Skip to main content

Full text of "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการทางสติปัญญา.pdf"

See other formats

ส ม า ค ม ผู ้ ป ก ค ร อ ง ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า แห ่ ง ป ร ะ เ 
ค ว า ม ร ู ้ เบ ื ้ อ ง ต ้ น เก ี ่ ย ว ก ั บ ค น พ ิ ก า ร แล ะ ค ว า ม พ ิ ก า ร 


ก า ร ให ้ ค ว า ม ช ว ย เห ล ื อ / ด ู แล ค น พ ิ ก า ร ใน ก า ร ท ํ า ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ว ั น 


ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า จ ะ ม ี ห น ้ า ต า ฟี ไม ่ เห ม ื อ น ก ั น 


๑ 4 


บ า ง ค น ท ี เขา ธิ ย ก เด ็ ก ด า ว น ์ จ ะ ม ี ล ั ก ษ ณ ะ ห น ้ า ต า แบ บ น ี 


ส ว น เด ็ ก พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ท ี ห น ้ า ต า เห ม ื อ น ค น ป ก ต ิ 

ร ะ ด ั บ ค ว า ม ร ุ น แร ง ขอ ง ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 


ย 65 ๑ 2 
แบ ่ ง อ อ ก เป ็ น 4 ร ะ ด ั บ 
ร ะ ด ั บ น ้ อ ย (ไห ป ส "ห้ 6 ท เล 1 8 ๑ เล ห สั ิ ล ย ผ ์ อ ท ) 
= ๑ = ี ' น " ข ๑ ย ข 7 4«< " ข ” ข 0 ๐ 0/ น่ 
ม ี ร ะ ด ั บ ไอ ค ิ ว อ ย ู ่ ใน ช่ ว ง 50-69 อ า จ ไม ่ แส ด ง อ า ก า ร ล ํ า ช้ า จ น ก ร ะ ท ั ง ว ั ย เข ้ า เร ี ย น (แต ่ ถ้า ส ั ง เก ต อ ย ่ า ง 
= ข 1 ๕ ' จ ั จ ” ' ๐ | ๕ ข ง ๐ / จ / "๑๐ 7 
ล ะ เอ ี ย ด แล ้ ว จ ะ พ บ ว ่ า เด ็ ก เห ล ่ า น ี ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต ํ า ก ว ่ า เก ณ ฑ ์ อ ย ่ า ง เห ็ น ได ้ ชั ด เจ น ต ั ง แต ่ ว ั ย อ น ุ บ า ล ) 
ม ั ก ไม ่ ม ี อ า ก า ร แส ด ง ท า ง ร ้ า ง ก า ย ท า ง บ ู ค ล ิ ก ภา พ ห ร ื อ ท า ง พ ฤต ิ ก ร ร ม ใด โด ย เฉ พ า ะ ท ี บ ่ ง บ อ ก ถึ ง ค ว า ม บ ก พ ร ้ อ ง 
= ข ” ฟู ส = จ ๐ -% ' ขบ ข ” ๕ ๕ ๐ 4 
ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ย ก เว ้ น ก ล ุ ่ ม อ า ก า ร ท ี ่ ม ี ล ั ก ษ ณ ะ พ ิ เศ ษ ท า ง ร ู ป ร า ง ห น ้ า ต า ป ร า ก ฏ ใ ห ้ เห ็ น ก ็ จ ะ ท ํ า ให ้ ส า ม า ร ถ 
ว ิ น ิ จ ฉั ย ได ้ ต ั ง แต ่ แร ก เก ิ ด ห ร ื อ ใน ว ั ย ท า ร ก 
๕ ' จ ๑ 7 ๑ 7 ข ๑ 7 ม ข ฯ 4 ๕ ๑ / 1 ๐ 7 4 
เด ็ ก ใน ก ล ุ ่ ม น ี ส า ม า ร ถ พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ ค ้ า น ส ั ง ค ม แล ะ ก า ร ส ถื อ ค ว า ม ห ม า ย ได ้ เห ม ื อ น เด ็ ก ท ั ว ไป แต ่ ม ั ก ม ี ค ว า ม 
ปู ขบ ๑ 7/ 0 ๐ 7 ม ส = ข ” ๑ 7 =% ๑ 7 ๕ 
บ ก พ ร ้ อ ง ค ้ า น ป ร ะ ส า ท ส ั ม ผ ั ส แล ะ ก า ร เค ล ื ่ อ น ไห ว ส า ม า ร ถ เ ร ี ย น ร ู ้ ได ้ (๑ ส ั ๒๐ ๑ 0 ๒10) ท ั ก ษ ะ ท า ง ว ิ ชา ก า ร ม ั ก เป ็ น ป ั ญ ห า 
๐ ๐ ร่ ๑ 7 ส " ๕ ส < ๑ / ข =% ๑ 7 4 ๑ 7 -%' 
ล ํ า ค ั ญ ท ี พ บ ใน ว ั ย เร ี ย น แต ่ ก ็ ส า ม า ร ถ เ ร ี ย น จ น จ บ ชั น ป ร ะ ถม ป ล า ย ได ้ ส า ม า ร ถ ฝ ึ ก ท ั ก ษ ะ ด ้ า น ส ั ง ค ม แล ะ อ า ชี พ 
ร จ ๑ 7 ข ๕ - " ข ข่ ๐» = ส 4 ม ณ = ฟู ข ” ๐ ๐ 
พ อ ท ี จ ะ เล ี ย ง ต ั ว เอ ง ได ้ เป ็ น แร ง ง า น ท ี ไม ่ ต ้ อ ง ใช ้ ท ั ก ษ ะ ฝี ม ื อ ห ร อ ก ึ ง ใช ้ ฝี ม ื อ แต ่ อ า จ ต ้ อ ง ก า ร ค ํ า แน ะ น ํ า 
น ม ฆ ม ข 4 ส 
แล ะ ก า ร ช ว ย เห ล ื อ บ ้ า ง เม ื อ ป ร ะ ส บ ค ว า ม เค ร ี ย ด 


