Skip to main content

Full text of "Apology, and Crito"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| ^^Α^,Λ^ι.^ η--^ώ '^ΐΓό.νη4- Ε88ΕΧ ΙΝδΤΙΤτΤΤΕ. ΡΕΕβΕΝΤΕϋ ΒΥ 
νο. Νϋυ"τΟ^^»Υ\^;^ ΤΙΐθ Ι^11)ΓαΓ7 Οοτηικιΐηβθ βΐιαίΐ άΐνΐάθ 1;1ΐ6 1>οο1:8 &ηά ο^ΙιβΓ 
ΑΓϋοΙββ 1>6ΐοηκ1η^1χ> 1;1ΐθ Ι.11)γ&γ7 Ιη^ο ϋΐΓββ οΐ&ββββ, η&ηιβίγ» 
(&) ΐΐιοββ ντΜοη ΑΓθ ηοΐ; Ιο 1>6 τβιηονβά ίτοιη ^1ΐ6 ϋιιϋάίης^; 
(1>) (ϋοθθ \7Μο1ι τη&τ 1>θ Ι^λβη οηΐ^ Ι)^* \π*ϋ(6ΐι ρβΓτηΙββΙοη 
οί ϋΐΓββ τη6τηΙ>6Γθ ΟΙ (ΙΐθθοιηηιΙ(;ΐ6θ; (ο) Ιίΐιοββ ντΜοΙι ιη&7 
ο1γοι]1&Ιθ αηάθΓ 1;1ΐθ ίοΠο^η^ ηιΐββ. 

Μ6ΐηΙ>6Γ8 β1ι&11 1>6 βηΐίΐΐίΐβάτο (α^θ Α*οιη (Ηβ Ι^11>γ&γ7 ^νο 
ίοϋο ΟΓ αιι&Γϊο νοίτιιηββ, ογ ίοιίΓ νοίπτηββ οί ΙββββΓ ίοΐά, ιιροη 
ΙίΑΥίη^ (1ΐ6ΐη ΓβοοΓάθά, αηά ρτοτηΐβΐη^ \λ ιη&^β ^οοα αη^ 
ά&ΐΏΑ^θ (1ΐ67 βηβΙ&Ιη, ντΜΙβ 1η ϋιβίΓ ροθθββθίοη, αηά (ο γ6• 
ρΐ&οβ (1ΐ6 ΗΑΐηβ 1ί ΙοθΙ, ογ ρ&7 & βαιη βχβά 1>7 Ιίηθ I^^ι)^&^7 
€οιηιη1(ΐ66. 

Νο ρβΓβοη βΙιεΙΙ Ιοηά αη^ 1>οο1: 1>θ1οιικ1η£^ (ο ϋιβ ΙηβΙΙΙπιΙθ, 
θχοβρίΐη^ \λ & πιβπιΙ)6Γ, ιιικΙθγ α ρθηα1τ7 οί οηβ (ΙοΙΙαγ ίοΓ 
β&οΐι οββηοβ. 

ΤΙΐθ \λ\χηχγ 0οιηιη111;66 ιηΑ7 αΠουγ ιηθΐηΙ>θΓΒ ^ο (Αΐ^β ιηοΓβ 
ΐΙίΑη ϋιβ Αΐΐο^ά ητιιηΙ)6Γ οί οοολβ ηροη α ^ττϋ^οη ΑρρΙΙοΑ• 
ϋοη. 

Νο ρβΓθοη θΙιαΠ άβίΑΐη Αη7 1)θο1: Ιοη^βρ ϋΐΑη ίοιιτ νββίεβ 
ίτοιη υιβ Ι•11>γηγ7• 1ί ηοϋββά ϋΐΑ^ ΙΗθ ΒΑηιβ Ιβ ντΑηΙιβά 1>7 &ιι• 
οΙίΙιΟΓ ηιβιηΙ>6Γ, ηηάβΓ α ρ6ηΑΐ(7 οί βνβ οβηΐΒ ρβΓ (ΙΑ7. Αηά 
ηο νοίηηιβ βΐιαίΐ 1>6 άβηΐηβά Ιοη^βΓ ΰΐΑη (Ιιγθθ ηιοηυΐΒ α( 
οηβ ϋπΐθ αηάβΓ (Ιιβ θαώοθ ρ6ηΑΐ1ί7• 

ΤΙιβ Ι«11)ΓΑΓΐΑη βΙιαΙΙ ΙίΑΥβ ρο\7θΓ 1>7 θτ<1βτ οί ^1ΐ6 Ι^11)ΤΑΤ7 
Οοηηιΐΐιΐββ Ιο οαΠ 1η Αη7 νοίαηιβ ΑίΙθΓ Η Ιιαβ 1>66η Ρβΐ^ΐηβά 
1>7 Α πΐ6η)1>6Γ ίοΓ (βη (1α7θ. 

Οη ΟΓ 1>θίθΓ6 Αρτίΐ βίΐβθηΰι, α11 1>οο1^8 βΙιαΙΙ 1>6 ΓΟ^υηιβίΙ 
(ο Ιΐιβ Ι«11>ΓΑΓ7• Αηά α ρβηΑίΙν οί βνβ οβηΙΐΒ ρβΓ ά&7 βΙιαΗ 1>6 
Ιηιροββά ίοΓ βΗοΙι νοίηπιβ άβίΑΐηβά. 

Νο 1>οο1^ θΙιαΙΙ 1>β ΑΠο\76ά 1» οΐΓοαΐΑΐ6 ηηϋΐ οηβ πιοηΐΐι ΑίΙβΓ 
ϋθ Γβοβίρΐ. 


ΗΑΚ\ 
ΑΚΥ ΤΟΝ ] 
3 2044 102 851 326 ΒΤΑΝΏΑΒΏ 0ΣΑ88Ι0ΑΏ ΨΟΕΚΒ, Ηοταοο, Τΐΐθ ΙΧΤοτΙη οί. \ν^Η1ι Εη^ΐΐβΐι ΝοΙββ, ίοΓ Ιΐιβ τιββ οΓ 
8ο1ιοοΐ8 αηά Οοΐΐβςββ. Βγ ^. Ίλ. !^ινοοι.ν, ΡΚ>ίθ«>8θΓ οί ΐΑίΙη 
Ι^βη^αα^ &ηά Ι^ί1;βΓ&1τΐΓβ Ιη ΒΐΌ νη ϋη1γβΓ8ΐΐ7• 13ιηο. 575ρ&§69. 

Ιι1Υ7. ββίβοϋοηβ ίΓοιη ϋιβ Αηΐ; ίΐνβ 1)θθΐ£β, Ι^^βΙΙιβΓ \7ϋ1ι ΙΙιθ Ιντβη- 
ΐχ-ΔηιΙ; αηά ΐνβηϊ^-θβοοηά Ικ>ο^8 βηϋΓβ. \'ΓϋΙι α ΡΙ&η οί Βοιηο, 
&η<1 & Μαρ οί ΙΙιθ Ραββα^β οί Ηαηη11)&1, αηά Εοιτίΐβΐι ΝοΙίβΒ ίοΓ 
ΐΐιβ ηβθ οί 8ΰΙιοοΐ8. Βγ ^. Ι^. ΙιΙΝ0οι:<ν, Ριοί. οί ΙΙιβ ΐΑΐίη Ίατχτ 
^α&§ο αηά !^ί1;6Γ&1πΓ6 Ιη Βγοι^π υηίΥ6πι1(7. 13πιο. 8^ ρα^ββ. 

^τιπιίαβ ΟηιϋτΐΒ: ΙΊίβ άπα Έχρίοΐι» οί ΑΙβζ&ηάβΓ ίΐιβ ΟΓθαΐ. 
ΈάΙΙβά Οϋά ϋΐαβίταΐβά ^Ηΐι £η§ϋθ1ι Νοϊ68, 1)7 ^χυχ/αι Ηβνβτ 
ΟΒΟβΒΤ. Ι^αιο. 885 ρ&§68. 

βαΙΙτίΒΐ'Β Ιαι^ητίΐια αηά β&1:ί1ίη&. "Ν^ϋΐι Νοίββ αηά & Υοοαίηι• 

ΐΛΓγ. Βγ Βυτι^ΕΒ αηά 8τυιιοπθ. 12ιηο. 397 ρα^οβ. 

Ιί; 18 1)βΗ6Υ6ά ΙΗ&Ι; ΐΙιΊβ \7ί1Ι 1)θ ίοαηά ΒηρβήοΓ 1χ> &ώ7 βάΐϋοη 
ΙΐθΓβΙοίοη} ρπ'1>11θ1ιβά ίη Ιΐιίβ οοπηίι^. 

Τΐΐθ ΗίβΙοτίθβ οί Ταοϋπβ. \ν^ίΐ;ΐι Νοίββ ίοΓ Οοΐΐβςββ. Β7 ^. 8. 

Ττι<ΒΒ, ΡΓοίβθβοΓ οί ΐΑίΙη &ιιά Ογθ6^ 1η ΑπύιβΓβΙ; Οοΐΐβ^. 

12ιηο. 453 ρα^ββ. 
ΤαοϋτίΒ^Β Οθπηαηία αηά Δ|π^οο1&. "Ν^ΐϋ! Νοίββ ίοΓ Οοΐΐβ^β. 

Β7 ^. 8. ΤΤΙ.ΒΒ. 121110. 198 ρα^ββ. 
νίτ^Ι'β ^Εηθίά.* λ^ϋΐ! Εχρ1αη&ίθΓ7 Νοίββ. Β7 Ηβιπιτ Εβιεζε, 

ΡΐΌίβθβΟΓ οί \λΧ\ά Ιη 1^16 δίαΐβ υιι1γβΓ8ί1;7 οί ΜίοΙι1^&ιι. (Κβ- 

0βη1ΐ7 ρπ1>1ί8ΐιβ(1.) 12ιιιο. 698 ρα^ββ. 

Τ1ΐ6 ΐτρβ 1θ πηιιβη&1ΐ7 Ι&Γ^θ &Ώά ά1(<1;Ιηο(;. ΊΊΐ6 \70γ^ οοηΐ&ΐηβ 
οί^ΐιΐγ-ίΐνβ βη^ΓΕγίιΐίξθ, ινίιίοΐι άβΐίηβαίιβ Λθ Π8&§^8, οηβίοιηβ. \νβ&ρ- 
ΟΙ18, αιΐθ, &ηά ιηνίΐιοΐο^ οί <:1ιβ αηοίβηΐΐθ, Λνΐϋι & γιγίάηβββ ίηαΐ; ο&η 
1)6 &ύΐ&ίηβά οιιΐ7 07 Ριο^ογΙαΙ ϋΙυθίΓ&ϋοηβ. ΟΚΕΕΚ ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ8•. 

Δ ϋηΐ; ΟτβθΐΕ Βοοίι* αηά Ιηίχοάτιβί^οτγ Ββ&άβτ. Β7 Α. 

Ηαβκνεθθ, Ρΐι.ϋ., απ1;1ΐ0Γ οί "ΑΓηο1ά*8 Ι^γβ* ΐΑϋη Βοο^." 

"δβοοηά Ι^&Ιίη Βοοίε," βίο. (ΕβθθηΙΐ7 ρη1)1ΐ8ΐιβά.) 12ιηο. 

276 ρΕ<;68. 
Δοίβ οί ΐΐλθ Δροβϋθβ, &€€οι:ύ1η§^ ίο ΐΐιβ Ιβχί οί ΑυουβτυΒ Παηκγ. 

"ννίίΐι Νοιβθ αηά & Ι^βχίοοη 1)7 ^0Η1Τ ^. ΟνΕΝ, ϋ. ϋ., Ι^Ιι. ϋ. 

"νΤΙΟιΜαρ. 12ιηο. 
Αηΐοΐά'8 Ι1γ8^ ΟγθθΙε ΒοοΙ^,* οη ίΐιβ ΡΙ&η οί Οιβ ΜηΓί^ϋη 

Βοοΐ:. 12ηιο. 297ρ8^8. 
Ατηοΐά'β Ρτ&οΐίοαΐ Ιηΐϊοάποΐΐοη Ιο ΟτθθΙι Ρτοβθ Οοπιροβί- 

Ιίοη.* 12ιηο. 897 ρ8§β8, 
βθοοηά Ρατί ίο ίΐιβ Λΐ)ονθ.* 12ιηο. 848 ρββββ. 8ΒΒ ΕΙΠ) ΟΤ ΤΗΙ8 ΤΟΙ.υΧΕ. &0(4λΑμΑ' ν•^/ζ^ΑΐΤ Τ'^ ' ίΤϊί ^^^■ΚΛ^/ ίν 


ΡΙΑΤΟ'8 ΑΡΟΙΟίχϊ ΑΝϋ ΟΚΙΤΟ; \πτπ Ν0ΤΕ8. ■νν. 8. ΤΤΙΕΕ, 

'^ΙχυβΤΟΗ ΡΚΟΙΈβθΟΒ 01* αΧΧΕΕ ΙΚ ΑΧΗΕΛΒΊ ΟΟΊΛΛΟΛ. Ναβ β^ο 1ιαΰ(1 ρ&αΐΐο Ιιαηο αιιΐιηαηι υιαίΐηι, ςηαχη βοΓαιη οηιϋΐηιη ίοτίπηοε 
]αΙ άο Ιιοο ^α(1^^αγ^Γαη^. Οίβ. Τμο. Ώΐ9ρ. \. 42. ΝΕ\ν^ ΤΟΚΚ: 

Ρ. ΑΡΡΙΕΤΟΝ & ΟΟΜΡΑΝΥ, 549 & 551 ΒΚΟΑΓ^νΑΥ. 

Ι,ΟΝϋΟΝ: 16 ΜΤΤυΒ ΒΚΓΓΔΙΝ. 

1874. 


ΗΑΚνλΚΟ ΟΟίΙΕβΕ ΙΙΒΚλΚΥ 

βΕΟΙΚ€Ε ΑΚΤΚυΗ ΡϋΜΠΟ• 
3ΑΝυλΚΥ 25, 1924 Ρ. ΑΡΡΙ.ΈΤΟΝ & 00., 
Ιη 1Ιΐ6 ΟΙογΙι'8 ΟίΒοβ οί ΙΙιβ ΒΙβΙτΙοΙ ΟοναΙ οΐ ϋιβ υη1(θ(1 δίαΐββ Τον ϋιο θοαϋι. 

Ο Γη ΠΙβΜοΙ οί Ν617 ΥογΙε. το 
ΡΚΟΕΕ880Β ΕΕΙΤΟΝ, 

οι* 1ΙΑΒΤΑΚΟ νίηΤΕΒβΠΤ, 
ΤΗΙΘ ΒΡΙΤΙΟΝ 07 ΤΗΕ ΑΡΟΙ.θαΥ ΑΝΒ ΟΒΓΤΟ 

ΑΒ Α ΗΕΜΟΒΙΑΙ. ΟΡ ΡΕΒΘΟΝΑΙ. ΓΒΙΕΝΌ8ΗΙΡ, 

ΑΝΌ Α8 Α ΤΟΚΕΝ ΟΡ ΗΙβΠ ΒΕΟΑΒΟ 

ΡΟΒ ΠΙ8 ΟΙδΤΙΝΟυίθΗΕΒ 8ΕΒΥΙ0Ε8 ΤΟ 0Ι.Α88Ι0ΑΙ. βΟΗΟΙιΑΒ8ΗΙΡ, 

Α1Π) ΠΙ8 ΡΗΙΙ.•Η£Ι.υ£1Π0 βΠΒΙΤ. ΡβΕΕ ΑΟΕ. Τηε " (ΪΓ8303• Μ»)θΓα/' νΗοΙι Τ7&3 &11 ίΐιβ Οτ^οί 
Γβαά ιη οοΐΐβ^β 1)7 1318,117 βαοοβββίνο ββηβΓ&ϋοηβ οί 
Αιηθήοαη βίαάθηίβ, οοηίαίηβά Ρΐαίο'β Οήίο αηά ίΐιο 
ηαΓταϋνβ ρ&Γΐ; ο£ ίΐιβ ΡΙχωΛο ; άπα αιηοη^ &11 ΐΐιβ 
βχίΓΟοίβ ίη ΙΙΐϋΛ αάπήτΒΛΛβ οοΐίθοίίοη^ ηοηβ ατβ 
οΐιβπβΐιβά ίη &6811ΘΓ ΓβπιβιηΙ)Γ&ηοβ ογ τηίΐι α ιηοΓβ 
ΓθνβΓβηίιβΙ Ιονβ ίΐι&η ίΐιβββ ιηίιηΐίαΗΘ ριοίΐιιοϋοηβ οί 
ίΐιο ξτββ>1 Βρίτίίαβί ρΙιίΙοβορΙιβΓ ο£ αηοίβηΐί ΟτΓββοθ. 
Τΐιβ Βΐιηρΐ^ 1)βααί7 οί Λβ 8ί7ΐβ 8•ηά Λβ αΙπιοΒ* ίη- 
βρίΓθά ίηιίΐι αηά ^αηάβΐΐΓ οί ίΐιβ ΒβηΙιιηβηίΒ Ιιανβ 
^ΓΛνβη ίΙιβΒθ ίιηιιΐ0Γί8ΐ οοιηροΒίίιοηβ, αβ νίίΐι ίΐιβ 
ροίιιύ οία άία]ϊΐοη(1^ οη ϋιοαβαπάΒ οίΙιβαΓύβ^ αηά 6ΐι- 
ϋύβ Λβπι ίο ίΐΐθ Η^ΐι ρΐαοβ νΗοΙι ί1ιβ7 Η&νβ Ηβΐά 
αιηοη§ ίΐιο Ββίβοΐ βάαο&ϋόηαΐ ΐηβίηιιηβιιίΒ οίίοπηβΓ 
2βηβΓ8ΐϋοη8, Μ8,η7 α βο1ιο1&γ 8α\ΐΓ τήίΐι γθ^γθΙ; ΡΙαόο 
(Ιτορρβά ίοΓ α ϋηΐθ βηίίΓβΐ7 οιι<; οί ί}ιβ αοαάβτηίο 
οοαΓΒβ, &η<1 αοοβΒΒίΗθ ίο Αιηοηοαιι βίτκίθηΐβ οηΐ7 ΐη 
Λθ ο1)8θ1βίβ Ογ^ο» Μ8>]ογ», ογ ίιι ίΐιβ ιιηροΓίΘίΙ βάΐ- 
ϋοηΒ οίίοΓβίβη ΒοΗοΙαίΒ. Αηά, ίΐιοιίβΐι ίΚθίτ ίανοηίβ 
οΙαΒβίο αμΙίΙιΟΓ ίβ ηον Τ^Γοιι^Ιιί α^αίπ ^«άΐΐιίη ίΙΐΘ γθ&οΙι 6 ΡΒΕΓΑΟΕ. 

ο{ Αιηβήο&η Βίαάβηίβ, αηά τββίοΓβά ίη Βοιηβ ιηβαβιΐΓβ 
ίο Ηβ ρΓορβΓ ρΙαοΘ ίη οόΐΐβ^β βάαοαϋοη, ίη ΡγοβΙ- 
άοΊϊΙ ΤνοοΙδβτ^Β 8ο1ιο1&γ17 €(ϋίΙοη ο£ ίΙΐΘ βοΓ^ιαβ, 
αηά ΡιοΓβΒΒΟΓ Εβ^τίΒ^β ριοίοτιπά ΑπηοΙαϋοηβ οη 
ροΓίίοηΒ οίίΐιβ Εανβ, ΒίΟΙ ιη&η^ λπ οΙάβΓ αηά ιηαη>' 
&7οηη2βΓ βοΙιοΙ&γ οαηηοΐί 1)α1ί βι^Ιι ίο Βθβ ίΐιβ ΒΐιηρΙβΓ 
βηά ιηοΓβ ΒοοΓ&ϋο ϋίαΙοζυβΒ οί ΡΙαίο Βηρβτδβάβά, 
βνβη 1)7 Λβ ιηοΓβ βηΐβΐιβά άιαιηΕίίο ίιηίί&ϋοηΒ οΓ 
ΙιΪΒ ιηίάάΐβ Ιίίο, ογ ίΐιβ ιηοΓβ ρΓΟ&αηά τηοΓ8ΐ αηά 
ροΐίϋοαΐ ΒρβοαΙΕίιοηβ οί ΗΙβ ήρβι 7β&Γ8. Ιί ΐβ ίο 
ιηθβί βχρΓβΒΒβά ΓββΓβίΒ Λπά ίβΐί Τ7&ηί8 ο£ ίΐιίβ Μηά, 
ίΐι&ί ίΐιβ ρΓβΒβηΙ; βάίίίοη οί ίΐιβ Αρο1ο§7 «ίι^ Οήίο ίβ 
^νβη ίο ίΐΐθ ρτιΗίο. 

ΛνΤιΟβ ίΙιβΒΘ ρίβοβΒ 1)Γβαί]ΐΘ ίη βνβιγ ρ&Γί ίΗο 
ιηοΓ&Ι ραήί7, ίΗβ ροθίίο 1)β&αί7, &ηά ίΙΐΘ αΙιηοΒί 
ρΓορΙιβίίο 8υΙ)1ίιηίί7, ινΙιίοΙι ρβΓναάβ &11 Ρΐαίο'β ινηί- 
ίη§θ, αηά \7ΐιίο1ι Ιιανβ νοη ίοΓ Ιιίιη ίΐιβ βρίίΐιβί 
"ίΖίνίηβ," ί1ιβ7 βχΙιίΗί ΒοοΓαίβΒ ιηοιβ βάβ(ΐιι&ίβΐ7 
ίΐιαη 1ΐΘ αρρβατΒ ίη αη7 οί ίΗβ νοΛε οί ΧβηορΚοη, 
ιηοΓΘ ίΓηΐ7 Λπά ρηΓβΐ7, 3ΐΐ8ί αβ Ιιβ τ^&β, ίΐιαη 1ιθ ίβ 
βββη ίη αη7 οί ίΐΐθ οίΙιβΓ νήίίη^Β οί ΡΙαίο. ΤΙ1Θ7 
αιβ ίΙιβΓβίοΓβ ίΗθ οοηηβοίίη^ Ιίηΐε 1)βίΜΓβ6η ίΐιβ %ψο 
1)β1ονβά άΐβοίρίββ, αηά. ίΐιβ οίηβ ίο ίΐιβ ίηίθΐρΓβί&ίίοη 
οί 1)θί1ι. Τΐιβ Αρο1θ27> βΒρβοία1ΐ7, ^πίίβη β1ΐ0Γίΐ7 
βίίβΓ ίΐιβ άβαίΐι οί ίΙΐΘ Μογ&Ι ΡΜΙοβορΚβΓ, αηάηηάβι 
ίΐιβ ίαΐΐ ίηβρίραίίοη οί ίίβ Ι&Βί ^οιάβ αηά Ιαδί ίοηνβ, 
βίνβθ υβ ίΐιβ νβΓ7 Βουΐ οί 8οοΓ»ί66 βρβαΐάη^, &β ίί 
ντβΓβ, \7ίί1ι ίΐιβ νβΓ7 ΙίρΒ οί ΡΙαίο. Μγ. ΟγοΙθ ΐιοί' ΡΒΕΪΆΟΒ. 7 

866η ίΐήβ αηά, λ^ίύΐι οΙιαΓαοίβήθίίο ^τίβάοπ), Ιιαβ πΐίκΐθ 
ϋιβ Αρο1ο§7 ίΐιβ οοΓπβΓ-Βίοηβ οί Ιοιβ αάιηίΓ&Μβ οΐιαρ- 
ίβΓ οη 8οοΓ&ί68• Ηον ΒΐιρβποΓ ίο ίΐιβ οοΐά αηά 
1)αΓΓβη ά6ίβηοβ νΐιίοΐι 1)6αΓ8 ίΐιβ ηαιηβ ο£ Χ6ηορ]ιοη 
οη ίΐιβ οηβ ϋι&ηά, αηά οη ίΐιβ οΛβΓ, Ιιον ρηΓθ Γιοηχ 
ίΙΐ6 ηηρΓΕοίίοαΙ αηά ίηιρΓ&οίίοαΜθ βρββηίαίίοηβ 
Μ^ΐιίοΐι ΡΙαίο ΙΐΕΒ ίηίβΓν^ονβη ίη βοπιθ ο£ Ιώ ΙαίβΓ 
άία1ο^68 Ι α 18 <1οηΙ)ίΐ6θ8 α &ίί1ιίτι1 ιβρΓβββηίαίίοη 
ο£ ΰιβ άβ&ηοβ^ ΟΓ Γ8.ίΙΐ6Γ 3α8ϋύοαίίοη, ινβ ηιί^ΐιΐϊ α1- 
Π1081; 88.7, ^Ιοηβοαϋοη, οΓ1ιί8 οπη ΙίΤβ, οΙι&Γ&οΙβΓ, αηά 
πιίΒΒίοη, \7ΐιίο1ι βοοιαίββ αοίααΐΐ^ ρΓοηοηηοβά })βίοτβ 
\ή& 3η(1§β8. Αί ίΐιβ δαπιβ ίίπιβ, ρβιΙι&ρΒ, ϋ ΐΆΒ,γ Ιίβ 
Γ6§&Γάβά &8 αη βχ6πιρ1ίβο&ίίοη ο£ Ρΐαίο'8 1)6αιι ίάβ&Ι 
ο£ ΐΗβ ίηιβ Ογ&ϊογ, ινίιοββ αίηι &ηά ο£1οβ ίί; ίβ ηοί ίο 
δανβ ίΐιβ Κίβ ο£ ΐΐιβ βοοαββά })γ ι^Ιι&ίβνβΓ πιβαηδ οί 
£αΐ86ΐιοο(1, 1)η1}βΓ7, αηά Ββάαοϋοη 1ιβ οαη ίηνβηί, "Βαΐ; 
ίο Β6ί ίοΓίΙι ίΐιβ ο1αύη8 ο£ ίΓπίΙι αηά 3Π8ίίοβ ίη &11 
ίΙιβίΓ ηαίίνβ η^ΐιί ίο οοπιπι&ηά. ηηίν6Γ8α1 οΐ)βάίβηοβ. 
Ιη ίΐώ νί6\ν^ ίΐιβ Αρο1ο§7 πια7, ρβΛαρβ, 1)β οοη- 
ΒΪάβΓβά 8.8 ίΐιβ οοηηίβΓρ&Γί ο£ ίΐΐθ βχροΒΠΓβ ο£ Λβί- 
οήο £αΐ8βΐ7 βο οαΐΐοά. ίη ίΐιβ (}θΓ§ία8, αηά βο ί&ΐίβ 
ίίΒ ρΐαοβ αηιοη^ ίΐιβ οοηΒβοηίίνβ 13.1)0Γ8 ο£ ΡΙαίο ίο 
Γβαΐίζβ ίΐΐθ ίάβα ο£ αΐΐ ί1ΐ6 αιίΒ αηά ΒοίβηοοΒ ; ίίοα^ΐι 
χί πιΠΒί 1)6 οοηΓβΒΒβά, ίΗ&ί ίΐιβ νταηί ο£ ίΐιο ίηίΓΟ- 
άηοίίοη αηά ίΐιο άίαΐβοίίο ΒίΓυοίυιβ, ινίιίοΐι αιβ βο 
οΙι&Γαοίβπδίίο ο£ ίΐιβ Βοίβηίίβο άίΕΐθ2η68, Θ66πΐ8 
Γ&ί1ΐ6Γ (ηοί ίο 8βί ίί α8ί(ΐ6, 8.8 Αβί νοηΐά β6ί ίί 
αβίάβ, &8 ηη-ΡΙαίοηίο, £ογ ίί 1ι&8 α11 ίΐιο ρδΙραΜο βηά πιαΛβά ρβοαΚαπίίββ ο£ Ρΐαίο'β Βΐ;7ΐβ), 1)ΐι* ίο 
661} α αρατί ίο ίΐιβ ιηοΓθ βρθοί&ο αηά ηο Ιβββ βαοΓβά 
ραηροΒΟ οΓ α άβίβιχοΘ \)γ α βίίίβά Εηά 1)β1ονβ(1 άίβ- 
οίρΐθ ο£ Ιιίβ ΙιοηοΓθά αηά. ΓβνβΓθά ιηαθίβΓ. 

Τΐιβ βχοΓίΙίτιιη ορβηβ, ί£ γτβ ιηαγ Ϊ)θ 8.11ομγ€<1 ίο 
ξο 1)βίθΓΘ ίΙΐΘ ΓβαάβΓ νιίΐι α Βήβί αιιαΙτΒίβ οί ίΙΐΘ 
ρΐβοβ, γάίΚ αη βχρΓβΒβίοη ο£ ίΙΐΘ ιιβίοιήδΙιιηβηί οί 
δοοιαίβΒ αί ίΐιο ιηιβΓθρΓθββηί&ίίοιιβ οι ϊηΒ αοοαβΟΓδ^ 
^Ηο Ιιανβ ΓβρΓβββηίβά ηοίΐώΐδ αβ ίί ίβ, &ηά α άβοΐα- 
Γαίίοη ο£ Ιιίβ ραΓροβθ ίο Βρββ,]^ ίΐιβ ρΐαίη αηά. βίοιρίΘ 
ίτχχύι^ ίη ίΙΐ6 βαιηβ ρΐαίη αηθ. βίιηρίθ Ιαη^β,ξβ 
γτΐήοΐι 1ΐ6 1ια3 \)6βη 8,οοιΐδίοιη6(1 ίο ηβο ίη Ιιίβ 
βνβΓ^ άο,γ οοηνβΓβαίίοηβ ; &ηά αβ ίΐιίβ ΐ8 Ιιίβ ^Ιιοΐβ 
ο£&οβ 8.8 αη ΟΓαίοΓ βρο€ΐΜη§ ίη Ιιίβ οντη άβίβηοβ, βο ίί 
ίβ ίΚβίΓ.ΒοΐΘ άαί7, ββ 311^268, ίο οοηθίάβΓ ινΙιβίΙιβΓ ογ 
ηοί 1ιβ Βρβα]£8 ίΗβ ίηιίΐι. (17, 18, Α.) ΤΙάβ βχοι- 
άίαπι, ί£ ίί άοθΒ ηοί ββί ίοΓίΙι ΡΙ&ίο'β 1)Θ&α ίάβαΐ ο£ 
ίηΐΘ 0Γ8.ί0Γ7, ίη οοηίΓβ,δί \ν^ίί1ι ίΐιβ Βίαάίβά αηθ. £&18Θ 
Λβίοηο ο£ ίΙΐΘ £θΓαπι αηά. ίΐιβ βοΙιοοΙβ, γβί ίί ηο 
άοηΒί θχ1ιίΙ)ίίΒ ίΐιβ αηίΙιΟΓ'Β ίάβα ο£ ίΐιβ βΙ^Ιθ αηά 
ηιαηηβΓ ίη νΐιίοΐι 8οοΓαίβΒ αοίηαΐΐ^ άβΐβηάΘά Ιιίπι- 
βΘΐ£ νΐιβη οη ίήαΐ £ογ Μβ 1ί£β. Αθ9θΓ<1ίη2ΐ7, -^β 
βΐιαίΐ βηά. ίΐΐθ 8οθΓαίβΒ ο£ ίΐιβ Αροΐο^γ βχοίπάίη^ α11 
ΕΓίίήοίαΙ Λβίοήο, α11 αρρβαΐβ ίο ρΓβ]η<1ίοΘ ογ ραβ- 
Βίοη, αηά Αβοΐαήη^ ίΐιβ ίΓπίΙι, ίΐιβ ινΗοΙβ ίταίΐι, αηά. 
ηοίΐώι^ 1>τιί ίΐιβ ίιηίΐι, ντίίΐι ίΐιβ βίπιρ1ίοίί7 αηά 
ϋτβοίηβΒΒ, ίΐιβ £Γαη1αιβ8β αηά £βαι1θ88η688 ο£ α ρΗ- ΓΕΕΙΆΟΕ. 9 

1θ8ορΙΐ6Γ \?1ιο ναΐαββ ίπιίΐι &η<1 ^ιι8{^^6 &,τ ιηοΓβ ιΙιαΒ 
ϋίβ.* 

ΑίίβΓ ίΙιίΒ \)ήβΐ αηά ρΙαίη ^χοιάίαιη, ΒοοΓ&ίββ 
αβί^β Ιβανβ ίο Γ6ρΐ7 βιβί ίο Ιιίβ βιβί αοουββΓΒ, 
ίΗοΒβ 1β88 ίοπη&Ι "Βαί ιηοιβ ρο'^βΓΜ &η<1 ίοπηϋαΗθ 
αοοτίΒΘΓβ, ίο τπί, νΐιο Ιι&ά Βββη ίηΒπιηΒίίη^ ίΤιβίτ 
βΙαηάθΓΒ ίηίο ίΗθ ρηΜίο τηϊηΑ άτιπη^ Ιώ Ιϋβ, &ηά 
νΐιο Ιι&ά αΐΐ ίΗθ αάναηία^β ο£ ιηιιιιΙ)€Γ8 αηά ίιπίΘ, 
ο£ α ίΓίΙ)τιιΐ8ΐ πτιιηβΓουΒ &η(1 ΟΓβάιιΙοτίΒ^ αηά ο£ ηοί 
})βΐΏζ οοηΛοηίβά νίίΐι ίΐιβ Λοοηβεά ; ηαγ^ οί }>οίαζ 
ρβΓ8οη8ΐΐ7 ιιιιϊηο"νπι, βχοβρί βοιηβ οηβ οΓ ίΐιβιη ιηίςΐιί 
οΐι&ηοβ ίο 1)Θ α οοιηίο ροβί (18, β. σ.), αΐΐυίϋη^ 
€8ρ8θίαΙΐ7 ίο ΑπΒίορ1ΐ3ηβ8, νΙιΟΒθ ηαΐΏβ ιβ ιηθίιίιοη- 
βά ίιΐΓίΙιβΓ οη, &ηά Ηβ οοιηβ(ΐ7 οί Τΐιβ Οίοαάβ άίβ- 
ίίηοίΐ7 ροίηίβά οαί. (19, ο.) Τΐιβ Λ&Γ^ββ ίΙιιΐΒ ίη- 
£οπϊΐ8ΐΐ7 ΒΓου^Ιιί Β^ώΐΒί Ιήπι τ^θγθ, ίΐιαί, " νϋΐι α 
\?ιοϊ:βά αηά ηήβοΐιΐβνοιίβ οιιπο8ίί7, Ηβ πκιηίΓβά ίηίο 
ίΐώΐββ ίηΐιβ&νβη £ΐ1)ονβ αη<1 ίΐιιηββ ΰηάβΓ ίΐιβ βαΓίΙι ; 
ίΐιαί 1ΐ6 χηβ,άβ ίΐΐθ τ^ογβθ Λρρβ&Γ ίΐιβ 1)€ίίβΓ Γβ&Βοη ; 
αηά ί1ΐ8>ί Ιιβ ίαη^Ιιί οίΙιβΓΒ ίοάοίΐιβ βαιηβ ; ίη βΙιΟΓί, 
ίΐιαί 1ΐ6 ^08 α ηαίτίΓαΙ ρΜοΒορΙιβΓ αηά α βορΙιίβί/' 
(19, Β. ο£ 18, Β.) ΒοοΓαίβΒ ηίίθΓΐ7 άβηίββ ίΗβ 
ίΓπίΗ οί ίΙιβΒθ οΙιαΓβββ ; άβοΙ&ΓΟβ ϋβ βηίίτθ ΐβηοΓΛποβ 
οί η»ίιΐΓβ1 ρΙιί1θ8ορ1ΐ7 »8 ίΗβη ίαα^ΐιί, &8 νβΐΐ αβ οί 
ίΐιβ ΒορΗίΒί'β &Γί ; οββΓΒ ίο ρΓβδβηί \νίίηββ8β8 ιη 

* €ί. ΥαΙβΓ. Μ&χ. VI., 4 : ΜΕΐιιί1ς[υ6 βοοΓΕίββ 6χ<;ίη^, ^η&πι 
I^78^α8 8αρ6Γ6886 — ίη &11ιΐ8ίοη ίο Ιΐιβ θΓ&1ίοη ττΐιίοΐι Ι^^βίαβ ρΓβραΓοά 
ίοΓ 11ΐ6 υβθ οί 8οοΓ&£68, 1)υ<ί νΐιίοΐι δοοΓ&Ιββ ΓβίΊιββά Ιο άβΙίνοΓ. 

1* 10 ΡΒΕΡΑΟΕ. 

ρΓΟοΓ ίΐιαί 1ΐ6 ύαηςίιί ηο βτιοΐι ίΐιίη^ ίο Ιιίβ άίβοίρίββ, 
αηά οαΐΐβ ηροη αΐΐ ρΓββθπί ίο ίββϋί/ α^αίηβί Ιιπη^ ϋ 
ί1ιβ7 Ιιαά βνβΓ ΙιβαΓά Γγοπι ϋιη απγ οοηνβΓΒαίίοη, 
βτβαί ΟΓ βΐη&ΙΙ, οη ευοίι Βα1)ίβοίΒ. (19, ο. β.) ΜοΓβ- 
ονβΓ, 1ΐθ άίά ηοί ρΓοΓββΒ ίο 1)Θ α ίβ&οΙιβΓ, Ιϋβ (χογ- 
βίαβ ίΐΐθ Ιίβοηίίηθ, ΡΓοάίοηβ ίΐΐθ Οβαη, ΗίρρίΛβ 
ίΐΐθ Εΐβ&η, βηά Ενβηυβ ίΐιβ Ραπαη, ν^Ηο άιβγ^ 
0Μ70,γ ίΐιβ 7οαη2 Γγοπι ίΐιβ βοοίβί7 ο£ ίΙΐΘ ν^ίββεί &ιιά 
Ϊ)β8ί οϋίζβηβ (ΐΛτΙήοΙι ίΐιβ^ ιηίβΐιί &ηργ ^κιίιιίίοΐΐβΐ^), 
ίο Γβοβίνβ ίΐιβίτ ίηΒίηιοίίοηβ »ί α ςιβαί ρήοβ. Ηθ 
οοηβΓαίυΙ&ίβάΙ ίΐιβ ροΒββΒΒΟΓΒ ο£ βτιοΙι γάβάοιη αιιά 
ροτ7θΓ, αηά ^οτιΐά <1οιι1)ί1βΒΒ 1)6 νβΓ7 ρτοτιά ί£ 1ιθ 
ροΒΒθβΒβά ίί ΙώηΒβΙί. Βτιί ίηιίΐι ο1)Η§βΒ Ιήπι ίο 
οοηίβΒΒ, ίΐιαί 1ιβ ΙιαΒ ηο ρ&Γί ηοΓ Ιοί, §Γβαί ογ Βΐηαΐΐ, 
ίη Βϋοΐι ^ηον^ΐβάββ. (19, ε.; 20 α) Τΐιβ ιηοάβ8ί7 
απά ίτοΏ^ "ν^ΗοΙι τηαήί ίΐιίβ ρ&ΒΒαςο, ίΐιβ βΙιΟΓί (ϋα- 
Ιο^αβ, ίηίο γ^ΐιίοΐι Ιιθ πιηΒ τιηοοηΒοίοιίβΙ^, αηά ν^ΗοΙι 
ίβ βίνβη ίη ίΙΐΘ ίοΓίη &ηά ίΙΐΘ "ν^ΟΓίΐΒ ο£ ίΐιβ οη^βΐ 
οοηνβΓΒαίίοη, αηά ίΐΐθ ηη&νοΓ&ΐ)ΐΘ νίβν^ ν^ΗίοΙι Ιιο 
ίαΙεβΒ ο£ ίΐΐθ να^β αηά υηριο&ίαΗθ ΒρβουΙαίίοηΒ οί 
Ιΐΐθ ρ1ΐ78ίοα1 ρΜΙοβορΙιβΓΒ ^1ιο ρΓβοβάβά Ιιίηι, εγθ εΙΙ 
Η§]ιΐ7 οΙι&ΓαοίΘΓίβίίο οί" ίΐιβ Γβ&Ι βοοΓαίββ, αβ Ιιθ 
αρρβαΓΒ ίη ίΙΐΘ Μβπΐ0Γα1)ί1ί£ΐ οΓ Χβηορίιοη. (0£ 
Μβπι. Ι., 1, 11, Ββ<ι<ι. ; Ι., 2, 3, ββς[<ι. βί ραΒΒίπι.) 

" Βαί ν^Ιιαί ίΐιβη ίβ 7ουΓ 1)υ8ίηβ88 ογ ρΓοΓθββίοη ? 
^νΤιαί Ιιανβ 7011 β&ϋ ογ άοηβ ίο γειβο α11 ίΙιΐΒ Ιιηβ 
8ΐιΑ 0Γ7 Λοαί 7011 ? " Ιη αηδΥ^βΓ ίο ίΐιίβ (ΐυβΒίίοη, 
8οοΓαί68 αάπιίίβ ίΐιαί 1ιβ 1)ογθ ίΐΐθ ηαπιβ ο£ ρΙιίΙοΒΟ- ΡΒΕΡΑΟΕ. 11 

ρΙιΟΓ, ΟΓ \ίτί8θ ιη&η. Βυΐ; Ιιβ ρΓβίβηάβά ίο χηβΓβΙ^ 
Ιιιιιιιαα "ντίβάοιη, βτιοΐι αβ ιηαη Ίηο,γ ρΓορ6Γΐ7 αδρίτβ 
ίο, αηά βαοΐι άβ ρβΓίαίηβ ίο ίΐιβ ρτορβΓ Γβ^τιΐ&ίίοη οί 
Ιιιιιη&η ϋΤβ. (20, ϋ. ε.) ΤΗιβ τνίβάοιη Ιιβ άίά ιη- 
άββά ροβββββ. Αηά ίη ρΓΟοΓ ίΐιαί Ιιβ άίά, Ιιβ "ν^ουΐά 
γθΓθγ ίΐιβιη ίο ηο Ιβββ αιιί1ΐ0Γίί7 ίΐι&η ίΐιβ (χοά &ί 
Ββίρΐιί. (21, Α.) Ηθ ηβνβΓ βτιρροΒθά ΜπίββΙΓ ίο 
1)6 τήββ ίη αηγ ββηβθ, ίίΠ, ίη Γβδροηββ ίο α (][η6βίίοη 
οί" Μβ ίήθηά αηά ίΐΐθ ίήβηά ο£ ίΐΐθ ρβορίβ (ΟΙΐδβΓθ- 
ρΐιοη), ίΐιβ ΒβΙρΗο Οιαοΐβ άβοΙ&Γβά, ίΐιαί ίΙιβΓβ •νναβ 
ηοηβ ν^ΐΒβΓ ίΐιαη Ιιβ. Νοί άαήηξ ίο άίβΟΓβάίί ί1ΐ6 
Ογ&οΙθ, 1ιθ ίΐίθη βθί ΙιίπίββΙΓ ίο (ΙίβοονβΓ ίη \7ΐΐ8ΐί 
ρο8β11)ΐΘ Ββηβθ, ί£ ίηάββά ίη Β,ηγ ΒβηΒβ, Ιιβ νίβ,Β τν^ίββΓ 
ίΐΐίΐη οίΗβΓβ. (21, Β. ο.) ΑοοοΓ(1ίη§ΐ7 Ιιβ νίβίίβά 
βηοοβββίνβΐ7 ναπουβ οΙαΒΒββ ο£ ιηβη ίη Μφ, τβραίθ 
ίοΓ τν^ίβάοπι— ροΐίίίοίαηβ, ροβίβ, ΟΓ&ίοΓβ, ρΗίΙοΒορΙιβΓβ, 
αιίίβ&ηβ, &ο. ; αηά. Ιιβ άίβΟονβΓβά ίο Ιιιβ βΠΓρήββ, 
ίΐι&ί \ίτ1ιί1β ί1ιβ7 Γβ8.1ΐ7 πηάβΓΒίοοά. ρΓβίί^ γ^βΠ ίΐιβίϊ 
Γββρβοίίνβ άβραΓίπιβηίβ, ΐΐιβ^ ίαηοίβά ί1ιβ7 υηάβΓ- 
βίοοά βνβιγ ίΐιίη^ βίββ (22, β.), ί1ιου§1ι, ίη ίαοί, 
ι?^ίί1ι α ρ&ΓίίαΙ βχοβρίίοη ίη ίανοΓ οί" ίΐιβ αΓίίβαηβ, 
ί1ιβ7 άϋ ηοί υηάβΓΒίαηά. ίΐιβ ίυηά&πιβηίαΐ ρπηοίρίββ 
βνβη οί ίΗβίτ ο-νν^η ρΓοΓβββίοη. (22, ο.) Αηά ίΐιβ^ οΜ, 
νίΛοηί βχοβρίίοη, ί1ιοη§1ιί ί1ιβ7 Ιιηβ^ α ςτβαί άβαΐ 
ιηοΓβ ίΐιαη ί}ϊβγ άίά Ιπιο^, 'ν^ΐιίΐβ Ιιβ ν&β οοηΒοίοηβ 
ίΐιαί Ιιβ 1αιβ\ν αΙπιοΒί ηοί1ιίη§. (21, β.) Αηά ^Ιιβη 
Ιιβ οαπιβ ίο ίης[υίΓβ ^ΙιβίΙιβΓ Ιιβ ^οηΐά οΙιοοΒβ ίο 1)θ 
8.8 Ιιβ \ν^&β, ΟΓ ίο Ηανβ ίΐιβίτ τνίδάοηι \7ίί1ι ίΐιβίτ τ^αηί 12 ΡΒΕΡΑΟΒΪ. 

οί ββ1£-^ηοτν1βά§β, 1ΐΘ ναβ οοπΒίΓ&ίηβά ίο αηΒλν^βΓ, 
Ιΐιαί 1ΐθ ι;7ουΜ πιΙΙιθγ 1)θ αβ 1ΐ6 τν^&δ^ αηί 80 ίο α886ηί 
ίο ίΗθ ίηιίΐι οΓ ίΐΐθ ΟγοοΙθ (22, ε.) ; ίΐιοτίβΐι 1ιθ 
ιηοάββίΐ7 αάάθ, ί1ι»ί ίΗο οΐιίβί ίηίβηί ο£ ίΗθ ΟγεοΙθ 
"ν^αβ άοη1)ϋ688 ίο ίβαοΐι ίΐιίβ ^πβΓ&Ι ίπιίΐι, ίΐιαί Λβ 
ναβ ίΐιβ ν^ΪΒβθί οι ιηβη, '^Ηο ριβΓβΓΓβά ίΐιαί Μηά οι 
^ίβάοιη ν^ΐιίοΐι δοοΓαίββ ουίίίνίΐίβοί, νίζ., ίΐΐθ ιηοΓοΙ 
αηά ρΓΟβίίοαΙ, αηάΐ ν^ΐιο, Ιιίβ δοοι&ίβΒ, ν^&8 οοπΒοίοτιβ 
ο£ ίΐΐθ ρονβΓί7 οι ΊΑβ αο<ιτιίΓβιηβηί8 ίη Ιηον^ΐβάββ, 
αηάΐ ί1ΐ6 οοιηραΓ&ίινβ τ^οΓίΙιΙβθβηβδβ οί αΠ ί1ΐ6 ι;ή8<1οιη 
ο£ ιηοη. (23, Α. Β.) 

Ιη ίΐιο οουΓ8β ο£ί1ιβ ιηνΘβίί^αίίοη τ^ΐιίοΐι 1ιθ ίΐιυβ 
ρΓθ8θουί63, 1ιβ ο&ηάθά α11 Ιιβ νίβίίβά, Τογ δίχολν^ίη^ 
ίΐιβιη ίΐι&ί ί1ιβ7 Ιςιιθυγ ίο,τ 1βΒ8 ίΐιαη ί1ιβ7 βπρροββά. 
Αί Λθ 8αιη6 ίίιηβ, Ιηβ ρηρίΐβ (ογ κιίΙιβΓ Μβ 7011112 
ίηβηάβ αηά ίοΠοντβΓΒ, Γογ, εβ ίη ΧβηορΗοη, βο ίη 
ΡΙαίο, 8οοΓ&ί68 ηβνβΓ βρβαΙ^Β ο£ Μ» άίδοίρΙβΒ) άβ- 
Ιίβΐιίβά ίΙΐθπίΒΘίνβΒ ίη βχροΒίηβ, αίίβΓ Μβ βχαηιρίβ, 
ίΙΐΘ ί^ηοΓαηοθ οί ίΐιο πΐ£ΐη7 ρρθίβηάβΓΒ ίο ΒυρβήοΓ 
^οτ^ΐοάζβ. (23, ο.) Αηά ί1ιβ7 "ν^βΓβ αη2Γ7, ηοί νίίΗ 
ί1ιβπΐ8β1νβΒ, 1)ηί \ίτίί1ι ίΐΐθ ίηηοοβηί οοοαβίοη όί ίΙιβίΓ 
Ηηπιίΐίαίίοη. ΑοοθΓ<1ίη2ΐ7 ί1ιβ7 ίϊβδδ'ϊΐ *ο β&Π Ιώπι α 
ιηοΒί ίπιρίοηβ ίβΐΐοτ^, α οοΓτπρίβΓ οί 70ϊΐί1ι, »ιι4 ίΗθ 
Ιίΐίθ. Λνΐιβη Εδίεθά Ιοτν^; ^νΐιαί Ιθ άίά; ττΐι&ί Ιιβ 
ί&υ^ΐιί ; Ιιανίη^ ηοίΐιίη^ οΙβο ίο 8α7, ί1ιβ7 ίοοίε υρ 
Εηά ίηπιεά α^αίπΒί Ηίπι ί1ΐ6 ρΓβ]η(1ίθθ αηά οβίππιη^ 
\ν1ιίο1ι ίΐΐθ πιηΐίίίηάβ "ν^βΓβ 80 τβο,άγ ίο βηίβΓί&ίη 
Λ^^ίηΒί ρΙϋθ8ορ1ιβΓΒ ίη §θηβΓ&Ι. (23, υ.) Τ1ιβ7 ΡΒΕΡΔΟΕ. 13 

60]ΐ£)ΏΐιΑ6(1 ϋπι νϋΐι ίΐιβ Υβτγ ηαίυταΐίβΐβ &η<1 
βορΜβίβ τν^Ηοια Ιΐθ Ιιαά βνβΓ 1ίΐΙ)0Γβ(1 ίο οοηίαίβ, Εηά 
ίΐΐΐΐβ βου^ΐιΐ; ίο οοηοβηίΓ&ίβ ηροη Ιιίπι ίΐιβ Βΐίθρίοίοη 
βηά ίηάί^η&ϋοη \ίτ1ιίο1ι ί1ιβ7 Ιιαά ίηοΐίΓΓβά. 

8ο ιηποΐι ίοΓ ίΐιβ ίηίοπααΐ Λ&γ^θθ. Ατια ί1ΐΘ8Θ 
ρΓβραΓβά ίΗθ '^&7 ίοΓ ίΐιβ ίοπη&Ι ίικϋοίιηβηί ίοΓ 
οοΓΓπρίίη^ ίΙΐΘ 70ΐιί1ι αηά βηάΘανοήη^ ίο θΐιΙ)νβΓί 
ίΙΐΘ Γβ1ί§ίοη οι Ιιϊβ οουηίΓ^. 0£ Ιιίβ ίΙΐΓββ αοοηββΓβ, 
βοοΓ8,ίθ8 ίηίοπηβ ίΐΐθ ^τιά^βΒ ίΐιαί ΜβΙβίιΐΒ ναβ αη^Γ^ 
\νίί1ι Ιιίιη ίοΓ βχροΒίη^, 8»θ α1)ονθ άββοΛθά, ίΐιβ 
ροβίβ, Αηγίπβ ίοΓ ίΐΐθ αΓίίβ&ηβ »ιΐ(1 ροΐίίίοίαηβ, αηά 
Ιι7θοη ίοί• ίΙΐΘ ΟΓΒ,ίΟΓΒ. (23, Ε.) Τ1ΐ67 ν^βΓβ »11 βο- 
ίααίθ(1 "ύγ Ββίββίι αηά Γβνβιι§βία1 ίββΚη§β. Αη7ίυβ, 
ίί βΐιοηΐίΐ 1)θ &(1άβ<1, υ^ββ α ποίι ΙβαίΙιβΓ-βθΙΙβΓ, αηά 
α ιη&η οί ίηβαβηοβ ίη ίΐιο άβιηοοΓαο7 ; Β,ηά -«τΐιβη 
8οοΓ&ίΘ8 ΒΘθίη^ βί^ηθ ο£ ίηίβΠβοίυαΙ οαρ8ΐοίί7 ίη Μβ 
8οη, βηάβ&νοΓβίΙ ίο άίββτιαάβ ίΚβ &ί1ΐΘΓ ίΐΌΐη "Βήη^- 
ίη^ ιιρ Μβ βοη ίο Ιιίβ ο\νη ίΓ&άβ, Αιΐ7ίυβ μ7β.& ρβι 
βοη&1ΐ7 οδΪΒίκΙβά (Αροΐ. Χθιι. 29), αηά τνοβ &1)1β β&8Π7 
ίο ίΠΓΐι ίΐιβ ραββίοηΒ ο£ ίΐιβ ροραΐαοβ £ΐ23,ίηβί ίΐιβ ιβ- 
ριιίβά ιηθ,βίβΓ οί" ίΙΐΘ ί7ΓΒΐιί Οήίίαβ αη(1 ίΐιβ ηοτ^ 
Ιιαίβά ΑΙοΛί&άββ. (0£ Χβη. Μθΐη. Ι., 2, 12.) 

Ιη άβ&ηοΘ οί" Ηπίββίί &§Εΐηβί ίΙΐΘ οΙι&Γ^β οί οογ- 
ηιρίίη^ ίΐιβ 7θπί1ι, ΒοοΓαίβΒ βηίθΓβ ίηίο α νβΓ7 οΙΐδίΓ- 
αοίβΓίβίίο (1ΐ8ΐο§ιΐΘ γ^ίίΐι Μβίβίηβ, ίίθΜη^, ντίιο ίί ίβ 
ίΐιαί οοπαρίβ ίΗβ 7^^^!^; ^ιι<1 "^^^ πιαϊιββ ίΐιοπα 
νίββΓ αηά 1)βίίβΓ ; ν^ΙιβίΙΐθΓ ίΐιβ ίαά^ββ, θβηαίοΓβ, βη(1 

ΐηβΠΐΙ)βΓβ οί ίΙΐΘ ΑββθΠΐΙ)ΐ7 9•ΐ80 ΟΟΓΠίρί ίΐιβπι, οϊ 14 ΡΒΕΡΑΟΕ. 

ντΙΐβίΙΐθΓ 1ΐθ 18 ίΙΐβίΓ ΟΙ1Ι7 ΟΟΓΠίρίΘΓ, &η(1 νΙιβίΙιβΓ Η 

18 1ί1ιβΐ7 ^ο \)β ίΙΐΘ βίπβΐθ ίηάίνίάααΐ ΐΗ&ί; οοπταρίβ, 
»η<1 ΐΐιβ πιυΐίίίπάβ ίΐιβ,ί πΐ8ίΓυο1; λικΙ Γθίοπη, ογ <ιπϋθ 
ίΐιβ οοηίΓαΓ7, ^υβ<; &8 ϋ ίβ ίη Λθ ίΓαίηίης οι Ιιοκββ 
αιιά ίΐΐθ Ιο^ν^θΓ αηίιη8.ΐ8 ; άπα ί£ 1ιθ ίβ βιιοΐι α οογ• 
ΓυρίβΓ ο£ ΐΐιβ 7011X12, νΙΐΘίΙιβΓ Ιιβ άοββ ι* νο1υηίαΓΪΐ7 
ΟΓ πινο1πιιί8ΐπΐ7, ο£ νΐήοΐι αΙίβπιαϋνΘΒ ίΙΐΘ Γογπιθγ ίβ 
<ΐτιϋβ ίηοΓβάίΜβ, βΐηοβ Ιιβ ιηπδί; Ιπιον ίΐιο,ϊ Ιιβ οοιιΐίϊ 
ηοΐ; οοΓΠίρ^ ίΐιβηι ττίΛοπί ^^^η^^η2 ΤΊΐτπΒβΙί, άπα ίη 
ίΐιβ ΙαΙίβΓ θΐΐβπι&ΐίνβ, 1ΐΘ οιιςίιΐ; ηοί ίο 1)6 ίιηρΘ&οΙι- 
6ά αηά ρηηίδΙίΘίΙ, 1)ΐιί ίο \)β ίηδίηιοίβά αηά ιηαάΘ 
τάβΘΓ. (24, Β. ; 26, δ.) ΤΙιθ οοηοΐιιβίοη οί ίΐιίβ 
νθΓ7 δοοΓαίίο ρίβοβ ο£ βχίθΐηροπζΘά άίαΐβοίίοβ ίβ, 
ίΐι&ί 8οοΓαίθ8, ίί ηοί ίοο ^180 άπα ^οοά ίο οοΓΓίιρί 
ίΙΐΘ 70ΐιί1ι, πιιΐ8ί 1)Θ ίοο ί§ιΐ0Γαηί ίο άβββΓνβ ρτιηίβΐι- 
πιβηί £θΓ ίί ; αηά ίΗαί Μθΐθίυβ, τήίΐι α11 Ιιίβ &ββυιη- 
βά βαρβΓίθΓίί7 ίη νίβάοιη αηά νίΓίυβ, ηοίίΙιβΓ ϊ:ηογ^β 
ηοΓ οίΐΓθβ, Ηοτν^ 7^^^ο °^®^ ^^^ ^® ιηαάβ βίίΙΐΘΓ 1)6ί- 
ίβΓ οΓ "ν^οΐβο. ΤΗθ αΓβΠΐηβηί, })γ -ν^ΐιίοΐι δοοΓαίββ βχ- 
οτιΐραίββ ΙιίπίβΘΐΓ, νίΠ ρΓθ1)αΙ)ΐ7 βίΓί1:θ ιηοβί ιηοάοπι 
ΓΘ8ΐ(1βΓβ &β πιοΓΘ βαΙ)ίΐ6 ίΐι&π οοποίτίβίνβ ίη ίίβ Γβείβοη- 
ίη^, αηά βοηΐθτνίιαί ά&η§βΓθΐΐβ "ντίίΐιαΐ ίη ίίβ ρΓΕοίίοαΙ 
ίθηάβηο7, βίηοθ, οαπίβά οπί ίο ίίβ Ιβ^ίΰιηαίΘ ιββτιΐί, 
ίί \νοα1ά ΒΘθΐη ίο ρΓονβ ίΐιαί α11 οήιηββ χηηβί Τοβ 
ίηνο1ιιηίαΓ7, αηά α11 οπιηίηοΐβ ρΓορβΓ οΙ)3βοίβ οί 
οοιηιηίββΓαίίοη αηά ίηβίηιοίίοη, τ&ίΙιβΓ ίΐι&η οί 
ρυηίβΐιπιβηί. Αηά τν^β Βββ ηοί Ηο^ ίΐιβ ο1>)βοίίοη 
οαη 1)β ιιηβνβΓβά. Ιί Κββ, Ιιο^τβνβΓ, ηοί οηΐ7 ββ&ίηβί ΡΒΈΕΑΟΕ. 15 

Λθ αΓβΐιηιβηΙ; Ιιθγθ, \)\χί αξμίη&Ι Λθ άοο^ήηθ οι 
8οοΓαίβ8, "«γΙιΙοΙι, βνβΓρτΙιβΓΘ, ίη Χβηορίιοη αηά 
ΡΙαίο αΐί^θ, ΓθΒοΙνβΒ α11 ϊΗθ νίτίπββ ίηίο ΙπιοτΛβάςθ, 
αηά, 1)7 οοη8Θ<ιιιβιιοβ, αΐΐ ίΐΐθ νίοβΒ ίηίο βίηβ ο£ 
ί§ηοΓαηοΘ. 

ΤαΚιις αρ ίΐιο οΙΙιβΓ ροίηί ίη ΐΐιβ ίηάίοίιηβηί, 
βοοΓΕίββ ηοτν^ α8Ϊ:θ, \7ΐιβ1;1ΐΘΓ Ιιίβ αοουββΓ ιηβ&ηβ ίο 
οΙίΕΓ^Θ Ιήιη ΟΏΪγ "νήίΐι άβητίης ίΐιβ βοάβ οί ίΐαο βίαίβ, 
ΟΓ τν^ιΛ άοτπιπβΐιΐ; αΛβίβιη ; αηά οη 1)610^ άΐΒ- 
ίπιοίΐ7 οΙιαΓ^βά "ν^ίίΐι ίΐΐθ ΙαίίθΓ, 1ιβ βΙιο^β ΐΐιαΐ; ίΙιίΒ 
18 υ1;1;βΓΐ7 ίηοοηβίΒίθηΙ; "νήίΐι ίΙΐΘ Ιαϋςααςβ ο£ ίΐιβ 
ίηάίοίπιβιιΐ; ίίΒοΙΓ, \ίτ1ιίο1ι ο1ιαΓ§θ8 Ιιίιη τιήίΐι γθοο^- 
ηίζίης αίκΐ ίβαοίηη^ " οίΙιβΓ άίνίηθ ίϊάαξβ" αηά ί£ 
ΐΙΐθΓΘ &Γβ " άίνίηβ ίϊάαξΒ" ίΐιβη 811ΓΘΙ7 ίΙιβΓβ πιχιβΙ; 
1)6 άίνίηίϋβ8. ^α8^; αβ 1ΐθ "«γΙιο 8ρβαϊ:8 οί" Ιιυηιαη 
αβαίΓβ, ιηαΒί; ηβθάβ Γθοο^ηίζβ ΐΐΐθ ΘχιβίβηοΘ οί" Ητιιηίΐη 
1}6ίΏ^^ 80 ίη ίβαβίιίηξ Καψόνια, Ιιβ ηιπΒί ηβθάΒ 
ΓθΟΟ^ηίζΘ Βαίμον€9 ; αηά ί£ Βαίμονβς^ ίΐιβη, αοοοΓ(ϋη§ 
ίο ίΐιο ρΓβναϋίπ^ (τγθθ!^ ϋοα, θίίΙΐθΓ §οά8 ογ βοπβ ο£ 
βοάΒ ; &ηά ί£ 8θη8 ο£ §0(18, ίΐιοη ο£ οοπγβθ ^οάβ. 
(26, Β. ; 27, Ε.) 

Ηανίη^ ίΐιυβ άίβροδβά ο£ Ιιίβ ρΓΐηοίραΙ αοουΒθΓ, 
βοοΓαίββ 1)θ1(1ΐ7 ίβ1ΐ8 ίΐιβ Αίΐιεηίαηδ, ίΗ&ί Ιιβ Ιιαβ ίο 
£β&Γ, ηοί ίΐΐθ ίηάίοίπιβηί ο£ Μβίβίαδ, 1)ΐιί ίΐΐθ 6ην7 
αηά ^β&1οπ87 ο£ ίΐιβ πιιΰίίίυίΐβ, ιυΜοΙι Ιι&ά (1β8ίΓ07βά 
ιη&η7 οίΙΐθΓ §οοά πιβη, αηά ^ουίά. ρΓθΙ)ίΐΙ)ΐ7 άθ8ίΓ07 
Ιιίπι. " "ννΊΐ7 ίΐιβη ρβΓβίΒί ίη α οουΓΒβ ο£ οοηάποί 
νΐιίοΐι 70^ βχρβοί τν^ίΠ οοοαβίοη 7^^^ άβαίΐι ? " 16 ΡΒΕ7Α0Ε. 

" ΒθοαπΒθ/' βΐιοΐι ίβ Λθ βαΐ)8ίαηοθ οί ΐΐΐθ αηβττβΓ^ 
" Λθ βΓβαί (ΐτιβθϋοη ίοΓ α ιηαη ίο αβ^, ίβ ηοί τ^ΙιβΙΙΐΘί 
Ιϋβ ΟΓ άθαίΐι νίΠ 1)θ Λθ Γββτιΐί οΓ Ιιίβ οοηάαοί;, "Βαΐ; 
νΙιβΐΙιβΓ 1ΐθ 13 άοίιΐβ ήφί οτ ν^Γοη^, »ιιά Εοίίης ίΐΐθ 
-ρατί ο{ α βοοά ογ 1)αά ιηαη ; αδ ΐΐιβ Ιιβτοββ ο£ Λθ 
ΤΓσ)αη "ν^&Γ, αηά α11 ίΓάβ Ιιβιοββ, Ιΐίΐνθ θυθγ άββρίββά 
(Ι&η^βΓ αηά άΘβΙΙι ίη ίΐιβ ραΛ ο£ (Ιηί^ βιιά ξίοτγ" 
(28, Β. ο, Ό.) " Ι βΐιουΐά 1)β1ιανο ΒίταηζοΙγ" 1ιβ 
οοηΐίίηαββ, " ί£ γ^Ηβη 70Πγ οοπιπιαηάβΓβ, ΑΛβηίαηΒ, 
βίαίίοηβά ιηβ αί ΡοϋάβΒα, βΛ Απιρίάροΐίβ, αηά αί 
Ββΐίηηι, Ι Ιεβρί Π17 ροΒί β,ί ίΗθ ρβή! ο£ Π17 Ιίίβ, "Βπί 
"ννΐιβη ίΐιβ Οοά ββίβ πιθ άο^ ίη Αίΐιβηβ ίο Βρβηά ιη^ 
ΙίΓβ ίη ίΙΐΘ ρηΐΌαίί οΓ ρ1ιί1ο8ορ1ΐ7 αηά ίη ΐΐιβ βχαπιί- 
ηαΐίοη οί πι^δοΙΓ &ηά οΛβτβ, ίΐιβη Ι βΗουΜ Ιβανβ πι^ 
ροβί ί1ΐΓοη§1ι ίβατ οί άβαϋι. Ιη ίΐιαί οαββ, Ι πιί§1ι1; 
\γθ11 αηά ίΓυΐ7 1)β οΙι&Γββά "νήίΐι ηοί 1)β1ίΘνίη§ ίη ίΐΐθ 
βοάβ, βίηοΘ Ι άίβθ1)β7βά ΐΐΐθ Ογ&οΙθ αηά Γβ&Γβά άβαίΐι, 
αηά ΐΐιοπβΐιί πιγβοΐί νίββ \7ΐιβη Ι γ^αΒ ηοί. Γογ ίο 
ΓβαΓ άβΒ,ΪΙχ ίβ ίο ίΐιίηΐ: οηβ'β ββΐί^πββ, γ^Ηθη Ιιβ ίβ ηοί ; 
ίοΓ ίί ίβ ίο ίΐιίηΐί οηβ Ιηονβ \7ΐΐ8ΐί Ιιβ άοθΒ ηοί Ιπιοτν. 
Νοηβ ]£ηο\ν άβαίΐι. Τΐιβγ άο ηοί Ιπιουγ 1)ηί ίί ίβ ίΐΐθ 
βΓβαίθΒί §οοά ; γβί ίΐιβγ ίβ&Γ ίί, αβ ίί ί1ιβ7 Ιηβν ίί 
ιναβ ίΐΐθ ςτβαίβδί οί οτίΐβ. Ι ντίΠ ηβνβι Λββ ίΓοηι 
\Γΐΐ8.ί πια7 1)6 ίΐιβ ^Γοαίοεί βοοά, νίζ., άοαίΐι, ίηίο 
βυοίι 1x186 αηά οιίπιίηαΐ αοίβ αβ πιιΐβί 1)6 ί1ΐ6 ^Γβαίβδί 
βνίΙβ/' (28, Ε. ; 29, α. β.) 

" Ιί 7οη ν^βΓ6 ίο αβδίΐΓβ κβ οί Π17 80<ΐηίίία1 ίη 
08,86 Ι τνοηΐιΐ ρΐβοίβο 017^^^ ^^ αΐιαηάοη ίΐάβ ρΚίΙο- ΡΕΒΓΑΟΕ. 17 

θορίιιζίηβ αηά ^[ΐΐθΒϋοηπίζ ιηαηηβΓ ο£ Ιίίβ, ιη^ Γβ- 
ρίν \Γ0ΐΰ(1 1)β, Ι ΓβΒρβοΙ; &ηά Ιονβ 7011, 1)αί; Ι νίΐΐ 
ο1)β7 ίΙΐΘ (χοά Γ&ΛθΓ ίΐιαη γοα. ΛΥΜβ Ι Ιίνβ 
αηά 1)Γβαί1ΐθ, Ι νίΐΐ ηβνβι οβ&Βθ ίο ρΓΟοΙαίιη *Λβ 
8αρβήθΓίΙ;7 ο£ γ^ίβΛοιη αηά νίΓίυθ 8ΐιά ίΐιβ νβ11-ΐ)θίη§ 
οΓ ίΐΐθ βοπΐ, ίο ήοΐιββ αιιάΐ ΙιοηοΓ αηά ίΐιβ -^ν^οΙ&Γβ ο£ 
ίΐιβ 1)0(ΐ7, ίο γοητί^ άπα οΐά, ίο οίίίζβηβ άπα ίοΓβί^η- 
0Γ8, 1)ΐιί β8ρΘθχ&1ΐ7 ίΟ γοχι, Ίπγ ίβ11ογΓ-οίίίζβη8, &8 
7011 ΕΓθ ιηοΒί ηθ&Γΐ7 Γβίαίοά ίο ιηβ, ώά. 1)βοαιΐ8θ ίί 
β8ρβοία1ΐ7 1)βοοιηβ8 ίΐχβ ΚοηοΓβά ηαπιβ οΓ Αί1ιβηίαη8. 
ΕοΓ ίΐιίβ 18 ίΙΐΘ (Ιίνίηβ οοιηιηίίικί, αηά ίΐιίβ ίβ ίοΓ 70111 
1ιί§1ιβ8ί ίηίβΓΘδί. (29, σ. ; 30, ο.) Απα ί£ 7011 
ριιί πίΘ ίο άβ&ίΐι, 1)0 &88ΐΐΓθ(1 7011 τνΠΙ ηοί ίη]ιΐΓθ ηιβ 

80 ΠΙΙΙΟΗ &8 70ΰΓ8θ1ν68. Μβ ποϋβ ο£ ιη7 α00118βΓ8 

οοτιϋ ίη}ιΐΓ6 ίη ίΗθ 1β&8ί ; £ογ Ι άο ηοί ίΐχίη!^ ίί 
1α\7£ιι1, 0Γ ρθ88ί1)1θ, ίη ίΐιβ ηαίιίΓΟ ο£ ίΐιίηςβ, £ογ α 
1)βίίβΓ ιηβη ίο 1)6 ίη^αιβά Ιογ α υ^ογβθ ιη&η. Ι αιη 
ί1ΐΘΓβ£θΓβ ηοΥΓ άθ£θΐιάίη§, ηοί 80 ιηιιοΐι ιη78β1£ α8 
7οη ; ίΐιαί 70Π ιπα7 ηοί ρπί χηβ ίο άβαίΐι αηά 8ο 
Γβ]βοί ίΙΐΘ βίΤί ο£ (τοά. ίο 7011, £ογ 7011 'νν^ίΐΐ ηοί 8θοη 
βηά αηοίΗβΓ 8υο1ι. (30, β. ε.) ΤΗ&ί Ι απι ίΐιο 
2ί£ί ο£ (3-οά ίο ί1ΐ6 οίί7, 70^ '^ϋΐ βββ £Γοηι ί1ιί8. ϋοο8 
ίί 8ββιη ιηβΓβΐ7 Ιιαηιαη, ίΐιαί Γ Ιιανο ηβ^ίθοίβά ιη7 
ο\νη 8,£Γ&ίι:8 80 ιηαη7 7^^^ ^^^^ αίίβηάοά ίο 7οηΓ 
ίηίβΓβ8ί8, ρβΓ8α&(1ίη2 70^ 13ίβ λ £&ί1ιβΓ ογ &η βΙάβΓ 
1)Γθί1ιβΓ, ίο οιιΐίίναίβ νίτίυβ ? Αηά α11 ί1ιί8 τήίΐιοηί 
αη7 ρΘοαηί&Γ7 οοπιρβηβαίίοη ; £ογ απιοη§ &11 ίΗβΐΓ 
(αΐ86 8ΐοου8αίίοη8, ί1ΐ07 1ΐ3•νΘ ηοί άαΓθά ίο αοοιΐ8θ ηιβ 18 ΓΒΕΡΑΟΕ. 

οΐ Γβοβίνίιι§ -ραγ ίοΓ 1117 ίιΐΒίηιοίίοιι ; αηά ί£ ίΤιβγ 
Ιιαά, ιη7 ρον6Γί7 ^οιιΐά Ιι&νβ ΐ)θθη α Βαδδοίβηί ^νίί;- 
ηΘ88 α^αίηβΐ; ίΙιβιη/' (30, ε. ; 31, σ.) 

Ιί αηγ ^βτβ άίβροβθά ίο αδίε, ν^ΐι^ 1ιβ ν^βηί ο})θ\χϊ 
αηά ρβΓ8ΐΐίΜΐβά[ ίΐιβπι ρηναίβΐ7 αηά ρβΓ8οη£ΐ1ΐ7, ίη- 
βίβαά ο£ οοιιιίη§ "Βθ&γθ ίΐιβ ρβορίθ αηά οοιιηββΠίη^ 
ΐΙΐΘΐη &8 & 1)θά7, 1ιβ Ιΐίκΐ Βββη Ιεβρί; })Β,οΤί ίτοιη ίΐΐθ 
ΙαΙίβΓ οοαΓ8Θ "Βν & οθΓίαίη (ϋνίηβ ιηοηίίοΓ* ΐγΙιίοΗ 
Ιι&ά αΐίοηάβά Ιιίιη Γγοπι 1ιί8 οΐιϋάΐιοοίΐ — α βογΙ; ο{ 
νοίοΘ "ν^ΐχίοΐι &1\ν&78 ΛβίβΓΓβάΙ Ιιίπι Γγοπι έΐοίη^ ιήΐΒ,Ι 
1ιβ 8ΐιοιι1(1 ηοί άο, &η<1 ν^ΜβΙι Ιιαά ιΐ8α&11ν ΓοΛίάάβη 
Ιιίβ ραΓίίοίραϋοη ίη ρυ1)1ίο α£ΓαίΓ8. Αηά ΐΥβΠ ϋ 
ιηί§1ι1;, Γογ ί£ Ιιβ Ιιαίΐ υπάβΓίαΙεβη ίο αοί Ιιίβ ρ&Γί ίη 
ρυΙ)Ηο, Ιΐθ ιγουϋ Ηανβ 1)βθη ρυί ίο άβαίΐι 1οη§ αςο, 
αηά. ίΐιαί γ^ϋΗοαί 1ιανίη§ ΓθπάθΓβά &η7 γο«1 ΒβΓνίοΘ 
ίο ίΐιοιη ΟΓ ίο Ιώηββίί ; ίοτ ηο ιηαη οουΐά 1)6 εαίο ίη 
ρυ1)1ίοΐ7 ορροβίη^ ίΐιβ ίηοΚηαίίοηβ ο£ ίΐΐθ Αίΐιβηίαη 
οΓ αη7 οίΙιβΓ ρορηΙ&Γ α88βπιΙ)ΐ7, αηοΐ ίοΛίάάίη^ ίΐιβπι 
ίο άο ντοης. (31.) Ιη ρΓοοί οΓ ίΐιίβ, Ιιβ αάνοΓίβ ίο 
ίΐΐθ ίπιπιίηβηί ρβηΐ ίο τν^ΐιίοΐι Ιιβ \7&8 Θχροββά ίη ίΗθ 
οηΐ7 ίηβίαηοβ ίη "ν^τΐιίοΐι Ιιβ Ηαά Ιΐθΐά &η οίΗοβ, "ν^τΐίθη, 
8.8 8βηαίθΓ βηά ρΓβδίάίης ο®08γ ίη ίΐΐθ ρορηΙαΓ α8- 
8Θπι1)ΐ7, Ιιβ Γβδίδίβίΐ ίΐιο τν^ίΠ οΓ ίΙΐΘ άβπιηβ, ο,ηά άβ- 
Γθηάβά ίΐιο 1ίνβ8 ο£ ίΐιβ ίβη ^ηβΓ&Ιβ "ν^ΙίΘη ί1ΐ07 
^βΓθ ίηίβηί οη ρηίίίης ίΐιβπι ίο άβ&ίΐι }>γ οηβ δνββρ- 
ίη^ αηά βxί^α-^η<^ί^ία1 (ΐΘ(α•θΘ. (32, δ. β.) Πθ 

* ΤουοΙιίης ίΐιβ η&ΐηΓβ οΓ ί1ιί8 άίνίηβ νοίοβ &ηά ιηοηίΙΟΓ, ββθ ϋΐ6 
4ί9ΰΐΐ8Βίοη 'λ ΙΙιβ ηοΐββ. 


ΡΒΕΡΑΟΕ. 19 

Ιιαά αίβο ίηοιίΓΓβά α βΙιηΐΙ&Γ "ρβτιί, αηάΐ βχΙιίΗίβά ίΐΐθ 
β&πΐΘ (1ίβΓβ§&Γά £θΓ ά&η^θΓ αηά άθ&ΐΐι, ίη ΓθΛίΒΐηβ Ιο 
όϊ)ογ αη υηήβΙιίβοπΒ οοιηιηαηά ο£ ίΐΐθ οΚ2&γο1ι7, 
\Γΐιβη ΐίιβγ ροΒβββββά ίΐΐθ βονβπιιηθηΐ;. (32, α Β.) 

ΤΙιβΒΘ ^βΓβ νβ11-1αιοιιπι ίαοΐθ, "ν^ΐήοΐι ιηί§1ι<ϊ 1)θ 
ρτονβά 1)7 Λη7 ηηιη1)βΓ οί νίΐηβββββ. Αηά βΐιοΗ 
ίαοίβ βΐιονβά ίΐιβ,^ 1ιβ, ογ Βχιγ οηβ βίββ υ^Ηο ^οτιΜ 
οοηίβηά βίΓβηηοιΐβΐ7 ίοΓ ίΐΐθ ήφί^ ιηιΐΒ^ άο ίΐ; 
ρήν&1;βΐ7 Γ&ΛβΓ ίΐιαιι ρο1ίίίοα1ΐ7, ϋ 1ιβ τ^ουΜ ριβ- 
ΒβΓνβ Ιιίβ ϋΤβ βνβη ίοΓ α βΙιογΙ; ρβποά. ΤΙ1Θ7 ρΓονβά 
εΙβο, Ϊϊιβ,ϊ Ιιίβ ίηβαβηοΘ ονβΓ ίΐιβ γοηηξ^ \)γ ρΓβοβρΙ; 
αη(1 6Βρβοί&1ΐ7 1)7 βχαιηρίΘ, βο Γαι ίτοιη οοπτιρίίο^, 
γ^&β βηίΐβά ίο ίηβρίΓθ ίΐιβιη \νίί1ι αη ίηΑβχΙΜβ Γβ^αΓά 
ίοΓ ^υ81;ί^β. Αηά ί£ ίιίΓΛβΓ ρΓοοΓ τ^ίΐΒ Γος[ΐήΓβά, 
βίηοβ Ιιίβ αοοιίΒΘΓΒ 1)8.(1 ίαϋθά. ί(7 Ιοήαξ ΐοτντβ,τά. ίΐιβ 
ρΓορβΓ \7ΐ1ηβ8βθθ Β,ί ίΐιβ ρΓορβΓ ίίπΐΘ, Ιιβ τνοιιΜ §18.^17 
7ΐβΜ Λθ βί&η<1 811(1 Ιβί Ιΐΐθΐη }}ήηζ ΐοτνίο,τά ηοντ ίΐιο 
ίαίΙΐΘΓΒ &η(1 θΜβΓ ΐ)Γθ1;1ιβΓ8 ο£ Λθ νβΓ7 γουη^ ιηβη 
νΐιο ΙΐΕά ΐ)ββη Ιιίβ ιηοΒί οοηβίαηί Ιιθ&γθγβ &ηά οοιη- 
ρ&ηίοηβ ; Γογ ί1ιου§1ι ίΐΐθ γοιίΏξ πιβη ίΙιβπίββΙνΘΒ 
ιηίςΐιΐ; Ιιανβ βοπιθ Γβαβοη £ογ \7ϋ:1ι1ιο1άίη2 ίΐιβ ίηιίΐι, 
ίΤ 1ΐ6 Ιιαά οοΓΓαρίθ(1 ίΐιβιη, 0θΓί&ίηΐ7 ίΙιβίΓ ί&ίΗβΓβ 
Εϋά βΗθΓ 1)Γθ11>βΓβ οοη1(1 Ιιανβ ηο βποΐι ιηοίίνβ, απά 
ΪΙχβ ^ιι(^2β8 ου^ΐιί ίο 1)β ρυί ίη ρο88θ8βίοη οί ίΙΐθίΓ 
4β8ίίιηοη7. (33, ϋ. ; 34, β.) 

Ηανίης ίΐιιΐβ βηίβΐιβίΐ 1ιΐ8 άε&ηοθ, 8οοΓ&ίθ8 ρΓο- 
066(18 ίο 6χοα8β Ηίηΐθβΐί ίτοιη &η7 αίίοπιρί ίο εηΚδί 
ί1ΐ6 87ηιρ8.ί1η68 αηί 6χοίί6 ί1ΐ6 οοηιραδδίοη οί ίΐΐθ ►^ ίαά^βΒ ΐη ΙιΪΒ 1)β1ι&1ί'. Τΐιϊβ ρΓΜίίοβ ΙιαςΙ ϊηΛβειΙ 
1)βοοιηβ νβΐ7 οοπυηοο ίη ϋθ οοοΓίβ οί ^ι1Βί^ί^β — βο 
οοταπιοη, ΐ1ι&{; ϋ Ώηφιί, Βεβιη βΐηιιΐξβ αηύ βτβη &γ- 
ΓΟξ&ηΙ ίοΓ ίΐιη ηοί ύο ιΐο Ιίϊβπϊββ. Ηβ ΙιεΑ α πϊ& 
Λϋά οίπΐάιβη, ο,ηά ΓπθηίΒ νΐιοιη Ιίθ ίβηι1βΓΐ7 Ιοτβιΐ, 
811(1 νΐιοβθ ^6£αί1ιΪ8 ά6Εί1ι νοιιϋ <1οηΐ)ϋββΒ Ι^τβιγ 
ςκαί. Βτιί ΒΠΰΙι νδΛ^βββ, ττογΙΙι^ 011Ι7 οί ττοιηβη, ^ 
Τ8Η 6βρβοίΓΐΠ7 ΏϋΐΓΟΓίΙι 7 οί ΛίΚοϋίοιι ιηβη ; κηΛ ίί 
Βββη Ϊη ΐ1ΐ6ΪΓ ξτβΛί παβη, ρλγΙϊοπϊβ,γΙτ- ϊη οηβ ιλΊιο, 
ϋΐΕβ Μιηββίί', ΤΓήΗ Γβροίβά, ττΙιβΙιΙΐθΓ ]ιΐ8ίΐ7 ογ αη- 
^11Β^17, Ιο 1>β α ιη&η οί 6χ.ΐ;Γ&0Γ(Ιίηαΐ7 νΪΓΐηιβ, ϊί ν&β 
ηοΐ οηΐ7 άΐβΐιοηοπιΐιΐβ ίο Ιιϊιη, 1)ηί ϊί ■ϊτοαΐ^ ΓβββοΙ 
άίείοηοΓ οη ΐΐΐθ »1ιο1β ρεορίθ. (35, Α. Β. ο.) Ββ- 
ΒΪάθβ, Ϊ1; ■(ΡΒ.β (Ιοϊη^ α §τβα.Ι «τοη^ Ιο ΐΐΐθ ^αι3§β^, 
νΐιο ηβθίΐεά ηοί έηίιεαίίθβ, ΐ)ΐιΙ; ϊηΒΐηιοίίοιι &ηά ρβΓ- 
βΐιιΐΒίοη, £111(1 ΐτΐιοβθ άιιί^ ϊ* ^^β, ϊΐοί ΐθ βΐιοπβοο 
3ΐΐβ1ϊοβ ίο ρβΓΒοηιιΙ ίββΙΐη^Β απΐ ϊηΙβΓθΒίβ, 1)ΐϊί ΒΪιηρΙ; 
ίο εχββαίθ Λθ Ιε^β. Αηά ηοΐ οπί^ ^αβίϊί» 1)ΐι£ ρίβί^ 
ίοΓΪω^β ίΐΐθ οΠβΓίη§^ οί αηγ ϊηιΙιιοβπίθηίΒ Ιο ί1ΐ6ΐη Ιο 
νϊοΐαίβ ίΙΐθΪΓ οβΛ οί ο©οθ ; &ιΐ(1 ίί 1ιβ εΐιοαίιΐ ΙιοΜ 
ουΙ. ϋ-ηγ βιιοΙι ίικίΐΐοθπιβηΐβ, 1ιβ «οπΙά ίΙιβΓβΙ)^ ίβαοΐι 
Ιΐιοιη ίΐΐίΐί ίΙιΟΓΰ γγ^γθ ηο §οάβ, ααί βο €οηνΐοί Μιη- 
Βοΐί οί αΐΐΐβίδίη ίη ίΐιβ Τ617 &ο1 οί ιΐβίβηιϋη^ ΙηηΐΒθΙΓ 
Λ^αίπΗί ίΐιο οΐιατ^θ. ΤΗβ7 ηιτίδί ίΙιβΓβίοιβ βζοτίΒΟ 
Ηίιιι ίΓοιη ΓβΒΟΓίίη^ Ιο βιιοΙι ιιΐ6ΐ^ιο<ΐ9 οί βεοιιηηξ 1ώ 
ΒΛί^ιιίίίϋΙ, \ν1ιϊο1ι !ιβ οο(ΐ1ί ηοί 1)ΐιί κ^ιύ β,β λ* οηοο 
(ϋβ1ιοηοΓ3.1)Ι(?, ιιηΐ^οΐ^, &ι»ι1 ηπΐαβί;. (35, ο.) ΓΕΕΡΑΟΕ. 21 

ΥίϋΤα. ίΙΐ68β ηο1>1β Ββηϋιαβηίβ, οδ^η^ ηο &νοι 

θ£ ΙΐΙΒ ^ιιθ^8^ 1ΐ6 8Πΐ)ΙΙΐίί3 ΙάΐΠΒθΙί ίο ΰΐβίΓ 861186 οί 

ίοδίίοβ. Τ1ΐ67 οοηάβιηη Μιη 1)γ & ιη8|]θΓί<7 οι οηΐγ 
βίχ γσίΘ8. ΕβδΌΐηίης Ιιίβ αάώτβββ^ ]ΐ6 <ΐ6θ1αΓ68 ϋιαί 
1ιβ ίβ ηβϋΙιβΓ βήβνβά ηοΓ βτίΓρώβίΙ }>γ Λβ Γββαΐΐ;, 
Ηθ ίβ 011Ι7 βαΓρήββά 1)7 1;1ΐ6 βιηαΐΐηβββ ο£ ώβ χηα- 
}θήίγ \)γ ψΙοιοΙι 1ι6 μ^βα οοηά6ΐιιηβά. (36, Α.) Ργο- 
ιιοαηο6(1 ^ι1ί7 ^7 1ώ ^η(^2β8, ίΗθ ηβχΐ ^υ68ίίθΏ 
1708, ντίιαΐ; βΐιοηΐά 1)6 ΐΐιβ ρβη&1ί7. Ηΐ8 &οοιΐ8βΓ8 
βαίδ, Ββαίΐι. Ιη ηαιηίηξ α οουηίβΓ-ρΓοροβιίίοη, αβ 
ϋΐ6 1&Τ78 αΐΐο^βά Ιήια ίο Αο, ίί 1ΐ6 1οο]^6ά. θίιηρΐ7 αί 
ίΐλθ ^11&ίί^β αιιΑ £ίιΐ688 οί ί1ΐ6 ίίπι^, 1ΐ6 βΙιοτιΙΑ 
ρΓοροΒβ ίΙι»ί 1ιβ 1)6 βηρροΓίβά ίη ίΐιο ΡΓ7ί&η6πιη 
(8ί&ί6-Ηοΐΐ8β) Εί ίΐιβ ριιΐ)1ίο 6χρβη86, ίΗ&ί 1ιβ ιηίβΐιί 
άβνοίο 1ώη8β1£ ν^ίίΐιοαί ίηίβΓηιρίίοη ίο ίΐιβ ίηθίπιο- 
ίίοη ο£ ί1ΐ6 ρ6ορΐ6. Τΐιίβ ^ββ α 8ΐιίίαΙ)ΐ6 Γ6ίυηι £ογ 
Ιιίβ άΐ8ίηί6Γββί6<1 ά6νοίίοη ίο ίΐιβίι Ιιί^ΐιββί βοοά ίη 
ίίιηο ραβί, &η<1 ίΐιίβ τ^ουΐά 1)6 £ογ ίΐιβίτ Ιιί^ΐιββί ν^βΐ- 
£αΓθ ίη ίίιηο ίο οοπιβ. Ιί ίΐιίβ ΗοηοΓ ν^αβ ^η8ί17 
οοηίβΓΓοά οη ί1ΐ6 νίοίοΓ αί ίΐιβ Οΐ7πιρίο (χ8.πιβ8, 
\7ΐιο άίΑ ηοί η66ά. ίί αηά ιΛιο ιηίηί8ί6Γ6<1 οηΐ7 ίο 

ίΐΐβίτ ΒββΠΐίηβ 1ΐ&ρρίη6Β8, ΠΙΤΙοΙΐ Π10Γ6 "ν^&β ίί άτΐθ ίο 

Ιιίπι, νιο ηββάβά ίί, &η(1 νΐιο Ιιαά βρβηί Ιιίθ Ιίίβ ίη 
ρΓΟίηοίίη^ ίΐιβίτ Γββΐ §οο<1. (36, β. ο. β.) Αηά 
νίίΐι Ιοη^βΓ ίίπιβ, 1ΐ6 πιι^ΐιί ρβΛαρβ Τοβ βΛΑβ ίο ρβΓ- 
Βη&άβ ίΐιβπι οί Ιιίβ ίηηοοβηο6. (37, Α.) Ηβ άβββιτβύ 
οηΐ7 δοοά αί ίΐιβίτ Ιιαηάδ. Ιί 1ΐ6 βΙιοηΜ ΒτιβοΓ 
άβαίΗ, ίΐιαί νοηΐά ρεΑ&ρβ ριονθ & βοοά. ^^117 ίΐβη 22 ΡΒΕΡΑΟΕ. 

βΐιουΐά 1ΐθ ρΓοροΒβ αη αϋβπΐίΐίινθ ρΘηαΙΙί^, νΐιίοΐι 
ν^οτιΐά 1)β α ΟΘΓίαίη βνίΐ ? δΙιοΐΐΜ 1ΐ6 ρτοροββ ίιη- 
ρήβοηιιΐΘΐιΙ; ? Τΐιαί ^βιβ ίο βΐιΙ[]βοί; ΗπιβθΙΓ ίο ίΐιο 
ροΐΛΓβΓ αηά οαρήοβ οίίΐιβ Εΐβνβιι, ^ΙιοβνβΓ ίΐιβγ ιηίςΐιί 
οΙι&ηοΘ ίο 1)β. (37, β. ο.) Εχ3ο ? Ηιβ οοηηίηαηβιι 
οοαΗ ηοί βηάπΓβ Ιιίβ ίηβίπιοίιοη »ηά[ ΓβρΓΟοζ ιηποΐι 
1β88 γ^ουΐά βίιαιίβΘΓβ. (37, Ό.) Αηά £ογ Τίιτπ ίοΐ^ββρ 
βίΙβηοΘ, ίΐιοπβΐι ί1ιβ7 τν^οΰΐά ηοί ΐ)β1ίβνΘ ίί, νοΓβ ίο άίβ- 
οΙ)θ7 ίΐιο (χοά, Εηά ίοΓ ίΐ&ί ΐθαβοη ίί ^βτ& φήίβ ίιη- 
ροΒδίΗβ. (37, Έ.) Το Ιίνο ^ίΗοιιί θχ&ιιιίηίη§ Ηπι- 
8θ1Γ αηά. οίΐιβτβ ύγθγθ ηο ΙίΤβ ίο Ιιίπι — υ^θγθ α ΙίΓβ ηοί 
\70Γί1ΐ3τ ίο 1)6 Κνβά 1)7 &η7 Ηπηι&η Ββίη^. (38, Λ.) 
βΐιοτιΐά 1ΐθ ίΐιβη ριοροΒΘ α ήηβ ? Κ Ιθ ΙιαΛ ριορβΓί^ 
1ιβ ^ουίά ραΓί γάίΐι ίί ο1ιββΓ£ιι1ΐ7, ΓογΙοββ οίρΓορβΓί7 
\ΓαΒ ηο βνίΐ. Βηί Ηθ 1ΐ£ΐ(1 ηοί ρΓορβΓί7 βηοη^ΐι. Ι£ 
ίηάββά α ηιίηα (α1)0ΐιί $17) τ^οτιΐά Βυώοο, ρβΛ&ρΒ Ιιβ 
οουΐά ρα7 ^ πιίηα. Ηβ λν^οτιΙάίΙιβΓΘίοΓθ ρτοροΒΟ & βηβ 
ο£οη6πιίη&, Αηά βίηοβΙιίΒ ίήθηάΒ, ΡΙαίο, Οιίίο, Οή- 
ίοΙ)η1ΐΐβ, αηά ΑροΙΙοάοπίΒ ΤοβΔ,ο Ιώη ριοροΒΟ ίΙιΐΓί7 
ηήη83, 1ΐ6 λν^οηΐά &(1]ηά2θ ΙώπΒβΙίίο ρ&7^ ^^^ οί ύήτίγ 
πιίη9θ, &ηά βίνβ ίΐιβββ ίηβηάΒ οβ Ιιιβ Β^οηήίγ. (38, β.) 

ΤΗβ 1ιί§1ι-ίοηθά[ νίη(1ίοαίίοη οί ϋβ οΗαπιοίΟΓ αηά 
άβΒβιίβ, ίοββίΙιβΓ τ^ίίΐι 1ιΐ8 νίΓίααΙ ΓβίιΐΒαΙ ίο ηαπιο 
&η7 8ΐί6πι&ίιν6 ρηηίβΐιηίθηί, Ββαΐβά Ηβ άβαίΐι. Ξβ 
3οη1)ί1βΒΒ βχρθοίβά ίί ττοιιΗ, αηά ίηίβηάοά ίί βΗοηΜ. 
ΤΙΐΘ Ιαβί οΙι&ρίβΓ ο£ ΧβηορΗοη'β Μβπΐ0ΓαΙ)ί1ία ίβ 
άογοίβά ίο α βίαίβηιοηί οί ίΙΐΘ ΓοαβοηΒ, &η(1 ίΐιοθβ ΡΒΕΓΑΟΕ. 23 

ίοΓ ίΐΐθ πιοβ* "ρΛτί ΕΒδί^ηβά ίη α οοηνβΓΒαίίοη })γ 
δοοΓαίβΒ ΙιίπίΒβΙΓ, νίΥιγ ϋ '^&β ΒεϋβΓ, ιη Ηβ οιγη 
νίθ\ν — "ΒβίίθΓ £θΓ ΙιΐΒ ΙαρρίηβΒβ &ηά υββίαΙηβΒΒ »8 
ν^θΐΐ &8 £θΓ Μβ ΓαπίΘ — ίΐιβ,ΐ; 1ιθ βΚουΙά άίο ηον, γ&Λθγ 
Λ&η ϋνθ ίο α ιπογθ αάναηοβά α^β. Λ^ίΛ ϋήβ 
ι1β1ίΙ>βΓ£ΐίθ ρΓΘ&Γβηοθ &η<1 ίη ίαΐΐ νίβγτ ο£ ίΐιβ οοπβο- 
Β6<]^α6ηο6Β^ Ιΐθ ιηαάθ Μβ άβίβηοβ βο αβ αίπιοβύ ίο 
ηΘοβΒΒίί&ίβ ίΗθ άββίΓβά ΓβΒτιΙί. Β7 αη ίηοΓβαΒβά 
ΏχαρήΙγ 1ΐθ ν^αΒ οοηάθίαηβά ίο άθαίΐι. Αηά. ίη 
ΓθΒυιηίης ίΐΐθ ίΙΐΓβίκΙ ο£ Ιπβ (ϋΒΟουΐΒβ, Ιιβ ίθΙΐΒ ίΙιΟΒβ 
\7ΐιο οοπάθίπηβά Ιήιη, ίΐιαί Ιιβ (Ιίά ηοί Γβ^τβί ίΐΐθ 
ΓΟΒΤΐΙί — ^ίΐιαί άθ&ίΐι "ν^οτιΗ Ιιανο οοιηο βοοη ίη ίΐΐθ 
οουΓΒΘ οΓ ηαίτίΓβ, αηά Ιιβ "ν^ουΐά πιιιοΐι κιίΙΐθΓ άίβ 
υίίθΓΐη^ Βΐιοΐι & άθίβηοβ, ίΗαη Ιίνβ Ταγ βιιοΙι ί§ηοΐ)ΐ6 
πιβαηΒ αΒ πι&η7 τιβθ. (38, ο. ϋ. ε.) Ιί ίβ ηοί άίίϊ- 
οτιΐί ίο βΒοαρθ άΘ&ίΙι — ^1ΐ6 οοιιΐίΐ τβαάϊίγ Ιιατθ βΒοαρβά 
ίί * — ^1)υί ίΐιβ (1ίίΗοιίΙί7 ίβ ίο ββοαρβ βίη, "ν^τΐιίοΐι ιβ β 
β\ν^ίΓίθΓ ΓΤΐηηβΓ ίΐιαη βνβη άβαίΐι, αηά ΗαΒ ΕΐΓβαάγ 
ονΘΓίαΤιβη Ηΐβ αοουΒθΓβ, γοαη^θΓ αηά ΒτήίίβΓ ίΙιοη§1ι 
ί1ιβ7 Τοο ίΐιαη Ηπίβθΐί. (39, δ. β.) Αηά, αΒ πιβη 
αΓθ βοηιβίίπιββ ίηβρίτβά •ν7ίί1ι βοπιβί1ιίη§ Ιϋθ ρτο- 
ρΐιβίίο νίβίοη ίη ίΙιβίΓ Ιαβί ΙιοητΒ, Ιιβ γ^ατηβ Ιιίβ 
]α<1§6Β, 'ν^ΐιο νοίβά Γογ Ιώ οοηάβηιηαίίοη, ίΗαί βρββ<ΐ7 
νβη§βαηοθ \ή11 ονβΓία^θ ίΐιοηι ίη ίΐιβ ΓΘρΓοοίβ ο£ 
ίΗβΐΓ 0ΤΠ1 οοηβοίβηοΘ αηά οί ίΐιβ ηηηιβΓοηΒ ίηβηάθ 
ο£ νίιίηΘ \7ΐιο \Γοη1ά οοπιθ αΓίβΓ Ιιίπι ; αηά ίΐιβ οηΐ^ 

* Οί. Χοη. Μοιη. ιν. 4, 4 : ^^δ/»; ία^ &<^€θ(<ί, κ.τ.λ• 24 ΡΒΈΓΑΟΈ. 

ΘΒοαρΘ Τ78β ηοί \)γ ουΙϋη§ ο£Ρ ΙΙιβίΓ τβρΓον^Γβ, 1>αί 
\>γ Γθίοπηιπβ ϋβΐΓ οττη οΙιαΓ&οΙβΓ αηά Ιίίβ. (39, ο. υ.) 

Τΐιβη ίυπιίηβ ίο ίΐιβ 3πά§β8 τνΐιο Ιι&ά νοίβά ίοΓ 
Ιίίβ αος[πιίΐα1, αηά "ν^ΐιο αίοηβ άβββιτβά ίΐιο β&ογ6(1 
ηαιηβ ο£^πά§Θθ, 1ιο Ιαΐ^οιβ ίο οοηβοΐθ ίΐιοιη ίοποΐώι^ 
ίΐΐθ 188116, ντΗοΙι ί1ιβ7 80 ιηυοίι άβρίοιβ, }}γ φηυ^ 
ίΗθίη ίΐΐθ ίπΐΘ ίηίβΓρΓβίαίίοη οι ίί. (39, Β.) Ηβ 
οοτιΜ ηοί 1)ΐιί αι^υθ ίΐιαί ίί ν&β ιηβ&ηί ίοΓ ςοοά• 
ΡοΓ ίΙΐΘ ρΓορΙιβίίο νοίοβ — ^ίΐιβ νοίοΘ οΓ ίΐΐθ άίνίηίί7 
— ^Ηίοΐι Ιιαά οήβη αηά α1^£ΐ78 ναπίθά Ιιίιη Ιιθγθ- 
ίοίοΓθ "ν^ΐιβη 1ΐΘ \ν&8 £θίη2 ίο άο νπτοη^ βνβη ίη ίΐιο 
8ΐηα11β8ί ιιιαίίθΓ8, ηον "ννΐίθη Ιίίβ Τ7α8 αί β^αΐεβ άπα 
1ΐΘ ^78,8 βχροδθά ίο ΜΛϊΒ,ί ΕΓΘ οοιππιοηΐ^ ΓΘ§»Γάθά &8 
ίΐΐθ βχίΓθπίθβί οί βνίΐ8, Ιι&ά ^νβη Ιιίιη ηο ^&πήη§ 
ίη ίΙΐΘ γτΐιοΐβ 0011Γ8Θ ο£ Ιίίβ ίήαΐ. Ηθποθ 1ιθ ίηίθΓ- 
Γβά ίΐιαί άβαίΐι ναβ ηοί, &β ίί νταβ οοπιιηοηΐ7 βΐιρ- 
ρο8θά ίο 1)Θ, αη βνίΐ, ΐ)υί & ^οοά. (40, Α. Β.) 

ΤΗβ ρΓ68αιηρίιοη ί1ιπ8 βυ^^ββίβά }>γ ίΐιβ άίνίηβ 
ΡΓονίάβηοΘ ίοτ7αΓά8 Ιιίιηδθΐί, πιί§1ιί 1)β 3α8ίιββά αηά 
οοηβιιηβά \)γ ίΐΐθ £ο11ον^ίη§ οοηβίάβΓαίίοηΒ : Ββαίΐι 
ίβ βίίΙιβΓ Εηηίΐιϋαίίοη, ογ, ν^ΐιίοΐι ίβ β88βηίί&Π7 ίΐΐθ 
βαηΐθ ίΜη§, α βίαίο οί βηίΐΓβ ηηοοη8θίοιΐ8η688 ; ογ 
βίββ ίί ίβ α (ΙβραΓίητθ οί ίΐιβ Βοηΐ ίτοπι ίΐιίβ τγογΗ ίο 
ΕηοίΙιβΓ. Οη ίΐιβ ίοπηθΓ Βΐιρροδίίίοη, άβαίΐι τ^οηΐά 
1)θ α νοηάοΓίυΙ ς&ίη ; ίοΓ Ιιοτν^ ίβ\ν οί οπγ άο,γΒ αηΛ 
ηίςΐιίβ αΓθ 80 1ιαρρ7 &8 ίΐιβ ΙιοαΓΒ "ντο ραββ ίη δοηηά 
3ΐββρ, ιιη<1ίθίιΐΓΐ)€ά \>γ 80 ιηηοΐι αβ α άιβαπι ; αηά ίη 
Λαί οα8β, &11 ίίπιβ \ν^οη1(1 Βββπι ηο χηοΓβ ίΗ&η οηβ ΡΈΕΓΑΟΕ. 25 

βηΛ άΓβ&ιη1β88 ηί§1ιί;. (40, σ. Ό. ε.) Βαί ίζ οη ίΐιβ 
οΛθγ Ιχαηά, ά^αίΐί ίβ α άβραΓίιΠΓβ ίΓΟίη ίΐιίβ "νν^ΟΓίά ίο 
βηοίΙιβΓ, τ^ΙΐΘΓΘ ά^βΠ &11 ίΐιβ άβΒ,ά, τ^ΐιαΐ; ςτβ&ίβΓ 
βοοά οοιιΜ ίΗθΓθ ΐ3β Λ&η ίΐώ ? ΤΙιβΓβ, ίΓββά 6οιη 
Λθ ροι?7βΓ ο£ 3αά£βΒ ί&ΐ86ΐ3Τ βο ο&Ποά, Ιιβ νοαιίά βηά 
]ηά§βΒ ίΙϊΒ,ϊ άβΒβτνβά ίΗβ ηαιηβ, βτιοΙι αβ ΜίηοΒ &η(1 
Κ1ιαά&ιη&ηί1ιπ8 ; ίΙΐθΓβ Ιβ νοτιΜ αΒΒοοίαίβ 'ννϋΐι 
Οηρίιβιΐβ, Μιΐ88Βΐΐ8, ΗβΒΪοά, αηά Ηοπιθγ ; Λθγθ 1ιθ 
βΗουΗ ιηββί τ^Λ Ρ&1αιηθάθ8, Α)&χ, αηά βΐΐ -νν^ΐιο ίπ 
ρ&Βί α§βΒ Ηαά. ίαΐΐβη νίοίίπΐΒ ίο ρβΓνβρίβά ^πΒίίοθ ; 
άπα \^1ιαί Υία& Ι^οί ίθΓ ίΐι&ιι αΐΐ ίΐΐθ Γββί, ίΙΐΘΓΘ Ιιβ εΐιοιιΐά 
βχατηίηβ αηά ρηί ίο ίΙΐΘ ίββί Α^αιηβιηηοη, ΧΤΐ78ββ8, 
άπα 3τ ιητιΙίίίυάΘ ο£ οίΙιβΓ πιβη αη(1 οίΙιβΓ νοιηβη, 
αΒ Ιιβ ΘχαπώΐΘά ιηβη Ιιθγθ, ίο βθθ ί£ ί1ΐ67 νίβτβ ίτνίγ 
\νίβθ, ΟΓ οηΐ7 βυρροΒθά ίΗβπίβθΙνΘΒ ίο Ι^β βο ; άπα 
ίΐιίβ ι?ν^οιι1(1 1)6 ίιηιηθηΒβ ΙιαρρίηββΒ : ηοΓ "νν^οτιΗ Ηθ \)β 
ρυί ίο άβΒ,ϊία. ίΙιβΓβ ίοΓ ίΙΐΘ βχοΓΟίΒβ ο£ ίΐώ ρΓθΓο^α- 

ίίνβ, βίηοβ ΐ)θβίά6Β ίΙίθΙΓ ΒΙΐρβΓίΟΓ ΗββββάπβΒΒ ίη ΟίΙΐβΓ 

ΓβΒρβοίβ, ίΐιβ (1ι?ν^6ΐΐΘΓΒ ίπ ίΗαί "\νοΓΐ<1 ΒΓΘ ίπιιηοΓίαΙ. 

