Skip to main content

Full text of "Rawz̤at al-shuhadāʼ"

See other formats


/ 
ون وی ۳ هویج کرسست سا سس 7 سبپین‌سوسییو. ی ح ری ختت-27-- 
۰ ج جه رید بط ۰ سه جهه 
۰ ۳ ۳ 1 2 رم یج اضما ۴ 

۲ 5 (۳ ۷۵۹۵ 7 


۱۳5 


۰-۳ 
۹ ی 
۱ 1 9 


۳ 
وم 
تست دررتودوای دز بای( موش ید ۵ 
وزاب و ی مرت یقت 5 
يو من وگن 
سقت لخد ساحسا ۳ 1 
کي با بشهبت ایا 0 
کر ار ره و 
و پسشيرويشور شنز تم ۱ 
نع وه یاضر ۳7 


۱ 
۱ 
ح 
1 


نم ای یت ع هس کادقطاست 2( کشت ۱۶ 


ونوا ابو 7 ی 
ِ کمیوه اند کنخ وه لا ۳ 
درغذی انار یتروص حروا اجنیا و و نو ای( ضایر وشات 


, ب. 9 کر وکا ۳ سنیگ 


کیت موز مه جزراو وق : و و 
سم ر مسا 
حور اه زا سر وتات و 3 
1 0 ۱ نت مسا ۱ 
خن > 
ك 5 


٩( -‏ ‌) وک 2 ۹ م (۰. سس ی ما ها ۳3 9 


ای سوام 1 ری 3 ۱ 
راز وی برض ان نله 17 ان‌عراه رن اه 
۳ جر درد تافو ما ور 5 
و رل وی بو اجک و عون 
تاجترت او ارو راوجز لو ی ض مج 
تسیا زرراست رت ی 
وم :کالم مت «مستمو نیوا بابتک مت ۳ 
ا دحا[ رت 
ره وخ ری 
11 وت زطلی و وله بوضرار وض روا مار 2 39 
1 ولا ونر بت رل 2 ریت مش هط ۱ ۱ ۱ ۱ 
کر کی و ی زا ۱ یه ٍ 
رت ارت تم ِ رجا تخل چ نیت وا 
مقوت سا را سیف رز یی 

دج گیازدیا ولا وضو ‌ #9 ۲ 
1 دد تن زر وت ورتم زاو کلف 
ی پوست وفز دیش ببعبت َو 
تاه مان کر ُ ري رت داتسا 
نت یا مرت تراسج تلم و 

۳ 


۳۹ 6 ۱ ۳ 9 ۳ 
] 1 


ازاامت تیه کااتتلاه وی وس ار زک 
کار مس رو ی ررد یرما دص 
َاوا ات رل او تشن وکا 2 ك__ 
نیوا و رک سیر نزو 
هت روف یونم نت۶ #يٍ 
سروک نم ون موی ی 
یت و 7 ربج ویک 
مر شام ۷ 
وی رت دم ریات 1 
۱ میزنره دا ات تشه ی 
دیق که ی بش و 
یسرد لته زا اس کی 7 
1 
۱ مارا وت دمم ری 
ی ع ۶ یه وف ای تدارا یود رک 
۱ در ره اش تال یلا دوز یت 
3 ۱ سیلور» ان (صری تا ی از یارست۱(۹ ۳۳ تفت 
تم دا رو 
کیت نرتسن وتان که و 


ٍِ ۳ ۱ 

شزرا موم ریز 
لت رت از یات سح ات( 
اهبش نون نزو 
شنت گنت اج 
انوم رتیت سای تگوات* کناب( 
برچ وسله و شوت اس رورت ّ 

. تيب برس ی وق 

۱ باکر مسق هی وچ فرع ۱ 

زو رز ارو یازج رد چم 2 
تسرد مش کال 
۱ تکرب اي رل 

7 


۲ 

و زوا / 3 1 

ورزر رک تقو 27 # 

0 3 ۱ ۰ 
پموشیسررک وولو سس 

تسیز اه 

۰ رز لاحاب ات 


نی ۱ 
7 1 با 
4 ار 
۱ ۳۴ 1 9 
5 ۵ ظ 
۳ ی 
«.ِ# ۳ 
0 
۳ 5-2 
+ ,9 #2 ۱ #۳ 
۱ ۹ 
1 ۳3 
۱ ۱ ‌ ط 35 
ی 
3 
۱ ۰ : 
‌ ٍ ۱ 

کر ری ایب یر گنه 
یگنشت روا بش96 


موی مج وضو سح لها فك 
دید رو وی زک و 
ورام رما رن ۹ 
خرن لوط ا رد1 ۳ 
رل اي رو 
کار ره یر[ 

سم 2 2 0 3 ی ی ۱ 
۱ 


ناوخا مازلا کت ود 
دور ار وردعرو ال 
ام ریز ایک ما 1 ره لخد وب 
0 
و ۱ ظ 
رابت رکه 1 
ابیت با رص زا زب ایشا 
وود میتی پر ندید رز وف 
روخن دل» هروس را 


سا 


يتأََ داي بت بسا 


۱ 


بخ و زار یه 


ان 


مینیب " 


ف 


۲ 


. . . ال ۳ لت ‌ ۳ 


۱ و ای الترا 77 ل شم وه سورخ 
و 
ی لعلی وسومق| ویو واشفت جب لش 
نان و خن هسریم صف ری که 
1 فرع رسای اک 
یکت دم یریس 2 نیع 
یوت شیدیک بیقر وازایتا 4 
آرا یل و 7 
مس نرق رتوض ین 
رل لو پوتوامتوا رین عبرا ریش ریز زالازالتخاا 1 
ورس سا زو وه لو وم که( 29 
7 رتیت 7 
ی مب غرسو رای یلو قالط 
یت زوسن ولد وا 1 

دی نابز تا ریت 
وفنذلوا حالما نی 4 رت یگریت رو 
2 مور رو و لو موم سوک دزی ی ‌ ور نم دی 


برع تما[ رش هگ 9 روا رات ات مق 
۳ و تاف طا وا راز 
انیت و 

ی ا ۲ ۳ 


7 : 
روا مومت مشب رارسا او ب زر 

1 ۱ 1 2 ۹ رو اه 
اس هر و 
باس رون رتنس ما جکماد رم ازفملا سا 
۱ ۹۳ 9 : ت 


۱ 1 و ما باه بت ۸4 - ۱ 22 ۳ 
رورم ب ون 1102 
۱ رو 


یفن بت رم مق 
لتاق شون چگ صبطو ول [در منیا 
اتویت رداق ریت9 
یزاوم تماق رل 
سکری تین موز زد ون هبسک 
رای ار و دکوانج اب73 
ره مه دا 4 
کش برد روط ول 
ارو کر جر ول 
هقی اک رد انوم کی له 
رشی تجو نک | اک دم سای ورهار 
ون ربنم ی هدر بای لب 
و یه و مب بت ید و و 
کشحدت مرا خشرد روز رحس 
تکوم تما قاطا ان ریب 
۱ ۱ ۱ روم 

د کت ۱ ۳ .۲ گت ۱ 4 تا 
1 1-3 ۳۹ ۳ 0 و ِ 
نك ۱ 9 


ى تن ۱ / رارف 
حایرورهانبست کب ی شاوی ان و دابا وینیم‌دولت) 
موادت رورت و( لو وی هس زا کارا 

/ > مجهر ۳( کر 2 ر: ۰ 
امک تلو مدش کی ورن 


۰ 1 ۱ 4 7 
یمرو 1 ر افو 27 و ۸ 


تیاو روط وکسم ساطی میور ز یفک 
رت دش تم شرب بانط هک 
0 و 
۱9| 
رورش مرت وا و شتا جر 
یش وا وال ان لد | 
زرگیپذو یکرت مدز لین رز شافض یضایر 
0 
رم رکفت و 
کر تیا یتخت مرت پر جر رطف | 
اند کرت نیرمت رت 
یو رم راشای وی ولد برض 
زجب مدا زر زرم اس تکر تون را 
ترس ش ینت وا کین نف تج رات 
و[ 
دی کیک تست وتونم نا 
>موز هرت طدپتم فا آزمروبج مش ت یبای 
نطمیان ریک تسمت مت لاور کیلهک « 
از یی روش زور۳۳ 
۳۳۹ ۲ فا ۱ 
3 1 ۳ ۳ 


9 


9 
لورت را و ار ره 
رمع روز رم ی اکبت بدق يا یمک ۳ 
ری ویب ي زان بت « اي کبک با 
الب دموا یس ماوت 
هر یکرت تنم ای اس ی مات ۵ 
ای نیزا روم ات تلنیزلشت ری 1 
| 
۳ کار زاس رت ,کرت صزتي که : ون یذ ی 0 
ك 2 رامیت دفویش نا رن صردرار ۱ 2 ره /۳27 ح 
۱ موجن خق ط َو 
کید تکرش نواعت ولضط مرت بیم اک وله 
0 ریواصت دی زنطن رت ری 
ح 9 اب سکم وت ( دور 
وال قیرح وا یمود اوتلرادت‌مانر سر[ باکر 
نت کشت «رمیشتت زیت تب تکا شا زو 
ریق رکه ور و 
یز طوای و مره پل وضو بیرض 
| 
مات وا کبک هامریت ره ارت ردو رکفت 
ریات یدانسا ختیز رف صخش بو دسا یل با ی‌شرنگکرشجق 
گیل یوت اي مب مک 7 
: تسوهراََََرَسفروخت‌تیرآزم عم 
۱ نت 


۳ 
اتود دالعاضتاموزه ای بوخ وال بر یکره نبرک بات و 

عبرم ! و رن خرص ره دارم دنت ری« ‌ 
اوزل تگذاری کرک لیب کاریارزسه سرا شت دبریه کب + 
ریت نتم رات و این لمیر جح ي 


هبدن رولط وال کت 


با ۰ 9 ۱ ۰ ِ ۰ ۳ ب ۷ 1 2 
۱ رم و و 9 
ریت ساره (ذرب ری ت انا فت مه آزم‌رخت زد . حب رح 


ات 


کی و مت زم! تیش دی مت رای 
ما او معط زکفزپت دنل نونک یی 


2 3 4 ۳ 29 زد ۲ ۲ ۳ ۱ ِ 
و هدوت سس ۳ 
کم رال وال م۲ ریا امیش ری وتو 2 ازطالیه(" 9 


جر نله مایت یرزیل ی ۱ 
رال تگذ تن در روما 1 ار مک کت 


۷ ۳ 0 تب 2۹ سم ۳ ۹ 9۶ 
ی 3 
9 نم ی ‌ 4 2 سس حوو وا سم 9 7 و 4 )۱۹ 
اه ان رونت ی شیر نش ات 
۲ 2 
واقوتیت زورون ارو ی دردیز یر زوسن اتکی ردوس هو 
۰ 2 7 174 کات و5 7 4 
لطاب زارت را سیر پ یره مارا سرام مر 
3 ی 2 مم وه تس ِ_ 9 ( 
م تج ادص کته روگ ۳ لربو 
1 ایح یا ی ی 1۳ 
درا را تا ف رو بت و لاهسا 2 
2 روک کت نآو یی ساست تن 
یبا الب برض جازم یراردا 
کر یی رود ضارام کي يکي یوضر 

۹ - ۱ تس 
۲ 7 4 9 
۱ ۱ 0 
۱ اوه رات یا باعا ای راودلیسبت وک ۱ 
سيير 
هرارش ارم زیت ال 
نادزی زامت یله دوک 9 ۳ ۴ ۱ 
هت 0 
1 
۱ ی 
۱ کی مرواب < رای نان همم .۱ 
۱ و زاف کوب تست ارام 
يبرع زين سرام شفویزت . 
مهف ینت رنب 
۱ رشان اه ۳ 
وا ورد نشف ین وال ۱ 
یو لسرست کیره نف مارمب زا ۳ رت بوره 
وشوو زره مارم رمق رب بش سهسویتا و 
بان مرحمان بح لش 
پر رن کدی رم یرل 
۱ انم یتک ودره ی‌تضضان رتور تشن مه ۱ 
۱ ردق‌ص ردول واه ول ود لته یه وتو میگ زش واه 
زج منوج اج بل تمغ 
عرافت رال رت یمک ده ای وت 0 یب گر 
۱ رزیت رگم ول وم ری ۲ 
تابر جر زک زاين ور 
: ۳ 


‌ : 
فلع ربخ وضو 
لدابت (مسستابی ات ا هیا رتیت رکا نا ولو راک فل 

۰ / ِ 9 4 ۲ ۳ / نل؟_ص ۰ ِ و ل 
ابش شچیزگ پا رورس نی تفس 

شوودا مت موز زر ری ان ونر 
ور یرآ لت کشخ ها ور 
۳ 
بویت اجب سل وت بلج 
مخ ابیت درز نمشد خر 
۱ تا تبون وضو ردی با وفجل فعات ۱ 


۰ 1 ۰ ۰ 1 +۰ /۱ِ_. ۶ ۳ + ۰ ل ۰ 7 
یل دیاش تکیجیس وسب زا خ رام رو زی درگ رورا 4 


درس هزغ ايآ رک و 
۱ کرو بترم تفر زا تال 
۱ یدصت ما زود دیون اه رده سوی) وه رت ناولم ریت 
مشوییرت*- 7 1 
رتور جیورت یداه موزل تولخ 
ایح ری جالع 
توا یت روا تال دیون مان 
کر شتا رش رنف زرم 
ی 
"شح شب شمیت شرب جیردت کرهش ور 
و میم ]بتد لا خاروس ما 
ابا روتکو رون هرباخم مه 
یردپ لو 
‌ِ 


* 


2 


. #8 


ولتت قزر بت 
کات ودرا تفر وق یواست رز« ۱ 
مفرایت س راکادف تکاهرردلفت او 
مج دول ررقم و و ۵ 
مر ری کت دروی روم نعواحضی ام 
راغ یورین بلط 
و فاوخ , 0 آا گر افش ِ 
خرده روز[ رو رازه خبط تسین هب 3 
کنيل ریت ضن از 
۱۳ 
دمن باعل 
و ردو رن ری رزیت ول چرس مرت و 
ی ح 
ور بل وید ریشتیت ت رود یط 
یدب روز وس یت و ردیر رب 
از ری یراج از ررض روش بو( 
مسا رازن شرفت ر رگرب 
۳ 


جترلنتايي يف رو میک دز مخ ری سر 
خی وضم مس ريما ردص ردب نا 
وا انز سب 2 2 


7 9 ۰ ب ۳ م۳ پ موم و 
و هش لور وا 


اولیالپسیا رده ار رون رگد وله اوه 


بای 


۳ 

یر اج هر باس رس و 
(بجیل تج ۶ تم مب سر 
مت ز رجا منت ومای مر رخ روا ۳44 /7 کیان 

0 7/37 ات بت رز 
سور ۱ یف جروت وزیا 
مرکا | »اروت شمووی کم تاووریآوز نوی ررضلوتاثیا ادصهٍ 1 

ی | نک و وک ار 41 
ییاسک دی ونکت وم ار ذِ 
بح و" ی ی ما 2 7 ۱ 1 
(ودرس شم روص ع ره شیم زرا ۰ تیاب اف 9 
۱ یواست مه رس وا 9 ‌ 
ی تاو وی خی ور ی 
مرش ارو تلبت زان وتا تک 
نت فلت توت ی اشمانووه 
ت رْاص لوره فلز موش 9 رهوش و اهر 
ایک 2 ور مج 
1 زاب دکمیگو بو رود 
ی دک وکوا سم وروی روز زک 
4 1۳ رم سر بر سکم( رت ای بر کم بش ریا . 
هر مر پر رد نک 0 
#اتن عوهت دب و ورن رل چم 

ح- 
ت 
1 کر ووان نب سره 2 که مق شم یلص 
نرشمزی ی مر رمصرع اضق نه اس 

وه 


دم یام دی زو لوف رک را ره وروی هم 
5 توف ینس یم 
دیکات دص موهفم 
راب 2 جر کون شا مزلم و 2 و 
ی 
م 9 ریز شی وتا وه ی مت ۱ 
و ,دزی ماه زا 
زو( ات تا تور مرو ونظرن/۱ لاغز ر‌الود. 
رس تاد خیش ایا هی 
و دا رارسا یروط ی 
تک | 
ی بای تیه نا (عواب ۵ 
ٍ و رت نتب تاج وشریزاست و نزیریضرا مرو 
1 ۱ روموت ای وی مت 0 رت مت 
ام 7 جرا ات و یشک 
۱ ض وک دز اقا سانش تخت مقر 
حه )ریز وگو شرومت مه راون[ دورو 
یلیم وهآ زرم بل نی 
رنه تج و مورموزت رل 
ات مه مر 2 و 
درس ملک تور 7 ۳ مت «وو را 9 ورگ 
۱ ۲ رن کون وید دز ی ینت ویر 
9 ار 


ن 

محر 


۱ اپ تیا یکفت مامتا ارت کیرش رز 
توب تسکش روم تبرش > 
رک رت ارت ور اه سینت روا 
ام شون کش لک تیش میور وکام 
ش زیت نون مرا رپ 
روکد ۳ تما شا سب اي مرن 
ومایش نکم زا نزن ودرا ابش 2 وا کت درل توس( مت 
پیت یبن اد سکن یرم 
۳ جوا ل ابو تا نیس مرو نگیو 6 يم 
ی زکرم ایض وق زر شاوی 
مور فرش وف خر 
0 کرت اباریت رضهمصرافت پا قیرزت مرت 
رامیت فک رامین مات تکسالی زمره و بر 2 ۱ 
ولات زا 11 7 
رد2 ورفرزلشتد داح رک ِِ رت 
میربب تنگم وت دک 
وم رها رک َو زره افو خ لین یی زا 
ندرک شوت تک زب ره 
کسوس ال ال 
مورا سگا 

5 


4 ال 


3 ۹ : 2 ۱ _ِ_ِ_ 3 1 


اب ۰ ِ ۱ 


1 
۳ 


۱ 


۵ 


سس 
يو نش ور رو اتکو] تب / 1 
ی بط کرت ۱ 
یزیمم نیبم بط 
سکن زو ویر موی رو( . 
| 
وا انس تس و شوه ۳ 
ادد و بای وان تساو سم 
تکاژ رامیب 0 
ره و وتا ی لکشتم 
بارحم بات ماک 
ور وم تفت و( رک 
رکه تاو بات زب رونت ری !رم 
وتو را نوريب رونت یریزو 
۱ مخت وکا جع دا 
.ونر گت 
جنر 
مایت یرال کم لامعا جوز و ات4 رک 
ره 7 
ج دنت رونتمض طلست رفظ ص2۳ و 
مود روست زا تست نما لب جر ۳ 
موی یازا ,ور نایز ارت ارت رستاف تابر 
زیر نوزم 

9 ۱ 


ِ کرو وس سامت دبای هط 
۷ 
قرم نورق اانيوزنکلست ور بیجع احبررتوي رل 
ترایز ونوا | یمه سلطا لح با بو 
بویت پگ( ان داب رن و یت وی 2 
خن تربار یمراط 
ورذرو رز ی با دشک ونزارکی)سزا مه درا خی( شیارا ونر 
کارت زبسرس[ را 
بتماعب]ض زارت درو نک شکشعزاری مشاب زاو رو مخت خروم 

شیر توافت خع تلا نت مرو زمر ریت 
اي ی وکا ضوع نوزم تساو 
ج رتیوت با ر ریب رای وکا 
دزم یخن زگرد تکر نارگ باس نب 

مزال لین سا ز مق درو 
مه 

ره انز نف اه 
رامیت جضی هار تست ف روم 
۱ کرو موی اولوالا دی شتا ارفا رداره یضرا الم 


وت دوریم زیت رورا )ای کنر ارت وله 


۱ ط 4 ۶ م وه ووا با 23 ۰ 9 9 3 
هر اسف خزرب »لوالا خ راب ای شکب رن 
توا رن : جر شود زان ویر دره ول تص یروش ا وروی 


4 تلد 


تن تسیز نوخ نام 


۱ 


یت ار چ زد رودص تاک لمِ 


بر 


ِ 
ِ 


0 ۱ ی 
بط و 
۰ سر 1 ۲ ۲ 8 ت 
هر یکت رل هدک 
۹ م7 1 ۶ نت 
ی ما هکره 
: ۲ 1 و 
را یکرت ود دا 


/ 


7" ره ۳ 1 ۳ سس مبز 
مرلو وس ارم ساب و اروت و جررکفتا 77 3 


۰ 

ت‌ 


1 
۳ 
و ی 
1 ریت اب19 
وت زو رل ی دوس هاگپ رش روط رال 
تن دای 7 کم نت و وتان 
ریسم وی ید وا 
رو تکاس رال کنو ول 
رتم و تن ورف تماق 
و ی 6 ی و بت سک 
زاتمم ۳ 
و 
کیش مت روم[ و1 


راتدیان 


۱ 
0 
0 
ِ 

7 
و ! 
امش شرف یدرک 0 
1 در دخروست 
کیت زوس رس شرفت 
اف_وییاتداو روز وجرات جوز کی رگنس زک 
مر ریزنرووی ددیست ررزتع لب رت مو ون 
سس دوبن ره سک فرط گنت 
۱ رو ومد درر لاب زاس بان ارم زک 
خی یسک رو تاه که زره دز او 
تیور ريسفت رهورف 
سب شرت زرم 7 
ات یوت نموف یف ام لو 
اون مضه تا کر ه کعانپبیریزرصا یخی ور مل 9 
1 بطراد ردب تضرزری(»سیوداسيبنرو ای راو سس 
تا ایس مر سار سک 1 
مرن نت وضع ای یی 
ال هر تکا رن شیروورجم لوا یدرس 
3 کینوت تن سار روم نمض مس 
۱ / ۳ 


ترقیست: (*منرونیزا تست ورماع | تا وکا 

1 

رو نی روت تارب رب سای 
۳ 

کرو رو رونت داتسا بر یرو هداز 
مرن یبوخ راوخ 


9 1 0 ۳ 
۱ کر ]هت رد بل لیبس 
۳22 رویز یزاوم ار کف زمر خت ای تووا رات 


/ 


_ 
۳ 
۰ 


و ٩۰‏ با ی ۳ / 0 
ری ور لته رز 


مت 


۹ 
که 
۳1 2 مرت ۱ باتوی بر هس کی 
ری اذل 9 ۳ 
ورن ودرا لژ ری زمر 1 
تارب یت لت ررض دا و 


زوم ِ ره ِ و و۰ 7 0 
کت ماس درو خرن دزن شاک ی دنر ولد رل 


از یرگن دوس تیاو یرال مراک روگ 
شر راز تپ رتاو اه زان بات 
مر عافترا کف رف 
حیزتتجرردا يم شرا او ات تور 
و رم تلو یطاق وج 27 


رتست 


دییات نک تکرادیس کح تگو کف زد میا ابیت 


تلف زرف ای دی ویس مان رل ۱ 
2 
0 1 
وفیا یزیا انا رت و 7 


کرش 


ژ: ۱ ۱ سس ۱ ۰ ۱ 
شتا ری ومع مر 1 


مت ۳ 
4 


ِ 
۱ 


ح 
ِ 
ِ 
۱ 
۱ 

ف 
تن 
3 


۱ کم له 1 رم تمد با 
فگمرميی زر مخت با وا اوقت 
مب, اکا" نت راون 
کر ینوا پیب دروب 

۱ ۱ اف و وی میا رای دیرخ ون بو ری وه 

ان ی ون یهن« میم 

رت مت تست 

بت غلخل میاه میا فان با ینس رییش ,سرخ 

نرق رشان مرش و شام بچر سکاو ای توت 

ورگ توا ودره یرطب 7 

خی شاه رو اتسیو وگب واگ 

مت بت بعش هط رو بوخ 7 ره 

رازم ضرتعم در 

رفشیکده دیدرت رتم دک دی مر | 

0 

مررزرروم یلیل رمع نز رو رضو(ی ود اضرا راصره 

کنتتان یزپ پر یواوه رشب کنر 

۱ 0 و 

۱ زیت از ولبات ورکیم ۲ 

هتکن درا رتیت رازه 

هون کیره ج له وتو وکفت زور ۳ 

دم ۳ کال هضور رد ور 


سَ اتکی نوف مزر 


۱ 24 ت‌ ظ : 
سوام 

ز 
ع ۳ 
10 
موز 13 رام تم 
5 با ۱ 


ار 

"۳ 

۱ ۱ 
ات دیریگن تپ گنت یل 
داد ود رمرم هتفه 
واگ ری دس ووهیز دلب شارت رو را" ٍ 7 7 
کر تلبت دیش را دز سم رورم 
راغ ی ريت اسرد سول - 
روص یط رای نیمات اتب ینت صَ 
ری دا با مر کرک 
رازن رشق 
ییازان ماه معا یودد ماب اي سره ی 
ار ح 
0 ف دجم رتم دراو 
رک یزور یهت رم 
0 
اریز لیا یز نیارفسا 
کرک زا راز زر يف رز شیر 
شرت تشن و ایض مرس و 
رف سا فارطا بسا کاب > یت وا رب 
شوت تکیست نایز بر رتیت 
کلم فا شزا ببس رابگر تصوی افو رل 
رتفد م یزرو هی وه درا زا ریات لول ابر ۱ 
مست م ‏ وب میو دا یکن دیزی زره اي ۹ 
ی 
تفص دزم ون یر 


#ز 


#‌ 
م2 ررض رم رت > مورب روافویر) 
ککنت و ایک لپ تست وه 
الوا مک کت تور رک لوصا بآ رن 
ور زا سورب زوین نمض ضیا» راب 
کنات تیه در زمیات لور ,۳ 


نوخ ری اي ی نوک را 
مرو تذل هکرن هکاصا زر ت کارا رترب 
کنو وه وم وفذاصهرا ار 1 
پر رات دکا ان رو وف کمن هورگ لش رم 
زاره رتک وی فک وروی رتیت ویب 
نزو درخ تضیرزا مت وقر 0 
شلزتاتصا ی شوج رادم رون پا عبت 
۱ ی ك 
ما یار ول نات وضیبت یر رم ادرف اج 
7 ورن شا روودشتر و در زان مان ۷ 
درایی و عژد رود وضو زا ماش بو اف راب وه 1 
۱ وه مش رورت نا تیاعر ۱ روما لور 
ایام ی 
ام و یواست ج نات 
نایدا تاه رد هلان 
زین یروط ریب دراب رب بح تبون ر(دونت‌میزکا 
راکو دنت ام رون زو 


| 


5 


ری رورم زرتیور ۱ رنه مر 
سفاه کی ور بان مورک ارو 
رون رمرم 

دوه مر مس نو رو میهد از میاه تفا ابر 

ی 
سجن فرص تقو جر شاه 

ره 
رولب مت اروشاع ت مر 
امش و کار یش ریا 
۱ 
ی 
ینت راداو زرف وگن دراه 

ابا ردو ار وت ال و 

یا فش زو اوقت ده وال یو که 
شکووضیرر زان دلرزشضت رت ی نهر 


اک 


۰ وس 9 ۱ 
پنسا لیصا تست راز 


رز یپ کر و یز چم رال 

پاپوس خر و کر زایشودوص َو 

رجفنم روت رونت ری و 

بچ رصم جوم وروی وترپ زد دمن رذت وی وف 
هگنت بت ريس[ وف یوررب 

الیرم رواپ رت پات (ا زمرت رگن ریت رفتررت ماگ" 

۱ وم رم 7 

سییر ۱ 

بوک 


‌ 


سرت .مریم رمرم نیت برد 
شرت تقو بت و" 
ریا زد و مین وم او زپ رکه ار وراک 
بان ری ونوا تشر ناتدای وه 
کرادت مر ض اب زبس مقر یفام 
ادیش بان دش لتاق 
گنای شب دما روز وت اش موسرم ۰ 
۱ مب فاد ت یت انار ورد یرود رون دوز 4 
کرک اور رکفت وزیا 
مروت یا ایکا زاو ربب اه وا ۳۹ 
تءواتشوو ناب تکیت ند( ۳ 
۱ بان نوس اتف شیب هید دروروي رم 
ان ده نطو رز 
رمق رن مرش ابو زوس روت 
رت و تص 97 
7 1 
یره نان وشوو دای برض وسبه 
ح وک شا کرادت درد روج زارت ای فا همع زور ویر 
ری رو زور دیق روم وت مسارم 
سوم هنوپ رن لح 
کرشیرل پر هیبنت وشفور رزیت ز ما زلف رووب ی 
پرن لق ار مت دروخب 
0 مهم فلا و ۷ د 

ب 9 ۳ 

۳ ه ۲ " : 
ات دیدشت ونجشا ولو ی دیزی( ۱ 


ود لا (#برت . 
دنل را مینست او 


۱ 
0 
یاچ ی مق ریت دم زنمم| اوه کت بر 
ر عافت ری زا کر 


ارتدت نا ور رم دی یز ر رف ۱ 
۳ 1 پٍ 


بت ۰ ت ک و 1 ّ ۳ 9 ۱ ۰ 
یکرت شش رز زود زد نی شرورو واه 


عم ض یزیربت ريد تدض دایرف زلاضاقیرش 


1 زرط انسیا را 9 


دور واسگن تاو لو یه اوق »" 9 (ع [توبت رجرلورضا 
ووا بیش ره اعنب یبا ژر ردول راو زج ورد راضاعت بر 
وا هزماب وس [ج ار رم دس ار 
وپروتضووی‌خننبوداگا دراب لانروژ وتا زاب در 
و کال تکشرا گنت راز رکش ری رضگ نا 
روز شزير رو وت 
پزررادی ابو شنت ایا رل 
دنامن رهام دوه( را 
۷ 
ک ییاپ مقر زد ریز ریک ور 


9 9 ور و . 9 ب‌ , ۱ آرلوه 
رورفات سود نی يد شرا مرن نوی پا من زر 


تور ی 


۳ 2 ۳ 5 و ط ۰ ۳ ط ‌ , 
0 ‌ 


میلزد کف 


0 
ح 

1 7 


هرز کش زیچ سا پوت رم ِ 
بت میک زر سوراعرتلدرا یمرن ,هکره ارم 
نقر با ورزر گت بر 
ینالوط اي ترا کی ره 

تقو بو درو جری زا کرد یه منیابر 
رضم سم بیارض وا 

زوا لاوس سفق رس هرق ریز مارد یی شام 

مرو ریا و کار ری د مروا لس ار رون زرا فرص رف 

سا را رز و بآ سای انس لا 

ریز گنس دیلقا تنعل 

ویر شنک رمع ترا اروت ریت 

رجا زرا و الط شمپرش ت کر طیب کی و 

زرا اي ورن میت # 
۳ ان ورن 1 9 
راد دنر ۱ ی زرم زمر حایشک زر سالجا وطا 9 زرا ِ/ 
7 شرت لت بنج 

ردو نشوو دیشر موی یمزر رمرم انوم( 

ورام ب ینک زپ يور یشان رض بر هو 
رت اش یو : مس اجان برض یوضر روانشر « 
اکن سوت زر فرش تلف 0 1 ۱ 
رای کدی دیدن ولگ و ری ت گر و۲ 
زر کر ری من ار ۳ 
ريز رف ممزجن تشن روط یبد - 

4 


۲ کر لماعت 
دیزی یذ 
ررض رو + رن زیت 
فقو قرب ريش روک مزب 
افش او ر ر را ان عوت 
من مرش زو تون ی رهبا 
1 
تاکن سر سیر نیال" 
محر ردنر راب ریت 
ور تشن سل" عیبر تسف و شزرو 
یت هنت تفت 1 
تسایر شا کش هر دش ره ۱ 
کر مس ولو وعررو له 
دور وی زرم کرت رش ی ایا :لرد! سر 
نیریخ امیش کی رو گنفت تک 
الکو امه رک ریزو ریا 
شیر مان ولو ب روتکو وضو 7 
یبد ‌ زاس وت مسرت او سرت یزیمور و 
تب یش یتمیق ری 
و[ بر سم مب بات زک یاه 
رات رو با تانق ریب رکفت 
یر رود مه 
یریگ کات دید رب 
۱ بوبگلان 

ح 

و 2 7 مه وال وا 
جزی رو و7 یف رابت زت دزی رز 
رش جوا ۳ میتی ! روترانت 
ِ زد ری و 1 که شرف 
رد رن تحار ا لوط 4 ود یم رمث زیت 
مایپ 7 و روبق داش 
سیف در رز ی سیم 
1 بو( بر دمیرکزوراور وا شام ۳ او راریامژه اه ونان 
اون رد ور رت رو روز رو سل و زرم /۲ 
کزاردن‌صرا وت ار زا اور بذک و ام ودرا مارا 71 0 
وف( زانشورات ار 1 0[ 7 
سور موس روز چبضقق م۳۳ ) را جیم/صل ی سروشستا یش 

اگوی و «چولمااممحفارخ شرا اوافش لاک سار" 
ززه روتوم ایلیا کف من تور 

۱ کشا رو وان یش روز لو رلوبش ریم را دیا با 
1 هو ات پل روت دیش رتخا 71 مر 
4 نبتر وی رد ماد ره اب 

کیره سره یا ام راو وواوه شاه ۳ 
مب شخ وبماب تاو نا 7 
مشما یی ونم نت ان که 


ملودارمژ مق و وان سار اور و 2 غم[زویم را . 


عق و نگ رش( قاتا کین اوقت ار ترذ قرب را کم 
نی نی ردو وروی رونت 

۰ 


زه 1 ۲ 7 2 ۱ 7 
مج دار دسو ام فطع رورم اقا دم بل اتود کل 
ره 
جع تدایع هو وک دلاخ 
خابویلزتری تم رشان و تاش لو( 


ورب ۳ ی 7 ی سم ۱و 
رن ریم ام انز ۱ 


کار یوم نیمز« جوت بت رب 
پ‌ , ی" ۰ ۳ 9 ۰ سم ۰ ۰ 9 ۰ 
ارچ پر تیف 
در رت بت گنوج یف او 


۰ 


۰ ۰ ۱ | 0 بطم 
ردان ,رجآ ربوم ایضرمت توص ر شا ر مرس روا دراد ی 


۳ رکب وضو تراهط 


3 ۰ ۱ ۰ نز ۲ 7۸2 9 "۷ 3 و رد 7 
و اک ورن یشم ورست اک ها دی 
4 رک هون یا 


5 ۲ ۲ ۲ 7 : ۲ 1 سر 7 له( وا 
رت و لماعت مرت وضع ینت وازدر مزاول 


مر ریصن لیخ رکفت مت رون رز 
بيس مآی بر ضا کاس زرح موه 
مق زمز هه ما یمراط ترا 
از رودباره ده رکفت وتف وت ریت 0 2 م 
خی ری ری هراق ر برض ودفوب هبش 
ره ا وضو وتا زضا رش زان شیر 
وور توب آمردیت نیازا مورک تن کاد را رابت ح مک 

ازور رات ادبم ویتکا رف یلم را کال تور 
یزاب ریق دعر رک شحف 
رورت بل رواب ال ابیت بر 

1 گاناء نامر 


ها 
4 
س 
ح کال ماه اد ات توا تاه و رن انب 
رولب امه با بدا ود شذوضت جر 
2 ات 
اسان اب اب کرو دا یش ريز ری ماد رات در 
۹33۷۳۳۰ ۲ 
سر ره امرال رکفت 0 روا یا مان 
بافت رود وربور 1 
۱ | بصاد ور رثرت وع لور یخی لس وی 
ارزو ری ومع مهد 


جح 2 ری و یوک تب ف رما دزد 7 ۱ 


یت بت نما مت پر توت زاتمم 
ییوت وه کی مر رل رگ 
زين سمل 
کزلیره وان در یز نبا درو رولیت او رتیت یت 
تن هوارهم لب العاین | ۳ ها 
اتکی مراک زیربت وراج 
سلمایده مورا ررگرای اراد مارا برض ویس مر ظ 
و 7 
۱ مداخ کر ریخا 
ا7 با اال ی 1 تا اضر اقلا 
روز ن ,یووم یداوم روز هبرض وا زاو 
زوا ارزو ن یپرد و یوم ۳ ی 
2 یت ات میریگ رل الم 


ی ت۷4 ۱۳ ِ ۳ 4 ۰ هه 
از با 4 با ۳ 
یز 95 2 
۳ ۳ 
#« ۰ ۹ 


۱ 
۳" وکوک 
رگن و وان 
لش رش رورا ری ره ۱ 
ریا از رتسکرا یبش وضو 
۳ 
ابو تب زا اي زگ زر خیوگز مق ابا 
مرا رای با قرب ارو شور 
کیراوایتلودی مت زدچ ‏ کاب ره هچزخهوچ ول 
۱ 
وضو تک شوت ررالزنیذیاط 1 
زینو یکرت دمص دگل 
شم زر نابز[ بت هلر نو 
اضر رارق دز و 


ره 
۶ رون راز بکن یرو سرام یرود رایخ ان مرو وی 
ندمت کنیا و شیرتا دار 
کدی ختر مره نزب مولع رون 
یط میخض یمتا 
ورن رش زد و کی و 
ام ترچ ی نت رح گوس ینور درس ره 
کت دایص یزرا نکپ دات ی مب دا 
متیر یر رز و 
۳ وه م و ب ۰ 7 ی 1 
فش رنه مقس خفن وترت رارکت ], رثا 
اسر 

نشیم سوه بت که 2 


رتاو انس 
7 7 


س تب وده الوم تس 1/7 
ری > ربجذیب هاش ه 


رابرو ژد موب رص و زاب ارات 
دموا وتو اش بی/ ند رت 
ی ۳ 


۱ علو]ی زر رسای و بخ دلب 
۱ خر امه ابوک ور 9 
تررأ ی" / کون ا هدنوش 
ره رای وف وه و هم از 
3 درک دز یتیب ات 2 ان 
۲ ام ارو و تاد تیب وبا 7 کل 29 
دت حالن ره ,9 مهن وان ی زار زاره ۱ رت 
رب يم رمک رز 
ما رگرب ما تآنشا مر زرف 
بوک تا هس۲2 
را بط هریز ا همینا 
میا رت ی ض و رز رامش بت 
1 دش رت شود تراسا( بترم گ ی رد7 رم وگو ی زوا : 
رت تفه ی رف 9 
ز[سه توف امه روصت رل طرش دا مدا ودر کی( رشابم ۳ ۱ 
دنت هدک 9 ره ورره زو وخترسر وال 
مت در تن هرت 
منود ودیژف در ان رس روض نب 9 نا ی 
#فل نزست تشه ریت۹ 
و۳ 


هت 


۹3 


بان کرو لش کرت ,داش )کت 
تلم کارا ریزو یبن رک زین 
‌ تمرم زان لت پکر کر جوز ع ای | مخ 
طیرهاو مت لش رازن روت 
و 
تیاه رین راو زد مت 
اتید دنر با عیاقو 
هار کف ی 1۳ 
رویز نی یشان درا تام رتست انیا کل 
قتایضان تفت رش ان نب تیان زو زر ریت 
روبق توق 
ابو یرو لاسام تا ورام 
ان رد روت (ولص)/(میره برقع ونیم سوک 
روصت راز میور چدمی ۱3 کر 
زا کر دینکن رش 
1 
رف ی 
دار رن خب بل کی فده 
ر زا حیرفت 
ارس تیان وی روا تاودا ری 
در ری کل 
۹ ۱ 
رز زک ود ضوع و و 
۱ اور 


ااک د اساسطات ار ها -«9چجصصحص9«۰طح«(«جحجچه‌ و ‏ حتگتههات ات هاا۱۱0۱اان ۱5۳0 


زد دی لت 

۱ وی ویو سس 2 وحن ريز( 
يرورض نب 
سح اش رت باتک وک رکاضا ات دق وروکام با پورگ 

کر من رح یت مب رد روت و از ریک 

1 بز رک اون رکش وی اه 

کدف توافت بر رهز ریت( جوا رازویتضا 
ردو لوف رضا رها زطب یذ رونت ربکا شیره ون تشر 

وت ‌دمطام لت رسک ی یاف چگات (چدن رای 
غلخ رامع مرت مت المع وت ا داز ای ورد وطا رک 

0 رقاب روا فرع روا فاشتکا را نکفشرا[خد دا 
کوب موب یواست 
کرادت تون شوم عبر دم او رب درو رریست رال 
یت ام يپک 7 
ریش بت ارات فد 
اش رتاک رکه یدمص 2 
شطح عضاوم و 

سم ۳7 ری زیمت دایب رو 

جزت فضر دز رم سول یدیم زر گم ی 

۱ ری وزشا نایک 
شاپ رها ال یراس فش اک ال 
مشاب وکز دور لوغ رگردن دبشرزدت دی پلف رش دج رای 
پروتویشا یوضر وربتی ات 1 ۳ تجلورت رورا 1 
ورین ریما نکناخشتت ی 7 ۳ 

رتور تناها هش رم مب وف دض س 

انعر رین زر رت وت یو ریز 

زب طبض یطوط شیر اجه 

زوا مارهاحو اروش تک یو تیور زد رژه 

رنب توق صت دلج رن بز داش تکرام هکس 

ااور یگ دیا ره ملع بای رورت | عصل یاو اه ۳2 

هی ربکا یلو وهی یه باب و 

۱ لش رازن هن راغ + صبسه زا نکر 

ُ یت برد لیمدرت زک 

زد خر منز اي ام نآ« عون 
مقنودارا ریامض تن ه عونت زسوجمینا یمه رل 
زیی بت ,راز گرد سول نها رنورو مورا 

اد ییاور یقن بر 

مرت زان ربیف راخ بت« کرو ب 

فقو ردان دمارد یت رعش نوک 
دشر ران یوق نیش )سر گنه زب مت 
طا رکفت ز ربانب ترضح 
از ترشیت فاعت نف عیاش تک ملامت مان اک 

ریت و مزا با هرا متی گر ره تون مزر 2 
ورن لا دی وی شرفت از كِ" 4 
ندمت زاوج ریت پیز 
روت نوف ری لزق« یلزنا ریت 3 