ร ะ ด ั บ ป า น ก ล า ง (!' ศ ๐ ฝ ่ ๑ เล ไอ 6 ท อ ท เ โล | พ ิ ด เล แห ต่ ล น ์ อ ท ) 

ม ี ร ะ ด ั บ ไอ ค ิ ว อ ย ู ่ ใน ช่ ว ง 35-40 ใน ช่ ว ง ขวบ ปี แร ก ม ั ก จ ะ ม ี พ ั ฒ น า ก 
เค ล ื ่ อ น ไห ว ป ก ต ิ แต ่ พ ั ฒ น า ก า ร ด ้ า น ภา ษา แล ะ ด ้ า น ก า ร พ ู ด จ ะ ล ่ า ชํา ซึ ่ ง จ ะ เห ็ น ไธ 
ใน ช่ ว ง ว ั ย เต า ะ แต ะ ก า ร ศึ ก ษา ห ล ั ง จ า ก ร ะ ด ั บ ชั ้ น ป ร ะ ถม ต ั น ม ั ก ไม ่ ค ่ อ ย พ ั ฒ น า 


ส า ม า ร ถ ฝ ึ ก อ บ ร ม ได ้ (ไห ล ไท ล 1 อ ) ใน ท ั ก ษ ะ ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ด ู แล ต น เอ ง 


จ ะ เด ิ น ท า ง ได ้ ด ้ ด ว ย ต น เอ ง ใน ส ถา น ท ี ่ ท ี ่ ค ุ ้ ค น เค ย แล ะ ฝึก อ า ชี พ ได ้ บ ้ า ง ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ท ี ่ 


ท ั ก ษ ะ ฝี ม ื อ แต ่ ค ว ร อ ย ู ภา ย ใต ้ ก า ร ก ํ า ก ั บ ด ู แล อ ย ่ า ง ใก ล ้ ชิ ด 

๑ 4 


ร ะ ด ั บ ค ว า ม ร ุ น แร ง ขอ ง ค น พ ิ ก า ร ท า ง 


=- | 65' ๑ 4 
ส ต ิ ป ั ญ ญ า แบ ่ ง อ อ ก เป ็ น 4 ร ะ ด ั บ 


ร ะ ด ั บ ร ู น แร ง (56 ๕ 9๑ ๒ ๐ พ ย 6 ท เล | 8 ๐ (เล ห ฝ ่ อ ผิ อ ท ) 

!=- ๑ 7 = ง ยู น ๑ 7 ๑ 7 ฆ้ " ๆ % 
ม ี ร ะ ด ั บ ไอ ค ิ ว อ ย ู ่ ใน ช่ ว ง 20-34 ม ั ก จ ะ พ บ ท ั ก ษ ะ ท า ง ก า ร เค ล ื ่ อ น ไห ว ล ํ า ช้ า 
" 0 ๐ ข ๑ 7 ๕ ข ๑ / ๓ ส จ ณ จ ส % ๕ < ป ข ม ฆ ท 1 จ 1 
อ ย า ง ชด เจ น ค ด า น ภา ษา พ ฒ น า เล ก น อ จ อ ย ท ั ก ษ ะ ก า ร ส ื อ ค ว า ม ห ม า ย ม ี เพ ี ย ง เล ็ ก น ้ อ ย ห ร อ ไม ่ ม ี 
= ๑ 7 ม ฆ ม ป ข ข ข ' ข ๐ ส = 1' ๆ 0 ๐7 บ 5' 

พ อ จ ะ ฝ ก ฝน ท ั ก ษ ะ ก า ร ด ู แล ต น เอ ง เบ ื อ ง ต ้ น ได ้ บ ้ า ง แต ่ น ้ อ ย ด ํ า ร ง ชี ว ิ ต อ ย ู ่ ใน ส ั ง ค ม ภา ย ใต ้ ก า ร ' 
'" ๕ 4 “ บ ม ข 1 ม ล 

ค ว บ ค ุ ม ดุ แล อ ย า ง เต ม ท ก า ร ท ํ า ง า น ต ้ อ ง ก า ร โป ร แก ร ม ใน ชุ ม ชน ห ร อ ก า ร ให ้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ล ิ 
พ ิ เศ ษ เ ป ็ น ก า ร เฉ พ า ะ 


ร ะ ด ั บ ร ู น แร ง ม า ก (00 โอ น ท ส โห อ ท เล | พ ิ ล แล ห ล่ ล ฟ์ อ ท ) 


ม ี ร ะ ด ั บ ไอ ค ิ ว ต ํ า ก ว ่ า 20 ม ี พ ั ฒ น า ก า ร ล ่ า ชํา อ ย ่ า ง ชั ด เจ น ใน ท ุ ก ๆ ด ้ า น 
ม ั ก ม ี พ ั ฒ น า ก า ร ด ้ า น ก า ร เค ล ื อ น ไห ว แล ะ ฝึก ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ได ้ บ ้ า ง ม ี 


ขี ด จ ํ า ก ั ด ใน ก า ร เข ้ า ใจ แล ะ ก า ร ใช ้ ภา ษา อ ย ่ า ง ม า ก ต ้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เห ล ื อ 
ด ู แล อ ย ่ า ง ใก ล ้ ซิ ด ต ล อ ด เว ล า จ ง ย ์ โร ภา ว รี้ อร ๊ วะ <% เภ ศ ๒ แข ส ซา ะ ขา = ร ซี ” 2 
พ ั ฒิ ธ ร า ะ ร เ ขะ พะ ธร ฐา ><> า 2 ธง ิ ร > ะ ต ค เข เต ร ณา ร โซ ว ว < 


๕ %< ๒ ๐ จ ๊ ะ > < ๕ >2-2< ๕ -< ๐ 5 2 ๕ = 


จ 2 จ 3 ร า ง า เลีย ร แร๊ อ ๓ ๐ ะ ร ว ว เศ จ ะ ๐125 ร ภา ๕ จ ้ า น 2 ภา ว ย อา ย [32> 


-  -. 