(41, Α. Β• ο.) Ιη οοηοΐυβίοη, Ιιβ β,ββαΓββ ΙιίΒ 3αά§βΒ 

οηοΘ ιηοΓθ, ίΐιαί ηο βνίΐ οαη 1)β£α11 α §οοά ιη&η ίη 

ΙίΤβ ΟΓ άβαίΐι, βίηοβ ίΐιβ §0(18 ίαΐίβ οαιβ ο£ Μβ ίηίβΓ- 

©βίβ, αηά ίΙιβΒβ βνβηίΒ Ιιανβ ηοί 1)β£α11βη Ηίπι \)γ 

οΐιαηοβ, ΐ)ηί Ιι&νβ 1)ββη ΟΓάβΓβά Ιογ & \ν^ίΒβ αηά Μηά 

ΡΓονίάβηοβ ; ίβΠβ ίΐιβπι ίΐιαί Ιιβ ΙιαΛοΓΒ ηο ΓβΒβηί- 

πιοηί Ε^αίηβί ίΗβηι, βίηοβ, ί1ιου§1ι ίΐιβγ πιβαηί ίί 

£θΓ βτϊΐ, ί1ιβ7 1ι&(1 άοηβ Ίοίεα ^οοά ; βηίιβαίβ ίΐιβηι ίο 

ί^ΐιβ νβηςβ&ηοβ οη ΙιίΒ ΒοηΒ, Ι37 ίηβίοίίη^ οη ίΐιβπι 
2 ^ 26 ΡΒΈΡΑΟΕ. 

11ΐ6 Β&πΐθ ρεοηβ Ιιβ Ιιαά ίηβίοίβίΐ οη Ιιίβ ρΙθ&ΒΟΓβ• 
Ιονίη^ οοτιηίηηηβη, ί£ ί1ιβ7 λγ© θυθγ Βββη οαηης 
ιηοΓθ ίοΓ ήοΐΐθβ ΟΓ αηγ ίΐιίηβ βΐ8θ ΐΐιαη ίοΓ νίτίτΐΘ, ογ 
ίΙιίηΜη^ ιηοΓβ 1ιι'2ΐιΐ7 οι ίΙιβιηΒΘίνβΒ ίΐιαη Λβ^ ου^ϋ 
ίο ίΐηώ, £θΓ ίΐιίβ, αη(1 ίΐώ οηΐ7, ι?7ί11 1)θ α 3α8ΐ; γθο- 
ΟΏΐρθηβθ ίοΓ ^Ιιαί 1x6 Ιιαβ Αοηβ ΐοτ ίΐιβ Αίΐιβηί&η 
ρβορίβ ; θ,ηά ΐΗβη Ιιβ ίαΐ^ββ Ιβανβ ο£ ίΐιβιη, Β&γίηζ, 
Νον α ίβ ίίιηβ ύΐΒ,Ι νβ άθρβΓί — Ι ίο (Ιίβ, γοη ίο 
Ιίνβ ; οηΛ νΐιίοΐι ο£ ηβ ίβ ^ίης ίο ίΐιβ 1)βίΙβΓ (Ιββϋ- 
η7 ίβ ]^ο\πι οηΐ7 ίο ίΗθ Ββίί7• 

δτιοΐι, ίη Βΐιΐ)Βίαηοβ, ίβ ίΐιβ, ΒβΓβηοθ ο£ ΒοοΓαίββ. 

8ο &Γ ίΓΟίη 1)βΚβνίη2 ίΗ&ί ι?7θ εγθ ίη^βΐ^ΐβά ίο ίΗβ 
ίπΐΕ§ίη&ίίοη ο£ ΡΙαίο ίοΓ ίΐιο Ι0Λ7 Λ&ιβοίθΓ ο£ 
βοοΓθ,ίββ, &8 Ιιβ αρρβαΓβ ίη ίΐιίβ Αρο1θ87> '^β οαηηοί 
1)αί £6β1 ίΐι&ί ι?ν^6 ονβ ί1ΐ6 βίβναίίοη άπα βίοι^^αβηοβ 
ο£ ί1ΐ6 Αρο1ο§7 ^0 ίΙΐΘ ιβαΐ ςτβαίηβββ αηά Ιχβιοίβιη ο£ 
ίΐβ βτιΐ^βοί. Τΐιβ £οπη αηά ίΗθ νοΓάβ ιη&7 1>θ 
Ρΐαίο'β ; 1)ηί ίΙΐΘ βπΐ^βίαηοθ αηά ί1ΐ6 βρίιίί πιτίβί Ικ) 
δοοΓ&ίββ'β; αηά νβ ηββά οηΐ7 ίο Ιιανβ Ιιβ&Γά ίί £γοπι 
Ιιίβ Ιίρβ ίο ρΘΓ£βοί ίΙΐΘ ιηοΓ&Ι βαΗίιηβ. ΡΓθ£&ηθ 
ΙίίβΓ&ίαΓβ Ιιαβ ηοι?7ΐΐ6Γβ £ιιπιίβ1ΐΘ(1 α 1)6ίίβΓ άβΐίηβίΐ- 
ίίοη ο£ ίΐιβ βρίήίη&Ι ΙιβΓΟ, πβίη^ βπρβήοΓ ίο ίΐιβ £βαΓ 
αηά ίΐΐθ £&νοΓ ο£ ιπίΐη ίη ίΗθ βίΓβη^Ιι ο£ Ιιίβ ο^^τη 
οοηΒοίουβ ίηίβ2Γίί7 αηά ο£ α ΒβΓβηβ ίηιβί ίη βοά. 
Εαίίΐι ίη Οοά, νΐιίοΐι Ιιαά ΐ)ββη ϊίιβ οοηίΓοΙΙίη^ ρπη- 
οίρΐθ ο£ Ιιίβ ϋ£β, ναβ ίΐιβ ρονβΓ ίΐιαί βυβίαίηβά Ιιίπι 
ίϊΐ νίβν ο£ αρρΓθ&ο1ιίη§ άβ&ίΐι, ίηβρίΓβά Ιιίπι τι^ίίΐι 
ΐηοιβ ίΐιαη Ιιηπιαη £θΓίίίηάθ ίη Ιιίβ Ιαβί <1α7β^ αηΑ ίη- ΡΒΕΡΑΟΕ. 27 

νβΒίβά ϋβ άρη^ νοΓάβ ΐί^ίΛ α ιαοΓαΙ ζκιικΙβιΐΓ ίΐιαί 
" 1ι&8 1θ88 ο£ θ&γΙΙι ίη ϋ ίΐι&η Ιιβανβη." Τΐιβ οοη- 
801011811688 ο£ α άίνίηβ ιηίΒδίοη Τ7&8 ίΐΐθ Ιβαάίη^ ΙτΒ,ϋ 
ίη Ιιίβ οΙιβΓ&οίβΓ αηά τΐΐθ ιηαίη ββοτβί οΓ 1ιί8 ροτ^οΓ.* 
ΤΙιίβ άίΓβοίβά 1118 6οηΥ6Γ8αϋοη8^ 8ΐιαρ6(1 Ιιίβ ρΜοβο• 
ρ1ΐ7, ίιη1)ΐΐ6<1 Ιιίβ νθΓ7 ρβΓΒοη, αηά οοηίιοΠβά 1ιί8 Πίβ. 
Τ1ιί8 ^βίβπηίηβΑ ίίθ ϋιηβ αηΔ ιη&ηηβΓ οί 1ιί8 άεαίΐΐ• 
Αηά ί1ιί8 ίώιάΐΏξ οοηνίοϋοη— ί1ιί8 " πιΚη^ ρ&88ίοη 
ΒίΓοη^ ίη άβαΛ/' 18 ί1ΐ6 νθΓ7 ϋίβ αηά 1)Γβ&ϋι αηά α11- 
ρβΓναάίη^ ΒίχηοβρΙιβΓβ οί ίΐιβ Αρο1ο§7• 

ΝοΓ 18 ίΙΐΘ Γβΐί^ίουβ εΐβχηβηΐ; 1β88 ρΘΓνα<ϋη§ &ηά 
-οοηίΓοΠίηβ ίη ίΐιβ ΟγιΙο, ΐ1ιοη§1ι ΐΗβΓΘ 8θθί8.1 άαίγ 
αηά ροΐίίίοαΐ ρπηοίρΐβ εγθ αίβο ιηαάβ ρΓοηιίηβηί, 
ΤΙιΐΒ ρίβοΘ ρΓβ8βηί;8 βοοΓ&ίββ Ιο η8 ίη ρπεοη β^^αίί- 
ίη§ ίΐιβ βχβοηίίοη οι 1ιί8 υη3υ8ί Ββηίβηοβ. ΤΙιθγθ 
Οήίο — ίΙΐΘ ίΓίβηά οαά Τ^οηβίαοίοΓ ο£ 1ιί8 7οη1:1ι, Λθ 
οοχηραηίοη οί 1ιί8 ιηίάάΐβ-ΐίίβ^ αηά ίΐιβ βϊο/^ αηά Βίαβί 
ο£ 1ιί8 αάν&ηοβά 7β&Γ8 — οα1ΐ8 υροη Ηίιη ο,ί 1)ΓΘ&1ε οΓ 
άα7, &η(1, £η(1ίη§ Ιιίιη ίη 8οαηά βίββρ, βίί8 άο\7η \)γ 
ϊΑβ 8ίά6 ίη βίίβηί αάιηίΓ&ίίοη ο£ 1ιί8 ο&1ιηη688 οη ίΐΐθ 
ν6Γ7 βνο ο£ άοο,ίΐϊ. ΒοοΓ&ίβΒ α^ο3ίΒΒ, β,ηά α άίαΐο^υβ 
6η8τΐ68^ 1)6^ηηίης ίη ίΐιβ παίαταΐ αηά 6&87 πιαηηβΓ 
80 οΙιαΓαοίβηΒίίο οί ΡΙαίο, Ιβαάίηβ οη 6&8ίΐ7 ίο ίΗθ 
άί8οα88ίοη οί ίΐιβ ίορίο νΐιίοΐι 1ίβ8 ηβαιοβί; Οήίο'β 
ΚβΛΗ, νίζ., ΐΗβ Γβίβοββ οί 1ιί8 ίΓίβηά, &η<1 βηάίη^, 
ΙίΙίΘ Λθ Αρο1ο§7? ίη ^ 8ίΓαίη οί ταρί αηά ίη8ρίΓβά 

* Οί. ΟΓΟίβ, ΗίβΙ. οί ΟΓββοβ, νοί νίίί. ρ 668, Εηβ. Εά, 28 ΡΒΕΕΑΟΕ. 

€ΐο€[ΐΐΘΐιθ6, 1)θ£ογ6 \7ΐιίο1ι Οπίο Ιώηββίί βίαικίβ οοη- 
νίηοθά, βΠβηοβά, αηά ονθία^οά, αβ ίη ίΐΐθ ρΓθββηοβ οΓ 
Βοιηβ βτιρθποΓ 1)βίη§. 

ΑήβΓ ίη<ιιιίπη2 ίΙΐΘ ΙιοαΓ, Ιιο^υ Οήίο ^αίηβά αά- 
ιηίββίοη Βο Θ&τΐ7, αηά \7ΐΐ7 1ιβ Ιιαά ηοΐί αγ^βΛίβά Ιιίιη 
βοοηβΓ; "ν^ΐιίοΐι Ιθ&άβ Ιιίιη ίο ιβιηαΛ ηροη ίΐιβ α1)βαΓ- 
ύάίγ οι βΐίπηϋη^ Γγοπι άβαΐΐι, 6βρβοία1ΐ7 β,ϊ Μβ αά- 
ν&ηοβά α§6, βοοΓαίββ αβίίβ Λθ βιτ&ικί οι Ιιίβ ίήβηά 
αί ΐ1ι&<; βαΓΐ7 Ιιοπγ. Οήίο τβρΚββ, ΐΗαΙ; ΐΐιβ ΒαοΓβά 
βΗιρ (άπήη§ \ν1ιθβΘ Ύογο,ξβ ηο οηβ οοιιΐά 1)Θ ρπί ίο 
άβαίΐι αί ΑίΗβηβ) ν&Β άΓ&νίη^ ηβαι οη ίίβ ρβίαιη 
Γγοπι ΒθΙοβ — ^ίΐιαί ίί ^ν^οιιΗ ρΓθΙ)&1)ΐ7 απίνΘ ίΐιαί <1&γ, 
άπα οη ίΐιβ άο,γ £ο11ο\νίη5, δοοΓ&ίββ πιπβί άίο. (43, Α. 
Β. ο. Ό,) δοοιαίββ βχριβββββ Ηΐβ Γβαάίηβββ ίο άίβ 
ινΙιβηθνβΓ ίί ρΙβαΒββ ί1ΐ6 ^οάβ, ΐ3πί αάάβ Ιιίβ ΐ3βΚβ£ 
ίΐι&ί ίΙΐΘ βΐιίρ ι?ν^οιι1(1 ηοί αιτίνΘ ίίΠ ίΐΐθ ηβχί άο,γ, αηά 
Ιιίβ Θχβοαίίοη \70ΐι1(1 ίώβ ρΐαοβ οη ίΙΐΘ ίΜιά άαγ, 
Βββί^ηίης αβ ίΐιβ ιβαβοη ίοΓ ίΐιαί ορίηίοη α άΓβαηι αηά 
νίβίοη, νΐιίοΐι 1ΐ6 Η&ά όαβί βββη ίη βίββρ, αηά νΐιίοΐι 
ίί \7£ΐβ νβΠ ίΐιαί Οιίίο ΤΐΒ,ά ηοί (ϋβ1;πΛβά. Α "Ββ&ιι- 
ίίίαΐ \ν^οπιαη, άΓββββά ίη \7ΐιίίθ, Ιιαά αρροαιβά ίο Ιιίηι, 
οαΐΐίη^ Ιιίιη αηά Γβρβαίίη^ ίΙΐΘ ι?70Γ(1β ο£ ΗοπιβΓ 
ίοτιοΐιίη^ ίΐιβ Γβίυπι ο£ ΑοΜΙΙθβ ίο Ιιίβ ηαίίνβ 1&η<1 : 
*^ Οη ίΙΐΘ ίΗίΓά άα7, δοοιαίββ, 70α \^ί11 αίτίνβ αί ίΐιβ 
ίβΓίίΙβ ΡΙιίΙιία/' \7ΐιίο1ι Ηθ ίηίβηρΓβίΘά &β & άίνίηβ 
ιηίίπιαίίοη, αηΔ ί1ΐ6Γ6£θΓ6 ίη&ΠίΜβ ρΓθθ£^ ίύαί οη ίΐιβ 
ίΗΐΓίΙ ά&7 Ιίβ \7ου1(1 τβαοΐι ϋβ λοτηβ ίη α 1)βίίβΓ 
νοιΜ. (44, Α. Β.) Ββαπίί£υ1 βοίίοη, ί£ ίΐιβ άιβαπι ΡΒΕΡΑΟΕ. 29 

ψαΒ ίίθ ο&ρήη^ οί Ρΐαίο'β ΐΏΐα^ΐλαϋοη Ι Μογθ 
1)6&ιι1;ίίτιΙ ίαοί^ ί£ ίίθ άιβαιη ^&3 τβαΐ ! Αη(1 \7Θ 
Ιοϊογτ ηοί \^1ΐ7 \ι^θ Βΐιοιιΐά (1οιιΐ)ί ϋ. ΥίΙΐΰΛ πιογθ 
ηΑίιΐΓ&Ι, ίΐιαη ίΥιαί βιιοΐι α ηοίοΗουβ <ΐΓ6αιηβΓ, βο &• 
ιιπΙί&Γ νίίΐι &11 ΐΙΐΘ ροβίιτΓ ο£ Ιιίβ οοηηίΓ7, ββρβοί&Πγ 
ΪΙϊΒ,ί οι ΗοπίΘΓ, αηά πιβάΐίαϋη^ οί Ι^ίβ Β^ρββάγ άθ- 
ραΓίτίΓΘ νιΛ Ιίνβΐ^ απά 307ίιι1 ίιη&§ϊτιϊη§8 \)γ ά»7, 
βλοτιΙΔ άτβο,ΊΆ οί ιί πικΙβΓ 80 ροβϋοαΐ αηά αίίΓαοϋνθ 
α ίοπη 1)7 ηίεΐιί 1 

Οιίίο ηο\ν^ ρΓΟΟΘθάθ ίο ρΓβδθ Τίι'τίι γτίύϊ ν&Γίοαβ 
αηά τίΓ^βηΙί ιηοίίνββ — ^αβϋοθ ίο ΙώηββΙΓ, άαΙ;7 *ο Ιώι 
\πί6 &η<1 οΗΙάΓβη, γθ§&γ(1 ίο Ιΐΐθ αβίδοϋοη &η<1 Γβρπ- 
ί&ίίοη οι 1η8 6ί6η(ΐ8, αικί ίΐιβ Ιϋθ — ίο \)ή})0 ΊηΒ 
Ι^ΘβρβΓβ, ΐοτΐοϋ Μθ 1)&ϋ, αηά ιηα^Θ Ιιίβ β8οαρ6, άβ- 
οίαπη^ ίΐιαί ϋ οαη 1)θ άοηο αί α ν6Γ7 βΐηαΐΐ βχρβηββ, 
αηά 1ΐθ αικΙ ίΐιβ οίΙΐθΓ Μβικίδ νοτιΜ 2ΐίΐάΐ7^ββ1ί αη7 
1θ88β8 ΟΓ άαη^βΓβ νΐιίοΐι ιοί^ΐιί; 1)β&11 Λβιη ίη βαοΐι α 
οοιίΓββ, Γ&ΛβΓ Ιΐιαη 1ο8Θ βηοΐι α ίτίβηά, αηά χηοΓβονβΓ, 
ίηοαΓ ίΙΐΘ άίββταοθ ^ν^ίίΐι ίΐΐθ ιηηΙίϋικίΘ οι βαοπήοίη^ 
Μιη ίο ίΙΐΘ Ιονβ οι πιοηθ7. (44, ο. ; 46.) " Βαί ^^7117, 
ιη7 άβαΓ Οήίο, ν1ΐ7 β1ιοιι1(1 τγθ 80 ιηαοΐι Γβ^&Γά ίΐιβ 
ορίηίοη οΓ ίΐιο ηιαΙίίίτκΙβΡ Εογ ίΐιο 1)β8ί ιηβη, ν1ΐ08θ 
ορίηίοη 18 ιηοβί νοΓί1ΐ7 ο£ οοηβίάοΓαίίοη, \9ϋ1 ύβΐίβνβ 
ίΐιαί ίΐιβδβ ίΐιίηςδ &γθ, αβ ί1ΐΘ7 »Γβ ίη τβοΛίύι/^ Β,ηά ίΐιαί 
ηοί 7^^; ^^^ ιη78β1ΐ', λπι Γββροη8ίΙ)1β ίοΓ 1117 άθ&ίΙι/' 
" ΝβνβΓίΙίθΙθδβ, 70^ 8ββ, 8οοΓ&ίβ8, ίΐιαί ίί ίβ ηβοββ• 
βανρ ίο ρα7 Ο'ίίβηίίοη ίο ί1ΐ6 ορίηίοιι ο( ίΐιβ πιιιΐίΐ- 
ίηάθ^ £θΓ ίΙΐΘ ρΓβδβηί οίΓθΐιιη8ίαιιο68 8ΐιονν ίΐιαί ίΚβ 30 ΡΒΕΓΑΟΕ. 

τηηΐϋίπάθ οαη οββοί, ηοΐ ίΐιβ 8ΐη&Ι1θ8ΐ; όΓ ονίΐβ ονΐγ^ 
Ιοηί ηβαΓΐ7 ϋιβ βτβ&ίββί;, ίί* οηβ ίβ οαΙιιιηηί&ίΘά αιηοη§ 
ΐΙΐθΐη/' " Ι οοαΜ '^ίβΐι, Οώο, ίΙΐΘ ιηιιΐίϋικίθ νβΓθ 
αΗβ ίο βδβοί ϋΐθ ξτβαίθθί βνίΐβ, ίΗ&Ι; ί1ΐ67ΐηί2ΐι1ί αίβο 
βοοοιηρίίβΐι ίΗθ ζτβο,ϋβ&ί §οο(1 ; £ογ ίΐιβη ίί \9Όυ1ιΙ 1)β 
νοΙΙ. Βιιί; ηον ί1ιβ7 οαη άο ηβίίΙιβΓ οΓ ίΐΐθβθ. Γοι 
ϊήβγ οαη ηβίΛβΓ ιηα^θ α ιη&η ινίββ ηοΓ υηνίβο." 
Τΐΐθ βαιηβ βίπιρίΘ Ιμϊ βπΗιπιθ Ββηίίιηβηί 'ν^ίίΐι νΐιίοΐι 
ι?ν^θ Ιι&νβ 1)8οοπιβ ίαιηίΚ&Γ ίη ί1ΐ6 Αρο1ο§7 • ΟΗατ&ο- 
ίβΓ 18 ίΐΐθ οηΐ^ ίΐιίηβ ρβΓί&ίηίη^ ίο ιη&η ίΐιαί ίβ οΓ 
αη^ αοοουηί ; αηΛ ίΙιΐΒ Ιιίδ 1)ίίίβΓβΒί βηβπιίββ οαηηοί 
ίοηοΐι. " Βιιί ί1ΐθ7 Λο ^π8ί \7ΐιαί ί1ιβ7 Ηαρρβη ίο άο/' 
(44, Ό. ο.) ΤΗαί 18, ίΐΐθ οοηάιιοί ο£ ίΐιβ ιηυΐίί- 
ίυάθ, ιηδίβαά ο£ 1)Θίη§ Γθ§υ1&ίβά Ιογ ίηίβΠί^βηί ρηη- 
οίρΐβ, 18 ^ονβΓηθά. Ι37ΐ3ΐίη(1 οΐιαηοβ ; αηά 8ΐιο1ι 1αΐ)0Γβ, 
Ιιο^βνθΓ βίΓθηυοα8, &γθ &1\^&7δ ίπιίί1β88. Αοοοτά- 
ίη2ΐ7ί ιιβχ* ^0 1^18 §Γβ&ί πιογ&Ι απά ΓΘΐί^ίοτιβ πηΒδίοη, 
ίί ι?^&8 ίΙΐΘ ρβτρβίυαΐ 8ίυά7 ο£ 8οθΓΗίθ8*β Ιίίβ ίο ΐ)ήη§ 
Μβ οοιιιιίΓ7ΐηβη, β8ρθθία1ΐ7 ίΐιβ 70^^§ ™βη οί* Αί1ιοη8, 
ίο α πβΐιί ιιηάβΓ8ί&ιιάίη§ οι ίΙΐθίπΒθΙνββ, ίΙιβίΓ άπίίθ8, 
αη(1 ίΙΐθίΓ ρπΓΒπίίβ, αηά ί1ιβΓβΙ)7 *ο αη ίηίβΙϋ^Θηί άίβ- 
οΙιαΓ^β ο£ &11 ίΐΐθ ίαηοίίοηβ ο£ ρΓορβΓ ιηαη1ιοο(1 ίη 
ίΗβ Ιί^ΐιί ο£ ΘΒίαΜίΒΐΐΘίΙ πιΙβΒ αηά βχβά ρπηοίρίββ. 
Τΐιβ ορίηίοηΒ ο£ ίΐΐθ χηυΐίίίιιάβ, Ιιβ ςοββ οη ίο 

ίΙΓ§ΠΘ, αΓΘ ΒΟΠΙβίίΐΠΘΒ Π^Τΐί 8,11(1 ΒΟΠΧβίίπίβΒ ^ΓΟΠ^ } 

^Ιίΐΐβ ίΐιο 8ίαηά&Γ(1 ο£ τβοίίίαάο ίβ υηοΙιαπ^βαΜβ &η(1 
οίΘΐ•η&1. ΟπΓ άιιί7 άβρβηάΒ, ηοί οη ίΙΐΘ ορίηίοηΒ ο£ 
ίΐΐθ ιητιΐΐίίαάβ, ηοΓ άοοΒ ίί οίχαη^ο \7ίί1ι ίΐιβ ο1ιαη§β ΡΒΕΓΑΟΕ. 31 

οί οατ οίτότιπίθΐαηόββ αηΔ ιηίβΓββύβ. ϋ Ιιαβ ηούΐιίης 
ίο άο ινίίΐι Ιΐιβ οοηΒ6<ιαβηοβ8 οί ουτ αοϋοηβ. Ιιη- 
ρπβοηιηβηί, βχιΐβ, άοαϋι ίί8θ1£ — ^ίΐιββθ αιβ Τ^τίβΤ^β&Γβ 
ίο {ήφίβη ο1ιί1(ΐΓβή νιΛ, 1)ΐιί ί1ΐ67 νίΐΐ ηοί άθίβΓ 
ίΗο ίπιβ ιηαη 6οιη ίΙΐΘ ρβΓ&πηαηοβ οί Ιώ άαί^, ογ 
β^τβΐΊΓβ Ιιίιη ίη ί1ΐ6 Ιβαβί ίΓΟίη αάΐχβιβηοθ ίο ριίηοίρίθ. 
Αβ ίο Ιιΐβ ββοαρβ ίΓΟίη ίΐΐθ ρηβοη ^ίΐιοτιΐ; ίΐιβ οοηββηί 
οί ίΙΐΘ ΓπΙθΓβ οί ίΙΐΘ βίαίβ; ί1ΐ6 ^βαί ς[τΐ68ίίοη^ αηά 
ίΐιβ οηΐ7 ^ιιββίίοη Ιιβ οαη βηίοΓίαίη ίβ^ ^ΙιβίΙιβΓ ίί ίβ 
ήςίλί^ δίηοθ ήςΐιί ιβαβοη ίβ ίΐΐθ οηΐ^ ίήβηά ίο ινίιοβθ 
Βοΐίοίίαίίοη Ιιβ βνβΓ Εΐΐονβά ΙώπΒβΙί ίο τίβΜ. ΤΙιθ 
β1&0Γίί7 οί Ηβ ίήβηάβ ^^αβ νθΓ7 οοπιπΐθη(ΐ8.ΐ3ΐβ, ίί 
π§1ιίΐ7 (ϋτθοίβά, ΐ)τιί ίί ηοί, ίΙΐΘ βτβαίοΓ ίί ι¥εβ, }>γ 
Βο πηιοΐι ίί ΥΤΒ,Β ίΙΐΘ ιηοΓθ 1)1αιηβ^0Γί1ΐ7. Α^βίπΒί 
ίΙΐ6 άίοίαίβΒ οί ΓθΕΒοη απΔ οοηΒοίβηοβ, Ιιβ οουΐά ηοί 
1)Θ ίηβηβηοβά ίη ίΗβ Ιβαβί Ιογ α τβξΒχά ίο ίΐιο τβρυία- 
ίίοη οί Ιώ ίηβηίΪΒ ογ ΙιίΒ οτπι Ιίίβ. (46, β. ; 47, α.) 
Α άίβΟΐΐΒΒίοη βηΒΠΘΒ, ίη \7ΐιίο1ι δοοΓ&ίΟΒ ριονββ 
ίο ίΙΐΘ οοηνίοίίοη οί Οιίίο ΙιίηΐΒβΙί, ίΗ&ί, ίη βηοΐι α 
^[ηβΒίίοη, Γ6§αΓ(1 ηιηςί \>β ίαά., ηοί ίο ίΐιβ ορίηίοηβ 
οί ίΙΐΘ ίβηοιαηί πιηΐίίίηάβ, ΐ)ΐιί οί ίΙΐΘ ίΓυΐ7 νίβο, 
3α8ί &8, ίη ξ7^η&8ίίο βχβΓοίββΒ, ίΐιβ ^τ^ηαβί ςίνββ 
Ιιββά ίο ίΐιβ αρρΓθ1)£ΐίίοη ογ οβηΒΠΓβ οηΐ7 οί ίΐιβ ρ1ΐ7- 
βίοίβη ΟΓ ίΙΐΘ ηι&θίβΓ οί ίΐΐθ §7™ηαΒίηπι (47, β. ο. η.); 
ίΐιαί 1)7 »οίίη§ ηη'ν7ί8θΐ7 Ληά ηη3η8ίΐ7, ίΗβ 8ονΙ ίβ 
οοΓΓαρίβ.! βηά άββίΓογβΛ, ^ΙήοΗ ΐβ » &γ βτβαίβΓ βνίΐ 
ίΐιαη ίΗο άίΒβαΒβ ογ ΛβΒίηιοίίοη οί Λβ \)οάγ (47, β. ; 
48, Β.) ; ίΐιαί ίί ίβ ηοί ήςίχί ίο ίη)ηΓ6 ογ Γβίαΐί&ίο απ 32 ΡΒΕΡΑ€Ε. 

ιη]αΐ7 ίη 8•η7 οαδβ, 1β&8ΐ; οΓ α11 α^βίηβΐ; οηβ'β οοπηίι^ 
(49, Α. 8β^(ΐ.) ; ίΐιαί; ίΐιβ νβ11-1)βιιΐ2 οΓ οτιγ οοαη- 
ίτγ Λβρβικίβ οη Λβ β&ΟΓβάηβδβ οι Λθ 1&τ??^8 αηά Λβ 
οΤ^βάιβηςθ ο£ ϋιβ οίΗζβηβ (50, β.), άπα οπγ οοπηίΓγ 
Βΐιοιϋά. 1)β οΙ)63τβ4 βηΛ ΓβνβΓβηοβά &8 α πιογθ 8&0Γ6€ί 
ί1ιίη§ ίΐι&η &ί1ιβΓ, ογ ιηοίΙιβΓ, ογ ίΐιβ άβαΓββί Μβικίβ 
(51, Α. Β.); ϋϊΆί α οίΐίζβη Ιογ ηο ιηθ&ηβ 8ί;»ηάΒ οη αη 
θς[ΐια1 ίοοϋη^ ^Λ Ιιίβ οοηχήτγ^ βο αβ ίο Β&νβ α π§1ι1ί 
ίο ίΓβαί ΙιβΓ &8 8ΐΐ6 ίΓβ&ίβ Ιππι, ΟΓ ίο ρΓοηοιιηοΘ ^υά2" 
τηβηί οη Ιιθγ αοίβ &8 βΙιθ άοβ8 οη Ιώ (50, ε.); ίΐιαί 
βνθΓ7 οίίίζβη νΐιο ΓβπιαίηΒ ίη α β-ββ οοηηίητ, νΐιιοΐι 
αΙΙο'^Β ί1ΐ6 ίη1ΐ£ΐ1)ίί£ΐηί8 ίτιΐΐ 1ίΙ)βΓΐ;7 ίο βπήςταίβ νΐίθη 
αηά τνΙιβΓθ ί1ιβ7 ρ1β&8Θ (β8ρβοί&1ΐ7 ίί, 1ί1:θ βοοΓ&ίββ, 
ΙίΘ Ιί&Β Γθπι&ίηβ<1 άηήη^ ο, 1οη§ 1ί£θ, αηά ηβνβΓ ^οηβ 
&1)Γ0&(1 αί α11, αηά ηβνβΓ οοιηρίαίηβά οι ίΗβ 1&ι?ν^Β), 
Ιιαβ νίΓίηΛΐΐ7 8.β8βηίβ(1 ίο ίΐιβ 3α8ϋοβ ο£ ίΐιβ 1&ν8, 
αηά Ιι&θ,βηίβΓβά ίηίο α ίαοίί οοπιραοί ίο όϊ)βγ ίΗβπι, 
&θ ίηίβΓρΓβίβά αηά βχβοηίβά Ιογ ίΗβΐΓ αρροίηίβά 
ζυαΓάίαηΒ, ιιηΐββδ ίθ οαη ρβΤΒηαάβ ίΐιβηι ίο θΙίβΓ 
ΛβΐΓ άβοίβίοηβ (52, Α. ; 53, Α.); »η<1 ίΐι&ί 1)7β8οαρ- 
ίοξ ίΗβ ρβη»1ί7 ίπιροββά υροη Μηι \)γ ίΐιβ Ιατ^β, 1ιβ 
\^ου1(1 οοηνίοί 1ιίπΐΒβ1£ ο£ 1)βίη2 & 1ατ7-1)Γβ&1ίβΓ^ αηά 
ηχαίιβ Ιιιηΐ86ΐ£ αη οΙτ|ββί ο£ 8υ8ρίοίοη αδ αη 6ηβηΐ7 
ο£ Ιαν αηά 3η8ίίοβ, τ^ΙιβΓβνβΓ Ιιβ πιί^ΐιί ςο οη βαΓίΙι, 
αηά βνβη ίη ΗαάβΒ (53, β. ; 54, β.). Α» ίΐβ άίδοηβ- 
βίοη ρΓΟΟββάβ, ίΐιβ Ι8.ν\τ8 βββπι ίο τίββ ίη (ϋ§ηίί7 αηά 
θ&0Γβ(1ηβ88, ίίΠ ί1ιβ7 &Γ6 8ββη βιηΙ)0(1ίβ(1 ίη α £οπη 
ηιΟΓθ ίΐιαη 1ιηηι&η αηά βηίΙίΓοηβά ίη ηηβατίΐιΐ^ ΡΒΕΓΑΟΕ. 33 

ιη&5β8ί7 ; βη(1 ίΐιβ^ εγθ ΙιβΕΓά, ίη ιηββ^ γοϊ βτιίΐιοπ- 
ί&ίινβ ίοηββ, βχροβίηίαΐίη^ -νν^ϋΐι δοοιαίββ οη ίΐιο ίη• 
^υβϋοβ, ίοΠ^, αηά ρβπήοίοιίΒ ίβηάβηον ο£ ίΐιβ οοτιγβθ 
τ^τΐιίοΐι Ιώ ίιίβικίβ αΓθ ΓθοοττΊτηβηάίιΐξ. δοοκιίβδ, ΐοο, 
ΟΒ,ίοϊίβΆ ίΙΐΘ βρίήί οί ίΙΐΘ Ι&ντΒ^ ΐ)θοοιιΐ6Β ίηβϋηοί, αβ 
ίί; τν^θΓβ, Ύίϋΐα. ίΐιβίρ Κ&, αηά, Η^β ΐΙΐΘ Ρ7ί1π&η ρπββί- 
Θ88 ΟΓ αη ίηδρίΓβίΙ οοτγ\)8.ιή, άβαί ίο βν6Γ7 οίΙιβΓ 
νοίοθ, οαη άο οηΐ3Γ αβ ίΐιβ νοίοβ ο£ 1α\9• (ν^ΐήοΐι ίβ ίΐΐθ 
νοίοβ οί Ο-οά) οοιηιιι&η(ΐ8 Ιιίπι : " Τ1ΐ6 νοίοβ οί ί1ΐ68β 
θχροδίιιΙαίίοηΒ πη§Β ίη ιη^ οαιβ, αηά Ι απι υηαΗβ 
ίο Ιιβ&Γ οίΗθΓ αΓ§υπιβηί8. Ββ &88ιιγθ(1, ίί 7011 ιιγ^θ 
8,117 ίΐιίηζ 0^ ^ οοιιίΓ&Γ7 ίβηοΓ, 70^ τ7ί11]&1)0Γ ίη ναίη. 
ΤΙιΐΒ ν^ο,γ Οτοά Ιβαάβ ; αηά ίη ί1ιί8 ντο,γ Ιοί τΐ8 ίοΠοτν/' 

Τ1ΐ6 Οηίο, Ιίίβ ίΙΐΘ Αροΐο^ αηά ίΐιβ οίΙιβΓ (Ιία- 

1021168 ίΐιαί τΓβΓΘ τνήίίβη 8θοη αίίοΓ ίΙΐΘ άβαίΐι οί 

8οθΓαίθ8, Ιιαβ α ί-^οίοΗ οΙ)3βοί — ίΙΐΘ οηβ ριαοίίοαΐ 

&η(1 ρβΓβοηαΙ, ίΐιβ νίηιϋοαίίοη οί 8οοΓαίβ8 ίιοπι ίΐΐθ 

οΙιαΓ^β οί ίπιρίβί7, &η(1 οοιπιρίίη^ ίΙΐΘ 7θπί1ι — ^ίΗθ 

ΟίΙιβΓ ίάβαΐ αηά υηίνβΓ8α1, ίο βχ1ιίΙ)ίί ίΗβ ίηιβ ίάβα 

οί ίΐιβ §00(1 οίίίζβη, ΟΓ ίΐιβ §00(1 πιαη ίη Ιιίδ τβίαίίοη 

ίο ίΐιβ βίαίβ. Αηά, ίί 18 ηοί ίοο ιηηοΐι ίο 89;7ί ΐ* ^ο- 

οοπιρΚβΤιβθ "Βοίΐι ίΐιβδο οΐ^βοίδ ρβΓίβοίΐ7. Ιί 18 α 

ίιίαπιρίιαηί νίηάίοαίίοη οί ίΐιβ οΙχακιοίβΓ οί βοοκιίββ, 

Ββίώη^ Μβ ρ3.ίΓίοίί8Πΐ ίη ίΐιβ βίΓοη^βεί 1ί§1ιί, αηύ 

βΐιο'^ίη^ ίΐΐίΐί 1ΐ6 β&οήβοβά Ιιίβ Ιίίβ ίο τ^Ιιαί ιηο8ί πιβη 

\^ου1(1 άββηι αη ονβΓβΟΓαρυΙουβ τβ^απί ίοΓ ίΐιβ οοη- 

Βίίία^οά ααίΐιΟΓίίίββ, βνβη ίη αη υη]ηβί αηά υηπβΐιί- 
2* 34 ΡΒΕΓΑΟΒ. 

βουβ θχβΓοίββ οι ίΐΐθ ροτ^βΓ ίηίηΐΒίθά ίο ίΐιβιη. Αί 
ΐΐιο Β&πΐΘ ίπηβ, α Ββίβ ΓογΙΙι α ροτίβοί ρ&ίίβπι οι 
ύϊο ραίήοΐίβ αηΔ Ιογαΐ οϋΐζβη, βιι'Βιηϋϋιΐξ ίο αη ιιη• 
π^ΙιίβοιίΒ ββηίεηοβ (βο 1οη§ αβ ιί ιναβ αοοοΓάΐη^ ίο 
ίΐιβ ίοπη οΓ1&\7, αηά βίηοβ ίί οοηοβπιβά 011Ι7 ΙώπΒβΙί, 
\^1ιί1θ ηο τΐβΐίΓρβά αιιί1ιοπί3Τ ο£ όΙΐξβ,τοΤαγ ογ (Ιβιηοο- 
ταογ οοώΜ &Γ06 Ιιίιη ίο άο τιττοης ίο οΛβίβ), αηά 
νίίΐι ΙΐΘΓοίο, ηα7> ιβϋείοτίβ άβνοΗοη, Ιατΐης Τη'τη^ 
ββ1£ α \^ί11ίη2 νίοίιιη 1)βίθΓΘ ϊία.0 Ιο,^β Β,ηά οη ίΐιβ 
αΙίαΓ ο£ Ηβ οοτιηίιγ. 

Αβ α νοΛ ο£ αΓί, ίΗβ Οηίο ταηΐιβ νβιγ 1ιί§1ι — 
1ιί§1ΐθΓ ίΐι&η ίΐιβ Αρο1θ27 ; ί1ιοιι§1ι, νβ ίΐώώ, ίΗθ 
ΙαίίθΓ ίβ οαρ&Ηθ ο£ £α11 νίικΰοαίίοη ίη ίΐιίβ Ιί^Ηί, 
βηά βίίΐηάβ οη Μ§1ιθγ βΓΟίυκΙ, βίιηρΐ^ αβ α \7ογ1ι ο£ 
ΗΓί, ίΐιαη ίβ οοπιπιοηΐ7 βυρροΒβά. Βαί ίΐΐθ Οήίο, 
ί1ιοιι§1ι ί1ΐ6 ρίοί ίβ βχοβθ(ϋη§ΐ7 βίτηρίβ, αηά ίΐιβ τηοταΐ 
ο£ ίΐΐθ άίαΐο^υβ ίβ βνβΓ7 "νν^ΙιβΓΟ οοιίΒρίοιιουβ, γ&ί ίί ίβ 
ϋοη&πηβά ίο ίΐιβ ιηοβί π§ί(1 τυΐββ ο£ ίΗθ άτΒ,τηα. 
Τΐιβ τιηίίίββ ο£ ίίπιβ, ρΐ&οβ άπα ίιηρΓβββίοη, αιβ ρβΓ- 
£βοί]7 ρΓβββΓνβά. Τΐιβ ΒΟβηβ ίβ Ιαίά \7ΐιο1ΐ7 ίη ίΗθ 
ρώοη — ^ρβΑ&ρβ ίΐιβ βαπιβ οβίΐ 1ιβ\πι οτιί ο£ ίΐιβ βοΐίά 
γοοΙγ, ΏβΒ,τ ίΐιβ Ρη7Χ αηά ίΐιβ Αβοια, \7ΐιίο1ι ηοντ 1)β&ι•β 
ίΙΐΘ ηαπίΘ ο£ " ΤΙιθ Ρώοη ο£ δοοΓαίββ/' ΤΙιθ Ιιοαι 
ίβ ίΐιβ πιΟΓη ο£ Ιιίβ αηίίοίραίβοί βχβοηίίοη, ινΗβη Ιιβ ίβ 
α\να1ί6(1 οηί ο£ βουη(1 βίββρ Ιογ α νίβίί ο£ Ηίβ πιΟΒί ίη- 
ίίπιαίβ ρβΓβοηαΙ £Γίβη(1, τνΐιο οοηιββ, ί£ ροββίΗβ, ίο 
ρβΓΒΐι&άβ Μπι ίο θβοαρβ, &.& Ιιβ βαβίΐ7 ηΐ8;7? Λβ βχβ- 
οηίίοη ο£ Ιιίβ τιη3αβί ββηίβϊιοθ. ΤΙιθ οΙιαπιοίβΓβ αιο ΡΒΕ7Α0Ε. 35 

οΓ 4ΐΐΘ 1ιί§1ιβθ1; άί2ηί*7 »η<1 ίηίβΓββί ίη ΐΙιβπίΒβΙνβΒ, 
αηά ιαοβί ίαίΐΏΐο,ίβΙγ τθίαΐβά ίο β&οΐι οΙΙιβΓ — Αίΐιβηβ' 
ντίβθβΐϊ αηά }>βΒΐ ρΙιίΙοβορΙιβΓ, άπα οηβ οί 1ι6γ "ν^βαΐίΐι- 
ίββύ αηά πιοβΙ; άβββΓνίης οϋίζβηβ. Τΐιβ θχιΙ)]6ο1ϊ οί 
άΐΒΟΐιββίοη, &8 Βϊαίβά ίη ίΐιο ίΓ&(1ί1;ίοηΕΤ7 οαρίίοη οι 
ίΥίβ άιαίοξαβ, αηά ίη ίΐΐθ άίαΐο^β ίίβθΐί^ ίβ ΐΓ€ρΙ 
Ίτρακτεου, οΓ, ΛΥΉλι ουοΗΤ ΤΟ ΒΕ ΒοΝΕ, ίηνοΐνίη^ 
Λβ "ννΐιοΐθ άυίγ ο£ ίΐιβ οίίίζβη ίο ίΐιβ 1λτ??^8 οί Ιιίβ 
οοηηίΓ7, Ληά, ιηοΓβ Γβπιοί6ΐ7, ίΐιβ ίηηάαπιβηίαΐ ίΐιβοι^ 
οί βονθΓηπιβηί αηά 8θθίβί7. Ο η ί1ΐ6 ΓβΒοΙί 1ΐ8.η§ 
ί1ΐ6 Ιίίβ οί ίΐιβ ρΜοΒορΙιβΓ, ίΙΐΘ Γβρυί&ίίοη αηά Η&ρ- 
ρίηβΒΒ οί ΙιΐΒ ηηπίθΓοηΒ ίπβη<1θ, &ηά ίΐιβ ίηίβιβΒίβ οί 
§οοά οιάβΓ θ,ηά βοοά ^ονοπιπιβηί, ηοί οηΐ7 ίη ΑίΙίθηΒ, 
1)υί 'ν^ΗβΓονβΓ Αίΐιβηί&η ίηβηβηοβ βΙι&ΙΙ \)β ίοΐί ίο ίΗθ 

ι 

βηά οί ίίπίΘ. Τΐΐθ ρβΓΒοηΒ, ίΐιβ ρπηοίρΙοΒ, ίΙΐΘ ίη- 
ίΟΓΘΒίΒ ίηνοΐνβά, αΐΐ α^αΐίβη ίΐιο ΙίνβΙίβΒί Β7πιρ3,ί1ΐ7. 
ΤΙΐΘ Εββοίίοηαίθ ΒοΙίοίίαίίοηΒ, ίΐιο ρβΓΒααΒίνβ αιςη- 
ηιβηίβ, ίΙΐΘ ραίΐιβίίο αρρβθΐΒ; ίΐιβ ^βηβΓουβ ίΠοη^- 
βΐιίρ αηά Ββΐί-Β&οηύοίη^ άβνοίίοη οί Οιίίο, §ο ίο οπγ 
ΙιοαΓίΒ. Λ^ΙιιΙθ 1ιθ ΒρβαΙίΒ, τ^β αιβ πιογθ ίΗ&η Ιιβίί 
ίηοΐίηβά ίο ίΗίηΙτ, ίΐι&ί ηοί ίΙΐΘ άβΒίτ&Ηθ αηά ίΐιβ 
Θχρθάίβηί οηΐ7, 1)ΐιί ίΐιο ίπιβ αηά ίΐιβ Πβΐιί, εγο οη 
Ιιίβ βίάβ. Βηί 8οοΓ&ίβ8, ίοΓ^βίίίη^ ΜηΐΒβΙί, ουθγ- 
ΙοοΜης Μβ &ηιίΐ7 ο.η(1 ίηβηάΒ^ αη<1 ΙοοΜης 1)67θηΑ 
ίΐΐθ Π1ΘΓΘ Γβραί&ίίοη οί ΑίΙίθηΒ, αηά βνβη ίΐιβ π^ΐιί 
Εηά ^Γοηδ οί ίΐιβ ρΓβΒβηί οαββ ίη ίίββίί οοηβίάβΓβά, 
ΙιοΙάΒ ηΒ 8ίβΓηΐ7 ίο ίΐιβ οοηβίάβΓαίίοη ο£ ίΙΐΘ βΓββί 
ρπηοίρΙβΒ οί Ιανί ο,ηά οιάβΓ 'ν^ΐιιοΐι ίί ίηνοΐνββ, αηά 86 ΡΒΕ7Α0Ε. 

οοιηρβίΒ ίΐιβ αβββηί ο£ οτιγ Γβ&βοη αηά οοηβοίβηοθ; 
ϋιοη^ΐι α^αίηβί α11 οώγ ίηοΐίηαίίοηβ^ αηά α^αίηβΐ; ίΐΐθ 
βΓβΙ; άίοί&ίββ οι ΟΠΓ ιιη(1βΓβί&η(ϋη§β. ΤΙιθ οοηβΐοί 
βηίΘΓΒ ΐΗβ 1)Γθαβί οι ί\ιβ ιβαάβΓ. Ηίβ 3υά2ΐηθηί; ίθ 
ρ<?Γρ1βχβ<1 ^νν^ίΛ (1οηΙ)*8 αηά άίδίοιιΐϋββ. Ηίβ Ιιβαΐ'ί 
αΐίβπιαίβΐ^ Ηορββ αη<1 ίβαΓΒ ίΙΐΘ ΒΤίοοβΒβ ο£ θΙϊΙιογ 
ρΕΓίγ ίη Λβ δΓ^πιηβηΙ;. Αβ 1ιβ Γββίβ οοηβίΓαίηβά ίο 
αβββηί ιηοΓβ αηά. ιπογθ ίο ίΐιβ Γβ&βοηίη^ ο£ 8οοΓ&ίβ8, 
1ΐ6 νίβΐιββ Ιίβ οουΗ Η&νθ άβοίάβά οί1ιβΓ\ήββ. Ιη ίΐιβ 
ίβΐίοιίοΐΐβ Ι&ηςυ&^β ο£ 8ί&111)&υιη : "Είβηίιη ^οηοΓΟΒα 
Οιϋοηίβ αχηίοίίία βΒί^υβ α&οίαί βί οοιηιηονβίΐί 1β§βη- 
ίίυιη αηίιηοβ ηβοββββ ββί, ο,ίφιο δοοΓ&ϋβ ίη νίΓίαίβ, 
οοηβίαηίία βί ρία αάνβΓΒυβ 1θ§ββ ρηΜο&β ΓβνοΓβηίί», 
ηί; νβΐίβ ίάθΐη βί οηιη δοοΓαίβ ηοΐυίβββ βί ουιη Οπίοηβ 
νοίηίββθ." Απα τ^ΐιβη, αί ίΐιβ οοηοΐυβίοη, δοοπιίββ, 
ίΓαηβροΓίβά ^Λ νβηβΓ&ίίοη Γογ ίΗο ρυπί7 αηά άί^^ 
ηϋγ ο£ ίΐΐθ Ια-ντ, ηοί οϊ ιηβη οηΐ7 1)η1; οί* (χοά αίβο, 
αιιά ταρί \ν^ϋ1ι ίΐιβ νίβίοη ο£ τ^Ηαί α^αίίβά Ιήιη 1)θ7οη(1 
ίΐιβ ^ανβ, ώββ ίηίο ΒΟπιβΛίη^ ιηοΓβ ίΗαη Ιιυιηαη, 
\Γ6 βίί; Ιοοίάη^ οη, Ιογ ίΐιβ βίάβ ο£ Μβ £ήβη(1 Οήίο αηά 
ίη ίΙΐΘ β&πΐΘ βίαίβ ο£ ιηίηά, βίίβηοβά, οοηνίηοοά 
&2αίηθί ΟΠΓ νίΠ, ηο Ιοπ^θγ ρίί ^ίη^, βίίΐΐ Ιοββ οβηβΐΐΓ- 
νηξ, \)ηί ΒΛπϊίήΏζ, βην^ίη^, αΙπιοΒί νοΓβ1ιίρρίιι§ Ιήπι, 
8,8 1ΐΘ Ιοο^β υρναιά αηά 1οη§β ίο ίαίιβ Ιιίβ Λί^ΐιί. 

Τΐιβ Αρο1ο§7 αηά ίΙΐΘ Οήίο Ιοοατ τιηβς[ΐιίνοοα1 
βνίάβηοΘ ο£ ρΓθοββάίιι§ £γοπι ίΙΐΘ β&ιπΘ αηΛοΓ ; ηικΙ 
ϋιαί αυΙΙιΟΓ, Αβί ίο ίΐιβ οοηίΓ&Γ7 ηοίνίίΐΐβίαικίίη^, 
ΡΙαίο, αηά. ΡΙαίο ιιτιάβΓ ί1ΐ6 β&ιηβ ΙιαΠοντιη^ αη(1 ίη ΡΒΕΓΑΟΒ. 37 

Βριήη§ ίηβυβηοΘ, άπα ίη ίΐΐθ βαπίθ 1ι&ρρ7 Β^&ίβ οί 
ιηίικί. Τΐιβ Ιαη^τι&ββ, ίΙΐΘ Βίγΐβ, ίΐιβ οοιίΒίηιοίίοηβ, 
ΐίθ ίάίοιηθ^ &Γβ αΐΐ Ρΐαίοηίο. Τίθ ββηίίιηθηίβ αηά 
ίΐΐθ βρίήΙ; ΕΓθ ίΐιοββ ο£ ΡΙαίο υηάβΓ Ιΐιβ ίπιιηβάίαίθ 
ίηβρίΓαίίοη οι Λβ Ιίίβ αιιά άε&ίΐι ο£ 8οοΓ&ίββ. Τ1ιθ7 
ΑΓβ 1)θί1ι άταιηαϋο^ άπα ίΐιίβ ΏχατΙοΒ ίλθΐη ΐ3θί1ι αβ ο£ 
Ρΐβίοηίο οπβίη. Τηιβ, ίΙΐΘ οηβ ίβ α ιηοηοΐοβτΐθ^ Ληά 
ί1ΐ6 οΛβΓ ίβ Η άίαίοςιΐθ. ΒτιΙ Λπβ οηΐγ οοτιΐά 1ιβ αοΐ; 
Ιίίβ ρΓορβΓ ρ&Γί ίη ίΐιβ άίβΪΒΓοηί οίτοτιιηβί&ιιοθβ ίη νΐιίοΐι 
1ΐθ ίβ ρΐαοβά. Ιη ίΐιο οηβ, Ιιβ ρΐβαάβ Ιίίβ οαυΒβ ίη ορβη 
οουΗ; "ΒβίοΓβ Ιίίβ 3ηά§6β ; ίη ίΙΐΘ οϋθΓ, 1ιθ ΕΓ^ηββ Ιήβ 
03,ββ ίη ρήβοη γάΛι Ιίίβ ΓΓίβηά. Βαί ίη Ι^οίΐι, ντβ 8€6 
Ηπι, τν^θ ΙΐΘ&ρ Ηίπι, ΐΛΤθ βίί αί Ιίίβ ίββί, νιο άήήί ίη Ιίίβ 
λν^ΟΓάβ, ι?ν^Θ οαίοΐι Ιίίβ βρίιϊΐ;. Ιη ίΙΐΘ οηβ, Ιιβ βΐαηάβ 
"ΒβίοΓθ πβ ΐΐιβ ίπαρβΓβοηαίίοη οί ίΐιβ ίπιβ οιαίΟΓ ; ίη 
ίΐΐθ οίΙιβΓ, ίΗβ ιηοάοΐ οι Λθ ςοοά οίίίζβη. Βηί 
ίη \)θί\ ίΚβ πιαη ήβββ &γ αΐ^ονο Μβ ιβίαΐίοηβ ; 
ίΗβ βρίήί ονοπη&βίβΓβ ίΗβ 1)0(ΐ7 β•^^ ίηαπιρίΐβ ονβΓ 
α11 ίΐβ οηί\ναΓ(1 οίΓοηπίβίι&ηοββ. Ιη Ι^οίΐι, νβ ίβοί α 
βροηίαηβοηβ αηά ίΓΓββίβίίΗβ οοηνίοίίοη, ίΗ&Ι; ΐί^β Ββο 
αηά ΙίΘαΓ ίΙΐΘ ιβαΐ δοοιαίββ ηίίβώι^ 68βθηίία1ΐ7 Ι^ί» 
οΐίν^η ββη1ίπΐθη1;β, ίη βββοη1;ί&1ΐ7 Ιίίβ ο\7η Ιαη^&^β, ίη 
ίτ^ο οί ΐΐιβ πιοβί Γβαΐ αηά πιοβί οώίοαΐ βπιβΓεοηοίββ 
οί Ιίίβ Ιίίβ. Βαί ίη 1)θ1;1ι Ψβ βββ Ιιίηι άΓ&πιαίίζβά αηά 
ι^βαΐίζβά, αί ίΐιβ β&ηΐ6 ϋηιβ ίήο,ϊ Ιιβ ίβ πιαάΘ ιοαΐ αηά 
ΓβρΓθβθηίβά αβ 1ΐ6 ίβ, τ^ίίΐι ίΤίΒ,ί ίηίηιίί&Μβ βΙοΠ αηά 
ξταοβ, \ν1ιίο1ι, ίο^ΙΙίβτ τ^ίίΚ Ιίίβ Ιιί^ΐι βρίΓί1:η£ΐΚί7, 
ΛΓΘ ίΐιβ ηηάίβρυίβά ρτβΓΟ^αίίνοβ οί ίΐιβ άίτίηο ΡΙαίο. 38 ΡΒΕΡΑΟΒ. 

Τ1ΐ6 ρΓββοηί; βάίίίοη ίβ, ίη ϋιβ ιηαίη^ αη βχΒ,οΙ γθ- 
ρήπί ο£ 8ΐ£ΐ111)&υιη'8 ίΜπΙ βίϋΐίοη, 1846. ΤΗθ ίβι/ν 
οχϋβρίίοπβ &Γ6 βρβοίβθίΐ ίη ίΐΐθ ηοίββ, αιιά ΐΐιβ Γβα- 
βοηβ βίνβη ίοΓ ί1ΐ6 οΐιοίοβ οί α άίββΓβηΙ; ΓβΕάίη^. Τΐιβ 
ηοίββ οι 8ί&111)&ιιιη ατβ βο ίβϋοϋοΰβ, 68ρ6ω8ΐΐ7 ίη 
ίΐΐθ ίΠηβίκιίίοη ο£ Ρΐαίο'β ρβουΙίαΓ ίάίοπιβ ίοιά οοη- 
βίηιβίίοηβ, ίΐιαί &η7 οηβ ινίιο 1ια8 ι^αά. ΐΐιβπι })0ΆτΒ 
ί1ΐ6 Γ68ΐι1ίβ θίπιοβί ηη6οη8οίοπβΐ7 νάΛ. Ιιίιη ίη θΙΙ Ιιίβ 
βυΐ3ββς[ΐΐθη1ι Γβ&(1ίη§ ο£ ίΐΐθ β&πιβ αηΛοΓ. ^ϊνΤιβΓθνβΓ 
Ι ΙιανΘ οοηβοίοπδΐ^ Ι^ΟΓΓΟτ^βά ίτοπι Ιώη, Ι Ιι&νβ ςίνβη 
Ιιίηι ΟΓβάίΙ; ίη ίΐιβ ηοίββ. Ι Ιιανβ αίβο 1ια<1 1)6ίοΓβ πιβ 
ίΙΐΘ βάίίίοηβ ο£ ΒβΜίβΓ, ΡίβοΙιβΓ, ΡοτΒίβΓ, Ηβίηάοιί, 
Αβί, βοΜβίβπηαοΙίθΓ, ΒηΙίπι&ηη, Νϋββίίη, ΕΛβΓίίη^, 
βίο., ίοβθΛβΓ "^ίΠι νβΓβίοηβ ίη Οτοπη&η, ΕΓβηοΙι, αηά 
Εη^ΐίβΐι, ΐοο ηηιηβΓοηβ ίο πιβηϋοη ; αηά Ηανβ η88(1 
ίΐιβηχ \7ΐιβηβΥβΓ ΪΙιβγ οονίά \)β ο£ πβθ, ίΐιοιι^ΐι πιοβΙ; 
ο£ ίΤιβπι Ιιανβ 1)ββη ο£ νβΓ7 Κίϋβ ΒβΓνίοβ. Ιη οοη- 
οίηβίοη, Ι οαη 1ι&Γάΐ7 Ιβανβ α 1)β1ΛβΓ ττίβΐι £ογ ίΐιβ βίη- 
Αβηί ο£ ί1ΐ68β ρα^β ίΐιαη ίΐιειί, \^ίί1ι £&γ Ιβββ 1ει1)οι 
ίΐι&η ί1ιβ7 Ιιανβ οοβ* πιβ, Ιιβ πια7 Γβοβίνβ Βοπιβ Βπιαίΐ 
ροΓίίοη ο£ ίΐιβ ρΙβαβΠΓβ αηά ρΓοβί νΐιίοΐι Ι Ιιανβ άβ- 
ήνβά £γοπι ίΐιβπι. Ηβ πιηβί 1)β ιηοΓβ ογ Ιβββ ίΐιαη 
Ιιαπιαη, -^Ιιο οαη τίββ £γοπι ίΐιβ β1τΐ(ΐ7 ο£ ίΐιβββ ίπι- 
πιοΓίαΙ τν^οΑβ ο£ ΡΙαίο, ^ήίΐιοαΐ; Ιή^ΙιβΓ ίάβαβ ο£ ίΐιβ 
αυ1;1ιοήί7 ο£ 1ατ7, ϋιβ βαοιβάηβββ ο£ άχιίγ^ ίΐιβ ρονβι 
ο£ Γαίίΐι, αηά ΐΐιβ <1ί§ηί1;7 ο£ πιαη'β ιαίίοηαΐ, ηιοταΐ^ 
αηά ίηιηιοΓίαΙ ηαίηΓβ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ^ • » 17 Οαι\ ι. 'Ό τι μ€ν νμβΐς, & ανΒρβς 'Λί^ναΐοι, ττβ• 
7ΓΟν3^ατ€ ιπΓο των €μων κατήγορων, ουκ οΤΖα* &γω 8" 
οΰν καΧ αυτο<; ιητ αύτων ολίγον έμαντον έττίΚα^μην • 
οντω ΊΓΐ^ανω^ βλβτ/ον, καίτοι άΧηΒ^ίς γε, ώ^ εττο^ζ 
€ΐ7Γ€Ϊν, ούΒβΡ βίρήκασι. μάΧιστα Ββ αύτων Ιι/ ίΒ^αύ- 
μασά των ττοΧλων ων έψβνσαντο, τοντο, εν φ βλϋ&γον, 

Β ως γρην νμας €ύΧαβ€Ϊσ3^αι, μη νττ βμον ίξαττατη- 
^^τ€, ώς Βεινον δντος \&γ€ΐν, το γαρ μη αίσχννΒηναι, 
ΟΤΙ αντίκα ίητ ίμον εξβλεγχΒησονται Ιργφ, €'ΐΓ€ΐΒάν 
μηΚ όττωςτιονν φαίνωμαι Βεινος \&γ€ΐν, τοντό μοι 
βΒοξεν αύτων άναισχνντότατον βΐναι, €ΐ μίι αρα Βεινον 
κάΧονσνν οντοι Χ&γβιν τον τά\η3η Χέτγοντα' βΐ μ^ 
7^/0 τοντο "Κέγονσιν, ομοΧογοΙην αν σγωγβ ού κατίί 
τοντονς είναι ρητωρ, ούτοι μβν ονν, ωςιτερ ^^γώ λβγω, 
ή τι ή ούΒεν άΚη3^^ς είρηκαχτιν* νμεΐς £' €μον ακον- 
σβσΒβ Ίτασαν την αΚτβειαν* Ού μέντοι μα ^ί\ & 
ανΒρβς ^ΛΒηναΐοι, κεκαλΧιεττημένονς γβ Χ&γονς, ωςττβρ 
Οί τούτων, ρημα^τί τ€ καΧ ονομασιν, ούΒ^ κεκοσμημέ- 

Ο νονς, άλλ' άκονσεσ^ε βίκ^ 7<£γόμ€να τοις έττιτνχονσιν 
ονόμασι• ττιστενω γά/} Βίκαια είναι & λβγω, καΧ μψ 
Βύς ύμων ττροςΒοκησάτω αΚΚως. ούΒΙ γίίρ &ν Βψτον 40 ΡΙΑΤ0ΝΙ3 

Ίτρίττοί, ω ανΒρβς, τ^δβ τ§ ηλικία, ωςιτβρ μ€φακίφ, 
ττλάττοντι \ό^ου<; 6*9 νμα<; €ΐ<;ίέναι. καΐ μέντοί καΐ 
Ίτάνν, ω ανΒρ€^ *Α3ηναίοί, τούτο νμων Βέομαι, καΐ 
ΊΓαρίβμα^ • €αν ΒιΛ τωικ αυτών \&γων άκονητέ μου 
άτΓοΧο^ουμένου, Βί ωνττβρ €Ϊ<ύ3^α λέγε^ι/ καΐ έν άτ^ορα 
έττΐ των τραπεζών, ίνα υμών οΐ ιτοΙ^ΚοΧ άκηκοασι, καΐ 
αΧΚοΒί, μητ€ Ι^αυμάζβίν μητβ ^ορυββΐν τούτου €ν€κα, ϋ 
€^€1 7^Ρ ούτωσί. νυν €γα) ττρωτον €7γΙ Βικαστήρων 
άναβέβηκα, €τη γ&γονώς ττΚβίω ίβΒομηκοντα• άτεγν5/ζ 
ονν ξένω<: Ιχω τη<: €ν3^άΒ€ Χέξεως. ωςττβρ οΖν αν, εΐ 
τω οντι ξένος ετύγχανον ων, ξυνετ^νγνωσκετε Βψτου 
αν μοί, εΐ εν εκείνρ τβ φων^ τε καΐ τφ τρόττφ εΧε^ον, 
εν οΐ<;ΊΓερ ετε^ράμμην, καΐ Βί^ καΧ νυν τοΰτο νμωνί^ 
Βεομαι Βίκαιον, ως γ' εμοΧ Βοκω, τον μίν τροττον της 
Χέξεως εαν — ίσως μ^ ^άρ τι γείρων, ϊσως Βε βεΧτΙ- 
ων αν εϊη — αύτο δέ τοντο σκοττεΐν καΐ τούτφ τον νουν 
ΊΓροςέχειν, εΐ Βίκαια Χετγω, η μή• Βικαστου μεν ^είρ 
αΰτη αρετή, ρητορος δέ τάΧηΒη \έτ/ειν. ζΑ'^ Γ^ 

Οαρ. II. Πρώτον μ^ν ουν Βίκαώς εΙμι αττοΧο^ήσα- 
σ^αί, ω ανΒρες ΆΒηναΐοί, ττρος τά ττρωτά μου ψευΒη 
κατηγορημένα καΧ τους ττρώ^ους κατηγόρους, εττειτα 
Βε Ίτρος τά υστέρα καΐ τους υστέρους, ^Εμοΰ γ^ρΒ 
ΤΓοΧΧοΙ κατήγοροι ΎΘγόνασν ττρος υμάς καΧ ιτάΧαι 
ΤΓολλα ηΒη ετη καΐ ούΒεν άΧηΙ^ες Χέ^οντες• οϋς εγώ 
μαΧΚον φοβούμαι ή τους άμφΐ ^Λνυτον, καίττερ ίντας 
καΐ τούτους Βεινούς. άλλ' εκείνοι Βεινότεροι, ω ανΒρες, 
όί υμών τους ιτο^Κούς εκ ιταίΒων ΊταραΧαμβάνοντες 
εττειΒον τε καΐ κατηγορούν εμού ουΒεν αΚη^ες, ως εστ$ 
τις Χωκράτης, σοφός άνηρ, τα τε μετέωρα φροντιστής. ΑΓΟΙΟΟΙΑ 800ΚΑΤΙ3. 41 

καΐ τά ΙΠΓΟ γί}^ ατταντα άν€ζητηκώ<;, κάί τον ήττω 

Ο λόγοί' κρβίττω ιτοιων. ούτοι, & ανΒρε^; ^ΑΒηναΐοι, ταυ- 
την την φημην κατασκεΒάσαντες, οί ΒβίνοΙ είσί μον 
κατψ/οροι • οί γάρ ακονοντ&ζ ψ/οννταν τοιη; ταύτα 
ζητούνται ουδέ &6ου9 νομίζειν. €7Γ€ίτά είσιν οντοι οΐ 
κατήγοροι τΓολλοΙ καΧ ιτοΧνν γρονον η8η κατη^ορηκό" 
Τ69, €τί, δέ καν εν τανττ) τ§ ηλικία Χετγοντες 7Γ/)09 ύμας, 
ίν Ίί &ν μαΚιατα ίτηστενσατε, 7Γαΐ8€<; δντβς, ενιοί, δ' 
υμών καΐ μειράκια, άτ€χνω<; ερήμην κατηγοροΰντε^:, 
αΊΓόΧογουμενου ούΒενό^;, δ δέ ττάντων άΧο^ώτατον, οτ* 
ουδέ τΔ ονόματα οΙόν τ€ αύτων εΙΒέναν καΐ είττεΐν, 

Ό ΐΓ\})ν €Ϊ ΤΛ9 κωμφΒθ7Γθώ<; τχτγχάνει ων, δσοι δέ φ3•6νφ 
καΐ Βιαβο\^ γρώμ€νοι νμας ανίητει^ν, οί δέ καΧ αυτοϊ 
Ίτεττεισμένοί α7^Κου<; ιτεΐ^οντε^, ούτοι ττάντες άττορώ' 
τατοί είσιν* ουδέ γαρ άναβιβάσασ3•αι οίον τ' εστίν 
αύτων ένταυ^Ι ουδ' ίΚετ/ζαι ονΒενα, άλλ' άνώγκη 
άτεχνως ωςττερ σκιαμαγεΐν άττοΧο^ουμενόν τε καΐ 
εΚέγγειν μηΒενο^ άττοκρινομενου. ^Αξιώσατε ουν καΐ 
ν μεν;, ωςττερ ε^ώ λέγω, Βιττού<ζ μου τον<ζ κατιγγόρου^ 
γε^ονέναι, ετέρους μεν τοίηζ άρτι κατη^ορήσαντα^, 

Ε ετέρους δέ τους ττάΚαι, οδς εγώ λέγω. καΐ οΐή^τε Βεΐν 
7Γρο<: εκείνοι^ Ίτρωτον με άττόλο^ήσα^ϋ^αι* καϊ γάρ 
νμεΐς εκείνων ιτροτερον ήκούσατε κατηγορούντων, καΐ 
ΤΓολύ μαΧΚον ή τωνΒε των ύστερον• 

10 Ειεν, άτΓοΤωγητεον Βή, ω ανΒρε<; ^ΑΒηναΐοι, και 
ετΓίγειρητεον νμων εξεΚεσ^αι την ΒιαβοΧήν, ήν ύμεκ 
εν ΤΓολλώ χρόνφ εσχετε, ταντην εν οΰτω<: οΚίγφ 
'χρόνφ. βούλοίμην μεν οίν αν τοντο οΰτω ^ενέσΒ^αι, εϊ 
τι αμεινον και νμΐν καϊ εμοί, καΧ ττΚεον τΐ με ττοιήσαι 42 ΡΙΑΤΟΝΗ 

άτΓοΧσγονμενον• οΐμαι Β^ αντο χαΧεπον ύνοΑ,, κάί ίΑ 

Ίτάνυ μ€ Χαν^άνα οίον έστιν, ομω<; τούτο μ^ ϊτω οττ-ρ 

τω ^€φ φίλον, τφ δέ νόμφ ττείστέον καΐ άττοΧογητέορ» ο^^^^^ 

Οαρ. πι. ^ΛναΚάβωμ^ν ονν εξ άρχτ}<:, τΐζ ή κατψ 

'γορία εστίν, ίξ ^9 ή €μη ΒναβοΧη γ&γονα/, ζ δ^ κ(Λ 

ΐΓί,στβνων ΜέΧηγΓος με &γράψατο την Ύραφην ταύτην. Β 

Είεν• τι Βη \€τγοντ€<; ΒίέβάΧΧον οί ΒκφάΧΚοντε^ ; 

ω^ιτερ οΖν κατηγόρων την άντωμοσίαν Βεΐ άνατ/νωνίΗ 

αύτων. 'Χωκράτη<; αΒι,κεΐ καΐ ιτεριερ^άζεταν 

ζητών τά τ€ υττο γή9 καΧ τά επουράνια, καΧ 

τον ήττω \6^ον κρείττω ποιων, καΧ αΚΧον^Ο 

ταντά ταΰτα ΒιΒάσκων. Τοιαύτη τί^ εστί• ταδ- 

τα γάρ εωρατε καΧ αύτοΧ εν τ^ ^Αριστοφάνου<: κωμφ- 

Βία, Σωκράτη τινά εκεί ιτεριφερόμενον, φάσκοντά τε 

αεροβατεΐν καΧ αΚΚην ιτοΧΚην φΧναρΙαν φΧυαρουντα, 

ων εγώ ούΒεν οντε με^γα οντε σμικρόν ιτέρι ετταίω. καΧ 

ούχ ώ9 άτιμάζων λέγω την τοιαύτην ειτιστημην, εϊ τ^9 

ττερΧ των τοιούτων σοφός εστί. μή 7Γω9 βγω νττο 

ΜέΚητου τοσαντας ΒΙκας φύ^οιμί' αλλΑ γάρ εμοΧ 

τούτων, ω ανΒρες ^Λ^ναϊοι, ονΒ^ν μετεστι• μάρτυρας Β 

δ' αυτούς υμών τους 7Γθλλον9 ιταρεχομοΛ, καΧ άζιω 

υμάς άλλι^^^ ΒιΒάσκειν τε καΧ φράζειν, όσοι εμού 

πώτΓοτε άκηκόατε ΒιαΧετγομένου* ποΧλαΧ δέ ύμων οι 

τοιούτοι βίσ*. φράζετε ούν άΧΚηΚοις, ει ητώποτε ή 

σμικρόν ή μέτγα ήκουσέ τις ύμων εμού ιτερΧ των τοιού• 

των οιαΧξτγομένου' καΧ εκ τούτων ^γνώσεσ^ε, οτι το*- 

αντ εστί καΧ ταΧλα ιτερΧ εμού & οι ιτοΧΧοΧ λέ- 
')(ουσιν. 

^Αρ. ΐγ^ '^λλά γάρ ούτε τούτων ούΒέν εστί». ΑΡΟΙΟβΙΑ 800ΚΑΤΙ8. 43 

ονΒέ γ' €Ϊ τιρος άκηκοατε, ώ9 έ/ώ ΊταίΒεύβίρ ίττιγ/^ιρω 
Ε αν^ρώτΓου^ καΐ γρηματα ιτράττομαΛ, ουδέ τοντο αΚψ 
.&έ?. €7ΓεΙ κσΧ τσυτο ^γέ μοι Βοκβΐ καΧ6ν ύναι, €Ϊ τ^9 
οΙθ9 τ* €Ϊη ΊταιΖ^ύ^ιν άν^ρώττου^, ωςττβρ Τορ^ίωζ τ€ ο 
Λβοντΐνος, καΐ ΠρόΒικος 6 Κ€Ϊο^, καΐ ^ΙιτηΊωζ 6 Ήλ€Σο?. 
Ίούτων γάρ έκαστος, ω αρΒρες, οΐός τ* εστίν Ιων εΙς 
€κάστην των ιτοΚεων τους νέους, οΐς εξβστί των βαυ* 
των ΊΓοΧίτων Ίτροΐκα ξυνεΐναι. φ ίίν βουΚωνται, τού- 
τους ΊτεΙ^ουσι, τας εκείνων ξυνουσίας άιτοΧιττόντας 
20 σφίσι ξυνεΐναι χρήματα ΒιΖόντας καΐ χάριν ΊτροςειΒε- 
ναι* ειτεΧ καΐ αΧΚος ανηρ εστί Πάριος εν^άΖε σοφός, 
ον έ^ώ Ί^σ^όμην εττιΖημονντα' ετυχον γαρ ττροςεΧ^ών 
άνΒρΙ, δ<? τετέΧεκε χρήματα σοφισταΐς ττλε/ο) ή ξύρτ 
Ίταντες οί αΧ\οι, ΚάΧΚία τφ 'Ιτητονίκου. τούτον οΰν 
άνηρόμην — εστον γάρ αύτφ Βύο υίέε — */2 Κα\\1α, 
^ν δ' €γώ, εΐ μεν σου τω υίέε ττώλω ή μοσχω βγε- 
νέσ^ην, εΐχομεν αν αύτοΐν ετηστάτην "Καβεΐν κσΧ 
β /ασ^ώσασ^α^^ ^9 εμεΧΚεν αυτω καΚω τε κάτ/α^ώ 
ΊΓοιήσειν την ιτροςηκουσαν άρετήν • ί]ν δ' &ν οΰτος η 
των ίτΓΤΓΐκών τις ή των ^εωρ^ικων νυν δ' εττειΒη 
άν^ρώττω εστον, τίνα αύτοΐν εν νφ έχεις εττιστάτην 
"Καβεΐν ; τις της τοιαύτης αρετής, της άν^ροητίνης τε 
καΐ ΊΓοΧιτικης, εττιστήμων εστίν ; οΐμαι γάρ σε εσκέφ- 
^αι Βώ, την των υΐέων κτησιν. εστί τις, εφην βγω, ή 
ου ; Πάνυ γε, ^ δ' 09. Τις, ήν δ* &γώ, καΐ ΊτοΒαπος ; 
καΐ ΠΓοσου ΒιΒάσκει; Εύηνος, εφη, ω Χώκρατες, Πά* 
ριος, ττέντε μνων. Και εγώ τον Εύηνον έμχικάρισα, εΐ 
ως αΚη^ως έχει ταύτην την τέχνην και ούτως εμμε- 
€ λω9 ΒιΒάσκει. εγώ ^οΰν καϊ αύτος εκαΚΧυνόμην τε καΐ 44 ΡΙΑΤ0ΝΙ8 

ηβρυνομην αν, εΐ ήττίστάμην ταύτα ' άλλ' ού ^2ίρ 
ίττίσταμαν, ω ανΒρες ^ Αθηναίοι, 

Οαρ. V. ^ΤίΓοΚάβοι ουν αν τί9 υμών ?σω9, '-4λλ', 
ω ^ώκρατβς, το σον τί ίστι ττρα^μα ; ττό^βν αΐ Βιαβο- 
\αί σοι αχηοΛ ^&γονα^ιν ; ου ^οίρ Βη^ττου, σου γβ ούΒεν 
των αΚ\ων ττβριττοτβρον 'ττρατ/ματευομένου, εττειτα 
τοσαύτη φήμη Τ€ καΧ Χό^ος ^έγονεν, €ΐ μη τι εττραττβς 
άΧΚοΐον ή οΐ ΤΓολλοί. \€τ/€ οΰν ήμΐν, τί 4στιν, ίνα μη 
ήμεΐ^ 7Γ€ρΙ σου αύτοσγεΒνάζωμεν. Ταυτί μον Βοκ€Ϊ1^ 
Βίκαια \€τγ€ίν 6 Χέ^ων, κατ^ω ύμΐν ττβφάσομαι άττοδβΓ- 
ξαν, τί ττοτ εστί, τούτο, ο ίμοί ΐΓβττοίηκε το τ€ 6νομα 
καΧ την ΖιαβοΧήν. άκούετβ 8η. καΐ ϊσως μεν Βόξω 
τισίν υμών ιταίζειν, ευ μέντοΰ ϊστε, ττασαν ύμΐν την 
άΧή^ειαν ερω. Έγώ γάρ, & ανΒρε^ ^Λ^ηναΐοι, Βι 
ούΒεν άλλ' ή Βιίί σοφίαν τινοί τούτο το όνομα εσγηκα, 
ΊΓοΙαν Βη σοφίαν ταύτην ; ηττερ εστίν ϊσω^ άν^ρωττίνη 
σοφία, τω δντι η[αρ κινΒυνεύω ταύτην είναι σοφο^• 
ούτοι Βε τάχ αν, 0^9 αρτί εΧ&γον, μείζω τίνα ή κατ 
αν^ρωτΓον σοφίαν σοφοί εΐεν, ή ουκ εγω, τί Χεγω • ού Ε 
ηαρ Βη &γωτγ€ αύτην εττίσταμαι, άλλ' 09Τί9 φησΧ ψεύ- 
Βεταί τε καϊ εττΧ ΒιαβοΧ^ τ§ εμ^ Χε^ει, καί μοι, ω 
ανΒρε<ζ ^ Αθηναίοι, μη ^ορυβησητε, μηΒέ αν Βόξω τι 
ύμΐν μεηα Χ&^ειν* ού γαρ εμον ερώ τον λόγοι;, ον &ν 
Χεη/ω, αΧΧ εΙ<ζ άξιο'χρεων ύμΐν τον Χέ^οντα άνοίσω• 
τη<ζ 'γαρ εμής, ει Βη τ/9 εστί σοφία κάΙ οία, μάρτυρα 
ύμΐν τταρέξομαι τον "^εον τον εν ΔεΧφοΐ^. Χαίρε- 21 
φώντα γαρ ϊστε ττου. ούτος εμάς τε εταΐρο<ζ ^ν εκ νέου, 
καΐ ύμων τω ττΧη^βι εταίρος τε καΐ ξυνέφυ^ε -ην 
φυτγί^ν ταύτην καΐ α€Λ' ύιιων κατηλΒε. καϊ ϊστε Βί), ΛΡΟΜΟΙΛ 800ΚΑΤΙ8. 45 

οίος ί^ν Χαφ€φων, ώς σφοΒρ6<: έφ* ο τι 6ρμησ€ΐ€. καΙ 
8ή ΊΓοτβ καΐ βίς ΑέΚφού^ ίΧ^ν έτ6\μησ€ τοΰτο μαν* 
τ^ύσασ^αι, — καί^ οττβρ λέγω, μη ^ορυβ€Ϊτ€, ω αν- 
£ρ€9• τίρετο 7^ρ ^ν» ^^ '^^^ €μοΰ €Ϊη σοφωτ€ρος. άνεΐλεν 
οΰρ ή ΙΙν$ία μ/ηϋνα σοφώτβρον ύναι. καΧ τούτων ττέρί 
6 άΒέΚφο^ξ νμΐν αύτον ούτοσΐ μαρτυρήσει, βττβίΒη εκεί- 
νος τετεΧεύτηκε. 

β Οαρ. VI. 2κέψ(ΐσΒε δέ ων ένεκα ταύτα Χε^γω* 
μελΧω γ^ρ ύμας Βώάξει,ν, ο^εν μοι, ή ΒιαβοΧη γέγοι/ε. 
ταΰτα γά/} βγω άκουσας ενεΒνμούμην ούτωσΐ. Τι ττοτε 
Χετγει 6 ^€09, καΐ τι ττοτε αίνίττεται ; &γώ γάρ δ^ οντε 
μέτ/α οΰτε σμικρόν ξύνοιΒα εμαυτω σοφός ων τί ουν 
ΤΓοτε Χετγει φάσκων ίμ^ σοφώτατον είναι ; ου γαρ δ?/- 
ΊΓου ψεύΒεταί 'γε' ου ηαρ ^εμις αύτψ. καίττόλύν μεν 
γρονον ήπορουν, τί ττοτε \ε^ει, εττειτα μίι^ις Ίτάνυ εττί 
ζήτησιν αύτοΰ τοιαύτην τινίι ετραττόμην. ^"λΒον εττί 

€τινα των Βοκούντων σοφών είναι, ως ενταύθα, εϊττερ 
ΊΓου, ελετγξων το μαντεΐον καΐ άττοφανων τφ χρησμω, 
οτι ΟυτοσΧ εμοΰ σοφώτερος εστί, συ δ' εμ^ εφησ3•α, 
ΒκισκοΊΓων οΰν τούτον — ονόματι γΛ/} οίδέι; Βεομαι 
7ί&γειν, ί^ν Βέ τις των ττόλιτικών, ττρος ον ε^ώ σκοττων 
τοιούτον τι εττα^ον, ω ανΒρες *Α3ηναΐοι — καΐ ΒιαΧε- 
γόμενος αύτω, εΒοξέ μοι ούτος 6 άνί^ρ Βοκεΐν μεν είναι 
σοφός αΧΚοις τε ττοΧΚοΙς άνΆρώττοις καΧ μάΧιστα 
εαυτω, είναι δ' ου. καττειτα εττεφώμην αύτφ Βεικνύναι, 

β δτι οϊοιτο μ^ είναι σοφός, εϊη δ' ον. εντευ3^εν οίτν του- 
τφ τε άττηγί^όμην καΐ ττοΧΚοΐς των τταρόντων. ιτρός 
εμαυτόν δ' οΰν άπιων ελο^ιζόμην, οτι Τούτου μεν του 
άν^ρώτΓου ε^γω σοφώτερός εΙμι• κινΒυνεύει μ€ν ^ίψ 46 ΡΙΑΤΟΝΒ 

ημών ονΒέτβρο^ ούΒ^ν κ€θών κατρχΒχίν εΙΒέναι, αλλ' ο&- 
το^ μ^ν οΪ€ταΙ τι ^ΙΖίναι ουκ βΙΒώς, έγω 8έ, &^ΐΓ€ρ οΰρ 
ουκ ο18α, ουδέ οϊομαι. €θίκα ηουν τούτου ^β σμίκρω 
τινι αύτω τούτφ σοφωτερος €Ϊναι, οτ^ & μη οΊΒα ούΒ^ 
οϊομαι, €ΪΒέραΛ. ίντ^υ^εν ίπτ* αΧΚον ζα των βκβίνου 
Ζοκούντων σοφωτέρων βΐναι, καΐ μοί ταύτίί ταύτα 
ίΒοζβ. καΧ ένταν^α κακβίνφ καΧ αΚΚοι^ζ ττοΚΚοΐ^ αττψ Ε 
χ^ομην. 

Ολρ. VII. Μ^Τΰ(, ταΰτ* ούν ή8η ίφβξης ^α, αΙ- 
σΒ^ανομενος μεν καΐ Χυττούμενο^ καν ΒβΒνώ^, &η, άττψ 
χ^ανομην, δμω^ Β^ άνατ/καΐον εΒόκεί είναι το του ^εοΰ 
ΊΓβρΙ ττΚείστου *πΌΐ€Ϊσ^αι, Ιτίον οΰν, σκοττονντι τον 
γρησμον τΐ λέγ€ί, εττΐ ατταντα^ τους τι Βοκοΰντα<: 
εΙΒίναι. καΙ νη τον κύνα, & ανΒρ€ς ^ΑΒηναΐοι, — Βεΐ2% 
γάρ 7Γρο9 ύμας τάΧηΒη Τ^ειν — ^ μην βγω είΓαΆον τ* 
τοιούτον οί μεν μαΚιστα εύΒοκιμοΰντες εΒοξάν μοι 
οΚίτγου Βζΐν του ΊτΚείστου ίνΒεβΐς είναι ζητοΰντι κατίί 
τον ^εόν, αλΧοι δέ Βοκοΰντες φαυ\ότ€ροι έττιεικέστεροι 
είναι ανΒρες 7γ/)09 το φρονίμω<; εγειν. Βύ Βί) ύμΐν την 
εμην ττΚάνην εττιΒβΐξαι, ωςττερ ττόνους τινας ττονονντος, 
ίνα μοι καΧ άνέλ&γκτος ή μαντεία γένοιτο. ΜβτΛ ^γαρ 
τους ΤΓοΧιτικούς ζα ίττΐ τους ιτοιητίυς τους τε των τρα• 
γφΒιων και τους των ΒιΆυράμβων κα\ τους αΧΚους, ως Β 
ενταύθα επ αύτοφώρφ κατάληψόμβνος ίμαυτον άμα^ 
?ίέστερον εκείνων οντά. άναΧαμβάνων οΖν αυτών τά 
νοιηματα, & μοι ίΒοκει μάΧιστα ττεττρατ^ματβυσ^αι 
αύτοΐς, Βιηρώτων &ν αυτούς τί \&γοιεν, ϊν αμα τι καί 
μαν^άνοιμι τταρ αύτων. αίσγυνομαι ουν ύμΐν εΐ7Γ€Ϊν, 
& ανΒρες, τά\η3η• όμως δέ ρητέον. ως είΓος γΛρ ΛΡΟΙ-ΟβΙΑ ΒΟΟΚΑΤΙδ. 47 

€ΐ'Π•€Ϊν, οΧΐηον αντων ατται/τβί οί Ίταρόντβς &ν βέΧτιον 
ίλβγον ΊΓ€ρ\ &ν αυτοί €ΊΓ€ποιηκ€σαν. €ψ^ων οΖν καί 

Ο ΊΓ€ρϊ των ΤΓονητων 4ν οΚίτ^φ τούτο, οτυ ου σοφία ιτοι^ 
οΪ€ν, & ΊΓοωΐερ, αλΧίί φύσε^ τινί καΐ €νΒ^ουσιαζοντ€9, 
ωζ^βρ οί ^€ομάντ€ί^ καΐ οί γρησμφΒοί• καΐ 7^ρ οΰτο4 
λέγουσα μ^ ιτοΤΟ^Α καΐ καΧά, ϊσασι Β^ ούΒεν &ν λέ• 
^ουσι• τοιούτον τί μοι έφάνησαν ιτά^ο^ καΐ οί ττοιτιτάΐ 
ττ€7Γον1^ότ€<;. καΐ αμα ι^σ^Όμην αυτών Βιίυ την ΊτοΙησι,ν 
οίομένων καΐ τ&ΧΚα σοφωτάτων βΐνοΛ άν^ρώττων, & 
ουκ ίισαν• άττβα οίν καΐ €ντ€ΰ3•€ν, τφ αύτφ οίομενο^ 
. ΤΓ6ριτ/&γονέναί φτΓ€ρ καΐ των ιτοΧιτίκων. 

Οαρ. ΥΙΙΙ. Τελευτώι/ οΰν βττΐ τού^ χ^ιροτέχνα^ 

Π ^α• €μαυτω γαρ ξυνρΒβίν ούΒεν ίτησταμένφ, ώ<; Ιιτος 
€ΐ7Γ€Ϊν, τούτους Βέ γ' ^δείΐ; δτι βύρησοιμι ττοΧΚα καΐ 
ϋταλΑ βτησταμένους. καΐ τούτου μεν ουκ εψεύσΒην, 
άλλ' ήττίσταντο α βγώ ουκ ψηστάμην καί μου ταύττ^ 
σοφώτ€ροι ί^σαν. αλλ*, ώ ανΒρ€<; ^ΑΒηναΐοί, ταύτόν μοι 
βΒοξαν ίγβίν αμάρτημα, οττβρ καΐ οί ττονηταί, καΐ οί ά^γα- 
&οΙ Βημιουργοί• Β/Λ το την τβγνην καΧως εξβρηάξεσ^αι 
βκαστος ηζίου καΙ ταλλα τά μέτ/ίστα σοφώτατος είναι, 
καΐ αυτών αΰτη ή ττΧημμέΧβια Ικείνην την σοφίαν 
άττέκρυιττεν• ωςτ* €μ^ εμαυτον άνερωταν ύιτερ του 
χρησμού, ιτοτερα Βεζαίμην αν οΰτω<: ωγιτερ εγω εγειν, 
μήτε τ* σοφός ων τ))ν εκείνων σοφίαν, μήτε αμα^ς 
την άμαΐ^ίαν, ή αμφότερα & εκείνοι εχρυσιν εγειν, 
άττεκρινάμην οίν εμαυτω καΧ τω χρησμω, οτι μοι \ν- 
σιτεΧοΐ ωςττερ εχω εχειν. 

Οαρ. IX. ^Εκ ταυτησί Βη της εξετάσεως, ω άν- 

23 δρ€5 ^Λ3ηναΐοι, ΤΓολλαΙ μ^ αττέχβειαί μοι γβγόιασι 48 ΡΙιΑΤΟΝΙβ 

ιαά ύΐαι χαΧβττώταται, καΐ βαρύταται, ωςτε ττοΧΚα^ 
8ίαβο7<2ί<; άττ αντων ^γ&γον€να4,, όνομα δέ τοΰτο λβγβ- 
σ^αι, σοφός βϊναι» οϊονται γα/} με εκάστοτε οΐιταρόντες 
ταΰτα αύτον είναι σοφον, & αν άΧΚον εξεΧετ/ξω • το δέ 
κινΒυι^εύεν, & ανΒρε<: ^ΑΒηναΐοι, τω οντί, 6 ^εο<; σοφός 
είναι, καΧ εν τφ χρτ]σμω τούτφ τούτο Χ&^ειν, οτι η 
άνΒρωττίνη σοφία οΚιτ^ου τίνος άξΙα εστί καΐ ού8ενός* 
καΐ φαίνεται τοΰτ ου Τ^τγειν τον Σωκράτη, ττροςκε- 
γρησ3^αι δέ τφ ίμφ ονόματι, εμλ τταρόΖειτ/μα ττοιού- 
μένος, ωςττερ &ν εΐ εϊττοι, οτι Οντος νμων, ω αν^ρωΊΙ 
ΊΓοι, σοφώτατός εστίν, οςτις ωςττερ Σωκράτης βγνωκεν, 
ΟΤΙ ούΒενος άξιος εστι τ§ οΚηΒ^Ια ττρος σοφίαν• ταύτ 
οΰν ε^ω μεν ετι καΐ νυν ιτεριιων ζητω καΧ ερευνώ κατά 
τον ^εον, καΧ των άστων καΧ των ξένων αν τινα οϊωμαι 
σοφον είναι • καΧ εττειΒάν μοι μη Βοκ^, τφ ^εφ βοη- 
θών ενΖείκνυμαι, Βτι ουκ εστι σοφός, καΧ ιητο ταύτης 
της άσγρΚίας ούτε τ* των της ιτόΧεως ττραξαί μοι 
σγρΚη γεγονεν άξιον λόγου οι5τ€ των οικείων, αλλ* εν 
Ίτενία μυρία εΙμΧ δ*ά την του ^εοΰ Χατρείαν. ^■^\^α\^^ ^ 

Οαρ. χ. Προς δέ τούτοις οί νέοι μοι εττακοΧου- 
Μουντές, οίς μάΧιστα σγρΧή εστίν, οί των ττΧουσιωτά- 
των, αυτόματοι γαΐρουσιν άκούοντες εξεταζομένων 
των ανθρώπων, καΧ αυτοί ΤΓοΧΧάκίς εμε μιμούνται, 
είτα ετΓίχειροΰσιν αλλοι;9 εξετάζειν κάττειτα, οΐμαι, 
εύρίσκουσι 'Π'οΧΧην άφ&ονίαν οίομίνων μ^ εΐ&έναι τι 
άν^ρώττων, ειΒότων δέ οΧΰγα ή ούΒέν. εντεύθεν ουν οί 
ίητ αύτων εξεταζόμενοι εμοΧ οργίζονται, άλλ' ούχ αύ- 
τοίς, καΧ Χ^ουσιν, ώς Σωκράτης τις εστι μιαρώτατος Β 
καΧ Βιαφί^είρει τους νέους, καΐ εττειΒάν τις αυτούς ΑΡΟΙ,ΟβΙΑ δΟΟΒΑΤΙδ. 49 

€ρωτα, δ τί Ίτοίων καΐ ο τι ΒιΒάσκων, βγρυσι μεν ούΒΙν 
είΐΓβΐν, αλΧ ώγνοοΰσιν, ίνα δέ μη Βοκωσιν άττορεΐν, τά 
κατίί ητάντων των φιΚοσοφούντων 7Γρόχ€ΰρα ταντα 
Χ&γονσιν, ΟΤΙ τά μετέωρα καΐ τά νττο 7^9, καΐ ^βούς 
μ^ νομίζειν, καΐ τον ^γττω \άγον κρείττω νοιβΐν. τά 
7^/> άΧη^ή, οΐμαι, ουκ &ν ί^ίΚοίβν \4τγ€ΐν, οτι κατάΖψ 
λοι γίγνονταί ΐΓρο^ζΤΓΟίούμενοι μεν εϊΒέναι, εΙΒότε^ Βί 
ονΒέν• ατε οΰν, οΐμαι, φιΚότιμοι Βντε^ κάί σφοΒροΙ κα\ 

Ε τΓο'λΧοΙ, καΐ ξνντετα/γμένω^ καΐ ιτι^ανω^ \ετγοντε<; ττερί 
εμον, ίμίΓεττΚηκασιν υμών τίυ &τα καΐ ιτάΧαικαί σφο" 
Βρω^ Βιαβά\\οντ€<;• εκ τούτων καΐ ΜέΧιγτό^ μοι €7Γέ- 
^ετο και ^Ανυτο<; καΐ Λύκων, ΜίΚητο^ζ μίν υττ^ρ των 
ΤΓΟίητων ά')^6μενο^, ^Ανυτο^ δέ ύττέρ των Βημιουρ^ων 

ϋκαί των ΐΓθ\ιτικων, Λύκων δέ ύττίρ των ρητόρων. 
ω9Τ€, δττερ αρχόμενος έ/ώ εΚ&γον, ^αυμάζοιμ αν, ει 
0*09 τ εϊην βγω ύμων ταύτην την ΒιαβοΚην εξέΚέσ^αι 
εν όντως ολίγφ γρονφ, οΰτω ττοΧΚην η&^ονυιαν. Ταύτ 
εστίν ύμΐν, ω ανΒρες Αθηναίοι, ταΚη^ή, καΧ υμάς οντε 
μετ^α οΰτε σμικρόν ατΓθκρχτ>^άμενος ίτ/ώ λέγω ούΒ* 
ντΓοστβίλάμενος, καίτοι οΤΖα σχβΒον, οτι τοις αύτοΐς 
αιτε^άνομαι. δ κίύ, τεκμήριον, οτι τάΚη^ή λέγω καΐ 
δτι αυτή εστίν η ΒιαβοΧη ή εμη καΐ τά αϊτια ταυτά 

Β εστί. καΐ ίάν τε νυν εάν τε αί^ις ξητήσ7]τε ταΰτα^ 
όντως ενρησετε. 

Ολρ. XI. Περί μέν οΖν ων οι ιτρωτοί μου κατψ 
γοροι κατψγ6ρουν αΰτη ίστω Ικανή άττοΧο^Ια ττρος 
ύμας• ιτρος δέ ΆΟΚητον τον άτ/α^6ν τε καϊ Ψ^^'^ίί^'ίν «, 
ως φησι, καϊ τους υστέρους μετίί ταύτα ττβιρΙασομαΛ 
«τΓολογεΓσ^α*. αι/^ις ^ίυρ Βή, ωςττερ ετέρων τούτων 1 50 ΡΙΛΤΟΝΚ 

όντων κατηγόρων, Χάβωμβν αϋ την τούτων αντωμο- 
σίαν. €χ€ΐ Βέ 7Γω9 ωΒβ• Σωκράτη φησίν άΒίκεΐν τους τ€ 
ν€ου<; Βίαφ^€ίροντα καΧ ^€θύ^ ο\>^ ή ίγοΚι^ νομίζει ου 
νομίζοντα, &Γ€ρα δέ Βαιμονια καινά, το μεν Βη €^κΧ/ημα € 
τοιούτον ίστι* τούτου δβ του ί^κΚήματο^ €ν €^αστον 
ζξετάσωμεν. ΦησΙ ^ΰίρ Βη τους νέους αΒικ€ΐν μ€ 
Βιαφ^βίροντα. εγω δέ 7^> ^ ανΒρβς * Αθηναίοι, άΒικβΐν 
φημι ΜέΚητον, δτ( σττουΒ^, γαρι^γτίζεται, ραΒίως βίς 
βτγϋύνας καθιστάς άν^ρώττού^, '$''€ρΙ ιτρατ/μάτων ιτρος- 
ΊΓΟίούμενος (ΠτουΒάζειν καΧ ίΚηΒ^σ^αι, ων'ούΒεν τούτω 
ΊτωτΓΟΤβ €μ€λησ^ν. ως 0€ τούτο ούτως βχβί, ιτζίρίΐσομαι 
και υμιν €7ηο€ΐξαι. -^-ι ι *.- * 

Οαρ. ΧΠ. Κα/ μοι Βεΰρο, ω ΜέΧητβ, είττί, ^ΑΧΧο 
τι ΤΓβρι ΤΓοΧΚοΰ 7Γ016Ϊ, οττως ως ββΚτιστοι οι ν€ώτ€ροι Ό 
βσονται; 'Έη^^ε, "1^4 δή νυν εΓττέ τούτοις, τις αν- 
τους βέΚτίουςτΓοΐ€ΐ; Βηλον ^αρ, οτι οισ^α,ΜέΛαν ^€ 
σοι. τον μέν ^αρ Βιαφ^είροντα εξβυρών, ως φ^ς, €μ€ 
€ΐςώγ€ΐς τουτοισι καΐ κατηγορείς • τον δέ δ^ βέΚτίους 
ΊΓΟιοΰντα ΐ^ι €47Γ€ κα\μ^υσ9ναύτοΐς, τις ίστιν. οράς, 
ω ΜέΧητε, οτΐχ<ηηα<^ καΐ^ουκ εγεις €ΐ7Γ€Ϊν ; καίτοι ουκ 
αίσγρον σοι ύοκεΐ είναι καΧ ίκανον τεκμηριον ου Βη ' 
εγώ λέγω* οτι σοι ούΒεν μεμίΧηκεν ; άλλ' είττε, ώ 'γα^ε,"/ ' ''^"^ 
τις αυτούς άμείνου^ ττοιεί; 01 νομοι^ *Α\Χ ου τοίτοΕ 
ερωτω, ω βέλτιστε, άΧΚίΐ τις αν^ρωττος, οςτις ττρωτον 
καΙ αύτο τοΰτο οΙΒε, τους νόμους. Ούτοι, ω ^ώκρατες^ 
οι Βικασταί. Πως \ετ/εις, & ΜεΚητε ; οΐΒε τους νέους 
τταιΒεύειν οίοι τέ είσι καΐ βεΧτίους ττοιεΐν ; ΜάΧιστα. 
Πότερον άπαντες, η οί μεν αυτών, οΐ δ' οι; ; 'Άτταντες. 
Κυ 7€ νη την'Ήραν Χεηεις, και ττοΧΧην άφ^ονίαν των 

ν \.. •■ ■ ■■■■-■ ΧΤ"^ ΑΡΟΙΟΟΙΑ 80σΚΑΤΙ8. 51 

ωφβΚούντων. τι ^ρΧ δφ οββ οΐ άκροαταΐ βέλτίοι;^ 
26 τΓΟίονσιν, ν ου ; ΚαΙ οντοι.^ Τι ΖαΧ οΐ βονλβνταί ; Κίιί^ , 
οι βον\€νταί. '^ίίλλ* αρα, ω Μέ\ητ€, μη οι έν τ^ €κ- 
κΧησια, οί ίκκλησιασταΐ, Βίοφ^Έΐρουσί τού^ νεωτέρους ; 
.ή κακάνον βέλτίους ιτοιοΰσιν ατταντες ; Κάκτοι, μ 
ΙΤαι/τ€9 αρα^ ως Ιοικβν, ^ΛΒηναΐοι καλούς κατ^α^ον^ 
ΊΓΟίούσι 'ΐτΧην €μοΰ, έ/ώ δέ μόνος 8ιαφ9^€[ρω. οΰτω λ€- 
76*9; Πάνυ σφόΒρα ταντα λέγω. ΠοΧΚην γ έμου 
)κας Βυςτυνίαν» και μοί άττόκριναι• Λ καΐ ττερί 7 Β ίΊΤΊΓους ούτω σον οοκ€ΐ εχ^ιν ; οι μεν ρέλτιους τγοιγ 
οΰντες αυτούς ττάντες ανΒρωττον είναι, εις Βέ τις 6 
Βιαφ^εΙρων; η τουναντίον τούτου τταν^εϊς μεν τις ο 
βέΚτΙους οίος τ ων ττοιεΐν η ττάνυ οΧίτ/οι, οι ίτητικοί• 
οί Βε τΓολλοΙ εάνττερ ^ν&σι καΐ γρωνται ιττττίίΐς, Βιοτ 
φ^είρουσιν ; ούχ οΰτως έχει, ω ΜεΚητε, καΧ ττερί Σττ- 
ττων καΐ των αΧΚων άττάντων ζώων ; ττάντως Βή ττου, 
εάν τε συ καΙ "Ανυτος ού^ώητεεάν τε φητε* ιτοΧΚη 
γαρ αν τις εύΒαιμονία εΐη ττερν τους νέους, ει εις μεν 

Ο μόνος αυτούς Βιαφ^εΙρει, οι £' αΧλοι ώφεΧοΰσιν, άΧλΛ 
^άρ, ω ΜεΚητε, Ικανώς ειτιΒεΙκνυσαι, οτι ούΒεττώττοτε 
εφρόντ^σας των νύων, καΐ σαφώς άττοφαίνεις την σαυ- 

1 του αμεΚειαιΡ, οτι ουοεν σοι μεμεΚηκε ττερι ων εμε 
είςάτ^εις. .' '^ ' ' '^^^'^ Ο^^ ι (Α^ 

Οαρ. XIII. 'Έτι Βε ήμΐν είττε, ω ττρος Διός Με- 
Χητε, Ίτότερον εστίν οίκεϊν αμεινον εν ττοΧίταις γρη- 
στοΐς, ή ιτονηροΐς ; ω \αν, άττόκριναι • ούΒ^ν γα/} τοι 
χαΧεττον ερωτώ, ούχ οί μεν ττονηροί κακόν τι ερ^άτ 
ζονται τους άεΐ εγγυτάτω εαυτών οντάς, οί δ' ω^α^ο\ 

Π ά^α3όν τι ; Πάνυ γβ. ^Εστιν οΖν οςτις βοΰλεται ύττο 52 ΜΑΤ0ΝΙ3 

των 'ζυνοντων βλάιττβσΒ^αν μα7\Χον η ωφέΚεΐσ^οΛ; 
ατΓοκριναι, ω 'γΛΪέ• καν γάρ 6 ν6μο<ζ κέΚεύεΰ αττοκρί- 
ν€σ!^αι, €σ3^ Β<ζτι<; βονΚεταν βλάιττεσί^αί ; Ου δξτα. 
Φέρ€ Βή, ΊΓοτβρον €/χέ €ΐςατ/€ΐ<; Βεΰρο ώ9 ΖίοΛ^ίροντα 
τους νβωτέρους καΐ ΐΓθρηροτέρου<; ιτοιουντα €κ6ντα ή, 
άκοντα; ^Εκόντα €Τίω^€• Τι Βήτα, & Μ€Χητ€; το- 
σοΰτον σύ έμοΰ σοφώτ€ρος εΖ τηΧικοντου 6ντο<; τηΚίτ 
κόςΒβ ών, ωςτε σύ μεν &γνωκας, οτι οΐ μεν κακοί κακόν 
τι εργάζονται άεΐ τους μάΚιστα ττΚίησίον εαυτών, οί δέ Ε 
άτ/αΒ-οΙ ατ^α^ον €γώ δέ δ^ εΙς τοσούτον άμαΒΙας ηκω, 
ωςτε καΐ τοΰτ ά^νοω, οτι, εάν τίνα μοχΒηρον ττοιήσω 
των ξυνόντων, κινΒυνεύσω κακόν τι "λαβείν άπ αύτοΰ, 
ωςτε τοΰτο το τοσούτον κακόν εκών ττοιω, ώς φτ^ς σύ; 
ταύτα εηω σοι ου ττεί^ομαι, ω Μελητε, οΐμαι δέ ουδέ 
αΧΚον άν^ρώττων ούΒένα * άλ\' ή ου ΒιαφΒείρω, η, εΐ 2β 
Βιαφί^είρω, άκων, ωςτε σύ ^ε κατ αμφότερα ψεύΒει. ει 
Βε άκων ΒιαφΒ^είρω, των τοιούτων καΐ ακουσίων άμαρ* 
τημάτων ου Βεύρο νόμος είςά/γειν εστίν, άλλ' ΙΒία Χα- 
βόντα ΒιΒάσκειν καΐ νου^ετεΐν* Βηλον ^γ^ρ, οτι, ε^ν 
μά^ω, τταύσομαι ο γβ άκων τοιω, σύ δέ ξυγγενεσΒαι 
μεν μοι καΐ ΒιΒάξαι έφυγες και ουκ ηΙ^έΧησας, Βεύρο Βε 
είςάτ/εις, οΐ νόμος εστίν είςάτ/ειν τους κοΧάσεως Βεομέ' 
νους, αλλ* ου μα^&ησεως. 

