Skip to main content

Full text of "Koi Aan Milavai"

See other formats


Page 2 
© IJŌTW ISBN : 978-81-7601-905-7 

Ufaīft 2008 

: 80-00 
3OT W^t H^r, TrffVpWI (f^ttMT) 
t7T/tō!H : 91-183-2542346. 2547974. 2557973 
E,Mail : csjs@vsnl.com t csjsexports@vsnl.com 

csjssales@hotmail.com 
Web site : www.csjs.com (Printed in India) flfcw: rffcTĪ wfksmi §77: 2705003, 5095774 

Page 5 


11 


īrfU H?5- cTK 3JW 


22 


H@" ft^ ^rfe 


32 


Hift H?T ōfT K 1 ^ feWHT§- 


42 


FFŌfr HdcJH 


54 


fk^ ftpnrt' $ ĪF& Vjtffer W ō(U^t 


80 


HH HHd^« ot'dS ōīd'S' 


90 


ft^r gr^t tft 


109 


Page 6 
tft tfo w3ē{T 1. tndiTd 

2. srewyr t W §tT& 

3. HWT tTSH >Hfte t 

4. wtften 3ftw 

5. vrfeiMT >tg gy hw d 

6. nRddld ōft §3H t 

7. VfftjVfr HTf H3T ōft 

8. w i-ra>tHH yrft^ 

9. ^l'JtfTfe’ftwt Page 7 3^t felM fiW tft feoT 0% 3^t f W U?> | 

f?H ^ feu?3T §3 ī f yy feg |&t ^ F3^t ftl HH #U $75§ U?T 

ht ^t tns" giift of^t ^t iM 3§f īj^ti ijīfisd ^t 

of?5ny^ o<d*' M Hry?ftuH3rfMi frSnt^ft^ift&ura- 
wnte»f T ^>H^HTMtte§^ra'^t5rHHWōfeT^i teirynncrten 
ft' §?F $cWd teoTdd oftī! U?> I §7>t ^ lfe& ^<Wd 

— <f — d 

‘^t »rte teTjrf’ i ten w^t §y ^ ^ōraut ^ HHe tw ^t *^t 

itfTfefrwt* gtftenrdi teH hī?o< yi9 fe^'* rfeōr£feuHH5rfe»{T 
t fcr §H I[>raHT fef ftw teH ^ īfet H'yHdlPd ōrfet »fe 

ugcft th teOToi ec<s6> ^fedftvftjfeu ā'feōJt^feaMEraōP' sm<s<v 
ns^T^ffiōtetegTn^iu^fW, >jH T 3H T 'HTH|utfti»r, wfen 
ftew§W5#l teHXJōT3ift§3t'^§3^uftTStf $'ōT?5HW 
ōfer t, 0?H ten fet »ffe fiwt, tfe H?5 ŌPH <HH dH?H, H#hO" 
fe?Bfe, Ffe H3 ōF HTH tew^lf', FPōFFraun, fe^ fWft 3 ōra 
H#HtHTōrar^r, 3HHHBUTōrw^^, ft^fe^ur^twtetiyfetw 
vft»ffeUHI 

^'f^'uftjwt^ftjōraōffe^teF^ftJwuT^teurJKT^te^t 

d^dra §te? »nu^r Aoidd u?> , ten ?fet §?p ^t § 

ōtwh#h ōra^ rfet ōtet Tjōrra ^t»ft ōrfc?>fef»ft fe »p§^t»ft H?7f § 
HŌTHT t ftt ōfeōtet 75ōīt VPBōt gftl ōtet»ft fe, »fftīōft M ōThM £ 
Tjrsōrīw^fnjryu'dcs ■§t^teHōra<7i ftttentra^fte-y^TS'oryiofid 
3tet ftfeōUTRT fftur Tft ?> »fu ^t ife»{T f i ten n^t ftf fvfte ft ftr 
Vlfe>ft 3fet»ft §• f?H sra te3T thl3F! 

— wfet Tranrfe ftrur w Page 8 WegiTO ftw ?fi ter nvt' O ijfiqtr fee^ - »f# w 

OA I WT Tra - fetfcT-tt Oa' tīft cftj' H<i ōf dl^ W ?>'W tjat' ftl el'i/l 
laMTfef^TJWT^O^T^^cidd' t'UtF^^^^^EWTUfT^gr 
cfTgn cferOl H T § , ‘U3 T ^foi-^IF§ r >J'H'^tf d'd' cfd<M 30tfiōfTdH Tnffl 
w^tirawtfe ftrw rft yrwHT^ fen vfe ^ 0 %h cfeT tt i feir āuftiwT' 
^t H3tf flw tfe?> fev Ot ^dH i> fWcfl HH fttuf HHōfe -^t»^ ōf^t 
O vīfet O^t dd<d‘ō u?> i ¥^t ftreww fttw g^t n^Ot 0^ 

<d'?5'yW'3 «JcV, 0^^t>HTtH^ f |‘fe^fU^ T d5j | yW'UFCldTol'dtl 

tl ^T^t IfWtfe fttw W 0 nfe t Utfet |U ffer ōtl fter 

dn^ f%H ō&t nnfe ftet, Tīftf h?> grn thh hh?h, h3 hO fe? 
Bfe, H^H7> crrn^fenfTdlO^, TTcFnfe^, fk^ftP>rt|‘HTTHH^te T 
ōfU^T, HH HHW TO cfUTT, ^r W O H^t ^t Uf75yt»F ?ft 
»rte Wtī h^i dd$HA ftw 

fttur nrffe ti^ti'd hhh pff ōlndid nfey 

nrftjgi Page 9 
wm §‘^Ut#'ōT55Hg^'ōteT 

ft, ter B^t vf w g<ra- wtft īfi fecr^u'f^^d ftrt’^fef' - 
tey && 3rff ft, 

J ij «J 

§ĪJ feH 5fW feg yt ĪJ^i fen f^ - Kā- 1' 3% ter d' foT 

¥^t uwīfe flruj uw >Hnj -^t didy^l t tar fen taf tt TOi fen 
B^t tit ^c?w § CTOMW crac5- fetf §7F £ gg^t ōrfe7F^t ^tf' »Ttt 
ttafti $'§<3 3f irat t tafl dd> ufew^ t §h ydd ufe diHtl»r 

ftj^Wu^ifd^HOT^3t i Htgra , diy niRjy * j w 33'tfte T ft, fn 

t >He3 ^t 3§>|- ^3 1 īFtff d t f3 dldy^t 't 3dT ft?3 3ftp>T M3TF5 

-gw W 1 tfl fff H T ftjH Tft ^t »tfti3 dldy<*n f fe¥ ftft TrfePtfTf 
WJ^^ā'TO-WSOTtFFt, ^tuPddjd »ru£ ftro t'w-w 
yfod'd^ 3^331 nfttjn 

tft W feoT ^ftVp 33?? ft fe WJ t3 1 wff ^d'cSl>H3 Tf HWĪ 1 3B^ 
■^rftW f Uf HrftjH tft ^t fiwfe fef 3 T 3-HtT H3F ?TO H§HcT 

ōrat 3+1 feft Htt fcj HW 333t TF fof feu HUHT H3 tl fo(t Htt 
HW ^ddt? TF fe tej >HH3 fe3 yH 3T flfWT 3313 tl feftB^tfjf 
n 1 Pjh fet' nw H3t tjt te ferr yro- nrcr 1 1 fetBttu^tdrfor 
ffera 3 t frayy di hh?t hw »uft'y^t tjt fe ffeu feōr vrare- fif -& ftftf 

tl 3T^ U3Hrft3 ftrur HTBHT jft frT?ft £ #?ft BŌI3 fW? 7FB 

U 

■^oidd' §ōrBHWōft3Ttt, OfT^Tnt^ffyrfetfeōrnwtfor^T^t 
UyH?fl3 ftjur rft ōfTBnT ffeōr H3T3 ōlf 3T ftjH ?tl — 3Ttt ftre3UTB ftw Page 10 
Page 11 
g^ft wtzu^t)>f >raw 8 m q 
«tfTrrfddid ii 

HdH6 E7&- ^ys - # 3*8?// 

%/T- c?dj£r 3 ^ w/l/d/d' >te7cT E 7 /^ ufe ?PH ftptPtfll 9 U mF§H 
ft m $ft t u uuftr mfet uftr kt g# ftiwfttii qii 

ft wu $ftr w few ftt uw m Ikfa ipf mrtfu 3 II 

uu hu cufc cufe nw mift ftēftr mnft w * iwtfu en 
mr &ft w&t itwT # ēwftr ft tpfttu mi 
?puu urfttw wftr yfew uwft ufe ūfer 3u wfewfetu ft u 
wft crfe uft uuu* wfer nw uu3t fefe hw ufetn s>n 
# irfk wuwftr w uuftr mfet ft wfe wwftr kt ftwfetiftu 
ft && rmftt w ftftt @w ft ftNt w Mfe w wfetn tfn 
*t wu wfer uē w £ktfau mftft wg fewfett nfe ufetu 90 11 
wfe wfe wkt m §ufe ft ffet jtw w Wfetll 9911 
(PWŌT fetPU 1 wfew ftewfii ījfy ār# UdH6 # wfetll 9Q II 
5W wuft }ftu wuft kt m UU^ ufetll 93 II 
mw ww df wu uw mfku &ftv m uftr wfetn 98 11 
fw& yfet tj& few ft huw fe@ ftru m few nfe ufetn 9U 11 
fe§~ mkt kwcfetm uuft fe§ fku m ftrfer femfetn 9ēn 
ftwōr ōu ftfe ftwg wuwr ōife srfe few& u&fetn 9 j?ii Page 12 3ō?twfefUwff ( 11 ) 
ōff ŪōJJ ufcF Ifftī did 1Uf& dld H*f IT&f II 9 1 // 

J # W? m fo W $ ftmrfll < 1 īf/l 

# ftuftr ft sft ftwfti uu fcēf dīT mp&fn Qoii 

wmu wft wm^f uftf ftft ftm wā few §wfcfn 39 // 
ftm J #/c 7 ftā tl?> Iflft ftU fcU¥& fl¥ tJdd’iff 11 qq // 
ftwfr ftmfo ffmfo m wjtp ftfew m wmfofn quij 
fcw um wf (SW £uw ufo umfc wm uufcfn qb n 

# m fouft u tffc wā ft mft 3 m wfewfofu imi 
mwftr $&ftr ft mfc irfo mwfo fow mfc 3 ufofn Qft n 
ipw um wuw wuft mftm m ifom ufcfn qs> 11 
33 ftum ftfc īfof m wm fofc wtff m ifo mfcfu Qt 11 
pfcōr §ipw cfof m cflufe m wfo ft wfc ufcfn Qtfu 
ftfts ftu?m m uu 3 mfcf ufcw mu ūft wfcfn 3 oii 
tfuct cfl tff§ ftfe m ft m fkffo foufc mifcfn 39// 
7 F 3 cī cfl yw yfo uftfc ā 33 U 3 33 utnfcfu 3 qii 9// 

^fblf ?ft w yrnnrii 
# ōft ^nftj 11 

iiw īTcJvpōj Sar ai| gu w tft^ ! iWt # trfW Wē fe, 
fVwy^ ^wcrfUwT'sftf, 

cre? 7 fl tftl W # flfcU fy Tflff 31 ft hōtht ftw 

s^kr # irew #t ^t cftvrn w wt\ fan fte ?7 ftm W ?t 
Trcfgft, §h fufl in^t #t fecr W #t ^t ōftwn W wm Hftr tftnr ft'l 
fljWR 3" fe?ft ^efW^T #t ¥t cftHH ?īftf I HfttHfeHftP>TH Wft#3T 
ufc \ #t fn-f^ #t ōftun ynr M^t fti ife § fkws- #t fWn W 3% 
BTnr^^f^-f^wn^^tMnunTftWtdi ftnf fk^^tfWn 
uif ^t Wt ^t mu #t w #H#t fti #5 #cft t, fWf 

(12) ārfwfcfkfflt 

Page 13 
tTT^UT)! ftrHH 

^tfkf tdH^t‘felJH T 3H T ^HW t '^l'ōftH3'ōft^l fejfeof 
tofftffi MUTr^nTftraTft^^fTī^gtWfe^ ws-J^fT^rd 

foT īffft t!dH<S' §t ftjWT '&H T fM 3+ HdHT # i fof<F- 

) jfa w ōw 7 # ots’ fer ctō# iī&fwu 
fan fluTr &w fbmt u& feu@ tit&frrn 

feH H?> 7> titra ^ fftTH ifWr tFI 

faw ufa fawd fa§ M &M feōr M uum ^fai 
feōr tevry ^trara hmh ftef'i 
%?> uypt ūjw udf Mfe fe& fa& &t u 7 u yfan 

(wr 5o3) 

£33feftj3^iftradH?ftff f^3ffftuftrHōr§i nfnffra^t 
ft?H feff 3 ōf ro ōfe ftr tTīft ^t Hffe ^T ftptfrar T^J^T ura- ft=g »n§ 
HT M?ff ura' ^ HHHd- WU& ft^ff ĪJT| fffF Hff fa §h£ fengTK ōra?F d 
wff fttn^d' fteff uti ufō' ff ferjr - ff iiffft ! Hīff tyr#, BcFi' 

*F§H H§t foTU# HHBH ft^'^T? fffft H§t HH3H 7>fff, ff§t ftīWōr ^ 

HH=ra ?raff, ōffjff ra?J ftr nvff nffffer ff rar ff »Fu^t»F w ^t»F 
HH?ff»rT § fennt ^ fu fear ftg^rfs' ?5 %f ut ftr 3rff »p§' »rt vt^ftfr 

W ^t»F yH?ff>F »FU^T FFTTS' HHT H§“l 

sty uifef ūpr m mit fm fa& &t <r tftifau 
ijw fa§- m rffcr fW' w& yfcr wfasr /ff# fajfatwu 
tRT 7rm m yr irfew tmb 7 faw wī&fwu 

(WT 503) 

m w <m T i ufa mfaf feu& mu feu fefrru 
§tr mu sw ufaufet tffaw ufk wfer cfcrn 

(>m «ms) 

ftra§ ■fera t!dH*i ^t nrrir ffi ffff §>ra w ff£t dcfd' ?raffi feft 
^HTH§>rafW3mr^raTff TFii ff hh §>ra ft?ra ?iffft 3 + j|>F3>f 
rafe»Fōrff, H^'?ff f^ftmF&ff ftrara'^t33U'tteTff JFii ft n^'Wl Page 14 Mwfefkwf (13) 
f %3 3* uJt-ufe tft vfeg' ōfe feft gtit feg ^ft 1 lp>ft 3 

ftfHH ^t HT>H ft rīfel ĪT^ feft ftfe fatft WW TTtt, tJdH<S ' ^t 
BsFUA'W fedyti Jt d*3T^ftp^^ yPoH3T^dHtl>H t Uī5'lfet 
tidMA ^t 3T»f »fUU ōfeW feōf Tjrft ^t 1^3 Tfef fof tīftPJPF 3* 
Hcf'd*f' fW| W fU»Pft £ 3ōff tīWI 

ōfH>ft3^U33ttft3feti}<d‘*f'H ^Hrft-»fe3^t33uChBTft^t| 
3^ fefeUTT £ HTO ōfft 33 fof 3fet ffer 3^3 M £ fiftj ^t f ?5dW 
Hōftl UcT tR? Wft §H WĪW 0 tfdH* ōfd^ 3+ 3* §ff 0 ftīU# 33 
33, ōfet»F 3fet foy3 feg 7>0f »ffet»P, W §H »133^3 0 tfdW* 
ōfft HT §ft TTf t Hrf 333 33 3?t ftf^Fl ōfftj^ 33 fof fe3 ft^r 3TH 
W Pc^ 1 * Fft^l\fHtf' H3 T »fFftfefftft^ft^H r gftfB‘tr T 3 T , fH# 
3TH 3ftjH ōfd3 BdT Cferi ^t fe3^3 ftw^r 3> fnft' 3W 333T ōfd3 
Hdf '03 T I īfet tīfk3 ftfWST 3P 3W ōfafet ōf3?ft U3 dftfet ōfd3 ff 

3T»raOHĀ ycf' t»?33f 3ōP3^3H^t3dJl 8<b1l »fe#3īft'ftftā, 
fe ōfet»P 3fe»P ^ feōf # 3ōfft ftf ōftft ftft 33 ft ftJ33T »Pt3T fnf 
HT3>fe »P33T ĪP^ »PU 3U3ōt, ftTH 3^ §*33 ^t §33^ 3 ftt ^POfer 
33rft, ft3fofft3U3T3īftl tT^3TU3T«3t, fe? oi ftj *dt tt-tt 
fW?ft»P3yf^wf^ft^3^30f 33^ fe3ftjoTW'>t3U3Tftl 
^d3'b *JH ftftf'3tfofftfH0 ftf3»tHH33 l Oo H'</1 P*h?dft ^ 3offe>P 
feft 3233 W 3H 331 

3H ft^r 3TH W H3T»f Tft ftf »p0 H?th ōī 3£ § ftTH ?> 3^3 W 

3T ōffesr fe ftft 3 ^ ^ f^l »ftT ^t >Hīft 3^ ftf cfgr 

3^tt3TH'5J' dofJly* fecf HsP»THH faī»Pdfcr»TH 373^3^ £feH 
HT t 3U fefetl cfgr # f^3 §H ^ feft ftlōft feH Hfet, fe# ftt? ōf3 
fefeti 3#fU»Pftr0‘ ! 0^3*13 ^133^0^3^3 3^3333 ^TO 
•^t dn ōfdfe»p tt »fīff ^ŌP ift HW 33 uē 3T feīT3T H3HH 
»pft O HH3 3 HTfe»P 3ōffl 13 3 t H3 3T 3ŌH UA'O'O 331 

ōfftj^ 33 fof ft^r ^3TH 13 3fecitfe3 HftjH tft 0 - 33H3T feH 

UT33Ufe33TJ3# ’ft »Pfe»PI H3 fe3 fe3 ^3T 3Ht fof Hfe»P @33T 
O c& HōI3 333 »i«0Vl ftl 033T 3 Hdī3 333 fU»P3 ōf30t tī H3 £ (14) 3&fw i fefkw$ 

Page 15 
Iotījt £ 3ōt feu^t ^ 33 3t 3H ot gggr ōra , ) ^ $#• 

JrfTfejJfTtJdtl'cidA Psid»MMjftlfe3 

crargfeg-y^Tyftfe^, W H3 fe3 flf ift fe ōf^ jfeF 
tr^T^JJfTU^TīT^TW WT| Up'3’§ i 3t>»PW PdvJ fcid 1 , ^T^TR ! 
cid'tf f%3 3fe»T 33 feff Wdī U'Ōcjdl W ād 1 H<T yĀ’tJ 1 ?>cfe fe»F, 3 
H¥ ā^ ‘Ufort 1 >jJt ffT| feoā āft H7> 'ā 'W <JA, H HU' "ā 1 HfdW tlH’l 

HHf^3foōrftj3’^Tfejftftrā3TH333 i 3T3ftFftī»fT H»fer 
»fT tfT, »fdt »fT 3T fepvfT If<ī n'S'ri ocot! 1 eWfl' īft, iddA 6^ ōf 9<i Wdl 

fWl HW^f^fe^H^d^^feH3lfHōfti^H^»fygt'^HH5' 
ifet ē ? »f^ 3ōf f »Plf^f ■# 75^f IH33 ōftt 33 fef ^ 33 
§33^ Wftrn^^rfe^fT, f ftredff^fgrftf «Jidtd 1 fW offefe 
tf HTUHā 3WT 'fe W fetf ^ 3T Ptd€Uff nnft ftfe o[ tf l< id! 1 1 tT^ 
feft HH3 cfe 3T 333 33 Hft, fe3 3cfe ftfe»TI oftdd* Hfe»fe gfet 

W^WH^HTfeH3TH'6lyfe»FI»ffti3dJdy'^f3fTUTS-H3^fgHT 

ā īk' tfTH3T»?333TH f%€ fetfd: Wdl'l Wf 3TH3T»f fffer fed fe0 - 
fe# 1 35* ^ »f33 Tfttft ft, feQ i -feQ i feīfe »fert t ^ytftM ōfef Tffef 

tfl »ftft fe3 3H^fef »fr tifedfl, H3t fe3 dytfef W tl'Ōdffl fecfel 

fe33t»felt-^f fedJl aJI', fe^ 3of fef fe^-feQ’ dl| ^f Hfef »5 t!d ftfft 

Tīfedff, Tf fejt ft d3T fe3 # dy tftwl »fT tīfef tfl Pffedra'^'yfet 
fe3 33HTfe»fT cf- 

c??3g?5 ‘ftfMwtftU c?i3 Vffr f dlMWlll 

(war ats) 

fef-fe^ »ī 33 y ' ift ^dfl, fef'-rdO' dy tftwl »rfeaffi A^ 1 3 *h 

^f 333 fe3, jfeft fe3 ddtffift »ffef I fe^T Wf fe3 fetf fepvT fer 
3^ 3TftfH 313 feī»fT 3t Ht 3^ m īft W fer īfer 333 1J3T ^Tft 1 »ftT 

f^-3fe33T3fe3^»fTfe»fT^I »pQ'PWHT3sl'dr 3 «ftfe 333^1^3 
w^fcpjpi feH^ftwtf^^f»f^>ftgHift, ferOfefen^ Wfe3 
3T3 - 3T3ŌT tff t^f »fftf3 ōPSft 3 1 dH ftfōT 3ŌT 7 īftl fe U foRF 333 ftfW 
ōft ? ōrfo3 753F Ht, »fe 3ōT 37W 3 ftfe 3 »P§feT fejT ift, H3Jfe 
tffef, »fe'ā i HT»f3'Vf ! 3T33TH|'ōr3f ! 53Tt'l H3'ā i JjftR5 t ^ i »fTtFlf Page 16 ( 15 ) 
O tdd<y fet) O l cj »i l few cFI 

Vf cfet ōffet QrtJ} o((jt!' U* fer ītO #Ur fofe 0 >H‘G't! ! ct HT 0H 
BWr rn'UTU'U'Q 0 U77I 0 hi 5 Wdf feW JtiQ U3, ufo JrlQ TOI 
wO’PrJWnTUUPUtt' 3& U'd fewfo 0U<J'd 

W ōfef | WT ftraS’ 0 TBUO U$ U3 HT U^U # >§# gtffl UrF HW 
grw diw feu ^ri' d'd ^t^Hōrerdl C<p0i «'dl'H T , >fHB3y d'd 
T^nteKT UT| HUH^t HTfoH UT3 - n^rfew 3T H^ f^r BI^I U3T 

feiUōf yUB^ 3TBT Trdr fo H3B O ufot FT^tl H3 feu 33U itur tfet 0 
crfo^TMfer^T^rn, fo 3T ^ foBU ‘UBT BJsf O HB3T foH <§" tfe'l 

ife' ^'HōrftrffMdl‘, HT^d'Hc/ld <^9d'tt, fet }{1 Adld 0 fot >tffoHHBI 
BH##feHHH3, fet 1 H'9 dfl ? cffo^ 75%ft, feB ^fe 1 UTjtw O 
U'^dfl tddWA' O fe^r ? 0 §H fecjr, VF sf‘^<S' TnW §3 0 

w, ^ōrcft 30 fe 7 ft>H 3 UTHōruH£uft 3 TBīf yufetmuwrīfearri 

HT3T 0 tfeB - 0 B^t Hf?ft Hf cffot 0 H3 feH »ffe»fT fe gjf tft 

>H'0*dl l H^tHfet^’H3'^3^THf offeri MTUWījnBI^fetl Wig^ t 
0 fecT >HTH OHHT 5W3T H*'0* īfeftl fefelFH ōrPJr!' fe ftlH P53 
HT3T cJf d fet Hrid UH'o( y<i' Pe s/ 1 , 0H 0 H Ot>HT nftf Ot tt3 
U?#ufet, UB nfeB fet tUHH3T rftl Bīf dPddlfen H rp<jy īft 3 UcCdrfl 
BOtrfWfeO ! Bif ^Oir3T?rfetHTfecr-fecru3T>>rcrB^HT3TO>yB 
yfl*dld ?F'uJOOHTH't^'r!d<d'H'H3crT^OfetM T ?THfeBfe3T, VF ! 
>Hdr! [ H' BTcfe fO ?H Oe ōfBI »F OtT, 3 yōrrfe»fr 0 »fet >>fT BlO 

3 T| 

feu>HUUfet3^0OfoHO>tfUU^feuTOtīfeBĪUH£, §BtBT 
feu W§ ^ »1^ ōt^ Ufifo fet ^ ftfe U3 0 ftīRUT »fUU ftjUVTS' 
0 3> dld rft TojQ 3<il >H'Q<±d)l Ud^'rl' ufodFI >)€' rd'H 0 rJdfcl* 

ōft00ufetHTUTUU'S3'ōfftrUT W l U* dld dPddlfer! H'P<jy MfeU3l 
tīO feu HHU Hfe»F 3T, §H-tH feu feōT ydA'dd feu 1 0 Bfetl H0 
U'PdW'dTtffeUBWF^^d *J!‘»fTfeRFIUUBOfetBBSTHTBfe^tB 
UpUWI ōrfo3WBtfefe§'HTB^'HT, Wfefet'ftufe^OBUOfeteTB 

ōTB I HT3T 0 UfU O UBH3 o(U, o<y 0 <JU' A'W UH 'cT fofet I ( 16 ) ># 

Page 17 
! QhQ Qf # Q&i Q 100 Q fsft ōfet feōr h* 

i3hst Q t ftptm ?w £ if $ wm^ w »r?^ Q fife 3- # itpQQf 

ft, 3TH^!# fetBāvŌWōra^yōTOBTTRft, 

Pc<6 ! sJPwQ^dl i n^nr Pdd'd £wcfVTH^tQforaT, w, ^nāātw 

ft^gF^vpnT^ fe5 di» Haft, H§u'PdH'«j ifennr’Q^^twē; feōr 
f^LFōra-feQ-fe Qh^ Rjd^ PsMvlt^ddfi sf'<d*' TterQīFēi yftj^ w<īl 

W, otiJ H3Ti olPoi Wdfl «H ^fen «s!dol dofl iftīBTffjtfTji 1 tPS^Ufaw* 
d«J'^ tidfclrt' tff ftra 1 ōraōtl feōT f^LF oiPdQ, ^ offV 1$ titt'C' ōra tFS 1 
dl otfi' HH'd Q RdtJ'fedfi Q-fWrfe VJKTWefebFōftfeuF 

feft"#>>te^feōr HdH*' Qtn^ifeTQ Trfei 

uw W& meirtfw mw & m qii 

>lt Tiīf w urneTT tft ura ^eQ f%H h^?> ōraQ uu\ <ifp nPddid 
*jH T ffeii'*jH T 3H T feōrft, TtrarvffQ, QnQQmrQt, ira^Q^u^fegr 
Ql Qn dlf Qt f^LF 7FW >{ T U3‘ y^T Qi 
ftftf wfe fkwē ftw iften ŪPrtw u@ fou ūftr wu £&>i/ln 9 n 

vl^>R7fQdl wdie <d'w ijh t 3 h t ^' 3vfl few Q?ffl-rw T Q^di' 

ht ^r wjst ttfnj Tra w QhQ hw£ gwQōfe Q^wi 
tfdrtrt ūffr cf d't/fll 

>lt H5- fen Qh tjvraur Q hhha' Qf nmr Qi 
fcflF ōīdfir W fīPddld fi&fa Ufo Ufo ?FH ftptFtfll 9 II ftF&ll 

3rfFf^ōfeQH%H'PdH'd ! <d‘Rjdy ?F& >t& ffeQ nrfof Qh^ 
HTH ĪTU5' BdT WTI 

Q m ifftj u uwftr mnft uftf fti uft ftjwftfn q 11 

Q «d'fedjd tff ! Q HH Qīldt 3T ^t dd'sO >Hd'U*i cfd'dl' Q Q H?> 

hQ M f^ tQf n^fecf 0>r Jtfr tTT^T ^ ht A 5 Qtf fen # Ttnu 

tff Qf >dd'U*' dd'dl'l 

ft m ftftr u fftu ftf ww m ft?fo m wpftfn 3 11 
Q^BifffirQffeQ, ^ryrnffe^, nQu'PdWd ! vPfWt" ftftf wfe fk&*ē ( 17 ) Page 18 
U3 7 c( ufeg m M^'dl'l tt tFJ »F tP#, 3rfH#fe3#f 

»teu w hu #t ht^wi 

3?f m crfe cpfe m umft fefe wm?ft upy mpftt u & u 

TJfTtf tft # rddJd A' Wk/1 # 33 # doi^ cidi@£ ife, 3*^33^33 

#»rarfeujfc#^wi H3##t^t?ft-^tf oid^utnrfrfenl-^tun 

■t!<£ 'dl' # HFT# ## i>f3ī # 3<S feu »FU<£ »FU o(dy '<S cī3 ■tfe'dl', 
W'fetf to^TO^īfturU tft# tfl-ri'd # tFffl 

vtr M ir&t tw # ftwfo # trtfu vii 

liru tft#-ddH*' H#t##? T ō(3^TJ%HT^Hc[fHf#HH T n T -Fra T 

P 53 w y w'dn # u^t ^t^u#, ^■'uf T u^##'#¥ T #gv»r T u īft 

tift Hdld F5#t IT^t #t īfer otd'dJ'I 

īfe 31f grw^rn H% yrfeEPU #33 ōfd# 33 fe aitffe »HU tft ^ 

fen t§gr tW ur # fādt ## $ »fu£ Tra fiw fs§-i 

mft srfe Tjftt E&&T sfk m mftt fefa m irfttu s> u 

UPddld tft! »TU rft fk# # 'A' »FU^t»F W UU # »FU īft # 
Uf#33 W #t»fT 3?fl»F f#H dU ^UU feu # HT#t U3#t W 5dH3 
ōTUTjT ^BTVt UH#t 33K77 #t ōrar »TU īft f ttīTC' H#tl H3T fe# 
4Hfe»F-Wffe»fT »TU tft # t/ltJ'd # tfr^l 

# irfk ndwfe 3 t mfo umft # ypfa c&fe ftt fawfetii tn 

# »fTU tft fe»tra 3TH »Fu£ #H fe3T nfōt HT #t »fTU tft 3 

ŌF^ ŌOWI # $3 urfa ## 1 3#f Uof vntāt 3 T HUŌH 

ofdAdl I #§• 3 T ^T UTfef 1 UTUT īft ##3FI 

# H7Pft 3 T ftftt fw # fefif 3 ftfe 7Ī wfttn ttll 

#^Hw^ōm'6’p5»fT ttfe»F#ōr>t^t sj'<sa» |r otPoedl feuur 
UdF^, >fet»F ftfjddi o(d6dl 3rfeu>fet»F Itfrid' ?f#f, feuā^tfuVF 
tī # H^t ‘5#t»F foU ōfftra- Hōf U# fe f UUT HTUT ff, ftdH5 7 H3HH 
feu ?Fff fo ^ftjfew HH# »FU tft W 5d-d'tf ' ife '^-d'dl' I ^»FU tft (18) 3&fwfcfim^ 

Page 19 
§r twil - # ōp^ gāwi 

# 3V Wf& U$ U fcīU »PU§ 3W fonfo»t Mfo tP&fll 90 II 

§»PUtft>ifrl^>HHU§tTjfeH^cfeH+t?#MftHU#cfettPē 
fen 75īff] tT^Bīfffegn tTT§^l 

wfo wrfa w&t um @vfo ū ifot m mfotn 99 11 

īft^oidyi* tP-d'di', sfcraīiwāfe 
dTf § HdH+ feu fgdT o[ »pir£ dlf 1 HHT «<d'dl'l 

7P7ĪŌĪ fov'd' wfew few?P ufo 3§ UUm # ufotll 9Q II 

tjh gjf w^h §t wenr ōrg§ u?r fe tddWtS' §t jw 
§ fW w 1 fau# huh ft 1 HfTu tft § hhōih ōrftj ten w urfeōij 
tfr, feufat>HW^t ^sPAdfl §UHI 

5 W wdft yffo wuft 3t m §uu ufotn 9311 

gjf uwrntftfWTf^unfor^JJife^Tny^^t, »tH§tu3ift 
#ut § »fe w vfttr Ofer §# h+ ōrt ht ftfe feu?>+ h^}>ht wvflyd' w 

H T UH5 T ōraur 5fe»{T ^f g}| īft § tidfci*' H§t VUUUT di 

hhu w §# wu uw mfkv Tfffa m ufo wfotn 9 sn 

§ w hhuu #t f^tnfT-^ytnfr wfeut {f^T ōre§ ōi§ fe vt 5 ftw# 
SōreT grg^T ^jt 3T gjg- grn^n tft ōrftj§ UH fe faH§ ifej §t H3U ē 
fijnpft&ftra^^t, §UHW#t»ft wPod‘|’§tu^#t>HUI#flpHT^gj|- 
f’tT T fe?5UT#l 

ftj§ yfot īmfouit mw fe& fov m fou nfo wfotu 9vn 

ftrt 1 feōr feHHTH HT#t 3 1 faH+ tft>H 3§f Hōrer, fe§ Hft § 
fiftf $ lf 7P ftiā Ht §HUT HH HU WW #1 

ftj§ m3t fiwōfotm fo§ fou m fofk fomfotu 9ēn 

fti# Sōtt § >ffu $ tife nt nu§t § §feu yumfet fen§t 

ft, fe^nfttT^fifejnrU^lf ^ftTŌ5^§H+§H§feH§|‘>Hnr^>HTU 
§t ^HT ftw WW tl 

dWōT ŌT Ōfo dwu WUW ufo Ctfo fou§ UTP&tll 9311 

$&twfefUwi (19) Page 20 
fau# WJ tft # ftWW U?>, teū fr=ōft UT fr=ōf 

# @U7>T ^gt § §7^- ōfU ōfg- ft g«i^i fa 3īff M >HUUth h£| bf 
§U7?r £ ^75^|»ff ō?3 ōl3 ft Wf rft # iferi 

tptīōt cft ift&f ufa ufe m fkfk m m ip&fn ntu 

tfe uif cth^h tft $?>#t ōrar# u?> fa # utf ! M >»nu tft # 

uuTjtfauōte^tftforuFu fa^^nf d'Jf fau^TTrK^mrfktejjfT^, 
ftt §# fw$ tffa?> fa#um 

3 wū m ūw ū wū mfe&$ mffr ftptr&f/i 9 tfn 

Ū >Jf ! 3 īff mr Tft lf ft # »FU Tff #, Uufeu^t ^UJf tft 

f u^ »m/ ītf #t uuuft ōiutt #uur ut| 

# uu ftwftr # f# ifwft 7 wg ftwu ūw mptfu 30 n 

# wj tff ^r ftfuTr ōiu# u^, fu- Jtnu tff ^uuf tT# U7> 1 

w&u wū m&f ufa M ftw wi fyw gwfafn 39 11 

>jf #f ! JtfTUīA^tsufat^fāTtututuT 1 ?, uuuufaf^Titrgw 
fuur faw^r |f fa^i §T[^ »pv īff ^f gftjHH t#l 

ftm f ‘ftftī ftrf tīU irū tfa fftUWB H¥ UBd'iftll 33 II 

fau faUōf t »TU tff UT y^W ^T gT^ § 7 J Tft 'qO [3 
ōTUUT ^ grōff ĪF^VF UĪFōftiJfr ^f»ft 37 J | gnrōff TFW ōf^t WVT t 
TJUIU ōfU HōfUT| 

fftbffa ffo/fa ffo/fa m wjtu ftfaw hu wwfafn 33 n 

H7T ōf#f tT^VF Ur H3T fa»fT ^ % fWfW, ^FKfftwfiw? 

# feH H# H7> t HUF fejr Ut| 

faW W¥ bfaf ?PUW ŪUW Ufa WUfft WW UUfafll 38 II 
Ū TJf ! TTOōf faōf WU VfUTUT Ti fa »fiy£ ^iījt UTH U^r 

fefl 

ft m fauū u bffw wā # m/ft u m wfewfafu 3 un 

# »fu tff fter nrtāf fo W\ ftfifl sulgff t # uiff uhh 75#af fo ( 20 ) ā&f wfe fkwū 

Page 21 
rnnfk fr wffr m yfk fks wffr <v ir&tn q£u 

grayy tttP fWt 'Qm feu f^tī ōf sterer ft w §h^ nw 
vjf ^t oddi'o feu m* w$ U77i k^w ^ ro? w$ Oiti 
iftp' &c?w sww wuft uiuffry ujw ifrfw wfrfn qj? u 

»fe^uwftw^, gd^^tttwftru^UTf 

$ ftwra cra?> ^w t, fu ira- ww Hftr t tt ura feū 

iraUTTW 3"l 

m fe*U && W wy* 7 fcfe wft W & twfrfiiQtn 

%UTōft, wfeiwr^i 

wSōt §im crft wm crufc um wē fr wffr wtfu Qtfu 

ōf^t dTf ^ frw feu, ^tdra^ W^t^rftu, cT^t 

ura ‘t ofldd* ^t frw ftra, ōr^t ^wr ^t f^g-, nPddid ! uu 

ra^'e T §Wōrar#ftT&f^if uuFTrat, w^u^ōtTFti 
āfe" fum W wwfrf pffrw ōmu fift w&tn 3oii 
^tewōft, ^Pt!* d'UTjfaf^-gTl^uu^t^^d'TJ-d 1 

UUŪ 

7puōt ōt tff§- ftfs w $ um ffrffr ffruffr mnfrfn 39 // 

draunreFTntu'rdwo us, vtttftre, vturflfe, vtdruraīra 
vtdr gjf t »f^ ^ ura Tf w ftu »rai# wt $ Hvraflr3' ōfer di 
TPUct ōt yw yfo ufb& $ +& m āwfrfn sq 11 9// 

gj| uftwīt Tft »D=ftra ’ā mrftTK crat ra*fe vtur fUww ^jvravr 
Fn#if ww ’ā uttya?) ti uu w §u ftmiōr viPddra īf# ’fr tt 
dftjvra ōra^i 3^t»F t>fe iw ^t ftrvri 

•d'Ridld tft ōT yWTil '^fOdld tft cft U 3 fo II 

irirfr Page 22 sfe? wfc ffrwt (21) 
nftt nnt FfPddld II 

§UH y¥ W 3 Zmft fef %ft fef ōtf&Tli 

fe§- ?>g»r 33 ^wē 3 §f fef Wtjfe W 3 mru *?// 
trflr H 3 um tph mwn 

Hmfe fem feū um wfew ufe feu*f ufe mwm nuufeu 
wfew feimfe %H 3 ft yfef ufe 3 uu wu w&u 
fef yfewu uu&vfe ujftfe ufe urfh§ ufe mwu qii 
ŌJW 3 ŌT¥?> ōft uife fUfe ōfebft ufe ōftft lffe 3 UUWII 
§u ife urfk uh mfe ufe QufeQ vfeQ ruwii 3 n 
yw sfe" ufew& wui 3 wu 3 *u?> uh mft uv in/wn 
ufe WH 3 WH WH UH ōfekfU H 3 WUōT WH WHW II 811911 

(>K3r 3tft) 

^ftrajf tft cr ywrii ^podjf tft ōft 
tran huhh > tfar ntftrar wPddid i#W ^nrf^ntu'PdW'd tft 
^tv^jypJ^d KPdMdfl ttfft ! »WU1? 

i> •ft ufttnd - nrftjn uw> nōtn fu mfftnj ōffer fj, §^+ 
wteōrmftfdg^^td'd* ddd'dTfdrvrernifftlf'Pdd'd tftu?>l31f 
dp nrftra tft ^ srar £ nfe np w feu Mftjn uw> uuu ft i 

dīf ^TVlti'n ōpfdfci'O tft ^ feīT U'^6 UpSdd >>fftf3 006 ^ >J1t!d 

yftrcft dfe wf fer mre^t ^ for weg- ^t hh ^ ijht3ht uu 3 

ftTF Hfr -^t vfe -qvrrnvrT £ gyn^ tf fen >fe ■^r ‘QfW ttfe»^ 
fe*H'6 ft ftfrft ōft to ntft ōran ōra^r ti ftr huu t fen yftisd' 

— 3 (22) ftrffwfcftffPt 

Page 23 
foī ct ^ft’K?)’ ! dH A' <S'W >JH , ;*H T ’ A'rftīUI ft)£' ^>iHdO( 0 3‘dl tddi3 
dtS, OoA' ^KKdtl ’ftjfi^dF©’ dUA' rt'rt HU3'^ , r<6»F©’ PddO 
tran t^fsvf ^t ?fh #r ftn>ri cn§ īft £ īw © ftru# grōff u§ uu, 

QdcS' Pdd '»FU^t 4S'Q<sJl cfljf d’fad’qf IVFfe^F^VtU^ n'S H*H 
$, fiT# 1 Ug?TOH ^f-JM'e ’© IjīPU cTUU 5W © 3Fff ©K 3ŌĪ3 ^t 

Jsfd'U’tJ f Hfi © »FU<^ ftldt! <6*1-1 Byf3»F *Jd<S‘tJ § OdA'tflJ© 1 

UUT f^H §H 3" »f3t UfU £ fUKrfe^F fof ’S ī£F3>F © ?FH fetf 
Kfe»r tf, ©Hf IJVF3VF £ Kfe3 3 Uftē3U ŌĪ3 fWI ©H fe3 3UĪ3 
UfetFK tff TJVP^ ftW © © HW © »ftffcT fe3 H3 3J3 ĪFKtrn tft ^ 

VlUU ōra^ IJf 353T f%3 ōfM If foT 3 KH5ōT ! »TV tff f^U 1 ōft, 

$3 W WĪT H^r H©l »FU FFcf ftpjFcT Hftī3 Hd«S«S ōft īff I 
W fkrt'^W KU7F 8 »ĪU 3 II 
'tff' Hfddld ī£Ffe II 

tef nftr yw «ta? ftrf? ijft fkf m&n 
uīf gTKtd'n h 0 u'fdK'd tffffenu^ufsda wsitī^f^'tSsid 1 fen 
»?ft{3H33^ōīU^U3fe>HddH'^TFg^UK'QKHUtff ! ftpl^^FU 
fofft§H3HHftjH ddOt, ©HK3©ft4d'iJ A<« tfteOA djJ' §©f UUK 

oid* Wdi ’O'uTdi Phh' d§ i ’§t»FUīft£1^f i}d*' rtj'Jl, PnHinft’»fTU 

tff ^foī^f ^crfw, »FU īft ^ HHīft ^ H3 ?FW tffu §feH ōra§ 

u^^f^O^Tjny^putff^ffld*' *'«ftiHTr^%©©, ©uuu^ 

tF©U3'l 

ftj& &gw 33 WtPft 33? fa& wmftī ffer WFU 9// 

»FU tff tfte Pd^ Poī^'©ōraKōra^U3? Hīf UWTKtff 

ft UftīEF HU3 foīUT fcr fat 1 feōī 3g»T »Fu£ UH f?U U# tfe HHT ^f 

ura’f «tīFurtf, Phh ddwurarOuOK H'tf P^'oTtdd'u^tfnKTtr 
<Stt'0<£ ^W©HH T ī3''fe% : ©UH T cn'0u T ōra’fetJ'^’l feu ^t HU3 ōfe 1 
fe fW 3ft H3U3ōff»F W ^ nrtffdīU ōra© U3 »f§ H3U3?^f h3h © 
§UtUH^t, uWf § Wdtff -q^f3 U^f ōf, UU©HU3U3ōft'^fH T ^fōr 
ftraff PtTU^f 3H tf, @U ftjif ©H AU'OU:' ft UH ft?U ftī ftīH 3^ 
tfwOu d'd ftraurff, h3h (TQ OA d^i' 0 h 0 H<fld §^oih* yO d<st Page 24 Tfftf UTT <PH 7PH 377?H (23) 
ftīft ^ tfte >nrff OuO u* 0HyHT3Hr tftOn^rOftOiīTfttfte' 

OA ! 0h XJH'dH T ^' WU^ - Ott fetl dt!' 6;fiM r Dkft , tfT 06 I 

ftī# 1 ^t fc?ft īft? f fftr AvjiQ<±' gwT (t, 0ft3ar3r?*fe3HHT3O 
tffe 3^*330331 HT^t>>īn^H'dtft A<Jl'l ftī-i' OnOtHdtfi OWl, Oft 
3īpOH£īft?f 0^ft53T| ftft Ord'cJd* 0 ftr H3 BO folft 0 Mnj^ 

Oh ftu dyy ^ t\ 33 ^ 3 ^ wr 0533 - "^rttOOn 33^3 OQ'Q fec< 

3T? H^f §H 3^ O fen H7fti«T ^ HāfiH OlW ^ OOt 

rAOrtdl 1 ftnF d« l H <SH*Oe «S'rt' 0 h 0 f^O^T Oldft* ti'Oti' Ol feft 
3 3 7 <SyH T ^fe»! 1 vt, Qh tfi»Jf r d'd 1 fetl ^cftM 1 35 'H T Hdfid ft 115 
MTU^ft H5ftt 5^ 3 T Sy5 T 33 ^t ?>0f 3wdl' I rīO 1 Oh tft»fT 3T3T 3 t?5 
OOt mtuO ftyr ntran ōr^gr 0 0 ftnr 33* ^ w OhO feft 1 

<J — 

nftf, 3^33% Ofinr 3 ^ f?0 Oā' ftrft tw fis^Aafi 

fen HH 'd «5 TrO 3^ yruO U 7 , 3* yHT3HT 0 3ōF 0 rft? 

