , mfl Qiniffmiimy m?miJfliuYiijnjQmiaj c infliJ d^ 

2^ a/ i 2/ ii V i 

qj qj 

3/ I ^ ___ a/ 

qj ■ 2^ m^tiluTOtiluiTejQeJ nuiBuwuwuiiliimi'wiwlilimi iTu^iejIiltmifil^viS^nQil^mD^^ vmi^QfUfkajniniJ 

qi qi 

i 9J <j) 

mSaum* mimnj 7 Iwivm^utn ttiTejfi!)i4^T4n1iJuin1iJ t u9ej menutTaToClm lifrumnTH? ueiihlij iJinliJTiQU 
uinmSauvifiTuCi Aiifilikdw mfiaiiYififuii nmrisflimajafieij Aijtfalikiej nmpJuflfiiuaji ^lan^i^^uTJn 

q q qi 

. y i i> 

Vl 97 *=slfii Co o Vl 9*1 3)^ ^ Vl 37 I iia^il ^ ^ 1^=4(^*1 I rflfli 

m mnsflu luenej fnuiiaifium h UwiiAii m 9en>aii?n>aw99ejiAi]ifTfis lei truej 30 mill mtmtnwiiflfi'u lu 

qi q 

a/ a/ 9J 9J 9J $J $J I I 

CooVl iio97coi /=§/=§/=§/=§ UliCooVl ^1 a^rf a/ *=S I Co /=§ CoVl Co /=§ muililvmrna ti^iQnJi^Qejnfioej^^fiia^^fita laJmuiIilviiimflQUvifiTuB yinTufl^^fim^vifi^fil'Hfim^'Hm 

q q 

i + 3J 

i i rf o q 97^ QJ c$ c$ l Vl i*=S 37 37 Vl 37 Vl 97 Vl i *=* 97 i Vl | 

em n vmiejeenmm mmjaj ijenej flUMpMiutifiimi Umimi em luui^myi fin mimmyi mmemfumi eis liku 

1 qi qi qj 

untmiSiJiiMiQfi mnsasli miisfiiimihtnej 

• a* i i . . 

4 111 i rf 'Vll rfrfqi /=* <^ Vllrf ^^ ^ a rf 

iu9 lumiiinunanwQ hJfTQimiuvu 6 ^ mu anei Imjm lilmen tTiimsfUpiei nj^mjiflu 
msuiunSCSmci lik liJmiiminieruihejenajiJ ill ih^dfilvm luifnuui ihlmdYkii fii^dfilim fiulmd 

qj qj qj qj qj 

i 37 ■ ■ ■ ■ 

*=i 97 rf 97/=§ i rf rf i^=lVl i^l i| rf i^lVl irf Dl ifl i ii d q y ii Kl J/q 3^ 

•msimmwiwfiTiajsfTfmeru'u f\mznmv\ m\i mv\m iiwmv\ m\imv\m lu Mi^iuqu mill lu m 

qj qj qj qj qj 

3^ 
3/a/ ^ S\ 3JG\ Col 9^ Vliqia^a^ Vliia^9^ Cola/ 619^i|Vl9V i il Vl 9Afl 3AS\ SJ 

wiuw^^Qii m IfiimuwAim lulu quuuiqi Iuqcj uu^iQ^mivi fifiiiusajimiiwumu mill lu D^^iejiJi lu h m qi qj qj qi i| Vl 3^3V Vl 3) Vl 9^=i Vl Vl |Vl 3/ i| ii Vl 37 I o/ irfl rf Col 3/ Vl I ii dill llll 3^o/ i| <f 

ill lu?9>3 m l^ieju mu m muili uemuQimn mn^i^imiliimuwii 111 imnQumaw m mwi^iiJitTfis m ui^q^i av a^ iirf^nrfilSiilu^uliJI^UQ^imi IrliViilitTfisl^uQ^imi wiilan^njiiimimiisriinmvinfiu^iyfTU fitu stin 

q q qi 

. . i i 2^ 

qi qi I qj rfj 

a/ a/ i 

Vlli qj I iia/Co^ 3/ 111 id 3/Co Co|iq37 oy ^Vl 37 qj rf Col 37^=1 

m^iejfiuilfifiili Niifimuinimi mnuQ^iimi fifi^DsnemuiJ!)?! mvn^unaj m^Qtrufii? quk ^ifiinmuwvi 

qi qi qi 

fuw^iOTuiiajtru 

PEACE WALK : s^umem 2/ 3/ 3J V V ii qj 

q qj qj qj 3J 3/ 

30 fmil lil!)dfiT^(fiiinimufn) S ihtfraflajfTajinai d^dnim^niimi) ntnifnwitnij'U'iflifili mnuQuadlij 

qjqj v qj / qqjqj qj * — ■ ■ - ! - - - - - » ■ dA M QJ 
QJ •Hnwi mlejmjIdSnfl^^d uQUQei^nunQufiu u^i^iJimimQiimiYi ennllflil mnlmnjiJinvnmlm'OEi m 

q cC| qj qj 

qy s^ 3/ 

m 111 Ivm luu Ifiiui n menum likm^ii liJrn^vriai nmu^i^ajumiwi lihvmeju mm Ifinu ti>3 n uueej Inarm 

qj I qj 

3/ , i 

in minlijinmeiejiim msissdnim* ninth) triTejflliJSimi tm nn^filiiSimi wuAimi ivm aadfrn'mjih vi 

qi qi qj 

a' 

iflQiimdlwfrm iflihimrnj Svmih mjSnmjmfn vmi^Wmvmi fraiih ihtrmjA fraimn mi mi a a 

qj 

if\mm\i\^vimii mniimnliinum imimniAQAiQU 

" «> ' r-> ' 

■Hinfltwun mlitadihttfisleiCj liil^slilffiuiili fmnflfen liledmeiJimfUfmui Taiimnitadrntmifmaj 

qj q qj « qj 

_ 3^ . , i 

ilaninn nei lilimimjijiJfuwiinAiru I'vOwajih fiurninQuwVilajili nximmim^i® mntfiYifledn^mtoffiin 

« q 

a/ a/ , . , i i 

fiiswieurmiCS Iliad Iliad ■oimuSimflvnej fta n1flWAiJ9nmjfnfnidmfti?i vnn^^QfiSmQu^llilod 

qi qi q qi qi 

, V i 

q q qi 

i a' 

winjTuem n Mfmmiih lilimnlwiiihim tmnfli mediJiJvm^mmjtnin'uCi miSiifiwejfitJ in^ejfifl 

qj I qj qj d& qj qj qj qi qi qi 9J 9J , 

mnntfilmjvmmmi rfiej rmm fine* ik mjImwiJAimi QimmSiimmajflu^i tni^wfi^i^lii^iiliiili n 

qj 

qi 

tr^i? li^dejuMtnejli^lilnumi lik numQ^i^mjiu liJfilfllilyfaymf) VfawlikiifimQA fraiiflmefl 80% qi qi 


Co , i v 

min1u ,, ni9s1?m£j mmliJVrm^'bmej ^iD^ild^ejliiiTuviu^ WQ'H'uiWQ^nnjQ^m ^inmejli) ^SiiiYiifi^lilimi 

, V ,i i i i 

iiafliilmiifiliimcjlfiimi iiTniDutr^llSQ ilfinJuilyl 8 il^ 8 il^ 7 ^wiuaji vmi^iiQi^emdl^wenira m 

q qi qj 

q cC| qj qj 

qi q 

qi qi 

Qdll^TAieJIinnH'U Vf3J9^3J11fl^11l!]fllieJl^ffl^1 c Mt11>31Ai!]SuTAI^3J1fl VfflQ^rfS^ UtTlitYB^ «Q ^ Infill 14 fflJ ■HUB PI qj di q 

T^QfituiiiJQ^tTiMtT^fifitTiififi^iejIiliicjuimviej HejuMUQ ^ififlmitr^iftutuiui^icjiii iqq ...tiimlaJ^naSm^s 

q q qj qj « U 

lillwSilismfr^ii iminlaJSilu i?iDsil?ifiili nm£ju9U9dl?>3^miJi?i^3Jil , HTVifiiniivi9>3 TViihtTfisTfl ill 

qi qi qj q 

3^ ■*/ v , aj 

nvnfu ^lejlwSl^iej ^lejilfiniJil^iej iMl^flniniiinii^DSfiajfiTHSflus fi^itruilfifimi ^nrfil 48 49 ui 

qi q qj 

3/ , 3/ 3/ 3/ a' 1 qj qj qj QJ PEACE WALK : s^umem i y in i 3/ in 3^ in i q 9^ o d^j 9/ in i & in a*=s kii i^j^s gv in gv 

mi^ii litosu h luoejnn Ivrnn fnwHToeu fimifiuin imi mi litoeu hen uiimej mmej fmimuTumiwu h 

a/ & if if %> 

qj qj 

j i> ___ iii i> i i 

Ql ■ Ql lileninA mNTJiumuumifiem n mjiiluniifiiiiJfitustT^^QimQim^fiiQ qj qj O/ 3^ 9^ ^=1 *=* i qj i 3J 

ITU AT 

q « 

Co 1 1/1 1 1/1 9^ 9^ i ^ 2^ 3^ nu m^io^tNu^rmim trajajmninji^THfflinaiu ^limvfdnmej Iwiiwu^uSfisliJflMtuimmiinQdliJl^ u u qi « qj U ■ qj qj U 

gya/cV^ | o* *=s In i i l/l 9^ k=§ i ^srf i 9/ In iq i 

wan fiuuQfi l^u mmtrafliu 111 vmniAmfnimim nim Iflinraiuim vmemfliienimfl^niicin Id toinmnm^ rf qj i ii *=§ q 9^ i /=SqaVoi /=§ q a^ ' *=§ q 9^ Co a/ ii /=§ 

teien uuuiNQQfi 4 tnu vnximi^ mem muuiN mm tnuuiN Irminif? vtiunm mm mfiiuwuQotnwHU^ 

qi 

, a; , ii i 9J , 

iwninl'Hm iln QifiiftfimiuilMin w?iymem?r lummfninlwrn tTiu^diMtunmjS 20% miiTu irufiindim 

q o 

20% ^^tTiJNfifiii^iiijmQ^njQ^^iQij'iiidiJiIidiil^iiii 80% maAiJinfnimjflfm'u CSmimjemej ueifiumlin 

q qi 

3J 1 

q qi 

maun QuliJod msisMjSitaslmni miinvi'umnmm tivnttTsivt* nmwi^m® najisdajintms^aj 

qj V qj qj 

mjnmn ulilniiE^imfl 

q 

q 

^lejtruiilu^iimuniQ^^u njo^iln nj^ih Ivfl^^iiim^njQ^^intii^lii^iiiQdfitii^mQ^^ejfiO im^lilm^CkS 

qi qi qi qi qj 

3J 1 <^ 

er 

qj wi^mimSCSinci i^isQ^fffisiiluiliQd^iejfru ma iflsramwisinejifl Vfa 2 m^^mflmineumfiiiimi I'M 

qi qi 

qj 1 1 a/ ^^ 1 in 1 o in 9/ in 1 ^ in 1 in 1 ^ 11 I o 1)1 3^ 1 

uuQejfifiimflmflQ 111 ui m lutnenfm 111 lutnmfm 111 ui l^^ej 

qj qj qj 

qi qi 

I11 iq ill I I 11 <^ 11 <r 1 ^Jl/i coin 3J \ ^ 3) coin 9V ^=iln i ^i coin 3) i qj i in i q 3J coi q 

In to lilimniniivmi! ilitTfis m iltinyi limn m iltinninufi m n hminn m inui^iejnu Qeji IiIuqu Inmu m? 

qj q qj qj 

fiul^ifiuvi^ mBtnajinili^Qd^lviuBd^m fiuliQd^l'HUQd^in sdiSlil^l^ mtfistfalu'fiAnfiQ^AA qi qi qi 
PEACE WALK : s^umem 
q qj iSqTU^ 1 flUflimiS 2547 

q q q 

q q 0* 

q 

I Co ^=4 ^ 61 Co 

qj q qj q 

qj qj 

q q qj 

i 

3/ i ii ii 

q qj 

q q 

qj q qj q 

i . i ii 

q qj 

ii 3/ ii 

qj qj q 

tnajiicmilflfnnfifllfimejlu m^odoeji^ilcjij^no milem mwfiu^i^uSfitnuiifiQdiiufru l^edi^fitiajfi^umj 

qj qj qj 

*=i *=* coi | *=> q#=$ <r qj qy i ^ 

qj q 

3/ , 3/ i 

qj q qj qj qj 

PEACE WALK : fi-nwmem cCI qj q q qj 

qj a/ 1 fUlflTWUfi 2547 

PEACE WALK : fi-nwmem fmimimumettTfmfm 3/ 9J i 3/ l>f\^m™\iv\vimf\%tt?mimi}tiim^zmi IwmmiiniiajiQai^WQmQ^^uriil iAi.fr. 2543 m 

qj q 

, 3/ • . 3/ i 3/ 

iffiDiTumiiilufif^^ 8 ?n£jfn?i^u?tu?>3filu?ilimiJ!n1fim9s??3J£Ji^n mwiajMaJinurii^ n iQiJwuvifiiJ'U'idi 

q qj qj ■ q 

H ' i i q; d 

ilsvmuumQfiinnnimufn luwuvi 4 trims nmwvnfl^ejfiij wiuvajvu nil 40 vminu iilinsasnm 8 tu 7 

qj qj q qj 

i 9/ • 3/ , 

Vqj^qj qj 7 7 qj 7 

' q rfj qj 

i , 3/ i a; • 

o ^ rf i 3^ 11 9^=1 <^ *=§ <r rfi d i o o I ii^ii 

wnmi^nmii^iuviwiiiaji ■munu m3J?iivi?iiici>3tTciiiJfii?tuni9>3^uvi?i3Jui?nilsvm9£Ji>3^9m9>3 

q 

Sni?mus??ij£ji^?ii8ijni?i^ijm9s??ijsniejluimss??ijsnieju9fi Milium? trfi^fmuiilusiiu fmajan&ra 

qj 

e=\ 3) a> tQ \e=± Qja o *=> *=§| q q 3/ *=» q *=> 3/ 

fmiAiJAiejfiTiajfNii miiAUMQilgiJfmiiJfniiajfifl imsfmwn h hufiAfmuflNimiej m lemAiejfmuiuflen 

V13/3/1 ^ Vi9^' a^qy </ a/gy^i $) d 3* q 3* 3* ll 3^ <^ q A ^ 

qi q q qj ■ q qi 

11 %/ , 1 3/ 11 

q qi qi 

3/ 11 

qi q qj 

^ s/ 

hv milem triajiifiQdiiajmil^Qdi^ntiiJfi^umjsiiiJ^ii 1^tr?i>3fiiiiJil?iiJiJ^3Jiliims^^ftfviBilTimj 

qj 

^iithuvirihiiij 32 vmirm im$f)^mimzf)mzm-m^mwihi\ hiiim\f\z\mif)ii 800 fru Ifwosfj 

qj qi qi 

i , , i a* 

u q 

qi q 

, , . i i i 

3/ 3/ i 3/ 3/ 

qi 
, i • , _ 3/ i 

qi q qj q 

i , i . 

m?is^in^^9iJiiluil9>3^3jmjsniiSi^ims?siiiiCnftivim niitY?i^niiajtTaj«iiliimjililaj'-5i?aj , wi^ daw 

q 

i3/ ^ 

qi qj qi 

3/3/ i > , ,3/3/ 

q qj q 

ilsvm g\i!,Suii£unffiiniiilis^immAsmuiflA9ijni9w^ iVlflll^^fT^^ ^*1 o I ffi q 9/q o^=^^=l^=i| oq^ ^i 1^=^ a^=i 3/ qj qj a 

l. mQinfissNwsw'iibsejfifl b lumi^nmu^i^ili^Dinj ^9iJfn^iJgiJ^^iiuwti'UNtnT4tnjiniJfni9 t uin^ ^in^i^Quimssiiu^ii 2. m9?tu?>3fi lMvin^i£j1^?sMtTnrf9^iTmn^^9iJ?9iJ^ii?i I^ejm?i ) Nejtmi 6 U9u?i^n4^i^ ( n ^m^mwnjii 

q qi ■ 

q 

3. mQlmn^n^imfiiil^ejuniQ^^iiiJiu imsfifusfiiswenem lufn?untTU9tTm^iftu , niS>3in?i^9ajni!)^ 

a; 

^u^u mifisuiliJtTimivii^luniiiinlni^tuMidiJuidiilsviiirfQliI qj « PEACE WALK : Biiumem 7 anil wnm^iiim^iurama^mtiflims^i'u mQTUftfi?^ 14 trueneru 2550 ntn 09.00-12.00 u. SwmiiiJitasmjYfamj 53 fiu 

q qj q 

ii gy a/ 

iSqtu^ 25 trueneru 2550 ntn 09.00-12.00 u. SwmiiiJitas^iJYNmj 17 fiiKfifustfuTu) 

qj q v ' 

tu. fntnimiiflfissw lAintTfislfl utu mu mmincij m.vnajs mmm turn*?!?!) "o.vujijj 

cCJ q « qj 
nisiksvu y i 5ll!)>31^Clll?StT>3ffnJ9>3fl1?^Vll^B??3JeJ1^?1flf'^^ 8 

q 

ni?mMu^m9Miluni?uiitTU9rf9^niiiiu(^3J^uiium9fiiniifiimufii) nTHu^muyn^fni^u 
PEACE WALK : fi-nwmem 8 — q q — 

V V ni^lfani^iifwmn^iaid^'rm j „. .. ,. . > ... a/ *. q q qj 

fill* ^1^ Iffo Ufl^tU1lllflflTl>39fn1u iilumi 

£jfifii?tT?i>3i?9u iJiAi.ft.2533-2535 lfi?>3fn?tT?i>3i?9udiilsvniHn?n^imufn? 5 il ilwil 2531 imsimi 

q 

UTIfUaJflTUYl 14 flinflN 2536 l^Ull^saJIQlflBtTII^Tfll^fn? 595.92 ATUllTn flmudlllsYmim flSfnMJflAIJ 

q 

2) i a> i i a> '3* 

^^^MUfi 15,000 li SnhwiJiejn)9>amsfT?i>ai?9 tm^m9m4^4 ^lJ^^?fQ^4l c HnlJ 

i> i> a> qj qj 


3^ 3^ qj qj 

vm?n>3 iwuvifiiMJfifiN 12,000 b umiMuiejmQfnififiifiiiuiimstnuiifitT^ui 111 mnfifmijfmibsih mimei 

q ' 

