Skip to main content

Full text of "Porträttgalleri från Östergötland"

See other formats


PORTRATTGALLERI 

FRÅN 

ÖSTERGÖTLAND 


1937 

SKÅNETRYCKERIETS FÖRLAG 
MALMÖ 


Förord till den elektroniska utgåvan 


Läs i Wikipedia om Skånetryckeriets förlag och dess utgivning. Av dess på 1930-talet utgivna porträttgallerier 
från olika landskap står Östergötland för det omfångsrikaste med 1371 sidor. Dessa scannades i november 2009 i 
600 dpi svartvitt och bildsidorna även i 300 dpi gråskala. Vem som skrivit inledningen (signaturen G.R.) är inte 
bekant. 


FÖRORD. 


I "Porträttgalleri från Östergötland” hava vi åt nuvarande och kanske ännu mera åt kommande generationer 
samlat personer inom olika befattningar och yrken eller personer, som innehava förtroendeuppdrag. 

Vid uppställningen kommer städerna först och därefter häraderna i bokstavsordning. Inom häraderna äro 
socknarna likaså ordnade i bokstavsordning och personerna inom resp. orter på samma sätt. 

De biografiska data, som återfinnas under resp. porträtt, äro avsedda att i koncentrerad form återgiva 
vederbörandes verksamhet. Insamlingen av uppgifterna har skett genom personligt besök, och är det oss ett nöje 
konstatera, att intresset för saken varit stort. 

Till alla dem, som på ena eller andra sättet varit oss behjälpliga genom att ställa fotografier och uppgifter till 
förfogande samt särskilt till dem, som subskriberat på verket, bedja vi härmed få uttala ett vördsamt tack. 

Malmö i november 1937. 

SKÅNETRYCKERIETS FÖRLAG E. Witus Nordvall. 


ÖSTERGÖTLAND. 


Från Vättern till Bråviken, från Holaveden till Kolmården rymmer det rika Östergötland en provkarta på hela 
Sveriges natur. Där finns slättens stilla ro och böljande vidder, "där minst hundra vita kyrktorn på slätten hålla 
vakt", där finns det dramatiska landskapet, de forsande älvarna, norrlandskaraktären, skogshöjderna, åsarna, 
bergen och de djupa dalarna. Där finns också den leende idyllen och den stilla ron i parklandskapet mellan 
Linköping och Kinda, slottens och herrgårdarnas bygd, genombruten av insjöar och där finns till slut den rikt facetterade skärgården, från mellansvensk lövrik idyll till ett stenigt och kargt havsbad. 

Östergötland är bördigt, den stora östgötaslätten kring Linköping och Vadstena bär rika skördar, men det är som 
sagt inte något typiskt slättland. Norr om Bråviken ligger det sägenomspunna Kolmården med dess stora 
skogdjup, dess branta höjder, hundratals småsjöar och dess leende idyll, som öppnar sig mitt i ödebygden. Och 
nedanför höjderna går en av den svenska ostkustens vackraste vägar. Förr gick eriksgatan snett igenom 
Kolmårdens storskog. 

Vid Vätterns strand på andra sidan landskapet reser sig Omberg ur vattnet, också det rikt på sägner och minnen, 
och i norr utbreder sig en gammal bergsmansbygd, där bruken förr lågo tätt i de stora skogarna och de steniga 
bygderna. I söder ligga Kinda och Holaveden. Kindabygden ger ett naturens dramatiska skådespel, som stannar i 
minnet, från slätten, som famnas av den mjuka lövskogen i de stora herrgårdsområdena för att sedan gå upp i 
storskogens resliga furor och karga höga vidder kring den vackra sjön Åsunden. Flolaveden, den stora mörka 
skogskedjan som skiljer Östergötland från Småland i Sömmens bygder, är också en sägnernas och minnenas 
trakt. Även kringSommen finns ett konglomerat av den svenska naturen: skärgårdsnatur sådan den ter sig i 
Stockholms eller Bohusläns skärgårdar, leende och karg på samma gång. Höga och skogklädda stå bergen i 
djärva formationer och mellan dem ligga djupa dalar, där naturen lyser och skimrar. I de bygderna finns material 
till en ny Gösta Berlings saga. Landet kring Sömmen har länge legat långt från allfarvägarna och in i sena tider 
behållit sina gamla seder och bruk och sina traditioner från forna dagar. Ydrebygden söder om Sömmen är väl 
den trakt i Mellan-Sverige, där man ända in i nutiden behållit något av gamla tiders sedvänjor, men så har också 
den bygden länge levat fullständigt avskild från det övriga Östergötland. Kring Vättern möter man en ny natur. 
Vättern själv har något lockande och eggande i sitt väsen. Den kan ligga lugn och spegelblänk, vacker och 
idyllisk med sitt blå genomskinliga vatten, men den kan också råka i uppror, bli vredgad och fräsande med 
försåtliga vindar och farliga vågkammar. Det är en underbart vacker sjö med sina tusen aspekter och hundra 
lynnen. Bygden kring Vättern är slättland kring Motala och Vadstena, skogsbygd i norr vid det gamla Medevi, 
höga åsar kring Gränna, och mellan Ödeshög och Gränna ligger Sveriges vackraste väg, "Riviera-chaussén" 
utmed Vätterns strand, med det glittrande blå bandet på ena sidan och de skogklädda höjderna på den andra. I 
Östergötlands hjärta ligger parklandskapet. Mil efter mil far man genom en enda stor park. Från Tessins linjerena 
Sturefors till Skedevi och från Åtvidaberg till Örtomta ligger detta parklandskap, som framför allt karakteriseras 
av eken och björken, av herrgårdarna och slotten och av de många leende blå insjöarna som pärlor i ett radband. 
Inom det området ligger inte bara det vackra Sturefors, där finns också Bjärka-Säby anstolta gods med minnen 
från Bo Jonsson-Grips dagar, det sägenomspunna Brokind vid Rengens strand, en gård vars historia förlorar sig 
långt bort i forntiden, och det stolta slottet Ekenäs med sina tre tornspiror, ett av de vackraste 1600-talsslott man 
kan leta upp. Östergötlands östra gränslinje är kustbandet mot Östersjön, en rikt omväxlande och vacker skärgård 
med djupt inträngande vikar, från Bråviken i norr till Valdemars viken i söder. Däremellan finner man både en 
leende lövskogsbetonad skärgårdsbild och — 8 —en kargare och stenigare. Gryts och S:t Annas skärgårdar äro 
vittbekanta för sin naturskönhet och ge ett växlande naturens, spel med massor av stora och mindre öar. 
Landskapet har en rik historia. Under stenåldern bodde här i de östra delarna en befolkning, som huvudsakligen 
levde på fiske och jakt, och i de västra delarna en bofast åkerbruksbefolkning med ett utbildat samhällsliv. Från 
bronsåldern har man en rik samling hällristningar, som följer Motala ström från Bråviken till Vätterns strand och 
inom Norrköping finns det näst största och näst rikaste hällristningsområdet i Norden. Längre fram i tiden, från 
400-talet, hade den östgötska befolkning som bodde i de östliga delarna stora besvärligheter att hålla sitt land fritt 
från inkräktare och från den tiden har man åtskilliga s. k. fornborgar, som befolkningen uppförde till skydd på 
bergstoppar. Från början torde norrköpingstrakten ha varit den ledande både i kulturellt och materiellt avseende, 
men så småningom fingo bygderna kring Roxen och Vättern övertaget. Det skedde i samband med den växande 
makt som Folkungarnas stora släkt fick. Redan dessförinnan hade Svea rike hämtat en konung från Östergötland, 
storbonden Sverker den äldre. Han ligger nu begravd tillsammans med sin ätt i Alvastra. Tidigare var 
begravningsplatsen vid Vätterns strand, men under senare delen av 1300-talet eller tidigare delen av 1400-talet 
flyttades de jordiska kvarlevorna av den mäktiga ätten till Alvastra, där gravplatsen för en kort tid sedan upptäcktes. Kring Alvastra, detta Nordens första och Sveriges största Cistercienserkloster, vars utgrävning ännu 
icke är slutgiltigt fullbordad, susar för övrigt minnena från en rik period i Sveriges historia och det är en av de 
märkligaste vallfartsorterna i Mellan-Sverige. Birger Jarl, Folkungarnas mest bekanta namn, levde och verkade i 
Östergötland och han hade en vittgående betydelse för landskapets utveckling. Med stark och fast hand styrde 
han dessa landamären och hans östgötalag var så förträfflig, att den senare kunde tjäna som grundval till en hela 
riket omfattande lagstiftning. — 9 —I Skänninge hölls 1248 det stora kyrkomöte, som gav den svenska kyrkan 
en enhetlig organisation och som betydde mycket för det religiösa livets utveckling i det dåtida Sverige. I 
Östergötland hade kyrkan redan från början ett säkert fäste och vid tiden för kyrkomötet i Skänninge ägde varje 
socken i landskapet sin kyrka. När sedan Birgitta upprättade sitt stora kloster i Vadstena, ökades landskapets 
betydelse högst väsentligt. Från alla håll i Sverige och de övriga länderna vallfärdade man till Vadstena kloster 
och de svenska stormännen ville gärna begravas under klosterkyrkans valv. Klostret blev också en 
uppfostringsanstalt av stor betydelse och ett centtum för kulturlivet. Från den senare historien skulle många 
intressanta fakta, belysande för Östergötlands betydelse, kunna andragas. Det må dock räcka med några korta 
antydningar. Provinsen förlorade väl något av sin makt och härlighet under 1300- och 1400-talets upprepade 
strider mellan de mäktige på de stora kungsgårdarna, Men 1434 träffade Engelbrekt samman med rådet i 
Vadstena och tvang det att säga upp tro och lydnad till konung Erik, och senare uppförde Gustav Vasa den stora 
stolta borgen i Vadstena, som blev ett av konungamaktens säkraste fästen. Hit drogs stora trupper och det var de, 
som definitivt gjorde slut på Nils Dackes inbördeskrig. 1595 års för landet så betydelsefulla riksdag hölls i 
Söderköping. Hertig Karl sammankallade riksdagen till landskapet, vars mäktigaste herrar då voro delade i två 
läger, ett för hertigen och ett för Sigismund. Vid riksdagen beslöt man högtidligt att Gustav Vasas verk skulle 
upprätthållas. Tre år senare kom slaget vid Stegeborg mellan hertig Karl och konung Sigismund. Hertigen blev 
slagen men samlade sig till slaget vid Stångebro utanför Linköping, där Sigismund i grund blev besegrad, vilket i 
sin tur ledde till Sigismunds avsättning och Linköpings blodbad. Hertigen blev sedan konung av Sverige vid den 
stora riksdagen i Norrköping 1604. Under början av 1700-talet råkade Östergötland ut för ryssarna, vars horder 
landstego i Norrköping år 1719 och brände staden och den omkringliggande bygden. Särskilt Vikbolandet råkade 
illa ut, där kyrkor, herresäten och byar i grund förstördes. — 10 -Sedan dess har landskapet kraftigt utvecklats. 
Redan under 1600-talet tog Louis De Geer sin boplats i Norrköping och lade grunden till de stora industrier, som 
nu utmärka denna stad. Han upprättade också stora bruk i Linspong och Norrköping, och i norra Östergötland 
växte därefter fram en bergs- och järnhantering, som länge dominerade denna del av landskapet. Numera ha de 
flesta bruken försvunnit, men Linspong är fortfarande en betydande bruksplats, och flera andra platser, som efter 
Louis De Geers initiativ fick bruksrörelse, t. ex. mässingsbruket i Gusum och kopparverket i Åtvidaberg, äro 
alltfort stora industriorter. Geneologiskt bildar urberget grunden inom hela länet. Huvudmassan är gnejs och 
granit men också urkalksten finnes i urberget. Över hela landskapet gå rullstensåsar, vilka emellertid äro talrikast 
förekommande söder om Sömmen och i Holaveden samt i trakten av Mjölby och Motala. En åtskilliga mil lång 
ås börjar i trakten av Norsholm och går med smärre avbrott ända upp till Närke. Östergötland är ganska fattigt på 
malm. I trakten av Bersbo har emellertid stora mängder kopparmalm brutits vid Bersbo gruvor, vilka emellertid 
sedan flera år tillbaka äro nedlagda. Vid ett par tillfällen har driften åter upptagits, men den har icke kunnat göras 
ekonomiskt lönande och numera är hela Bersbo gruvfält tomt och öde, där de djupa vattenfyllda gruvschakten 
och några kvarlämnade gruvbyggnader vittna om vad som tidigare förekommit på denna plats. Bersbo gruvor 
tillhörde Åtvidabergs ävenså nedlagda kopparverk, som också drev brytning i Mormorsgruvan. Malmen utgöres 
av kopparkis med magnetkis, zink-blände och svavelkis. Den största produktionskapaciteten i de båda gruvorna 
nåddes under 1870-talet, men brytning har förekommit i gruvorna från slutet av 1300-talet eller början av 1400- 
talet. Vid ett område nära Närkesgränsen har tidigare zinkbrytning förekommit för Ånmiebergs gruvfälts räkning 
och i Vånga bergsslag har under tidigare perioder stor gruvdrift bedrivits, men arbetet här har legat nere ända 
sedan början av 1800-talet. I Norrköp i ngsbygden förekom i äldre tider silverbrytning och i skärgården har 
mångenstädes förekommit gruvdrift. I Gryt finns enkoppargruva, som under 1800-talet bröts i ganska betydande 
omfattning, liksom i det närliggande S:t Anna, vars koppargruva tillhörde Åtvidabergs kopparfält. I Kolmården 
bryter man fortfarande i stor utsträckning marmor, den eftersökta Kolmårdsmarmorn med sina vackra gröna fla mm or. Kalkstenen bry tes särskilt vid Vätterstranden och den användes i första hand till byggnadssten och 
råsten. Stenbrotten vid Borghamn intill Omberg äro de största och därifrån har kommit åtskilliga gravstenar. 

Inom parentes kan nämnas, att Sverkersättens nyupptäckta grav i Alvastra klosterruin skall få en sådan 
Borghamnsten. Av det gamla s. k. Visingsösystemets lager har sandstenen funnit användning som kvarnstenar, 
slipstenar och byggnadssten. Östergötland har många vattendrag och åtskilliga betydande. Främst står Motala 
ström som avlopp för Vättern och för Roxen och Glan samt många småsjöar. Roxen får sitt tillflöde från Svartåns 
och Stångåns stora vattensystem. De största vid urberget bundna sjöarna äro Sömmen, Asunden och Järnlunden 
samt Tisnarcn i norra delen. Tåkern är Östergötlands egendomligaste sjö, grund och med synnerligen 
oregelbunden form. Mest bekant är den för sitt rika fågelliv. I södra och sydöstra delarna av länet ligger ett stort 
system av småsjöar och sådana finnas utplanterade litet varstädes inom gränserna. Sagan och sägnen lever rikt i 
Östergötland och mest har den kanske sysselsatt sig med länets berg. Omberg, som förr varit en kunglig djurgård 
med anor ända från den tid då Alvastra kloster anlades, har en rik flora av sägner. Namnet Omberg tros det ha 
fått från en drottning Omrna, som skall ha haft sin borg på berget, Men har även gissat att namnet skulle ko mm a 
från Omi, ett av Odens många namn. Ommas borg skall ha varit belägen på norra udden av berget på den s. k. 
Borgs udde. Ornma påstås ha varit begraven på Ombergs hjässa, Rödgavelsgrottan mot Vättern beboddes enligt 
folksägnen i tidernas morgon av jättar och troll och porten i Rödgavelsgrottan är ingången till jättens palats inne i 
berget. De många öppningar som finnas i berget äro ingångar, som uppstått, då trollen gjort besök hos jätten. — 
12 —Tiselius berättar i sin på 1700-talet utgivna beskrivning över Vättern en annan sägen om ett bokträd, som 
fordom stått ett stycke från bergets hjässa. Det hade tolv från samma rot uppskjutande stammar och kallades 
apostlaträdet. Mot slutet av 1600-talet blev en av stammarna borthuggen av en bonde, som ansåg att denna stam 
representerade Judas Iskariot. Efter detta gick det bonden illa och han dog strax efteråt. Ramunerberget vid 
Söderköping är också omvärvt av folk-sägner. Namnet lär berget ha fått av jätten Ramunder, som haft sin borg 
här. Han var en synnerligen rik man som hade borgar litet varstädes i Mellan-Sverige. Efter kristendomens 
införande i landet fick han ingen ro i sin borg och begav sig ut på vilda vikingafärder. Då han med sina män en 
gång kom tillbaka från ett sådant härjningståg och gick in i sin borg, slöt sig berget omkring honom och hans 
folk. Det påstås också att en falskmyntare skulle ha haft sin verkstad i berget på den tiden Söderköping hade eget 
mynthus, men hur mycket sanning som ligger i detta vet man inte. Kring sjön Vättern, en av Europas största 
insjöar, berättas ävenså åtskilliga sägner. Många gånger under tidernas lopp har det påståtts att Vättern skulle stå 
i underjordiskt samband med Bodensjön i Schweiz, och en tysk, som en gång gjorde en resa i landet, visste 
berätta att det i närheten av Vättern fanns en sjö som hette Botten och som hade underjordiskt sammanhang med 
Bodensjön. Det tillhör emellertid sagorna och har väl förmodligen uppkommit därav att Vättern, som har ytterst 
obetydliga tillopp, måste ha betydande underjordiska tillflöden. Vättern visar understundom upp hägringar och 
Ridderstad berättar följande sägen om en sådan: en gång i hednatid, långt innan kristna läran predikades i vårt 
land, levde tvenne bröder som samkonungar och regerade över en del av Göta land. De hade sina kungsgårdar 
nära intill varandra. Den äldste hette Vise och var en förståndig och vänlig man; den andre, som hette Vätte var 
ohövlig och butter. Genom Vises förstånd levde de emellertid lyckligt och förde ett gott regemente i några år. 

Det begav sig dock att Vise friade till en prinsessa i grannskapet och snart hemförde henne som drottning till sitt 
rike. De båda bröderna flyttade då längre från varandra. Vätte fattade emellertid en häftig lidelse för sin broders 
gemål, och en natt överföll han — 13 —Vise och tog honom avdaga, varefter han tog gemålen Hildur hem till sin 
borg. Men Hildur hade en gammal fosterfar, Alle, som var bard och harpolekare vid konung Vises hov. När 
Hildur bad honom om hjälp, lovade han försöka och sade: Jag har ofta suttit nere vid sjön och spelat och då har 
sjöjungfrun gått intill sttanden och räckt mig sin hand. Jag skall i kväll spela för sjöns drottning och ro över till 
kung Vättes borg och då skall du komma ned till stranden. På kvällen hörde Hildur sin fosterfars toner och smög 
sig ned till stranden, där Alle satte Hildur i sin båt och rodde henne till fäderneriket. Men sjöjungfrun tog hand 
om Alles harpa och gick upp till Vättes gård, där hon blev hans brud. Hon förtrollade hans rike och, varvid alla 
hans gårdar och ägodelar sjönko ned i djupet liksom han själv. Av den vackra dalen, där kungsborgen var 
belägen, blev en sjö, som därefter kallades Vättern. Men på klara sommardagar försöker kung Vätte uppföra sina 
sjunkna byggnader. Vid första fläkt som kommer från Visingsö, där kung Vise sover, falla Vättes byggnader åter ned i djupet och då klagar Vätterns konung nere på sjöbottnen, varvid man får se sjöns böljor svalla och häva sig 
mot stranden trots, att ingen vind råder. Vätterns drottning tar då sin harpa och spelar tills Vätte lugnar sig. Från 
Vätterns stränder har också den vackra Näckens polska hämtats. Residensstaden Linköping har gamla anor. Från 
början torde den ha varit en gammal tingsplats och utvecklades sedan till köping och slutligen till stad. Första 
gången Linköping omtalas i ännu befintliga handlingar är i ett påvligt skyddsbrev av år 1177 för Linköpings 
biskopsstol. Den blev en naturlig samlingspunkt för slättbygden kring Roxen, men det dröjde ganska länge, innan 
den fick någon större betydelse ur handelssynpunkt. Men sedan först S:t Lars kyrka uppfördes någon gång under 
1000-talet och domkyrkan i början av 1100-talet blev staden så småningom biskopssäte, och en mera betydande 
bebyggelse uppstod kring de båda kyrkorna. Den först bebyggda delen låg kring domkyrkan och vid grävningar 
har man på flera håll påträffat djupt gående grundmurar. Vid grävningar på 1870-talet fann — 14 —man 
betydande lämningar efter större byggnader. Något senare bebyggdes platsen kring S:t Lars kyrka. Linköpings 
karaktär av biskopssäte gav staden stor betydelse i kyrkligt avseende och där samlade väldiga skatter från stiftet, 
till vilket hörde Östergötland, Gotland, Öland samt stora delar av Småland. Sveriges första kyrkomöte hölls här 
1152, då landet skattlades under påvarna. År 1219 kröntes Johan Sverkerson i staden och 1251 Birger Jarls son 
Valdemar. Bland de mera kända biskoparna märktes Kettil, som tydligen var av ett ganska krigiskt sinnelag. Han 
uppträdde med vapenmakt och föresatte sig att driva ut konung Kristian I. En annan var den riksbekante Hans 
Brask, en mäktig och betydande man, som upptog striden med själve Gustav Vasa, men som slutligen måste fly 
från landet. Linköping kände då inte så stor samhörighet med det övriga riket och ville gärna uppträda som en 
stat i staten. Linköping hade också på sin tid ett kloster. Redan år 1215 omnämnes en viss Johannes från detta 
kloster, som var beläget på den plats, där biskopsgården nu ligger. Det härjades av eldsvådor 1416 och 1422 och 
efter reduktionen stod det länge öde till dess det i grunden förstördes vid den stora brand, som gick över 
Linköping år 1546.1 det tidigare Linköping torde Ågatan ha varit den största och viktigaste, och vid denna lågo 
domkyrkan, biskopsgården, klostret och S:t Lars kyrka. Ännu i dag är gatan rätt väl bevarad och de äldre delarna 
av staden ge bilden av en gammal idyllisk och oregelbunden stadsplan med krokiga gator och åldriga hus. 
Linköpings verkliga utveckling kom först under 1800-talet, då Göta kanal drogs fram här och senare den 
pittoreska vackra Kinda kanal, som går från Linköping till Kindabygden. När sedan stambanan drogs fram över 
staden, blev platsen ett livligt centrum för kommunikationerna genom Östergötland. Sedan gammalt har det varit 
ett lärdomssäte och en viss kulturell livaktighet utmärker fortfarande staden. Den har bland annat Sveriges 
värdefullaste och mest omfattande stifts- och landsbibliotek. Stadsbilden med sina många stora moderna kvarter, 
sina vackra nyare byggnader och sina ålderdomliga, småstadsmässiga kvarter, ger ett omväxlande och trivsamt 
intryck. Bland de viktigaste byggnaderna märkas slottet på stadens högsta plats intill domkyrkan, uppförts i 
slutet av 1400-talet avbiskop Henrik Tidemansson. Förmodligen var det från början avsett för försvarsändamål. 
Under 1600-talet förföll byggnaden, men har sedan restaurerats. Redan tidigt var det landshövdingssäte, men 
under en mellantid, då det var obeboeligt, flyttades residenset till annan plats. Sedan år 1785 har det emellertid 
varit säte för landshövdingen. Biskopshuset uppfördes år 1734 på grunden till det gamla klostret. Rådhuset var 
från början uppfört för privatändamål, men inköptes år 1803 till staden. En del omändringar av huset ha icke 
bidragit till att göra det vackrare och överhuvud taget är denna del av staden kring rådhuset sämst bebyggd. 
Norrköping, Östergötlands största stad och en av rikets mest betydande industristäder, är av synnerligen gammalt 
datum. Redan under bronsåldern var platsen ett betydande samhälle och en handelsplats av för den tiden stora 
mått i Norden. Särskilt som importhamn gjorde den sig då bemärkt. Tidigt var den en betydande offer- och 
tingsplats. Under medeltiden synes staden ha gått väsentligt tillbaka. Då Sverkersätten övertog Sveriges krona, 
övergick också stora delar av Norrköping i ättens ägo. Första gången Norrköping omnämnes i mkunderna är år 
1185, då påven utfärdade en bulla, vari Askeby klosters besittningar i staden stadfästes. Klostret hade också en 
slags överhöghet över församlingen, då abbedissan ägde patronaträtt över S :t Olofs kyrka. Även andra kloster 
hade emellertid egendomar i staden. Skänninge kloster fick rätten till laxfisket år 1283 och Alvastra kloster fick 
något senare ett par gårdar. Under Vadstena kloster lydde flera kvarnar och även Strängnäs domkyrka hade jord i 
staden. Platsen torde i jämförelse med andra städer i landskapet ha varit av ganska ringa betydelse under den 
katolska tiden och något kloster fanns här icke. Det var först under Gustav Vasas tid som Norrköping på allvar började utvecklas till en sjöfarts- och handelsstad. Konungen intresserade sig i hög grad för staden och ansåg den 
ha stora utvecklingsmöjligheter. Klostrens egendomar övertogs av kronan och här anlades ett stort 
kronornagasin. Vidare anlades nya byggnader för kronans fiske i Motala ström. Bruksrörelsen i norra 
Östergötland blev också en av orsakerna till Norrköpings uppsving. Staden blev nämligen bergslagens 