ōftft 3771 fcjOfoT ftītft 03 3of wff »FU^t H53 $ feH fey 

'#5tf 0 rflO'O 3T, 0^03'^HT§0^tu3 T ^iT^reT^ 

0 3fcfl U3‘ H3T Md l 3» ^lftīH , t^ fe<SH T^MTU^tH53| , yHfe3ft^ 
0 fen ^3?ftMT $ Oys yHT3HT irft ^ 0 tft^r ōt 3T H3 feft 1 feā 

»TWtJ f*c<Htfi d fa ft"U'dydH y>lH5 ftt ! fe3 3* 33T§ tftf §ft JTO 

331 ftrft ftnft feft 3 f »pwīj fe3t 0, ftrft ftīftt 3M f ^t 0, Oft 
ftīOt nry feO »rwnj foofwe ?55T -uOt fti ōfOtg- Fpftjn tft w Miteor 

333 ftfU^T ^ feōr fe*H'* Ot WPU ft HT$ Hd'tfi ftāOr Ō- 

wwfk >mu 53 @ipfew oi*!dfa ft m ftēn 
ēōī 53 0 hw w &uftPH T w& $ yfēu 

(jjfar 'iaaif) 

feof yHT3HT 0 MTīīO 53 ^ HT^ U^rft 331 ftrft ft 3HT ōlftr fe3T 
0 f^ 3 ne 7 ōrftr ftsnTi ^Hi3 3 th 03 ftt ^t 333 0 fe fk^t 3T feōr 
yHT3HT ft ?5^t t 0 Oh fft^t O 33-33 3T# 33T fOOl 

i?of<y ypēf <£tid 07c7 s/'tiō ft 1 uu sw ē // 
w?9w umf cftu uum uifc wfc m rww 0// 

(wr iftt) (24) $ētwfefU&*% 

Page 25 
OnrtiFwOfenftMO'^trT^udn?) h*h 
OufetOōf, feōr WT *0 fe§ 00 O 8 «t 0 W-W fe3?> ^ BoT §H 
TjTranT O ffraO ife 33, ardiMOaFTfe^tnTOOt >^753^01 
Ofeo?>'fetdftj feti flfefenTfWfe^ i Hfet03wQ<£ Qdiran 

ftl3T*£jr3Hrfh 

3fet KTftra- ^fet w& īft 0 ftu^t H? ffe3t tl O 33 T ^T 

5® ttFOfer 0 fer ifedT O B3T ^V-^y 0 Hcf§ U?>, l£F3Hrfe?FHfet 
HHt‘ l ^^r-^f3‘HōfMt'l ^toird-e 1 ^'>t 1 »fHTHl|"H^TUT ) 
ōfftrer 0 Pr §H 1JHT3HT t HTH BW ōfftj 0 H?rer TFl Otf-Ou ?FH 0 
H5?Vt 'dTA', T?tf-t|tfW?Fff ffeMOuTH?FOHōtMtU3?F^3 : OH3 
0%- 0 Hfei fed* 1 ^t §• ft=g- fed^l hcM ^ddtd tfett, On 
TētfTūff, Od HcM <&?B'ōJHT3HTfettl sffet Atd WTOtftōfftīOuīTfor 
feōr ufe nfteg feā 1 ōfldd* 0 fftufe nnftre' ftiO »fOM tfet 
grgr Ot W^IĪJ feO 33H ?F tīfef feH?>T O^t O ft?HI feīJ fOHO 

O trt w Oh nrtflara' 0 ^ feO ftM h^t fte^t 0 ftr Otf O fen ftsr 
TJFUdl ōJKT^^j^t^-gyfewO- ōfftfO 7J?7 fe feōf ?fe ft^ ŌF# 33T 
^r uw # ^ 0 fO Ou fen nt^ aarsr r|gg # ^i ^ōrt §h uw f 
Ttfl# īferd O ^ f tfeyr^ 3T HTf HHH Jftaft fe feōr U3H ^er 33T 
ōrwtOfftTjraa^eTddintet, u3fe?FHHaf£H0' ddi^alaf cp£ 
ugd P^O' °i '« <?di fet war fecrw tfl 0 feO ny d fetT feO adi fet wr 

ft*c<Htfli w O aar 3T O 0 hōtO u? 7 , ua 0 ?f O >*H3 fet >trar 
W 33T feōr Ot 0#3FI 

Oh 1T3H fU3T l(HT3HT 0 T?tf-^tf 33F fet»F H3-U37#>lF U^fefttF 
UcS - , WHrf^fel>tF3^§Hrt>FHHT0>Knj0HHfe€ 3yt>tF?r^l^ 
3^feHHHT3f OrffeBT^f-^fnwTTtrO^ōrfeKnōrOnn, 
^feiff0^crteHōf0u3, ^u-tuwO^ōrfknnoiO «j*, uaO 

fed*' fe >H33-»F3ft fen wff ?5H3 fecFM 0 fetfid! Hf feu?F ^U-^U 
Hd'd', 33F, ^TfoFfetntdd 9<S' Ofe»F 'ōfe J5 fec^ U3HftfH T 'qftH3>>FU 
tl 

ōfet ^fet W ¥t UHT t fe 0 UH »iīff ōfdcF ufeO ŌF, OōT 

1J>F3HT 0 ?F nftt 3f ftpjFfeO ! >>FUM H3 (5H3 »fef UH ^t 7>0f ō{3 Page 26 tjfiS WJF 3V 7PH āHJH (25) 
% 'tflieō 'fel vF, o(^/l ft AH' A ^ URraft fej Hā W fetJ 

tt Tnff ff £ vu kuw ff, §-nra ivt ff nDjre §H^t ff 
fetfete ^nra - tT^r di 

5UT3 ōf^fe HTftjH.¥ft ■£ TJfOf^t BH5T ^ »fUU VU ljHT^ ffe^ TOl 
ōrftf# o* fof TrfTT-T āī? fen fetj unra^feft uraTrut § nvi'td'd 

H^ff ffl feft ff ura >fe yjft W Kftftī tl nrar uPd^'d W fel 

tl feof TjT^y 1H-1H ff »RJ^f H#t W feīRjra ōra£ TJ5\ Fīfe īft»f 

HTHHTft*'« h 3 d*i h<^ 9 rnnuT'^nr^rt - , fttfyrffeftuuTrau^ 
H^t §fe ^ ^r fen ur^rar Ofet ^ fbr ^t ^ gfet 1 1 Tji^tōft 

fefeerat r HHfeōr»p^TH^?>TfeH^s-^t^g-^fbrfiRu#fe^-ftf3T 

^HH^lfeH?ffeH^ftwff ^«'Afttfdl' ’^tfwtwftipnōran, feōf 

fen fera ftr& H^ff ff §h rafe f fferar fera d«*ftw ōra ferari 

fecSH'* ^ UU ōft t ? nrfera ff »fftiH U?> - 

Uffā tFffr ff 3^d ffP^ c ĪWsT Wfā ff Uīfll 

(>)?ar spijp) 

īfetWr ^fe»ft ^ ura fel Tjrf^ Hf ōra few ff ff fffl fer 

t T£fT3HT f feff ftfet pft fn^T ff fe fe*H>6 tdra - ff tffeT t- 

wffā āfe ttfe $ §tiff f w āfe ff ffān 9 ii 
ōrftj^- ?rat ftpnrfe^ ! 

ff& ā wr fffe W& ā cPtp gv ā iti ctwfu 
māf ā wcrffr uwt u§ mftk ftwin 

Oifar ‘ipmq) 

§H TJHTHHT īff UfOfet tfff tfet tl 

tīflr U7> Wff 7ffff UffTffU 

fen t tjt^ uftrag hhh ff gur^ ff hhhi ff vfen?> ! f »rv^t 

3H7Hff?Hff §HUrafUHTftfEraf HUI Ufnj^tgH^T?H?!’fH-d'ftjdlg 
ff 7 hh ff yray'd f^f ōrai 

HHHfbrfeyHft5^ōraurfe>HTHfeftratufeHH^T|RII ōU T §'ll 
fsft § HHHōf ff Tjfera £ »ru ffet u?> , §u?>tffHvra¥if (26) āāf wfe fUwē 

Page 27 
^tVnf^tttUI^t, fe§1or Of fe?F i^or^f ^ff | ft^T 

t HH3%5if fVn£, Onir^^^vrera’^'^K 

&tl 1 W 3 ftī 7 F-ftī^£»fnf^tdH 6 ' 6 'W ītIW, §U 6 t ^ feu 
^ ' Pddi^ īltnT^^^iWTi^fiMTforaT dnA ' 6‘rt mf r P^d Toid' 
tT'Ōdl'l ōf^t HdIU fej 3?>3t ōf^M ^ for feu# īFlf gwmft 
[^■eS' īJ7>, f^Hr#H?> "^TFW ?[#<}§ U3I UUfeōf ft?tdd' ftRĪ3THW 
PtjweMT?) ■§■, torer neU ff 1 ^ W TtfUU H7> ^ rt'M ftl rlcfcj wfr 
^TH6T^T 3ftr 3ŌT tT^ »f^ 3 fe<J7F MtīfW § ntfflōr ’t ^t 

^fa-UT^- cTU^ -^Q- 3T H'(\ftī Tjvnug- §3 ōfer »PUī}h?> 

ofdo! TrT «3<il Hfyr fe^- Ijd'9 HU '5’'%fc)t/l , >fT 06 3T >ned ^’Jd* '^' Oe 1 
ōTU 9*tfldfr *jA | >jftT dof tirtlnft r^d offcll, >)fftRF cS'o(<fd fVfftō»fT tf 

ftRJā 7 ōrrt fa ^ Mnr w ^t »jni%H^ ōra^ M §h TF^t ^t fewn 

ōra^ UT f^ gr^ >HVt §H Tf^ f^ WTF^T tfer ōra^fr U7> I 
fU»Ffo§- ! »ftjt >tet£ ^t, »fat^t4^-^>HTV^H6'?t^ Ho|^ 06 W 
ftTU5^»fytdiJl'^iH6'<d'^U^f»ftUH', nfTTBōl blfen^tsS'oldd 0 h 
f H 3 o[ @?F W »PU 3 h?> TT ōff ō!U HfW I ^ »FU 7 }H 3 

feōt, ōi^^^fnjg^^nōr^uTfifUōrT^gftf^-, ftru^tw-»fdd H'ā' 
^'WA'^'tberōra^^tnf d, »ftī^ōi^f^^§H'HTfew'H 

ōftHT| W-»?3U#ft'3^t^TH^T^TjtdW'H ^fof^tffd3t^7yHHōfer 

ōra o!w i fttcT >HJ=ff ywvpft P^dcftgt, RT# »f33 sfycrer ^HT Stōftl 

ftī7Ft^#HT»fTH^»f3U-»fTH)t6THH^ōF, ■qHT3H T §H^ »F3F 
t Wft 3 ^r ōf%9Fl ^ Wfl* HW 7TO HW £ »Py£ »f33-»F3>t 

H3U cratāt Ht gr^t ura^rn tft ^T craA' f fof »FU^t»F »ftjt £ h£h 

% HRM ^t 3H f<H</l 3* fUō f% 3 ĪT& »f37f-»fT3Vf ^3F, TO 
t#»F »fyt ōt HHra fftf»F tFHT f =t w , ^t»ft »tyt hh craōt »f3y 

U 

»F3>tP6do(id ^ftntF tītHT^| ftdd tefWntef »f33»F3Vt 

f%3375ōr>ft, fHfe^HHra^tīj>F3HTfeHe Sōī^Urf I »FU tftōīf 

»ratT7> HrftjH tft W H33 U3^ ?}- 

ti Page 28 īrflswr mf tph m?v ( 27 ) 
wfo fok uftrw wufo m iFfowu 

<>flaT iiai) 

feO'fU £ rr vft nfeg tt, 
§3 §3" TO dl ^VfETR rft ?UKTf% U3 toMntt UTī ! fifer f 
RH?H ?Rfy fefe ct ^!f Bigr ītQw, ffer H»re »fT#giT ^ 

^ravrf t ^t n^t frrcMi ftōrattr^fesrO wfbiff^fewnftwg- 

<7 1 HforO ; ^ff^RR^3ī T l 

RfR £ RT^t feR <fōHTfe»fT ft- 

UJW Ut& dfUW foftr dl’fo&'ll 

vftws, gH?R75 i wmrifH^^>fīT^^'^gF3 T fe : ī#fet : 
tkfk^Fi 

jpfo nutf ™ wfir firftfo hw3 uv uwfo&n 

(W 513) 

W RRST 7>W mri Rd'd'rl rft £ fej 1 tt fe feH HHH feR 3H?F 
’S T ?5' tfCfāF RT ōjrft ^fef feR «TO? fisdd'd ^WfeRRT^tR^rffi^ttl 
ŌFgROHH3U3- 

BHU T tflfrft jfo TFJfU 

Hfo r m ffifc m 7 wā īfotf # nfor unrn 

WUftTfHRH- 

ufcf īfM &? uryrn 

cfoffi $&T yyfo fojru $ ījju ifffīfer tffe &rf? ftgu 

(«īar 5 ii) 

fet feōr tR feī^t ŌTRT fe dīf JTOŌT Rifijy tft £ feor HdT3 fofo\ 
^>3?fVj3'R T c^fea‘iōr^t-d'<fl tr^'wff dHA> d'wfe^rF^Wtjrrw 
rFR fisOt t $ H77 ^T H3T Tvrff fcTU# HfH ff I FPf Wt W?ft 

R3?tl tTU rft R'fdR 3T HT3 wff 15 ftfer fctT c<R 3īfe ctt/t <^'cfl RU 

tft Rrftm Ot»F 38 ufM»fi UWfiH»F ftfew 38 Rfee ^t Ō(0t H3 W 

— it 

feōrr»n^ff Rfewi fef'rf r^rt? feO'fe »pff trrt uft w (28) ^fwfofowē 

Page 29 
gd tf, ff# H3 fesr Oh aw tiFer 33 , tf# dā Hōdt feft >hw 
feōin^ tj? HT7 feōPM fen I tft ^ feōT fe^t ^ fe 3H?5T 

0 KS- $ P<±o*iQ<i w ĪT3<7 ōra-| foT# 1 Ht5- 0 fecFfettF tīfe? HfddW 
^■ItFj^ijn^fenTt, tn^n^t^n^ōFini^^egvnfejJF 
ēforfWfe»F, fecf ^fet ue 0 feg tjq Pddc<*ft HH§H 

ntr fd^oi^^T^^t^grar^^gifi ^gwwft^rPddoi^^tiai? 
t >H3HHtft ?FH fen # īF 3t Olff ft Oft fedōT ft HHS" few Hōī^ ^ 3T 
tj^fe^ōr^ijVFBnr^ōFnMfenfkwnōrer^i Ttfn^-wnft&ferft 
fedōffe? ft »fif mi^ ft 3t >w fen feōr w nfg' yōfe^ ōfefe fe fet 
Ife # mr^r ti PdOTōi h 0 jfefe fe^F, feg- w§ »Ī33-»F3it H3 0 
#R^^HHFVJ^^H^ i H?>^T'ātT^THHFH#3F, P^Oh^ feoT'Q* 
■^r ōr33 ^t ōrafetl 

ddollftfi" ōrf3>>F fj sTīFO'd: 1 3^ 0<T nfet ’S T ?5' 'SOf 3301 wff 

ōrftrO ?f fer Ohht feī»F?r h^t tt w ōfet crfo^ u?>, fir?>t»F f*di3 ōter 
ōfotōJTĪ, OHōrertl!f fe<ft»F^feT^Tōr^H^, fe?0fer0u>H33' 
»F3if Hfe»F tlfew ftl W īft 7f feft 5 3ōr fcFJT 

dlb ĪW Hdfd 7ī dfd Wft dl'^fd II 
W37> īff mW§ fdld'i/J 

(>Har 335) 

OōJ?F f dd'Oi ^r feōT 3^tōF ft| TT^ <Fh ^tōTW 0^0 33 fer 
feH33T3ōft, feH33TTrert3rO?>T3ōr^fefor3UTt! WīfO, 3īft 
^tīF^Oftī fe3»F>F^Tlfet3ftō!f 3J| Wgfl ^ 3tft 3T75- 
3T fer VtF ftfet Hi»f 5 OōJ H0 0% t 3^ ĪTWt, fefOfer ftfet ?FW 

ōTHtO^ 0 3TH ōrf^ HVft3 WHHT3 3T >H33 ft I HT^t fen O gr^t 

'0 feōr ōF >0 3H3T 3 āot HHH ^ōfew ftl tot O 3H ōT^Ot ftl feōT 
W ’O H30t ft 3+ 3ōTHT3 O^t ft 113 ^īft Tft ’O ōfeOt ft 3t WW ft 
trferfti y j HT:d<fteH'Pdy O»reg'Ot^Ot'0tōfeōftOtftO3ōr33THO? 
īft^W30tt ; OtOtōTHōftOtftldH<H'rFHīferiHTHTi^tHīftōrfOO 

<J6” 

gc/Je> wfc mw gg- fcfo ōr^f mw ^fcn Page 30 fjfi/ W5" WH TPJf 3J/W (29) fi'frīōr § wjīj ōft ^rft fi § uwu § >yfe<ī ^t ofet ewtff ^i 

ftTSōr ?U& ^ŌT īrff»rf īra* 'ōfeU' t - 3 3flfet ŌĪ37> gH7?T 

0 

cM īJVTW ^T ^fefttft WZW ?tl JKl# >Hftj3 UH?> U^§ nt- 

yu j?c? tf/tv ftīuw yfcff ocz/I n 
w ūr nfU cpu& m cff wrffn 

(»rer atM) 

Hfenfe§>H^WU?J?rHTU3l ¥3TH?>TH^ōrftj^īJ^fofH?r 
t aj¥ wfe»fT ff ftro^ ??fet 3 ījut^ f t^t Hsrfe»fT t fcr yf fe& nv 
vrnj ^ īth ^ t ?fet fLpnr ōfeer ījt i yf M f fe£ ftrwā w tub ōffotfr 
ctfcTfofe ?ōr# feīt 1 ^t )W ^ryft ^ff H%r FTōT^tl 

nfU >{fU ōru& m cff wrffu 

(»fer 8tM) 

WfeW fbldnPd gW3' ff yfōff UfU ?%WU tlō tylfWU 

H|f cPH^THī^ō?ftj^U?> fedJJT^^J^teīff ! f^īfkHrfew 
w gjftwr 5fe»fr f{\ fojur ōit fen 3H§ tfe tfte ^f #H-§ar f hhh ōth 
ftefi 

fUf yfUwu uu&nffk ujfkQ ufo wfo§- %fo tjttuu q n 

frrf T|P<J«'t! f U^nfFT § gjK^ ff 3Ht HBTfe»{T tf, fe# 1 ^^ 

nrfew i 1 wfl ftīH §īī »FU^t 375W 7U& iraurg ōf^ B^t gt 

§Ht&Wr£, HHT5- ft IjffjW'-d $ W fefer, 
d«-^‘d fW U afe 75 %f fe fW ^ tf <feg ^wi nē 1 

ōJUSW ^ 3T ;^HT3HT ^H w t īwfijuf 'HT |U IJT^ ōra^ 
ĪT^TynfiīF'feWTI f^JjfeW't! f 3>ff UBTfenf, fcjŪrōfefeft3<jt 
HTfe»FHTf 3]H^t ifet ōtl 31# f^tfr ōf^ HTf W n^l 

ōlWU ō(W7> ōff Ulfo fkfo ōtīffbf ufo ōffo llfou UW< VII 

fen-fen wff ^f w ^f whht f^erffē? fen-fen § tftwu f 
fero ctrffe? 3»fe īffe >tffatt u?> fa$t »{fe § unff»ft f bw J/fenu 
ōra- fe3T| ferrf f ^ōt ōrffj^- h?t, fu?rf 3 @fen ^ ue^f uuFff i 
&u&£ £u uiU uh u>fo ufo QuPdQ ufoQ hu?uii 3 n (30) Utfwfofow^ 

Page 31 
ōrfef uu-fcrfHHU t yaa'^ti 

to 1 1 an^ feu §3^ ffei»r zfe •ftfe»ft t Tn t areur fiptp- 

ft, Qw^'^Odrarftlīfffyīf dfBUUrn^tejfeyd 

^ ōra^ ^ winygE # ^3^ w f yjuīrs >>r f 5sr 

ōīfti feu^n^f uustudi 

IjW t/I<> t T$P}{ T & WdI3 3"c 3*33 <JH IFl/f cFV IflfTP’ II 

is Biftfar >§ ^efew ōīu 77 i^vterar īft ! nrf inft»ft $ ipyt ■$ 
wQ I ĪTŌ W wQ I 

c lf& WH?> t PJJ ti’U UH c(<JbtfU fJ3 TPWōl Wfl *PJT5 T II& IIR II 

»uftī '% U 77 yif uwnr h% ipfewj feu craf 1 u?> fe 
«d'fedlg īft ! H^’UW^WH t 'U T 'U T HaS T f5Q'l dJ3H$ ! wf>HdUTp 
cfftfeferH%a r feH‘«J ! f^yrōtti jfet-ifet wuu T ^tfeHdH T ā : »ratfed^' 
fej feHdd l PtjQ I ct^ldfT gVji HHH Qe1»ft| ^'fedra tft ōf awFii 
^’fedl^ tft ōft uufell ★★★ Page 32 pfir wy mf zw m?p ( 31 ) TStfs 

Vjow 1 9 II 

Wifld’ f m jfe Jjf fiSW TPfel! 

$ftiw 3ur ufik z/# araw fe 3fe wtpfeii 
HUW rfffc fak §3<t Hfc 3 Uīrfell 

&fe UW $fe 9?dHīi> f& l/ē JJUffT JWfell 

*m īft $ m f v# fe?> *m femr ?> wfen 
zrw ufe tm ftīfe ifiw fajī f u ?> wā wfeu w/y 

(wr qe'itf) 

^fftraif tft ōT W II sTftjdld rft ēft gnftril 

felT 'feS' tft £ UUU ōfe 1- ōl- 

UfekF f J1§ B& 

nQ^»fytft»ray offtj^d*, ^Tiftpjpwff »ru^t 

w?> Or §h h% ■# oti f yōpg’i 

jfe jfe fkw wfeu 

Qh •^’TJT-T feS »PU<i?l ytfr, »PH 3w 39 H*t*i 

f%»ray w Hōt# ōj^i 

$few ifr wfe ui 

w f »py^t yiw Or T^vranr U fyon3di' w §ft5»p 
5fe»T FF^f ^ WfeH ^ >/^FI f^^U#3P'W>^ī5 T ōfeflīF#i 
umufe dfe wwfeii 

»PU^W^#īT^?PHtō^t3 T M^H?5Hy3’^, cflf^WS 
fcop^, if ^ffilW^^^fnj^an^^^īftffiōfftjff^vraT^ (32) d&wfefkfpē 

Page 33 
HH7JT Q H^f §HW OT( TTlrfWr-mjfeW feōT fW 

ten& »feu Qt fy ftfe w^t Qi fir £ ifQ^ w ff 3ttōrr if tjy 

mfiratft rftg^^Fwytn^d' f’HHftpH r d t Quftranfeiutfōrr 
t? ftr »py^t Q fU»rt ^'Rjdy īft^OTffniri ^pu^tunōr^ 
fU»pi yvtnu 3 yōpgi pofQTōr fen ftw ?rw OtJ'PdJiF Qfew feōr 
3+ FpQf Q ^3 Q yōPcr n^t ti'ōdfl Q urw <vw yōpfW Qfe»p 

Qt 33 QQQ wra - ōr3di‘i 

ftrt forQ 1 foRF ftr 3 »pu^t uiw <ro Q^t-Q^t ffw? feQlcr 
mt 33 ’3 w ōra^r ft | $^t it nw wff feQ ōf 3 * ōih hw 
nrf 33 Q ttew 3fe»p- »mj^T (? t H3QQQitQ33 

Q' Q^rn ^ti t ^Uīff »PH^t wjj Q 1 fet H^t f^ HH^ ^H3Q 3T 3T Qt 
tftjQ’, Qu HH^HT# 33 &QH3 3 tāH °f3 fiīQ »ffffftw 3* 

tteQ m V3 iw3 t 1 mw ōh 3 T Qar 3H Ptliw* ff, ?p Qh >fei 
feōP^gftrerff, PdQlcr hhh P<£5 <j* Q P<& m i ut nmM tt for ftw 

3H?T t fgōr HW fWrer t, Qh PcSdWt ! 1 Qfew H<7 Jlf§ 33 QQ 

»fH3ōr3Hrmti 3if H'P«jy tformftrftnftpnrn ! 3 3th »hī »py^t 
3H7H Q Qht3I 

otg\ ^t HHH tSPāt 3 t Qh HHH 3<7 »ft H?> Qw H|3 »1H3 ōTUHT 
tl HTHTtftQ»?fti3HH?> »fīffvifQōFfcr 

ttcT fcā gftpfr 

o<£ 3«c 3 T hh Q ff Q 3w u>bifT dHO' feQ teōfīyQ «ja i ff 3 
»PV^t 3 H 3 TQ<S'« P^d' 3«iJ'ff3TQn P^9W6'W diy A'Aof H'Pdy 
ōrfijQu^- 

33- W3 f%c?T 3feu 

ōrfo^Tratfff^fnjQyuQftw^rff, QuQt33»fQH3Qw 
»{H3 ŌT3UT ffl ff 3 fiōrr ftōrer ff 3T 33 ^t f^ōrr QiaF, H3 tt feōp 
ftidFI 

fc& fcōr fc$ fccft fifcu īfcn&fawTFfc ( 33 ) 

Page 34 
ffecF tlddld Jīīfrt)' yjftī WōP fkōf irf&ii 

(»?ai 853) 

US'ft^dd' PcJoC t, §ĪT^T3??^^H75 - ^taHTd#^ T ^l 
au ^t -dddl'O t* feu ^t fetf ftfe tTfWn £ tte tTTTI 3* īf\ WW 
tft £ Wt f%u foRF t - w tsft^i f te* w $w feu ftnr ^ 
?pw3tf H T ti : ^‘eU7> T ?*HWHcF tFtl f^?FHf UH?F^THtfew 
TFUrt? >HHH ōft^ tt fe W HT tfew ttfW HH # HH Qteu WJU 
ofdte 1 tfl 

WW dftldf UfU 3fell 

&3H Ft Ffo @3H clīffaffo īffa ō?ZH Bfo Sfkll 

Ojrt w) 

't H Qwt! 1 cf, Q-J dft >tte H?7 >>lHd ōfāU 7 ^l 

iffir w<yVfl(7 ftw >tfm ~āw m &m?> $ūf Ibd’sln 

(war tfāa) 

W feH tf TjftlTF feu HTHōr U' 3īfe ’% fef H^t? ōfffe 75ōt, 

ōfWfeu īff- 

H<£dī/J ftW 3?> H?> H@W T 

UŌ?HH#HH^ ny^UU-l 

^HTH|’H^UTHT>^lf ^HHTteHōrftJ^'UA fentnrōftf, HH# 
HAT Vat Q^ ?FH WTU ōf^Ūiri 

§fc HSHc/} ftW 3$ H?> H§W 7FH tJU^f Wtftll 

(jj?ar tfde) 

U^ HUH^t 'U T HHH (JRc’jT TFW te H 3HHT HT?ī <FH HfW 

dTTfWfW, ^teut’^ftHtetHT^HTTHHTH^ft, >HHHfeufeu3t 
te^tetfti f^t^nrteutiM^n^u^t <sthhus'otīQh^ 
teot , 'āHT^t>HTHT^t^', PcfQteU'sfl dHA‘HTtte>HTtte>HTHT#HH 
OteH>HHHōraHT^I 

iffa dtfdcfl fiw tfcv 3w m Fum tfk fbdwlu 

(jj?ar tfia) (34) $&twfefU&i% 

Page 35 
ft wff HT^T W W fU»rfe§-, §Uō?^f 

hw uh fliw §■ feōr fe?> few ife f^r ti w| vjwwern tft 

ōrftj^ UU fe § Swi HT īft HT UH?F £ VntfTng- ^TU# cfftf^ TĪ7Ī- 

ē ujtw g »nr ufk uifr ukf flflf fipmr u wfku 
fiptPW 7> Wfe ŪUW fa& ffJUU VfoUJTU&W wfell 

(»Ī3T tfp<0 

tM ftfHUHT feōT few fe^ tU Tft^t ff, PoiO'Poi ftf5^T ftn #t fuur t fo 
ftTS^rtan^tōraf^rdl H'5 ^^t Hc^T^ā W3 

§ : ftfe»fT3fe>HTHT§'ft3‘#HōreT^I ft^»FU^HH7Fft : 'H*E!'HHU' 
tww t HT ōf^t HHĪT ^t H^t Hfe feōf SWW ?HW ife Hōf^t 

Ctl īT^ 1 »mfet tiy'A ft 1 hw tftw, §H nft 3«e ^ ōJīft HW ^t UUft 

īftft t0H $ ^ feHT| ft Ō?^t HW ^t ijfe t feēr HōreT ff 3T 

ōf^t HW HfT g^T ^fe»fT ^t HH^ fts - HŌT5T 1 1 HTHT īft ^ yr^t few 

felF^tōffet^l ōfftj^BōtfeKTīra- ! H^HH 7 H?HW^ft^TH|‘HireT 
UT- 

tyffijw w&t ufo vfo īfofli 

iift »fftlH HT^t feu ll^t 3 feu^ fe% tH Vtft »?UU ^t 

i0H|rt3'Hr&H7>, »?ft^fe)tft^f^y^#^uH^^mt, fejēft 
£ Vfft »ĪUU |f ftfe»TI 

wfiju w&f ufo ufo Mn 

jjfe wfe flf ifuu uife jfofu 
imfc §3 ī rflu& flfe w&w jjfeuiu °r uuwr ufe tfl&u 

(>H3r c lo3) 

fWfeO" ! UHUT ft^t ^tōt ft UHW ftcJ^t ^t ōf I yryr īft ōrftj^ 
uu- 

UHW wM &J WMII 

kfw b¥ w ww wā tfkf # jffor ōpwii 

(wr 5 ^) Page 36 nfljflt feu wfe ( 35 ) 
f UH?>t ĪRfaF - 

ōM wtf <farn 

3 UJcf ywfttī Cffy (PīT tidi II 

(»fer cw) 

an?> T 7> T w'īf^'3tf uraf^fferTft w 1 , uratT^ 

H'fijy tft ōrfeQ ?j?t- 

dHfi' dl<£ dfU'M ieSftī dl'ftc 

aid PtTdīi' ri t ftiO T*U ^?JT4?H^"dF! WJ^tdnA' 6 ‘« # 3 ī^t 
ytFTt f gri mr^t uiw ?ra f ?rh mri fen ?ra ym % ōft 
fe^F? 

jftfe mm um xft> §vPr& m$ fy vn'ftcii 

(«?gr i»i3) 

TJ^ feōf ^JW 7TO f tTU, feH§ OT Qft ■§• nfet >>r#ufti 
dU * 1 rt'rt f dlcE <3T T , Qft» 1 tJcl f nfdti fVlwdl 1 , Qft »l^d <7UTT > H l Ōdl'l 

feFRt mra- m ?rfet, mt-mf^myfe^rskm^gti īr^fofefet 
yfefe msft m?w »rffet t^fe?§^r »nfe ft d i' QV» ti 
Qn-tfl gn?>T frrfe ifw 7 ^ § 3 - itn f ft ysrWt fs\ 

feH ^?>t»F feH fe?? 3cF fe fe*H'A fW£ TH>\ H0?7 fe feōf 

— u 

£ ?fe & feecf ōtto' mfe»r ffet fe?> Qti'ijd*' fefetw f?r 
ōffem ?t fe fen ^?>t»R fey fe?T 3 pt ^ ^ōt tflQ'Q h?> 1 fecj f?r ?I7> 
fe?j# ira^t §fe tfefe u?r, ira^tfefRraufef Tra§t7fet?ft>raīitfe 
īm\ fu?>T fet Qss'ftt ^t ?fefi fft" ^ōt Q?r īm fe?j# BfeQ ira^t fe 
?j<t, ōr^tōr^tfofem^rOmumdwtfew^mnT^TfeuT^^ 
TJTJ Q HHH ft feg- ira^t ’t fecff Ofe ?J7> I 3ttft 3m Q?j ^ŌT ?J7> fe?I# 

o — 

feōr f^ fe?ft htctQ ?j^ fe ^ »fet ?>t?ī # m cra?> 

nt §?j w ^ ferrQ ?fefi f^ ffe wrn^ fee Q?r mf ?j^i 

QHc$ fe'A'dsJ'Qyfe^ftfrd* 3$i‘fev^t»ftA'M dWA' PyJlif?T 
ōrfe§?jHfeyfe7^3ytQ'^ōr?jHH3H-Hgar'^t3uti n^-nrar^^ 
Tra^tfefRraBnmd, Q^7r?ff hōt^i frrcrfeV TtfcrufeTftBfefe (36) g&fwfcfkFpi 

Page 37 ^fHH3V-HH3rfet3!ftUraftTU#vfetQfeHHfeU7r, ufetfeff 

dftjQ ?T?> fe feōf Pt!<!> 4d tfl M’sJd cft Otlrt' fet ffe f rl'tTI ftl tirfl 

nfefefenfuUraftrfefetQslfel feōrH33ftfet3^fel>feaHfefeH§ 
fef ffefe H7> W feiJ ōifet WWc? f%H ōfef f% Hōrfef| fe fo[§ Vraāff 
UT CT3?Ī ōfe fe feH§ 3T# 3fe fe Hftt fe S3 fe f^f , feuQra 
BTifegft, vuf^fetQsjfelsWl ThJ] cJtndiōr^fōrtftfjyddUO'lgff 
fei^fa^ftfWKra^f^nvfte’fefemvpifetifelftuA yni ōrftjf 
ŌR7 feo*' 3HftVHH33H3Hr§fetffeftU?>, 

IJH T 3 H T fe Vranff § ōft ffefe ōJcT fe JJH T 3 H T fe OsT ōPtT § ¥f ffefe ōJ??, 

H^ōrftj#ōj??forfeōR> T feH.^ōrti BBnvraāīftraā-y^rf *rafef 
Q'Q dfect ilcii'tfiMaāft Wl fti<Jl QāfelvrrafefenTrafefQ'QfetrOfet 
fel WnfefāfefnraurtsT^ōrfevfegftTfeUTJ fefeōrfe?> feufet 
W Qsl'cfl Hra f foT§- rar fet HUH WW fl 

feōr^foōr^ftwf^rffe-Mranrti ōjH T 3H T ftfu^tt'ijra- 
ffeā ōjcJ, ira yefcwvfet fe?w ira# M ōff ōrftj ōfei fofe fe ife? 
Qsi'cf] nracT ōfef hst ōff rfefi crfef th 3?> ōft ōnff ōfferi tftW ft ran-r 
fee riocs ht ōrnra ōfer, wfetTcffekr, Hraferatorarfera>Hfe, rra 
SffetcftQoA' fec<'d' fef dltidfl 'fenfeō’ W3”9'Hfel feōJ >>f3Hōr HāH 
fera ?raff yyefei feftft 30 + fe fj fef ftrarfe u^, ftrafe nrarfef 
frafe orai ōh fe fe?ft vftra offef ftr feyfW feyfW hh ffefe fen i 
fofe »P3Hcr HāH fera tfUH īftfe U?>l feu fjfe fef WTHT f tfet 
few cfef ōranōreri »fftferWf ra?Wfe^ōrHH3^f^ftHōrfei 
WTfe^tynuurnfeōrftifeuraferaOāfetnrai fferyōrrai ftftf 
yōrrasrcft nfefefi 

vfe v?> gjf tfa nfejra fe ntfe fef yōrra £ feftju vfef feu wh 

crafe feōF ft- 

ŪW H7> WU fcrrto 3fe?// fhdiU ōfe wf^cl cff ffrtP&fll 
f^tT 7P &3<f TTfc 7> wē f&7> WUH§ HB~ /Wfe tft&U 9 // 
U§ Ufeft tftf lltffr WP&f m WdH7> HH fUwft tft&IJ 

(»fer tf£) Page 38 Hft H§ f&W TFfe (37) 
'ā'oidy'A sh cr^f fU>nra?rwf^£yōrra^ōrftr 

feT ōt Vtt VPĪ5ōr tft ! 