TAim^ntaiJil^iJ^^ajTEUiJfi^ 3.41 trmvmiej 

Bfrn^mifYfuflmU Y\ .ft. 2536-lfDDlIl4(2548) ihlkymflfNlksfttJ JfUMIBdl^MUfllaJll^Sllllifllimi 

q q v / « 

a> y a) a) i 

mejnji^ih StnimSiluiilQu^iuiuuifi miumnmflnjmdi'iri m9fn??i^?i>3ni9>3il1uituuilui?9u il 2548 m 

a) . v i a) 

ilsvmflQ>aitasmjmjinq wufivmiemyN'iri 

q q q 

qj q rfj qj 

triiJnniKiJislej^uimsnii^^fiinTiiejdiilsviii Aiufmimyfli 2) 

fn^wS^fiistmliAlKl fm vis* men d * - ■ * if!)!)iTu2fn?tT?i>3i?9uniui^fi?n>3 2 Amu fh^miJ'uinjinflfm^N 2 urh trf i^^liejiIi^iJia^iuta ^i hum 

q qj 

a) a) & . & *ii , %) 

12 uvn fiistTQiivinejfTuui 3 uvn ^liejiJi?it4 c Hi4 < R^ l urh diejminjuifl1wdm9w , u , ui l uvh di^fiuihuinfl » * di ran 2 nvr>3 iiiisS?^M«Q«iIi§>aiiJi4a2JfUfun^i«3jnio>3v^ thuTuuei thuuilfim an 17 urn uri qj « « q qj 

3^ a) a) q a I PEACE WALK : fi-nwmem 9 y y « qj q qj 

O Col <=* £=1 q rfj « 

q « qj 

i i' J, i if if 
il 2548 diriidiiJsYm^iksmjn^ 

i/ a* i , a' •a' 

2548 iriejilifi^^imiJsmmm^iJi^imnlwmejnji^Mia^iiClajifiQii ^iiiJiuimswfiu^Huidiilsviiil^iiQfimj 

qj 

H i ' a* i i a* 

a* _ . a* i i 

vm uiisiIildSlMmuluMiiioTiu^^iiuium^iivi!)^ ijtu vim's Mtinej^ludniJsviiimimejl^ijI^i^iJiu 

■ ** , a* ' • 

• _» a* 

qj 

qy/=s ^Sa/i ^ oyo^ ii $f <f qy qyrfrf 9^1^ 

fiii3j?tTfi9?i9?i^9fiiiiJ9£j^s??3jni9>3fn?mfi?irfiiiifi%j^?fi? een^mmiinijfiflm fl.fiAflw viufnitm^wiej^u 

qj q <*9 q q q 

a* aj i 'a* . a* 

« qj q 

a/ a/ i a* i 

qj 

a* a/ , a* i 

c H?neJw^ c H^eJ1lJm?^^fn?ll^n^4d^^4 ^ mil ilnifim iltnun iiluil?nm999uSmi%Jtusfim£Jil?nifi^i vi&NQifTO 

qj 

a* a* 

qj 

• ' a* i y 

i a* a* a> • , 

m^zmimnvlvi'ftl'um® Siltnajinajiemtnemta laj^fiejQ^Qejinim^^umjnulii^Q^fQnjiejmiisSiJifi u^aj^uiliejimi^ifiejSfiii^^ifTU a* PEACE WALK : fi-nwmem 10 
q qj q 

Of QJ O O O | d \ *=i£=J^^ SJ C$ SJ d. O QJ I '3^ 

q qj q 

vilwi m9i^^^lJt19^1^ll^in^1^I^^lJ?1lJ^lJ9nnd^lNfl^4^meJl 6 U9^ l , Hi?>3iitflnjiftu , Hiims , Hiimivn>399fi 

qj qj « 

q 

q qj 

q rfj q qj 


frmtifflnimjijeNmemi 1 1 

rO\ QJ G| SJ>=$d d.es\ Gi o* qj d. \ I eA, <=s ^=i 3/ 

^y trnimn 9iMi?nijni?mf)^i^miJ!)!)iJiJvitT>3w?in?sviiJ^9^i^imstT>3in?i?i9iJ 

q q *=* ^^=i^=i^ ^=i QJ q q 
PEACE WALK : fi-nwmem 11 ni^nimiAijmjiTiufi^ni^frmm^ fbwnj^frcnmifmflmji icoa/rf *=s SI qj qj 3/ I § fniwndu^fitTntlejTJ fiiu^mjiSnliJ^ffa miiij^uiimiimiem m^r\ 8 liJT^i^im^ 

q qj 

iur\ 23-30 TAiqmmeju 2550 mQiiuili^mmD^njilufni^lu^lf isdiJihdiikym 

I qj q 

^ejfifl) ?r^m1ijni^iJiiinii^n^iliiiiJnj9^niimiiijni)fiiiijniiIfii^fiii IflemiinicimejiilQi! 

qj / qj 

vmiejftalfl u^iiijyh^iejmfiitficyi^ (nftu.^ejfjfl) 

§5 miiiiiiimiimiem tm^iiiJ^iniimi^nii^iilejviiTnWniififiiJ^iiij'iTJ (Tnejifimraemms; 

q q v 

S mliimjii^iejflflmiyi' 2 iliej Yii^^iJtnji^iiJQ^ejitm^^ii^i^I^iJ-Yii^dimQtm^fii!) iiwifunfl 

q q 

^ejuiliejfii^ifu iiiJita^itfimwliin^ miiu^iumnnlu 

o q 

i <j) ii 

inri 29 ^iqmnieju 2550 ^i9iJ^dii4iejfiiiiJ^^ifitl9^ti'ciii!^tm^9i c Hiim?i (iivnTnenaej 
^i^iTg^ejfifl) 1%idfi%inj9^^i^n^i%ifrisi^mfrnj^iiiViS'£jiiflufi^I < i^ c vi£JiiJifi 

4 qj 

a/ i i 

® niiw?fMiJiSnli^ffa miiij^miimsimiem fit^vi 8 liiib^i^vm^Tufi 23-30 ^iqftinieju 

i a/ _ gy 

2550 m9il1Jll?^n1m1)^14^l14n11^^41Alf^?1l)^4 1d1ll^ c n^l 

qj q 

i 3^ i 

® mi^fi^wrfiuiiiitTQimiii ttiimiym^ij?i#uf iTjnjQ^^iiiliiJt^fi^^^^wi^i^^i! tilu 

qj <*9 q 

a» i , 3/ 

<^9 qj V / qj q 

3M 

an h 

. i 

uni^flKymfrnis ufmmfifmuwuwii lilmflQifmiJiinenniJfmifiiJ bfien^ *\ im^nisilgiifl 

Snis^iimnjmwii^fiiej im^en Wnii^iQ^iii^iiJ^^wi^i^^i! wf^iilwiiuij^liinismm 

q q qj 

mjmmita^i! (I^TOiim^ejfiii) 

q v qj ' 

S niimliimiiJQilmfiniiniifliiimn^ 

q q q 

'imirm miifiAwifrufru im^flma 16 da mlijmjumnfniumimi Iilmemi imsffatta 

q q q q 

i i . 

muiJi^^liejQiiiiTejS^tn^^ui^^iu imii^vma^im (thtfn^iimifiiimmj^rnfl^ejjnfl) 

qj v q qj / 

i 3^ 

S niimliimiijmimifiwiQiJ^^^ 

q q q 43 

(l^^iAiejiuinitn^fifQ/T^^TAiejiiJifiiliTAiQ^) 

3/ i 

■O-i i qj qj <f<? e*{ sJ q QJ d <=$ 9 'T 

x* ib^imjwimlfii^fiii eni^mnjmMimwu Ujtuyi 23 TAiqft^mejia 2550 minjeimwejiira dimming 19 ili^^i^ij^^Ifi^^ni^liiniindiJ9iiin^nj9^Ii^TAiejiiii?i^i^9^ mvmifili^ejii™ imsiiu 

q q qj q qj PEACE WALK : fi-nwmem 12 y i q q 37 ' - J 

q q i ii 

qj 

qj q q V / 

Turn 29-30 wqftfifneru 2550 (QYimiiuimiflfliflTfliO iiuitasm^umisnfifmaj Wnu a/ 3^ 3^ ^iq 3J 3) 3J i 

IT v q qj ' q qj 

® lJ1^^^^lJmJ^w^^41^eJfl^1l c neJ ,, fl^41fllJ^ ,, iiiuTunvufnin mliimjuijfitnnimiiij (tfnJn>3m4 q q a/ 


CU q q q v fliimun^fift)) m c u 6 iJ9^fJif c u 

4 3V a/ iiwflmiiiinjii'ttmiijenem q ® iiuilis^i^fuwuslu^u^u tfifmijmlfinimiih'u dfl c W 6 U9^9^nn^ c lAfeM c Wll9n c tf c W tH i q q v q ' 

® wn^9iiiiJfiii^tmti'njfii c Nm9^^T4^iejtm c nejtmT4l c nej lufuvi 5-7 eitnfiu 2550(mf snhej 

qj q q v 

l?>3i?ejunn3Jiifiuufi?-tTuifi3j1viSfinji ^vmnmiJUfiiO 
® iiiJitas^imjwufilfii^fm imsmliimiumfitm c ^ii9iJ c n^m c H t ui^miiuIfi^^fni (Ifintm 

q v 

® iiijtrmitruunii^^ijwiwumilfii^fii? (yaililfmafiijyim) 
PEACE WALK : fi-nwmem 13 ir^iJNnoiJ^iJiv^iJiiiJ^niil^fJifriJwm^mni^fiufifrniiiiiAiiiJo^^w lUQTU^ 5-7 PlUlflU 2550 IffllllfmsTfl 
IflCnJ -a^fr^fl a/ ^ ^ di 1) mQlMin^fnumfiiillejuQ^fifmu? n2^tutuimu9iwi?imsejitTiJu1^?!)ifi^wfinu 1flhi , m)>ami %mJu 

/ q| qj (J U q 3^ i 2) iiej^iuwtinisviiiniQ^tTni^in^^QiJfiinim^vif^ejiniBiiiJ^ uu^u^mQfiinnnimufnluifDfiiTu fliej 

/ qj q 

3^ il« q Id 3) mQ^^iniQijOfiims'uiiNeiiminflniiiJfTtTiBiifus^'u lumiwiimi'm^l'umiitasfnufniuiiujjQUQ^n'n 

' qj qi q ililij diwiej uumsfiinjifiimufn qj 

o^ d ii 3; o rf <^ ^ qj qj U U q flNm^iiu jmm 50 fry 

— «a TJ ^mjiulu^u^uuumQfiinjinimufn ei.fiiflyim Q.ninien fl/majsl^vmii eumdiA tnifufiia A.^iitrntH 

q qi q qi 

3/ PEACE WALK : fi-nwmem 14 
tvmjTUfm-ififm © mihrneWmmmsf^n^ wnwuthuuflasmiA vim una 

qj q 

uiuiHilislej^uniifniffitJi iiiimitnmilifimiAem n 1a 

qj 

©<^ q 2^ <j* <f /=§ coi 3; rf ^ c^ ^1 qj q 3; in in .1 

da mwimYiMiwu liintu^muwi^eji^itufnnifinsM bfrrueien^ n fium? benmjii mi mo (enwu 

qj « I q v QJ 1/1 9^ 3/ ilifinejIflfnejfliutN fc qj qj « U q 

&ai8utnwiiimsentnAfliYifn^ imswuitN V 1 Snii^i^fifiajtTajuWTViiJitTfislw lumi Miimivii^lufiiiilistnufinuiiuSQniQ^fniQuffi^ 

q q q q 


qj u « 
PEACE WALK : Bitumem 15 frmufini? lu/nm 


fvoniiw 


qj 


5 flfllfltJ 50 

4 


07.00-09.00 14. 


qj 
09.00-10.00 14. 


qj 

fu^fhrmflmi TipifnlistT^fi-nliMuiejlfii^fn? 

q 


^U1U^fl1fn4fl-^U^114 


10.00 -1200 14. 


-=V=J O Q^ ^ QJ 111 61 £=J 

isfin?ni9>3fn?inij^hfinejni9>3fiu mej li49^^i 
niS^n^i^tuMiwtinisviiirfQtTnifiiisfiiej-lfiluiffiiiiTu 

« q q 


intuitu 

q 


12.00-13.00 U. 


1 1 

¥ < yiJ^^ c rii c w9i c Hi < i/u c w^ c wifrfii c w^-inji^ c ^n 


ih c u c mu£liAlnii c u 


13.00-14.00 14. 


q q 


I^wenira^ejfitJ 

qj 


14.00-16.00 14. 


q qj qj V « 

nm^nirm Dinmiij1IfifiwNfi c Ni4iJ ; n4 l^milmliienmjiilwi 

q 


qj 


17.00-18.00 14. 


¥mbs , m c U9Tm 4 3 


mummtmuwi 


18.00-19.0014. 


tfiifliieru tlnmni Unlejfis ulvniii^mej 
19.00-20.30 14. 


filmic nn^nmnvimmmw whmi fYajulwilyiermiiniJ wnflTU 

q 

iiijni4tmntiJ§eji4N?iniitieji4i-iJi^mi4w?iiJi^^ iii4 

qj 
20.30-21.0014. 


HnIejfi^/tnjii/wiN9i4 
6 naifiu 50 

4 


04.00-06.00 14. 


rmeiim 


iViihfTfislfl 

q 


06.00-07.00 U. 


QQfim^mej Aiermlejfis 


^uiuilififfiiifi 


08.00-09.00 <U. 


fmkrrn'UQTFm 


irmnifll'uiit^ 


09.00-10.00 14. 


til4lJl^fl^1Wt1'U14l c ^l^ll4 c n9^5l4 

q 


fiduejQej/wmiiu 

q qj 


10.00 -1200 li. 


1 

ilnitnjQfiduejQej iiutru tmntil^eju 

q 

q 

^I^lJ^lJ1^^14eJ^1n^^I1fl1^^4^m149^l9d^^^leJ^ttlJ141 c N1lflfe (en 

q q v 


Ii^enira^ejnsj 

qj 

fltUMUQlflftfl 

q 


12.00-13.00 <U. 


¥mbrrn c U9Tm 4 3 


muwismmmm 


13.00-16.00 li. 


miviA?i0>aita>aenfY3Ju1wi (endu) 


fituvtajolfiffn 

q PEACE WALK : Bitwmem 16 17.00-18.00 U. 


¥mkrrn c U9Tm 4 t 


irmlmiieN 


18.00-19.00 U. 


mi^iim 
19.00-20.30 U. 


iiajmiimfiiil^ejuwtifiiiilejuiilis^ifu 

qj 


q 


20.30-21.0014. 


HfiTejfis/tT3Jii/wiwt)ii 


q 


12 flinflU 49 

4 


04.00-06.00 14. 


rmeiim 


q 


06.00-07.00 U. 


QQfim^mej fliavhTafis 


^uiuilififfiiifi 


08.00-09.00 %i. 


fmbstn'UQTm'ai 


iii c w < H c w9^n^n 


09.00-10.00 14. 


fYiilwfifilAfnmiQiJiiJimsim^^ 

q 

m^ttnjfni^^^^^u^i4-^i4m^ 

q q 


flfimWQlflffilfl 

q 

mnnnu 

qj 


10.00 -1200 li. 


tmiyii^nj9^nii9i4ifi^^li4 c Hti'fii c N^i4 c ntm?i^9i c Hiitm^ejii)ifi 

q qj 
q 


lfl1>3miWflll?19A 

qj 


12.00-13.00 <U. 


luiJi^iii'woiini/i^win^nmj 


imilmimEUfmu ■a 

1. U3JV13J3J1 

q 

3. unimi'mifu 

4. untrvniiS 

q 

5. unfianm . UNfNfl 7. UNUfUflQ* q « 8. uim 9. imilVNI 10. 141^Vf14tfieJ^ qj 11. uaJmtNmo'u 

12. in^mjtifiiym 13 
14 UUfmYll a/ . tni!)14YllS 15. UHUfUHT] 16. UHflimN 17. in^mjrmiej wu 1str>3 •H 14114 YlfNMflTa 1 flITU trm^in uim fillWflU fmYlSff! mjtn 
muuQfi ^ ^=i a/ fDUTOTU YlfNmJYll AQUlffimi w TlQ^^TJQfl qj 9iej73 il 

q 

oiej 70 iJ 

q 

mu 37 il 

q 

mu 36 il 

q 

mu 52 il 

q 

mu 55 il 

q 

mu 55 il 

q 

mu 66 il 

q 

tnej 37 il 

q 

oiej 44 iJ 

q 

oiej 44 iJ 

q 

9iej43 il 

q 

oiej 44 iJ 

q 

mu 30 il 

q 

mu 56 il 

q 

mu 52 il 

q 

oiej 43 iJ thuvhria 3J i i U114 mini) 
ijrnjlvru'lvieji^fu 3J 11114 T113J z\v\ vniu irru 'HiemsjifiueH ^ a/ UTumflNtTHinaj 3J QU UTUfnAWfTHUIN a/ miimmrmuYM mii\viuN,v\umw w thuvhrie 
ini4 viinQ 


u PEACE WALK : Bitumem 17 18. 141^U1AN1I14 

19. uTauaHfmi 

q « 

20. fltu.i4iiiVi t u 

21. imdmi QJ 22. 
23. 
24. 3J imtmej unburn imihiii 25. inemyiimejfll 

q 

26. memiemj 

27. unmnivn 28. inemflitfej 29. untmaiifn 

qj 

30. uhqqn 

1. uajiffmifl'u 

32. H3J§V19>39eJ 

qj 

33. iiiistuejsitu 

a> 

34. uimnejiflflfiA 

35. mejciia 

36. inemflli) 

q 

37. im.iwen 

q 

38. Wflf.AI.ffimj'm 39. uitnm 40. vneme-a 1-u 41. inv\ mtumu 42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. <=H 1 UTaiflmnf) 141W1N qj U3JM4fl naJQ^moiJ inerab 48. mmmiu 

49. im.fflruTu 

50. Qiini dtwn 141TAI1 Iffl qj IfYl ueii itrej 14fl1D14 SUfimiQ 14111Niy q 

ivmnfmi otuws^ <r o^ vi YlTuW vtimm numiiin Qy *^ NUfUftflA qj « limns 

q 

ifliiku 

Vl 0^ QJ 

tt^flllll lamnii q 

flflflfl 
qj 

mill 


mis 54 il 

q 

mis 58 il 

q 

Qiej n il 

q 

mis 37 il 

q 

mis 31 il 

q 

tnej 39 il 

q 

tnej 34 il 

q 

oiej 22 iJ 

q 

mis 56 il 

q 

mis 31 il 

q 

mis 50 il 

q 

mis 30 il 

q 

oiej 48 iJ 

q 

oiej 27 iJ 

q 

mis 54 il 

q 

mis 53 il 

q 

mis 53 il 

q 

mis 66 il 

q 

mis 67 il QJ fifusmmmitTfl? Qiej 53 il D14£lMflfl 

qj « tnej 32 il 

q 

oiej 43 iJ 

q 

mis 57 il 

q 

mis 54 il 

q 

tnej 61 il 

q 

0iej25 il 

q 

0iej25 il 

q 

mis 36 il 

q 

Ii^iejiinniiuriimfii irmihi) Id mm TJiulvmlyiej^lftj 3^ *=l q 3J 

11114 "tfUQ^m TJIlillilitTlfl? 