Οαρ. XIV. ^ΑΧΧΑ γαρ, ώ άνΒρες ^Α^ναΐοι, τούτο 
μεν ΒηΧον ήΒη εστίν, ο βγώ εΧεγον, οτι ΜεΧήτφ τού- Β 
των οΰτε μ&^α ούτε σμικρόν ττώττοτε εμεΧησεν. όμως 
δέ δι) λέγε ήμΐν, ττως με φ^ς Βιαφ^εΙρειν, ω ΜεΧητε, 
τους νεωτέρους ; η ΒήΧον Βή, οτι κατίΐ τί}ν ηιραφην, ήν 
ίγράψω, ^εούς ΒιΒάσκοντα μη νομίζειν ούς η ΊτοΧις ΑΡΟΙΟΟΙΛ 80σΚΑΤΙ3. 53 

νομίζει, ίτ€ρα $€ δαιμόνια καινά ; ου ταΰτα Χέ^^ις οτι 
ΒιΒασκων Βιαφ&εΙρω ; Πάνυ μ^ν οΐν σφοΒρα ταΰτα 
λέγω• ΙΤ/}09 αυτών τοίνυν, ω Μέλι/τε, τούτων των 
^€ων, ων νυν 6 \6^ο<; €στίν, €ΐ7Γ€ €τι σαφέστβρον καΐ 
€μοΙ καΐ τοις άνΒράσι τουτοισΐ• έγώ γ^Ρ ου Βύναμοί 

ΟμοΆύν, ΊΓοτβοον 7\£^€ΐ<; ΒιΒάσκ€ΐν μβ νομίζ€ΐν €Ϊναι, 
τινας ^βούςΤκαΙ αύτος αρα νομίζω €Ϊναι ^€ού<: καΐ ουκ 
€ΐμΙ το ΊΓΰψάτταν αΆ€0<; ουΒ^ ταύτ^ άΒικω, ου μέντοι 
οΰςτΓ^ρ γβ η ητοΚι^ξ, άλλ' €Τ€ρου<;, καΐ τοΰτ ζστιν ο μοι 
έγκαΧβΐ^, οτι €τέρους\ ή Ίταντάττασί με φ^<; οΰτβ αυτόν 
νομίζειν ^€θύ<ζ τού^ τε αΧΚους ταΰτα ΒιΒάσκειν. Ταΰ' 
τα "λέγω, ώ<; το τταράτταν ου νομίζεις ^€ον9• *•β ^αι^ 

Όμάσΐ€ Μέ\ητ€, ίνα τί ταΰτα \&γ€ΐ<; ; ονδέ ήΧιον ούΒ^ 
σέΚήνην αρα νομίζω ^€θύς είναι, ωγητβρ οΐ αΚΚοι αν^ 
ΒρωτΓοι; Μίυ ΔΓ» & ανΒρες Βικασταί, ίττεί τον μ^ 
ηΚίον Χί^ν φησίν ύναι, την ΒΙ σέΚήνην γην•6ι^1^νατ 
ξα'γόρου οΪ€ΐ κατη^ορεΐν, & φΙΧε ΜέΧητβ* καΐ οΰτω 
καταφρονείς τωνΒε και οϊει αυτούς άττείρους ^/ραμμάτ 
των είναι, ωςτε ουκ εΙΖεναι, οτι τίι ^Αναξα/γόρου βίτ 
βλία, τοΰ Κλαζομενίου, ^ίμει τούτων των Χάγων. καΐ 
Βη καΐ οΐ νέοι ταΰτα Ίταρ εμοΰ μαν^άνουσιν, & Ιξεστιν 

Ε ενίοτε, εΐ ττάνυ ττοΊ^Κοΰ, Βραχμής εκ της ορχήστρας 
Ίτριαμένοις Σωκράτους κατατ/ελαν, είυν ιτροςτΓΟίητα^ 
εαυτού είναι, αΧΧως τε καΧ ούτως άτοπα δντα.,αλΧ & 
Ίτρος Διός, οΰτωσί σοι Βοκω ουΒενα νομίζειν ^6ν εΤνα* ; 
Ου μέντοι μίί ΔΓ, ούΚ οττωςτιοΰν. ^Αττιστός γ' €*• & 
ΜεΚητε, Κ€ΐί ταΰτα μέντοι, ως εμοί Βοκβΐ;, σαυτφ* 
εμοί γαρ Βοκεΐ οΰτοσί, ω ανΒρες ^Α^ναΐοι, ττάνυ εΐνοί 
νβριστί)ς καί ακοΚαστος, και άτεχνως την γραφην ^ν- νχί ■. 54 ΓΙΑΤ0ΝΙ3 

ι 

ταντην νβρα τινί καΐ ακοΚασΙα και νβοττιτι^^ράψατ 
σ^αν. €0ίκ€ γαρ ωςττ^ρ αϊνιημα ζυντι^ίντι οιατταρω-^Ί 
μένφ, ^Αρα ^γνώσεται Χωκράτη<; 6 σοφ6<: Βη ίμοΰ 
χαριεντίζομένον καΐ έναντι* έμβχηω \€τγοντο<ζ, ή έζοτ ί - 

ττατησω αύτον καΧ το 1 9 αΧΚου<; τοι/9 ίκονόντα^; 
οδτο9 γαρ ίμοΧ φαίνεται τά ίναντία \ίγ€ΐν αντος ίαυ- 
τώ έν τβ γραφ^, ωςττερ &ν βι βίττοι ^ΑΖιΚ€Ϊ Σωκράτης 
&€ον9 ου νομίζων, άλλΑ ^εούί νομίζων. καίτοι τούτο 
ίστι τταίζοντο^. 

Οαρ. ΧΥ. Έυνβττισκ&^ασ^ε Βή, ω ανΒρ€<ζ, ^ μοι 
φαίνεται ταύτα Χέγειν σύ δέ ήμΐν άττοκριναι, ω 
ΜέΧητβ, νμβΐς Βέ, οττβρ κατ άρχά9 ύμα<: τταρυτησά-Β 
μην, μέμνησί^έ μοι μη ^ορνβεΐν, Ιαν εν τω εΐω^οτι 
τρόττφ τους Χόγους ττοιωμαι. 

^Εστιν ο<ζτι<ζ ανθρώπων, ω ΜεΚητε, ανθρώπεια 
μεν νομίζει ιτράηματ είναι, αν^ρώττους Βε ου νομίζει ; 
ατΓοκρινεσ^ω, & ανΒρες, καΐ μη αΧΚα καΐ αΧΚα ^ορν- 
βείτω* Ισ.^* δ9Τί9 ΐ7Γ7Γου9 μεν ου νομίζει είναι, ιτητικά, 
Βε ττρώγματα ; ή αυλητας μεν ου νομίζει, αυΚητικίι δέ 
Ίτρώγματα; ουκ εστίν, ω άριστε ανΒρων* ει μη σύ 
βού\£ΐ άίΓΟκρΙνασ^αι, εγώ σοΧ \εγω καΧ το?9 αΚΚοις 
'τοχηοισί. άλλΑ το ειτΧ τούτφ γε αττόκριναι. €σ#ίΓ 
09Τ^9 Βαιμόνια μεν νομίζει ττρώγματ είναι, Βαίμονα<ζΟ 
Βε ου νομίζει; Ουκ εστίν. Ώ<ζ ωνησα<:, οτι μ&γις 
άττεκρίνω ίητο τουτωνΧ άνατ/καζόμενος. ούκοΰν Βαιμά- 
νια μ^ φ'ρς με καΧ νομίζειν καΧ ΒιΒάσκειν, εΐτ οΰν 
καινά εϊτε τταΚαια* άλλ' οΖν Βαιμονιά γε νομίζω κατά 
τον σον \ογον, καΧ ταύτα και Βιωμοσω εν τρ άντιγροτ 
φζ. ει Βε Βαιμόνια νομίζω, καί Βαίμονα<ζ Βψτου ττολλ^ ΑΡοιοαίΑ ΒοσκΑτίδ. 55 

ανάγκη νόμιζαν μέ €στιν. ουχ οΰτω^ βχβί; βχείΒή• 
τΐ^μί γαρ σε ομόλχτγοΰντα, εττειΒη ουκ άητοκρίνει. 
Ό τού^ δε Βαίμονα^ ουγΐ ήτοι ^€ονς γε η^ονμε^α ή ^€ων^ 
τταΖΒας ; φ-ρς ή ου ; Πάνυ γε. Ούκοΰν εϊττερ ΒαΙμονα^ 
ψγοΰμαι, ώς σύ φφ<;, εΐ μεν ^εοΐ τίνες είσιν οΐ ΒαΙμο^ Γ Α 9 νες, τουτ &ν εϊη δ^γώ φημί σε αΐνίττεσ^αι καΧ χαρίτ 
εντίζεσ!^αι,^έους ούχ ήγούμενον φάναι ίμε ^εούς αΰ 
ψ^εΐσ^αι ιταΧιν, εττείΒήττερ 'γε Βζάμονα^ ηγούμαι* εΐ 
£' αί οΐ ΒαΙμονες ^εων ΊτοϋΒες είσι ν&^οι τιν^ς ή εκ 
νυμφών ή ίκ τίνων αλλωι^ ων 8η καΐ \ετγοντ(ΐι, τίς &ν 
ανθρώπων ^εων μεν τταΖΒας ήγοΐτο είναι, ^εούς δέ 
μή ; ομοίως γίίρ &ν άτοπον εϊη, ωςττερ αν εϊ τις ΐτητων 

Ε μεν ΤΓοΖΒας ηγοΐτο η καΧ όνων τους ήμώνους, ΐτπτους δέ 
καΐ 6νους μη ήγοΐτο είναι, άλλ', ω ΜεΚητε, ουκ εστίν ^^ 
δττως σύ ταύτα ονχΐ ά/ιτοττειρώμενος ημών εγράψω την 
ηραφην ταύτην, ή άτΓορων ο τι ^^κα\οΐς εμοί ά\η$ες 
άΖίκημα* δττίύς δέ σύ τίνα ιτείΒ^οις αν καΐ σμικρόν 
νουν εγρντα άνΐ^ρώττων, ώς [ου] του αυτού [ανΒρός] 
εστί καΧ Βαιμονια καΧ ^εία 'ί^εΙσ^οΛ, καΧ αύ τού αυτού 
μήτε Βαίμονας μήτε ^εούς μήτε ήρωας, ούΒεμία μηχανή 

28 εστίν. Οι. 

Οαρ. XVI. *-4λλλ ηάρ, ώ ανΒρες ^ΑΒηναΐοι, ώς 
μεν ^^ώ ουκ άΒικω κατίι την ΜεΧήτου Ύραφην, ου 
7Γθλλ^9 μοι οοκει είναι αττο'Κογίας, αλλ* ικανίι καΧ 
ταύτα* δ δέ κειί εν τοις έμπροσθεν ελετ/ον, δτι ττοΧΚή 
μοι άνέχ$^εια γετ/ονε καΧ ιτρος ττοΚΚούς, εύ ϊστε οτι 
άΧηΙ^ες εστί. καΐ τοΰτ εστίν δ εμ^ αίρήσει, εάνττερ 
αίρ^, ου ΜεΚητος, ουΒε "Ανντος, άλλ' ή των τγοΧΚ&ρ 
ΒιαβοΧή τε καΐ φθόνος, α Βη ιτόλΧούς καΐ αλΧους καΐ 56 ΡΙ^ΛΤΟΝΙβ 

ατγαΙ^ονζ ανΒρα<; ζρ^ήκεν, οΐμαι ΖΙ κ(ΐί αίρήσειν ούΒεν 
δέ Βεινόν, μη έν έμοί στ§. Β 

"Ισω^ δ' &ν οΰν έΐττοί ης, ΕΣτ' ουκ αίσγυν^ι, & 
^ώκρατες, τοιούτον €7ητήΒ€νμα εΐΓίτηΒβνσας^ €ξ οΰ 
κινΒννβύβις νννΐ ατΓο^ανύν ; Έγώ £έ τούτφ &ν ΖΙκοΛον 
7\άγον άντ^ΙτΓΟίμι, οτι Ου κέίΚως Χίτγας, & ανΆρωττ^^ 
€1 οΪ€ί Βεΐν κΙνΒυνον υποΚοτ^ίζεσ^αι του ζην ή τ^Άνάναι,' 
ανΒρα, ότου τι καΐ σμικρόν ίψέΚός ίστιν, αλλ* ουκ 
€Κ€Ϊνο μόνον σκο7Γ€Ϊν, όταν Ίτράττρ τι, 7Γ6τ€ρον Βίκαια 
ή αΖικα *π•ράττ€ΐ, κα\ άνΒρος άτ/ειΒοΰ ίρ^α ή κακού. 
φαΰΧοι Ύΰίρ &ν τφ γβ σφ Τί&γφ εΖει/ των ήμι^ίων όσοι 
έν Τροία τ€Τ€\£υτηκα^ιν, οϊ τ€ αλΧοι καΐ 6 της θίτΐτ Ο 
£ο9 νιος, $9 τοσούτον του κινΒύνου καταφρόνησε τταρίΐ 
70 αίσγρόν τι ύ7Γομ€Ϊνα^/ω<;τ€^;π•€ΐΒη βίττεν ή μήτηρ 
αυτω ιτρο^υμουμανφ Εκτορα αττοκτβΐναι, ^€09 οΰσα^ 
ούτωσΐ ττως, ώς έτγωμαι, ^Ω, ιταΐ, €1 τιμωρήσεις Πατρό- 
{(λφ τω ίταΐρφ τον φόνον καΧ "Εκτορα άττοκτενεΐς, 
αύτος άττοΒανβΐ• αυτίκα ηάρ τοι, φησί, μεΒ^ "Εκτορα 
ητοτμος ίτοΐμος * ο δε ταΰτ άκουσαν του μ\ν θανάτου 
καΧ του κινΒύνου ώ\ι^ώρησ€, ττοΧύ Β^ μαΧΚον Βείσας Ώ 
το ζην κακός ων καΐ τοις φίλοις μη τιμωρεΐν, Αυτίκα, 
φησί, τεί^ναίην Βίκην εττιΐ^βΐς τω άΒικοΰντι, ίνα μη 
€ν3^€ μενώ κατα/γεΚαστος τταρίΐ νηυσΧ κορωνίσιν» 
αχ«9θ9 άρούρης, μη αυτόν οϊει φροντίσαι θανάτου και 
κινΒύνου; οΰτω^Ϋ^ρ εχβι, & ανΒρες *ΑΒηναΐοι, τ§ αΚψ 
Ι^εΙα• οδ αν τις^ εαυτόν τάζρ % ηγησάμενος βεΚτιον 
εΙνοΛ ή ντΓ άρχοντος ταχ^, ενταΰ!^α Βεΐ, ώς ίμοΧ 
Βοκει, μένοντα κινΒυνεύειν, μ/ηΒεν υτΓθ\ογιξ6μενον μήτ9 
θάνατον μήτε αΧΚο μηΒεν ιτρο του αισχρού. ΑΡΟΙΟβΙΛ 800ΚΑΤΙ3 _ 57 

Οδρ. XVII. Έγώ ουν Βεινίί &ρ €Ϊην €ΐρ^ασμένο<;9^^^'ί^* 

Ε ω ανΒρες *Α1^ναΐοι, βί, δτε μίν μ€ οΐ αρχοντ€^ βταττον, 
0&9 νμ€Ϊ<: €Ϊ7ί€σ1^€ αρχειν μου, καΐ έν ΠοτίΒαία καΧ €Ρ 
^Αμφιττολβι καΐ €7γΙ ΔηΚίψ, τότ€ μεν οΰ €Κ€Ϊνοι €Ταττορ 
^Ύν^ΑΑ^^ ίμενον, ωγιτερ καΧ αΧΚο^ τ^9> κοΧ έκινΒνρβυον αττο^α• 
ν€Ϊρ, του δέ δ€οδ τατταιτο9, ώί βγω ωήΒην τ€ καΙ 
ιπτίΧαβον, φιΧοσοφονντα μβ Βέΐρ ξην καΐ εξετάζοντα 
1ί9 εμαυτον καΐ τους αλΧον^, ενταύθα © φοβηΙ^εϊς ή 

• θάνατον ή αλΧο ότιονν ττρα/γμα Χίττοιμι, την τάζιν. 
Βεινον μέντ &ν εϊη, καΐ ώς αΚη^ως τότ αν με ΒικαΙχΰ^ 
εΐζάγοι τί<^ εΙς Βικ(ΐστήριον, οτί ου νομίζω ^εου<ζ είναι, 
άττείΒων τ^ μαντεία καΐ ΒεΒιω^ θάνατον καΐ οΐόμενοζ 
σοφο^ είναι, ουκ ων. το ηάρ τον θάνατον ΒεΒιέναι, ω 
ανΒρες, ούΒεν αΧΚο εστίν ή Βοκεΐν σοφον είναι, μη 
οντά* Βοκεΐν ^ίιρ εΙΒεναι εστίν α ουκ οΐΒεν. οΊΒε μεν 
γΛρ ουδείς τον θάνατον ούδ' 66 τυγχάνει τω αν^ρώττφ 
ττάντων μέγιστον ον των άτ^αΆων, ΒεΒίασι δ' ώ^ εν 
εΙΒοτε^, οτι μέγιστον των κακών εστί. και τοΰτο ττω^ 

Β ουκ αμα^ία εστίν αΰτη η εττονείΖιστο^ζ, ή του οϊεσΒαι 
εΙΒέναι & ουκ οΐΒεν ; εγώ δέ> ώ ανΒρες, τούτφ καΐ εν- 
ταΖ^α Γσα>; Βιαφερω των ττοΧΚων άν^ρώττων, και ει Βή 
τφ σοφώτερό^ του φαίην είναι, τούτφ αν, οτι ουκ 
εΙΒώ^ί ίκανω^ ττερί των εν "ΑιΒου οΰτω καΐ οϊομαι ουκ 
εΙΒεναι. το δε άΖικειν καΐ άττειΒεΐν τω βεΚτίονι, καΧ 
^εω καΧ άνΒρώττφ, οτι κακόν καΐ αίσχρόν εστίν οίδα. 
ττρο οΰν των κακών, ων οϊΒα οτι κακά έστιν, & μ)ι οΐΒα 
εΐ ωγαΒά οντά τυγχάνει, ούΒέττοτε φοβη^ήσομα^ ουΒΙ 

Ο φεύξομαι. ώίτε ούΒ* εϊ με νυν ύμεΐς άφίετε, *Ανύτφ 

άτΓίστήσαντε^, &? εφη ή την άρχην ου Ββΐν εμε Βευρο 

3• ^^ _, -^ 58 ΡΙ.ΑΤ0ΝΙ8 

€ΐ^έΚΒ^€Ϊν, η, έτΓβιΒη €ΐ<;ηλ!^ον, ούχ οίον Τ€ €ΐν<ιι, το μ}^ 
ατΓΟΚτΛναί μ€, Χίτ/ων 7Γ/309 νμας, ως, βΐ Βίοφενξοίμηρ, 7γ ' Ι' ' 
η&η &ν νμων οΐ νίβΐς έτητη^νοντ€ς α Σωκράτης Βώάτ 
σκ€ί ττάντ^ς ιταντάτΓίίσι ΒίαφΒϊΐωίσονταί, — €Ϊ μα 
προς ταύτα €Ϊ7Γ0ίΤ€, 'Λ Χώ/<φατ€ς, νυν μεν ^Ανύτφ ου 
ΊΓ^ισομζΒα, αλλ* άφίβμέν &€, €τγΙ τούτφ μέντοί, έφ* 
φτ€ μηκέτΰ έν ταντρ τζ ζητήσει Βίασ-οίββιν μηΒβ φΐΚο- 
σοφεΐν* €αν δέ άλω9 €τι τοΰτο ιτρ^των, άττο^ανύ* εΐ 
οίν μ€, &π€ρ εΙτΓον, βττΐ τούτοις άφίοιτβ, εΧιτοιμ ανΏ 
νμΐν^ ΟΤΙ ^Ε^γω νμας, ω ανΒρες ΑΒηναΐοι, άσιτάζομαι 
αεν καΐ φίλω, ττείσομαι £έ μάΧΚον τφ ^εω ή νμιν, και 
εωςττερ &ν εαττνέω καΐ οιός τε &, ου μη ιταύσωμαί 
φιλοσόφων καί υμιν ιταρακεΚευο μένος τε καί ενοεικνύ- 
μένος δτφ &ν άει εντυ^γάνω ύμων, λέ/ωι/ οΐάττβρ εϊω- 
Λα, ΟΤΙ, 'Λ άριστε άνΒρων, ^ΑΆηναΐος ων, ιτολεως της 
μετ/ίστης καΐ εύΒοκιμωτάτης εΙς σοφίαν καί Ισγυν, 
χρημάτων μεν ουκ αίσγύνει εττιμεΤωύμενος, οττως σοι 
εσται ώς ττΚεΐστα, καΐ Βόξης καΐ τιμής, φρονησεως Βε Ε 
και άΧηΙ^είας καΐ της ψυ)(ης, διτως ώς βέΚτίστη εσται, 
ουκ εΐΓΐμεΧεΐ ούΒί φροντίζεις ; και εάν τις υμών αμ- 
φιςβητήστ/ και φ^ εττιμεΚεΐσ^αι, ουκ ευ^ύς αφήσω 
αύτον ούΒ^ αττειμι, αλλ* ερήσομαι αυτόν καΧ εξετάσω 
καΐ ελετ/ξω, καΐ εάν μοι μη Βοκ^ κεκτησ^αι άρετην, 
φάναι Βέ, ονειΒιω, οτι τα ιτλείστου άξια ττερί βλαχί• 
στου ΤΓΟιεΐται, τα δέ φαυλότερα ττερΧ ιτλείονος, ταύτα 80 
καϊ νεωτερφ καΧ ιτρεσβυτέρφ, οτφ αν έντυγχάνω, 
ΤΓΟίήσω, και ξενφ καΐ άστω, μαΧΚον Βε τοις άστοΐς, 
δσφ μου εγγυτερω εστί γένει, ταύτα γαρ κελεύει 6 
^εός, εΰ ϊστε. καϊ έγω οϊομαι ρύΒέν ιτω ύμΐρ μείζον ΑΡοι^οαίΑ 8οσκΑτΐ8. 59 

ατ^α^ον ^ενέσ^αι έν τζ ίγο\£ι η την €μτ)ν τφ ^€ω 
νττηρεσίαν. ούΒεν ^αρ αλΧο ττράττων εγώ ΐΓ€ρΐ€ρχρμαί 
ή ΐΓ€ί^ων υμών καΐ νεωτέρους καΐ ττρεσβυτίρους μητ€ 
σωμάτων έττιμελεΐσΒ^αι μήτ€ γρημάτων Ίτρότερον μη8ί 

Β οΰτω σφόΒρα, ώς της '^υχης, οττως ως αρίστη €σται, 
Χέ^γων, οτί ουκ €Κ γρημάτων άρετη ^γίγνεταί, αλλ* έξ 
αρετής γρηματα καΐ ταλλα αγα^ά τοις άνΒρώιτοις 
άτταντα καΐ 18ία καΐ δημοσία, εΐ μίν ουν ταΰτα 뀕 
γωι/ Βίαφί^είρω τους νέους, ταΰτ αν εϊη βλαβερά* ει 
δβ τις με φησιν αΧΚα Χέ^γειν ή ταΰτα, ούΒεν λβγβί. 
ττρος ταΰτα, φαίην αν, ω ανΒρες ^Α^ναΐοι, η ΐΓεί^ε- 
σ^ε ^Ανύτφ, ή μιί], καΧ ή άφίετε, ή μη άφίετε, ώς εμοΰ 

Ο ουκ αν ιτοιήσοντος αίΧΚα, ούΒ* εΐ μεΧΚω ποΧλάκις τε- ν / 

^νάναι. ^ ' ^ V ^ 

Ολρ. ΧΥΙΠ. Μη θορυβείτε, ω άνΒρες ^Α^^ηναίοι, 
αλλ' εμμείνατε μοι οΐς εΒεήΆην υμών, μη ^ορυβεΐν 
εφ^ οΐς &ν \&γω, άλλ' άκούειν * καΐ ^αρ, ώς ε^γώ οϊμαι, 
ονησεσ^ε ακούοντες, μίΚΚω γά/) ουν αττα ύμΐν ερεΐν 
καί αΚΚα, εή> οίς ϊσως βοησεσ^ε• άλλ^ μηΒαμως 
ΤΓΟίείτε τούτο. Εΰ ^άρ ϊστε, εαν εμέ άττοκτεΐνητε 
τοιοΰτον οντά, οίον ε^ώ λβγω, ουκ εμέ μείζω βλάψετε 
ί) ύμας αυτούς, εμέ μεν ^αρ ούΒεν &ν βλάψειεν ούτε 
Μελητος οΰτε ^Ανυτος. ούΒ^ ^^αρ αν Βύναιτο • ου γαρ 

Τ) οϊομαι ^εμιτον είναι άμείνονι άνΒρΙ υττο γείρονος 
βλάτΓτεσ^αι. άττοκτείνειε μέντ αν Χσως, ^ εξέλάσειεν, 
ή άτιμάσειεν. άλλ^ ταΟτα οντο9 μεν ϊσως οϊεται καΐ 
αλλθ9 τις ΊΓου μετγαλα κακά, €γα> δ' ουκ οΐομαι, αλλ^ 
ΤΓολν μαΧλον ττοιεΐν α οΰτος νυνί ττοιεΐ, άνΒρα άΒίκως 
ετΓίχειρεΐν άττοκτιννύναι, νυν ουν, ώ άνΒρες ^ΑΒηναΐοι, 60 ΓΙιΑΤΟΝΙβ 

τΓολλοΟ Βίω ίγω ιητερ ίμαντου αττόΚοηύσ^αι, ω^ τΐ9 
&ν οϊοιτο, αλλ* ύτΓβρ ύμων, μη τι ίξαμάρτητβ ττ^ρΧ την 
του ^€θΰ Βόσιν νμΐν ίμοΰ καταψηφισάμενοι. Ουν ^γίίρ Β 
€μ^ άτΓΟ/η-βΙνητβ, ου ραΒίως αΧΚον τοιοβτον βύρήσετβ, 
άτβχνώί, €ΐ καΐ ^^έΚοώτ^ρον ^Ιττύν^ ιτρο^κ^Ιμβνον τξ 
9ΓΟλ6& ντΓο του δ€θΟ, ωηΓ€ρ ΐτητω μ&γάΧφ μεν καΧ 
^ενναίφ, νττέ μθγέ^ου^ Β^ νωΆεστίρφ καΐ Ββομένφ 
έγεΙρεσΒηι ύττο μύωπος τίνος * οΐον Βή μοι Βοκέι 6 
^€09 €μ^ τ§ ττόΧβι Ίτροςτ^Ι^ίκεναι, τοωντόν τίνα, 89 
ύμας θγ€ίρων καΐ ττεΙ^οηΓκαί ονειΒίζων Ινα βκαστορ 
ούΒεν τταύομαί τί)ν ημίραν ολην Ίτανταγρΰ ιτροςκα^ί- 31 
ζων, τοιούτος οΖν αλλθ9 ου ραΒίως ύμΐν 'γενησετα^, & 
ανΒρβς, αλλ* ίλν ίμοί 7Γ€ΐ3ησ$€, φείσβσ^έ μου. ύμεΐς 
δ' ϊσως τάχ' &ν άχΐ^όμενοι, ωςπερ οι νυστάζοντες 
εγ€ΐρ6μενοι^ κρούσαντες αν με, ιτει^όμενοι *Ανυτφ, 
ρ€ίΒίως &ν άτΓοκτείναιτε, είτα τον Χοιττον βίον κα^είπ 
δοιπ-€9 ΒιατεΧοιτ αν, εΐ μη τίνα αΧΚον ο ^εος ύμΐν 
^ΐΊτίμ-^^ειε κηΒόμενος ύμων. οτι δ' ©γώ τυγχάνω &ν 
τοιούτος, οίοξ ύττο του ^εοΰ τζ ιτοΚει ΒεΒο^αι^ν- 
9^ένΒε &ν κατανοησαιτε* ου γάρ αν^ρωπίνφ εοικε τ&Β 
^μ^ των μίν εμαυτοΰ άττάντων ημεΧηκένα* καΐ άνέ- 
χεσί^αι των οικείων άμέΚουμενων τοσαΰτα ηΒη ετη, το 
δέ ύμέτερον ιτράττειν αεί, ιΒία εκάστφ ττροςιόντα, 
ως7Γ€ρ ττατίρα ^ άΒεΧφον 'πρεσβύτερον, ττεΟ^ονΤα €7γ*• 
μεΚεΐσ^αι αρετής, καΐ ει μέντοι τι άττο τούτων άιτί- 
λαυον καΐ μισ^ον Χαμβάνων ταΰτα τταρεκεΧευόμην, 
ειχον αν τίνα \6γον' νυν δέ οράτε Βη καΐ αυτοί, οτι οι 
κατήγοροι, ταλλα ττάντα άνακτχυντως οΰτω κατηγο^ 
ρουντες τοΰτο ^γε ονχ οΐοί τε εγένοντο άτταναισχυντή- 
Ί^ ΑΡΟΙΟΟΙΑ 80€ΚΑΤΙ8. βχ 

ϋ σαν, ΊΓαρασχ6μ€νοι μάρτυρα, ώ<: εγώ ττοτέ τίνα ή ίιτρα- 
ξάμην μισ^ον ή ^τησα^ ίκανον γάρ, οΐμαι, €γώ τταρέχο- 
μαί τον μάρτυρα, ώς άΧηΒη \&γω, την ττενίαν. 

Οαρ. XIX. "Ισως ίίν οΰν Βόξει^ν ατοττον είναι, $τι 
Βη Ιγώ ΙΒία αΐν ταντα ξυμβουΧεύω ττεραών καΐ ττόλυ- 
ιτρα/γμονω, Βημοσίφ δέ ου τόλμω άναβαίνων €ΐς τ& 
7Γ\ήΙ^09 το υμίτερον ξυμβουΧεύβιν τ§ 7ΓΟ\€ΐ. Τούτον 
Βέ αϊτιόν ίστιν δ νμ€Ϊζ βμοΰ ΐΓοΧΚάκίς άκηκ6ατ€ 
^όλΧαχρΰ Χέτ/οντος, οτι μοι ^€Ϊόν τι καΐ Βαιμόνιον 

Ο 'γίγνεται [φωνι^], δ δ^ καΐ εν τ§ Ύραφ^ ίττικω* 
μφΒων Μελητος ^ράψατο. εμοΧ δέ τοΰτ ίστϊν εκ 
ΊταιΧος άρξάμενον, φωνή τις ^Ι^ίΐ^ενη, ή όταν ^ένηται, 
άεΐ άίΓοτρέττει με τούτον, δ αν μεΚΧω ιτράττειν, Ίτρο- 
τρέττει Βε οΰττοτε• τοντ εστίν ο μοι εναντιοΰται τά 
ΊΓοΧιτικά* ιτράττειν, και ιτατ/κάΧως γΙ μοι Βοκεΐ εναντίτ 
οΰσ^αΐ' εΰ γ^Ρ ϊστε, & ανΒρες ^ΑΒηναΐοι, ει εγω 
ΊτάΧαι επεχείρησα ιτράττειν τά ττοΧιτικίι ττράτ^ματα, 

£ ττοΚλι &ν άτΓολώλι; καΐ ουτ &ν υμάς ώφεΧήκη ονΒ^ 
οΰτ αν εμαυτον. και μοι μί} αχβεσ^^εΧ&γοντι τάΧηΒη• 
ου γαρ εστίν οςτις αν^ρωττων σω^ησεται ούτε ύμιρ 
ούτε αΧΧφ ιτΧήί^ει ούΒενΙ γνησίως εναντιούμενος κα\ 
ΒιακωΧύων ιτοΧΧίι άΒικα καΐ τταράνομα εν τ^ ττόΧεί 

32 ^ίγνεσ^αι, άλΧ' άνα/γκαΐ6ν εστί τορ τφ ίντι μαχρύ- 
μενον ύττερ του Βικαίου, καΧ εΐ μεΧΧει οΧίγον γρονον 
σω1^ήσεσ$αι, ιΒιωτεύειν, άΧΧα μη Βημοσιεύειν. 
^^ Οαρ. XX. Μετ^άΧα δ' &γω^ε ύμιν τεκμήρια τταρέ- 
ξομαι τούτων, ου Χορούς, άλλ' δ ύμεις τιμάτε, έργα* 
ακούσατε Βή μου τα εμοΧ ξυμβεβηκότα, ΐν εΙΒητε, δτι 
ονΒ^ αν ενΧ υττεικά^οιμι τταρα το Βίκαιον ΒεΙσας ^άνα- τορ, μη ΐητΐίκων ίΐ 5,μα καί άμ &ν άτΓοΚοίμην. ίρω δί 
νμΐν φορτικά μεν καΐ δικανικά, αΚιβ^ Μ. '£γα> γ(ΐ/>, 
δ άνΒρ€ί 'Α3ηναϊοι, αλΧηρ μίν άρ^^ν ουΖ^μΙαν νώττοτβ Β 
^φζα ίν τ5 ττόλβί, (βούΧενσα Σε• και ίτνχεν ήμων ή 
φνΧη 'Λνη,ογί<ί ττρυτανενουσα, δτί νμ<ΐι τους Βέκα 
στρατη^αύί τους ουκ ίνέΚομενον;^ τους εκ τη5 νανμα- 
νιας εβονΚΐσΒε αθρόους κρίνειν, Ίταρανόμωι, ώς εν τφ 
ύστίρφ χρόνφ νάσιν νμΐρ εΒοξε. τότ' εΎω μόνος των 
ΊΓρντάνεων ηναντιώ^ην νμΐν μηΣεν^ττοίεΐντΓαρά τοίχ; 
νόμους, καΐ εναντία (ψηφισάμην• κάΓίτοίμϋον δντων 
ίνΒεικνύναί με καϊ άιτάγειν των ρητόρων, καϊ νμων 
κεΧενόντων καΧ βοωντων, μ€τλ τοΰ νόμον καί τοΟ δ»• 
καίου φμην μάλλον με Βΐΐν ^ιαχινΖυνεύΐΐν ή με'^' ίιμων Ο ' 
•γενέσβαι μη Βίκαια βονΚενομένων, φοβι/^ίντα Βεσμον 
^ θάνατον, και ταϋτα μεν ^ν ετι Βημοκρατουμένης 
της -ττόΧεως. ΈττειΒη Βέ οΚ,ιηαργΙα έ^ένετο, οι τριά- 
κοντα αΰ μεταττεμ-'^τάμΐνοί με ιτίμτΓτον αύτον εις την 
Ώόλον ττρο^έταξαν άτγατ/εΐν εκ Σι^Λμΐνος Λέοντα τον 
^άΚαμΐνιορ, ΐν ατΓΟΛανοι• 'οια θη χαί άΧΚοκ εκείνοι 
ποΚΚοϊς ττολλά νροςέταττον, βου\όμ€ροι ύς ττΚείστους 
άραττΧησαί αίτιων, τότβ μερτοι ρ/ώ ου λόγρ, άλλ' 
ερ^φ α5 ενεΒειξάμην, οτι ίμοί 'ίιανάτου μίρ μέλει, βίϋ 
ί 3*/ϊ'-^ μ^ &ηροικότερον ί/ν είττεϊν, ονΒ' ότιοΰν, τοΰ ίέ μηΒέν 
αΒικον μηΒ^ άνόσιον εργάζεσ'^αι, τούτου Βέ το ττάρ 
μεΚει. 4μέ γάρ εκείνη ή άρχτ) ούκ ίξέττΧηξερ όντως 
Ισ')(νρί οίισα, ωςτε άΒικόν τι ΐρ'/άσασ^Άαι, άλλ' επειδή 
£« τί}ί ΏόλοΓ έξφΆομεν, οΐ μέι» τίτταρες ψχοντο εις 
ΣαΚαμΐνα και ■ψγαηον Λεορτα, έγα> Βί ψχόμηρ άιηί>ν 
ιαζς. καϊ Γσωΐ &ν δίά ταντ άττέ^αρον, εΐ μη ή αρ^ Κ / ΑΡΟΙΟαίΑ 800ΚΑΤΙ8. 63 

Ε δ^ά ταγίων κατέλύ^η, καΙ τούτων νμΐν έσονται ττόΧτ 
ΧοΙ μάρτυρες, 

Ολρ. XXI. *-4ρ' ονν αν μ€ οΓεσθε τοσάΖβ €τη δ^α- 
^^ενίσ^αι, εΐ βττραττον τα Βημόσια, καΧ ττραττων άξίως 
άνΒρο<; άτγα^οΰ έβοή^ονν τοΐ<: ΒικαΙοις καί, ω^ττ^ρ γρή, 
τοΰτο ΤΓβρΙ ττΧβίστου ίττοιούμην; ττολλοΟ γβ δεί, & 
ανΒρες ^ Αθηναίοι • ουδέ γ^ο &ν αλΧος άν^ρώττων ου- 

83 δε/^. άλλ' βγω δ^ά τταντο^ του βίου Βημοσία τ€ €Ϊ ττού 
τι εττραξα, τοιούτος φανοΰμαι, καΐ ΙΒία 6 αύτο9 οδτο9, 
ούΒερΙ ΊτώτΓοτβ ξιτγχωρήσα^ ούΒβν ιταρ^ το Βίκαιον 

. ούτε αΚΚφ οντβ τούτων ούΒενΙ, οδς οΐ ΒιαβάΧΚοντέ^ 
μέ φασιν έμού^ μα^ητα<; εΤναι. &γώ Ββ Βι^άσκαΚος μβν 
ούΒενο^ Ίτώττοτ έγενόμην ' βΐ Βέ τί<ζ μου \έ^οντο<; καϊ 
τα ίμαυτοΰ ττράττοντο^ έτη^υμβΐ άκού^ιν, €Ϊτ€ νεώτε- 
ρο^ €ΪΤ€ πρεσβύτερος, ούΒενΙ ττώττοτε έφ^όνησα, ουδέ 

β χρήματα μεν Χαμβάνων ΒιάΚέ^ομαί, μη Χαμβάνων δ* ου, 
άλλ' 6μοίω<ζ καΧ ττΧουσΙφ καϊ ιτένητί τταρεχω εμαυτον 
ερωταν, καϊ εμν τις βούΧηται άποκρινόμενος άκούειν 
ων αν λβγο). ΐ9αΧ τούτων €γώ, €?τ€ τίς χρηστός ^ί^νε- 
ται εϊτε μή, ουκ αν Βικαιως την αΐτίαν ύττεχριμι, ων 
μήτε ύττεσχόμην μηΒενΙ μηΒεν ττώττοτε μάθημα μήτε 
έΒιΒαξα, εΐ δε τις φησι τταρ έμοΰ ττώττοτε τι μα^εΐν ή 
άκοΰσαι ΙΒία ο τι μη καϊ οί αΧΚοι ττάντες, εΰ ϊστε, 
ΟΤΙ ουκ άΧη^ή Χε^γει, ^-'ν-^. - - " 

Οαρ. ΧΧΠ. '-4λλα δίά τί Βή ττοτε μετ εμού 

€χαίρουσί τίνες ττοΧύν γρόνον Βιατρίβοντες ; ^Ακηκο^ 
ατε, ω ανΒρες ^ Αθηναίοι• ττασαν ύμΐν την άΧή^ειαν 
€γώ εΐττον, οτι ακούοντες χαίρουσιν έξεταζομένοις τοις 
οίομένοις μεν είναι σοφοΐς, οΰσι δ' οΰ• εστί ^αρ ουκ 54 ΡΙ-ΑΤ0ΝΙ8 

άηΒές. €μοΙ δέ τοΰτο, ως ©γώ φημι, ττροςτύτίίκταί ύττο 
του ^€οΰ Ίτράτταν και €Κ μαντείων καΐ εξ ενυπνίων 
καί τταντί τρόττφ, ωττερ τις ΤΓΟτβ καΐ αΧΧη ^εΐα μοίρα 
άνΒρώττφ καΐ οτίοΰν *7Γρο<;έταξ€ ιτράττειν. Ταΰτα, & 
ανΒρες ^ΛΒηναίοι^ καί αΚη^ έστί καί ευεΚΘγκτα, βΐ 
γάρ Βη δγωγβ των νέων τού<; μεν ΒιαφΆεΙρω, τους Βε Π 
ΒιεφΒ^αρκα, χρην Βήττου, ΐεΐτε τινίς αύτων πρεσβύτεροι 
γενόμενοί έγνωσαν, οτι νέοις οΖσιν αύτόΐς €γώ κακόν 
Ίτώττοτέ τι ξυνεβοΰλευσα, νυνί αυτούς αναβαίνοντας 
εμοΰ κατιγγορεΖν καΐ τιμωρείσ^αι * ει Β^ μίι αύτοΧ ίι^ε- 
λοϊ/, των οικείων τινίίς των ίκείνων, πατέρας καΐ 
οΒεΧφούς καΐ αΚΚους τους προςήκοντας, εϊπερ ιπτ 
εμοΰ τ* κακόν επεττόν^εσαν αυτών οι οικείοι, νυν 
μεμνησ^αι, πάντως Βε πάρεισιν αύτων ποΧΚοΙ ενταυ- 
Βοΐ, ούς ε*γο> ορώ, πρώτον μίν Κρίτων οντοσί, εμος 
ηΚικιωτης καί Βημοτης, ΚριτοβούΧου τοΰδβ πατήρ• 
έπειτα Λυσανίας 6 Χφήττιος, ΑΙσγΙνου τουΒε πατήρ* 'Ά 
ετι ^Αντιφών 6 Κηφισιεύς ούτοσΐ, ^Επιτ/ένονς πατήρ. 
αΧΚοι τοίνυν ούτοι, &ν οί αΒεΚφοϊ εν ταύττ) ττ/ Βιατρίτ 
βν ^^ονασι, Νικοστρατος, 6 θεοςΒοτβου, άΒεΧφος 
θεοΒότου — καΐ 6 μεν θεόΒοτος τετεΧεύτηκεν, ωςτε 
ούκ αν εκείνος γε αύτοΰ καταΒεηΒείη — , καΧ ΠάραΧος 
οΒε, 6 ΔημοΒοκου, ού ^ν θεατ/ης ά^εΧφός• οΒε τεΜ 
^ΑΒείμαντος, 6 *ΑρΙστωνος, ού άΒεΧφος ούτοσΐ ΠΧάτ 
των, καΐ ΑΙαντοΒωρος, ού ^ ΑποΧΚοΒωρος οΒε άΒεΧφός. 
καί αΧΚους ποΧΚούς €γώ εχω ύμΐν ειπείν, &ν τίνα 
ί'χρην μαΚιστα μεν εν τω εαυτού λόγςι) παρα^τχέσΒαΛ, ^^^ ^ , 
Μέλητον μάρτυρα• ει Βε τότε επέλάΒετο, νυν πάρα- /, ?•^Α 
σχεσ$ω, εγώ παραχωρώ, καΐ λεγΙτω, εϊ τι έχει τοιοΰ" ΑΡΟΙΟαίΑ 800βΑΤΙ8. 65 

τον. άΧΚλ τούτον ιταν τουναντίον €ύρήα•€Τ€, ω άνδρες, 
ττάντας βμοί βοηΒύν €τοΙμονς τφ Βιαφί^είροντι, τά 
κακίί έργαζομένφ τους οίκβίονς αύτων, ως φασι Μέ- 

Βλι;το9 καί ^Ανυτος. αύτοϊ μ^ γαρ οΐ ΒιβφΒαρμένοι 
τάχ &ν \όγον ίχοίεν βοη%ΰντ€ς • οί δέ άΒίάφΒαρτοι, 
*ΐΓρ€σβύτ€ροι ή&η ανΒρ€ς, οί τούτων ττροςήκοντ&ζ, τίνα 
άΧΚον ίχρϋσι Χ&γον βθ7)3^ονντ€ς βμοί αλλ* ή τον ορΒόν 
τ€ Κ€ά, Βίκαιον, οτί ξυνίσασι, Μέλήτφ μ^ρ ψ^νΒομένφ, 
βμοί δέ άλι;^€ΐ5οιΠ"^ ; 0/^ 

Οαρ. XXIII. Εΐεν Βή, & ανΒρες • & μεν ©γώ εγριμ 
&ν άττολογείσι^αί, (τχβΒόν έστί ταΰτα καί αΧΚα ϊσως 
τοιαύτα. Τάχα δ* αν τις υμών άτ/ανακτησειεν άναμνψ 

€ σΙ^εΙς ίαιττοΰ^^ο μεν καΐ ελαττω τοντουί του ά/γωνος 
άτ/ωνα βτ/ωνιζόμενος έΒεή^ τ€ και ίκέτβυσβ τους Βι• 
καστίις μετίί ττοΧΚων Βακρύων, τταιΒΙα τ€ αύτοϋ άνα- 
βιβα,σάμενος, ίνα $ τι μάΧιστα ίλεηΐ^ίη, καΐ αΧΚους 
των οικείων καί φίΧων ποΧΚούς, εγώ Βε ούΒεν αρα 
τούτων ΊΓΟίήσω, καΐ ταΰτα κινΒυνεύων, ως αν Βόξαιμι, 
τον Ισχατον κίνΒννοιλ τε^ αν οΖν τις ταύτα εννοήσας 
αύΙ^οΒέστερον &ν ιτρος με σγρίη, καΐ ορ^ισΒεΙς αύτοΐς 
τούτοις ^εΐτο &ν μετ 6ργ]ς την ψηφον. εΐ Βή Τ49 ύμωι^ 

Ό ούτως εχβι, ουκ άξιω μ^ *γ€ίρ §/ωγε, ει δ' οΰν, επιει- 
κή αν μοι Βοκω προς τούτον Χετγειν \έτγων, οτι ^Εμοί, 
& άριστε, εισΐ μέν πού τίνες καΐ οικείοι, καί γείρ 
τοΰτο αύτο το του Όμηρου, ούΒ* βγω άπο Βρυος ούΒ' 
αττέ πετρης πέφυκα, αλλ* εζ ανθρώπων, ωςτε κ(ΐί 
οΙκεΐοί μοί είσι καΐ νίεΐς γε, & ανΒρες *ΑΆηναΐοι, τρεις, 
εις μ^ν μειράκιον ήΒη, Βύο δέ παιΒία. αλλ* δμως ούΒέν 
αύτων Βεΰρο άναβιβασάμενος Βεησομαι υμών άποψψ ^νΝΐ 66 ΡΙ^ΑΤΟΝΙβ \ φίσασΒαι. Τί ίη ουν ούΖεν τούτων ττοιήσω ; , Ουκ 
αύΒαΒιζ6μ€Ρ0<:, & ανΒρ€ς ^ΑΒηναίοί, ούΒ' υμας^ι^μοτ 
ζων • άλλ' €1 μεν ^αρρα\έω<; «γώ εχω ττρος ^άΡίχτόν ή Ε 
μή, αΧΚο^ \ό^ο<; * προς £' οΰν Βόξαν και εμοί καΐ νμΐν 
καΐ ολ^ρ τ^ ΊΓολει, ου μοί Βοκεΐ καΤων είναι εμ^ τούτων 
ονΒεν τΓοιεΐν καΐ τηλικόνΒε οντά καΐ τοντο τοννομα 
έχοντα, εΐτ οΰν ά\η!^ες είτ οΰν ψεΰΒος• αλλ* οΰν 
ΒεΒο^μενον ^έ εστί τον Σωκράτη Βιαφερειν τινί των 
ΊΓοΧΚων αν^ρώττων, εΐ ουν υμών οΐ Βοκοΰντες Βιαφερειν 35 
€Γτ€ σοφία εϊτε ανΒρεία εϊτε αΚΚτι 'ρτινιοΰν άρετ^ τοί" 
οΰτοι έσονται, αίσγρον &ν εϊη, οΧουςττερ β/ώ ττόΚΚάκις 
εώρακά τινα<:, όταν κρίνωνται, Βοκοΰντας μεν τι είναι, 
θαυμάσια Β^ εργαζομένους, ως Βεινόν τι οίομένους 
Ίτείσεσ^αι, εΐ άττο^ανοΰνται, ωςττερ αθανάτων εσομέ- 
νων, εάν ύμεΐς αυτούς μη άττοκτείνητε• οί εμοί Βοκοΰ- 
σιν αίσγύνην τ§ ιτοΧει ΊτεριάτΓτειν, ωςτ αν τίνα καϊ 
των ξένων ύττοΧαβεΐν, δτι οί Βιαφέροντες ^Α3ηναίων 
εΙς άρετην, οϋς αύτοΙ εαυτών εν τε ταΐς αρχαΖς ϋταΐΒ 
ταΐς αΚΚαις τιμαΐς ττροκρίνουσιν, οΰτοι ψ;ναικων ούΒ^ν 
Βιαφέρουσι. ταύτα γαρ, ω ανΒρες ^Α^ναΐοι, ούτε 
ήμας γρη ττοιεΐν τους Βοκοΰντας καΐ οτιοΰν είναι, οΰτ, 
&ν ημείς ττοιωμεν, υμάς εττιτρέττειν, άλλ^ τούτο αύτί^ 
ενΒείκνυσ^αι, οτι πολύ μαΧΚον καταψηφιεΐσΐ^ε του 
τά ελεεινά ταύτα Βράματα είςώγοντος και κατατ/έ- 
Χαστον τί}ν ττοΚιν ιτοιουντος ί] του ήσυχίαν &γοντος. 

Οαρ. XXIV. Χωρίς Βέ τής Βόξης, ω ανΒρες, ουδέ 
Βίκαιορ μοι Βοκεΐ είναι Βεΐσ^αι τον Βικαστοΰ ούΒε{2 
Βεόμενον άττοφενγειν, άΤίΚά ΒιΒάσκειν και ττεί^ειν, ου 
γαρ ετΓΐ τούτψ κάΆηται ο Βικα,στης, εττΐ τω καταχαρίτ * 

^ ΑΡΟΐοαίΑ δοσκΑτίδ. 67 

ζεσΙ^αί.τί^ Βίκαια, αλλ* βττΐ τω κρίνειν ταύτα• και 
6μώι0ΐς!ίί^ ου 'χαριεΐσ^αι, οϊ^ αν Βοκ^ αύτω, αλλ^ Βικά- 
σαν κατίϋ τον<: νόμους, ονκονν χρί) οντ€ ήμας έΒίζβιν 
υμάς ίτηορκ€ίν, ον3^ νμας ϋ^ίζβσΙ^αι, • ούΒέτεροι ^αρ &ρ 
ημών βνσεβοΐεν. μτ) οΖν άξιοντέ μ€, ω ανΒρ€<; * Αθη- 
ναίοι, τοίαΰτα Ββΐν ττρο^ νμα<: Ίτράττείν,^Κ μητ€ ψ/οΰ* 
μαι καΤώ, είναι μήτε Βίκαια μήτε όσια, αλλω9 τ€ ττάν• 
ϋ τω9 νη Δία, μάλιστα μέντοι καΐ ασεβείας φειίγοντα 
ντΓο ΜεΚήτου τουτονί. σαφώς γαρ αν, εΐ ιτείθοιμι 
υμάς καϊ τφ ΒεΐσΙ^αι βιαζοίμην ομωμοκότας, ^εούς &ν 
ΒιΒάσκοιμι μη ήγεΐσΒαι ύμας είναι, καΧ ατεγνως αττο- 
Χοτγούμενος κατη^οροίην αν εμαυτοΰ, ως ^εούς ου νο- 
μίζω. άΧλΛ ΐΓοΧΚοΰ Βεΐοΰτως εγειν νομίζω τ ε ^άρ, ω 
ανΒρες ^ΑΒηναΐοι, ώς ούΒεΙς των εμων κατηγόρων, καϊ 
ύμΐν ετΓίτρέττω καϊ τφ ^εω κρΐναι ττερί εμοΰ οτγτ} 
μεΧΚει εμοί τε άριστα είναι καϊ ύμΐν. Λ 

Ε Οαρ. XXV. Το μεν μη ατ/ανακτεΐν, ω ανΒρες 
^^^ΛΒηναΐοι,.ετΓΐ τούτφ τφ γε^ονότι, οτι μου κατεψη- 
φίσασΒε, άλλα τέ μοι ττολλά ξυμβάΧΚεται, καϊ ουκ 
άνεΚτΓίστον μοι ηί^ονε το 'γε^ονος τοΰτο, άΧ\Α ττολώ 
μαΧΚον θαυμάζω εκατέρων των ψήφων τον γετ/ονότα 
άριΒμον, ου ^αρ ωμην &γατ/ε οΰτω ηταρ οΚύγον εσβ' » ^ί"^.- 
σΒαι, άλλα τταρίι ττοΧύ. νυν Βε, ώς εοικεν, εΐ ^ 
μόναι μετεττεσον των ψήφων, άττοττεφεύγη αν. Με 
\ητον μεν οΰν, ώς εμοΙ Βοκω, καϊ νυν άττοττίφει/γα. 
και ου μόνον άττοττέφευ^α, άλλα τταντί Βηλον τοΰτό γβ, 
οτι, ει μί^ ανεβη ^Ανυτος καϊ Αύκων κατη^ορήσοντες 

β εμοΰ, καν ωφΧε ')^ι\ίας Βραγμάς, ου μεταΧαβών το 
ττεμτΓΤον μέρος των ψήφων• ο- 
68 ΡΙΑΤ0ΝΙ8 

Οαρ. XXVI. Τιμάται δ' ονν μοι 6 άνηρ θανάτου. 
ΕΪ€ν. βγω δέ Βη τίνος νμϊρ άντιτιμησομαι, ω ανΒρ€ς 
^ΑΆηνοΛΟί ; ή ΒήΧον, οτί της αξίας ; τί οΰν ; τΐ αξώς 
€ΐμι Ίτα^άν ^ αττοτΐσοί, ο τι μα^^ων €Ρ τφ βίφ ούχ 
ησυχίαν ^οι/ άλλ' αμίΚησας Μ)ΐπΓ€ρ οι ίγοΧΚοι, χρημοτ 
τισμοΰ τβ καΐ οΙκονομΙας καί στρατψ/ιων καΐ Βημψ/Ο' 
ριων καΐ των αΧΧων άρχων καΧ ξννωμοσιων καΐ στά- 
σ€ων των ίν τβ ττόλβι ^γι^νομένων, ηγησάμβνος βμαυτον 
τω δντι €ΐΓΐ€ΐκέστ€ρον €ΐναΛ ή ωςτ€ €ΐς ταυτ Ιόντα 
σώζεσΙ^αι, ίνταΰ^α μεν ουκ ^α, οι €\Βων μητβ νμΐν Ο 
μήτ€ έμαντφ βρ^^^ΐζ. /^^δέι/ ίφέλυος ΛνοΛ, ειΛ 3έ το 
ιΖία βκαστον Ιων €υ€ργ€Τ€ΐν την μ€γίστην ^ύ^ρ^^σίαν^ 
ως εγώ φημι, βνταΰΒα ^α, €7Γΐχ€ΐρων €κα4Ττον υμών 
ΊΓ^ί^ειν μη ιτροτερον μήτε των έαυτοΰ μηΒβνος έττιμε- 
Χεΐσΐ^αι, ττρίν ίαυτον ίιτιμίΚη^^ίη, οπτως ως ββλτίστος 
καΐ φρονιμώτατος βσοιτο, μήτ€ των της ττολεως, ττρΙν 
αυτής της ττοΚεως* των τβ αΚΚων οΰτω κατίι τον αυ- 
τοί/ τροΊΓον €ΤΓΐμ€Χ£ΪσΒαι, τί οΰν βίμι άξιος ττα-Ο 
Βεΐν τοιούτος ων ; άτγαΒον τι, & ανΒρες ^ΑΒηναΐοι, εΐ 
Βεΐ 76 χατ€ί την αξίαν τ§ οΚηΒεία τιμασΒαι, καΐ 
ταύτα γε ατ^α^ον τοιούτον, ο τι &ν ιτρ^οι ίμοί• 
τί οίν ττρέΐΓβι άνΒρΙ ττίνητι ευεργέτη, Βεομένφ Άγαν 
σχοΧ^ν €7γΙ τβ υμετέρα 'παρακέΚεύσβι ; ουκ &•.ϊ' ο 
τι μα\\ον, & ανΒρες *ΑΒηναϊοι, ιτρέττβι οΰτως, ώς 
τον τοιούτον ανΒρα εν ττρντανείφ σιτείσ^αι, ττοΧύ 
γβ μαΧΚον ή €Ϊ τις υμών ΐτπτφ ή ξυνωρίΒι ή ζεύ^ει 
νενίκηκεν ^Ολυμιτιασιν. 6 μίν γίίρ υμάς ττοίεΐ εύΒαί" 
μονάς Βοκβΐν είναι, εγώ δε είναι * καΐ 6 μεν τροφής £ 
ούΒεν Βεΐται, εγώ δέ Βεομαι. ει οίν Βεϊ με κατίι τ6 ΑΡΟΙΟσίΑ 800ΙΙΑΤΙ3. 69 

Βίκαιον τη^ άζία^ τιμασΒ^αι, τούτον τιμωμαι, ίν 

37 ΤΓρντανείφ σπήσ^ω^.^ ^ϋ^ 

Οαρ• XX νΠ. "ίσως ο\)ν υμίν κοίΧ ταντΧ λεγωι/ 
ΊταραπΚησΙως Βοκω Χέτγαν ω^ττ^ρ νερί του οίκτου καΐ 
της άρτφο\ησ€ως, άττανΙ^αΖιζόμενος• το δέ ουκ βστιν, 
ω αι/Βρθζ ^Α3ηναίοί, τοιούτον, άλλ^ τοίονΕβ μαλΧορ. 
7Γ€ΤΓ€ίατμαί βγω ίκών είναι μηΒένα ά8ικ€ϊρ άνΒ^ρώττων, 
ά\\Λ υ μας τούτο ου ττεΙΆω • 6\£γον ^ίίρ γρονον αΚΚψ 
'Κοις Βΐ€ΐ\&γμ€Β^α• βιτεί, ώς έ^ωμαι, εΐ ^ν ύμΐν νόμος, 
ωςτΓ€ρ και αΧΚοις άν^ρώττοις, ττερί θανάτου μη μίαν 

Βήμέραν μόνον κρίνειν, αλλά 7Γολλά?, εττεΐσ^τβ αν 
νυν δ' ου ράΒιον ίν χρόνφ οΧί^φ μθγάΚας ΒιαβοΧας 
άτΓοΧύεσΆαι• ττεττασμένος Βη ^γα> μηΒένα άΒικεΐν 
ΤΓολλοδ Βέω ίμαυτόν γε άΒικησειν καΐ κατ εμαυτον 
ίρείν αυτός, ως αξιός ειμί τον κάκου, καϊ τιμήσεσ^αι . 
τοιούτου τίνος εμαυτω, τί Βείσας; Τι μη Ίτά^ωτσυτο; ^^• 
οδ ΜεΚητός μοι τιμάται, ο φημι ουκ εΙΒεναι ούτ ει 
ατ^α^ον ουτ εΐ κακόν εστίν ; άντΙ τούτου Βη ελωμαΐηο^ 
ων εΰ οΖδ' οτι κακών όντων, τούτου τιμησάμενος ; ττό- 

τερον Βεσμοΰ ; καΐ τί με Βεΐ ζην εν Βεσμωτηρίφ, Βον- 
Τίεύοντα τ§ άεΐ καΐ^ισταμέντ} άρχτ}, τοις ενΒεκα ; αλλά 
γρη/ιάτων, και ΒεΒεσΆαι εως αν εκτίσω ; άλλα ταύτόν 
μοί εστίν, οττερ νυν Βη ελθγον • ου ^αρ εστί μοι 'χρψ 
ματα, όττό^ν εκτίσω. '-4λλά δ^ φυγής τιμήσομαι ; 
ϊσως γαρ αν μοι τούτου τιμησαιτε, ττολλ^ μεντ αν 
με φιΚοψυγΙα εχοι, ω ανΒρες ^Α^ναΐοι, ει οΰτως 
αλόγιστος εΙμι, ωςτε μη Βύναχ/^αι Χογίζεσ^αι, οτι 
ύμεΐς μεν οντες ττοΧΐταί μου ούχ οΙοί τε εγένεσ^ε €ΐ/- 

ϋ εγκεΐν τάς εμάς Βιατριβας καϊ τους Χόγους, άλλ' ν/^ϊι/ «70 ΡΙΑΤ0ΧΙ8 

βαρύτ^ραι, η&^ονασι, καί €7ηφ^ονώτ€ραι, ωςτβ ξ7;τ€ίτ€ 
αύτων νχηΑ άττάΧΚίνγηναι, αλΧοΰ £^ αρα αύτα^ οϊσουσι 
ραΒίως. ιτόλΧοΰ γε 8εΓ, ώ ανΒρ€<: ^ Αθηναίοι• καΧο^ ουν 
αν μοί 6 βίο<; βϊη έζέΚ^ντι τηΧικωΒε άν^ρώττφ αΚΚην 
4ξ αλλι;9 ΤΓοΚίν 7ΓΟλ€ω9 άμβφομένφ καΐ έξέλαχ/νομένφ 
ζην, €ΰ ηίι,ρ οΊΒ^ δη, οτΓοι αν €Κ3ω, \&^οντο<ζ έμον 
άκροάσονταί οί νίοί, ωςττβρ ενΒοΒβ. καν μ^ν τοντον<; 
άπεΧαννω, οϊηοι βμί αύτοΙ βξέΚωσι, τΓ€ί^οντ€^ τού<ζ 
ττρεσβντέρονζ • €αν δέ μη άττεΧαύνω, οί τούτων Ίτατέ- Ε 
ρες τ€ και οικείοι Βι αυτούς τούτον^:, 

Οαρ. XXVIII. ^Ισως ουν αν τις εϊττοι, ^ιτγων Βε 
καΐ ησυγίαν άγων, ώ Χώκρατες, ουχ οίος τ εσει ήμΐν 
εξε\9χ!ί>ν ζην; ΤοντΙ Βή εστί ττάντων γαΧεττώτατον 
Ίτεΐσαί τινας υμών, εάν τε ^αρ \ετ/ω, δτι τω ^εω απείτ 
^εΐν τοϋτ εστί καΐ δίά τοΰτ άΒύνατον ησυγίαν α^ειν, 
ου ττείσεσ^ε μοι ως είρωνευομενψ • εάν τ αΰ λβγω, οτι 88 
καΐ τυγχάνει μέ^ιστον άτ^α^ον ον άν^ρώττω τούτο, 
εκάστης ημέρας ττερϊ αρετής τους Χόλους ιτοιεΐσΒαι 
καΐ των αΧΚων, ττερΙ ων ύμεΐς εμού ακούετε δίαλεγο- 
μενού και εμαυτον καΧ αΚΚους εξετάζοντος, ο ΒΙ ανεξέ- 
ταστος βίος ου βιωτος άνΒρώττω, ταύτα δ' ετι ήττον 
Ίτείσεσ^ε μοι Χέ^οντι. τα Βέ έχει μεν οΰτως, ως εγώ 
φημι, & ανΒρες, ιτεί^ειν δέ ου ράΒιον, Καϊ εγώ άμ! 
ουκ εϊ^ισμαι εμαυτον άζιοΰν κακού ούΒενός. ει μεν ^αρ 
ήν μοι γρήματα, ετιμησάμην αν χρημάτων οσα εμέλτ Β 
λ/)ΐ^ εκτίσειν, ούΒεν ^γαρ αν εβΧάβην* νύν Βέ — ούγά/> 
Ιστιν, ει μη άρα δσον &ν εγώ Βυναίμην εκτΐσαι τοσού^ 
του βούΚεσ^έ μοι τιμησαι, ϊσως δ' &ν Βυναίμην εκτΐ- 
σαι υμΐν μναν αργυρίου• τοσούτου ουν τιμωιιαι. ΑΡΟΙΟΟΙΑ 800ΒΑΤΙ8. 71 

Πλάτων Βε οΒβ, ω ανΒρβ^ ^ΛΆηναΐοι, καΐ Κρίτων κ(ά 
ΚρίτόβονΚος καΧ ^Α7ΓθλΧ68ωρο<; κβΧβύουσί μβ τριοτ 
κοντά μνων τιμησασΒ^αι, αύτοΙ δ' ίγγυασ^αι* τίμωμαί 
οΖν τοσούτον • €γγυηταΙ 8* ύμΐν έσονται τον άρ^νρίον 
οίτοι άξίοχρεφ. ^^ ^ ^ [_ 

ι " ι 

ϋ Οαρ. XXIX. Ον τΓολλου γ* ^νεκα χρόνον, ω αν- 
δ/369 ^Α^ναΐον, όνομα εξετβ καΐ αΐτίαν νττο των βον- 
Χομύνων την ττοΚιν \οώορ€Ϊν, ως Σωκράτη άττε/κτό- 
νατ€, ανΒρα σοφόν φησονσι ^αρ Βή μ€ σοφον είναι, €.1 
καΧ μη εΙμί, οι βονΧόμενοι νμΐν ονειΒίζειν. εΐ ονν 
Ίτεριεμείνατε οΚί^ον γρονον, αττο τον αντομάτον αν 
νμΐν τοντο ε^ενετο* οράτε ^αρ Βί) την ήΧικίαν, οτΰ 
ΤΓορρω ηΒη €στΙ τον βίον, θάνατον Βε εγγύς, λβγω δέ 
τοντο ον Ίτρος ττάντας νμάς, άΧΚΛ ιτρος τονς εμον 

Ό καταψηφισαμένονς θάνατον, λβγω δέ και τόΒε ιτρος 
τονς αντονς τούτονς. 'Ίσως με οϊεσ^^ε, ω ανΒρες, άττο- 
ρία λόγων εαΧωκέναι τοιούτων, οΐς αν νμάς εττεισα, εΐ 
ωμην Βεΐν ατταντα ττοιεΐν κα\ Χίγειν, ωςτε άττοφν^εΐν 
την Βίκην, ΤΓολλοΟ γε δεί. άλλ' αττο ρ ία μεν εαΚωκα, ον 
μέντοι λόγων, άλλ^ τοΚμης και αναισγνντίας καΐ τον 
εΐ^ελειν λεγείχ; ιτρος νμας τοιαντα, οΤ &ν νμΐν μεν 
ήΒιστ 1]ν άκούειν, ^ρηνονντός τέ μον καΐ οΒνρομενον 

Ε καΧ οΧΚλ ΤΓΟίονντος καΐ \ετ/οντος ττοΧΚΛ καΐ ανάξια 
εμον, ώς εγώ φημί' οΐα Βη καΐ εϊ^ισ3^ε νμεΐς των 
αλλωι/ άκούειν• άλλ' οντε τότε φη^ην Βεΐν ένεκα τον 
κινΒύνον Ίτραζαι ούΒεν άνεΧεύ^ερον, οντε ννν μοι 
μεταμεΧει όντως άττοΧογησαμενω, άλλα ττολύ μάΧΧον 
αίρονμαι ώδε άττοΧογησάμενος τε^νάναι η εκεΐνως ζην• 
οντε γά/) εν Βίκτι οντ εν ττόΧεμφ οντ εμί οντ αΚΧον 72 ΡΙΛΤ0ΝΙ8 

ονΒένα Βέί τούτο μηγανασ^αι, οττω^ ά7Γθφ€νξ€ταί τταν 59 
τΓΟίων θάνατον, καΐ ^γίίρ ίν ταΐ^ μάχαι<; ΤΓοΧΚάκις Βη* 
\ον ^ΙτγΡ€ταί, ΟΤΙ το ^€ άτΓοΒανβΐν αν τ*9 ίκφύ^οι καΧ 
οπΚα άφείς καΧ ίψ* Ικβτβίαρ τρατΓ6μ€νο<; τ&ν Βιωκόν- 
των* καί αΚΚαι μ/ηχαναί ττόλΧαί βίσίν ίν βκάστοι^ το?9 
κννΖύνοι<;, ώ9Τ6 Βιαφ€ΐτ/€ίν θάνατον, ίάν τί9 το\μα 
τταν 7Γ0ΐ€Ϊν καΐ Χέτγαν, άλλΛ μη ου τοντ τ} χάΚβττόν, 
& ανΒρ^ζ, θάνατον €κφιτ/€Ϊν, άΧ\Α ττοΧν γαΧβττώτβρον 
ΤΓονηρίαν ^άττον '^αρ Άανάτου ^€?. καΧ νυν έγω μ€ν 
ατ€ βραδύς ων καΐ ΤΓρ€σβύτη<ζ ιπτο του βρ<ι5υτέρουΒ 
ίάΧων, οί δ' €μοΙ κατήγορου ατ€ ΒβινοΙ καί οξείς οντ&ζ 
ιπΓΟ του ^άττονος, της κακίας, καΐ νυν €γώ μβν αττβιμΰ 
ύφ' ύμων θανάτου Ζίκην οφΧων, οΰτοι δ' ύττο της 
ϋίΚηΙ^είας ώφ\ηκ6τ€ς μοχΒηρίαν καΐ αΖίκΙαν, καΧ &γωγ6 
τω τιμήματι βμμίνω, καΧ οΰτοι. Ταΰτα μεν οΰν ττου 
ϊσως οΰτω και βΒει σχεΐν, καΐ οΐμαι αύτ^ μετρίως 
1\€ίν. 

Οαρ. XXX. Το δέ δ^ μετά τοΰτο εττιΒυμω ύμΐν 
γρησμφΒησαι, ω καταψηφι,σάμενοί μου• καΐ ^γάρ εΙμΰΌ 
ηΒη ένταΰΐ^α, εν φ μαΚκττ αν^ρωττοι γρησμφΒουσιν, 
δταν μέΧΚωσιν άττο^ανεΐσ^αι, φημί ^άρ, & ανΒρες, οί 
€/*έ απεκτονατε, τιμωρίαν νμΐν ηξειν εύΒ^ύς μετίί τον 
εμον θάνατον ττοΧύ γαΧεττωτέραν νη ΔΓ ί} οΊαν εμ^ 
απεκτονατε. νυν ^ίίρ τοΰτο εϊργα^Βε οίομενοί άττάΧΚά' 
ξεσ^αι του ΒιΖονοΛ εΚσγχρν του βίου. το δέ ύμΐν ^ολύ 
εναντίον άτΓοβήσεται, ώς &γώ φημι, ττλείοχ/ς έσονται 
υμάς οί εΚετγχοντες, οϋς νυν ε^ω κατεΐχον, ύμεΐς δέ 
ουκ 'ρσ^άνεσ^ε• καΐ γαΚεττώτεροι έσονται οσφ νεώτε-Ώ 
ροΐ είσί, καί ύμεΐς μαΧΚον ά/γανακτήσετε. εΐ γ^ρ οϊε- ΑΡΟΙΟαίΑ 800ΒΑΤΙ8. 73 

• 

σ^€ άτΓΟΚτείνοντε^ άν^ρώττονς έτησγησειν του ονειΖί* 
ζειν Τίνα νμΐν, οτί ουκ ορ^ώς ^τ€, ουκ ορ^ως Βιανοεΐ• 
σ^€•• ου ^άρ βσ^ αΰτη ή άτταΧΧα/γη ούτ€ Ίτάνυ Βυνατί/ 
οΰτ€ καλή, αλλ* εκείνη καΧ κάΧΚίστη κα\ ρφστη, μη 
τού9 άλλους κοΧούειν, άλλ' ίαυτον ιταρασκευάζαν, 
αττως €σταο ώ<; βί\τιστο<;• Ταύτα μ\ν οΰν υμίν τοΐζ 
καταψηφισαμένοι<; μαντευσάμενος απάΧΚΛττομαι. ^^χ^-^^'^ 

Ε Οαρ. XXXI• Γο?9 δέ ά7Γθψηψίσαμ€νοι<: ή8έω<: αν 
Βι/ιΚβχΙ^βίην ιπΓ€ρ του γ&γονότος τουτουί' ιτρώγματος, 
€ν φ οί αρχρντ€ς άσγρΚίαν αηουσι καΧ οΰττω ίρχομαΰ 
οι €λ3^6ντα μ€ Βεΐ τβ^νάναι. άλλα μοι, & ανΒρες, Ίταρατ 
μείνατε τοσούτον χρονον ούΒ^ γ^Ρ κωλύει Βιαμυ^ 

40 ^ολο^σαν Ίτρο^ άΧληλου^, €0)9 εξεστιν. νμΐν ^αρ ως 
φίλοις οΰσιν εττιΒεΐξαο εΐ^έλω το νυνί μοι ξυμβεβηκος 
τΐ 7Γ0Τ6 νοεί. ^ΕμοΙ ^γάρ, ω ανΒρες Βικασταί — υμάς 
7^/) Βικαστας κάλων ορΒως &ν καλοίην — ^αυμασιόν 
τι γ&γονεν. ή 7^Ρ εΙωΆυΐά μοι μαντικί} η του ΒαιμονΙου 
εν μεν τφ ιτρόσΒεν χρόνφ Ίταντϊ ίτάνυ ιτυκνη άεΐ ^ν 
καΐ ίτάνυ εττΐ σμικροΐς εναντιουμένη, εϊ τι μελλοιμι μη 
ορΆως ττράξειν* νυνΙ δέ ξυμβεβηκέ μοι, αττερ οράτε 
και αυτοί, ταυτί, α ^ε δ^ οίη^είη αν τις καΐ νομίζεται 
έσχατα κακών εϊναι, εμοί δέ οΰτε εξιόντι εω^εν οϊκο- 

Β Ι&6Ι/ ηναντιώ^ το του ^εοΰ σημεΐον, οΰτε ήνίκα άνε• 

βαινον ενταυΒοΐ εττΐ το Βικαστηριον, ουτ εν τφ λόγρ 

ούΒαμοΰ μίΚλοντΙ τι ερεΐν καίτοι εν άλλοις λό^γοις 

ΤΓολλαχον Βη με εττέσχε λέγοντα μεταξύ. νυνΙ δέ ου- 

Βαμοΰ ΊτερΙ ταύτην την ιτραξιν οΰτ ίν ερψρ ούΒενΙ ουτ 

εν λό^φ ήναντίωταί μοι. τι οΐν αίτιον είναι ύττόλαμ- 

βάνω; ετγώύμΐν ε ρω* κινΒυνεύει^γάρ μοι το ξυμβεβψ 

4 74 ΡI^ΑΤ0ΝI8 

/ζος τοΰτο α/γ(ΐΒ6ρ ^ΘγονένοΛ, καΐ ουκ Ισ3^ αττω^ '^μά^ 
ορΒ^ως νΊΓθ\αμβάνομ€ν, όσοι οΐόμεΐ^α κοΜν €Ϊν<Μ το Ο 
τ^νόναί. μ&^α μοι τ€κμήριον τούτου γέγοι/βι/* ου ^ίφ 
€σ3^ 07Γα>9 ουκ ηναντιω^ αν μοΰ το €ΐω3^<: σημείου, ά 
μή τν βμέΧΧορ &γώ άτγ(ΐ3ον ττράξβιν. 

Οαρ. XXXII. ^Ενροήσωμεν £έ καΐ τ^Βε, ώ^ ίγοΧΚτι 
ίλττίς εστίν άηξίΆον αυτό ύναι• ΑνοΙν ^ίφ ^άτερον 
εστί το τε^νάναι• ή ^αρ οίον μηΒ^ εΙνοΛ μ/ηΒ^ αϊσ$ψ 
σιν μηΒεμίαν μηΒενο^ ^χ^ίΡ τον τεΒνεωτ(;^ η κατά, τά 
Χετγόμενα μεταβοΧή τ&9 τυγχάνει, οΖσα καΐ βίετοίκησις 
τζ ψνχ^ του τόττον τον ενΙ^νΒε εΙς αλΧον τόττον• καΐ 
εϊτε Βη μηΒεμία αΧ<^$ησίς εστίν, άλλ' οίον ΰττνος, ^είτΏ 
Βάν Τ£9 καΆεύΒων μηΚ οναρ μηΒεν ορα, ^αυμάσιον 
κερΒος αν εϊη 6 ^άνατο^, εγώ 7^/> ^ν οΐμαι, εϊ τίνα 
εκΧεξάμενον Βέοι, ταύτην την νύκτα, έν § ούτω κατετ 
ΒαρΒεν, ωςτε μηΒ^ οναρ ιΒάν, καΐ τΛ^ αΧΚα^ νύκτας τε 
καΐ ημέρας τά9 του βίου του εαυτού άντιττϋφαΒεντα 
ταύτ^ τ^ νυκτΐ Βεοι^ σκεψμμ^νον είττεΐν, ττοσα^ αμ^ινον 
καΐ ήΒίον ημέρας καΐ νύκτας ταύτης της νυκτός βεβίω- 
κεν ίν τφ εαυτού βίφ, οΐμοΛ &ν μη οτΰ ΙΒιώτην τινά, 
άλλΑ τον μ&γαν βασϊΚέα εύαριΙ^ήτους &ν εύρεΐν 
αύτον ταύτας Ίτρος τά,ς αΚΚας ημέρας καΧ νύκτας, βί£ 
οίν τοιούτον 6 θάνατος εστί, κέρΒος εγατ/ε λέγω• καΐ 
7^/0 ουΒ^ ΊτΚεΙων 6 ιτας χρόνος φαίνεται ούτω Βί^ 
εΙνοΛ ^ μία νύξ. εΐ δ' α.9 οίον α'τοΒημήσαί Ιστιν 6 
^άνατο^ εν^έρΒε εΙς αΚΚον τόττον, καΐ αΚηΙ^ έστι τΑ 
Χβγομαυα, (ί>ς αρα εκεί είσΐν ατταντ,ες οι τεΆνεωτες, τι 
μείζον αγα«9οι/ τούτου εϊη αν, ω ανΒρες Βικασταί; εΐ 
ηάρ τις άφικόμενος εις *Άι>Βου, ατταΚΚατ^είς τούτων ^\ ΑΡΟΐαΟΙΑ 80σΕΑΤΓ8. 75 

των φασκοντων Βικάστων εΐϊ/αΰ, €ύρήσ€ΐ τού<: ώς ά\ψ 
&ως Βικα,στώζ, οΐττβρ καϊ Τίέτγονται, ίκΛ Βίκάζβίν, Μί• 
νω<: τ€ καΐ ^ΡαΖάμανΒυ<ξ και ΑΙακος καΐ Τρντττολεμος, 
καΧ αΧΚχ)ί, όσον των ημιΒ^έΰον Βίκαιοι βτ/ένοντο €ν τφ 
ίαυτων βίω, &ρα φαύλη &ν €Ϊη ή άττοΒημία; ή αϋ 
*Ορφ€Ϊ ξυγγενέσ^αι καϊ ΜονσαΙφ καΧ ^ΗσιόΒφ καΧ 
*Ομήρφ €7γΙ ΊΓοσφ αν τΰζ Βέξαιτ &ν υμών ; ©γώ μεν 
7ά/> ΊΓοΚΚάκί^ 6^€λω τ^νάναι, €1 ταυτ ίστίν άλι;^^ • 
έιτζΐ €μοι^€ καϊ αντφ ^αυμοίστη αν €Ϊη η Βιατρφη 

Β αυτόθι, οττότε έντύχριμι ΠάλαμήΒβί καΐ Λϊαντν τφ 
Τέλαμωνος καϊ βϊ τι^ αΧΧο^ των τταΚαιων 8^ κρίσιν 
αΒικον τέΒ^νηκεν* άντιιταραβάΧΚοντν τά έμαυτοΰ ιτά^η 
Ίτρο^ τά εκείνων, ώ? εγώ οΙμοΛ, ουκ αν άηΒ^ €Ϊη. καΐ 
Βη το μ&γιστον, τού<; €Κ€Ϊ εξετάζοντα καΐ €ρ€υνωντα 
ω<ζΤΓ€ρ τους ενταύθα Βιώγειν, τις αυτών σοφός εστί καΐ 
τις οϊβταν μέν, βστι δ' ου. ίττΐ ττόσφ δ' αν τις, ω αν- 
Βρες Βικασταί, Βέξαιτο έξετάσαι τον εττΐ ΤροΙαν α/γα" 
^οντα την ττόΚΚην στραΐτιάν, ή ^ΟΒυσσεα, ^ ^ίσυφον, 

Ο ή αλΧους μύριους αν τις εΐττοι και ανΒρας καϊ ^γυναΐ- 
κας ; οΐς βκεί ΒιαΧ&γεσ^αι καϊ ξυνεΐναι καϊ εξβτάζειν 
αμηχανον αν εϊη ευΒαιμονίας Ίτάντως. ου Βήττου τού- 
του γ6 βνεκα οί έκεΐ άττοκτείνουσι • τά τ€ ηίιρ αΧΚα 
εύΒαιμονέστίεροί είσιν οί εκεί των εν^όΖε, και ήΒη τον 
Χοιττον γρονον αθάνατοι είσιν, εϊιτερ ^ε τά \&γ6μενα 
άΚηΒη εστίν. 

Οαρ. ΧΧΧΤΠ. *-4λλά καΐ υμάς χρη, ω ανΒρες Βίτ 
κα,σταΐ, εύελιτιΒας είναι ιτρος τον θάνατον, καΐ Ιν τι 

Ώ τοΰτο ΒιανοεΐσΆαι αΚη^ς, οτι ουκ εστίν ανΒρΙ α/γα3-φ 
κακόν ούΒ^ν οΰτε ζωντι ούτε τεΧευτησαντι, ούΒε άμΟ' 76 ΡΙιΑΤΟΝΙβ ΑΡΟΜΟΙΛ 800ΚΑΤΙ9. 

\€Ϊταί υτΓο ^€ων τά τούτου ιτρόηματα* ουδέ τά €/χά 
ννν άτΓο τον αυτομάτου ^έτγονεν, άλλα μοΰ ΒηΧον ίστί 
τοΰτο, δτί ηΒη τβΒνάναι καΐ άττηΧΚάχΒαί ιτρατ/μάτων 
βίΧτιον ^ν μοι. Βώ, τοΰτο καί βμβ ονΒαμοΰ άττέτρεψβ 
το σημ€Ϊον, καΐ εγατ/ε τοΐ<: καταψηφίσαμέροις μου καΐ 
τοις κατη^όροις ου ττάνυ γαΚ^τταΙνω. καίτοι ου ταυττ^ 
τ^ Βιανοία κατεψηφίζοντό μου καΐ κατηγορούν, αλλ* 
οΐόμενοι βλάτττβίν τοΰτο αύτοΐς αζιον μέμφεσΒαΰ. Έ 

ΤοσόνΒβ μΑντον αύτων Βέομαι • τους υίεΐς μου, βττβί- 
Βά,ν ήβήσωσι, τιμωρησα^σΒβ, & ανΒρ€ς, ταντίί ταΰτα 
ΧνίΓοΰντες, α7Γ€ρ βγω ύμας ΙΚχητουν, ϋίρ υμΐν Βοκωσιν 
ή ^(ρημάτων ί) άλλοι; του τροτερον έττίμελεΐσΐ^αι ή 
αρετής, καί Ιαν Βοκωσί τι είναι μ/ηΒεν οντες, ονειΒίζετε 
αντοΐς, ωςττερ εγώ υμΐν, οτι ουκ εττιμεΧοΰνται &ν Βεΐ, 
καΐ οΐονταί τι είναι Βντες ούΒενος άξιοι* καΐ εάν ταΰτα 
ΤΓΟίήτε, ΒΙκαια ιτεττον^ς εγώ εσομοΛ υή> υμών αυτός 
τε καΐ οί υίεΐς. 4.2 

*^λλΛ γάρ ηΒη ωρα άπιέναι, εμοί μ^ν άτΓοΆανου- 
αένφ, υμΐν δέ βιωσομένοις, οττότεροι δέ ημών εργονται 
έπΙ αμεινον ιτρα/γμα, αΒηΧον τταιπ-Ι "ΐτλην η τω ^εφ. ι. 
1 ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ. ♦♦♦ ^ Οαρ. ι. Τί τηνι,κάΖ^, άφΐξαί, & Κρίτων ; ^ ου ττρφ 
€τν εστίν; ΚΡ. Πάνυ μβν ονν. 5Ίβ. Πηνίκα μώ- 
\ίστα; ΚΡ. ^ΟρΒρο<ζ βίΐ^ύς, ^Ω. θαυμάζω, 07Γω<: 
ηΙ^έΧησέ σοι 6 του Βεσμωτηρίου φύΧαξ ίητακοΰσαι, 
ΚΡ, Ενι^•9^9 η^ μοί βστιν, ω Χώκρατες, δ^ά το 
7Γθ\\άκι^ Βεΰρο φοιταν, και τν καΧ εύεργέτηται ύττ 
€μοΰ. ^ίΐ, "Αρτι Ββ ήκ€ΐζ ^ ΊτάΧαι ; ΚΡ, ^Εττιεικως 

Β τταλα^. ^ίΐ. Είτα ΐΓω<; ού/€ €ύΆύ<ζ ί'7Γη^€φά<ζ μ€, άΧΧΛ 
σιτ/^ ΊταρακάΒησαι ; ΚΡ, Ου μίϋ τον Αί*, ω 2ώκρατ€<;, 
ουδ' &ν αύτο^ η^^έΚον €ν τοσαύττ^ τε ατ/ρυττνία καΐ 
ΧύτΓΎΐ είναι, αλλά καΧ σου ττάΧαι ^αυμά&Μ^ΙσΒανό- 
μ€νο<;, ώ<ζ ήΒέω<: κα3^€ύΒ€ΐ<; • καΐ έτητηοες σε ουκ ψ/ει- 
ρον, ίνα ώ9 ήΒιστα 8107179. καΙ ΊτοΧχακίβ μ^ν Βή σε καΐ 
ττρότερον εν τταντί τφ βίφ ευΒαιμόνισα του τροττου, 
ΤΓολύ δέ μάΧιστα εν τ^ νυνί τταρεστώστι ξυμφορα, ώς 
ραΒίως αύτην καί τΓράω<ξ φέρεις, ΧΩ, ΚαΙ ^γί^ρ αν, ω 
Κρίτων, ττΧημμεΧ^^ εΐη α^ανακτεΐν τηλικοΰτον οντά, 

Ο ει Βεΐ ηΒη τείυευταν, ΚΡ, Και αΚΚοι, ω Χώκρατες, 
τηλικοΰτοι εν τοιαύται<; ξυμφοραΐ<ζ άΧίσκονται, άλλ' 
ουΒεν αυτούς εττιΧύεται ή ήΧικία το μη ουγΐ άηοτ [^^\ / 
νακτεΐν τ^ τταρούστι τύχτ), ΧΩ, ^Εστι*ταυτα, αλλά 78 ΡΙΑΤ0ΝΙ3 

τί Βη οΰτω ττρω άφΐξοί ; ΚΡ. ^ΑγγέΚίαν, ω ^ώκρατ€^, 
φέρων γα7<£7Γήν, ου σοι, ώ<; έμοί φαίνεται, άλλ' έμοί 
καΐ τοις σοΐς έτητηΒείοι^ Ίτασν καί γαΚεττην καΧ θα- 
ρ€Ϊαν, ί^ν €^ώ, ως έμοί Βοκώ, ίν τοις βαρύτατ αν ίν- 
έτ^καιμι,. ΧΩ,, Τίνα ταύτην ; ή το ιτλοΐον άφΐκταί εκ 
ΔηΚου, οί ΒΛ άφικομένου τεΒνάναί με ; ΚΡ, Ον τοι Ώ 
Βί^ αφΐκται, άλλΛ Βοκεϊ μέν μοι ηξείν τήμερον εξ ων 
άτταγγέΧΚουσιν ήκοντές τίνες άττο Χουνίου καί κατοτ 
ΤατΓοντες εκεί αύτο. ΒηΚον οΰν εκ τούτων των άτ/γίΚων, 
ΟΤΙ ηξεν τήμερον, καΧ άνώγκη Β^ εΙς ανριον Ισται, & 
Σώκρατες, τον βίον σε τεΚευταν. ^/ν^^ 

Οαρ. II. Χίϊ• *-4λλ*, ώ Κρίτων, τνχτ) άτ/α^^β. εΐ 
ταύτρ τοϊς ^εοίς φίΧον, ταντρ έστω. ου μεντοι οΙμ4ΧΛ 
ηζειν αύτο τημερον. ΚΡ, ΙΙό•9€ΐ/ τοΰτο τεκμαίρει; 
Σίΐ. *Εγώ σοι ερω, τ§ ^άρ ττον ύστεραία Βεΐ με άττο- 44 
Βνησκειν ή '§ &ν Ιλ^ το τΓΧοΐον. ΚΡ. Φασί γέ τοι 
Βη οι τούτων κύριοι, ΧΩ,, Ου τοίνυν της εττιούσης 
ημέρας οϊμαι αύτο ήξειν, άΧΧΑ της ετέρας, τεκμαίρο- 
μοΛ δέ ίκ τίνος ενυττνίου, δ έώρακα ολίτγον ιτροτερον 
^^α^μτγ{Χν*ιζρ"αντι/9 της νυκτός • καΧ κινΒυνεύεις εν καιρφ τινι ουκ 
εγεΐραΐ με, ΚΡ. *Ην Β^ Βί^ τί το ενύττνιον ; ΧΩ. 
ΕΒοκει τις βίοι γι/ι^ ιτροςέλΐ^ΰσα κα\η καΐ εύειΖης, 
Χενκίί ιμάτια ίχρυσα,, καΧέσοΛ με καΐ ειττεΐν, ^Ω Χώ- Β 
κρατεί, ήματί κεν τριτάτφ ΦΒίην ερίβώλον ικοιο. 
ΚΡ• ^Ως Άτοπον το ενύττνιον, & Χώκρατες, ΧΩ» 
Εναρη&ί μ^ οΰν, ως γ' ίμοί Βοκεΐ, ω Κρίτων, 

Οαρ. ΙΠ. ΚΡ. Λίαν γε, ό^ς ίοικεν, άλΧ, & Βαιμό- 
νιε Χώκρατ&ξ, ϊτι καΐ νυν ίμοΧ ιτείΒου καΐ σώ^τι• 
ως ίμοί, ϋ,ν συ άίΓο^άντ^ς, ου μία ξνμφορά εστίν. οκιτο. 79 

άλλΛ χωρΐ^ μ^ του €στ€ρησ^αι τοιούτου ίττίτη^ίου, 
οίον ^α> ούΒέρα μη νοτβ ^^θ'(^> €Τί δέ καΐ 'Π'όΧΚοΐ^ 2: ο Βόξω, οΐ 4μ^ καΐ σέ μί^ σαφώς ϊο-ασιν, ώς οΐ6ς τ ών σβ ^^^^^^,^ 
σώζ(£νν, €ΐ ή^έΚον άνάΧΐσκ€ΐν χρήματα, αμέΚησαύτ' ^ • ^ί]^*^ καίτοι Τ49 άι/ αίσγίων €Ϊη ταύτης Βόξα, ή Βοκ€Ϊν χρήΑ ^^^%^ 
ματα ιτβρί ΊΤΪυειονος ττοιΑτ^αΛ ^ φίλους; ου ^ίυρ ητ^ί'^ ^ "7 
σοντοΛ οι ΊΓοΧΚοΙ, ως σύ αύτος ουκ ή^ίΧησας άττιέναι 
€ί/^ένΒ€, ήμ&ρ Ίτρο^υμουμένων* ^ί2. '^λλ^ τι ήμίν, 
& μακάρια Κρίτων, οΰτω της των ιτοΧΚων Βόξης μέ- 
Χβι ; οί γ^ρ €7η€ΐκέστατοι, &ν μαΧΚον άξιον φροντίζβιν, 
ήγησονται αύτίί οΰτω 7Γ€7Γραχ^έΜ, ωςττερ &ν ττρα')^^. 

Τ> ΚΡ. *ΑΧΧ ορφς 8ή, ΟΤΙ ανάγκη, & 3οί>κρατ€ς, καϊ της 
των ΐΓοΚΚων Ζοξης μίΚειν• αύτίί 8έ ίηΚα τίί τταρόντα 
νυνί οτί οΙοΙ τ €ΐσΙν ο^ ττόΚΚοΙ ου τά σμικροτατα των 
κακ&ν ίξ€ρ^άζ€σ^£ΐι, άΧΚΐί τίί μ&γιστα σχιεΒόν, ίάν Τί9 
€ν αύτοίς ΒιαβββΚημενος ^• 2ΊΓ2• ΕΙ ^ίί^ωφέλ^ν, & 
Κρίτων, οϊοΐ τε ^ϊνείί, οί πολλοί τΛ μ&γιστα κακά έξβρ- 
'γάζεσ^αι, ίνα οιοίτ€ ^£^^9 κλΪ ά/γΰί^ίί τΛ μίτ/ιστα, 
καϊ κάΚως &ν €Ϊχ€, νυν οέ ού&έτ€ρα οίοί τ€ * οΰτ€ ^ίίρ 
φρόνιμον οΰτ€ άφρονα ΒυνατοΙ ττοιησαι, ττοιοΰσι £έ 
τοΰτο, ο τι &ν τύγωσιν^ ^(-^^«ν^,χ^ 

£ Οαρ. IV. ΚΡ• Ταύτα μ^ Βη οΰτως ίχέτω' τάδβ 
α, & ^εώκρατ€ς, ^Ιττέ μοι. &ρά </€ μ^ ίμοΰ 7Γρομη^€ΐ 
καΐ των αΚΚων έττιτηΒβίων, μή, ϋίν σύ έν^ένΒ€ έξέΧ- 
^ρς, οι συκοφάνταί ήμΐν ττρώγματα ιτάρέχωσιν ως σ^ 
έν^ένΒβ 4κκ\έψασί, καϊ άνα/γκα^^ωμ€ν ή καΐ ττασαν 
τ^ν ουσίαν άττοβαΚεΐν ή συγνίι γρηματα, ή καΐ αΚΚο τι 

4ΰηΓρ^ς τούτοις ιτα^βΐν; βΐ γαρ τι τοιούτον φοββι, ίασον 
αύτο γαίρ€ΐν * ίιμάς ^γάρ ττου Βίκαιοί έσμ€ν σώσαντές -'ν 80 ΡΙ^ΑΤΟΝΙδ 

σε κίνΒνν€ν€6Ρ τούτον τον κίνΒννον καί, βάν Βίτ^, €τι 
τούτον μβίζω, αλΧ έμοί ττεί^ου και μη αλλω? ττοίει. 
ΧΩ,, ΚαΧ ταύτα ττρομηΒονμαί, ω Κρίτων, καΧ αΚΚα 
ΤΓολλα. ΚΡ• Μήτε τοίννν ταντα φοβον' καΐ ^γαρ 
ονΒ^ 7Γθ\ύ τάργνρών ίστιν, δ ^έλονσί \αβ6ντε^ τι,ν^^ 
σωσαί σε καί €ξατ/ατ/€Ϊν ίνΒένΒβ, βττατα ονχ δρα^ τού^ 
Γον<: τού<: σνκοφάντα^ ώ^ βύτελείί, καΐ ούΒεν &ν Βέοΰ 
€*ΙΓ αυτούς ττολλοδ άρ^ρίον ; σοΙ Βέ ιπτάρχβί μεν τα Β 
εμΛ γρηματα, ώ<: ί^/ωμαί, ικανά ' έπειτα καΐ εϊ τι εμού 
κηΒ6μενο<; ουκ οίει Βεΐν άναΚίσκειν τάμα, ξένοι οντοι 
ενΒάΒε έτοιμοι άναΧίσκειν, εις δέ κεκόμικεν εττ αύτο 
τοΰτο άργύριον ίκανον, Χιμμίας 6 Θηβαίος* έτοιμος 
Β^ καί Κεβης καί αΧΚοι πολλοί ττάνυ, ωςτε, οττερ 
λβγο), μήτε ταντα φοβούμενος άττοκάμτίς σαντον σω- 
//^φΛ% <^ο,ι, μήτε ο €λ€769 εχ; τω Βικαστηρίφ, Βνςχερύς σοι 
^ενεσί^ω, οτι ουκ &ν εγρις εξεΤίΙίών δ τι νρφο σαντφ. 
ΤΓολλαχοΟ μεν ^αρ καΐ αΧΚοσε οττοι αν αφίκρ ά/γαττή- 
σουσί σε• έαν δέ βούΧτ^ εΙς θετταΧίαν ιέναι, εΙσΙνΟ 
εμοί εκεί ζενοι, οι σε ττερί ττολλοΟ ττοιήσονται καΐ 
άσφαΚειάν σοι τταρέξονται, ωςτε σε μηΒένα Χυττεΐν 
των κατίί θετταΧίαν. 
^ Οαρ. V. "Ετι δε, ω Χώκρατες, ουδέ Βίκαιον μοι 

""^ Βοκεΐς εττιχειρεϊν ττραγ/ια, σαντον ιτροΒονναι, εξόν 
σω3ηναι• καΧ τοιαντα σττεύΒεις ιτερΧ σεαντον ^ενέ- 
σΒ^αι, απερ &ν καΐ οι ίχΒροί σον σττεύσαιίν τε καΐ 
εσττενσαν σέ ΒιαφΒεΐραι βονΧομενοι, ττρος δέ τούτοις 
καΐ τονς νΐεΐς τονς σαντον εμοι^ε Βοκεΐς ιτροΒιΒόναι, 
ους σοι εξόν καΐ εκ3^ρεψαι καΧ εκπα^Ζευσαι οΙχήσειΤ) 
καταΧιττών, και το σον μέρος, δ τι &ν τύχωσι, τοντο ΟΚΓΓΟ. 81 

Ίτράξουσι• τβύξονταν δε, ώ9 το εΙκός, τοιούτων, οΐάττερ 
€Ϊω^€ ^ίτ/νεσΒ^αι ίν ταΪ9 ορφανίανς ττβρι τους ορφα• 
νον<ζ, ή ^άρ ου γρη ττοιείσ^αν 7Γαίδα9, η ξυνΒιαταΧαί- 
ττωρεΐν καΧ τρέφορτα καΐ ΊταιΖβύοντα* συ Βέ μοι Βοκεΐς 
τά ρα^υμοτατα αίρ^ΐσΆαι. γρί} δε, &π€ρ &ν ανηρ 
ά-γίΐΒοζ καΐ άνΒρ€Ϊος βλοίτο, ταύτα αίρβΐσΒαι, φότ 
σκοντά 7^ Βη άρ€τη<; δίά 7Γαι;τ09 του βίου ίτημίΚΛ- 

ε σ^αί, ω<; βγωγε καϊ ίητβρ σου καΐ ίητίρ ήμων των σων 
έτΓίτηΒβίων αίσχύνομαι, μη Βόξτι ατταν το^ττβαγμα το 
ιτερί σε άνανΒρΙα τυΑ τ§ ημετέρα ττεττραχ^α^, καΐ ή 
ε?9οδ θ9 τηζ Βίκη<: ε49 το Βικαστήρι,ον, ω<ζ €49^λ.^9, εζον 
μη εΙςέΚΒβΐν, καϊ αύτο<; 6 άτγων τηζ Ζ1κη<; ώ9 ε^ ένετο,^-^^ 
καΐ το τεΧευταΐον Βη τουτί^ ωςττερ κατώγε\ω<: τη<ί (^^^9Μ^'' 
7Γράξεω<:, κακία τινί καΙ άνανΒρία τ§ ημετέρα Βιαττε^^ — [^ , 
46 φευ^έναι ημα^ Βοκεΐν, οΐτινέ^ σε ουγί εσώσαμεν, ουδέ 
συ σαυτόν, οΐ6ν τε ον καΐ Βυνατον, εϊ τι καΧ σμικρόν 
ημών ίφε\ο^ ^ν. ταύτα οΰν, & ^ώκρατες, ορα, μίιαμα 
τφ κακφ και αισγρα 'ρ σοι τε και ημιν, αλΧα ρουΧευ- 
ου, μαλΧον δε ουδέ βουΧεύεσ^αι ετι ωρα, άλλα βεβου- 
λε0σ.9αι. μία δέ βουΧή' τη<ί ^^ρ ειπούσης νυκτός 
ταΰτα ττάντα Βεΐ ττείΓραΎ^ι. ει Βέ τί ττεριμενοΰμεν, 
αδύνατον καΐ ούκέτι οίον τε. αλλά ιταντί τρόττφ, ω 
Χώκρατε<;, ττείΒου μοι καΐ μηΒαμως αλλω9 ττοίει, γ^/^/ί^^^ 

ί^ Οαρ. VI. ^ίΐ^/^ άί\ε Κρίτων, ή ττροΆυμία σου 
τοΧΚοΰ αξια^ι μετά τινο<: ορΒότητος εϊη • εΐ δέ μη, 
οσφ μείζων, τοσούτψ γαΚεττωτέρα, σκοττεΐσΒαι οΰν 
γρη ημάς εϊτε ταΰτα ττρακτέον εϊτε μή* ώ9 εγώ ου 
μόνον νυν, άλλα κσΧ άεΐ τοιοΰτο<ζ, οίος των εμων μψ 
ΒενΙ αΧΚφ ττείΆεσ^αι η τω \&γω, §9 αν μοι Χογιζομέ- 82 ΡΙ.ΑΤ0ΝΙ3 

νφ βέΧτωτο^: φαίνηται. τού^ δέ λόγοι/9, 0^9 & τ^ 
ΙμττροσΆερ ίΚ&γον, ου Βύναμ/Η νυν έκβαΚείν, έιτειΒη ς Ρ•λ>^^λλ^ 
μοί, τβ€ η τύχη ^γέτ/ον€ν, άΧ\Α σγβΖόν τι όμοιοι φαΙτ ^^^^ " ν*-^*^ 
νονταΐ μοι, καΐ τού<ί αυτούς ττρεσββύω καΐ τιμώ, οιίς^ Ο 
ΊΓβρ καΐ Ίτροτβρον • ων ίαν μη β€\τΙω βχωμερ \&γ€ΐν 
€1/ τφ Ίταροντι, €5 ϊσ^ι^ οτι ον μή σοι ξυγχωρήσω» 
ούΒ^^ρ^7Γ\€ΐω των νυν ιταρόντων ή των 'ΠΌ7^Κων Βύνα- 
μις ωσ7Γ€ρ ιτοϋΒας ήμας μορμοΧύττηται, Βεσμούς καΧ 
θανάτους έττιττύμίΓονσα καΐ χρημάτων αφαιρίσ^ις. 
^ Πως οίν &ν μ€τριωτατα σκοττοΐμε^ αυτά; ΕΙ ιτρω- 
τον μεν τούτον τον "Χ^ον άναΧάβοιμεν, ^ν σύ λίγβίς 
7Γ€ρΙ των Βοξων, ΊΓοτ€ρον καΚως €Κίτγ€το ^κάστ οτβ ή 
ου, ΟΤΙ τοΛς μεν Ββϊ των Βοξων ιτροςέχειν τον νουν, ταΖς 
;^, ^^ Ββ οΰ' ή ττρίν μ^ν €/*έ Βεϊν άττοΒνησκειν καΚως εΚε^ε-Ώ 
,.^ \\ί^Λ<, το^ ι/νν δέ κατάΒηΧος αρα σγενετο, Βτι αλλ6>9 ένεκα 
Χοη/ου εΚίτγετο, ^ν Βέ τταιΖώ, καΐ φΧυαρία ώς άΧηΙ^ώς ; 
εΐΓΐ^υμω £' βγβογβ έττισκέψα^Βαι, ω Κρίτων, κοαφ 
μετά σου, εϊ τι μοι άΤ^ιότερος φανεΐται, εττειΒη ώδε 
-— ΑβίΝτ ^Χ^9 ή ^ αντ09, καΐ εάσομεν γαίρειν, ή ττεισομε^α 
ϊ Λ^ ^^^^^-^ ^^^'Ιαύτφ. εΧέτγετο Βέ ιτως, ώς έγωμαΛ, εκάστοτε ώδε ύττό 
^α«^ ι-- , \των οίομένων τ* Χ&γειν, ωςττερ νυν Βη εγώ εΧ^ον, οτι 
Ι^Αλ*<2* ^των Βοξων, &ς οι ανΒρωΊτοι Βοξάζουσι, Βέοι τά9 μεν^ 
^^Λ,νκ*/ ^ςρΐ ^οΧΧοΰ ΤΓΟίεΐσΒαι, τά9 δέ μη. τοΰτο ιτρος ^εων, 

ώ Κρίτων, ου Βοκει καΧως σοι Χ&/εσ^αι ; ^ύ 7^/>• οσα , 

γε τάνΒρώττεια έκτος εϊ του μίΧΧειν αίΓο^νησκειν αυ- 47 

ριον, κ(ά ουκ αν σε ιταρα^ρούοι ή τταροΰσα ζυμφορ£^ 

σκίητει Βη* ούχ Ικανως Βοκει σοι λ^γε<Γ.^α£ οτι ου ιτάτ 

σα/; γρί) τίίς Βόξας των άν^ρώττων τιμΆν, άΧΧίΐ τ^9 

μεν, τάς δ' ου; ουδέ ττάντων, άΧΚα των μέν, των δ* οκιτο. 83 

οΰ; τι φ^ ; ταύτα οίτχΐ #ίαλω9 λέ/βτα*; ΚΡ, Κα* 
%^ λώ9. 2'»β. Ούκονρ τά9 μ»^ χρηστ€ί<: τΰμαρ, τάς δβ 
ΤΓονηρίί^ μη; ΚΡ, Ναι. ΧίΙ, Χρηστοί δέ ούχ^ αί τωρ 
φρονίμων, ττονηραΧ δέ αί των αφρόνων; ΚΡ. Πω^ 
8' ον; ο^ν^^Ο- 

(ί Οαρ. VII. 5'Λ. Φέρε 8η, 7Γώ9 αδ τά τοιαΰτα €λ€- 

Β γβτο ; ψίμναζομενο^ άνηρ καΐ τοΰτο ττράττων ττότ^ρον 
Ίταντο^ ανΖρο^ ίτταίνφ καΧ ψύγφ καΐ Βόξτί τον νουν 
^ρο<;έχ€ΐ, ή ένο^ μονού εκείνον, &9 Λν τνγχάντι Ιατροί 
ή τταιΖοτρΙβη^ ων ; ΚΡ. Ένο<ί μόνου, ΣΩ. Οίκου 
φοβ€ΪσΒα^ γρ^ι τους ψόγους καΐ ασττόζ^σΙ^αΛ τουίϊ^^ι^^^^^/^^ 
ίτταΐνους τους του ίνος ίκ^ίνου, αλλΑ μ)ι τους τωνγνκ./^ν ν 
ΊΓύΚΚων. ΚΡ. ΔήΧα 8ψ Χίΐ. Το^ύττι αρα αύτφ ιτρατ ^ <Λ->^^ ΐτ 
κτέον καΐ *γυμνα>στέον καΐ έΒζστέον γέ'καΐ ιτοτέον, ζ &ν νΤ> ν χ "κ- 
τώ €νΙ Βοκρ τω έτηστάττ) καΐ ίτταΊοντι μαΚΚον ίΐ ζ\^^^^^ 
ξύμίΓοσι τοΐς αΚΚοι^. ΚΡ. 'Έστι ταύτα. ΧίΙ. ΕΙ^ν. 
ΌάΊΓ€ΐΒησας ϋ τφ ενί καΐ άτιμασας αυτού την Βόξαν 
καΐ τους επαίνους, τιμήσας δέ τους των ιτο'ΚΚων καΧ 
μηΒ^ €παι&ντωΡ &ρα ουδέι; κ<ικον ιτ^ίσεται; ΚΡ. 
Πως γά/^ οΰ ; ΧΩ. Τι δ' Ιστί το καιρόν τοΰτο ; καΐ 
ΤΓοΐ τ€ίν€ΐ, καΐ €ΐς τϊ των του απει^οΰντος ; ΚΡ. Δψ 
\ον, ΟΤΙ €ΐς το σώμα* Τοΰτο γίφ Βι£λΧυσιν. ΧΩ,. Κα• ^ — 
λω9 λέγ6£9• ούκοΰν καΐ τ&ΧΚχι, ώ Κρίτων, οΰτως, ίνα ^ι;*^^^ 
μη ττάντα Βίίωμεν. καΧ Βη καΧ ΐΓ€ρ\ των Βικαίων '^^^Λζ^^ 
άΒίκων καΧ αίσ'χρων καΧ καΚων καΐ ατ/<ι3ύν καΐ κατ ^^^^/ ,^^β 
κων, 7Γ€ρΙ &ν νΰν ή βούλη ημΐν έστιν, ιτότερον τ§ των * 
. Ο ποΧΚ&ν Βόξτί Β€Ϊ ήμας €7Γ€σ!^αι καΐ φοβάσ^<ΐί ταύτην, 
ή τ§ τον €1^09* €? τ*9 ^^^ν €7Γαίών, δν δε* καΐ αίσγύνο* 
σ3α$ καΧ φοβάσ^οΛ μ&ΧΚον ^ ξύμτταντας τους αλ• 84 Ρ1.ΑΤ0ΧΙ8 

Χους; φ €ΐ μη άκόλουΙ^ήσομεν, Ζιαφ^εροΰμεν ίκβίνο 
καΐ \ωβησ6μ€^α, δ τφ μίν Βικαίφ βέΧτιον €^ίγν€Γ0, 
τω δέ άΒίκφ άττώΧΚντο. ή ούΒέν ίση τοΰτο ; ΚΡ, ΟΙ• 
μαι έγωγε^ ώ 2ώκρατ€<;, 

Οαρ. ΥΙΙΙ. ί'β. Φέρβ Βή, €αν το υτΓο του ιτ/ιβί- 
νου μεν βεΧτιον ^ιτ/νύμενον, ύττο του νοσώβου<ζ δβ δίο- 
φΆειρομενον ΒωΧέσωμεν τει^ό^ενοι μ^τ) τη των εττα^-Ε 
όντων Βόξΐ), Άρα βιωτον ήμΐν έστι, διεφθαρμένου 
αυτοΰ ; εστί δέ ττου τοΰτο το σώμα, ή ουγί; ΚΡ, 
Ναι, 5'Λ. ^Λρ οΰν βιωτον ήμΐν €<Γη μετά μοχ^ροΰ 
καΐ ΖιεφΆαρμενου σώματος; ΚΡ, ΟύΒαμως, ^Ω, 
'^λλά μετ εκείνου αρα ήμΐν βιωτον Βιβφθαρμένου, 
φ το αΖικον μεν Χωβαται, το 8ε ΖΙκαιον ονίνησιν ; ή 
φαύλότερον ηγούμεθα είναι του σώματο<ζ εκείνο, δ τι(ρ2,%1/) 
ττότ εστί των ημέτερων, ιτερΧ % ή τε αδικία και ή Βι- 48 
καιοσύνη εστίν; ΚΡ, ΟύΒαμως, ΧΩ,. '-4λλά τιμιώτε- 
ρον; ΚΡ, ΙΙοΧύ γε. ΧΩ, Ουκ αρα, ω βέΧτιστε, 
Ίτάνυ ήμΐν οΰτω φροντιστέον, τί εροΰσιν οι ττολλοί 
ημάς, άλλ' δ τι 6 ετταίων ιτερί τωνύικαΐων καΐ άΒίκων, 
6 εΐ<:, καΐ αύτη ή άΧή^^εια, ωςτε ττρωτον μεν ταύτ'ρ 
ουκ ο/}.&ώ9 είςη^εΐ, είςηγούμενος της των ττοΧΚων δό- 
ξης Βεΐν ήμας φροντίζβιν ττερί των Βικαίων καΐ καΧων 
καΐ ατ/αθων καΐ των εναντίων, άλλΑ μβν Βη, φαίη γ' 
(}1^ αν τις, οίοί τ είσΐν ^μάς οι 'ΤΓοΧΧοι άττοκτιννύναι. (7^ 
ΚΡ, ΔηΚα Βή καΧ ταΰτα' φαίη ^ίΐ^ρ αν, ω Χώκρατες,Έ 
ΧΩ, *ΑΧη3η Χθγεις, αλλ*, ω θαυμάσιε, οΰτός τε 6 
λόγο9, ον ΒιεΧηΧύΙ^αμεν, εμοιτγε Βοκεΐ ετι δμοιος εΙνοΛ 
τω και Ίτρότερον* καΐ τονΒε αυ σκοττει, ει ίτι μένει 
ήμΐν ή ου, οτ* ου το ζην ττερϊ ττΧείστου ττοιητέον, άΧΧίΐ ϋκιτο. 85 

τό βΖ ^ρ. ΚΡ, *-4λλά μίν^ι, ΣΩ,. Τ6 δε €ν κα\ 
καΧως καΐ Βίκαίως οτί, ταύτόν Ιστν, μένει, ή ου μένα ; 
ΚΡ. Μένει. 2/\^- 

Οαρ. IX. ΧΩ,. Ούκονν €κ των όμόλχτγουμένωρ 
τούτο σκετΓτέον, ττοτερον δίκαιον έμε ενΙ^ένΒε ττεφα- 
ϋσΆαι εξιέναι, μ^ι άφιέντων * Αθηναίων, ή ου Βίκαιον• ^ ^ - 
καΐ έίίν μ^ν φαίνηταν Βίκαιον, ττειρώμε^α, εΐ ^ μή^ 


'^Λ ίωμεν, &9 δέ σύ Χέτγεις τα^ σ κέψε ις ττερί τε^άναΧίΛ Λ^ ^ Γ^'η σεω'ζ γρημάτων καΐ Βόξης καϊ τταίΒων τροφης,'μηώ^^^ι,^ 
άληΆως ταΰτα, ω Κρίτων, σκέμματα ζ των ρε&ιως 
άτΓοκτιννύντων καϊ άναβ^ωσκομένων *γ* αν, εΐ οΐοΐ τε 
ί]σαν, ούΒενΙ ξνν νω, τούτων ,των ττοΧΚων. ήμΐν Β\ 
έττειΒη 6 \6^ος όντως αίρειίμί) ονοεν αΧΧο σκετττέον τ} 
ή δττερ νυν Βί) ελέ^ομεν, ττοτερον Βικαια ττράξομεν καϊ 
γρτίματα τεΤωΰντες τούτοις τοις εμε ενΙ^ένΒε έξάξουσι 

Ό καϊ γάριτας, καΧ αύτοΙ εξώγοντές τε καϊ εξαγόμενοι, ή 
τ§ αΚη^εΙα άΒικησομεν ταΰτα ττάντα^οίοΰντες • κ&ν 
φαινώμε^α αΒικα αύτίι ερ^αζόμενο^^^ ουοετ) υττολο- 
*γίζεσΙ^αν οΰτ εΐ αττο^νησκειν ΒεΙ τταραμένοντας καΐ 
ησνχίαν άδοντας, ούτε αΧΚο οτιοΰν ττάσγειν ττρο του 
άΒικεΙν. ΚΡ. ΚαΧως μέν μοι Βοκεΐς Χέ^ειν, & Χώ• 
κρατες, ορα δέ τι Βρώμεν. ΧΩ. Χκοττωμεν, ώ *'γα1^έ, 
κοιν^, καΧ εϊ τττι έχεις άντιΧέτγειν εμοΰ Χέτγοντος, αντί- 

Ελ€7^* '^Λ^ ^^^ 'ττ^Ιο'ομαι• ει Β^ μή, τταΰσαι ήΒη, & ματ 
κάριε, ΤΓοΧΚάκις μοι Χέγων τον αύτον \6^ον, ως γρ)} 
έν^ένΒε ακόντων ^ΑΒηναιων εμ^ άττιέναι • ώ9 ετγω ττερΧ 
ΤΓολλοί) άκοντος 
ικανώς Χέγηται, καΐ ττειρω οποκρίνεσΆαι το έρω- 86 ΡΙιΑΤΟΝΙδ 

τώμενον, ζ &ν μαΚιστα οίτ^, ΚΡ, ^ΛΧλΛ 9Γ€φα-49 
σομοΛ• 

Οαρ. χ. 5Ίβ. ΟυΖ^νΙ τρόττφ φαμεν ίκόντας άΖικη- 
τέον είμαι, ή τ*Μ μ^ άΖι,κητίον τρόττφ, ηνί δέ ου ; ή 
ούΒαμως το ^€ άΒίΚ€Ϊμ οΰτ€ άτ^α^ν οντ€ καΚόν, ώς 
νοΧΧΛκν^ ημΐν κώ, €Ρ τψ Ιμ'ϊΓροσ^ερ χρόνφ ώμοΧογή- 
3η; δττερ καΐ αρτί ^λέγβτο• ή πασοΛ ήμΐμ ίκείροΛ α! 
ΊτρόσΆεν ομοΚοτ/ίαι ίν ταΓ9£€ ταΐ^ ολΙη^αι^ ημέραΐ'ζ 
ίκκεχυμίνοΛ είσί, καΧ τταΚαΐ, & Κρίτων, αρα τηΚυίοΙΒβ 
γέροντες ανΒρες ιτρο^ άλλι/λον^ οΊΤουΒ^ ΒιαΚργόμενοί 
ΙλάΒομερ ήμα^ αυτούς ιταΙΖων ου&€» διαφέροντες; ^6 
Ίταντος μαΧΧον ούτως ^Χ^** ωςιτερ τοτ€ ίΚίτ^ετο ημΐν ; 
είτε φασίν οί ττολλοί εϊτε μή, κίά εϊτε δβί ημάς ΐτι 
τωνΒε γαΚβττώτερα ιτάσγειν εϊτε κολ ιτρα^οτερα, όμως 
το 7^ α^ικεΐν τω άΒικοΰντι καΐ κακόν καΐ αίσχρον 
τυγχάνει Βν τταντί τροττφ ; φαμέν, ή ου ; ΚΡ. Φαμέν.. 
Χ/2. ΟύΒαμως αρα &ί οΒίκεΐν. ΚΡ. Ου Βήτα. ΧΩ,, 
Ούϋ άΒικούβίενον αρα άντοΒικεΐν, ώς οΐ ίγοΚΚλΧ οΐον^ 
ται, εττειΒή γε ούΒαμως Βεΐ οΒικεΐν. ΚΡ. Ου φαίνε- € 
τοΛ. ΧΛ. ΤΙΒΙ Βη; κακουργεΐν Βεΐ, ω Κρίτων, ή ου; 
ΚΡ. Ου Βεΐ Βή ΊΓου, & Χώκρατες. ΧΛ. ΤίΒέ; αντίτ 
κακουργεΐν κακώς ττάσχοντα, ως οί ιτοΧΚοί φα^σι, 
Βίκαιον, ^ ου ΒίκοΛον ; ΚΡ. ΟύΒαμως. Χίϊ. Το γαρ 
ΊΓου κακώς νοιεΐν άνΒρώτΓους του οΒικεϊν ούΒίν Βιφ• 
φέρει. ΚΡ. *ΛΚη$η Τ^εις. ΧΩ. Οΰτε αρα ανταΖίτ 
κεΐν Βεΐ ούτε κακώς ττοιεΐν ούΒένα ανθρώπων, ούΒ* &ν 
οτιοΰν Ίτάσγτι ύττ αύτων. καΧ ορα, & Κρίτων, ταύτα 
κα^μοΚογων, οττως μη ιταρίί Βοζαν ομόλογες. οΊΒαΌ 
γαρ, 6τι οΚίγοις τμγΙ ταΰτα καΐ Βοκεϊ καΐ Βόξει. οίς οκιτο 87 

οίν οΰτω Βέ8οκτ(ΐι καΧ 0Γ9 μή» τούτοις ουκ Ιστί κοινί) 
βουλή, ά\Χ άνώγκη τούτους άΤ^Κηλων καταφρονέίν, 
ορώντας τ^ άΚΚήλωρ βουΤίεύματα. σκόττβι Βίι οΖν και 
σύ €ΰ μαΚα, ττοτερον κοιρωνβΐ^ καΐ ξυνΒοκ€Ϊ σοι• καΧ 
άρχώμβ!^ έντ€ΰΆ€Ρ βου\€υ6μενοι, ώ9 ούΒέττοτε ορ^ω^ 
€χοντος οΰτ€ του άΒικβΖν οϋτβ του άντα£νκ€Ϊν οΰτ€ 
κακωΐζ ττάσχρντα άμύν^σ^αι άντίΒρωντα κακω<ζ• ή 
άφίστασαί καΧ ου κοινωνών; ττρ άργης ; ίαοί μ^ν *γαρ 
Έ καΐ τταΚαι οΰτω καΙ νυν ίτί Βοκβΐ, σοΙ £' €Ϊ ττρ αλλτ; 
ΒέΒοκτα&, λέγ€ καΐ ΒίΒασκ€. ύΐ £έ βμβίένεις τοϊς ιτρο- 
σΆεν, τέ μ^τίι, τούτο άκον€. ΚΡ. *Λ\Χ εμμένω τ€ 
καΧ ξυνΒοκύ μοι* αλλΛ λέγ€. ΧΛ» Δίτ/ω £^ αί το 
μετίί, τούτο, μαΚΚον δ' βρωτώ • ιτοτερον & αν τκ ομο• 
"Χύγηστι τφ Βίκαια οντά 'ΤΓΟίητέον ή έξαττατητέον ; ΚΡ. 