%)lto tddH7> cl& kWHUHU3ll3fkiiffoj P^3 fo§ Ald lIR // 

fi§- Hfc $H 8Ut vfo 3fe7/ 

uh$ flw vfo yw w% ki ht> wbv cfl i/fon <? n avitn 

H& ufo l$ 3 H j ^ t # fl # yfor tffou 3 // 

%U VtUT ^T 3 fu Vte 1- ^ )fo fWt >Jt3H ^t gfe - H^Tt, 

Pc<QTo( tft wg' §k Upnrt ^ ftras’ ^t 3^-r fti 

ri'dt/' d, £ ōft uht d fer >fe ^t stesr w%\ 
fk&fk&mflm&uykdywfl3Hfyiid cftnfctffoiiv 11 
wv wvct cfl vfo zm ywuv vfo uunfc mfk nflfon 

w ! feir ytffr ^t wt v utft ōf? "ā kvu ōraā yfo wsu §■ tenM 

^l ŌTp £ W īft 3^t fl?H %F ōM tt- 

ufofcr fofof ōfo 

atflo 1 QaJ 1 ōra^r th 

cffo fomr $u flkf W 7 >u 

tTftīWf H^kF o( $?r3t ōra^r t fevlt fLpjft fft ! āfo fcjuri 
k§ ī#tf ws TtdQ, fdQ*fcrMr4t! «Istfl u^ōt?™ 3*1^1 fotQ'īft? 

mfo- 

tw fov fomr v fsf wvfo wfo ffo yjvu 

ireft 3 1 fW k - Tīōff fft»f hw, d vtt ftpjfftPJF ! , vtītip^t 

3 1 fk?F se tf^- V7> 1 

twr fov fomr v fufo svfo wfo ffo yjvu 

ŌTŌVWĪTUS' «'W oifluti 1 It foT ^t Vtīt fUwt nTsldlcJ tft ! Vf ytfld 1 
ōt ife^t ōra^r 3 + ^n^tōcrāg- ’^fftreōftfeyt^, w^tid*' 
f%^t^t^fcr^|r?5TH^T^^^^^'f TFVr^T^T^TFfvtnr 3 tfl% 
ITtftg tecrw tP^gti yfo ftja^f ?rvr ^t feōRK ī^l fov 

(38) ākfvnfofkvfo 

Page 39 

feōr ytftt ^t t?>^t ftl H'Pdy cffd^ gTST- 

HUH ftw tft few fe&H W W&il 

(>)fer ‘iqi'» 

t nfddij ! gtffor $?>3t ōraw t, w ft newi 

HUH ftiwd' Mēft&' TPPēt ftfe »{?>XĪ HW Hft> U&ll 

(»?ar āpd) EIBB^j^PKfMīlPllBĒl^l^gīiiītiCPKPIUgC^Klā fe fe?ft Vtt >}feg t EFtt Tnff fk^gftl Hd'd‘H fe^ ? ft Up U feōT 
VJW fuW tl ōfftl^ 753t fcT f Rt^t JtfTTrer tfr >tfHW feōf fetfdJI 
^t ōftHH t t fte ^ ^t H^3T tt t FP^t ōftHH W t >tt 

fWfew ! ft - f f^ur ōrgf ftrat" fen ?fh ^t wn fertfr feh 

ftft »fUH HW H?> W&fl 

cftf tt wh t hh§i ōrftrs «Sf- 
uh ~M m wmft‘ w ifit f fe@ x^U fewftn 

(»rer rz £ o ) 

H T Wcrr!>fettt 1 fe^Hd l d' ojstlfHft4>tfTtt‘HH^r|'giTfeHT 

ut ftnr HWU H3ōTH ?ra >JHT3HT vtt ftjdt feH feptfr %\ H>ōr 

-WWTS, PtlH^ *'W V^HT3 Ht Pdd^ T«dd <|H H‘9 1 HW"t >tfft{3 ydA' Ogt'* 

WfpTJ^tiīt- 

0 

»r>u wfe»r M nfe Hfem§ ft irffrtru 
nfddid 3 irfe»r huh ftftt 

ōrfti^ wut tit 1 >hw tfe>tfr, ft 1 wuu ^ttfft ^t 

«d a J l', >3fea' , tH^^‘fōt'ftH«'do( : «£di dAfcrPdd^l d'dl' 

^t ur^t tfF gfet fen >tfw »rw uti 

nfem 3 irfe»r rnm ftftt nfc mft»r wnfekru 

d'df ddō Ud^'d lRft»T HWH dl'<d<2 ^i'iftdPU 
^fet, PflH^?HWHWdīfefef ftnrnw^tf^yr 

7P& >tt ffet fWW T-JHTHHT «d'Pddld WH fePtfr dl 

īfer&fcwwfe (39) Page 40 mt 3 37W urf Hfc ftjrf īēipfewil 

f^3^§-»raHHHfWl§HHW§aP§lfcnTHHra3?llHT3HT 
§ ene $ hp§'i fpn nne £ JjfOT ijvrauT 3 w ftrar, §hhhht 
f hp@’I 

3# <5W W&S tw HfddJ4 d irfewu 

(>H3r t^S) 

Hy -ti dl'Gdf^PtdA d'dll aw dl'Qi ^P^Jpn^Utf^PI 'fltT 3kfl 

9W § H3ff3 l£P3HT ^f fa33 § BTO t 3P§^r Hf ōfe 3+ feōT 

Pe!?) 0H^>Jf^3>H6MtJHdfld, ’USWW^SiaPI 
»f3¥ōt§3»frara, §337ff, 03 Hdfld Pfl0?fl t* § <ic<d‘0<!: *'W ifer 
3%l »13^33 W »Pitf »fgH ff §3 H?ff, §3»P?ra Pfldīfl 3o(d'»f 
3§f >H33 W3>f »PU Hg3 HH3 §H3T 7PP ye'tO 

Ptit! 1 §1 y l Od ērT Hdfld <Zd<3 ,t >ī §, >3?t!d § Ucjfld 3»fA I dfl PciO 1 

ftpjf 7 ti wff §y§ w 3ōrg ^f īfiTS’ H3aff ^fp ter ē 3> §h naaff 
^f»P3'd' P^ Ptiod 1 dTaīfeojwtJTd, y* P*c<tttfld, §3H‘ddfi^t»p 
3W'tara£3?>?P3s^^ffi3^^Ufl feAM'A dyy 333 t§3t 
anra ^i»p 3^ hh ^rw ara t^ap 3T @H^f >«rara 5#aff i 

tōia t^f fesnra »py^ ftn H3Ta ssr t ^tp^t ^ 3t ^313 
^f»p 3 tht ftt 1 ftra^r 3ra §333 § fep tf, § 3 ^ 3013 »* fe^itep 

tfe»P tl tōf3 f\j*H'<3 »PU§ 3H 3ra fk33dī «^fl'Oti' t, 3H?H 

ofl'O'fl' t, 3§f tnōff -dti'O'ti' t tP īras - w wOrar t 3 t 
ferarraTōPratfaōiaRif ^fe^OrarttaPi frt’nsww, §h 
hM ajf raftra hhs- ora§ 33 ftr ter Oh 3ra t feirar 33 feōf 

IJT^f § »P33 HW to § W §3 3ra 353T»f rar 3ōfp § §H 3ra f H33 
H§f 3^33 § 3ra t H33T tw ōraJP T-ltclPI 

3T^ HTfbH 3T^ araera Tff t' »P33 rar 3ra H33ō5^f feōf 3ŌT ōfōff 

§1 §33T3THHra»ffff ■U3§3T| 3^f ĪPftjH ōfftft 33- 

— 0 

Hdd Hāfc3 rft dtid ōfWī? $&! 

1 3 »f3T33 3W, §H ōff333 3ra 333T 3WT §■ 3T »Py^ (40) ^fwfefen^ 

Page 41 ^ctuf^fh»inj£»feu^tHUHf; »ru#»feu^ftjā#§ , fecrw 
cra-| H33'|rī^w3T>>n3HērH75’ft{^gF Oriw^ *'« 'āā’»reg"#'gīw 
ōnre u^sur t fen hhm ^ ^ tfu ā* »raf w 3 h »r?nru tpu 

f^u^ufewi 

H&3 Mcfodd īft WtW ōūP& *}& A'f WOT l]ft >HHUH ftīW TPWtffl 

§U ftīU^f ftp? ft, §U UōfU»* ftgU 7Hff I »IUĪJ ōfut ^ffrgrgr^ 
ōte-?5Uffordtīftl»FH! f ^FU^fwU^fuī^^TFK^QtJ'd* 
ōtu#§HHt^?HHftgu»rū^tft5i?|rft^, fed Qd' āftinFfJfe^FiTfef 
^ wu nfeM ^ HffW uftjnn cr^i ^f>>F ā»?Hf7H 

^tftwn ^rftrajf tft ŌT U>HHT|I 
^TftMf tft ōff uuftril ** rk Page 42 J&TI&ftfWWfe (41) 
nr^; ōfr >(t^ iraK ffar nfeaif aif gp Fnftra - f^trnff tft ft ip??> iri^g - 

UH^t ttfes H¥ t £h t ?ī' gjf HfdHd(t ! fjf Oāī yd't!d H% 

ij'PdW'd tft, ufd - ft iranr dM '0 fe^trn^ ft st »pu^t hhw w 
ftdjf ^nTfoufttOftsnOuTftO-ft^ffyingnTru?), is^w^f^K 

grg-f Otl'dtS cft# ftl fe<jft : 15 W 59 H5? US" dīd 'ājāT yd'tid 

57 H7?c? sft OtJ l dcb ōfttUTTI WīWff^T 
dld Odl yd'tid tft^fy'dfl H'6 ōft@uOH oidtft ft, Uld - O W 
feft Hff ^ nrftjy tft ^t w& feft fegig- cratgf ft wtb - fen 

3 ?^^nwwff^?-§i yd'tid tfe»n Ou3^Hd't!d 

■^r^ft^ft, ftdjf Odīyd'dd tftft^fn^tdnTjrftftw^nTf fcdHHT 

OuOw dldHfe W dldy '<*:1 |H Pdd Pdd', »fīftOH>ftftiHHU?>t^tfeHT^ 
ōratgfl 

dīf 3dī Hd‘t!d tft O 59 HHH >nft 57 H&cT H>ftf U|d ft 
doī<fty<*> ftMfeHOtd'dA ōft#t| fjf ^āryd'tid ftf ^fn^f^ffeor 
t fo W-r 3īft ^f HW uf W §U?ft f%H ^fO' tft HĒT 

»pOOtft, d^ft Hyd' P^dOftdurOOfot dd‘ d* OfotOdarOOt^ft 

do(' "dVi, OftA'ttftsfW^tftfedl' dd'O ^tl'll ftdd PdO'?tJPd£ dd'Q 
O 1 ōf^t HW »ffaft U3 - fW f%H HT^ 3cft gurQ- Of»ft ug »{th 
’OfftftOdd'O dA, Oner^fcfl d'd ftfyPdttl dd‘Q Otdof Pdd nPddtd 

f^lfT crat »PU IJBTt cTdO UTT ft tīft UUT@- ^f -=fa feg- »fnj^- ōftft ^ 
W O'dd ^f »TU ftt fffft H77l IfftjWT ggrf frrag ī£R> ft 0 
ddT#f^»fTU^O^P5HrrftlH?ff»fTHftH’ftHf^ddTO-^f»ft3Ut 

ō^f^Hy^OPddo(idHT^ftsgft»{tOōpft^Jldd'0 Of»ft35?tO 
3 W HU{^ -ft yr»re ftī*4ddfl»ftl 3īft djf ftdī yd'dd tff ft 59 HW ( 42 ) wfc ftnrt 

Page 43 
ufef - 3 feōr nw ufttetMT 3^r ^ uījt§- ^forr fōft urn vf 
djf "^jr yo'tid fft tF H¥ ^Rj«‘ y^* ■§■ H¥ ■§" »fin<j«' «tirt ft dj<ī 
d]q VT'fijn fetl ft, Wfr ftd iĒ dTrt 1 dlg tft vtefT HHF tī'vflfc! H‘£ djf 
3dl yd'^dīft'#ftīU'd^>)te§U7F'#yy'dct ydAi^tHHF$y'£dfll 

dJfādT dd'dd tft ^t yftlōft HtetdlO;ft WW ft?Hīti 'LfftjWT HW 
•ftMif^r^Gw^T^dgīf 5di yd | *Jdīft£fecrij^5‘y3V ) fecrijHT3HT 
£ OT fes tī# ftē TR> •$ rfe- % fWs oter 1 1 uftj£ TO 

feīF t fe ft te5HT?> ! ft - f tcfft Hft3W yftg^T HWT 3T fer T#u 

&»fTitet PidtidO P^teyinr^f teif tfyw' yy^ ut^BTōfe' «di 
fcT ft ftredft feft 1 WW tfe f W& grg^T 3 f fejq- ^FTf 7> ufe ik ’SS ^l 

g}f ^di yd'tid īft£yPd«fl dfe fewar^ōft^fafe>HTaT^ōftCt? 
yftjTF d- 

FF& H75" W Wf fawti&u 

(M3T P'ltf) 

Hift w »ray ft ft ^ ! 'ft ivff witet fttedft tW teft nte 

’§ nrf# ft ht hf 3* nftiTF am£ >fe ^ hi?> f fe>Higr fe§i 
>Hfcfa<Fft>tfT fōjr d?> IWft f fe>5Fdī ft, ^ fecfo ' UōPtf t ft 

ttf ?tef y^Fi f ter ufc 3 

mi ?ph &3 ft wfo& 

(»?gr ‘leptf) 

drftj# »fo^t >>raH d ^sr, fe^nar w wrft »By <rer 
^FIH T 77fs^^'^?> T Hf -ufef fetfeōT^īfr QaJI old‘ fcT 

urayvft fen >nvft vrvr tetr£ ut tp ntet yfīf uī r yftrrr 'vr 
ft feg' ‘ T ’ ft fed' ‘7P tetfft nf fW bōt ?te »fjft ?fh tefcf^ te te feft 
ht^ ft wraT $ fef' ht ?th n^ar ft v?^ feG' 3 * 

tī'Qdl 1 1 Pvldri' W dH ■# <FH ft tz tPē 3T H% tT'PdO, fd - 
>>ffeV| '*1 ft tī'td' tt I 

FFŪ H7T ōF Wf feWW&ll 

(aiīar ^vtf) Page 44 FF$ m- ŌF hn& fe»pm§- (43) 
i uftfla - feg- crfo^ wat- 

cM &)f ft dlfo& tF ct m Uīft $fel! 
fiīU fimdU Hciu fifē um 3 Ufe fifeu 

(*far 

t W ^ 3* ifera' 19 - ftōrafl 7HH $ »frara W W^gF B* 

Tjftt ^ radH3 ^gt i 3 3ōpg feg- fgr tojT >»{nj^ WteōT TTĪ5K 

$ f $^t»ft ^ #g o( ewr tīferai'i 

grayt ! feOTrra w 1 fe»rrar mw t, ranrara fe»frar 

Hcrer ^ fe*H'6 »mfef Ura-Wra $ fe»fraT Hōrer t, ftf6H'6 »flfe 

n^tra §■ ^t fe>nrar Frarer ff r raōtra rafW ft ftrraw 1 vra6 i 2 rarare 

n^tra^ncf ra'ra'tf, nra Jcrra tfcJTnrarari raōrrarar^fraīeftrranferafera 
ht nfrarar di gif īff i ra^f f^ra fdvrte^r t fe ^ iif ra^r vnfe»r S3 
$ fera cfftj •£# for ^ tff Pr bt 7ftr ferarar fei nra rara īft crfoīif 
for w feraraf rarara uu ura cro'Q’td' wjnrif rafft rft fe ^ 
Bmrifira^nirraTferaraff, 'vf 1 BrQ-tftfy^itTJi rarfvrforaīft^f 
ra^f fera ofetra rnftira tff ifeor rarara fW ff- 
urfuyrf&rurful^wfeww&WTfufimTrftwfeii 
fcrf" tft ? ōrfora - Tsraf- 

wr yrft yjfewu srf wu nft u§ irfeii 

(»Hai ^a^p) 

rasf-raif fM, nrarravF fera rasrra i tr wii f ‘vf 1 f ww H\ feft 
rara^ § raw rafera^R ?ff i - »ru^f ra^f fera ferrar d fcr fera# ^ōt h^ 
§ ws fraQ- ra^, rafef ranr §ra?ra ftrra^ ftf Hrar $ uftf 

fe»pfei»fTraraH&! ©racr^fnfefraTntraTra^ftnōrsrafi wffrarararaf^ 
ra>- 

m UH ftft 3 W u wftt 
i fera fera - wra fe»rrar ferar 

w urf ft urftn 

(wr ^mp) (44) ārfwfcftmrf 

Page 45 
ftTHfu?T‘>f’ft, §H PriA ‘3’ fiOT fti* ‘# W3H 

ft ur^f w ftft fttft 1 , fn fe^ Uōng- u§ft 33aft ft fan fe?? ufvf >ra 
wēnft, §h fen ft?w ‘f’ >neu crftr trēaftt ōrftfe tft £ feft ht?> f 
fej>paī^^1^ uaraniftfti §h offtj<t ōsuT- 

o(t/l<J f 3 oidd' f īPtf 7 HW hfd dd' 7f U II 

fjw W VH ŌU fUfe dlfew ĪJU tfef 3F fn 

{>irar ^354) 

yftj?H hh?> nf taT yd'tid tft £ feuT- 

FT& H7f ōT wu fewwfn 
W WUU ōffer fe ht? 7 f 

^ mfe uujju ōff 

ōth f fe>nrar ft īTtTS 7 , fu^jfeft i ^rauftrftftra#t#3Jōr 
UU-TJHTHHT^3cJ* <d‘£, ^TRTōraUS'l ftfeftHfi3W ’ftira^rftur 
§U?>r H3T5 SUōrrar ōigT ^l 

wtt HcT cF FPU fewujfll 
ŌTH mfe U3ĪJ& cft 3 T $ tfffefefe wwfll 

(wgr 

d<i T>ldlW ytl* ōfer- 

m uu tft īīh ufe wft 

ft ftft ’t H^HT HT ^tr »fT ftrw ^ fen^ TTO ;^{T3>fr £ §§• 

Htf ^ f5HT [ t HU feH fa^f £ feōT HHra U^r ft 3^1 

itffu ffu »ūih t u t ii 

ddif ffeī ft uft tffefe 1 fes tld! 33 IfsPWf/ 

(war s'itī) 

ftra £ ^ ft ntr f , yrftftanftf’, uayftftarf'fcor yd'yd *4'<t 
fe>*T, §h ft trara ^ 33 £ ugr^ ftw fti ftft tara ht fesr 
h^t>h ft fe ftin fu* fenē £& hh ftnr ft ter ijht3ht f Uwraft 

^ hut ^rw ft ft ftra fuu ffen^ £& hh w ufe w §h fu?> uōp^f ft Page 46 ĪFŪ H7> cP M 7 ?? fatfPmf (45) 
t f w f^er ^gr uurrau tft $ fotur t fe hh rau 

t fc<d‘Ud ffgl Rtfl Udot Tg £ HTJ %-$-&(£ teld ' VJd tTteMī ^t tl 

fesr ©d'dd^ tt »fnj tft ^ wmt fe <n| 3ar guw tft w 
»fftj3Hu^rra^’ft»fraīH?>'ftfe»rT| o{dd'dg^HĪftra , fet'qg=lt’^ufg 
^ T fe»ro'tfe»f T i ōftuuyun'Pdy ^ira^iiftywjftnftraflī ww yd'«' 
īrftju ^t ira^t ’3 uif tftyuraftsfi uif ^ yd'tid īft : e T »rrarH^Hu 

1621 "5T ftl HTftra f!f otttdfldd īft »FUIH?r HU 1666 tF ftl fjf 3UĪ 
«0‘tJd tft % »ra »?5U Hd'A 'S T HT otdd'dUcī tft Ods/1 ’ff, TjT d'd' 

HcrwH T ftra'^tira^t ’ft ufeti 

gravfe ! »īlff djPdK^l HH<t 3& uft ^t fe <SH'* »fufe h% ^t 
fe»ru ōra^r d 3 t ^-ura rtw rar»^ fn^ »ra ut ut nrar 

HHTTr^tHufe^Tt, nrtufe^ra^^ōr^tPdoii «sJl'fg^, iraōr^t 
>1$ UTf ftur yo'dd Hrftra ?ft -% fe»mr ff 5t-ura ffb' urjtrn ?īōft, 3tu 

HTWH T »f^^'^HT3HT^§U^^Tirad!d dl'fed feUT tft t tftī»fT| ftīH 
Pd* Jld H*« ^turare djPdHī/t^īray^ft#3 T ^ft'^ftHy' 
t f°^ dd'VJd tīTfe»fT tti 

ftrate>iif ^sryd'dd tft^uray3u»nfe»fTft, fntefjf tft 
»ny i&i> ^t uuftt ’3 uuff h<s-| »n# gjftjrfet hh^ trra^ ur ftr ura 
H3ra- £ >ht§^t 3% ht »fōTHU feōf£ dPdddtl TTdU ddAŪt fe §H »ffe 
tfe yft § »ffff īft »rfe»fT orftj nōffe īf §h M§, iravfefīf 

3ur yd'dd tft Hnra rar ratr thx »ra *n=ra raH3 oiwdflrra īft t 

»pf^T d 3 »rar nftraid' ira^t ’# t£ u?>i ^tu īto 

1JHT3HT t HHT3 ffe^t ft ftīH fes - rar^- HW fktft, §H ffeu UJf 3UT 
yd'5dtft^TftjH3ōff»ffelHTt^d9FMdV3TH3'?3g3'^ōrftreT 
u&, eftra- fef ??ft»fT rar ray, yHT3Hr£»foyiftft^ft31uHW 
untru, ^ Jjraf Ttīfe tf'^'dl'l uf ^UT yd'53 tft ftj& ?fef »ffe, »fnfe 
y3U§feōrHT75'HT>t r H3?ft : , '^'HTWH T »fra3īfl 1 , fenffeu-lf oittāflud 
īft fet »l'dy<H)' Htī HHT ^ ōfefe Hoft Fft, §H ft53 tfftraft gra ftī3T 3 

y*ra rar fewnj ftfejtr rfti 

ftj»frfe# ! »F5H W Hdff3 PōlO PtīUT d' Jld T ft? Hraftfe»frar£, (46) 3&twfcfk&^ 

Page 47 
W d W ^ teōT Ud'yd īīTe, UW d HBI U W^icT U5 TfTwl ĪTe JHHr 
ftz?5 OT W HTC cJT^r §*rt feu HTftie £ SjUK ftl»fT^t ^t 

»f?W "5TFft ttl feōT TO JJffff Hrfe»fT W^t ^ jp fo 3 T 
"Ud* ijdK fcJPU'oT ttl dlonS - ! *jjdK fcJT»l '?>1 “#t »l^HU' ^j - o)<bM ^tJK 
ftPKT^ t #tu?> tl'dt!' ttl dlf tft £ ^UK fcfP>P^t ^t iftspnr 

fufewfcFd- 

# UU UU ft UU 7Xft Hfcl> 
w »rt ut ^tf f ^t h^-| 

Htf Hōd %fsf § ōtft W § 

Pddd' W»P^^f^KT>Kf^wf K'^l>tU#t»fTH^T 

#HĀd'd(d^Tjfd€TUfeS'?JTyUH#tīT#l QKdtK'UK ^fiM Jtd'J ' fl ^ 1 

##, ffc # ftM $ feōr yd'dd TF^I 

hv hSu § 7> īft W § </t 17> W<Jt W§M 
TUMTWfffl- 

(5 U fiffew 7>u Qujpd w ā &¥ Siu WfeWTUil 

(>»Ī 3 r āaa) 

7P 3T §h# ft?Pe»F W »fW 5% # ^r §H KUrygn # &V3 

§Hdfe^r»IW#tl ōf^^»fīff lJWōIdtUTfefHHH»ftft?f5»r 

»fHWfeu tōft? irftj^ ftu #t KTfeK £ fofUT |t fof 

m uu Qt> m ufe w§ »fQu wt> wwtuu 
udu fim ā u§ »fefw fefc ufer uu uwtuu 9 // 

Qmfe fcw QQ fewā &§ vu fcuwwn 

IJU W ^ KUTW Tft Ōff^ u?f fof Ifftw wu ĪJf' t feu UT Ōfftī 
H^f fof ?fc w # wu ufe»fr -w ng^- %$ t fai»fri ōffos- wat fof 
ōfd^TflKT^ fe»pftj»fTōra<<tfWt J", KUftīUt'KWftU'Vftf ōfHT§^ 

tīT dl& ōīot 0- 

U7> TPTīōr feu fef C 73U § felUU <m/fc W7P~ II 

Mar pitf) H‘t! H?> cT h'H fewmQ (47) 

Page 48 fenften^tynforB’ōti ofe'ffarti fl'dte d'di cdlr 3du?>- 

wān 

m ffifcr w # <5Df fF # fe- w^s? w^// <? // au*f7/ 

53- 3U- §H3& tP Cit &w tiu trf&PTPII 

ddif )tdl § UŌ' P&ty'dQ d>‘Fd yPU W/J/'rt' II 9 // 

w mw mi& fawā *m $ u$ fauwu 
mf^ufpu vdīt Tuufc fau wfe guy fcuwuin 

(wr 433) ftrn^ōTK, %HiraHōft^ō(ti 

1 1 ■feōT »nra^ §H3H HH <fer ^ ^t H^ 3 MH UHT 
ti Qwdd nvtnTMnWtnēcra^n^ 3 uvtnr ^futrw u% 

ōra§ ^i uz §hhh 3 ftjfew* ter § ** ufti^ utti feōr yrft 
§H3Hd#^H^ft?pH»fTdl §Hdd ōft 3 ftrteiKT ōff ft? 3l3Ht ! 
§Hdd ^TUffltft TJraHUHTdftlSHōra?jf| WT tft^HTHT^ff%HfeUT 

tfe- §U3& m yrf§ ufrf fcuēpuu 
ira feft ftrar 

Qytufe f%w §Q fcwā (TM3Ī Pt'l) ui £ fw h^t $ -0h ōrasr fen ^t §H3H ōt § iw ^t ftrteMT 

ōtl OĀd' ^^ōrrfcrJl H'i/l§«raHT§^T§ā tJ'Ad ōtiu^l'grī^ 
ōrftl^T feī ^t Ondd tl 3% WUU § ōrcft UW Tft fet 3 T 
ŌRfōrtt, dPdd' feo d'Ad ^tf<?fe»fTftl ^ōtK^ -^'M' 

Hfe-yHH, ^ldtfr tt<^ Gntfl T-jti'd o<d* Wdl Osr, feo >HHw fetd 

f^tewdl ^WraT^^§HHfW'^HW^^>HTfteHTo(dA «Wdl 
ffer, feī f^t §H3H ftl If tft ii fejr for 7>T H §Hdd ŌT#, 7 >T -| 

f^tewōf^l ^t»fT fetd TUPrf JMltl Avff ftW^ fed lfHTHHT^ōra 

ōīōff tfer ōfeTl fen H§ T^t feu^t t ftr Qh£ H'(h« ōft ōra^T ōtl (48) $rftwfc1U?p£ 

Page 49 
ufet īft ?> feōr fluel OtJ*ooe fsytt On^d t P<?P*j»ir 
nrnfti Wt did-ti'n īft ōrfefe uufafetufeur uu^far ōft ti feī 

»ffe»F, ōPJ^Uf^T^tg^jjft^ feīī?ftUHōft3>te^HUT>>rltfeQu 
ōfTT^yf^T^^y^ggT^jīfe^eT^i £ ōTW ōfe^ fefW {fet 
JT§375ōrfWl^H^īfey^ ife^UUIĪĪ^Qnfetratf feōrōre^ 
u>$ ?> fefW 3T h?> fau »fte)»r fe ijMwr ! feuōōrra ht ten utW 

f^^utu?> wttuudF3^feddc<‘d rfi f >Hftfeffaurōftftlt 

fera?WuTfeddo(id ^gdr^3Tmrf%Hggrt?tīr^3Fi vffufen 
ggr^HōrerdOdd tī'£l §FHTH t § I HT)^§H^¥t^€arH^^'īīT^ 
US'lf f^fWr fdddd'd^rfnTdnr? pHH PdAfetftufetf WRyW 

ōftef J, QnffeuuTfbTfewuTf^fW^^ffeurtfaōrarfeu 

3*/l dytfl«fl *Jl'MT©^IUTHTfeHf mf#UcīU^ft F urjffufeu’ddl 
Gddti' īt I fe fHT3HT ! fefefefefer fefef fdddd'd Sōffl U^ faīīfe ōT^ 
t^rftOnfeviufetJutfefe, vlufet wu faQ', feufetwwfdfedjd: 
af'fcfi H'fdH ōrffefeuufaffenfefeuffeornta^fetfti f vlufe 
wfetQndd orau'ff, rfu^rw^f Q H dd ctuut^ uuife ffeufe 
■Qu urff ?Titt »nO%i fanO Ou >hh O ntffe u?> i ōrayfe ! ftu ffefe fet 
t, ōra-^-^fw, w t whj uīra >HTQfet t, yg-faH^>tlōī^ 
uu Ou fcrfe vlufe ftutf Otff w feur ti feōr ftu % *d<fl9 fe, 
faf ? 

feōrōī^t'UTgnuōrttfeōrittefe^crau^wti uraHfeur 
feufe t fe w feuS' uu, f gratīīTUīTUōrg^! dīf turyd'dd 

nrfeuīff ōrfeOuU’fafadd' ^UHfePHfeftOu^rQHdd ōraur^^ 

TTfefWōraerfe 7UUōōffeuifeTft, TSTfldl fad ōfferfel TjTQufifef 
fOtrurt, Ouut fe ōjf tar twud īff ōrfeO utt fa fun 

fW?ff rfaufer fejfa^^fert t Tfauut Otufeu tflQ'U' ti rfa 

3U UU - ufef, W, U^T, ftfet t »PōrTHI H UĪF 33t feōT ōfeu 
tl fUH feptrfef Uīīt 33 t f^ feōr feōr ufeu # fe >Hnfe- īffeu t 
ocw&wtn Page 50 W$ KTĪ W W?> f3»i T3I& (49) 
frKT UUft 7pf&> feu WU %UH fcuWII 

(«fer gaa) 

nU^Uf^ufofay^faPKTōftUP^^BUtflī fo?# : tft? TF^t 

ōT^^^^U^lftWMUīft^WT^TF^WtTT^fed PAdHWd'fcf] 
^ 3aT UUĪ ftF# T-F^t feUKfT ft, fW Uj^ ^UH faPtP?tf ōfa^t 

Un/t»p#»fHUtt, cīfetnfilA'ftlds/l ^‘OiPP^^wtS't^tfeUKB- 
W frtcjHHftl lj'<i1 oTrsti 1 ftlfUPfnj fAdJWUTfeunBfftl ^ī-F^UK 
fW^tf^uuj^^forfuntar^K^jfuwti »tar ur gu-ftfa 
d for #^t #t »tar ^ »rt §h£ wuē #h »nt f ftsw ^ 1 1 

^UH fel»p?)t ^t H^-ftttr »rt 3T >tfiy£ tffeu ^t gTj §H ^ feof 

»p^§HHHfuu 7 ^i ^ttīTun&u^Ti uuT^n^ntr^nnf^BuuTi u^t 

3i^##§uw^aft#»fvlkf ^t§UHH^#afti ^ynfeptf 1 ?/] 3« 
§^Hf^¥W»THTt^^^t^tfed dPu<± UW»PtP^ ( fn^t 

Ptjfcfe t feu Ōf^t #^t »feēr »rt I UT, fuu^^tuyr HHPtiH<f1 tl 

#ht 3 ^ ft frfeti nu- ira^t t ^t yu h£ 3t tra^t f^t Uīff t # ātft 
uu^t ’3 uuu w ō(u 3t uu^t fkuut cru^ti uu ut fU»pt 

|’^tt#HHU't^Ht^§gftf@‘, ^UH feptF ftl ōj-tfl #tHUPJ fe JT PdtJ T 

3 ^ rgōT §Hf tft »Pfe»P ōte - 3t ^ōP ^t»ft §U §£t»P ftlU3t Uōff 
cjdt^' I UtTUt ~3B t »PōPHI m #t tJW ti'G »PoPH Udludrt tl feH 
UU# #t »PōPH t, »f>fetoF U& tPG - ft #t GU »PōPH tl ftī# 1 
fe*H'<S UUUt >^>HTcPH|-Hi<itPt, ^mfepnr^t^MUUfeUTUTU^ 

t fer §u fet #t uwt tPH, uttyuu xi>p3ht § hut f#»pyōr tt 

tF<±H' tl 

qun ftrmrf hw fcu&wi 

tfff Htt HŪT ō[H& Pf$U II 

5UH fypwō! hw fkuiftf II 

M gu huw ō?& ftvn 

gUH felWTfl ā fgHfe nwfcu 
M UW UŌT Ō& wut sfk vurfru (50) ā&twfefim^ 

Page 51 
§DW ftnwīfi ct rflUtT ēōTII 

faf wmr &§ $g uuu āun 
§uw ftp>ntf cf feīt wp&u 

TFFāt Ph 9 IFUcT ōF TTUtf HS)'Q II 
5c7W /cZW'rt7 PoaH& § PōdtfTF' II 
M ft& & WUf fflFII 

§uw foimrf # >rfc ftfē ymrii 
rttf m glfftf WcFWII 

(guntff īTrfon) 

gi|^3ryd>r)d jfeyPdW'd ! fen^īrewgTfor^fcwfetft? ōrftre 

UJU fcīUlF Ph<J 7>U ctQ ōM 

ft?H fira hh3h £ wj^t f^ur ōra- fe3t, 
ftfu ftfu tfmfe imfetn 

fnf fen ndfet fet hhh ft gfeti 3ray$ ! fn w 410'^ tftw 

TPmcī Tffc ufe& utfefe fef feg ufef wfar IFTftll 

(«?gr £aa) 

fei'y^tn'^tfed wfcttftptfr iif 9dī yo>tid wfey uPdt! u* f 
n^ftfe^figr^ti t! īfeōi'Pdwu ! nrAf^fewfeīWwfe? feggfet 
fW tidw* ōfei ōrferfe uu ferfe vr^ f fenridr^T tf ufercfl dfe 
P-^d ^d'dl^T^tīfel IdTmO^ōrdA i^lf^ yd'dd'tftōrPd^ d^- 
tfe fflf ē uuuffl 

fen ffl HT?> ōlUffl ffe fet ddAT ffeī 3fe ft fefe ufet 

§HHHT tl ywyw UU* ōTdfe gfew fe ŌRT fcōtw gfet 3T ywyg fet 
>feftl fed HH‘3VD-r l 3H T ^fedPtW^I'U T ^t'HTy«yfH^, dcrnōffer, 
ōt?t fcōn^t Ht ītht3 »ī&iī fs trfegri 

tfe fflF § Wfflīffl &Utf feffe tffell Page 52 Hfe H?> ffl WF feWdlQ (51) 
tidi dt)t>' §ft dtfl cfu ō'ftct hPō yftun 

^tf mu ōfer fa fej tr^i y«yw 3#i 
fTōF dtfO' flF f2T ^ 

>tf fertH'A ! feīT ōfe f īTa - HHH foT HH'<j fe dtirt' UU tfl 

m uutp m w& $ wfo $u $ yffcu 

ōrfa wēīcT feu w ud- fkf w& cff gffan 

(>»?ar H85tf) 

ftRf tlft oftī On'd ōi M <ī ^*<ī oftf s( 9H' ot^’di’ ? IV^ to 
fe^ft^TīTff, M3fftWHiTOFHlM5raF^ ferfe^i^tr 
t, tor ^ ^P<JPti»r fe ?7tff ttdiil ! 

<pyt ! ōTtfi taw ^ w?> vfi taw ^ ōfw wī^ ōra^- 
vTTTI Wff y^tl^iF- 

<J 

īt &u feu wtff tfhf wfou 
to? cjfe” f> īltft '3cF HHF ^l 

= ij 

HBTW tfflU f fift mw fk6Hd BBĪU U Ufflll 9 IIBWfll 

wg ftfo uufof ufa vf& uuu udf Peu wfon 
āft ēft feu m wf&w £ QdfoQ' ōrf uiwuii 9 // 
Wtīg mffo cffl fouifoQ Tufofo wu ^ <m uufou 

cfU TPUcī fotT WU H‘U6 dQ s/'foQ ftfo UWfo II 

(>nar d33) 

crfe ?rai for 3 hhtō- § w uuīp t w fei>tF ^ uftu ws 3 u% 
^afeōFi nrftra'gif āaryd^d tftnw^i *fed‘ feftw^ 
ōjgri uu U tor^ tp& fe tor ?>ōff ftr §h fta Jtfe? hīto £ sk £ 
tfe n'fc/lt, r«(QTot >Hīff >>raHō' ojRjO ōf for ōjf 'ājōr yo>t;«j tfttftnfe 

ffe tw # fetFōT tl ĪOTF ^ fetFōT fef, ōFH?fe § 

f^totF^’yyr'eT totFōrti totFōi'^tōFKf'ftfe'fe^iīF (52) ^ftwfefow^ 

Page 53 
ttf-frfeu; 

W-MOT >tf§ ita-fUw? If §ora HH^ 6 l H^d r f 

hhh § 'qvrevn §■ uftn ufi 

H HbdW H'9 h*rd»F ’§■ Vldd o(dft >H§ d}5 <^H H’^ ftjH§ 

tlftl $>HH f^T >>FU f^U^ H'UHcjlPd ftfVF ōfaTFI 

?>ftraif Tft ōF UWFU 
^rfO’dJI rft ōft ^nftīll 


Page 54 FF& H?r W w?f fewzi§- (53) 
H3cTH iraK JTSVTcT <3dl d<Sd Sdd 3iT3' Q VPWōf i4dl Hdl >HSf5' H 1 (\jfcl 

nfedjy $ ura gp- īTfftra’ vfurartT tft fet ir^ yfeuu ufftt »I?t 

nsj'ōn'A wCrfUdfl ītS" ! Mīī feH tft*s'6 Pstj VHVfl Hfnj^ Qoa 1 VI o 1 * 
y^VP'§‘>H§'TJ7>3ra‘ ofttdflt-ld n^ynrfWO Q Ādd' QvPUVfQ £ 0(3 dō{^ 
377 Q oTdrQ <? ^ Q BJf Q WW bfīfe ftfuf Hft W ftw 
tff, W fWfW fe?7 6īf Q fWt Hfā feUTTT $ fett*^' 35 Q 
cfefe ftu TJIf Q ftftf, ftTTTT £ 3Vf§3 tft 3ī^t feu 3If ōlWdfkld VrfdH'0 
QH77H¥Hd'tdd W TPH Vfer Q, QcITTt W UUU ōra?ft tl 

feTW^fWTVRJ'tid' M>HtU77, >HTfe3feU77T^ōrWōftvft? 
H77 1469 f“ Ufe f# ^t 3H¥#t feU Tfe 3}3 3T35T HrfeH tft ^r >HraiH77 

ftfenrdi Qh ^t i«ust § ^fet HrftiH 3fet 6jatd‘H tft Q nru^M 

W Q feu H# »f7& W 77T77 fe»T77 ōft3T <t I 3fet 9ldtd'H īft £ Qt 
ftTU# HHH ^UQ U77, ©U77T feu feu - H5F ^t QU77 t £ ōftāft Q 
foTHfediy 77T3oripfeUc7, ^tF HW fe feōf feī»T3 W gUīT feōrfW 

tf Q OtīTT hw Quttt £ ^ufW t - foT feōr fW uratWT W tfet tt 1 uQ 1 

Wffwr^dldtd'Mīft^KTf^ygr^fTf HfQut3T^fWHftfcT 
feUTTT fd6' 3ōF Q feu Uīft fet yftt dW Qo ōra ōfe 7J77 fof ōlU 6'6o( 
nrfeu fen HHra ’Q forQ" rafe ? Quttt Q nfe?ft irafet cfet ft- 
nFddld ō'ōof IJō ifi&tF ft&f yy nfdl &H T I 

UFfT Q7J77T 7$ HHU UdfW 

FhQ c(Pd Hdfj Fōolfyw d'<? 6>fif Hidd U2%WI 
^ttF hhu Quttt Q uufW lt- 

ftfiy §$ ftmFWrff 3(5? ĪTrfe 75" īftfa TjftWI 

'l, XI©# P5> (54) g&fwfe-ftmrē 

Page 55 ■'ritTfe'd l^dōryf^SFBTfeu?Stf^f H*tuf<dtd 
īaf^ttti iif ur?>ōrHfeu tT^i^u 33 rftu^£?r?r 3 īs?rura^ 
ōfet ftl dd Hfddld '*'Aoi ^ s(*^ 

W ōft t? ijfef ofurgf fe tTU § ftH<fi§<i: *fet gr^ tjfel^' %| 

«jĀd' tt3fT'U T <jwtt— feōrttōrwrara^j^di # tTīTTtt w 

^rRdd' JĀd‘1 cf'tt T UĀaF*fl#y‘tt 1 <il, fet»ft 301^^3+3^3^3^ 
^ttnT^T^^g^^jjftfeg^T^ōra-^-dāft»^, iratt^gfef; w? 

Uf f »F tīfe 3 T H^tT tft»F fora^T fet 0 H ^t fef tPfet # 
«Joflo(H feg W& U?>!t 3 'Ā 1 ōfet grar ^tr ftdd' UĀ'd'' W MddSry f I 

^TF GtdkJdS- #UĪ5T ŌF& u£fe»fT § HTfW fet Ps 3 t for ftīt 1 HUĪT 
fecfWFT f t ht% »i^u f tftf wrarraw tTOTfi if ! 
gra w ftfer ufer rfti fu $ōt ftrat xraH w i&trr 3+ urf^ hh, ira 
vlftgjf ^•fbra T HratF$, feu^»Fra>ft»fT 3 crara>fl»fT 
ht# tra wdd*rai 331 ftrat iran $ t tt tran t ōWTft 7 *fi, 
fen w^tnfrun’i wfeftTntf-īīvrat^tn#, fuōF&uTfefetnft 

īft ut| gfe ^ōt t ^ 31+ fefe»Fi ftin ffeu ftraur^ 

fe^, ftw ffeu ftett ftd^, ftīH ffeu yurfet $ōt fVrc^ tran fetuaur 
crat HU >ra UōflōTU feu t fof §uut f jjfeg q^K Tfef yfti fen Sfet fjf 
H'fey t feu ōffeffr fU»fT- 

nfe- g&j 3w ēu fest&u 

ra<fl»ft »fra- f , fbfe ftfet ^fer?ft ^t^fti 

wfe" »fW 7F& HH'<± II 

(jffer ap'O 

vrufeudcfe' w^flwrarnfe^fifti wura^fetra'l’fe^t 
«dltfl ira tffe 1 ^t ftu feu fetra - U 1 ōfe HT w ufe fet 

tfift feu yr f^t di ft uiu ōfet huu wfet frararn īift £ firra uufe»F 
ft^feuTU+fbrnraTftid^f draunufefuf^ftfetift, ferfen 

ftw-dldtl*' t JJ3H c(d(S >? «fcfl dtfl W<3d fet d J1 3ōft »ffet, ōjfet 

d't!?ftftcr»rfe»fT, ōrfet h3ht ^ iferara fet# »ffe t wr fbr# hh^h 
fet HI^t »ffetl Uōflōrn feu t fbr fet dldtT f H3H ōrau ōfet Hfe Page 56 fJW HdJ*ī (55) ōft# 3 ī£| sT^f W'Poa 7> 0*f Wt? fe 

ftfur §ā flmr&fl tff wfe ?> tfffo rfow! 

*r& nf ?toōt nrtog ^f 3jr arat' w foutf ■% Riunē - t^f ^f 
yr^f^fiwōra^tftraarr^u?», nTtTncScr^araīTwnran^ 

t^f ^fn&?n Hfor»ri 

U^§HōratT^f >H'^‘iH y<i1 feHH^tsh§ufcW?fl dtdrl jft? H¥ 
t'nfatt' yQ ^'HHTtT^t^didH'f'3fon»r ) fe^^UTtT-Tj^jfBĪW, 
fddti'd f 3fe»THT §H^fōraīTpr?īTHōfti fnffw- 
^raīT £ ufaj# »r^r feg- fejT- 

d’it J-fld hc/^H II 

W$ tīwfefk $£ H$II 
5W xuw wfefc up&n 
uu few ufefe ufe w&n 

(»?3r 'iPtt) 

@h fifur-ōratT £ fej MfVjn aw - 

s īfk ŌT3 *f WŪ cTĪTfef 

HHf^^feH T tHW^ffeHHH^fōratTf HHHōra?> ttfcfl H‘9 

nraf ^rti 

ctffr wWf wī! ōnnfet mr m ōrfo fsfown 

WW wwun HW t/t^w r */!$ ō'JI ō[u ufewu 

{>H3Ī ‘JSM) 

^ tra^f t# ^f HH^f ht»te nfTf^f 1 1 irftj^f 

sōra»fH<Wtd ^firatf , tH T t^Hrau^ft^ft‘fira#HHWH T t^f 
draīTfWfeōr^, 0 h£ nPddra^^JTft^n^f^wōnōraferarinw 
»>H<s'y'ti Otī'rftJ' fWrfftif TTOōr^bTrnf^irōraTōtnniff tff 
»fHAiy'tJ fetj sJ'tft w'Ā^uraf^'i nr^fu feg T dtjd £ faj yytj ' ōffe 

mte 

foft fi wi vm ōff w&t §hw ōfof foiwu # w$u 

(56) $df wfefkwi 

Page 57 
WU ōft īfe # cCUfid wfew iM Wāt W77 # JJTffif// 

mu v mf 3fe sūi ifif# ff jfef zfuw& # ?h?j7/ 
fen t feuttnrnrtfttuuTj feuTjftfeTPā 1 ! 

