Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 3, 1986 no. 140"

See other formats


1177 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΑΘΗΝΑ 
30 ΜΑΊΌΥ 1986 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

140 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 


Με την 5579/26.5.86 υπουργική απόφαση που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : 

α) Συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
2 και 3 του Ν. 1476/84 μία (1) προσωρινή οργανική θέση 
10ου-6ου βαθμού, μονίμου υπαλλήλου σε συνιστώμενο 
κλάδο ΜΕ8 Ηλεκτροτεχνιτών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων 
της τ. Υπηρεσίας Δ/κού του ΥΠΠΚ, μετά από μετατροπή 
της αντίστοιχης προσωρινής οργανικής θέσης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

β) Διορίζεται στην ανωτέρω θέση ο Γεώργιος Καλεσιώ- 
ρης, ο οποίος υπηρετούσε την 17.4.1984 με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Προεδρία της Δη¬ 
μοκρατίας και που μετετάγη στην τ. Υπηρεσία Δ/κού του 
ΓΠΠΚ με την 3012/10.3.86 απόφαση του Υπουργού Προε¬ 
δρίας της Κυβ/σης και έχει όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις 
και προσόντα. 

Ως ημερομηνία διορισμού του θεωρείται η 31.1.1986. 

Ο διοριζόμενος λογίζεται ότι κατέχει τον 7ο βαθμ,ό του 
Κλάδου ΜΕ8 Ηλεκτροτεχνιτών Εσωτερικών Εγκαταστά¬ 
σεων με τον οποίο διορίζεται από 17.11.84 με πλεονάζοντα 
χρόνο κατά την 31.1.86, 2 χρόνια, 2 μήνες, 14 ημέρες. 

γ) Οι συσταθείσες με την 3264/21.3.86 (ΦΕΚ 99/Γ/ 
14.4.86) απόφαση 4 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων 
των κλάδων που αναφέρονται σ' αυτή, καθούς και πέντε 
(5) από τις συσταθείσες με την 9153/10.9.85 ( (ΦΕΚ 
247/Γ/13.9.85) απόφαση οργανικές θέσεις μονίμων υπαλ¬ 
λήλων στον υφιστάμενο Κλάδο ΜΕ2 Οδηγών Αυτ/των, 
που συνεστήθησαν όλες από μετατροπή προσωρινών οργα¬ 
νικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, είναι προσοορινές και καταργούνται με την αποχώ¬ 
ρηση των υπηοετούντων σ’ αυτές. 

(Αοιθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. 4269/27.5.86). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

- ΑβΑΗΑΣίθΣ Τ26Χ*ΤΕ®3«ΥΑ&* 


Με την 14945/Ζ2/748/26.5.86 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού Προεδρίας της Κυβέρνησης που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, προσλαμβάνονται στην ΕΡΤ-2 οι 
επόμενοι σαράντα τέσσερις (44) υπάλληλοι διαφόρων ειδι¬ 
κοτήτων με σχάση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τοποθετούνται ως 
ακολούθως : 


ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αχειμάστου Ελένη του Ιωάννη 
Δρακάτου Βασιλική του Γεράσιμου 
Δασκαλάκη Ευγενία του Αντωνίου 
Αραπαντώνη Χριστίνα του Λυκούργου 
Κούβαλη Δήμητρα του Γεωργίου 
Κοροβέσης Στέλιος του Ευαγγέλου 
Σπηλιάκος Γεώργιος του Χαραλάμπους 
Φραγκούλης Νικόλαος του Ηλία. 

Β. ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Δαβουρλής Νικόλαος του Αποστόλου 
Μιμμής Αναστάσιος του Ελπιδοφόρου 
Σπηλιώτης Χαρίλαος του Σταματίου 
Χαριζάνης Κυριάκος του Ιωάννη 

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (Αναρριχητές Ιστών) 
Καλαφατέλης Ευστράτιος του Δημητρίου. 

Δ. ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Μπόμπας Κων/νος του Γεωργίου 
Γιούλης Άγγελος του Ανδρέα 
Τσουμάκας Βασίλης του Γεωργίου. 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 

Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος του Κων/νου. 

ΣΤ. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 
Δασκαλόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου. 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 

Δρούτσας Ιωάννης του Κων/νου 
Μανουσογιαννάκης Ιωσήφ του Γεωργίου 
Κώστας Αθανάσιος του Αναστασίου. 

ΓΙ. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 
Καλλούδης Αντώνιος του Κων/νου 

Θ. ΕΠΟΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αναστασόπουλος Δημήτριος του Κων/νου 
Ανδρικόπουλος Φώτιος του Χρήστου 
Βλαχονικολός Δημ.ήτριος του Αθανασίου 
Γεραμάνης Κων/νος του Γεωργίου 
Κομματάς Σπυρίδων του Χρήστου 
Σταθόπουλος Αγγελής του Δημητρίου 
Νίκου Γεώργιος του Βασιλείου 
Δενεκές Γεώργιος του Σπήλιου 
Καραντώνης Θεόφιλος του Νικολάου 
Γιαννούσης Πέτρος του Ευαγγέλου 
Αρβανιτάκης Διονύσιος του Μαρούλη 
Ζαχαρίου Θεμιστοκλής του Κων/νου 


1178 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


I. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 
Τσούτσου Άννα του Κων/νου 
Λέλου Πηνελόπη του Νικολάου 
Ηλιακοπούλου Αγγελική του Δημητρίου. 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙαπαδάκη Αγγελική του Κων/νου 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
Μαρινόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΛΏΡΙΝΆΣ 
Λ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Βήτκας Ηλίας του Ιωάννη 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Λ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οικονόμου-Σακελλαρίόου Μαρία του Γεωργίου 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Παντελεμίόου Μαργαρίτα του Ιωάννη 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΕΣΤΊΑΔΑΣ 
Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ραντζούδη Μαρία του Χρήστου 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Α. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κεχαγίδης Αθανάσιος του Κων/νου. 

(Αριθ. βεβ. ΤΕΕ του ΓΗ.ΙΙΚ 4266/27.5.86). 

«·> ΥΦΥΠΟΥΡΓΌ». 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΛΕΊΑΤΠΑΝΜΟν 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 

Με την 1Ι13-6211/ΑΣ3494/19.5.1986 απόφαση του 
Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών η Μαρία Μοίρα, 
υπάλληλος της Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως, απο¬ 
σπασμένη σε προσωρινή θέση με 5ο βαθμό στο Πολιτικό 
Γραφείο του Αναπληρωτού Υπουργού Εξωτερικών, κατα¬ 
λαμβάνει του λοιπού προσοηοινή θέση με βαθμό 3ο καταρ- 
γουμένης της με 5ο βαθμό θέσεως την οποία κατείχε. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΕΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Με τη Φ 450.1/27/263301/Σ 1435/27.5.86 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, διορίζεται ο Καμπάνης Σταμάτης του 
Μιχαήλ στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας Θ. Στάθη ως ειδικός Σύμβουλος μ.ε αποδοχές 
85 % του συνόλου των αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε 
φορά στον α' βαθμ.ό της κατηγορίας ειδικών θέσεων με τα 
κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις. 

(Αριθ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού ΓΕΕΘΑ για πρό¬ 
βλεψη πίστωσης στον 11/Υ ΓΕΕΘΑ 302724/22.5.86). 

Με την 450.1/29/Σ. 1437/263255/27.5.80 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις διορίζεται στο Πολιτικό Γραφείο Υφυ¬ 
πουργού Εθνικής Άμυνας (Βασιλείου Σαραντίτη) ως μετα¬ 
κλητή υπάλληλος με βαθμό 3ο η Βρόντου Μαρία του Νικο¬ 
λάου. 

