Skip to main content

Full text of "Greek Government Gazette: Part 2, 1998 no. 1071"

See other formats


12519 02010711410980148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗ! ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1071 

14 Οκτωβρίου 1998 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. Μ 2115.11/21/98 

Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 8 του Ν.Δ. 1383/73 “Περί ιδρύσεως Κέ¬ 
ντρων Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού" 
(ΦΕΚ94Α773). 

β) Της παραγράφου Β 95 του άρθρου 1 της Υ.Α. 
4222.1/7/97/11-8-97 Φ.Ε.Κ. 224 Β/19-8-97 «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής σε Διοι¬ 
κητικά και Οικονομικά θέματα με «Εντολή Υπουργού» στο 
Γενικό Γραμματέα κ.λπ.» 

γ) Την κατά το άρθρο 68 του Ν.Δ. 187/73 γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου ΔΣΕΝ, όπως αυτή εκφράστηκε με την υπ' 
αριθμ.5/31 -8-98 γνώμη του. 

2. Από τις διατάξεις της Απόφασης δενπροκαλείται δα¬ 
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του 
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε: 

1. Κυρώνουμε τον Κανονισμό Σπουδών ΚΕΣΕΝ που επι¬ 
συνάπτεται στην Απόφαση αυτή. 

2. Η Απόφαση αυτή με τον Κανονισμό και τα παραρτή- 
ματά του να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 1998 

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ 


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΣΕΝ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Άρθρο 1 
Γενικά 

1. Η Επιμόρφωση στα ΚΕΣΕΝ περιλαμβάνει θεωρητική 
και πρακτική διδασκαλία για την επαγγελματική κατάρτι¬ 


ση προς απόκτηση Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μηχανι¬ 
κών Α' και Β'τάξης και Ραδιοτηλεγραφητών Α’ τάξης Ε Ν. 
και επιμόρφωσης στελεχών Ε.Ν. 

2. Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα μαθήματα που δι¬ 
δάσκονται, αποτελούν ανεξάρτητους κύκλους σπουδών, 
οι οποίοι περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 

3. Οι βασικές διατάξεις γιατην Οργάνωση, Διοίκηση και 
Λειτουργία των ΚΕΣΕΝ καθορίζονται στο Π.Δ. που εκδί- 
δεται κατ' εξουσιοδότηση του Ν.Δ. 1383/73. Όπου στα ε¬ 
πόμενα αναφέρεται Π.Δ. χωρίς ειδικότερο προσδιορι¬ 
σμό, νοείται το ανωτέρω Π.Δ. 

Άρθρο 2 

Όργανα Διοίκησης ΚΕΣΕΝ 

1. Η λειτουργία κάθε ΚΕΣΕΝ είναι κάτω από την άμεση 
εποπτείατου Διοικητή, που είναι Ανώτερος ή Ανώτατος Α¬ 
ξιωματικός του Λιμενικού Σώματος ο οποίος ασκείτο κα- 
θήκοντά του στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και των 
Αποφάσεων του Υπουργού Ε.Ν. και προίσταται των Υπη¬ 
ρεσιών και του Προσωπικού του ΚΕΣΕΝ. Όταν ο Διοικη- 
τήςτου ΚΕΣΕΝ απουσιάζειή κωλύεται, αναπληρώνεται α¬ 
πό τον Υποδιοικητή του ΚΕΣΕΝ που είναι Ανώτερος Αξιω¬ 
ματικός του Λιμενικού Σώματος. Επίσης ο Υποδιοικητής 
ασκείτο καθήκοντατου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δι¬ 
οικητικής Μέριμνας του ΚΕΣΕΝ. 

2. α. Έργο του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ είναι ο συντονι¬ 
σμός των αποφάσεων των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων 
κάθε ειδικότητας, ώστε αυτές να εντάσσονται σε ενιαίο 
πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ. Στα πλαίσια αυτά, το 
Συμβούλιο προσδιορίζει τις ανάγκες του Κέντρου σε Εκ¬ 
παιδευτικό προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό και γενι¬ 
κά τη λήψη κάθε είδους μέτρων για την εύρυθμη λειτουρ¬ 
γία του ΚΕΣΕΝ και προτείνει σχετικά στο Υ.Ε.Ν. Επίσης, 
το Συμβούλιο εισηγείται προς το Διοικητή για την εκτέλε¬ 
ση έργων εντός του ΚΕΣΕΝ και για την οργάνωση των Υ¬ 
πηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας. 

β. Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ είναι ο Διοι¬ 
κητής του ΚΕΣΕΝ. Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Υποδιοι¬ 
κητής, οι Διευθυντές Σπουδών οι Αναπληρωτές Διευθυ¬ 
ντές Σπουδών και ένας εκπρόσωπος των Καθηγητών από 
κάθε ειδικότητα. Για εκπαιδευτικά θέματα δύναται να κα¬ 
λείται στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρό- 12520 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


σωπος των σπουδαστών από κάθε ειδικότητα. Ως Γραμ- 
ματέας του Συμβουλίου ορίζεται με ημερήσια διαταγή 
του Διοικητή ένας έκτου Διοικητικού Προσωπικού που υ¬ 
πηρετεί στο ΚΕΣΕΝ. 

γ. Το Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ συγκαλείται από το Διοικη¬ 
τή τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες. Εκτάκτως και προκειμέ- 
νου να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα συγκαλείται 
κατά την κρίση του Προέδρου του ή όταντούτο ζητηθεί α¬ 
πό το ένα τρίτο (1/3) των μελών του με έγγραφη αίτηση 
στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. 
Τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ καλούνται με έγγρα¬ 
φη πρόσκληση στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία και 
η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερή¬ 
σιας διάταξης. Γ ιατην ύπαρξη απαρτίαςτου Συμβουλίου, 
πρέπει να είναι παρόντ α τα δυο τρίτα (2/3) των μελώντου. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση διε¬ 
ξάγεται την επομένη εργάσιμη ημέρα και αρκεί η παρου¬ 
σία του ενός τρίτου (1/3) των μελών. 

δ. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετι¬ 
κή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ι- 
σοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Οι αποφά¬ 
σεις του Συμβουλίου λαμβάνονται, κατ' αρχή, με φανερή 
ψηφοφορία, πλην θεμάτων για τα οποία αποφασίζει το 
Συμβούλιο. Στο τέλος της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
ή στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης επικυρώνονται 
τα πρακτικά της συνεδρίασης και φυλάσσονται στο 
ΚΕΣΕΝ, σε βιβλίο από το Γραμματέα του Συμβουλίου. 

, Άρθρο 3 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο - Διεύθυνση Σπουδών 

1. Στη Διεύθυνση Σπουδών κάθε ειδικότητας λειτουργεί 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργανο για 
θέματα εκπαίδευσης της Διεύθυνσης. Ειδικότερα, ειση- 
γείταιγια: 

α. την προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
των ΚΕΣΕΝ, 

β. σχετικά μετά κατάλληλα διδακτικά βοηθήματα και τις 
τροποποιήσεις που ενδείκνυνται στη διδακτέα ύλη, 

γ. την προμήθεια εποπτικών μέσων και οργάνων διδα¬ 
σκαλίας που είναι αναγκαία, 

δ. τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης καθώς και κάθε άλ¬ 
λο μέτρο που αποσκοπεί στην επίτευξη των εκπαιδευτι¬ 
κών στόχων. 

2. α. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο οικείος 
Διευθυντής Σπουδών και συμμετέχουν ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής Σπουδών, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μόνι¬ 
μο και ΙΔΑΧ), 2 εκπρόσωποι των σπουδασΓών και μόνο για 
σπουδαστικά θέματα της Διεύθυνσης. Το Εκπαιδευτικό 
Συμβούλιο ορίζει εκ των μελώντου το Γ ραμματέα του για 
θητεία ενός (1) έτους. 

β. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύναται να παρευρίσκε- 
ται αν το επιθυμεί, ο Διοικητής του ΚΕΣΕΝ οπότε και προ¬ 
εδρεύει. 

γ. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύναται να συμμετέχει 
και το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Διεύθυν¬ 
σης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον 
Πρόεδρό του τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως κατά την 
κρίση του Προέδρου του ή όταν τούτο ζητηθεί από το ένα 
τρίτο (1/3) των μελών του με έγγραφη αίτηση στην οποία 
θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη του 


Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καλούνται με έγγραφη πρό¬ 
σκληση στην οποία αναφέρονται η ημερομηνία και η ώρα 
της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Γ ιατην ύπαρξη απαρτίαςτου Συμβουλίου, πρέ¬ 
πει να είναι παρόντα τα δυο τρίτα (2/3) των μελών του. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση διε¬ 
ξάγεται την επομένη εργάσιμη ημέρα και αρκεί η παρου¬ 
σία του ενόςτρίτου (1/3) των μελών. 

β. Οι αποφάσειςτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου λαμβά- 
νονται με σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέ¬ 
δρου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται, κατ' 
αρχή, με φανερή ψηφοφορία, πλην θεμάτων για τα οποία 
αποφασίζει το Συμβούλιο. Στο τέλος της συνεδρίασης 
του Συμβουλίου ή στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης 
επικυρώνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης και φυλάσ¬ 
σονται στη Διεύθυνση Σπουδών, σε βιβλίο από τον εκτε- 
λούνταχρέη Γ ραμματέα του Συμβουλίου. 

4. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών 
Σπουδών και των Αναπληρωτών Διευθυντών Σπουδών α¬ 
πορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. Οι Διευθυντές Σπου¬ 
δών όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται στα 
καθήκοντά τους από τους Αναπληρωτές Διευθυντές 
Σπουδών. 

5. Η ευθύνη για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών προ¬ 
γραμμάτων ανήκει στον αρμόδιο κατά ειδικότητα Διευθυ¬ 
ντή Σπουδών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα της 
Διεύθυνσης Σπουδών, της οποίας προίσταται. Ειδικότερα 
ο Διευθυντής Σπουδών είναι υπεύθυνος για: 

α. Τον ετήσιο προγραμματισμό 
β. Τη συγκρότηση των σπουδαστών σε Τμήματα. 
γ. Την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων διδα¬ 
σκαλίας και την παρακολούθηση της κανονικής τους ε¬ 
κτέλεσης. 

δ. Τη σύνταξη των τελικών πινάκων επιτυχίας των σπου¬ 
δαστών. 

ε. Την εισήγηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της 
Διεύθυνσης για έγκριση της κατανομής του Εκπαιδευτι¬ 
κού Προσωπικού σε Τμήματα και την παρακολούθηση 
του διδακτικού τους έργου. 

στ. Τη διαφύλαξη των γραπτών δοκιμίων των σπουδα¬ 
στών για ένα έτος. 

6.0 Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών, υπό την ευθύ¬ 
νη του Διευθυντή Σπουδών, είναι αρμόδιος για: 

α. Την καθημερινή παραλαβή των δελτίων της ύλης που 
διδάχτηκε και παρουσίας των σπουδαστών και την κατο¬ 
χύρωσή τους στα οικεία βιβλία. 

β. Τη σύνταξη καταστάσεων των ωρών διδασκαλίας των 
Καθηγητών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. 

γ. Τον έλεγχο της τήρησης από τη Γραμματεία της 
σπουδαστικής κατάστασης κάθε σπουδαστή με πλήρη 
στοιχεία (Αριθμός Μητρώου κλπ.) 

Άρθρο 4 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

1. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμιδών υ- 
ποχρεούται: 

α. να εκτελεί το διδακτικό του έργο σύμφωνα το εγκε¬ 
κριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και τον παρόντα 
Κανονισμό Σπουδών. 

β. να παραμένει στο Κέντρο μέχρι την λήξη των μαθη- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12521 


μάτων και όχι περισσότερο από 6 ώρες συνεχώς την ημέ¬ 
ρα και να εκτελεί, όταν δεν απασχολείται με διδασκαλία, 
τις σχετικές εργασίες που τους αναθέτει ο αρμόδιος Δι¬ 
ευθυντής και που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Διεύ¬ 
θυνσης Σπουδών. Εφ'όσοντο ΚΕΣΕΝ, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων και των Ειδικών Σχολείων, λειτουργεί πρωί - από¬ 
γευμα, η απασχόληση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
είναι μόνο πρωινή ή μόνο απογευματινή ή μπορεί να είναι, 
με συγκατάθεση του Εκπαιδευτικού συνεχόμενη πρωί - α¬ 
πόγευμα. 

γ. να εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τα διδα¬ 
κτικά βοηθήματα (βιβλία, νομοθετήματα, κανονισμούς, 
κ.λπ.) ή τμήματα βοηθημάτων που θα χρησιμοποιούν οι 
σπουδαστές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλλη¬ 
λα βοηθήματα στην ελληνική γλώσσα οι Καθηγητές ειση- 
γούνταιτη μετάφραση ξενόγλωσσων. Αν υπάρχει αντικει¬ 
μενική αδυναμία υλοποίησης των ανωτέρω, οι Καθηγητές 
παραδίδουν στην Διεύθυνση Σπουδών για εκτύπωση και 
διανομή στους σπουδαστές τις απαραίτητες σημειώσεις. 

δ. να εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τις μετα- 
βολέςπου απαιτούνται, κατάτη γνώμη του, στην ύλη που 
διδάσκει. 

ε. να παραδίδει καθημερινά υπογεγραμμένα τα δελτία 
της ύλης που διδάχτηκε και της παρουσίας των σπουδα¬ 
στών. 

στ. να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων. 

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του 
Εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζεται κατά βαθμίδα ως ε¬ 
ξής: 

α. Οι Διευθυντές Σπουδών εκτός των καθηκόντων τους 
που αναφέρονται στο Άρθρο 3, υποχρεούνται να διδά¬ 
σκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους ή να απασχολού¬ 
νται σε εξετάσεις έξι (6) ώρες την εβδομάδα. 

β. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές Σπουδών εκτός των κα¬ 
θηκόντων τους που αναφέρονται στο Άρθρο 3, υποχρε- 
ούνται να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους ή να 
απασχολούνται σε εξετάσεις δέκα (10) ώρες την εβδομά¬ 
δα. 

Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξέτασης ή επιτή¬ 
ρησης του υπόλοιπου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ορίζε¬ 
ται ως εξής: 

γ. Καθηγητές: δώδεκα (12) ώρες. 

δ. Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας: δεκαέξι (16) ώρες. 

ε. Επιμελητές Εργαστηρίων: δεκαοκτώ (18) ώρες. 

Οι παραπάνω ώρες κατανέμονται κατά το δυνατό σε ί¬ 
σα μέρη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά ανώτατο όριο 
δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα, είναι δυνατό να ανατί¬ 
θεται διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και πέρα 
από το ανώτατο ωράριο διδακτικής απασχόλησής του, ό¬ 
πως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Γιατις ώρες αυτές καταβάλλεται ωρι¬ 
αία αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας. 

4. α. Οι Έκτακτοι Καθηγητές, εκτός από την απασχόλη¬ 
σή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, οφείλουν να 
συμμορφώνονται ακριβώς με τις διατάξεις περί εξετάσε¬ 
ων των σπουδαστών που προβλέπονται από τον παρόντα 
Κανονισμό. Για τη συγγραφή σημειώσεων ή συμπληρω¬ 


ματικών εκπαιδευτικών βοηθημάτων, απαιτείται προη¬ 
γούμενη έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Για τις 
εργασίες αυτές καταβάλλεται στους καθηγητές αμοιβή, 
η οποία καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ε.Ν. 

β. Οι Έκτακτοι Καθηγητές κατά την περίοδο των εξετά¬ 
σεων οφείλουν, εφόσον έχουν επιλεγεί, να ασκούντο κα¬ 
θήκοντα του επιτηρητή στις αίθουσες όπου εξετάζονται 
οι σπουδαστές. Η μέγιστη αποζημίωση που δικαιούνται οι 
Έκτακτοι Καθηγητές, κατά την διάρκεια των εξετάσεων 
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της εξέτασης και δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 3 ώρες ανά 
εξέταση ή επιτήρηση. 

Άρθρο 5 

Διοικητικό Προσωπικό 

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Προϊσταμέ¬ 
νων των Γ ραφείων της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, 
απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 

2. Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών λειτουργεί Γραμματεία 
Σπουδών με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το ανω¬ 
τέρω Π.Δ. 

3. Σε κάθε Γ ραμματεία Σπουδών διατίθεται Διοικητικό 
Προσωπικό καθώς και Προσωπικό του Λ.Σ. 

Άρθρο 6 

Βοηθητικό Τεχνικό Προσωπικό 

1. Τα καθήκοντα των συντηρητών Ναυτικών Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Οργάνων, καθώς και των συντηρητών 
χειριστών Ναυτικών Μηχανών και Βοηθητικών Μηχανη¬ 
μάτων, απορρέουν από τις προδιαγραφόμενες αρμοδιό¬ 
τητες των αντιστοίχων εργαστηρίων, από το Π.Δ. 

2. Εκτός από τα παραπάνω καθήκοντά του το ανωτέρω 
Προσωπικό οφείλει να χειρίζεται όλες τις μηχανές, συ¬ 
σκευές καιόργανατης αρμοδιότητάςτου, που έχουν σχέ¬ 
ση με την εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμό¬ 
διου Καθηγητή. 

Άρθρο 7 

Συντονιστικές Επιτροπές 

1. Η έκφραση των απόψεων και η προβολή των αιτημά¬ 
των των σπουδαστών των ΚΕΣΕΝ, στις αρμόδιες υπηρε¬ 
σίες ΥΕΝ, για σπουδαστικά θέματα, γίνεται από τριμελείς 
επιτροπές των σπουδαστών, οι οποίες εκλέγονται από 
αυτούς, σε γενική συνέλευση που πραγματοποιείται ε¬ 
ντός των ωρών διδασκαλίας. 

2. Για τη γενική συνέλευση των σπουδαστών διατίθεται 
κατάλληλη αίθουσατου Κέντρου από την Διοίκηση και χο¬ 
ρηγούνται μέχρι δυο (2) ώρες ανά κύκλο και όχι εντός των 
τελευταίων τριών (3) ωρών διδασκαλίας κάθε ημέρας. Ε¬ 
κτός των ωρών διδασκαλίας δύναται να πραγματοποιεί¬ 
ται και έκτακτη γενική συνέλευση, εντός των χώρων του 
ΚΕΣΕΝ. 


Άρθρο 8 

Εγγραφή Σπουδαστών 

1. Για την εγγραφή των υποψηφίων Πλοιάρχων και Μη¬ 
χανικών Α' και Β' Τάξης, Ραδιοτηλεγραφητών Α Τάξης 
και Ραδιοηλεκτρονικών Β' Τάξης του Ε.Ν. στα τμήματα 
των ΚΕΣΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλ¬ 
λουν στις Γραμματείες των Κέντρων τα εξής δικαιολο- 
γητικά: 

12522 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α. Αίτηση του υποψηφίου. 

β. Πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων, ό¬ 
τι έχει τα απαιτούμενα. προσόντα για την απόκτηση του α¬ 
ντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, 
η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προη¬ 
γούμενου διπλώματος. 

γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 

2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν απάτην έ¬ 
ναρξη κάθε εκπαιδευτ ικού κύκλου. 

3. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγ¬ 
γραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το 
ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με 
συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα που πρέπει να πε¬ 
ριέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στη προθε¬ 
σμία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι υποψήφι¬ 
οι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλ¬ 
λουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, το αργότερο 
μέχρι καιτηνπροηγούμενη ημέρα απάτην έναρξη των μα¬ 
θημάτων. 

4. Το Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ κατ’ εξαίρεση, μπορεί να 
κάνει δεκτή αίτηση εγγραφής, εφόσον οι δυνατότητες 
του Κέντρου το επιτρέπουν και εφόσον ο υποψήφιος 
σπουδαστής ήταν ναυτολογημένος μέχρι και δυο (2) ημέ¬ 
ρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. 

5. Γιατην εγγραφή υποψηφίων σε κύκλους σπουδών α¬ 
παιτείται θαλάσσια υπηρεσία όπως παρακάτω: 

α. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α'τάξης Ε.Ν. έ¬ 
χουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε έναν κύκλο 
σπουδών, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσειτουλάχιστοντο έ¬ 
να δεύτερο (1/2) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρε¬ 
σίας για την απόκτηση του αντιστοίχου διπλώματος, ό¬ 
πως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές δια¬ 
τάξεις και στον τελευταίο κύκλο σπουδών όταν έχουν 
συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρε¬ 
σία και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. 

β. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β'τάξης Ε.Ν. κα¬ 
τά την πρώτη φοίτησή τους στο ΚΕΣΕΝ εγγράφονται υ¬ 
ποχρεωτικά στον εισαγωγικό κύκλο. Οι υποψήφιοι αυτοί 
έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σ' αυτό τον κύκλο 
Σπουδών, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσειτουλάχιστοντο έ¬ 
να τρίτο (1/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας 
για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος, όπως αυ¬ 
τή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Δι¬ 
καίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών έχουν αυ¬ 
τοί, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα δυο τρίτα 
(2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας και στον 
τελευταίο κύκλο σπουδών αυτοί που έχουν συμπληρώσει 
τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και κρίθη¬ 
καν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. 

γ. Υποψήφιοι για το Τμήμα Πλοιάρχων Β'τάξης Ε.Ν., οι 
οποίοι δεν έχουν Πτυχίο ΑΔΣΕΝ, ή δεν είναι απόφοιτοι του 
Ειδικού Τμήματος Υποψηφίων Πλοιάρχων Γ τάξης είναι 
υποχρεωμένοι να εγγραφού ν και να φοιτήσουν στον Γ κύ¬ 
κλο σπουδών. 

6. Στο τμήμα Ραδιοηλεκτρονικών Β'τάξης Ε.Ν. εγγράφο- 
νται και φοιτούν όσοι κατέχουν το δίπλωμα Ραδιοτηλεγρα- 
φητή Α'ή Β'τάξης Ε.Ν. με τις ίδιες προϋποθέσεις των υπο¬ 
ψηφίων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκτός 
του πιστοποιητικού της υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων. 

7. α. Στο τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης (Ο.Ο.) του 
ΚΕΣΕΝ / ΡΗ-ΡΕ εγγράφονται και φοιτούν: 


1) Κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου πάσης τάξης, Ρα- 
διοτηλεγραφητού Α' και Β' τάξης, Πρακτικού Πλοιάρχου 
αποφοίτου ειδικού τμήματος Πλοιάρχων Γ τάξης Ε.Ν. 

2) Κάτοχοι διπλώματος Πρακτικού Πλοιάρχου οι οποίοι 
είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τριταξίου Γ υμνασίου. 

3) Οι απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ/Πλοιάρχων εναλλασσομένης 
εκπαίδευσης. 

β. Στο τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης εγγρά- 
φονται και φοιτούν οι Κυβερνήτες πάσης τάξης, οι Κυ¬ 
βερνήτες ρυμουλκών, τουριστικών θαλαμηγών και οι 
πρακτικοί Πλοίαρχοι. 

Άρθρο 9 

Μητρώο Σπουδαστών 

1. Κάθε Διεύθυνση Σπουδών τηρεί, Μητρώο Σπουδα¬ 
στών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και όλα τα α- 
παιτούμενα δικαιολογητικά των σπουδαστών. 

2. Το Μητρώο Σπουδαστών περιλαμβάνει τα εξής στοι¬ 
χεία: 

α) αύξοντα αριθμό 

β) πλήρη ατομικά στοιχεία του σπουδαστή 
γ) Μ.Ε.Θ. 

δ) ημερομηνία εγγραφής 
ε) ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος 
στ) βαθμολογία επίδοσης σε κάθε μάθημα 
ζ) βαθμολογία κάθε κύκλου 
η) απουσίες και 
θ) ποινές 

Το Μητρώο Σπουδαστών υπογράφεται από εκείνους 
που εκτέλεσαν και έλεγξαν τις καταχωρήσεις και από το 
Διευθυντή Σπουδών. 

Άρθρο 10 

Εκπαιδευτικές περίοδοι - Κύκλοι Σπουδών 

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΚΕΣΕΝ / Πλοιάρ¬ 
χων περιλαμβάνονται στους παρακάτω κύκλους: 

Τμήμα Πλοιάρχων Α' τάξης 

Δυο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών έκαστος των 
οποίων διαρκεί 189 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη¬ 
σης. 

Τ μήμα Πλοιάρχων Β' τάξης 

Δυο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών έκαστος των 
οποίων διαρκεί 189 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη¬ 
σης και έναν εισαγωγικό κύκλο διάρκειας 189 ωρών επί¬ 
σης υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Α’ και Β’ Πλοι¬ 
άρχων είναι 32 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 27 
διατίθενται για διδασκαλία και οι 5 για εξετάσεις. 

2. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΚΕΣΕΝ / Μηχανι¬ 
κών περιλαμβάνονται στους παρακάτω κύκλους: 

Τ μήμα Μηχανικών Α' τάξης 

Δυο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών έκαστοςτων ο¬ 
ποίων διαρκεί 217 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. 
Τ μήμα Μηχανικών Β' τάξης 

Δυο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών έκαστος των 
οποίων διαρκεί 217 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθη¬ 
σης και έναν εισαγωγικό κύκλο διάρκειας 217 ωρών επί¬ 
σης υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Α’ και Β’ Μηχα¬ 
νικών είναι 37 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 31 δια¬ 
τίθενται για διδασκαλία και οι 6 για εξετάσεις. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12523 


3. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΚΕΣΕΝ / ΡΗ-ΡΕ 
περιλαμβάνονται στους παρακάτω κύκλους: 

Τμήμα Ραδιοτηλεγραφητών Α' τάξης 
Έναν (1) ανεξάρτητο κύκλο σπουδών ο οποίος διαρκεί 
182 ώρες (Οι 147 ώρες είναι υποχρεωτικής παρακολού¬ 
θησης και οι 35 ώρες προαιρετικής παρακολούθησης). 

Η διάρκεια του κύκλου σπουδών των υποψηφίων Ρα- 
διοτηλεγραφητών Α' τάξης είναι 22 εργάσιμες ημέρες α¬ 
πό τις οποίες, οι 21 διατίθενται για διδασκαλία και μια για 
εξετάσεις. 

Τμήμα Ραδιοηλεκτρονικών Β' τάξης 
Τρεις (3) ανεξάρτητοι κύκλοι σπουδών έκαστος των ο¬ 
ποίων διαρκεί 189 ώρες και έναν ανεξάρτητο κύκλο που 
διαρκεί 130 ώρες, υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Ραδιοηλεκτρο¬ 
νικών Β’ τάξης είναι 31 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, 
οι 27 διατίθενται για διδασκαλία και οι 4 για εξετάσεις. 

4. Στα ΚΕΣΕΝ εκτός των καθορισμένων κύκλων σπου¬ 
δών και κατά τη διάρκεια όλου του Εκπαιδευτικού έτους, 
ανάλογα με την συμμετοχή των σπουδαστών, μπορεί να 
λειτουργήσουν προαιρετικά Εργαστήρια Πληροφορικής 
διάρκειας 30 ωρών καθώς και τμήματα υποστήριξης στην 
εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Επίσης μπορεί να διορ- 
γανώνονται διαλέξεις καί σεμινάρια σε θέματα σύγχρο¬ 
νης τεχνολογίας. 

5. Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν σε αλλεπάλληλους κύκλους, 
από 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι τις 5 Ιουλίου του ε¬ 
πόμενου έτους. Η εν λόγω χρονική περίοδος καλείται εκ¬ 
παιδευτικό έτος. 

6. Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Παρα¬ 
σκευή και, εφ' όσον απαιτείται, πρωί και απόγευμα. Δεν ε¬ 
πιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση πρωί - απόγευμα σε κύ¬ 
κλους του ίδιου προαγωγικού διπλώματος ή σε κύκλο 
προαγωγικού διπλώματος και ειδικών τμημάτων επιμόρ¬ 
φωσης. Από την παράλληλη φοίτηση εξαιρούνται τα ειδι¬ 
κά τμήματα δ, στ και ζτου άρθρου 18 του παρόντα Κανο¬ 
νισμού. 

Άρθρο 11 

Αναλυτικά Προγράμματα των κύκλων σπουδών 

1. Στα Παραρτήματα αυτού του Κανονισμού Σπουδών 
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα κάθε κύκλου και οι 
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων στα παρακάτω Τρήμα¬ 
τα: 

α. Στους Υποψηφίους Πλοιάρχους Α'τάξης 
β. Στους Υποψηφίους Πλοιάρχους Β'τάξης 
γ. Στους Υποψηφίους Μηχανικούς Α'τάξης 
δ. Στους Υποψηφίους Μηχανικούς Β'τάξης 
ε. Στους υποψήφιους απόκτησης Διπλώματος Ραδιοτη- 
λεγραφητού Α' τάξης. 

στ. Στους υποψήφιους για απόκτηση πιστοποιητικού 
Ραδιοηλεκτρονικού Β'τάξης. 

ζ. Στους υποψηφίους Πλοιάρχους πάσης τάξης για α¬ 
πόκτηση πιστοποιητικού του τμήματος χειριστών Γενικής 
Χρήσης (Ο.Ο.) 

η. Στους υποψήφιους Πλοιάρχους Γ τάξης απόφοιτους 
ΑΔΣΕΝ/Πλοιάρων εναλλασσομένης εκπαίδευσης για α¬ 
πόκτηση πιστοποιητικού του τμήματος Χειριστών Γ ενικής 
Χρήσης 0.0. 

θ. Στους υποψήφιους Πρακτικούς Πλοιάρχους, Κυβερ¬ 
νήτες Α-Β-Γ τάξης και Κυβερνήτες ρυμουλκών για από¬ 


κτηση πιστοποιητικού Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης 
Β.Ο. 

ι. Στους υποψήφιους του Ειδικού τμήματος Β.Ο. 

κ. Στους υποψήφιους απόκτησης πιστοποιητικού του 
τμήματος Ναυτικών Ηλεκτρονικών Οργάνων (Ν.Η.Ο.). 

Άρθρο 12 

Αριθμός τμημάτων και σπουδαστών 

1. Για κάθε κύκλο σπουδών, ανάλογα με τις δυνατότη¬ 
τες κάθε ΚΕΣΕΝ και τον αριθμό των υποψηφίων σπουδα¬ 
στών, μπορούν να λειτουργούνταυτόχρονα περισσότερα 
από ένα τμήματα. 0 αριθμός των τμημάτων που λειτουρ¬ 
γούν κάθε φορά καθώς και οι σχετικές λειτουργικές λε¬ 
πτομέρειες ρυθμίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών. Ο αριθ¬ 
μός των σπουδαστών σε κάθε τμήμα δεν πρέπει να είναι 
μικρότερος των δεκαπέντε (15) ατόμων. Εάν δεν καθί¬ 
σταται δυνατό να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 
15 ατόμων, με την έναρξη ενός κύκλου λειτουργεί στον ε¬ 
πόμενο κύκλο τμήμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των υ¬ 
ποψηφίων σπουδαστών. 

2. Για τις πρακτικές εφαρμογές και εργαστήρια πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα να συγκροτούν οι σπουδαστές μι¬ 
κρές ομάδες μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα και ανάλογα με 
τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. 

Άρθρο 13 

Υποχρέωση επαναφοίτησης 

Υποψήφιος που δεν τελείωσε με επιτυχία τους προβλε- 
πόμενους κύκλους σπουδών σε χρονικό διάστημα εξήντα 
(60) μηνών από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου κύ¬ 
κλου φοίτησής του, υποχρεούται να επαναφοιτήσει σε ό¬ 
λους τους κύκλους. 

Άρθρο 14 

Διακοπές λειτουργίας της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας 

1. Τα μαθήματα στα ΚΕΣΕΝ διακόπτονται από τις 6 Ιου¬ 
λίου μέχρι και 31 Αυγούστου. Επίσης τα μαθήματα διακό¬ 
πτονται από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και τη Δεύτερη ημέρα 
μετά την Κυριακή του Πάσχα και κατά τις εορτές των Χρι¬ 
στουγέννων και του Νέου Έτους, από 22 Δεκεμβρίου το 
απόγευμα, μέχρι και 6 Ιανουάριου του επόμενου έτους. 

2. Κατά την διάρκεια της δίμηνης διακοπής του θέρους 
και πέραν των εκπαιδευτικών κύκλων, μπορούν να πραγ¬ 
ματοποιηθούν σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης 
εντός των χώρων των ΚΕΣΕΝ, ύστερα από εισήγηση του 
Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ και με σχετική απόφαση του 
Υ.Ε.Ν. 

Άρθρο 15 

Υποχρεώσεις σπουδαστών 

1. Οι σπουδαστές των ΚΕΣΕΝ οφείλουν να τηρούν τον 
παρόντα Κανονισμό Σπουδών και τις αποφάσεις των Ορ¬ 
γάνων Διοίκησης. Γενικά οφείλουν να δείχνουν πνεύμα 
συνεργασίας με τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση Σπουδών και 
το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να συμβάλλουν στην εύ¬ 
ρυθμη και εποικοδομητική λειτουργία του ΚΕΣΕΝ. 

2. Εάν η συμπεριφορά σπουδαστή υπερβαίνει τα προα- 
ναφερόμενα πλαίσια, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις 
από το Διευθυντή Σπουδών. Σε περίπτωση υποτροπής, 
του θέματος επιλαμβάνεται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 
12524 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


το οποίο εισηγείται σττν αρμόδια Διεύθυνση του ΥΕΝ για 
τον περαιτέρω πειθαρχικό έλεγχο. 

3. Μέχρι να τακτοποιηθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια σπουδαστή (π.χ. 
μη επιστροφή ή μη αντικατάσταση διδακτικών βοηθημά¬ 
των της δανειστικής βιβλιοθήκης του Κέντρου, μη συ¬ 
μπλήρωση δικαιολογητικών εγγραφής κ.λ.π.), δεν χορη¬ 
γείται από την Διοίκηση του Κέντρου το οικείο πιστοποιη¬ 
τικό εκπαίδευσης. 

Άρθρο 16 

Ακροατές 

1. Αξιωματικοί του Ε.Ν όλωντων κατηγοριών καθώς και 
Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιριών ή άλλα πρόσωπα που έ¬ 
χουν κατά την κρίση του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ τα απαι- 
τούμενα προσόντα μπορούν μετά από αίτησή τους και ε¬ 
φόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του ΚΕΣΕΝ να πα¬ 
ρακολουθούν ως ακροατές ένα ή περισσότερους 
κύκλους ή τμήματα ειδικής ή βασικής εκπαίδευσης, χωρίς 
όμως να αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. 

2. Η φοίτηση αυτού του είδους δεν αναγνωρίζεται επί¬ 
σημα σε καμιά περίπτωση και δεν χορηγείται κανένα πι¬ 
στοποιητικό, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης. 

Άρθρο 17 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Η επιμόρφωση στα ΚΕΣΕΝ συνδυάζει την θεωρητική 
διδασκαλία με σύνθετες πρακτικές εφαρμογές που αντα- 
ποκρίνονται στην πραγματικότητα του ναυτικού επαγγέλ¬ 
ματος (035Θ είυάίΘδ). 

2. Για την καλύτερη αξιοποίηση του διατιθέμενου χρό¬ 
νου φοίτησης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ε¬ 
ποπτική διδασκαλία με την αξιοποίηση των εποπτικών μέ¬ 
σων (ταινίες, διαφάνειες, οπτικοακουστικά μέσα, πίνακες 
διάφορα βοηθήματα) τόσο κατά τη θεωρητική διδασκα¬ 
λία όσο και στις πρακτικές εφαρμογές. Επίσης οι Καθη¬ 
γητές, για τον έλεγχο της προόδου των σπουδαστών μπο¬ 
ρούν να δίνουν ασκήσεις ή εργασίες, στους σπουδαστές, 
που σχετίζεται με τη διδακτέα ύλη. Η αξιολόγηση των α¬ 
σκήσεων ή των εργασιών αυτών, προσμετρείται στην τε¬ 
λική βαθμολογία σε ποσοστό μέχρι 20% της συνολικής 
βαθμολογίας. Το ποσοστό αυτό θα καθορίζεται ακριβώς 
με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. 

3. Κατά την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε το κάθε μάθημα να διδάσκεται 
σε συνεχή δίωρα. Στην ίδια ημέρα με εξαίρεση τα εργα¬ 
στηριακά μαθήματα πρέπει να αποφεύγεται η διδασκαλία 
ενός μαθήματος σε ένα τμήμα από τον ίδιο Καθηγητή, πε¬ 
ρισσότερο από τρεις ώρες. 

4. Σε κάθε μάθημα, μαζί με κάθε τεχνικό-ναυτικό όρο θα 
διδάσκεται και ο αντίστοιχος αγγλικός σύμφωνα με την 
διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Για τον σκοπό αυτό οι Καθη¬ 
γητές, εκτός από τα άλλα, πρέπει να έχουν υπόψη τους 
και το Πρότυπο-Ναστιλιακό λεξιλόγιο του ΙΜΟ "5ΤΑΝ- 
ΟΑΒϋ ΜΑΡΙΝΕ ΝΑνίΟΑ,ΤΙΟΝΑΙ νΟΟΑΒυΐΑΒΥ". 

5. Σε μαθήματα που περιέχουν θεωρητικό και εργαστη¬ 
ριακό μέρος η επίδοση του εργαστηριακού μέρους λαμ- 
βάνεται μέχρι ποσοστού 30% της συνολικής βαθμολο¬ 
γίας, η οποία θα καθορίζεται ακριβώς με απόφαση του Εκ¬ 
παιδευτικού Συμβουλίου κάθε Διεύθυνσης. 

6. Τα θέματα των εξετάσεων, κάθε μαθήματος, θα πρέ¬ 


πει να καλύπτουν τη διδακτέα ύλη και να αντιστοιχούν 
στις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Τα προτεινόμε- 
να θέματα των εξετάσεων κάθε μαθήματος θα πρέπει να 
είναι και θέματα κρίσεως και να βασίζονται στην καθημε¬ 
ρινή πραγματικότητα του Αξιωματικού του Ε.Ν. πάνω στο 
πλοίο. Γ ια την επίτευξη των παραπάνω στόχων πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όλοι οι πρόσφοροι τρόποι εξέτασης 
(προφορική, ανάπτυξη θεμάτων, ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών κ.λπ.) 

Άρθρο 18 

Τμήματα ειδικής επιμόρφωσης 

1. Οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α και Β τάξης 
Ε.Ν. μπορούν μετά από αίτησή τους να παρακολουθή¬ 
σουν τα ακόλουθα τμήματα των ΚΕΣΕΝ ειδικής εκπαίδευ¬ 
σης: 

α. ασφάλειας πετρελαιοφόρων-πλύση με αργό πετρέ¬ 
λαιο (οονν) 

β. ασφάλειας δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών 
Προϊόντων 

γ. ασφάλεια υγραεριοφόρων 

δ. αυτομάτων βοηθημάτων υποτύπωσης ΒΑϋΑΒ (ΑΒΡΑ) 

ε. εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονι¬ 
σμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν. καταστρώματος και 
μηχανής. 

στ. Προσομοιωτή Μηχανοστασίου (ΕΝΟΙΝΕ 3ΙΜ- 
υΐΑΤΟΒ). 

ζ. Προσομοιωτή Γέφυρας (ΒΒΙΟΟΕ ΜΑΝΟΕυνΒΙΝΟ 
3ΙΜυίΑΤΟΒ/Β.Β.Μ.-Β,Τ,Μ) 

η. Ιατρικής Μέριμνας. 

θ. ΒΟ-ΒΟ / Ε/Γ - Ο/Γ πλοία διεθνών και εσωτερικών πλόων. 

ι. Εξοικείωσης στην ασφάλεια των δεξαμενοπλοίων (ΐ3- 
ΓηίΙί3Γίζ3ΐίοη) 

3. Οι προϋποθέσεις εγγραφής, η διάρκεια, η διδακτέα 
ύλη καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη σχετικά με τη λει¬ 
τουργία των τμημάτων ειδικής επιμόρφωσης αναφέρο- 
νται στα αντίστοιχα Παραρτήματα που επισυνάπτονται. 

Άρθρο 19 

Αποκλεισμός από απουσίες 

1. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης ή επα- 
ναφοίτησης απούσιασε περισσότερο από το ένα πέμπτο 
(1/5) των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται για κά¬ 
ποιο μάθημα, δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξε¬ 
τάσεις του μαθήματος αυτού και υποχρεούται 

να παρακολουθήσει και πάλι τη διδασκαλία του. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ 
μπορεί να αποφασίσει για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
κάποιου σπουδαστή που υπερέβη το ανωτέρω οριζόμενο 
όριο απουσιών. 

3. Ειδικά για τα Τμήματα Ειδικής Επιμόρφωσης του Άρ¬ 
θρου 18(εκτόςτου στ),τα τμήματα ΡαδιοτηλεγραφητώνΑ' 
τάξης καθώς και τα Τμήματα ΘΟ, ΒΟ και ΝΗΟ, δικαίωμα 
στις εξετάσεις των εν' λόγω τμημάτων, έχουν οι σπουδα¬ 
στές που δεν απούσιασαν περισσότερο από το ένα δέκατο 
(1 /10) του συνόλου των ωρών διδασκαλίας κάθε τμή ματος. 

Άρθρο 20 

Εξετάσεις 

1. Με την έναρξη κάθε κύκλου σπουδών και κάθε φορά 
που εγγράφονται νέοι σπουδαστές Υποψήφιοι Πλοίαρχοι 
ή Μηχανικοί Β'τάξης Ε.Ν. διενεργούνται για αυτούς, εξε- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12525 


τάσεις στο μάθημα των Αγγλικών του Εισαγωγικού κύ¬ 
κλου. Όσοι πετύχουν στις εξετάσεις του μαθήματος των 
Αγγλικών του Εισαγωγικού κύκλου απαλλάσσονται της 
παρακολούθησης αυτού και ο βαθμός επιτυχίας είναι και 
ο τελικός βαθμός του μαθήματος αυτού για την απόκτη¬ 
ση του Διπλώματος Β' τάξης. Αντίστοιχα ισχύουν και για 
το μάθημα των Αγγλικών για την απόκτηση Διπλώματος Α' 
τάξης Πλοιάρχων και Μηχανικών. 

2. Μετά το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων κάθε 
κύκλου σπουδών οι σπουδαστές υποβάλλονται σε εξετά¬ 
σεις. Σπουδαστής που δενπροσήλθε στις οφειλόμενες ε¬ 
ξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων του κύκλου, 
μπορεί να προσέλθει σε μία από τις επόμενες εξεταστικές 
περιόδους. 

3. Ειδικά οι σπουδαστές πρέπει, για τυχόν οφειλόμενα 
μαθήματα, να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Διεύθυν¬ 
σης Σπουδών αίτηση τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων 
στην οποία θα αναφέρουν τα μαθήματα στα οποία επιθυ¬ 
μούν να εξετασθούν. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Σπουδών, 
βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν καταρτίζει το προ¬ 
γραμμάτων εξετάσεων, το οποίο αναρτάται έγκαιρα στον 
πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. 

4. Γ ια το τμήμα Χειριστών Γ ενικής Χρήσης (60), κάθε υ¬ 
ποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης μετά την παρέ¬ 
λευση δεκαπέντε (15) ημερών από την προηγούμενη εξέ¬ 
ταση. 

5. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται μαζί για όλους τους 
σπουδαστές ή και χωριστά, ανάλογα με τις δυνατότητες 
του Κέντρου, σε κόλλα αναφοράς που φέρει τη σφραγίδα 
της Υπηρεσίας, τη μονογραφή του Διοικητή και τεμάχιο α¬ 
πό αδιαφανές χαρτί με το οποίο καλύπτονται και από τις 
δύο πλευρές τα στοιχεία ταυτότητας του σπουδαστή. Α¬ 
παγορεύεται η επεξεργασία των θεμάτων σε οποιοδήπο- 
τε άλλο χαρτί εκτός από εκείνο των εξετάσεων, που χο¬ 
ρηγείται από το Κέντρο. Όλα τα θέματα των εξετάσεων 
θα γράφονται με μελάνη χρώματος μαύρου ή κυανού ε¬ 
κτός από τα σχήματα, για τα οποία επιτρέπεται, η χρήση 
κοινού μολυβιού γραφίτη. 

6. Ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι κατά μάθημα Καθηγητές 
καταρτίζουν πίνακα ερωτήσεων ή θεμάτων που να καλύ¬ 
πτουν την διδαχθείσα ύλη. Ο αριθμός τους θα είναι του¬ 
λάχιστον τριπλάσιος του αριθμού που καθορίζονται από 
τον Καθηγητή να αναπτυχθούν με εξαίρεση τα μαθήματα 
εκείνα στα οποία από την φύση τους δεν μπορούν να δο¬ 
θούν για ανάπτυξη περισσότερα από ένα θέματα. Η τελι¬ 
κή επιλογή των θεμάτων ή ερωτήσεων γίνεται μια ώρα 
πριν από την έναρξη της εξέτασης, από Επιτροπή που α- 
ποτελείται από το Διευθυντή Σπουδών, τον εξεταστή-Κα- 
θηγητή και έναν Καθηγητή συναφούς προς το εξεταζόμε¬ 
νο μάθημα ειδικότητας. Κατά την επιλογή των θεμάτων 
λαμβάνεται πρόνοια ώστε αυτά να συμπεριλαμβάνονται 
στη διδακτέα ύλη και να την καλύπτουν κατά το μέγιστο 
δυνατό. 

7. Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξεταζό¬ 
μενους, προσδιορίζεται η ακριβής διάρκεια εξέτασης η ο¬ 
ποία κυμαίνεται από μια ώρα και τριάντα λεπτά της ώρας 
μέχρι τρεις ώρες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τριά¬ 
ντα λεπτά της ώρας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από 
την Επιτροπή εξετάσεων. Η ανωτέρω ρύθμιση μπορεί να 
μην ισχύει για τις εξετάσεις των ειδικών Σχολείων 


8. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τον Καθηγη¬ 
τή του μαθήματος. Οι αποτυχόντες στις εξετάσεις σπου¬ 
δαστές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση προς 
την Διεύθυνση Σπουδών, δια της Γραμματείας, για το εν¬ 
δεχόμενο εσφαλμένης βαθμολογίας των γραπτών, μέσα 
σετρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των α¬ 
ποτελεσμάτων. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποφαίνεται 
τελεσίδικα επί της ενστάσεως με αιτιολογημένα πρακτι¬ 
κά, εντός πέντε (5) ημερών, αποδεχόμενη ή μη την ένστα¬ 
ση και επαναβαθμολογεί σε καταφατική περίπτωση το 
γραπτό. Όταν η ένσταση σπουδαστή αφορά μάθημα που 
διδάσκεται από τον οικείο Καθηγητή, αυτός παρίσταται 
μεν στην Επιτροπή χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα επα- 
ναβαθμολόγησηςτου γραπτού. 

9. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα 
των εξετάσεων 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα 
έναρξης των εξετάσεων. 

10. Από τον Διοικητή του Κέντρου και τους αρμόδιους 
Διευθυντές Σπουδών λαμβάνονται πάντοτε όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο των 
εξετάσεων. 

11. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατή η 
ακύρωση των εξετάσεων μετά από εισήγηση της εξετα¬ 
στικής Επιτροπής και απόφαση του Διοικητή. Σχετικό 
πρακτικό υποβάλλεται στη ΔΕΚΝ / ΥΕΝ. 

12. Ειδικά όσοι σπουδαστές ολοκληρώνουν την φοίτη¬ 
σή τους σε όλους τους κύκλους των ΚΕΣΕΝ και οφείλουν 
ένα μάθημα, εκτός των Αγγλικών, δύνανται να εξετάζο¬ 
νται μετά απο αίτησή τους,σε εμβόλιμη εξεταστική περίο¬ 
δο που διενεργείται μεταξύ δύο τακτικών εξεταστικών πε¬ 
ριόδων. 

Άρθρο 21 

Βαθμολογική κλίμακα - Βάση επιτυχίας 

1. Η τελική βαθμολογία των γραπτών καθώς και η βαθ¬ 
μολόγηση των προφορικών εξετάσεων γίνεται με ακέραι¬ 
ους αριθμούς από 0 έως 100. 

2.0 σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώςτον 
κύκλο σπουδών, εφόσον δεν έχει υπερβεί το προβλεπό- 
μενο όριο απουσιών στα μαθήματα του κύκλου αυτού και 
εφόσον κατά τις εξετάσεις του κύκλου αυτού σε κάθε μά¬ 
θημα συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση. 

3. Ως βαθμολογική βάση ορίζεται ο βαθμός πενήντα 
(50), εκτός αν αυτή ορίζεται διαφορετικά για κάποιο μά¬ 
θημα. 

4. Σπουδαστής θεωρείται αποτυχών εφόσον έλαβε 
βαθμό μικρότερο από την βάση τουλάχιστον σε ένα μά¬ 
θημα. 

Άρθρο 22 

Χαρακτηρισμός επίδοσης 

Ανάλογα με τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των 
μαθημάτων, σε όλους τους κύκλους σπουδών, η επίδοση 
των σπουδαστών χαρακτηρίζεται με τις ενδείξεις, σε α¬ 
ντιστοιχία βαθμών, ως εξής: 

ΚΑΛΗ: αν ο μ.ό. είναι από 50 μέχρι και 70 μη συμπερι¬ 
λαμβανομένου 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: αν ο μ.ό. είναι από 70 μέχρι και 90 μη συ¬ 
μπεριλαμβανομένου 

ΑΡΙΣΤΗ: αν ο μ.ό. είναι από 90 μέχρι 100. 
12526 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Άρθρο 23 

Πίνακας αποτελεσμάτων κύκλου φοίτησης 

1. Μετάτην λήξη των εξετάσεωνκάθε κύκλου φοίτησης, 
καταρτίζεται από την Διεύθυνση Σπουδών πίνακας απο¬ 
τελεσμάτων, χωριστά για κάθε κύκλο σε δύο αντίτυπα, ο 
οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 

α. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ. βαθμό επίδοσης για κάθε μάθημα του κύκλου 
ε. μέσα όρο των μαθηιιάτωντου κύκλου, εφόσον η βαθ¬ 
μολογία είναι επιτυχής σε όλα τα μαθήματα, 
στ. αποτέλεσμα εξέτασης 
ζ. παρατηρήσεις. 

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από τον 
Δ/ντή Σπουδών και τους Καθηγητές και θεωρείται από τον 
Διοικητή του Κέντρου. 

3. Από τα καταρτιζόμενα δύο αντίτυπα του πίνακα της 
παραγράφου 1 το πρώτο φυλάσσεται στην αρμόδια Διεύ¬ 
θυνση Σπουδών και το δεύτερο στο αρχείο της Γραμμα- 
τείαςτου Κέντρου. 

4. Οι πίνακες αυτοί βιβλιοδετούνταισετόμο κάθε δύο έ¬ 
τη. ,. 

5. Στον πίνακα ανακοινώσεων αναρτάται πίνακας απο¬ 
τελεσμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 

α. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ. αποτέλεσμα εξέτασης ανά μάθημα, βαθμός. 

Άρθρο 24 

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων 

1. Μετάτην ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσμάτων κά¬ 
θε κύκλου φοίτησης, καταρτίζεται αντίστοιχος τελικός πί¬ 
νακας αποτελεσμάτων σε τέσσερα αντίτυπα, ο οποίος πε¬ 
ριλαμβάνει αυτούς που έχουν πετύχει σε όλους τους κύ¬ 
κλους φοίτησης. 

2. Ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία κατά στήλες: 

α. αριθμός πιστοποιητικού σπουδών 
β. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
δ. αριθμό μητρώου σπουδαστών 
ε. ΜΕΘ 

στ. αριθμό προηγούμενου διπλώματος 
ζ. μέσο όρο βαθμολογίας κύκλων, με προσέγγιση εκα¬ 
τοστού 
η. επίδοση 
θ. παρατηρήσεις. 

3.0 τελικός πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από 
τον Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοικητή σε τέσ¬ 
σερα (4) αντίτυπα. Ένα αντίτυπο από αυτά υποβάλλεται 
στην ΥΕΝ / ΔΕΚΝ Β', ένα στην Υπηρεσία Ναυτικών Μη¬ 
τρώων, ένα φυλάσσεται στην αρμόδια Διεύθυνση Σπου¬ 
δών και το τελευταίο φυλάσσεται στην Γραμματεία του 
Κέντρου. 

Άρθρο 25 
Πιστοποιητικά 

1. Οι αποφοιτούντες από τα ΚΕΣΕΝ λαμβάνουν πιστο¬ 


ποιητικό που φαίνεται η επίδοσή τους, το οποίο υπογρά¬ 
φεται από τον Δ/ντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοι¬ 
κητή του Κέντρου. Ο τύπος του πιστοποιητικού καθορίζε¬ 
ται με απόφαση της ΥΕΝ/ΔΕΚΝ Β'. 

2. Με αίτηση του ενδιαφερομένου το Κέντρο χορηγεί 
βεβαίωση, στην οποία φαίνονται η φοίτηση του σπουδα¬ 
στή σε αυτό, η τυχόν διακοπή φοίτησης, οι λόγοι αυτής 
κ.λ.π. 

3. Αποφοιτούντες των ΚΕΣΕΝ θεωρούνται οι σπουδα¬ 
στές, που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις εγγρα¬ 
φής, πέτυχαντη βάση σ’ άλατα εξεταζόμενα μαθήματα ό¬ 
λων των κύκλων σπουδών, και δεν ξεπέρασαντα ανώτατα 
όρια απουσιών στα μαθήματα. 

Άρθρο 26 
Γ ραπτά Δοκίμια 

Τα γραπτά δοκίμια των σπουδαστών φυλάσσονται από 
τις Διευθύνσεις Σπουδών για ένα χρόνο και κατόπιν κατα- 
στρέφονται αφού προηγούμενα συνταχθεί πρακτικό κα¬ 
ταστροφής υπογεγραμμένο από τον οικείο Δ/ντή Σπου¬ 
δών και θεωρημένο από τον Διοικητή. 

Άρθρο 27 

Επιδότηση 

Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ κατά τον χρόνο της υ¬ 
ποχρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώμα¬ 
τος Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης και Ρ/Η-Ρ/Ε Β' 
τάξης καταβάλλεται επιδότηση. Το ύψος της επιδότησης 
καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

Άρθρο 28 

Κύκλοι σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Πλοιάρχων Α' τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που αποτελείται 
κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Πλοιάρχους Α' τάξης 
Ε.Ν. έχουν ως εξής: 


Α’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Οικονομική Εκμετ. Πλοίου (Ο.Ε.Π.) 75 

- 

75 

2. Μεταφορά Φορτίων 

46 

- 

46 

3. Διοίκηση Προσωπ. 
Οργάνωση-Εκπαίδευση 

36 

- 

36 

4. Ναυτιλία 

32 

- 

32 

Γ ενικό 

Σύνολο 

189 

Β’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Ευστάθεια 

27 

28 

55 

2. Δίκαιο της θάλασσας 

30 

- 

30 

3. Ναυτ. Χειρισμοί / Ασφ. 
Ναυσ. /ΔΚΑΣ 

34 

- 

34 

4. Αγγλικά 

70 

- 

70 

Γ ενικό 

Σύνολο 

189 


Άρθρο 29 

Κύκλοι σπουδών και μαθήματα υποψηφίων Μηχανικών Α' 
τάξης 

1. Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία α- 
ποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Μηχανι¬ 
κούς Α τάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12527 


Α’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνοί 

1. Πληροφορική 

10 

21 

31 

2. Συστήματα Αυτομάτου 
Ελέγχου Πλοίων 

31 

9 

40 

3. Επαγγελματικές Γνώσεις - 
Ασφάλεια 

25 

- 

25 

4. Ηλεκτρικές Μηχανές Πλοίων 

53 

12 

65 

5. Λειτουργία & Συντήρηση 
Μηχ/των-Ψύξη-Κλιματισμός 

44 

12 

56 

Γ ενικό 

Σύνολο 

217 

Β’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνο, 

1. Αγγλικά 

70 

- 

70 

2. ΜΕΚ-Αεριοστρόβιλοι 

38 

12 

50 

3. Τεχνολογία Υλικών 

40 

- 

40 

4. Ατμοσφόβιλοι-Ατμολέβητες 

36 

9 

45 

5. Διαλέξεις-Επισκέψεις (Ασφάλεια 
πλοίου-Τροπ. Διεθνών Καν.) 

12 

- 

12 


Γενικό Σύνολο 217 

2. Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου είναι 
ενιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής καύ- 
σης. 

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και η 
διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι μέχρι τρεις 
(3) ώρες. 

Στην περίπτωση που το Κέντρο δεν διαθέτει εργαστη¬ 
ριακό εξοπλισμό για ένα μάθημα, ο χρόνος των εργαστη¬ 
ρίων διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα με το 
Εργαστήριο. 

Άρθρο 30 

Κύκλοι σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Πλοιάρχων Β' τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία απο- 
τελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Πλοιάρχους Β 
τάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: 

Εισαγωγικός κύκλος φοίτησης ΩΡΕΣ (Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Ναυτιλία 

55 

- 

55 

2. ΔΚΑΣ / Τήρηση Φυλακής 

30 

- 

30 

3. Ναυτ. Μετεωρολογία 

34 

- 

34 

4. Αγγλικά 

70 

- 

70 

Γ ενικό 

Σύνολο 

189 

Α’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Μεταφορά Φορτίων 

40 

30 

70 

2. Ναυπηγία 

29 

- 

29 

3. Ευστάθεια 

76 

14 

90 

Γενικό 

Σύνολο 

189 

Β’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Ναυτικό Δίκαιο / Οργάνωση 
Εκπαίδευση 

70 

- 

70 

2. Οικονομική Εκμετάλευση 
Πλοίου (Ο.Ε.Π.) 

49 

- 

49 

3. Ναυτική Τέχνη / Έκτ. Ανάγκες / 
Ασφ. Ναυσιπλ. 

40 

- 

40 


ΩΡΕΣ 

(Θ) (Ε) Σύνολο 

4. Ναυτικές Μηχανές 30 - 30 

Γενικό Σύνολο 189 

Γ’ κύκλος 

α.Υποχρεωτική φοίτηση για μη πτυχιούχους ΑΔΣΕΝ ή 
μη αποφοίτους ειδικού τμήματος Πλοιάρχων Γ' τάξης 
Ε.Ν. και β.Προαιρετική φοίτηση για Πλοιάρχους πάσης 
τάξης για το μάθημα Πληροφορική και της ενότητας δο¬ 
ρυφορική ναυσιπλοΐα του μαθήματος ΝΗΟ-δορυφορική 


ναυσιπλοΐα 

ΩΡΕΣ 

1.ΒΑΟΑΒ 

35 

2. ΝΗΟ-Δορυφορική Ναυσιπλοΐα 

19 

3. Πληροφορική 

30 

Σύνολο 

84 


Άρθρο 31 

Κύκλοι σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Μηχανικών Β'τάξης 

1. Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία α- 
ποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Μηχανι¬ 
κούς Β τάξης Ε.Ν. έχουν ως εξής: 


Εισαγωγικός κύκλος φοίτησης ΩΡΕΣ 
(Θ) 

(Ε) Σύνολο 

1. Θερμοδυναμική-Μετάδοση 
Θερμότητας 

43 

9 

52 

2. Τεχνική Μηχανική-Μηχανική 
Ρευστών 

44 

6 

50 

3. Ναυπηγία 1 

42 

3 

45 

4. Αγγλικά 

70 

- 

70 

Γενικό 

Σύνολο 

217 

Α’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. Καύσιμα - Λιπαντικά 

22 

3 

25 

2. Ηλεκτρονικά 

30 

15 

45 

3. Ναυπηγία II 

40 

- 

40 

4.ΣΑΕ 

28 

9 

37 

5. Τεχνολογία Υλικών 

30 

- 

30 

6. Ατμοστρόβιλοι - Ατμολέβητες 

31 

9 

40 

Γ ενικό 

Σύνολο 

217 

Β’ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 


ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1.ΜΕΚ 

44 

9 

53 

2. Διοίκηση - Οργάνωση 
- Εκπαίδευση 

25 

- 

25 

3. Ηλεκτροτεχνία 

38 

12 

50 

4. Ναυτικό Δίκαιο - Ασφάλεια 

27 

- 

27 

5. Βοηθητικά Μηχανήματα-Ψύξη 

38 

12 

50 

6. Διαλέξεις - Επισκέψεις 

12 

- 

12 

Γ ενικό 

Σύνολο 

217 


2. Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου είναιε- 
νιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής καύσης. 

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και η 
διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι μέχρι τρεις 
(3) ώρες. 

Στην περίπτωση που το Κέντρο δεν διαθέτει εργαστη¬ 
ριακό εξοπλισμό για ένα μάθημα, ο χρόνος των εργαστη- 12528 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ρίων διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα με το 
Εργαστήριο. 

Άρθρο 32 

ΤΜΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ Α'ΤΑΞΗΣ 


ΦΟΙΤΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ Α' ΤΑΞΗΣ 
ΩΡΕΣ 


(Θ) 

(Ε) 

Σύνολο 

1. ΘΜΩ33 

10 

20 

30 

2. Επίγειες Επικοινωνίες 

10 

25 

35 

3. Δορυφορικές Επικοινωνίες 

4. Εφαρμογές Ραδιοηλεκτρονικών 

15 

22 

37 

συσκευών 

... 

30 

30 

5. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

5 

10 

. 15 

Σύνολο 


147 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΩΡΕΣ 

1. Αγγλικά 25 

2. Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών 

10 


ΣΥΝΟΛΟ 35 


Γενικό Σύνολο 182 

Η εξέταση στα παραπάνω μαθήματα πλήν των Αγγλι¬ 
κών, είναι γραπτή και προφορική-πρακτική. Η γραπτή ε¬ 
ξέταση διαρκεί μέχρι 2 ώρες και η προφορική-πρακτική 
τον αναγκαίο χρόνο. Στη γραπτή εξέταση δίνονται 100 ε¬ 
ρωτήσεις πολλαπλής επιλογής εκ των οποίων 25 ερωτή¬ 
σεις για το ΘΜΩδδ, 30 εοωτήσεις για Επίγειες Επικοινω¬ 
νίες, 25 ερωτήσεις για Δορυφορικές Επικοινωνίες, 10 ε¬ 
ρωτήσεις για Διεθνείς Κανονισμούς, 10 ερωτήσεις για 
Η/Υ και για εφαρμογές Ηλεκτρονικών συσκευών γραπτή 
και εργαστηριακή άσκηση. 

Η προφορική-πρακτική εξέταση διεξάγεται στα τηλεπι¬ 
κοινωνιακά συστήματα του Κέντρου ανά μάθημα και ο 
μ.ό. της βαθμολογίας των μαθημάτων αποτελεί τη βαθ¬ 
μολογία της προφορικής-πρακτικής εξέτασης. Η τελική 
βαθμολογία τουτμήματος προκύπτει από το μ.ό. της γρα¬ 
πτής και της προφορικής-πρακτικής εξέτασης. 

Άρθρο 33 

ΤΜΗΜΑ: ΡαδιοηλεκτρονικώνΒ'τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα που περιλαμβάνο¬ 
νται σε κάθε κύκλο για απόκτηση πιστοποιητικού αποφοί¬ 
τησης του τμήματος Ραδιοηλεκτρονικών Β' τάξης έχουν 


ως εξής: 

ΚΥΚΛΟΣΑ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

1. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις πλοίου 35 

2. Εργαστήρια Ηλεκτρολογικών 

Εγκαταστάσεων 35 

3. ΝΗΟ I (ΡΑΟΑΒ) 75 

4. ΝΗΟΙΙ 44 


189 

ΚΥΚΛΟΣ Β 

1. Ηλεκτρονική θεωρία 50 

2. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 55 

3. Συμπτωματολογία βλαβών 43 

4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 41 


189 


ΚΥΚΛΟΣΓ 

1. Ψηφιακή Λογική I και II 70 

2. Εργαστήρια Ψηφιακής Λογικής I και II 75 

3. Εισαγωγή ΣΤΑ Σ.Α.Ε. - ΤΒΑΝδϋυΟΕΒδ 

(Θεωρία-Εργαστήρια) 44 


189 

ΚΥΚΛΟΣ Δ (για μη πτυχιούχους ΑΔΣΕΝ) 

1. Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα 


κινδύνου και ασφάλειας 35 

2. ραδιοτηλετυπα - δορυφορικές 

επικοινωνίες 65 

3. θεωρία επικοινωνιών 30 


130 

Γ ενικό Σύνολο ωρών διδασκαλίας 697 

Άρθρο 34 


Τμήματα εκπαίδευσης Χειριστών Γενικής Χρήσης (Θ.Ο.) 
και Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης (Β.Ο.) 

Α. Χειριστών Γ ενικής Χρήσης (Ο.Ο.) 

Φοιτούν Πλοίαρχοι πάσης τάξης-Ραδιοτηλεγραφητές 
Α' και Β'τάξης καθώς και οι έχοντες Δίπλωμα Πρακτικού 
Πλοιάρχου απόφοιτοι τουλάχιστον Τριταξίου Γυμνασίου. 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 


Θεωρία Εργαστήρια Σύνολο 

1. Διεθνείς Κανονισμοί 


Ραδιοεπικοινωνιών 

10 

5 

15 

2. Γενικές 

Επαγγελματικές Γνώσεις 

10 

10 

20 

3. Επίγειες Επικοινωνίες 

10 

20 

30 

4. Δορυφορικές 
Επικοινωνίες 

10 

20 

30 

5. ΘΜΩ33 

10 

22 

32 

6. Εισαγωγή στις 
Ραδιοεπικοινωνίες 

5 

10 

15 


Γενικό Σύνολο 142 


Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 22 εργάσιμες ημέρες εκ των οποίων οι 20 ημέρες 
διατίθενται για διδασκαλία και δυο (2) ημέρες για εξετά¬ 
σεις. 

Β. Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης (Β.Ο.) 

Φοιτούν Πρακτικοί Πλοίαρχοι-Κυβερνήτες πάσης τά- 
ξης-Κυβερνήτες Ρυμουλκών και Τουριστικών Θαλαμη¬ 
γών 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο 

1. Ραδιοτηλεφωνικές 

επικοινωνίες 13 15 28 

2. Παγκόσμιο 

Ναυτιλιακό Σύστημα 

Κινδύνου και Ασφάλειας 

(ΘΜΩ33) 15 20 35 

Γ ενικό Σύνολο 63 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 10 ημέρες, εκ των οποίων 9 ημέρες διατίθενται 
για θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και μια ημέρα για 
εξετάσεις. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12529 


Γ. Ειδικό Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης (6.0.) 

Φοιτούν απόφοιτοι ΑΔΣΕΝ/Πλοιάρχων εναλλασσόμε¬ 
νης Εκπαίδευσης. 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

Θεωρία Εργαστήρια Σύνολο 

1.6Μϋ55 10 53 63 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες έκτων οποίων οι 9 ημέρες 
διατίθενται για διδασκαλία και μια ημέρα για εξετάσεις. 

Δ. Ειδικό Τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης 
(Β.Ο.) 

Φοιτούν Πλοίαρχοι πάσης τάξης και απόφοιτοι ειδικού 
τμήματος Πλοιάρχων Γ τάξης κάτοχοι πιστοποιητικού 
Ραδιοτηλεφωνίας καθώς και Ραδιοτηλεγραφητές Α' και Β' 
τάξης. 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο 

1. Παγκόσμιο Ναυτιλιακό 

Σύστημα Κινδύνου και 

Ασφάλειας (6Μϋ55) 14 14 28 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων ορί¬ 
ζεται σε 5 ημέρες, έκτων οποίων 4 ημέρες διατίθενται για 
θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και μια ημέρα για ε¬ 
ξετάσεις. 

Άρθρο 35 

Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης: 

Ναυτικών ηλεκτρονικών οργάνων 
(Ν.Η.Ο) 

Φοιτούν Πλοίαρχοι Γ τάξης, Πρακτικοί Πλοίαρχοι και 
Ραδιοτηλεγραφητές Β'τάξης. 

Ώρες διδασκαλίας 
Θεωρία Εργαστήριο Σύνολο 

1. Αυτόματα πηδάλια, 

Βυθόμετρα, 20 23 43 

Δρομόμετρα 

2. Γυροπυξίδες 30 25 55 


Γενικό Σύνολο 98 

Η διάρκεια του παραπάνω τμήματος ορίζεται σε 15 ερ¬ 
γάσιμες ημέρες από τις οποίες 14 η μέρες για διδασκαλία 
και 1 ημέρα για εξετάσεις. 

Άρθρο 36 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Όσοι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α και Β τά¬ 
ξης, έχουν περατώσει την φοίτησή τους σε έναντουλάχι- 
στον κύκλο σπουδών για την απόκτηση του αντίστοιχου 
Διπλώματος μετην έναρξη εφαρμογής του παρόντος, αυ¬ 
τοί θα ολοκληρώσουν την φοίτησή τους με τις διατάξεις 
του Κανονισμού Σπουδών που ίσχυε με την εγγραφή 
τους. 

2. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του Εκπαιδευτι¬ 
κού έτους 1998-1999 (από 1η Σεπτεμβρίου 1998 ως και 
31η Δεκεμβρίου 1998), Υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανι¬ 
κοί Α' τάξης Ε.Ν. έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης 
σε ένα κύκλο σπουδών, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσειτου- 
λάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας 
υπηρεσίας για την απόκτηση του αντιστοίχου διπλώμα¬ 
τος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές 


διατάξεις. Στον τελευταίο κύκλο σπουδών, έχουν δικαίω¬ 
μα εγγραφής, όταν έχουν συμπληρώσει τη συνολική α- 
παιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και κρίθηκαν ικανοί κατά 
την υγειονομική εξέταση. 

3. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β'τάξης Ε.Ν. που έχουν φοιτή¬ 
σει μέχρι 31-3-1983 ανελλειπώς στους κύκλους Β' ή Γ της 
ΔΣΗΝΟ, θεωρούνται ότι έχουν φοιτήσει στα αντίστοιχα 
μαθήματα του κύκλου Γ των Πλοιάρχων Β' τάξης του 
ΚΕΣΕΝ με εξαίρεση το μάθημα της Ραδιοναυτιλίας καιτο 
μάθημα της Πληροφορικής. 

4. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β'τάξης Ε.Ν. που έχουν πτυχίο 
Μετεκπαίδευσης Ιδιωτικής Σχολής ΝΗΟ, στα Ραντάρ, Ρα¬ 
διογωνιόμετρα, Λοράν, Ντέκα, Ωμέγα που έχει εκδοθεί 
μέχρι 31-3-1983 θεωρούνται ότι έχουν φοιτήσει με επιτυ¬ 
χία στα αντίστοιχα μαθήματα του κύκλου Γ των Πλοιάρ¬ 
χων Β' τάξης του ΚΕΣΕΝ με εξαίρεση τα μαθήματα της 
Ραδιοναυτιλίας και Πληροφορικής. 

5. Στους αποφοίτουςτουτμήματος Ραδιοηλεκτρονικών 
Β' τάξης μετά από αίτηση, τους χορηγείται και το Πιστο¬ 
ποιητικό εκπαίδευσης του τμήματος του Άρθρου 32 του 
παρόντος Κανονισμού. 

6. Στους αποφοίτους του τμήματος Ραδιοτηλεγραφη- 
τών Α'τάξης μετά από αίτηση, τους χορηγείται καιτο Πι¬ 
στοποιητικό εκπαίδευσης του τμήματος Χειριστών Γενι¬ 
κής Χρήσης (6.0.) του Άρθρου 34του παρόντος Κανονι¬ 
σμού. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

(Ύλη Πλοιάρχων Α') 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (Ο- 

ΕΠ) 

ΚΥΚΛΟΣ: Α 

ΩΡΕΣ: 75 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Διεθνής Ναυτιλιακή Π ρακτική και Δίκαιο 

1.1.1 Συναλλακτικά ήθη 

1.1.2 Τι σημαίνει ο όρος " διεθνής ναυτιλιακή πρα¬ 
κτική “ 

1.2. Διεθνής Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1.2.1 Ρήτρες αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας 
ή διατησίαςσε ναυτιλιακές συμβάσεις (παρα¬ 
δείγματα από τυποποιημένεςσυμβάσεις) 

1.2.2. Ρήτρες εφαρμοστέου δικαίου σε ναυτιλιακές 
συμβάσεις (παραδείγματα από τυποποιημένες 
συμβάσεις) και ανάγκη γνώσης στοιχείων του 
αγγλικού δικαίου 

1.3. Αγγλική Δικαιοσύνη και Δίκαιο 

1.3.1 Πηγές Αγγλικού Δικαίου (ονομαστική αναφορά) 

1.3.2 Κοινοδίκαιο (Οοπιπιοη ίανν) 

1.3.3 Η δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων σε νομι¬ 
κά περιοδικά 

1.3.4 Δικαστήρια, δικαστές, δικηγόροι ( 03 ΠΊ 5 ίβΓ 5 - 
εοΙίοίΙοΓε) Διαιτησία, διαιτητές 

1.3.5 Κανόνες για την ερμηνεία των συμβάσεων 

1.3.6 Η έκταση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας 

του Πλοιάρχου (εκπροσώπηση πλοιοκτήτη, 
ναυλωτή, δικαιούχων παραληπτών φορτίου) 


12530 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.3.7 

1.3.8. 


2 . 

2 . 1 . 

2 . 1.1 

2 . 1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2 . 1.6 

2.2 

2 . 2.1 

2.3 

2.3.1 

3 

3.1. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 
3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 


Στοιχεία από το δίκαιο των συμβάσεων. Ελευ¬ 
θερία των συμβάσεων. Συμβάσεις προσχωρη- 
τικές. Οροι ρητοί και όροι υπονοούμενοι (αυ¬ 
τονόητοι). Αιρέσεις, υποσχέσεις, άλλοι όροι. 
Δηλώσεις, ψευδείς δηλώσεις, συνέπειες. Πα¬ 
ράνομες συμβάσεις. 

Ιδιαιτερότητες του αγγλικού δικαίου (το διαδι¬ 
καστικό στάδιο της αμοιβαίας επίδειξης εγ¬ 
γράφων από τους διαδίκους, μορφές προσω¬ 
ρινής προστασίας δαμαιστών - ΜεΐΓβνα ίη]υηο- 
Ιίοπε), ΑπΙοη ^ΗΙθγ ΟΓάβΓδ, ΟιχΙθγβ οί δόίρ’ε 
Απβεί - η ευκολία κάμψης του τραπεζικού α¬ 
πορρήτου). 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑ¬ 
ΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Διεθνής Εμπορική Πώληση 
Η διεθνής σύμβαση" για την διεθνή πώληση κι¬ 
νητών ενσωμάτων πραγμάτων “ της Χάγης, 

1964. 

Ερμηνεία όρωνΟΙΡ, ΡΟΒ, Ο&Ρ,θχνναΓθΓόουεθ 
Η επιδίωξη απλοποίησης των διεθνών εμπορι¬ 
κών διαδικασιών (5ΙΤΡΡ10) 

Η συναλλαγή χωρίς ?εγγραφα με αυτόματη η¬ 
λεκτρονική επεξεργασία δεδομένων ή ηλε¬ 
κτρονική ανταλλαγή δεδομένων (ΑΩΡ, ΕϋΡ, 

ΕϋΤ) 

Υποχρεώσεις του πωλητή και υποχρεώσεις 
του αγοραστή 

Η σημασία της "καθαρής” φορτωτικής για τον 
πωλητή 

Βοηθητικά Πρόσωπα της Ναυτιλίας 
Ναυτικός πράκτορας, διαχειριστής πλοίων, 
ναυλομεσίτης και μεσίτης αγοραπωλησιών 
πλοίων, ασφαλειομεσίτης και πράκτορας ί- 
Ιογά’ε εργολάβος και παραγγελιοδόχος μετα¬ 
φορών 

Διεθνείς (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) Οργα¬ 
νισμοί. 

Συνοπτική Αναφορά 

ΙΜΟ, ΒαΙϋο ΕχοΜαηρβ, ΒΙΜΟΟ, ΙΝΤΕΒΤΑΝΚΟ, 
ΙΝΤΕΒΘΑΠΘΟ, Διεθνές Εμπορικό Επιμελητή¬ 
ριο, Διεθνής Ναυτιλιακή Επιτροπή, Α5ΒΑ, ΙΤΡ, 

110,15Ρ, ΙΤΟΡΡ, ΟΟΙΜΡ, ΝΟΒ, ΙΑΙ_Α, υΝΟΤΑϋ. 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Εισαγωγή 

Ο ΗβγΙθγ Αεί, ως πρόγονος των Κανόνων της 
Χάγης 

Οι Κανόνες της Χάγης ως προϊόν συμβιβασμού 
αντιτιθεμένων συμφερόντων 
Τα πρωτόκολλα των Βρυξελλών του 1968 και 
1979 

.Οι Κανόνες του Αμβούργου 
Οι Κανόνες της Χάγης/Βίσμπι 
Τι ρυθμίζουν και πότε εφαρμόζονται 
Οι “Δεσπόζουσες” ή “Κυρίαρχες” ρήτρες 
(Ραι-απιουηί ΟΙαυεεε) στις φορτωτικές ή τα 
ναυλοσύμφωνα 
Φορτία ζώντων ζώων και καταστρώματος (με ι- 4. 
διαίτερη μνεία για τη μεταφορά εμπορευματο- 4.1 
κιβωτίων) και η ισχύς ρητρών που απαλλάσουν 


τον μεταφορέα από οποιαδήποτε ευθύνη του 
για τη μεταφορά τέτοιων φορτίων 
Ποιος είναι ο μεταφορέας. Ρήτρες μίσθωσης ή 
αντιπροσώπευσης (άεπιίεθ ή αροηογ οίευεοε) 
Η έκταση της υποχρέωσης του μεταφορέα για 
την καταλληλότητατου πλοίου προς θαλασσο¬ 
πλοΐα και τη θαλάσσια μεταφορά 
Η "προσήκουσα επιμέλεια” του μεταφορέα συ- 
γκρινόμενη με την απόλυτη υποχρέωση του 
στο Κοινοδίκαιο. 

Η ακαταλληλότητα του πλοίου και η αιτιώδης 
συνάφεια μεταξύ αυτής και βλάβης του φορτί¬ 
ου, ως όροι της ευθύνης του μεταφορέα. 

Η υπερεκτίμηση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν οι Νηογνώμονες, το ανεύ¬ 
θυνο των νηογνωμόνων και η ανάγκη 
συγκέντρωσης άλλων αποδεικτικών 
στοιχείων 

Έκθεση και συζήτηση πάνω σε δικαστικές α¬ 
ποφάσεις, αγγλικών, αμερικανικών και ελληνι¬ 
κών δικαστηρίων για την καταλληλότητα του 
πλοίου 

Η ευθύνη του μεταφορέα για τη φόρτωση, χει¬ 
ρισμό, στοιβασία, μεταφορά, φύλαξη, φροντί¬ 
δα και εκφόρτωση του φορτίου 
Δικαιώματα του μεταφορέα σε περίπτωση 
φόρτωσης επικίνδυνου φορτίου χωρίς ή με τη 
συγκατάθεση του πλοιάρχου 
Η τύχη των ρητρών (σε φορτωτικές) που εισά¬ 
γουν απαλλαγές του μεταφορέα περισσότε¬ 
ρες από όσες του απονέμουν οι Κανόνες 
Περίοδος ευθύνης μεταφορέα και Ρήτρες τύ¬ 
που Οαερίαπα 

Η εκκρεμότητα από την απόφαση του εφετείου 
του Λονδίνου στην υπόθεση “Τάθ ΟογβΙ 8θ3” 
Λόγοι απαλλαγής του μεταφορέα από την ευ¬ 
θύνη του. Απαρίθμηση όλων και ανάλυση, με 
παραδείγματα από δικαστικές αποφάσεις, των 
εξής απαλλακτικών λόγων: Αμέλεια Πλοιάρ¬ 
χου, φωτιά, θαλάσσια συσκευασία, ανεπαρκή 
διακριτικά σημεία, αφανή ελαττώματα, έλλει¬ 
ψη συμβολής ή πταίσματος του μεταφορέα 
Περιορισμός της ευθύνης του μεταφορέα. Πό¬ 
τε δεν μπορεί και πότε δεν (τον) συμφέρει να 
περιορίσει την ευθύνη του ο μεταφορέας 
Η έκταση της ευθύνης των άλλων προσώπων 
(προστηθέντων) και οι ρήτρες τύπου Ήί- 
πΐ3ΐ3γ3”. 

Μελέτη και συζήτηση πάνω σε αποφάσεις αγ¬ 
γλικών, ελληνικών και άλλων δικαστηρίων για 
την απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη 
του 

Οι Κανόνες του Αμβούργου: Εκταση εφαρμο¬ 
γής, περίοδος ευθύνης, πότε απαλλάσσεται ο 
μεταφορέας της ευθύνης του, σύγκριση των 
προηγουμένων με τις αντίστοιχες διατάξεις 
των Κανόνων Χάγης / Βίσμπι, η σημασία του ίο- 
τυπι εΗορρίηρ. 

Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ 
Ιδιότητες: 

α) Αποδεικτική ως προς την ποσότητα, την κα- 


3.2.4 

3.2.5 

3.2.5.1 

3.2.5.2 

3.2.5.3 

3.2.5.4 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.8 

3.2.8.1 

3.2.8.2 

3.2.9 

3.2.10 

3.2.11 

3.2.12 

3.3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12531 


4.1.2 

4.1.3 
4.1.3. 

4.1.3.2 

4.1.3.3 

4.1.3.4 

4.1.3.5 

4.1.3.6 

4.2 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

5. 

5.1. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.2.1 

5.1.2.2 

5.1.2.3 

5.1.2.4 

5.1.2.5 


τάσταση και τα διακριτικά σημεία καθώς και 
για την παραλαβή από το πλοίο του φορτίου, 
και ως προς τους όρους ή άλλες δηλώσεις της 
σύμβασης μεταφοράς 
β) Ως παραστατικός τίτλος 
Συνοπτική αναφορά στον Αγγλικό 0005 ΑοΙ 
1992 για το νόμιμο κομιστή και τα δικαιώματά 
του 

Είδη φορτωτικών 

1 Φόρτωσης (εΜίρρβό Β/1) και παραλαβής 
προς φόρτωση (Γβοβίνβό Ιογ εόίρπιβηΐ Β/1) 
Εκτενείς (Ιοηρ ίοτπι) και συνοπτικές (είιοΓί 
ίοππ) 

Ονομαστικές, θαλάσσια αγωγιαστήρια (εβε 
ννεγβίΙΙε) και φορτωτικές “στον κομιστή" και 
“σε διαταγή" 

Τρόποι μεταβίβασης φορτωτικών “σε διαταγή” 
(πλήρης ή ειδική οπισθογράφηση, λευκή οπι¬ 
σθογράφηση) 

Καθαρές και “λερωμένες” 

Διαφορτωτικές (διαμεταφορά, διαδοχική θα¬ 
λάσσια μεταφορά και επαναποστολή) 

Π οιος και πως πρέπει να εκδίδει την φορτωτική 
Η απόδοση του φορτίου με ή χωρίς εμφάνιση 
φορτωτικής 
Ο Κανόνας 

Πότε δεν χρειάζεται η εμφάνιση της φορτωτι¬ 
κής 

Επιστολές εγγυητικές και λοιπές επιστολές 
(Ι_θΙΐ6Γ5 οί 0υ3Γ3ηΐ6θ και 1_θΙίθΓ3 οΐ ΙηάθπιηίΙγ) 
για την απόδοση του φορτίου χωρίς την εμφά¬ 
νιση φορτωτικής. 

Τι συνιστούντα Ρ+Ι ΟΙυάε 

Διεθνείς απάτες με φορτωτικές. Προληπτικά 

μέτρα 

Μελέτη όρων τυποποιημένων φορτωτικών 
(ΟοηΙίηθόίΙΙ, ΙηΙαηΚάίΙΙ 78, ΩοπςβηόίΙΙ, με σύ¬ 
ντομη αναφορά στις ρήτρες Νθνν ϋ3$οπ 01, 
ΒοΙΗ-ίο ΒΙβπιΘ ΟοΙΙίείοπ 01 και εξάσκηση στον 
έλεγχο των φορτωτικών πριν από την υπογρα¬ 
φή τους. 

ΝΑΥΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΑ 
Είδη ναυλώσεων 

Η σύμβαση ναύλωσης σε σύγκριση με τη σύμ¬ 
βαση μεταφοράς πραγμάτων 
Διακρίσεις ναυλώσεων 

Βασικές διαφορές της ναύλωσης ταξιδιού και 
της ναύλωσης χρόνου 

Μίσθωση "γυμνού " πλοίου και διαφορά της α¬ 
πό τη ναύλωση χρόνου. 

Συνοπτική εξήγηση όρων του συμφωνητικού 
“Β3Γ600Π”. 

Η παράλληλη (διπλή) νηολόγηση 
Μίσθωση δεξαμενοπλοίου και ανάθεση της 
διαχείρισης του στον εκμισθωτή/κύριο του 
πλοίου 

Συμφωνητικό Διαχείρισης πλοίου. Συνοπτική 
εξήγηση όρων του συμφωνητικού “ 5όίρπΐ3Π “ 
Σύμβαση μεταφοράς φορτίων σε ορισμένο 
χρόνο (ΟοπΐΓ3θί οί ΑίίΓθίρόΙπίθπΙ). Συνοπτική ε¬ 
ξήγηση όρων του συμφωνητικού “ ΙπΙθγοο3 “ 


Ναύλωση για διαδοχικά ταξίδια. Συνοπτική ε¬ 
ξήγηση όρωντου συμφωνητικού ΊηίβΓΟοηεβο”. 
Οι αυτονόητες υποχρεώσεις του εκναυλωτή 
και του ναυλωτή στο Κοινοδίκαιο 
Η αξιοπλοία / καταλληλότητα του πλοίου ( 5Θ3- 
νν0ΓίίΐίΠΘ35, 03Γ90\Λ/ΟΓί(ΐίΠΘ5 
Φύση της υποχρέωσης. Πότε το πλοίο θεωρεί¬ 
ται “κατάλληλο” 

Τ ο δόγμα των σταδίων 

Η κακή στοιβασία. Ρήτρες για την απαλλαγή 
του εκναυλωτή από την υποχρέωση του να δια¬ 
θέσει κατάλληλο πλοίο. Παραδείγματα από τυ¬ 
ποποιημένα ναυλοσύμφωνα. Σύγκριση με τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις του Μεταφορέα 
στους Κανόνες Χάγης/Βίσμπι. 

Συνέπειες της ακαταλληλότητας του πλοίου, 
όταν διαπιστώνεται πριν ή μετά από την έναρ¬ 
ξη εκτέλεσης του ταξιδιού. 

Η εκτέλεση του ταξιδιού σε εύλογο χρόνο 
(γθ350Π30Ιθ άθ3ρ3ίοό) τυποποιημένα ναυλο¬ 
σύμφωνα, συνέπειες αδικαιολόγητης καθυ¬ 
στέρησης. 

Αδικαιολόγητη και δικαιολογημένη παρέκκλι¬ 
ση. Φύση της υποχρέωσης. Πότε θεωρείται δι¬ 
καιολογημένη η παρέκκλιση κατά το Κοινοδί- 
καιο, αναφορά στις υποχρεώσεις του δημοσί¬ 
ου μεταφορέα (Οοπίπίοπ οαιτίθΐ·) και στις 
απαλλαγέςτου, συνέπειες αδικαιολόγητης πα¬ 
ρέκκλισης. 

Η φόρτωση ακίνδυνου φορτίου ως αυτονόητη 
υποχρέωση του ναυλωτή 
Ευθύνητου ναυλωτή σε αποζημίωση ακόμη και 
όταν δεν γνωρίζει την επικίνδυνη φύση του 
φορτίου ή και όταν συναινεί ο πλοίαρχος 
Δικαιώματα του εκναυλωτή σε περίπτωση 
φόρτωσης επικίνδυνου φορτίου 
Ρήτρες σε τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα 
Το ασφαλές λιμάνι (ορισμός) 

Ο προσδιορισμός ασφαλούς λιμανιού ως υπο¬ 
χρέωση του ναυλωτή σε ναυλώσεις ταξιδιού 
και ναυλώσεις χρόνου 

Πότε ο ναυλωτής οφείλει στον εκναυλωτή α¬ 
ποζημίωση για ζημιά στο πλοίο που προέκυψε 
από την επικινδυνότητα λιμανιού. 

Σχετική ή υπό όρους ασφάλεια. Φυσική ασφά¬ 
λεια, δημόσια ασφάλεια προσωρινά εμπόδια 
Σχετικές ρήτρες σε ναυλοσύφωνα. Δικαίωμα 
ναυλωτή να ορίσει περισσότερα του ενός λιμά¬ 
νια φόρτωσης ή εκφόρτωσης, πότε και πως ε¬ 
ξαντλείται το σχετικό δικαίωμα, επιλογή των λι- 
μανιών εκφόρτωσης με την υπογραφή των 
φορτωτικών. 

Παραδείγματα και συζήτηση επί αποφάσεων 
σχετικών με ασφάλεια ή ανασφάλεια λιμανιών. 
Η ναύλωση ταξιδιού (με παράλληλη μελέτη 
των σχετικών όρων στα ναυλοσύμφωνα “ΘΕΝ- 
ΟΟΝ” και Α503ΐ3ηΙ<νογ”) 

Ο Ναύλος (ορισμός). Πότε και που απαιτητός 
και πληρωτέος, συνέπειες υπογραφής φορτω¬ 
τικών που βεβαιώνουν την προκαταβολή του 
ναύλου, η κλίμακα “\Λ/ογΙ0303Ιθ” ,δείκτης ΒϊΤίβχ 


5.1.2.6 
5.2 

5.2.1 

5.2.1.1 

5.2.1.2 

5.2.1.3 

5.2.1.4 

5.2.2 

5.2.3 


5.2.4 

5.2.4.1 

5.2.4.2 

52.4.3 

5.2.5 

5.2.5.1 

5.2.5.2 

5.2.5.3 

5.2.5.4 

5.2.5.5 
5.3 

5.3.1 12532 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5.3.2 

5.3.2.1 

5.3.2.2 

5.3.2.3 
5.3.24 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.4.1 
5.3.42 

5.3.4.3 

5.3.4.4 

5.3.45 

5.3.5 

5.3.6 

5.4 

5.4.1 

5.4.1.1 

5.4.1.2 

5.4.1.3 

5.4.1.4 

5.5 

5.5.1 

5.5.2 


Οροι στις ναυλώσεις ταξιδιού 
Η φόρτωση “πλήρους φορτίου” και ο "ψευδο¬ 
ναύλος” 

Η υποχρέωση φόρτωσης “νομίμων” εμπορευ¬ 
μάτων 

Εναλλακτικά φορτία. Δικαίωμα ή υποχρέωση 
του ναυλωτή 

Οι σημαντικές ημερομηνίες του ναυλοσυμφώ¬ 
νου (Ιαγοαη, ΘχρθσΙβά Γβαάγΐο Ιοεά, σαποΘΐΙίπρ 
άαίβ) 

Ο καταμερισμ,ός των δαπανών φόρτωσης και 
εκφόρτωσης <3ιό 55 ίβπτίδ ή Οποεε οΗαιΙβί' και 
ΙίηθΓ ΐΘίτηε Ρίο, ίίοε, ίίοΐ,ίίοδί ή πβΚ 1ΘΠΠ3. ΝθΙ 
Ιογγπ, Ργθθ άίδσάαιηβ ή ρΓοεε Ιοαά / Ιγθθ άίε- 
εΙΐ3Γ9θ. Ροό. 

Σταλιές, επισταλίες, αντεπισταλίες και αποζη¬ 
μίωση επίσπευσης. 

Ορισμοί, ορολογία και συντμήσεις σύμφωνα 
μετά “νογίβγιυΐοε”του Βίπηοο. 

Προϋποθέσεις για την έναρξη μέτρησης του 
χρόνου αναμονής και αναγκαίες ενέργειες 
πλοιάρχου. Αφιγμένο πλοίο, έτοιμο πλοίο, επι¬ 
στολή ετοιμότητας 

Διακοπές μέτρησης χρόνου αναμονής 
Ο Κανόνας “άπαξ σε επισταλίες - πάντα σε επι- 
σταλίες”. Ρήτρες αναιρετικές του κανόνα 
Ρήτρες απεργιών και πολέμου σε συσχετισμό 
με ρήτρες “Οπερίβπβ”. 

Πρόσθετες τυποποιημένες ρήτρες για 
ναυλοσύμφωναταξιδιού υποδεικνυόμενες από 
το ΒΙΜΟΟ ή άλλους οργανισμούς (ενδεικτικά, 
ΡϊνβΓ Ίνιτι, Ρ&Ι ΒυηΙ<θΓ ΟβνίβΙίοπ ΟΙαυεθκ.λ.π.). 
Πρακτικές εφαρμογές: Υπόδειγμα Επιστολής 
Ετοιμότητας, σύνταξη δήλωσης πεπραγμένων 
(3131ΘΠΊΘΠΙ οί Ρ3015), παραδείγματα και ασκή¬ 
σεις στη σύνταξη φυλλαδίων σΓαλιών (Τίπτθ 
είτθθΐ). 

Ναυλώσεις χρόνου (με παράλληλη μελέτη των 
ναυλοσυμφώνων (ΒβΙΙιπιθ,ΝΥΡΕ 93,Αδ03ΐ3πΙ<- 
ίΪΓΠΘ ή ΙηίθΓίαηΜίΓΠθ). 

Δηλώσεις του εκναυλωτή για ταχύτητα και κα¬ 
τανάλωση. 

Υπό ποιες καιρικές ή άλλες συνθήκες ισχύει η 
δηλωθείσα ταχύτητα 

Δειγματοληψία καυσίμων κατά την παραλαβή 
τους, κλήση ενδιαφερομένων, σημασία δειγ¬ 
ματοληψίας, υπογραφή αποδείξεων παραλα¬ 
βής καυσίμων ή άλλων υλικών για λογαριασμό 
χρονοναυλωτή 

Χρόνος παράδοσης και ημερομηνία ακύρω¬ 
σης ναύλωσης 

Διάρκεια ναύλωσης (παράταση ναύλωσης, τε¬ 
λευταίο ταξίδι, δικαιώματα εκναυλωτή). 
Επιθεώρηση παράδοσης και επαναπαράδο- 
σης 

Συνιστώμενη από το ΒΙΜΟΟ πρόσθετη ρήτρα 
Ρήτρες για ζημιές των στοιβαδόρων: 
α) Αναφορά στις ενέργειες του πλοιάρχου 
προς χρονοναυλωτές και στοιβαδόρους, 
β) ευθύνη στοιβαδόρων, γενικά για ζημιές που 
προκάλεσαν ιστό πλοίο ή/καιτο φορτίο, 


γ) συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
Συνήθεις φθορές 

Γεωγραφικές περιοχές απασχόλησης του 
πλοίου 

Υποχρεώσεις εκναυλωτή και δαπάνες που τον 
βαρύνουν 

Διάθεση του πληρώματος για την παροχή των 
συνήθων υπηρεσιών του και τον χειρισμό μέ¬ 
σων φορτοεκφόρτωσης 
Διάθεση του πληρώματος για ενδιάμεσους κα¬ 
θαρισμούς κυτών ή δεξαμενών (μνεία για η συ- 
νιστώμενη από το ΒΙΜΟΟ ρήτρα “καθαρισμού 
κυτών”. 

Υποχρεώσεις ναυλωτή και δαπάνες που τον βα- 
ρύνουν.Υλικά που πρέπει να παρέχει, διαταγές 
γιαπαραβολή σε άλλο πλοίο και σχετικές ρήτρες 
Το μίσθωμα 

Υποχρέωση έγκαιρης καταβολής μισθώματος 
Δικαίωμα του εκναυλωτή προς απόσυρση του 
πλοίου 

Ρήτρες απαμβλυντικές των συνεπειών από την 
άσκηση του παραπάνω δικαιώματος του ε¬ 
κναυλωτή (αηϋίθοΙτηίοΒίίίγ οίΒυεθδ). 
Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοιάρχου 
και του εκναυλωτή έναντι των χρονοναυλωτών 
Ρήτρες αναστολής της χρονοναύλωσης (οίί- 
ΙιίΓθοΙαυδΘδ) 

Λόγοι αναστολής της χρονοναύλωσης 
Τρόπος υπολογισμού του χρόνου αναστολής 
στα διάφορα τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα 
Εναρξη αναστολής χρονοναύλωσης και ρήτρα 
επιστροφής (ρυίίίηρ - όαοΚ σΙβυδΘ) 

Κατανομή σώστρων μεταξύ ναυλωτή και ε¬ 
κναυλωτή σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών 
θαλάσσιας αρωγής σε άλλο πλοίο. 
Υπεκναύλωση 

Κατανομή ευθυνών ως προς το φορτίο μεταξύ 
εκναυλωτή και χρονοναυλωτή, ΙηΙθΓ-ΟΙυό 
Ν.Υ.Ρ.Ε ΑρΓθθπίθηΙ 

Αλλες συνήθεις πρόσθετες ρήτρες σε ναυλο¬ 
σύμφωνα χρόνου (Ηουδθ 1139 δίρηβΙ, νβοσί- 
ΠΒίίοη, ννοΓΐ<πΐθη οΙαυδβδ) 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ Η ί.Ο.Γ. 
1995 

Οροι και προϋποθέσεις 
Οροι απαραίτητοι για το χαρακτηρισμό υπηρε¬ 
σίας ως θαλάσσιας αρωγής και ανάλυση των ό¬ 
ρων αυτών με παροχή παραδειγμάτων 
Γεγονότα και όροι που είτε αναιρούν τα χαρα¬ 
κτηρισμό μιας υπηρεσίας ως υπηρεσίας θα¬ 
λάσσιας αρωγής είτε στερούν (εντελώς ή εν 
μέρει) τον αρωγό από το δικαίωμα αμοιβής 
Ζημιές από αμέλεια των αρωγών, κακή συμπε¬ 
ριφορά των αρωγών 

Αντικείμενα θαλάσσιας αρωγής και διάσωσης 
(μόνο) ανθρώπινης ζωής 
Η εξουσία του πλοιάρχου του κινδυνεύοντος 
πλοίου 

Διανομή σώστρων 

Η Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου, 1989, για τη 
θαλάσσια αρωγή. 


5.5.3 

5.5.4 

5.5.5 

5.5.5.1 

5.5.5.2 

5.5.6 

5.5.7 

5.5.7.1 

5.5.7.2 

5.5.7.3 

5.5.8 

5.5.9 

5.5.9.1 

5.5.9.2 

5.5.9.3 

5.5.10 

5.5.11 

5.5.12 

5.5.13 

6. 

6.1 

6 . 1.1 

6 . 1.2 

6 . 1 . 2.1 

6.1.3 

6.1.3.1 

6.1.3.2 

6.2 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12533 


6 . 2.1 


6.3 


6.3.1 

6.3.2 
6.3.2.1 


7 

7.1 

7.2 

7.3 


8 

8 . 1 . 

8.2 

8 . 2.1 

9 

10 

10.1 

10.2 

10 . 2.1 

10 . 2.2 

10.3 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 
Α. 

1 .- 

2 - 


Εισαγωγή. Καινοτομίες (Ειδική αποζημίωση). 

Τι λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του 
ύψους των σώστρων 3.- 

Το συμφωνητικό θαλάσσιας αρωγής των Ι_- 
Ιογά’ε (με παράλληλη μελέτη όρωναπότη σχε¬ 
τική φόρμα). 

Σύντομη αναφορά στην εξέλιξή του 
Επισκόπηση όρωντου ί.Ο.Γ 1995 
Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η σχετική Διαιτησία. Υπο¬ 
χρεώσεις του αρωγού. Υποχρεώσεις πλοιο¬ 
κτήτη. πλοιάρχου και ιδιοκτήτη περιουσίας 
που κινδυνεύει. Ο τόπος ολοκλήρωσης του έρ¬ 
γου της θαλάσσιας αρωγής. 4.- 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ 
Ορισμός και παραδείγματα 
Το δικαίωμα περιορισμού ευθύνης του πλοιο¬ 
κτήτη ρυμουλκού 

Οι βασικότεροι όροι στα έντυπα συμφωνητικά 5.- 
" ΙΙπίΙθά Κίπράοπι 5ΐ3πά3Γά Τονναρβ Οοηάί- 
Ιίοηε”, “Το\Λ/οοη’’ και “Τοννάίίβ”. 6.- 

ΣΥΜ ΒΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙ¬ 
ΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
Εισαγωγή 

Το έντυπο συμφωνητικό “ ΝοτννθηίΒη 53ΐβ 


Ροιτη 1993'' 7.- 

Μελέτητων όρων που ενδιαφέρουν τους πλοι¬ 
άρχους του πωλητή και του αγοραστή 8.- 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΠΛΟΙΩΝ (Γενικά) 9·- 

ΚΟΙΝΗ ΑΒΑΡΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΟΡΚΗΣ - ΑΜ¬ 
ΒΕΡΣΑΣ 1974) Β. 

Ορισμός (Κανόνας Α) και παραδείγματα 
Διάκριση γραμματοκανόνων και αριθμημένων 1 .- 
κανόνων 

Επιγραμματική αναφορά σε όλους τους Κανό- 2.- 


νες 

Σύντομη ανάλυση των Κανόνων: Ο,ϋ,Ε,Θ-Ι,ΙΙ,Γ 

ιι,ν,νι,χ,χι, XIV, XVII. 

Παράδειγμα διακανονισμού κοινής αβαρίας 3.- 
(πληροφορικά μόνο) 

ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ 

Αίτια διόγκωσης του (λαθρο)μεταναστευτικού 
ρεύματος 

Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα 

Ενέργειεςτου Πλοιάρχου μετά την ανακάλυψη 

λαθρεπιβατών 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

Εννοια 

Πότε, πως και που υποβάλλεται 4.- 

Αποδεικτική αξία της 
Προθεσμία υποβολής 

Αρνητικές επιπτώσεις από τη συχνή και αναίτια 5.- 
υποβολήτης 


Η συμπληρωματική έκθεση 6.- 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Σύντομο ιστορικό. Αίτια δημιουργίας της Ναυ- Γ. 
τικής Ασφάλισης (Ν.Α.) 
ϋογά’ε και ΙπεΙίΙυάθ οί Ιοπάοπ υηάβη/νιϊίβΓε. 
Διαχωρισμός των ϋογά'ε ασφαλιστών και νηο- 1. 
γνώμονα Ι_Ιογά’ε καθώς και διαφορές των Ι_- 1.1 

Ιογά'ε ασφαλιστών από όλουςτους ασφαλιστι¬ 


κούς οργανισμούς. ΙπεΙίΙυΙθ οί Ι_οπάοπ ΙΙπάθΓ- 
νντϊΙθΓε, ΙΙογά'ε μεσίτες και ΑρβηΙε. 

Αγγλικός Ναυτασφαλιστικός Νόμος του 1906 
και θεμελιώδης αρχή Ν.Α. Ορισμός και θεμε¬ 
λιώδης αρχή Ν.Α. Σύντομη αναφορά στη διαδι¬ 
κασία ασφάλισης του πλοίου (51ίρ- ΟονβΓ ΝοΙβ 
- ΙπευΓ3ηοθ ΡοΙίογ ΡΓβΓηΙυΓη-ΟθΐΤίΐϊθ3ίβ οί Ιηε.). 
Ναυτική περιπέτεια, Ναυτιλιακοί κίνδυνοι, α¬ 
σφάλιστρο, ασφαλίσιμα συμφέροντα, καλή πί¬ 
στη, εγγυήσεις, εγγυτέρα αιτία, εξαιρούμενοι 
κίνδυνοι, αλλαγή ταξιδιού, διαφορετικό ταξίδι, 
παρέκκλιση. 

Απώλειες 

Πραγματική, υποτιθέμενη, τεκμαρτή, συμβατι¬ 
κή ολική απώλεια,μερική και γενική αβαρία 
(διαφορές τους), μέθοδος αποζημίωσης σε με¬ 
ρική αβαρία. 

Απαλλαγή Εκπεστέο ποσό, τι είναι, που συμ- 
φωνείται, πως εφαρμόζεται. 

Συμβόλαιο Ν.Α. και οι όροι του Από τους όρους 
του Ινστιτούτου να αναλυθούν μόνο οι: Ναυσι¬ 
πλοΐας κίνδυνοι που καλύπτονται, 3/4 ευθύνη 
από σύγκρουση και ειδοποιήσεις για απαίτηση 
και προσφορές. 

Πότε επιστρέφονται ασφάλιστρα στον πλοιο¬ 
κτήτη Κατηγορίες - Παραδείγματα 
83ΐν39β Αεεοοίαίίοπ Ιστορικό, σκοπός, υπηρε¬ 
σίες (γενικά) 

Διακανονιστές Αβαριών (ΑνβΓβρβ Αά)υ3ίθΓε) Ι¬ 
στορικό, σκοπός, υπηρεσίες (γενικά) 
ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟI ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (Ρ + I 
011ΙΒ5) 

Προέλευση, σκοπός, δομή ενός τυπικού Ρ + Ι 
ΟΙυό 

Μέλη και εισφορές τους. Αυτονόητες και ρη¬ 
τές υποχρεώσεις των μελών. Εφαρμογή του 
Αγγλικού Ναυτασφαλιστικού Νόμου του 1906 
και στις καλύ ψεις των Ρ+1 ΟI υ όε. 

Κατηγορίες κάλυψης 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής, επαναπατρι¬ 
σμός και έξοδα αντικαταστάτου, έξοδα λιμέ¬ 
νας και παρεκκλίσεως, διάσωση ζωής, ευθύνη 
λόγω σύγκρουσης, σταθερά και επιπλέοντα α¬ 
ντικείμενα, υγιειονομικά έξοδα, απώλεια ή έλ- 
λειμα φορτίου, ζημιά στο φορτίο, γενική αβα¬ 
ρία, πρόστιμα,νομικά έξοδα και άλλοι καλυ¬ 
πτόμενοι κίνδυνοι όπως αυτοί ορίζονται στους 
Κανόνες των Ρ+Ι ΟΙυόε. 

Επιθεώρηση πλοίου προ εντάξεώς του στο Ρ+1 
ΟΙυό (ρΓθ-θπίΓγ οοηάίίίοπ ευινβγ) και παρακο¬ 
λούθηση εκκρεμουσών εργασιών (ΡοΙΙονν υρ). 
Ρόλος αντιπροσώπου Ρ+Ι κατά την επιθεώρη¬ 
ση της φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

Επιστολή Αποζημίωσης (ΙθΗθγ οί ΙηάβππηΙΙγ), ε¬ 
πεξήγηση και κίνδυνοι χρησιμοποίησή της. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Α¬ 
ΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 
(σε περίπτωση αβαρίας) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ο ρόλος του πλοιάρχου στη συλλογή αποδεί¬ 
ξεων. 


12534 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.2 Ημερολόγια καταστρώματος, μηχανής, ασυρ¬ 
μάτου. 

1.3 Προσωπικά ημερολόγια Πλοιάρχου και Αξιω¬ 
ματικών. 

1.4 Φωτογραφίες και νίάθο. 

1.5 Αναφορά Πλοιάρχου και το δόγμα του προνο¬ 
μίου (ΟοοΙπηβοΐΡπνίΙβρβ). 

1.6 Νομικό επαγγελματικό προνόμιο (ίβρπΙ ρπ> 
ίβεείοηαΙ ρπνίΐβςβ). 

1.7 Αυτο-ενοχοποιητικό έγγραφο. 

1.8 Αναφορά πλοιάρχου. 

1.9 Εμπλοκή δικηγόρων και άλλων συμβούλων. 

2. ΦΟΡΤΙΟ: ΖΗΜΙΑ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΦΟΡΤΙΟΥ 

2.1 Το πλοίο: πλοίο αξιόπλουν, άσκηση προσήκου¬ 
σας επιμέλειας 

(άυβ άίΐίρθηοθ). 

2.2 Το φορτίο. 

2.3 Η φορτωτική 

2.4 Το ταξίδι. 

2.5 Η απαίτηση (οΙαίπι). 

2.6 Αποδείξεις απαιτούμενες από το πλοίο ( απο¬ 
δείξεις δι'εγγράφων, αναφορά πλοιάρχου). 

2.7 Παράδειγμα (0356 ΗίδίΟΓγ) . Ναυτικοί κίνδυνοι, 
αξιοπλοία, συμπεράσματα διαιτητών. 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ 
Η ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΠΛΟΙΟΥ 

3.1 Αποδείξεις απαιτούμενες από τον πλοίαρχο σε 
περίπτωση ζημιάς. 

3.1.1 Αποδείξεις σχετιζόμενες με την αιτία της ζη¬ 
μιάς. 

3.1.2 Αποδείξεις απαιτούμενες, αν η ζημιά προξενεί 
σταμάτημαή καθυστέρηση. 

3.1.3 Αποδείξεις απαιτούμενες όταν η ζημιά βλάπτει 
την αποδοτικότητατου πλοίου. 

3.2 Καλυπτόμενοι κίνδυνοι. 

3.2.1 Σκάφος και μηχανήματα (σχετικά με ζημιά στο 
πλοίο). 

3.2.2 Αλληλοασφαλιστικός Συνεταιρισμός (Ρ+Ι 
ΟΙυό) σχετικά με ζημιά στον εξοπλισμό του 
πλοίου. 

3.3 Ρόλος εμπλεκομένων μερών. 

3.3.1 ΒαΙνβρβ Αδδοοώϋοη (ενεργών δια λογαρισμό 
των ασφαλιστών) 

3.3.2 Επιθεωρητής Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρι¬ 
σμού (Ρ+Ι ΟΙυό) που ενεργεί δια λογαριασμό 
των πλοιοκτητών. 