WT # $fbt4 dl'^iot fi'ōd U3 cF ctdj irfe # «'« // 

U §H te7 feU #f SU?> fofUT Fff- 

W33# Wfc HW fil ife ā? £?5H? WU^ ōF #7F// 

m ōff w£t 5w w 7 # w H<t>(yyft m cft $wu 

(>«ar ppp) 

7HTfT ^VIffi'y't! HT ĪUōT ^n/U fe»f ftl WT feu W ftft ftl 
Hd*-fW, dy 'y #3", »fefeuUH^HHU'#»f T fe»f T ^’l ft H>1' rt'ffi» Mīft 

ftw-diuu ■# we 

HH- 

W J H'd> WTW 1 ^ ōffw ftfcnws swfewn 
wft Ojt 7> ffet cfuw mf ōrfo y ui& uwfewn 
ft HH? ōnt t ftjut ^f tuur- 

M WU ifet ōTdM’dt §* ōft mw 7> wfewn 

drayt ! feof HHH īft- 

t!H ōrfe m& vwfew 
tfīFBWīft- 

uwā fkupfk feufe cMt yfew tpu 7P crfetn 

(>>rar 3f=o) 

^ nrfen od^unfe urgu tfK^u ns’ t »ft feH# ftRfnft 

U75tHtHS‘t»ntu?ri PJtnd 1 * t ! Trē" fet ug-ttbrft 

fe\ »ft fet Uf #, y-tdddl' ^ feu# fāfe W Hfe t feur HHU 

ōtu y -tkJ, ~3 ddrt- «Sddl ndld- t 3;J t BH pHrf- tl H-3 t H‘Hd ^f 

iffeōftutufttfi feu feu uuu fe»ranftdid urff >ff, feuunuynuuu 
■UHHUffiftl Hfe HTHH UHlW t HTHU T# yuut TTTW HTHU # Page 58 WW HdJe (57) 
it'PdW'u gjf wre - tft wī u§u Fpftra’ ^t ud^t ’t 

fecraVTO UUI OT ōrSīT ^ f^- ^ ^ UfifW ^ ^ gf| <TOŌT 
H T ftm ^t 'ftu ?> 3£t T^ff ōft^ grggftpjfT -^I gvfTg £ >jR^t 

^ }fe ’# ŌJ% gfW Cf # feH Hfe"& tōf £ fofUT Fft fe feu^t 
dW<d‘d WT ĒTōftu 'f UU^ 75UTT ff, fej dW^'d ftu HRJ VJ^t ^ HTUH£ 

vJ#fef§ 1 <}'Ufetīft? 

WH^^f^UTWīft>»fTcijēuUI feuUUrftfWfeft 1 
dl^ »tdU6 tft 3M=J ’U §6 ci* "ft tit) Ufe UTUUfoWr feft" Ud'dfld 
fefeft ^ 3UU ’ft tsr tt| Mtī 3ttft UUU Urt % UTUU ift 7Hftu ^t USft 

tfe 75%ft tl US 3ī§ f^UT^ tft, §U?ft § Hritu ōfdU UT 

uōm 1 ■# f^ ftp>fT t ^ fu^ f niffe ōrac^ ^ uōm - firo^ I^bt fW 
ft, §H »fSHTU feu?ft S feH W ?HW 3lftt ft £ H?fiu ōffer tlfe fef 
fejōT^y?>Ffeōr^3WTidf ’turfedfi >fe ur§ »tuhs Hrftju 

W^d’ōfenu'l fes ddlPol»{T 7 TO- Hōfte cfer §-| vfowfeuw^ōrau 
«SUōffetl ^tTT feuur^-^gnjT^t^tf y'6^t#^tfTHJf ^īflnfeu 
dldH 3=J' Tj'fedfT PdldfTI $»ft, HUt/l i3dt ct'^' hfln fistd dldH 5d' 
ōh fet feōr dTH Utft W f& fe uft - $»f ’ft ifes ?W ōī§ »ftTifiH ’3 
%3T y>jfT £ HUU ^dd-d' fW d- 

$U T cflw Wfer witll 
ufe mf i/wuw sw yflān 

(»?ar 3tfa) 

&ōT3T r |,jidfld t UHT HHH ōffe ^Uf, UUHUUtHHU 

UT »ffWlft ōlf »fdrf?> ftu UdUfr §^t 6<ft fifUd' uft fe ffet ^t 

»pu£ >huu t fuuri feift ftu 1 firu^t w ^uō{#-uō{# 

ufc»fT ftfW ^t UH UT HōfU ōftl ugu 3^t U^t ’3 ff£ U3I fet feōf 
P^U-d'?> tH#ftU^HUUōfeU3l ōri^UUfoTHfef>ft»{t>ftUtft»ffe 

UU t fcJUT^ UT^T jft ’t t3 ^t HUHT3 ifet Uī^t 1 1 Hrgr 3^ 

gr^tfewrdl §HH)THT^vft»ft>ftu^HUUHU - UT3T tft ! feuōft 
t^UUUT^^^? HfijU?^Hfef tft! ftfertttTUWUTUtāt, ffet (58) ā&fwferftopt 

Page 59 
SFTC5' H^t 'O^ 7 O^dfll fr Htft HdoCd J >fl RVrftjW 1 3īff fof ^tīT 3ft# 

iF§^wH 3 ? 5 Hōftft? ōrftj3 nuf- fesr iFfr 'ft 4 ifrns f didy <e1 w trr 

did 4^ H'Rjy^f fttejFut^^friFfr tef HH'd3"ft 1 ddy'A'l^ttPīj 

frni'Qe OT U 7 ! VlO'd'U fcflrl foRJīJT? HHrd H3, H l tfl tft ! MtT TĪtT^" 
TFVtfen A'ojdy'tSl ^T^tTir^ndFTFI Bīff fenftttT^ftv 
teret fr*o< 'd w ft uWl § ōt īt 7 ^ oid y ' <ft '^cft fr i fer^tfsw 
ftra#u3, fuun^u^ttfdi fey>>fnj^33ōr^^Hftteft3^ft'#wr 

ftf# fTf >fft § Wdldd') ft?H3 ^83 ^t TJfHH ftv $ cftu 7 f%H ffe 

•^taffiftftgyf 1 , ^>>fn^«rat'Mnj^^fWvHtft>K 7 ^y3't'ftftrīT 
<JV f teF V Ijste Ōf 3 Q-d'dl ' for 'd Pdtfl ^ 'dcf JJCflīT W M3 3Tft 

vfe 7 h vft ^dy'cft ft ftv ft ōr^f Tnft gfei 3ftf -iteīFUvra: 

old' WŌ, fu^^fKftugpftVdyi dtl ’fr§6<± <d'$^TH3 

īfti 3ftf TfkF •ferr mmoc^ vret 1 nftte ft ste 

Uff KfUtT3#?tftHftteftuI#U3l U|f >HUtī3ts"Tft ^f Wd'tdd 
ft 1 VKftī o<t nteorw ^ ura' ftu dig uftdlteu H‘Poy »f^ U3i Qmcj 
H<J‘dfld ^rydd Wddd' KfrftpKTI do(d y?fl o(HWV 3ifll ftoTttT d^fl dtl 
’ft cffe 7>r Hōftl KftT Vtft V3 fjf Kfdrlft tft t" FTUUU ^ tfdī 75#1 

ujf KratT3 ftsīft t‘HHtrQ<j(v £ hh ora^f flervfe nwējft H3forft 
wsz ! ^v f M5?Hvf ?5^f »fwfeH5re i ^i ftu3uTi$tpfri 
SŌT3 ^f dSd'd f āftdfT ? flbPKW ^f ^WoCd ttdF? Vft 
dPddirUt! ^t dtt^'d cfe ttSF ? KftT H>ft foPJfr £ dW<d'd S^t ftl 
tte %r?ft £ 753 - 3 unt ftdF feu ēw 3 ukf , yrfrfopjft^tfteftei 

hht wurer ftpjfi teiu w fowt feft 1 tfd'dflu t?r Ū3T jJfuai^y 
flerft ^ 3H3 'ft t3 ftPKT ft §trar grfr fowt djf »ratī?> fts īft w 

ttBTgr ^ =kdl yd ' tdd KfrfWl Kfnrnsfrlfgrftftr d l g Qdl yd ' rid f^w 
tftKi'rttdUUn'roy tfl MdJl ā 1 d9 oaI «'« l t3»d d'9 ^Wytd dA' fldd 
ftr^ U3i Qu ōrPJtd' t ftr wt dōr ^ōt teft ōrteē' U3 ftr fwft urar 
nftrdteft, ira‘T4H T 3īfffbT^>HUVōftH3? §Uo<rdtJift-^ftiHt^' 

$of ! ftQttcfl dldl' «sToe ^WU^UĪĪ: U33t dlg 3dl y<J'r!d rfl WO'tid 

|3tl HTF3 VdT T5dT ĪTten foT ffrft UTdF sftr? % >KUH ōff U3I §H 
i> Sdft H3- Page 60 FFōfT w'dcfe" (59) W ^ ^ t ŌP3W # w W ^ •S^ft W 

fe HōT3W ŌT3W ^ TTFT TP^I ^HT ōrat gj| ^3T tft ^ ^RF 

yyr^tivFōfet^kfl ōaJI o(d^gtJ'3Tfe^ftTtrHōī3! 
ōfe ō[toff i 1 Ifftrer 3S" '^ - U^T ^ ^#ft tl ^ HH^ ō[d H^- 

dō H?> ccPc afffe WW VfUlff fhfti Wdldl WT Hti 'tfl II 

{>»rar dmd ) 

3 t H3H T ^t I ufe^w ’ttuttlffeyTfewi wnyfefWt 

grgg-ioWT % H^TH I fet H3T feōr ^ HW fo[UT 

tl ōra - tāT yo'-ed Tft^HT3H^tāTT>P#l f^VT^^T3T tftt’JĪiddltly §" 
HHT3H ōrat fee HW Ōft 3^ I gr^f^ tVrat fet 1 feōff^T I §Ht 

g3t’t feuA'AōftsTtn^tārf^flōra^u^t^TwfeuTntTST, vt# 
t3rfeytōra^33T3T, tgr^TKtsryd'ed ti HHeōftH3? ōranraw 
^t yratt ’t H3, W tfer tfeī ttfW - "3 t wut yy fee tnr uy t 

3HH3 W C'ctd' ōftETi ^tāT tiW'Qe fee^t y<J'ed UT^ujyd'dfur 
fet t 1 tw UT tīt^t ng TT^t, >HH t 1 dlde* ^ t »frfe»{T ĪFI f t3T 
Oi'G^feU^tyO'edUri ira feōT dfe tt ^ft 1 , 3 tāT fewōF t fe[H 

fEJd'Q'ert 1 ?” Gh d41 feyuutfuyyfei OhG yye h* fofdratsr 
yj'ed G HH3 uufor 

>FīFiki3tt3'3mfī£, feōr # < 53 ?; imr & ft 3wi 
d£&mē’3dl dd^W^ĪFUVāfiFUTffffFōrāfiīFffuāFFI 
P 1 u? mrfew $aF 3? & u^f, āv wy irfyTfor ā 3 sfi 

<f sld'G'eTf, yry 1 1 tdF ITfefoft H3I 
Aff ft&T e? »/3V Ud’edl ’#, &c7T UUifW $cF fUf āVFI 
um i? &ff’īP@*$ wfigf JifUU, fiff V3U £ d’ddfiw §U @UFI 
§ H3f 3 ! W fW fiRU^f ām fcōr® 7PF T&Uft āfffw $U @UFI 

WtfT ^gp ^T Hō[THHT dī^ tj3T 9UW # HU33 d|f fttfeu feuf tft 
tōraurtidjy āfeV d‘ō tftyfeftt >fciH y<Si>HHy i g3fW'eTH T Hōr 
j»t33T^ 1 1 yfe »ra ut - ern gffeu yfe 1 1 if ōradftrra tft ōrfeu - 
Brat »th yry t yryy fW ■£ feg- ^ §nra »rvt 33 w feorar f& 

( 60 ) 

Page 61 
fenr ft ā y 'Mdt WB āra^r fo ft ōTU īfor HPT ē?U fel>HT ftftrar 

JPōTTr'fclft^UPutt' cfld' ft ^ ?P Ōffot »P§3? ^ H>f fiU M o£dlM 
Hfc|ti ^dt- 

s lcīfo gfa Perfffo ftjfa, yw v? ōftw wjtki 
ādr WW Jft fapfr cfaf <r fc?>s? W/ 

'āffl Ud’idd ft B&3 Wlft TRJĪ3 °t ftāTI 

ftftānBīMBfaftftftnu' 8 ōti 

TO fW fot t tcPd ATff, fetufofWtetPiofc) <?6<i 

fot^^ōpuftl 

dif iffipe gte tft fot uu^t ’t tedraHr?> uui f^yu? 1 ww 
īft t fUw fot uutet »r?vew Frftra' tet d^rfte uunft uute uui tet 
ynfotufot»ffeuui tetft&KuSōftgfeuui tt^raryfterrafoK 
tet tratt te git U6i ufo?t tfor ^di'<*?t tet 75tt 1 1 ftra feu dif ītdi 
fttet»p§u?>, fu?ū t »pu^ uh?p uu?> ōfo u?r for 
wātftfeiM f^w w āftti 

Trt ftra t »<u »rt uīt 3T »p§fu»p Kau fi-rct t, t urar tft ! 

€fo »fōTW yutf tet f^iP fo ĪTUŌP »fo UUft UKĪ VTP5ŌT t teōf yu? tet 

urafettt, fWuwtutetuittfouBttet^ti jpfou f^yyfīft 
§■ Muu ftī^ft fo vpwōt t yau tet wb futt t ut ^ t cfe- sut f«r 
tt ten w otī »fofo ufo&i »kt ufo?ft īfor ftra t »pte»p u+i 

tt ufe&, tt īra % ōitet flu ^t fofo <fot rfoufti vtuf ttfeutet 
Kti^> gturi 

Ht t - ōra^U 75ttl 1690 7> W W foUf īft h?>H tfe»PI 

»p<?uyu Fpfeiu tet uatet ’ t feōft ^gr utet»p i w uufouvtet t fo fiw 
te? 5 ōr tet mw te?ft ^t yunfot ōffot, »fo <M uufot ufo »p?tuyu 
nfttjK § īifor utet tt u^ i teuu ^ituditu $ teu?ū t' ōifo feu 1 1 for fot 
fuu teu tt cPī-F U^ī $ MUM ōiu t^dtl UfolU'd t' UUfot Ufo, pr 
nfou, w Hddtr fuōft tf »ftet ffot nfot gu t »puuyu īpfou fot 

Udtt t ūfo 7 u 1 te»PI ?p graft 1 »fe »P HōTW tt, ?P ttt ufot w 

¥Pc(T WdJtT (61) Page 62 fh hmt feōrtew d ira vftr ōRsuft irrfeura »fōp?ruTgōry 

cīuf?3£, 

^ u?> 1 ? ftr >ir gi^ fcr ftra^r tM ōrrf ^ # iflH 

ēucraurjfl, ftīu^T vlft cTī^gft ur& ^ ^fgr §sr f fe^pfraT yft, 
ftraur urtff vft creraff f ugut £ upij^t feu fe>raw ip^f w 

^uōTrftrarīft, f^urwrfWJira^^fra^u^tciwdfl i*7?3& 
^RraK^u^-umr^Muf^iftftfōr^fu^K^u^gi^, citf yu 
U^ōlt, ēfgf 3Wf £ ?ffu feu W fut, ITcT ff crauff UT^ 

iīf >J?UU f^f fe^TT rff fcf feut ōfut fecr fcu H^f ufeu UfU ft#3ff I 

f^F^fātT^Kuf^uFfffortt feft* feu feu?u'£fpj'#ray 
ōrra^ »r??uyu ss 1 1 uu feu??T £ uur ^ jff fau# tu nīftp 

%&u'<s!lu^u?s, §upr^ōfiTO-c(t/l yoi<id) īsuffi P^d ftw*'£feōr 
udoffy Mi ōrfti^ī53fg!f ^^ftw^ufefetfuTūās'ōmKyT 
t ōrftj^- ut fe uīff wfuyu ^f uu^t £ fef - # ft¥ft vraīff u£ ut§ i 

FTT^f ^f ufe tf'Ōdfl, wffuurf ōTUTdfl 

ftftjr £ fejT vio'd'-n ! OUTU ^f ufo >3 feH?H Ōlft t wff 
»rrauyu Frftju ss w$ ut| Fnftru £ ftfur hu tf'feO, $£ fu?H ^f 

tTO ’# ^HT 'S?ff, ITU^Uīff ?5?ff uftj^ - 3T feōr ōfftl^ yg- Iw- 

ōM^fōsO', uuuud* wO, uurarnTvrra, uu#, ^f»ryyf»ftO§uīff 
flu^ ir f^ ^ »frauyu īuftju ^ for^- ’^ 1 urau ^ >f 3urf 
u^uīt -^'di' forfeuut^>j?uuōfffti ftfat^feftBjrcftuT^uuM^t 
^ftfWfediycf«dn^'ĀUTHUwftr>HTUf^T^igT^ ra 'feofWPt!»ft?ff 
>llu ^ UVf7?T UU fUBT, W UU f%U »ffe <& f§3U, U^ UU#, Zt 
UU3UI ĪTrftjU fofUr, ftrōf ! Hof feu?īT Qtfln'rt* UT »TUUI »f?>Uy SS 
$ feuut UUT^- urff ^UT| 

yu Hvft ^ftipjfTi ffeu feu?st £ »raiō^f w& u&ti if crsraffuutft^' 

uravf^ KHHVfW yura ^f ŌIHK VRff ^ xjui^ft JtfT^ -^f gfT u^T 

ōf ffu ōfTōft VU FTTftjU £ fo?UT fe UU^ uftFTT ^ff, W ft 3 Vff UU 
fWw^'n ōra^yura^ōnrKyt^^utK^uf^ufi feuftrat£fe»ptft 

0M1 h?t 1704 lf, »fu ura £ ftra^t ugr^f uufet īff, fu ufeu'B' ^f ( 62 ) 

Page 63 
JaFK^tsrdl 3f3t dd^ly ōftn^fetft ftf»Pt slfel €fe»>F 

ftftir tft, ftj»pt nfet xraK ftw tft 3iff ōrra& £ JiraT gSftfi fttt 
fare^t fer ftiK »P33y3 3 1 feōr& 33 i t 1 ōrftj^r 3* ftr gra t ftft i '3t 

§33* § fWfaW £ fiq^t fe^ ftp*pfel>ft BU^en »fa Jjffff 

Uft īftl Blf tft cīftrg’ *rat for 3fet tI3K ftw t āfet 3 fe»P ft?Uf IPff 
ōps& % »t§ tfāti 33fet »rar3fet ftK fF ftfur tsftfi fttwra >P 3 T 
IKtttt^ft, »py£yftt3TB‘^'^3t3fe3fiTur3 »py£ult'§»īat 
fesr $ f^gfti fegcrra gjf t Kftra: kjb 7 irctt īft § kt3t KTfera tra tft 
t^l fe33TKfeBT^OTy3T^tK^tftfurft5gf oPS^- 

t fttt idBiiSl 3fet §§ fttur, ¥fet >fet ftw § K33 § §33* § TTB' 
3 BB 3 t FPt tt K33 W »līft3 ftftv īftl 

t 1 criVfer ur jjfit^yra § tkrtV»ft >ft aif t ytra fUt fef 1 

afW ? fet fUsf 3ftf ftftl»P, ftftUIft K33 »raf ftftf»fT tl »P33y3 
33Brt, 3KBT»raF3#īteT, UKBrfllt'ft^ft t ārī^^^r>fOTT 

f^ ft fe ftrit 3HBT ftt t itōr fera BT ōffelB ftr »Tlft K33 K3T t ^ 
fe»fT| ōrfeis- B3f, t^T »ffffe ftfur ! ftrt 1 ukbt ftt 3 t ygīp ygtr 
vra^r, ira fUt 1 ratreraft ōra^r 33 ^ 333 ti ftrt ww »iīft3 ftfur t 
3fet §t" fiftir Bfe 331 »13333 333 t 1 UfelBT fjgyK §3'fft f 
ftjTLrT^3T3Ttfttt« §B'fe»rtlf3Hōft sl'<^^'WTfiWFftl 3)3333 
§3ryft tB »P§ I §33* 3 ōfftj§ 33 ft»tfff»P33y3 3 ēfe 3^3* BFft 
Tcot ^Kōrfelf-, fintftl3T3I33THHōrra'ftfe»fTt, ft^rf, ft^fer- 
fttt, §H3T^t gjft’ ^fW33īfttl ftl3T^t3T 't tftsl' y«3' 3tl ^fer 
HB3 3T K3BK ‘UW t fa feff U|3 fet »I3U ōpfeK 3§l 33 t ftftp i 
»1333^ feōTBfWr 3f 1 333W? §3Tīft 3 ftraF īft ftr »fir^ tRT fet 
KfefKrftf, §f3lf crT|U333»Pt3T| 3f3tfo3Tfe3ōrat3U3«H 
§3Tīft 3 ft gfe»fT 3 »Pir »P3333 3 1 feōpt 331 

ōTB3ft ¥W tīft iffeK »f3 3T3 K33T 3 ^ t 3fe»T tl § KftīB 
§H§ 3TB 33, 33tt KT3T H* ^rftt 3^B t, UĪT fi-T»Pft 3»B 33, 

>rarffet ftftr 3 tb- 33 1 fen 333 »p§3t fti»p t ftr ftrarar ōpsbt »fo 
»P33yt feōrft5»p t, tfft-trft feyfe ftte ītw ti fttt-ftft h>p 

»P§Brt, §t-§tHU'33f3TĪTTKīffeTtl »P33U3 KrftīK t 1 3^3 1 Page 64 WcT OTcTtT (63) f*cl&«JA-| »ī$»ī^3T^ireHftfcrīft33T^ufe»Fftft*r3&U7>, ft?3 
Vl'd’ dlnJl#3ra^Mr<J« id$ 3?>l tj*q‘ rj»‘d fetfrftld<gkj ^<V&'id44i? 
ij# U7> # fUt-ftjt w inīfe ftrur ft ufef ftw uur 

HfeH3ft tī^ ! wr 1 ōfrfw urfew >»r?5mra 
u$uhi ^fWraf^'tf TraHftfttfft3T^ufWftft*ruSu3iftiUHT3T 
grFrit^gjf ftHfewu$u?n y'y'tiy'dftwftoTgif 
u?> ft ftj£-fti& ww Mīfe ftrur % ufet ftrur u& toi uwf^ira 

tft »p??uyuHTfey ^ftra^f ft 1 cftoru »rfe u?7i w ggīT hk ^f ife^ 
fWfeortifOuur^-L^fVr^u^i u||3£»rv£^ffed*‘§ urrffrr 
feyftnr ft ftjtr^ ^r tft >htu^ uudurt ^f tra^f cfte3yu nfey t w 
$3 £ >HUf UW ife U77I 

feqB i ŌTHHT§5r^HōraU <df^ i?0( ōjpdi Bd) fcTdlji dlfeti fc?* 
yfd-d'd U'U'fWftl»foŪlU?^l»ī&forfo»ftftiUH3; U^ftU'A P<dd 

— «j ' — 

^frfd^UcV, U^^dldU«dnUd^trfd^ l df'^feH^ftWTf HHH5ffer 

īrfei fetufww cftFff ? u^uuucfouyuuīfu?); rranr^tert 

»rft »p§^t d § ftftr fey^ uu ftr ftri 1 diw Jnfef - ftftf ! 

>>w^ufWu^f^i u^f^^K^yuT^fti »rnfe-»fnrHH3^H? 
fefdl 3T -tfrfr gyift TP^gff, ^ff 3*%^ WōfWy3Hōra^tl 
»raf^H75Mo(‘d UT^^grgTjjnfeftw^fUBTI^fWWolid^feUT 
for 3T# 5 trīT^»|T ftu, ftfe tfe, 3^ fofe tew M, 
ftīU# HHHU vlt ftr3T ft usfe U3, 33 ftift 1 ftfU’ fccfttd: ^ H»HU tft 
U%t Odf HHdd S^3F, H3 tflQ'-t! rfrtf Uf o( WdflUd tl ftfe 3 H3d' d«J 'sl 
FPUVIUf HH33 3tff eWedll 

feqft'tfsi'd ^B'fewdi'^iftr^StīTg^^^ru^flwuu^urfef 5 
huht <5^f yu »fe ft tfe^f fti »nHvn3 Of vffter fW \Hw ti ^ 
ōrfjtd' ut ( ^T3T tft! feuutf^ffeu feo^i f gH3TUī^THfe»fTd, 
»THW f^ ftftft f 3fff 3H ^ dfe īft fe ft fe^r 33 ^f Unru īīfe 3t »rcTO 
pj ut ōrtef 3T gWi ōrargff ufe ft »t^tīj ftetef ft ftr»rft 3fef 
"3fe»rftftirtft, Mftf3^ftfWftiuf3UōrHōffft? ōrftr^Bif^ft 
»fftf3 #HT ōTtft ygrrQtfr ^ffl 3f| TTOōT HrftīH ft Fn§ »fftf3 tfer (64) Wfe fiiwi' 

Page 65 
dl'Qd W^l fiy ste >tftffe ftruj ! GjUHH§ 

frjm^ »n§i flrar tftgcīK ! irff feōr 3 h citot ft ftr wff crra& § H>fe 

wtef^ōifb^'^lfe^e^! fUii" 
t?hhh wfeuf di oiftra" «dl for gfef; fte^rMutftfyōteōrn 

ftrMcT?) ōtl ftīH fo?> ftw fet y?ft Vjrs'l U^t dli/l, ‘^HH3' firt H3tft 

ufg - # H3H ōra- Tn§, terf hh ^t ynfet Tfef tfitōfti 

HW § for^t feyS’ tfe yōTI ntfi fOT £ W ō^?> TStft 3+ 
fentf fer ōte fiftr y^t § yy»>r fey «ra - yiēi cflvfet teW § tjy 
ira^t ^ ^ fowy te^ fej ip^t Fftfevtft' cwaft w3 § yftw £ 

terTf fteī fijfiwr § fi?y w fetei te?wH?Pgffiwftwi 
H^Wtteftīw^Hot'TO''ōfte^yra'^fiT&! siten'tei sPtflQ^firui 
£ ter ^tw te ōfW ōrafieufi hu^h w tph hōht -# ytnr 

Ffti grgr^fiTwnōtet^i yryTwteftTWK^upē-i yfy£rraHT 
uraōffettti >Htte^HF T yftr3 T ^'H^‘y§'3'ōiēys’i fWt^feupfirur, 
nfetteryfirur, wtetranfirur, Fteteōfnftw, ^fetJFfeyflTurōjrar 
y?ri Frarp yra ōffeti 

ter H3HT tteft £ vtt aif § hw £ feāfWi vr rpr^t se 
rlyfWt'^^tery^ysftatei nryr^^ttft, vnyr īpfey tft, 

^fet nrfey H?fi fifur 3 ōrayft »fe §^t 

vratffefWf, >nnr^ hw f # w fWfW f ury^ ^ 
^yKte^tōT^t^yfenaTrōferrti gjftftr^ ! 21 ^HHHifei704 

^t HTH 0 ōte tl vlt ōR5Hft £ H§" HH Hfte5yH, #£yHHH¥<?F 

feās - £ HfH hh3h ^t yfet w te wfW di fet §h teew £ 

*J *— 

tefW § for rrtfi ōrogft ^ yn^ra ^t 3i^t ?h y$ 3 t _ 

0 

m fy ā y/W Ikwā sw u/fe/ 
f§ gā mw rf ūfltfā sw u/te 
du āv ā fes$ gā wā 7>m wāt 
fāvā gi nfcdu £ uwā um wāi 
cffoā £ femnu ?pff & vft uar ēfh 
nāf 3cT @w m@ U 1 UJM& @ m/u ōftf 

fPōTffōl fe (65) 

Page 66 
gr^f t gfei fet tft ^ fej Fftt w^ 

3^W^twtstīWe^g3ffTft5tīn7, feēf^r?TK?ft ^^tt% 
ft fes tw ift §rft grwni Ufg g>tg gr^f fe¥ >nfe 
BTftf^TLjT^^-gyA' feywftg€"d'^df»mjygfejHTiftl fenĀ OK ftrf 
t fcRF īft fe ^rgr ; ^ Htt ]fcF3g H3 ofcjtl'A cTd3 ’ft 3ft?>>F t, 

TjiītMōftfo^ggnWuftfeōrMgtfgnsftt, ftgte-gftgrōra?F 
ft bt §h g^f gj^f feg - ōra wt i FPftre f^yiff ftf §ft 33t gr^t feg 

^Ho<d^ Jftl 21^Hgg^ftwlfel704§H>H|r^T3Tīft^>KHgiq%j 
tferftl >jtH ōffer W dljft $ -ftyft HH§d 1 1 Hfef Hfe»F fiW t 
Ufe»F, ^3T ! feHHn5H'0d tfft ? ftfcftUW ĪFid^ flTUf ftflft 33 ftl 

»fu£ gvra-nt feft Hīra tfe»F t §h gitf ^f ^tera 3W «gff M 
ffM MifeftgH^u?rfegfH ffM f fsr feferi fu»pft ōrfef 

^few ftw t yfe»F for 'e i 3 T ! fenvFtrarōft ft? hh t ōifocF Bdf, 
3fe»Fftftir, fengi^tnrun^^ftjF-^f^Fnfnsr^ftpjFftfor^ 
fōrnraftfi Hura*iT ! feHrft 3īft ftfef fo@" QsfWI ft ? nftra'Bgf- 
ftm ft& rf m ōtftīft ft w ft & udt fft 

^y3gr^iF?yt3fe»FīF, hh fen ai^f ^f feddra īft foft vf 
»FU^ H33 ft5»F t >HŌFW ^f gte f%3 ft §H ^f JF3d #3 ōra tē' 

U3I 

ftm fi&tf uh ōftftft $ mp ft ftu uzftft/ 
c/fr &z ft ftm tftp- ft Ī7W & & uzft fft 
ftm īmjr ft ft ōwwtw ft $ udt ft/ 
fUdt ō/ftr ddt ft feōr& udf ii 

ōrfot 33 ftr ftM ^f >xhh3 £ 'A 1 mnft fts^t t fe »fo f n3f t 
W ftft »fHH ftfW W nftōF ft fel»F ftl HH TF^t, »FT d HT*re fon 
WrtrftTfof, cfo^t 3?ft»F 3ŌT ftra^f t UH Wtō §3 f^fef Cf, ft 
Ultfe ! 3cfl #0( »Ft»FV^Ī^ ’t B'O^dfociral I tH7ft»F t^t ! 

ōT^»Flfoīftt ’tfttōfattft, yfo*' HU3foFtl Mv?rffe 
foratf HT ’t 331 ^ H3T uftf ftr Htf HT HT ^gT fot 1 1 
t£f H3T uftfftr >fft ftwft ffw fot 331 HTH W #HF 1 1 333 ōrrftra 

(ee) ddtwfefim rf- 

Page 67 
yrfew $ ōtet fU3T fiw wr §U3 t £ WF 

cT>H § UH3U tet fl?3 ofUUT ^ | nrftjU ftpjr^ īft £ jjfa »pu^r ō?HU- 

gnr^wtnra-^rtwT^i Suuufeu^FtoTft^w^tewd', 

l o fQfof ftt uf £ HTc^t UT W5T urff gtenfTI gif H ftftrr ! ftw ft5U 3% 
ufet UFift dtet, HU?n^t, Utet ^T tTW ōft i& U3U 'er ōtw; 
yedi‘1 

§H i|& ft 33 333 3 fkfrPtfT, yr fi«5>HT| u^ jjfTfitfg ftwi£ gtet 

utew fifur u?ji tWt ^tet H3H ftrw uu-i ftro* ^ »feu ^t feu 
tt fe >tt ōJH3ft ōpfewr ! ōftet ftufe»F SlffftW ’§, cr^t ftutenr 

5}(W '#, oftet fete»ft U^»fr ■# ff^T īft, »fvTHTtt?5-HHU#l 

ftra# FFt 3U ^g33 te U3, f fcjyr ŌTU wff ^JT »PH3 TTfU 
y^iāl, HTf 33 te WJ$ #3TŌT 3 nsrrO^T Titl HTH ^ |f| 

ōR?gft^fU3T3r»fTH^HtfTte»fTteWT^I HrftjU te 3^ §U3T te te 
HrfowfU»fr 3T »PH3 W fiU3r tl ōfWaflUd UrfetfTU 3 tītet cftet 
^TSTTftiJJfnurnBFftteFraTKōttl fc53' fU3ttdteU3 H3^)ōtf»P' dT3T 
3Tōr^aduTi Fn^^teut ’^wr^wfUFfti up^teruT, fU»rte 

3te»r ftruf tft ! 3^t 3ōff, ftrf yddTa 3 ‘-er 33331 gj? 

^fftU! feu3r^3ar^t tīT3THFftH33fiTUr§3tet^3TftTUf| feU3T 
teurftOfe# Potcj* ntedif ! n*§v>tte 3ōff»fT@tetiteti teunf^rurtft, 

>JftT 3ft UU3T teā 1 wff teōf 33 ngtet utete HT| Uf3 3 Ute»fT oft? 
Cfftjōf tfdt FPt ftte MW HU3 3 Htet U3 UTar § »flft -$%■ 
^tdteturuftjUT^ufgfi 

FfTK te uftiurn te UT3 -g HT»f3 Frftin 3T »PH^ ftter £ te»fTU 

ōtuftrar^l §H§tftl{t3Htetfte|r 3§-, ftei'fuuwvruuTlti fUm 
te U3U ute 1 ftwte utet 3te»F fftw u^u te u# H3i teuu ftter 

£ Jjflfe»fT tet»F ōītet»fi ?5Hft»ft $ ōn^}»ft te ftfU# uUtte3feFT3, 

§U3T 3 teu3T i> »nr# fenu^teaF fe»{T 3 ōftet»ft 3 ftraute u^t 
te»ri fuōrftjuT^, teUuteteFffeMT^teiteu^, ōtetuntet>tettfor 
Ftetifuruiffōftuura^T^ uuātettewwōfdid ofwdflyd wu'iFteFFU 
T§u uft U3 ftr RT^ flw l«ōr Uā ite U3 3 ōfHdft ifc utet KTU3T 

yuu^wuu, ute^rfiTuf^u^^u^Tf^nteibfifte^dteuT^ōfnT 

H > crrmuw (67) Page 68 
W oC §3 efel 33 ōft# 331 W§~& t 

^rfodlf ^Pjdyi 

^WteM >n^r 3 1 3r»re %ōt ^h §fW ft i §3 y&3 toi 
grug- »ffe % §tp§ 33 fe 37 % fojfcKfi^ U?> I rtvfcOg •fe^feōT 
»raeiHōftetd, dvttMKrnvrf ! vf ieref vftyee^tiften, fftfiw 
^t3ft33, KTT fecf f^lT ’# 5[# ftr ftlf WT Hfer>fT iot, fiftrf 
etete vt 1 fc?H 33t •ctc feg- nfe»r 3+ § ōfn fe^*! § Zōf# eK§g- ^t 
ōi^^KW^y^^TK^^fcōpw^fiiKg?)^^^^; ^Oe 

«j — r 

33 <S 01 Kdlt! 1 1 

lf o[ fif$ ! fu H33 flrar ^T TflH ^f 3Tff fiM, §H TOH 

>«T<^eyH t 1 feōiw ^ ufo?ra f%i# ^f sīf? fbtet # §n H3H Ohōt 

3 fiTtfi $ ffW ^f 37ff ft&ti fe§" ? fd§Tb( fbr hi?h § ktwōt 

it ōr^f u§ht rrrftra - -^f ira3t ’3 ftra# fOf |zft § sffn wbtt} H3, vf 
fieeT3T§Hf^3THTim3t3HH7>, JKR-nrgK^^fgi^ffea-^t 
KtrnOf, w 33 3 h fOf fOt "§f g?>t §0f t ftro^f vffcr nrftjK ^f 
tra3f fi?F w f%H ^f §fi tff Fff 1 

ĪJfō §■ »freTH 3 KTW §ftf»{T 33 fiftfT efef KHH ftfuf § ^fet 

fiw 3 fbr i§ tft fbnl' eftrn^ ‘u3 33 ? 3fefHe3fiTw33w»r 
^■^^fōff^f fbrnfegif ! fcUur^rn^feK^fbr^? fe^feKrarōfter, 
w fbte disftndT ten H3, 333Tfi?e§3^tfeōr3HōrO i 3f33t 
Fff, o?fij<± 74dt, vfenfifuryrflKi tnfti feōrKtj*' fbid' fbrfecr^Kōra 
fie§, hth nvff Kdī bt fi^r ?tet pff fbr evnfe ^t ōtef § e^'fi ^t wff 
^ōra^ttra-^iuri-^nnrfKdreT, 3īffeUōrartr§, gibt^ 
0, H#tK#7^^'ie^HT^diwer3 3īff ^wwKōra 
H§i^f §t43TtfbrHifi3T^^u^^^i ^crfij^wdfvfocF? ōrftj^ 
H$f WT "§f 3T3 ^er l/ftrar ^ §efeFI fe£ 'eVT ōfel 3īff ? ōrftjH 

net 3vff ht $8, w vtfi ftffcf ōfet fie^T § 33 fuff ?>fe tee h§ 
e?ri >kh ee 3 3 &s fie§i ōff w 3 h s ten 33 $ ?ftte nvfte ttet 
O' fbr c*)dl i Qu* 1 fcrrjT, e i ^ 1 īff ! Pk^ do'sK Joik, fcra ft 3vfl cTw eft 
ft^fitef tee^nf - ? ōrteranef, 30f 3 h fbrar 3 §fcff fti Tfrfi (68) ^&twfefkw^ 

Page 69 
t terarw ōra^r fe^ri 

^fattft'lJteK 33733^31 W'U#ftftF§#75»Ftl>re75HTU»W 
W yr ft^ft ft?W d foT >}t "^31 tft t ōfl- KfofMT fe § ftra 1 §t»F 

feīōft»Fft35*Wt3fe}»ft ōfet»F §#HUVfl?> *-TO' ttdl otfl ōTftftTt ! 
Hft^^cftōft3TforftīH^t^Hoftf^td, §Htftufe^y<)' PtJ'jf, fW§ 
3?> '§#wu§fīft, §H§37?t^r§y#u7>i nfeaif t^ter^r 
fWiufe7^'ftTO t §'UH§^, fW^yf^y^^u^’^fufmrKns-i 
Hfddl| £ HHH ftl ^ t ft^ ! H§ Cfat feu Ut, ffotfeuyTTtuU# 

f^BtīftcroBft^^to^rfelMTI §h£ HJte* § 'lfut £ #t UH 
ftPJTI fffuftt^HW^»fTH§^y33t^H^f3īēl WT>Htft3ftW^ 
wTHwftw§^y 33 H>fte’§^u 3 i crfbd «d)fer u^uit 1 3 fe»F 

Ht, W ^ »fTte»{T Ht H3 HdHT vfft ^ ^tf ŌT3 fte^ t HH^H Vfft 
§ ^ ^ U3I W H3^ ! UfWfe# 7>r I 3U^f HUT^3 ^ 5 HT>jfe ft 1 3UT# 
Htf 33 § UUUt feg >HUUth ōfdtdfTI 

ftTFTUT U3U UT5T efe, §H Ht § >fe f? §5 fof §H§ >HHU ōft 
tī 3*3 Huft t", ftftft e> 3Tf 3§f H3T| >Hftj3 #73 ftfe»T t, 
»F^§#U33§3feU7>, ftf^Ffttfaf^UU, 7FWH3tftU#§&UUĪ 
Hfftj3 #3* UT §feTU HftPHT tl 22 UHUU »fu3t ĪM U7ft»T HU 
^UTrfepnrd'i 

§UĪU UU U#ft usuuftf § H3Tfeu ^TTMF feuu īft, ftTH7f 
UH#U §f 31^ f uftW ^ I HTfeH tft ^ §H USUTPVf feu ftTU# HHU 

>33§U75, §U^HT>nefeU>H3Uōr3t3F[ UftR?ftUfUUrf^jīftfergTe3 
Uiftf H73fef»fT tl ^ft^ytwfe^UTKUr^f orfef^H^#>HTfe»{Ttl 
§uut §- ferar feu uh uft, &■■ wtte terer tf fe feōr #H§f #f »fniur 
tftwi §Ht »F § 3J| 3ffee ftīUf tff $ feur fof 3īff »Flf£ »Rf $ 
HH3ftf3 ōT3 feī§ § §Ht U3 #3-^3 HUU #f t&l H§ §Ht t# 
HW 3t UiUT >>f^ ftftu fegijT^ U 75^f § #75tf 3 HHU ōfe HU 

fettftōff, HTtUT33t75§fHU#»Ffe»Fd 5 | ftfortfVfUU^UUtdF 
3tfe3§tf»FVfftf»F3i^§^3ft>Ht| tfetHH^?nftī y^»FU£fk?Fir 
^U'&tīdl ndUOddll Pdd' H'<Jf:§H £ § UUfet»F £ tfe»F fe 3|| 3tftfe Page 70 WcTUdJe (69) ftfuf § fe&-ōf ftw 37T, »fUfT fM ^ U3"&ffT ffl 

ŌTf^ftfttl'U r ftkici 1 HH<* Fft ^ WT'^td^* 'Bdl ', teOTf 
feīī£ ōlrft §t §lura 0? ftw ufe»T fe §ōfr feft ftftf 