(Αριθ. βεβ. της Δνσης Οικονομικού ΓΕΕΘΑ για πρό¬ 
βλεψη στο ΙΙ/Ύ αυτού έτους 1986 υπ' αρ. 302723/22.5.86). 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΓΙΑΝΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΑΟΣ 


Με τη Φ. 414.16/1/162097/2. 2298/16.5.1986/ΤΕΣ/ 
3 ο ΕΓ/4/3 απόφαση Β' Υπαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρα- 
Όύ «Αποστρατείες Μονίμων ϊ’παξιωματικ.ών», που εκδότη- 
7,ε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις; 

θέτονται σε συτεπάγγελτη αποστρατεία με το δαψμό που 
βερουν ο: εξής Μόνιμοι Υπαξιωματικοιί; 

α. Σύμφωνα τις· διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του 
Ν.Δ. 445/74 ; 

Επιλοχίας Πεζικού Μαρκόπουλος Αντώνιος τοο : Νικο¬ 
λάου ΑΜΤ 9153, ΣΑ 123/73457/82, που γεννήθηκε το 
έτος 1961 στο· Κοντοβούνιο· Κοζάνης. 

Αοχι'ας Τεχνίτης Πυροβολικού Σταυοίδης Αλέξανδρο·: 
του Αντωνίου· ΛΜΥ 10357, ΣΑ 137/11:5025/87, που γεν¬ 
νήθηκε το έτος 1966 στις Σάππες Ροδόπης. 

Λοχίας Τεχνίτης Υγειονομικού· Μαστοράκης Σταύρος του 
,Οεοχάρη ΑΜΥ 10305, ΣΑ 126/79560/87, που γεννή-δηκΐ 
'Λ έτος 1966 στους Χουλιαράδες Δωδώνης Ιωαννίνων·. 

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ- 
·5ρου 32 ικαι των άρθρων 38 και 40’ του ΝΑ. 445/74; 

Άρχιλοχίας Τεχνικού Μπασιαρίδης Θεόδωρος του Αθα¬ 
νασίου 1 , ΑΜΥ 8039, ΣΑ 123/78137/77, που γεννήί&η,κε το 
έτος 1,966 στα Σερβία Κοζάνης. 

Λοχίας Πεζικού Μάνικάς. Κωνσταντίνος του Δημητρίου 
ΛΜΥ 9547. ΣΑ. 147/1,49337/82, που γεννήθηκε το έτος 
ι961 στο Κατεφόλλιο Καρδίτσας. 

Ο Β' ΥπαρχηΙγός 

Αντγος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΊΑΝΤΑΖΗΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 


Με απόφαση, του Υπουργού Δικαιοσύνης αοι-δ. 29004/16. 
5:1986. διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών ο 
Κωνσταντίνος Τιμ. Χρυσούλης πτυχιούχθς της Νομικής 
Σχολής που πέτυχε στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων 
Εφετείου Αθηνών Β' εξεταστικής περιόδου 1985 που πήρε 
το βαθμό «Καλά 7,84» και έχει τα νόμιμα προσόντα. 

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 47802/16. 
5.1986, διορίσθηκαν δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων 
οι παρακάτω· πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτ,υχαν 
στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Ιωαννίνων Α' 
εξεταστικής περιόδου 1986 και έχουν τα νόμιμα προσόντα. 

Δηυ.οσθένης Αλεξίου Γκούντας που πήρε το βαθμό «Κα¬ 
λά 7 22/26». 

Βασίλειος Παν. Γκούντας που πήρε το βαθμό «Καλά 
6 18/25·». 

•Με την αρ:·5. 41732/12.5.1986 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ξεις, έχει παυθεί οριστικά από την Υπηρεσία ο Δημήτριος 
Μπογιατζίδης. Επιμελητής Δικαστηρίων Γ' Τάξης και νυν 
δαρμός Δ' της κατηγορίας Υ.Ε. του Ν. 1586/86 του Πται¬ 
σματοδικείου Θεσσαλονίκης, κατόπιν της αριθ. 6/1986 απο- 
φάισεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την 
οποία του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύ¬ 
σης για παράβαση του άρθρου 97 παρ. 5. περ. ε και ια του 
Ν. 1025/71 δηλαδή· αναξιοπρεπή και ανάξια δημοσίου υπαλ¬ 
λήλου διαγωγή στη,ν υπηρεσία και εκτός αυτής, η, οποία μπο¬ 
ρούσε να -ροκαλέσει δημόσιο σκάνδαλο (Ν. 301/76). 

ιΜε την αρ Μ. 3,2465/12.5..1986 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, πρυ εκδόθη(κε σύμφωνα με τις κείμενες διατά¬ 
ζεις έγινε, δεκτή η πια|ρ·αίιτηρη ; από την Υπηρεσία του Βασι¬ 
λείου Πατχαλίόη του Δημητρίου. Επιμελητή· Δικαστηρίων με 
βαθμό Γ' της Κατηγορίας Υ Ε του Ν. 1586/86, του Πρω¬ 
τοδικείου Θεσσαλονίκης και Μ.Κ. 11ο του Κλάδου ΜΕ1 
(26-11) (Ν. 301/76). ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


1179 


Με τη 40908/13.Ό.1986 απόφαση το» Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, έχει αποκατασταθεί (σύμφωνα μ» το ΝΑ 76/74), 
η Νίκη Φάντη, δικαστική υπάλληλος, με βαθμό δικαστικού 
ιπτγραμματέα β' τάξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Βόλου, επειδή; θεωρείτο}; ως ουδέποτε παραιτη,θείσα κατά το 
χρονικό διάστημα, από 13.5.74 μέχρι της επαναφοράς της 
ρτην υπηρεσία (στις 25,7.85) ως εξής: 

α) Προκάχθηκε στο βαθμό του δικαστικού οπογραμματέα 
α' τάξης από· 9.12.73, β) προάχθηκε στο· βαθμό του δι,Λα¬ 
ό τΐ'/.ού γραμματέα β' τάξης, γ) εντάχθηκε στον 6ο βαθμό, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 965/79, με πλεονάζοντα 
χρόνο στις 1.1 80 8 χρόνια .και 22 μέρες. Θεωρείται ότι 
έχει το βαθμό· από 9.12.71, δ) της χορηγήθηκε ο δασικός 
μισθός του γραμματέα Πρωτοδικών β' τάξης και ε) της 
χορηγήθηκε ο βασικός μισθός του γραμματέα Πρωτοδικών 
α' τάξης από 23.6.83, ζ) της καθορίσθηκε η. σειρά αρχαιό¬ 
τητας της στον πίνακ* αρχαιότητας πριν από την Ειρήνη 
Σαρακη, σειρά, που είχε και πριν από την παραίτησή της, 
και ορίσθηκε ότι η υπάλληλος αυτή για τις παραβιάνω μετα¬ 
βολές, δεν μπορεί να πάρει (αναδρομικά τη διαφορά των απο¬ 
δοχών της. 

(Με τη 40908/.13.Ο.1986 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
υποκαθίσταται σύμφωνα μ ε το ΝΑ 76/74 ο Πέτρος Μίγας 
εικαστικός υπάλληλος με βαθμό· δικαστικού γραφέα α' τά¬ 
ξης (σημερινός 10ος βαθμός) του Πρωτοδικείου Θεσσαλυ 
νίκης,. επειδή θεωρείται, ως ουδέποτε απολυθείς κατά το 
χρονικό διάστημα από 2.9.67 μέχρι, της επαναφοράς του στην 
υπηρεσία (στις 8.11.85) ως εξής: 

α) Πρ'οάγεται στο βαθμό· του υπογραμματέα γ' τάξης 
μ σημερινός 9ος βαθμός), β) εντάσσεται στον 8 ο βαθμό, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 125/73 και 287/74, 
πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας 3 χρόνια, 7 μήνες και 3 ημέ¬ 
ρες και θεωρείται ότι έχει το βαθμό από 28.12.69, γ) χρεά¬ 
γεται στον 7>ο βαθμό αναδρομικά από 28.1:2.73, δ) προάγε- 
ται στο βαθμό του δικαστικού γραμματέα α' τάξης από 
28.1.78, ε) εντάσσεται στο βαθμό του δικαστικού γραμμα¬ 
τέα α' τάξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 965/79, 
με πλεονάζοντα χρόνο υπηρεσίας την 1.1.1980, 12 χρόνια 
και 3 ημέρες. Θεωρείται ότι έχει το βαθμό από 28.12.67. 
ζ) Του χορηγείται ο βασικός μισθός του γραμματέα Πρωτο¬ 
δικών β' τάξης, η) του χορηγείται ο βασικός μισθός του 
γραμματέα Πρωτοδικών α' τάξης από 1.5.83 και θ) προ- 
άγεται στο βαθμό του γραμματέα Πρωτοδικών β' τάξης 
σπο 29.7.83, ι) του καθορίζεται η σειριά αρχαιότητάς του 
στον πίνακα αρχαιότητας πριν από το Μιχαήλ Σαύ,τογιάν- 
νη σειρά, π» είχε και πριν από την απόλυσή του και ορίζε¬ 
ται ότι ο υπάλληλος αυτός για τις παραπάνω μεταβολές 
ίδεν μπορεί να πάρε: αναδρομικά τη διαφορά των αποδοχών 
του. 

