Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Full text of "รายงานสรุปโครงการธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว"

See other formats
9/ i 


MO 
shvntaa 2/ i 

PINVl <^ (ll TM.Pl. ladraro) aajihshiJsvi'rc A?av) 9 

TUV) 1-9 WSlflSmsm Vl.fl. 2551 
an mil urn 

2/ 2/ 

flnEj'unanLbvmil iHurWupikmnravi'Brii.inri imum vnnfifluiQflnnmj'liJiJra-jnru 5o 
tlneu wuihijuyianiin.mmwn s .^rm luali^Lluwuihyia^^ijml ^Ej^nnuviannvianEJViKi 

qj qj q qj 

q q qj qj 

2/ _ 2/ i 

■urmupipiKi i rn'n 300 im^i entjih ^niJ^nQf^LflwunnLu^un^n^n^uBii^B^B pi^b^is'u 

2/i 2/2/ 2/ii 

qj 

2/ 2/2/ 

«* <T=J Col i iff iV12/^Jo/^J2/ M *=* l *=J a/ a/ Col 

ua^unfluu LLluLLViMBnvin?UB^' , DW' , D'u iim lvipi vmam TAi'BwniAi'ULn'u fljjuLvm'UflFi'K] 1 anwmiLm 

q q I 

i 2/ i i 

q qj 

2/12/ i 

q qj q 

Fi r 3njJB?iw^wiJ?ruB£j l n^yiL( 5 i£jS 6 l'UBlipiLLl'um£j^mripimuTU nfVM£jnn?s??3J <s Dn5i tinvhentj vi^lvi^b 

q qj qj 

2/ 

ami^'ua£jwi vinntU?iJ^ l Q^n i uvi'UTA|yifTAi£jnn?fi??w 5 [inpi miJrwnQluaxri^sn^fnmLluflm^l? 

qj qj 

2/ 

q 

12/ 2/ 12/ 

fimitnpin mB^i'UTA|^PiLmfi??jj 5 !inpi^iw'un^niJ^ynQ lju^llpilI 2543 snn^njua^vi^n^TAi'B 

qj q 

o =J o 2/61 2/^-=» i 2/ q-- =v ^J i =J| i o a i 

q • qj qj 

a/ qj q 

WBTUQ£jm? 6 l , wuiJTunn?fi??jj£jn[?i?ntlimLQwTU ImikiJij^funnffifiniliwTiTi liknwvmirmm^ n 

qj qj qj I 

2/12/ i 2/ 

2/ 12/2/ 

wiMuTJ 2551 ^?j^^^Snn?f ^^nt( 5 i?^nn?fi??jj^jnpi?nmByJ'UTA|?Q[?iLm^fi??jj 5 !inpi ^ih 

qj q 

2/1 2/ , i 

ehibvm (Fiftvi 9) nnylUmuorLJUB^tJudn "3*innaswiPftpii0QHm''urr mfAmnmiwnf^'uT.vi 
w^utli^j^viirn^^nEjrin'iAiijB^Pi'uyis^nl'M^^Ln^^BJj^ l^ml^'uTJWny vi^inti^iJ lluu ^nnminifu 

qj qj 

12/ il 

=v i *aJ o l<i I i 61 ^Ja/2/ <T<=* 2/ i -=>| 2/ H 2/ =v=J 61 

^^Lvi^nus^-un LiJ kllut/iki L , um?[?i'U[?n^?n^^??( 5 i^^Ln?i^BJJB£jn^LiJ?irnn^L?ivi^n£jQfi m < Bw 5 0'u vifufm "DW'D'ulwb^ ^u^1iJmjnn?v^xri^nmlndn^ s(^lsija^mwn\^ri^?w^^ mm Mif\mi\A^^ q 

q 

i i 2/ 

3) L^B?m?^mwEJLLVNr5jB3ja^tin , urin?nIi?in , u^<iL^Pia , a3J fimiiniii efaflu im^mnimja^mm^iri 