TJiulfin^iaj ^ iiTuvmmn slein ^ 111141111) slil ^ 111141111) "111 a/ ^ 111141111) QJ 3J "111 oy mm mill mill 111141114^111 

iViihfTfisTfl 

q 

iViihtTfisTfl 

q 

TViilitTfisTw 

q 

Ii^tieji4njii)tmi4i4fii 11114 ihin^niej 14 Ii^ieji4nni)urii4i4fii QJ Dimiieji?iejnj0i4Ufii4 thulwiilvimfilfij u SJ 1)114 liiD^lilimi! SJ d I 111141114^1111114 3J i 11114 Vllll^lll 111114 ^ QJ mimiflWfiimiD 3J i 11114 VllUslll'Hni4 3J i lll141llll^lll 111114 ^ » in ii wiii^lil imi4 ^uiuilififfiufi 
^uiuilififfiufi 
^uiuilififfiufi PEACE WALK : s^umem 18 V fmfrmflifrun™ q qj rfj qj 

q q qj q o 

yiiu^lTlrfnu Q.tm^fiiQ ^Q^ijfiiiTiiiJ^lTAlvfQitj ^^ lJ , 1^4 c H^4tl^n^l^n^ tt?l^ c u^^4^^I1t?eJ^ ^^Jfita^tJVfSiJ v\ .Yin v\u\w q.ujq* D.^ejfifl 

qj 

PEACE WALK : fi-nwmem 19 frm wem l%nstri"MTUTI 23-29 ^q^fllfJ'W 2550 IlJl4IQfn8 TU 7 nu I 


4 


ffaflfflmfi/ 

4 


<J a/CJa/ 

Y1H 


4 

mavn 


<J a/CJa/ 


-nu 


22 TAieJ.50 

23 m50 


qj 


TVnTnjviidfjufjn 


6 fill. 


TViilitffisTw 

q 


7 fill. 


13 fill. 


24 TAieJ.50 


q 

IJITjlvflilYieJtDlfU 


iflimitnAwmi'uiaj 


8 fill. 


TVnJ1T4tn^Wfl < HT413J 

i a/ 
ii 111 iq i^q 2V ^ 

in In mfuw Inmrajflru 

t» qi u 


- 


8 fill. 


25 m50 


fnnfflimJ!nAWmrU13J 


TfllJTUflflN* 


4 fill. 


1 T 

fm^imyfllflinflYl 


6 fill. 


10 fill. 


26 TAieJ.50 


qinffitfiimuf)*nsTflTi 
5 fill. 


%iJTU#iimjiJ / 3fu 

qj 
q 


7 fill. 


13 fill. 


27 TAieJ.50 


fnniAinutfijmjinfu 

qj 


lATJTU'ftlvm 


5 fill. 


iflimm'miCiii 
mjnumrm , mvnni9*ih 


5 fill. 


lO.flll. 


28 TAieJ.50 


inniflTJiirRimCiii 


iVnjm49n«TwT4 


7 fill. 


finn^nwu^uQ^fiiinuiIi 


4 fill. 


11 fill. 


29 TAieJ.50 


fl1flTfll3lUU1pJl£l 


nvnmuTU .. Qti 

qj 

mmfhilsYm 


3 fill. 


ihflfl QTf.fllfl Iflli 

qj q 

i ^ 

ajjihaiilsiYm 

q 


6 fill. 


9 fill. 


30 TAieJ.50 


q 
iiajisasntn 


8 TU 7 fki 


siwssosvm 


38 fill. 
35 fill. 


73 fill. 
PEACE WALK : Bitumem 20 <L/ *=l fniJwamtiflWE^tjmem im^'Hii^l'uyi 23-30 wqfiflfriEJ'u 2550 

n^uiilinui£j^inji4iui^ c w fhimnJisuicu 359 fl c u(f^H£iim c u) 

wistr^ hum am tnuitu? Ii^1eji4vmmnniniieji 
liilbiithiivhajsl^wTiii QJ qj qj a, iiimiimaejiiTOqifejfjiJ 
Ii^lejiii^fnm q q Tnm^mnMiniiu^ejjniJ 

qj 

I^lblilJmlblJfllWSTU 

qj Imiej liSatHlfl 

Ii^1eji4nnmriiiTnen 

l^ilbiiraienfuifli a/ inmnejiaejfisiDfrmeii miilli miilli miilli rnmii 11114114 miilli miilli Ullilli mmii miilli Ullilli miilli Ullilli mmii Ullilli fiiiliimi^wifltfanij hum 

qj 

fiiiiimniflwufrnwiAmiij qimii 

qj 

ndiji^iiiiji£j1%ivijv%i^m4iijnf)n^^ijufi^4iijiiiiifu ik^inaa 355 fin 

hum 4 a» irmeiiflliium Milium a. Allien 

q qj thiiYhria fl.iiiii^l^vmii Q.im^fiiQ hum thiilwiilviejifilflj fl.iiiii^lrlimii fumWf) hum TJIliHI^WflMUiaJ fl.tfllfmtN 9.1IJ9* ^ J iniinnm A.^llfYYlQ* 9.UJ9* TJIli'HlifMflsTflTl fl.^lltflieN 9.UJ9* ihiiuifoifilfij ^l.YiTHia «J XaU TJiu^utYajuiflf fl/riTHiilaw 

qj 3J QJ ^ lining a/vrmii law 9.1IJ9* 
9.1IJ9* Jiimii'Hiiii fl/riTHiilaw v.mm 
irmenflleiii n.rnpha tufifn 
irmiiipJiej ei.in^hej tuCm* Ullilli D114114 Ullilli Ullilli Ullilli Ullilli Ullilli D114114 Ullilli 29 111 

qj 

4 111 

qj 

1 111 
qj 

8 flli 

5 flli 
58 flli 
29 flli 
5 flli 
2 flli 
22 flli 
1 flli 
14 flli 
29 flli 

9 flli 
1 flli 
1 flli 
81 flli 
60 flli 20 flli 
15 flli 
25 flli 
30 flli 
20 flli 
25 flli 
25 flli 
20 flli 
15flli 
20 flli 
60 flli 
80 flli PEACE WALK : fi-nwmem 21 fnimiiun^niiunii^u^TJCmfn^) ni??iiJil?s^3jn?i3jej9ej/fi?i3jl , Hdil?s5iTU 

q V / q q q a 

q qj 

qj 

fliemenunti ^lejfniiitT^i^imstTuvflcjmcjlu-fnejuQfi 

q infifmrmwAfiej 

qj q i^u?iimjwiitri>3iituiJimtumj^iii?S mQaemsnm ft Qd^m^mjlm 

qj q « « qj wameu fififiiiumuufi^n • 7 wmraajiflu luu^q^ifiiiufrnm dd UiufYeutnfm I im<aaim ■hib tofmNTUimflQwau Urn 

qj I qj q qj 

, iii 

fislflervmlflfifliij m^nHmjimiinfifl naniaej^ niiHm^fiQlMin^finil^mcj^imsjfiiniJ 

qj q qj 

qj q q « 

q i i 3) 3^11 3^=i <=> ' 3/o/ «S ' , ' a/ q 3* 

ni n fi ni V qj q i y 

C&. QJ trcnu^^Q^SfnintT^^fmuifni^rfQtTfnuviuu) 


^w?iijniiJiiJS??ijeji^?i^9>3ej9ijfijmjiiaciil?stT>3fi iihvmiej ng-nim itfrnm^eifm^liimi 

qj q cn a/ lAmiwmi ^tiQ^ifiufnimiiunfifiiiufiiJfitusims^u^u 
PEACE WALK : fi-nwmem 22 ■HTHUififiaj^fiJwwvBii m mejiNfia umjrmi (yiaTu) mumimm^ww Q.mnSen « qj 


2^ 
o ^mm^rnnufiTAm vimiii ^nej wah w? sin if a 


^pinimuffiuifinuilfiQ^iTej 

a; . 3J rf £=1 O *=* a; H £=1 QJ qj ■ 3/ QJ 


J/ a/ o qj 3^ .'. ^l^?£JlJU1^3jllJ?S , H / il>3fl1?l^lJ , ni>3ll?s5lfu 
PEACE WALK : fi-nwmem 23 q v qj<*9 ' 

q <*a qj 

q qj <*a q 

i i 


q q qj 

^mfliejij t iriih c u£ ims^inii9i , Hi?itT?3JtT3Ji5fi^i , Hf'ii^9iJiyu 3) rf ■ 

nii^fiiiilistTiu^iuimsiifififilufnifiJW^^Qii^TOi!)^ 

q 

3/ i i 
PEACE WALK : fi-nwmem 24 flieruvissfrfm 3) /=i itami ^ niQitruQ ^^UQi^iCviiiftfn? ih a mm intuiting 
99niiiini^i^njiejm9mmiS9tt9^1 c Hnii^iiiJ ; iT4 siusiuilmimlfnfi 

i!nilt4ti'3J < viiJfinl G §'i]nej^l^ ; f / iJij3i]n < fi tr>3iJ9iilMniii^^fitus , mim>3 wf^m^emflflWiiirm 

3/11 1 

nnejitTQWiifnvmiiiifnfi mQinuu trimum l fi meju9>nmmsmn , UYWfi im mfinnejcin mmfi 

qj 

im^ib^im IflfiiVfami 16,895 inn qj 

ini^iAliin^ 10 1 erne* Q.ninien hum 600 inn 

q qj irmninQ fl.niii^l^vnTU Q.im^fiiQ lijlfltiiifnfi Iw^iiihuqAfmm* inijlvmlnej^lttj ^l.viiaj^l^vniu Q.im^fiiQ hum mummnmnu n.mvonm v.mm IJTUflflW* fl.tfufmtM v.mm mumimn^ii fl.^imnm v.mm mmmmw gothi] «j XaU inwiimjinfu fl/riTHuXaaj 

qj 3J QJ <f 1ITUH fl.viTHU a; ^ 1 ^ iiTuvmvmii einTHU Taw 

law 9.1IJ9* 
9.1IJ9* 
9.1IJ9* 
9.UJ9* 


a/ QJ QJ /=* iirmnmaemTOq^ejfjiJ 
luu I 

ai ■ flTUTU fnmu flTUTU mmu flTUTU fnmu flTUTU ■minn mmu flTUTU 2,999 


inn 


2,500 


inn 


1,002 


1I1T1 


1,068 


1I1T1 


1,215 


1I1T1 


1,207 


1I1T1 


1,000 


1I1Y1 


706 


1I1T1 


912 


1I1T1 


1,852 


1I1T1 


1,834 


inn ^fijfiii3j?iijS9^i£jli!)in^iiiJiuimsndijm9us??3jeji^ii 

q 
PEACE WALK : Bitumem 25 fliejmiutTA>a-fTii^iifmim?iiJ a/ 


U 3) rf if cum 3J UQltTUQ ?i^?nej c ^qin??un?iul c Hfijnj!)^ti'ui5n 

ii i 

1u , fiifniu?iuS9!nfifi?iu , n , ui^ imsn?ium9utT3Ji5fis??um^?i mivifm 

q q 

^=l q 3J o qj inia/ q o q3^o^ *=§ in i Q ^^ 1(1 9*=4 

liifisflfiuuiiiufiiw^^Qiiuififiiifl imsiiiSfinilis^ufifiu^iQUfisfnej^q^fiiiuvifi n tu 

q q I q ■ 

PEACE WALK : fi-nwmem 26 fliejfiumiiTU tfTHUIflfiaJflfl WISfYYllIfnfYfll iffuanil villi IfllHfYflslfl u « 
3) c$ if cum Sf UQltTUQ ^piQitntriTfiiilis^ifu lufmAimfiumiiTU lim^swTUfmwui m-ihej 

qj q •oVifiulviflffljonQi^tn^nifi « w « q 

qj q ^=i rf 3^ mmnijmi^ucnnjinwiiJifi im^iiQU trfi^fniajvi^^Hl^^mjtTajiSfiiJi^fiu 

q 

ndijfimejmwyhlmjiniinnfl^ imsuflfumi 

q 

qj q 
PEACE WALK : Bitumem 27 itami njmmiQ flimifiimrfi^liJTOiru 15 totu luttiunjg^D^mi mm® 

q q q q 

■HTHUIflfiaJ fl9 flfU^fl^fTTJ oifoffUlfl (iTfllfoQtTIS WlbstYl 14*114 fYfn.fllflfDtfl'U) 

a q q q \ qj / 

^i^lejiJtTfiiu^n^imfiiil^ejumj^iiiJiu tu qflifififlra 15 wiru luttiunjQ^D^wi miAm 

q q q q 

iksfYiu>nuniimii s ifiJ s if , u imirm lumimiiuitniii 

qj q 

iiiJtTuviuiimnmfiejuilisi^uiftuMiniQ^^iiiiium^iJ^u fiuimivii^ifi^Qmej^niQ^^iiinu 

« q 

?iu?i3Jil?siliuiftu , niims^9itTU9ni9>3 s tfu s tfu luniiuimuQrfQwiiii^fiii^MiVi^ejnfl 

« q qj qj 

S^iiiliiJfifiiJtilirfiJiejiiijniJfiiiuiJQejIil 

q 

iJi*M3JiJiij2iJ?siliu^tuMiM?iinM?ii£j£Jinrf9ni?fiiMu^lijni?^^fiej 

qj V qj q 

%> 

fiiiSniiili^ttiijniififiiJ^iiij'iuliiuifi^u 

q 
qj qj q 

fndwmiti'imirm < iJ^in|ini < 3fii ( Lffu < Hi1 c w c ^ c w^fiu c wi9i ( iJ^ c mi 

rnQfiiniifiimufii miriimfldiJ'uidiilsYm I^ejmiAii siniflmifi fhmsfiinjen QimmifftfiiQ imsdima 

qj q qj 

mm hnimuf)^ ^iiluini^ilitT^iuim^^i^fiimufn QinmmivNinflmm'Ufii u^siimmivNinflflifllem Sdi 

qj qj q qj q 

a/ i , ay a^ 

iln^tfTntu^QtfniJ^YinQ tiJi4triej%4iii^nli4ni? < Hd9mej^ < Fii4li4mE)^ G ff / ejfiC 

« qj 

fmimmiijenemil 2550 uJufit^vi 8 m9?tu?*filiiil?s s tfi s tfu , mlu , ^u^ s tfuiivi uflsliimtwlfl 

i gy 91 9> 9> \ %l 

iJmariidiilsvmtuiniflQimmS iiiiu 

qj qj 

mQtTBiitiiajtTfiinfniajiiJiiQmms JaviinjQ^^iiiJiiilijriii^imiisflPiiifi qimu 6 MaJiiTu^ni PEACE WALK : fi-nwmem 28 q qj qj 

i i 

iSqtu^ 22 wqfwneru 2550 
Swmiiajiksintu 30 fiii 

qj 

qj SJ csddQ q qj qj ii ii 


3/ i y i qj 
w q qj 

W q I qj fifumwSieumsflfofiiJ 3/ « qj q « l qj njWuoims laJS 
PEACE WALK : fi-nwmem 29 2. < yi c u1ntJ1 c nm<o1fiJ n.^iiisliAliniii tuiffafne <D.vEj#i£i 

tr qj eH as d OJQIUYI 23 ^qftDflieJU 2550 

Swrihiiajiksintu 20 fin idmviinfinjiHfniln^iiiTfl^ qj rf ^=i O *=S QJ 3) y i winiQitniii "imivii^nii^nii^^iiYiiniimi^Qiilii^iJ^ mnJ. 9? a/ 

ni9ij?imjinii 

qj <*9 TJiiilnaJlviEJifJifu tiJiJ^iJ^iJ^liiiJuejfiiJii)ifiiiiJiJ ; i t ufi^I^ ^iiihijfbijIiidiilii^ijmaA imfmemui 

« q qj q « q 

fnn^niAUfmi^mn Sib^ini 530 fiu 129 fifiif su SviAijtfifvuiksinfu 50 1? triulndilfifiiTii^iilsii^ « qj 3) oemmstniioi^rnn iksiAuifami w Q^ffmiQWtnufiiiajililaj' (q.q.iI) iltifitTii^tnuiliejfnSil^tT (tnuilnifiu^itTuiiitu) iTuwu^iu^i 

q vy qj qj v qj y n t unjm G irnin t u 7 %i\%w ninhu 

q qj 3J 3J SJ luiilvimDltu irnnutf thiififlll* uiurii^NfiiruiiJ uiu wiil, -ItaI vmu tjtu1yi?yi!n imsthuihuuii S^u^^iiliifinimi^Qii^iuiu iksintu 3000 li 

q 

iftuiiifiiinii^iififiiiiliQillfifiimsiinnfilu^q^im^ 

« q I qj 3J IS umtrumm: 

iMOfimfitniiilimuwitrajiiifu ma* 9 .9.iJ.liii4i^iiJiJiwtt??^ c ul c HniJ^iiiJ ; i c u uasfisfTijmjfiimftaiJ 

qj 

a^ y 

mmv^xivivtmw^^mivi luiilimuniQ^ili^u^ii l^ejlMwiiii^fini^iiTVi^ejfiw ufl^fimsrrNiiJ 

qj qj q qj qj 

utfhflsuin Affirm 3.ll1 < Ufl1flNn < H < U19J UflSlfl'UliemeNfh Pl.^uf Y194 8.MQ4 <D.VEJ#)£i 

qj 

UJQTUvi 24 TAiqff^fneJU 2550 

Swmiiu^iuiuilisuitu 80 fiu imslflfimiiiniijijQfnnm 

qj q qj 

Mi^Qitniii "^li^1]^1wl11dtm?i^9^l1^?l ) mst1'f^^?^eJ1^nJ9^^3J^ c ^ ,, y i fitusfinufni^u^ii majfrnm memiM 

q qj VI 3Ja in I *H *=i w in iq irf ^ i /=* j/ lia'qi ' 

majmirn memuviin In lutuvi^mnuinQejinfiuimstm^nej m I V qj 
PEACE WALK : Bitumem 30 3J 

qj <*a viimiimmrimiMA Siknntu 157 fifiif qu imsiJiuiJQViQ^m fSfirmiu 77 fi fill aw Sqiw^iIiiTtj 