Ποιητέον. ο^Λ^^^ — 

Οαρ. XI. 2Ω. ^Εκ τούτων Βί) α^ίρ€ΐ, άτηόντβς ίν- 

50^€ΐ/£6 ήμύ^ μη τΓβΙσαντβς την ττοΚιν ττότβρον κα4€ω^ 
τινοζ *ίΓθΐοΰμ€ν, καΧ ταύτα ο&9 ίικιστα Ββΐ, ^ ου; καΧ 
ίμβίένομβν οΐς ώμο7ίογησαμ€ν ΒικαΙοι,^ οίσιν, ίι ου; 
ΚΡ. Ουκ €χω, & Χώκρατ€ς, ά7ΓοκρΙνα^Γΐ3ηι%•ρο^ δ 
έρωτας• ου *γίίρ έννοω, ΧΛ, '^λλ' ώδε σκόττει, €ί 
μίΚΚουσιν ήμΖν ένΆένΒε €Ϊτ€ άΊΓοΒιΒράσκαν, €Ϊ3^ οττως 
Ββί ονόμασαν τοΰτο, €Κ3^6ντ€<: οΐ νομοί καΧ το κοίυον 
τη ς ΊΓοΚεω ς έττιστάντβς βροίντο* ΕΙττέ μοι, ω Χώκροτ 
Τ€9, τί €ν νφ €χ€ΐς ΤΓΟίβΐν ; α\\ο τι ή τούτφ τω ίργφ, 
φ €7Γΐχ€ΐρ€Ϊ<ί, Βιανο€Ϊ τους τ€ νομούς ήμας άττοΧίσαι 

Β καΧ ξύμτΓοσαν την ττοΚιν το σον μέρος ; ή Βοκ€Ϊ σοι 
οίον τ€ €τι €Κ€ίνην την ΤΓοΚιν είναι καΧ μη άνατετρά- 
φ^αι, €ν ζ &ν αί *γ€ν6μ€ναι ΒΙκολ μηΒ^ Ισγυωσιν, 88 ΡΙ^ΑΤΟΝΙβ 

αλ\ ντΓΟ ΙΖιωτων άκυροι τε ^Ιτρίωνται κουί ΒιαψΒ^Ι- 
ρωνται ; τι έρονμβρ, ώ Κρίτων, ττρος ταΰτα καΐ αλΧα 
τοναΰτα ; ττολλά ^αρ αν τί9 εχοί, αλλύ>9 τε καΐ ρητωρ, 
βΙτΓβΐν νττίρ τούτου του νομού άττοΧΚνμένου, ος τα^ 
Βίκας τα<ζ ΒικασΒ^βίσα^ ττροςτάττβι κυρίας βϊναι, ή 
έροΰμεν ττρο^ αυτούς, οτι ^ΗΒίκει, *γαρ ημάς ή ττοΚις Ο 
καΧ ουκ ορΒως την ΒΙκην βκρινβ ; Ταΰτα η τΐ εροΰμ^ν ; 
ΚΡ, Ταΰτα νί) ΔΓ, & Σώκρατες. 

Οαρ. XII. Χιβ. Τ( οΰν, αν βϊττωσίν οΐ νόμου^ '*ί1 
^ώκρατες, ^ καΐ ταΰτα ώμοΤωγητο ήμΐν τβ καΐ σοί, ή 
έμμένβίν ταΐς ΒΙκαί,ς αΐς αν ή ττολις Βικάζτ^; €.1 οΰν 
αυτών ^αυμάζοιμ€ν Τίθγόντων, ΐσως &ν βϊττοίεν, οτι *•ί2 
Χώκρατες, μί) θαύμαζε τά Χβτγόμενα, αλλ* άττοκρίνου, 
€'7Γ€ίΒη καΐ €Ϊω!^ας γρησ^αι, τω ίρωταν τβ καΐ αττοκρίτ 
νεσ^αί,, φέρβ *γάρ, τί €^κα\ων ήμΐν τβ καΐ τ^ ττόΧβίΌ 
έτηγβιρβΐς ήμα<ζ αττοΧΚύναι, ; ου ττρωτον μέν σε &^εννψ 
σαμεν ήμ€Ϊ<ζ, καΧ Βι ημών ελάμβανε την μητέρα σου ό 
Ίτατηρ καΐ εφύτευσέ σε; φράσον οΰν, τούτοις ημών 
τοις νομοις τοις ττερί τους αγάμους μέμφει τι ώς ου 
καΧώς εγρυσιν ; Οΰ μέμφομαι, φαίην αν. '^λλ^ τοις 
ττερί την τοΰ γενομένου τροφην τε και τταιΒείαν, εν τ} 
καΐ συ ετταιΒεύΒης ; ή ου καΧώς ττροςεταττον ημών οι 
εττΐ τούτοις τετατ/μένοι νόμοι, τταρατ^έΧΚοντες τω 
ττατρΧ τω σφ σε εν μουσική καΐ ^υμναστικ^ τταιΒεύ' 
ειν; ΚαΚως, φαίην αν. Εΐεν. εττειΒή δέ εβένου τε καΐΈ 
έξετράφης καΐ ετταιΒεύΒης, εχοις &ν ειπείν ττρωτον 
μεν, ώς ούχι ημέτερος ήσ^α καΐ εκτ/ονος καΐ ΒοΰΤ^ς, 
αυτός τε κάΙ οι σοΙ ττρό^ονοι ; καΧ ει τοΰ3^ οΰτως έχει. 6^^^ σκΓΓΟ. 89 

5,ρ ίξ ίσου οΪ€ί βίναί σοΙ το Βίκαιον καΐ ήμΐν, καΙ αττ' 
Αν ημ€Ϊ^ σε ίτηχεφωμβν ττοίύν, καΐ συ ταύτα αντν* 
7Γ0ΐ€Ϊρ οΪ€& ΒΙκαιον βίναι ; ή ττρος μίν αρα σον τον ττοτ 
τίρα οΡκ έξ Γσογ ^ΐΜτ ό Βίκαων καΐ ττρο^ τον Β^σττοτην, 
€Ϊ σοίζ^ύν ^τ^γχανεν^^ ώ^τε, αττε/) ττάσχοί^, ταύτα καΧ 
άντντΓΟίβΐν, ουτβ κακώς ακούοντα αντϊΚίη ειν ουτ^ τυ- 
51 τττόμενον άντίτύττταν οΰτβ αΧΚα τοιαύτα ττοΧΚά• ττρο^ 
ί^^δε την ττατρΙΒα αρα καΐ τού<: νόμους βζέστα ί σοι, ωςτβ, 
ίάν σε €7Γΐ'χ€ΐρωμ€ν ήμε!^ άττοΧΚύναι Βίκαιον 'ψ/ούμβ' 
νοί είναι, ^[ξ^Ι συ ^^ημας τους νόμους καΐ την ΊτατρΙΒα 
κα3^ όσον Βύνασαι ίττιχειρησβις άνταττόλΧύναι, καϊ 
φησ€ΐς ταύτα ττοιων Βίκαιά ττράττειν, 6 τ§ αΚη^βία 
της άρ€της ίιτιμ^Κόμενος^^ ί} οΰτως εΖ σοφός, ωςτβ 
ΧέΚηΒ^έ σε, δτι μητρός τε καϊ ττατρος καΐ των αΧΚχΰν 
Ίτρο^ονων ατταντων τιμιωτερον έστι ττατρις καϊ σεμνό- 

Βτ€ρον καϊ άτ/ιώτ€ρον καϊ ίν μβίζονι μοίρα καϊ ιταρίι 
^€θΐς καΧ τταρ αν^ρωττοις τοΙς νουν εγρυσι, κώ, σε)8ε- 
σ^αι Βύ καΐ μαΚΚον ιπτβίκβιν καΐ ^ωττβύαν ττατρίΒα 
γαΚετταΙνουσαν ή ττατέρα, καΐ ή ττεί^^ιν, η ττοιΛν α αν 
κέλβύρ, καϊ ττάσγειν, βάν τι ΤΓροςτάτττι τταΒ^βΐν, ησυ^ 
χίαν Οζοντα, έάν τε τύτττβσ^αι έάν τε ΒεϊσΙ^αι, έάν τε 
εΙς ΊτόΤ^μον ατγτι τρωΆησόμενον ή &ΤΓθΆανούμ€νον, 
Ίτοιητέον ταύτα, καΧ το Βίκαιον οΰτως €χ€ΐ, καϊ ονχΐ 
{πΓβικτέον, ουδέ άναχωρητέον, ουδέ Χβηττέον την τά* 
ξιν, αλλά καΐ ίν ττοΧέμφ καΐ βν Βικαστηρίφ και 
ιτανταγρυ ττοιητέον & &ν κέΚεύτι ή τ-όΧις καΐ ή ιτοτ 

Ο τρις, ^ 7Γ€ί^€ΐν αύτ^ν ζ το Βίκαιον ττέφυκβ • βιάζβσ^αι 
δ' ουγ^ οσιον ούτε μητέρα ουτβ ττατερα, ττοΧύ δε τοί- 90 ΡΙιΑΤΟΝΙβ 

των Ιτ$ ίιττον την ττατρίΒα. ΤΙ φήσομεν ιτρος ταυτο^ 
& Κρίτων; αΚη3η \&/€ΐν τον9 νόμους, ή ου; ΚΡ. 
^Εμοιτγβ Βοκ€Ϊ, 

Οαρ. ΧΙΠ. ΣΛ• Χκο7Γ€ΐ Ίοίννν, & Χώ«ρατ€^, 
φαΐεν &ν ϊσω^ οΐ νόμοι, €ΐ ήμέίζ ταύτα αΚη^ Χέγομεν, 
ΟΤΙ ου ΖΙχοΛα ήμα^ €Ίηχ€ΐρ£νζ Βραν & νυν €7Γίχ€ψ€Ρί. 
ήμ€Ϊ^ ^γάρ <Γ€ *γ€ννησαντ&:, €κ3^ρέψανΓ&:, τΓαιΒεύσαντέζ, 
μεταΖόντβς άττάντων ων οίοί τ ί^μ€ν καΚων σοϊ καΧ 
τοί^ α}^Χον; ττασι ίγοΚΙτοι^, ομω^ 7Τροατγορ€ύομ€ν τω Ο 
ίξουσίαν ττ&τονηκίναι *Α^ναίων τω βουΧομένφ, έττ^^ 
Βί^ ΒοκιμΛσΒ^ καΧ ΪΒ^ τά €ντ§ ττοΚα ιτρώγματα κάΧ 
ίΐμα<ξ το^ νόμους, ^ Αν μί) άρέσκαμ^ν ήμβϊς, 4ξ€ΪνίΜ 
Χαβόντα τΑ αυτού άπτιένΜ οττον &ν βούΧηται» καΐ 
ούΒβΙ^ ημών των νόμων ίμποΒων ίσταν ούΒ^ άττατγο- 
ρ€ύ€ΐ, ίάν τΐ Τί9 βοΰΚητοΛ ύμων €^ αιτοικίαν ϋναι, βί 
μη άρέσκοιμεν ήμ€Ϊ^ τ€ καΧ ή ίγοΧλ^, ίάν Τ€ μ€τοίΚ€Ϊν 
αλΧοσέ ττοι ίΚΐ^ν, ΙένΜ ίκ€Ϊσ€, οποί Αν βοΰληται, 
ίχρντα τα αύτοΰ. &9 £' Αν ύμων τταρα/^βώ^, ορών δι/ Ε 
τροΊΓον ήμά^ τάς τε Βίκα^ Βίκάζομεν καί τ&ΚΚα την 
ΐΓοΚιν Βίοικοΰμεν, ήΒη φαμ^ τούτον ώμοΚογηκέναι 
Ιργφ ήμϋν Α &ν ημύ^ ΚΕΚεύωμεν ττοίησβιν ταύτα, καΐ 
τον μίΐ ΊΓ€ΐ^μ€νον τριχ^ φαμεν οΒικεΐν, Βτί τε ^€ννψ 
τοΛζ οίσιν ήμΧν ου ττεΙΆεταν, καΙ οτί τροφεΰσι, μοΙ &η 
ομοΚογηατις ^ μί^ν ττεΙΒεσΒ^α ο6τ€ ττε/^ετέΜ ο6τ€ ττε/- 
^€1 ήμ&ί, €1 μίι καΚω^ τ» ττοιοΰμεν, ιτροτιΒέντων ημών, 52 
καΐ ουκ ατγρίως ίτηταττοντων ττοιύν Α Αν κέΚεύωμεν, 
αλΛΛ εφνέντων Βυβΐν Πάτερα, ή ττβίΒβιν ήμα^, ή ιτοιβΐν^ 
τούτων ούΒέτερα ΐΓΟίεί ^νι.,^^^^ 

Οαρ. ΧΙΥ. Ταύται^ Βή φαμεν και σέ, & 2ώκρα* ΟΒΓΓΟ. 91 

Τ€9> ταΐ^ αΐτίαις €νέξ€σΒαι, €Ϊ7Γ€ρ ττοιησ^ι,^ & επινοβΐ^, 
καΐ ουγ^ ηκιστα ^Λ^ναίων σΐ, άλλ' έν τοί^ μαΚί στα. 
ΕΙ ο!η/ έγω ^ϊττοιμι, ΒιΛ τί Βη ; ϊσω^ αν μου Βνκαίω^ 
ΚϋίΆάΐΓΤΟΐντο, λέγοιπ-69, οτι €Ρ τοί9 μάΧιστα *ΛΒψ 
ναίων «γώ αύτοΐ^ ώμοΚογηκως τυγχάνω ταύτην τ^ν 
ομόΧχκ/Ιαν. φαΐεν γαρ &ν οτι, ^Ω, 2ώκρατ€^, μ€γάΚα 

Βήμΐν τούτων Τ€κμ^φιά έστιν, οτι σοι χαΐ ημ€Ϊς ηρί- 
σκομ€ν καΧ η ττοΚνζ * ου γίίρ αν ττοτβ των αΧΚων *ΑΒψ 
ναίων απάντων Β Μφ€βόντ ω<$ €ν αύτ^ €ΤΓ€Βημ€ίς, βΐ μη 
σοι Βιαφβρόντω^ ήρ€σκ€, καΐ οντ €ίγΙ ^€ωρΙαν ττώττοτβ 
€Κ τή9 7ΓΟλ€ω9 έξη\!^€^, δ τι μίΐ ατταξ 6*9 ^Ισ^μον» 
ουτ€ αΧΚοσ€ ονΒαμόσ^, €ΐ μη ιτοι θΎρατ€νσ6μεναί, 
οντ€ αλΧην άιτοΒημΙαν έττοιήσω Ίτώττοτε, ω^π€ρ οι αλ- 
λοί αν^ρωτΓΟί, ούδ' ίττι^νμία σ€ αλΧη^ 9ΓΟλ€ύ)9 ού^ 
αλλωΐ' νόμων ίΚαββν €ΐΒ€ναι, αλλά ήμ€Ϊ<$ σον ικανοί 

α}μ€ν καΐ ή ημετέρα 7ΓΟλχ9* οΰτω σφοΒρα ήμας 'ρροΰ, 
καΐ ώμόλ&γβις κα^ ημάς ιτοΧιτβύβσΙ^αι, τά τβ αλΧα 
καΐ ΊταϊΒας ίν αντ^ βττοίήσω, ώς αρεσκούσης σοι, της 
ΊΓοΚεως. Ιτι τοίνυν €ν αντ§ τρ ΒΙκτ/ έξην σοι φυγής 
τιμήσασ^αι εί έβούΧου, καΐ δττερ νυν ακούσης της ττο- 
λ€α>9 ^τηχ€ΐρ€Ϊς, τ6τ€ εκούσης ττοιήσαι, σύ δέ τότ€ μ^ 
ίκ αΧΧωΊ τίΰου ώς ουκ άγανακτων €1 Βέοι τβΆνάναι σ€, 
άλλ' ^ρου, ώς εφησ^α, ττρο της φυγής θάνατον* νυν 
δέ ούτ εκείνους τους Χύγους αίσγύνει,» ούτε ημών των 
νομών έντρέπει, ετηχεψων Βιαφ^εΐραν, ττράττεις τε 

Ο ίττερ &ν Βοΰλος φοΛ/λότατος πράξειεν, οηΓοΒιΒράσκεινΗ^^^^ λφ•-«^ 
ίπιχειρων Ίταρίυ τίίς ξυνΒηκας τε καΐ τά9 ομοΧογΙας, 
κα3^^ &ς ήμΐν ξυνέ^^υ ττοΧιτεύεσ^αι» νρωτον μ^ οΖρ 
ήμίν τοϋτ αύτο άττόκριναι, ει άΚη^^ Χεγομεν, φάσκον^ 92 ΡI^ΑΤ0ΝI3 

τέ<ζ σε ώμόλογηκέναν ττολιτεύεσ^αι κα^ ημάς ^ρ^φ» 
άλλ' ου Χο^φ, ή ουκ άΚηΒη. Τί ώίύμ€ν 7Γ/309 ταντα, 
ώ Κρίτων ; αΧΚο τι ή ομολο^ωμεν ; ΚΡ, ^Λνώγχη, ω 
Σώκρατες. ΧΩ. ^ΑΧΚο τι, οΖν αν φαΐεν ή ξυν^κας 
τά9 7Γ/)09 ημα<ζ αύτού<ί καΐ 6μοΧ(τγίας τταραβαίνεις, οιη^'Ά 
ύτΓ άνώγκης ομολόγησαν, ουδέ άττατηΆείς, ουδέ €ν ολί- 
*γφ χρόνφ ανατ^κασΆά<ί βουΚεύσαχτ^αι, άλλ' ίν ετεσίρ 
ίβΒομήκοντα, εν 0Ι9 εζην σοι άττιέναι, βΐ μη ήρβσκομεν 
ήμβΐς μηΒέ ΒΙκαιαι βφαίνοντό σοι αΐ ομοΧογίαι είναι, 
συ δέ ουτ6 Λα κβΒαίμ ονα ιτροτιροΰ ουτβ Κρητην , δ9 δή 
εκάστοτε φ^ν εύνομεΐσ^αι, οΰτε αΧΚην ουΒεμίαν των 
^ΕλΧηνΙΒων ΤΓοΚεων ουΒε των βαρβαρικών, άλλ' εΚαΤ' 
χω εξ αύτης α'πεΒημησα<; ή οί γωΧοί τε καΐ τυφΧοΙ 58 
καΐ οΐ αΧΚοι άνάττηροΐ' ούτω σοι Βιαφερόντως των 
αΚΚων ^ΛΒηναΙων ήρεσκεν ή ττολις τε καΐ ημείς οί νό' 
μοι Βηλον οτΐ' τίνι *γίίρ &ν ττολις άρεσκοι άνευ νόμων; 
νυν δέ δ^ ουκ εμμένεις τοις ώμοΤωγημένοις ; είυν ημΐν 
7€ ττεί^, ω Χώκρατες • καί ου κατατ^ίΚαστος γβ εσει 
εκ της ττοΚεως εξεΧΒ^ών. 

Οαρ. ΧΥ. Χκόττει γαρ Βή, ταύτα τταραβας καΐ 
εξαμαρτών τι τούτων τί άτγαΐ^ον εργάσει σαυτόν, ή 
τους ίτΓίτηΒείους τους σαυτοϋ. οτι μεν γίίρ κινΒυνεύ- Β 
σουσί *γε σου οί εττιτήΒειοι καΐ αύτοΙ φεύγε ιν καΐ στε- 
ρηΒηναι της ττοΚεως, ή τί)ν ούσίαν άττοΧέσαι, σγεΒόν 
τι Βηλον αύτος Βε ττρωτον μίν εαν εΙς των ίγγύτατά 
τίνα ΤΓολεων ελΒτ^ς, ή θήβαζε ή ΜεγάραΖε, — εύνο^ 
μοΰνται γάρ άμφότεραι — ττοΧεμιος ήξεις, ω Χώκροτ 
•''€9, τ§ τούτων τΓολντεία, καΧ οσοιττερ κήΒοντοΛ των 
αυτών ττολεων, ύττοβλέψονταΐ σε ΒιαφΒ^ορέα ηγούμε* ^. ΟΕίτο. 93 νοι των νόμων, καΐ βφαιώσ^ί^ το?9 ίικασταΐ*; την 
ΟΒόξαν, ώ9Τ6 Βοκ€Ϊν ορΒ^ως την Βίκην Βικάσαι,' οςτις 
γάρ νρμων ΒίοφΒ^ορβύς ίστι, σφόΒρα ττου Βόξβίβν &ν 
νέων 7^ ^^^ ανόητων ανθρώπων ΒιαφΆορεύ^ είναι, 
ΤΓοτερον οΖν φεύξεί τα9 τ€ ευνομούμενα^ ττοΧει^ζ καΐ 
των άνΒρων τού^ κοσμιωτάτους ; καΐ τούτο ττοίοΰντί 
&ρα αξών σον ζην εσται ; ή ιτΧησιΛσευζ τούτοι<ί καΐ 
άνοΛογυντησευ^; ΒιαΧβγόμενο^ — τίνα<ί λόγοιτί, ω Σώ- 
κρατες ; ή ονςΊτερ έν3^ά£ε, ©9 ή αρετή καΧ ή Βικανοσύ- 
νη ττλείστου άξιον τοί9 άνΆρώττοι^ καΐ τά νόμιμα καΧ 
οΐ νόμοι ; καΐ ουκ οϊει ασχημον &ν φανεΐσ^αι το του 
ϊ> Χωκράτου^ ττρα^μα ; οϊεσ^αί η^ε χρή• *-4λλ* εκ μεν 
τούτων των τόπων άτταρεΐς, ήζει^ δέ €^9 θετταΧίαν 
ΤΓαρίι τού<ζ ξένους τους Κρίτωνος* εκεί γάρ δ^ ττΚεΙστη 
αταξία καΧ ακολασία, καΐ ϊσως &ν ήΒέως σου ακούοιεν 
ώς *γε7ωίως εκ του ΒεσμωτηρΙου άπεΒίΒρασκες, σκευήν 
τέ Τίνα 7Γερι3^έμενος, ή Βιφ^εραν Τίαβων ή αΤ^Κα οϊα 
Βη εΐώ^ασιν ενσκευάζεσ^αι οι άττοΒιΒράσκοντες, καΧ 
το σγημα το σαυτοΰ μεταΧΚάξας, οτι δέ *γέρων άνίΐρ 
Ε σμικρού ^χρόνου τφ βΐφ Τωιττοΰ δντος, ως τ6 εΙκός, 
ετόΚμησας οΰτω *γλίσχρως εττιΆυμεΐν ξην, νόμους τους 
μεηίστους τταραβάς, ουδ6ΐ9 09 ερει / ϊσως, &ν μη τίνα 
'Κνττζς* εΐ δέ μή, ακούσει, & Χώκρατες, ττολλά καΧ 
ανάξια σαυτοΰ. υττεργρμενος Βη βιώσει ττάντα^ άν^ 
^ρώτΓους καΧ ΒουΧεύων — τί ττοιων ή ευωγρύμενος εν 
θετταΧία, ωςττερ εττΧ Βεΐττνον άττοΒεΒημηκως εΙς θβτ- 
ταΚίαν ; λόγο^ δέ εκείνοι οι ττερί Βικαιοσύνης τε καΐ 
54τ)}9 αΧΧης αρετής ττοΰ ήμΐν έσονται; *-4λλά δ^ των 
τταίΒων ένεκα βοΰΚει ζην, ίνα αυτούς εκ3•ρέ^Ρη^ς καί ν- Α 

V - , 94 ΡΙΑΤΟΝΙδ 

Ν*^ , ΐΓαιΒΐνστ}^ ; τΐ Βαί; εΐ$ θβτταλίίαν αυτού•; άγνγων 
Ι^^ρίψείζ τε καί ιταιΒίύσεκ, ζένου^ ττοιήσικ, Χνα καί 
ι ά-πόλανσωσιν ; ή τοϋτο μίν οΰ, αύτοΰ Ζί 
τρ€<Ι>όμΐνοι σον ζίϋιττοΐ βέΧτιορ ^ρ&^νΎΟΛ καϊ τταιδεν• 
(, μη ξυνϋιηο•! σου αντοκ ; οί '^Ιίρ έιτιτήΒΐίοι οί 
Ι σοΙ ίτημΐΧήσονται, αυτών. Ίτίττίρον ϋν €« θετταΚίαν 
' ■ αΊΓοΒημήστ/'ί, έττιμΐΚήσονταΐ' 4άν δέ «ΐϊ "ΛιΒον άιτο- 
,.' &ηα.ήσ^•;, οΰγϊ ί-πιμεΧησονται; «7Γ*/> γβ Τ* ίψίλΟϊ αΰ- 
ταν ίοτι τώιτ σοι φασκόνταν ίτΓντφΐίων ίίναί, οΐίσ^αί Β 
Κ 76 χρή. 

'^ Ολρ. XVI. Μλλ*, & 2ώκρατ£?, τηιΆόμβνο^ ήμϊρ 
1 \ Ί\ \ "^"^^ "'"'''* τροφΐΰσί μήτΐ νάΐΒαζ ΐΓ«ρϊ ν\€Ϊονον νοιοΰ 
< } ' ' / μήτ6 το ζην μήτε αΧΚο μηΒ^ ιτρο τοΰ Βικαίον, ίνα €« 
Λ '^ ^^ ΑιΒον ίλΒων ίχρ'ί ταϋτα ητάντα άττοΚο^σασΆαι το« 
_( """^«χεΐ αργρυσιυ• οΰτ( '/ίρ ενΙ^όΖε σοί φαίινταί ταντα 
\ ^2 ■π-ράττοντι άμΐΐνον είναι ουδέ Βικαιότερορ ονΒέ όσιώ- 

Οι ^ί-τίροί", ουδέ ά\\ψ των α&ν ονΒενί, οΰτ€ 4κεΐσ€ άφικο- 
' \ ""* μένψ αμεινον ίσται. άλλ^ ννρ μίν ήΒικημένος άττει, 
έά,ν άττίτις, οΰχ^ ίφ" ημών των νόμων άλλ' ύπ' άνΆ^ρώ- 
Ίταν έάμ δέ έ^έλ^ϊϊϊ οΰτωΐ αΐσχρώϊ ίοηταΒικησω; τβΟ 
καί αιηικακουργ\σ<ν;, τά5 σαντοΰ ομοΚο^ίαι τί κιά, 
ξνν^)κα<ί τίΧΐ ττρϋί ήμα^ ιταραβά^ χαΐ κακά ίρτγασά• 
μενοι; τούτον;, οΰς ηκιστα εΒει, σαντον Τ€ καϋ φΐΧονι 
καϊ νατρΙΒα, κα\ ημαν, 'ημ^νί τβ σοι •)(αΧεττανονμεν 
ζώντι, καΙ έκεΙ οί -ημέτεροι άΒεΧφοΙ οί ίν "ΑιΒου νόμοι 
ουκ εΰ/ιεμώϊ σε ΰττοΒίζονται, «ΐδότεί, οτι καΐ ήμα<ι 
Ι^εγείρησα*; α/πόΚεσαι το αον μ^ρο^. άλλί μή σε ττεί- 
στ} Κρίτων ττοιείν δ λ^βΐ /ιάλλοΐ' ή ■ημύ<!. Ι* 

Οαρ. XVII. Ταντα, & φίΧε ίταΐρβ Κρίτων, βίϊ ΟΒίτο. 95 

ϊσΙ^ι δη €γώ Βοκω άκούβί,ν, ώ^ττβρ οΐ κορνβαντιωντβς 
των ανλων Βοκοΰσιν άκού€ΐν, καΐ έν βμοί αντη ή ήχη 
τούτων των \&γων βομββΐ καΐ ττοιβϊ μη ίύνασ^αι, των 
αΚΚων άκούβίν» άΧλΛ ϊσΆί, οσα γβ τ^ νυν €μοΐ δο- 
κοΰντα, ίάν τι "ΧΑγ^ς τταρίί ταΰτα, μάτην έρεΐ^ζ. όμως 
μέντον €Ϊ τι οΪ€ΐ ΐΓΚΑον ττοίήσαν, λ^γε. ΚΡ. *ΑΧΚ\ & 
Χώκρατ^ς, ουκ €γω \^βιν• ΣΩ. "Εα τοίνυν, & Κρί- 
Ί^των, καί ττράττωμβν ταύτρ, €7Γ€ΐΒη ταύτρ 6 1^€ο^ 
υφψβΙτοΛ* 
ι 
\ Ϋ' Ν0ΤΕ8. ϊί 0ΤΕ8 ΑΡΟΙ,Ο&ΙΑ 8Ο0ΚΑΤΙ8. 

Α. *0 τ* . . . κατηγόρων. Ιη υίΆαί ίοαηη&τ 'ί/οη Ίιανβ ΐ>β6η 17 
α]βίΊβ€ί€ά Ιη^ 771^ αοσοΒβΤΒ^ ί. 6. 1>7 ίΙΐθίΓ Ιι&πιη^βδ, ^Ιιίβΐι ΙιβχΙ ίιη- 
ιηβάίαίθΐ^ ρΓβοβάβά ίΐιο άβίβηοβ οί δοοτ&ίββ. δίηοβ π€πόνθατ€ 
άβηοίβδ ΙΙιβ Γβοοίτίη^ οΓ&η αοϋοη, Η ίβ ίοΠοιιτβά 1>7 νπ-ό, αβ ίΤ ϋ 
νβΓΘ & ραδδίνβ τβΓΐ). Ο. 556 ; Κ. 249, 3 ; Μί. 496, 3.* 8ο υπ 
αυτών ^\ΐ8ί Ββίοττ; &η<1 ΐη ΙΙΙεβ ιηαηηθΓ άδ ίη ]^&^^η. ΤΙιθ αοουβ- 
βΓ8 ΟΓ ρΓ0860ηΐΌΓ8 <)Γ8οοΓ&1;β8 \Γ6Γθ ΙΙΐΓβΘ, Αη^ίπβ, 18 Β., Μβΐ^- 

ίπδ, 19 Β., ίΐηά £70011, 23 Ε. & αν^ρ^ς *Κ^ηναίοι, ΤΙΐΘ Ιπαΐ 

οΓ δοοΓ&ίβθ Ιοοίε ρΐ&οβ 1)6ίθ]:θ ϋιβ Πβϋββα, ϋιβ ιηοβύ ηυιηοΓοαβ 
αιιά ροραΐατ, αηά, νΛ (Ιι&ύ (ίιηβ, 1>7 ί&τ ίΐΐθ ιηοβΙ; ίιηρόΓΐ&ηΙ; οοιιγ^ ■ 
ζΧ Αίΐίθηβ, ^Ιιίοΐι οοηβΐβϋη^ ίη 3ΐ1 οΓ 6,000 ΑίΙΐ6ηί&η οϋΐζβηβ 
(ϋιουςίι (1ΐ67 Ό8α8ΐΐ7 αάιηίιιίδΐβτβά ^υδ^^^β ίη ββοϋοηβ οί 500 
βαοΐι), &η<1 1)6ίη^ αίβο οίΐβη ϋιτοη^βά 1)7 δροοί&ίΟΓβ ίΐΌΐη Ιΐιβ 
ρορτιΐ&οθ, ίΐ3 ]η6ΐηΙ)6Γ3 ιηί^ΙιΙ; ττβΠ Βθ αάάτβδδβά 1)7 Ιΐιο 
δ&ιχλθ ΙιοηοΓ&ΒΙθ ϋίΐθ αβ ίΐιο πιβχηΒβΓδ οΓ ϋιβ ρορυΐατ &δδ6πι- 
1)ΐ7, ^ αν^ρ€9 *ΑΆψαίηι^ ίηδίβ&ά οί ϋΐθ ιηοΓθ άίδίΐηοΐίγβ ϋ<;ΐ6 
ώ &ν^ρ€ς δικασταί, ΤΙΐ6 6,000 Πβΐί&δίδ \76Γθ & ιη&ίθΓΪΐ7 οί 
ϋΐθ &<1ιιϋ βίίίζβηβ οι Αίΐιβηδ. ΟΓ. ΤΓ&οΙίδχηυϋι^β Ηίδ. Αηύ. 600. 
47• Οη ίΐιβ οοηβϋίπιϋοη οί Ιΐιίβ οοητί ββο, 1)6δίά68 Τν&οΐι- 
βπιιιϋι, Μβίβρ'δ Αίϋο Ρτοοβδβ, διηίϋι'δ Βίοί. οι Απϋςς., &η4 

* Ο. Βίαηάβ ΐοτ ΟτοΒΐ>γ''Β Οπηηιη8Γ ; Κ ίοτ Ε&1ιηβι*β Μΐάάΐο Οτλίηιη&Γ ; αηΔ 100 Ν0ΤΕ8. [Π, 1. 

ΟΐΌΐβ'β Ηίβί. οΓ (7Γ6606, τοί. ίγ. οΐιαρ. 31. Οη ϋιβ οοιηρίΐιηβιιΐ 

ίιηρίίβά ίη ίΚβ ϋίΐβ* Αθηναίος, οΓ. 29 Β. δ' ουν. Βηί ΐΤιβη^ Ιιοντ- 

βνβΓ ΙΙιεΙ; ιηίΐ7 1>β. ολίγου, 80. θίίΐ', 1ϋβΓα1ΐ7, ίο ναηί ΙϋΙΙβ =— 

αΙίηο»ί. 0. 622 ; Μί. 355, ο1>8. 2. ΟΓ. ολίγου δβΓι^, 22, Α. ί>- 

αντου ^πίλάίίόμην^/οτροί ιη^8βΙ/, ί. β. χη7 ίπιβ οΙιαγοοΙθρ. ωι 

€πος €ΐπ€7ρ ΙίιηίΙβ ονΒίν €ΐρήκασί, &η<1 18 ά^^βά ίο ςη&ΙίΓ/, ον 
λροΐο^ζβ ίοΓ, ίΐι&ί οίΙιβΓτνίββ &Ι>8θ1αίθ ηβ^ίΐοη οι &11 ίταίΗ ίη 
Ιιίβ ααηίδθΓβ: ίΐίβρ Κανβ βαίά, 90 ίο ^ρβαΊο^ ηοίΜτψ ίΤιαί %% ^τηβ 
αί ΙδΟΒΐ, α, δί&Ι11>&ιιιη ίη Ιοο., &ηά Οογ^. 450 Β, Είδο Τ^ΌοΙ* 
Ββ7, ί1>ίά.— αυτών Ιν ί^αύμασΟ^ βία Οηβ ίΜηρ θ/ ΙΗΦ8 Ι 
ιηο€ΐ ^βοηά&τβά αΐ ο/ ίΤιβ τηαιιι/ /αΐββΤίοοάβ ν)λίοΚ ΐΤιβ^ ίίαΜ^ νίζ. 
ΐΚι». οντωρ Γβίαίββ ίο ρβΓδοηβ &ηά ίβ ίΐιο £;6η. οι ίΐιβ ροβδβββοΓ, 
νΐιϋβ των ποΧλων 18 ίΐΐθ ρ&τίίίίγβ ^η. &Γίβτ ίΐιβ δαχηο ιγοπΐ Ιν. 
€ί. δΐΑΐ11)&ιΐΏΐ Βά Ιοο. 

Β. χρηρ. ΑΙ. χρη. Βαί ΐΗο ίπιρβΓί. ίηά. ίιηρίίθβ ίΐιβ ηοη- 
ρβΓίοπη&ηοθ οΐ ίίο άχιίγ: ^οη ϋη§Μ^ ίο Κανβ Ιβ^η οη ^οητ 
ρίΚΜτά, &8 γοη Ιι&γβ ηοί Ι)66η. Μί. 505, οΙ>8. ; Κ. 260, Β. 3. 

(ξαπατη^ητ€. Τΐΐθ βιιΐτ). ίο11ο^8 ί1ΐ6 ρΗ8ί ίβηβο οί ίΐΐθ ίηά. 

(χρην) ίο άβηοίθ ίΐι&ί ί1ΐ6 ά&η^βΓ ο£ \»\Ώζ άβοβίγβά βίίΐΐ οοη- 
ίίηαθά : ροη οηρΚί ίο Κοηβ Ιβετι οη }ΐ<ήΐτ ςηα/τά^ &ηά Οΰ^Ιιί βίίΐΐ 
ίο 1)0, ΐ€»1 ι/οίΐ ΐ€ ά6θβνο€ά. Ο. 602 ; Ε. 345, 5 ; Μί. 518, 1. 

μη αίσχνι^ψαι• μή ΓαίΙιβΓ ίΐι&η ου Γ6^1αΓΐ7 &(ϊθθΐηρ&ηί6β 

Ιΐιβ ίη£, 1)6€αη80 ί1ΐ6 ίηί., ^οηχ ίίβ γβτχ η&ίιΐΓύ^ ιΐδΐι&1]7 άβηοίββ 
λ ιηβΓβ οοηοβρίίοη : Οιαϋ ΐΤιβ}^ έΑοηΙά ηοί ^ αύια/ίη^ Ο. 647 \ 

Κ. 318, 4 ; Μί. 608, 5,— — οτι «= ΙβοαυΛβ, ^^φ^ ^ ί^^ /"^ί, 

ϋοΒ Αοίο&Ι ίή&Ι. — —μη^ οπωσχκΛρ. 01)8βΓΥθ ίΐιβ βιηρίι&δίβ: 
ηοί €ίΰ€η ίη αη^ ιτβ^ ιτΛα^βΦ^.— αύτώι^ ο/ ^Λβ2»^ ογ ίη ίΐιοο). 
€1 μη &ρα = τιΜ/οτίβ^ ίΐηΐ688 ρ&τοΗαιίΰβ. Οίίβη 1186^ ίΐΌη1ο•1ΐ7 : 

ηηΙβ98/οτ9οοίΚ Κ. 324^ &, ^λ/γ^ιν άορβηάβ οη ^€ΐν6ν ^ρον^ 

€τ/αΙ (υίβι»1ΐ7, ί&ττ%1>1β) Ιο βρβαΐ:, ^ι . . . λ€γουσιιτ 111117 ^ 

ΓβηάβΓθ(], ίί.ί1ΐ67 ίηβαη ίΐιίβ. ου κατίί τούτους^ ηοί α/ί^τ ίΤιβντ 

ύχοΜρΙβ, Ηθ ^οαΐά αοΐεηο^ΐοά^, ίΐιαί Ιιο ^αβ αη οη,ίοΓ αο- 
οοΓάίη^ ίο ίΐιαί άβΰηίίίοη, 1)αί ηοί αοοοΓάίη^ ίο ίΙιοΐΓ βζοηιρίί- 17, Β.] Ν0ΤΒ3. 101 

Αο&ϋοη οί α, ΒΪηοβ ίλβρ, λβ Κβ ρτοβββιΐβ Ιο ΒΛγ, Κα^^άΐββη ΙίϋΙέ 

οτ τίΟΐΚίηρ ίΚα^ ^α8 ΐηιβ. ή η η ουδέν = ΙίϋΙό στ ηοίΜηρ^ 

η«Γί ίο ηο^Μηρ. Μί. 487, 8. π-ασαν την αλή3€ΐαιτ. Οί. Χβη. 

ΜβΠλ. 4, 8, 9 : την ίίίκην άΚη^ίστατα ίίπων. ου μίντοί μα ΔιΙ 

κ.Γ.λ. Ι^οί, ΚοίβύΌΦΤ^ Ίη/ αη}} ιηβαηβ, Αϋι^ηΛατα, β;>«^Λβ9 τΗβΙύη- 
ϋαΙΙι/ άβοΊοβά οηί αβ ίΚβίτΒ ηββτβ νη ώ,οίϋβ νιοτάΛ αηάρΗτ<ΐ8β8^ ηοτ 
ύα/τφίΙΙι/ ατΓαηρβά %η οτηαίβ ρετίοάβ, Ιηί ^οη $ΆαΙΙ Αμτ /αοίβ, 
9ΐαίβά, ηβΐ^λοηΖ ρτοτηβάϋαϋοη %η ίΗβ ^οτά8 νιΚΙοΚ 6Ηαηοβ ίο οα^ 

ΦΗΤ ίο ΏΜ, &σπ(ρ οΐ τούτων^ 80. Χόγοι Ι^σα». Ιη βιιοΐι οοια- 

ρΑτ&ϋνο 0Ι&ΙΙ868, Ιΐιβ ηοτιη ιη&7 ί&Ι^θ ίΐιβ οοδο οί ίΐιβ ρΓβοθάίης 
ηοπη, ΟΓ ΏϊΆγ 1)6 ριιΐ; ίη ίΐιο ηοπηηαϋνβ. λόγον; ίβ ϋιβ οΙ))θο^ 
οί αχοι5(Γ«σ3€, νΐιίοΐι 13 θχρΓθβδβά ίη ίΚο Ι&Βί ίηβίβ&ά οί ίΐιβ δΜ 
οίαιιβο, ίη οράβΓ Ιο άβοΐΑΤβ 6]Ώρ1ι&ϋο&1ΐ7 Αηά &ΰ3ηη&1ίγ6ΐ7 νΐι&ΐ 
ϋΐ67 βλαΖ2 1ΐ6&τ. ΑοοοΓάίης Ιο δί&111)&Ώΐη, ονόματα = βίη^λ 
χιοιηίη&) ρήματα = ηοιηίηλ ιιη& οαζη ρΓβάίοϋΙο. Ιη ίΐιο ίβοΐιηίο&ΐ 

1&η^&§β οί ΟγΘθΙ^ ^απίΠΙ&Γ, ονόματα = ηοηηβ, ρήματα = Τ6γΙ)8. 

ο. πιστώνω γίΐιρ, κ.γΛ. ίη ίΐιίθ οοηηοοϋοη ίπιρΰβδ, Ιΐι&ί; ^υ8^ 

ββηΐίπιβηίβ άο πού χκβά ΗιβίοΓίοαΙ οηι&οιβηΐ8. θι^ττον, &3 

ηβηΑΐ, ίβ 8θηλ6^1ι&1 ρΐ&^ίηΐ = ίηβΐΜη1ε8^ ίο Ιβ βηνβ. τ§θ( τ3 

ηλικία^ ββί;: ιηίΜ Αοτηιηί %ά αΙαϋΜ — ^ν6Γΐ)αηι &1)8ΐπΐ€ΐαπι Ιοοο 
▼6Γΐ>ί ^οη^^6^ί ροβίΐηπι. 81&111>. δοοτ&ίββ ν&3 70 ^β&τβ οΐά &^ 
ϋιβ ϋηΐθ <^1ιί8 Ιτί&Ι. Οί. Β, — ^^Χάττοντι 1&^68 11ι6 ^ηάβΓ οί 
μαρακίω, ΚΩά ιιβΏ&ΙΙ^ ίπιρίίββ ϊοοΓθ ΟΓ Ιβββ οΐβΰΙϋίοΐΜ αηά £ιΐ8ο 
ΟΓη&ηιοηΙ;.— -— «IV ίμαί €ΐσι4ναι^ Ιο οοιηο %ηίο ^οητ ρΓΟδβηοθ, 

Τοητ άίοα8ΐ6ΐ7, ογ ^οητ ΔβδβηιΗ^. παρί€μαί, Κηΐιηίεβη, &8 

αΐβά «ηά αρρΓΟτοά \}γ δ(Αηΐ>αηη), βα^β: παρίημι = αάηιίϋο, πα- 
ρΐ€μαί = αά Π1Θ αώηίϋί νοίο, 1 ^.ρτβοοτ^ <Ζίρ^€^οη■^— ΚαΙ «ν αγο- 
ρά, κ.Γ.λ. ΒοίΚ ίη ΐΚβ αροτα αί ίΤιβ ΰοηηίύτ», αηά βΙεβιοΆ&τβ• 

0£ Μ&Ι. 21, 12 : τά^ τραπίζακ τών κοΧΚνβιστων» 

Β. €χ€ΐ γ^ρ ουτωσΐ Ι*οτ ίΚβ /αοί %8 ΐΤιΐΜ, 80. &8 ίοΠονΤΒ. 
Τΐίθη ίοΙΙοιίΓβ ϋιο €χρ1&ηΑΐχ»7 οίαπδβ, \¥ΐιίο1ι, &8 ηβοαΐ, 18 ττίϋι• 
οαί ίΛγ οοηηβοΰγβ (αβτηάβίοη).— αι^αβ^^ι^κα, βο. Ιΐιβ βήμα, ογ 
•(αηά οί Ιΐιο ϋοοτίδοά. ΤΙιθ &οοιΐ8βΓ αίβο Ιιαά Ιιίβ βήμα ογ βΐ^οαΐ- 102 Ν0ΤΕ8. [17, Ό 

ΰά Βίκαά ίη Ιΐιβ οοατΙ;. της €ν^άϋ€ \€ξ€ως. ΤΙιθ Ιλπ^ε^θ οί 

^τ1ά^^^&1 ρΓ0066(ϋη^ Γογ ίΐιβ ςοη. βββ Μέ. 337 ; Κ. 274, 3 ; Οι 

395. ωσπ€ρ ουν αν» Τΐιίβ αν 1)6ΐοης8 ίο Ιΐΐθ &ροάθ8ί8 νίίΐΐ 

ξυν€γίγνωσκ€Τ€^ ^1ΐ6Γβ ϋ 18 Τ6ρ6&ί6<1 (Βηπου αν). Ίί Βί&ηά8 
γτϋΐϊ ωσπ€ρ Ιο ίηϋιηαίβ αί ίΐΐθ οιιΐδβί (1>7 ΥΤΒ,γ οί &η(ίοΊρ&ϋοη), 
ίΐιαΐ; ίΐΐθ θχαιηρίθ 18 α ιηβΓβ βυρροδίϋοη, αηά Ιΐιβη, &!16Γ ΙΙιβ 
ϊηΙβΓΥβηίη^ ρΓοίαβίδ ττϋΐι «Γ, ϋ: ίδ Γβρβαίβά ιΐΓί1;1ι ίΐιο Τ6γΙ) ογ 
Βοιηθ οίΙιβΓ ίπιροΓ^απΙ; \γοπ1 οί ίΐιβ αροάοδίβ. Κ. 261, 3. 0£ 
Οοτξ. 447, Β, Ληά οΙΗβΓ βχ&ιηρίβδ οϋβά 1)γ 81λ111>. ίη Ιοο.— 

τω οντι = ίη/οΰΐ, 8ο νβΓ7 οΛβπ, βδρβοί&ΙΙ^ ώ ΡΙλ^ο. ζίνος^ 

ηοί &η ΑίΚβηίαη 1>ιιΙ; δΙίΠ & ΟτΓββΙε, ^Ηο ιηίςΐιΐ 1)6 υηάβΡδΙοοά 
ίη ϋΐ6 Αίΐιβηί&η οοιίΓΐδ, 1)Ώύ ^τοιιΐά βρβαΐς ίη Ιΐιβ άίιιΐβοί;, ίοηβ, 
αηά ιηαηηβΓ οΓ Ιιίβ η&ϋτο οοηηΐιχ. Οοηιρ&ΓΘ δο1ιΐ6ί6ηη&βΙΐ6ΐ''8 

ηοΐθ &(1 Ιοο. οΐσπ€ρ. 0. 446 ; Κ. 242, γ ; Μί. 441, 2, λ. 

18 Α. Και δη και νυν^ απά νηΔ^βδ, τκηΰ αΪ90. Τ1ΐ6 οοηδίταοϋοη 
Ϊ8 ίΓτε^Ι&Γ. Τνο δΐιοιιΐά βζρβοί οντω κάί νυν, 90 αϊβο ηου), αη- 

δτνβηη^ ίο ώστΓίρ. δίκαιον, 1>6ίη^ ^η8ί, ί. θ. & τβαβοτκώϊό Γβ- 

<][υ6δί• ϋ 13 ίη αρροδϋΐοη ττίϋι τουτο^ ^Ιιίοΐι ίδ ίατίΙιβΓ €χ- 
ρΐ&ίηβά 1>7 Ιΐιο ίηΰηίίίτθδ €αν &ηά σκοπ€7ν, ί1ΐ6 άβιηοηδΐΓ&Ιίνβ 
ρΓβρ&Γΐη^ 11ΐ6 ντΛγ ίοτ 1Ιΐ6 ίηβηΐίΐγβδ ιιηά ο&ΙΙίη^ &ίί6ηίίοη ίο 

ίΐιβιη. Μί. 472, 1> ; Κ 804^ 2. &ι • . • Ζοκω^ μ ίύ αρρβα/η ίο 

νηβ αΐ ΙβοΛί ; Ιίί θγοΙΙ^, &8 7&ρρ6αΓ. ΤΙιθ Θ^Γ66ΐί:8 ατθ ίοηά οί βΐιαη- 
^ίη^ ίΐιο 1πιρθΓ8οη&1 οοηβίραοίίοη Ιηίο ϋιο ρθΓΒοη&Ι. Κ. 807, 

Β.6&ηά7; 0.551; ΜΙ;. 264^ 5. ^Γ<το»ιμ^. . .«Τη- ΙΙ^ίβάΙ^Κ- 

οπίί ίο 860 ίη ΰιίβ Ιιαηηΐθβδ ρατοηίΐΐθβίβ ίΚο πη-ΡΙ&ίοηίο 86ΐί- 

ρΓ&ίβθ ιιτίιιβίι Αβί δηάβ Ιη ίί. α&τλ τοΟτο, ίΜβνβτρ ΐΜη^^ ί. ο. 

ίΗΐΛ ΒίηρΙβροίηϋ, γίζ. 'νΓΐΐ6ί1ΐθΓ Ι βρββ,^ ττΐι&ί » ^π8ί ογ ηοί. Π6Γ6 
ί1ΐ6 ά6ΐηοη8ίΓ&ίίγθ (6ηίθΓθ6ά \)γ ί1ΐ6 ίηί6ηΒίνθ, οί νΐιίοΐι οοπιΙ)1- 
ηαίίοη ΡΙαίο ίδ ρ&ΓίίοηΙ&τΙ^ίοηοΙ) ρΓ6ραΓ68 ίΐΐθ τγλ7 ίοΓ α οΐ&ηββ, 

&δ ίί άοβδ &1)0Υ6 ίοΓ 8Δ ίηβηίίίνβ. Κ. 804, 2 ; Μί. 472, ο. ίψ€τ•/ι 

= ίΚβ νιΗηβ, 1)6ίη^ ίη ίΐιο ρΓ6άίο&ί6, οιηίίδ ίΚο αΓίΙοΙβ ίη (7Γ66^ 
1)πί Γ6ςτυΓ68 ίί ίη Εη^ΐίδΐι. Κ. 244, Β. 1 ; Ο. 487, 4; Μί. 264, 
5. ΖΙκαιόί €ΐμι ίηβίβαά οί ΖΙκοίόν ^στι νίίΐι ίΐΐθ λοο. αηά ίηί. ; 18, Α.] Ν0ΤΕ8. 103 

&ηοί1ΐ6Γ βχαιηρίβ οί Ιΐιβ ρβΓδοηαΙ ίοΓ ίΐΐθ ίιηρ6Γ8θη8ΐ οοιΐδ<;ηιο- 
ϋοη. Οί. ηοΐ6 οη Βοκω, 8>1)0Υ6. ϊί 18 ίΓεαΙβ^Ι οδ & βρβοίββ οί 

αίΐταοΐίοιι \)γ ΜΙ;» 297, Ληά Ο. 551. τά πρώτα μου ψ-βυδή καν 

ηγορημ€να, ίΑοδβ ίΤίίπρΒ νίλίοΚ Τκχ/οβ Ιβ&η βτβί /αϊββίί/ οΊιατςβάί 
ίΐροη τηβ^ ογ οΚα/τρβδ, ιψση τηβ Ιβίηρ/αΙββ. Οί. 81καιον^ 8.1)0Υ6• 

Β• ΤΓολλα ήδη €τη 6Χρ1&Π13 πάλα», ^Ιΐΐοΐΐ 13 &11θ^ί1ΐ6Γ ίη- 

«Ιββηίίβ : /οτ 8θτη€ ϋτηβ, τηαη'ί/ ι/βατ8 ηουο. τους άμφί "Χνυτον. 

Λη7ΐ;Ό8 αηά 1ιΐ8 αβδοοίαίιβθ, εο. Μβίβίηβ αηά Ι^7θοη. Αη^ΐυδ ίβ 
ηαιηβά, αβ 1>€ίιι^ ϋΐθ ιηοδί ρορτιίατ &ηά 8.^ ίΐιο βαιηβ ϋιηβ Ιΐιβ 
ιηοδΙ; ΙιοδίΠβ οί ίΐιο (1ιγ66 ρΓΟδβουΙοΓδ οί δοβΓ&ίββ. Ηβ ττ&δ α 
ΐη&η οί Ιαγ^ ίοΓίαηβ 1)υ(; Ιοοδβ ρΓΐηοίρΙοδ• Ηβ ^αίηεά ΙΙιθ &.υογ 
οί 11ΐ6 ρβορίθ &δ 8, Ιβ&άβΓ οί ίΐιβ βχϋβδ &Ι; ΡΙι^Ιο ίη Ιΐιβ ϋιηβ οί 
ϋιβ ΤΙιίΓΐ:^ Τ7Γαηίδ, β,ηά Ιιανίη^ ίαίεβη οΰΤβηοθ αϊ: δοοταίβδ ρΛΓίΙχ 
οη ρβΓδοη&Ι «ηά ρ&ΓύΙ/ οη ρΓοίββδίοηαΙ ^τουηάδ (οί. 23, Έ), ίη- 
<1υο6<1 Μβίβίπδ &ηά Ι^^οοη Ιο ^ο^η ^ϋΐι Ιιίπι ίη α ρΓΟδβοαϋοη. 
ΑβοοΓάίη^ ίο Ώίο^βηβδ Ι^αβΓϋαβ (2, 88, 89), ίΐΐθ Αίΐιβηίαηδ γθ- 
ρβηίβά οί ίΐιβίτ οοηάβπιηαΐΐοη οί δοοταίβδ αη(1 ρηΐ Μβίβίαδ ίο 
άβαΐΐι, αη<1 δβηί Αη7ίυδ αηά I^}^^οη ίηίο 1>αη!6ΐιπΐ6ηί. βΓοίβ 
άίβΜίβνβδ αηά άβηίοδ ίΐιίδ. Ηίβ. οί Οτ. ΥοΙ 8, ο1ι. 68. Οί. 

δίαΐΐΐ). αηά διηίίΐι'δ Βίο. οί Βίο^. αηά Μ^ίΐιοΐ., ΛηρίιΐΒ, οι 

. . . παραΚαμβάνορτ€ς, ίτΛο ίαΜπζΙ ίλβ 171088 ο/ ^Οίΐ β οτη '^ον/τ 

Ιο^Τιοοά^ 80. αδ ίί ττβΓβ, ηηάβτ ίΐιβίτ ίηβίπιοΐίοη. ως Ιστι, 

κ.τ.λ., 8αι/{ηξ^, ίλβτβ « οηβ 8οοταΐ68^ βίο. Τίιβ ίηίΓοάαοίοιτ" 
ρατίίοΐβ αρριορτΐαίθ ίο αη ίηάίΓεοί <][ηοίαίίοη ίδ Ιιβτβ, αηά οίΐβη 
ίη (τΓββΙε, ίοΙ1ο\τβά 1)7 α άίτβοί <|ηοίαίίοη, αηά πιπδί 1)β οπιίίίβά 

ίη Εη^ΐίδΐι. Ο. 609 ; Κ. 329, Β. 3. σοφ^ς άνηρ, α ρΜΙθ8θ' 

φΤιβτ» Οοπιρατθ ίΚθ Ι^αίίη 8αρ%0η8. σοφός, αδ ^βΠ αβ σοφιστής 
αηά φιΚόσοφος, ΤΓΟδ ιηοΓβ ογ Ιβδβ & ίβπη οί Γβρτοαοΐι ιγίίΐι ίΐιο 
ί^οΓαηί πιηΐίίίυάβ. Οί. ΟτΓοίθ, Ηίβ. βτ. Υοΐ. νίίί. ρρ. 479-485, 
Εη^. βά. τά τ€ μ€Τ€ωρα φροντιστής* φροντκττης ^ΥβΐΏβ 
ίΙΐΘ 000. αβ Γβίιάηίης ίΐΐθ αοίίγο ίοτοθ οί φροντίζων. Μί. 422 ; 
Ο. 424.— —τόν ήττω . . • ποιων, τηαΗηρ ^7ΐ€ ^βάΙατ ίΚβ Βΐτοηρϋτ 
ατ^ητηβη^ ογ, αβ Ιί ίβ οίΐβη βχρτββδβά, τηαΗη^ ίΜ ν>οτ8β αρρ^οψ 104 Ν0ΤΕ8. [18, Β 

ΙΜ Ιβϋβτ τ&Μοη. Οί. €ίο. £ηι(. 8: άοοβΓθ ςιιβηι&άιηοάαπι 
ΰ&α88& ϊηίβΓίοΓ άίΰβηάο £6ΐΐ βηρβιίοΓ ροββίΙ;. δοΜβίβπηαβΙιβί 
ΓβηοΙβΓδ, ϊπαΜηρ 'ίοτοηρ ΗςΜ^ &η(1 <ήΐ68 ΑήβΐΌϋΘ &8 88.7ίχι§ 
(ΚΚβί;. 2, 24) 11ι&1 ϋ ν&3 άοηο \χγ 1)ΐίη^η§ ιιρ α^ηδί ϋιβ ΐΓαΙΙι, 
ίη 80ΐηθ οηο νι6^ν ρβΓίιαρδ ίιηρΓθΙ)&1)ΐ6, αη ο^φοβϋθ ρΓθ1>&1>ί1ϋ7 
ΟΓ α^ρρατεηί ίτηΐΚ Τ1ΐ6 δορίιίδίβ τγθγθ ορβη Ιο ίΐήβ οΙι&γ^, μ 
ϋΐ6 ρ1ΐ78ίο&1 ρ1ιί1θ8ορ1ΐ6Γ3 ττειβ ίο ίΐι&ί οί ίηςαίτΐης ίηίο θυθγ/ 
ϋιίης ίη ϋΐ6 1ΐ6&τ6η3 αΙμυο &ηά ίη ϋιο θ&τίΐλ Ιτοηβ&ίΐι ; &ηά ΙΙΐθ 
λΗ οί ΙΙΐΘ βηβηιίββ οί δοοπιίύβ οοηβίβΐθά ίη ϋΐηιτίι^ ιι^ίηβ^ 
Μτη ίΐιο ρΓ6)αάίο63 'ντίϋοΐι Ιΐιβ ριιΙ)1ίβ ιηίηά αΐτβ&ά^^ οΐιβηβΐιβθ, 
ιήϋι ςτβαΙβΓ ΟΓ 1688 Γβ&βοη, &ς&ίη3ί ΐΤί^τη — ^ίη βΙιοΗ;, ίη οοη- 
ίοαηάίης Ιιίπι τπϋι Ιΐιβηι, ϋιοη^ΐι 1ιθ τυ&8, ίη &οΙ;, άίαηιβίΓίο&ΙΙχ 
ορροββά ίο ίΐιβπι 1)θί1ι ίη ί&ίίΐι &η<1 ίη ρΐήΐοβορίιγ. 0£ 1)6ΐοιΐ7, 
23| Ώ : τα κατεί πάντων των φΐΚοσοφονντωρ νρόχίίρα ταντα λί- 

Ο. ΚαΓασκ€!ίάσαντ€£ άβηοίβδ Ιΐΐθ πι&ηηβτ ΟΓ πιβ&ηβ οί ϋΐθίτ 

ρο^βΓ &ηά ίοπηί(!&1>1βη683 $ Ιιβηοθ ίί ίβ ιιτίϋιοαί ϋιο &Γΐίοΐ6. 

ον^ι 3(ον( νομΙζ€ί¥, άο ηού &Ό€η Μί^β ίη ΐΤιβ €χ%9ί€ηββ ο/ ίΐιβ 
ςοά8, ΤΙιίΒ, ίί 18 \Γ6ΐ1 Ιαιο^η, ιγ&β οηβ ροίηί ίη ίΐιο ίηάίοίηιβηί 
β^&ίηβί δοοτ&ΐβδ. Οί. Χβη. Μβπι. 1, 1, 1 ; &180 1>6ΐο^, 24 Β• 
Τ1ΐ6 ρ1ΐ7άο&1 ρ1ιί1θ3ορ1ΐ6Γ8 οί ί1ΐ6 &^ αΰοΓάβά » ρίΑΠδίΜβ, ηοί 
(ο β&7 ^α8^, οοοαβίοη ίοΓ ϋιίβ οΙι&γ^, βίηοο ίΐιβγ, ίοΓ 11ΐ6 ηιοδί 
ρ&τΐ, άίβρβηββά νίίΐι &11 β^βοίβηί ο&η8θ8, βηά βίϋιβΓ ίαίΐβά Ιο 
Γθοο^ιήζθ ϋιβ Ββίΐ^, ΟΓ 6ΐ86 οοηίοοηάβά Ιιίηι ^τϋΐι 1ιί8 ντοΓί^β» 
Τΐιο 87816018, ίί ηοΐ ίΐιο ηΐ6η, ττ6Γ6 ο1ι&]:^^1)1θ ^τίϋι αίΐιοίβπι οτ 
ρ&η(1ΐ6ί8πι. Οίοβιο Α8αίΙ)68 Ιο ΑηΑΖΑ^Γ&β ϋΐ6 βτβί άίβϋηοί 
Τ6θθ^ϋοη οί 11ΐ6 άίνίηο 6χί3ίθηοθ ιιηά &£;6ηο7} &8 αη ίηίβΠί^ηί 
6&α86, ίη 11ΐ6 ηιήτ6Γ86•— ^-£]Γ(ΐτα . . . (π θ€ ιταΐ = ΐΚβη . • • 8ί>%£1 
βινϋΚίτ αΐ8ο; οτ ίη ^7ι6 Ββοοηά ρίοΰβ , . ,%η ίΐιβ ίΜτά ρΙαϋ$ 

αΐ^^ ταύτης τ^ ^λιια^• ΕχρΐΜη6€ΐ 1>7 πάί^ς βιτίί, ι:.τΑ.— 

άρ... €ΐΓΐστ€νσατν. 01)Β6ΓΥ6 Ιΐιβ ρβοαίίατ ίοΓΟβ οί ΐλθ ρββί ίβηβ• 
οί 11λ6 ίηά. ιήίΐι & : ^^ον ίοούΐά Μνό ϊ^βΐίβνύάί^ βο. Ιι&ά ίί 1>66η 
ροββίΜβ, «8 ίί ^π» ηοί. Ο. 603 «ηά 604; Κ. 339, 1. 6, (£340 ι> 18, α] Κ0ΤΕ8. 105 

1« ίρημην καΧίγγομουνΤ€ς^ ΟΟΰν^ίη^ ΤΠβ %η 1Λ^ α1>9€ηθ€, Τΐΐθ 

Γοηη Οί 6ΖρΓ668ίθη (^ρημη^ 80. Βίκη) 18 άθΙΊΥβά ίΐΌΐη Α 8υϋ &1 

1α\Γ, ίη ττΐιίοΐι οηβ οΓ ίΐιβ ρατϋοδ άοββ ηο^ &ρρ6&Γ• άτ€χνως = 

αΖίορβίΤίβτ ΡΓβνίουβ Ιο ΡοΓβΙβΓ'β, ϋΐ6 βάίϋοηβ οοηηβοΐβά άτ€' 

χνώς ΨΪϋϊ μ€ίράκία, Βηί 08 δοΜθΙβΠηΟΟίΐβΓ ^έΐΐ 8&78, άτίχνως 

&1ιηο8ΐ &1ν&78 οοηηβούβ ϋδβΙΓ τπΰι ινίι&ί ίοΐΐονβ, &ηά ϊί ττοαίά 

ΙΙΟί ρΓΟρβΓί^Γ &1(;αοΙΐ ίο μ^ιράκια, θίποβ μ^φάκια^ 7^^^^^^) ^^ ^^^~ 

©Γ ϋιαη ναϊ9€9, 8ΐη&11 1)078. €ΐ . . . τνγχά»€ΐ &ν ίιηρίίβθ ηο ιιη• 

ο&ΓίαίηΙ^ : «ι = ^'Λ ϋοββ^ ογ ιοΤί^η, Τΐιβ αΐΐαβίοη ίβ ρ&τΰ(ηι1&τΐ7 
Ιο Αη8ΐορ1ι&η6β, \γ1ιο ίβ ηαιηβά 1)6ΐο\Γ, 19, Ο ; Ιΐιοηςίι θΓ&ϋηιιβ, 
Αιηίρ5ίΑ8, Έιιροΐίβ, &ιι<1 οίΙιβΓ οοιηίβ ροβίβ, ηάίοηΐβά δοοταΐββ. 
Οί. δί&111>. ζά Ιοο. 

Β• ψ550νφ ΚΜ 6ιαβο\β χρώμ€νοι = φ5ϋονοΰντ€ς καΐ ^ίοβαΚ' 

\οντ€ς, ίη ϋΗβ »ρ%ηΙ ο/εινη/ α/η4 βαΐηηιηι/. οί δέ ίηΐΓοάοο68 

αηοϋΐ6Γ ο1α88 οί ρ6Γ8α$(ΐ6Τ8^ &8 ίί οΐ μ€ν Ιλ&ά ρΐΌΟβάβά \ΓϋΙι φ2ιό- 
ρφ , . , χρώμίροι^ (1ΐ6 0116 }}&Ώζ ίΐιβ βητίοΏβ &ηά ο&1αιηηίοιΐ8, 11ΐ6 
οϋΐ€Γ ίΐιοβο \γ1ιο ΤΓ6Γ6 ΐ'6&1ΐ7 ρβΓδίΐίκΙ^ ίπ ΙΙιβίΓ οτπι χοίπάβ οί 

ύϊβ ^τΐί οί 8οοΓ&ί68. άπορώτατοι, ιηο8ύ ίηοΰΟΰΜίδΙό (ά 8η(1 

πόροί), ιηοΛύ ά\βόΐίΗ ίο αρρτοαοΚ αηδ, αοηχΑΜβ. Οί. I^78^8, 
223, Β : αποροί ΐΓροσφ4ρ€σ^αι.''''^^ναβφάσασ^αί . . . €νταυ'ίίοΖ^ 
ίο τηαΐοο . . • ^ο^Μ ν,ρ λϋΚετ^ ί• €. βηιηιηοη Ιιίχη ίο αρρβ&τ ίη 
οοπίΓΐ;• 01)8βΓνθ ΙΗθ ίοΓΟ© οί ϋι© ιηίάάΐΘ νοίοβ : /οτ νη'ΐ/ Ι^ηββί^ 

οί. «£(λ<σ2(αι, 19, Α. αντων 18 ρατίίϋνβ ^ηίϋγιύ = αηι/ ο/ 

ίΚβτη. ωσΊΓ€ρ . . . άιτοίφινομίρον^ ΐο β^Μ ίΰίίΑ 9?ΐ<ΐζίθΐ08^ ΟΛ %% 

ν)0Τ€^ ίη ά^/βηάίηρ τηι/8€ΐ/, αηά αϊβο ίο οοηοίού ίΰλίΐβ ηο οηβ το- 
ρΙίβ3» Τΐΐθ ρ&ΓϋρίρΙβ &ηά ίΚο ίη&οίίίγθ ίη ο&οΗ ρ&τί ίοπη & 
οοχηρίβχ ΜεΟ) αιμΙ ίΐιβη ίΐιβ ίττο ρ&Γίδ ογ ϊάοΛΒ ιιτο οοηηβοίβά 
Ιο^ίΙιβΓ 1>7 τ€ καΙ. ΤΙιιΐ3 13 ΙΙιο αρρ&Γβηί οοηίαδίοη οί ρ&Γΐί- 
οίρΐ68 &ιι<1 ίιι&ύϋγθ8 βχρίβΐιιοά 1)7 ΓίδοΙιΟΓ. δβο Ιιίβ ηοίο &(1 Ιοο. 
Ε. *Αξιώσατ€ = οζίδϋιη&ίβ. δο ΓβηάοΓοά \>γ Β6]ϋ{£Γ, Αδί, 
6ΐΑΐ11)&Ώΐη, &ο. (Κ€ίνους^ ίλοββ^ 8ο. βατίίύτ 9χιά ιηοίΌ τβτηοίΰ 

8001180Γ8. €Κ€ΪΡΟ£ ΓβίβΓβ ίΟ ίΐΐθ ίΟΟΤβ ΤϋΤΛΟίβ ίάβΟ, ΐΚοΐίςΙΐ, 08 ίΟ 

ϋιίβ ίηδίαηοβ, ϋ 1)6 (ο ^6 ϊαίίβτ νοτά ογ ϋΙαίΐΜ. 
δ* 106 Ν0ΤΕ8. [19, Α. 

19 Α. ΈΪ€ν. ΤΓβΙΙ^ Ιβ α 80. δοΙιΙβίβηη&οΙιβΓ : ιοολί, Ιί 
Ίηη.τ^5 11ΐ6 6δίαΙ}Ιί8ΐιπΐ6η1; αηά οοιηρΙβίΊοη οί \7ΐια1 ^οβδ 1>6ΓθΓβ 

Λϋά ίΙΐΘ ΐΓΛηδίίίοη ίο ΛηοΙΙιβΓ ίορίο. ίξ€λ€σ3αι. Οι. ηοΐθ οη 

άναβιβάσασ'^αι^ 18, Β. την ΒιαβοΚην . . . χρονω. ΤΗβ ΰαίητη. 

ίΐί/ (ιηίΒοοηοορίίοη ρΓοάυοβά \>γ οαίαιηη^) ιοΤιίΰΤί ι/οη Άανβ βηίατ- 
Ιαϊηΰά α Ιοηρ ϋτηβ, ϋιιβ ίο βΓ&άίοαίβ ίη 80 %7νοτί α Ηηιβ.—^ 
τούτο οΰτω γΐνίσ^αι, 80, ίΐΐθ 6πι<1ίο&ίίοη οί ίαΐδβ ίιηρΓβδβίοηΗ 
Γγοπι ί1ΐ6 ιηίη(]δ οΐ Ιϊϊβ ^ηά^βΒ. Ιί ίβ βίΠΙ ίιιτίΙιβΓ βχρίαίηβά \>γ 
καϊ ΊτΚίον . • . άποΚογούμ€νον, αηά ίο ΟΰοοτηρίΜΑ βοιηβίλίη^ 1>ρ 
τητ/ άβ/βηββ, Οη π\€ον τι 7Γοΐ€Ϊν = ρτοβΰ&τβ άΐί^ηίά^ ίο ^ί οη ογ 
ίοην&τά \ν^ίίΙι α ίΐιίη^, ίο ^αίη βοηιβίΐιίης \}γ ίί, βββ I^6x^^οη. 

Λ τι αμ€ΐΡον^ κ.τ.λ. Τΐΐθ ββς[αβ1 8}ιο\78, ϋι&ί 1ιβ ηοί οηΙ^Γ 

<1οιιΙ}ί6<1 ττΙΐθίΙιβΓ ίί ^&8 1>6δί; ίοτ Ιιίιη ίο 1)6 Αοςηίίίβθ, 1>πί ίΐι&ί 
1ΐθ άίά ηοί άβδΪΓβ ίο 1ίγ6 1)7 κηγ βιιοΐι πιβ&ηβ &8 ^βΓβ Ιΐίεβΐ^ 
ίο ίηβαβηοθ Ιιίδ ^υθς68 ίο Αοςηίί Ιιίπι• Πθ πιαίεββ Ιιίδ άβίβηοο 
ταίΙιβΓ 8β α ηιαίΙβΓ οί Γογπι ίη οΙ)6(ϋ6ηοθ ίο ίΐΐθ ΙαιίΓδ, ίΐιαη ^ίΐι 

ίΙΐΘ βχρβοίαίίοη ογ άβδίτβ οΓ δαοοββδ. *ΑνάΚάβωμ€ν ^ξ άρχης. 

Σβί ίΐ8 ΙαΙΰβ ν,ρ αηβυ)^ /τοτη, ίΚβ Ιβρίηηίηρ, Ηβ Ιιοδ αάνβΓίβίΙ ίο 
ίΐΐθ οΐιαι^ ίη ^βηβΓ»! ίβπηδ 1)βΓοΓθ (18, Β) ; 1)αί Ιιθγθ Ιιθ νοηΐά 
Γ6δΐιηΐ6 ίίδ οχ&πιίη8,ίίοη Γγοπι ίΐιβ δΓδί, &8 ίί Ιιθ Ιιβχΐ ηοί 1)6ίοΓθ 

ηιβηίίοηβά ίί. η €μη διαβολή, (Ηβ /αΐ8β ορίηίοη ο/ τηβ» Οΐ, 

€ύνοία γ5 σ5, ροοά ν)ίϊΙ Ιο ροιι, Οοτζ, 486, Α; Ο. 503 ; Κ. 302, 

Κ. 2 ; Μί. 466, 2. μ€ ίγράψατο την γραψην ταντην. Έοτ ίΐΐθ 

£οπ5θ οΓ ίΐιο πιίάάΐθ νοίοβ, βββ Ο. 559, ά ; Κ. 250, Κ. 2 ; Μί. 492, 
ο, Έοτ ί1ΐ6 άοαΜβ αοο. (οί ίΐιβ οο^&ίβ δΐ^ίβοαίίοη γραφην^ Βαά 
ί\ϊ& (ϋτβοί οΙ>)βοί μί). δβθ ο. 435; Κ. 280, 1. ΒβηάβΓ: Τιαβρτβ' 
/βντβά αραίηβί τηβ ίλίβ ίηάιοίηίβηΐ;, γραφή ίδ & ραΙ)1ίο ίηάίοί- 
πιβηί; ίοΓ & ΟΓΐιηίη&Ι ούΓβηοο ; Βίκ7] ίβ αρρϋοαΜβ βίίΙιβΓ ίο ρυ1)1ίο 
ΟΓ ρήταίθ ο&υδθδ, 1)αί νΚβΠ'ΐΐδβά ίη οοηίπκϋβίίηοίίοη ίο γραφή ι 
ίί άβηοίβδ α ρήτΕίβ βυίί. 

Β. ω<ηΓ€ρ οίν^ κ.τ.λ. ΤΑβτφτβ ^Όβί 08 ίί ίδ οαδίοπιαΓ^ Ιο 
ΓΟίκΙ ίΐιο ΜΙΙ ο/ ίηάίΰίτηβη^ ρΓΟδβηίβά 1>γ /οττηαΐ (κχιΐΒβτβ, βο 
τηηβϋ υοβ τβαά ίΚβίτβ, άντωμοσία ίβ ρηπιαΓίΐ7 ίΚβ ο&ίΐλ οΓ 8 19, Β.] Ν0ΤΕ8. 107 

[>&Γί7 ϋ,ί \9,ντ, ΒΛά ϋιβη Ιΐιο 1)Π1 ογ ίοηη οΠηάίοίιηβηΙ;. π-^ρι- 

ο. τοιαύτη τίί, ΜτηβϋΚνπρ ΙτΙοβ ΐΚίβ, Ηο (1θ68 ηοΙ; ρΓοίβββ 
ίο ^νο α βχαοΙΙ^Γ. ΟΓ. Χοη. Μβχη. 1, 1, 1. €ν τβ Άριστοφά- 

ρους κωμωΒία. Τ1ΐ6 01θ11(ΐ9, ρ6Γΐΐ&ρ8 ίΐΐθ ΐη&βίθΓ-ρΙβΟΘ οΐ Ατίβ• 

ίορ1ΐ8,η68, ίη \τ1ιίο1ι 1ΐθ ίηίΓοάαοββ δοοΓ&ίββ, &8 Ιΐΐθ ρήηάρ&Ι 
οΙιαΓ&βίβΓ, δίιϋη^ ίη α 1)&8ΐ£6ί ίη ίΚβ αίτ (&8 ίΐΐθ ςοάβ ντοτβ Γορ- 
ινδβηΐθά ίη ϋΐθ ηιβ^^ΐιίηβιτ' οί ί1ΐ6 Αίίίο άΓ&πια), αηά ηϋβιίη^ 
άθοίαπιαϋοηθ &8 ΤΓίηά7 α&ΐιίβ ροδϋίοη. Υ6Γ7 άίίΤβΓβηΙ βχρίαηα* 
ϋοη8 &Γ6 ^τβη οί ίΐίβ ιηο(ίΥ63 ττΐιίοΐι ίηάυοεά ΙΙιθ ροβί ίο ίιβιιΐ 
ί1ΐ6 ιηοΓοΙ ρΜΙοβορΚβΓ τπίΐι βηοΐι ρ&Ιρ&Μο ^η^ιι8^1^ο• Βοπιο 
ΙίΑΥβ 8ηρρο86<1 ίΚ&ί 1ΐ6 \Γ&8 ίηΰαβηοβά \)γ ρβΓβοη&Ι Ιιοδϋΐίΐ^, 
αηά ίιΐΓΐΙιβΓ ίηδίΐ^ίβά αηά 8ηΙ)0Γη6ά }>γ ϊήα βηβπιίβδ οί δοοΓ&τ 
ί68. £αί ίΐιίβ βηρροβίϋοη άθ68 ηοΐ αοοοΓά βϋΙιβΓ τήϋι ΙΙιθ 
οοπιρ&τ&1ίν6ΐ7 Γ6δρ6θίΓα1 ίοηβ ίη ττΐιίοΐι Αη*8ίορ1ι&η6δ βΙββττΙιβΓθ 
Λΐΐυάββ ίο δοοΓ&ίββ (οΐ. Βίτάδ, 1280, 1554; Γγο^β, 1487), ογ 
-ντίίΐι Ιΐιο πιϋά αηά βγβη οοπ)ρ1ίΏΐ6ηί&Γ7 ίβπηβ ίη ^Ιήοΐι ΡΙαίο 
βρβ&ΐλβ οί ΑτίδίορΙι&ηβδ Ιιθγθ &ηά 6ΐ86\>Γΐΐ6Γβ. ΙΙαά ΡΙαίο Γβ• 
^Γάβά ΑΓΪδίορΙιαηβδ &8 α 1)ίίί6Γ ρβΓδοηαΙ 6η6ηΐ7 οί δοοΓΑίββ, ογ 
Αδ Ιι&γίη^ οοο&δίοηοά Ιιίδ ηιαβίβΓ'δ άβαίΐι, 1ΐ6 ηβνβΓ ^οηΐά Ιι&νβ 
ίηίΓθ(1αο6ά ίΚθ ροβί αιιά ίΐιβ ρΙι11θ8ορΙΐ€Γ οοηνβΓβίη^ οη δΐιοΐι 
ΓΓί6ηάΐ7 ίβπηδ &8 ίη ίΐιβ δ7ΐηρο8ίαπι, δίίΐΐ Ι6β3 Ιηηιίδΐιβά ίοΓ ίΐιο 
ροβί'δ ίοπιΐ) δαοΐλ &η βρίίαρίι &8 ίΐιβ ίο11ο\πη^ : " ^αρ^ί6^, ιγίβΐι- 
Ιης ίο βηά &η &87ΐηπι ίοΓ &11 ίΚβ ςταοοβ, ίοαηά ίΐιο βοαΐ οΓ 
ΛΓί8ίορ1ι&η68.'' ΟίΙιβΓδ ΙιαγΘ ίΗοη^Ιιί ίΐι&ί Ατίδίορίι&ηβδ Γ611ΙΙ7 
ιηίδίοοίε ίΐιβ ίΓυβ οΙιαΓΟοίβΓ οί δοοΓ&ίββ, οοηίοαηάοά Ιιίβ ίβ&οΐι- 
ίη^ Ίγίίΐι ίΐιοδθ οί ί1ΐ6 δορίιίβίβ, \γΙιοπι 1ιθ ορρο36(1, &η«ί 8ο ίη 
8θΙ)6Γ 6&Γηθδί γίβίίβά ηροη Ιιίβ Ιιβ&ά ίΐιο βίοηη οί ίηάί^&ίίοη 
ντΚίοΙ: \Γ&8 ηιοΓίίβά 1)7 ίΐιο οΐ&δβ, αηά 1>7 Ιήπι &3 ίίδ Ιβ&άβΓ &ηά 
αΙ)1οδί ΓβρΓθδβηί&ίίγθ. Βυί, ίο 88,7 ηοίΐήη^ οί ίΐιβ ν&ηί οί 
ιΙΙδοοΓηηιβηί ^τΐιίοΐι ίδ ίΐιιΐδ ίηιρηίοά ίο ΑΓίδίορ1ΐ8ΐΐ68, ίΐιβ πιαίτ- 
ίβΓ ιγ&δ ηοί γίβ^βά ίη 80 δβήουδ & Ιί^ΐιί βίίΙιβΓ 1)γ ΡΙ&ίο (&8 
ί1ΐ6 οοηβίάβΓαίίοηδ ^α8ί πιβηίίοηοά δυΦοθ ίο βΐιον), ογ 1)7 δοο- ^ 108 ΝΟΊΈΒ. [1β, α 

ιαϊββ, \»Ιιο ιτω ρτβΕβηΙ νΐιβη ϋθ ιββοβ τμ ρβτΓοπηβιϊ, «ηά 
βίοοί ίοΓίΙι 1)β1θΓβ ΙΙμ &η<1ϊβποθ 11ι»ί 1ιβ ηΰ^^Ι 1μ ΓεΕοριίζβά βκ 
"α ΗοΒίΐρΙιο 1Ίιπιϊβ1ιε<! & Ικτ^β β>ιιιρΐΗΐ7Μΐ α^ΐίαίιΐβ αιΐ^τ- 
ίαίΛηκηΙ." Τίβτβ πω «ηοι^ΐι οΓ ξ;βιΐΕΓ&1 Γεββιηΐιίαηΰθ Ιια• 
Ινεβη Ιιϊιιι κηΑ (Ιιβπι ία ΰιβϊτ (αΐΐαΐίτβ ΙιαΙιίΐΒ, ΐΐιβ βαΐ^οοίβ αη 
πΐιΐοΐι ΐΙΐΕ7 οοηνβτΕββ, αιι^ ΐΐιο ιηαιιιιβΓ ϊα νΐιίΰΐι ϋχγ κβΒΟίκΑ 
(«ρβοίβϋ^ ω Ιίβ οΛ«η πιβΐ Ιΐΐθ βορΙιΪΒΐβ ου Λβϊτ οττη ρ^αικί, 
Ληιΐ ϊβΓιιίβά Ιίιβπι »ί1ίι Λβΐτ οκηι ϊΤίΐιροιιβ), Ιο βϊτθ ρΪΛΐιβίΙιίΙΐί^ 
ϊο ΰιβ τερΓΕββηΙ&ΐϊοη όΓ Ιιΐιη ββ &ιι &Τ£ΐι-5θρΙιΪ3ΐ. Οοιι1>11ΐ!8β 
βΙβο ΐΐιβ α1(Γ8-<!οηΕειταϋνβ ροβΐ τίθίνβιΐ ϋΐθ βρβσαΐαΐΐπς ααά 
ΓβνσΙαΙϊοιΰκϊηΕ βρϊπ'Ι οί ΰιβ δοοΓ&ϋβ ρΐιίΐοβορίι; νϊώ ηοΐ * 
Ιϊΐΐΐβ οΓ ϋΐθ ωιοθ ί'»! ΒΒΐΙ ΑτβΓΒΪοιι πΐ(& ιτΐιίϋΐι Ιιβ Γε^λτ^βα 
11μ <ΐ£πιοη>1ίώ% ϊιΐ3(ηκ;ΰοιΐ3 οί ίΐΐθ δσρΙιΪΕΐβ. ΜοΓβοτβΓ, 
8ο<πιι(β8 βΙοοΔ ίη ΐΗβ ιηοβϊ (ΗβηςΟ^ τβίΑϋοηβ ίο ΑΙοϊΙιϊαάβΒ αηΑ 
ΕιΐίίρϊΑββ, Ιχ>11ι οί ΐϊΐιοια, αβ &η:Ιι-ΪΏΐιοτ»1ΐΐΓΒ ϊΙιοοεΙι ϊη ΑίΰοΓ- 
εηΐ Βρ1ιβΓ63, ιτεκ ΕΐιΙήθοΐβ οί υηβρ&τίιις ηάϊηιΐβ ω^ τερΓΟΒοΙι 
ία ϊΐιβ οο>η6ΐ1ί«3 οί ΑΗβΙορΙιαικβ. &ο ιηηοΐι οί οΙ>{6οΐίτβ Γβα1ϊί7 
Ίτο ιΐ)&7 βυρροββ 1&7 'ί'Ιί ^1>β 1)α8Ϊ3 οΓ (Ιιβ Γβρτεεβοΐαϋοιι πΐιίοΐι Ϊ3 
τηικίθ οί 8οοπι[β3 ϊα ΙΙιβ Οίοαάβ. Τΐιβ τβκΐ ίβ οοηικ; βχϋ^^Ι^Γλ' 
(ϊοη βιιιΐ εχΐΓ&τιιςΗίιοθ ^Ι νρ ραΓροΒβΐ7, Ιιαΐ ησί ιηα1ίοϊοο3ΐ7, 
ίΟΐ Ιΐΐθ ωηοΒβηΐΕΐιΙ; οί ΙΙιθ ιτολνγΛοι Ά37«ιίοι. Αηί βιιτεί^ 
πονβΓ ΐΓΟΒ οοιπεάίαιι ίιιτηΪΒΐιοΙ πΐΰι α πιοΓβ ίηιϊ1ί;ι1 ΙΙΐΒΐηβ ίοΓ 
ϊηβχϋιιςιΐίΒΐι&ΙιΙθ Ιαυ^Ιβρ ({ιβϊι ϊΙιθ ^1«50|αβ ρεΓΒοη, οαΙίΑηά- 
Ϊ£ΐι βτβββ, >ιιΑ ΕΪϋ^Ι&τ ^ΐ οΓ 8οθΓ&1«β, πίΐΐι «Ίικί Μεϋύ &η<1 
ίχ, ΚΧαηύχα &ιιά Βϊγβιι^γ, αΐΐ Ιιιιύ 1)6ΐχ>πιβ &ιηιΙϊαΓ αβ Ιιβ βίοοά 
&ηά 8ΐ8τεΑ ΟΓ Είνΐβϋ απιΐ ηα ϋιτοα^Ιι ΐΐιο είτεβίβ, ογ ίάβώιαίβύ 
ΒΟΐοβ &ηΑ 1)θτβά &ηά τβχβά οΐ,ΗβΓβ, ϊη ΐΐιβ εΐιορβ &ιιι1 ίΐιβ πιατ- 
Ιβΐ-ρΙκβΒ, Τΐιβ ΪΔΐΐηΐ οί Ιύβ ρΪΕΜ αηιΐ ϊΪβ μιΙΙιογ ηια; 1ι»τβ 
Ιχ^εα ιπί^αιιάθΐΈΐοοά 1)7 βοιιΐθ, &Βά ίΐ ιη»7 Ιι^τβ 1»^ ΒΟΒΟΟ βδΈοϊ 
ίη ρτ(?ραηη(; (Ιιβ ν»7 '*"' ^^^ ρΓΟΒβουΙϊοο, πΐιϊοΐι 'Λ βιΐ£^{& 
Βα( \ί 15 τείβπ«Α ΐο ίη ύιο Αροΐο^ ω αα ϋΐιιβίηϋοιι οί ρορα- 
Ιίτ ρΓΕ^υι^ΐΕοί] οί Ιι^Ε Β{ιιηύίιΐ£, ΓαίΗβΓ 11ι&η οβ & οβιιεο ο£ ΙΙιο 
ΡΠΜκαΐ ίηύΐ(;ΐιιιβιιΙ. Αικί Ιιβ ιιΙΙβτ ^Ιητβ οί Ιΐιο Οίοηάβ (ΰ 1 19, ο.] Ν0ΤΕ8. 109 

ηΐ8]ίθ ίΛγ ββήουβ ίιηρι«δδίοη οη ίΐιο ρορυΐ&τ ππηά β^νηθί 
δοοταΐββ 18 866η, ηοί 011Ι7 ίη ίΐ3 ντοαί; οΓ 8ΐιοο688 &ύ 11ΐ6 Ιίιηο 
(ΓοΓ ϋ ςιώΐΰά ηο Γαυογ &η<1 ^¥θΐι ηο ρήζβ), 1)υΙ &180 ίη ΙΙΐΘ &€ί 
%\ι&ί α ρβήοά οΫ ίν&αίγ'ΐοχίΓ γοίΰΓ& ίηΙβΓΥβηβά 1)6ίι;Γ66η ίίδ 6χ- 
]ιίΙ>ίΜοη &η(1 ίΐιβ οοηάβιηη&ίίοη οί ί1ΐ6 Μοπιΐ Ρ1ιΠο5ορ1ΐ6Γ. Όί» 

8Ι»111). ικΐ Ιοα ; διηίίΐι'δ Βίο. οΓΒίος. π€ριφ€ρ6μ€νορ, 8ο. ίη & 

ΐΜΙδΙεβΙ {κρίμόΰρα), <£ ϋΐ6 Οίοαάβ, 225 ββςς. ά€ροβατ€7ν. 

ΐνΐιβιι οδΐ^βά ττΙλ&Ι; Ιιβ 38 άοίης;, δοβτΑΐββ τβρίίββ ίη ϋιβ ρΪΛγ : 
ά€ροβατω κα\ περιφρονώ τ6ν ηΧίον, 0£ Ιΐΐθ Οίοπάδ, ί1>ϊά. 
!>ρ . , . πίρι ίπαΐω. 01)86ΓΥ6 ϋΐ6 αη&βίΓορΙΐθ &ηά ίΐΐθ ροδϋίοη 
οί τΓίρι, 08 ίη ΕηςΙίδΙι: \Γΐιίο1ι Ι Ι^ηο^ν ηοΐΐιίη^ άδοηϋ. λ«γω, 

80. ίΐΐθ ίθΓ6§θίη|ξ = / 8(η/ ίΜ». άτΐμάζ»ν £0Υ6Π18 ίπιστημψ, 

Τΐλθ δοοταΐίο ίτοη^ ίβ ιη&ηίί68<; ίη Ιΐιίβ οίληβο, Αη<1 ίη ίΐιβ ίοΐΐο^τ- 
ίη^, \ΓΐιίοΙι 18 ρατοηΰιβίίο&ΐ: Ιβ% τηβ ηο% 5^ ατη^ ίηβαηβ^ 1>6 ρτο»" 
€σαΙβΑ ^ ΜβΙβίνΛ ση 90 ίΰύίρΜρ α οΊια/τρύ / 8ο. &8 ηηάΰΐτ&ΐαίης 
ϋιίδ Ιϋηίΐ οΓ 1αιο\7ΐβ<1^ ^α^ά γαρ, κ.τ.λ. ύηί Ι ιηαΒί 

8ρββ]£,/ί?Τ, &0. . 

ϋ• αυτούς νμων τους πολλούς. ΤΚβ ρτΒαί&Τ ρατί ο/ ροητ- 

4€ΐν€8, «V τούτων, ΑΙ. τούτον, ΤΗθ 0Γ66ΐ£8 νβτχ οϋΙ»η ΘΠΙ- 

ρ1θ7 ϋΐθ ρΙοΓ&Ι οί ίΙΐΘ ά6ηιοη8ίΓ&ίίγθ ίη τβ&τβηοο ίο α ίθΓ6^ίης 
01&ΙΙ86 ΟΓ ώιςίθ ίάβα, τγ1ι6Γ6 Τ7Θ βΚσαΙά ηββ ϊΐιβ δίη^Ι»*• Ββη• 

άθΓ: β-οπι ίΜβ. ΟΓ. Κ. 241, Β. 3 ; ΜΙ. 472, 5. π^ρΧ 4μου ί8 

ρ1&06(1 1)6ίθΓ6 & ΓοΓ βηιρίι&βίβ ^^ΊβΜοΚ ίΚβ τηατη/ %α\ι (ΐδοηύ τπΰ. 