■4 * 

uu, fer^u^Hōr§ur? j^creraftu T $'£feH^tfty^t§vft, urif fen 
^t»ft »fyr fetflw 3* feōr 3tu feFT Tiw w* ^f»ft uftftfeuut^ 
ug^f §t Ffe feferi Ifftro 1 3fa cīwgft w& 7> UH^U fef ōī^t fen 
^W'fe»TlfeHfeH»m^^Hi : 5TF3fef>ft»rfe»rifeH^fMHfefl 
ōfrf ^ ^ §lfe‘ g|HH HftW Hi ftw ^ ft-fF HW ftīōRy gfef # Ī3>fte 
’§ feōT fWl ^ftF ^rfeufT M^TtF Hfe|HI 

tl.Sdrt'Pf § VJBrfecf dlg tft 7) vfeō5 T fecj'- T*iddltly ! H cffef 
»fU^ fefel-^fS feH Ffef W £ §VI ōfef >feffe»ft § 40 3$ ftfe fW 

— y 

§M?fefft-ī7ft, 3rgw^§»PHt , $tft§^'UT£40 ) fu^rf^H75H 
£ ūfer trfe»^ d § »fufef mfte |r uau 3 §y fe fet feōr w vft ? 
■?tff ōfe §U7H ōfef fe 3ft »{T^vft cfnfe §ōf o[ Kofe § ^far g^ōfT, 
3fe»ft ōfHHT §^fw 3 ft# gvff , feu?ft ^t ōfHH "t utīU offer 

UU tl^ 1 3tu § B75Urar $ £ »nē 3T vt SPUra t fe»|T § vfew feg §3ar 
fei»r#fecfōfe^t|‘ftw^ōrfefefefHT^^fe-^HTfWfefe»|T 
trfe^r^fey t ferayT^f vrfe^ri ^fefewr 
fanuīft, ōrfe^sōf 

tf cFd Wtī UW tfl&ā ti<j <jjtthid I 
dti 'ti ty)jd WUWc5 W Uhhfld tWd/ 

HrftlH ōfftfe ^ fe HH^ōT fef ōl^f feH ftrag' Vfīt feōf »!SftH ft ftf 

d — 

H^THTHU^»rfe»fTīft, §ōīfe^^Vf ftTd'Wcfi tHHTfel»TIVff»fSftH 
t ft fefe vfef»ft »fer ^ nrunē' »|T§feT 3T feōf ^fe- ^ §H§ īft& fW Ht 

u ōh Tfer jfti )>cgfeT fe §rrgfe fef# 1 fei»ri 

^?ft»r§^! »fe»rsyf tfeīff ft^ōfefffti 22 smyd 1704 fti 
U^fetwftw»ffe077l HTfeH^»lufef BolJtd fafatl firor § UU-UīT 

§ tTftuufeuui uf^ftwfeu?F'^t»rar<dfetōra§u?>i ftfe»r 
fer »put gi^f fe^ gfe $ ^rg craraf uu §u^ uh mī § fe^t uw £ ferar 

o — 

ferfet^HUHŌHt^, f^40HT#HTUH^ōffu^|HTfeuōR5ōffUT^--^ Pa$e>/7 Ife? wfe fUw^ U^feufiftfSl^t^UfUU Utf, UHHT fet ‘5>f old6‘ Hdl 

UU3tfl|>K^gT#feHHfttur^§^3HTUH£»ffeuUIUTtfftjHUfiīur 
■£<jm ^ua, ftnfcirf ! āwfe^tefyA^l ud<s Mdi'uti f^yr 
ōra-, fiRft§ftuu?r-&ufef^HTiaif utuju^i ftfeuut^gr^^^ 
feH Ulōft ’t UWF 1 ōfer 3T feu HHWT flf 't ZJHW HHfe>lfT -H‘Qdl T l 

A 1 <5# uryur ft( yp^ īflf^fejnt fen gi=ft uw uti few 
fe§, ft 1 uu-u=t feu yuur U' Ju 1 ut| ftiWu^fijnuftwt'Jifn^ 
>M (S'ffB'teufT^I dfilSWUf, fiTOT ! ft|f3i ’iuiFjrftl 1 3*§Hfe?> 
cft WJ^ ft^ §• gstr tfi ftur >lit JJPW ’t f ffu ī »TlfHT ftra - 

t^T <3HdW H T fijH ^t xrf ’# ōfi3T īftl fU»nft ufef fijHH ftw ft5ōf& 

«I 

u?>, ?FH§u?ft^fifeBfeu?5i f^uHUHHff§'UH'§ufetōiui-it 

ufe I ōīfij# U?T UHHH § 3tU ct ftsōfB - ufe t f^t >HW fof ftrat 

Uīf & UU ftwt USfe ftu?ft Vtfi fWfiW feft 1 fef ftptfrgT ft| 
ufetftjH3fltuffijH3§?5THUiu?>; ōfHUft Ut£ HHcfi ’§ EWU 

fuftgftl itftfe ’tufWf^lHTftwfFIU#UTH'3fiH^, HTftuft*Ulft 

UUI fip»pft^t^H3'flTUft‘HUT^3T e T^p H ifl 3 T| 

^wfeUfiuftfeW Hfddlf ! HTf»Pftl»f r fi5f'l ^TTWtU 
fiSsPT gittur Tdd-d’d 1 yteuff, UHH^’t^tviftlf^UTHHtW7HH 
HU t feU ^t W Hiftu ft felUPI ^tīfr W tfeUUI TT# 1 ^ttF W Hōffi? 

ftfeup 3t ftwfi ■ufeup firuf īft itn w ufe i §u^t § aw hh for 

nUTtff ! Urg-g§t ^HHHt‘UfH§ōftftl ft 1 3&% Ud?ft fi^U t<5tt ōtdrft 

u'Jur ut| ugu t fciuT, uft ’ufeufT ftrur tfti uru 7 tft ! ufor^ - 
MTfijytTrfieuft f ^ t feft ufttt fei 1 feuH tfr§-| nfiddid t ftt ’t uu 
ftytfcfUT, ufeUfrftTUfT, feōr ufe ftt gyfi, ^UW^feytfi?g5r^t 
SUōrsftf nnfeufTI ^T^ftftffttUdd' A'Mf'sUJ ftpjpftuUUfldAl t5d 
f 18 HTH^gTHT)K^ftHftptf §^^HTUH^»ffe[ ōfftlH HHt ftfUr īft; 
ft 1 3 JT§- U d6‘ ftsf fecf tō>=ft ōra<ft B 'UUT ^f I ^ HTH tft ! UT3T ! 3lft 
uōth fiuf fci p 1 >tw£ ttgr feu wj 

fWfa§ ! fH#^UH§U^tui^tu^tfttōft, §H#^Ufe»FfitUf 
§ HU ’§ ōft ^yt fttuft fcTU^ 1 Ufurgf HTH 'UT 3If 'UT U3U g^-3^ feu 

f5H Ufet TUrfew ftf»fT H3IUT ct 1 UfU £ H# ftfnFcr ?F& Urur itftftu fttuf Page 72 TFōF JJUUW (71) 
& wnfe Fft& ttw TSTtetr t īw ōit h?> - ! vf w 

Bōff offoe 1 ti'Jt! 1 , ftras - f^ōft gfe" offtj^ Bnrer ut fe trfftirf ggr fen 

§H Tg& ōt fau^T ōT^t 3^t ’t tsr īftl M»F HBF feH §U?F ^ 

^t‘ftFTHtid i ‘t!Al tōT -feu wfe ftī3"HT Pioid' #?> ■p53 T īft t tttft 
gfe- $f tf feīJ ōīftfet ?jr fe f gj| gtf^ ftftij ^t y^g- ff § fan 1 

Pti* td' tdAWdtejrjft, 'fryfdwT tddi PiTWl rft ttt&ff vftwrw, ō^- 
3t fwU TT ua - ftfe feyr t >rft tis ?F »F^h ^ BWT uf for f 

Hōffe ft tTrtf, UcT UUB o[ 7>T >Hfef| 

ftruBT ^ fi^ t' ffej^ >«Tife yw -J ter ōid fe ^ 

BWT jjt ^ <fet &£ I nPddl^ 3ftlHH ōra?H 

HPdHdll tfff ! W >Htfe ftfw Tft US'-Bā ft?H Hy<£' 'dĀ dlQ'l ōP# 

'tō dc< Hdl BBtd' feur| 

H<ffe $ fW 1 3T f'yt nrrft w^īt fwu fcrīF- 

ftJJT ōft WT3 fyg wit āntll 

yw ōft wfbiw wft Hnhi 

§TT § &Qdl6' cti fauwil 

W wfftw HW ufew&ll 

(tjrar p£t) 

wr otwdft ■e T vftr??TyBg'^jftjB§ i HT>H^ 22 titfyd n* 1704 

|'HTffe5fbH T l fwtāfef^ef^ffw HUōTUUlēl f&ft ttu 

f BIB fcjTjr^ tft gfe §3t t tfW for w fifor t »rtl 

©UBT t H?> fijBT tft ! £ V3B t 'ēfW t ōrfbS' Bōt fe? 

nraf ro? Frs" fe fiiBT tff ! 

wftf ft fks& ft utf tft&T uftf W3T/ 

^ gg^w ?nff wr fe bstt trē # ^ ftj^ īn^T i >P 

3u T tt^fferw^'>>f T feHfTōFi Af vttTrfta^gtef^OntōFw 
fetfe»rf tTTS- fef - ! 

Wlft ff Ihszt ft UĪ-f tffcr rtd7 WBT/ 
ftur Uōff, UW wff, iffcr Uōff W3TI flpvpft gr^t firiy £ w ww WTtra 1 §fW ih fbr 

feS 1 otd^' īft fe o(«dfl <S i ftiOf T ! »FU<^ drt §" <!o(^ ofd* § Prlrt 1 d'd' 

— < 

t wur^r tt, 14 ītw ■§ gw £ tī^ ffer to cti w 

Ufd £ §t fejr vft fcr ! 

UH 7> ŌTUT W Wlf # W?> Z73V V57 

ftvtft 05^75 ! vf 

mr£ U3^r f fip^T uti 

& ōRji ff m mr # wt> Ott mn wi 

nfddld o((«J<S Wdl Vl% «'« ! vl^ t!'<£ ^tllVjti' ^d' fVddl‘0 nPtT cidrt' 
gwTUTi ī'vft^fWftrur^Wu^uTJi ti^‘yHdd Pd3, npu^ōiw- 
ōfft feg ftru^r ■yrra’ vft, 

fe ■iBW 75ur 33- rft£ t^t 3% W >£ gfW 14 VFW ^t §Vf? 
ft§*ft‘īft TF ōrftj HW^^ftro-3^^^§3Hfe>HTHWōfdfor 
vtft W& tft ! 3īff ft, ĪKr% rftfenfTFI'd Wd‘rJ'3 w ?ph fk^i m 

fiftlTJJdfWiyfeUF, flrar īft Slft OōTK ? ōrPdA' Wdt B'W tft, Mffer 
tel ytf C^f fof tFē 1 3ftt gT^t feg ^fg- ^ĪT feōf W& KiJ Vtft ?75 

ōwb#, vf M ’s^ gwr 

Vf ōrfifer 3T for *f£f»fT § ! FPāT yBtf # Vfīft^ W Hr?5- ^t W 

t HT nffff ōrftj# Ut ftr vf 1 §H feī ^t fMōT W ftW vfer y^g- 

ōi'oldd g^dl', vfgrydd RMrtW^dF, Vtgrydd ^'tl Ā'd' y^dl', Ud 

ōrnaft ōrf^ ^ fe ^ Hvf ^r ffetPd ^ vff^ 

^Hddf^^dTfeUdTVtt^ī5§#dFI ftj»Ft ^fW ft?Uf grgr 35^ 
ffrur & rtr?5 <rsi feor vf^ cre-dft feōr tp^- ^t 
fffuri gvr^ddi^f ^r ti"d<d'iJ' yfWōti vfed&iftwdi Mnjvtftn^t 

d — d — r: 

Hdd'd ufT^vrā'dī^irsi ōftgrōft^, ^fWftrurftt, vtft#ft£ JlgT <yw 
5dfe§l V}fty3^^f§W14HT?5T^t^| 

^tr ^ ^Td ōT5H vnfte ft# # ^ wri’ U3d f ^tcF ^t ST ftS ^dT| 

f^w wr ftw f#- § gruft 1 wwth uF^f for djf fttf^e firur 

W ffīT yBd īflf%T SJ % §H ^ f^W tft £ UF^TĪJ § Ū foTŌF, 

OT ! UffTf UFU^UFir f M^ilHōft3Tdl ftlf vFjJP^rīJVF^td^r 

JPcr HdJti (73) Page 74 
3T »pQ^f Fftl ēt tRf ^t fet §H 75^t $19* ^f 

^y^gff, feHyw*§s§ i M#H5r'#1^^B^ :u ra f ts^^'lcr 
iteāfi yftī§ h*' ww Vjy'jfitaj i> nw 1 #, 37^3-97^1 

>tt ōī753ft ^ §■ ^fe* §t S* gfa# ■§ 377 Wt feōfTT 3l§ 

§ tT^ FFīf HH33 ft 3l§ 3 t »19*7507 ftī# 1 H*?> 1?FH § fW feg - 

feōf ofergt##, §H75" ftTīF īfefa Tftl fefe §H IfiT-i’ feōnt īfk W 
99*9 ftw§Hftf9§ftl3§9£3feltr§#f9T|$ 333* fet9H»fni3T 

ferar H>fet ifr 9^1 ftl3T 9?f W& cffer īft foT STy, §9 M 937 93 
Q’dirt /jJf 9§di r , §ty39^‘Fff^fe3wy^U3' 1 ftfeter7#i 
3^ tfa 9# 33, 3V/te 'tfeaf tf^9HHH39 3%93tHH2t '§ 
9^fe»ft tfe*3T 3W* § fof3* fe 

w^t wru fti f 1 mM fc3t <j m 3ē i 

Q^ 22 ^HH3 3T pH fH^r fW l=ff § f^H3 nW ft?W § 

lH^feōT75§H§H3! 'dlill«gflq3' fe3* tff W$ §3Īt 33! fU’ā Vffa« ’rff 
7> 9^t fejōft ōlfo ō{§f f I tī^ §3% 3T 9fet 3few ftw £ fep, 

tF3T ! HH »raf U3T 3§f 3%»m lft3W tft Ōffe^ ?5Uf- 

bfcfJtfJ W fcJPtf* Ht! W& ātŪiFI 

ww wīt' § fapw §u iw iwi 

Q'dtM wu i & fāw @tt£ ifa uiwi 
M M ^ foiw vfawu ffiwi 

UW WU $& UFddjd WU &W iwi 

āw 3¥ t 8tii faw wā tiwi 

umr uw&t u&w # uf uāwi 

m ui uūr Qrri hu w@ utfwi 
ii # nuiru y& w& §$&■/ 
wu w u dlfUu ftfur wu iu 1 iwi 

§ft933FftT3r3fefe9*37ffl ■y33Hftte'ftdfel 22 9H99^t3*3 
Mfet §1 §t »feT W Jtr ōfftrer § fe 'itt ! WT fe75H*3 ōra§ cjfe # fe 
3ī|' 3ffe3 ōfT HT?ft §f 3# ^l 


cidd'd ōft HdīU 7>*S>c( 3? 37W Ō'l 

fr&rf ? ōtMe ōff #3 ōfH $1 

3T3Hft ! ^^^nwgf^^fef^^^īSjtrnteuTfornrff 
3tetnr?ftcT3fe§’i tenftte^Jj^^^tegtettnifift 

<j “ īi 

^ f^ teH^ te3T ^ FPUH^- M3BT # ?āt# U% ^ feātl 13H3T 

Sffer ^ HUU feu- H3 - ^t l Fp# ^33t WJT tf ftw tPSgt ft Ht# ftft 
t? 33F t^t 753^r 3?ff I 3J3H3rftte»Fftl 

^ §H teUT fe k 1 fu ft Tītff tTT^i ^H3ī3ftW#MTU^tō!rf 

3^H3I3fiWHTfeU3T^^^^gH^ft?Uf 

?FW 3rft rft fk733T, H3<^HteHllf1^ft7WTft^feōrteHTW 
scktkdid fkur tft^TtT^nStewkti te?>ftte «teu3, teupftutet 
Hfe»fT ftw, flpjfft 3tet H3H ftfur, fU»rft 3tet ftjH3 fiw, fer 3^t 
K^tftfuri 

fkfku'n crteer ft fe 3J|ftt ft 3tet vpftt it hhh H3 te ftfn ht 
tfftr tf to fti tet ōra^Tu fifw £ 3|f aiten ftfur īft ft īffe3 ^t utuur 
fetftfti fnft^d^^teir^gtet^BTunftra^, 3^333333133^- 
H3^H^^I »!3T^tekmJ#^'tU3t^33?> fiōrwēl lMH3ōP335r 
3ītl >HTHHT3 'ft ktrrsft UKōft ft ftfW §^t 33 33ff, »FVP£ U33" grgT 
»fīft3 ftfur ^t 33 ftj»F ^ t §H^ 33 ITt 3^ ## 3T^ te3T ^ 333 

M3ŌT 3Tēl §A ftrurft 3tef Ufe»{T fifur ĪTH3-ōte kws «3l 33l Uf3 

^ »fr?T¥ fte^t, efe»F fkur tft, feu ōfKU-nftr feH H^t feft Uft ft ? 
ōrftj3H3t, ītetH3ōrT3! kf f^3foftftfeftft^3ft?Ffef 1 ?53F 
uuTjft? §feu ift te n 7 # ^tu 7>m ftkt twkt ttīfe ft fu^t u^tet 

^T 3T ft īte 3T ftur ft 'e<d'kl HT Jf3H Ō(3ī5ftl HT#"ft3 3TW 
feft^tīfeft tF^3ffecr^Hō(33T, §Hft HH3 T 3‘HTipirōr33 T l ufet 

ute»F ftrur £ HHH ōte, Vtft Hfef \ 3 HHH3T ft HH^3, HHH3 t ^ 

U33T nkt U^T^fT Hkt ^t3T 3Hf fer W ft 33HT ff , HHH3rfty33 
tScT^ ^rfew l tt TJ33 te?F 333 ft 1 ut 33, ftdr te3 c(3eT ft fcT ^ 
ur§--ufe fewe' te33T ^fe ft3H 313 ft 33 33 ft foFF, Hte»Ffkurīft 
! ftft ftfet TFW J#3 3?ff ōtetftti teftpJF^ftteuft^dFI tet>«ftt3 Page 76 WST HdJ*i (75) 
fet vfer ftjnn fi?ur ^t ra 1 fet vta 1 fW^ 
vfuōfK ftw ^t hht tt, fet >taT fliw īrfag Mur ^t H3T tt, feftwfet 
wō5Hftw^tg^d, feftsffetn^fltur^nferft, fetsfet^srfttur 
tt K3T tr >lt y3^ fe 33 fe tw?r ?n vfef fe§1or ft ftrufr fe 3?r ?fei3 
U?53ty^fe3?>¥t*dlA3fe<fc'ft5§'l TJfnT^fenTTf fefcjtMHc?HT 
o[ dlŌl >KtT 3tH HHo(‘d ofdA <S'« I A«J1 , JHrT riJld' f Iī'sf<S 
^WSōffl 

>tt K% irfdW^ ! 22 rdHH3 H 27 t!Hyj 5-7 fe<7 7WI ttt 
UrafeVTTTftw ōfel ! ?H fet f »Flfet Utf feH?>T?> ōrarfe»fT 

7>r »PU^ gtf feftfr 3^t 3 7 ST JKm^ §3F toft •# H5- f 3 TFf 75rfewi 
TTrftra tft Kfefefe ff K3IĪF f%g ffT TJ7> I 

^tetfeōf^dtlōfclAly'g^TUTI^t, -f ftW3*'feot ftt' 

ōfet KKtd" fet dīfet ftK cTHōft fe W f W Htfe TOI 

ōftcffelyiynjfftfefttur, y'yr^^ftturf wfefe»rtt? ^feffert'fetel 
mo td-»fteti §Hfefet^fl3i'fe»fTfe3fetfeteftturft5yfeu?īforfeōr 
fe^fetHTHHfey>fetfe?JTfecrfttHfe, ^T3T ! fesr^T^tTftOTJTKff 

fefcft tPfet, fen 75tt f fo[ir ctef t fe,J?ft 40 -fttjjfT ^TJJT ^ 

t?5tT5T| ^feUTTt t* HHoM^3^ōraHcTT! feōT fecT fet 75TT fcfWl Hd* 

^fefefefttcftfttlfe^fe^fentf Hrfe»FI»?ftf3fefeHtf nrfetfrftl 
fe?ftfe3f HfH3fefefWft fefefttH?fet?5THt fe§H tftt ftl »ffe 

ft §H fttftt Hō?5 fecT a[& H75§ 5§ T5fe f t ftft ffefel 

HHtHftlPHT| ^t^vftgr^f »ffeHT| §H?f Hftt ^rfcf feftftt ōftfttl 
ofet fe^t 3ōr §n Hfet ^ry fecrftt ōra§ HWt?> iM fe tftfet ^fef gry §h 
H> fte-feH^HHTfeWT|ōfetfe^fe^HHTFft, ferj <feftīftHHTfe cR5ōft 
HHcT'd feft ftfe>tfT ft fe o(«dft fe ftfer tjr HHof'd 

fetftfWrftl 

>>t W ife ! fefcf §H ^ōHfet fl ft TfecT ftsfe TJ?5 
3t fesr ftfe -^T ījp- ferōig ōra<5T ft - ! fofe ir^r ^ gjg- £ ftfe ft g-ry 

ftM^^enrf^ygfeTīTTFtforforafetīfti ftftftnTftrā-fti feftfe 
ōrcrndo'onfewnfttun ōfetfttet^nrnōrnTr Fra^'nfewfffttun trē 1 fe33* $ ^ t 3 ī ōrfefe 375T ftr <ā¥ »fftj3 t& feRro ōra^ 

ftfc 3 1 333 T 3 {few 3Hā3 nrfey- » p§3t t »f ^ ōrrf rate fef 
3ift ftrt rfl Q-t ?5 Hhw ōra^t 3 ^ōrt |r yg^T ftr >lf ufe-yfe ter īt 
wr ffe€t fcftif 3 ^^ 333 ^ HHōrrafiit 3fe»rift ? £l^fe33Hffe@' 

foT @33* gry fet 1 ? $cT ot& T^f TTWI Bsrffe»fT Bsl'lfetffT ft¥t 
dl-fl dldt^'d' jffe dltT fefcffeft, Qo »Wtj'A Wori'O *!fe»f T B'ft?UJ‘?>' TisJ 
fewi H33'd 3fe»l T WftSw@Hf53@H»lHH T 3’3fte^3cl3T>F33' 
tw fi?3 f^ fe fe 3 Vfft HĒt TJTfeW'd ! ōT^f @3 HHT 5^, ŌTE ! >T 
^f fen 3ra fi?3 HHTfe»F 33 T, w^^T^^feiōra-ōra^rōF, vff 

ysgr fef ter »mt|i* fef w 'flōr fVrte»r t'i 

»rē, feft few*'* ōfer, Tfer Kar^teT, TfW? 
ngrfeījF, f*r, fefer m 33 w 1 1 īrē 1 >mwn Hf fte ōM 3* 
Frarrra fft ōrftjfe o* te vf <§3 fentfl >}<£' crarar'i Tnvff fl' 33 dfed'n 
nrfeg’ w vratfe»™ frr w H33ra 3fe»FB ffw ōrftr@ 33 fcr ww 

tff ! »frT »fWTJT fe3 feōff @3 feōr fenra3 fef ^T BT5fef ōtōff, 3īff 

fecr »ra^H ōra?^f t fe d ōr?raff ^te»F ! t?fe»frar ffrw fef »fe ?r gff, 
^fe»^ few fef HH 3^ 3t, vft ura U3d'-'Cff ?F 5%, ^fe^BJT'iōtefT 
^STFtrari tT^fejnyt! cfe3 T '7FHfeā'TfefcrHdt!'dTff, felHW 
feQ 1 ? Qra*r feF^f Hrfe3- ! ffefeirafwraōra, fen^ra^Frfee' 
f feī 'olfeā:' fl for fft ura y33-tff 7 P £#, >Wf »fe 7F 3$i rt yfe»F 
fef 1 ? 3^ ōrfe^ fe feōr frr gr d fift Tfe fef Jdrara »ry# y33 if 

W£ b!W H3T Tfef fe fePtfTI vf 3T fenra3 Hd'Q*'l t, 3B $ vfef 
jfeT^feHfeKra3@fecratTT3 T 3raTfelfe33 T ōfefe'HTtra T U^'3^fef 
te uh 3^ 3tef 3 t ysra fe faptfr, ^gwrurfefennwifōF 
tj'fte H3rar 3^1 

eraftftf ! §rfe fevrrara ye'tfli »ferr ^ ffaff t §t feōr t»ra 
tefW ti §ra crferer U fe feend'* ^iw ^t fen īti feft h# ^fey 
33, cfef tran »fHW 33! §3 ōffe^r t fo »f TFHHT ! HHJ3 3Fra fef 
W f 3H§3 fef ōfef fee tfffefi ft cH|' ōrwaff 3te fe ftfe 333 H3ff3 tfe 
33, fenftfeff 33^H^’#ō5T^lōrftreTtfor^f3TfeFTJ^f3^3T 
ff foT ftTOcft H33 fef 3H5T H3^f ’t tffef ōf, fe3 3H3 ^t 3>fe3 fef dfef 

TPWNdJe (77) Page 78 fet 1 ftīōfff ōf gfet ttl §h£ HW H<7- 

fyjf >f icf 3fe? $ W £ fcfe/ 
ōWfe WV ?> %$ VJĪF HW $ 7fl$! 

ōWct ^ yjfbw cft unfts $& īM 1 rf, 
wff ft ft&fy w?r £ m$ mw ft vflēi 

d>>THHT^f^HHōr^ Hrf^i BU^gvjōT^n^OtfiŌdf], 9Htī 
^t §H7>t BT feōf tPtaft' cfrf SRfte y3BT % 

fiwr fet Ā»f £ HHT sfo^t ōftj^ ^1 »T@- fH ōJ753ft ^ i? W t 

SRfte'3£t’300 FTff^ tl^BBI Wff ōraīJ 75'Jf : ōj^t FToi tt uftt- 

ufe wfe firu/ ft hf>h fifw wnt h|u ōft ww sfefei 

HFPH ī?t § f fecftf <?ft Bwftfecf fe<5 fe^HF tjrft TOI ft 
»pfe»p ft §h£ hffs $ +īTg5T ft, ire#§gfe§; tp^tr^fey 
^i ^ h^ ^ H3^ f^ ^ hu^ 3t §h jjiōpw yBtr -^t gte wfte 
§#gftl §H Hfef ft feōj ōt, fvTFT^ WHF ft£t ?fef i pH feōf ft, W 

fen W^t HTT gntī feōf §| fisr 7> fevftt Wōt ŌFfer HōtT fe^T cftā U7TI 

toōht fen n<fet w fen - ft fen wst ōjffer #hhht ftnr ōffe ub, w 
<fe feōf MftKF § fVtH WŌTT tfa HH Wfl Hfelf ōjffe BBf- 
H¥ēp- tfbfr ŌT fyc? W 3 P # >t fynfy 7 > tjfyfll 

(nyīft JFftra) 

lf tft ^ TJfftfB Hfet f%H foRJT t- 

ufy fy? ffyffy sfe fynfy fynfy fiwfyn 

(M3T £3tf) 

lf ōjft HrftjH ^t MfejB Hfef £ fejr 

jpfyw ifyr $ft $11 ēft ft Wfyf ftft $11 

(«fer 3Mo) 

$fy quife $ sw nmft mw tffor w ww $/i 

(»?3r ^ 5 *:?) 

ljHT3HT WHF ^ ywnr ^ Bīfel >H# ^ yHT3HT >H^ »^WTH 
ōj^fel fet^f^fefetōJ^n'JWTfefefeōjgfe-U^ōfe^ tl'feOl 

(78) dtfwfyfywi 

Page 79 
ftrā ^t ^ 3 tfra^H c?ā-| W ^t ĪT^ H?r £ ōf^l 
^y^f^^i^^Fflw^^ygjiratō^l ^i^'t', ftift^Tftwfoiā 
S5Tōtl SōfT, tfe^$W^ff^fhOT^^XJH*e‘frrc5‘€Tff$W7> 
S ^ ot ^FFfe ftra^T ōtl 3jf ^t foWT ftratft ōfl feōf Wt %T 1{HT3HT 
trast fevi3T h# i §Hsf ^vr feH3sJ' PaTn ti'O Pi^'vf^tfeoT^ 

vp<īn feti fdīī ōī^t 3 sw feitte'A '■« Qyft/1 #3 d tr^f di >M uraft 

3 ffer Sōfr H5f^tl m ct& ftftft&l 

^rayt ! w A 1 ftei?r ^t| ^t ōi^t fh ct^t t¥hs- cftdti* 
HS*dl # fee ōrfdedf 3H WfWl ft1HfōH W TP§, §U^W-^uf& 
^r fej ^f»it cfo* sōff ōra^Ti nfedig ht# Hrft»r ’t 
f^Tōra*'iHT#3j|^ts^^t?īra'»fTHT^, »ra^THōras^fw»{T 
?p£ 3 »fīff ^t ōlf clBdftad ftl^T tff ^ M<« ' ^ddl' y e* 'SftlH ō^tsfl 

f&fljtft Tfts^fttft ōraST] ^itfft 3»īs fHt ^t ftfKTJ ^rfogra +ff ō?t yTōsnr ii ^rftrara tft ōft ^sftni 


WcF Hdd-e (79) Page 80 


muk ffoīīTCl'iar Fnftra - wPdaif if ap Fnftra H*t 
■Lpfesra- Kd'dTīT ?ft ^t W5" uflgBU ugrft wed’ gW^TO - lf 
nfdwdfl īT?f ! nfddff tft ^ ^ ^ nrfewfew w Mīfe fifw jnt 
w rjw ftfw ^t wd'tdK $ urat »rut ■% w fjui feōr hsu t 
^ ā 5 tlS^TKT ftyy^ ^ WW 3fer # W Ki^ ^ Hdu^ 

^ feu HUT ^3 -g uftjnr £ ufe?TU fet# $ ^ 3 33t H|U 

^ >HHTO ’īt gg? 0& gif īl SW ^T ^ KI^T tft -gT ^fer HHot‘d 

>h# fbr wo'tfu 3r w»& vifet uS 1 flt ciwdfloft ^ nt ^dwiu 
aw fl?u tjr 3 fej^t hw ^t ^'Hd'A t ōra^ri 
UTf dwdfluu H% UTfdW'd fft HH§5T ^t dīft flg^ 22 UHHU HU 
1704 ^t UT^ t feōT^- § MTU^ TFW W ftlUffW # fWt ^fef 

^efW Mur tft 3 ufet uuh fltur tft >nt feuut ^ fenrur feōr ftftr nfet 

HTftjH ^fef H?ft ftro- tft $ 7FST & >HT§| jrau ā 1 ufW ^fet HdI5 fW 

īft ^ ifln wij^t ^H3rg ^t ^ ōrftfeT ht for fen gra t HT?r ^r^t 

h3īh ftw ’3 uHHōnu ft ftra^T o i Pdfn ^ ^t^t t 3 >^T feraT 

fkwur t - 3 wff fecftfl gfe yd ut ftr 3 irft Hdid fttar ur fe^ 
fWerff, ^ āflje T ut ( ^ ō(?5uft ^ >>ru^t ōR5dft wth ^ ite 
fttW^Fftn ’^nUT^t^dft, MuT-U^rgjt^T^f jtefW^ftwr 
ff^dFI ufef H3IH fiw ^t oldy'Afl feuUUT t fe feīī35fl 

?o(#-HŌ(# U wt U<7, W W ^t feōr ^TUAT d for cR5dft ^rfrpyfr I 

f HnW>>tTu§HdtWHd^feōWīTTi^3H^uōf#^Tn^, iravlt 
Hfddjd ! f >tt ^aāt wyt W ōra ōs^ufi 

dīf ^fWfcī# ! ff^^T3TīttHHāU^dīftfe5f feōī^UA - 1 
euutfldd itd'UJTl U £ Aflw ' īifeT urff I ĪT^ HH§U feīJ ^ H A' W WW 

HHra fttuī ff grgr »fffiH fiīUĪ ^ UHU >fe H55^ >fe HU, UU Htt' dlft 

(80) tttwfefkīP^ Page 81 
Ptt) feōt& f* 1 <9^' yife»F fet»ft fjTjjr §• gg- ^ fftoirt y?> i 

ftjU T 7|' 33 <J6 1 >lift >ttfl Hdocy "& Poto 1 , s» 'fefl t;fe»P"ft7Uf 

tft, feH3T%^tfer , 't^S”ftffe§’] ^fFffirdu^feōfe 

Tfetgd f^^-33flwfeōT&3?>l fcJTLT^- ws* tft 33^" K'sfW'iJ 
^ĪTdI75"fe3ir3ī}T >>fe'feira’tfe^tU T 3‘d, fe333T7>ōfffevtft tld'<dd 
ftw 3 U3fer ftfur fe% ttedtl M ōfe^t KT fe% 3#gftl HU UU fWT £ 

wr Brfenr ^t ^r# 1 ^ yus uggru ōra^ fn fewt § KiTBu «rat fecr 
M Bffe grfew ti §u gffe irff ofldd* feu h^ tt fe 

fyjf ftjWct £ UW Jjkfw W °td<£’ II 

ftfōf^T ^dff , ^>ttufe-^^g-|-0^ioHT7fef fe3T| KKU 

ōfe fe >)t ftwt ftfe^ ^ōrw yutr £ vfer j^ht fe§- 1 fee^ ōrftr^ 
UU fe Kfe ufef H3Ī3 ftrur f!f oTWĪS Wd'tid lĒf KOJfU ōf?5dft ufe ^ 
3^ feu BU ā KKT irg- tōT^ UU ^ T^t HTftjH ōrftr^ UU fe ufet H3I3 

fifurtft, tik ftptfir ftfeu $ feōr h^ut ^fef i ftr»^ ^t ft, wr^ 

īw ’ ft ftw uf fedd'dtvffeuf ōtWt'i jft^' A'» , ft i >HTii^ffegirTU' 
IrnrfeTKTtf, ^ftwrtftfeu'f ōfe^fe^yugt^ tTT^^grjjre' 

W t, fe^t ^ fedO'^ HUT ^ oid'dFI ftft W& >)ft 

VTOōfT ! ftM»ft dKfefrft ftdT33T fttiā 4 feut Hdfet»ft ft ftj»fr& 

U7>, Itf feut fd^dft tflOi' cTM'tft^ftTSTfedr Hfo<i:' ttl ftff ftfe"3T 

KŌFdT ^ ftfefl M 3 hW W fe^'OST ^f | U3dt ^t»ft WW 

^yU’fe^FfT^-^-^fl vfefkfīf ftr»P3^fef irdōr^t0uft37>UT^^' 
»rfef ftur fef >tft urfe^r, ft 4 3^3373 ^33 3^1 irftfetdT3K3dt 

§ dfe^ 7F 3 feōF īft fe- mfe >f »ffe KKd ōfet uor 3 #t t#l ftft 3^3 

K3dt tftfHT rt'M' 3f5 ft>o(W U7>, »fīT r/lift ft 3tfl dT3 nfnj^" H'tft 7? 
KK'dU c<do| cTftj dft 33- 

fU^ ftfltPi $ 3W yfjfcr ōRJWIt 

33 fku ffor UfPkhr w uw fcww # uuwn 
tpr nupff um ftpnw fkur cuukfw w jjuwii 
wuā w jt£ mu uw wu $few w uuwn 

(yfywitf 'io) Page 82 ftqrfUwftf (si) 
h3 <j* tN'UI wPdy ōftafiTurftsuffu^ 

fe tJ'O ff ^ GQ (\iof SM' jffl tlt? Jld tdrt'Q 0 TT?) āft Oh (d% 
3TW ff fUg% t ^731 #H S% f%3 tf}ft»ft īff»ft cf^lw 
3HōT%t»ft H?7I ftjttfft gfef ‘nffewr fffw, flp»ft gfef UgH ffftlf t gfef 
Vfr^.firur 3ffW īff ftn ’t 3t tft^ UH 3 ffftptfr foT.§H āft fef ft 1 
?fit HH^ UH I ^ftfW ^ HHŌT ^ Ht ftptnt 3^f ^feītr ffftir ōrf^# 

dA fof ftfe «dltf' ff 3tfi Hcfld RiS 'H T ffrauw o(doi ftptfT ffl H'fda 

f^tr^ >tr# t § h uf3 gpff Tfin ff fej 33 , u3Hfe»ftTff 
fiptpt ŌTH crftj# 33 for ftjUT^ 3T3T tff ff 333 ffff 

ff 333^ £ fi?3 gff- H3, W ff 3% ftr?fi»ft ff ff ff sffff ff £3 

īfftptr rfti gff ffW ftftir orftfO 33 ftr »P 3 hj 3t ftet' i »ffT vlt jfrff 

33tT^'?fi i H'H T 33fe0‘, U3 īT^īfettffeff ft3T7jrftl»fT| ōT?53ftgff 

3*3333%, »PU#FfiH3?ōrTfe>tfT| »ftfi '£7^37^3 333 fffifffffftīff 
333t 3 3ftf»ft Ht 333 % fe%-ff-T fifff nfftin 3^% irrfetT t ōrftj3 Ī53f 

ots? ^ffWfefWtsPff ^fettfrftrur, fWt3fefTĪ3Hffftir, āfef 

HT3ffftir U%% 331 ōrftj# 33 for HT3 fiftlT ff»ft uftft ft=3 ōrff Wf 3 ff 
rft TtfrfettfT, U3ōR5ff ^ffff fffī3T753 33%ftHT3fiwff»fi»fyt 
■^3 3TW SWōr 3fef»ft| fft 3T^ % fecf feōT 3 ufc ft 3Ī% 3^5 MW, 
ftj»P3 f33T % Wffet 733 fe^TfWn fe 3 fcT3T ; >P3 ftīur tft, ftptPK 
353ff ^l foTqft 1 Ufff 3T >133 tf HōT3T t ? 

fiftr g^'cflu crftjff t for >ft ’nfe %% nfW 3 ^ feptpi gfef ffg 
ffwft3W33fei^ ’^efWfUttfTt^T^nT^fimr^, |3%%w% 
3fel f£s % 737? ufef TO 3lWl §H t% fWfi gfef 3fe»fT fiftir % 

TJUT^- 33333 gcri|V»tr, WW3f 3T*7(1'^I 3f3 % fffF fWt 

arfef efew fffur, »ftT »3ff feu % gfef H3tgf ff 3rff ht3t ftjnffn 

»Rl^t 3H7Hā i H3T@'l ffōr^TVfrg % TO f%3 §3 3lff 331 gfef ffW 
fifurff ufefiraTfiifōffefl 333ft H3d' P<^3 »ffe Hfe ffejt 'ff 33 
ā^crt HT3 fcjr Fff I §H »fUTW U3U ff 333t fe3 33- ff3^f ōf3ff 33 
fcT 3T3T ! 3īff feōT 31% ōfef iff- 

P W3 m āfo fbw’trii ( 82 ) 

Page 83 
W y&cT c(dQ cīU FPWII 

§ ! 3T# T43? H^r ^ tftW 1 Tft W § l{3ra Ō5^tl W 

^terugH^^'iT T w^i^>rafee'g T ufe : 3 T ^, i8'āi4H T w^^yHe' 
§ ura yg ffepjr ōrtff >it yner -^t»ft y?> tet»ft §rat § urar ente 

tfe § cT§t 3^t w «ra 7rat i 

feyra| tft £ w£\ H^ti fet 8jwr$ 'w Sōra- Tjfrtewi §h£ 
§1 Wter wfWflT?H£t£n?>i urafeptfr, crteV t wr wr fen 
3raH^»ffeU3lffo3tf^fecr§33§UU#^?^-7foU3; Cfer 
ten ut u?n tt^ 3cra ūt §te»fT w yiww § uīrar uftei tefW ten 

HT cTOeft ^HT ^t^t 1 1 »P o[ 75HHōTTH ōffefl fe?>t $ feōT UW faPJfTI 

ftw § fes - H?7i feer snrt if ^ §xr eran ōra^ tewte»fri >tt 

fc{W^T3T?ft§ridrti ten Ōlfōt Hte ^ōr ōt forur, Htfl UcJof'd īft ! fen<j 

»PUTftg^lH13^gtoP>fT, f^teuF^^gloWTI H^teH-§HWr 
ten H^te ōfferi erayt ! hth w ~%w ōffewr 3+ ōrote £ fer, tM 
Frasrra ! 3īff nrt ura &3\ M»r fe3t»ft rarat feff eufe rrar, §% 
HteH 33, 3Fff ura tera g^ur ōrti U3r h'Pjh w §33 cft ift? ōtfera - 
ōrat, ōrwte, -§HHTf uraf^teHT§al3T§Hōr3Tt3UTf ynfcw^ti 
wff 3 T 3 feft rarar tee ōurati Ftet fe^ rafōP w terra nf uh3t 
teteDfrwffe^rp^T^i wvtteōrgfe - 3 f en ! § 3 c?tee' ff 3+ 
ura tP^rat np-, >ra teraōr f isra 7& §^ti vraer f gV3 »te& tte 
U3, tra huu §u ura teut gH3 »teS teu ^t teraōr f tws tp 

ufu f diwrar ura # fWi euit -fera fcgrn terar § hth 
» rurar ffe^t rawtei rftuiuyōrni ōrfo^ ?53t t 1 ’urar t H'sfte‘3 tef 1 
»rte»fT ōjt ? yfe»p ifot Hōōrra, te§" ? ōrfo§ uutetet teōr feuw 
H3^tt§§H^tHT - erHTHdide^tti §Hfoty^itfee rraraōrnāuFfti 
§h£ »fTU^ tfor 7P& H3 ufew ōtl H3 U3 ^ §h£ feōT Hfe»fT 

fti §u»ide'HTōra^tiftteu3T, ufotteraferaōff, 
urauH§»teuu, wvtragnuuyrara'ōraōō^fi 3Fff ntetōrarafof^ 
3 »p§i % nfetefo- §h Ht rar HH3ra »rte»r ōfi 

^ »raīj ōrat te teōft ht ^ § uer ^ ufu §fo rar vfte h^ ^ Page 84 fkgfUwtf (83) 
H?> I §H VP%t % VP% H?TI ft><J'<3' %»raUī%l rP% dTCnt t 
inw fett, ffejrftw ! ura ff ? fenr %$• ? ōrftfer tt diwyi 
ōfite «dl ffeirtd Pd9‘ ? Pa-j'w* ōiftjti 1 tfedTd fl'tf] M aJT, w 
gyt we'H' ōītt tfttt 1 1 uh t ōrftr^ wdt 3 ht tp tntf i vtarōradft 

KfepjT tl VP%t 't t?F f%H »P^HĪ ōfttforuj| »p% g?> ? »P?Hj 

PeJl P<*>jife»p, tttH^tytt?r, turgi|yijl^ij »pfe»p%i fny 

feJr 7F Ht| HH tP^t, §tHH33^H%t%t»Pfe»pt! 