3.3.3 Επιθεωρητής νηογνώμονα, (που ενεργεί δια 
λογαριασμό του νηογνώμονα). 

3.3.4 Ζημιές στοιβαδόρων. 

3.3.5 Παράδειγμα (0356 ΗίεΙΟΓγ). 

3.3.6 Κύρια είδη αποδείξεων που χρησιμοποιούνται 
σε μία απαίτηση (οΙ3ϊππ). 

3.3.7 Τι δίδεται από το πλοίο. 

3.3.8 Τι δίδεται από άλλες πηγές. 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

4.1 Αποδείξεις απαιτούμενες από το πλοίο για α¬ 

παιτήσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 


προς τις συμβατικές υποχρεώσεις ή για απαι¬ 
τήσεις σε περίπτωση υπερκατανάλωσης. 

4.1.1 Ταχύτητα του πλοίου. 

4.1.2 Κατανάλωση καυσίμων. 

4.1.3 Κατάλογος ελέγχου (οίιβοΚΙίδί). 

4.1.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την εκτέλεση 
του ταξιδιού 

4.2 Αποδείξεις απαιτούμενες από το πλοίο σε δια¬ 

φορές που προκύπτουν σε σχέση με την ποιό¬ 
τητα των καυσίμων. 

4.2.1 Ενέργειες κατά την έναρξη της πετρέλευσης 

4.2.2 Ενέργειες, αν υπάρχει υποψία ότι καύσιμα κα¬ 
κής ποιότητας εδόθησαν στο πλοίο. 

4.2.3 Ενέργειες, αν χρησιμοποιηθούν καύσιμα κα¬ 
κής ποιότητας και προξενηθούν ζημιές. 

4.2.4 Επιστολές πλοιάρχου σχετικά με την ποιότητα 
των καυσίμων. 

4.2.5 Επιστολή του Πλοιάρχου προς τους πράκτο¬ 
ρες των ναυλωτών και τους προμηθευτές καυ¬ 
σίμων γνωστοποιώντας ότι τα δοθέντα καύσι¬ 
μα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται από το πλοίο. 

4.2.6 Επιστολή του Πλοιάρχου προς τους πράκτο¬ 
ρες των ναυλωτών και τους προμηθευτές καυ¬ 
σίμων γνωστοποιώντας ότι τα δοθέντα καύσι¬ 
μα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται από το πλοίο και είναι ακατάλληλα 
για χρήση. 

4.2.7 Επιστολή του Πλοιάρχου προς τους πράκτο¬ 
ρες των ναυλωτών και τους προμηθευτές καυ¬ 
σίμων που τους ζητά να παρευρίσκονται κατά 
την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. 

4.2.8 Επιστολή διαμαρτυρίας του Πλοιάρχου προς 
τους πράκτορες των ναυλωτών ή προμηθευ¬ 
τές καυσίμων για το ότι δεν παρερεύθηκαν κα¬ 
τά την αντιπροσωπευτική δειγματοληψία. 

4.3 Παράδειγμα (0356 ΗίδίΟΓγ) που αφορά ζημιά 

στη κύρια μηχανή λόγω ακατάλληλου καυσί¬ 
μου. 

5. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ 

5.1 Υποχρέωση ναυλωτών να ορίσουν ένα ασφα¬ 
λές λιμάνι (ναυλωτές ταξιδιού, χρονοναυλω¬ 
τές). 

5.2 Στοιχεία ασφαλούς λιμανιού. 

5.3 Το λιμάνι πρέπει να είναι ασφαλές κατά τον κα¬ 
τάπλου και απόπλου. 

5.4 Το λιμάνι πρέπει να είναι ασφαλές κατά την 
χρησιμοποίηση του. 

5.5 Αποδείξεις απαιτούμενες από τον πλοίαρχο. 

5.6 Παράδειγμα (0356 ΗίδίΟΓγ). 

6. ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΑΝΤΙ¬ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

6.1 Πότε επέρχεται ζημιά σε σταθερά και επιπλέο¬ 
ντα αντικείμενα. 

6.2 Αποδείξεις απαιτούμενες από την πλευρά του 
πλοίου. 

6.3 Παράδειγμα (0356 ΗίδίΟΓγ) . 

7. ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

7.1 Πηγές κηλίδων πετρέλαιο υ. 

7.2 Προφυλάξεις για την ελάττωση του κινδύνου 
από τις κηλίδες πετρελαίου. 
ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12535 


7.3 

7.4 

7.5 
8 . 
8.1 


8.2 

8.3 

8.3.1 
9. 

9.1 

9.2 


10 . 

10.1 

10 . 1.1 

10 . 1.2 

10.2 

10 . 2.1 

10 . 2.2 


10.2.3 


10.3 

10.4 

10.5 
11 . 

11.1 

11 . 1.1 

11 . 1.2 

11.1.3 
11.2 

11.3 

11.4 

12 . 

12.1 

12.2 

12.3 
12.3.1 

12.4 


Λαμβανόμενα μέτρα σε περίπτωση κηλίδας πε- 13. 

τρελαίου. 13.1 

Αποδείξεις απαιτούμενες από την πλευρά του 
πλοίου 13.2 

Παράδειγμα (Οαεσ Ηίείοιγ). 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ 13.3 

Γενικά περί γενικής αβαρίας: Τι είναι γενική αβα- 
ρία, ποια τα ενδιαφερόμενο μέρη και πως αποτι- 14. 

μάται η γενική αβαρία, πότε δηλώνεται γενική α- 14.1 

βαρία, πράκτορας του πλοίου και επιθεωρητές. 

Ο ρόλος του πλοιάρχου στη γενική αβαρία. 14.2 

Παράδειγμα (Οαεβ ΗίείΟΓγ). 

Συνολικό ποσό εκτάκτων δαπανών. 14.3 

ΣΩΣΤΡΑ Λ. 

Συμβόλαιο σώστρας (ΙΙογά’ε Οροη Ροι-πι - 1. 

ίΟΡ). 

Αποδείξεις απαιτούμενες από τον Πλοίαρχο σε 
περιστάσεις σώστρας λόγω: Ζημιάς στην κύ- 2. 

ρια μηχανή, προσάραξης, σύγκρουσης, πυρ- 
καιάς, πολέμου. 2.1. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

Αποδείξεις πριν λάβει χώρα η σύγκρουση. 
Χρησιμοποιηθέντες χάρτες. 

Βιβλία κινήσεως. 2.2. 


Αποδείξεις μετά την σύγκρουση. 

Συλλογή (καταγραφή) όλων των χρήσιμων 
στοιχείων. 

Αποδείξεις σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίου 3. 
σε περιοχές μεγάλης κυκλοφορίας ή σε πλοίο 3.1 
που επέβαινε πλοηγός. 

Αποδείξεις σε περίπτωση σύγκρουσης με 
πλοίο αγκυροβολημένο ή προσδεδεμένο σε 
ναύδετο. 

Εμπλοκή δικηγόρων στην συλλογή αποδείξε- 3.2 
ων. 

Κατάλογος ελέγχου (οΐπβοίκ ΙίεΙ). 

Παράδειγμα (Οαεβ ΗίεΙοιγ). 

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙ¬ 
ΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
Εμπορικές διαφορές 
Διαφορές επί του πλοίου. 

Διαφορές με την Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφο- 
ρώιν(ΙΤΡ). 

Απεργία από προσωπικό της ξηράς. 

Πειθαρχικές διαδικασίες. 

Λαθρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών - Αμερικαική 
νομοθεσία. 

Ναυτεμπορικές διαφορές και πειθαρχικές δια¬ 
δικασίες κατά την Ελληνική νομοθεσία. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ . 

Τραυματισμός πληρώματος 
Τραυματισμός στοιβαδόρων και μη μελών του 
πληρώματος. 

Αποδείξεις απαιτούμενες από την πλευρά του 
πλοίου. 

Εμπιστευτική αναφορά πλοιάρχου για την πλη¬ 
ροφόρηση των δικηγόρων των πλοιοκτητών. 
Τραυματισμός - Θάνατος επιβατών. Ζημιές ή 
απώλειες στις αποσκευές των επιβατών. (Σύμ¬ 
βαση των Αθηνών 1974, περί επιβατών και των 
αποσκευών τους). 


ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ 

Ενέργειες για την παρεμπόδιση εισόδου λα¬ 
θρεπιβατών στο πλοίο. 

Ενέργειες, όταν βρεθούν λαθρεπιβάτες στο 
πλοίο. 

Μεταχείριση λαθρεπιβατών κατά την παραμο¬ 
νή τους στο πλοίο. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενέργειες όταν πρόσφυγες έχουν ασφαλώς ε- 
πιβιβασθεί στο πλοίο. 

Σειρά ενεργειών για την διεκπεραίωση της α¬ 
ποβίβασης των προσφύγων. 

Απαιτήσεις για αποζημίωση. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ (Ορισμοί, στόχοι, εφαρμογή, λειτουρ¬ 
γικές απαιτήσεις για ένα σύστημα ασφαλούς 
διαχείρησης - ΣΑΔ) 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ¬ 
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει μια πολιτική 
ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος, η 
οποία να περιγράφειτοντρόπο με τον οποίο θα 
πραγματοποιηθούν οι στόχοι του κώδικα ΣΑΔ. 
Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτι¬ 
κή της εφαρμόζεται και διατηρείται σε όλα τα 
επίπεδα οργάνωσης, τόσο στην ξηρά, όσο και 
στο πλοίο. 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Εάν ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του πλοίου 
είναι άλλος εκτός του πλοιοκτήτη, ο πλοιοκτή¬ 
της πρέπει να αναφέρειτο πλήρες όνομα καιτα 
λεπτομερή στοιχεία του υπεύθυνου αυτού 
στην Αρχή. 

Η εταιρεία πρέπει να καθορίσει και τεκμηριώ¬ 
σει την ευθύνη , αρμοδιότητα και διασύνδεση 
όλου του προσωπικού που διαχειρίζεται, εκτε- 
λεί και ελέγχει εργασίες που σχετίζονται και ε¬ 
πηρεάζουν την ασφάλεια και την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

3.3. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι 
παρέχονται επαρκή μέσα και υποστήριξη ξη¬ 
ράς, ώσΓε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ή 
πρόσωπα) να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά 
του. 

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Η ΠΡΟΣΩ¬ 

ΠΑ) 

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουρ¬ 
γίας κάθε πλοίου, και για τον καθορισμό συν¬ 
δέσμου μεταξύ της εταιρείας και του προσω¬ 
πικού του πλοίου, κάθε εταιρεία, ανάλογα με 
την περίπτωση πρέπει να ορίσει ένα πρόσω¬ 
πο (ή πρόσωπα) στην ξηρά που να έχει απ’ ευ¬ 
θείας πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο της 
διαχείρησης. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα 
του εξουσιοδοτημένου προσώπου πρέπει να 
περιλαμβάνει την παρακολούθηση θεμάτων 
που αφορούν στην ασφάλεια και πρόληψη 
ρύπανσης από τη λειτουργία κάθε πλοίου και 
να διασφαλίζει ότι παρέχονται τ’απαραίτητα 
μέσα και η υποστήριξη ξηράς, όπως απαιτεί¬ 
ται. 


12536 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

5.1 Η εταιρεία πρέπει να καθορίσει σαφώς και να 
τεκμηριώσει την ευθύνη του Πλοιάρχου ανα¬ 
φορικά με: 

1την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας σε 
θέματα ασφάλειας και προστασίας του περι¬ 
βάλλοντος, 

2. - την ενεργοποίηση του πληρώματος για τηντή- 

ρηση της πολιτικής αυτής, 

3. - την έκδοση των κατάλληλων διαταγών και οδη¬ 

γιών με σαφή και απλό τρόπο 

4. - τον έλεγχο της τήρησης των συγκεκριμένων α¬ 

παιτήσεων και 

5. - την αναθεώρηση του ΣΑΔ καιτην αναφοράτων 

ελλείψεών του στη διαχείρηση της εταιρείας 
στην ξηρά. 

5.2 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι το ΣΑΔ 
που λειτουργεί στο πλοίο περιέχει μια σαφή 
δήλωση,η οποία να επισημαίνει την αρμοδιό¬ 
τητα του Πλοιάρχου. Η εταιρεία πρέπει να κα¬ 
θορίζει στο ΣΑΔ ότι ο Πλοίαρχος έχει την υπε- 
ρισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη στη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια και την 
πρόληψη ρύπανσης καθώς και να ζητά τη βοή¬ 
θεια της εταιρείας όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

6. ' ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

6.1 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι ο Πλοίαρ¬ 
χος: 

1. - διαθέτει κατάλληλα προσόντα για διοίκηση, 

2. - έχει πλήρη γνώση του ΣΑΔ της εταιρείας και 

3. - έχει την απαραίτητη υποστήριξη έτσι ώστε να 

μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με ασφά¬ 
λεια 

6.2 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε 
πλοίο είναι επανδρωμένο με ναυτικούς που έ¬ 
χουν τα κατάλληλα προσόντα, τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά και είναι υγιείς, σύμφωνα με τις 
διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις 

6.3 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
που να διασφαλίζουν ότι το νέο προσωπικό και 
το προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθήκο¬ 
ντα, τα οποία σχετίζονται με ασφάλεια και προ¬ 
στασία περιβάλλοντος, έχει την απαραίτητη ε¬ 
ξοικείωση μετά καθήκοντά του. 

Οι οδηγίες, που είναι απαραίτητο να παρέχο¬ 
νται πριντην αναχώρηση του πλοίου, πρέπει να 
έχουν καθορισθεί, τεκμηριωθεί και να παραδί- 
δονταιγραττά. 

6.4 Η εταιρεία τρέπει να διασφαλίσει ότι όλο το 
προσωπικό που εμπλέκεται στο ΣΑΔ της εται¬ 
ρείας έχει επαρκή κατανόηση των σχετικών κα¬ 
νόνων, κανονισμών κωδικών και οδηγιών. 

6.5 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει και να διατη¬ 
ρεί διαδικασίες για τον προσδιορισμό της εκ¬ 
παίδευσης που τυχόν απαιτείται για την υπο- 
σττήριξη του ΣΑΔ και να διασφαλίσει ότι η εκ¬ 
παίδευση αυτή παρέχεται σε όλο το 
εμπλεκόμενο προσωπικό. 

6.6 Η εταιρεία τρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
με τις οποίες το προσωπικό του πλοίου λαμβά¬ 
νει πληροφορίες σχετικές με το ΣΑΔ στη γλώσ¬ 


σα εργασίας, ή σε γλώσσες που μπορεί να κα¬ 
ταλάβει. 

6.7 Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίσει ότι το προ¬ 

σωπικό του πλοίου μπορεί να επικοινωνεί ικα¬ 
νοποιητικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του, που σχετίζονται με το ΣΑΔ. 

7. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΟΙΟ 

Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
για την προετοιμασία σχεδίων και οδηγιών συ¬ 
μπεριλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου για 
σημαντικές λειτουργίες στο πλοίο, που αφο¬ 
ρούν στην ασφάλεια του πλοίου και στην πρό¬ 
ληψη της ρύπανσης. Οι σχετικές αρμοδιότη¬ 
τες πρέπει να καθορίζονται και ν’ ανατίθενται 
σε εξειδικευμένο προσωπικό. 

8. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

8.1 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
για να αναγνωρίζει, περιγράφει και ανταποκρί- 
νεται σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανά¬ 
γκης στο πλοίο. 

8.2 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει προγράμμα¬ 
τα γυμνασίων και ασκήσεων που προετοιμά¬ 
ζουν για ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτης α¬ 
νάγκης. 

8.3 Το ΣΑΔπρέπει να ορίζει μέτρα, τα οποία να δια¬ 
σφαλίζουν ότι η οργάνωση της εταιρείας μπο¬ 
ρεί να ανταποκριθεί οποτεδήποτε σε κινδύ¬ 
νους, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης α¬ 
νάγκης που αφορούν στα πλοία της. 

9. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΕΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

9.1 Το ΣΑΔ πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες, 
που να διασφαλίζουν ότι μη συμμορφώσεις, α¬ 
τυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις αναφέ- 
ρονται στην εταιρεία, ερευνώνται και αναλύο¬ 
νται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και 
την πρόληψη της ρύπανσης. 

9.2 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών. 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟ¬ 
ΠΛΙΣΜΟΥ 

10.1 Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες 
που να διασφαλίζουν ότι το πλοίο συντηρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανό¬ 
νων και κανονισμών και με όποιες πρόσθετες 
απαιτήσεις μπορεί μπορεί να καθιερωθούν α¬ 
πό την εταιρεία. 

10.2. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών η ε¬ 
ταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

1. διενεργούνται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα 
χρονικά διαστήματα, 

2. - αναφέρεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με 

την πιθανή της αιτία, αν είναι γνωστή, 

3. - γίνονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες 

και 

4. - τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτή¬ 

των 

10.3. Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12537 


στο ΣΑΔ για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού 
και των τεχνικών συστημάτων των οποίων η 
ξαφνική βλάβη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα 
επικίνδυνες καταστάσεις. Το ΣΑΔ πρέπει να ο¬ 
ρίζει συγκεκριμένα μέτρα που να στοχεύουν 
στη βελτίωση της αξιοπιστίας αυτών των εξο¬ 
πλισμών ή συστημάτων. Τα μέτρα αυτά πρέπει 
να περιλαμβάνουν τοντακπκό έλεγχο των εφε¬ 
δρικών διατάξεων και εξοπλισμών ή των τεχνι¬ 
κών συστημάτων που δεν βρίσκονται σε συνε¬ 
χή χρήση. 

10.4. Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παρά¬ 

γραφο 10.2, καθώς και τα μέτρα που αναφέρο- 
νται στην παράγραφο 10.3, πρέπει να ενσωμα¬ 
τωθούν στη διαδικασία της λειτουργικής συ- 
ντή ρησηςτουπλοίου. 

11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

11.1. Η εταιρεία πρέπει να καθιερώσει και να διατη¬ 
ρεί διαδικασίες ελέγχου όλων των εγγράφων 
και στοιχείων, που σχετίζονται με το ΣΑΔ. 

11.2. Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι: 

1. - τα ισχύοντα έγγραφα βρίσκονται διαθέσιμα σε 

όλες τις προβλεπόμενες θέσεις, 

2. - αλλαγές στα έγγραφα πραγματοποιούνται και 

εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
και 

3. - τα μη ισχύοντα έγγραφα αποσύρονται άμεσα. 

11.3. Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να πε¬ 
ριγράφουν και να εφαρμόσουν το ΣΑΔ μπο¬ 
ρούν να αναφέρονται σαν “ Εγχειρίδιο Ασφα¬ 
λούς Διαχείρισης”. Τα έγγραφα και στοιχεία 
πρέπει να τηρούνται σε μορφή που η εταιρεία 
θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική. 

Κάθε πλοίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ό¬ 
λα τ’ αναφερόμενα σ αυτό έγγραφα και εγχει¬ 
ρίδια. 

12 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ¬ 

ΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

12.1 Η εταιρεία πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς ε¬ 

λέγχους ασφαλούς διαχείρισης για να διαπι¬ 
στώνει αν οι δραστηριότητες σχετικά με την α¬ 
σφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης πλη¬ 
ρούν τις απαιτήσεις του ΣΑΔ. 

12.2. Η εταιρεία πρέπει περιοδικά να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα του ΣΑΔ και όταν απαι¬ 
τείται να το αναθεωρεί, σύμφωνα με διαδικα¬ 
σίες που καθιερώθηκαν από την ίδια. 

12.3. Οι ελέγχοι και οι πιθανές διορθωτικές ενέργει¬ 
ες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις κα¬ 
θορισμένες έγγραφες διαδικασίες. 

12.4. Το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους πρέπει 
να είναι ανεξάρτητο από τους τομείς που ελέγ¬ 
χονται, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνα¬ 
τό εξ αιτίας του μεγέθους και της μορφής της 
εταιρείας. 

12.5. Τ’ αποτελέσματα των ελέγχων και αναθεωρή¬ 
σεων πρέπει να τίθενται υπόψη όλου του προ¬ 
σωπικού, που έχει αρμοδιότητα στο τμήμα αυ¬ 
τό. 

12.6. Το διευθυντικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για το τμήμα αυτό, πρέπει να εκτελεί έγκαιρα 


διορθωτικές ενέργειες για τις ελλείψεις που 
διαπιστώθηκαν. 

13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

13.1. Το πλοίο πρέπει να διαχειρίζεται από εταιρεία 
που έχει εφοδιασθεί με πιστοποιητικό συμμόρ¬ 
φωσης, σχετικό με το πλοίο αυτό. 

13.2. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να εκδί- 
δεταιγια κάθε εταιρεία που συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφα¬ 
λούς Διαχείρησης από την Αρχή, από οργανι¬ 
σμό αναγνωρισμένο από την Αρχή ή από την 
κυβέρνηση της χώρας, ύστερα από αίτηση της 
Αρχής, στην οποία η εταιρεία έχει επιλέξει να 
διενεργεί τις εργασίες της. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό σαν αποδεικτικό 
στοιχείο ότι η εταιρεία έχει την ικανότητα συμ¬ 
μόρφωσης με τις απαιτήσεις του κώδικα. 

13.3. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού,πρέπει 
να βρίσκεται στο πλοίο, ώστε ο Πλοίαρχος, αν 
του ζητηθεί, να το παρουσιάζει για έλεγχο από 
την Αρχή ή οργανισμούς αναγνωρισμένους α¬ 
πό αυτή. 

13.4. Πιστοποιητικό, που ονομάζεται Πιστοποιητικό 
Ασφαλούς Διαχείρησης, πρέπει να εκδίδεται 
για το πλοίο από την Αρχή ή οργανισμό ανα¬ 
γνωρισμένο από την Αρχή. Η Αρχή πρέπει, ό¬ 
ταν εκδίδει το πιστοποιητικό, να διαπιστώνει ό¬ 
τι η εταιρεία και η επί του πλοίου διαχείρησή 
της λειτουργούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
ΣΑΔ. 

13.5. Η Αρχή ή οργανισμός αναγνωρισμένος από 
την Αρχή πρέπει περιοδικά να διαπιστώνει τη 
σωστή λειτουργία του ΣΑΔ του πλοίου, όπως 
αυτό έχει εγκριθεί. 

Ε. ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓ¬ 

ΧΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕ¬ 
ΝΩΝ (ΜΕΜΟΡΑΝΩυΜ ΟΡ υΝΟΕΡδΤΑΝΩΙΝΘ - 
ΜΟυ) 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Κράτη μέλη 

1.2 Δεσμεύσεις κρατών μελών 

1.3 Σχετικά όργανα ( Η Διεθνής Σύμβαση περί 
Γ ραμμών Φορτώσεως 1966 κλπ.) 

1.4 Διαδικασίες επιθεώρησης, αποκατάσταση και 
κράτηση 

1.5 Παροχή πληροφοριών 

1.6 Λειτουργικές παραβιάσεις 

1.7 Οργάνωση 

1.8 Τροποποιήσεις 

1.9 Τμήμα 8 Μνημονίου: Το Μνημόνιο δεν θίγει δι¬ 
καιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από 
οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία, κλπ. 

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 

2.1 Γ ενικά 

2.1.1 Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται κατά την ε¬ 
πιθεώρηση ξένων πλοίων. 

2.1.2 Βασικές αρχές που διέπουν την αποκατάστα¬ 
ση ελλείψεων ή την κράτηση ενός πλοίου. 

2.1.3 Εφαρμογή της ρήτρας "μη ευνοϊκότερη μετα¬ 
χείριση”. 

2.2 Η ασφάλεια του πλοίου σε σχέση με τη 30ΕΑ5 
12538 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


74/78/88, τις Γραμμές Φόρτωσης 66/88, τους 
Κανονισμούς Σύγκρουσης 72 και τη ΜΑΒΡΟΙ 
73/78. 

2.2.1 Λεπτομερέστερη επιθεώρηση 

2.3 Ελάχιστα επίπεδα επάνδρωσης και έκδοσης 

πιστοποιητικών 

2.3.1 Εισαγωγή 

2.3.2 Ελεγχος επάνδρωσης 

2.3.3 Ελεγχος πιστοποιητικών 

2.3.4 Κράτηση 

2.4 Σύμβαση Εμπορικής Ναυτιλίας (ελάχιστα επί¬ 
πεδα), 1976 (Νο 147) 

2.5 Πλοία κάτω των 500 κοχ 

2.6 Ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ περιφερειακών 
αρχών σύμφωνα με την παράγραφο 3.8 του 
Μνημονίου 

2.7 Εκθεση επιθεώρησης σύμφωνα με το Μνημό¬ 
νιο, έντυπο Α και Β. 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩ¬ 
ΡΗΣΕΙΣ 

3.1 Τύπος τηλετυπήματος για τα πλοία που επιθε¬ 
ωρήθηκαν. 

3.2 Υπόδειγμα απόφασης κράτησης. 

3.3 Υπόδειγμα απόφασης άρσης κράτησης. 

3.4 Υπόδειγμα αναφοράς επιθεώρησης (παρ. 

3.2.3 Εγκυκλίου και προσάρτημα στο Παράρ¬ 
τημα 4 του Μ Ου). 

3.5 Υπόδειγμα σήματος ενημέρωσης κράτησης 
(παρ.3.2.5 Εγκυκλίου). 

3.6. Υπόδειγμα σήματος ενημέρωσης άρσης κρά¬ 

τησης (παρ. 3.2.5 Εγκυκλίου) 

3.7 Υπόδειγμα σήματος προς νηογνώμονα 
(παρ.2.1.13 Εγκυκλίου). 

3.8 Υπόδειγμα αναφοράς αποκατάστασης ελλεί¬ 
ψεων (παρ.3.1.4 Εγκυκλίου). 

3.9 Υπόδειγμα μηνύματος προς Αρχή του ΜΟΙΙ για 
πλοίο που απέπλευσε με ελλείψεις ή με προ¬ 
σωρινές επισκευές (παρ.3.8 και παράρτημα 2 
τουΜΟΨ). 

4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚ¬ 
ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
Μου 

4.1 Επιθεώρηση χωρίς ελλείψεις. 

4.2 Επιθεώρηση με ελλείψεις χωρίς απαγόρευση 
απόπλου του πλοίου ή καθυστέρηση. 

4.3. Επιθεώρηση με ελλείψεις και απαγόρευση α¬ 

πόπλου ή καθυστέρηση. 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕ- 

ΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΛΟ¬ 
ΓΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

5.1 Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης. 

5.2 Διεθνές Πιστοποιητικό για την Αποφυγή Ρύ¬ 
πανσης από Πετρέλαιο. 

5.3 Βιβλίο Πετρελαίου. 

5.4 Διεθνές Πιστοποιητικό Καταμέτρησης. 

5.5 Εγχειρίδιο άθικτης ευστάθειας. 

5.6 Εγγραφο ελάχιστης ασφαλούς επάνδρωσης. 

5.7 Πιστοποιητικά για Πλοιάρχους, Αξιωματικούς 
ή Πλήρωμα. 

5.8 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου. 


5.9 Πιστοποιητικό Απαλλαγής. 

δ.ΙΟΠιστοποιητικό Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφο¬ 
ρών. 

5.11 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Κατασκευής Φορτηγού 

Πλοίου. 

5.12 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Εξαρτισμού Φορτη¬ 
γού Πλοίου. 

5.13 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ραδιοεπικοινωνιών 
Φορτηγού Πλοίου. 

5.14 Εγγραφο συμμόρφωσης με τις ειδικές απαιτή¬ 
σεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα 
φορτία, 

5.15 Δηλωτικό επικίνδυνων φορτίων ή σχέδιο στοι- 
βασίας. 

5.16 Εγγραφο εξουσιοδότησης για τη μεταφορά σι¬ 
τηρών. 

5.17 Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης οικονομι¬ 
κής εξασφάλισης για αστική ευθύνη, για ζημιά 
από ρύπανση από πετρέλαιο. 

5.18 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης από τη ρύ¬ 
πανση για μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών 
χύμα. 

5.19 Βιβλίο φορτίου. 

5.20 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μετα¬ 
φορά Επικίνδυνων Χημικών Χύμα. 

5.21 Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη 
Μεταφορά Επικίνδυνων Χημικών Χύμα. 

5.22 Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μετα¬ 
φορά Υγραερίων Χύμα. 

5.23 Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη 
Μεταφορά Υγραερίων Χύμα. 

5.24 Διάφορα άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα. 

5.24.1 Εγγραφο εθνικότητας 

5.24.2 Πιστοποιητικό Μυοκτονίας ή Απαλλαγής Μυο- 
κτονίας 

5.24.3 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού 
Προορισμού 

5.24.4 Πρόσθετο πιστοποιητικό σκαφών εφοδιασμού 
εξέδρων πετρελαίου 

5.24.5 Πιστοποιητικό Ασφαλείας Καταδυτικού Συ¬ 
στήματος 

5.24.6 Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξοπλισμού 
Δυναμικώς Υποστηριζομένων Σκαφών 

5.24.7 "Πιστοποιητικό Ασφαλείας Κινητών Μονάδων 
Εξόρυξης. 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤ. 18ΨΗΦ. ΙΜΟΑ.466) 

6.1 Εισαγωγή 

6.2 Γενικά 

6.3 Χαρακτηρισμός ενός πλοίου σαν “μειωμένων 
επιπέδων ασφαλείας (ευό - εΙαπάαΓά). 

6.4 Καταγγελία σε Κράτος του Λιμένος για πλοία 
“μειωμένων επιπέδων ασφαλείας “. 

6.5 Ενέργειεςτων ΚρατώντωνΛιμένωνμετάτηλή- 
ψη καταγγελιών για πλοία “μειωμένων επιπέ¬ 
δων ασφαλείας". 

6.6 Διαδικασίες που θα ακολουθούνται μετά την ά¬ 
σκηση ελέγχου. 

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

7.1 Γ ενικά 

7.2 Ετος ναυπήγησης 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12539 


7.3 Επιθεώρηση 

7.4 Κατασκευή 

7.5 Χώροι μηχανημάτων 

7.6 Συνθήκες χάραξης της Γραμμής Φόρτωσης 

7.7 Σωστικά μέσα 

7.8 Πυρασφάλεια 

7.9 Κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεως 
στη θάλασσα 

7.10 Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής φορτη¬ 
γού πλοίου 

7.11 Πιστοποιητικό Τηλεπικοινωνιακής Ασφάλειας 
Πλοίου. 

7.12 Εξοπλισμός πέραν απότις απαιτήσειςτηςΣύμ- 
βασης ή του Κράτους της Σημαίας του πλοίου. 

7.13 Προσωρινά υποκατάστατα του εξοπλισμού. 

7.14 Συμπεράσματα. 

8. ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ (ΨΗΦ. 
Α.481 (XII) ΤΟΥ ΙΜΟ) 

8.1 Περιεχόμενα εγγράφου ελάχιστης ασφαλούς 
επάνδρωσης 

8.2 Γενικές οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών 
ασφαλούς επάνδρωσης 

8.2.1 Εισαγωγή 

8.2.2 Επιτήρηση γεφύρας 

8.2.3 Πρόσδεση και άπαρση 

8.2.4 Στεγανή ακεραιότητα 

8.2.5 Εξαρτισμός ασφαλείας, συγκέντρωση και α¬ 
ποβίβαση 

8.2.6 Στάσιμα ή σχεδόν στάσιμα πλοία 

8.2.7 Τήρηση φυλακής μηχανοστασίου 

8.2.8 Λειτουργία και συντήρηση μηχανών 

8.2.9 Διατάξεις ασφάλειας στους χιόρους μηχανο- 
σΓασίου. 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ¬ 
ΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑ¬ 
ΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ 
ΡΥΠΑΝΣΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 681 (17) ΤΟΥ ΙΜΟ) 

9.1 Εισαγωγή 

9.2 Γ ενικές οδηγίες για τον έλεγχο των λειτουργι¬ 
κών απαιτήσεων 

9.2.1 Πίνακας διαίρεσης 

9.2.2 Επικοινωνία 

9.2.3 Γυμνάσια εγκατάλειψης και πυρκαιάς 

9.2.4 Σχέδιο ελέγχου ζημιών 

9.2.5 Σχέδιο ελέγχου πυρκαιάς 

9.2.6 Λειτουργία γέφυρας 

9.2.7 Λειτουργία φορτίου 

9.2.8 Λειτουργία μηχανημάτων 

9.2.9 Εγχειρίδια - οδηγίες κ.λ.π. 

9.2.10 Πετρέλαιο και πετρελαιοειδή μείγματα από 
τους χώρουςτου μηχανοστασίου. 

9.2.11 Φόρτωση, εκφόρτωση και διαδικασίες καθαρι¬ 
σμού των χώρων φορτίου δεξαμενοπλοίων. 

9.2.12 Επικίνδυνα φορτία και βλαβερές ουσίες σε συ¬ 
σκευασμένη μορφή. 

9.2.13 Απορρίμματα. 

9.3 Ελλείψεις 

9.4 Αλλες σχετικές διαδικασίες λιμενικού ελέγχου. 


ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΩΝ 

ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ευ 
ΡΟΠΤ 5ΤΑΤΕ ΟΟΝΤΠΟΙ). ΟΔΗΓΙΑ 95/21/ΕΚ 
της 19-7-95 

1. Σκοπός 

2. Ορισμοί 

3. Πεδίο εφαρμογής 

4. Αρμόδιες αρχές επιθεώρησης 

5. Υποχρεώσεις επιθεώρησης 

6. Διαδικασία επιθεώρησης 

7. Ενισχυμένη επιθεώρηση ορισμένων πλοίων 

8. Εκθεση επιθεώρησης που δίδεται στον πλοί¬ 
αρχο 

9. Αποκατάσταση ελαττωμάτων και απαγόρευση 
απόπλου 

10. Δικαίωμα προσφυγής 

11. Παρακολούθηση των επιθεωρήσεων και απα¬ 
γόρευση απόπλου 

12. Επαγγελαμτικά προσόντα των επιθεωρητών 

13. Αναφορές πλοηγών και λιμενικών αρχών 

14. Συνεργασία 

15. Δημοσίευση απαγορεύσεων απόπλου 

16. Επιστροφή δαπανών 

17. Στοιχεία για την παρακολούθηση της εφαρμο¬ 

γής 

18. Κανονιστική επιτροπή 

19. Εφαρμογή της Οδηγίας από τα κράτη μέλη. 

20. Πλοία προς επιθεώρηση κατά προτεραιότητα 

21. Κατάλογος πιστοποιητικών και εγγράφων 

22. Παραδείγματα “ σαφών λόγων “ για λεπτομε¬ 
ρέστερη επιθεώρηση 

23. Διαδικασίες ελέγχου των πλοίων 

24. Κατηγορίες πλοίων που υποβάλλονται σε ενι- 
σχυμένη επιθεώρηση 

24.1 Μη υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραμμές 
για ενισχυμένη επιθεώρηση ορισμένων κατη¬ 
γοριών πλοίων. 

24.1.1. Πλοία εν γένει 

24.1.2. Πετρελαιοφόρα 

24.1.3. Πλοία μεταφοράς φορτίου εις χύμα 

24.1.4. Δεξαμενόπλοια μεταφοράς φυσικού αερίου 
και χημικών προϊόντων 

24.1.5. Επιβατηγό πλοία 

25. Κριτήρια για την απαγόρευση απόπλου του 
πλοίου 

25.1 Βασικά κριτήρια 

25.2 Εφαρμογή των βασικών κριτηρίων 

25.3 Κατάλογος ελαττωμάτων που δικαιολογούν 
την απαγόρευση απόπλου του πλοίου 

25.3.1 Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση 501Α5 ■ 

25.3.2 Τομείς που υπάγονται στον κώδικα ΙΒΟ 

25.3.3 Τομείς που υπάγονται στον κώδικα ΙΟΟ 

25.3.4 Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση γραμμών 
φορτώσεως 

25.3.5 Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση ΜΑΒΡΟΙ, 
παράρτημα 1 & 2 

25.3.6 Τομείς που υπάγονται στη σύμβαση 3ΤΟ\Λ/ 

25.3.7 Τομείς που υπάγονται στις συμβάσεις του ΔΓΕ 

25.3.8 Τομείς οι οποίοι ενδέχεται να μη δικαιολογούν 


12540 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


την απαγόρευση του απόπλου, αλλά δικαιολο¬ 
γούν π.χ. την αναστολή των εργασιών φορτο¬ 
εκφόρτωσης 

26. Στοιχειώδη κριτήρια για τους επιθεωρητές. 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΡΑΤΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΜΟ Α.787 
(19) 23-11-95 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Σκοπός 

1.2 Εφαρμογή 

1.3 Εισαγωγή 

1.4 Δικαίωμα ελέγχου από τα κράτη των λιμένων 

1.5 Πλοία που ανήκουν σε μη μέλη κράτη και πλοία 
χωρητικότητας μικρότερης από αυτή που προ- 
βλέπεται στη σύμβαση. 

1.6 Ορισμοί 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

2.1 Γενικά 

2.2 Επιθεωρήσεις 

2.3 Σαφείς λόγοι για λεπτομερέστερη επιθεώρηση 

2.4 Επαγγελματικά προσόντα των επιθεωρητών 

2.5 Απαιτούμενα προσόντα και εκπαίδευση των ε¬ 
πιθεωρητών 

2.6 Γενικές οδηγίες προς τους επιθεωρητές 

3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 

3.1 Γενικά 

3.2 Σαφείς λόγοι για λεπτομερέστερη επιθεώρη¬ 
ση 

3.3 Οδηγίες όσοναφοράτις απαιτήσεις σχετικά με 
την κατασκευή και τον εξοπλισμό του πλοίου 

3.4 Οδηγίες όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με 
την απόρριψη πετρελαίου στη θάλασσα σύμ¬ 
φωνα με την ΜΑΒΡΟΙ. 73/78 

3.5 Οδηγίες για τον έλεγχο των λειτουργικών α¬ 
παιτήσεων του πλοίου 

3.6 Ελάχιστα επίπεδα επάνδρωσης. Σχετικά πι¬ 
στοποιητικά. 

4 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

4.1 Αναγνώριση ενός πλοίου που δεν πληρεί τις α¬ 
παιτήσεις των όρων των σχετικών συμβάσεων 

4.2 Καταγγελία στις Αρχές όσον αφορά ελαττώ¬ 
ματα του πλοίου 

4.3 Ενέργειες του κράτους του λιμένος σε περί¬ 
πτωση καταγγελίας πλοίου που δεν πληρεί 
τους όρους των σχετικών συμβάσεων. Ευθύ¬ 
νες του κράτους του λιμένος. Οδηγίες για την 
κράτηση των πλοίων. 

5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

5.1 Αναφορά του κράτους λιμένος 

5.2 Αναφορά του κράτουςτης σημαίαςτου πλοίου 

5.3 Αναφορά προς το κράτος του λιμένος σχετικά 
με τις ελλείψεις σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΜΑΒΡΟΙ 73/78. 

6 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1 Παράρτημα 1: Οδηγίες όσον αφορά την κρά¬ 
τηση των πλοίων 

7.2 Παράρτημα 2: Οδηγίες όσον αφορά τις έρευ¬ 
νες και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το παράρ¬ 
τημα 1 της ΜΑΒΡΟΙ. 73/78. 


7.2.1 Επιθεώρηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού του 
πλοίου για τηνπρόληψη της Ρύπανσης από πε¬ 
τρέλαιο (ΙΟΡΡ). Επιθεώρηση του εξοπλισμού 
του πλοίου. 

7.2.2 Παράβαση σχετικών διατάξεων. 

7.2.3 Κατάλογος στοιχείων τα οποία είναι δυνατόν 
να αποτελόσουν μαρτυρία σε περίπτωση πα¬ 
ράβασης διατάξεων της ΜΑΒΡΟΙ. 73/78 (πα¬ 
ράρτημα 1). 

7.2.4 Οδηγίες όσον αφορά την επιθεώρηση στο λι¬ 
μάνι σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας 
του ΟΟνν (ΟΓυάθ ΟίΙ ννοεΗίη^. 

7.3 Παράρτημα 3:Οδηγίες όσον αφορά τις έρευ¬ 

νες και επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμ¬ 
φωνα με το παράρτημα 2 της ΜΑΒΡΟΙ 73/78. 

7.3.1 Επιθεώρηση πιστοποιητικών (πιστοποιητικό 
καταλληλότητας ή πιστοποιητικό τοξικών υ¬ 
γρών ουσιών), πλοίου και εξαρτισμού. 

7.3.2 Παράβαση σχετικών διατάξεων. 

7.3.3 Κατάλογος στοιχείων τα οποία είναι δυνατόν 

να αποτελόσουν μαρτυρία σε περίπτωση πα¬ 
ράβασης διατάξεων της ΜΑΒΡΟΙ 73/78 (πα¬ 
ράρτημα 2). 

7.3.4 Ενέργειες για επιθεώρηση κατά την διάρκεια 

της εκφόρτωσης, κατά την αποστράγγιση και 
προ του πλυσίματος ( κυρίως στα λιμάνια εκ¬ 
φόρτωσης). 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ: Α 

ΩΡΕΣ: 46 

1. ΞΗΡΑ ΦΟΡΤΙΑ 

1.1 ΦΟΡΤΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

1.1.1. Περιεχόμενα του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτι¬ 
κής για πλοία που μεταφέρουν φορτία ξυλείας 

στο κατάστρωμα Ψηφ. Α. 715(17). 

1.1.2. Στοιβασία κομμένης ξυλείας, κορμών, λαξευ- 
μένης ξυλείας και ξυλοπολτού. 

1.1.3. Τοποθέτηση ορθίων στύλων. 

1.1.4. Διευθέτηση ασφάλισής των. 

1.1.5. Εξήγηση ότι οι δονήσεις και κινήσεις του πλοί¬ 
ου συμπυκνώνουν την στοιβασία και χαλαρώ¬ 
νουν τη σύσφιξη. 

1.1.6. Επιθεωρήσεις, επανασύσφιξη φορτίου και κα¬ 
ταγραφή τους στο ημερολόγιο. 

1.1.7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος φορτίου ξυλείας 
καταστρώματος κατά την χειμερινή περίοδο. 

1.1.8. Προϋποθέσεις, απαιτήσεις ασφαλείας και ευ¬ 
στάθειας, γραμμές φόρτωσης ξυλείας και γε¬ 
νικά πληροφορίες ευστάθειας που απαιτού¬ 
νται για τον πλοίαρχο. 

1.1.9. Να υπολογισθεί πότε είναι πιθανό να επέλθει 
χειριστή κατάσταση ευστάθειας κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού. 

1.1.10. Δοκιμή για τον κατά προσέγγιση προσδιορι¬ 
σμό ευστάθειας. 

1.1.11. Ενέργειες σε περίπτωση αρνητικού μετακε- 
ντρικού ύψους. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12541 


1.2 

1 . 2 . 1 . 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1 . 2 . 6 . 

1.3 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.3.6. 

1.3.7. 

1.3.8. 

1.3.9. 

1.3.10 

1.4 

1.4.1. 

1.4.2. 


ΦΟΡΤΩΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 
ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

Διανομή φορτίου επί του καταστρώματος ή σε 
καλύμματα κυτών και χρήση άυηηΒρθ. 

Εχμαση φορτίων καταστρώματος ακανόνι¬ 
στου σχήματος. 

Ελεγχος ευστάθειας, υπολογιζόμενου και του 
βάρους του μηχανισμού ανύψωσης. 
Επιθεώρηση μηχανισμού ανύψωσης και ενδυ¬ 
νάμωση αυτού. 

Η διαδικασία ανύψωσης θα διενεργείται από έ¬ 
μπειρους χειριστές. Αργός έλεγχος όλων των 
διαδικασιών και των μηχανισμών ανύψωσης. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 
Ευθύνες πλοίου από την φόρτωση έως την εκ- 
φόρτωση (γβιΙ ίο Γ3ίΙ) , σήμανση φορτίου, απόρ¬ 
ριψη εφθαρμένου φορτίου, αποθήκευση πολυ¬ 
τίμων φορτίων. 

Φορτωτικές και σημασία των αποδείξεων αξιω¬ 
ματικού καταστρώματος. 1.3.3. Επικύρωση α¬ 
ποδείξεων για αγαθά που αμφισβητούνται και 
για φορτία που δεν είναι γνωστά το βάρος και 
η ποιότητα. 

Ενέργειες όταν απαιτείται καθαρή απόδειξη 
παραλαβής φορτίου (Μαίθ’ε ΓθΟθίρΙ) ή φορτω¬ 
τική για φορτίο σε κακή κατάσταση. 

Να σχολιασθεί γιατί οι επιστολές αποζημίωσης 
(ΙθίίθΓ οί ίηάθΓηηίΙγ) θα πρέπει να απορρίπτο¬ 
νται, όταν αυτές εκδίδονται για κάλυψη καθα¬ 
ρών φορτωτικών στην περίπτωση που θα έπ- 
πρεπε να εκδοθούν ^λερωμένες φορτωτικές”. 
Απαίτηση καταχώρησης σημείωσης στο βιβλίο 
καταμέτρησης όταν εκδίδεται απόδειξη παρα¬ 
λαβής αξιωματικού καταστρώματος για την α¬ 
ποφυγή υπογραφής δεύτερης απόδειξης για 
την ίδια παράδοση. 

Πριν την φόρτωση επικίνδυνων φορτίων θα 
πρέπει να δίδονται αποδείξεις περιγραφής 
των. 

Εάν υποψιαζόμαστε ζημία στο φορτίο θα πρέ¬ 
πει να κατατεθεί διαμαρτυρία πριν την εκφόρ- 
τωση. 

Διαδικασία ελέγχου του φορτίου όταν πιθανο¬ 
λογείται ζημιά σ’ αυτό ή ευρεθεί μετά το άνοιγ¬ 
μα των κυτών. 

Ελεγχος κατεστραμμένου φορτίου ως προς το 
περιεχόμενο και διαδικασία παράδοσής του σε 
εκπρόσωπο του παραλήπτη επί αποδείξει. 
Αντιμετώπιση άδειοιν σάκκων, πακέτων .λυμέ¬ 
νου φορτίου και υπολειμμάτων φορτίου 
(δννθθρίπρε). Έλεγχος διαμερισμάτων δια πα- 
ραμένοντα φορτία και έλεγχος ζημιών κατά 
την εκφόρτωση. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Περιεχόμενο του κώδικα ασφαλούς πρακτικής 
για στοιβασία και ασφάλιση φορτίων (ψήφ.Α 
714-17του ΙΜΟ) 

Προφυλάξεις για την αποφυγή ζημιών από 
πρόσκρουση καιπροστριβή. Εξήγηση του πως 


ένα φορτίο μπορεί να υποστεί ζημιά από υπο¬ 
λείμματα προηγούμενου φορτίου,από σκόνη, 
εφίδρωση, διαρροή δεξαμενών καυσίμων, από 
θερμότητα και ψύξη. 

Ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων στο κατά¬ 
στρωμα σε πλοία ΟοπΙαίποτ και συμβατικά 
πλοία. Ασφάλιση μονάδων φορτίου ή οχημά- 
τωνεπιθεωρήσεις. 

Αποθήκευση και ασφάλιση αυτοκινήτων σε ο¬ 
χηματαγωγά πλοία. 

Μέθοδοι ασφάλισης και αποθήκευσης: 

Κινητών δεξαμενών-Κινητών δοχείων-Κυλιό- 
μενων φορτίωνΠεριτυλιγμένων φύλλων χάλυ- 
βα-Προιόντων βαρέων μετάλλων-Αλυσίδων α- 
γκυρών-Παλαιοσιδέρων σε όγκους -Φορτίων 
μονάδων 

Οδηγίες για την αποθήκευση κορμών κάτω α¬ 
πό το κατάστρωμα 

Ενέργειες σε κακοκαιρία για να μειωθούν οι ε¬ 
ντάσεις στις διατάξεις ασφάλισης του φορτίου 
που προκαλούνται από υπερβολικές επιταχυ- 
ντικές δυνάμεις κατά τον διατοιχισμό και προ¬ 
νευστασμό του πλοίου. 

Ενέργειες όταν το φορτίο έχει μετατοπιστεί. 
ΜΕΣΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 
ΚΥΤΩΝ 

Απαιτήσεις εφαρμογής για την λειτουργία/συ- 
ντήρηση μέσων φορτοεκφόρτωσης και καλυμ¬ 
μάτων κυτών. 

ΟΑΡΟΟ ΟΕΑΒ Β00Κ-ΠΙΘΘΙΝ6 ΡΕΑΝ (Επεξή¬ 
γηση - σημασία) 

Περιγραφή των απαιτήσεωντης Σύ μβασης του 
Ι1_0 152, Σύμβαση Επαγγελματικής Υγείας και 
Ασφάλειας, 1979, που εφαρμόζεται στα πλοία. 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΗΑΖ- 
ΜΑΤ) 

(Απαιτήσεις σύμφωνα με-801_Α3 κεφ.νΐΙ-ΙΜΩΟ 

οοάθ-υ.5.0.0.-5Τθνν) 

Ορίζεται ότι διαφορετικοίτύποι ομοειδών φορ¬ 
τίων σε πακέτο καλύπτονται με τον όρο “ΡΑΟΚ- 
ΑΘΕΩΡΟΡΜ”. 

Ταξινόμηση των επικίνδυνων φορτίων σύμφω¬ 
να με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα επικίνδυ¬ 
νων φορτίων του ΙΜΟ. (ΙΜΟ - ΙΜΩΟ ΟΟϋΕ). 
Κύρια χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες 
διαφορετικών ουσιών, υλικών και αντικειμένων 
τα οποία αναφέρονται στις 9 κλάσειςτου ΙΜϋΟ 
ΟΟΩΕ. 

Αναγνώριση σήμανσης και επιγραφών (πΐ3ΐΊ<- 
ίπρ & ΙαόβΙΙίης)) επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα 
μεΙΜΩΟ ΟΟϋΕ. 

Ο αξιωματικός φυλακής (θα πρέπει να έχει ε¬ 
νημερωθεί για την ποσότητα, τον τύπο συ- 
σκευασίας, το κατάλληλο όνομα φόρτωσης (α¬ 
κριβές τεχνικό όνομα) την ταξινόμηση, την 
στοιβασία και διαχωρισμό των επικίνδυνων 
φορτίων που πρόκειται να φορτωθούν. 

Ο Αξιωματικός Φυλακής θα είναι ενήμερος για 
τα μέτρα προφύλαξης των επικίνδυνων φορ¬ 
τίων που θα φορτωθούν, επίσης και τα μέτρα 
που θα ληφθούν σε συμβάν ή ατύχημα θαπρέ- 


1.4.3. 

1.4.4. 

1.4.5. 

1.4.6. 

1.4.7. 

1.4.8. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2. 
1.5.3 

1 . 6 . 

1 . 6 . 1 . 

1 . 6 . 2 . 

1.6.3. 

1.6.4. 

1.6.5. 

1 . 6 . 6 . 
12542 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


πει να του είναι γνωστά και να του είναι διαθέ¬ 
σιμο όποιο όργανο ή πλήρωμα απαιτηθεί, 

1.6.7. Να επισημανθεί ότι οι απαιτούμενες ενέργειες 
καθορίζονται στο “ΕΜΕΒΘΕΝΘΥ ΡΒΟΟΕ- 
01ΙΒΕ5 ΡΟΗ 5ΗΙΡ’5 ΘΑΒΗΥΙΝ6 ΘΑΝΘΕΒΟυΒ 
00005 (ΕΜ5) του ΙΜΟ και στο ΙΜΟ ΜΕϋΙΟΑί 
ΡΙΒ5Τ ΑΙϋ ΘΙΙΙΘΕ που χρησιμοποιούνται στα 
συμβαίνοντα ατυχήματα από επικίνδυνα φορ¬ 
τία "Αοοίόβηίε ΙπνοΙνίπρ ΟαηςθΓουε Θοοάε” 
(ΜΡΑΘ). 

1.6.8 Αμεση αναφορά ατυχήματος κατά την εργασία 
επικίνδ υνων φο ρτίων θα γίνεται στον Αξιωματι¬ 
κό Φυλακής όπως και οποιαδήποτε αμφιβολία 
καταλληλότητας ή ακεραιότητας της συσκευ- 
ασίας στον Υποπλοίαρχο ή Πλοίαρχο. 

1.6.9. Μέτρα προστασίας κατά την φόρτωση και εκ- 
φόρτωση εκρηκτικών υλών. 

1.6.10. Σημασία των απαιτήσεων στοιβασίας και δια¬ 
χωρισμού για διαφορετικούς τύπους πλοίων 
(μόνο στο κατάστρωμα - στο κατάστρωμα ή κά¬ 
τωθεν του καταστρώματος - μακριά από - χω¬ 
ριστά από - χωριστά από ολόκληρο διαμέρισμα 
ή κύτος - χωριστά κατά μήκος με την μεσολά¬ 
βηση ολόκληρου διαμερίσματος ή κύτους). 

1.7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΙΜΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ 
ΧΥΜΑ (ΚΩΔΙΚΑΣ Β 0)-ψηφ.Α713(17) του ΙΜΟ 

1.7.1. Βασικοί κίνδυνοι στην μεταφορά στερεών ομο- 
ειδών φορτίων: 

-Ζημιά στην κατασκευή λόγω λανθασμένης κα¬ 
τανομής του φορτίου. 

-Απώλεια ή μείωση ευστάθειας κατά την διάρ¬ 
κεια του ταξειδίου 
-Χημικές αντιδράσεις. 

1.7.2. Προφυλάξεις ασφαλείας και κατάλληλοι χειρι¬ 
σμοί κατά την μεταφορά. 1.7.3.Κατάλογος υλι¬ 
κών σε χύμα που κρύβουν χημικούς κινδύνους 
Παράρτημα Β του κώδικα. Προφυλάξεις,δια¬ 
χείριση. 

1.8. ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΜΟ ΓΙΑ ΣΙΤΗΡΑ 

1.8.1. Ορισμός “σιτηρών” (ρτείη”), πλήρους κύτους 

και ημιπλήρους (ίίίίβύ 3ηά ραάΐγ ίίίίθά οοτπ- 
ρ3άπιπθη1) όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο VI 
της 501Α5. 

1.8.2. Ιδιότητες σιτηρών. Κανονισμοί. 

1.9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΡυΜΙΘΑΤΙΟΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) ΤΩΝ ΚΥΤΩΝ 

1.10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡ- 
ΤΩΣΗΣ 1966 

1.10.1 Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της 
σύμβασης και αναλυτικά των διατάξεων που α¬ 
φορούν τον Πλοίαρχο. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ- 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ: Α 

ΩΡΕΣ: 36 

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Διοίκηση προσωπικού 


1.1 Αρχές για τον έλεγχο υφισταμένων και την συ¬ 
ντήρηση καλών σχέσεων. 

1.1.1 Διατήρηση της ηρεμίας πάντοτε, ακόμα και ό¬ 
ταν έχουμε να κάνουμε με παραβάτες. 

1.1.2 Ειλικρίνεια και δικαιοσύνη σε όλα τα θέματα, 
καθώς και σκληρότητα όπου απαιτείται. 

1.1.3 Αντιμετώπιση του πληρώματος στην ίδια βάση, 
δηλ.χωρίς ευνοούμενους. 

1.1.4 Αποφυγή δημιουργίας απογοήτευσης στο 
πλήρωμα. 

1.1.5 Αποφυγή υποσχέσεων που δεν πρόκειται να 
τηρηθούν. 

1.1.6 Διατήρηση της κατάλληλης συμπεριφοράς έ¬ 
ναντι εκπροσώπων ή αντιπροσώπων εργατι¬ 
κών σωματείων. 

1.1.7. Η διατήρηση του ελέγχου είναι απαραίτητη για 
την καλή διοίκηση. 

1.1.8. Γνωστοποίηση του γεγονότος ότι η διαχείριση 
του πληρώματος ενός 

πλοίου που ανήκει σε μικρότερο στόλο είναι δυσκολότε¬ 
ρη από την φυσιολογική. 

-Γνωστοποίηση των παραγόντων που καθοδη¬ 
γούν την συμπεριφορά του πληρώματος. 

1.1.9. Εξασφάλιση ότι όλο το πλήρωμα αισθάνεται 
πως οι υπηρεσίες του επάνω στο πλοίο εκτι- 
μούνται. 

1.1.10. Διατήρηση καλής συμπεριφοράς για το καλό 
του πληρώματος μέσω: 

-Παροχής βοήθειας όταν κάποιο μέλος του 
πληρώματος την χρειάζεται σε κάποιο προσω¬ 
πικό του πρόβλημα. 

-Προώθηση της κοινωνικής ζωής του πλοίου. 
-Παρακολούθηση της κατανάλωσης αλκοόλ, 
της χρήσης χασισιού και σκληρών ναρκωτικών 
όπως κοκαΐνη και παραγώγων της καθώς και 
παράνομη εμπορία πορνογραφικού υλικού πά¬ 
νω στο πλοίο και όπου απαιτείται να εφαρμό¬ 
ζεται γρήγορη αποκατάσταση. 

1.2. Συμπεριφορά πληρώματος 

1.2.1. Οι αιτίες που κάνουν τους ανθρώπους να δου¬ 
λεύουν είναι οι ακόλουθες: 

-Η ανάγκη εξοικονόμησης χρημάτων 
-Η ανάγκη να είναι χρήσιμα μέλη της κοινωνίας 
-Η ανάγκη εξασφάλισης των προτύπωντης ζω¬ 
ής τους 

-Η ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τις χειρονακτι- 
κές και πνευματικές τους ικανότητες και να ι¬ 
κανοποιηθούν από αυτές. 

-Η ανάγκη να επιτύχουν στις φιλοδοξίες τους 
και να βελτιώσουν την κοινωνική τους θέση 
-Η επιθυμία να διοικούν άλλους ανθρώπους 

1.3. Χρήση εξουσίας 

1.3.1. Να εξηγηθεί γιατί ένας άνθρωπος πρέπει να έ¬ 
χει την δική του εξουσία και αναφέρει ότι: 

1.3.1.1. Ο διορισμός ενός ανθρώπου σε κάποιο ανώτε¬ 
ρο αξίωμα δίνει μόνο δυναμική εξουσία. 

1.3.1.2 Η πραγματική εξουσία ενός αξιώματος επιτυγ¬ 
χάνεται όταν εκείνος ο άνθρωπος επιδεικνύει 
ότι αξίζει αυτό το αξίωμα εφόσον αποδείξει ό¬ 
τι: 

• γνωρίζει την εργασία 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12543 


• είναι αποφασιστικός 

• οι αποφάσεις τους είναι γενικά σωστές 

• οι εντολές του είναι σαφείς και εκτελούνται 
γρήγορα χωρίς αμφισβήτηση 

• ζητεί συμβουλές όταν χρειάζεται και βοηθά 
άλλους 

• δύναται να λάβει διαταγές από ανώτερους 
και να τις εκτελέσει 

1.4. Ομαδική συμπεριφορά 

1.4.1 Αναφέρει ότι η ομαδική συμπεριφορά, η πει¬ 
θαρχία και ο όγκος εργασιών που εκτελούνται 
από το πλήρωμα επηρεάζονται από: 

-Την ανάγκη ενός ανθρώπου να γίνει αποδε¬ 
κτός από εκείνους με τους οποίους εργάζεται 
-Την αναγνώριση των κύριων ομάδων του πλοί¬ 
ου, π.χ. οι αξιωματικοί και το πλήρωμα κατα¬ 
στρώματος και ομοίως για άλλα τμήματα, βά¬ 
σει του τρόπου διοίκησης του πλοίου 
-Ανεπίσημες ομαδοποιήσεις, για παράδειγμα 
ανά εθνικότητα ή θρησκεία 
-Διαμάχη μεταξύ ενός αυτο-οριζόμενου αρχη¬ 
γού μίας ομάδας και του διορισμένου αρχηγού 

1.4.2 Περιγράφεται πως μπορεί να επηρεαστεί η α¬ 
πόδοση ανθρώπων από την συμμόρφωση με 
τους νόμους. 

1.5 Συνθήκες πρόσληψης 

1.5.1 Να αναφερθούν οι μέθοδοι πρόσληψης αξιω¬ 

ματικών και πληρώματος ως: 

-άμεση πρόσληψη από ναυτιλιακή εταιρία 
-πρόσληψη μέσω εθνικού οργανισμού 
-πρόσληψη μέσω εργατικού σωματείου 
-πρόσληψη μέσω πρακτορείου 

1.5.2. Οι συνθήκες υπηρεσιών δύναται να διαφέρουν 
μεταξύ χωρών και μεταξύ εταιριών. 

1.5.3. Για λόγους ασφαλείας και για λειτουργικούς 
λόγους,οι αξιωματικοί και το πλήρωμα θα 
πρέπει να μπορεί να συνεννοούνται μεταξύ 
τους σε κοινή γλώσσα και εκείνοι που είναι υ¬ 
πεύθυνοι για την συνάθροιση και ασφάλεια 
των επιβατών, θα πρέπει να μπορούν να συ- 
νεννούνται αποτελεσματικά με τους επιβά¬ 
τες. 

1.5.4. Οι αξιωματικοί και το πλήρωμα θα πρέπει να εί¬ 
ναι ενημερωμένοι για το αντικείμενο και τις με¬ 
θόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπαί¬ 
δευση επάνω στο πλοίο. 

2. Οργάνωση Πληρώματος 

2.1. Τ ρόποι επάνδρωσης 

2.1.1. Η οργάνωση επάνω στο πλοίο εξαρτάται από 
τον σχεδίασμά του πλοίου και τους τρόπους, 
όπως κατά πόσο:-το πλοίο έχει μη φυλασσόμε¬ 
νους χώρους μηχανημάτων και έλεγχο γέφυ¬ 
ρας στις κύριες μηχανές 

-λειτουργούν τα καλύμματα των κυτών και πό¬ 
σο δύσκολο είναι αυτό 
-υπάρχει αυτόματος πιλότος 
-δύσκολη είναι η λειτουργία των βαλβίδων 
φορτίων σε ένα δεξαμενόπλοιο 
-δύσκολο είναι το καθάρισμα μίας δεξαμενής 
σε δεξαμενόπλοιο 

-χρησιμοποιούνται υδραυλικά κοχλιοατρό- 


φεια για γρήγορη αφαίρεση και αντικατάστα¬ 
ση περικόχλιων, ειδικά στο μηχανοστάσιο. 

2.2. Ανάλυση εργασιών 

2.2.1. Θεσπισμένες και μη-θεσπισμένες απαιτήσεις 

2.2.2. Φυλακή (βάρδια) 

2.2.3. Συντήρηση 

2.2.4. Εργασίες για φορτία 

2.2.5. Συστήματα δοκιμής 

2.2.6 Εκπαίδευση για περιπτώσεις έκτακτης ανά¬ 
γκης 

2.2.7. Εκπαίδευση για την ενημέρωση και εκπαίδευ¬ 
ση άλλων επάνω στο πλοίο 

2.3. Καταμερισμός του πληρώματος 

2.3.1 Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για τον καταμε¬ 
ρισμό όλωντων καθηκόντωντου πληρώματος, 
αλλά και ότι οι ακόλουθες διατάξεις είναι τυπι¬ 
κές: 

-ένα συμβατικό τμηματικό σύστημα κατά το ο¬ 
ποίο: 

• ο πρώτος μηχανικός είναι υπεύθυνος για ό¬ 
λες τις εργασίες που αφορούν μηχανήματα, 
συμπεριλαμβάνοντας τα μηχανήματα κατα¬ 
στρώματος 

• ο υποπλοίαρχος εκτός των φυλακών, είναι υ¬ 
πεύθυνος για όλες τις εργασίες που αφορούν 
τον εξοπλισμό του καταστρώματος και χειρι¬ 
σμό φορτίων 

• ο λογιστής/αξιωματικός τροφοδοσίας είναι 
υπεύθυνος για όλες τις εργασίες που αφορούν 
την παραλαβή, αποθήκευση και επεξεργασία 
φαγητών 

• ο καθένας από τους παραπάνω είναι υπεύ¬ 
θυνος για όλες τις εργασίες που αφορούν την 
εκπαίδευση και αποφυγή ανθυγιεινών συνθη¬ 
κών και ατυχημάτων στους τομείς δραστηριό- 
τητάςτους 

2.4. Οργάνωση ασφαλείας και εκτάκτων καταστά¬ 
σεων. 

2.4.1 Διορισμός ενός αξιωματικού ασφαλείας που 
δύναται να επιλεχθεί από τον κατάλογο αξιω¬ 
ματικών. 

2.4.2 Διορισμός ενός αξιωματικού πυρασφαλείας, ο 
οποίος είναι συνήθως ο υποπλοίαρχος. 

2.4.3. Διορισμός του Α’ μηχανικού ως τεχνικού συμ¬ 
βούλου του αξιωματικού ασφαλείας για πυρ¬ 
καγιές στους χώρους μηχανημάτων. 

2.4.4. Προετοιμασία και παρουσίαση του καταλόγου 
(λίστας) συνάθροισης σε όλο το πλήρωμα. 

2.4.5. Έλεγχος ότι όλοι οι εξοπλισμοί πυρόσβεσης 
και έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι λέμβοι διά¬ 
σωσης, είναι έτοιμα προς χρήση. 

2.4.6 Οι ασκήσεις περιορισμού πυρκαγιάς και εγκα¬ 
τάλειψης πλοίου θα πραγματοποιούνται όταν 
θα είναι δυνατόν μετά την επιβίβαση του πλη¬ 
ρώματος στο πλοίο, βάσει των προϋποθέσεων 
501Α5. 

2.5 Οργάνωση καθηκόντων πληρώματος 

2.5.1 Αναφορά στις φυλακές, την ασφάλεια και άλλα 
σχεδιαγράμματα εργασίας εκ περιτροπής 
προς χρήση κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή 
στο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων: 
12544 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


για το κατάστοωμα, το σταθμό ασυρμάτου του 
πλοίου, το μηχανοστάσιο και το προσωπικό 
τροφοδοσίας. 

2.6 Οργάνωση για συντήρηση: 

2.6.1 Συστημάτων ασφάλειας (πυρκαγιάς, εξοπλι¬ 
σμού διάσωσης, έκτακτης ανάγκης). 

2.6.2 Μηχανημάτων καταστρώματος. 

2.6.3 Χώρου ασυρμάτου-ραντάρ. 

2.7 Αρχεία πλοίου 

2.7.1 Αναφέρονται τα αρχεία και τα πιστοποιητικά 

που πρέπει να φυλάσσονται στο πλοίο και να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση, συμπερι- 
λαμβάνοντας: 

-έγγραφο εθνικότητας (μητρώο πλοίου) 
-επίσημο ημερολόγιο πλοίου 
-σχεδιαγράμματα και διαγράμματα από το 
ναυπηγείο 

-βιβλία οδηγιών από το ναυπηγείο 
-οδηγίες και εγκύκλιοι από την εταιρία 
-Πιστοποιητικά δοκιμών για συρματόσχοινα, 
ναυτικά κλειδιά και μηχανισμούς ανυψώσεως 
-Πιστοποιητικά διοίκησης και ταξινόμησης ό¬ 
πως αρμόζουν στον τύπο του πλοίου και συ- 
μπεριλαμβάνοντας: 

-Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατικού Πλοίου 
-Πιστοποιητικό Κατασκευής Ασφαλείας Φορ¬ 
τηγού Πλοίου -Πιστοποιητικό Εξοπλισμού Α¬ 
σφαλείας Φορτηγού Πλοίου -Πιστοποιητικό 
Ραδιοτηλεγραφίας Ασφαλείας Φορτηγού 
Πλοίου -Πιστοποιητικό Εξαίρεσης 
-Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης 
-Κλάση-πιστοποιητικά επιθεώρησης κύτους 
και μηχανημάτων -Κλάση-αρχεία επιθεωρήσε¬ 
ων για συνεχές σύστημα επιθεώρησης -για δε¬ 
ξαμενόπλοιο, Πιστοποιητικό ασφάλισης τρί¬ 
των προσώπων για πετρελαιοκηλίδες 
-Βιβλίο Εγγραφής Πετρελαίου του πλοίου 

2.8 Οργάνωση επικοινωνιών στο πλοίο 

2.8.1 Αναφέρεται ότι η διεξαγωγή τακτικών συνα¬ 
ντήσεων είναι μία καλή μέθοδος ενημέρωσης 
του πληρώματος καθώς και η παροχή συνδέ¬ 
σμου σε θέματα που αφορούν: 

-την γενική λειτουργία του πλοίου 
-την ασφάλεια 
-την συντήρηση 

2.8.2 Κατά προτίμηση, οι συναντήσεις ασφαλείας 
θα πρέπει να διεξάγονται μηνιαία και οι συνα¬ 
ντήσεις διοίκησης εβδομαδιαία. 

2.8.3 Ο πρόεδρος και η σύνθεση των επιτροπών θα 
πρέπει να συμφωνείται με τον πλοίαρχο εκτός 
εάν καθοδηγείται από εθνικούς κο.νόνες, π.χ. ε¬ 
κλογή εκπροσώπων στην επιτροπή ασφαλείας. 

2.8.4 Τα βασικά θέματα που θα υπάρχουν κατά την 
διάρκεια των συναντήσεων πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνουν: 

-δημιουργία ημερήσιας διάταξης που θα πε¬ 
ριορίζει το αντικείμενο κάποιας συνάντησης, 
-φύλαξη πρακτικών και της υπογραφής των α¬ 
πό την αντίστοιχη επιτροπή. 

-περιορισμός της διάρκειας κάποιας συνάντη¬ 
σης σε μία ώρα περίπου. 


2.8.5 Αναφέρει ότι τα πρακτικά των συναντήσεων θα 

πρέπει να αποστέλλονται στα πρόσωπα που 
συμμετείχαν στις συναντήσεις και κατόπιν ε¬ 
ξουσιοδότησης, θα διανέμονται και σε άλλους 
από τον πλοίαρχο. 

2.9 Τεχνικές συναντήσεων 

2.9.1 Διάφοροι τρόποι εκτέλεσης συναντήσεων 

2.9.2 Περιγραφή της επιρροής της εκπαίδευσης σε 
τεχνικές συνάντησης καιτοντρόποπου κάποιο 
πρόσωπο θα πρέπει να φέρεται 

2.9.3 Εξήγηση της ψυχολογίας του πίνακα 

2.9.4 Περιγράφεται: 

-πως αντιμετωπίζονται οι διαφωνίες 
-το ιδανικό μέγεθος μιας ομάδας 
-την διάρκεια μίας ομάδας συνάντησης 

2.9.5 Εξήγηση του τρόπου που η ημερήσια διάταξη 
θα πρέπει να βασίζεται σε κάποιο χρονοδιά¬ 
γραμμα 

2.9.6 Περιγραφή των πιο κοινών παγίδων που αφο¬ 
ρούν: 

-τα θέματα 
-την διάταξη 

-την περιφρόνηση τεχνικών συνάντησης 

2.9.7 Εξηγεί τέσσερα στάδια (είερε) που μπορούν 
να ακολουθηθούν για την δημιουργία επιτυ¬ 
χούς συνάντησης 

2.9.8 Αναφέρει τις καταστάσεις όταν: 

-οι συναντήσεις είναι βολικές 

-μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι 
επικοινωνίας 

2.9.9 Περιγραφή των τύπων συνάντησης 

2.9.10 Ορίζονται οι προϋποθέσεις διοίκησης επί του 
πλοίου: 

-τύποι συναντήσεων που είναι απαραίτητοι 
-τα αντικείμενα των συναντήσεων 
-η προτεινόμενη ακολουθία των συναντήσεων 

3. Εκπαίδευση επάνω στα πλοία 

3.1. Μέθοδοι εκπαίδευσης 

3.1.1 Περιγραφή της προετοιμασίας που απαιτείται 
πριν την έναρξη κάποιας εκπαίδευσης 

3.1.2 Περιγράφει πως θα διαξάγεται κάποια εκπαί¬ 
δευση 

3.1.3 Περιγραφή πως να διατηρείται το ενδιαφέρον 
σε εκπαίδευση ρουτίνας όπως ασκήσεις πυρ¬ 
καγιάς και ασκήσεις για την εγκατάλειψη του 
πλοίου 

3.1.4 Περιγραφή μεθόδων εκπαίδευσης σχετικά με 

-την συμπεριφορά 

-τα προσόντα (5Ι<ίΙΙ$) 

-τις γνώσεις 

3.2 Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας 

3.2.1 Η εκπαίδευση στην χρήση συσκευών επιβίω¬ 

σης και στις καλύτερες μεθόδους επιβίωσης 
θα πρέπει να βασίζεται στο εγχειρίδιο εκπαί¬ 
δευσης του πλοίου 

3.2.2 Οι ασκήσεις εγκατάλειψης του πλοίου θα πρέ¬ 
πει να εκτελούνται μηνιαίως σε φορτηγά πλοία 
και εβδομαδιαία σε επιβατικά πλοία 

3.2.3 Κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να λά¬ 
βει οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν: 

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12545 


-λειτουργία και χρήση των σωσιβίων πνευστών 
σχεδιών 

-προβλήματα υποθερμίας, πρώτες βοήθειες 
για υποθερμία και άλλες κατάλληλες διαδικα¬ 
σίες πρώτων βοηθειών 

-ειδικές οδηγίες κατάλληλες για την χρήση των 
σωστικών συσκευώντου πλοίου κάτω από συν¬ 
θήκες κακοκαιρίας και αποθαλασσίας 

3.2.4 Αναφέρεται ότι: 

-οδηγίες για την χρήση των σωστικών συσκευ¬ 
ών του πλοίου και για επιβίωση στην θάλασσα 
θα πρέπει να δοθούν κατά την διάρκεια των α¬ 
σκήσεων 

-ατομικές οδηγίες δύναται να καλύψουν δια¬ 
φορετικά μέρη του σωστικού συστήματος του 
πλοίου 

-όλος ο εξοπλισμός και όλες οι σωστικές συ¬ 
σκευές του πλοίου θα πρέπει να καλύπτονται ε¬ 
ντός περιόδου 2 μηνών 
3.3 Ασκήσεις έκτακτης ανάγκης 

3.3.1 Οι ασκήσεις θα πρέπει να εκτελούνται ως ακο¬ 
λούθως: 

-θα πρέπει να αποφεύγονται οι ασκήσεις ρου¬ 
τίνας 

-οι βασικές εργασίες θα πρέπει να επαναλαμ¬ 
βάνονται κατά την διάρκεια κάθε άσκησης, συ- 
μπεριλαμβάνοντας: 

.λειτουργία αντλίας υδροσυλλεκτών υδάτων έ¬ 
κτακτης ανάγκης 

• λειτουργία αυτομάτων βαλβίδων αναστολής 
(γογροΙθ εύυί-οίί ναΐνοε) και αυτομάτων διακο¬ 
πτών αναστολής (γθπποΙο είορ εννίΐοάοε) 

• έλεγχος εισόδου αέρα όταν οι λαβές των πυ¬ 
ροσβεστήρων βρίσκονται σε θέση μη λειτουρ- 
γίας 

3.3.2. Να αναφέρονται οι απαραίτητες εργασίες ό¬ 
πως: 

-χρήση συσκευής αναπνοής πεπιεσμένου αέ¬ 
ρα (ΟΑΒΑ) 

-προετοιμασία σωλήνων και ακροφυσίων 
-συλλογή χημικών ενώσεων αφρού 
-συλλογή πυροσβεστήρων 
-συλλογή μηχανημάτων πρώτων βοηθειών 
-συλλογή εξοπλισμού εκκένωσης 

3.3.3 Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συγκροτούνται 
βάσειτου καταλόγου συνάθροισης 

3.3.4 Μπορεί να είναι απαραίτητος ο αυτοσχεδια- 
σμός όταν απουσιάζουν άτομα από τις ομάδες 
έκτακτης ανάγκης 

3.3.5 Περιγραφή παραδειγμάτων ασκήσεων για 
πυρκαγιά όπως σχετικά με: 

-ομάδες που αποστέλλονται σε καμπίνες, φο- 
ριαμούς, εισόδους πρόσβασης κυτών και χώ¬ 
ρους μηχανημάτων 

-καταπολέμηση πυρκαγιάς μέσω καταλλήλου 
εξοπλισμού σε καμπίνες φοριαμούς, ανοίγμα¬ 
τα κυτών και σε χώρους μαγειρείων και μηχα¬ 
νημάτων 

-μεταφορά τραυματισμένου ή αναίσθητου αν¬ 
θρώπου από τους άνω χώρους 
-εκκίνηση της γεννήτριας έκτακτης ανάγκης 


-εκκίνηση της αντλίας υδροσυλλεκτών έκτα¬ 
κτης ανάγκης 

3.3.6 Περιγραφή παραδειγμάτων ασκήσεων σε λέμ¬ 

βους όπως: 

-συλλογή επιπλέον σωστικών μηχανισμών 
-χρήση διαφορετικών ασκήσεων για την προε¬ 
τοιμασία καθέλκυσης και για την καθέλκυση 
της σωστικής λέμβου 

3.4 Εκπαίδευση σε λειτουργίες πλοίου 

3.4.1 Η τμηματική εκπαίδευση μπορείναπεριλαμβά- 

νει: 

-στο τμήμα καταστρώματος: 

• πλοήγηση του πλοίου και λειτουργία του αυ¬ 
τόματου πιλότου 

• λειτουργία βαρούλκων και εργατών αγκυρο¬ 
βολιάς 

• λειτουργία εργατών φορτίων, γερανών και 
φορτωτήρων 

• ασφάλιση φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων 

• λειτουργία ελέγχου από τη γέφυρα των κύ¬ 
ριων μηχανών 

• λειτουργία του δρομόμετρου, ηχητικού βυ- 
θόμετρου και γυροσκοπικής πυξίδας καιτων ε- 
παναληπτών τους 

• λειτουργία των φώτων πορείας και άλλων 
φώτων και σημάτων του πλοίου 

• λειτουργία της σειρίκτρας ή σειρήνας του 
πλοίου 

• καταγραφή και φροντίδα ανταλλακτικών και 
αποθηκών 

-στο τμήμα μηχανών: 

• λειτουργία της κύριας μηχανής καιτων βοη¬ 
θητικών μηχανημάτων 

• λειτουργία των ηλεκτρικών εναλλακτήρων 
και άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών 

• λειτουργία λεβήτων 

• λειτουργία πηδαλίου 

• λειτουργία διαχωριστών ελαιώδους ύδατος 

• λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου και αυτομα¬ 
τισμού 

• επιθεώρηση των σωληνώσεων για διάφορες 
εξυπηρετήσεις όπως λιπαντικό, καύσιμα, γλυ¬ 
κό και αλμυρό νερό 

• επεξεργασία καταλόγων ελέγχου για μεθο¬ 
δικές επιθεωρήσεις 

• καταγραφή και φροντίδα ανταλλακτικών και 
εφοδίων 

-στο τμήμα τροφοδοσίας: 

• λειτουργία του εξοπλισμού μαγειρείων 

• καταγραφή και φροντίδα προμηθειών και 
άλλων υλικών 

3.5. Εκπαίδευση για συντήρηση 

3.5.1. Ητμηματική εκπαίδευση μπορεί ναπεριλαμβά- 

νει: 

-στο τμήμα καταστρώματος: 

• συντήρηση εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης 
και καλυμμάτων κυτών .βαφή του κύτους, του 
καταστρώματος και της υπερκατασκευής 
.προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης 

• συντήρηση εξοπλισμού εξασφάλισης φορ¬ 
τίου 12546 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


• γυροσκοπική πυξίδα και επαναληπτών .πυ¬ 
ροσβεστήρες και στολές πυροσβεστών 

-στο τμήμα ασυρμάτου: 

• σύστημα κεραίας-ανακλαστήρα ραντάρ και 
κεραιών επικοινωνίας .ραντάρ και εξοπλισμός 
επικοινωνίας 

• ασύρματος εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης 
για την σωστική λέμβο-στο τμήμα μηχανών: 

• προγραμματισμένη συντήρηση μηχανημά¬ 
των 

• συντήρηση και βαφή κατασκευών και σωλη¬ 
νώσεων 

• συντήρηση σταθερών συστημάτων πυρό¬ 
σβεσης 

• μέθοδοι και λεπτομέρειες συντήρησης και ε¬ 
πισκευής επιλεγμένων σημείων εξοπλισμού, 
π.χ.αλλαγή ελατηρίων,εμβόλων και επισκευή 
αντλιών, μηχανές εναλλακτήρα και εγχυτές 
καυσίμου 

• μέθοδοι και λεπτομέρειες δοκιμής και επι¬ 
σκευής ηλεκτοικών και ηλεκτρονικών εξοπλι¬ 
σμών 

• κατάλληλη χρήση σχεδιαγραμμάτων και εγ¬ 
χειριδίων οδηγιών και συντήρησης 

-στο τμήμα τροφοδοσίας: 

• βαφή μαγειρείων, χώρων αποθήκευσης (όχι 
κατάψυξης) και στενών διαδρόμων, όπου α¬ 
παιτείται 

• διατήρηση των φούρνων και άλλων εξοπλι¬ 
σμών στα μαγειρεία σε καλή και καθαρή κατά¬ 
σταση 

• διατήρησητων φίλτρων και αεροσωλήνα των 
ανεμιστήρων εξαγωγής αέρα καθαρών και ε¬ 
λεύθερων από συλλογή λίπους για την αποφυ¬ 
γή πυρκαγιών 

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΠΛΟΙ¬ 

ΟΥ (ΚΕΠ) 

(Εκπαίδευση Εκπαιδευτών) 

1 Φιλοσοφία της Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης 
επί πλοίου (ΚΕΠ). 

2 Γνώση των διατάξεων της Δ. Σύμβασης για 
Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδοσης Πιστοποιητι¬ 
κών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών 
(5Τ0νν 1978/95) που σχετίζονται με την ΚΕΠ. 

3 Γνώση του περιεχομένου και των δύο εγχειρι¬ 
δίων ΚΕΠ Α' και Β’ περιόδου, τρόπος συμπλή¬ 
ρωσης και έλεγχος του σπουδαστή επ’αυτού. 

4 Βιβλία που θα πρέπει να έχει ο σπουδαστής μα¬ 
ζί του. 

5 Γ ενικές οδηγίες στον σπουδαστή κατά την έ¬ 
ναρξη της Α και Β ΚΕΠ, σχετικά με την εκπαί¬ 
δευση του επίτου πλοίου. 

5.1 Πληροφόρηση σπουδαστή για τις υποχρεώ¬ 

σεις και τα δικαιώματα του καθώς και για τις 
συνήθειες που επικρατούν στα πλοία. Π.Χ. Ω¬ 
ρες εργασίας και ανάπαυσης, ώρες γευμάτων, 
αλλαγή φυλακής κ.α. 

6 Εξοικίωση με τους διάφορους χώρους όλου 
του πλοίου, εναλλακτικές δίοδοι πρόσβασης 


σε κάποιο συγκεκριμένο διαμέρισμα, θέση κλι¬ 
μάκων και ανοιγμάτων (Ηαίοάθε). 

7 Ενημέρωση του σπουδαστή για τη θέση που 
κατέχει στα αγήματα γυμνασίων και για τις ε¬ 
νέργειες που θα κάνει σε κατάσταση ανάγκης. 

8 Προγραμματσιμός εργασιών για το λιμάνι και 
εν πλω, και αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 
εναλλακτικές εργασίες. 

9 Ο σπουδαστής να αξιοποιεί τον χρόνο που το 
πλοίο βρίσκεται εν πλω και να περατώσει το γε¬ 
νικό πρόγραμμά του πριν από την συμπλήρω¬ 
ση του ΚΕΠ για να εξασφαλισθεί από απρό- 
βλεπετες καθυστερήσεις. 

10 Ενημέρωση της Αρχής κατά την ναυτολόγηση 
και απόλυση του σπουδαστή. 

11 Οι αξ/κοίτου πλοίου οφείλουν να παρέχουν με 
προσήνεια και υπευθυνότητα τη συνδρομή 
τους στους σπουδαστές για θέματα που ανα- 
φέρονται στο επαγγελματικό και γνωστικό πε¬ 
δίο της ειδικότητάς τους. 

12 Ειδικότητες ναυτολόγησης των σπουδαστών 
Α’ και Β’ εκπαιδευτικής περιόδου. Αποδοχές, 
ενδιαίτηση. Ημερήσια ασχολία τους κατά την 
ώρα εργασίας τους και κατά τον ελεύθερο 
χρόνο. 

13 Διατάξεις Κανονισμοί ΑΔΣΕΝ που σχετίζονται 
με την ΚΕΠ. 

14 Ποιος είναι ο επόπτης/επιβλέπων αξιωματικός 
του σπουδαστή σχετικά με την υπηρεσία σκά¬ 
φους και τη ναυσιπλοΐα. 

15 Διάρκεια εκπαιδευτικών ταξιδίων Α’ και Β’ πε¬ 
ριόδου. 

16 Ημερολόγιο απασχόλησης που χορηγείται α¬ 
πό την Σχολή. 

17 Σύνταξη έκθεσης από τον υπεύθυνο αξιωματι¬ 
κό γεφύρας του πλοίου που έχει αναλάβει την 
εκπαίδευση του σπουδαστή και αποστολή τού¬ 
του στην Σχολή που φοιτά ο σπουδαστής. 

18 Προσκόμιση από τον σπουδαστή του εγχειρι¬ 
δίου ΚΕΠ στην Σχολή του μετά το πέρας του 
εκπαιδευτικού του ταξιδιού. 

19 Σύνταξη πρακτικού από την προβλεπόμενη Ε¬ 
πιτροπή της Σχολής που αποφαίνεται κατά πό¬ 
σο η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή α¬ 
νεπιτυχής. 

20 Υποχρεώσεις σπουδαστή σε περίπτωση που η 
Επιτροπή κρίνει την εκτέλεση του ταξιδιού α¬ 
νεπιτυχή. Επανεκτέλεση ταξιδιού. 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ 

1 Στοιχεία λογιστικής (χρεώσεις-πιστώσεις) 

2 Γ ενικός λογαριασμός Πλοιάρχου 

2.1 Συμπλήρωση εντύπου για πληρωμές 

2.2 Συμπλήρωση εντύπων τροφοδοσίας 

2.3 Μ ισθοδοτικός πίνακας 

2.4 Ατομικοί λογαριασμοί πληρώματος 

2.5 Φορολογία ναυτικών και απόδοση 

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΟΙΑΡΧΙΑΣ 

1 Γ ενικές διαδικασίες 

2 Ενέργειες 

3 Αντικείμενα ελέγχου 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12547 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

ΚΥΚΛΟΣ: Α 

ΩΡΕΣ: 32 

Α. ΝΑΥΤΙΛΙΑ (26 ώρες) 

1. Ωκεανοπλοία 

1.1 Εφαρμογές σε ορθοδρομία, μικτός πλους, 
ναυσιπλοΐα σε υψηλά πλάτη - πάγοι. 

1.2 Σχεδιασμός ταξιδιού (\/ογ39θ ΡΙβη). 

2. Ναυτικές εκδόσεις, εκμετάλλευση πληροφο¬ 
ριών 

3. ΓΙλοηγία - Ρβεεαρβ ΡΙ3Π 

4. Αστρονομική Ναυσιπλοΐα 

4.1 Ακρίβεια αστρονομικών στιγμάτων 

5. /δορυφορική Ναυτιλία 

5.1 Γενικά περί του ναυτιλιακού δορυφορικού συ¬ 
στήματος (0Ρ5). 

5.2 Επίδειξη λειτουργίας δέκτου δορυφ.συστήμα¬ 
τος. 

Εκμετάλλευση δέκτου για την εύρεση στίγμα¬ 
τος και για άλλες χρήσεις (επίλυση ορθοδρο- 
μικού προβλήματος κ.λ.π.). 

6. Ηλεκτρονικός χάρτης - Επίδειξη - Εφαρμογές 

6.1 Συνδυασμός εκμετάλλευσης ηλεκτρονικού 
χάρτη με άλλα ναυτιλιακά όργανα. 

7. Δέκτης Νβνίβχ - Επίδειξη - Εκμετάλευση Πλη¬ 
ροφοριών 

8. Παλίρροιες 

8.1 Συνοπτική περιγραφή του παλιρροιακού φαι¬ 
νομένου και επίδραση αυτού στη ναυτιλία. 

8.2 Προβλήματα παλιρροιών με τους αμερικανι¬ 
κούς και βρετανικούς πίνακες παλιρροιών. 

8.2.1 Εξεύρεση χρόνου Ε.Τ.Α. 

8.2.2 Διάπλους αβαθών υπό προϋποθέσεις. 

8.2.3 Εξεύρεση χρόνων απόκρυψης και εμφάνισης 
ναυαγίου ή βράχου. 

8.2.4 Εξεύρεση χρόνου αποκόλλησης πλοίου σε πε¬ 
ρίπτωση προσάραξης. 

8.2.5 Υπολογισμός μεγίστου βυθίσματος αναχωρή- 
σεως πλοίου υπό προϋποθέσεις. 

8.2.6 Υπολογισμός ασφαλούς διελεύσεως κάτω από 
γέφυρα ή καλώδια. 

9. ΓΙαλιρροιακά ρεύματα 

9.1 Συνοπτική περιγραςίή του φαινομένου και επί¬ 
δραση αυτού στην ναυτιλία. 

9.2 Παλιρροιακές δίνες 

9.3 Αντιστοιχία χαρακτηριστικών παλιρ. ρεύματος 
- παλίρροιας και απεικόνιση αυτών στη παλιρ- 
ροιακή καμπύλη. 

9.4 Προβλήματα παλιρροιακών ρευμάτων. 

9.4.1 Συνοπτική περιγραφή των προβλημάτων των 
παλιρροιακών ρευμάτων στους ν. χάρτες και 
στους πίνακες παλιρροιακών ρευμάτων αμερι¬ 
κανικής και βρετανικής εκδόσεως. 

Β. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (6 ώρες) 

1. Τ ροπικοί κυκλώνες 

1.1 Ατμοσφαιρικές συνθήκες απαραίτητες για την 
ανάπτυξη τροπικού κυκλώνα. 

1.2 Τυπικά σημάδια καιρού κατά το πλησίασμα κυ¬ 
κλώνα. 


1.3 Περιγραφή των καιρικών μεταβολών, κατά μή¬ 
κος της τροχιάς του κυκλώνα, πριν, κατά την 
διάβαση και μετά την διάβασή του. 

1.4 Σχεδιασμός κυκλώνα τροπικών. 

1.5 Περιοχές και εποχές στις οποίες εμφανίζονται 
συχνά οι κυκλώνες των τροπικών. 

1.6 Πιθανότερη τροχιά τροπικού κυκλώνα σε διά¬ 
φορες ωκεάνιες περιοχές. 

1.7 Περιγραφή της συμπεριφοράς τροπικού κυ¬ 
κλώνα σε μεμονωμένες περιοχές κάτω από συ¬ 
γκεκριμένες συνθήκες πίεσης. 

1.8 Σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης πλη¬ 
σιάσματος κυκλώνα. 

1.9 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποφυ¬ 
γήν του κέντρου και της γειτονίας του κυκλώ¬ 
να. 

1.10 Περιγραφή πρακτικών χειρισμών προς αποφυ¬ 
γήν του κέντρου τροπικού κυκλώνα. 

1.11 Καθορισμός των κανονισμών που αναφέρο- 
νται στην 50Ι-Α3 και σχετίζονται με δελτίο τρο¬ 
πικού κυκλώνα (50ΕΑ3 Κεφ.ν-καν.2 και 3) 

1.12 Παράθεση πληροφοριών που πρέπει να περι¬ 
λαμβάνει δελτίο τροπικού κυκλώνα. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ: Β 

ΩΡΕΣ:: 55 

1. Διαστάσεις,ονοματολογία και γεωμετρικά 
στοιχεία πλοίου 

2. Πίνακες, διαγράμματα, σχέδια και εγχειρίδια 
ευστάθειας 

2.1. Υδροστατικό διάγραμμα ή υδροστατικές κα¬ 
μπύλες 

2.2. Πίνακες νεκρού βάρους 

2.3. Εγχειρίδιο ευστάθειας και διαγωγής 

3. Πείραμα ευστάθειας-υπολογισμός ΟοΜ από 
περίοδο διατοιχισμού 

4. Εγκάρσια ευστάθεια μικρών γωνιών κλίσεως 

5. Εγκάρσιες κλίσεις-αιτίες δημιουργίας των-επι- 
πτώσεις-σημασίατου ΘΜ 

5.1. Μέτρα για την αντιμετώπιση εγκάρσιων κλίσεων 

6. Πυκνότητα του νερού, επίδραση της πυκνότη¬ 
τας στην διαγωγή του πλοίου 

7. Επίδραση ελεύθερων επιφανειών υγρών στην 
εγκάρσια ευστάθεια-Καμπύλη Ρ3ΙΜ 

7.1. Προφυλάξεις και αντιμετώπιση του κινδύνου ε¬ 
λεύθερων επιφανειών 

8. Εγκάρσια ευστάθεια μεγάλων γωνιών κλίσεως 

8.1. Μοχλοβραχίονας επαναφοράς 

8.2. Διασταυρούμενες καμπύλες στατικής ευστά- 
Θειας-Καμπύλες ΚΝ 

8.3. Καμπύλες ευστάθειας 

8.4. Καμπύλη ευστάθειας πλοίου με αρνητικό ΘΜ 

9. Επίδραση ανέμου στα έξαλα του πλοίου-κα- 

μπύλη ανέμου 

10. Δυναμική ευστάθεια 

10.1. Ορισμός δυναμικής ευστάθειας 

10.2. Εφαρμογή στατικής και δυναμικής εγκάρσιας 

ροπής 


12548 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10.3. Σημασία της δυναμικής ευστάθειας στην α¬ 
σφάλεια του πλοίου 

11. Διαγωγή και μεταβολές αυτής 

11.1. Υπολογισμοί-εύρεση των:ΙΟΘ-ΙΧΒ-ΘΒ-Ι_ΩΡ- 
ΚΜΙ-ΒΜΙ-ΜΤΟ. 

11.2. Υπολογισμός του 106 ενός πλοίου που έχειτυ- 
χαία διαγωγή 

11.3. Μεταβολή διαγωγής με εφαρμογή ροπής 

11.4. Επιθυμητή διαγωγή με μετατόπιση φορτίων 
και / ή λοιπών βαρών 

11.5. Περάτωση φόοτωσης με επιθυμητή διαγωγή 

11.6. Μεταβολή βυθίσματος μόνο στο ένα άκρο 

11.7. Πίνακες και διαγράμματα διαγωγής 

12. Ακριβής προσδιορισμός του εκτοπίσματος α¬ 
πό τα βυθίσματα-(0Γ3ίί ΒυΓνσγ)- 

12.1. Διόρθωση βυθισμάτων για τις καθέτους 

12.2. Διόρθωση για κάμψη 

12.3. Διόρθωση για διαγωγή 

12.4. Διόρθωση για πυκνότητα νερού 

13. ΔιατοιχισμόςπλοίουΈπίδρασητουΘΜ καιτης 
κατανομής βαρών 

13.1. Συγχρονισμός-αποφυγή αυτού-παρατροπί- 
δια-σταθεροποιητές 

14. Απαιτήσεις ευστάθειας που απορρέουν από 
Διεθνείς συμβάσεις και Ελληνική Νομοθεσία, 
γιαόλα τα πλοία, στην άθικτη κατάσταση και σε 
κατάσταση βλάβης 

15. Παραδείγματα ολοκληρωμένων φορτώσεων 
με την ευστάθεια εντός των ορίων που προ- 
βλέπονται από τους κανονισμούς, για όλα τα 
πλοία, καθώς επίσης και παραδείγματα με επι¬ 
θυμητά βυθίσματα 

16. Μεταφορά σιτηρών 

16.1. Υπολογισμοί ευστάθειας 

16.2. Συμπλήρωση σχετικών εντύπων για φόρτωση 

σιτηρών 

17. Απώλεια ευσιάθειας προσαραγμένου πλοίου 
και πλοίου κατά τον δεξαμενισμό 

18. Έλεγχος βλά3ης 

181 Στεγανή υποδιαίρεση πλοίων 

18.2. Διαχωρητότητα φορτίου και διαμερίσματος 

18.3. Κατάκλυση διαμερίσματος 

18.4. Καμπύλη κατακλύσιμου μήκους 

18.5. Γραμμή ορίου βυθίσεως 

18.6. Μέγιστο μήκος βλάβης 

18.7. Προσδιορισμός ύψους εξάλων για πλοία τύ¬ 

που Α και Β σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ι1_ΙΧ 1966 (όπως τροποποιήθηκε) 

18.8. Επίδραση της κατάκλυσης στην ευστάθεια και 
διαγωγή του πλοίου 

18.9. Απώλεια πλευστότητας και πιθανότητα βύθι¬ 
σης του πλοίου μετά από κατάκλυση 

18.10. Περιγραφή μέτρων που πρέπει να ληφθούν για 
την βελτίωση της ευστάθειας ενός πλοίου σε 
κατάσταση βλάβης 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το χρονικό διάστημα των 41 εκπαιδευ¬ 
τικών ωρών θα γίνεται σύντομη επανάληψη της ύλης του 
γενικότερου αντικειμένου της ευστάθειας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των σπουδαστών, και θα 
δίνεται βαρύτητα στις εφαρμογές/ασκήσεις. Οι υπόλοι¬ 
πες 14 εκπαιδευτικές ώρες θα πραγματοποιούνται στην 


αίθουσα Η/Υ με πρακτικές και ολοκληρωμένες εφαρμο¬ 
γές ευστάθειας. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΚΥΚΛΟΣ: Β 
ΩΡΕΣ: 30 

1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

1.1 Π ρώτη συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασ¬ 
σας (Διεθνείς Συμβάσεις Γενεύης 1958). 

1.2 Τρίτη συνδιάσκεψη των Ην. Εθνών για το Δί¬ 
καιο της Θάλασσας 1982 (ΤΙιίΓά υηίίβά ΝαΙίοηε 
ΟοπίθΓθησθ οπ ίόβ Ι_3νν οί Ιάθ 5β3 υΝΩΕΟδ III). 

2. ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ (ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ) ΚΑΙ Ε¬ 
ΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 

2.1 Νομικό καθεστώς χωρικών υδάτων 

2.2 Εσωτερικά ύδατα 

2.3 Καθεστώς αγκυροβολιών 

2.4 Αβλαβής διέλευση πλοίων. Θερμή καταδίωξη. 

2.5 Δικαιώματα πλοίων κατά την διέλευσή τους 
στα χωρικά ύδατα 

2.6 Συστήματα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλο¬ 
φορίας (ΤΓ3ίίίο8θρ3Γ3ΐίοη δοΐΐθπίθδ) στα χωρι¬ 
κά ύδατα. 

2.7 Υποχρεώσεις πλοίων που μεταφέρουν επικίν¬ 
δυνα φορτία, πυρομαχικά και πλοίων που κι¬ 
νούνται με πυρηνική ενέργεια. 

2.8 Επιπρόσθετα δικαιώματα του παράκτιου κρά¬ 
τους επί πλοίων που προσεγγίζουν στα εσωτε¬ 
ρικά ύδατα. 

2.9 Χρεώσεις (τέλη) που μπορεί να επιβληθούν σε 
πλοία που διέρχονται στα χωρικά ύδατα. 

2.10 Ποινική δικαιοδοσία επί των ξένων πλοίων που 
διέρχονται στα χωρικά ύδατα. 

2.11 Μέτρα που μπορεί να πάρει ένα παράκτιο κρά¬ 
τος για την σύλληψη ή ανάκριση επιβαινόντων 
επί ξένου πλοίου που βρίσκεται στα χωρικά ύ¬ 
δατα το οποίο (πλοίο) προηγουμένως βρισκό¬ 
ταν στα εσωτερικά ύδατα. 

2.12 Υποχρέωση του παράκτιου κράτους να διευ¬ 
κολύνει την επαφή μεταξύ της προξενικής αρ¬ 
χής του κράτους ενός πλοίου και του πληρώ¬ 
ματος του πλοίου τούτου όταν λαμβάνονται 
μέτρα σύλληψης του πλοίου. 

2.13 Αστική δικαιοδοσία παρακτίου κράτους επί ξέ¬ 
νου πλοίου όταντούτο διέρχεται στα χωρικά ύ¬ 
δατα. 

2.14 Τελωνειακός, οικονομικός, μεταναστευτικός 
και υγειονομικός έλεγχος από το παράκτιο 
κράτος επί των πλοίων που βρίσκονται στην 
συνορεύουσα ζώνη. 

3. ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΝΑ 

3.1 Νομικό καθεστώς των στενών που χρησιμοποι¬ 
ούνται στη διεθνή ναυσιπλοΐα. 

3.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των πλοίων που 
διέρχονται (ΙιοπείΙ ρβεεβρβ) τα στενά. 

3.3 Υποχρεώσεις πλοίων που διέρχονται (ΐΓβηεϋ 
Ρ35539Θ) τα στενά όσον αφορά τους θαλάσσι- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12549 


ους διαδρόμους (εεα Ιβηεε) και τα συστήματα 
διαχωρισμού θαλάσσιας κυκλοφορίας (Τ55). 

3.4 Περιπτώσεις κατά τις οποίες νόμοι και κανονι¬ 
σμοί ενός παράκτιου κράτους επηρεάζουν την 
διέλευση ξένων πλοίων δια των στενών, (π.χ. 
διαλόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ρύπαν¬ 
σης,αλιείας κ.λ.π). 

3.5 Αβλαβής διέλευση πλοίου σε στενά που χρησι¬ 
μοποιούνται για την διεθνή ναυσιπλοΐα. 

3.6 Η υπόθεση του Στενού της Κερκύρας (1949). 

3.7 Τα στενά της Μαύρης Θάλασσας (Βόσπορος- 
Μαρμαράς-Δαρδανέλλια), Σύμβαση του Μο- 
ντρέ 1936. 

3.8 Τα στενά του Μαγελάνου, της Δανίας κ.λ.π. 

3.9 Καθεστώς διωρύγων Σουέζ, Παναμά, Κίελου, 
Κορίνθου. 

3.10 Αρχιπέλαγος και αρχιπελαγικά ύδατα (ορι¬ 
σμοί) . 

3.11 Αβλαβής διέλευση πλοίων στα αρχιπελαγικά ύ¬ 
δατα. 

3.12 Δικαίωμα διέλευσης μέσω των θαλάσσιων δια¬ 
δρόμων των αρχιπελαγικών υδάτων. Χάραξη 
των θαλασσίων διαδρόμων και συστημάτων 
διαχωρισμού κυκλοφορίας (Τ83), διέλευση 
πλοίων μέσω αυτών. 

3.13 Υποχρεώσεις πλοίων κατά την διάρκεια διέ¬ 
λευσης τους στα αρχιπελαγικά ύδατα. 

4. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ Η¬ 
ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ 

4.1 Ορισμός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (Α- 
ΟΖ). Εύρος ΑΟΖ. 

4.2 Ορισμός ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. 

4.3 Τεχνητά νησιά (εξέδρες εξορύξεως πετρελαί¬ 
ου), εγκαταστάσεις και κατασκευές στην ΑΟΖ. 
Ζώνες ασφάλειας γύρω από τα τεχνητά νησιά 
και υποχρεώσεις πλοίων που τα χρησιμο¬ 
ποιούν. 

5. ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

5.1 Ελευθερία των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα. 

5.2 Εθνικότητα των πλοίων και έκδοση πιστοποιη¬ 
τικών. 

Αλλαγή σημαίας. Υποχρεώσεις του κράτους 
της σημαίας (1139 5ΐ3ίβ). 

5.3 Ποινική ή διοικητική ευθύνη του πλοιάρχου σε 
περιπτώσεις συγκρούσεως ή άλλου συμβά¬ 
ντος στη ναυσιπλοΐα. 

5.4 Καμμία σύλληψη ή κράτηση πλοίου δεν μπορεί 
να διενεργηθεί στην ανοιχτή θάλασσα ακόμη 
και σαν μέτρο διερεύνησης, 

5.5 Υποχρέωση πλοιάοχου να παράσχει βοήθεια 
σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να χαθούν στη 
θάλασσα. 

5.6 Η ζημιά από πλοίο σε υποβρύχια καλώδια ή σω¬ 
ληνώσεις. 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6.1 Υιοθέτηση νόμων και κανονισμών δια την πρό¬ 
ληψη, ελάττωση και έλεγχο της ρύπανσης από 
πλοία. 

6.2 Μέτρα σχετικά με την αξιοπλοία του πλοίου 
προς αποφυγή ρύπανσης. 


6.3 Επιβολή μέτρων από το παράκτιο κράτος για 
την πρόληψη, ελάττωση και έλεγχο της ρύπαν¬ 
σης από πλοία. 

6.4 Μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης από ναυτικά 
ατυχήματα. 

6.5 Σχέση με άλλες συμβάσεις και διεθνείς συμ¬ 
φωνίες. 

7. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥ¬ 
ΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ 
ΤΗΝ (ΜΑΒΡΟί 73/78) 

7.1 Ορισμοί για την εφαρμογή της ΜΑΒΡΟΕ 73/78 

- ΗβππΐυΙ ευόείβησθ - Βλαβερές ουσίες 

- Οί5θΙΐ3Γ9θ - Απόρριψη 

- δΐιίρ - Πλοίο 

- Ιηοίάθηί-Συμβάν 

7.2 Δηλώνεται ότι παράβαση των διατάξεων της 
παρούσης Σύμβασης απαγορεύεται, και θα ε¬ 
πιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο 
του Κράτους μέλους. Οποτεδήποτε αυτή η πα¬ 
ράβαση λάβει χώρα. 

7.3 Επεξηγείται ποιος θα κινήσει διαδικασίες σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων μέσα 
στα όρια της δικαιοδοσίας κάθε Μέλους της 
Συμβάσεως. 

7.4 Περιγραφή των επιθεωρήσεων που μπορούν 
να λάβουν χώρα από τι Λιμενικές αρχές και των 
ενεργειών που πρέπει να γίνουν. 

7.5 Επεξηγείται ότι τα Μέλη της Σύμβασης θα πρέ¬ 
πει να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της Σύμβα¬ 
σης στα πλοία των μη Μελών για να διασφαλι- 
σθεί η μη προνομιακή μεταχείριση περαιτέρω 
αυτών των πλοίων. 

7.6 Περιγραφή ενεργειών για τον εντοπισμό των 
παραβάσεων και την επιβολή της Σύμβασης. 

7.7 Δηλώνεται ότι αναφορές ατυχημάτων στα ο¬ 
ποία εμπλέκονται βλαβερές ουσίες πρέπει να 
γίνονται χωρίς καθυστέρηση. 

8. Συνοπτική αναφορά του περιεχομένου των πα¬ 
ρακάτω παραρτημάτων της Σύμβασης 

α. ΑΝΝΕΧ I - 01Ι_: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I- ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
β. ΑΝΝΕΧ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ 
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝ, 
γ. ΑΝΝΕΧ III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙ¬ 
ΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Η ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟ¬ 
ΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η ΟΔΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑ¬ 
ΤΑ 

δ. ΑΝΝΕΧ IV- 3Ε\Λ/ΑΘΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΛΥ- 
ΜΑΤΑ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥ¬ 
ΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ε. ΑΝΝΕΧ V - ΟΑΡΒΑΘΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Α- 
ΠΟΡΡΙΜΑΤΑ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥ¬ 
ΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ 

9. Γενικά για τους παρακάτω Εθνικούς Κανονι¬ 
σμούς 


12550 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


α. Σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των ε¬ 
μπορικών πλοίων 
β. Ενδιαίτησης/Υγιεινής 
γ. Ναυτιλιακού εξοπλισμού/βιβλίων 
δ. Φαρμακευτικού/Υγειονομικού υλικού 
ε. Συναγερμών/γυμνασίων εμπορικών πλοίων 
στ.Τ/Κ μέσων των εμπορικών πλοίων, 
ζ. Περί γραμμών φόρτωσης. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ν.ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ/ΑΣΦ.ΝΑΥΣ./Δ.Κ.Α.Σ. 

ΚΥΚΛΟΣ: Β’ 

ΩΡΕΣ: 34 

1. ΕΛΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

(ανάλυση πληροφοριών ψηφίσματος Α 601 του ΙΜΟ) 

1.1 Εντυπο Πλοηγού 

1.2 Πίνακας χαρακτηριστικών πλοίου 

1.3 Εγχειρίδιο ελικτικών χαρακτηριστικών πλοίου- 
χειρισμοί ακινητοποίησης πλοίου 

2. ΠΛΟΥΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

2.1 Χειρισμοί πλοίου σε κακοκαιρία. 

2.2 Πάγοι, παγόβουνα Β.Ατλαντικού.Υπηρεσία πε¬ 
ριπολίας πάγων (50Ι-Α5 κεφ.ν καν.2,3,5,6 και 
7) 

2.3 Ρυμούλκηση σε περιορισμένους χώρους και α¬ 
νοικτή θάλασσα. Μέθοδοι ρυμούλκησης, μέ¬ 
τρα ασφαλείας. 

2.4 Εκούσια προσάραξη, ενέργειας πρό και μετά. 
Ακούσια προσάραξη. Ενέργειες για επανά- 
πλευση του πλοίου με ή χωρίς βοήθεια. 

2.5 Διεθνή συστήματα αναφοράς πλοίων. Συστή¬ 
ματα ροής πληροφοριών που σχετίζονται με 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

3. ΠΛΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ 

3.1 Προσέγγιση πλοηγίδος, επιβίβαση πλοηγού, 

προσέγγιση και πρόσδεση ρυμουλκών. 

3.2 Ναυσιπλοΐα σε στενά ή και αβαθή νερά. 

3.3 Γενικά περί αγκυροβολιάς. 

3.4 Γενικά για την πρόσδεση/άπαρση. 
(Πλαγιοδέτηση-Πρυμνοδέτηση-λεντία-μέτρα 
ασφάλειας προσωπικού κατά τους χειρισμούς 
λιμένα). 

4. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.1 Ναυτιλιακός εξοπλισμός ανάγκης γεφύρας 

(ΕΡΙΒΒ-ΗΑΟΑΒ ΤΗΑΝ3ΡΟΝΩΕΒ5-φορητά 

νΗΡ). 

4.2 Εφεδρικό πηδάλιο, διαδικασίες ενεργοποίη¬ 
σής του. 

4.3 Σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, αγήματα 
πυρκάίάς, διαρροής και εγκατάλειψης πλοίου, 
πίνακες διαίρεσης πληρώματος και επιβατών, 
γυμνάσια και υποχρεώσεις που απορρέουν α¬ 
πό τους κανονισμούς. 

4.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 
του Πλοιάρχου για την εγκατάλειψη του πλοί¬ 
ου, υποχρεώσεις από τους κανονισμούς, προ¬ 
στασία και ασφάλεια επιβαινόντων. 

4.5 Καθαίρεση σωσίβιων λέμβων και με δυσμενείς 
συνθήκες. 


4.6 Μέτρα ασφάλειας προσωπικού κατά την είσο¬ 
δο και εργασία σε κλειστούς χώρους. 

4.7 Ανθρωπος στη θάλασσα, διαδικασίες διάσω¬ 
σης, προφυλάξεις, απαιτούμενος εξοπλισμός, 
ειδικά σήματα (Μ.Ο.Β.). 

4.8 Υποχρεώσεις Πλοιάρχου και πληρώματος για 
την παροχή βοήθειας σε άτομα που κινδυνεύ¬ 
ουν στη θάλασσα. Υποχρεώσεις, ενέργειες και 
απαιτούμενα μέτρα μετά από σύγκρουση. 
Ερευνα και διάσωση, διαδικασίες, εγχειρίδιο 
ΜΕΗ3ΑΒ, υπηρεσία 3ΑΒ/ΥΕΝ, (301Α5 κεφά¬ 
λαιο V, κανονισμοί 10 και 15). 

4.9 Χρήση μηχανισμού πηδαλιουχίας-επιθεωρή- 
σεις και γυμνάσιο (30Ι.Α3 κεφάλαιο V, κανονι¬ 
σμοί 19-19/1-19/2-)-. 

4.9.1 301Α3 κεφ.ΙΙΙ-Σωστικά μέσα (περιληπτική ανα¬ 
φορά περιεχομένου) 

4.10 Διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων σε μέλη 
πληρώματος για την ενεργοποίηση από από¬ 
σταση των παρακάτω συστημάτων ασφαλείας. 
α)Διακοπή λειτουργίας μηχανών 
β)Διακοπή λειτουργίας αντλιών λίπανσης/με¬ 
ταφοράς καυσίμων 

γ)Ενεργοποίηση μονίμων συστημάτων 002 
δ) Κλείσιμο βαλβίδων απόρριψης 
ε)Κλείσιμο υδατοστεγών/πυροστεγών θυρών 
(και τοπικά) 

στ)Διακοπή λειτουργίας ανεμιστήρων (εισα- 
γωγής-εξαγωγής) μηχανοστασίου 
ζ) Κλείσιμο αναφωτίδων (σπειράγιων) μηχανο¬ 
στασίου 

5. Ενεργοποίηση εφεδρικής αντλίας πυρκαϊάς 
και εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας. 

6. Δ.Κ.Α.Σ. 

6.1 Το περιεχόμενο του Δ.Κ.Α.Σ. θεωρείται γνω¬ 

στό. 

6.2 Ερμηνεία των κανόνων Δ.Κ.Α.Σ. όπως αυτοί 
διαμορφώνονται από την νομολογία με αναφο¬ 
ρές πάνω σε γνωστές δεδικασμένες υποθέ- 
σεις.- 

6.3 Αναλυτική ερμηνεία των κανόνων 5,6,7,10 και 
19 

7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ¬ 

ΔΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥ¬ 
ΛΑΚΗΣ 1978/1995 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ 
(3Τ0νν 78/95) 

α. Λεπτομερής ανάπτυξη των παρακάτω κανονι¬ 

σμών και αντίστοιχων τμημάτων του Κώδικα 
που περιέχονται στο κεφάλαιο VIII του παραρ¬ 
τήματος αυτού. 

1. Κανονισμός νΐΙΙ/1 

Καταλληλότητα προς άσκηση καθηκόντων. 

2. Κανονισμός νΐΙΙ/2 

Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται. 

3. Μέρος Α-νΐ 11/1 

Ικανότητα ανάληψης καθηκόντων. 

4. Μέρος Α-νΐΙΙ/2 

Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται: 

ΜΕΡΟΣ 1-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12551 


ΜΕΡΟΣ 2-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
α) Γενικές απαιτήσεις 
β) Προγραμματισμός πριν από κάθε ταξίδι, 
γ) Διακρίβωση και έκθεση της προγραμματι- 
σθείσης πορείας 

δ) Παρέκκλιση απάτην σχεδιασθείσαπορεία. 
ΜΕΡΟΣ 3-ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
α) Αρχές που γενικά εφαρμόζονται στην τήρηση 

φυλακής. 

β) Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

ΜΕΡΟΣ 3-1 

α) Ναυσιπλοΐα με επιβαίνονται πλοηγό. 

ΜΕΡΟΣ 4 

Αρχές που εφαρμόζονται σ’ όλες τις φυλακές 
α) Γε;νικά 

ΜΕΡΟΣ 4-5 

Φυλακή σε λιμένα σε πλοία που μεταφέρουν ε¬ 
πιβλαβή φορτία 
α) Γ ενικά 

8. ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - (ΡΒΕνΕΝΤΙΟΝ ΟΡ 

ΡΟΙΙΛΠΊΟΝ) 

8.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

8.2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

8.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΔΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α' 

ΚΥΚΛΟΣ: Β 
ΩΡΕΣ: 70 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Δεξιότητες Ανάγνωσης 

Ταχεία κατανόηση πλήρων κειμένων και Σημει¬ 
ώσεων (τεχνικές δοαηηΐης & δ^ίιπιπίηρ) 
Κατανόηση κεντρικής ιδέας και λεπτομερειών 
Να εικάζει την Σημασία αγνώστων λέξεων και 
φράσεων 

Σφαιρική και λεπτομερής κατανόηση υλικού 
σχετικού με τα πλοία και τον εξοπλισμό τους, 
το περιβάλλον, λιμενικές συναλλαγές και επί¬ 
σημα έγγραφα σχετικά με ναυλοσύμφωνα, α¬ 
σφάλιση φόρτωσης, δελτία καιρού, κανονι¬ 
σμών υγείας και ασφαλείας κ.λ.π. 

Κατανόηση και χρήση προθεμάτων και επιθε¬ 
μάτων (ρΓθίίχθδ - ευίίίχθδ) 

Εξαγωγή συμπερασμάτων και απόψεων από 
αυθεντικά άρθρα επί διεθνών σχέσεων 
Κατανόηση ειδικών νοημάτων, π.χ. προκατά¬ 
ληψη, χιούμορ κ.λ,π. 

2. Δεξιότητες Γ ραφής 
Ειδική επιστολογραφία 

Ε γγραφές στα ημερολόγια υπό τύπον σημειώ¬ 
σεων ή πλήρους αναφοράς 
Ναυτιλιακά έγγραφα μη νομικής φύσεως 
Σύνταξη ανακοινώσεων και αναγγελιών 


Σύνταξη ΤθΙβχ & Ρβχ 

Εκτεταμένες αναφορές συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων τίτλων και υποτίτλων 

3. Ακουστικές Δεξιότητες 

Κατανόηση ποικιλίας προφορών από όλο τον 
κόσμο 

Ακουστική εξάσκηση και κατανόηση διαφορών 
τονισμού από άλλες χώρες 
Ακουστική κατανόηση λεπτομερειών από μη¬ 
νύματα στο τηλέφωνο/ασύρματο 
Κατανόηση εντολών και συγκεκριμένων ναυτι¬ 
λιακών πληροφοριών 
Λήψη σημειώσεων και συνόψεων. 

4. Δεξιότητες Ομιλίας 

Ακριβής μεταβίβαση διαταγών και πληροφο¬ 
ριών 

Μικτές τηλεφωνικές επικοινωνίες 
Λύση προβλημάτων 

Πρέπουσα ανταπόκριση σε εσωτερικές κατα¬ 
στάσεις επί του πλοίου και σε διεθνείς επικοι¬ 
νωνίες 

Καθαρή και ακριβής προφορά όλων των ήχων 
Λογικά ακριβής τονισμός λέξεων και προτάσε¬ 
ων για την διευκόλυνση των διεθνών επικοινω¬ 
νιών 

Εναρξη προφορά ήχων λέξεων καΓ προτάσε¬ 
ων. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η προφορι¬ 
κή και γραπτή επικοινωνία του αξ/κού γέφυρας 
σε τεχνικά και γενικής φύσης θέματα, η κατα¬ 
νόηση ναυτικών εγχειριδίων, η πρόληψη ρύ¬ 
πανσης και η κατανόηση των ναυτικών όρων 
και καταστάσεων ως υπευθύνου γέφυρας 
(ννεΐοίι). 

1. Κατανόηση ναυτικών εκδόσεων και χαρτών. 

2. Μετεωρολογικών σημάτων. 

3. Σημάτωνπου αφορούντην ασφάλεια και την 
λειτουργία του πλοίου. 

4. Επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους 
σταθμούς. 

5. Επικοινωνία με πληρώματα και επιβάτες άλ¬ 
λης εθνικότητας. 

6. Επικοινωνίες επείγοντος, ασφάλειας, κινδύ¬ 
νου, γενικές επικοινωνίες (περιλαμβανομένων: 
εγκατάλειψης πλοίου, πυρκαγιάς, μερικής 
βλάβης ραδιοεγκαταστάσεων). 

7. Επικοινωνίες έρευνας και διάσωσης - κατα¬ 
νόηση σχετικού εγχειριδίου. 

8. Γραπτή και προφορική αγγλική για επικοινω¬ 
νίες ασφαλείας ζωής και πρόληψης ρύπανσης 
στην θάλασσα. 

9. Επικοινωνίες αναφοράς θέσης πλοίου. 
ΙΟ.Χρήση του Διεθνή Κώδικα Σημάτων, και 
Πρότυπου Ναυτιλιακού Λεξιλογίου ΙΜΟ και 
Προτύπων Φράσεων Επικοινωνίας ΙΜΟ. 

11. Κείμενα Γενικού Ενδιαφέροντος: Διεθνής 
Οικονομία, Ναυτιλία, Εμπόριο, Προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

12. Κείμενα Ειδικού Ενδιαφέροντος:Ναυσι¬ 
πλοΐα, Ναυτική τέχνη, Αξιοπλοϊα, Εγγραφα 12552 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Πλοίου (Πιστοποιητικά), Ναυλοσύμφωνα, Συμ¬ 
βάσεις, Ημερολόγια, Φορτωτικά έγγραφα, 
Ναυτικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια. 

Κατασκευή του πλοίου. Οργανα του πλοίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου η επι¬ 
λογή της ύλης 

δέον να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική γίνεται. 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Η ύλη αυτή βρίσκεται: 

Διάφορα Αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία (π.χ. 
8 άϊρρίπ 9 Θιιίάαηοβ II,III δβείαπηρ κ.λ.π.). 
Ναυτιλιακά και Τεχνικά Περιοδικά (π.χ. 8 άϊρ- 
ρίης Ββνίβνν, Οοθβπ νοίοθ ΜοΙοτεΝρ, ΝαΙϊοηβΙ 
Θβοηταράίο, Φυλλάδια των Ποσειδονίων, 
ΝοννεννββΙς ΤίπιβΙΜΟ Νβννε, νΐε Ιηπΐ 3 Γ 53 ί κ.λ.π.) 
Εγχειρίδια Κατασκευαστών (ΜαηυαΙε) 
Αγγλικός και Ελληνικός τύπος 
ΜοάβΙ Οου Γ5θ ΙΜΟ 

ΙΜΟ 8 ΐ 3 πά 3 Γά ΜαπΙιτηβ ΟοπιπιυπϊοΒίίοπ ΡΙΐΓ 35 - 
Θ5. 

Ημερολόγια και άλλα έγγραφα του πλοίου αυ¬ 
θεντικά ή και του εμπορίου 
Μαγνητοταινίες του εμπορίου ή αυτοσχέδιες 
από αυθεντικές ή σκηνοθέτημένες καταστά¬ 
σεις του πλοίου. 

Βιντεοταινίες του εμπορίου ή και αυτοσχέδιες 
μαγνητοσκοπήσεις αυθεντικών ή σκηνοθετη- 
μένων καταστάσεων (π.χ. νΐϋΕΟΤΕΙ. ϋηάβΓ- 
5 ΐ 3 πάίπ 9 ΕπςιΙϊδΗ οπ Βθ 3 Γά κ.λ.π.). 

Οϋ - Β0Μ3 ασκήσεις ναυτικής ορολογίας (Ι3Ρ 
ΜΑΒΙΙΝ3 ΕηρΙώά ίβη 9 υ 39 β Τβείε κ.λ.π.). 

Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Διάρκεια εξέτασης: α) γραπτά: 3 1/2 ώρες 
β) προφορικά: η απαιτούμενη 
Βαθμολογική βάση: 50, Αριστα: 100 

ήτοι: Γραπτά: 60 (Ανάγνωση 20 + Γραμματική 
20 + Γραφή 20). 

Προφορικά: 40 (Ομιλία 20 + ακουστική 20). 
ΣΥΝΟΛΟ: 100 (άριστα) 

ΓΡΑΠΤΑ: 

Τα φύλλα προαγωγικής εξέτασης είναι έντυπα (ή δίδεται 
έντυπο φύλλο απαντήσεων), και πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν τουλάχιστον ένα από τους πιο κάτω τύπους ερωτή¬ 
σεων από κάθε περιοχή και στο ανάλογο επίπεδο.Οι ερω¬ 
τήσεις πρέπει να καλύπτουν την διδαχθείσα ύλη, χωρίς α- 
παραιτήτως να προέρχονται από τα διδαχθέντα 
εγχειρίδια ή άλλες πηγές διδασκαλίας. Δηλαδή τα κείμε¬ 
να και τα άλλα στοιχεία της εξέτασης δύνανται και συνι- 
στάται να είναι άγνωστα αλλά σχετικά. Δίδεται μία σειρά 
θεμάτων η οποία εξετάζει κατά το δυνατόν όλη την ύλη. 

I. ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΗΕΑϋΙΝΘ) 

α. Κείμενο για γενική καταννόηση: ερωτήσεις 
σωστού/λάθους. 

Ανοιχτές ερωτήσεις ή 

β. Κείμενο γενικό/ τεχνικό για λεπτομερή κατα¬ 

νόηση: ερωτήσεις σωστού λάθους, πολλα¬ 
πλής επιλογής, ασκήσεις μεταφοράς πληρο¬ 
φοριών. 

γ. Ασκήσεις Λεξιλογίου γενικού/τεχνικού πολλα¬ 

πλής επιλογής, συνωνύμων αντιθέτων, συσχε¬ 
τισμούς λέξεων/επεξηγήσεων. 


II. ΓΡΑΦΗ (\Λ/ΗΙΤΙΝΟ) 

α. Κατασκευή προτάσεων, κατασκευή παρα¬ 
γράφων, αναφορών, δοκιμίων, 
β. Περιγραφή διαδικασίας, τεχνική περιγραφή, 
γενική περιγραφή, 
γ. Οδηγίες, ανακοινώσεις, 
δ. Διάλογοι. 

ε. Αλληλογραφία (επιστολές ΡΑΧ - ΤΕΙΕΧ 
κ.λ.π.) σημειώσεις, αναφορά. 
στ.Συμπλήρωση εντύπων, σχεδίων, τίτλων 
κ.λ.π.) 

III. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ3Ε ΟΡ ΕΝΘϋδΗ) 

Το μέρος αυτό της εξέτασης αφορά καθαρά γενικά Αγ¬ 
γλικά και αναφέρεται 
στην ύλη υποστήριξης. Περιλαμβάνει: 

α. Συμπλήρωση κενών (π.χ. προθέσεις, ρΙΐΓ333ΐ 
νβτάε, άρθρα). 

β. Συνώνυμα - Αντίθετα -Παράγωγα. 
γ. Σύνταξη - Σύνδεσμοι 
δ. Μετατροπές - Ολοκληρώσεις προτάσεων, 
ε. Πολλαπλής επιλογής 
στ. Σωστού/λάθους 
ζ. Μετατροπών / ολοκληρώσεων 
η. Ταιριάσματος / συσχετισμών 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι βαθμοί κάθε άσκησης πρέπει να ανα¬ 
γράφονται στο φύλλο εξέτασης ώστε οι 
σπουδαστές να γνωρίζουν επακριβώς 1 
πως βαθμολογείται κάθε άσκηση. 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

I. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (ϋδΤΕΝΙΝΘ) 

Εξετάζεται με τα γραπτά και δίδεται ο επιπλέον απαιτού- 
μενος πριν ή μετά χρόνος. Διεξάγεται με χρήση μαγνητο¬ 
φώνου. 

α. Ερωτήσεις γενικής κατανόησης, ερωτήσεις 
λεπτομερούς κατανόησης, 
β. Συσχετισμό πληροφοριών, 
γ. Ερωτήσεις μεταφοράς πληροφοριών. 

II. ΟΜΙΛΙΑ ( 8 ΡΕΑΚΙΝΟ) 

Οργανώνεται και εξετάζεται χωριστά πριν ή μετά τα γρα¬ 
πτά. 

α. Ερωτήσεις γνωριμίας, 
β. Ανάγνωση/ κατανόηση/μετάφραση μικρών 
αλλά όχι εύκολων αγγλικών κειμένων ειδικότη¬ 
τας Πλοιάρχου τα οποία ακολουθούνται από ε¬ 
ρωτήσεις όπως: από που προέρχεται, σε τι α- 
ναφέρεται, ποιους αφορά, συμφωνείτε/δια¬ 
φωνείτε με τα γραφόμενα κ.λ.π. 
γ. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις 
για θέματα καθημερινότητας στο πλοίο, 
δ. Είναι δυνατόν να εξετάζονται δύο σπουδα¬ 
στές ταυτόχρονα οι οποίοι να μιλούν μεταξύ 
τους για συγκεκριμένο θέμα αναλαμβάνοντας 
ρόλους Πλοίαρχος/Εμπειρογνωμόνων, Πλοί¬ 
αρχος / Λιμενικός (παράκτιος) κ.λ,π. 

Ε. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

ΥΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ.ΑΓ¬ 
ΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑΑ’ 

(Επίπεδο ΙΙΡΡΕΗ ΙΝΤΕΒΜΕϋΙΑΤΕ) 

40 ΩΡΕΣ 


ΥΛΗ 

1. Χρόνοι Ρημάτων: 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12553 


Επανάληψη: Χρήση χρόνων απλών και διαρκείας 

2. Αλλοι ρηματικοί τύποι: 

Παθητική φωνή όλοι οι χρόνοι (Απλοί, Ενεστώς 
& Αόριστος Διαρκείας) 

Γερούνδια μετά από ρήματα και προθέσεις ως 
υποκείμενα και αντικείμενα. 
Γερούνδια/απαρέμφατα με διαφορές στο νόη¬ 
μα 

Μετοχές/απαρέμφατα: Ρβτΐθοί ίοιπίδ 
Υποθετικοί Λόγοι:0,1,2 (3 παραλλαγές) (+ 
συμβουλευτικός), 3, ννϊδίι κ.λ.π. 

Πλάγιος Λόγος: Ερωτήσεις, Προστακτικές, 
δυςοθεΙίηρ· 

ΟαυεαΙίνβ άανβ: Πέντε παραλλαγές 

3. Ουσιαστικά: 

Σύνθετα ουσιαστικά (Ιυότίο3ίΐη9 οϊΙ) 
πολύπλοκες φράσεις ουσιαστικών (3 δίχ- 
ννίΐθβΙ-ΙΟΓΓγ 0ΓΪνβΓ) 

4. - Επίθετα: 

Ποσοτικά-Αριθμητικά: πτιυοό/ιτιβηγ, 3 ΐ3Γ9β 
ηυπιόβΓ/βπιουηί οί θ.Ι.ο. 

5. Επιρρήματα: 

Επανάληψη: τροπικά, συχνότητας, χρονική, 
βαθμού, τοπικά, κατεύθυνσης, αλληλουχία 
κ.λ.π. 

6. Αρθρα: 

Επανάληψη: 3,3Π, Ιάθ, πο βτίίοΐβ 
Εννοια του γενικού και του συγκεκριμένου 
Ειδική σημασία παρουσίας/απουσίας άρθρου: 
(90 Ιο δοίιοοΙ, ίάθ Πΐθβ 1 ίη 9 ’δ ίπ 3 δοίιοοΙ, Ιτβ ννθπΐ 
Ιο οάθοΚ Ιάθ δοάοοΙ). 

7. Προθέσεις: 

Επανάληψη προηγουμένων (χρόνος, τόπος, 
κατεύθυνση). 

Φράσεις με προθέσεις: 31 Ιάβ όθ 9 ίηηίπ 9 οί. 

8. Σύνδεσμοι: 

ΑΙίάουθά, ίπ δρίΐβ οί / άβδρίίθ, ϊί, υπίβδδ 

όβοβυδθ, δίΠΟΘ, 3δ/ίπ ΟΓ0ΘΓ10, 60 3δ (ΠΟί) ίΟ, 60 
103ί 

ΘΧΟθρί ίθΓ/3ρ3Γί ίΓΟΠΙ. 

9. Περιφραστικά ρήματα: 

Ρ(ΐΓ3δ3ΐ νθΓόδ: που βρίσκονται κυρίως σε τεχνι¬ 
κό και ναυτιλιακά κείμενα 

10. Ανοίγματα Επιχειρηματολογίας: 

Ταξινόμηση: ΡϊΓδί, ΙβδίΙγ, ίίηβΙΙγ, ίπ οοποΐυδίοπ. 
Παραδείγματα: Ρογ βχβπιρίθ/ίπδίβηοθ, δυοίι 3δ 
κ.λ.π. 

11. Σύνταξη: 

Κατανόηση/χρήση εσωτερικών αναφορών κει¬ 
μένου π.χ. αναφορικές αντωνυμίες. 

12. Στίξη: 

Χρήση κόμματος, τελείας κ.λ.π. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οι ασκήσεις που θα χρησιμοποιούνται πρέπει 
κατά το δυνατόν να περιέχουν τεχνική/ναυτι- 
λιακή ορολογία και θέματα. 

2. Ασκήσεις εμπέδωσης μπορούν να δίνονται ως 
ΙιοτηβννοΓΚ μαζί με φύλλο απαντήσεων. 

3. Για τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται έως εκατό 
ερωτήσεις που να καλύπτουν κατά το δυνατόν 
τα πιο πάνω θέματα. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΩΡΕΣ: 30 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 20 

Εισαγωγή στους υπολογιστές-ιστορική αναδρομή-γε- 
νιές-αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υπολογιστών-γε- 
νική δομή ψηφιακών Η/Υ-διάκριση υλικού (ΙτβτάννβΓβ) και 
λογισμικού (δοΐίννβτβ). 

Δομή Η/Υ 
Υλικό (ΗβΓάννβΓβ) 

Επεξεργαστής-γενικά-σύντομη περιγραφή εσωτερι¬ 
κής δομής. Γενιές επεξεργαστών Μνήμη-γενική περι¬ 
γραφή, είδη μνήμης, χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέ¬ 
λασης. 

Μονάδες εισόδου εξόδου-γενική περιγραφή, χαρακτη¬ 
ριστικά. Πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτές. Εύκαμπτοι και 
σκληροί δίσκοι, ταινίες κ.λ.π. 

Συστήματα πιΙοΓΟ,ιτιίηϊ,ηηβΙηίΓΒπηθνν. 

Λογισμικό (δοΛννβτθ) 

Λειτουργικό σύστημα-γενική περιγραφή. 

Λειτουργικά συστήματα. 

ΘΟδ-περιγραφή-Εσωτερικές και εξωτερικές εντολές- 
Διαχείριση περιφερειακών μέσων μαγνητικής αποθήκευ¬ 
σης, μορφοποίηση δισκέτας και σκληρού δίσκου. Αρχεία, 
ονομασία αρχείου, διαχείριση αρχείων, δημιουργία, αντι¬ 
γραφή, μεταφορά, μετονομασία, διαγραφή κ.λ.π. 

Εργασίες σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης-αντιγραφή 
δισκέτας, περιεχομένων δίσκου, διαγραφή περιεχομένων 
κ.λ,π. 

υηΐχ- σύντομη αναφορά, διαφορές από το ΩΟδ - χαρα¬ 
κτηριστικά Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας-ννϊηάοννε- 
γενική περιγραφή-εκκίνηση και έξοδος από τα νΥίπάοννδ - 
Ομάδες εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επι¬ 
λογές ό3Γ-ηηβηυ. 

Εφαρμογές σε περιβάλλον \Λ/ίηάοννδ. 

Επεξεργασία κειμένου-χρήση εμπορικών επεξεργα¬ 
στών κειμένου (\Λ/οτά, κ.λ,π), δημιουργία αρχείου κειμέ¬ 
νου, εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση, μορ¬ 
φοποίηση κειμένου, δημιουργία πινάκων, μεταβολή χα¬ 
ρακτηριστικών πινάκων, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών 
εγγράφων πΐ3ίΙ-ηηβΓ9β. Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορι¬ 
κών λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον ίΛ/ίηάοννε - ΕχοθΙ - 
δημιουργία λογιστικού φύλλου, μορφοποίηση, εισαγωγή 
σταθερών και μεταβλητών στοιχείων, αριθμητικές πρά¬ 
ξεις, συναρτήσεις (χρηματοοικονομικές, στατιστικές 
κ.λ,π.). Διαγράμματα, παραγωγή τους, επιλογή στοιχείων 
και περιοχής, απεικόνιση. Σύνδεση λογιστικών φύλλων. 
Αποθήκευση. 

Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία - εφαρμογές στην γέφυ¬ 
ρα, μηχανοστάσιο, επικοινωνίες, σύντομη περιγραφή. 
Άλλες εφαρμογές. 

Σύντομη αναφορά σε ναυτιλιακά και χερσαία δίκτυα. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πλε¬ 
ονεκτήματα, μειονεκτήματα, ασκήσεις. Δίκτυα ηλεκτρονι¬ 
κού ταχυδρομείου. Ηλεκτρονικόταχυδρομείο στην ναυτι¬ 
λία - πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. 12554 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Α' ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α’ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α’ ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 31 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 21 

Εισαγωγή στους υπολογιστές-ιστορική αναδρομή-γε- 
νιές-αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υπολογιστών-γε- 
νική δομή ψηφιακών Η/Υ - διάκριση υλικού (ΙιβΓάννθΓβ) και 
λογισμικού (δοίΐνναΓθ) 

Δομή Η/Υ 

ΥλίΚΟ (Η3Γ0\Λ/3Γθ) 

Επεξεργαστής-γενικά-σύντομη πριγραφή εσωτερικής 
δομής. Γενιές επεξεργαστών Μνήμη-γενική περιγραφή, 
είδη μνήμης,χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέλασης. 

Μονάδες εισόδου εξόδου-γενική περιγραφή .χαρακτη¬ 
ριστικά. Πληκτρολόγιο, 

οθόνη,εκτυπωτές. Εύκαμπτοι και σκληροί δίσκοι, ται¬ 
νίες κτλ. 

Συστήματα πιίθΓθ,ιηίηί,ηη3ίηΐΓ3πηβνν. 

Λογισμικό (δοίΙνναΐΌ) 

Λειτουργικό σύστημα-γενική περιγραφή. 

Λειτουργικά συστήματα. 

ϋΟδ-περιγραφή-Εσωτερικές και εξωτερικές εντολές - 
Διαχείριση περιφερειακών μέσων μαγνητικής αποθήκευ¬ 
σης,μορφοποίηση δισκέττας και σκληρού δίσκου. Αρ¬ 
χεία, ονομασία αρχείου, διαχείριση αρχείων δημιουρ¬ 
γία,αντιγραφή,μεταφορά,μετονοΑμασία διαγραφή κτλ. 

Εργασίες σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης-αντιγραφή 
δισκέττας,περιεχομένων δίσκου, διαγραφή περιεχομέ¬ 
νων κτλ. 

υηίχ - σύντομη αναφορά, διαφορές από το 003 - χαρα¬ 
κτηριστικά 

Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας-νΥίηάον/ε-γενική πε¬ 
ριγραφή- εκκίνηση και έξοδος από τα ννϊηάοννε - Ομάδες 
εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επιλογές 03Γ- 
ηιβηυ. 

Εφαρμογές σε περιβάλλον \Λ/ίηάοννδ. 

Επεξεργασία κειμένου-χρήση εμπορικών επεξεργα¬ 
στών κειμένου (\Λ/θΓά, κτλ), δημιουργία αρχείου κειμέ¬ 
νου,εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση,μορ¬ 
φοποίηση κειμένου,δημιουργία πινάκων, μεταβολή χαρα¬ 
κτηριστικών πινάκων,ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών 
εγγράφων σίΒίΙ-πιβΓρβ. Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορι¬ 
κών λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον νΥίηάοννδ - ΕχσβΙ- 
δημιουργία λογιστικού φύλλου, μορφοποίηση,εισαγωγή 
σταθερών και μεταβλητών στοιχείων,αριθμητικές πρά¬ 
ξεις, συναρτήσεις (χρηματοικονομικές, στατιστικές κτλ.). 
Διαγράμματα, παραγωγή τους, 
επιλογή στοιχείων και περιοχής,απεικόνιση.Σύνδεση 
λογιστικών φύλλων. Αποθήκευση. 

Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία - εφαρμογές στην γέφυ¬ 
ρα , μηχανοστάσιο, 

επικοινωνίες, σύντομη περιγραφή.Αλλες εφαρμογές. 
Σύντομη αναφορά σε ναυτιλιακά και χερσαία δίκτυα. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πλε¬ 
ονεκτήματα, μειονεκτήματα, ασκήσεις. Δίκτυα ηλεκτρονι¬ 
κού ταχυδρομείου.Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ναυτι¬ 
λία - πλεονεκτήματα,μειονεκτήματα. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α' ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ ' 

ΩΡΕΣ: 40 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 31 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

1 Αρχές λειτουργίας ταχυμέτρου. 

2 Αρχές λειτουργίας ηλεκτρικώνταχυμέτρων συνεχούς 
και εναλλασόμενου ρεύματος. 

3 Αρχές λειτουργίας μετρητή ροπής με βάση το αποτέ¬ 
λεσμα της τάσης σ' ένα μαγνητικό πεδίο. 

4 Μετρητής ισχύος (που βασίζεται). 

5 Ποια τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ιξωδομέτρου 

6 Ποιες οι εφαρμογές του φωτοηλεκτρικού στοιχείου 
στα παρακάτω: 

* αισθητήρα νερού σε λάδι 

* ανιχνευτή πυκνότητας καπνού 

* ανιχνευτή ατμού (νερού) ελαίου 

* ανιχνευτή φλόγας 

7 Περιγραφή των κυριοτέρων τύπων ανιχνευτών πυρ- 
καιάς. 

8 Να περιγραφούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των: 

* ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων 

* συσκευής ελέγχου κραδασμών (νίβι·3ΐίοηδ) 

* αναλυτή οξυγόνου 

* αναλυτή 002 

* μετρητή σχετικής υγρασίας 

* μετρητή αλατότητας 

* μετρητή οξυγόνου σε διάλυμα 

* μετρητή Ρ.Η 

.9 Συντήρηση, Ρύθμιση & δοκιμή των παραπάνω συ¬ 
σκευών. 

2. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 

2.1- ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ 

.1 Να περιγράφει η λειτουργία ενός ΐΓαηεάυοΘΓ (μετα¬ 
τροπέας). 

2.2- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 

. 1 Να περιγράφει η διάταξη πτερυγίου και προφυσίου. 
.2 Αρνητική και θετική ανάδραση. 

.3 Να σχεδιαστεί μια διάταξη πτερυγίου - προφυσίου με 
αρνητική ανάδραση. 

.4 Λειτουργία μετατροπέα ισορροπίας δυνάμεων. 

.5 Ναπεριγραφούντα κυριότερα χαρακτηριστικάτου η- 
λεκτροπνευματικού μετατροπέα. 

2.3- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

.1 Γέφυρα \Α/Ιιβ3ΐδίοπθ. (Χρησιμότητα ως μετατροπέα). 
.2 Αρχή λειτουργίας μετατροπέα μεταβλητής αυτεπα¬ 
γωγής. 

.3 Αρχή λειτουργίας μετατροπέα μεταβλητής χωρητι¬ 
κότητας. 

.4 Αρχή λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ισορρο¬ 
πίας δυνάμεων. 

.5 Αρχή λειτουργίας μετατροπέα τάσης - ρεύματος. 

2.4- ΔΕΚΤΕΣ 

.1 Να περιγραφούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των 
παρακάτω: 

* πνευματικού δέκτη ολοκληρωτικής δράσης 

* ποτενσιομετρικής ακίδας καταγραφής 

* λειτουργία καταγραφέα ΧΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12555 


* βασικές αρχές λειτουργίας των κινητήρων θέσεως συ¬ 
νεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3.1- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ 

. 1 Να δειχθεί ότι ο τελικός ελεγκτής θα μπορούσε να λει¬ 
τουργεί πνευματικά, υδραυλικά ή ηλεκτρικά. 

.2 Να σχεδιαστεί μία βαλβίδα ελέγχου που λειτουργεί 
με διάφραγμα. 

.3 Ναπεριγραφούν τα χαρακτηριστικά του στοιχείου κί¬ 
νησης και του διορθωτικού στοιχείου σε μια βαλβίδα ε¬ 
λέγχου με διάφραγμα. 

.4 Να περιγράφει ή να προσδιορισθεί με πείραμα τα χα¬ 
ρακτηριστικά ροής 

και οι εφαρμογές των: 

* βαλβίδων 45 μοιρών 

* βαλβίδων με θυρίδες τύπου (V) 

.5 Τι σημαίνει ο όρος “λόγος μείωσης στροφών”. 

.6 Ποιές συνθήκες υπαγορεύουν την τοποθέτηση ρυθ¬ 
μιστή θέσης 

.7 Ποιατα κυριότεραχαρακτηριστικά ενός ρυθμιστή θέ¬ 
σης (ροεϋίοπβΓ). 

.8 Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιο ύνται επενεργητές 
εμβόλου. 

.9 Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι βαλβίδες 
τύπου πεταλούδας. 

3.2- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

.1 Περιγραφή σερβοκινητήτα ά.ο. και διαφορές αυτού 
από έναν συνήθη κινητήρα. 

.2 Προβλήματα από την χρήση τριφασικής μηχανής 
ά.ο.στον σερβοκινητήρα. 

.3 Εφαρμογές διφασικού σερβοκινητήρα 3.0. και να δει- 
χθεί πως τα χαρακτηριστικά του μπορούν να ποικίλουν. 

3.3- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

.1 Αρχές λειτουργίας αντλίας με αντιδιατοιχιστικό έλα¬ 
σμα. 

.2 Ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης υψηλών πιέσεων. 

.3 Εφαρμογές υδραυλικού εμβολοφόρου σερβοκινητή- 
ρα. 

4. ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

.1 Να σχεδιαστεί ένα απλό σύστημα αυτόματου ελέγ¬ 
χου χρησιμοποιώντας σχεδιάγραμμα (τετράγωνα με εν¬ 
δείξεις) που να δείχνει τα κυριότερα στοιχεία στις μονά¬ 
δες ελέγχου διόρθωσης και μέτρησης. 

.2 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα ανταπόκρισης του συ¬ 
στήματος που να φαίνεται η επίδραση της καθυστέρησης 
μεταξύ των σημάτων εισόδου και εξόδου των στοιχείων α¬ 
νίχνευσης με γραμμική ανταπόκριση. 

.3 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα που να δείχνει την κα¬ 
θυστέρηση φάσης και την εξασθένιση (ενίσχυσης) των 
σημάτων εισόδου και εξόδου. 

.4 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα ενός ελεγκτή δύο θέ¬ 
σεων. 

4.1-ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

. 1 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα με απλές γραμμές ενός 
ελεγκτή στάθμης υγρού και να δειχθεί πως γίνεται ο έ¬ 
λεγχος της αναλογικής δράσης. 

.2 Τι είναι αναλογικό εύρος (ρτοροτΙίοηΒΐ όαπά). 

.3 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα μεταξύ ελεγχόμενης τι¬ 
μής και χρόνου που να δείχνει την επιθυμητή τιμή, την τι¬ 
μή, την τιμή τοποθέτησης την αρχική και τελική απόκλιση. 

* .4 Να δειχθεί ότι οι συνθήκες διαφορετικών φορτίων 


συντελούν σε διαφορετικές αποκλίσεις οι οποίες μπορεί 
να είναι ή να μην είναι αποδεκτές στην λειτουργία του ε¬ 
λέγχου. 

4.2- ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

. 1 Ο Σκοπός του ολοκληρωτικού ελέγχου είναι να ελατ¬ 
τώνει την απόκλιση στο μηδέν. 

.2 Να σχεδιαστεί ένα διάγραμμα που να φαίνεται η ολο¬ 
κληρωτική δράση σε σχέση με τον χρόνο και την επίδρα¬ 
ση μεταβολής της ολοκληρωτικής δράσης. 

4.3- ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

. 1 Να σχεδιαστεί μία διάταξη η οποία να δείχνει τις αρ¬ 
χές λειτουργίας ενός κυκλώματος ελέγχου αναλογικής 
και ολοκληρωτικής δράσης (Ρ + I). 

.2 Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα ολοκληρωτικού ελέγχου 
για τον έλεγχο στάθμης υγρού. 

.3 Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα ελέγχου (Ρ + I) για τον έ¬ 
λεγχο στάθμης υγρού. 

.4 Να εξηγηθεί γιατί η ολοκληρωτική δράση δεν χρησι¬ 
μοποιείται στον αυτόματο έλεγχο από μόνη της. 

4.4- ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

.1 Ν’ αναφερθεί ότι ο σκοπός του διαφορικού ελέγχου 
είναι να δίνει ταχύτερη ανταπόκριση σε μια μεγάλη αλλα¬ 
γή φορτίου και να συμπληρώνει την ανεπαρκή δράση του 
αναλογικού στοιχείου. 

.2 Ν' αναφερθεί ότι ο ρυθμός της δράσης εξαρτάται μό¬ 
νο από τον ρυθμό μεταβολής του σφάλματος. 

.3 Ν’ αναφερθεί ότι ο διαφορικός έλεγχος είναι μεταβα¬ 
τικός και πρέπει να συνδιάζεται με αναλογικό έλεγχο 

(Ρ+0>· 

.4 Ρυθμίσεις στην διαφορική δράση πρέπει να είναι μι¬ 
κρές για να αποφεύγεται η αστάθεια του συστήματος. 

4.5- ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. 

. 1 Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα διαφορικού ελέγχου για 
τον έλεγχο στάθμης υγρού. 

4.6- ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ 

. 1 Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα ελέγχου (Ρ+Ι + ϋ) για τον 
έλεγχο στάθμης υγρού. 

.2 Πως η διαφορική δράση τείνει να σταθεροποιεί ένα 
κύκλωμα ελέγχου (Ρ+1+ϋ). 

.3 Να σχεδιαστεί ένας ελεγκτής τριών στοιχείων. 

4.7- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ (5ΡϋΤ - ΒΑΝΟΕ 
ΟΟΝΤΒΟί). 

. 1 Ποια η σημασία του ελέγχου διαχωριστικών ορίων(5- 
ρΙίΙ-Γβηρβ οοπίτοί) και ποιες οι εφαρμογές του. 

4.8- ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. 

. 1 Αρχή λειτουργίας συστήματος διαδοχικού ελέγχου. 

.2 Να περιγράφει πως το σύστημα διαδοχικού ελέγχου 
(0350306 ΟοπΙγοΙ) ελέγχει την θερμοκρασία εξαγωγής 
του νερού ψύξης των χιτωνίων σε μια ΜΕΚ καθώς μετα¬ 
βάλλεται το φορτίο και η παροχή του νερού ψύξης. 

5 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

. 1 Να σχεδιαστεί διάταξη ενός ελεγκτή δύο θέσεων δί¬ 
νοντας το όριο των πιέσεων που χρησιμοποιούνται. 

.2 Ποιος ο σκοπός ενός πνευματικού διακόπτη (ΓΘΙβγ). 

.3 Να σχεδιαστεί ένας απλός πνευματικός διακόπτης 
(τΘίαγ). 

.4 Ποια η δράση ενός ελεγκτή (Ρ+Ι) με αρνητική ανά¬ 
δραση. 

.5 Ποια η δράση ενός ελεγκτή (Ρ+Ι). 

.6 Αρχή λειτουργίας ενός ελεγκτή 5 ΐ 3 θΙ<θά ίγρβ για 
12556 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


* αναλογικό έλεγχο 

* αναλογικό + ολοκληρωτικό έλεγχο 

* αναλογικό + διαφορικό έλεγχο 

.7 Αρχή λειτουργίας ενός παλμικού ελεγκτή. 

.8 Να περιγράφει η διαδικασία ρύθμισης: 

* ενός αναλογικού ελεγκτή 

* ενός ελεγκτή 2 στοιχείων (Ρ+Ι), ( Ρ+Ό ) 

* ενός ελεγκτή 3 στοιχείων (Ρ+Ι+ϋ). 

.9 Ελεγχος και συντήρηση πνευματικών ελεγκτών. 

6. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

.1 Αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτροπνευματικού ελε- 
γκτή 

.2 Να σχεδιαστεί μία δοκός στην οποία εφαρμόζονται 
δυνάμεις που βρίσκονται σε ισορροπία και να δειχθεί πως 
χρησιμοποιείται το σύστημα για την περιγραφή των πα¬ 
ρακάτω δράσεων: 

* αναλογική δράση 

* αναλογική + ολοκληρωτική (δράση) 

* αναλογική + ολοκληρωτική + διαφορική (δράση) 

* πρόσθεση ή αφαίρεση 

* πολλαπλασιασμός ή διαίρεση 

* μέσος όρος 

.3 Αρχή λειτουργίας πνευματικού ελεγκτή ΡΟΧΒΟΠΟ 
και ρύθμισή του για να δίνει μεταβολή στο αναλογικό εύ¬ 
ρος. (ρτοροιίϊοηαΐ όαπά). 

.4 Να περιγράφει η δράση ενός πνευματικού ελεγκτή 
ΟταγΙοπ. 

.5 Αρχή λειτουργίας ενός ελεγκτή αναλογίας καυσίμου 
- αέρα. 

.6 Περιγραφή λειτουργίας ενός ελεγκτή ιξώδους. 

.7 Δοκιμή και συντήρηση των παραπάνω ελεγκτών. 

7. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

. 1 Να περιγράφει ένα απλό σύστημα ελέγχου του νερού 
ψύξης. 

.2 Να περιγράφει ένα σύστημα ελέγχου διαχωριστικων 
ορίων (δρΙΐΙ-ΓΗηςβ) για την ψύξη των εκχυτήρων). 

.3 Να δειχθεί γιατί συστήματα ελέγχου δύο στοιχείων 
χρησιμοποιούνται πολλές φορές για τον έλεγχο του συ¬ 
στήματος ψύξης. 

.4 Να περιγράφει ένα σύστημα διαδοχικού ελέγχου 
( 038030 β) που χρησιμοποιείται γιατο σύστημα ψύξηςτων 
εμβόλων. 

.5 Να περιγράφει ένα σύστημα για τον έλεγχο της θερ¬ 
μοκρασίας λίπανσης. 

.6 Να περιγραφούν τα συστήματα εκείνα που ελέγχουν 
καθαρισμό βαρύ πετρελαίου, βραστήρα, ιξώδες βαρύ πε¬ 
τρελαίου, κλιματισμού, και συστήματος καύσης βοηθητι- 
κού λέβητα. 

8. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ- ΠΡΟΩΣΗ ΜΕ ΜΕΚ 

.1 Να δειχθεί ότι ο έλεγχος μπορεί να είναι ηλεκτρονι¬ 
κός, ηλεκτροπνευματικός, ηλεκτρουδραυλικός ή πνευμα¬ 
τικός. 

.2 Συμπεριφορά του συστήματος, ελέγχου κυρίας μη¬ 
χανής κατά την προκίνηση. 

.3 Ποιοι οι λόγοι περιορισμού των κινήσεων κατά την 
προκίνηση. 

.4 Μέσα μεταφοράς ελέγχου από έναν σταθμό σ’ έναν 
άλλο. 

.5 Μέσα επικοινωνίας Γέφυρας - Μηχανής. 

.6 Ελεγχος στροφών σε πλοίο με έλικα μεταβλητού βή¬ 
ματος. 


.7 Ποιοι συναγερμοί και ποιοι ενδείκτες είναι συνήθως 
τοποθετημένοι στο χώρο ελέγχου της Γ έφυρας. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙ¬ 
ΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 25 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 25 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

1.1 501Α8 - Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
. 1 Σε ποια πλοία εφαρμόζονται οι κανονισμοί 

1.2 Κατασκευή και εξοπλισμός πλοίων που μεταφέρουν 
επικίνδυνα χημικά υγρά (χύμα) 

.1 Ορισμοί των: 

“Διεθνής κώδικας χημικών χύμα” (ΙΒΟ Οοάβ) 

Χημικό δεξαμενόπλοιο (ΟΜθππϊ03Ι ΙβπΚθγ) 

.2 Εφαρμογή στα χημικά δεξαμενόπλοια και απαιτήσεις 
.3 Γενικά τι αναφέρει ο κώδικας ΙΒΟ. Απαιτήσεις του Κώ¬ 
δικα και Εφαρμογή. 

1.3 Κατασκευή και εξοπλισμός πλοίων που μεταφέρουν 
υγροποιημένα αέρια χύμα 

.1 Ορισμοί των: 

“Διεθνής κώδικας υγραεριοφόρων (100 Οοάβ) 
Υγραεριοφόρο (035 Οβγγϊθγ) 

.2 Εφαρμογή στα υγραεριοφόρα και απαιτήσεις 
.3 Απαιτήσεις του Κώδικα 100 και εφαρμογή του. 

2. ΡΥΠΑΝΣΗ 

2.1. Κανονισμοί για τον έλεγχο της ρύπανσης από υγρές 
τοξικές ουσίες χύμα 

.1 Εφαρμογή των κανονισμώντου παραρτήματος II 
.2 Κατηγορίες και κατάλογος των επιβλαβών υγρών ου¬ 
σιών 

.3 Απόρριψη στη θάλασσα βλαβερών υγρών ουσιών 
.4 Διατάξεις άντλησης, σωληνώσεων και εκφόρτωσης 
(Απαιτήσεις) Εγχειρίδιο εργασιών 
.5 Βιβλίο φορτίου 

.6 Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού χημικών δε¬ 
ξαμενοπλοίων. Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού. 

2.2. Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης, από επι¬ 
βλαβείς ουσίες μεταφερόμενες δια θαλάσσης σε συ- 
σκευασία ή εντός εμπορευματοκιβωτίων φορητών δεξα¬ 
μενών ή οδικά και σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα 

. 1 Εφαρμογή των κανονισμών του παραρτήματος III 
.2 Συσκευασία. Σήμανση και τοποθέτηση ενδεικτικών 
πινακίδων 

.3 Αποδεικτικά έγγραφα 
.4 Ποσοτικοί περιορισμοί 

.5 Εξαιρέσεις απόρριψης. Κοινοποιήσεις φόρτωσης ε¬ 
πιβλαβών ουσιών. 

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (Ι5Μ Οοάβ) 

3.1 Συντήρηση Πλοίου και Εξοπλισμού 
.1 Προγραμματισμένη συντήρηση 

.2 Απαιτούμενες επιθεωρήσεις, Αναφορά βλαβών, 
Διορθωτικές ενέργειες 

.3 Τήρηση αρχείου, κρίσιμος εξοπλισμός, λίστα ανταλ¬ 
λακτικών. 

3.2 Βασικές λειτουργίες Μηχανοστασίου επίτου πλοίου 
. 1 Επεξήγηση των βασικών λειτουργιών επί του πλοίου 

που σχετίζονται με ασφάλεια και προστασία περιβάλλο¬ 
ντος 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12557 


.2 Εκδοση οδηγιώνγια αυτές τις λειτουργίες από τον Α’ 
Μηχανικό. 

4. ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΙΞΗΣ 

4.1 Σύμβαση για την Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτι¬ 
λιακής κίνησης (ΡΑ11965) 

. 1 Σκοπός της σύμβασης. Τυποποιημένες αιτήσεις 
.2 Διαδικασίες άφιξης, τρόποι επίσπευσης της άφιξης 

5. ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΔΕΕΠ 

. 1 Σκοποί και δραστηριότητες Νηογνωμόνων 
.2 Κλώσεις - Κατάταξη των πλοίων - Κανονισμοί 
.3 Επιθεωρήσεις (Ετήσια, Περιοδικές, κ.λ.π.) 

.4 Πιστοποιητικά κλάσεως 
.5 Σκοπός και δραστηριότητες ΔΕΕΠ. 

6 . ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ - 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

6.1Απαιτούμενες διαδικασίες για την παραγγελία και 
ναυπήγηση ενός πλοίου 

.1 Διαπραγματεύσεις επί των προδιαγραφών.Χαρακτη¬ 
ριστικά προδιαγραφών 

.2 Σύνταξη του πρωτόκολλου των διαπραγματεύσεων 
και συμφωνία πάνω σε αυτό 
.3 Υπογραφή συμβολαίου Ναυπήγησης 
.4 Σύγκριση και έγγκριση των προδιαγραφών 
.5 Απαιτούμενες προϋποθέσεις ναυπήγησης πλοίου. 
6.2Δοκιμή - παραλαβή 
. 1 Δοκιμές σκάφους και μηχανών 
.2 Επιθεωρήσεις. Παραλαβή πιστοποιητικών και Σχεδίων 
.3 Σύνταξη τελικών προδιαγραφών Ναυπήγησης του 
πλοίου 

.4 Περίοδος εγγύησης. Υποχρεώσεις Ναυπηγείου και 
Πλοιοκτήτη. 

7. ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ 

. 1 Είδη ναύλωσης -τυποποιημένα ναυλοσύμφωνα. Υπο¬ 
χρεώσεις πλοιοκτήτη και ναυλωτή 
.2 Να περιγράφει η προετοιμασία της δήλωσης ετοιμό¬ 
τητας στο λιμάνι φόρτωσης 
.3 Ορισμοί των όρων: χρονικό διάστημα σταλιών 
(Ιεγίΐπΐθ), τρέχουσες ημέρες/ώρες (αιηηϊης άαγε/Ιιουι-ε), 
“εκτός Κυριακών και εορτών”, καιρού επιτρέποντος ερ¬ 
γάσιμες ημέρες” (ΙΛ/θΗίΙΐθΓ Ά/οιΊοηη άεγε) 

.4 Γενικά περί φορτωτικών. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ: Α ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 65 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 53 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 12 

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 

. 1 Τρόποι που μπορούν να βελτιωθούν οι συντελεστές ι¬ 
σχύος, Λύση προβλημάτων. 

.2 Τυπικοί συντελεστές ισχύος για τα παρακάτω φορτία: 

* μόνο φωτισμός 

* φωτισμός και ισχύς 

* κινητήρες μόνο 

.3 Σχέση μεταξύ συντελεστή ισχύς και ρεύμα γραμμής 
(περιγραφή) .4 Μειονεκτήματα από την λειτουργία με χα¬ 
μηλό συντελεστή ισχύς 

.5 Να περιγράφει η επίδραση από την τοποθέτηση ενός 
κατάλληλου μεγέθους πυκνωτή παράλληλα με ένα επα¬ 
γωγικό φορτίο στο: 


* ρεύμα γραμμής 

* απώλεια γραμμής ισχύος 

* ρεύμα κινητήρα 

* 

* ισχύς κινητήρα 

.6 Διανυσματικά διαγράμματα που να δείχνουν την ο¬ 
μοιότητα μεταξύ: 

* Ενεργής συνιστώσας ρεύματος και Κ\Λί ισχύς 

* Αεργος συνιστώσα και ΚνΑι - 

* Ρεύμαγραμμής και ΚνΑ 

.7 Προβλήματα πάνω σε βελτίωση συντελεστή ισχύς 
συνδεόντας δύο επαγωγικά φορτία υπολογίζοντας τα συ¬ 
νολικά ΚνΑ, ισχύ και Συντελεστή ισχύς χρησιμοποιώντας 
φασικά διαγράμματα (ρεύματος και ΚνΑ) και μέθοδο πί¬ 
νακα. 

2. ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

. 1 Περιγραφή της βασικής αρχής σε κυκλώματα με μία 
γεννήτρια Ε.Ρ. Ορισμός της διαφοράς φάσης και του συ¬ 
νήθη κώδικα χρωματισμού. 

.2 Γραφική παράσταση της μεταβολής τάσης μιας τρι¬ 
φασικής γεννήτριας για μία περίοδο. 

.3 Σύνδεση κατ’ αστέρα. Φασικό διάγραμμα τάσης 
(συμβατική παράσταση). Σχέση πολικής και φασικής τά¬ 
σης. Σχέση ρεύματος γραμμής και φάσης. 

.4 Να σχεδιασθεί ένα σύστημα σύνδεσης τριών αγωγών 
και τεσσάρων αγωγών για μία παροχή αστέρα, δείχνο¬ 
ντας την τυπική γραμμή για συνδέσεις φορτίου. 

.5 Σύνδεση σε τρίγωνο: Διάταξη των συνδέσεων σε μία 
γεννήτρια Ε.Ρ συνδεδεμένη κατά τρίγωνο. Περιγραφή 
της στιγμιαίας διεύθυνσης της ροής ρεύματος σε κάθε 
φάση εξόδου. Φασικό διάγραμμα ρεύματος (συμβατική 
παράσταση). Σχέση τάσης γραμμής και φασικής τάσης. 
Σχέση ρεύματος γραμμής και φάσης. 

.6 Ισχύς: Υπολογισμός ισχύος για μηχανές συνδεδεμέ- 
νες κατ’ αστέρα και τρίγωνο. Ασκήσεις. 

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ε.Ρ. 

. 1 Βασικές αρχές κατασκευής σύγχρονης γεννήτριας 
Ε.Ρ. 

.2 Να δειχθεί διαγραμματικά απλό πεδίο περιελίξεων 
και ο ουδέτερος κόμβος στην συνδεσμολογία μιας τριφα¬ 
σικής γεννήτριας Ε.Ρ με περιστρεφόμενο πεδίο. 

.3 Να εξηγηθεί γιατί οι παροχές από φάσεις τροφοδο¬ 
τούνται σε διαφορετικούς ζυγούς. 

.4 Σκοπός του ουδέτερου σε ένα σύστημα τεσσάρων α¬ 
γωγών. 

.5 Διάγραμμα των συνδέσεων γεννήτριας Ε.Ρ. και κινη¬ 
τήρα σε ένα σύστημα τριών αγωγών. 

.6 Να εξηγηθεί γιατί ο συντελεστής ισχύς καθορίζει τις 
διαστάσεις μιας γεννήτριας. 

.7 Να περιγράφει η επίδραση από τα παρακάτω φορτία 
στον συντελεστή ισχύος: 

* λαμπτήρες πυράκτωσης 

* θερμαινόμενο φορτίο 

* επαγωγικός κινητήρας 

* λαμπτήρες φθορισμού 

* μετασχηματιστές 

* κινητήρες λειτουργούντες με μερικό φορτίο 

* βραχυκυκλωμένου δρομέα κινητήρες. 

.8 Σύγκριση της καμπύλης φορτίου/τάσης σε μία γεννή¬ 
τρια Ε.Ρ. με την καμπύλη της γεννήτριας Σ.Ρ μεπαράλλη- 
λη διέγερση. 
12558 


ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.9 Επίδραση επί του ρεύματος και της τάσης σε μία γεν¬ 
νήτρια Ε. Ρ απάτην εκκίνηση ενός μεγάλου επαγωγικού κι¬ 
νητήρα (Περιγραφή).Ποια η επίδραση σε άλλο ηλεκτρικό 
εξοπλισμό. 

.10 Τύποι φορτίων επί του πλοίου τα οποία μπορεί να 
προξενήσουν υπερβολική βύθιση τάσης. 

.11 Να ορισθεί με προσέγγιση ο συντελεστής ισχύς σε 
ένα επαγωγικό κινητήρα στη διάρκεια εκκίνησης. 

.12 Αυτοδιεγειρόμενες σύνθετες γεννήτριες, χρήση 
τους. 

.13 Να δοθεί διάγραμμα της σχέσης μεταξύ τάσης και 
χρόνου όταν ένα φορτίο εφαρμόζεται “απότομα” για δια¬ 
φορετικά συστήματα διέγερσης. 

.14 Κύριο κριτήριο που επηρεάζει την παράλληλη λει¬ 
τουργία γεννητριών Ε.Ρ. 

. 15 Να εξηγηθούν οι απαιτήσεις για βέλτιστη κατανομή 
ισχύος μεταξύ γεννητριών. 

.16 Να εξηγηθεί η επίδραση από μη συμμετρική φόρτι¬ 
ση σε τριφασική γεννήτρια. 

. 17 Να εξηγηθεί η διαφορά μεταξύ " λειτουργίας “ και “ 
σφάλματος λειτουργίας “ ρυθμιζόμενων συστημάτων τά- 
- σης. 

.18 Διέγερση: Λειτουργία ενός συστήματος διέγερσης. 
Βασικές αρχές αυτοδιεγερόμενων και ξένης διέγερσης 
γεννητριών Ε.Ρ. Σχεδίαση απλών διαγραμμάτων από συ¬ 
στήματα διέγερσης σε κοινή χρήση. 

.19 Να εξηγηθεί η αναγκαία φροντίδα όταν ανπκαθι- 
στούμε διόδους σε ένα περιστρεφόμενο ανορθωτή. 

.20 Να περιγράφει πως μία ελλατωματική δίοδος σε ένα 
κύκλωμα ανόρθωσης μπορεί να ανιχνευθεί. 

.21 Αναγκαίες προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν ότι έ¬ 
νας διεγέρτης δεν είναι αυτοδιεγερόμενος μετά την δια¬ 
κοπή. 

.22 Αξονικές γεννήτριες: Που και γιατί χρησιμοποιού¬ 
νται. Λειτουργία αξονικής γεννήτριας Σ.Ρ και Ε.Ρ και πως 
ελέγχονται. 

.23 Περιγραφή των καταστάσεων στις οποίες μία βοη¬ 
θητική ντηζελογεννήτρια μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν 
η κύρια γεννήτρια είναι αξονική. 

4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ 

. 1 Εξαρτήματα των αυτόματων ρυθμιστών τάσης και 
λειτουργία τους 

.2 Βασικές Αρχές λειτουργίας αυτόματων ρυθμιστών 
τάσης 

.3 Να εξηγηθεί η αρχή ενός κυκλώματος συγκριτή τά¬ 
σης. Να περιγράφει η αρχή μετατροπής ενός συγκριτή τά¬ 
σης σε ένα σύστημα κατάλληλο για έλεγχο της διέγερ¬ 
σης. 

.4 Να εξηγηθεί ποια χαρακτηριστικά ελέγχουν την κα¬ 
τανομή φορτίου όταν γεννήτριες λειτουργούν εν παραλ- 
λήλω. 

.5 Να εξηγηθεί γιατί ένα σύστημα διέγερσης μπορεί να 
είναι ικανό σε μεταφορά ενός ρεύματος βραχυκύκλωσης. 

5. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Ε.Ρ. 

.1 Να αναφερθούν πρόσθετα εξαρτήματα που υπάρ¬ 
χουν σε ένα πίνακα Ε.Ρ. σε σύγκριση με πίνακα Σ.Ρ. 

.2 Λειτουργία ενός αυτόματου διακόπτη κυκλώματος. 
Αναφορά των κυρίων κριτήριων λειτουργίας του. 

.3 Να εξηγηθεί γιατί αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος 
καθορισμένοι για χρήση στην ξηρά έχουν μειωμένη χρή¬ 
ση επί του πλοίου. 


.4 Λειτουργία αυτόματου διακόπτη κυκλώματος Ε.Ρ. 

.5 Μέθοδοι κλεισίματος αυτόματων διακοπτών και συ¬ 
ντήρησή τους. 

.6 Προδιέγραψε τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης όταν 
ένας αυτόματος διακόπτης αφαιρείται. 

.7 Να εξηγηθεί η χρήση γείωσης στους αυτόματους δια¬ 
κόπτες. 

.8 Να ορισθεί ότι οι αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος 
είναι μονωμένοι. 

.9 Αναγκαία μέτρα προφύλαξης πριν αρχίσουν εργα¬ 
σίες σε ένα μηχανισμό διακόπτη. 

. 10 Σκοπός της επιθεώρησης των μονώσεων. 

. 11 Πιθανές αιτίες από υπερθέρμανση. 

.12 Να δειχθεί η επιθεώρηση και η συντήρηση αυτόμα¬ 
των διακοπτών κυκλώματος, να περιλαμβάνει: 

* τριβείς 

* ασφάλεια των στηρίξεων 

* ευθυγράμμιση των επαφών 

* επαφές χαλκού 

* επαφές αργύρου 

* λίπανση 

* αποσβεστήρες(άαεάροάε) 

* μονωτήρες 

.13 Να δειχθεί συνήθη δοκιμή ενός διακόπτη. 

.14 Να περιγράφει η διαδικασία για απομόνωση και α¬ 
σφάλεια πριν επιτραπεί εργασία στον εξοπλισμό. 

. 15 Συνήθεις έλεγχοι κατά την διάρκεια ταξειδιού. 

.16 Ανιχνεύσεις και διορθώσεις συμπτωμάτων βλαβών. 

6.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

. 1 Να περιγράφει η σειρά των συμβάντων εάν υπερ¬ 
φόρτιση θέσει εκτός ένα αυτόματο διακόπτη μιας γεννή¬ 
τριας. 

.2 Να εξηγηθεί γιατί είναι προτιμότερο να λειτουργήσει 
ο συναγερμός με ένα βαττόμετρο. 

.3 Να εξηγηθούν οι αναγκαίες θεωρήσεις όταν υπολογί¬ 
ζεται ο χρόνος καθυστέρησης σε συστήματα ασφαλείας. 

.4 Να ορισθεί η περιοχή τιμών ρευμάτων υπερφόρτισης 
και του χρόνου καθυστέρησης εις την οποία ένας αυτό¬ 
ματος διακόπτης γεννήτριας μπορεί να κλείσει. 

.5 Να ορισθεί ότι κάθε αυτόματος διακόπτης γεννή¬ 
τριας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα ηλεκτρονόμο 
υπερέντασης. 

.6 Να περιγράφει η ανάγκη για στιγμιαία προστασία υ¬ 
περέντασης και σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται. 

.7 Να σχεδιασθεί διαγραμματικά ένα περιορισμένο σύ¬ 
στημα προστασία σφάλματος προς την γη. 

.8 Να εξηγηθεί η ανάγκη για προστασία υπέρτασης. 

.9 Να εξηγηθεί πως η απώλεια διέγερσης ανιχνεύεται 
και αντιμετωπίζεται. 

.10 Να ορισθεί πως η απώλεια ισχύος μπορεί να λάβει 
χώρα σε μία γεννήτρια. Να εξηγηθεί η επίδραση από α¬ 
πώλεια ισχύος σε μία γεννήτρια όταν λειτουργεί παράλ¬ 
ληλα με άλλες. 

. 11 Να ορισθεί η μέγιστη κανονική ισχύς αναστροφής 
για να κλειδώσει ο αυτόματος διακόπτης και να εξηγηθεί 
η αναγκαιότητα του χρόνου καθυστέρησης. 

.12 Να εξηγηθεί γιατί η προστασία έλλειψης τάσης με 
χρόνο καθυστέρησης είναι αναγκαία, να ορισθεί η κανο¬ 
νική ρύθμιση. 

.13 Αναγκαία όργανα που χρησιμοποιούνται για γεννή¬ 
τριες που εργάζονται εν παραλλήλω. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12559 


.14 Μετασχηματιστές ρεύματος και τάσης, γιατί χρησι¬ 
μοποιούνται. 

.15 Απαιτήσεις γείωσης μετασχηματιστών ρεύματος 
και τάσης και των αντίστοιχων περιβλημάτων τους. 

.16 Ανιχνεύσεις και διορθώσεις βλαβών στην προστα¬ 
σία εξαρτισμού γεννήτριας. 

.17 Να εξηγηθεί η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης δια¬ 
κοπτών στον ουδέτερο. 

7. ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

.1 Παράλληλος λειτουργία γεννητριών Σ.Ρ. Παραλληλι¬ 
σμός γεννητριών. Αναγκαία όργανα για παραλληλισμό. Α¬ 
ναγκαίοι έλεγχοι. 

.2 Παράλληλος λειτουργία γεννητριών Ε.Ρ. Διανομή 
φορτίου μεταξύ παραλληλισμένων γεννητριών Ε.Ρ. Πα¬ 
ραλληλισμός γεννητριών. Συσκευές συγχρονισμού (λα¬ 
μπτήρες συγχρονισμού,βολτόμετρα συγχρονισμού, συγ¬ 
χρονοσκόπια). Αναγκαίοι έλεγχοι κατά τον παραλληλι¬ 
σμό. 

8 . Μ ΕΤΑΣΧΗ Μ ΑΤΙΣΤΕΣ 

.1 Απλοί μονοφασικοί μετασχηματιστές. Λειτουργία, ε¬ 
φαρμογές. 

.2 Τριφασικοί μετασχηματιστές: Συνδιασμοί συνδέσε¬ 
ων τριφασικών μετασχηματιστών. Πλεονεκτήματα μετα¬ 
σχηματιστή τρίγωνο/αστέρα με γειωμένο ουδέτερο στην 
πλευ ρά χαμηλή ς τάσης. 

.3 Μετασχηματιστές οργάνων. Μετασχηματιστές τά¬ 
σης και έντασης. Διάγραμμα συνδέσεων μετασχηματι¬ 
στών οργάνων. Οριο τάσης και ρευμάτων. Διάγραμμα κυ¬ 
κλώματος για ένα τριφασικό βατόμμετρο χρησιμοποιώ¬ 
ντας μετασχηματιστές οργάνων. 

.4 Να εξηγηθεί γιατί τρεις μονοφασικοί μετασχηματι¬ 
στές πολνές φορές χρησιμοποιούνται αντί ενός τριφασι¬ 
κού μετασχηματισή. 

.5 Πιθανοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιούνται υδρόψυκτοι 
μετασχηματιστές. 

.6 Απαπούμενες προφυλάξεις σε μετασχηματιστές έ¬ 
ντασης. 

9. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

.1 Γενικά. 

.2 Σκοπός των ανορθωτών. Σύγχρονοι ανορθωτές. 

.3 Αρχές κατασκευής ανορθωτή πυριτίου. Να εξηγηθεί 
πως η θερμότητα είναι διασκορπισμένη σε ένα ανορθωτή 
πυριτίου. 

.4 Επίδραση από υπερένταση και υπέρταση στους α¬ 
νορθωτές. 

.5 Αερισμός ανορθωτών. 

.6 Χρησιμοποίηση μετασχηματιστών σε κυκλώματα α¬ 
νορθωτών. 

.7 Ρύθμιση ανορθωτή. Προστασία ανορθωτή. 

.8 Τυπικά κυκλώματα ανορθωτού: Μονοφασική σύνδε¬ 
ση για ημιανόρθωση. Μονοφασικό κύκλωμα γέφυρας για 
πλήρη ανόρθωση. Μονοφασικός ανορθωτής γέφυρας 
διαπλήρη ανόρθωση μεπυκνωτή κατά μήκοςτης εξόδου. 
Τριφασικό κύκλωμα ανορθωτού γέφυρας πλήρους ανόρ¬ 
θωσης. Τριφασική σύνδεση γέφυρας για ημιανόρθωση 
μετά σε αστέρα ο οποίος συνδέεται με το δευτερεύοντου 
μετασχηματιστή. 

.9 Ανορθωτές γερμανίου και Σεληνίου. 

ΙΟ.ΔΙΑΝΟΜΗ 

. 1 Σύστημα καλωδιών διανομής Σ.Ρ. που χρησιμοποιού¬ 
νται στα πλοία. 


.2 Συστήματα διανομής Ε.Ρ. και τάσης που χρησιμοποι¬ 
ούνται στα πλοία. 

.3 Διαγράμματα συνδέσεων γεννητριών Ε.Ρ. και κινητή¬ 
ρων σε ένα σύστημα τριών αγωγών. 

.4 Χρησιμοποιούμενες συχνότητες ισχύος. Να εξηγηθεί 
η προτίμηση σε σύστημα 60 ΗΖ. Μέτρα που λαμβάνονται 
όταν λειτουργεί σύστημα 60 ΗΖ πάνω σε παροχή 50 ΗΖ. 
Κίνδυνοι από την λειτουργία ενός συστήματος 50 ΗΖ από 
μία παροχή 60 ΗΖ. 

.5 Μονώσεις ή γειώσεις ουδέτερου. Να εξηγηθεί γιατί 
για σύστημα μέσης τάσης προτιμούνται μονωμένοι ουδέ¬ 
τεροι από γειωμένους ουδέτερους. Περιγραφή μικτού 
συστήματος γείωσης. 

.6 Ανίχνευση και εντοπισμός των διαρροών προς την γη. 
(Περιγραφή). 

11 .ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

. 1 Ασφάλειες: λειτουργία ασφάλειας υψηλής αντοχής 
τηκτού (ΗΒΟ). Ονομαστικό ρεύμα και ελάχιστο ρεύματή- 
ξης μιας ασφάλειας. Σχέση ρεύματος βραχυκύκλωσης 
και του χρόνου τήξης της ασφάλειας. Σύγκριση της απο- 
τελεσματικότητας ενός αυτόματου διακόπτη οριακού 
ρεύματος με μίας ασφάλειας (ΗΒΟ). 

.2 Μικροσκοπικοί αυτόματοι διακόπτες (ΜεΒε).Θερμο¬ 
κρασία λειτουργίας. Ικανότητα διακοπής τους, και πως α¬ 
ντιμετωπίζουν τα ρεύματα υπερφόρτωσης και βραχυκύ¬ 
κλωσης αντίστοιχα. 

.3 Αυτόματοι διακόπτες πολλαπλών εφαρμογών (ΜΟ- 
ΟΒε). Περιοχή της ικανότητας διακοπής. 

.4 Να περιγράφει η προβλεπόμενη προστασία τροφο¬ 
δοσίας από ένα κύριο πίνακα για: 

* ένα τριφασικό σύστημα με γειωμένο ουδέτερο 

* ένα σύστημα δύο αγωγών τροφοδοτούμενο από ένα 
τριφασικό σύστημα 

* ένα σύστημα δύο αγωγών τροφοδοτούμενο από μία 
φάση ενώ ο ουδέτερος είναι γειωμένος. 

.5 Κύκλωμα σταθερού φορτίου. Πως αυτό προστατεύε¬ 
ται. 

.6 Μεγέθη κινητήρων επί του πλοίου οι οποίοι απαιτούν 
προστασία έναντι υπερφόρτωσης και βραχυκύκλωσης. 

.7 Εκλογή ασφαλειών για προστασία κυκλώματος κινη¬ 
τήρα. Κριτήρια εκλογής. 

.8 Εκλογή ασφαλειών για προστασία μετασχηματιστών. 
Συντελεστές που επηρεάζουν την εκλογή ασφαλειών. 

.9 Προστασία καλωδίων. Κριτήρια με βάση τα οποία υ¬ 
λοποιείται προστασία καλωδίου. 

. 10 Απαιτήσεις κυκλωμάτων για φώτα ναυσιπλοΐας. Δια- 
γραμματική διάταξη ενός κυκλώματος φώτων ναυσιπλοΐ¬ 
ας. 

. 11 Απαιτήσεις κυκλώματος για παροχή μηχανισμού κί¬ 
νησης πηδαλίου. Να εξηγηθεί η επιτρεπόμενη προστασία 
τους. 

. 12 Παροχή από ξηρά: Κιβώτιο σύνδεσης παροχής από 
ξηρά. Να περιγράφει η αναγκαιότητα προστασίας του. 
Διάταξη συνδέσεων για λήψεις παροχής ξηράς Ε.Ρ. 

. 13 Προβλεπόμενα μέση ελέγχου έκτακτης ανάγκης για 
διακοπή των παρακάτω μηχανημάτων (301Α8). 

* Ανεμιστήρες 

* Αντλίες καυσίμου και μετάγγισης καυσίμου πετρελαί¬ 
ου. 

12. ΚΑΛΩΔΙΑ 

. 1 Υλικά που χρησιμοποιούνται ως αγωγοί καλωδίων. 12560 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.2 Μονόκλωνα και πολύκλωνα καλώδια. Εφαρμογές. 

.3 Μονωτικά υλικά καλωδίων. Μονωτικά μείγματα Ρ.ν.Ο. 
Εφαρμογές στα πλοία. 

.4 Παράγοντες που επηρεάζουν τα μονωτικά μείγματα. 

.5 Σκοπός της θωράκισης ηλεκτρικών καλωδίων. Υλικά 
θωράκισης. 

.6 Δομή των καλωδίων για μείωση των ραδιοφωνικών 
παρεμβολών. 

.7 Εύκαμπτοι αγωγοί και καλώδια. Κατάλληλοι τύποι. 
Περιορισμοί στη χρήση εύκαμπτων αγωγών. 

.8 Ονομαστικό ρεύμα καλωδίων. Πίνακας ονομαστικών 
ρευμάτων. 

.9 Οδηγοί καλωδίων. Να περιγραφούν τα αναγκαία μέ¬ 
τρα στην διάταξη και διαδρομές οδηγών καλωδίων σε χώ¬ 
ρους μηχανημάτων, φορτίου και ψυκτικούς θαλάμους. 
Χρήση σωλήνων καλωδίων. 

. 10 Τρόποι διέλευσης καλωδίων δια μέσου φρακτών και 
καταστρωμάτων. 

. 11 Γείωση και σύνδεση της θωράκισης καλωδίων. 

. 12 Κίνδυνοι δυναμικού από την διέλευση τριφασικού α¬ 
πλού αγωγού καλωδίων δια μέσου χαλύβδινης φρακτής. 

.13 Προβλήματα από τη ν διέλευση υψηλών ρευμάτων 
δια μέσου απλού μεταλλικού αγωγού επενδυμένου καλω¬ 
δίου. 

13. ΚΙΝΗΤΗ ΡΕΣΣ.Ρ. 

.1 Γενικά. Ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των παρακάτω 
τύπων κινητήρων: Υδατοστεγής, Αδιάβροχος, Καιροστε- 
γής, Υδατοστεγής καταστρώματος, καταδυόμενος. 

.2 Είδη κινητήρων Σ.Ρ. 

.3 Τρόπος ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής για κινη¬ 
τήρες Σ.Ρ. με παράλληλη διέγερση και σύνθετη διέγερση. 
Τυπικές εφαρμογές τους. 

.4 Εφαρμογές κινητήρων σειράς και συστημάτων \Λ/3Γά 
- Ι_βΟΠ3Γ0. 

14. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ε.Ρ. 

.1 ΚύριοιτύποικινητήτωνΕ.Ρ. 

.2 Σύγχρονοι και επαγωγικοί κινητήρες. Να ορισθεί ότι η 
παροχή και ο αριθμός πόλων ρυθμίζουν την ταχύτητά 
τους. Παραδείγματα. 

.3 Απλού κλωβού κινητήρας. Διάγραμμα ρεύματος εκκί¬ 
νησης και ροπής ως προς την ταχύτητα περιστροφής. 

.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ροπή εκ¬ 
κίνησης. 

.5 Κινητήρας διπλού κλωβού. Πλεονεκτήματα. 

.6 Κινητήρες με δαχτυλίδια. Που χρησιμοποιούνται. 

.7 Επίδραση από μεταβολή της συχνότητας παροχής 
σε: 

ταχύτητα, θερμοκρασία, ροπή, ισχύς εξόδου και φυγό- 
κεντρες δυνάμεις. 

.8 Επίδραση της μεταβολής τάσης παροχής στην: 

* ροπή εκκίνησης 

* χρόνο εκκίνησης 

* ικανότητα εκκίνησης 

* ταχύτητα 

* ρεύμα 

* συντήρηση 

.9 Μέθοδοι συντήρησης ενός κινητήρα. 

. 10 Διαδικασία καθορισμού της ουδέτερης ζώνης γιατις 
ψύκτρες σε μία μηχανή Σ.Ρ. 

. 11 Αναγκαίοι έλεγχοι σε τριβείς κύλισης και ρουλεμάν. 

.12 Κοινές αιτίες από βλάβη των μεταγωγέων. 


.13 Περιγραφή των πιθανών αιτιών και την επίδραση 
στην λειτουργία ενός τριφασικού κινητήρα με μία φάση 
“εκτός”. 

15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

15.1 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Σ.Ρ. 

. 1 Γ ενικά. Σκοπός της προστασίας. 

.2 Διαγραμματική διάταξη ενός εκινητή κινητήρα Σ.Ρ. 
Κύρια εξαρτήματα και λειτουργία τους. 

.3 Εφαρμογές εκκινητών τυμπάνου. 

15.2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Ε.Ρ 

. 1 Εφαρμογές εκκινητών μαγνητικού διακόπτη σε κινη¬ 
τήρες Ε.Ρ. 

.2 Προστασία έναντι υπερφόρτωσης. Διατάξεις που 
χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

.3 Διαγραμματική διάταξη εκκινητή άμεσης σύνδεσης 
σε ένα κινητήρα κλωβού. Κύρια εξαρτήματα και λειτουρ¬ 
γία τους. 

.4 Περιγραφή της παρεχόμενης κανονικής προστασίας 
σε ένα εκκινητή ρα. 

.5 Θέση ηλεκτρονόμου θερμικής προστασίας. Κριτήρια 
που χρησιμοποιείται. Σύγκριση με μαγνητικού τύπου ηλε¬ 
κτρονόμους. 

.6 Μαγνητικοί ηλεκτρονόμοι υπερφόρτισης. Αρχή λει¬ 
τουργίας. Εφαρμογές. 

.7 Χρήση θερμίστορς, θερμοηλεκτρικού ζεύγους και 
θερμοστάτη ως αισθητήριες συσκευές θερμοκρασίας σε 
κινητήρες. 

.8 Προστασία έναντι μονοφασικότητας. 

.9 Εκκινητής Αστέρα -τριγώνου. (Αρχή εκκίνησης, λόγοι 
που χρησιμοποιείται επίδραση στη ροπή και στο ρεύμα). 

. 10 Προστασία έναντι πτώσηςτάσης και διακοπή τάσης. 

.11 Λανθασμένη σύνδεση φάσεων και κινητήρων. 

. 12 δγηοΙίΓοε (Σύγχρονα). Αρχές λειτουργίας και εφαρ¬ 
μογές των. 

. 13 Επαγωγικός ρυθμιστής. Λειτουργία. 

.14 Επιτρεπόμενη συντήρηση σε επαφές διακοπτών 
χαλκού και αργύρου. 

. 15 Ανίχνευση και διόρθωση βλαβών σε κινητήρες, εκκι- 
νητές και ρυθμιστές (Εργαστήριο). 

16. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

.1 Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα στοιχεία. Τύποι συσ¬ 
σωρευτών. 

.2 Αλκαλικοί Συσσωρευτές. Περιγραφή της κατασκευής 
και των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

.3 Συσσωρευτές μολύβδου. Εφαρμογές. 

.4 Στοιχεία χαμηλής αντίστασης και στοιχεία κανονικής 
αντίστασης. Εφαρμογές των δύο τύπων. 

.5 Συσσωρευτής με επίπεδες πλάκες. Περιγραφή της 
κατασκευής του και των υλικών που χρησιμοποιούνται. 
Κύρια διαφορά με Συσσωρευτή κυλινδρικού τύπου. 

.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλκαλικών συσ¬ 
σωρευτών και συσσωρευτών μολύβδου. 

.7 Σύνδεση στοιχείων σε σειρά, παράλληλη και μικτή 
συνδεσμολογία γιατον σχηματισμό Συσσωρευτή. Μετρή¬ 
σεις για υπολογισμό της ροής ρεύματος, πτώσης τάσης 
και τερματικής τάσης σε συσσωρευτή με τις παραπάνω 
συνδέσεις. 

.8 Εφαρμογές Συσσωρευτών επί των πλοίων. Κανονική 
λειτουργία,λειτουργία έκτακτης ανάγκης και συστήματα 
μικρής πίεσης. 

.9 Υπολογισμοί δια τον προσδιορισμό του απαιτούμε- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12561 


νου μεγέθους Συσσωρευτή. (Χωρητικότητα σε ΑΗ, Εκλο¬ 
γή της τάσης, Τυπικοί υπολογισμοί). 

. 10 Απαίτηση για συσσωρευτές ανάγκης για διάφορους 
τύπους πλοίου (501Α5). 

.11 Μέθοδοι ελέγχου συσσωρευτών. (Φόρτισης - εκ- 
φόρτισης, Αυτόματη σύνδεση μετά ή άνευ ενδιάμεσης 
φόρτισης). 

.12 Τυπικά διαγράμματα συνδεσμολογίας συσσωρευ¬ 
τών. 

. 13 Τυπικά συστήματα προειδοποίησης βλαβών. 

.14 Χώροι εγκατάστασης συσσωρευτών και συστήμα¬ 
τος ελέγχου στα πλοία. Τοποθέτηση συσσωρευτών. 

.15 Αερισμός και διατάξεις ασφάλειας συσσωρευτών. 

.16 Συντήρηση συσσωρευτών (Καθαριότης, Πλήρωση, 
Μέτρηση Ειδικού βάρους, Θερμοκρασίας, τάσης. Συνθή¬ 
κες λειτουργίας). 

.17 Επισκευή Συσσωρευτών. Πρώτες βοήθειες. 

17. ΛΑΜΙΊΤΗΡΕΣ 

.1 Διάφοροι τύποι λαμπτήρων. Βασικά χαρακτηριστικά 
λαμπτήρων πυράκτωσης φθορισμού, αερίου, νέου. 
Προϋποθέσεις που λαμβάνονται υπ’όψιν στην εκλογή λα¬ 
μπτήρων. 

.2 Αποτέλεσμα θερμοκρασίας και μεταβολής τάσης σε 
λαμπτήρες φθορισμού (Γραφικές παραστάσεις). 

.3 Φωτισμός έκτακτης ανάγκης. Απαιτήσεις κανονι¬ 
σμών. 

.4 Κύριες ανωμαλίες και βλάβες των λαμπτήρων φθορι- 
σμού. 

18. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

. 1 Γενικά περί ηλεκτρικών βοηθητικών μηχανημάτων κα¬ 
ταστρώματος. 

.2 Βαρούλκα φορτίου Σ.Ρ. και συστήματα ελέγχου. 

.3 Σχηματικό διάγραμμα, σύστημα ελέγχου με εν σειρά 
αντίσταση δια βαρούλκα φορτίου. Περιγραφή λειτουρ¬ 
γίας. 

.4 Ηλεκτρικώς ελεγχόμενη καταβίβαση. Βασικό διά¬ 
γραμμα ελέγχου απλού ποτενσιόμετρου. 

.5 Ελεγχος μεταβαλλόμενη τάσης. Σχηματικό διάγραμ¬ 
μα ενός τυπικού βαρούλκου \Λ/3Γά 1_βοη3Γ<± 

.6 Συστήματα ελέγχου δια σταθεροποιητού. Στοιχειώ¬ 
δης διάγραμμα διάταξης σταθεροποιητού και συστήμα¬ 
τος ελέγχου σταθεροποιητού. 

.7 Στοιχειώδης διάγραμμα μειωτή. Λειτουργία. 

.8 Εργάτης αγκυρών Σ.Ρ. και συστήματα ελέγχου. 

.9 Ελεγχος με εν σειρά αντίσταση. Σχηματικό διάγραμ¬ 
μα. 

.10 Ελεγχος μεταβαλλόμενης τάσης. Σχηματικό διά¬ 
γραμμα, εργάτου αγκυρών με σταθεροποιητή. 

.11 Βοηθητικά Μηχανήματα Ε.Ρ. Γενικά. 

.12 Βαρούλκα και εργάτες αγκυρών Ε.Ρ. 

.13 Βαρούλκα συστήματος \Λ/ΑΒΟ-ΙΕΟΝΑΒΩ. Σχηματι¬ 
κό διάγραμμα. 

.14 Ειδικά συστήματα ελέγχου. 

19. ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ 

. 1 Απαιτήσεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση διαφό¬ 
ρων τύπων δεξαμενοπλοίων, χώροι εγκατάστασης. Ανα¬ 
γκαία προστασία σε περίπτωση ηλεκτρικής εγκατάστα¬ 
σης σε επικίνδυνους χώρους. 

.2 Να εξηγηθεί η αναγκαία προστασία καλωδίων τα ο¬ 
ποία είναι εκτεθειμένα σε καύσιμο φορτίο, ατμούς και αέ¬ 
ρια. 


.3 Απαιτήσεις για δεξαμενόπλοια στο σύστημα διανο¬ 
μής μέσω του σκάφους (501.Α3 Πθρ 45.3.1,45.3.3). 

.4 Απαιτήσεις για φωτισμό αντλιοστασίου. 

.5 Γ ενική περιγραφή των απαιτήσεων για φορητό ηλε¬ 
κτρικό εξοπλισμό. 

.6 Συστήματα διανομής γειωμένα. Πότε η αρχή μπορεί 
να τα επιτρέψει σε δεξαμενόπλοιο. 

.7 Συσκευή ελέγχου συστήματος διανομής χωρίς σύν¬ 
δεση με τη γή. 

20. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 

. 1 Περιγραφή του τύπου εξοπλισμού ευαίσθητου σε πα¬ 
ρεμβολές. Πίνακας κοινών πηγών παρεμβολών. 

.2 Να ορισθεί ότι όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καλύπτει 
τις απαιτήσεις για αποφυγή παρεμβολών στην ραδιοεπι¬ 
κοινωνία. 

.3 Τυπικά παραδείγματα καλωδίων πλοίων ευαίσθητα 
σε παρεμβολές και αναγκαίες προφυλάξεις. 

21. ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΩΣΗΣ 

.1 Αντίσταση μόνωσης. Χρησιμότητα μέτρησης αντί¬ 
στασης μόνωσης. 

.2 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης, όργανα μέτρησης. 

.3 Καταγραφή της αντίστασης μόνωσης. 

.4 Ερμηνεία μετρήσεων αντίστασης μόνωσης. 

22. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

. 1 Σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται στα διαγράμμα¬ 
τα των εγκαταστάσεων πλοίων. 

23. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 

. 1 Περιγραφή των αναγκαίων προφυλάξεων που αφορά 
την φροντίδα ενός ατόμου που έχει υποστεί ηλεκτροπλη¬ 
ξία. 

.2 Προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας. 

.3 Πρόσθετες προφυλάξεις για φορητό ηλεκτρικό εξο¬ 
πλισμό. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- 
ΤΩΝ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ:: 56 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 44 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 12 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ω- 
ΡΕΣ:35 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ:35 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

1. ΑΞΟΝΕΣ 

.1 Ποιες οι απαιτούμενες εργασίες κατά την ευθυγράμ¬ 
μιση προωστηρίων αξόνων. 

.2 Με ποιο τρόπο οι παραμορφώσεις μιας κατασκευής 
ελαττώνονται στο χώρο του μηχανοστασίου. 

.3 Να αναφερθούν τυπικές μεταβολές αποκλίσεων από 
άφορτο σε έμφορτο πλοίο. 

.4 Να δειχθεί πως ποικίλλει η παραμόρφωση του ελά¬ 
σματος βάσης της μηχανής από ένα άφορτο σε ένα πλή¬ 
ρες φορτωμένο πλοίο. 

.5 Να δειχθεί ότι οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις μιας κα¬ 
τασκευής είναι εκείνες που προβλέπονται από τον κατα¬ 
σκευαστή. 

.6 Να δειχθεί ότι σε μερικές μηχανές τα διάκενα λει¬ 
τουργίας έχουν διαφορετικές τιμές, οι οποίες εξαρτώνται 
από την θέσιν της σε σχέση με το μήκος της μηχανής ώ¬ 
στε ν' αντισταθμίζονται οι κανονικές παραμορφώσεις. 12562 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.7 Πως γίνεται η αρχική τοποθέτηση του άξονα. 

.8 Π ως μετά την τοποθέτηση των ενδιαμέσων αξόνων, οι 
τριβές τοποθετούνται στα σωστά ύψη. 

.9 Πως γίνεται η τοποθέτηση της κύριας μηχανής στο 
σύστημα του άξονα. 

.10 Επίδραση στην φθορά της ελικοφόρου χοάνης από 
τηντοποθέτηση της προωστήριας μηχανής πίσω. 

. 11 Πως αντιμετωπίζονται προβλήματα που έχουν σχέ¬ 
ση με την φθορά της ελικοφόρου χοάνης. 

. 12 Ναδειχθείπως μία διάταξη ελέγχου ευθυγράμμισης 
με σύρμα .τροχαλίες και βάρη (ΡίΙςηπι ννίτβ) χρησιμοποιεί¬ 
ται και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζονται. 

2. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΟΦΑΛΩΝ 

. 1 Γιατί μερικές φορές χρησιμοποιούνται κοίλοι άξονες 
και όχι μασίφ. 

.2 Να δειχθεί ότι για κάθε δεδομένη περιστροφική τα- 
χύτηταη μεταφερόμενη ισχύ είναι ανάλογη της τρίτης δύ¬ 
ναμης της διαμέτρου του άξονα. 

.3 Χρησιμοποιώντας την σχέση 2.2 να υπολογισθεί η α¬ 
ναγκαία ελάττωση της ισχύος εάν κάποια ανωμαλία πα¬ 
ρουσιαστεί στον άξονα. 

.4 Ποιες οι πηγές και η φύση των τάσεων που παρου¬ 
σιάζονται σε: 

* ενδιάμεσους άξονες 

* ωστικό άξονα 

* ελικοφόρο άξονα 

.5 Να δειχθεί ότι τα μεγέθη των αξόνων, συνδέσεων κο¬ 
χλιών, χιτωνίων κ.λ.π. μπορεί να βρεθούν χρησιμοποιώ¬ 
ντας εμπειρικές σχέσεις. 

3. ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΕΛΙΚΟΦΟΡΟΣ ΧΟΑΝΗ 

. 1 Να σχεδιαστεί μία ελικοφόρος χοάνη που λιπαίνεται 
με νερό καθώς και ο ελικοφόρος άξονας με την προπέλα. 
Να δειχθούν όλα τα μέρη που αποτελούν αυτό το σύστη¬ 
μα και πως λειτουργεί το κάθε ένα από αυτά. 

.2 Υλικά κατασκευής του συστήματος της προηγούμε¬ 
νης παραγράφου. 

.3 Πως γίνεται η λίπανση των τριβέων. 

.4 Πως ασφαλίζεται η προπέλα στον τελικό άξονα. 

.5 Να σχεδιαστεί η διάταξη σύνδεσης (κόμπλερ). 

.6 Ποιες είναι οι μέγιστες χρονικές περίοδοι που γίνο¬ 
νται οι επιθεωρήσεις. 

.7 Μέγιστες επιτρεπόμενες φθορές. 

.8 Ποιες βλάβες μπορούν να συμβούν στον τελικό άξο¬ 
να και ελικοφόρο χοάνη. 

.9 Αρχές λειτουργίας συστήματος λίπανσης ελικοφό- 
ρου χοάνης. 

. 10 Διάγραμμα λίπανσης - ονοματολογία. 

. 11 Υλικό κατασκευής τριβέων. 

.12 Πως εντοπίζεται το νερό και πως απομακρύνεται α¬ 
πό το λάδι λίπανσης. 

. 13 Είδη παρεμβυσμάτων που τοποθετούνται στους τε¬ 
λικούς άξονες. 

.14 Μέγιστος χρόνος επιθεωρήσεων. 

. 15 Πως καθορίζονται οι μέγιστες φθορές σ’ ένα σύστη¬ 
μα λίπανσης χοάνης. 

. 16 Περιγραφή των ενεργειών για την απομάκρυνση του 
ελικοφόρου άξονα. 

. 17 Να περιγράφει η διάταξη τριβέων που χρησιμοποι¬ 
είται μερικές φορές για πολύ βαριές προπέλες. 


4. ΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ 

. 1 Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται έλικες με μεταβλητό 
βήμα. 

.2 Με διάγραμμα να δειχθεί πως ρυθμίζεται το βήμα της 
έλικας. 

.3 Σε έλικες μεταβλητού βήματος, ποιοι προστατευτικοί 
οδηγοί τοποθετούνται. 

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΞΟΝΩΝ 

. 1 Για ποιο λόγο προσαρμόζεται στον άξονα η πέδη τρι¬ 
βής και το τελικό κολάρο. 

.2 Αρχές στρεψίμετρου (ΙοΓδίοηπιβΙβΓ). 

.3 Γ ιατί προτιμάται το ηλεκτρικό στεψίμετρο περισσό¬ 
τερο από τα άλλα. 

.4 Να περιγράφει η αρχή λειτουργίας ενός ηλεκτρικού 
στεψίμετρου. 

6. ΩΣΤΙΚΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ 

. 1 Πως μεταδίδεται η ώση της προπέλας στο πλοίο. 

.2 Περιγραφή και λειτουργία ωστικού τριβέα. 

.3 Αρχή λειτουργίας κεκλιμένων πλινθίων (τακάκια). 

.4 Να σχεδιαστεί μια τομή ωστικού τριβέα στην οποία να 
φαίνεται η ροή του λαδιού λίπανσης. 

.5 Αρχή λειτουργίας ενδείκτη ώσης. 

7. ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 

. 1 Περιγραφή διαδικασίας ζυγοστάθμισης 

* Σε μια περιστρεφόμενη μάζα 

* Σε πολλές περιστρεφόμενες μάζες στο ίδιο επίπεδο 

* Σε πολλές περιστρεφόμενες μάζες σε διαφορετικά ε¬ 
πίπεδα 

.2 Να δειχθεί ότι μια απλή περιστρεφόμενη μάζα δεν 
μπορεί να ζυγοστασθμίσει απόλυτα μια μάζα που παλιν¬ 
δρομεί. 

.3 Σκοπός μερικής ζυγοστάθμισης με την χρήση περι¬ 
στρεφόμενων μαζών. 

8. ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΙ 

.1 Ν' αναφερθούν τα τρία είδη κραδασμών (νίόι-αΐίοηδ). 

.2 Να δειχθεί σε μια απλή εξίσωση δυνάμεων πως κάθε 
όρος αυτής μπορεί να μεταβάλλεται. 

.3 Τι είναι κρίσιμη ταχύτητα και ποιοι οι κίνδυνοι για την 
μηχανή από παρατεταμένη λειτουργία σ’ αυτή την ταχύ¬ 
τητα. 

.4 Με ποιούς τρόπους μπορεί ν'αλλάξει η κρίσιμη ταχύ¬ 
τητα. 

.5 Από τι προέρχονται οι εγκάρσιοι κραδασμοί στα 
πλοία. 

.6 Δυσκολίες ελάττωσης εγκάρσιων κραδασμών. 

.7 Ποιες οι πηγές των αξονικών κραδασμών. 

.8 Να δειχθεί ότι ο στρεπτικός κραδασμός είναι μια 
ατροφική ταλάντωση που δημιουργεί διατμητικές τάσεις 
και καταπονήσεις. 

.9 Να δειχθεί γιατί κρίσιμες ταχύτητες συνήθως συμ¬ 
βαίνουν σε εγκαταστάσεις μηχανημάτων που είναι τοπο¬ 
θετημένες στο μέσον ή στην πρύμνη του πλοίου. 

. 10 Αποτέλεσματοποθέτησης αποσυντονιστού (άΘίυηβή. 

. 11 Να ορισθεί η αρχή λειτουργίας των μαζών που είναι 
συνδεδεμένες με ελατήρια σ’ ένα αποσυντονιστή. 

.12 Λειτουργία ενός αποσβεστήρα στρεπτικών κραδα¬ 
σμών. 

. 13 Να περιγράφει ο τρόπος με τον οποίο επιδρά ο απο- 
σβεστήρας στρεπτικών κραδασμών. 

. 14 Να τονιστεί ότι υπερβολικοί θόρυβοι για παρατετα- 
μένες περιόδους μπορεί να είναι επιβλαβείς. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12563 


.15 Τρόποι προφύλαξης προσωπικού από υπερβολι¬ 
κούς θορύβους. 

9.ΠΗΔΑΛΙΟ 

.1 Κύριο και βοηθητικό σύστημα πηδαλίου. 

(λειτουργία - συντήρηση, δυνατότητα ταυτόχρονης λει¬ 
τουργίας) 

.2 Λόγοι προστασίας του συστήματος με ανακουφιστι¬ 
κές βαλβίδες στα σημεία που η πίεση μπορεί να αυξηθεί 
πέραν των προβλεπομένων ορίων που ορίζει ο κατασκευ¬ 
αστής. 

.3 Ν’ αναφερθεί ότι το σύστημα πηδαλίου πρέπει να έχει 
την δυνατότητα να κινήσει το πηδάλιο από 35ο δεξιά σε 
35ο αριστερά. Επίσης από 35ο της μιας πλευράς σε 30ο 
της άλλης σε χρόνο 28 δευτερόλεπτα και ενώ το πλοίο 
πλέει με την μέγιστη ταχύτητα και το μέγιστο δυνατό βύ¬ 
θισμα. Για επιβατηγά πλοία αυτό μπορεί να γίνει με μια μο¬ 
νάδα ισχύος στο σύστημα πηδαλίου εν λειτουργία, ενώ σε 
πλοία φορτηγά με τις δύο μονάδες ισχύος. 

.4 Ν' αναφερθεί ότι το βοηθητικό σύστημα πηδαλίου 
πρέπει να είναι ικανό να κινήσει το πηδάλιο από γωνία 15ο 
δεξιά σε γωνία 15ο αριστερά μέσα σε 60 εβο όταντο πλοίο 
πλέει με το μεγαλύτερο βύθισμα και με το ήμισυ της μέγι- 
στης ταχύτητας όχι όμως μικρότερης των 7 κόμβων. 

.5 Ν’ αναφερθεί ότι οι μονάδες παροχής ισχύος στο σύ¬ 
στημα πηδαλίου πρέπει να εκκινούν αυτόματα μόλις απο¬ 
κατασταθεί η λειτουργία μετά από μια διακοπή ρεύματος 
(όΙαοΚ-ουΙ). 

.6 Ν' αναφερθεί ότι σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα 
παροχής ισχύος του πηδαλίου ή στο σύστημα ελέγχου 
του πηδαλίου ή στο σύστημα ελέγχου χαμηλής στάθμης 
σε οποιαδήποτε δεξαμενή υδραυλικού υγρού, ενημερώ¬ 
νεται η γέφυρα με ακουστικό και οπτικό σήμα συναγερ¬ 
μού. 

.7 Ν’ αναφερθεί ότι οι μονάδες παροχής ισχύος και τα 
συστήματα ελέγχου πρέπει να μπορούν να τεθούν σε λει¬ 
τουργία από τηνγέφυρα. 

.8 Ν’ αναφερθεί ότι ο χειρισμός του πηδαλίου πρέπει να 
μπορεί να γίνει τόσο από την γέφυρα όσο και από το ση¬ 
μείο που είναι εγκατεστημένο το σύστημα (31θθππ9 οογπ- 
ραιίπιοηΐ). 

.9 Να καθοριστεί ότι σ’ ένα δεξαμενόπλοιο, χημικό δε¬ 
ξαμενόπλοιο ή υγραεριοφόρο με ολική χωρητικότητα με¬ 
γαλύτερη από 10.000, σε περίπτωση βλάβης του συστή¬ 
ματος πηδαλίου, πρέπει να μπορεί να γίνει αποκατάστα¬ 
ση μέσα σε 45 εβο. Οπου ο έλεγχος γίνεται με υδραυλικό 
τηλεκινητήρα πρέπει να υπάρχει ένα δεύτερο εφεδρικό 
σύστημα ελέγχου σε ετοιμότητα για άμεση χρήση. 

9.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ 

. 1 Βασικό σύστημα ελέγχου πηδαλίου 

.2 Να περιγράφει η λειτουργία ενός μεταδότη και δέκτη 
τηλεκίνησης 

.3 Υλικά που χρησιμοποιούνται στο σύστημα τηλεκίνη¬ 
σης 

.4 Πως μεταβάλλεται ο όγκος του ελαίου σ’ ένα σύστη¬ 
μα τηλεκίνησης 

.5 Προστασία συστήματος τηλεκίνησης από υπερπίεση 
και έλεγχος διαρροών. 

.6 Πως εξασφαλίζεται και διατηρείται η στάθμη της δε¬ 
ξαμενής λαδιού 

.7 Διάγραμμα ροής λαδιού υπό πίεση σ’ ένατηλεκινητή- 
ρα 


.8 Πως γίνεται η πλήρωση του συστήματος με λάδι και 
πως ο καθαρισμός αυτού 

.9 Ποια η επίδραση της παρουσίας αέρα στο λάδι ενός 
συστήματος τηλεκίνησης και πως γίνεται η εξαέρωση του 
συστήματος 

. 10 Αρχές λειτουργίας ενός ηλεκτρικού τηλεκινητήρα 
. 11 Πως ένα πλοίο πηδαλιουχείται όταν υπάρχει βλάβη 
στο σύστημα πηδαλιούχησης. 

9.2ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 

. 1 Λειτουργία αντλίας (ΗΕΙΕ-5ΗΟ\Λ/) ακτινικού εμβόλου 
.2 Λειτουργία αντλίας αξονικού εμβόλων (5\Λ/Α5Η 
ΡΙΑΤΕ ΡΨΜΡ) 

.3 Πως αναπληρώνονται οι απώλειες λαδιού από τις μο¬ 
νάδες ισχύος. 

9.3ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥ 
.1 Διαγραμματική διάταξη ενός συστήματος πηδαλίου 
με 4 κυλίνδρους που απεικονίζει: 

* Συνδέσεις με τις δύο μονάδες παροχής υδραυλικής ι¬ 
σχύος 

* Σύνδεση της χειροκίνητης αντλίας ανάγκης 

* Ανακουφιστικές βαλβίδες για απόσβεση κραδασμών 
τιμονιού 

* Ολες οι απομονωτικές και παρακαμπτήριες βαλβίδες 
για λειτουργία ανάγκης 

.2 Περιστροφικός επενεργητής με πτερύγια 
.3 Περιγραφή και σκοπός όλων των βαλβίδων που χρη¬ 
σιμοποιούνται στο σύστημά πηδαλιούχησης 
.4 Πως διατηρείται η πηδαλιούχηση στην περίπτωση α¬ 
πώλειας πίεσης ρπό τις μονάδες ισχύος 
.5 Πως η εφεδρική μονάδα ισχύος ανατρέπεται από το 
να τεθεί σε λειτουργία 

.6 Πως γίνεται η πλήρωση ενός υδραυλικού συστήμα¬ 
τος πηδαλιούχησης 

.7 Ποια η δράση του τροχού υπερτάχυνσης 
.8 Εδραση, λίπανση, στεγανοποίηση και όρια φθοράς ε¬ 
δράνων πηδαλίου 
.9 Υλικά κατασκευής πηδαλίου 
. 10 Ελεγχος και καταγραφές που πρέπει να γίνονται στο 
σύστημα πηδαλίου 

* Πριν την αναχώρηση 

* Κατά την διάρκεια του πλου 

* Κατά τρίμηνα διαστήματα 

Β ’ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΕΣ: 12 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 9 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 3 

. 1 Σύντομη αναφορά: 

* Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας (Ρ-Ιί) 

* Θερ/σία ξηρού - υγρού βολβού - σημείο δρόσου 

* Ειδική - σχετική υγρασία - Αίσθημα άνεσης 

* Ψυχρομετρικό διάγραμμα 

* Συντελεστής συμπεριφοράς 

* Αναγκαιότητα υπόψυξης και υπερθέρμανσης του ψυ¬ 
κτικού μέσου. 

.2 Ελεγχος φορτίου συμπιεστών - Λεπτομερής περι¬ 
γραφή συστημάτων 

.3 Λεπτομερής περιγραφή και λειτουργία, ναυτικών ψυ¬ 
κτικών εγκαταστάσεων με ψυκτικά μέσα Β-12, Β-22, Β- 
502, Β-134, Αμμωνία, άμεσης και έμμεσης ψύξης 
.4 Αντλίες θερμότητας κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
με παλινδρομικό, ελικοειδή και φυγοκεντρικό συμπιεστή 
.5 Περιγραφή και λειτουργία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
ελέγχου 
12564 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.6 Μετατροπή ψυκτικής εγκατάστασης από ΡΗΕΟΝ-12 
σε Β-134 

.7 Ψυκτικές εγκαταστάσεις για πλοία μεταφοράς αε¬ 
ρίων υγρής μορφής 

.8 Ψυκτικές εγκαταστάσεις καταψύξεων αλιευτικών 
πλοίων 

.9 Ψυκτικές εγκαταστάσεις για πλοία που μεταφέρουν 
εμπορευματοκιβώτια (ΟΟΝΤΑΙΝΕΒ). 

. 10 Ψυκτικές εγκαταστάσεις πλοίων ψυγείων 

.11 Λειτουργία και συντήρηση ψυκτικών και κλιματιστι¬ 
κών εγκαταστάσεων 

.12 Προϋποθέσεις αποθήκευσης και διατήρησης των 
τροφίμων ( ψύξη συντήρηση - κατάψυξη). Παρεμβάσεις 
κατά την λειτουργία. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α' 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ:Β' ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 70 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
1 .Δεξιότητες ανάγνωσης 

* Ταχεία, επιφανειακή κατανόηση κειμένου 

* Κατανόηση κεντρικής ιδέας μικρού κειμένου 

* Κατανόηση λέξεων από τα συμφραζόμενα 

* Πρόγνωση περιεχομένου κειμένου 

* Κατανόηση ύφους 

* Σύγκριση στοιχείων από διαφορετικά κείμενα 

* Εξαγωγή συμπερασμάτων από περιεχόμενα,τίτλους 
και εικόνες 

* Κατανόηση συντακτικών αναφορών 

* Κατανόηση συγκεκριμμένων πληροφοριών κειμένων 

2. Δεξιότητες γραφής 

* Περίγραμμα τυπικής επιστολής 

* Απλή επιστολογραφία, επίσημου/ανεπίσημου ύφους 

* Επιστολές παραπόνων, αναζητήσεων κ.λ.π. 

* Απλές αναφορές 

* Απλά ΡΑΧ και ΤΕΙΕΧ 

* Καθημερινές ημερολογιακές εγγραφές. 

3. Δεξιότητες ομιλίας 

* Συμμετοχή σε διαλόγους γενικού ή ειδικού περιεχο¬ 
μένου σχετικά με καταστάσεις επί του πλοίου 

* Ακριβής μεταβίβαση πληροφοριών ή ενΓολών 

* Παρουσίαση απόψεων με σαφήνεια 

* Λήψη και επίδοση οδηγιών. 

4. Ακουστικές δεξιότητες 

* Σφαιρική κατανόηση μικρών αυθεντικών διαλόγων και 
περιγραφών 

* Κατανόηση ουσίας (κεντρικής ιδέας) και διευκρινήσε- 
ων 

* Κατανόηση συγκεκριμένων πληροφοριών (ιδιαίτερα 
ονομάτων και αριθμών) 

* Μεταφορά και ταίριασμα πληροφοριών 

* Κατανόηση νοήματος βάσει ρυθμού και τονισμού της 
πρότασης. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 
1 .Επικοινωνίες με πλήρωμα και επιβάτες για 

* Εκτακτες καταστάσεις (πυρκαγιά, σωσίβια κλπ) 

* Θέματα βάρδειας με γέφυρα 

* Θέματα δομής πλοίου και μηχανών 


2. Επικοινωνία με τεχνικό προσωπικό εδάφους για 

* Θέματα του πλοίου 

* Θέματα επισκευών μηχανών 

3. Επικοινωνία με επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες για 

* Θέματα ελέγχου, βλαβών, επισκευών 

4. Χρήση Εκδόσεων 

* Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης (μεταφράζει) 

* Αναφορές (κατανοεί και συντάσσει) ζημιών και προ¬ 
διαγραφών 

5. Οδηγίες δράσεως για σωστικά σκάφη 
Θ.Κατανόηση και χρήση Προτύπου Λεξιλογίου & Φρά¬ 
σεων ΙΜΟ 

7.Ορολογία Φόρτωσης εκφόρτωσης επικινδύνων φορ¬ 
τίων 

β.Ορολογία συναλλαγής Μηχανικού με φορτωτές, πα¬ 
ραλήπτες, πράκτορες λιμενικές αρχές, επιθεωρητές Ρ & I 
ΟΙυόε. 

9. Κείμενα Γενικού Ενδιαφέροντος: Διεθνής Τεχνολο¬ 
γία, Οικονομία και Ναυτιλία. 

10. Κείμενα Ειδικού Ενδιαφέροντος: Πλοία και Μηχα¬ 
νές, ϋίβεθΙ Εηηίηβε, Στρόβιλοι, Ατμομηχανές, Λέβητες, 
Λίπανση, Αντλίες, Βυη^θπης, Αφαλάτωση, Ηλεκτρικός ε¬ 
ξοπλισμός γεννήτριες. Συστήματα ερματισμού υδροσυλ- 
λεκτών κ.λ.π. 