عن 
۹ بو ل‌ سم ۳ ی ۶ 7 ۰ 
وزاری دمم ییا ودره / رکیعرزورت! 7 رکذ #ددا6 بت ل‌ 
۱ 


"ٍ 


ارت رب 


9 


ف 


و ریب دادما لت ای ریت ار مو ور ول مر کشا رورا زا ۳ 
کر گر نزاوت زاربا 7 
باه بویا سر ارجا رف ۳ ارزرسردست»م مرن )سروس رن ۶ 
ییالط م۷ 
کر رو زا تفت مغ بت برض عم ,توا رشان 
ّ ور امن اوه ام و بو 
زا : جوز یف تن رمع( سل (یذرر تعضرام] رت 
ان یداش ی ول زوا کباوت ین 
و نک زگ 
طسق بابرشصر اره گر فزل وس مزا 7 
رو اسان صرزش یتست دون شضت رهظ هرک 1 
ح ررض رضم د و 2 
,یبورک مض تخاس ( مالسا 2 ار 
کیره ان وحن رکب ارم زانط تب 
گ 4 دمحا بان رلای‌ورام! رن اه 2 زر 
صررار ام ما ما وت و 
۳ رام و29 یفخم زوم ز؟ مر مت واا کي وممر زرم 
زک رخ ابیز رای تاد ۱ 
مینکن پا ی و مروت ج 4 
وک برض زو 
زست دی اي رم - شم نظلی سره سود یله ما 7 7 
کم‌دیوز ما م(وراه راو ینتم زر رو و وش هنز 
۳ ایض زر نمض ااهر سرا کت 


1 ۳ 


2۸ 1 
رد 


ص 
4 پر زا 

۳ 0 
‌ ۰ 3 


حول 
1 
ی 


ردیر 2( 
تکیت لیا وین | 
اکتا[ تراچ 
وتپ ایاضر بچی وروی از 
1 کرام کرت زویف راز روم زا ردان بر 
شب درو زیت زر نکنام زب و 
7 ام دشر ور | 7 ريش ورزاي ایس رده 
زا ضي رز رفظ رو اف مین ذخا نمرژ 
مرش ای ارو يآ دقع ور رک 
هبرض یی الوا یک باعل مزب 
ی ردان پم رمفستدی شعرپانط ای رل زرم ال 
زا رارسا ز مسا یمراط رد ای ره ما ول 
تک روز یخی رزخ ان بت ار زو یگ 
اي لاشرام زد یرو رات 
۷ وا ی 
توت رم رال هیا روم راکنا رز ی ره 
روط یمزر نون مرگ جوز 
بر تییت بم وت سکره علض رانا مر 
یعس اتکی وتان او ف ره رو زوا 
]نان ی تشد ام تسیل ری 

درگ ریم شیر طخ ور کنو یر کارا 
نیرز امنرات ات رفرزق ول ۱ 

مرا 

۳ 9 مر ۰ رفس 2 / ری 76 رت 
دی دروکا زرا مرا حر( یش نلیتا( هتفر تکروارژ جر 
۷4 هو 2 : 0 , 
کزان راوشس تکزو رم و سروس زاو رجا ره مس طت و سس 
ی ۰ , 
ام زان اما ريز مان رورت 
یرصم دارشررگف لس ابا یکی سای ماه 
۱ الم ۶ ام رف رانتای هی یگنت 
۱ کرمتاع لیاوا ادیش رگد دازون روم 1 
3 ۱ ‌ ی (/ ۷ 3 ۷ 7 1 ۱ 
۳ صرورم بسانت راو بو بتیست یرد ۳ وک و ووب 
تالا ری انوم نون رز الق تک 
و 3 و ۶٩‏ 7 ۱ 
بوایتصرو روف وت یتآ میو مت دفزمکبزرت زمز( روما یبورک 
زکرمت ون خر کشت م مر یگذ تم ریز میت 0 
زو شرمو رز مررم شسو یک خر قلعت ع ادا ری ری مخ بت ار 
ای رصفت رنب 2 زوا زا تععتیت سب متا وا 
دا ۲ ۰ , 7 ۳ ت ,1 ّ 
علض اوراتا 1 
9 ( 2 ۷ 
رماع مغ ره اویش رابت وامرور ارب 
اب باه هس وان تاو سر 
زا نرق روز مایخ دون و رخ 
وف رازب تین ی رین رترب اش ال 
ل رال مزر سا 
رلیچ سم ری یط با 
الاع رک ایا رمرم پم دمم 
لا وت ای نت زتخیض ری يور سرا اب 
( الا ضرع ان ردص رابتعا سا رام 
و ۸ ۷ ۱ 
جوا نضیت رواد نز بدا" 7 یر 
ال زرامسلانعا ان یوار مار کر 
3 4 ش 9 ,۰ ۱ ف_ ؟؛ ۰ ۰ 
ری تولور مهافت رن زا که 
# 

موز یی یت رز نز شاب کر 
رت و زیت بالیس کی رز ری کدی 
یت مکی ری و7 
کشت رارکت بای لته 0 
را ری ری کیرد ام یط 
جلمه رام | 
ازیو مقر جد کاب تم ود 
و رو سل 
شدای ابا ه یضاق زک 
زر تب مر نارق تفت ار که 
ازور غاد وا رای ترا 
سالتذ مب ایا ری یلیخت 


7 ىم و ‌ و ۱ ۱ ۰ ‌ 
مک شزا وی رک 
۳ ۲ 


تج تاه نی ای ی تین 


ب‌ ۰۱ ۷ سس ) ( ۰۸ ۱ 1 ب ,۰ ۱ ۱ 
وان تسوا وش ان مرت راز 


سیک اک وا یربک يم 
متخ ی رس مب و 
رت ریت یر ایرد 
یروک رت وتان زان زره 
شسر یروا تشه ی لین زره کیره 
۱ وا لد شاک شمه و مس شوم شوه 


۲ سا 
۰ 1 ر/7 
۶ و2 و سوام 


۳ ی ورن ۱۱ ۰ ِِ و 1 2 
ورده 0 ی سس فزل ۱ فیل طت‌عو 


افصل حلا ره تک زره مدب 5 


ی زر هر 9 كِ 9 9 7 2 0 
رات جات و تج کدی دیزی یووم ردو کی 
۱ / ‌" ۲ 1 ۳ ۳ 


5۹ پر 


درون ان که ویدیو ما ۳ 
رت مهن ماخ ربلد ررض را 2 یت زرا" 
سفن دزي هي منرت ردام 
ارت زانهش وه وقساوت رظان ری هناگی 
۱ 
میک تشه زو رزوی مت ها ره ما کار 
اد بر بو ات 
ی اس زو ور زذم ی 
دییامرفب رجف ییامام مور 
ان زیت تاره درم گرا ریب رمش شرا (زسو لسع 
کباب هس طی فراع مور بل ارو 
رل عل نالسرا سرت ورن بارش 
کرو انیا نادرگ سره تگرپازاتنانپورود یاو ابر 
ادن نوت زرط تون مرا يت یت رز 
نرگیم ما فلت سا 
ودرباها دی تکو هر نکر کت و قلانت سیم | سس 
۲ دام د وتان و شوه دنت رک هروا ترمت دمن ِ ۱ ک 
ِ نسم یت م‌بز سرام اجب[ 
بر واردر! و دردودردراه سوزاو یریش مدا صزریبرته ردام ودرا وا 
یام گنس جا تم وه پر دیحو 
رتاو توارط رشح وی ان رک مر 
یدزی نیمرا یتیب مخ ریز 
۱ رکب نخس ره ود رپس ِ 

۹ ۳ رولتلبوکف افص را 0 دوکر 
1 تخس کته 7 ام 
ری زا هی یت اد سیر ۱ 
مر ری وشن زیرپ[ ای منز ات 1۳ 

کانسا زان مسر یسوم ترا رش و تشرد 7 ل هه 
و مر 9 هه یرام ر رل وضت! من 
وج زار 1 نطو زمرت و 
جرا حور قزچا راز ورد رن تیاس ردنت وربا 
سا رصم رد الر؟ ی وررلضا < 
وگفت) تک ست‌و ناورهر بت روط و را ۳ص 2 
را ول زا ولج ربکا هک 9 
اوهاک) رنرو کیک اور و زرد | آوزرم ضنررالپبلواردی! 1 رمررل- 
موسر سم اکن 


3 


کح 


شنلق : 

كت 


۳ ۸ کح ّ | مات ۱ 
رن مرالیر 


موس مک 2 اس تافروزمه‌صانات کی و یص ‏ 
9 ان رت ود ویر رور 
دز توریت بر ات فا 
دریراراتوب لو رود ای سا زپ ها رن تن ۳ از ویر وان وم 
روا ود اجک زو اسب مر درو ی رهب خر 
دیس لح 
قو میا و۳ َو کیان ددغ 7 
و رسمه سم رت 
7 سا یت بر 
رزی‌پای 


یبرجت رضم یی وزیا هويم و 
وا نجل زرم زيم رد روم 
مک نم ور و ی 
کر دنت دای زورون تدارا ی 
تزا وکا زیخ رو هوق یار رک 
زر 0 
زر ی لمعب سیک وب رقس موزل 
سرب موی وخ ری مغر ری زاس تفت 
عنوره| گرا 8 ع میت وم دردوعال دون 01 
ی ان درمز ورلورودرده‌سا مان 
وشوو اجشین یت تررطلیت نگاو شتووات اضر رگ 
کی انز بيرخت دوب پر کردم 
رو یایب دض و یلوزن سم 
مرو للجم ام يو موب : 
یی مرک زرد ری صسفت او یت زره 27 
دب بط ت رون دق مار( رم مرت نامیا 
مرواب انمض شیرشب اوه ات بط را نایبت 
لت رت وف زا یاو ار زر مرگ مسرت باق 
زمر اب ایوس تجی تقو | 
ساطت کرام ور زانط ما ۷ زود 
توعد رل ریصقت مت 
ايرد ی یکيی تمحز ووسیرابر زان بط شیر رز 
0 

سيير ری ری زمر رتم َو 
از من کبک رز راکیی یروت( 
2 0 لیگ ۱ 
مسا ابو رون تور رش 
ريز رت و ز کش هیر زمر وض جوم 
خیم روما اوه ماد را افتزعت ری رواک 
دوه ودشت زا رل را وخ تلا 


رکه ببق ریصب جاور کب اک 


کیره ها راص کون وزج دز 
له و زار مورا یک زموگ 
تباجا ۳ 11 دورو واه مسا ی ۳ ز مرت 
رکذت شا روت 
روی بالقنا و و 
جذ مگ شوهفضت کی ی نب مکی وم رل 
یر دیع مرت و وزج لام الاشا 7 
ع تلا ودییان مت ی رو یزان وت 0 
رابت ری ت ره مب کب تسا 
ی کا یتسد يراي رش 
بت طابر اضعا يف 
سيير يكي اب برض رتماو روعصلر 
ی 
7 یه (وزژهب 7 1 
9 
اه 


و یی و ی سا ره 

4ج رکاذ ی و ال 
وم و ری رما تیان ربعل 
47 ۳1 روم پات دنت 1/۳ رف 
رونت خرن لت تور ۳ 
دوم | 1 با سجن 1 وصر ‏ 
أُ یرزرت را و و مس 
0 اد یر وی 

رت دشر ور تکرح 


واردسرصا وگ یرو وترپ زا ۵ 


عیزوت لت سروزفون خر یت رو و ور7 
ات ترذ زک 4 رن نذا ۲4۳ ووط امین ملفت اور 2 
رم نلورصبت ی مگ 7 0 
۳ نموت وه 
زوزگا ش لیا لیس( سا ایض 
0 ره ی ور وراد سیم رود اسر 
دی تاره روم و نآورد سم ون درف بر ض زگ 13 
کش سیر وگن قرشم 
یانب رو یقت یشان رطس و 9 
مد کدرا ره[ زا فلیپسببآب ول ل 
دا ایاضر زارت ین یود رش وود وان کشوم 
رنب کیش اتدوک وضو رو ! ی ل 
رورت رکش تخرد وت رال توت( ورد 
کمسطوزتت ببضوبت نت رو يو 


9 


ان 
4 


علای اضر شش راز کی رز کی رس لو 
نیرسن رکفت رت 
1 وی رما لن رک - لین موعم مزر 
ری کي پیز وش روا 
زر یی ان رب رمک و ایو 


ِ 
4 


۳ 7 و وب 2 ۰ 4 3 51 
11 ر ریت برض فرش رورا رو دی رل 
۳ به ِ ۱ 1 ۱ ِ به ‌ ۰ 
دا کیک هت رلیرت در وت مره دنرگ 


کشت مرس میک شوم راردا تک وروت 
شرب یتیبرت چونفت 9 


رود تشم ین ی 


۱ ۲ ُ : , و یم ۳ ۳ ۸ ‌ ۰ 
۱ رورا طش دب درف تاره رتم 2 9 مر سای 


رکنات یکلا نت (مرای وو دس نماض رل 
و به ۳۳ ۳9 ۰ رت وک ره 

پر نفک فتط! ره 

نویه زر زر دای 

9 و و ‌ ‌ ۱ یر ‌ ‌ 

توا یموس ازاجزای زا وی روص هرک یلا۵ 
1 ۳ ۲ ۳ سم - ّ 2 #۴ "۳ ۹ و 

و رد ره وننی تا ابر رف رویرا ره درالم 

اس جشی ریک ره اناوت ارات 2 دردرا یروا وا ره کب 


۰ نامزلا و یه دنز و7 


سیم رود سرخ کشت جر 1 


رح یت رو وی ات رکه ۱ 

رتتوي پل و 
0 کر رت سیک مس مکرکب رز اٍ 
کی ری وگو ع(الطام 1 زار 

: 0 رز 


ایسم 

ترذ حی ریز مس وه کسید 
ريش یت وضو و 
مه سل و 1 
یسرم ما و رگد زر یرما یز 
ششخب دص زیچ یرل 
زرم و انیا برا ود صطرت حلاص عفر طسب دوز وال رت والرتیت 
رش ناه ساطرت یمام سور وب 
رتدوز ریا رز عطورطرارلو کر رت طو دای بای 
یر از وزج وضو ض مرت دمم[ 


ور سر زج( رای وم مین سا رز جف 
نت رولیت ورزر 
رتم یفن یت ترا مه ور 
کر زرا معیجورر یناما اس وی یناشفا ام یل سر 9 
وتات و باس_سس دتم 

هر ونوا تا کوج اس 

مر مع باکر هل سرتب ری بات ما 
زرط ی 

کلف وت مراکم زگ رز 

ری تین پر سیفن وب وم 

دیاز بات ه تیب اروت ورگ 

رخاوا پششت دیت اش اروت راک خواگ روا رم 

سازي راخ تمعن ریواصت وه سا 2 
کیب روق رزیت دض و 1 ات دار عسالا ها یبا 7 
ردنر رت خر مس تم الم يم 
خبط کیرش انم 
ایو تسا زورون تست وا 1 
من ری زرط ری 
1 تمد کی ره ۶ 

کی ۱ ار رب یی ار 

روا رکب بس دنت وا" رردرفتع ی 7۷ رو ر[وضا 1 

رابت تون دوب خقع یبای وکساک رل 
از ارت اوللت معط شارت را : مرو 
ابا نی مرج صفتصطچ ]زانیرپ 
کمط رای یرو هتم وتی ان مت نورب درم 
مصطرسر شرا (وضع ام ناویک زا مود یت از را 


وصبت رات د سنوی وو رس 


وید را خوردی ره و و و 
نیش تک نومضم زا ماس" 
مام از ورن میت لت ع)اعت هب نامک الق 
ضرف )وت بع تیان جونفتیا نف رف طات ارت رای گرگ 
رت و ی گنک همست اک 
1 
یاف شرکاهبشی وربا هرز یوت 
0 رسای 2 
کی در يوت امن ریز مود( 

۱ نک تشه درد ردوش ارت لو ور ولتت اون 2 


ی و هط ار بر ور ار له دار در ۱9 
تیار 


بنرزژگرت 


۱ 


کوری ات هط" م2 ۳ ۱ 


۱ ۱ 


ح 
۱ 
۱ 
0 
0 
ْ 
۱ 
ح 


ِ 


/ 

وا اه و 
ری او ام شاب تک ط ون یدرم کار مگ ۱ 
ار ربیب صا لش عم سرا 
مور رنیرت ات مت یبا 
زا ونیم رز ار 
نیش رز بویت يو - پفوررروق ی وتا 
ایض یوناب واضددروی ریت و 
شطع توس بت /زول|,توره 11 انشا رده 
وا منیضاتون ترا 4 ی هریت او متیر 


ما۰ 2 ۰ ۰ بت هن #«7۰, ی 
ددم زا ای تست با ول لام 


تم نیشام در ض هم 
بر ات متا ربمم 
خیرات عاونا نج رکذت فچ رپ زر رابت وب( 
کر سم تیا مرکا توا ۲ 
دیکی را زنط مایت اس تک بویت باتک شنت 
و رت و رزیت بو 
کری رادم لته این مره دایص و 
یط تشخ 

او رت یزاریش وش 
الم رتیت ام نييزت 


: یندیس حطفا 9 ولا رتهفتم ارت عبر بک روا 


کروزجخبل ر رزوشت رونت و را رگ 
#7 # 1 : 
ودرا سک ۳0 مزر دوس زا برض / 199 برکفا مسكت 

و وک رت انار رک 
تا ولد رز( زارت روآ رمحا 
ورب مک مس وگن یواک اش دیزی وک 
اع روا دالوا او یود ریگ ریش دنک اگوی 
رک دوش دی کتک سک ع وی ری اه 
بر( اضر رخ دی راز یگنر اه 
رذب یت م دنت رال ,سا موز ررض 
اکن رتیت هیمس 
ملس بشی زا سنوت مرت 
يم نج ریغ یتک وضو 
ی ی و ی 
زا نوتم ور تاک یی رک وا 
يروط رب تفن 
دزی ویو رشاو سم 
۲ 
۷ 
یحو تیدا رباص رت 7 7 2 
مگ رز( ام رز وم 
رم دصر ونفرورجیت رن 
که وی توا شم و داي ار 
روط زان مک رت و 

توت لورگج وا را زب دزي رام 7 
خزرب زور قرط 


رذب 


را ند ۳ #۹ 
ای سک ی که اک وک اد فصن ای کح ی ی ی ی ی ی ۱0 5-۰ 


یسوط سس وس 


۳ 1 ۰ 27 2 سم ۰ ام 
رورا م مرو عطیبتويروي )اع تا تفت زدوبم کوک 
د‌ : 2 سل بش و بُ 21 
تام و بای ماس رد رم 2 
دموا مخت وا نییزت وی 
نییزت شام اف مج رکش 
تاراپا رد مر سنوی( ورف زا یبای هقرت (و تکاوزه] 


رشن زاو زا ی 


کت نون ارچ سرت اگوی شنت و 
انش روج زاو رت وناز رتیب وطعو ذبی ده ی شکور 
تردن نیت را سود ی 
رد داي ورگ اش توطاض مرک کر 
9 
19 
ی ی 
راضحا وی رزیت مقر رکه 
روت وتان رک ما کف ری زو )زیم 
رزیت ارچر ررض رتليف 
۱ را یلا اي ینت هک تور وعزام بات 
مایت (موصباصلووو یمن 0 
ارم رمک تحو ولا زب ره تاه ویب کال تسس 
بعق ما نزوتوجا ورالت؟ و | 
کرام از ری نت 
بررآمتملاتکبات,وطوا توبات ابیت مس دوس لا 
شوه 0 2 زر رک ور 7 


9 ۳ 
و۳ ۰ 
۳۳ ی ۳ ‌ 


یسب 


/ 
7 1 ۷ ۳ اف ای 1 #4 ی سم 9 ۰ و ار ور 
کیش بط تکفت و یر رزن امَوعرواع کر 


1 
او تون 0001 و 
کسام ره ی روز مس 


1 


ط 


مه ود مس 


رع 
2 1 
ار 


زامن اضر ربیب 

یمخز رن و رش ی 
کت ردو یز مریم رجا 
۶ص رز هرمز [ 


]۱ 


ی 
مرو ند : 1 79 ۳ 
۵ 

ره 
ررض ي نیدب ی رازن زک 
کفت ور روش تاه وی زا ار وک یروا اس +۳( 
وتا یروت پی تیذا مت بای مک شم رطق 
طر سا تیب کرو ریت د طرات حور ٩‏ و 
جاک دک رتم موه 
9 
مت یمیش ایوس 
7 
دبجف یچیه رب دشر یزیر اد سر یف 
انیب رین شوج 
وکا اد یا رایس اد ار «برات وا زر 7 نی 2 
مایق مین یسم بابک وهی مقر رک 
ی 
ط ار لا رصیق ات وا باس له 
زمره نیک مرت یکضم لق 
۱ ۳4 ال مرن ارو رم ور هه 
مز رت یت افرص با برض رو و زلوت 
رشن دا ففرت رز ری ریوب 
کش يت یبا شود مسر یانش رز 
مایا مس ونان فش باق شرت او | 
دودسم رک یتشد يا ریش ور 
تنل نت پر يب #0 و رن ره 
۳ 5 0 رها یی ی 
ست یور وش وه مرتترکبمالیصرعال درل رت وس یکوسسو رکه ره 
ککوزط ول | رای 
۱ ٍِ 2 2 9 ۰ «رد 
ره رن کت 


کي ات ار ریش لطاب وق شون 
سا وق ده ریت 


ردیل تسف دض ما12 
کي ياچ نت وا لطاب رز انم 
ری اکتا نت تلف 


و نت مهافت و تفت 
بیرض تن مرچ 
ردو یلم متا 
اسقام پل راز درل ناور مر 
و ورن ویو رکنات و سك یز 
رن يب یز ویو یو زور رکفت له 
امک ره 
میت که شم زیت 0 لاد 
ریت ردمن فلت متا جوز 
را] 
رتیه رشان هکس یاه وم ره ۱ 
| کاس رات 
رما ره 9 
۱ مين نی وف 
کلرسعزر 

> 

خلت تن زاو 9 
هی تارضم رس ویک زک 
تفت من وازضرکن یرای رز یی مراذب 
لصا ری دی زومرم برض 
بات نیرت کش للم مزا 
و 
#دمزا 1 رت 1 ات 2 7 4 بوسر 
ابا نزن شمرو گیل بآفذرت یلوط کولب رون مار روم تلد 
:۱ دنرابوط لب : یگمه /1 راد مرها ‌شوزموضر! 2 راهم 
یشان توت موز طابر 
وصفت ات( ال ور کر رس رن مر لك 


و 
۵ 


رنه زیخا و تب ی و ۹ 


کی رال روز زر وال 
مایب تخپ ماش راز ری را 
مب وزدجروشت + سک بطاغ نیرت و 
۳ ی اما ویر وت وضو رس سر 
ِ رمیات جک ریت واو رونت ور 
۱ ات رف تکرزتز ام ‏ رغزت فوصت رم 
تیظم! واناترم* که 1 «م 21 اوه یازور دقع 
بل کی راهطا 95 اد وا ویس روحم ممگردست 


سفق ریدم تفارش وگل یگریت رویط الیو 
ر سنارت زا رات یر درد 


ری +د روز زار رت مین وونل زو زوا 


مایان 


۱ 


۰ ِ 
1 و ۱/0 سّ ۱ 
۳ ۷ #8 ۹ 4 ۰ 3 ۱ 
روزیا اب۱۶ زنب وا رگا وحم و 1۳7 رو وال اه ِ 1/6 
‌ ۰ ب ت - ما 4 رت 
امنفق» 1 7 


2 : س > 
که 


شم و بت مد 
۱ ح: ی 2 کب وم ۳ 4 /7 ۱ 

ارو نکر اضر وت کر دار رن 
وم 9[ 
۱ ۰ ۹ ۳ ۰ ح ۳ ۰ ِ كِ و۶ ۰ 

کول فسات 9[ 
7 هت تفت 


و یارتیو وی تذل و رشست‌حل 
۱ 
0 
ِ 

کی ور ونم یخوش زک 9 
کم ژ ک و ره مان 
ی نش سرت نگ تن مسج رام 
1 
مادم سازگت مر 
رن رتم بسن 
کی نض بو ون اجه شرددت جان و 
ی سک ردان 
کاس رل لب وفرت رک ور 
۳ درا 
دیعب افر من نیت وا یم 
2 7 سب تال میمرت 
و لت تالم 2 
سم کار يم ور أ را 


خر روت دد او افرص وود هیروف 
شیر نحل رعش و عطرحله اج وتیل 
ای ی ولو تمارک تور وروت (و کرو را ری 
کارسزیکض رورت طتمتض و 
ایشاواشوری ررض رم وف نخان هس ور 
شور دروب کته تخیر ویو یک ری میزن رن 
سامت اروت رس مان زر 
شا رفشرایضا نماض با زا فش وت 
رمرم لیر یشان دا نمی + فرش 
و ذ راید یکزوان لماوع 
ردیر یرپ درمز ورد رقاب لت روتکو سور 
سونایقا تب 
ارو ساخش تیا وهی وق ۱ کات مرو و یراد 
زوسن دی نو رزوی (ص رخ 0 7 
ریز مهو یت وت وچ بل 
ای رونت رولیت فرب ری ومع 
یوک راهان دیحو اي 
خر ایبول منودب ملد کر ررمتجروفظت 
او فش وم ۳ دنو اوه کرت (وضرو)زوو کیت داوس( تعت 
9 
شور ات وود «ح دیا ود شرا یز ۳ 


7 ِ 0 ب «ررثُ 4 / ۰ ‌ِ ۴ ‌ ظ 
یو وتاب ور وان اد بو مه یر پزرز وم ورتم 


۳ 0 ۱ 


7 
مب٩ار‏ را ‌ 


۰۹ 


1 

ب عابشا سا ۳۹ صرو و9 ی 
کرت رشن گرا شوم هباج 
رش در زر و رو 
یام ارت ترا و دوب وج روموت 
ور سارت رت 
جنر زر دول 
1 رشن مق رک رونت رورس ۹ 
رسب ضرف مرو گنز زوا عنم 
ون مر دی ره هر خی 
رنه راما ولج 4 
و 
1 خروم سیف ورن ری ایک رو 
خر یسرم سوب ۳ 
ور روضی دورو رارصا ات رز صفیت و 
از دشرا کیت زر ری رکف سای وت ۱ 
هیال هقرت 
کرو رطع مرا وان ره زا سوه تیا 
ترا ود شرع 2 
رت زاو تخرد تابور 
خرچ ار کار یاج 
۳ 

منز نات زر شرفت 23 
1 09 


طاف 


۱ سنا ربا سکس دصر ناو | ک‌ 
مس رق ی اتف يط اس تا رصن وا رخوو | 
2 1 5 . ِ 2 1 ۰ 
نت منوت رکب ور تم و ۱ 
اعرابرواشتقا ره من ورگ روط یره اضر ریت وه ی رصم 
سم رش و و ۳ 7 
| 
یس اي زک رود ررض بو ی ون 
۱ 
‌م ۳ 20 و / رِ_ را » 
کرصت مارد رآ اجکی زار یشان رز تلوب 
ب‌ ۰ م7 ۲ 0 ۰ 4 رو 1 
اوح صرل تخل تشر 
مت ای زر یروا رز کت پسطت وزانس وه 
۰ ۷ / ۹ 7 1 اور ۰ 1 7 
وک ینش نب انز زرا 
بسانت داوس زبورا نت رفس 
۰ ,9 ‌ ۰ 1 ۳ ۳ / ‌ .۰ ۳ ۹ 
دایص دید وه ی 9 
2 ۳ ۰ ت_ 1/۳9 
ی" کف لخن 
0 ۱ كٍِِِ :2 تر ۳ / / و / 7 
زی راز نکش هل نزن میرن دش 
, ۰ ۰۰ اش / 4 ۱ ۰ 
1 گیگ وش ی رات ازع ناژ زو 
/ 2 ی 1 7 ۰ 
۱ 0 والاع 
1 کر هلزنم 
سورامرکازررام شا مارگلت و وتو تا ودبذیت کشرز 
کزض لیا ات دب زور تکو وحن 
ود 0 سکره ما یمه 
1۱ 
شهشیا داشرف رن فیرشت روز 

ِ ی 
وال رب شمه وم رم 7 اطرضورشتر هر موز 
مادام توافت 
وق یس سا ول زا نز 
کي ولاز 
17 یج ی 
هت فارشا یش کر روم 
۱۳ 
خیش رظن مره یضرا دب یز 
یر هي وی هوشر وم 
رز نیتوپ ری رام 
4 میا دور ی مار زا 1 وش شوک 7 19 
0 زرد دود روما 0 رس 
با شام تفت مبضرگر تخود 
ار اي رخ وغل سکف 
عراز رشن زد اکیلم 
مراک رشن عم تکررذ مش یکی 
یشان راکو مزر زين تاد[ 
شاوی ورژریانرحض يو و رف ارب اقفت و لوگ 
ادزم بت طوت وتو /۳ عون بویت وکا رام 
۱ 
یف شنم رت هنرگو سرام 
یواست یضارا مرش ول 
علي ینمرا رت وان ابر تا روا زان 


ب ورطر 


کشت رونت زارت اویش ریز رل وم 


موی 


ح ی زر وت و سکن 
اب ری مه بط و هت بایان زور بل 
دی ریبدت نیرز نو دعر 
سااراحفرکیوان‌فره 1 از ویو 
نك چیه ات بباپ با ولتت رون سل 
اس داضت ديلوت « بر 
یش توت وق اضت وف راهطا رف خی رو 
مطلیسر نا همه رتش تک رهوش لش ت ارات رز 
ريد کم زینو موی دی خرف ام وس 
وهی نارواین مگزدابت توت زب شا د یشان مک 
اک دزن یتاذ تن رما درم 
ره 
سای رت وب ویک رکنات وا ورف 
سم در ميت درا رل 
رم رو رده مات 


۰ 99 9 ۸/۰ 
ککزارشسددت «یفون ما درک ديا ملگ ۱ 


نيما میسقت پرزمورم[ ج اس 

رت رمک درد 
یرواکیر ی زور یز َو 
ی کت رت ال رن ات هن ره 
ور ون مویکو را در 
روز یوضر طخ 
عفر ون یواح زانیا نریم کت يار 


۳ 
۱ 
0 


زیر ساپ یت نزو یرو رو زا ان 

منر روم ری ری یو ی 
شیلینیت 1 
3 یه زونه نایز یرکف تاک 77 
7 
و هیکت فا مت ۰۲| 2 0 یسورالشالواع ها 1 ّ 
ٍ میم( او موه بیرخت ار 
0 کر رب یر رش 2 را 
رپس مداخ ریاد دی ندچ مت( 
براشر را بان رس(می دض و روحم | کات" 
مرخ ور راغ شرت 
وگو ۱ امه هام پیات * مومع دمم انز ۳71 
, 


٩‏ ار ‌پ۰-۰پ۰ه .تفا ۱ نک هن اک ی 


تا -بصربضا وگ ریز تا مرت و رل 
ی سم هروا ری نی 0 
اب تزا ی بر موی را مرا روم 4 
ری ارو جر بش شرا و 
ار ویر هن مر رش روم رتم 
ترا فان ریات مان ول زور دای 
نزن روت شین مراضتان زرم 
ی نصا رکش نم تاو یت 
۳ ۸ 1 رای دیاش نو 
کات دشر ریا بر له 
زا خی مزر تن زاف رم 
که ره رها دور مقر / 

یی فا زوس 5 مب ام 


سونو اک گنف رگا ۱ 


‌ 


: ۱ فا ام 
داد هکول راز ِ ای زن رودا, روسشارتعراتردمانو یط 1 7 سارت 


شم سوت رورت ام و و 


۳ ۳ 7 ۰ ُ/ 
کیرات وه هک نزن ا رارصا روز تکرام 
رت واولر کرت وه طبر عفر ت او را وت ولفت اف رازن 
کار نایز نز تفت کون رم 
تست مد سوه رگن رک( زار رش شا 
ری کت مور شکاروم وتا 
۰ ۳72 7 ۷ وم 7 
دی ازجا فرش 
نییزت رن تکرش ورام 
ِ ان ولگ گر و 
کارت وخ رز خر یزوس هت یا مایم 
۱ ۰ ما ۰ ِ تب , 7( ر لم 
زار اخحر ره رز رن وی سک 
ریدم ری سر کر هو زد دسر اضر رز 
یرد ودوالروات ‏ اضر زد رش بلقت روز 
‌ ۰ 1 5 2 ۰ 6 5 ۰ ۳ 
: | 1 
مسسد.به 2 ۱ ۳ ۰ : 
۹ 
موم لم الم ریوب رو اسر رب 
ی لیم مت 7 سس راز 
ری اور تون مدای 


0 


کات میب هب بل بوسر( 
موز ریت لب عبط ال 


جر 


۶ 
7 پم ‌ 7 ‌ سس / ۲ ِ ول 
کدی ی ازریم ره 
4 -2 22 ووو سم ره 1 
2 
4 و سسوم 2 ۱ 7 
ما یچ ردول ور ا و م۷« ناضمر 3 


۳ سس و و ۱9 
کار روم یت کح 


۱ 
17 
7 
0 
1 
0 
0 


مهن لو و و 
شب رگ رخ ره و 
مش رردایشٍا رنم ر ‏ فزاش تج تیا 2 
خر اکن دبای وال ٌ /7 1 ۱ 
۳17 ک/ رز و ره ۳ ۰ رتیه وک 
۳ 
ززیش شم را یار رن ور 
رام زوزگا ری 7 یز 
1 


س 


م0 
71 ۰ 3۰ سس , 
دزم در رفن 17 


ججرتریای ذررخمند تون رب و 
کنو عبت مق زيمت 
1 
مر بمب لت رز و 
دای درد مین دز 
و ضاسحاجصوت ورد وج 
از 
رف رپ رسکیم ید اف 
۱ ۱ ۱ رو 


2 


ف 

رهز فر رن رو روانش َو 
ترا يو روز 
د رز رتقرپ یمیش رم یل هراب شون پر 
که نوزم تفش( رت متفر 
شرا ار وکوک و 7 
رپ جک من یت مرا 
ارزو سر و نیت رطف لورت 
> مک تم وج رن 
رل بکذ ارس ض عفر رن نتب مق 
ککیبلت ورزر نادار 
اک تمس رزیل یگا رز فرب 
1 زار ۳ رافشرورژ 

باه رورا مارم ررض و 
مش ردو دناب یراس تک سلم نت 

1 زِ 

ایب عیبر وس دازا هو مار 
1 

یت یر وا واه و 
مدای سرت شت رلیرت رازه رد 
لب یه یط ابص هب رت 

ی 


1 


ّ رگا زک 


1 


ٍِ +۳ ۳۳ كبِِ ی 
. 
۱ ۳ 
مج مزر( رونت ور افو تحص روم 
شابن رورت رورت وا ز تروص ی گرا رس 0 
ررض رت ره ورن زنلک 
بلق نوت شام »شزرو وی رحس بر 0 
زب رگیج یهت ۱ 
نکسم م ترشیت راب[ ۵ ۱ 
ات یفاضا رکش ریت ردلت»یییت ن ال 0 یلم ۱ 
ره 
اب رلیچ شم گم سوم ردام 
طرق وت زر مر خر لت پات دار" 
7 دزی وضو 
ولا درو یلم کل 
و زار رک یا کر سل يط 
ای هگ شزا ور اي رورت 
۴ 9 ۱ 
کااط کم وی | 
0[ 


رش درمز 
رز رستای[دزیدردعن قصم او رجع نو ب ۳ 
دشر که ۶ رطوب تک ازد شاج 
ار و بو سیرک یو ۳ 
عورش پر رس رضم 
دوبان 0 
0 


جم ر 2 ۳۸ 
۱ رد تسيز و ی 
و 1 «ث ۳ رز ی و هر 0 
َو نک 
ور تیانع نوزم یوش 
بط کی ِ ۰ 
حازجج ی وی رک زور طلپ موس را جع ایشا م1 
۰ 4 دک ۰ رد 
نارشان جق رم وم یرمب را 7 م2 


4 ۰۰ ۵ و حم ل ۰ ,۰ ۳/۸ ِ ۷ 4 4۹ 

کدی پا نکر بت واو(عا اش «عفرت هزور اری|و(سویرسض انم 
,۰ ۳ 2 ۰ ۳ ۵ ۰ +۰ ۰ 4 ۰ ۰ مت ۱ 4 

اس از تخد نیع شزو روز وت درل 


یراع تیلست هزجعم 
لوا 1 اي ازارارارکی او 0 


۳ 
1 به 4 


رزوی تن را رم یوگول 
فرودودوبوس موه زا رهش و وا ریق مره روف و 
دایز رز ان هفیاط 
وت ور لیکو روص لیر رت شرف رای 
نو نراد ینعی ره 
میت بان رد زوین وف ور فا ۶ 


ی 


وی ناهج زوس ]کب سر سکیا رب 
شحف یدیربیه ریب ا زاگ 
خر یادن و روبزم 
۳1۳ ۰ ۳ ای ۰ ۰ 
تم وج ور رصع 
شزیر ره 

هه 


۰ سم ۰ ۰ و 3 گر هم و مه ۰ ۰ 
۳ 


رت و متس دازا عولط رو زد وی ِ 
2 


ریت ۱۷ 
مقعم ۲ 


4 

۱۷ ۱ 
ی ی ی ۱ 
جک( ریس اسان دیشر 

کح برض مرو 
در گت کالم نرب ۱ 
کفت و زیر یره دزم زگ 
۱ 


0 وروی 1 


کایيبتره فاد تارج 
۱ 1 ری وک اب مرک ۵ 2 (7 
ی ی سور( 
7 رک 

ی هجو رو تمه یی 


2 7 مر و 4 9 ۰ ۰ , 2 
کي را راو تا رزوی 


ٍ رای ریسا دورود 5 درا 


9 
جو ررض یار یج وی 
تک ترسح بر[ ورزر رنه 
او اضر دی زو 
رب 

رن و مرچ دای زج و یوار 
کر وال وزیا بل توبات 
4 
ارات دای یار ولا ان :میب و تگافرودن بان سا 
دورس خر وا رورا[ 
۷ نمض 

رز ار 


روش ريخ نش یلع 
رک درد ها دروودرداقاً تیان دک زا رست اعا رود هاگره 
0 
رز زنطن اریز( 
مور یانعم دار باباسب‌م رون سرا 
وس رازم نم ورن دام روا 
اب تساج توس 
رورم صرو و نز هکیت دا منت نامام 
زیمت و رفنو ریت ننظا؟ حور و ریت مایم او لت 
هکس موم رتست رت 9 وس رولیت( رل وثستا تن 
حلبالنه مرووثیست رل یا / تست #ساودودت زیت مد 
مزر رکفت رت روخ لت روف رت 
بخنتاتت قباطت 
زا بت قاچ یتست 9۳ 
ی ات اي ویر از 
ک هي در شاخ اک تشر 
کم منت مت روخن خشود تکر )را 
الک کر رکه درم ريد ری 
رویرفت؟ نزن یومع موی تفه 
موه تک فنضت: نب انروس تکم زو 
کر یمیت ایح 
۹ 


۲ 


۱۳۲ 
۹ 


9 از 0 ۲ 
لاتم تب ره رو وان 
۳ ۱۳ ۳ 
بو شوزد یشزرو رز ات دیاز ۱ 
کرک کت کرد مرت رمیات یرومم وا 
۱ 
و ِ 3 بر ای 
ری متس مشق 7 
ات راتس رکی ونر نا وهی فآ پوت 
۶ 7 ۰ 9 7 اه ۶ : ببس ۱ 
ی ما ور 
شطع سا اه[ بسن ول ۲ 
7 یه وس ی وه ۱ 7 ۱ 
هت ورن رتش یوروش رک ان ره فرش ما 
شاه را تشر نجل شنز جشیر لوط هط نز 
خن ونر ونر مرج وان ویمروعا مدع رثا روما / رصع زر 
وازه سگرن ویر و موزل رو بوک لمکم 
بلح یط ره زر را 
کدی زمرت ام یشور دری)دالعت ین سامت تیال 
کُ مادام را 
1 ره و زر کی وی و ۰ له 
شش مت بیط و نا دمک تیا 


ورکیم ایض 


۳ مّ ۶ فر ۰ ‌ تپ 

بوتیری چا زو 
92 نم ی و ۰ ۰ ‌ ۳ ۲ ضج 
َع تا نی ای لدب شش را 


يراي ریز رین تیان و9 
و 7 و  ِ_ِ‏ #9 ۳ ۰ ی ۱ 
واصسّاوعیچا ددع رت رات سا رو( َو 
۳ ی وس ۵ 
یشان امتح( روم سره عرازم 
وم 9 رد 7 ۳/۳ ور 
چا َویشچیبفه رت بت رزرره رابت رب 
حم کَ ت 1 7 ۳ 7 4 و ۰ تیاب 
رورت , انم ات هی 


۱ زب 


ایب ربا گر رواتلَْسیرارسل روص وت دار چم )و مه 
عماتصلی یرما رد سنوی روايق رجات م1 وکا ملگ 2 
یو ریم مک هون برش ]رصن و سییر 
3 بژه رده شاری وبا 0 دهتجم رن س ام 
ماه اي مت و ورزر زرح 
عو تور مد کته یار اورزم! ام رک نا 
جوا اافیزدد رف رس اعتدفات ار 7 وم( (ص( و ی سم 
باتک تفت 7 ما راسااتمردار 
درک هر بض رواجم مریم آرکفیضادتی! 
دعشب‌دارد فا وف 1 میت کرد یبال اک 
زر 
زرف رایاشخ رقم ماد ی 7 

لك 0 رم و راب اف تکرام 1 روم لت ون کااط) 

1 تاه یی نزسافت دز موف وراورا 
کجسوره یش مج جوز رشاو 
بر وی اي 

زا زیچ رن ای و تن 
نوات موب وا رسمه 
کم مولی| ک و ور لاک 
چیم نا سیر رابت 
مرلای‌اونت) نزو یکتم ول 
بارصراا رت لیدبت تما ور میا بعل زر وراه 
و ای رم ورد یر روا 


_ 


وبحه. بحوبروسیه. 