τούτων^ ίΙΐΘ ο1ι&Γξ63 ίη ίΐιβ ίοΓβςοίη^ οοηΐβχΐ — ^ίηςιιίτίης 

ίηΐο ίΐιίη^ α1>0Υ6, χη&Ι^Ιης ίΐιβ ΐγοΓ86.ί1ϊ6 1>6ϋ6Γ Γ688οη, &ο. οΜ Ϋ^Ι, κ.τ.λ. Τνο εΐιουΐά οχροοί οϋτ€ αηβντβήης ίο ίΚο οΰτ€ 
ίη 11ΐ6 ρΓβγίοπβ (^υβθ, 1>ηί ον^ γ ί8 πιογθ 6πιρ1ι&(1ύ &&(! ΙΙιογθ- 
ΓοΓθ ηιΟΓθ &ρρτορηα1θ ίο ίηίτοάαοο & ηον ίορίο οί βρβοίιιΐ 
ΙπιροΓίαηοβ. Ιί ί8 ηι&άο 8ίί11 πιογθ βπιρίι&ίίο 1>7 1)6ίη^ Γ6ρ6α1;6ά 
1)βίθΓθ τοντο ά\ή^ς»--''^χρηματα ιτράττομαι• Τΐΐίδ (^18Γ|^ ΙΐΙδΟ 
οοηίουηάβά δοοΓ&ί68 ^ίΐΐι ίΐΐθ δορΜδίβ, νΐιο &πλ!ΐ8β6ά Ιαι^ 
βαηΐδ οί ηιοη67 ίοΓ ίηίίίοη. Ιί ίδ άοηίβά &180 \>γ Χβηορίιοη, 
Μοηι. 1, 2) 60. 110 Ν0ΤΕ8. [19, «. 

Ε• «ν</ κ<ά τοΟτο, κ.Γ.λ. Τΐΐθ Λΐϋοδ τιββ €π(ί οίΐβη Πίεβ 
γ(ίρ =/ατ^ άπα βοιηβϋιηΘδ, Ιίΐ^θ ^ηητη ίη Ι^ϋη, ϋ Ίη^γ \)0 ^βΐΐ 
ΓβηθβΓβά αΙΐΊιοηρΚ. δοοΓ&^ββ ΐΓβ&Ιδ Ιΐήδ €ΐι&Γ^, ^αδ^ ιΐδ 1ιβ άί(1 
ίΐιβ οΐΙιβΓ, ίτοηίε&Ιΐ7, ΓβρΓΟδβηϋη^ 16 83 α ν6Γ7 1)6αηϋΓιι1 αηά 
1ιοηοΓ&1)ΐ6 ^Ιιίη^, ίί οηβ ινβΓθ ονλγ ττίββ &η<1 ο&ρ&1>ΐ6 οί άοίη{; ϋ ; 
Αηά 76ΐ 1ιβ Γββίβ οοηδίΓ&ίηβά ίο άβαγ ϋ δίπιρΐ7 1>6βαυδ6 ϋ ίβ ηοί 
ίπιβ•— Γοργίαί τ€ 6 Α€οντινο9, κ.τ,Χ. Ηθ 6ΐιιιΐη6Γ9.1β8 δβνβΓβΙ 
οΓ ίΐιο ιηοδί ροραΙ&Γ δορίιίδίβ αηά Γΐιβίοήοί&ηδ \«γ1ιο Ιι&ά βη- 
ήοΐΐθά ίΐιοηίδβίνβδ 1)7 ίβαοΐ^ίη^ ίΐιο βοηδ οί ΙΙιθ 'ν^6αΗ1ΐ7 λΙ 
Αίΐιβοδ. Τ1ιβ7 νβΓβ λ11 ΓοΓΘΐ'βηβΓβ. Γογ ΟοΓ^ίω ο£ Ι^οοηϋηί, 
& οϋ7 ο£ 8ίοίΐ7, οι, Βίο^. Ι^&βΓ. 9, 52 ; Οίο. <3β Οτ&ϊ, 1, 22 ; Βπιί. 
8 ; ΡΐΛί. ΟοΓ^., Ηίρ., ιιη<1 ΡγοΙ»^• ^^^ ΡΓοάίουβ οΓ ΟβΟΒ, οηβ οί 
ίΐιβ 07θ1&^08 Ιδίβικίδ, <£ Οία Βηιΐ;. 8 ; Χβη. Μβιη. 2, 1, 21 8β(ΐς. ; 
ΡΙαί. ΡγοΙα^. &ηά 0γ&17^. Εογ Ηίρρί&δ οί Έΐίβ, α οϋ7 οί Ιΐιβ 
Ρβίοροηηβδαδ, οί. Οίο. άθ Οτκί. 32, Βηιί. 8 ; ΡΙαί. Ηίρ. αηά 
Μίηοβ. δοβ αίβο διηίίΐι'δ Βίο. Βίο^. &ηά Μ7ί1ιο1., &ηά ΟΐΌΐβ'β 
Ηίδ. Ογ. τοΙ. 8, οΐιαρ. 67. ΟγοΙθ άβίβηάδ ,ίΐιβ δορίιίδίβ &8 α 
οΐ&δδ ττίίΐι ξτβαί ΙοαΓπίη^ αηά βίοςυβηοβ. ΒουΙ)Ιΐ6δδ ί1ΐ67 Ιι&νβ 
1)66η οοηάοιηηβά ίοο ιηηοΐι ίη ίΐιο ^ΓΟδδ — ^ντίίΐι Ιοο ίηάίδοήπιί- 
ιιαίθ 86ν6ηί7• ^^^ ίΐιουςίι ίΙιοΓβ τγογθ άου1)ϋ658 ^ίδβ &ηά 
ξοοά Ώΐοη &ηιοη^ ίΐιβπι^ ίί οαη 1ι&Γάΐ7 1)6 άοαΙ)<;6ά ίΐι&ί, ίοΓ ΙΙιβ 
πιοδί ρατί, ΙΙΐθίΓ ίηβαβηοθ ^ηταβ Ιιοδίίΐβ (ο πιΟΓ&Ιδ ιιηά. Γοΐί^ίοη, 
βηά 11ιβ7 άθδβιτβά ΐΗο-οβηδυΓβ ττΐιίοΐι ΡΙαΙο βτβΓΤ^ΙιοΓβ αί- 

1αο1ΐ6β ίο ίΐιβπι. τους ρίους νοηΐά Γ62η1αΓΐ7 1)β ίΐιβ οι)^β^ί οί 

ϊΓίΐ36ΐΐ', άβρβηίΐίηβ οη οΙός τΊστΙν^ ίηδίβΛά οί νΐιίοΐι, 1ιο\νβνβΓ, Ι)/ 
α β^η£ιι13^^ Εηαοοίαΐΐιοη, ^ντο Ι^ανβ π^/ΰονσι. Ιί βΐιοαίά 1)0 οίκ• 
βΟΓνβά, ίΐιαί ΡΙ&ίο &1)οαη(1δ ίη βαοΐι ΐΓΓοςαΙατ οοηδίΓαοίίοηβ αηά 
υηβχρβοίοά οΚαη^δ, €ΐοιιΙ)ί]6δ8 ίο Ιεοβρ υρ ίΗο &ρρ6&Γ&ηο6 οί & 
οο11ο<|ηί&Ι 8ί7ΐ6 αρρΓορΓίαίθ ίο ί1ΐ6 άίαΐο^β, &η(1 ι?ρ1ιίοΙι ίβ ηο 
Ιοδβ 8.ρρΓθρΓί&ί6 ίο ίΙΐΘ ρΐ&ίη ίαΐΐε ιιτίιίοΐι δοοπιίοδ ρΓΟπιίδΟδ ίο 

Ιιοΐά νίΐΗ Ιιίδ 3α(32β8 ίη ίΐιίδ Αρο1θ27• πολιτών ίδ ρΛΓίίίίνβ 

^οηίίίγβ αίΙθΓ ψ : ν)?ιο ΊΜίνβ ΐΊιβ ορροΗηηϋρ ίο αβ^οοίαίβ ρταΐηί" 
ίσίί$1]/ ίοίίΐι αοΊιοηίΐΒΟ&οετ ίΛ€^ ρΙβοΛβ ο/ Ι7ΐΰίτ/€ΐ1ον)-οίίίζ^η9. 13, Β.] Ν0ΤΕ8. 111 

προσίΐΒίναί : αηά 1)€8ΐά€8 (τ^κγνα^ ίΐιβιη ηιοηβ^) ίο /€βΙ ηηάβτ 
όοΐίραϋοη ίο ίΊιβτη, 

Α. £7761 = γαρ, /οτ^ οΓ. ηοίβ, 19, Ε. 8ο1ι1οί6Γΐη8<;1ιβΓ Γβα- 2€ 

άβΓ8 α }αγ ίΐΐθ ΟβΓΠίδίη ^α, ον . . . €πώη(ΐρνντα^ ο/ ΐϋΤιοΜ 

ίορητηίηρ λβτδ Ι ΙαΙβΙ^ Ιβοατηβ αιοατβ. ΤΗβ ΓβΓβτβηοβ ίβ ίο 
Ένβηυβ, ΐ1ΐ6 ροβ^ &η<1 δορίιίδί, 05 αρρβ&Γδ 1)6ΐο^, Β. Πβ \γ&8 α 
η&ϋνβ οί Ιΐιβ ίδίαηά Ρ&ΓΟβ. Πβ ίβ ιηβηίΐοηβά ίη ίΐιβ Ρΐιβδάο, 
00, Ό, Ληά Ρΐιββάηΐβ, 267, Α. Οαΐΐίββ, 1;1ιο Βοη ο£ Ηίρροηίοιιο, 
^1ιο ΐηΓοπηβά δοοΓ&Ιβδ οΓ Ενβηυβ'δ εία^ ί^ *^β ^^7ι '^^ ρΓονβΓ- 
1>ία1ΐ7 ήοΐι (6 πλούσιοι, ΡΙηίατοΙι), αηά Ιιίδ Ι&νίδΐι βχρβηάϋπΓθ 
υροη ίΙΐΘ δορίιίβίδ ίβ οίΐβη ΓοίβΓΓβά Ιο, ΡγοΙ»^. 314, Β, Ο ; 
Χβη. 87ΐηρ. 1, 5 ; ΑΓίβΙίορΙι. Βίτάδ, 285. 8οθ βίβο Βοοοίεΐι'β 
Ραΐ). Εοοη. Αίΐιοηβ, νοί. 2, ρ. 242. 

Β. αρίτην, Αοο. ο£ βρβοίβο&ϋοη : ίη ίΛβ ΌίτΙηβ (ογ βχοβί- 
Ιβηοβ) 1>€007ηίηρ Ιΐιβιη. δο, ίη 8. βίιηίΙ&Γ ίΐΐυβίπιϋοη, Χβηορίιοζι 
ιη&Ιί68 δοοΓαίββ υβθ ϋΐθ τγογΑ δίκαιος οΐ α ΙιΟΓββ &ηά αη οχ, ί\ΐ2Λ 
18 οΙ}6(ϋ6η^ ίο Ιιίβ ρΓοροΓ ]&\ν αηά ΐΓοίηβά ίοΓ Ιιίβ αρρΓορηαίο 
ΤΓΟΓίε. δοοΓΕίοδ ιΐβΘά βποΐι ίΙΙιΐβίΓαϋοηβ, άκιττη ίτοιη Ιΐιβ Ιο^ογ 
αηίιηαΐδ αηά ΙΗθ οοιηιηοιι 8ρ£ΓαΙτδ οί ΙίΓβ, ίΐΐΐ ίΙιβ^Γ ^6Γ6 ΙΙιγθϊκΙ- 
1)αΓ6 &η(1 αΐιηοδί οΰΓβηδίτθ, αΙ; Ιβ&δί; ίο ίΐιοβο ^ητΐιο οοαίά ηοί 1}αΙ 
ίβοί ΙΙιβίΓΓοΓΟθ 8,8 άίτΘοΙβά ίΐδ&ίηβί Λβπίδβίνββ. ΤΙιθ '*0Γβα1; 

ΤβαοΙιβΓ " 8,1)οηη<1βά ίη ίΐιίδ πιοΐΐιοά οΐ ίηβίΓαοϋοη. ην δ' &ν 

οΖτος, Αηά ίλίβ (ονθΓδββρ) ιοοηΜ Τιανβ Ιβϋη, βίο. ΤΗβ ροδΙ 
ίβηδβ οί ίΐΐθ ίη(1ίθ8,ίίγβ ττΐίΐι αν ίβ ΑρρΓορήαίθ ίο & οοηοΐυδίοη 
ρΓβοβ(1β<1•1>7 α βηρροδίίίοη οοηίτατη/ ίο /αού. Ο. 603; Κ. 329, 

6; Μί. 508, Ι). της άι^ρωπίνης Τ€ κα\ πολιτικής^ ΟίαΙ ΙοΚίοΤΐ, 

18 αρρτορΗαίβ ίο τηαη αηά αίβο ίο ίΑβ βίαίβ . η ίντί μνων = 
βοηιβ $88. Τΐιίβ ^08 α δηιαίΐ δυηι ίη οοπιρατίδοη \πίΙι ίΐιο 
ίηίίίοη ίβββ νΐιίοΐι ΡΓοίβ,^ΟΓαβ, ΟοΓ^ίοδ, αηά δοπιο οίΙιβΓδ βχ- 
οοίοά, ιγΙιο Γβοβίνβά 100 πιίηδΒ. Τνΐίΐι ίΐιβ ΟΓββΙι μνα οοπιρ&Γβ 

Ιΐιβ Ι^αίίη ιηίηα Εοά οαΓ -ϊτοΓά τηοηβ'ΐ/, //χ/χβλώί, αοοοΓάίη^ 

ίο δία111)2ΐυπι, Ιιοδ & άουΙ}1θ &ρρ1ίοαίίοη ίο ίΗβ Βίι/1β οΐ ίβαοΐιίη^ 
αηά ίο ίΐΐθ ρτίοβ οΐ ίυίίίοη = 8ο ρτορβτΐ^ (ΗίβΓαΙΙ^, ίΛ ίηη6\ 112 Κ0ΤΕ8. [20. Λ 

90 βχόβΙΙ^ηιΙρ ίη 1)θϋλ Γοβροοίβ. Ηο β&^β, ΙΙιβΓΟ ίβ ^^βΛ αΓΐ)&ηί' 
ίγ ίη Ιΐΐθ οζρΓββδίοη. Ιί δοοηιίββ Ιιαά ε&ίά, ούτως €ντ«λ£ρ, 1ΐ€ 
νοτϋά 1ι&Τ6 ίοο βΐ6&τΐ7 ήθίουΐβά Εγβηαβ &η<1 βο Ο&ΙΙίαβ. Η€ 
ιιββά ϋιβτβίοΓβ & ιίΓΟΓά, \>γ ττΐιίοΐι, ιιτΙιϋΘ Ιιβ βοβιηβά Ιο ρΓ&ίδο 
Έγβηυβ, 1ΐ6 ^6^ ΒβνβΓβΙ^τ οβηβΏΓβΑ 1)ο11ι Ιιίβ Ι^γ'ύγ αηά ϋι& Κ79τ 
ηοβ οί ϋΐ6 οίΙιβΓ δορίλίδίβ. ΕοΓδΙβΓ Γβηάβη ϋ \)γ ύοηοίηηΛ, 
Αβί, ϋοηΐίΐιοά^ δοΜβίβπη&οΙιβτ, ηίοτίτε^ΐΐώ^ Οοηβίιι, α 1>οη 
ψηατοΜ, 1% 18 ιΐδβά οί α χηοάβΓαίο ογ Γβ&βοηαΗβ ρήθ6 ίη ϋΐθ 
Ιλυτβ^ 776, Β, 760, Α. 

0• αλλ* ον γαρ, «Ε.τ.λ. ΤΚβ βΠίρδίβ 18 θ1>γίοη8 : ΙηΙ Ι ο&η- 
ηοί ίΐιυβ ρήάθ ηι^ββΙΓ, /οτ βίο. γ^ρ ίη βυοίι οοηηοβϋοη ιαα^ 
1)6 ΓβηάβΓθά τβοΙΙ^^ οϋτΜηΙι/: Ιηιϋ ΙτβαΙΙι/ άο ηοΐ Ιαιο^ν. Οϋ 
Κ. 324, Κ. 1 ; Ο. 661, 2.^— νπολά/3οι. Οοπιρατθ οαΓ ίαΐαβ ηρ, 

Γ0 σόν τί €στι πράγμα^ ^οητ 1)η8ίη68δ, ν1ι»ί 18 ϋ ? Τΐιο βπι• 

ρΙίΑβίβ 18 οη ^οητ : γοχχ ά&Λγ Β,η^ &0(|ΐιαπιί&η€6 νίΐ^ι ΰιο ριχ)- 
ίβδβίοη οί Ιΐΐθ η&^απιϋδ^ '^Ηο ίης[ΐιίΓ68 ίηΐο ίΐιβ 8€0Γ6ί8 οί ίΐιο 
αηίγ6Γ86, ΟΓ οί Ιΐλθ δορίιίβί ττίκ) Ιβ&οΚβδ, αηά 18 \Τ611 ραίά ίοΓ 
ίβαοΐιίη^, ΰΐ6 ατί οί ρβΓδη&βίοη ; τγΙι&Ι Ιΐιβη, δοοηΐβδ, » ροητ 

1)αδίη688, ρΓοίθδβίοη, ογ ρατδΰϋΐ (-ονδ€ΐ' π€ριττότ€μορ, ηοΐΜη^ 

ψηοτβ οτ ο^Α&τ, ηίλϊΐ αΐναά, Οοη^η : Η^η άβ ρΐηβ οιι αηΐτ^ 
ηιβηΐ. δοΙιΙβίβηη&οΙίθΓ : ηίοΊιΐΒίαοηά&τβ. δ(&111)αιιιη ΓοηάβΓδ : 

ηίίιιΐ οηνίοΗΐΜ, Ιπ-ατα, ίλβη, ίη ΐΊιαΙ οαββ, Ιβηρροββ μ νηηοΚ 

ίαϊΐρ αηά άίϋΰηβΒίοη ^βοΐίΜ ηοΐ Ίια/οβ αηβ^ αβ Ίια» ατίβ^η. γίγο* 
ΡΈΡ βίαηάβ ^ΙιβΓθ ^ €γ€ν€το Ύτοχάά γ6^1&γ1}γ 1ι&υ6 1)66η πβοά, Ιο 
άβηοίθ ΙΙι&ί ίΙιί8 1)Γαί^ 1ι&8 &οΙιι&1ΐ7 &τί86η. ΤΗθ ηβχί οΐ&υββ, 
€1 μη τ€ €πραττ€ς, κ.Γ.λ., 18 & Γβροΐίϋοη οί Ιΐΐθ οοη(ϋϋοη αίΓβ&ά^ 
6ζρΓ6886<1 ίη ϋΐ6 £τ8ΐ; ο1&ιΐ8θ, σον γ€ ονΙ^ρ . . . ^ραγματ€νομ€νου, 
ί<ΗΤ Ιΐιβ 8&1ε6 οί ξτοΑίοΓ οΐ6&πΐ688 &ηά βιηρίι&βίβ. Τΐΐθ δ^^ΐο ή 
ηι&ηίί68ϋ7 οοΠοςαίΑΐ. 

Β. τί ποΓ , ςιηίά ΙαηάβτΛ* Ιη ς[η68ϋοη3, ποτί^ Ιίΐιιβ ίαηάβΤΛ^ 
ίηάίο&1ΰ8 βηΓρηβο, ττοηάβΓ, ίιήρ&ϋβηοο, ογ βοιηβ οϋιβΓ ΙίγβΙ^ 
βηιο1;ίοη. ϋ 18 Ιιβτθ Γοΐ&ίηβά ίη ίΐΐθ ίηάίίθοΙ; ςηββϋοη, ^ηβί &β ί4 
ΥΓοαΙά ΙίΑΥθ 1)66η υββά ίη ΰιβ άΐΓβοΙ^ ββ βχρΓβδβίγβ οί Ιΐιο \Γθη 20, Β.Ι Ν0ΤΕ8. 113 

άβΓ οί Λβ ίης[αίΓβΓ.— τό Τ€ ^νομα κα\ τη» ^ιαβολήρ^ ΙοίΑ ϋΐ4 
ηατηβ^ δο. οΓ & ^ίδβ ιηοη, Εηά ίΤιβ οαΐηιηη^ οοηηβοίβά ττϋΐι ϋ, 

€ΰ μίντοι Τστ6, κ.Γ.λ. Ββ ΟΒΒητβΛ^ 7ιον3&0€Τ^ ΙΐβίΙΙ ΙέΙΙ γόη ίΑβ 

ν)7ιοΙβ ί/τηΐλ, 01)8βΓνβ ΐΚβ οιηίδδίοη οΓ οτι. 8ο ίη Οηί. 54, ϋ, 

άλλα (σ^ι, οσα γί, κ.τ.λ., Λϋά θΙββ'ντΙΐβΓΘ &ίί;6Γ ΐν Χστ€, αλλ' $. 

ϋ 1ΐ3.8 1)66η υδυ&Ι ίη ΐΗβ ςΓαιηιηαΓβ ίο βχρίβΐη ϋιίβ οοιηΙ)ίιιαίίοη 
οί ρ8τ1ί6ΐ68 (\7ΐιίο1χ 00011Τ8 οίϊβΓ & ρΓβοβάίη^ ηβςαίίτΘ ΟΓ οίΙβΓ Α 
ςυοδϋοη ίιηρΐ7ίη5 α ηββΕΐίνβ), αβ 6ς[υίν&ΐ6η{; Ιο 3λλο ^, νϋΐι 
ίΐιβ Λοοβηί ΰλαηρ^ά (αΚλο τ}) αηά ϋιβη Ιθ9ί (αλλ' ή), Οίΐ 0. 671, 
2 ; Ε. 322, Β. 10. Βα<; ηο δυ£βοίΰηΙ; Γβ&βοη ίδ ^γβη ίοΓ ίΐιβ 
ο1)8Ώξ6 οί Ιΐιβ αοοβηΐ:. Ββδίάβδ 1ί ίβ οίΐβη ρΓθοβάβά 1)7 άλλο, οί. 
ίηίΓΟ, 34, Β : τίνα α^ον Ζχουσί \6Γ^ον . . • αλλ* ^7» ««τΛ. ΡβΓ- 
1ΐ8.ρ3 α ίδ 1>6ί{6Γ ίο αάορί ΙΙιβ βχρΙ&ηΕίΙοη οί δία111)&υιχι, Ρ1ΐ26(1. 
81, Β, γίζ., ίΗ&ί ίί ίδ & οοιη1)1ιιαίίοη οί ίτνο άίύΓβΓβηί οοηβίΓυο- 
(ιίοηδ ίηίο οηβ. Ιί 1)6ίη£ &11οτΓ&1)ΐ6 Ιο 83,7 βϋΙιβΓ Μ^ν άλλο 
αΚΚά^ ΟΓ ον^Ιν αΚΚο τ}^ ίΙιβδΘ Ιγίο οοηδίΓποϋοηδ &ΓΘ οοιη1)ίιΐ6ά ίη 

ϋΐίδ, ου^^ν άλλο αλλ* η• ηοίαν δή σοφίαν ταύτην^ ρτα^ ν)ΊίαΙ 

8θτύ ο/ ν)ί»άοηι ΐΜβ* Τΐΐθ οΐ&ηδβ Ι&Ι^οβ ίΐΐθ οοηδίηιοϋοη οί 
σοφίαν ίη ίΐΐθ ρΓθοβάίη^ (&οο. &ίΐ6Γ δ(α). Τΐιβ οπιίδδίοη οί ίΐΐθ 
ρΓ6ροδίίίοη ίδ οβροοίαΐΐ^ ίΓβςηβηί ίη ίΐΐθ ςυβδίίοηδ αηά οηδντβΓδ 

οί Ιΐΐθ άίβίοδΰβ, οί. Ο. 651, Ε 5 Κ. 300, Ο. ηπεμ εστίν ισωί, 

«.ΤΑ. ^η8ί ΖΊιαί^ ρβτΜρβ, ιοΜολ ίβ, βίο. τω 6νη^ ίη τϋαΐτίι/, • 

ταύτηρ, ίη ΐλίβ^ Ββο, οι δρβοΐβοαίίοη. δο σοφίαν ίη 11ΐ6 ηοχί 
εΐ&υδβ. 

!Ε• η κατ ανϋρωπον, ΐΑοιι ρ^τΐαίη» ΐο τηαη, ^ηατηρτο Άοτηί' 

η€^ οί. Μί. 449, η ουκ €χω, τι λίγ», οτ έΪΛβ Ι Ιΰηοίΰ ηοΐ αολαί 

ίο ΰαΙΙ α — οοτί&ίηΐ7 ίί ίδ ηοί Ιιιυηαη τιτίβάοπλ — ί£ ίβ ηοί 8117 

βηοΐι τηβάοιη αβ Ι ροβδβδδ. Τΐιο ίΓθη7 οί ίΐίβ ρ&ββ&^β ίβ οτίάοηί. 

€ 7Γΐ ίιαβολ^ τϋ €μ5, /οτ ίλβ %αΤύ6 ο/ οαΐν/ηιηίαίίηρ ταβ. Γορ 

ϋιίδ δοπδβ οί εττι, οί. Κ. 296, π. ο. ; Μί. 585. Γογ τ^ βμι^, ίηβίοαά 

οί ίΐΐβ θ1))βθίίνβ ββη., β/ιχοΟ, οί. ηοίβ, 19, Α. μ η ^ορνβησητε. 

Ώο ηοί ταί%β α ΐΑΐτη/αΙί αραίηβί ιη€, ογ &δ & βρβ&Ι^βΓ ιητοηΐά 8&7 
ίο α ηΐ0(ΐ6πι &8£!θπι1>ΐ7, άο ηοί Κί88 ιη€=^ηβ οΜτ^ρα^, Τ!μ 114 Ν0ΤΕ3. [20, Β. 

ι<6&(ΐ6Γ ντίΐΐ ΓοιηβιηΐΜϊΓ ίΐιβ ρορηΙαΓ οοηδίϋυίίοη οΓ ίΐιβ οοογΙ, οΓ. 
ηοΐβ, 17, Α. ΕοΓ Ιΐιβ αοΓ. 8αΙ)). ίη ρΓθ1ιίΙ)ϋίοη8 ττίΐΐι μη αηά ίίΗ 

οοιηροιιηάβ, ο£ Ο. 598 ; Κ. 259, 5 ; Μί;. 511, 3. μη^ί &ν, 

ηού &0€η ί/, άξίόχρ€ων^ τβ3ροη8ίΙ>Ιβ, ριίιηΛΓίΙ/ ίη Γο^αΓά ίο 

ιηοηβ7, ββοοηάΛΓίΐ7 ίη Γβ^απί Ιο ΙβΒϋιηοηχ. Οί". 38, Β. 

μέγα λίγειν, ρΓορβΓΐ^ άβηοΐβδ δοαβΗη^^ &Β μί-γα φρονϋν άο<)ί3 
ρτιάβ. Ιη Ιΐιβ ΙαίβΓ ΟΓββΙε, Μ πιββηί ίο βα^ ΒοτηβίΜηρ τηα/τοβί' 
Ιοηβ, Έηί ϋ ναδ Ιΐιο εβοπιίη^ ρτίάβ αηά αττοραηοβ οί νήα&ί 1ιο 
β&ίίϊ, νΐιίοΐι, 1ιβ ΓβαΓβά, τιτουΐά §ίνβ οδΤοηοβ, αηά νΐιίοΐι οϋά αοΐα- 
11ΙΙ7 βίνβ οββηοθ ίο Ιΐιο ^υ(32β8. ΟΓ. Χβη. Αροΐ. 8οο. &8 οϋοά 
1)€ΐο\Γ, 21, Α 5 8ΐ80 Χβη. Αροΐ. 8οο. 1, -ϊτΙιβΓΟ 1ΐ6 βρβαΐεδ οΓ Ιΐιβ 

μ€γα\ηγορΙα^ ΥίΙύοΙΐ &11 11ΐ6 Αρθ1θ^63 &80ΓίΙ)β ίο δοοΓαίββ ίη 1ΐί3 
άοίβηοβ. της γαρ €μης^ (Ι 8η τις εστί σοφία καί όία^/οτο^ τη^/ 

ίβίδάοτη, ηλβϋιβτ ηοΐϋ Ι Τια/οβ ατνΐ}^ αηά ο/ ν)7ιαί »οΗ ίύ ώ, &ο. 
Β^ & δοηλβττίιαί ρβοαϋαΓ αϋταοϋοη^ σοφία ίδ άτ&^τη &οηλ ίΐιο 
ρΠηοίραΙ ίηίο ίΐιο 8τιΙ)0Γάίηα(6 οίααδβ. 

21 Α. ΐΓον = ΙβηρροΒβ, ίμός εταίρος, Πβηοο οίΐβη αϋαοΐίβοί 

1)7 ΑπδίορΙι&ηβΒ ίη ΙΙιθ Οίοηάδ β-ηά οΙββνΙιβΓβ. ζυνίφυγ^ . . . 

κατηΚ^ί^ λβ νΰβηί ν>αΚ 1/οη ίη ι/οην τβοβηύ βχίΐβ αηά υ)ΐ6Α ι/οη 
τβΐητηβά, Τΐιβ αΐΐπδίοη ίδ ίο ίΐιβ βχΠβ οΓ ίΐιβ ρπηοίραΐ πιβη οί 
ίΙΐΘ ΑΙΙιβηΙ&η €ΐβπιοοΓαο7 ηηάβΓ ίΐιβ ΎΥητίγ Τ7Γ&ηί8, νΗίοΗ 
Ιιανίη^ ίπίεβη ρΐαοο (ΐυίΐβ Γβοβη1ΐ7, ίδ οαΐΐβά τψ φνγην ταντην, 
Τΐιίδ αΐΐαδίοη \γ&8 οαΐοηΐ&ίβά ίο τεεοπιπιβηά ΟΙι^θΓβρΙιοη 
ίο ρορηΙαΓ βινοΓ. Τ^^ΟΓάδ οοπιροηηάοά νίϋι κατά {κατΊ^ναι^ κα- 
τίρχεσ^αι^ &0.) οίΐβη άβηοίθ α Γβίητη Ηοηΐθ ίο οηβ'β οουηίΓ7, 
ίο^ιτη, 1ιαΓΐκ)Γ, αβ \Γ0Γά8 οοηιροηηάβά ΐίτίίΐι ανά βίβηίί7 ΐΐΐθ άο- 
ραΓίαΓθ ίΓΟΠΐ δηοΐι & Γβδίίη^ ρΐαοβ. ΑγτΛγ ίΐΌΠΐ Ιιοπιο ίβ ηρ^ 

ΓβίαΓη ίδ άοιοη. ως σφοδρός. Οί. ΑΓίδίορΙι• Οίουάδ, 10*1, 

501, ββς., Βίιάδ, 15705 Χβη. Μβπι. 2, 3; ΡΙαί. Οογ^., ΟΗαΓπι., 

&0. ραβδ. και, οπ€ρ λ/γω, μη Ζορυβ€ΐΤ€^ αηά^ Ι τβρβαί ίί, άο 

ηοί Ιβ ταίΗηρ α ίηηΐίΐΐί. Ιί Μτίΐΐ 1)θ οΙ)ββΓΥ6<1, ίΐιαί ίΙΐ6 &ογ. 

βηΙ)3. ίδ 1166(1 ίη ίΐΐθ £Γδί Γ6ς[11θδί {μη ^ορυβησηΤ€ &1)ον6), 1)αί ίη 

ίΙΐ6 Γβρβίίίίοη ίΐιο ρΓβδ. ίηιρ. Τΐιο ίοηηβΓ ίδ & ^ηβΓοΙ Γβ^ηβδΙ 21, Δ.] Ν0ΤΕ81 115 

ηοϋ ίο άο α αΐ αΙΙ; ίΐΐθ Ι&ΙΙβΓ 13 ιώογθ άβ&ηί^, αηά ιηβ&ηβ : άοτα 
Ιβ άοίηρ ϋ, &8 7011 ατβ άοΪΌζ αηά ττίΠ 1)β υθγ^ Ιί(ΐδΐβ ίο άο 
γτΜβ Ι 'ρτοο€εΛ, β8ρ6οία1ΐ7 χϊτϋΐι ί1ιΐ8 ίο 7011 πιοβί ΒυΓρπδίη^ 
Ληά ρθΓΐι&ρ3 οββηβίτθ ρατί; οί ιη7 ηΜταΰγβ. Ο. 570, 8β<ι. ; Κ. 
257, 1; Μί. 501. Τΐιβ Αροΐο^, τνΐιίοΐι 1)βαΓ8 Ιΐιβ ηαιηο οΓ 
Χβηορίιοη, ά€θ1&ι*68 6χρΓ668ΐ7, ϋΐ3.ί ίΐιίβ ραΓ^ οί 8οοΓαΐ6θ' Ββ- 
Γβηβθ Αίά οαΐΐ ίοΓίΙι Γβρβαΐβά 6χρΓ688ίοη3 οί <3ίδρ1ΰ2ΐδηΓθ &οιη 

Ιΐιβ ^ϊι^[5β8. Χβη, ΑροΙ δοο. 15. ίξτ^ετο γαρ δή. Τΐΐθ ΟΓββΙεβ 

Χ18Θ Ιΐΐθ ρ&ΓϋοΙβδ, γά/}, ^7, ονν^ ίη τβδυιηίη^ α ββηίοηοο αίίβΓ & 

ρ&ΓβηίΙιβδίδ, ντΙιβΓο νβ ιΐδβ / «α^, ΜΙ;• 615, 616. αν€έλ€ν, 

τβ»ροηδ£ά^ 1ίΙβΓίΐ1ΐ7, ίοοίΰ ίΐρ^ βο. ΗβΓ Γβδροηδο. Τΐχίδ ίαιηοιιβ 
Γ68ροη86 ίδ ΤΓΟΓάθά άί£Γ6Γ6ηϋ7 ίη άί£ΓθΓ6η<; αηϋιοηϋθδ. 0£ 
Χβη. Αροΐ. 8οοΓ. 14; Βίο^. I^&βΓ^. 2, 37; δοΐιοΐ. Απδίορίι. 

Οίοαάβ, 144. 6 ά8€\φ6ί, 80, ΟΙΐΗΒΓβΟΓαΙββ, Χβη. Μβπι. ιι. 3. 

ούτοσΧ . . . €Κ€ίνο9. ΟΓ. ηοΐβ, 18, Ε. 

Β. τί ποτί, ΐτΑαί ίη ίΤιβ ιοοτίά, Οί, ηοίβ, 20, Β. ζυνοώα 

€μαντφ σοφοί ων, ΑίΐβΓ ξύνοώα^ συγγινώσκω, &0., ίΐΐβ ροτϋ- 
οίρΐβ βχρΓββδβδ ίΐιαί ο/ ν)7ιν:% οηβ ϊλ οοηβΰζοη^, αηά Ώΐα7 βίΙΙιβΓ 
οβΓβθ τιτίΐΐι ίΐιβ βΰΐϊίβοί; οί ϋιβ τβτ\> ίη ίΐιβ τιοτη, ογ ττίΐΐι Λβ Γβ- 
ββχίτβ νΐιίοΐι ίο1Ιο\^8 ϋιβ νβΓΐ) αηά τεΓβΓδ 1χ) ίΐιβ δαπιβ ρβΓΒοη, 
ίη ίΐιβ άαϋοβ. ΗβΓβ \νβ Ιιαγβ Ιΐιβ ίοΓπιβΓ οοηδίπιβίίοπ ; 1)βΙονΓ, 

22, Β, ΤΓΘ Ιΐατβ ίΐΐβ ΟίΙΐβΓ : €μαυτφ ζυνβ^^ιρ ονδ^ν €πισταμίνω, 

Ο. 614, 615 ; Κ. 310, Κ. 2 ; Μί;. 548, 2. μ/γα αηά σμικρόν αΓΟ 
αάνβΛίαΙ αοοηδαϋνβδ. Ο. 440, 441 ; Κ. 278, Κ. 1 ; Μί. 425, 1. 

. τί οΰν ποτ€ λβγίΐ, ίοΛαί ίη ΐΊιβ νίοτίά ίλβη, Ι «α^, άοββ Αβ 

ψηβαη ? οΖν ίβ Γββηηιρίίτβ ΙίΙ^β γαρ, αΙ>ογ6, 21, Α ; αηά λ/γ^ι ίδ 
1>68ί τβηάβΓβά, 08 ί^ οίΐβη 18, 1>7 ίΐιβ Έη^ΙίδΙι τηβαη, Ββίο^ν Ιΐιο 
βαοιβ ίοπη οί βχρΓβδδίοη ίοΠοτ^β ηπόρονν, ίηδίβαά οί ΙΙιβ οΓαίίο 

οΜίίΐυα, δη... λ/γοι. Ο. 610 ; 345, 5 ; Μ*. 529, 5. εττβιτα 

. . . €τραπόμην, Ιηιύ αί ΙβηρίΤι^ ΊοΜ τηηΰΤι ΐα6ον, Ι ΙβίοοΤο τπ'^ΒβΙ/ 
Ιο αη βχατηίηαϋίοη ο/ ίύ (δο. ΙΙιβ ΟΓαβΙβ ογ ίΐΐθ πιβαηίη^ οί ΙΙιβ 
βοά, τί ποτ€ \€γ(ί) 8οηΐ6ΐο7ιαί ΟΒ /οΙΙονΒ8, τοιούτος α8αα1ΐ7 Γβ- 
£θΓ8 Ιο ίΐιβ ίορο^οίη^, τοιοσδί ίο ίΐιβ ίβιϋονίη^ (ο£ ηοίβ, 37, Α) 116 1Γ0ΤΕ8. [21, Β. 

1)υ1 ηοΐ λΙντΑ^β. Ο. 513, 516. Οΐ, τοιαύτη τις, 19, Ο, &ηά ηοΐβ, 

ίΙ>ίά* ηλ^ον 8ί&η(ΐ8 νϋΐιοαΐ; α οοηηβοϋνβ, 1)60&ηβ6 Ιΐιίβ ο1&ιΐΒ€ 

18 1η αρροΗΟση &8 !( νβΓβ ττϋΐι ϋΐθ ρΓβοβάΙη^, 1)6ίη§ & ίαΙΙβΓ 
&ηά ιηοΓ6 βχαοί βί&ίθΐηβηί οί Ιΐιβ βχαιηίη&ϋοη ΙΙιβΓβ ιηβηϋοηβά. 
0£ 17, Ό, Βηά ηοΐβ, ίΙ)ί<1. Τ1ΐ6 Γβ&άβΓ ^1 οΙ)ββΓΥθ ϋι&Ι &11 
Βΐιοΐι (ύΑϋδβΒ ΟΓ ββηίβηοβδ ογθ αβ^Ίΐάβϋο ; 'ντίιϋθ, ^1λ ϋιο βχοβρ- 
ϋοη οί βυοίι, β&οΐι οΐ&υββ &ηά εεηίβηοβ οΓ οοηηθοίβά άίβοοιίΓδο 
ίη 0Γβ6ΐ£ 1>6^η8 νίΐΐι βοχηβ βοηηβοϋτβ ΐ)&Γϋο]6, $€, καί,γάρ, 

Ο. όί . . . ΙΚίγξων, 8ηρρο8ίηρ, ίΚαί ίλύτβ, %/ αηψβΚ^^ 1 
•λοηΐά ϋοηβιΐβ, βία Ο. 640 ; Κ. 312, 6 ; Μΐ. 568. ^τι Ον• 

τοσ\• α. ηοίθ <Μ1 ως €(ΓΤ*, 18, Β.— σν θ* €μί €φησ^α^ δΐίί ρθί$ 

(80. ίΙΐΘ ΟΓ&οΙβ) $α%ά Ι (βο. νββ "«τίδβΓ). προς 6ι» . . . Ιπαΰοι^, 

ίη ΙοοΜη^ ίο ν>ΚοτΛ Ι ΨΜί νήίΐ^ 9ΐιο% αη 0χρ€τ%$ηΜ.''''•'^καί 9ια- 

\€γ6μ(νος. Και οοηηοβίβ Ιίΐ€ίΚ€γ6μ€Ρος Ιο ίίιασκοπωρ (ϋΐΟ ϊηΙβΓ* 
τθηίη^ οίαυββ 1)€ίο^ ]>ΑΤ6ΐι11ΐ6ϋο&1), βιιά Ιΐιβ ρ&τϋοίρίο 1)6ΐοη^ς 
ίο Ιΐιβ ρηηοίρ&Ι 8ΐιΙ){6θ1; οί 11ΐ6 άίΒΟουτδβ (δοοτ&ΐββ) ίβ ίη ΙΙιθ 
ηοπιίηαϋτθ, ίΐιου^ΐι, Ιο ο^τββ 'ντίφ ττΐι&ΐ; ίοΠονβ, Η βΐιοηΐά Ιμ 
ίη ί1ΐ6 ώλΐίγθ τνίώ μοι. Ιί 18 Λ 8ρ6θί68 οί &η&οο1η11ιοη. 0. 344 ; 
ΜΙ. 311. 

Ό, €ντ€ΰ^(ρ ί3 1)θϋι ίβπιροΓαΙ &ηά <»υ8&1 =/τσιη ίΗαΙ ΗνΜ 

αηά/οτ ίΤιαΙ τεοΜΠ. προς ψαυτον . . . ίλογιζόμην, Ι τβΟΛαηβά 

Ιθί£Λ ΐη^Μ^.^^—Ύουτον μ(Ρ του άι/5ΐρωπου, ΤΙΐθ μ4ν ίπίρΠββ, 
Ιΐι&ΐ βοιηβΐΐιίης βίβθ ηι&7 1)6 β&ίά ογ ίοαηά ίο 1>θ Ιηιο ίη τβίβΓ- 
θηοθ ίο 80Π1Θ οΰΐ6Γ ηι&η. 1% ϊολ ηο ί€ ογ ούίοτ ραΓϋοΙβ οο]> 
ηεΐ&ΰγθ ίο ϋ, 1>αί ρΓβρβτββ ίΐΐθ ιηίηά ίοΓ ίΐΐθ ίατϋιβτ 6ζ&πιίηιι- 
ϋοηβ ιτΐιίοΐι ίοΠον. Τ1ΐ6 μ^ρ ηίί&τ κα^νρ€ν€ΐ ίβ οοΓτβΙλΙίνβ ίο 
αλλ', &ίΐ6τ ιτΐιίοΐι ίοΙ1οΐ¥8 &£&ίη ίΐιβ πιοΓβ ιιβα&Ι οοπβΐ&ϋτβ οίΐτος 
μ€Ρ • • • €γώ 9€• ΛίΙβΓ &σπ€ρ οΰρ ουκ οιδα, όντως 18 ΙΐηάβΓβίοοά• 
— —- οβν άβηοίββ ηοί &η ίη&Γβηοβ 1)ΐιί & οοΓΤΒβροηάβηοθ ντίϋι 
^τΙίΑί 1ΐθ ΙΐΒβ 1)6Ι6γ6 βαίά οί ίΚο ί^οΓ&ηοβ οί ΙιίπίΒβΙί «ηά οίΐιβτβ : 
ίβΜΐ6 Ι^^ί 08 ίη /οόί, αηά οβ Ι Αανβ αΐηαάι^ βαίά, Ι άο ηοί 
ΖτΜ^Μ, ΒΟ Ιάοηοί €η€η ίηρροΜ ίλαί Ι ΐΒηοη.'•^'•^σμικρφ τιρι άο- 21, α] Ν0ΤΕ8. 117 

νίδθΓ. Ο. 418, 3, 419 ; Κ. 285, 3 ; Μί. 400, 6, 8. Οίιβ Ιγτο 
'ντϋΐ οΙΐβοΓνβ ϋΐθ άί^ΓβΓβηοθ 1)€ΐ:ν66η μή &ηά ονδ€^ ίΐιβ οοηϋη^ηΐ; 
»ηά ϋιβ &1)δθ1α(β ηβ^&ϋτβ, ττβΐΐ ΰ1ιΐ8ΐΓ&ΐ6<1 ίη 11ΐ6 οίατιβο ά μη 
ο?δα, ιατΛ. : υ>7ιαί Ι οΜηοβ ιιοί ίο Ιβηου), Ι άο ηοΐ βυ&η βηρροΜ 
Ι7ία% 1 2ίίηου>. 

Έ. ΟΤΙ απη^ανάμψ• Τ1λ656 1Κη0Γ(ΐ8 ΟΟηηβΟ^ ΤΤϋΙΐ 68€ΐΐ οί 

ΙΙιβ ρτβοθάίιι^ ραιίίοίρίββ, 1>ιιί ίη ϋιο άίδόΓβηΙ τοίαΐΐοηβ οί ϋιβ 
/αοί 82ΐά ϋιβ οαηΜ — ^ΐ¥ϋ]ι αΐίήίανομ^νοί^ ^ι ττουΜ ΒίήαϊΙγ γθ- 
ςτϋτθ ίο 1)θ ΓθχκΙβΓβά ί^ί; ψίΰι λνπονμίνος κώΑ ^Βιως, ΐ€ϋαΛί8β» 

τ6 του 2[€ον. Ο. 477; Μί. 284.^— —ίτ/ον ο^ν, σκοπουνη, 

δοοπιΐββ ΙιβΓβ ραβδββ 8η€ΐ(ΐ6ηΐ7 ίτοιη Ιΐιβ ίηάίτβοί ίο ίΐιβ άίτθοί 
η&ΓΤ&ϋοη, αη^ ςίγβδ ηβ ϋιβ νβτί/ Ιαηρηαρβ οΓ Ιήβ ΙλβλτΙ αί ίΐΐθ 
^«7»^ τ^ίχοη 1ΐ6 ιο&άβ Ιΐλίδ βζ&ίηίιι&ϋοη : Ιιηηβί ρο ίΤιβη (^σαφί 
Ι}^ %η ίηνβΒϋραϋηρ ίΑβ οταοΐβ ιοΆαί ϋ τηβατ», €ο αΙΙ^ βΙο. σκο- 
ποννη 8,^68 τιτΗΙι μοι ίιηρίίοά &8 ϋΐ6 άαύγ^ οΐ ύιβ λ^τΛ οΓι^γ 
Ιτ€0Ρ• Έοτ χρησμον^ ρνΛ ΛΒ ΙΗθ οΐι^ββί οί σκοττοννη ΐΒδίβ&ά οΓ 
ϋΐ6 81ΐΙ»)60ί οί λ€γ€(, 666 Ο. 425, 4. 

Α. ρη τ6ν κννα, Α γ^τγ οοιηπιοη ο&ΙΙι ίη ύϊ& ζηοηϋι οί 23 
8οοΓ»1©8. Οί. αοΓ^. 460, Β; 482, Β, αηά ΡΓοί. Λνοοίββ^'β 
ηοΐοβ, ίΙ)Μΐ. Ιη ΰΐθ Ι&δί οϋβά ρ&ββα^, δοβτ&ΐββ'&άάδ: τομ 
Αίγυτη-ίων ^€0ν^ ττΐιίοΐι ρ6ΐ1ι&ρ8 βΗο^ντβ ίΙΰΛΪ Ιΐΐθ ο&ίΐι ττ&β οί 
Έ^ρϋ&η οη^ίη. δβο Μϋοΐιβίΐ'β ηοίβ, Β, Αρρ. ίο ΑΗβίορΙι. 
Τν&βρβ. ΓίδοΙίθΓ, ίοΙΙοτΓβά 1>γ 8ί&111)ατιπι, Οοοδίη, &ο^ ΓβίβΓβ 
ίΐιο 0Γ%ίη οί 8ηο1ι οαίΐιβ ίο Β1ΐ84&ιη&ηίΙιιΐδ, \τ1ιο ίβ βλίά, ίη ογ^θγ 
ίο ανοίά 8Τ7β&ηΒ§ α1τΓ&χ8 1)7 ^β ^βάΒ, ίο ΙΐΑτβ.ιητβηίβά ββγβΓοΙ 
οίΙιβΓ ίοπηπίϊθ 08 8υΙ)6ί1ίτιίθ8, 8ΐΐ€ΐι α8 1)7 ί^θ άΰ^, \)γ ίΐιβ ο&Ι:, 
1)7 ίΐΐθ ςοοββ, &ο. Ιη Χοηορίιοη, &8 "^βΐΐ «β ΡΙαίο, δοοΓαίββ ίβ 
τβρρβββηίθά Αβ δΤΓβ&ηη^ (βοιίιβ^τΐι&ί 8£η£;α1«τΐ7} 1^7 «^^Ηηο^ ίηίπι, 
24, Έ ; Οοτζ. 449, Β ; Ηίρ. Μα|. 291, 9 ; Χοη. Μθΐη. ι. 5, 5. πι. 10;9. 
IV 2, 9, βί &1. — ^οί μΛΡ μάλιστα, κ,τΧ, Αη βχρΐ£ΐηαίθΓ7 οίΛηββ, 
Ιιβηοθ ΊΐΓίί^ηί & οοηηβοίίνβ. Οίΐ ηοίοδ, 17, Β; 21, Β.— • 
ολίγον δ€ί>. 0£ ήοίβ 17, Α. του πλείστου 18 ^ΥβΓηοά 1>7 118 Ν0ΤΕ8. [22, Α. 

€ρΙί€€Ϊς, Τΐΐθ Γβ&άοΓ ι^ΰΐ οΒδβΓΥο ίΙΐ6 ^αx^αρο8^^^0I1 οί ίΐΐθ Ιπο 

€θΏίΤ8βϊ&ά νΟΓίΙβ, φαν\ότ€ροί Β,ηά €πΐ€ΐκ€στ€ροι. π\άνην^ 

ίβοηάβτίηρ, 80. ίο νίβϋ Ληά βχαχηίηβ ίΐιβ Γβρΰίβά νίββ ιηβη. ^ 

νονονντος &§Γ668 νίίΐι μον ίιηρίίβά ίη €μηρ, πόνους αΠικΙββ ίο 

1αΙ)0Γ8 ΙίΙίΘ ίΐιοβθ οί ΗβΓοπ1ο3. ίνα . . . γένοιτο : ίΤιαύ αββτ 

αΙΙ ίΊίβ οταάβ νηίρΜ ίη ΐΤιβ &ηά ρτονβ ίττβ/ηίχϊδίβ^ ί. β. ίη ιιά<1ί- 
ϋοη ίο &11 Ιιίθ 1&1)0Γβ, άίβο (και) ίο 1>ηη^ &1>οτιί & τβ»αΙΙ ίΐιβ ορ- 
ροδίίο ο£ ιι^ΐι&ί Ιΐθ δθί οαί ίο &οοοιηρ1ίδ1ι, τνΐιΐοΐι τναβ ίο βΐιον 
11ΐ8,ί ί1ΐ6 οτ&οΐβ ιηυδί 1)θ ί&Ιδο. δαοΐι εβοιηδ ίο 1)6 ίΐιβ ίηιβ 
ίηίβΓρΓβίαίίοη οί ίΐιίβ ιηυοίι άίδρηίβά ραδδαςβ. Οί. ΡίδοΙιοΓ'β 
Ο6ίβηοβ οί Ρΐαίοηίο Ρ&δβα^βδ &^ίηδί ίΐιο Αζηβηάιηβηίδ οΓ 
δέβρίίθηδ; &1βο ίΐιβ ηοίβδ οί δοΙιΙβίβπηαοΙιβΓ αηά δί&111)ατιιη 
&(1 Ιοο. 

Β. ώί . . • κατάΚηψόμζνος. Οί. ηοίο 21, Ο. €π αΰΐίτοφωρω 
καταΚηψόμίνος οοηίαίηδ αη αΠηδίοη ίο ίΐιβ άβίεοϋοη οί α οτίιηίη&Ι 

ίη ΐΤίβ ϋ&ίψ (Ιΰύ. μάΚίστα π€πραγματ(ύσ^αι : ΐο λανβ 1>β€η 

τηοΒΐ €α/τββι11ι^ οοιηροβϋά. Βί€ρώτων &ν. Τΐιβ ίιηρθΓίβοί νιΰι 

αν άβηοίβδ Γβρβίίίίοη Λβοοτάΐοζ ίο ίΐΐθ οίτοαηΐδίαηοβδ ίη βαοΐι 
οαββ : / νχηιΜ ΟΒίί ίΤίβιη ίη βαοΤι ίτιβίαηββ, υ)ΚαΙ ΐΤιβ^ ιηβαηί ίο 
8α^. Ο. 594 ; Κ. 260, Β ; Μί. 599, λ. 8ο Μοιϊγ, &ν βέλτιον 
€λ€γον : αΐτηοβί αΙΙ νίΊιο ν)€Τ€ ρτβ^βηΐ ^ΰοηΐά βρβαΐα Ιβϋβτ (ί. β. 
βίνβ α 1)βίίβΓ αοοοηηί) ϋιαη ίΤίβι/ (ίΐΐθ ροβίδ) ο/ ίΤιβ ροβτη» ιολίΰΤι 
Ιλβ^ ϋΐ€7η8βΙθ€8 Ίιαά €θ7ηρο8€ά, Τ^οΐί ΓβηάβΓδ οί παρόντίς^ ^ηί 
Τιίο αά»ηηί, βο. ί1ΐ6 ^η^[§68 οί δοοΓαίβδ ! αηά δηιίϋι, ινίίΐι α ίοίαΐ 
ιαίδαρρΓθΙιβηδίοη οί δί&ΙΙϋ&απι, ττΐιοηι Ιιβ ρΓοίβββββ ίο ίηιηδίαίβ, 
Γ6ηάβΓ8 &ν β(\τίον €λ€γον, πδβά ίο ίΜηΙ: ΙβΒΐ οί ίΐιοδβ ροοηι» 
'ντίιίοΐι ί1ΐ67 ίΐιβπίδβίγβδ ΙοΑ οοπιροββά ! 

Ο. ου σοφ/ςί, «:.τ.λ. δο ίη Ιοη 533, Ε, δοοΓ&ίββ 8α7δ, ίΐιαί 
ροβίβ &ηά πηΐδίοίΑηβ, Ιίΐςβ ριορίιβίβ αηά δοοί1ΐ8α76Γ8, οοηιροββ 
ίΐκίτ ρΓοάηοίίοηβ, ηοί \)γ αΗ, Βηί \)γ αη ίηδρίτ&ίίοη τνΐιίοΐι άίβ- 
ρΐαοββ Τ6α8οη, Τΐλβ ίαηώϋηβηίαΐ άΐίΤβΓθηββ 1)6ίνο6η Γβαΐ Βοιβηα 
ΟΓ α^^, &8 1)&δ6ά οη ββί&ΜίδΙιβά πιΐββ αηά υηάβΓδίοοίΙ Ρβαδοηβ, 
βηά ηΐ6Γθ ιχηίηίβΠΙςβηί ^αο^, ογ ηηοοηβοίοηβ ίηβΐΐηοί ογ ίηδρΪΓα 22, ο.] Ν0ΤΕ8. 119 

ϋοη, 18 &η ί(ΐ6&, οη τνΐιίοΐι δοοΓ&ίββ οίΐβη αηά β&πιββϋ^ ίη8ΐΗΐ& 

ΟΓ. ΟθΓ§^ ρΛ8β. 5 βΓΟίβ'β Ηίδ. (ΪΓ. νοί. νίϋ. ρ, 579, Εη^. βά. 

οίομίνων, 0.633; Κ. 310 ; Μί. 549, 4. — -^Ίναί ανθρώπων. Ο. 

627, α; Κ. 307, 5; Μί. 536. ^ Ιίΐεβ ϋβ απίβοθάβη!; τίλλα, 13 

1100. οίδρβοίβο&ϋοη, αηά σοφωτάτοι 13 αηΙβΓβΙοοά ίη ϋιβ ρΓβάίοαίβ 

ΛίΙβΓ ξσαν: ίη ν)λίΰΆ Οώ^ ίββτ€ ηοί, 80. Ιΐιβ νίδβδί;. τω αυτφ 

οΐόμίνος π€ρίγ€γον€ναι Ι βΐίρροΗιψ ϋιαΐ Ι βηνρΰΐβββά ίΚ&ιη ίη ίΤιβ 
6ατηβ τβ8ρ€όΙ ίη ιοΚίοΑ Ι βιιτρ&δββά αΪΜ ίΤιβ ροΐίίίοίαηβ» Οί, 21, Β. 

Ί). τ(\€ντωρ^ ΐα8ίΙι/. Ο. 632; 312, Κ. 3; ΜΙ. 557. 

€μαντφ • • . €πίσταμ4νφ. Οι. ηοΐθ, 21, Β. ^ωίτ €7γογ €{7Γ€Γι'. 

Οί. ηοΐθ, 17, Α. Γοιίτου : ίη ηβρβού ίο ίΑώ. Ο. 395 ; Κ. 273, 

Κ. 20 ; Μί. 336. ^ημωνργοί ίβ 8υΙ)|βοί οί €Βοξαν. Βββίάββ 1*3 

βιηρίι&ϋο ροβίϋοη, ϋ ίβ αίβο ιη&(ΐ6 βιηρίι&ίίο \>γ και, ιι^ΐήοΐι 13 
Ιίΐ^ονίβθ Γβρβ&ίοά Ι^βίοΓθ Ιΐιβ οίΙιβΓ ΒΐιΙ))6θ1; οί οοιηρατίβοη οί ποί- 
ηταί, ττΙιβΓθ α 18 8αρ6Γ£υοιΐ3 ίη Εηςίίδΐ], ί1ιου§1ι τ^τγ οίίοη βο 
ΐΐδβά ίη Οτοοίε. δοο &1>0Τ6, Ο : και €ΡΤ€υ^€ν • • . Ζ>σπ€ρ κα\ των 

ποΚιτίκων• τ^λλα τα /ϋ/γιστα, 6. §. ίΐιβ αάπήηίδίΓ&ϋοη οί (;Ιΐθ 

ςονβπιιηεηΐ;, \ο 'ντίιίοΐι, αβ υικΙοΓδΙοοά \ϊγ ΓογβΙογ, 8(;&111)&ιιπι, 

αηά οίΙλ6Γ8, δοοταίββ ρατϋουίΛτΙ^τ ΓβίβΓβ. άν€ρωταν^ Ιο οδΐε 

αςαίη^ &8 ίη ίΐΐθ ο&ββ οί Ιΐιβ ροοίδ αηά ίΐιβ ρο1ϋίοί8ΐΐ8. υπ^ρ 

του χρησμού Ι ηοτηίηβ οταοΐίΐί. δ(;&111>. 

Ε. ^(ξαίμην, ίη Ιΐιο Ββπδθ οί ρτβ/βτ, 18 νβΓ7 ίΓθςποηί ίη 

ΡΙ&ίο. Οί. (ϊθΓ§. 468, Ε ; 471, Ο, βί ραβδίιη. αμφότερα ίβ 

ηοηίοΓ, ίΐιοηξίι ί1 ΓβίβΓβ ίο ίΐιο ίβιηίηίηθ ηοαηδ σοφίαν &η(1 ά/χα- 
^ίορ = Ιοα ίΚβ ίΜηρ». Ο. 450 ; Κ, 241, 2 ; Μί. 437. 

Α. σοφ6ί είναι 6Χρ1αίη3 ορομα τοΰτο = ΰοΙΙβά ίΑί8 ΤίΟΜΒ^ 80. 28 
ίο Ιβ νη8β. Το Ιβ 18 8ηρ6Γβηοη8 ίη Εη^ΐίδΐι, 1)ηί είναι οίΐοη ίοΐ- 
Ιο^ Τ6γΙ)8 οί ο&ΙΙίη^. 0. 434^ Ν ; Κ. 269, Κ. 1 ; 420, 1. σοφ6ς 
18 ηοιη. ίηδίΰ&ά οί &οο., 1)60&τΐ8β ίη Ιΐιο πιίηά οί ίΐιβ βροαΙεβΓ, 
Μτη8βΐ/ 13 ϋιβ ηι&ίη 8η1>)60^ οί ίΐΐθ εβηίβηοο, &8 Ιι&γίο^ 1)6θοιηθ 

Οάίοηβ — &8 ίί 1ΐθ Ιΐαά δοίά άπεχ^ίης γ€γονα ίηβίβ&ά οί άπεχ^ειαί 
μοί γεγόνασι. Οη ίΐΐθ ρορυΙ&Γ ρΓ€|ηάίθθ Α^αίηδί Ιΐιίδ ηαηιβ, 860 
αοΐβ 18, Β, αηά ΟγοΙο &8 ΙΙιογο οίΙ»ά α άν αΚΚον ίζ€\€γξω: 120 Ν0ΤΕ8. [28, Α. 

4η ιοΛίβΛ Ιιηα^ οΗαηοβ ίο οοηβιίβ αηοίΤίβν, οτ %η ^?ιαΐ9ύ&Β&τ Ι 
ψηα^ ΰοη/ηΐβ ωιΜίνβτ, Τ!ΐ6 ίίν ιη&^ββ Ίΐΐθ οχρΓβδβΙοη ίηάββηϋβ 
ιιη<1 ^η6Γ&1, ιιηά ιη&7 1)€ βχρΓββββά βϋΙιβΓ ιη οοηηβοϋοη γτίΐΐι 
Ιΐΐθ Γβίαίΐνβ {ν)ΊΜ,ΐ0ϋ€τ\ 'ντίλίοΐι 'ύ τιβιι&ΙΙ^ ίοΠοιτβ, 8ΐίά ^ίΐ^ι 
ιιτίιίοΐι ί( οίΐβη οοπιΙ>α)Θ8, ογ ίη οοηιίθοϋοη ^ϋι Ίΐΐθ Υ6γΙ> {τηοη^ 

οΆαηϋβ), ΟΓ. Ο. 606 ; Κ. 260, ο ; Μί. 527. τ6 δβ : Ιηύ ολ ίο 

ΙΤιβ ίηαί1;€Τ ο/ /αοΐ, 1% \ά βίΓβη^Ιίθηοά 1>7 τω ^ντι. =^ ίη τβαΐζί^, 
Τ1ΐ6 λίτϋοΐβ τήϋι Ιί€ ϊηάϊοΰΛβΒ %\ϊβΛ νΐιίοΐι 13 βο (ψροδβά Ιο δοιηβ- 
ϋιίη§ βίδθ, 1Ιλ&^ α οχιφΐ ίο 1)6 Γ6ξ&τά6(1 &8 ίηιβ. 8ο Αδί; &ά 
Ροΐ. 368, ι»ι<1 ΑρρΓοτθά \>γ δ1&]11}&ιιιιι. ΤΙμ ίηΙΙβΓ ίοπηυΐιι., τ6 
&€ ϋλτβ^ΐ^ 13 οΑβη 1186^ ίη Ιΐΐθ β&ιηβ \γ&7. δβο €χ&πιρ1β3 ίη 

δ^8ΐ11)&υιη« ολίγον τινοί . . . και ονΒ^νός Ι α ΙίϋΙβ ο/ηΛ ίηά€€ά 

ηοίΜτΐ^. δο Οίΐβη μικρά καί ού^ίν = ΙΗϋ6 ΟΓ ποίΐιΐη^. δο αΐη 
^ηβ ίη Ιιλϋη 8οαιβϋηΐ68 &€ΐά8 & οΐ&ηββ, \7ΐιίο1ι οοΓτβοΙθ, &η<1 &( 
Ιΐΐθ 8&ιη6 Ιίιηθ ίηοΓ6&8β3 Ιΐιο Γογοθ οί, 1Ιΐ6 ίόρβ^ίη^. ΪΌγ ί1ΐ6 
ίΟΓΟβ οΓ τίνόί, θί.η τιή ουδίΐ', 17, Β, Μΐά ηοΐβ Γοίά. ^και φαίνε- 
ται .. • '2ωκβάτη : αηά Κβ 8€&ηΜ ίο «α^ ίΑί» (δο. ϋιαύ 1ιθ ίβ \τίδ6) 
ηοί ο/8οοναί€8, ΙηΒΐ^αά οΓ τοντ ου, πιοβΙ; οΓ ΙΗβ ^^Αγ βύϋίοηβ 
1ΐ8,νβ τούτου. Γορ ί,ντο Λοο. αίΐβρ & νβΛ οί βα^ίη^^ αϊ, Ο. 435 ; 

Κ. 280, 2 5 Μ*. 415. προσκ€χρησ^αι . η^&άβ ηδθ οί ιη^ η&πΐ6 

ΙίββίάβΒ, 1. ©. ίηΰίάβηίαΙΙι/^ {οτ οηοϋιβΓ ριίΓροδβ. 

Β. ωσπ€ρ ίι» €ΐ ίΐποιΐ (Μ {/ 7ΐ6 αοοηΜ 8αί/, ΤΙιβΓ© 18 Λη €ΐ- 
Ιίρώβ οί ΐΓοιοίτο ΟΓ Βοπιβ Βίκϊΐι νβΓΐ). οοηδϋ^αϋη^ αη ίιηρ1ί©<1 
ΛροάοΒίδ, νίΟι νΐιίοΐι ΐΗβ ίίν 1)β1οηδ8. ΟΓ. ηο4β, 17, Ώ &σπ€ρ 

ουν αν. κατά ί'ον ϋ^άν : &οοοΓ(ϋηξ \λ ίΐιβ ^ά, ί. β. ίη ΛοοοΓά- 

&ηοβ νϋΐι Ιιίβ οΓΛοΙ©, ογ οηί οΓ Γβ^ατά ίο 1ιΐ8 ΛηϋιΟΓϋ^. 8ο ίη 

Κοιη. τίη. 27, &ηά βΐ80\^1ι©ρ© ίη ίΐΐθ Νβντ ΤβδΙατηβη*. καί των 

αστών και των ξίνων, κ.τ.λ. : ΙοΙλ ^ %Ί^ ΰϋίζ^ηβ αηά ο/ ίίιβ /οτ- 
€ίςη€η 1/ 1 εηρροΜ αη^ ίσ &β «βίβΛ Ρωτ^ϋνο ββη. λΓ^θγ τινά. 
τι των τηί ιτΑεβχ'• δοοΓ&ΐββ &ρο1ο^ζ63 βΙδθντΙΐθΓ© ίη ΡΙαΙ» 
(β. 8• 1)β1ον, 31, Ζ^ Μΐά ίη ΧοηορΙιοη (β. ς. Μβιη. ι. 6, 15) 
ίοΓ ηοΐ ρ8χίίο1ρ&ϋη§ ίη ΙΙΐθ &^γ8 οί ΙΙιθ βί&ίθ. Ηίβ ΐ7«3 8 
ΙιίςΙλΟΓ π^ίοη, νίζ., Ιο βάαο&ίβ Ιΐιο ίηάίγίάα&Ι οίϋζβηδ.• 28, Β.] Ν0ΤΕ8. 121 

νίψ μνρία : ίΤίβ ςτβαΙβ6ΐ ρο^βΗ^;, π^νία = ρααρβΓέαβ, ρονβΓ*7 ί 
πτώχεια = θ^βδίοδ, άβδίίίηΐίοη. Τΐιβ ίοπηβΓ ίδ ίΐΐθ μδΐιαΐ οοη- 
άίϋοη οί ίΙΐΘ ροοΓβΓ άπα 1αΙ)οηη2 οίαβδοδ ; ίΐιβ ΙαϋβΓ, οΓ ιηβηάί- 
ο&η{3. Αδ ίο Ιΐΐθ ρβουηί&Γ7 οίΓουπίδίΕηοβδ οΓ δοοΓαΙβδ, οΓ. Χβη. 
(Έοοη. 2, 3, ^ΙΐθΓβ ίΐ αρρβαΓδ 1ιθ τναβ οοτηιηοηΐ7 οαΐΐβά π€νης^ 
ίΐηά \ν1ιοΓβ ίί; ίβ ΒοΙά Ιιίδ Ηοαβο αηά α11 Ιιίδ ρΐΌρβΓΐ;7 τϊ'βΓβ τνοΓίΙι 
ίινβ ιηίηδβ; οί". β-ίδο 38, Β. 

Ο. οί των ιτλονσιωτάτων, Τΐιίδ ίδ ηο ιιηίιηροΓί&ηί οίΓοαιη- 
6(;ϋηο6 ίο δΙιοτΓ 1ιο\ν ΙΙιβ ρΓ6)υάίο6δ αηά ρ&δδίοηδ οί ί1ΐ6 τηηΐϋτ 

ίηάβ ντβτβ ΛΥΓΛ^βΏβά ΆξμίΏΒί Ιιίιιι. (Ιτα ίηδίβα<1 οΓ κα\ €Ίτα, ιιβ 

νβ οίίεη ΜΒβ ίΤιβη ΐον αηά ίλύπ 1)6ΐ;\Γββη Ιντο νεΛβ. 

Β. αλλ* ονχ αυτοίρ, δηί ηοί ΊβΜ ΐΊιβτηΒβΙϋβΒ^ αβ ί1ιβ7 ιηί^ΐιΐ 
ντθίΐ 1)6 8Ι12Γ7 νίίΐι ίΙιβιηΒβΙνβδ ίοΓ Λθϊγ οττη ί^ηοπιηοβ, ίηδίβαά 
οι Ιίβίη^ 8ΐη2Γ7 "^Ηΐι Ιιίιη "νν^ΐιο βχροδβά ίί. ΑΙ. αύτοΓί, 80. ίΐΐθ 

7011112 ιηβη, 1)ΐιί Ιΐιίβ νου1<1 Γβς[υίΓβ €Κ€ίνοις, τά κατά πάντων 

των φιΧοσοφονντων^ κ,τΧ, ΟΓ. ηοίββ, 18, Β. οτι τά μ€Τ€ωρα^ 

κ.τ.λ., 80, 8ιαφ^€ίρ€ΐ τους νίονς ^ώάσκων ; ίΐΐαύ \ΐΟ ΟΟΓΠίρίβ Ιΐΐθ 
700112 ϊ)7 ΐβ8<;1ώΐ2 ΐΜηςΒ ίη Τιβανβη αηΛ ίΜηρβ ηηάβν ίΤιβ βαΗΤι^ 
αηΛ ηού ίο Μίβνβ ίη ΐΤιβ ροάβ, &ο, 

Ε. ΜίΚητος μ€ν νπ€ρ των ποιητών, ΑΙ. Μέλιτος. Τΐΐίδ Ώΐαΐλ 
ίδ ήάίοαΙβά 1)7 Αρίδίορίιαηβδ αδ τνβΠ αβ ΡΙαίο ίοτ Ιιίδ ρβΓδοη, 
Ιιίδ οΗαταοίβΓ αηά Ιιίδ Β&ά Ρταρίο ροβίτί/. Τ^θ Ιβαηι ίτοιη ίΐΐθ 
Ευί1ΐ7ρ1ΐΓ0ΐι (2, Β, Ο), ίΐιαί Ιιίδ βΙιεγθ ίη Ιΐιβ ρΓΟββουϋοη οΐ 
δοοΓίΐΙθδ νοδ ίο 1)Γίη2 ίΗθ ίηάίοίιηβηί 1)β£θΓΘ ίΐιβ Ατοΐιοη Βοδί- 
Ιβπδ, &ί ττΐιίοΐι ίίιηβ 1ΐ6 ίδ (1βδοήΙ)6(1 8^ δίίΐΐ 7<)^^^ ^ι^^ οΒδοπΓθ, 
1)ΐιί γοίη αηά οοηοβίίβιΐ. Ββδίάββ Ιιίδ ρΓοίβδδίοηαΙ ρβδβηίιηθηί ίη 
οοηιηιοη ντίίΐι Ιιίδ 1)Γθί1ΐ6Γ ροβίβ, Ιιβ Ιιαά α ρβΓδοηαΙ ^ι^^^^^ 
92&ίηδί δοοταίβδ ίοΓ Ιι&γίη^ Γθίηδβά ίο ρβΓίίοίρ&ίβ ίη, βηά βο- 
Τ0Γ6ΐ7 οηίηι&άγβΓίβά τιροη, ίΐιβ &ΓΤ6δί αηά ^^Γθηάίίίοη" οΓ Ι^οοη 
οί 8&1&πιίδ 1)7 Μβίβίαβ &ηά ίΐιτββ οίΙιβΡδ αί ίΐΐθ οοηιπίΕηά οί ίΐιο 
Τ1ιίΓί7 Τ7ΓΕηίδ. Χβη. Μβπι. ιν. 4, 3 ; Αηάοο. Τ>β Μ7δίβΓ.— — 
Ανυτος νπίρ των 8ημίουρ*/ων, Ηβ ΤΓ&β & ΙβαίΙιβΓ <ϊτ6δ86Γ, ΔηοΙ, 
Ι^οβίάβδ βΐιαχίη^ ^ίίΐι οίΙιβΓ ^^τηββ^ηίοβ^^ ίη ίΐιβ Γ6δ6ηίηΐ€η( 

6 122 Ν0ΤΈ8. 1%Ζ, 8 

ρΓΟΤοΙ^βά 1)7 δοοΓ&ίβδ'β βχροδίΐΓβ οί ΙΙιβίΓ ί^ΟΓ&ηοθ &δ ιιΙ>οτ$ 
€ΐβ8οηΙ)6(1, Ιΐθ Ιι&<1, Ύ^τγ Ιϋ^βΐ^, ίαΐ^βη οίΤβηοβ λϊ Ιιίβ οοηβίαηΐ 
ΓβίβΓθηοθ Ιο Βΐΐ06ΐηα](6Γ8 &η<1 οίΙιβΓ ιηβοΐι&ηίββ 1η Ιΐιβ ί&ιηίΐί&τ 
ϋΙυβίΓ&Ιίοη οΓ Ιιίβ ββηΐίιηβηΐθ. Ηβ ^08 αίδο α ρορυΐ&τ ιΐθχηα* 
ξο^θ, &η(1 Ιι&ά Γ606ΐν6ά ίΐιβ Ιιίςΐιεβΐ; ΙιοηΟΓδ οί ϋιο ΑΙΙιβηίαΒ 
<ΐ6ΐηθ6Γ&07. Ξβηοθ ίη Ιΐιβ 1;οχ(, υπ^ρ των ποΧίπκωι^, δο6 ηοΐβ^ 
18, Β. Ιη Ρΐαΐο'β Μβη. (91, Α-0), \ι•« βηά Ιιίιη τν&πιίης 
δοοΓϋΙβδ ιΐ£;&ίη8^ & ίοο ίιββ ιΐ5β οί Ιιίβ Ιοη^β, Ιβ&Ι; 1ιβ βΐιοηΐά ο^ί 

ΙιΙιπββΙΓ ίηίο ίΓθαΙ)1β• Ανκων υπ€ρ των ρητόρων, Ιί70οη ^ν^Λβ 

»η οτ&ΙΟΓ Αηά άβπιιι^ο^β, ρΓθ1)&1>ΐ7 ϋιβ Β&ηΐθ ^Ηο ίβ ΙιβΜ ηρ &8 
& άταηΐίβη 1>γ&ιτ16γ 1>γ Ατί£ΐορ]ιαηθ8, Τν&βρβ, 1301. Ιΐ ΐ¥&β Ιιίβ 
ραΗ; ίο ρκρατθ Ιΐιβ αοοηδ&ϋοη ι^&ίηδί δοοΓ&ίββ. Οη &11 ΙΙιβββ 
Α001166Γ8, 866 ΓοτίΙιβΓ ίη δ1&111>&ιιηι &(! 1θ6., ληά διηίΐΐι^β Βίοί. 
Αη*. 
24 Α. άρχόμ€νος, Ο. 632; Κ. 312, Κ. 3; Μΐ. 557. ταΟτ 

€στιν νμϊν , . . ταλη^ίη, Ί%ί8 19 Οΐβ ΙτηίΚ /ΟΤ ^<ηΐ^ 80. ΙΛ'ΙΐίοΙΐ Ι 
ρΓΟηΐίβθά Ιο Ιβΐΐ 7011, οί. 17, Β. — ^ — τους άυτοϊς άπίχ^άνομαι, Ι 
ΐηοοΓ Ιι&ίΓβά Ιρ ΐΊιβ βαηΐϋ^ βα τάλη'^η. Οη 11ΐ6 86ηϋπΐ6ηίθ οί 
ίΐιίβ αηά ίΐιο ίο11ο^ίη§ οίαηδβ, ο£ ^ο11η τηί. 46, γ. 43 ; β&Ι. 
ίν. 16. 

Β. τ6ν αγάίίόν Τ€ και φιλσίΓοΚίΡ. Τ1ΐ6δ6 6ρίΐΙΐ6ί8 ΑΤΟ αρρϋβά 
ίη &οοθΓά&ηο6 ιι^ίίΐι ροΠίο ηββ^ &η<1 7^^ ^^^ νϋΐιουΐ ίΓθη7• 
φίΚάπόΚίί άϋβΓδ ίτοηι φιλόττατρι;, αοοοτάίης Ιο δί&ΙΙΙ)., ϋΒ/Η^ηά 

θ/Λΐ7ΐ€η8 ίτοτα /Η^ηά ο/ 0τβ€0β, αί34£ γαρ δή . . . Χάβωμ^ν 

αν χ /οτ η<ηο (ΐραίη Ιβύ ηβ ΙαΊοβ ηρ οηίΐιβ οϋιβτ Κατιά, ΤΚβ Ι&η- 
^&^ ίπιρίίββ βοιηβ ίοηη&1ίί7 &ηά ^η,νιΧγ ίη ϋιο βζαιηίη&ίίοα 

οί ϋήβ, &β &Ι80 οί ϋΐθ ίοηηοΓ &οοιΐδ&ίίοη. δσπ^ρ ίτίμφν τοί• 

των Ζντων κατήγορων : ίηΜΠίηολ ΟΛ ΙλβΜ αΤ4 Μ^ΡθΤ^Λί €ΙΟ09Μ^»^ 

1. 6. &ηοίΙΐ6Γ οΙ&83, & 9€θοηά^ ίη οοηΐΓ&άίδΙίηοϋοη ίο ΙΙιβ βτ9ί^ 

Ίτΐιοπι Ιΐθ Ιι&β ^η5^ άί8ρο86(1 οί. άντωμοσία»• Οί. ηοίθ, 19, Β. 

π'ω£ &$€, ηΜτΙ}/ οβ/οΙΙοίΜ. Οί. τοιαύτη η^, 19, Ο, &ηά ηοίβ 

Ι1)1<1. Τΐιβ ΟΓάΰΓ οί ίΐλβ ροίηίβ ίη ϋιβ ίηάίο1πΐ6ηί ίβ ίηνβΓίβά, &β 
α ίβ ^ν6η 1>7 ΧβηορΗοη, Μοπι. 1. 1, 1. Ώίο§6η63 ΙαβΓίίυβ ςίνβι 24, Β.] Ν0ΤΕ3. 123 

ϋ οη ίΙΐΘ &ιι11ΐ0Γϋ7 οί ΡΗανοΓίηυδ, &5 δϋΐΐ βχίδϋη^ ίη άαβ Γοπβ 
ίη ΙΙΐΘ β66οη(1 06η1υΓ7, ίη 11ΐ68θ νοΓάβ : ^ 8οοΓ&ΐ68 ίδ ^ναίΐγ ίη 
ηοΐ Γβοοξοίζίης ίΚβ ςοά» ίΐι&ί ί1ΐ6 βίαίβ Γβοοςηίζβδ, 1)υ( ίηίτο- 
άαοίιι^ οΙΙιβΓ ηβν άίγίηϋίββ ; αηά 1ΐ6 ίδ ςιιίϋ7 αίβο οί οοΓΓυρίίη^ 
Ιΐιβ 70ΐιί1ι. ΡβηΛΐ(;7 άβαΛ." 

Ο. €γω θ€ γβ, δ«ί Ι/οτ ίπρ ραΗ. Τΐιβ γ€ 18 οπιΙΗβά ίη ίΐιβ 
6&Γΐί6Γ θάίϋοηδ, 1)ΐιί ίηδβΓίβά 1>7 ΒοΙεΙ^θγ, Αδί, δύα111>£ΐηιιι, &ο., 
οη ΙΙΐΘ &ΐΐϋΐΟΓΐ<7 οι Λβ \)08ί Μ88.— σττουθ]} χαρί€ντίζ€Ταί, 
9εΗο Ιηάϋ; ΙϋβπιΙΙ^, ρίοβ» ίη βατΜΒΐ, ϋ ίδ &η βζαιηρίβ οί ίΐιβ 
δ^Γβ ο&Πθά σαη/τηστση, 1ί ίβ βχρί&ίηβά 1>7 ίΐΐθ ίο11ο^ίη|^ ρ&Γ- 
ΙίοίρίΑΐ οΐ&αββδ. Μβίβίαβ βθβιηβόΐ αβ ίί Ιιβ χηιΐδΐ 1)6 ιη6Γ6ΐ7 ρΤο" 
ίηρ, ρΐα^/ίτίρ αρατϋ, ^τΐιβη 1ιθ ρτβίβηάβά ίο/ββΐ βο ψηηοΑ αοηοβτη 
(ώοηίί ψηαϋβτ» (βηοΐι &8 ίΐιβ βάαο&ϋοη οί ΙΙΐθ 70^^^ ^ηά ίΐιβ 
νοΓδΙιΙρ οί (1ΐ6 ^άδ) οη ιολίΰΆ Κβ ηβνβτ λαά Ιβέίοιοβά αη αηχίοηβ 
ίΚοηρΜ; αηά 7^^ ^^ πι&άβ α ββνίοηβ 1>ιιΗηβ8Β οί ίί ττΐιβη 1ΐ6 
ΠμΜι/ (^θιωί) 1)70ηρΊΐΙ ΐη€η {ο ίτίαΐ (ίΐί ά-γωνας καθιστάς ακ- 
^ίρωπονς). 

Β. Μρο^ Μίλβτ^ αγ€ 1)6ίη§ ιιηάβΓδίοοά, ογ ίηβίβαά οί 6/>χον. 
δο ίη Ιΐίαά αηά ΟάγβΒβγ δοπιοϋιηβδ, αηά βΙδβννΙιΟΓο ίη ΡΙαΙο. 
Τ1ΐ6 1α\ν αΐΐο^βά ίΐιο ρατϋβδ ίη α βηίί ίο ^η€»αοη βαοΐι οίΙιβΓ, 
ληά οΙ)1ί^ά ίΙΐΘ ρ&τί7 (ΐηββίίοηβά ίο αηβ^βΓ. Οί. 1>6ΐο\ν, ηοίβ, 

25, Β. Ρβ^ ρΓθ1)Λΐ)ΐ7 βνβΓ Ιαπιβά ίΐιβ Ιατν ίο δο ςοοά αοοουηί, 
&8 δοοπλίββ Ι^ηβτΓ Ιιοϋν ίο πδΘ ίί \>γ Μβ πιβίΐιοά οί ςηββϋοη αηά 

οηδ^βΓ. άλλο η. Τΐιίδ ίοηηη1&, ογ ίΐιβ ίιιΙΙβΓ, άλλο η ή, ίβ 

οίΐβη ηδθά, βδρ6θί&1ΐ7 ίη ΡΙ&ίο'β Βί&Ιο^βδ, βίηιρΐ7 ίο &δΙε α <][ΐΐ68- 
ίίοη, ίπιρΐ7ίη§ αη &£πη&ίίτβ &η8^6Γ, Ιϋεο ούκονι^, ογ ησηηθ, οηΐ7 
\πίΙι ρ6ΓΐΐΑρ8 δίίΐΐ δίΓοη^Γ &ύ3ηη&ίίγ6 ίηιρίίο&ίίοη. Ο. 541, Ν; 

Κ. 344, 5, 55 Μί. 487, 9. ΙΙβηάβΓ: άο ροΐί ηού, θίο. όπως 

• . • ίσονται, οπών, ττίϋι ίΐΐθ ίιιί. ίηά., άβηοίβδ πιΟΓΟ ϋοηϋηη^ 
αηοβ &8 νβΐΐ &δ Π10ΓΘ οβΓί&ίηί7 ίΐι&η όπως Ύί\1\ί ίΗβ &ογ. δΐιΐ)}. 
ΗβΓβ ίΐΐθ οΙ)36θί Ιβ ίο 6χρΓ68δ & ρβΓΦ&ηβηί δίαίβ οί βχοοίίβηοβ 

ΕΠίοηε ϋιβ 7οηί1ι. Οί. 0. 601 ; Κ. 330, 6 ; Μί. 519, 7. μίΚο¥ 

γί σοι, βψύοιαΙΙί^ (γ€) βίηοβ %ί 80 οοηϋ^ΤΜ ροη. ΤΙιβ ρ&Γί. α^τθοι 124 Ν0ΤΕ8. [24, Λ 

νίΐϊι Ιΐΐθ ίθΓβ<5οηΐ2 €[υβ3ϋοη υηάοΓδίοοί!, \ή11ι ινίιίοΐι ίί Γοπηδ &π 
&00. &1>δθ1αΐ6. Ο. 638 ; Κ. 312, 5 ; Μ&ΙίΙή» οβίΐβ Η ηοιη. &1>3. 564. 

τορ • . . ^ίαφ^(φοντα, Μμ ν)λο 18 οοττηρΗηι/ ΐΤιβτη. ειο-ά- 

γ€49, ΙϋβΓ&ΙΙ^^, δτίτι^ ίτι, 80. Ιο οοιιγΙ, οίΐ 29, α : €ΐσάγοί . . . €ΐ§ 
^ικαστηριον. ΗβΓβ, Ιιο^βγβΓ, ϋ 18 ίοΐΐονβά 1)7 Λ άαίιηβ οΓ ΐΗβ 
ΐο^βοτ», δς/'οτβ νΐιοπι 1ΐθ 18 1)Γθυ2ΐι1;, 80. ίΐιβ 3α(1δβ8 (τουτοισ-ϊ). 
ΕϋΙιβΓ Ιΐιβ ιη&^δίΓ&ίβ ογ Ιΐιβ ρτοδβοαίΟΓ ιχή^Μ 1)β Βωά ^Ισά-γ^ιν^ 
α ιη&7 ηΒΐι&1ΐ7 1)β ΓβηάβΓβά ίίηρ€€ΐολ, ον ρτοΒβϋν,Ιβ, 

Ε. νη την "Έίραν. ΟΓ. 110*6, 22, Α. τΐ Βα\ δ^. δαί, II 

Ιβηςίΐιβιιβά ίοΓίη οΓ δ^, βχρροδδβδ βιίΓρήδβ, 8β1οηίδ1ιιη6ΐιί, αηά ίβ 
υββά οηΐ7 ίη <ιυβδϋοη8 νίίΐι τι Ληά ττως. Κ. 316, 7 ; Μί. 603. 

άκροαταΐ, Τΐιβ βρβοΙαΙΟΓδ, Λί ίπΗ,Ιδ οί αη7 ίηίβΓβδΙ 1)βΓοΓθ 

Ιΐιβ Ηθ1ία6&, ΤΓβΓΘ νβΓ7 ηΰΐηβΓοηδ, ίΐιιΐδ 1)Γίη2ίη2 Λα* οοαΓί εΐίΐΐ 
ιηοΓβ ιιπ(ΐ6Γ ροριιΙαΓ ίηΰηβηοθ. 
25 Α. οί βου\€υταΊ, Τΐιβ ΐηβιηΙ)βΓ8 οΓ Λβ βουλή, ΟΓ δβηαίο, 
οί νΐιίοΐι ΙΙιβΓθ ΤΓθΓβ ί\Γ0, ϋιβ δβηαίο οί ίΐιβ ΑΓοοραςαδ 8.ηά Ιΐιβ 
δβηαίβ οΓ ΓΙνβ Ηαη<ΐΓ6ά. ΒοίΙι Ιάηάδ οί ΒβηαΙοτ8 δΓβ ρβΛαρβ 
1ιοΡ6 ίηίβηάβά.— 'Αλλ' αρα^ κ.τΛ. ΒηΙ ΐΚβη^ ΜβΙΰΐηβ, τηα^/ 
ηοΐ ρβΤΰΚαηββ ΐλθ86 ίη ΐΊιβ α88βιη1)1ρ^ Ιΐιβ οΒΒβηιΜ^τηβη^ οοττηρΐ 
ίΐίβ 1/οηηρ ΐ Τΐιβ μη ίχηρϋβδ δοιηθ ίβίΐΓ ογ &ηχίΘΐ;7) ΙβδΙ ϋ ιηΛ7 

1>6 80. 

Β. οί μ€ν βίΧτίον: ποιοΰντ€ς αυτούς^ 80. δοκοΰσι, ΒΐίρρΗοά 
Γγοπι ί1ΐ6 ρΓθοβάίη^ οίαιίδθ, οί νΐιιοΐι Ιΐιίδ ίδ βχρΙαη&ΙθΓ7, Λη<1 

ΙΙΐβΓβίοΓβ τήίΐΐοΐΐΐ; & οοηπθοϋνβ. τουναντίον τούτον παν» Αά- 

ΥβΛίδΙ αοο. = αΙΙ ΙΑβ τ&ϋβΤΒβ ο/ ίΚίΒ. πάντως δή που, αΐΐο• 

ρβίΤίβν 80 ησ άοηδί^ νίΙιβΖΚβτ ^οιι αηά> Ληι/1η8 άβηι/ ϋ οτ ηοί* 
ου, ίηβίβαά οί μη^ ίο11ο\Γ8 Ιΐιβ οοικϋϋοηαΐ ραΓίίοΙβ {Ιάν\ 1)€0ίΐιΐ8ο 
ίΐ υηϋβδ ντίίΐι φξτβ ίο οοιινο7 οηβ ίάβ», ου φητ^ = άβηρ, Κ. 

318, 2, 1ι • Μί;. 608, 1. ^Ι . . . διαφ3€φ€ΐ. Τΐιβ πδβ οί ΙΙιο 

ίικί ρΓββ. ίιηρίίβδ α Ιίίηά οί ΐΓΟπίοαΙ οδδβηΙ; Ιο ίΐιβ ΙγιιΙΙι οί Ιΐιο 
βηρροδίίίοη: ί/ΓΓθα1ΐ7, λβ 7011 &φΓΐη) οηΐί/ οηβ ωττηρΐ8 ίΤίβτη, 
α 603, ζ; Κ. 339, 3, &; Μΐ. 524, 1. οί 3λλο*, ίΛβ τβ8% αΙΙ 

0ΐΚθΤ8, 25, ο.] Ν0ΤΕ8. 125 

Ο. αλλά γάρ, 1>ηΙ ϋ 18 ηοί Βο,/οτ; 0Γ Ιηί τβαΙΙί^^ οίΐ ηοΐ^ 

20, Ο, Ζ> 'Μ.ί\ητ€ • . . άμί\^ιαν . . . μ€μίληκ€, Α ρΐίΐγ Τίροη 

ίΐΐθ η&χηβ : Ο ΟατββιΙ Οηβ, ^ο" δΐιον γοιιρ ιραηί οι ΰατβ^ ΙΙιλΙ; 

7οα Ιι&νθ Λ^^^ οατβά^ &ο. ίίσάγβΐί, οΓ. ηοΐβ. 24, Β. £ 

»Γ/)όί Διόί Μβλϊ/τί. Τΐιβ προΓ Διόρ δ66ΐη8 ίο 1)β ρΐαοβά 1>€ΐ\Γβ6η 
£ &ηά Μίλι/τβ ίο 0&ΙΤ7 ουί ίΐιβ ρ1&7 οη Ιΐΐθ ηαπιβ ίη (1ιθ ίοΓβςο- 

5π2 Ββηίβηοβ: Ο ίΗοη Ιβ/οτβ ^ηρ^ι€^ ΰατβ/ηΐ Οηβ, τους αίΐ 

• • . οντάς, α€{, ρΓβοβάθά 1)7 ίΐΐθ ατί. &ηά ίοΐΐοντβά Ι)^ & ρατί;. 
ΧΏβαηβ, %η βνβτη/ ααββ^ ί. β. ίη βαΰΤί ίηβίαηΰβ^ ίη ττΐιίοΐι ίΐιβ βιιρρο- 
βίϋοη ΙιοΙάβ. 

Β• 6 νόμος Κ€\€ύ€ΐ άποκρίν€σ^αι. Τΐΐβ Υβΐ^" ντΟΓ^Β οΓ Λο 
1α\ν »ΓΘ οϋβά 1)7 ΒοιηοΒίΙιβηβδ ίη Ιιίβ δβοοηά θΓ»ίίοιι ΒβίΐίηΒί 
δίορίΐαηυβ : 'ί^όμος, Ύο7ν άντώίκοιν €πάναγκ€ς ψΊναι άποκρίνασ^αι 

άΚληΚοις το €ρωτωμ€νον^ μαρτνρ^ιν δε μη. η^λικοντον, Λί ίπγ 

ϋτηβ ο/ Ιί/ύ, 80. 80 οΐά, ί. β. 70, οΓ. 17, Ώ. τηΧικόσ^€^ αί ροην 
Ιίτηβ ο/ Ι^/β, ΒΟ. 80 70^'^β) ^^• Ώοίβ, 23, Ε. ΤΙιθ ττΟΓάβ 1)θ11ι 
ιηβαη ίΐιβ Βαιηβ, γίζ., βίίΙιβΓ 80 οϊά ογ 8ο ι/οηηρ, οοοοΓάίη^ Ιο ίΐιβ 
οοηηβοϋοη. 

Ε. ταυτα^ &00. οΐ ίΐΐβ Γββρβοί. οΐμαι . . . ου^ίνα^ 80. π€4- 

σ^σ^αί σοι. Ο. 661, 1. δο ίη (Ιιβ ηβχΐ οΐ&υδβ, ίΙΐ6Γβ ίβ αη 

θΙΠρΒΙΒ Οί ^ιαφίϋειρω ττίΐΐΐ άκων, &η(] βΜΙΙ ίαΓΐ1ΐ6Γ οη οΓ ποιων 
νΛϊή πανσομαι, Τϊίτονίφοηΐ Ιΐιίβ ρΕΒΒα^, 8οοΓαΙβ8 πΐίΐηίΓβ8ίΐ7 
Ι&ΐίββ Ιΐιο ^Γοιιηθ, ΙΙι&Ι νίΓίηθ ίδ οοβχίβηβίτβ \Γί11ι Ι^ηο^ΐοάςβ. 
ϊί 18 ίπ)ρθ85ίΙ)1ο ίοΓ &η7 ηι&η ίο ίη^α^θ οίΚβΓβ τνίΐΐιοηΐ ^η^η^ίης 
ΙιίπίΒβΙΓ; &η(1 ηο χη&η ^Ιιο Γ6&117 Ιΰπονίβ ίΥΛβ, τνίΠ ττΓοη^ αηοίΐι- 
6Γ &η7 8θοη6Γ ϋι&η Ιιβ ττοηΐά ίη3υΓβ ΙιίπίδβΙΓ, ττΐιΐοΐι ηο οηβ βτβΓ 
άοββ ίηΐ6ηίίοη&Ιΐ7• 'δηοΐι ίβ Ιιίβ ατ^ηιβη!; ΙιβΓβ. 8ο ίη Χβη. 
Μβηι. III. 9, 5, Ιιβ Γβαβοηβ, ΙΥϊλΙ ηο ιηαη τ^ΐιο Ιΰη(ηο8 ΙειηρβΓ&ηοβ, 
{οδϋοβ, αηά ιηοΓ&Ι βχοβϋβηοβ, "ντουΐά ρΓβΓβΓ &η7 ίΐιίη^ βίβθ Ιο 

ίΚβββ νίΓίαβδ, Τΐΐβδβ νΪΓίυβΒ, ΛβΓβίΟΓΘ, ΛΓβ 011 ΓβδοΙνΛΙθ ίιίο 

Ιεηοττίβάςβ ογ ττίβάοπι• Εν6Γ7 ηιαη άοββ τ^Ιιαί δββιηβ Ιο Ιιίιη 
1)β8(;, αηά ίΤ Ιιβ Ιηκηο» τνΐι&ί Ιδ \>βΒί, Ββ νίΐΐ άο ϋ, αηά ίΙιβτβΓοΓθ 
άο η^ΐιί;. δοβ αίδο Χβη. Μβηι. ιν. 2. 20$ Αηδί. Έ^Μβ. Εηοΐβιη. 126 Ν0ΤΕ8. [25, II 

1, 5 ; Ριοία^. 345 ; Οοτ^. 460, αη<1 ΡΓοίΙ Τνοοίδβ^'β ΓβιηαΛβ 
ηροη ίί ίη Ιιίβ ΙηίΓοάαοϋοιι. 
25 Β. οη κατά την γραφην^ ην €γρά}Ιτω^ 50. μ€ φι}ί θιαφ^βίρ^α^ 

τονς Ρ€ωτ€ρονς^ Γβρβ&^ά &01Ι1 &1)0Υ6. ου ταντα^ κ.τ,Χ. ταύτα 

18 ϋιβ οΐ)). οΓ διδάσκων ρίοοβά τνΙιβΓθ ϋ 18 ίοΓ βηιρΙΐΑδίβ. &ι? 

νυν 6 λόγο; ίστίν^ ο/ν)1ιθ7η οητ άίβσαβΒίοη ηου> μ. Ζ^ν \β οΙ)}οο{- 
ίνβ ^ηίϋτο. 

Ο. Και αυτός &ρα, αιιά Ι τη^ΒβΙ/ (ΐΰοη'άίηρίι^, ού μί^ττα 

οίΤιβτ»^ αηά ίΚίΛ ϊβ ίοΑαί ^<ηι (κχηββ νηβ ο/^ ίλαϋ (Ι ίβαοΐι ίΐιβιη 
Ιο 1)6Π6Υθ ίΐι&ΐ; ϋΐ6Γ6 &Γ6) οΐ7ΐ£Τ8 ; οτ άο 1/011 βαρ ίΚαΙ Ι ΙοίΚ άο 
ηοΐ Μίύνβ ίη αιη/ ροά9 αί άΙΙ νΛ'ΐ/9βΙ/^ α/η/ί ίΚαΙ Ι ίβαοΚ οΙλβτΒ 
ίΜ8 άοοίηηβ, 01)66γυ6 ϋιβ οοιτβΐ&ϋοη οί οΰτ€ — Γ€, ίη ϋιβ Ι&βί 
ιηοηιΒβΓ οι ίΐιίβ 80ΐη6^Ιι&^ οοιηρΙίοΑίοά αηά ίιτβ^Ι&Γ ββηΐύηοβ. 
^€ονς ιΐδΐιαίΐ/ οιηίΐ8 Ιΐλβ ατίίοΐβ «ΑβΓ νόμιζαν^ ιτγβΐσ^αι, &ο. = 1)6- 
Ιίβγβ ίη ςοάβ. 

Β. ινα τι. Ο. 539, 2, α; Κ. 344, Κ. 6. ονδέ . . . ούδ€, 

ποί Βίιηρΐ7 οοΓΓβΙ&ίίνβ, Ιίΐεβ οΰτ€ . . οϋτ€ = ηβϋΤΐϋτ . . . ηοτ^ 
1)11* βιηρίιαίίο = ηοί σοβη . . . ποτ ^βΐ. Ου ηοΐβ, 18, Ο. Τΐιβ 
Ιαηςη&^θ ίχηρίίββ ϋιαί ϋ ντ&β ςυϋβ ίηθΓβ(1ίΙ>ΐ6, ίΐι&ΐ δθοτ&1;68 
βΐιοηΐά ηοΐ; 1)6ΐίβΥ6 βνβη ίη ^άβ 60 τιηίτ6Γ8&1ΐ7 τβοο^ίζβά &8 
ΐΗθ 8αη Αηά ίΐΐθ ιηοοη. Εογ Ιΐιβ οιηίδβίοη οΓ ίΐιο αΠίοΙθ τνϋΐι 
{^ίον Μΐά σ^Κηνην, ο£ Ο. 485, & ; Κ. 244, Κ. 3, ο ; Μί. 264, 5. 
Μα Δί, 80. ου νο/ϋΐι^€ΐ, ττΐιίολ 18 ηηάθΓδίοοά ίτοιη ίΐιβ ίοΓβξοίης 
ςαβδίίοη. Μά 18 ηο* οι ίΐββίί ηβ^ίγο ; Ιιοηοθ ί1 ηι&7 1)6 ό86<] 
ιγϋΐι βίϋιβτ ναί ΟΓ ο\> \ 1)η* νΐιβη ρΓοοβάβά λ^γ ηβϋΙΐθΓ οΓ (Ιι68θ 
ρατίίοίθβ, & ηβςαϋγθ οίαυβθ ρΓ606(ΐ68 ογ &)11οτ^β, ογ ίί ίβ οΙβαΓ 
Γγοπι Ιΐΐθ οοηΐβχΐ; «ηά ϋ*οηι αη αοϋοιηραη^ίη^ &(1Υ6Γδ&Ιίγ6 ρ&τϋ• 
οΐβ, ϋιαί 11ΐ6 ββηίβηοβ ίβ ίο 1>6 ηηάβΓβΙοοά &β η6^(1γ6. Οί. Κ• 

316, 4, ηηά 8ΐΑΐ11)ΐιαιη Λά Ιοο. *Αναξαγόρου, Αχιιιχι^γ&α οί^ 

ΟΙ&ζοηιβηβ Ι&ηςίιΐ; (&οοοΓάίη§ ίο Βίο^. Ιλ^Η. 2, 8) ϋιαί ί1ΐ6 βαη 
1^08 Α ιη&88 οί Ιιοί ίνοη^ Α8 βοηΐθ ιιηάβΓβίαηά ίί, ογ βίοηβ, βλ 
8οοΓα(68 ία1ί68 ίί 1ι6Γ6 &ηά Χοη. Μοιη. 4, 7, 7, Αηά ί1ΐ6 πιοοη αο 26, ».] Ν0ΤΕ8. 127 

θΛΓίΙιχ \>οάγ, Ηΐεβ οπτ ο-ίπι ρΐαηβϊ. ΤΙιΟΓβ τγλ8 ίΚβ ιηΟΓβ ρΐατίδί- 
1>ί1ϋ7 ίη ίηιρυϋη^ ίο δοοηΐιββ ίΐιβ άοοίηηββ οί Αηαχ&^Γ&β, 
βίηοβ δοοΓ&ΐ68 \^&8 & άίδοίρΐβ οί ΑΓοΙιβΙ&ιΐδ Ρΐιγβίουβ, τνΐιο ύτμ 

α άίδοίρΐβ οΓ Αηαχ&ςοΓ&δ. ουκ €ΐ^ίναι, Έοτ ουκ, ίηβίο&οΐ οΓ 

μ4» 866 ηοίθ οη ον φητ€, 25, Β. 

Ε. Και θ^ και, αηά ιηονβοτβτ οΙβο, Τ1λ6 ββηίβηοβ "^Ιιίοΐι 

Γι>ΙΙονΓ8 18 ΪΓΟηίοαΙ; ά \& Λθ θΙ))βοί οί πριαμίνοις, τι Ίτάνυ 

ΤΓολλου, ^ραχΜ^^/^'^ ^ άταοΊιτηα αϋ ΐΚβ ^βν^ Ιίΐ^Κβ^ΐ, ποΚΚου^ 
11]£6 δραχμής, 13 ^η. οί ρηο6. ΤΙιίβ Τ7&8 ίΐΐθ Μ^ΙϊββΙ; ρΓΪ0θ ττΐιίοΐι 
ΐΗθ ιηοπΕ^Γβ οοτϋά Ι&τνίίιΐΐ^ €ΐ6ΐη8ΐιά ίοΓ & 86&1; ίη ί1ΐ6 ίΙιβ&ΐΓβ. 
Τΐιο οοιηιηοη ρποβ ντιΐδ ϊ^ο οΙ)θΙί (Ββιη. ρΓΟ Οογ. 28), \Γΐιίο}ι 
ιιταβ ρ&ίά οιι( οί ίΐΐθ (Γθοδίιιτ'. ΟΓ. Βοβοΐϋι'δ ΡαΙ). Εοοη. Αίΐι. 2, 
13 ; ΰβοΐί. ΟΙι&Γ. Εχ. δο. 10 ; &η(1 διηϋΐι'β Βίο. Αηϋηη. Τΐιβ 
άοοίχίηοδ οΓ ΙΙιθ ρΙιί1θ8θρ1ΐ6Γ8 νβΓΟ 1>ιόό^1ιΙ; ιιροη ίΐιο βία^, 
ρατίΐ^ ίο 1)6 οοιηιηβηάβά, &β \>γ ΕυηρκΙββ ίη Ιιίβ Ιηι^ίθβ, 
ρατϋχ Ιο 1)6 ηάίοαίβά, &8 1>γ Αηβίορίιαηβδ ίη Ιιίβ οοηιβάίββ. 
δοχηβ Η&γθ ΙΙιουςΙιί; ΐΥικί ίΐιβ &1Ιΐΐδίοη ίβ ηοί Ιο (Ηο ρβΓΓοπηαηοββ 
οη 1;1ιβ βΙά^, 1)ηί Ιο ίΐιο ββΐβ οΓ Ιΐιβ 1)θο]ο3 οί Αη&χΑ^Γ&β &1; Ιΐιο 
0Γ0ΐΐ65ΐΓ&. Οί. δο1ιΐ6ί6πη&οΙΐ6Γ αά Ιού. Βυ(; αβ ΡοΓβίβΓ \Γ6ΐ1 

ΓβΠΙβ,Γίεβ, νο ηβνβΓ ΓβΕά οί 1)0θ1ε ΒλΙοΒ ΛβΓβ,- αλλω; Τ€ και, 

κ.ηλ., β^βόίαΙΙ^/ ηϋίβη ίΑ^ α/τ6 3ο άδίηνά; Ιϋβτ&Μγ^ /ογ οίΚβν 

τβα>6σηΒ αηά, αϊβο (ίη ρ&ιϋοηΙ&Γ) ίΚβ^ Μη^ βο (ώβητά, ουτω^ 

σί , ίΑ«# βηίΪΓβΙ^ Λπύ ΛΪ)8θ1η1βΐ7. ^^ Απιστος γ* « . . . Βοκ€Ϊς, 

Οί. ηοΐβ οη δίκαιος «;μ, 18, Α. 

Α• €οικ€ λ • • Ιίιαη€ΐ(}ωμ€νω, ^οτ Λΰ 8€6ΐη» Ιίΐεβ οηβ Ιια/ϋνιι^ 27 
ϋόΐηροββά (ι, θ. 1ΐθ βοβηιβ ίο Ιιατβ οοιηροββά) β» ϋ ίββτ$ αη €ηί^•^ 
ιηα^ Ι^ίϋηρ ^Κβ ςηββΟοη, ΨΑείλ&τ ^11 βσΰταί€8, ίΚβ ίΟΐΜ τηαη 
βοηοοί^ ϋαιοΐϋ, 6ΐο. Ιη ίΐΐθ β&τΐίβτ βθιϋοηβ κίά ίβ ίηββΓίβά 1>θ- 
1νΓ66η Ιΐΐθ 1^0 ραΓίίαρΙββ. Βαί ΡΙ&Ιο οίΐβη ηδββ ίπο οτ ιηοΓβ 
ρ&ΓΐίοίρΙβδ "«τίΛουί & οοηηβοϋνβ, β8ρβοί&1ΐ7 ττΐιβη, ω ΙιοΓβ, Ιΐιβ 
αοΐιοη βχρΓ6886ά \}γ οηβ ρατϋοίρΐβ ίβ ρΓβΙίπιίηΛίτ' *ο ίΙΐΕ* βχ* 

ρΓ6886ά 1)7 ί1ΐ6 θί}ΐ6Γ — 1ΐθ 866ηΐ8 ίΟ ΙίΛΥβ ΟΟΠίρΟΒβά &8 ϋ ΤΓβΤβ &η 

βηί^α %η οτάϋΤ Ιό Ιίβδ*. Οί. Οοτξ. : τίτραχα ίαυτην ΙίιανίΐμασΛ, 128 Ν0ΤΕ8. [27, Α. 