3/ 3/ 

qj 

nj^diik^iilvmmijvmiji'u Smil ^iJislej^umQfiiiifitJ^iimsYiiuiilisililiJMiJiJiu fn t u s imiJi t u 

qj qj 

qj « U qj q qj 

■HiiQlajliiurinsiIC^i^Sqiiiaii - trueneru ) SwufiilaJmnii 3-5 aiuinviriBil TUfll^w(vmf)l3J) 1mm 

i i 3^ 3^ i 

q qj 

rmiewrnfllnmiie^ tw njQuufiu iiifaja ufmi'&mn AiejfmimfiflQ SmimumejiI^ejfiQiiIfiejWuifi 

q 

oy oo^o <}) qj <f 111 3All ii oy '11 a/rf o o^ rfl o VI I I /=§ rf 

qj q q 3^ 
o 141 " - - - 37 q* q I qj 

q 


37 ' 4 I 

« q 

3^ i 3^ i 

« qj q qj 

SmimlilHili^Iej^TJ^njiTJUin nnflmimmfraiwufiJilwlvid 

qj « 

ifcuvnmitnjilill^ili^Iej^TjlTJ^TJ^iJilNlrfd innndijfiijfivminymiej#ufi (mejuafi) CJ CJ mmifmir a/ 

3V i nj9lw9m9nfmflYi51uwuviA^ 

, 3/ 3/ 3/ sy i 3^i 

^iejfn?nufi?i3JiilutT3Ji5fi 10-15 fifiiiQu tm^nj^Wrffnej n im meuwWiJ^iiihijIiJ^ajmi 

q q ■ q 

i 3^ i i i 

niiiitflnjiftuMifiiiiJi^QijlviiijniQ^^u^ililwlMd ^^l^imumiyiniJ ftamiiksmfliM'inj9>afTm 

V « q 

9>3fffn?u1 , Hi?tTiumiJ?i e 5'ijt , n9>3(9ii^.) ^lejfni^iumuvnlTJt^uS^rfifiu hum 15 tu uflnefaSfiu 

q 

3/ 1 3/ 

IwdflwuvifiTU Syn^m99fi c H?nejYn^ejin^!)fn?ti'n^ni4 imivn^umiutfUjiffimi fl9f)Sfl0*2fm PEACE WALK : fi-nwmem 31 II i> I 

itasmpfilflih 
qj eH QJ <=1 ajQlUYl 25 INqflfflfneni 2550 

wmiiumiui ikswifu 50 fiu 3^ qj 3J 


y .'. qj <*9 

iil^ejuiiluiJium9>3vi9>3W3Jui ib^im 81 fifiiiQu iSmf wtfiliflflej tfuflhils'Hfl* limJiksei mtnw qj 

i a/ i i 

a/ Col ^i^rf/^ I VI 9^ 4 d II 111 9^ o a; Vl I 

wsn mu Aiming waj^iiYiimn lAmjimifiAfmimfi lajwaYiflimiirmYiih luyimfi^vru^i hhififumu 

q qj qj qi 

ii 3^ , _ 3^ 

qi q qi q qi q 
PEACE WALK : Bitumem 32 


y ! q qj 

imsQilTfifiluiJQiliejimi tTiulniJQiSiJiJQiIi^ijl^ivifijniimwwilu^aj^iJ vminnvmirm 120 iuas 

q q qj 

^lQ^^QlIlltJlJQTJn^QVl 14114 2-3 TU ^^^^SlJll^ 

n^11lJmlJ^1fl^]^^I^1)^nd^ c ^1leJlJ^HlJ1^IeJw1^ 3) \% niiufflnjtftuvnniinnmmai4 t u i aiuiluiJQYnmnfa ^^l^^^J1)^^^^im^1)^nlJ9^4^^lJ^^Jn^1m^Al^^ c ^1 t u^ 

i 3) q 3>/^=i 9^ | q o o 9^ o 9^ ^ w 3; 4 i i 1 3^ i ^<^ Jl oy Co o 

finifiimi 5 

q i i , > i 3^ > i 

Sun ^Q^fiiiimfiiillejumti^miBWfi IflejfjuaJiru ftlrihuA* Iflihmjfifnilfl imsinum^ejuuiiiu imsflwus 

I q q q 

q « « q I q 

ill 

q q q « qj q « 141^^1^ 


5mq 


umtm 


fnuS 


untnejih 


viuuitn 

q 


UH1J0 


futnrvfa 


in^u 


lirn 


UHTlfUil 


uiaimm 


q « 


fifNlwYmn 


14HtT3JVra 


uitnn?9>3 


uniani 


ui?nfiim 


141^U£fi 


qj 


q 


f\m\n 

qj 


T4i^ni4 


YlflflflU 


unfile 


i 


irami 


FflWsllI 


141^lfl4 


ffflJlUA* u s.ihuqmfminoj n.'rii'H'uXau e.mt^ <o.vEJ#i£i 

qj qj mafuvi 26 ra)FffmiMJ 2550 

flwrniiuitnui iksintu 40 fii4 

qj 
PEACE WALK : fi-nwmem 33 qj <*a y i ^ninu^utTuiiitu Srimu 48 fifiiiQu Sib^ifmisjfru no nu ^z^imwm$m6\ii c n < uml3 *\ S 

qj qj I 

« qj q q 

iksintu 10 1? fmibsfmimif wthiiltfd'mmimijfli ilantfuflhilsvm* 20 % linnets 20% iltrnnm 

« qj qj qj 

3/13/ 

u qj q 

iltifiii^u^nuiQ^niQ^^ueji^^iii mera mimsMnuwuwn^ ijvuwufinmfmimsnmm'uen mtiej 20-30 

qj q 

Pilaris!? mi^iiliflvfawiJAio wa fta 

q 

i. 6 uiQ^ii^!)n c N^ej9u(w1v[fiJiJ ; n4ti'mi nutfam) 

v qj « q q y 

q q q q ^=1 oy qj 4.irnfinj.i8 iml? (wlvidirmmin nu^fn) (ui^itrii aemflf) « « qj « I <=*! q q q v 

qj 

7.tfnifruwflltf d-iilflsnflh (pfhdirmmin awejrn) 

« v qj « q q ' 

8. 6 uiimtil^nnjii(w1 c HdiJ , n4ttmi autfejm) qj « 3^ 9.nmA9fmsnn3J QJ <f 3J « v q q y <^ </ J/ imsmejSimihj^milaJSQfi 3 tua fta mj^lriTHmjA* mjE&ufl* imswus^Qfiusnnu 
PEACE WALK : fi-nwmem 34 6.iii c w < m c w < hSu n. c m < H c u < hu o.mo^ <D.vEi#i£i 

qj *a <u a INQIUYI 27 TAI q ftl] m ej 14 2550 

qj q 

3^ i 
3^ tfmjfi TAI14^T14 

qj <*9 

iliij^iiVfSiJtiliirfiJiJ / iiJ^ttejni)inrfd^iiji^I c NT4 imsSmsefawwiJiijtml 2522 qrarieijil 2520 «imiJTU 

qj qj qj 

3/1 3* i 

Snii^°iniitm^^iJ , iiJtl9ijliJ^iiJ c n inT4 c Hi1iil?iiejT4i imsSmi^iJiuilQunumiluil 2523 maStm ^ i q qj qj 

wuftaYienuim^iflmAlfl'u il 2537 ^iiiJiuS^^^iul^lliiitT^Qi^ejHimsil 2549 wwlflHmiiJ 

q q 

qj « 

i 3/ i 


3^ i « q qj 

a* i ,i 

[wiiii™ limiimci Iwutiau msm^ajyi 

« qj da q 

27 qy ^ SI 

ill imsmifYii^siiimiiksih m^aj^u y IS i ii 

q qj q 

i i 3^ 

Iwiibej^iiifunen^m^ 

qj <*9 

13/ 1 , 

^mjiu^Q^fni^Vimivif^ejifii^^u ill ililaj iiajnunififif ^aitofiiruYm mfifiriiluw^Vifni^iejilieji 

<*3 q da qj 

I a* 

« qj qj 

' 1 qj sJ 1 , a' 1 

q qj PEACE WALK : fi-nwmem 35 qj «*J QJ *=S lUQlUYl 28 wqfffifVieni 2550 tflljWl'UI 66 ^^ c H^Q^T41flC < LftlJmJ1 6 UO^fll4 c li ; El^^t4 99 
nj9ij?i#um , u 

qj <*9 thuuidimSumjmjffaiAiJ iffifimiflni^iicjfiQQfiiilTJvrtncjvriJ flvfij 3 ,15 imsviaJ 16 ^iiihijfb , u 6 bidij 

q q qj qj ' qj « 

3^ i 

QiwVhmsmMsmmm^Vrmi flAfbumilwuYiA'u inim 80% iknmjtnita'H^ io% itafitfoej 5% 

qi qi 

a/ i ay 

imsilnfiilfl 5% if!)!)mjni?Huim9ni?in^^?Sni?ui?sM^uiiJiHiJ?siJitu 17 01(1111^1™ 

qi q v 

inmen^mm^rfiiiinlrim) ^StnamiK^iiJiksinfu 80-150 il lJ , ^^4^i^^^eJS^4 ^d^lJ^Ynl1 c H?1w^^4 

q « rfj qj 

qj 

qj qj iksiAuifomi J q q 

q q 

<i) <i) i i) _ i) ii PEACE WALK : fi-nwmem 36 3) \% y i qj o o 61 SJd G\ 3J o of ? ^ o *=§ -==* *=§ o^iirfl 

rmwnmm'uiJifmi mum? mninfi iltuMifiiinji^iififiuimsiiej^ej^uifi^ifi^niiJimsniejiej^iQeji^^QmQ^ y ! qj q ■ q qj 

q <*9 q 

q 3/^=4 oy i qj/ q 9Afl i ^ ^ q 3/ a/ q o/^ 

mijmifliswunflQUfuwiimsimivm mmmn h tT^miuvn^i^im? mfiuimmfii limmuu me 

w q 

^4 ^1lJmml c m^l^4m19^4fn^ < vlf c NeJ^n?^4 ^ Qeruefaem imsnni^Miiilimiinii^niiiiijmjmj^iiiJiu nmmmfi^ qj q 

qj qj q q 

. a/ 

wViimQilfiitulrlHi wiaiJfmflAefa mejirni tfem^ ^wiwiAfiffmfi 

qj qj q 

qj qj<*9 

^£=1 o^=i | o Q^ | *=* 1 QJ 3/ *=i 

TAi^ni AimmiejfmibsmTU imstriilfififiiiuiiufiii^iiinu fifinnTvnitu mmmu 
W m?!i«wfi!)iJi3Ji^ilgiiwm? tommju mi mmimmtrufiTmimwu 5-7 eimfiaj 2550 

cC| q qj q q Qy "=i ^ mifFAimiiftfm ^imiJ9^iJ?itm^ttfiiijniimmiJ^tn^m)iJi ) m^ti'njfii c N qj 11 1 

W niifi^nviimnmfiejuiItuMifiii^^^iififiiiifi^^iniQ^^iJ^u mim 11 unarm mtmflYWQmeu 

« q q ^ mrihmiJQifo ifrnffu "mi^^um^niisiiu^i^fiiS^fiuiniQ^fi u-mjmjfmAimfYnjmmm qj QJ QJ 
QJ ci. I ^in^i^QUBiiu^i^TiQ^Su wnnisviijnjQ^tnimSipiQ^S^iw ^mjiuims^u^ufiiimiutnu 

q 

2; 1 1 

q qj 

® nfmiihiiTu s ifiJ s ifu 15 totu lufbunja^emfi mmv\ 

q q q q 4 a» sy frnqflnynminu.. "icmmwej>aniiYn>n9Anj9>amilsYm" uinyn^flmsynwmminnjmfi'umij 

q 

3; 1 

uimilsvml'UQ'uififl linim 29 wqfromeru 2550 uwniviejimjii^iTg^ejfjw a/ **1 o fiDfiiiajufitrutnejiii PEACE WALK : fi-nwmem 37 


wam^mh^'iWlufnu'uan qj PEACE WALK : Bitumem 38 vmirm 

qj 
fmnu 


NaflTaeiSQD 


4 


ilni 


llMflfUJ 


1 


laJikQflfiej 


IHUflWUYlQ* 
15 


3 


6 


5 


1 
mumii® 


fl.yhii^liAlvnTU 9.un*fi?0 


9 

4 


4 


1 


fl.yhii^liAlvnTU fumble 


20 


1 


4 


6 


9 
mummri'mii'M 


^i.^uSyiq^ £Ufj£)3 

111 id 3^ 9V d 


munnm 


^i.^uSyiq^ fufjQ^ 

111 id 3^ 3) d 


mxi'wumnzlwii 


fl.^llOTl^ £Ufj£)3 

1)1 id J/ & d 
ei.'nTtf'u'Uu £u!j93 


11 

11 


TJiii^iimjiim 


^.Yii^Tjl^u ®.mm 


11 


5 


6 


TJTU^IlAITJ 


ei.'nTtf'u'Uu fufjf^ 


36 

24 


12 Iri'U'tfimCjll 


^.Tii^Tjl^u Q.mQ^ 

9V 3V dill 1 1 

rnvrunvi Urn* 


mil enfllem 


ei.in^hej Q.mQ^ 


55 

2 


34 


19 
TJTUTJI^IieJ 


ei.in^hej Q.mQ^ 


33 

10 


17 


6 
u.'aiTOg^ejgS 


fl.in^HeJ £U3J9^ 


47 
26 


21 
a; . 


1J2550 


237 


9 


67 


104 


57 
100% 


3.80 


28.27 


43.88 


24.05 


1J2549 


218 


55 


78 


62 


15 


8 


100% 


25.23 


35.78 


28.44 


6.88 


3.67 ni^n^ifminwdinO^O mutism 

Tflejinmm^ib^trm ilQMnmflm^mtnmjVn ^nnuaiiiwnnMi^i I^wenira^ejfiiJ 

q q qj qj 

Sfn^QQfi^vnJQejulm^^viu^ 7 ^(mmflwnnjmfifu^^ijenem ) Swibm^ifiml mum 

q V q / qj 

^i^mmmwiiu 352 siej 

q 

mw\ Ifluri lififlamsfifi lififlama 1? fine fin limSQiienofiifiii 

q Q^ 
Q^ q q 

w?iii5wYmuAi>ammi2 imsliitriufiiWiejQii n lumiQQnw'uiejiilfm fnnT^wenmti 

Ql Ql 1 qj qj qj PEACE WALK : Bitumem 39 V ummiQim QJ ^°1lJlT4Nmillfl111j1fl1lS^1 t UlT4 t U9eJIJ1fl (20-30 flimflt1S<Dfl) tflWm5fhl#fliejllJfm 

qj V q / 

QQfivnJiejIu'fiunu^nj luvimtiiiilfm rnvfinSnii^lwiiiliiimiJiiiifiii^iiiJ^iTJiTJ 

q 

ajififi^sl^ifuilisTej^uajifinju SenvimfimiliJfh'UTUinfi ^vnnlu'SfnittDniiiejfiD^^iWejiin^ q q q q q 

3^ VI i. 

J1T4 m: 

q 

^mjiufifiajiilTHajiej^Bis^iUQU 

q q 

VI 3J+1 qj o +| 

IflilermjfifnuTU nocuilej iniiJTU i3j'Snii?iwnfiajmi^ fi rai!)iimB^fii , Hi4?i q q 
nitu^nnfiimlvireej o* oy -=i oy^/ioy 3^oo TflejinmAu^flfiA nti^YiQ^ ^ c H^4^v[^ileJWfl^?^^4^4 ^d^lJ^ c n^Ql ) m^^1J^^^4 

q q 

3J VI 2^ 3J 3J i q i **i 9V <w 3^ 

mwui^lTifiiiijltTlfimjfidiJiiliMiJiejiJifi imsflni?^TiiiTtuSfiiiiJ^9>3fii?imsfii?ni9f'iifim 

q « ni3ffanf)n^tj#niijfnej c m ni^CT^ififroiJfifM#iiiiT4iTfialv^imnui^i8u^iii>3§ 

4 

, i 

leiejineraej imfo mniJiAfitfmfiims Ii^lejin^fnm iiajnu^mjiu fitusfiiiumem fiufi 

q q PEACE WALK : fi-nwmem 40 Tuiuvi 23 wqftfifneru 2550 innm 15.00 u. iilntutTs^iu^iudiTiiejdiilsvni liliViilig 

qj q 

o i o q 9^=4 <? 3^ VI iq ^l i*=S 

miernDfimmwin lAiimfifUfniAiiniAm mmm mu 111 mvmYiuenju 

q q 

i 

linim 24 TAiqff?meji4 2550 "rantn 15.00U. uinfu^niiraiPiwfi'Hiiiaj ui^neums 

• 3/3/ 3^ 

VI ^ill 9V o 01 o q 9^ <r 9V VI iq *=I '<=§ 

hm wnvi IflvnfnifliifififUflTwm wimfifumwinwi) mumi mii 111 mvmviuejnj'u 
PEACE WALK : fi-nwmem 41 on ?n<3rn?il?s;i,§j , u flown win 


Q 14 VI 
26-W.Ei. 