Γ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
Η ύλη αυτή βρίσκεται: 

. * Διάφορα Αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία (π.χ. Μβιίπθ Επ- 
9 ΪΠ 8 θΓίπ 9 ίοι ΟΕ II,III ΤβοΐΊπίοαΙ Επ9ΐί3ά ΗβτόβΓΐ κ.λ.π.) 
Ναυτιλιακά και Τεχνικά Περιοδικά (π.χ. 3Νρρίπ9 Ββνίβνν, 
Οοθ 3 π νοίοθ ΜοϊοΓδάΐρ, ΝβίίοηαΙ Θβθ9Γ3ράϊο, Φυλλάδια 
των Ποσειδονίων, ΝβννεννβθΚ, Τίππθ, ΙΜΟ Νβννε, νί3 Ιπ- 
πΐ3Γ53Ϊ κ.τ.λ.) 

* Εγχειρίδια Κατασκευαστών (ΜβηυβΙδ) 

* Αγγλικός και Ελληνικός τύπος 

* ΜοάθΙ Οουτδβ ΙΜΟ 

* ΙΜΟ 5ί3ηά3Γά Μβπίίπηθ ΟοπιπιυηΙοβΙΙοη ΡάτΒδβδ. 

* Ημερολόγια και άλλα έγγραφα του πλοίου αυθεντικά 
ή και του εμπορίου 

* Μαγνητοταινίες του εμπορίου ή αυτοσχέδιες από αυ¬ 
θεντικές ή σκηνοθετημένες καταστάσεις του πλοίου. 

* Βιντεοταινίες του εμπορίου ή και αυτοσχέδιες μαγνη¬ 
τοσκοπήσεις 

* αυθεντικών ή σκηνοθετημένων καταστάσεων (π.χ.) 
νΐϋΕΟΤΕί υπάβΤ3ΐ3ηάίη9 Επ9ϋ5ά οπ Βοβτά κ.λ.π.). 

* Οϋ - ΗΟΜ5 ασκήσεις ναυτικής ορολογίας (Ι3Ρ ΜΑΒ- 
□ Νδ ΕηθΙίεό Ι_3Π9υ39β Τβδίδ κ.λ.π.). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου η ε¬ 
πιλογή της ύλης δέον να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική 
γίνεται. 

Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Διάρκεια εξέτασης: α) γραπτά: 3 1/2 ώρες 
β) προφορικά: η απαιτούμενη 
Βαθμολογική βάση: 50, Αριστα: 100 
ήτοι: Γραπτά: 60 (Ανάγνωση 20 - κατανόηση 20 + 
Γραφή 20). 

Προφορικά: 40 (Ομιλία 20 + Ακουστική 20). 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 (άριστα) 

ΓΡΑΠΤΑ: 

Τα φύλλα προαγωγικής εξέτασης είναι έντυπα (ή δίδε¬ 
ται έντυπο φύλλο απαντήσεων), και πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν τουλάχιστον ένα από τους πιο κάτω τύπους ερωτή- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12565 


σεων από κάθε περιοχή και στο ανάλογο επίπεδο και οι ε¬ 
ρωτήσεις πρέπει να καλύπτουν την διδαχθείσα ύλη, χωρίς 
απαραιτήτως να προέρχονται από τα διδαχθέντα εγχειρί¬ 
δια ή άλλες πηγές διδασκαλίας. Δηλαδή τα κείμενα και τα 
άλλα στοιχεία της εξέτασης δύνανται και συνιστάται να εί¬ 
ναι άγνωστα αλλά σχετικά. 

Δίδεται μία σειρά θεμάτων η οποία εξετάζει κατά το δυ¬ 
νατόν όλη την ύλη. 

I. ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΒΕΑϋΙΝΘ) 

α. Κείμενο για γενική κατανόηση: ερωτήσεις 
σωστού/λάθους. Ανοιχτές ερωτήσεις ή 
β. Κείμενο τεχνικό για λεπτομερή κατανόηση: ερωτή¬ 
σεις σωστού λάθους, πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις με¬ 
ταφοράς πληροφοριών. 

γ. Ασκήσεις Λεξιλογίου γενικού και τεχνικού: πολλα¬ 
πλής επιλογής, συνωνύμων αντιθέτων, συσχετισμούς λέ¬ 
ξεων - επεξηγήσεων. 

II. ΓΡΑΦΗ ΟΛ/ΡΙΤΙΝΘ) 

α. Κατασκευή προτάσεων, κατασκευή παραγράφων, 
δοκιμίων. 

β. Περιγραφή διαδικασίας, τεχνική περιγραφή, γενική 
περιγραφή. 

γ. Οδηγίες, ανακοινώσεις, 
δ. Διάλογοι. 

ε. Αλληλογραφία (επιστολές ΡΑΧ - ΤΕΙΕΧ κ.λ.π.) σημει¬ 
ώσεις, αναφορά. 

στ. Συμπλήρωση εντύπων, σχεδίων, τίτλων κ.λ.π.) 

III. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ5Ε ΟΡ ΕΝΟϋδΗ) 

Το μέρος αυτό της εξέτασης αφορά καθαρά γενικά Αγ¬ 
γλικά και αναφέρεται στην ύλη υποστήριξης. Περιλαμβά¬ 
νει: 

α. Συμπλήρωση κενών (π.χ. προθέσεις, ρΙΐΓ333ΐ νετάε, 
άρθρα). 

β. Συνώνυμα - Αντίθετα - Παράγωγα. 

γ. Σύνταξη - Σύνδεσμοι 

δ. Μετατροπές - Ολοκλήρωση προτάσεων. 

ε. Πολλαπλής επιλογής 

ζ. σωστού/λάθους 

στ. μετσιροπών / ολοκληρώσεων 

η. ταιριάσματος / συσχετισμών 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι βαθμοί κάθε άσκησης πρέπει να ανα¬ 
γράφονται. στο φύλλο εξέτασης ώστε οι σπουδαστές να 
γνωρίζουν επακριβώς πως βαθμολογείται κάθε άσκηση. 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

I. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (ϋδΤΕΝΙΝΟ) 

Εξετάζεται με τα γραπτά και δίδεται ο επιπλέον απαι- 
τούμενος πριν ή μετά χρόνος. Διεξάγεται με χρήση μα¬ 
γνητοφώνου. 

α. Ερωτήσεις γενικής κατανόησης, ερωτήσεις λεπτομε¬ 
ρούς κατανόησης, 
β. Συσχετισμό πληροφοριών, 
γ. Ερωτήσεις μεταφοράς πληροφοριών. 

II. ΟΜΙΛΙΑ (δΡΕΑΚΙΝΟ) 

Οργανώνεται και εξετάζεται χωριστά πριν ή μετά τα 
γραπτά. 

α. Ερωτήσεις γνωριμίας 

β. Ανάγνωση κατανόηση μικρών αλλά όχι εύκολων αγ¬ 
γλικών κειμένων ειδικότητας Πλοιάρχου το οποίο ακο¬ 
λουθείται από ερωτήσειςόπως από που προέρχεται, σε τι 
αναφέρεται, ποιους αφορά, συμφωνείτε/διαφωνείτε με 
τα γραφόμενα. 


γ. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα καθημερινότητας στο πλοίο. 

δ. Είναι δυνατόν να εξετάζονται δύο σπουδαστές ταυ¬ 
τόχρονα οι οποίοι να μιλούν μεταξύ τους για συγκεκριμέ¬ 
νο θέμα αναλαμβάνοντας ρόλους Μηχανικός/Εμπειρο- 
γνωμόνων, Μηχανικός Α'/Β’ ή Γ’ κ.λ.π. 

Ε (Προαιρετικό).: Ωρες 40 

ΥΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Α' (Επί¬ 
πεδο ΙπίθΓσιβάίΒίθ) 

1. Χρόνοι Ρημάτων: 

Ολοι οι χρόνοι της ενεργητικής φωνής 

2. Αλλοι ρηματικοί τύποι: 

* Παθητική φωνή όλοι οι χρόνοι 

* Γερούνδια μετά από ρήματα και προθέσεις ως υπο¬ 
κείμενα και αντικείμενα. 

* Γερούνδια/απαρέμφατα με διαφορές στο νόημα 

* Μετοχές/απαρέμφατα: ΡθιΙθοΙ ίοιτπε 

* Υποθετικοί Λόγοι:0,1,2 (+ συμβουλευτικός), 3, ννίείι 
κ.λ.π. 

* Πλάγιος Λόγος: Ερωτήσεις, Προστακτικές, δυρρβείίηρ. 

* 03υ53ΐίν6 ίιανθ/ρβί 

3 Ουσιαστικά: 

* Σύνθετα ουσιαστικά (Ιυόηοβίίηρ οίΙ) 

* πολύπλοκες φράσεις ουσιαστικών (3 είχ-ννίιβθΙ-Ιοπγ 
άπνβι·) 

* 4. Επίθετα: 

* Ποσοτικά-Αριθμητικά: ρπυοά/τηβηγ, 3 ΐ3Γρθ 
ηυηηό8Γ/3ΓηουηΙ οί β.Ι.α 

* 5. Επιρρήματα: 

* Επανάληψη: τροπικά, συχνότητας, χρονική, βαθμού, 
τοπικά, κατεύθυνσης, αλληλουχία κ.λ.π. 

* 6. Αρθρα: 

* Επανάληψη: 3,3η, ΙΙίθ, - (ηο ΒΓίίοΙβ) 

* Εννοια του γενικού και του συγκεκριμένου 

* Ειδική σημασία απουσίας άρθρου: (ρο Ιο εοίιοοΙ, ίίΐθ 
τηββίίηρ'δ ίη 3 εοΙτοοΙ, ίΐθ ννεηίίο οίΐθθΙ< ίίιβ εοίιοοΙ). 

* 7. Προθέσεις: 

* Επανάληψη και 

* Φράσεις με προθέσεις: βί ίίιβ βθρίηηίηρ οί. 

* 8. Σύνδεσμοι: 

* ΑΙΙΙιουρίι, ίη ερίίθ οί, άβερίίβ/ίί, υηίβεε 

* όθοβυεθ, είηοθ, 3ε/ίη οτάθΓ ίο, εο 38 (ηοί) ίο, εο 11ΐ3ΐ 

* βΧΟθρί ίθΓ/3ρ3Γί ίΐΌΠΊ. 

* 9. Περιφραστικά ρήματα: 

* ΡίΐΓ3δ3ΐ νβΓόε: που βρίσκονται κυρίως σε τεχνικά και 
ναυτιλιακά κείμενα. 

* 10. Ανοίγματα Επιχειρηματολογίας: 

* Ταξινόμηση: Ρίτεί, ΙαείΙγ, ίίηαΙΙγ, ίη οοηοΐυείοη. 

* Παραδείγματα: Ρογ βχβπιρίβ/ίηείβηοβ, οη ίίιβ οηβ 
ίιαηά ευοίι 3δ, κ.λ.π. 

11. Σύνταξη: 

* Κατανόηση/χρήση εσωτερικών αναφορών κειμένου 
π.χ. αναφορικές αντωνυμίες. 

12. Στίξη: 

Χρήση κόμματος, τελείας κ.λ.π. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οι ασκήσεις που θα χρησιμοποιούνται πρέπει κατά το 
δυνατόν να περιέχουν τεχνική / ναυτιλιακή ορολογία και 
θέματα. 

2. Ασκήσεις εμπέδωσης μπορούν να δίνονται ως ίιοηηβ- 
ννοτΙ< μαζί με φύλλο απαντήσεων. 12566 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. Για τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται έως εκατό ερω¬ 
τήσεις που να καλύπτουν κατά το δυνατόντα πιο πάνω θέ¬ 
ματα. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΚ-ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 50 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 38 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 12 

Α: ΜΕΚ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

.1 Να δειχθεί σε διάγραμμα πως η ισχύς πέδης η θερμι¬ 
κή απόδοση, η κατανάλωση καυσίμου και η ειδική κατα¬ 
νάλωση καυσίμου μεταβάλλονται, καθώς η ισχύς της μη¬ 
χανής αυξάνει από μηδέν σε περίπου 20% πάνω από την 
συμβατική ισχύ. 

.2 Να δειχθεί σε διάγραμμα ισολογισμού θερμικών α¬ 
πωλειών (Απώλειες λόγω ψύξης, ακτινοβολίας, εξαγωγής 
πιθανή εκμετάλλευση θερμότητας που αποβάλλεται, ι¬ 
σχύ πέδης, απώλειες προπέλας και ωφέλιμης απόδο- 
σης). 

.3 Να δειχθεί ένα ιδανικό διάγραμμα Μ ΕΚ σε Ρ.ν άξονες 
και να προσδιοριστεί επάνω σ' αυτό ένας πραγματικός κύ¬ 
κλος. 

.4 Να δειχθεί γιατί κατά την σύγκριση ενός θεωρητικού 
και ενός πραγματικού διαγράμματος η καμπύλη πίεσης 
είναι χαμηλότερη και οι γωνίες είναι καμπύλες. 

.5 Ποιες χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να ληφθούν α¬ 
πό τα δυναμοδεικτικά διαγράμματα (ρόλος ελατηρίου). 

.6 Ρύθμιση ισοκατανομής φορτίου στους κυλίνδρους. 

.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα του εμ¬ 
βόλου. 

.8 Ποιες επιπτώσεις έχει στις βαλβίδες εξαγωγής η με¬ 
γάλη περιεκτικότητα νατρίου και βαναδίου στο πετρέ¬ 
λαιο. 

.9 Πως μπορεί να συμβεί χημική διάβρωση (οξείδωση) 
στις βαλβίδες εξαγωγής που να οφείλεται στην παρουσία 
θείου στο πετρέλαιο. 

.10 Ποιοι παράγοντες μπορεί να προξενήσουν ανωμα¬ 
λίες στην ευθυγράμμιση του στροφαλοφόρου άξονα. 

. 11 Να αναφερθούν πιθανές αιτίες που προκαλούν κρα¬ 
δασμούς (νίόταΐίοπ) στον στροφαλοφόρο άξονα. 

.12 Λόγοι και αποτελέσματα οξείδωσης σε στροφαλο¬ 
φόρους άξονες και τριβείς. 

.13 Ελεγχος στροφαλοφόρου άξονα με ΩβίΙθΟίίοη. 

.14 Να αναφερθούν τα σημεία εκείνα που πρέπει να ε¬ 
λεγχθούν σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της ευθυ¬ 
γράμμισης του στροφαλοφόρου βρεθεί κάποια απόκλιση 
μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει ο κατασκευαστής. 

2. ΛΙΠΑΝΣΗ 

. 1 Πιθανές αιτίες οξείδωσης ελαίου λίπανσης. 

.2 Ανάλυση ελαίου. Χρονικά διαστήματα κατά τα οποία 
παίρνονται τα δείγματα για εξέταση. 

3. ΕΓΧΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

. 1 Να δειχθεί γιατί η διάσπαση και η διείσδυση του καυ¬ 
σίμου σε συνδυασμό με τον στροβιλισμό του εισερχομέ¬ 
νου αέρα συντελούν στην καλή καύση του καυσίμου. 

.2 Αποτελέσματα υπερβολικής διείσδυσης. 

.3 Να δειχθεί σε διάγραμμα ποιες οι επιπτώσεις στην 
καύση από την μη κανονική έγχυση πετρελαίου. 


.4 Να σχεδιαστεί σε διάγραμμα πως κατά την έγχυση α¬ 
νυψώνεται η βελόνα και πως η πίεση και η ανύψωση του 
κνώδακα μεταβάλεται καθώς η γωνία στροφάλου περνά 
από το άνω νεκρό σημείο. 

4. ΣΑΡΩΣΗ-ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ 
.1 Εισαγωγή. 

.2 Σύγκριση διεργασίας σάρωσης μεταξύ τετράχρονων 
και δίχρονων ΜΕΚ. 

.3 Γιατί οι κύλινδροι τροφοδοτούνται υπό πίεση. 

.4 Να δειχθεί σε διάγραμμα για τετράχρονες μηχανέςτο 
άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγω¬ 
γής σε σχέση με την διαδρομή του εμβόλου. 

.5 Να δειχθεί σε διάγραμμα για δίχρονες μηχανές όλες 
οι διεργασίες που γίνονται για την πραγματοποίηση του 
κύκλου. 

.6 Κατά την σάρωση ένα μέρος από τον αέρα που ει¬ 
σέρχεται οδηγείται αμέσως στην εξαγωγή.Ποια τα πλεο¬ 
νεκτήματα αυτής της διεργασίας. 

.7 Γ ιατί ο αέρας εισαγωγής που τροφοδοτεί μια μηχανή 
πολλές φορές χρειάζεται να ψυχθεί μετά την συμπίεση. 

.8 Επιπτώσεις στην θερμοκρασία εξαγωγής καυσαε¬ 
ρίων από την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα εισα¬ 
γωγής. 

.9 Περιγραφή παλμικού συστήματος εξαγωγής. 

.10 Περιγραφή συστήματος εξαγωγής σταθερής πίε- 
σης. 

. 11 Να γίνει σύγκριση των δύο παραπάνω συστημάτων. 
.12 Παράγοντες που μπορεί να προξενήσουν ευτρίης 
και απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του. 

5. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

. 1 Να σχεδιαστεί διάγραμμα στο οποίο να φαίνεται η 
σχέση γωνίας στροφάλου με την διεργασία προκίνησης 
της μηχανής. 

.2 Πως εξασφαλίζεται η προκίνηση σε οποιαδήποτε γω¬ 
νία στροφάλου. 

.3 Περιγραφή λειτουργίας συστήματος προκίνησης αέ¬ 
ρα και υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο. 

.4 Διανομέας αέρα. 

.5 Αντλίες πετρελαίου (κνώδακες - στρόφαλος). 

.6 Σύστημα προκίνησης ναυτικών μηχανών (πρόσω α¬ 
νάποδα). 

.7 Συστήματα ασφάλειας που είναι τοποθετημένα στο 
σύστημα κινήσεων και σκοπός. 

.8 Πως λειτουργεί ένα τυπικό σύστημα ασφάλειας. 

6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΚ 
.1 Εισαγωγή. 

.2 Ποια η διαφορά μεταξύ ρυθμιστού και αναστολέα υ- 
περτάχυνσης. 

.3 Να επεξηγηθεί τι εννοούμε με τον όρο ερββά άτοορ 
(πτώση ταχύτητας). 

.4 Να περιγραφούν οι δύο λειτουργίες που εκτελούνται 
από τον ρυθμιστή. 

.5 Να περιγράφει με την βοήθεια ενός απλού διαγράμ¬ 
ματος πως οι δύο λειτουργίες μπορεί να διαχωριστούν. 

.6 Να περιγράφει η δράση ενός αναλογικού ρυθμιστού. 
.7 Σκοπός του σφονδύλου. 

.8 Να δειχθεί ότι ένας σφόνδυλος με μεγάλη αδράνεια 
μπορεί ν’ αντικατασταθεί με ρυθμιστή που έχει αναλογική 
και διορθωτική δράση. 

.9 Αναλογικός ρυθμιστής με διορθωτική δράση. 

. 10 Αρχή λειτουργίας ηλεκτρικού ρυθμιστού. 
ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12567 


.11 Σκοπός ρυθμιστού φορτίου -χρησιμότης. 

.12 Ευαισθησία ρυθμιστού. 

.13 Ελεγχος κινήσεων μηχανής από την γέφυρα. 

Β. ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

.1 Κατάταξη Αεριοστροβίλων-Διαφορές Αεριοστροβί- 
λων-Ατμοστροβίλων 

.2 Κύκλωμα λειτουργίας αεριοστροβίλων 
.3 Αεριοστρόβιλος σταθερού όγκου 
.4 Αεριοστρόβιλος σταθερής πίεσης 

2. ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
.1 Ανοικτού κυκλώματος 

.2 Κλειστού κυκλώματος 
.3 Μικτού κυκλώματος 

.4 Σύγκριση αεριοστροβίλου ανοικτού και κλειστού κυ¬ 
κλώματος 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡ¬ 
ΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

.1 Κέλυφος 
.2 Στροφείο 

.3 Σύστημα τροφοδότησης με καύσιμα 
.4 Αναθερμαντήρες 

.5 Βοηθητικά εξαρτήματα Αεριοστροβίλων 
.6 Χρήση Αεριοστροβίλων 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 

. 1 Εφαρμογή των αεριοστροβίλων στα πλοία 
.2 Εφαρμογή των αεριοστροβίλων σε εγκαταστάσεις 
ξηρός 

.3 Συνδιασμένα κυκλώματα εγκαταστάσεων αεριο- 
στροβίλων-υηχανών 0ΙΕ3ΕΙ_ και Ατμοστροβίλων 

5 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 
. 1 Γενικά περί συντήρησης Αεριοστροβίλων 

.2 Τα Μέρη που συνήθως απαιτούν κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα επιθεωρήσεις 

.3 Κριτήρια αντικατάστασης διαφόρων μερών του Αε- 
ριοστροβίλου κατά τις επιθεωρήσεις - 
.4 Απώλειες, Απόδοση, Ισχύς Αεριοστροβίλων 


ΒΑΘΜΙΔΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ν. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 40 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 40 

1. ΟΡΘΗ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑ¬ 
ΜΟΡΦΩΣΗΣ 

. 1 Ορθή τάση και μονάδες που χρησιμοποιούνται 
.2 Η παραμόρφωση και η ελαστικότητα 
.3 Ο Νόμοςτο ΗοοΙ<θ - Μέτρο ελαστικότητας - Υλικά που 
ακολουθούν τον Νόμο του ΗοοΙ<6 - Συντελεστής ασφα¬ 
λείας 

.4 Σκληρότητα και μέτρο ελαστικότητας 
.5 Τάσεις λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής 
.6 Εφαρμογές και προβλήματα βάσει των ανωτέρω 
.7 Ενέργεια παραμόρφωσης σε σχέση με το διάγραμμα 
τάσεων και παραμορφώσεων κατά τον εφελκυσμό 
.8 Η ενέργεια παραμόρφωσης στην ελαστική δοκό 
.9 Τάσεις από κρουστικά και δυναμικά φορτία 
. 10 Ασκήσεις - Εφαρμογές 


2. ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ 

. 1 Περιφερειακή και διαμήκης τάση σε κυλινδρικά και 
σφαιρικά πιεστικά δοχεία με λεπτά τοιχώματα 
.2 Προβλήματα υπολογισμού πίεσης και τάσης στα πιε¬ 
στικά δοχεία 

3. ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΕΨΗ 

. 1 Διατμητική τάση στους ήλλους (καρφιά) και τους κο¬ 
χλίες 

.2 Διατμητική παραμόρφωση και το μέτρο διάτμησης 
.3 Στρέψη κοίλων και πλήρων ατράκτων 
.4 Πολική ροπή αδράνειας - Γ ώνιά στρέψης 
.5 Αντοχή σε στρέψη - Μεταφερόμενη ισχύς 
.6 Προβλήματα υπολογισμού 

4. ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΚΑΜΨΗΣ 

.1 Τέμνουσες δυνάμεις και ροπή κάμψης σε πρόβολο 
και αμφιέρειστη δοκό από συγκεντρωμένα και ομοιόμορ¬ 
φα κατανεμημένα φορτία 

.2 Διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμπτικών 
ροπών 

.3 Να δειχθεί ότι η εφαρμογή της παραπάνω θεωρίας σε 
πρακτικές εφαρμογές υφίσταται κάποιους περιορισμούς 
.4 Ασκήσεις - Εφαρμογές. 

5. ΚΑΜΨΗ ΔΟΚΩΝ 

. 1 Υποθέσεις για την κάμψη της ελαστικής δοκού 
.2Κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων σε σχέση με 
ουδέτερο άξονα 

,3Υπολογισμός τάσεων και παραμορφώσεων (Ελαστική 
γραμμή,βέλος κάμψης) 

.4Ροπή αδρανείας κυκλικών και ορθογωνιών διατομών 
.δΡοπή αδράνειας σύνθετων διατομών 
,δθεώρημα παράλληλων αξόνων - Αντοχή σε κάμψη 
,7Ασκήσεις - Εφαρμογές 

6 . ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 
. 1Η Αρχή της υπέρθεσης - περιορισμοί 
,2Προσδιορισμός της συνολικής τάσης που αναπτύσ¬ 
σεται από καμπτική και αξονική καταπόνηση 

.3Επίλυση προβλημάτων σύνθετης καταπόνησης 
.4Σύγκριση ορθών και διατμητικών τάσεων που εμφα¬ 
νίζονται κατά την καταπόνηση των δοκών, έτσι ώστε να 
δειχθεί ποια τάση είναι εκείνη που βάσει της οποίας υ¬ 
πολογίζεται ο συντελεστής ασφαλείας της κατα¬ 
σκευής. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ - ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 45 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 36 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

Α’ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΩΡΕΣ:21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 18 ΕΡ¬ 
ΓΑΣΤΗΡΙΑ: 3 

. 1 Σε Τ-5 διάγραμμα να γίνει μελέτη λειτουργίας των α¬ 
τμοστροβίλων και να προσδιοριστεί ο θερμικός βαθμός α¬ 
πόδοσης. 

.2 Ενέργειατου ατμού στους ατμοστροβίλους - θερμική 
πτώση. 

.3 Εσωτερικές απώλειες (στραγγαλισμού, εκροής, α- 
κροφυσίων, πτερυγίων, διακένων, ανεμισμού). 

.4 Εξωτερικές απώλειες (τριβέων, εξηρτημένων μηχανι¬ 
σμών) . 
12568 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.5 Βαθμοί απόδοσης (θερμικός, περιφερειακός, εσωτε¬ 
ρικός, μηχανικός, ολικός). 

.6 Αποτελέσματα μελέτης καμπύλών απόδοσης σε συ¬ 
νάρτηση με τις απώλειες ροής σε επιλεγμένους τύπους 
στροβίλων. 

.7 Ρύθμιση ισχύος στροβίλων μέσω ομάδων προφυ- 
σίων. 

.8 Σερβομηχανισμοί ελέγχου χειριστηρίων. 

.9 Κιβώτια παροχής ατμού. Καμπύλη \Λ/ΙΙ_1_ΑΝ3. 

.10 Πως επιδρά η πίεση, η θερμοκρασία το κενό ψυγεί¬ 
ου και η απομάατευση στην οικονομική απόδοση μιας 
στροβιλοεγκατάστασης. 

.11 Συνοπτική επεξήγηση λειτουργικότητας εξαρτημά¬ 
των στροβίλων (προφυσίων, πτερυγίων, ελαστικών συν¬ 
δέσμων, κελύφους, στροφείου, τριβέων, συσκευών στε- 
γανότητας και μηχανισμού υπερτάχυνσης). 

.12 Συσκευές - Μηχανισμοί ρύθμισης στροφών. 

.13 Βλάβες και ανωμαλίες των στροβίλων. 

.14 Ελεγχος και ρύθμιση αξονικών και σκηνικών διακέ¬ 
νων χωρίς την ανύψωση του κέλυφους. 

.15 Στατική και Δυναμική ζυγοστάθμιση. 

.16 Κρίσιμος αριθμός στροφών. 

.17 Λίπανση - Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στοιχεία ε¬ 
λαίου λίπανσης. 

. 18 Σύνδεση ανάγκης. 

.19 Ισχύ ατμοστροβίλων - Υπολογισμοί. 

.20 Κατανάλωση καυσίμου, ατμού, υπολογισμοί. 

.21 Εξάρμοση και άρμοση κελύφων και στροφείων. 

.22 Ασφαλιστικές διατάξεις. 

.23 Σύγχρονες κατασκευές στροβιλοεγκαταστάσεων, 
βελτίωση συνολικού βαθμού απόδοσης. 

.24 Προετοιμασία - /διαδικασία βήμα-βήμα στροβιλοε- 
γκατάστασης για απόπλου και κατάπλου. 

Β’ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΩΡΕΣ: 24 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 6 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Περιληπτικά) 

. 1 Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία των λεβήτων. 

.2 Οργανα και εξαρτήματα λεβήτων. 

.3 Κυκλοφορία του νερού μέσα στον λέβητα (Φυσική - 
Τεχνική). 

.4 Ατμοπαραγωγική ικανότητα λέβητα. 

2. ΚΑΥΣΙΜΑ - ΚΑΥΣΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - Α¬ 
ΠΟΔΟΣΗ 

.1 Χαρακτηριστικά πετρελαίου. 

.2 Προδιαγραφές πετρελαίων καύσης. 

.3 Διαβρώσεις λόγω καύσης. 

.4 Εξισώσεις καύσης (0,Η2,3). 

.5 Καυσιγόνος αέρας. 

.6 Ανάλυση καυσαερίων (Συσκευή ΟΒ5ΑΤ). 

.7 Ποιότητα καύσης και παράγοντες που την επηρεά¬ 
ζουν. 

.8 Ελκυσμός (Φυσικός - Τεχνικός). 

.9 Συστήματα τεχνιτού ελκυσμού, βεβιασμένης ει¬ 
σπνοής - εκπνοής. 

. 10 Τρόποι μετάδοσης θερμότητας στον λέβητα. 

. 11 Απώλειες και απόδοση του λέβητα. 

.12 Τρόποι βελτίωσης του βαθμού απόδοσης. 

3. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΗΣ 

Κύρια εξαρτήματα πραγματοποίησης και ελέγχου ποιό¬ 
τητας καύσης. 


α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
.1 Μηχανικής έκχυσης. 

.2 Μεταβαλλόμενης παροχής. 

.3 Καυστήρας οροφής. 

.4 Περιστροφικοί 
.5 Κονιοποιημένου άνθρακα, 
β. ΚΩΝΟΙ ΑΕΡΑ 
.1 Παράλληλης ροής. 

.2 Περιστρεφόμενων θυρίδων. 

.3 Τύποι νΕΝΤΟυΗΙ. 
γ. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
.1 Ενδείκτες καπνού. 

.2 Θλιβόμενα - Θερμόμετρα - Πυρόμετρα - Ιξωδόμετρα. 
.3 Μετρητές ροής πετρελαίου. 

.4 Αερόμετρα ελκυσμού. 

4. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Περιληπτι¬ 
κά) 

.1 Προθερμαντήρες. 

.2 Οικονομητήρες. 

.3 Υπερθερμαντήρες (κέρδος από την υπερθέρμανση, 
όριο υπερθέμανσης τρόποι ρύθμισης, είδη υπερθερμα- 
ντήρων) 

.4 Αναθερμαντήρες. 

.5 Αφυπερθερμαντήρες. 

5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ 

. 1 Ξένες ουσίες που μολύνουν το τροφοδοτικό νερό (Α¬ 
λατα,οξέα, οργανικά οξέα, έλαια, οξυγόνο, στερεές γαι¬ 
ώδεις ύλες, διαλυμένα αέρια, διοξείδιο του άνθρακα, χαλ¬ 
κός, οξείδια του σιδήρου). 

.2 Σημεία λήψης δειγμάτων προς έλεγχο. 

.3 Μονάδες που εκφράζονται οι χημικές δόσεις. 

.4 Μονάδες που εκφράζονται τ' αποτελέσματα των ανα¬ 
λύσεων ΡΡΜ,ΡΡΒ,ΕΡΜ, ΡΗ, ΜΙ0Β0ΗΜ5. 

.5 Χαρακτηριστικά χημικών που χρησιμοποιούνται για 
την κατεργασία του τροφοδοτικού νερού. 

.6 Προγράμματα επεξεργασίας τροφοδοτικού νε¬ 
ρού: 

Για λέβητες από 60-84 Κς|/οπι2 
Γ ια λέβητες από 32-60 “ Γ ια λέβητες από 0 -32 “ 
ΡΗΘ5ΡΑΤΕ, ΡΗ, ΗΥΩΗΑΖΙΝΕ/ΑΜΕΗΖΙΝΕ, ΘΗίΟΒΙΟΕ 
ΘΟΝΟυΟΤίνίΤΥ, 5ΙΙ.Ι0Α, ΑΜΜΟΝΙΑ, Ρ.ΑΙΚΑϋΝΙΤΥ, Τ.ΑΙ- 
ΚΑίΙΝΙΤΥ, ΗΑΒϋΝΕ55.5. 

.7 Αλκαλικότητα, σκληρότητα, αλατότητα (μετρήσεις). 
.8 Σημεία τοποθέτησης χημικών. 

.9 Παραγωγή απεσταγμένων νερού υψηλής ποιότητας, 
τύποι βραστήρων. 

.10 Μηχανικός τρόπος εξαέρωσης (ΟΕΑΕΠΑΤΟΒ). 

6. ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ 

. 1 Ορισμός διάβρωσης - Μορφές της - Αιτία. 

.2 Διαβρώσεις λόγω οξυγόνου. 

.3 Καυστικές διαβρώσεις. 

.4 Διαβρώσεις λόγω αερίων. 

.5 Διαβρώσεις λόγω ηλεκτρόλυσης. 

.6 Ευλογίαση - αυλάκωση. 

.7 Μέτρα προστασίας κατά των διαβρώσεων. 

.8 Συντήρηση λεβήτων (υγρή - ξηρή συντήρηση). 

.9 Καθαρισμός λεβήτων (εσωτερικός - εξωτερικός). 

. 10 Χημικός καθαρισμός των λεβήτων. 

. 11 Σχηματισμός καθαλατώσεων - Μέτρα προστασίας. 

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 

. 1 Χρονικά όρια επιθεωτήσεων σύμφωνα με τους κανό- 
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12569 


νισμούς νηογνωμόνων ΙΙ.ΟΥ05 ΠΕΘΙ3ΤΕΗ ΟΡ 3ΗΙΡΡΙΝΘ 
και Α.Β.3. 

.2 Επιθεώρηση όλων των εξαοτημάτων του λέβητα ε¬ 
σωτερικά και εξωτερικά σε σχέση με την αντοχή και την 
φθορά των υλικών. 

.3 Ελεγχος στα συστήματα (καύσης, αέρα, ασφαλιστι¬ 
κών και ρύθμισης αυτών, αντλιών,σωλήνων κορεσμένου 
και υπέρθερμου ατμού). 

.4 Υδραυλική δοκιμή σύμφωνα με τους κανονισμούς Ι_- 
ΙΟΥΩδ & ΑΒ3. 

.5 Δοκιμή διάτρησης. 

.6 Δοκιμή ατμοποίησης. 

.7 Δοκιμή ασφαλιστικών. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Α ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β· ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 12 

1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

. 1 Η Διεύθυνση Σπουδών θα προγραμματίζει διαλέξεις 
σε θέματα ασφάλειας πλοίου, τροποποιήσεις και εφαρ¬ 
μογές Διεθνών κανονισμών ή διαλέξεις σε νέες τεχνολο¬ 
γίες. 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

.1 Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (ΔΗ¬ 
ΜΟΚΡΙΤΟ, Ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις, κ.λ.π.). 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

(Ύλη Πλοιάρχων Β') 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
ΚΥΚΛΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΩΡΕΣ: 55 
ΤΜΗΜΑ Ιο 

1. Γ ενικά 

1.1 Υπολογισμός Απόκλισης - Παρεκτροπής - Πα¬ 
ραλλαγής 

1.2 Διόρθωση πορειών - Διοπτεύσεων 

1.3 Προβολές (Γνωμονική - Μερκατορική - Στερε- 
ογραφική) 

1.4 Ναυτιλιακές οδηγίες 

1.5 Ραδιοεκδόσεις 

1.6 Συστήματα Θαλάσσιας Σήμανσης - ΙΑίΑ “Α” & 

“Β” 

1.7 Πλους υπό ρεύμα 

1.8 Επήρρεια ρεύματος και άλλων παραγόντων. 
Πίνακες Α & Β του ΑΙΜΑΝΑΟ. 

2. Στοιχεία Γεωδαισίας 

2.1 Γεωειδές και ελλειψοειδές 

2.2 Είδη ελλειψοειδών αναφοράς και Παγκόσμιο 
Γ εωδετικό Σύστημα 

2.3 Σφάλμα στίγματος δορυφορικής Ναυτιλίας 
λόγω γεωειδούς. 

3. Παλίρροιες 

3.1 Επεξήγηση παλιρροιακού φαινομένου 

3.2 Επίδραση έλξης και φάσεων σελήνης στις πα¬ 
λίρροιες 


3.3 Στοιχεία παλιρροιακού κύματος - διάρκεια - 
εύρος - πλημμυρίδα αμπώτιδα κ.λ.π. 

3.4 Επίδραση κλίσης της σελήνης στις παλίρροιες 

3.5 Επίπεδο χάρτου 

3.6 Παλίρροιες συζυγιών, τετραγωνισμών, τροπι¬ 
κές, περίγειου, απογείου 

3.7 Επίπεδα παλίρροιας 

3.8 Υψη στους ν. χάρτες 

3.9 Σεληνοπαλιρροιακό διάλλειμμα 

3.10 Τύποι παλιρροιών 

3.11 Επίδραση τοπογραφίας του λιμένος, των μετε¬ 
ωρολογικών συνθηκών και του ανέμου στις πα¬ 
λίρροιες 

3.12 Πίνακες παλιρροιών (Τίάθ ΤεόΙβε) αμερικανι¬ 
κής και βρετανικής εκδόσεως, πλήρης επεξή¬ 
γηση 

3.13 Προβλήματα παλιρροιών: Εύρεση ύψους 
Μ.ΗΛΛ/.3. Εύρεση ύψους παλίρροιας σε επιθυ¬ 
μητό χρόνο, εύρεση χρόνου σε επιθυμητό ύ¬ 
ψος παλίρροιας σε πρωτεύοντες και δευτε- 
ρεύοντες λιμένες. 

4. Παλιρροιακά ρεύματα 

4.1 Στοιχεία παλιρροιακού ρεύματος 

4.2 Επίδραση φάσεων σελήνης στα παλιρροιακά 
ρεύματα 

4.3 Είδη παλιρροιακών ρευμάτων 

4.4 Σχέση παλίρροιας και παλιρροιακού ρεύματος 

4.5 Συνδυασμός μονίμου και παλιρροιακού ρεύ¬ 
ματος 

4.6 Πίνακες παλιρροιακών ρευμάτων (ΤίάαΙ Ουτ- 
γθπΙ ΤαόΙεε) αμερικανικής και βρετανικής εκ¬ 
δόσεως, πλήρης επεξήγηση. 

4.7 Προβλήματα παλιρροιακών ρευμάτων από τα 
πινακίδια ρευμάτων (ρόμβοι) των ν. χαρτών: Ε¬ 
ξεύρεση της διεύθυνσης και ταχύτητας του 
παλιρροιακού ρεύματος με την βοήθεια του 
Βγο\λ/π ΑΙπιαπαο ή Πινάκων παλιρροιών (Τίάθ 
ΤβόΙβε). 

5. Προβλήματα παλιρροιακών ρευμάτων από 
τους πίνακες Τίά3ΐ ΟυιτθηΙ ΤβόΙβε: Εξεύρεση 
χρόνων δΐ3θΚ \Λ/3 ϊθγ και Μβχίπτυη ΟυπθηΙ Διεύ¬ 
θυνση και ταχύτητα του παλιρροιακού ρεύμα¬ 
τος σε ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ δΙαοΙτ \Νά Ιθγ 
και Μαχίπιυη ΟυπβηΙ (ταχύτητα ρεύματος σε 
οιονδήποτε χρόνο), υπολογισμός των κυκλι¬ 
κών παλιρροιακών ρευμάτων πλησίον των α¬ 
κτών (ΡΙοΙβιγ Τίά3ΐ ΟυΓΓθηΙ), υπολογισμός ρευ¬ 
μάτων λόγω ανέμου (\Λ/ίηά ϋπνβπ Ουπεπίε), 
γραφική σύνθεση ρευμάτων στο ν.χάρτη ή 
φύλλο υποτύπωσης (Τάβ Οοπιβίηαίϊοη οί Ουτ- 

ΓΘΠΐ). 

ΤΜΗΜΑ 2ο 

6. Κατηγορίες πλου (εφαρμογές) 

6.1 Ορθοδρομία 

6.2 Λοξοδρομία 

7. Αστρονομική Ναυσιπλοΐα 

7.1 Περιληπτική ανασκόπιση κοσμογραφίας 

7.2 Χρόνος 

7.3 Τρίγωνο θέσεως 

7.4 Αστρονομικές εφημερίδες (γενικά) 

7.5 Πίνακες Ε.Θ (Χρήση) - Εύρεση Ε.Θ. 
12570 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


7.6 Χρήση Η/Υ (ΟαΙουΙείΟΓ) για την εύρεση Ε.Θ. 

7.7 Παραμεσημβρινά - Παραζενιθιακά 

7.8 Αναγνώριση αστέρων, με πίνακες Η.Ο και μη¬ 
χανικά (313Γ ΡίηάβΓ). 

8. Ωκεανοπλοία 

8.1 Γνωμονικοί χάρτες 

8.2 Ορθοδρομικός πλους (Ορθοδ. απόσταση, χά¬ 
ραξη επί χαρτών). Επίλυση προβλημάτων δια 
των πινάκων και Η/Υ (ΟβΙουΙαίΟΓ). 

8.3 Ειδικές ναυτιλιακές εκδόσεις 

8.4 Μικτός πλους (λόγοι που το επιβάλλουν - χά¬ 
ραξη επί χαρτών) 

8.5 Ρεύματα. 

8.6 Πλοηγία (Ρ355396 ρΐ3π) 

ΤΜΗΜΑ 3ο 

1. Δέκτης δορυφορικού συστήματος (ΘΡδ) - Επί¬ 
δειξη, εκμετάλλευση πληροφοριών. 

2. Ηλεκτρονικός χάρτης-Επίδειξη, εκμετάλλευ¬ 
ση πληροφοριών 

3. Δέκτης ΝΑνΤΕΧ -Επίδειξη, εκμετάλλευση πλη¬ 
ροφοριών 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΚΑΣ - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΚΥΚΛΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΩΡΕΣ: 30 

Α. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥ- 

ΓΚΡΟΥΣΕΩΣ (ΔΚΑΣ) (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-Για αυτή 
την ενότητα η Βαθμολογική βάση επιτυχίας εί¬ 
ναι 80) 

1. Περιεχόμενο, εφαρμογή και σκοπός του 
ΔΚΑΣ. 

2. Το περιεχόμενο του ΔΚΑΣ θεωρείται γνωστό. 

3. Η διδασκαλία θα περιορίζεται στην ερμηνεία 
μόνο των κανόνων του ΔΚΑΣ όπως αυτοί δια¬ 
μορφώνονται από τη διεθνή νομοθεσία. 

4. Η ερμηνεία κάθε κανόνα να συνοδεύεται από 
σχετικό παράδειγμα δεδικασμένων υποθέσε¬ 
ων. 

5. Αναλυτική ερμηνεία του Κανόνα 10 (Συστήμα¬ 
τα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας ). 
Καθεστώς συστημάτων εγκεκριμένων και μη α¬ 
πό τον Οργανισμό (ΙΜΟ). Ολοκληρωμένη περι¬ 
γραφή χρήσης και χειρισμού εντός του Συστή¬ 
ματος Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 

6. Αναλυτική ερμηνεία των κανόνων 6,7 και 19. 

Β ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚ¬ 

ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΦΥΛΑΚΗΣ 1978/1995 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ 
(5Τ0νν 78/95) 

(ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-Για αυτή την ενότητα η Βαθμο¬ 
λογική βάση επιτυχίας είναι 50) 
α) Λεπτομερής ανάπτυξη των παρακάτω Κανο¬ 
νισμών και αντίστοιχων τμημάτων του Κώδι¬ 
κα που περιέχονται στο κεφάλαιο VIII του 
παραρτήματος αυτού. 

1. Κανονισμός VI11/2 

Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται 

2. Μέρος Α VI11/2 


Ρυθμίσεις τήρησης φυλακής και αρχές που 
πρέπει να τηρούνται. 

ΜΕΡΟΣ I-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΡΟΣ 2- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ 

α) Γενικές απαιτήσεις 

β) Προγραμματισμός πριν απά κάθε ταξείδι 
γ) Διακρίβωση και έκθεση προγραμματισθεί- 
σης πορείας 

δ) Παρέκλιση από την σχεδιασθείσα πορεία 
ΜΕΡΟΣ 3 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
α) Αρχές που γενικά εφαρμόζονται στην τήρη¬ 
ση φυλακής 

β) Προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 
ΜΕΡΟΣ 3-1 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥ¬ 
ΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑ¬ 
ΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
α) Οπτήρας 
β) Ρυθμίσεις φυλακής 
γ) Παραλαβή φυλακής 
δ) Εκτέλεση φυλακής ναυσιπλοΐας 
ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝ¬ 
ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
α) Αίθριος καιρός 
β) Περιορισμένη ορατότητα 
γ) Παράκτια ύδατα και ύδατα πυκνής κυκλο¬ 
φορίας 

δ) Ναυσιπλοΐα με επιβαίνοντα πλοηγό 
ε) Πλοίο αγκυροβολημένο 
ΜΕΡΟΣ 3-2 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥ¬ 
ΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑ¬ 
ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
(συνοπτικά) 

ΜΕΡΟΣ 3-3 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥ¬ 
ΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑ¬ 
ΚΗΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
α) Γ ενικές διατάξεις 
β) Ρυθμίσεις φυλακής 
γ) Εκτέλεση φυλακής ραδιοεπικοινωνιών 
ΜΕΡΟΣ 4 - ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ 
Αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις φυλακές 
α) Γενικά 

β) Ρυθμίσεις φυλακής 
γ) Παραλαβή φυλακής 

ΜΕΡΟΣ 4-1 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ 4-3-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΡΟΣ4.5 ΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΒΛΑΒΗ 
ΦΟΡΤΙΑ (α.γενικά) 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - (ΡΒΕνΕΝΤΙΟΝ ΟΡ 
ΡΟίίυΤΙΟΝ) 

1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

.1 Ορίζεται ότι ο Πλοίαρχος θα πρέπει να εξα¬ 

σφαλίζει την συμμόρφωση με τους σχετικούς 
Διεθνείς Κανονισμούς για την αποφυγή ρύπαν- 
σης. 

.2 Ορίζεται ότι επιπρόσθετοι εθνικοί και τοπικοί 

κανόνες μπορούν να εφαρμόζονται στα χωρι- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12571 


κά ύδατα και περιοχές λιμένων και θα πρέπει 
να συμμορφωνόμαστε με αυτούς. 

.3 Ορίζεται ότι όλες οι απαιτούμενες εγγραφές 

θα πρέπει να γίνονται στο βιβλίο πετρελαίου 
κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της έργασίας. 

.4 Κατάλογος των εγγραφών που απαιτούνται 

στο βιβλίο πετρελαίου (μέρος I & II). 

.5 Ορίζεται ότι ο σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει 

να συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ΜΑΒΡΟί 73/78. 

.6 Εξηγήσατε ότι δεν θα γίνει καμμία αλλαγή στη 

κατασκευή, τον εξοπλισμό ή σε άλλα υλικά τα 
οποία υπόκεινται σε επιθεώρηση βάση του πι¬ 
στοποιητικού ΙΟΡΡ, χωρίς τις κυρώσεις της 
αρμοδίας Αρχής, εκτός αν πρόκειται περί άμε¬ 
σης αντικατάστασης των. 

.7 Ορίζεται ότι ο Πλοίαρχος θα πρέπει να αναφέ¬ 

ρει κάθε ατύχημα ή ελάττωμα που επηρεάζει 
την ακεραιότητα του πλοίου ή την αποδοτικό- 
τητα ή την ικανότητα του εξοπλισμού που α¬ 
παιτείται από την ΜΑΒΡΟί 73/78. 

.8 Ορίζεται ότι μόνιμες διαταγές αναφερόμενες 

στην διάθεση των σκουπιδιών συμμορφούμε- 
νες με το παράρτημα της ΜΑΒΡΟί 73/78, θα 
πρέπει να τίθενται σε εφαρμογή. 

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΓΙΑΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

. 1 Ορίζεται ότι Αξιωματικός έχων τα δέοντα προ¬ 

σόντα θα πρέπει να εποπτεύει κάθε εργασία 
δυνάμενη να προκαλέσει ρύπανση (ΡοΙβηΙώΙΙγ 
ροΙΙυϋηο οροταΐίοπ). 

.2 Περιγράψατε πως ο πλοίαρχος μπορεί να εξα¬ 

σφαλίσει ότι ο αξιωματικός υπηρεσίας είναι ε¬ 
νήμερος των κινδύνων της ρύπανσης και των 
μέτρων πρόληψης για την εμπόδισή της. 

.3 Ορίζεται ότι ο πλοίαρχος θα πρέπει να επιμένει 

στην χρήση των καταλόγων ελέγχων 
(σάθοΚΙίδΙε) των εγχειριδίων οδηγιών και στις 
κατάλληλες ενέργειες. 

.4 Ορίζεται ότι θα ανατίθεται στον αξιωματικό υ¬ 

πηρεσίας επαρκής αριθμός προσωπικού για 
την εργασία που του έχει ανατεθεί. 

.5 Εξηγήσατε πως θα οργανώσετε μιατυπική δια¬ 

δικασία ελέγχου και συντήρησης των μηχανη¬ 
μάτων. 

.6 Περιγράψατε την απαίτηση για επικοινωνίες με 

τον σταθμό ξηράς κατά την διάρκεια της εργα¬ 
σίας μεταφοράς πετρελαίου (οίΙ - ίτεηίβΓ ορβτ- 
αΐίοπ). 

.7 Ορίσατε ότι η φόρτωση ή η εκφόρτωση πετρε¬ 

λαίου θα πρέπει να ξεκινήσει μόνον μετά από 
συμφωνία του υπεύθυνου προσώπου του πε¬ 
τρελαιοφόρου και του υπεύθυνου προσώπου 
της αποβάθρας. 

3. ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

.1 Να εξηγηθεί ότι θα πρέπει να αναφέρεται κάθε 

περιστατικό, πραγματικό ή πιθανό που εμπλέ¬ 
κεται στην απόρριψη βλαβερών ουσιών στη 
θάλασσα. 


.2 Εξηγείστε την ανάγκη ταχυτάτων αναφορών 

(ΡτοπτρίΓθροιΙίης). 

.3 Περιγραφή των τάξεων (οΙαδδθδ) των βλαβε¬ 

ρών ουσιών που καλύπτονται από τις απαιτή¬ 
σεις των αναφορών. 

.4 Εξηγήσατε την έννοια “ Πιθανότητα απόρρι¬ 

ψης “ (ρΓοόαόίΙίΙγ οΐ άί5θΙΐ3Γ9θ). 

.5 Δώστε παραδείγματα των καταστάσεων στις 

οποίες θα πρέπει να γίνει αναφορά μιας πιθα¬ 
νής απόρριψης. 

.6 Ορίσατε ότι μία αρχική αναφορά θα πρέπει να 

σταλλεί όσον το δυνατόν συντομότερα στο 
πλησιέστερο σταθμό της ακτής με το ταχύτερο 
επικοινωνιακό υπάρχον μέσο. 

.7 Κατάλογος των περιεχομένων που ζητούνται 

σε μία αρχική αναφορά. 

.8 Ορίσατε ότι μία επακόλουθη αναφορά πρέπει 

να γίνει αν στο μέλλον εμφανισθούν και άλλες 
λεπτομέρειες. 

.9 Εξηγήσατε ότι αιτήσεις από τα επηρεαζόμενα 

κράτη για επιπρόσθετες πληροφορίες θα πρέ¬ 
πει να συμμορφώνονται όσοντο δυνατόν πιο ο¬ 
λοκληρωμένα. (ΕχρίΒίπε ΐίΐ3ί ΓβηυθδΙε ίτοπι 3ΐ- 
ίθοίθά 5ΐ3ΐθ5 Ιογ ΒάάίΙίοηβΙ ίπΐοιτηαΐίοη δάουΙά 
όθ οοπιρΙίθά ννϊΙΗ 3δ ίυΙΙγ 3δ ροβδίόΐθ). 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

ΚΥΚΛΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 

ΩΡΕΣ: 34 

1. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Η ατμόσφαιρα 

1.1.1 Ημερήσια μεταβολή της θερμοκρασίας. 

1.1.2 Ημερήσια μεταβολή της σχετικής υγρασίας. 

1.1.3 Μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος. 

1.1.4 Ορισμός κατακόρυφης θερμοβαθμίδας. 

1.1.5 Εξήγηση της έννοιας κατακόρυφη θερμοβαθ¬ 
μίδα περιβάλλοντος. 

1.1.6 Ορισμός αδιαβατικών μεταβολών. 

1.1.7 Κατακόρυφες ανοδικές κινήσεις του αέρα 
(δηλ.αερίων μαζών), εξαιτίαςτοπικής θέρμαν¬ 
σης, ορογραφικών αιτίων,στροβιλισμών και 
σύγκλισης δυναμικών γραμμών. 

1.1.8 Εξήγηση του αποτελέσματος που επιφέρει η 
μεταβολή της πίεσης με το ύψος, στην θερμο¬ 
κρασία ανερχόμενης αερίας μάζας. 

1.1.9 Εξήγηση των εννοιώντης ξηρής και υγρής κατα¬ 
κόρυφης θερμοβαθμίδας και καθορισμός των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες κάθε μία ισχύει. 

1.1.10 Ορισμός ευστάθειας, αστάθειας και αστάθει¬ 
ας υπό συνθήκη. 

1.1.11 Θερμοκρασιακή αναστροφή και κατακόρυφες 
κινήσεις αερίων μαζών. 1.1.12 Πως η κατακό¬ 
ρυφη θερμοβαθμίδα και το επίπεδο συμπύ¬ 
κνωσης καθορίζουν το σχηματισμό και το εί¬ 
δος των νεφών. 

1.1.13 Ημερήσια μεταβολή της πίεσης. 

1.1.14 Ορισμός οριζόντιας βαροβαθμίδας και πως ε¬ 
πηρεάζεται η ταχύτητα του ανέμου από την ο¬ 
ριζόντια βαροβαθμίδα. 
12572 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.1.15 Ορισμός βαρομετρικής τάσης και ισαλλοβα- 
ρών καμπύλών. 

1.1.16 Γεωστροφικός άνεμος. 

1.1.17 Επίδραση της τριβής στην διεύθυνση και ταχύ¬ 
τητα του ανέμου. 

1.1.18 Ορισμός ανέμου βαροβαθμίδας και κυκλο- 
στροφικού ανέμου. 

1.2 Κλιματολογία 

1.2.1 Παράθεση των περιοχών και εποχών όπου πα¬ 
ρατηρούνται δυνατοί άνεμοι στην θάλασσα. 

1.2.2 Γενική κατανομή θερμοκρασιών επιφάνειας 

θαλάσσης πάνω από τους ωκεανούς. 

1.2.3 Πως τα θαλάσσια επιφανειακά ρεύματα επη¬ 
ρεάζουν την κατανομή θερμοκρασίας στην ε¬ 
πιφάνεια της θάλασσας. 

1.2.4 Παράθεση των περιοχών και των εποχών όπου 
η ομίχλη στην θάλασσα είναι συχνό φαινόμενο. 

1.2.5 Εξήγηση του πως η σχέση μεταξύ θερμοκρα¬ 

σίας επιφάνειας θαλάσσης και γενικής κυκλο¬ 
φορίας των ανέμων καθορίζει τις περιοχές και 
τις εποχές που αναφέρθηκαν στις παραγρά¬ 
φους 1,2,4. 

1.2.6 Γενική περιγραφή είδους νεφών και βροχο¬ 
πτώσεων πάνω από τους ωκεανούς. 

1.3 Τ ροπικοί κυκλώνες 

1.3.1 Ατμοσφαιρικές συνθήκες απαραίτητες για την 
ανάπτυξη τροπικού κυκλώνα. 

1.3.2 Τυπικά σημάδια καιρού κατά το πλησίασμα κυ¬ 
κλώνα. 

1.3.3 Περιγραφή των καιρικών μεταβολών, κατά μή¬ 
κος της τροχιάς του κυκλώνα, πριν, κατά την 
διάβαση και μετά την διάβασή του. 

1.3.4 Σχεδιασμός κυκλώνα τροπικών. 

1.3.5 Περιοχές και εποχές στις οποίες εμφανίζονται 
συχνά οι κυκλώνες των τροπικών. 

1.3.6 Πιθανότερη τροχιά τροπικού κυκλώνα σε διά¬ 
φορες ωκεάνιες περιοχές. 

1.3.7 Περιγραφή της συμπεριφοράς τροπικού κυ¬ 
κλώνα σε μεμονωμένες περιοχές κάτω από συ¬ 
γκεκριμένες συνθήκες πίεσης. 

1.3.8 Σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης πλη¬ 
σιάσματος κυκλώνα. 

1.3.9 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποφυ¬ 
γήν του κέντρου και της γειτονίας του κυκλώ¬ 
να. 

1.3.10 Περιγραφή πρακτικών χειρισμών προς αποφυ¬ 
γήν του κέντρου τροπικού κυκλώνα. 

1.3.11 Καθορισμός των κανονισμών που αναφέρο- 
νται στην 501Α5 και σχετίζονται με δελτίο τρο¬ 
πικού κυκλώνα (30Ι_Α8 Κεφ.ν-καν.2 και 3) 

1.3.12 Παράθεση πληροφοριών που πρέπει να περι¬ 
λαμβάνει δελτίο τροπικού κυκλώνα. 

1.4 Πρόγνωση καιρού 

1.4.1 Αναγνώριση μετώπων (ψυχρού, θερμού) και 
σύσφιξης πάνω σε συνοπτικό χάρτη. 

1.4.2 Ανάγνωση κωδίκων επάνω σε συνοπτικό χάρ¬ 
τη. 

1.4.3 Αναγνώριση αερίων μαζών επάνω σε χάρτη 
καιρού. 

1.4.4 Εκτίμηση πιθανότερης τροχιάς για αέριες μά¬ 
ζες. 


1.4.5 Εκτίμηση της διεύθυνσης του ανέμου από τις ι¬ 
σοβαρείς σε χάρτη καιρού. 

1.4.6 Υπολογισμός έντασης ανέμου από τις ισοβα¬ 
ρείς σε χάρτη καιρού. 

1.4.7 Επίδειξη ανάλυσης συνοπτικού χάρτη συνολι¬ 
κά. 

1.4.8 Αναγνώριση περιοχών μέγιστου κυματισμού. 

1.4.9 Εκτίμηση περιοχών αναμενόμενης βροχόπτω¬ 
σης ή ομίχλης. 

1.4.10 Εκτίμηση περιοχών αναμενόμενου πάγου. 

1.4.11 Τοπική πρόγνωση καιρού από συνοπτικό χάρ¬ 
τη συνολικά. 

1.4.12 Κατασκευή προγνωστικού χάρτη για τοπική 
πρόβλεψη καιρού. 

2. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 Ωκεάνεια ρεύματα 

2.1.1 Σχέση μεταξύ του πλανητικού συστήματος α¬ 
νέμων και του συστήματος ρευμάτωντων ωκε¬ 
ανών. 

2.1.2 Κύριες αιτίες των ωκεάνειων ρευμάτων, των 
ρευμάτων που παράγονται από τον άνεμο και 
των επικλινών ρευμάτων. 

2.1.3 Φαινόμενο εξάτμισης, φαινόμενο πνέοντος α¬ 
νέμου στη ακτή και πως αυτά τα δύο επηρεά¬ 
ζουν το ρεύμα. 

2.1.4 Τα χαρακτηριστικά των ωκεάνειων ρευμάτων. 

2.1.5 Παλιρροιακά ρεύματα και περιοχές που αυτά 
επικρατούν. 

2.1.6 Περιγραφή του τρόπου παρατήρησης των ω- 
κεάνειων ρευμάτων. 

2.1.7 Επίδειξη του τρόπου χρήσης των πηγών πλη¬ 
ροφόρησης για τα ρεύματα. 

2.1.8 Εξήγηση των μεθόδων χαρτογράφησης των 
ρευμάτων. 

2.1.9 Περιγραφή των κυρίων συστημάτων των ρευ¬ 
μάτων του Β.Ατλαντικού, Β. Ινδικού, Β.Ειρηνι¬ 
κού και Ν. Ειρηνικού ωκεανού. 

2.2 Κύματα 

2.2.1 Ορισμόςταχύτητας, μήκους, περιόδου, ύψους 
και “σχηματισμού” ύψους κύματος. 

2.2.2 Εξήγηση σχηματισμού των κυμάτων. 

2.2.3 Σχέση μεταξύ του μήκους, της ταχύτητας και 
της περιόδου για απλά κύματα. 

2.2.4 Εξήγηση του γιατί τα κύματα ταξιδεύουν σε ο¬ 
μάδες και περιγραφή του τρόπου μεταβολής 
του ύψους κύματος μέσα στην ομάδα κυματι- 
σμού. 

2.2.5 Πως η διάρκεια πνοής του ανέμου καιη έκταση 
πάνω από την οποία πνέει επηρεάζουν το ση¬ 
μαντικό ύψος του κύματος. 

2.2.6 Διάκριση μεταξύ κύματος και αποθαλασσίας. 

2.2.7 Διάθλαση κύματος σε αβαθή νερά. 

2.2.8 Εξήγηση με την βοήθεια της παρ. 2.2.7της σύ¬ 
γκλισης των κυμάτων που συμβαίνει σε προε¬ 
ξοχή ξηράς μέσα στην θάλασσα και της από¬ 
κλισης (αραίωσης) τους μέσα σε θαλάσσιο 
κόλπο. 

2.2.9 Εξήγηση του πως η μείωση του βάθους σε α¬ 
βαθή νερά προκαλεί αύξηση του ύψους κύμα¬ 
τος και σταδιακό “σπάσιμο” του κυματισμού. 

2.2.10 Ο κίνδυνος πλεύσης σε περιοχές σύγκλισης, 
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12573 


σύμφωνα με την παρ. 2.2.8 και σε αβαθή νε¬ 
ρά,σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9, με ά¬ 
σχημο καιρό. 

2.3 Π άγος στην θάλασσα 

2.3.1 Καθορισμός περιοχών όπου είναι αναμενόμε¬ 
νος κινούμενος πάγος. 

2.3.2 Επίδειξη στους χάρτες των ορίων και των κινή¬ 
σεων των ομάδων πάγων στις Αρκτικές και Α¬ 
νταρκτικής περιοχές. 

2.3.3 Επίδειξη των ορίων και των κινήσεων των Α- 
νταρκτικώνπαγόβουνων. 

2.3.4 Εξήγησητου κινδύνου πλεύσης σε πάγο και σε 
περιοχές με παγόβουνα. 

2.3.5 Καθορισμός των ενδείξεων ότι βρισκόμαστε 
σε περιοχή με παγόβουνα. 

2.3.6 Πηγές πληροφόρησης για συμβάντα πάγου 
και για παγόβουνα. 

2.3.7 Περιγραφή των συνθηκών στις οποίες συμβαί¬ 
νει συσσώρευση πάγου στο πλοίο. 

2.3.8 Κανονισμοί 2,3,5,6,7 κεφαλαίου V της 50Ι_Αδ 

3. Διαδικασία, σύνολο ενεργειών που αφορούν 

τον καιρό (Μβαΐάει- Γουίθίηρ) 

3.1 Χρήση πληροφοριών επικρατούντος και πα¬ 
ρελθόντος ανέμου, πάγου, κ.λ.π., για την επι¬ 
λογή της βέλτιστης πλεύσης. 

3.2 Ανάλυση της πρόγνωσης καιρού και χάρτες 
κυματισμού για επιλογή της καλύτερης πλεύ¬ 
σης. 

3.3 Ανάλυση πρόγνωσης καιρού, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων προειδοποιήσεων για τροπικούς κυ¬ 
κλώνες, για να εκτιμηθεί πιθανή απόκλιση από 
την καθορισμένη πλεύση. 

3.4 Αναφορά στις διαθέσιμες για την ναυσιπλοΐα, 
υπηρεσίες καιρού. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΚΥΚΛΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΩΡΕΣ: 70 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

. 1 Δεξιότητες Γ ραφής 

- Σύνταξη οδηγιών και διαδικασιών 

- Σύνταξη αναγγελιών, ανακοινώσεων και προ¬ 
ειδοποιήσεων 

- Σύνταξη σαφών οδηγιών λειτουργίας 

- Σύνταξη επιστολών, ΡΑΧ, & ΤΕΙΕΧ 
-Εγγραφές στα ημερολόγια και σύνταξη μα- 

κροσκελέστερων αναφορών 
.2 Δεξιότητες Ανάγνωσης 

- Ταχεία κατανόηση μεγαλυτέρων κειμένων/ 
άρθρων κ.λ.π. με τις τεχνικές ανίχνευσης (ε- 
οαηηίηρ-εΙίίΓηπιίης). 

- Λεπτομερής κατανόηση τεχνικών κειμένων 
με την τεχνική εξαγωγής συμπερασμάτων (ίη- 

ΙεΓθηοίπς) 

- Κατανόηση και εφαρμογή γραπτών κανονι¬ 
σμών και οδηγιών, αγγελιών κανόνων ασφαλεί¬ 
ας και διαδικασιών 

- Αύξηση ειδικού και γενικού λεξιλογίου. 


.3 Ακουστικές Δεξιότητες 

- Κατανόηση και εφαρμογή οδηγιών 

- Κατανόηση συντόμων ναυτιλιακών πληροφο¬ 
ριών 

- Κατανόηση κοινωνικών και εργασιακών δια¬ 
λόγων 

- Διάκριση τόνου και τονισμού 

- Κατανόηση διαφόρων ειδών αλλοδαπής προ¬ 
φοράς, τόνου και τονισμού 

- Λήψη σημειώσεων και συνόψεων 

.4 Δεξιότητες ομιλίας 

- Διάλογοι, εκφράσεις: αγοράς, πληρωμές α¬ 
ντικειμένων με αναφορά σε χαρακτηριστικά 
στοιχεία τους 

- Ακριβής ματαβίβαση οδηγιών και εντολών 

- Συμμετοχή σε διαλόγους και ρόλους σχετι¬ 
κούς με την εργασία και τις κοινωνικές ανάγκες 

- Σχηματισμός σωστών προτάσεων και σωστός 
τονισμός αυτών 

- Ορθή προφορά και τονισμός λέξεων 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. Κατανόηση ναυτικών χαρτών και εκδόσεων, π.χ. 
χάρτες, εγχειρίδια ασφάλειας ζωής στη θάλασ¬ 
σα, πρόληψης ρύπανσης στη θάλασσα κ.λ.π. 

2. Κατανόηση μετεωρολογικών σημάτων και ση¬ 
μάτων σχετικών με την ασφάλεια ή λειτουργία 
του πλοίου. 

3. Ορολογία Φόρτωσης εκφόρτωσης επικίνδυ¬ 
νων φορτίων. 

4. Επικοινωνία με πληρώματα και επιβάτες άλλης 
εθνικότητας. 

5. Επικοινωνία για ζητήματα επείγοντος, ασφα¬ 
λείας, κινδύνου και γενικώς για ζητήματα:ε- 
γκατάλειψης πλοίου, ιατρικής βοήθειας, πυρ- 
καϊάς, μερικής βλάβης ραδιοεγκαταστάσεων, 
αναφοράς θέσης πλοίου. 

6. Χρησιμοποίηση του Διεθνή Κώδικα Σημάτων 
και των Πρότυπων 

Ναυτιλιακών Φράσεων ΙΜΟ. 

7. Ορολογία συναλλαγής πλοιάρχου με φορτω¬ 
τές, παραλήπτες,πράκτορες λιμενικές αρχές, 
επιθεωρητές Ρ & I ΟίΙΙΒΒ κ.λ.π. 

8. Επικοινωνία με άλλα πλοία και παράκτιους 
σταθμούς 

9. Επικοινωνίες έρευνας και διάσωσης (κατανόη¬ 
ση σχετικού εγχειριδίου) 10. Επικοινωνίες α¬ 
σφάλειας ζωής και πρόληψης ρύπανσης. 

11. Κείμενα Γενικού Ενδιαφέροντος: Διεθνής Ναυ¬ 
τιλία και Οικονομία. 

12. Τεχνικού Ενδιαφέροντος: 

ύποι Πλοίων και μέρη του πλοίου - Πλήρωμα - 
Καθήκοντα, Οργάνωση Πλοίου, Ναυτιλία, 
Ναυτική Τέχνη - Πηδάλιο, Πορεία, Χειρισμός 
Φορτίου, - Αναχώρηση, Αφιξη πλοίου - Πυρκαι- 
άς, Πυροσβεστικά Μέσα Λαθρεπιβάτες - Λα¬ 
θρεμπόριο - Ψύξη - Κλιματισμός - Εξαερισμός. 
Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Η ύλη αυτή βρίσκεται: 

Διάφορα Αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία (ΕπρΙίεΙι 
ίοτ Μαπϋπηθ Βίυάϊσε, Βάίρρίης Θυίάαηοθ ίοτ 
Ο.ϋ.Ο. ΓθνβΙ II, III κ.λ.π.). 

12574 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ναυτιλιακά και Τεχνικά Περιοδικά (π.χ. 31ιίρ- 
ρίηρ Ββνίβνν, Οοθ3Π νοίοθ 
ΜοΙοΓδάίρ, ΝβίίοτοΙ ΘθορΓθρΜίο, Φυλλάδια 
των Ποσειδονίων, 

ΝθννεννθθΙκ, Τίπηθ) 

Εγχειρίδια Κατασκευαστών (ΜαηυΒίε) 
Αγγλικός και Ελληνικός τύπος 
ΜοάθΙ Οουτεβ ΙΜΟ 

ΙΜΟ 5ί3πά3Γά Μεπίίπΐθ ΟοπιπιυηίοβΙΙοη ΡΙΐΓ 35 - 

Θ5. 

Ημερολόγια και άλλα έγγραφα του πλοίου αυ¬ 
θεντικά ή και του εμπορίου 
Μαγνητοταινίες του εμπορίου ή αυτοσχέδιες 
από αυθεντικές ή σκηνοθετημένες καταστά¬ 
σεις του πλοίου. 

Βιντεοταινίες του εμπορίου ή και αυτοσχέδιες 
μαγνητοσκοπήσεις αυθεντικών ή σκηνοθετη- 
μένων καταστάσεων (π.χ νΐΟΕΟΤΕί υπάθΓ- 
εΐαπάίηρ ΕποΙίδά οπ Βθ3Γά κ.λ.π.). 

Οϋ - ΠΟΜ3 ασκήσεις ναυτικής ορολογίας (Ι5Ε 
ΜΑΒΙΙΝ3 ΕπρΙίεΜ ίαπρυβρθ Τθδίε κ.λ.π). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένουτου περιορισμένου χρόνου η επι¬ 
λογή της ύλης δέον να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική γί¬ 
νεται. 

Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Διάρκεια εξέτασης: α) γραπτά: 3 1/2 ώρες 
β) προφορικά: η απαιτούμενη 
Βαθμολογική βάση:50, Αριστα: 100 

ήτοι:Γ ραπτά: 60 (Ανάγνωση (20) + Γ ραμματική 
20 + Γραφή 20). 

Προφορικά: 40 (Ομιλία 20 + ακουστική 20). 
ΣΥΝΟΛΟ: 100 (άριστα) 

ΓΡΑΠΤΑ 

Τα φύλλα προαγωγικής εξέτασης είναι έντυπα (ή δίδεται 
έντυπο φύλλο απαντήσεων), και πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν τουλάχιστον ένα από τους πιο κάτω τύπους ερωτή¬ 
σεων από κάθε περιοχή και στο ανάλογο επίπεδο και οι ε¬ 
ρωτήσεις πρέπει να καλύπτουντηνδιδαχθείσα ύλη, χωρίς 
απαραιτήτως να προέρχονται από τα διδαχθέντα εγχειρί¬ 
δια ή άλλες πηγές διδασκαλίας. Δηλαδή τα κείμενα και τα 
άλλα στοιχεία της εξέτασης δύνανται και συνιστάται να 
είναι άγνωστα αλλά σχετικά. 

Δίδεται μία σειρά θεμάτων η οποία εξετάζει κατά το δυ¬ 
νατόν όλη την ύλη. 

I. ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΒΕΑΟΙΝΟ) 

α. Κείμενο για γενική κατανόηση: ερωτήσεις 
σωστού/λάθους. 

Ανοιχτές ερωτήσεις ή 

β. Κείμενο τεχνικό για λεπτομερή κατανόηση: 
ερωτήσεις σωστού λάθους, πολλαπλής επιλο¬ 
γής, ασκήσεις μεταφοράς πληροφοριών, 
γ. Ασκήσεις Λεξιλογίου γενικού και τεχνικού: 
πολλαπλής επιλογής, συνωνύμων αντιθέτων, 
συσχετισμούς λέξεων - επεξηγήσεων. 

II. ΓΡΑΦΗ (\Λ/ΒΓΠΝ(3) 

α. Κατασκευή προτάσεων, κατασκευή παρα¬ 
γράφων δοκιμίων. 

β. Περιγραφή διαδικασίας, τεχνική περιγραφή, 
γενική περιγραφή, 
γ. Οδηγίες, ανακοινώσεις, 
δ. Διάλογοι. 


ε. Αλληλογραφία (επιστολές ΡΑΧ - ΤΕΙΕΧ 
κ.λ.π.) σημειώσεις, αναφορά, 
στ. Συμπλήρωση εντύπων, σχεδίων, τίτλων 
κ.λ.π.) 

III. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ3Ε ΟΡ ΕΝΘΙΙ3Η) 

Το μέρος αυτό της εξέτασης αφορά καθαρά γενικά Αγγλι¬ 
κά και αναφέρεται στην ύλη υποστήριξης. Περιλαμβάνει: 

α. Συμπλήρωση κενών (π.χ. προθέσεις, 
ρΙΐΓ353ΐ νθΓάε, άρθρα), 
β. Συνώνυμα - Αντίθετα - Παράγωγα. 
γ. Σύνταξη - Σύνδεσμοι 
δ. Μετατροπές - Συμπλήρωση προτάσεων, 
ε. Πολλαπλής επιλογής 
στ. Σωστού/λάθους 
ζ. Μετατροπών / ολοκληρώσεων 
η. Ταιριάσματος / συσχετισμών 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι βαθμοί κάθε άσκησης πρέπει να ανα¬ 
γράφονται στο φύλλο εξέτασης ώστε οι σπουδαστές να 
γνωρίζουν επακριβώς πως βαθμολογείται κάθε άσκηση. 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

I. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (ϋδΤΕΝΙΝΟ) 

Εξετάζεται με τα γραπτά και δίδεται ο επιπλέον απαιτού- 
μενος πριν ή μετά χρόνος. Διεξάγεται με χρήση μαγνητο¬ 
φώνου. 

α. Ερωτήσεις γενικής κατανόησης, ερωτήσεις 
λεπτομερούς κατανόησης, 
β. Συσχετισμό πληροφοριών, 
γ. Ερωτήσεις μεταφοράς πληροφοριών. 

II. ΟΜΙΛΙΑ (3ΡΕΑΚΙΝΟ) 

Οργανώνεται και εξετάζεται χωριστά πριν ή μετά τα γραπτά, 
α. Ερωτήσεις γνωριμίας 
β. Ανάγνωση κατανόηση/μετάφραση μικρών 
αλλά όχι εύκολων αγγλικών κειμένων ειδικότη¬ 
τας Πλοιάρχου το οποίο ακολουθείται από ε¬ 
ρωτήσεις όπως: από που προέρχεται, σε τι α- 
ναφέρεται,ποιους αφορά, συμφωνείτε/διαφω¬ 
νείτε με τα γραφόμενα, 
γ. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις 
για θέματα καθημερινότητας στο πλοίο, 
δ. Είναι δυνατόν να εξετάζονται δύο σπουδα¬ 
στές ταυτόχρονα οι οποίοι να μιλούν μεταξύ 
τους για συγκεκριμένο θέμα αναλαμβάνοντας 
ρόλους Πλοίαρχος/Εμπειρογνωμόνων, Πλοί¬ 
αρχος / Λιμενικός (παράκτιος) κ.λ.π. 

Ε. (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

ΥΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ.ΑΓ¬ 
ΓΛΙΚΩΝ (Επίπεδο ΙΝΤΕΒΜΕϋΙΑΤΕ) 

40 ΩΡΕΣ 

1. Χρόνοι Ρημάτων: 

-Επανάληψη: Χρήση χρόνων απλών και διάρ¬ 
κειας 

2. Αλλοι ρηματικοί τύποι: 

- Παθητική φωνή όλοι οι χρόνοι (Απλοί, Ενε- 
στώς & Αόριστος Διάρκειας) 

- Γερούνδια μετά από ρήματα και προθέσεις 
ως υποκείμενα και αντικείμενα. 

- Γερούνδια/απαρέμφατα με διαφορές στο 
νόημα 

- Μετοχές/απαρέμφατα: ΡβάθοΙ ίοπηε 

- Υποθετικοί Λόγοι: 1, (3 παραλλαγές), 2 (+ συμ¬ 
βουλευτικός), 3, ννίεά κ.λ.π. ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12575 


- Πλάγιος Λόγος: Ερωτήσεις, Προστακτικές, 
δυρρβεϋης). 

- ΟαυεσΙίνβ Μβνσ: Πέντε παραλλαγές 

3. Ουσιαστικά: 

- Σύνθετα ουσιαστικά (Ιυβηοαϋηρ οίΙ) 

- πολύπλοκες φράσεις ουσιαστικών (α είχ- 
ννάθβΙ-Ιοπγ άπνθή 

4. Επίθετα: 

- Ποσοτικά-Αριθμητικά: πιυού/πιβηγ, 3 Ιετρθ 
πυητάβΓ/ΒΓηουπΙ οί β.Ι.ο. 

5. Επιρρήματα: 

- Επανάληψη: τροπικά, συχνότητας, χρονική, 
βαθμού, τοπικά, κατεύθυνσης, αλληλουχία κ,λ.π. 

6. Αρθρα: 

- Επανάληψη: 3,3Π, ίίΐθ, πο βγΙιοΙθ (+ γεωγρα¬ 
φικές εξαιρέσεις) 

- Εννοια του γενικού και του συγκεκριμένου 

- Ειδική σημασία παρουσίας/απουσίας άρ¬ 
θρου: (ρο Ιο εοάοοΙ, ίίιβ πίθθΐίηρε ίπ 3 εοΙιοοΙ, 
Ιίθ ννοπί ίο ο(ιθοΙ< ΙίΐΘ εοίιοοΙ). 

7. Προθέσεις: 

- Επανάληψη προηγουμένων (χρόνος, τόπος, 
κατεύθυνση). 

- Φράσεις με προθέσεις: 3ί1ίιβ άθρίηπίηρ οί. 

8. Σύνδεσμοι: 

- ΑΙίίιουρά, ίη ερίίθ οί / άθερίίθ, ίί, υηίθεε 

- όθοβυεβ, είηοβ, 35/ίη οτάθΐΊο, εο 35 (ηοί) ίο, εο 
ΐίΐ3ΐ 

- βχοθρί ίθΓ/3ρ3ΓΪ ίΐΌΠΊ. 

9. Περιφραστικά ρήματα: 

- ΡίΐΓ353ΐ νβΓβε: που βρίσκονται κυρίως σε τε¬ 
χνικά και ναυτιλιακά' κείμενα. 

10. Ανοίγματα Επιχειρηματολογίας: 

■ Ταξινόμηση: ΡιΥεΙ, Ι35ί1γ, ίίτοΙΙγ, ίπ οοποΐυείοπ. 

- Παραδείγματα: Ρογ 6Χ3ΓηρΙθ/ίηεί3ηοΘ, ευσά 
35 κ.λ.π. 

11. Σύνταξη: 

- Κατανόηση/χρήση εσωτερικών αναφορών 
κειμένου π.χ. αναφορικές αντωνυμίες. 

12. Στίξη: 

Χρήση κόμματος, τελείας κ.λ.π. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οι ασκήσεις που θα χρησιμοποιούνται πρέπει 
κατά το δυνατόν να περιέχουν τεχνική/ναυτι- 
λιακή ορολογία και θέματα. 

2. Ασκήσεις εμπέδωσης μπορούν να δίνονται ως 
ΙιοπΐθννοΓΐ< μαζί με φύλλο απαντήσεων. 

3. Για τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται έως εκατό 
ερωτήσεις που να καλύπτουν κατά το δυνατόν 
τα πιο πάνω θέματα. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΛΟIΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ:ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΚΥΚΛΟΣ:Α’ 

ΩΡΕΣ:70 

Α. ΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

1. Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ 

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή με¬ 

ταφορά του φορτίου. 

' Γ α βασικά στοιχεία στοιβασίας (το πλοίο και το 


πλήρωμα, η ασφάλεια του φορτίου, η στοιβα- 
σία και η ασφάλεια ναυσιπλοΐας). 

1.3 Τα έγγραφα του φορτίου. 

1.4 Καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος κατά 
τη φορτοεκφόρτωση. 

2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΤΩΝ - Ε¬ 
ΠΙΣΤΡΩΣΗ 

2.1 Λόγοι που επιβάλουν την γενική επιθεώρηση 
και προετοιμασία των κυτών. 

2.2 Κατάλογος εργασιών καθαρισμού κυτών. 

2.3 Εξήγηση των λόγων και του σκοπού που επι¬ 
βάλλουν την επίστρωση (άυηηαρβ). Μέθοδοιε- 
πίστρωσης. 

2.4 Σημεία που χρειάζονται προσοχή κατά τον κα¬ 
θαρισμό, όπως υδροσυλλέκτες (π.χ. οσμές), 
γραμμές ερματισμού διπυθμένων ή δεξαμενών. 

2.5 Εκδοση Πιστοποιητικού καταλληλότητας κυ¬ 
τών. 

2.6 Επίστρωση και διαχωρισμός ξηρών φορτίων, 
λόγοι που επιβάλλουν τον διαχωρισμό, μέθο¬ 
δοι, σήμανση. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ 

3.1 Ανάγκη συμπαγούς στοιβασίας και ασφάλιση 
όλων των φορτίων. 

3.2 Μέθοδοι πρόσδεσης, στήριξης και υποστήρι¬ 
ξης φορτίων (δίοσ^ίηρ, εάοηηρ, καιΤοπιπιίπρ). 

3.3 Μέθοδοι ασφάλισης φορτίου επιρρεπούς σε 
ολίσθηση, βαρέων φορτίων, παραμένοντος 
φορτίου, οχημάτων και ρυμουλκομένων φορη¬ 
τών δεξαμενών ή άλλων μεμονωμένων μονά¬ 
δων σύμφωνα με τους διεθνείς ή τοπικούς κα¬ 
νονισμούς και το εγκεκριμένο εγχειρίδιο {ΙΜΟ 
Ψηφ.Α.713(17} 

4. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΙΔΡΩΣΗΣ 

4.1 Ορισμοί (Κορεσμένος αέρας, σχετική υγρα¬ 
σία, σημείο δρόσου, ψυχομετρικό διάγραμμα, 
υγρόμετρο). 

4.2 Εξήγηση των συντελεστών ελέγχου εφίδρω¬ 
σης με εξαερισμό. 

4.3 Διάκριση εφίδρωσης πλοίου και φορτίου, περι¬ 
γραφή του συστήματος φυσικού εξαερισμού, 
μείωση εφίδρωσης. 

4.4 Περιγραφή του τεχνητού εξαερισμού και του 
ελέγχου υγρασίας των κυτών. Επισήμανση των 
στοιχείων που θα πρέπει να ελέγχονται και να 
μετριούνται. 

4.5 Εξήγηση των λόγων που απαιτείται ο εξαερι- 
σμός για την αφαίρεση θερμότητας, επικίνδυ¬ 
νων αερίων και οσμών. 

5. ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

5.1 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπό¬ 
ψη κατά την μεταφορά φορτίων στο κατά¬ 
στρωμα (εκτός των εμπορευματοκιβωτίων). 
Αντοχή καταστρώματος - Ασφάλεια. 

5.2 Αποτελεσματική ασφάλιση (έχμαση κ.λ.π.) 

5.3 Η Φόρτωση των φορτίων θα εξασφαλίζει α¬ 
σφαλή ναυσιπλοΐα, ασφαλείς χειρισμούς και 
λειτουργικότητα του πλοίου. 

5.4 Εξήγηση των επιπτώσεων του φορτίου κατα¬ 
στρώματος στην ευστάθεια του πλοίου αναφο¬ 
ρικά με: 


1.2 12576 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


- τις ασκούμενες κάθετες ροπές επί της τρόπι- 
δος 

- την απορρόφηση των υδάτων καταστρώμα¬ 
τος ή την επαύξηση του βάρους του φορτίου 
καταστώματος λόγω πάγων 

- την αποστράγγιση των υδάτων σε θαλασσο¬ 
ταραχή 

- την αύξηση της εφεδρικής πλευστότητος από 
φορτίο ξυλείας 

5.5 Μέθοδοι ασφαλούς στοιβασίας και ασφάλισης 
των εμπορευματοκιβωτίων σε πλοία που δεν εί¬ 
ναι ειδικά σχεδιασμένα για την μεταφορά αυ¬ 
τών. 

6. ΦΟΡΤΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ (ΟΟΝ- 
ΤΑΙΝΕΒ3) 

6.1 Περιγραφή των κανονισμών ενός πλοίου εμπο¬ 
ρευματοκιβωτίων και κατασκευαστικά χαρα¬ 
κτηριστικά που προσδιορίζουν ένα πλοίο οοη- 

ίΗΙΠΘΓ. 

6.2 Σειρά εργασιών εν συντομία σε σταθμό φόρ- 
τωσης και εκφόρτωσης. 

6.3 Ανάλυση των συντελεστών που εμπλέκονται 
στο πλάνο στοιβασίας με αναφορά: 

- στην ευστάθεια, διαγωγή, κλίση 

- στις Κοπώσεις 

- στα επικίνδυνα φορτία 

- στους ειδικούς περιορισμούς στοιβασίας 

6.4 Ασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων στο κατά¬ 
στρωμα και μέσα ασφάλισης. 6.5 Υλικά κατα¬ 
σκευής, τύποι και μεγέθη εμπορευματοκιβω¬ 
τίων που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Πινακίδιο 
έγκρισης ασφαλείας. 

6.6 Αερισμός εμπορευματοκιβωτίων 

6.7 Μεταφορά Επικίνδυνων φορτίων σε εμπορευ¬ 
ματοκιβώτια (αναδρομή στον ΙΜΩΩ - ΩΟΩΕ/Ι- 
ΜΟ). 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 

7.1 Μεταφορά φορτίων που απαιτούν ψύξη, απαι¬ 
τήσεις μεταφοράς (θερμοκρασία - υγρασία - α¬ 
έρια), προετοιμασία πριν την φόρτωση, απαι¬ 
τήσεις για ειδική επίστρωση. 

7.2 Τύποι φορτίων που μεταφέρονται κατεψυγμέ- 
να (σε κατάσταση ψύξεως) ή ελεγχόμενης θερ¬ 
μοκρασίας. Σημεία του φορτίου που πρέπει να 
επιθεωρούνται πριν και κατά την διάρκεια της 
φόρτωσης. 

7.3 Τρόποι ψύξεως κυτών - ψυκτικά υγρά - πιστο¬ 
ποιητικά. 

8. ΦΟΡΤΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΡΜΑΤΟΣ (ΩΕΕΡ 
ΤΑΝΚ3) 

8.1 Καθαρισμός, προετοιμασία των δεξαμενών έρ¬ 
ματος για φόρτωση υγρών φορτίων όπως φυ¬ 
τικά έλαια (νθηθίαόίΘε οίΐε), ζωικά έλαια (3ηί- 
σΐ3ΐ οίΙ) ή γαλακτώδεις χυμούς (Ισίθχ). 

8.2 Μέθοδοι φορτώσεων, προφυλάξεις, ασφάλι¬ 
ση πωμάτων των διπυθμένων. 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΗΑΖ- 
ΜΑΤ) 

(Απαιτήσεις σύμφωνα με-50Ι_Α3 κεφ.νΐΙ-ΙΜΩΟ 
οοάθ-υ.3.Ο.Ο.-δτονν) 

9.1 Ορίζεται ότι διαφορετικοί τύποι ομοειδών φορ¬ 


τίων σε πακέτο καλύπτονται με τον όρο “ ΡΑΟ Κ- 
ΑΟΕΩΡΟΡΜ". 

9.2 Ταξινόμηση των επικίνδυνων φορτίων σύμφω¬ 
να με το Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα επικίνδυ¬ 
νων φορτίων του ΙΜΟ. (ΙΜΟ - ΙΜΩΘ ΟΟΩΕ). 

9.3 Κύρια χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες 
διαφορετικών ουσιών, υλικών και αντικειμένων 
τα οποία αναφέρονται στις 9 κλάσειςτου ΙΜϋΟ 
ΟΟΩΕ. 

9.4 Αναγνώριση σήμανσης και επιγραφών (γπ3γ!<- 
ίηρ & ΐΒόθΙΙίηη) επικίνδυνων φορτίων σύμφωνα 
με ΙΜΩΘ ΟΟΩΕ. 

9.5 Ο αξιωματικός φυλακής (θα πρέπει να έχει ε¬ 
νημερωθεί για την ποσότητα, τον τύπο συ- 
σκευασίας, το κατάλληλο όνομα φόρτωσης (α¬ 
κριβές τεχνικό όνομα) την ταξινόμηση, την 
στοιβασία και διαχωρισμό των επικίνδυνων 
φορτίων που πρόκειται να φορτωθούν. 

9.6 Ο Αξιωματικός Φυλακής θα είναι ενήμερος για 
τα μέτρα προφύλαξης των επικίνδυνων φορ¬ 
τίων που θα φορτωθούν, επίσης και τα μέτρα 
που θα ληφθούν σε συμβάν ή ατύχημα θα πρέ¬ 
πει να του είναι γνωστά και να του είναι διαθέ¬ 
σιμο όποιο όργανο ή πλήρωμα απαιτηθεί. 

9.7 Να επισημανθεί ότι οι απαιτούμενες ενέργειες 
καθορίζονται στο ΈΜΕΒΘΕΝΩΥ ΡΒΟΟΕΩυΠΕδ 
ΡΟΒ 5ΗΙΡ’5 ΩΑΒΒΥΙΝΩ ΩΑΝΟΕΒΟΩδ Ω00Ω3 
(ΕΜ5) του ΙΜΟ και στο ΙΜΟ ΜΕΩΙΩΑΙΡΙΒ5Τ ΑΙϋ 
ΟυίϋΕ που χρησιμοποιούνται στα συμβαίνοντα 
ατυχήματα από επικίνδυνα φορτία “Αοοίάθηίε Ιπ- 
νοΙνίπη ϋΒπηθΓουε Οοοάε” (ΜΡΑΟ). 

9.8 Αμεση αναφορά ατυχήματος κατά την εργασία 
επικίνδυνων φορτίων θα γίνεται στον Αξιωματι¬ 
κό Φυλακής όπως και οποιαδήποτε αμφιβολία 
καταλληλότητας ή ακεραιότητας της συσκευ- 
ασίας στον Υποπλοίαρχο ή Πλοίαρχο. 

9.9 Μέτρα προστασίας κατά την φόρτωση και εκ- 
φόρτωση εκρηκτικών υλών. 

9.10 Σημασία των απαιτήσεων στοιβασίας και δια¬ 
χωρισμού για διαφορετικούς τύπους πλοίων 
(μόνο στο κατάστρωμα - στο κατάστρωμα ή κά¬ 
τωθεν του καταστρώματος - μακριά από - χω¬ 
ριστά από - χωριστά από ολόκληρο διαμέρισμα 
ή κύτος - χωριστά κατά μήκος με την μεσολά¬ 
βηση ολόκληρου διαμερίσματος ή κύτους). 

10. ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΑ 

10.1 Αναφορά στον κώδικα του ΙΜΟ “Κώδικα Ασφα¬ 
λούς Πρακτικής” για την μεταφορά χύμα φορ¬ 
τίων (ΒΟ/Οοάθ). 

10.2 Το νόημα των όρων: “γωνία αναπαύσεως”, “ε¬ 
μπλουτισμένο φορτίο”, “σημείο ρευστοποιή- 
σεως”, “μετανάστευση υγρασίας”, “υδαρές” 
(δϋΤΒΒΥ) και “όριο υγρασίας ασφαλούς μετα¬ 
φοράς”. 

10.3 Λεπτομερής προετοιμασία των κυτών πριν την 
μεταφορά φορτίων χύμα. 

10.4 Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν, 
κατά και μετά την φόρτωση των φορτίων χύμα. 

10.5 Διαχωρισμός μεταξύ συγκεκριμένων ειδών 
φορτίων χύμα και άλλων φορτίων χύμα όπως 
προβλέπεται από τον κώδικα. ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12577 


10.6 Κίνδυνοιπου εγκυμονούν ορισμένα φορτία χύ¬ 
μα με την μείωση της περιεκτικότητας του οξυ¬ 
γόνου ενός κύτους ή τη δημιουργία ταξικών α¬ 
ερίων και μέτρα προστασίας που πρέπει να 
λαμβάνονται πριν την είσοδο στα κύτη. 

10.7 Κίνδυνοι κατά την μεταφορά εμπλουτισμένων 
μεταλλευμάτων (ΟΟΝΟΕΝΤΒΑΤΕ5) και μέτρα 
προστασίας. 

10.8 Μεταφορά συνεκτικών (Οοάθείνβ) και μη συνε¬ 
κτικών χύμα φορτίων (ποη-Οοόθείνβ) σύμφω¬ 
να μετον ΒΟ-Οοάβ 

10.9 Μεταφορά φορτίων με γωνία αναπαύσεως ίση 
ή μικρότερη από 30, από 30 έως 35 και με γω¬ 
νία μεγαλύτερη από 35. 

10. α ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΔΗΝ ΦΟΡΤΙΩΝ (ΒυΐΚ 

ΩΑΒΒΙΕΒ5) 

.1 Επιχειρησιακοί και κατασκευαστικοί περιορι¬ 

σμοί αυτών 

.2 Χρησιμοποίηση όλων των επί του πλοίου διατι- 

θεμένων στοιχείων 

σχετικά με την ασφαλή φορτοεκφόρτωση αυτών. 

.3 Διαδικασίες για ασφαλή χειρισμό φορτίων 

σύμφωνα με τις διατάξεις των συναφών οργά¬ 
νων όπως: ΒΟ Οοάβ- ΙΜΩΘ Οοάθ- ΜαφοΙ 73/78 
ΑΝΝΕΧΕ5 ΙΙΙ-ν και άλλες σχετικές πληροφο¬ 
ρίες. 

.4 Βασικοί κανόνες για την εγκατάσταση / Οργά¬ 

νωση αποτελεσματικών επικοινωνιών και καλυ¬ 
τέρευση της συνεργασίας μεταξύ πλοίου και 
τερματικού σταθμού ξηράς. 

.5 Περιορισμοί της αντοχής των ζωτικών κατα¬ 

σκευαστικών μερών ενός τυπικού ΒυΙΚ Οβγπθγ 
και αξιολόγηση δοθέντων στοιχείων για κα- 
μπτικές ροπές και ροπές διατμήσεως. 

.6 Αποφυγή των επιζήμιων αποτελεσμάτων από 

διάβρωση, κοπώσεις και ανεπαρκή χειρισμό 
φορτίων. (Σχετικά τα ψηφίσματα ΙΜΟ - Α 797 
(19)-Α 798 (19)-Α 862 (20)-Α 866 (20)) 

11. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 

11.1 Διάφοροι τύποι άνθρακα. 

11.2 Ειδικοί κίνδυνοι δηλ. μετατόπιση, πυρκαϊά, δη¬ 
μιουργία αερίων και οξείδωση των κυτών του 
πλοίου. 

11.3 Αυτοτελής ανάφλεξη. 

11.4 Αναδρομή στον Κώδικα ΙΜΟ για την ασφαλή 
μεταφορά του άνθρακα. 

11.5 Προφυλάξεις και διαδικασίες φόρτωσης και 
εκφόρτωσης άνθρακα. 

11.6 Διαδικασία αερισμού του άνθρακα. Σωλήνες 
θερμομέτρων και λόγοι που επιβάλλουν την το¬ 
ποθέτηση τους. 

12. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ 

12.1 Ορισμός “σιτηρών" ( 9 Γθίη), πλήρους κύτους 
και ημιπλήρους (ΙίΙΙθά & ραάΐγ ΙίΙΙοά οοητραιΐ- 
πιοηί) όπως ορίζονται στο κεφάλαιο VI της 50- 
ΙΑ5. 

12.2 Ιδιότητες των σιτηρών. Κανονισμοί. 

12.3 Καθορισμοί και προετοιμασία κυτών και κατα¬ 
στρώματος για την μεταφορά σιτηρών. 

12.4 Ελεγχος για ζωύφια (ίηεθοίε) ή τρωκτικά (ιό- 
άθπΐ ίπίΘεΙαΙίοπ). 


12.5 Σημασία και τρόποι χαπιαρίσματος (ίΓίηππιίπρ). 

12.6 Διαχωρισμός του φορτίου ενός πλήρους και η- 
μιπλήρους κύτους. 

12.7 Η χρησιμοποίηση και διευθέτηση του προσω¬ 
ρινού διαμήκους διαφράγματος (μπουλμές- 
Ξΐι'ιίΙίηρ άοαιτΙε). 

12.8 Χρησιμοποίηση λεκανών (εευοβΓε) ή δεματο¬ 
ποίηση στο χώρο του στομίου (εςυαΓθ οί β 
Ι ΐ3ΐοΙ-ι) για την ελάττωση των ανατρεπτικών ρο¬ 
πών από την μετακίνηση των σιτηρών. 

12.9 Ασφάλιση του φορτίου με δέσιμο (ΐΗΞίώπη ογ 
είΓαρρίπη). 

12.10 Διαχωρισμός δύο ή περισσοτέρων διαφορετι¬ 
κών φορτίων (παρτίδων) σιτηρών όταν φορτώ¬ 
νονται στο ίδιο κύτος. 

12.11 Διαδικασίες αερισμούτου φορτίου σιτηρών. 

12.12 Αναδρομή στον νέο κώδικα μεταφοράς σιτη¬ 
ρών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μετα¬ 
φορά τους στο πλοίο ή το προσωπικό (όπως ο¬ 
ρίζει ή Μ50 στην σύγκλισή της, Μάιος 1991, 
591Ρ 5Θ53ΪΟΠ . 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

13.1 Κατάταξη - Ειδικοί κίνδυνοι ακατέργαστων και 
κατεργασμένων παραγώγων (ΩΙΒ & ΡΙΘ 
ΙΒΟΝ). 

13.2 Καθαρισμός και προετοιμασία κυτών, επί¬ 
στρωση. 

13.3 Κίνδυνοι κατά την φόρτωση, στοιβασία, ασφά¬ 
λιση και εκφόρτωση των ΗΟΤ/ΟΟΙΩ ΩΟΙ15, 
συρματόβεργες σωλήνων και δοκών (Υγρασία, 
σκουριά και διάβρωση). 

13.4 Προστασία του φορτίου κατά τη μεταφορά. 

13.5 Φόρτωση και εκφόρτωση παληοσίδερων 
(5ΩΒΑΡΙΒΟΝ). 

13.6 Κίνδυνοι στοιβασίας και μεταφοράς παληοσί¬ 
δερων. 

13. Α ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡ- 

ΤΩΣΗΣ 1966 

(Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της) 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

14. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΞΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

14.1 Συντελεστές στοιβασίας. 

14.2 Διάκριση μεταξύ ΒβΙθ & Θιτπη Οβραοϋγ. 

14.3 Χρησιμοποίηση των υδροστατικών στοιχείων 
με το συγκεκριμένο βύθισμα για την εύρεση 
φορτωθέντος ή εκφορτωθέντος φορτίου. 

14.4 Ορισμός των χαμένων κυβικών “(ΒγοΚθπ 
51θ\Λ/39β)”. 

14.5 Ορισμός του ναύλου. Υπολογισμός του ναύ¬ 
λου γιατα “ελαφρά” και γιατα "βαριά φορτία”. 

14.6. Προβλήματα σχετικά με τη στοιβασία φορτίου, 

δηλαδή: 

14.6.1. Δίνονται η χωρητικότητα του κύτους και ο συ¬ 
ντελεστής στοιβασίας του φορτίου και ζητείται 
πόσο βάρος θα περιέχει το κύτος. 

14.6.2. Δίνονται βάρη και οι συντελεστές στοιβασίας 
ενός ή περισσοτέρων φορτίων και ζητείται ο 
χώρος που θα καταλάβει το φορτίο. 

14.6.3. Οι ανωτέρω υπολογισμοί θα γίνουν επίσης και 
σε συνδιασμό με το χάσιμο κυβικών. 


12578 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


14.6.4. 

14.6.5. 

14.6.6. 

14.6.7. 

14.6.8. 

14.6.9. 

14.6.10. 

14.7. 

15. 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.6 

15.7 

16. 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

17. 

17.1 

17.2 

18. 

18.1 


Υπολογισμός του ολικού ναύλου που θα κερδί¬ 
σει το πλοίο με βάση τους παραπάνω υπολογι- 1. 
σμούς. 

Υπολογισμός στο μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 1.1. 
στο οποίο μπορεί να φορτωθεί το φορτίο όταν 
δίνεται το ύψος του υποφράγματος (Τ\Λ/ΕΕΝ 1.2. 
ΩΕΟΚ). 

Αντοχή καταστρώματος για την μεταφορά 1.3. 
φορτίων στο κατάστρωμα και στα καλύμματα 
των κυτών. 

Εννοια του όρου πλοίο που περιορίζεται από 
την χωρητικότητα (νοίυπίθ ϋπΉίθά δάιρ). 1.4. 

Εννοιατουόρουπλοίοπουπεριορίζεταιαπότο 
νεκρό βάρος ιΌβαά νί/βίρΜΙ ϋηηίίθά δάίρ). 1.5. 

Εννοια του όρου = ΡυΐΙ από ΟΟΜΝ. 

Εφαρμογή τιον παραπάνω υπολογισμών για 
την φόρτωση του πλοίου έτσι ώστε να μπορούν 1.6. 

να χρησιμοποιηθούν όλα τα κυβικά του και όλο 
το νεκρό βάρος. 1.7. 

Υπολογισμός παραλαβής φορτίου. 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΖΩΝΩΝ. ΥΠΟ- 1.8. 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

Ταξίδι με λιμάνι φόρτωσης και εκφόρτωσης να 1.9. 
ανήκουν στην ίδια ζώνη. 2. 

Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μικρότερο βύ¬ 
θισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης. 2.1. 

Ταξίδι από λιμάνι φόρτωσης με μεγαλύτερο 
βύθισμα από το λιμάνι εκφόρτωσης. 

Ταξίδι μεταξύ λιμανιών όταν παρεμβάλλονται 
εναλλασσόμενες ζώνες. 15.5 Ταξίδι με διέλευ¬ 
ση διώρυγας. 

Ταξίδι με ενδιάμεσο λιμάνι ανεφοδιασμού. 

Ταξίδι φόρτωσης στις Μεγάλες Λίμνες και συ¬ 
μπλήρωση φορτίου εκτός λιμνών. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ-ΜΟ- 
ΝΑΔΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 
Εισαγωγή στα συστήματα ασφαλίσεως (Στοι- 
βασία και ασφάλιση φορτίων προκαθορισμέ- 
νων-ημιπροκαθορισμένων και απροκαθόρι- 
στων προδιαγραφών). 

Υπολογισμός των δυνάμεων προσδέσεως και 
στύλωσης (ίαεόίης & δάοιϊηρ Ρογοθβ). 

Υπολογισμός εξωτερικών δυνάμεων που α¬ 
σκούνται στο φορτίο (ΕΧΤΕΒΝΑΙ ΡΟΒΟΕδ ΤΟ 
ΤΗΕ0ΑΗ60). 

Αντοχή υλικών. 

Συντελεστής ασφαλείας (δαίθΐγ ίεοΐοή. 
Εξισορρόπηση δυνάμεων και ροπών (ΒεΙαηοο 
οΐ ίοΓοβε Άηά πιοηιβηΐδ). 

Υπολογισμοί για ασφάλιση εμπορευματοκιβω¬ 
τίων στο κατάστρωμα σύμφωνα με τις προδια¬ 
γραφές των νηογνωμόνων. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
Ογκος φορτίου στα κύτη, το κατάστρωμα και 
συνολικοί όγκοι φορτίου. 

Επιτρεπόμενο φορτίο ξυλείας για γραμμή 
φορτώσεως ξυλείας. 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΟϋΙΟΑΤΟΒδ + Η/Υ 
Ασκήσεις φορτώσεως πλοίων ξηρού φορ¬ 
τίου. 


Β. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟ¬ 
ΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Κατάταξη και χαρακτηριστικά αργού πετρε¬ 
λαίου και προϊόντων του. 

Εννοια των όρων: “σημείο ανάφλεξης”, “ση¬ 
μείο αυτανάφλεξης”, και “σημείο καύσεως”. 
Ιδιότητες των πετρελαιοειδών: “Ιξώδες” (νίε- 
οοείΐγ) κινηματικό ιξώδες (Κίηοπιαίι'ο νίδοοδίΐγ), 
Τάση ατμών (ναρουι- ρΓΘδδυΓβ) και συμπύκνω¬ 
ση. 

Ορισμός των όρων “πτητικών" και “μη πτητι¬ 
κών φορτίων”. 

Συνθήκες που είναι αναγκαίες για να υπάρξει 
καύση, δηλαδή σωστές αναλογίες όγκου οξυ¬ 
γόνου και αερίου πετρελαιοειδούς. 

Εννοια των όρων “πλούσιο" και “πολύ φτωχό” 
σε σχέση με την καύση. 

Εννοια των όρων “ανώτερο/κατώτερο” όριο 
ευφλεκτικότητας ή εκρηκτικότητας. 

Η έννοια του όρου “φάκελλος ευφλεκτικότη¬ 
τας” και “εύρος ευφλεκτικότητας (ίΐαπιηηαόΐθ 

ΓΗΠ9Θ). 

Διαγράμμα συνθέσεως ευφλεκτικότητας. 
ΦΟΡΤΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Γενική περιγραφή και συστήματα (ΘΕΝΕΒΑΙ 
ΑΒΒΑΝΘΕΜΕΝΤδ) δεξαμενοπλοίων αργού 
πετρελαίου (ΟΒΙΙΩΕ 011), πλοίων μεταφοράς 
παραγώγων πετρελαίου (ΡΒΟΩΙΙΟΤ ΟΑΒΒΙ- 
ΕΒδ) και πλοίων συνδυασμένων φορτίων πε¬ 
τρελαίου (ΟΟΜΒΙΝΑΤΙΟΝ ΟΑΒΒΙΕΒδ). Περι¬ 
γραφή δεξαμενών φορτίου, αντλιοστασίου 
(ρυπιρ-ΓΟοπι), δεξαμενών διαχωρισμού έρμα¬ 
τος (5θςΓθ93ΐβά 03)1351 ΙβηΚδ), καταλοίπων 
φορτίου (είορίαπίο) και δεξαμενών ασφαλείας 
(ΟΟΡΡΕΒϋΑΜδ, ΡΕΑΚ & ΩΕΕΡ ΤΑΝΚδ). 
Περιγραφή των δικτύων. 

Πλοίων αργού πετρελαίου, παραγώγων και 
συνδυασμού. 

Αντλιοστασίου. 

Διευθέτηση και χρήση: των σωληνώσεων κα¬ 
ταστρώματος (άθοΙ< 3πά άΓορ Ιίπθδ) αποστραγ- 
γίσεως (δίπρρίπ 9 Ιϊηββ). 

Των επιστομίων (οΓΟδδ-ονθΓδ, βγ-ρ355θ3, σΐ35- 
Ιθγ ν3ΐνθ3, ΐ3ηΚ ευοϋοη νβίνβδ & 583 βυοίίοη 
ν3ΐνθ3). 

Αντλίες φορτίου: τα χαρακτηριστικά λειτουρ¬ 
γίας των κεντροφυγικών αντλιών (0Θηίπίυ93ΐ 
ρυπιρβ), παλινδρομικών (ΓβοίρΓθθ3ΐϊη9), γρα- 
ναζωτών (εοΓθνν),αντλιών αποστραγγίσεως 
(5ίπρρίη9) και χρήση των τζιφαριών (βάυοΙοΓδ). 
Καθαρισμός δεξαμενών-φόρτωση-εκφόρτω- 
ση και μεταφορά υγρών φορτίων. 

Καθαρισμός και προετοιμασία των δεξαμενών 
πριντην φόρτωση. Δοκιμές δεξαμενών κύτους 
των σωληνώσεων. 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος Πλύσης 
με Αργό Πετρέλαιο (00 \Ν) και των σταθερών 
και φορητών μηχανημάτων πλύσης δεξαμε¬ 
νών. 


2 . 2 . 

2 . 2 . 1 . 

2 . 2 . 2 . 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12579 


2.5.3. Φόρτωση, φροντίδες κατά την διάρκεια του τα¬ 
ξιδιού, εκφόρτωση του φορτίου, ερματισμός 
και αφερματισμός πλοίου. 

2.5.4. Αναγκαίος κενός χώρος για διαστολή του φορ¬ 
τίου (υΙΙαρθ). 

2.5.5. Συστήματα θέρμανσης φορτίου πετρελαίου 
Δ/Ξ. 

2.6. Υδραυλική σφύρα (ΡΡΕ531ΙΡΕ 31ΙΡΘΕ) στις 
σωληνώσεις. 

2.6.1 Δημιουργία (“υδραυλική σφύρα"-ρΓ655υΓθ 

ευΓρβ). 

2.6.2. Εκτίμηση των πιέσεων. 

2.6.3. Ελάττωση των κινδύνων από την "υδραυλική 
σφύρα”. 

2.7. Συστήματα εξαερισμού φορτίου. 

2.8. Προστασία δεξαμενής φορτίου (Ασφαλιστικά 
και επιστόμια πιέσεως/κενού). 

3. ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ 
(ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ) 

3.1. Εννοια των όρων: Αδρανές αέριο, αδρανής κα¬ 
τάσταση, εγκατάσταση αδρανούς αερίου, σύ¬ 
στημα αδρανούς αερίου, σύστημα διανομής α¬ 
ερίου, αδρανοποίηση, ελευθέρωση,αερίων, 
“καθαρισμός” (Ρυτρίηρ) και “σκέπαστρο” (Ιορ- 
ρίηρυρ). 

3.2. Πηγές αδρανούς αερίου και ποιότητα. 