utskeppningshamn. Sta-16 -den var emellertid vid denna tid skäligen betydelselös gentemot den närbelägna 

och många gånger större Söderköping, men sedan Gustav Vasa gav Vadstena län och Norrköpings stad till sin 
son Magnus, började den verkliga utvecklingen, vilken ytterligare påskyndades av Johan III:s son Johan, som 
bland annat uppförde ett ståtligt slott vid strömmen. Föreskrifter för bebyggelsen utfärdades och på grund av 
regeringsmaktens starka intresse blev hela det stora området Saltängen, som tidigare inte haft någon förbindelse 
med staden, bebyggt. Den först bebyggda delen av staden var den kring S:t Olai kyrka belägna och därefter växte 
staden ut åt väster. Ännu under 1500-talet var Norrköping dock endast glest bebyggd av små oansenliga hus, 
men det mesta av det som fanns blev förstört genom den stora branden 1567, då staden var utsatt för danskarnas 
härjningar under Rantzaus befäl. Danskarna befäste sig på den klippa mitt i staden, där enligt sägnen den stora 
vikingahövdingen Knäpping haft sin borg. Borgarna drogo sig över strömmen norrut, där de från en höjd hårt 
försvarade sig. Fienden drog sig så småningom tillbaka, men svenskarna själva antände staden. Staden byggdes 
nödtorftigt åter upp, men det dröjde inte längre än till 1719 förrän den återigen ödelädes av eld, denna gång 
genom ryssarnas mellankomst. Efter den branden var det inte många hus som återstodo, men ett snabbt 
återuppbyggnadsarbete vidtog. Norrköping var år 1481 den femte och minsta staden i Östergötland, men sedan 
Louis de Geer här anlade sina industrier och sedan staden 1614 fått stapelstadsrättigheter, gick utvecklingen 
hastigt och åt 1664 intog Norrköping tredje platsen bland rikets städer näst Stockholm och Uppsala. Under 1800- 
talet utvecklades industrien betydligt och i dag är Norrköping med sina nära 70,000 invånare en synnerligen 
betydande industri- och handelsstad med en av landets största hamnar. Staden har ett mycket vackert läge vid 
Bråviken och Motala ströms utlopp. Strömmen flyter i krokar genom staden och ger i viss mån sin karaktär åt 
den. Från äldre tiden finns bland annat den karakteristiska träbebyggelsen vid Skvallertorget, nuvarande Lilla 

torget, kvar, och Gamla torget, som också det i hk-17 - 2het med Lilla torget ligger i omedelbar närhet till 

strömmen, har kvar sin gamla förnäma bebyggelse. På några andra platser i staden återfinner man också 
lämningar av den forna småstaden Norrköping. Kring Kallvinds- och Klockgjutaregatorna finns en del av den 
gamla bebyggelsen kvar, liksom på stadsdelen Saltängen, som nästan alltigenom ger ett småstadsperspektiv. I 
övrigt ger staden ett modernt intryck med sina livliga gator, sina många nybyggda, moderna kvarter, sina stora 
offentliga byggnader, sina vackra promenader, som gå runt omkring den gamla staden, och sina många 
planteringar och parker. Bland förnämligare byggnadsverk märkas S:t Olai kyrka, som stod färdig år 1626. Den 
nedbrann emellertid 1655, uppbyggdes åter och brann slutligen vid 1719 års ryssbesök. Den iståndsattes sedan 
och användes till 1765, då den nuvarande kyrkan uppfördes. Nuvarande Hörsalen har tidigare varit S:t Johannes 
församlings kyrka. Den har gamla anor och har tydligen ända sedan äldsta tider legat på denna plats i stadens 
centrum. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1787. Rådhuset, uppfört efter ritningar av professor I. Clason, stod 
färdigt år 1910 och är en i stadsbilden dominerande byggnad, liksom stadstornet, uppfört 1750, vilket är 56 meter 
högt. Vadstena är minnenas, traditionernas och sägnernas stad, där den ligger vid sin vik av Vättern. Den är 
emellertid en av Östergötlands yngsta städer, men har mer än någon annan av dem behållit sin medeltidsprägel, 
sin stilla ro och sina gamla idyller. Det är emellertid inte otroligt att platsen varit bebyggd sedan urminnes tider. 
Det var emellertid genom Vadstena klosters anläggande som orten fick verklig betydelse. I äldre mkunder 
återfinner man Vadstena först 1268, då Birger Jarls son Erik härifrån utfärdade ett gåvobrev. Härifrån utfärdade 
också hertig Erik år 1306 ett brev och 1313 daterade konung Birger en skrivelse från Vadstena. Tydligen har 
sålunda Lolkungarna ägt ett slott på platsen. Det påstås att staden fick sina stadsrättigheter år 1390 av drottning 
Margareta. Under 14- och 1500-talen nämnes Vadstena ofta. År 1400 hölls här det rådsmöte, då konung Erik 
förklarades myndig och 1434 gästade Engelbrekt i spetsen för sina bönder staden och fingo tre biskopar, fyra 
riddare och några andra mäktiga herrar att uppsäga Erik XIII tro och lydnad. Vid flera tillfällen i mitten — 18 — 
på 1400-talet vistades konung Erik Knutsson i staden. Sten Sture församlade 1471 en mängd inflytelserika 
personer i Vadstena och man avgav då en protest mot konung Kristian, vilken några år tidigare under en längre tid vistades i staden och till och med lyckades få låna en stor summa av klostret. År 1521 valdes Gustav Vasa till 
riksföreståndare här, och med 1500-talet fick staden förnyad betydelse i och med tillkomsten av det stora mäktiga 
Vasaslottet. Birgitta och hennes man ämnade redan vid återkomsten från sin vallfärd upprätta ett kloster i 
Vadstena, men maken dog sttax därefter, och han ligger för övrigt begravd i Alvastra klosterruin. Bygget blev av 
den anledningen uppskjutet, men Birgitta lyckades förmå Magnus Eriksson att börja uppförandet. Birgitta bröt så 
småningom med Magnus och for till Rom och klosterbygget avbröts vid flera tillfällen. År 1430 skedde 
emellertid invigningen och klostret stängdes 1595. Munkklostret och nunneklostret finnas kvar ännu i dag i 
restaurerat skick och den gamla klosterkyrkan eller blåkyrkan står mäktig och hög i närheten. Kyrkan invigdes år 
1430 och utfördes i noggrann överensstämmelse med Birgittas föreskrifter, en "slät gärning, ödmjuk och stark". I 
kyrkan finns Birgittas relikskrin med inneliggande ben samt gravstenen över Birgitta och hennes barn. Här 
märker man också Bo Jonsson Grips gravsten och stenen över Jösse Eriksson och hans hustru. I kyrkan ligga 
även Gustav Vasas svärföräldrar begravda. Intill blåkyrkan ligger munkvilan, munkarnas gamla trädgård med sin 
mur i åldrig ro med vinden susande i traden ovanför. Inte långt härifrån ligger rödkyrkan, som är ännu äldre än 
blåkyrkan. Den har sedermera restaurerats och är nu skola. Det vackraste och förnämligaste av Vadstenas 
arkitektoniska skapelser är emellertid slottet, landets vackraste och ståtligaste renässansbyggnad. Det reser sig 
stort och mäktigt vid Vätterns sttand. Grunden lades 1545 och byggnadsarbetet fortskred så hastigt, att Gustaf 
Vasa fem år därefter kunde ta sin bostad i slottet. Fullt klart stod det emellertid inte förrän 1563. Till detta år 
tillhörde det hertig Magnus och därefter innehades det av Erik XIV. Under Johan III:s tid fick slottet sitt 
nuvarande utseende. — 19 —År 1723 uppläts det till spannmålsmagasin och sedermera fanns här en 
kammarduksfabrik. men numera har det åter iståndsatts. De gamla minnesrika husen ligga tätt i Vadstena. Vid 
torget stål - ett av landets äldsta bevarade rådhus, byggt redan i början på 1400-talet men fullbordat 1578. Intill 
ligger Engelbrektshuset och vid Storgatan biskopshuset från 1400-talet, byggt av biskop Henrik Tidemansson. 
Övre våningen rymmer bland annat biskop Hans Brasks kammare. I omedelbar närhet till munkträdgården ligger 
Vadstenas gamla teater, en vacker 1700-talsbyggnads med en salong som ger ett festligt intryck. Vadstena är en 
av landets vackraste småstäder, en blommande idyll med smala gator och ålderdomliga små hus vid stranden av 
Vättern. Mitt emot synes Naddö, där Heidenstam en gång har bott, och långt utåt sjön går en vacker 
promenadväg, avslutad av hamnpiren. Skänninge, som omgives av en av landskapets största och bördigaste 
slätter, ser betydligt yngre ut än grannen Vadstena, men är betydligt äldre än denna. Redan under stenåldern var 
platsen bebodd, vilket framgått genom fyndet av stenålderskista, som man år 1876 påträffade på stadens marker. 
Skänninge ligger vid Skenaån och det var en av anledningarna till att ett samhälle uppstod på platsen. Skenaån 
var nämligen förr i tiden större och vattenrikare än nu och utgjorde en mycket anlitad sjöväg, vilken stod i 
förbindelse med Svartån. Redan på 900-talet lär här ha funnits ett gille, men första gången som staden omtalas i 
nu kända handlingar är 1278. Det lider emellertid inte något tvivel om att staden fordomtima haft stor betydelse 
och i gamla handlingar kallas Skänninge till och med för Göta rikes huvudstad. Borgarna närde också en 
storhetsdröm för sin stad och de byggde för den tiden ståtliga byggnader. Kyrkomötet 1248, vilket mötes beslut 
delvis sedermera blev grundlag för medeltidens svenska kyrka, hölls i Skänninge och staden hade eget mynthus. 
Bjälbo, jarlarnas säte, låg också i närheten och det hade säkerligen en viss inverkan på stadens anseende. Under 
sin storhetstid hade Skänninge två kloster. 1160 anlades ett dominikankloster med högskola, vilket vann stort 
anseende. Petrus de Dacia verkade här på sin tid som lärare och han avled i klostret 1288. Vid reformationen 

blevo emellertid mun-20 —kärna utdrivna och 1545 revs klostret. S:t Ingrids nunnekloster anlades på 1270- 

talet. Kung Magnus gav klostret särskilda privilegier och nunnorna åtnjöto konungens särskilda beskydd. 
Sedermera lär konung Magnus ha flyttat klosterbyggnaderna till en annan plats och han lade själv grundstenen. 
Byggnaderna brunno 1531 och blev icke återuppbyggt och några år efteråt fördes material därifrån till 
slottsbygget i Vadstena. Under medeltiden lär Skänninge ha haft tre kyrkor, Vårfru, Allhelgona och S:t Martin, 
men numera har den endast en kvar, Vårfru kyrkan eller som den nu heter, Stadskyrkan. Den dominerar nu med 
sina stora proportioner och sitt höga läge i den idylliska småbebyggelse som Skänninge numera har. Skänninge 
'Storhetstid inföll på 120(Malet och sträckte sig ett stycke in på 1400-talet, men 1447 gick en förhärjande brand 
över staden och 1466 inträffade en ny stor eldsvåda, som förstörde kyrkor och kloster så att de sedermera icke fingo sin gamla betydelse. År 1520 plundrade Kristian Tyrann staden och brände den och 1543 härjade Dackes 
trupper här. Detta härjningståg gav dödsstöten åt Skänninge storhetsdröm och många av borgarna flyttade på 
Gustav Vasas befallning till Vadstena. Staden förlorade samtidigt sina privilegier, men återfick dem av Johan III 
1570. Sedan gammalt hade Skänninge betydande marknader, Olofs-, Valborgs-, Mors- och Mickelsmässan. 
Olofsmässan ansågs länge som en av landets förnämsta marknader. I mitten på 1800-talet hade man fyra 
marknader i staden, av vilken den i augusti, som ersatte Olofsmässan, var den förnämsta. Numera hålles endast 
en marknad varje år, nämligen den 16 augusti, och den har betydelse ännu i dag. För denna enda dag lever 
Skänninge åter upp ur sin vegetativa rö och blir samlingspunkten för stora delar av den omgivande bygden. 
Dessutom finns det två hästmarknader pr år. Av det gamla Skänninge finns numera ingenting kvar, det är en 
typisk svensk småstad med övervägande träbebyggelse, men det gamla stolta Skänninge, 1200-talets lysande 
stad, finnes gömd under gatumarken och de staden omgivande åkerfälten. Vid grävningar har man påträffat inte 
blott lämningar efter klostret och kyrkorna utan även av gator i skikt, det ena över det andra. — 21 —Under 
1937 ha nya intressanta fynd gjorts, vilka äro ägnade att ge mera ljus över denna stora period i stadens historia. 
Söderköping ligger i en dalgång mellan det stora Ramunder-berget, jätten vid vars fot den lilla staden lägrat sig, 
och åsarna på andra sidan. Göta kanal går mellan staden och Ramunder och staden genomlöpes av Storån och 
Lillan. Redan på 500-talet efter Kristus bodde här folk, vilket landskapets största fornborg, Ramundersborg, bär 
vittne om. Hur gammal staden är vet man inte, men sägnen berättar att den byggts på ruinerna av det gamla 
Birka, den plats där Ansgar för första gången predikade kristendomen i Sverige. Staden lär emellertid ha funnits 
till redan i början på 1100-talet, kanske ännu tidigare. Franciskanermunkarna hade 1274 ett kloster i 
Söderköping. Enligt en uppgift skulle det ha blivit anlagt redan 1235 och enligt en annan 1254. Ännu 1550 fanns 
det klosterbröder i staden. S:t Orjans kloster var beläget utanför den egentliga staden, där Drothems prästgård nu 
ligger, och det var egentligen endast ett hospital, som stod under uppsikt av munkar. Helgeandshuset var ett 
härbärge för resande munkar och dessutom sjukhus, vilket tillhörde Den Helige Andes orden. Det stod dock 
under uppsikt av munkar och hade alla ett klosters rättigheter samt dessutom eget kapell, som lär ha varit 
synnerligen praktfullt. S:t Örjans kloster och Helgeandshuset sammanslogos sedermera. Under medeltiden hade 
staden tre kyrkor. Två av dessa, stadskyrkan och Drothems kyrka, finnas fortfarande kvar. Den sistnämnda 
antages vara från 1200-talet, men om Stadskyrkans ålder vet man ingenting. På sakristians gavel läses emellertid 
åitalet 1296, men kyrkan är förmodligen äldre. Söderköpings storhetstid började i mitten på 1200-talet, och en 
rad historiska tilldragelser vittna om den betydelse staden hade. Drottning Hedvig kröntes här 1281 och 1302 var 
det en ny kröning, konung Birgers och drottning Märtas. Det lär ha varit ett särdeles tillfälle och vid kröningen 
utvecklades en hittills i Sverige osedd prakt. Samtidigt firade prins Valdemar sitt bröllop med Kristina 
Tyrgelsdotter. 1359 hölls ett riksmöte i Söderköping, vid vilket förlikning ingicks mellan konung Magnus och 

storherrarna i landet. Ett annat riksmöte försiggick 1389 och vid detta var drottning Mar-22 —gareta 

närvarande. Engelbrekt besökte staden 1434 och 1436, då han stämde möte med östgötarna, vilka vid det första 
besöket an-slöto sig till honom. År 1523 hölls ett rådsmöte mellan fem biskopar och 15 herremän, då en hel del 
frågor rörande förhållandet till Danmark avgjordes. Den sista riksdagen hölls i Söderköping 1595, då hertig Karl 
antogs till riksföreståndare. Under senare delen av medeltiden var Söderköping jämte Stockholm och Kalmar 
landets betydelsefullaste handelsstäder och staden hade eget mynthus, vilket fanns kvar ännu 1543. Biskop Hans 
Brask anlade 1523 ett boktryckeri i staden. Det blev emellertid förbjudet 1526 av Gustav I, och vid biskops 
Brasks flykt från Sverige flyttades tryckeriet 1528 till Malmö. Anledningen till förbudet var att konungen ansåg 
att tryckeriet var till förfång för det som med stora kostnader upprättats i Stockholm. Söderköping var emellertid 
alltför betydande för att lämnas ifred av Sveriges fiender. 1393 plundrades staden av de tyska hättebröderna och 
under 1400-talet hemsöktes den av både tyska, danska och svenska trupper. Danskarna brandskadade även staden 
åi - 1517, liksom vid Kristian Tyranns plundringståg. Vid flera andra tillfällen plundrades och brändes staden och 
pesten härjade vid flerfaldiga tillfällen. Tidigare var Söderköping av ojämförligt mycket större betydelse än 
Norrköping, men på 1600-talet voro städerna jämnställda och sedan tog Norrköping snart loven av sin grannstad. 
Sin största betydelse har staden nu därav att den är ändstation för Göta kanal och som brunnsort. Söderköpings 
brunn har gamla anor och S:t Ragnhilds källa, som säges ha hälsobringande vatten, lär ha varit använd sedan flera århundraden tillbaka. Enligt sägnen har källan fått sitt namn av en klosterjungfru som blivit bergtagen av 
jätten Ramunder, men hon blev räddad som genom ett under. Hon blev dömd att brännas på bål därför att hon 
sovit hos trollet i sju nätter, men när hon fördes upp på bålet, skadades hon ej av lågorna, och på torgets mitt slog 
två källådror upp, vilka hotade dränka hela staden. Källan iståndsattes för medicinskt bruk år 1719 av den kände 
läkaren Magnus Gabriel von Block och år 1842 upprättade d:r Lagberg den första svenska kuranstalten här. På 

sin tid var Söderköping en av de populäraste och förnämligaste badorterna i landet, men seder-23 —mera 

sjönk den betydligt tillbaka. Numera har brunnsanstalten åter kunnat inregistrera en uppgång. Motala är 
Östergötlands näst yngsta stad och den kan tacka Baltzar von Plåten för att den fick denna värdighet. Till en 
början var den köping och anlades 1823, sex år sedan arbetet på Plåtens Göta kanal börjades i bygden. Början var 
emellertid inte så särdeles storartad. Det gick klent med bebyggelsen och efter tre år voro endast några få tomter 
bebyggda. Så värst mycket fortare gick det inte heller i fortsättningen och år 1833 funnos endast 88 invånare i 
köpingen. År 1840 hade man emellertid hunnit litet längre och platsen började utveckla sin handel. 
Stadsrättigheter erhölls 1880 och i samband med Motala verkstads anläggning gick staden en ganska blomstrande 
framtid till mötes. Motala verkstad, som ej ligger inom staden utan i Motala landsförsamling, har flera invånare 
än Motala, men den har en mycket gynnsam inverkan på staden, som under verkstadens hägn blivit en livlig och 
vackert bebyggd stad med en stadsplan, som solfjädersformigt går ut från en halvcirkelformig Vättervik. Motala 
är också en knutpunkt för Göta kanal, som här flyter ut i Vättern, och staden har hedrat sin grundläggare, von 
Plåten. På kanalbanken mellan staden och Motala verkstad finnes hans grav i en vacker boklund. Staden har ett 
synnerligen vackert läge och endast några kilometer därifrån ligger Varamobaden, en på somrarna synnerligt 
livligt frekventerad badplats. Den stora radiostationen har på sistone fört namnet Motala ut över Sverige, och den 
utställning, som sommaren 1937 anordnades i staden, blev en stor succés för den unga och framåtgående staden. 
Mjölby är den yngsta staden i Östergötland. Orten har emellertid varit bebyggd i långliga tider. Från slutet av 
1100-talet eller början av 1200-talet känner man Mjölby som plats för flera stora kvarnar och förmodligen var 
den en kvarnby långt före 1100-talet. Svartån, som flyter igenom staden, bildar flera vattenfall och 
kvarnindustrien lever fortfarande kvar i Mjölby. Mjölby är kanske mest känd utåt som en viktig järnvägsknut, 
men den är också platsen för en livaktig och framåtgående industri. Mjölby är prydligt byggd och kan sägas vara 
en typisk trädgårdsstad. — 240m Östergötland finns en rik litteratur. A. Ridderstad, C. F. Brocman, O. 

Montelius, J. Sundblad, W. Tham och P. D. Widegren ha bland andra utgivit större beskrivningar över länet. 

Skönlitterärt förekommer Östergötland i dikter av Verner von Heidenstam, som besjungit "Himladrottningen i 
Heda kyrka", i Folkungaträdet och Heliga Birgittas pilgrimsfärd. Ej nar Smiths roman Kate Ranke utspelas i 
Östergötland och Birger Mörners roman Bråvallahus har också sin handling hämtad därifrån. Bråvallahus är för 
övrigt det gamla Mauritzberg på Vikbolandet vid Bråvikens strand, vilket herresäte tillhört greve Mörner. I C. J. 
L. Almqvists Drottningens juvelsmycke utspelas handlingen delvis i Krokek i Kolmården och Snoilsky har 
behandlat en känd östgötsk sägen i Krigskamrater. D:r Hjalmar Lundgren har skrivit flera småsaker och dikter 
med stoff från den östgötska kulturhistorien och Gun nar Hede har hämtat stoffet till många av sina noveller från 
Roxenbygden. 