Με τη 45520/1,4.5.86 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύ- 
νης, οι ορίστηκαν Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο Πειραιώς οι 
παρακάτω πτυχιούχοι της Νομικής Σχολής που πέτυχαν στις 
εξετάΐσεις υποψηφίων Δικηγόρων Εφετείου Πειραιώς Α' ε¬ 
ξεταστικής περιόδου 1986 και έχουν τα νόμιμα προσόντα: 

Ευτυχία - Μαρίνα Δημητρίου Μαργαρίτη, που πήρε το βαθ¬ 
μό «πολύ καλά» 9, 48. 

Στυλιανός Ιωάννον Μανουσάκης, που πήρε το βαθμό «πο¬ 
λύ καλά» 8,78. 

Φωτεινή Ιωάννου Π αβέλη. που πήρε το βαθμό «πολύ κα¬ 
λά» 8,30. 

Γεώργιος Νικολάου Μαραγκός, που πήρε το βαθμό «πολύ 
καλά» 8,10. 

Θεόδωρος Θεμιστοκλή Πετσόπουλος, που πήρε το βαθμό 
«πολύ καλά» 8,04. 

Νίκη - Αναστασία Τρύφωνα Μουζάκη, που πήρε το βαθμό 
«καλιά» 7,62. 

Αγγελική Πέτρου Αργυρέα το γένος Ιωάννη Χοντζοπού- 
λου, που πήρε το βαθμό «καλά» 7,36. 


Βασιλική Γεωργίου Αλεξανδρίδου, που πήρε το βαθμό 
«καλά» 7.20. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΛΜίΊΡΗΙΣ 


Με τη 15345/21.5.1986 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία 
της υπαλλήλου με βαθμό Α' (και Μ.Κ. 1ε) του κλάδου 
ΠΕΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου Μαρίας Παπαχρήστου του 
Διονυσίου. 

Με τη 163*46/21.5.1986 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. θεωρείται ότι παραιτήθηκαν αυτοδικαίως από την Υ¬ 
πηρεσία ο: υπάλληλοι με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ·1 του Ε¬ 
λεγκτικού Συνεδρίου 1) Αντώνιος Κατσαρόλης του Ιωάννη 
και 2) Θεόδωρος Τζάκος του Δημητρίου από. 29.4.1986, η¬ 
μερομηνία ορκωμοσίας τους και ανάληψης υπηρεσίας σε θέ¬ 
σεις Παρέδρων Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Με την 11512/11.4.1986 απόφαση του Υπουργού Δικαιο¬ 
σύνης. αποκαθίσταται διοικητικά η πρώην υπάλληλος του 
.Ελεγκτικού Συνεδρίου με βαθμό γραφέα β' τάξης (1.1ος 
βαθμός·). Ελένη. Γαρίδη. του Κωνσταντίνου, χωρίς το δικαίω¬ 
μα λήψης άλλων οικονομικών παροχών εκτός από τις συντα- 
,ξ.οδοτικές και χωρίς το δικαίωμα επανόδου στην ενεργό υπη¬ 
ρεσία και προάίγετα: αυτή μέχρι και το βαθμό 1 γραμματέα 
,β' τάξης (8ος βαθμός). Ο χρόνος δε από την απόλυσή της 
.μέχρι τις 31.12.1974 που θεωρείται ότι τερματίστηκε η 
υπηρεσία ττ,ς λόγου συμπλήρωσης του 56ου έτους της ηλικίας 
της (θα συμπλήρωνε 35ετή υπηρεσία στις 18.3.1972) ανα¬ 
γνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία. 

Με. εντολή Υπουργού 
Ο 1 Γενικός Γραμματέας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ· ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΔΟΣ 


Με τη 46503/9.5.;!98*6 απόφαση του Υπουργού Διακα::- 
σύνης. έχε: προαχθεί κατ’ αρχαιότητα στο βαθμό: του δικα¬ 
στικού γραμματέα α' τάξης η Βασιλική Δαλαμάνη δικαστι¬ 
κή γραμματέα β' τάξης (πρώην β' κατηγορίας;)^ του Πρω¬ 
τοδικείου· Έδεσσας, η οποία έχει συμπληρώσει από 1.2.86 το 
(χρόνο, που χρειάζεται για την προαγωγή της και κρίθηκε 
προακτέα από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. ,Για ,τον 
υπολογισμό της ημερομηνίας προαγωγής της ανωτέρω εχει 
προστεθεί ο μήνας, που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ. 1 
του Ν. 294/76. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 

I. ΦΑΡΜΑΚΉΣ 


ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

Στην 24779/86 απόφαση του ΐπουργ. Δικαιοσύνης, που 
.δημοσιεύτηκε στο 99 ΦιϊζΚ (τ. Γ') της 14.4.86 και αφ-,,ά 
τη διοικητική: αποκατάσταση του τέως συμ/φοο Μεγαλουπο- 
λεως Ιωάννη Σιμού Σ'ιμόπουλου προσθετεται μετά το:, «Με 
την 24779/21.386 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης», 
η φράση: «και σύμφωνα με την αριθ 1 . 1085/86 απόφαση της 
Επιτροπής Αποκατάστασης διωχθέντων υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση του τέως 
συκ/φου Μ’εγαλουπόλεως Ιωάννη Σίμόυ Σιμόπουλου Τ*« 
δ,ο.κητική αποκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν- 
ί 543/85.» έχει αποκατασταθεί κ.λ.π. 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) 1180 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Με ττςν 6/1986 απόφαση του· Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλ¬ 
λόγου Τρικάλων, προήχθη στο Εφετείο Λαρίσης ο Ι'ωάυνη,ς 
Παζαιτης, Δικηγόρος Τρικάλων. 

Με εντολή Υπουργού 
II Διευ-δυντής 
Α'. ΣΟΥΜΑΚΗ ■Με II .Δ. της 19.5.86, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, γίνεται* δεχτή η από 13.3.1986 αίτηση 
παραίτησης από; την υπηρεσία του Πέτρου Γεωργούλα, καθη- 
γητή μαθηματικών της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννί- 
νων, του 1 κλάδου 3 πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Σχολών 
του άρθρου 11 του Ν. ·8Τ7/78, με βαθμό καθηγητή Α' του 
άσθρου ί παρ. 6α του Ν. 1517/85. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

εετρ©χ αηρ&Αηχ 

ιΜε την υπουργική απόφαση Η/3819/21.5.86, που εκδό- 
θη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται δεκτή. η υ.πο- 
βλήθ'είσα παραίτηση από. την υ'πηρεισία, του· Νικαλάου· Ρα- 
μανίτάνη, υπαλλήλου με «βαθμό Γ' του· κλάδου ΥΕ1 Κλητή¬ 
ρων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΈΠΘ. 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Διευθυντής 
ΣΙΤ. ΧΟΥΡ'ΔΑΚΙΙΣ' 

Με την υπουργ.κή απόφαση Δί/4898/16.5.1086. που εκ- 
δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, α) καθορίζεται 
η αρχαιότητα τ:υ δασκάλου Σιώμου Στέργιου στην επετηρί¬ 
δα δασκάλων με βαθμό δασκάλου και ΜΚ4 μεταξύ των Αντω- 
νά Ελένης και Κοκόγια Ζωής με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 
κατά την 24.9.19(8-2 (ημερομηνία του δευτέρου διορισμού 
του) 10 έτη, 4 μήνες. 11 μέρες και πλεονάζοντα χρόνο στον 
ως άνω βαθμό κατά την πιό πάνω ημερομηνία δ έτη,. 4 μή¬ 
νες, 11 μέρες. 