۳ 


تج رسلتاد ادطا م1 ۳9 تب سر 
ات 3 مولا لی وه اک راز وضرارصیب ار یت ری 
مزال زد عر(وت(ودوردار تن ۹ 
ون ماو + نتخاس رضم 7 رک 
اک ِ- وی نمزم زا( 
۱ ۳ 0 وت رولبرو) شس مد مایت بت نت9 
دام رت ور ات ترتع رطرگ مور ور را تک 
دام یقت تین 
یز ی/اندواهص + 
ريز منت ترامسا سا ی 
هنز روت رل 
سر + نزمه انش رد مور وک هو 
ر شرب هه درطاف توبن(" راب رپ وه و 0 
رک وراد رم وون وم ۳ رف 7 رگا ۱ 
ما 1 زلرزمید) دا یک 
ما رای وس توا ودرگ دلات و 7 وادتش 2 ار ۱ 
مک مق یره و کر رب 
در وق رای( 
ترمولروت دا وشات ما اک 7ص 
بت خرس س اک تخت رل 2 
7 انا ی ری بح ار رایشوه پر یل 9 
یت رگ موجن ۳ 1 
ابا 


مادم دک 


2 ۰ کب 9 ۳۳ 9 
. تج ابراه رن ك کل ار ر اي رد اداجاءطللي 


فو رت تفه 


9 بلاج رن : 5 
و 
۰ 119۶ 9 6 ت و 3 کم( و مه مِ 
و هزرل 
مش تکزویش لاب یرآ بش رز رب ونر رین 

7 م‌ ۱ تا ۱ ر هک وه 
0 
رات سس نان م میرب یسکلگ[ ارو 
اف رون ریامض وان سا زا وود 
۷ 1 گر 0۵ 
و 
سیذبق مت ی للم ول مزع 
۳9 ۱ 9 زوارتط 
کنو ری ولو رل یش سر یپ 
میلقا رن تین 
ما با رمع رم نع تیلم 
و . 0 بت 
و زر 1 دوردیپس سا میت یاطعا ۱ 
کی فیراعت مورا وله 
۳ 
دض مروت کول سرا مد 

ری مه لد ۱ ۳ کر ۱۷/۲۲ 
| (ا 


ان : ق 2 
ره 


۱۳ 3 سس ۰ 2 مر ی 0 و۸ 2 0 ۰ 
رقم رز نت دنق سا کرو نو رنف 
۷ ۳ ‌ِ- ارو .0 ۳ 2 

زرح رت بطم ری رد 


مس رد و9 ‌ ۱۳۳ 2 ار کل لو 
راب بل نز بو تشایر وت درو 


اي زور روز روت وی ور 0 


ی 

۱ ۱ ۳ 
و وم 2 


کستما رات با ز(وداع یی رواب ۱ رترب رنه فش رو ۳ 
مرو زَا 
راتیت ا ات وبا ی 
تاداع سب درا 0 
ویو زرم یود وا وی وم 


7 


۳ 
خر رش کرت ماوخ رز دض 
داي پر وروی لت 
روم ماو زاب وت مزال 
رت شرهرزای زان لاه 
هرز خر اه[ 7 و هی مرو رتم 

ام بکفشر 0 لع 
ری اند فراعت زو ی 17 
وین تست اواب توا وت و ۳9 
زر له رو یب 0 
شم وونل زر پا نصا وت 
مب مر یک دیف 


۳ ً مر 2 . ۲ ۳ 2 ۳ جرد ‌ 
رل رازم کف تا 1 


فرت يم و 

۳ 
بوواهب72 
۰ ۰ ۵ 1 ۰ 
و 
۱ 
برش ییازان شکارم اد تک 
زاین رن وه «رزن مد از واه ری و" 1 
۳ 
دم وم و وا موسر موبلا طب وه ها[ رصم 


‌ 
صدل( 


08 ۸ 


۱ 


1 

ان هو باه شرب زمر 
داترتشغرگشت و فش و مار رف و ی 7 
مروت هر عراز شتا رورم مت ات ؟ تک 
تیا رپس وتو وا مرو رو 3 رَ 2 نت 
زرم موی یت وا نو بت یو زورون مرت ر 9 
ِ 1 وی ۳ زساخت نا | و 
یمرو 2 که در راشای 
۱ ت دوک 1 
۱ شرا رتسا زوا فرته رتم4 2 
۱ مزونه و | 
اش ات وت ری موه 7 مرت را 7 ی 
0 | 
شرت مدز یی ررض( 2 گر 
دک ونرومش یازا حیرص رکفت در بط رت وم ۳ 
ون يط رود و بانط 
مور ترچ بان ررض 
: مت مس ودره رای بر رشب وزا شیر وف یا 
رود مرکا ور رورم تا / 
نو ارم + زوس روت رونت بط تا 
راب داضت »وی ابیت 0 رو 

ّ 


2 مدردی یمزر زد و ردنر در رگ 1 جِ 


زمر تن ریات تفت لاس نی 4 
7 مور یج ارم مب _ ور 


۳ د ۱ حِ ۲ ,ما 
یت ویو 1 4 2 لت 
رل ی يس بط 
بط وتیل کنو 0 
و انا سزمر(لوره شراب لور ۳ 
ان زوین بیش وروا 7 وا ور رم 
۳۳ و عیشت 1 
ی 0 
تس 
۳ 0 تا : 7 ان یرت روز وم 
0 زاس درمز 7 
که 2 
ّ وصو رت یرم فزن رو مب اف ( 
7 9 روبوافست مص) ۵ س‌ تسه 
مزر نونج ور ی شراب 
یز 
1 ری کر کرد 
مرورژد 7 رز م۵ ات جراخ بر 
۷ ۱ : کی 
/ ۳ ۳ و مر 2 ۰ 4 
زو ال و رما ماس 3 رایشوه 70 
وا ور رتیت یروا ۷ 0 : م۷ پ 
مها رز( نت و ۱ 
بیترت فد ررض ی 
ات یوضر ۳ شام ونوا بر ٍ 
ص اکن سا یی ری واو بو یر و دای ۱ 
ند رورا نم دز یی .7 یدایز 
2 یعیفر روز کنر ۱ 

9 زمر لب 
ی 7 نج 
: واه ماو یمتا ۳ 
یگس لوب( ر دس وا و الم 
منطو ده 
فا که لت و ۳ 
7 0 یمن جر زب زب موش خ 
9 رو زا ییات ژر نیو 
مساوزف وت ی 7 تفت اجان وتو 
۳9 هبملت ره 
5 نوبز بدا ی 7 9 
+ وتو و نیرز یپ و ج 4 2 و 7 
۰ بت یت 
دا سرا میشوا ی رس تا زر و یک 
۱ رصع یر ره 
یار 

۰ 


رد میا فا 
4 , 
2 زرد رد راو بت ِ 
ايواييييااق هرز رز ودازسزیشر نز ریگرد تسام[ . 
رک یج ربق سس زر ترا یکت 
۰ اه مرو رک ار 
کم شوت وت 
تتهاط ریت روز شزا ت‌عیوره 0 
کفرع رس رادت, ۱/9 کون زانیا 

وف حواب ی رفسف 8 
درم پر و هوق ریت نوا 
۰ لو رش 2 
رز وی وچ رفن وخ صرفواض وان 
۱ 
ها ار ساوسو روز ردو کشوم 
مر شرت از[ رضم رم 
اش مرا مسبت کل نیت نوزم 
1 
۳ 
کی وچ تخت ومصا رل و 
«مرزم رد یگ سردوز نش را روط 
سجن گت ور 1 ادوس 111 


و ۸ 142 4 ور و 4 ۰ ‌ 1 ِ ه 
وزی هنشت عم یرد 


۰ 
7 
لی< 


. 
5 


کي یسابل ۱ 
سر زا نادرم و دبک وان رادار 
ررض رز چزش رزوی زا فیک ون بل 
زر ترورض ريخ 4 : 
رمق یت وروت ین تفت ای سول 1 
شروش وضو شم زجب ح 
۳ 
هدیا ود تاسلج 7 افو 2 
زار رکفت ور رهز یم 
یشم ,نت وج روا ماس 
مت 
رم عراوت له رولیت یت زان وه کل 
ره 
رک نس میمهفب 
ورن شب یز وت لاله ری وی تفت و 
تک 1 رکفت ام ۱ 
سیک شتا یرود ری روف رل 
ع 0 یر روا ۱ 
و 7 
و وس ی اي رش و 
رخ تزا اي رن تین 
زر از رز نموت ؟ 
کي ريت و 
۱ ۴ ۱ رد 

اش 


توش منت شور 
ودرا کرد فزروکای میرن نت پا رن 
مرت وزام وکادم تاریمعت او ر؟ 
وروت زارت »یازا تسه پر روز 
یهف کف ملییبود زا ارس ره 
فت اپرب وتارس رت لدع 
راو اي لور یرف کیلک وزیا هزم تو گنوک 1 
کرت میرن زيم 
کرو ض فیرشت اوح و زا یمرج 
سورع زین وی ونر رتم نزاوت 7+ 
وط سا بایان وروی مجسنم یر رخا ۹ 
رف رگا شود زا شمیت و رز اه ۳ 
ره 

رم 
ارزو رو اریز پر :۹ 
شاوی یا و مر 
کیان میخض شاف و 
لّف مورا نوا رسک عفر تومیر > رویط 
۱ 1 رت ارو ۱ 
«رمصت واژضا کم (سوزوورویمیان دوشا نیت دنت رو[ نت 
رل رضم بت لوب 
وک ایس ره نز ریمعت 
کر هقرت و و + ۳ 7 
تیگ رال طساو ی 
۱+ 
ورس رم خ فرط روت گرازکی از 71 / 
جرا ری مرک نون شاءن مر 
ابو" سرت روت و ماب ۴ تسوا ٌ 
ی ار رس و ی 7 
5[ 
رپ تلو راهان 
یفاضا ۳ سا ۱ 
1 رابث زاطا ورگ 0 
موز سم وه تاج 9 
امرخ و تن گنچ ول رو و لک 
رری ی تا یفرط سوه و0 
پیش تشر و بو تن 
پیت تترتزيم ناموت۳۳ 
۳ 
0 
کزا رورت رم یزود یکسا 
کر 0 لصا مان 
ویدیو سامت ( هس پات یمتا زکرم باس مج ۰ رای 
کراان سر فان رک 
ره 
وکین زو اورته اش تک رز مر 
1 


1 


۱ 
۱ 


/ 
ره 

کوق ززفز ی وفوفر اف رن 
کاژض با راوس جر يس فش و ی 
دز هرن 
1 اص راز ورس گراخ دوبک و و که 
و 
نونظم ج نت تکج بو سیر غزی لمیر و 
رنه تا و 2 
دض ور رن یتیس مت َ 7 

جبناء سرت سا مره تامسارم وا از و؟ ۳ 
کدی رت ویس ری رخ 
ورد گ وم و رورت راو 2 
ریک رازه یکره 
1 

م ِ ۶ و کت 

و 2 ۳ روبص وی از نطلبیو ودک رطلبی رونت فرور! کر 
ص رت تمرم گنر7 
۲ کیان یرم و 2 مورا منت زج 
را مرگرس 
کرک وی مور یو مت 
میا کاس زیر ی رون وخ رب 
نی یغرم مق مان + انعر نو کر رروزون روک 
صقن رو اي جازم رو کرت رزوی ورسخ مرو 
یی کا نی مرج میا یز 

4 سم 
م تب ۷ ك نم ۰ ۰ ۰ 3 ‌‌(۸ظ«./,ُ ۰ 
راهان دارم اسف عم و لوا هی پر وروت مور 7 


ا ورتم دم وم اف 
ََ کس باکر 
خر یزرا و شرت ری د(لپرومیا نج روت لت روا تال 
پع یت و ۱ 
سر ریب ویب یذ گر 
۱ 
ناجنف وف ره يت 
7 
زری ارس مره مت 
شک جرا لب وخ زر رس یی ۷ 
سوسیا فسوی وان - کی ره 
۹ 
ک ان ویو ی یرت روش یه 
مرک وش مد مرو 
۱ کت برض مرس رل بر ی 
مد انمض همم 
رن دنت رم مرچ ره رو نی 
رای دا هلبم شلات قرط لین زك . 
لسوت وال10 
پِ کوتسا وت 1 ات ۰ 
مومن ره 1۱ 
1 
از هکا نا بتک مواشر زان شتا ان وموجاط ی 

۲ ُ تِِ ۰ ز 7 ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۳ 7 ۳ ۷ 1 
و ناش پر دزی رضم نو 
را[ رو شین رورا 
4 5 فد و 
لب 
7 مباز گم لتق ,کر نی مر زر 
سسشت ۵ : ۵ ۳ 2 ۳ 
زد قاری بان وبا روا 
۳ ی مسا ۲ ره 3 " 3 
زگره وروی مامت وا مدیم 


۱ دادنرو رما بات روم کگیشارهرایشا اهاز ۷ 


9۹2 دم نج ۳ ی ی 
داد موی روط ام ترذ سلچان یتفر روز 
مس ت تست کلف تک درخ زا ی یو یزان که 
زور انا ات پیز اي زر 


۲ ِ ۰ 9 ۸ 
میکز ت یرک یبرم پیب وادی وید یزور زب ره 


4 هکت یزير را ۰ 
طلبن دنو و وم یمیلسا وککن رز 
لوب ابیت 0 رِ_ ۱ 
ویزرکست دیفت «راود رازه رونت تج 
ررریجن اماب کر اي یریش تا 
ره 
کو یراجن موف تکرزی رز شحو ؟ 
ینیمز رح 
موی رز وشوو 
گدرشسییی رجات یت زر 2 روموت گاژط ی 
رت تاره نون کلام سرت لورت وویات 


۳ [ 
قولبیابو 


اب مرحم ای 
7 زان توا رایع 
حنع زد رک مین مت زک 
رسک ندرب زا راک گرم جیپ رال( / 
راکسا 
باکر یکدی نت وت ره 
۵ 
ار 
از رنف ام یت ام مر مرگ 
یور با رجات رش رزخ ره 
انوا جرک دیورب احرقاع ی ورن رارکت 

9 « 4 ابو سم 7 4 4 / ۰ 4 م7 ۸ 3 ۱ 
راويد روم فصو رو ما ۱ 


یت بت قوذ یز از ری 2 0 
لمریزه بیع ایکا مینز تم یرنف رورا [ر رپ ی 
م مررریکنبنکدهنبشرف تم و 
واهیشا یزور ماما مرت روط ره زا وا 7 )۲ 
بیس ترطف ريت دمک مصرتوذمت ليكشت 
ان یز ولو لنش و اف( و ول اه کش تنگم 
وی وروی مالس زب ! يم فد ۷ 
و ی ی ۱ 


رفزای نو ازدات یی پا بل ایا توا ماود هويم 


۰ ك ز کر و , ۳ مد بر 
ی جولی غرم دورد راز یکلا لیا يور ماخ / زب 


روعش زره کر نم رزیل 


راك 


5 ژ 

بایان سای سنا زاتمم وعاقبتکا نت 
یه درل رادار بو زامزضا ارات وتات 
و نم # ی 9 سم ۰ ها" 

جترای کا زيم ای موس بان وش شارت ر ار 
قنور سمل ماش میک و بل رترب > 
وفرا رتچ ساموت بایغ دم مه ءفَ سس 


دق ۳ 1 ره 9 نِ 
سا عمط تست 9 رواک تکرا وت دصر ۳ سره 


۱ 
نیمضت رگج روص پر مق مر رن 
۳ ااهاک ام ح اه کرک زک 2 
ب ر صا لد تفر دوم 
ره 
| 
خحفیر ود ريش یتیب« و رت 
ارت رف ری نزو ری رو رک 
کف ایا لیر ونان عویض سور سرت ویوزن واه وست 
ع شا نغور زد سوزد زنرب راون وتو 
خر نابز ی 7 یمام 11 7 
گام بر کیرات اي یشوه 
7 یمامت امابت قب متا تون گوس ازیت من موه رو یبورک 
فرع رتست را ازیو ترازو ِ 
وک ودک رابت رل ات من روما و 2 
۱ ۷ #بیث 7 


سیم ۲ 7 ۳7 م1 7 کر انم رف ی و رای و ح موف 


: وا 0 ۱ ۱ 
ده ره رت زر یکی وا پر 
رجاخ و سورد شا م ی راما ال 

اک تم ری 

متمو اي رما 
ربعم )1 حایا فلت نا زان ووات سایررا ۳ 
کر رو یهافش 
۳ 

ماوت زان زب تآضطت ونات شام 


ورولار تب اي اضر ول وت لول ۷ ار ۱ 


بترم خر رتاپ ره رل( 
ی 

7 3 9 ۰ 9/۳/0۵ و رت 
یرورم ی 2 


رپ رت لب رویط 


رن کرش و ار ربب 
ريز روخ بت وش پر که 
طبر نیگن درز منضم کف 


سین 


يو هرت یووم یت 
رد ی یویر ريت هک 
جع ی چپ کیت ی رنب نطو 
که 

مرن وگن کل 


۱ ۱ ار سر ‌ 7 ‌ 
را رش کی رتکد سم 


ی 


۴ نامز میت با هکره میم نزن ریت 


تس 


لبون غ هموزر تاه« رت رت ردب 
| 
تیوک ورد 
دی وروی افش وی سترشارضذان عتارم 
9 
وهی فیرشت دشر رتور 


۱ اایااضت شرا گنت یدرک روگ رورت الم 


1 4 


3 ۰ ۰ رل 4 ‌ ی ۰ ۰ 
۱ 


۴ رت نها ابر رت زر 
کحم اضر شش ون وضو 


3 اد 9 سس ۰« صد ز ۳ 
وخ نگ رشن رکش کول لت ان وروی 


فیرش نافلد 
بو[ ارات خخطقنررن ومع لین مزب / ]1 
ی ۷ 


نیزا ماما کشت وق انار 


ار ترش ای رز زک 
واه هی ان مسب مخ با 
مور رل رم ان 
لب ایک فلا زمر عرازم فک 
0 ره یلیلد ريت 
1 


راهم" 


۱ 


۱ سٍ_ مر ۳ 2 
و ۳ 
روت دسر ریک رف 
۰ 
رن دلگ ان برض 
ور نت دی و یرم يپ رورا رم 7 
کرو دزم ور 1 
اوه زجب یرای یرتاب یناب 
ی 
در تاد زرویطط(یحذ ز تع رت وم مرب 
مد خرس وم نیم 
0 مر 
رکنم رای یرو مرن رنه 

سا رز دار موه ول 
. « نییزت از اد 
سکس ریت ازع ول 
ره ۱ 
تم ار یفاب سابع ری 
وشوو نایرج ای بت 
درو رکب زومت زوی بیوصت رامق 
۱ یرتم را واناس بانب رد زا و تاد 
رش ارو ۱+ 
کی رک هویم 1 0 
۱ وتان رم موز را درو رو 7 
۳ سییر 


۱ 
1 

۳ 

‌ 


تیور رز 
تکام له دی دنر ونر 0 
رک شاقن سک برض شوت 
ری وید رسای رمق ور رم 
سح نش هروس ور رزخ رک 
توت چو جوا وفرومابشاننززان زوم تکض 
زو مزاول ی شور و 
ویچا کیان ریواصت رس زر رو 
| 
شاوی موز رو نورق 
‌ 1 ۱ 
تايه ری ینت وزرا 
زان یکی رخ رون ره 
۳ 
سوه ام سره موم کر زوم ان رکنم بر 
روا * +ش زیت ولتت و فلا رفس وم 
1 
7 «ی‌تول) تشه ام دیهان هي زر رم ۶ 1 


م‌ 
ٍِ 


لو رازب داضت نو درو دک اهر 
رتسا جع ترچ رش 

مرش رده سضشوط زین من[ ریخ )شور 

ستمارتیب مر یزضن یرل رز ول 

جط وت نرب نان 4 


ده منز ر ض ره 
و ۱ رهلک 
زر مات شام 1 بر را رد 9 
۳ 2 ۲ 
نم وا 
کیت رورت ریت تک رضم 
۱ 
مسر تکرری ما ۳ 
ی 
و 
ون 7 1 
مر رو رل یرال وا یک 
ی نو 
تم نیمز رط رب زب بل زره ۱ 
سم 
روبزم فط 
اح ای روز نت 
یت از سر 
1 1 باصن یز 4 
را 3 
ام ی 1 ساسا رواک رای لیا 9 ۱ 
ها ميت 


وا | 


3 4: 


۳ ۱ ۳7 ۲ 1 2 0 
لبلب نش کرک ارجا 
9ص و ۳ ۰ م7 ۱ و / 5 ۳ 
تسم مد و 
دیش روز لته لس کین ره ر 
ره 
ور ره مر مر ی ات 
ُِ انم ار رکش ویر ما21 
۰ 2 2 ۳ 0 7 4 ۰ ۰ / 
یی موی رت رن اموتيويديم 
1 
1 

7 ۵ ۲ و ۳ 

7 ی شوش ماماط لت اه زشرصزت پر یت 
شرفت وان رز از 4 
جرکوم لام رک ره راو روز 
بت-اصولودیرود رال ایا ردی لا مایم 
ی و ار ۳ ۳ ۱ 
2 رای ایور شم 
باکر ان دی پر زار 
مس ان یاپ وق 


1۱ 


- کیب ولو ورن نو گر رای تالف 
راشای خاک لبیکض ره تیربک ۱ 


۱« : و : بویا ۳ 
ید۱۸ کرک نوی درم مر 
17 1 


لب یرنه اش مب کی زرم رز زیر 

هچرگ شقن ۱ 

رتیت روص رن له 
2 

بو دش و گ ضلرج زیاج 

ريي ي يو زر خر 7 
وارریاپرک ان رمع رببیت یرس انا پفیست کاراب 
صورس همست 0 ۳ ۱ 


خ سس وب زور 


۱ 
0 
۰ کر رل ۳ 
یرل دازام رتست از مسرت 
را ان 
یمک تروق کرام طم 
رتیه زا کیک 9۳ 7 
9( 
۱ 
یتک 7 را 
0 یپرد ریژزد. رت فلع یضار 
یز( نوزم فا و ۱ 
7 یمر ف و 

۳ ب ۱ 3 5 ۵ 9 
1 ۱ 9 


۹۳۹ 


۱ ‌ 


اشامت يار *غنولشمینم 
کی نروس وی یریگب زو وی موش 
یشان من زر شا 
ام مسج رم توت ملد طورشم 
19 
شاماریقر تآ وه وف شیر ری رش بر وم[ تفت 
و و 7۳ 
9 
و 
مر یمتا يور 
0[ 
تشاد یوضر موی تاودا زر برش 
سر زر ار ری رازه دمن روشاه بت 
وشن ‌ دص اسان پا چا ارجا ء ری وق 
باه سچ آنا طک زنب( رک یراق 
1 نوکت رم مسب ش افش 
3/0 رام سلط زیت دگتو رام انیم ۳ 
ارزرا ریت نازرا ]مره ا یکت درو زامن ت گر 0 
باه یاه (مره ۵ یکام او تگرذج وه رش اه لک 
و 
مش 


۰ ۰ ۰ ۳ به و ۶ » ۰ [ ال ِ 4 ۲ .۰ : ۲ 
شترا زوم ور ررض |زحو یایب رم مرا 
ِ ۲ ۳۱۳۳ ,2 
ایشا نکر ولاز ایام رواک رن ۱ 


۹ 


.‌ 


م 


9 


ب او خی توا تشترز وتو وضع چون زمل 
تفس ابش نالعا 
وزرب دجم متفر بط خفن 
سم یت هگا 4 
یب نو ول مج شریط سارت روشنودی 6 
رو 0 لر, ‏ کوواوسم- داح دم ث 
تفت فروداجوع دوهی ول وی دوه دور ونیم 
وب رتیورتم رشن مواقم لد 
دک ی رن یز ی 
ال شرپ رم میرک فقو ۶ 
رو ی فپ ری 
بدبت الم دنز ارم رگ را يف روت ۰ وررواالنبع 
یت بت یر چا 
بالات رات |زجرستط کات یل 1۸ 
وبا سس رشق لپت 
زریاه سا دوم رت ات ری مدب 
لیات و َو زمیشور موی تک زل ی 
مسق زانط ارب 
مایپ 9 
زو رتاک تهب دیوگ 
شرفت دیف 
۳ سر تیش گنت زمرت یدنه . 
زک مسرت ری ار ی و 
۱ ما یتک 

تفیوولک بل 
۱ کار 


ف 


کام یت اج رت و (مقضر وی رل 
زمو رن بطم رز سر ی رهز ۱ لک کته دوز روش 
کي دوز رض رون دی لیوا دیزی 
جرض رد سوه یرم ربتک اف 
رد ور مت وی یلیر 
مامت رز ضرع دیس ريد هلول مپرمشو و( 
ریز کم رش هزم مر هر 
ميا ورن( شرا ینت دور 
رز را نطو ان نسح 
۱ ی ره و و ی 
میم ن سار رک وی ورگ 
بای ی اطع شود مقر زیون 
7 ] 
متام ترا اند بیش تگرز رت 
اي ری اضر ماش 
یزار تعارز( مایم رو 
رای دپ بت یگنر ۱ 
موه تور زر ال ( امس یرود 
رما هل خض رز مه یآبعترانماطرغ ریب ام 
رونت ربنم پازل ورین ٩‏ 
زوس لایرس یس‌اری زر زره زیر مدای( ۱ 
انوا مزا رختفم مدرکن 


۰ ۳ 

0 ۴ 


1 


رل و »۳ سوم ف چم و ی 
سر 7 
بت اززار| ات ددم ورام 1[ 

۳ دوازا کرد سره بر ماودلاج ط ات و92 
کفرن فالخ ونوا له ینت روت زر 5 
حور رات و وتو 1 4 لا (ه زو 9 12 وی( 


مدا ام تور /# 7 مان ام 
۷ 0 وج ی وی 


5 م ۳ وه 

کت 1 و 

مرلو ماو رف 4 ول زمره مرب سر 
مور رز 7 زاره( تن رهق 7 

( سیکک تست ردیل ريس 

جر رن رتفا وطو رترونیا ارو مات یو رظرت ار 
1 0 
یت ای همست ان رب 
و کی رف سم رعاش 
پت لیم بیترت رز 5 
ریمض هضور 1 
ری یره رو لس 
7 ,ی( ایض اي 
رامق سيخ ررض لر مت 
وروی سوه يس نتم وه 
مس یدز تفر رن تست مات 
۱ یتشم دح ررصت ار یت متصراتصو راب 
رم روط رم اضت رت اي قرط 
زر تفاط مرگ یه ِا 4 
یسیع رام اسان هشال 
شاه نزن پو ابا وتو ری وا 
م ررض تنل ول 
یرارطضا ره 
(م خررنت +م قر ی سوت ری رورم زرف 
۱ یزاوم بطم من وت 
مارا ناه یزار 

راکسا مان رات 
ی 7 عاصرا ازع وم 2 ی 0 
دیع [وزه وی روط ساوسو ال مرا حلز | 
رای زرد وی که يو اه یس توص رو ری 
۱ 
۹ 

۱ خ ور الا ض وزیا وروی 
اقا هوشر روز رپس درگ سین راتیگ 
کل ینهآ وکا جر 
۹ 
مت ری رت یت 1 پییر وا 
کر راد فلا ی دنتفر 
مرگ ال ری داش یه پر یو ور 


مر روا وتا 
الوا م بسا ۳ ور 
مریگ ما توش و۵39 
و 
کوانشودین دتتوير اط ورملق 
لوا یلوج زا این 
صلوا دوبک یرس رازه بل 
زان ان ههار هس ۱ 
اهنا مره یزمرق میلس 
ول رسب زوا نوبز موتیساز نيمود 
۱ 
موی ماوت و تالایا 
اروت رصع 
تفت وا رت 1 0 0 
ای ری کوش وال کیت زگ 
کت[ اپ( ات برع روز تک دوعوم تست 


بطات( 
توا بت لیگ میاربت اش مالا دتم 
موه تشن دض عویش اب 
7 0 
ورگ زار( سا با نت زرط رون نو مت )زا رو 


تلع ی وتف هم 
س(اطریروریقیت مسررکر مت دک 
جر تن زان رگا درک رای یگم هر درگرب 
تپ دروکا رب هک رود اس طرش تیذا یدوز 
بوی رش فرصت میتی ۱ 
رصن ریک زرم کر هر نوبز ول 
ور رتش ت کف شم عم بیترت مکی 
7 ات شام اش زج 0 
وش زرم ناهاپس ید21 


ورن 


لانروژ کی بزوودست درل روز 
ما زستی روزوک زش دارم رصفروعخ تر فرول ري یه 
1 
ی 
۷ 
ره رم هرن يف زرط زک 
مت ری دی ریت رگ ما زرط 
ی 
بیط رین ار ونر وان 
دایص ررض وس زومرم 
شراک زا ربج سونو و دب 
سک کار روز رت 
تست درمز سای زگ فطل مزب 
یز رش رز هط مرت رین شبات 
مور تک ر اسر رس رتییوت طا یلا 
: روموت ات۳ 
9 
کح رن زب رورس کشا داي تک 
يو ربخ( کرت ددع ٩‏ 
۷ 

ار کات یز بابک 
مرح ینمی از کرو ی 
وروی ۱ 

وان 

2 


نو شنز ری زاین ام نوف و 
ام موم سکس اات» ۳ 
وهی ء ویارد ریت ه مورتت | بو زا (مص یط 
ی 
| فارت تلا ابوک وا 
| 
رتخا رکشت یزان دارم 
پ تن شت ازن سا س الاب نت ورب 
بت کاخ بکزس نیرت اریز مرا بر 
کیان » مطررا دروم رم یره کشا دک الم 
ریا رای لش دقع راو شور رشن 
کپ رکفت ارت 1 
/ گرم وب اسان با یه جر یش ولا مور طراری وت رز / 2 
۱ 
س رس رفن روز اتکی ریش رتخا 
اتسور من ورزر ورد و َ لس 
کرک وداک چا رمشع نونک امن ریغ هآ زان 
سرخ »پر دتم رنه دایمن ماش رت بیج 
هپت لوب کانبات سردوز سا لو 
سر دی نیوا کیت » تبرت ريز 
نت هد مسجت یمتح روت رگم ره 
رس شلاب دا سرا 
نان شک ری زو شب ت وک رطف 


مر 


دنپ دز نوی 


۱ 

و ره 
و و 7 
کنر دی ویر 


ص سم 
ات 


زا یکت سیر ب بل ۳ 


۳ 
رن ترورض ِ دم 
نوک اه هي زا ۳ 


۰ # ان 2 7 
رت ری خی وت ومد وا زاين 


و مس میس سس سس تک اد دا 

ش برچ لیم ام شوت لو 


ارام وی زرط را 
تیلست وشواشریت ‏ 
ارم هی رلتیه ولا بو 
لنپ رای بل 


۱ ایک ضورت رک ن مک 2 و ۳ 


۷ 
0 
۰ 
0 
هه 
جا 
24 
ک 
1 
۷ 
‌ 
3 
۳ 
1 


وتو افا تراهط 
مققب هر رن ينز 0 
راگیس طسو رامع مورا گام ارسا ری ر‌ 
9 
ی 


۹ ۳ 
۳ و ی 
ی وی 


وج تا چم سس ی 

0 ات یربا ی ای زج دور 
] دم وا «فزنکصوم ا دیاز واوساونطزاع زار سس ۳ 


اولشوایر 0 الم وزافواهان وان زوم 
نوج وه معا ور« دک ری وایت ز ۱ 2 
نز دسیوعبب الال «طکتیگیستانره یر سال رحتا ی 
را وی ی رت مره جرا لگوگ ووی(ص((شی : ایغ ابرنیته) و 
سونو ۷ دای رتش مر ۳( در زد وک رن ف 
(مرور؟ گت رت رس 
بیط تا در ولاف یرس لو رن 

ای )+ وی زد ور رک رای ری ماش لت وک 


ارو و1 
اوح دام الوا میت ای وی سازوامرالاه یلیام 2 بش 


رل خررگفز ان مس و معرپوضران رم هزاف(ن وب 
زک «رات رام وتف رتیت روز رم 


من ك مرن موز ) 0 زر کیسیب یز ورگ 
۱ رال 24اعل زا و رب شوگ رت ۱ 
فرر ام لور رضم 


و و وم ل‌فراق مسرت رما وق توطاق تم وت 


۱ ت رز رن ادن ونفیق‌طویزض ی وروی زژی 
۱ من هروه نمزم 
۳۹ ام و روما 0 کرت الوم یناب 
۱ ی 7 رام شقاع ی را روز 
هو ریمعت 
سم زان یمزر دا 4 


دم 
و حص 

زرد 
مزب زد یی میخض 
۳ 
رای هبوت یت مر ررض رن 
کی همسجم 
یز ونکت ادف رت مزع زا پیت ۳ ۳ 


۲ » ۰ وج 6 ان مر ۳ ۹ 
۱ ِ رو امه سم موم وخ ره از 


جک شهراغ رنه را ری رآ رخ راودا 

3 ایتک یزرو روز وف وت و امک 

3 

شوب نو یرگن هل جیپ رت 0 
۱ 
نرتشروف یلع یگتخبو3 . 
۱ و هک برع مرش هل 
رقم س ات يو تاج 1 0 

یوار یط لپ الوا گفزا نیو نج 
رطعم ی يت سمش و 7 0 
زارد کف ررض 
رام تاقوا ۷ 0 1 

۱ وه ره کل ریت رف ۱ 
یسمش رگ هدرم پر هل و4 ما 
یززر نس تابر رت بای زوم 
مایا زیر یر ناد با سا 7 
و توت ونر زوم پعاضی ی 

ار 


4۵ ِ.- 9 ‌ ۰ خ ریز 
0 نت وش با رددرضا همم 9 
رامیت ون وبا فروکی او م(قو یروا طافت رال 
تفت از روتکاف وی زر میس 
۳ ی ۳ 
رب شزرو 
شیر یدرک تج وابرتر ََِ ری رت امرس بسا 
ِ ارت رو اه یرورض رف 
زاره دوع ی متشه 0 


ند وروی میت رم ول رربشتوهررژما رش ررض #7 


زمر خستم دمن وی من و و 


رورس اور ره بترم 1 
وم واطمزش لموص و لوا 72 ار در 


‌ ی تم 


ی رونت کم لتاق ی نتیت ارم اشت 
ک ردانب اتکی مقس ورف 
و 
ی نامز یی و ۱ 
وسزنواوتاس» کرام مرش ام راز قاری 
»نکن رورش ساب 
رامیت «لاردلل کار یلیر رن رز ری 
ال تن کفل تزا 1 
بش توافت هرذ یروش نو من 
جر و م کته ونان مر رت نون رن 
۱ تیهام مرت وا رشر مور یوت 
تست ول ال اهوم ريز مورک 
نی شاد تاو میت 
راز ری با لا 


ات یز وش اک 

اب رن و رح ۱ 
دزی یلا پم ۱ 


عفر تسه زد بر 
یتیک الیش رت تسکنان هراک 


میا مرول نا مد 


: ۰ ۰ ۲ 3 1 ۱ 
اپ و وستمبگ دنت زدسا ات4 
و ور تج 
روط رم رتسا 9 زه 
ولاز وق هعموص رود و 
ِ 206 سک ۲ 1 
دم ونوا بط و 7 امک ت ۱ 
۱ 
۳ 0 


#9 

۳ مه ینش 
رب 
اي نکمم کیره وان 
م1 9 رس ری رز مب تارکفت 1 ۱ 3 
کج ار یناب کم او ۰ 
زان بیسازط رو نزوزا یف رانا ماقم رم 7 
اج زیر مبتتنی رویز رم 
وه سضا شا راطق تسد خر 
ی رت ما 
دس را درد ایس درا ون اس ۸ ِ اد رت شنوال 
رن و موی ۱ 
ک لکوت رل شزو 
سم ابو وا یوم کات رم رف 
ی شیر برد عه ساپ وتا رت 
مالفا و | رس زور1 
9 
مود ريسفت لورت 
۳ دوست دنت تعارز رتور (سوت و 
تسایر ور فان رم رس تا 
بص اس یرم نزن رمپان رورونسلفر(| قرف ِ ار 
!وی رای وتان +«برطا یریخ طاق اک رت 
شمه قس زاره دی کرو نی خر زره 
ری وتیل مرج ورسدا یت 
بو ع باقع ننادت روز ط روت زا کی ور 


بر : مِ « ۱ 4 # رم مر » و ٩‏ 7 , 4 ۱ 
من رسک مس مرا ریب روت ند ص جر مر ۳ 
۰ اد ۰ ‌ 22 ۰ 
// نود مد رک ءکرد ربا زار * رورا پنمر 2 مایم روگنا( 


‌ 


رز ور یزان ساصرولضو ی وضو[ 
۱ 
دای م موی مه نت9 2 رز کا ۵ تّ 
و الصا از / ود تک تن 27 
میسرت رت رل 
0 ررتتویوز؟ رعات ۲ 
نار بتکم فد ایس ی 
5 رت 
دک هدک ای ی ولد شرا ۱ 
7 يد دنا 
تن ريس نت ولماش تکفا ۰ 
کات قرف رزیت وا بطاب اف ح 
قرو رگ در زا وزج عمط ۷9 
ی 
رمردررش زرط دی اي رتور و۳ 
مه موش و هرشح( تن اه ۳ 
بات زیون یرطاب > 
۱ زوا 
دوز وآ رورا ول مرمسکاوکرییط 7 ح 
مرس(وزي تنل )مهبم 
برظروزن ری عدطاحاع زاين یل 
الم 


1 و۳۲۳۳ 


رس رت سم 


_ اتب سب سب وت 
5 ۳ سب ون 


با رسای رز 
۱ ۱ عکمل رخسناامین زر رت 
عرش ناسکی از رونت ار ره رگ 
برش کنخ ری ترذ 
ییا جات یاه[ سر رو 
ودره یتک رود یمزر ترازو 
ت ی رک بت فا شون راشفا رایت 
ار کشت روط منرت رگ منت 
هل زين ما انا رتم 
فت کات کی گر رت زا رود دسر لصو 
نزن هي یرطب کو نزب رتاش 
یامشچ مزیزع اوی دروب و 
لولق سدمت اون دش گنفت ره ات 
کرادت یزیا یکره ااز شا دیش رود ره 
7 ی 2 ررکم ابررآور 
یرل تلاکو یر مره ترش وروی 
کارتی تترف (صتراتر طاب وس سکاو ریت رب زود 
سر منوا 7 ون شم ۱ ِ_ و 
خرصا درم نیطایش روط تم 
- یضار یبن یلته مب و شر دار سروک پر بر 
درو لت لش تمد اکتا و رگا شک وی با شیر سای 
| 
۱ کومطاخس تم اي نایبت 


6 

ای رب رن توب 
ه- یال یکیکیاو 9 م۳ سکن ۱ 


۱ , : ۰ ۰ مسر تیاو 
0 


و و٩‏ , 5 ط 164 7 ۶ 
اوه ره ویو وی ره 


۱ 9 ُ 
۰ ۱ ‌ و 3 


َ خر ا داضت و و ور 

لييريریززمرزگرزم روسوطرت اه 

شیاه لت بیبط دمن وق 

ی 1 مرو 
ٍ / ر و و رز ت 7/0 ۱ 
دار ازع رد ریخا زو سین سکره دنا رها م۳ "۰ 
و ی ی ۱ 
ومد لیعع جوا گِ" اک ۳ منز 1 
تلم تم ربج ,تام ۳۶[ 
هی وم 
رضاح دی پم یبتجم ول تیمک ن 
مه که 


رت »یامرگ طییانت» ولاصه 
لش وروی سب ۳ ۳ ش یه ول 1 

0 ۱ 
1 

دز ِ واه ك‌ِ 
سرخ یت رای درس مود . 
.۰ س یس هسفق ] 9 ‌ 0 م 7 له مه 

سل تشسهاضه شرت سک > 0 


وه روه ۰ ۱ 1 9 
شرت رید یو 


4 
1 
و 


۷ 1 بر م2 زور و رام 
ما یشاپ ریت 1 


ٍ ما ما و مزاول لوا م 9 ی کت 


1 ۰ ۸ صرانااور 


ی تب ری 


شش ورين ررض رو و 
1 
رل تاذ و قر گرب ات گرد ما و 
انا متیر وتیل وب تراسا 
مرو هار و لوط درز ی ۳ 
اریز ادج رفن ول 
وم بزیتاکتصریسهال اشوس یلار 
و 
ی 
بایدر تیان تخر زر مایم اب 
اد در مر 2 بر وق شور یوگ 
۱ 
ی 1 
سا[ مرا لافس ی(ویذن ودرا یی 


ِ 


ود میک شوک وا لو کیرات مرک وی دور دق 
تسين تین کیت 
۳ 
(ص روم تنم ده رک روز رون کناب 
اه نیو در زد 
/ 1 1 


#تتیت.. ت3۳ 


9 ام ۸ ِ 0 سب 
سم( ۲ سوسرزح تم ریا معا دوموا ‏ 
| ون ۴ 9 ۳ ی 
7 رت و دا و7 ح 


ی 2 ۰ رم اب رای تا و را ۰ 5 2 
رب 


و ورس نیرز جرا میهد من 

له ۳ 


ُ ِ‌ 
‌- 
۳ اقا .. ۳ اس ی 

۱ و ۱ 4 و ۰ ۰ رم کم 

رارصا کته روداهم زد رسای 
ی 

1 نت عغِ 


اورصافیودگیضرلی د وت واه جر رو رده رود ور رک 
ابیت یا متیر فدص لاه ۰ 
هن میتی کنر مهن عا مره 
۱ متیر زا یمسر امامت 
جنر 7 اه ره 1 
میا راهن رش تب رز رتیل 
میتی رسک رم 
نیمضت رابب دص وک ام 
| کنر کات کنات یت 
ره و 
و 
مد سبز سک رکش جبجرزان 79 

ِِ_ اب اب رمرم 
7 م ییاز نءرفضسی رکفت 
اب سوام ییات سامت | پیت 


ی 


ابا موی ول منوا ککسوان وی مرن نات و0 
۱۳ 
۳ پا یزان کرو را 
منت یت یره مرو 2 


۹ ۹" 


4 ۱ 
سر( 6 ۲۳ ۲ ۳۹ 


1۱ 


۳ ۴ 


۰ 
و 


مر ار هیرگ رش مایا تب مرو و رگ 
٩‏ 
مرا نی ری رم راب ررض کر 
7 
)شیر تا نطو شا م۹ ۳ 
ارای تیا روبلکبُریتب 6 ددتا شا زمبالت ما 
الوم ضع اروت و مهللا 


7 2 2 دم مس وم / 
۱ 1 کب روص ول ورتدار«هی‌ص کول ۳7 


۱ دوس وردضرا وه رباع للم 

2 و زاهک روط عب سب ض 9" 

ی 
سحطن نت وزارت مرت مورک 

۱ رو مر ما متفر ی 
سوساج بتم ان ایندب م۳ 

ی ون رات دض بفزردتی 

امتروم بو رم و رر شارت میت کب( 

تزا( سل طساو تپ ری رارصا 
ال واصا تکیپو کنر مرت | 7 ۱ 
رم ۳ 
‌ ۰ 2 1 ۳ ۱ ب سم( 
رب کته فضا ات سا حا للع عم 
صن لام ولت الم رام ازف وا شب رورت 
#3 ا واتم لماوع بسك قرم قرو شرگن * 
اه 
و 