3.3. Μέθοδοι αντικαταστάσεως αερίου (αδρανο¬ 
ποίηση, καθαρισμοί και ελευθέρωση αερίων). 

3.4. Ελεγχος της ατμόσφαιρας της δεξαμενής 
φορτίου. 

3.5. Εφαρμογή διαδικασιών σχετικά με τις εργα¬ 
σίες στις δεξαμενές (κενές δεξαμενών, φόρ¬ 
τωση ή ερματισμός, έμφορτη κατάσταση, εκ¬ 
φόρτωση φορτίου ή έρματος, πλύσιμο δεξα¬ 
μενών με 00\Λ/). 

3.6. Εκτακτη ανάγκη παροχής αδρανούς αερίου. 

3.7. Σημασία της συχνής λήψης δειγμάτων από την 
ατμόσφαιρα μίας αδρανοποιημένης δεξαμενής. 

4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΦΟΡΤΙΑ 

4.1. Γενικά για το περιεχόμενο του Διεθνούς Οδη¬ 
γού Ασφαλείας Δ/Ξ και εγκαταστάσεων ξηράς 
(Ι3ΘΟΤΤ = ΙηίθΓΠΒΐίοηαΙ 33ΐθϊγ Θυίάθ Ρογ ΟίΙ 
ΤΒΠΚθΓδ &ΤθΓΓΠίΠ3ΐ5). 

4.2. Σύντομη αναφορά των αιτίων δημιουργίας 
στατικού ηλεκτρισμού στα Δεξαμενόπλοια. 

4.3. Ενδείκτες αερίων. 

4.3.1. Μετρητές περιεκτικότητας υδρογοναθράκων. 
Περιγραφή, λειτουργία και διαδικασίες ελέγ¬ 
χου του καταλυτικού και μη καταλυτικού με¬ 
τρητή ανιχνεύσεως αερίων και διοπτρικού εν- 
δείκτη. 

4.3.2. Κατηγορίες περιορισμών που αφορούν το με¬ 
τρητή ευφλέκτων αερίων. 

4.3.3. Μόνιμα συστήματα ανιχνεύσεως αερίων. 

4.4. Περιγραφή της λειτουργίας του μετρητή οξυ¬ 
γόνου. 

4.5. Χρήση ανιχνευτών αερίων που λειτουργούν με 
χημική απορρόφηση. 

4.6. Τοξικές επιδράσεις των αεριών πετρελαιοει- 
δών-ΤΗΒΕ5ΗΟΙΌ ΙΙΜΙΤ νΑΐυΕ/Τνί-ΤΙΜΕ 
\Λ/ΕΙΘΗΕϋ ΑΝ/ΕΒΑΟΕ -Τοξικό όριο ασφαλείας. 


4.6.1. Κίνδυνοι για την υγεία από τις τοξικές επιδρά¬ 
σεις που σχετίζονται με την μεταφορά υδρό¬ 
θειου ή βενζολίου. Πίνακας τοξικότητας. 

4.7. Προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας για την εί¬ 
σοδο σε δεξαμενές. 

4.8. Κίνδυνοι από το αδρανές αέριο. Προφυλάξεις. 

4.9. Ασθένειες του δέρματος που είναι δυνατόν να 
υποστούν όσοι έρχονται σε επαφή με φορτία 
πετρελαιοειδών. 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΓΕ¬ 
ΝΙΚΑ) 

5.1. Μέθοδοι ματαφοράς (υπό πίεση/ψύξη-ημίψυ- 
ξη και πίεση). 

5.2. Ογκομέτρηση φορτίου. 

5.3. Σύγκριση κινδύνων μεταφοράς υγροποιημέ¬ 
νων αερίων και φορτίων πετρελαιοειδών. 

5.4. Προφυλάξεις κατά την μεταφορά (διατάξεις α¬ 
σφαλείας και υποχρεώσεις αξιωματικών κατα¬ 
στρώματος). 

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
(Γενικά με έμφαση στις παρ.6.4 και 6.5) 

6.1. Κατασκευαστικά στοιχεία πλοίων όπως προ- 
βλέπονται από τον ΒΟΗ ΟΟϋΕ (ΙηΙθΓΠΒϋοηβΙ 
ΒυΙΚ ΟΙτοπτίοβΙ Οοάθ-ΙΜΟ). 

6.2. Βασικοί ορισμοί που σχετίζονται με τη μεταφο¬ 
ρά και αναφέρονται στον κώδικα. 

6.3. Κίνδυνοι μεταφοράς (πυρκάίά, υγεία, μόλυνση 
νερού και αέρα και δραστικότητα). 

6.4. Φόρτωση, μεταφόρτωση, εκφόρτωση, καθαρι¬ 
σμός δεξαμενών αερισμός. 

6.5. Προφύλαξη προσωπικού. 

7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΓΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΕ¬ 
ΞΑΜΕΝΩΝ ΚΥΤΟΥΣ 

7.1. ΑΡΙ - Ειδικό βάρος πετρελαιοειδών. 

7.2. Προϋπολογισμός ποσότητας σε βάρος φορτί¬ 
ου σε ολική φόρτωση. 

7.3. Προϋπολογισμός όγκου παραληφθησόμενου 
φορτίου. 

7.3.1. Μέθοδος μετατροπής Ογκου-Επίλυση. 

7.3.2. Μέθοδος μετατροπής ειδικού βάρους-Επίλυση. 

7.4. Μετατροπές σε άλλες Μονάδες Ογκου. 

7.5. Υπολογισμός ποσότητας παραληφθέντος 
φορτίου. 

7.6. Ορια πληρώσεως δεξαμενών με υγροποιημέ¬ 
νο φορτίο. 

7.7. ΙΛ/Θάρθδ ΡοπτιυΐΒ 

8. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΙΟϋΙΟΑΤΟΒ3 + Η/Υ 

8.1. Ασκήσεις φορτώσεως πλοίων υγρών χύδην 

φορτίων. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ 
ΚΥΚΛΟΣ: Α 
ΩΡΕΣ: 29 

1. ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

1.1 Χάλυβας 

1.1.1. Χάλυβας και προδιαγραφές νηογνωμόνων 

1.1.2. Χάλυβας και έγκριση νηογνωμόνων 

1.1.3. Κατηγορίες χάλυβα σύμφωνα με τους νηογνώ¬ 
μονες 
12580 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.1.4. 

1.1.5. 


1.2 

1 . 2 . 1 . 

2 . 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 
5.4 

5.4.1 

6 . 

6.1 
6.2 


6.3 

6.4 

6.5 


7. 

7.1 


Χάλυβες υψηλής αντοχής και χρήση αυτών 
στις ναυπηγήσεις 

Ιδιότητες χάλυβα:Δύναμη εντάσεως (ΙθηείΙθ 
εώθηρΙΙι), ευπλαστότητα (άυοίίΐίΐγ), σκληρότητα 
(ΙουηΜτίθεε), γίβΙά ροίπΐ, ηιοάυΐυε οί βίαείιαίγ. 
Αλουμίνιον και κράματα του 
Πλεονεκτήματα χρήσης αλουμινίου στις ναυ¬ 
πηγικές κατασκευές 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 
Περιγραφή 
Είδη συγκολλήσεων 

Διαδικασία που ακολουθείται κατά την ηλε¬ 
κτροσυγκόλληση 

Συνέπειες από ηλεκτροσυγκόλληση 
Λάθη ηλεκτροσυγκόλλησης 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις και νηογνώμονες. Α¬ 
παιτήσεις αυτών. 

Έλεγχοι που γίνονται χωρίς την καταστροφή 
των ελεγχόμενων δοκιμίων 
Κοπή μετάλλων. 

ΦΡΑΚΤΕΣ 

Χρησιμότητα φρακτών 
Διαχωρισμός φρακτών 

Απαιτούμενος αριθμός φρακτών για ένα πλοίο 
Κατασκευή και κατασκευαστικές λεπτομέρει¬ 
ες φρακτών 
Στεγανότητα φρακτής 
Είδη φρακτών. 

ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΤΕΓΕΙΣ ΟΥΡΕΣ 
Ανάγκη ύπαρΕης θυρών 
Αριθμός θυρών 

Κατηγορίες υδατοστεγών θυρών 
Ιδιότητες υδατοστεγών θυρών 
Περιγραφή των διαφόρων ειδών στεγανών θυ¬ 
ρών 

Χρήση και έλεγχοι στεγανών θυρών 
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ 
Προέλευση 

Ελεγχος και τρόπος ελέγχου 
Χρώματα - Χρωματισμός 
Ανάλυση χρώματος και σκοπός κάθε στοιχείου 
ενός χρώματος 

Δράση αντιρρυπαντική χρώματος 
Χρήση αντιρρυπαντικών χρωμάτων 
Καθοδική προστασία 

Μέταλλα και κράματα κατάλληλα για άνοδοι. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ 
Συχνότητα επιθεωρήσεων νηογνωμόνων 
Στοιχεία του πλοίου που υπόκεινται σε επιθεω¬ 
ρήσεις κατά την ετήσια επιθεώρηση του πλοί¬ 
ου 

Επιθεωρήσεις και Διεθνής Σύμβαση περί 

Γ ραμμής Φόρτωσης,1996 

Εργασίες που εκτελούνται κατά τον δεξαμενι- 

σμό. 

Εμπειρικοί τύποι υπολογισμού της βρέχόμε¬ 
νης επιφάνειας πλοίου προς υπολογισμό της 
ποσότητας χρώματος. 

ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ 

Τέμνουσα δύναμη, καμππκή ροπή και στρεπτι- 
κή τάση 


7.1.1. 

Τέμνουσα δύναμη και έννοια αυτής 

7.1.2. 

Υπολογισμός τέμνουσας δύναμης 

7.1.3. 

Καμπτική ροπή και έννοια αυτής 

7.1.4. 

Υπολογισμός καμπτικής ροπής 

7.1.5. 

Διαγράμματα τέμνουσας δύναμης και καμπτι¬ 
κής ροπής 

7.1.5.1. 

Σχέση τέμνουσας δύναμης και καμπτικής ρο¬ 
πής ως προς τα διαγράμματα αυτών 

7.1.6. 

Προέλευση τέμνουσας δύναμης και καμπτικής 
ροπής. 

Φόρτιση 

7.1.7. 

Χάραξη διαγραμμάτων τέμνουσας δύναμης 
και καμπτικής ροπής 

7.1.8. 

Διαγράμματα τέμνουσας δύναμης και καμπτι¬ 
κής ροπής φορτηγίδας 

7.2 

Διαμήκης αντοχή πλοίου και νηογνώμονες 

7.2.1. 

Απαιτήσεις νηογνωμόνων 

7.2.2. 

Συσκευές ελέγχου διαμήκους αντοχής του 
πλοίου 

7.3 

Λογιστικοί μέθοδοι υπολογισμού τέμνουσας 
δύναμης και καμπτικής ροπής πλοίου 

7.4 

Εννοια της στρεπτικής τάσης 

7.4.1. 

Εμφάνιση στρεπτικών τάσεων 

7.4.2. 

Στρεπτικές τάσεις κύματος και μελέτη πλοίου 

7.4.3. 

Στρεπτικές τάσεις και πλοία μεταφοράς εμπο¬ 
ρευματοκιβωτίων 

7.4.4. 

Νηογνώμονες και στρεπτικές ροπές. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ· 

ΚΥΚΛΟΣ:Α' 

ΩΡΕΣ:90 

1 . 

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

1.1 

Προσεγγιστικός υπολογισμός επιφανειών και 
όγκων. 

1.1.1 

Αναφορά των όρων, του κανόνα του τραπεζίου 
για την επιφάνεια κάτω από μια καμπύλη, από 
τον αριθμό των τεταγμένων, την απόσταση με¬ 
ταξύ των και των τιμών τους. 

1.1.2 

Χρήση του κανόνα του τραπεζίου για την εύ ρε- 
ση του εμβαδού της επιφάνειας κάτω από μια 
καμπύλη, που ορίζεται με γνωστές τεταγμέ- 
νες. 

1.1.3 

Αναφορά του πρώτου κανόνα του διαίρεση δη¬ 
λαδή: Α= Μ (γΙ + 4γ2+ γ3)/3 όπου: 

Α= το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από κα¬ 
μπύλη. 

Η= η απόσταση μεταξύ των τεταγμένων. 
γΙ,γ2, γ3 = τεταγμένες. 

1.1.4 

Αναφορά του επαναλαμβανόμενου πρώτου 
κανόνα για κάθε μονό αριθμό τεταγμένων. 

1.1.5 

Χρήση του πρώτου κανόνα του διαίρεση για 
την εύρεση του εμβαδού της επιφάνειας κάτω 
από μια καμπύλη, που ορίζεται με μονό αριθμό 
τεταγμένων. 

1.1.6 

Αναφορά ότι ο υπολογισμός για την εύρεση 
του εμβαδού επιφάνειας διάτων ως άνω κανό¬ 
νων είναι ακριβής για καμπύλη γραμμικής, τε¬ 
τραγωνικής ή κυβικής εξίσωσης, αλλά προ- 
σεγγιστικός για κάθε άλλη καμπύλη. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12581 


1.1.7 Αναφορά του δεύτερου κανόνα του διαίρεση 
δηλαδή: Α= 3 Ιί (γΙ + 3γ2+ 3γ3 + γ4)/8 όπου: 
Α= το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από κα¬ 
μπύλη. 

(ι= η απόσταση μεταξύ τωντεταγμένων. 
γΙ,γ2, γ3, γ4 = τεταγμένες. 

1.1.8 Αναφορά του επαναλαμβανόμενου δεύτερου 
κανόνα για 7,10, 13 κλπ. τεταγμένες. 

1.1.9 Χρήση του δεύτερου κανόνα του διαίρεση για 
την εύρεση του εμβαδού της επιφάνειας κάτω 
από μια καμπύλη, που ορίζεται με ικανό αριθμό 
γνωστών τεταγμένων. 

1.1.10 Αναφορά ότι ο υπολογισμός για την εύρεση 
του εμβαδού επιφάνειας διάτων ως άνω κανό¬ 
νων είναι ακριβής για καμπύλη γραμμικής, τε¬ 
τραγωνικής ή κυβικής εξίσωσης. 

1.1.11 Αναφορά ότι ο πρώτος κανόνας έχει μικρότερα 
λάθη από τον δεύτερο και ότι πρέπει να χρησι- 
υοποιείται με προτίμηση όπου είναι δυνατόν. 

1.1.12 Αναφορά ότι τα λάθη των κανόνων μπορούν να 
μειωθούν με την χρήση μικρότερης απόστα¬ 
σης μεταξύ των τεταγμένων. 

1.1.13 Αναφορά του κανόνα 5,8,-1 δηλαδή: 

Α= ά (5γ1 + 8γ2 - γ3) /12 όπου: 

Α= το εμβαδόν της επιφάνειας κάτω από κα¬ 
μπύλη, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης των 
τεταγμένων 

Ιί = η απόσταση μεταξύ των τεταγμένων. 
γΙ,γ2, γ3 = τεταγμένες 

1.1.14 Χρήση των κανόνων του δίπιρεοη για την εύρε¬ 
ση του εμβαδού της επιφάνειας, κάτω από μια 
καμπύλη, που ορίζεται με οποιοδήποτε αριθμό 
γνωστών τεταγμένων. 

1.1.15 Επεξήγηση ότι ο όγκος ενός σώματος, είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί με την χρησιμοποίηση 
των κανόνων του δίπιρεοη με την χρήση εμβα- 
δών εγκαρσίων τομών ως τεταγμένες. 

1.1.16 Υπολογισμός του όγκου πλοίου για ορισμένο 
βύθισμα με την εφαρμογή των κανόνων του 
δίπιρεοη, με γνωστά τα εμβαδά εγκαρσίωντο- 
μών, ή ισάλων επιφανειών. 

1.2 ΕΞπιδράσεις της πυκνότητας. 

1.2.1 Γνωστής της πυκνότητας του νερού σε προ¬ 
βλήτα, να υπολογιστεί το εκτόπισμα για συγκε¬ 
κριμένο βύθισμα, από το εκτόπισμα σε πυκνό¬ 
τητα Ω = 1,025 ΜΤ/πν3, και από το βύθισμα που 
προκύπτει από υδροστατικά στοιχεία. 

1.2.2 ΥπολογισμόςτουΤ.Ρ.Ω. μεγνωστάτο μέσο βύ¬ 
θισμα και την πυκνότητα του νερού προβλή¬ 
τας. 

1.2.3 Απόδειξη του τύπου Ρ.νν.Α. = Δ /(40 χ ΤΡΩ) σε 
ογπ όπου: 

Δ= Το εκτόπισμα σε πυκνότητα ρ= 1,025 ΜΤ / 
ητ3 σε ΜΤ (Τοηηβε) στο βύθισμα φόρτωσης 
Θέρους και Τ.Ρ.Ω.= ΜΤ (Τοηηβε) Τόνοι ανά ε¬ 
κατοστό βύθισης σε πυκνότητα ρ= 1,025 
ΜΤ/ητ3 σε ΜΤ (Τοηηβε), στο βύθισμα φόρτω- 
αης θέρους. 

1.2.4 Αναφορά ότι το ως άνω Ρ.νν.Α. ισχύει μόνο ό¬ 
ταν το πλοίο επιπλέει στο ή κοντά στο βύθισμα 
ιρόρτωσης θέρους. 


1.2.5 Επεξήγηση γιατί η πυκνότητα του νερού πλεύ¬ 
σης σε προβλήτα, πρέπει να μετρείται την ίδια 
χρονική στιγμή με την μέτρηση των βυθισμά¬ 
των πλεύσης. 

1.2.6 Υψόμετρα (Εοβά Είηβ βηά ϋτβίΐ δυη/βγ) 

1.3 Υπολογισμός της επίδρασης ελευθέρων επιφανειών. 

1.3.1 Αναφορά ότι το κέντρο βάρους του πλοίου Θ, 
ανεβαίνει από την επίδραση ελευθέρων επιφα¬ 
νειών (σε μέτρα) = Ροπή αδρανείας δεξαμενής 
(πτ4) X πυκνότητα του υγρού δεξαμενής / ε¬ 
κτόπισμα του πλοίου σε ΜΤ (Τοηηβε) όπου: η 
πυκνότητα του υγρού της δεξαμ ενής μετρεί- 
ταισεΤοηηβ5/ητ3. 

1.3.2 Αναφορά ότι η ροπή αδρανείας, της δεξαμε¬ 
νής (I) είναι η δεύτερη ροπή της ελεύθερης ε¬ 
πιφάνειας του υγρού περί διαμήκη άξονα που 
περνά από το γεωμετρικό κέντρο της επιφάνει¬ 
ας. 

1.3.3 Αναφορά ότι για ορθογώνια δεξαμενή (σχήμα¬ 
τος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου) 

I = (Ιχ β'3) /12 όπου: 

I = μήκος της δεξαμενής, β= πλάτος της δε¬ 
ξαμενής, ί = Η δεύτερη ροπή της επιφάνειας 
για διαμήκη άξονα που περνά από το κέντρο 
της επιφάνειας. 

1.3.4 Συμπέρασμα από το αντικείμενο 2.3.3. ότι μει¬ 
ώνοντας στο μισό το πλάτος της δεξαμενής, 
μειώνεται η,επίδραση των ελευθέρων επιφα¬ 
νειών στο ένα όγδοο της αρχικής τιμής της (για 
κάθε μισό διαμέρισμα). 

1.3.5 Συμπέρασμα ότι η υποδιαίρεση δεξαμενής κα¬ 
τά το διάμηκες στη μέση, μειώνει την επίδραση 
λόγω ελευθέρων επιφανειών της, στο ένα τέ¬ 
ταρτο, από αυτή που είχε χωρίς υποδιαίρεση. 

1.3.6 Αναφορά ότι το μέγεθος “Ροπή αδρανείας δε¬ 
ξαμενής επί την πυκνότητα υγρού της δεξαμε¬ 
νής” καλείται “Ροπή ελεύθερης επιφάνειας” 
της δεξαμενής και μετρείται σε Τοηηβε χ Μβ- 
ΙθΓ3. 

1.3.7 Αναφορά ότι οι πληροφορίες για τον υπολογι¬ 
σμό της επίδρασης λόγω ελευθέρων επιφανει¬ 
ών, ευρίσκονται στους πίνακες ή διαγράμματα 
των χωρητικοτήτων των δεξαμενών, ενός πλοί¬ 
ου. 

1.3.8 Αναφορά ότι οι πληροφορίες μπορεί να δίνο¬ 
νται με κάθε ένα από τους κάτωθι τρόπους: 
-Ροπή αδρανείας σε μέτρα εις την τετάρτη 
(γπ4). 

-Ροπές αδρανείας ελεύθερης επιφάνειας για 
συγκεκριμένη και αναφερόμενη πυκνότητα για 
κάθε δεξαμενή. 

-Ως μείωση του μετακεντρικού ύψους ΘΜ, σε 
μορφή πινάκων για εύρος βυθισμάτων (ή εκτο¬ 
πίσματος) και για συγκεκριμένη και αναφερό¬ 
μενη πυκνότητα του υγρού για κάθε δεξαμενή 
(ΙεηΙ<). 

1.3.9 Διορθώσεις των ροπών ελευθέρων επιφανει¬ 
ών, όταν μια δεξαμενή περιέχει διαφορετικής 
πυκνότητας υγρό από αυτή την πυκνότητα που 
αναφέρεται στους πίνακες ή τα διαγράμματα 
χωρητικοτήτων για την δεξαμενή αυτή. 


12582 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.3.10 Γνωστού του εκτοπίσματος και του περιεχομέ¬ 
νου των δεξαμενών πλοίου, χρήση των πληρο¬ 
φοριών από τους πίνακες ή τα διαγράμματα 
χωρητικοτήτων, για τον υπολογισμό της μείω¬ 
σης του μετακεντρικού ύψους (ΟΜ) λόγω μι- 
σογεμάτων δεξαμενών (εΙαοΚ Ι3π1<5). 

1.3.11 Γνωστής της κατάστασης απόπλ.ου πλοίου και 
της ημερήσιας κατανάλωσης πετρελαίου, νε¬ 
ρού, και εφοδίων, υπολογισμός του μετακε- 
ντρικού ύψους στην κατάσταση άφιξης του λι¬ 
μένα προορισμού. 

1.4 Ευστάθεια σε μέτριες και μεγάλες γωνίες ε¬ 

γκάρσιας κλίσης 

1.4.1 Αναφορά του τύπου ΟΖ = ΟΜ χημθκαι ότι δεν 
ισχύει για γωνίες εγκάρσιας κλίσης μεγαλυτέ- 
ρωντων 10 μοιρών περίπου. 

1.4.2 Αναφορά ότι το αρχικό ΚΜ υπολογίζεται από 
τοντύπο: 

ΚΜ= ΚΒ + ΒΜ. 

1.4.3 Χρήση των υδροστατικών πινάκων και δια¬ 
γραμμάτων για εξαγωγή τω\1 τιμών ΚΜ, ΚΒ και 
ΒΜ για γνωσιά βυθίσματα. 

1.4.4 Αναφορά ότι το εγκάρσιο ΒΜ= Ι/ν όπου: 

I = δεύτερη ροπή της επιφάνειας της ισάλου 
πλεύσης για διαμήκη άξονα που περνά από το 
κέντρο της. 

ν= ο όγκος υφάλων του πλοίου. 

1.4.5 Αναφορά ότι για επιφάνεια ισάλου πλεύσης 
σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ι¬ 
σχύει: I = (1 χ Β'3)/12 όπου: I = το μήκος και 
Β=το πλάτος της ισάλου πλεύσης. 

1.4.6 Απόδειξη ότι για ορθογωνικού σχήματος πλοία 
(με γάστρα σχήματος ορθογωνίου παραλλη¬ 
λεπιπέδου Οό=1) ισχύει: ΚΜ = (Β'2 / 12ά) + 
ά/2 όπου: ά= το μέσο βύθισμα του πλοίου. 

1.4.7 Αναφορά ότι, για μέτριες και μεγάλες εγκάρ¬ 
σιες κλίσεις, οι τιμές του ΟΖ ευρίσκονται, από 
τον υπολογισμό της καθ’ ύψους θέσης του ση¬ 
μείου του κέντρου άνωσης, που δίδεται από 
τον κατασκευαστή του πλοίου για ένα εύρος ε¬ 
κτοπισμάτων και για γωνίες εγκάρσιας κλίσης, 
για μια υποθετική καθ’ ύψος θέση του κέντρου 
βάρους του πλοίου. 

1.4.8 Χρησιμοποίτση των διασταυρομένων καμπύ¬ 
λών της ευστάθειας καθώς και των καμπύλών 
ΚΝ, για την κατασκευή μιας καυπύλης στατι¬ 
κής ευστάθειας, με γνωστά το εκτόπισμα και 
των τιμών του ΚΟ, κάνοντας διορθώσεις για 
κάθε ροπές ελεύθερης επιφάνειας. 

1.4.9 Επεξήγηση πώς θα χρησιμοποιηθεί το αρχικό 
μετακεντρικό ύψος ως βοήθεια για την χάραξη 
της καμπύλης στατικής ευστάθειας. 

1.4.10 Αναγνώριση από την καμπύλη, την περίπου 
γωνία εγκάρσιας κλίσης στην οποία η άκρη του 
καταστρώματος βυθίζεται. 

1.4.11 Περιγραφή της επίδρασης του αυξημένου ύ¬ 
ψους εξάλλων στην καμπύλη στατικής ευστά¬ 
θειας για ένα πλοίο με ίδιο αρχικό μετακεντρι¬ 
κό ύψος. 

1.4.12 Αναφορά ότι ο ανορθωτικός μοχλοβραχίωνας 
ΟΖ, μπορεί να ευρεθεί από τον τύπο ννεΙΙ-δίάθά 


και έως γωνία εγκάρσιας κλίσης στην οποία βυ¬ 
θίζεται η άκρη του καταστρώματος. 

1.4.13 Γνωστού του τύπου ννβΙΙ-είάθά ΟΖ= [ ΟΜ + 
(ΒΜ / 2) εφθ 2] ημθ και άλλων σχετικών στοι¬ 
χείων, υπολογισμός της τιμής του ΟΖ για μια 
συγκεκριμένη γωνία εγκάρσιας κλίσης. 

1.4.14 Επεξήγηση ότι για μικρές γωνίες εγκάρσιας 
κλίσης, η τιμή (ΒΜΙ2) εφθ 2 είναι ασήμαντη και 
οδηγεί στον συνήθη τύπο έκφρασης του ΟΖ 
για μικρές, γωνίες εγκάρσιας κλίσης (1 ·4.1). 

1.4.15 Χρήση του τύπου ννβΙΙ-δίάθά για τον υπολογι¬ 
σμό της γωνίας Ι_οΙΙ για ένα αρχικά ασταθές 
πλοίο. 

1.4.16 Σύγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το 
2.4.15 με το αποτέλεσμα της κατασκευής της 
καμπύλης στατικής ευσταθείας. 

1.4.17 Αναφορά ότι οι διασταυρούμενες καμπύλες 
στατικής ευστάθειας και οι καμπύλες ΚΝ έχουν 
σχεδιαστεί για πλοίο, με το κέντρο βάρους του 
επί της διαμήκους κεντρικής γραμμής συμμε¬ 
τρίας. 

1.4.18 Επεξήγηση πως γίνεται η καμπύλη στατικής 
ευστάθειας για πλοίο με εγκάρσια κλίση. 

1.4.19 Περιγραφή της επίδρασης, όταν γίνεται ε¬ 
γκάρσια κλίση προς την πλευρά κλίσης: 

-Στην μέγιστη τιμή της ανορθωτικής ροπής. 
-Στην γωνία της μηδενικής ευστάθειας (νβηίείι- 
ίηρ 5ί30ίΙίΙγ). 

-Το εύρος της ευστάθειας. 

1.4.20 ναφορά ότι οι διασταυρούμενες καμπύλες 
στατικής ευστάθειας και οι καμπύλες ΚΝ έχουν 
σχεδιαστεί για πλοίο, με την διαγωγή από τον 
υπολογισμό σχεδίασης και χωρίς εγκάρσια 
κλίση (όρθιο). 

1.4.21 Αναφορά ότι οι ανορθωτικοί μοχλοβραχίωνες 
μπορεί να διαφέρουν από εκείνους που δει¬ 
κνύονται, εάντο πλοίο έχει μεγάλη διαγωγή και 
χωρίς εγκάρσια κλίση (όρθιο). 

1.5 Απλοποιημένα στοιχεία ευστάθειας. 

1.5.1 Αναφορά ότι οι πληροφορίες ευστάθειας μπο¬ 
ρεί να δίνονται με απλοποιημένο τύπο, αποτε- 
λούμενο από: 

-Ένα διάγραμμα ή πίνακα με την μέγιστη ροπή 
του νεκρού βάρους (άθ3ά ννβίρΜί). 

-Ένα διάγραμμα ή πίνακα με το ελάχιστο επι¬ 
τρεπόμενο μετακεντρικό ύψος (ΟΜ). 

-Ένα διάγραμμα ή πίνακα με το μέγιστο επι¬ 
τρεπόμενο ύψος του σημείου κέντρου βάρους 
(ΚΟ). 

Όλα τα ανωτέρω σε·σχέση με το εκτόπισμα ή 
το μέσο βύθισμα σε νερό με πυκνότητα 
ρ= 1,025 ΜΤοηπβε /πν3. 

1.5.2 Αναφορά ότι η ροπή νεκρού βάρους είναι μάζα 
σε Τοπηθδ επί την καθ’ ύψος απόσταση τον κέ¬ 
ντρου της μάζας, από την τρόπιδα (βασική 
γραμμή αναφοράς). 

1.5.3 Αναφορά ότι οι ροπές ελεύθερης επιφάνειας 
πρέπει να προσθέτονται στις ροπές νεκρού βά¬ 
ρους, όταν χρησιμοποιείται το διάγραμμα των 
μεγίστων ροπών νεκρού βάρους. 

1.5.4 Αναφορά ότι εάν για ένα αναφερόμενο εκτόπι- 

ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12583 


σμα ή μέσο βύθισμα, η συνολική ροπή νεκρού 
βάρους ή η καθ’ ύψος απόσταση του κέντρου 
βάρους του πλοίου (ΚΘ), είναι μικρότερη από 
την μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή, το πλοίο θα έ¬ 
χει επαρκή ευστάθεια. 

1.5.5 Εξαγωγή της μέγιστης επιτρεπομένης ροπής 
νεκρού βάρους από την καμπύλη ροπής νε¬ 
κρού βάρους, για ένα γνωστό εκτόπισμα. 

1.5.6 Γνωστών των μαζών φόρτωσης, των καθ’ ύψος 
αποστάσεωντουςαπότηντρόπιδα, και των ρο¬ 
πών ελευθέρων επιφανειών των μισογεμάτων 
δεξαμενών, υπολογισμός των ροπών νεκρού 
βάρους και χρήση των αποτελεσμάτων, με το 
διάγραμμα των ροπών του νεκρού βάρους και 
προσδιορισμός εάν η ευστάθεια είναι επαρκής. 

1.5.7 Χρησιμοποίηση του διαγράμματος των ροπών 
νεκρού βάρους για τον υπολογισμό της μέγι¬ 
στης μάζας, η οποία μπορεί να φορτωθεί σε 
γνωστό σημείο για την διαβεβαίωση επαρκούς 
ευστάθειας, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, με 
τον υπολογισμό του περιθωρίου καταναλώσε¬ 
ων σε πετρέλαιο, νερό και εφόδια και την δημι¬ 
ουργία ελευθέρων επιφανειών. 

1.5.8 Αναφορά ότι οι καμπύλες των μεγίστων ΚΘ και 
ελάχιστων (3Μ για την διαπίστωση επαρκούς 
ευστάθειας, στην περίπτωση της μερικής απώ¬ 
λειας της άθικτης άντωσης δίνεται στα επιβα¬ 
τηγό πλοία. 

1.6 Διαγωγή και κλίση. 

1.6.1 Ορισμός της διαμήκους θέσης του κέντρου 
βάρους (100) και της διαμήκους θέσης του 
κέντρου άντωσης (ΧΒ) του πλοίου. 

1.6.2 Αναφορά ότι το πλοίο ευθετείται κατά διαγω¬ 
γή, περί το κέντρο πλευστότητας, έως τα 100 
και 1_0Β ευρεθούν στην ίδια κατακόρυφο γραμ- 
μή. 

1.6.3 Αναφορά ότι η απόσταση του ΧΒ από την μέ¬ 
ση του πλοίου ή από την πρυμνιά κάθετο, δίδε¬ 
ται σε ένα πλοίο από τους πίνακες των υδρο¬ 
στατικών στοιχείων του, σε κατάσταση ισοβύ- 
θισης (θνση ΚθθΙ). 

1.6.4 Επεξήγηση ότι το ΧΘ πρέπει να είναι στην ίδια 
απόσταση απότην μέση του πλοίου με το ΧΒ, 
όταν το πλοίο επιπλέει σε κατάσταση ισοβύθι- 
σης (ονση (<θθΙ). 

1.6.5 Επεξήγηση σε διάγραμμα πώς ένα πλοίο φθά¬ 
νει σε ισοβύθιση, με το ζεύγος δυνάμεων που 
σχηματίζεται από το βάρος του και την άντω- 
ση, όταν το ΧΘ δεν ευρίσκεται στην ίδια από¬ 
σταση από την μέση του πλοίου με το 1_0Β. 

1.6.6 Αναφορά ότι η ροπή διαγωγής = εκτόπισμα X 
την οριζόντια απόσταση μεταξύ των ΙΧΒ (πι¬ 
νάκων) και 1X6 (πραγματικό) = ΔΧΘΘ1 όπου: 
0(31 = η οριζόντια απόσταση μεταξύ του ση¬ 
μείου του 1-0(3 για ισοβύβιστη κατάσταση 
(βνΘΠ ΙκββΙ) και του πραγματικού 1X0. 

1.6.7 Αναφορά ότι διαγωγή = (ΔΧ 601) / ΜΟΤ Ιοπί. 

1.6.8 Αναφορά ότι εάν το πραγματικό ΙΧΘ είναι πιο 
πολύ προς την πρύμνη από την θέση του ΙΧΒ 
εκ των πινάκων, τότε η διαγωγή θα είναι με την 
πρύμνη και αντίθετα. 


1.6.9 Γνωστού του αρχικού εκτοπίσματος, του αρχι¬ 
κού ΧΘ, των μαζών φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
και τα ΧΘ των, υπολογισμός του τελικού ΧΘ, 

1.6.10 Χρησιμοποιώντας τα υδροστατικά στοιχεία ε¬ 
νός πλοίου και γνωστής της διάταξης των φορ¬ 
τίου, πετρελαίου, νερού και εφοδίων, προσδιο¬ 
ρισμός της διαγωγής και του μέσου βυθίσμα¬ 
τος και των βυθισμάτων σε κάθε άκρη. 

1.6.11 Υπολογισμός της μάζας που πρέπει να μετακι¬ 
νηθεί, μεταξύ γνωστών σημείων για να δημι- 
ουργηθεί μια απαιτούμενη διαγωγή, ή βύθισμα 
σε μια άκρη. 

1.6.12 Υπολογισμός που πρέπει να φορτωθεί μια γνω¬ 
στή μάζα για να δημιουργηθεί μια απαιτουμένη 
διαγωγή, ή βύθισμα σε μια άκρη. 

1.6.13 Υπολογισμός πως θα μοιραστεί μια προς φόρ- 
τωση ή εκφόρτωση μάζα, σε δύο θέσεις για να 
δημιουργηθεί μια απαιτουμένη διαγωγή ή βύ¬ 
θισμα σε μια άκρη. 

1.6.14 Υπολογισμός που πρέπει να φορτωθεί μια μά¬ 
ζα, έτσι ώστε να διατηρηθεί το βύθισμα πρύ¬ 
μνης σταθερό. 

1.6.15 Αναφορά ότι τα βυθίσματα εξ' υπολογισμών, α- 
ναφέρονται σε βυθίσματα στις καθέτους. 

1.6.16 Γνωστών, της απόστασης των ενδείξεων των 
βυθισμάτων από τις καθέτους, και του μήκους 
μεταξύ των καθέτων, διόρθωση των βυθισμά¬ 
των που φαίνονται στις ενδείξεις. 

1.6.17 Γνωστών των βυθισμάτων πλώρης, πρύμνης 
και στην μέση του πλοίου, αναφορά εάν το 
πλοίο έχει Η 0991 Π 9 ή 5399' η 9 καί πόσο. 

1.6.18 Διόρθωση των βυθισμάτων μέσης για Ηθ99ίπ9 
ήδ399ίη9· 

1.6.19 Γνωστών των βυθισμάτων πλώρης και πρύ¬ 
μνης, του μήκους μεταξύ των καθέτων και των 
υδροστατικών στοιχείων, υπολογισμός της 
διόρθωσης για την διαγωγή, που θα γίνει στο ε¬ 
κτόπισμα, που αντιστοιχεί για το βύθισμα μέ¬ 
σης. 

1.6.20 Αναφορά ότι η δεύτερη διόρθωση για την δια¬ 
γωγή, χρησιμοποιώνταςτοντύποτου ΝθγποΙο, 
μπορεί να γίνει στο εκτόπισμα. 

1.6.21 Γνωστού του τύπου του Νθηηοίο, υπολογισμός 
της δεύτερης διόρθωσης για την διαγωγή στο 
εκτόπισμα. 

1.6.22 Υπολογισμός της μέγιστης κλίσης κατά την 
διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης ενός μεγά¬ 
λου βάρους, χρησιμοποιώντας φορτωτήρα ε¬ 
νός πλοίου, με γνωστά τα στοιχεία ευστάθειας 
και των διαστάσεων του φορτωτήρα. 

1.6.23 Υπολογισμός του ελάχιστου ΘΜ που απαιτεί¬ 
ται, για τον περιορισμό της εγκάρσιας κλίσης 
από την εξ’ αναφοράς μέγιστη κλίση, κατά την 
φόρτωση ή εκφόρτωση ενός μεγάλου βάρους. 

1.6.24 Υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου ή έρ¬ 
ματος που πρέπει να μετακινηθούν μεταξύ 
γνωστών θέσεων, για την ταυτόχρονη διόρθω¬ 
ση μιας εγκάρσιας κλίσης και την δημιουργία 
επιθυμητής διαγωγής. 

1.6.25 Επεξήγηση πως γίνεται αναγνώριση μεταξύ ε¬ 
γκάρσιας κλίσης και γωνίας ίοΙΙ και περιγραφή 
12584 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.6.26 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

1.7.4 
1.7.5- 

1.7.6 

1.7.7 

1.7.8 

1.7.9 

1.7.10 

1.7.11 

1.7.12 


πως θα γίνεί το πλοίο όρθιο (χωρίς κλίση) σε 
κάθε περίπτωση. 

Με την χρησιμοποίηση των καμπύλών της στα¬ 
τικής ευστάθειας, συμπεριλαμβανομένων ε¬ 
κείνων για μηδενικό ή αρνητικό αρχικό μετακε- 
ντρικό ύψος, προσδιορισμός της εγκάρσιας 
γωνίας ισορροπίας, από το αποτέλεσμα ε¬ 
γκάρσιας ροπής μιας μάζας. 

Δυναμική ευστάθεια. 

Ορισμός της δυναμικής ευστάθειας σε γωνία ε¬ 
γκάρσιας κλίσης, ως το έργο που χρειάζεται για 
να πάρει κλίση το πλοίο έως εκείνη την γωνία. 
Αναφορά ότι η δυναμική ευστάθεια σε κάθε 
γωνία, εξαρτάται από το εκτόπισμα και από το 
εμβαδόν της περιοχής κάτω από την καμπύλη 
της στατικής ευστάθειας, μέχρι εκείνη την γω¬ 
νία. 

Γνωστής της καμπύλης στατικής ευστάθειας, 
με την χρήση των κανόνων του 8ίπιρεοη, εύρε¬ 
ση του εμβαδού της περιοχής σε μετροακτίνια 
έως την αναφερόμενη γωνία. 

Αναφορά ότι η δυναμική ευστάθεια συνήθως 
εκφράζεται σε τοννόμετρα. 

Επεξήγηση ότι η δυναμική ευστάθεια σε συ¬ 
γκεκριμένη γωνία εγκάρσιας κλίσης αντιπρο¬ 
σωπεύει την δυναμική ενέργεια του πλοίου. 
Αναφορά ότι η δυναμική ενέργεια χρησιμοποι¬ 
είται μερικώς ως καταβολή της αντίστασης 
διατοιχισμού, και μερικώς στην παραγωγή πε¬ 
ριστροφικής ενέργειας καθώς το πλοίο επι¬ 
στρέφει στην όρθια θέση του. 

Αναφορά ότι η περιστροφική ενέργεια, όταντο 
πλοίο ευρίσκεται χωρίς εγκάρσια κλίση, προ- 
καλεί σε αυτό την συνέχεια του διατοιχισμού. 
Αναφορά ότι, με την απουσία άλλων δυνάμεων 
διαταραχής (της ισορροπίας), το πλοίο διατοι- 
χίζεται μέχρι την γωνία όπου το άθροισμα της 
ενέργειας που χρησιμοποιείται για καταβολή 
της αντίστασης διατοιχισμού και η δυναμική 
ευστάθεια είναι ίσες με την περιστροφική ε¬ 
νέργεια όταν το πλοίο είναι όρθιο. 

Αναφορά ότι ένας πλευρικός όινεμος ασκεί μια 
δύναμη ίση με την πίεση πολλαπλασιαζομένη 
επί το εμβαδόν της προβαλλόμενης πλευρικής 
επιφάνειας, της πλευράςτου πλοίου και φορτί¬ 
ου καταστρώματος, πάνω από τη ίσαλο πλεύ¬ 
σης. 

Επεξήγηση ότι η ροπή εγκάρσιας κλίσης δημι- 
ουργείται, ίση με την δύναμη του ανέμου πολ- 
λαπλασιαζόμενη επί την κατακόρυφη απόστα¬ 
ση , μεταξύ των κέντρων των πλευρικών επιφα¬ 
νειών των πλευρών του πλοίου, που 
διαχωρίζονται πάνω και κάτω από την ίσαλο 
πλεύση. 

Αναφορά ότι ο ανατρεπτικός μοχλοβραχίονας 
είναι ίσος, με την ανατρεπτική ροπή διαιρού¬ 
μενης δια του εκτοπίσματος του πλοίου. 
Αναφορά ότι ένας σταθερός άνεμος προκαλεί 
σ' ένα πλοίο να κλίνει έως μια γωνία, στην οποία 
ο ανορθωτικός μοχλοβραχίονας είναι ίσος με 
τον ανατρεπτικό μοχλοβραχίωνα. 


Αναφορά ότι ένα πλοίο κάτω από την δράση ε¬ 
νός σταθερού ανέμου δύναται να κλίνει γύρω 
από την τελική γωνία κλίσης. 

Σε μια καμπύλη από ανορθωτικούς μοχλοβρα¬ 
χίονες, δεικνύονται η γωνία ισορροπίας κάτω 
από την δράση ενός σταθερού ανέμου και το 
εμβαδόν των επιφανειών που αντιπροσωπεύ¬ 
ουν την δυναμική ευστάθεια σε γωνίες διατοι- 
χισμού, για κάθε πλευρά από την θέ ση ισορ¬ 
ροπίας. 

Με αναφορά στην δυναμική ευστάθεια, περι¬ 
γραφή της επίδρασης της αύξησης της πίεσης 
του ανέμου, όταν ένα πλοίο ευρίσκεται στην 
μέγιστη γωνία διατοιχισμού, προς την πλευρά 
που φυσά ο άνεμος. 

Ανακεφαλαίωση των συστάσεων σε περίπτω¬ 
ση πολύ δυνατού ανέμου και με κριτήριο τον 
διατοιχισμό για την αρχική ενστάθεια των επι¬ 
βατηγών και φορτηγών πλοίων. 

Με αναφορά σε μια καμπύλη ανορθωτικών μο¬ 
χλοβραχιόνων και δυναμικής ευστάθειας, πε¬ 
ριγραφή της επίδρασης από μια ροπή εγκάρ¬ 
σιας κλίσης στον διατοιχισμό ενός πλοίου περί 
την θέση (γωνία) ισορροπίας. 

Προσεγγιστικό μετακεντρικό ύψος (ΘΜ) με 
τοντρόποτης περιόδου διατοιχισμού. 
Αναφορά ότι, για πλοία μήκους κάτω των 70 μέ¬ 
τρων, το ΘΜ μπορεί να επιβεβαιωθεί σε ήρεμο 
νερό, με την πρόκληση διατοιχισμού στο πλοίο 
και με την σημείωση της περιόδου διατοιχισμού. 
Ορισμός της περιόδου διατοιχισμού, ως ο χρό¬ 
νος που χρειάζεται, για μια πλήρη ταλάντωση 
του πλοίου, από την εξωτερική άκρη του, για 
περιστροφή προς μια πλευρά, ακριβώς εγκάρ¬ 
σια στην εξωτερική άλλη άκρη και πίσω έως την 
αρχική θέση εκκίνησης. 

Αναφορά ότι για μικρές γωνίες διατοιχισμού σε 
ήρεμο νερό, το αρχικό μετακεντρικό ύψος, 
ΟοΜ δίδεται από τον τύπο: ΘΜο=(ί X Β /Τγ)' 2 
όπου: 

ί ϊ= συντελεστής διατοιχισμού. 

Β = Πλάτος του πλοίου. 

Ττ=Περίοδος διατοιχισμού σε δευτερόλεπτα. 
Αναφορά ότι ο τύπος μπορεί να δοθεί και ώς: 
ΘοΜ =Ρ / Τγ 2 όπου: η τιμή Τγ δίδεται απάτην 
Διοίκηση. (Κυβερνητική Αρχή). 
Ανακεφαλαίωση των διαδικασιών για τον 
προσδιορισμό της ευστάθειας πλοίου δια της 
περιόδου διατοιχισμού. 

Γνωστών των τιμών των Ρ και Τγ και του τύπου: 
ΘοΜ = Ρ/ 

Τγ ·2 υπολογισμός του ΘοΜ. 

Αναφορά περιορισμών υπολογισμού, της ανω¬ 
τέρω μεθόδου. 

Πείραμα ευστάθειας. 

Αναφορά ότι όταν τελειώσει η κατασκευή ενός 
πλοίου, εκτελείται στο πλοίο ένα πείραμα ευ¬ 
στάθειας, για τον προσδιορισμό του εκτοπί¬ 
σματος και της θέσης του κέντρου βάρους 
του, ΚΘ και 1X6, στην άφορτη κατάστασή του 
(κενό πλοίο). 


1.7.13 

1.7.14 

1.7.15 

1.7.16 

1.7.17 

1.8 

1 . 8.1 

1 . 8.2 

1.8.3 

1.8.4 

1.8.5 

1 . 8.6 

1.8.7 

1.9 

1.9.1 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12585 


1.9.2 Αναφορά ότι το εκτόπισμα και το ΚΜ υπολογί¬ 
ζονται από τα παρατηρηθέντα βυθίσματα και 
από το διαγράμματα γραμμών του πλοίου, κά¬ 
νοντας διορθώσεις για την πυκνότητα του νε¬ 
ρού και την διαγωγή. 

1.9.3 Αναφορά ότι η θέση του κέντρου άντωσης υ¬ 
πολογίζεται, για να είναι δυνατός ο προσδιορι¬ 
σμός του 1-00 στην άφορτη κατάσταση. 

1.9.4 Περιγραφή πως εκτελείται ένα πείραμα ευστά¬ 
θειας. 

1.9.5 Γνωστών της μάζας και της απόστασης στην ο¬ 
ποία μεταφέρεται αυτή, του εκτοπίσματος,του 
μήκους νήματος της στάθμης και της απόκλι¬ 
σης του, υπολογισμός του ΚΟ. 

1.9.6 Αναφορά ότι οι τιμές που εξάγονται σε ένα πεί¬ 
ραμα ευστάθειας, διορθώνονται για τις μάζες 
που θα μετακινηθούν ή θα προστεθούν για την 
εξαγωγή των ΚΟ και ίΟΟ, στην άφορτη κατά¬ 
σταση του πλοίου. 

1.9.7 Αναφορά ότι, σε χρονικές περιόδους, που δεν 
ξεπερνούν τα πέντε χρόνια, μια επιθεώρηση 
της άφορτης κατάστασης του πλοίου πρέπει 
να εκτελείται σε όλα τα επιβατηγό πλοία, για 
την διαβεβαίωση κάθε αλλαγής, στο εκτόπι¬ 
σμα του πλοίου στην άφορτη κατ άσταση και 
της διαμήκους θέσης του κέντρου βάρους του 
1 . 00 . 

1.9.8 Αναφορά ότι πρέπει να επαναληφθεί το πείρα¬ 
μα ευσταθείας σε πλοίο, όταν σε σύγκριση με 
τις αποδεκτές πληροφορίες ευστάθειας που έ¬ 
χει, η απόκλιση που βρέθηκε ή αναμένεται στο 
εκτόπισμα του πλοίου στην άφορτη κατάστα¬ 
σή του υπερβαίνει το 2%, ή, η απόκλιση που 
βρέθηκε ή αναμένεται στην διαμήκη βάση του 
κέντρου βάρους του πλοίου υπερβαίνει το 1% 
του μήκους του Ι_. 

1.10 Συστάσεις στην άθικτη ευστάθεια για τα επιβα¬ 

τηγό και φορτηγά πλοία μήκους κάτω των 100 
μέτρων. 

1.10.1 Περιγραφή των προφυλάξεων, που πρέπει να 
λαμβάνονται κατά της ανατροπής των πλοίων. 

1.10.2 Αναφορά των συνιστώμενων κριτηρίων ευστά¬ 
θειας, για τα επιβατηγό και φορτηγά πλοία. 

1.10.3 Γνωστού του αρχικού μετακεντρικού ύψους 
και της καμπύλης του 6Ζ, προσδιορισμός πό¬ 
τε το πλοίο έχει τα συνιστώμενα κριτήρια ευ¬ 
στάθειας. 

1.10.4 Αναφορά ότι, η πληροφορίες γιατηνευστάθεια 
ενός πλοίου πρέπει να συμπεριλαμβάνουν: 
-Χαρακτηριστικά ευστάθειας για τυπικές κατα¬ 
στάσεις φόρτωσης. 

-Πληροφορίες ώστε να έχει την δυνατότητα ο 
πλοίαρχος για εκτίμηση της ευστάθειας του 
πλοίου, σε όλες τις καταστάσεις φόρτωσης 
που θα διαφέρουν από τις τυπικές καταστά¬ 
σεις. 

-Πληροφορίες για την κατάλληλη χρήση των 
συσκευών κατά των διατοιχισμών, εάν σε ένα 
πλοίο υπάρχουν τοποθετημένες τέτοιες συ¬ 
σκευές (απίί-τοΐϋηη). 

-Πληροφορίες ώστε να έχει την δυνατότητα ο 


πλοίαρχος να προσδιορίσει το <3οΜ τον πλοί¬ 
ου, μετοντρόποτης περιόδου διατοιχισμού. 
-Διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, στο ΘοΜ 
του πλοίου για τις ελεύθερες επιφάνειες των υ¬ 
γρών. 

-Για τα πλοία που μεταφέρουν, φορτία ξυλείας 
στο κατάστρωμα, πληροφορίες για τις αλλα¬ 
γές, που γίνονται στο βάρος του φορτίου κα¬ 
ταστρώματος, από εκείνο που φαίνεται στις 
καταστάσεις φόρτωσης, όταν η διαχωρητότη- 
τα του φορτίου καταστρώματος διαφέρει ση¬ 
μαντικά από το 25%. 

-Για τα πλοία που μεταφέρουν, φορτία ξυλείας 
στο κατάστρωμα, ενδείξεις της μεγίστης επιτρε¬ 
πτής ποσότητας του φορτίου καταστρώματος. 

1.10.5 Αναφοράτωνκριτηρίωνευστάθειαςπου έχουν 
καθοριστεί, για τα πλοία που μεταφέρουν φορ¬ 
τία ξυλείας στο κατάστρωμα. 

1.10.6 Αναφορά των επιπρόσθετων προτεινόμενων 
κριτηρίων ευστάθειας, για τα επιβατηγό πλοία. 

1.10.7 Αναφορά ότι, οι πληροφορίες που περιλαμβά¬ 
νουν και δίνουν μια καμπύλη ή πίνακα, ως συ¬ 
νάρτηση του βυθίσματος, για το απαιτούμενο 
αρχικό μετακεντρικό ύψος ΟΜ, το οποίο βε¬ 
βαιώνει συμμόρφωση, με τις συστάσεις για την 
αρχική ευστάθεια. 

1.11 Απαιτήσεις της άθικτης ευστάθειας, για την με¬ 

ταφορά σιτηρών. 

1.11.1 Αναφορά των απαιτήσεων στην άθικτη ευστά¬ 
θεια πλοίων για την μεταφορά σιτηρών. 

1.11.2 Αναφορά ότι, πριν την φόρτωση σιτηρών σε 
κατάσταση χύμα, μπορεί να απαιτηθεί, ο πλοί¬ 
αρχος να επιδείξει ότι το πλοίο θα συμμορφώ¬ 
νεται μετά κριτήρια ευστάθειας σε όλα τα στά¬ 
δια του ταξιδιού. 

1.11.3 Αναφορά ότι το πλοίο πρέπει να μη έχει εγκάρ¬ 
σια κλίση, πριν να ξεκινήσει το θαλάσσιο ταξίδι 
του. 

1.11.4 Αναφορά ότι, οι πληροφορίες φόρτωσης σιτη¬ 
ρών συμπεριλαμβάνουν: 

-Καμπύλες ή πίνακες των εγκάρσιων ανατρε¬ 
πτικών ροπών, για κάθε διαμέρισμα φορτίου, 
ως τελείως γεμάτο ή μερικώς γεμάτο. 

-Πίνακες των μέγιστων επιτρεπομένων εγκάρ¬ 
σιων ανατρεπτικών ροπών, ή άλλες επαρκείς 
πληροφορίες, που θα επιτρέπουν στον πλοί¬ 
αρχο, να επιδεικνύει συμμόρφωση με τις απαι¬ 
τήσεις ευστάθειας. 

-Λεπτομέρειες των απαιτήσεων, για προσωρι¬ 
νές ενέργειες και φ ροντίδες, για το δέσιμο το υ 
χύδην σιτηρού. 

-Παροχή τυπικών καταστάσεων φόρτωσης για 
αναχώρηση και άφιξη και όπου είναι απαραίτη¬ 
το, παροχή για την ενδιάμεση χειριστή κατά¬ 
σταση. 

-Ένα παράδειγμα εργασίας, ως οδηγία για τον 
πλοίαρχο. Οδηγίες φόρτωσης με την μορφή 
σημειώσεων, που θα ανακεφαλαιώνουν τις α¬ 
παιτήσεις τον κεφαλαίου VI της 301Α5. 

1.11.5 Επεξήγηση τί είναι οι ογκομετρικές εγκάρσιες 
ανατρεπτικές ροπές. 

12586 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.11.6 Ορισμός ότι: 

Εγκάρσιες ανατρεπτικές ροπές = Ογκομετρι¬ 
κές εγκάρσιες ανατρεπτικές ροπές δια τον συ¬ 
ντελεστή στοιβασίας. (άθβΐίης πιοπιβπιί = νοΙ- 
υπιβίπο ΙΐθθΙίηρ πιοητβηΐ /είονναρβίβοΐοτ). 

1.11.7 Ορισμός πως η κατακόρυφη μετακίνηση των ε¬ 
πιφανειών σιτηρών, υπολογίζεται στα γεμάτα 
διαμερίσματα και στα μερικώς γεμάτα διαμερί¬ 
σματα. 

1.11.8 Υπολογισμός του ανατρεπτικού μοχλοβραχίο¬ 
να λο, από τοντύπο: 

λο= νοΙυπίΘίπο άββΐϊπρ πιοπιβπί / (είοννειςβ ίαοΐατ X Δ). 

1.11.9 Χάραξη της καμπύλης του ανατρεπτικού μο¬ 
χλοβραχίονα, στην καμπύλη του ανορθωτικού 
μοχλοβραχίονα, για γνωστό πλοίο και γνωστού 
ταυ ΚΟ του, διορθωμένου για την ελεύθερη ε¬ 
πιφάνεια υγρού και: 

Προσδιορισμός της γωνίας εγκάρσιας κλίσης. 
-Με την χρήση των κανόνων του δίπιρεοη, υ¬ 
πολογισμός της εναπομείνουσας δυναμικής 
ευστάθειας μέχρι την γωνία που καθορίζεται α¬ 
πό τον κανονισμό 4 του κεφαλαίου VI της 50- 
Ι.Α5. 

1.11.10 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των υπολογι¬ 
σμών της παρ. 1.11.9, με τα καθορισμένα κρι¬ 
τήρια του κανονισμού 4 του κεφαλαίου VI της 
501Α5, αναφορά πότε το πλοίο συμμορφώνε¬ 
ται με τις απαιτήσεις και πότε δεν συμμορφώ¬ 
νεται. 

1.12 Διατοιχισμός των πλοίων. 

1.12.1 Περιγραφή της επίδρασης του ΘΜ στον δια- 
τοιχισμό. 

1.12.1.1 Επεξήγηση πως η αύξηση του βυθίσματος και 
του εκτοπίσματος, επηρεάζει τον διατοιχισμό. 

1.12.3 Περιγραφή πως η κατανομή της μάζας μέσα 
στο πλοίο, επηρεάζει την περίοδο διατοιχι- 
σμού. 

1.12.4 Επεξήγηση τι είναι ο συγχρονισμός (σύγχρο¬ 
νος διατοιχισμός), και επεξήγηση των περιστά¬ 
σεων, στις οποίες είναι πιθανόν να εμφανιστεί. 

1.12.5 Περιγραφή των ενεργειών που πρέπει γίνουν 
,στην περίπτωση συγχρονισμού. 

1.12.6 Περιγραφή πως τα παρατροπίδια, οι δεξαμε¬ 
νές διατοιχισμών και τα πτερύγια ευσταθείας 
μειώνουν τον διατοιχισμό. 

1.12.7 Αναφορά ότι ένα πλοίο γενικά παίρνει εγκάρ¬ 
σια κλίση, όταν κάνει στροφή. 

1.12.8 Αναφο ρά ότι, κατά την στροφή, το πλοίο υπό- 
κειται σε επιτάχυνση προς το κέντρο στροφής. 

1.12.9 Αναφορά ότι, η δύναμη που παράγει την επιτά¬ 
χυνση, εφαρμόζεται στο κέντρο της βυθισμέ¬ 
νης πλευρικής επιφάνειας, των υφάλων που δί¬ 
νουν πλευρική αντίσταση, το οποίο ευρίσκεται 
περίπου σε απόσταση από την τρόπιδα, στο μι¬ 
σό βύθισμα. 

1.12.10 Αναφορά ότι η δύναμη που αναφέρεται στο θέ¬ 
μα 1.11.9 καλείται κεντρομόλος δύναμη 

και δίνεται από τοντύπο: Ρ= πι 
X ϋ'2 / τόπου: 

πι= Η μάζα του πλοίου σεΤοηηθε. 
υ = Η ταχύτητα του πλοίου σε μέτρα ανά δευ¬ 


τερόλεπτο. τ = Η ακτίνα στροφής σε μέ¬ 
τρα. 

Ρ = Η κεντρομόλος δύναμη σε ΚίΙοποννίοηδ. 

1.12.11 Επεξήγηση πως η δύναμη που εφαρμόζεται 
στο κέντρο της βυθισμένης πλευρικής επιφά¬ 
νειας, των υφάλων που δίνουν πλευρική αντί¬ 
σταση, μπορεί να αντικατασταθεί με μία ίση δύ¬ 
ναμη, η οποία εφαρμόζεται στο κέντρο βάρους 
του πλοίου και πως εμφανίζεται μια ροπή ζεύ¬ 
γους δυνάμεων εγκάρσιας κλίσης, ίση με την 
δύναμη επί την κατακόρυφη απόσταση μεταξύ 
του κέντρου της πλευρικής αντίσταοης και του 
κέντρου βάρους του πλοίου: πι X (112 / ή X (ΚΘ 
- ά / 2) X συνθ 

1.12.12 Αναφορά ότι το πλοίο θα κλίνει μέχρι η τελική 
ανορθωτική ροπή να γίνει ίση, με τη ροπή ζεύ¬ 
γους δυνάμεων εγκάρσιας κλίσης δηλαδή: 

πι X ρ X 6Μ ημθ = πι X (ί)'2 / ή (ΚΟ - ά / 2) συνθ 
όπου: 

9 = Επιτάχυνση της βαρύτητας. 
θ= Η γωνία εγκάρσιας κλίσης. 

1.12.13 Με γνωστά τα σχετικά στοιχεία, υπολογισμός 
της γωνίας εγκάρσιας κλίσης από τοντύπο: 
εφθ =υ·2 X (ΚΘ - ά / 2) / (9 X ΘΜ X τ) 

1.13 Δεξαμενισμός και π ροσάραξη. 

1.13.1 Αναφορά ότι για δεξαμενισμό ένα πλοίο πρέπει: 
-Να έχει επαρκές μετακεντρικό ύψος. 

-Να μην έχει εγκάρσια κλίση. 

-Να έχει μια μικρή ή μέτρια διαγωγή, συνήθως 
με τη πρύμνη. 

1.13.2 Αναφορά ότι μέρος από το βάρος του πλοίου, 
μεταβιβάζεται στα βάθρα, αμέσως με την επα¬ 
φή του πλοίου σε αυτά, ελαττουμένης της ά- 
ντωσης με το ίδιο ποσό. 

1.13.3 Αναφορά ότι η αντίδραση στήριξης της πρύ¬ 
μνης, προκαλεί φαινομενική απώλεια του με- 
τακεντρικού ύψους του πλοίου. 

1.13.4 Επεξήγηση γιατί το ΘΜ πρέπει να παραμείνει 
θετικό, μέχριτην κρίσιμη χρονική στιγμή κατά 
την οποία, το πλοίο θα κάτσει με όλο το μήκος 
της τρόπιδάς του στα βάθρα. 

1.13.5 Απόδειξη του τύπου για την αντίδραση στήρι- 
ξηςτης πρύμνης Ρ= ΜΤΘ ΧδΤΒΙΜ / ίόπου: 
Ρ= Η αντίδραση στήριξης της πρύμνης σε 
Τοηπθδ. 

δΤΠΙΜ= Αλλαγή της διαγωγής σε εκατοστά 
του μέτρου. I = Η απόσταση του κέντρου 
πλευστότητος από την πρύμνη. 

1.13.6 Επεξήγηση ότι, ένα πλοίο με μεγάλη διαγωγή 
θα εμφανίσει μεγάλη αντίδραση στήριξης, η ο¬ 
ποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους πρυ- 
μνιούς νομείς του πλοίου, γλύστριμα του πλοί¬ 
ου από τα βάθρα, ή να οδηγήσει σε κατάσταση 
αστάθειας, πριν αποτο κάθι σματου πλοίου σε 
όλο το μήκος της τρόπιδας του. 

1.13.7 Με υπολογισμό των ροπών περί το κέντρο ά- 
ντωσης, να δειχθεί ότι, για μικρή εγκάρσια κλί¬ 
ση θ, 

Ανορθωτική ροπή = ΔΧΘΜΧημθ-ΡΧΚΜΧ 
ημθ όπου: ΘΜ είναι το αρχικό μετακεντρικό ύ¬ 
ψος ελεύθερης πλεύσης. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12587 


1.13.8 Να δειχθεί ότι, ο ανορθωτικός μοχλοβραχίο¬ 
νας είναι για το πλοίο, ο μοχλοβραχίονας που 
αντιστοιχεί για μειωμένο μετακεντρικό ύψος 
κατά (Ρ X ΚΜ)Δ. 

1.13.9 Με την χρησιμοποίηση της εξίσωσης του θέ¬ 
ματος 1.13.7 και της ΚΜ = ΚΘ + ΘΜ να δειχθεί 
ότι: 

Ανορθωτική ροπή = (Δ - Ρ) χ ΘΜ ημθ - Ρ χ ΚΘ 
ημθ 

1.13.10 Να δειχθεί ότι ο ανορθωτικός μοχλοβραχίονας 
είναι αυτός που αντιστοιχεί με εκτόπισμα γιατο 
πλοίο (Δ Ρ) και με μετακεντρικό ύψος μειωμένο 
κατά (Ρ χ ΚΘ) / (Δ - Ρ). 

1.13.11 Επεξήγηση ότι η ανορθωτική ροπή παραμένει 
θετική η οποία εξηγείται από ότι Δ χ ΟΜ είναι 
μεγαλύτερο από το Ρ χ ΚΜ ή ισοδύναμα, (Δ - Ρ) 
χ (3Μ είναι μεγαλύτερο από Ρ χ ΚΘ. 

1.13.12 Υπολογισμός του μικρότερου ΘΜ για την βε¬ 
βαίωση, ότι το πλοίο παραμένει ευσταθές, την 
χρονική στιγμή κατά την οποία, το πλοίο θα κά¬ 
τσει με όλο το μήκος της τρόπιδάς του στα βά¬ 
θρα. 

1.13.13 Υπολογισμός της μέγιστης διαγωγής για την 
βεβαίωση ότι το πλοίο παραμένει ευσταθές, 
την χρονική στιγμή κατά την οποία, το πλοίο θα 
κάτσει με όλο το μήκος της τρόπιδάς του στα 
βάθρα για γνωστό ΘΜ. 

1.13.14 Υπολογισμός της φαινομενικής μείωσης του 
ΘΜ και των βυθισμάτων του πλοίου, μετά από 
πτώση της επιφάνειας του νερού για συγκεκρι¬ 
μένο ύψος. 

1.13.15 Υπολογισμός των βυθισμάτων την χρονική 
σπγμή κατά την οποία, το πλοίο θα κάτσει με ό¬ 
λο το μήκος της τρόπιδάς του στα βάθρα. 

1.13.16 Επεξήγηση ότι η ευστάθεια ενός προσαραγμέ¬ 
νου πλοίου, σε ένα σημείο στην διαμήκη γραμ¬ 
μή συμμετρίας, μειώνεται με τον ίδιο τρόπο, ό¬ 
πως και κατά τον δεξαμενισμό. 

1.13.17 Αναφορά ότι όταν συμβεί προσάραξη, σε ένα 
σημείο εκτός του διαμήκη άξονα συμμετρίας, 
η αντίδραση στήριξης προκαλεί εγκάρσια κλί¬ 
ση και αλλαγή διαγωγής, καθώς και μείωση 
του μετακεντρικού ύψους (ΘΜ). 

1.13.18 Επεξήγηση ότι η αύξηση της αντίδρασης στή¬ 
ριξης, κατά την πτώση της παλίρροιας, αυξά¬ 
νει την ροπή εγκάρσιας κλίσης και μειώνει την 
ευστάθεια. 

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΛΑΒΗΣ (ΘΑΜΑΘΕ ΟΟΝΤΒΟΙ-). 

2.1 Κατάκλυση διαμερισμάτων. 

2.1.1 Ορισμός 

-Γραμμής ορίου βύθισης. 

-Διαχωρητότης ενός χώρου. 

2.1.2 Επεξήγηση τι σημαίνει ο όρος “κατακλύσιμο 
μήκος". 

2.1.3 Επεξήγηση τι σημαίνει ο όρος “επιτρεπόμενο 
μήκος" των διαμερισμάτων στα επιβατηγό 
πλοία. 

2.1.4 Περιληπτική περιγραφή της σημασίας του συ¬ 
ντελεστή στεγανής υποδιαίρεσης. 

2.1.5 Αναφορά της υποθετικής έκτασης της βλάβης 
που χρησιμοποιείται, στην εκτίμηση της ευ¬ 


στάθειας στα επιβατηγό πλοία σε κατάσταση 
βλάβης. 

2.1.6 Ανακεφαλαίωση, με αναφορά στον συντελε¬ 
στή στεγανής υποδιαίρεσης, την έκταση βλά¬ 
βης, την οποία ένα επιβατηγό πλοίο πρέπει να 
αντέχει. 

2.1.7 Περιγραφή των όρωνπου σχετίζονται με την α¬ 
σύμμετρη κατάκλυση. 

2.1.8 Αναφορά των τελικών καταστάσεων ενός πλοί¬ 
ου, μετά από υποθετική κατάσταση και όπου 
είναι εφαρμόσιμο, ισοδυναμία της κατάκλυ- 
σης. 

2.1.9 Αναφορά ότι ο πλοίαρχος είναι εφοδιασμένος 
με τα απαραίτητα στοιχεία, για την διατήρηση 
επαρκούς άθικτης ευστάθειας, για την αντί¬ 
σταση σε κρίσιμη κατάσταση βλάβης. 

2.1.10 Επεξήγηση των πιθανών επιδράσεων από υφι¬ 
στάμενη βλάβη, όταν υπάρχει λιγότερη ευνοϊ¬ 
κή κατάσταση. 

2.1.11 Διάκριση μεταξύ των πλοίων τύπου “Α” και τύ¬ 
που “Β” με σκοπό τον υπολογισμός του ύψους 
εξάλλων (όπως τα χωρίζει η Διεθνής Σύμβαση 
της Γ ραμμής Φόρτωσης). 

2.1.12 Περιγραφή της έκτασης της βλάβης, την οποία 
ένα πλοίο τύπου “Α” με μήκος άνω των 150 μέ¬ 
τρων μπορεί να δεχθεί. 

2.1.13 Επεξήγηση ότι, ένα πλοίο τύπου “Α” με μήκος 
άνω των 150 μέτρων, είναι χαρακτηρισμένο ως 
ένα πλοίο “ενός διαμερίσματος” δηλαδή, “οηβ 
οοπιρ3Γΐπΐ0ηί 5ΐ3ηά3Γά είιίρ". 

2.1.14 Περιγραφή των απαιτήσεων για την επιβιωση- 
μότητα των πλοίων τύπου " Β", που τους εκχω¬ 
ρήθηκε μειωμένο ύψος εξάλλων. 

2.1.15 Ανακεφαλαίωση των καταστάσεων ισορρο¬ 
πίας που θεωρούνται ικανοποιητικές μετά από 
κατάκλυση. 

2.1.16 Αναφορά ότι, βλάβη των διαμερισμάτων μπο¬ 
ρεί να προκαλέσει βύθιση του πλοίου ως απο¬ 
τέλεσμα από: -Ανεπάρκεια εφεδρικής πλευ- 
στότητος, που προκαλείται από προοδευτική 
κατάκλυση. 

-Προοδευτική κατάκλυση, λόγω υπερβολικής 
εγκάρσιας κλίσης ή διαγωγής. 

-Ανατροπή του πλοίου από χάσιμο της ευστά¬ 
θειας. Βλάβη της κατασκευής του πλοίου. 

2.2 Επίδραση της κατάκλυσης στην εγκάρσια ευ¬ 

στάθεια. 

2.2.1 Αναφορά ότι, με την μη ύπαρξη βλάβης της ε¬ 
ξωτερικής κατασκευής του πλοίου, η ευστά¬ 
θεια υπολογίζεται με τον συνήθη τρόπο, χρη¬ 
σιμοποιώντας, πρόσθετη μάζα και κάνοντας 
διόρθωση για τις ελεύθερες επιφάνειες υ¬ 
γρών. 

2.2.2 Αναφορά ότι, η ροπή ελεύθερης επιφάνειας 
για κάθε διαμέρισμα, που έχει κατακλυσθεί α¬ 
πό θαλασσινό νερό πυκνότητας ρ= 1,025 ΜΤ / 
ητ3, μπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση 
από: Ροπή = Μήκος X (Πλάτος·3) X 1,025 /12. 

2.2.3 Αναφορά ότι, η φαινομενική απώλεια του μετα- 
κεντρικού ύψους είναι: ΘΘο= Ροπή / Εκτόπι¬ 
σμα κατάκλυσης. 
12588 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2.2.4 Αναφορά ότι, όταν ένα διαμέρισμα τρυπίσειτο 
πλοίο θα βυθιστεί περισσότερο στο νερό, μέ¬ 
χρι ο άθικτος όγκος εκτοπίσει τόσο νερό, ίσο 
με την μάζα του πλοίου και του περιεχομένου 
του. 

2.2.5 Επεξήγηση ότι, η χαμένη άντωση από ένα δια¬ 
μέρισμα με ρήγμα, είναι ίση μετην μάζα του νε¬ 
ρού, η οποία μπήκε στο διαμέρισμα μέχρι την 
αρχική ίσαλο πλεύσης. 

2.2.6 Αναφορά ότι, ο όγκος της χαμένης άντωσης 
για ένα φορτωμένο διαμέρισμα, είναι ίσος με 
τον όγκο του διαμερίσματος επί την διαχωρη- 
τότητατου διαμερίσματος. 

2.2.7 Υπολογισμός της διαχωρητότητας του φορτί¬ 
ου, με δεδομιένα την πυκνότητα και τον συντε¬ 
λεστή στοιβασίας του. 

2.2.8 Αναφορά ότι, εάν η χαμένη άντωση, είναι με¬ 
γαλύτερη από την εφεδρική το πλοίο θα βυθι¬ 
στεί. 

2.2.9 Αναφορά ότι, το κέντρο της άντωσης κινείται 
προς το κέντρο του βυθισμένου όγκου, του ά¬ 
θικτου μέρους του πλοίου. 

2.2.10 Αναφορά ότι, όταν ένα διαμέρισμα έχει ρήγμα, 
το εκτόπισμα του πλοίου και το κέντρο βάρους 
του παραμένουν σταθερά. 

2.2.11 Επεξήγηση ότι, ο ανατρεπτικός μοχλοβραχίο¬ 
νας που δημιουργείται, είναι ίσος με την ε¬ 
γκάρσια απόσταση του 6 και της νέας θέσης 
του Β (μετακίνηση από την αρχική θέση του, 
για πλοίο χωρίς εγκάρσια κλίση). 

2.2.12 Αναφορά ότι, το εμβαδόν της άθικτης επιφά¬ 
νειας της ισάλου, μειώνεται από τον εμβαδόν 
της επιφάνειας των κατακλυσθέντων χώρων, 
(στο επίπεδο της ισάλου επιφάνειας κατάκλυ- 
σης) επί την διαχωρητότητα του χώρου. 

2.2.13 Αναφορά ότι, εάν το κατακλυσμένο διαμέρι¬ 
σμα είναι ολόκληρο κάτω από την ίσαλο πλεύ¬ 
σης, δεν υπάρχει μείωση της επιφάνειας άθι¬ 
κτης της ισάλου. 

2.2.14 Υπολογισμός της αύξησης του μέσου βυθί¬ 
σματος ενός πλοίου, με γνωστά το ΤΡΘ και των 
διαστάσεων του κατακλυσμένου χώρου, χρη¬ 
σιμοποιώντας τον τύπο: Αύξηση του βυθίσμα¬ 
τος = 1/4γκος της χαμένης άντωσης / Εμβαδό 
της επιφάνειας της άθικτης ισάλου. 

2.2.15 Αναφορά ότι, το ύψος του κέντρου της άντω¬ 
σης πάνω από την τρόπιδα, αυξάνει περίπου, 
κατά το μισό της αύξησης του βυθίσματος, λό¬ 
γω της κατάκλυσης. 

2.2.16 Αναφορά ότι, μια μείωση του εμβαδού της επι¬ 
φάνειας της ισάλου,οδηγεί σε μείωση της δεύ¬ 
τερης ροπής της επιφάνειας. 

2.2.17 Με την χρήση του τύπου: ΒΜ = I / V να επεξη¬ 
γηθεί γιατί το ΒΜ ενός πλοίου είναι γενικά μι¬ 
κρότερο, όταν το πλοίο έχει υποστεί κατάκλυ- 
ση, από ότι όταν είναι σε άθικτη κατάσταση. 

2.2.18 Αναφορά ότ„ η μεταβολή στο ΘΜ είναι το τελι¬ 
κό αποτέλεσμα των μεταβολών των ΚΒ και ΒΜ. 

2.2.19 Επεξήγηση γιατί το ΘΜ συνήθως μειώνεται ό¬ 
ταν: -Υπάρχει μεγάλη απώλεια της άθικτης ι¬ 
σάλου επιφάνειας. 


-Υπάρχει άθικτη άντωση κάτω από το κατακλυ- 
σθένταχώρο. 

-Η κατακλυσμένη επιφάνεια έχει μεγάλη δια¬ 
χωρητότητα. 

2.2.20 Επεξήγηση, γιατί η κατάκλυση ενός άδειου 
διαπύθμενου ή δεξαμενής κύτους, το οποίο εί¬ 
ναι εξ’ ολοκλήρου κάτω από την ίσαλο πλεύ¬ 
σης, οδηγεί σε αύξηση του ΘΜ. 

2.2.21 Υπολογισμός της μείωσης του ΒΜ ως αποτέ¬ 
λεσμα του εμβαδού της χαμένης επιφάνειας 
της ισάλου, με τις γνωστές επόμενες διορθώ¬ 
σεις: 

α)Δεύτερη ροπή της χαμένης επιφάνειας περί 
του κέντρου βάρους της / εκτοπιζομένου ό¬ 
γκου. 

Δηλαδή: (I Χβ 3) / (12 X V) για μια ορθογωνική 
επιφάνεια σχήματος ορθογωνίου παραλληλο¬ 
γράμμου όπου: I = Το μήκος της χαμένης επι¬ 
φάνειας. 

ό = Το πλάτος της χαμένης επιφάνειας. 

V = Ο εκτοπιζόμενος όγκος που είναι = Εκτό¬ 
πισμα (Δ) / Πυκνότητα του νερού πλεύσης, 
β) (Αρχικό εμβαδόν της ισάλου επιφάνειας / Εμ¬ 
βαδόν της άθικτης ισάλου επιφανείας)Χχαμέ- 
νη επιφάνεια Χ(την απόσταση από την διαμήκη 
γραμμή συμμετρίας) 2 / Εκτοπιζόμενο όγκο 
που είναι: 

Αρχικό εμβαδόν της ισάλου επιφάνειας 
X (IX ό X ά - 2 / V). 

Εμβαδόν της άθικτης ισάλου επιφάνειας για 
μια επιφάνεια σχήματος ορθογωνίου παραλ¬ 
ληλογράμμου, όπου ά είναι η απόσταση του κέ¬ 
ντρου της επιφάνειας, από την διαμήκη γραμ¬ 
μή συμμετρίας του πλοίου. 

2.2.22 Συμπέρασμα ότι, η δεύτερη διόρθωση εφαρ¬ 
μόζεται μόνο στη περίπτωση ασύμμετρης κα¬ 
τάκλυσης. 

2.2.23 Υπολογισμός της μετατόπισης (Ρ) του κέντρου 
πλευστότητας (ΟΡ) από την διαμήκη γραμμή 
συμμετρίας του πλοίου, χρησιμοποιώντας τον 
τύπο: Ρ= (3 X ά) / (Α- 3) όπου: 

α είναι το εμβαδόν της χαμένης ισάλου επιφά¬ 
νειας. 

Α είναι το εμβαδόν της αρχικής ισάλου επιφά¬ 
νειας. 

ά είναι η απόσταση του κέντρου της χαμένης ε¬ 
πιφάνειας της ισάλου, από την διαμήκη γραμ¬ 
μή συμμετρίας του πλοίου. 

2.2.24 Ενδειξη ότι ο ανατρεπτικός μοχλοβραχίωνας 
δίδεται από τον τύπο: 

Ανατρεπτικός μοχλοβραχίωνας= (Χαμένη Α- 
ντωση σε Τοηπεε/ Εκτόπισμα)ΧΕγκάρσια από¬ 
σταση από το νέο κέντρο πλευστότητας (ΘΡ). 

2.2.25 Κατασκευή μιας καμπύλης ΘΖ για υπολογισμέ¬ 
νο ΘΜ και επίθεση υπεράνωτης καμπύλης των 
ανατρεπτικών μοχλοβραχιόνων για τον προσ¬ 
διορισμό με προσέγγιση της γωνίας κλίσης. 

2.2.26 Αναφορά ότι, για μικρές γωνίες εγκάρσιας κλί¬ 
σης η γωνία θ δίνεται από τον τύπο: 

εφθ = Ανατρεπτικός μοχλοβραχίονας / ΘΜ. 
2.3 Επίδραση της κατάκλυσης στην διαγωγή. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12589 


2.3.1 Επεξήγηση πως το εμβαδόν της χαμένης επι¬ 
φάνειας ισάλου επηρεάζει την θέση του κέ¬ 
ντρου πλευστότητας. 

2.3.2 Υπολογισμός της μετακίνησης του κέντρου 
πλευστότητας (ΟΡ) από: 

Μετακίνηση = Ροπή της χαμένης επιφάνειας 
περί αρχικού ΟΡ / Εμβαδόν της Άθικτης επιφά¬ 
νειας ισάλου 

2.3.3 Επεξήγηση πως η μείωση της άθικτης επιφά¬ 
νειας ισάλου μειώνει την ΜΟΤ ανά 1 εκατοστό 
του μέτρου. 

(Αρχικό εμβαδόν της ισάλου επιφανείας)Χ(ό X 
IX ά'2 / V) /Εμβαδόντης άθικτης ισάλου επιφά¬ 
νειας για μια επιφάνεια σχήματος ορθογωνίου 
παραλληλογράμμου, όπου ά είναι η απόσταση 
του κέντρου της επιφάνειας, από το αρχικό κέ¬ 
ντρο πλευστότητας του πλοίου. 

2.3.4 Υπολογισμός της μείωσης της ΜΟΤ Ιοπτ με τον 
τύπο: Μείωση της ΜΟΤ Ιοτη = Εκτόπισμα X μεί¬ 
ωση του ΟΜ1_ /(100 X Μήκος του πλοίου) 

2.3.5 Αναφορά ότι η ροπή διαγωγής υπολογίζεται α¬ 
πό τοντύπο: 

Ροπή διαγωγής=Χαμένη άνωση X απόσταση 
από το νέο ΟΡ. 

2.3.6 Γνωστών των διαστάσεων ενός κατακλυσθέ- 
ντος χώρου, και των υδροστατικών στοιχείων 
πλοίου, υπολογισμός των βυθισμάτων στην κα¬ 
τάσταση βλάβης. 

2.3.7 Περιγραφή των μέτρων που πρέπει να πορ¬ 
θούν, για την βελτίωση της ευστάθειας, ενός 
πλοίου σε κατάσταση βλάβης. 

3. Διαχωρισμός ευστάθειας. 

4. Αναλυτική επεξήγηση των ΙΟΑΩΙΝΘ, ΤΒΙΜ 
ΑΝϋ 5ΤΑΒΙΓΠΥ ΜΑΝϋΑΙδ δηλαδή: 

4.1 Επεξήγηση των στοιχείων ευστάθειας ενός 
πλοίου. 

4.2 Ανάλυση των σταθερών (ΟοπεΙαπάε). 

4.3 Πείραμα ευστάθειας (Αφαίρεσητυχόν ΘΘο και 
υπολογισμός ΚΟ και 1_ΟΘ πλοίου). 

4.4 Αναλυτικές καταστάσεις υπολογισμών φορτώ- 
σεων, με Σιτηρά, Ξυλεία, Εμπορευματοκιβω¬ 
τίων κλπ. με επανάληψη των απαιτήσεων ευ¬ 
στάθειας των κανονισμών. 

5. Πρακτικές εφαρμογές στα ΟΟΜΡΨΤΕΒ5 με 
γενικές ασκήσεις. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ: Β 

ΩΡΕΣ: 70 

1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1.1 ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΩΔ.ΔΗ Μ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

1.1.1 Έννοια εγκλήματος και ποινής. Περιληπτική α¬ 
ναφορά στους λόγους που αίρουν τον άδικο 
χαρακτήρα μιας πράξης. Συνέπειες από τη 
συμμόρφωση του πλοιάρχου σε προσταγή 
(πλοιοκτήτη, ναυλωτή κλπ) γιατηντελέση πα¬ 
ράνομης πράξης. Διακρίσεις εγκλημάτων και 


ποινών. Τοπικά και χρονικά όρια των ποινικών 
νόμων. 

1.1.2 Ποινική προδικασία και κύρια διαδικασία. 

1.1.3 Στοιχεία για τα εγκλήματα των αρ- 
θρ.291,297,264,266,270,271,277,278,302,314 
Π. Κ. και Ν .495 και ΠΔ 413/77 

1.1.4 Ειδικά ναυτικά εγκλήματα ΚΔΝΔ:Ανάλυση των 

εγκλημάτων των άρθρων 

205,206,207,210,213,217,218,223,225,238 
ΚΔΝΔ. 

1.2 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1.2.1 Πειθαρχικά παραπτώματα πλοιάρχου και πλη¬ 
ρώματος. 

1.2.2 Πειθαρχικά όργανα, ποινολόγιο, πειθαρχικές 
ποινές, ένδικα μέσα. 

1.3 ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΛΟΙ¬ 

ΑΡΧΟΥ 

1.3.1 Εξουσίες και καθήκοντα πλοιάρχου ως δημό¬ 
σιου λειτουργού, (ληξιαρχικά,συμβολαιογρα¬ 
φικά,ανακριτικά και διοικητικά καθήκοντα) 

1.3.2 Ιδιαίτερες υποχρεώσεις πλοιάρχου Ε/Γ πλοίου 
κατά τον ΚΔΝΔ (ιδιαίτερα 
άρθ.44,104,110,111,236 ΚΔΝΔ) 

1.3.3 Καθήκοντα και ευθύνες πλοιάρχου και υπάρ¬ 
χου Ε/Γ πλοίου άνω των 500 κοχ. Ομοίως, πλοι¬ 
άρχου Φ/Γ πλοίου άνω των 800 κοχ. 

1.3.4 Οδηγίες (διαταγές) πλοιάρχου προς τους ναυ¬ 
τίλους αξιωματικούς (άρθ.14 ΚΕΣΥΠ Φ/Γ πλοί¬ 
ων άνω των 800 κοχ). Πάγιες ογηγίες πλοιάρ¬ 
χου (Καν. 11/1 Κεφ.11 Δ.Σ. για πρότυπα εκπαί¬ 
δευσης Ν. 1314/83) 

1.4 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

1.4.1 Έννοια ναυτικού ατυχήματος κατά το Ν.Δ712 

1.4.2 Διοικητικός έλεγχος. Διαδικασία, όργανα. 

1.5 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (πληροφοριακά) 
Διεθνείς συμβάσεις επικυρωμένες και από την 
Ελλάδα. Η ελληνική υγειονομική υπηρεσία. Υ¬ 
γειονομικές υποχρεώσεις πλοίων κατά την ά¬ 
φιξή τους στην Ελλάδα, το διάπλου τους μέσα 
από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, την αναγκαστι¬ 
κή προσόρμισή τους σε ελληνικό λιμάνι ή όρμο 
και την αναχώρισή τους για την αλλοδαπή. Χο¬ 
ρήγηση ελευθεροκοινωνία τηλεγραφικώς ή 
μετά από διατυπώσεις. 

1.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (πληροφοριακά) 

1.6.1 Ασφαλιστικά Ταμεία και ιατροφαρμακευτική 
πείθαλψη. 

1.6.2 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος,ανικανότη¬ 
τας,ατυχήματος. 

Παραδείγματα. 

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

2.1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΣΝΕ 

2.1.1 Πλοιάρχου και πληρώματος. Κατάρτιση. Λύση. 

2.1.2 Αποζημιώσεις 

2.1.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ναυτικού από τη 

σύμβαση 

ναυτολόγησης. 

2.1.4 Ευθύνη εργοδότη-πλοιοκτήτη-εκπροσώπου. 

2.1.5 Παραγραφές απαιτήσεων από ναυτική εργασία. 12590 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2.2 

2 . 2.1 

2 . 2.2 


2.2.3 

2.2.4 

2.3 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 
3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

3.2.4 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 


3.3.4 

Α. 


1 . 


2 . 


3. 


4. 


5. 


ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Έννοια. Περιπτώσεις από τη νομολογία. 
Αποζημίωση παθόντος ναυτικού. Πραγματο¬ 
γνωμοσύνη (και παραδείγματα από τη νομολο¬ 
γία). 6. 

Πιθανές ποινικές και αστικές ευθύνες πλοιάρ¬ 
χου και/ή υποπλοιάρχου. 7. 

Κανονισμός πρόληψης ναυτεργατικών ατυχη¬ 
μάτων. 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

Περιεχόμενο προστασίας-Νοσηλεία-Μισθός 8. 
ασθενείας. 

Ασθένεια μετά τη λήξη της σύμβασης ναυτο¬ 
λόγησης. 

Προθεσμία έγερσης αγωγής. 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (πληροφοριακά) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ευρωπαϊκή Ένωση (σύντομο ιστορικό). 

Έννοια και σημασία του κοινοτικού δικαίου. 

Πηγές 

Σχέση του κοινοτικού με τα εθνικά δίκαια των 
κρατών-μελών. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Έκταση εφαρμογής. 

Στόχοι και κοινή πολιτική. Εξέλιξη, αξιολόγηση 9. 
και μέσα επιδίωξής τους. 

Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ρύθμιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και εξα- 10. 
σφάλιση έννομης προστασίας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Ιστορική ανασκόπιση. 

Πρώτη φάση κοινής ναυτιλιακής πολιτικής. Δέ- 11. 
σμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Δεύτερη φάση κοινής ναυτιλιακής πολιτικής. 
Δέσμη μέτρων της Επιτροπής, εναλλακτικές 
προτάσεις Ν.Ε.Ε., Ε.Ε.Ε., Υ.Ε.Ν., ειδικότερα 12. 
για το προνόμιο της ακτοπλοΐας. 

Κοινωνική διάσταση της κοινής ναυτιλιακής 
πολιτικής. Μελλοντικές εξελίξεις. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥ¬ 
ΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ, 1973 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ 1978 ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ 13. 
ΤΗΝ (ΜΑΡΡΟί 73/78) 

Ορισμοί για την εφαρμογή της ΜΑΗΡΟί 73/78 

- ΗατπιίυΙ ευόδίαποθ - Βλαβερές ουσίες 

- ΟίδοΙίΒΐηβ - Απόρριψη 

- 51ιίρ - Πλοίο 
-ΙηαάβηΙ- Συμβάν 

Δηλώνεται ότι παράβαση των διατάξεων της 14. 
παρούσης Σύμβασης απαγορεύεται, και θα ε¬ 
πιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον Νόμο 
του Κράτους μέλους. Οποτεδήποτε αυτή η πα- 15. 
ράβαση λάβει χώρα. 

Επεξηγείται ποιος θα κινήσει διαδικασίες σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων μέσα 16. 
στα όρια της δικαιοδοσίας κάθε Μέλους της 
Συμβάσεως. 

Περιγραφή των επιθεωρήσεων που μπορούν 17. 
να λάβουν χώρα από τι Λιμενικές αρχές και των 
ενεργειών που πρέπει να γίνουν. 18. 

Επεξηγείται ότι τα Μέλη της Σύμβασης θα πρέ¬ 


πει να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της Σύμβα¬ 
σης στα πλοία των μη Μελών για να διασφαλι- 
σθεί η μη προνομιακή μεταχείριση περαιτέρω 
αυτών των πλοίων. 

Περιγραφή ενεργειών για τον εντοπισμό των 
παραβάσεων και την επιβολή της Σύμβασης. 
Δηλώνεται ότι αναφορές ατυχημάτων στα ο¬ 
ποία εμπλέκονται βλαβερές ουσίες πρέπει να 
γίνονται χωρίς καθυστέρηση. 

ΑΝΝΕΧ I - 011: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Ορισμοί, για την εφαρμογή του Παραρτήμα¬ 
τος I. 

-ΟίΙ, οίΐγ πιίχΐυτθ, οίΙ ΡυοΙ, οίΙ ΙαηΚθΓ, Οοτηόί- 
ηαΐίοη οαπιβΓ, Νθνν δάίρ, ηθΗΓθδΙ Ιβηά, ερβείβΙ 
3Γθ3,ίη3ΐ3ηΐ3ηθου5 γβΙθ οΐ άίδοΙίΒΐηβ οΐ οίΙ οοη- 
ίβηί, ννίης ί3ηΙ<, δΙορ ΙαηΚ, οΙθβπ ό3ΐΐ3δί, οηδ, 
5θς]Γθ93ΐθά 03ΐΐ3δΙ. 

-Πετρέλαιο-πετρελαιοειδές μίγμα, Καύσιμο 
πετρέλαιο, πετρελαιοφόρο πλοίο συνδυασμέ¬ 
νων φορτίων, Νέο πλοίο, πλησιέστερη ακτή, ει¬ 
δική περιοχή, Στιγμιαίος ρυθμός απορρίψεως 
περιεχομένου πετρελαίου, πλευρική δεξαμε¬ 
νή, κεντρική δεξαμενή, δεξαμενή καταλοίπων, 
καθαρό έρμα, διαχωρισμένο έρμα. 

Περιγραφή των ελέγχων και επιθεωρήσεων 
που απαιτούνται υπό την φροντίδα της ΜΑΒ- 
ΡΟ ί73/78. 

Περιγραφή των μέτρων τα οποία θα πρέπει να 
ληφθούν εάν ο επιθεωρητής βρει ότι η κατά¬ 
σταση του πλοίου ή των εξαρτημάτων είναι μη 
ικανοποιητική. 

Δηλώνεται ότι η κατάστασης του πλοίου και 
του εξοπλισμού του θα πρέπει να διατηρείται 
συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις της Σύμβα¬ 
σης. 

Ορίζεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της επιθε¬ 
ώρησης καμμία αλλαγή δεν πρέπει να γίνεται 
στην κατασκευή, εξοπλισμό, εξαρτήματα, δια¬ 
τάξεις ή υλικά χωρίς την έγκριση της Αρχής, ε¬ 
κτός από την εξ' ολοκλήρου αντικατάσταση 
του και των εξαρτημάτων. 

Εξηγείται η υποχρέωση του Πλοιάρχου να α¬ 
ναφέρει όταν συμβεί ένα ατύχημα ή ανακαλυ¬ 
φθεί μία βλάβη η οποία επιβεβαιώνεται ότι ε¬ 
πηρεάζει την ακεραιότητα του πλοίου ή την ι¬ 
κανότητα ή πληρότητα του εξοπλισμού του 
που καλύπτονται από αυτό το Παράρτημα της 
Σύμβασης. 

Δηλώνεται ότι το Πιστοποιητικό που εκδίδεται 
μετά την επιθεώρηση είναι το Διεθνές Πιστο¬ 
ποιητικό Προλήψεως Ρύπανσης (ΙΟΡΡ). 
Ορίζεται ότι οι ημερομηνίες ενδιάμεσων και ε¬ 
τησίων επιθεωρήσεων θα οπισθογράφονται 
στο ΙΟΡΡ. 

Ορίζεται ότι μία καταγραφή της κατασκευής 
και των εφοδίων επισυνάπτεται ως συμπλήρω¬ 
μα στο ΙΟΡΡ. 

Το Πιστοποιητικό ΙΟΡΡ πρέπει να είναι διαθέ¬ 
σιμο στο πλοίο ανά πάσα στιγμή. 

Εξήγηση της διάρκειας ισχύος του Πιστοποιη¬ 
τικού ΙΟΡΡ. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12591 


19. Δήλωση των περιστάσεων που το Πιστοποιητι¬ 
κό ΙΟΡΡ παύει να ισχύει. 

20. Δήλωση των καταστάσεων κατά τις οποίες μίγ¬ 
ματα πετρελαιοειδών μπορούν να ριφθούν στη 
θάλασσα από ένα πετρελαιοφόρο. 

21. Ορισμός των καταστάσεων κατά τις οποίες 
μίγματα πετρελαιοειδών από τους υδατοσυλ- 
λέκτες μηχανοστασίου μπορούν να ριφθούν 
στην θάλασσα. 

22. Να εξηγηθεί ότι οι απαιτήσεις δεν εφαρμόζο¬ 
νται στις περιπτώσεις καθαρού ή διαχωρισμέ¬ 
νου έρματος. 

23. Επεξήγηση των καταστάσεων κατά τις οποίες 
δεν εφαρμόζεται η απαγόρευση απόρριψης 
πετρελαιοειδών μιγμάτων από το μηχανοστά¬ 
σιο όπου η περιεκτικότητα λαδιού χωρίς αραί- 
ωση δεν υπερβαίνει τα 15 ΡΡΜ. 

24. Να καθορισθεί ότι υπολείμματα φορτίου που 
δεν μπορούν να ριφθούν στην θάλασσα σύμ¬ 
φωνα με τους κανονισμούς, πρέπει να κρατού¬ 
νται επί του πλοίου ή να απορρίπτονται σε ε¬ 
γκαταστάσεις υποδοχής λιμένων. 

25. Κατάλογος ειδικών περιοχών για την εφαρμο¬ 
γή του Παραρτήματος I (ΑΝΝΕΧI). 

26. Ορίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε ρίψη 
στην θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδών 
μιγμάτων από πετρελαιοφόρα ή άλλα πλοία 
400 κ.ο.χ. και άνω ενώ βρίσκονται στις ειδικές 
περιοχές. 

27. Ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα 
πλοίο,εκτός πετρελαιοφόρων,μπορεί να ρίψει 
πετρελαιοειδή μίγματα σε ειδική περιοχή. 

28. Ορίζεται ότι ο κανονισμός δεν ισχύει για απόρ¬ 
ριψη καθαρού ή διαχωρισμένου έρματος. 

29. Περιγραφή των όρων κατά τους οποίους σε- 
ντινόνερα Μηχανοστασίου μπορούν να απορ- 
ριφθούν στις ειδικές περιοχές. 

30. Περιγραφή των εξαιρουμένων περιπτώσεων 
κατά τις οποίες οι κανονισμοί απόρριψης πε¬ 
τρελαίου ή πετρελαιοειδών μιγμάτων δεν ε¬ 
φαρμόζονται. 

31. Επεξηγείται ότι υπό κανονικές συνθήκες έρμα 
δεν θα μεταφέρεται σε δεξαμενές φορτίου των 
πετρελαιοφόρων που διαθέτουν διαχωρισμέ¬ 
νες δεξαμενές έρματος. 

32. Εξήγηση των εξαιρέσεων κατά τις οποίες έρμα 
μπορεί να μεταφερθεί σε δεξαμενές φορτίου. 

33. Ορίζεται ότι όλα τα νέα πετρελαιοφόρα 20.000 
τόνων 0.\Ν. και άνω θα είναι εφοδιασμένα με 

ο.ο.νν. 

34. Κάθε δεξαμενόπλοιο, στο οποίο λειτουργεί σύ¬ 
στημα ΟΟνν,θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο 
με Εγχειρίδιο Λειτουργίας του. 

35. Νέα πλοία 4.000 κ.ο.χ. και άνω και νέα δεξαμε¬ 
νόπλοια 150 κ.ο.χ. και άνω, δεν θα φέρουν έρ¬ 
μα στις δεξαμενές φορτίου. 

36. Απαιτήσεις για την εφαρμογή του Βιβλίου Πε¬ 
τρελαίου (ΟΝ ΒθοοΓά όοοΚ). 

37. Κατάλογος των καταχωρήσεων που απαιτού¬ 
νται για την λειτουργία του μηχανοστασίου στο 
μέρος “Α” του Βιβλίου Πετρελαίου. 


38. Κατάλογος των καταχωρήσεων σχετικά με την 
εργασία του φορτίου και έρματος των δεξαμε¬ 
νοπλοίων. 

39. Εγγραφές που απαιτούνται για τη ρίψη πετρε¬ 
λαίου στη θάλασσα τυχαία ή σε άλλες ειδικές 
περιπτώσεις. 

40. Το Βιβλίο Πετρελαίου πρέπει να φυλάσσεται ε¬ 
πί του πλοίου,να είναι διαθέσιμο για επιθεώρη¬ 
ση ανά πάσα στιγμή και να διατηρείται για μία 
περίοδο (3) τριών ετών μετά την τελευταία κα- 
ταχώρηση. 

41. Η αρμόδια αρχή της Κυβέρνησης ενός Μέλους 
της Σύμβασης, μπορεί να επιθεωρήσει το Βι¬ 
βλίο Πετρελαίου ενώ το πλοίο βρίσκεται στο λι¬ 
μάνι ή σε τερματικό σταθμό θαλάσσης, μπορεί 
να πάρει αντίγραφο οποιοσδήποτε καταχώρη- 
σης και να απαιτήσει από τον Πλοίαρχο να βε¬ 
βαιώσει το αληθές του αντιγράφου. 

42. Ορίζεται ότι αντίγραφο βεβαιωμένο από τον 
Πλοίαρχο γίνεται αποδεκτό σε οποιεσδήποτε 
δικαστικές διαδικασίες απόδειξη των γεγονό¬ 
των που αναφέρονται στην καταχώρηση. 

43. Ο πλοίαρχος πρέπει να εφοδιάζεται με τις σχε¬ 
τικές πληροφορίες φόρτωσης και διανομής 
του φορτίου αναγκαίες για να εξασφαλισθεί ή 
συμμόρφωση με τους κανονισμούς,ως προς 
την κατανομή και την ευστάθεια και την ικανό¬ 
τητα του πλοίου να συμμορφούται μετά κριτή¬ 
ρια ευσταθείας σε περίπτωση ζημιών. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓ¬ 
ΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΥΓΡΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΧΥΔΗΝ 

44. Ορίζεται ότι οι διατάξεις του Παραρτήματος II 
εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία που μεταφέ¬ 
ρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην. 

45. Εξηγείται ότι οι τοξικές υγρές χημικές ουσίες 
διαιρούνται σετέσσερες κατηγορίες Α,Β,Ο και 
ϋ, με τέτοιο τρόπο ώστε οι ουσίες της κατηγο¬ 
ρίας Α να θεωρούνται ως μεγαλύτερη απειλή 
για το θαλάσσιο περιβάλλον και οι ουσίες της 
κατηγορίας 'Ό” οι λιγώτερο επικίνδυνες. 

46. Λεπτομερής δήλωση των συνθηκών για την ρί¬ 
ψη οποιοσδήποτε υγρής ουσίας που περιέχει 
τοξικά και εντάσσεται στις παραπάνω κατηγο¬ 
ρίες. 

47. Δηλώνεται ότι εφαρμόζονται περισσότερο αυ¬ 
στηρές απαιτήσεις σε ειδικές περιοχές, οι ο¬ 
ποίες για τον σκοπό (εφαρμογή) του Παραρτή¬ 
ματος II είναι η Βαλτική θάλασσα και η περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας. 

48. Να εξηγηθεί ότι το δίκτυο των αντλιών και σω¬ 
ληνώσεων πρέπει να είναι έτσι ώστε μετά την 
εκφόρτωση, οι δεξαμενές που ορίζονται για 
την μεταφορά υγρών της κατηγορίας “Β" και 
“Ο” να μην κρατούν περισσότερα υπολείμματα 
από την ελάχιστη επιτρεπτή ποσότητα. 

49. Ορίζεται, ότι οι εργασίες εκφόρτωσης συγκε¬ 
κριμένων υπολειμμάτων φορτίου και εργασίες 
καθαρισμού και εξαερισμού θα πρέπει να διε¬ 
ξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορί¬ 
ζονται από τον ΙΜΟ. 
12592 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


50. Κάθε πλοίο που είναι πιστοποιημένο να μετα¬ 
φέρει επιβλαβείς τοξικές ουσίες χύδην θα πρέ¬ 
πει να είναι εφοδιασμένο με Εγχειρίδιο Κανονι¬ 
σμού Ενεργειών (ΡΓΟοθάυΓβε βηά Απεπρβ- 
πίΘπίε ΜεηυεΙ). 

51. Τα ο Εγχειρίδιο διευκρινίζει τις διαδικασίες και 
τα μηχανήματα που απαιτούνται για την συμ¬ 
μόρφωση με το Παράρτημα II και εξειδικεύει τη 
διαδικασία εργασιών όσον αφορά τη διαχείρη- 
ση του φορτίου, καθαρισμό δεξαμενών, δια- 
χείρηση υπολειμμάτων, εκφόρτωαης υπολειμ¬ 
μάτων, ερματισμού και αφερματισμού οι οποί¬ 
ες θα πρέπει να γίνονται με σειρά ώστε να 
συμφωνούν με τις απαιτήσειςτου Παραρτήμα¬ 
τος II. 

52. Κάθε πλοίο θα πρέπει να εφοδιάζεται με ένα Βι¬ 
βλίο Φορτίου (ΟαΓρο ΡθοοΓά όοοΙ<) το οποίο θα 
συμπληρώνεται για κάθε μία δεξαμενή χωρι¬ 
στά, οποτεδήποτε γίνονται εργασίες σχετικά 
με επιβλαβείς τοξικές ουσίες. 

53. Ορίζεται ότι ένας επιθεωρητής διορισμένος ή 
εξουσιοδοτημένος από την Κυβέρνηση Μέ¬ 
λους της Σύμβασης θα επιβλέπει κάθε εργασία 
σύμφωνα με αυτό το παράρτημα και θα πρέπει 
να κάνει την κατάλληλη καταχώρηση στο Βι¬ 
βλίο Φορτίου. 

54. Περιγραφή των απαιτούμενων επιθεωρήσεων 
για πλοία μεταφοράς επιβλαβών τοξικών ου¬ 
σιών. 

55. Το πιστοποιητικό που εκδίδεται μετά την ολο¬ 
κλήρωση της επιθεώρησης είναι το Διεθνές Π ι- 
στοποιητικό Αποφυγής Ρύπανσης για την Με¬ 
ταφορά Επιβλαβών Τοξικών Υγρών Ουσιών. 

56. Διάρκεια και ισχύς του Πιστοποιητικού. 

57. Εξηγείται ότι τα πλοία που έχουν επιθεωρηθεί 
και κατέχουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τον 
Διεθνή Κώδικα Χημικών Χύδη (ΙΒΟΟοάθ) ή τον 
Κώδικα Χύδην Χημικών ( ΒΟΗ εοάβ ), όπως ε¬ 
φαρμόζεται θεωρείται ότι έχουν συμμορφωθεί 
με τους σχετικούς κανονισμούς επιθεώρησης 
και πιστοποίησης που αφορούν το Διεθνές Πι¬ 
στοποιητικό Αποφυγής Ρύπανσης για την Με¬ 
ταφορά Τοξικών Υγρών Ουσιών Χύμα. 

ΑΝΝΕΧ III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η ΕΝΤΟΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η ΟΔΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

58. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό¬ 
ντος παραρτήματος, άδεια δοχεία, εμπορευ¬ 
ματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές και οδικά και 
σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα, τα οποία 
έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για την 
μεταφορά επιβλαβών ουσιών θα εκλαμβάνο¬ 
νται ως επιβλαβείς ουσίες, εκτός εάν επαρκείς 
προφυλάξεις έχουν ληφθεί, οι οποίες εξασφα¬ 
λίζουν ότι αυτά δεν περιέχουν κατάλοιπα τα ο¬ 
ποία είναι επικίνδυνα για το θαλάσσιο περιβάλ¬ 
λον. 


59. Συσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια και δεξα¬ 
μενές θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου ώ¬ 
στε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης 
του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

60. Περιγραφή των απαιτήσεων για σήμανση και-ε¬ 
πιγραφή των συσκευασιών εμπορευματοκιβω¬ 
τίων, δεξαμενών και βαγονιών. 

61. Περιγραφή των σχετικών εγγράφων για την με¬ 
ταφορά επιβλαβών ουσιών δια θαλάσσης. 

62. Σε ορισμένες επιβλαβείς ουσίες μπορεί να α- 
παγορευθεί η μεταφορά τους ή να περιορίζε¬ 
ται η ποσότητα που μπορεί να μεταφέρεται σε 
κάθε πλοίο. 

63. Απαγορεύεται η απόρριψη επιβλαβών ουσιών 
εκτός αν είναι αναγκαίο λόγω της ασφάλειας 
του πλοίου ή της διάσωσης ζωής στην θάλασ¬ 
σα. 

64. Ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης του πλοίου ή ο α¬ 
ντιπρόσωπος του θα πρέπει να ειδοποιεί την 
αρμόδια λιμενική αρχή περί της προθέσεως 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης επιβλαβών ουσιών 
τουλάχιστον 24 ώρες προ της έναρξης των ερ¬ 
γασιών. 

ΑΝΝΕΧ IV. - 5Ε1Λ/ΑΘΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΛΥΜΑΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

65. Ορισμοί για την εφαρμογή του Παρόντος Πα¬ 
ραρτήματος IV. 

- ΗοΙάίηρ ί3ηΙ<. Δεξαμενή κατακρατήσεως. 

- δθνναρβ. Λύματα. 

- Νθ3ΓΘ5ί Ι3πά Πλησιέστερη ακτή. 

66. Πλοία που θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος παραρτήματος. 

67. Τα πλοία στα οποία εφαρμόζονται οι κανονι¬ 
σμοί θα υπόκεινται στις επιθεωρήσεις για την 
έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Αποφυγής 
Ρύπανσης Λυμάτων (1973). 

68. Διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού. 

69. Περιγραφήτωνδιατάξεωντου Κανονισμούγια 
την απόρριψη των λυμάτων στην θάλασσα. 

ΑΝΝΕΧ V - ΟΑΒΒΑΟΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

70. Ορισμοί για την εφαρμογή του παραρτήματος 

ν 

- 03Γ039Θ Απορρίμματα - Σκουπίδια 

- ΝΘ3ΓΘ31 Ιαηά Πλησιέστερη ακτή 

- δρβοίαΙ 3ΓΘ3 Ειδική περιοχή 

71. Ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονι¬ 
σμού V. θα εφαρμόζονται από όλα τα πλοία. 

72. Η ρίψη στην θάλασσα όλων των πλαστικών α¬ 
παγορεύεται. 

73. Κανονισμοί που αφορούν ρίψεις άλλων απορ¬ 
ριμμάτων. 

