Skip to main content

Full text of "Letter from Lett to Hughes"

See other formats


СОРУ 
НАВОЪР А. 
87 бргцсе бъ, 
Мемагк, Мем Јегвеу 


Ѕербелњег 7, 1961 


Ме, Вісбагі Ј. Нцвћез 
28 МезЪ Зёаће бітееї 
Тгепёоп, Мем Јегзеу 


Теаг Зийре Нарћез: 


Үопг 1ефбег ої Ацғизь 186 вгееїед пе оп пу гебита бо 
щу дез уевіегдау Ѓгоп хасабісп, І гектеї уегу тисії бів 
деЈау іп аскпох1ейғіпе уоше поїе ої соплепі апі іпсцігу, 


Рівазе опдетеіалі, ѓїгэё, ёћаЪ ће даба ргерагей Бу 
те а Мг. М№сһе125 гесез һай аһзоїлфе1у по рагізап 
побіуабісп оп ту раг, апд наз вімеп абзоїцбеїу по рагбізап 
ог роіїбісаї іпҒегепсе ог ітр1ісабіопз Бу пе. Му Ьцзіпезз 
їв, апа баз һееп +һгоцећоці шу ашъ 14е, ће Баїііе Рог 
сіуії гівһьв апі есца11%у об оррогішліёу. 1% мав бо їбів 
аспе каб І пу апа по ілаї 
обгісіаї ог Рагбу наз пеїд пр Гог сгібісізп, вібнег фітесіду 
ог Бу іпріїсабісп. 


Мові сегіаіпіу, іћеге һаз Беєп ргортеєв іп Мем Јегзеу. 
І сап Бесопе аїпозі пацд1їп іп гесошфіпє ве ітргоуепельз 
Яһаф һауе оссигтед іп ош” Збаїе іп а днагіег ої а сепбиту, 
Нонеуег, зепёілепіа] јоштеуз іпёо бпе разі аге поё зегүіпе 
һе сацзе ої рговгезз фодау пог соо1іпа пе Боб іпраїієпсе 
о? пове 85411 Беїпє йепіей бе гірћ о? ҒЫ] пепіетенір 
рагіісірабіоп іп һе рғортезз о пе һолап Гапіїу, Еуегу 
пен гесорпіёіоп ої а вгоир'в 1еайегзћір; еүегу аййей 
Іерізіабіме асі ог Задісіаї єдісі йезірлей фо зітепећеп ће 
сопсері ої лап! з гі вһё бо іілап Фірпібу; емегу ровіїіуе ась 
ої ап адпіпізігабог іп рибііс 11ге ог ргімаїе согрогаііоп фо 
іпріємепі іһезе ійеа15, із зпоёћег зіер Бомагӣ {ће геа]ізафіоп 
ої еүегу пап'з Фгеа ої Ғгеейоп, Тһеѕе аге {һіпрз ме зпоцід 
ехресі, ап йепапі; Беїпє забізбієй мін поёћіпе 1езз, "езе 
ргіпсір1ез ёғапвсепі рагіізап ро]1%1са1 сопзі егаііопз. 


І мізћ 16 меге розвііе бо геасћ зисћ а зітріє дебеттіпа- 
й оп іћаъ опе соша зау "опе Рагіу һаз зееп а11 меакпеззез апі 
теб аї1 сһа]1епғез; апоёһег Рагу баз опе попе ої безе һіпвз." 


Віспагд 2, Наћез Ѕербепфег 7, 1961 


Ав а уегу сгібісаї орзегүег ої бле роїібісаї зсепе, І Ғіпі 
1% ів пої зо зіпріє, Воёћ Бауе ассотр1івћей; Бої Һахе 
1еѓі Беһіпд мазі агеаз ої періесі, 1% із ве пекіесі іп 
21 іозбапсеє мібї мһісһ му Гасічаї зёабепепь маз сопсетпед, 


Ріваве Гагвїхе пе 18 безе вепега1ізафіопв Ѓаї1 бо 
деа] зресіҒісгІ1у ніЁћ уоше тоге роіпіей спезбіопв, 


Ѕіпсеге1у, 


Нагоїд А. Теёъ, Авзосіаїе Рігесбог 
Каъіопа1 Рговгат Пеуеїорпепі 
Рог Тађог-Мапағепепь Зегуісез