/ qj q q 

i 2/ 4) malviin^n?i1h'U| Qfi?Q^Tmufi??WLm^yifTAi£jnn?fi??jj 5 !inpi 6 l'uyi 
ilnliJ^LLUQ^n^lunn?#w'unyi?>38'U[?i l B'liJ 

5) ma 6 l'MLn?inn?iJ?^^n'U( 5 iQnw?Qjj^Bnijyinrin( 5 i^Q'u e^?i? viihy^uvun^rae^ Wnrvnirui 

2/ 2/12/ 

q-- <T-^Ji I 2/ ^Jj=j|OOi ei2/io<r i 

yin^nn?B , u?riwvJ'U'H?5rinvjLLQ(?if)BWUB^TAi'uyi^w'unfiniJryim ii^nn?hiJ?^'fl'ummiviM yi!V^^nn?yin^fi??^^nSluLiJ^uyi^viQ>i < MriS m q 

2/ i 

v\myuihvmn£j n^wtiJnviwn£j regsi/aai ^J =J I o o flmnanLbvm 


qj q | qj TUV1 1- 9V\iqt 3 WT"m , U 2551 \ qj / q qj Tun 


QflSafUfl'lj/'SUmh 

4 


lacuna 

4 


e-o/ p|o/ 
Jo/U a/ 

Yin 


iiflYTnflh-alm / 

4 


Jo/ Uo/ 

Yin 


tlJJ 


l rm.51 


3J'H1TU(fj'Ht1>3)-fntn 

nfn-STijJ'uitifmfifuno-a 


ifiuiuviinouon 


6 f!3J. 


ifiinuneim 


6 f!3J. 


12 f!3J. 


2TO.51 


■oifiTwij'iunw'T^ 


TViuntilnTno-3 


4fl3J. 


TViuiuaifiNfiviiJiu 


5 


9fl3J. 


3 1AIEJ.51 


■oiriTwij'iufnwwrmuiiJ 


TVlU1U l! KljtviO-3 


5 f!3J. 


tViuiuiTii^ou 


5 f!3J. 


10 fill. 


4 i^iej.51 


innTViuiuiTii^oiJ 


TViuntiriiMuI-ajj 


5 f!3J. 


iflirmlvm'ira'm 


4fl3J. 


9fl3J. 


5 rm.51 


iiin'ffi'uiul'HsJiTi-aisj 


iVi'mtmiEj'HJjin 


3 f!3J. 


TViirmMuvmu 


8 fill. 


ll.DJJ. 


6 nti.5i 


^iniflirmwiivmij 


iVi'm , uenFiTei'u 


7fl3J. 


TVlUIUUllfil^l 


8 f!3J. 


15 f!3J. 


7 VIEJ.51 


i D1flTVllj'll414l1ni ,! B1 


'iVi'uiuiJoi'sm 


6fl3J. 
7 f!3J. 


13 f!3J. 


8 TO.51 


TW'KtJflUlUII'lJJ 


mtn fmiw , ni?i 


5 f!3J. 


5 f!3J. 


siunm 


9 TU 8 nu 


5imsejs¥ra 


41D3J. 
43 fill. 


84 njj 


riTUffanmi 'Win^fl^lJllilh^miri 2/ i 

2/12/ 

2. ^w^uluLiJ^uyidjj'un^niJ^yinQLm^iJ'um'anLijnriLm'U( 5 in s.#jnS lliluHfl^^rmnnmllrm 

q q qj qj qj qj 

12/2/ i 

q qj 

2/ 

q 4. nsnmilm^^?ikijijvh>iijim ^nli^in^n?^iJQunn?mu?yis^^?n^^??^^Ln?i^'aw 6 l'wliiJ'u 

qj qj 

II 2/1 

6. tiliLn?inn?iJ?^^TU( 5 mjj?QW^'anijyinrn( 5 i^ l TU a^(4n? v\mmi\mif\m^ lurnrvnii'UQvn^rn? 