-49 
•WajQfl^lT 


41 
fa fa n "A IS 14 151 1 


ZZ 

c 

c 
<^ 
s=" 
33 

TIF" 


3 
as 

3 


S3 
~S 

B— ' 

'si^ 

S3 
S3 
%: 
<7" 
S3 

S3 
GS 
~P 

S3 

s= 

cs 

3 


3 
"G=" 

<*a 

GS 

-si^ 

GO 

J..-S 

S3 
GS 

~P 

gs 

3 


ZZ 

c~ 

c 

°7 

c~ 

gs 

3 


c 


S3 
GS 

3 

°^ 

3 


"GS' 

c~ 

S3 
S3 


*G5 ff 
d 

us 

cr 


CM 
"GS* 

Q-d 

0—° 
33 

(3-D 

c: 
c: 

Ga 

^2 

. c~ 

sn 
c~ 

c° 

c~ 

s=" 
33 


c 

Ga 
GS 

e— ° 
"S3 51 

Ga 
GS 

^3 

Ga 
=^ 
SS 
°^ 

GS 

3 


S3 
S3 

"7 


CM 

"g:" 

c 

S3 

c - 

S3 
S3 


i * 

13 GS 

3 

c - 

S3 
S3 


°7 

=gcr 
, c- 

S3 


..5 

S3 


10 


9 


8 


7 
BB_ 
6 
^BT 


■ 


5 
■ 1 
1 
■ 


4 
1 III 
■ 


3 ■ 
ZBZB 
■ 


2 1 ■ 


BB_BBBB 


■ 


' ■ ■ 


I 


| 


4 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


1 


J 


K 


L 


M 


N 


O 


P 
m b -a m t ih a ssn a in n 


nB*rn?trai:!Bin 


vmohaniknTJm'va 


muun 
anilirn'l.RR em f n -a m f il f s t S *u fl cu m vi il n 

4 24-TN.EJ.-50 •wajQ^i^g 


^'an^ts'u^i^ 


^ 4 
13 13 n°6 IS 14 1511 


qj 
c 

c° 
(^ 
s=" 
33 

TIF" 


3 

GS 


S3 

cs 

^^ 

"S35 1 
S3 
S3 

S3 
S3 

cs 

S3 

■7 

cs 

3 


3 
"g:" 

S3 
GS 

B— " 

"S35" 
S3 

S3 
GS 

S3 
GS 


C— ■ 

c~ 

(j-d 

c 

3 


ts 


S3 
GS 

■7 

3 


3 

"GS' 

S3 
S3 


C" 

G^ 


CM 
(j-d 

33 

(j-d 

c 

GJ 
- C* 

C" 

~c 

c° 
(^ 
s=" 
33 
-n 
■5io=" 


C\J 

c 
c: 

Gn 
(S 

e— ° 
"S3 51 

G3 

Ga 
(S 

^ 
Ga 
2! 
SS 
°^ 
(S 

3 


ac* 


C\J 
"GS ff 

is 
c~ 

Ga 


i * 

UGE 

3 

c 

S3 
S3 


■7 

s 

=?rcr 

S3 


S3 

IE 


10 
■ 


9 
■ 


8 
| ■ 


7 
■ ■ 


6 
| ■ 


5 ■ ■ 
■ ■ 


4 1 1 
m m 


3 1 1 
±h 
2 1 ■ 
z|b 
' ■ 


■ 


■ 
II 
n«J3J^|51Q 

4 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


1 


J 


K 


L 


M 


N 


O 


P 
ra b -3 m ?w « sBT pi in n 


ne^n'reu'iiistt'in 


vi 'uiln^ nil s nliliijn-a 


muin 
anilfnliffin i?nf n-amf ilf staj *u flnicTn viiln «1 en 14 vi ^^iAin < u'M'3£j^nil^yinQ obiiln^^; a.' «1 

"3 14 VI 12 TA|£j.2546 ^if'iJcj^ii'a^n'if^'ifQS'U'i 

i?n f n -3 m f il f si i, »j 04 fl ni cfin vi il n 

«!Eni4vi "WQiUvtnibvm ^^iAin < uoi?i'Lln^^i^Ii?i ijniAnpit^Tuvi 23 ^£1.2550 •WajQI^l^T 


i ei'an^jii.s < u3i'3 


». 4 
"el "el n^ IS 14 PIT 


■u 
CI 

c 

(^ 

33 

up 


3 
«^ 
33 
c^ 

°^ 

GS 

3 


S3 
GS 

B— ' 

"S35 1 
S3 
S3 
S 1S 
C~ 
S3 
J..-S 

S3 
GS 

S3 

cs 

3 


3 
"g:" 

S3 
GS 

B— ° 

"S35" 
S3 

'71 

S3 
GS 

S3 
GS 

3 


(3-d 

c 

c~ 
aiP 

3 
3 

"s 

S3 

"7 
GS 

3 

°^ 
cs 

3 


"GS» 

C™ 

S3 
S3 


"g:" 

S3 

C~ 

S3 
S3 


C\J 
"GS* 

(3-d 

33 

(3-d 

c 
c: 

^2 

. c~ 

c° 

c~ 

s=" 

33 

^3 

TUP 


C\J 

"GS* 
C 

Ga 
(S 

^ 

e— ° 

G3 

Ga 
GS 

Ga 

SS 
°^ 

GS 
3 


^1 

Ga 


C\J 

^? 

"GS" 

c 

■ffS 
C~ 

Ga 


13 GS 

3 

S3 
S3 


•7 

GS 

S3 


S3 


10 


9 


B 


B 


8 


■ 


■ 


' B 


■ 


■ 


6 1 ■ 
B 


■ 


■ 


5 1 1 
■ 


1 


■ 


4 1 1 
■ 


BB 
■b 


3 1 1 
ZBZB 
■ 
2 1 1 
ZBZB 


BB 
1 ■ ■ 
■ ■■■■ BBB 


n si a a en 

4 


A 


B 


c 


D 


E 


F 


G 


H 


1 


J 


K 


L 


M 


N 


O 


p 
ra-a -a m "svn ■& s-an pi jj n n 


raa-am^ui^sjaiR 


vi n *un ^ n il -a nl mh-a 


anilfnlRR •W^Qfl^Q 


'a'an^kst!^ 


». 4 

fa fan if is 14 pit 


41 
"GS" 

c° 

(^ 

33 

7HS=" 


3 
«^ 
33 

GS 

3 


S3 
GS 

e— * 

"S35 1 
S3 
S3 

S3 

S3 
GS 

S3 
GS 

3 


3 
"g:" 

S3 
GS 

B— ° 

"S35" 
S3 

J..-S 

S3 
GS 

S3 
GS 

3 


ES 

c~ 

(j-d 

c 

G5 
3 


c= 

ES 


°s 

S3 

3 

GS 

3 


*G3 ff 

c 

Ga 


"GE" 
C= 
C 

■ffS 
C" 

iia 
Ga 


CM 

"GS" 
C= 

'*7 

(j-d 

33 

(j-d 

c 

Ga 
, C" 

*"^ 
5P 

C" 

"C° 

c° 
(^ 
s=" 
33 
^3 
■5iS=" 


CM 

"GS* 
C 

Ga 
GS 

e— ° 
Ga 

, C" 

C 

Ga 
GS 

D^ 

Ga 
^ 

°^ 
GS 

3 


Ga 


C\l 
c° 

S3 

c 

S3 
S3 


i * 

(S 

13 GE 

3 

S3 
S3 


■7 

S3 


S3 

IE 


10 
B 


9 
■ 


8 


7 


6 


5 


4 


B 
3 
■ 
2 


■ 


■ 
1 


Bl 


■ 


4 


A 


B 


C 


D 


E 


F 


G 


H 


1 


J 


K 


L 


M 


N 


O 


P 
wa-am? , un)?is;an(5ijjnn 


HQ-am^ui^sQiR 


vi ntha nil ? nlilfii'n-a 


anilfnlRR isif'iJH^ii'a^n'if^'ifQS'U'i ^filHSjii'a^n'if^'ifQstn 
PEACE WALK : b-j^uiiJipi^i 42 imivii>3 ni9>3 nn^Vi fin?uifiu?i3juidiilsvnim9uifi^ 

q 
ii . 

mafuyi 29 raifffmiau 2550 tu WQ^iks^ajtrismfT l 3JwiivienAemmn#ejfl2 

I q rfj qj « a 
o <=* nitiufini^ufisniifiimu^iEini 4 ? nm 


fvormw 


09.00 -13.00 U. 


q v qj qj / 

q qj ' 

ufinmifnmlajVm (wuiejqflmifluuimilsYm) 

q q 

iiijmjfifusfiiiijenem 

V qj v 

qj y 

•niutu^fiin^ifmejmfiii^isnfitj imsfifusfiiiwenem tu mimiumulif) 

q « q 
q 


10.00-12.00 14. 


qj q 


13.00 -17.30 U. 


inffimmm ifi^9mej>3fiiivn>3?9^ni9>3?niJsvni ipio^ismfnn itnmifnmntn^iiJitT 

c*9 q 

qj q 

qj qj 

ria^iimmijmsfUfiajihmilsYm Qflfl itofiim Iflejm^memuyn ifajfusiwu imiivimmj 

q q q « U 

q q 

w9iui£jfii?tTfiiiTui^ejtTniisin?i^93J ijrmyimmjimimfiim 

qj q 

i . a' 3^ 

iiuitnuiimfiiil^ejuilistTiifnitu^niJiu 7 totu imivn^fni^Vimiuiluduuimilsvm 

q q PEACE WALK : Bitumem 43 qj q qj 44 TOTUfiijmjihtnikym 55 G ifiiiJiu , nu , iJiul , nu , 1 , nm!)1tu a/ma qj a ItaIvhtu Q.im^fiiQ 44 y 55 tniiQQil.mi^wiiTiiniivninii qj 

44 <^ ^ «S i| 111 iq '9? 

qj 

64^^=1 d qj o *=*55 

qj qj 44 fiiiiJMtiinMfiiejniQ^mi^iililu^iJ^u j j ,N3J 9. •wmnuMajinwHUMUu fl/vrmii qj IU0>3 q a/ a/ 

qj V « q 55 > a* ' i 

mejQiiniejtTfn wuajfrfiA Imierunnuufmufii iiminvimuwfiniimswmmm'iejfm 

q qj « qj ircdNfmiiffcm'uifn'm 

q 

mifrnffowiStrnQ* mt)>3!nfi9ifnft?9u utNUflfl!n fiii?riiJiJinv[?iii^iiJ^i4l3J ; fi?^i)iej!)eJni)fi??iJiiT4n^ 

qj 

3/ , 1 

q 1 VI 1. 

Jiejm: cfiTfiiiio mSfii?^imun!)fi??3J q qj 

/dl rf d/Co| 3^ *=§ qj e=t qj *$ iqia^ <//=§ 1/1 3^ 3^ 

^9^iJ^^^iJtm^1ijn^ijmiJiiiijlii^i^nj9^ni)miiJiliJjnifiiiiej 

q 

qj « qj 

q « 

qj « 

q qj qj q PEACE WALK : fi-nwmem 44 PEACE WALK : Bitumem 45 flftfliajuazihzM'UNfi ik^'WJJiJisiJJwwafmehiww^'m WQTUvi 29 SUrmN 2550 


^=J | *=i a*=* a/ i| <f rf 3J 3J i Col a/ a/ 

Yiffimilgiiflmiaj iflintTfis m uwinnnumufitusfi??ufn?!)^fn?vi>3 , HU?i 12 fiu 

cCI q qj 

qj q 

fmJNfifmihsvu 

nimiu^o^i'Ufi^umem fiiNti 8 (finum^9 c wufi^upin^i^f)iniln9 c w «p 

q 

qj q 

qj 

©3^ i i ,i 

rA.cn ^i cA. I qj 2> *=* O q 3/^=4 I Co £=i I q rf I QJ 

fniufiDfiiiu^itTm^^ uwuw UMH^YiTwainTutHYitHflu tit majibstfmmnmj Uumswfmiiijfm 

qj q 3^ i q q 

© triuil?sfi9iiluniinu2finu , n?nfi , H?n£j trii>afYminj9>miijenem 

« qj 

qj rfj qj 

qj 

© liifiiiSfii^iiifiiTJiiQ^Qivfiinu^u^TJUifimTJ l Sq 

q 

q 

©^ q i <=s in I 3V I ^ a*=* q <jJ d <jJ 3)\ 3V 

fiDfmumej limuumu 111 fmiismumiilgiiflfiiiij Ivmin mi^ejinmiymiejnjmfiiiijenem imsmurm 

q « PEACE WALK : fi-nwmem 46 njounlnjdiiifun^nnuinfj'won 
dfi c w 6 U9^n^ c tfiiiii c w1 c w c tfu c tf%if)i?i c ii / nf(i^ 

4 4 

© ^HiiJ ; i c mniQunDfi??u t u9ej1il 

q 

© iksilmtumswAfimmmiliiB^ flfniajvmifivmiej 

qj q q 

© in^ififiumli^u^u imsin?ifii?imfiiil^£juil?siliufn?il?ifi^ii1? imsfiiiajvitnfi'Hinomi^nl? 

q qj q qj q 

© ^>31UlltUll?smS?19£Jfl?SVl>3 YllJIlJtnflWfl'HinaJ 

q « 

© mjmjSflfuwinimifitir fliksilmfniijtfAitffr mj thulwiilvimfilflj imsTJiuMUMSu fmflmiiflimjfiQ'u V d& tl V dri c w 6 U9^n^ifn c wi {rcutnauirmiikirm ai Huieufntufrcnmfhwewcuiufi meiiifi 17 lAiqfiSmej'u 2550 

ej q q t* I 

q « 

qj qj 

© nJimuliimuistTumjtTfnu^ims niifminilTHinej fiuvHiimTuinfi fidufiu^wiuulntu^Viuviiiftfniiilu 

qj q q 

iHniTfideju fmmuiSmiJimiJA'Ufl! uififmmim'im fii?miuifii?iilufii?iiejfifi?i3Jiili , nuiej^ s BVii!)uim qj 
qj muistruniitTcnu^ q 

qy vi id^ 

uejnmej limau n 

a qi ■ ffiinm^nyiviiih'u en timJisvu mmflmffEmvifovEJACi meTufi 29 wqfl5mmi 2550 

q rfj qj | 

© nmlwTimiln'UTO uiimjaSuQej tm^Qdrf^iiejnii^iWIdSiJi^^iitil^ttirffiifiiitmfitil^ejTJ 

qj qj 

© Stffmnfminfi miimifiejmuTejuiejlvidmuliI ^^liitTfiiiin^iimivii^liJfiiiiitflnilu^u^ « qj tonminn 111 ^ ufiTinfm mitnuifi m fn?ufn?i^9uimsfniifiun?n 

q 

© iilimiiiilufniuiitnjQuififiii liiKmimiin m?is^niiJiuuiitTU9U9£Jimsi8uw^iJififiii 

qj qj dfi%ini9^ni < iPi < iif)fr 6 uiii c viufi^^ < 3if)fri < iifiSfr^frij1 c wm9i?i 

4 

qj qj 

q 

©o3^Vi| 3/0/13/1 3/ o/ q dq yw 2/ in 3/d PEACE WALK : fi-nwmem 47 dfi c w 6 U9^ni^S'(?ifnS^m^iiiil£j < HwnSiin c vi 

as q 

© fifiajMiiwiSfn^i^njQiiiaj •nniituniitu^n 1dmiJi?ciiJiiQiJti'ii^1^ c n il c Hnji^n i^v[^fi 

q q W U dfiwmo^m^iJ^^vi^uwwfi © fiwejfiCmQej c n°i9eJi^1?l c Hfi c ulT4 G ?ejfiflti'i4lD^i ) n^^u diilsvm imsfiiinDfiiiusiiueji^nuifi^u 

qj qj qj 

© miitui^fllumQ* siluimlajihtrijlf) ftondijiil'minejims tTcnu^^ViliimuistTu 

qj q 

© uwiimitrm imsS^QUtiiifi^iQ^liJfiiii^iu mx §99>3fffi??i3J^Vi musii'HuiejmniiTtu^ilupJifisuifniw^ 

qj q « milWllflQl^fl TN © mifitmiivmmiiflQimfl SuiniiiJinfiiru imsSfmun^iililufni^Qtn? iilu mollis viflajmi^l aenfi mufififiiium^isfiijfifiui^fiufiiiejuviuiiiu h^iiejutT^ii^ejnu 

q qj 

qj qj v qj / qi 

q 
qj 
qj qi 

1 qj 
PEACE WALK : Bitumem 48 QJ cA snngiviiiijmuluisTn'i^fuvi 23-30 TAiqfrlmiem 2550 

hum 96 fioj mojjiiijj 25 mi lijifiauiiiu 71 fill <n q 

WinmTUfllJ (Q.neUlhllH) 

ftam^tmik www.volunteer.spirit.org wiuvmforwordmail 

wtau uflfiiejflsmejAfnfi Budnet.Info ims Volunteerspisit ftatntn 

l^iuuflrmiej ims^^nu^nfifniiiuilis^u iuwfh e-mail mitmrnQuimj 

q q 

q q 

li^tlejuOTl^ejfifl tnfnsairfria erufrLra fHTurm uiin^ 8 ' 

qj qj 

. . I II 

mufmiiffu Qilfwnej mvmen(mej) fmimnmi (wife ) mauraienfuCjfli nDni^unjQ^tTn^n^iurfiiYieji^ej m9u(inejtrniiw?i astrai Q.mjvii ) pfeNfmimiiim'iis QJ qj dc^c&e^ SJ /=§( d SJd I QJ o 

q qj qj 

£1911 1 ll IfllJgilflfiSSUQfllflS* 

iilun!)fi??u^iilufifr?iimsSil?sl£j^ 

q 
i ^ 

iilun!in??3J^^iejl , Hfiu , HiJ3Ji?iims??3J s tfi^3Jifi?u 

qj 

q 

i i 

9ejifiSil?stTiifii?tumjniinus??um^?i qj 


ocjiriajni'aajvlTJ'vJiiajTJidniJsjvm , VNiiJiJs;ajn^Sw < 3rimsylT4 , vJ?^lflW'ira>3 

qj q « qj 

fffvisi fTiTfistfmifniuli 

i ' > i 

SJ q 3J Co QJ ci, t=± cS.SJcA.qj qj (f c$ a, <j) iq qm=± 

^Q^fiiimi^fiufiiiejuifi^finiiiejuiifiejifiiiQuifiusiiu^i^ ffMiA?i9iJimsmiilf|iiflfiiiiJ 

qj q cCI 

QejifiYiniiNfi^mQ^DifiiJ^tmi 

QenniAU imsllnfiiniJQ^viuims^iejitui^fflTidiilsviii 

2> i i i 3^ 

I a/ q q rf SJ *=*q a/ *=i 3^ sJc% Vi 3V*=i 2^ *=i iq 3^ a/ *=§ 

ibsviii to mfmneruifiiiiJ s infl mfinvumi itrn lAiieruitNYiQej Ifmenminfinju 

qj qj qj qj £=4 0/ 

r 

q tfunfl wunimifm n PEACE WALK : fi-nwmem 49 q u 

cC| « qj 

<=S *=§ ^ I Col QJ C$ C$ sJ*3 d qj t=± a 1 <y ° a/ ay a/ 

QJ 

q q q ^lejiiQfil^iiiJiijfi^fniHtniifiS q qj q q qj 

1 

main m93Ji^Vifn?mjnmtTU9>3^ii9>3 
9£jinmufiiiiJiiliJ9ejnj9>3 s tfiiiJiulu , H3JiJiiJ 

