Skip to main content

Full text of "Mayor Sharpe James Flier"

See other formats


“Тһе оНісе оҒ Мауог пее4ѕ ехрегіепсесі, 
кпоуЇеасеаЫе, сғеабіуе, геѕропѕіЫе апа 
ргоуеп Іеайегѕћір...” 


МАҮОВ 
ЅНАРРЕ 
ЈАМЕ5 


1$ ТНЕ М05Т ОШАЦНЕР... 


5% Послі. СЕАрЕК 

5 Матіюмді. _ЕАРЕВ 

5% ӦутѕтАМОІМС КЕсСОвО 
оғ Рувис ЗЕБУІСЕ 

“е СоцЕ6Е РВОЕЕЅЅОК 

2 Ғампу МАМ 

| = Ҝецсіоиѕ МАМ 
“Де 0.5. Акмү МЕТЕКАМ 


_єт'ѕ Сомтімуе тнє Рвкоовеѕ5! 


ҮЛЕ АИ ЅНАРРЕ ЈАМЕЅ ҒОБ МАҮОБ ҮТЕ ДИ 


ТЈЕЅОАҮ, МАҮ 10, 1994 


Сһегуі Јоһпзоп, Тгеавгег 


4 


“Гес (һе муогК Г уе ӣопе ѕреак боғ те...” 


—Мауог 5һагре Јатеѕ 
МЕМААК?5 ВОМО ВАТІНЄ НА5 ІМРКОУЕР (МЕУУАВК 15 ҒІ5САМҮ НЕАІТНІЕВ) 
МЕМУАКК?5 ІМАСЕ НА ІМРЕОҮЕО (ҰУІММЕВ ОҒ ТНЕЕЕ МАТІОМАІ. АМАВО5) 
НоџѕІмс 15 ВЕІНС ВШІТ ІН ЕУЕКҮ ҰАО 
Віџє Сво55/ВішЕ Ѕні.о НА5 МОУЕр ВАСК ТО МеууАвк ғвом Ғіоянам Равк, вкінсінс 2,500 јовѕ 


бетон Наш. лм 5снО01 КЕҒИ5ЕО АМ ОҒҒЕК ТО МОУЕ О0Т ОЕ МЕМАКК АМО НА5 ВШІТ А ЅТАТЕ-ОР-ТНЕ-АКТ 
ҒАСІШТҮ АМО МЕУУАВК СЕМТЕВ. 


Ту/о 5ТАТЕ-ОҒ-ТНЕ-АЮТ МОУІЕ ТНЕАТЕВЅ НАУЕ ВЕЕН ВШІТ (тне ғівѕт ін 40 ҮЕАВ5) 


Тне ЈАмЕЅ АоМІҺІ5ТВАТІОН А5515ТЕ0 СОНТІМЕНТАІ. АкимЕѕ ІН ОРЕМІН6 ТЕВМІМАЕ С АТ МЕУУАВК АІЕРОВТ, 
скедтІнс 8,000 |085 


ЕхРАНОЕО НЕАІТН САВЕ АМО ЅОСІАЫ ЅЕВУІСЕЅ АКЕ ВЕІМС РЕОУІЕ ҒОК ЅЕМІОЕ СІТІЈЕНЅ 
А $150 мишон Меуу Јевѕєу РЕвғовмінс Автѕ СЕМТЕК 15 ИМЕН СОМЅТЕШСТІОН 
ЅНЕІТЕВЅ ҒО ТНЕ НОМЕ(Е55 НАУЕ ВЕЕМ ВШІТ 

А $100 мпшон ЕХРАМЅ10Н ОЕ 5Т. МіснАЕІ?5 НозРІТАІ. 15 ИМЕН УУДҮ 

Ғоив МЕУ/ НОТЕІЅ АМО А МЕМУ КОЦЕВ ЅКАТІМС КІНК 

А мему Мовтн УМАКО ЕГЕМЕМТАКҮ 5СНООІ. 

А неу/ Ботинпа Роог 

А мему АКСНОІОСЕЅЕ НЕАООЏАКТЕВЅ 

А мему Ү/Евт Ұ/АЕО ҒІКЕ НОШЅЕ 

А МЕМ МОМІСІРАЫ УЕГҒАВЕ ВШІІМС 

А неу/ Автѕ Нісн 5снооі Анмех 

А мему Ов. Мавтін Шотнев Кінс Ғереклі. СоуктНОи5Е 

А БЕҒИЕВІ5НЕР, 5ТАТЕ-ОҒ-ТНЕ-АКТ ЈЕК Кесвеатіонді. РАсІшТҮ 


МАҮов ЈАМЕЅ СЮЕАТЕО А Маүов”5 Сомміѕ510м ом тне 5ТАТИ5 оғ У/омЕн АМО А МАҮОВ?5 
Ѕемов СітігЕн5 Сомміѕѕ1он 


ІМ МАКІМС РОВИС ЅАЕЕТҮ 175 НОМВЕВ ОМЕ РЕКІОКІТҮ, ТНЕ ЈАМЕЅ АОМІМІЅТВАТІОН НАЅ КЕСКШІТЕР, 
ТААІМЕР АМО НІНЕ МОВЕ РОЦСЕ ОҒҒІСЕН5. “МЕ ҮР СОНТІМШЕ ТО ЕІСНТ А ҰАВ АСАІМЅТ СКІМЕ 
АМО 0В0С5,” ТНЕ МАҮОВ 54/5. 


МемғагК іс пос регѓесє апа ме һауе тисһ 
ипбпіѕһеа ууоғК (о до. Номехег, Бу ууотКіпр 
єосеќєһег, ме һауе тайе рғорге55. 


һғт<5 Сомтімоє тне Рросве$5$! 


ҮСТЕ 14 5НАВРЕ ЈАМЕЅ ҒОР МАҮОВ үу |; 


ТОЕЅРАҮ, МАҮ 10, 1994