q 

2/ 2/12/ 

q qj q 

2/ I 

fi??w^nSluiiJ^^uyi^viQl^ < Mrifl[?i l 'QtiJ 6 l'U'a'un( 5 iPi ^Ei'aumsfhm'u-ai'u 1 .m rrvmHmifiapiseiJjfm 

q 

2/1 12/ 

• iJf^-'DJJTjnQijnuvijJijnulu^iuyiLiJnviwn'Lj mamml^rn? ll^^qh^tiJ LmiJiJQ^fisnTTJj 

q qj qj 

2.m?lk£flnfl3JVUJfi 

• nnfLWmLVnfoklflVmflULCTflfLUCT-llfl^VMm'U 

qj q q 

• flkvnwHe LBn^n?-s?iviwn£j 
3.^ivhl , a < ii , aaja 

qj 

• "fawflFlUfl VCD 

4.rn?miQwTU 

2/ i 

• uuQus??3^ni?i?nilumn?ruMFi' fimvi 9 luTrvm^ 1 -8 v^sm™ 2551 

• n'sn??3J"^<iLnpiaB3JPilpi^EJprTL?n" 7-9 TAir|^nntJU 2551 

• nnmirnwu ii^nn?^yhiiijij?)aijm3-j 

q q qj 1. m?ii , u <! iiiJTUfi??3jeni?i?i 

?iJuuijfisn??^[?i'a s BnQijniJ, (fn^man) im^a^gmim[?iri [rrmlu] 

i 2/ 

q 

• nn?vhiJtuflnijn(^njifafi?™mmm^^ 

q ** <J 

• mnlnifl'UBlifl qHwiiI 'TnmjCTULB^nijfimiTniyi /QfiiAieivW' 

• nn?s>mvi?wn? unLfl'UBTJBJjaLLar^tin'urinfrupin'u^L^PiaBJJLLarflTirinvN 

qj q 

• m?s?inyi 5 !imiJTULmnLiJ^£j'ULL'UQyn'j hininpiam^iAiaiiAm^ 

• nn?aanviU^an$ni^amwa(^QS$n?m£i^^lu^a^ Tje^niTn^uflnsnTruflTwi™ 

q 

• nn?aanviUQ^an^i^awk?Q^iJfnwmmm^(?n 8 UB^I?^TAiynunfi#jnS 

q qj 

2/ 2/ 

• ftan??^n?^Anjfnv\mnvn Arm T^nnnJfaflwnn^Qilhimfl 

q 

2/ 

• fhnmiyhtJy , ihymmbrnw 

q ' 

furi 7-9 w^mEm 2551 ru iTnQm®iuftiv,v\uim®imi^mmvm] 
fikiJijnsnmi/Lilayn 

<H 

• ^TU-a-anlTU 4nviiin£j^'umyiLLl'uS[?i?(?i l BS^Ln?i^BW 

• flifiei mflnn?^nB^fisn??w^^B^vi'UQ^nuB^mi??Qws>i m^a'U'UQ^iiw'ulyiEJ wnSewfl 

2/ 2/ 

smnnpi flns^nn?yhenvn?wuihTi«iJi3J 

2/ 

• mmfilf^i^'u i^mjIrniwQ'Vtapi, Pin llwulTssiTu ^msfhwnMJinmiiJiJwuih'u vnpi 

q q 

uwuIviej u1mn?TJ!ntnLfruvnnf|vmn£j 

i ii ii 2/ 

2/ ii i 

^ejpTtl?i I'lmmna-Jilw muoty uvnuyl'ULh'u ftaLbiwe^niQc^ajj ^liKEJvie^ri'u 

q 

i 2/ 

tlntiJdnn?^?n^^??^^^njjl'U[?i l B^( 5 iw 

qj qj qj ^lIjejq vrpn^^iafninjej^ intuitu mmiiflimmi'nm ih'U'vhiJs l W'Hm'u a.un^fifa B.^nu 