2 ไซ 


ส ม 7 ๒ 
เซี ยะ 2 1 315 เศ ๐2 ร ะ >< า อ ี ว ั า ก ธ @ 2 ยะ ล รา ะ แร า คิด ภ า ว 32 ธา ธ์ 
โฆ โฆ ร ธ » โ ง เว้ ธร ิ ก้า ร ธี 5 ร» จ ไช 

ก ว ั ฒ 
๐ 
๕ 5 แอ ธา า ๐ โย เธ >= ะ ะ 3823 ส ขา > ๕ 2 ขา ะ ร ๒ ร เย ะ กรร 


ส ง < ว โร ศา อ > ๐ ๐ ๕3531 โ ๕ ร แวะ ฉี > แ เธ 
<=< ด ศา %= ๕ ๐ ร ๑ 
ส ศ ะ แยม ั ฒิ ร า า ว โซ ย ว ส ภา -= 


ร ขะ า ย ร ค ส า ว ะ ร < แ ย ข >= % ิ 22> เ ว ม ๕ 205 


1 = ฆ ๕ = 
ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ด ู แล เด ก พ ิ ก า ร ท า ง 
ส ต ิ ป ั ญ ญ า ใน ท ุ ก ๆ ช่ ว ง อ า ย ุ ขอ ง ค น พ ิ ก า ร 
ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 


ว ั ย แร ก เก ิ ด - 5 ขวบ 
9» ๐ 9» ๑ ๐4 9,» 9, ๓ ๐ 4 ๐ 4 
ถ้า เจ อ ไว แน ะ น ํ า ให ้ ค ร อ บ ค ร ั ว พ า น ้ อ ง เข ้ า ร ั บ ก า ร ร ั ก ษา แล ะ ร ั บ ก า ร 


= ๑ ๕ 4 ม ฆ ่ = 
ฝ ก พ ั ฒ น า ก า ร จ า ก โร ง พ ย า บ า ล เพ อ ให ้ โร ง พ ย า บ า ล ป ร ะ เม ิ น ค ว า ม 


พ ิ ก า ร แล ้ ว อ อ ก ใบ ร ั บ ร อ ง ค ว า ม พ ิ ก า ร เพ ื ่ อ ท ํ า บ ั ต ร ค น พ ิ ก า ร 


๑ >» ๕ ง 
ว ั ย 5 ขวบ - 18 ป ิ 
เซ ร ๐๑๐» ฆ 9» 9 ๑9, «๑ ๓ ๕ ๐ ๐ 9» ๕ ณ ๕ ๓ ๓ ๕ ๐ ณ 
- เป ็ น ว ั ย ท ี ต ้ อ ง เข ้ า ร ั บ ก า ร ศึ ก ษา ถ้า เด ็ ก ม ี บ ั ต ร พ ิ ก า ร 
ส า ม า ร ถ ท ี จ ะ เข ้ า ร ั บ ก า ร ศึ ก ษา โด ย ไม ่ เส ี ย ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย 


ส ถา น ท ี ค ื อ ศู น ย ์ ก า ร ศึ ก ษา พ ิ เศ ษ ป ร ะ จ ํ า จ ั ง ห ว ั ด 


ว ั ย 18 ป ี ขึ น ไป 
ว ั ย ท ํ า ง า น ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ท ี ่ ม ี อ า ย ุ 18 ป ี ขึ ้ น ไป 
ค ว ร ได ้ ร ั บ ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม อ า ชี พ ห ร ื อ ก า ร จ ้ า ง ง า น เพ ร า ะ ค น 
พ ิ ก า ร บ า ง ค น ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ แล ะ ช่ ว ย เห ล ื อ 


๑ = ฆ 
ค ร อ บ ค ร ั ว ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ได ้ 

ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ด ู แล เด ็ ก พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 


ใน ก า ร ท ํ า ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ว ั น 
๐ ๐ บี้ ขม ๐ ๑ » ๑ เ = ง ๕ - 
ค ํ า แน ะ น ํ า เบ ื อ ง ต ้ น ส ํ า ห ร ั บ ผู ้ ช่ ว ย เห ล ื อ ค น พ ิ ก า ร 

่ ว ย เห ล ื อ ค ว ร ให ้ ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม พ ั ฒ น า ก า ร แล ะ ฝึก ท ั ก ษ ะ ท ี ่ จ ํ า เป ็ น ใน ก า ร 


822 ๒ ๐ 


| = ๐ ๑ ๕ | ๕ ม ๕ ม = ฆ = ๐ แย ๕ 
ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ใน ชี ว ิ ต ป ร ะ จ ํ า ว ั น แก ่ เด ็ ก ให ้ เร ็ ว ท ี ส ุ ด เพ ื ่ อ น ํ า ไป ส ู ่ พ ั ฒ น า ก า ร 