۱ ارگ 


َِِ مج 
‌‌ 


۳ 0 ۲ و #9 ِ, 
۹ لایرس رورش یل مرن 
۰ 9 ی وص بر وه ۱ ای 
مامت امس مت الیو 1 
( و 9 ما و 
مت تشون توت له 
۷ یکی فرص طیارش ز 2/9 روز 
و وس دی ورب 
و ۱ ور رک ۲ 2 
: دزی بر ورکنت وخ دهم رز دض رم و 
0 ک ان ری مرو مایلیو[ میت نو 
نت ماک سها رم کن لیات سییر نکن درا 7 
( زو تکرب تشروراعزت ولپ ماک 
.ریت وا رورا راهم رنه 
دراب[ شقب نت هداز هلیم د رکب ارب (زادیب ابیت 0 
و ی سر ۳-9 در بت ۰ 2 2 ۱ 
۱[ 
ِ 4 5 ۵ ۱ 4 نت ۳ ۰ ت ۸ : ۱ ۱ 
۱ خر روط رهز را شز ۱ 
ی کک‌یر ۳ 21 ل‌وزده دای و ۱ 
"| خر »وعرا رو زورک یلته یام تون سرخ( سکن 
رم حالوزي ,ریم ی اد مور رو نو زگ 
۱ وا داریا یرد وا راریروگ شا وامژزوشنور یی 
7 
اد موی وب مت 
اه زرم ریز شوت وتو 
ی موم سوم زره رزخ ضسلوز 
۲ بو 4 ۳ یا 34 ِ رز الم رز مر وا 7 ,9 
7 رطف تکرز اف روز رفوز کار 
داضت ومبجا زو وروی 
7 
اس و وروی ری سنا امن 


۰ 


9 
شا 


۳۳۹ 
یک و مزر اه 
3 فتاه ی رورت ها نیت روم رآ دا ما چ 

لفط و 
و مرا ان و رزیت ریک[ 
مه عبرم رش رت رل 
و 
تسه لوپ مر سا وی ای رورس ام مزر ۱ 
رهم رس ور پر 
ی 1 
کبریعتصق سوریو لوزن رتاک رایع 

دیشرف وج وید ومتصورم ونوا رت 
لاتم کات متیر گم 
ور با ری وف وه وا یت ورام دک 
ارم سگرن مرت زود زد که 
۳2 تیه ری ول رمشا پص عیسو ید ضقصوی رت ک 
ابو نوم ی رن روت 
او وتوده رات شور نش ترصن ورف 
سر و منو روم سک و اما منرت( 
اس رگلیش رات زار رباع ره زا ر ۱ 
روز تال رها زولب پر من # 0 
تا صمامو یام ِ 9 اضر ایو مفییتر مدیسر 
کم بیرق عطق و 
بت دا دلوت وروت ار وال نیت حور 
۱ 

1 


۱۳ 


ح سب ی ما 
تسش و 


مر ی یک رصن 4 
رات ارت خزود اروت ورب 
ی دا که 
1 دمم لعشم مایت ام وا حذرشوص نم 
عیالملیطرنزضپپورارمي‌پژرگسناتباذلیل‌شریی ‏ 
ییات تمس ریق وزرب یگب(خپرز ری 
0 ۱ 

نب ور شب تسنیا نام دیاز زر رک زرا 
سکن دانرُوا رتچ ریت اضی کفشالوین رو 
ود ی م رام رابت ارت رعرجُلج | ۰ 
8 ۰ مس 

فیح 0[ ۱ 
گالب ردان روص نشولوزر ۱ 
امن کزان نشج صفرا هتکس اع رال ۱ 
ان مک )درد کش رنف زر ۱ 
ور رابود وا تسش( ۱ 
میرکت هوشر رورا( 30 ۱ 
بیهذت زا 

رهز مبرتض وس وی رس بات 
و 

مت رو ((یروزون سر ت رابب وچ از فد روز 

اکتا اي کنیل يد ِ 
بودوزیرو رپ رو 1 وانعي سمش نمض یت ول کنر 
کشت خیم چون ری زيم« 
ره ویتکا تشاب دروم ی 
مب یرال روم با 1 
ِ کدجن زر اریز ی ( ری ریت یآ لوط 
۱ بشاوازروشح وم رونت ما ونر 1 دا 
یار رای رت ایور رده 
کارت ز لایور رو مورا 
۱1| 
تبرت سم تبوطر ما ریت | 
وم دبک وگو راکسا 
ارت یملع رام زورره دوک 
رفن نوی زارد رو ريز مار 
دی 4 رایع ومال رت[ 1 
بر ۳ زوين شرع اضق ح 
رووش۹۷ ماو عون زش فش تاذ ۱ 
تیان ایض کار رایع مرو ماج 
یرفن طلتر من میسیزنصی ارت دا ان ور 
ایض ازد مس موز ۱-7 
منرت و نيع وضع زير 
7 
واگ ونر وی رن 
مرکاتسنرتر رتا زومطل نوبز امرس زوا 
منوت رو رم رف وگ 
ها 
امز یز 

3 


ند 

0 تگارط ام لصا نکن منوا ۳ وه تبگالیشان اون کون 


ریفس اوه دعب سار روضح زر 
السورچي ری رم تن وک ماع یراون 7 
ات ض یی رب رن یج ست ی ورقيي ره 
وا ره اضر درا نوا فان رورت 2 
یباهو ورن نزو و( 
ک هگ بای یو يراي رک 
0 ات در , کانا شا انعر ای زر 
رایع تیان دبای دراه رت دا شتصز وا رت 

بسن ری رن یرف پر همزمز 

تا َ يت مخت موز وکوک بقل 
ی 
رها سر ال جاور ور دش اند او 
بو وا رت رو ورس تا مر کي روگ 
مان( دون تن ینعی منم ول 

رای سل یرد دام متس مارا وس بو زر 

۱ 9 اون مب مر نموت بوگ یت 

بوسیصضت رد خی زو صط و زک وربور 

ص رد ون رخ خر رسای ره یر 

مر یر زنطن گرم يت 

رفاک دزم کف رشن رورم رن مرک مر 


فد تا رصان رو ملع زر يني رک 


مزر دنو سبرزم زین 


م7 

م۱۵ 


سورب 


رتیء 


1 ع 


و 
۳ ردص تست ۱ 
اي مد سر رد رکذ 


تم رز نز تعاطا رهق فک 
و 


ی 
بر ی ب وجنوگرض شا 
ياروش وروت مرو 
7 َو درل نب رس وررسای سا 
7 
رمخزالو ف و تست هر اما 5 
میرف ی 
رش مش رش 
داي اش خو نماض و 
ین ی لدب رک و لایخ نکزشدر ورزر 
و یکت نیفدت مان رت« رهطم 
زاین رتش وکیعاز بسن کی بت زپول 
و 
نکش ی م 1 


ات من نت يت 
۱ ۱ تا 

۰ ۳ 


شترا مار تکار هنن ناور بیس شنک 

یروخ ین دیش کي و 

لام یک ریصب وشوو تک رل 

۱ وک للم رب وی رو تبیغ ۱ 

۷ دنرز سح ریت رم 

۱ رورم رل 7 0 

ابیت روص يط یا لبون ح یز میگ 

امک دایم امه درب موه جر 
چبنزعانویتشر» ‏ لین رصن ییاور وضو 

پیش رشتنم متشه رحس ۳ 

مب ات ]یرل وت رنه 

ا! طفزد مومت ازور 

یره کزان نا کی وس زرف 

۱ ریرح خازض هیا زنطن ب علسوساضی ارزو 

۴ 1 

] 

۱ ماو دز | وخ دلا یراجن تکوس هروک ول 

کتک رتیه ای مر 

مرد نابرض ما روا بسانت و مت م‌ 

مورا بآ ور عم زار زج 

/ 

ور وق 

را مت ددرت تیذا 7 و رای ی نبررمرری) 
یت نت صویت ومیل مپپ ۰:۰ ۱ ایغ اشستروی بردن فا 
۱ # ِ-- 1 م2 ۲ # سر 0 - ۰ سس 

۱ دریبتلصی تردن رک هرگ وی سیب 

۳ 
مها 


ك 


کبوضصي مد هت دنت ام رهم 4 متفر 


مفروداتن شخب نز 7 1 بدتضا 
یلم وعا نگ ان علپاو تحت یزان منت ورزر و 
زوس نو میک ی درسترمسیشا نیوا لین زاره 
وب ییون دنا ماس سا مهرد یرابنا 
نتخیر سل ی ماب ی ریات 0 
سرت رتاک ده یش مت رک زرم ۳ ۳ اور ررط 
۱ حاشاکر رود شیر مرلو رک اراردرت 5 مر 
یه دور ماس دانعشر دنو ف نیت دام یور 
ررز روت راشتنا يف روم وعا رت یسب 
یروط سروک يا نی / یر زو میت ای ! ره وتا دام بو ک‌ که 
مب هرت مودک لورت وا تیصو یا مرلو مکی لیر 
ی ی ۳ ات 
مساق ما 3 تک ۳۳ نفارمپردوقت نوم را 
ی کی ماو لو ع هار نم ما 
مت شش مه دوه 9 ری ره 

بکدم یغرم كي ۳ 75 
سیر راز فک ی 


ت__ : 


۳ 
۳ 

4 و 


ری سل را اب ونم رح لاو ل یود 
ویب هبل ی شووو ار 
تفع مرک ضرو ری مر دار یدطی: 2 وی و وج 7و #7 
وی ئ. اعتج ات میگرزا ی ض ولو وک ‌ 
ورمیالح- اه ونم مرکا ور 17 
۳ توف ی ميا 


ابیت طط ود نت ه عرر 7 


اه وم ت ور تب جر( شرزواهوارازغرژع رنه 

7 نش نم مزر 7 


وقسال چزا دا« ویرک 2 وان لوصف ورزر مر 


۱ ار 27 لام واه دیش زرا ایام 2 


مت ور زرم لفط 2 


۱ و رل ملفت‌دبرکا مس ور ا که 


ال رز بترم نیک مار دی زاشت 


۳ رو یواست ر بت هی و 
۱ علعیزی :۱ امن سای یطبر رورم / یب شرو ما 
مسبت یپ ینوریا انم * یی 


رم ای دلال‌دارکی * پر ین ال 1 وا 6 َو ۳ 


27 مضه و 7 رش یاهگنس وی / 


جکد مر و7 2 وم 
تیب ریامض سک ویک زر 2 
و ی 
گ تبو| واه کول سول ۳7 

سس مات 


ی بطم م71 


سین رام( 
زک( رشق و نز 
ما1۳ 

۳ ۱ ۷ 

ی 2 و ۱ 

- ۱ 
: 


امن منز ور 
ان و ار کتک رت 
ری دولآ رم وی زان 
کواه لد نت ری و نع یر 
دض يب نتم رگ رتم نم 
مه ام رتیت دام یت مک رت رونت 
ما (دمزاصا وت 0 سا نردولیت جوا ت» امت وی ور 
کشا نوم تست تصارفري مت دیق تربار 
رکاضبسا زان کنر برس 
ررض یگنر 
یذ بو رم رل روش ی رز زک 
هر مرک هداج مغ اف ارت 
میتفر ون رش کرد زو زب 
هط عبت نزن رام زا ایور زورره کر 
ون اف زير شم روا 
۷ ییاز زنل و و ارگعترت اوه تشدابتچته رو رل 
رگن یواوه وروی رد( ورس مزر 
تلو موز مرک مرا 1 1 
وم موسر باه و موقلا مان 
باتوی رز زا 
مخیی ربنم تون تشز رز[ زار 
لاور 


ِ و9 1 تم كت 
۹ 


۳ 1 مج 
ك ۱ 
باو 


8 ..- 1 ۳ ۳4 ۰ یس ۶ 1 
مج سن 
/ 


کش تنم نا اراس راوه ها رو ماه مش 4 
ار ات ۱ 
بانط ری 0 اب زگرد 
2 جر یی ی ح 


رال و و 2 رولیت . و ۳ 
روررصا نام سنوت 0 اران رز ان اند 1 
0 ۳ ار یربا زنرب 
وین 1199 لس رض گرا 
مرک کت مزر ۱ 
ریت و لش ل‌ 
هن تا ملس ۳ 
محر تسه 71 2 رس نبره ورگ دید م شا رک" 
9" رم / 0 مه 1 ۵ مارا رل 2 ما 
یرایمه رکفت ترا یش هی ی ترا مرو 
ره یو 8 زرا ضرایه و ِ# نض بای ۱ 
2 مرو( ی رش" 
ی تیم (ِ ون 
روز و 0 


کیجم نت 
ورف( هریج ام 0 هو ماک 
و ترس ِ 


اه 

1 0 2 نرق 
و و و ح 
: ردیر 


ش 3 ( 
۱ ۱۱ 

موز خر نخان روگ 
4 قوس بجیپرارتوونا | ب از لین واتن 4 
وال دلت بر رت مر رت رت در مر مت 
و ان اضر ریب ور مرگ 
ورين و 


کاری توا دشر ی رات 


اضرا یار یم زان کنر 
اي رهز يت 
و زنل هرز رابت 
1 وج ینزیار ری یز # 
و یرب نی( پیت رن رف 
رکه سل هر وتا هه انز کر بل 
رم رک و 
نییزت رورا گنل 
اس مینست رو 
مصصن ل نو یریش روط فا زر 
بت رابت * خهزهن وان زد ری 
اف کازیدرمان کي پر 
موی سا لک یسکات 
رز سک و رب یمین زیر 
خن رل نت 
9 اتب کار نکن رکش 11 
جرد 0 مره 


ِ 


۱ 
5 
۱ 
۱ 
: ای ۲ ۰ ند ً سر ۰ / ی , 
یدنس دیا میا 


رورم ریز وتو( نت ریا وم تک رد 
امین مر زرم رالات 4 2 ۱ 
روم رخ ریت باعل کف 
1 
ی وروت رمک 
دیزی ۳ 
کین( یروک 2 
ِ 9 7 ۳ ی ‌ ۹ 7 سم و ور م9 1 ۱ 
کارا رس 
و 5 2 ۷7 1 7 جر ژکزرداع 
درتوا/7 وت وا موادت یرای کی سر هیده( وجورم لا 
1 ۰۰ نس هل 9 ۰ 9 ۳ 
مورب مر مت لبیل 
۸ _ رد ما 4 9 
ای دیسا راک 
زا سع یه مرها وق مه 
ست یدام ۳۵ دص 
۳ 3 َ تام ۷ ۱ یا ۳ 
گنهامه سرت ده موز یوضر 2 
با و 
زرَْزهاين هرس دورن 
رتم ‌کن 2 " رود لاير رش ۱ 
سس و۳۹4 
بشرمز ۰ تسه اي ی یک دم 
با فوض خر طابوضت ریت درل زا 
ِ_ رد یا زوس سول 
۱ عکلفضم یر 


نت گیب يرنه مس ونم 
صزرکطرستیرک وجگبتون ب(زنکگو هلت پم 
اک یزیا ترچ روش لور 
یت انوم > ودرا زا زگ 
۰ ۳3 7 م فیط ۱ و مه / ۳ بت 
ندیشون تشر ماوت دم سک 3 

: ۳ بت ۳ 
ره شرا هدوت ریت دریجودن تاو ویو وی 
برغ نتو عالو دب جر (لوصا نطست ,من چام دای شرت 


انمض نامرد رای تون رمک 
برکشرتکرا ین و وت فتادیوام را عبط 


رکفت کي ریزو بز سکره زور 


دف 
و 
9 


زر 

٩ ۱ ۳‏ ۸ و وه 
۷ 


تا ییوش روز 


3 # #6 ۰ 4 ۰4 ۳ مج 

4 ,منکن ریت اکتا ,ویو رکیو ۲ 
ِ, ۳ 2 ۰ 2 ۰ ۱ 2 م1 ۰ و91 ۳ ۰ ۳ ۳ ر 
زر گر بش ورد سکف ی ومیل وتف 

9 

1 

یذایت(رياي وی ارفا یواوه 
دازون وس نیع بر( 
۳ 7 ادج جنر[ بر 
یرون افیا سکع سرا مر تکرزا زوسن 
کات و نيمز هن مت 
مرت کی سرت لت( لت 
تفای دنه 
یدمن دراه ررض 
یرو نامز وزارت سور موم سل | 
فت را اج یرت کلم چات مور ال 
زارسهزوروازیزه ايلممزم و ام : اشتیورتب(رکا ناراب 1 
اضر و ردو م6 ۱ 
اقب شون ر ردص یو رکشل | 
رون وم لزشترصفهافق رش فاگ موم 


میت هط رود مسر هرصبت :| 
مرش هکره اوزفزگا وله روزامیریور « و ۲ 
رتاش شرت ارف راو یگریت 


ها 
برش ی میدن و رات ريز مرول | 
بر رجا ینت پچ میت ری مرس : 
وگو رورا دبک ۷ 
دش رنکسا انم ری بان ی 
چ نرق زنب( تخت ۱ 

کضت رک ینت تم (اس رقم بط 7 ۱ 

سس : شروک بت ردنت دا تشتواط ار طرش 
1 ری رش مکخضی هنارک رم 

ش هداعا زو ايرد ی 
رگم ریخ طُ 1 بسن ندیه ص ۳ 
مک وا هکس یز یال یزرو تام 

0 یزان اي ی و اه 

نیارد دیس ار رصان ۳ 
او روز ده( خرن 
مرت یام ما یرو یی یگنت 0 
کانرنر دراه یلایر( یه زدیا که مه ه 
1۱ ۳ 
سار مرسپ روا را ۱ 

۱ 

ی 


ام رفص لت فاق ونم 
شام و اضرا (قت اک مر با یت دزیر ور 
وج ری رتور یا رش ونر له 
اسع اراس تمه وان زر روم ره 
وی رکفت رن رش روم نی نز صَ ِ "ِ» 


لها پوت 
بشارس یه نیوک 


اک ی ۳ ۲۳ ۲ ۰ 
ی ی رصم ید۱۳ ۱ 
7 ) 
تچ رمرم را زرا تا ییافو وامر 3 
دشر وک ام و ۱ 


و۰ ی یرس 9۳ زا رای 
وا رایع رام 1" کت رن ما 
زمر ردخم یه 1 
مدوم مور زک رز اي ان هیر 
دور روش تک ان یه و2 : نکر 
زر ت ۳4 ستب وت ابص یه , 
داضت شروو مسج تایبا سکول 
0/7 من مش یمق 
ره 
۱ 
الط ی رک 
۳ 
رم مر وتان تپ نز + م7 
زير یه رو زر زاف وب ۶ 
ريز رح مر شزا روز 
وت توافت کباب 
زرا من راز 
۹ 
تک 2 و مرت ی 
سورن یل یت ی وج رهز 
| 
| 


کرد ی وخ ور ناب ره وروی زسه ور فرصم کنر روانش وه 


1 

7 َ ۲ 1 ۳ اف 2 ۳ 
فص ود بدا بر رادم روز و رو کج 0 
مد ۱ 

با 
1 ارت رل 
ترا ونر یبایراک ۷ تب یا 
زورره رتست اغی ربکا کنو ی 
ناب ره یلیل مت بر 
تاذ ی[«ستارد ول یر تا وا هس( رت ِ 
کرد سوریس موم 1 س_ : 
زگ دصر ره دکرونی( 1 ۱ 
یمیلع ار وس و وراد 7 ما یی ۱ 
2 لیر لس هد 

(دای راجت احتعَض حرط رز رورا یکرت 2 دا 
0 معط و شکتو رهش ۵ تزا 27 ۱ ۱ 
ویو دنه + م۶ اد یر دی ازض 2 ۱ 

دلت رز دزن و رز مرش زو ما 
ی وا که رن 
کر نجل رت ۱ 
ريييتر يو ویک ۱۰ 
نسا روز رل مره وم 
بر ی ۳ ار 
۳ ربا | وا 
ری مر 

ارت 13 گرط مر ار رت کرو رب 2 ی وود 
ار ۷ : 

هزرل یواست رزیت رت 
1 
عررکروودگورا لض رت با ویر 
و 
نتاي رز رت دا باه يد 
گرم تفت و دم نپول 
زرم مسیروت یرل رورت توب 
ری بر( رک کَ 
یت یارس ایا شنز 
ریشدتطرفروررک ی ۱ سور رورا ن[تپتکبروضر۵ 
یور یه راشرس لا 
جنران بت رش کین من 
اب /طالمت و راشا کتک میریم 9 
افش روز دض[ چا رت و بت فلت 
یبجر مرن تفش رو 
تیچ جزرپاجطابست هطخ ورضا یلا بصع کات و3 
تپی اف انعر ستم مزا سفتفک گس ۵ 
۱ ۳ ری »رد 
۱ 
رزیت اي وتو زا بر وی زرط 
ور ورس رلک رز [روضض ر یتآ سارک بر 
را 
] 
ودررلب 


بر تکیت ار رش رک شوک 1 
ی [, ۱ 
متام ضرق سر رز و 
ای مت یمود رک وضو 
جرب شیزظیخت مزا مرخ یس زو 
رخف موز اروشاع طابر 7 زگ 
ولینرامهتتیب زنیت فیصوت گرگ 
سای لیهس وا رس وی اقا رومیت اد ام نم ۱ 
وظ ریک ضرعت رخ یت خیذت ارف لامش روموت 
رازن نز جوز وق 
شمه یاون شا س هی اخبگرع تاش 
یدیم ی لت ء رم تج مح رو 
يوضر راجت ارت )دض روز 
ردیر یرهاط 
مرب یمق مسلط ول وا 
دیسررس یارتیو رولب ۱ 
یمرو وشوو اف مس دق انیبان ۲ 
ودر ‏ کس ‏ وت ولتت 1 
لوصو ات لباین رولت رازه ریا ردو ۱ ۲ 
روز یر اضر رترب رش رورش ۱ 
رای یار رکه رتاو ردی رز رو رسای رح کق سا 
سر ی رزخ توافت حَچُهیرانذرت هويم ۱ 
وی هرن ی ری بارطضا روط 
رز ۰ 4 ی ۳ : .۳ 3 ِ 
سای وا مرو روما یعارز منوت ففرسون ویر 
9] 
- ۷ ۹ و ی ی 2/2 ۱ 
ابر یو 4 یت در 7 ح 
۹ مزر کی و لو ۷ 
بارطضا وگن 77 
منوا زر من تاک ور | نونکات 


ب 
۱ 


ی 


کشسیساپسات ال انبم لکش | 


«جرزطیر 


۹ 
0 


| 
رس راو یلاو رواب یزاوه قفوم 
شوه داد درس ورد وی ما زوا رک 
یزیا سر کید روز[ 
ولا شرس رارد لور ش پیز 9 یراردا دوتت دوس یی تون 
بان ار ر رم ریت 
پات خر وضی نک سای )ریدم لیاسم کی , 
حیبست مسر ورن رپ خ و , را شلد 7 
,روا رن جنر ری رپ ود ایض بو رصالی 
ممولمای شا یکود... یناث شیف اشنا نر 
سته درون از رت بزن مود ینانز روک 
شت ده نگن تهج جنر فتر و 
ری بوکرس زرم رورم 4 ۱ ۱ 

سر 


ان بش که ری زر دهم زان ری ربا 5 
بش کر کرکیفطو زر دوبان فجن رن اق‌چانشونرتض را ۱ 
ره نمی رختیسیمزیشنررور ای تورث 0 

وی سسئو شم فِ و دکزدی کر یساعرسسن مرا اسان مر 
۳ یسم حواس تک ات ردوض تچ »متا رن رت 
ال سیر( سح عر۳ ازصق ی زر با هداما سنا روک« ر ۱ "۲ 
شیررا (زدرضت و زیون متاع و صبشي را تققمت ان" یشم 1 
رون ( ف (فال رد بو اویش شا بر ۱ 

۳ 


من هك 


. 
رو 
۳ 
ی 
ی 
اس س(س ۰ 
0 
ی 


۰ مس 


۲ 


موستت ۳ 
6 وحر 9" 


۵ 


/ 


ی نس ری 


۱ مس 


۴ ۰ . . . ٩ 


۳ وب را شم ماو راز ۱ 
يو وتف وم 
نیسحت( ی نی و 
که ره 
زب جر اد تس 0 
ری زر مه 
وا شوه رسک قوش ی 
1 1۳ 7 
77 کر رتاو 
کازه یش موزل ی زر 5 | 
کت وا وی سمل 
1 
رم رد سم ۱ 
از اریز وصفیت رازه[ 
مرت لطس يت بر قزر 
کشت رم درو یکره وگ 
مرت ی وی زومرم وان دی یه 
باتص زر شرگو یز ینت شنک ای ردو 
تور ماس یا تیا در در ابر 7 
2 بت سر موم 
وزخوزرکاض انوم و[ اش 
با ۱ 
مس دایم زره تلم ن 


هرن منز یرت 
ات 3 ایو 
سنت )از 5 15 
رو جورو ترا رک یوار ۳/7 
میمش عر زاون زا ض و 
ردخم ات موادم کول مر که ره 
یفارص اه وتان نیت رل ن؛ زک نورد 
کرحتم ویتکا او یک 
و نصا مر دموا ۶ ماوص زاره 7 زا 272 


ععت رای 


1 
1 


‌ 


او ,ورهار دازا خر الم وف وضو ره 


سل ارزو وخ فتتیضق زد هت راکو وش 
و سا کی وک کي زو 
مش رورغ نی رام رت 
/ 1 ونمصربت‌ها رونت 9 وا کر یضا مفوگ " مًِ مس ( ریرژت 
ام میسنت ي نان رت یتقو وم ارم 
ریز فیرظ صطی رازم ری تور 
یبرم ابیت ابا | 
مد مهم ورتم 
ناریبد که یی نموه روص 
عوو لکش ض و دسلا توا که او روز 


و ِ : ۰ : م7 »2 1 یک ۷۳۳ ۳ ب۹ ,۰ 
۸ ررض تور اوطاندا یازع یلو شتا موی( 
سم 
#۳ 


راکسا روت مرا ری | 


۳ 


راو( 
: ۱ ۲ ی 


ات وا 
ی 


موف مات رنه وا ا عم وت 
۱ رک ام ون تامحز یوش بز اوه 70 
یارتیو 
یه ون شوروک ط رتمک ‌ ارس ویک 
مره میسنت ال انم و ۵ 
سمابادسین رد > وم را 
مس رهوش کم ای 
ره رتور بطاخم بل 
سنا م؟ یالاب مردام بیدا 
یناج وت اس دام مه 1 
ی ی 
هت دنر مر اش شنم یی ر|و ات ۳ 
عز کشرز بت بت جک 
کرشو مت موجزت نی کی یب رونت ۳ 
0 باه مس 

ی 
ری رل راون «صریت و و ری رات ول مض 
ك هر و ور 
ریز یزير نکر وتا 
یی کایرت ور نآزا 
رت ال فعض برس > 
مزال رصم بش فا وک 2 
وش تزور تراسا زک 

۱ کر 

7 
وم تیدا زپ و توت 
یلو رورم یتخبدب ببت و 
اتکی ».یازور وه زد ور یه اد ی 7 
وگن تفا کشتاهی(بزگ وا رمشزنزاج رش 
مانتیو درمز 
سامت ابیت زر 
اوقم ییات ۱ شام« ۱۳ 17 نش و 
۱ 
مه 
رتاما وی رشوارادست ور ویو داهج 
۳ و فدص عراز رکش رو مقر 7 ب 
رل و خضوش زو رزیض رل تکرام نت و 
یره ییا نیو رورم 
0[ 
ام رانک موی ورن زورما و 
مد و رترب - ده بو بت دراه یز اروزالم 
ملورواتساشی » 0 رت از شرت دور 


ای 9 ۳ ۰ 
هدارا سیر رو وتات ول رت از نلیتا 1 باوج 


مشیت ون [ ود تزا مقر رکب ابو در 
مرف یکسا چونجات خی کر 
کل وروی زساين2 


مهو زرد 


۲۰, ۰-0 ٩ 


ری 52 

0 رل مم 3 مج ۰ سس 2 / 
دوع رب و ره 7 نی 7 
شرورن بطاضسير ۵2 
مت ار وی 
۱ درا ترآ ریک نی ترا 
0 
بلق اي رورغ رک 
مارا ال حم کم دفط ِا 
بسا 
و ی 
ی ی 
ور کم ال دی 0 
و 
ررصر جرج فع لک سر 
باس هبرض لب شم رز 
يتنس ۳ شتا 


کر تسد زب و ۴ ری و ر 
ی موش و رششت ۱ 

ی کرت زان ۱ 
ی مر ی ۳32 
فسات سوه عم دص ون 
بر و فان دسج سدع کي 
هي ره ام 
شا تاه وه موی یی بش2 سره و 5 


2 

۹ 
رهلک زیخ ایکون زرد 
در زا نش روز سیف سيير 
۱ گرم سور ره رو لین روم رات سل 
و با 
رم سم باب اند ینیم" 
رزیل )مت 
کر مرو مکش شا رنب تکار انش درز 
تض ی بت رد 
کر هروا رز رت ريس و 
3 دابا زاو ۵ 0 
راو یلو وا رت مش رن ره 
شک زوا عبت مرن دق رنب 
کی لا مرو زو هي رت 
وم لو بر مایا 
ار زاف و کشسا زگره میارج رت 
اک ری رای دنر 
رز تکفت یدرز ۱ ورين 
مر( رونت خرن مکی ی 
دض رکفت مرش رن 
مج موز 
۳ نی 

۶ 


۱ 
ِ رت رک ض سای مرخ زو رانا مر مومت 
سیرک زور ری غزشرت رت هروا 
نیت موهفم ی 
طلبی رتاو رپس نایب وک مزززای هزرل لا 
کی 7 وس ری خرس 
رما من وه ان سین 
1 
دزن دزد لیر یسیع ستاو شتر ره 
77 مد رم کلم 
ردا زارحا[ 
ی دح روط وت ازوی بر 
رات مره رت ار و | ۳ ِ_ ۳ 
1 
کر نطو( راضرتم لیر 
یتکاَا سبل )دنت روا سورب یمس 
ولتت بت َو شم 
خوگنيبيق ردیر« يوضر رد1 
معط یاوه دصرد رتاک 
افش رکرص وم ری هل زا ی 
اکرلهسووا رت ی شرپ 
گيشکن دخ کب متا 
ریش 

۱ 


و توص 
کرو یوت وا موز لاوز وا ور 
مرکا ارهز ری یکز رورس ری ۳ 
فا ضرق نون ول 
ره مات رگن رن سر 
بنیز دوک رش و هو ور له 
الم دزي رویط 
ره وناز رم ریا رن فلز 
او وضو رتیت ِ مرا ی ویو( پعلزسجیتن [شتي و ع 
مخولضعنتطاي رزوی ای ری 
سکم نیز زو ۶ 1 زو راون موی دازرذ یه لاه ریا ود یت 
مسبت زک جوز زب نار یمزر یت 
مز روج نازخ سل از طلست َو زر 
و 
ات ول 
دی ضرع زو ی دب زان 
۱ وصلیزت وا ات بل مس 
و وم تفس )خی شرمع ای تص اوه 2 
وشوو رب مرو ات 
لت دازون[ زرم وان مدوم رش ولو 
زو رزوی نخااد ماک یش بت روز 
دقازنت‌زاد روتوم هو ور 
وزج یازا رازن ش مر ردیر و 


ار 


2 ۳ 
. 9 اه اس چا | 
۹ شَ ۵ "» و ‌ 
۳ 1 لو 94 « 
۳ ۳ ۰ 


ربر, 


ی : 


ر رس 

/ / ۰ ۷ ۰ و ۳ د ٩#‏ , 1 
یالیو 7 فض|لصاوات رون فش ری را درا وب 
/ 


1 


گنت متیر زیر زج با 
ره جوا ا هپت و 
خروکز لپت رای مسا ات مادم کناب اه 
و روموت ورد رت 2 
ناویک روز هیر بشیروا مایت کیت 
۷ 
اي لیدبت دعر زر 
رخ بل, ززتخط اتود ابیز + 
ون زیت دوه سر وونل 
چب زگ اجه کلم )رزخ 
یرت وذاط کر تروص رو 
دوه ۳ اس کته 
ره 
ما نتسه بت و و1" 


۳ 
۵ 


( 
مین ونر یقورع( ۱/۳ ریوک 
انب نز میمصت پل( 
سیپ دح رِانتوا م عالزتز رت 
یروج که رام ۱ 


سوق 


سای یرو زین یایالب سپ هت ۱ 
رسای رگنسعفورییریز وک 
کر زج ریسا اه رل مرو 

|۱9 

ازع صرق زاین و رسکیزر محر 1 

از وت دجم ولا رگ 
ررض نات بل ان و" 

| 

را کته رل یزرا 
مه 
ح رن الوم یروا رن ره ول 
شرس قاروا ة کرو زیامت رم صیت 
وی درل دصیس کر کر 
سيير زپ ی نیا میت رت 
نیودت زو پا پا ست؟ ی 
صورت رال است» فده موزل وضیت ۷« 


۰-۰-بچ ۳ 


رک تام دیدح 63 

۰ ی ور ۱ ۰ ۲ 3 1 ۰ ۰ ۳ 

رس تم مورک هففر نم و جر را 1 
۰ م2 ‌ , ‌ ُ ۳4 1 ۰ 2 
منت ای رنع بیج یمود یوق 
ع رت درام لسوت درک زموگ وامروزد رم ردیر 9 / 
۱ تساات یر و 

رسای موه مرو ریت دا که کم بیع مب شترا ۳ 


یرت در یلا دقع رمک ها 
از هرید مق مدرم زو پا روج #5 / 


۴ 
ٍِ 

۳ 


ک ان ور ززسها زود ازالیس 2 سا رون 2 


۱ رس را من نشور 


بفن 9 


یناما 7 رتیل افو 
و ارم کم ی رل 
1 وس روط خر 
نالرت میت ناه ور رز بریطاب کر 
نورق راد وی مور #7 1 
10 رخ از پر همع 
ی اه رز زار سِ و 4 سس زو بم ۳ 
روا پر( وکام هن رم رحا ی زار ۳ 

1[ خر وم رز ۱ 
, 2 #9 الک ی 

ی رز 7 ای تايه 
او مان بیلص ۱ 
رنب ری رمرم ری زر رت 


نیازا کف 1 

لگنا بو درو ۷ و 
یم رز سل مرکا ال وزیا زا ورا رو ۸۳ کر ۱ 
کی بو تیزم لا 
و مات 2 

و رس 7 رک 71 توت رم موی 0 
رت تور موه 7 ین ارچ یگداس 11 
روزی‌نزر دس ض تج نکم( کمن 


۲ 

۱ 


م2 مم 


۱ دبت 
دنت رهز مایا رک زا 


|۱۳ 


۱۰ 


مسا ال 11 میسرت یرل 


مد خسن یرتم انح 
۳ ۰ و کت مج ۲ مه 3 
کرک 


2 1 |ام ۳ 4 مر ۰ / وس 
مس خبط یحتف( نومه نیسای »مرای 


0 نیرز 

اب ۳۳ ۰ 
سیر 


رک رواد چاو تج زو رت و 

مسق رین میت زر 


ارزو یر یوک , 
۱ ت 

ریت _ مر رت« 


ای 
زود 


برض رم یولع و مضه رت رطع مر ی و 
ی کوک دی رد تج ی ونم 
ضرق ۹ 
و ل قرو 
ی شهاک" بو 
کوخ و وکا کته برشگهط اشرلبچ کر رواب 
کار | مش روصنم یز مه ۳ 
۳ 
طاط را مرس 1 * ش نا رتست 
ملاس ۳ مزا سوت و 
رن نمض 7 
یزیر 1 ۱ 
نت وا 7 
کنیا اوه زب و ۱ 
۳ ورن وس وا ر[ + وزاسا و هو و ی 
زج یوضر توا انم و مراب 
۳ ضایتادوبای مزا ۱ 
وت یت و ۳ یت 
0 ۱ 
#۴ مرو که مرو کف 7 ۳ 
17۳ یسب ور رادم تس یت را ازوبورک) ول 
یود پر ور ۳ مامت ۸ راد 
0 چ و تا جر 


۰ 


ون یم يم 9 ۳ 
تست جرگولست سرا وت رز رز 3 
لا یخی ریا در ض ای هيارا 1 
ی ایرد :۰۰۰۰ ۳ 
وال سروب ارچ فک 

رل مس ان دی رنه سید و رز 

دزم ازع ماک ار وض ض موجن 
2 و مت رز زنل ۱ ‌ 
تراد اخیرسیت وطاوایکوضت زورزلی رتنس 

امس زر شا وق باتوی انز 

نراقت روما یرورض ره 

مووو سرو خی موی و 
یه بط رو 7 ُ 9 ۱ 
رس روم وتف رفالتکوش رطق رس ری ۱ 
سپردرفظا ویر مايا نز ميا ۱ 
ضها رز حیرفت ال قامعا ۱ 
تخد وج شی نها بکرم( نز 2 
ونوا رل شا یراع وا مق نور. .۷ 
تا میرن درو یرتک یرت اد ی وه ۱ 
تک تیا اي رگج کزان یرد رسوابات ۱ 
رونت دم شیر زاو 
0 مهوت برلیری‌عث کرو ۷ دم وت 
۹ «اهعا وا (9(( زو رو 2 مار رو( رت 
"یمرو يزتععا ما 2 / ی ی راو زومزرصا 117 

0 
5 
1 1 
4 
. 8 

ه ‏ فق فد یات تلع : 


ی تارج وس وش 
۱ و 
تج کانخ ری تا 
1 
کرادت وضع یازا ده فاگ 
و رده وتو رش ود وت وت از وگ 
يار بش یت زير زب 
0 
۳ 
و ودرگ وی 
ایض رها وراد کشت رن 5 
نتفر رمع رم بر 
کوش زمرت زگره 
هار رمک 
یرای زین سح یپ رازه 
که نافلوم نوش گام سل 
اهباتک وضع رل 
رت روا ضعاک تنم اوآ وج 
۳ 
ره ررض یه سس 
0 
هي زد ورزر 
ره 

یدرک فان درم روصم 
۱ ور 

مس ژر با 

نز رز انس بش در رم ِ 
سرام زور توق 

کنذراک پا ترگر ره ررظ توافت 

رتیت بعارت وزرا رده 7 
کر زر ویر اتود سم ۱ 
اج یسم زب و کرت کی ,کرو و 
9[ راطفا رتیل مسص 
رتم یدولم 
۱ 
تن وا ابیت و زوجم ح 
ی 

مسا ورزر ال ویتسا نوا بولیرکق یال مر 

| اش ۳۶ 
میور وتو وی تیرت رل 
دنسر ِ مومس م2 و 
بفرتدزگررج رت مود رصم 
پا کات و4 لصو سکرزو وس ور 

ی 

7 ۲ 
وناز ریس زو بر 
کر یرس من یططرم! وربا شرت 
یشرت من ری رفظ و[ 
1۱ 


ت‌ ‌- 

۸ 
وی ی من ۳ ۱ / یت ۳ وک ۱ 
ی 


۱ 


سموی؟ 


رگن شک له مر انار و > 
یلق ۱ 
رازه نون شآ راز 
روص ویرک سپ ور ات 
ريس رو وم زیر 
اش یدرم در را از م۲ 
دوع سل رورت وفایجزضه بت رن ول 

٩ 


کرت تیم طرش ابیز 1 ۱ 
مناوت اريز وان ۱ 
ررض راهن نرق حرف هگ ار 
کون رزوی کوش دام رد رز 
لو هدرن و يزير ره مد 2 

2 
ی 
مر رتاش رل زارت مس ابا 
رز 
ی 


2 ور ی رم 1 شید 1 نت / ۹ 
ررض زرد 


لاف روک اه زو زور کر 
یک لت بچ شردام و رازه روا ۱ 1 


"ِ  ‌ِ‌ 4 


موز ريت يو وش رف 
1 
ی ۳ 
ره 
سجن رم کم بیرخت رم 
تست سفن دا 
ريش رو مر عم[ رش 
یز ون امه ات وش ع وک سره 

۱ ۱ 
سا ی ام ی پر وم دوش 
ریز رطاضس ارس هلر سک اب وی 
میومظم وم عَ ی روتکو نی رضم رت 2 یه 
رود م تج میتی عفر 

مفیرژوم هکنيا 9 انز 

جنهو یج و م2 ۵ مهاب زد دما 
وس وم کر رازن یور هرت 
وی یرک مر من ریز سلطا سور 


‌‌ 
‌ 
ف 


۱ 


کون رباع تگ عرص« غلجي[وونگرسبستهممپ هن 
ده زک ی رازه ۴/9 
و اوق نو و رپ 
ریت «ا فلس او ومع ابا 2 
وین زک بت را ره رضم ور 


کش 


احن 


۱ 

‌ 


۱ رگج ونوا یامیس او 

وس در دنت ات 
ريش ابرم کر ررض 
وروی بسانت مت رب 
مه 
ریت ری اور ک رجآ و امیش 12 
و 9 1۳ 
کی یوم رهوگ موس یک ماج ما 

تج بط نمرون نقوم نوف 
۷ 
مارا یت رولس هم دم رک 
ی 
ی 
و 
رز وب دش زو از وتا سر سوم 
تادایتککطت قکطمزازا رز م1 
هریت و سول ره ردول یز 
ول مهو 1 7 حون ی 
8 ۷ ۱ ۳ ام ۰ 
۳ ِ ۳ 4 ۳1 ز 

لته وی رو زو سل 


ك 4 2 ,۶ ۲ اس و 7 
۳ 

رز شرا شین بیرخت یبن ی وه یر 
دراه ع ازج هر وعبرا ینزید «عهر(اصفیی هضور رک 3 
0 


در واضا[ برس کرک ور وتارس یش 
ربا( وم تفش زر زر تیوه 
مر مش ری اب ری کرک 
یرای باء مت وضیرفت هی ره وکین دار ی ِ 
فد اي فلت وا 
ری ینوت ای ورس 9 
طح وروت دراو او ردو وتو را رس ۲ 
مرا دزم و موم نا 
ناوضر وا یت ور 
19 
هکره لک سره زان مک نکن رنه 
راطا مور راشف و بر ن/ تم 
رف لدتا مامت رییانان سيم رطف 
هیرهم رابکی زر زر 
رتست ور ایند خر ریت از رل 