6) προάγεται στο βαθμό του δασκάλου Α,' με ΜΚ5 του 
Ν. 309/76 από 1.9.1984 δηλ. από τότε που έχει προαχθεί 
η νεότερη του Κοκόγια Ζωή. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 

ΕΛ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ 

Με την υπουργική απόφαση Λο/Μ'Οδ/ΐΙ6.5.1986, που εκ- 
οοθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χορηγείται στην 
Αμοργιανού-Σανιώτη Μαρία-Χρυσάνθη. καθηγήτρια Φυσι¬ 
κής Αγωγής, με βαθμό Α/ίθμίου Καθηγητή και ΜΚ5 του 
13'υ Τοσ'τσίου-Αρσχ/.είου Γυμνασίου Θηλέων Εκάλης. το 
Μ.Κ. 6 του Ν. 309/76 από 18.3.1985 ημερομηνία που συμ¬ 
πλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο· ευδόκιμης υπηρεσίας στο 
προηγούμενο Μισθολογικό Κλιμάκιο χωρίς δικαίωμα λή~ 
θεως διαφοράς αποδοχών. 

Η Διευθύντρια 
Κ. ΓΚΟΛΑΪΝΤΑ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Με τη 1279/20.5.1986 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος 
Δυτικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 


που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία 
της Χριστοδουλοπούλτυ Θεοδώρας του Γεωργίου δ/λας του 
6ου Δη:ι. Σχολείου ΠεριστερΙου κλάδου δασκάλων με βαθμό 
Α' και Μ.Κ.1. 

Με τη .1280/20.5.1986 απόφαση του Νομάρχη Δ/τος 
Δυτικής Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, έγινε αποδεκτή· η παραίτηση από την υπηρεσία 
του Τριγάζη Αριστόδημου του Αναστασίου 'δ/λου του 6ου 
Δ,τ, Σ/ολείοϋ Π εριστερίου κλάδου δασκάλων με βαθμό Α' 
και Μ.Κ.1. 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙ! Σ 


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Με την ΕΙΙ. 234/14.5.1986 απόφαση του Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης, έχε» γίνει αποδεκτή* η παραίτηση από την 
υπηρεσία του Γεωργιάδη Κωνσταντίνου του Χριστόφορου. 
Προϊσταμένου της Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσ/νίκης, του 
Κλάδου Τ ί Ε2 με βαθμό Α' και Μ.Κ. 1. 

Ο Νομάρχης 
ΝΙΚΟΣ ΠΙ!ΝΑ!Κ6|ΔΗΣ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑί ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την 53791/16.5.1985 απόφαση του Δ/ντή Β/θμι.·.ς 
(Εκπαίδευσης Δ/τος Πε'ΐραιά. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
■διατάξεις που ισχύουν, έγινε αποδεκτή η· παραίτηση από την 
Υπηρεσία του Εκπ/κού του 1ου Τ.Ε.Λ. Ν. Σμύρνης, Τσα- 
κριού Ιωάννη, του Νικολάου, του κλάδου ΠΕί9 μ* βαθμό Α' 
και Μ.Κ.1 του Ν. 1505/84, που υποβλήθηκε στις 15.4.86. 

Ο Δ/ντής 

ΚΩΝ. ΜΙΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 


Με τη Φ.11.1/1276/16.5.88 απόφαση του Προϊσταμένου 
ΔΑοης II.Ε„ Ν. Ξάνθης, που εκδόθηκε σύμφωνα με ας 
διατάξεις που ισχύουν, χορηγούνται αναδρομικά, από) την 
ημερομηνία που συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο* χρόνο ευδόκι¬ 
μης υπηρεσίας στο προηγούμενο μισθολογικό κλιμάκιο, το 
Μ.’Κ.θΐ, στους παραπάνω* εκπαιδευτικούς λειτουργούς: Π.Ε. 
Κλάδου- Διδασκάλων: 

Μ.Κ.3 (από Μ.Κ.2): 

ΑθανασιάίδΟυ Ευαγγελία του Ευστρατίου, από 30.8.85. 
Αθάνασιάδοο Ιωάννα του Χρήστου, από 30.8.86. 
Βόλακλη Ελένη του· Ιωάννη·, από 30.8.85. 

Γιώτη Θεοδώρα του Δημητρίου. αιπό 30.8.85. 
ίωαννίίδης Γεώργιος του Δημητρίου, απ|ό 6.12.84. 
Καντσιούλης Χρήστος του Γεωργίου, από· 6.12.84. 
Καπετανίδου Μαρία- του Μιχαήλ, από 30.8.85. 

Ρεΐζη,ς Περικλής· του Ανιδρέα, από 6.12.84. 

Σανιδ,ραμάνη Αθανασία του Δημητρίου, από 30.8.85. 
Συμεωνίίης Βασίλειος του Θεοδώρου, ατ& 6.12.84. 
Τσιλιφίκα Σουλτάνα του Γεωργίου, από 30'8.85. 

Φλέσσα Άννα του Ταξιάρχη, από 30.8.85. 

Χατζηλιάδου Όλγα του Λάζαρου, από 30.8.85. 
ιΜ.Κ.4 (από Μ.Κ,3.): 

Κάλφας Κων/νος του Δ'ημητρίου, από· 26.6.85. 

Μανώλης Θεόδωρος του Στεργίου, από 18.9.85. 
Παπαγιάννης Αθανάσιος του Παναγιώτη, από 20.6.85. 
Ο: παραπάνω διατηρούν τη,ν αρχαιιστητά τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77·. 

Ο Προϊστάμενος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΑΤ ΤΖΠΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Με την 812/24.4.86 απόφαση τον Προϊστάμενου τη; 
•Δ/νσης II.ΙΕ. Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, χου εκδόΦη/.ε 
σύμφωνα με τις διατάξεις χου. «χύουν, χορηγούνται:, αναίδρο- 
αΐχά, από την ημερομηνία ®ο» συμπλήρωσαν τον απαιτούμενο 
χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας στο προηγούμενα μισΦολογικό κλι¬ 
μάκιο ο*: αποδοχές του ΜΚ3 και ΜΚ4 -στους κατωτέρω εκ¬ 
παιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.: 

ΜΚ8 (από ΜΚ2) και ΜΚ4 (αχό ΜΚ3-): 

Στο ΜΚ4: 

Τσάρκ-ος Ευάγγελος του Θεόδωρου, αχό 30.5.85 
Κορδολα-ίμης Χρηστός του Ευαγγέλου, αχό 24.3.85 
Αργίύρης Αθανάσιος του Παναγιώτη, αχό 3.8.85 
Σουλιώτης Ιωάννης του Αθανασίου, αχό 1(9.9.83 
Α-Φανασούλας Χρηστός του Γεωργίου, αχό 1,9.9.8ο 
Σοώγι-α Κρυστάλλω του Γεωργίου, αχό 18.9.,85 
Χαρίτος Γρηγόριος του Γεωργίου, αχό 11.1.85 
Ραοδης Βασίλειος του Δημητ.ρίου, αχό; 18.9.85 
Κέκος Δημήτρι-ος του Πέτρου, αχό 9.3.85. 

Στο ΜΚ-3 : 

Χ-ολέβα Παρθενία του Δημοσθένη., αιχό 20.5.83 
Κ-άρανικόλα Ελένη του Κων/νου. αχό 30.3.84. 

Οί ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα .η 
τις διατάξεις του άρ-όρου 1 του Ν. 567/77. 