H>tt t #altt ^Jt i ftōī w yne t ^Jt t 't ett f^er f^ōrt 

ter tpst egrt ^ ipt ^tt !??Tf wt t - ura yitti w t 

W tfe»PI t M Htt H3W ! ttt f^yr HH3e fe»py ōffer tl t 1 

fe^^d'ncīdōratfn^nyRByvlyT^i* orart^pfWpt^^ftpfet 5 

ft?H td ' * Jt'* rftl %tt % d 1 Ad fee t ōrftjt H7>, cR5ōft^tfeut 

t Jfe»P, »PPWy?^t»PIUHytfeUT>P! tyrgjfe^? oiftjd: Mdfl HH 
tf f^^^KfflWftwyītttl ^f^ōtei ^feHtraH%Htty 
t H7# WW\ >tJt »PUJt JPftlH Jt feft īftl flw P^tJ^'6 ōfftjt H7> fe 
W tfcf %VP%tdldtjJl %Htptfe»p%f^%HQH%^'i%Q 1 % 
ō# H?> I vpjt dldtiJl % yt tf gi#| HH t ōīftj^ W3t, VP ! ŌP35T 

hsw tt ōiJt fti »ph vpwōt % ura- ngJt d'i vM ^ hhōph ōfeT ftr»pi 
U?jy ggr^ feg- git ^l f^vp^ HTHT īft Vptfer% ygt H?> 1 

fecra Hdde wē wms Bōt ns'i vf d'dV' īf, ftrar Jyw 
%t 'ē?H %t W'dd' vf ftjJ'il ^py? ōfgt, feQ'fcī fee U'dd' tPēldA'Vf HōT 
yue^t ti nrftjy f^yr^ īft vp^feft^ ^t iraJt *% graftt % w jfe h?>i 
» tHH3T?>#ōft5feHTfe^ufb3^gra.'y' 

§y-<? vpfe»p fcren ?f w& fera M, ftw afW t fener 

H3c5HVftforōR5dft?Tfe»p I 3Tff ppt W $ S% % W$ H T f‘l MiPBP 

ftrJ fp# g% ?p vfte fe% nrai 

%%pravft ! ōr^tQu^tnvpyft, ftnnira^radWA' wvftĀōfōrarar 
o[ h? 7 u? »fe §h ara §* ōrftr% ōpt ftr vp% u[% hth ht, %%t 
urara for% vrrar uPd^ra tp mhh % tp%i ōr%t %t, ftīft »ph h% i> ura - (84) 3&Wfe"fkwM' 

Page 85 
HPs>tfr # fHf cfftj ^fe fe īt^ uiff w 3 f §h fura ōft 

fi fn>t&>j^f H?r’3ōft^tetf#aft? frnry^^t^f »pfe>HT 

ĪJT 3 fe# vtf cfet ^3 §■ ftUS" ōfet fsPJTO Tnffl Hpddl| £ HHff ’■§■ IJK 

gftPKT#feuTd!«‘fe>>fT, frrajā'frf yFuftrasftīōfefsf, ^nrfegft 
ft 1 sk 3 3 ut# ura £ stjt ^i^idni ftjur su ōra rarēi sfet 

!3WflWHTVlHtgi#l Ffet HT?> ftfur yF 3<ff 

f^^orf-gr^tMT^^yt^gT^gj^^TO, 

3i?ft ht ^t sfet ftreft sfet ifti fs" ulfe»r ■£ h?> 3 »rwys tftf 

HcT 3 ōrrf ^ ^^wufff #g^ hst Tfe 1 sōt utfe»ft Tgr ^i/ra ōra^ 
urafes’»r i # > ht §h ftM frnft fftt £ ^rrffswr Hra ftra 1 ^t»ft hht 
ts^^feuTforinf, f ^nfe>HT^? ylWōft? ōrffe^fenfif 
■^tufr gfer nrtftur ts iQ’# pft, wff nfeur^, fnrra^^rrafeyn 

ttra-fewti nrrffnf^ff fefH^^ftt>feuīrafteftōfe»rff <nf 
SVfe^ fet) feclff 'dl9 o* I WT^ft »fe feft Oidl I āfetyr 3^f TbfT ^fjyft 
<rarr hS" yfet ^ft 1 feōrfeuff, ufet flfy Asbti rai^ fs crftnf u?> fe 

^tht ! Miff fe ^ ura f^ Tftf ift ^ ‘ft feā f nfe fi-iH 

Tīfe 3T Vtfrff Ufurar frra gg^f ōTcfe fe?r ōrafel 

wuy ditrcflfftftff ^urat^jtTi^fed^ 3w s?> 1 5rftj<± sftf 
vfesfenftrurtft, >fe ‘jftra^d' ftrur tft ra? ft gfet t, »rrarH ōfth |- 
īfe^>^>ft^r^ōH^>UZ^>Hufe?HHHTfe>HT^I HT3T3rtfet^ 
fefeftro, feKfiraftfe^t^turnfeōrgfeti fH^^TH§HT3Tftt 
^ ftrdvi'feO' vkrar fōft»fti htht tft £ fera ftfe "fer, wff tfTfe-srff 
ōrferft, ujf^^sf’fewr^cferijTfewi fffā-f ftnftt tw feurr 
crftfa'ff feuf cftf^ftwtft^HT#tty3^vfe^ōrai ōrftjfei d, 
ff 1 fs<ft $ ura ftfe»rT d >ra feu <5ftf fesr fe ft 1 frfe ōM f i 

ōrft^rtfeurvffsyvra^ssrsrauTi nfjff^ōff sfef fe^tffeyt^T 

^ >tt nraft fen yt fes ^fti 

fn >tftf ftfe "tJT fefet # ftff ftftft feōtS ftti ftuftt »pfe>HT fH^ 
ht3t srtrftt t ^fW # ^ ffeff mnr ■ft^T^ō' ftrur ftt 3 *nw sfera fljur 
tfttwtā‘Tī?>i §uftt»rafe»rT^vft^f ^rrfe^rti nrar^feōjfSuryg^ Page 86 fkgūfltp$£ (85) 
UTīforvrr feuntfWnr^^fteōfeu^i itutf ^ftruTtcrvfnftīi' 

tTT^T UT 3 3īff §3>f ^ 3ŌT gjf ^ UfW VfT ōfe" tte^TI tfttet i? 
>»rU>ft«JU^HTUH^tugtel HT3T tft^teuTfe^r ! 

§-#?5^<ĪT'5feT| vtefej^^ted dWti'flw 

5ti 

H^t ^ ftei hh3ōt §>)■ 3 rter^r vnu $ teite ōferi 

tft, HT^t vf trfteff 3 3fff H^l §H HT £ H^t H3fet 3 
il3te^ ^ H^t I f^)t ^3 # H?H ^ ^-HT3 Out ^t MT^TĪJ TOtet f^t 
=? HT3T £ 1433 $ H3tT ^ ed-^'ti' ifo ^fW 3 U?> foT ^ ftīWt 

frreft^Wor <siwforw3Tu^iHT3T^^fW^t^njdA «dflōtiōrftj^ 

u 

75Ht for HT, wff 3t itefW •§■ ^ »rte UT| >HH UftīfJT HHT fft for 
>>fteuyH^HH^^^iJteMT^^'^ oi^'§3HVfH^t^tefeTfftl 
vr3T ōrftr^ īteft, forn ?tet ^ >Hte it ? ōrffe Tratftrvfe^t ōrufttet 
ōteftt, »ht teuuT M ti vte yte»fT 7 ? ftrft if ura |r Hfe»r 7tet T 
ifvft for© 1 ? ōrftj^ wgt wff uyH3 ē? nft tfi ^ §te, ttevd ftrur^ 
Ul^ftW^VrHT - āfcr»fT| 3H3ī5tWr f^gfeōtetHTHT?f^ftTUr tft 
t, ynutft, ftft 3ftr§' ōiā' ifer huw ?ff e? itft if, ōif ōtteu fttw ?ft 
u - y33 ih ^ ōto tft, 33 i? zōte t era- hh ftrar ^ ifo ©3? 
# 3175-73 ©6' h<5i ^f^ftturōrf^vft! fftruōrōVfi ^vff»rvff ^tite 
UT HH3T tT'-^'dt, 3ōrte3rffl 

frra-gnTvraitetuT^ 3^vr33#Z75T^»3f^#i 3 ^ 7 ^ 

fterftl »ffTHdJti' ^^-^HH^t^U3lftfIfHftōrfe^753t, Hfe§" ! 

»fUH HT ^ 3^ HTft]H t ^ ^ ?>HHōrra ōrftl# I HTHT fttur ōrftra' 

^ōtfeōrfeuTftcftrart, irara # ntrer fe# ōtetei d ftj'd' «df' ara ttoōt 

# ydA' feōT ^'</1 Hry ft vfln #3 oid' Ptfd r tf, TJdd ō? »fīft ftld 

eftr»{T?tef, ōif 3raōr tft >§■ eg?īt fW 3te»fT 3fe»r vftn ōr#t fte»r 
^nravr^y^ōFu^fi »?e3ōte, vftjTF #3?ft ?t »mra? ftft-ftte 
ftnte 'ft# ute U3" evte #, evrōr^t H=ft ^ 3ōh feyTfe»Fi ©# 
ōfef, #t mr t »rvff efef #t ?ftr 7375 - ^rarraftti gfe»^, 3 ōft hhhut 
^ ftrif i? yw #vra t^t # # >f feu?3 § -^ddiw 75 ^'di'i , 

f55>) wfe fktri' 

Page 87 
ijcft oiti H j</ 1 Pou sfd' "teōr tīl f yjtFnn otool oifoe «dl - 
ufeufirwtet, ^fodig īft ōt ywrn ^foaif īft ōft ^te^rn U4 teofl 
ftEft m^ī? ?> ōrafoftt #rt fefeti fiwfof ōrfosF wut sōt $ jot ōtei 
wīteiifōf^jreftrfeHfHMō#? ctes’ wgf ^tfte ht 
§ 1 wfl" h' 9 teo6' Mōt yof^ īfi Jjfāt" a'y ePdo fi-fW oh ōt ofoē oa 
fof wff Qnē' wt §ōt^ ut_ 

w $ wfo wu mw&n 
w $ wfh $ m& wf 7)H 
w ōf ōflw m fcw flfeu 
feF te wufe wflf flfen 

(»?3r •rt:?) 

īfof §rte feur hw ofo w oioteJl irrftn te ateti wf ^tfte w 
ttew te gfof - , yuit fU^T if dttete ffov tft t £■ yuit ^ ^ && 
nriftB'fiw^y^ftwl'^K^F'^tgtetfog'vte^JwOdtew'fti 
fiwōrftrē-^fcrn^wīft^tef f H T ā‘te3 T ^ T 

Mocaw 1 oidt 1 cfl 34 tffi-lwO’ fijH T f 9o{ 3” HHH o(d6 «S'wl hQ 

Oīj nftte ftē u?7i feōr ē# fttff, Ptjorf* f teuy^u 1 ' 

Ped' 0 foT dO‘9 ād 1 00(3-60(3 c<o3 H<Jltd ōRT Ptf3 Ort 3t 3£ Wff 
^o'ēl Peē ut fo ^ ute-wz §u?>t hhw Ffftfet f 3te»r 0 Pho 3 H<ftd 
uuk wi fou - fu 3 īrtef ē' wu ijftn cru ute u?>i y%r ~fes crfos' ?teF- 
ōS^UFFfow ! 3ōnt Wē'Bōrt stefflf te06' ^^U^t^Kfowtl 
MtrvtōF 0 ntef y-ow ^ wQi 

teōr flW ift wftt ōrafoftt foui fu ōrfo^ wu 

fkrfoFBt^d ggy w^'dF, uufof^ōfokf fforiFvtevfofīJōOi 
§H £ ffoF, W7> Hfou, fe£ Ut 3" fīff W ōfe ? ōrftj4 75UF, 
dl^ dlteid fiīW fk^UF āF vf UŌTU 'dl', tet^ōōFwtew 

te crfou 3tet ?fofi teu^t gfo»{t fot w te foōrrstet hh tet fodi'Jl 
foōfoUōTīF, PolQTō( te06' f H3HcTW>)te'H T lHHte#dFI fetefēfe 
$ HHT<^@foj>Fi 6^Hrfo3zjHōrfo-tJ T Oforteo6tf ^u^ntete 
ŌTW >lte ^T IFV dl W īfe ōrfo? ōfoF for HfoH, ōTīft feōfo Page 88 fUgfUwig (87) 
^t3H5fe33T»pfe§| tWtFt crftjtJ'ōt, 

fenōftōfegf? ōrftr^H3t, ^r§t vft •§ tto - tP^rat, tTōiw feg nry § 

īrartāi »mte ftw feōte cratgt, fe3 »nff hh33 to ōra^ raui 

^f^ratiyfe^rfe^? oir<Jd otd'dliyfe^r^ura 

ufe ? ōrffe H3t fe^ w^rati §rfe feōF fe^t 3"§3 ? ōrftj^ H3t fttōft 
§3dd yy‘M3Hōfaf^īT^tft»fyff yjltj *J1 '^tf#i HH$ōraftjtft 
nnfe § ufat ( ^ if § ^rfan i 3jtfet §u^t ytf d i #it 

^faōr fffur »rat §h^t 3fa§ 33 fe wflē ! »īh ōraftfet ft?3 jfe ōfe 
ōte - ct ōft »ffa ŌJTri 3fej ftfur £ feōT feōT 3TH HHfetl 

Wt ^ 3^3 1 fe3 nMFffe^r fe ^ y33 tft ! ftreōr ??t fe^i 

fe?> Hfe»F dl U33 ^ fe3 tM tfet ftl ŌJf ^ ftfe ! fenfeftfen 
fe3 33& ftfe3T ōffe, 33fe ftTĒtl fe^ 3ŌT feōjr fe feHĪFH 3 
ōran cfe, ftnwidfluft, w 3rar ftuō^ōt ^ ōFfa>tr ffe3 

pft fe nfe feu fey ^ § §"fe vt3 ōr^t ōfef >nfeōfti ōrftj^ōferfefe 
3tfe3^t»ffe3fti H'feyti'^ cfrd<± wdl^70Hra5»rar#5>>rōrat>ra3T 
ōt 3T 7 HH* ^t f>ra fen »reōf ŌHŌ5 H33 $ trfaw ^ōt I §H §h£ 

feōF nUTl - ft3 3 1 33 ōfef ? »ftfl3 ’§ |H?5T ōffei fapjft fa ōfo- £ fe^T 

§• ?fejr fen fafe»r tīfei 

U5 - Hfet ōraftj^t fen ^t »fftHF 3ōff ftRJ^T ōfa fe if feswi Hfe 
fefeHHHH§£ira3īf ^ō5W|-VHTjftfe»HT ojtJPdJl ōfeft^l 3H 
fent^^^T^^ōfefent^^ratiiraferāfe, ferr§t?5ftjH3 
t'ftī33 T ftfe ? HHfe§"§ tfw^ §j&i feo6' ft‘§3ōf forar nfatnry, 
feHT#3ī3Hīf, HrtWHfefifTffeTōft3TtīTt3t»fjfeslcftōl3fa^feH 
^r»f^T ōrat Tjt fe fed*' t&UT ōffe»ft 3 fej t ^ffff Htft H3H ōfetl 
§3^ W Ht ^ ōraftfat fe3 HtfaHT 3Ō5 faōF Fftl faōJōjt 75T?5t f 33?r 

^rfUnffa-rfat^ t»ffai »fa wt ^fan ftruj § nw firui 
§#3TŌ5-§3tH3H333fal Htttfe»fTō5T?5 tft, »fef oft ?H|fe>jfT ? 
ōrftrs? H3t farft feōf 3^3 3fa 3fat t, t&lrnfeirat wōra ti'tdli 
yy ^Pddftrurtforar, h' 6 es'lo' fen fad ft\ »HT3fa§H33 

t »F3fa, t?5 § Ufīft 1 ŌT33 1 33ff »T§^t| »fH ufe t Ufīflnt § fe 5Ō5 
f^ftydd 3w<t3T| »fH3T3fet i feōr^3ft? Hfet3T3ōP3-Hte»fT|»fH 

(88) ātf wfe firn^ 

Page 89 
VF 7 ) Ttf? ōf OTī 3?rfe»fT| ōtW 1 dfejfTI HT3T 5Tīī£t £ »ftT 

»TH^^'cftfeHd<S P^3»fT£ft£fedAf'Q3fW^H<a'tt dd^Tlftl^T 
fUTSTH^Tte»fTHf ^l 

»fH 27 tinyd īte 1704 W fe?> Hfe»fT ftl H+ īīf Qff 35 ŌH Q 
HHōrar o( fbfUT, Hf ! H%yfefe^ tTT^Os(īo<id)l »ftT 

Hfet =£t tTHT?> ’# HW H?7 1cT- 

U& fifl īflfyg hf H3lfl WWI 

yw xifl cre H&fw w 7 wi 

yW : SW& <PW cTcf h'<£‘ tflw h'<g'l 
fam @w£ m fw tflīflfw & wi 
# && āv m ^fw teōfl flmfa mwi 

f%H^i/te‘fe3 T di ^-Pao'm 

35 di£ I 

H3't!d ?> ĪTdT ōftgr 3 ^īftd - W ^t H33 H^t 3jf fl3 Q^tl 
HdOtf ^t3r£t3HHfttt5l£tl ōlf ! §H olttdft T£īīH?f fwfl 1 

t}H el'^A' 7P& ŌT33 ōft3T Q cf53 ^1 nfedTf Ht£ Hrft»ff '% 

5ftjH3 ŌT53I 5£t»ff £»f3 f?=H ^t fWl •^'ftjdld īft ōT H 'rtn 1 !l 
'^Podia īft cft 53ftrn iViVi^r Page 90 fk$fUw$£ (89) 
7[>{^T o(ld^> c*d<^ IJ3H HōjH T ?7 ffldT H*r<Jtt Hn=trflg 3īf 3ji3‘H , r<jfcJ H%D l PdH ( 0 īft^t 
ir^ vfltnd ufrft nfe? vrarēvrra gif HfdHd(l īrcf ! 

3H mfdfW crw> Ōft?>ll 

(war t3t) 

d T4J ! »TU FĪB' ō?F ōra?r īf S'l WJ W ^ H°f^ f ōra^t 

Rōfītrf'l A"dl*'«JT?)TH, WrariītTTO-, jd!« Jl»rf'<S'W 
īft ^t mō> fwB »rfe»f ōjt % ōr& ffurarar vft wram ’#] 

franftt^Mvtera 

nw <rar ōra?j ^ hhh% di PotQTcj »py^t vftvfn #it 
wnjcft HrafH feft ōit iflvF gftr ū fiww ft fk ftM fiwsu vtt 
f, fo?'ā I »^ftrarrau?jōfFi ftforv&foft w fey y« tt, vtftifTltitra 

fkd o[& Wc(3 tt īft ^ff FTōr^tl ftī?ft V& HHW t, f£?ft flō - 
$& T^ffi w ōif ōj¥ vnflj¥ īfl ^t >HiVjra w£\ fera vrfddra flt £ 
fovrtew t fe fra tran fUm vjvftra vra cras f nvrara f 3 ft 

fe<SH T ?j Wlf^t fJtJdft f^a - S¥ 7Hff Hōf^T, IjVrewrfracJF^tfVTē 
FTCJh£ ōra f^er f , fcfOTcf 

3Jf JTH3W o( l dō cfdō U 

— V 

ffer^mraraf? fFdra^ynrfanf^MKramPTi 
ftr fra vjf mrara fi i »rv flra tt f^ vtrra ^fW flra w t wraUtMr tf 
fvra ^t vrara tr fww ti wff ^dīra ōf^ra ?ft tf hhtī ra, 3 ōih 

'd<clrd'H Tft^WTnj^īr, if ^īFftrafetl'a'iā *'*<=< ^tydflfevT 
crevjvfra dA'fefuwō^-yvraraōft^y <racS^Hvrara?ti ōfUtdFnfora 
Tft^feōr^tfljrag^Jvrf^Tti srftj^ ra?r fe tjvravfr f^ Fnrara t ( 90 ) gtfwfe'frfwt 

Page 91 
for 3" ōre- >Hīff H?J fiy»ra ^f §3lte <tef ōra Hōt£, IJf §3 

§5T ^t c?g fE^r ^| 

uif H'P<jy £ ^f Mā uīti ufiw g3?> ōfer ?f f-no^' 

fe*H'* ufd^'d f^r UōF WW flW ft, UK^T Jtfnj^ 

utew?^, ^TfTU^KTnT-fLrnT^TO^-yrf >HTu^uf^Hf^t, crftj^ 

ww ^g^T fww te teo^' ufreT ftfW ute feōrtew jff , tī^^ten 
>Hrte»fT ht fte §tef-§tef irw w teur te n^^ōra^tennwti 

ui? £ nntep utet ten s3Hrte»fT ff- 

uwā wfc w fer wi 

ftra# uk 3 ute §znsr $ ftpjFn ^f ?tef iff te ■^rfim' 

§tef-0tefāte>H'Qte d*i^fw^^Tug-^ ( fotetefvteteutefi tte 

^guf^TT^ru^ tītei ōtete^teof f 

Kōrer te ft te?ft hhw ft fe teru# ftte fef u?r, f feiFēfe 

HTteōrftf?> teKOōJTfTfute, KJtete^tpteKT^KKKKōnET^I 
H>r<jy £ foTUT- 

uwi? wfs w ttew wi tew trfe U vftu 
wi$ itfe tife ft §w @W U s#// 9 ii 

(>irer ^PMP) 

ww mm 7 wutt wuuii 

ftra# £ōt h?j, 0te £ ōtef ftfW itet te ftefe if trwri 

d>4KT3KT ! f f^ftFjf^#īftete^te>HTf^KT^HcreT^^ftete 

ft f ffe «^dd'Qi te wi te Zōf# 

^rtepKf -g- yrfdwJl te te#" ft ntewr tee afe^ ^tew t ^t 
teutef g^r hō(w tei 

TRT $ W dPd 

tete wwsi utet ōff utet te fVntet ^s-r ī#ter ^f ^ī=ra- ■?īōff i >Hteteri ft 
f nte 3+ utef te ^te'te»fT ftear tetef ītete ōr^ hc<k' ^ 3 ten 
H'dy« te teK ute f utef tef fK ?tef fkntef, ft"f Kfe^vn^s- Page 92 Wf HHcW crUTJ cfUtf (91) 
@ ōts Ffōrer ffl 

# m cfo fir 3 ūw ō^ 7 #// 

7795? # ty'c(ifh t/fel# e# Wcrtk fdlif'ēll 3 II 

īfvfe- ’ā BftTcf ^ f •qH 7 3HT ŌJ@t ftī?>t we fe^T d fot 

§UH¥# : § ; ^iM t Qsl 1 </l*H f H‘dQ dA @@ōī@tQH*fl At/d §V#t<J"īFt 

3T - e>te fee 7 #! >*raiīr 

ōfeT r @ KT^ ! §t feeter HHW #- 

ivtft # ew c/e 7 # 

ftru^ 7 feyr^l Qh§- u'Pd^'Jl @fe3ti 

# Wt? ēra 7 # e 7 ?? 7 ' # #V5?// 

ymr i rjfaj ciM 

ftnj#H3?>ōj?>, fW t ste^ @t tenfōtn ?nff , ftwfefW^ 
^terwra^ōtff, f P^t^'* 

UfeiW noltd 1 fft^foītf' r^ti'S'A fWJ^ft P'Spt; j >f T re 7 M 7 ^ 5 rP^ 

3+ ffeōr ftjōft ftKft f& fUt Qīī Pdri^A ufe @t fdl<±c/t #t Meif 7 fee 
W rī^t#! 

v& ymf i irfagi srM iffas $ ymfatn 3 n 

(WT 

'H&, Qu Hs) o(y oid<) @ HHdH #1 o(t/l ^JfrU^t Htft rt 1 W 

udi'Wd' dn 7 wfetJ ufud' di Qniffto 

e r7 ^U3 T ?)^fefora##^fH^ftīHgftf^HU753 T #'>H T @^ r tl 3+ 
Jft nPddf īft @t f^H WW cTOōf tft er fecr HHS- tl dRJHrftjU?f 

sevnftwr t fof ^t īk ^3 @ ftPK 7 # @ īfo @ HHJH^ U3 7 UTH ife # 
U 7 # 3T ōf@t »TU £ ^3 f UJHJ yTfWr ?Kff @fW tMōJT @ @ āgf 
WTuyr^^u^nTMīffuuT^fe-fent/t PdidJl^ feeoco^ti ter 
wt unn fW t, cīM^efti ^d-ōr^tuperf^ 
W ōr^t UTH ?ī# UT@, XJ3 Uff TTOŌT HTfbH ōtftfē <J?> fot lj>tHe tfrd 
HtQu tfl^i@H3T>HUW<; Ho(tJi#l nU'd'rTfcī#? ō(Pd<i Wdl Ijf fottd' (92) Wfe fUtFt 

Page 93 w w y-tiw'd 0, dto feōr? »fru crarar 
ranjt ht f tu f wtg- 't Ktrp ōra- O# 1 0 ftrat uru *re ufo tfte 

uraisr, gtit, w&, ^nrfeo*' Fnft>q|»Ff KTTTyra'O 

vfflf^ōra^i iif^rn^tt^fti ftqtir^^īff, OtīmrauftraTōra 
Ot'OīftreuOfera, ^OMOferaf iRn^O^ōra^ittfoidy'A 
ww, tf unTnTfOorftrarfliraK'rdK'd f isrtftMu^TOtOrau 
UU ’O W& cftt f f UTfdW'Jl O Otl UfF 0 iUHrfe»F- 
tffor WW UUUF WffrfF 

terntvmw^tfteu^i tuvnnwit, uiīTvmunJtti 
Po<0To< w wrw feu ?>u ?īJf, feu >rJte ti w^^Mt O ttw 
m ft wi TT'fftitr ōfftrē' uīt- 

rffo* W*W UUUF &īfl»F ffW UW& WUU 

wu wfo fow ww *rw3 $fo uwē uwu 

ufofrw fofo fofo fowtf uuft ōfo munuii 

ōffor qīflf 0/0 IFfonfot WJUU ōfo FPWUII 

(M3r ‘ise) 

Otrrar i^-r^ >P mu uuf ?raF w ww c īft Ot 'ufot feti 
ramOra ttīt^ Ot ura fufo 0 wu trra iftfrr 

t"Sōraf^?> rarit^ t^n'O’tJ 1 ti 0 h* utw 0"feu OtOt tfiu tf inOt 
fh Ont ftyO 0 fl?u ftwfejF % tjorra 0 trra' ferarFra O 
sōt^ fo TjftjfF fe»fra ōra fOOi wfe »Fe>ft ura »rte»{T| tōra 0 
Tjtftī»F Ofe»r ura5 »raf ofer ira Ou uu Of fteOf wu ^ t Hcra cra<7 
Of w 0h sOkr Tjorra O fuu $ tf tut ■?>*& uōw 0 ōrftjur t te raJT 
>ff »ftr feu tīrra H»rra Bciiran ww ?mOra orftjO uu ftr ftu 
or-tidd ferr 00 Of ddo<d f OtfO urrOf 0 for rafO»F ! tOftiijōrraO 
trrra tft ura^ feg- ijtft ura, wu-fUrO Jfg- 00 uftrr 0 fOO ura, ftrft 
»?ftjf ^uO ttrrar f f ffut <^55- §sra Krarar ff 0 ōrftjO uu ftr Pt OOf 
ww Oftf»F ftidd ‘ ysr-fttrO-tfa § tōra nrarar vff, Od dwferatōftu 1 
0, ^ct O uuufo K3ōf 0 ōrftjrar ft for fOrar rar ur ; 
ut^tOf raTnOruōrraTVTfOOi ōrOt rartf 0 h fttFtf f ^sr »nr- jrara Page 94 3>r mmwcruu ōiuu- ( 93 ) 
tsr#u?>, »pu#w3fe^ft$HiJ#HTUJ#^ft3#3^i feucfftKt 33 

fōft feyr<ff Pnod 1 ōf§t s Jlo ijocd # Snrt 1 ft Fft, ftri' <j?o(> 

£ ura f^T fe#ST ōfer d, ftīFttejT^ftteOTWWi 

§H# ft?U f^Ut ftft ufo # M€T ^ ft fftft ftīB# H?7, fuōft 

§ft#»py£^fi^TF#»pu£ite^iyi3TfeuT#i Frftju^n^t 

f^u r<xo i - 

WW ifffo W3 lifif W f 7 #// 

wf m m zct hw$ii 

# WJōft 3of #- 

c&g g^- &£ to#//9 // 

fof unf unt fcf wM i wfofu 

ft Vtftwur^ ! fW# tUc^ l^KTUKT gwr d UUT feu ufo ^ 
dfd ōff IffoyfT fo ĪS> °/dō <T tīfofll 

(>jrar 'i'iēS) 

§TT -qi-raKT ^t UTōfH t few ŌIU HōTUT t, fe§Tc( 

3H HHUW of'tio otdō U 

ōfftf# TR> fcT ōf§t §ōft ft!AH'6- tī# Ufft focfW^r Fft 3^ ōftwtt 

»fc(tt utfeWT #t WH<^'<ft feH# Bftt UftjWT few fftl ftu^t ōfrftt ftft 

’tlT#^t, ffTH#"f#U fer, ōfit, Vttt fōJ feAH'A ftiUW UU 

^tf t 1 Ut^ "§t WīWt ōfU^r Fft, H%U'PdH J Jōfttj§3A, 

WtT §ōft HUT 3fW WW #1 HT|UW ^t 3V§t # t Oōft fi?U TjrfS’ 

ī^tnttTUttU^Tt^tl 3^§#ft3’ft3fW tWftftwfrfi^uSuUT 
ft foTMTJT ! ōf§t »ĪUftt utfe»{T i¥ ftftt <7ōft īft Qdde' ft »HT 3* t§ ftur 
fej IFf^ Btt fttt ftt AīftU Uōft ##t Uttl ft*AH'A f§t #1 W 
ATK#? tft ōfftj# U77 fcf ftdAH'A f ftīH fte?> ft ITUW fftft, 
ft;HA ftind^ Pss‘©e, H#ft tīuftjft RjhĀ «Hdd tw«e, §U feon'o 

PtīJd' f^Ef ftiHd^ ’§ tīJ f^Franr ōra^r jtf, »tft ^py^ ftft fi=u ijWt 
^ # 3fW ft ! U#ōft»fT HT KōRōf H3ōT # fcfTvft fofft §t Ucfī^ # HTJH# (94) $&i wfefU&^ 

Page 95 
ĪF t ōfftj'tiT fe ft H3 ! »fff fer ^ H3^t*Mt, 

»f3t PfTddl SH d, ōft feōT feS'' t ^ I fe<SHT3 

fftttl 

o/tfd 3$ 3U3Ī 3Wi H 

«W irffr Ifcrffc 3 IFill Q II 
cmg iF3 mtrff gwifii 

mg f fk dww 3 iFiu 3/1 

(»rar 4 c id8) 

JJHT3Ht m c(3 ōK3 § HH3H tl 33 ōT^t 3Tf §3Ī Sdd'tTd fft ^ 
H33Utl orftj^U?7- 

īl 

ufe cft mfa 3ftj mft 
jjnTunr ^t hhw t «te ~m3 RōfUT 
ftuft trff 3ift ufa urf »m uu 8ur fbwftn 9 n uufttu 
31f § 3 Ī yd'tid rft >H3t ōfftjt UU - - 

f&3 rfft m§ uōt ōi@ uurf ft°f °rfy srfn 

(»for Mar>) 

feōf feu ^ feu fRŌJ# ŌT©' U3, grft W wftt 0 U'PdWd, 

urf\ 3Tf^^^TTH-ōtuf^'i^^3ĪTHTf gwfet^feur^i tft" 
^‘Pddl^>fe3cfe fe>JHT 3 > f T^|\ iA H'^|'HTōr3^t, HW§t, 3rfeFrftt 
733 ip-ravrr tfr gōra- ŌTU3 fet tt feīT§- »{ōTH ^ 3Tfer §H 1£T3HT 
3THōTUōr3#g§fe| t>>f feu 3 Urg| 37 ■q>|T 3 H T »fUfet»fT ōfeHHT >>fTU 
^dVlfedl 1 1 

feōT HTUHTU UT fe?F īft foT W ufef H3H īftl §H W 

H3»>f Fft foT TTtft' tT^ H3tT tfeT UT §h^ feōT H3fe ^ 

fttfWfet, vfet»ftfet, fet»ft vfeut rf\ ^ »pf^t §■ »™£ nte ī? 

W §h£ §fer VPUT feōr Hf 33 T Hd'fe»T īftl §H UfBt ^ §^ §3 
tTWj fetffet»{Tfet, >fej^^rft^§tōt3Tg^HT^tl fngrft^ufttU 
§■ f%H UH 'UT§^t § §h§ ōfe f%H fttft’ Vfet »fr wē § ffHI3T ŌfBTg feg- Page 96 3H HHUW SW c(33 (95) 
W3T ōf Wfew tt, §H§t^fW»Pl(^W7i§tfl§t»{tīāH3 
fāw §^tl WT 33 3§t § gfā H?T W?> VS - ōrafeW w 3§t §h£ 

fe^FlW^jft^ftwi u* 33I3W 

3^ti fWWI w§H^^f iMōWti 

»p§?h, ^ri^OTTTw^t^yrf >>rai^^t^feHiF'§^TWōrft 
# H3I^ »n§ § feut t rit §*fer| 

feōf jēōfa 3§t tw W §y^r § fe fg^r nn>ft g^T fau^r 

H#t §*W »PU£ Vfef" fW £ 33 W HBT 0W tfr § ^t fīT HcTOT 

Ct ftW § '1{H T 3H T »{W ^t HHW H* fef $3 »ragt- 

y^W# $ ^ H3§ 3H W SlWt 3^ f3 ift *>§ FTT § 3F »fftī§ 
U7? ftra^T >HW H3 3F ’§ W § ^t H3 f£ W FPd'd-tt' H7> i 

dray^! 0|^dlcnH§t>HW^>mflHteōI^HT§HcI^t>fHT3HT 
§H āl^tōT ^t fU W ^ īft »?^3 »fT fW §3 TJHT3HT to[^ 3I^tH 

§ fU fe3 »fT HŌT3T tfl f fa§ #7Hft : §H75T| f W33! §H 

wā £ §7=ft 33 §^t, fiMnnw^t^T^ōra^Ti feōrsōffe-^ 
ōlMt f^ST t 5 §fW § H3 fen »frfe»fT fer ter §3^ H#t $ t »fT HT3T 
tf, ^3#^fWl33§37^33§Ht§3??u3ōF33cftfefeH£ 
cf§t »FU3^»F »fyr H?ff §rrft»fT ōftft»F ? »HT §3 Scft3 ^t 33ra fW 
753T fcfP»T| tT^ HōI§~HdI§ feōf feōT »T3>ft »fōt 3ft»fT 3T gōftd' § ftōft 
3īff ōM § §3 ^t ō3 ^t 33dft ōra7> 3W #H3HT īft, §Hf fe£§t 
ōftl[3Hr? §H^^t7Kftōft§tl 3Hf§»FU§Wf^W^§>M33 
§ tT^ §H tōft f%3 >H§^ 7Ō3IT 3t §H 3ōft3 ^ §ōft 0133 §t 3T 33ra 
3T 33 1 33 f^l 33T3 ^ 7>33 f^3 ^t 7>Mf īftl §H HTf ^ fo(3T- 
33T3 ! A i īrai3'3WHdld' *JT, ^ 3§t f§?F 3 1 H^t3 §t 3333 §U 

fejr 3t t >t§ >H33 3fW §»f§f >tt »fH3 §t ufW ^ ŌT31 

»fH 3^ § »FU^t 333 Wt ftTTft §3t 3ōft § ō[fW H3F, 3H3 
ōft t"? <3fJ3' t, 3?T3 [ Af fW dfo- W fcT fa^-ftīf 

W 33 §33T fW tt, fet^fW f ^ōftf §§t rFfWt 1 , fW-fW 
33t»P »fyt TfWtft fW 3§t»ft U§1»F3?J? W 3§f f @013 
§Ō3T ? 33T3§y3d fldi' 0 m 33 fWl 3p03' ttdl'', ^FU^F^Fjt ( 96 ) 

Page 97 
f^ryr^ferr7>Tōiftr^for^3 T ?7^^i if§y3Tifft i fciu3fHt 
’t»F$ ^vi' 7F ? yflu*: i4dl l 6«'« 3 WU^’KftlīT'^ §‘H T UH<*' 

ts-^^er^i ōrftr^T^BtTftvl 1 *Jl‘fy^i ftrftu} āōi feu 

7^f3Ktr T H^S’for>t i ^3T^?W7Fl^fl 1 ) t*’ B* uu ^f fe3f M 
W3 »raf ^ŌT 7> i&w 3t| t 1 otfirer 7JT for >fr fe ^FF ōra^ ^3T 

TjTsrftjfe©-, ^ 3T§H^tĀō^fōra^r-flpifT7Fi ft^f^r3sr^F, vf 

*W1 fl's* 'dl' I ftīīT ft**' Qh£ ddK sfer, o^ ^W| 

>f •^S’ ^Tjyr rfl ft g^T fej^T tugr §h yfe £ fefW tl ōftrs 
HUt- īftŪ ŌRF Tī^U rfU 7P&$ tff ! feu fo{H ffffW 75^f? 