لو ردق ای زد دبیت او زو یو 


سم تکی ت» بابا مر اي رز زیت 
سکم وس 
و 
ولا یوضر وداج ,یو( و عبر( رکب عبی اج 
بش رتچ اور[ 
زمرت سيم رابگرم رن تکوز و 
یبتک ور رت ی 


ی 


یکت ی ار 


۱ یتست زد سب وق مخز مان تورشر لاو ۲ ۱ 

سول ۱ 
و ۳7 0 7 روخ جخشا ۷ مت بت 
غیر(لیم قرب ۳ ۳/9 ارات کل 0 
2 اي رو 
منفلوری ۶ 7/9 ره «رسبت ازانما ی چت بت بو و سا سار 
4 سا و ره خ ال روافرث الب * ایب ویب 
رت ارم یل 
کته سلویر تبرش بت یا اش دوطای کتک کدی 
اند ای دزن دحاو ۰ رل ۳[ 
ییالول رام اهر سول 
معلومزز ۴ بو زا وب ( ماع وب و ون 
7و مک وه رز سر ور 
9 7 ۳" رست رهم رال مس یی رو سر 
درب م9 و یره ارو ار و مر 


و رو مر ] 
شور 7 رو کته 2 
سا یروا ویرقص ی منز مش 
0 دمن رهم ی ۳ 
یه وم بلط 


ولا ترا روص انعر زا ۱ تالا ۱ 
ابا نو ره 0 ۱ 


و 1 زرف - ۱ 
طهال ۱ 


سر یزوس سم 
راکب بر ور 
7 | 
[ ار ما ] رو و ‌< +یه 9 د مره 
یام یاراد وال دی که نف روز 7 


1 
1۱ 


کوک دم فان رزیل مر 
ض یت م پل سر ام 
۷۳| متسه این نیو ری ویر 
ی ۱ ۱/۳ 2 ك ‌ ِ 9 
توا زرا نود جزازان تام یرون کت 
1 ی 2۳ 3  ِ‏ 3 
یه شحو یام داي رم یرت 
۰ مت مه 2 7 ‌ ۹ ِ ۳ 
لیر 6 سا ایدضیر 
] 
1۷ ۳ قفش 2 9 ط ۳ 7 
0 ین بل 
راکو ازع هنم[ 
1 ۰ ۰ ۰ ۱ 1 / 7 و 0 
درو راو یمراط رز فک ری ینم لاش ار رو 
ها 1 . 4 
کانمن بو 
1 و 9 ۰ رز ند کی 
خرس وج وب و 
مهو داد دیاقع شو داي ريگ رت 
7 ۱9| 
ام پلر رسای ودرا( سنا پچ زا دار ما 7۸ 


0 مه 
تدارا رفل اج اف دیسا مسته اش دهاز رو 


یداع( بان سار وم وامو فرشا سور اج رم وروز 
ماکان شزرو ف ات موزدس ریب ایو رگ 


نون 


‌ 


۳ 
تس 1 
۳ 
۵ 

ع با زو بت شوت 
وم ور راصنا نزاوت ر‌ دوم بسک 7 
روسبا روط اه 0 ای ربورز(نت؟ تزا و 
ایتک رب یوم تریسجر یدصت ا رتسا یروا ا لاش 
۱ 5 3( 7 / 
هد بش سکیف 
9[ 1 فرع رصا ال کیان 
رز پاچ نوی تلا ری ضرع ری 3 0 
1 
۱ ۳ ود 2 ۳9 مار رامش" 
برنر رواک متولرترتردسیت او ادابم 1 ۳7 ۱ 
کر رس یشمیودورلت ان ع رد زاره ین 1 
را دی ی ی دا ۳0 
رت بر مخ اپ شم ات77 
رداق رمرم ور یی لطاب کم سل ؟ 
و 
مه ره رتناک و وروت ال 
کي وروی يو دیاس چ ‏ ای 
اقب روج زر رت 
۱ 
و 
و ررض ات اي اقا زارد زا 


ف 


رگ رلا زیدضزست هرازه 
اي دصر ۱ ُ 
یت تنماسمی گنت رال و 
لس یکرت وتف 


#ررر م‌ 


1 


| ودره( ۳ ی مع ل امترت یت 
ق اج رز رن هدن تون بت را 
ازستجاو ور ن زر کار 7 ی له 
هار 7 ام ام نی رت ان 
کی صط و ار مر 
ومع‌بر(عیلا سمل 1 رن لاو یل 
مزا راک له را زوم و 
2 4 7 کم ۳ 2 
2 ی 3 ره و یه زره مس ۳۸ 
۱ ی زو و سا 
معا شتا (ضتیا رن زور وا و سرت 
ورد رطف میور ۳" دوز صابت‌صبال) رف 
وس ترا بات یز( میک شوم‌توومرزی .و 
1 یی رز ییاور و وم نزو ٍ 
ند زر وس مااومهدنن دنزیم( 

7 رازن تشرط ی 
مرت رات ريدم ۳ 2 ۲۷ 
وان یکت یی ارس نامز دبا اختیارفرو ال ۳۹۳9 
"» کش درد وا نکسا جٍِ_ 4 ۱ 
نامز روص یر دیع میتی ۱ ۱ 
ناد شین عرا یمدط عرامت در تا 2 0 بر ۱ ۱ 
فا و رس انیم توافت مدا ٍِ مم ۱ ۱ 

‌ هم وین ۳ ۳ : " کت 
فظحویه ‏ تم ی ارس رل 


0 
۹ 
۳7 ۶ رات 72 یم 7 7 بل 
ی 2 


ِث۳ رو و 2 


کر هه با ور مم و و و ۸۶ 
رس م9 شا سپس دسمخ .اب سنوده وا رورا ره | و 
2 4 1 ۳ هه و 
تم سر ارت ات و روز 

ی 9 7 ( ی 7 رم 2 7 / بط 
و مرو الک اک وزرب وی 
/ 1 ۰ ۰ مه ۱*۹۹ ۰ به ن ۰ . ۰ 1 ۳ 
ییوشک له رنه ابا وحن زوا 
و ام ۰ 2 4 مت ۵ وی 0 
شخ ورسولکی زور نوم با وتو رضم وا 17 
9 ۰ تا ب/ 
2 7 
اد راخ وچ 
کب نز سس چد نبا میت نموت ۱۱۳ 

2 ۳۳ ۰ 3 / مریم 0 ء ‏ م 
و 
ان زا یلوزن مش ضا رز زو نمض 

/ ۰ ۳/0 راو ۰ گر 7 
رف ی و 
۷ 
نت وگو ی مج رز ای رس روز 1 

ی نم مک زور وم رشان رگن وم وا 

شک زد محر مرو ات۰ رصن ریک و 

کسب رخا رزیت ولو 

راوگان من سر مر نیرت 

و ره 
یداه 


نت 


۹ 


ِِ 2 و 
7 هي رز را لایر ورضار م7۳ 
نوزم لتق ریت ددم ار و7 


هن نان شا یتیس دوف روط لک 
سم رن 


يخرب یتروص ماش روت موی رورش 
17 
بکاض انضن رطف وان رم رد ی 
تن رون کمی یزرو رت شا 


تا یزرم وزاض روز زرم مر 
10 
0 ناسر شرزر روم 
مزر یره تلع رت بان شمیت 
میسقت ری نتم رد مسایع زاو رت 
۱ تزا حیرض رو 
نودا وق رزوی وضر ورد (اوزادت و + زو ت ترس رت 
اور ی و رم / زد ردنوضرکا 0۳ «رض شا و زنل زد تومیر مک 
ره ما تور تدارا ور ۳ هدرن مه دنا 
۳ نورد ؛ دریورايم ردان دم راجیب ( وت رم كت 
۱7 
۱ 7 اک هگید 


وک 2 7 ك 


ماقم جا فسوی بیط ایست ]ریت ررض )سنا 
ای سانشان بای » ار را ای اما خزیتاایک , 


تا مه مرو 

رات ۰ ۳ 


سس 
۳ 


بس جوا سیم ما سوت سس 


۱ 
۱ 
۱ دتم 
۳ ی یط 
کیت رل نویه مرو نت 


7 
م1 

رده زا دس هش ره 


رَد ای تسنیا روش و 
تن رک اوقت منز 
م سا هار سار مرن بت 
ی مت ری وک رل 
لج یرت اسان رو سا سیر 
۳ رازگ درم وم ۳ 
خیم فان ریز رز رو 
۱ 0/4 زوا تست رورا 1 ّ 
چام هل يور 
کر رم + م(عی رد همکد ضفته کوزیزلد 
رخا یووم 0 
مب - از ۳ دورو وهای 
ی 
اا وا کر واه رازاب" یت 
را هکرس بدا رل 
و وش وا مزضیی ره موسر 
۷ رو 1 رتم تن رتم3 
مر ج جزوا منز مرو ری 
نم ی و و و 
نیع جزهیری ررض ررض قگ تن ون 
زگ زا لور ببت ها 1 ده کرا وتا دوه مه موز روز 
رتست رمرم یج روصت ترا 


۰ ۳ 7 چم بر و وی بو گر سرا 
دای کزروم تالا | کرک روا ورزر رک 


#۷ و 
ره ۳ 
ابسکتییرا ازاشت وی( | هیوست منز از روا فده 
رام ۹ و 7 72 
سار مو یاوه کم الررگز رو وال درف بط موی ,و" 


رد 


شِ ما 4 و وه رنه کرت ۰ ۶ ِ 
یرورض ی مش ودک اه 


ورب ارت يو اضرا 
یو گو نم تايه يرجم رتور 
رمک یب تا له سیر کر زرم یگ روت لب ور 
ای کول تافلت 
کرش وروی ونیا يو روص 
۲ نوریهروح حصدا مرت 7 مورک یام میت جزون ری از ۱ 
ریی زمر رونت نیپ یی و 
2 دوز وه بسن دوه را 
توا تسه تسف یور و 
۹ ۱ ۳ 


موی میسن و یزار يزير 
و ی و[ 
زمره سرد رت تک روما وس 
بش اه ات باپردیت موه یله ان ری ور 
تسا ميرم ی ورد را 
راوگان نزاوت وب 
ما هط هکت وگنلا ونر رش 
رازم لت ابیت پر زوين 


ی 


ده رک اي ره و 
۱ کر انش و ره مت ی نز ۹ 
17 
کر هرز و 
رما پیترس لوصا ال 
از زا وج رورش ررض ور 
مه نکر نواعت رز هم 
در یت ولیض ان روت یره وان لب 
و - تی‌دردت) وب تور برقب طعژخمارشت زا زوم 
ها سم یدج اريز 
۱ 0 
۱ حد تن تیصو جيار عبر 75 
1 مان زرد 2 ود افیا 
تافلت موم ده فیرشت 
17 

خص ایتناز 


۱ 


هل لوزن زيم 


ف 


للم 


مر 

1۳ 


وکا ياپ تاه ویس وت 7 

رورش رما و 


بش ن ره و یزیمور رات باس اه و 
اتسوا من ناجرم وم یو یله اسر 
0 هه راردا رسای 9 
م از طر هس یب یک رآ و تفا 
یووم وم میرف وم معا که رش رگا ددارکه 7 1 
۱ رگ رزوی ضسلبعاوت رای متفر روف ی 
وداک رافورگحض ات میم دراوم 
ارس یشان تن اپشان »روپ یراداوه 
1 یز مومت 7 
وت سکس بمب وم 
هش روبص ار 
ک ای راک تینوی رس ام تجض را مزوروز وا ۱ 
رسزوم بحافت یر زابش راز 
تن زرابم 
#ا بت 7 
کارا یازع دی خرس زر 
2[ ما نکر 


1 ی یرک و رایع م7 


طخيييي رت موی ند اگوی 

شیر خا وت" که اضر 

یاه خرس مفت یرل گناس ریمض 
1 متا( 


مک ۳ با ی 7 گنه ورزر ار 
4 0 
باکر هک رمع زر ری رز نم 
کفت !و داز رش ره کاب و 7 ً 
هر و مس هی رکه و نز تس 7 ۳ 
۳ وی مق صوو انشا و مور 
رورش سر 
اسر زیر زب ریسا تر 
۱ مقل دست بو ریت یرک رویز ۳7 
0 میلعت رل ور ضایر وب 
انیت رز ۳ 
سرگاز یکرت رورش و 
۱ کرش شلات بت ور رو 
ودب ررض برض وچ رم سا رب مرش 
کر اس نز با یمور 
7 
رو رکش عم نان رس نس تقاط 
مدا ری را ریب رن ]زر و و 
7 
ررقجاضت درمز طد نان عمط 
کر‌ن اش 7 ز دنرز 0 
بت را سم و پیش شتا ورزر رب زر 
را صاخذ ورام وی ۶ هت اجان 
نسح 
وی 

و حت بت 

وک سییر 

9 


اپرب منم 
ورد و2 و 1 
کب احاص له رز کی ۱ 
مصکودما شک ۸ اش شد رم رون میا 
ی 3 9 
7 5 2 9 مت منت و 9 / مد مک یه 1/2 
۱ تفیش انس کرو یواسم رن روط 1 5 ِ ی 
یر وک کی وا ۲ رن مروزست. ۰ 77 
يم ۰ در ۸ ۳ وی 
0 و 1 وروی یضرا ۳ یات 
و( / تن وه 17 ِ ۰ 7 ول 
1-1 صولبتا راو 59 ۶ ری وش یامد 3 
کل ۱ ری زر دوژفبت را منز 1 موضامیروه 
ازیو خریاض ام ورد 
ما هی اه از 1 
بررمتي ساطل با ک 1 
۹ 7 4 ۰ مت ۱ م نو 
2 / 7 3 ۰ مس ی م 
وب کی وی )حور ۳ کت کت ور لنوت 
ما تم 
ره 2 تور ۳ 7 ۳ ود ‌ 
مت فش ۳ وسزتمیرو ورن 
کر ۸ ۳7 وت موی 2۲ 17 و 9 نید 
۱ 
۳ 1 بت اسان ۰ و ره 
۳ ۰ ی 0 یت 9 
حور نت و 9 / 
لیا 7 ان مور 1 7 1 ۳ 
0 ۲ من ا ونکا ۱ 
نوس واي 7 2 رد بپ زا ول ۹ ۳ ۱ 
۳۳ تشه ماود زاریش 
ود 7 و 
9 تیش ور 7 7 
سوت نرآ زیر ,1 2 2 ً 1 
رد ابیت مقر 1 
و۳ ایشرارچج)ءع وکا رویز و۱ :61 ۳/9 
۳ یی ونر 7 2 اجره تاد سرا 0 
و 
22 2 
ار 

زیون تیگ 
کر مدش بو 
رز رزوی 
تب روز کیکراس) یک یرم هرارق 
ما فجن کر گنز وم 
امش ,ایوس ییوشور 
از ها کر خر ریب زر مر 
وب کیش گ(کس اب یت ی تت زرا هر 
دون ار جر ناروتسر 
ککابیخ وت تک هیده اززرفبنش رن 
هوق سای وین یی روز مر 
چم ول خردیت ال نوریو ار 
بسا نز لنپ تکار ور 4 رن 
مناد کیزوم رتمک بو 
جوهنا نون حیرفت رگ ور زو زر 
شا میرکت مها ره 
ابرم خر 1 ونیپرون دورو 
سه موم رولیت هي ّ 
وتا لزگته* مارا مریم ترس ککذرسوفرت پیز صای9 
پا رکه بربیم ی[ یووم موش روا لت 
9 
رتفد 1 
برار ارم ره چا (ضلري‌سرز روز ها و رازه 1 

ِ 


وزارت نشور رن رکش وف متا 
جک زوس سر را اب 
کو مان ری ریک شرآ جر نی رن درم 
جر رن رز تیه 
رای ما رک رمک 
وان رزوی( کین زر رن رب نزو فیط 
_ زدتض وگگرزاجا یو یوراد لیر و 
رمک انیب 

: رفک رورت آوکفشرایزک ارت رو نار 
4 ون رتمبوي طرظي ربیب 
کر یات اي ناوریس رطف( 
موشا مه مزا موستدا وبا 7 مره روط روز 2 
رد زد ماقم بترم 7 
کش ورزر رک رد رک اه . 
بیارض وولو رد13 
ری رز ریز راو 
گنوی نیپ وضع روا 
0 
وم و ده کنر نیش زک رمق ایا 
رها لس معلو/ 2 ر هنتخ 7 
که 
وی ما ار مرو 
جیشا و عز یا( زگرو ۱ ۷9 ار 0 

۳ کی مزر ۱ 

۱ تین را وتا رای مامت سر 
کت یرذن در زاره ری زر 
: ترا 11 مرگ خلای| شفک درمز یار 
تال شا رووریعت‌ن بر« و زر مر 
دیف و مزا و 
مت میت چرد ری چا کر مایت 7 
+ وم رات ورام رام ريت 
1۱ کنر 
ره ندچ ردیر نز 
ری باراد ور تست مب مزب وم 
هد و ار 
ما صرمر بت و کوش شبن ونم 
وراه درد یلیر پر درا طلایری مزا داشارا ان رورا 1 
یش گناد و4 یز تولضت ری برض ‌ 
مر زرم فتا مشت سا کشت رولب ۰ 
یزاوه : «زاضروض 2 شم یراق[ /// .1 
م کرد روا کرت ور ره دسر 
وتو تیک نی رتیت 
وادو ریت رات اي اي زور دمپلفر 4 وتا 
تسیاب جرویرنا توا مجوشار ه زگرد 7 ۷ رومیت تیا ی از ایض ایب یزردوگ 

مت درد باروج لور ای اه اهاز رها م 1 ی 
ی ان 

اقب ا یر رب دز 


۳ ...۰ و 

کالم 1 لگ 7 رون بور دوب وبوبا س گر رقف رد 
بان کرشض تور نیبم ان که ُ سا 
۷ 
کت مقر رز فص ره وا رونت 
ربیاو و مرت ادن وی ورن شیب دم 
1 
۲ روا دس روط رح ااورصی 
رن روا منز یبا دی 1 
قص یک تیلست ملق 
برد س رن رویز 4 برض تج 7 
۱ 
2 و 
جریا دکم لو روا فارسرزب روز 7 7 
وورر«ست رد 
ریت بو انشا نی له تا 
ای یدز درفب و ارو ون 
میتی رز رت وی + رز 
رم سوسیا »لمیر ميهد وتا 
ماش تم ری ورام فلت نت424 
عون دول کت م بل نو را رون 
دپ تنیمل برس جر ولا 

4 وان ار ما تم 2 از ۱ 
هروا 5 «ردلرعاط 0 3 1 

دای 
یتیک وزو وتو شیر ره 
ای اي تنیز رت زر زیت 
راز کیضربت مر رامشب زور ره 
عاونا زر قرو وا اپ برض یز 
ادا رو رح رن رهز ات 
1 
ک یرسک کار نز رل 
۱ کر رفس کاس مق کاردا شخ نو 72 
م سم یه اب رم 
4 ۳ وم ول 
وه درو داز ره تا بگر کاردا ردنت روز رد 7 
ای پفسر تا مزکنط اي مر 2 
وال ینتم , اا میرن رد رتیپ زار روف 
۷۳ زرا 
0 ات که بت ال از ان 
۱۷ رصان اوعد دمعیز زر ۱ 
«ویروس ور - وا خو) هش / 7 ر ایا وا زایتو نار 
روت خر یفاضا یش دای میم 
مارگ ضرع« مضوباشیه کاب یور تم 
زاو میخض متیر زیت 
مصلا رود ار 9 یو و نییزت 
تم صکاه ری نیرز شرت نمی 

مرن ۳ : 


 , 
۰ ۷ 
رصم ط‎ 


ای 


91 

7/ 

و و که و ۶ ۱ و 
ان رمث رز ی رم رت و ۸ 


9 از زا هسریم اشامن هه زیت مرت 22 1 
۳ 
۵۰ 


سر ونر يم حرش يو هو و 
وکا اد کل تن ات۶ اضر ۱ 
ی شود نزو تابتع ۳ 
نومضم زو زو 0 
تمرم یلک رو اج 2 
اب را دنبای ور 
مرا ییون روت رحیبا یک ار رزیت 4 2 ۷ 7 ۱ 
نوات عرسا جرا نت یضاق 
و ۳ اه ها گ- ۳ ضرف ودره ٍ 
| سب تلایا ارم 
کزان خر يف دوز مرت 
و 
قزر ینکن رنه از 
_ 


و 
7 
۷ تس ‌ ۳ ِ ۰ ۳ 7 
دک رهم رت ات 7 


ات ریت ارت از مسخ دراد رعش 
: 5 ۳ 9 بت ۰ سم 7 ۸ ۳ ۱ 
0 دراد رورس کته ری دراخ روصرومان( راربا که 
در رس اس سر زنط فش ۱ 
0 5 ۱ ۸ب« 
بش اف 


1۸ 


دراو 


/ 

1 ۱ 
کوکتنرگ رده وتاب تقو روک ری 
سمش زو رانا سرد تج مزاول رک ورن موز[ ک 


نیرت نموم ارم رن ریت اک 

.- ی ۳۹ 7 یت / ۰ ۳ 

سر 9 دسر | 

۱ ۲ 4 گر دار دصر وه ب ۰ ۰ ۰ 

۱ و ریش اد ماش نویر او 

ار جک (اتت ع رم نکن یرگن میت 
4 1 ۲ 

ور ره سس تنم (ح ار مرب 
٩‏ : 1 2 ۱/7 

هر 
و9 
هخوازمزطه زا رو و ری ماما شیر حبلرارم :وی یلودرز 0 زد 
ری رز رازم رمرم ره 
ندرا رل روپ بت ازع 
ره 
تس پر وم 
دب بیع روز را درک ره رون وضو رپ 7 روا : 
1 
تشر له موی میج یبک دمآ سر وه لت 
1 وه 
کم ناتک خر رتیل( تب باتوی 


مد 


0 


ی 


روص راضای» مر منم وه ان 


۳ ۰ 

۱ ۳ 9 
‌ . ۲ 1 


با ۰ ۲ تب : ۸ ۵ 
با ۳ رولیت دالوا «جلال ما یر 


2 _9 ِ 2 ژ 9 9 7 4 0 ۲ 
یارزو شمش 


چم من 707 دای کنخ ات مش دی 


رتست درون یز سسکا زرط بت 
277 ی که 
کف حم / 0 فلج دزاس 0 
۱ 
سرا 7 
مخص ۳ شاد یله ۳1 بر 
مالعا تست رنه راز 
دس مه تست متشه ره 
سکع تزور 
کاردا زرم 
وم ات9 جات اپرب نروس وزاب نهر 

ی و 

دی ان وش لین نان 
رل رس ص تب اد ری یش 
هط( اکن ماما وم ریگ 
| 
تپ رفاسم مس اکن یرون رک 
هیوست ایض ری روک زا اي بانط 
وروی یزادرپرون برض زرا ای 
رکرد بسا نونف ردو ری سرا ار 


۰. 
4 
۰ 


کسیر 


تک 


0 


سس حس«حجَچَ۵٩(َ(!؟تآسىث/[|خسححس‏ ۱۹00000۱0000۰۰ 


سگرن ری تشر فرب و نش و رفظ 
س ها وهی سید هیر 
ات راکرس ارات زاس یزرا زو | 
رت 
جرا ریا ین ماخ جر زد ِ رنه 
بو رات ( فا 
دز میروآ شا زر یذ در تکرام 
درلت 9 _ رش رو ود ) یی ناو لکمو و عم 
ورام سم ون شب رم خوط مرهوش تچ زپول 
س وتو ری انا ۳ ادبم یر 2/3 ۱ 
1 
رزوی رم مه 
رل َو و یدروم و تنم 
ی 9 
دی ی رال ره سل ری بیاا مخت ور وله 


- ِ 5 م ‏ خن نم 1 
تیا مب عمورمص را( ن لاو د( زوین 1 


رمرم تسم + را مر 


- 


کر و .۰۱ 2 ۵ پا ۲ 
7 7 
هر سم ی 2 ب 7 
ریاشع کم راز 
وناز شا یی كي وت شاب زر 
12 ۳۹ ۳ 9 / ما 
# 


0 ی و 
ی 


2 

ناديم : و 
ایضا نکاس زر ناونع رای 
1 

0 | 

دروخ هرن رای ست وی رت درو را بر دز 

دزي وب رت ایام( میرم میت َو 
رم نییان رک اس سود 
1 
یا یسرد ات 

دی رام کم روط 


۱ 


2 وت 1 

۳ 


۱ رز تا اریز ی ری ۳2 


نمزم دم فضسنبز 7 گت 
9 کح و شوم 
ست و کرت مرن 
خرتحرشخو بت وا(و یعس 0 ال تیجلم ونیا ره 
بش وکسم [ نیو نيودت دت و رال 
ک دم ورزر 7 نموم و بوک بِ روز 
شب ون موم وتو اسب سای مر سوریو > 
راز پر نبا ی 8 رتور درد ولاز" 
و 1 ره 
زد رید یط يدام زو ای رز[ 
توا( راز وان ات ایشا نآرنرمییرط ریا رورا ولو ص 7 
وو رگ ووم|رسررومض رز امه روص رای زد وم زا 
ات زوس سای موز اي و 7 
سکم فص زر دنرگ و 
روضح کاز ایض مها یی وی // و 
ان ورام عویش رورش لد 
دون دش شا ط ی 
رت ولتت سر ۹ 
0 ,زیت رل 
وش مرلو رت و ا رف زر ۳ ۲ 
ورسیازتا ات رم 717 زرم ییاور ۰ ررض 1 
سود اررح و ره 7 وم 
روما سم 
7 
۱ 
۱ 


۳ ی 
۳ تُ 2 ٩‏ 
کیش رید زا تکوم و ۱ اد ببه 


۰ 


م رز رش زر( 4 ففا مت ددل ی خنرا یدام نس 
فص رکفت ولو سنج رکه مزر 
توهش یراع رک یکوک دیدت »ور و۱ مقر 
ارشج لیر ان روز وت تشر ام وتو 
کت جالع رده ی مایت و 
و 
سکره کل راطق زگ ول 
2 و دای زب ورد مق اه 
درد کی کشا ده مکی زبسرس ! کوکیسبادوزاریعلرر و او 
ر هنن« را وربا در ارجا یاوق زقس 0 
زر شاه رت ره ۱ تشر زن‌درافگررژوره عرش زد 
زک و و سه الک بسن یبوط رس زنچارهضا و 
روا شتا کاا ورن را 
و دی لب فزت جاور یکی نز یویر وزاریورادت یو ره 
زیر یا رتور خی دی ی یواژ شخ شترا رورش 

+ وونل شا ضات رشق دز 
برع قرب لین ری رونت هیارک و رو 

کر منک کي رک کنر 

درم ررض رکشت دهم وپ مور تبث بد ابا مه 

موز انمض یش رتیت (زروم متا 

تمد دراه 
کردم شیم تچ رزخ 


۱۳۳ 


زمر درم وه ری یز سرپ ری . 
خر 6 زرح ایغ سیف بر نامر 
یلا ریزو مت( فلا زض رم ولگ 
رما لاو دج کارت ارزو نیرگ / 
ون ی نوش یدولم 1 


اي دیص دک جرا تباب بر 
مرت ی هب اضا ناتسدرک رام 
حضا کا شرا شنی ها امستع رب 5 ۳ ره بشرکرچکرزر؟صت 
یرو ره وم زکرم : رگا مر 
7 0 ود ۱ 
نايم مر رون مار 
9 
شرا ایا ار کته تم يو 
۱ و وی ایشا نزن رورت وض لاوز 
پتسا رف «وتضب تم مخیرزد(نر ات مارگ مر 
رو شاوی زر لته درس زنط یکره 
ٍِ وش لزونخا برع ار ره رش و ما 
ترپ در وت نج 
ریسفت َاشت ه لفیا ۵ ۰ ون ۱ 
اک ده زرد ویر ۳ . ط ۱ 
کری رم فوضی عم توبات کین زیر وسرو ی نگل 
توالت 


سکیمیر نت وه 7 ها رکزرعل 
مش (ماکزد ۳ ر یم 9 داي هن زیت 
۲ تفر 
لاه تکمپوزی زو تک برغ يد 
اکیرارضي س و 1 تسنیا 1 
بولک رایس اش رت وا 
راز فرصت هي سپ 
ای رب رها ره روز 
مش ررض نزن زو زان 
ما لوزن روز انز 
یوضر رت ارص تا کیرش نس 
لقن يو دم ,ریفس زور 
زا" اس خن یل ررض رورت و و 
و با رک ی بات 7 ۳2 
رو رت زار ری زرا ارت رل ول 
نزو یل سنوت رخ 
ده زیشا رز اون وی وفیورک! نو بش 
تیاو نمی موس ات اپ شور ما 
رام شا روم ستاو سلات رزیل 
زد کشرز وت 


وا روز دیاز و دارم «یشان زر نوتم 


بیع لدم نیش راب 
شم ارس هار ادا ماوت 
قاتا ایو ورن 


آپرطالت 


زیراو زر 0 
9 
ارس یز ون ختی رز ميت بط 
ورام 1۳ درم کم سل 
بان دیول ملاعلا رل نا 
تن رورت ما رخ ریت زا 
ارجا رشان کنو ار 0 
بدا شودتارت و گرا عاض 6 رمرم 
۱ و 
1 
هروه اش لخن[ رل 
روص 
1 ویرازون درصارط را وان زاون حور ً اکاریع ۰ 
خیشجومچليیر ضلي رم فت مرو 
وا نم جوم ی دز هب 
۶ ما زمر نان فلا درد اجب 
ی مضه رشازست الم میریگ ِ 
صورت مرگ » پ ‏ ناوضر انوم ورزر 
ی 
و چم وکام رم کل 
۷ یت ح 
و 

۱ 


ار و 0 توق 7 ۳ 2 
رز رتور مرگ۳91 
لش ۱ 


را قیفر سراپ ریش روز رو 
رهگ اس رزیت یف 
خی نتورف اب رن 
ند وال زا دروکر زرم 
1 
را پرمروخشرهی دازا زخشرلپوخت و وا ری ارزو رصن 
انامه و / اب وت ام نو 
لوا شب ابیت برغ رکاذ ره رات رل 
بش لیب اور از و 
بان شاب سس سور ما 
مت اردرودن»اعرا دحا مرت و۱ وا تابتع 
7 
ورس رو رم 7 لاه افش ریت میم ۱ 


۳ ۱ مگ ۲ 9 ۳ تور ۱« 1 : 
ودستل‌ذرر» نارق صلبوزه 2 اه طویتیان رگا خزلب زر ما 


ه 


۶ مه و و را 
عمجم بیان داعمبلر 
ی ار هلآو تپ ول 1 
الا کم ررض و ری نی ت نیزوت رازن ور اه 

سیب وی مف ی اه 2 
اور ماگ 7۷ رااملط ير تشر 3 

کر رتهب خرس 7 و 
مزع رو ی سم 
کم کرت اک یواست هار مه 
انس چوناوستول رورا 7 تنامض وم 
ی 2 
وش وس کي ری ماو از 
1 و 2 ار 3 ۲ ی ی 4" 
ارو وا ابرم جلف و 
زمره رفن۵ تماخض نتب رک ور 
۱ 0 
۳ 
ارپشن صفی و خت مان طبر زا 
ی من ۱ 
کیرد زتمپس اساطذی و 
ان ند ی 
ار و م توت * کنوز ییوت 5 ۱۳ 7 
یط ۰ موی ول ۰ «زس مه 13 : 
کریبزی سط ناگ 1 هزم( رایخ 
۱ 
2 1 ۹ رتیت امف ۵ ۱ 
وزا رن ۱ ۳ و ۰ ب ۳3 طُ و 1 ۳ 
لول سس مک مر 6 ۱ 
خر دج و بک راعش ربکا اور زو 


۱ 
رز 

۱ 
۱ 


صو ری رک رواپ ره زینو ر جیار - برع 2 
۳ فقس رز ۱ 9 [ 3 
9 
ره 
۳ ۱ ۰ . / 1 7 سما و 
مر ریوک لین دشر سکن وی 
۰ ۰ ۰ ‌ ۲ ۱ ۱ 
۱ 0 
۱ 


۱ 

لبم تیلم یشیمق مگ رس 
رت ان رو يم کت ررض شم 
مان وی درو یز سا سید ضته اج مت زک ریش زا 
نم خرن و شنت 
۱ زرط 
کزاه »رک پر رشو را 
ماش یود بت پا سار لیر 
رصع وروی مایخ چی زو 
۱ انشا ماو کاراب مسرت / 
مرت ترایز له 
رترب را ای یام راو 9 
کانرآوترر زر رشت نوض رو 
تس مان درد ض رسای زیم زار 
1۷7 
رم وی سگرن کنس ور ی رگ 
ابش کشت پر زا وضو 
ریا سای لوزن ینغ رک 
مرچ روا رون رخ ریخ( 
حبب ‏ مت ابص ردب جع ریس مرن مج 
ره( رت ريدغ مرش ریش 
| 
رز ی زشردمح یو ۳ 
۷ 


7 ۱ 


۱ ۹ 
رروش دا هتشر وتو شرت مش یرو )یب دض ویب اک 
۱ ۳399 1 01 ]۱ 
۱ و کون رازم 9 
زیت وروت رز نف ویب وتات 
۱ ۱7 ۳ تم ی 3 مک 
سا تسه دز اما نوکت 
م جرب ترس و حون وان 


۱ شم اریز یرجه 
ا یرون و و هه چیه رز رز رتم رس و 
۱ او وی و ور ویو 
1 #خ زو یدرد (وسپار راولش سیم از ی جر روما 


1 مسرت ای رما رو و ت وی 
۱ 6 رون سر رن رل | رل 
تم جر ری در مخ سل 

۲ 1 ما سم ۲ ه‌ ۳ * 

۱ #۸ ریا گوزره سب ید بط ۱ 
۱ ۱ 7 ۳ 99 ای ۱ ۳ 
۱ ریخ وچ وداج را رای رکه 
ث# ۰ / ۰2 2 مر ٩‏ ۸ 
ره 

ِ ور الق ۸ 7 ۱ ص۳۳ و 2 

کج کاب ویر ورن لپا رای نع کوش ره وا نیک 
7 ۸ ‌ ۰ با مها م ۳3 ۶ ِ ۳ ل 23 ۳ ۱ 
ام واه( مورا یرت وعیرو زرا 199 
اه 
۷ 

۳۳ 1 ۳ و 7 ۱ ِ- 3 1 
نابوتا تم نیک > 
ولتت شرافس ها نزورف 
ور یواست انح سا 


ره 


71 

ٍ ۰ 
ان از 

1 


ح 
۱ 


کرو تسف شوت بو 
> کرت مایب دزم 2 


7 
گٍ 


و 


لوایره لت وتان موس ور لش تارب او هیر( 
ی 
10 
رش نک یکت مکی ارو تاو زو 
"یو کار تروص شتا دیب هت له رام 
یریخ هل تن 


۲ , 1 مه 0 ۳ ر ِ ۳ ۰ ۳۸1 
زر جوز شا یش میشاب هکره رهب و ۳ 
1 ِ ۰ / + موه 3 2 مس 

گارشت«ر و هبلط گت دح[ 
یقت ررض ریا یکت ۱ شک 

9 ۰ 2 ۰ رن و ورد ۱ زر 1 ‌ اک و 
رب 
میت سای و« فلت و 


؟ ‏ را مت سسی 
درجم نت ریفس زار و 


ور مرو سیون ً 


۹ ار رکشت داوم ومنبضانم یز وروی( 


ره نوزم و روز رت 


پچ کا رز رییغت هرت لت سورز دورد 
گنت تارذ رزیت اک ان 


جلحرلا سم بر ررض سر ۱۵ ام له ۱ 2 
۶ ج هرا خر ق جوز را ۵ سسوا 2" اف ها ماو 
رت اهر موس تیگ و واه 


9 


۳ 


ی 


ح «ستالچیت یا ونرا رل بر زو مرت تسا ترا قرو 
۱ ییامام تج ماع سرب اه 


رکذت ي زر نمض ات ری 

شایواشالهای نایناریا زایشا نو مسلط 

و اسب ۷ مه ۶و9 ها و ی 

0 17 
۷ تست روم و جرا وم و ۱ 
[. الا یتسار رم رهاظ 
۱ رس ۰ فد با ره م 9 2 7 ,۰ / ) 
۱ کضعابه هجو زا ریت اس دوز اون 


۰ / 4 روم ۹/٩‏ 9 ۰ محر 
۱ 2 2 ۳/۳2 ظ 

ره 0 

۵( 


رل تاه سس داش عوقو 

ان ریش 

۱ ول یت هر بانط اضر[ ملد رکه 
سکس ور مر 
مض لو باب و یتست ن دس و نزن 
ک یاهع رتیت یچ تزور 
رم زر کول ٍ دا رال 
بت مب رک نیزر 
ام سم مس یت وبیت 0 
مد میلست کر َو مرش 
کرت تسایر مدمه 
رو یز سع تست وولو 
ما مار قا اپ نجل یمن 
ا قححقامآشيرملمرتمزش وی 
کح ایا ,ایب یا رب مزب موم( 
مراب تال دول ال 
ر ‏ قضرص یل رز 
کی مسآ ورن 
سلطا نی چا اج ست اج یوت ند 
۱ ایازم با 
ان دس بت ی 4 2 کانییری نان 
م۰ سأر سکن شالت يت 
ما ری ی فا شور دنسر 


۳ 7 


| 


: ۲ رآ" 1 بت 7۹ ۳ مور 
یشان ویتکا ماکان رز 


7 


کوج ریم بجر و يکي 

رارم( ول بود درز هم خی ی 
ری( حص رک زر س تت /7 کل 
رت ریت و اسر ۱ 
حصین ری 7 و کم دی 
1 ده رارمویرو مرا رک 
کرک پو و2 هن رسرزان شدای[ یز شش ورزر مج 
یر ۳ ولج کر مات هروا ک زر 


الچستروبزا 1 


جوا سرپ اب 1 موز ام 
یمن اف رک رل ریک" 
زر برض نکیل لس مرت یشنم هبو ره 77 
ی | 
رکش قفا رن 
ی ی اپ ۳۹9۷ 
موز لس ندوبن 
رشان سل ی یس رز بسا اکن ی 
ریت رزیت یت وتو ناد ضر طستت دی 2 
کت ی ی مسق اتمه 
مج و روحم( منت ابا ما من بل 
1 وضو مت ی 

کب سار ارتیم 


سمل شت هرز یر ۱ 
ایا سار 


۶ 1 


کت رورت تکام را 
و 
کذحاک و مودحیقیسفزدومرضرسا نی 9 
1 خرن بایدر لو ار 
توت رورا زمر طورنز عم 7/7 1 
قوش یتخت ولپ ر زاف 
و ی 19 مزر 
3 4 تا 7 کاا کرام رش رانا 
را هار نخس و 
الا یدوعص هدر لک ور پر رآ 
سس | ژوم(عا -۳] رش 
یتست بر شیر رپ رم 
مضه وفع ریت یورتم 
ییازان سیر زير 
7 
- رما ری » اد نکر ور کش 
اس تکا ومد #جربصجب سار" چ‌دوفیان ری را یمه 
عال سل عکرتربد خفن موش هدزای ری ریق رز رامش 
«برکنایش زن)پوز ی" 6 ۳ رود طحل ‏ 


ء ی رت ار روط وضو( ۳ ۲ 


رطع الا یز وم فا 
یت رل ور ۱ / تم پر 1 د لاح زر 


در مک هک ینغ وک > هلجم 
ور زو هبتر هرود دکوشت و 
0 5 
ی 
مورک دلاخ رک زین خمیبیت زد 

هلت یسح یت« جر اي هگم 
تیور ررض وگن دزی زو 
ورس رتش پر از پ روگ مضه و1 
ررض برش را ریت یره 5 وروی شا ره 9 
و 
لامرن مرف رل( زومآ 
کف داز رازن وی وب سوفن نم رکف 
ان رکشل ده بر رزوی > 
داي ما رت موزل بل 13 


بير دوشگ وت 
رت مه رون رن شاد ره 
] 
۱ رال انز" : رز سور رورم ناف الیش رت 
۱ ی 
ری شزرو دیدرت روگ ۱ 
رد ی شرت ما 
8 
دیراد ۰ ۱۳ 
۱ ز 


۰ 


ام دز کرد مایت رتليف زوم ۱ 
۱ رگن وتان شاب س با موز مرس 
ی 
معلر رک میحرت وکا زیت زر 

وی رقم ار نها یرای ومعا و یی ادلی" 


تر 
۹ 


دارواببا وبا کی یارتیو( لاير تک شب رضم 1 
۰ ۰ 7 * . ل 4 ِِ 
مدا نيرمت وا 


- 


ی تقو دز ند ک 
مهخضیرت نوا مارب رگ ی لک 
مخ الا ری کرک زوا تین عضو سرا 
ان پات در رطس نهر _طوزرت روز ,ریا 
رتمهم ار 
ورگ زا ماه عرکفز ام ی کت 
روز ۵ یرم ورد ی ۱9| 
ی کنوریا وس مرن یره لداع سار * صرزارکرام 5 
یز رر تر يم و پر وکا 
هش سل 2 
مسن پر ورزر کول له 
اجب لیر اج یل ترا 
مروروار یه میگنعا نع اکتا( و 
0 


يخن ره زیت ی گنیک تنج 
وج 

۷ 

۹ 


13 


تم و 


9 


رس زور که ملع و و که یت گنس نو . 