ท ี ด ี ขึ น ห ล ั ก ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม พ ั ฒ น า ก า ร ค ื อ จ ั ด ส ภา พ แว ด ล ้ อ ม ให ้ เอ ื อ อ ํ า น ว ย ต ่ อ 


= ฆ ษ ๕ 
ก า ร เร ย น ร ขอ ง เด ก 


= ฆ ๕ =- 
ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ด ู แล เด ็ ก พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 
ใน ก า ร ท ํ า ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ว ั น 

ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า เน ้ น ก า ร ฟืน ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ขอ ง 
! ๑ - ๑ 7 = ง ฆ 9> ๕ | = ง 9» 
ส ม อ ง แล ะ ร ่ า ง ก า ย ม ี เป ้ า ห ม า ย ห ล ั ก ค ื อ เพ ื ่ อ ให ้ เด ็ ก ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ได ้ 
ม า ก ท ี ส ุ ด ส า ม า ร ถ ด ํ า เน ิ น ชี ว ิ ต ใน ส ั ง ค ม ได ้ ใก ล ้ เค ี ย ง ก ั บ ค น ป ก ต ิ 
9 ษ ๑ » | ๕ 6 อ. ๑ 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ได ้ ต า ม ศั ก ย ภา พ ไม ่ เป ็ น ภา ร ะ แก ่ ค ร อ บ ค ร ั ว 


แล ะ ส ั ง ค ม ม า ก เก ิ น ไป 

ณ แ ม ณะ ว 2 ล: 
๕ 1 จ 5 ร ศร 7 ว --: 


%4% ร ว 5 

ค น พ ิ ก า ร ต ้ อ ง ได ้ ร ั บ ก า ร ์ ฝึก ให ้ ท ํ า ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ว ั น ด ้ ว ย ต น เอ ง เพ ื ่ อ ให ้ 
ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ได ้ ม า ก ท ี ส ุ ด ล ด ภา ร ะ ผู ้ ด ู แล แล ะ ค ร อ บ ค ร ั ว 
๕ > ง ๑ ม ๑ 
ต ล อ ด จ น เป ็ น ก า ร ส ร ้ า ง เส ร ิ ม ค ว า ม ม ั น ใจ แล ะ ค ว า ม ภา ค ภู ม ิ ใจ ใน ต ั ว เอ ง ใน 
ก า ร ์ ฝึก ค ว ร พ ิ จ า ร ณา ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ บ ื อ ง ต ้ น ขอ ง ค น พ ิ ก า ร เพ ื ่ อ ให ้ เล ื อ ก 


ว ิ ธี ก า ร ส อ น ให ้ เห ม า ะ ส ม ก ั บ ค ว า ม พ ิ ก า ร แต ่ ล ะ ค น 


ฆ ๕ ๐ ๐ ๕ = ง ซ่ ๐ 
เม อ เด ก ท า ส า เร จ ห ร อ ต ั ง ใจ ท ํ า 

ษ ๒ ๕ ณ = ฆ ณี ๕ 2 ๕ ม ณี แ ๐ 
แม ้ เป ็ น เพ ี ย ง ส ิ ง เล ิ ก น ้ อ ย ก ต า ม ค ว ร ให ้ แร ง เส ร ิ ม ท า ง บ ว ก เซ น ค า ชม ก า ร ก อ ด 


= เล ๐ ม ษ ๑ ๑ ๕ ๕ เ ! = ๕ ๐ ม 
เม ื อ เด ็ ก ท ํ า ได ้ ด ้ ว ย ต ั ว เอ ง ก ค อ ย ๆ ล ด ค ว า ม ช ว ย เห ล อ ล ง จ น เด ็ ก ท ํ า เอ ง ได ้ 


ท ั ง ห ม ด 

=09 ษ ๐ แ แ ฆ ๐ ษ ๕ = ๐ 9 ษ แ ๕ = 
ก า ร ์ ฝึก ต ้ อ ง ท ํ า อ ย ่ า ง ต ่ อ เน อ ง แล ะ ส ม า เส ม อ ให ้ ร ะ ล ึ ก ไว ้ เส ม อ ว ่ า เด ็ ก พ ิ ก า ร 


ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ม ี ก า ร ร ั บ ร ู ้ แล ะ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ช้ า ก ว ่ า ค น ท ั ว ไป ด ั ง น ั น ผู ้ ฝึก ต ้ อ ง ม ี 


ฆ 


๕ ๕ 
ค ว า ม อ ด ท น แล ะ ใจ เย ข็ น 

=9 ๐ แ แ ณ ฆ ๐ ม ษ =9 ษ แ ๕ 6 =-= ฆ ง 
ก า ร ์ ฝึก ต ้ อ ง ท ํ า อ ย ่ า ง ต ่ อ เน ื อ ง แล ะ ส ม า เส ม อ ให ้ ร ะ ล ึ ก ไว ้ เส ม อ ว ่ า เด ็ ก ม ี ก า ร 


๑ 


๕ ๑ ๑ % = ฆ ม ๑ แ บ ๕ ๕ ๓ ๑ ๕ ษ ณี ๕ 
ร ั บ ร ู ้ แล ะ ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ช้ า ก ว ่ า ค น ท ั ว ไป ด ั ง น ั น ผู ้ ฝึก ต ้ อ ง ม ี ค ว า ม อ ด ท น แล ะ ใจ เย ็ น 


ฆ 

ต ุ ปัญญา ด ้ า น ก า ร ช ว ย เห ล ิ 8 
ก า ร ฝึก เด ็ ก พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ใน ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ใน ก า ร ใช ้ 