74. Οταν τα απορρίμματα είναι αναμεμιγμένα με 
άλλα απορριπτόμενα υλικά, τα οποία έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις διαθέσεως ή απορρί- 

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12593 


ψεως θα εφαρμόζονται οι πλέον αυστηρές α¬ 
παιτήσεις. 

75. Γίεριγραφήτωνδιατάξεωνγιατηναπόρριψη α- 
πορριμάτων από εξέδρες πέραν της ακτής και 
πλοία προσδεδεμένα σ’αυτές ή σε ακτίνα 500 
μέτρων από τις εξέδρες αυτές. 

76. Κατάλογος ειδικών περιοχών για την εφαρμο¬ 
γή του Παραρτήματος αυτού 

77. Απαιτήσεις για την ρίψη απορριμμάτων στις ει¬ 
δικές περιοχές. 

78. Περιγραφή εξαιρέσεων εφαρμογής των κανο¬ 
νισμών 3,4,5. 

Β. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥ¬ 

ΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Α¬ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - (ΙΟΝΩΟΝ 
ΟυΜΡΙΝΘ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ) (11)0) 

1. Ανάλυση των σκοπών της Σύμβασης. 

2. Ορισμοί για τους σκοπούς και την εφαρμογή 
της Σύμβασης. 

- ϋυπηρίηο - Απόρριψη 

- \Α/35ίβ3 ΟΓ οϊΙίθγ πιαίίθΓ - Αχρηστα ή άλλα υλι¬ 
κά 

- ΒρβοίαΙ ροππιΐ - Ειδική άδεια 

- Θθπθγ 3Ι ρθπτιίί - Γενική άδεια 

3. Απαγορεύεται η απόρριψη των αχρήστωνή άλ¬ 
λων υλικών καθ’ οιονδήποτε μορφή ή κατάστα¬ 
ση που αριθμούνται στο Παράρτημα I. 

4. Η απόρριψη των αχρήστων ή άλλων υλικών στο 
Παράρτημα II απαιτούν προηγουμένως ειδική 
άδεια. 

5. Η απόρριψη όλων των άλλων αχρήστων υλικών 
απαιτούν προηγουμένως γενική άδεια. 

6. Η εφαρμογή του Αρθρου IV δεν εφαρμόζεται 
όταν πρόκειται για την ασφάλεια της ανθρώπι¬ 
νης ζωής ή του πλοίου σε περιπτώσεις “Ανωτέ- 
ρας βίας” εξ αιτίας έντασης καιρού ή σε οποια¬ 
δήποτε περίπτωση που αποτελεί κίνδυνο για 
την ανθρώπινη ζωή ή πραγματική απειλή για το 
πλοίο. 

7. Τέτοια απόρριψη θα λαμβάνει χώρα ώστε να ε¬ 
λαχιστοποιείται η πιθανότητα ζημιάς στην αν¬ 
θρώπινη ή θαλάσσια ζωή και θα πρέπει να ανα- 
φέρεται πάραυτα. 

8. Δηλώνεται ότι η Προσθήκη στο Παράρτημα I 
περιέχει κανονισμούς σχετικά με την αποτέ¬ 
φρωση των σκουπιδιών στη θάλασσα. 

9. Η κατάλληλη αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέ¬ 
ρους θα πρέπει να εκδίδει προηγουμένως ειδι¬ 
κή ή γενική άδεια που αφορά υλικά που πρό¬ 
κειται να απορριφθούν στη θάλασσα όταν αυ¬ 
τά έχουν: 

- Φορτωθεί εντός της επικράτειάς του 

- Φορτωθεί από πλοίο που φέρει την σημαία 
του, όταν η φόρτωση έλαβε χώρα στην επικρά¬ 
τεια Κράτους που δεν είναι Μέλος της Σύμβα¬ 
σης. 

Γ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜ¬ 

ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙ¬ 
ΠΤΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1969 

1. Περιγραφή των δικαιωμάτων των Μελών της 

Σύμβασης να επεμβαίνουν στην Ανοικτή Θά- 9. 


λασσα ύστερα από ένα ναυτικό ατύχημα. 

2. Ορισμοί,για την εφαρμογή της Σύμβασης 

- Μαπίίπΐθ 035υ3ΐ1γ - Ναυτικό Ατύχημα 

- 5Ηίρ - Πλοίο 

- ΟίΙ - Πετρέλαιο 

ΡΘΐ3ΐβά ΙπΐθΓθδΐδ - Παρεμφερή Θέματα 

3. Περιγραφή των διατάξεων των οποίων ένα πα¬ 
ράκτιο Κράτος θαπρέπει να εφαρμόσει όταν α¬ 
σκείτο δικαίωμα λήψης μέτρων σύμφωνα μετο 
άρθρο I. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ Α¬ 
ΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ 
ΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ , 1973 

1. Περιγραφή των δικαιωμάτων των Μελών ως 
προς το Πρωτόκολλο για επέμβαση στην Ανοι¬ 
κτή θάλασσα μετά από ένα ναυτικό ατύχημα. 

2. Ορισμός “ ΒυόδΙαποθδ οΙΙίθγ ΙΙταπ ΟίΙ" 

"Ουσίες διαφορετικές του Πετρελαίου " 

3. Το Πρωτόκολλο επεκτείνει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των παρακτίων Κρατών σε πε¬ 
ριπτώσεις επικείμενης απειλής ρύπανσης από 
ουσίες διαφορετικές του πετρελαίου. 

Δ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
1969 (01-0 1969), (ΦΕΚ 106, 5-5-1976) 

1. Ορισμοί, για την εφαρμογή της Σύμβασης. 

- δάίρ Πλοίο 

- ΟννηβΓ Πλοιοκτήτης 

- ΟίΙ Πετρέλαιο - Λάδι 

- ΡοΙΙυΙίοπ άβπΓίαςθ Ζημιές από Ρύπανση 

- ΡΓθνθπίίηο ηηθ3δϋΓθδ Προληπτικά μέτρα 

- ΙηοίάθηΙ Συμβάν 

2. Περιγραφή των συμβάντων στα οποία εφαρ¬ 
μόζεται η Σύμβαση. 

3 . Ο Πλοιοκτήτης ενός πλοίου εύναι αυστηρά υ¬ 
πεύθυνος για κάθε ζημιά ρύπανσης από πε¬ 
τρέλαιο προξενηθείσα από το πλοίο ως αποτέ¬ 
λεσμα ατυχήματος. 

4. Εξαιρέσεις ευθύνης. 

5. Καμμία απαίτηση για αποζημίωση δεν μπορεί 
να εγερθεί κατά των υπηρετών ή πρακτόρων 
του πλοιοκτήτη. 

6. Εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, ο πλοιοκτήτης 
μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ιδρύο¬ 
ντας ένα κεφάλαιο για το ποσό που αντιπρο¬ 
σωπεύει το όριο της ευθύνης του. 

7. Απαιτήσεις για έξοδα που έγιναν εθελοντικά α¬ 
πό τον Πλοιοκτήτη για να εμποδίσουν ή ελαχι¬ 
στοποιήσουν ζημιές ρύπανσης κατατάσσονται 
εξ ίσου με τις άλλες απαιτήσεις κατά του Κε¬ 
φαλαίου. 

8. Να εξηγηθεί ότι όπου έχει ιδρυθεί ένα Κεφά- 
λαιον και ο Πλοιοκτήτης έχει δικαίωμα να πε¬ 
ριορίσει την ευθύνη του, κανένα πρόσωπο το 
οποίο έχει απαιτήσεις για ζημία από ρύπανση, 
που είναι αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος 
δεν δικαιούται να ασκήσει κανένα δικαίωμα υ¬ 
πέρ άλλου Κεφαλαίου του Πλοιοκτήτη, και ότι 
το πλοίο ή κάθε άλλη ιδιοκτησία ανήκουσα 
στον Πλοιοκτήτη θα ελευθερώνεται. 

Ο Πλοιοκτήτης ενός πλοίου Νηολογίου Κρά- 

12594 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


τους Μέλους, που μεταφέρει περισσότερους 
από 2.000 τόννους Φορτίο Πετρελαίου Χύμα, 
απαιτείται να διατηρεί την ασφάλεια (ίηευΓ- 
εηοθ) εις το ύψος των ορίων της ευθύνης του. 

10. Ορίζεται ότι η αρμόδια αρχή ενός Κράτους Μέ¬ 
λους, μετά την απόφαση ότι έχει συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις, θα πρέπει να εκδόσει ένα Πι¬ 
στοποιητικό Πιστοποίησης ότι η ασφάλεια ή 
άλλη οικονομική ασφάλιση είναι εν ισχύει. 

11. Το Πιστοποιητικό θα φέρεται επί του πλοίου 
και ένα αντίγραφο θα κατατίθενται στις αρχές. 

12. Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος δεν θα επιτρέπει 
σε πλοία που φέρουν την σημαία του και που 
αυτοί οι κανονισμοί εφαρμόζονται να συναλλά- 
σεται χωρίς πιστοποιητικό. 

13. Τα συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει να εξα¬ 
σφαλίζουν υπό την Εθνική Νομοθεσία τους, ό¬ 
τι η ασφάλεια ή άλλες ασφαλίσεις που αφο¬ 
ρούν το κάθε πλοίο είναι εν ισχύ, οποιουδήπο- 
τε Νηολογίου, εισερχόμενα ή εξερχόμενα των 
Λιμένων του ή των Θαλάσσιων Τερματικών 
σταθμών αν το πλοίο μεταφέρει περισσότε¬ 
ρους από 2.000 τόννους φορτίο πετρελαίου. 

Ε. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕ¬ 
ΛΑΙΟ 

1. Συνοπτική αναφορά στην "ΤΟΝ/ΑΓΟΡ” (ΤβπΚθγ 
Ο ννηθΓδ νοΙυηΙαΓγ ΑηΓΘβπίθηί ΟοηοθΓηίπρ Ι_ί3- 
όίΐίΐγ ίοιΌίΙ ΡοΙΙυίίοη Ω3πΐ39β,1969). 

2. Συνοπτική αναφορά στην “0ΒΙ3ΤΑΙ_" (ΟοπΐΓ3σί 
ΡθθαΓάίηη ΙηίθΓίπι δυρρΙθπίθηΙΙοΤαηΚθΓϋΒβϋ- 
βίίγ ΊοιΌίΙ ΡοΙΙυίίοη 1971). 

ΣΤ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥ¬ 

ΜΗΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟ¬ 
ΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΖΗΜΑΤΩΝ 

1. Υγειονομικοί έλεγχοι έρματος των πλοίων, 
σκοπόςτους. 

1.1 Αναγνώριση σύμφωνα με την απόφαση (18) 
της ΜΑΗΡΟΙ73 των κινδύνων από την απόρρι¬ 
ψη έρματος. 

1.2 Υποχρέωση των τοπικών αρχών για παροχή ο¬ 
δηγιών χρήσης έρματος και καταλλήλων διαδι¬ 
κασιών. Αναφορά στον οικονομικό και οικολο¬ 
γικό περιβαλλοντολογικό κίνδυνο. 

1.3. Η εκλογή και η στρατηγική των ενεργειών θα α¬ 
ποβλέπει σε μικρής και μεγάλης διάρκειας μέ¬ 
τρα προστασίας. 

ΨΗΦΙΣΜΑ Α 744 (18) ΤΟΥ IΜΟ της 4-11 -1993 

2. Γενικές αρχές, υιοθέτηση από τα Μέλη του I- 
ΜΟ κανόνων απόρριψης έρματος και ιζημά¬ 
των, προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου εισα¬ 
γωγής ανεπιθυμήτων οργανισμών παθογόνων. 

2.1 Οι κανόνες θα λαμβάνουν υπόψη τις διαδικα¬ 
σίες ερματισμού και απόρριψης, την ασφάλεια 
του πλοίου, του πληρώματος, ελαχιστοποίηση 
του κόστους και των καθυστερήσεων. 

2.2 Εξήγηση της ικανότητας επιβίωσης και αναπα¬ 
ραγωγής σε διάφορες συνθήκες των υδάτινων 
μικροοργανισμών και παθογόνων στο.μεταφε- 
ρόμενοέρμα. 


3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

3.1 Τα Μέλη που εφαρμόζουν τους Κανόνες θα 
πληροφορούν καιτα μη Μέλη για οποιαδήποτε 
νέα οδηγία. 

3.2 Οι διαχειριστές των Ναυτιλιακών εταιρειών και 
τα πληρώματα θα πρέπει να γνωρίζουν τις α¬ 
παιτήσεις και τις διαδικασίες διαχείρησης έρ¬ 
ματος. 

3.3 Τα Μέλη του ΙΜΟ και μη θα ανταλλάσουν πλη¬ 
ροφορίες ερευνών, προβλήματα ασφάλειας, ι¬ 
στορικά δεδομένα πλοίων κατά την εφαρμογή 
ή της μη συμμόρφωσης των. 

Επίσης αναφορές για κάθε νέο οργανισμό που 
εμφανίζεται στα ύδατα τους και μπορεί να επι¬ 
φέρει κινδύνους εκ της μεταφοράς του έρμα¬ 
τος. 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΕΠΙ¬ 
ΘΥΜΗΤΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 
ΠΛΟΙΩΝ 

4.1 Η μη απόρριψη έρματος. 

4.2 Κανονισμός αλλαγής έρματος και απόρριψης 
ιζημάτων. Ανταλλαγή έρματος στην ανοιχτή 
θάλασσα εφόσον ληφθούν σοβαρά υπόψη θέ¬ 
ματα ασφαλείας και ευστάθειας του πλοίου. 

4.3 Η ανταλλαγή έρματος θα πρέπει να πραγματο¬ 
ποιείται όσον το δυνατόν πιο μακριά από την 
ξηρά και σε βάθη μεγαλύτερα των 2000 μέ¬ 
τρων ώστε να εξασφαλισθεί η μικρότερη είσο¬ 
δος και μεταφορά οργανισμών, θρεπτικών α¬ 
λάτων και αιωρούμενης ύλης. 

5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΡ- 
ΜΑΤΙΣΜΟ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΡΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
α) Πριν τον ερματισμό, οποιοσδήποτε δεξαμε¬ 
νής,θα ελέγχεται η στεγανότητα η ύπαρξη 
ρήγματος ή οπής. 

β) Ελεγχος ασφάλισης και στεγανότητας αν¬ 
θρωποθυρίδων και άλλων εισόδων φορτίου, έ¬ 
λεγχος αεραγωγών των εξαεριστικών ώστε να 
παραμένουν ανοικτοί προς αποφυγή ζημιάς 
στο φορτίο, στα μηχανήματα και την κατα¬ 
σκευή. 

Η εργασία ερματισμού θα διενεργείται όσον το 
δυνατόν συντομότερα. 

γ) Πριν τον ερματισμό με φορτίο επί του πλοί¬ 
ου ο Πλοίαρχος θα ελέγχει ιδιαιτέρως το μέγε¬ 
θος των κοπώσεων ώστε να είναι αποδεκτό, 
δ) Για την αποφυγή ζημιών από λασπώδη ύδα¬ 
τα στις δεξαμενές έρματος και για την αύξηση 
της ευστάθειας θα μειώνονται οι ελεύθερες ε¬ 
πιφάνειες και θα πληρώνονται οι δεξαμενές 
ε) Το έρμα που φορτώνεται επί του πλοίου, θα 
είναι ελεύθερο κατά το δυνατόν από ιζήματα. 
Γ ια τον αποκλεισμό τους θα αποφεύγεται ο ερ- 
ματισμός εντός του λιμένος ή σε αβαθή ύδατα 
και αν είναι αναγκαίο, θα παίρνουμε το ελάχι- 
στον επιτρεπτόν για την ασφάλεια του πλοί¬ 
ου, και των χειρισμών, χρησιμοποιώντας την υ¬ 
ψηλότερη αναρρόφηση. 

Ολοκλήρωση ερματισμού θα γίνεται σε καθα¬ 
ρά και ανοικτά ύδατα. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12595 


στ)Το έρμα θα είναι αμόλυντο, θα ελέγχεται 
κατά την απόρριψη ώστε να είναι ελεύθερο α¬ 
πό ίχνη πετρελαίου. 

5.1 Από ενδιαφέρον για το θαλάσσιο περιβάλλον 
και για την αποφυγή αλλαγής στο φυτικό και 
ζωικό περιβάλλον στις διάφορες περιοχές, θα 
αλλάζεται το έρμα που πήρατε στα όρια του λι- 
μένος,σε ανοικτές θάλασσες. 

Ολες οι αλλαγές θα εγγράφονται στο Ημερο¬ 
λόγιο. 

5.2. Εάν ο προορισμός του πλοίου είναι η Αυστρα¬ 
λία ή οι Μεγάλες Λίμνες θα ακολουθούνται οι 
κανονισμοί διαχείρησης έρματος σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του υ30(3, που αναφέρουν ότι 
η αλμυρότητα στις δεξαμενές δεν θα υπερβαί¬ 
νει τα 30 μέρη στα χίλια. 

5.3 Θα γίνεται έλεγχος αλμυρότητας έρματος 
πριν εισέλθεται στο θαλάσσιο διάδρομο του 
δί.ΙαυΓθηοβ, ενώ βρίσκεται στην ανοικτή θά¬ 
λασσα. Πλοία που δεν πληρούν τον όρο 
30/1000 έχουν απαγορευθεί να αφερματίσουν 
και εστάλησαν στην ανοιχτή θάλασσα για αλ¬ 
λαγή έρματος. 

5.4 Ευκολίες παραλλαβής έρματος στην ξηρά. 

5.5 Προγραμματισμός εκπαίδευσης, ασκήσεις και 
διοίκηση πλοίου, για τον ερματισμό και απόρ¬ 
ριψη ιζημάτων για τα πληρώματα και διαχειρι¬ 
στές Ναυτιλιακών εταιρειών. 

5.6 Διαρκείς και μελλοντικές μελέτες έρευνας, α¬ 
νάπτυξης πληροφοριών για μικροοργανι¬ 
σμούς και παθογόνα. 

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ 

1. Ρύπανση από τοξικά υφαλοχρώματα. 

2. Ατμοσφαιρική ρύπανση από την καύση πετρε¬ 
λαίου (καυσίμου πλοίου). 

3. Ραδιενεργός ρύπανση (γενικά) 

3.1 Μεταφορά ραδιενεργών αποβλήτων με πλοία 

3.2 Ρύπανση από πυρηνοκίνητα πλοία. 

Η. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

(Συνοπτική αναφορά των παρακάτω ενοτήτων) 

1. Αρχές για τον έλεγχο υφιστάμενων και την συ¬ 
ντήρηση καλών σχέσεων 

2. Συμπεριφορά πληρώματος 

3. Χρήση εξουσίας 

4. Ομαδική συμπεριφορά 

5. Συνθήκες πρόληψης 

6. Τρόποι επάνδρωσης 

7. Ανάλυση εργασιών 

8. Καταμερισμός του πληρώματος 

9. Οργάνωση ασφάλειας και εκτάκτων καταστά¬ 
σεων 

10. Οργάνωση καθηκόντων πληρώματος 

11. Οργάνωση για συντήρηση 

12. Αρχεία πλοίου 

13. Οργάνωση επικοινωνιών στο πλοίο 

14. Τεχνικές συναντήσεων. 

Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

1 Μέθοδοι εκπαίδευσης 

1.1 Περιγραφή της προετοιμασίας που απαιτείται 

πριν την έναρξη κάποιας εκπαίδευσης 


1.2 Περιγράφει πως θα διαξάγεται κάποια εκπαί¬ 
δευση 

1.3 Περιγραφή πως να διατηρείται το ενδιαφέρον 
σε εκπαίδευση ρουτίνας όπως ασκήσεις πυρ¬ 
καγιάς και ασκήσεις για την εγκατάλειψη του 
πλοίου 

1.4 Περιγραφή μεθόδων εκπαίδευσης σχετικά με - 
την συμπεριφορά 

-τα προσόντα (ΒΚίΙΙε) -τις γνώσεις 

2 Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας 

2.1 Η εκπαίδευση στην χρήση συσκευών επιβίω¬ 
σης και στις καλύτερες μεθόδους επιβίωσης 
θα πρέπει να βασίζεται στο εγχειρίδιο εκπαί¬ 
δευσης του πλοίου 

2.2 Οι ασκήσεις εγκατάλειψης του πλοίου θα πρέ¬ 
πει να εκτελούνται μηνιαίως σε φορτηγά πλοία 
και εβδομαδιαία σε επιβατικά πλοία 

2.3 Κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να λά¬ 
βει οδηγίες, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν: 

-λειτουργία και χρήση των σωσιβίων πνευστών 
σχεδιών 

-προβλήματα υποθερμίας, πρώτες βοήθειες 
για υποθερμία και άλλες κατάλληλες διαδικα¬ 
σίες πρώτων βοηθειών 

-ειδικές οδηγίες κατάλληλες για την χρήση των 
σωστικών συσκευώντου πλοίου κάτω από συν¬ 
θήκες κακοκαιρίας και αποθαλασσίας 

2.4 Αναφέρεται ότι: 

-οδηγίες για την χρήση των σωστικών συσκευ¬ 
ών του πλοίου και για επιβίωση στην θάλασσα 
θα πρέπει να δοθούν κατά την διάρκεια των α¬ 
σκήσεων 

-ατομικές οδηγίες δύναται να καλύψουν δια¬ 
φορετικά μέρη του σωστικού συστήματος του 
πλοίου 

-όλος ο εξοπλισμός και όλες οι σωστικές συ¬ 
σκευές του πλοίου θα πρέπει να καλύπτονται ε¬ 
ντός περιόδου 2 μηνών 

3 Ασκήσεις έκτακτης ανάγκης 

3.1 Οι ασκήσεις θα πρέπει να εκτελούνται ως ακο¬ 
λούθως: 

-θα πρέπει να αποφεύγονται οι ασκήσεις ρου¬ 
τίνας 

-οι βασικές εργασίες θα πρέπει να επαναλαμ¬ 
βάνονται κατά την διάρκεια κάθε άσκησης, συ- 
μπεριλαμβάνοντας: 

.λειτουργία αντλίας υδροσυλλεκτών υδάτων έ¬ 
κτακτης ανάγκης 

.λειτουργία αυτομάτων βαλβίδων αναστολής 
(ΓθπιοΙθ εΐιυί-οίί νβίνβε) και αυτομάτων διακο¬ 
πτών αναστολής (ΓθπιοΙθ εΐορ εννίΐοάθε) 
.έλεγχος εισόδου αέρα όταν οι λαβές των πυ¬ 
ροσβεστήρων βρίσκονται σε θέση μη λειτουρ¬ 
γίας 

3.2 Να αναφέρονται οι απαραίτητες εργασίες ό¬ 
πως: 

-χρήση συσκευής αναπνοής πεπιεσμένου αέ¬ 
ρα (ΩΑΒΑ) 

-προετοιμασία σωλήνων και ακροφυσίων 
-συλλογή χημικών ενώσεων αφρού 

12596 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


-συλλογή πυροσβεστήρων 

-συλλογή μηχανημάτων πρώτων βοηθειών 

-συλλογή εξοπλισμού εκκένωσης 

3.3 Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης συγκροτούνται 
βάσει του καταλόγου συνάθροισης 

3.4 Μπορεί να είναι απαραίτητος ο αυτοσχεδια- 
σμός όταν απουσιάζουν άτομα από τις ομάδες 
έκτακτης ανάγκης 

3.5 Περιγραφή παραδειγμάτων ασκήσεων για 
πυρκαγιά όπως σχετικά με: 

-ομάδες που αποστέλλονται σε καμπίνες, φο- 
ριαμούς, εισόδους πρόσβασης κυτών και χώ¬ 
ρους μηχανημάτων 

-καταπολέμηση πυρκαγιάς μέσω καταλλήλου 
εξοπλισμού σε καμπίνες φοριαμούς, ανοίγμα¬ 
τα κυτών και σε χώρους μαγειρείων και μηχα¬ 
νημάτων 

-μεταφορά τραυματισμένου ή αναίσθητου αν¬ 
θρώπου από τους άνω χώρους 
-εκκίνηση της γεννήτριας έκτακτης ανάγκης 
-εκκίνηση της αντλίας υδροσυλλεκτών 
έκτακτης ανάγκης 

3.6 Περιγραφή παραδειγμάτων ασκήσεων σε λέμ¬ 
βους όπως: 

-συλλογή επιπλέον σωστικών μηχανισμών 
-χρήση διαφορετικών ασκήσεων για την προε¬ 
τοιμασία καθέλκυσης και για την καθέλκυση 
της σωστικής λέμβου 

4 Εκπαίδευση σε λειτουργίες πλοίου 

4.1 Ητμηματική εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβά¬ 

νει: 

-στοτμήμα καταστρώματος: 

.πλοήγηση του πλοίου και λειτουργία του αυ¬ 
τόματου πιλότου 

.λειτουργία βαρούλκων και εργατών αγκυρο¬ 
βολιάς 

.λειτουργία εργατών φορτίων, γερανών και 
φορτωτήρων 

.ασφάλιση φιορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων 
.λειτουργία ελέγχου από τη γέφυρα των κύ¬ 
ριων μηχανών 

.λειτουργίατου δρομόμετρου, ηχητικού βυθό- 
μετρου και γυροσκοπικής πυξίδας και των ε- 
παναληπτών τους 

.λειτουργία των φώτων πορείας και άλλων φώ¬ 
των και σημάτων του πλοίου 
.λειτουργία της σειρίκτρας ή σειρήνας του 
πλοίου 

.καταγραφή και φροντίδα ανταλλακτικών και 
αποθηκών 

-στο τμήμα μηχανών: 

.λειτουργία της κύριας μηχανής και των βοη¬ 
θητικών μηχανημάτων 

.λειτουργία των ηλεκτρικών εναλλακτήρων και 
άλλων ηλεκτρικών εξοπλισμών 
.λειτουργία λεβήτων 
.λειτουργία πηδαλίου 

.λειτουργία διαχωριστών ελαιώδους ύδατος 
.λειτουργία εξοπλισμού ελέγχου και αυτοματι¬ 
σμού 

.επιθεώρηση των σωληνώσεων για διάφορες 


εξυπηρετήσεις όπως λιπαντικό, καύσιμα, γλυ¬ 
κό και αλμυρό νερό 

.επεξεργασία καταλόγων ελέγχου για μεθοδι¬ 
κές επιθεωρήσεις 

.καταγραφή και φροντίδα ανταλλακτικών και ε¬ 
φοδίων 

-στο τμήμα τροφοδοσίας: 

.λειτουργία του εξοπλισμού μαγειρείων 
.καταγραφή και φροντίδα προμηθειών και άλ¬ 
λων υλικών 

5 Εκπαίδευση για συντήρηση 

5.1 Η τμηματική εκπαίδευση μπορείναπεριλαμβά- 

νει: 

-στο τμήμα καταστρώματος: 

συντήρηση εξοπλισμού φορτοεκφόρτωσης 

και καλυμμάτων κυτών 

,βαφήτου κύτους, του καταστρώματος και της 
υπερκατασκευής 

.προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης 
.συντήρηση εξοπλισμού εξασφάλισης φορτί¬ 
ου 

.γυροσκοπική πυξίδα και επαναληπτών 
.πυροσβεστήρες και στολές πυροσβεστών 
-στο τμήμα ασυρμάτου: 

.σύστημα κεραίας-ανακλαστήρα ραντάρ και 

κεραιών επικοινωνίας 

.ραντάρ και εξοπλισμός επικοινωνίας 

.ασύρματος εξοπλισμός έκτακτης ανάγκης για 

την σωστική λέμβο 

-στο τμήμα μηχανών: 

.προγραμματισμένη συντήρηση μηχανημάτων 
.συντήρηση και βαφή κατασκευών και σωλη¬ 
νώσεων 

.συντήρηση σταθερών συστημάτων πυρόσβε¬ 
σης 

.μέθοδοι και λεπτομέρειες συντήρησης και ε¬ 
πισκευής επιλεγμένων σημείων εξοπλισμού, 
π.χ.αλλαγή ελατηρίων,εμβόλων και επισκευή 
αντλιών, μηχανές εναλλακτήρα και εγχυτές 
καυσίμου 

.μέθοδοι και λεπτομέρειες δοκιμής και επι¬ 
σκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλι¬ 
σμών 

.κατάλληλη χρήση σχεδιαγραμμάτων και εγ¬ 
χειριδίων οδηγιών και συντήρησης 
-στο τμήμα τροφοδοσίας: 

.βαφή μαγειρείων, χώρων αποθήκευσης (όχι 
κατάψυξης) και στενών διαδρόμων, όπου α¬ 
παιτείται 

.διατήρηση των φούρνων και άλλων εξοπλι¬ 
σμών στα μαγειρεία σε καλή και καθαρή κατά¬ 
σταση 

.διατήρηση των φίλτρων και αεροσωλήνα των 
ανεμιστήρων εξαγωγής αέρα καθαρών και ε¬ 
λεύθερων από συλλογή λίπους για την αποφυ¬ 
γή πυρκαγιών 

I ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΠΛΟΙ¬ 

ΟΥ (ΚΕΠ) 

(Εκπαίδευση Εκπαιδευτών) 

. 1 Φιλοσοφία της Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης 

επί πλοίου (ΚΕΠ). 

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12597 


.2 Γνώση των διατάξεων της Δ. Σύμβασης για 

Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδοσης Πιστοποιητι¬ 
κών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών 
(3Τ0νν 1978/95) που σχετίζονται με την ΚΕΠ. 

.3 Γνώση του περιεχομένου και των δύο εγχειρι¬ 

δίων ΚΕΠ Α’ και Β’ περιόδου, τρόπος συμπλή¬ 
ρωσης και έλεγχος του σπουδαστή επ’αυτού. 

.4 Βιβλία που θα πρέπει να έχει ο σπουδαστής μα¬ 

ζί του. 

.5 Γ ενικές οδηγίες στον σπουδαστή, κατά την έ¬ 

ναρξη της Α και Β ΚΕΠ, σχετικά με την εκπαί¬ 
δευση του επί του πλοίου. 

.5.1 Πληροφόρηση σπουδαστή για τις υποχρεώ¬ 
σεις και τα δικαιώματα του καθώς και για τις 
συνήθειες που επικρατούν στα πλοία. Π.Χ. Ω¬ 
ρες εργασίας και ανάπαύσης, ώρες γευμάτων, 
αλλαγή φυλακής κ.α. 

.6 Εξοικίωση με τους διάφορους χώρους όλου 

του πλοίου, εναλλακτικές δίοδοι πρόσβασης 
σε κάποιο συγκεκριμένο διαμέρισμα, θέση κλι¬ 
μάκων και ανοιγμάτων (ΗαΙοόΘδ). 

.7 Ενημέρωση του σπουδαστή για τη θέση που 

κατέχει στα αγήματα γυμνασίων και για τις ε¬ 
νέργειες που θα κάνει σε κατάσταση ανάγκης. 

.8 Προγραμματσιμός εργασιών για το λιμάνι και 

εν πλω, και αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, 
εναλλακτικές εργασίες. 

.9 Ο σπουδαστής να αξιοποιεί τον χρόνο που το 

πλοίο βρίσκεται εν πλω και να περατώσει το γε¬ 
νικό πρόγραμμά του πριν από την συμπλήρω¬ 
ση του ΚΕΠ για να εξασφαλισθεί από απρό- 
βλεπετες καθυστερήσεις. 

. 10 Ενημέρωση της Αρχής κατά την ναυτολόγηση 

και απόλυση του σπουδαστή. 

.11 Οι αξ/κοί του πλοίου οφείλουν να παρέχουν με 

προσήνεια και υπευθυνότητα τη συνδρομή 
τους στους σπουδαστές για θέματα που ανα- 
φέρονται στο επαγγελματικό και γνωστικό πε¬ 
δίο της ειδικότητάς τους. 

.12 Ειδικότητες ναυτολόγησης των σπουδαστών 

Α' και Β’ εκπαιδευτικής περιόδου. Αποδοχές, 
ενδιαίτηση. Ημερήσια ασχολία τους κατά την 
ώρα εργασίας τους και κατά τον ελεύθερο 
χρόνο. 

. 13 Διατάξεις Κανονισμοί ΑΔΣΕΝ που σχετίζονται 

με την ΚΕΠ. 

. 14 Ποιος είναι ο επόπτης/επιβλέπων αξιωματικός 

του σπουδαστή σχετικά με την υπηρεσία σκά¬ 
φους και τη ναυσιπλοΐα. 

.15 Διάρκεια εκπαιδευτικών ταξιδίων Α’ και Β’ πε¬ 

ριόδου. 

.16 Ημερολόγιο απασχόλησης που χορηγείται α¬ 

πό την Σχολή. 

.17 Σύνταξη έκθεσης από τον υπεύθυνο αξιωματι¬ 

κό γεφύρας του πλοίου που έχει αναλάβει την 
εκπαίδευση του σπουδαστή και αποστολή τού¬ 
του στην Σχολή που φοιτά ο σπουδαστής. 

. 18 Προσκόμιση από τον σπουδαστή του εγχειρι¬ 

δίου ΚΕΠ στην Σχολή του μετά το πέρας του 
εκπαιδευτικού του ταξιδιού. 

.19 Σύνταξη πρακτικού από την προβλεπόμενη Ε¬ 


πιτροπή της Σχολής που αποφαίνεται κατά πό¬ 
σο η εκτέλεση του ταξιδιού ήταν επιτυχής ή α¬ 
νεπιτυχής. 

.20 Υποχρεώσεις σπουδαστή σε περίπτωση που η 

Επιτροπή κρίνει την εκτέλεση του ταξιδιού α¬ 
νεπιτυχή. Επανεκτέλεση ταξιδιού. 

Κ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑ¬ 

ΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

α. Σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των ε¬ 
μπορικών πλοίων 
β. Ενδιαίτησης/Υγιεινής 
γ. Ναυτιλιακού εξοπλισμού/Βιβλίων 
δ. Φαρμακευτικού/Υγειονομικού υλικού 
ε. Συναγερμών/γυμνασίων εμπορικών πλοίων 
στ. Τ/Κ μέσων των εμπορικών πλοίων 
ζ. Περί γραμμών φόρτωσης 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ (Ο- 

ΕΠ) 

ΚΥΚΛΟΣ: Β 

ΩΡΕΣ: 49 

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

1. Τρόποι ναύλωσης πλοίων - τυποποιημένα ναυ¬ 
λοσύμφωνα και ποιοι οργανισμοί τα συντάσ¬ 
σουν - ανάγνωση και ανάλυση των όρων δύο α¬ 
ντιπροσωπευτικών τύπων ναυλοσυμφώνων 
(π.χ. ΟΕΝΟΟΝ - ΒΑίΤΙΜΕ) - ιδιαιτερότητες 
πλοίων τακτικών γραμμών. 

2. Αξιοπλοία. 

Τι είναι αξιόπλουν πλοίο (3ΕΑ\Λ/ΟΒΤΗΥ - ΟΑΒ- 
ΘΟννΟΒΤΗΥ). 

Συνέπειες αναξιοπλοίας (1)Ν3ΕΑ\Λ/ΟΡ!ΤΗΙ- 
ΝΕ55). 

3. Ετοιμότητα πλοίου. (Κατά Θοτπτηοη Ιανν & Η- 

αςυθΛ/ίεόγ ΒυΙβε 1971) Καταλληλότητα και ε¬ 
τοιμότητα κυτών για παραλαβή φορτίου. 
Επιστολή ετοιμότητας, σε ποιον και πότε επιδί¬ 
δεται - αφιχθέν πλοίο - έναρξη χρόνου αναμο¬ 
νής - απόρριψη επιστολής ετοιμότητας. 

4. Φόρτωση. 

Καθυστέρηση έναρξης φόρτωσης - στοιβαδό¬ 
ροι και ευθύνες τους. Προσκόμιση ακατάλλη¬ 
λου φορτίου για φόρτωση - αποδείξεις υπο¬ 
πλοιάρχου (ΜΑΤΕ’5 ΒΕΘΕΙΡΤ3) - Ποια η σπου- 
δαιότητάτους - ζημιές στοιβαδόρων στο πλοίο 
ή και το φορτίο - ενέργειες υποπλοιάρχου - πα¬ 
ρακολούθηση στοιβασίας και συνέπειες κακής 
στοιβασίας, χειριστές φορτωτήρων (βιντσιέ- 
ρηδες). 

5. Τέλος φόρτωσης. 

ΟΕΑϋ ΡΒΕΙΘΗΤ - ΤΑϋ,Υ 3ΗΕΕΤ3 - Δήλωση Πε¬ 
πραγμένων (3ΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΡ ΡΑΘΤ5) - Δηλω¬ 
τικά Φορτίου (ΘΑΡΙΘΟ ΜΑΝΙΡΕ5Τ3),- ΘΑΒΘΟ 
ΑΝϋ ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ! ΙΙ5Τ. Φορτωτική, τι είναι και 
πόσες υπογράφονται (περιληπτικά) συσχετι¬ 
σμός Φορτωτικής με τις αποδείξεις του υπο¬ 
πλοιάρχου - Φορτία καταστρώματος - σχετική 
παρατήρηση στις Αποδείξεις Υποπλοιάρχου. 

6. Απόπλους. 

12598 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Ερευνα για λαθρεπιβάτες - προετοιμασία πλοί¬ 
ου από πλευράς αξιοπλοίας (Ανοίγματα κυτών, 
Φορτωτήρες, γερανοί, εξαεριστήρες (νσηΐί- 
ΙαΙΟΓβ), υδατοστεγή διαμερίσματα, ναυτιλιακά 
βοηθήματα και εξοπλισμός (Εςυίρπίθηΐ), υ- 
δροσυλλέκτες και σωληνώσεις καταμετρητών 
(3ουηάίης ρίρβε), δεξαμενές έρματος και γλυ¬ 
κού νερού κ.λ.π. Συνεχής φροντίδα του φορτί¬ 
ου κατά το ταξίδι. 

7. Παρέκκλιση. 

Τι είναι παρέκκλιση - δικαιολογημένη και αδι¬ 
καιολόγητη - συνέπειες αδικαιολόγητης πα¬ 
ρέκκλισης. 

8. Εκτακτα γεγονότα κατά το ταξίδι. 

Ενέργειες μετά την ανακάλυψη λαθρεπιβάτη - 
προσάραξη - πυρκαιά ζημιά στο φορτίο - έκτα¬ 
κτη προσέγγιση σε λιμάνι καταφυγής.Είδη Α- 
βαριών-Οθπθΐ3ΐ ΑνβΓβρβ-ΥοιΙάΑηΙννΘφ ΒυΙθε 
1994-Παραδείγματα. 

9. Διαμαρτυρίες (ΡΒΟΤΕ3Τ5). 

Πότε και που γίνεται η διαμαρτυρία - Περίπτω¬ 
ση Ελληνικών λιμανιών. 

10. Διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής καθη¬ 
κόντων υποπλοιάρχου. 

Β. ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΕΠ 

1. - Ε.Ε.Π. (σκοπός, οργάνωση, αποστολή). 

2. - Νηογνώμονες (ιοπορικό, ορισμός, σκοπός, ορ¬ 

γάνωση, αποστολή, κυριώτεροι αναγνωρισμέ¬ 
νοι νηογνώμονες από το ελληνικό κράτος). 

3. - Ελληνικός Νηογνώμονας (Οργάνωση, απο¬ 

στολή) 

4. - Βιβλίο κανόνων των νηογνωμόνων (γενικές α¬ 

παιτήσεις για κύρια και πρόσθετη κλάση - δια¬ 
δικασία κατάταξης πλοίου σε κλάση - Διατήρη¬ 
ση κλάσης - Ανάκληση κλάσης - Ανακατάταξη 
σε κλάση). 

5. - Χαρακτηρισμοί κύριας και πρόσθετης κλάσης 

6. - Επιθεωρήσεις. 

α) Γενικές απαιτήσεις για κύρια κλάση - Εκτα¬ 
ση επιθεωρήσεων (αρχική επιθεώρηση, περιο¬ 
δικές επιθεωρήσεις, συνεχείς και έκτακτες επι¬ 
θεωρήσεις, επιθεωρήσεις σε πλοία παροπλι¬ 
σμένα, εκτιμητικές επιθεωρήσεις, ΥΕΑΒ ΟΡ 
ΟΒΑΟΕ). 

β) Ειδικές απαιτήσεις για πρόσθετη κλάση - έ¬ 
κταση περιοδικών επιθεωρήσεων για πρόσθε¬ 
τη κλάση (Δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρε¬ 
λαίου - υγροποιημένων αερίων - χημικών - 
πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων - με¬ 
ταφοράς αυτοκινήτων συστήματα κατάδυσης 
- ψυκτικές εγκαταστάσεις - πρόσθετη προστα¬ 
σία από πυρκάίά - αυτοματισμός μηχανημάτων 
συστήματα γέφυρας). 

7. - Εγγραφα και πιστοποιητικά. 

Περιγραφή και διάρκεια ισχύς τους - Ποιο μέ¬ 
ρος του πλοίου καλύπτει το καθένα - διαδικα¬ 
σία ανανέωσης ή έκδοσης νέων - ευθύνη πλοι¬ 
άρχου 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ι.3.Μ.) 

1 Γ ενική εισαγωγή στις απαιτήσεις του κώδικα 

(Στόχοι, φιλοσοφία, αναφορά στον ανθρώπινο 


παράγοντα, ορολογία, αλλαγές στην οργάνω¬ 
ση της εργασίας πάνω στο πλοίο, υπευθυνότη¬ 
τες και καθήκοντα). 

2. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

(Προσδιορισμός των καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, ανάπτυξη ενός ενοποιημένου σχεδί¬ 
ου, γυμνάσια, αξιολόγηση γυμνασίων). 

Δ. Γ ενικά για το μνημόνιο συνεννόησης για τον έ¬ 

λεγχο των πλοίων από τα κράτη των λιμένων 
(Μ.Ο.υ.) 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ-ΑΣΦ.ΝΑΥΣ. / ΕΚΤ. ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΥΚΛΟΣ: Β 
ΩΡΕΣ: 40 

1. ΕΛΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

1.1 Σκιαγράφημα, ανάλυση των πληροφοριών και 
επίδειξη των ελικτικών στοιχείων του πλοίου 
σύμφωνα με το ψήφισμα Α 601 (15) του ΙΜΟ. 
α) Εντυπο πλοηγού (ΡίΙοΙ ΟαΓά) 

β) Πίνακας χαρακτηριστικών πλοίου (\Λ/ΗθθΙ- 
Ιιουεβ Ροβίθι) 

γ) Εγχειρίδιο ελικτικών χαρακτηριστικών πλοί¬ 
ου (ΜβηοθυνΓΘπης ΒοοΙάθΙ) μνεία στους χειρι¬ 
σμούς ακινητοποίησης πλοίου (0Γ35ό Μβ- 
ηοβυνΓθπηο). 

1.2 Αποτελέσματα του κύκλου στροφής για διά¬ 
φορες καταστάσεις βυθισμάτων - διαγωγής - 
ταχυτήτων και αποστάσεων τρόπιδος βυθού, 
καθώς και απόστασης ακινητοποίησης του 
πλοίου. 

1.3 Εκτίμηση και αποτελέσματα της αναμενόμε¬ 
νης συμπεριφοράς του πλοίου με κίνηση “πρό¬ 
σω” , “ανάποδα”, ή “κράτει” σε σχέση με την ε- 
πήρρεια ρεύματος ανέμου ή κυματισμού. 

1.4 Χειρισμοί πλοίου για την διάσωση ανθρώπου 
στην θάλασσα. Διάκριση μεταξύ των χειρισμών 
“Αμεση ενέργεια”, “Αργοπορημένη ενέργεια” 
και “ κατάσταση απωλεσθέντος ατόμου “. 

1.5 Περιγραφή των χειρισμών στροφής “ \Λ/Ν- 
ΙίθΓπεοη & 3σά3Γπονν “. 

1.6 Αναφορά στη σειρά των μέτρων που θα χρεια- 
σθεί να γίνουν σε περίπτωση ανθρώπου στην 
θάλασσα. 

1.7 Επιβύθιση (5ηυ3ί) αβαθή ύδατα και συναφείς 
επιδράσεις. 

1.8 Επιδράσεις λόγω των αβαθών υδάτων 

- Αύξηση της ευστάθειας διευθύνσεως 

- Μεγάλη αύξηση του κύκλου στροφής 

- Το πλοίο διατηρείται περισσότερο στην πο¬ 
ρεία του και ανταποκρίνεται αργά σε αλλαγή 
των στροφών μηχανής 

- Διαρκούσης της στροφής, η ταχύτητα ελατ¬ 
τώνεται 

- Αύξηση της επιβύθισης 5ηυ3ΐ 

- Η διαγωγή αλλάζει, συνήθως προς την πλώρη 
για πλήρη έμφορτη κατάσταση. 

1.9. Ορισμός της επιβύθισης ως η μείωση της από¬ 
στασης κάτω από την τρόπιδα του πλοίου από 
τον βυθό. 
ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12599 


1.10 Η επιβύθιση και οι άλλες επιδράσεις των αβα- 
θών υδάτων αυξάνουν όταν αυξάνει το ΒΙοοΙκ- 
30θ ΐ30ίοι\ ΒΙοοΙοςβ ΙηοΙογ είναι ο λόγος της ε¬ 
γκάρσιας τομής του πλοίου ως προς την ε¬ 
γκάρσια τομή του ύδατος του διαύλου. 

1.11 Επιδράσεις της ταχύτητας στα αβαθή. 

1.12 Επιδράσεις κατά τον διάπλου διωρύγων ποτα¬ 
μών και στενών διαύλων. 

1.13 Δυνάμεις έλξεως και απώσεως (δυείίοη και 
ουεάίοηε θίίθοίε) 

1.14 Αλληλεπίδραση μεταξύ δύο πλοίων (ΙηίβΓβο 
Ιίοπ βίίβοίδ άβίννθθπ Ιννο εάίρε). 

1.15 Επιδράσεις μεταξύ κινούμενου πλοίου και 
πλοίου πλευρισμένου. 

1.16 Πλευρική ώση - επίδραση ρεύματος έλικος. 

1.17 Ελικες σταθερού και μεταβλητού βήματος - Δι- 
πλέλικα - Επίδραση ελίκων στους χειρισμούς. 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟ¬ 
ΛΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΑ) 

2.1 Δύναμη κρατήσεως αγκύρας. 

2.2 Ενέργειατης αλυσίδας - Εκταματης αλυσίδας. 

2.3 Αγκυροβολιά με μία άγκυρα - Μέτρα μετά την 
αγκυροβολιά. 

2.4 Αγκυροβολιά με δύο άγκυρες-αγκυροβολιά 180. 

2.5 Αγκυροβολιά με μεγάλη ταχύτητα - Σύρσιμο - 
Στροφή επ’ αγκύρα άπαρση. 

2.6 Εμπλοκή αγκύρας - Εμπλοκή αλυσίδων αγκυ¬ 
ρών. 

2.7 Ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποίησης των α¬ 

γκυρών (πρυμνοδέτηση λεντία - πλαγιοδέτηση 
- αγκυροβολιά εντός ποταμού). 

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 

3.1 Επίδραση του κυματισμού στο πλοίο. 

3.2 Διαγωγή του πλοίου σε κακοκαιρία γενικά. 

3.3. Αναμονή (τραβέρσο) - αναμονή στο ισχίο. 

3.4 Ανεμος και κυματισμός στο εγκάρσιο - έκπτω¬ 
ση προς την ξηρά. 

3.5 Στροφή πλοίου σε κακοκαιρία - Προετοιμασία 
πλοίου σε κακοκαιρία, προετοιμασία πλοίου σε 
περιοχή πάγου. 

4. ΜΕΣΑΠΡΟΣΔΕΣΗΣ 

4.1 Πρόσδεση πλοίου - Μέτρα - Προετοιμασία. 

4.2 Διάταξη και ενέργεια των μέσων πρόσδεσης 

4.3 Αυτοεντεινόμενα βαρούλκα. 

4.4 Αναφορά και τρόποι πλευρίσεως με διαφορε¬ 
τικές καταστάσεις καιρού και θέσεως σε προ¬ 
βλήτες με ή χωρίς χρήση ρυμουλκών. 

4.5 Τρόποι πλευρίσεως σε ναύδετα. 

4.6 Μέτρα ασφαλείας εξωτερικής κλίμακας ασφα¬ 
λείας σύμφωνα με το ψήφισμα Α 667 (16) του I- 
ΜΟ. 

4.7 Προληπτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού 
κατά τους χειρισμούς του πλοίου. 

4.8 Προετοιμασία για είσοδο, έξοδο σε λεκάνη. 
Μέτρα ασφαλούς διέλευσης. 

5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

5.1 Κατάλογος περιεχομένων των Γυ μνασίων ανά¬ 
γκης επί του πλοίου. 

5.2 Καθορισμός ανατεθειμένων καθηκόντων για 
την λειτουργία και χρήση εξ'αποστάσεως των 
ακολούθων: 


5.2.1 Κράτηση Κύριας Μηχανής. 

5.2.2 Κράτηση των Αντλιών Λιπάνσεως και μεταφο¬ 
ράς καυσίμων. 

5.2.3 Κλείσιμο των βαλβίδων απόρριψης. 

5.2.4 Κλείσιμο του Διοξειδίου του άνθρακος (002). 

5.3 Κλείσιμο των θυρών στεγανότητας για την ου¬ 
σιαστική λειτουργία και χρήση των κάτωθι: 

5.3.1 Γεννήτριας ασφαλείας και διακοπτών 

5.3.2 Πυροσβεστικής αντλίας ανάγκης και της α¬ 
ντλίας υδροσυλλεκτών. 

5.4 Διαίρεση του πληρώματος σε ομάδα επικεφα¬ 
λής, ομάδα ανάγκης, ομάδα υποστήριξης ανά¬ 
γκης και ομάδα ασφαλείας μηχανοστασίου. 

5.5 Ορισμός σύνθεσης των ομάδων ανάγκης της 
5-4. 

5.6 Να τονισθεί ότι τα μέλη του πληρώματος που 
δεν περιέχονται στις ομάδες ανάγκης θα προ¬ 
ετοιμάζουν τις σχεδίες επιβίωσης, παρέχουν 
τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες και γενικά 
βοηθούν τα μέλη που έχουν ανάγκη, σύμφωνα 
με τις οδηγίες. 

5.7 Οι ομάδες ανάγκης θα αναφέρουν στην επικε¬ 
φαλής ομάδα και θα διατηρούν πάντα καλή ε¬ 
πικοινωνία. Να τονισθεί η σπουδαιότητα της 
καλής επικοινωνίας. 

5.8 Ορισμός ενεργειών προς αντιμετώπιση κατα¬ 
στάσεων ανάγκης: 

5.8.1 - Πυρκαιάς σε ορισμένο σημείο όπως στην κου¬ 

ζίνα, στους χώρους ενδιαίτησης, το μηχανο¬ 
στάσιο ή χώρους φορτίου, με την συνεργασία 
των χερσαίων μέσων στο λιμάνι, έχοντας υπ'ό- 
ψιντο σχέδιο κατάσβεσης του πλοίου. 

5.8.2 - Διάσωση από κλειστούς χώρους αερίων 

5.8.3 - Ζημιές από κακοκαιρία, με ιδιαίτερη αναφορά 

στα καλύμματα κυτών, εξαεριστικά και την α¬ 
σφάλεια του φορτίου καταστρώματος. 

5.8.4 - Διάσωση επιβαινόντων από άλλο πλοίο ή από 

την θάλασσα 

5.8.5 - Διαρροή και μόλυνση από επικίνδυνα φορτία. 

5.8.6 - Προσάραξη 

5.8.7 - Εγκατάληψη πλοίου 

5.8.8 - Να τονισθεί η σπουδαιότητα των γυμνασίων 

και της πρακτικής εξάσκησης. 

6. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

6.1 Εκούσια προσάραξη και λόγοι που την επιβά¬ 
λουν. 

6.1.1 Επιλογή τόπου και ενέργειες που θα γίνουν 

πριν και μετά την προσάραξη για την αποκόλ¬ 
ληση του πλοίου. 

6.1.2 Οταν υπάρχει μεγάλη διαγωγή με την πλώρη η 
προσάραξη με την πρύμνη έχει πλεονεκτήμα¬ 
τα. 

6.1.3 Σύγκριση των σχετικών πλεονεκτημάτων για 

προσάραξη με την πλευρά και με την σωστή 
γωνία ως προς την ακτή. 

6.1.4 Ισχυρός άνεμος και παλίρροια κατά μήκος της 
ακτής γρήγορα θα φέρουν το πλοίο με την 
πλευρά. 

6.1.5 Μέτρα που απαιτούνται για την αποφυγή με- 
12600 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


γαλύτερης επικάθησης του πλοίου στην ακτή 
ώστε να βοηθηθεί αργότερα στην αποκόλληση 
του. 

6.1.6 Προστιθέμενος ερματισμός ή μεταφορά ερμα- 
τισμού μπορεί να ενεργήσει ως μοχλός για την 
αποκόλληση από τον βυθό. 

6.1.7 Ολες οι δεξαμενές και διαμερίσματα θα πρέπει 
να μετρηθούν για ύπαρξη ύδατος και να γίνει ε¬ 
κτίμηση των ζημιώντου πλοίου. 

6.1.8 Βυθομέτρηση για εξακρίβωση του βάθους των υ- 
δάτων γύρω από το πλοίο και το είδος του βυθού. 

6.1.9 Ενέργειες μετά την ακούσια προσάραξη για 
την αποκόλληση δι’ ιδίων μέσων ή με την βοή¬ 
θεια ρυμουλκών. 

6.2 Ενέργειες και μέτρα αμέσως μετά την σύ¬ 

γκρουση. 

6.2.1 Ενέργειες πλοιάρχου και πληρώματος. 

6.2.2 Ενέργειες άλλου πλοίου - Επικοινωνία με την α¬ 
κτή. 

6.3 Προφυλάξεις για την προστασία και ασφάλεια 
των επιβατών σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

6.3.1 Ανάθεση σε μέλη του πληρώματος ειδικών κα¬ 
θηκόντων για την συγκέντρωση και καθοδήγη¬ 
ση των επιβατών ως εξής: 

6.3.1.1. Προειδοποίηση των επιβατών 

6.3.1.2. Βεβαίωση ότι τα διαμερίσματα των επιβατών έ¬ 
χουν εκκενωθεί 

6.3.1.3. Οδήγηση των επιβατών στα σημεία συγκέ¬ 
ντρωσης 

6.3.1.4. Τήρηση πειθαρχίας στους διαδοόμους επιβα¬ 
τών, καθόδους και εισόδους 

6.3.1.5. Ελεγχος για επαρκή ρουχισμό των επιβατών 
και για την σωστή τοποθέτηση των σωσιβίων 
επ’ αυτών 

6.3.1.6. Υπαρξη καταλόγου επιβατών 

6.3.1.7. Κατεύθυνση των επιβατών στην σωστή θέση ε¬ 
πιβίβασης επί των σωσιβίων λέμβων ή σε θέση 
για πήδημα στην θάλασσα 

6.3.1.8. Καθοδήγηση των επιβατών κατά τα Γυμνάσια 

6.3.1.9. Εξασφάλιση ότι οι σωσίβιες λέμβοι έχουν εφο- 
διασθεί με επαρκείς κουβέρτες. 

6.4 Μέτρα περιορισμού ζημιών και διάσωση του 
πλοίου μετά από πυρκαιά ή έκρηξη. 

6.4.1. Συνέχιση των μέτρων ψύξεως των γειτονικών 
χώρων όπου έχει εκδηλωθεί πυ ρκαιά μέχρι την 
μείωση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

6.4.2 Εξήγηση τωιν κινδύνων που συνεπάγεται η 
συσσώρευση υδάτων από την κατάσβεση πυρ- 
καιάς και τρόποι αντιμετώπισης. 

6.4.3 Διατήρηση ιρυλακής για έλεγχο επανάφλεξης, 
έως ότου η περιοχή είναι κρύα. 

6.4.4 Ρύθμιση πορείας και ταχύτητας για την ελαχι- 
στοποίηση των κοπώσεων του πλοίου. 

6.4.5 Ενα πλοίο θα εγκαταλείπεται μόνο όταν επίκει- 
ται κίνδυνος βυθίσεως, πυρκαιάς, έκρηξης, ή 
άλλων καταστάσεων που κάνουν αδύνατη την 
παραμονή επί του πλοίου. 

6.4.6 Ενα σήμα κινδύνου θα πρέπει να εκπέμπεται με 
οποιοδήποτε μέσο μέχρι να γίνει αναγνώριση 
λήψεως. 


6.4.7 Κατάλογος πληροφοριών που θα περιέχονται 
σε ένα σήμα κινδύνου. 

Περιγραφή και άλλων σημάτων κινδύνου που 
χρησιμοποιούνται για προσέλκυση της προσο¬ 
χής- 

6.4.8 Μέθοδος καθέλκυσης των λέμβων και σχεδιών 
όταν το πλοίο έχει μεγάλη κλίση - σε άσχημες 
καιρικές συνθήκες. 

6.4.9 Χρήση ελαίου για την μείωση του κυματισμού 
και εξήγηση της αποτελεσματικότητας ή μη 
του καυσίμου ελαίου (ΡυβΙ οίΙ). 

6.5 Χρήση του βοηθητικού πηδαλίου ή αυτοσχέδι¬ 
ου πηδαλίου. 

6.5.1 Περιγραφή της λειτουργίας ενός τυπικού βοη¬ 
θητικού πηδαλίου Μετάδοση κινήσεως - αλλα¬ 
γή από το πηδάλιο Γέφυρας στο βοηθητικό. 

6.5.2 Οταν κριθεί αναγκαίο, ένα ακίνητο (άίεαόίθά) 
πλοίο θα πρέπει να δηλώσει στο παράκτιο κρά¬ 
τος ότι είναι ένας ενδεχόμενος κίνδυνος στα 
άλλα πλοία ή το περιβάλλον. 

6.5.3 Σύστημα πηδαλιουχίας με αυτοσχέδιο ή προ¬ 
σωρινό πηδάλιο (ϋυΓγ Γυάάβή. 

6.6 Διαδικασίες πριν και κατά την ρυμούλκηση. 

6.6.1 Απόκτηση άδειας από τους πλοιοκτήτες ή τους 
ναυλωτές πριν την ρυμούλκηση, εκτός αν πρό¬ 
κειται για την διάσωση ζωής. 

6.6.2 Δυνατότητα επέμβασης παρακτίου κράτους ό¬ 
ταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του περιβάλ¬ 
λοντος από ανίκανο πλοίο. 

6.6.3 Εγκαιρη εγκατάσταση για την προπαρασκευή 
της μεθόδου ρυμουλκήσεως. 

6.6.4 Μέσα και τρόποι ρυμουλκήσεως - αναπτυσσό¬ 
μενες έλξεις και τάσεις στο ρυμουλκό και ρυ- 
μουλκούμενο. 

6.6.5 Μήκος ρυμουλκίου - χρήση διαγραμμάτων - ε¬ 
ξαρτήματα ρυμουλκήσεων - Σύνδεση ρυμουλ¬ 
κίου - το ταξίδι ρυμουλκήσεως - απελευθέρω¬ 
ση ρυμουλκίου. 

6.7 Διάσωση ανθρώπου από κινδυνεύον πλοίο ή 
ναυάγιο. 

6.7.1 Αν δεν υπάρχει άμεσως κίνδυνος θα προτιμά- 
ται η αναμονή των εργασιών να γίνονται με το 
φως της ημέρας. 

6.7.2 Η επικοινωνία μεταξύ των πλοίων και η μέθο¬ 
δος διάσωσης θα γίνει όταν ο χρόνος το επι¬ 
τρέψει. 

6.7.3 Χρήση των σωσιβίων και μηχανοκινήτων λέμ¬ 
βων όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 

6.7.4 Αφαίρεση αχρήστων ειδών από τις λέμβους 
και αντικατάσταση με ατομικά σωσίβια - κυκλι¬ 
κά σωσίβια - κουβέρτες και φορητά νΗΡ. 

6.7.5 Προετοιμασία για υποδοχή επιζώντων. 

6.7.6 Μέθοδος προσέγγισης ναυαγίου για παραλα¬ 
βή επιζώντων. 

Μέθοδος προσέγγισης με υψηλό κυμάτισμά. 

6.8 Ανθρωπος στη θάλασσα - διαδικασίες διάσω¬ 
σης. 

6.8.1 Μέθοδοι περισυλλογής ανθρώπου στη θάλασ¬ 
σα όταν η κακοκαιρία εμποδίζει την χρήση των 
κανονικών ελιγμών του πλοίου και των λέμβων. 

6.8.2 Περιγραφή και επεξήγηση των ενεργειών που ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12601 


θα γίνουν όταν αναφερθεί, ότι άνθρωπος έχει 
χαθεί στη θάλασσα. 

6.9 Ενέργειες ανάγκης στο λιμάνι. 

6.9.1 Ενέργειες και λεπτομερής συνεργασία με τις 
Αρχές για χρήση των χερσαίων μέσων στην κα¬ 
τάσβεση πυρκαιάς επί του πλοίου μας. 

6.9.2 Πυρκαιά σε προσδεδεμένο πλοίο δίπλα μας. 

6.9.3 Περιπτώσεις που για λόγους ασφαλείας το 
πλοίο μας θα ανοιχτεί στην θάλασσα. 

6.9.4 Ενέργειες που θα γίνουν για να αποφευχθεί η 
σύγκρουση με το πλοίο μας, πλοίου που σύρει 
την άγκυρά του. 

6.9.5 Ενέργειες και προφυλάξεις εμπλοκής υπογεί¬ 
ου καλωδίου στην άγκυρά μας. 

6.9.6 Μέθοδος σημάνσεως και απόρριψης της άγκυ¬ 
ρας. 

6.9.7 Μέθοδος επανάκτησης της άγκυρας όταν δεν 
εργάζεται ο εργάτης αγκύρας. 

6.9.8 Διάσωση επιβαινόντων από πλοίο σε πλοίο και 
από πλοίο σε στεριά. 

7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑ¬ 

ΛΑΣΣΑ (501Α5), ΚΕΦ.ν 

7.1 Σήματα Ασφαλείας-Τι περιέχουν-Σε ποιές πε¬ 
ριπτώσεις αποστέλλονται 50Ι.Α5 V κεφ. 10 

7.2 50ΕΑ5 V Κεφ. 15 Ερευνα και διάσωση 

7.3 301Α5 Κεφ. 19, 19-1, 19-2 Χρήση μηχανισμού 
πηδαλιουχίας 

Επιθεωρήσεις και γυμνάσια. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΚΥΚΛΟΣ: Β 

ΩΡΕΣ: 30 

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

1. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Μαπηβ ΡοννσΓ ΡΙαπΙε) 

1.1 ΜΙηχανές Ντήζελ 

1.1.1 Περιγραφή κύκλου δίχρονης μηχανής 

1.1.2 Περιγραφή κύκλου τετράχρονης μηχανής 

1.1.3 Περιγραφή Δηζελομηχανής μικρής ταχύτητας 

1.1.4 Περιγραφή συστήματος λίπανσης 

1.1.5 Περιγραφή συστήματος ψύξεως μηχανής δι’ 
ύδατος 

1.1.6 Περιγραφή προετοιμασίας ετοιμότητας μηχα¬ 
νής 

1.1.7 Αναφορά στο ότι ο αριθμός των εκκινήσεων εί¬ 
ναι περιαριμένος λόγω του περιορισμένου χώ¬ 
ρου της δεξαμενής αέρος εκκινήσεως. 

1.2 Συστήματα ατμοστροβίλων 

1.2.1 Περιγραφή ατμοστροβίλου, του τροφοδοτι¬ 
κού συστήματος και του λέβητος 

1.2.2 Εξήγηση λειτουργίας ατμοστροβίλου δράσε- 
οος (ίητρυΐεθ ΙυΓόίηΘ) 

1.2.3 Εξήγηση λειτουργίας ατμοστροβίλου αντιδρά- 
σεως (Γθαοίίοπ Ιυτόίηθ) 

1.2.4 Κατάλογος εξαρτημάτων λέβητος και εξήγηση 
προορισμού τους 

1.2.5 Περιγραφή διαδικασίας θέρμανσης μέσω α¬ 
τμοστροβίλου ο οποίος είναι έτοιμος για χειρι¬ 
σμούς 


1.2.6 Περιγραφή διαδικασιών για χειρισμούς όταν 
χρησιμοποιείται ατμοστρόβιλος. 

1.3 Ελικα και τελικός άξονας 

1.3.1 Περιγραφή της διευθέτησης (αιταηςθΠΊθηΙ) 
του άξονα του ωστικού τριβέα, των ενδιαμέ¬ 
σων αξόνων και του τελικού άξονα 

1.3.2 Εξήγηση της μεταβίβασης της ώσης της έλι¬ 
κας στο σκάφος 

1.3.3 Υπολογισμός της ταχύτητας του πλοίου όταν 
δίδονται οι στροφές ανά λεπτό, η μέση τιμή βή¬ 
ματος και το ποσοστό ολίσθησης 

1.3.4 Περιγραφή της διευθέτησης και λειτουργίας έ¬ 
λικας ελεγχόμενου βήματος (ΘοηίΓοΙΙαόΙθ 
ρίΐοΐτ ρΐΌρθΙΙβΓ) 

1.3.5 Λήψη προφυλάξεων όταν η έλικα είναι ελεγχό¬ 
μενου βήματος πριν την εκκίνηση των κυρίων 
μηχανών, του απόπλου, την είσοδο στο λιμάνι 
σε περιορισμένα ύδατα 

1.4 Ελεγχος κινήσεων μηχανών από την γέφυρα 

(Βπάςθ ΟοπΙωΙ) 

1.4.1 Περιγραφή συστήματος ελέγχου κινήσεων α¬ 
πό την γέφυρα, των κυρίων μηχανών 

1.4.2 Περιγραφή ελέγχου κινήσεων από την γέφυρα 
με έλικα ελεγχόμενου βήματος. 

2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΑυχίΙίαπθδ) 

2.1 Διάκριση μεταξύ υδραυλωτών και φλογαυλω- 
τών λεβήτων 

2.1.1 Περιγραφή ΘχΙΐ3υ5ΐ-93ς άθ3ΐ βχοίτβηςβτ 

2.1.2 Περιγραφή συστήματος λέβητος τροφοδο¬ 
σίας καυσίμου (όοίΙθΓίυθΙ οίΙ ευρρΙγ εγείβπι) 

2.2 Συστήματα γλυκέως ύδατος και απόσταξης 
(Οί5ΐίΙΐ3ΐίοη 3ηά ΐτθβΤι ν/3ΐθΓ εγείβητ) 

2.2.1 Περιγραφή συστήματος απόσταξης 

2.2.2 Περιγραφή λειτουργίας του ΙΙβεΙτ θνβροΓβίΟΓ 

2.3 Αντλίες και συστή ματα αντλήσεως 

2.3.1 Ταξινόμηση αντλιών σε αντλίες εκτοπίσματος, 
αξονικής ροής ή φυγοκεντρικές 

2.3.2 Περιγραφή λειτουργίας παλινδρομικής α¬ 
ντλίας 

2.3.3 Περιγραφή ενός τυπικού συστήματος υδρο- 
συλλέκτου και συστήματος ερματισμού, πλοί¬ 
ου ξηρού φορτίου 

2.4 Μηχανισμός πηδαλιουχίας (είθθπης 9 Θ3Γ5 ) 

2.4.1 Περιγραφή υδραυλικού μηχανισμού πηδαλου- 
χίας τύπου κριού (ταπτ-ίγρθ) 

2.4.2 Περιγραφή μηχανισμού πηδαλουχίας τύπου 
Γοΐβΐγ - ναηθ 

2.4.3 Περιγραφή ελέγχου ηλεκτρικής πηδαλουχίας 
(θΙβοίπο δίθθΐϊπρ ΟΟΠίΓΟί) 

2.4.4 Εξήγηση των απαιτήσεων του Οργανισμού (I- 
ΜΟ) όσον αφορά τις δοκιμές και τα γυμνάσια 
σχετικά με τον μηχανισμό πηδαλουχίας 

2.5 Πεννήτριες, εναλλακτήρες και ηλεκτρική δια¬ 

νομή 

2.5.1 Περιγραφή λειτουργίας γεννήτριας συνεχούς 
ρεύματος 

2.5.2 Περιγραφή συντήρησης συσσωρευτών 

2.5.3 Αναφορά στη λήψη προφυλάξεων ασφαλείας 
στα διαμερίσματα συσσωρευτών 

2.5.4 Περιγραφή των απαιτήσεων εκκινήσεως συ¬ 
στήματος γεννητριών ανάγκης 12602 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2.6 Ψύξη, κλιματισμός και αερισμός 

2.6.1 Περιγραφή ενός κύκλου λειτουργίας ψυκτικής 
εγκατάστασης συμπίεσης ατμών 

2.6.2 Αναφορά στις επιθυμητές ουσίες ενός ψυκτι¬ 
κού μέσου 

2.7 Ισορροπητές (είεόίΙίζθΓε) 

2.7.1 Περιγραφή της κατασκευής και λειτουργίας ι- 
σορροπητών με αντιδιατοιχικές δεξαμενές 

2.8 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

2.9 Διαχωριατήρας ελαιώδους ύδατος και συ¬ 
σκευή φίλτρου ελαίου 

2.9.1 Περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας δια- 
χωριστήρα ελαιώδους ύδατος (που παράγει υ¬ 
γρό το οποίο περιέχει έλαιον, όχι περισσότερο 
από 15 ρρηη) 

2.9.2 Περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας συ¬ 
σκευής φίλτρου ελαίου (που παράγει υγρό το 
οποίο περιέχει έλαιον, όχι περισσότερο από 15 
ρρπι) 

2.9.3 Ναεξηγηθείγιατίοιδιαχωριστήρες ελαιώδους 
ύδατος, ακόμη και αν είναι καλά συντηρημένοι 
και λειτουργούν σωστά, μπορεί να μη λειτουρ¬ 
γούν καταλλήλως. 

2.10 Κλίβανοι αποτεφ ρώσεως 

2.10.1 Περιγραφή της λειτουργίας κλιβάνου αποτε- 
φρώσεως απορριμάτων 

2.11 Μηχανήματα καταστρώματος 

2.11.1 Να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός και η λειτουρ¬ 
γία των εργατών αγκύρας υπόκειται στην έ¬ 
γκριση του νηογνώμονα 

2.12 Υδραυλικά συστήματα 

2.12.1 Να αναφερθεί ότι ένα υδραυλικό σύστημα α- 
ποτελείται από:μία δεξαμενή ελαίου, αντλίες, 
βαλβίδες ελέγχου, υδραυλικούς κινητήρες και 
σωληνώσεις 

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

3.1 Μηχανολογικοί όροι 

3.1.1 Χρησιμοποίηση των σωστών μηχανολογικών 
όρων κατά την περιγραφή και λειτουργία των 
μηχανημάτων και εξοπλισμού που αναφέρθη- 
σαν στις προηγούμενες παραγράφους 

3.1.2 Ορισμός και εξήγηση των όρων μάζα, δύναμη, 
έργο, ισχύς, ενέργεια, τάση δυνάμεως, ένταση 
δυνάμεως και θερμοκρασία και αναφορά στις 
μονάδες τις οποίες μετρούνται 

3.1.3 Εξήγηση της έννοιας, απόδοση της μηχανής 
(βίίίοίβηογ οί 3 πιβοάίπβ). 

3.1.4 Περιγραφή ενός διαγράμματος ενδείκτου (ίη- 
άίθ3ίθΓ άίαρΓβπι) και πληροφορίες που λαμβά- 
νονται από αυτό. 

3.1.5 Ορισμός ενδεικνυόμενης ισχύος, ισχύος άξο- 
νος, ισχύος έλικας και ωστικού άξονα. 

3.1.6 Σχέσεις στροφών-ταχύτητας-ισχύος-κατανά- 
λωσης 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗ¬ 
ΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 


4.1 

Ποία μέρη ή εξαρτήματα των μηχανών και βοη¬ 
θητικών μηχανημάτων κατά την εξάρμωσή 
τους χρήζουν επιθεώρησης από τον επιθεωρη¬ 
τή του νηογνώμονα: 
α.Ύστερα από βλάβη 
β.Κατά τη συντήρησή του. 

5. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5.1 

Πλους πλοίου υπό κλίση-επίδραση στη λει¬ 
τουργία των κυρίων μηχανών και βοηθητικών 
μηχανημάτων. 

5.2 

Εμπρωρη και έμπρυμη κατάσταση του πλοίου. 
Επίδραση στη ταχύτητα του πλοίου. 

5.3 

Επίδραση της θερμοκρασίας της θάλασσας 
στη λειτουργία των μηχανών και στην ταχύτη¬ 
τα του πλοίου. Πλους σε τροπικές και πολικές 
περιοχές. 

5.4 

Μηχανή στον κρίκο. Επεξήγηση-αναγκαιότητα 
περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα κα¬ 
τά τον ελλιμενισμό καθώς και παροπλισμό του 
πλοίου. Απόκλιση (ΟβίΙβοίίοη) στο στροφαλο¬ 
φόρο άξονα-ενδείξειςανοχές. 

5.5 

Η λήψη ηλεκτρικού ρεύματος από την ξηρά μέ¬ 
χρι ποιου βαθμού μπορεί 

να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του πλοίου. 

5.6 

Τα καυσαέρια των μηχανών αποτελούν παρά¬ 
γοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Πότε η 
κατάσταση των εξερχομένων καυσαερίων ρυ¬ 
παίνει περισσότερο και πού οφείλεται τούτο. 

6. 

Καταστάσεις ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

6.1 

Επισκευές ανάγκης εν πλω που απαιτούν κρά¬ 
τηση των μηχανών. 

Χρόνος αποκατάστασης, λαμβανομένων υπ’ό- 
ψιν των καιρικών συνθηκών. 

6.1.1 

Δηζελομηχανές 

6.1.1.1 

Αλλαγή εμβόλου/χιτωνίου προωστήριας μηχα¬ 
νής 

Απομόνωση κυλίνδρου 

6.1.1.2 

Βλάβη στο ηλεκτρολογικό σύστημα του πλοί¬ 
ου. Συσκότιση (ΒΙ3 οΙ< ουί). Βλάβη στις ηλε- 
κτρομηχανές/γεννήτριες. 

6.1.1.3 

Βλάβη στο σύστημα λίπανσης και ψύξης των 
μηχανών. 

6.1.2 

Ατμομηχανές 

6.1.2.1 

Λέβητες - αυλοί - αντλίες λεβήτων - δίκτυα α- 
τμού/ύδατος 

6.2 

Βλάβες εν πλω, μηχανών και μηχανημάτων, μη 
αποκαταστάσιμες που επιφέρουν κράτηση 
των μηχανών (Δηζελομηχανές - Ατμομηχανές). 

6.3 

Βλάβη ή επικείμενη βλάβη στην ελικοφόρο χο¬ 
άνη του άξονα. 

6.4 

Ανισομερής φόρτωση του πλοίου και επίδρα¬ 
ση στη λειτουργία της προωστήριας μηχανής 
και τον άξονα της έλικας. 

6.5 

Χρήση Διοξειδίου του Ανθρακος (δίκτυο) για 
κατάσβεση πυρκαιάς στο μηχανοστάσιο, εν 
πλω. Επήρρεια στη λειτουργία της μηχανής. ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12603 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑϋΑΒ 

ΚΥΚΛΟΣ: Γ 

ΩΡΕΣ: 35 

1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 

Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας του ΒΑϋΑΒ (ιδιότητες 
Η.Μ.Κ) - γενικό διάγραμμα κυκλωμάτων ΒΑΟΑΒ - φάσεις 
λειτουργίας παραγωγή και εκπομπή παλμών - επάνοδος 
ηχούς - λήψη και εμφάνιση στόχου. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΟΜΠΟΣ: Λειτουργία κυκλώματος - πυροδότηση παλ¬ 
μού (ΤΒΙΘΘΕΒ) - λειτουργία διαμορφωτή - Μάγνετρον - 
κυματοδηγοί.. ΓΕΝΙΚΑ. 

Κεραίες και διάφοροι τύποι κεραιών.. ΓΕΝΙΚΑ. 

ΔΕΚΤΗΣ: Διακόπτης εκπομπής λήψεως (Τ/Β 5\Λ/ΙΤ0Η) - 
μεικτής συχνοτήτων- τοπικός ταλαντωτής (ΚΙΥδΤΒΟΝ) - 
ενδιάμεση συχνότητα - ενίσχυση και εμφάνιση ηχούς - κυ¬ 
ρία ενίσχυση Ι.Ρ (ΘΑΙΝ) Φωράτης - τελικός ενισχυτής. 

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ: Καθοδική λυχνία - εμφάνιση εικόνας (Ρ- 
ΒΕδΕΝΤΑΤΙΟΝ ΜΟΩΕ) σχετικής κίνησης (ΒΕΕΑΤίνΕ 
ΜΟΤΙΟΝ) αληθούς κίνηση (ΤΒΙΙΕ ΜΟΤΙΟΝ) διαφορές στα 
ανωτέρω συστήματα εμφάνισης της εικόνας-πλεονεκτή- 
ματα και μειονεκτήματα εκάστης - ασφαλείς αποστάσεις 

- (επεξήγηση ότι τα αμοιβά εξαρτήματα των ΒΑϋΑΒδ να 
μην αποθηκεύονται κοντά στις μιαγνητικές πυξίδες από 
την ενδεικνυόμενη απόσταση) - κίνδυνοι ακτινοβολίας και 
προφύλαξη - χαρακτηριστικά του ΒΑΟΑΒ (σε συνάρτηση 
μεγίστης εμβέλειας και ΣΕΠ - απόσταση ανίχνευσης και 
εκπεμπόμενης ενέργειας - (ισχύ και μήκος παλμού) και σε 
συνάρτηση μικρότερης απόστασης και μήκους παλμού - 
περιγραφή των επιδράσεων στις διοπτεύσεις και απο¬ 
στάσεις από το εύρος δέσμης - σφάλμαγραμμήςπλώρης 

- σφάλμα κεντραρίσματοςτης εικόνας - ανέμισμα πλώρης 
μεταβλητού σημειωτή αποστάσεων (ΥΒΜ) - παράλλαξης, 
εξάρτηση διόπτευσης και απόστασης από το εύρος δέ¬ 
σμης, κηλίδας, μεγέθους Ρ.Ρ.Ι. ΤΙΙΒΕ, μήκους παλμού και 
ΘΑΙΝ. 

Εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν στην ανίχνευση 
του ΒΑΟΑΒ. (ΟΡΙΖΩΝ ΡΑΝΤΑΡ σε συνάρτηση θέσεως κε¬ 
ραίας και απόστασης διάθλασης - επίδραση βροχής - χιο¬ 
νιού, χαλαζιού, ομίχλης). 

Επεξηγήσεις τομέων σκιάς και σκοτεινών τομέων σε συ¬ 
νάρτηση της θέσεως της κεραίας. Ανακλαστικές αρετές 
στόχων (επίδοαση σχήματος - μέγεθος και υλικό κατα¬ 
σκευή ς).Χρήση το υΟΙίΠΤΕΒσυ νάρτηση της σαφήνειας 
του στόχου - παράγοντες οι οποίοι προξενούν ψευδοή¬ 
χους στην οθόνη ΡΑΝΤΑΡ - επιδράσεις στην καλή λει¬ 
τουργία του ΡΑΝΤΑΡ από καλώδια μεταφοράς ισχύος, 
γέφυρες ποταμών και εκβολές. 

2. Ρύθμιση και συντήρηση (επίδειξη και χρήση των κυ¬ 
ρίων κομβίων του ΡΑΝΤΑΡ - τρόπος λειτουργίας και ρύθ¬ 
μισης εκάστου κομβίου προς επίτευξη καλύτερης εικό¬ 
νας). Μέτρηοη διοπτεύσεων και αποστάσεων (επίδειξη 
και τρόπος μέτρησης των διοπτεύσεων και αποστάσεων, 
ακρίβεια αυτών, έλεγχος σφάλματος στις διοπτεύσεις και 
αποστάσεις). 

Χαρακτηριοτικά απόδοσης ναυτικού ΡΑΝΤΑΡ. Πρότυ¬ 
πα (δΤΑΝΟΑΒϋδ) ναυτικού ΡΑΝΤΑΡ παραδεκτά από 
τους διεθνείς κανονισμούς. Εικόνα ΒΑΟΑΒ και σαφήνειά 
της - Εξήγηση του σκοπού και της χρήσης του 

3. Χρήση του ΡΑΝΤΑΡ στη ναυσιπλοΐα. 


(Το ΒΑΟΑΒ για την εύρεση στίγματος - ανακλαστήρες 
ΒΑΟΑΒ - ΒΑΩΟΝ - ΒΑΜΑΒΚ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΙύΒδΟΒ ΔΙΟ- 
ΠΤΕΥΣΕΩΝ και χρήση αυτού). 

4. Αρωγή του ΒΑϋΑΒ στην αποφυγή σύγκρουσης. (Χρή¬ 
ση ΒΑΟΑΒ εν σχέση προς τον ισχύοντα κανονισμό απο¬ 
φυγής συγκρούσεως). 

5. Πρακτικές εφαρμογές σε ΒΑΟΑΒ δΙΜυΐΑΤΟΒδ, επί¬ 
δειξη, χειρισμός, εκμετάλευση ΒΑΟΑΒ - ΡΑΒΑϋ_ΕΙ_ ΕΝ- 
ϋΕΧΙΝΘ. 

6. ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ 

Τρίγωνο σχετικής κίνησης, σχεδίαση, πορεία ταχύτητα 
και επεξεργασία στοιχείων των άλλων πλοίων - τρίγωνο 
χειρισμών - η επίδραση αλλαγών πορείας, ταχύτητας 
στην οθόνη, ΩΡΑ, ΤΟΡΑ - αληθής υποτύπωση υποτυπω- 
τής χρησιμοποίηση φύλλων υποτυπώσεως - ασκήσεις. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β' 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΗΟ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 
ΚΥΚΛΟΣ: Γ 
ΩΡΕΣ: 19 

Α. ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΝΗΟ) 

1. ΙΟΒΑΝ- Ο 

1. Γ ενικά περί συχνοτήτων και οινοσφαιρικών στρωμά¬ 
των. 

2. Τι καλείται υπερβολική ναυτιλία - υπερβολή 

3. Τι είναι το ΓΟΒΑΝ-Ο από ποια μέρη αποτελείται 

4. Λειτουργία ίΟΒΑΝ-Ο (προοπτικές συστήματος) 

5. Χαρακτηριστικά εκπεμπόμενων συστημάτων. 

6. Τι είναι συγκρονισμός - μέτρηση διαφοράς χρόνου 

7. Πλεονεκτήματα της χρησιμοποιήσεως εκπομπών. 

8. Σφάλματα ίΟΒΑΝ-Ο - τρόπος αντιμετώπισής των 

9. Χάρτες ΙΟΒΑΝ-Ο (γενικά). 

10. Ακρίβεια στίγματος - παράγοντες από τους οποίους 
εξαρτάται. 

11. Πρόσθετες δυνατότητες ορισμένων σύγχρονων δε¬ 
κτών. 

12. Τρόπος χρησιμοποιήσεως σύγχρονου δέκτη Ι-Ο- 
ΒΑΝ-0 

13. Απεικόνιση του στίγματος - πορείας - ταχύτητας 
πλοίου. 

14. Ελεγχος λαμβανομένων σημάτων. 

15. Ενδείξεις ανωμαλιών στις εκπομπές σταθμών. 

16. Κατηγορίες δεκτών ίΟΒΑΝ-Ο 

17. Πρακτική εξάσκηση στις συσκευές 

2. ΟΕΟΟΑ 

1. Γ ενικά - περιοχές καλύψεως 

2. Αρχές λειτουργίας συστήματος ΟΕΟΟΑ 

3. Εκπομπή σταθμών - συνήθης - πολυπαλμική (ΜΡ) ε¬ 
νός ΟΗΑΙΝ 

4. Μέτρηση διαφοράς φάσεως - φάση - Δίαυλοι - ζώνες 

5. Αναγνώριση διαύλων στον δέκτη ΟΕΟΟΑ 

6. Ελεγχος καλής λειτουργίας ενός ΟΗΑΙΝ ΟΕΟΟΑ 

7. Ελεγχος καλής λειτουργίας συσκευής ΟΕΟΟΑ 

8. Ακρίβεια και σφάλματα συστήματος - εκδόσεις πινά¬ 
κων 

9. Κατηγορίες δεκτών - βασικά κουμπιά συσκευής ϋΕΟ- 
ΟΑ 

10. Εκμετάλευση του ϋΕΟΟΑ-χρήση ΟΕΟΟΑ σανπυξί- 
δα 12604 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3. ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ (ΒϋΡ) 

1. Γενικά περί ραδιογωνιόμετρου - αρχές λειτουργίας - 
κατηγορίες ραδιογωνιόμετρων. 

2. Κεραία βρόγχου ή πλαισίου - αμφιβολία 180 

3. Κεραία έννοιας - άρση αμφιβολίας. 

4. Ραδιογωνιόμετρα κεραίας σταθερών πλαισίων 
(ΒΕίϋΝΙ-ΤΟδΙ) 

5. ΒΏΡ Αυτόματοι δέκτες με καθοδική οθόνη 

6. Σφάλματα ραδιογωνιόμετρου παράκτιας διάθλασης 
πολικότητος ή επίδραση νυκτός-συννενοήσεως. 

7. Σφάλματα οφειλόμενα στο πλοίο, ημικυκλικό τεταρ- 
τοκυκλικό εγκατάστασης κεραίας. 

8. Βαθμονόμιση (ΘΑϋΒΒΑΤΙΟΝ) Τρόποι που γίνεται. 

9. Ραδιοφάροι, τύποι ραδιογωνιομετριών σταθμών ξη- 

ράς· 

10. Πρακτική εξάσκηση σε δέκτες ΒϋΡ, ασκήσεις συ- 
νεύσεως 

4. ΩΜΕΓΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 

1. Τμήματα συστήματος Ο ΜΕΘΑ 

2. Επεξήγηση ορίων ΟΜΕΘΑ 

3. Πηγές σφαλμάτων στο ΟΜΕΘΑ 

4. Λάθος πληροφορίες δεκτών - περιγραφή 

5. Επεξήγηση διορθώσεων για την ακρίβεια στίγματος. 

6. Επεξήγηση διαφορικού ΟΜΕΘΑ. 

5. ΝΑΝ/ΤΕΧ Γενική χρήση. 

Β. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ 

1. ΤΒΑΝ5ΙΤ (ΝΑ\/8ΑΡ[-ΝΝ55)-ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1. Τμήματα του συστήματος 

2. Περιγραφή δορυφόρων - χαρακτηριστικά δορυφό¬ 
ρων 

3. Επιλογή τροχιών - ναυτιλιακό μήνυμα δορυφόρου 

4. Παράγοντες που επηρεάζουν τις τροχιές δορυφό¬ 
ρων 

5. Επίγειοι σταθμοί ελέγχου-περιγραφή 

6. Περιγραφή δεκτών ΤΒΑΝ5ΙΤ - κατηγορίες δεκτών. 

7. Τι είναι το φαινόμενο ΟΟΡΡΙΕΒ 

8. Υπολογισμός στίγματος (Αρχή λειτουργίας) 

9. Ακρίβεια στίγματος και παράγοντες που επηρεάζουν 
αυτή. 

2. Ε.ΘΌ.1.5 

1. Πλήκτρα του δείκτη (ΘΨΒδΟΒ) 

2. Χειρισμός συσκευής Ε.Ο.ϋ.1.5. 

3. Μεγέθυνση (ΖΟΟΜ) - Υπερμεγένθυση (ΒΑΝΘΕ) 

4. Χάρτες - ΜΑΥΡΟΙΝΤ5 - Πορεία και σχεδίαση - απο¬ 
στάσεις (ΒΑΝΘΕ-ΒΕΑΒΙΝΘ) απαιτούμενα καύσιμα με τα¬ 
χύτητα και απόσταση. 

5. Αυτόματη λειτουργία 

6. Εμφάνιση τοπονυμιών - φανών - βαθών. 

3. ΝΑνδΤΑΒ (Θ.Ρ.5) 

1. Τμήματα του συστήματος 

2. Οι δορυφόροι του ΘΡ5 

3. Χαρακτηριστικά δορυφόρου 

4. Πλεονεκτήματα Θ.Ρ..8. 

5. Εισαγωγή αρχικών στοιχείων στους δέκτες - παρεχό¬ 
μενες πληροφορίες και δυνατότητες αυτών. 

6. Καθορισμός στίγματος (αρχή λειτουργίας) 

7. Επίγειοι σταθμοί ελέγχου 

8. Κατηγορίες δεκτώιν Θ.Ρ.5. 

9. Διαδικασία υπολγισμού του στίγματος 

10. Πηγές σφαλμάτων - γεωδαιτική αφετηρία 


11. Ακρίβεια δορυφορικού στίγματος - ΟΙΡΡΕΒΕΝΤΙΑΙ- 
Θ.Ρ.5. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Β’ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Γ ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 30 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 20 

Εισαγωγή στους υπολογιστές-ιστορική αναδρομή-γε- 
νιές-αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υπολογιστών-γε- 
νική δομή ψηφιακών Η/Υ-διάκριση υλικού (Ιΐ3Γάνν3Γθ) και 
λογισμικού (εοίίννβΓβ). 

Δομή Η/Υ 

Υλικό (ΗΗΓάννΒΓβ) 

Επεξεργαστής-γενικά-σύντομη περιγραφή εσωτερικής 
δομής. Γενιές επεξεργαστών Μνήμη-γενική περιγραφή, 
είδη μνήμης, χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέλασης. 

Μονάδες εισόδου εξόδου-γενική περιγραφή, χαρακτη¬ 
ριστικά. Πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτές. Εύκαμπτοι και 
σκληροί δίσκοι, ταινίες κ.λ.π. 

Συστήματα ΓηϊθΓθ,Γπΐηϊ,Γη3ίπίΓ3ηηβνν. 

Λογισμικό (δοίΙνν3Γθ) 

Λειτουργικό σύστημα-γενική περιγραφή. 

Λειτουργικά συστήματα. 

ϋΟδ-περιγραφή-Εσωτερικές και εξωτερικές εντολές- 
Διαχείριση περιφερειακών μέσων μαγνητικής αποθήκευ¬ 
σης, μορφοποίηση δισκέτας και σκληρού δίσκου. Αρχεία, 
ονομασία αρχείου, διαχείριση αρχείων, δημιουργία, αντι¬ 
γραφή, μεταφορά, μετονομασία, διαγραφή κ.λ.π. 

Εργασίες σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης-αντιγραφή 
δισκέτας, περιεχομένων δίσκου, διαγραφή περιεχομένων 
κ.λ.π. 

ΙΙηίχ - σύντομη αναφορά, διαφορές από το ϋΟδ - χαρα¬ 
κτηριστικά Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας-ΙΛ/ίπόοννε- 
γενική περιγραφή-εκκίνηση και έξοδος από τα Μίηάοννε - 
Ομάδες εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επι¬ 
λογές όΒΓ-ιτίΘηυ. 

Εφαρμογές σε περιβάλλον νΥίπόοννε. 

Επεξεργασία κειμένου-χρήση εμπορικών επεξεργα¬ 
στών κειμένου (\Λ/ογ0, κ.λ.π), δημιουργία αρχείου κειμέ¬ 
νου, εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση, μορ¬ 
φοποίηση κειμένου, δημιουργία πινάκων, μεταβολή χα¬ 
ρακτηριστικών πινάκων, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών 
εγγράφων ιτίΒίΙ-πίθΓρβ. Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορι¬ 
κών λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον ννίηάοννε - ΕχοθΙ - 
δημιουργία λογιστικού φύλλου, μορφοποίηση, εισαγωγή 
σταθερών και μεταβλητών στοιχείων, αριθμητικές πρά¬ 
ξεις, συναρτήσεις (χρηματοοικονομικές, στατιστικές 
κ.λ.π.). Διαγράμματα, παραγωγή τους, επιλογή στοιχείων 
και περιοχής, απεικόνιση. Σύνδεση λογιστικών φύλλων. 
Αποθήκευση. 

Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία - εφαρμογές στην γέφυ¬ 
ρα, μηχανοστάσιο, επικοινωνίες, σύντομη περιγραφή. 
Άλλες εφαρμογές. 

Σύντομη αναφορά σε ναυτιλιακά και χερσαία δίκτυα. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πλε¬ 
ονεκτήματα, μειονεκτήματα, ασκήσεις. Δίκτυα ηλεκτρονι- 
κούταχυδρομείου. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ναυτι¬ 
λία-πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12605 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Β'ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟ¬ 
ΤΗΤΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 52 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 43 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
.1 Γενικά 

.2 Πίεση 
.3 Κενό 

.4 Ορισμός Ενέργειας 

.5 Μορφές ενέργειας (Θερμική, Δυναμική, Κινητική, Ε¬ 
σωτερική Ενέργεια). 

6 Μηχανικό έργο 
.7 Εργο ροής 
.8 Ισχύς 

.9 Εφαρμογές - Ασκήσεις 

2. ΘΕΡΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
. 1 Ορισμός συστήματος 

.2 Ιδιότητες της ύλης 
.3 Θερμοδυναμικός κύκλος - Διεργασίες 
.4 Διεθνές σύστημα Μονάδων (1115) 

.5 Εφαρμογές - Ασκήσεις 

3. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΕΡΓΟ 
. 1 Θερμική Μηχανή - (Ορισμός) 

.2 Θερμοδυναμικά μέσα 

.3 Θερμότητα - Θερμοκρασία 

.4 Επίδραση της θερμότητας στην θερμοκρασία 

.5 Ειδική θερμότητα (Ορισμός) 

.6 Ειδική θερμότητα αερίων 

.7 Σχέση μεταξύ θερμότητας, Ειδικής θερμότητας και 
θερμοκρασίας 

.8 Τρόποι μετάδοσης της θερμότητας (Γενικά) 

.9 Εργο (Ορισμός) 

.10 Εργο κλειστού συστήματος 
. 11 Αδιαβατική Διεργασία 
.12 Εφαρμογές - Ασκήσεις 

4. Α’ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
.1 Γενικά 

.2 Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής Μηχανικό ισο¬ 
δύναμο της θερμότητας 
.3 Αρχή διατήρησης της μάζας 
.4 Εξίσωση ενέργειας σταθερής ροής 
.5 Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής σε κλειστά και 
ανοικτά συστήματα. 

.6 Εφαρμογές - Ασκήσεις. 

5. ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ-ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
.1 Γενικά 

.2 Νόμος του ΒογΙβ 
.3 Νόμος του ΟάαΓίβδ 

.4 Καταστατική Εξίσωση των Τελείων Αερίων 
.5 Ειδική Θερμότητα (Γενικά) 

.6 Ειδική Θερμότητα Αερίων (Ορ,Ου) 

.7 Διεργασίες αερίων 

.8 Εφαρμογή του Α’ Νόμου της Θερ/κής σε κλειστά Συ¬ 
στήματα . 


9 Ισόθερμη μεταβολή 
.10 Ισοβαρής μεταβολή 
. 11 Ισόχωρη μεταβολή 
. 12 Αδιαβατική μεταβολή 
.13 Πολυτροπική μεταβολή 

. 14 Εφαρμογή του Α’ Νόμου της Θερμοδυναμικής σε Α¬ 
νοικτά Συστήματα 
.15 Εφαρμογές - Ασκήσεις 

6. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜ/ΚΗΣ-ΚΥΚΛΟΣ 
ΟΑΒΝΟΤ 

.1 Γενικά 

.2 Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος 

.3 Αρχή της αναστρεψιμότητας 

.4 Ποιες αλλαγές θεωρητικά θεωρούνται αναστρέψιμες 

.5 Βαθμός απόδοσης 

.6 Κύκλος ΟαιτιοΙ 

.7 Βαθμός απόδοσης κύκλου Οατηοί 
.8 Αντίστροφος κύκλος Οατηοί 
.9 Ασκήσεις - Εφαρμογές 

7. ΥΔΡΑΤΜΟΙ 

. 1 Γενικά περί υδρατμών 
.2 Το νερό ως καθαρή ουσία 
.3 Παραγωγή ατμού από νερό υπό σταθερή πίεση 
.4 Ιδιότητες υδρατμών 

.5 Θερμοδυναμικές ιδιότητες νερού & ατμού - Πίνακες 
.6 Κεκορεσμένο νερό - Υποψυκτο νερό 
.7 Κεκορεσμένος ατμός - Ενθαλπία εξάτμισης 
.8 Υγρός ατμός - Αισθητή θερμότητα υγρού 
.9 Βαθμός ξηρότητας 

. 10 Υπερθερμός ατμός - Θερμότητα υπερθέρμανσης 
. 11 Γ ενικά περί ροής ρευστών δια μέσου ακροφυσίων 
.12 Ασκήσεις - Εφαρμογές 

8. ΕΝΤΡΟΠΙΑ 

. 1 Η Εννοια της Εντροπίας 
.2 Εντροπία συστήματος 
.3 Εντροπία σε κλειστό και ανοικτό σύστημα 
.4 Υπολογισμός Εντροπίας σε τέλεια αέρια 
.5 Εντροπία καθαρής ουσίας γ 
.6 Διάγραμμα Τ-5 (Διεργασίες: ν=0, Ρ=0, Ρν =0, 
Τ=0) 

.7 Στραγγαλισμός 

.8 Διάγραμμα ΜΟίίΙΕΒ (ά-ε) Διεργασίες 
.9 Ασκήσεις - Εφαρμογές 

9. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΙ 
.1 Γενικά 

.2 Κύκλος Οατηοί 
.3 Κύκλος ΡαηΚίηΘ 
.4 Κύκλος ΡαηΙάηΘ με αναθέρμανση 
.5 Πραγματικός κύκλος εγκατάστασης ατμού 
.6 Μέτρα που λαμβάνονται στην πράξη για την βελτίω¬ 
ση της απόδοσης μιας εγκατάστασης ατμού 
.7 Ασκήσεις 

10. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΚ 
.1 Γενικά 

.2 Θεωρητικός κύκλος ΟΙΕ5ΕΕ 

.3 Θεωρητικός κύκλος ΟΗο 

.4 Σύγκριση των κύκλων ΟΙΕ5ΕΕ - ΟΤΤΟ 

.5 Θεωρητικός μικτός κύκλος ΟΙΙΑί 

.6 Κύκλος ϋΟΥΕΕ-ΒΒΑΥΤΟΝ 

.7 Κύκλος ΒΗΑΥΤΟΝ με προθερμαντήρα αέρα 

.8 Ασκήσεις - Εφαρμογές 
12606 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 50 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΡΕΣ: 25 

1. ΤΡΙΒΗ 

.1 Κατηγορίες τριβής 
.2 Στατική τριβή 
.3 Τ ριβή ολίσθησης 
.4 Τριβή κύλισης 
.5 Ξηρή τριβή 
.6 Υγρή τριβή 
.7 Ημιυγρή τριβή 

.8 Στοιχεία υδροδυναμικής λίπανσης 
.9 Δυναμικό και κινηματικό ιξώδες 
.10 Εδρανα κύλισης - ολίσθησης 

2. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

.1 Σύνθεση και ανάλυση Δυνάμεων που ασκούνται σε 
στερεό σώμα 

.2 Ισορροπία δυνάμεω ν - Συνθήκες ισορροπίας 
.3 Ευσταθής - Αδιάφορος - Ασταθής ισορροπία 
.4 Τρόποι στήριξης - Προσδιορισμός αντιδράσεων στή¬ 
ριξης 

.5 Βάρος και κέντρο βάρους 

.6 Προσδιορισμός κέντρου βάρους απλών γεωμετρι¬ 
κών σωμάτων και επιφανειών 
.7 Ασκήσεις 

3. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
. 1 Μεταφορική κίνηση στερεού σώματος 
.2 Περιστροφική κίνηση στερεού σώματος 
.3 Επίπεδη κίνηση στερεού σώματος 

.4 Ασκήσεις 

4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

.1 Ταχύτητες και επιταχύνσεις που επιδρούν στο έμβο¬ 
λο (εμβολοφόρου) παλινδρομικής μηχανής 
.2 Σημεία όπου εμφανίζονται οι μέγιστες και οι μηδενι¬ 
κές τιμές στην ταχύτητα και επιτάχυνση 
.3 Διαγράμματα που δείχνουν την ταχύτητα και επιτά¬ 
χυνση συναρτήσει της γωνία του στροφάλου,στην διάρ¬ 
κεια μιας πλήρης περιστροφής 
.4 Η έννοια της περιόδου - συχνότητας 
.5 Εφαρμογές απλής αρμονικής κίνησης 
.6 Ασκήσεις 

5. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

5.1 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

.1 Πρώτο, Δεύτερο και Τρίτο αξίωμα 
.2 Δυνάμεις αδράνειας 
.3 Ορισμός μάζας από την αδράνεια 
.4 Συσχέτιση μάζας και βάρους (Θ=Μ.ςι) 

.5 Δράση και αντίδραση 

5.2 ΚΥΚΛΙΚΗ - ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

.1 Δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της κυκλικής κί¬ 
νησης 

.2 Κεντρομόλος επιτάχυνση 
.3 Κεντρομόλος Δύναμη 
.4 Φυγόκεντρος Δύναμη 112 

.5 Νόμοι της Κεντρομόλου Δύναμης (Ρ=πιω γ = πι- 

για ω=σταθ. τότε Ρ ανάλογη της γ) Ρ 
.6 Η εφαρμογή της εξίσωσης κίνησης (Ρ-ηιγ=0) στο κω¬ 
νικό εκκρεμές. 


.7 Η φυγόκεντρη δύναμη στον σφόνδυλο 
.8 Γραμμική και γωνιακή επιτάχυνση γ=ετ 
.9 Ροπή στρέψης και ροπή αδράνειας της μάζας 
. 10 Θεμελιώδης εξίσωση της δυναμικής για την περι¬ 
στροφική κίνηση (Μ =].ε) 

. 11 Εφαρμογές - Ασκήσεις 

5.3 ΩΘΗΣΗ-ΟΡΜΗ 

. 1 Η έννοια της ώθησης και της ορμής στην μεταφορική 
κίνηση (ώθηση δύναμης, ορμή) 

.2 Θεώρημα ορμής (εφαρμογές) 

.3 Στην περιστροφική κίνηση (Ωθηση ροπής,Στροφορ- 
μή,Θεώρημα στροφορμής) 

6. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
. 1 Μηχανικό έργο 
.2 Εργο κινητήριο 

.3 Ενέργεια (Κινητική - Δυναμική ενέργεια) 

.4 Κινητική ενέργεια σώματος που περιστρέφεται 
.5 Λειτουργία του Σφονδύλου (Αποθήκη Κινητικής Ε¬ 
νέργειες) 

.6 Σύγκριση της λειτουργίας Σφονδύλου με αυτήν του 
ρυθμιστή στροφίου 

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΩΡΕΣ: 25 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 19 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 6 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

.1 Ορισμός του ρευστού 
.2 Μονάδες 5.1 
.3 Πυκνότητα 
.4 Συνεκτικότητα 
.5 Πίεση ρευστών 
.6 Διαφορά πίεσης 
.7 Υψος πίεσης 
.8 Μέτρο ελαστικότητας 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ 

. 1 Προσδιορισμός του κέντρου πίεσης 
.2 Οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα υδροστατικής 
δύναμης 

.3 Παραδείγματα υπολογισμού σε διαφράγματα δεξα¬ 
μενών 
.4 Ασκήσεις 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ 

.1 Η εξίσωση ενέργειας (ΒετηουΙΙί) 

.2 Ενέργεια λόγω πίεσης 

.3 Δυναμική και κινητική ενέργεια ρέοντος ρευστού 
.4 Η εξίσωση της συνέχειας για ασυμπίεστο ρευστό και 
οι μορφές τους (παροχή όγκου - παροχή μάζας) 

.5 Εύρεση παροχής και πίεσης για ροή ρευστών μέσα α¬ 
πό σωλήνες οριζόντιους και υπό κλίση, αγνοώντας την 
τριβή 

.6 Στρωτή καιτυρβώδης ροή - Κρίσιμη ταχύτητα 
.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την κρίσιμη ταχύτητα 
(αριθμός ΒβγηοΙΙε) 

.8 Παράγοντες που επηρεάζουν την τυρβώδη ροή 
.9 Μηχανισμός ανάπτυξης δινών και πιθανά σημεία εμ¬ 
φάνισής των 

.10 Βασικά χαρακτηριστικά μετρητή νοπίυπ 
.11 Εφαρμογή της εξίσωσης ΒθίτιουΙΙί στον Μετρητή 
νβηίουπ 

. 12 Προσδιορισμός σταθερός του μετρητή ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12607 


.13 Σχέση μεταξύ παροχής και ύψους απωλειών 
. 14 Αποτέλεσμα της τριβής στον μετρητή 
. 15 Ιδανική και πραγματική παροχή για ροή διαμέσου μι¬ 
κρών οπών 

.16 Ασκήσεις - Εφαρμογές. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ I 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 45 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 42 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 3 

1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 

. 1 Προσδιορισμός κέντρου βάρους σε ομοιογενή σώμα. 
.2 Επίδραση στο κέντρο βάρους σώματος από: 

* αφαίρεση μάζας 

* πρόσθεση μάζας 

* μετακίνηση μάζας 

.3 Κέντρο βάρους πλοίου και η σημασία του σε θέματα 
ευστάθειας 

2. ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

. 1 Αρχή του Αρχιμήδη - Αντωση - Κέντρο άντωσης 
.2 Ορισμοί: Εκτοπίσματος, ωφέλιμο φορτίο, άφορτο 
πλοίο, ΤΡΟ. 

.3 Πλευστότητα - Εφεδρική πλευστότητα 
.4 Συντελεστές μορφής (Οό,Ονν,Οπι,Ορ). 

.5 Υπολογισμός του βυθίσματος από αλλαγή της πυ¬ 
κνότητας ότ αν το εκτόπισμα παραμένει σταθερό σε: 

- μία φορτηγίδα (βοχ - είταρθά νβεεθΙ) 

- ένα κανονικό πλοίο 

.6 Κύκλος και γραμμές φόρτωσης 
.7 Απλά προβλήματα. 

3. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

. 1 Ισορροπία πλοίου που επιπλέει- εγκάρσια κλίση - θέ¬ 
σεις κέντρου βάρους (Θ), Κέντρου αντωσης (Β), Μετάκε- 
ντρου (Μ), Μετακεντρικό ύψος (ΘΜ), Μοχλοβραχίονας ε¬ 
παναφοράς ΘΖ. 

.2 Ορια της γωνίας εγκάρσιας κλίσης που το μετάκε- 
ντρο θεωρείται αμετάβλητο. 

.3 Ευσταθής, ασταθής και αδιάφορη ισορροπία πλοίου. 
.4 Υπολογισμός μοχλοβραχίονα επαναφοράς για μι¬ 
κρές γωνίες κλίσης. 

.5 Ροπή στατικής ευστάθειας. 

. 6 Τρόποι με τους οποίους ένα ασταθές πλοίο μπορεί να 
γίνει ευσταθές. 

.7 Κίνδυνοι για ένα πλοίο που έχει αρνητικό ΘΜ. 

4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

. 1 Ελεύθερες επιφάνειες υγρών. Επίδραση στην ευστά¬ 
θεια όταν μία δεξαμενή είναι μερικώς γεμάτη με υγρό, 
πλήρως γεμάτη ή άδεια. 

.2 Υπολογισμός της πραγματικής απώλειας του μετακε- 
ντρικού ύψους (ΘΜ) που οφείλεται σε ελεύθερη επιφά¬ 
νεια. 

.3 Επίδραση στο ΘΜ κατά την διάρκεια πλήρωσης μιας 
δεξαμενής διπυθμένου. 

.4 Σκοπός των διαμήκων υποδιαιρέσεων των δεξαμε¬ 
νών. 

.5 Ασκήσεις υπολογισμού απώλειας ΘΜ από ελεύθερες 
επιφάνειες δεξαμενών (πετρελαίου, πόσιμου νερού, θα¬ 
λασσινού νερού). 


5. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ 
ΘΜ 

. 1 Νατονισθεί ότι ο αξιωματικός Μηχανής δενπρέπει να 
κάνει καμμία ενέργεια που επηρεάζει την ευστάθεια του 
πλοίου πριν λάβει άδεια από προσοντούχο αξιωματικό 
που είναι σε υπηρεσία στη φυλακή γέφυρας. 

.2 Παράγοντες που καθορίζουν εάν μία εγκάρσια κλίση 
ωφείλεται σε αρνητικό ΘΜ ή σε άνιση κατανομή βάρους 
στο πλοίο. 

.3 Διαδικασία διόρθωσης αρνητικού ΘΜ. 

6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 

.1 Κανόνες του 3ΙΜ30Ν 

.2 Υπολογισμός επιφάνειας ισάλου, όγκου γάστρας, κέ¬ 
ντρου πλευστότητας ροπών αδρανείας με τους κανόνες 
του 5ΙΜΡ50Ν. 

7. ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ 

.1 Υπολογισμός του ΚΒ σε φορτηγίδες. 

.2 Σχέσεις υπολογισμού εγκάρσιας μετακεντρικής ακτί¬ 
νας (ΒΜ) και του ΚΜ για φορτηγίδα και κανονικό πλοίο. 

.3 Επίδραση του βυθίσματος και του πλάτους πλοίου 
στο ΚΜ. 

.4 Ασκήσεις. 

8. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ-ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

. 1 Μετακίνηση βάρους εγκάρσια σε ένα πλοίο. Υπολογι¬ 
σμός εγκάρσιας κλίσης από μετακίνηση βάρους, πρό¬ 
σθεση και αφαίρεση βάρους. 

,2 Σκοπός του πειράματος ευσταθείας και πότε εκτελεί- 
ται πείραμα ευσταθείας. 

.3 Αρχή του πειράματος ευσταθείας και μέτρα προ¬ 
φύλαξης πριν την εκτέλεση του πειράματος ευστα¬ 
θείας. 