Ο Π ροϊστ-άμενος 
ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΔΑΑ1ΑΣ 


'Με την 549/14.5.86 απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου 
Γραφείου Π.ιΕ. X. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, χου εκδό&ηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις χου ισχύουν, χορηγούνται, αναδρο¬ 
μικά, αχό την ημερομηνία χου συμχλήρω’σαν τον απαιτούμενο 
χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας στο προηγούμενο μι,αγιολογικό κλι¬ 
μάκιο, οι αποδο-χέςι του Μ.Κ. 3, 4 στους κατωτέρω εκπαι¬ 
δευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.: 

ΜΚ3 (αχό Μ'Κ2) και Μ.Κ4 (αχό· ΜΚ3) ; 

Κλάδου Δασκάλων—Νηχ/γών: 

Δάσκαλοι: 

Στο ΜΚ4: 

Χριιστοδοολοχοόλου Καλλιόπη του Χρήστου, αχό 17.10.84. 

Στάίκος Δημήτριος του Παναγιώτη, αχό 16.2.85 

Κοντογιάννης Αθανάσιος του Κων/νου, αχό 19.2.85. 

Βασιλείου Χρυσαύλα του Ιωάννη, αχό 13.2.84. 

ιΝηπ/γοί: 

Στο ΜΚ3: 

Π αχακ-ωίττ-αχούλου Παρασκευή του Παναγιώτη, αχό 30. 
8.1985. 

Οι ανωτέρω διατηρούν την αρχαιότητά τους, σύμφωνα σε 
τις διατάξεις του άρ-λρου 1 του Ν. 567/77. 

Ο 1 Προϊστάμενος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΤΤΗΣ 


Με τψ 693/41/24.4.1986 απόφαση του Προϊσταμένου 
του 2ου Γραφείου Π.Β. Αγρίνιου, χου εκδό$ήκε σύμφωνα 
υ.ε τις διατάξεις χου ισχύουν, χοηογούνται, αναδρομικά χό 
την ημερομηνία χου συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο ευδό¬ 
κιμης υχηρεσίας στο προηγούμενο μισδολογικό κλιμάκιο, οι 
ϊχόδοχές τ» ΜΚ3 (Ν. 309/76) στον κατώτερον εκπαιδευ¬ 
τικό λειτουτγό ΓΙ.Ε.: 

ΙΜΚ3 (αχό ΜΚ2): 

Κλάδου Δασκ άλων: 

Ζαφείρη Χριστόφορο του Θεοδώρου, αχό 31.12.84. 

Ο ανωτέρω διατηρεί την αρχαιότητά του, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 567/77. 


1181 


Με τη 12/24.4,19*86-απόφαση του Προϊσταμένου του 3ου 
Γραφείου Π,Ε. X. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, που εκδόόηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις χου ισχύουν, χορηγούνται, αναδρο¬ 
μικά. αχό την ημερομηνία χου συμπλήρωσαν τον αχαιτοΰμε- 
νο χρόνο, ευδόκιμης υπηρεσίας στο- προηγούμενο μ ιερολογικό 
κλιμάκιο, οι αποδοχές του ΜΚ6, 4 και 3 στους κατωτέρου 
εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.: 

ιΜΚ6 (από ΜΚ5): 

Κλάδου Δασκάλων: 

Μαχάς Βασίλειος του Ηλία, από 1.9.1985 
Μανδάλης Ιωάννης του Αθανασίου 1 , από 1.9.1985 
Νικολάου Νικόλαος του Ιωάννη, από 1.9.1985 
Παχαναστασοχούλου- Βασιλική του Ιωάννη, αχό 1.9.1985 
Χασιώτης Ηλίας του Γεωργίου, αχό 1.9:1:985. 
Μητσοχούλου Αλεξάνδρα του Χαρίλαου, αχό 1.9.1985. 
Ζοέκα Ανδρεο,ύλα του Γεωργίου, αχό 1'6.5.;1985 ι 
Γιαννακάς Επαμεινώνδας του Αντωνίου, από 21.9.1985 
Καψάλης Επαμεινώνδας του Φωτίου, αχό 21.9.198ο 
Τσαγίιάννη Βλευ^ερέα σου Στεργίου, αχό 1 21.9.1985- 

Κλάδου Νηχ./γών: 

Μάκρη Αλίκη του Χαρίλαου, αχό 1.9.1985 

ΜΚ4 (αχό ΜΚ3): 

Κλάδου Δασκάλων: 

Φραγκάκη Ελένη του Νικολάου, αχό 14.5,1985. 

Γιάκου Βασιλική του Χρήστου, αχό 4.12.1984. 

ΜΚ3 (αχό Μ)Κ2): 

Κλάδου Δασκάλων: 

Κωσταρέλο Ευστράτιο του Δημητρίου, αχό 6.12.1984 
Αν-αιγνωστοχοόλοο Πανωραία του Θεαδώρου, αχό 30.8.85. 

Κλάδου Νηπ/γών: 

Κουζέλη Χαρούλα του Παναγιώτη, αχό- 30.8,1985. 

Οι ανωτέρω διατηρούν τημ αρχαιότητά τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του· Ν. 5-67/77. 

0 : II ροϊστάμε-νος 

Γ:1 ΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΓΙΟΥΛΟΣ 


Με την 810/1 -5.5.86 πράξη του Προϊσταμένου του 2ου 
Γραφείου Α/όμιας Εκπ/σης Ν. Δ/τος Αν-ατ. Αττικής, χου 
εκδό$ηκε -σύμφωνα με τίς διατάξεις χου ισχύουν εγινε απο¬ 
δεκτή η παραίτηση από την υπηρεσία της Γρουμπού Παρα¬ 
σκευής του Βλασίου, Κλάδου Δασκάλων με 6«9μό Α : ' και 
Μ.Κ.ί του Ν. 1505/84. 

Ο Προϊστάμενος 
Π ΛΝΑΓΙΏΤΗΣ ΦΩΛΛ1ΔΗΣ 


Διορθώσεις σφαλμάτων 

Στο ΦΕΚ 34/21,2.1986 τ. Γ' χ:υ δημοσιεύτηκε- η 23/ 
2..12Η985 πράξη του ΠΣΦΕΕΙ Ν/κοό Δ/τος ,Πειραιά, 
για μονιμοποίηση εκχ/κών της Δ/νσης. Β/Φμιας Εκχ/σης 
Πειραιά γίνονται οι χαρακατω οιορΉοσεις σφαλμ.ατων. 

α) Κλάδος ΛΤ9. 

Αχό το εσφαλμένο «Ξενιδάκης Γεώργιος», στο σωστό 
λΞ« ν ι κ άκ η ς Γεώργιος». 

δ) Κλάδος ΑΤ2, 

Α.χό το εσφαλμένο «Τσαγανού Ευαγγελία», στο σωστό 
«Τσαγανοό Ευαγγελία». 

γ) Κλάδος ΑΤΙ8. 

Αχό το εσοαλμένο «Μονιούδη- Θεοδώρα σου Δου ΚΕΙΤΕ 
Πειραιά», στο σωστό «Μονιούδη Θεοδώρα του 2ου ΚΕ-ΊΈ 
Πειραιά». 

(Από τη- Δ/νση Β/Φμιας Εκχ/σης Ν. Δ/τος ΓΓειραια) 


Ο Προϊστάμενος 
ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΤΡΩΝ-ΗΣ 1182 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΝ 

Με την 41060/Β960/120.5.1986 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εαδό»3η/ε 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η πα¬ 
ραίτηση από την υπηρεσία του υπαλλήλου· με δαΦΙμο Α' του 
Κλάδου ΠΕΙ Δημοσιονομικού του Γ.Λ. Κράτους, Ευάγγε¬ 
λου Ιωάννου του Αχιλλέα. 

Με την 42135/3000/20.5.1986 απόφαση: του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδό#ηκε σύμ¬ 
φωνα με τ.ς κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η παραίτη¬ 
ση από την υπηρεσία του υπαλλήλου με δα-δμό Α' του Κλά¬ 
δου ΔΕΙ Δημοσιονομικού του Γ.Λ. Κράτους, Κων/νου Γα- 
λανόπουλου του Νεοχλή. 