== ๐ ๓ 9 ๐ =@ = =% 9 ๑ 7 ๑ 4 | ข % | 
ชี ว ิ ต ป ร ะ จ ํ า ว ั น ต ้ อ ง ค ํ า น ึ ่ ง ถึ ง ว ุ ฒิ ภา ว ะ ท า ง ส ม อ ง ขอ ง ผู ้ ร ั บ ก า ร ฝึก ว ่ า ล ้ า ช้ า ก ว ่ า 
ค น ป ก ต ิ แค ่ ไห น ด ั ง น ั น ผู ้ ส อ น จ ะ ต ้ อ ง ป ร ะ เม ิ น แล ะ ว า ง แผ น ก า ร ฝึก ให ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง 


ก ั บ อ า ย ุ ส ม อ ง ขอ ง ค น พ ิ ก า ร 


ย อ ม ร ั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ค น พ ิ ก า ร อ ย ่ า ต า ม ใจ แล ะ ค อ ย ช่ ว ย เห ล ื อ เพ ร า ะ | ง 7 


๐ 9, ๐ 9, | | = ๑ 
จ ะ เป ็ น ก า ร ท ํ า ร ้ า ย เข า ท ํ า ให ้ เข า ไม ่ ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ได ้ 

พ ย า ย า ม ให ้ ค น พ ิ ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ให ้ ม า ก ท ี ส ุ ด แม ้ บ า ง ค น จ ะ ม ี 
ค ว า ม พ ิ ก า ร ซํา ซ้ อ น ขอ ง ก า ร ค ว บ ค ุ ม ก ล ้ า ม เน ื อ ต ่ า ง ๆ เช ่ น ไม ่ ส า ม า ร ถ ต ั ก ข้ า ว ใส ่ 
ป า ก โด ย ไม ่ ห ก ได ้ ห รื อ ต ิ ด ก ร ะ ด ุ ม เลื อ เอ ง ได ้ จ ะ ต ้ อ ง พ ย า ย า ม ฝึก ท ิ ล ะ น ้ อ ย ๆ ให ้ 
๕ = =- = ๑ 4 9 | ๓ 9/ 9 ป วี 
เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ร ั บ ป ร ะ ท า น ได ้ เอ ง แต ่ ง ต ั ว ได ้ เอ ง เข ้ า ห ้ อ ง น ํ า 


๑ 9 | ข ๑ 
ได ้ เอ ง จ ะ แบ ่ ง เบ า ภา ร ะ ผู ้ ป ก ค ร อ ง ได ้ 


4, ห ล ั ก ก า ร ส อ น ก า ร สอ น ข้า ๆ แล ะ ใช ้ เว ล า ส อ น ม า ก ก ว ่ า เด ็ ก ป ก ต ิ แล ะ ใช ้ ก า ร ส อ น 
ห ล า ย ๆ ว ิ ดิ ด ั ง น ั น ผู ้ ส อ น จ ะ ต ้ อ ง เต ร ี ย ม อ ุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ไม ่ ให ้ เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง 


ส ต ิ ป ั ญ ญ า เบ ื อ 

ก า ร เส ร ิ ม แร ง ท ี เห ม า ะ ส ม ก ั บ บ ุ ค ล ล ท ี ม ี ค ว า ม 
บ ก พ ร ่ อ ง ท า ง ส ม อ ง ม ี 2 ป ร ะ เภ ท 


1. ก า ร เส ร ิ ม แร ง ท า ง ส ั ง ค ม เช ่ น ก า ร ย ิ ม ก า ร พ ย ั ก ห น ้ า ก า ร ก ล ่ า ว ค ํ า ชม ก า ร ป ร บ ม ื อ ก า ร ส ั ม ผ ั ส 
เป ็ น ต ้ น 


2 ก า ร เส ร ิ ม แร ง ด ้ ว ย ส ิ ง ขอ ง เช ่ น อ า ห า ร ขน ม ขอ ง เล ่ น เส ื ่ อ ผ้า เง ิ น เป ็ น ต ้ น 

ว ิ ธิ ก า ร ส อ น 


1. ก า ร ส อ น โด ย ส า ธิ ต เป ็ น ก า ร ท ํ า 
ต ั ว อ ย ่ า ง ให ้ เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง 
ส ต ิ ป ั ญ ญ า ได ้ ด ู ก ่ อ น 

จ ฉ จ.» ๐ ๕ 
2. ก า ร ส อ น ด ้ ว ย ค ํ า พ ู ด เป ็ น ก า ร พ ู ด 
= ฆ ม ๐ ๑ ม ๕ = ฆ 
บ อ ก ห ร ื อ ใช ้ ค ํ า ส ั ง ให ้ เด ็ ก ห ร ื อ ค น 
ณี ณี ๐ ๕ ๐ ๑ ๕ 
พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ท ํ า ต า ม เป ็ น ค ํ า ส ั ง 


ง ่ า ย ๆ แล ะ ชั ด เจ น ส ั น ๆ แล ะ ซํา ๆ ส ฒา 

" <* 
4 น 
จุ เ 
จ ะ ง 
ป ร ะ เม ิ น ผู ้ ล ก ั ล พัฒนา” 
๕ %5 : | 

3. ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ท า ง ก า ย 


เช ่ น ก า ร จ ั บ ม ื อ ท ํ า ก า ร แต ะ 
ข้ อ ศอก ก ร ะ ต ุ ้ น เต ื อ น จ ั บ แข น 


4 ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ โด ย ใช ้ ท ่ า ท า ง 
เช ่ น ก า ร ซี ก า ร ผง ก ศี ร ษ ะ 
ก า ร ส ั น ห น ้ า ก า ร พ ย ั ก ห น ้ า 