G. R. 

KARL EDVARD TISELIUS LINKÖPING. Född 16 okt. 1875 i Stockholm. Landshövding i Östergötlands län. 
Ståthållare på Linköpings slott. F. d. Justitieråd. ELLEN TISELIUS f. Afzelius LINKÖPING. Född 9 april 1884 
i Uppsala. Landshövdingska. SUPPLEMENT ANTON ABEL AHL Linköping. Född 2 jan. 1888 i S:t Lars 
församling, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Kungsladugårdsgärde N:r 8 tillhörande Linköpings 
stad. AXEL WALFRID ANDERSON Linköping. Född 12 febr. 1892 i Stjärnorps socken, Östergötlands län. 
Frisörmästare. Ordf. i Sv. Frisörföreningen avd. 20 D., Linköping, vice ordf. i samma förening avd. 20 A. AXEL 
KONRAD EUGEN ANDERSSON Spångerum, Tannefors. Född 2 dec. 1885 i Motala. Lantbrukare. Inneh, av 
Ladugårdsbacke Ved aff är. AXEL THEODOR ANDERSSON Linköping. Född 1 sept. 1890 i Skärkinds socken, 
Östergötlands län. Skomakaromästare. Medlem av Linköpings Skomakeriidkare- förening. — 1315 —FOLKE 
ANDREAS ANDERSSON Tannefors. Född 2 dec. 1908 i Linköping. Köpman. Inneh, av Tannefors Gamla .Vedgård, Kol-& Vedaffär. JOHAN ERNST ANDERSSON Linköping. Född 4 dec. 1879 i Säby socken, 
Jönköpings län. Gårdsägare. F. d. lantbrukare, ägt och brukat Kopperstad Rusthåll i Gammalkils socken. KARL 
AUGUST ANDERSSON Linköping. Född lOjan. 1881 i Vårdnäs socken, Östergötlands län. Gårdägare. F. d. 
lantbrukare, f. d. arrendator av Gistad prästboställe, f. d. kyrkovärd i Gistads socken. KARL JOHAN 
ANDERSSON Linköping. Född 29 sept. 1876 i Viby socken, Östergötlands län. F. d. lantbrukare, f. d. ägare av 
Skorteby Norrgård i Viby socken. — 1316P. E.'RICHARD ANDERSSON Linköping. Född 18 juli 1878 i 
Sköldinge församl., Södermanlands län. F. d. lantbrukare. Ägt och brukat egendomar i Bettna socken. 
Södermanlands län, samt ägt lantbruk inom Rappestads socken, Österg. län, brukat Hogstad Herrgård i Hogstads 
socken, Österg. län. Tillhört kom.-fullm. och fattigvårdsstyr. ALBIN THEODOR BENGTSSON Linköping. 

Född 18 febr. 1887 i Nässjö. Konditor. Inneh, av Bengtssons Konditori. Medlem av Sv. Bageriidkarefören. och 
Sv. Kondi-torifören, medlem av Linköpings Köpmannaförening och Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. 
Styr.-led. och v. ordf. i Linköpings Bageri- och Konditorifören. OLOF LUDVIG BERGGREN Linköping. Född 
15 sept, 1866 i Nykils socken, Östergötlands län. F. d. lantbrukare. Ägt och brukat Ludvigsbergs gård i Nykils 
socken. Initiativtagare och medstiftare av Nykils Kontrollförening, Nykils Tjurförening och Nykils 
Svinavelsförening. SALOMON CONSTANTIN BOHMAN Linköping. Född 21 maj 1879 i Tjärstads socken, 
Östergötlands län. Skräddarmästare. Medlem av Linköpings Skrädderiidkarcfören. — 1317 —CARL AXEL 
BORG Linköping. Född 1 juli 1872 i Horns församl.. Östergötlands län. Gårdsägare. F. d. handlande, inneh, av 
Axel Borgs Speceri- £ Blomsteraffär under ett 20-tal år. AXEL BRUNSJÖ Linköping. Född 18 juli 1886 i 
Brunneby, Östergötlands län. Handlande. Led. av Stadsfullm., drätselkammaren och pensionsnämnden, styr.-led. 
i Linköpings Köpmannaförening, Linköpings Fastighetsägareförening och A.-B. Smålägenheter. CURT 
GUNNAR CARLSON Linköping. Född 19 maj 1912 i Vena församling. Kalmar län. Köpman. Inneh, av firma 
Curt Carlsons Speceri-, Konserv-, Frukt-& Konfektyraffär. Medlem av Linköpings Köpmannaförening. ERIC 
PONTUS HJALMAR CARLSSON Linköping. Född 20 sept. 1893 i Hycklinge socken, Östergötlands län. 
Fabrikör. Delägare i firma Alve Karlsson & C:o, Ved- £ Låd-ämne. - 1318 -KARL HJALMAR DANIELSSON 
Tannefors. Född 20 okt. 1886 i Gammalkils socken. Östergötlands län. Snickaremästare. Inneh, av Hj. 
Danielssons Möbelverkstad. ADOLF BIRGER EKEDAHL Linköping. Född 30 juli 1878 i Ekeby socken. 
Östergötlands län. Fastighetsägare. F. d. lantbrukare, ägt och brukat Ubbarp i Viby socken. F. d. led. av tax.- 
nämnden i Viby socken. OSKAR ALGOT FORSS Linköping. Född 7 okt. 1901 i Rappestads socken. 
Östergötlands län. Gårdsägare. Ägt och brukat Harvetorp i 'Södermanland, Kviii-neby i Landeryds socken, 
Edhaga i S:t Lars socken, Hällingsby i Östra Ryds socken, Östergötlands län. ADOLF DANIEL GADD 
Linköping. Född 28 sept. 1877 i Halmstad. Stiftssekreterare. R. V. O. - 1319 -NILS OLOF GULDEN Linköping. 
Född 27 nov. 1880 i Anderslövs socken, Malmöhus län. Konstsnickare, grundare av Nils O. Guldens 
Möbelverkstad. Specia-lité: Renoveringar av antika möbler samt upprättande av ritningar och förslag för 
tillverkningar av möbler av alla stilarter. HARRY GOTTFRID GUSTAVSSON Linköping. Född 29 april 1916 i 
Linköping. Reklamtecknare. Inneh, av firma Affärsreklam. Verksam inom reklambranschen på de flesta 
områden. BENGT OSSIAN HJELMQVIST Ryds gård, Linköping. Född 28 okt. 1903 i Lund. Amanuens vid 
stifts- och landsbiblioteket i Linköping. JOSEF NATANAEL JACOBSON Linköping. Född 10 dec. 1886 i 
Vårdsberg. Inneh, av och chef för firma Koks & Kol, Linköping. — 1320JOHAN THEODOR JACOBSSON 
Linköping. Född 7 mars 1875 i Säby församl., Jönköpings län. F. d. lantbrukare. GUSTAF ANTONIUS 
JOHANSSON Linköping. Född 8 sept. 1884 i Örgryte, Göteborg. Fängelsedirektör. Studentexamen 1905. 
Anställdes i fångvården år 1911 som fängelselärare i Göteborg, sedermera Härnösand, Långholmen och Malmö, 
därefter redogörare vid centralfängelset i Göteborg. Fängelsedirektör i Linköping sedan 1933. OSCAR IVAN 
JONSSON Linköping. Född 13 april 1887 i Vreta Kloster socken, Östergötlands län. Gårdsägare. F. d. 
lantbrukare, f. d. arrendator av Bjärby gård i Törnevalla socken. ANDERS EINAR KARDELL Linköping. Född 
17 aug. 1903 i Strå socken, Östergötlands län. Skomakaremästare. Medlem av Linköpings 
Skomakeriidkareförening. - 1321 —AXEL WERNER WALLENTIN KARLSSON Linköping. Född 2 juli 1888 
i Nykils socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Snickerifabriken Samuelsson, Karlsson £ G:o 
(Stolfabrik). JOHN ROBERT HUGO KARLSSON Linköping. Född 13 okt. 1913 i Hycklinge socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i firma Alve Karlsson & G:o, Ved- & Låd-ämne. OSKAR ALVE 
KARLSSON Linköping. Född 12 jan. 1906 i Hycklinge socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i firma 
Alve Karlsson & G:o, Ved- & Låd-ämne. OTTO VALFRID EINAR KARLSSON Linköping. Född 12 nov. 

1894 i Nykils socken. Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Snickerifabriken Samuelsson, Karlsson & G:o 
(Stolfabrik). 1322 —MANNE LARSSON Linköping. Född 15 dec. 1879 i Björkeberg, Östergötlands län. 
Grosshandlare. Inneh, av firma Manne Farsson. Styr.-led. i Östergötlands Kplonialvaruengrossisters förening och 
Östergötlands Sockerengrossis-ters förening. KARL AXEL LINDELL Linköping. Född 10 febr. 1870 i Rönö 
socken, Östergötlands län, Snickaremästare. Slöjdlärare vid Linköpings högre allm. läroverk och stadens 
fortsättningsskolor. Led. i styr. för Ljungstedtska skolan och lärlings- och yrkesskolorna. Ordf. i Linköpings 
Fabriks-och Hantverksfören. Led. av Stadsfullm. NILS LINDELL Linköping. Född 5 nov. 1901 i Norrköping. 
Möbelarkitekt. ARVID LINDSTRÖM Linköping. Född 19 aug. 1889 i Ängelsberg. Ingenjör, verkst, dir. i A.-B. 
Svenska Transformatorfabriken. F. d. led. av drätselkammaren, suppl, i styr. för Linköpings Elektr. Kraft- & 
Belysnings A.-B., huvudman i Linköpings Sparbank. — 1323 —BROR SVEN INGEMAN LYGKOW 
Linköping. Född 12 dec. 1902 i Mjölby. Konditor. Inneh, av firma "Vetekransen". WALTER GUSTAV 
MAFMBORG Linköping. Född 12 febr. 1898 i Västervik. Modellsnickare. Inneh, av Walter Malmborgs 
Modellsnickarverkstad och inredningssnic- keri. OTTO SETH MONSON Linköping. Född 30 sept. 1867 i 
Klockrike socken, Östergötlands län. Godsägare. Ägt och brukat Grankulla gård i Flistads socken, Lindö gård i 
Lerbergs -socken, Åleryds gård i S:t Lars socken, Kåltorps gård i Tjällmo socken, f. d. nämndeman, f. d. 
skiftesgodeman, f. d. led. av kom.-nämnden, styr.-led. i Gullbergs Härads Sparbank. JOHN MATTIAS 
NIKOLAUS NIKLASSON Linköping. Född 24 febr. 1895 i Skeda församling, Östergötlands län. Trafikbilägare. 
Ordf. i Linköpings med omnejd Lastbilägareför-ening, styr.-led. och sekr. i Östergötlands läns 
Trall kb i 1 ägare fö re ning, ordf. i Linköpings Expressförening. — 1324 —ALBIN JULIUS NILSSON Linköping. 
Född 2 febr. 1890 i Linköping. Dekoratör. Inneh, av firma Nisses Reklam. ERIC NILSSON Linköping. Född 3 
jan. 1896 i Karlskrona. Kamrer hos Östergötlands läns hushållningssällskap. GÖTA ALFRIDA NILSSON f. 
ANDERSSON Linköping. Född 18 febr. 1886 i Tjällmo socken, Östergötlands län. Fru. F. d. styr.-led. i 
Linköpings moderata valmansförbund under c:a 12 år. HARRY NILSSON Linköping. Född 20 jan. 1888 i 
Västervik. Bankdirektör i A.-B. Skånska Banken. — 1325 —HÅKAN NILSSON Tannefors. Född 10 febr. 1895 
i Särslövs socken, Malmöhus län. Fabrikör. Inneh, av Tannefors Ångfärgeri. Medlem av Linköpings Fabriks- och 
Hantverksförening. KARL VIKTOR NILSSON Linköping. e> Född 21 jan. 1880 i Hällestads socken, Östergötl, 
län. Gårdsägare. F. d. arrendator av Rohstoips Majorsboställe i Stjärn-oips socken, ägt och brukat Stora Harg i 
Vikingstad samt en gård i Metsjö i Vårdsbergs socken och St. Ulevi storgård i Finköping samt dessutom 
stadsfastigheter i Finköping. V. ordf. i Linköpings hushållningskrets. OLOF ANTON OHLSSON Linköping. 
Född 1 juli 1884 i Wollsjö socken, Malmöhus län. Fabrikör. Inneh, av Olof Ohlssons Möbelverkstad. På uppdrag 
av riksantikvarien utfört korskrank och korbänkar till Vreta Kloster, den nya orgelfasaden till Värnhems 
Klosterkyrka samt en biblioteksinredning till Bjärka-Säby slott m. m. Erhöll guldmedalj vid 
Linköpingsutställningen 1920. OLOF HOLGER PETTERSSON Linköping. Född 16 maj 1915 i Linköping. 
Tapet-seraremästare. Inneh, av firma Möbel-t j anst. — 1326 —WILHELM HOLGER RATHSAGK Linköping. 
Född 25 april 1883 i Linköping. Fabrikör. Delägare i Snickerifabriken Samuelsson. Karlsson & G:o (Stolfabrik). 
JOHAN OLOF (OFFE) SALLANDER Finköping. Född 26 juli 1896 i Stockholm. Sjukkassedirektör. 
Verkställande tjänsteman i Östergötlands erkända centralsjukkassa. Linköping. JOHAN EMIL SAMUELSSON 
Linköping. Född 13 juli 1883 i Ny ki ls socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Snickerifabriken 
Samuelsson, Karlsson & Gro (Stolfabrik). CARL THEODOR SANDBERG Linköping. Född 9 nov. 1875 i 
Linköping. Byggmästare. — 1327 —ANDERS JULIUS SANDGREN Linköping. Född 6 sept. 1904 i Linneryds 
socken, Kronobergs län. Bagaremästare. Inneh, av 'Stångebrobageriet. Medlem av Linköpings 
Bageriidkareförening. NILS ALFRED SJÖLAND Linköping. Född 8 april 1878 i Sjöbo, Malmöhus län. 

Direktör för Mohriska Biografen under ett 15-tal år samt grundare av firma Lampes Konditori. EMIL 
LEONARD SVENSSON Finköping. Född 28 febr. 1880 i Slaka socken, Östergötlands län. Byggmästare. 

ARVID TÖRNBERG Linköping. Född 19 jan. 1885 i Vimmerby. Grosshandlare. Ägare av Rustorps egendom i Västra Hargs socken. — 1328 —ALGOT LEONARD WADSTROM Linköping. Född 20 nov. 1889 i Enköping. 
Ingenjör vid A.-B. Svenska Transformatorfabriken. Led. i S:t Lars kyrkoråd, kyrkofullrn. och 
griftegårdsnämnden. CHARLES WENNERGREN Linköping. Född 7 febr. 1889 i Göteborg. Länsassessor. 
Taxeringsordf. sedan år 1916. Länsstyrelsens ombud vid tillsyn av sparbanks förvaltning. JOHAN SAMUEL 
ESAIAS AHMAN Linköping. Född 4 jan. 1885 i Tullebo, Linderås socken, Jönköpings län. Gårdsägare, f. d. 
lantbrukare. Ägt och brukat Bläsarp i Linderås socken i Jönköpings län och Hyppinge gård i Östra Tollstads 
socken i Östergötlands län. RAGNAR BERENTZ Mjölby. Född 20 okt. 1898 i Växjö. Järnhandlare. Inneh, av 
Hagelin & C:o A.-B. Järnaffär i Mjölby. Styr.-led. i Köpmannaföreningen, styr.-led. i Manskören S. B. - 1329 - 
84K. F. GUSTAVSSON Motala. Född 3 aug. 1889 i Drothem, Söderköping. Elektr, installatör. Inneh, av firma 
Motala Gvkel- och Elektr, affär. OLOF EFRAIM ALKMAN Norrköping. Född 17 aug. 1872 i Gällersta, Örebro 
län. Apotekare. Inneh, av apoteket Kronan i Norrköping. Ordf. i fullm. för Apo-tekarkårens livränte- och 
pensionskassa, led. i apotekarbefordringsnämnden, v. ordf. i Gentralstyr. för Sveriges Apotekareför-buiid, v. 
ordf. i Östgötakretsen av Sveriges Apotekareförbund, f. d. Stadsfullm, m. m. ELAM ANDERSSON Fiskeby. 
Född 14 juni 1893 i Rinna. Grosshandlare. Inneh, av firma Elam Andersson, Fiskeby, och Elam Andersson A.- 
B., Fiskeby. Ensamförsäljare för Skandinavien av ELA bil- och motoroljor. FILIP ERIKSSON Norrköping. 

Född 20 juli 1886 i V:a Vingåker, Södermanlands län. Disponent. Chef för A.-B. Banan-Kompaniet, 

Norrköping. — 1330 —CARL ARNE GUSTAV HEDENQUIST Norrköping. Född 24 juni 1903 i Norrköping. 
Lärare vid Norrköpings Handelsgymnasium. AUGUST WERNER MALMKVIST Norrköping. Född 24 jan. 

1882 i Borgs socken, Östergötlands län. Grosshandlare. SVEN AUGUST WILHELM MALMKVIST 
Norrköping, mm Född 10 okt. 1914 i Borgs församling, Östergötlands län. Kontorschef i firma W. Malmkvist. 
GERHARD HENNING ROSÉN Norrköping. Född 8 sept. 1898 i Häradshammar. Försäljningschef hos A.-B. 
Rosén & Ryd-gren. - 1331 —JOHAN IVAR RYDGREN Norrköping. Född 8 dec. 1888 i Värna socken, 
Östergötlands län. Disponent för A.-B. Rosén & Ry d gr en. KNUT GEORG KNUTSSON Bohus, Markeby, 
Gistad. Född 22 febr. 1893 i Gistads socken. Snickaremästare. Styr.-led. i Törnevalla Skytteförening. Gistads 
socken. CARL-GUSTAF ERIK GEORG LINDGREN Åby Säteri, Horn. Född 23 april 1914 i Linköping. 
Godsägare. Realskoleexamen. Agr.-kult. stud. Ordf. i Horns sockens J. U. F., i Horns Fruktodlareföreiiing och i 
Horns Skytteförening. Horns socken. MAY HELGA HILDA CAROLA LINDGREN Åby Säteri, Horn. Född 27 
juli 1920 i Båstad. Realskoleexamen. Anställd i A.-B. Skånska Banken. Godsägare. Horns socken. — 1332 — G. 
E. LUNDBORG Sya. Född 22 febr. 1898 i Valdemarsvik. Kantor. Folkskollärare. Led. av kom.-fullm., 
lärarkårens repr. i folkskolestyr., överförmyndare. Sya socken. 

ERIK HENNING MELIN Norget, Mantorp. Född 22 maj 1907 i Vårdsbergs socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Arrendator av Norgets gård. Viby socken. 

OSCAR FREDRIK SVENSSON Uljeberg, Mantorp. Född 26 aug. 1884 i Gränna landsförsamling, Jönköpings 
län. Lantbrukare. Uljebergs egendom. F. d. ordf. i kom.-nämnden, pens.-nämnden och fattigv.-styr., f. d. led. av 
tax.-nämnden, valnämnden och kom.-fullm., f. d. v. ordf. i skolrådet, f. d. kyrkovärd och kyrkokassör, allt inom 
Norra Solberga socken, stiftare och mångårig ordf. i Annebergs Mejeriförening m. m. Viby socken. 

\ ELSA LINNEA GUSTAFSSON Västra Harg. Född 27 mars 1894 i Ulrika socken, Östergötlands län. 
Församlingssyster. Västra Hargs socken. KARL FOLKE PETERSSON Betlehem, Västra Harg. Född 11 juli 
1903 i Nykil, Östergötlands län. Kantor och folkskollärare. Led. av kom.-f ullmäktige., tillsyningslärare, 
lärarkårens repr., skolkassor, bibliotekarie, ordf. i socknens J. U. F. Västra Hargs socken. — 1334 — 

PERSONER: Sid. Abelson, Gotthard Emanuel (Manne), Forsa, Mantoip. 1203 Abenius, E. 

Vilhelm, Lemunda, Motala .... 535 Abrahamson, Arvid Emanuel, Linköping . . 31 Abrahamson, Karl Gun nar 
Theodor, Norrköping.241 Abrahamson, Karl Gösta Theodor, 

Norrköping.241 Abrahamsson, Birger, Ullevi, Skänninge ... 863 Abrahamsson, Carl Johan, 

Gärstad, Rystad, Linköping. 1281 Abrahamsson, David, S:a Ullevi, Skänninge 864 

Abrahamsson, Karl Robert Hilding, Norrköping.242 Abrahamsson, Karl Rydow, Finspång 
.755 Abrahmson, Karl Friden, Järstad Källgård, Skänninge. 864 Abramson, Erik Samuel, 

Linköping.31 Adamson, Gustaf Reinhold, Norrköping .... 242 Adell, Adam Knut, Ljung, Maspelösa. 

806 Adelswärd, Eric Göran Douglas, Adelsnäs, Åtvidaberg. 593 Adlercreutz, Carl Aug. Lredrik 

Nicolas, Linköping.32 Adolfson, Karl Arvid, Stora Yxhult. Tjällmo 784 Adolfsson, Anders 

Petter, Stora Grönlund, Mjölby.149 Adolfsson, David, Skänninge. 463 Adolfsson, 

David Emanuel, Gylltorp, Sonstoip. 736 Adolfsson, David Herbert, Ljusfors, Skärblacka 

.1134 Adolfsson, Kari Herman, Motala. 195 Adolfsson, Oscar E., Linköping. 

32 Adolfsson, Stefan, Motala.195 Ahl, Albin T., Lilläng, Stråisnäs. 838 Ahl, Anton Abel, 

Linköping. 1315 Ahl, Helmer Esaias, Ledingelunda, Malmslätt 988 Ahl, Torgny, Höckerstad. 

650 Ahlberg, Gustaf Helmer, Motala.196 Ahlberg, Karl, Nedre Holmvägen, Motala . . 535 Ahlberg, Nils 

Erland Bertil, Linköping .... 32 Åhlén, Gustaf, Norrköping.242 Ahlgren, Gustaf Llorentin, Kuddby 

. 1090 Ahlgren, Johan Lritz William, Norrköping . 242 Ahlin, Albert Emanuel, Norrköping. 243 Ahlm, 

Einar, Lassarp, Trehörna. 1083 Ahlm, Kjell Eskil, Linköping.32 Ahlm, Nils Gerhard Torsten, 

Bleckenstad, Mjölby. 839 Ahlman, Agne Erik Natanael, Motala Verkst. 535 Ahlqvist, Ernst 

Hilding, Högby, Mjölby .... 859 Ahlsén, Alfons Tidemar, Sperringe Mellan- gård, Västerlösa. 

1227 Ahlstedt, Carl Hjalmar, Grimstorp, Sya .... 1211 Ahlstrand, Josef, Vadstena.515 Ahlstrand, 

Oscar Henning, Motala.196 Ahlström, Carl Gustaf, Kulefall, Östra Ryd 1165 Ahlström, Georg Alfred 

Edvard, Linköping 33 Ahlström, Kari Erik, Alorp, Sjögestad .... 1191 Ahnsjö, August Eugen, Malmslätt. 