qj qj qj « 


qj ■ 

lJ?^ttlJn^?ful^in^?^4^1lJHnlJfl^lJ?^^ ^TU ^inflfravtadiQiifnej 

qj 

cCI qj qj 

1 Vl a'a' a/^q *=*/=§ ^^*jqi^/=§ 

rnfis Ifliunue) h^ium>3uifiej>3njuims3jm9u mumumu 

qi 

in 3) qj a, 2& q 3>/^§ i vi 3) <=&<=& «> qy <^ 

lAtrufifiim n maw °\ mfitusfiiiajenem mnsitTfm miuofiiiviajfmajfi^fitnejfiu 

q I I qj 

qj q 

i 
Vl SJd SJ t*io'\ft\\QjG\SjQjQj q ^=1 *=* | o qj 

^ lAiseruswYiMssw mem hJibu bfiuenitH m^iwilis^mu 

qj q 

iieruinisiiTUfm iksejfiflfiiiaj mjmiiilaejimiltNfrafiaj 

qj q PEACE WALK : fi-nwmem 50 VI 3) d ^ vi 3)3) qj A 

qj 

qj 

t unt!ej c u1^iiil?^ti'iifiiim^?^i)ifin!)fi??jj 

q « <a q « V qj qj « « 

a* 

mun?9iJfiiiiJ^ims?^5inVinj9>3^ii9>3iJifi?iJ 

i i a/ qj **! q 3fc=i *=* i a/ *=> ^ 3/ 

m?i!)?futT^imsfmuitTfi^n miwntrajnmmswfvofl h Irm^ii 

« qj 

milium mmnnfiiiu G irmuinnj t u m?u hyiflflOTiiu G irm s imin , uims s inflfl , um>a qj mnil^ouiiiJti^iilu^^mpinjuuiiiiQU laJiim^os^Q^mivilQlaJfiwiaj mueaajinuflrn'mlfl fmwmemas ms1#m>nmiumailundN 

q 

qj qj In 3/3/ <^ *=§ o q q 3^ 

qi 

qj qj fiiiiilMiintiiimsfiii^VifniiiumjfiuQU I ^ ojtsi Vl 3)d 3) qj <=^ <A] q <^ Vl 3* 

cCI qi q 

itasmjm^lmiffoiiin'u 1 Inn miiAU lumnmimQ lur iieruimiifliejajfliiAuvm Inn miiem lumnmimQ m ImimTUfiumu qj Vl 3) ^=i q Vl 3) I *=i a*=* o rf ^=V=1 ^ O Vl 3)3)^=S G| 1 3) Vl 3iS| ^ Vl 3)<=± 3) o <=s rf <=s 

qj qj qj 91 

*=v=l ^ **l 3/ 

qi Iflifammi iimfm?nuwu>anj9>miiJ s infl PEACE WALK : s-nwrnem 51 fmu^8uimsfn?niejiejw?iifil9niiejs??us fiiiimi fiiiuenem tmifilfimfl 


Vl 3^*=i ^J d i of o QJ a, \ a, <$) a, <f 3/ 

ImiejmiiniiinuiNiMJin mivntnerniwenfiifiiiimfl Tm\ °\ ufnmemfiimuejenej 

qj U I q 

qj 
3^ <=s i| 1/1 3^ *=^=i 3^ i ^1 1/1 3^ i 

mmfiiinirm ill In icmiiniJinfiiJ'iejfmYim miuifiQii 

qj qj 

l/l 3^ 3^ ' *=4 1/1 ' 3^ ' 

qi qi 

Vl 3Jd 3) qj ^1/1 \S\ 3) qj £$. oil <z ^ qi U qi thyid?sfliJ i l<D-v'uvem QI ■ •niTipiitn^uii^m-mii ^ . ^ fmu^l!)ni9>3Wfiii (filial fiuiAU ^iiirm) imsfmajSihlu uiienmflfrum* 

i 

miwftafmiieh^ n lunjiJiiisiiijeji^iiims^iiiJiii^lTimi^Qijfii 
fn^DS^4 ^lDnJ9^^^llJ ; ^l!^1mm^^99nll!lln *i aiu fnmnjffu dauk AWniifniiimndiinnliif in 

q ■ qi 

i ' i , • 

q 

I I r-> 

tai ^ iiintu nfifiiiu^tTUfiimsiiliifTum^ 

fnintninifilumimu^D^'Hinej 

^iTflifl'irmiibym nfifmuflQiaeki nwiirfiiumsyiiNi'u y liiNiiiwmmftafmii imsQifniolrifnn iiajvfawiiimiijmfliiYinYiTU 

qi qi qi q 1/1 I qj <=s| ^=1^|<^ q 3^ 1/1 3^ *=§ 3^*=§ 1/1 3^ d 

u??ejifnfr?9iifi9>3 miuilw^iuyimw lemtrmvififiu lemem*flTiaj5fYfinj0*fliufN ImrmfmiNemu .... ... . miijfwiiu/e<i \* d 

qi qi simmum ilin n liimiju^ftaniiiimiim 
nj^irm n row Qiifii fiwi imsufHih 

^ji^QiDiidl^ftifiliii^iiii^^tiii 

i 3^ i 

snn^imtnej^iniiufitmufii mil^lil^ii^u^iJilwliid a/ qj « i , 3/ ' 

rf SJ qj d qj qj t*i /=§ qj eA VlUW!)?IVl£J>33JUfl>3tTlJV19?ll!)^U1fl>3fl?>3Vl 8 

qi 

niimmfnj^in^lwfrm itnTu 

^/ 1 1 

mi l^iimnittfii^ifiJ^njQ^^i^iii^ii^iiiimQtm^^fiiiiitfiii^^Q^iiii^i^ q — 

dfinnjo^nfjni^uiiifjlii PEACE WALK : s-numem 52 q yd. i?i id. *=* & qj i^=ia/o^G|a> 

aenfi mijniiim^ntiijejQej^^fimmfimfiejuiitT^^fiiiiJfi^miJfiuiJififiiiu winMinej m 

q qj q qj 

Srf?iiej^iejmij1iJ^iliittiJi5nndiJ^ej1dmej^^9nii^ii4 ntnilis^ufiiiDsilifiinfl 

q q 

qj 

qj 

q q 

qj qj 

11 , 

qj ■ 

QJ 61 2^ rf *=» QJ I rf 

fnifiA muismejiiiuejuififinu 

qj 
q 

yifi^iej^Vil^Qdi^muistru fii?m3J^i£jmT^m9^im9iln?tu^?i9^!)u^3jni?snj9>3fitus mm® 

q q qj q 

q qj 

^ 1 ' 

I I o qj qj q sJ^i g\ 3J \ c&. a qj rf SJ qj o \ 

miilis^ajibsmTUfnifiA mufvirwAfiej Ivminfmu mijnmijmnennjmfiimiikym qj q qj 


qj 

ay , QJ 1 3* 

q q qj q 

q I 1 , o s rf q 1 (Si 2^=1 1 ^1 

nun mmsibs^usiiKfnfifn) fniumifiiufiuntn mfmibsiflj mflfmu 

q x s q a 

H?11lJ?S^3J9£JinlMtT3Jl5n?llJfTUlltT^>3fll1IJ^mU 

q 

fiiifrniJifiiJiftutuiviQ^fiuniQ^^iiiiiuiJimfiiJfituswi^u ImiejmiiijnmAmj^iiinuiim 

qj « U qj qj 

1 . , 

q 

I q q 

3^ 

innfmfl 

q PEACE WALK : fi-nwmem 53 fltUS^UIl^U^StTlUllUfTUUQeJ fb%4nj9wofmimia c u9n q 

3/ 3/ 

fii??ij^niiJiuims1iJfi£jfTulufii?i^uiirf?isfif^ Mowi^finjiiiiiliiWQiifiiii^TiiiiiTjmiiliJ Vh 

q q q 3^ ' c» , *=4 3^ *=4 9^ 11 | 

iMfiDfi^iajvi^muOivivninuajninuQoliI 

a' 
qj | q 3/ o^ 1 rf q |£i a/e^ a; rf 1 1 111 1 q dl 

fm f) a ill uii 11 muni m^mDimiTU mvmimiifl ej^nin^tnufiejmn^niiYn^ liuAuiil'uucn 

qj cCJ q 

fiiiSmiiliiiili^tilTJi^mejiifiiiS 

q 

3/ 

n^n^iilmifiTninT4(iiim^^ mtmiftoiJimmjtT'u 

ili^nim5cu^iT4^iiij , ii!li!i^ c Hii^mi!iii^tii! 

iiii)^mi)fiiiiiiiejiejlwiiiJ ; iinAf^ miis^iiTJiiilwtJiiiiiQ^MiQVii^^Q^l'H 
^lanjQ^n^^iiiinijniiilistTiii^iii^lwfiQej^wu eejifilvintiimjn^^iiiniiajififiiifl 

1 rf 1 1 qj 3J of 3Af1 q J/*=4 oy 1 Col I 1 rf 

imsui!)S3Jfn? s tfi£JA9 , nini9iffu , Hiiifi hmufni^AfiejfiuQeji^muiilsiiuuififmu 

« qj q qj 

qj o ^1 3V 1 ' 9^=1 111 3^ 1 o 1 1 a*=n U| 3; 

fn?!)AvntT9imsnj9u?injntn?iifiwvi Ifliraen^mjimim iTm^fmuunfifissuQs bim 

qj qj q 

malm lilvm aduli fmu^lifnsiimi^vmi mmz\nml,mifti}iiiiimmf)^ii m® 
infnflfltolil 

o ^ q a'rf 1 q 1 *=j a//^ i^^qg; 3V o SJ 

vntTQ majfniajuitru hfmu m^fliiimfrmsin^iinyi Ivmiiniiinmimenej 
Syi^iffni'attiiln^finiiliiu^^iJ 

q 

ftamsiiihmili) u^fiiiflniiiliiintiildWmAni^wiJfTijnjQ^u^sn^ni?^ 

a' 
q 3V 3^ Hi 9>k=4 ^ Co *=i 1 *=i 

aenfi Ivmiinu muuviinviiitTA^fniufiAmuiiunviuififmu 
fiiiSn!)n?iajmlilffajwtTtTii5i«nj!)^viiuiiJvifi n tow rnQnufiiiuiyejuiSQU^niJiu leiej 

q ■ q 

mlihflflmTimiiJiiJYiin^ 

qj q qj 

OEJifimufiuluyiQ^Su vninuian^u tffiiieru fii TOWimiimmiiiinnniiCi 

qj q 

1 1 y 

nvmiihijuimilfiinfi viinflviiiiej^iij^meji^^miiiiiiivifiinvitiiejttiiiiiifinji! tmT3invienn?vi1flwi§en^^ (Hlwu) 

qj « qj v y 

liJfiQejmu^niJiu iilumnsqgw^mQlii Qi^OT^vii^i^^^iiiJiiimiimejiNtiwS^m^ imiflma In milfii^i^ntnfniiAulil^i^mfrfnfi^iuiifu iiii)^^ ilwiiiJ ; iT4Sl9fiim 6 uiiiiini)fii^ii q « Y111I tU^S??UfTU3J1fl?li q « . 1 

m?iwmm?n!)fi??u ita^ittiiwufi Qi^Yiil^ejwiuifilQniiejfnfifiu^ifiejuiiiaj uflfi^^Smi 

qj Jl q 1 q 3)a col ^ ^1 3^ qj qj *=§ 

TAi^iiantt© mmnwejim? l < H3Jfmu , n?nfi , n?nmmsiilutT9 , n?!)fifiuuifinju 

qj 
<^=j q a/ a/ q 1 9/ in 3^ 1 in a/a; a> /=§ 

lira IwniiTU fiu mwwiiTu miliums lAiinuifinju 

qj qj 

njiiiiiflinmNfli* 1 tfiWliiiilinsmejii fiufiuminufnifl^iMmilufnifiu 

I a a PEACE WALK : Bitumem 54 q 3J^i | 3J *=* qj 9V 

niQmajfinilisfnftitnjvn^i^uimsisejsvn^vifnu^Qui^i 

q 
• « i ' 

1 qj 

3^ i 

q q 

nWllirm IJ.SITOfl V11TJ1liWB^ri?Ifl0Tjl , Hwl , Hd^ 9fl9£J1>3^U>31UU1!)StT?lllftU , H1^l?1 

<y\ qj qj « q « ^ muui^nrf^Qu^u 9enn mufiniiJis^itTu^usuififmu imseain mnifnimimiiimi'UfififmiJ 

<*9 q B^n^^iJ^%iifr%i1f)Ufi^fr c wiJfr c w c wpi9m9^ 6 U9^ndiJ^4iiJii c w a. qy ^ 

qj qj V t> msdamfl2i[fUfinYi9>ami 1umi9mnuYifwenm^i3J s infl 


9di>3iliejinS) qj q q 

iii!isSfn?i^uB??3jeji^n1ili!9£j n iirfQejinlmStu^iufiu^inji^liJifiejiJiiiiJi^iJ Wlfl 

a^ o ^1 3V i i 9^=S i o 

fnifi^vntTQimsnjQUfinjntniiifiwviuiQeji^tnjiitTUQ 

qj qj 

ttiJi5n^i^ijeji^iifiiii)^iiiJ c n i9i c Hiifiiiej c N^^nii^iiiJ ; iT4 
IflimiNSenfllTmfllSfm mejulaJl^nuliAinAi^tm^fi^fn mil sliitrul uyifi^ajQ^mu laj u^rfi^ii^yiiQi^ilnfu qj w lAU#l#immflfi9u1wi1f)fll1 

qj QJ 3>3tTmejifivifini>3i£Jiitnjdiifitu 

q q « 3/ , 1-J UQ>3mu9diifi^9nmtT , nui qj qj tTm^mumutn , i>3^9ii>3..i9£j mvMti (fitulfi fniiym®m77ii&w7i) PEACE WALK : s-nwrnem 55 f 

ir^iJNfiil^^uiJ^^mai^iEjfuufi^^iEJfiiEJ ai inn 3 ^cj%j nifiu 2551 

eJflUlll 2549 hlllll 38,158.60 UIYI ¥u LlllHflllilJ 2550 iQldlflfiinfm 17 SieJ fhuiU 

fiiHiiiejlTJi^rfii^fn^tiTJ^iiueji^n 
fiiHiiiejlTJfniw^inej^nj trill 

q 

q 
v v 

fjo^iil'w^uiJ^^uifMfi^miofjnliJ tl 2551 rNihi 132,341.00 


inn 


79,009.99 


inn 


211,350.99 


urn 


86,238.00 


1I1Y1 


21,618.00 


1I1Y1 


4,450.00 


1I1T1 


11,185.00 


1I1T1 


123,491.50 


urn 


126,018.09 


urn ^IfJflllll'W^UlJ^^Ulfllllfjfu ^3 ^ cu *=! *=l dmrnwrn &nin iiidiun l uuifw 2550 38,120.23 

^QfimejfutlTJ^in^TJifiTa 38.37 38,158.60 futluulDlfl 1 fuiwulinfiinn inem/irk iJfucuq^iiAi^^'(9^^wQ , i'3i^fii'3^vf% s ?ejii2) 10,000.00 

q q w ti I v qj qj y J 

fiitlTjmiJiijI^ifitTiJTiii^ififidufnjtaf^i li^iAiejiiJi^mejliiiiiijJitnjirfi^ejtt^^tT'a'aiAiMiiiTj 

q 

11.660.00 fiimufii 

qj 

3 T4i^9tUTO mimtm^im.iNfi 5 )? fiim^rim mfltiivnliAii D.Qimi 500.00 

w q 

4 fifinimcu fkuninTuyi^ 1837 QifiTaiAi^inimtu ci.iAi^nu 4 uninihufu iwaumi 

q q q q 

fvmi. 1,000.00 

5 wi'H'ui^li-3'weniname) Iu^tuqiiuj fnflihtYfi^Iei 2,300.00 

q J 

6 ficumfti ilerkifii 5,000.00 

q qj ' 

7 ijaCrBlfiimfiimf^ 10,000.00 

qj ? 

8 iimtnu^iiimiin? mB^ufrmfl? (tTajyiufiimuvn^i) 3,000.00 

9 ?Tutheji9n?mi5fu Q.un^fiff) 200.00 

qj 

10 fiiilinjlfnflfnnfnmwm mifffi 1,000.00 

q ' 

11 fifuwuifn mejiSmmiiu 1,000.00 

q ' 

12 miimim ilbtufm 3/129 trmlvm 42 dyiu "nriajftrunflnejlvm" 500.00 

qj t» q q 

13 finluulfnfifnnfifutrtej *mrvi? (mifffuej) 1,000.00 q q PEACE WALK : Bitumem 56 14 
15 finl^lQuI^^itcjuinuiimsiiSifajajiwsfuQQn okls 49 m9sajf)?ia3 nufhuvN niflimnsil 1,299.00 fi^miAM 16 finluTfjuTi^iilou^^QitTii^w 

q 

19 finluIf)umijajOT??3jejiw?i 7- 30 wcj.50 rimu 13 nej fllllmilfnfl 22-30 TAm.50 l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 q <*a q tfTunmjefim^ajwuB ajvmYienaejfi^ajfrmfli' fituwusmuej luvrejn <=V=i q ynAi.fy.nq^fui fafinfVm flfU 

q ^U < H14^Uni4tta^fl'3 91Jflf'Q q qj q flSQIJflflflffmsejrafr I^lftfU^Qm q q l?*i?erumifl?fi'mjfl , ui 721/25 n.Suff? a. ruom^ tuajQ* q.uflmifmn 

q 
q 

fifuTfiajti mmnfu 

q 

fitumjfm -fioi??Tw? -mmm vmim®%f\mmis-f\w,mm m^immi 

q q «a q q q q q fifunflwen warn a 71/153 vmiiTuilii'iriS ci.345 fl.uufnA q.ujq* D.ihimCi 

q qj qj q 

fituvil vnlfi?w 

q 

u q q qj 

3/ 

q q 

q ti w 

<t- a/ a/ ^ 3/ M> ^ o* 

fitultTfifu uci^nm trtnuutr^mfifi93JtTW!)fi Isffiu 

q I q 20,000.00 

2,000.00 

10,000.00 

23,580.00 

23.429.99 2,500.00 
2,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
500.00 
500.00 
2,000.00 
2,500.00 
5,000.00 
1,000.00 
10,000.00 
6,749.00 
5,500.00 
4,000.00 
3,829.00 
3,250.00 
3,000.00 
3,000.00 
2,300.00 
2,000.00 
1,000.00 
2,000.00 
1,000.00 
1,000.00 
1.000.00 PEACE WALK : Bitumem 57 26 fitiutmimj ^tu^fu tm^fifumcuilt^in ^Yi^l^ej mmej 1,000.00 

q q u u q u y 

27 fituncuojimf ^Yitimft tm^^iJ^iiilTiejiJt^nTjf^ tTinjinjQTJtmTJ 1,000.00 

q SJ U 43 ' 

28 flfUmilluiVl WNiJTUYlQftu D.fnftJDinut 1,000.00 

q qj gj q ' 

29 fmrndilejing ^i?\m imi$mmmimzmf\\\i\mmf)ii 600.00 30 flfUTAmfilAm -in^tuWl TAimi/m 9.Ulftfl?9 500.00 

q q qj 31 fltUlll^QeJ 32 fitumn HJioD? 500.00 
500.00 33 ^iiinutfiimjinfu 220.00 

qj 34 flfU^lS^ieJ - flfUtTflVl?QJ1 fmen 36/33 f1.3Js8lfiej fl.flflllf)* fUWf)* q.ma 200.00 

q q q u qj q 

35 fituSviiTiffi nemnfi - in^mnflan^ anHmfl? 200.00 

q 

36 ^iiTJTuenfllem 100.00 

37 w?iuimjluflfus5553jcn?m 2,400.00 

qj ? 