ντΓοδΓσσ, /ΐΓ.τ.λ. = Ιιανίη** άίνίάβά ΙιβΓδοΙΓ ίηίο ίοιίΓ ρ&Ηβ α?ιά 
ίΙιη8 ρυΐ οη, ογ ίη οτάβτ Ιο ρυΐ οη, &ο. Γογ ίΐιβ πδβ οί ΐΚβ 
ραΓί. βΛβΓ ίοικί^ οΓ. Ο. 615 ; Κ. 310, Κ. 2 ; Μί. 555, ο1)8. 2. 

Οοιηρδχβ &1βθ ίΚο ηοίο οη ^ύι/οιδα τνϋΐι ϋιβ ραΓί. 21, Β. 

(μου χαρί^ντιζομίνου, γινώσκω^ ί1ΐθΐΐ§1ΐ υδυ&1ΐ7 ίοΠο^οά \)γ ίΐΐο 
Λοο., ΒοωβϋιηβΒ ί&ΐίβδ ϋιβ ββη. ίη οοιηπιοη ττίΐΐι οΛβΓ Υ6γΙ>8 άο- 

ηοΐίη^ ιηβηίαΐ δίαίβ. Ιίί, 349, 1. ωσπ€ρ &ν, ΟΓ, ηοΐ», 17, 

Τ), — —ξ • . . λ€γ€ΐν, ίη ίΰΑαϋ πιαηηβτ Ίιβ ΒββτΜ Ιο ηνβ ίο &])6α1^ 
ί7ΐ68β οοηίπιάίοϋοηδ. 

Β. (V τω €ΐω^6τί τρόπω, ίη ιιψ ν.8ηαΙ τηβίΤιοΛ, δο. οΓ ςυοδ- 

ϋοη αηά β,ηδ^βΓ. άλλα καΧ αΚΚα, οηβ α/ίβτ αηοίΤιβν, η^ίη 

Ηηά α^ίη. 

Ο. δαιμόνια μίμ νομίζ€ΐ πράγματ (Ιναι. δαιμόνια 18 ΙΐβΓβ 

οοπδίηιοΐιβά &8 αη &ά{6θϋγ6. 8ο ΟίοβΓο ίπϋΐδίαΐβδ τ6 δαιμόνιον 
1)7 άνοιηητη ςμίΜοΜ^ άβ Βίν. 1, 54. 8ο1ι1βίβπη»ο1ιβΓ αηά 8ί3ΐ1Ι- 
1)&αιη (δ66 ίΙλβίΓ ηοίβδ αά Ιοο.) αγ^θ, ΐΐιαΐ; Χβηορίιοη, ΡΙαίο, αηά 
ΑΓίδΙοΙΙβ ιιηάβΓδΙοοά Η ίο 1)β ιΐδβοί ίη Ιΐιίδ δβηδβ ίη Ιΐιβ ίηάίοΐ* 
ιηβηΐ. ΟβΓΐαίηΙ^ ίΤ Ιΐθ οοιιΐά 1ι&Υ6 ί&Ι^θη ϋ αβ α ηοηη (ηιβαηίης 
άίνίηίϋβδ, ίηδίβαά οί αη &4)βοίίν6 Ώΐβαηίη^ άίγίηβ ίΐιίη^δ), ϋ 
\Γ0ΐι1(1 Ιιαγβ 1)β8η ίαΓ θΛδίβΓ ίοΓ δοοΓαΙβδ ίο βΙιο^υ ίΐιβ βίαπης ίη- 
οοηδίδίβηο^ οί Ιιίβ αοοπδβΓ, αηά 1ΐ6 πιί^ΐιί Ιι&τβ δρβτβά α11 Ιιίδ 
&Γ^υΐ6η1αϋοη αηά ίΙΙοδίΓ&ϋοη άτ&τπι ίτοπι ιππικά πράγματα^ 
άν^ίρωπ€ΐα πράγματα, &0• Τΐιβ βχρΓβδδίοη ίη Ιΐιβ ίηάίοίηιβηί Ιι&ά 
ΓβίβΓβηοβ ίο ίΐιοδβ άίνίηβ νοίοββ ογ πιοηϋίοηβ ττΐήοΐι 8οοΓαίβ8 
ρΓοίβδββά ίο Ιλ6&Γ &ηά οΙ>67 &8 ίΐιο ^ίάβ οί Ιιίδ ΙίΤβ (οί. 31, Β, 
αηά ηοΐβδ ίΙ)1ά.), &ηά ^τΐιίοΐι ττουΐά πιογθ ρΓορ6Γ]7 1)6 οαΐΐβά 

άνοίηβ ίΜηρβ, ϋιοη άίνίηίΗβΒ, ως ωνησας: ν)ΚαΙ α ίβτνίοβ 

ροιι Τιανό τβηάύτβώ — Άοιο οΜίρίηρ ι/οη ατβ — ςυβ Ιη πιΌΜίβΟ. 

Οοηδίη. ΑΙ, ωκνησας. μ όγις = Ιοηάβηι &1ί(^η&η(!ο, 8ΐ&111>. 

αλλ* οίν δαιμόνια γε νομίζω, 1)ηΙ ίΤιβη Ι Μίβϋβ ίη άνοίηο 

ίλίηρε αί άΙΙ βνβηΐβ^ δο. ιυΙιοΙΙιογ ίΙΐ67 1)θ οΐά ογ ηβτγ, ί. ο. 

ΰιοηςίι ϋΐ67 1)β βο^ οηοδ &3 οΙίΑΓςβά ίη ϋιβ ίηάίοίηιβηί. 

άντιγραφβ = άντωμοσί(},€Ϊ. ηοΐβ, 19, Β, αηά Είδθ1ΐ6Γ'8 ηο1;6 &(1 Ιοα 27, ο.] Ν0ΤΕ3. 129 

Ό, ήτοι ?ί€ονς γ€ ηγονμ€?ία ή ^€ώρ παι8ας. ΤΙΐΘ νθΓ(1 θαί- 
μον€ς, ιη Ηοπΐ6Γ αηά ί1ΐ6 βαΗ^ βΓββΙε ροβίδ, ίβ 87Ώθη7ΐηου3 
ντΗΙι ?ί€οί; ίη ΡΙαίο &ηά οίΙιβΓ ττήίβΓδ οΓ Ιιίδ ά&γ ϋ άβηοΐββ 
ιηοΓθ 6Βρ6θία1ΐ7 ίΐιβ ίηίβΓίοΓ άβίίίβδ οοηδίϋυϋη^ αη ίηΐβπηβάίαίο 
αηά οοηηβοίίη^ ΗηΙ^ 1)€ΐ;ΥΓ66η ίΐιβ δηρβηοΓ ^οάδ αηά ιηβη ; &η(1 
ίη ΡΙτιΙ&ΓοΙι αικί δοιηβ οί Ιΐιβ Ιαίβδί ΟΓθβΙε οΐβ^δίοδ, ϋ βοιηοϋιηββ 
οΐ^ίββδ 1>&ά α,δ Τ7611 &8 ^οοά 1)6ίηξ8 οί α Βτιρ6Γΐιτιιη&η ΟΓάβΓ, 
ίΐιπβ αρρτοαοΜηρ ίο Λβ Νβτν ΤβδΙαιιιβηΐ Ββηδβ οί άβιηοηδ ογ 

ονίΐ ερΪΓϋδ. Γοντ . . . χαρΐ€ντίζ€σ?ίαι, ίΚΐΒ ίϋονΜ 16 ίοΙίβΤβίη 

Ιβαι/ (27, Α), ίΛαί ι/οη βρβαΐΐί τίΜΙβΒ ατιά ^ο^^β^ ίο «α^ ίΛαί / 
χοΊιο άο ηοΐ Μίβνβ ίη ροάβ^ οη ίΤιβ οΐΊιβτ ΊιατιΛ άο αραίη ΙβΙί&οβ 
%η ροά8^ Ηηοβ αί αΙΙ &οβηί% Ι ΙβΜ&ϋό ίη ά^^ηοηβ. ΤΙιβ Ιαδί οΐ&ιίδο 
Γβρβαίδ ίΐΐθ ρΓ6ΐη1δ6 (&ΐΓ6&θ ^ Ιαΐά <1οτπι νΛ ΙΙιθ 1>6^ηιιίη§ οί ίΐιο 
ΒβηΙβηοβ) ίη οΙοββΓ οοηηβοϋοη ^ίΐΐι ΙΙιθ πιαίη ροίηύ ίη ίΐΐθ οοη- 
ΰΐυδίοη — α ρπιχ;ϋοθ ηοΐ ηηίΓβςηβηΙ ^ίΐΐι ΡΙαίο, ιιηά οηο οί ιηοη^ 
\)γ νΐιίοΐι Ιιίδ 8ί7ΐβ ίδ πΐΛάβ ίο ΓθββπιΒΙβ 11ΐ6 Ιοη^αςβ οί οοηνβΓ- 

83.ίίοη. &ν δη κα\ λίγονται, /τοτη ίβΤίοτη /οηοοίΗ ί7ΐ€ΐ/ ατβ 

βαίά ίο 1>β, ΤΙιβ ρΓβροδίίίοη (ίκ) ίδ οίίβη οπιίϋβά 1)βίθΓ© ίΗθ 
Γβίαίίνβ δίΙβΓ Ιιανίηβ 1)θ6η ίηδβρίβά 1)©ίθΓβ ίΐιβ Εηίβοβάβηΐ;. Ο. 

651, β ; Κ. 300, 1) ; Μί. 595, 4. § κα\ όνων. ΓοΓδΙβηιβ άβ- 

ΐ6η(1αηι οβηδβΒαί Ιιαηο ραΓϋοιιΐ8ΐη (ξ) ; δίηβ οαηδΒα ίάοηβα ; ηαπι 
ημίονοι άίοί ροδβηηί, βί ίππων τταΐδε;, βΐ όνων παΐΒ(ς» ΡίδΟΐΐθΓ• 
ΤΙιαύ ίδ, πιυΐβδ τα&γ Ιι&υθ ΙιοΓδΘδ ον αϊβο αδδβδ ίοΓ ΙΙιβίΓ ιηαΐβ 
ρ&Γβηίδ, ίοΓ ϋΐθ οαδβ Ιο 1)β ίΙΙαδίΓ&ίοά Πηιϋδ ϊίιβ οοπιραηδοη ίο 
ηιαίβ ρ&τεηίβ. 

Έ. ουχί Ιίπΐίίβ €γ/9άψ'α>; άποπ€ΐρώμ€νος (Ιβηοίβδ ίΐΐθ βηά ίΐΧ 
τίβιΐΓ =/οτ ίΤιβ ρητροΒβ ο/ ί€8ίίηρ ίπβ, καά άπορων Ιΐιβ <»υβο = 

ΙβϋαηΒβ ρσίί ΐββτβ αί α Ιοββ, δττωΓ δε συ, κ.τ.λ. Βηί ίλαί ραη 

βΗονΜ ρβτίν,αάβ αηι/ τηαη ρο88€88βά ο/ ίΤίβ Ιβα8ΐ ηηάβτβίαηάίηρ^ 
ίΚαί α ία ίΚβ ρα/τί ο/ ίΑβ βατηβ τηαη ίο Μίβνβ ίη Ι7ιίηρ8 ρβτίαίη- 
ϊης ΙοίΚ ίο άβτηοη» αηά, Ιο ροά8^ αηά ίΤιβ βα/τηβ τηαη ηοί ίο ΙβΙί&ο^ 
βίίΑβν ίη άβτηοτίΒ οτ ροάβ οτ Άβτοββ^ ίβ Ι>βί/οηά ίΜ ββορβ ο/Αητηαη 
ιηςβηηίίι/. Ι Ιιανβ βηοίοδβά ου ίη 1>Γαο1ζ6ί8, 1)6οαηδθ, ίΙιοη§Ιι 
6* 130 Ν0ΤΕ8. [27, Ε 

ίοηικί ίη ιηοδί; οι ίΐιβ Μ88., ιιηά ϋιβΓθΓοΓβ ΙηδΟΓ^βά 1}γ ΒοοΙεβΓ 
ιιηά δία111)3,τιιιι, ηβίΙΙΐθΓ ί\ιβγ ηοΓ 8η^ οίΙιβΓ 6άϋθΓ Ιιαβ 1)66η &1)Ιθ 
ίο 6ζρΙ&1η ΟΓ ίπιηδΙ&ΐΘ ίΐ;, αηά ϋ ίβ οπιίϋβά \)γ ΕοΓδΙβτ, ΕίδοΙιοΓ, 
Αδί, δοΗΙβίβπη&οΙιβΓ, &ηά Οουβίη. 
28 'Αλλά γαρ. ΟΓ. ηοΐβ, 25, Ο. δοοταίββ ΙιβΓΟ ΙϊΓίη^β Λβ <ϋ- 
τοκΛ άβίβηοβ Ιο & ο1θ86, Β3,γ]Ώζ ίΐι&ί ϋ άοββ ηοί: ΓβςπίΓβ ηιυοίΐ 
&Γ§αιη6η1;, βίηοβ ττΐι&ί 1ΐ6 1ι&8 ίο ίοατ 18 ηοί ϋιβ πΜϋβ^ιηβηί ογ 
ϋιο ρΓ0860αΐ0Γβ, 1)ΰί ίΐΐθ ιηιιΐϋίτυΐθ — ^ηο( ίΐιβ βγιάβηοο ογ ίΐιο 
ατί^πιβηΐ;, 1)ΐιί ρορυΐ&τ ρΓ6)α(ϋθθ Αηά ραβδίοη. Τνΐι&ί Γοΐΐο^ν^β 
18 ίηίβηάβά, ηοί 80 ιηιιοΐι ίο &γβΓί ίΐιο ββηίβηββ ινίιίολ Ιιο αηϋοί- 
ραί68 Γγοπι 11ΐ6 ^ι1θ^8 ΟΓ €Τ6η ίο άβρΓθο&ίβ ίΐιβ (ϋβρΙβοδΠΓΘ οι 
ϋιβ ρβορίβ, &8 ίο γίη(ϋοαί6 1ιί8 οΙι&ταοίβΓ, &8δ6Γί Ιϋβ ιοΐβδίοη, &η<] 
1)6αΓ ττίίηβδδ ίο ίΐιβ ίηιίΐι, ίΐι&ί πιογθ ίιηρ&Γίΐ8ΐ 3αά^8 ιχια^ ^Ρ^ 
ρΓβοίαίβ Ιιίδ ιηθίίίδ — ίΐι&ί & 1}6ίί6Γ α^ ϊΩ&γ ΙιοηοΓ Ιιίιη, αβ α ζηίδ- 

8ίοη&Γ7 Ληά α πίΛΓί^τΓ. καί τοντ . . . αίρ§^ αηά ίΚιβ ίΐ ίβ υ)λίΰΊι 

ΊβίΙΙ οσηνίΰύ τηβ, ί/ ίηάββΰί ϋ βΤκηιΙά Ι&ιά ίο νη^/ οοηνίοαοη,'-'—^ 
αλλ* . • . φ?ίόνογ, Τΐήδ οίαπδο ίδ &η βιηρίι&ίΐο Γβρβίίίίοη άπα 
6χρ1&ηΑί1οη οΓ ίΐιβ τοντ &ί ίΐιβ 1)6§ίηη1η^. δυοίι οοΠοςαίαΙ 
Γβρβίίίίοηβ (ο£ ηοίο, 27, Ώ) &Γβ 6δρ6θία1ΐ3Γ ίΓ6(][α6ηί ίη ιιηίίίΐιβίίβ 

οίααδββ. ούΒ€ν δί ίί€ΐνόρ^ μη €Ρ €μοί στβ^ αηά (Ιιβτβ ίβ ηο Τ6<ΐ80η 

ίο /βατ Ιβ9ΐ α βλοηΐά (ΙΊάΙ ίί τ^ίΐΐ) 8ΐορ ιόΜ τηβ^ ί. β. ίΙΐΛί Ι βΐιιιΐΐ 
1)6 ίΐΐθ Ιοδί τιοίπη. 

Β. Έ,Ιτ ουκ αισχυν€ΐ. ΕΪτα ίη (][ΐΐ6δϋοπ8 ίιήρΐίοβ αδίοηίδΐι- 
ιηβηί ΟΓ ίηώ'^αίίοη, 9,8 ποτ€ άοββ δητρΓΪδβ 8ΐιά νοηάβΓ, οΓ. ηοίο. 

20, Ώ. του ζην η τ€3ι/άναι ΛΓβ ίοΐίβη ίοββίΙιβΓ &8 α Ιίιηίίίηβ 

ββη. ττϋΐι κίν^υνον, Πί6Γ8ΐ1^, <1ιβ άαηςβΓ οΓ 1ίν1η§ ογ ά^ίη^, ί. β. 

ΙλβρτοαρβόΙ ο/Ιί/€ οτ άβαΐΚ. αι^ρα^ λ τηαη ©πιρΙΐΛίίοαΙΙ^τ, ηοΐ 

ιηβΓβΐ3Γ & Ιιτιιη&η 1)6ίη^, ω/Άρωπον• Ιί ίβ ίΐιβ βαΙ)|6θί οί νπολογί" 

ζ€σ^αι. ότου , . . 5φ€\6ς ίστιν, υ>Ηο ί» ο/ αη$^ «»^, ?ίθίθ€ν0Τ 

Ιίαΐβ. 6φ(\οί ιηθΓ6 ίΓ6ς[τΐ6ηίΐ7 ί&ίεβδ ί1ΐ6 ροΓδοη ίο \γ1ιοπι ίί 
1)6ΐοη^, ΟΓ οί τν^Ηοπι ίί ίδ ρΓβάίοαίβθ, ίη ίΐιβ ^ηίίίνο. δββ βχ- 
αιηρίββ ίη ίΐιβ Ιβχίοοη. Τνίίΐι ίΐιο δβηίίπίθηί οί ίΐιίδ ρ&δβα^, 
οοχηρ&Γο Οηίο, 48. 28, €.] Ν0ΤΕ8. 131 

Ο. οΓ τ€ ίίΧλοί και = €»ρβύΐαΙΙ^ ; Ιίίΰ^αΙΙγ, 1)0111, ΐΚβ οίΤι^η 
αηά (ίη ρ&τίίουΐω•) ίΐιβ 8οη ο/ ΊΤιβϋ», Γογ αλλωρ τέ και = ββρο- 
οίαΙΙγ, οί. ηοΐβ, 26, Έ. Τΐιβ &11αδίοη 13 ίο ΑοΜΙΙθβ, Ηοηι. υ. 

18, 90-125. παρ^ τ5 αίσχρόν η νπομίΐναι, ίη €θ7ηρα/τν8θη 

ίβΟΗ (ρΓορ6Γΐ3Γ, αϊοηρβίάβ ο/) ίύδτηίίΐίηρ ίο αηρ ίΜηρ ά%»7ιοη- 

0ί*αδ1β, τιμωρησ€ΐς . Τΐιίβ Τ6γΙ> ί&ΐίθδ &{16Γ α α άαϋΌβ οι ΐΤιβ 

ρβηοη ατύη^βά^ ΙοςβϋιβΓ ττϋΐι && (κχ%ί»αΙ%νβ οΓ ίΐιβ ρβηοη ση 
υ)Ασηι, ογ ίΑ^ ίΚιηρ/οτ ιοΜβΛ. νβη^βΛποβ ίβ ί&^&η=^ροίΐ έΗαΙΙ 
άΌ6ηρ6 ΡαίτοΰΙηβ ι/οϊΐν /τί^ηά /οτ Μβ ιηητάβτ; ογ, ω νβ Β&γ 

ΕΥβη^β ίΐΐθ ιηαΓάβΓ οί ΡαίΓοοΙυβ 3ΓθυΓ Γήβχκΐ. αΜκα γόρ τ<κ, 

κ.τ.λ. ; ίΐιβ γβτγ νοΓάβ οΓ ΤΙΐΘίίβ ίο ΙιβΓ 8οη, II 18, 96. ΤΗίβ 
^ιιοί&ίΐοη ίηίβΓΠίρίβ ίΐιβ ββηίεηββ, Αηά ίπδίβ&ά οί α οίαιίδθ ά€* 
ρβηάίης οη &στ€ ττΜοΙι βΗουΙά γ6^1&γ17 Ιι&γβ ίοΐΐο^τβά, ίί ςοββ 
οη ^ίΐι αη ίηάβρβινίβηί οίαυββ εοηηβοΐβά \)γ $€• 

Ό. Κακ6ς ίύν άβηοίββ 1Ιΐ6 βίαίΰ ίη ΐβΑίοΚ ίο Ιίγο ιιτοΓβ ίο 1>β 
άτεαάβά χηοτβ ίΗ&η άεαίΐι : (ο Ινοβ Ιβίηρ α Ιχιά ιηαη, ίΐι&ί ίβ, αη 
ιΐϋίαίίΙιΓιιΙ ίήβηά ιιηά & οοτΓ8Γάΐ7 βοΐάίβτ.-! Αντίκα τ^?ίραίην 

. . . αχ3θί άρονρης. Ρ»Γί8 θ£ ί^Ο Ποίηβήο ΥβΓΒββ (II. 18, 98 

απά 104) 1)τουξ]ιί ίοββίΙΐθΓ. μ^ . . . οι**, ροίί άο ηο% ^αρροΜ^ 

άο ροη, ίιηρ1ΐ€δ & τν^ίδΐι, ίΐιαί ^ο^ δΐιοηΐά ηοί ευρροδβ. ούτω 

γαρ Ζχα* Ο Γ. ηοίθ, 17, Β. ου αι», ίϋΤιβνβνβτ^ ο£ ηοίβ, 23, Α. 

ή νπ &ρχόντος ταχ^^. Απ&οοίυίΐιοη ΓοΓ ή νπ άρχοντος 
ταχ3*ίΓ, \ν^1ιίοΚ νουΐά οοΓΓββροηά ττίίΐι *] ηγησάμενος βίληον ; 
ίηδίβαά οί \ΐίΓΐιίο1ι Ύίτβ Ιιαν© νπ άρχοντος ϊ-αχ3.ή, οοΓΓβδροηάίη^ ίο 
ίαντον τάξυ^ αβ ίί ίΐιβ βρδί ή Ιιαά ρΓεοβάβά τόξ^ί, ίηβίβίΐά οί ^γψ 

σάμ€νος, προ του αΙσχρον^ 1>€/θΤ€^ \. 6. τηοτβ ίΚαη ίΗβ άί9- 

Κοηοτ€ΪΙ>ΐ€> 

Ε. ίίψ ύρτγασμίνοί* Ηθΐηάρρί ιηαΐ^εβ €ργαζ€σ^ι Ιιθγθ, &8 
Ευ 8&78 ίί οίίβη ίβ, 6(ΐιιιγ&ΐ€ΐιί ίο ποΐ€Ϊν. Βυί δίλΙΙΒ&ιιΐη, ^ίίΐι 
£;οοά ιοαβοη, τβηάβΓβ €Ϊην (Ιργασμ^νος, Ι βΐιοιιΐά Ιι&γβ ρβτρΦΡταίβΑ 

(ηοί ΠΙβΓθΙτ" άοηβ), £?, οτ* μίν μ€ , . . τ6τ€ μίν ου • , • τον θί 

3€ον • . . ίνταυ?ία θί, {/, ίβλ€η οη ίΑβ 07ΐ6 Τιατιά ΐΊιβ €οηΐίηαήη>ά€ΤΒ 
. • <Α€Λ ση Ιλβ οηβ Τιαηά /. . . δαί ίοΗβη οη ίΤιβ οϋιβτ Λαηά 132 Ν0ΤΕ8. [28, κ 

ίΑ« ροά ... ϋίβη οη ίΤιβ οίΤιβν Τιαηά 7, &ο. (>η ΙΙιΊβ ροοαίίαρί^ 
θΐηρίι&ϋο άου1)1ίη§ οΓ μίν αηά δ/, οίΐ Κ. 322, Κ. 1 ; ϋΐί. 622. 5. 

ίμ^νον (ρ&βΙ; ΙβηΒθ οΓ ίΐιβ ίηά.) άβηοΐβδ αη 1ιίδ1οπο&1 ία,οΐ ; 

λίποιμι (οοηϋηςβηί) ίιηρίίβδ α ιηβΓβ δυρροδίΐίοη. ΤΚβ Ι^πινβΓ^τ 
αηά ρΐι^δίοίΐΐ βηάαΓαηοβ οί" βοοΓαΙβδ, &δ α δοΙάίβΓ, νβιο β, ρΓοάΐ^ 
αιιά 8. ρΓονβιΙ) ίη ί1ΐ2ΐ1; &ΐΓβ&ά7 δθΐηβ\ν1ΐΒΐ; άβ^βηβΓαίβ &26. Ιη 
ϋΐθ 1)8,ί11β αί Ββΐίαιη, ίΐιβ Αίΐιβηίαη ββηβΓβΙ I^3<ϊ11Θ8 άβοΙαΓβίΙ, 
1\ί2Λ. \ΐ αΐΐ 11ΐ6 ΑΛβηί&ηδ Ιι&ά Γου^ΐιΐ; ιΐδ 1)Γ&νβ1^ &δ Ηβ, ίΐιβ Β(βο- 
ϋαηδ ΤΓΟίιΜ Ιιαν© βΓοοίβά ηο ίιορίιίβδ. II; ττίΐΐ "Βθ οΙ)6βΓνβ<1, 
ίΐιαΐ ΙΙΐΘ ρΓβροδϋίοη «ττί ίβ υδβά Ιο άβηοίο Ιΐιβ Ιοοαίϋ^ οΓ ίΐιίβ 
1)&ί11β, τνΐιίΐβ ίν 18 «86(1 τν^ϋΐΐ Ποτίδαια &ηά ^ΑμψιττοΚα. ΤνΤίβΓ- 
βνβΓ ΐΜδ ΒαίΙΙβ 18 ΓβίβΓΓβίΙ Ιο, ϋ ίδ Ιΐιαβ ^©δί^η&ίβά Μ άήλίφ 
(οΓ. Χβη. Μβιη. 3, 5, 4, ιιηά ΚοΙ)1)ίηδ'8 ηοίο ϊΜά.), ιητΙιβΓβ&δ ίη 
οΙΙιοΓ ΙΐαΙΙΙβδ (V ίβ ίΐιβ ιΐδτι&Ι ρΓβροδΙΙίοη. ΤΙιθ Γβοδοη δββιηδ ίο 
1)β, ίΐιαί Ββΐίαιη \7α8 ρΓορβΓΐ3Γ ίΐιβ η&ιηβ οι ϊήβ ίβηψίβ οί ΑροΠο, 
&ηά, ίΐιουβίι Ιΐιβ οϋγ Γοοβίνβά Ιΐΐθ 8»ιηο άοδί^αίίοη, ίΐιβ οΐά 
αδδοοίαϋοη ΓθΓΐ>3,άβ Ηδ βχίβηδίοη δο &β Ιο 6ΐη1)ΓαθΘ ίΐΐθ δΐιτ- 
Γουηάίη^ οοαηΐΓ^, \ν^1ιβΓ6 ίΐιβ 1)α11;ΐ6 ττ&δ Γου^ΐιί. 
29 Α. δ€ίΐ'όϊ' μ€Ρτ ίίν €17, ^ Βίταηςβ ίΚίηρ ίηάββά ίδ ΐΒοηΙά δ«. 
II; ίδ & Γβρβϋίίοη ορ Γβδυιηρϋοη οι δίΐνά ^ν ^Χψ ^Ιργασμΐνος Λί 

ίΐιβ Ιϊββίηηίη^ οΓ Ιΐιβ δβοΐίοη. ως αληθώς, ώί βίνββ βωρΙιαΒίδ 

ίο ΒοπίΘ αάνβΛδ Επα β^ΐβοΐίτββ Ββδίάββ βΐιρβΓίαϋνβδ. ΤΙιβΓβ ίδ 
αη βΠίρδίβ οί" & οοΓΓβδροηάίη^ άβιηοηδίΓαϋνο (ούτως), αηά αίδο 

οί ΛΠ ΛρρΓΟρΓίΕΐβ ΥβΓΐ) ! ΈΪσάγοι οΰτως ως άΚη?ίώς €ΐσάγοί. 

ίΐσάγοί €ίί ^ικαστηρίορ. Οι. ηοίθ, 24^ Ρ. τ^ αι^ρώττω, ίΟ 

ιηαη, ί. ο. ιηαηΐείήά. Ο. 470, Α, 1 ; Κ- 244, 2. 

Β, Και τοντο, κ.τ.λ., αηΰί ίΚί»^ Τιου) ΐ8 πού Ιΐιίβ ίρηοταηαβ 
%ο7ιίο7ι ίβίοΐβ ΰβηβητβά, ίΤιαΙ ο/ βηρροΒίηρ Ιΐιαΐ οηβ ΊΰηονίΒ νίΚαί 

Ίίβ άθ69 ηοϋ Ιαποίο. τούτω και €ρταΰ?ία, ίη ίΤιίβ τβΒρβοΙ αηά 

Τιβτβ, βιηρίιαίίο Γβρβίίϋοη ίη ογΛογ ίο Ιίπιίί ίΐΐθ βιιρθΓίοπί^ 
δίήοίΐ^ ίο ίΐιίδ Βίηςίθ ροίηί. τφ, ίη αηι/ ίλίηρ, ά&ί, οΓ ίΐΐθ 

ΓθδρβΟί. τουτφ &ν,0Ο.φαίην ίΐναί, Ι βΤίΟΠίά 8αΐ/ ^Τΐαί ίί 1008 

(Ι 6- ίΐι&ί Ι \ν^α8 ΜτίβθΓ) ίη ίΚίβ. οντω κα\ οίομαι οοΓΓΟδροηθβ 29, Β.] Κ0ΤΕ8. 133 

ίο ούκ €28^5, τγΜοΙι 13 βςΌΐγ&ΙβηΙ; ίο ΰ<ηΓ€ρ ούκ ο78χ τψ βΟί- 

τίονί, και 3€^ καΐ αν3ρώ«Γβ>, ίΤΐβ δίίί^Γ, 'ϋοΤίβίΚβτ ροά οτ τπαη, 
προ ουν των κακών δν, κ.τ•λ., ίη ρτβ/βτβηοβ ΐΚβτβ/οτβ (ο ΐΗβ 0Ο%Ιλ 
υ)ΜοΊι Ιΐΰηον) Ιο Ι)β βνίΐ8^ ΙυοίΙΙ η&οβτ /βατ ηοτ βεβ Ιΐω^β ιοΑΜ 
Ι Ιεηον) ηοί %/ ρβτόΚαηαβ ίΚβι/ ατβ ροοά^ ΙΙιαί ίδ, Ι νίΐΐ ηβνβΓ 
βΐιιιη Ιΐιβ Ι&ϋβΓ πιοτβ ίΚαη Ιΐιβ ίοηηοΓ — ΙΗθ υηοοΓίαίη χηοΓβ 
ϋΐαη ίΐιβ οΟΓίαίη. ΟΓ. προ του αΙσχρου, 28, Β. 

Ο. άπι,στησαντα ■= απ€ΐ^ησαντ€ς^ "ΐι^ΐιίοΐι δίβρίιβιΐδ 8ΐιΙ)8ϋ1αί- 
βά ίοΓ ί( ίη Ιιίβ βάίϋοη = άίβοΙ>67ίιι^ άίίτβρατάίηρ• την άρχην 
γτΊύι α ηβ^Ιίγβ ιηβαηΒ, ηοί ίη 11ΐ6 £Γδί ίηβί&ηοβ, ί. 6. ηού αΐ αΙΙ, 

ί*σίλ3ίίν ίοΓ €ίσίίγεσ3α*, ίο "δβ 1)τοηςλΙ %η Μΐ7ΐ€τ/οτ ίτίαΐ• 

>— — ατΓοκτβΙναι, 1ο ρηί ιηθ Ιο άβαίΐι, ί. β. οοηάβτηη τμ ίο ά^αίΤι• 

8ο Χβη. Μβιη. 4, 8, 5. Αν . • • €πιτη^€υοντ€ς . . • 8ίαφζίαρησονται, 

Οη Ιΐΐθ 1186 οί αν γήίΐι ΙΗθ ίαί. ίηά. τ^ΐιίοΐι ίδ πιγθ ίη ίΐιβ Αϋίο 
ΟΓββΙί αηά βηϋΓβΐ7 άβηίβά \>γ Βοιηβ, Ββο Κ. 260, 2, (1) ; Μί. 
599, ά ; αηά δίαΐΐΐ); αά Ιοο. δίαΐΐίχιιιιη 18 ίηοΐίηβά Ιι6Γ6 ίο οοη- 
ηβοί &ν ψαΐα. €πίτηΒ€}5οντ€ί οτύγ = Αί/ • • . ίπιτηΒίύοΐίν . . φ και 
. . . δίαψΆαρησονται, Βΰύ ϋ 18 πιΟΓβ η&ίιιτ&Ι 1θ 8υρρθ80, ίΐιαί 

^ 2^νβ8 α οοηϋη^βηί 86Ι18Θ ίο ^ιαφζίαρησονται βΙδΟι «ττι τούτω 

μ€ντοι^ ίφ* ^τ€, οη ίΚί8 οοηάίϋοη^ Αοιο&εβΓ^ ίΤιαΙ ^ον, ηο Ιοη^ετ^ 
&ο. €ψ 2)Τ€ 18 βςιιίνΛίβηΙ; Ιο ώστε, αηά ίβ ιιοοοΓάίη2ΐ7 ίο11ον6ά 
1)7 ίΐιβ ίηΓ. Ο. 530 ; Κ. 341, Κ. 5 ; Μί. 479. &. 

Ώ, €1 ουν • , . άφιοίτ€, ουν 18 ΙιοΓΟ ΓβδυιηρΙίνβ = / «α^. Ιί 
\ν^111 1)6 οΙ>δ6]Τ6ά, ίΐιαί ίΐιβ δ&ιηβ ρΓΟίοδίδ ίδ τβδυπιβά Ιντίοβ — ίΐιαί 
18, 11ΐ6 δβηίβηοβ ίδ οοιηιηβηοεά τ^ϋΐι 6δδ6ηϋ&1ΐ7 ίΐιο δαιηβ οοη- 
άϋίοη, τατίβά 011Ι7 ίη ίοπη, ίΐιτββ ίίηιβδ («ι μ€ νυν υμ€Ϊί άφί€Τ€ 
. . . (( μοι προς ταύτα €'ίποίΤ€ φ • . «Γ ουν μ€, 6π€ρ €μγοι/, €πΙ τούτοις 
αφί'αιτβ), 1)6ίΟΓθ 1Ιΐ6 αροθοδίδ 18 8ηΙν)οίη6ά. Ιη Ιΐΐθ ^Γδί ίηδίαηοβ, 
(Ιΐ6 ίηά• (αφί€Τ€) ίδ πδβά, ίπιρΐ7ίη§ δοιηο ρΓθΙ)&1)ί1ίύ7 οί Ιιίδ γ6• 
16&86 ; ίη (Ιΐθ ο1Ιΐ6Γ ίηδίαηοββ, ίΐιβ δαπιβ οοηάίϋοη ίδ βχρΓβδδβά 
&8 α ιηβΓθ οοηίίη2βηο7 1)7 ^^β ^ΐ8β οΓ ΙΙιβ ορί. (ίίττοιτ^, αφιΌιτβ), 
00ΓΓ68ροηά1η§ ίο νΐιίοΐι Κ6 Ιιβ,νβ ίΐιβ ορί. νίΐΐι &ν {μποιμ ίοβ 
νμιν) ίη ίΐΐθ 8.ροάθ8ί8.—άσ7Γίί ίο/ία* μ€ν κα\ φιλώ• *Ασπά^ 134 Ν0ΤΕ8. [2δ, α 

ζ€σ?ίΜ €8ί αΐί^υβιη ΒοΙηΙατβ ϋα ηΐ οιιιη α/τηρΙεβΙατίΒ ; φίΚ^ϊ» 
9αΙηίατβ άΐί^ηβηι ϋα, ηί βητη, οβοηΐβτίβ, Ποο Ιοοο βί^ί&οαηΙ: 
11060 υ6γΙ}&. : ρναίο ΙωΙο^ηβ αηίτηο τββίταιη λητηαηϋαίβτη βΐ οΐβ* 

νηβηϋατη ατηρίβοίοτ αΐ^ηβ ϋ^ηβτοτ. 8ΐ;3ΐ11)8.υιη. π€ίσομαί 

μαΚΚον τψ 3ί^ η νμϊν, ΟΓ. Αθ(8 V. 29. ον μη παύσωμαί, ου 

μη, ΤΤϋΙΐ 11ΐ6 81ΐΙ)$. ίΐ^ίΟΟά Οί Ιΐΐ6 ίΐΐΐ., ίδ 1186(1 ίπ βίΓΟϋξ άβηί&Ι. 

Ογ. 595, δ ; Κ. 318, 7 ; Μί. 517. α€ΐ, ΰοηϋηηαΙΙι/,βΌΐη ϋτηβ 

ίο ϋτηβ. ^ισχνν, βίτβηρίΑ ο/ ηιιηά, ίηίύΙΙβΰίΗαΙ αηά ψποταΐ 

ροΐββτ, ρΒ,τίίοΌίΛτΙγ/ονΗΐηάβ αηά ίΗβ Ιάηάτβά πι&8οα1ίηθ νίτΐυββ, 
85 &ΡΡ6&Γ8 Γγοπι τγΙιο^ Γο11ο\ν^8. 

Ε. απημι. Τΐιβ ρΓ6δ€η^ ο£ ^Ίμι ιιηά Ηδ οοιηρουικίδ ιβ ^βη^ 
βΓ8.1ΐ7 ιΐ8βά 1)7 ^1ιβ Δϋΐ08 ίη & Γαΐατβ 86η8β. 8ο ίη Εη^ΐίβΐι, Ι 

^ ΟΓ &χη ςοίης := Ι βΐι&ΐΐ ογ τπΙΙ βΟ. φάναι δ/, ΙηΙ ίο βα^ 

ίΤιαί Αί άθ69, Ιη Ι^αοΐιοδ, 187-8, Νίοί&δ βίνβδ α ν6Γ7 δίιηίΙαΓ 
ίΐιουξίι ιηοΓΘ πιίηϋΐβ αεοοιιηί οΓ Ιΐιβ ιηαιηΐ6Γ ίη ^Ιιίοΐι δοοΓ&Ιββ 
τνοαίά ΊιοΙά βνβΓ^ οηβ 1ιβ οοηνβΓ86(1 νίΐΐι Ιο ίΐιβ ττορίε οΓ δβΙΓ- 
βχαιηίη»ϋοη: "Υου άο ηοΐ; βββιη ίο Ιεηο'ϊΓ, ^\ί2Λ, ττΙιοβνβΓ ίβ 
η6&Γ68ΐ; ίο δοοταίβδ Ιη Γ63£οηίηξ, ^τι8ί οδ ίη Γ6ΐαίίοηδΙιίρ, αηά 
ττΙιοβγβΓ &ρρΓθ&οΙιβ8 Μπι ίη οοηγβΓδ&ίίοη, 6ν6η ίΐιοη^ΐι 1ιθ 
δίοηΐά 1>6^η ίο οοηνβτδβ &ί £Γδί οη βοηιβ οίΙιβΓ δηΙ)|6€ί, 1ΐ6 
ιυΠΙ, ττϋΐι ίηΓ&1ϋΙ)ΐ6 06Γί&ίηί7, 1)6 ΒΓοη^Ιιί Γοηηά ίη ίΐιβ άΐδοηδ- 
δίοη, ίίΐΐ Ιΐ6 13 οΗί^ά ίο ξίτβ αη αοοουηί οί Ιιίηίδβΐξ ίη ττΐιαί 
ηιαηη6Γ Ιΐ6 ίδ ηο\7 Ιίνίης, αηά 1ιο\7 1ΐ6 1ι&3 Ιίτβά Ιιίδ ραβί ΙΙΓβ ; 
&ηά οηοβ οαιι^Ιιί ίη ίί, δοοΓαίβδ τν^ίΠ ηοί ΐ6ί Ιιίπι §ο, ίϋΐ 1ιβ Ιιοδ 
τ?^6ΐ1 &η(1 1)68.ηίίία1ΐ7 ρηί &11 ίΐιβδβ ίΐιίη^δ ίο ίΐιβ ίβδί . . . &η(1 Ι 
αΐηιοδί Ιαιβ^, Ιοης β^ο, ίΐιαί ουΓ άίδουβείοη ηοττ, 1)6ίη§ ίη ί1ΐ6 
ρΓβδβηοο ο£ δοοΓ&ίβδ, νοαίά ηοί 1>β α1)0Ώί ίΐιβ γοχχη^ πιβη, 1)ΐιί 

1ΐΙ)0Ώί ΟΠΓββΙνΟδ." 
80 Α. ΚαΙ Ρ€ατ4μφ κΛ ιτρ€ϋτ$Ότ4ρφ. Οϋ καΐ 9^^ καί άν^ρώπφ^ 
29, Ο, ιιηά ηοίο ίΙ)ί(1• ΥοΓ^δ οί άοζηρ ααά βατ/ίηρ ηιΟΓΟ οοπι* 
ηιοηΐ7 ^^^β ^Ιιβ ίηάίΓ6θί βα ντβΠ αδ ίΐιο άΪΓβοί ο1)^6^ί ίη ίΙΐ6 άσο. 

Κ. 280, 2, Κ. 2; Μί. 415, οΙ)8. 1. οσω, Ιι/ αβ τηηολ <μ. ΤΙιθ 

ίιιΐΐ οοηβίηιοίίοη ττουΐά Γ6(][ηίΓθ & οοΓΓβδροηάίη^ άβπιοηδίΓ&ίίνθ 80, Α.] Ν0ΤΕ8. 135 

(τοσουτφ) νίΐΐΐ μάλλον, άβηοίΐη^ Ιΐΐθ άβ§Τββ ο/ δΑ^&Γ&ΓιΟβ. Ο. 

419; Κ. 285, (3), ο; Μί. 400, 8. ίγγυτφω ιη»7 1)β ίοΐίοτ^βά 

6ϋ1ΐ6Γ 1>7 & ^611. ΟΓ & άαΐ. άβηοίπι^ ίΐι&ΐ ί<7 νΜοΙι ΙΙιβίΌ ίβ α 
ηω,τηβϋ». Ο. 394, οΓ. 399 ; Κ. 273, Κ. 9, οΓ. 284, 3, (2) ; ΜΙ;. 
339, <£ 386, 6. ΤΙιαί %η νίΚίοΚ^ ογ %η τ€«ρβο% %ο ν>ΜοΚ^ ΙΙιβ ηβ&Γ- 
11688 6χίδί8, ιηίΐ^^^^ ^^ βίΐΙίθΓ ^π. ΟΓ ά^Λ^ Ο. 395, οΓ. 418; 
Κ. 274, 8, οί. 285, 3, 1) ; ΜΙ. 337, οΓ. 400, 6. Βυΐ ίΙ; ίβ ηοί βο- 
οοΓάίη^ ίο πδα^ Ιο ρηί 1)θίΙι ίη ϋιβ ^η. ογ 1>οϋι ίη Ιΐιβ ^%, 
δββ δ1;α111)8.αιη'8 ηοΐΰ οη ίΐιβ ρΓορβΓ Γβ&άίη^ οΓ ίΐιίδ ρ&δβα^, &ηά 
οοχηραΓβ 2Λ Γβιη, αβ ^βΠ αδ αά Τ6Γΐ)α, ΙΙιθ ραδβ&ςβ 8.1)0υθ οϋβά 
(τοοΐ ΙιΟοΙιεδ : 6^ Κν εγγυτάτω 2ωκράτουγ ζ λόγς> ωσπ€ρ γ€ρα, 
την €μ,ην 1•ώ 3€^ νπηρίσία»^ 'ίΜ/ 8€η)ίΰβ ίο ίλβ ^0^. Τ1ΐ6 

άϋΛ. Ιϋ ΟΓ /<?τ 08η ίοΐΐον 8α1>8ίΑΐιϋν68. Ο. 409 ; Μί. 390. 

μφ€ ουτω σφοΒρχι, ηο^ ηοτ 90 ζ$αΙοη9ΐι/^ οί» ηοΐβ οη μηΐί' όπωστι* 
ουν, 17, Β. 

Β. λίγων δη, κ.τ.λ. ΟΒββτνβ Λθ δβηΐίιηβηΐ;, Ιΐιαί ίϊιβ 1ι%1ι- 

βΓ ^οοά ίηοΐαάβδ Ιΐιβ ΙοττβΓ, αβ Λο ^τβαίβΓ άοοβ Λθ Ιβδβ. ^ 

€1 . . . διαφ^ίίρω. ΟΓ. ηοΐθ, 255 ^' ταϋτ ίίν €Ϊη βλαβ€ρά, 

ΟιβΒβ ίηβίηιοϋοηδ αιιά ρβΓδυ&δίοηδ 7η/α8ΐί }>β ίη^ητίουβ, ΟόιηραΐΌ 
ΙΙιβ αΓ^ΰΐηβηύ οι Χβη. Μβιη. 1, 2, 8 : Τιοιο ύΑβη ωυΜ 8υϋΚ α 
ηιαη οοττν,ρί, ίΚβ 'ί/οηηρ^ ηηϊβββ ίΛβ ^αΙΟοαϋοη ο/ τίτίηβ « οοτ- 

ηιρΗηρ, ούδβι/ λ€γ€ΐ, Κβ 8αι/8 ηο^Μηςι^ ίΐιαί ίδ, Λβ ίβ ηΗβνϊ^ 

ιηίΐ%8ΐ<ι^€η^ ΟΓ. I^α^I169, 195, Β ; Ν. 1 : αλλά μοι δοκ^ΐ^ & ^ώκρα- 

Γ(;, Αάχης €πί^νμ€ΐν καμ€ φανηναι μη^έν Χίγοντίΐ^ οη και αυτοί 
άρτι τοιούτος τ(γ €φάνη, ΛΑ, Ώάνυ μ€ν ουν, ώ Νικία* και π^ιράσο^ 
μαί γ€ άποφηναι. ονΒίν γαρ \(γ€ί6> δο τϊ λ/γην ίβ ίο 88.^ δΟΠίβ* 
ίΐύηξ, ί. β. ίο βρβϊϋε ιλγοΙΙ αηά ΐΓυΙ^τ, οΓ. Οηί. 46, Β ; Χβη. Μβιη• 
2, 1, 12. προί ταύτα, νΐΚβτβ/οτβ^ 1ϋβΓΕΐΐ7, ίη ΓβΓθΓβηοβ ίο 

ίΐιοδο ίΐιίη^, ίη «ίβίβ οΓ ίΐιβπι. η 3Γ€ί3ίσ3€ . . . ^ μη^ ί1ι»ί ίβ, 

ιιη€οηάίίίοηα1ΐ7— 'άοη'ί ρΓοροδο αη7 οοηιϋίίοηαΐ αοο^ηϋίαΐ, Ιϋ^ο 
ίΐιαί δα^βδίβά 29, Ο; 8νηΛβ Ιν)οηΙά ηοΐ οη αη/ οοηάίϋοη {Κν 
τβΤβΓδ ίο 811 ίπιρϋβά οοηάίίίοη) άο άίβ'βτβηίΐ'ΐ/, ηοί βνβη %/ Ι^ηναβί 
^%€ (8(ήο1ΐ7 άπα 6ηιρ1ι&ίίοιι1ΐ7 ^^ άβοΛ) ιηαη/^ α7η£8 ονϋτ» 136 Ν0ΤΕ8. [«ο, ο 

ο. Μη ^ορυβ€7τ€, 0£ ηοίβ, 21, Λ. δοοΓίΙοδ ΙιβΓβ βηίβΓ» 
υροη αηοίΙΐΘΓ Ιορίο, αικί άίδοοπΓΒββ υροη ίΐ; \νί11ι εαοΐι ίΓββάοιη 
αηά 1)θ1άη6δδ, 8υ6ΐι α οοπδοίουδηβδδ οΐ Ιιίδ ομγιι ίηποοβηοβ I10^ 
ιη6Γ6ΐ7, 1)τιί βηοΐι αη 3,δ8ατ8.ιΐ06 οΓ Ιιίδ άίνΐηθ ιηίδδίοη, 8.η(1 δυοίι 
οοιηραβδίοη ηοί ίοΓ ΙιίπίδΘΐΓ 1)ΐι1; ίοτ ίΐιβιη ίΤ <;1ιβ7 δΙιουΜ Γβ|βοί 
Ιιίδ ίηδίηιοϋοηδ άπα οοηάβιηιι Ιιίιη ίο εΐβαίΐ), ίΐιαύ ίΐιβ^ ιηηδΐ 
βίΙΙιοΓ ΓΘΟΟβηίζθ Ιιίδ δυρβποΓ ν^ίδάοιη ογ Ιαΐεθ οδΌηοβ Β,ί \ώβ λρ- 
ΓΟ^ηοβ. δοιηθ ιηοάβηι οιίίίοβ ©νβη, Αδί ίοΓ βχατηρίβ, γθ^λπΙ 
ίΐιβ δβ1Γ-οοιηρΐ8θβηο3Γ οΓ ίΐιίδ Ληά βοπιθ οΙΙιθρ ραΓίδ οΓ ίΐιβ Αροΐο* 
27 αδ ^ιιίίβ ίηβαββΓ&1)1©, ςάϋβ υη-δοοΓΛίίο. Βαί ίδ 6ΐιβΓβ ηοί 
ίΙΐΘ δοβΓαϋο ίΓθη7 1ι6Γ6 ? Ιβ ΙΙχβΓβ ηοί αΙ ίΐιβ δ&τηβ ϋιηβ δο- 
©Γαΐίο ίηιίΙιΜηβδδ, ίβ&Γΐβδδηβδδ, &ηά εαηιβδίηβδδ. ϋ δΐιοπίά 1)6 
Γ6ΐη6ΐηΙ>6Γ6ά ϋιαί 1ιθ ρροδβηίβ Μπίδβΐί ίΙίΓου^ΙιουΙ; &δ γίηάίοαί- 
ίη^, ηοί ΒΟ ιηυοίι Ιιΐπίδβΐί &8 ίηιίΐι &η(1 ^υδϋοο, ρΐιίίοδορίιγ &η4 

Γβ1ί§1θη, Λϋά Οοά. Ιμμ^Ινατί μοι όΐς ί8€η?ίην νμων^ ρβΓδβΥβΓΘ 

ίοΓ πίθ ίη ιητίιαί Ι οδΐίβά οί ^οπ, ί. 6. οοηϋηηβ ίο βχίϋπά Ιο τηβ 

Ιΐίβ/ανοτ υοΜΰΑ Ι τβ^ηββίόά ο/ι/οη, μίΧΚω γαρ ονν, /οτ Ι ατη 

(ώοηϋ ηον) (ουν, ΒχχοτβχηζΙγ, ίη Β,οοοτάΒ,ηοβ ντϊύι 11ι&ί Γβς[υβ6ΐ) 
ίο 8α^ αίβο 9θτηΰ οίΤιβτ ίΜης» (1)β6ίάβ8 ίΐιοεβ β,ΐΓβ&ύ^ βαίά) αΐ 
ίβΑίΰΑ ρβτ7ιαρ8 1/οΐί ν)ΐΙΙ οιη/ οηί. ΤΜδ οίααδβ ίδ οοηηβοίβά Ι)^ 
γαρ ουν (ιηοΓθ οίοδβΐ^ ίιΐιαη Μ ^τοηΜ 1)6 Ιογ γαρ αίοηβ), ηοί Ιο 
11ΐ6 οίαυδθ τν'ΐιίοΐι ίιηηΐθάίαΐβΐ/ ρΓβοβάβδ, 1>ιιί ίο ίίιβ ρΓβνίοιίδ 

οηβ, {(μμ€ίνατ€, κ.τ.λ.) ουδ€ γαρ Αι/ δύι/αΐΓο, /οτ 7ΐβ ΙΟΟηϊά ηοί 

€7)671 Ιβ άδΐΰ, 80. ί£ Ηθ νίδΐιβά. άν τβΐοττιηζ ίο &α ίιηρίίβά οοη- 
(ϋΐίοη. Ο. 604, Ν. & ; Κ. 260, 4, & ; Μ(^ 515, ο1>8. 

Τ>, ού , . , ^€μιτ6ν = ηβίαδ, ηοί ίη αοοοΓάΛποβ ττίίΐι Ιΐιο 
ΐΆντ οΐ ηαΐυτβ απά οί Οοά, 8.ηά ίΙιβρεΓοΓο ηοΐ; ροδδίΜβ ίη ίΐιο 
ηαίατο οί ϋιίη^δ. 8ο1ι1βίβΓπΐ8.ο1ιβΓ : ηίοΜ ίη άβτ Οτδ,ηηηρ. 
Οοοδίη : ραβ . . . αζί ροηνοίν. 8<»111)αιιπι : ηβίΐηβ Ιβριδη» άίνν- 

τκΒ βαρίόπΐία τβΒροηάβτβ,* άμΐίνονι άρΒρ\,/στ & 1)θίΙβΓ πιαη ίο 

1)6 ^η^ιιΓβ^ι 1)7 (^ ν30Τ8β^ ίηδίβίκΐ οί* άμ^ίνονα αν^ρα, ίΤιαί & 1)οϋβΓ 
πι&η, &α, 1:1ΐ6 άβδί^η 1)βίη2 Ιο Ιίηΐε ϊί πιογθ ο1θ6βΐ7 νΗΗ ου . . 
^€μίτ6ν βΓναι. Τΐιίδ ί&πιοηδ 8&7ίηδ οί δοοΓΛίβδ Ιιαδ Ι)€6η νίάβΐ^ ; βΟ, Β.] Ν0ΤΕ8. 137 

ςηοίοά &ηά οοΐΏχη6η1:6ά οη Γγοιπ ϊΙιθ βαΠΐβδΙ Ιίιηβδ. ΟΓ. Έρίο. 
Εηοΐΐθίρ. 52; Μ&χ. Τ^γ. Βίββ. 18, 8; ΡΙαί. άβ ΤΓαικ^. 17; άπα 
ηο* οηΐ7 \>γ ρΙιίΙοδορΙιβΓβ 1)α(; \)γ Ιΐιβ ΟΙΐΓίδΙίαη Γ&ίΙιοΓδ, ιΐδ Οή- 
^η, Τ1ΐ6θάθΓ6^, &ο, Τΐΐθ Γβαδοη Γογ ίΐιβ αβδΟΓϋοη, &8 βχρίαίηβά 
1)7 Ρΐιιίατοΐι, αηά ίΙΙαδίΓαΙβά \)γ ΟηΙο, 45, Ρ, ίβ, Λαί 1)α(1 πιβη, 
)ιοι^376Γ ηιιζηβΓοηδ &ηά ροτνβΓίυΙ, ο&ηηοΐ ιηβ,Ι^β 11ΐ6 ^οά ιη&η 
ι^&ά ΟΓ ί1ΐ6 \πδ6 ζηαη & ίοοΐ, αηά ίΐιαί ίβ ίΐιβ οηΐ^ Γεαΐ βνίΐ ^Ιιίοΐι 

ο&η 1)β&11 & πίΛη. άποκπίν^ΐί, ΟΓ. ηοΐο, 29, Ο. ΗβΓβ ίΐιβ 

^ΟΓά ηοί οηΐ7 ΓβΓβΓδ ίο ίΐιβ οοηάβιηηαϋοη Γ&ΙΙιβΓ Λαη Λθ βχβ- 
οαϋοη οΓ ϋιο βοηίβηοβ, 1>α<;, ϋΐεβ ίΐιβ 1;^ο Υ6γ1}8 τν^ΐιίοΐι ίο11ο\7, ϋ 
Ιιαβ & ο&υδ&ϋνβ ββηδβ =^ρτοβητβ ιαγ οοηάβιηιιαίίοη ίο άβαίΐι, ίο 

βχϋβ, ΟΓ ίο άίδίταηοΐιίδβπιβηί. άτίμάσ€ΐ€ΐ/ άβηοίββ ηοί άΐβ» 

ΙιοηοΓ ίη ^βηοΓαΙ, &9 βοπιβ Ιι&γβ ηηάοΓβίοοά ίί, 1)υί άερΗταΟοη 

οΓ ΰνοίΐ τίρΊιί». ΟΓ. ΕοΓβίβΓ αά Ιοο. αλλά ταίτα^ κ.τ.λ., ΙηΖ 

ί7ΐ€8β ίΚΐΒ νηαη (νίζ., ίΐιβ ρΓΟδβοαίοΓ) ρτοΐαδίι/ βηρροβββ, αηόί 
τηαη'^ αηοΐΊΐϋτ τηαη ρ&τΰΤιαηοβ, ίο Ιβ ρτεαί βηίΐβ, ης 1ι£γο ^ίνοβ 
αη ίηάο&ηϋΘ βχίβηβίοη αηά αρρΗοαϋοη ίο αΧΚος, Ιίΐ^β πιαηι/ α ίη 
Έη^ΐίδΐΐ.— — αλλά τΓολύ /χαλλοΐ', ίηίβΐΐ. οίομαι μίγα κακόν. 8ίίΐΜ\}, 
ποΚΧοΰ δίω €γω νπίρ €μαυτον άποΚογ€7σ^αι, Ι ατή 'Οβτχΐ ^(ΐτ 
/τοτΛ ιηαΜηρ α άβ/βηοβ /οτ τηι/ οζοη 8αΙ:β, 01)δβΓνθ ΙΗθ βιη- 
ρΐιαϋο ίπδβΓϋοη β-ηά ^ιιx1;8.ροδ^ι^οη οΓ «γώ Λνϋΐι υπ^ρ ψαυτοΰ = 

Ι /οτ ιηρΒβΙ/, Ο. 672, ηοίβ; Κ. 348, 10. υμΊρ, άαί;. ίΐίΙβΓ 

Βόσίν. ΟΓ. ηοίβ, 30, Α. δοοταΐβδ πιβαηδ Ιΐιαί 1ιο \7α8 ςίνβη ογ 
Εθίιί ίο ίΙΐΘ ΑίΙιοηίαηδ Ι)^ ΑροΠο ίο 1)θ ίΚβίΓ χηοηίίορ αηά 

ΓβρΡΟγβΓ. 

Ε• άτ€χνως . φ • προσκ€ίμ€Ρον^ τβάίΐ'ΐ/^ ίΆοιι^Α ΐΊιβ ΰΟίπραΗτ 
§οη ιηα]/ 1>β ίοο τίάίσαΐοΐίβ^ αΟοολβά, ίο, &ο. προσκΐίμ^νον, 1>ο- 
81^68 ί1ΐ6 ραβδίνθ 861186 οΓ ΰ^ίτι^ αϋαΰΤιβά ίο^ ίηγοίνβδ αίδο τΙΐ6 
ΒοΙίνθ Βί^βο&ίίοη οΐρτ688ίηρ ηροη οτ/οΙΙοιοίηρ ιιρ, αβ & (^α^β^ 

ίίοβδ Λ λθΤ8β, ίο 8πίί ΤΤΐΐίοΙΐ ίΙΐΘ -ννΟΓά ΤΥαβ οΙίΟδΟη. μύωπος 

ϊΩ&γ ιη6αιι & ίριιν ογ & ^<ιάβι/. Γίοίηυβ, 8οΙι1βίβπηαο1ιβΓ, Α81:, 
Οοπδίη, αηΑ βοιηο οίΙιβΓβ, ίαΐεθ ϋ ΙιβΓβ ίη ίΐιβ ΓοπηβΓ 8βη8β. 
Βαί ίΐΐβ 6ρϋ1ΐ6ί8 προσκ€ίμ€νον^ προστ€^€ΐΚ€ναι, αηά προσκα^ίζων 138 Ν0ΤΕ8. [30, Ε. 

&ρρΐ7 1)6ϋ6Γ ίο Λ ζϋίάΆγ. Μογθουθγ ϋιίδ ιη&ΐίββ ΐΗβ οοορ&Ηβοη 
ιηοΓο ηάίοιιίοιιβ (γ6λο(σΓ€ροΐ'), αη(1 ίβ πιογθ ίη 11)6 βριηΐ οί Ιΐΐθ 
δοοΓ&ϋο ΪΓοηγ• Οαΐ οί Γ6§&τά Ιο (1ΐ686 Γ6&8θηβ αηά ^ο Ιΐιβ 1ίΓί« 
&η(1 ροίη^ οί ίΐιβ νΐιοΐβ ρ&ββι^ Ι ίηοϋηο ίο αςτεο ^τΗΙι ΡοΓδ^βΓ, 
δΙ&111>&ηιη, 0αΓ67) &ο., ίπ Ιαΐϋης μύώηοί ίη ίίβ οη^&Ι αικ] 

ρΓοροΓ 86η5θ οΓ & ο&άήγ, οίον, &8 αί^θΓΜΓαπΙβ ιηοάίδβά Ι»^ 

τοιουτορ Τίνα δί^ίβββ 907ΛβίΜ7Ι^ (^ ΙΜ» %0Τ%• τοιοϋτά» πρα Ιβ 
ρΐΑοβά ττΙιβΓΘ ί1 18, ίο ίπίΓοάποβ ιηοΓβ 68,8ίΐ7 1Η6 ίοΐΐο^ϊίη^ 
οίατίδβ. 
31 Α. ίσως ίδ οΓίβη δίΓβι^ίΙιβιιοά \)γ τάχ &ν λχιά ίβ β^αΐτ&ΐβιιΐ 

ίο τηαι/Ιιαρ, άχ^όμ€Ρθί . . . π€ΐ^6μίΡοι* ΤΗθ ΓοαάβΓ Ύτϋΐ ο1)- 

86ΓΥ6 ϋΐ6 δίη^αΐΑτ δυοοβδδίοη οί ρατϋοίρίββ• δοιηβ οΓ ΙΗβιη ηΐΒ,γ 
1)6 ΓβηεΙβΓβά ίηίο Εη^ΐίβΐι \>γ τ6Η>δ *, Κρ ^νββ α ροίβηΐί&ΐ δβηββ 
ίο ίΐιβ ρ&τϋαρίθ {κρονσα»τ€ί\ Ο. 615, 2 ; Κ 260, 5 ; Μ(. 598, 
6 : ΙηΙ ι/ση ηιαι/Τιαρ Ιβίηρ οββηάβά^ ^υΛί ΙίΙοβ ^Ιεβρ^η ί»λ&η ίΗβ^ 
ατβ τοηββά οηΐ ο/βίβψ, ίΒοηΙά (ρτ κτίΠ) 8^η]Ι^ αΐ ίπε, α/ηά, Ιι^ατίβ- 

€ηιηρ ίο Ληι/ϋιΐ8, ταβΜ^ ρη% ψηό ύο άβαίΚ, κρουσαντ^^ δίίΐΐ 

Ι^ββρδ υρ (Ιιβ Αΐΐαβίοη ίο ίίθ ^(Ιβ/. δο €[θ63 €πιπΐμψ€ί€, %βηά 

ίΐροη ι/οη. οη δ* €γω τυγχάνω^ χ.τΛ., &«ί ίλαί Ιηον) αιη^Ι 

(ρτγχάρω ίί)ν) 8ηοΚ α ρβτΒοη^ α» Ιο Τια/οβ Ι^ββη ρίνβπ Ιη/ Ιΐιβ ςαά ίο 
ίΚβ οϋι/^ ι/οη ιηίρΜ άίβαβτη /τοιη ίΑίί /αοί. Τΐιο ϋαχηζ ίο Ι» 
ρΓΟΥβά ίβ ίΐιαί Ιιίδ οΙι&Γ&οί6Γ ίδ βαοΐι, ίΐιαί Ιιβ ιηίςΐιί ιττβΐΐ 1)6 βηρ- 
ροδ6(1 ίο Ίι&νο & άίγίηβ ιηίβδίοη; &η<1 ί1ΐ6 ρΓθο£ ίδ Μδ δβΐί-ίοι^ί 
ίυΐηβδδ Αηά άίδίηίβΓβδίβά άβτοίβάηββδ ίο ί1ΐ6 Ιιίςΐιβδί ^οοά οί 
οίΙιβΓδ, ττΐιίοΐι, 1ΐ6 &Γ^6δ, ίδ δοιηβίΐιίης πιογθ ίΙίΕΠ Ιιυιηαη (ου 
γαρ άν'ϋρ€οπΙρ<^ €όικ€)• Οοπιρ&Γθ Οοαδίη'δ ίΓαηδΙαίίοη Αηά δίαΐΐ- 
1)ααιη'8 ηοίβ &ά Ιοο. 

Β. άν€χ€(ήίαι τωρ οΙκ€ίφΡ άμ€\ονμίρων^ ίΟ 9η^6Τ ΐη/ρ ρτίναίβ 

αβαίΓ8 ίο Ιό ηβρίβοΐβά^ 1ίί6Γα1ΐ7, \λ ΙιοΙά ηι^ίβΐ^ηρ ονΰτ ίΐιβπι 
1>€ίηρ ηβξΐβοίβά. άρίχεσ^αι άβηοΐοδ &Ώρ6ηοηί7ι &η<1 Ιιοώοθ 
ίαίεβδ & ^ηίΐίγο ιΐδπ&ΙΙ/ τ^τίϋι & ρατίίβίρίθ. Κ. 275, 1 ; Μί. 358. 
Ιί ττϋΐ 1)6 86βη, ίΐι&ί 1)θίΙι άν^χ^σ^αι 2ΛΑ πράττ€ΐρ 6χρΓ689 
οοηϋηΌβάροΒΐ Λοίίοη, ίη οίΙΐ6Γ τνοΓάδ, ί1ΐθ7 »Γβ νηρ€τ/€ΰΙ$, 31, Β.] Ν0ΤΕ8. 139 

ίΊχον αν Τίνα λϋ'γοί', Ι δΚοηΙΛ Ααί>€ Κοά 801716 τβοβοη, ί. β. ιη^ οοη- 
ΰϋοΐ; ^οιιΜ Ιιανο 1)ββη βχρ1ίο&1)1β οη ΟΓάίπαΓ^* ςΓουηϋβ ^τίΐΐιοαί 

βαρροδίη^ α (ϋνΐηβ ηιίδδίοη. τοίτο . . . άπαναισχνντησαι, ίο 

τΰαϋΚ ίΚί$ (8ϋοΗ α) ρϋοΚ ο/ ^ΚατηέΙϋΜπβΒΒ. 

Ο. η ίττραξάμην , . ,η ητησα, ίΚαΙ Ιβϋβτ ΰίίΑβτ βχαοίβά οτ αίΐ]1:ΰά 
ραρ ο/ αη^/ οηβ, 7Γ/:(ίττ€σ3αι=» βχίββΓβ (βχ-α^βΓ«), Εαδ^ΛΟίΛ^ 

τηαΐβ ιηοηβχ, ΐκαι^ρ . . . 7Τ€>^ίαν,/οτ βίφοίβηΐ, Ι ϋιίηΐε, {$ ίΛβ 

ιοαη€98 (οΙ)8βΓν6 ίΐϊθ ΑΓϋοΙβ Τον μάρτυρα) Ι Ιηηρ/οποατά, ίΗαί 
Ι «ρβαΐί ϋΐ6 ίτηίΚ^ νίζ., ^^ (ιιτεΐΐ-ΐίηονη) ρον^Ιι/. ΟΓ. ηοΐβ, 
23, Β. 

Β. γΙ'/Ρ€ται Ιφωνη"]* Τΐιβ δΰ^βββίίοη βΓδΙ χηα^β ίη ΓοΜίβΓ'β 
βάίΐίοη &ηά λάορίοά \)γ χηοδύ βάίϋοηβ βίηοθ, ίβ οοΓίαίηΙ^ ρΓοΙ)&- 
1)ΐ6, ίΐιαί φωρη, ίϊϊοχιφ ίουηά ίη &11 ϋιβ οορίββ, Ιίΐ&β 0Γ6ρ1 ία Γγοπι 
ϋΐ6 ιη&Γςίη, δίηοθ ίύ 13 ηββάΐβββ 1ι6Γ6, Ιι&β ηο ίηβιιβηοβ οη Ιΐιο 
ΒίπιοίιΐΓβ οΐ Λβ Ββηίβηοβ (1)βίη^ ίο11ο^6<ϊ \}γ ίΐΐθ ηβυίβΓ ρΐΌ- 
ηουηβ 6 αηά γοΟγ ), αηά ίβ ηο<ί οηΐ^ ΓβρβαΙβά ίη Ιΐΐ6 ηβζΐ οίαηββ, 
1)η^ ίδ 1Ιΐ6Γθ Αοοοπιρ&ηιβά 1)γ τις, &δ ϋ \ϊ9τά1γ οουΐά 1)β ίί ίί Ηαιΐ 

Λίνο^άγ Ικίβη ηββύ 3α8<; 1)6ίθΓ6. ^^ων τι και δαιμόνιον, βοτηο- 

ίΜπρ άίνίηβ αηά άβτηοηιαοαΐ^ ί£ \γ6 τη^,γ 1)6 αΐίοινβά Ιο α$ο ίΐιβ 
ιίΓΟΓά άβηιοηί&οαΐ ίη ϋβ βί^ηιοΐο^ίο&ΐ εβηδβ οΓ ίηρβτΚητηαη^ οτ 

ρΤΟ0€€άνη^ βτοΤΛ δαίμονίς, Οΐ• ηοΐβ, 27, Β. €πικωμωδων^ 

ΰαίητηηίααηρ οτ ^αϋτίζίη^ βίΙβΓ ϋιβ ηιαηηβΓ οΐ ίΐιβ αηοίοηΐ 

ΟΟΠΙθά^. Ο ε Ρί8β1ΐ6Γ &(1 ΙΟΟ. Τλβ ΓβΓΟΓβηΟΘ 18 Ιο ϋΐθ €Τ€ρα 

Τιμόνια καινά οί ϋλθ Ιηάίοΐΐηβηΐ, 24^ Β. α(1 απότρεπα • • • 

νροτρίπΈΐ θβ ο0ΐΓοτ€. Αδύ πι&]£68 Ιΐιίβ 8ΐ&ΐ6Π)οαί αη ατ^ιηβη^ 
&ς&ίη8ύ 11)6 Ρΐα^οηίο αηίΐιοτβΐιίρ οί ίΐιβ Αροίος^} ^^ 1)θίη^ ίηοοη- 
8ί8ί6ηΙ \Γϋ1ι ττΙι&Ι Χβηορίιοη (Μβηι. 4, 8, 5) απά οίΙιβΓβ 8^7 οΓ 
1Ιΐ6 ροδϋίγθ 118 ΤΓβΙΙ αβ ηβ^ϋτο οΙι&Γ&οίβΓ οί ΐΗο άίνίηβ ίη£α- 
εηοβ. Βαΐ Ιΐιο β&ιη6 άθοίιιπιϋοη ίβ πιαάβ &1πΐ08ί ίη ϋιβ 8&πιθ 
νοΓάδ ίη ίΐιβ ΤΙιβΛ^βδ, 128, ϋ. 8ο Οιοθγο Ιίίεβτ^ίδβ υικΙεΓβίοοιΙ 
ϋ, άβ Βίν. 1, 54 : ηαης[υαιη ίηιρβΠθηΙί, εβθρο ΓονοοαηΙί. Αη^ 
Ιΐιοαςίι Χ€ηορ1ιοη, &ηά ΡΙαίο Ιιίιιΐδβΐί' ίη οϋΐ6Γ ραββ&^δ (β. ς. 
Ρ1ΐ9β<1. 242, Β, Ο; ΤΙιββΒί. 151, Α), αρροΛΓ Ιο οδοτίΐκ) ίο Ιΐιβ 140 Ν0ΤΕ8. [31, ». 

γοΐοβ & ρ6Γδη&δίγ6 αβ ττβΐΐ &8 άίδδηοδίνβ ίηίΙαβηοβ, ίΐχ&ΐ ίβ οη1> 
& ^ηβΓ&Ι δίαίβιηβηΐ οί 11ΐ6 /αοί^ τ^ΗθΓοοδ Ιιογ6 ττβ Ιι&νβ α ιηοΓβ 
άθβηϋο αηά ρΓθοίδβ βχρίαηαΐίοη ο£ ίΐιβ τηαηηβτ ; Γογ, &ίΐ6Γ λ11, 
ίΙΐ6 <ϋδ0Γ6ρ&Ώ07 18 πιοΓΘ &ρρ&Γ6ηί 11ι&η Γοαΐ, βίηοβ α άίβδυαβίτο 
ίΓΟίη α11 ίΐιαί ]ιθ δΐιοτιΐά ηοί άο, ίηνοίτβά ίηδ^ηιοϋοη ίη α11 Ιΐιαΐ; 
Ιΐθ δίλοαίά άο. Οί. 40, Α, Β, Ο ; &180 δοΙιΙβίβηη&οΙιβΓ'δ ηο(6 Ηά 
Ιιαηο Ιοο., αηά Λρρβηάίχ ίο ΙΙο1)1}ίη3^3 Μ6ΐηοπιΙ)ί1ί&. Αβ ίο ίΐιο 
ηαΙιΐΓΘ οί Ιΐιίδ τοίοβ, ογ βϊ^ ογ οπιοΐβ, &8 Ιιβ βΙδβ^ΙΐΘΓθ οαΐΐβ ίΐ 

(η μχυτΓίκη ή του δαιμορίου , • . τ6 του ^€ου σημύον^ 40, Α), ΙΙΐβΓΘ 

1ι&3 &1\Γ&78 1)66η πΐΌοΙι (Ιίδοαδδίοη, αηά ίΐιβ <][η6δϋοιι ιη&7 βϋΐΐ 
ρβΓίίΑρβ 1)6 δ&ίά ίο 1)6 βιιΒ 3α(Ιίθ6• δοχηθ Ιιανβ βυρροδοά ίΐιαΐ 
δοοΓ&ίββ 1)6ΐί6Υ6ά ΙιίπίδβΙΓ Ιο 1)6 ιιη^βΓ ί1ΐ6 ςαίά&ηοβ οί & ρατϋοη- 
1&Γ δαίμων, ^ΟΓ^οη ^ηίΰβ ΟΓ ίτιΙβΙ&Γ άίγίιιϋ7) ττΐιοδο βρβοί&Ι, 
ίΤ ηοί 8θ1θ οΜθ6, \Γ&8 ίο Ιβαά άπα ρΓοί6θί Ιιίιιι. Βαί ηο δυοίι 
ί<ΐ6& ^ουίά 1)6 ^ί1ΐ6Γ6(1 ίτοιη ίΐιίδ, ώογ ίηάββά ίτοιη αη^ οίΙιβΓ 
ροδβα^ ίη ΡΙ&ίο ογ Χβηορίιοη, ί^Ιιθγθ ϋιίβ 8τιΙ(}6θί ίδ ζηβηϋοηβά. 
ΟΐΙιβΓδ Ιιατο ^η6 ίο ί}ΐ6 ορροδίίο βχίΓβηΐθ αηά Ιιανο οοιηβ ίο 
ίΐιβ οοηοΐιΐδίοη, ίΐιαί ίΙΐ6 δαίμων οι δοοΓ&ίβδ "ντοδ ηοίΐιΐηξ ιηοΓο 
ίΐι&η ίΙΐΘ νοίοβ οΓΓθαβοη, οοηβίάβΓβά &3 ί1ΐ6 νοίοο οί Οοά, ίη Υύι, 
ο^η δοαί. Βιιΐ ίΐιίδ Γαϋδ 08 ί&Γ Ι)6ΐο\?- ί1ΐ6 άβπι&ηάδ οί ίΗο ραβ- 
δοςβ 1)6ίθΓθ 118 — οΓ Ιΐιβ αρρΓορΗαίθ βίβηΐβοβηοβ οι ίΐιβ Ιαηςύαςρ 
οί δοοΓ&ίοΒ— Λ8 ίΐΐθ οίΗβΓ ^068 1)67οηά Ληά δυροΓαάάδ ίο ίί. 
ΑΠ.6Γ 8. άίϋ^ηί οοηιρ&Γίβοη οί ίΐιβ Ιαη^β^β οί ΡΙαίο αηά Χβηο^ 
ρΐιοη, ίο^ίΙΐ6Γ ^ί1ι 8ώο1ι Ιιφί &8 ΡΙαίοΓοΙι, ΟίοβΓΟ αηά βυ^δβ- 
(^υβηί ΤΓΓϋ6Γ8 ίαγο βΐιβά οη ίΐιβ δυΐιίβοί, Ι £ηά βοαΓοβΙ^ αη^ 
Γοοηι ΙβίΙ ίοΓ άοιιΙ)ί, ίΐιαί δοεπιίοδ ηιβαηί Ι)^ 1^8 φωνη^ αηά 3(ΐόι» 
τι και δαιμόνιον^ Ύϋτγ ποαγΙ^ ίΐιαί βαπίθ άίγίηθ ίβαοΐιίη^ αηά 
5ΐιίάαηο6 νΐιιοΐι βοοά πιοη ίη βτβΓ7 »βθ Ιιανβ 1)β1ίβνβά ίο 1>ο 
οοιηπιυηίοαίοά ίο ίΐιβιηδβίτβδ, αηά ίο α11 ττΐιο 866]£ ίί \}γ ρΓα^τοι 
αηά ίη ίΗβ ηββ οί ρΓορβΓ ηιβαηδ — ^ραΓίΙ^ ττίΐΐιίη ίΗθ βοαΐ, αηά γαΐ 
ποϊ/γοτλ νίίΐιίη 1)αί ίΓΟΠι αΙ>ον6 — ρατίΐ^ 1)7 οαΙ^ναΓά δί^ηβ, οπιοηβ, 
ΟΓοοΙβδ, άΓ6αιηδ αηά τίδίοηδ. Οί. 1)6ΐοτ!Γ 33, ; €κ μαντ€ΐων κα\ ίξ 
€νυπνίων^ κ. τ. λ. ΟβΓίοίηΙ/ ίΐιβ Λρο1θ27 βί^οδ «8 ηο ίηϋηιαίίοη οί α 81, Β.] Ν0ΤΕ8. 141 

(πίβίαιτ* <ϋγίηί1;7 ρβοαίίατ ίο Ιιίιηδβΐξ ιιηά ίη ίΐΐθ Μ6ΐηοΓ&1)ί1ία, 
δοοΓ&ΐ68 βχρίλοιίΐγ ά6θ1&Γ68, ίΐι&ΐ; ϋΐ6 βαχηβ άίνίηβ ί63^^11^^^ ίβ 
νίϋήιι Ιΐιβ Γβαοΐι οΓ &11 ιηοη. ΟΓ. 1)β1ο^, 40, Α, Β, Ο ; Χβη. 
Μβιη. 1, 1, 3, 4 ; 1, 4, 15, 18 ; ιν. 3, 13 ; ιν. 8, 1. 8ββ αίβο ωι 
1ηΐ6Γ68ϋη^ (ϋδουβδίοη οί Ιΐιίβ ς[αβδϋοη ίη ΡΙιιΙαΓοΙι, Βο Οβηίο 
βοοπιϋθ. 

Έ. ατΓολώλι; . . • ώφ€\ηκψ ΤΙήβ Γοπη οί ύϊο ρΙιιρβΓίβοΙ ίβ 
ΟαιηΐΏοη ίη ΡΙαΙο, ϋιοη^Η ηοί Ιο ίΐοβ οχοΐαβίοη οί ίΐιβ οοπιπιοη 
Γυπη, οι, ξυνη^€ΐρ . . . ^δαν^ 22. Ό. 01>ββΓνβ ίΐιβ Γβρβϋϋοη οΐ &ρ 
ίη 6&οΙι ά^δ^υη^^^γο οίαυδβ (πάλαι άν , . . οντ ίίν νμάς . . . οντ &ν 
€μαντόν) 3αίά οοπιρ&το Ιΐΐθ βχαπιρίβδ ίη δίαϋΐ). ΙιβΓΟ &η(1 αΙ 
ΟοΓβ. 475, Ε. 

Έ. ού γαρ Ζστιν • • . οϋτ€ }&\Κφ ΐΐΚη^α ονδίνΐ . • . ίναντιού' 
μίρος. δοοΓαίοδ δΙιοννΈ ΙήηίδβΙΓ ηο άβηι&ξΟ^Θ ογ βτβη άοηιο- 
0Γ&1. Ιη ίΐιίδ, Ιΐ6 ί&ά 11ΐ6 οοηιρ&η7 αηά δτηιραΐΐι^ ^^ ηιοδί οΐ 
ίΐιο ΙίΙβΓαΓ^ πιβη αηά ρΙιϋοδορΙιβΓδ οί Αίΐίθηδ, -ντίιο, &δ & οίοδβ, 
οΐιβπδΐιβά Ιίϋΐθ Γβδρθοί; ογ βΙΓβοίίοη — αηά Ιιαά Ιίΐΐΐβ Γβαδοη ίη 
ίΙιβίΓ ροΓδοη&Ι ΓβΙ&ϋοηβ ίο ί(;, Ιο οΙιβΓίδΙι ΓΟδρβοί ογ αΰΤβοΙίοη — 
ΓοΓ Ιΐΐθ Αϋιβηίαη άοπιοθΓ»θ7. Βηί πιογθ ίΐιαη Ιΐιίδ, ίΐΐθ αηΙ)βη(1- 
ίη§ ίη1;6§Γϋ7 &η(1 ήπηηββδ οί δοοΓ&ίβδ ρΐαοβά Ιιίηι οίΐβη ίη Ιΐιβ 
ΛΐΙϋυάβ οί " ορροβιίίοη " Ιο ίΐιβ €χί8ίίηρ ςονβπιπιβηΐ;, τ^ΙιβΙΙιβΓ 
θβπιοοΓ&ϋο ΟΓ ατίβίοοπιίίο, ίηδοπιηοΐι ϊΙίΆί 1ΐ6 ^&3 άββηιβά 
ς[ηίί6 9.η ίπιρΓοοϋοαΒΙβ. ΟοπιραΓβ Ιιίδ Γβδίδίαηοθ ίο ΙΙΐθ ρορυΙ&Γ 
Ε88βπιΙ)ΐ7 οδ άβδθΓίΙ)βά 1)β1ο^, 20, Β, \νϋ1ι Ιιίβ Γβίυδοί ίο ο})βγ 
ίΐιβ ίΙιΐΓί^ ίτταηίβ ίη ίΐιβ ωτβδί αη<1 " Γβηάίίίοη " οί α ίυ^ίίνυ 
ίτοπι ορρΓβδδίοη, 20, Ο ', Χβη. Μβηι. ι ν. 4, 2, 3. 

Α. Και €1 /Α^λλβι. ΚαΙ €1, ^βη ί/, ΪΆ ίο \)0 άίδίίη^δΐιβά 32 
ίΓΟπι €1 και, αΙΙΙιοηρΊι, κα\ » οοηοβάβδ ^Ιιαί ίβ ηοί ίηιβ, ογ τγΙι&Ι 
Ιβ ίηιβ οηΐ7 ίο & Ιίπιίίβά άο^Γββ (ΐΗθ Ιίηιίί ΙιβΓΘ Ββίη^ ηι&Γΐ^θά 
1>7 ολίγοι/ χρόνον) ; €( και οοηοβάεδ ^τΗαί ίδ ίπιβ, 8ίπιρΐ7 &η(1 
^ίΐιοηί (ΙβςΓββδ. Οί« Ηβπη&ηη &(Ι Υί^Γ. 832 ; δίαΐΐΐ). αά Ιοο. ; 

αηά Κ. 340, 7. μη δημοσΐ€ν(ΐν. Ιη Χβη. Μοπι. 1, 6, 15, 8οο- 

ΓαΙβδ βίΥ6δ Οδ α Γοαδοη ίοΓ ηοί βηςαςίη^ ίη ρπΜίο αβαΐΓδ, ίΐιαί 14:2 Ν0ΤΕ3. [Β2, Δ 

1ΐ6 οοιιΐά άο Π10Γ6 Ιο οοηίΓοΙ &ηά 1>6ΐΐ6β1 ίΐχβ βίαΐβ Ι)^ βάιιοαϋης 
Ββ ΊΏχηγ ο11ΐ6Γ8 &8 ροδβίΜθ ίο 1)6 ξοοά οϋίζβηδ &η(1 αΙ>ΐ6 δ^&ίοβ* 
χηβιι, ΙΙίΑΩ 1ιβ οοιιΐά \)γ υηάβΓί&^ίη^ ίΐιβ &ί&ίΓ8 οΓ δΐ&ίβ ίη Ιιίβ 

ο^τη ρ6Γ6θη. ού^* ίίν ίνι νπίΐκόΖοιμι^ Ι 'ΦουΜ ηοΐ ι/ίεΐά ίη ίΚέ 

Ιβαβύ Ιο αη^ι οπΰ ιολαίεν^τ» ονδ* . . . ένί 13 πιογθ ΰΐηρίιαϋο (Ιιαη 
ούδ^νί; αηά νπ€ίκά?ίοιμι Ίβ &η ίηίβηδίνβ Γοπη ίηβίβαά οί 11ΐ6 οοιη^ 
ιηοη νπ€ΐκοιμι^ Τ6Γΐ)β βικϋη^ ίη αΰην, ν2ΐ6(ν, &(%, 1}6ίη^ ίηΙβηδίνβΗ. 
ΤΙχίβ βίΓβηςίΙιβηβά Γοπη 13 τβ^ατάβά 1>7 δοιηβ β& αη αοη»!;, οί. Ο. 
299. Βιιΐ ϋΐ67 &Τ6 ηοί αοοΰπίβά &3 αοΓίβΙβ (ϋιβ ίηί. ίβ €ΐκά5ΐ€ΐν, 

ΏΟί €ΐκα&ίΙ»), ηΟΓ &Γ6 ϋΐ€7 ίουηά ίο Ιι&ΤΘ ϋΐ6 ίθΓ€β Οί ΙΙΟΓί^Ιβ. 

Οί. Ηοπη&ηη Ργο^. άβ ν6τΙ>ί3 ΟΓΟβοοηιιη ίη ά^^ιν^ €3£(ν, αηά 
ν^αν 6Χ6ΐιη1ίΙ)υ8 ; δίαΐΐΐ). αά Ιοο. ; "νΤοοΙββ^ &(1 Οογ^. 483, Α ; 
&(1 Αη%. 1096 ; Κ. 162. Ιη ί1ΐ6 ηβχί ο1&ιΐ8β, ικ-β Ιι&τ6 νπ^ίκων^ 

\)Β<Άτί5& ϋΐβΤβ ηΟ 6ηΐρ1ΐα8ί3 13 ΓΟςυΐΓβά. μη νπ€ίκ»Ρ $(, κ.τ.λ., 

αηά α» 8θοη μ Ι άίά ηοί ρί^Ιά,^ηβϋ 8ο 8θοη Ι%ΤιουΜ ρ&ηβΚ 
Τΐΐθ βτδί Άμα 1>6]οης8 Ύίΐύί νιτίίκων, ϋιβ 8€θοηθ, βΐΓ6η§ϋΐ6η6<] 

}>Υ «α*, ΤΤίΐΙΐ άηοΚοΙμην» ΟΓ. ΓίβοΙίΟΓ αά Ιοο. — φορτικά μ€Ρ κα\ 

δίκαιηκά^ ά%8ρΐ€α8ίηρ αηά υο^ατί^οτηΒ ίηάύβά, Βκαρικά Ιιαβ ι^β^Γ- 
6ηο6 ρηπιατϋ^ ίο ρΐβίΐάνηρ» ίη ΐΚβ ωητί» ο/ Ιαν}^ ^κΊά^}1 &Γβ αρί; 
Ιο 1)6 1(Ηΐίοιΐδΐ7 ηιίηαίβ αηά οίτοηπίδΐ&ηϋαΐ. 8οηΐ6 ίαΐ^β ίί Ιιογθ 
ίη ίΐιβ 86η86 οΓ ^α8{/ηΙ. 

Β. αΧΚην μεν • • • €βού\€υσα δ^, / ηενβτ λβΐά αη^ ύΐΐί&τ 
οβϋβ^ ΙηιΙ Ι υχΜ α τη^ηώβτ ο/ ΐΚβ βουλή, ογ ΰοηηΰίΐ ο/βτβ Μη- 
ά^βά, δβο ίΐιβ 8&Π16 ΓαοΙ, αηά βον\€ν€ίν ΜΒβά ίη ΙΙιβ βαιηβ δβηδβ, 

Χβη. Μοίη. 1, 1, 18. -ημών η φνλη *Αντίοχ\ς, ίΐΐβ 1/Τί1>€ Ιο 

■«τΐΐίοΐΐ 8θϋΤαΐ€8 Ιϊβίοη^βά, νίζ., ΑηαοοΑί8,'~^-~νρυταν€νσνσα, ^>τ^ 

»ίάίηρ, ί. ο,/ιιτηίβΑίηρ ί1ΐ6 ρτρίαηβΒ, νΐιο λοίβά &8 ριοδίάοπίβ 
1)θϋι οΓ Ιλθ οοηηοίΐ ιιηΑ οΓ ίΐ^β ρορηί&τ &δ86ΐηΙ)ΐ7. ΈαοΙι οΓ ίΐιο 
Ιθη 1ήΙ)63 οΐιοβθ \}γ Ιοί β&,γ ΓβρΓβδβηύ&ίίγββ ίη ί1ΐ6 οοαηβΙΙ, Αη<1 
(1ΐ686 Γ6ρΓ6δ6ηΙ&ϋν68, ΟΓ Ιΐΐ6 ΐΓίΙ)6 ΙΙίΓοηςΙι 11ΐ6ΐη, ρΓβθίάβά άϋΓ* 
ΐΏζ &\)ααί οη6 ΙβηΙΙι οΓ ί1ΐ6 Ιαη&τ 76&γ, ογ ΙΙιίΓΐ^-βγθ ά&^β. 

ΜοΓβΟνβΓ, ϋΐββθ βΐίγ ΓθρΓβδΟηΐΛίίνβδ οΓ ϋΐβ ίήΙ)β ΤΓΘΓΘ δΰΐ)- 

(Ιίνίάβά ϊηίο £γ6 1)θάί68, οΓ ίβη πιβη βαοΗ, 6&ο1ι οΓ \«ΊιίοΙι ρΓββίά- 82, Β.] Ν0ΤΕ8. ]43 

βά άυηης & £Γύ1ι ρ&Η ο£ ίΐιβ ρΓ66ί<ΐ6η€7 οί 11ΐ6 ίτί\}β^ ί. β. άιιΗη^ 
οηβ \Γββ1ε. Ουί ο£ Λβδβ Ιβη ρρο6<1ή (λ3 1}ιβγ νβΓβ οα1ΐ6<1) ίοτ 
Ιΐΐθ ΎΓββΙί, αη ίπιστάτης ΟΓ οΐιίβί ρΓβΒίάβηΙ ττ&β οΐιοββη \}γ Ιοί;, 
\(γ1ιο ρΓβδίάβά οδ οΗαίπηαη ίη ίΐιβ (ϊοταιοίΐ Απα αίδο ίη ίΐιβ &586ΐη' 
1)ΐ7 ίοΓ οηβ άΛγ, δοοπιΐβδ ν&8 επιστάτης ΟΕ Ιΐιαΐ; άΛγ νήχ^η ί\ϊβ 
Γ&Ι» οί ϋιο ίοη ^ΏβΓ&Ιβ τταβ ίο 1)0 άοοίάβά, &η(1 ΓοΓιΐδβά ίζ ραΐ; 
ΙΕλβ ϋΐ6^ ρΓοροβϋίοιι %ο τεοΙθ ίη ίΐιο ΑβδβιηΙ)]/. Οί. Χοη. Μβιη. 

IV. 4, 2 : €1» τάΐς €ΚκΚησίαί9 €πίστάτηί γ^νόμ^ροί* τονς θ««α 

στρατηγούς. Τ]ΐ6 Αΐ1ΐ€ηίιιη8 ϋϊχοΒΟ Ιβη ςβηθΓ&Ιβ, οηβ ίοΓ βαείι ίτίΐϊβ, 
αί 11ΐ6 οοηυηβηοοιηβηΐ; οί α 'ίΓατ. βοιηβϋπιοβ ίήβγ νβΓο &1Ι ίη ίΐιο 
βοΜ ίο^βίΙιβΓ. ΜοΓο ίΓβςιΐβηΙΐ7, Ιιο^τβτβΓ, οηΐ^ ΙΙιγοο νβΓβ ββηΐ 
οιιί ίο ΟΒ,ττγ οη ίΐιβ ττ&χ, ινίύΐβ ίΐιο οίΙιβΓβ ίοοΐ^: οΙιαΓ^ οί (Ιιβ ιιγ&γ 
άερατίπιβηί λϊ Ιιοηιο. Ιη Ιΐιβ οαβο 1)θίθΓθ ηβ, ίΐιβ 1)&ί1ΐ6 λϊ Αγ- 
^ηιΐ8£β, οηΐ7 βί^ΐιί ττθΓβ ΑοίυΑίΙ^ ρΓβεβηΙ;. Γογ ϋΐ6 άείαίΐβ. 866 

Χβη. Ηβΐίβη. Β. 1. 0. 7. τονς ουκ άνίλομ^νονς, ν)Ίιο άίά ηοί Μηρ 

αν)αι//οτ ΙηΗαΙ ϋιβ ΒοάΙββ οί Λθ εΐαίη. Τΐιβ^ ττβΓβ τίοΙοΓίουβ 
ίη ίΐιβ 1)&ίίΐ6 (ογβΓ ϋιβ ]^&€6ά6πιοηίΑη8 αί ΑΓ^ηυ8£β), αηά ίη ογ- 
άθΓ ίο ριΐΓΒΏθ ίΙΐ6 6η6ΐη7, ί1ΐ67 ΙβίΙ; ίΐιβ ο&γο οί Ιΐιβ άοαά ίο βοιηβ 
οί ίΐιβ ίηίβτίοΓ ο£&€^8, ίηβίβ&ιΐ οί αίίοηάίη^ ίο ίί ίη ρβΓδοη. Εογ 
ίΐήβ ίΙΐ67 ΤΓ6ΓΘ αοοαβ^ 1)οίθΓ6 ί^ &δ$6ηιΙ>ΐ7ν &η<1) ίπ δρίίβ οί ίΐιβ 
ΙηίβΓΥθηίίοη οί δοοΓ&ίθβ, οοηάβπιηβά, &ηά βίχ οί ίΐιοπι &οίυ&1]7 
ρηί ίο άβαίΐι. Τΐιβ ίαοί ίΠαδίΓ&ίβδ ίη & 8ίή]άπς ηι&ηηβΓ ίΐιο 
β&ΟΓβά ίηί6Γ68ί &ηά ίπιροΓίαηοο ινίιίοΐι ίΐιο ΟΓββΙ^β «ίίαοίχβά ίο 
ίΐΐθ ήίθ οί 1)ηπΛΐ. ΤΙιου^Ιι ί1ιβ7 ΗΛά §8.ίηβ<1 ίΐιβ νίοίθΓ7, ίΐιβ 
ββηβΓίΐΙδ Ιιαά ηοί (Ιοηβ ίΙιβίΓ άυί7 ογ βητέΚβά ίΐιβίι ντοΓίί, ίίΐΐ 
ίΐιβ άβαά ΤΓ6Γ6 1)ΐΐΓΐ6(1. δο ί1ΐ6 Ιΐίαά τν&β ηοί άοβηιβά οοηιρίβίβ 
ίίΐΐ ίΐιο 1>αη2^ ήίββ οί ίΐιο ΙιβΓοββ, Αοΐιίΐΐβδ αικί ΉοοΙογ, ^ογο 
ηαπ&ίβά ίη ϋαύ 23(1 βιιά 24ί1ι Βοοίεδ ι αηιΐ ίΐιβ Α^ιΰ^ αηά Αηίί- 
^ηο οί δορίιοοίββ &γθ ρτοΐοη^ΰά ίο οοηβίάβΓ&Μθ «χίβηί 1>6- 
7οηά ίΐιβ 0&ί&δίΓορΙΐ6 ίοΓ ίΐιο 8&πΐ6 ριίΓροδβ — ίο ραί ίΗβ πιίη<ΐ3 

οί ΟΓβΟΪΔη 1ΐ6αΓ6Γ8 3ηά Τ6&<ΐ6Γ8 &ί Γθθί ίΓΟΠλ ίΐΐ&ί ρίουβ ΗΟΓΓΟΓ^ 

ιτΜοΙι ί1ΐ67 βηίβΓίαίηθά οί τβπι&ίηίη^ ιιηΙ)ηΓί6<}. Η&ά οβΓίιιίη 
ϋτίίΐοβ οί ίΐιο ΠοηιβΓίο ροβιηδ οοηδίάοΓοά ίΐιίβ ηιαίίβΓ άυΐ7, ί1)67 144 Ν0ΤΒ8. [82, Β. 

ινΌτιΙά ηοί Η&Υθ ίουηά ίη Ιΐιβ Ι&δΐ ίνιτο Βοοΐ^ αη αΓ^ιηβηΙ 

&ξ&ίηδί Λ© ιιηϋ^ οΓ Ιΐΐθ Ιΐίαά. τους €κ της ναυμαχίας. Οι. 

Ο. 069, & ; Κ, 300, 4 ; Μί. 596, λ. ά^ρόους^ ίορβίΑετ, \>γ οηβ 

νοίο, οί, μι^ ψήφω, Χ6η. ΜβΠΙ. 1, 1, 18. παρανόμως, Τΐΐβ ΐ21\ν 

ΓβςηίΓβά (ΙιαΙ ίΐοβ τοίβ δΗοτιΜ 1)6 ίαΐ^βη ββραΓ&ΙβΙ/, οι. Χοη. Ηβΐ. 

1, 7, 37 : κρίν€<ήίΜ ^ίχα €καστον. ώ^ • • • €δοζ€, Χβηορίιοη 

βαχβ (Ηβΐ. 1, 7, 39), Ιΐιβ^ δοοη Γβρβηΐβά οι ϋ Βχιά ρυηίδΐιοά ίΐιο 

ΛυΙΙιΟΓΒ οΓ ίΗβ ιηβ&βτίΓβ &8 άβοβίνβΓβ οΐ Ιΐιο ροορία ίγω 

μόνος, κ,τ,λ. Τΐΐθ ρΓ7ί&η68 &11 ορροδβά &1 ήτΒΐ^ \)νίί τ^Ιιοη 
ίΙΐΓβαίβηβά ττίΐΐι ίΗβ νβη^β&ηοο οΓ ίΐιβ ροορίβ, ίΐιβγ λ11 ς&νβ ίη 
6χοβρί δοοτ&ΐ68 ίΐιο Βοπ οΓ δορΙίΓΟίιίβοτιβ. Χβη. ΗβΙ 1, 7, 15. 

μη^€ν ποίίϊν. Ο. 665 ; Κ. 318, 8.^— — €ΐ/δ€ΐκϊ/ύΐ'α* καΙ άπάγ^ιν^ 

ίο ίηάϊοί ιηο άπα Ιβαά ηιβ αΐβαι/ ίο ρυηίδΐιιηβηΐ. βοώντων.. 

8βθ ίη Χοη. ΗθΙ. 1, 7, 13, 14, ΐΚβ ίυπιαίΐι &ηά υρροαρ οί χΐιβ 
ιηββίίη^. 

Ο. *Επ€4δή δβ οΚίγαρχία , . , οί τριάκοντα. ΤΙΐβΓβ \νβ8 &1- 
\7&78 αη ο11§&Γο1λίο ίαοΐΐοη &^ Αϋιβηδ, τνΐιο τγ6Γ6 αΐάβά &ηά βΰβ- 
1&1η6(1 \}γ ΐ4&θ6(ΐ6Πΐοηί&η ίηβιιοηοβ ; &η<1 ^Ιιβη &ί ίΐΐθ οίοββ οί ίΐιο 
Ρβίοροηηβδίαη τ^&γ, ϋιβ Ι^&οβάβηιοηί&ηβ ίηηπιρίιβά, ίήβγ ρΐ&οβά 
ί\ήτίγ οΐ ί\ά8 ίαοϋοη ίη ίΙΐΘ βυρΓοπίΘ ρο^βΓ, ττΐιο ντ&το οΓΕβΓ 

Ιαιοΐίτη &8 ίΤιβ ίΜτί^, ογ ίΚθ ΪΜγΙ^ ίττ&ηίδ. μ( πίμπτορ 

άντον, πΐ7Ββ1£ αηά /οηΓ οίλβτί. Ο. 511, 5 ; Κ. 303, Β. 4, 6 ; 

Ήίί, 469, 9. Αίοντα τόι» Σαλαμίνιον. Α Ώ&ίΪΥΟ οΐ δαίαπιίβ, 

1)ηί 8. οΐϋζβη οί ΑΐΙιβηβ, τ^Ιιο Ιι&ά ^ϋΐιάπινπι ίο δ&Ι&ηήβ ίο 68- 

οαρβ ίΐΐβ ρονβΡ οΓ ίΐΐβ ί7Γαηί8. άναπλησαι αίτιων, Ιο ΟΟΥΠρΙίτ 

ΦαΙβ ίβϋΐι ίΐΐθίτ ογτη οτίηΐ€8. 

Ί). €1 μη άγροικότίρον, ί/ ϋ ν)βτβ ποί Ιοο τηάβ (Γαδϋο) αη 
ύχρτββΗοη, Ϊ8 αη αροΐο^ Γογ ίΐΐθ ηδο οΓ ονδ' οτιονν ίη βυοίι α 
οοηηβοίίοη &8 ^οηΐά ρτοΙ)&1)ΐ7 οββηά ίΐιο ροΐίίο 6&γ8 οΓ ίΐιβ ΑίΗβ• 

ηίαηδ. τούτου δί τ6 παν μ€\€ΐ, /Ότ ίΛίί, / βαρ, Ι οατβ βνε'^τ/ 

ϋιίης, τ6 πάν ίβ αη αάγβΓΒί&Ι ογ 87η6θ^οοΙιί&1 οχ». ί1ΐ6 βζαοί ορ• 
ρΟΒίίΟ οί ουδ* ότιονν, €μ€ γαρ €Κ€ΐνη ή άρχ^, κ.τ.λ., /οτ ΐπβ 

(οιηρίιαίίο ΒοΛ ίη ίοΓπι αηά ροδϋίοη) ίΛαί ρονβτητηβηί (οί <1ιο 82,©.] Ν0ΤΕ8. 14:δ 

ϋήΓΐ^), Βίτοηρ α^ ϋ ίλβη ιοοθ, άίά ηοϋ 87 ίβντίή/. ^γαγορ 

Α€οντα. Ηβ ΎΓίΐβ ριι* ίο άβαΐΐι. Χθη. Ηοΐ. ιι. 3, 39. ψχάμην 

άπίων οίκαίί€, νίβηΐ ίτητηβάίαΐβΐ'ΐ^ Ίιοτηβ, δια ταχίων = ταχ€ως• 

Τΐΐθ ^ονθΓΐιπιβηί οι ίΐιο ΤΙήτΙ^ Τ7Γ£ΐηί8 ΙαβΙβά οηΐ7 ίθΰΓ ;γ9>γ8^,^ 

Ε. τοσάδ£ €τη^ 80 ΤΠα/Πΐ/ ^6αν8 08 Ι ΛοΦβ Ιίνβίΐ. — ^^^^^πραττυν. 

Τΐΐθ ιιηρβΓίΙ άβηοΐβ3 ωηΐίηηβά ιιοΐίοη. τοίς δίχα/οΐί, ίΐΐθ 

11ιίη§;8 ϋιαί αΓΟ ^α8(; = 3ηΒΐ;ίθΘ. ωσΐΓ€ρ χρη, οβ οηβ οηρΜ λ1- 

νΛ78 ίο άο — ^ίΐιίβ 18 ίιηρυβάίη ίΐιβ ρΓβββηί. ουδέ γαρ ^ν αΚΚο£ 

ανθρώπων ουδείς, 80. Βιεγίνετο, \Γ0α1ά Η&Υβ 1ίγ6(1 60 ΐηοη^ 768Ί*δ• 

Α. τοιούτος φανονμαί^ βΐι&ΐΐ 1)6 ίοηικί (οη βχ&χηίη&Ιίοη) 8η€7ί 83 
α τηαη, δο. οηο ιγίο Ιια8 ηβτβΓ £ι1ΐ6η ίη ττϋΐι αη^ οηο ίη αη/ 
1Ιι1η§ €0ηίΓ«,Γ7 ίο 3ΐΐ8ϋθ6, &8 βζρΐ&ίηβά .1)7 ί1ΐ6 ίοΠο^γίη^ οίαιίδβ. 

-^μους μάνητας €ΐναι» 8θΟΓ8.1β8 \\^ οΙΐΛΓββά \>γ Ιΐίβ ©ηβιηίθβ 

-ντϋΐι ίΐΐθ ΟΓίχηβδ οί 0Γίίί&8 απά ΧΐοίΙ)&α^, ίΐιβ οηβ ίΐιβ ρΓίηοθ 
οι άοϊη&ζθζχι&Β αηά ίΐιβ ο^ι16^ Ιΐιβ ΙβιιχΙβΓ οΐ ίΐιβ ΤΙιίΓΐ;/ Τττβιιίβ. 
ΤΙΐ67 ]ι&.(1 ίηάββά Ιΐβίβηβόί: ίο 1ιί8 οοηγθΓβαϋοηδ ; 1>ιιί ηβΗΙΐθΓ 
Ιΐιβγ ηοΓ ίηάββά Λη^ οίΙιοΓ πιαη (Ηβ ρΓΟΟββάβ ίο Βα7) ττβΓθ Ιιίβ 
ά%8οψΐ€8, ίοΓ 1ΐ6 Ιΐ8.(1 ηο άΐ8θΊρΐ6δ, άπα ηβνβΓ ρΓοίβδδβά ίο 1)6 & 
ίβ&οΗβΓ. Ηβηοθ Ιΐ6 ηβγβΓ οαΐΐβά Ιιίβ 1ι6&γ6Γ8 μα^ηταί, ])αί οι 
σννόντ€ς. 866 ίΐιίδ ττΐιοΐβ ίορίο (ΰδοιίδδβά &ί Ιοη^ϋι, Χβη. Μβιο. 