988 Ahnström, Carl, Skänninge. 463 Ahrén, Birger A:son, Norrköping.243 Ahrén, Gust. St:son, 

Källstad, Rogslösa .... 714 Alberth, Karl, Stora Kohlstad, Söderköping 885 Albrektsson, Birger Albert, 

Munkgärdet, Skänninge.464 Albrektsson, Gustaf Arvid, St. Stubba, Borensberg 

.681 Aldenius, Harry Fredrik Leander, Tåby, Söderköping. 642 Aldenius, 

Märtha Corn., Tåby, Söderköping 642 Aleryd, Gustaf, Ödeshög. 1090 Sid. Alexanderson, David, 

Björkliden, Kuddby . . 625 Alf, Helmer Olov, Stjärn v i k, Risinge. 755 Älfven, Anna-Clara Romanus-, 

Norrköping . 243 Älfven, Johannes Anton, Norrköping.243 Alkman, Olof Efraim, Norrköping. 1330 

Alkner, Eric, Norrköping.244 Allanson, Kurt Gustaf Allan, Linköping . . 33 Allard, Albert, Rödsten, 

Grebo. 585 Allard, Arthur Einar, Kimstad. 1123 Allard, Carl Fredrik, Norrköping.244 

Allard, Thor Edvard, Linköping.33 Alm, Axel Harry, Boxholm. 839 Alm, Eric, Finspång 

. 756 Alm, Evert, Vallby, Dagsberg. 1109 Alm, Nils, Motala. 196 Alm, Sven, 

Finspång. 756 Almberg, Carl Johan, Altoip, Fågelsta. 530 Almgren, Einar, Norrköping. 

244 Almgren, Erik Henning, Mjölby. 149 Almkvist, Bertil Lison, Kåreholm, Rönö . . 638 Almkvist, 

Henning, Restad, Kummelby .... 1121 Almkvist, Sigrid Lison, Kåreholm, Rönö . . 638 Almquist, Karl Emil, 

Borgs Tegelbruk, Norrköping.244 Almquist, Knut, Österbymo. 1255 Alroth, Oskar 

Ture Vilhelm, Norrköping . . 245 Alsterling, Anna, Linköping.33 Alsterling, Gunnar Andreas, 

Linköping .... 34 Alström, Arvid Johan, Linköping.34 Alvin, Algot Mauritz Emanuel, Norrköping 245 

Alvin, Kari Helgert, Malmslätt. 988 Amnéus, Otto, Linköping.34 Ancharman, Harry, St. 

Sidus, Dagsberg .. 1103 Andal, P. H. V., Norrköping. 245 Ander, Carl Albert, Ekarna, Getå.245 

Anderlund, Hilding, Hallsborg, Östra Husby 1307 Anderson, Algot, Åtvidaberg.594 Anderson, Arvid, 

Valdemarsvik. 956 Anderson, Axel Ivar, Norrköping.246 Anderson, Axel Walfrid, Linköping. 

1315 Anderson, Bengt G., Motala Verkstad .... 535 Anderson, Bror Josef, Norrköping.246 Anderson, Carl 

Albert, Norrköping.246 Anderson, Carl E., Motala Verkstad.556 Anderson, Carl Hj., Bårstad 

Krongård, Rogslösa.716 Anderson, Eleonora, Motala. 196 Anderson, Emil, 

Linköping.36 Anderson, Emil, Valdemarsvik. 956 Anderson, Eric Gustaf Hjalmar, Norrköping 

247 Anderson, Erik, Åtvidaberg. 594 Anderson, Ernest, Mantoip. 1219 Anderson, Ernst F., 

Lindö, Norrköping .... 246 Anderson, Eskil Einar. Norrköping.247 Anderson, Gunnar August, Hackeryd, 

Västerlösa. 1227 Anderson, Gustaf Adolf, Björkliden, Söderköping.941 

Anderson, Gustaf Adolf, Västerlösa. 1227 Anderson, Gustaf Adolf Jean, Mantoip .... 1220 Anderson, Gustaf 

Emil, Asketoip, Regna . . 748 Anderson, Gustaf Martin, Fagerås, Tjällmo 785 Anderson, Helge, Källgården, 

Nykil. 1182 Anderson, Henrik, Bestoip. 1062 Anderson, Hjalmar Gustaf Sigfrid, Gärstad, Gistad 

.1149 Anderson, Hugo, Motala. 197 Anderson, Johan, Rejmyra.775 

Anderson, Johan Alfred, Norrköping.247 Anderson, John Harry, Norrköping.247 Anderson, Josef, 

Norrköping. 248 Anderson, Karin, Bulsjö, Österbymo. 1255 Anderson, Karl Adolf Evert, Västerlösa 

. . 1227Anderson, Karl Erik William, Linköping . . 34 Anderson, Karl Hugo, Linköping.35 Anderson, 

Karl Roland, Vadstena.515 Anderson, Kari Sigurd. Bulsjö, Österbymo . 1255 Anderson, Lennart, Glänås 

Krongård, Svans-hals. 1079 Anderson, Martin, Vallby, Norrköping .... 1109 Anderson, 

Mauritz, Linköping.35 Anderson, Oscar, Sjökumla, Motala. 569 Anderson, Oskar Wilhelm, 

Gudhem, Mantoip 1214 Anderson, Otto Henrik, Norrköping. 248 Anderson, O. W., Hulterstad, Mjölby .... 

150 Anderson, Sixten, Bjärstad, Kuddby. 625 Anderson, Svante Oskar, Videby, Kuddby . 626 Anderson, 

Sven Arthur, Valdemarsvik .... 957 Anderson, Thor, Åtvidaberg. 594 Anderson, Walter, Motala 

. 197 Andersson, A., Karlebo, Bankekind. 576 Andersson, Adolf, Norra Börshult, Boxholm 839 

Andersson, Adolf Edvin, Lärketorp, Mjölby 150 Andersson, A. G., Skänninge.464 Andersson, A. H., 

Linspång.756 Andersson, A. H., Nykil. 1181 Andersson, Albin, Linköping.35 

Andersson, Albin, Krångestad, Gammalkil.. 1175 Andersson, Albin Emanuel, Björkliden, Skärblacka 

.1135 Andersson, Albin Gerhard, Söderköping .... 481 Andersson, Alex., Linspång. 

756 Andersson, Alfred, Söderköping.481 Andersson, Alfred, Svärdsfalla, Tranås .... 1084 Andersson, 

Algot, Linköping.35 Andersson, Algot, Kisa. 1025 Andersson, Algot, Danskebo, Brokind 

. 1062 Andersson, Algot Eugen, Väsby, Åsvittinge 634 Andersson, Allan, Ödeshög. 1090 

Andersson, Allan Bertil, Korsvik, Stjärnorp 809 Andersson, Allan Elof, Grepstad, Varv .... 569 Andersson, 

Amanda Kristina, Stjärnhem, Stjärnorp.810 Andersson, And., Höglycke, Ramfall. 1264 

Andersson, Anders, Linköping.36 Andersson, Anders, Borensberg. 655 Andersson, Anders, 

Boxholm. 839 Andersson, Anders Albert, Käslinge, Vånga . 792 Andersson, Anders Alfred, Vadstena 

.516 Andersson, Anders Alfred, Lallsberg, Skänninge. 829 Andersson, Anders Edvard, 

Alunda, Åby . . 699 Andersson, Anders Emil, Kärr, Tjällmo .... 785 Andersson, Anders Labian, Landsnäs, 

Malexander. 865 Andersson, Anders Gustaf, Brickstad, Klockrike.672 

Andersson, And. Gustaf, Solbacka, Ringarum 915 Andersson, Anders Gustaf, Skärblacka .... 1135 Andersson, 

Anders Harald, Tjällmo. 785 Andersson, Anders Herman, Skärkind .... 1155 Andersson, Anders Hjälm., 

Egeby, Västerlösa 1228 Andersson, Anders Victor, Fröjderum, Yxnerum.1162 Andersson, 

Anders Wilhelm, Njölhult, Kisa 1007 Andersson, Anna, Dalslund, Gärdal a. 1062 Andersson, Anna Maria 

Helena, Smedby, Linghem. 1285 Andersson, Anna Mathilda, Söderköping . . 482 Andersson, 

Anton, Björklund, Kuddby .... 626 Andersson, Anton, Hult, Risinge.757 Andersson, Arild Helmer, 

Dragestadlund, Mantorp. 1214 Andersson, Arnold, Mjölby.150 Andersson, Arnold, 

Motala. 197 Andersson, Arthur, Goflösa, Normlösa .... 1207 Andersson, Arthur Berthil, Norrköping .... 

248 Andersson, Arvid, Sjötuna, Väderstad .... 1072 Andersson, Arvid D., Svensksund, Norrköping 

. 635 Andersson, Astrid Elisabet Ingeborg, Fröö, Gistad. 1279 

Andersson, Astrid Ingeborg, Nya Posthuset, Ljungsbro. 815 - 1338 Sid. Andersson, August 

Emerich, Villa Granbaden, Lindö, Norrköping.248 Andersson, Axel, Motala. 197 

Andersson, Axel, Östermem, Höckerstad . . 650 Andersson, Axel, Epplerum, Horn.007 Andersson, Axel, 

Kisa.025 Andersson, Axel, Vallby Norrgård, Hedaslätt 069 Andersson, Axel, Mark, Rök. 

073 Andersson, Axel, Boarp, Nykil. 181 Andersson, Axel Albert, Solgården, Åby . . 699 Andersson, 

Axel Bernhard, Brystorp, Hällestad. 736 Andersson, Axel E., Ö. Eneby, Norrköping 249 

Andersson, Axel Emil, Grimstad gård, Gistad 1293 Andersson, Axel Fabian, Bäckeby, Norsholm 1156 

Andersson, Axel Gunnar, Norrköping. 249 Andersson, Axel Gunnar, Valdemarsvik .... 957 Andersson, Axel 

H., Valdemarsvik. 957 Andersson, Axel Ivar. Boxholm. 840 Andersson, Axel Komad, Karlskog, 

Valdemarsvik. 890 Andersson, Axel Konrad Eugen, Spångerum, Tannefors 

. 1315 Andersson, Axel Otto Ferdinand, Norrköping 249 Andersson, Axel Reinhold, 

Ljungsbro.815 Andersson, Axel Sigfrid, Karlskog, Valdemarsvik. 890 Andersson, Axel Theodor, Linköping. 1315 Andersson, Axel Wiktor, Mjölsefalls gård, Kisa. 1025 

Andersson, Axel Wilhelm, Håkantorp, Rönö 638 Andersson, Bengt, Njölhult, Kisa. 1008 Andersson, 

Bengt Albert, St. Syltvik, Valdemarsvik. 890 Andersson, Bengt Sigfrid, Sundby, Mantoip 

1215 Andersson, Bernhardina Charlotte, Östra Ryd 1165 Andersson, Birger, St. Berga Backgård, Klockrike 

. 672 Andersson, Bror Aron, Stora Ulvebo, Söderköping.942 Andersson, 

Börje, Vårdsberg. A . 587 Andersson, Carl, Fivelstad Österg., Fågelsta 531 Andersson, Carl, Kullarp, 

Rydsnäs. 1269 Andersson, Carl A., Stenby. 1314 Andersson, Carl Albin, Kilinge, Vånga .... 792 

Andersson, Carl Anders, Boda, Östra Ryd .. 1165 Andersson, Carl August, Kaga Västergård, Bränninge 

. 987 Andersson, Carl August, Bosgård, V. Flarg 1238 Andersson, Carl Axel, Gryt. 

890 Andersson, Carl David, Norrköping.249 Andersson, Carl David, Borensberg. 655 Andersson, Carl 

Elis Kristoffer, Fröberga, Norrköping.IJI7 Andersson, Carl Ernst, Solberga gård, Norrköping 

.250 Andersson, Carl Eskil, Skärblacka. 1135 Andersson, Carl Gerhard, Norrgård, Varv 

. . 552 Andersson, Carl Gustaf, Prästgården, Grebo 585 Andersson, Carl Gustaf, Svartåfors, Vreta 

Kloster.815 Andersson, Carl Flarry Curt, Rosenlund, Normlösa. 1207 

Andersson, Carl Flenning, Stymla, Norsholm 1156 Andersson, Carl Johan, Råå Norrgård, Österstad 

.o. 663 Andersson, Carl Olof, Falla, Finspång .... 757 Andersson, Carl Oskar, Kåknö, Östra 

Ryd . 1166 Andersson, Carl S., Vårdsbergs gård, Vårdsberg.5 A 7 Andersson, Carl Theodor, 

Grimstad, Söderköping. 885 Andersson, Cecilia Maria, Ljungsbro.816 Andersson, 

Charles Algot, Norrköping .... 250 Andersson, Clas Oscar, Laggarhem, Borensberg.656 

Andersson, Conrad Andreas, Vadstena .... 516 Andersson, Dagmar. Åtvidaberg. 594 Andersson, David, 

Ödeshög. 1090 Andersson, David, Särstad, Gistad. 1149 Andersson, David Emanuel, Norrköping . 

. 250 Andersson, David Emil, Överby, Gistad .... 1285Sid. Andersson, David Erik Einar, Täcktö prästgård, 

Klockrike. 672 Andersson, David Malkolm, Linköping .... 36 Andersson, David Pontus, Kullen, 

Normlösa 1207 Andersson, David Sam., Vävinge, Fornåsa 689 Andersson, Edit Elvira, Sundby, Mantoip . . 

1215 Andersson, Edla Teolinda Maria, Lövhult, Boxholm. 840 Andersson, Edvard, Sviestad 

gård, Linghem 1290 Andersson, Edvin, Askeby Norrgård, Askeby 573 Andersson, Edvin, Alunda, Sjögestad. 

1191 Andersson, Edvin, Aspliden, Häradshammar 1297 Andersson, Edvin Ferdinand, Strömmcstad, Svanshals 

. 870 Andersson, Einar, Linköping.36 Andersson, Elam, Fiskeby. 1330 

Andersson, Elin, Backasand, Ödeshög. 1075 Andersson, Elis, Motala Verkstad. 536 Andersson, Elis 

Valdemar, Bjursby gård, Linköping. 1281 Andersson, Ellen Charlotta, Norrköping . . 250 

Andersson, Elsie, Vårdsäter, Ödeshög .... 1091 Andersson, Emelie, Viludden, Kuddby .... 626 Andersson, Emil, 

Torsåkra, Florn. 1008 Andersson, Emil, Kisa. 1025 Andersson, Emil Emanuel, Fläggetoip, 

Stjärnorp.810 Andersson, Emil Ferd., Leckersta, Gusum.. 915 Andersson, Emil Gottfrid, 

Skoghäll, Sonstoip 736 Andersson, Emil Jalmar, Eketoip, Sya .... 1211 Andersson, Emil Theodor, Ulvhult, 

Borensberg.681 Andersson, Emma Elisabeth, Häradshammar 1297 Andersson, Eric, 

Nykyrka. 562 Andersson, Eric, Brunneby, Dagsberg.1103 Andersson, Eric Bertil, Linköping. 

37 Andersson, Eric Gunnar, Kisa. 1026 Andersson, Eric Josef Valdemar, Björnhult, Hävla 

.775 Andersson, Eric Leonard, Mjölby. 150 Andersson, Eric P., Åtvidaberg.595 

Andersson, Erik, Borstad, Vadstena.549 Andersson, Erik, Efsinge, Rimforsa. 1052 Andersson, Erik, 

Ryket, Ödeshög. 1075 Andersson, Erik, Grindtoip, Linghem. 1291 Andersson, Erik Albin, Stenhusv., 

Åtvidaberg 595 Andersson, Erik Fabian, Skärblacka. 1135 Andersson, Erik Rob., Gräsnäs, Norrköping 1117 

Andersson, Erik Vallentin, Linköping.37 Andersson, Erik Vilhelm, Västerby Västergård, Vikingstad 

. 1228 Andersson, Erik Wilhelm, Linköping.37 Andersson, Erland, Söderköping.482 

Andersson, Erland, Svalsjö. 1026 Andersson, Erland, Verveln. 1047 Andersson, Ernst Anders 

Wiktor, Åsmestad Västergård, Österstad. 664 Andersson, Ernst Aug., Skälsund, Norrköping 1109 

Andersson, Ernst Edvin, Skyllinge, Gårdeby, Skärkind.H53 Andersson, Ernst Henning, 


Minnet, Mogata 906 Andersson, Ernst Oskar, Norrby Krongård, Mjölby. 860 Andersson, 

Ernst Teodor, Varby, Ö. Husby 1308 Andersson, Ernst Theodor Johannes, Väderstad.870 Andersson, Eskil, Mjölby. 151 Andersson, Eskil, Hersebråta, Börrum .... 883 Andersson, Eskil Filip 

Reinhold, Norrköping 251 Andersson, Evert, Dagsberg. 1104 Andersson, Evert, Fröö, Gistad. 

1279 Andersson, Farman, Viskeryd, Vårdsberg . . 588 Andersson, Folke Andreas, Tannefors .... 1316 
Andersson, Frans Oskar, Fall, Skönnarbo . . 736 Andersson, Frans Oskar, Torp, Skönnarbo. . 737 Andersson, 

Fritjof, Ventzelhagen, Borghamn 726 Andersson, Fritz, Korvarp, Rydsnäs. 1269 Andersson, Georg, 

Skänninge.464 Andersson, Gerhard Vilhelm, Normlösa .... 1207 Andersson, Gertrud, Mjölby. 

151 Andersson, Gertrud. Björkdala, Gammalkil .1175 Andersson, Gotth. Amandus, Skåra, Skåresta 947 — 

1339 — Sid. Andersson, Greta Tyra Viola, Norrköping . . 254 Andersson, Gunnar, Gåvaip, Mjölby. 151 

Andersson, Gun nar, Orlunda, Bjälbo. 549 Andersson, Gunnar, Björsäter. 582 Andersson, Gun nar, 

Kåverö, Kuddby. 646 Andersson, Gun nar, Ödeshög. 1091 Andersson, Gust., Hillerstad, Norrköping 

. . 251 Andersson, Gustaf, Hyddmarken, Motala . . 198 Andersson, Gustaf, Värna, Finköping.591 

Andersson, Gustaf, Svalnäs, Tjrllmo. 785 Andersson, Gust. Adolf, Härads torp, Vistinge 757 Andersson, 

Gustaf Adolf, Ristskeda, Bersbo 1162 Andersson, Gustaf Adolf, Solgården, Ö. Tollstad, Mantoip 

. 1242 Andersson, Gust. Albert, Grimsum, Ringarum 916 Andersson, Gustaf Einar, Gustoip, 

Östra Ryd u 66 Andersson, Gustaf Ernfrid, Stammetorp, Regna. 748 Andersson, Gustaf 

Georg, Dagsbergs gård, Dagsberg. 1104 Andersson, Gustaf Magnus, Skog, Sturefors 1002 

Andersson, Gustaf Oskar, Norrköping .... 251 Andersson, Gustaf Werner, Norrköping .... 255 Andersson, Gust. 

Werner, Karstorp, Tjällmo 786 Andersson, Gustaf Werner Ferdinand, Östra Bottna, Söderköping. 

942 Andersson, Gust. Wilhelm, Drängsbo, Bersbo 1162 Andersson, Gustav Ruben, Backasand, Ödes-hög 

. 1076 Andersson, Gösta, Böda, Opphem. 1052 Andersson, Halvar, Ödeshög 

. 1091 Andersson, Hans, Rydsnäs. 1270 Andersson, Hans Arvid Sigfrid, Motala .... 198 

Andersson, Harald, Ekebäck, Basarpö. 1265 Andersson, Harald Nathanael, Skåresta .... 947 Andersson, 

Harald Sven Valdemar. Högliden, Bankekind.577 Andersson, Harry, Helgelöt, Börrum. 

884 Andersson, Helga, Börrum. 883 Andersson, Helmer Andreas, Söderköping . . 482 Andersson. 

Henning, Höckerum, Ringarum 916 Andersson, Henning Gustaf Wilhelm, Borkhults lantbruk, Yxnerum 

. 1163 Andersson, Henning Gösta, Kolstads säteri, Norrköping.757 Andersson, 

Henning Magnus, Fundby Skattegård, Mjölby. 151 Andersson, Henning Rupert, Sperringe, 

Västerlösa. 1228 Andersson, Hilda, Valdemarsvik.957 Andersson, Hjalmar, 

Borghamn.717 Andersson, Hjalmar, Slycke, Vikingstad .. 1185 Andersson, Hjalmar Vallentin, Brohagen, 

Stråisnäs. 840 Andersson, Ingeborg Julia, Hogstad. 852 Andersson, Ivar, Grimsum, 

Ringarum.916 Andersson, Ivar, Kisa. 1026 Andersson, Ivar, Sätra, Gårdeby, Skärkind . 1154 

Andersson, Ivar Fredrik, Horn. 1008 Andersson, Ivar Martin, Ekbacken, Holm, Motala 

. 536 Andersson, Johan Alfred, Dömestad Västergård, Västerlösa. 1228 

Andersson, Johan August, Norrköping .... 251 Andersson, Johan August, Hulu, V. Harg . . 1238 Andersson, 
Johan Bernh., Hamra, Hjulsbro 994 Andersson, Johan Emil, Bäckaskog, Aby . . 700 Andersson, Johan Ernst, 

Finköping.1316 Andersson, Johan Gottfrid, Hagerstorp, Jonsberg. 1303 Andersson, 

Johan Herman, Kisa. 1026 Andersson, Joh. Konrad, Holmshult, Mjölby 877 Andersson, Johan Theodor, 

Södra Kungsängen, Norrköping.252 Andersson, Johan Vilhelm, Reseberga, Sven- 

neby. 1298 Andersson, Johan Walfr., Kårtorp, Slättmon 1043 Andersson, John Axel, 

Brunebo Storgård, Horn. 1008 Andersson, John Einar, Odensåker, Okna .. 1136 Andersson, 

John Evert, Anneberg, Fjusfors 793Sid. Andersson, John Fredrik, Djupdalen, Alhagen, Skärblacka 

. 1136 Andersson, John Gunnar, St. Grönhög, Kummelby. 1109 Andersson, 

John Gustaf, Norrköping. 252 Andersson, John Ivar, Olofstoip, Gistad .. 1150 Andersson, Jolin Oscar, 

Söderköping. 482 Andersson, John Wilhelm, Finköping.37 Andersson, Jonas, Degeryd, Vårdsberg .... 

588 Andersson, Jonas Rudolf, Norrköping.252 Andersson, Jonathan, Motala.198 Andersson, Josef 

Mattias, Finköping.38 Andersson, Julius, Byckoip, Ulvåsa. 529 Andersson, Karl, Mjölby. 