๕ ณุ ณุ แ ๑ 2 
ก า ร ส อ น เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ช่ ว ง อ า ย ุ ขอ ง ว ั ย เร ี ย น 
๑ ๕ จ ฆ . ๕ ๕ <= ณี ๒ ๐ ฆ = ฆ จ ๑ ๕ <= ์ ง ณี ง ๐ ๐ ๑ » 
ห ล ั ง จ า ก ส อ น จ น ค ร บ แล ้ ว เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ส า ม า ร ถ ท ํ า ได ้ จ า ก น ี ก ็ ท บ ท ว น โด ย ให ้ เด ็ ก ห ร ื อ ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ท ํ า ต า ม ค ํ า ส ั ง 

จ จ จ ๑ 9 ๕ ง = 
ส ิ ท ธิ ขอ ง ค น พ ิ ก า ร ว ั ย 18 ป ี ขึ ้ น ไป 
- จ ั ย ท ํ า ง า น ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า ท ิ ม ี อ า ย ุ 18 ป ี ขึ น ไป 
ค ว ร ได ้ ร ั บ ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม อ า ชี พ ห ร ื อ ก า ร จ ้ า ง ง า น เพ ร า ะ ค น 
พ ิ ก า ร บ า ง ค น ส า ม า ร ถ ท ํ า ง า น ได ้ แล ะ ช่ ว ย เห ล ิ อ 
๓ ๕ ๐ = 9, 
ค ร อ บ ค ร ั ว ป ร ะ ก อ บ อ า ชิ พ ได ้ 

ฯ . ส ิ ท ธิ ท า ง ก า ร แพ เท ย ์ ฟุ 2 ๓ 0 
ก า ร ก ย ม เง น 
79<4 ศศ ม 
» ก า ร ก ู ้ ย ื ม เง ิ น ก อ ง ท ุ น ส ่ ง เส ร ิ ม 
แล ะ พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ชี ว ิ ต 
ค น พ ิ ก า ร ว ง เง ิ น ก ู ้ ไม ่ เก ิ น 
5 ร "1 
120,000 บ า ท / ร า ย โด ย ไม ่ ม ี ด อ ก เบ ี ย 
๒ ส - = 
= ผู ้ ด ู แล ค น พ ิ ก า ร ก ู ้ แท น ค น พ ิ ก า ร ได ้ เฉ พ า ะ ท ี ค น พ ิ ก า ร 


หะ ก า ร บ ร ิ ก า ร ฟื้น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ร แพ ท ย ์ 
- ไม ่ เส ี ย ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ใน ก า ร ร ั ก ษา พ ย า บ า ล 
(เฉ พ า ะ ท ี ่ เก ี ่ ย ว ข้ อ ง ก ั บ ค ว า ม พ ิ ก า ร ) 
- เค ร ื ่ อ ง ช่ ว ย ค ว า ม พ ิ ก า ร ก า ย อ ุ ป ก ร ณ์ 
- ม ี ส ื ่ อ ส ่ ง เส ร ิ ม พ ั ฒ น า ก า ร 


ก จ ท ต ว ง : - ะ --- ก ู ้ เอ ง ไม ่ ได ้ 
น ซะ เพ ื ่ อ ป ร ั บ ส ภา พ ฑา ง ร ่ า ง ก า ย จ ิ ต ใจ อ า ร ม ณ์ ส ั ง ค ม พ ฤต ิ ก ร ร ม . ข้ า ร ะ ค ื น ร า ย ี ง ฐิ ต ภา ย โย 5 
<=- - 2 โค -: เศ 1 เล 
ส ต ิ ป ั ญ ญ า ก า ร เร ี ย น ร ู ้ ห ร ื อ เส ร ิ ม ส ร ้ า ง ส ม ร ร ถ ภ า พ ให ้ ด ี ขึ ้ น : ม ี บ ุ ค ค ล ท ี ่ น ํ า เช ื ่ อ ถื อ ค ้ ้ า ป ร ะ ก ั า / ร ั บ ผิ ด อ ย ่ า ง ล ู ก ห น ี ้ ร ่ ว ม 


ซ ก า ร ต ร ว จ ว ิ น ิ จ ฉั ย ก า ร ให ้ ย า ศั ล ย ก ร ร ม 

- ก า ร บ ร ิ ก า ร พ ย า บ า ล เฉ พ า ะ ท า ง ถา ย ภา พ บ ํ า บ ั ด 
ก ิ จ ก ร ร ม บ ๊ า บ ั ด ก า ร แก ้ ไข ก ว ร พ ู ด จ ิ ต บ ํ า บ ั ด ด น ต ร ี บ ํ า บ ั ด 
ม ี ส ื ่ อ ส ่ ง เส ร ิ ม พ ั ฒ น า ก า ร 


แ "3| 6 ถา 11 


1. ได ้ ร ั บ ก า ร ย อ ม ร ั บ แล ะ ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ท า ง ส ั ง ค ม เศ ร ษ ฐ ก ิ จ 
แล ะ ก า ร เม ื อ ง อ ย ่ า ง เท ่ า เท ี ย ม 
2. ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง น โย บ า ย แผ น ง า น โค ร ง ก า ร 
บ ร ิ ก า ร ส า ธา ร ณะ ผล ิ ต ภั ณ ฑ ์ ท ี ่ จ ํ า เป ็ น ใน ก า ร ด ํ า 
3. ส ่ ง เส ร ิ ม อ ง ค ์ ก ร ค น พ ิ ก า ร ให ้ ม ี ค ว า ม เข ้ ม แ 