LsiBmn^TPiLln^^^Pi ^.yh^d^vmxm iin^ffl s.#jnS 


VITSflSSIffl nmhni¥iin fitunVi5tT?n 

inejfwi 

memum 
infjwei-mnfl 

UlEJBUlfflH OflflJD 114 

■vnvmuamfr 


TViihtYfisTw 

TflihtfUflfi^JJ ll.TIUHUll fl.viTHuljlJ B.lfjB^ ■D.'HEJflS 

qj 
1 qj qj 

yaCjHyffiwn^i (I^TOiina^BfiS) 
flfl'En'U'mjfiUfr Ig^'wenina'BEj/iB 

1 qj 

ftmiVh tfTun^iunf'WEJingiiggw'Biiiiasff^in^aou^'HTVi'BEJ/iS 

qj 

tYltffiNa tfl , Ufl^114ll5S; 5 B1ff3JWUB^ , HTVl 5 BeJ/l5 

ifnj£usyi>3H uvmraitiBgi^mpej/iB 

t» t» <*l qj 

3Jvni¥iEJiaejgi 5 Bflg 5 S'ejg2 

qi qi v qi ' vmem 

qj 

minima 141>3tTT3lll1 £ Kl3 injjfmi B.trm 

UlEJtnjfTW 
UTEJtTlJl'OSTu' 

uierHej 

flfUnVlS'HEJ 

u.tT.ifiTvmai 
fituiifiinfru uuEimnn 

qj t» 

lmnif 

l^eiain 

UTWl hiiuiTB-a h innimu 

UnVNH 

simm™ mvmifmiiTn^imTiflima^iiimm^fmB d.^cj/iu 

qj 

mvmiflB^nniSlllvmthlJ^ViiwBnS 

qj 

■KJJJJJBIJUIltT il.'KEJflJJ 

qj 

1flJ1'lJfni"U'llfT 'O.'KEJflJJ 

qj 

inlBnmmBiiwfnM^uiflaBimvmniBiiuriii 
wilTstnti-aitilfiT-amTlfinfBUBTTJJiyu na'jjlmm'lvifj 

qj i 

■KUIJUMUWI^IUI B.Ufftflfo 'O.'KEJflB 

i qj 

■uiJTiJiwnfnuun fl.viuis'lrl'HTTU o.unWno ■o.'Stjfiu 

qj ■MWMUTEl m li' lUVllJJsl'nI'VmU B.Ufftflfo 'D.'MEJflB qj t» v ' 

in5BilitJuinumi'«mCTilili'£i'?i ■o.'Sijfiu l^ilbiif fiB-aW 

qj 

\\vn$mmz ^iiTn^iu^iutTiTiitTuufio^yiuifEj (trrn.) qj qj 

T^ib^rta vm 8 Pi.yi'njj^liAlvnTU a.irapiTB s.#jnS 36150 Iyi?.087-3735124 

q qj qj 

■QWJWLwnfh'un \,mv\ 8 vm 1 11 Fi.vhws'Wvn'ru B.ummfl s.*QEjnw 36150 In?. 044-132579 

qj qj 

Email : younqbirdsclub@hotmo.il . com 

Email : CSANEY@yahoo.com 

q ' 

q 

9/ 

q 

nwjmlinfn'un 

9/ 

qj 
qj qj ^ qj ' 

&J qj 

qj 

I^iAimimiiiJ/iij 

qj 

q qj 

qj 

y i 

qj 
q qj 

qj 

^nun^n-u^iiQFilkmfmv] 1 usuuriu 

qj 

rtnun<5TULvifiijnsi«n'uaLm>an?B 

B^«nn?iJ?vin?^i , usw'rw'BEifiS / ^AnnjiBvnja , Qumijaluwuw(0.fin0vi'a-a pi .yi'nw^tiAlviQn^ w ."Sua view 

qj v q 

pn.urinanfl pi.vii^ut^WLtRsun.unfJntJ) 

tf-ailm'uj-a'ai'ru/ Haufi«nuii«<afl?ui 

q q qj q 

ih'Ui^'BwhfiJ 

qj qj