152 Andersson, Karl, Söräiig, Fågelsta. 569 Andersson, Karl, Ödeshög. 1091 Andersson, Karl, 

Skattegården, Sjögestad .. 1191 Andersson, Karl, Eksjöhults Mellangård, Ulrika. 1193 
Andersson, Karl Adolf, Hästholmen. 1086 Andersson, Karl Alfr., Marielund, Norrköp. 252 Andersson, Karl 

And., K ars torp. Norrköping 253 Andersson, Karl Anders, Hörstorps Neder- gård, Östra Ryd. 1166 

Andersson, Karl August, Linköping.38 Andersson, Karl August, Linköping. 1316 Andersson, Karl Axel 

Viktor, Lövhult, Boxholm. 840 Andersson, Karl David Emanuel, Huseryd, Kim stad 

. 1123 Andersson, Karl Einar, Egelstad Mellangård, Västerlösa. 1229 

Andersson, Karl Emil, Eliantoip, Doverstoip 758 Andersson, Karl Erik, Bäckershov, Aby .... 700 Andersson, 
Karl Evald, Lindegård, Ljusfors 793 Andersson, Karl Gunnar, Stororp, Tidersrum 1047 Andersson, Karl Gustaf, 
Åstorp, Rogslösa . .1X1 Andersson, Karl-Gösta, Posthuset, Ljungsbro 815 Andersson, Karl Henrik, Borensberg 

. 656 Andersson, Karl Johan, Stortorp, Sömmen.. 867 Andersson, Karl Johan, Linköping. 1316 

Andersson, Karl Mauritz, Norrköping. 253 Andersson, Karl Oscar, Eksund. 253 Andersson, Karl 

Oskar, Skärnäs, Ö. Ryd .. 1166 Andersson, Karl Oskar, Dansäter, Ö. Ryd.. 1167 Andersson, Karl Sten, 

Fredriksberg, Kättinge 1298 Andersson, Karl Vigilius, Mörby, Viby, Mantoip. 1220 

Andersson, Karl William Esaias, Brädgården, Hogstad. 852 Andersson, K. E., Kyleberg, 

Svanshals .... 1080 Andersson, Klas, Sorby, Kuddby. 626 Andersson, Klas Oskar, Ö. Lärketorp, Mjölby 

152 Andersson, Knut, Lundby Skattegård, Mjölby 152 Andersson, Knut Edvard, Lundby, Gistad . . 1280 

Andersson, Knut Ivar, Norrköping. 253 Andersson, Knut Konrad, Lagmansberga Storgård, 

Fågelsta. 829 Andersson, Konrad Leo, Fallsberg Östergård, Skänninge.830 

Andersson, Malcus, Åtvidaberg. 595 Andersson, Martin, Lilla Sööd, Furingstad . inö Andersson, Martin 

Walfr., Brickstad, Klockrike. 673 Andersson, Meggie, St. Syltvik, Valdemarsvik 891 

Andersson, Melker E. H., Linköping.38 Andersson, Nils David, Fristad, Kuddby . . 642 Andersson, Nils 

Einar, Herseberga, Skärkind 1156 Andersson, Nils Gunnar, Ljunga, Maiitoip . 1215 Andersson, Nils Gustav, 

Skärblacka. 1136 Andersson, Nils Harald, Rappestads Prästgård, Vikingstad. 1186 

Andersson, Nils Johan (John), Narveryd, Skenninge.691 Andersson, Nils Johan, Sätra, Vånga 

.793 Andersson, Nils Olof (Olle) August, Alve- stad, Kimstad. 1124 Andersson, Nils Oskar, 

Toip, Godegård .... 731 Andersson, Nils Rob., Solgården, Klockrike 673 Andersson, Nils Sture Valfrid, 

Hultsfrid, Mantoip. 1220 Andersson, Nils Väld., Asseduii, Vikingstad 1186 — IS Sid. 

Andersson, Olof Torvald, Stjärnvik, Risinge 758 Andersson, Oskar, Gärdslätt, Väderstad .... 867 Andersson, 
Oskar, Björklunda, Ydrefors . . 1262 Andersson, Oskar Fredrik, Trälsäter, Vånga 793 Andersson, Oskar Helge, 

Gullberg.816 Andersson, Oskar Leonard, Linköping .... 38 Andersson, Otto Thorvald, Karlslunds gård, 

Norsholm. 1156 Andersson, P. A., Gusum.916 Andersson, P. E. Richard, 

Linköping. 1317 Andersson, Per, Rogslösa.717 Andersson, Per Arvid, Boberga, Ö. Husby . 1308 

Andersson, Per Johan, Ainas Södergård, Skeppsås, Fornåsa. 689 Andersson, Per Oscar, Hälla, 

Skårestad .... 907 Andersson, Pher J. H., Mjölby.152 Andersson, Pontus, Klockhemmet, Gammalkil 1176 

Andersson, Ragnar, Gästgivaregården, Kisa . 1027 Andersson, Richard, Borghamii.717 Andersson, 

Robert André, Norrköping .... 254 Andersson, Robert Andreas, Slottet, Fornåsa 667 Andersson, Rupert, Ljusfors 

Bruk, Skärblacka 1137 Andersson, Selem Valter Edvard, Ormestorp, Söderköping.942 

Andersson, Selma, Motala. 198 Andersson, Seth Robert, Hycklinge.1017 Andersson, Sigfrid, 

Alorp, Sjögestad.1192 Andersson, Sten Filip Gillis, Ö. Eneby, Norrköping.254 

Andersson, Svante, Säverum, Ringarum .... 917 Andersson, Sven, Linköping.39 Andersson, Sven 

Arvid, Norrköping.254 Andersson, Sven Axel Martin, Fogden 5 A, Finspång.758 

Andersson, Sven Elis, Mjölby. 153 Andersson, Sven Gerold, Söderköping. 483 Andersson, Sven 

Henry Wald., Linköping. . 39 Andersson, Sven Tage, Ull stämma gård, Linköping.994 

Andersson, Tage Henrik, Gustad, Vikingstad 1198 Andersson, Thor Ragnar, Linköping.39 Andersson, 

Thure Efraim, Vånga.794 Andersson, Ture Erik Artur, Gusum.917 Andersson, Valfrid, Forsnäs 

.i A 55 Andersson, Väste, Motala Verkstad. 536 Andersson, Victor, Åbylund, Ledbergskulle .1180 

Andersson, Viktor, Hycklinge. 1017 Andersson, Viktor Fredrik, Östermems mejeri, 

Höckerstad. 650 Andersson, Wictor, Tellekullen, Ödeshög . . 1092 Andersson, Wiktor, Narbrck, 

Ödeshög .... 1092 Andersson, Wilhelm, Rosenlund, Bankekind 577 Anderzén, Otto Theodor, Norrköping. 
255 Andrac, Tor, Linköping.39 André, Gun nar Heinrich Hjalmar, Norrköping.-.o- • 

• 255 André, Torgny Johan Arvid, Knivberga gård. Norrköping. 255 Aiigerpointner, Matth., 

Djurön, Norrköping 1104 Ångström, Hjälm. Warenius, Karlsborg, Åby 700 Ankarklo, Nils, Kisa. 

1027 Annerén, Rolf Erik, Åtvidaberg. 595 Antonsson, Maria Johanna (Hanna), Björkdala, Gammalkil 

. 1176 Appelgren, Joh. Wilh., Skarpenberga, Kuddby 647 Appelgren, John, Jerus, Kuddby. 

647 Appelgren, Karl-Erik, Östra Husby. 1308 Appelgren, Richard, Solbacka. 1314 Appelkvist, John 

Rudolf, Dagsberg. 1104 Appelquist, John Elis, Norrköping. 256 Appelqvist. Carl Edvard, Norrköping 

.256 Appelqvist, Sven Gösta, Norrköping. 256 Appeltofft, Oskar Emil Frithiof, Norrköping 256 von 

Arbin, Ellen, Linköping.40 Aréus, Anders Einar, Ljusfors Bruk, Skärblacka.H37 

Arfwidsson, Karl Daniel, Norrköping. 257 Arhén, John, Herrborum, Söderköping .... 936 Arnell, Karl 

August, Byle, Vingåker. 775 Arnell, Karl Emil, Gärdslätt, Väderstad .... 868 Arnstedt, Olof V., 

Linköping.40 Arnwald, Arvid, Åtvidaberg. 596— 1341 — Sid. Armvald, Karl Gösta Valentin, 

Söderköping 483 Aronsson, Aron Vilhelm, Tjugentoip, Höckerstad. 650 Aronsson, Georg 

Melker, Ängsbo, Sya .... 1212 Aronsson, Karl Isak, Lagmaiisberga, Fågelsta 830 Aronsson, Nils, Utangärstad, Ö. 

Husby .... 308 Aronsson, Tore, Malm, Kummelby. 118 Aipö, Albin, Basaipö.265 Aipö, 

Hjalmar, Torpa, Ramfall. 265 Aipö, Signe, Toipa, Ramfall. 1265 Arsell, Carl Gustaf, Norrköping 

.257 Arvidson, Arvid, Rimforsa. 1053 Arvidsson, Albert A., Motala. 199 Arvidsson, 

Arvid Gustaf, Backa Kvarn, Ö. Ryd. 1167 Arvidsson, Axel Knut, Täcktö Frälsegård, 

Klockrike. 673 Arvidsson, Axel Nicanor, Åtvidaberg-. 596 Arvidsson, Carl Bertel, 

Norrköping.257 Arvidsson, Carl Oscar Gottfrid, Borenshult, Motala Verkstad.536 

Arvidsson, Henrik, Ödeshög. 1092 Arvidsson, Levi, Skärblacka. 1136 Arvidsson, Roland, 

Nykyrka. 562 Aschilles, Axel, Åtvidaberg. 596 Asklund, Seth, Kimstad. 1124 

Asklund, Tage Olof, Finspång. 758 Asklöf, Gustaf Birger Konrad, Norrköping 257 Asklöf, Ture Harald 

Viking, Norrköping . . 258 Asklöv, Ernst Theodor, Åtvidaberg. 596 Asmundsson, Martin, Mellangärden, 

Västerlösa. 1229 Aspeqvist, Nils, Appuna. 834 Asph, Carl Alban, Hagadal, 

Gullberg.816 Aspling, Karl Mauritz, Skärblacka.H37 Asplund, John, Övre Lagnö, S:a Anna .... 937 

Asproth, Hugo Daniel, Norrköping. 258 Asproth, Knut, Linköping.40 Astell, Edwin, Linköping 

.40 Astlind, Eric, Söderköping. 483 Auer, Nils, Norrköping. 258 Augustinius, 

John, Nykil. 1182 Augustson, Lilly, Baiikekind.577 Augustssoii, Karl Fritz, Boberg, Vånga 

.... 794 Augustsson, Karl Helge, Bocksätter, Mogata 907 Augustzén, Sköld Valdemar, Stora Villan, Ljusfors 

Bruk, Skärblacka. 1137 Aulin, Johan Henrik Hjalmar, Norrköping . 258 Aurell, Lars Erik, Hov Storgård, 

Bjälbo . . 856 Ax, Ivar, Dyhult, Skåresta.907 Ax, Simon, Svinhult. 1263 Axberg, Gabriel 

Linus, Breviksnäs, Gryt. . 891 Axeling, Allan, Gravstens skola, Bankekind 577 Axelson, Karl E., Oxåker, 

Kolmården .... 1112 Axelson, May, Ydre. 1256 Axelsson, Arvid, Basaipö.1266 

Axelsson, Axel David Emanuel, Öjeby, Norsholm. 1157 Axelsson, Erik, Hökbrcken, 

Skåresta. 948 Axelsson, Harald Emanuel, Norrköping .... 259 Axelsson, Josef, Ålbäcken, Trehörna.1084 

Axelsson, Karl-Axel, Kårstad Norrgård, Österstad. 687 Axelsson, Karl Walfrid, Gärstad, 

Gistad .. 1150 Axelsson, Petrus, Viskarp, Rydsnäs. 1270 Axelsson, Simon, Ödeshög. 1092 

Axelsson, Torsten, Biskopsbcrga, Skänninge 830 Axen, Adolf Melcher, Hulje, Mjölby. 860 Axen. Karl 

August, Söderköping. 483 Axen, Per Oscar, Söderköping. 484 Baard, Gustaf Ferdinand, Gårdeby, 

Kättilstad 1043 Baard, Oskar Elis, Gårdeby, Kättilstad .... 1043 Back, Sven Erik, Norrköping.259 

Backlund, Hanna Elisabet, Björklunda, Mogata.907 Banck, Hjalmar, Lindekullen, 

Fågelsta .... 531 Bard, Gustaf A., Linköping.41 Bartels, Birger Carl Knut, Norrköping .... 259 Becker, 

Mandis, Söderköping. 484 Beckman, Carl August, Kungsbro, Vreta Kloster.816 Sid. 

Beckman, Carl Erik Mauritz, Kungsbro, Vreta Kloster.817 Beckman, Erik Gun nar A:son, 

Linköping . . 41 Beckman, Gustaf Carl Leonard, Norrköping 259 Béen, Fredrik, Linköping.41 

Behrnsten, Karl Einar, Linköping.41 Beijer, Bernhard Isidor, Söderköping. 484 Belford, Karl Helge, 

Hösterum, Söderköping 908 Belin, John Gustaf, Norrköping.260 Belin, Signe Elvira, Norrköping. 260 Bendertz, Joel, Linköping.42 Bengtson, Eric, Motala. 199 Bengtson, Harald, Tuna, 

Hedaslätt. 1069 Bengtson, Hilmer Vilhelm, Norrköping .... 260 Bengtson, Sven Birger, Borensberg. 

656 Bengtsson, Albin Theodor, Linköping. 1317 Bengtsson, Artur Walter Sigurd, Linköping 42 Bengtsson, 

Bengt, Norrköping.260 Bengtsson, Emil, Unnerstad, Kuddby. 627 Bengtsson, Karl Leonard, Falla, 

Finspång. . 759 Bengtsson, Oscar, Norrköping.261 Bengtsson, Signe, Norrköping.261 

Bengtsson, Tore, Motala.199 Bengtsson, Tore Lennart, Norrköping.261 Bengtzon, Bengt 

Johannes, Korsbacka, Skänninge. 830 Bengtzon, Mauritz, Östanskog, Kisa. 1027 

Benson, Hugo, Linköping.42 Bensow, Frank Sigurd, Norrköping.261 Bentzer, Axel Gerhard, 

Fönsås, Fornåsa . . 687 Berg, Axel Ivar, Norrköping.262 Berg, Egron, Utsikten, Åtvidaberg.597 

Berg, Emil Th., Norrköping.262 Berg, Henrik Herman, Norrköping.262 Berg, Johan Viktor, 

Mjölby. 153 Berg, Martin, Fröstad Mellangård, Linghem 1281 Berg, Nils Åke, Mjölby. 153 

Berg, Oskar Einar Daniel, Vadstena.516 Berg, Per Magnus Erik, Mjölby.153 Berg, Sven, 

Söderköping. 484 Berger, Axel F., Bona, Karlsby. 562 Bergersén, Walther Camillo, Norrköping 

. . 262 Bergfast, Signe Matilda, Borensberg. 656 Berggren, Asta, Åtvidaberg. 597 Berggren, David, 

Korssätter, V. Husby .... 980 Berggren, Hans Robert, Norrköping. 263 Berggren, Hilding, Björsäter. 

582 Berggren, Olof Fudvig, Finköping. 1317 Bergh, Erhard, Rydsnäs. 1270 Bergh, Harry, 

Borensberg.681 Bergh, Karl W., Karlslund, Motala Verkstad 537 Bergholm, Karl, Norrköping 

. 263 Bergkvist, Isa Maria, Öjebro, Mantoip .... 1203 Bergling, Carl, Mem. 643 Bergling, 

Melcher, Boxholm.841 Berglund, Arne, Motala.199 Berglund, Axel Ernfrid Einar, 

Norrköping 263 Berglund, Börje Lennart, Linköping.42 Berglund, Elin, Beatelund, Linköping. 1282 

Berglund, Harry C., Mjölby.154 Berglund, Karl, Valdemarsvik. 958 Berglund, Nils Ivar, 

Norrköping. 263 Berglund, Rune Einar Fritiof, Norrköping. 264 Bergman, Ernst E., Åtvidaberg. 

597 Bergman, Karin, Schedevi gård, Opphem . . 1053 Bergman, Kari Fredrik, Skockelstad, Linghem 

. 1286 Bergman, Kristina Johanna, Lugnet, Bränninge. 987 Bergman, 

Sven Gustav Adolf, Vadstena . . 516 Bergman, Torsten Olof, Mjölby. 154 Bergmark, Hjalmar Teodor, 

Norrköping . . 264 Bergquist, Axel Ossian, Söderköping. 485 Bergquist, Carl, Smedjebacken, Forsnäs .... 

1256 Bergquist, Eric, Smedjebacken, Forsnäs .... 1256 Bergquist, John, Smedjebacken, Forsnäs .. 1256 

Bergqvist, D. R, L., Norrköping.264 Bergsten, Thure Alexander, Norrköping .... 264 Bergström, Axel 

Florentin, Norrköping .... 265 Bergström, Axel Sigfrid, Gusum.917 Bergström, Erie, Åtvidaberg. 

597 Bergström, Eric Hj., Linköping.43Bergström, Ernst Wilhelm, Linköping .... 43 Bergström, Gustaf 

Adolf, Vrsby gård, Okna 1138 Bergström, Johan Alfred, Backasand, Vikingstad. 1186 

Bergström, John Ernst Algot, Kisa. 1027 Bergström, John Gottfrid, Valstoip, Norrköping 

. 265 Bergström, Karl Erik, Norrköping.265 Bergshöm, N. A. Hrsoii, Stegeborgs 

egendom. Stegeborg.942 Bergström, Per Albert, Norrköping. 265 Bergström, Per Reinhold, 

Klintorp, Linghem 1286 Bergström, Selma M., Törnevalla, Linghem 1286 Bergström, Sture Axel, Norrköping 

. 266 Bergström, Werner, Linköping.43 Bergvall, Axel Gunnar, Norrköping. 266 Bergvall, 

Axel Ivar, Norrköping. 266 Bergvall, Axel Ludvig, Norrköping. 266 Bergvall, Erik, 

Mjölby. 154 Bergvall, John August, Åkermossen, Höckerstad.651 Bergvall, 

Kari Arvid, Stockerum, Rönö .... 638 Bergvall, Karl-Axel, Norrköping. 267 Bergvall, Karl Verner, 

Norrköping.267 Bergvall, Nils, Linköping.43 Bergwall, Nils, Linköping.44 Berlin, 

Helge, Modala. 200 Berndtson, Åke, Högmark, Söderköping .... 886 Berzelius, Dåv., Motala 

Verkstad. 537 Berzelius, Karl Jacob, Norrköping. 267 Beskow, Einar, Linköping.44 

Beskow, Fritz, Norrköping. 267 Bey, Camille S. Ghazala, Kylebergs Säteri, 

Svanshals. 1080 Bielke, Thure-Gabriel, Sturefors. 1003 Bielkhammar, Hilding Ivar, 

Österberg, Söderköping.943 Bilfeldt, Axel Engelbrekt, Norrköping .... 268 Bille, Karl 

Vilhelm, Norrköping. 268 Billing, Carl Chr., Norrköping. 268 Birath, Elis Gottfrid, Boxholm 

.841 Birgersson, Allan, Centrum, Gusum.917 Biörklund, Carl Albert, Söderköping. 485 Bjelle, 

Beda Sabina, Söderköping. 485 Bjelle, Bengt, Fallsberg, Skänninge.831 Bjerksjö, Eric August, 

Uddenäs, Alvan .... 695 Bjurek, Johan Samuel, Trehörna. 1084 Bjurhamn, Axel Evert, Linköping.44 

Bjuhr, Knut Folke, Norrköping. 268 Bjurström, Karl G., Rakstorp, Basarpö .... 1247 Bjarne, Asta, 

Skänninge.464 Björck, Astrid Maria, Boxholm.841 Björck, Carl Eric, Kungshöga, Mjölby .... 

860 Björk, Axel Gottfrid, Väderstad. 870 Björk, Gunnar, Folåsa, Vikingstad. 1186 Björk, Johan 

David, Grankulla, Sya. 1212 Björk, Johan Ivar, Väder stad.871 Björkeson, John, Linköping. 

44 Björklund, Axel Alfred, Valdemarsvik .... 958 Björklund, Ernst, Fillinge, Bankekind .... 578 Björklund, 

Herman Alfred, Norrköping .... 269 Björklund, Olov, Valdemarsvik. 958 Björklund, Pehr - Olof, 

Norrköping.269 Björklund, Sven Martin, Linköping.45 Björkman, Gustaf Adolf, Norrköping.269 

Björkman, Gösta Oscar Probus, Linköping . 45 Björkman, Halvar Nils Henrik, Bråta, Borensberg 

. 682 Björkman, Henning Nils Malcolm, Linköping 45 Björkman, Henrik Ewald, Linköping 

.45 Björkman, Olgar David, Väderstad.871 Björkman, Oskar Martin, Hycklinge, Fornåsa 667 Björkne, 

Evert Natanael, Norrköping.269 Björksten, Casper, Valdemarsvik. 958 Björn, Ernst Arvid, Forsnäs 

. 1257 Björndal, Gösta, Åtvidaberg. 598 Björne, Axel, Mjölby.154 Björncman, 

William, Norrköping.270 Björsteii, Axel Einar, Kisa. 1028 Blick, Ivan, Rydsnäs. 

1270 Blom, Fredrik Adolf, Mjölby. 155 Blom, Hugo, Norrköping.270 Sid. Blom, Olof 

Harald Eugen, Norrköping .... 270- Blomberg, Axel Fredrik, Söderköping. 485 Blomberg, Elon, Valla, 

Herrestad.714 Blomberg, Erik Albert, Linköping.46 Blomberg, Karl Gustaf Axel, Söderköping . . 486 

Blomberg, Ture Olof, Linköping.46 Blombergsson, Erik Carl, Linköping.46 Blomé, Jolin, 

Norrköping.270- Blomé, Oscar, Norrköping.271 Bl omen, Aug., Valdemar svik. 

959. Blomér, K. J. Herbert, Mjölby. 155 Blomgren, Carl O., Linköping.46. Blomgren, Oskar 

Yngve, Boxholm.841 Blomkvist, Oskar Theodor, Boxholm. 842- Blomquist, Carl Knutsson, Gistad 

. 1150 Blomqvist, Axel Hjalmar, Linköping.47 Blomqvist, Gustaf Ferdinand, Klinga gård, Klinga 

.271 Blomqvist, Simon Emanuel, Borensberg .... 657 Blomstrand, Yngve Kristian, 

Järnvägen, Finspång._. 759- Blondcll, Sven, Ödeshög. 1093 Boden, Rut Gunhild, 

Skänninge. 465 Bodin, Gustav Georg, Arkösund. 1303. Bogren, Nils Anker, Johannelund, Eldslösa, 

Mjölby. 155 Bohlin, Johan Einar Emanuel, Linköping . . 47 Bohlin, Sven Gunnar, Motala 

.200 Bohm, Arvid, Stora Äiigesby, Motala. 537 Bohman, Edvard, Norrköping.271 Mohman, 

Karl Ragnar, Norrköping.272- Bohman, Nils, Norrköping.271 Bohman, Oskar Valentin, 

Vårdsberg. 588; Bohman, Per Nestor, Norrköping.272 Bohman, Salomon Constantin, Linköping . . 

1317 Bohman, Sigrid, Vårdsberg. 588; Boiardt, Gustaf, Norrköping.272 Bokblad, Ernst 

Bernhard, Söderköping .... 486 Boklund, John, Linköping.47 Bokström, Carl Johan, Norrköping. 

272 Bolander, Karl Yngve, Prästgården, Vånga 794 Bolin, Alfred Augustus, Norrköping. 273 Bolin, Sven 

Assar, Norrköping. 273, Bolin, Wiggo Pontus, Ring, Kuddby. 647 Bolinder, Jean Aug., Laggarps 

Säteri, Stråisnäs. 877 Bolling, Edvin, Ramshuset, Västra Harg . . 1238. Boman, Filip, 

Linköping.47 Boman, Gvistav Martin B., Arkösund. 1303 Bonn, Hjalmar, Valdemarsvik. 

959' Borg, Alvar Gustaf Fredrik, Karlsborg, Västerlösa. 1229. Borg, Carl Axel, Linköping 

. 1318 Borg, Gustav Richard, Norrköping. 273 Borg, Helmer, Norrby, Mjölby.86o> 

Borggren, John Erik, Norrköping. 273 Borgquist, Sture Lennart, Linköping.48 Borgström, Torsten 

B:son, Linköping.48: Borin, Nils Harald, Mjölby. 155, Borssén, Göte Sigurd, Norrköping.274. 