Με την 30685/22:63/20.5.] 986 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδύδηκε συμ- 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή, η παραίτη¬ 
ση από την υπηρεσία της υπαλλήλου με βαθμό Α' του Κλά¬ 
δου ΔΕΙ. Δημοσιονομικού του Γ.Λ. Κράτους, -Αφροδίτης Κου- 
ρή του Γεράσιμου. 

Με την 42163/2099/20.5.1986 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδό^ηκε σύμ¬ 
φωνα με. τις κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή, η. παραίτη¬ 
ση από την υπηρεσία της υπαλλήλου με βα&μό .Α' του Κλά¬ 
δου ΔΕί Δημοσιονομικού του· Γ.Λ. Κράτους, Γεωργίας Το- 
μαροΡιού/.ου του Κων/νου. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Γ. ΛΔΑΜΟ ΚΟΥΛΟΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗ ΜΟΣ ΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδό'άηαε στην Αθήνα, 
την 19.5.1Θ86, μετά από πρόταση, του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τίθεται ο Α¬ 
στυνομικός Υποδιευθυντής (200509) Λυδιώτης Δημήτριος 
του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε το έτος 1929 στην Κυπα¬ 
ρισσία Τριφυλλίας Μεσσηνίας, σε αυτεπάγγελτη. αποστρα¬ 
τεία, λογω σωματικής ανικανότητας, υστέρα από την υπ' α- 
ριΐ5 : . 1518/85 απόφαση της Ανώτατης Υγειονομικής Αστυ¬ 
νομικής Επιτροπής καθώς και την 4/88· απόφαση; του Ανώ¬ 
τερου Συμβουλίου Ελληνικής Αστυνομίας και προάγεται εν 
αποσητατεια στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή. 

Με Προεδρικό Διάταγμα, -ου εκτάθηκε στην Αθήνα, 
την 28 Μαίου 1986 μετά από πρόταση του Υπουργού Δη¬ 
μόσιας Τάξης, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Ο' 
Ν.Δ. 649/1970 οι κατοιτέοω Ανθυπαστυνόμοι που αποφοί¬ 
τησαν ευδόκιμα από την οικεία σχολή μετεκπαίδευσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη σειρά αποφοίτησης τους 
απ' αυτή. 

(Α.Γ.Μ.Σ.) 


Διαμάντης Σωτήριος του Μιχαήλ, (202126) 

Περδικάκης Οδυσσέας του Εμμανουήλ (205909) 

Μητόγλου Δημήτριος του Βασιλείου (200759) 

Σκαλίδης Φώτιος του Κων/νου (203137) 

Τζαβέλας Παναγιώτης του Βασιλείου (203361) 

Κανδηλογιαννάκης Τηλέμαχος του Νεωνίδα (206556) 
Ζωγραφάκης Μάριος του Γρηγορίου (207147) 

Ζερβουδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (207137) 

Τσουκαλάς Χρηστός του Αριστείδη (202150) 

Βαζάτης Σπυρίδεον του Νικολάου (201802) 

Δανεσης Τριαντάφυλλος του Χρήστου (203763) 

Ζωβοίλης Ιωάννης του Χαραλάμπους (203936) 

Δίπλας Ηρακλής του Δημητρίου (204691) 

Ράντης Ηλίας του Παναγιώτη (203387) 


Αθανασόπουλος Κων/νος του Γεωργίου (204508) 

Κάγκας Αντώνιος-Δημήτριος του Θεοδώρου (203321) 
Πυροβολάκης Γεώργιος του Ανέστη (207367) 

Πιτσογιάννης Κων/νος του Ιωάννη (202658) 

Γούλας Κων/νος του Αποστόλου (207442) 

Καρανάνος Μιχαήλ του Χρήστου (204142) 

Κώνστας Γεώργιος του Σπηλιού (203301) 

Μυλωνάς Γεώργιος του Παναγιώτη (204061) 

Πρεμέτης Ιωάννης του Βασιλείου 201907) 

Αγγελάκης Γρηγόριος του Γρηγορίου (207331) 

Κοτσίρης Γεώργιος του Παναγιώτη (202705) 

Σταυρόπουλος Γιαννάκος του Παναγιώτη (203152) 

Παπαδόπουλος Κων/νος του Ευαγγέλου (207079) 

Φαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (207082) 

Μπαμπιονιτάκης Γεώργιος-Μηνάς του Εμμ. (207452) 
'Γσαγκώνας Πέτρος του Δημητρίου (204758) 

Μανετάκης Ανδρέας του Γεωργίου (207743) 

Ξέρας Κων/νος του Σπυρίδωνα (204116) 

Δημόπουλος Δημήτριος του Νικολάου (202653) 

Μηλιώνης Γρηγόριος του Μάνθου (202923) 

Γαρδέλης Χαράλαμπος του Γεωργίου (206936) 

Καραΐσκος Κων/νος του Νικολάου (202669) 

Ρέβης Δημήτριος του Γεωργίου (2059Γ1) 

Τσόγκας Δημήτριος του Παναγιώτη (203521) 

Μάστακας Θεόδωρος του Ευαγγέλου (205482) 

Αδαμόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη (204194) 

Γκανασούλης Δημήτριος του Κων/νου (208869) 

Τσιόγκας Ευάγγελος του Παναγιώτη (205795) 

Τάτσης Σπυρίδων του Γεωργίου (200525) 

Κουφογιώργος Χοήστος του Δημητρίου (204271) 

Μητσάκης Δωρόθεος του Δημητρίου (202083) 

Ρέγκλης Ιωάννης του Παναγιώτη (202978) 

Τέκος Δημήτριος του Γεωργίου (204759) 

Γιασαφάκης Γεώργιος του Πάμφιλου (207879) 

Παππάς Σταύρος του Γεωργίου (204356) 

Ζδράλης Γεώργιος του Δημητρίου (207684) 

Κωστόπουλος Μιχαήλ του Νικολάου (206198) 

Ηλιόπουλος Θεόδωρος του Κων/νου (206463) 

Χαρακίδας Ηλίας του Ιωάννη (203174) 

Σταυρόπουλος Δ,ιονύσιος του Νικολάου (204586) 

Κωστόπουλος Κων/νος του Θεοδώρου (203210) 

Γκανασούλης Γεώργιος του Αναστασίου (205187) 

Αγγελόπουλος Ζαφείριος του Αθανασίου (202141) 

Τριανταφυλλόπουλος Κων/νος του Ιωάννη (201418) 

Καραπατής Γεώργιος του Χρήστου ' (201271) 

ΙΙασσάς Αλέξιος του Θεοδώρου (206867) 

Παπαευθυμίου Ιωάννης του Βασιλείου (20 6938) 

Τσαντίλης Κων/νος του Νικολάου (206007) 

Μαλισόβας Νικόλαος του Χρήστου (203823) 

Σκαλτσής Αθανάσιος του Βασιλείου (207391) 

Χρόνης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα (202132) 

Ντουμπαναράκης Κων/νος του Κων/νου (204441) 

Παπαθανασίου Ευάγγελος του Κων/νου (206752) 

Κατσογιάννης Αριστομένης του Μιχαήλ (202267) 

Τριαντάφυλλου Αθανάσιος του Τριαντάφυλλου (204051) 
Ροκανάς Γρηγόριος του Σπόρου (207770) 

Κάππας Κων/νος του Δημητρίου (206803) 

Λιάκος Γεώργιος του Νικολάου (207151) 

Ζαγαλίδης Δημήτριος του Γεωργίου (201541) 

Ντούρμας Παναγιώτης του Αχιλλέα (201189) 

Αντωνόπουλος Ανδρέας του Κων/νου (206305) 

Χρυσουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου (208621) 

Κουτσικούρης Η?άας του Χρυσόστομου (211641) 

Ταμβάκης Νικόλαος του Γεωργίου (200869) 

Αράχωβας Κων/νος του Χαραλάμπους (206960) 

Βεζακίδης Στυλιανός του Κλεάνθη (204492) 

Λιόλιος Ζαφείριος του Νικολάου (203517) 

Σαργιάνος Χρηστός του Γεωργίου (204342) 

Παϊπέτης Σπυρίδων του Σθενελάου (206424) 

Τατσιόπουλος Ευγένιος του Γεωργίου (208516) 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


Κεφαλάς Γεώργιος του Νικολάου (203118) 

Καλοσκόπης Θεόδωρος του Ευαγγέλου (201856) 

Σκορδάς Ιωάννης του Αθανασίου (200376). 