īftft ōR V 6<d'd tī ftsft tifrft t?c? / 

ttt ā[U fw fe§~' fe&' iftft <^7 

% §H"#& H# B5? §3^r ōrtl ŌTftl^ 753F _ ftc£<J ! d ōfef 

TJ^rg ōftr fcRF t fe ^T3T ^ff| 

ft^d'd fttf >ffe ft # it 73 ft fe?> ft&i 

&UT WUH H ¥ ft cfi 3T ft ?fti ft&l 

>rai3TfoitH3i§f cft§HōrertiuT, ■Hgrt|‘^T§^fe3 T 't§f5§ 
dft § fet 3UT^ i&W ftp>fT ^jt| W^tT^f^ff ōftet»F3?> foT^ŌT 
ti'd 1 TjT HH3 £><i I dldWt’ ! HHdtl of^W T-fVI'^J-fT tl dTd ftdT 
HUTW tft '5T ■qUT^- vfT »fTU yft yrer ōf^ fejT yft_ 

Ufe cft Uīfe 75fe $f Wft'll 
ftdfj tīftf Wlft Ufe d'3 >HU WU Mdl ftPH T ft'll 9 II dd'Ō II 
ffrc? Hfe Ufe UōT U& ōfttf Ufe ftōī ōīfe Wftll 

ftfe wft wft mf&4 ōju w ft fewufen 

(»īar M33) 

^f§ t yfeti fWsā wfef u?> fuTF & f 33 ftfer ff § 

fau# ht?t ōrat uu, f f^f^f^wfW^fe^fjrfet 

tTtf 1fHT3HT forft $ WU Ote <Wdl5‘ ōf 3f §H ^f *fef WU 
§%t^i ^feōr tonwyfeurt- Page 98 3H UMUU 7 cFdA' āJ3& (97) 
P drffa m £°r § >& nfddiu y£n 

(»fer 3t:iJ) 

33lff 3^05©', rtff ^f§^t Hdo('d f^ HHōt f^ »3©īft ff 3+ H3 ff 
TJPdWl dW §33T»3rfi^fffa»fīffykM 0<f' ^āf, »ffff ē fe p ^d » 
33T ©33t, Wff ārite ^ōfT ©t»ft §ldf»T 3ōT ©33tl ōtftreT ^jt fe 
]fcPH ō3§ ftraWT 33 ff KTk? ?W ff, #3 ōttft tej 3T ctftl »pir 

393t75f”tff3īff woraff ōnffffi ff ōtfirer t fot ff 3i^t 
3ZT 3T §3 fe3 Ō(^f 3T f^- ffr 3I^t-wM ff 3% f%3 3^ffl 

f ^ 3H ^ 3Īff f^3 3T Ort 33 Hōt3T ff 33 ff 33 ^ §Hff H^ fe3 

3ōff fefW 3T M cft HH3EF fffctHfffe3fo|ffff333 feōf Hff I 

3Tf 3TH3TH īft ff feōt 333 fotUT t ftī33T %3 Mīff H3ff ŌF- 

o r\ . "> n p -*l n n 

tUW Wd TBW IVW fft 

fecf3T 3 3 3Tff H3T fe3T ff ff fect tW 33^ fet 331 

nfk ££ §w fej'&u 

(dl\jd l H R'Rjfci) 

§ff »nr£ ffFT 331 3Fff W ©t t? 3 TJ^ ōrfft H$ōf 

yf 1 ! ^ 75T3ŌĪ HTftl3 ōīffī^ 33 f^ 3lfff3 TF wff3 3 f fftr^T ff 3T 

33^^3^3 3^331 ōtftjff 33- WŪ WftPiī^l W% W Wff 

»33 3d33 3ēff, feff sl‘t 3^ »33 ff M cTld flff sCS 1 1 sl*t TJHT3HT 7> 
33rff 331 

mt ww wftPtiK mf yuzr £feu 

fecrf §3 mffefrū fefcr &$ uuffr uū/i 

(»far 83M) 

yd'<$ ytj<3ī f^Jdfe'HH3^33l W33Hff»nff ftMff 3T#»3 
feg 333ff HT| feōt 3T3T f3 iff fWt fe3 33 WfW īffnr īft, feōt 
3 t^t jff ffīH gr^t fe3 Tplft 33 1 fo^fW īffer Fftl feōt 3ft f?3 »?fVj3 
33UĪT 33 fW ff % fWw ff fe3f fe3 »HT ©t 33T ^t gftt3 3īff H3, 
d3H Wf 3T JJ33 3ōff Fft ff 33333 W ftM 3^ H3 $ 1 3>ff3 f%3 

(98) ^£fwfefUwŪ 

Page 99 
<t»rtfcQ@HHu|r yōrr^ftuvftuft^ disi Qd'iuSinQfcwru&Qt 
uftfcti Fi^wfv^^, ^f%uirQ^i^»fcQHQ<fc»rar 
Qtōfo^trfti gjf tftQforur, Qu ufte»fT urtfetftfctQu^uuifecr 
f%u Mftin utr fW t Q feōr ww w fteu wr h^ut 

ftjW ^l f fe# 1 ōdtj HōTUT ff fof JUft Wi’ fe§ ftīd ōra - Hōrer gf) «jfrptnu 

Q UUfe HT J^- ug- ^rgr Hrfe»fT ^ fjq^ rfef HcTI <S dd' fW3 

ftrft Q HōtQ U?>, īfk tet ftRft ft HōT@t tt, W UW ōT@t Hrfe»T Q 
fe^ frRf ōfefl UIU īft Q foTUT- 

wū wi īrftPX7> mt yu& tfen 
fecrff uu jprīfffi fefe uufc u3u 
fefk Pddwf ū nufc 
feunft w »iM »rau ft torugr i feōr un^ §u tt fau^r rruQt Q 

PtJAi fetl yd^O^tt^0H<? JluUtfrfe^frft, UIUKUUfet WfcftfW 
tt # feōr SU @U ft ftTU^T fen dtl'bft feu H@ tfe ’Q U& o( W3 HUU 

ftfctf%UHfetU^HfeUT@QfU^Ql Urgr 

ttoōt ōrftf@ uufcrQft »nfct ūs ti feōr hQ uu, feōr tr& £ ufeur 

@ UUI @H@t KŌTUT ^ ? 

fefk fed’ttl ū nwfe fefa f ufe uufc u $n 

fkw ĪJWi 6‘6ol! fkft cj§- <^fo ōfen 

(wr 8 »m) 

ft-tA' ’k @ftt cStid ft ufel 3}{ JJNUW cTU7> cfc/A II 3 HU UU 
UUU feu HHUU ^l 

37/ RNUW o(*a& ot<jō II 

3 33 W? ōra?> ^ FTHc?y ^ "§■ 3īt ^ o(d6 ^ HHTO 3"^ H3 
vtuu^dd'Qu'fti <Md'a^]u'H tftur»tīfffeōruuuuf@utfefeu# 
yQ ywQuu, ^QuuT^t§ī^tfeu#ur 5 >rTftuuTtt'i»n : fffeōrHuu 
UfQur- 

$rft 5¥ 3¥ fe<r ō[@7> cjfll 

uicffe fcww upfefrr ffe jffe t&u hh uw@n Page 100 57/ RW3W cfidrt ēfīī?> (99) 
W cft gfe tfflJ ŌI& wā 

IW Ud£'^' ^^t^ōrSU^U?); f Ute;gT$^3^^§Hfr tddA' 
^t gs - vrara 75 ^t ura fei 

w cft gfe mu C& wā w w 3 tft uftu 

Tftuu §U Cf$ ifor ajffijT cTU ft ?> 3$ II 9 // 

ŌWfftw ōttftd Fd&tjft WRP ft?> 3$ II 

cfttr ufeww nuu ft ftuu ufa ftff ft ni īfan 

(ufer moi) 

i^KTnKT H¥ ōra?5 ^HHftfrfri gjf %m wn tft ^t if 

fif HTfoufr 15 urra fr mtet kkw gH?jT fa 57 h&ōt fr 

59HH^@d‘d*ōft§igjf ^āTUO'^d tft^grtwfffeōrg^Vf^UTI 
JJfTU ttīī TMdid'M ōra^ 3 “, 3 '^ dra rld feōC fr, W feīT ŌI 75 0 {r/! fte# 
?h for feōr ftu tte ^ uu ōjf nrfoura ^t gftiH3' ftratet fri 

TJIdti'M Wfr ōrafr ōF, H^ fr UfrlW 1 Udd Ho( JIm 1 * - IJf tfr HHdtf' fr 

ĪSKnciraUdfrōFI ^^fW^f^HTftjHōfrj^UĪ5-feH¥fruftj7frrf 
dif (F*sr rrfrra frt $ fW§ i fr w 1 fif īsraōr nfrra $ fW§^ 3 1 grw 
dig Tjraira h 1 P<j y , 3 jf w-raraFT fr dig rarnrara tft fr wfr MO'fed 1 vrarfr 
tfi fera gjf rararra fr? tft, gjf ufd'^fUo FFftra fr ara ofdd'ftd FFfera $ 
wfr frnrafr w § ti^ dif utef^H?> frt w *th wfter fr 3* ^or 

3oT feōfrft djf OPdPojW* tft Ī5^t ōraftl ōdtjfr U75, 3fe§' ōff dPdfcjWA 
Fnftra $ ftīīte ^t frftP>FI WO'd'tT frōra ?F ?5 ōft 5 fe»F ? ōffe TOt 
frtra 7 pb teft raifri >Hifr ōfttjfr ōf, tftfrtra<Fwfrufo?fru^ 
gifr ? feu ōtet ffe§ ?f, rara tet f^tet § rantet f^jtet ?r H T te§', 
^GtedjdtetP^r^ HTT>ffVjra ydO 1 fri fr did <stid ōrafr^ur 0(9^' 
H*HT fr Ūnft>HT fr ^t llteuu ōra ft^UT frl 

wfij3 f^ījfa Ū$ ftfa īfuil 

(W qt 5 ) 

dif »ratī?5 H'Poy ht srftrfr uu~ 

§ft uft cftft fyu wftu (100) ā&fwrfe-fUwt 

Page 101 
wftj? ftfe tfteiēu 

(»?gr ‘itf'O 

nrff »fĀōrt ft grg- fefepn H¥te uu ftr ōjf īfl 

fet »p$ t fet ^t3?> ōM t of? 3 īivfte wm £ ite giē 

U^t t Hof^t 1 3T ^HT Ōft lor gjg- ufafc}H7ī HrfoH Ttt ōt% HT M nft 
ft Hōf# U?>l <M ufoftjTWT HrftjH ? 5 ^t # EIW ē?dl ōrftlS' 75Ut fof feōT 3+ 
1W tet^ t tīTTT HH?7 ōffer, W r y^HōreT^HO l d'iTUcĒ'^t Wff 

iJ ^ 

ftWT Hōtt 3* gif <S ‘6o( H'PoH ft, WftnO'ftid 1 #H5T H<*t 
^t Hōf^- ĪP trer If crfefo[H?> Hrft3H £ ^ feT fu?T ^ ftTO# §H ^ 
ftwtftf^n^i^wff «jfdPciwcs nrfenf gtM^fiw 

tft 1$ ftraT fe ft f fe^T ?>vff 3* # »W §3 1 fW sf, ftptfrffw T?rftf5»fr 
^t ^ tft^ cj?7i §h t 1 >>rat gj| ftsr yo'-dd H‘P«jy w^t hh?> 
MrfeMTl Mfft ftīJ ^Udri'U dcM^ īJt fof 

ftjm wtftit flmfo ct m cTOcr T&f fowfeu 
fev w? 3W ^ wmwR mrwft (tef mrfen 
mm dfddWe <?■ /9w^ ^ ufdd'feu 

jff ufaffym ftiwteffi 

ijtīra' 'UTO' fttw ^t»ft fey3T ^ cj^t ^rftt W # ftew TF for 

»fīT trff»F ftyftpjfT #?T ft;H6 fopt 1 H«^loCd olcidl 1 ? Afttdfe'^rftpjTO 
■^T] 4n ōfftfer t’- 

w wfew ^fa 7 w tffa 0$, ift ftw ufa 1 wft nv£i 

<J<b ' &* ' QH6 feH ērHHTfttHH?^WO^fttW dr«Jtd Tftf^^ff, 
fed ?r ^ >fte^ fcjjft f^H ^t w ft, fu^tnrft £ fetti ter 

Wffttōp- -^T ōT^t ftfew ft, fn^^Kd'yō^fttWdftJ'^'ftfcTōftftteW 

ft f wrto ten fter ft fW, $■ ht bj| 3T3ōt ^t ftftr ftt 3 T| fnf 
yfew ftrf ? dPd^r wiw f%3f iftr ^t teōft fttet w tft tfvnr 
ftgjT nrffer t ftr HF i 1 ^T ĪTOōrtl tH^t»ft U'd'«d' HT$OT5ōf 
fe^ ftSdtt ^trnTnttwUTīl t%TH^^§3'QHft PrlHtdT ^HT d l d6 l < , >d Page 102 3?f mmw cp&r m?> (101) 
th nrff ōrftbt fe fej yu?7 Mur 3t uftjōn tt ybrr, yjy?p7>ōr3ti469 £ 
w&i 

fet ōfet ufet utet § ^fUU ōfuffe»ft 33ŌT 3ōff UH Mw, ftraā" 
s) ' «ātf T ōft ōTUfet tl " d l f 6'(Soi ffrfcre 1469 y»feu?r ft U* j : dīft ;fei 

•§ H<M5 Hf§ft§feofe"§u?>fbryjy7>T?rarHfeuftt3UTf y fe<» « u 
£urfe»fT ^fewu 3t tfe»F nfeydi feui 3urf 5^gife»F, 3ōnf 
7Puu£urfe»fT, »w7>ōrfttu&urfe»fT 3ufe^£#£aife»n 3UTf 
?PHfe? Ulfe»T, 3Ufe fbjrttiA ?> Ulfe»fT 3 'ft 3J1 ōfft yiyi 
7>TUōr 3T 1469 t Mfe § ^fewti £ fbr# 1 w fe»fT fefu £ fbpjf yp- 
tew? ^»fbf ^^?ft>>ft'eT3ōōr W3fe»rfeiT, §tfe£uteH?M 
feuftfbryy a'^op, fedicrrujufUy^t j ^UT ā’Qd'^Pōrr^fe^fT 

3T Ulf |y f^ 5 >HT fbiwi »IHōr teu f īft ^jHT3HT ^T j^Tōpg- 

fHd 1 IHU3fttW'^'HU3U75'l ffo'cfet!' IfbTUdA <5Ty UferjfT, UfaU?3U 

^■§Hfe^?7UT#, fe^uurfbfeffeftf ^iiftnwr&i uf-tetf^ōrōfet 
§nfef yPdd' f yf § ōfefe- U3 fbr §t 3bft»fT hw Ii y?ft»ft 
uōft, f)n ōw ybt fe ufe feldor fe ’ft jJfew ft w$ uu, irayjuytt! 
»T3Hōr fe ’ft fedd* ute §u feōr uft f urufe uu fbr fbrn Hāw teu 

UU3§ U3I 

■qlnu uuu ftw ftf ^ fbrn ffe3 U3W cffer § nfenra wh 

utffeufetnfeuufet ddiftuftTUftft, fuut^tffeufetuiS^T^fBsft 

fU»fTbf?Mi ōfefeuufbrnrKwlwrli ufefnfeuufi nfey fe'orvrft 
feft 1 ipu ōrfe wftjn >jfe fer fow ftte §3t iM»ft ft 1 1 fbrft tp?* 

3ōff § feu ^rft-IK tte dl9 1 f^W HHT ōīf d]fcl Hfeu §“ cfe’ tf?> fe 

§ fbrft fet ffjH3 ^t 3<ft ufet fbr yk ite fbr 3ift feu ^fUn fbrf u^ gfe i 
ōrftr§ uu fbr uē 1 cru uffe»ft $■ ut>hh urfen »fe 3t yf nte ftw £ y% 
te»r fbr htu tft ! »ru drautef w £h fW § »fe § feu fbr^ yfen- 
»3 ufe ? »raf §uut ^ ftruT fbr »te fter uf^uu »fT3HT aif «TOcr 

nfeu fet utu teu ufet !i ftfe»fT ? ōfe^ srat U3 HHt ifejyt -qfng- 

yuu ftfur uwrarōraōfei ute»fT fefftteīftōrfet? ōfeu «bt nbter 
■āu ■§ ?># ftte uu »T3Hōr H3ōft teu 3t fe >te yur ifti §u fbru# 

H3wfeuuu, ffeny'UTgT tft ^-fbruT- (102) dtfwfe-finpi 

Page 103 
foft wuiu mfkr £ &WU 

ō/ufo >H7fe n&r yffo ftfeu 

mtffk eft fcjcrwi/ 
ōffo cffo £$ ?y&fo fcuwii 

(tīy tft 

Qd sfdld 

ggn ftF ftfffff f%? tsr fh Qust ^ uQf 

fo(Q To( Hdd Hcfld Q Q^J? ftlri'y o«jQ O * 1 tl'ti* tff W dJ-fl 

feōtHH¥y3^^ 

<J 

gu mm w $ §u wnfon w bffof wmfo wmw ūwfon <? // 
udti ōw yw ōff tyfor M // feott wu <&$u sflol u h ii od'Q n 

3U dffu 7PW Wffo TJWU §UT jfo cwfu ufo UdFil 3 II 
uu mw u īffeu % 7> umF/j w mr cff wfyw um*n 

(»far 53t i) 

Q<j PcjoJf ^t'ftft^^fg^gff ctdcs ^ ug^ df tn' ai'Q'tju u? 
ftte oflddcs uu ? frōteOtōfufeurTftgraKfr! crQtfrPn^- 

»p3ht Q 'Qvr Q 3W ’Q 'QfcftQi ffw Q uQ" guin Qtsfe' ōff# w 

ftytfu 1 ft fof yu?> >jpy^r ft sftrasr? §■ for >jp iraw >>piraft>tfT Ktrar 'ā cr?> 
o(d )f% H*yd, T-T3T rtdl y ‘Q rt'6ō( Q ffry U U% yQd; tJT| <J<t Q<J 
fttu^t w, feu# gif •stuōt nrftra ftfu# t&, srff nrayft ! 
3jf nQt? ŌTO ōsQt <tl 

ūjm wiM fknfo $ wu w ff&F fowfon 
fou nforu 37? u »mww mfwk ffof nwfon 
muu dPddlfod <? ffofo rft ufowfon 
iff ufofom ftptffoffi 

feōr w vf -fepjfT Q Qurff Ārawrt Q grg- gp n'ftru w yōTF i£ 

tyiōPU fwu ōftur Qftpjp yfti yf gvfW o[ UōW ^ Ō5UF ^ >f gōfK ^ 

tysft?5>HTfcr wr^^ijw^JnTōrTg-^wforQ 1 ? ōrftjs-Bōfwr Page 104 SH FDibtfP ōTUl T cffli 5" (103) BTf Trftra - HdH?f fUTJT ^t t ? 

gif 'dPd!«iHA H*ftra § ^ ftwrē, 

dfel 

īft zrfof%m fawtffi ftm fk£ nfe 'uftf wfeu 

Tīft 1 Ulf ftw Tft BŌF^ ftrar f 3tt ftt ōrtl otftī^^ 

feōr^ftftōraīRft, 

ftm ww ftmfofi m <& ftffa s 7 fe// 

TI^^>Hy^>Hd^J^ T t''^^M 1 §^rillg ādl yd'^'d īfr 
ōraōrantr, 

>Hdī 7 ft 3 ŌT ft fe@S UtJ^ 7>zft, 

nw wrf 1 dfe mnfen 

f fe^nī^ījnra^FRft, ii'kyd'ddn^iF^'tiRj^ 

U7TI 

feoi HRft Htfl yraōrra @t >h t u’ <v w H*t/1 oid*i unra īorarj-r tft 
ua^’^nferara-i&tfecrifeift, QnnrōīTnftfrafet^ftfev j%g 
@Hf Brgr^ōrftj^yōrra^tifti @HraruHU3Tōftjft? ^fTu^tft^ 
ōra?ft @ tt@ mft ftfsrar ht w feu w @ ōrfe^r fe ranft, foran crg@ 
ft rar raH^ @1W ō?t i fe@1or wff ^ ftran ōra h@ tft w ōflci@t ^ 
ufe?Rff ravfti ^nJu^e@ dA uudra^-^^ōr, fe@Tci 
fte-ftRS' fera urasrer fti ffnr fe?> M wfet wff crarat fcr dif ftt >«ft 
ōrara ^tenr Trt w ff ff fite hhJu nnj § ^rawi 100 feff 10 -sfe 
?5^rat, rawteffioo^w^iftinteffWfteīTTt, >w@Hte^ 
vnftft@ōrftreTft@Huījra? te@teH^tera>ra trterfti grawr i ■§ 
@HwvtefffeōT7sv<ra@v t f^nu^wrafetnra, Mftvfe^nt 
^wfftftrarftn^tnTīsvīftstenfTfti f feor unra @t ōrarar fe»fT 
ff, ^ranrafW^ftTftftōrarari >HTu^TiriHT?>Hra^ff Ttr^teT, 
ufe utht teffdFi wff h# igōr @ite tf ftr @ra uhh @ <hh -ff 
te@t ftra@t oidAati wff ntera tera feft ftft te@, £ 
drara>H T tterafe^te@@feHtul' t HH T rafeffmfet»ft'@t'ifltt? @^j §§§takfl A<Jfiftra%TraH’§Hfe, §H§t Pdi<±J]-flra§t, feflorgjf 

%Ō5" ĪF £ tī3TfST fe ftj£ ft3§ § ftra# £% §*§ W ōf^ 

fl§§, §H^r H3Uf īfl»F & %t H3 t fa ^gt^j ōra f§§l 

grayt ! ^Hw^e^TīftHTHT^^fH'e T ^HJ : ft1orfoi^^w 

fe€tj'a'āfoi^ī^^ōns”§īīT^crftjaT njf^^enln 

^fe»{T o[tl ?TC5"yfe^T Poid^] HT^ty=^T^ fe?F ftTHg^ cra^T ff % 
»ror^t ftra3- cra% %t ōjj § T^n ’§ Hrfe»fT feoraft ōra§t § tfw ttw 
fH^ ^ īft ^ HTfe»fr tn »ffī HT% ^ feōr īira H^rfe»fT § ura 

yd J flddMH^ft!rarfeHfeH^»reiH»rayd T fe»fTi§Hura^T>rid^'ij‘ 

h^t f%r gftpnpri foā§3ōr Jjffe ftr Bfet %§ura y<t>fe»{T tt, 

§y%»F§fei ^ōif^--yfe»fTtorfeījura^T tra^'id 1 fe*< Q\d', tfer, y^ 
fe§ i ? ōrfo^ snr fe ^ »{§ ura f%H if-tn wi yfeMrfof? 
ōffirer d fo nfowr vt% ira ^sī hutw »n§^ i §n fen »ra fon »{t ^ 
nō^uraōt, grwfon^fryr^craotti^ftT^nutfts^īfetīTTti 
§īref yfe»F tjd^'id' §fo' fen ttkfl ? crfdidTd, vWtvfotndor'd »p§^ 
§§3^f§Tit#'§ i Q3d* 1 '<5TH%, UJ#§HVfo§t»rafoHlJ%HōraīīT^I 
HHur§d<±‘ y<t^rfo»fT, QTrafenBōTfogrfls^fTi tT^ifāarnurw 
U'fljy »r§<±d> 3 f fon fennt ’§ fedTīmr^ fedti yg-ōfet ōra?? ō5ōt 

fU»fT[ §H H% § %Ō5 H& Ife § »id'-tfTH ōra^ 753FI 

ōray% ! »rdtj'H <s'« §‘hh^§h§§3^i feofofl»raHTH?Kfti feōr 

fon^TT, Tgtft»PH§§tH3THH^»ra^TH[§f »raHTHōra^75ōF^3f 
irflw ■!% fonw % for iWt »raHTH ōh h§ōfi »ra^H ōra% ōnuT^t ^t 

ōf^t 5 ) »m ora fer §§t ōM §§t »raern f ōstoi §h§ »ra^H 

ōra fle§ti §īt £h PasfQ^t, §h h§ § Ite - % yft īF^t, 

ftTvra^ofJl tf'dT^OTffoiJi tf'^-nfty'fldWM'! tdd^Qyfra^ifotn 
fle^»fT§3t ? ōfet ^rjt % f%H feīJHH § % ō?fo %$T for 

tJdH6 fUmft /§75H urfa Pdd<dQ W5 fiSTT ?fell 
ftffy ōnz ujfo ikfiw ?r&ār ufy ftfyr yffwu 

(»?3r 503) 

»ldtd<H tddWA 1 Wfcfl o(d<^1 1 ftWTftffeWd: «fel tj'tt %dl §t»fHHTH Page 106 3H HHUW oed<*> o(dS (105) 
te§HrarfaHō?> feP»fT| fa^-fafT^d ye ttff, feffefef* 

>Htid ttteftl»īiTtft^ffaHd* ofde'ff, f^-f^fWtte 

»frf^ ^f OT <M ft, fef-fef" >JfOT t tM dl ftfa VŌP? ’t 

U^TF 3i TJU^- ’# UfU $■ >4fowr īft U^f upfs - H3T Otef d ā 

fWte ōrat-ura »nf^T w ōiedJl ’te »reu f sra 

»nif^ »ru 75 ōt Q^f ti gra tff ^ u^f feu foruT f- 

fife «<teW? far U7f m h§w tph wfcM wtftn 

iMr mfc&t flw »fev tw 

fet telHd'H7fl 

m mn?> $f& fcwtftn 

(wr tf^e) 

dra tar uuw īM HUōjra »ffT % te ura w% u# uu - uft ’te 

»fH?ra fttl ftfe fe £ōft £ feur foT y tdddl f ōff 3" fW d, nftfeura- 
uttyōranrōtef fe^gr^^f ttot^i ftft UtTra iratef t 

ftft H% U'fdW'd ōīf tar «d'tid īft »i l G<idl ? teu ^t 1 ^ffīK ftu tf 

tePMT tfl »HT uraT ^H ^ tsr 1 1 tuu #E ōfte U7> I tM 
Hdo(id HFraTH gte, ?P& ul# f tfe'Q t! ōīōW f*c(wQ 
U?>l ftfete^ōrftjteUTfftftS'UfTfW? ^tf^sraitefl dīōWftt 1 
uf#H>teWUr#t§d^ tfr^^d^'iJ>ōMtfiTHōfHt^teHte-J df 
īff ōtef iraw fe^r t tur Tff, u^fnywurnōruwrtePTfTi ttefuft 

Wt UUjt ^ yf^- ^f »fT^Ttr H^f W HT% ^ £ 33 - ^ ^ ft^f 

HUōfrauft’’ttt'tt»rw^tōfftjTt^ ^teftf-, efef yōrraer 
teur ^i nrf f ura tf teōf^ ?Hff feur, fe& tf 7>?ff teōi^ fenr, 
M»ft »reu ^f»ft »ra^HT t - nrt" HHf? ōra f^i ^tfW di| tur 

huw īff |r nt tet hh eu ōra teī»n »p^th ■& feōr^, ftftfftrīfaer 
»te|'^ōff ōi^"^f ^rnrn^^tei ufyttef^te^f F^f ?5ōrgtef t M'ftjy 
tft 'ē uf# ’# uf^ tfW ^ UUU - UU 1 ōtel H% >HteHTU ! f^yr ōte »fTU^ 
vftrau uuu fen nftte fe ut, >te mw vfef ^f 7P& 

HMftr»fT H'tōTT| 

d<i te(Cl'ftrar r »iHddt(3ī3raTt#raTi diy W yd'edtftfraft, H3?>t ( 106 ) $&t»rfe 1 Uw% 

Page 107 
h% urfdtiijj % t-% % īj<jc7 % feti ftj3%$ōrfe#$% 
bi#i oiPu*F %, »r#%$, raīftōrifj^jtfōrnrar^f^^iōrfo^īfgīT^ 
īray% ti‘<sd' fffewriffi »jhw tera >1% rara % ^Fite* %tH T tT%tff, 

vrif rara?ī % vf 5 rafW yff, 

tid^ ^ 3+ if »fw forf 1 »n#3Fi tJd^fīF y^r ō%i »rera u 

tra^'tfOsn^rara; T-rnr ?5%f if fo foo^t utef »rera ij^n ōra īp^- rafi 

nPddld tff %■ tldft' ferafteTffl hdld »T dT%ti 

3^%$ īferTH%TU'p3H'U feōT f%3 uftīH3t <^dH'@‘% U%U?>I 

3% #f 7> ōrffe H3f, te»fT foōtef tiH-|tl %f Hrfe»fT fe^£f cM ff| 

Hfef vrtenr fe%£f rau f%%f, HH3ra w te%i ura %3 % terr h% 
V'fdH'3 ! fe?T cJ3 ?FH % ftfe H3I3 % f%3T %| ŌJf %3T Md'^d 
yw % ōrfos' H3f - %, gjf %f %te 3%f ratftef 1 fn<j%t dif % w 
’% H3I3 fo %te te%f %%, §īr ^rfeīT % % 3Jf §1 ōrfo^- W3ĪT, H% 

uf3H'u ! feōr-fecrraōrafeEf ^rafWff, %%f%fo^fA i ura?fo : f : Mi 

HH33, %fo, >fof%§FH<T, ^ H3 33 33 ftfer ff I UH % BJf īff crfte 
hhī, %y»tefeōr%fo%3%HT#%%uraferaiH%UTfeHHī ! 
fowT, teu^f ?HHrafo3%fo3foōte, rafo^tōritrafrat, feu%%rif 

f%37rafU3, feu^f HT#U3I wfef33[%?3<fof fteFI feU'UfolW 

H3^fe3imrifofo^HJ!ftra%%t3Tte3%u3, 3§u?f%f»ri#3^t 

%f rfetera cra &w %i feu M M %i 

fetf hōī 3 drara - % dfef feteiM te# 1 ? up % feur %h 
ffw HōI3 1 te feu %#f 'di^ A 1 Aor HTPdH %f %l 3 '% £ Hdl3 fetf Pold ' 

fevtraffo-rīff fe^MHrfe»Fifoī3%^feōfofōra?>fi feōruraforavf 
te»r % fera »ra 3%P īff %fifttefuraīffi ^w^tterr#, % 
%u fifttef rarara »rfef i ^ fteF rajra #ur raōnw w ftftr w % rajf tft % 
?HH’%%3#%^%%te§'l^fffe^fS%fo3F(fl ōrfoatedlltetF 
37H?F, ffte uraraōff, M#ra#%f 3H?fofi tr^'^fterar^^F#^ 
nfefi^terar, H#fra ?#rar t rate»r %, ōfefHrafffo»rōn»fra3UT%ftte 
terauted «dit‘ r %, u^^»[Tfe»FUT ( %3F%fra%te^i%u%M§H 
t^foāravrrafef ifetīffi ra^f th # %h% rasr fecfcr ōffor >>fe 
foPno^^rfrfeofeTojiyiift, wrararara#>M#ōfl teraiFterariōrfora- Page 108 3» jjmw cpu?> (107) ’tl V& H?> fee >>fTfe>HT H?H, 

^tdtw vFftMifcjftfeen^t 

U ura $ Hf T fe>f T i wsr w 3 vf ftM $ ^ttew 3 * §tt# feft 1 feor %u Tjf 
ftfesr fecīH *p£ti vt 1 §H fte ftfer t 3tH fe^ 3 era ^t $3 ws 
ft ft!Ht ITTS^T to 3 5lte Tret WT §FT M % §3 75gT 3īt U7> I Uf 3ar 
kld'tid nJ VnfesPvJ ! ft 1 3W ftjldFI fe«J Jdl Qdl '&l <S'<M ^ fojo' hJ 

u*feHkj ! wff 3ftt um w ws n^, f 

ftM^nJfyid ff i^g^ji^d rft^fo^fiwr, f^tn?> 

J 1 f^rf'^'^t>>rdi | w i HS^#Sw1f%H^y>H'd]Hi^'d i idravf9! 

§H fcrar TTcT ftftftl 

3J/ fflW WUU Otfftll 

fnnenifrf ipifonrf^vreīinf^Tfti f^nnvrawft 1 ? ōjf 
^sr huw ōrftM to- 

33 % yw cff mfc fbw&ti 

ftju fbmu muōr tff fkrft 3 T $w?§ww$mn uu§ n 
wu& ufe& 5C w f ffoftfc w fcui iru infewn 
utr uuur feu fkftr % mmff # wif fyjwfewu 9 n 
uu feu mftr mft fauifT faftr um mmu ft §&/! 

MUW 7PH ōRF &§ UdS>§ ?W cfUU WUU &U £3*11 3 // 

wmm ipift īm wft fcw >rftī ftmuwu 

7 PUcf UU3 %3 f§ 3 nfft> § %f §3uftr VWII 311 811 

(WI ^33) 

3HH¥o<y ōld*^HVraHtllf f^LFōfft, wff TT^t 1 ^ ddA' *'« 
Hōft&l ftnfttyi Sfc^btft H«fto('d' ōrfe^l fHT HHH «d'ftraid tft ōjt ywrn 
'«jrftjdlf tft ōft ^raftni Pa$tc8 ,wfe ' AB * uuk nrftra- Hfedf gjf nrftra' n% irfdwd tft 

^t tfT^?) yfl^ Uftff Wī dtd' H<d k) H PdHdfl KĀ ' ! Ufff Wff 

^fet FpftjK ^fet Tft, 1W f VFWcr £ HHft£fet HHīft, 3 

HH^^t h?> % fiw £ uj^ me fW §h utft tft § ^feig- cftāi ns ur? 

*i — 

§7J?H £ apz& HTHŌT §t -fe īft 7>ĪH »ffetl §U?>t ^ ufl=3S īft?U 

w hvfw »{§ xfe c^ vrftra' ?ft ^t Mftjn didy«^t § m& ^t 
f^fW »tnjt w t*3?> ōratsj-i 

djjf H T ftlH tft *ft dldy *<*TĪ fen W ^t ^ f%H ōte dld 

ttoōt nrftra' h% yPdM'd īft £ fecrara u3?h fl?u nvraflra- tt ot 
Ōinfet iW'tl'd ^t ■ufd^'W' fe^t t fe H^tU, A-d'ti'd ^t 

f4 t'dft fett ftnft d § feōr U§3t § fl?U A-d'ti'd §t yftt §t y^t Pdtidn 
£ nfegif tft £ fe»r?> ōra- fuur *h 

ufefn ōTf TTOŌT HiftlH tft £ ōfter fe gjg- ^t 7 m3cT feu §U" 
yr?r?> §fe»{T A^ | id | d''ij>raH T '^tf^u T (TO’A^Tōra^r^^A^ōru?)^' 

nw^ītāudl A-d'tUd^rufdtt' WdAfeiīt 
for§H P^w^Tfef, §u ^turf ttrn <5§fi § ōfew vrau § nty 

£ >KHH TO ōra^ §H cjjf §t $ »ra? ōra^T t § ŌH?Ī HHte cffet 

fe fHHf HH?ōr § f^T-T ōra^ H§y §t W3 fefet, §HH§y‘^75’3fe T - 
HTHT WB ?Hff, A-d'tl'd § H% HH5ōf § <HH W f§H<T ōfer § <HH- 
fenn?) § §H§ »f5H £ H§H HHH fen 7 ! A?t ōra?> ^T?H »^ fefof»{T 
§fe»fT, dWtāT§H§tfl‘HHT'dl 

ftTTōW* ofldTfor§HĀ HH'd tenfdtldfe^riteT^^ff^^jft Page 110 fiw VW $ wrft W&t Vllfflw tft (109) 33*3 @3 3 @^HT3ōT@ 3373 f^>HTlfe»fTH3 33^5*3^1 §U 

īfefa 3 y«‘0£' W@t W ft 73 fof fen īfe ■# HMne £ ugr c(tt *5@t 

H^§'3w i ^H^t^jH r 3y T ^ts^3 T ^i QH*/t?fp3^tufe 
@, n^f^^^nr^^t^fejjr^rcra^T 

tl H%@H3TōrTH^3rt#fH3§H^' PAdtfid ^ttltl W^TUffcfetwu^ 
ft $33 HTftjH orftr@ 33 fe fett ftTOT ^fe»ffet ōr^tFT ŌT33T feōT 

Pe3 t^@ 333 * f^ @ wr ft i ^foif 733313^3 @t@»?ft{3 

HH3 33- 

JW ōttdt H3VtUt 

^ @U3T ^ cM § HTHcr ^ fW ōra^ HH3 1 H@y @t 3T3 

ftw cftUf rfārfM ftīftt mt nu ftptpfewn 
&ft ftif ifo v ufyft ōrffr gtftd mu mrf&rn 

(wr a££) 

@3 PiJtidft cTHH 33, 3@t ^t ife @373 ^ 37t 

HW ’@ 3@P 3W3T, @3>rrafecreHT33gtgH@'@@g@33!3ōH'@ 
H3ōT ’@ HMte»fT @3 Hfora3 H@ ōf3@ 331 

§rft urffw ārf sw ^3 ir&t ftd 7 urfUwu 

3 WtfFftrft tydīTP 

1@3T3ffe3 3T3ftayt, @373’@MHHf@H^dl ftTfTf'f 
@ @3 fe? pH7> gr3 M ^feuffet f%3 Iftt 3f@@ 331 

3 fe»rfet ōraPsTjfT-crnPew fe 3 Pe?> ^t |v @ w% 331 

fyd rffyfrf udftr iwrf&wii 
ufewrft ¥¥T IfrfUwil 

(«rar adā) 

»HT TJfīft Qh dlddftf @ tffe3 tf '3 pH3 3 HH T 3 T 3 H'$ ftf@ 33, 
TJfT-f 3T® Hfe ōrō@ 331 frrat HH3 @ H§H @ H3^ 33, PH3#Hpcrdd 
3 »mfet fireōft 3T >»^313 H3fet ffe 33, PH3# HTt ŌH@ 33H 3 
33f ^ 3UH @ HW »fTU 3^ 3^ 33 @ TftfT īffer @33^ 3 # 3ōH @ 

(110) &rftwfcfy?pi 

Page 111 
vrw3 e8*fe»rfti§3<dA'*i6 di^ *><sorH‘roy OtOuraOftrasfet 
Frftra’ ^fet unMuf rfti wfet jrrftra 3fet ws^t»r ?ft w tra>f ftr^ 
dWdra ^tfld'ye § feōr ?rara § ftraer ura ft ^wi tet ter 
n^'diddftīttoA , ftiK^^f^dfeOR'-Q^tfte^t^stra^Tvr^ōr 
d, ^^wr^Httōire''t2''«Tfej^Hcra^u<7ivraftāīTT%ōns^ 
7305 - fer gfOO toi ter h^w 3fet Rrftra 3fet ur^f tft § rrfeōre 
^rflj3T'tftu?5'l flrafiuftfffef^3fetuj?fet>>rftt^īT?raftf^th 
fen ftte $ flw 3T feui tft^r rft fe fen ffe § #■ n?n ura-g^ft 
O^t Okra Fftl djf §3T yd'tdd RTftra §H %& 1| TjTcSōT Rrftra tft Ot 
dītfl Ovt'Wcl 06 I fliīt fUā' fl«tJ feo( y ijj| īftl 0 h tl'dl f'^'“Hy T y'dl Tc(0' 

tft^r yft Oter gw O 00 §h §&feu nfW ttct t ftr dd<fly * § 
wrl^i ^ōr^f^gw^^^tW^-jfrari fer 
grarara O iira Tifed - >tt htī5ōt § feōr ftara -Ot feOt § Trra gtW 
ftPHT 3fet W?fe}»rr tftl fej?)T § >HUT^t ftd^ōft W W fH3T 

§1 

^t^ nfttra WT^twr Tft ^ wra^ hōh f jrarfW" 0 nnra O 

fen 3HTt feH fldddA" 75ōtl HHU?) f%H feīTft ^ ^t fecf ftīj ^r 

^īftfefeu^T^wra^ftgfetJ'SsflwTvr^W, yFVpfetyrijT'^t 
OOuftfO ā^t»ft W § w feēW tF^T| H§ 3§t igfci^ 3T 

wra^ftgfl^āftft^CfeOnSds^OtBīftOOftyOOi mi^tftra 
feu vfetwr īfetwr ^twr 0 h Ot Bfet O §^t»r § fen h% 

Ot fen fefW f Ora ^ >HTH ^ cffeO H3- fe U3T 3?ft -feft ftfet tPcr 
irf^33 |u fret Ot >ra§t § >nfet ft for fera^t fen §hu f%u fe?ft 
^Hō53rfty0, fe3T^U3^^>HtJ3^6flftlfo[ft|'W3ft#0>Hra^U(ft I 

ffe urw-Onu feuOR^ tītOOi 

fecr ftfe- ftwre' feu Mfti feōrftrO -utft uOt, ra 0 feu?ft $ 
traOiraraōra^Otn^tO^t'urafeOtOi j3H&or§t3iff^>ft§?Kff 
OfW, tra w Tg?ft>HT t up' fOer Oi ?rOt t ōrOt 3īft vp^t 
ifffew ?r?ff Oflw tra 7rftt fWfe»fT £ rfT^t hiu yddOVt fti irfet 
Rrftra ?fet upfet»{T Ot Ot ffteōft vrO fecr fttr Ot 33 * ft, feōruOtOt 
3 rt fti Ou 3^ fe??? fen Traftt ’0 ^ōft O^wfttO^ »rfe U3 0 wfet Page 112 ^ W $ W?ft VI?fehF īft (111) fiwft'»pira: 

>H^id t*ftftu33U7Kfi; un^PTfenfuuftFWdra, ^pifeTfteuftira 
^jcpg ^ ^arer ^ ^ ^ōtt^r ¥?5T ōra^w^t »r# us-i 

HHfwflu»pti ©nt&feuu^tlfetftfeiftfcrfoīftiarifeut'u 
HTēru^£u^^^t§H§ftra§Tra3raāu§^Ti §uuf &cp # 
^dP^ffofUTtTfU T Fftl^BP^U T »raU^fof^^f^PUōra^[FfetHTftra' 
ufef UTCfel»F Tfr £ tT§ tfteu »p 33 ōft^ 1 3T ffenft £ ^fW ftr 

uw^^crMTfenff^ftraf ’^gruwif^uui d<tfed feg»pfe»p 
fcT fe<j?5 fiof gi'd ife dot^ <jf>, »pftrafeuu T ^ T H3fo^tHT#uā3pti 
feuuf^>3?gīff ^f^ōTT/te 1 al>Ht/1'& f feu^^»TOT^fl{HTHH T ^f'fe 
^l H?7 f%H fUUT Hfe»P HUT foT Utufe»ff ā 1 BōT ^ ^f-f^Q' fofe gH^ 
’#H^HTf^^[HH T fe»ff'U T ^ōfHfU?ff : ^āTHōre T > irafiī7>tUUU 
£ tf HHā%r fis^t t f feuuf §t»ff >fef »pife ffra ’t §ōr fe»p crai 
yfe-ufevffe, Tg-->ffe 3f fferof gfefef § hu ^ārau ftfeāffi 

fed H‘<fl»ff »ICA l €‘ dld tāī Hd‘t!d tft ft ddA' feu »p€fe ft 1 
irftfe §t»ff u<ti feu uiā" ft?r ife, āHft feu tP ifeft U<7I rfē 1 §flf»P 
feUlddl ufejPTKrffert, §H§frra'§flraura§3f 3>tft H'feu tftur 
TjfeuftrafWtrrari fefe^īitew, fffsnpfeuTfetftftra’tātr, 
t 1 uf-u nnf tgr h ' o oitii Tt?tP uf, fftfWftriwifnuīraār^ftra 
t 1 >fe »pife ftra ’t āōfef t §H Utlddl f offee' fe 3 >tt OT Jffef 

ufW »pi »p>fe ffra ’t ira tfe § ofef >ffe 3 ōt §hut Hra §§t 

tP^I Tgfe^ ipft »p§cfT -gf ^trar fcr fel#>tt Ura^TP^ 

^WfoTd^'ftl ft§Tflflf^#3Pft'£fk?ĪU T §H§frra§§§U3tfet 
t ufet īpfeg- •£ §n§t uā - »p>fe ffra ’t āu§ offe*' nrrar, fe£>ffe 
tōrifeflfe^ffe^rft, vT w? uf fe vf »pife ftra ’ft uu $ fru 1 

sl'd#sJ'^'l ¥fefīPferaftf^ T feuftHU T ^HH^fe»PTftlftftftfe§'fe 
»pu§ura^ōrauu, »fnfeurafl43Ttff^ā3fHU ī ufl'STdld uu, »tnfe 
»ra T3U §f 0{>ft ?5ftf UU ĀŌP ^T rauu Uārfu - ^fe ufef nrfeu Hf- 

urir § ōfōr o[ Tra§Tfcrra §f # § ftur ōraft uui 

flj»pfe§ ! fferffeufofet'Hf#»p§Htu r fleu T tfor§HuuTi' (112) ā&twfeflfwt 

Page 113 ura‘3T>i{ar# 3o(d o*; wtf ynrftfcritey^ujs^tuF tffTfoft^n 
Hf ōraftterft? 