با لین لام تنم ۳3 

يم له 2 2 ۳۹ 
۳4 وکز یمیت کرک تم شذاب هقی رنف نکن 


رن دمص لیا وت اس 


سم و 


ور در رتسبش ۳ رگ 
7 وی 1 
ماود تعاس لک یطخ ره مخ 
مزال وروی سرب لک رن نو 7 

تدم ۳2 حول[ یدرم مککوذن بل ند 

ی 2 تکاله ی تم مر 7 مر 
رت زاف زا شوم فش رت اریز مزر 
۶ گا سا اه کی رش یشان متام مرت ام 


سا کته رازن رهکصت ی مرن وتا ارچ زر 


ادن( تس سمل - دبا ۳۷ 1 ۱ 
وم هلوت نو هر[ کب مه ی یه توب ی 1 
میاه مس رسای ۳ مود را 
زیت » 7 دتدا وت اموز 0 5 
پثرردبت؟ باییواالز کبس ال نها الاک توردار> ینت اس لو :۳ 
یات ریز کل ور لاور او 
دص تلم 7 7-9 و ی 


و درو خی 2 اه وی 
کلخرسو یپ زو نز مار رت رورت 


مرا 


۱ , 2 2 
اس او خوا ایکا وا یسلا تس دض س هط 
زیت زير کر 1 یسمل 
یواست مس رتیت نت ره وان 
منت مات رونت وخ رم کسید فش بط 
«صیی‌ارستلزم/ 9 رد سث تور درز زر ور 
یام ی روز ِ 
سوت ور 1۳ بر کار 9 رامز ول سوم 
را یره هشیر وان این رتست 
وابش ناسا اک رم ی ی 

رم وش ریز ت یووم . 
گرد سي يابيز يريگ شروش 
سار موم نت ره / کیی را ۳ 
مور رف میت از ی ول مت لاوس رازگ بل 
درا و( 
مت 
رت شیر وان ره وضو وتات 
رتیه یه روت 
متفه مرا کَ( ریست دنز روضرب/ 
را ورس زد سمل 1 یرل توا پتوشیروعل‌بام بازشر 
دوب بات ۶ یط ارب در را ور ‌ مت 


ور وس متا وش نیش ۳ 
زا تا ام دگشت سا ور 7 ِ ۱۰۹ 
رک ام نهذ تم یه ۱ 


ارت رورت یل اب و 


ت ۹ 

1 
9 
رز ی ِ ری 1 
ای واام برچ رون بتارم زددیت م یرام دراه موه 
سم تا و2 * روط طاع تک » حووح لاو عایج له وتو 
کرت یذ و تیبرت 
زا رزخ )وخ شا وت 
و 
0 
و 
با یکز یکوب اشوس 
رات نطو سبط نمض رز وضع 
دیعس کشت زک 
یی ور ترش یتیس تقو وا( 
رم وا روک رال رگ 
نمکاپ رتم زو 
سردا ففرکضسیا و( سس وت آخرو میژر 
مزر یایاوز یر 
بارش عیبر وراه 
کر لزان وس ع دروب ره( مار دج دییات و 
مرن و رورم یت تور 


ور ۰ ۰ 1 زِ بغ ل‌ 1 
زک دون هرک مگ رورا 
, ۰ ۳ 0۳ ۰ ش وی ۱ 
ترا تج رن شرپ نت 

ی ۴ وه رش ٩‏ ۰ ٍ گر 
سارت در ترازو د(نا ترس هتفرگ رکش ریش ۲ 


خژزم 

و 
مفل ره ی !رم و روز ریت ور ره 
یوفص میت موس نرق رک زره 
لب نزن لد نمزم 
ازلی ورف اريز ينز یم 
کفش را موم نیت وی / ۳ 
کیبس زیم بات بط ایس کنو 
کلم ادها تشن کید اند 
تم رده سرت 7 7 و 1 علارو 
رات اتکی وم فش وگن ایجا پر ابش عم 
دفت میت وضع رم مک ورتم 1 در 
ای نا راک 
روکنک شپت دنت زونه یزیر 
رخا زرم 
ریب مج منم رن ی 
رجمو بان ره ی 
دورو ۳ يراي 
مه و کباش ریت ءکر نیرخا تخت تنل 
صطیی زا کیت ارم رز 

ون پا يار وم جر یر 
کت ار شرا هیارک رتیت ابیرلا رش شم 
کفتاک ابا ضابوسلنزایبموتمبييررننل واوش کی 
۰ دشیرونرایت» خن دبای هرارش شلوا 1 
ول وروی اج از میرم نی نع 


3 
ره 
وت موق بت سرد 
ور رورغ رز وش تک 5 
مور رسک ور رل ریز درک 

ولو و 7 
ط ریب ره ار شیبا و 
رس زارت ری دم ی رز و زک 

مکی ونان رانا وس تا وم 4 
و کنو یداه مر 
لیهست املع رین داضستایی؟ 

تال تاه رتبتي رن 
نامر 1 
بوصم ئ 1 
رشان کت یکی ور 
میا دا یک ردیر زو 1 
اج یت ان تمعن 
#چ یم ون تخل و 
ره 
راداو یی فا یذ حیضوت 1 وم 
وروی ییا کته 

مرو يآ ده روص از اما 
۱ ۳ ریب ۱ 
کاس رز یپ رت رح روز 
فرس راو 

ً 

تكِِ ۱ 
3 
#- 


1 3 0 وا ٩‏ 4 ۱ ۹ "ند 
۱ یت مر مد کرک رش 2 0 
ام / / ۲ ور ۰ 2 ۲ ۱ 0 
ور رز 
اي 7 وا زين رزيفشي ور 
4 ودک هرن زار زد بکفرستماکنووا و 


1 ار 1 71 ۷ 1 کیک 0 4 9 .۷ : ۳ ۰ 
۳ ی ری نی او مر دا زر گت 

باعل دض اون 1 رب 1 1 
رطاخ ماش و زپ یزپ پوووط وه 
| 
کاب تاه ول زرط ترورض 7۵" 
7 4 #9 7 9 
2 کش 3 سبدلنصسی تا | روج ردو (رلامعام/) کار 
7 ات رال وت تک 
۱ ب ۰ وی زا ۳ 
ره طوستش روز ديع « موم فا 
لت هام وتان ام ام رد تزور تج بو 
فرط رت کرو وتان عبت یرتم وش 
۱ اطعا فراعت یی یناج 
۱ سالاشا یر ولا در سمخ زر مب 
روتکو بویت زر دج ره رت 
یک وت نش و 5 ثِ ۷ 
2 زو درگ تا ی حاکن نت مسر زرم 
| اعد ضا وتا خی رضم ووزه کیب ی رازه رو طیفاصل ان زار 
۱ ‌ - 4 ۳ #۲ هم , 
وب رت وشوو ستیگ رورا را 
شوک یخی پراي اب هس ات اناوت ره مت شم 
۱ زاس 2 2 رد ۲ .1 الم ۳ مان 
جرا ریخست موی ملد رت 
یت یداه اقا ورن رم 
۵ 
۱ م9 مایت » اوه روز وی 
۳ 0 
| 
ویس اتکی زر کبک ریق 

جرکیپر یکهواو معا چیوسصسعطت یووم َُ_ِ" 
دورعال نک ژیصاس ی ز نس وواتض ان کارا 1 
وم ت ,یره رجزص یروک( يو ولج 
خصوس ری رخ دروکا ر ک جامورمزاپفت ود امه 
الا درمز یووم 
رد زایتما وم 
مرو ت ایرتاتمسوزنقوض ی 
اضت رومیت شرا دنت وه ی 2 و رمق 
تعاس کرد زر روم[ 
و تج رو 
مضه کر 
7 
نو صن هه یخرس ورس پچ الم 
و هنشت مک زصبیلناانعریپ مه میمو مت 
ات ارت زان کات وتو 0 
رس فا کل ِ شاه رش وت ۳ ند 
رکی هت بیدا روگیف 

۳ یر ۱ 9 
رطق وال < رز نت زا ی کصبه 754۱ 


۱ ۰ کر ۱ 


وه ه ۳ عرایر 1 و زگ 
کرکط ام( ررض الا ۵ 
ا فاد بر سر نز 
وق بونج راکوت 
1 
۱ 
۱ دزپرت ره ده روا ۱ ور 0 
بیترت ارو وک وا توب ی" 
با دادرهم لیا ری و 2 
5 
رح پراش تناما موز یداو 
کي زاریش 
۱[ 
هو وضو راردا ی سورد هي 
وود داتعم زو ضب وم 
حصزن و تف ی نم یکترن وم ریرح ری یت رپ مر 
کا یوم موز ری دام خ 7 وفزکبسجت برس مرن 
اج اضرا ووبت ی ترا نوم وم رایزام 
دیس وخ هم رو یز تا 
درمز درک یواست د روص رک با رگ و 
ری دلج رفک مشب و 
۱ 
روخ درس یال زاو یک مومت 
دام سم رز رویز وی رز 


اتلد یتوافت ی رز ات 
1 
ای و 
مینست اد ان رد ۸ 
که ون نوم برچ ری رت رک روگ 
ساع+عقزساضاع سا زا نیم مت منرت 
ص ام مب بوسر از رح مسرت و راب1 
رهق جر رورت 
رده کت یاج اک را ور رو 
یلار » نیمضت مر ری 
ت کی ری هرس راید یرم رات 
ورس یحو یشم ماس زره 
کت ] 
یضیب زمر مهم رم نیرسن 
0 خمو رکنم ۱ رد زور زر 
9 رهظ ۳5 هم لس از لت اهمپزت 7 
اب او نی نوی ور رو 
ع یرشح یست* رعر زنب ر میت اي[ 
لیا رجا و صتو رش روص را و 
زج کب ضیف 
۱ کر رگ وروت یب ا ریا مکی برع 
و 
شنز 7 


۳ 0 رصم 


سس ورین او رما لو ۳ شود رام ی 

تک رو و یروا ی 

کبفشستر , و شیم یز رت 

4 پزوکنگب 7 و شوش 

من فا یرما نیزا پد بت رونام نگیو ماب 

2 1 تن 7 ارو رام ۳ 
2 

۱ 1 کار زو 
را ری 5 مس بر 4 


درال‌ز ی هوجو وین سای زر 


سف ٍِ پر شروموبط یزرا نذا ی 1 
وداج تم راز شیر 2 مس داي یگنر 
ین اروت کار 3 که گرا مر 


ول رومض له مان شرا ی قیاع رال وف 
سور شا ردتگو وخ بیست ودوه مر ش زگ 
نی رن سر خسن 
ر 2 درم ای لاو رفس ی 
و جرارامستغ روا ری ان روج هویش ار منی 1 ِ 
تعپی دمم 7 باییرگیراليم 

«- رب نسم ۳7 و۳ رو 2 
راب۵ مد سکف بان وا 
کی وگ 0 وشدسگ 


۴ 


ول گم ی و زب ۱ 


ری نی 9 رفظ ۱ 


ییا یر رای را ردو اقا 
راد ور وش رگ بوذ شم 
شنت طخ مر 
سح عبرم اف ام کنات ولیک تب 
وی رز ها 1 رز ی 
موی سردا امن ری ۳ 
اضر رون و که رو 
۷ #9 وان عضو وارو ریا سوام 
حور !زبس سپس رت مان 
مارهش قیقر 
کرو وه ام للم رک »استم احروز! ۳ 
کر امد وخ زرمه ره ی وه 
و شا 
وا راعش دوازی یرم زشاسارت نوک 
7 مر و شترا برش گنر راک 
ال تشون زافتاتم نت نس نموت 
3 نم 27 م2 وکا ملس تن یوت مرا ۷ بر اطرای! باتهم 
وت ربمم ریت خر ون ال 
ی ر مه مر بمب هد ست بر رل 
1/2 وت روانش سمل 
رورت ر وس ب پر 
مسا خر کومو اضر ازور رما دوز رت 
اس رن رو دض 
7 شود ۱ 
ی 


اف هب 
کین ین یکین مق 
رز گنت تسین بارخ رفح 
۱ ۱ یراجن 
قیوشت تن ان 
77 
ازدلت زاره کال انب متخ هنشت باتش 
نوف تخر رک سرب زیم چگ 
کا یاو مت وبا تکرش رنف - لا بت وذری یوم 
طاشن ان عرص رت يسک رصان زا 
یرت نکسا رت رو حرا مزا شوش 

طم یأر را وم رم رگا 


7/۰ 


ای نج تما شوت رس وهای شا بای نیس و 


۱ لتق روخ 

سیر ۳۹ 1 1 ‌ پ "۳ ۲ 
ِ بیترت زد هک ضوع وربا یرم ین طوث وج کر 
ملع از جرب سک نها ربوم او 


1 


9 9 ۳ ۰ ۳ 
کار یه ررض ]ماوت رن ای زا 
رووی ا حه اد ارهز بو رت روط لبشره , 7 5 مط 
دص رات مرا توا رن درا ان شا بویت و72 
رن ری شوایس وا رو مسق س 
تیاه رب ساره ال ترا سور بر 
مود دوع اوقت انوم راز 
5۳ 0 1 7 وم ما رو 
پر کات رده سب سیرک »ایو درو رت توالت با یط روحم 


اور 

۱ ۳ ی 


مرو یه ره دم 
ی 

- زمر 7 زا 
و بااشل سم بل صا زد 
طلپپزژ وبا یت کارت ۳ 
ی متیر ما2 رت 
ور و ۳2 9 ام #- و 
یر کار رس باس یال | 
و کته ید ۳ ۱ 
مسارس زد فش زا سز زو بك 
7 شوه دا دانوفزه زرا یشان وموانیان وا 7 لول 
اتسست رتشخطا سر رتست دنها یط د رزوی س فا راص لو - 
بدارکرا اعاء ی من ناو کل تلاسر یاه و ردیت مقیامت وم 
6ص رم کف 2 
تسه ورام مر رت از 
2 رادار اه 
و مد ارت از دض 
رب میم ۷ 
دوه مه روم رت وا پر مه 
ام ند 
سور دز سرت سرت ام رز 9 
رای هر اس باس سا ری درگ 
زین سیرک ریا + مود وت موز 2 جرا بتک و 


سپبرراز 
۱ 


کي 


۱ 0 
مهن لو ۰ 


ی 
3 مت جهن ی در مت وت 
۹ ون 22 1 ار ۳7 با انعر لا سوب رز 2 ودرا 
‌ ما / روم رسدور 4 


كِ 


ینوریا اه نامر 
7 دود ۳ ملع 2 
یی 0 او خیش 7 5 ط هکیت 
و عمط تک روت 
ات درمز را ونان تشاضته تیال ارلال: 
داتسیا ابر یدز و // 
ار یآ لب دنت زار ره ح را هدومن 
۱ مهتم وتا زان وف درک 4 
«فر گر ما وی مر یه یلع از ریک 
چا و وچ ۷ شتاشب 
رشب هر و رازن یط یس 
پیت بگومد نصا رم اي 1 7 
ناکما اتف ان ۷۹ مر ۱ 
خ تیزم فا رک 
کی وش در و تاش نی یر وب 

۰ ساءت ملظ بزه موانفککتاغ | د)د و رم 0 لوب 
فرش سجن یتنا ع ین 9 2 1 
یچره رن رورش همینا زوس ۱ 

وج ابرردولن لو م دص مهبم دار ا کت 
و رت وم رزوی خفبا ریم ؛ بر 


ور اروش 2 
و 
ریت زور یریش زارد 

کر ور بت طلب مزع رصق ش رسب 

ورگ فا روز رو 
موز ده ات رکه مرف 
1 ۳ کته 
زا کت روا رو رام 
سیک وی ال اش 
وی ویب هو دز نایار ی 


ورد وناز و 2 2 
مصبتا مان واه وم ودرا زاو بان ض شا راز روز زک 
ما (یست مد نی« رت بای کی 
۱ رجا رای »زوم رکفت 
00 ۸ سا مسر و ی ‌ 
بت مرکا ی 
گنای برش 
۱ ری چرس ترش وزرا 
1 و و دومن وی یریگ شوم وم توت 7 


رز شآ ۳ 
۵ و سب 7 7 ۰ سم 
ص دم : 

بطق مروت 
َ#_ ی اک ده کرو 
بت یشرت 
سورب مت ریک 0 

و اریز تیگ لا و بزکم نز مت | رت +7 0 
هنت و رو 


ی م وه نت 1 
یشور دنه لوا دشر زيجاعت) دنو زد توا و رجف 
کش لعطرم هرمز 
کر کت قکبگا دش ای تا 
عقاو انز تکاس ور کاس نزو #بان لش سروب ر و 
دص یک رزا 0 سور ادزم سور 
‌ درس لیوا یرو بل و 1 
دور مت ماش هنز منم 
نسم لا ررض رولیت زب( فک ها (ود شار يم 
اضررررثل یا زان رش ای وان نت 
یو ی ری ریت رو ۱ شم 9 
رمع رمیرانه رون ده ره رآ / 
کل تور زیلیخخ یرای ۰ که ره ای مر ره 
1 رم ده رماع ناد کرک ار 
_ ام چن مر( روف رز سره مروت مورا که سس 
دمتي رضم سول مرازب (/ اک 
۱ و فان 
۹ سر سا 
توص 2 ور 7 فقس رن 
سس میم طي رو ورموای‌ضشی‌ص رم از لاتم یال ارو ببنیر 

هن مر 

۱ 4 ٍِِ ۷ 
0 ۱ 
ره 
یشوماخ پوت شوش نو( 
لبط تا ح 4 رم 
اه ستاو را یرت 
یرای اف ۱ 
سم مرتیلیتا مک روش بزروجر یضار ۳ مب بر س 
زير زک روف رگ رادم 
ری ی ود : ‌ 
این( ۳ 
نرومز نم مج کر کر 
کرو جات رف وش مت 
راداو 7 
۱ هن و یک صر یسیع ادرضم وگ(مال»*). 
یترایز تاکز و از و 
تقو اس درا تصرفای با موی رکنا زب اب یه زو 
ی 
۹ ان 9 34 ۰ اه وه 9 ِ ۰ 
عت با مرب رسکیم بت 
8 ۳۳ ۱ ۱ س ۳ 
ی ال شا ریبدت 
ای ضب بو خرن لضاف زاب مه ستب 
نار 7 ۰ هم 
ی سل یت * درم عیسو 
کایت* پکگ وم هک جر 
دکووتیشببينر نج یض رانا 
رد بر 7 اما« ابش نززر نگ ۲ 
بیش ارم نیریش و هلان گر 
3 ۳ جح م۸ و و ار ۶ 
شرفررکانکتوبت کر رک کبس مت 
۳ 9 زاس : 1 س ۱ مر ۱ ۴ ۰ #4 
ی 
دص 


بر 
یی فاد اي بر 7 ط ات 
1-۳ 
وضو زو سر 
وس کرابم وخ رز( وا 
ب ح رسک و 
لو زنب رمک یت 
یت مرت امس بر » 3 09 1 
0 يضاير شا ار ۷ 
تب 0 1۷ تلو 
ور شفرم رای زاره وشات یزوری رن 
یت کل وی زره چذر یکره رز 
ام کیره نان نجل گر زگ 
جاور تب رت او یدگوض رل 
#قووا کب رشاو رد یتیب هدر بزر وزرا شام 
7 تست دم 
زان دج و ول‌شتارد ردو سار 7 
۱ یداه لد خی يت انیت 
۱ ار تانق شم 
: ریک یدزی مر زیر زر نیز از 
تسرهف جک + ایا درم زرت روت کیان 
رو ال یط از و 
اه اي لزق رشن ور بلس روت 
ماماسن_تسی رت مرو زر ِ 
یضرا ازور 
ح نا هنال شاه موم رح اهنت اس ام ۰ 


و 


ی 


مک درل هار۳ 
اوق موسوم شدای دیاش ورد یلیل 
و زاسون( 
متس کج نماض وم زان و ۱ 
۱ 


ای سر ۳ 


‌‌ 


مرصتاولی 0 ۱ 
نویر و بخ ود 
هر نو ور ۱ 
9 ۱ ۳ ب / ۰ ۱ .9و ۷ ٍ رنه 1 
"۰ - ك ۱ 

0 

ِ 
هید میرف بر رتیه سول 
رن مرول سرا وک ا کرد نك حالندررور پر 
نویلیم٩‏ ۵ 
مرو اي یسوط 
دوب زرم یو یت 
رد سل" 
سرد اسلا رن یو 7 
رريزبوست وا دام مب 
1 
مر هملک 
زوس رت یروط[ 
رت اضر وتو موش | 
وک رت ضوع( 

۰ ۰ 


4 کر ترا بل 


ال 

به 


2 
رورا وک لافس دا سک سار 
ی فیدر نم ایور لا دزن ِ ِ ساسسماودان بر روا 
ی 20 گرم رم لاب 
نینک ی مش 

۲ ی و 1 1 تا 
ویس ۴ دسر همانزور ورزر زر مزیو رل 
و1 دی رویز شوبیا رون 
ارزشهلیسواو ان پر زو ريز[ برش یرل روم رون 

2 ب کر 
اک شنت کاروخ هاط رک رادمان وله 

کاشاد کل یی( رون ور لصف رای دمص 
2 ی نت ی 
9 سار نیبم 


۳4 
لوب 


: ناکلام نا ی ام لدازس رز کال روا رازه 


یتنیز روموت نو رز 


اک نيع رت رس 
٩۸۷۵۰‏ وف بان رح + رو 
لترادت؟ وا یگض تیان 7 7 شرا روص مزاع 
رم اي لین ریصب یبا ریسفت 


رما بایان ری ورن رمی رخ وم وت 


۱] 
وه هسا تا کر نا نراد تسوت 
چا یبور ررض رم لف از رذب 

«» و 7 2 ۰ تک ۳ 
7۳ ایروپ رن رز ضت دور 


کر نش منت روت بشکلت »زان 


1+ 


۱ يا وی ریت۳ 
وین شا رتور 


۱ 
۱ 


ات ۱ ی ۱ ۱ 
بت ری هام رح ازع فک درا تصش موی سور 
7 1 ۱ 

تم خیم مس اجنوا ۱ 
یبن اطما من رسدور ٍ 
رش اضما 2 
ی 


۳ ۱ 
یبای و مرکا 
و زک زد« ريگ نز ۱ 
سوب سره ی ۱ 
| 
۳ 
(ييييايررین وی 
رک یط ول سره ۴ 
| 
رانا وم وشوو و همان اور و رک و 
رورا وه بخ 
رابت موم روز ۳ 
توارط ری 
هد اوضارهو کرو دک 
و 
رک رورس اقا 


ی 

مس کر / تاه نت 0 هرا موص رت مر 7 
کرس رده جر مور از که له ی 
272 4 2 ۰ ۳ 9 1 ۳ 1 ۰ سا ۲ 

ج ‏ را رز اک رز خر 


8 اقم و ‌ ترط #9 ی ِ 
ای تور سرا رت واره وج سم صعه رده ارصا درا ر فر 
سر و۳ ۶ 5 ‌ ۶ ۷۰ 1 

۳ 

ق 0 , وج س ‌ ۰ / و 

رو شتا ای شوت ها بلدراخا 2۳ 

ِ ۵ 4۵ كت 


س 1 
وصا شیر هم کج روا 


مِ 

7 


سود رکف نابرض یرورم رو روز 


صرد دون ع لاب زر لته دیور 
میتی نکفن لک توس کچ رون سیزما تفر 
منت ماکحا روز نز 
قاوصفرته و( کرد ررض ی یر زا رز 


دا اویش رشم تسم ول 


1 وا کای ورین زدویگ یبرت را در 
دنم میخض نام زو 
2 اج ۷ 2 یورب تآفرپ‌(ا 
یک ورد درکو هرادا یریش یگ وا بر رو رو ی 7 مر مسر 
روهام ناوریش را مقس رنه 
شترا چنیا رازدلستاده امعَرَ نتهپادت و وتان لت 
دلست/ جذی من شپرورد ی روز عم ارس هگ 
همه زو روم رضم رقم خزه ۳ 
1 یم رل 
کنیه ۳ شام تلم که اواسور ام وزش و 3 

( رانفی 7 
ز متع/ها مص و 
مقصوررب ره ره و 
را رضم 
رز ور رم ورگ رن 
خر ار اخش رد هراق سب زو 
1 یم 
۱ تا شرا جات ویک اي هدک 
زورره رای اي ات ض مش 
نز مت مرس ف لوصو 
ی 
کرش ری با سکن رن در و 
وا کیرباف زج هش ورب 
نييزت یو 
رورس و ورد 
بیس رشب رتکد کت رت مضه 
رس خر رای سس وق رز 
ازجا وی در و 
کسام شیرتا مسا ماه اما[ وا ره تلو 
بخ دزد رس ال | ریات برش 
4 ان ماکان رب زو 


7 ۶ 


0 داي زا ات1 
زور رات مرول و 
یرس بش ۳ تا وراک( درینمرگ رز 

‌ دقد 1 

دامپ دازام جنرت رستشروبی رازگ الیو نویه 
رهام( فسسا من در ۷ 
ج گکساما تم دزیر ویتفویتجسیین 
وپمات !ایس 2 وخ مییایر 4 شیور یام تخر 
لبود فان قیوشت رل مزا کرو تور 
ی سنا رقم ماهبا روپ مب رف( ظرجر 
0 97| 
از زا نی یروت 
سم( دی نيع وضو شام نآ رن خرن 
یواست مس ادف وگو ای ره 
ماگنه رزیل اپ يوت 
داي زر داد ان برض رو ور وراز 
1۱ 
ریا سنا رز نت 
تج در مس ۳ کالعی متا[ دطرای مدرد ۳ 
تج رانا ورن وق یزرو یزرو زا 
ام رصع میت 7 
مشوی را > شرت خر سازد وکا بویا وی از 2 
ندال کي زوس زار 


1۱ 


جع ی و رن 
٩‏ ۱ ۰ : ۰ ۶ وه به ۰ ۰ / ۲ 
وی زرصاکهسا لا زاشت دی روز تسوبی لوزن سر ور وس 

زا سا ات۰ دص فش 


و 


هت ۰ ۰ مسحم سب 
زنرب زا بش زر متخ میب نامیاز 
2 ۱ 0 فك 7۳ 9 4 3 4 و 96 
دريگ دپ مها کرد 
۰ ۳ ۱ 3 ریق ِ ۰ ۳ ۰ و3 
ای دول هنوت و رت وردنت 


و 1 
2 تم 
نی( جعوض ول نو و 
2 
و رانا روم 
ررض یبآ 
مر رک شتا رهشهب تلم زر 
ی 9 
یه هت و زاس و011 
ريش رزیل ول ورف 
یرو مرن سل 
اوياي ریت وو تن رام ۱ ما 7 یز ۳ 
تا ده ونان و رمع سل غم وا ی 
چ سرادم ننک روا رد بوک 
و 
تاجن ای نوک 2۶۱ 

و 

را زير وشات او ناه وک 

کرو هلان ما زور شروش 2 
کل 
یضرا ۷ ی ش رعت ای ش! ند 
۳ ۲ ۰ و ۰ 
2 
رایزام مه اوق رتیت رم 
77 
و فر سر انوم شب راوی) روارباضت و سر و ار 
ماهس ماسش وک يزه ارگ یر ‏ وت 
و ی و ۳( 
سوک او سلودیوه کارا تشترز در وه زرم ریا زار نکش 
رستوانو وناز د دوع وروی وان زک 
حلن لیب گنر شا ماود ۳ کم شیور لیرد سرا رز مر 
کرد وی یذ ریشدرا داش تکرو تفت رویز 
حلکشسنوت خاستم نتخیرورف 
کی تبرت ری و 
کار رسای یهافر رد روط 1 
نس ورن دای رای اي 
و ی 1 و 2 ۳ ی ۷ 
رده ریس توونورر ۷ 
۱ 
رای ول اون یر روشاه فلت رو 
لاص بر تفت دص رب زاگ وه ین و 
/ 1 ۳ ۰" ۰ و ی 2 1 
شا رای و من رش وت رت رل مت نبا با( 
1 
ر مه 9 / ۱ 9 8 مراد اغنفرا 
دزي وی چات هه میت 
رروهالونحسب ندیه 1 مرگ 
‌ ٍ )۱ ‌ 


مر ودیرا میتی لو مر ی ۸ مس رگ وی بر ر! 7 2 رتیت بر زج رلتیه موز 

کی 


#ر 


و رورکاروصا روا بد ییون ارهز ی م 0 
رب کی 


۱ 
۱ 


اه 
مرزو دشر رکنم هخا ردیل ۱ 
عبوتیت قیرزت روم زو رگج ضین 39 : 
روبنز ض رن رورت ماو 
وش یبن هرفس 17 
مزت یهرز پرزوا وی مدا و از ِ ۱ 


‌ شب 9 ۳2 ‌ رت 0 ۰ 
وش بت روغرزم یج زمر ودعی الم سر روا یش ۱ 
۱ 

ی بان رو شزوس ام کب کش 
یوت یر رن جوز اک نبیر 
وه سار و[ 
رش اش کي رد طضت ویو پر ورد 
ی زر شرع هیده رون رک ون یسک 
رم ون گرا 7 ررض مر واگ 7 م 
رخ لیخ و 
لبنت یلصا ار و 
اسیگری ارو رکش و طاسب روگ ای سباضسن دای زب رو 
ین کرت روش ما رادشه يلع را 
ررسجشیزیت ستاو ردی دمارد ی سوه رشاو ۱ 


»و 4 توترسیس ۱ 
مپروان وبشلیت »دروکا 3 مور مچرزان 

تسم 


7 ۱ و رصان 9 4 ميرم دلسل9 هام۹ دبس ار ۳4 
جر ان روا بر 
‌ 


ترارسب 

ری روت 9 ضر و نایز 
مدشن زیر یر رون و دس 
دم ورزر رنه زير عراز 
کوشرریر/ 7 #م و سم و ۳ 
رب را ستمپران دسیون فش مر ری اک ۷ 
نج ور خر کشوم( 
امش گنت را اراس 
و27 ۲ 7 مه ر + 7 ۷ ز 
ار ری زد | ی زير 
9 
و 
رصان مسو ما مسب ا وب رارسا ر ری ما درانشات 
اد شوددی ريواصت مرت 
ص« ۳ / ب یز ‌ ۱ 9 
جر ایشا کی زور هل 
وخ ۱ ی رز و 
1 
کم اي نش و( گ سیون رذت دول زو نک فا 
تاپروجها نون انوا ,مت بت سجر ایض نکرونه فک 
کصوا رن هرایس رزیت وله هریت وا وان ورزر یکوک 


۳1 


رونام حون[ ون ره 2 ۳2| 

‌ 1 + ۰ اک ۳ 
پآ رک هرق 
و رزوی دشن 
شترا ریت هشیش یرتاب بان رز ونر رو 


ویس ی نک‌شی رین 1 توقای 


ِ 


ی وییمرو سوب 1 لب 
1 / یریش سر کگ 


۰ ِ ۳۹ مت یل ۰ ۰ 9 / 
و دریابرو نموم وله د کدی شیرتا سرد روص ورضا ۳ 


9 0 
یت سوب و دوع #4 ره دای روما رتق زد" موز 
راداهب قرب وا ماه و 
مار زیت[ اه رگن تکرزی رب !همافعک رو رال 
1 زرا ور |! 
زورره ازا ما )رو «مکفت پیج ۸ 
راب ما کت امرس رشق بل 
بزری رررزذودت مرن نگ رون 
نع پر رکه ناونع رل 
یرت رل له شورو تس 
رب 
مس ثم رن ال 4 
لاد نوکت کم امن ی وی ك 
رتاو مورا یونم مینزب رای ات 
رو ستردرسآیرزت را زردر رورت وا زو طازن رازبا رک 
باه رو» ۳ 
دای کل رود احت ها رال 7 سکیبخ بت له 
وووزارکاوع ‏ سا 


موم رز[ 
103۹9 ب#ِ با 
رگن دوز لداعت تفس دزن« عنض یی[ ونر 
دی بخ زاره انمض چا ی مرکا ری ودک 
اک کیربت يت کوب 
زو روز زد پا اهر بصن رای رود بت ازج 
لب رز ۰ ۰ ۰ ات 
لاجر ارم وت 
ماک 

7 شرفت پا[ سوق لام 


مس رت در دی گر مر ۳۳ 
وتات زت وتپ نت رو رم 1 
ونم ی کی وتو ون #7 یوار زره 
یرود نان درکن بر يرجم #3 رگن ره 
71 ترآ 7 ارو حول سر 

زم نی تکها 9 و بسجج ی( اکن را رد 


رازن یراع سنا زیم هرق ورس مرت (ا 7۳ مزب 


درا وان رک و مود ورین جنران و 


ک فا یک وا هکس رن ود ییخ 2 
الیو [/ 7 رش سیار یسم کت تخت مت 


ات را ورين زو ۱ 


موی رب رل جر سادت خی ریز کیان دی 
مت ۶ اي رز 4 کشک ال« اک 
#7 دی هر زوا بطوا )رکب 
مر رانا ری زخوا رح ۱ و مک میور 
1 0 ملق یر 2 بت باق 
ام ان گر هشیر یت از باریزق م م9 جرب وه رو بلق» 
اد اور رن (ستکرات 
9 7 رس ی میا لا امن 
لو ی اه درد ۷ زماانستٍ 
اور رکه ۳۸ یت / نیما ور را 1 
ریا تکفت نت 0 ره فا ً ۲ 


سس 

ِ 


ی 
رای کیت ور ابیت | و 
و 7 رن 7 
ی که ارس ندال ِ روا و( ۳7 
نیارکوا رت وک بر 
ِ يو زر رت و دب ون 
وت رز ریق بیان مس میاه 
کت زر رن گر نبیر 
یدوز و > 
یادها رهب ی وزرا تاش رس سورع شیم 
77 شاوی دصر اک وه 
دو رره 2 
روت يوضر ضیر ما مب 
یه رهز سک 
وی رز زر جنر نداد روک نالا ایشا 
یی دوز نع مت هت ات و 
نهپ رکشت کشت سجن یزلام وا 
رک وا عزو دق درو ] 
هو زن‌میلش وید روزجاش اي تفج نوت 
تن سکل مر نی دی رای 
ویر رام ور ۳ 
یم 


یتح وونل يا 
ی " ۳ 1 ور 7 تِ 5 بٍ 
تما دیور مد رن متیر راغ" 
| 
از بو هب 7 مَ 91 ۳9 ی اب27 
دراگ یج نما ,شرب رورت ال 
ی تایبا ورهار کون ردیر نار 
ی 
ات زاب وتا شزرل خ کر رک 
سس ده ترطف خر رو موب 


روانش ,4۱ رم تسم 
و( سار ور رال رس 


7 مره 2 7 
ی در رورا لت 2 ساموت نوریو رما // 
داف ان داریا نیت ۱ رز 


من مک ماد بر زورک از 
کی مر دس الا جات جیار کي زارکتت ون ارف 
حطس خرن یروت بنیز 
۱ رک 

میاه ريواصت زب 
۷ 
خاک مرو تین رت 


یت ۱7 
و تلم[ هن بت وتا 
مگ ۳ 


ب سم ۳۱ : # ۲ ۳ 7 
تب مزا رونت پیت روط 


5 


2 ‌ ۶ و .۰ ۰ رک 
زان یپک مب نینط ریت 

2 سره کر کشرز ۱ 
نیت 1 


ح 


:چا 
۷ 
اب 


۱ 4 


مت [ شحف و هم زو رفن ذرت 
مارا یوار ضت هه جوم رگ 4 وت ۱ 
بییت جرد رید ونوا ن‌رکیخیر تجوآ نی مزلپروبیل | 
مه مهافت« ما ۱ 
ابیت رورت مراد یفن يم ۱ 
وت )رو اض راز ۳ وروی رواد 
بیش شدای و اضر جر سا 
ورام سای 2 و 
زوس کوب و 
ساره تچ مه 
ریسکا یرانق اک 
ده ری ام 
۱ وب لک رتش یود دایز الاک بل ۱ 
زت رت هرن واگ ولو" 
ی 
ورما تشرط تم تسه نب( 
رو یره زورب بل شترا 7 
مد زر وان یه ود هافبت نا 
رن نمی یزرو 
یب درا از اتم ززشط رم 
2 ۱ 
0 
اتود صلع نمکرت یواوه یفن شرت 


بشارعاد۳! ۱ 

ل 
س و وب 


سك رگ 1 ۳ ایو 7 مارا و ۰ ی مه ه ۲ 
ک اتود 
کی رویز تاج مس کیه مت مرو ویرک 

۱ ۳ م2 ف 72 و سس را تفه ضایر 
از یوضر وش وکام ی 7 و و 
م۳ تن کرک و 7 مس 
ی و :0 جوم رس رز بیش 


و ۰ 


وربا ارف 
و شتا بو بر 
داضت یدیا یاک تن زیت ام 
مپسطازتوم ژر وم رن ای روم را 
ری ویر رتیپ وم 
شا دای را 
۶ ۷ در تس تشد و ق ‏ رس 
ویو 7 تصلی یدهم | اس 
۱ ط تر وان وتو سم افوروشاف 
وکا ۹ 77 5 ۰ و //9 
ج قح بو زگ او رم دی ین رل 
۳ ۳ ۹ ۱ ری 9 یا # س 
کردرسی رکفت رم ۳ راکنا یگزری | 
رم ریش ورشو مرو بر در تن ری 
کون:( مس زوم اد شگنر یریس اهاز را شون 
مهسستت ار ساضتزازری را ی رشن ول زد 
19 
مات فرین ودهسی و ارضا وگو زار نج رن بت 
/ 1[ 
دام ی رزیت عونت رفن زر 
موی تن 1۱ 


ما ام اد کی رزخ نا او 


ریت رگن ۹ ۷ 
ما وا زر و 

رد مان رک نع ٩‏ 
9 
کدی مدرد دک وه رون 7 یر 7 
رتچ ول 9 

بر ای وه ۳ ور مرت ُ ره 
کرب زرم ی رش باکر 


وت و ۵2 ۰ پ‌ 4 وه و له لب 
رش وید رن لگ ٩‏ 
اي و دموا وترو» 


۳۳۳ 7 , 
راوج بزری 2-7 
زک وی بایان نت یضرض ٩‏ 
زره بو روشاه ات۳( ۱۰ بر 
3 ۰ ۳ ‌ ف تسا دم 1 ‌ 
زیت اتسور مارا کم دج( کرو مق که ۳ سب 
. و و ۲ , 4 : مود 
3 ون یجان دربن 
‌ سم ۸ ۱ ي ۳ ی م2 و 
ار پم وی + مد که و 
0 
۱ ۱ ۱ ند ۱ 
۱ ۱ 

برب متا دک زاسون شیرو یرخف «اتجتلانت/زیرد را رم 
کشتهشری را اتسور ور رات ارت ونر یکره 
وک ینز زیر ط بویت رت میرک 
وع که نس رختفم و ر کمک 
تب ریسا رو 
نوزم رورت ون وضو 
2 اسب ییا دزی ی دپ زو هزرل رز 
۷ 
میت ویر 
«مادی لته يورين زرم اه 
سا ینار و یآ رجا عیسو 7 مر 
کا سل رگن يو 
رزوی یروط ه درا 2 تلو رز دک کرو رک 
دیزی کی یراد سور 
رصیصیا زک نراقت یی رد ری ره رو ان 
تعم رانا از ی مر در ربق ما تاازعتیووضنم 
۱ قرط سابریا راز ری رو رک زر 
ازویروردنروها ( 7 کش روز مر 
1 ۱ 
تما هرا شید میا 0 
رز کال ری بیت 1 مرک فز" 
یرو زير فش ره 
9 روتکو رک 


رمک 
۰ 


,۰ 3 7 تک 90۲ ۰ 
۶ ش رد ردص ول 
وم ۹ 1 ۰ / / ۰ ال چم 
سم هط یمام تج وال رو مت 
سر من و 


رکش متیر رک تک 
ارت را سا یپ مزر رل رو دنخب 
زیم کوش 7 
7 
بل ر_ ی تم و 
جیهم هدید مدز مین مود یس1۳2 مك 
ام هی ورد کی وا تص ع زار جر رس 

خر ره 
ره 
راو میب وان یلو شیب 
رک مايا ميت 2 و 
وه طروت ها 

رس وج یا وضو رش از رات روت 
یتفر ورد ری ری الم مت 
ار [رس موه دابا 5 
۱ ب رتشا روز دور شروباقمع لت" رولت 7 ااعتا لس" 

وه ویو 


شون رم 
توهش ره روا ناوریا ضانشا یج )و ٍ اتف وض سای خی لوف 
۳ 2 یط ۳ ۲ 1 
تتاعت یز موز رونت ال 
۱ ارس 


بخت بل نم یموب | ۰ اش بان یازور 
زا (قرسته ماه ری صس#ِ7 یرو کر 
. ف‌ 2 ِ ۰ , 
1 7ص ورن 


ِ /۳ ۷ ۰ / مر ‌ 1 
یشوه مها سر و [ وا رز 


نیزا طاسخ فا مه 2 درو لسع 
4 به ٩‏ 4 ۳ 1 و ۰ سین 4 1 
درو رویز و رخ راکفا 


مکح را رجا الکو رو شرف 


واعارک راز رو هکس مت نا ,رین( 


مهو ای رورپ پر من رو 

و ۳ 9 229 
+یخ 0 یاو پا ری مزییتک تلبت 1 اج ر 

اک وا تس اهر 1 
اضر و وم 6 کج جرج رت ورام درل رز 


- ۲ ۳ کش 74 97 ۰ ۰ 
مچزشاک‌سیریا کل یهت اند وامو سونو رم 


هس يمك يور رز 


مب فاست اسان از هک ش تخت رن ول 
ررکم میا ورزر متیر یر 


سشرودلت ویر عونت دی وود بر وم انش و 
اتوایریوساخت ریسا 6 
1 وش مرول 


بو 
۰ 


علیسرم یر م7 روا زارد رم 


یلوتم شوه لقتنم ان اتیب 
رازم ينف 
مرو کت دیدمت زر تدش / 


ما (ضسیبت ج نوی ورن از ردنر 


27 و ره 0 4 ِ ت‌ 
ک دح رم ره کنر 
ک ۱ 

و نج 


کت 


‌ 


نت 


مرن يا در 
و رترب لش اما 
دزمان مدوخ ریمض ومد( ريز 
کر ات یی یت ای زره لو 99 
ی 
0 
2 
از رزخ سل کار واه و 
وت 9 ی ره 
زارحا مرک 1 
مور رضم[ و 
ر طتر رو دج و تما با 
با یرورض ۱ 
| 
واه 7 ۰ 
۹ 
0 یرس( مزع 0 رکذت 
جزحبیبفرتروپو کل يف 
ات ری جر تخت 0 
سیر رمق وی ووازایاناعا رشن وا توا ویس و2 
روت فپ ادها بر 
دق تک رسد رتیوت 19/5 
و رسب و تدیل 2 


مت 

شوت ز مقر کي مر رابت ری 
تس زور وراد له رهب 
یت اف خزا رس راومه له و 
وا »ناه روک رح 
یرای زود بتکم رصن مخ روا رز 7 (زی زیم 
1 
ای اه نایدا روز میت دز رگم 
بت ارامنمور یت نموه ۱ نت سرا فیرزم رونت 9 نز 
نف تج رم 
وق دز بت وچ سس 
هدرک عجرم را 
۱ 
یبیل سروب ری 27 1/8 
نیت رید تکار مرش رز 
مه مورا ارت موز رسد رش 
اگوی رگا ارو 
تن اروش ابیت باعل نج مرج 2 
و یربارت رز 
زار ۱ ورد یی روا اوالفطي/تززظط ۳ رو( 
امس ۳ ورزر تسار 
بان تکار ونر تاه رواک روش سر 
ورين ره بترم وین سب 
ره 