.4 Υπολογισμός του ΘΜ και ΚΘ από το πείραμα ευστα¬ 
θείας. 

9. ΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 

. 1 Ροπή στατικής ευστάθειας. Υπολογισμός Ροπής στα¬ 
τικής ευστάθειας για μικρές γωνίες κλίσεις και πως επη¬ 
ρεάζεται από το εκτόπισμα και το ΘΜ. 

.2 Ευστάθεια για μεγάλες γωνίες κλίσης. 

.3 Βασικές καμπύλες στατικής ευστάθειας. Να εξηγηθεί 
η χρησιμότητα των καμπύλών ΚΝ. 

.4 Τυπικές καμπύλες στατικής ευστάθειας για ένα πλοίο 
με Αρχικό μετακεντρικό ύψος θετικό και με αρχικό μετα¬ 
κεντρικό ύψος αρνητικό. Να δειχθεί σε διάγραμμα το όριο 
της ευστάθειας, ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφο¬ 
ράς, η γωνία από αρνητικό ΘΜ και η γωνία απώλειας της 
ευστάθειας. 

.5 Επίδραση της μεταβολής του ύψους εξάλλων στην 
ευστάθεια. 

.6 Δυναμική ευστάθεια. 

10. ΔΙΑΓΩΓΗ 

.1 Ορισμοί: Διαγωγής, κέντρου πλευστότητας, διαμή¬ 
κης μετακεντρικής ακτίνα, διαμήκη μετακεντρικού ύψους 
και ροπής μεταβολής διαγωγής ανά εκατοστό (ΜΟΤ/οπι). 

.2 Ασκήσεις (Υπολογισμός μεταβολής διαγωγής και βυ¬ 
θισμάτων). 

.3 Τ ρόποι διατήρησης της διαγωγής με φόρτωση και εκ- 
φόρτωση βαρών. 

.4 Επίδραση της διαγωγής στη μέτρηση υγρών δεξαμε¬ 
νών. 

.5 Υπολογισμός υγρού μιας δεξαμενής από ογκομετρι¬ 
κούς πίνακες όταν το πλοίο έχει διαγωγή. 


12608 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


11. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ 

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΛΑΒΗΣ 

.1 Ορισμοί: Οριακή γραμμή (ΜαΓρίπ Ιίπθ), διαχωρητότη- 
τα χώρων πλοίου, κατακλύσιμο μήκος, επιτρεπόμενο μή¬ 
κος διαμερισμάτων επιβατηγού πλοίου. 

.2 Τυπική καμπύλη κατακλυσίμων μηκών. 

.3 Καθορισμός της θέσης των στεγανών φρακτών και η 
σημασία του συντελεστή υποδιαίρεσης. 

.4 Υποθετική έκταση βλάβης. 

.5 Ασύμμετρη κατάκλυση, τελική κατάσταση πλοίου με¬ 
τά την βλάβη στην περίπτωση ασύμμετρης κατάκλυσης, 
λήψη μέτρων επαναφοράς. 

.6 Κατηγορίες τύπων πλοίου για υπολογισμό ύψους ε- 
ξάλλων. 

.7 Απαιτήσεις για επιβίωση πλοίων τύπου “Β” με καθο¬ 
ρισμένο μειωμένο ύψος εξάλλων. 

.8 Απαιτήσεις στην κατάσταση ισορροπίας μετά από κα¬ 
τάκλυση. 

.9 Να ορισθεί ότι η βλάβη των διαμερισμάτων μπορεί να 
προκαλέσει βύθιση του πλοίου ως αποτέλεσμα των πα¬ 
ρακάτω: 

ανεπαρκής εφεδρική όιντωση - προοδευτική κατάκλυση 
οφειλόμενη σε υπερβολική εγκάρσια κλίση ή διαγωγή 
προκαλούμενη ανατροπή από απώλεια ευστάθειας κατα¬ 
σκευαστική βλάβη 

.10 Επίδραση κατάκλυσης σε εγκάρσια ευστάθεια. Μέ¬ 
θοδος απωλεσθείσης άντωσης. (Αύξηση εκτοπίσματος, 
Μεταβολή βυθίσματος και διαγωγής, Μεταβολή κέντρου 
βάρους, κέντρου άντωσης και μετάκεντρου. 

Υπολογισμός κατά προσέγγιση ροπής ελεύθερης επι¬ 
φάνειας κατακλυσμένου διαμερίσματος, πραγματική α¬ 
πώλεια ΟΜ από κατάκλυση ενός διαμερίσματος. 

.11 Να εξηγηθεί γιατί το ΟΜ συνήθως μειώνεται όταν: 
υπάρχει μεγάλη απώλεια άθικτης επιφάνειας ισάλου υ¬ 
πάρχει άθικτη άντωση κάτω από το κατακλύζόμενο χώ¬ 
ρο η κατακλύζόμενη επιφάνεια έχει υψηλή διαχωρητικό- 
τητα 

.12 Επίδραση της κατάκλυσης στη διαγωγή. 

.13 Ενέργειες έκτακτης ανάγκης που ακολουθούνται 
στη βλάβη γάστρας (Αναγκαίο σχέδιο προετοιμασίας για 
ενέργεια έκτακτης ανάγκης, κατάλογοι συστημάτων και 
εξοπλισμού πλοίου ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνονται 
στην προετοιμασία για έκτακτες ανάγκες). 

.14 Μέτρα που λαμβάνονται μετά την κατάκλυση ενός 
διαμερίσματος. 

.15 Περιγραφή της χρησιμοποίησης των φορητών α¬ 
ντλιών και δυνατές 

επισκευές στη βλάβη γάστρας. 

13. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ-ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟ-ΔΙΑΤΟΙΧΙΣΜΟΣ 

. 1 Δυνατές κινήσεις πλοίου κατά τους τρεις άξονες. 

.2 Φυσική περίοδος διατοιχισμού. Μέθοδος εύρεσης 
του μετακεντρικού ύψους. 

.3 Διατοιχισμός σε κυμάτισμά. 

.4 Συντονισμός ή σύγχρονος διατοιχισμός. 

.5 Μέσα μείωσης του διατοιχισμού των πλοίων (Παθητι¬ 
κά - Ενεργητικά). 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β' 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ:ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 70 

Α. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Δεξιότητες Γραφής 

- Σύνταξη πρότασης συντόμου παραγράφου, απλών η¬ 
μερολογιακών εγγραφών 

- Σύνδεση προτάσεων και παραγράφων 

- Σύνταξη απλής περιγραφικής παραγράφου 

- Λήψη σημειώσεων 

- Περίγραμμα και σύνταξη απλώντυπικών επιστολών, α¬ 
πλών ΡΑΧ ή 

ΤΕΙΕΧ. 

2. Δεξιότητες Ανάγνωσης 

- Κατανόηση διαλόγων και παραγράφων 

- Επιφανειακή έρευνα και ανάλυση συντόμων κειμένων 
και άρθρων, 

(δΚίΐΎΐιτιίηςι/δοαηηίηρ) 

- Κατανόηση της κεντρικής ιδέας και λεπτομερειών συ¬ 
ντόμων άρθρων /κειμένων 

- Κατανόηση δια της τεχνικής εξαγωγής συμπερασμά¬ 
των (ίηίβΓβποίηρ ΙθοΗηίρυβε). 

3. Δεξιότητες Ομιλίας 

- Ορθή προφορά λέξεων και ρηματικών καταλήξεων 

- Ορθός τονισμός προτάσεων 

- Σαφής περιγραφή λειτουργίας και απλών διαδικασιών 

- Ακριβής λήψη και επίδοση οδηγιών 

- Ανταπόκριση σε απλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις 

- Συμμετοχή σε ναυτικούς διαλόγους. 

4. Δεξιότητες Ακουστικές 

- Κατανόηση εντολών 

- Ακουστική κατανόηση της κεντρικής ιδέας και των λε¬ 
πτομερειών μικρών διαλόγων, ανακοινώσεων ειδικών 
πληροφοριών και οδηγιών που έχουν σχέση με την ναυτι¬ 
λία. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

1. Επικοινωνία του Αξιωματικού μηχανής σε τεχνικά και 
γενικής φύσης θέματα. 

2. Η κατανόηση τεχνικών εγχειριδίων (θπρίπθ πτιεπυείε), 
και κανόνων πρόληψης ρύπανσης. 

3. Η κατανόηση των ναυτικών όρων και καταστάσεων 
ως υπευθύνου μηχανής. 

4. Λεξιλόγιο ΙΜΟ και Πρότυπες Φράσεις επικοινωνίας I- 
ΜΟ: ότι αφορά μηχανικούς. 

5. Επικοινωνία με πλήρωμα: για θέματα λειτουργίας και 
συντήρησης των μηχανών, βάρδιας εκτάκτων περιστατι¬ 
κών κ.λ.π. 

6. Επικοινωνία με επιθεωρητές εμπειρογνώμονες: για 
θέματα βλαβών, επισκευών κ.λ.π. 

7. Επικοινωνία με επιβάτες για θέματα ασφαλείας και υ¬ 
γείας. 

8. Ορολογία συναλλαγής Μηχανικού με φορτωτές, πα¬ 
ραλήπτες, πράκτορες λιμενικές αρχές, επιθεωρητές Ρ & I 
ΟΙυόδ κ.λ.π. 

9. Οδηγίες για ενέργειες σε σωστικά σκάφη. 

10. Κείμενα Γενικού Ενδιαφέροντος: Τεχνολογία, Ναυ¬ 
τιλία, Οικονομία. 

11. Κείμενα Ειδικού ενδιαφέροντος: Μέρη του πλοίου, 
Ατμομηχανές, Ατμοστρόβιλοι, ΟίσεθΙ Εηςιηβδ, Μηχανο- ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12609 


στάσιο, Κύριες και Βοηθητικές μηχανές, Ηλεκτρική μηχα¬ 
νή, Μηχανές καταστρώματος, Αντλίες κ.λ.π. 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
Η ύλη αυτή βρίσκεται: 

- Διάφορα Αγγλικά εκπαιδευτικά βιβλία (π.χ. Μαιϊηβ Επ- 
9 ίη 6 ΘΠΠ 9 ίοΓ Ο.Ε. II,III, ΤοοΙιηίοαΙ Εη9ϋ5ό ΗβΓόθΓί). 

- Ναυτιλιακά και Τεχνικά Περιοδικά (π.χ. 5Ηίρρίη9 Ββ- 
νίβνν, Οσοαη νοίσβ ΜοΙοτδΝρ, ΝδΙίοηβΙ Οθθ9Γ3ράίο, Φυλ¬ 
λάδια των ΓΙοσειδονίων, Νβνι/δννθθΙς Τίπηβ, ΙΜΟ Νβννε, νί3 
ΙηπηαΓ53ΐ). 

- Εγχειρίδια Κατασκευαστών (ΜβηυβΙδ) 

- Αγγλικός και Ελληνικός τύπος 

- ΜοάβΙ ΟουΓδβ ΙΜΟ 

- ΙΜΟ 5ί3πά3Γά Μ3πϋππθ ΟοπππιυηΙθ3ίίοη ΡάταδΘδ. 

- Ημερολόγια και άλλα έγγραφα του πλοίου αυθεντικά ή 
και του εμπορίου 

- Μαγνητοταινίες του εμπορίου ή αυτοσχέδιες από αυ¬ 
θεντικές ή σκηνοθετημένες καταστάσεις του πλοίου. 

- Βιντεοταινίες του εμπορίου ή και αυτοσχέδιες μαγνη¬ 
τοσκοπήσεις αυθεντικών ή σκηνοθετημένων καταστάσε¬ 
ων (π.χ) νΐϋΕΟΤΕΙ- ϋηάθΓδίαηάίηρ ΕηρΙίδΜ οη Βθ3Γά 
κ.λ.π). 

- Οϋ - ΠΟΜ5 ασκήσεις ναυτικής ορολογίας (Ι5Ε ΜΑΒ- 
□ Ν3 ΕηρΙίδά ίβπρυαρβ ΤβεΙδ κ.λ.π.). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου η ε¬ 
πιλογή της ύλης δέον να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτική 
γίνεται. 

Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Διάρκεια εξέτασης: α) γραπτά: 3 1/2 ώρες 
β) προφορικά: η απαιτούμενη 
Βαθμολογική βάση: 50, Άριστα: 100 
ήτοι: Γ ραπτά: 60 (Ανάγνωση 20 - Γ ραμματική 20 + Γ ρα¬ 
φή 20). 

Προφορικά: 40 (Ομιλία 20 + Ακουστική 20). 

ΣΥΝΟΛΟ: 100 (άριστα) 

ΓΡΑΠΤΑ: 

Τα φύλλα προαγωγικής εξέτασης είναι έντυπα (ή δίδε¬ 
ται έντυπο φύλλο απαντήσεων), και πρέπει να περιλαμβά¬ 
νουν τουλάχιστον ένα από τους πιο κάτω τύπους ερωτή¬ 
σεων από κάθε περιοχή και στο ανάλογο επίπεδο και οι ε¬ 
ρωτήσεις πρέπει να καλύπτουντηνδιδαχθείσα ύλη, χωρίς 
απαραιτήτ ως να προέρχονται από τα διδαχθέντα εγχειρί¬ 
δια ή άλλες πηγές διδασκαλίας. Δηλαδή τα κείμενα και τα 
άλλα στοιχείατης εξέτασης δύνανται και συνιστάται να εί¬ 
ναι άγνωσΓα αλλά σχετικά. Δίδεται μία σειρά θεμάτων η ο¬ 
ποία εξετάζει κατά το δυνατόν όλη την ύλη. 

I. ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΒΕΑϋΙΝΘ) 

α. Κείμενο για γενική κατανόηση: ερωτήσεις σωστού / 
λάθους. Ανοιχτές ερωτήσεις ή 
β. Κείμενο τεχνικό για λεπτομερή κατανόηση: ερωτή¬ 
σεις σωστού λάθους, πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις με¬ 
ταφοράς πληροφοριών. 

γ. Ασκήσεις Λεξιλογίου γενικού και τεχνικού: πολλα¬ 
πλής επιλογής, συνωνύμων αντιθέτων, συσχετισμούς λέ¬ 
ξεων - επεξηγήσεων. 

II. ΓΡΑΦΗ (ΝΛ/ΒΙΤΙΝΟ) 

α. Κατασκευή προτάσεων, κατασκευή παραγράφων, 
δοκιμίων. 

β. Περιγραφή διαδικασίας, τεχνική περιγραφή, γενική 
περιγραφή. 

γ. Οδηγίες, ανακοινώσεις. 


δ. Διάλογοι. 

ε. Αλληλογραφία (επιστολές ΡΑΧ - ΤΕΙΕΧ κ.λ.π.) σημει¬ 
ώσεις, αναφορά. 

στ. Συμπλήρωση εντύπων, σχεδίων, τίτλων κ.λ.π.) 

III. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΙΙ5Ε ΟΡ ΕΝΘΙΙ5Η) 

Το μέρος αυτό της εξέτασης αφορά γενικά Αγγλικά και 
αναφέρεται στην ύλη υποστήριξης. Περιλαμβάνει: 

α. Συμπλήρωση κενών (π.χ. προθέσεις, ρΙτΓ333ΐ νΘΓόε, 
άρθρα). 

β. Συνώνυμα - Αντίθετα - Παράγωγα. 

γ. Σύνταξη - Σύνδεσμοι 

δ. Μετατροπές - Ολοκληρώσεις προτάσεων. 

ε. Πολλαπλής επιλογής 

ζ. Σωστού / λάθους 

η. Μετατροπών / ολοκληρώσεων 

θ. Ταιριάσματος / συσχετισμών 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι βαθμοί κάθε άσκησης πρέπει να ανα¬ 
γράφονται στο φύλλο εξέτασης ώστε οι σπουδαστές να 
γνωρίζουν επακριβώς πως βαθμολογείται κάθε άσκηση. 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 

I. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (ΙΙ5ΤΕΝΙΝΘ) 

Εξετάζεται με τα γραπτά και δίδεται ο επιπλέον απαι- 
τούμενος πριν ή μετά χρόνος. Διεξάγεται με χρήση μα¬ 
γνητοφώνου. 

α. Ερωτήσεις γενικής κατανόησης, ερωτήσεις λεπτομε¬ 
ρούς κατανόησης, 
β. Συσχετισμό πληροφοριών, 
γ. Ερωτήσεις μεταφοράς πληροφοριών. 

II. ΟΜΙΛΙΑ (3ΡΕΑΚΙΝΘ) 

Οργανώνεται και εξετάζεται χωριστά πριν ή μετά τα 
γραπτά. 

α. Ερωτήσεις γνωριμίας μετάφραση 
β. Ανάγνωση/ κατανόηση/ μικρών αλλά όχι εύκολων αγ¬ 
γλικών κειμένων ειδικότητας Πλοιάρχου τα οποία ακο¬ 
λουθούνται από ερωτήσεις όπως από που προέρχεται, σε 
τι αναφέρεται, ποιους αφορά, συμφωνείτε /διαφωνείτε με 
τα γραφόμενα κ.λ.π. 

γ. Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις για θέμα¬ 
τα καθημερινότητας στο πλοίο. 

δ. Είναι δυνατόν να εξετάζονται δύο σπουδαστές ταυ¬ 
τόχρονα οι οποίοι να μιλούν μεταξύ τους για συγκεκριμέ¬ 
νο θέμα αναλαμβάνοντας ρόλους Μηχανικός/Εμπειρο- 
γνωμόνων, Μηχανικός Α’- Β’ - Γ' κ.λ.π. 


ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β' 

ΥΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ Ργθ - ίπ- 

ΐ6ΓΠ1θάί3ΐΘ) 

Ε (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 40 ΩΡΕΣ 

1. Χρόνοι: 

1/4λοι οι χρόνοι της Ενεργητικής Φωνής. 

2. ΜοάαΙε: 

- σεπ/οουΙά: ικανότητα, αίτημα, άδεια κ.λ.π. 

- ννουΙά: ευγενικά αιτήματα, κ.λ.π. 

- εΙτουΙά: συμβουλές 

- δάαΙΙ/ννίΙΙ: προσφορά κ.λ.π. 

3. Άλλοι ρηματικοί τύποι: 

- Προστακτική: Εντολές, ανεπίσημα (φιλικά) αιτήματα 

- Υποθετικοί λόγοι: Τύπος Ο, I και II 

- Πλάγιος λόγος: Χρήση και σύνταξη των: 
δ3ίά/ίοΙά/3δΙ<Θά, καταφάσεις διαταγές, ερωτήσεις. 12610 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


- Παθητική φωνή: Απλός Ενεστώτας και Διάρκειας, Α¬ 
πλός Αόριστος Μέλλοντας. 

- Οαυεβϋνθ Ιιανβ/ρθΙ και παρακείμενος. 

4. Ερωτήσεις: 

- \Λ/Ιίο, ννΐιαΐ, ννίτίοΐπ, ννίτοεε, ννύθΓβ, ννόβη, Ιιονν, ννΙΐ3ΐ + 
ηουπ, όονν ιπυοΙι, Μονν ίπαηγ, Ιιονν οίΐθη, Ιιονν Ιοηρ κ.λ.π. 

5. Ουσιαστικά: 

- Ενικός, πληθυντικός, αφηρημένα, αριθμήσιμα, μη α- 
ριθμήσιμα γενική κτητική (’ε και ε’). Σύνθετα ουσιαστικά 
(π.χ. άίθεθΙ Θηρίηθ). 

6. Αρθρα: 

3, αη, Ιάβ + οουηΐΗάΙθ/υηοουηΙβάΙβ ηουηε. 

7. Αντωνυμίες: 

Προσωπικές, Κτητικές, Αναφορικές Αυτοπαθείς, Απρό¬ 
σωπες (II, ΙΙιθγθ) Δεικτικές, Ποσοτικές/Αόριστες 
(Οπθ,εοηηβ,Βηγ,εοπίθίΐΊίηο βνθΓγβοάγ κ.λ.π.). 

8. Επίθετα: 

- Χρώμα, μέγεθος, σχήμα, ποιότητα, εθνικότητα και σύ¬ 
νταξη. 

- τακτικοί και απόλυτοι αριθμοί, ποσοτικά (3 Ιοί οΐ, 311, 
οΙΙίθγ, θνβτγ κ.λ.π) 

- βαθμός θετικός, συγκριτικός, υπερθετικός. 

9. Επιρρήματα: 

-Τροπικά Ομαλά και ανώμαλα. 

-Συχνότητος (οίΐβη, πσνθΓ, κ.λ.π.) ορισμένου χρόνου 
(πονν, Ιβεί, ννθβΚ κ.λ.π.) και αορίστου (3ΐΓθ3άγ, ίυεί, γθ(). 
-Τοπικά (Ιίθγθ, ΙΙιθγθ) και κατευθύνσεις (Ιβίί, πςΐιΐ κ.λ.π.) 
-ίΟΟ, θίΙΙΐβΓ, νΘΓγ, ΓθΐΊΐβΓ. 

-συγκριτικός και υπερθετικός τύπος 
-Αλληλουχίας: ίιτεΐ, πθχΙ: θΙο. 

10. Προθέσεις: 

-Τοπικές: Ιο, ηπ, ίπείάβ, ουίείάθ, ηβχίίο, 31 (Ιιοηηβ), βθ- 
Νηά, ίηίΓοηΙοί κ.λ.π. 

-Χρονικές: αΐ, οη, ίη, άυπης), όβίοΓβ, θίΐβτ, ννΐιίΐβ, Ιγογπ, Ιογ, 
υηΐϋ, είηοθ κ.λ.π. 

-Κατευθύνσεως: Ιο, ίηίο, ου! οί, Ιγογπ, υρ, άοννη, ονβΓ, 
ΙΙίΓουρΙι. 

-Φράσεις: οη ίοοί, άγ οηγ, οη άοΐίάθγ κ.λ.π. 

-Οργάνων: όγ, ννίΐά, κ.λ.π. 

11 .Σύνδεσμοι: 

-3ηά, άυί, ογ 

-όθοευεθ, εο, αΐΐάουρίι, ίη ερίίβ οί 
-ννΜθη, ννΙΐθΓθ 
-ίί, υηίθεε 

-ννΐιίΐβ, υηΐίΐ, οίΐθη θίο. 

12.Απλά Περιφραστικά Ρήματα: 

-ρυΐ οη/ί3ΐ<θ οίί, ΙυΓη οη/οίί 
-ΙοοΚ 31, ΙίεΙθη Ιο κ.λ.π. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Οι ασκήσεις που θα χρησιμοποιούνται πρέπει κατά το 
δυνατόν να περιέχουν τεχνική / ναυτιλιακή ορολογία και 
θέματα. 

2. Ασκήσεις εμπέδωσης μπορούν να δίνονται ως Οογπθ- 
ννοΓΚ μαζί με φύλλο απαντήσεων. 

3. Για τις εξετάσεις χρησιμοποιούνται έως εκατό ερω¬ 
τήσεις που να καλύπτουν κατά το δυνατόν τα πιο πάνω θέ¬ 
ματα. Γιατις εξετάσεις χρησιμοποιούνται έως εκατό ερω¬ 
τήσεις που να καλύπτουν κατάτο δυνατόντα πιο πάνω θέ¬ 
ματα. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 25 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 3 

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΒΑΡΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
(ΟΓυάθ ΟίΙ) 

.1 Βασικοί βαρύ πετρελαίου. Χαρακτηριστικά συστατι¬ 
κά των καταλοίπων της απόσταξης. 

.2 Ν’ αναφερθούν οι επιπτώσεις της ασφάλτου που υ¬ 
πάρχει στα κατάλοιπα στις ΜΕΚ. 

.3 Γενική σύσταση του πετρελαίου. 

.4 Κύριες σειρές υδρογονανθράκων που υπάρχουν στο 
πετρέλαιο. 

.5 Να αναφερθεί ότι η μοριακή και η χημική σύνθεση των 
υδρογονανθράκων είναι σύνθετη. 

.6 Να αναφερθεί ότι η μοριακή σύσταση καθορίζει τη 
φύση του υλικού π.χ. εάν είναι αέριο, υγρό ή στερεό. 

.7 Διάγραμμα διεργασίας απόσταξης βαρύ πετρελαίου 
(Προϊόντα απόσταξης). 

2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

. 1 Υπολογισμός πυκνότητας πετρελαίου για θερμοκρα¬ 
σίες διάφορες των 15ο Θ. 

.2 Ορισμός Ιξώδους 
.3 Απόλυτο και κινηματικό ιξώδες 
.4 Να επεξηγηθεί η σπουδαιότητα υπολογισμού της 
θερμοκρασίας πετρελαίου όταν είναι γνωστό το ιξώδες 
.5 Να αναφερθούν διάφοροιτύποι ιξωδομέτρου που βα¬ 
σίζονται στην ροή συγκεκριμένης ποσότητας υγρού με 
σταθερή θερμοκρασία σε ορισμένο χρόνο. 

.6 Επίδραση θερμοκρασίας στο ιξώδες πετρελαίου 
.7 Ν’ αναφερθεί το ιξώδες που απαιτείται γιατην σωστή 
έγχυση στην καύση 
.8 Διάγραμμα ιξώδους - θερμοκρασίας 
.9 Παράγοντες που επηρεάζονται από το ιξώδες 
. 10 Δείκτης ιξώδους 

.11 Θερμοκρασίες μέγιστου του ελάχιστου σημείου α¬ 
νάφλεξης 

.12 Επικινδυνότητα καυσίμου (προσδιορισμός) 

.13 Σημείο ανάφλεξης - σημείο εξάτμησης (κεροζίνης) 

. 14 Να δειχθεί ότι τα Ναυτικά πετρέλαια έχουν ελάχιστο 
σημείο ανάφλεξης γύρω στους 66 Θ. 

.15 Σημείο Ανάφλεξης για: Βενζίνη, Φωτιστικό Πετρέ¬ 
λαιο, Πετρέλαιο ϋΙΕδΕΙ, Βαρύ πετρέλαιο και έλαιο λί¬ 
πανσης 

. 16 Σχέση σημείου καύσης και σημείου ανάφλεξης 
.17 Να δειχθεί η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχι¬ 
στης θερμαντικής ικανότητας καυσίμου και που χρησιμο¬ 
ποιείται 

.18 Πως προσδιορίζεται η τιμή της θερμαντικής ικανό¬ 
τητας ενός καυσίμου: 
α) Πειραματικά 
β) Υπολογιστικά 

.19 Να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση η μέγιστη θερ¬ 
μαντική ικανότητα: 
α) Βαρύ πετρελαίου 
β) Πετρελαίου ΟΙΕ3ΕΙ- 
.20 Ορισμός του σημείου ροής 
.21 Να εξηγηθεί η σπουδαιότητα του σημείου ροής 
.22 Σημείο ατμοποίησης (καυσίμου) και η σημασία του 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12611 


.23 Υπολείμματα καύσης 

.24 Πως η παρουσία νερού στο καύσιμο μπορεί ν' ανι- 
χνευθεί 

.25 Γιατί οι μετρήσεις για παρουσία νερού στο καύσιμο 
δεν είναι αρκετά ακριβείς 

.26 Ναδειχθεί γιατί το πετρέλαιο είναι συνήθως αλκαλικό 
.27 Πως μπορεί να προσδιορισθεί η οξύτητα και η αλκα- 
λικότητα σ’ ένα καύσιμο (ΟίΙ) 

.28 Πως προσδιορίζεται η ποσότητα της τέφρας σ’ ένα 
καύσιμο 

.29 Προσδιορισμός συστατικών τέφρας 
.30 Η αλκαλικότητα και τα συστατικά της τέφρας δεν 
μπορούν συνήθως να μετρηθούν μέσα ςπΌ πλοίο 
.31 Περιγραφή διαφόρων τέςπ που γίνονται μέσα ςπο 
πλοίο για τον προσδιορισμό της ποιότητας των καυσίμων. 

3. ΚΑΥΣΗ 

.1 Γιατί συμβαίνει η προανάφλεξη (Κηοο^ηρ) 

.2 Αριθμός οκτανίων 
.3 Ποσότητα πετρελαίου για ανάφλεξη 
.4 Να δειχθεί ότι όσο τα κετάνια του καυσίμου είναι πε¬ 
ρισσότερα τόσο έχουμε καλύτερη ανάφλεξη 
.5 Σχέση μεταξύ ταχύτητας ΟΙ Ε3ΕΙ_ και ελάχιστου αριθ¬ 
μού κετανίων. 

.6 Σχέοη μεταξύ πυκνότητας, ιξώδους, σημείου ανά¬ 
φλεξης και θερμαντικής ικανότητας του πετρελαίου 
.7 Να γίνει σύγκριση της θερμότητας που απελευθερώ¬ 
νεται κατά την καύση του άνθρακα σε 002 και του άν¬ 
θρακα σε μονοξείδιο του άνθρακα 
.8 Σύγκριση μεταξύ ανώτερης και κατώτερης θερματι- 
κής ικανότητας κατά την καύση του υδρογόνου 
.9 Θερμαντική ικανότητα θείου 

.10 Διεργασία καύσης του θείου σε διοξείδιο και τριο- 
ξείδιο του θείου 

.11 Επικίνδυνα αποτελέσμςιτατουτριοξειδίουτου θείου 
στα προϊόντα καύσης 

.12 Επίδραση του πεντοξειδίου του βαναδίου όταν υ¬ 
πάρχει στο καύσιμο πετρέλαιο 
.13 Επίδραση αζώτου στην καύση 
. 14 Για ποιο λόγο χορηγείται περίσσεια αέρα. 

4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 

. 1 Με ποιο τρόπο γίνεται ο καθαρισμός του πετρελαίου 
πριν φθάσει στο σύστημα καύσης 
.2 Ποιες οι επιπτώσεις στην καύση σε περίπτωση διακύ¬ 
μανσης της διαφοράς θερμοκρασίας καυσίμου και συ¬ 
στήματος καύσης 

.3 Πως η πίεση του καυσίμου επηρεάζει το σχήμα της 
φλόγας 

.4 Πως η περιεκτικότητα του νερού στο καύσιμο επηρ- 
ρεάζει την καύση 

.5 Γιατί θα πρέπει ο μετρητής αέρα να βρίσκεται σε κα¬ 
λή κατάοπαση και ποια τα αποτελέσματα μη κανονικής 
πίεσης αέρα. 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

. 1 Δεξαμενές κατακάθισης - εξαρτήματα 
.2 Χρησιμότητα εξαρτημάτων Δεξαμενών κατακάθισης 
.3 Μέθοδοι φιλτραρίσματος πετρελαίου και μέγεθος 
καθιζημότων ανά μέθοδο 

.4 Για ποιους λόγους τοποθετούνται φίλτρα συμπαγή 
.5 Πως λειτουργεί ένα φίλτρο συμπαγές (ΟοαΙθεοβή 
.6 Περιγραφή λειτουργίας ενός αυτόματου φίλτρου 
.7 Αρχή λειτουργίας περιστροφικού φίλτρου 
.8 Ποιες ρυθμίσεις γίνονται στους φυγοκετνρικούς κα- 


θαριστές για τον καθαρισμό πετρελαίου διαφορετικής 
πυκνότητας 

.9 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μέγεθος των σωμα¬ 
τιδίων που αποχωρίζονται σε φυγοκεντρικούς καθαριστές 
.10 Περιγραφή λειτουργίας ενός αυτόματου ΟΕΕΑνΑΙ. 

6 . ΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

.1 Παραγωγή ελαίου λίπανσης 
.2 Σημείο Ανάφλεξης 
.3 Συνθετικά λάδια - Χρησιμότητα 
.4 Μειονεκτήματα από την χρησιμοποίηση παχύρευ- 
στων ελαίων σε ατμοκίνητα μηχανήματα 
.5 Ποια τ’ αποτελέσματα λίπανσης μηχανών με λεπτό- 
ρευστα έλαια 

.6 Γιατί χρησιμοποιούνται τα πρόσθετα στα λάδια 
.7 Επίδραση της ανύψωσης της θερμοκρασίας στην ο¬ 
ξείδωση του ελαίου 

.8 Επίδραση της οξείδωσης στην λιπαντικότητα των ε¬ 
λαίων 

.9 Ποιο σκοπό εξυπηρετούν τα πρόσθετα στα παρακάτω: 
Διάβρωση, Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού- Διασπορά, 
σημείο καθαρότητας, δημιουργία αφρού, Ιξώδες, μεγάλη 
πίεση, γαλακτοποίηση 

7. ΛΙΠΑΝΣΗ 

. 1 Διεργασία λίπανσης 

.2. Υδροδυναμική λίπανση και τα είδη των τριβέων που 
λιπαίνει 

Να δειχθεί σε διάγραμμα η επίδραση του ιξώδους, η τα¬ 
χύτητα τριβομένων επιφανειών τα διάκενα λίπανσης (ε¬ 
λευθερίες), και η πίεση στην λίπανση 
.3 Δημιουργία λιπαντικής μεμβράνης 
.4 Πίεση (Συνήθης) λειτουργίας ελαίου σε Ναυτικά Μη¬ 
χανήματα 

.5 Σημασία, σκοπός, αποτελέσματα και θεραπείες 
δουίίίης, Ρίϊΐίηρ, γαλακτότητας, οξείδωσης 

8 . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ 

. 1 Από που παίρνονται τα δείγματα για έλεγχο 
.2 Πως ελέγχεται η αλκαλικότητα 
.3 Ελεγχος Διάσπασης, μόλυνσης, νερού 
.4 Ελεγχος ιξώδους 

.5 Παράγοντες που συμβάλλουν για την δημιουργία ο¬ 
ξειδίων του κασσίτερου στα λευκά μέταλλα και πως επι¬ 
δρούν 

.6 Πως μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία οξειδίων 
κασσιτέρου στις τριβές 

.7 Πως γίνεται η μόλυνση (μικρόβια κ.λ.π.) και πως μπο¬ 
ρεί να αποφευχθεί 

.8 Ποια τέστ γίνονται από τον Α' Μηχανικό για να διαπι¬ 
στωθεί η καταλληλότητα του ελαίου 
.9 Ποιες ιδιότητες συνήθως των ελαίων ελέγχονται σ' έ¬ 
να εργαστήριο ανάλυσης. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 45 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 15 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ 
. 1 Δομή του ατόμου, ηλεκτρονικοί φλοιοί, ορισμός σθέ¬ 
νους. 12612 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.2 Δημιουργία κρυστάλλου ημαγωγού με την βοήθεια ο¬ 
μοιοπολικών δεσμών. 

.3 Χαρακτηρισμός των ατόμων ανάλογα με την ηλεκτρι¬ 
κή τους αγωγιμότητα σε αγωγούς, μονωτές και ημιαγω¬ 
γούς. Να δοθεί έμφαση στην κρυσταλλική κατάστασητων 
ημιαγωγών. 

.4 Παραδείγματα στοιχείων αγωγών, μονωτών και ημια¬ 
γωγών. 

.5 Ενεργειακή στάθμη σε μεμονωμένο άτομο στοιχείου. 

.6 Ενεργειακές ζώνες. Εξήγηση του ενεργειακού χά¬ 
σματος μεταξύ ζώνης σθένους και ζώνης αγωγιμότητας. 
Διαφορά μεγέθους ενεργειακού χάσματος σε μονωτικά, 
αγώγιμα και ημιαγώγιμα υλικά. 

.7 Ενδογενής αγωγιμότητα ημιαγωγών υλικών. Εξήγη¬ 
ση των όρων οπή και ελεύθερο ηλεκτρόνιο στο πλέγμα 
του κρυσταλλικού αγωγού. 

.8 Εξωγενής αγωγιμότητα. Εξήγηση εμπλουτισμού με 
στοιχεία ατόμων δότη, (δσθενής πρόσμιξη) αποδέκτη 
(3σθενής πρόσμιξη). 

.9 Ημιαγωγοί τύπου Ν. και τύπου Ρ. Φορείς πλειονότη¬ 
τας και φορείς μειονότητας. Παραδείγματα για τους θερ¬ 
μικά παραγόμενους φορείς. 

. 10 Αγωγιμότητα ημιαγωγών στις θερμοκρασίες απολύ¬ 
του μηδενός και δωματίου (Εξήγηση). Παράδειγμα με 
κομμάτι ημιαγωγού ενδογενούς και εξωγενούς των δύο 
τύπων. 

.11 Ενεργά και παθητικά στοιχεία. 

.12 Παραδείγματα παθητικών στοιχείων (αντιστάστες, 
θερμίστορς, πηνία, πυκνωτές, κρύσταλλοι ηυθΓΖ, αισθη¬ 
τήρες θερμοκρασίας από πυρίτιο). Ιδιότητες και χρήση 
τους. 

.13 Παραδείγματα ενεργητικών στοιχείων (δίοδοι, α¬ 
νορθωτές, τρανζίστορ, θυρίστορ που βασίζονται στα η¬ 
λεκτρονικά. 

2. ΔΙΟΔΟΙ 

.1 Επαφή Ρ-Ν. Περιοχή απογυμνώσεως και εύρος της 
περιοχής αυτής. Εξήγηση του δυναμικού φραγμού. 

.2 Πόλωση επαφής Ρ-Ν ορθά και ανάστροφα. Εξήγηση 
του φαινομένου της χιονοστιβάδας κατά την ανάστροφη 
πόλωση. 

.3 Χαρακτηριστική καμπύλη διόδου με εξήγηση των ση¬ 
μείων τάσης κατωφλιού, τάσης διάσπασης και μέγιστου 
ορθού ρεύματος. 

.4 Μοντέλο της ιδανικής διόδου με εξήγηση της ανορ- 
θωτικής δράσης. 

.5 Αριθμητικά παραδείγματα κατά την ορθή και ανά¬ 
στροφη πόλωση. 

.6 Πραγματική δίοδος. Πως χρησιμοποιείται σε διακό¬ 
πτες και για μετατροπή εναλασσόμενου ρεύματος σε συ¬ 
νεχές. 

.7 Περιορισμοί σε κυκλώματα με διόδους. 

.8 Επίλυση κυκλωμάτων ημιανόρθωσης και πλήρους α¬ 
νόρθωσης. 

Εξήγηση της απόδοσης και κυμάτωσης στα ανορθωτι- 
κά κυκλώματα. 

.9 Χαρακτηριστικά διόδου και ευθεία φόρτου στο συνε¬ 
χές ρεύμα. 

Εύρεση με γραφική λύση του σημείου λειτουργίας. 

.10 Σταθεροποιητής τάσης. (Εξήγηση). 

.11 Δίοδος Ζθπθγ. Χαρακτηριστική καμπύλη, ορισμός 
του θερμικού συντελεστή. 


.12 Κύκλωμα σταθεροποίησης με Ζθπθγ και παραδείγ¬ 
ματα με μεταβολή τάσης εισόδου ή φορτίου. 

.13 Αλλα είδη διόδων. Αναφορά στις ΕΕϋ, φωτοδιό¬ 
δους. Τρόποι που διάφορα υλικά εκπέμπουν ή απορρο¬ 
φούν ενέργεια σε μορφή θερμικής ακτινοβολίας. Χαρα¬ 
κτηριστικά αυτών των στοιχείων και εφαρμογές τους. 

.14 Αναφορά στα τροφοδοτικά με βασικές λειτουργίες 
μετασχηματισμός τάσης, ανόρθωσης,φίλτρα και σταθε¬ 
ροποίηση. Ασκήσεις , Εφαρμογές. 

3. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ! 

.1 Λειτουργία του διπολικού τρανζίστορ επαφής (ΒϋΤ) 
ως συνεχής κρύσταλλος ΝΡΝ ή ΡΝΡ. Λειτουργία του 
τρανζίστορ επαφής. 

.2 Εξήγηση του τρόπου ροής των φορτίων καθώς και 
των όρων εκπομπός, βάση, συλλέκτης. 

.3 Τρόπος πόλωσης του τρανζίστορ επαφής. 

.4 Συνδεσμολογίες κοινής βάσης (ΟΒ), κοινού εκπο- 
μπού (ΟΕ) και κοινού συλλέκτη (00). Χρήσεις στην κάθε 
συνδεσμολογία. 

.5 Ορισμός των παραμέτρων α και β. (ΙτΡΕ ή απολαβή). 

.6 Χαρακτηριστικές εισόδου και εξόδου σε συνδεσμο¬ 
λογία κοινού εκπομπού σε τρανζίστορ ΝΡΝ, κύκλωμα κοι¬ 
νού εκπομπού, εξήγηση του ενισχυτή. 

.7 Τρανζίστορ μιας επαφής (υπίίυηοίίοη). Εξήγηση και 
χρήση του σε κυκλώματα σκανδαλισμού για ανορθωτές. 

.8 Τρανζίστορ επιδράσεως πεδίου (ΡΕΤ), κατηγορίες 
ϋΡΕΤ (Επαφής) και ΙΘΡΕΤ (με μονωμένη πύλη). Εξήγηση 
των όρων πηγή (εουΓΟθ), εκροή (άΓθ'ιη) και πύλη (ςαίθ). 

.9 Πλεονεκτήματα τρανζίστορς επιδράσεως πεδίου έ¬ 
ναντι των τρανζίστορς επαφής. 

4. ΘΥΡΙΣΤΟΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

. 1 Γενικά για τα θυρίστορ και τη χρήση τους. 

.2 Κατηγορίες θυρίστορ; (80Β, ϋΙΑΟ, ΤΡΙΑΟ, 503). 

.3 Δίοδος τεσσάρων στρώσεων (ΡΝΡΝ). Δομή, χαρα¬ 
κτηριστική καμπύλη, συμβολισμός της. Εξήγηση των ό¬ 
ρων τάση εκκίνησης και τάση συγκράτησης. 

.4 Τρόπος λειτουργίας του ελεγχόμενου ανορθωτή πυ¬ 
ριτίου (50Β), χαρακτηριστική καμπύλη, συμβολισμός. Ε¬ 
ξήγηση των όρων εκκίνηση, χρόνος εκκίνησης και αποκο¬ 
πής. 

.5 Λειτουργικά χαρακτηριστικά ελεγχόμενου ανορθωτή 
πυριτίου (50Ρ). Ρεύματα και τάσεις, γωνία αγωγιμότητας 
(οοηάυοίίοη θπςΐθ), γωνία εκκίνησης (ίίππς θποΙθ) και πα¬ 
ραδείγματα χρήσης σε ανορθωτικά κυκλώματα. 

.6 Εφαρμογές των ηλεκτρονικών ισχύος. 

.7 Προβλήματα που προκύπτουν στα ηλεκτρονικά ι¬ 
σχύος από θερμότητα. Αναγκαιότητα ψύξης, έννοια της 
ψήκτρας (άθαΙείηΚ). 

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

.1 Εξήγηση των όρων:ολοκληρωμένο κύκλωμα, μονολι¬ 
θικό, ΟΙτίρ. Ορισμός του ολοκληρωμένου κυκλώματος. 

.2 Κατηγορίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 531, Μ5Ι, 
1_5Ι, νΐ_51. 

.3 Διαγραμματική κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλω¬ 
μάτων. 

Σύγχρονες Τεχνολογίες. 

.4 Συσκευασίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αναφο¬ 
ρά στους διάφορους τύπους. 

6 . ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

. 1 Διαχωρισμός σε αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά 
σήματα και κυκλώματα. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12613 


.2 Τι σημαίνουν οι όροι λογικά κυκλώματα και πύλες. 

.3 Κύκλωτατικά ανάλογα με διόδους ή /καιτρανζίστορ. 
Σύμβολα των πυλών ΝΟΤ, ΟΒ, ΑΝΩ, ΝΟΒ, ΝΑΝΟ. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ II 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 40 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 40 

1. ΠΗΔΑΛΙΑ 

.1 Τύποι πηδαλίων (ζυγοσταθμισμένο, μη ζυγοσταθμι- 
σμένο και ημιζυγοσταθμισμένο). Ειδικά πηδάλια. 

.2 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το μέγεθος 
και ο τύπος του πηδαλίου ενός πλοίου. 

.3 Δύναμη επί του πηδαλίου, παράγοντες που την επη¬ 
ρεάζουν. 

.4 Προσεγγιστικοί τύποι προσδιορισμού του κέντρου 
πίεσης ενός ορθογωνίου πηδαλίου για κλειστού και ανοι¬ 
κτού τύπου πηδάλια. 

.5 Ροπή στρέψης πηδαλίου. 

2. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΙΣΧΥΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

.1 Συνιστώσες αντίστασης Πρόωσης (Αντίσταση κυμα- 
τισμού, Αντίσταση τριβής, Αντίσταση δινών, Αντίσταση α¬ 
έρα και Αντίσταση παρελκομένων). 

.2 Ολική αντίσταση πρόωσης. Περιγραφή υπολογισμού 
της αντίστασης πλοίου με εκτέλεση δοκιμών μοντέλου σε 
δεξαμενή. 

.3 Αντίσταση τριβής. Παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίσταση τριβής. Τύποι υπολογισμού βρέχόμενης επι¬ 
φάνειας και αντίστασης τριβής. 

.4 “Νόμος Συγκρίσεως” του ΡτουεΙθ. Υπολογισμός της 
υπόλοιπης αντίστασης σε όμοια πλοία. 

.5 Συστήματα κυματισμών που δημιουργούνται από 
πλοίο που ταξιδεύει. Επίδραση από την ανάμιξη των κυ¬ 
μάτων πλώρης και πρύμνης. Λόγοι που ταποθεντούνται 
κατάλληλοι βολβοί στη πλώρη. 

.6 Αντίσταση ανέμου σε άπνοια, σε αντίθετο άνεμο και 
ευνοϊκό άνεμο. Επίδραση της ταχύτητας του πλοίου και 
του ανέμου στην Αντίσταση ανέμου. 

.7 Τύπος του Αγγλικού Ναυαρχείου για εκτίμηση της ιπ¬ 
ποδύναμης πρόωσης 

.8 Κατανάλωση καυσίμου. Περιοχήταχυτήρωνλειτουρ¬ 
γίας που η κατανάλωση καυσίμου είναι ανάλογη της ανα¬ 
πτυσσόμενης ισχύς. 

.9 Να δοθεί γενικός τύπος υπολογισμού κατανάλωσης 
καυσίμου ενός ταξιδιού συναρτήσει του εκτοπίσματος, 
της ταχύτητας και της απόστασης ταξιδιού. Λύση απλών 
προβλημάτων υπολογισμού κατανάλωσης καυσίμου για 
διαφορετικά δεδομένα ταχυτήτων και ταξιδίων. 

3. ΠΡΟΩΣΗ-ΕΛΙΚΕΣ 

.1 Να εξηγηθεί σύντομα πως μετριέται η ισχύς μιας 
στροβιλοεγκατάστασης πρόωσης και πως μετριέται η ι¬ 
σχύς μιας Μ.Ε.Κ. ως ισχύ άξονα και ενδεικτική ισχύ. 

.2 Ορισμός ιπποδύναμης πρόωσης και συντελεστές 
(Ε.Η.Ρ, Ω.Η.Ρ.,Τ.Η.Ρ, ΡΗΡ,δ.Η.Ρ, συντελεστής απόδοσης 
σκάφους και συντελεστής απόδοσης έλικας 

.3 Είδη ελίκων. Γεωμετρία της έλικας. 

.4 Αριστερόστροφες και Δεξιόστροφες έλικες. Συνήθης 
περιστροφή σε διπλέλικα πλοία. 


.5 Ωση και ολίσθηση. Πραγματική και φαινόμενη ολί¬ 
σθηση. Σχέση ταχυτήτων στην περιοχή έλικας. 

.6 Σπηλαίωση. Επίδραση της σπηλαίωσης στην ώση, 
την ροπή και τα πτερύγια της έλικας. Να εξηγηθεί τι εννο¬ 
ούμε με τον όρο “σύριγμα έλικας”. 

4. ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ 

.1 Απαιτούμενες προεργασίες και προγραμματισμός 
δεξαμενισμού ενός πλοίου. 

.2 Επίδραση στην ευστάθεια ενός πλοίου όταν ο δεξα- 
μενισμός βρίσκεται στο στάδιο απάντλησης. 

.3 Κρίσιμη περίοδος κατά την διάρκεια δεξαμενισμού ή 
προσάραξης. 

.4 Σχέσεις υπολογισμού της πραγματικής μείωσης του 
μετακεντρικού ύψουςτης ροπής επαναφοράς και της μέ- 
γιστης διαγωγής κατά την διάρκεια του δεξαμενισμού. 

.5 Να περιγράφει πως η δύναμη επιδρά στον πυθμένα 
του πλοίου και στην τιμή του ΘΜ στηνπροσάραξη. 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ 

5.1 Ορισμοί - τύποι πλοίων 

.1 Βασικά γεωμετρικά στοιχεία και διαστάσεις ενός 
πλοίου. Συμβολισμοί όπου απαιτείται. 

.2 Τύποι πλοίων. Σε σκαριφήματα μέσης τομής να δει- 
χθούν τα κύρια χαρακτηριστικά για τους παρακάτω τύ¬ 
πους πλοίων: 

Επιβατηγό (ΡαεΒθοηθτ) 

Γ ενικού φορτίου (ΘθοθγπΙ Οατηο) 

Δεξαμενόπλοιο (ΤαηΙτοτ) 

Εμπορευματοκιβωτίων (ΟοηΙαίηθτ) 

Μεταφοράς τροχοφόρων οχημάτων (ΒοΙΙ οπ - ΒοΙΙ οίί) 
Μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (ϋηθυίίθύ 9 35 
ΙαπΚθή 

Μεταφοράς χύμα φορτίου (ΒυΙΚ 03Πίθτ) 

5.2 Δυνάμεις επί της γάστρας πλοίου. 

. 1 Στατικές και δυναμικές δυνάμεις δράσης σε μία κα¬ 
τασκευή 

.2 Κατανομή βάρους και άντωσης κατά μήκος του πλοί¬ 
ου 

.3 Καταστάσεις Μοθηίηη και 5399109 . Τάσεις στο έλα¬ 
σμα καταστρώματος και πυθμένα στις παραπάνω κατα¬ 
στάσεις 

.4 Να δειχθεί μία τυπική καμπύλη βάρους πλοίου 
.5 Για ένα πλοίο να δειχθούν σε σχήμα τα παρακάτω: 
-Τυπική καμπύλη φορτίου 
-Τυπικό διάγραμμα τεμνουσών δυνάμεων 
-Τυπικό διάγραμμα ροπής κάμψης (Σημείο μέγιστης ρο¬ 
πής κάμψης) 

.6 Τυπική καμπύλη άντωσης για ένα πλοίο που είναι: 
σε ήρεμο νερό 
σε κατάσταση Ιιο99Ϊη9 
σε κατάσταση 3399109 

5.3 Παραμορφώσεις γάστρας 

.1 Τάσεις της κατασκευής του πλοίου. Τάσεις του κυρί¬ 
ου σκάφους, τοπικές τάσεις. Επίδραση του ύψους κατα¬ 
σκευής στις τάσεις. 

.2 Απαιτήσεις Νηογνωμόνων για διαμήκη αντοχή και ε¬ 
λάχιστη ροπή αδράνειας επιφάνειας. Βασικά διαμήκη τε¬ 
μάχια αντοχής. 

.3 Κατασκευαστικές παραμορφώσεις γάστρας που 
προξενούνται από: 
πίεση νερού 
διατοιχισμό 12614 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


μετωπική κόπωση (ρ,ΞΐηΙίηρ) 
γδούπο (Ρουηάίηρ) 

5.4 Υλικά κατασκευής πλοίου. 

.1 Υλικά κατασκευής πλοίου. Χρήση μαλακού χάλυβα. 
Ποιότητα χαλύβων 

.2 Χάλυβας υψηλής αντοχής και που χρησιμοποιείται 
.3 Κράματα αλουμινίου στην κατασκευή υπερκατα¬ 
σκευών, γιατί χρησιμοποιούνται. Τρόπος σύνδεσης αλου¬ 
μινίου και χάλυβα. Προβλήματα που προκύπτουν από 
συνδέσεις αλουμινίου - χάλυβα. 

.4 Βασικά συστατικά χρωμάτων. 

.5 Αναγκαία προετοιμασία των επιφανειών για βαφή. 

.6 Μέθοδοι βαφής και μέτρα ασφαλείας κατά την βαφή 
.7 Απαιτούμενες ιδιότητες των χρωμάτων για βαφή: 
Επιφανειών υφάλλων 
Υπερκατασκευών 
Καταστρωμάτων (\Λ/θ3ΐΙΐ6Γάβοί<5) 

Δεξαμενές έρματος 
Δεξαμενές φορτίου 
Δεξαμενές πόσιμου νερού 

.8 Καθοδική προστασία. Αναγκαία μέτρα κατά την το¬ 
ποθέτηση ανοδίων. 

.9 Βασική αρχή καθοδικής προστασίας από εφαρμοζό¬ 
μενη ένταση ρεύματος. 

,ΙΟΒασικές αρχές της πρακτικής πρόληψης από διά¬ 
βρωση. 

5.5 Κατασκευή τρόπιδας και πυθμένα. 

.1 Διάφοροιτύποικατασκευήςτρόπιδας. Πλεονεκτήμα¬ 
τα κιβωτοειδούς τρόπιδας. 

.2 Εγκάρσιο και διαμήκης σύστημα κατασκευής δεξα¬ 
μενών διπυθμένου σε χώρους γενικού φορτίου, κάτω από 
το Μηχανοστάσιο και στην περιοχή της πλώρης. 

5.6 Κατασκευή πλευράς και καταστρώματος. 

.1 Συστήματα νομέων. Ενισχυμένοι νομείς. Συνδέσεις 
νομέων με άλλα μέρη κατασκευής του πλοίου. 

.2 Ανοίγματα στην πλευρά και πως διατηρείται η συνέ¬ 
χεια αντοχής. 

.3 Σκοπός του παρατροπίδιου και πως συνδέεται με τη 
γάστρα. 

.4 Ενισχυτικά καταστρωμάτων. 

.5 Επίδραση από ασυνέχειες στην κύρια κατασκευή ε¬ 
νός πλοίου. Πως διαμορφώνονται οι ασυνέχειες στο κα¬ 
τάστρωμα, κατασκευή ανοιγμάτων στομίου κύτους. 

.6 Απαιτήσεις για ανοίγματα στην πλευρά πλοίου και ι¬ 
διαίτερα για αναρροφήσεις και εξαγωγές. 

5.7 Κατασκευή φρακτών. 

. 1 Σκοπός των διαφόρων τύπων φρακτών. 

.2 Ελάχιστος αριθμός και θέση στεγανών φρακτών, α¬ 
ναγκαίες πρόσθετες φρακτές σε φορτηγά πλοία σύμφω¬ 
να με το μήκος τους. 

.3 Κατασκευαστικά στοιχεία στήριξης στεγανής φρα- 
κτής. Διαδικασίες δοκιμών των στεγανών φρακτών. 

.4 Επιτρεπόμενα ανοίγματα στις φρακτές και πως δια¬ 
τηρείται η στεγανότητα. 

.5 Κατασκευή, λειτουργία και συνήθης διαδικασία δοκι¬ 
μής και χρήσης υδατοστεγών θυρών. 

.6 Ναπεριγραφείπως διαπερνούν φρακτές σωλήνες, η¬ 
λεκτρικά καλώδια και αεραγωγοί. 

5.8 Κατασκευή πλώρης και πρύμνης. 

.1 Περιγραφή της κατασκευής. Πως ενισχύεται η πλώ¬ 


ρη για να αντέχει σε μετωπική κόπωση (ΡαηΙίηρ) σε κτύ¬ 
πημα πλώρης (δίαπιπιίης). 

.2 Περιγραφή τυπικών κύριων χαρακτηριστικών από: 

Ενα βολβό πλώρης 

Διατάξεις άγκυρας και αλυσίδων 

.3 Πρωραία έλικα. Βασικές αρχές λειτουργίας. 

.4 Περιγραφή κατασκευής μιας τυπικής πρύμνης. Το¬ 
ποθέτηση και στήριξη πηδαλίων. Στήριξη ελικοφόρων α¬ 
ξόνων σε διπλέλικα πλοία. 

.5 Περιγραφή κατασκευής βάσεων Μηχανημάτων κατα¬ 
στρώματος,Μηχανημάτων πρόωσης, Αντλιών κ.λ.π. 

5.9 Δεξαμενές. 

.1 Σκοπός των δεξαμενών κύτους (άθθρ Ι3η1<5). Κύρια 
χαρακτηριστικά κατασκευής τους, προβλεπόμενα ανοίγ¬ 
ματα. Περιγραφή της δοκιμής των δεξαμενών κύτους. 

.2 Να περιγράφει για δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου, 
έρματος, καυσίμου φορτίου και πόσιμου νερού η διάταξη 
για τα παρακάτω: 
πλήρωση 
άδειασμα 
καταμετρητικό 
εξαερισμό 
απαερισμός 
απομόνωση 
θέρμανση 

αποστράγγιση στην θάλασσα και τον δεξαμενισμό 
είσοδος 

.3 Προστατευτικές επιχρήσεις που χρησιμοποιούνται 
στις παραπάνω δεξαμενές. 

.4 Να εξηγηθεί πως οι δεξαμενές μπορούν να προστα- 
τευθούν με τοποθέτηση ανοδίων. 

5.10 Δεξαμενόπλοια. 

.1 Να περιγράφει πως διαχωρισμένες ελαιοστεγείς δε¬ 
ξαμενές διαμορφώνονται σε ένα Δεξαμενόπλοιο. 

.2 Σκοπός των διαχωριστικών φρεατίων (0οίίθΓά3πιε). 
.3 Περιγραφή ενός τυπικού συστήματος άντλησης. Αε¬ 
ρισμός αντλιοστασίου. 

.4 Να εξηγηθεί η διαφορά ενός πλοίου μεταφοράς αρ¬ 
γού πετρελαίου και ενός πλοίου μεταφοράς προϊόντων 
αργού πετρελαίου. 

.5 Συστήματα νομέων που χρησιμοποιούνται σε Δεξα¬ 
μενόπλοια, Διαμήκη και μικτό σύστημα νομέων. 

.6 Σκοπός του συστήματος αδρανούς αερίου. Βασική 
διαδικασία παραγωγής αδρανούς αερίου. 

.7 Αερισμός δεξαμενών φορτίου. 

5.11 Δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένων αερίων. 
. 1 Να εξηγηθεί τι εννοούμε με “φυσικά αέρια” και “αέρια 

προϊόντα πετρελαίου". 

.2 Περιγραφή της κατάστασης στην οποία φυσικό αέριο 
μεταφέρεται (θερμοκρασία και πίεση). Κύρια προβλήμα¬ 
τα στην μεταφορά υγροποιημένων φυσικών αερίων. 

.3 Συστήματα δεξαμενών σε μεταφορές υγροποιημέ¬ 
νων φυσικών αερίων. (Γενική περιγραφή). 

.4 Βασικοί τύποι μεταφοράς υγροποιημένων αερίων 
προϊόντων πετρελαίου (Να δοθούν προσεγγιστικά θερ¬ 
μοκρασίες και πιέσεις φορτίου για τον κάθε τύπο). 

.5 Διαμόρφωση των δεξαμενών για κάθε τύπο που με- 
ταφέρεται (Γενική περιγραφή). 

.6 Να διατυπωθεί ότι το σύστημα άντλησης φορτίου 
πρέπει να είναι εντελώς διαχωρισμένο από άλλα συστή¬ 
ματα. ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12615 


.7 Τρόποι αντιμετώπισης της διαρροής. 

5.12 Επιθεώρηση. 

.1 Πίνακας εξαρτημάτων του πλοίου που πρέπει να ε¬ 
λέγχονται κατά την διάρκεια της ετήσιας επιθεώρησης. 

.2 Επιθεώρηση στο δεξαμενισμό. Περιγραφή των πιθα¬ 
νών βλαβών που μπορούν να εντοπιστούν στην διάρκεια 
επιθεώρησης στον δεξαμενισμό στα παρακάτω: 
ανόδια 
χρωματισμός 
ελάσματα περιβλήματος 
νομείς πρύμνης 
πηδάλιο 
έλικα 

κιβώτια θαλάσσης 
παρατροπίδια 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 37 

ΔΙΔΑΣΚΑΛ Α: 28 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

. 1 Βασικές απαιτήσεις για την λειτουργία του αυτοματι¬ 
σμού στα πλοία .2 Ορολογία στον Αυτοματισμό 
.3 Σύγκριση, πνευματικών, υδραυλικών και ηλεκτρικών 
συστημάτων ελέγχου 

.4 Περιγραφή ενός απλού βρόγχου ελέγχου 
.5 Αναλογικές και ψηφιακές συσκευές. 

2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

.1 Τα όργανα μέτρησης θερμοκρασίας συνηθίζεται να 
ονομάζονται πυρόμετρα για μέτρηση θερμοκρασίας με¬ 
γαλύτερης των 500 Ο και θερμόμετρα για μέτρηση θερ¬ 
μοκρασίας μικρότερης των 500 Ο 
.2 Σε ποια περιοχή θερμοκρασίας χρησιμοποιείται στα 
θερμόμετρα ο υδράργυρος 
.3 Ν’ ονομαστούν τα υγρά τα οποία μπορούν να χρη¬ 
σιμοποιηθούν για την μέτρηση χαμηλών θερμοκρα¬ 
σιών 

.4 Χαρακτηριστικά θερμομέτρων που βασίζονται σε ένα 
γεμάτο σύστημα που περιλαμβάνει: 

Υδράργυρος σε ατσάλι 
Ατμό υπό πίεση 
Αέριο 

.5 Διμεταλλικά θερμόμετρα 
.6 Ηλεκτρικά θερμόμετρα 

.7 Ν' αναφερθεί ότι η περιοχή καθώς και η ακρίβεια ποι¬ 
κίλοι ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται σαν στοι¬ 
χείο ανίχνευσης 

.8 Μετρήσεις με την Γέφυρα - ν\/θ3ΐδΙοηβ 
.9 Θερμίστορ (περιγραφή - χρησιμότητα) 

. 10 Να σχεδιαστεί ένα κύκλωμα που χρησιμοποιείται σ' 
ένα θερμοηλεκτρικό στοιχείο και να περιγράφει η λει¬ 
τουργία του 

. 11 Να περιγράφει ένα οπτικό πυρόμετρο. 

3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ 

. 1 Αρχές Λειτουργίας μετρητών πίεσης 
Μανόμετρα (είδη) 

Ενδείκτες πίεσης (είδη) 

.2 Πως γίνεται ο έλεγχος ενδεικτών πίεσης στο πλοίο 


.3 Καμπύλες ρύθμισης για ΒουΙάοη ρΓβεευι-θ ρβυεθ δεί¬ 
χνοντας τ’αποτελέσματα από: 
ζθγο αάίυείυπίθπΐ 
τηυΙΙίρΙίοαΙίοη 3ά]υ5ΐπιβηΙ 
πηςιυΐαπίγ ΒάίυεΙππβηί 

.4 Να τονισθεί ότι οι ρυθμίσεις και ο έλεγχος γίνεται από 
ειδικούς 

.5 Ηλεκτρονικοί μεταδότες πίεσης (ρΓθδδυτβ Ιγ3Π5- 
πιίίίθή. Περιγραφή ρύθμισης. 

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ 

. 1 Περιγραφή απλού μηχανισμού μέτρησης στάθμης 

.2 Περιγραφή πλωτήρα 

.3 Περιγραφή ενός ενδείκτη απόστασης 

.4 Αρχή λειτουργίας μέτρησης με σύγκριση 

.5 Ενδείκτης βασιζόμενες σε εβαπτιζόμενη αντίσταση 

.6 Ενδείκτης λέβητα 

.7 Ενδείκτης βασιζόμενος σε σύστημα βρασμού 
.8 Περιγραφή ενός πνευματικού μετρητή. 

5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ 

. 1 Διαφορά μετρητού παροχής & μετρητού ροής 
.2 Αρχή λειτουργίας ενός μετρητού παροχής 
.3 Να δειχθεί σε διαγράμματα η σχέση μεταξύ ταχύτη¬ 
τας και διαφοράς πίεσης σε μια ροή 
.4 Να δειχθεί ότι η ταχύτητα είναι ανάλογη της τετρα¬ 
γωνικής ρίζας της τιμής της πίεσης 
.5 Ν’αναφερθούν οι περιπτώσεις που πρέπει να γίνει ε¬ 
ξαγωγή της τετραγωνικής ρίζας 
.6 Αρχές Στροφομέτρου, ηλεκτρικού ροόμετρου 
.7 νθηΐυπ ΠΊθίβτ (λειτουργία) 

.8 Πως ένα μανόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ε- 
ξαγωγέας της τετραγωνικής ρίζας όταν μετράμε την δια¬ 
φορά πίεσης σ’ ένα σωλήνα νβηίυι-. 

6 . ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

. 1 Αρχές λειτουργίας ενός ταχύμετρου 
.2 Αρχές λειτουργίας ηλεκτρικού Ταχύμετρου εναλασ- 
σόμενου και συνεχούς ρεύματος. 

.3 Αρχές λειτουργίας μετρητού ροπής στρέψης που βα¬ 
σίζεται στο αποτέλεσμα έντασης μαγνητικού πεδίου 
.4 Πως μετράται η ισχύς 
.5 Αρχές λειτουργίας ιξωδόμετρου 
.6 Εφαρμογές του φωτοηλεκτρικού στοιχείου 
.7 Τύποι ανιχνευτών πυρκαιάς 
.8 Αρχικά χαρακτηριστικά 
Ανιχνευτού επικίνδυνων Αερίων (προς έκρηξη) 
Συσκευής παρακολούθησης κραδασμού 
Αναλυτού οξυγόνου 
Αναλυτού 002 
Μετρητού Σχετικής υγρασίας 
Μετρητού αλατότητας 
Μετρητού Ρ.Η. 

.9 Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση των συσκευών 
(μετρητών). 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΤΟΣ 
Μεταδότες 

. 1 Περιγραφή λειτουργία ενός μεταδότη 
.2 Πνευματικοί μεταδότες 
.3 Ηλεκτρικοί μεταδότες 
.4 Δέκτες σήματος. 

8 . ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Να δειχθεί ότι ο τελικός έλεγχος μπορεί να είναι πνευ¬ 
ματικός, υδραυλικός ή ηλεκτρικός 
12616 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.2 Διάγραμμα λειτουργίας βαλβίδας ελέγχου 
.3 Χαρακτηριστικά ΜιΙγθ νείνθ & Βαλβίδων τύπου V 
.4 Τυπι - άοννη ταΐίο (σημασία του) 

.5 Συνθήκες που υπαγορεύουν την ανάγκη ΡοείΙίοηθΓ 
.6 Βασικά χαρακτηριστικά τοποθετητού (ΡοείίίοπθΓ) 

.7 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί επε- 
νεργητής τύπου εμβόλου 

.8 Που χρησιμοποιούνται οι βαλβίδες τύπου πεταλού¬ 
δας 

.9 Ηλεκτρικοί σερβοκινητήρες συνεχούς και εναλλασό- 
μενου ρεύματος, υδραυλικοί σερβοκινητήρες 
9. ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 
Εισαγωγή 
Αναλογική δράση 
Ολοκληρωτική δράση 
Διαφορική δράση 
Αναλογική + διαφορική δράση 
Ρ+Ι + ϋ 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 30 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 30 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗ¬ 
ΡΟΥ 

.1 Μεταλλουργία του σιδήρου 
.2 Μέθοδοι παρασκευής χυτοσιδήρου και χάλυβα 
.3 Περιεκτικότητα σε άνθρακα και χρησιμότητα 
α. Μαλακού χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άν¬ 
θρακα 

β. Χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα 
γ. Χυτοσιδήρου 

.4 Διαφορές λευκού και φαιού χυτοσιδήρου 
.5 Ιδιότητες χάλυβα (αντοχή, ολκιμότητα, πλαστικότη¬ 
τα, σκληρότητα) σε σχέση με την περιεκτικότητα σε άν¬ 
θρακα. 

2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

.1 Παράγοντες (όπως ολκιμότητα, όριο θραύσης, όριο 
διαρροής) που επηρεάζουν τις ιδιότητες του υλικού. 

.2 Δοκιμή σ’ εφελκυσμό μαλακού χάλυβα 
.3 Διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων (Ορισμός, ελα¬ 
στική περιοχή, όριο αναλογίας, όριο ελαστικότητας, πα- 
ραμένουσα παραμόρφωση όριο διαρροής, πλαστική πε¬ 
ριοχή κ.λ.π.) 

.4 Δοκιμή σε θλίψη μαλακού χάλυβα 
.5 Διάγραμμα τάσεων - Παραμορφώσεων 
.6 Επίδραση της ψυχρής και θερμής κατεργασίας στις 
φυσικές ιδιότητες των μαλακών χαλύβων 
.7 Δοκιμή σε εφελκυσμό και θλίψη 
.8 Διαγράμματα τάσεων - Παραμορφώσεων για κράμα¬ 
τα αλουμινίου και χαλκού, σκληρών χαλύβων, χυτοσιδή¬ 
ρου 

.9 Επιτρεπόμενες τάσεις - συντελεστές ασφάλειας 
.10 Δοκιμή σκληρότητας ορείχαλκου, μαλακού χάλυβα 
λευκού και φαιού χυτοσίδηρου 
.11 Δοκιμή κρούσης - Εφαρμογή στην Ναυτική μηχανο- 
λογία 


. 12 Ψαθυρή θραύση και παράγοντες που την επηρεά¬ 
ζουν 

. 13 Ερπισμός και γήρανση μετάλλων λόγω κόπωσης - ό¬ 
ριο κόπωσης 

.14 Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή σε κόπω¬ 
ση 

.15 Δοκιμή σε κάμψη 

.16 Μη καταστροφικός έλεγχος - Μέθοδοι μη κατα¬ 
στροφικού ελέγχου. Τρόποι περιορισμού επιφανειακών 
ρωγμών. 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
. 1 Κρίσιμα όρια θερμοκρασίας 

.2 Σκοπός και επίδραση της σκλήρυνσης και των θερμι¬ 
κών διεργασιών σε χάλυβα μέσης περιεκτικότητας σε άν¬ 
θρακα 

.3 Διεργασία ανόπτησης και σκοπός αυτής 
.4 Τι είναι η κατεργασία σκλήρυνσης και σε ποιες περι¬ 
πτώσεις εφαρμόζεται στην Ναυτική Μηχανολογία 
.5 Η συγκόλληση και τα αποτελεσματά της στην δομή 
και τις ιδιότητες των μετάλλων. 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΩΝ 

. 1 Βασικοί λόγοι για την πρόσθεση των παρακάτω στοι¬ 
χείων στις θερμικές διεργασίες: Κοβάλτιο, Νικέλιο, Χρώ¬ 
μιο, Μόλυβδο, Βανάδιο, Βολφράμιο, Χαλκός, Μαγγάνιο, 
Πυρίτιο και Τιτάνιο. 

5. ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
.1 Ψυχρή επεξεργασία, χαλκού - αποκατάσταση αρχι¬ 
κών ιδιοτήτων 

.2 Συνθήκες και αποτελέσματα από την διάβρωση του ο¬ 
ρείχαλκου 

.3 Κράματα χαλκού - κασσίτερου (Μπρούντζος) 

.4 Κράματα χαλκού - νικελίου και η εφαρμογή τους στην 
Ναυτική Μηχανολογία 
.5 Βελτίωση αντοχής του αλουμινίου 
.6 Ο κασσίτερος και τα λευκά μέταλλα 
.7 Εφαρμογές και χρησιμότητα μη μεταλλικών υλικών ό¬ 
πως: (Νιτρούχα ελαστικά, νεοπρένιο, ΡΤΡΕ, εποξική ρυτί- 
νη καουτσούκ, αμίαντος, βαμβάκι, νιτρούχο πυρίτο, ενι- 
σχυμένα πλαστικά) 

.8 Κίνδυνος και προφυλάξεις από τον αμίαντο. 

6 . ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 

. 1 Μέθοδος Συγκόλλησης με αργό - Αλλες Μέθοδοι Συ¬ 
γκόλλησης 

.2 Παραμορφώσεις λόγω συγκόλλησης 
.3 Πλεονεκτήματα προθέρμανσης και ελεγχόμενης ψύ¬ 
ξης κατά την σύγκόληση. 

.4 Τεχνικές Συγκόλλησης - Υλικά που συνήθως συγκολ- 
λούνται στα πλοία, τυπικά λάθη κατά την συγκόλληση και 
αποφυγή αυτών. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ - ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΔΙ¬ 
ΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Α ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 40 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 3 

ΑΆΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΩΡΕΣ: 19 

.1 Ατμοστρόβιλοι Δράσης - Αντίδρασης (Σύντομη Περι¬ 
γραφή). 

.2 Προφύσια ατμοστροβίλων 
Ροή ατμού μέσα από αυτά 
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


12617 


Κρίσιμη πίεση & ταχύτητα 

Σχέση ταχύτητας και ειδικού όγκου του ατμού 

Εξίσωση συνέχειας ροής 

.3 Βασικοί τύποι στροβίλων δράσης - αντίδρασης. 

.4 Διαγράμματα μεταβολής πίεσης - ταχύτητας για ό¬ 
λους τους τύπους των ατμοστροβίλων. 

.5 Διαβάθμιση Ατμοστροβίλων ΟυΠΤΙδ - ΗΑΤΕυ - 
ΡΑΒδΟΝ'δ 

.6 Αξονικές ωθήσεις ατμοστροβίλων. 

.7 Ακτινικά - Αξονικά διάκενα (μετρήσεις - ρυθμίσεις). 

.8 Αεργοστροφεία. 

.9 Ισχύς ατμοστροβίλων (υπολογισμοί). 

.10 Κατανάλωση (παράμετροι που επηρεάζουν την κα¬ 
τανάλωση του ατμού στους ατμοστροβίλους). 

. 11 Ειδική κατανάλωση καυσίμου των ατμοστροβίλων. 
.12 Συσκευές στεγανότητας (Λαβύρινθοι,ανθρακοπα¬ 
ρεμβύσματα,διαφράγματα) . 

. 13 Τ ριβείς ατμοστροβίλων. 

Τριβείς έδρασης 

Τριβείς ισορρόπησης (ενός δακτυλίου -πολών δακτυλίων) 
•Τριβέας ΜϋούθΙΙ 

Μετρήσεις - ρυθμίσεις που γίνονται στους τριβείς. 

.14 Μειωτήρες στροφών-Μηχανική μετάδοση 
.15 Λίπανση Ατμοστροβίλων & Μειωτήρων στροφών. 
.16 Χειρισμός Ατμοστροβίλων. 

.17 Μηχανισμοί Ασφάλειας. 

. 18 Αυτόματοι ρυθμιστές στροφών. 

. 19 Διακότττες ασφαλείας - βλάβες και αντιμετώπιση αυ¬ 
τών. 


Β’ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΩΡΕΣ: 21 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 15 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 6 

1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙ¬ 
ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ 

.1 Γενικά 

.2 Κατάταξη 

2. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

. 1 Γενικά περί κυλινδρικών - φλογαυλωτών λεβήτων. 

.2 Σύγχρονοι τύποι κυλινδρικών λεβήτων (περιγραφή 
λειτουργία) 

.3 Βοηθητικοί κυλινδρικοί λέβητες τύπου ΟΟΟΗΗΑΝ, δ- 
ΡΑΝΝΕΒ. 

Λειτουργία - χαρακτηριστικά. 

.4 Σύνθετος κυλινδρικός λέβητας πετρελαίου - καυσαε¬ 
ρίων. 

3. ΥΔΡΑΥΛΩΤΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

.1 Γενικά περί υδραυλικών λεβήτων (πλεονεκτήματα - 
μειονεκτήματα). 

.2 Περιληπτική περιγραφή Λεβήτων (φυσικής, τεχνικής, 
ελεύθερης και επιταχυνόμενης κυκλοφορίας). 

.3 Περιγραφή των κυριώτερων αντιπροσωπευτικών 
σύγχρονων τύπων ατμολέβητων όπως: 

ΒαόοοοΚ - ννίΐοοχ με συλλέκτη τριών διαδρομών καυσα¬ 
ερίων 

Β & νν με συλλέκτη απλής διαδρομής καυσαερίων 

Ταχείας κυκλοφορίας (ναιτονν - Εχρτβεε, ΡοδΙβΓ-ννάββΙβΓ 
Τ ύπου 'Ό”) -τύπου V 2Μ-8-9της ΟοτπόυεΙίοπ Εηρίπβθπηρ Οο 

Τύπου Ε.δΌ. της ΡοεΙθτ - ΧΛ/ΓιββΙβτ 

Τύπου ΚαννΗεαΙά 

.4 Βοηθητικοί Ατμολέβητες 

4. ΑΤΜΟΓΙΞΝΝΗΤΡΙΕΣ 


.1 Περιγραφή καιλειτουργίαατμογεννητριώντύπου (ία 
ΜοπΙ, Ββηεοη, ίοθίίΐΘΓ, Ν/βΙοχ & δυΐεοτ). 

5. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
.1 Προθερμαντήρες νερού. 

.2 Οικονομητήρες. 

.3 Υπερθερμαντήρες. 

.4 Αναθερμαντήρες. 

.5 Αφυπερθερμαντήρες. 

.6 Προθερμαντήρες αέρα. 

.7 Πλεονέκτημα της αναθέρμανσης. 

6. ΚΑΥΣΙΜΑ-ΚΑΥΣΗ-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 
ΛΕΒΗΤΑ 

.1 Ταξινόμηση των καυσίμων - χαρακτηριστικά πετρε¬ 
λαίων. 

.2 Διαβρώσεις λεβήτων λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. 
.3 Συσκευές ανάλυσης καυσαερίων. 

.4 Ποιότητα καύσης καιπαράγοντεςπουτην επηρεάζουν. 
.5 Ψέκαση καυσίμου - παράγωγα καύσης. 

.6 Μετάδοση θερμότητας στον λέβητα. 

7. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
.1 Γενικά. 

.2 Ξένες ουσίες που μολύνουν το τροφοδοτικό νερό. 

.3 Επίδραση των αλάτων και σχηματισμός καθαλατώσεων. 
.4 Επίδραση των οξέων. 

.5 Μέτραπου λαμβάνονταιγιατηνπροστασίατου λέβητα. 
.6 Μετρήσεις - όργανα μετρήσεων - χημική επεξεργασία 
τροφοδοτικού νερού. 

8. ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ 
.1 Γενικά 

.2 Μορφές και αίτια διαβρώσεων. 

.3 Εσωτερικές και εξωτερικές διαβρώσεις. 

.4 Υγρή και ξηρή συντήρηση. 

.5 Χημικός καθαρισμός λεβήτων. 

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 
.1 Γενικά 

.2 Προετοιμασία και αφή πυρών. 

.3 Συγκοινωνία - απομόνωση του λέβητα. 

.4 Ανάβραση λέβητα και προβολή νερού. 

.5 Διαρροή αυλών - Πωμάτωση. 

.6 Πιθανές λειτουργικές ανωμαλίες και τρόποι αντιμε¬ 
τώπισης τους. 

10. ΒΛΑΒΕΣ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ 
.1 Γενικά. 

.2 Συνηθέστερες βλάβες φλογαυλωτών λεβήτων και α¬ 
ποκατάστασή τους 
.3 Βλάβες υδραυλωτών λεβήτων. 

.4 Εξαγωγή και αντικατάσταση αυλών. 

.5 Ηλεκτροσυγκόλληση. 

.6 Ρύθμιση ασφαλιστικών. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΚ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 53 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 44 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 9 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
.1 Εισαγωγή 

.2 Υλικό κατασκευής πλάκας έδρασης - καταπονήσεις 
αυτής και πιθανά σημεία που μπορεί να υποστεί ρωγμές 


12618 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.3 Καταπονήσεις μη καλά σφηγμένων φυτευτών κο¬ 
χλιών 

.4 Υλικό κατασκευής κυλίνδρων και καπακιών 
.5 Διαστολές χιτωνίων και πως κατανέμονται 
.6 Λίπανση 

.7 Ποιες οι επιπτώσεις καταπονήσεων στο έμβολο από 
την μεταβολή της πίεσης και θερμοκρασίας στον κύλιν¬ 
δρο 

.8 Γιατί σε μηχανές μεσαίων και υψηλών ταχυτήτων το 
έμβολο κατασκευάζεται από αλουμίνιο 
.9 Ποιες οι απαιτήσεις των ελατηρίων εμβόλων και ποιο 
το υλικό κατασκευής τους 

. 10 Ποιες κατεργασίες γίνονται στα ελατήρια των εμβό¬ 
λων και τι επιτυγχάνεται με αυτές 
.11 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουντηνσυχνότητατων ε¬ 
πιθεωρήσεων και συντήρηση των εμβόλων 
.12 Πως μπορεί να εκτιμηθεί το καλύτερο χρονικό διά¬ 
στημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων 
. 13 Πως σε μεγάλες δίχρονες μηχανές γίνεται η επιθε¬ 
ώρηση ελατηρίων και εμβόλων χωρίς να γίνει εξάρμοση 
της μηχανής 

.14 Ποιες πιθανές βλάβες μπορεί να συμβούν σε περι¬ 
στρεφόμενες βαλβίδες εξαγωγής και ποια η αντιμετώπι¬ 
ση αυτών. 

. 15 Γ ιατί η ψύξη των βαλβίδων και των εδρών είναι απα¬ 
ραίτητη 

. 16 Τι μέταλλα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 
εδρών και βαλβίδων ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση 
και η οξείδωση 

. 17 ΟθίΙθσίϊοη - Γ ενικά - τρόπος εξαγωγής και αξιολόγη¬ 
ση των μετρήσεων. 

2. ΛΙΠΑΝΣΗ 

. 1 Συστήματα λίπανσης 
.2 Συντήρηση καθαρισμός ελαίου λίπανσης 
.3 Τρόποι λίπανσης τριβέων αργόστροφων ΜΕΚ 
.4 Εκρηξη στροφαλοθαλάμου - Μέτρα αποφυγής 

3. ΕΓΧΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
.1 Γενικά για την έγχυση 

.2 Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν κατά την διαδικασία 
αλλαγής καυσίμου 

.3 Καυστήρες. Προφυλάξεις κατά την δοκιμή. 

4. ΣΑΡΩΣΗ - ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ 

. 1 Γ ενικά - Σκοπός υπερπλήρωσης 

.2 Σύστημα παλμικής ροής - Σύστημα σταθερής πίεσης 

5. ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

.1 Βασικές αρχές λειτουργίας 

.2 Ονοματολογία βασικών μερών, υλικό κατασκευής και 
σκοπός που επιτελεί το κάθε ένα από αυτά 
.3 Ποιες μετρήσεις γίνονται ώστε να ελέγχονται οι κρα¬ 
δασμοί (νϊόΓαΙίοη) 

.4 Μετρήσεις που γίνονται για την επιβεβαίωση καλής 
λίπανσης των τριβέων 

6 . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΟ ΒΙΛΟΣΥΜ ΠIΕΣΤΗ 

.1 Διάβρωση στροβιλοσυμπιεστή από τα καυσαέρια 
.2 Γ ιατί η παρουσία επικαθήσεων στην πλευρά του αέρα 
επηρεάζει την απόδοση του Τ/0. 

.3 Ποια η διαδικασία και οι προφυλάξεις που παίρνουμε 
κατά την πλύση με νερό της πλευράς του αέρα 
.4 Ποια η διαδικασία, όταν γίνεται πλύση με νερό της 
πλευράς των καυσαερίων και ποια τα μειονεκτήματα της 
μεθόδου αυτής 


.5 Νααναφερθούν πιθανοί λόγοι για ανεπαρκή πίεση κα¬ 
τάθλιψης αέρα όταν η τουρμπίνα δουλεύει σε συνθήκες 
κανονικές χωρίς συνήθη θόρυβο ή κραδασμούς (VI- 

άΓΗΐίοη). 

.6 Παράγοντες που μπορεί να προξενήσουν “ευι^ίηη” 
και απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του 
.7 Ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν πρόκειται ο 
στροβιλοσυμπιεστής να μείνει σε μεγάλη ακινησία ή όταν 
πρόκειται να εκκινήσει από μεγάλη ακινησία. 

7. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 

.1 Σύστημα προκίνησης Ναυτικών Μηχανών Πρόσω-Α- 
νάποδα - Λειτουργία Ασφαλιστικές διατάξεις. 

8 . ΨΥΞΗ 

. 1 Μέρη της μηχανής που χρειάζονται ψύξη 
.2 Ποια μέτρα λαμβάνονται όταν χρησιμοποιείται γλυκό 
νερό (Ρ.νν) για την ψύξη 

.3 Γ ιατί πρέπει να απομακρύνονται οι επικαθήσεις που 
προέρχονται από το γλυκό νερό (ΡΛΛ/) 

.4 Επεξεργασία και μέτρα που λαμβάνονται όταν χρησι¬ 
μοποιείται για ψύξη αποσταγμένο νερό. 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

.1 Επεξεργασία τροφοδοτικού νερού 
.2 Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τα πρό¬ 
σθετα όταν υπάρχει πιθανότητα το γλυκό νερό (Ρ.\Λ/) να 
έλθει σε επαφή με το πόσιμο νερό 
.3 Περιγραφή συστήματος ψύξης με λάδι 
.4 Επίδραση θερμοκρασίας στο λάδι ψύξης 
.5 Να δειχθεί όπου το λάδι λίπανσης χρησιμοποιείται 
σαν ψυκτικό μέσο δεν χρειάζεται χημική επεξεργασία. 

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΚ 

. 1 Λήψη, μελέτη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων, Ελεγ¬ 
χος, ισοκατανομή φορτίου μεταξύ των κυλίνδρων 
.2 Γενικά περί ρυθμιστών - Απλή περιγραφή λειτουργία. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 25 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 25 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1.1 Αρχές ελέγχου υφισταμένων και διατήρηση καλών 
σχέσεων. 

- Διατήρηση της ηρεμίας πάντοτε όταν δίνουμε διατα¬ 
γές έστω και αν έχουμε να κάνουμε με παραβάτες. 

- Ειλικρίνεια και δικαιοσύνη σε όλα τα θέματα άσκησης 
εξουσίας. 

- Αντιμετώπιση του πληρώματος στην ίδια βάση χωρίς 
ευνοούμενους. Αποφυγή υποσχέσεων που δεν πρόκειται 
να τηρηθούν. 

1.2 Συμπεριφορά πληρώματος. 

1.3 Ασκηση εξουσίας, δυναμική και πραγματική εξουσία. 

1.4 Ομαδική συμπεριφορά, πειθαρχία και λόγοι που ε¬ 
πηρεάζουν την απόδοση των εργασιών που εκτελούνται 
από το πλήρωμα. 

1.5 Συνθήκες πρόσληψης. 

1.5.1 Διαδικασίες πρόσληψης αξιωματικού και πληρώ¬ 
ματος. Συμφωνίες που πρέπει να γίνονται για ειδικές ερ¬ 
γασίες που πιθανόν να μην προβλέπονται απάτην Σύμβα¬ 
ση. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12619 


1.5.2 Θα πρέπει να προβλέπεται ώστε το προσωπικό να 
μπορεί να συνεννοείται μεταξύ του σε κάποια κοινή γλώσ¬ 
σα,καθώς επίσης να υπάρχει σαφή επικοινωνία αξιωματι¬ 
κού με επιβάτες. 

1.5.3 Ενημέρωση για τις μεθόδους που χρησιμοποιού¬ 
νται για την εκπαίδευση στο πλοίο. 

1.5.4 Ενημέρωση για κλίμακες μισθού, επιδόματα, άδει¬ 
ες, έξτρα εργασίες κ.λ.π. 

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

2.1 Η οργάνωση εξαρτάται από την κατασκευή του 
πλοίου όπως: Επανδρωμένο Μηχανοστάσιο 

Ελεγχο Μηχανοστασίου από την Γέφυρα 

Λειτουργικές ιδιαιτερότητες του πλοίου 

2.2 Ανάλυση εργασιών 

Απαιτήσεις για την συγκεκριμένη εργασία 

Βάρδια 

Συντήρηση 

Εκπαίδευση-ενημέρωση άλλων προσώπων επάνω στο 
πλοίο 

Εργασίες σχετικά με αγκυροβολία-δεξαμενισμό 

2.3 Καταμερισμό εργασιών του πληρώματος - Α’Μηχα- 
νικού-υποπλοιάρχου και αξιωματικών καταστρώματος, 
Μηχανοστασίου και τροφοδοσίας. 

2.4 Οργάνωση για ασφάλεια και έκτακτες ανάγκες Διο¬ 
ρισμός αξιωματικού ασφάλειας,πυρασφάλειας και υπεύ¬ 
θυνων γιαττν καλή λειτουργία εξοπλισμών, πυρόσβεσης, 
έκτακτης ανάγκης και διάσωσης.- Ασκήσεις πληρώματος 
και επιβατών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 

2.5 Οργάνωση καθηκόντων πληρώματος καταστρώμα¬ 
τος, μηχανοστασίου, ασυρμάτου,ενδιαίτησης και τροφο¬ 
δοσίας. 

2.6 Οργάνωση για συντήρηση: 

Συστημάτων ασφαλείας (πυρκαιάς, εξοπλισμού διάσω¬ 
σης, έκτακτης ανάγκης) 

Μηχανημάτων καταστρώματος 

Χώρου ασυρμάτου-ραντάρ 

2.7 Αρχεία και πιστοποιητικά που πρέπει να υπάρχουν 
στο πλοίο. 

2.8 Οργάνωση επικοινωνιών στο πλοίο 

2.9 Τεχνική των συναντήσεων: Ψυχολογία,αντιμετώπι¬ 
ση διαφωνιών, χρονοδιάγραμμα, συνετελεστές μίας επι¬ 
τυχούς συνάντησης. 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ 

3.1 Μέθοδοι εκπαίδευσης, σκοπός, προετοιμασία και 
διεξαγωγή αυτής. Διατήρηση του ενδιαφέροντος από 
τους εκπαιδευόμενους σε εκπαίδευση ρουτίνας (ασκή¬ 
σεις πυρκαιάς-ασκήσεις εγκατάληψης πλοίου). 

Τομείς για τους οποίους απαιτείται εκπαίδευση και το¬ 
μείς για τους οποίους επιθυμείται. 

3.2 Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας, χρήση συσκευ¬ 
ών επιβίωσης και μέθοδοι επιβίωσης σύμφωνα με το εγ¬ 
χειρίδιο εκπαίδευσης στο πλοίο. 

3.3 Ασκήσεις έκτακτης ανάγκης και οδηγίες πληρώμα¬ 
τος για την >ρήση όλων των σωστικών μέσων. 

Συγκρότηση ομάδων για αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
αναγκών όπως πυρκαιά, μεταφορά τραυματισμένου ή α¬ 
ναίσθητου ανθρώπου, εκκίνησης αντλίας αναρρόφησης 
υδάτων έκτακτης ανάγκης κ.λ.π. 

3.4 Εκπαίδευση σε λειτουργίες πλοίου που αφορούν το 
τμήμα καταστρώματος, τμήμα μηχανών, τμήμα ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών και τμήμα τροφοδοσίας. 


3.5 Εκπαίδευση για συντήρηση στο τμήμα καταστρώ¬ 
ματος, ραδιοτηλεπικοινωνίας, μηχανής και τροφοδοσίας. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 

ΩΡΕΣ: 50 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 38 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 12 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

.1 Ηλεκτρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα 
πλοία σύγκριση με αντίστοιχο εξοπλισμό που χρησιμο¬ 
ποιείται στη ξηρά. 

.2 Ορισμός του όρου “βραδεία καύση”, υλικά βραδείας 
καύσης χρήσηςτους. 

.3 Περιγραφή των γωνιών εγκάρσιας κλίσης και διαγω¬ 
γής στις οποίες μηχανήματα λειτουργούν ικανοποιητικά. 

.4 Επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας σε ηλεκτρο- 
μαγνητικές συσκευές και σε γεννήτριες τάσης. 

.5 Να εξηγηθεί η αναγκαιότητα του περιοδικού ελέγχου 
ασφαλείας όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων. 

.6 Γ ενικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς η¬ 
λεκτρικής ισχύος και φωτισμού για κανονική λειτουργία 
και για έκτακτη ανάγκη. 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΟΗΜ ΚΑΙ ΚΙΒΟΗΗΟΡΡ 

.1 Νόμος του ΟΗΜ. Κανόνες ΚΙΒΟΗΗΟΡΡ. Εφαρμογές. 

.2 Απλά προβλήματα σε κύκλωμα εν σειρά, ενπαραλλή- 
λω και συνδιασμός κυκλωμάτων. 

.3 Προβλήματα που έχουν σχέση με την αύξηση κλίμα¬ 
κας βολτομέτρων και αμπερομέτρων. Επαλήθευση πει¬ 
ραματικά. 

.4 Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύς σε ηλεκτρικά 
και μηχανικά φορτία λαμβάνοντας υπ’όψιν τον συντελε¬ 
στή απόδοσης. 

.5 Προβλήματα ηλεκτρικών δικτύων με τους νόμους 
ΚΙΒΟΗΟΡΡ, ΜΑΧννΕίΙ και του θεωρήματος υπέρθεσης. 

.6 Εφαρμογή των παραπάνω σε εναλλασόμενο ρεύμα. 

.7 Γέφυρα ΜΕΑΤδΤΟΝΕ: Κύκλωμα γέφυρας 
\Λ/ΕΑΤδΤΟΝΕ, εφαρμογές, υπολογισμοί θερμοκρασιών 
και μέτρηση αντιστάσεων με χρήση γέφυρας 
\Λ/ΕΑΤδΤΟΝΕ. 

.8 Αρχές λειτουργίας ποτενσιόμετρου. Μέτρηση Ηλε¬ 
κτρεγερτικής δύναμης με την χρήση ποτενσιόμετρου. 

.9 Συσκευές καταγραφής και ενδείκτες πολλαπλών ση¬ 
μείων. Θερμοηλεκτρικό ζεύγος. 

. 10 Αναγκαιότητα των αντισταθμίσεων και περιγραφή 
της χρήσης των αντισταθμιστικών τρόπων. 

3. ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

. 1 Χρησιμότητα των μονώσεων - ταξινόμηση μονωτικών 
υλικών. 

.2 Σύγκριση Ναυτικών ηλεκτρικών μονώσεων με αντί¬ 
στοιχες μονώσεις στην ξηρά. 

.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή μόνωσης. 

.4 Ορια θερμοκρασιών: Κρίσιμη θερμοκρασία, Αύξηση 
της θερμοκρασίας θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος. 

.5 Αντίσταση μόνωσης - Μέτρηση αντίστασης μόνωσης 
- χρησιμότητα μέτρησης αντίστασης μόνωσης. 

4. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

. 1 Τύποι γεννητριών που χρησιμοποιούνται σε πλοία. 

.2 Να εξηγηθεί η επίδραση από την υψηλή θερμοκρασία 

12620 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


περιβάλλοντος στην ρύθμιση πεδίου στη λειτουργία μιας 
γεννήτριας. 

.3 Διαγραμματική διάταξη των πηνίων πεδίου και των 
πηνίων του επαγωγικού τυμπάνου σε μία σύνθετης διέ¬ 
γερσης γεννήτρια. 

.4 Γραφική παράσταση των ηλεκτρικών μεγεθών: 

α) ρεύματος και τάσης που οφείλεται στα πεδία παράλ¬ 
ληλης διέγερσης και σειράς αντίστοιχα. 

β) ρεύματος και τάαης εξόδου με διάφορους τύπους 
περιελίξεων σειράς. 

.5 Σκοπός των πόλων αναστροφής. 

.6 Να ορισθεί ότι σε συστήματα δύο γεννητριών δεν έ¬ 
χουμε ταυτόαιμη ανταπόκριση σε μεταβολές φορτίου και 
ότι τα χαρακτηριστικά ταχύτητας - φορτίου ατμοστροβί¬ 
λων ως κινητήριων μηχανών είναι διαφορετικά των μηχα¬ 
νών Δήζελ. 

.7 Συνέπειες από μεταβολές φορτίου σε δύο γεννήτριες 
που λειτουργούν “εν παραλλήλω” χωρίς εξισωτή σύνδε¬ 
σης. 

.8 Πως αντιμετωπίζεται η αντιστροφή της πολικότητας. 

.9 Περιγραφή των σωστών ενεργειών παραλληλισμού 
δύο γεννήτριων σύνθετης διέγερσης. 

.10 Κύριες αιτίες από μη ικανοποιητική κατανομή φορ¬ 
τίου. 

5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

.1 Τύποι πινάκων διανομής, λειτουργία πινάκων διανο¬ 
μής- 

.2 Διαφορές σε τεχνικές λειτουργίας σε κλειστού τύπου 
και ανοικτού τύπου πίνακες διανομής. 

.3 Κύριοι πίνακες διανομής: Κατασκευή, λειτουργία, συ¬ 
ντήρηση. 

.4 Να σχεδιασθεί μία διάταξη από τυπικές συνδέσεις. Πί¬ 
νακα για γεννήτρια σύνθετης περιέλιξις σε παράλληλη λει¬ 
τουργία που να περιλαμβάνει: αμπερόμετρο, βολτόμετρο, 
αυτόματο διακόπτη, εξισωτή σύνδεσης, ηλεκτρονόμο χα¬ 
μηλής τάσης, διακόπτη,υπερέντασης, μεταγωγικό διακό¬ 
πτη αντιστροφής ρεύματος,οπλισμοί,εν σειρά πεδίο, εν 
παραλλήλω πεδίο και ροοστάτη παράλληλου πεδίου. 

.5 Σκοπός και λειτουργία του μεταγωγικού διακόπτη α¬ 
ντιστροφής ρεύματος 

.6 Οργανα για τον παραλληλισμό ηλεκτρικών μηχανών. 

.7 Να περιγράφει η σειρά των κύριων διακοπτών στην 
περίπτωση υπερφόρτωσης γεννήτριας. 

.8 Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ χρόνου καθυστέ¬ 
ρησης και ρεύματος υπερφόρτωσης. Χρησιμοποιήσε, έ¬ 
να ΟίΙ άαδίιροΐ. 

.9 Να εξηγηθεί πως ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να 
επηρεάσει το ρεύμα λειτουργίας. 

. 10 Λυχνίες διαρροής, χρήση λυχνιών διαρροής για ανί¬ 
χνευση σφάλματος προς την γή. 

.11 Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, εκτίμηση κα¬ 
τά προσέγγιση του ρεύματος βραχυκύκλωσης. 

.12 Ασφάλειες: Τύποι ασφαλειών - κλάσεις ασφαλειών 
και που χρησιμοποιούνται, τυπικές χαρακτηριστικές κα¬ 
μπύλες ρεύματος/χρόνου για φυσιγγιωτές ασφάλειες - 
σκοπός των ασφαλειών και των αυτόματων διακοπτών σε 
ένα πίνακα διανομής - Συντελεστές που επηρεάζουν το 
κατάλληλο μέγεθος ασφάλειας για ένα κύκλωμα κινητή¬ 
ρα. 

.13 Ζυγοί: Βασικές αρχές κατασκευής, Συνδέσεις ζυ¬ 
γών, ψύξη ζυγών και επίδραση από υπερθέρμανση. 


.14 Προστατευτικά συστήματα, έλεγχος για σωστή λει¬ 
τουργία. 

.15 Διαδικασίες για απομόνωση μηχανήματος πριν την 
επιθεώρηση, συντήρηση κ.λ.π. 

6. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 

.1 Μαγνήτιση σιδηρομαγνητικών υλικών. Να δειχθεί 
γραφική παράσταση της σχέσης μεταξύ πυκνότητας μα- 
γνητικής ροής (Β) και αμπερελιγμάτων ανά μέτρο (Η) για 
ένα πηνίο με τον παρακάτω πυρήνα υλικών: 
αέρα 

χυτοσίδηρο 
χυτοχάλυβα 
μαλακό χάλυβα 

Να εξηγηθεί η σημασία των διαφόρων κλίσεων των κα¬ 
μπύλών. 

.2 Να εξηγηθεί τι εννοούμε με μαγνητικό κροσσό (ιτιαη- 
ηβΐίοίπηρίηςι). 

.3 Περιγραφή του φαινομένου της μαγνητικής σκέδα¬ 
σης. 

.4 Να εξηγηθούν οι επιδράσεις από μαγνητικό κροσσό 
και μαγνητική ροή σκέδασης. 

.5 Να δειχθεί διαγραμματικά η επίδραση στην μαγνητι- 
κή πυκνότητα ροής όταν εφαρμόζεται εναλλασόμενη μα- 
γνητική δύναμη σε: 
ένα πυρήνα χάλυβα 
ένα μη μαγνητικό πυρήνα 

.6 Να ορισθεί ότι η αύξηση θερμοκρασίας σε ένα μα- 
γνητικό πυρήνα προκαλεί αύξηση των απωλειών λόγω μα- 
γνητικής υστέρησης. 

.7 Διάγραμμα των βρόχων υστέρησης για: 
σκληρό χάλυβα 
χυτοσίδηρο 
σφυρήλατο σίδηρο 

Να εξηγηθεί η σημασία της κλειστής επιφάνειας και των 
κλίσεων των καμπύλών του κάθε υλικού. 

.8 Κατάλογος των διαφόρων απωλειών οι οποίες λαμ¬ 
βάνουν χώρα σε ηλεκτρικές μηχανές και μετασχηματι¬ 
στές. Σύντομη περιγραφή. 

.9 Να εξηγηθεί πως αναπτύσσονται απώλειες λόγω διν- 
νορεύματος. Τρόποι που χρησιμοποιούνται για την ελαχι- 
στοποίηση αυτών των απωλειών. 

7. ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Ε.Ρ. 

.1 Εισαγωγή: Απλά και σύνθετα κυκλώματα. Σύνθετη α¬ 
ντίσταση, συντελεστή ισχύος κυκλώματος. Συμβολισμοί. 

.2 Σύγκριση σύνθετης αντίστασης σε ένα κύκλωμα Ε.Ρ 
με ωμική αντίσταση σε ένα κύκλωμα Σ.Ρ. 

.3 Σύγκριση των αποτελεσμάτων ενός κυκλώματος Ε.Ρ 
και ενός κυκλώματος Σ.Ρ που περιλαμβάνουν: 

-μια απλή ωμική αντίσταση 

- η ίδια αντίσταση που ανήκει σε ένα περιελιγμένο πηνίο 

- ένας πυρήνας σιδήρου τοποθετείται εντός του πηνίου 
με την ίδια ωμική αντίσταση. 

.4 Επαγωγική αντίσταση: Ορισμός, Συμβολισμός. 

.5 Τρίγωνο Σύνθετης αντίστασης (Β,Χ,Ζ), γωνία φάσης Φ. 
.6 Απλά προβλήματα υπολογισμών σύνθετων αντιστά¬ 
σεων και συντελεστή ισχύος. 

.7 Νόμος του Ραταάαγ. 

.8 Νόμος του ίθτιζ. 

.9 Αποτέλεσμα από μεταβολή ρεύματος και της μαγνη- 
τικής του ροής στην Επαγωγική Ηλεκτρεγερτική δύναμη 
σε ένα πηνίο. 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12621 


. 10 Ανυσματική παράσταση της τάσης και ρεύματος σε 
κύκλωμα που περιέχει μόνο επαγωγική αντίσταση. Δια¬ 
φορά φάσης. 

.11 Να δοθεί γραφική παράσταση της μεταβολής ρεύ-, 
ματος, εφαρμοζόμενης τάσης, αντιηλεκτρεγερτικής δύ¬ 
ναμης και κατανάλωσης ισχύος σε ένα κύκλο όταν εφαρ¬ 
μόζεται Ε.Ρ σε. 

- ένα στραγγαλιστικό που έχει επαγωγική αντίσταση μό¬ 
νο ένα κύκλωμα που περιέχει μόνο καθαρή αντίσταση Να 
ορισθεί η τιμή του συντελεστή ισχύος. 

. 12 Να ορισθεί ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής ισχύος 
επί του πλοίου απαιτούνται με συντελεστή καθυστέρησης 
ισχύος. 

. 13 Να εξηγηθεί η επίδραση από μεταβολή συντελεστή 
ισχύος στην καταναλισκόμενη ισχύ. Τύπος υπολογισμού 
ισχύος. 

.14 Ασκήσεις φαινόμενης ισχύος, ρεύματος, αντίστα¬ 
σης, σύνθετης αντίστασης, επαγωγικής αντίστασης και 
συντελεστή ισχύος. Επαλήθευση με χρήση εξοπλισμού 
εργαστηρίου. 

.15 Ορισμός της Αυτεπαγωγής. Μονάδες μέτρησης ε- 
παγωγικότητας. 

.16 Τύποι υπολογισμών: Ηλεκτρεγερτικής δύναμης εξ 
επαγωγής, επαγωγικής αντίστασης (X) καιπτώσηςτάσης 
σε στραγγαλιστικό πηνίο χωρίς αντίσταση. 

.17 Κύκλωπα που συγκροτείται από ωμική αντίσταση: 
Ορισμοί στιγμιαίας τάσης, ρεύματος, ισχύος και μέσης 
τιμής ισχύος. Γενική εξίσωση ισχύος, συντελεστής ι¬ 
σχύος. Διάγραμμα κυματομορφών ρεύματος, τάσης και ι¬ 
σχύος. 

. 18 Κύκλωμα που συγκροτείται από ιδανικό πηνίο. 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη εξ επαγωγής, εφαρμοζόμενη 
τάση. Διάγραμμα κυμματομορφών ρεύματος και τά- 
σης.Να ορισθεί ότι δεν είναι πρακτικώς δυνατό να έχουμε 
κύκλωμα που έχει μόνο επαγωγικό χαρακτήρα. 

.19 Κύκλωμα που συγκροτείται από αντίσταση και επα- 
γωγικότητα: Φασικό διάγραμμα ρεύματος - τάσης. Διά¬ 
γραμμα κυματομορφών τάσης, ρεύματος. Υπολογισμός 
ισχύος,τιμές συντελεστή ισχύος και από τι εξαρτώνται. 

.20 Πραγματική καιφαινόμενη ισχύ, Σχέση μεταξύτους. 
Επαγωγικότητα. Συντελεστής ισχύος. 

.21 Προβλήματα υπολογισμού ισχύος (Πραγματικής 
και φαινομένης) και συντελεστή ισχύος σε κυκλώματα κα¬ 
θαρά ωμικής αντίστασης, καθαρά επαγωγικά και ωμικοε- 
παγωγικά. 

.22 Πυκνωτής: Βασικές αρχές κατασκευής. Δράση πυ¬ 
κνωτή σε κύκλωμα Σ.Ρ και Ε.Ρ. Από τι εξαρτάται η ποσό¬ 
τητα ηλεκτρισμού που διαπερνά ένα πυκνωτή. Χωρητικό¬ 
τητα Ο. Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας. 

.23 Κύκλωμα που συγκροτείται από ένα πυκνωτή: Ορι¬ 
σμός χωρητικότητας αντίστασης,μονάδες μέτρησης.Α- 
νυσματική παράσταση τάσης - ρεύματος. Διάγραμμα κυ¬ 
ματομορφών τάσης, ρεύματος φορτίου πυκνωτή. Περι¬ 
γραφή μεταφοράς ισχύος από και προς ένα πυκνωτή. 

.24 Κύκλωμα που συγκροτείται από πυκνωτή και ωμική 
αντίσταση: Υπολογισμός Ισχύος.Να σχεδιασθούν προ- 
σεγγιστικά κυματομορφές που να δείχνουν πως επηρεά¬ 
ζεται η ισχύς όταν: 

-το κύκλωμα είναι καθαρά χωρητικό 

-το κύκλωμα είναι ωμικοχωρητικό 

.25 Κύκλωμα που συγκροτείται από ωμική, επαγωγική 


και χωρητική αντίσταση σε σειρά: Υπολογισμός σύνθετης 
αντίστασης, ρεύματος, τάσης και συντελεστή ισχύος. 

.26 Να εξηγηθεί πως ο συντονισμός λαμβάνει χώρα σε 
ένα κύκλωμα σειράς, ενεργός ισχύ 

.27 Να ορισθεί ο συντελεστής ισχύος. Με λύση απλών 
προβλημάτων να αποδειχθεί η σχέσης. 

.28 Να εξηγηθεί τι εννοούμε με ενεργό και άεργο συνι¬ 
στώσα . 

8. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

. 1 Να λυθούν απλά προβλήματα σε παράλληλα κυκλώ¬ 
ματα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της άθροισης φά¬ 
σεων. 

.2 Υπολογισμός της έντασης ρεύματος και της απαι- 
τούμενης ισχύς όταν δύο σύνθετες επαγωγικές αναστά¬ 
σεις συνδέονται παράλληλα. 

.3 Υπολογισμός του ρεύματος και προσδιορισμός του 
συντελεστή ισχύς όταν μία σύνθεση επαγωγική αντίστα¬ 
ση είναι συνδεδεμένη παράλληλα με μία χωρητική σύνθε¬ 
τη αντίσταση. 

.4 Να εξηγηθεί πως ο συντονισμός μπορεί να λάβει χώ¬ 
ρα σε παράλληλα κυκλώματα. 

.5 Ασκήσεις σε εργαστήριο . 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 27 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 27 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
. 1 Γενικά για Ναυτικό Δίκαιο 

.2 Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες 
.3 Οργανισμοί που εκδίδουν διεθνείς Συμβάσεις που α¬ 
φορούν το Ναυτικό Δίκαιο όπως (ΙΜΟ, Ι1_0, ΟΜΙ κ.λ.π.) 

.4 Δικαιοδοσία κράτους στα πλοία που: 

-φέρουν την σημαία του 
-διέρχονται από τις ακτές του 
-βρίσκονται στους λιμένες του 

.5 Διάκριση μεταξύ Ιδιωτικού και Δημοσίου Διεθνή Δι¬ 
καίου 

.6 Ελεγχος για την εφαρμογή του Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου και Ποινικές ευθύνες από την μη εφαρμογή του 
.7 Συμβόλαια για την μεταφορά φορτίων (Ναυλοσύμ¬ 
φωνα & Φορτωτικές) 

.8 Παράγοντες που επηρεάζουν το ισχύον Δίκαιο. Τό¬ 
πος επίλυσης διαφορών σχετικά με εμπορικά ναυτιλιακά 
συμβόλαια. 