§H Jtef £ toF fe tītef, ftft y3H ?> VF3T ferft f §3 fcfiJT! 
fiti'didT ur y^r tt £ 3h 3 vterar fh $ōf M»f w »Fite ftra' ’3 
gorer t ft ōM ōfef vfte - 3of WT? §ōf ct feu T?ftjH »fT tīter ffi 'p 1 1§ 
^fe>JftefUTfor^Tīfed idt'<fl»F^ōPjtef^ftī75ftl»Ffri tte : «f Jl 
Fpftra mvr £ ura - »pē 3^ vrar tft £ fite y«'fW»>ri offtj* ?5Hf ^st, vf 
feōf dfe ītet ftl 33 ft3 ^ ōtftl3 Bdf, HT3T?ff ^I ōfftra-SUT, sfer, 

f ftuu#, £ fote £ 3?5|rycfl *dd 6‘w *J1 ^ftrsr f 3Jtyry?Kft 
ōra^r, KKvffecj dfe wte cĪtf *'« y dft ft fo ftfd^ ^dP^l Mnte ftra 
’§ uār ^ f §u?f M»f w »pite ffra ’t yōf^T ft=i fgtff 
yw fldu, Ate ddfurafeu, h# ura feft Jfa M ōrvft ft ? f 9di *<ft»fT 

^T^rafotf^^rfW^? vftīte tītef, īi&ffmā 
feu fofii ddddr te fira ’# Jōfl rfel ■fyrarur, nuQnrarytfte*'?* 
fetFyrarff, h 1 j Q h^ Jtt-ftīr ttef tj?> § vft, vfft<teTdd' AJTtPtFi 
f^ōrararftferfr 33 Hvftfevtefy3»F>teftra'ft 33753 * ufgufc 
fterē Fiftfo £ 33 dw te tīT#i vfr £ fcrur ftr vte, yn^t feft 3H 
ora?5^OTy>iraurafetJH'Jlyt!*'>ftfeHdrxteft'i sj*JfH‘ftjHHU3' 
33 £ ōrfcra- Hdf vft, 3% ^33 3* 33^375, iforyBdTFI -ftten 

M nra^ft crarar f ht »te ^ HT»fra tera Jte ycft vte ht7 

ti 

^te^uratetfteyōtH?FyH^HHftj»F'ft, fhH3vte|'y3T33?>īfti 
ynfty, 'ftf^yraa'ftwteijn'^'teorōrKTF tteftpjF^rartenōrvte 
•§• Hdt!'H3 ōra tel 

tte 33 53T ftpyfrar yrggft ute feor^ 75 drer t 3T HH 

tīte, Tjte^ra#HHrate3H3te3Q3ōtH?5Tōftu3T6'iHteira'^ff^yT 
<FH 33 HHT teōrte»F ft| »fft 3tef vpfoy 3tef UJTteftvF tft Tft M 

j=ra3 teu uJf »rtei ymiu ā 1 vpwōr £ teu ōra £ fte^i hvf 
H ftu»F, ftj3T īft ^ 7 fh ōpjte teu 75dr vjfti vftew ^tet fbrau 

3tef ura^f>>F īft ^ ^ ftry 75^1 ^ hvf »pte»F tte fU3T tff f - vte ut 
H€T»F tel»FI flj3Tīft'ft'3Wte§ : HT)H^3tefUf3^t»Fīft^'ftj3Tīft^T 
53 3H HTfe»FI »Plte 3 dT^T $■£££& 33^ feUTF £ ftf3T īft 3tet Page 114 ftēT UU īt W?>t ¥*& wfyiw tft (113) 
jfe'dldl J?sMW ?5^tl 

feōr Jjfcrari&' ^ ōpg^- TTW tftē t|£ H?> I #H 1| TTOōf 

tft tft ftd H'«c( VJ A dlf 3df «U^d tft # f*eW 3MH W 

ft lītaōiftrai fej?H %w hjth w feu hh ōra^ jft ftrarara yfo?ra i 
ter w&$ feg >tft gif ?H?5ōr nftra’ tft w fl&ōr ftmrar fiftr Fft # §h 
ftrtr w <sth jft rafet t^mti ^n^nMTJKff^^BT^y^TnT^ōr 
ōra^ ftl ō!^ ^ Tlf^ ftfei)fT ^t J?3IH HHET fe^T ft ^ fH 
ftt ^t nōia - ōra^ nrar Tffe th gi| m>ra^TH >wfe u?n ōft 

fu^ # ITHT 3^ īft ^ HTfeH tft ^ wra ^l wftra sr^ttTT §ZĪ5T 

^TfejKrftPUrft, HH? Ht fttgft W HHT llfe«T gfe ī* ’t 

6cfl H3 JJfr HōT^I ōt^rt tfltfl >HHft feōT HHH 3 H<S ōf H‘H' >HHdti ! H 
dlg A'Ao ( H'fe« ^Wra^ftōfel^fetWfiS^tlJfTtftol'jso ^ Aie* d3 tft# 
ŌT3I djsj 3*6d HrfeH īft’erftftr, dJd Ōl3l HU'dd tft ‘^tH T ^t'HT tUT-Tra 
ōra?f gr^f nrfen 3fet 33W tft HfftiH U3I feu^ £ 

feHA‘A cfld'^ftōrōrnra^ffedfel Hfe«THr3ff ^■HHft'ft^‘fHH33‘ 

^r M^-jjpBvt §h£ ftrafT^ fecrrfejnTi iran £ $3% ite u& 3 nru^t 

3H3T ā 1 HT^t H| ōra ftS^tl wfet WRfetiJfT īft feōRft ^ t& H3I »fft 

dōT feH*'f ^tU3T?5īff jftfordlf ST*o( H'fey tftnrwrafeftft, HT^t 

ōft tfttl ft', HHtJ ōft tftu ft, oftddĀ fc?H tJT oujA' ftl <JT, ftf6 [ Hdd jft 

fcr>»f^^t3H?53T »reu^tra§irarra^tfeu^f, ufca’Trfef^tufenra 

^ddtfl īftl wfet s&tfr *ft £ Jjpy^t HH3T īf HW Hf ōffer- 
ĪPtt H7> 5T W?> feWdrftll 

(j>fer Wi) 

ncftoidfeu^forwfetjTīfenōra ^jārnn'tfd tft^tnr^tRra'ftjtt 
if% vfenra tftf'w^ft^ufecife H3i 

vf§3'HHH»fTUTft^"3T« n&ōrarnu'dti' ut, fWfreōf rafet 
Wf?fet»fT tft >lft If 3ār nureg tft ^ H33T feu W ōfe I h^£ uf jnnft 

^tra^t'^Tfttur, Traftrarfef ! H^^H33T^Tter^tāfetwra^t»fT 
īft ■?ddF UT^T-^f fti H^^fet33^^HHHHf ōfferfe 
FP$ H?> ōP W 73- fcty T UJ@U 
fefti&f crn fu nurfe eum cfturft wftjfbfk ww&ii ? iidīnfn 
m ■$?> m ōrffr trfc >n§u yp?> ww// 
UdV ftm $ ut t&far fefc tīffr 3W V&lFIf 911 
§Hdfe' ftfw §f fewit $# mu fkttwn 
m> TFT&r feu ife uuu # fku^ mnfk w?uii inqii 

(wsr patī) 

uftjTyr nre ife feg - ftw HT Ufe\ lU7ī£t»F īft tfa tt # fte I 

f^wgrfefeo*' wy^' f^Af^^fraraMra^ftraforaftfor^ 
UfiM»f, ftra# cfcifVi»^ feu Hfe»f fedtdf fjf, Pf ^gT »mj^r feōT 
ocsw' fe^f^’cic)* 75^t5*' UT| ^TT^n 1 »^ sf't/1 H'fcJ^ HtltJ 
tT# fej?f UUTŪ fe »TCf fof 
ttt3 # §3 f &ft īftfel! 

wfe <ft m fb$ uw Tpā few ww few yffeu 9 nuufen 
ftu§ fk§ uf cruu it ftju fk§ wftfe tffeu 
»ffe cTW mft uu 3f feu muu # rffell 911 
m Hm >xw uu m&w ffer # wftfe ?ffen 
utucT wftm ufe uf tfe unt yw # uffen q 11 

(M3T M3^) 

terwg^terw 1 , ^fīfffora^wr^T^r^ii^l^^] 
f^^ra T »rau)lu'#t»rw, t*?^#vew#l»fr^i#yH?r, 
•ferr #er 3r sft tf ōdtr fer # fe wfof # \ ito #t 

ijtef^t#] snitirau#, ^ttirau^'dy uu, 

UU fe?>H tTW ^ W BcteF UU # ufe HP3 uFI 

feura ra feū feu ^tiruT hw fU»f- 
H?> ft cfW wfef # ufwil 

tyftjfcfe >x§tī ufe u§t ufc wfe§ £w ftfer ufurii 

(>H3r 3=?o) 

tt# vrara fsu feū feu fW fe- 

fer tfe īt ufcf wfet Up&for tff (115) 

Page 116 
aj uuU ff 7W fcu Fffcf tfkf Wfall 

JidlM tldld § tfrf HUrt' fhf>Hd Mdld 7> H'd II 

(uīar £ 33 ) 

^f^»f'^y^faftH*3HU£^t3$īTftl ftfttH7>r ! WlRft 
ftre 1W#3^teJclfew^fe feFR* toSHp5»fT ?><ft 

ō&ldftl sJ‘^H'Puy ā^W^KTtfteiy dI§foTV{?) T !§ĀH 1 yMT^THH?5' 
Uocc) Uoco ft cīF ōfftr ftrO' ftl act/1 <Sa»>{t tft tydltt' HUt! tRjF cift H3"- 
ijfew wfc 3u m yptfin 

mfi m fk& xfi um wMū mfiii 9 umr&n 

m wfc uuu fcfc *fcu zuu ug~ fcfk utin 
fkufc ufi m kf m £‘Pztd ?> vē? £in <?// 

UIU kf 7pfc UU3 ftJ3 W (UQ HW UU3 Hdl TPdffll 
m tfi UFT 3tff fcu ōfifcw ifc ffc Ōffc wuffu 311 
fcU fcfc k fcōd'd Wfc& $ W fcŌ 7?U didlfcŌll 
W3 WU TPTScT fcu Ufc tff $g ōpfc 3 tyfcŌfl 

(»>fer i3B) 

tftT flid HHtd HftpJfT3T^tun^>HT tft cfrcTt* 1 1, H?H ! 

3T »ta£ mf 3ōU W& ufe tft £ »{£ febTdd ftt ?ūft ōfer| 

<STH ^t UTft ?xftl 3fet 3^»fT tft ft 7P& fe?J uf- 

yf7> $ ōf§?> mfc §■ vffcfti 

līuuwfcfwwmufcōwnmfcufccffcfiiniiuu’fii 
mfc m wfc§ § ?Pdfc ut> fiu?j uQ- ufcwn 
wfc m wg ?fcf §fcr fcuw ms mfcwn 9// 

7P ufe wftfc 7> m tfc fifc§ UU ōlfftfc Usr fepwwn 
mu īft wfc fcum if &U3 Ōfewōpn 

(n?ar £3^0 

r?t* fej H^ fa Pagtfi i 
H7> cft H7> īft wfa īfatll 

ufa wd & Jfow fa? īfat crffo ufatn 

(wi da'i) 

^iPoy H^3’3’gr§l ^TH7JT! f 

»fīt 3oT HS"5‘īffLP>f r rt J1 I VW^W dlrt 1 K5 - Pst) dRj OIfcT!flT r l 

FT^f ~W f^BB f ōter 3#l W& Wfat B^t £ Uōft 3 ōrffj# UcS 

Trē 1 fu up % srt 1 h^ct fc xjfē- # mu uf- 

unr utfae urfe§ <5 fat 'w< uh >Hcruw cffau 

wu 7TUW ufa ww H7P ftJU fefa UW U& fafcll 

(*far c i83ē) 

uTwrtfu{?&t>}{Tīffw>}fmttf^fautf^fam&3TU!fe?>īff 

# tTcDT »fōFUH ĪT& HW fm U3# Ufe fof faw- 

If 

m UU7P HW wu & wfa $u ft tftuu 
wfa 7P7> cT feu 7P U$ ftfa W>& cft sftfcli 

(M3T H8Plf) 

FFton t 3ffe»r ttuth ^ t ufer , feuāFvtt 
ntfte^tafe - #, n^te vtur tn ^t fcRTj fu^ī £ feur 

H$ōT Xjfe»{T for - 

fW miw w ŪW7P %ū m ¥& tpfan 

fe7> WW īīfa 7fat c5W feu WUTWUII 

(M3T <*833) 

BTf^i^te^f&tfrlor^fort n'ditTT^f^nwnTTīuff^wT 
fWl rTrf B^t <5^ £ tej TO uf- 

M m 3 wuww fv# fe?fe 7>fcn 

m uutf M ufa cru <mw gfa yffcu 

(wr ^853) 

ffeF T ftWTforvtH T H^#H?5H^#tB3T#l H»FHT^tB^Tf%H 
Wtf ^ # tī^ B^t feōTW ^t 3T feH U 1 ^ £ IF^t ht ftīīS^T 
fh TT# 1 R^ōfT fen fe^ 3of fe- 

feoftr ?fet ōm uuMr wfeu 

cfU rt'rtof <53" «'«<? PotQ U Wtt stdl<Z‘6 II 

(wr 'ieq^) 

^f^n^ofgd^gīōnT^nrfay «^iy^felwTfftnre^feor 

ōltl >H3t&?W J'WT clid ōra^ m, 

ife w£\ tjoot fefetī īfef ^fet ^ptfr tft nfetcrc^ hh?h '# i-rgg ofe 

fe- 

# Quttū # fkufk # i/# w # °Mku 

w<)il RTfea' £ feVs< 1 fW fer fe? Hore T ft fe feo yy * u fe*' ‘ w 1 

ōrftī feur t for feot 9# uts - , fe^r ōfe o?īi fe?>t-f #3 #ōt 

f feōf^T W^T ō]7H y^T ^T tl 

rt'rtof <j/cf d/rt' fflftf # <£'/sT Wtf/rt tlti'M II 
nn^f^fefenōpj^Tnwf ffWn^ff, fea#HT#fTW 

fea ftj»fT t 1 ! ^fet <5^»fT īft ^ HJ§ 3 ^ feg- fgrgr ^t 

?ffe fe- 

ttir mr nfk zfir m$ 3§ ?> PswfdG wfeu 
uu 7U6ot feu feufe ioT ffe dVfflWll 
»fek ’# ĪT# H$ōT fea ^?H feg Tfe- 

unj ufeG mg uferG dfejQ m dffeui/ 

Ht jjfeīf >HW »ffef fe K7ĪT ! »fe BŌT f tw HH TraīH fHT 

ff , rldld HUHT t, H</ld ?> fe*H M'C t H pH H fecJ UtT?> oidti' flPUT 

t, feaHrferaī#t#HHf nurraifWftn^Tti nnyy yw* fl'9di‘ua 
dOdl 1 fed 3H <HH # ritH' HTHf tTy'Ofi >S l W r H i y dOdl‘1 tlHd' 0 h 
dlj #f gftlHH ratraff, IrlU^TnTK^T HTHT tl 

cfU fflUW feu tidlU 3 feft tiflfeū dld Hōfll 

(wr 1830 

nfet nrftjn # >h^ fen gōr feōTf^ fe f fea^ mu>fera mrnr t 1 ? (ii8) $rfwfefew£ 

Page 119 
3% tw graH3j d ? rrcfe t 33 $ & tar irfe»r 

3THrerft- 

?w;wf?^ drfb& w $ m ttfi $feu 

*£F3ht ^ - 5 ^ faHt upy^ ftiu# feu iiōra - feur 3* ?hh 
yd*y3 tu tgf ōjftFi 

ftffl ftjH33 Nōffl fi-ffi edH "3WĒ <3fii 11 

(W3T «iaptf) 

feōr H3 ftPKT ior fiRH^T fevraīS - ō(U?> % ?FW HST£ ōrt W$ 
33, H^f ^ «tidWA' 3% 33, 

feōf ^'cft3Tfiw^§H#, fdOd' f^ānftn^FdTw' tsyi' fWftl 

3^t 33$ ?> ip3 ■w tar yftfenri uhM»t ift tw tt h^ 

W t 3ī£l H^f 33 o( ufeg' fecf ftwi ¥*^f 33W īft £ tōf iF ōf 
ōfftf i 3^f u^t»r ^ft ^ fet hh t^3T ^t 3nu §^f, 

t3ōT ^ cīftl^ f5ōf - ftf ^ fkwt - ōff tt3 H3*@- 1 1 

cffl 3lft WJ^f 3H?H ■& gpQ‘^ ut ift feosr 333* 3 H2T t - ftfe 
gTftnjFōfferfeftjM^W &} tltef^lJ^tf^Steufjft^ftlJF 
^īttTW feo difl tturi f^ōra^tf n^fcf'diiy^for^tenōreTt ? 

3^f^ft^fecTHH^forUTl ōrftj^ōSdfTTtT^T! feuittōlf ^H5ōr 
rnftin tft ^f t3 @H ^ tt 1 ?rftH 33 If @3T HUW tft I @33T ^f UHĪH 
■t @3*33- ōfft tt feu 333 33 1 t* § 33 * ^ HH?T tff 3 h 3 ^ 
UTtfenōra^y^TnTforfeftiwoiw’^ Oentftti si'īft H*ftiy oftj* 

V — 

WōffoTlf t3ry0't*d īftf^tu?)? 3^f^t^foRF, fti*T PtJ*T ō|f 
turyo'tidW'roy īft>HT^ewH l ftiy'^fiigtf’tu^i ^^fur^bKTīft 
cr^fgk^feōriFfttuitmftjwMdiwf 3ti rydofld'forifftfftn 
ffrur īft |-HT@^Tftl feUHHT3 ftiAH<Sd‘d ftl 33 H@, UFStfet33H 
īft t @H 33U # ō[f ōp’ HrftlH īft ^ ftuF3 ōff3T ftl 

fUurrft^ ! ureu ^ turgr t 1 fe?>T ōrft ^f n^f ^T fVrwnj 3ftfl H3 

333 HTW 'feu feU # fefW ft foT ōPg£ § HdIW fl?3 U& ōīt, 

U3 T@f UfgHUT feu ift for t d!f HTftlH tff 't foTUT t for Page 120 fiw&ī W?fi wfit W3&W īft (119) ōtffo f&dU Wtfonf Hfc & W7> 3fell 

Phh§ w^TsgTvra^T^tftwft^, nrfn^w 

30t gfe >hīw Tnff craOti gr^t nrftjy īft t feu sftr OOtO 

foT3īrtftj3TfteWU7>, 3U 1 # W03'^tuvft?J# ) 

^Ot^tyy*! Odd'’0>HHd 6'JTotdti'fW, PciOTof Od^Otftid Ri5 

33U tf 3tf0u tft & UrO^ fo\\ ni?' @U3T fot ww tf- 

d “ w 

WH ttfoft 7W tfffi M u *§& dfeu 

(wr *i3^t) 

wfo\ UR5^t»fT Tft ītaiff % pfi- feg feiddO USt U7>, UUJJfUUOt 

33U ft ^tM^ tft £ U T 05' Otl 

wf%ō{ foru nfau w whu wfoffiu 
faw iffor &fot yj& fcft W& mftftn 
WW W7f faU3 §WW SfW tJW al‘dS // 

ftr# 1 grf^ōr ^arar feu unj^t-^j^; uO-ut P*c(«y' ti 
fanJSOt? f^ 'U^ ^ fU' fkn TT^ ^ ftuwr 'U T W RT^f § 

utO^ TsOt 3j& oranr th ufti^wgt- 

ufow fc§ ufo WW wfot 7PH 7W7ĪW wf&WU$H 

(^iīar 

wfo\ H‘Puy P-^ddO utu?>l fet IkdA' y'9 fko ^tteFTft^rtfor 
H3 UH 3TK feōf TJFeyft fkterjfT ^l Ou^T 7> ‘teōT HW fejr fof ī7g!H 

f%H f^t §3T d 1 ? fet f^% ifW ? UWT Hi TJT^UUīr HrftjH Ot 
uu^t’0]gtf^HOgft3H^OOt>HtJd dlfknffk^Otnāu^er^kt 
di 0 atfW t urfsr 0 w Btf^e ^ōft Ot nurn feu ww tFi 

»{T3HUU H'P-jy "Ot UdOt fc ¥T^t H'P<jy ¥^t W?5^t»fT tft >tfT 30 

U7TI dTf Obī yyyd īft O WSW f%U ¥T^t TlīU^tJJT īft »fi£ n^Of^U 

f^tu uut ft ffer fkO 5 fkO* oren uuO uu if if&, feffeO" 

>jfc¥§3^lMt, W?> >HH¥ foww d fe ftīH wfcfo WW T=ft, fow 

HOt feōTT^T »fT ftp>fT tl 

U'Poy 3J5 Onr «O'tld tft »f r uO' tidtl'd fey ftsf U(51 ¥>0t H'P«jy ( 120 ) ā&twfcftmfo 

Page 121 
3T^ufeyt»fT?ft@$3Ut£did ^jdl yd«tid īftff tddWA cftJl H*!' «ddW* 
ōftā HT UfW ■& feF fe 3dT īfet T<lcii<±i W far»F ftl ufet ufeJbtfT ?ft 
ffHrfeu^UdA' P<dUW?fefef3T| īT^nndōrfefewntfey Mdl' fe^ s 
ftr? ff ’0d t 3cT ©UAT t* »fe?r folft ?f 7v£f fetftft rtā* fefet tt%l fet 
fl{jftH?5'HdJtuftW'£fe<J drwteōftdfoTī!dHA P-dU 

sfet tft 33vra" ftāi fīi3T £ w fiācra ōrafent ōfe 

U7> foT UW £ feU'A' 3 1 Ufet ^t dl'dld Kdīfetl »Plfe' UU^t ’# "U^t 
ōfrfew # ftlUT feu 143H ^ UT^t te»nf-| Iffet # ^ feu T>ffel UfU ff 
UUAT fe LfT^t t?5 ōt feiJT UT^t # ōt *P@’I @U?>T^tfey3H3Tfecr 

fe3H<Mdld ddA'^V^fejJfrf^^^M'Pdy dlf @3Tyd'tdd tft 
^^fWfeUT^WA^Pīft^ōr^^ AJl'PoW'fevFfeTftftWAd A'tt 
Ufet fe)JfTffeT ut ^ 3jfe »pif£ gg^t fjy £ *p?ft u^t fefef 

ftl HH, fetft 33H īft fcT ōtfeu tft o( W ft| dtfeu tft lf @3T 
yd't!d tft tJdA' fe3 ftt ftfSUt <JA I fe"ō H JirAflft ff UTTJfU <?Pf Jdl 

UUTUU tft ^ lSfe»P ^ feu īP VUftī 

3fetu|?fet>HTīft'QH A‘»f^tl^ft^ōIU@'U31>>fHdld''J3rUU‘tdd 
tft TJfry^ - liQfeTJft ^fe feōP^ ’3 Uffe @ 3fet ipfeu W 3h ift utfernt ^t 
īra- ^t ft nvft few^r fe feu tte^ oflddA toōt, uftfut 
fed'd feuffefedjf Uīf īPftīP^ri 3fet Uiufebnr Tft £ @ftf»fT fe ĪT^ 
U'Pdfcl'd »fT Tiuft OA I UfU ^ UU?ft feu Bcl ^ Hfe ī^fe»PĪ īfet ndoj'd 
£ WT lffe3U UH3 ōOfōT fefT HUT?> fiftf ^ ftīU U$l H3 U37> 

>p« fed felWftfcrnfttuvfTjraJlJl s)‘{Vphti feHtd' sp^ feoftfcrfen 
^U^feff uffuttufei djd @"dl yd'-dd ftīU’@UUUyff UU @ PdA Hyt! t 
ufefergifen^uu, ufedpj^ oa Pao'w fA.j'« Pau'w @fo?uTf% 

!f$HT?y, 3H^t^tftuTcra?ftftHuy3T^ti ufet^ifuytijfT^t^ 
@^UU3tU??ftJUdftlJŌ5UUōftīftl >Hīff ōiutgtfeuf^? dlf >)ĪUĪTU 

@^tft@ōr^tuuuuf foiyftdraffvtuuōffeti @u£feutfeu3feu 
dPd > H l< dW IptP ōfU Ptfell 

»PUUyUHTfeH^ttIuJtfefeQr3felfeUUt^^HU^Tfe5»fT, feft 
feōlHHōry<3:'Jt|@H@feU'UT^tH T ^‘dI^@'?felU'^tft?Tōra?ft| sI'-dA' 
UHy ugu % UUUt feu »P ^ cftddA, Wt UT TPU HUUT| nfe HWHt 

m i? w?>f w&f wi&fw tff ( 121 ) 

Page 122 ftwi 3fet JFftra 3fef TlfS^fT tft HfeF ^ īg# gft[ feft hvF 

^^?>feiuz^^if^iuz^§i]tH^Tj}3Kfifuf^', ijtirjfiwTnT 
feuTUUKff, ft|jftirW H3*ftd ftw£tHraōraffjfe333HT55fe3^t 
^^ōfer^^iMKUryger^l U^U ff feīF HH3U tpQ^ UHI IF^ft 

ū<£ ^'S T HHōT>f#’^gifS‘^HT, RdH f fafl t «rfir figqF fer gvff HHdd 
ftrff 7 Fff ■yfe, ara^yōraff 3 Tōrftj£u 3 fa 3 T^HTftrafffecr 33 F 
»Fii£feōryift*53cFft5»F#QuQdFH£ft ^ifkur?fM^3j*feu?>T 
t$r wdd'few fcrwi ^f^£i|fe»Ffcsr'i3F3Tō53ōFfi'5»F, w 
tf HT HHT fe ^ WUōFt^ fo^ t # īfdT feu tF ^ f ōff cr^3F ? 

^ftiFcrftj^īrarfcr^fet tft, ^^fencratTsfffnfWftrfrffgrfeu 
WjRFff, H^fbTōl3ff H3ff 3fe»FUrfor tTCfi f# frff VF33 »Pt 3T 
^ōruwforur^^^^dF, to^TFwtfffi^ōrafWSfgi! ^ 
TddA* feuyyt ) 1 ^l vF»PV^"ttkR 9dl' afonfrt, fotVf t'K'd* «tA <*> J1 
ffgp nfWi §h ffra- fer 3 <M fira ff, ōrniu ynfe'w ^ f i 

ifc ff 3fe»F fc&W ff »FlRft vf3 W H T H T H’ ōraff l 

feUHHd dlf irf3Hra3“ōi HUH dltfll Uftfff HF5rfe»Fl olfe?? ttdl, 

Wfefīft, 3#ōft^H^tfeftfe^Hftp>rēl3U T |'V3 T <SJl' 9dl> Po<H 
w^flf? crftre wtf īfēF ipfenra ! fen ?5^t ftr f^f w »rt ht tap- 

^ ft?WI 333 £ foKJT, BUTf §dī ^t 3?ft, 3ŌPt 3^f 3dF »ffff 

tFfeUFffl fJTf ōft feīF rft uffe»F ‘ff 3ff& fe3 ? 3fef Ufīfef»F īft U% 
fefōfe «ftt, H%XFfeH‘J ! §Hfe3^HdrHaffīft Wy^ft^StīF 
ft fer»F ff i gjf tft ōrftra? wuf fer h'*^3t fetfe^ōftfi uunrfeu 

uftj^ ff I 3W ōrffe f^ fe U3 feōr f ījH ōrtl BUTgr 4 k ftTO^f 

HHōf ffff ff, IF^f ftwf", d?3^i -§"33rU āōF§; cffd3?> H^f ^f 
H^?>»F#, §Hff oflddA H<t'0l ¥fef lU^f»F īft ff jff ff3 fe^l ōTf 
o^MdflUd "nfe ff feo <■>' fe dftlH3T oftj/luFI J5; HHT Qd »F H fe»F 
fFRfef UTUTF gift āfīff nftf U3t tl 

— *l 

»r?rey3 nrftra fef nu^f f ūft ff dfe ōrai tot jrj-utt 

»Fsfeyu nrftra ff ufe ^ grf ōrngfttra urfenra īft ^ yft^rd- ff ft Qu^t 

t tflQ i Q-īft»r 333 T uraff ^i 3J3 orwdfluu tft ^ ffffr HH3d ff (122) 

Page 123 
ftufe igr feu uuuf usf uu it fen £ fet grraā - unfā hu 

’3 ir 75#l feōf ftfer ffej?>t £ njnfef VTBŌT § ff§ HU ft?Wl Ijfet 
^f VffifoT UU t ifrt fe UVf t HU T-fel tftlft M feg Ī!W ^f fVidA' t 
iRifefMT ■% ife# feu 5# truu w& i ■feuTū ii vrarf^ ur vtuft feu ^t 

UUUUT t H T 3 T feu Uōī BUfetl Hā" feft t UU VF fenōf t ŌfftRET, 
ufe ufet HT fīpt yu f - »FUUT U% W HHŌT fesft Vffet ufe # fvīffW 
tfer| fet BōT for ufet vpftju £ īrē 1 TW SōTTf^T 3 + ōfefmt U offtrST 
Hf cjuf^vftfefeufeōplf VFWōt, UU^l^ t UHHUt£y^tefe>>fT 

ōft ĪUEt foTUT H% Jjrfenru ! feuunn^tf Tjfef faW'Qu 1 t3t3|g^ 

»rnfe- cC& H«ife>HT| uftre ōfef ufet Uf?fefw Tff, feufeurōft uftjg^ 
UU? uffe wgf HUUTU UcTK ! ōfftj^ UU fof UHHUf f T-ffef fUTU cfe 
ffi ufef ufe¥i»{T jff UU ^ ik ōfftru- Ō5ōf ~ vfe U^ ! feu UHHU ife 
vruē'UTr, vft uHvff unnu 1 yu feu ufef uftw yut fffu ōf unvfef 

ftp>r VPUUT 3 T ftngcft §U 3 T 75 % ufe fe 3|fōR53flU3 tft ' W fffe fefW 
ōtfew^yufeuvrfet ^fifesTfW^i ^nfeuut āōftuftuftju 
H3t - ufet wfefw tft ! fWfe»F £ IF^ ft-IW'Qfe ft 3 ufe 1 ftfft § 

fltfe ftgt 1 yu feōlWU' tt ut -&r& t §H^ UHH § HTU Cf3t HHH 

^tufei 

ftud, §HH^UTH§U^UHHUZffuU^, #U?Ū^»fUtUHH^f 
UTōff feU^f HHH t Ufeōffl §t §U Ut^jt ftldU' ōfftī fejr § fe 
UTfftrft fe ! UU ftjU^ feu vfe ōīf cf753ff jjfty fegnjnru UU i īfef 

RōUrgn^ut t TFŌJōrf^ffeferf^ftfe ! feH fe HU W ōffe§-| felf ? 
Ōfftj^Bdi' UFffUtf >HdHA Ufe jff fef WVfef fffet tfeur, Uffe 

Ut| ōTfeu ōfdf fe UU^ fef Ut §f UU, WWĪB'feufenfe 

feu mn-fef <ddd<± ōfervfef tl UT 3 T ! feFTfe>HUUHHVfef ftrt'Udufef 
t? §t UfU £ feu HUU feur fe - 

wfe WW Hfe HW tffell 

mw u ūū ēm fac? āfcu 

ō'ōci feu d£<£ ^cjyf ftjptprff <Jf& 11 

(hw?S n^ftre) Page 124 jfer ife $ W7ft W*l£ Wī&br ī# (123) 
feōr gjf S ftrsr w fer t §? fWi ter ^jk 

feī»fT?ft § 3751 313 £ gaWTfeitfT for tfīfT 3HT TgT īfefa gte^ tl 

crafeytt’IKUW! VrF 

33T 3ftl3 ōft tt ? crftrs’ Ī5ōf fe ōfkfo FPftīK § 33?T Ijf’US'fe- 
$īft ddd ddQ dPd IfW II 

(»?gi 3Q5) 

felT £ īW t* M ōōTt^t ^ B§t ft I feīTft $& ?TH ^3 ōtl feīī§ 

w^tj^a -^M'Wldti fen^fewr^t^tnōti fejT^^fffiM^Tft 
tl fewē $75 »TŌPH 33 ^t 3fe ftl ftftf ys^ 3?> ftr ^T^T ! jfeT 
33t§t gftjd Pof^ ? ōiRj^Bdl - irt, fejo^ 1 ' KM ttQ U d*fl ^tftsr^īff 
<T5T| fn &ōT ^t vtH §3^3 ^ fe^KH ft § ftTKf 33 ^t ’§ Fffef 
ftjfed: MWKt, feWH^tW r '&fe¥fetuf?fet>KTōr3^' ^ōrt 

^ftw&ft^QuTftftftSUftfi^ dftr^feg#ftygKH : 5Tfe?Kō5'tl ftT 1 

dld fe«dAĪ'^ft5»rTKJdlS cl63 T KTōT Sw ōfet W tīfe, ^&Ud*ū fedc/d' 

ōra^t t ftr ^ feFr t ftcr ?5Tft ^1 nfor ōr§t ōrftM tt ftr ff M vlw ?5?ft 
īr^ti »rar § fer ^t >ht trfe 3t vrtft §t k^ ft ot sra^t 
tl ftTdd' ^>>fTKfe tK|'ftvOf fe^t^l 3fet UfTfetPP 3^ >>M §t 33^ 

ti feīpft §# ftra^r ^t »fT fttīKT, tvrf feu?>t £ 'Qk w ftsur i 

t^T ^| 

^ftrr ^ fe^ £ Tr?T ffepfT fi\ ōrfe^ wāt- 
5UK ftīW7ft # ftyfe mpfcu 
tfīt d‘H <f°l c(Q di'dt dfb U<d‘ō II 

(gywft rnftig) 

TKvfi^ ^ gr^ f fet ftrur w fi^t 1 1 ^fet w^t>KT tft u^r 
§t 33^ ĪPfeuft ft Hf?> Jfe fie^ U?> 1 ftKT TftTT^ ft5»fT| Ōfftī^ Bōt 3fet 
ufe^tufr tft 3t irg^t ^t 3ōt U3I 3§t fed?ft £ vp^T ōrftj 3t ^t 

§vrē KŌT feg If^t KTfddft ^tfeu^t^Wf5Tōrftī§tgiT3t^yT^t 

KT§ōĒftt I ira^t £ ^t Tfe wt 3t- ug^t ōr?5U§t cSōft § ft ng§t §% t§t 
$K3 ōT3§#3t §H§t KFn-re 3§f cTg§tl (124) ā&fwfcfinri' 

Page 125 

gw ftiwrt # tffotr $ōth 
ftig wmF fer sV// 

(gynīft H T ftjy) 

UTT^ 1 dld: s# l tf[ ^McSWlŌ WoPH W fcJPU 1 *o( , H Hd<£- 

fe>HWdl>HM'Hy^t^3^ ! dri‘l sl‘JtH‘roy sl'fcfl 
nroi'y FrfdnF^nnf^ōjwQ fensr^tvte'tt, fet h^t sr^t uj Afcftft ^ 
ftra^ htōth ^t 3 ?r ^ ftpjft t-| ter^t Trawsnnr feg M lasr 

»rt, nf 1 #, ^fnra^tnrt, t^t Wsft »nt, fej 3 r>H>ōnH 

tft dd 1 H l Pd'H^ ^ »P>-fe o{«t fed tttdi'l U'loy dloc Wdi- 

« s; 

5UW faWTft # Wfr ttffr IjWWIl 
ftft T0 Qyffr Wc(‘H II 

(H«H?ft H^JH) 

>HRT H?JH ^t tyt fiM 1 1 300 H>H 1 H?7 ¥^t § 

^QH^fefWi «g^KMcrfdft, rifttt^l f^Bi', uPd«' GnAufet 
fifHTfe»ri ufet Jte 3f KT»re tfW rrf Qnt tW5 feoiw^' 
flr»rt 3 tmhōt fe»r^ i ^t : aHK|'H^ōraw 

^I^HH3ōdtotfe»ratf KfetfUTF§ferjft, t f ^rftwt^ 

K^H3>75'Vftī3MHf ĪT^ōrat ōft o(d6‘ d'd^i' ^? ōrftr^^feīPWK 

tftfeftn »nē 3 + tFHH fWt īw ī 3 Hvf ftn P^Soird' tt t gif 

^ōt fiftr »nfe ura - ISat ^eks' ’t hhh vn^ orat fnt 

HHH WtQ%t flf»fr % I gi^t vrftra - £ KSJTK £ y^f ^ 
^fWl^^UT<M»fT^c/f^iJAfef^HHH«dl'9'fe»F§^ī3HH 
§ ftpn^r te ht tffe»r ? t ^nvt^ ōiPJ-d* t, Tnff, if 

ofMdfldd t ’ddrt' Q 1 tjdtJ'-'Udtl 1 ojdy '* <3<S' td'Ot ! 1 īJT, PriO^' H'^ 

f§fWtf^§ttvn^tvM»Fo(d'Q'id'fWti ōrftīt!' t, tant 
htōth Pe3t 3^ vf vmdd <^ff iw, feQfe fen t ftw h75ht 

=: ~ o 

«di'Q't<je>, Q d dif o< tft fet t Jt 75tl' t Kōrer 1 vpfijy ^ $ 3 ? 

f^ft, ōrftT? Wdf f ōT^t W&t 77* U^tl Rrt U(t fer »P^rg 

ft- 

ĪĪB& tftfw ufk 3 WU&f ftmr Tjrfeu Page 126 Ffrr irw Q WTsff w^f iva&fofT tff (125) fki 3u §wfau 

(»?3r tM3) 

¥^t UR^tW tft §■ §TT gfos' ■??%1 T fe feā gjf Vtog- ōft, vff §H 
Tjt^^tSīSōrfl-fWtpēl 

Rtf ft cra?H H^tl 'dīktl »PTOW FPftra 3* t? 

t Bīti ā^īu^tw'fft^nnj^wrentgTgr^ 

ct f aīt I fet fecr Wcf^T HH 33^ t tetft 1 1 

cfftft H5* fcT -feōī H3R? 3^t WcftflM 7 tft t 75%fe»fT tiyfWl 

tīt" feH5- 143T ^TT fa fkt §H 3^1 URJĪ^foF ītf ^t TjgHHW t ftra^ ' 
HHōT i* 7HH f^ftp»F tfe^P f U^t ftot^ yft 3 §Hī?t HHH ftRra 1 ' 
ōT^t H$H W o( 3fW fft HT >jfeg £ fōnjr ffer »HT fH HHUjgH 

^dyicrn^f ^•f^u T ^'^ufe?>H*, 

h^h ?p~& kf- iran ik ftStidff fkT# di 

īīt 1 traHHHH fen 3it h* w ??gr ftr 3 ^ ipftjn £ ftrepft 
ttu?5'i fentts fkōriīw^t^ytifti ōft^%3?rf^?>^te T fo3HW 
*m ftw Tgftrsr tti |up in^t ^gnjr d 1 ārr^t nrftrn 't' īft tt 

tdif ^tn^t^^rfewr 

H§ōra%H6-| §HHāWtHdH^cftā, t ōfttl H7>‘ 7f fcKF, feFp^t 

cft ōtāw ? ftn fen ījh vnftw, ōftntt ipgn ^t ^tt tfti hh 

3^t HtftjH t nt 1 t3H tor H3IW t WJt - 3?f tgr 3ōft t W 

tcrfe^i 

W^īJft^tJJP tftHHTītl cfe- •ffgt>tf'liftjH T te>»P ft? ^ftī^Bgf 
ŌF, ^fe>tgT^^H^^IHH#^H^t?>^tfeHHHfe^tlfH^ 
VR - fee ^d 6T fiw ^ §H H3IH^ ftmri ōfftji Wd! 1 , ^t^d<J'§ft?6 T 

ōfflfot TJtld' fe dT HH dkl ! d e <J '6JV īT'dft §6^tfe€ Hkfe3 T l ftgr ifag- 
A§^ T UH^fe#lft3kf5'Jt* ^ddS: 1 3*^3333*1 §ōRH^§H3gōr 
■^t Hftr 3^tl 7533 3H o[ 7>^t £ ^fW # <T^t % 3^ ōt 3ītftl feīf ftM 

3* ftftp ftRjr sgr feōrftywr i §■§■ otī u£ hhct^ h?>t ōtftre Bōt ftras 1 

33* ft, WJ^ryftw^^īFI ōrftf^ 377 ftf §ft #?£ 33?> 3^ ft 
ōfftjtP^, ^fwfW 1 ! w^nrftmōiftr^TOftī^r, Jfogkftftreōft (126) ā&twfcfUw% 

Page 127 
f feu# w ffeMT fW - tft wf ^t t w ōfefe w 

H^f#e^#turaHft ufetfti siftjV' tt ffe hh u^ 3ft iterr <Jt uti 

d'^H'Pdy3 T ^W3£t»r#t£f^lfeī3T A'tt'feof A«^Tflo(ddHf 

ōft^t for 3WP i&ē uu # §u?n £ t£z 3 # ngra- ^t fe?r cra?ft 

fe ^rfWfeufetftiWTf^Tfti 

'&Kft^'fendil OAift^ōra^^^wiranw'W' ftls- 

W T #%#3 T W^3lSlcflddAHfft'fel»|T1 dfetH'PdHtftoflddA Kd:# 
uē U?>1 >HtT feuft ’# #t «fet H|ft tfet fti »fo >fe 3Jf OT5ŌT rrfen 
#Wft i Hfe T ftl»F»l' T ffe T fll W^tfirur^ōflddA cffeq #fe»F»fiT3fet 
W?fet»fT rft ^r Tfe feftf wS fefe^? U# #t feōft fecfet, feōf 

ĪW't^iJ fefW 7 # ¥fet KTfeg īEt Tjfe t PdW'feWTI fefe^fUAT^ 

īfetd feof^l'tFlWiOTti'fet', K^wsrftdd ^^Tēucf^wtran 
ftn fer fft?r ft fei»ri <ro ?tw ōrar# feg- fe?r iM Kufeaīr 
āfetU'Rjy Ffetwcfetwift 'dife'ti ^uft3HdP€'>K T HiPU'*>ftaffeU'l^ 
fefe 'ft dfel 

»P#aif #ftfe ! §H MUTA - yun t wff ft# ōffer fl # WdtEn-T 
^fe-’U T 3 T ! teUTōra - , wi KA-KeT^ H3H ōfa - #| īnt »fe<P §u~?)fe 
fet fea#t M3H 013 fei nte fete nvrfejfet uwh #i feir 013 , ntenn 

UMH 3*(o< »fet Hft tddA' A'W t)3 Hōffe, Qh dldfetf ŌFdl, ftW dldfetf 
■^r tfl«SA īft ftr 

mr <5 w gfe xit few mftm cft 

# Wflf tfŪ WUcJ 5W fW 7 #// 

(>>5gr ao£) 

fe aI^t ^ A^ftdfr H#tōnd’ cfōtef»fT| 3W 1 UōfT rtfcft ftfl-fr ! «d'Rjdi^ tft cT w 11 «^ftrara tft ōft uuferii fer VW $ Wlft W&t VRS&lw tft (127) 

Page 128 Page 129 

Htf r t r ōT- 

FTFt fHUf MF 

W7T firtr ^sJdWA (Mfun 1 ')