(Σχετ. βεβ. Τ.Ε.Ε./Ύπ. Δ. Τάξης 690/28.3.1986). 

Με Πρ. Δ/γμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27.5.1986 
μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προάγονται οι παρα¬ 
κάτω εν ενεργεία ΙΊύραρχοι Γενικών Υπηρεσιών, στο βαθμό 
του Αρχιπύραρχου - Υπαρχηγού για ένα (1) μήνα και εκτός 
οργανικών θέσεων, επειδή συμπλήρωσαν έξι (6) μήνες 
στο βαθμό του Πύραρχου και υπόβαλαν αιτήσεις αποστρα¬ 
τείας των, (παρ. 4 άρθρο 3 του Ν. 1234/1982), δηλαδή οι : 
(2476) Σταυρόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου 
(2602) Ζαφειρόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη και 
(2472) Παπαδόπουλος Γεούργιος του Νικολάου 
(Αριθ. βεβ. Υ.Ε.Ε. Υπ. Δ. Τάξης 669/27.5.1986). 

Με την 6003/13/104-α από 30.5.1986 απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, κυρώνονται οι κατωτέρω τακτικοί 
ετήσιοι πίνακες έτους 1986-1987 που καταρτίσθηκαν από 
το Κατώτερο Συμβούλιο Ελληνικής Αστυνομίας με το 4/ 
1986 Πρακτικό του : 

α) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
προακτέοι κατ' εκλογή. 

β) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
προακτέοι κατ' αρχαιότητα. 

γ) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για πρώτη φορά. 

δ) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για δεύτερη φορά. 

ε) Αστυνόμων Β' Ν. Δ/τος 649/1979 που κρίθηκαν 
προακτέοι κατ' εκλογή. 

στ) Αστυνόμων Β' Ν. Δ/τος 649/1970 που κρίθηκαν 
προακτέοι κατ' αρχαιότητα. 

ζ) Αστυνόμων Β' Ν. Δ/τος 649/1970 που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για α' φορά. 

η) Υπαστυνόμων Α' Γενικών Καθηκόντων που κρίθη¬ 
καν προακτέοι κατ' αρχαιότητα. 

θ) Υπαστυνόμων Α' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για πρώτη φορά. 

ι) Υπαστυνόμων Α' Γενικών Καθηκόντων που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμ.ό για β' φορά. 

ια) Υπαστυνόμων Α' Ν.Δ/τος 649/1970 που κρίθηκαν 
προακτέοι κατ' αρχαιότητα. 

ιβ) Υπαστυνόμων Α' Ν. Δ/τος 649/1970 που κρίθηκαν 
παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για β' φορά. 

Με την 6003/18/86 από 27.5.1986 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Δημόσιας ΤΙάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμε¬ 
νες διατάξεις, κυρώνονται οι κατωτέρω συμπληρωματικοί 
πίνακες που καταρτίσθηκαν από το Κατώτερο Συμβούλιο 
Ελληνικής Αστυνομίας με το 3/1986 πρακτικό του: 

α) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων έτους 1981 — 
1932 που κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για α' 
φορά.. 

β) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων έτους 1982- 

1983 που κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για β' 
φορά. 

γ) Αστυνόμων Β' Γενικών Καθηκόντων έτους 1983- 

1984 που κρίθηκαν προακτέοι κατ' αρχαιότητα. 

δ) Υπαστυνόμων Γενικών Καθηκόντων έτους 1985- 
1986 που κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό για α 
φορά. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΓΙ ΑΝΝΗΣ 


Με την 93/1/1 α/19.5.1986 απόφαση του Υπιυργού Δη¬ 
μόσιας Τάξης. π:υ εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. γίνεται αποδεκτή η από 14.4.1986 αίτηση παραίτη¬ 
σης του Καραγιάννη Γοαγγέλου του Στυλιανού πολιτικού υ- 


1183 


παλλήλον του κλάδου ΜΕ1 Δ/κού με βαθμό 4ο και ΜΙνίΙο 
και απαλλάσσεται Λυτός από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. 

Με την 79/1/1 α/ί9.3.1986 απόφαση του Υπουργού Δη¬ 
μόσιας Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. γίνεται αποδεκτή η από 8.4.1986 αίτηση παραίτη¬ 
σης του Αντωνιάδηι Κων/νου του Αντωνίου πολιτικού υπαλ¬ 
λήλου του κλάδου ΜΕ1 Δ/κού με βαθμό 4ο και ΜΚΙΟο και 
απαλλάσσεται αυτός- από τα υπηρεσιακά τ.οο καθήκοντα. 

Με την Π55/1/20α/19.ο. 1986 απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίας Γάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις,, γίνεται αποδεκτή η από 15.4.1986 αίτηση πα¬ 
ραίτησης της Τζίβα Χρυσοόλας του Δήμου πολιτικής υπάλ¬ 
ληλου του κλάδου ΜΕ! Δ/κού με βαθμό 5ο και ΜΚ12ο και 
και απαλλάσσεται αυτή από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα. 

Με την 51/;1/38α/ ι 19.5 , .1986 απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, γίνεται αποδεκτή η από 18.4.1Θ86 αίτηση παραί¬ 
τησης της Χειλά Μαρί-ας σύζ. Ιωάννη πολιτικής υπαλλήλου 
τ υ κλάδου ΜΕί Δ/κού με βαθμό 5ο και ΜΚ9ο και απαλ¬ 
λάσσεται αυτή από τα υπηρεσιακά της καθήκοντα 1 . 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας 
Π ΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΡΦΩ Π ΟΣ 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

Με τη Φ. 230651/6/2στ/16,5.86 απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε ύστερα από τελε¬ 
σίδικη απόφαση του- Ανακριτικού Συμβουλίου, τίθεται, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 39 του Ν.Δ. 935/71. σε αργία με απόλυ¬ 
ση επί δύο (2; μήνες ο Αστυφύλακας (230651) Χασάπης 
Χαρίλαος του Παναγιώτη, για ασυμβίβαστη προς την ιδιό¬ 
τητα του Αστυνομικού διαγωγή. 

Με τη Φ. 2-292ι33/6/3α/Γ5.5.86 απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, και κατ’ εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν'.Δ. 9:35/71, τέθηκε- από 
,21.4.1986 στην κατάσταση ' της διαθεσιμότητας ο Αστυφ/ 
κας (2292331) Παπαδόπουλος Χαράλαμπος του Ιωάννη, 
επειδή ισε βάρος του διατάχθηκΙε η ενέργεια: Ένορκης Δ.ιοι- 
ικητικής Εξέτασης, για -σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα. 

Με τη Φ. 22028-9/6:/ι2στ/Τ7.5.1986 απόφαση του Αρχη¬ 
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε ύστερα απυ 
τελεσίδικη απόφαση του Ανακριτικού Συμβουλίου, τίθεται, 
σύμφωνα με το άρθ-ρο 39 του Ν.Δ. 935/71, σε αργία με από¬ 
λυση -επί -δύο (2) μήνες, ο Αρχ/κας (220289) Μιχαλόπου- 
λος Θεόδωρος του Ιωάννη, για- παράβαση του της υπηρεσίας 
καθήκοντος. 

