Skip to main content

Full text of "Maharaj Bir Singh 2008"

See other formats


੨671 ੪ 

ਵਿੰਚ ਐਬ ਮਮ ਲਗ 
ਸੰਗੀਤ, ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਮੂਰਤ 


ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 


ਫ 5 (੧੯੨੩-੨੦੦੮) 
'ਣ 
0੦0੦0੦੧ €16ਗ0 ॥੦211€16੦॥0&3।0੦11.੮੦॥॥ 


ਨਉ 


ਲੂ 
ਵੈਟ 

ਨ 


18 ॥॥੮ ਊ? 


ਇਉ 


ਮੇ 
ਉ 


ਮਏ 


ਚ 


ਪਾ ਊਂ < 


ਦਲ 3 (6 :.. ਰੀ 


7₹611;੧21 9; 


੪੪ 

ਜਾ ਜੰਤਰ੍ਰੂ ਪ੍ਰੰਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਠੇ ਦੋਠ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। 

09001€16੦06011011.੦੦॥॥ 


`।& 


॥੦॥੧੦॥1 €16॥੦ 

ਮਹਾਰਾਜ ਥੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੧੮ ਅਕਤੂਬਰ 
੧੯੨੩ ਈ (੨ ਕੱਤਕ ੧੯੮੦ ਬਿਕ੍ਰਮੀ) ਵੀਰਵਾਰ ਗ੍ਰੀ 
ਤੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ 
ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਫਤਿਹ ਕੋਰ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ 
ਨਿਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨ੍ਹੀ 
ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ 
ਨ੍ਹੀ ਦੇ ਸੰਤ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ। 
ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ-ਬੇਬੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ੧ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ। (੨ 
ਗਿ 

੫. 0੦0੫1 €161੦॥ “166੦1੬॥੮॥੦੫੬੨॥॥੦11-੦੦॥॥ 

ਹੀ  -<<<<<=== 


੭ 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿ 
ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਾਲ ਕੁ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ 
ਸਕਿਆਂ। ੧੯੨੪ ਈ. ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਦਾ 
ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ 
ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ 
ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ _ ਬੋਹੜਾਂ, _ਪਿਪਲਾਂ _ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਇਸ ਰ੍‌ 
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਨੇ 
ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ੍ਰੀ ਭੋਲਾ 
ਨਾਥ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 


ਕਵੀ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੋ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਅਤੇ 
ਜਥੀ ਰਹੇ ਹਨ।' ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਦਿਆਂ, ਖੇਡਦਿਆਂ 
ਕੁਸਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਲ ਕਰੀਡਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਪਤ 
ਕਰਦਿਆ ਇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਚੜਦੇ ਤਏ 
੧੯੪੭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੇ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 
ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ' ਬਣਾਇਆ। _ ਸਿਰਜੀ. ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੋ ਭਾਈ ਇੱਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਸਤਾਨ ਤੋ 
ਉੱਜੜਕੇ ਆਏ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। _ ਅਰੀਕਾ $ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੌਚੇ ਦੂ ਸਰ ਸਤਿ ਮਧ ਸੰਤਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੌਰੇਬੀ (ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇ ਇੰਕ ਦਿਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਜ ਜੀ। 


ਤੀ ਲਿਵ 


060੦੧ €16੦0 `10੧੦੦੧੯॥6॥੦॥੬੦/੧੦।1.੮੦॥॥ ਲੱ 


।ਇਨਮ ਜੂ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦੇਵੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦ। 
ਪਾਤਸਾਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। _ ਜੀਅ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀ ਸਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆਦਿ ਓਧਰ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੁੱਖ 
ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ, ਧਰਵਾਸ ਦੇਦੇ ਅੰਤੇ ਇਸ ਨਰ ਰਤ ਜਿ ਨਨ ਵਿ 8 ਤਜ ਬੀਰ ਸਿਘ 


0੦੦੦੧ €16੦0 ੫੦02101€1610॥0&0।0੦11.੮੦॥॥ 


ਭਜ ਉਤ 
144 
੫੬ 

ਡੇ ਸਿਸ । 


ਹੈ 
੨ 

ਇਤ 


ਕੈ ਨੂ 
ਭੂ 

ਹੇ 
ਰਹ 
ਕੋਕ 


ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੰਦੇ। 

ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਧਰ 
ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 


੨8 
੨ 
ਤੈ 
ਤੈਂ 


ਰਿ 


ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਟ ਕਰਵਾਉਣ 
ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਥਰ ੧੯੫੧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱ 

ਤੋ 

[ ਹੂ 
ਜ੍ਜੇ ਜਰ ਤਏ ਸਰੂ ਪ੍ਤਪ ਜੇ ਯਗੇ ਜਯੰਤ ਜਠਨ ਜਰ ਤਰਤ ਦੇ 
ਉਪ-ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਰੂਪ ਪਾਠਕ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 

'ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ। 

੦੦0੦੧ €16॥ਗਹ ।0੦॥੧੦0॥1€16੦॥॥&30੦11.੮੦॥॥ 
8 
ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। 


ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ_ (ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ) ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ 
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ. ''ੇੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, 
ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠਿਆਂ 
ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣ। ` ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 
ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਕੈਲ ਰਹਿ ਤੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੋ ਬਾਅਦ ਜਦ 
੨੨ ਅਗਸਤ ੧੯੫੯ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਤੀ 
ਨਾਂ ਦੇ ਐਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ 
ਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਮਾਲੀ 


(ਜਰ ਜੰ ਜੰਜੀਤ ਨੀਲ ਵਿਚ ਜਸਰਰੀ ਨ ਕੇ ਕਰਦੇ 


੦੧੦੧੦ €॥61ਘਪੂ ੫੦001॥1€16੦॥॥&30੦11.੮੦/0 

ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਨਾਮਧਾਰੀ __ ਵਿਦਿਅਕ _ ਜਥਿਆਂ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 
ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਜਾਂ ਔਤਰ ਰਾਸ 
ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਕਾਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੈਸਾਂ ਵਿੱ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 


ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਫਖਰੂ ਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ, 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੌਜਣ। 

00੦੦੧ €16॥ਗ0 


ਵਿਸਵ ਸਾਕਾਹਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਕਰ ਜੀ ਅਪਣੇ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਉਤੇ 
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਕਮਣੀ ਦੇਵੀ ਅਰੁਨ ਡੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟ। 

ਜ਼ਿਰਰ ਧੇਸ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 


ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 
ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ, ਗਊਆਂ ਤੇ ਹੋਰ 
ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚ੍ਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੂ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਕ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ- 
ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਦੇ ਸਨ। 

ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਥੇ 
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਸੂ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸੇਸ 
ਸਮਾਂ ਕੌਂਢਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੀ_ਉਚੇਚੀ 
ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾਗਰ 


"ਦੂ 

'ਮਹਰਜ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। 


।0੦॥੧੦1॥1€1610॥॥&3।0011.੮੦॥0 


ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੧੯੬੩ ਈ._ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਾੜ ਰੀਜ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 

ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 
ਪੈਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ 
ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। 
ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋ ੧੯੬੩ ਵਿੱਚ ਤਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਤਰੀ 
ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ੫੧੦੦੦ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। 


0੨॥0੦0੦1 €16॥ਗ0 ।4੦॥੧੦1॥1€161੮॥॥&3।0011.੮੦॥॥ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪ ਖੂਦ ਇਕ 

ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗ੍ਰੌਥ ਗੁਰ 

ਟਵਿੱਚਾਰ' ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਛਪਦੇ 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਨੂ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 


ਜਲ ੧੬੦੬੮71੦1੧ 
ਖਿ57੬ 507: । £ 
011,4 ਦਿ ਰਲ ੨ 3 /4 ੨ ਰੋ = 
੨ ”-ਜਗਲਦਾਜਕਕਕਰਜਰਕਲਾਰਕਅਰਮ 


ਆ 
ਨਗ ਗਨ ੜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ੍੍‌ 
(ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। 


੦000੦1 €16॥ਗਹ 0੦੧੦1॥1€161੮॥॥&30੦11.੮੦॥॥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ 


ਹਾਰੀ ਪੈਥ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ 
ਰ ਕਮਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ 
= ੮੮ ੯ 
ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨਨਾਥ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, 
ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। 


0੦॥000੦॥1 €161ਗ0 0੦001॥1€161੦॥0&3।0੦11.੮੦॥0 


੮6 


1188 


੬ 
ਭਲ 

ਹੂ 
50 

ਸਿਉ 
ਨ 


ਇ 


੧੦੪ 


ਟੂ 


ਪੰਪ ਇੰ 


ਊ ਛਇਭ£ 


ਡੇ ਕੋਇ 


ਮੰ 


ਭ£ ਡੇ 


ਨੰ ਉਨ 
੫੩੬ ਉਤ 


੧੧੩੩ 
ਨ 


੪ 


ਏਂ 
2 

॥ 


ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਰ ਸਿੰਘ। 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਹੋਲੇ ਸਮੇਂ 

`16੦0੦੧੬॥6॥੦॥੦9॥੦੧ ੮੦11 


॥੧॥੧੦॥੮॥1 €161੦ਹੂ 

ਛਾ 


ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੈਜ ਭੂਤਕ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ 


ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕੌਵਲ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

- ੧੧ ਇਤ ੨੦੦੮ 


ੀ ਸਤਿਰਰੂ ਜੀ ਵਕ ਦੀਪ ਕਰਦ 
। 


1੦੦1੧ €16।੦0 

``6੧੦੦੧੬॥੦0੦॥੦905॥.੦੦7॥ 


ਨ 


(੩੦੧੫ ੩੩੪ 2੬ 0 
(੬੬੨੪੪ਊ=) ੩੪ (੨੪੪੮੦ =ੇਖ਼ੜੇ] 


੨੦੦੬ £੩੬੬/<੯੯ 2੬6 24 £“੧ ੩੩) ੬੨੬੪) ੬੨ &&2 ੪੪ ੬੬ ।੪ &੩ 2੦੪੪ ੇ 7%) £(੩ &&4%