Boshöm, William L., Motala.200 Botvidsson, Josef Ivan, St. Berga, Ö. Husby 1309. Botvidzon, Gösta, 

Motala.200- Botwidsson, Josef, Vittinge, Åsvittinge .... 627 Bournonville, Paul, Ödeshög. 

1093 B räf, Lars, Svinhult. 1263; Brage, Ingvar, Linköping.48 Brage, J. A., Åtvidaberg 

. 598- Brage, Karl Ivar, Kungshöga, Mjölby. 156- Brage, Per A., Ramfall. 1266- 

Brahme, Bengt Leonard, Norrköping.274 Brandel, Ernst, Brandsnäs, Tranås. 1266- Brandt, Isac 

Rinaldo, Mjölby. 156- Brandt, Nils Oskar, Linköping.48 Brandt, Per Arvid, Motala.201 

Brandt, Wilhelm, Norrköping.274 Brinck, Tore, Norrköping.274. Bring, Gustaf Edvin, Särstad 

Lillgård, Väderstad. 868 Bringfelt, Tage Gunnar, Stöckeby, 

Söderköping.948 Brobeck, Bernh., Holm, Motala. 537- 1342 —Sid. Broberg, 
Ture, Vedemö, Motala. 556 Brodd, Allan, Skänninge. 465 Brodd, Göte, Skänninge. 

465 Brodén, Gustaf Herman, Eldslösa, Mjölby.. 156 Brodén, Johan Fredrik, Maspelösa. 807 Brodin, F., 

Finköping.49 Brodin, Hans Wilhelm Germund, Finköping 49 Brodin, Knut Torsten Åke, 

Norrköping .... 275 Brodin, Melker, St. Koleryd, Ny ki l. 1182 Brogren, Mauritz Wilhelm, Mjölby. 156 

Brogren, Sten Karl Teodor, Kättilstad .... 1043 Brogård, Sven, Finköping.49 Brolin, Gunnar, 

Kjettestoip, Kisa. 1028 Brolin, Sven, Kolmården. 1112 Broman, John Henrik, Bona, Karlsby. 

563 Bromée, Kjell Viktor, Norrköping. 275 Brun, Simon, Krisseby, Boet. 1076 Brundin, Carl 

Hugo, Åtvidaberg. 598 Brunius, Frans Ferd., Ö. Tollstad, Mantoip 1242 Brunius, Vendela Matilda, Haga, 

Hällestad 737 Brunnander, Karl, Norrköping. 275 Brunnberg, Johan Henning Emanuel, Tåby, Östra Ryd 

. 1167 Brunsjö, Axel, Finköping. 1318 Brynje, Roland, Norrköping.275 

Bröttling, Margareta (Greta), V. Stenby, Fågelsta.569 Burén, Arvid, Grytgöl. 

737 Burén, Carl Daniel, Grytgöl.737 Butler, Cyril Pierce Somerset, Norrköping. . 276 Byqvist, Gustaf 

Bertrand, Norrköping .... 276 By sjö, Inga, Söderköping. 486 Bäck, Ebbe Sven Sigvard, Borensbcrg .... 

657 Bäcklund, Johan Fritiof, Boxholm. 842 Bäckman, Axel Ivar, Norrmem, Höckerstad 651 Bäckman, Carl 

Eric, Änghem, Väversunda . . 726 Bäckman, Eric, Åtvidaberg. 598 Backman, Ernst Fredrik, 

Norrköping. 276 Bäckström, Axel, Grebo. 585 Bäckström, Nils, Grebo.585 

Börgesson, Sture Göte Wilhelm, Norrköping 276 Börjel, Johan Ewert, Norrköping.277 Börjeson, Birger 

A. E., Horn. 1009 Börjesson, John Martin Didrik, Norrköping 277 Börling, Carl Oskar. Hydinge 

Norrgård, Sya 1212 Böös, Bror Nils Wilhelm, Norrköping .... 277 Caap, Ernst August P:son, Norrköping .... 277 

Cahp, Carl Viktor P:son, Norrköping.278 Calemark, Carl Gun nar, Norrköping. 278 Calmfors, Seth, 

Norrköping. 278 Carcnbcrg, Carl, Motala.201 Carl berg, Bo Casten, Motala Verkstad .... 538 

Carlbom, Carl H. A., Edshult, Horn. 1009 Carlbt i i ig, Martin, Norrköping.278 Carldéhn, Eric, Ringas 

. 622 Carlfors, Carl Martin, Mjölby. 157 Carlmo, Otto Ludvig, Finspång. 759 Carlsen, 

Carl Gustaf Adolf, Linköping .... 49 Carlson, Algot, Tidersrum. 1047 Carlson, Arthur Valentin, 

Mjölby. 157 Carlson, Bror Vilhelm Leonard, Norrköping 279 Carlson, Carl Albin, Loddby, Åby.700 

Carlson, Carl Algot Hj., Roxtoip, Mjölby . . 861 Carlson, Carl Gunnar, Norrköping.279 Carlson, Carl 

Martin, Linköping.50 Carlson, Curt Gunnar, Linköping.1318 Carlson, Einar, Gryt.891 

Carlson, Eric Bertil, Linköping.50 Carlson, Erik, Kapperstad, Sjögestad. 1176 Carlson, Ernst 

Bernhard, Hästholmen .... 1086 Carlson, Ernst Herman, Malma gård, Linköping. 1282 

Carlson, Ester, Gryt.891 Carlson, Frans Leo, Himmelsby, Mantoip . . 1242 Carlson, Gustaf, 

Motala.201 Carlson, Gustaf, Holm, Motala. 538 Carlson, Gustaf, Stora Vilseberga, Rogslösa 

718 Carlson, Gustaf, Axstad, Mjölby.861 Carlson, Gustav Eric, Norsholm. 1124 Carlson, Helge 

Malcolm, Söderköping. 486 Carlson, Ivar E., Albacken, Gusum.918 Sid. Carlsoi, Johan August, 

Vadstena.517 Carlsoi, Johan Emil, Orlunda, Skedaborg . . 998 Carlsoi , Knut Octavius, Norrköping. 

279 Carlsoi , Lilly, Ållebråta, Gusum.918 Carlson, Martin, Tunarp, Lagern. 1271 Carlsoi Nils Erik, 

Norrköping.279 Carlson Nils Ragnar, Norrköping. 280 Carlson Oscar, Väversunda.726 

Carlson Robert, Täljestad, Linghem. 1293 Carlson S veri, Tjällmo. 786 Ca Ison, Sven U„ 

Simonstorp.710 Ca Ison, Walfrid, Åeryd, Ödeshög. 1093 Ca Ison, Wilhelm Torsten, Boxholm. 

842 Ca Isson, Adolf Fredrik, Lövsäter, Stjärnorp 810 Ca Isson, Anders Johan, Veta Storgård N:o 2, Mantoip 

.1215 Carlsson, Anna, Risinge.759 Carlsson, Arvid, Haga, Hycklinge. 1017 

Carlsson, Arvid, Ydrefors. 1048 Carlsson, Axel, Finspång.760 Carlsson, Axel, Cronholm, 

Svanshals. 1080 Carlsson, Axel, Maiitoip. 1220 Carlsson, Axel Emanuel, Nybygget, Ekängen, 

Linköping. 1282 Carlsson, Axel Otto, Mjölby. 157 Carlsson, Axel Reinhold, Sibboip, 

Maspelösa 807 Carlsson, Axel Werner, Fyrbylunds trädgård, Norrköping. 280 Carlsson, Birger, 

Vreta Södergård, Skänninge 831 Carlsson, Bror, Västerlösa. 1229 Carlsson, Bror Albert Vincent, 

Viberga, Finspång. 760 Carlsson, Bror Axel, Norrköping.280 Carlsson, Bror Helge, 

Moo, Skedaborg .... 998 Carlsson, C. Algot, Nedre Götala, Varv .... 551 Carlsson, Carl, Norrköping. 

280 Carlsson, Carl, Ådala, Norra Vi. 1-251 Carlsson, Carl Albert, Torp, Linghem. 1293 Carlsson, Carl 


August, Grytgölsby, Grytgöl. 738 Carlsson, Carl August, Sila, Tisnarbro .... 775 Carlsson, Carl David, Esplunda, 

Fornåsa . . 667 Carlsson, Carl David, Malexander. 865 Carlsson, Carl Einar. Bredstad, Söderköping 643 

Carlsson, Carl Emil, Stallsberg, Sya.1212 Carlsson, Carl Erik, Brenäs, Katrineholm . . 776 Carlsson, Carl 

Erland, Dagsberg. 1105 Carlsson, Carl Frithiof, Älvestad, Älvan . . 695 Carlsson, Carl Giedon, Önnebo, V. 

Harg . . 1238 Carlsson, Carl Gustaf, Hjulsbro.994 Carlsson, Carl Herb., Fredrikshall, Linköping 50 

Carlsson, Carl Ivar Folke, Sätra, Doverstoip 760 Carlsson, Carl Leonard, Söderköping. 487 Carlsson, Carl 

Titus, Norrköping.281 Carlsson, Carl Wilhelm Ludvig, Graiikulla, Vinnerstad, Motala.556 

Carlsson, C. J., Örtomta.622 Carlsson, Clas Georg, Grytgöl. 738 Carlsson, Clas Oscar, 

Kolmården. 1113 Carlsson, C. W"., Kvarntorp, Svanshals .... 1080 Carlsson, David, Mjölby. 

157 Carlsson, David Valdemar, Rosendal, Sya . . 1213 Carlsson, Edvin, Sundsjö, Norra Vi. 1252 Carlsson, 

Edw., Gryt. 892 Carlsson, Efraim, Karlsbo, Ramfall. 1266 Carlsson, Einar, Halleby gård, 

Halleby .... 1157 Carlsson, Elis Vladimir - , Strandhem. Sya .. 1213 Carlsson, Emil, Stenkilsvarv, Varv.552 

Carlsson, Enoch, Motala.201 Carlsson, Enock A., Hollersbo, Ringarum . . 918 Carlsson, Eric, 

Kolmården. 1113 Carlsson, Eric Pontus Hjalmar, Linköping. . 1318 Carlsson, Erik Verner, Amundebo 

Storgård, Ulrika. 1194 Carlsson, Erland, Tullerum, Norra Vi.... 1252 Carlsson, Ernst, Hult, 

Trehörna. 1084 Carlsson, Ernst Algot, Kungshöga, Mjölby .158 Carlsson, Ernst Leon, Norsholm. 

1124 Carlsson, Ernst Robert, Strålsiiäs. 877 Carlsson, Ernst Wilhelm, Vallerstad Prästgård, Skänninge 

. 692 Carlsson, Folke, Linköping.50 Carlsson, Folke, Risiiige.760Sid. 

Carlsson, Folke Emil, Söderköping. 487 Carlsson, Frans Edvard, Hälla, V. Husby . . 981 Carlsson, Frans 

Oscar, Grytgöl. 738 Carlsson, Frans Otto, Matildeborg, Skönberga 948 Carlsson, Fridolf Natanael, 

Norrköping .... 281 Carlsson, Gerda, Fivelstad, Fågelsta.531 Carlsson, Gerda, Vikingstad.1198 

Carlsson, Gunnar, Linköping.51 Carlsson, Gunnar, Motala Verkstad. 538 Carlsson, Gunnar, 

Solbacka, Kolmården .. 1113 Carlsson, Gunnar Ludvig, Sandbyhov, Norrköping.281 

Carlsson, Gunnar Natanael, Norrköping .... 281 Carlsson, Gustaf Adolf, Navesta, Fornåsa . . 689 Carlsson, 

Gustaf Emeric, Skeppsås, Fornåsa 690 Carlsson, Gustaf Hugo, Örvad, Fågelsta .... 570 Carlsson, Gustaf 

Wilhelm, Söderköping .... 487 Carlsson, Gustav Alvar, Valdemarsvik .... 959 Carlsson, Harald, Motala. 

202 Carlsson, Harry, Bresätter, Skälboö. 948 Carlsson, Helga, Gryt. 892 Carlsson, Helmer 

Mauritz, Mauritzborg, Ledbergskulle. 1180 Carlsson, Holger Wilhelm, Fornåsa.668 

Carlsson, Johan. August, Degerön.731 Carlsson, Johan Oscar, Gillorp, Fornåsa .... 687 Carlsson, John 

David, Linköping.51 Carlsson, Karl Arvid Léon., Olovsdal, Vånga 794 Carlsson, Karl Henning, Kölefors 

Kvarn, Kölefors. 1028 Carlsson, Karl Ivar, Mjölby. 158 Carlsson, Karl Ivar, 

Misskärr, Skåresta .... 908 Carlsson, Knut, Hogstads Herrgård, Hogstad 852 Carlsson, Knut Arthur, Smedby, 

Östra Ryd 1167 Carlsson, Knut Birger, Kålgården, Borensberg. 657 Carlsson, Lilly, 

Sandbyhov, Norrköping .... 282 Carlsson, Linus Georg, Skälboö.949 Carlsson, Martin, Strandkullen, 

Motala Verkstad. 556 Carlsson, Mary Kristina Vikt., Simonstorp . 710 Carlsson, Nils 

August, Österby, Tjällmo . . 786 Carlsson, Olof, Orlunda Mellangård, Bjälbo 549 Carlsson, Oscar, 

Motala. 202 Carlsson, Oscar Bernhard, Klockrike. 673 Carlsson, Oscar Teodor, Norrköping. 

282 Carlsson, Oskar, Linköping.51 Carlsson, Oskar, Hult, Nykyrka. 563 Carlsson, Oskar E., 

Motala.202 Carlsson, Oskar Harald Theodor, Hulu, V. Harg. 1239 Carlsson, 

Patrik, Motala.202 Carlsson, Signe Elisabeth, Norrköping. 282 Carlsson, Sven, Fornåsa 

. 668 Carlsson, Sven, Gol, Tjällmo. 786 Carlsson, Sven, Palsgården, Vadstena.856 

Carlsson, Sven Gustav Erik, Norrköping . . 282 Carlsson, Thure, Valdemarsvik. 959 Carlsson, Viktor, 

Rörsberga, Basarpö. 1267 Carlsson, Vilhelm, Ödeshög. 1093 Carlsson, Walter, Valdemarsvik 

.959 Carlsson, Werner, St. Tollstad, Sjögestad .. 1192 Carl sten, Allan Oscar Ragne, Linköping .... 51 

Carlström, Adolf Waldemar, Åtvidaberg .. 599 Carlström, Arne, Åtvidaberg.599 Carlström, Elof, 

Linköping.52 Carlström, Eric, Kisa. 1028 Carlström, John Albert, Mjölby. v . . 158 

Carlswärd, Bror, Skänninge.465 Carlzon, Åke Holger, Klintorpet, Tjällmo . . 787 Carme, Thorsten H., 

Krutebo, Verveln .... 1048 Cars, Thorsten Erik Ragnar, Linköping .... 52 Carstensen, Gustav Vilhelm, 


Norrköping . . 283 Casell, Ernst, Vadstena.517 Casparsson, Ernst Gust., Uttersberg, Krokek 1113 

Casparsson, Per Yngve, Getå. 1114 Castensson, Joel, Solvarp, Asbysand. 1247 Cederberg, Oscar 

Wilhelm, Linköping.52 Cederblad, Sven Gustaf Ragnar, Norrköping 283 Cederborg, Anders, Linköping 

.52 Cedergren, Karl Johan Arvid, Norrköping. . 283 Cederholm, Bertil, Valdemarsvik.960 - 13 

Sid. Cederholm, Carl, Björkudden, Ulvåsa. 529 Cederquist, Fritz, Motala.203 Cedersjö, Harald 

Leander, Linköping.53 Cederstrand, Eleonora Kristina, Norrköping 283 Cederstrand, Johannes Theodor, 

Norrköping 284 Cederström, Bengt Axel, Norrköping. 284 Cederwall, Knut Harald. Norrköping.284 

Ceedigh, Arvid Yngve Anders, Askeby .... 573 Cervin, Gustaf Andreas, Lilla Nyland, Västerlösa 

. 1230 Cervin, Otto Birger, Lilla Nyland, Västerlösa 1230 Chalmers, Helge Emanuel, 

Linköping.53 Christensson, Oscar Edvin, Carlshof, Klockrike. 696 Claesson, Axel, 

Kim stads gård, Kimstad .. 1125 Claesson, Erik Konstantin, Norrköping .... 284 Claesson, Gösta Martin, Gärstad, 

Linköping 989 Clason, Ernst, Linköping.53 Clason, Frans Leonard, Graversfors.701 Cleve, 

Gustaf, Valdemarsvik.960 Cnattingius, Bengt, Linköping.53 Cnattingius, Nils, Hjulsbro 

. 995 Collin, Nils W., Norrköping. 285 Cowes, Kurt Albrecht, Åby.701 Dahl, A. 

Gustaf, Vadstena.517 Dahl, Carl Johan Fredrik, Norrköping_285 Dahl, Josef, Sätersdal, Rök 

. 1073 Dahl, Ragnar, Norrköping. 285 Dahlberg, Anders Johan, Taborsbergs gård, 

Norrköping. 285 Dahlberg, Elis, Söderköping. 487 Dahlberg, Elsa Maria, Bygget, 

Regna.748 Dahlberg, Enar Sixten, Taborsbergs gård, Norrköping. 286 Dahlberg, Frithiof, 

Norrköping. 286 Dahlberg, Hans Henning, Bygget, Regna . . 748 Dahlberg, Ivan Hilmer, Taborsbergs 

gård, Norrköping. 286 Dahlberg, Nils Arvid, Malmslätt.989 Dahlberg, Sven Oskar Eskil, 

Kvillinge, Åby 701 Dahlby, Frithiof Olof Edvard, Komministergården, Mjölby. 158 Dahlén, 

Richard P. Eman., Norrköping .... 286 Dahlgren, Erik A., Finspång.761 Dahlgren, Ernst, Åtvidaberg 

. 599 Dahlgren, Tore Emanuel, Lilla Syltvik, Valdemarsvik. 892 Dahlin, Axel Georg, 

Bjälbo. 856 Dahlin, Gideon, Egeby, Västerlösa. 1230 Dahlkvist, Ludvig Gotthard, Norrköping . . 

287 Dahlman, Karl Gösta, Norrköping. 287 Dahlman, Ossian, Åtvidaberg. 599 Dahlquist, Sixten 

Martin, Vreta Kloster . . 817 Dahlquist, Yngve Esbjörn Arcadius, Linköping.54 Dahlqvist, 

Ernst Victor, Norrköping. 287 Dahlskog, Axel Henrik, Norrköping. 287 Dahlskog, Carl August, 

Väderstad.871 Dahlstedt, C. A. Nils, Finspång.761 Dahlstedt, Hans, Valdemarsvik e.960 

Dahlstrand, Joh. Aug., Holm, Motala. 539 Dahlström, Anna, Backasand, Ödeshög .... 1076 Dahlström, Anna- 

Maria, Skänninge. 466 Dahlström, Arvid, Motala Verkstad. 539 Dahlström, Gustaf Fredrik Vilh., 

Linköping 54 Dahlström. Gösta Werner, Mjölby. 159 Dahlström, Knut WTerner, Mjölby. 159 

Dahlström, Nils Börje, Oskarsborg, Svanshals 1081 Dalin, Emil Valfrid, Norrköping. 288 Dalin, Sten 

Oscar, Minnet, Söderköping .... 943 Damberg, Bengt Evert, Godegård. 732 Danckwardt, Bror Einar, 

Norrköping. 288 Danholt, Carl, Norrköping. 288 Danielson, Daniel, Dyhult, Skåresta.908 

Danielson, Enoch Herman, Hällestad. 738 Danielson, Enok Peter, Mathem, Mantoip . . 1242 Danielson, 

Gunnar, Hällestad. 739 Danielson, Gustaf Amiel, Norrköping. 289 Danielson, Sven, Motala 

.203 Danielsson, Anna, Erikstad, Bankekind .... 578 Danielsson, Axel, Drättinge, Sjögestad .... 

1176Sid. Danielsson, C. J., Rystad Prästgård, Linköping. 1282 Danielsson, Daniel, 

Ståthöga, Norrköping . . 289 Danielsson, David Henning, Bankekind .... 578 Danielsson, Elis August, 

Loviseberg, Svärtinge, Norrköping.289 Danielsson, Georg, Kottoip, Stjärnorp .... 810 Danielsson, 

Gust., Linköping.54 Danielsson, Helge, Åsmestad, Linköping . . 002 Danielsson, Johan Erik, Hölja, 

Västerlösa . . 230 Danielsson, Karl Axel, Hölja, Västerlösa . . 231 Danielsson, Karl Hjalmar, Tannefors.319 

Danielsson, Nils Vilhelm, Hölja, Västerlösa 231 Danielsson, Pontus Emanuel, Sorby gård, Kummelby 

. 1118 Danielsson, Viola, Kåreholm, Rönö. 639 Danielsson, Åke, Norrköping. 

289 Danielsson, Åke Gabriel, Kåreholm, Rönö . . 639 Danils, Olof Lrson, Åtvidaberg.600 Davidsson, 

David Emil, Björkö, Igelfors . . 749 Davis, Louis Otto Emanuel, Norrköping . . 290 De la Gardie, Adéle Anais, 
Sorby, Ringstorp 622 De la Gardie, Carl Gustaf, Sorby, Ringstorp 622 Delavaux, Karl Otto Erhard, Söderköping 
. 488 Delborn, Knut H., Gusum.918 Delstam, Bror Karl, Motala Verkstad.539 Delumiére, Emil, 
Gammalkil.1177 Dencker, Rolf Aldum, Åtvidaberg. 600 Denward, Carl Gustaf Valentin, 

Norrköping 290 Dickson, Harry, Mjölby. 159 Dickson, Lutherus, Mjölby.159 Djerf, Josef, 

Dagsberg. 1105 Djerv, Karl Frithiof, Björkfors. 1045 Djurstedt, P. A., Kisa. 1029 

Dolonius, Evert, Ekbacken, Bankekind .... 578 Dolonius, Margareta, Ekbacken, Bankekind . 579 Dött, Robert, 

Norrköping.290 Douglas, Carl, Stjärnorp.811 Drettner, Kai 1 Olov Valfrid, Linköping .... 