2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

.1 Απαιτούμενα πιστοποιητικά πλοίων και περίοδοι ι¬ 
σχύος τους (Πιστοποιητικό Εθνικότητας, Χωρητικότητας, 
Γ ραμμές κ.λ.π.) 

.2 Απαιτούμενα Εγγραφα επιθεωρήσεων που προβλέ- 
πονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όπως (Για 
το σκάφος, μηχανήματα, άγκυρες, σωστικά μέσα, βιβλίο 
πετρελαίου κ.λ.π.). 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

. 1 Διεθνής Σύμβαση για γραμμές φόρτωσης 1966 όπως 
έχει τροποποιηθεί 


12622 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


.2 Απαιτήσεις Σύμβασης για μετασκευασμένα πλοία 
.3 Προϋποθέσεις για αρχικές και περιοδικές επιθεωρή¬ 
σεις 

.4 Προϋποθέσεις για έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Γ ραμμής Φόρτωσης 

.5 Ελεγχοι που γίνονται σε πλοία που έχει εκδοθεί Διε¬ 
θνές πιστοποιητικό Γ ραμμής Φόρτωσης. 

3.2 Διεθνής σύμβαση για την Ασφάλειατης Ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα, όπως έχει τροποποιηθεί (501Α5) 

. 1 Πλοία στα οποία εφαρμόζεται η Σύμβαση 
.2 Επιθεωρήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της 
30Ι.Α5 

.3 Εξουσίες ενός επιθεωρητού 

.4 Διαδικασίες που εφαρμόζονται εάν διαπιστωθεί από 
την επιθεώρηση ότι το πλοίο δεν πληρεί τις διατάξεις της 
σύμβασης ή δεν είναι κατάλληλο να ταξιδεύσει 
.5 Επιθεωρήσεις επιβατηγών πλοίων. Πότε διενεργού- 
νται και τι περιλαμβάνει η κάθε επιθεώρηση 
.6 Επιθεώρηση, Σκάφους, Μηχανών και εξαρτισμού 
φορτηγών πλοίων. Πότε απαιτείται να διενεργείται και τι 
περιλαμβάνει 

.7 Τήρηση των όρων μετά την επιθεώρηση 
.8 Εκδοση πιστοποιητικών και διάρκεια ισχύος των 
.9 Ελεγχος πιστοποιητικών και ενέργειες και μέτρα που 
μπορεί να ληφθούν 

3.3 Υποδιαίρεση και Ευστάθεια 

. 1 Ορισμοί για την εφαρμογή της Σύμβασης 
.2 Απαιτήσεις ερματισμού επιβατηγού πλοίων 
.3 Προσδιορισμός χάραξη και εγγραφή των γραμμών υ¬ 
ποδιαίρεσης 

.4 Ανοίγματα σε στεγανά διαφράγματα επιβατηγών 
πλοίων. Κλάσεις και μέσα χειρισμού στεγανών θυρών. Α¬ 
παραίτητες καταγραφές στο ημερολόγιο πλοίου 
.5 Ανοίγματα στο εξωτερικό περίβλημα του πλοίου κά¬ 
τω από την γραμμή του ορίου βυθίσεως. Απαιτήσεις και υ¬ 
ποχρεωτικές καταγραφές στο ημερολόγιο του πλοίου. 

.6 Σήμανση, περιοδικός χειρισμός και επιθεώρηση των 
στεγανών θυρών .7 Σχέδια ελέγχου βλαβών σε επιβατηγά 
πλοία. 

3.4 Πυροπροστασία Ανίχνευση και Κατάσβεση Πυρ- 
καιάς 

. 1 Βασικές αρχές των κανονισμών πυροπροστασίας 
.2 Ιδιότητες των χωρισμάτων κλάσης “Α” και “Β" 

.3 Ορισμοί για την εφαρμογή της Σύμβασης 
.4 Σχέδια ελέγχου πυρκαιάς 
.5 Ειδικές διατάξεις για τους χώρους μηχανών 
.6 Περιπολίες πυρκαιάς και συστήματα ανίχνευσης, α¬ 
ναγγελίας, συναγερμού και ενδοσυννενόησης 
.7 Ειδικές απαιτήσεις για πλοία που μεταφέρουν επικίν¬ 
δυνα φορτία (γενικά) 

3.5 Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 

.1 Λειτουργία μηχανισμού πηδαλίου 
.2 Μηχανισμός πηδαλίου - Δοκιμές και Γυμνάσια 

4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΕ3ΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙ¬ 
ΔΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΝΑΥ¬ 
ΤΙΚΩΝ, 1978 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (3Τ0νν 95) 

. 1 Γ ενικές υποχρεώσεις από την Σύμβαση 
.2 Ορισμοί για την εφαρμογή της Σύμβασης 
.3 Εφαρμογή της Σύμβασης 

.4 Εκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών, προϋποθέσεις 
για έγκριση εξαιρέσεων 


.5 Ελεγχος καταλληλότητας πιστοποιητικών ναυτικών 
από ΡΟΠΤ 5ΤΑΤΕ ΟΟΝΤΠΟΙ. Διαδικασίες ελέγχου. 

.6 Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστο¬ 
ποίηση αξιωματικών φυλακής Μηχανοστασίου 
.7 Γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την τή¬ 
ρηση φυλακής στο Μηχανοστάσιο (Ρυθμίσεις φυλα¬ 
κής,παραλαβή φυλακής,εκτέλεση φυλακής, τήρηση φυ¬ 
λακής σε λιμένα). 

5. ΡΥΠΑΝΣΗ 

5.1 Διεθνής Σύμβαση για την Αποφυγή Ρύπανσης από 
πλοία, 1973, και Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με 
αυτή (ΜΑΡΡΟί 73/78) 

. 1 Ορισμός για την εφαρμογή της Σύμβασης 
.2 Παράβαση διατάξεων της Σύμβασης, κυρώσεις 
.3 Αναφορές για περιστατικά που σχετίζονται με επι¬ 
βλαβείς ουσίες 

.4 Πιστοποιητικά και ειδικοί κανόνες για την επιθεώρη¬ 
ση των πλοίων 

5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπαν¬ 
σης από πετρελαιοειδή 

. 1 Ορισμοί για την εφαρμογή του παραρτήματος I 
.2 Επιθεωρήσεις και έλεγχος που απαιτούνται από τις 
διατάξεις της ΜΑΡΡΟί 73/78 
.3 Εκδοση πιστοποιητικού (ΙΟΡΡ). Διάρκεια ισχύος 
.4 Ελεγχος της απόρριψης πετρελαίου. (Προϋποθέ¬ 
σεις) 

.5 Μέθοδοι για την αποφυγή ρύπανσης από πετρέλαιο 
από πλοία που ταξιδεύουν σε ειδικές περιοχές (Αναφορά 
των ειδικών περιοχών συνθήκες) 

.6 Εξαίρεση για απόρριψη πετρελαίου ή μίγματος πε¬ 
τρελαίου 

.7 Γενικές απαιτήσεις για δεξαμενές διαχωρισμένου έρ¬ 
ματος, καθαρού έρματος, και καθαρισμός με αργό πε¬ 
τρέλαιο 

.8 Βιβλίο πετρελαίου (Απαιτήσεις, συμπλήρωση και εγ¬ 
γραφές που απαιτούνται). 

5.3 Κανονισμοί για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασ¬ 
σας από τα λύματα των πλοίων 

. 1 Ορισμοί για εφαρμογή του παραρτήματος IV 
.2 Εφαρμογή των διατάξεωντου παραρτήματος IV. Επι¬ 
θεωρήσεις. Εκδοση πιστοποιητικού. Διάρκεια ισχύος του 
πιστοποιητικού 

.3 Ειδικές διατάξεις για απόρριψη απορριμμάτων 
.4 Απόρριψη απορριμμάτων μέσα σε ειδικές περιοχές 
.5 Εξαιρέσεις για απόρριψη απορριμμάτων. 

6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙ¬ 
ΩΝ (Ι.3.Μ.00ΡΕ) 

6.1 Γ ενική εισαγωγή στις απαιτήσεις του Κώδικα 

.1 Στόχοι του κώδικα, φιλοσοφία του κώδικα, αναφορά 
στον ανθρώπινο παράγοντα 
.2 Ορολογία, αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας πά¬ 
νω στο πλοίο, νέες υποχρεώσεις, υπευθυνότητες και κα¬ 
θήκοντα. 

6.2 Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης 

.1 Προσδιορισμόςτων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης 
.2 Ανάπτυξη ενός ενοποιημένου σχεδίου αντιμετώπισης 
εκτάκτου ανάγκης 
.3 Γυμνάσια. Αξιολόγηση Γυμνασίων 
.4 Αρμοδιότητες Α' Μηχανικού στις παραπάνω περι¬ 
πτώσεις. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12623 


7. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

. 1 Σύμβαση που αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για εμπο¬ 
ρικά πλοία, 1976 (Νο 147) 

.2 Σύμβαση που αφορά την ελάχιστη ηλικία για την πα¬ 
ραδοχή απασχόλησης 

.3 Σύμβαση που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις επαγ¬ 
γελματικής ικανότητας για αξιωματικούς σε εμπορικά 
πλοία, 1936. 

.4 Σύμβαση που αφορά τους μισθούς, τις ώρες εργα¬ 
σίας επί του πλοίου και την επάνδρωση (τροποποίηση 
1958). Εθνική νομοθεσία. 

.5 Σύμβαση που αφορά την Διανομή του Πληρώματος 
στο πλοίο. 

.6 Σύσταση που αφορά την Αποφυγή Εργατικών Ατυχη¬ 
μάτων στους Ναυτικούς .7 Σύμβαση που αφορά την Ια¬ 
τρική Εξέταση Ναυτικών. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΜΑΘΗΜΑ:ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ:Β ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ:50 

Α’ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ:28 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 22 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 6 

1. ΑΝΤΛΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

1.1 ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΛΙΩΝ 

.1 Βασικοί τύποι αντλιών 

.2 Διάφοροι τύποι αντλιών θετικής μετατόπισης 

.3 Τύποι φυγοκεντρικών αντλιών 

.4 Εφαρμογές και χρησιμότητα των παραπάνω τύπων α¬ 
ντλιών (θετικής μετατόπισης - φυγοκεντρικών) Παλινδρο¬ 
μικές αντλίες 

.5 Κατασκευή και λειτουργία μιας ατμοκίνητης παλιν¬ 
δρομικής αντλίας, υλικά κατασκευής και περιγραφή των 
κυριοτέρων μερών 

.6 Ρυθμίσεις και συντήρηση ατμοκίνητης παλινδρομι¬ 
κής αντλίας 

.7 Να ορισθεί ότι η κατάθλιψη της ανακουφιστικής βαλ¬ 
βίδας κάθε αντλίας που αντλεί επικίνδυνα υγρά πρέπει να 
έχει κλειστεί Επιστροφή στο σύστημα. 

1.2 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
.1 Πωςδημιουργείταιηπίεση 

.2 Λειτουργία προβλήματος διαχυτήρα 
.3 Γιατί χρησιμοποιούνται μερικές φορές διαχυτήρες 
.4 Γ ιατί χρησιμοποιούνται πολυσταδιακές αντλίες 
.5 Ποια τ' αποτελέσματα λειτουργίας μιας αντλίας με 
την κατάθλιψη κλειστή & μερικώς ανοικτή 
.6 Που εμφανίζεται φθορά, τ’ αποτελέσματα των φθο¬ 
ρών και αναγκαία προσοχή για συντήρηση 
.7 Προσοχή και φροντίδα που απαιτείται για τις σαλα¬ 
μάστρες των αξόνων. 

1.3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 

.1 Που χρησιμοποιούνται οι αντλίες αξονικής ροής 
.2 Περιγραφή Λειτουργία και κύρια χαρακτηριστικάτων 
παρακάτω μερών: 

-Περίβλημα 

-Στροφείο 

-Πτερύγια 

-Αξονες 


-Ωστικά έδρανα 
-Εδρανα άξονα 
-Φίλτρο 

1.4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΡΟΗΣ 

. 1 Γ ιατί χρησιμοποιούνται οι αντλίες μικτής ροής 
.2 Αρχή λειτουργίας αντλίας μικτής ροής 
.3 Να περιγραφούν οι βασικές διατάξεις των παρακάτω 
αντλιών υγρών φορτίων: 

-Για δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγρών φορτίων 
-Φυγοκεντρικών αντλιών φορτίου 
-Χημικών, υγραεριοφόρων, πολλαπλών φορτίων 
-Υποβρύχιες αντλίες φορτίου 
-Αντλιών φορτίου μεγάλου βάθους 

1.5 ΕΞΑΕΡΩΣΗ 

. 1 Γ ιατί είναι απαραίτητη η εξαέρωση των σωληνώσεων 
αναρρόφησης 

.2 Με ποιους τρόπους γίνεται η εξαέρωση 
.3 Να περιγράφει η διάταξη, (κύρια μέρη) και η λειτουρ¬ 
γία ενός συστήματος εξαερισμού. 

1.6 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

. 1 Λειτουργία και περιγραφή γραναζωτών και κοχλιω¬ 
τών αντλιών - (που χρησιμοποιούνται). 

1.7 ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΝΤΙΝΩΝ 

.1 Περιγραφή - είδη - Λειτουργία 

1.8 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 

.1 Ν' αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουντην ε¬ 
πιλογή μιας αντλίας 

.2 Ν’ αναφερθούν τα υλικά που συνήθως χρησιμοποι¬ 
ούνται για τα παρακάτω εξαρτήματα αντλιών θαλασσίου 
και γλυκού νερού 
-Περίβλημα 
-Στροφείο 
-Αξονα 

-Στυπιοθλίπτες 
.3 Απώλειες αντλιών 

.4 Πως λαμβάνονται οι χαρακτηριστικές καμπύλες 
.5 Να σχεδιαστούν οι χαρακτηριστικές καμπύλες για 
τους παρακάτω τύπους αντλιών 
-Παλινδρομικές 
-Φυγοκεντρικές 
-Αξονικής ροής 

.6 Από τις παραπάνω καμπύλες να δειχθεί ι>σχέση που 
συνδέει την ροή και το μανομετρικό ύψος στα παραπάνω 
τρία είδη αντλιών. 

.7 Να σχεδιαστούν οι χαρακτηριστικές καμπύλες που 
δείχνουντο ύψος κατάθλιψης, απαιτούμενη ισχύ και από¬ 
δοση, καθώς σύγκριση των χαρακτηριστικών αυτών για: 
αντλίες αξονικής ροής - αντλίες φυγοκεντρικές 
.8 Παράγοντες που επηρεάζουν γενικά την απόδοση 
των αντλιών - (Παραδείγματα) 

.9 Γ ιατί και σε ποιούς τύπους αντλιών τοποθετούνται α¬ 
εροδοχεία στις γραμμές κατάθλιψης 
.10 Πως και που παρουσιάζεται η σπηλαίωση στα α- 
ντλητικά συστήματα 
. 11 Αποτέλεσμα σπηλαίωση ς 
.12 Πως μπορεί να ελαττώσουμε την σπηλαίωση 
. 13 Ποιος ο σκοπός του επαγωγέα 
. 14 Σύγκριση των πιέσεων που μπορεί να επιτευχθούν α¬ 
πό διαφορετικούς τύπους αντλιών και πως επιτυγχάνο¬ 
νται αυτές οι πιέσεις. 
12624 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

. 1 Να περιγραφούν οι παρακάτω τύποι ροής που χρησι¬ 
μοποιούνται στους εναλλάκτες θερμότητας 
-Παράλληλης ροής 
-Αντίθετης ροής 
-Διασταυρωμένης ροής 
-Μικτής ροής 

.2 Μεταβολή της θερμοκρασίας σε υγρά που ρέουν με 
παράλληλη, αντίθετη και διασταυρωμένη ροή 
.3 Να συγκριθούν τ’αποτελέσματα μεταφοράς θερμό¬ 
τητας σε ατμοσωλήνες όπου η ροή είναι τυρβώδης 
.4 Παράγοντες που χαρακτηρίζουν μια ροή σαν στρωτή 
ήτυρβώδη 

.5 Υλικά κατασκευής εναλακτών 
.6 Ποια η απαιτούμενη προσοχή ώστε η απόδοση των ενα¬ 
λακτών να παραμένει στα επιθυμητά επίπεδα σε σχέση με: 
-Διάβρωση χημική 
-Διάβρωση μηχανική 
-Ρύπανση 
-Διαρροή 

.7 Περιγραφή ενός κεντρικού συστήματος ψύξης. 

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

.1 Πως λειτουργείτο αυτόματο σύστημα παραγωγής α- 
φαλατωμένου νερού και νερού υγειονομικής χρήσης (λά¬ 
τρας) 

.2 Απαιτούμενες προδιαγραφές ποσίμου νερού 
.3 Πως μπορούν ν’ αποκτηθούν οι παρακάτω προδια¬ 
γραφές 

-αλκαλικότητας 

-αποστείρωσης 

-διαύγειας 

-ικανοποιητικής γεύσης 

.4 Να περιγράφει ένα σύστημα που να έχει την δυνατό¬ 
τητα να παράγει ικανοποιητική ποσότητα πόσιμου νερού. 

.5 Απαιτούμενα όρια αλκαλικότητας και χλωρίου για πό¬ 
σιμο νερό 

.6 Κίνδυνος από χρήση πόσιμου νερού, που έχει παρα- 
χθεί από βραστήρες χαμηλής θερμοκρασίας 
.7 Ν' αναφερθούν τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται 
στο νερό ψύξης ΜΕΚτα οποία είναι επιβλαβή εάν μολύ¬ 
νουν το πόσιμο νερό. 

.8 Πως τα αντιοξειδωτικάτου θαλασσινού νερού είναι ε¬ 
πικίνδυνα όταν χρησιμοποιείται τέτοιο νερό για την παρα¬ 
σκευή πόσιμου νερού 

.9 Ποιες είναι οι θαλάσσιες περιοχές,από τις οποίες δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται το θαλάσσιο νερό,για απόστα¬ 
ξη και παραγωγή νερού γι’ ανθρώπινη κατανάλωση 

4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

.1 Ν’αναφερθούν τα ποιο συνηθισμένα υδραυλικά συ¬ 
στήματα που χρησιμοποιούνται στα πλοία 
.2 Ποιοι τύποι αντλιών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού 
χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα 
.3 Ποιοι οι λόγοι που προτιμούνται τα υδραυλικά συ¬ 
στήματα σε μερικές εφαρμογές 
.4 Χρησιμοποιούμενα λάδια και απαιτήσεις καθαρότη¬ 
τας αυτών 

.5 Είδη παρεμβυσμάτων που χρησιμοποιούνται - Συντή¬ 
ρηση υλικών και εξαρτημάτων 
.6 Απομάκρυνση αέρα και νερού από το σύστημα 
.7 Πως μετά από μια αποσυναρμολόγηση μια συσκευή 
προετοιμάζεται για να τεθεί σε λειτουργία. 


5. ΕΚΧΥΤΗΤΕΣ (ΤΖΙΦΑΡΙΑ) 

.1 Εφαρμογές 

.2 Αρχή λειτουργίας 

6. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 

. 1 Απαιτήσεις 5Τ0\Λ/ για την απόρριψη λυμάτων 
.2 Περιγραφή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων 
.3 Γιατί χρησιμοποιούνται συστήματα μεταφοράς υπό 
κενό 

.4 Περιγραφή κατεργασίας λυμάτων με χλώριο 
.5 Βιολογικός καθαρισμός 

.6 Περιγραφή των διεργασιών που γίνονται μετά τον 
Βιολογικό καθαρισμό ώστε τα λύματα να μπορούν να δια¬ 
τεθούν 

.7 Γιατί ο βιολογικός καθαρισμός είναι μια διεργασία 
χωρίς διακοπή 

.8 Ποιες μολύνσεις είναι επικίνδυνες και μετά την επε¬ 
ξεργασία των λυμάτων 
.9 Χημική επεξεργασία λυμάτων 
. 10 Λύματα που μπορούν να αποτεφρωθούν 
. 11 Επεξεργασία λυμάτων για αποτέφρωση 

7. ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΜΑΤΟΣ 

.1 Να περιγράφει ένα σύστημα άντλησης φορτίου και 
ερματισμού δεξαμενών κύτους. 

.2 Ασφαλιστικές διατάξεις που είναι απαραίτητες στα 
συστήματα ερματισμού των δεξαμενών κύτους 
.3 Συσκευές που τοποθετούνται ώστε να προληφθούν 
τυχόν σφάλματα κατά την άντληση. 

8. ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΝΤΙΝΩΝ 

. 1 Να δειχθούν σε σκαρίφημα οι αντλίες και οι συνδέ¬ 
σεις που γίνονται στον κύριο αγωγό των σεντινών 
.2 Να περιγράφει η διάταξη του κύριου και βοηθητικού 
αγωγού άντλησης των σεντινών 
.3 Να περιγράφει ο σκοπός και η διαδικασία χρησιμο¬ 
ποίησης του συστήματος άντλησης σεντινών. 

9. ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΚΑΙΑΣ 

.1 Να περιγράφει το δίκτυο κύριας σωλήνωσης πυρό¬ 
σβεσης για διάφορα πλοία 

.2 Πως και πότε πρέπει να δοκιμάζονται οι αντλίες πυρ- 
καιάς 

.3 Χρησιμότητα του συστήματος πυρκαιάς και περιγρα¬ 
φή των κυριοτέρων εξαρτημάτων 

10. ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
.1 Περιληπτική αναφορά στην Διεθνή Σύμβαση 1973 για 

την πρόληψη της Μόλυνσης από πλοία και στο πρωτό¬ 
κολλο του 1978. Συμπεράσματα που σχετίζονται με εργα¬ 
σίες που γίνονται στο μηχανοστάσιο του πλοίου. 

.2 Βασικές αρχές που αφορούν την απόρριψη έρματος 
και νερών σεντίνας 

.3 Προφυλάξεις που πρέπει να παίρνονται όταν γίνεται 
εφοδιασμός του πλοίου με καύσιμα (όυπΚθππιή 
.4 Απαιτήσεις για διαχωριστήρες νερού - πετρελαίου 
.5 Πως ο τρόπος λειτουργίας και ο τύπος της αντλίας 
που χρησιμοποιείται στον διαχωριστήρα επηρρεάζει την 
μόλυνση του νερού από πετρελαιοειδή 
.6 Παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία διαχω¬ 
ρισμού του πετρελαίου (θερμοκρασία, σχετική πυκνότη¬ 
τα, μέγεθος προσμίξεων) 

.7 Αρχές λειτουργίας ενός αυτόματου διαχωριστήρα 
νερού πετρελαίου τριών βαθμιδών 
.8 Γιατί και που χρησιμοποιούνται οι ανακουφιστικές 
βαλβίδες σ’ ένα διαχωριστήρα 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12625 


.9 Λειτουογία και έλεγχος αυτόματης βαλβίδας 

.10 Ασφαλιστικές διατάξεις ενός συστήματος διαχωρι¬ 
σμού νερού - πετρελαίου 

.11 Περιγραφή λειτουργίας ενός αυτόματου διαχωρι¬ 
στή νερού -πετρελαίου 

. 12 Ποιος ο σκοπός του βιβλίου πετρελαίου και πως αυ¬ 
τό χρησιμοποιείται 


Β’ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΛΟΙΩΝ ΩΡΕΣ: 22 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: 16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ: 6 
1. ΨΥΚΤΙΚΕΣ 

. 1 Ποιες οι ιδιότητες των ιδανικών ψυκτικών μέσων. 

.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των ψυκτι¬ 
κών μέσων που χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

.3 Ψυκτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα πλοία. 

.4 Να γίνει σκαρίφημα μιας τυπικής ψυκτικής εγκατά¬ 
στασης συμπίεσης ατμού και να δειχθούν οι θέσεις των ε¬ 
πί μέρους τμημάτων, χειριστηρίων και άλλων εξαρτημά¬ 
των που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της εγκατά¬ 
στασης. 

.5 Περιγραφή και λειτουργία όλων των εξαρτημάτων 
μιας ψυκτικής εγκατάστασης μετά σκαριφήματος. 

.6 Συμπιεστές - Τύποι συμπιεστών (περιγραφή - λει¬ 
τουργία) . 

.7 Περιγραφή ενός συστήματος ελέγχου μιας αυτόμα¬ 
της ψυκτικής εγκατάστασης. 

.8 Τρόποι ρύθμισης φορτίου εμβολοφόρωνσυμπιεστών. 
.9 Λίπανση συμπιεστών - Πλήρωση με λάδι. 

.10 Εκτονωτικές διατάξεις γενικώς - Αυτόματη εκτονω- 
τική βαλβίδα Θερμοστατική ειαονωτική βαλβίδα. 

. 11 Πλήρωση της εγκατάστασης με ψυκτικό μέσο 
-από την αναρρόφηση του συμπιεστή (περιοχή χαμη¬ 
λής πίεσης) από την περιοχή υψηλής πίεσης (υγρή γραμ¬ 
μή) θέση φιάλης κατά την διάρκεια της πλήρωσης. 

.12 Να δειχθεί σε διάγραμμα Ρ-Μ ο κύκλος λειτουργίας 
και να καθορισθούντα όρια θερμοκρασίας και πίεσης (για 
συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο) στις διάφορες διεργασίες 
του κύκλου. 

. 13 Χρησιμοποιούντες το διάγραμμα ρ-ά να δειχθεί: 
-θερμότητα που μεταφέρεται στον Συμπυκνωτή 
-θερμότητα που μεταφέρεται στον εξατμιστή 
-έργο συμπίεσης 
-συντελεστής συμπεριφοράς 

.14 Λειτουργικά προβλήματα που δημιουργούνται και 
αποκατάσταση αυτών από: 

-Μειωμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου στο σύστημα 

-υπερπλήρωση ψυκτικού μέσου στο σύστημα 

-λάδι στο σύστημα 

-αέρα σΐΌ ψυκτικό μέσο 

-διαρροή ψυκτικού μέσου 

-στιγμιαία εμπλοκή ρυθμιστού 

.15 Αμεση και έμμεση ψύξη - άλμες - σκαριφήματα. 

. 16 Ψυκτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε πλοία 
μεταφοράς νοπών προϊόντων (φρούτων κ.λ.π). 

. 17 Επιτρεπόμενα όρια διοξειδίου του άνθρακα για την 
ασφαλή μεταφορά των προϊόντων. 

. 18 Μονώσεις ψυκτικών χώρων. 

2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
. 1 Σκοπός και απαιτήσεις κλιματιστικών χώρων. 

.2 Να περιγράφει με σκαρίφημα ένα απλό σύστημα κλι¬ 
ματισμού με δυνατότητα ανακυκλοφορίας του αέρα. 


.3 Ορισμοί: 

Ειδική υγρασία 

Σχετική υγρασία - Μερική πίεση 

Σημείο δρόσου 

Θερμοκρασία ξηρού βολβού - Θερμοκρασία υγρού 
βολβού 

.4 Ψυχρομετρικός χάρτης (χάραξη - χρησιμότητα). 

.5 Να δειχθεί η περιοχή στον ψυχρομετρικό χάρτη η ο¬ 
ποία είναι γνωστή σαν η - περιοχή άνεσης - και να προσ¬ 
διοριστούν οι απαιτούμενες διεργασίες που πρέπει να γί¬ 
νουν για την παροχή κατάλληλης ποιότητας αέρα κλιμα¬ 
τισμού σε συγκεκριμένους χώρους οτους οποίους είναι 
γνωστές οι θερμοκρασίες ξηρού και υγρού βολβού. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Β ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ: Β ΚΥΚΛΟ 
ΩΡΕΣ: 12 

1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

.1 Η Διεύθυνση Σπουδών θα προγραμματίζει διαλέξεις 
σε θέματα ασφάλειας πλοίου, τροποποιήσεις και εφαρ¬ 
μογές Διεθνών κανονισμών ή διαλέξεις σε νέες τεχνολο¬ 
γίες. 

2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

.1 Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (ΔΗ¬ 
ΜΟΚΡΙΤΟ, Ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις, κ.λ.π.). 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΕΣΕΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Β? 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

ΩΡΕΣ: 30 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 10 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 20 

Εισαγωγή στους υπολογιστές-ιστορική αναδρομή-γε- 
νιές-αναλογικά και ψηφιακά συστήματα υπολογιστών-γε- 
νική δομή ψηφιακών Η/Υ-διάκριση υλικού (άαπΙνναΓβ) και 
λογισμικού (εοίίνναΓβ). 

Δομή Η/Υ 

Υλικό (ΗθΓάνναΓθ) 

Επεξεργαστής-γενικά-σύντομη περιγραφή εσωτερικής 
δομής. Γενιές επεξεργαστών Μνήμη-γενική περιγραφή, 
είδη μνήμης, χωρητικότητα, ταχύτητα προσπέλασης. 

Μονάδες εισόδου εξόδου-γενική περιγραφή, χαρακτη¬ 
ριστικά. Πληκτρολόγιο, οθόνη, εκτυπωτές. Εύκαμπτοι και 
σκληροί δίσκοι, ταινίες κ.λ.π. 

Συστήματα ΓηΙοΓΟ,ΓπΙηί,ΓΓοΙηΐΓειηαβνν. 

Λογισμικό (ΒοΚνναΓβ) 

Λειτουργικό σύστημα-γενική περιγραφή. 

Λειτουργικά συστήματα. 

Ω05-περιγραφή-Εσωτερικές και εξωτερικές εντολές- 
Διαχείριση περιφερειακών μέσων μαγνητικής αποθήκευ¬ 
σης, μορφοποίηση δισκέτας και σκληρού δίσκου. Αρχεία, 
ονομασία αρχείου, διαχείριση αρχείων, δημιουργία, αντι¬ 
γραφή, μεταφορά, μετονομασία, διαγραφή κ.λ.π. 

Εργασίες σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης-αντιγραφή 
δισκέτας, περιεχομένων δίσκου, διαγραφή περιεχομένων 
κ.λ.π. 

ίΐηίχ - σύντομη αναφορά, διαφορές από το ϋ05 - χαρα- 12626 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


κτηριστικά Γραφικά περιβάλλοντα εργασίας-\Λ/ίηάονν5- 
γενική περιγραφή-εκκίνηση και έξοδος από τα ίΛ/ίηύοννε - 
Ομάδες εφαρμογών, εκκίνηση εφαρμογής, τυπικές επι¬ 
λογές ά3Γ-ΓΠ6Πυ, 

Εφαρμογές σε περιβάλλον \Α/ίπάονν5. 

Επεξεργασία κειμένου-χρήση εμπορικών επεξεργα¬ 
στών κειμένου (\Λ/οιχΙ, κ,λ.π), δημιουργία αρχείου κειμέ¬ 
νου, εισαγωγή, διόρθωση, διαγραφή, αποθήκευση, μορ¬ 
φοποίηση κειμένου, δημιουργία πινάκων, μεταβολή χα¬ 
ρακτηριστικών πινάκων, ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών 
εγγράφων τηΒίΙ-τηθΓρβ. Λογιστικά φύλλα - χρήση εμπορι¬ 
κών λογιστικών φύλλων σε περιβάλλον ίΛ/ίπόοννε - ΕχοθΙ - 
δημιουργία λογιστικού φύλλου, μορφοποίηση, εισαγωγή 
σταθερών και μεταβλητών στοιχείων, αριθιιητικές πρά¬ 
ξεις, συναρτήσεις (χρηματοοικονομικές, στατιστικές 
κ.λ.π.). Διαγράμματα, παραγωγή τους, επιλογή στοιχείων 
και περιοχής, απεικόνιση. Σύνδεση λογιστικών φύλλων. 
Αποθήκευση. 

Δίκτυα υπολογιστών στα πλοία - εφαρμογές στην γέφυ¬ 
ρα, μηχανοστάσιο, επικοινωνίες, σύντομη περιγραφή. 
Άλλες εφαρμογές. 

Σύντομη αναφορά σε ναυτιλιακά και χερσαία δίκτυα. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πλε¬ 
ονεκτήματα, μειονεκτήματα, ασκήσεις. Δίκτυα ηλεκτρονι¬ 
κού ταχυδρομείου. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ναυτι¬ 
λία -πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝΑ' ΤΑΞΗΣ 

1.0 ΜΑΘΗΜΑ: ΘΜΩ53 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30 (10 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 20 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

-ΘΕΩΡΙΑ 

- Ηλεκτρονικός υπολογιστής και Ναυτικές ραδιοεπικοι¬ 
νωνίες 

- Ανάλυση λειτουργίας των εξομοιωτών και τηλεπικοι¬ 
νωνιακών συστημάτωντου κέντρου 

- Γενικά περί τηλεπικοινωνιακών πακέτων που χρησιμο¬ 
ποιούνται στις Ναυτικές ραδιοεπικοινωνίες 

- Κατανόηση των καταλόγων επιλογών στα διάφορα 
σύγχρονα Ναυτικά τηλεπικοινωνιακά πακέτα (Προγράμ¬ 
ματα που τρέχουν με την βοήθεια καταλόγων επιλογών - 
ΜΕΝΩ ΩΠίνΕΝ ΡΒΟΘΒΑΜ5). 

- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

- Προφυλάξεις κατά της εκπομπής ψευδών συναγερ¬ 
μών κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας από λάθος 

- Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από 
λανθασμένη εκπομπή συναγερμού 

- Δοκιμές επί των συχνοτήτων κινδύνου 

- Εκπομπές κατά την διάρκεια ανταπόκρισης κινδύνου 

- Επιλογή του κατάλληλου μέσου για την εκπομπή συ¬ 
ναγερμού κινδύνου 

- Εκπομπές συναγερμού κινδύνου, επείγοντος και α¬ 
σφάλειας με ραδιοτηλεφωνία, νΗΡ/Ω5Θ, ΜΡ/Ω5Θ, ΗΡ/Ω- 
50 και ΕΣΠ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ. 

- Αναμεταβίβαση συναγερμού Κινδύνου, Επείγοντος 
και Ασφάλειας με Ω5Θ 

- Αναμεταβίβαση μηνυμάτων κινδύνου από πλοίο που 
βρίσκεται εκτός κινδύνου με ραδιοτηλεφωνία και Ω50 


- Ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και ασφάλειας με 
ραδιοτηλεφωνία, ΗΡ/Ω50, ΜΡ/Ω50, \/ΗΡ/Ω50 και ΕΣΠ 
ΙΝΜΑΒ5ΑΤ. 

- Γενική κλήση, Κλήση συγκεκριμένου σταθμού, Κλήση 
προς συγκεκριμένη ομάδα πλοίων με χρήση Ω50. 

- Οι ανωτέρω διαδικασίες θα εκτελούνται τηλεφωνικά 
και ραδιοτηλετυπικά σ’ όλα τα υποσυστήματα του ΘΜΩ- 
55 (Συμβατικά, Δορυφορικά, Ω5Θ) με χρήση του εξομοι- 
ωτή ΘΜΩ55 του κέντρου 

- Πρακτικές εφαρμογές επί των επικοινωνιών που εκτε- 
λούνται κατά την διαδικασία της διάσωσης (μεταξύ πλοί¬ 
ων, μεταξύ του συντονιστή διάσωσης και πλοίων). 

2. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 35 ( ΘΕΩΡΙΑ: 10 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 25) 

2. 1 - ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΜΡ - ΗΡ 

- Χρησιμοποιούμενες συχνότητες 

- Επεξήγηση των κομβίων χειρισμού πομπού και δέκτη 

- Συντονισμός Πομπών και δεκτών 

- Εισαγωγή συχνοτήτων ή διαύλων και συντονισμός σε 
συμβατικούς Πομπούς 

-Δέκτες. 

-Χρήση του επιλογέα άμεσης επιλογής και συχνότητας 
2182 ΚΗΖ. 

-Έλεγχος καλής λειτουργίας και δοκιμές και χρήση της 
γεννήτριας συναγερμού (ΤΤΑ). 

2. 2 - ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ νΗΡ 

- Κομβία ελέγχου και χρήση της εγκατάστασης νΗΡ 

- Επιλογή διαύλων 

- Δίαυλοι ΩΩΡΕΕΧ και 5ΙΜΡΙΕΧ 

- Δίαυλος κινδύνου και ασφαλείας ραδιοτηλεφωνίας 
(Κανάλι 16) 

- Δίαυλος κλήσεων ψηφιακής επιλογικής κλήσης Ω50 
(Κανάλι 70) 

- Δίαυλος ναυτιλιακής ασφάλειας (Κανάλι 13) 

- Έλεγχος και χρήση των κομβίων νοΙυπιο οοπΙγοΙ και 
εςυβίοή 

- Λειτουργία διπλής φυλακής (άυαΙ νναίοΐι). 

2. 3 - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

- Βασικές αρχές λειτουργίας ραδιοτηλετυπικού συστή¬ 
ματος 

- Επεξήγηση ραδιοτηλετυπικού δικτύου 

- Αυτόματα και ημιαυτόματα συστήματα ραδιοτηλετυ- 
πίας 

- Συνοπτική επεξήγηση μονάδων τυπικής ραδιοτηλετυ- 
πικής εγκατάστασης. 

- Κωδικοποίηση πληροφορίας 

- Ανάλυση πληκτρολογίου 

- Κωδικοί αριθμοί κλήσης 

- Τηλετυπική ταυτότητα (βηδννθΓάασΚ) 

- Συστήματα επικοινωνίας (ΑΡΟ, ΟΒΟ, 5Β0, ΡΕΟ) 

-Συνοπτική επεξήγηση μονάδων ραδιοτηλετυπικού πιο- 

άβπι. 

- Επεξήγηση διαδικασίας κλήσεων 

- Σταθμός ΜΑ5ΤΕΒ και σταθμός 5Ι_ΑνΕ 

- Σταθμός εκπομπής πληροφοριών (155) 

- Σταθμός λήψης πληροφοριών (ΙΒ5). 

2. 4 - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (Ω5Θ) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΗΣΗΣ (Ω5Θ) 

-Συχνότητες κλήσης κινδύνου, επείγοντος και ασφαλεί- ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12627 


ας ΩδΟ και αντίστοιχες συχνότητες ανταπόκρισης ραδιο¬ 
τηλεφωνίας και ραδιοτηλετυπίας. 

- Συχνότητες εργασίας. 

- Δίαυλοι ΙΤυ (ΙΤυ ΟΗΑΝΝΕΙδ) 

- Κλήσεις σε μια ή περισσότερες συχνότητες 

- Επιβεβαίωση λήψης κλήσης 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΩδΟ 

- Επεξήγηση και χρήση του επιλογέα κλήσης (ΟΑΙί 
ΡΟΒΜΑΤ δΡΕΟΙΡΙΕΒ) 

- Χρήση του επιλογέα άμεσου συναγερμού Ν/ΗΡ/ΩδΟ 

- Χρήση του επιλογέα άμεσου συναγερμού \/ΗΡ/ΩδΟ 
και ΜΡ/ΗΡ ΩδΟ 

- Χειροκίνητος επιλογή των συχνοτήτων 2187.5 
ΚΗΖ/Ρ1Β, γ 2185.8ΚΗΖ/ϋ2Β και 8414.5 ΚΗΖ/Ρ1Β ή 8412.8 
ΚΗΖ/ϋ2Β 

- Αυτόματη και χειροκίνητη εισαγωγή θέσης πλοίου 

- Εισαγωγή τάξης εκπομπής 

- Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΝΤΟΛΗΣ (ΤΕΙΕΟΟΜΜΑΝΩ) ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

- Συναγερμός κινδύνου 

- Επιλογή φύσης κινδύνου 

- Θέση κινδύνου 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

- Συχνότητες, χρήση συχνοτήτων, προστασία συχνοτή¬ 
των. 

- Φυλακές 

- Προετοιμασία για εκπομπή συναγερμού κινδύνου 

- Εκπομπή συναγερμού κινδύνου 

- Αναμεταβίβαση συναγερμού κινδύνου 

- εκπομπή συναγερμού κινδύνου από πλοίο που δεν κιν¬ 
δυνεύει 

- βεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου από σταθμό 
πλοίου και από παράκτιο σταθμό. 

- Κλήσεις και μηνύματα επείγοντος 

- Κλήσεις και μηνύματα ασφαλείας 
ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

- Κλήσεις ΩδΟ για δημόσια ανταπόκριση 

- Συχνότητες κλήσεως και εργασίας (Εθνικές και Διε¬ 
θνείς) 

- Ανταπόκριση με ραδιοτηλεφωνία και ραδιοτηλετυπία. 
2. 5 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Α-ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΝ/ΤΕΧ 

- Συχνότητες 

- Εμβέλεια 

- Συντονισμός εκπομπών ΝΑνΤΕΧ 

-Τύπος μηνύματος (χαρακτήρας αναγνώρισης πομπού 
Β1, χαρακτήρας είδους μηνύματος Β2, Αριθμοί μηνύμα¬ 
τος Β3 και Β4). 

- Επιλογή πομπού 

- Επιλογική λήψη μηνυμάτων 

- Μηνύματα που δεν απορρίπτονται 

Β - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ (ΗΡ/ΜδΙ) 

- Περιγραφή του συστήματος 

- Χρησιμοποιούμενες συχνότητες 

- Δέκτης ΗΡ/ΜδΙ 

2. 6 - ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

- Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Φορητός πομποδέκτης νΗΡ σωστικών μέσων 

- Αναμεταδότης έρευνας και διάσωσης (6ΑΒΤ) 


- Φορητός ραδιοφάρος ένδειξης θέσης κινδύνου 
(ΕΡΙΒΒδ) 

- Χρήση του ραδιοεξοπλισμού σωστικών μέσων 

2. 7 - ΔΕΚΤΕΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (νναίοά ΓθΟθίνβΓδ) 

- Κομβία ελέγχου και χρησιμοποίηση των δεκτών: 

- Δέκτης φυλακής 2182 ΚΗΖ 

- Δέκτης φυλακής νΗΡ/ΩδΟ 

- Δέκτης φυλακής ΜΡ / ΩδΟ 

- Δέκτης φυλακής ΜΡ/ΗΡ/ΩδΟ 

2. 8 - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΒΑΩΑΒ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ (δΑΗΤ) 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Εγκατάσταση και ύψος συσκευής από την θάλασσα 

- Επίδραση της εκπομπής του ΒΑΩΑΒ 

- Εμβέλεια λήψης 

- Έλεγχος της ημερομηνίας λήξεως συσσωρευτών 

- Χρήση δΑΒΤ στα σωστικά μέσα 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

- Χρήση επεξεργασιών κειμένου στην σύνταξη μηνυμά¬ 
των 

- Κλήσεις και ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και α¬ 
σφαλείας 

- Δημόσια ανταπόκριση με χρήση ραδιοτηλεφωνίας 
νΗΡ, ΜΡκαιΗΡ. 

- Δημόσια ανταπόκριση με χρήση ραδιοτηλετυπίας 
(ΑΒΩ) Είσοδος πλοίου προς παράκτιο και παράκτιου 
προς πλοίο και πλοίου προς πλοίο 

- Ραδιοτηλετυπικές κλήσεις-ΡΕΟ, ΨΒΨ Ιοί δΒΟ 

- Δημόσια ανταπόκριση με χρήση ΩδΟ για ραδιοτηλε¬ 
φωνία νΗΡ, ΜΡ,ΗΡ 

- Δημόσια ανταπόκριση με χρήση ΩδΟ για ραδιοτηλε- 
τυπία 

- Αποστολή και λήψη μηνυμάτων δ/Ρ και ΩΙΒΤΙΧ 

- Αυτόματη ραδιοτηλετυπική επικοινωνία (εντολή 
ΑΥΤΟΤΙΧ) 

- Σύστημα ΜΑΒΙΤΕΧ. 

3. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 37 (ΘΕΩΡΙΑ 15 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ε¬ 
ΦΑΡΜΟΓΕΣ 22) 

3. 1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

- Περιγραφή του συστήματος ΙΝΜΑΒδΑΤ 

- Παρεχόμενες υπηρεσίες 

- Δορυφόροι (δΡΑΟΕ δΕΟΜΕΝΤ) 

- Επίγειοι Σταθμοί Ξηράς (Ι_Εδ) 

- Επίγειοι Σταθμοί Πλοίων (δΕδ) 

- Σταθμοί Συντονιστές δικτύου (ΝΟδ) 

- Κέντρο ελέγχου δορυφόρων (δΟΟ) 

- Κέντρο επίγειων δικτύων (ΝΟΟ) 

- Χρησιμοποιούμενες συχνότητες 

- Προπέλαση στο δορυφορικό σύστημα (Οοτηπιίεείοη- 
ίης ΐβεί) 

-Τηλεφωνικές υπηρεσίες - Υπηρεσίες δ/Ρ - Υπηρεσίες 
δεδομένων και τηλεομοιοτυπίας 

- Τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ΙΝΜΑΡΣΑΤ - Α 

- Τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ΙΝΜΑΒδΑΤ - Ο 

- Τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ΙΝΜΑΒδΑΤ - Β και ΙΝ- 
ΜΑΒδΑΤ- Μ 

- Σύστημα ομαδικών κλήσεων μεταβαλλόμενης περιο¬ 
χής (ΕΟΟ) 

3. 2 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΝΜΑΒδΑΤ - Α 

- Γ ενική περιγραφή του συστήματος 12628 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


- Επίγειοι σταθμοί πλοίων ενός και πολλών καναλιών 

- Προσανατολισμός κεραίας (Αυτόματος και χειροκίνη¬ 
τος) 

-Είδη δορυφορικών καναλιών (Κανάλια αίτησης- Κοινο 
κανάλι σηματοδότησης 

- Κανάλι σηματοδότησης- Κανάλια 5ΙΜΡ_ΕΧ-Κανάλια 
ΟυΡΙΕΧ). 

- Κλήσεις σήματος κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας 
-Τηλεφωνικές και τηλετυπικές κλήσεις (Σχηματισμός 

τηλεφωνικών και τηλετυπικών αριθμών. Αυτόματες και 
χειροκίνητες κλήσεις. Κλήσεις υπηρεσιακών πληροφο¬ 
ριών. Κλήσεις προσέλευσης πλοίου. Κλήσεις προέλευ¬ 
σης ξηρός. Μεταβίβαση δεδομένων υψηλής και χαμηλής 
ταχύτητας. Εκπομπή και λήψη πανομοιότυπου) 

- Μεταβίβαση και λήψη συνήθων μηνυμάτων. 

3. 3 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ 0 

- Είδη επίγειων σταθμών πλοίου 

- Περιγραφή της μονάδας ϋΤΕ και ϋΟΕ 

- Περιγραφή των δορυφορικών καναλιών του συστήμα¬ 
τος 

- Κλήσεις κατεύθυνσης πλοίου- ξηράς, ξηράς - πλοίου 
και πλοίου-πλοίου. 

- Επιλογή και έγγραφη σε γεωγραφική περιοχή (Ιορίπ) 
και διαγραφή (Ιορουί) 

- Αλλαγή γεωγραφικής περιοχής 

- Επιπτώσεις από την μη διαγραφή της γεωγραφικής πε¬ 
ριοχής σε περίπτωση απανεργοποίησης του σταθμού. 

- Κλήση και ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και α¬ 
σφαλείας 

- Άμεση εκπομπή συναγερμού 

- Εκπομπή συναγερμού μέσω πληκτρολογίου, θέση 
πλοίου. Επιλογή ΙΈ5 

- Επιλογή φύσης κινδύνου 

- Αποστολή μηνυμάτων κατεύθυνσης πλοίου- ξηράς και 
ξηράς - πλοίου 

- Κλήσεις υπηρεσιακών πληροφοριών 

- Εκπομπή και λήψη μηνυμάτων μεταβαλλόμενης περιο¬ 
χής (ΕΟΟ) 

- Μηνύματα του συστήματος 

- Περιγραφή του δικτύου εκπομπής πληροφοριών α¬ 
σφαλείας (3ΑΡΕΤΎ ΝΕΤ) 

- Υπηρεσίες του συστήματος 

- Ομαδικές κλήσεις. Κλήσεις προς επιλεγμένους σταθ¬ 
μούς (ΡΟΙΙΙΝΟ) 

- Κλήσεις προς σταθμούς συγκεκριμένης γεωγραφικής 
περιοχής 

- Κλήσεις προς συγκεκριμένη ομάδα πλοίων. 

- Υπηρεσία ταχυδρομείου κατεύθυνσης πλοίου-ξηράς 
και ξηράς-πλοίου 

- Μεταβίβαση δεδομένων 

- Τύποι δεδομένων. Εγγραφή πλοίου σε δίκτυο δεδομέ- 
νων- 

- Έλεγχος καλής λειτουργίας συστήματος (Ι_ΙΝΚ ΤΕ5Τ 
ή Ρν ΤΕ5Τ) 

3. 4 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ Β και Μ 
Α- ΙΝΜΑΒ5ΑΤ- Β 

- Γενική περιγραφή του συστήματος 

- Επίγειοι σταθμοί ΙΝΜΑΒ5ΑΤ Β (ενός ή περισσοτέρων 
διαύλων) 

- Κλήσεις. Τεχνικές ασφαλείας 

- Κλήσεις κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας 


- Προπαρασκευή για την χρησιμοποίηση ενός σταθμού 
πλοίου 

- Έλεγχος σταθμού. Επιλογή παρακτίου. Επιλογή γεω¬ 
γραφικής περιοχής. 

- Κλήσεις και ανταπόκριση κατεύθυνσης πλοίου - ξηράς 
και ξηράς-πλοίου 

Β - ΙΝΜΑΒ5ΑΤ Μ 

- Γενικά περί του συστήματος ΙΝΜΑΒ3ΑΤ Μ 

Γ- ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΣΩ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ 

- Δέκτης Ε00 

- Περιγραφή του συστήματος (3ΑΡΕΤΥ ΝΕΤ). 

3. 5 - ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(ΕΡΙΒΒ5) 

Α- ΓΕΝΙΚΑ 

- Βασικά χαρακτηριστικά ραδιοφάρων ένδειξης θέσης 
κινδύνου (ΕΡΙΒΒ5) 

- Χειροκίνητη ενεργοποίηση 

- Αυτόματη απελευθέρωση για ελεύθερη πλεύση 

- Μηχανισμός αυτόματης απελευθέρωσης του ΕΡΙΒΒ 

- Σωστή χρήση 

- Συνήθης συντήρηση 

- Έλεγχος της ημερομηνίας λήξεως συσσωρευτών 

- Έλεγχος της ημερομηνίας λήξεως του μηχανισμού α¬ 
πελευθέρωσης 

Β - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΙΝΜΑΒ5ΑΤ-Ε) 

- Γ ενικά περί του συστήματος ΙΝΜΑΒ5ΑΤ Ε. 

- Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας στους 1.6 ΘΗΖ 

- Πληροφορίες που περιέχονται σ' ένα συναγερμό κιν¬ 
δύνου. 

- Εγγραφή και κωδικοποίηση 

Γ - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (005ΡΑ3-3ΑΒ3ΑΤ) 

- Γενικά περί του δορυφορικού συστήματος 005ΡΑ3 - 
5ΑΒ5ΑΤ. , 

- Βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του ραδιοφάρου 
των 406 ΜΗΖ 

- Εγγραφή και κωδικοποίηση 

- Πληροφορίες που περιέχονται σ’ ένα συναγερμό κιν¬ 
δύνου. 

- Καθορισμός θέσης κινδύνου. 

- Επίγειοι σταθμοί (Ι_ί)Τ3) 

- Ραδιοεντοπισμός στη συχνότητα των 121.5 ΜΗΖ 

- Σωστή χρήση. 

Δ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΥ¬ 
ΝΑΓΕΡΜΩΝ 

- Συντήρηση, μεταφορά, δοκιμή και χειροκίνητη ενερ¬ 
γοποίηση των συσκευών ΕΡΙΒΒ5 

Ε - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ (ΘΡ3) 

- Αναφορά στο Δορυφορικό σύστημα ΟΡ5 
3.6 - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

(ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε «ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟ¬ 
ΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) 

- Επεξήγηση λειτουργίας των διάφορων μονάδων επί¬ 
γειου σταθμού πλοίου 

- Περιγραφή (όΙοο(< άίαρ 1 " 3 ^) τυπικής μονάδας επίγειου 
σταθμού πλοίου 

- Επεξήγηση των διαφόρων μονάδων 

- Λειτουργία σε κατάσταση εκπομπής, αδρανείας, λή¬ 
ψης ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12629 


-Έλεγχος καλής λειτουργίας των διάφορων συσκευών 
(άίεςηοείίείθδίε. Οπτικές ενδείξεις) 

- Εκπομπή συναγερμού κινδύνου, επείγοντος και ασφα¬ 
λείας 

- Ανταπόκριση κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας. 
(Τηλεφωνικά καιτηλετυπικά). 

- Δημόσια ανταπόκριση (Τηλεφωνική και τηλετυπική, 
ΓΑΧ καιΔΑΤΑ). 

- Εφαρμογές σε απ' ευ θείας τηλεφωνική και τηλετυπική 
ανταπόκριση 

- Προφυλάξεις κατά της εκπομπής ψευδών συναγερ¬ 
μών κινδύνου. 

-Διαδικασίες ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από 
λανθασμένη εκπομπή συναγερμού 

- Δοκιμές 

- Συντήρηση και αποκατάσταση μικρών βλαβών 

4. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

4.1 Χρήση οργάνων μετρήσεων και ελέγχου των Ραδι- 
οηλεκτρον.κών συσκευών του πλοίου. 

4.2 Τεχνικές συγκόλλησης και αποσυγκόλλησης επίτων 
συσκευών με ημιαγωγούς και οπα σύγχρονα κυκλώματα 
που υπάρχουν στο κέντρο. 

4.3 Συντήρηση του μόνιμου και φορητού ραδιοεξοπλι- 
σμού σωστικής σχεδίας. 

4.4 Λογική ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών όλων 
των τηλεπικοινωνιακών συσκευών του πλοίου με έμφαση 
στις μονάδες πομπών / δεκτών τηλεγραφίας - τηλεφω¬ 
νίας. 

4.5 Έλεγχοι καλής λειτουργίας και συντήρησης των η¬ 
λεκτρονικών συσκευών ναυσιπλοΐας που υπάρχουν στο 
κέντρο. 

4.6 Λειτουργία, συντήρηση και ανίχνευση βλαβών των 
πηγών ενέργειας όπως μετατροπείς, σταθεροποιητέςτά- 
σεως και συστοιχίες συσσωρευτών. 

4.7 Λογική ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών των 
συστημάτων αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούνται 
στο πλοίο. 

5. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙ¬ 
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 10 (θεωρία) 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

5.1 Εισαγωγή 

- Διεθνής σύμβαση 501Α3. Διεθνείς και Εθνικοί κανονι¬ 
σμοί. 

- Υπόχρεα σε τηλεπικοινωνιακή εγκατάσταση πλοίων. 

- Κατηγοοίες πλοίων 

- Υποχρεώσεις Πλοιάρχου. 

- Υποχρεώσεις χειριστή 

- Πιστοποιητικά Ασφαλείας 

- Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού πλοίου 

- Παραβάσεις ΔΚΡ και κυρώσεις 

5.2 Είδη επικοινωνιών στην κινητή Ναυτική Υπηρεσία. 

- Επικοινωνίες κινδύνου. Επείγοντος και ασφάλειας 

- Δημόσια ανταπόκριση 

- Επικοινωνίες υπηρεσιών λιμένος 

- Επικοινωνίες κινήσεως πλοίων 

- Επικοινωνίες πλοίο προς πλοίο 

- Επικοινωνίες επί πλοίου 


5.3 Είδη σταθμών στην κινητή Ναυτική Υπηρεσία 
-Σταθμός πλοίου 

- Παράκτιος σταθμός 

- Σταθμός λιμένων 

- Σταθμός πλοηγών 

- Σταθμός αεροσκαφών 

- Κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης 

5.4 Τυποποιημένες κλήσεις και λοιποί τύποι κλήσεων 

- Κλήση κινδύνου 

- Γενική κλήση 

- Κλήση Ιατρικής βοήθειας 

- Κλήση προς συγκεκριμένο σταθμό πλοίου 

- Κλήση προς συγκεκριμένο παράκτιο (Χειροκίνητα και 
αυτόματα) 

- Κλήσεις γεωγραφικής περιοχής 

- Ομαδικές κλήσεις 

5.5 Προσδιορισμός ταυτότητας σταθμών της κινητής 
Ναυτικής Υπηρεσίας 

- Προσδιορισμός ψηφίων ταυτότητας σταθμού της κι¬ 
νητής ναυτικής υπηρεσίας (Μ.Μ.3.1.) 

- Κωδικός χαρακτηρισμού χώρας (Μ. ΙΩ.) 

- Κωδικός χαρακτηρισμού πλοίου 

- Κωδικοί ομαδικών κλήσεων 

- Κωδικοί χαρακτηρισμού παράκτιων σταθμών 

- Κωδικοί ταυτότητας στην κινητή ναυτική υπηρεσία με 
1,2 και 3 μηδενικά στο τέλος ή χωρίς μηδενικά 

5.6 Τύποι Τηλεπικοινωνιών 

- Ψηφιακή επιλογική κλήση 

- Ραδιοτηλεφωνία 

- Ραδιοτηλετυπία 
-Τηλεομοιοτυπία ' 

- Δεδομένα υψηλής και χαμηλής ταυτότητας 

- Μορσική τηλεγραφία 

5.7 Ναυτικές Ραδιοεπικοινωνίες 

- Γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται στις ναυτικές 
ραδ/νίες 

- Εκχώρηση συχνοτήτων στην κινητή ναυτική υπηρεσία 

- Συχνότητες κλήσης και εργασίας 

- Χρησιμοποίηση συχνοτήτων 

- Παρενοχλήσεις, μέτρα κατά των παρενοχλήσεων 

- Διεθνές διακριτικό (ΔΔΣ) και διακριτικός αριθμός ταυ¬ 
τότητας της κινητής ναυτικής υπηρεσίας 

- Ώρες εργασίας σταθμών της κινητής ναυτικής υπηρε¬ 
σίας 

- Σταθμοί ραδιοτηλεφωνίας 

- Σταθμοί ΘΜΩ33 

- Σειρά προτεραιότητας ραδιοεπικοινωνιών 

- Περίοδοι σιγής ραδιοτηλεφωνίας, υποχρεώσεις των 
σταθμών κατά την περίοδο της σιγής. 

- Διεθνές φωνητικό αλφάβητο 

- Διεθνής αριθμητικός κώδικας 

- Διεθνής κώδικας σημάτων 

- Ναυτικό λεξιλόγιο ΙΜΟ 

- Εγχειρίδιο έρευνας και διάσωσης (ΜΕΒ3ΑΒ) 

- Κατάλογοι κλήσεων πλοίου από παράκτιο (ΤΓΟΙ-Ι3Τ3) 

- Ημερολόγιο τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου και 
τρόπος τήρησής του 

- Πτυχία χειριστών στην κινητή ναυτική υπηρεσία 

- Χρησιμοποιούμενα στη ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία 
του πλοίου βιβλία και υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

5.8 Επικοινωνίες κινδύνου και ασφάλειας 12630 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Α. Γενικά 

- Έννοια και σύνταξη μηνυμάτων κινδύνου, επείγοντος 
και ασφαλείας 

- Ορολογία που χρησιμοποιείται στις επικοινωνίες κιν¬ 
δύνου, επείγοντος και ασφάλειας. 

Β. Ραδιοτηλεφωνία (Παλαιό σύστημα) 

- Συχνότητες. Χρήση συχνοτήτων κατά περιοχή 

- Προστασία συχνοτήτων 

- Φυλακές 

- Σήμα ανάγκης - κινδύνου. Κλήση ανάγκης - κινδύνου. 
Μήνυμα κινδύνου. 

- Βεβαίωση λήψεως μηνύματος κινδύνου. Αναμεταβίβα- 
ση μηνύματος κινδύνου. 

- Επικοινωνίες επείγοντος και Ναυτικής ασφάλειας (Ια¬ 
τρική βοήθεια πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας) 

5. 9 Ψηφιακή Επιλογική Κλήση (050) 

- Συχνότητες, χρήση συχνοτήτων, προστασία συχνοτή¬ 
των 

- Φυλακές 

- Συναγερμός κινδύνου 

- Αναμεταβίβαση συναγερμού κινδύνου 

- Εκπομπή συναγερμού κινδύνου από πλοίο που δεν κιν¬ 
δυνεύει 

- Λήψη και βεβαίωση λήψης συναγερμού κινδύνου από 
σταθμό πλοίου και από παράκτιο σταθμό 

- Διαδικασίες κλήσεων και μηνύματα επείγοντος 

- Επικοινωνίες επείγοντος 

- Επικοινωνίες ναυτικής ασφάλειας (Μ5Ι). 

6. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 15 (ΘΕΩΡΙΑ 5 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ε¬ 
ΦΑΡΜΟΓΕΣ 10) 

6.1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟ¬ 
ΓΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

6.2 Τι είναι Η/Ύ 

- Τύποι Η/Υ - Εφαρμογές Η/Υ 

- Βασικά μέρη ενός Η/Υ 

- Υλικό μέρος (ΐΊΗΓάννσπί) 

Λογισμικό (εοίΙνναΓθ) 

Γ ενικά περί λειτουργικών συστημάτων 
Περιβάλλον Η/Υ 
Αναφορά στο Ω05 

Προγράμματα επεξεργαστών κειμένων (επεξεργαστές 
που χρησιμοποιούνται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 
του κέντρου) 

Αναφορά στην μεταφορά δεδομένων. 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

- Επεξήγηση των διαφόρων πλήκτρων του πληκτρολο¬ 
γίου 

Εφαρμογή τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων με τη 
βοήθεια καταλόγων επιλογής (πιβηυ άηνθη) 

7. 0 - ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ (Προαιρετική παρακολούθη¬ 
ση) 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 25 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Υποχρεωτική 

Βαθμολογική βάση: 50 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και προφορική. 

Γραπτή: Ελεύθερη μετάφραση αγγλικού κειμένου 10 
στίχων που να έχει σχέση με την διεξαγωγή των επικοινω¬ 
νιών του πλοίου. Σύνταξη έκθεσης στα αγγλικά 15 στίχων 
περίπου επί σχετικού θέματος. Επεξήγηση 15τεχνικών ό¬ 


ρων και συντομογραφιών. Προφορική: Ανάγνωση και κα¬ 
τανόηση κειμένου σχετικά με τις επικοινωνίες του πλοίου. 
Απάντηση σε πέντε τουλάχιστον ερωτήσεις 

για θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα και 
την διεξαγωγή υπηρεσίας επίτου πλοίου. 

Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή: 2 ώρες Προφορική: ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος 

Βαθμολογία: Ο μέσος όρος της γραπτής και προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 

Διδασκαλία: 24 ώρες 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 

- Επιλογή και κατανόηση κειμένων σχετικά με την ειδι¬ 
κότητα του υποψηφίου ραδιοτηλεγραφητή Α τάξης. 

- Τεχνική ορολογία και επεξήγηση όρων και συντμήσε¬ 
ων που έχουνσχέση με τις επικοινωνίες και σύγχρονα τη¬ 
λεπικοινωνιακά συστήματα. 

- Συνομιλία στην Αγγλική. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΤΜΗΜΑ: ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ 
ΚΥΚΛΟΣ Α’ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΛΟΙΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ) ΩΡΕΣ: 35 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 100 ερωτήσεις ή θέματα ανά¬ 
πτυξης. 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Ηλεκτρικό πεδίο 

Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος 
Χαρακτηριστικές τιμές και παράσταση εναλλασσόμε¬ 
νων μεγεθών 
Ισχύς και ενέργεια Ε.Ρ. 

Τριφασικά ρεύματα 

2. ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Αγωγοί (είδη και διατομές αγωγών, επιτρεπόμενες ε¬ 
ντάσεις). 

Είδη σωλήνων 

Υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ασφάλειες, 
διακόπτες, ρευματοδότες και ρευματολήπτες). 

Πίνακες ανοικτής και κλειστής προσόψεως. 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 
Γ ενικά 

Υπολογισμός ισχύος 

Υπολογισμός και έλεγχος διατομής αγωγών 
Συνδεσμολογία φωτιστικών, διακοπτών και ασφαλειών 
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις μαγειρείων, θερμοσι¬ 
φώνων, θέρμανσης κλιματισμού, εξαερισμού. 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Αρχή λειτουργίας μηχανών, κατασκευαστική αναφορά 
Γεννήτριες Σ.Ρ και Ε.Ρ, παράλληλη λειτουργία γεννη¬ 
τριών 

Κινητήρες Σ.Ρ και Ε.Ρ. 

Αναφορά στα συστήματα ηλεκτροκινήτων πηδαλίων, α¬ 
νελκυστήρων βαρούλκών,εργατών 

5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

-Μαγνητιά τηλέφωνα, αυτόματα τηλέφωνα, τηλεφωνι¬ 
κά δίκτυα, τηλεφωνικά κέντρα. ΦΕΚ 1071 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12631 


6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ 

7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Γενική αναφορά στα συστήματα ανίχνευσης πυρκαϊάς. 
ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΓΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΩΡΕΣ: 35 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Κατά την κρίση του/των καθηγη¬ 
τή/των 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ « ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΟΥ» 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το 
μέσο όρο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εξέτασης. 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
Γενικά 

Διακόπτες (μονοπολικός, μαχαιρωτός διακόπτης, διπο¬ 
λικός μαχαιρωτός διακόπτης μονής και διπλής ενέργειας, 
περιστροφικοί διακόπτες). 

Αυτόματοι διακόπτες. 

2. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Σύνδεση και διακλάδωση αγωγών 
Ηλεκτροκόλυση 

3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Εγκατάσταση και έλεγχος δικτύων 
Ηλεκτρολογικοί πίνακες, υποπίνακες 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Μέτρηση συχνότητας, ρύθμιση τάσεως και στροφών 
των ηλεκτρικών μηχανών 

Ανάλυση/επίδειξη λειτουργίας τριφασικών εναλλακτή- 
ρων, σύγχρονων 

κινητήρων, ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων, κινητή¬ 
ρων εναλλασσόμένου ρεύματος με συλλέκτη μετατροπέ¬ 
ων ανορθωτών. Παράλληλη ζεύξη τριφασικών εναλλα- 
κτήρων. 

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ε¬ 
ΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
Περιοδικός καθαριμσός και έλεγχος ηλεκτρικών μηχα¬ 
νών (λίπανση, 

συντήρηση μηχανικών μερών, συντήρηση συλλέκτη και 
δακτυλίων, εφαρμογή ψυκτρών, μέτρησης διακένων και 
μέτρηση μονώσεων) 

Ελεγχος και αποκατάσταση ζημιών ηλεκτρικών δι¬ 
κτύων, δικτύων 

ασθενών ρευμάτων, τηλεφωνικών, ενδοσυνεννόησης 
συναγερμών και δικτύων βαρέων ρευμάτων 
Συντήρηση βοηθητικών ρευμάτων 
Ελεγχος, συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέ¬ 
ντρων και συστημάτων ενδοσυνεννόησης. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 1 
(ΒΑΩΑΒ) 

ΩΡΕΣ: 75 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης: Γραπτή 2 ώρες και Πρακτική - Προ¬ 
φορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/των. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή: 50 ερωτήσεις ή ερωτήσεις 
ανά-πτυξης και Πρακτική - Προφορική: χειρισμός, έλεγ¬ 
χος καλής λειτουργίας, συμπτωματολογία βλαβών και ε¬ 
πισκευές στις συσκευές που διατίθενται από το Κέντρο. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ εξέτασης. 


ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΒΑΩΑΒ: Ιστορικό, εξέλιξη. 
Αρχές λειτουργίας. 

Τα τέσσερα βασικά συστήματα του ΒΑΩΑΒ (Ρυΐ_3Ε, 
ΒΑΩΑΒ, 0\/ν, ΒΑΩΑΒ,ΩΟΟΡΙ-ΕΒ ΒΑΩΑΒ, ΡυίδΕ 
ΩΟΡΡΙΕΒΒΑΩΑΒ). 

Πληροφορίες περαεχόμενες από συσκευή ΒΑΩΑΒ. Βα¬ 
σικό διάγραμμα ΒΑΩΑΒ. ΠΟΜΠΟΣ ΒΑΩΑΒ: Εκπομπή κα¬ 
τά παλμούς, διάρκεια και μήκος παλμών. Συχνότητα επα¬ 
νάληψης παλμών και διάλλειμα μεταξύ τους. Ελάχιστη και 
μέγιστη απόσταση εντοπισμού στόχου, διάκριση στόχων. 
Διάγραμμα λειτουρ-γίας πομπού ΒΑΩΑΒ, περιγραφή 
βαθμιδών - τροφοδοτικό (ΡΟ\Λ/ΕΒ 31ΙΡΡ1.Υ), σκανδαλι- 
στής (ΤΙΘΘΕΒ), διαμορφωτής (ΜΟΟΙΙΓΑΤΟΒ), ΜΑΘ- 
ΝΕΤΒΟΝ. 

ΔΕΚΤΗΣ ΒΑΩΑΒ: Διάγραμμα λειτουργίας δέκτη 
ΒΑϋΑΒ. Περιγραφή βαθμιδών. Διακόπτης Τ/Β. Τοπικός 
ταλαντωντής. Προενισχυτής, ενισχυτής. Φωρατής (ΩΕ- 
ΤΕΟΤΟΒ). Οπτικός ενδείκτης. Μίκτης. Κύκλωμα ΑΡΟ. 

ΕΝΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΩΑΒ: Περιγραφή και λειτουργία καθοδι¬ 
κής λυχνίας που χρη-σιμοποιείται στο ΒΑΩΑΒ (ΡΡΙ), ψη¬ 
φιακός ενδείκτης ΡΡΙ. 

Περιγραφή λειτουργίας συντονισμένων κυκλωμάτων. 
Χρονοκύκλωμα και κύκλωμα βάσης χρόνου, (εμφάνιση 
στόχων στην οθόνη, μέτρηση απόστασης παλμός λα¬ 
μπρότητας). Διακριβωτής (ΟΑϋΒΒΑΤΙΟΝ). Μεταβλητός 
σημειακής αποστάσεων. Κύκλωμα περιορισμού θαλασ¬ 
σίων επιστροφών. 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Κατευθυντικότητα και πολικά διαγράμματα. 
Οριζόντιο και 

κατακόρυφο εύρος δέσμης ακτινοβολίς. Κυματοδηγοί 
(γενικά). Σύστημα περιστροφής κεραίας. Συγχρονισμός 
περιστροφής βάσης χρόνου και κεραίας. Παραγωγή έν¬ 
δειξης γραμμής πλώρης. 

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΜΟΝ¬ 
ΙΤΟΡ πομπού, ΜΟΝΙΤΟΡ δέκτη και ΡΕΒΡΟΒΜΑΝΟΕ 
ΜΟΝΙΤΟΡ. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΩΑΒ: Τομείς σκιάς. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΩΑΒ: Ψευδόηχος, έμμεσος ήχος, πολ¬ 
λαπλοί ήχοι. 

Εκκίνηση απόδοση και αποφυγή βλαβών. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εντοπισμός βλαβών αναλόγως συμπτω¬ 
μάτων ενδείκτη και οργάνων και σύμφωνα με τις οδηγίες 
τεχνικού εγχειριδίου της συσκευής ΒΑΩΑΒ. Ρύθμιση κυ¬ 
κλωμάτων. Συντήρηση. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΡΑ: Περιγραφή - χειρισμοί 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (εντοπισμός βλαβών ανάλογα με τα συ¬ 
μπτώματα - ανάλυση συμπτωμάτων). 

Αποκατάσταση βλαβών σε λογικά κυκλώματα. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 

ΩΡΕΣ: 44 

Τρόπος εξέτασης: Γ ραπτή και Πρακτική - Προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή 2 ώρες και Πρακτική - Προ¬ 
φορική κατά 

την κρίση του/των καθηγητή/των. 

Σύστημα εξέτασης: Γ ραπτή 50 ερωτήσεις ή ερωτήσεις 
ανάπτυξης και Πρακτική - Προφορική: χειρισμός, έλεγ¬ 
χος καλής λειτουργίας και συμπτωματολογία βλαβών 
στις συσκευές που διατίθενται από το Κέντρο. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της Γραπτής και Πρακτικής - Προ¬ 
φορικής εξέτασης. 
12632 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Σχέση θεωρίας προς άσκηση 1:1 
Υπερβολική ναυτιλία - στοιχεία. 

ΟΗΑΙΝΙΟΒΑΝ - Ο - Δέκτης ΙΟΒΑΝ - Βασικές απαιτήσεις 

- Παρεχόμενα στοιχεία - Ελεγχοι καλής λειτουργίας συ¬ 
σκευής και δικτύου. 

ΩΕΟΟΑ 

Αρχές λειτουγίας - ΟΗΑΙΝ ϋΕΟΟΑ. 

Δέκτης ΟΕΟΟΑ - Παρεχόμενα στοιχεία - Ελεγχοι καλής 
λειτουργίας 
ΟΜΕΟΑ 

Γενικές πληροφορίες για το σύστημα - Δέκτης ΟΜΕΟΑ 

- Απαιτήσεις - 

Χρήση Δέκτη - Σφάλματα 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Αρχές συστήματος - Μέθοδοι δορυφορικής ναυτιλίας - 
Δέκτης -Επεξεργαστής ΒΑΤ.ΝΑν. 

Παρεχόμενα στοιχεία - Απαιτούμενες είσοδοι - Ελεγχοι 
καλής λειτουργίας - ΘΡ5: Αρχές λειτουργίας: Στοιχεία: Α¬ 
νάλυση: Δέκτες 6Ρ5. Εργαστηριακή άσκηση. Εντοπι¬ 
σμός και αποκατάσταση βλαβών στις συσκευές ραδιο¬ 
ναυτιλίας. 

ΚΥΚΛΟΣΒ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
ΩΡΕΣ: 50 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 
Διάκεια εξέτασης: 3 ώρες 

Σύστημα ερωτήσεων: 100 ερωτήσεις ή ερωτήσεις ανά¬ 
πτυξης. 

ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ: Δίοδοι ΡΝ, δίοδοι διακόπτες, δίδοι διά¬ 
σπασης (ΖσηβΓ), δίοδοι μεταβλητής χωρητικότητας 
(\/3Γ3θίθΓ), δίοδοι εκπομπς φωτός (ίβά), δίοδοι ελεγχόμε¬ 
νου ανορθωτή πυριτίου (50Β). Δίοδος διπλής αγωγιμό¬ 
τητας Ρ3Ι Οίοόβ ΑΙΙθΐ Π3ΐ6ά ΟυΓΓθπΙ). Ελεγχόμενος ανορ¬ 
θωτής διπλής αγωγιμότητας (Τίασ - Ττίοά ΑΙΙθτηβΙθά Ουτ- 
τβηί). Τρανζίστορς ΝΡΝ και ΡΝΡ. 

Τρανζίστορ διπολικής ένωσης ΒϋΤ - ΒίροΙατ ϋυηοΐίοη 
ΤτΒπείδΙοτ), Τρανζίστορ ένωσης ΡΕΤ (ύΡΕΤ - ϋυηοίίοπ 
ΡΕΤ). 

Τρανζίστορ εγκάρσιου πεδίου γειωμένης πύλης 
(ϋΘΡΕΤ- Ιεοΐ3ΐθά ΘεΙβ Ρβί). Τρανζίστορς ΌΒΐίηςίοη. Τραν¬ 
ζίστορς υηί]υηοΐίοη. Χαρακτηριστικά λειτουργίας, έλεγ¬ 
χος καλής λειτουργίας, μελέτη και τυπικές εφαρμογές. 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ: Ανορθωτές. Παθητικά φίλτρα. Διαιρέ¬ 
της τάσης. Ρυθμιστές τάσης (με ημιαγωγούς και Ολοκλη¬ 
ρωμένα). 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ: Κυκλώματα ενίσχυσης. Ταξινόμηση ενι¬ 
σχυτών (Α.Β. ΑΒ και Ο). Ενισχυτής τάσης και ισχύος. Σύ¬ 
ζευξη ενισχυτών. Ενισχυτής γειωμένου συλλέκτη, γειω- 
μένης πύλης και γειωμένου εκπομπού. Ενισχυτής ευρείας 
ζώνης. Παραμόρφωση ενισχυτών. Ενισχυτής ακουστικής 
συχνότητας, αναστροφείς φάσης, ενισχυστής ΡυεΙτ - ΡυΙΙ. 
Ενισχυτής οπτικού σήματος. Ενισχυτής ενδιάμεσου (ΙΡ) 
και υψηλής συχνότητας (ΡΡ). Ενισχυτής ισχύος. Τελεστι¬ 
κός ενισχυτής (ΟΡ-ΑΜΡ). ΟαΐΗοάβ ΡοΙΙον/ΘΓ. 

ΤΑΛΑΝΤΩΝΤΕΣ: Κριτήρια ταλάντωσης σε κύκλωμα. Τα¬ 
λαντωτές ημιτονοειδούς κύματος (Μθ'ιεεηθΓ, ΗειΤΙβγ, οοΙ- 
ρίίίνν, Κρυσταλλικός, Συντονισμένης 
βάσης ανόδου και καθόδου, συντονισμένης πύλης, Υ¬ 
ψηλής Συχνότητας). Λυχνίες (ΜβηηβΙτοη και ΟΙγεΙτοη). 
Ταλαντώσεις μη ημιτονοειδούς κύματος (δίοδοι αερίου 
ΘΥΡΑΤΟΝ αν γεννήτρια πριονωτών παλμών). 


ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ: Διαμορφωτής πλάτους (ΑΜ). Ισοσταθ¬ 
μισμένος διαμορφωτής. Διαμοφωτής συχνότητας (ΡΜ) 
ΚΑΙ διαμοεφωτής φάσης. 

ΜΙΚΤΕΣ: Διοδική μίκτρια,ισοσταθμισμένη μίκτρια. Μί- 
κτρια με τρανζίστορ. 

ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ: Μεταλλαγή συχνότητας με τρανζί¬ 
στορ. 

ΦΩΡΑΤΕΣ: Υπερετερόνυδος φωρατής. Φωρατής ΒΡΟ. 
Φωρατής οπτικού σήματος, Φωρατής μονοπλευρικής ζώ¬ 
νης, Φωρατής ΡΜ. 

Φωρατής (8Ιορβ) Διαχωριστής ΡοεΙβτ - 5ββΐ3γ, Φωρα¬ 
τής Β3ίίθ. 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Κυκλώματα αυτόματου ε¬ 
λέγχου κέρδους (Α\/0 -ΑυΙοπιβϋο νοΙυπτβ ΟοπίτοΙ) και αυ¬ 
τόματου ελέγχου κέρδους (ΕΟΘ -Αυίοηηβίίο 03ίη Οοπ- 
ΙγοΙ). Περιοριστής. Διαχωριστής. Κυκλώματα αυτόματου 
ελέγχου συχνότητας (ΑΡΟ - Αυΐοπιβίιο Ρτθςυβηογ Οοη- 
ίτοΙ). 

ΚΕΡΑΙΕΣ: Διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Κε¬ 
ραίες ΗθγΙζ και Μαιοοηί. Σύνθετη αντίσταση, Ηλεκτρικό 
μήκος και συντονισμός κεραίας. Ανακλαστήρες. Κεραίες 
βρόγχου και παραβολικές κεραίες. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Γραμμές μεταφοράς ΡΡ. Χα¬ 
ρακτηριστική σύνθετη αντίσταση, Στάσιμα κύματα. Είδη 
γραμμών μεταφοράς (ομοαξονικοί και κυματοδηγοί). 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΩΡΕΣ: 55 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - προφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγη- 
τή/τών. 

Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας Εργου» 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. 

Εισαγωγή στο Εργαστήριο: Σύγχρονα υλικά και εξαρ¬ 
τήματα. 

Μέθοδοι συγκόλησης και αποκόλησης. Ρ.Ο. Βο3Γάε - 
Σχεδίαση, επισκευή 

και κατασκευή Ρ.Ο. Βο3γ 03. Αναλογικά όργανα και με¬ 
τρήσεις (Αμπερόμετρο, βολτόμετρο, ωμόμετρο), Ψηφια¬ 
κά όργανα και μετρήσεις. Χρήση των γεννη-τριών ακου¬ 
στικής και υψηλής συχνότητας. Παλμογράφος, συχνόμε- 
τρο (τρόπος χρησιμοποίησης τους και μετρήσεις). 
Μετρήσεις ενεργών ηλεκτρο-νικώνεξαρτημάτων (αντι¬ 
στάσεων, πυκνωτών, πηνίων, μετασχηματιστών, λυχνιών, 
διόδων και τρανζίστορς). 

Ημιαγωγοί: Δίοδος ΖΕΝΕΡ, 50Ρ, ϋΙΑΟ, ΤΡΙΑΟ, νΑΒΙ- 
ΟΑΡ, ΤΒΑΝΖΙ5ΤΟΒ, ΡΕΤ, ΜΟδΡΕΤ,υϋΤ: Μελέτη και ανά¬ 
λυση των χαρακτηριστικών λειτουργίας, με-τρήσεις και 
χρησιμοποίησης τους στα διάφορα κυκλώματα. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας. Τροφοδοτικά: Τροφοδοτικά υψηλής 
τάσης. Τροφοδοτικά χαμηλής ρυθμιζόμενης τάσης με 
διάφορους τρόπους προστασίας υψηλής έντασης. Ρυθ- 
μιζόμενοτροφοδοτικό με 3ΩΡ. Μεταλλάκτης ΩοσεΑο: Α¬ 
νορθωτής γέφυρας, σταθεροποίηση με ΖΕΝΕΡ,εξομαλυ- 
ντικά φίλτρα, απόδοση. Ρυθμιστές τάσης. Ρυθμιστής τά¬ 
σης ημίσεως και πλήρους κύματος με υϋΤ, και 50Ρ, με 
ϋΕΑΟ και ΤΡΙΑΟ με υϋΤ και ΤΡΙΑΟ. Ελεγχος καλής λει¬ 
τουργίας και μετρήσεις. 

Σύζευξη και φίλτρα: Μετρήσεις και έλεγχος παθητικών 
- κεραμικών και κρυσταλλικών φίλτρων. Μετρήσεις και 
προσαρμογή σύνθετων αντιστάσεων. Σύζευξη συντονι- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12633 


σμένων κυκλωμάτων και απόκριση συχνότητας. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας. Ενισχυτές. 

1. Ενισχυτής ακουστικής συχνότητας (με τρανζίστορ 
και ολοκληρωμένο). Ενισχυτής Ρυεά-ΡυΙΙ: μετρήσεις κέρ¬ 
δους - σύνθετης αντίστασης εισόδου και εξόδου, παρα¬ 
μόρφωσης - απόκρισης συχνότητας. 

2. Ενισχυτής υψηλών συχνοτήτων με τρανζίστορ: μίκτης 
με τρανζίστορ και ενισχυτής ενδιάμεσης συχνότητας δύο 
σταδίων: μετρήσεις κέρδους, απόκρισης, συχνότητας. 

3. Τελεστικός ενισχυτής με ολοκληρωμένο: χαρακτηρι¬ 
στικές τελεστικού ενισχυτή. Τελεστικός ενισχυτής σαν α- 
θροιστής, αφαιρετής, διαφσρητής ολοκληρωτής και γεν¬ 
νήτρια κυματομορφών. Τελεστικός ενισχυτής σαν γραμ¬ 
μικός λογαριθμικός ενισχυτής. Τελεστικός ενισχυτής σαν 
ενεργό φίλτρο και σαν ενισχυτής αναστροφής και μη α¬ 
ναστροφής σαν ταλαντωτής κ.λ,π. Ελεγχος καλής λει¬ 
τουργίας των διαφόρων τελεστικών ενισχυτών. 

Ταλαντωτές: Ταλαντωτής ΡΟ. Ταλαντωτής ΧΛ/1ΕΝ. Τα¬ 
λαντωτής ΗατΙΙεγ και κυστάλλου. Μετρήσεις συχνότητας 
και πλάτους, σταθερότητα και διακυμάνσεις της τάσης 
τροφοδότησης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

Διαμορφωτής - Αποδιαμορφωτής - Φωρατής 

1. Διαμορφωτής ΑΜ και διαμορφωτής ΡΜ: Επίδειξη των 
κυματομορφών. Ανάλυση των παραμορφώσεων. Μέτρη¬ 
ση του δείκτη αποδιαμόρφωσης. Χαρακτηριστικές δια¬ 
μόρφωσης και αποδιαμόρφσης. Μετρήσεις ευαισθησίας. 
Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

2. Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής. Διαμορφωτής δα¬ 
κτυλίου και ενεργό φίλτρο πλευρικής ζώνης: Διαμόρφω¬ 
ση Ω5Β - Μετρήσεις. Λειτουργία σαν αποδιαμορφωτές - 
μετρήσεις. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

3. Ενδείκτης φάσματος συχνοτήτων: Βασικές λειτουρ¬ 
γίες ενός αναλυτή φάσματος συχνοτήτων, επίδειξη φά¬ 
σματος περιοδικών σημάτων, επίδειξη φάσματος ΑΜ και 
ΡΜ. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Τεχνική γραμμή μεταφοράς 
και δίκτυα σχηματισμού παλμών (ΡΕΝ): Μέτρηση σύνθε¬ 
της αντίστασης της γραμμής μεταφοράς. Μέτρηση χρο¬ 
νικής καθυστέρησης των γραμμών μεταφοράς. Προσαρ¬ 
μογή συνθέτων αντιστάσεων. Κύκλωμα ελέγχου με 
30Β.Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

ΩΡΕΣ: 43 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική στις Συσκευ¬ 
ές και Τηλεπικοι-νωνιακά Συστήματα του Κέντρου. 

Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγη¬ 
τή/των. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέ¬ 
τασης. 

Επί των αναπτυγμάτων ΑΜ - 55Β νΗΡ του εργαστηρίου 
και επίτης κονσόλας 5ΑΙΤτύπος ΜΤ1200 Β και διαφόρων 
συσκευών του κέντρου. 

1.0-ΠΟΜΠΟΙ ΑΜ-35Β 

1.1 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 

Ελεγχοι μετασχηματιστών. Ελεγχοι στοιχείων ανόρθω¬ 
σης, εξομάλυνσης σταθεροποίησης. Εντοπισμός βλαβών 
σε ενεργά και παθητικά εξαρτήματα (Μετασχηματιστές, 
φίλτρα, διόδους, κυκλώματα σταθεροποίησης). 

1.2 ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ 

Κριτήρια ταλάντωσης. Συνήθεις βλάβες ανάλογα με το 


χρησιμοποιούμενο ενεργό στοιχείο (Λυχνία, τρανζίστορ, 
ολοκληρωμένο). 

1.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Α-Ρ). 

Βαθμίδες Α.Ρ. (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. 

Τάση. 

Τροφοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου. 

1.4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Β-Ρ). 

Α. Βαθμίδες Ρ/Ρ (Διακοπή διέγερσης. Απώλεια πόλωσης. 
Τάση. Τροφοδοσία. Καταστροφή ενεργού στοιχείου). 

Β. Ενισχυτής ισχύος Α, ΑΒ, Ο, (Εντοπισμός βλαβών σε ε¬ 
νεργά και παθητικά εξαρτήματα). 

1.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Α. Δημιουργία βλαβών και έλεγχοι καλής λειτουργίας 
διαφόρωντύπων διαμορφωτών (Λυχνίαςτρανζίστορ ολο¬ 
κληρωμένου. Απλού ενεργού στοιχείου διατάξεως ΡΙΙ5Η 
- Ρυΐ_1_. Διαμορφωτή ισχύος). 

Β. Ελεγχος ισοσταθμισμένου διαμορφωτή και εντοπι¬ 
σμός βλαβών. 

2.0 ΔΕΚΤΗΣ 55Β 

2.1 Ελεγχοι και εντοπισμός βλαβών σε ενισχυτές Ρ/Ρ και 
μίκτες. 

2.2 Ελεγχος εξαρτημάτων και εντοπιμός βλαβών σε 
(Μετασχηματιστές, ενεργά και παθητικά στοιχεία, ολο¬ 
κληρωμένα κ.λ.π.). 

3.0 ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΡΜ 

3.1 Ταλαντωτής και κυκλώματα πολλαπλασιαμσού ΣΥ¬ 
ΧΝΟΤΗΤΑΣ. 

(Ελεγχοι κυκλωμάτων. Εντοπισμός βλαβών σε ταλα¬ 
ντωτές. Εντοπισμός βλαβών σε κυκλώματα πολλαπλα¬ 
σιασμού). 

3.2 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ νΗΡ 

Ελεγχος καλής λειτουργίας και εντοπισμός διαφόρων 
βλαβών. 

3.3 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ελεγχο καλής λειτουργίας και εντοπισμός βλαβών 
στους διευκρινιστές διαφόρωντύπων. 

3.4 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΕΡΑΙΑΣ 

Ελεγχοι κεραιών. Προσαρμογή. Μέτρηση ισχύος. Εντο¬ 
πισμός βραχυκυκλωμάτων και διακοπών. 

Ο έλεγχος εξαρτημάτων και έλεγχος καλής λειτουργίας 
θα γίνονται κατά το δυνατόν με τις συσκευές σε λειτουρ¬ 
γία. 

ΜΑΘΗΜΑ 4ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

ΩΡΕΣ: 41 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και πρακτική - πληροφορική 

Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή 2 ώρες και πρακτική - προ¬ 
φορική 

Σύστημα εξέτασης: Γ ραπτή 50 ερωτήσεις ή ερωτήσεις 
ανάπτυξης και πρακτική στις εγκα-στάσεις του Κέντρου. 

Βαθμολογία: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της γραπτής πρακτικής - προφο¬ 
ρικής εξέτασης. 

1.0 Γενικά 

1.1 Αριθμητικά συστήματα (δυαδικό, οκταδικό, δεκαε- 
ξαδικό). 

Μετατροπή από ένα σύστημα σε άλλο. Αριθμητικές 
πράξεις στο δυαδικό σύστημα. 

1.2 Δυαδικοί κώδικες (ΒΑΙΙΩΟΤ, Α50ΙΙ, ΕΒ5ΙΩΙΟ, ΒΟΩ). 

1.3 Βασικά μέρη ενός ΗΥ. Φορείς και μέσα καταγραφής 
πληροφοριών. Περιφερειακές μονάδες. 

1.4 Εντολές, πρόγραμμα, γλώσσα. Γλώσσες που χρησι- 

12634 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


μοποιούνται στους υπολογιστές (μηχανής, υψηλού επι¬ 
πέδου). Μηχανισμοί εκτέλεσης ενός προγράμματος. Κα¬ 
τηγορίες εντολών. Αλγόριθμος. 

1.5 Χρήσιμες έννοιες. 

Τι ονομάζουμε ΗαιχΙννΗΓθ και δοίΐννοΓθ 
Μεταφραστής (ΟοπιρίΙθΓ - ΙηΙθφΓθίβΓ) 

Προγράμματα ειδικής χρήσης (ΙΙΙίΙίΙίθε) και λειτουργι¬ 
κού συστήματος (ΟρβηιΙίπς δγείθπι). 

Μέθοδοι επεξεργασίας (ΒείοΜ ρΓοοθεείης, ΜυΙΙίρτο- 
9Γ3Γηηιίη9, Τίπιβ δΙιαπηη, Βθ3ΐ ίϊιτιβ εγείβηαε, ΤθΙθργο- 
οβ55ίη9, οη Ιϊηβ). 

2.0 Προγραμματισμός μικροϋπολογιστών 

2.1 Απλά λογικά διαγράμματα 

2.2 Σύμβολα λογικού διαγράμματος 

2.3 Χρόνος επεξεργασίας. Κύκλος εντολής. 

2.4 Ρουτίνα - υπορουτίνα. ΒΓΒηοΝηη - Ιοορίπ9· 

2.5 Γλώσσες ανωτέρου επιπέδου 

2.6 Στοιχεία γλώσσας ΒΑδΙΟ (Βασικό λεξιλόγιο, ΡιϊπΙ - 
ΙηρυΙ). 

Αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλα¬ 
πλασιασμού και διαίρεσης. Λογικές πράξεις ΑΝΩ, ΟΒ, 
ΧΟΒ. 

ΙΡ.ΤΗΕΝ.Ε13Ε 

ΟΝ.ΘΟΤΟ: ΟΝ. ΟΟδυΒ 

3.0 Χειρισμός μικροϋπολογιστών 

3.1 Εκμάθηση λειτουργικού συστήματος Μ.δ ΩΟδ (ε¬ 
ντολές ΡΟΒΜΑΤ, ΟΟΡΥ, ϋΙΒΚΟΟΡΥ, ΡΒΙΝΤ, ϋΕΙΕΤΕ, ΒΕ- 
ΝΑΜΕκ.λ.π.). 

3.2 Τρέξιμο έτοιμων προγραμμάτων 

3.3 Αντιγραφή και αποθήκευση μηνυμάτων 

3.4 Συντάκτες (ΕάίΙοΓε) 

3.5 Χρησιμοποίηση του μικροϋπολογιστή στις ναυτικές 
επικοινωνίες σαν τερματική μονάδα εκπομπής και λήψης 
(πρωτόκολλα επικοινωνίας Βδ 232). Απλές εφαρμογές. 

ΚΥΚΛΟΣΓ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ I, II (ΘΕΩΡΙΑ) 

ΩΡΕΣ: 70 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή 
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

Σύστημα εξέτασης: 50 ερωτήσεις (πολλαπλή επιλογή, 
σωστό ή λάθος περιληπτική απάντηση) ή ερωτήσεις ανά¬ 
πτυξης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην έννοια της Ψηφιακής Λογικής σε σύ¬ 
γκριση με την 

Αναλογική. Συστήματα αρίθμησης (δεκαδικό, δυαδικό, 
οκταδικό, δεκαεξαδικό). Μετατροπή των διαφόρων συ¬ 
στημάτων και μέθοδοι μετατροπής. Δυαδικοί κώδικες και 
συστήματα κωδικοποίησης. 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ: Η (ΟΒ), ΟΧΙ-Η (ΝΟΒ), ΚΑΙ (ΑΝϋ), ΟΧΙ 
(ΝΟΤ) 

ΟΧΙ - ΚΑΙ (ΝΑΝΟ). Λογικές οικογένειες (ΒΤΙ_, ΒΤΙ, 0ΤΙ_, 
ΩΟΤΕ, 

ΤΤΙ_, δΜΙ_, ΜΟδ). 

Ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

ΠΟΛΥΔΟΝΗΤΕΣ 2 ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΡϋΡ - 
ΡΕΟΡδ: Βδ ϋΚ και ΜΑ8ΤΕΒ δΕΑνΕ ϋΚ ΡϋΡ ΡίΟΡδ) 
ΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (ΒΕΘΙΘΤΕΒδ) - ΟΛΙΣΘΗ- 
ΤΕΣ (6ΗΙΡΤ ΒΕΘΙδΤΕΒδ): 

Δεκαδικός μετρητής, παράλληλος μετρητής. 
Καταχωρητής. Ολισθητής. Ολοκληρωμένα κυκλώματα 
μετρητών, καταχωρητών και ολισθητών. 


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Πύλες ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ-Η 
(ΧΟΒ) και 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΟΧΙ - (ΧΝΟΒ). Ελεγχος λάθους με ΒΙΤ 
ισοτομίας. Ημιαθροιστής. Αθροιστής παράλληλος και 
σειράς. Αθροιστής Β 4 2 1 (ΒΟΟ). 

ΠΗΓΕΣ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ: Πολυδονητές, Κυκλώματα 
κυματομορφών. 

Συστήματα μέτρησης χρόνου. 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ: Μετατροπείς ψηφιακού σε 
αναλογικό και αντίστροφα. Πολυπλέκτης. Αναλογικές συ¬ 
σκευές ελεγχόμενες ψηφιακά. 

1.0 ΜΝΗΜΕΣ 

1.1 Τεχνολογίες μνημών: Μνήμη ΜΟδ: Μνήμη με διό¬ 
δους. 

1.2 Είδη μνημών 

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (ΒΑΜ-ΒΑΝΩΟΜ ΑΟ- 
ΟΕδδ ΜΕΜΟΒΥ) Μνήμη μόνο ανάγνωσης (ΒΟΜ-ΒΕΑΩ 
ΟΝ ΕΥ ΜΕΜΟΒΥ) Προγραμματιζόμενη μνήμη (ΡΒΟΟΜ- 
ΡΒΟΘΒΑΜΜΑΒΕΕ ΒΟΜ) 

Διαγραφόμενη προγραμματιζόμενη ΒΟΜ (ΕΡΒΟΜ - 
ΕΒΑδΑΒΙΕ ΡΒΟΟΒΑΜΜΑΒΕΕ ΒΟΜ) 

Μεταβαλλόμενη ηλεκτρικά ΒΟΜ (ΕΑΒΟΜ - ΕΕΕΟΤΒΙ- 
ΟΑΕΕΥ ΑΕΤΕΒΝΑΤΕΩ ΒΟΜ) 

1.3 Επέκταση μήκους μνήμης 
Αύξηση μήκους λέξης μνήμης 
Αύξηση χωρητικότητας μνήμης 

2.0 ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΡΙΙ - ΟΕΝ- 
ΤΒΑί ΡΒΟΟΕδδΙΝΘ ΕΙΝΙΤ) 2.1 Οργάνωση και λειτουργία 
μικροεπεξεργαστή 

Αριθμητική και λογική μονάδα (ΑΕΕΙ-ΑΒΙΤΗΜΕΤΙΟ ΕΟΘ- 
ΙΟ υΝΙΤ) 

Μονάδα χρονισμού και ελέγχου (ΟΟΝΤΒΟί ϋΝΙΤ) 
Καταχωρητές 

2.2 Οργάνωση μικροεπεξεργαστή 
Κύκλοι λειτουργίας μικροεπεξεργαστή 

2.3 ΒυΡΡΕΒδ 
3.0 δΟΡΤ\Λ/ΑΒΕ 

3.1 Εντολές μνήμης ΕΩΑ, δΤΑ, Μνΐ 

3.2 Εντολές ολισθητών ΜΟν, ΑΩΩ, δΕΙΒ, ΙΝΒ, ΩΟΒ 

3.3 Εντολές ϋΙΙΜΡ, ΟΑΕΕ 

3.4 Λογικές εντολές ΩΜΑ, ΑΝΑ, ΧΒΑ, ΑΝΙ, ΟΒΙ, ΧΒΙ 

3.5 Αλλες εντολές ΜΟΒ, ΗΕΤ, ΙΝ, ΟΕΙΤ, ΒΑΙ_, ΒΑΒ 

3.6 Τεχνικές για επικοινωνίες ΟΡΙΙ και περιφερειακών 
συσκευών (ΙΝΤΕΒΒΕΙΡΤδ) 

3.7 Γενικές εφαρμογές μικροεπεξεργαστών στην Ναυ¬ 
τιλία. 

4.0 ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (δΥΝΤΗΕδΙδΕΒ) 
Ταλαντωτής ελεγχόμενος από τάση (νΟΟ). Διαιρέτης 
συχνότητος. Συγκριτής φάσης. Πρωτότυποι ταλαντωτές 
(συχνότητα αναφοράς). Φούρνος κρυστάλλων. Συνθέτης 
βρόγχου κλειδωμένης φάσης (ΡΕΕΡΗΑΟΕ ΕΟΟΚΕΩ 
ΕΟΟΡ): 

Βασικό διάγραμμα, ανάλυση του ΡΕΕτο ΡΕΕ στις ναυτι¬ 
κές επικοι-νωνίες. Το ΡΕΕ σε συστήματα ελέγχου και με¬ 
τρήσεων. Μετατροπείς συχνότητας σε τάση και αντί¬ 
στροφα. 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ I, II 
ΩΡΕΣ: 75 

Τρόπος εξέτασης: Πρακτική - Προφορική 
Διάρκεια εξέτασης: Κατά την κρίση του/των καθηγη¬ 
τή/των ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


12635 


Σύστημα εξέτασης: Συμπλήρωση «Κάρτας Εργου» 

Βαθμολογία: Ητελική βαθμολογία προκύπτει από το μέ¬ 
σο όρο της Πρακτικής - Προφορικής εξέτασης. 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΑΝϋ, ΟΒ, ΝΟΤ, ΝΑΝΟ με 2, 3 και 4 ει¬ 
σόδους ΧΟΒ ΧΝΟΒ ϋΤΙ_ ΤΤΙ_ ΜΟδ και ΟΜΟδ: Μελέτη των 
πυλών, χαρακτηριστικές μετα-φοράς, όρια θορύβων, λο¬ 
γικά επίπεδα. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

2. ΡϋΡ - ΡίΟΡδ ϋΚ, 0 , Τ, Β3, ΜΑ5ΤΕΒ 3ΨΑνΕ ϋΚ: Μελέ¬ 
τη των κυκλωμάτων συνδιαστικής λογικής, μελέτη των 
ΡΙΙΡ-ΡΙΟΡ3 σαν στοιχεία μνήμης, μελέτη των ακολουθια- 
κών κυκλωμάτων. 

Μελέτη μετρητών, καταχωρητών, αριθμητικών και λογι¬ 
κών κυκλωμάτων. Παραδείγματα της ηλεκρονικής λογι¬ 
κής στον έλεγχο βιομηχανικών μηχανημάτων. Ελεγχος 
καλής λειτουργίας. 

3. Μονάδες εισόδου - εξόδου: Ελεγχος διακοπτών, πλή¬ 
κτρων διόδων ΙΕΩ κ.λ.π. 

ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ: Μελέτη λει¬ 
τουργία της ιιονάδας, μελέτη του ενδείκτη 7 στοιχείων. 

Ολοκληρωμένο κύκλωμα (Μ3Ι): Μελέτη ολισθητή 4 
ΒΙΤ5, πλήρους 

αθροιστή 4 ΒΙΤ5. Συγκριτή 5 ΒΙΤ5, διπλού πολυπλέκτη 
4 εισόδων, δυαδικού μετρητή 4 ΒΙΤ5, δεκαδικού μετρητή 
(ΒΟΩ), δεκαδικού μετρητή Ρ-ΩΟΜΝ, διπλού αποπολυ- 
πλέκτη μιας από τέσσερις εισόδους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΟΜ: Διαμόρφωση και αποδια- 
μόρφωση αριθμητικών σημάτων, ανάλυση λειτουργίας 
μεταλλακτών Α-Ω και Ω-Α. Πολλαπλή διαίρεση χρόνου α¬ 
ριθμητικών σημάτων. Εκπομπή και λήψη ΡΟΜ. 

Εκπομπή και λήψη ΡΟΜ. 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (ΡΙ_ί): Μελέτη ταλαντωντή ε¬ 
λεγχόμενης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή 
φάσης, προγραμματισμένου διαιρέτη συχνότητας και 
φίλτρου χαμηλής ζώνης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥ¬ 
ΚΛΩΜΑ Μ5Ι (μνήμη 3 σταδίων, ΙΑΤΟΗ αποκωδικοποιη- 
τής - αποκωδικοποιητήςπροτεραιότητας). Μεταλλάκτης 
Α/Ω και Ω/Α. Μνήμη ΒΟΜ, ΒΑΜ και χειροκίνητος προγραμ¬ 
ματιστής (μελέτη όλων των εξαρτημάτων που χρησιμο¬ 
ποιούνται στα συστήματα μικροεπεξεργαστών, μετατρο¬ 
πή Ω/Α και Α /Ω, καθυστερήσεις και λανθασμένη μετατρο¬ 
πή. Διαχωριστής φορέων με οδηγό, κύκλος ανάγνωσης 
μνήμης, κύκλος εγγραφής, κύκλος και χρόνος πρόσβα¬ 
σης -ΒΟΜ - ακολουθιακές συσκευές, απομίμηση ΒΟΜ με 
ΒΑΜ, προγραμματισμός ΡΒΟΜ. 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Χαρακτηριστικές των συσκευ¬ 
ών εισόδου - εξόδου. Κεντρική μνήμη του ΒΟΜ, ΒΑΜ, 
γραμμές προγραμματισμού συσκευών εισόδου/εξόδου. 
Πληκτρολόγι ο και δεκαεξαδικός ενδείκτης. Προειδοποιη¬ 
τικό προγραμμάτων 512 ΒΥΤΕ3. Μελέτη και έλεγχος κα¬ 
λής λειτουργίας. 

ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΡΙΙ_): Μελέτη ταλαντωτή ε¬ 
λεγχόμενης τάσης, κρυσταλλικού ταλαντωτή, φωρατή 
φάσης, προγραμματισμένου διαιρέτη συχνότητας και 
φίλτρου χαμηλής ζώνης. Ελεγχος καλής λειτουργίας. 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΑΕ - ΤΒΑΝ3ΩΙΙ0ΕΒ5 
(ΘΕΩΡΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ) ΩΡΕΣ: 44 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή και πρακτική - προφορική 


Διάρκεια εξέτασης: Γ ραπτή 2 ώρες και πρακτική προ¬ 
φορική κατά την κρίση του/των καθηγητή/τών. 

Σύστημα εξέτασης: Γραπτή: 50 ερωτήσεις (πολλαπλή 
επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση) ή ερω¬ 
τήσεις ανάπτυξης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΈ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ.Α.Ε. 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η τελική βαθμολογία προ¬ 
κύπτει από το μέσο όρο της ΓΡΑΠΤΗΣ και ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτι¬ 
κών εφαρμογών στο εργαστήριο Σ.Α.Ε. του Κέντρου θα α- 
ντι-στοιχεί ένας Καθηγητής ανά 10 σπουδαστές το πολύ. 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αρχές σχεδίασης Σ.Α.Ε. Βασικά εξαρτήματα συστημά¬ 
των Σ.Α.Ε. 

(Σερβοενισχυτής. Συγχρονοσυτήματα. Δυναμοενισχυ- 
τής. Ταχογεννήτρια. Σερβονικινητήρας. Συγκριτής). 

Πνευματικά συστήματα Σ.Α.Ε. 

Υδραυλικά συστήματα Σ.Α.Ε. 

Βαλβίδες ελέγχου υδραυλικών Σ.Α.Ε. 

Εφαρμογές των μικροϋπολογιστών στα Σ.Α.Ε. 

ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΙΣ (ΤΒΑΝ3ΩΙΙ0ΕΒ3) 

Μετατροπή θερμοκρασίας, πίεσης, στάθμης κ.λ.π. ηλε¬ 
κτρικά ανάλογα. 

Μεταφορά ηλεκτρικού αναλόγου 

Εφαρμογές μορφοτροπέων στο πλοίο. 

Μετρήσεις - Έλεγχος - Συναγερμός 

ΚΥΚΛΟΣ Δ 

ΜΑΘΗΜΑ Ιο: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΡΕΣ: 35 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΠΡΟ¬ 
ΦΟΡΙΚΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 

κατά την κρίση του/των καθηγητή/των 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΓΡΑΠΤΗ: 50 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (πολ¬ 
λαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, περιληπτική απάντηση) ή 
ερωτήσεις ανάπτυξης. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ: Χειρισμός των συσκευών κέ¬ 
ντρου, έλεγχος 

καλή λειτουργίας τους, και συμπτωματολογία βλαβών - 
επισκευές. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του μαθήματος 
προκύπτει 

από το μέσο όρο της γραπτής και πρακτικής - προφορι¬ 
κής βαθμολογίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κατά την διάρκεια των πρακτι¬ 
κών εφαρμογών και της εξάσκησης στις συσκευές και στα 
συστήματα του κέντρου αντιστοιχεί ένας Καθηγητής ανά 
10 σπουδαστές το πολύ. 

1.0 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Εισαγωγή 

1.2 Ισχύον σύστημα και ανάγκη βελτίωσής του 

1.3 Βασική ιδέα του παγκόσμιου συστήματος 

1.4 Λειτουργίες του παγκόσμιου συστήματος 

1.5 Συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στο 
παγκόσμιο 

ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας 

1.6 Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων 

1.7 Λειτουργικές διαδικασίες για αυτοματοποιημένες ε¬ 
πικοινωνίες 


12636 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.8 Δίκτυο επικοινωνιών μεταξύ Κέντρων Συντονισμού 
Διάσωσης (ΒΟΩ) για τον συντονισμό επιχειρήσεων έρευ¬ 
νας και διάσωσης (5ΑΒ). 

1.9 Σχεδιασμός και εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλια¬ 
κού συστήματος 

κινδύνου και ασφάλειας. 

2.0 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Α.- ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΝΜΑΒ3ΑΤ 

2.1 Διαστημικός τομέας 

2.2 Επίγειος παράκτιος σταθμός 

2.3 Επίγειοι παράκτιοι σταθμοί (ΙΝΜΑΒ8ΑΤ-Α και ΙΝ- 
ΜΑΒ5ΑΤ-0) 

Δέκτης (ΕΘΟ). 

2.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΝΜΑΒ5ΑΤ 

- Συναγερμός κινδύνου προέλευσης πλοίου. 

- Συναγερμός κινδύνου προέλευσης ξηρός (προς 
Ε.Π.ξ. ΙΝΜΑΒ3ΑΤ-Α, 

μέσω του στυστήματος ΕΟΟ, συναγερμός επικοινω¬ 
νιών έρευνας και 

διάσωσης, υπηρεσία ΕΟΟ για την λήψη πληροφοριών 
Ναυτικής 

Ασφάλειας, Γενικές Ραδιοεπικοινωνίες. 

2.5 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΙΒΒ ΖΩΝΗΣ ί (Ιη- 
πΐ3Γ53ί-Ε) 

- Εισαγωγή - Γενική Περιγραφή του συστήματος 

- Δορυφορικά ΕΡΙΒΒ8 

Β.- ΣΥΣΤΗΜΑ 003ΡΑ3 - 3ΑΒ5ΑΤ 

2.6 Γ ενικά 

2.7 Βασικός σχεδιασμός του συστήματος 

2.8 Σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων υποσυστημά¬ 
των 

(Συσκευές συναγερμού χρησιμοποιούμενες επί πλοί¬ 
ων, 

Διαστημικός Τομέας, Τερματικ