4. อ ง ค ์ ก ร ค น พ ิ ก า ร ส า ม า ร ถ ค ุ ้ ม ค ร อ 
ร ด บ ค ล 
ด ้ ว ย ต น เอ ง ได ้ 


ะ ด ว ก ฯ บ ร ิ ก า ร แล ะ ๕ 3 . . ม ี ส ิ ท ธิ ได ้ ร ั บ ก า ร จ ั ด ส ว ั ส ด ิ ก า ร 
 - * ฒ ” ร 3 
ด ้ า น ท ี ่ อ ย ู ่ อ า ศั ย แล ะ ก า ร เล ี ย ง ด ู 
พ ู ส ม ร ร ถ ภ า พ ด ้ ว น อ า ชี พ ก า ร ค ุ ้ ม ค ร อ ง แร ง ง า น จ า ก ห น ว อ 5 
2 ท ํ า ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ร ระ - - 
. ช่ ว ย เห ล ื อ เป ็ น เง ิ น ห ร ื อ ส ิ ง ขอ ง ก า ร จ ั ด ห า ค ร อ บ ค ร ั ว 


= อ ุ ป ก า ร ะ ก า ร ส ่ ง เข ้ า อ ุ ป ก า ร ะ ใน ส ถา น ส ง เค ร า ะ ห ์ 
. ซ ๕ ก า ร ส ่ ง เส ร ิ ม ก า ร จ ้ า ง ง า น ใน ส ถา น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร ร ชะ 2 = จ 
» ก า ร จ ั ด ให ้ ม ี ผู ้ ช่ ว ย ค น พ ิ ก า ร ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ เร ื ่ อ ง อ ื ่ น ๆ 


ม ฆ มาตรา 33, ม า ว ต ร ว 27 ส ิ ท ธิ ห อ ง พ ผู้ ค ู แล ค น ฑิ กา ร 


. ใ ห ้ ค ํ า ป ร ึ ก ษา แน ะ น ํ า ฝึก อ บ ร ม ท ั ก ษ ะ 
ก า ร เล ี ้ ย ง ด ู ค น พ ิ ก า ร ให ้ ได ้ ม า ต ร ฐา น 

ส ่ ง เส ร ิ ม ก า ร เร ี ย น ร ู ้ / พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ 

เพ ื ่ อ ก า ร พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ชี ว ิ ต ค น พ ิ ก า ร 
ส น ั บ ส น ุ น ให ้ ม ี ง า น ท ํ า ท ั ้ ง ร ั บ จ ้ า ง แล ะ อ า ชี พ อ ิ ส ร ะ 
ก า ร ให ้ ส ั ม ป ท า น ห ร ื อ ส ถา น ท ี ่ จ ํ า ห น ้ า ย ส ิ น ค ้ า 

จ ั ด จ ้ า ง แบ บ เห ม า ง า น แล ะ อ ื น ๆ 4 
อ ุ ป ก า ร ะ เล ี ้ ย ง ด ู ค น พ ิ ก า ร ซึ ่ ง ม ี ฐา น ยา ก จ ร 4 . 
(ค น พ ิ ก า ร ม ี ร า ย ได ้ ไม ่ เก ิ น 30.000 บ า ท ต ่ อ ป ี ) ผู ้ คู แล 

ห ั ก ล ด ห ย ่ อ น ภา ษี ได ้ 60.000 บ า ท ต ่ อ ค น พ ิ ก า ร 1 ค น 

= ใช ้ ส ิ ท ธิ ต า ม ม า ต ร า 35 เฉ พ า ะ ก ร ณี ค น พ ิ ก า ร ไม ่ ส า ม า ร ถ ั ขบ ข ก า ร อ บ ร ม ค ว า ม ร ู ้ แล ะ ส ่ ง เส ร ิ ม ก า ร ด ู แล ค น พ ิ ก า ร 
- ๑ 7 ๑ ู ๑“ =- 
ต ้ อ ง ม ี ซื อ ใน บ ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ต ั ว ค น พ ิ ก า ร 


ส ิ ท ธิ ก ถา ร ม ี ผู ้ ช่ ว ย ค น ั ิ ก า ร 


ผู ้ ช่ ว ย ค น พ ิ ก า ร ห ม า ย ถึ ง บ ุ ค ค ล 
ซึ ่ ง ให ้ ค ว า ม ช่ ว ย เห ล ื อ ค น พ ิ ก า ร 
เฉ พ า ะ บ ุ ค ค ล เพ ื ่ อ ให ้ ส า ม า ร ถ 
ป ฏิ บ ั ต ิ ก ิ จ ว ั ต ร ท ี ่ ส ํ า ค ั ญ ใ น ก า ร 
ด ํ า ร ง ซี ว ิ ต 

ค ว า ม ร ู ้ ท ั ว ไป เก ิ ย ว ก ั บ ภา ว ะ บ ก พ ร ่ อ ง ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 
ป ั ญ ห า ท ี ่ พ บ ใน บ ุ ค ค ล บ ก พ ร ่ อ ง ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 


ท ั ก ษ ะ ก า ร ช่ ว ย เห ล ื อ ต น เอ ง ใน ก ิ จ ว ั ต ร ป ร ะ จ ํ า ว ั น ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 