54 Drufva, John Gustaf, Ljungsbro.818 Druid, Ivar, Näsängen, Höckerstad.651 Druid, Ivar, Lund, 

Söderköping. 886 Du Rietz, Carl Wilhelm, Norrköping.290 Dybern, Bernhard, Kisa. 1029 

Dyrssen, Wilhelm Oscar Gustaf Peder, Norrköping.291 Earlingh, Oscar Alfred, 

Norrköping.291 Ebbeson, Axel Fredrik, Norrköping.291 Ebbeson, Ebbe Gustav Wilhelm, Norrköping 

291 Eckers, Thure Walfr., St. Sjögestad, Gullberg 817 Edberg, Carl Ivar, Motala verkstad. 539 Edberg, Karl 

Emil, Lundby Säteri, Kuddby 647 Edberg, Nils Erik, Lundby Säteri, Kuddby 648 Edenborg, Karl Fritz, 

Norrköping.292 Edgahr, Oscar Ivan, Motala.203 Edgar, A. H., Åtvidaberg. 600 Edgar, 

Ernst, Norrköping.,.292 Edgar, George, Åtvidaberg. 600 Edgren, Gustaf Gerhard, Fridhem, 

Horn . . 1009 Edh, Henning Ossian, Lotoip.761 af Edholm, Erik Gustaf, Linköping.55 Edholm, 

Tage, Motala Verkstad. 540 Edlund, Axel Uddo Lechard, Boxholm .... 842 Edlund, Einar Fredrik, 

Norrköping. 292 Edlund, Greta, Skönberga ålderdomshem, Söderköping.949 Edlund, 

Gösta, Nordensborg, Sya. 1213 Edlund, John Aug. Olov, Höckerstad.651 Edlund, Karl Axel Vallentin, 

Ljungsbro . . 817 Edman, Oskar, Motala. 203 Edman, Paul Birger, Norrköping.292 Edmar, 

Anna Elisabet, Norrköping.293 Edquist, Per Herman, Skärblacka.1138 Edström. Anna, Trehörna 

säteri, Trehörna . 1085 Edström, Karl, Trehörna säteri, Trehörna . . 1085 Edström, Oscar Fredrik, Fröjerum, 

Yxnerum 1163 Edström, Otto Wilhelm, Salvedal, Yxnerum 1163 Eek, Arvid, Skeppstad, Motala.570 

Egnell, Carl Georg, Norrköping. 293 Egnell, Claés-Otto, Rafnäs säteri, Norrköping 635 Egnell, Karl 

Einar, Norrköping. 293 — 13 Sid. Egnell, Sven Per Johan, Norrköping. 293 Ehrén, Carl Gunnar, 

Vansberg. Väderstad. . 871 Ehrén, Eric Valdemar, Väderstad. 872 Ehrenborg, Harald Thorgny, Opphem 

. 1053 Ehrenborg, Sigurd P., Opphem. 1053 Ehrenkrona, Carl Erik Hjalmar, Hulterstad, Mjölby 

. 160 Ehrenkrona, Signe Emmy Andrea, Mjölby . 161 Ehrnström, Mauritz K. J., Malexander 

.... 865 Eichstädt, Torsten Kristian August, Norrköping. A 94 Eickhoff, Frans Egon Heinrich, 

Norrköping 294 Ek, Carl Wilhelm, Långtoip, Mogata. 908 Ek, David, Östra Tollstad, Maiitoip. 1243 Ek, 

Nils, Sonaby, Ödeshög. 1076 Ekberg, Anders Theodor, Navesta, Skeppsås, Fornåsa 

. 690 Ekberg, Carl Alfred, Motala Verkstad- 540 Ekberg, Folke, Rim forsa. 

1054 Ekberg, Oscar, Vadstena.517 Ekberg, Rustan, Rim forsa. 1054 Ekberg, Sigfrid 

Erhard, Skänninge. 466 Ekblad, Karl Erik Claes, Linköping.55 Ekdahl, Albert, Vessentoip, Sturefors 

. 1003 Ekdahl, Albin, Bänka, Bankekind.579 Ekdahl, David Eugen, Norrköping.294 Ekdal, Alva, 

Norrköping.294 Ekedahl, Adolf Birger, Linköping. 1319 Ekegren, Harald Herman, Norrköping 

.... 295 Ekelund, Axel Conrad August, Ysunda, Finspång.761 Ekelund, Bo, Norrköping 

. 295 Ekelund, John Albert Daniel, Norrköping . 295 af Ekenstam, Adolf Magnus, Norrköping . . 295 

af Ekenstam, Gustaf Reinhold, Linköping . . 55 Ekfeldt, Sven Fredrik, Norrköping.296 Ekholm, Folke 

Ragnar, Linköping.55 Ekholm, Fritz, Åtvidaberg.601 Ekholm, Viktor Emanuel, Segersborg, 

Malmslätt. 989 Ekling, Filip, Boxholm. 843 Eklund, Carl Gustaf, Motala 

.204 Eklund, Elis Th., Finspång. 762 Eklund, Frank Tore Israel, Norrköping .... 296 Eklund, 

Gösta Rudolf, Kisa. 1029 Eklund, Hans Johan Henrik Teodor, Norrköping.296 

Eklund, Josef, Norrköping.297 Eklund, Karl Gustav Hilmer, Norrköping . . 296 Eklund, Karl Rudolf, 

Kisa. 1029 Eklöf, Henning Osvald, Skedaborg.999 Eklöf, Karl Gustaf, Flemminge, Boxholm . . 

843 Ekman, Artur, Sjunkäng, Nykil. 1182 Ekman, Carl Fredrik, Motala.204 Ekman, David, 

Tillberga, Nykil.1183 Ekman, Ingvar Oscar, Norrköping.297 Ekman, Sven Elof, Djurön, Norrköping 

.. 1105 Ekmark, Sigrid, Vadstena.518 Ekstam, Georg, Motala.204 Ekstam, Karl Algot, 

Vadstena.518 Ekstrand, Gustav Herbert, Skogvalla, Åby . . 701 Ekström, Einar, Åtvidaberg.601 

Ekström, Elof, Motala. 204 Ekström, Gustaf, Åtvidaberg.601 Ekström, Johan Birger, 

Norrköping.297 Ekström, Karl, Ullnäs, Arneberga. 728 Ekström, Kaii-David Gösta, Norrköping .... 

297 Ekström, Karl Johan Robert, Norrköping . . 298 Ekström, Karl Jonas Stig, Norrköping .... 298 Ekström, Karl 

Oskar, Byle, Vingåker. 776 Ekström, Knut Gunnar, Norrköping.298 Ekström, Knut Harald Fredrik, 

Stegeborg . 943 Ekström, Nils, Norrköping. 298 Ekström, Nils Arvid, Vadstena.518 Ekwall, 

Karl Algot, Linköping.56 Ekwall, Yngve Hugo, Norrköping.299 Eländer, Herman Gustav Julius, 

Vadstena . . 518 Eländer, Sven Ivar Folke, Norrköping .... 299 Elfgren, Carl Gust. William, Norrköping . . 299 

Elggren, Klaes Mauritz Isidor, Linköping . . 56 Eliasson, Daniel Leonard, Linköping.56 Ellborg, Johan 

Isidor, Fornåsa. 668Sid. Elliot, Knut Set, Bråvalla Bryggeri, Aby . . 702 Ellison, Carl Elis, Norrköping 

.299 Elmén, Carl, Vedemö, Motala. 557 Elmgren, Arne Fr., Finspång.762 Elmgren, 

Bengt Folke, Norrköping. 300 Elmstrand, Pontus, Tjärstad, Opphem .... 1054 Elovsson, Per Eric, Bränntorp, 

Katrineholm 776 Elvin, John A., Linköping.56 Elwing, Arthur, Mjölby. 160 Elwing, Axel 

D. , Åtvidaberg.601 Elwing, Linnea, Mjölby. 160 Emilsson, E. Oskar D., Örberga, Arneberga 

728 Enderlein, Hugo Ferdinand, Norrköping . . 300 Enegren, Einar, Mjölby. 160 Enelius, Walter, 

Linköping.57 Eneroth, Johan, Rydsnäs. 1271 Engberg, Karl Gunnar, Ö. Tollstad, Mantoip 

1243 Engberg, Knut, Askeby.574 Engberg, Ragnar, Vånga. 795 Engdahl, Oscar, Boxholm 

. 843 Engdahl, Stefan Teodor, Bjösäter, Stjärnorp 811 Engedahl, Brage, Motala.205 

Englund, Bror Bernhard, Norrköping. 300 Englund, Folke August Alfred, Linköping. . 57 Eiigman, Erik, 

Bårstad, Rogslösa.718 Engqvist, Anna Carolina, Norrköping. 300 Engqvist, Johan Samuel, Igelfors 

. 749 Engström, Anna Elisabet, Norrköping.301 Engström, Curt V., Åtvidaberg.602 Engström, 

Einar Berthold Theodor, Norrköping.301 Engström, Elis Ragnar, Åtvidaberg.602 

Engström, Gunnar, Åtvidaberg. 602 Enhörning, Eric Hugo F:son, Norrköping . . 301 Ennerfelt, E. Gösta 

E. , Norrköping.301 Ennerfelt, Per Erik W., Norrköping. 302 Ensell, Erik Wilhelm, Norrköping.302 

Enström, Ivar. Horn. 1009 Erici, Ivan Carl Oscar Anton, Linköping . . 57 Ericson, Alexander, 

Norrköping. 302 Ericson, Birger, Harsby, Söderköping.949 Ericson, Bror Östen Halvar, Linköping .... 

57 Ericson, Börje Napoleon, Graversfors.702 Ericson, Eric M„ Motala. 205 Ericson, Eric 

Wilhelm, Torshag, Åby.702 Ericson, Helmer, Kisa. 1030 Ericson, Karl Axel Metodius, 

Klockrike .... 674 Ericsson, Alvar, Borghamn.718 Ericsson, Brita, Mjölby. 161 Ericsson, 

Edward, Skönnarbo. 787 Ericsson, Elsa Justina Mathilda, Sandbyhov, Norrköping.302 

Ericsson, Eric, Norrköping. 303 Ericsson, Eric E., Rimforsa. 1054 Ericsson, Eric Gunnar, 

Vånga. 795 Ericsson, Erik Ebbe, Valdemarsvik.900 Ericsson, Erik Josef, Finspång.762 

Ericsson, Ester, Fågelsta.531 Ericsson, Gustaf Edvard, Valdemarsvik .... 961 Ericsson, Gustaf Einar, 

Söderköping. 488 Ericsson, Johan Elof, Åtvidaberg. 602 Ericsson, Lars Erik Albin, Linköping.58 

Ericsson, Maj, Valdemarsvik.961 Ericsson, Oskar, Sjöstoip, Borghamn.718 Ericsson, Sven Einar, 

Gullestorp, Finspång 762 Ericsson, Thorsten Paul, Åtvidaberg. 603 Erikson, Eric Sigfrid, Hylinge, 

Häradshammar. 1298 Erikson, John, Mjölna, Vadstena.724 Erikson, Wilhelm, 

Lövstad, Lillie. 1125 Eriksson, Anders Reinhold, Hållstad, Ö. Ryd 1168 Eriksson, Anna Maria, Strömmen, 

Gryt.... 892 Eriksson, Arvid Augustinus, Linköping .... 58 Eriksson, Axel Einar, Söderköping.488 

Eriksson, Bror, Norrköping. 303 Eriksson, Carl Axel, Norrköping. 303 Eriksson, C. Fr., 

Mjölby. 161 Eriksson, Edow, Norrköping. 303 Eriksson, Edvard, Kråkorp, Svalsjö. 1048 

Eriksson, Edvin, Vintersbo, Rönö. 639 Eriksson, Elis G., Mjölby. 161 Eriksson, Elof, Stensund, 

Åsvittinge. 643 — 13 Sid. Eriksson, Erik, Norrby Neslöse gård, Mjölby 861 Eriksson, Erik Abel, Norrköping 

. 304 Eriksson, Erik Gunnar, Malma, Valdemarsvik 893 Eriksson, Erik Otto, Norrköping.304 

Eriksson, Erik Rude, Norrköping. 304 Eriksson, Erik Vilh., Hycklinge Norrgård, Fornåsa 

. 668 Eriksson, Erik Walfrid, Norrköping. 304 Eriksson, Filip, Norrköping. 133° 

Eriksson, Gustaf, Motala. 205 Eriksson, Gustaf Adolf, Kommarp, Fornåsa 669 Eriksson, Gustaf 

Arvid, Hävla Kvarn, Hävla 776 Eriksson, Gustaf Edvard, Åndenäs, Rejmyra 777 Eriksson, Gustaf Emanuel, 
Norrköping .... 305 Eriksson, Gust. Harald, Hävla Kvarn, Hävla 777 Eriksson, Gustav Eleon, Gunnarsjö, 

Asby sand 1248 Eriksson, Hjalmar, Örsätter, Dagberg. 1118 Eriksson, Ingrid, Linköping.58 Eriksson, Johan Oskar, Bleckstad, Söderköping. 886 Eriksson, John, Tilstad, Mantoip 

. 1243 Eriksson, John Severin, Evalund, Norrköping. 305 Eriksson, John Wilhelm, 

Norrköping. 305 Eriksson, Karin Elisabet, Igelfors.749 Eriksson, Karl August Filemon, Strömmen, 

Gryt. 893 Eriksson, Karl Knut, Finspång. 763 Eriksson, Karl Martin, Borensberg 

. 657 Eriksson, Karl Olof, Lundby gård, Okna .. 1138 Eriksson, Ludvig, Motala.205 Eriksson, 

Martin, Skogsborg, Gusum.919 Eriksson, Nils Erik Sam., Skeppsås, Fornåsa 690 Eriksson, Nils Fredrik, 

Norrköping. 305 Eriksson, Paul, Österlid, Granhagen, Ljusfors Bruk, Skärblacka. 1138 Eriksson, 

Per Tobias, Gistad. 1286 Eriksson, Teofil, Hållstad, Östra Ryd_1168 Eriksson, Ture Reinhold, 

Norsholm. 1125 Eriksson, Åke, Motala.206 Erlandson, Oskar Gottfrid, Sandbyhov, Norrköping 

. 306 Erlandson, Sigurd, Valdemarsvik.961 Erlandsson, Paul, Norrköping.306 

Eskilsson, Carl, Blidsäter, Björsäter. 582 Fager, Henning, Mörby, Arneberga.728 Fagerberg, Ester, 

Degerön. 732 Fagerberg, Gunnar, Hällestad. 739 Fagerberg, Hugo R. S., Norrköping.306 

Fagerberg, Sven, Degerön. 732 Fagerholm, Carl Rudolf, Söderköping. 488 Fagersten, Anna, Varv 

.552 Fagerström, Ellen, Linköping.58 Fagerström, Johan August, S:t Annae kyrkskola, 

Börrum. 937 Falk, Aug. Fredrik, Grensholms gård, Vånga 795 Falk, Carl Albin, Särlan, Nykyrka 

. 563 Falk, Carl Oscar. Norrköping. 306 Falk, Elsa, Törnevalla, Linghem. 1287 Falk, Fritz 

A:soti, Motala. 206 Falk, Margit Sofia, Backgården, Väderstacl 872 Falk, Werner, Siggeryd, 

Ödeshög. 1094 Falkenberg, Gustaf Gabriel, Åtvidaberg .... 603 Falkenberg, Göran, Brokind. 1063 

Falkenberg, Johan Henrik, Odensfors, Ledbergskulle.818 Falkman, Henning, Ludvigsberg, 

Skönberga 949 Fall, Birger E. N., Hägerstad. 1022 Fall, Gösta, Kyrkskolan, Stjärnorp.811 Fast, 

Aron, Vadstena.519 Fast, Gösta H., Boxholm. 843 von Feilitzen, Claes Gustaf, Linköping 

.... 59 Ferb, Axel Harald, Söderköping. 489 Fernstedt, Axel A., Solsäter, Motala. 540 Fernstedt, Johan 

Malkus, Löparehem, Klockrike. 674 Femström, Ejnar, Norrköping. 307 Filipsson, 

Per Teofil, Norrköping. 307 Fjetterström, Martin Gust. Rudolf, Vadstena 519 Flseter, Harald, Norrköping 

. 307 Flerén, Karl Arson, Vallerstad, Skänninge . 692Sid. Flink, David Georg, Högmo, Skedaborg .... 

999 Flodin, Axel Ferdinand, Norrköping. 307 Flodin, Gun nar Axel, Norrköping. 308 Flyckt, Ernst 

Sixtus, Skärblacka. 1139 Flygt, David Emil, Nyland, Vreta Kloster.. 818 Flärdh, Anders Gottfrid, 

Stenkullen, Åby . . 702 Fogelberg, Gustav Ferd., Söderköping. 489 Fogelberg, Johan Albin, St. Syltvik, 

Valdemarsvik. 893 Fohlin, Tage Rudolf, Motala.206 Folcker, Augusta Math. 

(Mattis), Linköping 59 Foréii, Axel Fredrik, Norrköping. 308 Fornander, Anders Gustaf Helge, Ljusfors 

Bruk, Skärblacka. 1139 Fornander, Einar Bernhard, Borensberg . . 658 Fornander, Karl Gottfrid, 

Norrköping .... 308 Fors, Carl Janne, Björkhaga, Björkfors .... 1045 Fors, Johan Gottfrid, Holm, Motala.540 

Forsbeck, Ivar S., Skänninge. 466 Forsberg, Erik Jonas, Norrköping. 308 Forsberg, Hans, 

Norrköping. 309 Forsberg, Melker Hugo, Strand, Kvarsebo . 1307 Forsberg, Vilhelm, Österbymo 

. 1257 Forsbring, Bertil, Komministergården, Rejmyra.777 Forsén, Carl Aug., 

Bogestad, Linköping . . 995 Forsgrén, S. K. O., Linköping.59 Forsling, Birger Gust. Emanuel, Eneby 

gård, Styrestad, Norrköping. 1118 Forss, A. F., Vikingstad. 1198 Forss, Erik Hildemar, 

Skärblacka. 1139 Forss, Lars Erik, Motala.206 Forss, Ola D., Mjölby. 162 Forss, 

Oskar Algot, Linköping. 1319 Forssell, Eric G. T., Motala.207 Forssell, Nils Erik Gustaf, 

Varsten, Mogata 909 Franson, Elis, Motala Verkstad.541 Franson, N. H. Gun nar, Norrköping.309 

Fransson, Axel Werner, Wernsberg, Kim stad 1125 Fransson, Elof, Kisa. 1030 Fransson, Jonas Emil, 

Eliantoip, Doverstorp 763 Fransson, Karl Luther, Alvastra. 1086 Fransson, Martin, Linköping.60 

Franzén, Carl Martin, Norrköping. 309 Franzén, Folke, Prästgården, Svinhult.... 1263 Franzén, Frans 

Gustaf David, Perstoip, Tjällmo. 787 Franzén, Frans Oskar, Stjärnvik, Oppeby . . 1045 

Franzén, Hj., Motala.207 Franzén, M. G., Norrköping. 309 Franzén, Oskar Manfred, Toips 

gård, Ringarum.919 Franzén, Wiktor Herman, Bestoip. 1063 Franzon, Anton 

Herman, Kisa. 1030 Franzon, David, Karstorp; Tjällmo. 787 Franzson, A. Hjalmar, Hagalund, 

Skänninge 466 Freden mark, Arne Gösta Valfrid, Åtvidaberg 603 Fredlund, Daniel, Norrköping.310 
Fredricson, Henning Ivar, Bondeby, Kvarn 682 Fredricson, Josef Nathanael, Ringarum .... 919 Fredrikson, Albin, 

Skärblacka. 1139 Fredrikson, Torsten Agne Alexander, Linköping.60 Fredriksson, 

Algot, Smedholm, Ulrika .... 1194 Fredriksson, Edvard, Konungsunds by, Asvittinge.635 

Fredriksson, Elin Theresia, Gusum.919 Fredriksson, Ernst, Lönebost., Hästholmen 1087 Fredriksson, 

Fredrik, Jussberg, Hedaslätt. . 1070 Fredriksson, Fredrik Hjalmar, Linköping . . 60 Fredriksson, Fritz Martin, 

Norrköping .... 310 Fredriksson, Harald, Lilla Sidus, Dagsberg . 1105 Fredriksson, Ivar, Älvestad, Vadstena. 

724 Fredriksson, Karl, Holmen, Alvastra. 1081 Fredriksson, Karl Otto Reinhold, Öninge Lillgård, Ödeshög 

. 1094 Fredriksson, K. F., Winnersrum, Asbysand 1248 Fredriksson, Ola, Ödeshög.1094 

Freij, Robert, Sonstoip. 739 Frejd, E., Motala.207 Freudenthal, Heinz, Norrköping 

.310 Frey, Richard Herman, Åsarna, V. Harg . . 1239 — 13 Sid. Friberg, Anders Edvard, Pikedal, 

Danielshammar. 1194 Friberg, Naemi Gunborg, Fredriksnäs, Gryt 893 Friberg, Nils Walter, 

Dömestad, V. Husby . 981 Frid, Sven Fars, Skänninge. 467 Fridén, Anders Fennart Sigfrid, Västra Ny 

prästgård, Motala. 563 Fridén, Johan Alfred, Finköping.60 Fridén, Knut, Ljusfallshammar 

. 739 Fridholm, Karl Reigin, Skänninge. 467 Frieberg, Einar Fudvig Emanuel, Yxnerum 1163 Fries, 

Einar Otto Fredrik August, Mariehofs egendom, Söderköping. 886 Fries, Sten, Tåby gård, 

Söderköping. 643 Frimanii, Carl Alfred, Norrköping.310 Frisk, E. H., Finköping.61 Frisk, 

Karl Hjalmar, Klockrike. 674 Frisk, Nils Thore,. Norrköping.311 Fristedt, Johan Vilhelm, 

Norrköping.311 Fristedt, Knut Albrekt (Alle), Norrköping .311 From, Ernst, Björstoip, Ödeshög. 

1087 Frost, Gustav Filip, Norrköping.311 Frängqvist, Carl Arvid, Norrköping.312 Fröberg, Axel, 

Skänninge. 467 Fröberg, John, Finspång. 763 Fröberg*, Sven, Fotoip.763 

Fröcklin, Anders Gustav, Norrköping.312 Fredell, Frans Fritjof, Åtvidaberg. 603 Fröjd, Emil N., 

Österbymo. 1257 Fröjd, Nils Ivan, Gölja, Östra Ryd. 1168 Frost, Eric Mattias, Markeby, Gistad 

.1150 Fuhrman, Oskar Wilhelm, Degerön. 732 Funck, Gösta, Bolltorp, Skönberga.949 Fundin, 

David, Vadstena.519 Funge, Isidor, Motala. 207 Furhoff, Ernst Sture, Linköping.61 

Furhoff, Evert Artur, Finköping.61 Furster, Knut Vilhelm, Norrköping.312 Fångqvist, Gustaf Oscar 

Teodor, Gryt.... 894 Fångqvist, Johanna Charlotta, Gryt. 894 Fäldt, Gustaf, Horn. 1010 Fäldt, 

Johan Konrad, Horn. 1010 Gabrielson, Emil, Åtoip, Vinnerstad, Motala 557 Gabrielsson, Gust. Abel, 

Ölmetorp, Tisnarbro 777 Gabrielsson, Helge Verner Emanuel, Klockrike.674 

Gabrielsson, Julius, Åtvidaberg.604 Gadd, Adolf Daniel, Linköping. 1319 Gahm, Gösta Leopold, 

Norrköping.312 Galmén, Ture Åke Natanael, Motala. 208 Gath, Jan Gun nar Chrintz-, Mjölby. 161 

Gauffin, Carl Henning, Valdemarsvik .... 962 Gebhardt, Ingrid Maria Elisabet, Loviseberg, Rönö 

. 639 Gebhardt, Otto Ernst Sigfrid, Foviseberg, Rönö.640 Gehrke, 

Karl Julius Willi., Åtvidaberg .... 604 Gejer, Axel, Norrköping.313 Gelin, Carl, Finköping 

.61 Gelin, Erik Gerhard, Finköping.62 Genberg, Erik Waldemar, Norrköping.313 

Gerdeman, Manne, Nykvarn, Gammalkil.... 1177 Gerdtham, Gun nar Wilhelm, Västerbyholm, Hällestad 

. 740 Gerefeldt, Fritz Edvin, Stegeborg.943 Gerefeldt, Ingrid Märta Axelia, Stegeborg . . 