1, 2. τά €μαντου, Ίπγ ρΓορβΓ Βυδίηβδβ, 1117 αρροίηίβά ιηίβδίοη, 

&ΐΓβ&€ΐ7 <ΐ6δ6ΓίΙ)6ά 8.8 &δδίςη6ά Ιχίπι \)γ ΑροΠο. 

Β• μη Χαμβάνων δ* οϋ, 86. δίαλίγομαι, 1>ίΐί ίη ΟΟΛβ Ι ηοί τ&• 

ύβίνβ 2>θ''ί/ι ηοϋ €0ην6Τ8β. παρέχω . . . ερωταν^ Ι ρίνβ ΙιδβΗ'ΐ/ ίο 

ς[ΐΐ€8{ίοη τηβ ίο τΐΰΐι, αηά ροοτ αΐιΐοβ, αηδ» ίο &οβ7η/ οηβ νιΚο τηο/^ 

ν)ί8Ίΐ, εάν τις = παντΧ όστις αν• δίαΙΙΙ). την αΐτίαν νπίχοιμι, 

1>€ατ ίΊΐβ ΤβψΟΤίΜίΗί^.^-^-άποκρινόμενός, αΠΜΟβητψ, }ίΒ& ΓβίβΓ- 
6ηοθ ίο ίΐΐθ δοοταίίο ιηβίΐιοά οί ς[ΐΐ6δίίοη άηά οηδντβΓ, αηά ίδ 

οςαίγαίβηί ίο βηίβηηρ ίηίο αοηχβΤΒαϋοη. τούτων , , . &ν . , . 

μηδενί. ' 0/{ιΐί Γβδρβοί ίο) ί7ιβ8β (Εΐΐβββά άί8οίρΐ6δ) ΪΒΐίονΜ ηοί 
^8ίΙ^ Ιβαν ίΐίβ τβ8ροη8ίΜΙίΙ^, ίο ηο οηβ ο/ νίΤιοτη 1 0οβτ ρτοιητ 
ίβΤί^ βίο. 

Ο. ΟΤΙ άκουοντες χα'φονσιν, κ.τ.λ. Τΐΐίδ ο]&.ιΐ86 ιη»7 <1ορβη<1 
7 ί 14:6 Ν0ΤΕ3. [33, α 

άίτβοίΐ^ οη €Ίπον, ογ ιηα^ οοηδίίναίβ ίΐιβ απδ^βΓ ίο ίΙΐ6 <][υ68ίίοη 
δω τι, «,τ.λ. = ϋιβχ ^ο ίί, Ιβΰαηββ ίΤιβι/ ατβ ρΐβα^βά, Μθ8ί βίΐί- 
ϋοηδ ρΓβΓβΓ ί1ΐ6 ΓοπηβΓ, δ1&111)&υΏΐ ίΙΐΘ ΙαίίβΓ Γβαάίη^. Ι Ιιαγβ 
Αάορΐ6(1 ϋιβ ΓοπηβΓ 1)οο&ιΐ8θ οΓ ϋβ ^τβαίβΓ βαββ οηθ η&,1ιΐΓα1ιΐ688. 
Τΐΐθ βαιηθ 'αοτά8 &γθ υββά &1)0Υ6, 23, Ο. ΤΙιβΓβ, Ιιοτν^βτοΓ, (1ιο 
ρ&τϋ^ρΐθ άκονοντ€ς Βίαηάδ Ιαβί, αηά ίβ ίοΐίοττβά 1>7 ίΐβ ριοροΓ 
οωβ, ίΐΐβ ββηίϋνβ, €ξ€ταζομ€Ρων, #£.τ.λ., νΐιίΐθ ΙΐβΓβ Λβ ΥβΛ χαί- 
ρονσιρ ίοΙΙοΥΓδ ίΙΐΘ ραΓίίοίρΙβ αηά 18 ίο11ο\Γ6ά \}γ Ιί8 αρρΓορηαΙβ 

0086, ίΐιβ άαϋνβ, νίζ., ίξ^ταζοιιίνοα, κ,τΧ* τοίτο, 80. ίο βχΛίη- 

ίηβ ί1ΐ08β τν^ΐιο δΐιρρο86 ίΐιαί ίΐιβ^ αΓβ ττίδβ Βυί λγθ ηοΐ. παντι 

τρόπω. Αχηοη^ ίΐιβββ ιγ&7^ ΧβηορΙιοη (Μβιη. 1, 1, 3) δροοίήβδ 

οίωνοίς^ 3νσια(£, φημαίς^ σνμβόΚοις, (νίλεγκτα, βίΓίοΙΙ^τ. €α8ΐ/ 

ίο Ιβ ΰοηβιί€ά; }>\ιί ΙιβΓβ, βαη/ ίο ϊ>β ί€8ί€ά, αηάρτί/ΰβά. 

Β. €4 γαρ δ^, /οτ ^ τβαΙΙτ/. χρην 8ήπου, ίΐιβ'ΐ^ οηςΊιί 

8ΐίΤβΙι/, Τΐιβ ίιηρ6Γ£ ίιηρίίββ ίΐιαί ί1ΐθ7 Ιυκί ηοί <1οηο Η. €Ϊτ€ 

τιν€ς αυτών ιτρεσβύτεροι γερομεροι • • . ρίοις ονσιρ αντόις, κ,τ.\., 
Ι>οΙλ ί/αηι/ ο/ ίλβτη^ ΰ^ίβτ Αανίηρ "δεαοτηβ οΐάβτ^ Ιβόαηιβ βοηΒοίοη» 
ίΤιαί υ)7ΐ€η ίΑβ^ κβτβ ^οηηρ, 6ΐα Τηβίβίκΐ οι €ίτ€ ίΐιβ οοιτβίΕίίγθ 
πΐ6χηΙ)6Γ οΓ ί1ΐ6 86ηί6ηο6 1)6§ίιΐ8 ττίΐΐι ίΙ)6 ιηοΓβ 6ΐηρ1ι&ϋο £< δε• 
δο 1)6ΐθΤΓ, 40, ρ, Έ, €ίΤ€ 8η μη^εμια αισ^ησις • . • (Ζ δ* αβ οΓορ 
απο^ημησαι, δο $€ 13 δΟΧηοϋΐΠβδ οηίΐίΐΐβϋο ίΟ Τ€, αηά ουδέ ίο 

ο\ίτ€, αντοί^ ίΊΐ€7η86ΐνβ8^ ίη οοηίπκϋδίίηοίίοη Γγοπι ΙΗοιγ γοΙλ- 

Ιίνβδ. δο αυτούς ίη ίΐΐθ ρΓβνίουβ οΙαυΒβ. μεμνησ^αι θβρβηύδ 

οη χρην ίη ίΐΐθ αηϋίΐιβϋο πΐ6ΐηΙ)6Γ οί ίΐιο δβηίβηοβ, ίΐιβ ίοΓΟβ οΓ 

^Ιιίοΐι ΒίΠΙ οοηϋηυβδ. ενταυ^οί• ΟΓ. Ογ. 659, γ ; Κ. 300, 4, 

Β. 8. Κρίτων ουτοσί, ίΤιίβ ΟΗίο Ίιβτβ. Ηίδ πίΐπΐθ 1ΐ8δ 1)βοοιηθ 

ίϋβηϋδβά ΤΓίίΙι ίΐι&ί οΓ δοοΓ&ίοβ, &8 Ιιίδ ίτίβη^ &ηά ρΑίΓοη, αηά 
18 ρβΓρβίααίβά ίη ίΐιβ Ρΐαίοηίο άίαΐο^β, ογ γ&ΙΗθγ πιοηοΐο^υο, 
οαΐΐβά ΟΠίο. Ηθ ιιταδ & ^β&ΐίΐι^ Αΐΐιβηίαη, οΓ (1ιθ βατηο άβτΜ 

(δημότης) ΟΓ \Γ8Τ<1 08 δοΟΓ&ίβδ, τίζ., ΑΙορβΟΘ, &ηά ηΟ^, ίί δββΠΙβ, 

1ί]£6 Ιιίιη, Γατ &άΥ8ΐΐ06<1 ίη ΗΓβ. Τΐιβ βοη θΓίίοΙ)Ώΐιΐ8 β66ιώ5 -Ιο 
ίαγο (Ιοηβ Ιίϋΐθ ΟΓβάίί βίίΙιβΓ ίο Ιιίδ ΓαίΙιοΓ ογ Ιιίδ ίβαοΗοΓ• 0£ 
Χοη. Μεπι. 1, 3, 8 δ6€[(ΐ. ; Αίΐιβη. 220, Α. 88, Β.] Ν0ΤΕ3. 147 

Ε. ΑυσανΙαΐ. ΟΓ. Βίο^. I^αβΓί;. 2, 60, 6 %φηττιος, οι ίΐιβ 

άβιχίΘ 8ρ1ιβϋα8. Ιί; \γ&8 οα8ίοιη&Γ7 ίΛ ΑίΙιβηδ ίο α<3<1 \)γ ν&7. 
οΓάίβΙίηοΙίοη Ιο Ιΐιβ ηαιηβ οΓ ίΐιβ ίηάίνίάπίΐ,Ι ίΐιβ ^ΛΓά ίο ντίιίοΐι 
Ιΐ6 1)6ΐοη§6(1, αηά οίίβη αίβο ίΐΐθ ηαιηβ οί Ιοιβ ί&ίΙιβΓ. Τΐιβ δαηιβ 
οΐ^βοί ΤΓ&3 αοοοηιρίίδΐιβά αί Βοηΐθ, αβ ίί: αίβο ίδ ίη πιοάβπι 

ϋπιβΒ, 1)7 ΒβνβΓΕ.1 ηωηβΒ. Αίσχίνον^ ιΐ8αα1ΐ7 ο&ΙΙβά ίΐιβ 8οοΓαί- 

ίο, ίο άίβϋη^ίδΐι Ιιιηι ίτοηι ίΐιο ΟΓαίΟΓ οί ίΐιβ βαηιβ ηαιηβ. ΙΙβ 
ΟδίαΗίδΙιβά ηο βοΐιοοΐ οι ρ1ιί1θδορ1ΐ7, Βυί ί&υ^ΐιί ίΐιβ (ΙοοΙηηβδ 
οί Ιιίδ ηι&δίβΓ ΓοΓ πιοη679 αηά τττοίβ δοοτ&ίίο άιβίο^βδ. ΤΙιβ 
βχίαηί άίαΐο^υβδ, Ιιο^τβνβΓ, 'ντίιίοΐι 1}63.γ Ιιίβ ηβηιβ, αηά ττΐιίοΐι 

ΙίΛΥβ Βββη βάίίβά 1)7 ΓίβοΙιβΓ, &Γβ ηοί ^βηηίηβ. 6 Κηφισΐ€υς, 

ο/ ί7ΐ6 άβτηβ Οβρλίδία, Τίΐδ Λπίίρΐιοη ίδ ίο 1)β άίδϋη^αίβΐιβά 
ίτοπι ίΐΐθ ΟΓ&ίΟΓ αηά ίροηι δβγβΓ&Ι οίΙιβΓβ οί ίΐιβ δ&ηιβ ηαηιβ. 
ΤΙΐθ δοη, Ερίξβηβδ, ίδ ηαϊβηίίοηβά \)γ ΧβηορΗοη (Μβπι. πι, 12), 

αδ "ντβΐΐ αδ \)γ ΡΙαίο ίη Ιιίδ Ρΐΐδθάο, 59. τοίνυν, τηοτβονβτ^ ίδ 

ηοί ίηίβΓβηϋαΙ 1)αί ίΓαηδίίίοη&Ι, αδ ίί οΓίβη ίδ ίη ίΐιβ ΟΓ&ίΟΓβ αβ 
ΤΓβΙΙ οδ ίΐιβ ρΙιίΙοδορΙιβΓδ. Οί. δίαΙΙΙ). αά Ιοβ., αίδο δοΙι&βίβΓ αά 
Ββηιοδίΐι. 8βνβΓ8ΐ οί ΐΐιβ ηαιηβδ τίτΐιίοΐι ίοΠο^ ίΐΓβ ίοαηά οηΐ7 
ΙιβΓβ, β. ^. ΝίοοδίπιΙυδ, Τΐιβοάοίυδ, Ρ&πιΐυδ, αηά -ΦαηίοάοΓυδ. 
Τοαοΐιίη» Ββπιοίΐοουδ, βββ ΤΙιββ.^. 127, Ε ; Α(ΰπι»ηίυ8, άβ ΒβρυΙ). 
357-368, 548; ΑροΙΙούοΓυδ, Ρ1ΐ8β<1. 59, Α, 117, Β; Χβη. Μβπι. 
III. 11, 17. ΑροΙΙοάοΓηδ "νταβ α ηιοδί άβνοΐβά ίοΙΙοντβΓ οί 8οθΓα- 

ίββ. ΤΙιβίΐββδ &ηά ΡΙ&ίο αίδο \ΓβΓβ ίανοπίβ άίδοίρίβδ. κατά- 

8€η?ί€ίη = I^αίίη, άβρΓβο&Γί, δβηδπδ βδί : ηοη ροίβδί Τΐιβούοίυβ 
ΝίοοδίΓαΙαιη ίΓ&ίΓβιη γο^λγο, ηβ πιο αοοαββί βί οοηίΓα ιηβ ίοβ- 
ίβίπΓ. δίδΙΙΙ). 

Α. μάΚιστα μ^ν ίδ οΟΓΓβΙαίΐνβ ίο €* δβ τότε, Τΐιβ ΙβΒί ίίπιβ 34 
ίοΓ Μβίβίοδ ίο ολΙΙ Βοπιβ οί ίΐιβδθ ττίίηβδδβδ — ίΙΐΘ ίίηιβ γτΐιβη 1ιθ 
σαςλΐ €8ρβ6ΐα11ρ ίο Ιιατβ οαΐΐβά ίΐιβπι — ^ττ&δ ίη ίΐιβ οοητδβ οί Ιιίβ 
ατςητηβηΐ \χίοτο ίΐιβ οοητί ; ΙηΙ ί/ Κβ /οτροί ϋ ίΤιβη, &ο.— 
παραχωρώ, ςίϋβ ν>α]^, ρίβΐά Μτη ίΤιβ βοοτ λβ νβ 8&7> ογ ίη ίΐιβ 
(ββΐιηίο&ΐ ΙαηςηΛςβ οί ίΐιβ ΟΓββΙε 1)αΓ, Ιβί Ιιίιη δρβαΐί ογ ίβδίίί7 
άυπη^ ιη7 ναίβΓ (ίΐιβ ιηβαδυΓβ οί ϋηιβ 1)7 ίΗβ ο1βρδ7(ΐΓα). 148 Ν0ΤΕ8. [84, β 

Β. Αν λόγον €χΌΐ€ν βοη^ονντ€ς^ τηίρΗΐ Τιαϋβ α τΰΟΒοη /οτ 
Τι^ϋρίηρ τηβ^ ί. β. Γογ άβίβηάίη^ μθ, τιφί ογ ^γοπ^.^ — αλλ* η 

Οί. ηοίβ, 20, Β. ξυνίσασι Μελι^τω, «,τ.λ. Οοπίρ. ηοίβ, 21, Β. 

—Έΐ^ν, ΟΓ. ηοΐ6, 19, Α, δοοΓΛίββ Ιιβιβ οοηοΐιιάββ Ιιίδ άίΓβοί 
άβίβηοβ, Α μίν , . . απολογβΐσΰαι . . * τοιαύτα. Ληά ρτοοββάδ Ιο 
^τι5^^^ Μιηββίί ίη ηοΐι ΓββΟΓύίη^ ίο ϋΐθ ΟΓάίηαιτ' ιηβ&ηβ οΓ ιηον- 

ίηςίΐιβ οοχηρ&8δίοη οί Ιώβ ^ι1ά^8 αηά 80 βαγΐης Ιιίβ Ιίίβ. Τάχα 

Κ&ν^ κ.Γ.λ. δυοίι 11168118 οί &ΰςηίϋ&1 τ^βΓβ βχρρβδδΙ^Γ ρΐΌΐιϋ)ίΐ6<1 
1>7 1&^• ΟΓ. Β6ΙΙ108. αάν. ΤίιηοοΓ. ; Χβη. Μβιη. ιγ. 4, 4. Βαΐ 
ίΐιβ 1&^ \Γ&8 άί8Γ6§&Γ<ΐ6(3, 1111(1 Η ι^Αβ ϋΐ6 ρΓ6Υ&ίΙίη§ ρι*αοϋθ6 ίο 
1)ήη§ ίη ίΙΐΘ ^τΐγβδ 8ΐΐ(1 οΐιϋάτβη οί ίΙΐ6 &οςτΐ8βά, αοά ίο ΓβδΟΓί ίο 
&11 ροβδίΜβ ΤΓ&78 οί βχοίίίη^ ίΐιβ οοιηρ8£δίοη οί ίΐιβ 3αά^8, &3 
18 ιη&ιιίίββί &οιη ιη&η 7 ρ&88&^8 οί ίΐΐθ 0Γ8.ί0Γ8 αηά οί ΑΓίδίορΙι- 
»ηβ8. β. β. ΥβΒρ. 568 8ς[ς[. ; Ββπιοδί. ίη Μίά. 99 ; Ιδοο. άβ Ρθγπι. 
31. Αδί ίΐιίηΐεδ ίΐιβ Αροΐο^ Ιι6Γ6 α χηβιιίίβδί ίπλίί&ίίοη οί Τδοο- 
Γαίβδ ίη ίΗθ ραββα^ Ι&δί οΐίβά, &ηά ίΙιοΓοίοΓβ ηοί ςβηηίηβ; 
1)ηί \Γίί1ι ΙιοτΓ Ιίίίΐθ Γβ&δοη, δοβ δοΙιΙβίβπηαοΙιβΓ &ά Ιοο. «γώ 

δε ον^^ν αρα, Κ.γΛ., ΙοΜΙβ /, 8.3 Οΐΐςΐΐί ίΟ 1ΐ&Υ6 1)66η 6Χρ60ίβ(] 

(αρα), ν>ίΙΙ άο 7ΐοηβ ο/ ίΤίβββ ΐΑίηρβ, καί ταΰτα, αηά ϋιαί^ ΐοο, 

ηοϋ 6χρβΰϋ %% ΙηΙ {/^, / βα^, α/η/ι^ οηβ ο/ τ/οη %8 ίη 8ηολ α Ηαΐβ 

ο/ηήηά. Γογ α{ί», οί. 19, Τ) ; ίοΓ οβν, 21, Α. «αί γίφ τοΰτο 

αυτό τ6 τον 'Ομηρου, αηά νβΐΐ Ι πίΛ^ 1ΐ8.νβ,/<>τ ΐη ίΑβ Τ€τι/ Ιαπτ 
^άρβ <^ ΉοΜβτ, Ασο. ίη αρροβίίίοη ^νίίΐι 8. δοηίοηοβ, Ο. 324, 
8 ; Κ. 266, Β. 2 ; Μί. 410. 8ο ςαοίΛίίοηβ, βδρβοίΛΐΐ7 ρΓονβΛδ, 
αΐΌ οίΐοη ίηίτοάαοβά. ΤΙΐθ ς[ηοί&ίίοη ίδ &οιη Οά. 19, 163, ττΙιθγθ 
υΐ^δββδ, ίη ίΐιβ ςυίδο οί 8. Βο^^αγ, ίδ ίΐιυδ οάάΓβδδβά \)γ Ρβηβίορβ. 
Τ1ΐ6 βχρΓΟδθΙοη ίδ ρΓ0ΥθΓΐ)ίΑΐ, αηά άοηοίβδ ίΐιβτί ίΐιβ ροΓβοη ίο 
ιιτίιοιη ίί ίδ αρρΗθά ίβ & πιαη αηιοης ηιβη, δρηιης ίΓοιη πιβη 
«11(1 Γβίαίοά ίο ίΐιβπι.— υί€ΐ£ γε . . . τρ«Γ, αηά βοηε &οβη^ ιη6η 
ο/ Λίλβη»^ ίΐίτββ οί ίλβπι, <ί. ΟΗί. 47, Β, ηοίβ.— -/χίφάιεέοι/, α 
)ίΐ/αηρ νηαη^ δο. I^8Iηρ^ο^168, ττΐιο ίδ ο&Πβά ργα; ίη ΡΙΐ8θ(1• 65, 34, Ρ.] Ν0ΤΕ8. 149 

αηά 18 ίη^Γοάυοβά ίη Χβη. Μβιη. π. 2, Ιιοΐάίη^ α εοηγβτβ&ΐΐοη 
\^ϋ1ι Μβ βιίΙΐ6Γ ίουοίιίη^ Ιιίβ βΐΐαΐ άιιΐ/ ίο 1ιί8 ΐβηηαβαηΐ; 
χηοίΙιβΓ. παώία, ^τηαΙΙ βΜΙάτβη^ 80. δορΙίΓοηίδοαδ αηά Μβ- 
ηβχβηυβ, οί. ΡΙιββά. 3, ττΙιβΓβ ίΐιβ^ αΓβ οαΐΐβά σμικροί* δβη^οα 

(Ερίβ• 104) δ&78 ϋΐ&^ ϋΐΘ ΕΟηδ Οί δοΟΓαΐβδ Γ686ΧηΙ>ΐ6θί ίΙιούΓ 

ιηοίΙιβΓ Γ&ίΙιβΓ ϋιαη ϋιβίτ ίαίΙιοΓ. 

Έ. αλλ' €ΐ μ€ν^ κ.ηλ., ΊμΙ ΊβλβίΊιβτ Ι οαη ηΐΰβΐ άβαΐΚ νηίΐι 
€οηβ^6ηα€ οτ ηοί ίβ αηοΐΊν&τ ^ηβ^Ιίοη, Ηβ 1)ατ6ΐ7 Μηία &(; ίλίβ 
&8 οηβ Γβ&δοη ίοΓ Ηίδ οοητδϋ, Βυί άίθΐηίδδβδ ϋ 8^ ηοί 6χαοϋ7 

ρβΓίίηοηί ΟΒ ίΐΐθ ρΓβΒοη^ οοοοδίοη. π{^9 δ*ο^ι/ ^όξαν^ Λοίο- 

0Ο€Τ ϋί>αί νηοΛί δβ, %η Τϋρατά ίο τβρηύαϋοη ΙοίΚ τηίηβ αηά Ί/οητ8^ 
&ο. ΟΓ. ηοΐθ, 17, Α. 8ο ^^18^; ΙϊθΙοτγ, αλλ* οΖν δ€^σγμ€νον, Ιηί 

ιοΤιαίβν&τ ήια^ Ιβ ίΚβ /αο% ϋ Ίβ αί ΙβοΛί β/αρροβϋά. τη\ίκόν8€^ 

80. δΟΥβη^Τ", οί. 17, Β. τούτο τοΰνομα, 8(5. σοφός^ οΓ. 23, Α. 

ψ€νδοί, ίΐιβ 8α1)Β. 18 οΓίοη αβδοοίαΐβά πϋΐϊ ίΐιβ αά). άληΖίί, Εδ 

8ΐιο\ηι 1)7 ΗθιικΙογΓ, Αδί, &η<1 δΐ8.111>&ιιιη. 

Α. τι €Ϊναι, Ο. 518, β 5 Μί. 487, 5. ωσπ€ρ , . . €σομ€- 35 

νων. Ο. 640 ', Κ. 312, Κ. 13 ; Μί. 568, 2. καΐ ότιοΰρ €Ϊναι, 

ίο Ιβ εν^η αηρ ΐΜης νίλαΐ&οβτ, ί. θ. (ο Ιιανβ &η7 Μ^βί^ΐιί οί οΐιαι* 

ΑΟίβΓ, 1ΐθνΐΓ6Τ6Γ Π100ηδί(ΐ6Γ&1)1β• 

Ο. χαψίς δε της 8όξης, \>\ιί ίιτββρβοΐίνβ οΓ ίΑβ ΓβραΙαϋοη, δΟ, 
ϋτΐιίοΐι αίΐ&οΐιβδ ίο ιηβ &ηά οΓ ^τΐήοΐι \Γ6 λανο 1)66η δρβ&Ι^ίιι^. 
01)δ6ΓΥ6 ίΐΐθ ίοΓΟθ οΓ ϋιο οτϋοΐο. Τΐιβ 6ΐηρ1ι&ϋο ηβ^αϋγθ ονδ^ 
βΐιοηΐά αίβο 1)6 ηοϋοβά ; ϋ αρροαΓδ ίο πιβ ίΐι&ί Η ίδ ηοί 0θβη 
ηςΗί. Τ1ΐ6 β6(χ)ηά ουδ€ ίδ ηοί ιη6ΐΓ6ΐ7 οοττβίαϋγβ ίο ίΐιο δΓβί, 
1)ΐιί 6ΐηρΙι&ίίο = 710 ηοτ, ογ ηοτ ^βη. καταχαρίζ€σ^αι τα δί- 
καια Ί& ίορ&η&τί ^ηβϋΰβ /ογ (Αβ Βοΐαβ ο/ ρΐβαήηρ, ταντα^ βο. 

τα δίκαια =^ρΐ»αΰβ. ομωμοΜν, Τΐλβ Ο&ίΐΐ οί θ£^ ία^βη \>γ 

ίΐιβ διχασταί, »ηΛ ίϋβ Ββοαπί7 ίί βδοΓάβά, λγθ νβΓ7 οίίβη »ά- 
νβΓίβά Ιο, ρ&Γίίου1&Γΐ7 1>7 ^^® Αΐίίο οιταίοΓδ, 6. ^. Ββιηοδ. άο 
ΟοΓ. 2 &ηά 6. Τΐΐθ βαΙ)βί3ηΰθ οί ίΐιβ ο&ίΚ \γ&8 ίΐι&ί ί1ΐ67 νουΐά 
ίΐάιηίΔΐδίβΓ ^α3ί^^β Αοςοπϋη^ ίο ίΐιβ Ι&ιιτδ βο &τ 88 ίΙιβΓο νβΐΌ 
Ι&^ 811(1 τιτ1ΐ6Γ& ηο 1&3{ν^Β βχίδίθά, αοοοΓάιη^ ίο ίΐΐθίρ οττη 1)βδί 150 Ν0ΤΕ8. [85, ο. 

^αύ8Iηθηί; οΓ ψ}\&ί υτμ τ\φϊ, Οίΐ ΡοΙΙ. Οηοιη. 8, 122 ; Ώβιηοδ. 
αάν. Ι^βρί. 118. 

Ι). αλΧωί Τ€ πάντως . . • μάλιστα μ^ντοί και, Ί>θίΑ βν&Τ^ οίΚβΤ 
ιοα^, Ιο Ιβ 8ητβ^ βίρ^οίάΙΙ^, 7ιον)&0€τ, ΐΰΤι^η (ΐ6οη86ά ο/ ίτηρίβύι/^ 

&€., θ£ ηοίθ Οη αλλω^ τ€ «αι, 26, Ε. σαφώς γ^ρ αν, (£ ηοΐθ, 

ωσπ€ρ ονν αν, 17, Ό. ^2ΐ(ον( • . . €ΐναι. 0\)8βΤΥβ Λβ Οίηρίΐαΐχ 

ροΒΪϋοη οί ίΐιεββ ττοΓάβ, ϋιβ οηο αί: ίΐιο 1)6^ηηίης, ίΐιβ οΙΙιβΓ &1 
Ιΐΐθ βηά οΓ ίΐιβ βίααδβ: ΙβΤκηίϊά ίβαοΑ ^/οιι ηοί ίο "δβΐί&οβ τη ίΚ6 
βΧΜίβτιΟό ο/ ίλβ ^<κ&.— κ>/«'ί» τ€ γαρ, ΒΟ. ^€ονς,/οτ Ι1>οίΗ 1>&* 

Ιίβνβ %η ίΐι&τη. ως ον^^Χς = ίΤΜΤβ ίΚαη αη^ι, καί νμίν 67γι- 

τρίπω και τω 3(^ κρίναι^ αηΛ Ι ΰοτπτηΐί ϋ Ιο ^Οίΐ αηά ΐΤιβ ^οά ίο 
άβΰίάβ. Ύ\ύΆ ο1&η86 ίβ ίο 1>6 β1θ86ΐ7 οοηηβοίθά "νπ!!! ίΐβ οοιτβία- 
11Υ6 οίαιίδβ (νομίζω τ€ . • • και • . • ^πιτρίπω), &η<1 ίη ίΐι&ΐ; οοηηβο- 
ϋοη ϊί ίιηρίίθδ, ϋΐΑΐ Ιιο λΑοιόβ ϊά3 1)6ΐί6ί ίη ίΐιβ ςοάβ ρπιοϋο&ΙΙ^ 
1)7 ^ί^ <^ι^ ΓθΗ&ηοθ οη ϋΐθ ρΓονίάβηοβ οΓ Οοά ίη ΙΙιίβ Ιτΐ&Ι Γογ 

Ιΐίβ Ιΐίθ. α \γΠΙ Βθ θ1)θ6ΓΥ6ά, ίΐΐ&ΐί 8θΟΓ&ΐ63 ]ΐ€Γ6 11808 Ιΐΐθ βίη- 

^&Γ τω 3(φ, ίΐτου^ΐι 1ΐ6 Ιι&β 1)66η υδίη^ ίΐΐθ ρίηταΐ 3ΐΐ8ύ 1)βΓθΓ6. 
Ηθ Π1&7 τβίβΓ Ιο ίϊίο ^ά 8.1 Ββίρΐιί, οί Υί^ϊιοϊα 1ιθ Ιι&8 οΓΐβη 
Ι^βΓοΓβ εροΐίβη ρ&Γϋοα1&τΐ7, &η<1 ίη ί1ΐ6 βίη^Ιατ ηηηιΙιβΓ (οί. τ6ρ 
^€6ν τον €ν ΔελφοέΓ, 20, Ε, δςς.), αηά τ^Ηο, Ιιατίη^ ίηάίΓθθίΐ7, 1>7 
ιηβ&ηβ οί ίΙΐΘ ΟΓ&οΙβ, ίητοίγβά Ηίηι ίη άίίβου1ΐ7, ττοπίά ηοττ ρΓΟ- 
νίάβ ΓοΓ ϋΐ6 1)6δΙ Γββαϋ; ογ Ιιβ πι&7 τβίβΓ ίο ίΐιβ δπρΓβηχθ Οοά, 
\γ1ιοπι Ιι6 οΓίθη, οδ Γβριβδβηίθά ίη ΙΙιθ ττηϋη^β Βοίΐι οί Ρΐαίο 
&ηά Χοηορίιοη, βίηςίοβ ουί &ηά άίδΐίη^ίδΐιβδ &οηι ϋιβ ίηΓβΓίοτ 
άβίϋβδ (<£ Χβη. Μβηι. 4^ 3, 13). 

Τνίίΐι ϋΐ6 &Ιχ>Υ6 γγοΓάβ οί ρίοΏδ Γβδί^αϋοη &ηά οοη&άοηοο, 
δοοΓ&Ιββ οοηοΐαοΐοβ ϋΐθ £γ81 &ηά ρηηοίραΐ ρατί οί Ιιίβ άβίβηοθ 
&ηά 8ΐιΙ>ηιίί8 ίΐΐθ ς[α6β1ίοη οί ζατίΐγ ογ ηοί ςηίϋ7 ^^ ^ ^η(1^8• 
ΤΙΐ67 ρΓοηοηηοθ Ιιίηι ^ωΐίγ }>γ & βηι&ΙΙ Π1&^οη^7 οί γοΐββ. Τΐιο 
ςαβδΰοη δΐίΐΐ Τ6ηι&ίη6(], ιυ1ι&1 ραηίδΐιηίθηΐ βΐιοιιΐά 1)6 ίηΑ1οΐ6(1« 
Ιη βΐΐ ίΐιοδθ 0&868, ντΙΐθΓβ ϋΐθ Ι&νγδ άο ηοΐ ρΓ6δοηΙ>θ ίΐιο ρ6η&1<;7 

(άγων€£ ατίμητοι), — Ληά οΙίΑΓ^ οί ίπΐρίθΐ7 ^βΓβ οί ίΐΐίδ βΟΓΐ, οί. 

Ό6Π1. ίη Τίπιοο. 702, 5— ίΐ ττοδ οηβίοπι&Γ7 ίοΓ ίΐΐθ ΒοοαδβΓ Ιο 36, Β.] Ν0ΤΕ8. 151 

ρτοροβο \Γΐι&ί 1ΐ6 άββιηβά α Βΐιϋ&Μβ ρ6η&ϋ7 (η/ιασ3α(), &ηά Ιΐιο 
ΐΜχ;αδ6<], ί£ Ιιο όΐιοββ, ίο ρτοροδθ 80ΐηβ οΙΙιβΓ ρηηίβΐιιηβηΐ: {άντί' 
ημασ^Μ οτ ΐ^ΐΌτιμΜτθαι), ιιηά ϋιβη ί1ΐ6 ^υ(1ς68 άβοΜβά 1>6ί:\Γ66ΐι 
ϋΐ686 ίψο, ηο ϋητά ρΓοροδϋιοη 1)6ίη§ &<1ιηίβ8ίΙ)1θ. ΟΓ. ΟροΙβ, γοΐ. 
τπι. οΐι&ρ. 68 ; &Ι80 Βοβοΐεΐι, ΜβίβΓ &ηά δοΐιδιη&ηη, &ηά δπήΐΐι'β 
Βίο. Αηίίςς.: *Αγων€9 ατίμητοι και ημητοι. ΤΙΐΘ &00υδ6Γ8 οΓ 
8οοτ&ί68 ρΓθηουηο6€ΐ Ιήχη τ70ΓίΙΐ7 οί άβαίΐι. Ηαά δοοπιΐββ 
οΙιθ86η Ιο ρτοροβθ 1)&ηί8ΐιιιΐ6η1;, ίοΓ ίηβΐαηοβ, ίηβίθοά οί άθαίΐι, 
Ηθ ιηίξΜ άοτιΒϋθδβ 1ι&Υ6 βδοαρβά ί1ΐ6 βχίΓβαΐΘ ρ6η&ϋ7, οί. 37, ; 
Οήί, 52, Ο. ΒαΙ ντίιοη Ιιο άίδάαίηβιΐ ίο αοΙαιο^Γΐβάςθ ςυίΐΐ 1>γ 
ρΓοροδίης &η7 οοιιηί6]ν&886δ8ΐη6ΐιί, αηά ογοη οίαίιηβά ρο^ατά ίη< 
8ΐ6&<1 οί ριιηίβΐιιηβηΐ &8 Ιιίβ άαβ, ίΐιβ 3υ(1ς68 ΐοοίε οίΓβηοβ &η(1 
86ηΐ6ηο6ά Ιιίπι ίο άβ&ίΐι. Πίβ Γβιηατ]» οη ψΙολΙ Ιιθ ίΐιοαςίιί ΙΗθ 
ρΓορορ ββηίβηοθ οοηβϋίυΐθ ίΐΐθ ββοοηά ραΗ οί ίΐιβ Αροΐο^, 
ΟΛρρ. 25-29. 

Α. το μ€Ρ μη άγανακτ€'ίν άβρβηάβ οη ξνμβάλΧ€Ται, Τΐΐθ &ΓίΙ' 86 

οΐβ 8ίιηρΐ7 ιη&Γΐθ3 ΐΗο ίη&ηίϋγθ α Ιίίίΐο πιογθ (ϋΒ(;ίηο1;ΐ7 &8 ίΐιο 
οΙ>)θθ{ οί ίΐΐθ ιη&ίη αοϋοη ; οίΙιβΓ^ίδο \γθ βΙιουΜ βχροοί ίΐιβ ίη- 
&ήϋγ6 αίοηβ. Μ(;. 543 ; Ο. 622. ΤΗθ μ4ν ίβ οοιτβΐ&ϋγβ ίο ^/ 

&ί ί1ΐ6 οοιηπιβιιοοιηβηί οί ίΐιο ηοχί οΙι&ρίοΓ : Τιμάται δ*οΖρ. 

άλλα τρ . . . καΐ, Ιο^Κ τηαηι/ οΙΐΚ&τ ίΑίηρβ ύοταρντβ ίο ΰαηββ^ αηά 
€8ρ6θί&1ΐ7} α Α^ λαρρβηβά ίο τηβ ηού ηηβχρβόΐβά^ οί. ηοΐο οη 
βίλλοι τ€ και^ 28, Ο. ΤΗθ ίιιΠ αηά Γβ^ατ οοη8ίΓΤΐοίίοη γτοαΜ 
λ&ΥΟ 1}66η κα\ ^η κα\ τοϋτο οτι ονκ άρίλπιστον, κ.τ.λ. ίΚπΙς ΛΏά 
ϋδ άβήΥ&ίίΥββ &ΓΘ 1186ά \Γίί1ΐ ΓβίΟΓβηΟΘ ίο 0ΐ\|60ί3 οί ίβ&Τ &8 ΤΓ611 

&8 λορθ. δο βροβ &ιΐ€ΐ βρβΓΟΓθ ίπ I^&(^I1, (£ Υίτ^. Αί 8ρβταίβ 

Ροοβ ιηβιηοιββ δυιάί &ί<][ΐΐ6 ηοίαπάί. παρ ολίγον . • . παρά 

ΐΓολυ. πάρα ίιηρίίββ οοηψαηΒοη^ /οτ /, /οτ ^^ ^ραί•ί, άίά ηοΐ 
θηρροΜ α νούΐά Ιβ ίΚνΛ ^ ΙϋΙΙβ^ 1)υί 1η/ ηναοΚ^ 80. ίΐι&ί ίΚο - 
νοίββ 8@&ίη8ί ζηο ιιτουΐά 6Χ066€ΐ ίΐιοδθ ίη 1117 ί&γοΓ. Οί. Κ. 

297, III. (2); Μί. 588, ο. (ΐ τρ^ις μόναι, κ.τ^, "νΤθ ΙίΛΥθ 

ΙΐθΓθ ί&]ί:6η ίΐΐθ ϋΙ)6ΐ*ί7 ίο άβρατί ίΓΟχη ίΐιβ Γβα^ς οί 8ί&11« 
Ικκιτη, βίηοθ Ιιθ Ιιαβ άβρατίοά (&8 \γθ ίΐιίηΐε νίίΐιουί 8ΐι£1οί6ηί 152 Κ0ΤΕ9. [36, Α. 

Γ6&8οη) Γγοπι ίΐΐθ Γβ&άίη^ οί ιηοβ^ οί ΐΙΐ6 Μδ8. αηά &11 11)€ 
Βίαηάαπί βάίϋοηδ. Ηίβ τβ&άίη^ ίβ τριάκοντα, Ίί %}^Α^ ν^6Γ6 1.Η€ 
Ιτυβ Γβ&άίη^, ίΐιβ ιηο^οτΟι/ &§ιώΐδ^ δοοπι^ ιβιιθ^ Ιι&υθ 1)66]| 
ΐγάο& Ιΐι&ΐ ηηιηΙ)6Γ, τίζ., βίχΐ7 ; αιιά λ ιηι^οιϋ^ οΓ βίχΐ^ οοηΜ 

1ΐ&Γθ]7 Ιΐ&ΤΘ 866]ΙΙ6ά ίΟ δθΟΤ&1θ8 8ΏΓρηβίΐ1ξΐ7 81Ώ&11, ηοΓ \701ΐ1<1 

Ιΐθ Ιι&Υθ &ά(ΐ6<1 μόνοι Χο 80 Ιατ^ & ηαηϊΙ)6Γ &8 ΙΙιΗ^. ΤΙιθ άίΜ- 
οαϋγ ίβ ΟΓθ&Ιβά 1>7 & ρ&88&§6 οΐ Βίο». Ιλ&Η, 2, 41, ίη ιιτΜοΙι Ιιο 
8&78, ίΗ&(; δοοΓα1;63 ικταβ οοηάθΐηιΐΘά Ι)^ & Iη0^ο^^17 οί 281 γοΐββ, 
ί, 6., &8 ίΐιβ ρίΐδ8&^ 13 ιΐδυ&1ΐ7 ίηίθΓρρβΙβά, ΙΙΐθΓβ ντβιβ 2β1 Υθ(;69 
αραίη8ί ϊάπι, 1ΐ α οΐιαο^θ οί 3 νοίββ ττοαίά Ιιατο 86οαΓ6(1 Ιιίβ 
&ο<|ΐιί(ΐΑΐ, ίΐιβτο ιηαβί 1ι&γ6 1>66π 275 ίη Ιιίβ Γ&υογ, &η€ί ϋιο νΗοΙο 
ηηιιιΙ)6Γ οί γοίββ ιηαδί Ιι&υθ 1)66η 556. £αΙ ίοΓ βαβίι & ιιιιϊηΙ>6Γ 
οί άίΐΕ&8ΐ8, ϋ 19 !ΐΓςιΐ6€ί 1)7 δΙ&ΙΙΒ&ηιη^ ίΙιβΓθ ίδ ηο &ιι11ΐ0Γίΐ7) 
δίηοθ ίΐΐθ Ηθΐί&δίβ 11811&ΙΙ7 8&ί ίη βοοϋοηθ οί 500, 1000, 1500, 
ΟΓ 80ΐηθ βαοΐι πιαίϋρΐθ οί & δίη^ΐο δβοϋοη. δββ ηοΐβ, 17, Α, 
αηά &Ώΐ;1ιοηΙίο8 ϋιβτβ οΐΐβά ΙουοΜης ΙΗβ οοηβΐϋαΐΐοη οί ίΐιο 
Η6ΐί£β&. ΒυΙ 6Χ&ιηρΐ63 &Γβ ηοΐ; \γιιηϋη§ οί βτιοΐι ίΓ&οΙκ>η&1 ββο- 
Ιίοηβ, &8 200, 400, 700, &<χ ΝβίΙιΙιβΓ ο»η νίο \)β βυΓβ, ίΐιαί &11 
ϋιβ ^ι1^ο^8 ίΥινΛ τυ6Γ6 ίιηραηηβΐΐθά ιγβτβ ρΓβββηί ογ γο<;6ά ίη βγβτγ 

ΐΓΙ&Ι• Τ1ΐ6Γ6 άοοβ ηΟΐ, ϋΐΟΓβίΟΓΟ, δ66ΐη Ιο 1)6 & 8Ό£θί6η<ί Γβϋδοη 

ίοΓ άβρ&τϋος ίροιη ίΐΐθ οοιηιΐΜ>ηΐ7 Γβοβίγβά 8ΐι<1 ιηοδί οΙ)γίοα8 

ΓΟ&άίης &η€ΐ βχρΙ&η&ϋοΩ οί ίΐιβ ρ&βδβ^. μ^τ^π^σον. ίαΐΐβη 

ογ«ρ, 60. ίηΐο Λθ οϋιΟΓ ιίΓη, ττΗίοΙι Γβοβίγβά ϋιβ γο<;βδ ίορ αο- 

ςτιίύί&Ι. άπσπ€φ€νγη. Έοτ ϋύΒ ίοηα οί ίΐιο ρΐυρ. 866 ηο^ο 

31, Έ. άνίβη^ &0. ϋροη ΙΙϊθ βήμα ίο Λχά ΜβΙβίΏδ ίη ϋιε 

&άγοοιιθ7 οί Ιιίδ ο&υδ6, οί. ηοίβ, 18^ Β. χιΚίαε δραχμάί• 

Τ1ΐ6 ρΓ0860υΐ0Γ, ηηΐ688 Ιΐθ Τ6ύ6ίΥ6(1 & Μύϊ ρ&ι^ οί ΙΙιβ γοΐβδ, 
1¥13 ΙίαΗθ ίο & βηο οί & ίΐιοιίδ&ηά άΓ&ο1ιιη&8 αηά βίδο & ίοΓίβίΙ- 
ιΐΓβ {ατιμία) οί ίΐιο τϊφΐ ίο αρροΑΐ" &8 ρΓΟδβοαίίΟρ ίη ίίιύατο — α 
νβΓ7 ηδβίιύ Ληύ υ6Γ7 ηβοβ68{ΐΓ7 οΐιβοίε οη ίΐιο γίρυΐβηοθ οί ρυΐ)- 
ϋο ρΓΟδθοηΙίοηβ ίη ΙΙιβ Αϋιοηί&η οοαΓίβ. Οί. Ββηι. ^β Οογ. 103 ; 
ίη Μίά. 23 ; Βθ6€ΐ^Ιι, Ρηΐ). Έοοη. ΑΙΙι. οΐι&ρ. 9, 11. δοοΓ&Ιββ &γ« 
ξΐιΟΒ, ίϊχΛί Μβίοίιιβ (ηοΐ 1)6ίη§ ίΐΐθ πιοδί ρορηίατ ογ ίηΑυοηϋΕΐ 8β, Α.] Ν0ΤΕ8. 153 

οί ίΐ^ ίΙΐΓββ ΛΟΟίΐΒβΓδ), ϊΐ 1ΐθ Ιιιιά Ικϊβη ίΐΐθ βοΙθ ρΓΟβοοαίοΓ, 
νοαίά ηοίί.ΐιανθ οαπίβά πιογθ ΙΗ&η & ίΐιίτά αβ Πλαη^τ τοίββ 03 
^6Γθ αοΙυαΙΐ7 ξοΊηοά Ι)^ Ιΐιο }(»η1 ίηίΐαβηοθ οί ύιβ ϋιτββί ιι.ηά 
οοηδ6ς[α6ηΙΐ7 ττουΐά ηοΐ Ιιατθ Γβοβίτβά & £ί11ι ραΗ οί &11 ϋΐ6 

νοίββ. ΟΓ. βοΙίΙβίβΓ. &<1 ΙΟΟ. το πίμΤΓΤΟν μίρος. 01)8βΓνβ ίΐιβ 

ΓοΓΟθ οί 11ΐ6 &Γϋ€ΐ6, ϋίίβ ΓβςιιΐΓθά Μ1ι &οοοΓ<1ίη§; Χο ίΐΐθ ι^βΐΐ- 
Ιαιοντη Ιατιτ. ΒθΠλθθϋΐ6ΐ)69 ((Ιθ Οογ. 103) ιΐδ68 βίιηρΐ/ το μίρο» 
ιη ίΐιβ 88ΐηβ ^Βγ^ ΐΤιβ Γ6(][υίΓ6ά ροτίίοη, 

Β. 6 άνηρ^ 80. ίΐιο ΑΟοτιβοΓ, οί ΐΓίοχη 1ΐθ Ιιαά ^ηβύ 1)66η δρββίς- 
Ιης ίη Ιΐιβ ίοΓβςοίο^ ο1ΐ8.ρίβη— τί^χατα* ίδ ιηίάάΐθ νοίοβ. Τΐΐθ 
α8&^ ίη Γβς&τά Ιο οβδββδπιβη^ αηά οοηηΐ6Γ-&δδ688ΐη6ηύ {τιμασ^αι 

&ηά ίττιτιμασθαι) 1ΐ&8 1)6611 ΟΧρΙ&ίηοά &1)0Υ6. ^ ^ηΚοΡ^ ΟΤΙάΜ 

ιΐββάΐ688 ίο &8]ί — Μ ίί €^οίά&η% β4ο. παδίέΐ* Ρβίβκ ίο 0(»^γ&1 

ριιηίδΐιιηβηί, αποτίσαι ίο & ρθ€αι>ί&Τ7 ρ6ηα1ί7. ΤΙΐ6 ς[Ώ6δίίοη ίβ 
οδΐίβά ίη ίΐιβ ττοΓάδ οί & ^ιιά^^^8I ίοπηιι1&, οί. Ββιη. ίη Τίιηοο. 

105. ο η μα^ωρ άίίΤβΓβ ίΐΌΠΐ τί μα^ών ονΐγ ίη Ι)6ίης Γβΐ&ίίγθ 

αηά ίηάίτβοί. Ιί πι&7 1>ο τβηάοΓβά Ϊ>€ΰ€ηί8β, Βυί ίιιτί1ΐ6Γ ίηάί- 
οαίββ 8ατρη86 ογ οβηδίΐΓθ. ΤΙιίδ ύηρϋο&ίίοη ο&η 1)6 6χρΓ6886ά 
ίη Εη^ΐίδΐι οηΐ7 }>γ & ρ&τβηίΐιβδίδ :. Ιβοα^ιββ Ι άίά ηοί Ίαββρ ^ηίβΐ 
{αηά ίβΊιαί λαά Ι ΙαΙοβη ίηίο ιτη/ Άβοά^ ΙίίβΓοΙΙ^, Ιβ&τηβά, ίΐιαί 
Ι άίά ηο^). Οί. Μί. 507 ; Ο. 631 -, Κ. 344, Κ. 5. δββ &1δο 

δοΐιΐβίβπμ. ιιηά 8ί&]11). &<1 Ιοο. &ρπ-6ρ οι νοΚλοί^ 80• €πιμ€\• 

ονρτΜ^ ηοί ΰοΗηρ/ον ίΐιο^β ίΜηρ8 ίϋΆίβΛ 17^ τλομ οατο ίοη Οί. 

Μί. 634^ 3.- τωρ αλλωι^ αρχ^ι^, ηοί ί1ΐ6 ΟίΤίβΤ ΠΙ&^ίτ&οίοδ, ίΟΓ 

ίΙΐ6 8ρ6θί£θ8.ίίοη8 ^^Ιήοΐι ρΓ606^ &Τ6 ηοί &11 πΐΑ^ίδίπιοίβδ, 1)υί 
ϋίβ Τ€Βΐ^ 60. ϋιβ ίΜΐς%8ΐταο%€9, δο ΟτΟΓ^. 473, ο : ποΧιτων και 

τωρ αΚΚων ξ€ΡωΡ =.ί1λ6 οίίΐζβηβ &ηά ίΐΐθ Γ68ί, γίζ., ί}ΐ6 βίΓ&η^Γβ. 

δο οί άλλοι 18 οίΐβη 1186(1• ζυρωμοσιωρ και ϋττάσ^ωρ. ΟοηδρίΓ- 

αοΐββ &η€ί ίαοίίοηβ &1)οτιηάθ€ΐ &ί Αίΐιοηβ ίη ίΐιο 8^ οί δοοΓ&ί6& 

€ΐΓΐ(ΐκ(στ€ρορ « . . σώζίσ^ϋαι, ίοο ηρτίςλΐ α ίηαη ίο 1>β 9α/$ 

{/ Ιν3βηί ίηίο 1^686 ΐΜηρβ, 

ϋ. €ρταυ^ ίΟΓ €ΡτανΖοι^ &δ νο οίίβη υδ6 ίΐιβτβ ίΟΓ ΐΑϋΑ&Τ. 
0. 059,^ ^; Κ. 300, Β. 7. ΒβΙοτίΓχ €ρταν^α ίβ βςηίναίβηί ίο Μ Ιδί Ν0ΤΕ8. [«β, α 

τοντο, αηβιγβηη^ ίο ίπί τ6 €ν€ργ€Τ€ίΡ αηά {ώι^ ίβ Γβάηηάαηΐ : Ϊ>η1 
ίο ρο αηά οση/βτ οη εαολ ίηάίνίάηαΙΙι/ ΐΤιβ ςτβαί€8ί 1>βηφΙ^ Ιο 

ίΐΐίβ (1ίΐ6Γ&1ΐ7, ίΑ«τβ) Ιν>βηΙ, των Τ€ άλλων . . . ίπίμίλίϊσ^αι^ 

ίή&ί 18, οη ϋΐθ ρηηοίρΐθ ίΐιαί Ιΐΐθ ιη&η ίβ πιογθ 11ι&η Ιιίδ ρτορβΓ- 
ίγ^ ίΙΐΘ βΐ&ίθ ιηοΓΘ ϋιαη ϋβ ροβδββδίοηβ, &ηά ίη ^ηβΓαΙ ρβΓβοηβ 
ΟΓ ίΐιίιι^ ιηοΓθ ίΐι&η ίΙιβίΓ &(1{τιηοί8. Τΐιβ βαπιβ ^^κί ρΓΐηοίρΙθ 
ίβ οΩ;6η ίηοαίο&ΐβά Ιογ οητ Ιοτά ίη Ιΐιβ ^δρβίβ, οΓ. Μ&ί. νι. 
25, 33. 

Ώ. τιμασ^αι ΙιβΓθ αίβο 13 πιίά. = ίο ατπβτΰβ ηι^δΰΐ/, Οοιη- 

Ρ&Γ6 Έ, 1)6ΐθΐΥ : €( ονν Β€Ϊ μ€ κατά το δίκαιον της άζίας η/χασ3αι. 

τοιούτον δ η, ίηβίβ&ά ο£ τοιούτον οϊόν, 1θ ΐη&Ι^θ ί1 ιηθΓ6 

πκΐβδηϋβ ; βΐ^λ α ροοά ο/ ^Καί&Ό6ν Μηά ϋ ιηαι/ Ιβ^ αβ^ βίο. 
Βοίοιγ νίβ Ιι&γβ & 8ϋ11 πιογθ βίη^Ι&Γ πιίχίη^ οί οοιτΰΐαίίγββ : 

μαΚΚον πρ€π€ΐ όντως ως, ΛΥΐΐβΓΟ Υ^ βΐΐοαίά βχρβοί μαΐλΧον , • , η 
ΟΓ οϋτως ως, \)\ιί £ηά 1>ο11ι ίοηηδ 1)Γθτι^1ιί ίο^ΙΙΐθΓ. Α δίηιίΙ&Γ 
οοηδίπίοΐΐοη ΟΟΟαΓβ Ο,ί 30, Α : πρότερον μηδ€ οντω σφόδρα ως, 6Χ- 
06ρ( 11ι&^ ίΙιβΓβ μηδ€ 13 ίπίβΓροδβά 1)6ίτΥ66η πρότ€ρον &ηά οντω, 
Λϋά ιη&]<:68 ίΐΐθ οοηβίηιοϋοη δοιηβ^ΐι&ί Ι6β8 οοηοίδβ &ηά &1)ηιρ1;. 

— π ίνητι. Οι, ηοΐβ, 23, Β. €ν€ργ4ττι, αρηδίίο Ι^ηβ/αοίοτ, & 

ίβπη οί ΗοηοΓ, ττΐιίοΐι ϋιβ Αίΐιβηίαηδ οοηίβΓτβά \)γ ίοπη&Ι \οίβ οη 
Ιΐιοδθ νΐιο ΙΐΛά άβδβΓνβά νβΐΐ οί ίΐιβ βίαΐβ, &ηά ττΐιίοΐι ΓοΓβίςηβΓβ, 
αηά ογβη ίοΓβί^ Ιϋη^ αηά ρπηοββ, ^θγθ &πιΙ)ίϋοη8 Ιο Γθοβίνβ. 

8ο ίη Εβτρί, νίόΐ^ιηγ ΕυβΓ^ίοβ. €π\ τη νμίτίροί παρακ€\€νσ€ΐ, 

/οτ ί/οην αάτηοηίϋοη, ί. ο. ίο ίηδίηιοί ]τοη, ϋιβ &<1). Ι&ΐάη^ ίΐιβ 

ρΐ&οβ οΓ Λβ οδ}6θΗνβ ββη. €ν ττρντανείφ σΊΤ€Ϊσ^αι. Τΐιβ Ργ^- 

ίαηβηπι ν&β & δΟΓίϊ οι (ήίγ ΙιιιΙΙ ογ 81α(« Ιιοηββ, -ντΙιβΓβ ίΐιβ Ι&^β 
αηά ρηΙ)1ίο ατοΜνοβ ^θγθ Ιεορί, τγ1ι6Γ6 ίΐιβ ΡΓ7ΐΆη68 αηά βοηΐθ 
οίΙιβΓ χη8§ίβίΓ&ί63 Η&ά 1Ιΐ6ίΓ πιβ&ΐδ, &ηά βηίβΓί&ίηβά, λΙ ίήο ρηΙ)1ίο 
βχρβηβθ, ηοί οηΐ^ απι1>&88&άθΓ8 Γγοπι ίοΓβί^ 8ΐΑΐ68, 1>ηί οίϋζβηβ 
\7ΐιο Ιι&ά άβδβΓΥοά ^βϋ οί Ιΐιβ 8ΐ&ί6. Το 1)6 11ιη8 βηίοΓί&ίηοά 
ν&3 Ιΐΐ6 Ιιίςΐιοδί ΙιοηοΓ. δοοΓαΐ68 οΐ&ίιηβ ίί οδ & ^ν^ργίτης υτΥϊο 
1ι&8 ΓβηάβΓθά ίΐΐθ πιοδί; πδβίηΐ ββΓγίοβδ ίο ί1ΐ6 δί&ΐο, αηά αίβο &3 
ηΰΤοΓάίης Μαι ίΐιβ Γβςαίβίίβ Ιβίβητβ, ίΐι&ί Ιιβ πιίςΐιί άβγοίβ Ιιίιηδβΐί 36, 1.] Ν0ΤΕ8. 155 

ν^1ιο1ΐ7 ίο ίΐιο ίηδίπιοϋοη οΓ ϋιβ οϋίζβηβ. ττολύ γ€ μαλλοι^• 

ΥίοίθΓ8 ίη ίΐιβ ρΰΙ)1ί6 ^ιηβδ ^θγθ ΙιοηοΓβά τ^ίίΐι βηίβΓίαίηιηβχιί 
&ί Ιΐΐθ ΡΓ7ίαη6ΐιιη. δοβΓ&Ιβδ οίαίιηδ ίΐιβ ΙιοηοΓ οδ άυο Ιο Μπι- 

δ6ΐ£ τηηολ ψλοτθ αΐ Ιβαβύ ίΐιαη ίο δαοΐι. ϊτπτω, & ναοβ Κοτββ 

αηάβΓ α τΐάβρ; ξυνωρ'ώι^ α Ιυ>ο 1ίχ>τ8β οΊια/τΜ; ζ€ύγ€ΐ^ & ^ηβΓοΙ 
Ιβηη ίοτ ο&τΓία^, Ιιθγθ άβηοΐββ βδρβοί&ΙΙ^ α οΐι&ήοί άΓ&ττη 1>3^ 
ηιΟΓθ ίΐι&η ϊγτο ΙιΟΓδβδ, αικί ιη8,7 1>6 τ&α.ά&[%ά/οητ Αο^*8β ϋΤιατίοΙ* 

^ΟΧυμπιάσιν^ οΙ ϋίβ ΟΙι/τηρίΰ ρατηββ» Τΐιβ εοο. (^Ολυμπιάδα 

ΟΓ ^Ολυμπία) πιοΐΌ ίΓ6ςΰ6ηίΐ7 ίοΐΐο^δ νικαν. 866 Εβχ. ιιηά6Γ 

νικάω, δοκ€Ϊν ΐΐναι • • . ίϊναι» δθθΓ8.ΐ68 ΤΓ&8 8>η υηοοίηρΓΟ- 

ιηίβίη^ 6ηβπΐ7 ο£ &11 Βββτηίης^ ωιά οίΐβη βχροδββ ϋιβ/(?Ζ?^, &δ νβΠ 
08 ί1ΐ6 1)&86η688 οί ίί, βίιιβθ ί1ΐ6 1)€δί τ^α^ ίο Βββτη ίο 1)6 ξ;οοά (ίη 
\\ΊΐΛί€νβΡ βχοβίίβηοθ), ίδ ίο Ιβ ^οοά. ΟΓ. Χβη. Μβιη. 1, 7, 1. 

ό μ€ν τροφής ουδίν δ^ΐται, €γώ Β€ Β€ομαί, 60. 1)60&11β6 Ιΐθ ίδ 

ήοΐι, οδ ίΐΐθ γίοίοΓ ίη & οΐιατΐοί ιηηβί 1)6, \τ]ιίΐ6 1 &ηι ροοΓ. Η6 
1ΐ6Γβ Ιιιΐδ Γββρβοί ίο ίΐιο π€ρψ•ι &1)0Υ6, &δ ίη ίΙΐ6 ρΓβοβάίης οΐ8,τΐδ6 
Ιΐ6 ΓβίβΓδ ίο ίΐΐθ €ν€ργ€'η}. Η6 ίβ α Τ€α1 ϊ^βηβ/αβίοτ, αηά 1ΐ6 ίβ 
Τ€α11ι/ ροοτ. Η6 1)θί1ι άβδβΓΥβδ αηά ηββάδ ίο 1)6 ρΓΟτίάβά ίοΓ 
ίη ί1ΐ6 Ργ 7ί&η6ηηι• 

Α• ιταραπΚησίωί . • . ωσπίρ π€ρ\ τον οϊκτον και τηί άντιβόΚη" 37 
σ€ως. Ϊ1ΐ6 Γ6Γ6Γ6η06 ίδ ίο Οΐΐ&ρ. 23, ΐνΙΐβΓΘ 1ΐ6 δΟΟΡηδ ίο ΓββΟΓί 

ίο δυρρίίοαίίοηδ ογ 8.ρρ6&.1δ ίο οοηιρ&8δίοη, αηά γ^ί άβηίββ ίΐιαί Ιιο 
άοβδ ίΐιίδ αυ^αΒιζόμ€Ρος^β•οιη αττοραηοβ, ΗβΓβ 1ιβ βπιρίο^δ ίΐΐθ 

Γ&ΓΘ ^ορά άντφολησις ίηδίβ&ά οΐ ί1ΐ6 υδυ&Ι ίκίΤίία. τοιούτον 

αλλά τοιόνΒί^ ηοί ΒΐίΰΑ 08 ΐΤιαΙ^ 1)ηί 8ηΰλ 08 ΐΑί8/ ηοί 8ΐί€λ θ8 ί/οτι 
8ηρρο8β^ 1>υί ^ηοΗ ο8 Ι ρτοϋββά ίο βχρίαίη (οΓ. ηοίβ, 21, Β), ί. 6• 

ίί ίδ ηοί &ιτος&ηο6 1>υί ίταίΐι αηά άαί7 ίΐι&ί ήηρβίδ ηΐ6. ίκων 

€ΐναι ίδ δίΓοη^Γ ίΐι&η ίκωρ ϋΐοηβ• Ιί πΐ6&ηδ, 8σ /αν οβ άβρ&ηά& 
ση ίπν υήΙΙ Ο. 623, Ν. ; Κ. 306, Κ. 8 ; Μί. 545. 7Γ6*'^α) 

Θ0ηΐβίίηΐ68 ίΑίεβδ ί^Ο ΑΟΟ. δΐ€ΐλ€γμ€^α. Τ1ΐ6 ρβΓί*. 1ΐΑ8 Γ6- 

βρβοί ίο ίΐιίδ &ρο1θ87, νΐιίοΐι 1ιβ Γβ^αράδ αβ νίΓίαδίΙΙ^ βηίδΐιβά — 
ιί ν&δ βηίδΐιβά δο &γ &δ ίΗθ ς[ηββίίοη οΓ ^ηίΐί ογ ίηηοο6ηο6 \?β8 
ΟΟηοβΠΙβά. &σπ€ρ και άλλοις άν^ϋρωποις, Ηθ ρΓθ1>&1)ΐ7 1ΐ88 156 Ν0ΤΕ8. [37, Α. 

ρ&τΐ^ουΐ&τ ΓβΓβΓβηοθ ίο ί1ΐ6 I^α€βά6Iηοη^αη8, ^Ιιοββ 1&\γ8 δοσταΐβ^, 
ίη οοππηοη \^ϋ1ι πιοδί οΓ Ιΐιβ ρΐάΐοβορίιβρδ, 1ιί2ΐιΐ7 Γβ^βΓβη<»€^ι 
Ληά νΐιο, 08 Τ1πΐ07<ΰ<ϊβ8 αηά Ρΐιιίατοΐι ίη&πη ιιβ, ηβνβΓ ά^οΐάβά 
ϋορϋαΐ ΐΓίαΙβ 1ια8ϋΐ7, 1)«* βχίβηάβά ίΐιβιη ονβΓ ΒβγβΓ&Ι οΐΛ}τβ. 

Β. τον κακοΟ, 907Μ βνίΐ^ ί. θ. αηι/ ρηηίώ/ιη&ηί. 8ο τοιουτοΌ 
τινΟΓ, α»^ Ι,Μν^ ο/ ίΑίβ 8θτί, 1% Ίά ββη. οΓ ρ^^^β ογ ρβπαΐύρ^ 
&ηά 18 &οοοιηρ&ηίοά νίΛ ϋιβ άβ.*. ο£ Ιΐΐθ ρβταηι (ε/Ααυτφ) ου 
νΐιοιη ίΐιβ ρ6η&1ί7 ί^ &β86886ά. ΊΊΐθ δ&ιηθ οοηβίΓαοϋοη ίβ βββιι 
ίη ο5 Μίλητος μοι τιμάται^ βί ρ&δδίιη. Αά Γβπι, οΓ. ηοίο, 38, Β• 

? μη ττά^ω. ^ 18 ΜΐΙβΓΓ0δ»ϋνβ :. βΙιλΙΙ ι άΟ α ΐΙίΓΟΰβΙΐ &αΓ 

11ι&ί 1 1X18,7 δ^^^ι* άβαίΐι, ^Ιιοη Ι αιη δο ίςηοπιχϋ οΓ άβ&ϋι ίΙΐδΛ Ι 

άο ηοΐ; Ιίηο\7 ^ΗβϋιβΓ ίΐ 18 α ςοοά ορ μι βγϋ ? €λωμαι, δαί)), 

βοί. ίη & άβΙίΙϊβΓΛϋνθ ^υβδϋοη. Ι* ίβ ίο Ι)© ΓβηάβΓβά \)γ ίΐιβ 
ίαΙαΓβ. α 18 ΓοΠονβά \)γ α ραΓϋϋνβ ^©ηίϋγθ : 8ΆαΙΙ Ι οΙιοοΒβ 
ΟΡ ίΚο8β ΐΜηςβ %ο7ιίοΚ Ι Ίαηου) ίο 1>β 0θ11^ βο. ΙιηρπβοιιιηβΒί, 1)£ίη- 
ίβΐιιηβηί, &ο. Τ^β Ιι&τβ ίη Ιΐιΐβ ββηίβηοθ αηοΙΙιβΓ βχ&πιρίβ οί 
ίΐι&ΐ υ88^ ινίιίοΐι οοοιιτδ 80 οίΐβη ίη Ρΐαίο — ί\γο οοηδίπιοΐίοηβ 
οοηάβηδβά Ιηίο οπο. Τΐΐθ &η1Ιΐ0Γ. πιί^Κί Η&το 8&ί^ : ίΚωμαί τι 

τούτων Α €ν οΊ8α οτι κακά €στιν, ΟΓ ίΚωμαί τι τών^ €ΰ οΐίία^ κακών 
όντων, Βυύ ίηδίβαά οΓ βϋΙιβΓ ντβ Ιι&νβ ρ&Γΐβ οί 1)θίΙι. ΟΓ. 
δίαΙΙΙ). αά Ιοα 

Ο. τζ άίί κά^ισταμίνη άρχη^ ΐΚβ €ν$Τ Βΐΐ\β%7ϊ^ ^ΟΠβΤηΐη^ι^• 
ΊΊΐθ Εΐβγβη ^ντίχο Η&ά οΙιβ.Γξβ οί ΙΙιο ρΓίδοηβ, βχοουϋοηδ, &ο^ 
ΤΥ6ΓΘ οΐιοδβη αηηίίαΙΙι/ (οηβ Γγοπι βαοΐι οί Ιΐιο Ιβη ΙηΙ>68, νϋΐι 
& 860Γ6ί&τ7)• δοοΓ&ίβδ ίιηρίίβδ ΙΥάϊ α ^6Γ© 1ι&Γάΐ7 νοΓίΙι τ^ΐιίΐο 
Ιο Ιΐνβ 8α1))6θί Ιο ίΐΐθ οαρήβο οί βηοΐι. & βηοοβδδίοη οί Ρ6Η7 
τ7Γ&η^3 08 ιηίςΐιί ο}ι8ιιοθ ίο 1>θ ββίάδΙίβΆβά βτσιη ϋτηβ ίο ϋτηβ 
(δηβΐι 18 ίΐΐθ οχΛΟί ίοΓΟθ οί α€ΐ κα^ισταμίνιι) οτβΓ ίΐιο ρη1>1ίβ 

ρήδοηβ. Οί. ηοΐβ οη ά€ΐ, 25, Ο, ταλλά ταυτ'^ . » . ΐΚίγον^ 8(λ 

ρβΓρβίηαΙ ΙπιρΓΪδΟηπιοηί, 1>60&ιΐδο 1ιο Ιιικί ηο πιοη67 Αηά ϋιβΡθ- 
ίοίθ νοηΐά ηβνβΓ Ι)© ΓοΙβ&Ββά. τιμησομσι . . . τι,μησαντ^. 01)- 
β6ΓΥ6 ίΐιο οΐιαηςβ οί τρίοβ. . ΤΗβ ηιίά(1ΐ6 γοίοβ ίβ ηδβά οί (1ΐ6 
ΟΛοηββτ &ηά ίΚβ αο^αββά•^ αηά ίΐΐθ &οϋγ6 οί Ιΐιβ ^ηάρα^ δ7,ο,] Ν0ΤΕ8. 157 

Ό, βαρύτ€ραι, ίΟΟ ΙητάβΤίβΟΤηβ. άλλοι δ€ αμα^ κ,τ,Χ., ΐολίΐβ 

οίΗβΤΒ, Τισιΐΰ&ΰβτ (ορ /οηοοϋί)^ τνίΠ Βθ&γ Ιΐιβιη βα8ίΐ7. Οί*. ηοΐο^ 

34^ Ο.-" κΚν μ€ν τοντουί ά7Γ€λαύνω^ κ.τ.λ., €^η€ί (/* 071 Οΐβ οηβ 

ΤκνηΛ Ι δχ> τβριιΐβ^ ίΤι^τη, ίΚβ^ ίοιίί ίλβηιββίνββ άννοβ τηβ οη% ο/ 

ΐΤ^β ϋϋί/. ^ξ€\ωσί 18 Αϋίο Γα^ Ο. 200; Κ. 117, 1 ; Μί. 

181, 2. 

Ε. ημίν,/οτ ί», ιη τββρ&ίΖ ίο ιΐί, 18 ίπδθΓΐβά 8ίιηρΐ7 *ο ιη&Ι^θ 
ΐΗβ άίδοοιΐΓ8θ ιησίΌ βπιρίχ&,ΐίο &ιι<1 8ύΙ))θθϋγο. Ο. 410, Νοίβ ; 

Κ. 284, 10, ά 5 Μ*. 387. ^ξίΚΖών, 80. ίηΐο βϋιβ. ως ^Ιρω- 

ν€νομ€νφ^ »αρρο8ίηρ ί,ΊιαΙ Ι »ρο7ββ ίτοηίΰαΙΙι/• 

Α. ό $^ άν€ξ€ταστος, κ.τ.λ., άτιά ίΚαί α Η/β υ>Μοίΐί ίτνΰββϋ- 38 
ραίίοη ίβ ηοί ν)θτίΚ Ιίνίηρ, 1ί<;βΓα1ΐ7, ηοΐ ίο 1)β Ηνβά. Τΐώ 
οίαηβθ άβρβηάδ οη \€γω δτι^ β,ώΑ άμίξ^ταστος^ οοηίτίιτγ Χο ίΐΐθ 

ρΓβναί1ίη§ 11802©, ίβ Ιο 1)β ίβ-ίεβη ίη αη αοΐίτο ββηββ. ταντα 8\ 

ίΜ8 οη ίΤιβ οΙ'Κϋτ Ιιαηά. ^ί 6ΐηρ1ΐ3.δίζ68 ίΐιβ &ρο(1θ8ΐ8 ίη ίΙΐΘ Ιαί^ 
Ι;6Γ οί 11ΐ6 ίν«Γ0 8υρροδ6ά οοδβδ. ΟΓ. Μ(. 616, 3. 

Β. οσα ^μ^λλοι^ ΈΚτίσαΡ, &8 ιπΐΐοΐι 08 Ι ν&8 &1>οιι1 ίο ρ&7, 

ί. 6. 08 ιηαοΐι &8 Ι βΐιοιιΐά 1>6 1ίΙ:βΐ7 ίο 1)6 &1>1ο ίο Ρ8.7. ού^ίν 

γαρ ^ €β\άβην ίιηρίίβδ ίΐι&ί 1ΐ6 νουΐά Ιιατβ οοηδίάβΓβά ίΐιο 1θ88 
οί ρΓορ€Γΐ7Γ ί^ ^β Ι^ά ίί, ηο νβλΐ Ιοββ. ΤΙοΒ (ΐοοοΓάβ ^ϋ1ι ττΐι&ΐ 
Ιΐ6 Ιι&(1 ε&ίά &1)ον6 (37, Βχ ϋι&ί Ιιβ νοιιΜ ηοί αχηβτοβ Μχηδοΐί Ιο 

Ιΐιβ ωηοιιηΙ; οΓ αη^ &ο%1^ ίορ 1ιθ <ΰά ποί άβ86Γνθ ϋ. νυν δ* ^— 

ου γαρ^ Ιίΐί ηον) Ι οοηηοί ΑίαβΓοο ιη786ΐΓ ίη & βαπι οί ιηοηβ7, 
/οτΙΑανΰ ηοί ροί ϋ,-^τ^αντο). δ' €γγυασ%ύΐ» ΙηΙβΙΙ. φασ/, <ΐΰθά 
οοηΙίηβίτΐΓ ρΓδβοβάβηΙί νοΛο κί\€υονσι„ 81λ111).— ' — αζιόχρ€ψ. 
Οί. ηοί6, 20, Έ. Τΐιβ οοιηρ&Γ&ϋτ6ΐ7 βιη&ΙΙ ίιηβ ίη ^Ιιίοΐι δθ€Γα- 
|69 1ΐ6ΐΌ ρΓορο868 ίο οΐΏβΓΟθ Ιιίιηββίί (οηΐ7 Ιιβίί & ίαίβηλ, ογ 
α1}οηΙ $500), αηά ίΐιο ντίιοΐο 8ΐΓ&ιη οί ΙιΙδ Γβιη&Γίεβ οη ίΐιο βιιΐ)* 
^^^^;, ρτοτο ίΐι&ί 1ιθ 'νν&β ηοί ίη οατηβδί. Λοοοτάίη£ΐ7 ίΐιο 
Λροΐο^ 8.8θήΙ>6ά ίο Χβηορίιοη άβηίβδ ί1ΐ6>ί Ιιβ ρΐΌροββά α 
οουηΙβΓ αηά Ιοτγθγ οδββδθχηβηί;. Ηβ τναδ ηοί τβΛΪίγ άβδίΓουδ ίο 
ρτβββΓΥθ Ιιίδ ϋίβ. Ηβ πιτίδί Ιιατβ ίοΓβδββη, ίΐι&ί Ιιίδ ^αάξ68 
^ουίά ηοί αοοβρί δηοΐι α 8η1>δίί(;αί6 ίοΓ ίΐιο άβ&ίΐι ρβη&ΙΙ^. 158 Ν0ΤΕ3. [88, Β 

^Ιιίοΐι ίΐιβ αοουδΟΓβ Ιιαά ηαιηβά ίη ΐΗβΪΓ ίηάίεΐιηβηί. Ηβ ιητιβί 
Είδο Ιι&γβ Ι^ηονπι, ϋι&( Ιιίδ ίΓββάοπι οί βροβοΐι, Ιιίβ ρ1&7ίυ1 ΐΓοη^, 
αηά 6δρ6βί&Ιΐ7 Ιιίθ &δ8υιηρϋοη οί βηϋτβ ίηηοοβηοθ ^νΐιίοΐι ιηβηύ- 
6ά Γβναηΐ ίηβίβ&ά οΓ ρυηίβΐιιηβιιΐ;) ντουΐά ρΓθτο]<:6 ΙΙιθ Ιιοδίίΐίΐ^^' 
οί Ιΐιοδθ 3ιιά^8 &( 16&8^ ^Ηο Ιι&ά &ΐΓβ&(ΐ7 ρΓοηοιιηοΰά Ιιίιη ^^79 
&η<1, &8 1Ιΐ67 1ι&^ ίο οΐιοοδθ 1)6ΐ^66η 11ΐ6 ρβηαΗίββ ρΓοροδβά \>γ 
1\χο ρ&τϋββ, ίΐί^γ ΤΓΟΌΐά οοΗ&ίηΐ7 οΙιοοβΘ ϋιαύ οι ίΐιβ ιιοβυδβΓβ 
&]ΐ<1 ριιί Ιιίιη ^x> ά&ίύϊ» Αοοοτόϊη^ ^ο Βίοςβηββ ΐΑβΓϋαβ) 6ΐξ1ιΐ7 
νΐιο Ιι&ά τοίοά ίοΓ Ιιίβ &ο<][αϋ;<4ΐ1, ηο\ν ρ&δδβά οτβΓ ίο ίΐιο πμ^ογ- 
ί(7 Αΐ^^ τούβά ίοΓ Ιιίβ άβαΐΐι• 0£ Οίο. Ογ&Ι. 1, 54 : δοοτ&Ιίβ 
Γββροηδο βίο ^11ά^068 οχ&τδβηιηύ, υί ο&ρίΐίδ Ιιοιηίηοιη ίηηοοβηίίδ• 
βίηΐΌΐη οοηάβιηη&ΓθηΙ:. 

ΗβΓβ βηάβ ΐΐιβ ββοοηά ρ&τί οί ίΐιβ Ββίβηοβ. ΤΙιθ νοίβ ίβ ηο^ 
1&]£6η ίοαοΐήη^ Ιΐιβ ρ6η&1ΐ7• δοοπιΐββ ίβ οοηάοιηηοά ίο άβαίΐι 
1)7 & ]ΐι&|οή<;7 οί 83 γο(6δ. Ηο ϋιβη οοηοΐυάοβ Ηίβ δρββοΐι ίη & 
Ιοηο οί οοηβοίοτιβ ίηηοοβηοβ αηά πιογοΙ ΙιοΓοίβιη, ίη ^ΙιίοΙι, &3 
ΟίοοΓΟ 8&78} ^β 8.ρρ6ΐΐΓ8, ηοί 80 πΐΌοΙι ίη 11ΐ6 &ϋί1α(ΐ6 οί α οαΐ- 
ρηί ΟΓ & βυρρϋαη!; 1)6ίθΓβ Ιιίδ ^αά^δ, &8 οί ίΐΐβίτ ηιαβΙοΓ &ηά 1ογ(1. 

Ο. Ον η-ολλοΰ . . . χρόνου, Τΐλβ Γβηι&ίηάΟΓ θί Ιΐΐθ Ιίίβ οί 
δθ€Γ&ΐ68 (ηο\ν- 70 76αΓ8 οίλ^) -ντ&β 80 δΙιΟΓί, ίΙϊΒ,ί α ^08 Ιι&τά- 
17 ΐΥΟΓίΙι ΐΗβίτ ^Ιιίΐθ ίο ίηοιίΓ βο ιηηοΐι άίδΙιοηοΓ ίοΓ ίΐιβ δ&Ι^θ οί 
βχίίηςτιίδΐιίηξ ^Η&ί ^ουΜ 8θοη Ιι&υθ Ιοηηίη&ίβά ίη ίΐιο οοηΓδο 

οί η&ίητβ. ^νομα €ξ€Τ€ και αΐτίαν, 1/οη ΐϋίΙΙ 7ιαν$ ΐΚβ ηα/τηβ αηά, 

ΙΙα/τΜ^ 1)θϋι 1ΐ6Γθ ίη α 1)α<1 εβηδο, ίΐιου^ΐι οίΐοη ίη & ^οά οηο. 
ΡοΓ ύπο, οί. ηοίβ, 17, Α. 

Ρ. τοΚμης ΚΜ άραισχυντίας^ ί. 6. ττΐ^αί δοοΓαίβδ 'ντοηΐά οοη- 
8ί<ΐ6Γ &ηά&οίί7 <^^ 8ΐι&πΐ6ΐ6δδηβδ8, τίζ., οίαπη^ ίο 88,7 &η<1 άο 
βηοΐι ίΐιίηςδ, νΙιβΙΙιεΓ ίπιο ογ ί&ΐδβ, ηοΐ^ΐβ ογ ί^ο1>ΐ6, &8 τγοηΐά 
άίδ^ηοΘ Ιιίπι, \7ΐιίΐ6 ρβρβυ&άίη^ ί1ΐ6ΐη. Οί. €άν τις το\μ^ παρ 
ποι€^ν^ 1)β1θ\Γ, 39, Α. 

Ε. τότ€^ 80. νΐιίΐβ πιαί^ίης Π17 «^β^βηοβ, 1)6ίθΓβ ββηίοηοβ ύτββ 
ρΓοηοηηοβά••^— €Κ€ίι/ω;, 80• άπο\ογησάμ€νος^ Ίκχ/οιη^ Λβ/ίηάϋά 89, Β.] Ν0ΤΕ8. 159 

Β• ατ€ . • . &ν,αε , , , Ιβιηρ = ίη3£ΐηιιοΙι &8 Ι απι. ^^ινοί 89 

18 ΙΙΐΟ ορροδίί© οΓ πμ€σβύτης^ &ηά 6ξ€'ις οΐ βραδύς. Τΐΐβ ΒΜΓίίΙΟΓ 
ρπΓΒυβΓ, νίζ., νίοβ, 18 Γ8ρΓβ8βηίβά 08 ονβΓίοΙάηβ ίΐΐθ β^νίίίβΓ 
ρ&Γΐ7, νίζ., ίΐΐθ 3ΰά2β8 τγΙιο οοηάβιηηβά 8οοΓ8,ίβ8 ; νΜβ δοοτα- 
Ιβ3 ΙιίπίδβΙΓ, 1ίΐΓά7 νίίΐι 7βαΓ8, ίβ Ββίζβά υροη \)γ ίΐιβ ιηοΓβ ΙαΓάν 
ρατδΰβΓ, νίζ., άβαΐΐι. θανάτου δίκην δφλων, Άανίηρ ίησαττβά 

δβηίβηοβ ο/ άβαίΤΐ. υπο της άλη^€ίας^ 80. 08 ^ϊιθ28. ΟοπίρΕΓΘ 

Μαχίιηυδ Τ7Γία8 (ϋί88. 9), ττΙιβΓ© 1ιο 83,78 : δοοΓδίΙβδ \γλ8, ίη- 
άββά, ρυΐ; ίο θβαίΐι, 1>ιιύ ίΐιο ΑίΙιβηίαηβ ιν^βΓβ οοηάβππιβά, αη(1 

Οοά Β,Ίχά ίτηϊή. 'π^β ΛβΙΓ ^α(^ββ. ώφ\ηκότ€ς μο^ηρίαν κα\ 

ά^ίκίαν = Ίιανιηρ Ιββη οοηνίΰίβά ο/ ίοίΰΐ^βάηβββ αηά ίηίηβϋΰβ, 

μίτρίως €χ€ΐν^ ίο 1)6 ΒηίΙίώΙβ^ ΐ. β. Τϊ^βΠ, 

Ο. το μ€τα Γουτο, Ιΐιβ οίΙβΓ ϋιί8, ί. 6. ίΐιβ 8βς[αβ1, ΟΓ οοηββ- 
ς[ΐΐ6η06. χρησμφ^οΰσιρ.^ όταν μίλλασιν αττοΰαι^^ΐσ^αι. Τ1ΐί8 

ίάβα, ΙΙιαί ίΐΐθ 8οα1, ττΐιβιι αΙ)θΐιί Ιο Ιβανο Ιΐιβ \)θάγ^ 8ΐιο\νβ ϋ3 
άίνίηβ ηαίαΓβ αηά ρΓορΙιβίίο ροττοΓ, νω "«Γί(1βΐ7 ρΓβνβΙβηί 
αιηοη^ Ιΐΐθ αηοίβηίδ. Τ1ιυ8 Ρ&ΐτοοίιιβ ρΓβάίοίδ ίΐΐθ άβαίΐι οΓ 
ΉβοίοΓ (II. 16, 851 βι^φ), &ηά ΗβοίοΓ ρΓορΙΐ68ί68 Ιΐιβ άβ&ίΐι οΓ 
Αοΐιίΐΐβδ (II. 22, 358 δςίΐ.) ,• ο£ λ180 Ρ1ΐ8β<1 84, Ε ; Χβη. Αροΐ. 

30 ; Οίο. άθ Βίν. 1, 30 ; 8βχ. ΕιηρίΓ. Μ&ϋι. 9, 20. οίαν €>β• 

άπ€κτόνατ€, ΓοΓ ίΐΐθ άουΜβ ίΐοο. οί. Ο. 435 ; Κ. 280, 1 ; Μί. 
421, θ1>8. 4. Γ ο ν Μόναί €λ€γχον του βίον^ ίτοΧΆ βίνίη^ ρΓΟοΓ 

0^7^^!^ 1ί^®> *• ^'β'οτη ίΤιβ ηβΰβββίί^ ο/ Ιβϋίηρ ι^οητ τηαηηϋτ ο/ 
1{β 1)6 ρηΐ ίο Ιλβ ρτοο/. 

Β. άποκτ€ίνοντ€ς άί^ρώπονς, 7ψ ρηϋιηρ τηβη ίο άβαίΤι• 
Έ. €ν 2> ο( αρχοντ€ς άσχοΚίαν αγουσι^ ΐοΚίΙβ ΐΊιβ ηΐ€ψ{8ίταΙβ8 
ατ0 Ιηβι/^ αηά Ιάο ηοί ι/βΐ ΰοτηβ^ ιοΜίΑβτ ίΰλβη ΙΑανβ οοτηβ^ Ι 
7ηη8ί Ιβ ^ηίί ίο άβαίΑ, ί, θ. 1)βΓθΓθ ϋιβ Εΐβνβη (οΓ. ηοίβ, 37, Ο) 
^^ί τοΒ,άγ ίο ΙβΛά ιηβ &\ν&7 *ο ρπΒοη. 

Α. τ* ποτ€ 1/061, ^Ιι&ί ίη Ιΐιβ ύγογΜ ίί χηβ&ηβ, ογ τ^Ιιαί ο&η 40 
1χ) ϋ8 ιηβαηίη^. ΟΓ. ηοίβ, 20, Β. ώ αρ^ρ^ς δίκασταί. Ηβ 

Ιΐα^ 1ΐαΗΐΌ&1ΐ7 &(1άΓ6δδ6ά ίΐΐο ΟΟΙΙΓί ΙΐίίΙΐβΓίο &δ αμ^ρα * Αθηναίοι, 

Τΐΐθ οΐι&η^ 1ΐ6Γ6 ίδ ίηί6ηϋοη&1, βίηοθ 11ι&ί ροΓϋοη οΓ ίΐιβ οοιιτ^ 160 Ν0ΤΕ8, [40, Α. 

ντίιοιη 1ΐ6 ηοιΚΓ &άάΓ68868 νβΓβ ίηάρβ» ίικίββθ, ίΗαί ίδ, αάιηΐηίβ- 

ΐΓ8.ίθΓ8 οΓ ^2/ί(ί*ββ.— — ι} 'γαρ €ΐω%νίά μοι μαντική η του 8αψορίον^ 

/οτ ίΑβ οηβίοτηο/ΐ^ ρτορΚδϋο τοζοβ ο/ ϋιβ άίΰίηίίι/, 0£. 31, Β, 
ηοίβ ίΙ)ίά. δοΙύβΙβηηαοΙιβΓ οοηβΙάβΓβ ή του Βαίμονίου λ& & ^Ιοδβ, 
1)ββ&α86 ΡΙ&ίο βίδβτιτίιβτβ οαΐΐβ ϋιβ γοίοβ ϋββίί το δαιμόνιον, Β,ηά 

"νίτΙΐθΓθ & ^ηίϋτΟ αί βΟΤΙΓΟΟ Ιβ &€ΐ<ΐ6ά 1Χ> μαντική, φ»νη^ &0,, α 18 

ηού του Βαιμονίου^ \)\ι,ί του ^€ου• 8ΐ&111)&ιιι& &(1]ηϋ8 ίΥί&ί ίΐιβ 
οοπιΙ>ίιι&1ίοη Ιιθγθ ίδ ηηιιβιι&Ι, 1)αΙ άθ6δ ηοΐ, Γογ ίΐΛ&ί τβ&δοη, ίβοί 

&( 1ίΙ>6Γ(;7 ^^0 άβρατί; ϋταιη ϋιβ βδίαΗίβΙΐθά Γβαάίη^. και ηάνυ 

€πΙ σμικροϊς^ 0Όβη ση Φ«τ^ Ι/τίβίη^ οοοα»ίοη8> πάνυ ίδ οίΐβη 

ρ1&€6<1 Ιΐιιιβ 1)6ίθΓθ ίΐΐθ. ρΓοροδϋΙοπ ΐοτ ϋΐθ εβίεβ οί 6ΐηρ1ι&δί& 

α γ€ δη οΙη'^€ίη α» τις καϊ ρομίζίται^ ΊϋΚίΰΙ^ 0716 τηί^Μ οεΤ" 

^αίηΐι/ 9Ίψρο86 ίο 7>β, αη4 α^β ίη /αβί ιΟΗαΙΙρ οοηΗά^τβά. ΤΙιβ 

Γ6ΐ&1ίΥ6 ίδ 1]ΐ6 θΙ))€6ΐ οί Ιΐΐθ ^Γδ^ Τβ^Ι) &ηά ϋΐΘ 81ΐ1>}66ΐ} οΓ ϋΐθ 

δβοοηά. Τΐΐθ ίοΓίηοΓ τ6γΙ> ίδ ορί&Ιίτ^ ίο άβηο1;6 νΐι&ΐ &ηγ οηε 
ιηίςΐιί ηαίαΓ&1ΐ7 δΐιρροδβ; ί1ΐ6 οΙΙιβΓ ίβ ίηάίο&ϋτβ, Ιο άβηοίο 
ντίιαί ίδ ίη ^1 ίΐιθ ρΓβναίΙίης βεΐη^ίιηβηΐ. ΤΙιο τ^&άβτ ^ί11 οΙ>- 
δβΓνο ίΐιβ άίΰΤβΓβηοθ 1>6ίτ766η οΐομαι &ηά νομίζω ΙιβΓθ ίιηρίίβά 
Επά Ιι&ΗίυαΙΙ/ ο1>δ6Γ76(1.. 

» Β. τοΟτο άγα'ίίον γίγονίναι, Ιη & οοχΐΥ6Τ8&ίίοη ι^ϋΐι ΗβΓ- 
ιηοξβηβδ, ΓοοοΓάβά \}γ ^βηορίιοη (Μβιη. ιν. 8), βοοτ&ΐβδ Λδδί^β 
δΰΥβηιΙ Γβ&δοοδ 'ηΓΐΐ7, Αδίάθ ίτοιη Ιιίδ Ιιορβδ Γογ &ηο11ΐ6Γ \υογ1€Ι, 
Ιΐ6 άθβιηβιΐ α 1>6ϋ6Γ ΐοτ ΙύΒ Ιιαρρίηβδδ ίη ΙΙιίβ Ιίίθ, «ηά 1)6ϋ6Γ ίοΓ 
Ιιίδ Γβραίαίίοη, ΙΥιβΛ Ιιβ βΐιουΐά άίβ ϋιβη Γ&ίΙΐ6Γ ΙΙι&η Ιίγβ Ιο & 
ιηοΓ6 αάγ&ηοεά α^. Αάά ίο Ιΐιβδβ ϋιβ οοηδίάβΓαίίοηδ ίουο1ιίη§ α 
ΓαίαΓθ Ιίίβ, ^Ιήοΐι ίοΐΐον ίη ίΐιβ ηβχύ οΙιαρΐβΓ οί Ιίχο Λρο1ρ^7, αηοΐ 
ντο ΙιΐίΥθ Ιΐΐθ ιηοβΐ; οοιηρίβίο άβηιοηδίΓ&Ιίοη οί Ιιίβ άβΙίΙΐβΓ&ίβ 
ρΓβίβΡβηοθ ίο 1)0 οοηάβηηιβά πιΙΙιβΓ Ιΐιαη ίο 1>6 &ος[ηίί1;ο(Ι, αηά 
Ιΐιυδ α ^ιιδ1ίβ^&.ί^οη οί ίΐιο οίΐιβπιρίδο ίηβζρΙίο&ΒΙο ηι&ηηβΓ αηΐΙ 
βρίτϋ οί Ιιίδ άβίβηοβ.. 

0• Ε6\Γ ρ&δβ8,§6δ ίη ϋιβ Ογ66]& οίοδδίοδ Ιιαγβ 1)66η οίΙοηβΓ 
οί(6<1, ίπιηδ1&ΐ6(1 αηά οοπιπιβηίοά ηροη ίη αηοίεηί ογ ιηοάβΓη 
1ίπΐ6δ, (Ιι&η ϋχθ ο1ιαρΐ6Γ οη 'ΐν^ΜοΙι τ^β ηοττ βηίβΓ. Οί ΡΙυΙ. 40, α] Ν0ΤΕ8. 161 

Οοηβ. Λά Αροΐ. ; Χβη. Ο^Γορ. νιπ. 7, 18 β^ίΐ- ; Οίο. Τυβο• 
^118β8^.. 1, 41 ; &180 ΙΙιο Οΐιήβίί&η ΡαίΙιβΓδ, ΕιιββΗυδ, ΤΙιβοάοΓβί, 

&ο., &0. ^υοίρ γαρ ^άτ€ρον. δ1&111)&ιιιη κπίΑΓίίβ, ^11&^ ΙιβΓθ 

Μτθ άθΌΐ)υ688 Ιι&τ6 ίΐοβ ΙτΌβ δοοΓ&ϋο άοοίτίπβ οι & ΓιιΙαΓθ δίαίβ, 
νΙΐθΓβΑβ Ιΐΐθ Ρΐιββάο &ηά οίΙιβΓ Βίαΐο^ββ 6χ1ιίΙ)ϋ; ΡΙ&ίο'β νίβνβ 
οη ίΚβ 811ι)^β^(. ΑοοοΓάίη^Ι^ Χβηορίιοη ίη Ιιίδ Οττορββάία, &δ 
&1)θτβ οϋβφ ιηϋίςββ Οττηβ οα Ιιίδ .€ΐ6&ί1ι-1)€ά άίβοοπΓδθ ίη βχ&αί 

ΟΟΟΟΓάοηΟΟ ^ίΐΐΐ ίϊΐβ ρ&88Α^ 1>Β&Γ© Τ18. οΐοΡ μη^^ν €Ϊναΐ, Ο/ 

ΒΗΰΚ α ηαίυτύ <μ ίο Ί^β ηοίλίηρ, ί. 6. Ιο 1)6 αηηίΐιίΐ&ίβά. 8ο 1)6•> 

ΙΟΤΓ, ϋ : οίον νττνος^ νοά,Έ : οίον άποΐίημησαι. ΐίατα τα λ«γό/λ€- 

να, αοοοΓάίη^ ^ο ΎίΙαΛ ί8 β&ίά, ί. 6. ίΐιβ οοιηχηοη ορίηίοη» τ^ 

4η)χί^ άαί. Γογ ίΐιο ^βη• 0• 411 ; Μ*. 389, 3. τον τόπου, 

ΤΗθ ^η. οί ίΐΐθ ρϊαα^ /ιντη υίΜοΑ, -ητίίΐιουί & ρΓβροβίϋοη, πια^ 
Γοΐΐο^ & ΤθΛώ ηουη αβ νβΐΐ &8 & νβρί). τοΰ €ν3€ρθ€, Γορ τον 

ίνταν^α^ 1)€0Ιΐτΐ8Θ θ£ ίΐΐθ ΐηοΐίοη θΖρΚ88β(1 \)γ μίτοίκησις, 

«(Γ6 ^η μη^μία, ΤΜβ €ίτ€ 1ΐ&8 ίΐ8 €0ΐΤ6ΐ&ϋΥ6 'ίΆ €1 ί^ αΖ 1)6ΐθ\7, 
Έ, νΐΐίοΐΐ ίΒ ΟΙίΙ/ ΙΒ0Γ6 βαΐρΐΐ&ΐίο ϋΐίΙΙΙ &ΙΙ01Ιι6Γ €1Τ#. Οοηιρ&Γ6 

οϋτ€ . • . ον^€ γ€, 19, Ε, &η<1 ^ο^6 11»ίά. 

Β. €γω γαρ ίίν οΊμοί ίηΐΓ(><1υο68 & Ιοης «ηά ίηγοίτβά ββηίβηοθ. 

ΤΙΐ6 ίΟΓΟβ Οί ύίβ άν £ΐϋβ οη 9υρ€ΐν 8βΥ6Γ&1 Ιίπβδ 1)6ΐθΤΓ, ττΙιβΓθ ϋ 

ίβ Τ6ρ6&ΐ6ά (οί. ηοΐββ, 17, Β, αηά 23, Β), οΐμαι ίίββΙΓ &ηά δ/ο» 

ΛΓβ εΙβο Γθρο&ΐο^. μη ντί Ιδιώτην^ ποί ο»Ζ^ α ρΗνοίβ ίηάί" 

νίάυαί. Ο. 671, 12; Κ. 321, 3. ΤΙιθ ΓοαάοΓ ηοεά ηοί; 1)6 ίη- 
ίοπηβά, ίΐι&ί 1>7 ϋ^ο ^6&1 Ιαης ίΐιο ΟΓβοΙ&β πιβ&η ϋΐ6 )άη^ οί 
ΡβΓβία, 1;1ΐ6 ηο1ΐ68^ αηά ηΐ08ΐ; ρο^τβτΓΰΙ βογοΓοί^ νϋΐι 'νιτίιοιη 
ί1ΐ67 Ιιαά Ιο άο ίη &11 ^μιγ οαήγ 1ιίδ1χ)τ]Γ. ΤΙ» οοπιρατίβοη οΓ 
άβ&ΙΙλ ίο ιάζΐιί καά 8ΐ66ρ Ιημ αΙ^&^β 1)66η, &3 ί^ ίβ ηαν, βαιηπιοη 
68ρ6θί&1]7 νϋΗ ϋΐ6 ρο6ί8. ΟΓ. ΗοΏΐ. 11 14^ 231 ^ 16, 672; Οά. 
13, 80 ; Οβίαΐ. 5, 5 ^ Ηογ. Οά. 1, 28, 15. 

Α. €ΐί "Αώου, ^ο Ρΐυΐο'β, βο. 1μ)ιι86 οτ Γβ&ΐιη. δο \ν6 οιηϋ 41 
Ιΐΐ6 "ν^ΟΓά Ηοιιβο λίΐορ ίΐΐθ οίγηοΓ'β η&ιηο, Αηά 11ΐ6 ΐΥΟΓά οΐιατοΐι 

Βίϊί&ί ϋΐ6 η&ΐηβ ίί 1)6&Γ8• Μίνως Τ€ και 'Ρα^μαν^νί, ΒΟηΐ. ]}γ 

αίΐΓ&οΙίοη ίο ΐΐιβ Γ6ΐ&<^Υ6 οΐπ€ρ. Μίηθ8 &ηά ΒΙιαά&πιαηίΙιιιβ 162 Ν0ΤΕ8. [41, Δ 

\ΓβΓθ 1)Γθ11ΐθΓδ (Ιίθηοο οίοδθΐ/ οοηηθοίθά 1>γ τ€ και), ΙμΙΙι δοηβ οί 
^οτ6, αιιά οβΐ6ΐ)Γ&(6ά Ιαη^ ^τι(^^8 αηά Ιατν^ςίγβΓβ, Ιΐιβ ΓοπηβΓ ίη 
0γ61» &η<1 ϋΐ6 1&ϋ6Γ ίη ί1ΐ6 ίβίαηάβ οΓ ίΐιβ Μξ^η. ^&ου8, τ^ΐιο 
Γ6ί^6<1 ίη ΜφίΛ^ ν&8 αΐ80 & δοη οί ^αρ^^6^. Εηά ϋιβ £ιί1ΐ6Γ οί 
Ρ6ΐ«ιΐ8 &ηά Τβίαιηοη. Τήρίοΐβπιιΐδ ιγοδ ί1ΐ6 &νοΓί(θ οί ΏβιηβΙΰΓ 
Ιΐιβ ίητβηΙΟΓ οί ίΐΐθ ρίουςίι αηά ϋ^ίοαϋιΐΓθ, &η<1 ΙΙιβ §γθ&1 Ιιθγο 
ίη (1ΐθ Έΐοαβίηί&η Μ^δίβΓίββ. Τ^β βηά Μίηοβ Γ6ρΓ63οηίθά &3 
ρβτίοπηίης ίΐιβ οΜοο οί ^υά^ ίη ϋιβ 1ο\γ6Γ Γβ^οηβ ίη ίΐιβ Πο- 
ηΐ6ηο ρο6Πΐ3 (Οά. 11, 568 8<ι<ι.)9 ΗΙι&ά&ηι&ηΙΙιηδ ίη Ρίηά&τ 
(Οίτυιρ. 2, 137 6ς[ς[.)3 ι^ΐίθη Μ9^ηΒ ττ&β £τδ1; αάάβά 1χ> ϋιβ 
ηιιηιΙ>6Γ, -ντο άο ηοΐ; ΙεηονΓ. Ιη Ιΐιβ Οογ^&8 (523, Ε), 11ΐ65ο ίΐιτβο 
&ΓΘ ΓβρΓβδβηΙβά 88 8.άηιίηί5(6Γίη^ ^α8ϋ^θ &^ ίΐΐθ βηίπυαοθβ ίο 
ΤοΓίΑΠίβ Αηά Ιο ϋιβ Ιδίβδ οί ίΐΐθ Βίβδββά : ΚΙι&θληίΑηΙΙιηβ Ιο 
βοιιΐδ &ΟΠΙ Αβί&) ΜΛΰα& Ιο ϋιοββ ίτοηι Έητορβ, &ηά Μίηο8, &8 
ρΓθβίάβηΙ; ^η<1ς^, Ιο άβοίάβ ίη άοιώΐίαΐ οιΐ868. Τηρίοΐβπιηβ ίβ 
αββί^θά ϋι&ί οΰ9θθ οηΐ^ ίη ϋιίβ ραββΑ^, ΐΗου^Ιι ίη ϋιβ Ηο- 
πιβήο Η7ηιη Ιο ΒβηιεΙβΓ (153), 1ιθ δίΐβ ίη^α(^^6η^ οη β&Γ(1ι; 
αηά 118 οίΤιβτβ^ -ντίιοβθ ηαηιββ &Γ6 ηοΐ; πΐ6ηίίοηβ€[, ϋτβ ΙιβΓβ δ&ίά ίο 
1)6 ^αθς68 ίη ί1ΐ6 ΙονοΓ νοΓΐ<1, ΤΤ6 Π1&7 ρβΓίιαρβ βηρροβο ΙΙαΛ ίΐΐθ 
οοηιηιοη ορίηίοη ΕβοπΙ)6ά ίο Τηρίοίβηιπδ αηά οϋΐ6Γ8 ϋιβ εαηιο 
ο£Βθθ &ηά οο^υρ&1^οη ίΙιβΓβ, ττΐιίοΐλ ύι^γ ΙχΜ οη βοΗΐι. Τΐιβ 
οοηοβρϋοη ίβ, Ιιο^νβτβΓ, Ιίηήίβά ΙιβΓθ ίο ίΐιοδο 6&γ17 &ηά ^αδί 
3ηά^ Αηά ΐ8.\Γ§ίγ6Γ8, μτΙιοπι ϋιο ίηιβ^&ίίοη οί ίΐΐθ ΟγοθΙ^β Ιι&ά 
ίητθδίβά τήΐΐι ίΐιβ άχξΐύίγ οί άβιηίςοάβ (ρσοι των ημι^Ιων ίίκαιοί 
€γ(νορτο €¥ τφ ίαντωρ βΐφ), €πι πόσφ &» τις Βίζαιτ Αν νμων ; 
^α&η^^ ΐαηάβηι »8ίίη]&ίίβ. 8ο ΟίοβΓΟ ΓοηάθΓβ ίί* Τυββ. ^ι1£Β8ί. 
1, 41, 98.— ^6π€ΐ €μοιγ€, κ•γΛ., /οτ ίο ιηι/8βϊ/ αίβο ΖΚβ ΰοην&Γββ 
ίλ&τβίβοιιΐά Ιβ άβΐιρλφιΐ^ ι/ολβτβΙηινρΜ ύοην€Τ8β ίοίύΗΡαΙα- 
ίΜάα αηά Λ^αα ΐΤιβ 9οη ο/ ΤβΙατηση. Βοίΐι ί1ΐ68θ (ΪΓεοί&η Ηβ- 
Γ068 Ιιαά 00Π1Θ Ιο α ίπι^ίο&Ι βηά, ίΐιβ ίοπηβΓ αί ίΐΐθ Ιι&ηάβ οί ΰΐθ 
κπηγ^ ϋΐ6 οίΙιβΓ 1>γ ΙηΒ οττη Ιιαηάβ, ίη οοηδ6ς[η6ηοθ οί υη)υδί 
άβοίείοηδ 1)Π)τις1ιί &1)θηί 1)7 ίΗο ^ίΐβδ οί ΤΙΙ^δδβδ. ΤΙιθ 8ίθΓ7 41, Α.] Ν0ΤΕ8. 168 

οί Α^ίιx ίβ Γοηηά ίη ΗοιηβΓ (Οά. 11, 541 8<ι<ι.)> *^^* ^^ ^^^ 
ιηβάββ ίη ϋΐθ Ίτ&ξϊο Ροβίβ, β8ρβοία1ΐ7 ΕιΐΓίρίάθβ. 

Β. άρτιπαραβάΧλοντι • . . ουκ άρ άη^ίς (ίψ ΤΙΐίβ οΐ&τίδθ 18 
6χρ1αηα1θΓ7 οί ϋΐ6 ΓοΓθ^οίη^, Ιιβηοβ ϋ ίδ \(τϋΙιοιιύ & βοηηοοϋνβ, 
&η(1 Ιιβηοθ &1δο ίΐιβ ρατϋοίρΐθ ίη ΙΙιθ άαίίγθ &η8^6ηη^ Ιο ψοιγί, 
-■ τ ο μίγιστον 18 ίη αρροβίϋοη \Γϋ1ι ίΐΐθ Γοΐΐο^ίπηβ ρΓοροδίϋοη. 
Ιη Ιΐιΐ8 ρΓοροδίίίοη, Ιΐιβ ρ&Γ<;ίβίρ1θ 4ξ€τάζοντα ίδ ίη ίΐιβ Αοοιίδα- 
Ιίνβ α^Γββίη^ ττίίΐι ϋΐ6 δαΙ))6θί οΓ ^ιά'γ€ΐν. τ^ί^Ιι τ^ΐιίοΐι ουκ &ν άψ 

6€ς €Χη ίδ &ς&ίη ηηάβΓδίοοά. τον επί Ύροίαν άγάγοντα, βο. 