ید 


هه 


رد 


رت سم 


+ 


را ن کی را مکا هبش وررشا مایت 3 7 
۱ سر تابتع يو یشان وا 
سای ری روش روص وزرا 
که 
رک دمم تومیر دقیتویگا مرززردربت 
ات الیرم ی مت 
ورن فرصت که همم زد دا رتفا ریا رل( 
مرهج ریق 
رس رس مزب وم ات 
مت نم ره لته ۷ 
نمی رن سیخ رن موس زک 
زیت رز نیمضت 
وت رت داي کی مر 
ویو مش ور درو فش 
مت شرا مرن بدا رت( 
ترش تافو[ ری رهز 
وت وزیا طبض تکار رز 
وی دض اش ورد بش ول 
ی 
وم رون 2 عه و زره رو رو وا 
زيربت یره متام 
کی رز هي ی تیک 


شتز 
مر یاوخیم زد ردیل / سمل رشنزرو شمان 
له لا اجب رتور زیر مه 77۳ رل ۷ 
ب ی الوم دض 
باتوی زر مر رم رب 
و ی وتان ری پات ری 
همادا سیب زمر زج 
کر ۳ اماب 2۷7 اص جاور 
مر 1 تن ارم کشت ارت رت 
الا ان مس ری ورزر زر ورزر راو 
اهاط راز رز رل 
ره «زل‌رونوما زک تیان رتیت 
مان ناوت ميت رورا 
و 1۳ ۳ ویب سک 
9 وکا اجرارانعُا ۳ (ن‌وها ومزه ابر 
جنر وم 9و زراب اجره ره یش سک وت و 
جا لت درای‌جا توورا 0 دورو يس ری رل 
اوصالن ی را ره تعویا وضام ذرسف رگ ای ورن 
عاری تم بشید اراس دزم سر رود 
ودریر روموت رز مک 
متس موامیر میا مر 
رای دیع هر یت رژدررژه 9 مه ی یال 
ی 7 و 
رای منت زطلییره ردیر( و روز و[ 0 تسس 


ِ ۰ 
نا 

‌< 
رت رن رو رتاپ رز 
ریدم یر هه 
تمتيويم ومد رت رام 
لپ از زا بتک زیر وا 
ور ور مر رف لا 
دی موز سوم رو مرو رل 
من را لاله سک ش ترشیت( یا یم 
کر روم تاونس واگ 
لوب رای وا رگ رز 
هیر گت سالپ زگ 
ایث از ی ردیر رکذ مه 
بت وق رواک هتم 
یرای ریت« 
چال هل ار 1 
5 1 
ی رم و هک اک داب مر ر‌ 
ی ادنیل 
و 
رو نزو 
پر کنر توت ام 
رورت رشتنم و 
یندم 
9 کم انا 


شاسی 
7 مد رت 
ات کرت یوک و 
] 
/1۳] 
۱ 
اتقو نز 
یلار زو رب شخ رش رل 
رات تکیت ات »یت 
1۱ 
ون 1۱۳۹۱ 
تیا یرجم جک دس روج رز زا ۱ 
خ ود برررة بردمت يم زا 
ور ور تفا یرارکت زاغ سار سیم 
مم( ملس تکوویت ام رات ه 0 
رم یرام ره / رال 
زب یار ددرا یرو 0 
ارفا ررض یرتم زر 3 
ره رای رین فش و 
بسیایاشوضت یزارخ اي ورگ نکر 
بان دشر حریضم لو یکایل ر قزري ول 
مقر زان رفش رب طلسم وتا 
اج رتور رکشت بط 
شنم مکمک سکلودپلمسزان یرتک 


ی 
کش اقا نوا وت اضر رت در 
یوربور فده یس 
خرن ری زر مت هيده دما 
۷ 
برش یزرم وی دمک 
کزسوییتت در ور 
ات وک ربص نوات ام 
رداص رد زر ی وم شا تکرم زور 
سور وضع نسم ب وروت 
نوای را 
ریسم نرخریت اما بل لناپ هک مدز رطر 
راتفر فا زاس شااو) مهبم 
تسه ریمض سم طا فیس سیر 
عقی یرای پونوزازع مرگ هلر 
جا ی اهورین زره 
+عپت اقلا ون 

وی ریگ 
وس یزاسا تیور ولمم 
جازم دوز 
بزرفر | رت ارو ور 


2/4 لو یزود ر#مرتبت ا امس 

سم 


رک ۶29 ری ادعب ول ییاه عونت و وین 
۱ اون 


مس 


3 ی 

0 میورب ۳ وم 

بای ابر سر زورره رونت ررقم ۱ 

یدزی زددیو رتور و شایکییا یز راشای بر زره 
ذدگا را ام رسد یرای را ی جر دی 
ور نان درم( يب نوا زربودی-9 ح 
کول یوضر وت کی یره رز نت 
زا را زان درس برد رویز روت یسک 
طت درو یکلا ماه خب ری درز ردو روز رمق له 
وت ری رم نیریز رف رز 
ی 1 
بعابت‌شاوا یروا افش خی رت 
هرهس کر کر 7 رک 
هلاس نیو زرد و ی 
رم دزی درروودم یرد زین زب رورت 
یت اما وتا لمع را * روا ویر رده 
معط یی راداو ربخاب روز 
داد ربکا مج مين زج سنا ريما 
کرزه امیسکام وک امک سوام رت رازآ 
رس جیتسا مالعیل فاکص ین قره اص نیسای امرس 

۱77 
رزی بط ترس جیار هن وه چم رد پر و 


ی ی ۱ 
يزور یارتیو 

1 
ای ۳ 


۸ ۱۸۵ ۱ / 1 ۰ 9 
سر وس و مکی 
تاک کل یزرا سای رز رضم 
7 سم باه وه 0 وب سس 
قالط دوکر رز اک رت ردعپرالرس رل مزر روصت 
یزپ( لیکو 

1 ۰ , ‌ ث" ۱ 9 5 ۰ 9 م 9 و7۶ 
ازطصض ترا ن عفیا | باساختتبیت دیجورو 1/70 حور 

۳ ۰ زر 2 ۳ مج 
نیع له بای مع ریش لبنت از ان ییا دسا وک 

وو ع ان ً 2 سک ۰ 
ری لد زا ده کیت راز هک ریت 
راد زیچ رقم امش ات وظنم وا شین 
مه ول بل( هه لیکش فز 

رجنخ وی اجب ور دول 

و 
انوا کر ور تلع و وطرب ار 
کيزمل د ات مرها 
ورب ادتبا اک : 


۱ که 
ينعي رتم 
مب زیخ شوم دق باعل 
5 
۳ رح سس سب ۱ 4 ۳ : سب 
0[ 
یز 27 : ای رز رون ال 7 
در زرا رواب پیج 
#4 : + با #6 ب‌ رو مر و با 
بت داي ری بت زد ینت واگ 
ی کر رس فض رف تیلم ال 2 
نم" ۱ / ۱ ۱ رت ۳ ۱ 
ترپ اه ۱۳۹ ۲ ۶ 
رک را نیجوز راوه حرک از 
9 
۳ 

7 


وی رازگ , 
۳ ۳ کر «/ 9 ۵ 
با یت ی جاو دازام زک پر و ی 
۱۳9 
/ 2 ک گا همم یراجم هدیمان زمشزسود رن 
دوب با لفرس وز رو ورد ور درز مس * 
۳ ار ۶ صت نابز شام بت 

۱ 0 ۳ ۱ ى 4 ۰ لب 
منیا ۳« رورا وم ترش ررض 
| 
هک ار هزاس را زر 
زیاوج زیم( ورب ورس له 
دهع رود ری راون ی زا مه 
ارم ِ تاره رازم مسبت رروت * لت اوه ره 
جع زورره اي از وس هزم 
1 انمض مر زا 
ت رم ۲ _ ۱۳ ۶ 
اع رت ان میلست عاذیت یه رت مومت وضرت[حب ‏ نم 
ربمم ط رب نیج را زد مغ بت بل را کا نف 
ره 
ات وا سس رالاس یت رکوزضس فرشا زار 

ان زور او یوس ۱ 
بشال زر ور رام زسربم رتم ر بتک 
ت دنر شا نب دارر عازتبفردی‌بیران رز رویگ زر کم 9 
3 رال 77 مد ۱ ۳ 54 ۱ ِ ین 9 

1 
یو زد زیت «پرکت تشم رای زیت ه ورن 
ی + پا مت « یناه 
1 

استعر7 ۰ هت زرا دنت * مازر زن ه 

3 ات رت و ۱ ۵ 
طاستهپا رنه تب ما ردنر 1 

یر زگ زر لت مرگ 
رن رتش رن رال رت هبدن موز 
رک لیر ی و ريش گم ای 
موی وی سا و بان بیط شا ییارس روا 
رتیما یل بانب 


۰ ض ۰ 9 ِ ۰ ما 
وتان زد ازع 


بی خت زد یگیب یربکا ریت « بل 
ابررکاست ۰ج رد اوه یره دح وه ۳ کبک 


ک ۱۷ اضر 


۷ 


وضع زو روز دم 
۱ هموزر یدوز بش رم[ 
۲ سارت رو دزی دزد" 
و 

میور جرک ار شیش یی رونت ونر 

ريد ایکا سارت یرل 
2 ۳ وناز فرع رهز خر گر 
دی ره زارد ورزر رک 
و رب رک ورن زیت 
مرو ,حور 


:۶ بل رم توا 4 ۳ 
۰ سور ویشیت/بلمتمسوی زر ار ررض 


57 7 او ال ده 1 موی ۰ 0 
هوجو باه نب زو 
۰ ۱ 2 9 حل و ۸ 1 ۳ 


روز سیرک زر ریز رز 
بخ زاس ری ارو ان ره ارگ ره 
۳ ۱ اه وسرب یش کیرات زرم 
ون ميت 
ی رهب( 

سم کار ۱ ۳ 1 7 قب ینتم شون رش 
روز زا گنل ریش و پر زو رز 
7 او ونر دی مان را ده دنت راو 
زد شرس موجن ند زو 
رو سسشنگررررچا روا میا وتو ور ولتت ور 
اه هرود رات یولع ابش مق ور 
خپروشرهزرزرفتستخوناو مت یانش رو 

1 رخ بیترت مرو 
سح ئ ۳ کت ایض ضرع ۲ ازور یار 
خر يت کل بان بر ون راب 
7 
بت روط مر خزرب اک سر 
1 
ج دکراب دروکر 
مورا رذع رون ترفن ای ار 
تشز ارو دپ یجان رل 
هیوست مزع ريز ور ار 
0 2 1 


0 بِ مر 


2 بو کشا وه مد وارت رل / 2 2 مرکا رم مس" 
یروط رابت رون وضو ماع[ 
رت کت و تفت 
و 
خرن ,زنل رل 
کپ رب رات ور وم 
مه 
رش رن ری یناخ رو ولو 
۳ 
امیتاصا له یر نمشد زر مرخ یل 
وس هو رای رو گر هزیر او لپا روا #5 
سای رام و رب رت سره یا هس 
مرت ول ور روز واه 
ریز وه و ور ی وزرا 
ر سردوز تم تم 
زک پل نع اب اضر را 
بارعیا و یمیش برومود در صسه ریخ سارک وه 
رز مخت همرت رل رز نوس 
۹ 
و بیان زب رها ال مر رل 
۹ 
پر بر / 


۰ 


۱ ۳ رت ۳ 
ردیترو ش_سببیت دردلر ازع رفک شاره دردی ره ۳9 ۲ 1 «اووم 


1 


شام سیر بادیاده و کول _ بل , 


0 ۷ 
کنیا ۱ 
ی 5 
ک ترا الیهس زیر سل رز نز 
هرمز ینز رب 
مالس شک دوه مر دزی سوه الق رش لت 
مان مرت اجنيا و 
ری نغور 
)کشک را رن رل 
مزر 4 وال تور ک را یک و ر‌ 
شت تا کته ندمت رشان رن 
۱ لگ ونم رز یویر زا 
درخ ی ددع وا افیا فا سپ رن سم سوت وا 
معاسکزض رک مکارت کی تک رن کیت کم 
یساش یشاوی رزیت ريش از 
۱ چیه انا ده زرا رزیت 
باکر ور ری 
| 
کاواس !مادام چا دیب رف تکری وله 
1 سیر 


وس تلبت تفن رقم ورزر 


2 
0 زر وق 
متا و 
ن ۷ 
ی یت بر با 
موی ما وا وت و ام 7 
موی ردیل هیده زو شا 
وی مهو سر ری رت ادن لته مرول 1۳۳ 7 
یلیس اکتا رویز 9 عروس نم | 
رود وا مر یام تلو اس 
ردان ناوات مرن تج 
اسرا مگ وزریت؟ رصٍِ زارت اه رت 72 ۲ 
کوک از وتان توت ره ددرگ ک 
رش و یس دا 
5 
ما ما کم ره م2 ینام مامت اه ۳4 
ریز ۲ 1 ی 
9 
وم سرپ یکلا و کم 
ارس 2 ری زود ایکا وتو روز مرا رو 
و رت بر ود وان سل نامرف 
ره 
رد و پمک رکفت 
1 
دیزی 


ممر ۱ 


# 


وف رشن 


1 کی ۱۳ تر ظ 7 
ی ۱ متیر ۱ 


وروت راون بویت لنش هگا کرد نیز 
الم مرو الب ورب دارهگیزب هم تست هافر 
ی 
واطی 0 
ح ونم زود يزير 
ارو رد ادا نو رورا ری رد یا 
۱ ۱ وس یز او کرو زره شرع زمنم راز 
هلر کار اون زب و مکنرفروی رصت رز 
۳ پا طبت یتسه بان رنه زر و 
نت ون یمیرک نان ورزر 
اهاز زوین بر یت رد رون ون 
مت یحو تک سيير یوقت وا 
سم ورراررد بطم 1 هی مب روط مصح زک تور رورا ۵ 
زا ییون دیون :بیش خر وضو و لیف 
بردرییوهبشیه و 7 7 
میتی ساکع ریب رن یز لتخم 
ذح هت زازونخا موح تاک | اه ففتفيناي تج یام رو 
مش هویش مد روت 
میور دازبا شوت نی ره میمرت 9 
نانوی ری وعزن توب یت »زيم 


0 


_‌ 


دس وی ریا دک نمض 
ول سدت ره موجن زرا ریز 
رز زیر شطع ملد شام اضما لبون زد و۶ 
را زاتمم يا 
1 1 
یرت وه 
ورس ور 9 
رو سس رم از 
نک و ی رب ود ما2 
راز زورهش ی وز دوکر 
طسو صاعی یازع پل 
رز راگا سکیم رم کی ریق( 
ره هر رف تا 
ی مس كَ رن 
موز رتم 
وی تام ۱ 
رز لوا ول( ژر دی[ ۷ 
1 یرب و وراه کزان اريز 
براوروا سوک سار وه و 
باسترا سپ زیاج ۰ ررکم و یه که 7 
یفذح ۳ و 


زکرم 


وا رت یاج کر ره 
موی و از ك هن هیر روم تیار ال درم یرتک 
مرکا طلی رزخ یات ما رم زر فا 
رال ره ۳ ۳ رود 
1 
تغل 
7 
وال ارات رت باتوی زرم ری 
شتا زک تیاعر بر 
ارت نر وم ترامع ریز بر زا 
مارشمیا ناگژم رم نارای یز یرک 
لا تخل میرب وروی رنه 
هس زابهاربه ص_ س او زوین مکش یدولوم 
لا اطعسیکوی رب رضن پوت رازم رهز یر 
1 وداج 
6 
, شا ردفرحتاسازصح اف رونت روم وت باق رو / 
7 9 دنام لاش رد کر زیت و مش وا 
یال دشر ویر مق دزی رشب هک 
۱ 
ردان رتست یرو کر و تون و 
کیاج سم شحو گنوی روز 
مه 
+ ی 


اً 


ی رل 
نب »مزا لت دار ری 
و ان مود 91 
مت توص اش وه منت این بر پا تچ ازج م2 
از بیع وگ دجاو رگ 
و مرب ر ی سم 7 وه 
گر رف[ مارم 
يم زد 0[ 
سی ساپ و تشر نانک . 
بر یشک جرج ون کت وا 
رز وت حون روز 
الاو ارچ رازن روم نگ < و تلحر ادص وه 7 
سورد رت فقو رادار تفت 
یزور یم رل ریق ضم رازه 
تور ریز یت زو 
یرک 9۶ ی بو دونش 
ویو رو مت دپ لیا ترا 
وا فت هامریت وم وب رو مت 
با ریامض رت وم 
زک خر رتست زان رتسگ ین وج مار 
یرت انم دی طلست( 
بت بو زا و رت 2 ولتت یادا 2 
کرو ایض 39 


9 بر 

/ 7 مرن ی ماع وت سراف و ره 27 
و وه متطر دا راس روت ود ی عرذاطت یبابک 
رم ان ره سازهی رو و 
کات وروی رش ور | 
ی رک وی ی ربا ور 
۷ رن الیا رتم سکس ۲ 
تک داد ای تسف 
ارم وی اویش زر 23 و 
ارن‌صل ی یشان سره ورن ویو 
7 2 ۳ اب مر 2 ً# ان 
مر 7 ییاز 7 2/۳ 
بسک ضس یم ریغ سارک که 9 
نروس زرا زرژ) رز شوب تسوبی 
جوروصبا مورب( تین | زرلرار یوش( سیر( کشک نس 
وش که سك انراات جوا ه ای تا یویر رک دحتم اک 7 
را دی ردلت ام رت ارجا لول نو رک با و , 1 
۱ ان یدرد یور 2 لطس زد 
عرسا که مت‌پایچ ۶ ری 1 ار بو 
ای اریز ری وک دیش ایا رایع یشان ( سرت رورا ۳ 
مر دا ی 


بت بت ار ورد رت تثَِ« رم ی 


ك 


موسرم زو رازه دمم و ۱ 
من ازور بت » ۳9 اش( 


موس 


جود رد 
زود 


22 ؛ 
وی رت ۹ 773 


سس 1 ۴ 1 ۹ , ۸ ۹ 3 
و ره ر 1 » 
1 ۲ نگ دس ((عرا 7 زژه : 
ی راز دیا 


5 
و تست زیزع 
تال کرو تیه لا دروکر 1 5 ساسح ض را ‌ و ۱ 
فرشا اب و سر 
»ات || 7 4 مرو 3 ۱ یی رت 
در 3 ۱ رايسب را وم 2 و 
متخ 7 چم بر ورین 
یک مه مر ‌ٍ نسم کر مکی 2 4۳ 
کف یم رفو هب ددم وه اب 
تم اه 
ی ری و 7 ۳7 .1 
0 رن کر اش رم سب 
۱ وال زیتاپ؟ مر ات وت عت بات 9 یر از 
سر / مر ۳4 ۰ ۹ جر یافرح خ عرص 1/۷ ار 
اته ‏ رتبشت لاوما گیگ 
وا رو 2 موف اهاز ویو روج 
وق مور عفینوی ور 2 ّ 1 در 
7 رتست رفت زاو 
7 جاور یمرو ۱ 
طرش بت رها درد مها رزیت از | ۷۱ 
و تا ۳ 
هار رو ۱ مه ونان یت 
۰ ئ ۰ص | ۲ ۰ 
برد زد 1 و 57 لو 2 7 
۱ مه تمرف 15 بتک تب 
۷ را سم ۱ مپسا رتچ هداعا و 3 مج ۱ 
درگفست وشن جوز ۳ رتم 
ی ری زا ۰ میت 2 ۱ 
سح ترا رشان وق وز نا ر و وروت موز 
زلب‌باسیورا 7 2 1 ناگی اتسیو و9 تاو از مد 1 9 
بو 1 حربرزان میت تزا تم( ۳ 
زب 7 
22 2-4 2 کیال درکازی) ۵ خوروه | شا یی 2 1 
7۱ 
7 اف ععی تک تییمضت ه شم 
1 داز بصات اک 2 5 ۳1 
تام وال دز مهرد وال 
تشر 

7 ۰ و 7 ۰ .7 
7 9 دک ول چا لور #صورر شرا 7 1 # 1 
۶9 ‌ 1 7 یرت 1 یت مر 
۳4 مود ۳ ره , 

را رکذت 1 ۳ ۱ ۱ 
/ مب 7 سم سا وا ۳ ف ۳ و 2 
یم 


يم ی مکی تک و 
صات فرش ره توا روم رم ۳ 7 شب 
19 
طم رایگوذ هس شا شارت رت 
۱ دیجم شوه ود ون سا هفاک ی ره 

ی دق بتک نراد 2 
ی 
ال و۱7۳ یزود 
۳ (هوس ور بایشت) داسجا 
رراش وم رف ایض هرازگ صامر ره ۷ 
ر مت نس یرت مک رطف لور 
رسک اد زا وناز رز 
۱ جب درکن وی توت يط 
7 ما م شام سرت ۳( یره وال و کش 7 > 
رخ تسردان ری( و 
۱ مور تزور رز مرش ر 
۱ عادو 4 سوب درارتوی نوبز رال ررنوان 
سار هبور را وراه ِ/ 


ولبطع ی شوضال رامیب را رکش لسع دول وعلمآ و از و 
مرو او و لبط روص ل روک ار با رهلد سم! اعلصل سول ۱ 
زورهب رش لیم تیآ ی تم و 


4 ب تیک ۰ ۳ 2 0 , ۸ ی 
اج نیرت زرد جوز کش روز رین 


م2 و ۱ وش 
باکت زا تج یو یرم و 


ص‌ 


۲ مد ره 7 زب 


و دی بر مادک میات فرب تکرس کت رز ۱ 

بارش ره 7 ویس 0 7 
و 1 هار م هر ول مت زمر 7 


۱ تن میا ربا مخز را‌دا راوس روا سید 


وعررا له یک بای با ردب روما له رک وت 
0 سنوت تفس ام وه سم و کل ۶ زاره 


تشر 


خیست(لدرالن 1 سره دوش لا اپ و 0 مر 


زک 
مک ری یت وم مت 
ارم موی متا ردنت ویو 7 
انش وورود ۳ دض رن 
نم ام تعاس موز کم از ارام ورن ارو 
۰ ی دا 7 و زارف 
باس یمتا 
هبتر تقافر ترش راو ی یمک 
بارش روبع ود جر ود 2/4 ی 
ی در 2 ارو لاز جنک 
رد تدم زمیات مایب ره 
ت سل زن شا ورانوو ز گت و نگ شرا 
ماک کرک ناجیه ار رات سونو 2 
م2 وا/ بل زر وم زرم وی 


راب و مخ مرو ار و2 
۳ مود 2 


سس 
سیخ خر یم ری 
ری کر رپ 
/ کاراب 


۲ 


جنر مور ستا زو رتسا )رد وتو بر 
نز رازه راک کوب بر و 
روص خ کید ررا مات لش دک و 
رت کنر و موز 
یناه آخما‌خییر شم يلا زرم 
»کرت ون زو 
توا دیب زین 
کات وی شاه رهص نا ضرف زر دم 
اسان زرم سيا زيم 
یرتک زار یتک وشات بر 
برض ریت 2 داریا یاوه شیر # 
قرقچنار رت جفی شیاین و 
وت سب یاروش 0 
تنیمل ريش 
0 ینزیم 
و ی ی افیا 
1 7 ای زیت با روا لخویر ور موب رکه 7/7 
وضو یل وا اب رب وگ رو 
7 درکن ری میربب یش 


رویز 


م۳ ۱ , و ۳ و 1۶ ۱ 
(یرومد : ات رکب لیاسو رز از سب و روا ره 


مادک خی وه بایان هپت هزغ 
بارخ خ مرمع «سترتنزري رش ر ‏ 

تاه دی اد ما۳ کی 
خاک ریمض ی له 7 ۳ 
۳ یه کی دا تسف 3 9 ف ی 


کات تیه 0 
0 پوت زورک ریش رت 
رگا هدوت ره 
مروزش هت رتیت ترپ نموت 
توش ره ی بر رشب 
کفرج رت شرب هتفخ ورپ 
رکب شرفت ]ً اح ۵ احربعلتا کایبددت دپ بآ 
سپ حیجرت تآیزفز مرو )مت وا رشب 
رن باه را له اس تشه 
ره بش رگم ِ وم رش تن 
7۳ 


ٍ رورم 
۰ 0 / سم 0 / 1 ۹ 

تانب کشت کی یوت 

و رز ۱ ۱۳ 
اي یروج يلم یمه دک تعاس اي از بارس 
مان راد اسان بآ هریش 
رازه وکا ند رورش 0 
مرو لیابوم 
۷ 
کررویتمیرازرعنرمز یلا ارات پیش 
کی ات یتشم وم رکه دص نز ریجنا 
چا 5 ۲ تفر م وه و ۳ و 7 
رقف دربن متیر اد یرم ما 
هر یواست میل لا اریز مار و 
1 ۰ ۱ , و ۰ ۹ ۳ 4 کم 
رز کی وا رت جع 

۱ او 
یتارب مسسني مهد 7 


تفر تییوت رک اج یبا رود ییش که 
4 | 
سکونسخ زپ یخرب بخ رفن32 
ژد تسف زیت را دس رن مار و 
پا زهسهصافجو رال وک وم ن‌ 
مب وا لاد رای میژر ویر مر 
ساعت ایض رن رش رگوی هرا ریز یت 
کرد رابت یبای روت »رتیت روت 
دوم کته مایت وچ ریت *جو زو ریت داب 
وا فتاه کت کشک ررض یات و 
وکین یسیو وولو 
دوک مر یی نکر بر و 
جنس ناکت له با اکن راز 
غیت ول لب یتیب زر 
| 
کون اگوی جر مد وروی دور 
ول روز تفت لورت کر تس ام و4 
اَ من ار س کشت بکرم تشز ری اتود 
ناوات ری نوات بیت همع وش 
رنترفرت؟ زو وه تیه 
عن ی نت جر پر رت ريگ 
رو رشب ریا 1 2 وین سپ هدنر 
ورين رکفت پات اهاپ 
3 


۳ 7 
وبیس149 


ی و جر ۳ 

م7م 9 وم ماو ری رتم هت ز 
مامی ارام مرسپ تپ لوا دور یضرا( 

4 ام 1 2 ۲ 1 ۱ ۱ ق ۳ 
رل رز کدی یچیی را یرت نا لوط ی 


دک هشيش ری زیر نش رک وش 
7 را یر ار زورما جرا ۳ رم ۲ تفاب 
رو اج کتک رل 
1 له , سوی‌رو تیب 2 
الط وش شک فت راز کارت ق ٩‏ و 7 
طاکفت ور مک روا 2 تلآ 
مرو دنا کش ترش کر و ونر 
عو در سح رازه رآمونتيی وی( 
وت ورین طخ يرورض بر ریمض 
نورق ونر روط 41 
وضت هن ترایز #9 
7 و شود 
انوم توت زور و 
بذک اي يلع دوع وت 
۳ سس سا سس بر 
مزر ردو 


ک 

اضرا خري رنب و خر 
مرت روا رای رز 
د بت مرچ هلت * بط را وی وه نطو 
۱ جر یف مم/ ۰ ۳ ۳ خت این میرن ریب 
1 
وت د تفت ی رابت و راما شرت 
+راست زاره شارت مر افت وودیت رم پر و 200 برش 
مت رت مهافت او نزن من ری ویو 
مود شون جکیمی رای بش ری داریا رش و رمع 
یوبن ناش ری مزر رن راز بر بر نت 
0 برس ینت4 یرل 
ع نوی یوق نوی زان رتم وا 
سوم نزن زا س هر چشن وق پزدو نج 
وف بر شرسمت تفت اش هکیپیی رذود را دراه یکت 
کت کرمگ مب شرت نی روز 
ری زیاج له ربا رن وروی( 
و مزاب را وت وی سر دراه رت ابا 1 که 
۱ دص برض ری روبنز ز 
رینپ زیون تا کال با وان ورن تض ار 
کرد رک( بر کباش دلب وی ماهس و 
ابْخدرپ تکرام گرد ارت 
قضا (می مه ال شک هراب رورا و 
کی ری یات رای بان یدرف 


گ 

نت دی روط زیت ردام وم رو" مر 

ٍ موزل[ | 
م دس پ رک جرز بت مریگیم 
کنو رتیت وکا ویب ۰ 
فزت از يط بش« 4 
و خر ریا اک وغل زمرت یه شوت دیص تادلت چا وا 
و ار مانت و ربتکا بو 

کج | 
ی رای تنل یی رت زر مار 
ره 
رطاخ دیش ری دی مایم 
کاس روتکاف مت و برع 

ری ترتع ي ضراعت 

جر هس امیش یز رای یم 
موز دتم ای شین شرا سای دزد 1 
ری زپ نمض روخ عبت مش سر و 
قاری متام رازن هکل اور ایشا 
ی الوا 4 
0 1 

نیرسن موش ییاد ات ت ندرب روکياش رو از 
کبک زره چرس وین وتو سرول راب( 
اقترا رزیت دزد طفت باق" رت 
اش مکی ده واطقق شزرو فرظ نرق 
سورد 


۳ 5 


وتا دص یت" و 
19 


کنر شوه یی( خروم مکش زا رتست ام ۱ 


هرن دای لیم گرم وربا رورت 
, 
+ روص رازن نت 1 1 
اد توا رو رگ یرت هسام اضر 


یرسور روتکو یرپ کته ۱ 


7 
هیزعت فان 


جِ 


رم 9 ۱ 
۱ // ّ 


يت نروس شالت سم 7 
ولد موی رک رلک ری ری رکش و ور رت 
رل از یو تحارص( 
سیرک فلا تکام و ون 
فان بات نف نیو مرها لیم بر زور سشص ۱ 
> امراشتیرن یره بترم 1 
ورن دینی ۳ دددل نورد وود رود یسم اي ي سل 
رذریست قوذ ,کت رای نموه چیر تال 
نیرتیو موب الط فد ننیم اي را 


۳ به و ۰ ٩‏ ۰۹ رش زر ی 2 
وحم رورال را رکفت وه دیهان 2 رلگک برع ور 


3 "1 3 9۶ / خی / لی 0 
وس رتیه و وتو نبرک شیور ج زب 0 ًِ 


ک 


سس 


39 


پر زا ٍ_) ره 
// 7 7 ی 
0 ری هکت [- 

کول مضه زولنت رک بری؟ نط ابحر وانزوءان اب ۵ ء حامرتنما مک زد »۳ 

۱ کزبیی نو 7 روز( وتیرلری ه راو کر ام 
رم ریمض رد۹ 
۳ ومیل یا 
انا اهوم ود هش برش وان »لالم اضرا کایم! رک 
سل موخ‌موا ی رت سای 
میم 
یشم زنط درل ۳ عاقس هو علوم مط 
[] م سم ِِ )در 

حفوووطل مها او وص رم رم (سا امن رکشت ی 
لور ی (کونس دعر بت یراع راغ الودا عبت رت لوغ" بر 
سوزاک ْتتووع نوبز / رس تور غ» روا 
وشوو جرا و بت زور 1 زرو ات و" 
لروسرمّبب زواچرا کاس ورام و ۶ وا ودوالیکر 
کر ۳1 وت | 
زور مایت ترتع اک ی 
یا میا رم یو رو هفوب تیک 
ی شوه وا یشرب درون موه 
تلم زهره زب انلس زاین" اقب 

این 


۳ ی رز رز 
3 ۷ 


م ۸/۹1 


مج +« 


کت ۹ 
اي يتدم رون نی رم وت 
] 
رزیت ۰ لیب برد رنب ۱ 
ههکو دض روز وعیروج ری" بیج 
1 کت یه 
درو دنه برع ۳ موه اه نینک 
کلتب دیزی رن ررض رس 
ری وتا نآرد یوم رو 
«ادری ما دنوش 2 / 1 
ترش یسرم تبسن روم پل 
تلم مرکا ید او یف 
میا ور ون 
بان ا ایب فصیرود داز موی تک و 
دروبیک میض یزبس هل 


کرزیکروف این ورگ روط کالب 


۳ 


حرش نیرمت زره زشست رشق را 


ازامامع وتا جیردت تکام مد رت لو رتش 
ورام ردبذشینان دکوتا ان اب نت ول 


و ۱ که 0 ۳2 
کر ری رما ای رت مب ویب مت 


/ ۰ ۰ ۰ ‌ , ۳4 


۰ 


مس ترا ز مه ۳ - 


لعج کوک فرب ماهنت بر 2 

تلا وب ديس رن سرد 

۱ ِِ_ مه رتشگنا تميق رل مار 

صا سا لییارسا رتیت رن زان مورک ۵ 

عم ما رم شاوی نب رم ری ّ 
۱ ۳ 


نع رات یکیو کم 7 ۱ 


۳ ری مایت 7 
0 9 رک 
ار زوا یلص مار و وه 
ی 
نمی ویک لاير ری دزي مر 
رک هیخب ونضست لا و 
وروی ون سرت لزاپ > 
مر شوه کف تاو نز هوك 
لت فا وک رت له 
رای یلوا نامر ره 17 
تر تيب 
ر فوزشزررضبا رویز رم 
کر رت تم ضوع وس دورب یدیا زرشروک دنو 
اي یت را کنر 0 
سامت رومیت سر مر شوددوتتاعت رویط ( 

0 شکور ماگ9 لاس7" 
تسش راد کب زر سنتیف 

2 

بل اب د وج رز ت رنب رب 
۷ 
ای رو ما رک رتش ان رز 
مرو ع ریسفت بخ شا ود ریت ی رز اچ 
مور ماکان مر رک 
کش ول دعر » کرهان یز یراب 9 ز رب رو وب 
برض ضیف ما وه رز 
بصورپت رس هن بای تَر عبط زین 
نیکست يا نهر تم 
روم ریوک شا هس افتر لب دیب دی فطزت روک اه 
کیاو (داولای ری شرع و رت اوه بت ند( رت رتم 
ون یزیر زض تک کح روز هک واتجنان وب 
مززه وچ هخا هبنپ ماگ پر 
و موی له رتیت رت وم رای رمرم بر 
ومابا وا رر/صی تا رسفا نما در 0 
توافت سم اصاناورا ع ره مان کنیع روز ِ 
4 1 
ود دوپ زره 
ی ری رت موه اک بسوداشت میرن 
خ کنر وب و رویز زپ ر بیس 
ای عیدوت نکن ۰ پمگربدا رون سم 1 
7 
زره ۳ مهف زر 

وشات زين يم باکت 
مر هرس یط مسا من 
ات تم یتیاضران مار 
یزوس رن میس رو وت ره 
۱ وک سيردت + وم یشوه ی تفس 
ساپ يم جر وه وم 
روز هت کسام لاه مه 
شاه مود بر ِ رش تت زر 
۱ ی 6 بره ی شتا مره ۷ ۱ 
«ستعترخطان وتا هس و ورس هو ان رگ تم 2 
زارد یانش تک مزا نوم زب اب ستير 
ره هرکان زک جریا نی ول 
یر شخ یی موجن مزر 
میا نانز یا تخانش رشان ال تک زر رات 
باتش وود ۱ ما طم ی | مرا زاو ی 7 تفه شتا 
ری کی-٩‏ ای نان طابونشا ورتصت با 
ا لش اهرجنيبت مرا زود بر بیرغ وت 
وا کشا مت وتو اطتال یالب ِ ف رت کب 
پر رن یرو وله نازیم گت از 
شیب زش دنفرت زهن نم نیت رو نکن وتا نکم 


۳ 
تقمی 


مود شنت رت بخ( 

۱ مره تا ی ۱ ۱ 

دنکب ورس دنرب شیر کاب ۳ و 
۱ تام 


گر کرک ایا متیر وال متا ما کنر ی 

بایدر متام 

اهاز وا وعران رات يت 
۳ ی شا تست 

9 امتکنس مه ویو تاکای روط اپيال یا هوک 7 

۳ عیاض او پورمبر رذت ی بر تور 

۷۳ ۳ اون ی 

یمزر مر ور 
یک بقلم میا( ی عتارم کشاییست۶ »کر بر 
| دیتسین 1۳ وک 7 7 روا کر ۳ بکل 


کرنیزگ هکره ی دنفرت نز ور 


کر صفیت زپ فد ره ورن وی ۱ 


, هه موی رشاو ارت زد امام دم روا 
ایو موم مسج وه یآ هخا سشروررلت» ی یدنله 
یشم رو رد ید ما یمرو 1 رت 
کرووص1 گر الط لت راو یلو اغ و ور ویزهاورسل 

ور ات و و هه ۷/7 ورو دوا 2ص رگ اه 
7« تفریشارژی پا ضاو تشر الا اتمه میلفش افو ای مت 
وویست رت ۳ 
ار ی اماجردرم؟ رش اد ایا رش ام یل _ 
ول یت نمی رز یت زد رل 
التسرو سور ریش وه بوتکم زا یو رس رت 7 
ادن وتا رط یچ زا ۶ ررکم ات 1 


مرت 2 


تتویدزد موه 0 اي سصروی از 


۱1 
ی 
مه 
ی ارو سم ( کاس ‌ 7 (طم 

یک از یوب تفت سورخ قوش را مزر 
ان در وت زیت يرنه 
رل تچی یتسیز اکختلب راجت 
جر ور رش رجفنم 9 
0 روا ارب ورام سورب از ‌ ۵ 
71 مه درگ ِّ 


تشر کنر نی روز 
7 نیاو 
۶ هتخیمآ تکفت یشابن کنو ندرم مت 
هبوت کیرش زر 
کهوررص ویر تکار شزیر موز روزاد تکذتمیا زو که 
ارت اه جاح تک تروق جوا ان جوز رت 
تاجن امسخطپاسحزم وی سل 
رزیت ارو 1 دس وکا ,راورو 
رگم درز 
۱۳ 
مت شم مات داي درز مر 


کر 


4 
۲ 


زب 


کیان سوت شبات تاش کرو ی تبرت مر 
و کلم ار ارت رت ور ره 
۱ [نانترکاا موی مین عاللخربسوامع بت ای ردو لاب برصروت مر 
۱ 
کپوا بمانتط عبت راز فص خرن ماه 


2 
ورموای! 


|۱۳ 


3 «+ 
62 
۹ 

هی نشادلم(" چا سا یه رتیه ابش انز ود 
اک ض ایب شب دمآ تن پمال[ 


روهار ۷( ۳ ی ابا کفتکوان ارس و وو رس ود 
7 مزر سس وسطع! بولطم مک اب افو تک 


از ار داریا رود يط دی را وت 


وضو دم هم عیشت مرت ض هکل 
سگرن جان مررش ينيمز رس 
کزافت رتور ندمت ۳ 
من ردان[ تشر ایشا َو 
بات ماب س یل ی زب شوگ 
اب ست مرو موفاییکاها یسرد رگا شوت 
او رمرم بت وت شوب 
درایلیب یل وگن رن زر 
۱ 0 
هي ۳ 
۳9 ِِ 
و 
سین را زراب که از نی 
چدن زابرس وی لوف لجی ی 
نوتاه درا سره رصن مان" 
کرس بو نا ابیکش نکن بر کر 
اي يار کلمت زود 
تشر هکل ور يم وس 
ماک دحاو شرع وم( م رصن ۵ روانش يزور رزیت ردنر 
«رتبایروری 


جنران[ کول ی 
ویب رز یکی نیاو کي رفص سرا زپ 
وان رت و ریوصت من زا مق نز 
ععش ریت ررض ینمی زیت زو 
کرو شرت پیت رت موه او لورت (مو ۶ 
حسیو ای رزوی سرت موه روز ای 9 
اوه بت دیوگ اسر ط سوک رت ری رشن اتب 
داوس ینکش رات وکا رو نش رت ار 2 14 
گ‌شوده (نرورا 7 به ۳ 1 
سابزا تضشياکت ترا 1 دنر 
زورره یاهمان بان * راد ی 
جواداران تناو عذی گرم سرودرای ان دنت ری را ات 
نیرز یکت یه ار اعتی اه ایض زار گت 
درون سا میت زد رک َو بر هت 
رد تور(کاهدي زلت سٍضا صا بت راردا 
من رای مت مق ؟ ریزو ریژدی ررض ان 
۱ سیردت میت ینب 
اس نالدرا کی زد اکن دز وتو وب 
رات دراه جر دزادرپ بأَ ی 
لوگ ,تا رتمک نورد 
یتاکن با شزیر تک یی زور کف رت 
کر نوی یکی دیامرف کار ریت 


حهسوانبرک کي ری با 
نارود سجن گر یدیع راکو اسف 
ما مزاول از و رز ها 
داد دنو زر روص روم موز روش یه 
مکرشودا صورتسضشمبقوا وول شک وک شتیط رازب ررلنزشت ۱/۹ و 
ربیای قیرزت وب 
کایک یت ان دوک روف سم وقس یا 2 کومم ارت ه وی ۶ ماو 
ورزر هبعک فد نحص روپ ت بتارم 


سک رو گرا جنگ ور ۱۱| 


۰ هه م 


مم 4 7 رم ۰ 4 ب/ [۳ 
پس ریز یآ شیرتا ست+علور وا سجواملور بح 7/9 ما 


ایشا نمی کل یکت هروا بگررفشراورووا ام با 
هون سور روآ ردص تب رگیج 
3 / 5 )۳ 3 ۰ 
ون وس تچ ماکان 
را یوضع ام زا« 3 رک 
ك و 1 1 ۰ وم و رامع ره 
رورشوي يم مر لقع وه تارضم 


1 
۱ تا 


-‌ 


ی 
ی 


کون ره 7 
حبالی خا یوضر زمیج کت رود ند 
يت زر نییعت مرو شرا 
بات زان مرخ یت »ما که 
1 کرام زار تین وا عبت رز رم 71 
ازییا تن ریت ره 
در ریم اد زیت) تشروخ( 
حم ۳ سک دون روا مت امقر رورش رن يآ نزن زم فش یوآوه 
کشک درب الوا تک کت زوضر وا زا عبر ام/حپ ویو 
امس فا مرج ن پر شرپ لیرد مروت کت ود ابش نمض 
ررض ایکون تچ وم یر بر 
و اشوخ دموا 1 
اه 
ماروز روا مرا مب هخا ینیوآ رازب هل 
0 شورفو گرا مروت ملد 
۱ زرد یرد ززا نیو میر(دا نون زا يوت ور ردیر 2 بر 
مارا رآ و زیت دموا ارت رن مرو از 
و هرز وه ماه یکت وی منم هداتفا ات 
4 شوه پیت و 0 
ا ینش حا وت اقع‌خووت مد وزارت 
م لو خو زو اصوم + خرضل نیبم نع 
کو رم عپ تم نوج و اکن »ار رل 
کیک رونت نوی زور" 