Μ: τη Φ. 232540/6·/ι2στ/;16.5.86 απόφαση του Αρχηγού 

της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε ύστερα από τελε¬ 
σίδικη απόφαση του Ανακριτικού Συμβουλίου, αποτάσσεται 
από το Σώυ,α της Ελληνικής Αστυνου,ίας. κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου' 3-9 του Ν.Δ. 93-5/71. ο Αστυφ/κας (232540) 
,ΓΙολυχρονόπουλος Γεώργιος του Πάνου, για βαρέα παρα¬ 
πτώματα και πράξεις καθαπτομένας της τιμής και υπόλη 
θής του ως αστυνομικού. 

Με τη Φ.228735/6/2δ/16.5.1986 απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε ύστερα από: 1) 
την 128/11.12.1984 αμειτάκλητη απόφαση, του Πρωτοβαθ¬ 
μίου Ανακριτικού Συμβουλίου. 2) την 661/18.3.86 απόφα¬ 
ση- του Διοικητικού Ειετειοο< Αθήνας. 3) τις δ/π-εις του άρ¬ 
θρου 6 του Ν, 1145/16.4.198-1 και την- ΓΓ109 Φ. 105.10/ 
45/11.9.198)1 διευκρινιστική απόφαση του Υπουργού Δημ. 
Τάξης. 4) τις δ/£εις -των άοθοων 32, 36. 52. 54, 61 και 
62 του Ν. 1481/1984. 6) τις δ/ξεις του 'άρθβ-ου 9,1. Π.Δ. 
58.2/84 και 6) τις δ/ξεις του άρθρου 39 του Ν.Δ. 935/71. 
: τοτ: σσετα: από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ο Λ- 
ί'τυφ'κας (228735) Κανίατης Γεώργιος του Ιωάννη, απο 
1184 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


την 27.3.1985, που τέθηκε εκτός υπηρεσίας, για ακριβή 
ίι-αγωγή, βαριά απρέπεια και ασεβε», βαρ$·α παραπτώματα 
περί την υπηρεσία καί την πειθαρχίοι και για πράξεις που 
καθάπτονται της τιμής και υπολήψεως αυτού ως αστυνομι¬ 
κό;. 

Ο Αρχηγός 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑVI 1 ΑΚΑΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 


ιΜβ την 372404/20.5». 19 8 6 απόφαση του Υπουργού Γεωρ¬ 
γίας. έγινε δέκτη από την υπηρεσία η παραίτηση του Χρή¬ 
στου Γαλανού του Περικλή, υπαλλήλ.ου του Κλάδου ΤΕ8 
Τοπογράφο)·; Γ"θμ 'κών με βαθμό Α' και μυθολογικό κλι¬ 
μάκιο 7ο. 

Με εντολή Υπουργού 
Η Διευθύντρια 
Δ. ΒΟΣΝΙΔΟΥ 


ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΣΦΑΑΙΒΑΤ«Μ 

Στην 36790'8/8.5.1986 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, 
που αφορά την απήσπαση της Παναγιώτας Ιω,ακειμίδου του 
Ανδρόνικου, που δημοσιεύτηκε στο· 13·4Γ'/ ΦΕΚ /ί 9.5.86 
προστίθεται η παρακάτω παράγραφος: 

«Η απόσπαση ανατρέχει: από 28.4.1986 γιατί α,τό τη» 
ημερομηνία *υ;ή υπηρετεί στο Πολιτικό» Γραφείο». 

(Από το Υπουργείο Γεωργίας) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 


Με την 33640/1120/(0/16.5.86 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις κείμενες: διατάξεις,: 

Α. Συστήνει αι στον υπάρχοντα κλάδο. Μονίμου Προσωπι¬ 
κού του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ· ΠΕ7» Διοικητικών μία (1) -3ίση 
στο βαθμό Β' η: οποία καταργείται με την αποχώρηση του 
διοριζόμενου υπάλληλον. 

Β. Διορίζεται (μονιμοποιείται) στην παραπάνω συσταθείσα 
θέση ο Γεωργιόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, με Β' ίαθ- 
ν.ό και πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό στις 3.4.86 (ημε¬ 
ρομηνία γνωμοδότηση; ;ου Υπηρεσιακού Συμβουλίου). 4 μή¬ 
νες και 3 ημέρες. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΑΟΥίδίίΗΕ 


Με την 28·2ϋ1/5600 , /α/16.5.86· απόφαση του Υφυπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ. ηι οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ,, η πα¬ 
ραίτηση της υπαλλήλου με 6ο βαθμό του Κλάδου ΜΕ! 4 
■Εμπειροτεχνών Εργοδηγών. Γεωργίας Πεπονή—Αρβανίτη. 

Με την ΕΔΐ/09/277/ΑΦ/21.3.'86 πράξη, του» Υφυπουρ¬ 
γού ΠΕΧΩΔΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, διαπιστώνεται ότι ο Δημήτριος Κουλουβάρη.ς, υπάλ¬ 
ληλος με 6ο βαθμό του Κλάδου ΜΕ10 Τεχνιτών Χειριστών 


Μηχ. Αναπαρ, εγγράφων, απολύθηκε αυτοδίκαια από την Υ¬ 
πηρεσία στις 22.5.1986, επειδή κατά τη: χρονολογία αυτή 
συμπλήρωσε τριακονταπενταετή πραγματική και συντάξιμη 
υπηρεσία και έχει υπερβεί το 56ο έτος της ηλικίας του. 

Ο ανωΐερο) διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της 
υπαλληλικής σχάσεως τον τίτλο της θέδεως που κατείχε 
κατά την· αυτοδίκαια απόλυσή του. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΟΣΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Με την ΕΙΔ,Ι α/05/491./ ΑΦ/21.5.1086 απόφαση του Γε¬ 
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ¬ 
γων του Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 1 , που εκδόθηκε» σύμφωνα με τις κεί¬ 
μενες διατάξεις, τροποποιείται η ιΕΜα/,01|Γ/762/|ΑΦ/19.9. 
1985 απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία σύμφωνα με το 
άρθρο 192 παρ. 1 φ. χ' του Π.Δ. 611/77, τέθηκε σε αρ¬ 
γία αορίστου διάρκειας ο· υπάλληλος με 8ο βαθμό του· Κλά¬ 
δου ΣΕ.! Κληφήρων Απόστολος· Λαγός, ως προς το σημείο 
εκείνο —ου αφορά την έναρξη ισχύος της θέσεως σε αργία 
αορίστου διάρκειας του υπαλλήλου και ορίζουμε ότι αυτή ά?- 
ΐχεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Ο Γεν. Γραμματέας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΓΛΝΤΪΙΣ 

Μ·ε τη 2100/10.5.86 απόφαση, του Δ/ντή, της 2ης ΔΕΚΕ 
ιΠατρών της τ. 8ης ΠΥΔΕ’, αποφασίζεται η σύσταση μιας 
προσωρινής θέΥης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενός 
ε,ργαστ. βοηθού που κατέλαβε ο Παναγόπουλος Ανδρε ας του 
ΓΙαν., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 
1476/84. 

Ο Δ/ντής 2ης ΔΕ)ΚΕ Πατρών 
ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


ίΜ·ε τη Β1/6608/21.5.86 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργείου Εμπορίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, έγινε αποδεκτή η παραίτηση από την 
υπηρεσία της υπαλλήλου με Α' βαθμό της Κατηγορίας ΔΕ 
του Κλάδου ΔΕ/1· Διοικητικών Υπαλλήλων, Μαρίας Μι¬ 
χαήλ του Αχιλλέα και απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα της. 

Με τη, Β1/5447/15.5.86 απόφαση του Γενικού Γραμμα¬ 
τέα του Υπουργείου Εμπορίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, τίθεται σε κατάσταση διαθεσιμότητας 
λόγω νόσου (άρθρα 1Θ5, 186 του· Π.Δ. 61Ί/77), η υπάλ¬ 
ληλος του Κλάδου ΠΕ/11 με Β' βαθμό Αικατερίνη Τζαμου- 
ράνη-—Π απαδοπ ούλου, για το χ:ο;ικό διάστημα από 26.1 ί. 
1985 μέχρι χ,αι 29.11.85. 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΜΙΧ. ΣΛΛΛΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΗΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