38 fuilusnfifimnejmfJNiifii ajffiiYitnfltmWTgtfejgS 1,834.00 

39 siiiwinfnfmnfifumjfl -imsfli ememtrei 5,000.00 

q q ' 

40 fijiluiilfnflfnnflfuinnlfl fintY 200.00 q Jiu&milmi&fiimfiu 6 Vd<ni2550 211,350.99 qj q q v 

30 TO. 50) 

q q qj q 

qj q qj 

q q 

9/ 

4. fluTUfiinKlfl aiTijfluuilnEJFrpiLfinw 10 u,wu 1 ilia ih^finmfQfumi^fl iiad i Qu4>iiQvi-ffanmim?i0 , u 

q Q/ 

miw^mmviflinmN^'imfm Tuouvi 9 m 50 5. msduPww TflihflAsfa fluijauuL^T^w^Bw^QLPiB? avm HP 1 ia?^ ilmvru'em 4-5 au siuqu 5 vi&a 

q q 

6. ^mmjur^fm^fm flmjflumnflAeuflnflwwwfanflUQfl) siuqu 2 in a In^enm'inaimmA iiflSTQUiFiitiu 

dJ qj q v ' q/ 

SfiTuvi^LQviLflTunlu'nAvi 29 mi. 50 nn?iJ?Mn^wmi^uafinuQviEJ , 5i < Ei^afinumA u^rm^nvmmmii 

q 

mznnmmzF\suz'n?m$j n \\?\n Tuouvi 29 iAm.50 

q 

7. ^jnn^^nn^ijran^QumiJ^uneJn^ amjfluuflnvnnwalu'Tuvi 29 m 50 

q 
a/ 

8. t^TOnin^thiAm^ s.^'auuri^ aiTijauuynanwtiJiJ?^nfinuLL«^iJiJ?swnnAairijauu 

q O/ q 

9. flnun^nuflnfin?wflii^ , MTVi , fEJ/iw auijfluuEnflnmjiJres'iihu L^nwunviatinuBunwEJiJ^^nwniJ^ wrau 

q qj q Q/ PEACE WALK : fi-nwmem 58 + I 

10. rmmmnm (ilnSw) u.flsqjniB mbia °] ^mj^wenvm (m« 23 ma 28 m« 29u.asi.ih 30 to. 50) qj qj q q 12. ijlmm^flwhiri flmjfluunnnJrein^umAfi iiA^mQmu^i^mw'a^ snnnwivw^dnflAsfa 

q q q 

13. n a wlw wan in minora fliftjfluuflnflnwwiJresnih'u iia^iJiJreNnfufluijfluu 

q q Q/ q 

q O/ q 

15. flntf™nmvi0:mfiflnijmifafl?fl ^uiJ^uunn^iJ^^n^^ufiun^nn^Qyi^^w^u u^fiwfi fi<mr)fttum , &m wmmzimm^ snini^O 6 ^ 9/ 

<=s| o ax 16. iBi^unwuijn^snntl^j^tJwsnnVi^vinTiu) flmjfluuvmQrmuQU 50 lu QX /=* 6"/ !.<=> Co 6" 17. AfumflnA ^lnrnsim (Alien) uTsnmprumA'B'u 3 fmsninus vim 

q q Q/ v ' 

«!«»0 «J *=».<=» «> as i <d| i ^a, 2/ «4I ol i I ay ay (TO 6\ 

18. uflUfilnwflfluvi'Etf uflUfliauflmnflEjnamflTBTiasRflnani^^^ lu 

qj qj q 4 q 

q q 

qj q qj q 

v v v I v 

qj q q 

q qj 

s/ i s/ i ii 3/ i 

qj qj I 

q 

i.i i 

VI 3/ 3/ I a; *=s /=§ Col i o a; i *=* q i^=^ q i *=i a/e^ rfj 

q « cC| 

3/ .3/ 3; 

^| I q .*=* la/ q qj <fe*i\ I «* ^^=4 ^=1 *=i 1 o o I a/ *=» o 

TAli4TAl^^^u^nnej lia(i]^i) fiiijfifiiJimivn>3mfn?9u?fi%j^u , Hs??u s tfi^ icmfliJQ^fiiJinfnilsYm d .^ejfiu fmvn 

qj vy qj qqj q qj 

3/ i> . 

lTHfl?>3ni?luflf^fl1^1J???1^13JTiplflll?StT>3fllfl?>3fl1? 

q q 

qj 

q 

3/ 1 1 3/ 3/ 1 3* 

^1 ^ rf ^ a/ rf in 3^=1 o3V of I 1 «=i «=* «S o l/l I I a/ I 3Af1| 

miQnnewuYiQU n vmm mufn?uini9itnj9imsimsiftu , ni9iltT??fi^n>3 n vim Amu in hJibimnun hiilimu 

1 « q 1 q qj 

<=* 1 3/1 o ^ q 3^=1 /5 «4 a/ o 3> a/Co|i^ VlS^ 3/3/3/ %> 2> q qj 

3/3/3/1 1 1 

q q o 

q qj q 

a/ PEACE WALK : b-j^uuipi^i flfU^Hl^l'W 59 visiiiflum,fln?QNnsn??aj "na^mrelifm" iiaum? lurevm^rum 23-30 wnflsmmj 2550 

qj q q ■ 'ens 

4 


tvis. 
1 


wreisfmiv)? ^hvife (lb) 


27 
q a/ 

qj 


2 


VN^^nn^ fmrat? (<n) 

qj q v qj' 


47 
q a/ 

qj 


3 


•w?^9w fijjw??l 


33 
q a/ 

qj 


4 
25 


089-6088462 


1 


5 


q a/ a/ 


29 
q a/ 

ifejnS 

qj 


6 


wrcimj in nit? 


45 
i 

q 


7 


im'imwmn wimiwflwnfl 


58 


087-1048434 


q qj qj 


8 


W^riku SUflflofe (Vlliftf ) 


29 
q a/ 

■iforiS 

qj 


9 
45 
q a/ 

qj 


10 


wreinflnan &nflw*j(inw) 


24 
q a/ 

■iforiS 

qj 


11 


WSWflflA Pmpwt? (VI^M) 


36 
q a/ 

ifejnS 

qj 


12 


q q • 


35 
Q^^Q^fo^WI?^ S.TOJfU 


13 


ws^vrn^ rmt? 


34 
q a/ 

qj 


14 


q • 


51 


085-1774247 


q a/ 

qj 


15 


wrclflfnmj* ejfiw^w (iflfi) 


45 
q a/ 

■iferiij 

qj 


16 


• 


23 
TflwziflEj'UYifM 


17 


mz\]?z&<ft Qfimnfau 


26 
Tflihurnijwfo 


18 


q • • 


33 


086-8753988 


57170 


19 


WSamftfe 


45 
q a/ PEACE WALK : Bitumem 60 qj 


20 


wrclwfliA Qflnfa 


50 
q qj qj 


21 


wreQYiEnfmu flit? 

q 


37 
q qj qj 


22 


w^^shi? mjwWfa 


31 
57170 


23 


q 


36 
q a/ 

qj 


24 


q • 


46 
q a/ 

qj 


25 


q a/ a/ 


41 
q a/ 

qj 


26 


ms^mivf fnvife 


42 


089-5884367 


^IhwTUM^iQfl s.u^filfijfjjrii 


27 


6" 


27 
q qj qj 


28 


q a/ a/ 


28 


089-7706027 


q a/ 

■ifenS 

qj 


29 


uwTtaufli vi^qwi (info) 


56 
q a/ 

■iferilj 

qj 


30 
15 
qj 


31 


q 


56 
q a/ 

■ifenS 

qj 


32 


tou.ijnjivifru 

q a/ 


19 
qj 


33 


a/ a/ 


56 
q a/ 

qj <U 4 O CO 


4 


'ens 

4 


tvif. 


4J 


1 


u.fl witn smiTfanij 

qj 


17 


087-9942540 


?.?.mjfraTnw'3viEn 


2 


q 


17 


084-4738669 


?.?.mjfUTnw'3Yi£n 


3 


Ufl ASIBEJ0 LimMfl) 


17 


084-4006624 


?.?.mifuinu'3viEn 


4 


un^jQfme iSfll 


17 
s.s.mifuinj^viEn 


5 


d.9 


17 


085-2044547 


?.?.mjfUTnw'3vi£n PEACE WALK : Bitumem 61 6 


q 


17 
?.?.mifuinu'3viEn 


7 
17 
M.mifuinu^viEn 


8 


q 


17 
?.?.mjfumw'3vi£n 


9 


a.ii vnhiA QwvtwifK 


10 
?.?.LhuvhwsWvnQ , u 


10 


plu aMej vwnspirigru 


9 
?.? ihwh3^ v Wvm < u 


11 


Pl.TI'Uvl iSflutflfi 


9 
?.? ihwh^'Wvm'u 


12 


pi. ti ra« MEuWwiiffo 


10 
i\nhi^nw~l^lvm < u 


13 


•un^j inmfi'mpf q^wi 


26 


044-816716 


dJ qj 


14 


q 


22 


089-4263271 


dJ qj 


15 


pi. ii nraww nm^Tu 


9 
fe^lmmhwh^l^vm^ 


16 


a/ a/ 


q q q 


17 


•ufl.iJansmi wSpiwArmwww 


q q q 


18 


q 


q q q 


19 


i^nhnsfnmil iSflihnwfl 


q q q 


20 
q q q 


21 


■unaflmspnl IWjwifik'un 


q q q 


22 


a/ a/ 


q q q 


23 


qj q 


q q q 


24 


untjmfln? «nwpT 

qj 


q q q 


25 


■unafimifi? nfuemivif 


q q q 


26 


d.9 


q q q 


27 


^.IW?1 fflfillflWfM 


q q q 


28 


ufl.rijmn inyimmwpf 


q q q PEACE WALK : Bitumem 62 29 


d.9 


q q q 


30 


■untniTUj) ffauilnn? 


q q q 


31 


4$ dv9 


q q q 


32 


uiQMi www aim 

q 


q q q 


33 


q q a/ 


q q q 


34 


0TU1W TUflTfm? 


q q q 


35 


qj 


q q q 


36 


ultima n1/u?n?T 


q q q 


37 


q 


q q q 


38 


un^fiT%M fiVhuviftf 


qj 


39 


•untin^TPWiI iwuffa 


qj 


40 


a/ 


11 


081-7176859 


t^ilmmhmlmwQ^^TU 


41 


q a/ a/ 


17 
qj 


42 


dv9 i "^ 


17 
QviEjn«tJLnitw?LL«^LVi^M«!j4ftjriS 

qj 


43 


q a/ 


17 
qj 


44 


i^.wfiw?! w?lwfina 


18 


086-6496947 


qj 


45 


uft.ffim mfovi 


18 


087-2350944 


qj 


46 


qj 


17 


085-0276997 


qj 


47 


qj 


18 


085-8583784 


qj 


48 


q 


17 


085-8566205 


qj 


49 


q 


17 


085-3029776 


qj 


50 


•ufl. liftman uviiSuvif 


17 


085-0149254 


foultiuflwlrTftjrilj 

qj 


51 
17 


081-2643277 


qj PEACE WALK : Bitumem 63 52 


mniJai urura 

6S 1 v 1 


18 


084-8337115 


foilrauflwlHfejrilj 

qj 


53 


q q 


18 


089-5789391 


qj 


54 


l^.flflllWu L«tJ34lJ?Tn 


17 


087-7712084 


foilrauflwlHftjrili 

qj 


55 


dJd.9 1J i 


17 


085-6311431 


foiltJUAwlHfarili 

qj 


56 


a/ 


18 
qj 


57 


ufl.%uuvf w~tm^wjw 


18 
foultiuflwlHfejrilj 

qj 


58 


ufl.fiin.nml ^uzm 


18 
t^fimufl^lHfej/iS 

qj 


59 


ufl/3rmimi Thunru 

a/ 


18 
qj 


60 


ufl.uran uflfltffi? 


18 
follfflUflwlHfejrilj 

qj 


61 


ufl.Lflmmra Sufi^Agmj 

q 


18 
qj 


62 


ufl.wiri.nml uwlviaj 


17 
foultiuflwlHfejrilj 

qj 


63 


ufl.B^ vi*unn& 


17 
foultiuflwlHfejrilj 

qj 


64 


ufl.iftafln wftan 


17 
qj 


65 


ufl.nunwtu rnruwrnrapT 

a/ 


18 


086-72094501 


qj 


66 


un^lwph^ fhwww 


22 


084-5900530 


wvmvi^n^fln^n^ 


67 


un^nunn wi^w 


39 


085-2001060 


foultlUTtaflVlCT W.ltafU fUWfU S.tfflflS 

qj 


68 


q 


14 
^L?El , uf«fi^1w W.llflfM B.lflfM S/fiflflS 

qj 


69 


a/ a/ q 


13 
fojl!klUTlfl¥U - lw W.?«fi^ fi.LWfl^ s.fltinS 

qj 


70 


flru.fnutn UM^^m 

a/ q 


13 
qj 


71 


a/ 


13 
foultl'UTtafu'lw CT.TlflfM B.lWfM S/fiflflS 

qj 


72 


a/ q 


14 
foultlUTtafu'lCT CT.fflfM B.lWfN S.^nfl 

qj 


73 


a/ q 


13 
foultl'UTtafu'lw Fl.TtflfU B.lflfM S/fiflflS 

qj 


74 


flru.unntn taifrurun 

a/ a/ a/ 


14 
fojllTEJUliflfulw W.!lflfU fUWftt S.tfflJlS 

qj PEACE WALK : Bitumem 64 75 


a/ q 


13 
foiftiuTtafulw fl.itaftf Q.iwfu s.^nfl 

qj 


76 


q 


6 
foultl'UTtafu'lw CT.TlflfM fUWftf S/fiflflS 

qj 


11 


untmwmm vntflPi? 


17 
q q q 


78 


q q q 


16 
q q q 


79 


in^wmm nVLmanfi 


17 
q q q 


80 
17 
q q q 


81 


irmtik 


19 


089-1345009 


q q q 


82 


ufl.flSm ihrnlm 


18 


087-7797582 


dJ qj 


83 


ufl.Qfwn ttoififlw? 


18 


083-1277606 


dJ qj 


84 


a/ 


19 


085-6310332 


dJ qj 


85 


•unti^Uvfe mema 


18 


087-2424330 


dJ qj 


86 


0/ 


21 


083-3714852 


uinQviEn«y?nntff|4ynw 

dJ qj 


87 


a/ 


21 


081-7898826 


dJ qj 


88 


q 


17 


081-6620895 


follTEJUiniJliri'UUA? S.TIfllillriu 


89 


q 


13 


089-9005520 


t^fiminnmriuufl? s.mmLrm 


90 


^.Mej Imifn 


17 


087-8520654 


fonltemnaflntuTH? s.Mmiri'u 


91 


c^^.iJgnnru pilrkra 


13 


043-393013 


foultMnmiriuufl? s.iifl'uiirru 


92 


q qi a/ 


50 


085-9264455 


t^lmiHimriuufi? s.Mimrm 


93 


qj a/ 


53 


043-331157 


foaihjuiniJiiriuuA? s.Mimrm 


94 


muS^n waimtu 


30 


043-322267 


i i 


95 


a/ 


14 


085-4594860 


fonltmnaannwi? ^.nfruurru 


96 


•ufl.nfltn wyitnfmwpT 


17 


089-7127726 


foultiunAflnm'fw? ^.imuiiftu 


97 


q 


17 


087-4378567 


fonltemnaflntuTH? s.Mmiftu PEACE WALK : Bitumem 65 98 


a/ q 


14 
t^fiminnmriuufl? ^.mmirm 


99 


OT.grww pilkij^n 


14 


086-0617228 


fonltminmiriuuiA? s.iifmu,ftu 


100 
14 
foilrEJUinwiiriuufl? s.Tifluuriu 


101 


A3 


14 
t^lmiHimriuufi? s.^mirm 


102 


i 

q 


16 


089-9893854 


fonltemnaflntuTH? s.Mmiftu 


103 


qj 


14 
foultMnmiriuufl? s.iifmu,ftu 


104 


a/ 


14 


083-4522386 


fonltemnaflntuTH? ^.nfruurtu 


105 


q 


14 
foilkjuinwiiriuuA? s.Mimrm 


106 


a/ q qj 


13 


084-7853998 


foilrauinmiriuufl? s.Tifluuriu 


107 


q 


15 


084-4779006 


fonltemnaflntuTH? s.^mirm 


108 


1/ 


16 


043-864157 


fonltemnaflntuTH? s.Tieuuriij, 


109 


'U^.S'UtTOn WUWmflfU 


16 
fonltemnaflntuTH? s.Mmirm 


110 


q a/ a/ 


16 


043-879311 


t^lkmn^mmoW s.Mmiftu 


111 


a/ 


13 
follTEJUiniJliri'UUA? s.Tifliiiiriu 


112 


2/ 
a/ 


13 
fonlm^nmiriuufl? s.mmLrm 


113 


a/ q 


13 


087-6409187 


ti^fiminnmriuup)? s.iifmu,ftu 


114 


c^ru.^^j^ tans 

a/ qj 


14 


089-9400151 


foultMnmiriuufl? s.iifl'uiirru 


115 


a/ q 


14 


087-7709838 


t^lmiHimriuufi? s.Mimrm 


116 


flru.rrumimi aspim 

a/ 


14 
foaihjuiniJiiriuuA? s.Mimrm 


117 


i 
a/ 


13 
foultMnmiriuufl? s. my arm 


118 


q 


16 
foulrauinmiriuufl? s.iifmu,rru 


119 


■ufl.w?nwA S^viif 


16 
t^fiminnmriuufl? s. my arm 


120 


uft.u^m mv\m 


15 
foilfejuinwiiriuufl? s.Mimrm PEACE WALK : Bitumem 66 121 


i 

a/ 


14 
t^fiminnmriuufl? ^.mmirm 


122 


q 


13 
fonltminmiriuuiA? s.iifmu,ftu 


123 


ATi.wmruwa uuiwE]?suvif 


13 


089-6239521 


foiTEJUiinwiiriuufl? s.Mimrm 


124 
13 
foilrEJUinwiiriuufl? s.^mirm 


125 


d.9 


13 
t^lmiHimriuupi? s.^mirm 


126 


q 


16 


083-4578724 


foultMnmiriuufl? s.iifmu,ftu 


127 


a/ q 


12 
foulti'UTtafu'lw m.f^'a^ 'a.m'a^ s.^nfl 

qj 


128 


OT.iJPinml fotuuvifu 


12 
foailrEJUTtaflVlw w.Ttafu fl.iflfl* s.TfanD 

qj 


129 


a/ 


12 
foailfejUTtafMlw W.liflfM fUNfU S.tfflJlS 

qj 


130 


mfazm'S aim 


12 
foailfEJUTtafulw W.!iflfU fl.lflfl* S.'ftjflS 

qj 


131 


a/ 


12 
fonltemitafuTii w.Ttafu B.ififM s/fiflfiS 

qj 


132 


qj 


12 
foultlUTtafu'lCT W.ltafM B.lWfM S/fiflflS 

qj 


133 
20 


089-6294283 


wwnQviEn«tjfi??j4Pn^wf 


134 


ufl.nSfln Lvtawm?! 