Α^πιβπιηοη, Ιο δββ νΙιβϋιβΓ Ηθ τ^οδ Γ6&1Ι7 &8 ςΓβ&Ι, αηά ϋ]78- 
868 αβ ^ίδ6, &η(1 δίδτρίιπδ 8β οτΒ£ίγ, 9& ί1ΐ6 Ροοί Γ6ρΓ6δ6ηίδ ίΐιοιη 
Ιο Ιιαν© 1)©βη. Ηοπι. II. 3, 178; Οά. 9, 19; II. 6, 153. 

Ο. άμηχανον άν €Ϊη €ν8αιμονΙας, νχηίΐά 1>β αη ίτητηβηββ δΐιιη 
ο/ Ααρρίη€88, Τΐιβ ββηίίΐτβ ίδ ρατίίΐίνβ. Ογ ϋ οαη 1)θ, οδ Αδί; 
δηρροδβδ, α ^ηίϋτβ οί 8ρ€άβο&1ίοη = ίη Γβδρβοί Ιο Ιι&ρρίηβδδ. 
■ ■ τούτον γ€ €μ^κα^ 80. ΓοΓ οοητβΓβίη^ νϋΐι πιβη Ληά βχ&ηιίηίη^ 
ϋιβηλ — ίΛΰ^ άο ηοΐ^ ΤΛβίΜηΙοΒ^/στ ΐΤιίΒρηΙ τηβη Ιο άεαίΑ ί,ΐι&τβ^ &δ 

ί1ιβ7 θο ΙιβΓβ. €ν τι τούτο = οηβ ίΑίηρ, νίζ., ίΑίβ. ΤΗβ τ* 

βΓβΙ; δΐ&ίβδ ίί ίη(ΐ6δηίΐ6ΐ7 ; (Ηβη τούτο ίδ αάάοά ίο άβ&ηβ ϋ. 
01 δίαΐΐΐ}. &(1 Ιοα 

Β. άπηΚΚάχ^Μ πραγμάτων, ίΟ Ιβ 8βΙ/τ6β/τ07η ΐΤΐβ Ί>ηΗη€9Λ 

αηά ίτοηδΐ€8 ο/ Ιί/β, 

Έ• ταύτα ταύτα \νπουντ€ς άπ€ρ €γω υμάς ίλνπονν, ί. β. 1)β- 
816^ ίΐίθηλ \π1;1ι ττ&τηίη^δ αηά βχροδίηΐ&ϋοηβ. λνπ€ΐΐ' ΙιβΓΟ 
1&]£68 α άου1>1θ αοοιίδ&ϋγβ, &δ α τ6γ1> οί άοίηρ ίΙΙ. Ο. 435 ; Ε« 

280, 2 ; Μ(^ 415. ίαν Βοκώσί τι €ΐναι μφεν οντ€£^ ί/- ϋΗβ^ ϋΐίήΐβ 

ίΤΐύρ ατβ ίοηΐύΜη^ ί/οΊιβη ίλβί/ ατβ ηοΜηρ, ΤΙιθ 8απιθ ίάβα ίβ 
63:ρΓθ886ά ίη Ιΐΐθ βαπλθ ΐγΟΓ^δ 1)7 Ρ&αΐ, Οαΐ. τι. 3. 164 Ν0ΤΕ8 [43. Α, ΟΚΙΤΟ. 

43 Α» τηνικά8€^ αΐ ϋιίβ ϋιηβ οί ά&γ, ϋιαί ίδ, αϊ 50 ^ΛτΙγ λϊι 
ϊίοητ, τηνίκα &ηά ϋβ οοπββροηάίιι^ τοί&ύγβ αηά (Ιβιηοηδύπιϋγε 
ιίΓΟΓάβ, 1ο^(;1ΐ6Γ νίϋι ϋιβίτ άβην&ϋγββ, Ιι&υθ Γβ8ρββ1| ίη Αϋίο 

υβα^, ηοί ίο ϋιηβ ίη ^ηβΓ&Ι, 1)ΐιί Ιο (Ιΐθ Άοητ ο/ ίΤιβ άαρ. 

9 ον πρώ €1-1. ^στ^ν^ οτ ίβ %ύ ηοΐ βίίΙΙ ^α/τΐι/ ίη ΐΊιβ ηιοτηνηρ ? 
ΒαΙίιη&η τπτϋββ ττρώ (^ήΐΐιοιιί ί1ΐ6 ιοί» 8ΐιΙ)8βΓίρί) ; ΡίδοΙιβΓ πρώ ; 
1;Ιΐ6 θαΓίίβτ βάίϋοηβ πρω<, ^τΐιίοΐι Ββ^βτ, Αδί αχιά δί&111)&αιη 
βΙιοΓίβη ίηΐο πμω ν£[^τ ϊΐιο &ιι11ιοήί7 οί ίΐιβ ροβίβ &η<1 ΙΙιθ οΜ 

ςΓ&ιηηιαη'αη8• πάνυ μίν οδν, ΜτϋαίηΙρ Η ίβ, ίβ Λβ ιηοβί οοιη- 

χαοη βχρΓβδδίοη οί ίυϋ οδδβηΐ; ίη Ρΐαίο'β Βί&ΐο^υββ. δοιηβΐίιηββ 
α βί&ηάδ ίη οοηβύΓΌοϋοη -ν^ίίΐι & τ6γΙ), 03 ίη ΑροΙ. 26, Β^ 1)ΐιΙ 
Π10ΓΘ ίΓΘς[α6ηΙΐ7 1>γ ϋββίζ &3 ΙιβΓβ. πάνυ γ€ ΪΒ &180 ίτβςυβη^ ίη 
&£τηια1;1γθ &ηδν6Γ8, (£ ΑροΙ. 25, Ο. ΤΙχβ πάνυ βχρτβδδβδ &8- 
ββηΐ, 1Ιΐ6 μ€ν αηά γ€ Γβδύηοΐίοη, αηοΐ ουν αοοοΓάαηοβ = 06Γΐ&ίη1)τ 

80 ΓοΓ (ϋ ίβ) &8 7θα ΒΛγ. πηνίκα μάλιστα, ΐοΛαέ ϋτηβ ο/ άα}} 

ά^οινΛ, μάλιστα^ νήϊίι νοΓάβ οί ηηπιΙ>6Γ, άοηοΐοβ ηηοβΓί&ίηΙ^Ύ 

ΟΓ ίηάββηίίβηβδβ. ^Ομ?ίρος βϋ&ύς, ΌΦΤίβ βατί^ άωυοη, νρφ 13 

βίηιρί^ πιΟΓηίης; 6ρ?ίρος ίβ ύιβ άΑΤτη ογ τίβΐη^ οί ΐΐιβ άϋγ» 
βα?ίύς &ά(ΐ8 οηιρίι&δίδ, τύτρ €ατΙ^, ΤΓο 8ρβ&^ οί ηιίάηί^Ι άββρ, 
άββρ ηί^Ηΐ) &ο. Ίϊϊβ Ογ66^8 οχίβηά ίΐιο δβπιβ %αΓ6 ίο πιοπι* 
ίη^ &ηά βνβηίηβ — ^Ιΐιβ ίοπηβΓ ίη ίίβ βατίίβδί;, Ληά Ιΐιβ ΙαίΙβΓ ίη ίΐϋ 

Ιαίβδί βΐ&ςβδ. νπακονσαι, ίο ΤιβοτΊοβη 8.ηά Ιιβηοβ ορβη ίΐιο 

(ΙοοΓ ίοΓ αάηιϋίαηοθ. όπως ςίνββ βπιρίι&δίδ Ιο ίΐιβ βχρρβδδίοη 
οί δυΓρπββ: Ι νοηάβΓ Ιίον) ϋ Μρρβηεά ίΛαί Ιιβ \γ»δ τ^ί1ϋη§, ίο 
&<]ηιίί 7ου, βο. κί δο τ6Γ7 6&γ17 &η Ιιοητ, Οδ 1ιθ \Γ&δ ηοί αοοαδ. 48, Α.] Ν0ΤΕ8. 165 

Ιοιηβά Ιο οροη Ιΐιβ ρήδοη '^λΙθ νβΓ7 βίΐΓΐ7, οΓ. Ρΐιββάο, 59, Β. 
—του δ€σμωτηρΙου, 1 1ι*νθ Β&ίά ίη ίΐΐθ ΡΓβΓαοβ, ρβτΑορ» ΙΙΐθ 
8&ιη6 <χι\\ 1ΐ6^ιι οτιί οί ί\ιβ δοΜ ροοίε, ηβατ ΙΙιβ οΙά Α^γο, ττΐήοΐι 
ηο\7 1>6&Γ8 Ιΐ^β η&ιηβ ο£ " Ιΐιο Ρπβοιι οί δοοπιΐββ." ΡγοΓ^ββογ 
Ρθϋοη 8α78 : ^^ηηάσιιδίβάΐ^; Ι Γβ&ά ϋΐθ ΡΙιβοάο ΙΙχβΓβ, &ηά ντίιβη 
Ι ο&ιηθ Ιο ϋΐθ ρ&889^ νΐιβτθ Οήίχ) β&^β, ΐίΤιβ 8ηη ί» ι/βί ηρ&η 
ϋιβ τηοηηΙαιηΒ^ Ι β^βρρβά Ιο ίΐιβ βηίΓοηοβ οΓ Ιΐιβ ΰβΐΐ, αιιά Ιο ! 
ιΐιβ 8ΐι&άο\Γ8 οοτβΓβά ίΐιβ γ&ΙΙβ^β, 1>τιϋΙΐθ Βοη 8ϋ11 Ιίη^Γβά οη 
Μ&Γδ^ ΠίΠ, Ιΐιβ ΑοΓοροΠβ, αη^ I^7(»1>β1;^ιι8."-— -#:αί η καί €ύερ- 
γίτηται^ αηά λύ ΙκΜ αίβο ϊ>€€η βοτηβιοΤία^ οΙΙίρβά δι/ ιηβ, Τοτ ίΐΐθ 
οχηίδδίοη οΓ Ιΐιο &υ^6ηύ. ίη €υ€ργ€τηται^ 86β 0. 188, Ν. ; Κ. 126, 
Κ. 1 ; ΜΙ. 167, 6. *Επΐ€ίκως πάλαι, α οση»ίά€Τ(ώΙβ Ητηβ Ηηοβ. 

Β. €ΐτα πως, Ιλβη Τιοίο άίά ϋ Καρρβη, ίλαί, &ο., βχρΓββδίνβ 

οΓ δυΓρΓίδθ. ούδ* &ν αύτ6ς ^3€λοι/, / θΗοηΜ ηοί Τιαυβ ιπι/μϊ/ 

ρτβ/βττβά ίο 1>6 ίη 80 ηναώ, Βΐββρΐ€8β7ΐ€88 αηΛ βοττοιο, βα ίί Ι Ιιαά 
1)66η &(; ΙίΙϊβΓίτ' ίο οΐιοοδβ δίιηρΐ7 ίοΓ τηι/ββΐ/; \>\ιί Γογ ^οητ 8αΙεβ 
1 ίοίΐ οοηδίπιίηβά ηοί ίο άίβίητί) ^οτιτ ςαίβΐ; δ1ιιχη1)6Γ3. Τΐιΐδ 
]Γ6&8οη 18 ίιηρίίθά 1ΐ6Γβ &ηά ιηοΓβ ίιιΐΐ^ βζρΓβδδοά 1)6ΐον7 : €πίτη' 
δίΓ σ£ ουκ τ/γίΐρορ, ινα ως ήΒιστα Βιάγης» ' €Ρ τοσαυττ;, 80. 80 
πΐΰοΐι 08 Ι 1ι&τ6 8ΐι£Γ6Γ6ά, ντίιίΐθ Ι 1ι&Υ0 1)66X1 ΤΓ&ΙοΙήη^ 7^^^ 
Ρ6&66Μ 8ΐυιηΙ)6Γ8. τ€ ρτ€0€άίηρ αγρυπνία βΐιοιγδ ίΐι&ί τοσαύτΊ; 
1)6ΐθΐι§8 ηοί οηΐ7 ίο άτγρυπνίί}^ \}χΛ &1δθ ίο λνττι; = 80 πιτιοΐι 1χ)ί1ΐ 

8ΐ66ρΐ68δΙ16δ8 &ηά δΟΓΓΟ^. 'ώί η^€(ύς = δπ ουτως η^ίως• ^Ο 

1)β1θ"?Γ, ως ρ^^ίως = στί οΰτω ρα^ίως, δί&ΠΙ). 8ιάγης, ΤΙιβ 

8αΙ))ΐιηοίίτθ &Γί6Γ & ραβί ίβηδβ άβηοίβδ οοηίίηα&ηοθ ίο ί1ΐ6 ρι*68* 
βηί ίίπΐ6. τρόπον, ίυπι οΓ χηΐιιά, ογ ιηαηηβΓ οΓ Ιίίβ, Ιιβηοβ -^ 
ΰΚατοΰί&τ, ΐΛί. ιηοΓβδ. Εογ ίΐιβ ^η., 866 Ο. 372; Κ. 274, ί; 
Μί. 366, 5. Αβ ίο ίΐΐθ δ6ηίίπΐ6ΐιί, 60ΐηρ8Χθ Χ6η. Μβιη. ιγ. 8, 2. 
τηΚικοντον ορτα, α τπαη ο/ιη}/ αρβ, βο. 70, Αροΐ. 17, Ό. 

Ο. αλλ' ονίί€ν αυτούς €πιλν€τα«, κ.Γ.λ., Ί>ηί ηοί αί άΙΙ άοβ» 
ίΤίβίτ αρβ 8βί ίΤ^^τη /τββ /τοτη ρΗβνίτψ αΐ ίΗβίν ρτ€8€ηΙ /οτίητίβ, 
1ίί6Τ3ΐΐ7, &8 ίο ηοί ^ίβνίη^, ογ δο &3 ηοί ίο ςιί6ν6. τ6 άγινακτ 
τ€7ν 18 &00. οί δρβοίβο&ίίοη, &ηά άοοδ ηοί (ϋ£Γ6Γ 6886ηίί&1]7 ίΓΟπι 166 Ν0ΤΕ3. [48, α 

&στ€ αγανακτ^Τν. μ^ ουχί = ηθ ηοη, ΟΓ ς[πο ιηίηοδ. ΙηδΙβ&ά οί 

αντονς, αντόΐς Τ^ΟΒ ίΐΐθ Γβαάίη^ ρΓΟνίοιίδ ίο ΒβΜίβΓ. ως β/χοι 

6οκώ. Οί. ηοίβ, 18. Α. €ν τοις βαρντατ\ Τΐιίδ 18 οηβ οΓ 

ββνβΓ&Ι ινΛ^δ Ιη νΐιίοΐι ΙΙιβ βυρβΓίαϋτβ ίβ βίΓβη^Ιιβηβά Ιογ ίΐιβ 
ΟΓθβΙεβ. Τ1ΐ6 οη^η οί ϋιβ ίοηηιι1& 18 γαήοτΐ8ΐ7 βχρί&ίηβά. Ιη 
βυοίι ροδθα^β &8 Ιΐιίβ^ ϊί ιηα^ 1)6 &η&ΐ7Ζθά αβ δί&Ι11)8,αιη άοββ 
νίζ. = (Ρ τοις βαρ€(Δς φίμουσιν €γω βαρντατ ίίν ίνίγκαιμι. Τη 
θϋΐ6Γ ρ&88αςβ8, τοις 866ΐη8 ίΟ 1)6 ΠβΌΐβΓ, &η<1 1θ 1)6 Όδβά ΙίΙίΟ 8 

ρΓοηοηη, Ι β. ^ν τοϊς = €Ρ τούτοις. ΟΓ. 0. 462, β ; Κ. 239, Ε. 2 ; 
Λϋ. 290. τίνα ταντην^ 80. φ€ρ€ΐς = τίς «στιν αΰτη η άγγίΧΙα^ 

ην φ€ρ€ΐς• η το ττλοΐον, κ.Γ.λ., οτ λαβ ίλβ τβίββΐ αττίνβά^ &€. 

ΤΙΐ6 ^ ίη βηοΐι ίηΙβΓΓΟ^ϋνβ 86ΐιί6ηο68 18 Γβδίηοϋνβ οί α ιπογθ 
^ηβΓ&Ι <ιπ6Βϋοη, ογ οοΓτβοΙίγβ οΓ Ιΐΐ6 ΓοΓβ^οίη^ οοηΐβχί = 1)αί 
Μΐ\\γ άο Ι &8]£ ? Τΐΐθ Υ6β86ΐ 1ΐ6Γβ ιηβηϋοηβά ίβ ίΐιαΐ; ίη ιγΐιίοΐι 
Τ1ΐ686ΐΐ8 Γ6ίιιηΐ6<1 ίΐΌΐη 0γ6(;6, 1)ηη^§ 1)α6]ε ίη Β^^ίγ ίΐιβ δ6ν6π 
70ΐιης ιηβη &η(1 86Υ6η πι&ί(ΐ6η8, ^ν^ΐιοηι 11ΐ6 Αίΐιοηίαηδ 'ν76Γ0 
οΙ)1ί§6ά Ιο δ6ηά 6Υ6Γ7 76&γ &3 α ίήΙ)ηΐ6 Ιο Μίηοδ, Ιΐΐθ 0Γ6(;&η 
^άτϊ^, Έυ6Γ οίΙβΓ ΙΙιίδ υη6χρ6θί6ά άβΙίγβΓ&ηοβ, ίΐιβ 8&πιβ γβδδβΐ 
(ρα<χ:1ΐ6ά &η<1 Γβραίτβά ίίΐΐ ίίβ ί(ΐ6ηϋΐ7 1)60&ηΐθ & γβχβά ς[υ68ϋοη 

ίΟΓ ίΐΐβ 8ρβ<ηΐΐΛΐίΥ6 ρ1ΐί1θ8θρ1ΐβΓ8) ΤΓί18 Ββπί; βΥβΙ/ 7β3.Γ ίη 8ΛΟΓθθ 

ρΓθ668δίοη Ιο ί1ΐ6 ίβίοηά οί Βοΐοδ, &8 α Ιΐιαηΐ^ οΰΓβΓίη^ ίο ΑροΙΙο. 
Αηά ίΓοηι ίΙΐ6 ιηοπιβηΐ; ιγ1ΐ6η ϋΐ6 βαοΓβά δίβπι τταβ οΓοντηβά 
'νπϋι ^Γΐαηάδ 1111 ίΐ8 Γβίυηι, ϋ ττοδ ηηΐ&τνίαΐ ίο άββίβ ίΐιο ρηΗ- 
βοά οίί7 ^ί1ι &η7 Ρ^ιΐ^^ίο 6Χ6οαϋοη. Ιί 80 Ιιαρρβηβά, ίΐιαί ίΐιβ 
Υ68δ6ΐ 86ί βαίΐ ίοΓ Ββίοδ ϋΐ6 Υ6Γ7 ^8,7 1>6ίθΓθ ί1ΐ6 οοηάβιπηβ,ΐίοη 
οί δοοΓ&ίοβ. Η6 ίΐιαβ ^Ιηβά α Γ68ρϋ6 οί δοπιο 11]ίΓί7 <ΐ3'7δ) 
νΐιΐβΐι 1ΐ6 8ρ6ηί ίη ρπ8οη, 1)ηί ίη ίΓ66 6οηΥ6Γ8&ϋοη ττίΐΐι 1ιΐ8 
ίηβηάδ. 866 ίΐΐθ ^Ιιοΐο Ιΐιίη^ 6χρ1αίη6(1 ίη ίαΐΐ, Ρ1ΐ£θάο, 58. 
ΟΓ. λΙβο Χοη. Μ6ηι. ιγ. 8, 2 ; ΡΙαΙ* Υίί. Τΐιββ., &0. 

Β. ^όκ€ΐ μ^ν. μ4ν 18 ηοί τιηίΓ6ς[ΐΐ6η1ΐ7 ηδ6(1, 6&ρ6θία1ΐ7 
&ίΐ6Γ δοκίΐ, οιμαι^ &ηά ΐΗθ 11]ί6 υ6γΙ)8, \7ίίΙιου1; ϋΐ6 οοιτβδροηάίης 
δ€ 6χρΓ6δ86ά, 1)ηί ίιηρΐ7ίη^ δΟπιο δΰοΐι οίαυδο αβ σαφώς ^ουκ 
ο4!$α• ΗοΓβ^ 1ιοτΓ6Υ6Γ, 86κ€ΐ μίν 18 6Π)ρ1θ76ά ττίίΐι Ιΐι&ί Αϋίο 48, ©.] Ν0ΤΕ8. 167 

υΛδοιϋ^, "ϊνΐιίοΐι αγοίάβ ροδίίίνβ ιΐ88βΓϋοη/5, ©τβη τνΐιβη ηο 
άοαΜ 18 ίηίβηάβά, ίοΓ ^ιι8^ Ι^βίοντ Ιιβ βα^β: Βηλον ουρ^ δτι ηξ€ΐ 
τημίρον, δαηίυιη τναδ Ιΐιβ ΒΟΐιΛ-βαδΙβπι ρΓΟίηοηίοΓ^ οΓ Αίίίο», 

"'^Χϋ "γα^ί• Α Γοπηυΐα οί ρΓίΐ^βΓ ογ ντβΐΐ-τπβΐιίη^, οίΐβη 

ιΐ8βά }>γ ίΐΐθ Ογ6ο1£8 ίη βηΐβπη^ υροη Λτιγ βηίβΓρήββ ογ &ί ίΐιβ 
χηβηϋοη οί αη^ &ηϋοίρ&(;6ά βτβηΐ;, 6ς[υίτ&ΐ6η1 Ιχ) ίΐιβ I^&^^η, ς[τιοά 
1)βηθ υ6γ1&(;. ΤΗθ τΐδβ οΓ ϋ \>γ δοοπιίβδ ίη ίΐιίβ οοηηβοϋοη ίβ & 
βΐηίαη^ ίΙ1α8(Γ&ϋοη οί Ιιίδ οΙιββΓίυΙηβδβ βιιά Ιιοροίυΐηββδ ίη γίβτν 
οί άβ&ϋι. 

Α. που, / βηρροββ, ηί ίαΙΙοΓ. τβ νστ€ραΙα η ζ &ν Ιλ^ι; = 44 

ίΛ^ ηβχί άαρ α/Ιβν ίΗβ βΜρ τηαρ α/τΉ/οβ. νστεραΐα ίδ ίοΐίοττβά 

\)γ η 1)β<ϊ&ιΐ8θ ϋ ίηνοΐνββ α οοιηραΓαΙίνβ. Φασί γ€ τοι 8η, βο 

8<η/, αϋ ΙβοΛί, ίο 1>β 9ν/τβ, ίΤ^οββ ΐΰΑο λα/οβ ΐΊιβ άίβροβαΐ ο/ ΐ;λ€8β 
ίΑίηρβ, 80. ίΐιβ Εΐβνβη. φασί ίδ οιηρίι&ίίο, 1\ίβγ βαρ 80 Ιο 1)θ 
δυΓο, ϋιουςί ΟγϊΙο \Γοα1ά ίαίη άουΙ)1; ϋ &ηά βΙιοτγ ί1ΐ6ΐη (ο 1)θ 
ιηίδί&Ι^οη, ίί 1ΐθ οαη 1>τιί ρβΓδααάο δοοπιίβδ. Τΐιβ ΓΟδίηοϋνβ 
ρΛτϋοΙβδ, γ€ τοι = 80 νηηιοΚ α% αΤΙ &οβηίΛ οβ,ηηοί 1)θ άβηίβά, νίζ., 
ίΐι&ί ϋΐ67 ^ν ^• ^^ ^^^^ ρο8ίΙίν6ΐ7 αβ,τηΐΒ ίΐιβ εαιηβ ί1ιίη§: 
ί1ιβ7 οβΗαίηΙ^ Βΰη^ βο. Οί. Ατη. Ογ. Ργ. Οοιηρ. 191, 192, &ηά 

Ήβπη&ηη &ά Υί^βΓ, ρ. 790. της €πιουσης ημέρας, ίΐιβ οοιηίη^ 

άα7, ί. β. ϋιβ άΛ7 Λΐ>οα1; Ιο άαττη = ίο-άα^. της ίτίρας, ΙΗθ 

εβοοηά ^γ = ίΟΊΤίοτταυο, δοοΓαΙββ ιηοαηδ οί οουΓββ ίΐιβ δίΐιηβ 

ά&>7δ ττΐιίοΐι ΟγϊΙο ΛΪ)θνβ οβίΐδ τημίρον Ληά αϋριον, οΚίγορ πρό" 

τ€ρον^ & Ιίϋΐθ "ντίιίΐθ &§ο, οί 0011Γ8Θ οίΙβΓ ιηίάηίςΙιύ; άΓβαιηβ 

1)βίθΓβ ιηίάηίβΐιί Ιΐιβ Ληοίβηίδ άββιηβά ί»ΐ8θ. κιρ8υν€ΐί€ΐς =ί 

Βοκίΐς ίη Αϋίο τπτίίβΓβ. Ήοπ ϋ οαιηβ ίο Ιιανο ίΐιαί ηΐθ&ηίη^, 

860 βχρίαίηβά ίη δΙ&ΙΙΙ). &ά Ιοο., &ηά ίη ϋιο I^6xί^οη8. €Ρ 

καιρώ τιρί^ ψήίβ ορροΓ(ηη6ΐ7• 

Β. ^ματί Κ€Ρ τριτάτω, κ.τ.λ. Τΐιβδβ δίΓβ Ιΐιβ \νΌΓά8 οί Αοΐιίΐ- 
Ι6β άβοΐατίη^ Ιο Αςαηΐθπιηοη Ιιίδ ίηίβηϋοη ίο Γβίυηι Ιιοιηβ ίο 
ΡΙιίΙιίΛ, &ηά Ιιίδ βχρβοίαίίοη ίο λγΗυθ ίΙιβΓβ οη ίΐιβ ίΜΓά <ϊα7• 
Ηοπι. II. 9, 363. δοοταίβδ &η(ΐ8 ίη ίΙΐ6πι α 1)6&υίίΓα1 αοοοπιπιο 
άαίίοη ίο Ιιίδ ογτη (Ιβρ&τίηΓβ ίο Ιιίδ 1ΐ6αγ6ηΐ7 Ιιοηιβ. Τΐιίδ άΓβοιη 168 ΝΌΤΕ8. [44, * 

18 ηοΐ; ίο 1)6 8β1; άο^πι &8 α ιζκΓβ βοϋοη οί ΡΙ&ίο. Β68ί(]οβ ίΐιβ 
ςβηθΓοΙ ίηιΙΙιΓαΙηβδβ αηά ΙηιβίνοΓϋιίηβδδ οί ί\ύ5 άΐΑΐο^β, 
δοοΓλίβθ ν&8 & ηοΐοηοηβ άτβαιηβΓ οί άτβ&ιηδ ογ 866Γ οΓ τίβίοηβ, 
«ηά & ίαΐΐ 1)6ΐί€τβΓ ίη ϋιβίΓ άίνίηβ εί^βο&ηοθ. Μογ60Υ6γ, 1ιθ 
ναβ & ζτβΒ,ί Γ6&ά6Γ &η<1 αάιηίτβΓ οί Ηοιηοη \ΥΙι&1;, Ιΐιοη, οοη1(1 
1)6 ιηοΓβ η&ίαΐ8ΐ ογ ρτοΙ)&1]^6, ϋι&η ±\ϊ&ί Ιιίβ αρρΓΟ&οΙιΙη^ άβ- 
ρ&ΓίυΓθ Ιο &ηο1;}ΐ6Γ ^ογΜ, \^1ήο1ι ϋβ Ι&ΙΙ^βά οί \>γ άαγ Λπά χηοάί- 
ί&ίβά οη 1>7 111^^^) βΙιοπΜ ρτβδβηΐ: ϋδβΐί 1)6ίθΓθ Ιιίιη ίη Ιιίβ 
άΓβαιηβ αη(1 οίοίΐιβ ί<;86ΐί ίη ϋΐ6 (&πιίϋ&τ Ιιαιςυβ^ οί Ιΐΐ6 ΠοπιβΓ- 

ίο Ροοπίδ. €ραργ€ς^ οΙβΛΤ, ί. 6. 6&87 ίο 1)6 υηάεΓδίοοά. μ€ν 

ονν = ίπιο τβΓΟ, παρ ϊηιύ. Απι. Ογ. Ργ. Οοπιρ. 373. θα*- 

μορί€ ίθ υββά &8 & ίοηη οί &ά<ΐΓ688, ίη ϋδβΐί Γ68ρ66ίία1, &η<1 ίη ί(» 
ο^η ρΓοροΓ βίςηιβο&ΐίοη οηΐι/ Γββρβοΐίιιΐ, γ^ί 8οηΐ6ϋηΐ6β &ρρ1ί6<1 
ίη βηοΐι & οοηηβοίίοη, ιιιιά βρόΐ^βη ίη βαοΐι α Ιοηβ οί ίΓθη7 ογ 
86ΥβΓί(;7, ίΐι&ΐ 80ΠΙ6 ΙβχίοοςταρΙιβΓδ Ιι&Υθ 6ΓΓοη6θΐΐ8ΐ7 οοηοΐαάβά 
Ιΐι&ί ίί \Γ&8 ίη ί1;8 η&Ιυτβ & ίβΓΟί οί ΓβρΓοαοΙι, 8,3 \76ΐ1 &β οί 
ΙιοηοΓ. Οοπιρ&Γθ & μακάρΐ€ Κρίτων 1)θ1ο\γ, αηά οητ Μι/ άβατ 

ΛΓ, Μι/ άΧΰβΙΙβηί /βΙΙοΐβ, «•* καΙ νυν^ ^βί &ό6η τίοιο, ίηιρΙίβ8 

ίΐι&ί ΟγΚο Ιι&ά ρΓ6Ϋίοη8ΐ7 ρΐίβά δοοΓ&ίοβ ντίίΐι ηη&γ&ίΐίη^ &γ^- 

ιηβηΐβ οί ϋιβ βαηΐθ Ιάηά. ου μία, ηοί οηβ ηιβτβΐι/. ΑΙ. ου^€ 

μία, • χ ωρίί μ^ν • • . ?Γΐ δί, 1>€9ίάββ ίη %Ήβ βτ«(ί. ρίο^β 8τΐ8ίαίηίη§ 
ϋΐ6 1θ88 οί &η ίηγ&ΐΏ&1)ΐ6 ίη^κΐ, Ι 81)α11 ίη ΐΐιβ ΜοοηάρΙαοδ ίηουΓ 
11)6 ΓθρΓΟ&οΙλ οί ιη&η7. Τ1ΐ6 πηυβυΑΐ οοηοΏΓΤβηοβ οί μ^ν αηά δ€ 
ίη ϋΐ6 8&ηΐ6 ρΓθρο8ίϋοη, ββΐβ ίοΓίΙι 8(Γοηξΐ7 Ιΐΐ6 Ιηοο/οΙά 6γί1. 
Τ1ΐ6 ΟΟΓΓδοϋοη οί ΤΓοΙζ του «στ^ρί^σ^αι ίοΓ σον €στ€ρησ1ϋαι οί 
1]ΐ6 Μδ8. 18 ^ίΐι £00(1 Γ6&8οη αάορίοοΐ ίη 8.11 ίΐιβ Γβοβηί βάίΐίοηβ. 
οΜνα μη ποτ€, ΤϊηΒ οοηιΙ)1η&ϋοη 1ια8 11ΐ6 δΑηιβ 6Π)ρΙ)!ΐβί8 
οί η6ς&ίίοη 9β ου μη = 8ηοΚ 08 ίΤιβτβ Μ »ο τβοΛοη ΐύ^βχρβόΖ ϋιαΐ 
Ι έΚΜ €Λ€Τ βηά, ^ ς οϊ6ς τ &ν σ€ σώζειν, Τ1ΐ6 ως 1>θ1όη^ 
νίϋι ϋιβ ρβτϋάρίο δν, ηοΐ, &8 Βαϋπιαηη αηά βοιηο ο11ι6Γ8 1ι&υ6 
1&^6η 11;, \ΓϋΙι ίΐιβ ίηδηίϋγθ αμ€\ησαι^ αηά ροΓίοΓηιβ ΙΐβΓο ΙΙιβ 
ο£δΰ6 ττΐιίοΐι ϋ χΐΒκαΧίγ ρβΓίοηηβ ττιΛ & ρ&τϋοίρΐβ, νίζ., οί άο- 
ηοίίη^ ίΐιβ ρτοίΐηά οτ βηρροβϋιοη οη ιιτίιίοΐι ΟγϊΙ» \Γ0ΐι1ά ηρρβαι 44, Β.] Ν0ΤΕ8. 169 

Ιο ιηοη^ Ιο Ιιανβ ηβ^ΐββίβά ΙΙιβ ρΓβδβΓγαϋοη οί Ιΐιβ Ιίίβ οΓ δοοΓα- 
ίβδ: α» τ/ Ινίο» άδΐβ, ί β. ναρροΒίης Ιΐιαΐ Ιν}α% άδΐβ ίο βανβ ^οη 
— & δυρροδίϋοη \ν^Ιιίο1ι, ίη 1\ήΆ οοδβ, "^αβ οοηϊτίΐτγ ίο ΐΙΐΘ ί&οί, 
8ίηεβ ίΙΐΘ ίηβ6χ11)]β τ^ίΐΐ οΓ δοοΓαΙβδ Γβηάβτβά ίί ίιηροδδίΙ)ΐ6 ίοΓ 
Οηίο ίο 8ΛΥ0 Ιώη. ΟΓ. Ο. 640 ; Κ. 312, 6 ; Μ*. 568. 

Ο. τί£ &ρ αίσχίων (Ίη ταύτης δόξα, $ 8οκ€Ϊν, ν)1ιαΙ τβρηίαϋοη 
οσαΐά Ιβ τηοτβ άίβΤιοηοτάδΙβ Ιλαη ίΗί8 — ϋιαη ίο Ιβ ηρηίβά^ 
ΠβΓ© Ιίίβ οοιηρ&ΓαΙίνθ ίδ βΓβί ίοΐΐο^νβά \}γ α ββηίΐίνβ, αηά ίΐιβη 
1)7 &η 6χρ1&η{ΐ1οΐ7 οΐ&υδθ ττίίΐι $. Ο. 461, 3 ; Ε. 323, Κ. 5 1( 
Μί. 450. ϋ ^ίΠ 1^6 οΙ}δ6ΓΥ6ά, ΙΙι&ί ^6ζα &η<1 θοκ(Γν Ιι&υθ ίΐιο 

Βαιηβ Γοοί. ωστΓ^ρ ^ν πράχ^^, ^η»ί 08 ίΚβρ υ)€τβ άοηβ, ΤκηΟ' 

&οβτ ίλαί τηαρ 1>β, άν άβηοΐββ οοη1;ίηξ6ΐιθ7, αικί ιη8.7 1)6 6Χ- 
ρΓΟδδβά ^ιΛ ωσπ€ρ = ίη ιοΜίβυβτ ιηαηηβτ, ογ νίίΐι 11ΐ6 νβΓΐ) 
= Ικηβ&ΰ&Γ ΐΤιαΙ νηοΑ/ Ίβ, 

Ρ. αντα §€ δήλα τα παρόντα, ΑΙ. θι;λοΐ 1)7 ΟΟηίθΟίπΓβ. 
Βυύ ΙΙιβ θΐηβχκΐ&ΐίοη ίβ ηοί η606δβ&Γ7. Τΐιβ ρ&δδο^ ίβ 6χ- 
ρΐαίηβά \>γ δί9ΐ11}{ΐτιιη, ^&^οι}δ, αιιά οΙΙιβΓδ, οδ &η βχ&ιηρίβ οί 
9ΐι&€θ1υίΙιοη : Ν&ιη ΟήΙο ς[ΐιιιιη &(1άϋηΓαδ βδδβί Ιιαβο : οτι νπο 
των πολλών €ξ€ίργασμ€να €στΙν, οοηδίπιοϋοηο Γβρβηίθ πΐΏί&Ιβ^ 
Γβιη ιηυΚο ςτ&γίιιβ βίοςιιϋητ, άίοβηδ : οτι οΤοί τ€ κίσιν οΐ πόΚΚοί, 

3ίΛΐ11). «' γ^ρ &φ(\ον. Ο. 599, Ν; Κ. 259, Κ. 6; Μί. 513, 

θ1)Β. 3. ίνα . . . ήσαν, Τΐΐθ ρ&δί Ιβηδθ οΓ ίΐιβ ίηάίο&ϋνθ ΙιβΓθ 

ίιηρίΐβδ, ύι&ί 11ιβ7 &Γβ ηοί &1)ΐ6. Ο. 601, δ ; Κ. 330, 5 ; Μί. 

519. οΰτ€ γαρ φρόνιμον, κ,τ,Χ, Τΐΐθ ηοΙ)1β δβηϋιηβηί ίδ 1ι6γθ 

ίχηρίίβά, ίΐι&ί 80 Ιοης &δ ίΐιβ ιηυΗϋυάθ οαηηοί οΚβΓ & ιηιαι'δ 
ύΊια/ταοΙβτ ΐοτ 1)θϋθΓ ογ \γογ8Β, »11 βίδθ ίδ οΓ ηο αοοοπηΐ;. Τΐΐθ 
οοηοίτκϋης οίαιίδβ ίη ίΐιίδ οΙιαρίβΓ, ποίονσι , , . τύχωσιν, ιηβαηδ, 
ίΐι&ΐί Ιΐΐθ ιηυΐίίίηάβ ογθ ^νβπιβά \>γ τηΒτβ οΐι&ηοβ αηά ο&ρΗοθ 
Ιηδίθ&ά οίβχοά ρτίποίρίβ. 

Έ. 2ρά γ€ μίΐ €μοΰ προμη^ΐί, άο ^ΟίΙ ηοΐ αί ΙβΟβί /ββΐ ΜΚΠβ 

αοΐίοίίηάό/οτ ψηβ, &α, Τΐιβ ρ&ΓΐίοΙβδ ίχηρΐ7 & ίβ&τ ίΐ^&ί 1ιβ άοβδ. 

οί σνκοφάνταί, ΤΗο "^οπί ίβ νβΐΐ βζρίοίηθίΐ ίη ίΐΐθ I^6x^οοη 

οΓ I^^<^ά61] αηά δ<χ>1^ &ηά ΙΙιβ οΐϋβδ οί πιβη ίη δηιϋΐι'δ Βίο1ίοηαΓ7 

8 170 Ν0ΤΕ8. [44,» 

οΓ Αηϋ^αίΐίββ.— — ττράγ/χατα τταρίχωσιν^ ιηαΐίβ ίτούδίβ. η καί 

^ πασαι^^ κ.τ.λ., βϋλβτ ίο Ιθ8ό &οβη άΙΙ οητ ρτορβτΐι^^ οτ αί Ϊ€α8ί 
Ιατρβ 9ηίΜ ο/ τηαη^ι/^ οτ βνεη ίο Βπββτ 807ηβ αάάίϋοηαΐ Ιιβ&γίβΓ 
ρβη&ΙΙ^, βυοίι ιΐδ ίιηρήβοηιηβηΐ;) βχΐΐθ, ογ άβαΐΐι, οΓ. 1>6ΐοΐί7, 53, Β« 

€ασον αυτ6 χαίραν^ Ιίά ϋ/ατϋΐΟβΙΙ, ύιάί 18^ άίβπιίββ ίΗθ ίβ4Γ. 

45 Α• ήμ€ίς γάρ που δίκαίοί €σμ€ν^ οΓ. Ο. 551 ; Κ. 307, Κ. β. 

Γορ που, οΓ. ηοΐβ, 44, Α. μητ€ τοίννν φοβον. Τΐΐθ Βθΐΐ' 

ί6ηο6, ίη1;6Γηιρΐ6ά }>γ & Ιοης βχρί&η&ΐίοη, 18 Γβδυπκΐά ίη αηη 
ταντα φοβούμΛνος^ 1)β1ο^, Β, Επά 18 ϋΐΘΓθ ΓοΠο^Γβά \>γ ΐΚθ 

οοΓΓθΐΛϋνβ οίΑίιββ, μητ€ 6 €λ€7€ί. τοντονί 18 οοηίβπιρία- 

0118, ΠΙςθ ίΐιβ I^αϋη ί8ΐβ, οί. 1)6ΐοΐί7, 48, Ο : τούτων των πολλωρ, 

αηά ΒβχηοΒίΙιβηββ, ροδδίιη. ώ^ €ντ€λ(ΐρ, 8& €ΐσιν^ Ίιονο €(ΐΗΙρ 

ϋιη^ οαη 1>β Ιαηρλί, Οτϋο Ιίηβπ ίΐιίδ ίροιη Ιιίβ ο\!πι βχρβηοηοβ, 

(£ Χβη. Μ€ΐη. ιι. 9, 1. 4'κ^ οίητοΐχ, /οτ ίλβτη^ εο. ίο ΒηΙ» 

Ιΐιβιη• 

Β. νπάρχ€ΐ, ίβ Τ€αάί//οτ '^οητ ιΐ8β. ίκανά 18 αάάβίΐ ίο βχ- 
ρρβδβ ίΐιβ ίάβα, ϋΐΆί Ιάδ ρΓ0ρ6Γί7 αίοηβ 18, ίη Ιιΐ8 ορίηίοη (ώ; 

€γώ/χαι), βηβίΰίεηί. ΟηΙο \γ&8 ^βΛΐ11ΐ7, οΓ. ηοίβ, 33, Ό, 

ζ€νοι, δίιηιηί&8 8ΐι<1 ΟβΒβδ νβΓθ ΊΊιβΒαηβ, οίΐ ΡΙιβΒά. 59, 0. 

άποκάμης, άβηβί /τοτπ ίΊιβ β/ΙΌτΙ, ΟγϊΙο ίαίεβδ &ρ ^αιιίβά ΙΙιλΙ, 
ίη ϋδβΐί οοηδΙι^βΓβά, ίττβδρβοϋνβ οί ίΐΐθ άαη^βΓ Ιο Ιιί8 ίήβηάδ, 
8οοΓ&1;63 πιηβύ άθδΪΓβ, &ηά πιαί^θ ββοΓΐ, ίο δ&Υθ Ιιίιηδβΐί. αι:^ 
κάμνω 13 Π10Γ6 ίτβςιιβηϋ^ ίοΐΐο^βά 1)7 & ρ&τϋοίρΐβ, ίΐιουςίι 
8θπΐ6ΐίηΐ68, Εβ ΙΐΘΓθ, \)γ Μί ίπβιχίίίγθ. ΟΓ. Ο. 633; Κ. 310. 

6 €Κ€γ€ς €ν τω δίκαστηρίω^ οΓ. Αροΐ. 37, Ο, Ό. δ τι 

χρωο σεαη-ψ^ υοΆαί ΐο άο 'ίβΟΚ ^ί^οητΒβΙ/, Οί. Ο. 432 ; Κ. 278, 4 ; 

Μί. 409, 6. αΚΚοσ€^ 1)7 ΛϋτΛοίίοη Γογ αλλαχον. Ο. 527. II. • 

Κ. 332, Ε. 13 5 Μί. 474. 

Ο. ουδ€ δίκαιον, ονΒ€ ίδ 6ΐηρ1ι&1ίο, ποί €Ό€η τίρΜ, 

σν€νσαΐ€ν τ€ καί ίσπ^υσαν, δββ Ιΐιβ Β&ιηθ οοπιΙ)ίιι&ϋθη οί (}ΐ€ 
ορί. νίίΐι Ιΐιβ ιηά. — οΓ Λθ ρΓοΒ&,Μθ \Γί11ι Ιΐιβ αοίυβΙ—ΑροΙ. 40, 

Α : οΙη?ί€ίη &ν τα κα\ νομίζΐται, 

Ό. οιχήσ€ί κατάΚιπών. Ο. 637 ; Κ. 310, 4, 1 ; Μ*. 559, α 45, ϋ.] Ν0ΤΕ8. 171 

Ιΐ 18 &η 6ΐηρ1ι&ϋο ίοπη, &8 ίΤ δοοταίβδ \Γ6γο ίη Ααβίβ ίο Ιβατθ Ιιίβ 
οΙιίΙάΓβη 0Γρ1ΐ9ΐΐ8. 01>&6ΐ*Υθ Ιΐιβ ίοΓΟβ οί Ιΐιο €κ ίη ΐκ^^ρίψαι &η<1 

€κπαώ€νσαί, ίο 1)πη§ υρ »ηά βάυοα,ίβ οοηψίβίβϊι/, τ6 σον /*€- 

ροί, 80 /α/τ 08 "ΐ^οη ατβ οοηαβτηβά, 0Γρ1ι&ηδ κϊ Αίΐιβηδ \ΓβΓθ 
ρΓονίάβά ίοΓ 1)7 ίΐΐθ βί&ίβ, &η(1 ίηΐπΐδίβά ίο Ιΐΐθ ο&γθ οί Ιΐιο 
ΑΓοΙιοη Έροητιηιΐδ. δίίΐΐ ΙΙιβ^ ηιυβί οΓ οουΓβο 1)6 δυΙ^Ιβοίοά (ο 
ιηαη/ ίηβοηνοηίβηοββ (οί. Ηοιη. II. 22, 490) ; αηά δο &γ &3 8οο* 
ταΐ€8 νχΜ ωηο&τηβά, Ιιίβ οΜόΙτοη νοαΜ 1)β ΙοΛ ίο άο υίβΐί οτ %11^ 

3νΛΐ 08 ίΤίβρ ιηΐςΊιί ϋΚαηοβ ίο άο, χρψ ΑΙ. χρψ, μψίν 

ΐιάτατα ίδ Ιΐΐβ ορρΟδΗο οί αγαθοί και άν^ρ€ΐος» 

Έ. Και η (ίσοδοί της δίκης, κ.τ.λ., ΪΜίΗ ίλβ οοτηΐη^ ίη ο/ ϋιβ 
0086 ίηίο ϋοηΗ, οί. Ββιηοδ. Λάν. ΡΙιΟΓίη. : μ€ΚΚούσης τζί δίκης 

ίίσιίναί €ΐί το δίκαστηριον. €ζ6ν μη €ΐσ€\^€Ϊν. Ηβ ΟΟΐΐΙά Ιΐ&Υθ 

&γοίά6ά οοιηίης ίο Ιήαΐ, οΗΙιθγ \)γ ύϊφί αηά τοίυηίαιτ' οχϋο, 
ΟΓ \)γ ίηάιιοίη^, &δ Ιιβ ιηι^Μ 6&δίΐ7 Ιι&νβ άοηο, ϋιο οοοιίδβΓδ Ιο 
^ίΜπι^ ί1ΐ6 οΐιαι^ββ 1)6ίθΓθ Ιΐιο ίη&Ι ΙϊβΔ οοιηπιβηοοά.— 
αυτός 6 άγων, κ.τ.λ. δοΟΓΛίββ άίά ηοί βΐϊΐρίο^ ΛάνοΟΛίβδ, ΟΓ ΓΟ- 
ΒΟΓί (ο αη^ οί (Ιιβ οΓάίπαι^ ιηβ&ηβ οί ίηβιιβηοίη^ Ιΐιο ^υ<3^δ. 

κατάγ€λως. ΟοΓπ&Γ, ^ϋ1ι Ιΐιβ ΕρρΓον&Ι οί δοΙιΙβίβπηίίοΙιβΓ, 

δ1&111)&ηιη, αηά οίΙιβΓδ, βυ^^δίδ ύι&ί ΙΙιβΓβ ίβ αη αΐΐτΐδίοη ίη ίΐιίδ 
ινΌπΙ Ιο ΐΥιβ &1)8υΓ(1 αηά ηάίουΐοαβ οοηοΐιΐδίοη οί α οοπΐ6(ΐ7, 
ττΐΐίοΐΐ 1ΐ8ιβ ίΐδ ίΙΐΓθβ ρβτίδ, ίΐιβ πρότασης, Μτασις, 811(1 καταστρο• 
φη^ ΟΟΓΓΟβροηάίης 'ντίΐΐΐ ίΐΐβ ίϊσοΒος, άγων, &ηά κατάγ^λως οί ίΐΐο 

δοοΓ&ϋο άταπια, αβ ϋ ίδ ΙιΟΓβ ΓβρΓβδβηίβά. διαπ€φ€υγ€ναι 

ημάς δοκ€Ϊν ίδ βρβχβ^ϋο&Ι οί το τ€\€ντάίον τουτί Ι αηά /νηΛίΙ^ΐ 
ΙΜ» αΙηιο8ί /α/τοκαΐ (!οηοΙιΐ8ίοη ο/ ΐΤίβ τηαΐί&τ, Ιλαί ϋ έΚοηΙά 
8ββτη Ιο ΊιΟΛβ β8οαρβά ιΐ8 ίΚτοηρΙι 807ηβ 8ΐοΐΚ αηά ηηιηαηΙιη€88 ο/ 
οητ8, 

Α. €1 τ* . . . οφ€\ος ην. Οί. ηοίβ, Αροΐ. 28, Β. ΤΗθ ίοΓΟβ 40 
οί ίΐΐθ ροΓίβοί ίβ 86611 ποί οηΐ7 ίπ β€βονλ(νσ3α(, 1}α1 &Ιδο ίη 

ΤΈττρα^αι = ίο ΤΜίνβ €0η8ίΐΙίβά, ίο λανβ 1>β€η άοηβ, αδύνατον^ 

κ.τ.λ., ΐΊηρο88^ΐ6 αηά ηο Ιοηρβτ ρταοίίάίδΐβ, 

Β. 17 προθυμία, κ.τΛ. ΓοΓ ΙΙιβ οιηίδδίοη οί ίΐΐθ οορτϋα 172 Ν0ΤΕ8. [4ύ, Β. 

(ίστίν), οΓ. Ο. 547 ; Κ. 238, Κ 8 ; Μΐ. 300. Γογ ΐΚβ 8οη<;ίιηοηΙ 
οοιηραΓβ Ιΐιβ ττοΓάβ οΓ Ρ&υΐ Ιο ίΐιο Ο&Ιαίίαηδ, ιν. 17 : κα\6ν 64 

ζηλοΰσ^αι €ν καλ^. των €μων μη8€νϊ αΧΧφ ΐΓ€ί?ί€σ?!αι η τω 

λόγω. Τΐΐθ ΒίΓοηςββΙ; ΛΓβΐιιηβηΙ;, ίη οίΙιβΓ τνοΓάδ, ί\ιβ Ιηιΐΐι, &3 
ϊί αρρβαΓδ 1» Ιιίβ πιίηά, οΐί&τ ο&ΓβίαΙ οοηβίάβΓ&ίίοη, ίβ ΙιβΓβ 1)6αιι- 
ΙίΤαΙΙ^ ΓβρΓβδβηΙβά Ι)^ 8οοΓα1β8 αβ Ιιιβ \)&5ί/τ{€ηά, ηπά ύιβ οήΐγ 
οηβ ίο "^Ιιοπι Ιΐθ ^ίβΐ^^^ & οοηίΓοΙΙίη^ ίηΰαβηοβ. 

Ο. ττλβίω Ιίΐηϋθ μορμοΧύττηται, 8.8 ίί 18 ΟΟϋδίπΙβά 1)7 δ1&11• 

1)αιιιη ; ηοί ίπιπίμπουσα^ &3 ίί 13 οοηβίΓαβά Ι)^ Βιιϋιηαηη. 

δίσμους και θανάτους, 01>δ6ΓΥ6 ί1ΐ6 ΐοτοβ οΐ ϋΐθ ρ1υΓ9.1, 8.η(] 
οοιηρ&τθ Ρ&τιΐ'β βιηρίι&ϋο βηυιηβΓ&ϋοη οΓ Ιιίδ ΒυίΓβήη^δ, 2 Οογ. 

XI. 23 : €ν κόποίς, €¥ πΚηγάις, €ν φνΧακαις, έρ ^ανάτοις, μίΤ" 

ριωτατα σκοττοιμί^α. 0£ ηοίο, Αροΐ. 39, Β. Τΐιίδ <][ΐΐ6δ1;ίοη, ίη 
ιη&η^ βάϋΐοηδ, ίβ ριιΐ Ιηΐο Ιΐιο πιοαίΐι οί Οηίο. Βυί ίί δββπΐδ 
ιηοΓθ β,ρρΓορΓίαίθ ίο δοοτ&(68, \ν^1ιο, ίη ίΐΐθ ηοχί δβηίβηββ, αη- 

8νΓ6Γ8 Ιιίιηδοΐξ 08 1ΐ6 οίΐβιι άθ68. άναΚάβοιμ€Ρ, τβ^ητηβ ίοτ ϊμτ- 

ίΙιβΓ οοηδίάβΓ&ϋοη. €κάστοτ€, ίη ογοτγ ίηδίαηοθ, 80. ττΐιβη τν^θ 

\Γ6Γ6 άίδουδδίη^ ίΐΐθ 8αΙ))6θί. 

Ρ. Κατάδηλος ίδ ίοΓ κατάΒηλον, \}β\Ώζ αϋΓΟΟίβά \)γ λόγος. 

Ο. 551 ; Κ. 329, Κ. 4; Μί. 297. &ρα =ζ/οτ8θοα, αβ ϋ βββτηβ. 

Οΐ. Κ. 344, 3, αηά ηοίβ, Αροΐ. 34, Β. αλλω^ = ΙβπιβΓβ, ιοϋΤΐτ 

οηί τβαβση. 2)θ€ βχω, 80. ίη «ΙαηςοΓ οΓ Ιοδίη^ ταγ 1ΐ&. τι 

λ€γ€ΐρ, ίο 8αΐί Βοπιβίλίης^ 8ο. ίο δοπιβ ρυΓροδβ, οΓ δοπι© ίπιροτ- 
ίαηοβ, οί. Χβη. Μβπι. π. 1, 12. 
47 Α. οσα γ€ τάν^ρώπ€ΐα^ ίη Μ Αΐίτπαη ρτόδα^ιΐϋ'ΐ^.— — Ικανως 
18 βχρί&ίηβά 1)6ΐθ^ \>γ καλώς, 

Β. τούτο πράττων, ρταοίίβίηρ ίλΐ8^ ηιαΗηρ α ϊ>ηβίη€88 ο/ Ο, 
8ο πρακτ€ον, Ββίον. Τ^β 8ββ ΙιβΓβ δοοΓ&ίθβ'δ ίοηάηβδδ ίοΓ ίΠυο- 

ίΓΕίίοηδ (ΐΓα\πι Γγοπι ίΐιο οοηιπιοη ρυτδυϋβ οΓ ΙίΤβ. κα\ €θί<Γ- 

τ€ον γ€^ 1/68^ αηά βαί αηά άήηΐ^. γ€=ζ^β8, δο κα\ νΐί'ις γ€^ 
Αροΐ. 34, Ώ, ταιφΐ \>β ΓοηάοΓβά, ^£β, αηά ΒοηΒ. ΤΙιβ 6&(1η§ αη(] 
άηηΐάη^ Ιιογθ οοπιθ τν'ίΐΐιίη ίΐιο ρΓΟγΙηοο οΓ ίΐιβ ιατρός, &8 ΐΗβ 
ξ^χηη&δϋο οχβΓοίβθβ οοηιβ ιιηΑοΓ ΐΐιο άΐΓθοϋοη οί 11ΐ6 παώοτρίβης 47, ο.] Ν0ΤΕ8. 173 Β. αΙσχύν€σ^(η κα\ φοβ€Ϊσ^αι, Τΐΐβδβ νβΛδ &Γ6 οίΐβη Γοΐ- 
Ιοντβά, 8£ 11ιβ7 ΕΓβ ΙιβΓβ, 1)7 811 βοοαδαίίτΘ οΓ Λβ ρβτδοη 1^β/ο7'€ 
νίΤιοτη οηβ ψητΜϋ Ιβ αβΚατηβά, αηά α/ταίά^ θ8ρ6οίΛΐΐ7 *<> ^ο ^^Υ 

ύάΐί^ άίβΙιοηοΓαΜβ ογ τΓτοη^. «γ^ν^^ο • • • άπωΚΚυτο. ΤΗ© 

ίιηρβΓίθοί 1103 ΓβΓβΓβηοθ Ιο νΐιαί ίϋοέ 8αίά ία ΓοπηβΓ άίδοτίδδίοηδ, 
οι. ίίί ΙΙΐΘ 1)β2ίηιιίιι§ οί ίΐιβ οΙιαρίβΓ: πως αΰ τά τοιαύτα €*λ€γ€το. 

Ε. π€ΐ^όμ€νοι μη τβ τωρ επαϊόντων 8όξη, Ι>1/ όδ&ι/ίηρ ηού ίΗο 
οριηίοη ο/ ίΚβ υηββ; 1)αί οΓ Ιΐιβ υη^ίδβ, ίβ ίωρίίβά ίη Ιΐιβ λπ- 
Ιϋΐιβδίβ 1)7 ίΐιο ρθ8Ηίοη οι μ^. 0£ Χβη. Μβιη. πι. 9, 6: καΐ μίι 
ά οϊΒ€ Βοξάζ€ΐν=ζηοί νίΆαύ Ιιβ 1βηονο8^\Μ\, ττΐιαί 1ιβ άοββ ηοΐ 

^ηοΑϊΓ. ^ . . , λ»^αται, ΐϋΑίοΑ €Ηβ ητη^η^Ι ίη^ηνεβ, ΤΙιθ βίΐί- 

ίίοηβ 1)θΓογθ Ββ^θΓ οΐιωΐίξβά φί/>$, Βαί ϋιβ Μ88. αΐΐ Ιιανβ φ^ 
κηά λωβάσ^Μ πια7 1>β ίο11οτ7β<1 6ϋ1ΐ6Γ 1)7 ίΐιβ αοοηβ&ϋγβ ογ Ιΐιβ 
άαϋνβ.-: φαυλότερο ν =^ο1ιβιιρθΓ, Ϊ€88 ΌάΙηοδΙβ^ Ιΐΐθ ορροδϋο οί 

τίμιωτ€ρον^ 1)β1θ\ν. 

Α. τι . . . ημάς. τΐ ίοΓ $ τι, οί. Ογ. 535 ; Κ. 344, κ. 1 ; 43 
Μί. 488, 1. ΕοΓ ίΐιβ Ιντο αοα <£ Ο. 435 ; Κ. 280, 2 ; Μί. 415. 

Β. ο^τός τ€ 6 λογοί, Λ.τ.λ., 13 ΟΟΓΓβΙ&Ι^ίτθ Ιο «αι τόνΒ€ αυ 
σκόπ€ΐ. Το ϋιβ δυ^βββίίοη, Ιΐιαί ΐΐιο ιηυΗΗαάο Ιιανο ροττβΓ ίο 
ραί; Μιη Ιο άβαΐΐι, δοοΓ&ίββ 1ι&8 & ΙνοΓοΙά »η8\Γ6Γ : ίη ίΐιβ βίδΙ; 
ρΐ&οβ, ίΙΐΛί άοββ ηοί ίητ&1ί(1»ίθ Ιΐιβ ατ^ιηβηί ^Ιύοΐι \^θ Ιιβ,νβ 
βοηβ ί1ΐΓ0ΐι§1ι "ντίίΐι ηορ ιηαΐεθ Η &η7 Ιβδδ οοηοΐυδίνβ, ογ ίη 007 
ψΛγ άίίΤβΓβηΙ; ίτοιη ^Ιιαί ϊί "^αβ, ΙίβΓοΓΟ 1ιί8 Ιίίβ \νίΐ8 βηά&η^βΓβά ; 
αηά ίη Ιΐΐθ δβοοηά ρΐ&οβ, 1ιβ 8α78, οοηΒνάβτ αΪ80, ηβΤιβίΤιβτ ίΜβ 
άοοίΗηβ^ οηοβ αάιηϋίβά \}γ ιΐ8, αΙίάβΒ στ ηοί^ ίΚαύ ν}β τηηβύ ηού 

ββί ίίιβ ΜρΤιβΒΐ ΌάΙηβ οη νη&τβ ΙΜηρ^ Ιηύ οη Ινοίηρ υοβΙΙ, 

Τ5 δ€ €?, κ.τ.λ. Ληά άοβ3 ϋ βΗΙΙ τ&τηαίη ύτηβ ίλαύ ίο Ινοβ ν)6ΪΙ 
ί8 ίΤιβ Βατηβ ΐΜηρ αβ ίο Ιίνβ ΑοηοτάδΙι/ α/ηά ^ηβΐϊι/^ οτ άο€$ ϋ 
ηοί τβτηαίη ΡηιβΤ 

Ο. άναΚωσίως χρημάτων^ 44, Ε, Ββς[ς[. ; ^όξης^ 45, Β, 8βς<ΐ. ; 
ΤΤαιδων τρόφης^ 45, Ο, ϋ. μη^ 80. ορα. Ο. 602, 3. 6ρα 13 

6ΧρΓ6δδ6ά 1)β1ον, 49 Β. -ραΒίωε, 1ίβ1ι1ΐ7, τα8Μι/. κάί άρα• 

βίωσκομίρωρ γ αν, ^^, αηά ίβοΐίΐά Ύββίοτβ ύλβτη ίο ΐ\/β αραιή. 174 Ν0ΤΕ8. 148, ο. 

ΚοΓ ίΐιβ ίοΓΟβ (ΛΓ <?ν \Γϋ1ι Λο ρατϋοίρΐβ, οΓ. Ο. 615, 2 ; Κ. 200, 5 ; 

Μί; 597, 1. τούτων των ποΚΚων 18 βάάβά Ιο βΧρΓβ88 οοη- 

ίοιηρΐ;, αηά, ίη οοηηββϋοη νϋΐι ου^€ν\ ξύν ι/ώ, ί( ίιηρίίβδ, Ιΐιαί ϋ \β 

οΙΐίίΓΕοίοΓίδΙΙο οΓ ίΐιβ ιηιιΗϋαάθ Ιο αοί ΙΗιΐδ τπΛοιιΙ; Γβοδοη. 

ό λόγος αφ€Ϊ, ίΤιβ οτριιτηεηί βο β8ίαΜΐ8?ΐ€8 ϋιβ ροιηί. ΤΙιίβ υ.% 
οΓ αϊρύ &ή868 ίΓΟίη ϋβ ηβθ Ιο βχρΓΟδβ & νίβ1;0Γ7 2Λ 11)6 ^ιηο», 
ΟΓ & οοηγίοϋοη ίη & οοιιγΙ οί ^11δ^^^6. Οίΐ ταΐίο νίηοίΐ, ΗοΓ. 

δαί. 1, 3, 115, βί &1. καΐ χρήματα Τ€\ουντ€ί . . . καϊ χάριτος, 

ΖβυςηίΑ, Τ€λοΰντ€ς 1)βίηδ 8ΐΓίθ<;ΐ7 ΛρρΚ<»1)1θ οηΐχ Ιο χρήματα, 

βηά άγοντα 1)6ίη^ Γ6ς[ΐΐίΓβ<1 ντϊύί χάρντας, καί αυτο\ κ.τ.λ., 

απΛ νΙιβϋιοΓ τνΌ 8ΐι&11 άο τιφΧ, οητ86ΐχ€8 ΪΜίΗ ίη Ιΰοάίηρ οηΐ οΐ 
ρΓΐβοη, αηά ίη ΙΗηρ Ι^ά οηΐ, 

Β. μη ου ίί«η^ κ.τ»\,, ν)β ιηίΜί ποί οοηΜετ ϋιβ ς[η€%αοη, 
ν>Ίιβϋΐ€Τ υ)β ιηηβί άίβ^ ί/ υίβ τ^τηαίη ίη ρηβοη αη^ Ιΰββρ ς[ηίβί^ 
ηοτ νΙιβΙΙιβΓ νβ ιηιΐΒί ζηιβ^&τ αηχ^ ΐΜηρ €ΐ8β, 7ίουο&θ€Τ άνβ<ιάβιΙ, 
ταί1ΐ6Τ ϋια/η άο ίοτοηρ^ ί. β. ιιτβ ιηιΐδΐ; ηοΐ Ι&Ι^β Ιΐιο οοηββ^ιίβηΰεβ ίηΐο 
ίΐΐθ ϋοοοιιηύ αϊ &11, 1)υί οη]7 ΙΙιθ ^[Όβθϋοη οΓ η^Ιιί αηά ι^ττοη^. 

ΒβίΟΓβ μη ού, 1;1ΐ6Γ6 ίβ ΟΠ βΐΐίρβίδ Οί & Υ6γ1) οΐ 866ίη^, ΟΓ Γβ&Γΐη^, 

αηά ίΐΐθ ιηβαηίιις ίβ, Ι ίβ&τ, ΐΥυαί \7θ ιηυθί ηοΐ Ιαΐίβ ίηίο ο^οουηύ, 
βΙο. ΟΓ. Ο. 602, 2, 3 5 Κ. 318, Β. 6 5 Μί. 517, οΙ)8. 4. 

Ε. ω£ €γω π€ρϊ ποΧΚοΰ, κ.τ.λ., 08 Ι £8ί€βηΐ ίί θ/ ρτβαΐ ίτη^ 
ροτίαηΰβ ίο ρ^τ^ηοάβ ^οη Ιο άο ΐΑίβ, Ιηί ηοΐ ίο άο ίί αςαιη$ί 
^οητ ίΰίΙΙ^ ί• 6. 1 απλ 6Ζ066άίη§ΐ7 άβδίτουδ ίο ραΓδαο ίΐιβ οοιίΓδβ 
Ι &ιη ρΰτβαίης ΐ^ί^Λ ^οητ οοηββηί (^ρβτεηαβο ί€, εο Είοίηυδ &η(ίΙ 
ΒβΙϋ^θΓ), &ιΐ(1 τιοί (ΐραίΜϋ ^/οητ ίϋίΙΙ. δοΙιΙοίοπη&οΙιβΓ, 8ΐα11- 
1)ααιη, Έ11)θΓΐίη^, αχκΐ ίΐΐθ πι&]οηί7 οί οοπιπΐ6ηί&ίθΓ8, πιαί^β σ« 
ίΙΐΘ βιώ^βΰί οί 7Γ€ΪσαΑ, &ηά ιιηάβΓδίαικΙ €/χ€ &3 ίίβ οΙ))6θί, οχιά €νον 
ινϋΐι άκοντος, Βιιί 1)6δ1ά63 ί1ΐ6 1π)ρΓθΙ)αΙ)ί1ίί7 οΓ πβΤσαι Ιπϊίη^ 
/οΙΙοιοβά 1)7 ίίβ 8υΙ))βοί, αηά οτηϋΗης ίίδ οΙ)|Θθί, ίί άοοβ ηοί αο- 
οοΓά ττίίΐι ίΐιβ δβηϋπιβηίδ αηά οΙιιιπιοΙβΓ οΓ δοοΓ&ίβδ ίΐι&ί Ιιο 
βϊιοηΐά δ&7, 1 ά66ηι Ιί οί ^βαί ίηιροΓίαηοο ίΐι&ί 70α βΐιοαίά ρβιν 
8η&<1θ ηΐ6 ίο ΙβαΌβ ίλβ ρτίβοη, ψΐήάί ψοχύά ίΐιβη 1>6 ίΙΐ6 ηιβ&ηίης; 
οί ίΗβ ρ&ββαςβ. σοι ικανώς, Ιο ^οητ ΒαίίΛ/αοΗοη, 4\ί, Α.] Ν0ΤΕ8. 175 

Α. €κόντας ά^ικητ€ον έΊρμ = ίκόντας ά^ικ€ΐν ^ίΧν. Ογ. 642 ; 49 

Κ. 284, κ. 6 ; Μ*. 447. 4. και. πάλαι . . . αρα^ αηά 80 /οτ α 

Ιοηρ ϋηιβ ΐ€β^ τηβη ο/βηβΚ αάναηΰβά ι/€ατ8, 

Β. η παντός μαΚΚον^ ΟΤ ταίλβΤ. όμως, ρ€ΐ, ί. β. τν1ΐ&1»ν€Γ 

ιηα7 1)θ Ιΐιβ οοηδβςτιβηοββ. τυγχάνει δΐ', ίητηβ οηΐ ίο 1>β. 

ως οΐ πολλοί οϊονται, Τΐΐθ ^ηοΓ&,Ι δβηϋιηβηΐ οι η,ηύφύίγ ηοΐ 
οη]7 ^αβ1;^ύ6(1 1>ηί ΓβςυΐΓβά Γβίαΐίαϋοη, 8£ΐ 3υδ1: &ηά ιη&ηΐ^', οΓ. 
Μοίη. Ο&ρ. III. : αντη €στ\ν άν^ρος άρ€τη^ ίκαρον €Ϊναι τα της 
π6Κ€ως πράττ€ΐν^ και πράττοντα τους μίν φιΚονς €^ ποκΐΐ', τους 
δ^€χ^ρονς κακώς, ΈαΓίρ. Εγ&^ΠΙ. : €χ^ρ6ν Κίΐκώς ^ράν άρΒρ6ς 
ηγούμαι μίρος, Βυί δοοπιίββ ίη ίΐΐθ βοΓ^ί&δ, 469, Α, ίηδίδΐβ 
ΛΕί ϋ 18 Γλγ 1)βί1βρ ίο 8υ£Γ6Γ τπΌΐΐβ ίΐιαιι ίο άο ΤΓΓοη^. 

Ο. ου φαίρ€ται, ϋ 8667118 ηοΐ^ ίί&ί ίβ, ίί δ66Πΐ8 ίΐιαί ^6 ιηυβί 

ίη ηο οαδβ άο &η 103017•. ούδ* &» άτιονν^ #£.τ.λ., ηοί €ν6η ί/ Κβ 

ίηι^βτ απ'^ ίΜη^ Ή/ήβ&ΰ&τ 86Ό6Τβ Ίη^ ΐΊιβτη. κοινωνϋς^ αοΊιβίΤιβτ 

ι/οη ΊώΙά ίΐιββο ορίηίοηβ %η οοτητηοη ιοϋΑ τηβ, αηά ΙΜπΊβ ολ Ιάο, 

Ρ. τη5 ίψχης, *^β ρτ6τηί8β ΟΤ βτ8ΐί ρΗτιοίρΙβ οί ίΙΐΘ βΓ^πίθηί, 
80. ίΙίΕί ίί 18 ηβνβρ π^ΐιί ίο (Ιο βη ίη3ΤΐΓ7, &ο. Το τ^ί ά^χί}*, ε8 
\\ιο ρτ&ηι,ί8β^ τ6 μ€τίί τοϋτο ΒίχΐϊάΒ ορροδβά Εδ ίΐιβ οσηΰΙη8ΐοη, 

Α. άπίοντ€ς €ΐ/2/ι/δ€, ίη ςοιηρ οηΐ 7ΐ6ηΰβ, δο. ίτοιη ριίδοη. 60 
ΤΙιίβ οίΕΐΐδβ ίβ ίο 1)θ οοηη6θί6<1, ηοί οηΐ^ ^ιτϋΐι ποίούμ€ν, 1)αί Είβο 
\πί1ι €μμ€νομ€ν, ίβΊιβίΚβτ %η ροίτιρ οιιί 7ΐ€ηο6 . , ,υ)6 αΜάβ Ιη/ 
ΊοΊιαί 006 ΤΐιΟ/οβ αάτηϋίβά ίο }>β τίρΐιΐ• τ6 κοινον της πόλβωρ, ίλβ 
οοτητηοηίββαΙίΤί, δο ΟίαίηΥβΓΤ. ιι. 46, 114; οοπιπιιιηί δίοί- 
ΙίδΒ. άλλο τ* ξ = ηοηηβ, άο ^οη ηοΐ, 

Β. άνατίτράφ^αι^ Ιβ ίτητΜάίαίβΙί/ 8ΐφνβτ{€ά, Έοτ ίΐιίδ ίοΓΟθ 

οΓ ίΐΐθ ρ&τ/β€ΐ, (£ Ο. 584; Κ. 255, Κ. 7 ; Μί. 500. αί γ€ρ6μ€' 

ναι ^ίκαι, ίΑβ ^ιιάριη6ηΐ8 ίΑαί λανβ 1>ββη τβη/Λβτβά. 

Ο. &η '1ΐ81κ€ί γαρ ημάς. ΤΙιβ οη ίη άΪΓβοί ςιιοίΕίίοηδ ίβ 
ρΙόοηΕδίίο. Τΐΐθ γαρ τβΐβτΒ ίο Εη ίιηρίίβά οίΕπββ : ^β άο Γίςΐιί 
ίο 6βθΕρ6, /οτ ίΤιβ 8ίαΐ6 άίά 118 αη ίη^ν^Οοβ, δο. \7ΐΐ6η ίέ ρινν 
ηουηοβά βοηίβηοβ Ε^Είηδί αδ. < ^ ίρωτάν τ€ και άποκρΙρ€σ^αι^ 
Τΐιο ΓβΕάβΓ τν^ίΠ Γβοο^ίζθ ΙιβΓθ Εη Εΐίοδίοη ίο ίλθ \ν^6ΐΜεποιιπΐ 176 Ν0ΤΕ8. [50, ο 

ιηοΟιοά οΓ άίδοιίδβίοη, ^τΐιίοΐι ^&8 80 οΙι&τ&οΙβΓίβϋο ο( δοοΓαΙβΡ. 
08 ίο 1)β αιΐΐβά " Ιΐιβ δοοΓΕίίο ιηβϋιοά." 

Ώ. πρώτον μίν, ΤΙΐθ ββοοηά ς[υ68ϋοη, \ΐΓΐιίο1ι ϋηβ^ντθΓδ Ιο 
Ιΐΐίδ &8 Ιΐιο βτβί, 18 ίοαη(1 ίη αλλά τοϊί π^ρΐ την του γ^νομίνου 
τροφην, κ.Γ.λ., &ιΐ(1 18 ίη1τοάυο6<1 ^ϋΐι αλλά ίηβίβαά οΓ €π(ΐΓα, ίη 

οοηββςαοηοβ οι ίΐιβ ίηΐοΓΥβηίης ςυββϋοη, /*6/*φ€* τ*, «.τΛ. 

€λάμβαν€, ίτηρβτ/βοί ίο άβηοίβ ίΐιβ ρτοόβ» Ιΐιτουςίι ^τΐιίοΐι ίΐκ; 
νίΤθ τταβ οΙ)1&ίιΐ6<1. ΤΗθ βάίϋοηβ ρΓοτίουβ Ιο Βαϋιηαηη Ιϋΐά 

€\αβ€, €ν μουσική και γυμναστικτΙ^ ί. β. ίη ρΐι^δίοαΐ βηά πΐϋη- 

ίλΐ βίΐυο&ίίοη, οί*. Βρβρυΐ). 376, Έΐ ή μ€ν [παώ€ίά\ €πι σώμασι 
γυμναστική^ ή θ' «τι ψνχη μουσική• Τΐΐθ ΓοπηβΓ 30ηΐρΓ6ΐΐ6ηά6<1 
Ιΐΐθ τγΙιοΙθ βχβταίββ Β,ηά (ταίηίηρ οι ΙΙΐθ ΙΜΚΙ7, Ιη ^Ιιίοΐι ίΐιβ 
0Γ66ΐα3 80 βχοβίΐβά; ίΐιβ ΙλίίβΓ Ιΐιβ βηϋχΌ άΐβοίρΐίήβ αηά ϋηΐίητβ 
οί ίΐΐθ πιίηά, ΟΓ, 08 Οίο \Γθη1 άβηοΐβδ, ϋιο άβρ&τύηιβηί οΓ Ιΐΐθ 
νηιΐΜί, Τΐΐθ ρΓΟίηίηβηοΘ "ητΐιίοΐι Ιΐΐθ βΓββΙζδ ^υθ Ιο Ιΐιβ ουίΐίνα- 
Ιίοη οί ίΐΐθ Ια8ΐβ αηά ίΐιο βτηοϋοΜ^ Ιιβίρβ Ιο βχρί&ίη ίΐιβ ηαηιβ 
\>γ ΥίΥάοΥί 11ΐ67 ο&ΙΙβά ϋιίδ άβρ&Γίηιβηί οί 6(1αο&ίίοη. δοπιβ 
\πτί1»Γ8 Είΐά & ίΐιίτά άβρβτΐηιοηί, νίζ., γράμματα^ 1βΙί«Γ8, ΟΓ ρπ- 
ΠΙ&Γ7 εάυο&ΐίοη• Οί. δπιίΐΐι'β Οίο. οί Αηϋςς., Ο^τητΜ^ίητη, 
Ατίδίοίΐβ, ίη Ιιίβ Ροΐίίίοδ, τιιι. 2, πιαί^βδ ίουτ άβρ&ΗπιοηΙδ, &ά(1- 
ίη§ ίο ΙβίίβΓδ, ςγπιη&βίίοδ, αηά ηιυβίο, ίίθ άβρβχίπιβηί οί άΓ&τίΐτίηξ; 
&η(1 ραίηίίη^ γραφική, 

Έ. δονλοί. €ί. Οίο. ρΓΟ ΟΙηβηίίο, 53: I^β^αIη οπιηοδ 

Ββτνί βυΠΙϋΒ, ηί 1ίΙ)6Γί βδββ ροδδίηιυΒ. ^καΐ σύ ταύτα, κ,τΧ, 

ΑΙ. και σο(. Βοίΐι ΓΟ&άίηςδ Ηαγθ ^οά Μδ. &ιιί1ΐ0Γίί7• Βαί 
ίΙΐΘ Γβ^Ι&τ οοηδίτυοίίοη ττουΐά 1)6 σ^ . . . δίκαιον ^Ιναι^ &ηά ίΗβ σέ 
ίδ οΙΐδΛββά ίο σν 1>7 αίίΓ&οίίοη ίο οϊρι.— — η προς μΐν &ρα σοι τον 
πατέρα. Τ1ΐ6 υηυδη&Ι ροδίίίοη οί σοι (}ΐ7ρ6Γΐ}&ίοη) ίδ βχρίαίηβά 
1)7 ίΐΐθ ίοηάηβδδ οί ίΐιβ ΟΓββΙεβ ίοΓ Ιαήηφϊζ οοηίπιβίβά ^οπίβ 
ίηίο ^ιιxί^.ρΟδίίίοη. σοι ίδ άαί. &Π;βΓ ^ξ Ισου. 
61 Α. αρα. Οί. ηοίβ, 46, Β. και συ δέ ημΛς^ κ•τΧ.^ ίβ 00 

6ΐηρ1ι&ίίο Γορβίίίίοη οί προς δί την πατρώα^ &0., »1)θνθ. 6 τη 

ΙίΚφ^Ιί^ της &ρ€Τ^< ίπιμίλόμ^νος ίδ λάάβά ίη 1)ίίί6Γ ίΓ0η7• 61 Α.] Ν0ΤΕ8. 177 

πατρίς, 0716^3 ϋοηπίττ^^ ίηάοβηίΐβ, αηά Ιιοηοβ ττίΐΐιουΐ; ίΐιβ Ετίίοΐβ. • 
8ο μητρός αηά πατρός αΙ)ονβ. ΟΐοβΓΟ (άο ΟίΤ. Ι. 17, 57) ΙΐΛβ & 
βίιηίΙάΓ δβηϋιηβηΐ : ολγι βυηί ραΓβηΙθδ, β1χ5. 8β(1 οιηηβδ οιηπί- 
Ώπι €&Γϋα(63 ραΐηα ιιηα οοιηρίβχα. 6δ{;. 

Ο. π€ί?ί€ίν άβρβικίβ οη δίί, ίιηρΠβά ίη ποιητίον. 

Ρ. τω ίξουσίαν πίποιηκίναι, 5^ Τιανίπζΐ ζ/ίνοη ΙίΰβΗΐ/, 

Βοκιμάσ^β^ ^Ιιβη 1ΐΘ Η&δ Ββοη 6χαιηίηο(1 βιιά αρρίΌνβά, ί. β. αά- 

ιηίϋ;6(1 ίο 11ΐ6 ταηΐε οΓ α οϋίζοη, αϊ. ^οκιμάση, εξζϊναι άβρβηάβ 

οη προαγορ€νομ€ν, 

Ε. ωμολογηκ€ναί €ργω άβηοίβδ α " ίαΰίί ωιηραοί^^^ \)νΛ οηε 
οΓ α νβΓ7 άίββΓβηΙ Ιείηά Γγοπι ίΥιαί βοΐίοη, ίη 'ννίιίοΐι βοιόθ ροΐίΐί- 
οαΐ ρ1ιί1θ8θρΙΐ8Γ8 οΓ ιηοάβΓη Ιίιηοβ βηά ί,ΐιβ οηρίη οι 8θόβίγ ΟΛχά 
βονβΓηπιβηί. — — η μην, ο/ α 8ην&ίι/. Τΐιβδβ ραΓίίοΙβδ α,Γβ υδβά 
βδρβοίαΐΐ^ ίη οοηβπη&ϋοη οΓ &η οαΛ ογ ρΓΟίηίδβ, οΓ. Ηοπι. II. 1. 
77 5 Χβη. Αη&Ι). 2, 3, 27. ΑΙ. ημΐν, ΤΙιθ ρΓβδβηί, 7Γ«ί36σ3αι, 
άβηοίβδ ο1>6άίβηΰ6 ίη ςβηβΓαΙ, ογ αβ & 1ιαΙ)ϋ. ΑΙ. π^Ισ^σ^αι. 

Α. προτί^ίντων ημών, κ.τ.λ., δβίδ ίοτϊ\ί ΐΗβ ροουΙίαΓ Γΐ^ΐιίδ 52 
αηά ρηνίΐβ^βδ οΓ βη ΑΛβηι&η οίϋζβη ίη οίΐην&δδίη{; Ιατν^δ ττΐιβη 
ίΐιβ^ ΟΓβ ρΓοροδβά, αηά πιονίη^ ΐον ϋιβΪΓ ΓβροαΙ αΓίοΓ^α-Γάδ, 1Γ 
11167 ίΐΓβ Γουηά Ιο 1)θ ορρΓβδδίνβ. προτί'ϋίντων ίδ 1)βϋβΓ ίβ,ΐίβη 
νίΐΐι 7Γίί3€4, αηά ίφιίντων νί\ί\\ ποΐ€ΐ, α ηβ\ν^ οϊ&ηδβ οοηιπιβηοίη§ 
^ϋ1ι άλλα. ϊΐιβ δί^ΐβ ίδ ίηΐ8ηΙίοηΣΐ1ΐ7 Γβρβίίίίουδ ίη ίπιίίαίίοη 
οί Ιΐΐθ δί^ΐθ οΓ οοηνβΓδαϋοη.^ — ίνίξίσ^ίαί = ιοίΙΙ 5β ίηψίίοαίβά 
ίη^ ΟΓ όΙ>ηοχίοη8 ίο. 8ο ίνοχος = οΙ)ηοχίοηδ, οΓ. Χβη. Μβηι. ι. 

1, 64: πως ουν ίνο\ος &ν Λη τβ γραφή. «ν τοις μάλιστα* 

ΟΓ. ηοίθ, 43, Ο : «ν τοϊς βαρντατ. 

Β. Βιαφ€ρόντως, ρτββϊϊΐίηβηΐΐ^ άΐονβ. '^€ωρίαν, 8. Βρβοίχΐη 

οΐβ^ δυοίι οδ ίΐιβ ^ηιβδ αηά Γβΐί^ίουδ ίβδϋναΐδ. Αβ Ιΐιβδο ττβρο 
ΕΐΙβηάβά \>γ Ιΐιβ Ιοαάίη^ πιβη Γγοπι αΐΐ Ογοθοθ, Ιΐιβ ηοη-αΐίβηά- 
Εηοβ οΓ 8οοΓ8,(;βδ, νίΛ ίΐιβ δίηςίο βχοβρίίοη οΓ ςοίη^ οηοβ Ιο Λβ 
Ιδϋιηιΐ&η ςαοιβδ, ηιίςΐιί ^οΐΐ 1)θ τοπι&Γΐ^βά &δ αη ίηάίο&ΐίοη οί 
δίη^ηίατ δαίΐδ&οίίοη ^ιΛ Αίΐΐοηδ. — — στρατ€υσ6μ€νος. ΟΓ. €ν 
ΤίοτώαΊα και ίν ΆμφιπόΚ€ΐ κα\ (π\ Αηλίφ, Αροΐ. 28^ Ε, &η(1 ηοΐθ 

8* 178 Ν0ΤΕ9. [62, Β, 

11)ίά. Επιθυμία ίΐτ&ί βΟνΟΓΠδ ττολ^ωρ αηά νόμων ίη Ιΐιβ @βη., 

αηά ίΚβη ίβ ίοΠοτ^βά 1)7 Ιΐιο ίηβη. βιδί'ναι, \νϋ1ι τνΐιίοΐι ίβ ίο 1)β 
υηάβΓβίοοά λ ρΓοηοιιη ίη ίΐιβ &οο. ΓβΓβΓΓίη^ Ιο Ιΐιοδβ ^ηίϋγ68, α 
ά€8ίτβ ο/αηοΐΚβτ ΰίίι/ οτ οίΚβτ Ιαιοβ — ίο Ιίηον> Ιλβηι, 

Ο. τά τ€ αΧΚα και, Ιαιάββ αΙΙ ίΚβ Τ68ϋ^ βο. οΓ 7οαΓ αοίβ, 
νιτίιίοΐι ρΓονβ 7011Γ ρΓβίβΓβηοβ ΓοΓ Αίΐιβη», ΟΓ. ηοίβ οη αλλά τ€ 

. . • και, Αροΐ. 36, Α. φνγης ημησασ^ίαι, ΟΓ. ηοΐθ, Αροΐ. 31| 

Ώ, αΙσχνν€ΐ, Τββρβΰί, ΙίΙ., Γββΐ &δ1ΐαπΐ6ά 1)€ΓθΓβ. €ντρ€π€ΐ^ 

ν€^ατά, ΙίΙ., ίυπι 70ιιγ8θ1Γ <;ονΓ&Γ(ΐ8. ^Άλλο τι οίν άν φαΐ€ν §, 

άσ ι/οη ηοί ίΆβη, ίλ&ί/ ΐϋοηΐά βαρ, νίοΐαϋβ^ &ο., Ιϋ, άο 7011 άο »η7 
11ιίη§ βΐ86 ϋΐ8ΐι νίοΐΛίΘ. Τΐΐθ &ν "^ουίά Γβ^ίΐΓΐ7 ΓοΠον φαΪ€ν ; 
1)αί ι;7ΐΐ6η ίντο οίατιβοδ &τθ ΐηοοΓροραΙβά ίη οηο (βδρβοίαΐΐ^ ιιτϋΐι 
φαίη ΟΓ φαΪ€ν), ΐΐΐθ ροτϋοΐθ 18 οίΐβπ &ϋπιο1β(1 ουί οΓ ίίδ ρΐαοθ, 
οΐ Ηβπηαηη οη ΙΙιβ ρ&ΓίΙοΙβ &ν. 

Ε. (V €Τ€σίν ίβ^οαηκοντα• ΟΓ. Αροΐ. 17, Β. οϋτ€ Λακ€- 

Βαίμονα . . . οΰτ€ Κρητην• Τ1ΐ68θ βίιι,ίβδ ^6Γβ οίΐβη οϋβά 09 
πιοάβΐθ οΓ ΪΛΥΓ αηά οτάβτ \)γ Ρΐαίο &η(1 οίΙιβΓ ροΐίΐίοαΐ ρΐιίΐοβο- 

ρ1ιβΓ8 οΓ ΙΙΐΘ ά&γ, οΓ. ΚβρυΙ). 544, Ο ; I^Θ§2. 634. Βη = δοίΐί- 

οβί. €κάστοτ€ = ςαοϋ68οαη(^α6 άβ ϋβ Ιοςυθήβ. 818,111). 
53 Ά.. €αν ήμ'ιν γ€ π^ί^η, 8υΙ). αλλ* €μμ€ν€'ίς, 

Β. τη τούτων πολιτ€ΐα, ΐο ίΤιβ ροΐϋι/ ο/ίΚβββ πιβη, ίηδ1:6&ά 
οΓ ίΐιβδθ δίαίβδ, αδ ίΓ πολίτωι;, ίηβίβ&ά οΓ π6λ€ων, Ιι&ά ρΓβοθάβά. 
Εχαπιρίβδ οΓ ίΐιίδ β^Γβ (β^ηββίβ) αΓβ ΓΓβςηβηΙ ίη Ρΐαΐο.— 
β€βαιώσ€ΐς τοις δικασταϊς^ κ.τ.λ., ϋίΛί ίδ, Ι¥ί11 οοη&ΓΠΐ οΙΙιβΓδ ίη 
αη ορίηίοη £ειυογ&1)16 ίο ίΐιβ ^υ(1^δ, 80 Ιΐι&,ί ί1ΐ67 ινίΐΐ 1)6 γ6^γ(1- 

βά 08 Ιΐανίη^ άβοίάβίΐ Ιΐΐβ Ο&δβ Πβΐΐί. τάς τβ ^υνομουμίνας . . . 

τους κοσμιωτάτους, ίΤιβ ΰϋίββ ίΤιαΙ Τίανβ ^οοά Ιαιοβ^ αηά Ι7ΐ€ νι€^^ 

υοΤιο Ιια/οβ ίΑβ ίποβί τβ^ατά, /οτ Ιανί αηά οτάβτ, τίνας \&γονς^ 

ν)7ιαύ άί8θοητ8€Β^ 8οοταί€Β? 9ηο1ι /οτΒοοίΊι ολ 'ΐ/οη ηΟβτ Τιβτβ^ 

ίΚαΙ^ &0. η 18 Βίΐίοίΐ^ ΟΤ^ αηά άναισχυντησ^ις 8ίαΚ€γόμ€νος 18 

υηάβΓΒίΟΟά αίΙβΓ ίί. αν φαι/€ίσ3αι. ΟΓ. ηοίβ οη αι/ . . . δια- 

φ^αμησονται^ Αροΐ. 29, Ο. 

ϋ. άπαρ^ίς^ 'ΐ/οη ϋοίΙΙ άψατί^ 111., οατΓγ ατταγ, Γοπιονβ•— ^ δ3, ©.] Ν0ΤΕ8. 179 

€Κ(ΐ γαρ . . . ακοΚασΙιΐ. Τ1ΐ6 Τΐιββδαΐίαηδ ττοΓβ ίη&ζηοιίδ ίοΓ 
Ιΐΐβίτ 71068. ΟΓ. Ρβΐηοδ. 01. ι. 22 : ταίτα γαρ (τα τώΐ' θεττσλώι/) 
(ίπι,στα μ€ν ην 8ηπου φύσα κάί α€ΐ πασιν άνθρωπου > &Ιΐά Αίΐΐβ- 
ηδβυβ, ΤΙ. 260, Β: άκοΚαστοί καϊ πΈρ\ τον βίον ασ^λγαρ, 811(1 

ιηαη7 οΙΙιβΓ ραδβαβοδ Γγοιπ άί^βΓβηί αυϋιΟΓδ. σκ€υην, α οίοαία 

ΟΓ \ΓΓ&ρρβΓ ΒΐιδΒοίβηί ίο οογβΓ ΐΐιβ ^Ηοΐθ 1)θά7, 33 18 ίιηρίίοά ιη 

π€ρΐ'55€μ€νος. Τ1ΐ6 "^ΟΓά 18 Οίίβη Ιΐδβά θ£ ΓθΙ)β8 ΟΓ οοδίιιιηβδ ίΟΓ 

Ιΐιβ 8ία2β•~•"~Δ*φ3€ρα 18 α άτ€88 ο/βΉτιβ^ γτοντί \ίγ ηΐδϋοδ, αηά 
Ιιβηοβ ρβού1ίαΓΐ7 βί Γογ α θίδ^ίεβ.— — ^χημα ίδ αίδο τβΓβΓΓβά ϊο 
ίΐΐθ άτ6δ8 \>γ δί&111}&.υιη, Βυί ϋ ίβ 1)6ΐί6Γ ίο ίαΐ^β ίΐ; ίη Ιΐιβ ιηοΓβ 
ς6ΐΐ6Γ&1 861186 οΐ ςοΐί, ΟΓ ρβτΒΟπαΙ αρρβα/ταηΰβ, &8 Ιΐιβ I^&^^η 
λαΙϋίΐΒ ίΐίδο 18 οί(;6η ιιββά. 

Έ. ισωρ, ^ν μή, κ.τ.λ., ρβτΊιαρΒ ηοί, ί/ ί/οη άο ηοϋ ο^εηά, 
αη'^ οηβ; 1>ηϋ ί/ οίΤιβηοίββ, ί. β. ίΤ 7011 άο οίΤβηά &αγ οηβ, ^οη 
ίϋίΙΙ Τιβαν, &ο.— ύπ€ρχόμ6ΐ/ορ δή βιώσει, κ.τ.λ., 80 ι/οη ν}%11 ροΒΒ ^ 
^οητ Ιϊ/β ίη /αυοηιης ηροη βυ&τι/Ιοΰίι/ αηά ΙΗηρ ΐΤιβίτ λητηδίβ 
ββτοαηί — άοίηρ ιοΚαί, 1>ηί /βαβΗηρ ίη ΤΗβΒΒαΙ'ΐ/^ Ιια/οίης ρσηβ 
άδτοαά /οτ αη βηΐβτίαίητηβηΐί^ /στΒοοΠι^ ίηίο Τ7ΐ688αΙι^, ΤΗθ 
ίΓοη75 νΐιίοΐι Γαηβ ΙΙίΓουβΙι Ιΐιβ νΐιοΐβ, ίδ ηιαάβ πιογθ ρυηββηΐ 

1)7 ίΐιβ οοηΐβιηρίιιοιίδ Γ6ρ6ϋ1;ίοη οΓ Ί%βΒ»αΙ^, που ημΐν ίσον- 

ται ? ν)7Μΐί %οίΙΙ 1)€όοϊηβ ο/ ίΐιβτη — ^ΙιοΓβ δ1ΐ9ΐ1 \Γβ βηά ίΐιβιη ? 

Α. *Αλλά δή=αί βηζιη^ αί ίη^ηίββ, δίαΙΙΙ). τί δα/; 54 

αολ'ΐ/^ρταΐί ? άπολαύσωσιν 18, οί οοιίΓδβ, ίτοηίοβΐ, 08 ϋ οίΐβη ίβ 

ί&Ι^βη ίη α 1)&ά δβπδθ. η τούτο μ^ν 00, οτηοί ίΊιί8 ίηάββά^ βο, 

7Γοιήσ€ΐί, ι β. 7011 ττϋΐ ηοΐ; ΐ&ΐεθ 7<>ϊιγ βοηβ ίο Τ1ΐ6δ8Ηΐ7. 

αντοΰ Κ&τβ^ ίη ΑίΙΐ6η8• 

Β. ουτ€ γαρ βι/^άδε • . . οϋτ€ €Κ€Ϊσ€, ηβίίΤίΘΓ λβτβ ίη ίΐΐΐβ 
ΙίΓο . . . ηοτ ίβΤιβη ι/οη οοτμ ΜίΚβν^ ίηίο οηοίΙιβΓ νοΓίά. Τΐιββθ 
(^0 ο1&η868 ΐ)€^ηηίτΐ5 νπίΐι οϋτ€ &γθ οοηβίαίΐγθ ίο βαοΐι οίΙιβΓ, 
ιιγΜθ ίΐιοδθ 1)6§ίηηίης ^τίίΐι ον^€ &γ6 οηΐ7 βπιρίιαίίο αάάίίίοηδ ίο 
ίΐιβ ΓοπηβΓ. 

Β. οί κορνβαντιωντ€5, ίΐίοδθ \ν1ΐ0 0β1βΙ)Γ&ί6 ί1ΐ6 πίβδ οΐ ίΐιβ 
ΟθΓ7ΐ)αηίβ8 ίη ίΗθ ^ΟΓβΙιίρ οΓ 07ΐ)β1β ίη Ρ1ΐΓ72ίΛ. Αδ ίΐιβδβ 180 Ν0ΤΕ8. [64, ο. 

ϊϊίθ8 ΤΓβΓβ αοοοιηραηίβά ττϋΐι ηοίδ7 χητιβίο αηά ^τΊΙά άαηοίης, ίΐιβ 
ΟοΓ^^αη^ ^61^ 8^ βχρΓβδδίγβ δ^ατθ οί ροΓδοηδ δο ίηβρίΓθά 
αηά ρθδδ6δδ6ά ^ϋ1ι οβΓί&ίη ίάβοδ ογ Γββίίη^, αδ Ιο 1>θ ίηο&ρ&Μβ 
οΓ βββίη^ ΟΓ Ιιβ&Γίη^ κηγ ίΐιίης βίδβ. Ιη Ιΐιβ οαββ οΓ δοοΓ&,Ιβδ, ϋ 
ίδ ί1ΐ6 νοίοθ οΓ ϋΐ6 ΪΛντ8, ίπ οΛβΓ νοΓάβ, ίΙΐΘ γοΐοθ οΓ ίΐΐθ Οοά, 
ίΐι&ί 80 ηη^ ίη Ιιίβ βατ &η(1 ροδδββδββ Ιιίδ δουΐ. Τΐιο ραββα^ ίβ 
οηβ οί δίη^Ι&Γ 1)6&υί7• ΐ^β I^&1ίΓ8 Βίαηά 1)6Γογθ Μιη ρβΓβοηί- 
ββά, ειηΒοάίβά, οίοίΐιοά ττϋΐι πιογθ ΙΙι&η 1ιιιηι&ιι ιΐΌΐΙιοηΙ^• 
Τ1ΐ67 τβαβοη νπίΐι Μιη. ΤΙ167 βζροδίτιΐ&ίθ τπΐΐι Ιώη οη ίΐιο 
ίο1ΐ7 &η(1 τγϊοίεβώιβδβ οί ϋιβ οουτδο ττΐήοΐι Ιιίβ ίηβηάβ ατθ ρΓββδ- 
ΐΌζ Όροη Ιιίιη. ΤΙ167 άτ&ν ηβ&τβρ &η(1 ηβατβΓ ίο Ιιίηα, &η(1 
βρβαίε ίη ιηοΓθ οατηββύ &ηά οοιηιη&ηάίης ίοηββ, ϋ11 &ί Ιβη^ΐι 1ιθ 
οαη 866 &ιιά Ιιβατ ηοίΐιίης 6ΐδ6, &ηά ρυίδ αη βηά ίο ΙΙΐθ &αϋΐ683 
ΐ!.Γ^ιη6ηίβ αηά εηΐΓβαϋεβ οί Ιιίδ ίηβχκΐδ ίη ΙΙιοδβ νοΓάδ οίΐιυιη• 
]>1β γβί 8αΙ)1ίιηο ρίβ1;7 ς ϋ ίδ Λβ νοίοο οί βοά — Ιβί υδ ο\}&γ. •ΓΠΕ ΕΝΟ. βΤΛΝΏΛΕΙ} ΟίΑΒΒΙϋΑΣ πΟΒΚΒ, ΔΤΑΟΙΙ'Ι Οτβθΐΐ 11•<ΐΐ11η|^ Βο^ βοηΐλΐηΐηβ Ι1ΐ6 8ιι%•Ι&ΐλο6 οί ΰιβ 

ΡτλοϋΰΑΐ Ιιϋτοάιιοώοη ιο Οίοβίί ΟθΒ8ΐπι1ιΐ|; «ηά α ΤΓβλϋββ ύα 

11ΐ6 ΟΓββίΕ ΡαΓϋοΙββ ; «Ιοο, οορίοαι θβίβοϋοη• Ανη ΟηβΙε Αη- 

ϋιοη, νΐϋι ΟιΙΜΰ&Ι «ηβ ΒζρΙλ&Αίοι^ ΒηβΙΙιΙι Νοίβι, αβΑ «Ι^βζΐ• 

οοη. 19ηιο. 618 ρ•Β68. 
Βοίιβ'ι ΧχβτβίΜ• 1Δ ΟτΜ^ ΡΤΟΜ ΟοοιρΜϋΙοα. Αα»ρ«6ά Ιο 

ϋιβ ΡΙηΙ Βοοίί οί Χβηορίνιη'β ΑπΑΐΜβΙβ. Β^ ^▲]ΕΒβ Β. Βοιη, 

ΡτοΓ. οί ΟΓββίΕ Ιη ΧΤηΙτβΓβΙΙχ οί ΜΙοΜ^νκ. Ιληο. 185 ρλ^ββ. 
ΟΙίΕΐϊίρΙΙηΊ βΐιοτ^ αβΑ Οοιηρτβΐιβιιιίτβ Οτβθΐί ΟηηιιίΑτ. Βχ 

^. Τ. ΟΒΑΜνοΗ, ΡτοίβββοΓ οί ΟνοΙε Αοά Ια(1ιι Ιβ ?^Α&βηϋ1ο 

Οο1ΐ98;6. 13ιηο. 208 ρ»^ββ. 
Ιΐη^ ΙιΟβίοη• 1η Οτοβίί ; * ογ, ΙΙιβ Βθ^ΙχιηβΓ^Β Οοιηρωίοη-Βοοΐ: 

Ιο Η&^^1β7*8 ΟηχηηίΑΓ. Βχ ϊαμμλ Μοββιβ Ί^ηιτον, ΒθοΙογ οί 

ΠορΙεΙιΐθ^Β ΟηιηιηΑΓ βοΗοοΙ, Νοικτ Ηβτβη, 01. 13ιηο. 
ΗΑά1θ7Ί ΟτβΑ βΤΑΐηιιι&ρ,* ίοΓ θοΐιοοίβ •οΑ ΟοΠβίζββ. Ό^ ^αμχβ 

Ηλβιλτ, ΡτοίθβΒΟΓ 1η Υαΐβ Οο1ΐ6£;β. Ιβιηο. 8ββ ρ»£^• 

ΕΙοαίΜΐ^ι οί ϋιβ €1τβ•^ ΟηΐΒΐιίλτ. ΐ3ιηο. 

ΗβΤοΑοΙαβ, βθίθοϋοϋβ ϋτοηΐ ; οοβιργΙβΙβ^^ ιη&ΐηΐ^ βυοίι ροιϋοηβ 

αβ ^γ& Λ €!οιιιΐθο1β(1 ΗΙβίοι^ οί (Ιιβ Εμ!, Ιο ϋιβ Ρ&η οί Β&^^ΐοη 

βηά (;1&β Βο&ϋι οί Οχη» ϋιο Ογμι. Β/ Ηκβμαη Μ. ^0ΗΝ80Ν, 

Β. Β., 12ιηο. ΙΒδρα^^ββ. 
ΗοηΐθΓ'Β ΙΗαΑ, αοοοΜ1ιι£^ χο ϋιο Τοχί οί ^ου*, νΐϋι Νο&ββ, 1)7 

^0ΗΝ ^. ΟνχΝ, Β. Β., Ι^Ι^. Β., ΡΓοίβΒΒΟΓοί ϋκβ ΐΑϋη βηά ΟΓββΙί 

I^αI1^^:ιιΑ§6Β Αϋά I^ι^θη^α^β Ιη Ιΐιβ Γηο Αο&άοοι^ οί Ιΐιβ Οίίγ οί 

ΝβιΐΓ ΥοΓίί. 1 τοί., 12ιηα 769 ρΒ^ββ. 
Οά7Β9β7, ΒΜοηΙΙη^ *ο Ιΐιβ ΤβχΙ οί νου, νΙΛ ΝοΙθβ \>γ 

^0ΗΚ ^. Ο^ΠΕΝ. βΐχΐββηΐΐ) Βάϋΐοη. 12ιιιο. 
Κηΐιηθτ'ι ΟτοοΙε Οτβπιιιι&τ. ΤηηβίΒΐθά })γ ΡτοίβΒΒοη Βονιχοβ 

Βηά Τατιχ>β. Ίλτο^ 13ιηο 890 ρΒ£^. 
Κ0ΐΐΑΐ1θ3ίΊ ΟΓΘβλ ΟΙΙβ&ΑοΓίΐ:* Ββΐηβτ & Ριο^τβΒΒίτβ ΒχΙιΙΜϋοη 

οί Ιΐιβ ΡιΙιιοΙρΙβΒ οί Ιΐιβ ΟγοοΙε Οπ»ηιη&τ. Βγ Αβαηχι. Ο. Κκκ• 

3>ιαοκ, ΡΓοί. οί ΟΓββΙί ΐΑηςιαΒββ ^η *1ιβ υαΙτβηΚχ οίΒοοΙιβΒίβΓ. 

13ιηο. 871 ρβ^^ββ. 
Ονβ&'ι ΖβηορΙιοη'Β Α]|&.1μ»1ι• Α ηοιιτ «ηά βηίΑηι^ βάΐιΐοη, 

νϋΐι ηυιηβΓοαΒ ΓθίβΓβηββΒ Ιο ΕαΙιιιβΓ'Β, 0ΓθΒΐ)7'β, &ηά Η&<11β7'Β 

Οηιηιιι&η. Ιϊιηο. 

ΗοπιβτΊ Ι11*ά. 18ιηο. 780ρββ[θβ• 

ΟτμΙε Ββ»άβτ. 12ηιο. 

Αο^ οί ύιο ΑροβΙΙθβ, ίη ΟΓββΙκ, ιΗΛ β 1<6χ1οοη. Ιληο. 

Η<ηηβτΊ 0ά7Β•θ7. Τβηϋι ΕάΙΜοη. 18ιηο. 

ΤΙΐΐΐβτΑίάΜ. "νΤΙΛ Μβρ. 12ηιο. 700 ρ&£^8. 

ΧβηορΙΐΟ&'Β ΟγτορβθΑί». Βίβτΐιΐΐι Εάίϋοη. Ιδηο. 

Ρ1»1ο'Β Αρο1θ|7 Μΐά Οτϋο.* νΐΐ^ ΝοΑβΒ ϊιγ Υί. 8. Ττιοβ, 

ΟΓΒΤβΒ ΡτοΓβΒΒΟΓ οί Ορθοίί Ιπ Απιΐιβηΐ Οοΐΐο^. ΐ9ιηο. 180 ρρ. Ι ΒΤΙΧδΛΜΒ ΠίΑΒβΙΌΛί ΙΤΟΉΚΜ. η.ΐτ4 ΗΑΚνΑΚΟ ΟΟίΙ,ΕΟΕ 
Ι.ΙΒΚΑΚΥ Ι 
ΤΗΕ Ε88ΕΧ ΙΝβΤΙΤϋΤΕ 
ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ αΟΙ-Ι,ΕΟΤΙΟΝ ΟΙΚΤ ΟΡ 
ΟΕΟΚΟΕ ΑΚΤΗυΚ ΡΙ.ΙΜΡΤΟΝ 

ΟΡ ΝΕνΡ ΥΟΚΚ 


ηΐη 1» Ιηηιηιΐΐίβα ν ιιιβ{Ι, ροοοή ρπριΜ, Ια κητ ΤϋκΚ-