ریز کر زرا 
رودکیرجم رورم ررض وا رل 
برخم وه بلس ریت در شزرا ناه لت مر 
دزی رش حرش هرز رنه مک 
ریاس شاد زاریش رال منز 
و ۱ 0 
اي زاغ را کت یزار 
دوب ین وخ جر و ز خرن فا ینوت غی ور 
لیخد رت بت رن رف رو رو دز 
وه هبل تیدا زر انضویت جرا ده نع ور 
:موه گرم دمم زاو تلو 
مراب دز ری رت مرو روط وت 
سی یرو سل رز نشی زرط ی 
بل زین متطیر بو اوضي ور ایا سناژروا او 
زار نان شور یدباع ورگ 

0 


/ بخ و 7 ۳ ۰ 9 تس ل رز 
اي ها نود ود رخ[ ]و یاسور وزاب ارت رام 


مدق الم رز نت9 

لوسنک رت رش رات خرف 

وهلیروشرضرر ‏ روغض ونر له 
۱ ۱ تبرغ 


ديسر نوزم ود 
۳ وش وم رکفت رب انا با بر 7 


معلر یحاری تشر ون بلاط میرف 


دورود بو 9 مور رسای مت رک 
ایک یامنرات ایس 
ماما مربب بات ور خرن کول یادن زر لب 
مور وضو نشیم زنط یات یشان رل 
برچ شره 97 کی زوداورنرط ری رن نی رسب و از بیع 
برد شوت راب ورن یزرو سر بر 


2 ی موی ۱ / ۱ عأ‌ 9( 
وزرب ترذ اگم لیر 


زا را / و ۵ ه‌ِ ۰ ‌ 
باکر تم دص روت زاریودی اک رشحم 
یبد ینت درفزیزا امس ری وفزیزمر مت تا جرج 
یام التبا پم مربب وکین جوابت ابش وب دنت 


ملع رت رایع یمور شمیت یرتم 


سپ 

عم صتر 


ن 0 


۰ 
4 


۰۵ 


یگ سب یی ریبک ین ایس تن اک 
شرازگ شرت ترا ابیت هی شاوی دک نو هک و 
ال دب و یرام ور[ 
شتا هتوب ورس رت و 
«درپوازن‌داروجاد؟ ایشا سنمیز تراك 
9 
زره کر و شوه رک م1 شتر تشر رهبوردگا 
کور یل سرا ره کون وا او کر کرو رو روز وا رال 
بت اپ زیت یرای وه دوش تاش 
ی 
ار کت زا راشب ول داب نوبز 
برد ررض تا ریواصت یوضر رن 
1 روش ین رتور مر ده ی 
ات جرب دیامرف نش ت یز وود 
زذرشزري ريز تا یکین 
پر هدوت رم ترازو زر 
رت او شرا نکر اه 
رض روز یتنس انار یت هی بیارض 
رب ارو پیت بان مر مرت ال 
دزن رت رکب زر و 
۱ 
عم يپ زوا راز وی بر رین 

تس 


۰ ووا ,| 
9 ۰ 7 ۳ ۱۹ 
کشت دای کار وروی لیر وی یز بت ق 


بواضفت او طع نارای تردن حور ٍ 
ادا تا اطع نمی ریز 
نارلهد تکر یرس رم ربا دراو رن 
راون او ط شتا زد یویر جر هی زد 
ریت کرو زا تست از نسم وش از 
مارگ هدرز رو یز فص ردنت رت له ی 
ره 
و سای تزا رم سل 
رز نایدا ریت مار > مشولفسایاد 
رب 
7 
تزور رورت رازن رتچ 
سروب رطبوب؟ وگن وب رن ۱ 
وی نز رک اه رو و ری 
نیزا و خص را دوز یت 
شارب تفت یبآءلیزییوزت اجه لاصو جر واعدانام 
و بنیز روص ریسفت دربن یر 
ِ ۳ مرا وا دود وی زیر میتی 


پوت میت نو رای پر وال 

نی ررع عنو رکف هنم زا شرفت 
اف فا ار بر و بر هتم 2 2 

تیصو هل یم تدوخ رز منوت 

۰ م2 0 9 9 و ۳ 

,وس دب ورجبا ن| درا عبات رف با و سرت میشا و 
4 4 ۶ ۰ ی 2 2 7 مب 

ولو اش تساو مرو ام > ولد 
م م ۰ ۰ ۱ ك 7 
ی ی 
خی( 3 
بو راز رازن ور 
«عزسرو نکم کمن زو یی شرا 
۰ 
ور انم قیلعت ید زیت 
ینکیم مزا میخض با 
: شا نسایرنا ز تلور وارعا کرکزر انم مذیذ رو 
بشنیان مت راب و حور 4 کش اه ودک ره مسا ماک 
و ن كي دی یایور وی دز 3 7 
فاکش نیمرآ 
رای رش رتاش یش رواشم 
مزا ور املع بل نشور ورن 
17 
مرب شب زرون‌مورج زرد یبیط و رس 
سیع یمور یآ رورت د ریات 
صن یسب ربمم ساختیرو زوا وزارت 
ماوت رت هنن باکت باعل تلور 
بترم پر دای رک زک وت نت 
ست یز تست ريت مرن رن ازجا و یکت 
تري او نونصویتکبواق شرا ات موب با گورمحزابرنور دج > 
ات مج 17 و نوم درتط م9 !1 اک" 

یرم سوه نک رز 
از پوت کشت و دون زورون یزور 


7 (مانر 

۱ تلو رم 


1 
دینک تن جا تیا سوه 
له 
دض دیب وب 
2 بر 
زکرمت رزوی یسیو شرا 
موادت ری هروا زان ری مین تما زب ررض 
بارطضا رتفا مرو ارت برع وه تب 
ان ی سا بج ریت سلزرع ییون رن 
ارام وان زر وحن یدیا رب دیزی[ 
ٍ سا کر هوشت نورق ونم رت وروی رش وا 
سور نمرون 2 نمی ۲ بریخت طا تا 
اجودسموتت ییاسران انز کالب دی رن 
یبا یوم[ ترش اي مت سر مم 
له وی متس ها زد سا نز وه شرفت 
وداج ررشت و تن هل بر 
داجس تک فش هلابز تپ روز 
۱ کرش ( مس اضت که راکو ور ۴ 


ب 


اس یکی جرک سایق نز 
نیزر نی تن ما دیلو 
ی کي زیچان صل یز 
رید لیصا رواد ودرا معط م اف ربا 
مود روبر| امد نی تناو 0 

سح یه و 

۱ 


رای راکنا یت ای ری بویت 
ار ابا سطضب رف سر و ارو 
کنیا ناخ پیز تپ دی گزض تفع 
ی رجد نها مینز رعزط طخ | تایاکش مرخرینویتا وت و 
هي دش رهب رت وفان | و 


7 


رنب هرذ تن زد بتک ناویات ی 
نی رصان را مات ورن زرا نو وک 
و یش بویت رت ره ۳/۹ رکش یل زادردیا رتور 


تنعل کي سور روط بو 


ررض روز وه وی زر 
وف وان زر تک نت یروت تص رویز بت 
رض رتاو کنر لمیر رز 
دیدشت مینست رم رز زاب 
گنه ميت مش تسا 
ررهرروتخچه زا تورت دک تک اعراطاعت لت 
شرت یت ابیت ارفا رم هتسه سارت * 
رال کدی تهب زک موز و 
مزا یور ۱ 
سوریو وان او ی شخ بط زمر کم : 
اسب زو یو زاو ‏ طیشا رز 
۱ اس هزوم 


ونیا مت ول 
دس رورم وضي ‏ دورو ی ومزیورو مورا ( ایخت 
اقبواض! در اور ماع ]ودک 4 ی 
کي کش تنل رم پر اجنوا 


ی مج | 
هک 7 8 سر 


در ریاد سس یی 


# مرو شام تکقر مآل یو یآ تک مرو 
هنشت اسف 
0 مزرمابرفرت در مارا وه 
ات هک ار وش هک بت توش ورشم نا ایام یت 
ن ديا رو هناگ و کت رتور مشیم 
و رو و یووم 
زاغ وف مب تک نرتسو يم 
از کت خر یضار یت رل 
رهم رای تاو وت زر سور 
رم ستواح و ورن ور وروت نادعلو 


بت ا ابرم زورب را رسوت ال 


۶ 


یل یبیرقت یت ون شي رل ۵ 
الکو وتان تاد فش مرا وه مایت 
| 79| 
رطس یدازون تزور 
وموف یط و شرمع دنرگ نت ۲ 
عبواکت ردان ااخت 1 4 سمل انشا رز 7 


7 
۷, 


4 
##صب 


0 را 


ره 
مهرب زود بجض یز بتیعت بر یشور رو 
زک در یت » افو کت و 
مشنفرمچ رو رک همست 
کی ری مسبت زوم زر رب 
اور رازب اب وتپ 
موزل مکداص تکاژ وضع رد یش 
1 
ار وزیا نبیر دقن 
ریا رخ لیات ممي هشارت مر تآوز له 
رذب پر شاک تزا اه 
ار کیش یوجر گر 
صت اسر وت روا 
تک رصان رتدوز ره 
ی 
کرمزدیآرريا بعض رز ریت و 
وم ون ان درل عضو بر 
وش رشام بر دزي رت مهاب رب یکی اضف مور 
و 
وریروصتللی‌رولا-۹ رت تپرارههر وان تمه 
۳ 
تبوطر 
۰ راو ی دک زو ی لیا 2 
4 


شرت میت طسو ریب دراو 
رند رت عورشم اه بخ میا 
پات دزي مش سس زر روز 
کت اروش روپ تانق تدم و 

رصان رت تشر ارو ریت 

کدنف دیص زوین برض کار 
نتخپ ایض نز درک وه روپ یآ 
مار ردیر کیان درز سر 
اد يلم ص ات اي تمرف روصم 
ورن رن وی روط 
۱ زر رکفت از رما یش سم هلبود و 2 ئِ ۳ مشاه 
2 
5 
وف سر وی نک 0 
ریت وون رنه بطم 
شوه وم ره شب ونم 
وج ندید کول ت زمر 
0 یزیا لبیل بت یدرز 
و شا نلویو نايم مزا موی حون 
مارهش م رز مر رت شا کاردا رده رم دک 7 
سره سم ناب ال ناملا و 


َ 
44 


۱ ۹ 
وروی وضو میت ون مکتیزسر۱ -- .پر 
تفت رو ریبد بفتم 
بو لمحت بات واطات دج رچر 
نآ و ینلع روج زو ۱ یله 


راو وروی ار | و سیگ 
4 کی یفت رو 0 7 7 بط 
ٍِ توا ی بر با یات میم رد ۳ 
و ور سار رز لفتمت 


9 وت 7۳ ۶ 
مت وه زرط 


شش موس منرت مرک ایس رت میلست 
اتکی( زینو ور 
رده عیرست سایاب ون مره درم 
ات وم ایا رشب زد مرکا بر رو 
۴ 1 1 ۳-۳ ۳ رام نم 2 ۶ ۱ ۳ 1 2 
ادم میا ضیرمابی مر مب گنر 
0 
وررزودان صزقونآر و زو زوس یاهمیت :۲ مرو ۰ سك 
و و ی 
0 
۳ تا ۳2 
ی لا رم دح فرص روت بر 
ميت یورتم ور 
رکشت ررض زر رت یات رآ 


ترورض را تما 
اي رویز روتکو[ ملد رس که 
ازوی با زر مرک دوع یک 5 یر رم زا( شا 
بویا یسرب ریم روت روم گرگ رسزوق یر 4 دشر 
جل یی نموت را ورن رصم 
رتشا روما زا کرو ینود ناتسنمرا 
شیرجت مزلم وین ناحیر 
مشق معا یدمک لکد ام یزرو زیت نی 
هزم ام كي زو رت نو 
سواران عرص مر ام رش رش یرود دیا «ببرلکا 
پخاو لت رس رن رو رز 


شوزدور یک قآ موبلا برض گر پر 


ناسر ت ان ی و 
بتک ش دیشر رب وی رارصا 
یبویا اي دور 
برست بو رررگرت نیز جوز یل وا شوانتاو ورن 
/ ۱ 
برد نش زوا موم رای رون ات یر ژر 
1 
کر دشر سک هوق کرو 
ی 
سول یوضر زو ررض و رکه فبوار وحن رن روت 
9 


کر دون جکرا رش کبک ی ارت ال 
زو تن مقر رز قرو رد 
رن در وان زیامت زد 
1 ی 
راداو خر وه زيم رقاب 
دای 71 زا اب مارب نویه تزری وی ار 
ی ی گم 2 
جوا مزال وت وصی وترپ دلوم وله 
زو زو ورگ اذل زر عطوسررخرویگا . 
1 
ما رو کزان جرک یدزی[ 
مره سور 
کنر وش زورش ری تک زا زب 
۷ 
وی جرب تکرلش رادم يو و 
ونیم »دربیم تشم شش 
ی 
میور وه زیت فا زوش دوه 
دشر دمن جیار ینارون رل 
ایشا رای اه وضو" 
رف توق ریش از ری کال رل تاش وا 
وگو رت« ردمي رهز وه 
۳ ۱ «زطا . 


/ 
شم 
وا روز رن عا ارت 1 ص | دی 1 ۶ 1 ۱ 
تانییزت درو 
۱ ات یت ردنت و زرط ۱ سل 
اه[ 9 
نیو سول درمز و شور میت 
نع وا رشن مان یی رز + وی 
رو ینزید یراد پر ساب یز بو( 
رازم نوی یولوم 
بیتسوصم صط ,رضم میحرت طا ۶ 
نیمآ رب 7 ‌ 
مذروت رورت ما چا وش سا ردو تا ما ۱ 
رن هرهس بر ی ارو ات امازش 
2 
سرت هي اي مور تلا بو یشان 
میج رو برخم طال ترا رسد زا شا ومرزاری زا 
با خر از ی دوهی ینام 17 رش نز 
یتیب قلا نز موش ملاع بیس مرش و دم ابر هلت 
اتحا یشزرا بشره سوب آخزس) یلا تفیل 
تیش دی رتاو اتکی روا زاو( ز رزیل 
کي وزرا فرو ورب وتان رال نوزم کبید 
رس رال تنب سرت مت ود تفت 
دس خی زین عان‌رج)مر یام بت زو رشق 
۷-9 


دج 1 و۳ 
۹ 5 و نا 
2 9 


2 
۱ 


ی 
اه مان رز دزن پوت 
را یرورم رز تزور مس زره ی 
ینتبم رک 
منت نزن لت ختو زو تور رفن 


/ 
یداش روج وش رون یر تراهط ۳ 
زپ دس ررض شرفت و وی 
شک یز داوج زو 
یرخف تپ نظج یم و او وم 
۱ 
مر رکش کدرا طسب کت ون روص تک( ملق رب 
تاره و یجوم ول 
هی ینار ففول بسا در رز ریت وی ربا ۳ ره ۱ 
۱ اش و نوت رو روک سار کی و 
ره 
و 
ک ]یرس و دگنعا موی 
سر وکا شش تور 
یه مرو ییاه ان وجیت خ از زر 
رارق ره دح وج مر خر ف مايا ول 
زمر ضتي نات ویر پیت و و 
0 
تور گت 

۲ 


عسو رک وا رو دربب زر فک کرک 
رگ فیرعت روم 
زو روکد برض نمض اي رل ار 
شوه سرت ریت وش وتا ریب رتسا 37 
2 ۱ 
ونر رزوی روا زاتمم و 
و سای خاک کی دی دیتسه 
بر یره هنز در تفت 2 
0 
7۳| 
دمص ی دزي یلو و 
تایب ریت" ند سره سرخ با 
رورم رخا ون ایب کر رن وت زرم 
ییا بو ل کُريکوز يگر | 
وست ما رت ی ۷ مب 
بوزسررضرو(2) وکا یش پر و ریز اد 
میرن بر رو رم کف بیش 1 ره 
ص رد زر شته واه و در 
7 کار يار وی رش مش 
۱ رم هی وخ رل 
سوم رکذ یتلود شم یره زیت 
و 
0 


و 
9 


۷" 


ایمیک راما بیرض و 
رک مد رت رن تام ۱ 
7۳ ی 9 7 راکنا ی ری و 
ول رادم لزغ رال تیور رم کل راطع 
سا عات رود رتش روز زیموش رز مگزر 
2 ی ۳ 
ایشا نزمه پزای رین مرکا رتچ باد لیم راد 
مرت میور رن 
سواضت تم دزن موز ناتک نيال 
۳ 1 "سر ی 281 


2 ی کت را ور 


ویتکا یت ار 


۰ 
‌‌ 


مدز رک یت 
رسای کنو روش وروی شرفت وت 
معزو وگن ی 
7 
یوضترم نی رس یآ پوت یمزر 
ندز ان یزلام مرن یت 
۷ 
اي رازن ری رم شا نار 
7 رک و زیر زر رارق زج مود 
زو رکفت ره در اضر کنر وضع 
رامش نداد« خی روهار ال 
یمامت 7 ۵ کرو کش ور 
ت زض زک ایا اسر زرم ری مس( 
7 1 
سل 


۱ 


۱ 


۱ مسر سرت 
کفت زنب رات گر تون 
۷ 
خخ زیرپ بزح نتفر پر لکشتم 
رز ی مت اف تسب ات مر وخ سل 
کي دسا خی لور زو( 
دک هوبنا ت5ا مور د یلا زرا خر 
اي بیج شزیر رو 
کرت یراق رورش و و وجذز یات 
قسبیت لپ ترا کرو ضقن ارم 
یجان کاردا سارک ونم 
1 


یمیت رت ایکا رکفت سیی‌پربه را دم 


ی ره دایب رای میتی پیز 
واب یت یست ارسرا مَرّرت هرت « 

1 شت زر تشز ارت ۱ از / توریب 
بابرا یایاوز بر ویر 

ره 
زر تشم صذیت رامق گرب شولفت 
او تکیت تس رین ورا ریت وازذرت وتو 
نمزم سواف ما تکودطیصبت سار درک 
سیر یولوم 
میخض رک داز 

رسد مور اکتا روز نم ( 


کرو رد ۳ ۱ 


ترورض نم میت 1 : 
تن رنف و نمی وال 
را ادنوه هر ی 
کر نوم بای نهر رت و ط رو ووان با وببع رگ 
ارزو ]ری راما بوذ ت موز 
بت تاره و ععوا رو وزژه ( کار مره تیم 
رد تک جزا یندم »را روائوو نز رز ه ارت 
مرت 3( ی مودو رن دی تفر مار 
2 وی وروی مت زپ کنر ورفتکاطم ۱ 
رامیت وم راب روم جر قرو کرد رز یر 
7 1 7 27 1 ملارز 
صطلیی هب۵۱ ی و33 
موم دزم ی 
ع رن _ سای > رز 3 وود 
ششو لژ ومد زرط رنه یله 
ایتاز ض رز 6 ریت کیرژ) 2 
موم اه تم و 
مدا تکلمم لم سم رز ۳ زمیج 
محت یت پجطود یدنم سسوم هدفه ِ رین شهب وت 
کرستهی له وی را شا روط( شا مرو و1 رف 
زود کج ده شت و یلا زمر ممنط رد 4و و وا 
رب 


یل 


۳ 
رز تیم راز ور 4 مه 
۳ ی وه داب وت زیر وروی 
7 و سین مهو ی 
نت ورال ره یووم ۷ وی 
نوی 7 ردام تروص زوا دم کشا دول 
ان وکذت یط روز و 7 
روشاه نی وضو 
ا کر از زر مت نو 
موریخو مقس وتان رت و و و 
تیک رت رزوی و مش رل 
رما یروت من منکن 
تن کی پر مرلو رف رت 
0 ۷ 
و رورم 77 1 
ا نریم مج هدر دیزی ور وس 
1 رز ات ورتم تویاا 7 وت : شتا ینوی بر 
دنفرت خر یراک شزو بر رد ور ور 
یار هبور زا 
۳/7 هتسش و طبر تمرم ر(والم 
کرد میتی زیر ون اور ورس یگ تبرت 
کرکی رورا تیمسر رم 

23 
0 ۹ 
8 

تیم 
2 ط 

9 ۳ 

ی 4 ۰ 
2 . 

: 5 
‌ ۳۹ 

۷ 

۰ ار 1 

2 


۳ 
۱" 
سب هو دمن رکه ری 
و 7 
شهج دسا زر 2 
ی ك_ 

وسج تست ایست هط بش تیش 
کی اک اج 
عییشت 
یازا اطن و و وی میت 

موز فلز کار وه ور ره 7 
یونم موه زب واه 

رک طورش کر حور رویز نک ریز رز 
زکرم رم وت رت نز 
مدای شرت لت 
سر دم بای دارم بت تروق ی " تور بذس زیت م2 


۳ تن : 
کی ضتزنز لو تکفتررافتاوام9وت 
1 قشم شوم نسوس 
0 بر و 
ات رتش موزل 

| تزا رورا 1 ره 2 و 
هنيزه 4 
هه را تفت من يکي 
ی نود تسوا رسد وا من قاتا ست 
۳ حکام لوا ده از ون یه بر 
کاخ دور ای تخب سر فتاه 
ار کنات ح ییاز شوم یت رونت دوی رکفت ول 
تاک یرت نکر وم لورت 
رساترس میت ص له جر وه رک سر وی دایز 
چ اما ووتیشه رم کوک رفمور وست (زو کاب شروش ط وا 
۱ رک یشان هگنت ول یروبص رخ زین 
پر تشر ی وروی طابر 
اکن و ات شا فروفخریپ رز ضسا وا ت برضت 
بت رات اهب ور زا دنق وفزضرت 
رازه نارگ زتپروض کرو 
۱ مومت حر زر خی ون ماع مرس زب ت؟ الوبتا وتا 
| لاتم تک یبط 
1 وامشیشییی ی ترورروز! روز رو مارا مت ٩‏ روش 
تک بر ون زرا هرامش رل 
تلو کیرات هفاضا رو 
یشرت لتاق در لت رب لت 
او تزا یط یهت پیز زر سم ۳ 


هی 


زاين خصنش ول نطو 

۱ لمع گنت « خر وان 

کفته ار تفت واه رت ۱ 
رز کر خر او روک ذضب رل یط 
ترتع زد تور وم 
( 
رسک رشب نت رم ز» شا ۱ 
نوکت روم ره 
سروس ربمت و ارات نا 
یاو رو ای لت ۶ ۳ 
یرطاب مين يو و 
هجوت یب چم وج [] 


۳ و 4ب / 4 ۳ 
کبخورود رت طابر زان )رابت معا 


‌ 


ک طق خروم واه ات اش ایک شیم 
ایمرشا طونم یوق هرن ری رنب ۱ 
و وضو رین 1 
2 ۱ 
7 زیت درم اضرا بت ۱ 9 ی 
مهاب ور فرط یرت ۵ 
و 
رت ضرعت بفت ارت فا و 
> این زیمت و تک 
الوم 9/7 2 4 

۱ مردزراور 


رس 
منت حا رسد اروش زب تم 
وت ییوت ار يورين بر 
سای برع نانچ رس ری 

تور وصفاق سا وی اور سب طایل بت 
معط وی پیت ات رخ ی 
که سکاو اور یز روهظ وگل 
رمييطزيشيوريرزتم طوم روز هبل 


نم [موزرم و 23 کی روول؛ فا #9 طمورک! یایشا ونر 


میحرت دس ی ور وی کرو 
سوق يخرب شرپ فرط رید ان[ وی 
9 یو مر تنیز 
یراصنا بر تمس رو 
وضو رصان مور لا رهز رن 
رپس یایب کي بل 
جروت رن[ هي وی 
تناها ان موادت لورت لا رل ۱ 
را سول میجح وا سس زيم 
موم یه رین جرب وبام ول 
حش ان یواست دز وم قالخ رت روز 
عوْعْا مدز وان (اشورت) ۱ 7 2 ع ۷ ۷ 
ور نسوع تیا کی و کی هار 
1 
5 ۹ ۹ 


۱ دشابيم 
سم 


دموا ندال 
ساکع بابرا ب سرت ازور 
ارفص و بت ار دنق رضم 
ازج وا زنل کر وه تیاعر مت ۳ مرا رز رما 1 ۱ 
الم وه رم منطو تقو 
يوت نت نامک سرا زومرم 
که 
وامل اک هروا سا وفت رش اوف رجآ رواشت از ء بش پروت 
4 
رمرم لام مینست 
ناجنز زاو نونج ]درک مرادن 
شرویی(#کوبو رت یموب 4 19 2 وک( لایخ 
مزع در زابرس بسن لها 
ريوصت بل بت 
روشسزه موجن تپ وی رونت اور 


رابت دتم توب لاف کات مرو 

ی شرا توت 
راب راو لگ 4 دپرشرويرَََِْ َت َْ ط ره 
مزع ال دسا )متام وم هلب 
7 کردم 
یت یو ینت طاقت وا ید۵ و 
ابیت پد 


دابع ا رشن ونان رتفا زا 


و يپ ۲ و ٍِ ۵ کم ‌ ِ « ۰ ۳ 
زا وت شرت وق مش و 1 
تفت وروت رک رز مزا دح رامع 

یه ۰ ی م / ۳ ر 


یجان ردب رم وم رس ار ٩*15‏ راز 
, ی شرا 1 عنام دیما «ومضرو( دی نافلیره / 1 ترش ور 
روص مرچ ینعی 


مفا رت یحیرشت کیت روز رو ویک 
واه اند ات زب 4 زرش و سمل 
ینشاچ زا وهای ۵ مر رازن ری هزوم َو 
9 
قزيون رل وس ترشیت یروتوم مرول 

وروتزت اباست مادام 0 سار رخ رو روز مز و 
کش واوری راما کات ینیبب او 
تباقر ویر از زور ح وه 
بر لح ورپ یزار درو شور اه 
7 او رت رک وم 
وراه نف زورک شتا باس ام ۵ روت ابو 


1 ۰ ۳ حم و و 9 1۳ پر نصا ۶74 
مس روص وارزاد یرون رات ِ 


انریا رواب مرا لضعم 


6 رسد تفر وب روت ما 


0 نا 7 
مب هلال بت جرا یوضر ورزر 
لک ری دق رد رن وا ریت زان وچ ریوب یا 


‌ [ سم و : ۰ ث کچ ِ 
ی 
,۱ 0 سم و 


,۳ و 


دلم 


«۶ 6 


ظ<_.- 


دا 


4 ری زر 
رکه رت تاج زوم یاضر مرو بارس ۶ 
دسشت رک تفگ" 


بط ویو رس ی 9 


همطل 7 نود وم 
روم شرس و وق ماک 


هار ی 1 تِ 2 9۹ ئ ب او 
کت رصع یی وا ورد سر زد رنه ی بت . 
7 ؟ ۰ و مه ب , ك‌ 


کت رون یکمن نناک 
مار واولا رگ واض ری کنر وی وک ۷ 
یشان ونم برض ری ارت مر 
اي یایشا میت و 
دلعء یلته لایر ور 
رلشتت؟ رز هجوت رون اه ۳ 
بر ول و ول مه 
توافت 
تحت رون رش 
رپ ی ی يط زر )2۳ 


ند کر 9 7 کر و ٍ 1 7۳ 
بخ روش یه رز ی هلف 
کم و 


و 


و 0 


۰ ۲ ار ص ۵ ِ ۷ 0 «و 2 ء 1 
مت 2 ی / یاعدا 
بایان 


رز نی 
ری رپ رد 2 


/ ار ۶ رم سْ یه با وم 2 سم 
امک موی ۷ 4کاعظر هلو ی 


بطبه 


ِ هو 
‌ 
. ه‌ 


: ۳ ۳۳ ۳ و/ 
وطزو یزور یروط اکن مرف 
3 بو 7 ۳ ۸ ۰ ی ۵ ی یب مه 
و رن بامت نادب نش وق رازن 


۱ 


و 


۱ ۱ سس 
۰ ۰ ی 7 ۱۳ 7 ۳ و9 2 مِ 
مین رز رک ین هنال 
۷ شیشان)وطنشرور دک لا بت ونر 


شز تور یعس دروب نمی وب 


سل رواد مايا رازه 
7۹ 0 - 


‌ 


مه تتوردسته 


کیربت زب رو وت رت 


صح ی هیر اي لت کی 


فویذ یزير ول 
۱ 
کمن زره ول مر ورن رت 
کاروخ روز شام تور وان رب 
ین ماکان ریت 
از راخ قرت کمن بت رتسکرا ور 


وش ونر مر ی 
۱ ۳[ 
۱ و ین کشت بش نس 


0 ۰ 7 1 ۳ 0 ۵۳۳ 
مهرلن ما ۳ 
۱-۰ سا که ار ود ۰ ۲ 

رتیت ی یت یر تیک سا 

مضه یکی ررض رتسول م رر 


کِ 2 و بِ27, ۲ :5 ض 4 0 بر ۳ 
۱ ره ص بو 

کش رهظ وف 2 
2 ق ره 9 1" 0 طم ۳ و . نله 
کج رز رتمک ی یط" 


۱ ی 

کي بسا زمرت 
مرج 
زیر ارت کر رهظم 
بزوص ابرم زمر 
که رس تروش یدصت ف ری !مسق اه 
خن رسد اهر ی رت 
مت کچ نگ یاهع ینز مه رد 
داتشه کی ( رل بر 
رزوی سا مزب وک 
میس در هم ام وتو و بت زار میم سیم 
ره 
ک تب تن عیرست 
کضتن نیرازس لش مگب 
با نهک امن خرن س نیرز مر 
زا وف زر ّ زان جات لزددریان ّ 
بيشن رسجزرد رس ضفش رو و یم لوگ 
ريما ری ریا زینو 
ره 
شاط را رم / ی نتسه ون تیا 
مرج نارکا ۳ 


۳ 


+ ۰ 


۳ هو 
یت و سک( یت رض بیش وک سل بقع 
1 

ِا 1 
] 
اه 
اع زگ یا نی رازن مج فا یو رابت ره یدرب دی وله 
کتیآ هبوت مخت و نیت مر 

۱ 

یتدم کر هوشر زگ 

ی ] 

معط )ام نشاب رت تن شور رن 


بو 


زد نآموس اراس زره بت زر 
وروی نویه ضی [خوو ام اک بونتطی 
متا زرم رت برچ رن 
۱ 
یمکش رم توت رگا نزو رگ 
یوضر بالط ربهر ريز 
زد تبحم رورغ ری کشت یرل 
مشود يو و یمس زو ول سد وف 
افو 

-# 


۳ 


رم ورد و داز رز 
زاسون و ول 
7 ۳ ۰ نلرتباک‌صروء یور 2 ۲ ۱ 
مت (مب زيچ و 
درد ره" هس و سوم سره زره مد 3 ۷ 
کهی(فزی ذستس موی 21 لت مور 
و تم و ری ور 
سا رش رم و تزور ار 
۱ 4 ك ِ ردو ور کی ال ت / سم 
حبوی سبط ی رال ررض سب یزرم 
7 کیان خی رت زار رک : 
ار رت کرش گر رق ری 
9 ۳ شزرل زرا (مرزره ون زد 
یز رورت زر ی 
0 / 024 ارت ۵ ار 
مرو رادتقا ابش وان زو 
رواد ترس ملینادا ون ۶ات7 
و که مهس ظور را ۵ ۱ وم 
اج 
خیش 22 کی ام جر و و 
1 ب ‏ - 2۸۹ رملوربرب ی دور ی ۱ 7 
وا ور ۲ ‌‌ ی 19 لا 
ان ۵ مامت بر واورر 0 5 
مور ور انم نموه 
۱ دا اررررور ییا ی درک ی ۲۳ ۰ 
1 رویز بر 
0 ۳ / ۳ دک امیش ۳ ۹9 7 با 
شا هی وک سره دنو روج شا 
مرودرکیکا ناخ ودک زرا ین و۳ 
و۱ و ۰ لد سرا روط سروا 9 و 23 
وکازت دنه رو درو کم ب ۸/۹ ریا شاه ۸ 
عر اسهم ره ۱ 
رت رشالس,رشا / ی 1 ۳ وم ث‌ 7ص ی رل 
و 7 9 
مسبت نی ییازان 


محر 


ماما 1۳ 012ص مب 
۸ ولا اه ودرا مزا کی 0 


مور رت | رو به 
از رز 
1 ای يرس ره 
پاک کم ۳ ۷ ۳ ب 
میک ۳ 
/ 


۳ 9 0 14 9 سا ام 
راکوت نمشد گنل ی مخز 
دا داي 


1 9 / 
1 


ِ 


3 


1 
رهم ,خی زره ترا بت سورب میا 
1 ورن همم یت ۲ 
کسز و ر جوا ره ارت رم رم تک تزا ۳ 
۱ یل مک ومیارهطمبیلنه اوتذس‌بوو» نیرت پا 
م۱ ۳ 

سای توکس پملپ هرایس 
ر مت یانب وت راک و و 

کش ویتکا ار ما 
تاو یبن کی هرا مه عرص 
4 !, ۳۳ 
: ریبد نیریش بیرزنت ؟۵؟ا 7 
مرا 0 رمرم و ویر او 
اي مر رز رورا 
1 
ان رصن تجف مرت بای زر را رورت ف موز 
ایشا بسک دورو مرو او يضاير 

سل سمل بر دهتصوتص.ل اول تیم 

۱ ناردام ریت در فک یود ری رش زا 
تیاب توافت از 

ماخ رهز زک کی تون ولی ریم سبرت وعز رت عبر 

تام و ورس ویر ۱ 
باتوی ورزر ایشا نز تیه بر 


پرز ییات سین نلیتا نک ری نصا رتیه یت 

7 ر# ۳ ور 7 / و۰ 7 4 
1 


۱ مسب 5 [الریم/ رن رگم الرو رما ترورض ررتصاء مرک ما 


خص هعقب اج او فش بوسر ره 

و وی ۰ 1 : 9 وت رد 
یا منز سرد رل 
3 را رتش رن بر ۳ 
دم زو وج مودک پر مزا وتا 
ول جر خرس رات رن 
وتان شم دض هزاورد من ولگ 
رک وده وی روصت ای خلت ۱ 1 ار ۳9 

ی ۲ 
خیسرصص الط وال باقشب ینیع رز سب ور 
کسااسه موی یدرر رواپ دول موق 
برد بوء اب" ری پیت در تین همقل 
تب جرا کت ردیر ناب نفب 0 
بسانت زاو دم سور راو وت ستیگ را 
که «ع رصن روابولزیبون زر رزوضیض ور عوقو ور 
2 
شا مرس هط ری ریواصت 
رن تیپ را اپ رت رز یسور بر یت 
دالوا پر پر بت و باعل و و رقم 
رن هقرت موم و 
زی ییامنو ۶ص تم رگا 
یدباع دض / سل 
بل( و ]اضر و و 
رورم یشزرا ور مر روگ تفر 
1 ک 
تمحز ول ری 
17 
و نی تک یز 
1 مان 
مان بيس یمامت کرش یوق کي زير 
مر زد رتسگ 
۱ 


ب 


1 


بد ۳ 


0 
دح لس متس رو شمسا بر 
7 هی سل رنیرت مرت وروی رز و1 ۱ 
۱ 
وکام ماوت لفات ارسپ رن 
مفر سنوی رورت روض مرج ديد 
موش ونر رت ترا 
ی[ 
دون ردانب رزوی سل اي زوسن رش از 
دصر نوات رو دورود رک 
نایار سییر و ورن 
تزع یلد رورش و مره زور 
کر 
زير لپا يب رو واه کي 
عک س رز رداص مصوضیبیهچو بیان 
صوواي دض دورود اگم روز زی ضرع« 
بت ت اور اف شی هس وروی وروت 
متام یروط موز ويمنولزورط ۹ ] 
ماس ی زامن یزرا 
واگ هت و رل 
| 
ی 
۱ 
وعا ان تیبرت تن |مطرقا زو حبت توا ورور زره موی بو" 
۱ نویر 
1 

۰ 


هنوت اه اک رواد روا و ۶ 
۱ زاولارا دیع ی راودا را وبا یت رددستم ردول رکه ور 2 9 


ی و شروره نار 


رونت رم وتپ رو وود هبوت ال رس یو 

اتکی لت عبر 1 ترش رو معلعين زار مت" 


یزور 9 1 ار نی 
تس 6ص ایا 2 
مارد وه موی ان کیش و۷ تفه 
رت مدرم و رش و در ور تیه 
ری روگ در رس جبرء روط وی درف وت بت زنب 
یشاوپد رترب رت یت شوت 
7 زب کتک 
۳ 
تماق ندرا [ ی و از 7 
عیرت دول اما وی وا رز 0 ۳ 
جعوار 0 سم 1 ریامض 
روم رت ای شنت وروی زورره 
عم لت و وی کیان وا ۳ 
کوا 6 هس 0 
درک طبطبا دیعب از رن بر + ور بالات یروا و 
یط لزق بو پوت کم | صوسط نرعقب زرا لت 
وعبرالردعیو(لر( نو روز زوا زر ان 
ژر و9 عبت وابو-مزرک مین برجم 19 زان 


ال 


۲ 0 که 3 ۲ 


2 
زر زک 2 وت ٩ب‏ و وه ر 9 ۰ ۳ 
روت( سرت مرت زپول دا يا و" 
و 
یسرد کی بت «دوای سر کرت وکا ٍ 
9 ۳ 2 فزٍ- ۱ #+ ۰ 1۳ ر 
ونر رتولج مب ع تکاس اش( روم 
ارات کت نو زو ور شا هارهب یه 
یرذا رو یرو ی" مولع رویز 2 1 
نرتسو تم بان بش رسک یط 
کرک یی زوم رهز 
1 
بت ری نارود وف انعر ودره ماک 
و ازج کا مایب دص رت و مپرووع یگ 
و رپ با ره یدش رو ماو[ 
ی دیارپ رش 
یی تج او اولادمست )یدیع ره ود لداع مهو و ررشت 
عبت یر ملع دزیر باس اور تک 
متت موج نود زر ۷ زا رز رت 
هي مسرت بووین 
اتب یوراد و نی و وان ریم بیج[ 
9 سای اما ری ولد 
بسزر قی رز دوهی وی بترم مر 
ی 
زاو تومیر ربمم[ 
مایخ وی زویف ویس 
تاک تلا رک داي له 
7 

فا او ۳ کر ِ 1 

1۱9 
رورت بر وت دیع رم رگ 
اد هشير روا : 
سٍ_ رت بسا نویه مین : 
بیهذت روت ریز کرت رل ۳ 
۳ کر ۲ متمرایزهکز از 
ارم »رت ر زر عم مقر رین 
تضص لکتیرقا مت مرت ز ند ی 
ات درک( ریصب دا 2 7 
تم موش رورت یس ریم وتو رل 
کرت عون زیت وی زود ( وی پر )رل 
موی رده تن رک «حضرله زد روم یمور کی 
8 7 نود (وقات 7 

ی 

شاب اتکی زو رتهب دض رفص هف عفی) 

عم مامت لش وت نات دم 

1 مس وردنت 
۳ 
۱ ۱[ 

7 اي ۱ / 
صیوی ریت رازن سساجمیرشوجن یگوابااجتر هط ۷ 
کی داليم تک 

لادطا ایض یرتک رم روش ۱ 
۲ ۳۳ 


بح ۱ 
گر 
۶ و ۳ ماسح هر واع فا هرس رجف 7 ۱ 
بت برایشانة ۳ کدی ات بر کعیت وم نس[ ده هت 
دتب هو اه ۳ 1 


وم موه لیگ 
۱ و 2 0 س وان 
دک وی کت و هی یقاتا تب 9و 
وج کف ری رت دیرب 

اممچ نوی ر نا دی تور ی 
۳ ۳ یم کرم کی رشت تمه 
19 اای رری درو وتف رن نوچ اص لماع لاغز 


نت 


4 ی مض ولمم یم رن ون 

و تصلامم: نکم بت م و 0 
ت‌ ۱ مرلو و یز یم مر # اادت دی رت رزاوره میت 

1 مه ون اجه موه قطن سر واه 

9 

متولرکروزر! تیوه ول 0 بط 3 ۳ 

دزرز تس اسر 2 سرد ر ی مالقا 


بل يم ۳ زرط کر ری 
ونر 1 يروط 


لوط اوودی نیت ری زار 
مر ۳ لبم منرت 
درتعزق مت ورن را رم و ند وت و2 رز رز 
۷ یت لته 1 یدعس رک را 

برکورضظی مم رتر ع و رت کر تیه رت 
. .۲ وه 7 صوع 2 


ب ۳ 

7 7 


یم 
7 
شب 


0 ۰ ۳ 7 نم رن ۱ 
سم ۳ 
وت و ورس ۳ و 
۹ سین وتو ارو 1/9 دض ل ح 
7 تاه 1 
رازن ریز 7 وم تاه یسریارا رو 
میم رتسا یار رات رو سا ی ما مد 
۵ مومس مزاع روم 
مات لا نشا زرط رزوی لو دیشب 
خر سّ تک ورومته سرت مار ره پوردیرص کرو 
خرا د عطیم۱ ردب 7 دام وه سوت 3 
را سیف تیم ناه سک ار 
4 مرت عم ۹4۸ 9 اکرییزرا 8 ۳ 
سور مالسا ی 2 
۱ رفظم پسوط سرام دوز رو راز ی 
ریش مرش مسرت ویو نون پرسجوت دیتسه شرزی عا 2 
صرن )زره عله مار مک 9 اضرا و 
رز 8 وری‌سف »ما وه یرپ ومیل 
باعل جر طلم« زا پر سکن( ره و بر 
1 سیر سم ۱ 
سر مرن وف یوگ اس ری کم 
و ار رف خن رماتالف . كِ/ 
ی و ماب تر )شاف جه ینک مو ۳ 
۲ 1 تن ور - عد. ‏ ۵ ۵" 
۱ 1 مر 1 ور دم یلجت وا که 
1 


وال رت 


#۷ 9 ج ۱ ب ۱ 
ت 72 7/1 1۱ مد اوه ۵