20 
wunQviflnflfl?nfljfr)Ufl?rifl8[a>n 


135 


■ufl.irifltn fhaJfl 


18 
dJ qj 


136 


a/ 


19 
dJ qj 


137 


2^ 


19 
dJ qj 


138 


q 


19 
dJ qj 


139 


■u^.wviTAm "hsflvm 


19 
dJ qj 


140 


q q 


18 
dJ qj 


141 


a/ 


19 
dJ qj 


142 


q Q/ 


19 
dJ qj 


143 


ufl.Aflflmmu wsai 


19 
dJ qj PEACE WALK : Bitumem 61 144 


ij 


19 
dJ qj 


145 


ua.iiQru litem &ana 

a/ q 


19 
dJ qj 


146 


ufl.Asafcn iwnw 


19 
Fim^ynijn«pln^wfwMn^viyn«y?n^jir|4fEjriJl 

dJ qj 


147 


uft.ftnmi if pi vi w 

q q 


19 
Fimt^ynijn«pln^wfwwn^viyn«y?n^jir|4fEjriS 

dJ qj 


148 


q 


19 
«m^ynijn«pln^wfwMn^viyn«y?n^jir|4ftJjiJj 

dJ qj 


149 


ufl.ufltn •unnnwilfiw 


19 
dJ qj 


150 


q 


19 
dJ qj 


151 


mfkmn ratlin 

q 


19 
Fim^ynijn«pln^wfwwn^viyn«y?n^jTjr|4ftjriS 

dJ qj 


152 


qj 


19 
Fim^ynijn«pln^wfwwn^viyn«y?n^jijr|4fEjriIj 

dJ qj 


153 
19 
Fim^ynijn«pln^wfwwn^viyn«y?n^jTjr|4ftjriIj 

dJ qj 


154 


^.mi septan 


19 
«w^ynijn«^n^wfwwn^viyn«y?n^njn4fE]riS 

dJ qj 


155 


q 


18 
^w^ynijn«^n^wfwwn^viyn«y?n^JTjn4fE]riS 

dJ qj 


156 


ufl.fto iJfsmmn 


19 
dJ qj 


157 


Ufl.WWI faw?ffif 


19 
Fimt^ynijn«pln^wfwMn^viyn«y?n^jTr|4fEJJiIj 

dJ qj 


158 
19 
dJ qj 


159 


q dJ 


19 
^w^ynijn«^n^wfwwnQviyn«y?nflJir|4tjriw 

dJ qj 


160 


■ufl.iflwf)? aw&j 


19 
dJ qj 


161 


q 


19 
Fimt^ynijn«pln^wfwwn^viyn«y?n^ji/i4fEjriJl 

dJ qj 


162 


i^.Q/nw? wnwjn 


19 
dJ qj 


163 


ufl/5m flifluan 


19 
dJ qj 


164 


q 


18 
ww^ynijn«^n^wfwwn^viyn«y?n^Jir|4fE]riS 

dJ qj 


165 


q qj 


18 
^w^ynijn«^n^wfwwn^viyn«y?n^Jir|4fE]riS 

dJ qj 


166 


q 


18 
«m^ynijn«Fln^wfwwn^viyn«y?n^jijr|4fEjriIj 

dJ qj PEACE WALK : Bitumem 68 167 


ufl.wrvmtu "hsflvm 


18 
dj ij 


168 


q a/ qj 


19 
dj ij 


169 


q qj 


18 


170 


1 dJ 1J 


19 
dj ij 


171 


a/ 


19 
dj ij 


172 


qj qj 


19 
dj ij 


173 


ufl.vfimivf ^wv\mum 


19 
dj ij 


174 


i^.nqwn Qrimvm? 


20 
dj ij 


175 


q 


19 
dj ij 


176 


q 


19 
dj ij 


177 


t^.tl^n wwQumjfi 


19 
dj ij 


178 


■ufl. Avian iflfuiviua 


19 
dj ij 


179 


q 


19 
<*j ij 


180 


d.9 


19 
dj ij 


181 


q 


19 
dj ij 


182 


■ufl.'uuvitn sWrifoflw 


19 
dj ij 


183 


•ufl.CfrwA ?flirmuw 


19 
dj ij 


184 


Ufl.QSfln Iflt/lfi^ 


19 
dj ij 


185 


mfhn^ru? fa fin an 

a/ 


18 
dj ij 


186 


< u^.tl^jn < u 6 n unjivmw 

q q & 


18 
dj ij 


187 


q 


18 
dj ij 


188 


ufl.mjviTU wham a 


19 
dj ij 


189 


q 


19 
dj ij PEACE WALK : Bitumem 69 190 


q 


19 
dJ qj 


191 


q 


19 
dJ qj 


192 


m^nm? pfihnSl 


20 
dJ qj 


193 


tnafitrhtj iSpfth 


24 
dJ qj 


194 


q Q/ 


19 
dJ qj 


195 


q 


18 
dJ qj 


196 


q a/ qj 


23 
dJ qj 


197 


irmtnuh Swiwu 


19 
dJ qj 


198 


<r i 

q 


19 
dJ qj 


199 


ufl.viwwtu milium 


19 
dJ qj 


200 


i^.Q^lfm fminwilfiN 


19 
dJ qj 


201 


q 


18 
dJ qj 


202 


qj 


18 
dJ qj 


203 


q q 


18 
dJ qj 


204 


•ufl.ltmu uffatriAn 


19 
dJ qj 


205 


q qj 


20 
Anjsrntri&rii]U' ^vmvi^n^mnijdnQf^.nS 


206 


qj 


20 
dJ qj 


207 


vr\mmw\ wnaTUfin 


19 
dJ qj 


208 


q 


19 
dJ qj 


209 


qj 


17 
c-bac MnS 

qj 


210 


irmdhnn TimjA? 


17 
C-BAC TfanS 

qj 


211 


q 


17 
C-BAC TfonS 

qj 


212 


iruumfl vinton? 


48 


081-3312240 


mwmmmm PEACE WALK : Bitumem 70 213 


un^jyiQ vntflR? 


50 


081 --81 24225 


mSmmmin ay i 
<u 
<u 


qj 


O IS 


1 

4 


'ana 

4 


tvis. 


i 

VI 'em 

qj 


1 


inEjflwDfiA ifliiuan 


20 


085-9234224 


qj 


2 


•untiflaTtj wimvm 


18 


083-1818694 


qj 


3 


OT.^fh tfuviriij 


14 
■flumfinfn'un w.vhwztHwm fulfil?!) s.^nS 

qj 


4 


m^miAiw vtwvm 


35 


084-4200157 


i 

inuv\ r mmiv w.ilnucJn^ rufl.flrclA? s.vru^fm 


5 
15 
LhuvhwsWvi'm w.vhwzWwm fulfils s.ifaril] 

qj 


6 
49 


086-6135321 


qj 


7 


qj 


29 


087-9637722 


dJ qj 


8 


ua.pRw il renew? 


25 


089-6265895 


dJ qj 


9 


q 


24 


085-1537695 


dJ qj 


10 


q 


27 


044-132544 


qj 


11 


q 


39 
qj 


12 


q 


50 


044-833250 


qj 


13 
50 
qj 


14 


iruflwwfi wifamfww 


57 
qj 


15 


q 


42 
qj 


16 


d.9 


37 


089-6240023 


4/1 3J.2 CT.lh'Ulfih B.LWfM S/fiflflij 

qj 


17 


intnutft] -alifmfilr 


23 


086-0936029 


qj 


18 


ufl.Tltmnri ^nfhfi 


45 


085-4175135 


qj 


19 


in£]3>MAa UflUUfln 


27 
73^.4ihwiu£)^m^lvirij w.ihmifu A.nwlEn s.f^jnS 

a/ qj qj PEACE WALK : Bitumem 71 20 


044-810902-3 


QYiEnmiwunKnumjAn w.fflfM fuflfu s.ifamj 

q qj qj 


21 


q 


BYiflnmivhTnpifiiimjFn w.?«q^ b.lwb^ s.mnS 

q qj qj 


22 


q 


QYiEnmiwunKnumjpn ^i.m^ fuilfu s/fiflfiS 

q qj qj 


23 


qj 


flviflnmiwflnwriiifl'UFn w.itafu e.LWfl^ s.fltinS 

q qj qj 


24 
23 
eyiflnmiWflnWJUimifn fl.llfiftf fuflfu ^.TferiS 

q qj qj 


25 


•uruflififi ltJ^iJM 


50 


044-811444 


qj 


26 


■un^L^m^nwu iwKpf 


43 
qj 


27 


q 


50 
qj 


28 


q 


45 
qj 


29 


q 


31 
fowEninATforilj 

qj 


30 


in^rifum ihiQ rl 


50 


084-3644562 


i 
q qj 


31 


w^finwi? sruvi^^i^ 


46 


089-7208159 


378n.11 fl.vhwsWvnnu fuifhffrB s.mjhS 

qj 


32 
39 


083-9667253 


qj 


33 


ITUflNAfl U^lfiS^ 


39 


089-5194269 


qj 


34 


q 


49 


044-811444 


qj 


35 


i^.^mvi waWfcj 


43 
fowtninATferilj 

qj 


36 


un^j^Oyi uimwai 


40 


089-7211559 


qj 


37 


a/ 


7 
39 vraJ 12 A.viiWbJ fi-iimm® s/fiflfiS 

qj qj 


38 


q a/ 


22 
96 w.i Lhuflnflfau n/uneha fuwfus.Tfejfiij 

qj 


39 


un^j^'uii Q^vfifa 


25 
65 w.1 Lhuflnfltnu n/unehtj fuwfu s.™<nS 

qj 


40 


q a/ a/ 


34 
wvmvi^n^?nitfTnf£j/iS 

dJ qj 


41 


vnaflmspru T/fitjgnn 


31 


085-7427907 


428 W3J17 ^.unvfi^'Ei^yi 1 ^ ft.iimm® s.fltinS 

qj q qj PEACE WALK : Bitumem 72 a^ i d) *2* 2S 2S I £Sk. <f 9S£3* 0) £31 £31 OS ^ 

<u 
41 


<u 


o <is 


1 

4 


'ens 

4 


tvis. 


i 

VI 'em 

qj 


1 


q 


34 


081-4810715 


liravi fl.Qimnfn/nfmiWf snrfa 


2 


i 


52 


02-5654316 


lm<imn\,®%m$i®^mm. 


3 


•ufl.Qmvmtu unmiym 


48 


089-1615321 


ftarc 


4 


unfltflntu uriifanfia 


31 


089-0236816 


flnnmJ^uwflSflwflwflnfafljj (SEI) 


5 


q 


32 


02-3287654 


Sflrc 


6 


unflflwsn? infiwtn 


38 


084-6364467 


%mz 


7 


inmirnSw SuviKuvif 


22 


085-8127312 


ftw.zv.Mi&m wwn^viEjn«E]fi??w^nwf 


8 


qj q 


23 


084-0904931 


%mz 


9 


ua.iJref)?!wI ffauwfflwiJfu 


22 


891419804 


%mz 


10 


un^vilmw wtJLQ^itf 


36 


038-685000 
11 


m^mmnn ml? 

q 


27 


089-7595123 


85/7^j.9 puflfuirh fl.iufu s.sfaivm WLku.l3iJais. 

q qj 


12 


i 

q 


23 


089-8807446 


41/90 a.nnru^'un^LL^ iwrairaims iiiRiraufm 

a/ 

q 


13 


q 


36 


089-6403404 


697 3^.1 wmiwu B.li^wn^ s.pmn 36170 

q q 


14 


a/ 


24 


089-1365574 


405/1 w.1 uinwanflfu i^i^^iin nwiYmmnuA? 

q 

10160 


15 


q 


27 


089-4767536 


250/505^.3/6 visJihunlmQM inrartnsrami LU^IYIQ 

qj 


16 


q a/ a/ 


44 


089-6215037 


1/12 aiQ^ls fi.LWfU S.lflEJ 


17 


a/ 


36 


081-9651953 


380 3^.1 n.irifiTU B.LWfU S.lflEJ 


18 


q 


34 


089-5121374 


360/198 n.isiEwiijfu fuflfu s.^mirm 


19 


a/ 


16 
59 3^.8 w.wsintnj B.nnuiik s.rihjvif 

q 


20 


q qj 


30 


086-5749986 


UWEl^n^BLW^ PEACE WALK : Bitumem 73 21 


a/ a/ 


37 


081-3695030 


q 


22 


a/ 


31 


042-832659 


311.10 awwwuiuflA w.nnilfM fuflfu s.im 

q 


23 


a/ 


14 


042-8326596 


■D.10 afimriliwAA w.nfliku B.iflfu s.im 

q 


24 


M.fTU™« QrifawvTntt 


13 
■D.10 awifamliwflA WTIflllftt B.lUfM S.IM 

q 


25 


q a/ 


33 


081-6997102 
26 


W.fl.B.lJrcm] WUWTPW'U 


36 


089-9645532 
27 


q q 


37 


083-5172950 


73/235 a. i/armrvn 8/3 w.iwnwn B.iufM s.ilviNfinu 

qj q 

12000 


28 


ufl.Timn mmnm 


40 


081-8015372 


^niTn^n^viw^^^ < v(ijn^n'an < E < ^^^ 


29 


untififirTfitf fum^u 


24 


083-5028932 


q 


30 


q q 


63 


081-4312945 


nwivmi 

q 


31 


Tn^miYiwufl fkww 


48 


081-7188667 


usn.fl&flsWEnumjw 


32 
55 


089-7175674 


q 


33 


dJ<*S 


18 
q a/ 


34 


mmsflil flpmfwil 


53 


081-6448729 


1 

qj 


35 
54 


089-9491847 
36 


a/ a/ 


18 


087-7799212 


721/25 n.lhjpf? a. ifitu s.uA?rm?ljjn 


37 


q 


40 


081-7696366 


209 w.13 w.luiufu B.iufu s.vrufuinanfi 

qj 


38 


ufl.QruAon S^yit^^^i 


40 


081-5925471 


qj 


39 


q 


15 
qj 


40 


q 


12 
qj 


41 


q 


12 
qj 


42 


q 


12 
qj 


43 


q 


32 


084-6861676 


??.ihutmjflNiJ?tu pi.w£j£jn>3 s.nrcimi s.mmirm 

qj PEACE WALK : Bitumem 74 44 


in avium ihtvi 


31 


087-5758201 


qj q a/ 

ufiuuriu 


45 


a/ 


24 


46 


a/ a/ a/ 


33 


085-4230543 
47 


i 


40 


086-9167879 


123/29 W. 2 CT.fruiWfln fl.lWB* S.wttuTmi 


48 


q 


31 


085-0143588 


i 


49 
46 


085-0124736 


etau 307 n.wimiMfl??A fl.Lwe^ s.vrufuiiQanfi 39000 

qj 


50 


q 


37 


081-8055285 


33 "H.hmiu'm n.^irfn 48 iwvh^im^ nwivwi 

q 

10320 


51 


unmQfi ff?ii3fu 


57 


847015857 


qj 


52 


qj 


75 
qj 


53 


un^fejnn 'nfIVimj 


52 


085-7572335 


q 


54 
52 
q 


55 


inwawnn weunw 

qj 


58 
q 


56 


•unavruinai wn^ 

qj 


38 
79mi9 w.ffaww b.^ww s.Mmiftu 

qj qj qj 


57 


a/ 


32 


081-4994003 


300 ifl?fin'nflB^miM0M«n auwuvif 71 u^^^Q^ri^ 

q 
q 


58 


< un^3yifi < L 6 n^ fmuunfl 


42 


084-6801956 


26/96 •n.sfru 6 vhwrc un^nfinlviai nwivwi 10600 

a/ a/ q 


59 


unfliUmfi okmih 


40 


081-3694391 


461 3J.9 P J l. < Un£n < U B.lUfU "UflEI 42000 


60 


q 


50 


085-1085756 


7/504 VfyijnU^TAiqtf ^.12 3J.9 tl.LSEHJrafi^yiQTPWUn 

Liiwyi^TRWun nm 10170 PEACE WALK : fi-nwmem 75