ใน ช่ ว ง อ า ย ุ 18 ป ี ขืน ไป 


- ฆ้ ม ๑ ขม ฆ 1 ' ล = ๑ ล ๑ ข ม ฆ 
อ ๊ ร ิ ย า บ ท แล ะ ก า ร เค ล ื ่ อ น ไห ว ม ั ก ใช ้ ม ื อ ไม ่ ค ่ อ ย ค ล ่ อ ง เด ิ น ว ิ ง ช้ า อ ิ ด 
อ า ด ไม ่ ม ี ค ว า ม ก ร ะ ฉั บ ก ร ะ เฉ ง ก า ร ต ั ด ส ิ น ใจ ม ั ก ม ี ก า ร ต ั ด ส ิ น ใจ แผ ล ง ๆ ไม ่ 
ก ล ั ว อ ั น ต ร า ย ชอบ อ อ ก น อ ก บ ้ า น ย า ม ว ิ ก า ล ม ั ก ขา ด ส ม า ธิ แล ะ ค ว า ม ส น ใจ 
๐ ส ส " น ๑ ๑ 7 ๐ ง ๓ % 4 ส ข ” <= ๐ 
จ ะ ท ํ า ห ร ื อ เร ี ย น ส ิ ง ใด ก ็ ได ้ ใน ช่ ว ง เว ล า อ ั น ส ั น ค ว า ม จ ํ า ม ั ก ม ี น ้ อ ย ห ร ื อ จ ํ า 
อ ะ ไร ไม ่ ได ้ เล ย แม ๊ แต ่ ชื ่ อ พ ่ อ แม ่ ก ็ จ ํ า ไม ่ ได ้ บ า ง ร า ย จ ํ า ชื อ ต น เอ ง ไม ่ ได ้ ส อ น 
บ 7 บุ ง 4 
ไป เร ี ย น ไป ถา ม ร ู ้ เร ื อ ง พ อ ก ล ั บ ม า ถา ม อ ี ก ก ็ ไม ่ ร ู ้ เร ื อ ง อ า ร ม ณ์ ม ี อ า ร ม ณ์ 
น ' ข % ขม ๑ = ฆ % 
อ ่ อ น ไห ว ง ่ า ย ค ว บ ค ุ ม อ า ร ม ณ์ ไม ่ ได ้ เล ย ใจ น ้ อ ย ร ั ก แร ง เก ล ี ย ด แร ง ม ั ก แส ด ง 


'=: = เ = ๑ 7 "๕ ข 
อ า ก า ร เล ี ย ใจ ด ี ใจ โก ร ธ ผิ ด ห ว ั ง อ อ ก ม า โด ย ไม ่ ม ี ก า ร เส แล ร ็ ง อ ี ก ด ้ า น น ึ ง ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า 18 ป ี ขึ ้ น ไป อ า จ ม ี 
'= 0 ข % = = < ข แ พ = = ข 

ค ว า ม พ ิ ก า ร ซํา ซ้ อ น แล ะ ต ิ ด เต ี ย ง ซึ ่ ง ผู ้ ช่ ว ย ค น พ ิ ก า ร ท ี เข ้ า 
ร ั บ ก า ร อ บ ร ม ใน ค ร ั ้ ง น ี ้ โด ย ห ล ั ก ๆ ใน ก า ร ล ง พ ื ้ น ท ี ่ ขอ ง ผู ้ ช่ ว ย 
ค น พ ิ ก า ร ด ู เร ื ่ อ ง ส ู ขอ น า ม ั ย ขอ ง ค น พ ิ ก า ร เช น ก า ร อ า บ น ํ า 
ก า ร ต ั ด เล ็ บ ต ั ด ผม เป ็ น ต ้ น ถ้า ค น พ ิ ก า ร ต ิ ด เต ี ย ง ก ็ ต ้ อ ง ด ู ใน 
ฆ ณิ '= ๑ 7 ข ๕ ส ๕ ๐ 
เร ื อ ง ขอ ง ค น พ ิ ก า ร ม ี แผ ล ก ด ท ั บ ไห ม ถ้า ม ี ก ็ ท ํ า ค ว า ม ส ะ อ า ด 
แผ ล ให ้ ค น พ ิ ก า ร 

น า ง ส า ว ส ร า ญ ภ ั ท ร อ นุ ม ั ต ิ ร า ช ก ิ จ 
อ ธิ บ ด ี ก ร ม ส ่ ง เส ร ิ ม แล ะ พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ 
ชี ว ิ ต ค น พ ิ ก า ร 

7 47 ข แ 


ขอ ขอ บ ค ุ ณ ผ ู ้ เข ้ า อ บ ร ม ผู ้ ช่ ว ย ค น พ ิ ก า ร ห ว ั ง ว ่ า ก า ร ให ้ ข้ อ ม ู ล เบ ื อ ง ต ้ น ขอ ง 


ส ม า ค ม ผู ้ ป ก ค ร อ ง ค น พ ิ ก า ร ท า ง ส ต ิ ป ั ญ ญ า แห ่ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย 


จ ะ เป ็ น ป ร ะ โย ชน ์ ต ่ อ ท ่ า น ผู ้ เข ้ า อ บ ร ม ได ้ น ํ า ไป ใช ้ ก ั บ ค น พ ิ ก า ร ท า ง 


๕ 


ส ต ิ ป ั ญ ญ า ต ่ อ ไป 

๑ 2 


ขอ ขอ บ ค ุ ณ ก ร ม ส ่ ง เส ร ิ ม แล ะ พ ั ฒ น า ค ุ ณ ภ า พ ชี ว ิ ต ค น พ ิ ก า ร ท ี จ ั ด 


อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร ผู ้ ช่ ว ย ค น พ ิ ก า ร เพ ื ่ อ ช่ ว ย เห ล ื อ ค น พ ิ ก า ร อ ย ่ า ง ท ั ว ถึ ง 
น า ย ส ุ ช 
จ 
น า ย ก ส ม า ค ม ผู ้ ป ก 


ฏ 

โอ ว 


เฟ 


ร ะ เท ศ ไ ท