943 Gerlach, Signe, Finköping.62 German, Nils O., Borensberg. 682 Germond, Gustaf, 

Kummelby.1122 Germundson, Axel Malkus, Brånnestad, Gi- A stad.H51 

Germundson, John Ivar, Norrköping.313 Germundsson, Sune Wilhelm, Norrköping . . 313 Giertz, Bo 

Harald, Stråisnäs. 844 Gilje, Edvin, Rim forsa. 1055 Gillberg, Albin, Finspång.764 

Gillberg, Oscar, Loddby, Åby.703 Gillgård, Fritz Sture Paulinus, Norrköping 314 Gilljam, Axel, 

Skänninge. 467 Gillner, Helmer Robert, Linköping.62 Girell, Harald F., Finköping. 

62Sid. Gistrand, Sven Axel, Norrköping.314 Glad, Karl Hugo, Lilla Haddebo, V. Harg . 1239 Glimborg, 

David, Norrköping.314 Gobom, Nils Ernst, Finköping.63 Gomér, Daw., Rappestad Storgård, 

Vikingstad 1187 Gomér, Thure, Styra, Fågelsta.551 Gothnier, Axel, Kisa. 1030 Gothiiier, K. 

Helge, Finköping.63 Gothnier, Torsten, Kisa. 1031 Grafton, Thorsten, Borrums Säteri, 

Börrum 884 Grahm, Erik, Östra Husby. 1309 Grahn, David, Ursätter, Gusum.920 Granath, 

Ernst Sigurd Ulrik Torbjörn, Maritorps gård, Mantoip. 1216 Granberg, Bängt Tore Edvard, 
Karlshov, Norrköping.315 Granberg, Erik Hjalmar, Karlshov, Norrköping 

.3i5 Granberg, Ernst Oscar, Karlshov, Norrköping 315 Granberg, Nils Bärtil, Karlshov, 

Norrköping 315 Grandin, Georg, Valdemarsvik.962 Granqvist, Nils Erik, Mjölby. 162 Granroth, 

Henrik William, Norrköping .... 314 Grantell, Carl August, Norrköping.316 Gredin, Helmer, Norrköping 

.316 Greek, Joh. Hjalmar, Kullerstad, Skärblacka 1140 Green, Knut, Skänninge. 468 Green, 

Per Nikolaus, Skänninge. 468 Gren, Karl Henning, Rinna, Väderstad .... 868 Grevelius, Axel L, 

Vinnerstad, Motala .... 557 Grill, Baltzar, Godegård. 733 Grip, Elias, Norrköping.316 

Griph, Holger, Bro ki nd. 1063 Gräntz, Emil, Linköping.63 Guditz, Adolf Gottfrid, Botten 

.749 Guhrés, Johan Albert Waldemar, Skärblacka 1140 Gulden, Nils Olof, Linköping. 1320 

Gullberg, Otto, Hycklinge. 1017 Gullqvist, Amanda, Åtvidaberg.604 Gullqvist, Carl Johan 

Enock, Åtvidaberg . . 604 Gullstrand, Jacob Helmer, Linköping.63 Gummeson, Anders Gustaf, Norrköping 

.... 316 Gunnar, Karl Axel, Skärblacka. 1140 Gunnarson, Claes, Söderköping. 489 Gunnarson, 

Ellen, Boberg, Fornåsa. 669 Gunnarsson, Jakob, Skänninge.,.468 Gunnarsson, John, Kohlstad, 

Hedaslätt.... 1070 Gunne, Birger Anton, Hagaryd. 778 Gustafson, Albert, Baggebytoip, Medevi.... 564 

Gustafson, Albin, Askeby. 574 Gustafson, Aug., Basarpö. 1267 Gustafson, August, 

Linköping.64 Gustafson, Axel Birger, Elgsjö, Bjälbo .... 835 Gustafson, Birger, Mariedal, Hjulsbro .... 

995 Gustafson, Carl-Adolf, Dämshult, Asbysand 1248 Gustafson, Carl Eman., Luddingsbo, V. Husby 981 

Gustafson, Eric E., Mjölby. 162 Gustafson, Eric Josef, Viby, Mantorp .... 1221 Gustafson, Farm an, 

Örbäck, Klockrike .... 658 Gustafson, Gustaf Adolf, Mejerigården, Hogstad.853 

Gustafson, Gustaf Salomon, Borensberg .... 658 Gustafson, Harry, Skänninge.469 Gustafson, Johan 

Simon, Hygnestad, Väderstad. 872 Gustafson, Karl Axel, Lagmansberga Brännegård, 

Fågelsta.831 Gustafson, Sven Eugen, Mariedal, Hjulsbro 995 Gustafsson, Albert, Karstorp, 

Tjällmo. 788 Gustafsson, Alfred E., Linköping.64 Gustafsson, Anders Emil, Göntoip, Regna . . 750 

Gustafsson, Anders Gunnar, Krågedal, Rimforsa. 1055 Gustafsson, Anna Alexandra, 

Uppgården, He- sum, Valdemarsvik. 894 Gustafsson, Aug. Edvard Torsten, Norrköping 317 

Gustafsson, August, Graby, Ydre. 1257 Gustafsson, Axel Hj., Lönebostället, Brokind 1063 Gustafsson, 

Axel Hugo, Horn. 1010 Gustafsson, Axel Vallentin, Rörstorp, Finspång. 764 Sid. 

Gustafsson, Axel Wilhelm, Ingridsdal, Skänninge. 468 Gustafsson, Bertil Ferdinand, 

Skärblacka .. 1140 Gustafsson, Carl, Ödeshög. 1094 Gustafsson, Carl Gustaf Robert, Linköping . 64 

Gustafsson, Clas Aron, Norrköping.317 Gustafsson, Claes Gunnar, Boxholm. 844 Gustafsson, David, 

Linnevad, Motala. 557 Gustafsson, Edvin, Fågelsrum, Horn. 1010 Gustafsson, Einar E., Norrköping. 

317 Gustafsson, Elsa Linnea, V. Harg. 1334 Gustafsson, Emy, Vinnerstad, Motala. 558 Gustafsson, 

Eric, Tjällmo. 788 Gustafsson, Erie, Opphem. 1055 Gustafsson, Eric Rudolf, Mjölby. 

163 Gustafsson, Erik, Årteflods Mejeri, Tidersrum. 1048 Gustafsson, Erik Georg, Österby, 

Hycklinge 1018 Gustafsson, Erik Josef, Eriksberg, Vreta Kloster.818 Gustafsson, Erik Josef 


Natanael, Ruda, Hagaryd. 778 Gustafsson, Erik Walfrid, Gollbo, Igelfors. . 750 Gustafsson, 

Ernst Ivar, Klockrike. 675 Gustafsson, Eskil Emanuel, Norrköping .... 317 Gustafsson, Evert Ferdinand, 


Norrköping .. 318 Gustafsson, Gottfrid, Linköping.64 Gustafsson, Gustaf, Mjölby. 163 

Gustafsson, Gustaf, Fillinge, Bankekind .... 579 Gustafsson, Gustaf, Valleräng, Hagaryd .... 778 Gustafsson, 

Gustaf, Hagaborg, Hycklinge . . 1018 Gustafsson, Gustaf Adolf, Stråisnäs gård, Stråisnäs.878 

Gustafsson, Gustaf Edv., Grönlund, Stråisnäs 878 Gustafsson, Gustaf Herman, Bråta Östergård, 

Börrum.944 Gustafsson, Gustaf Waldemar, Luddingsbo, V. Husby.981 

Gustafsson, Gustaf Wictor, Karlslund, Åby . 703 Gustafsson, Harald Gustaf Erik, Kulla, V. Harg 

. 1239 Gustafsson, Herman Sigfrid, Vallby, Vreta Kloster.819 

Gustafsson, Hugo, Olstoip, Rydsnäs. 1271 Gustafsson, Jakob Edvard, Lagmansberga Höglid, 

Fågelsta.831 Gustafsson, Johan Edvard, Uppgården, Ho- sum, Valdemarsvik.894 

Gustafsson, Johan Teodor, Olstoip, Rydsnäs 1272 Gustafsson, Josef, Gryt. 895 Gustafsson, Karl 

Henrik, Mellang., Opphem 1055 Gustafsson, Karl Hugo, Bråta, Börrum .... 944 Gustafsson, Karl Johan, Ruda, Hagaryd . . 778 Gustafsson, Karl Joh., Bönarp, Verveln .... 1049 Gustafsson, Karl Oscar, Bränna, Björkhult 1011 
Gustafsson, Karl Oskar. Rävstad, Opphem.. 1056 Gustafsson, Karl Sigurd, Bränna, Björkhult 1011 Gustafsson, 

Klas Joh., Smedjebacken, Gistad 1151 Gustafsson, Manne, Valdemarsvik.962 Gustafsson, Martin, Kisa 

. 1031 Gustafsson, Martin Emanuel, Stråisnäs .... 878 Gustafsson, Mauritz Gust. Adolf, Skärblacka 

1141 Gustafsson, Oscar, Kristineberg, Horn .... 1011 Gustafsson, Oscar, Ödeshög. 1095 Gustafsson, 

Oskar, Krongarden, Österstad . . 664 Gustafsson, Oskar David Vilhelm, Ingridsdal, Skänninge. 

469 Gustafsson, Otto Vilhelm, Stråisnäs. 878 Gustafsson, Per, Hovby, V. Eneby. 1066 Gustafsson, R., 

Valdemarsvik.962 Gustafsson, Samuel August, Hovsnäs, Bjälbo 856 Gustafsson, Tage Magnus, 

Lunnebjörke, Skärkind. 115 7 Gustafsson, Valter, Fillinge Storgård, Bankekind 

.579 Gustafsson, Vilh. Erik August, Norrköping 318 Gustafsson, Walentin, Väsby, Oppeby 

. 1046 Gustafsson, Yngve, Vadstugan, Kisa. 1011 Gustavi, Walter, Linköping.65 Gustavson, 

Algot, Finspång. 764 Gustavson, David Albert, Bleckenstad Norrgård, Mjölby. 844 48 - 

Sid. Gustavson, Henning, Finspång.764 Gustavson, Sven Otto, Norrköping.319 Gustavsson, Aug. 

Axel Erik, Norrköping . . 318 Gustavsson, Axel Theodor, Örminge, Kuddby 627 Gustavsson, Bror Bernhard, 
Norrköping ... 318 Gustavsson, Einar, St. Gallarp, Rydsnäs . . 1271 Gustavsson, Folke, Beatelund, Söderköping 
644 Gustavsson, Gottfrid, St. Emtefall, Ulrika .. 1194 Gustavsson, Gustaf Algot, Lyckas, Önnebo, Västra Harg 

. 1240 Gustavsson, Gustav Einar, Söderköping .... 489 Gustavsson, Gustav Ragnar Salomon, 

Norrköping.319 Gustavsson, Harry Gottfrid, Linköping .... 1320 Gustavsson, Hugo, 

Sinnerstad, Bankekind . . 580 Gustavsson, K. F., Motala. 1332 Gustavsson, Karl, Fylla Södergård, 

Vadstena 723 Gustavsson, Karl Torsten, Mjölby. 163 Gustavsson, Klas Eric Waldemar, Abylund, Aby 

. 703 Gustavsson, Klas Oskar, Skärblacka. 1141 Gustavsson, Linné, Boet. 

1077 Gustavsson, Nils Gustav Elis, Söderköping. . 490 Gustavsson, Oskar, Linköping.65 Gustavsson, 

Oskar Evald, Norrköping.319 Gustavsson, Sanfrid, Rödje, Trehörna .... 1085 Gustavsson, Wilhelm, 

Linköping.65 Guste, Johan, Kuddby. 627 Guste, Karin, Kuddby.628 

Guttormsson, Ellen, Ulrika. 1195 Gyllenhammar, Axel Leonard, Östra Husby . 1309 Gyllinger, Frans 

Oscar, Norrköping.319 Gånge, Stig Thore Hjalmar, Finspång .... 765 Gård ing, R., Motala.208 

Gäfvert, Karl Bertil, Mjölby. 163 Gaf vert, Karl Fredrik, Mjölby. 164 Gäfvert, Sixten Fredrik, 

Mjölby. 164 Göhle, Verner Rob. Leonard, Norrköping . . 320 Göranson, Elof Oskar, Bona, Karlsby. 

564 Göranson, Eric, Slycke, Vikingstad. 1187 Göranson, John Eric, Söderköping.490 Göranson, Nils 

Erik Bernhard, Linköping . . 65 Göransson, Axel Edvard, Ödeshög. 1095 Göransson, Ernst Hugo, 

Dagsbergs kvarn, Dagsberg. 1106 Göransson, N. Folke, Hälla gård, Godegård . 733 

Göransson, Sten, Falla, Björkhult.1012 Göthberg, Oscar S., Tyttoip, Väderstad .... 1072 Hadarson, Hädar 

William, Norrköping .... 320 Hadell, Gustaf Adolf, Norrköping. 320 Hagberg, Carl Hjalmar, 

Norrköping. 320 Hagberg, Johan Julius, Häggliden, Stjärnorp 811 Hagberg, Knut Birger K:son, Norrköping 

.. 321 Hagberg, Knut Fredrik K:son, Norrköping . 321 Hagberg, Per Svante Rob., Tornby, Styrestad 1119 

Hagelin, Carl Olof, Mjölby. 164 Hagelin, Nils August, Hadelöv, Mjölby .... 164 Hagelstein, Alf Henrik, 

Finspång.765 Hagfeldt, Karl Gustav, Norrköping.321 Hagman, Arvid, Mosshult, Västra Harg .... 

1240 Hagman, Gösta, Norrköping.321 Hagman, Gösta Robert, Norrköping. 322 Hagman, Josef, 

Linköping.66 Hagman, Karl Gunnar, Söderköping.490 Hagren, Fritz Ferdinand, Mjölby. 

165 Hagstedt, Arvid, Hackel, Rimforsa. 1056 Hagström, Eric J., Haddetoip, Hedaslätt. . 1070 Hagström, 

Erik E., Finspång. 765 Hagström. Gustaf Albin, Linghem. 1287 Hagvall, Karl, Valdemarsvik 

.962 Hahn, Albert Julius, Törnevalla, Linghem . . 1287 Hall, Albin Mauritz, Söderköping.490 Hall, 

Carl Johan, Linköping.66 Hall, Ernst Patrik, Mjölby. 165 Hall, Frans Oscar, Mjölby. 

165 Hall, John Erik, Mjölby. 165 Hall, Maria, Vadstena.519 Hall, Pahic Emanuel, 

Norrköping. 322 Hall, Pontus Gustaf, Kim stad. 1126 Halländer, Adolf, Motala.208 

Hallberg, Bertel Ferdinand, Linköping .... 66 — 13. Sid. Hallberg, Carol Gustaf Adolf, Norrköping. . 322 
Hallberg, Georges Charles Peter, Norrköping 322 Hallberg, Karl Valther Napoleon, Norrköping 323 Hallberg, 
Ludv., Linköping.66 Hallberg, Nils August Bertil, Norrköping . . 323 Hallberg, Tor Ragnar Emanuel, Norrköping 323 Halidén, Carl Elis, Norrköping. 323 Halidén, Erik, Norrköping. 324 Halidén, 

Gustaf Birger Paul, Bona, Karlsby 564 Hallendorff, Johan Theodor, Gerstorp, Linköping. 

988 Hallerman, Per Robert, Linköping.67 Hallerström, Karl Fredrik, Åtvidaberg- .... 605 Hallertz, Emil, 

Norrköping.324 Hallgren, Anders Torsten, Norrköping .... 324 Hallgren, Axel Werner, Norrköping. 

324 Hallgren, Carl Julius, Mpgård, Doverstorp . 766 Hallgren, Carl Thore, Hinmielstalunds gård, 

Norrköping. 325 Hallin, Tinus, Hilltorp, Skänninge. 836 Halling, Eric Bernhard, 

Norrköping. 325 Hallström, John, Mjölna, Vadstena. 725 Halvarsson, Per Hilmer, Sandudden, Flas- 

björke.765 Hamilton, Bengt Axelsson, Ramfall. 1267 Hammar, Ebba Aurora 

Elisabeth, Lilla Kohlstad, Söderköping. 887 Hammarberg, John Harry, Tomta, Mantoip 1243 

Hammarlund, Gustaf Emanuel, Söderköping 491 Hammarlund, Johan August, Tift, Linköping 989 Hammers, 

Johan August, Mjölby.166 Hannell, Folke, Dyhult, Skåresta.909 Hannell, Ida, Dyhult, Skåresta 

.909 Hanson, Ernst Martin, Norrköping. 325 Hanson, John, Motala. 208 Hanson, Nils 

Petter, Hemmingstorp, Finspång 766 Hansson, Anders Gustaf, Borensberg. 658 Hansson, Axel, 

Kisa. 1031 Hansson, Axel, Lycke, Västerlösa. 1231 Hansson, Carl August, St. Gullberg, 

Kummelby. 1122 Hansson, Dufmats Erik, Boxholm. 844 Hansson, Eric Gustav, Holm, 

Motala.541 Hansson, Hans Elof, Öringe, Stråisnäs .... 845 Hansson, Hedvig Ingeborg, Dagsbergs. 1106 

Hansson, John, Ållebråta, Gusum.920 Hansson, Henning August, Varby, Ö. Husby 1309 Hansson, Karl, 

St. Äng, Ydre. 1258 Hansson, Karl W., Norrköping. 325 Hansson, Knut Albert, Skärblacka. 

1141 Hanström, Sven, Linköping.67 Hanzon, Hans, Njölhult, Kisa. 1012 Hanzon, Hilda, 

Njölhult, Kisa. 1012 Hanzon, Waldemar, Kisa. 1031 Harding, Knut Fabian Agathoii, Högby 

Prästgård, Mjölby.861 Hartzell, Bengt Wilhelm Reinhold, Kohls- toip, Hogstad. 

853 Hartzell, Karl Ludvig Canrobert, Kohlstorp, Hogstad. 853 Hasselberg, Olga, Åtvidaberg 

. 605 Hässler, Ove, Rogslösa.719 Hawén, Anders Josef Ferd., Norrköping . . 326 Hedberg, 

Ragnar, Söderköping.491 Hedborg, Hädar, Olivehult, Borensberg .... 682 Hedby, Ove Anders Lauritz, 

Perstorps skola, Maspelösa. 807 Hedegård, Carl Julius N:son, Linköping .. 67 von Hedenberg, 

Seppi Carl Aug., Linköping 67 Hedenquist, Carl Arne Gustav, Norrköping. .1331 Hedenström, Alfr., 

Norrköping. 326 Heden ström. Anders G. R., Söderköping . . 491 Hedenström, Lennart Alfred, 

Norrköping . . 326 Hedin, Per Axel, Norrköping. 326 Hedlund, Valfrid, Motala.209 Hedman, 

Alf Herluf Wladimir, Linköping . 68 Hedman, Sven, Medhamra, Vadstena. 533 Hedmark, Karl Gustaf, 

Naddö, Vadstena . . 729 Hedrén, Karl August, Mantoip.1221 Hedström. Ragnar Fritz, Boxholm. 

845 Hedvall, Adolf, Åtvidaberg. 605 Hedvall, Josef Gunnar, Norrköping. 327Sid. Heffner, 

Malcolm, Valdemarsvik. 963 von Heidenstam, Verner, Övralid, Nykyrka 564 Helling, Oskar Fredrik, 

Åkerby, Skärkind .. 1154 Heimer, Hilding Albert, Kuddby. 628 Heimer, Ragnar, Björkliden, Kuddby. 

628 Helin, Karl Gustaf, Borggård.740 Hellberg, Axel Fredrik, Ljunga, Dagsberg.. 1106 Hellberg, Gustaf 

Robert Julius, Norrköping 327 Hellberg, Göte, Finspång. 766 Hellerstedt, Malcolm E., Finspång. 

766 Hellerstedt, Per Folke, Linköping.68 Hellgren, Axel Komad, Norrköping. 327 Hellgren, Erhard 

Wilhelm, Norrköping .... 328 Hellgren, Sigurd, Linköping.68 Hellman, Carl Hjalmar, Fruktåker, Vreta 

Kloster. A .812 Hellman, Gösta, Villa Flora, Norrköping . . 328 Hellmer, Eugen Napoleon 

(Léon), Norrköping. 328 Hellsten, John, Norrköping. 328 Hel 1 strand, Adolf 

Fredrik, Lilleberg, Boreris-berg. 683 Hellstrand, Johan, Stavlösa egendom, Bjälbo 549 

Hellström, Carl, Motala. 209 Hellström, Johan, Åsvittinge. 628 Hellström, Johan Fredrik, 

Sofiekvarn, Regna 750 Hellström, Johan Harry, Rydsnäs. 1272 Helmstein, Knut Sigurd, Norrköping. 

327 Hemlin, Ingrid Maria, Sandbyhov, Norrköping. 329 Hemmar, Axel, Norrköping 

. 329 Hemmingsson, Emil, Unnerstad, Sjögestad . 1177 Hemström, David, Motala.209 

Henell, Otto, Ånestadlund, Vikingstad .... 990 Henrekson, Axel, Egeby, Vadstena. 723 Henrekson, Gustaf, 

Jarlbolund, Bjälbo .... 857 Henrekson, Maja, Egeby, Vadstena. 723 Henricson, Mathias Henric, 

Valdemarsvik . . 963 Henricson, Märta J., Valdemarsvik. 963 Henriksson, Alb., Lilla Gusum, Gusum .... 

920 Henriksson, Henrik Bernhard, Marieberg, Tjällmo. 788 Henriksson, John Henrik, Villbergen, Norr- ping.3 A 9 Henriksson, Nils Paul, Linkelösa, Björkeberg 1231 

Henriksson, Ragnar, Björkhamra, Bankekind 580 Herentz, Ragnar, Mjölby. 1329 Hermanson, Bror 

Alfred, NoiTköping. 329 Hermansson, Einar, Aspegården, Mantorp .. 1204 Hermansson, Herman, Igelfors 

.750 Hermansson, Janne, Mörby, Mantorp. 1221 Hermansson, John, Böttestad, Mantorp .... 1204 

Hermansson, John Folke, Skänninge.469 Hermansson, Karl Albert, NoiTköping. 330 Hermansson, Knut 

Georg Efr., Linköping . . 68 Hermansson, Olof Henry, Vallaslättens gård, Bjälbo.835 

Hermelin. Arvid Robert, Bleckstad, Söderköping .'. 887 Hermelin, Gunni, Bleckstad, 

Söderköping . . 887 Hernell, Oscar Josef, Vadstena.520 Herrman, Ernst Hjalmar, Gårtorp, Sonstoip 740 

Herrström, Gustaf, Åtvidaberg. 605 Herrström, Per Johan, Hovetoips gård, Bjärka-Säby 

. 1003 Hertz, Nils Adolf, NoiTköping. 330 Hertzman, Allan, Norrköping.330 

Hertzner, Isac Andreas, Margreteberg, NoiTköping. 330 Hesse, Johan Hjalmar Eugen, 

Linköping . . 69 Hesse, Jonas Fredrik, Klubben, V. Husby . . 982 Hesse, Ragnar Jonas, Klubben, V. Husby . . 

982 Hesselberg, Oscar Arvid, Linköping.69 Hesser, Nils Hugo Hilding, Norra Karleby, Normlösa 

. 1208 Hill, Karl August Albin, Linköping.69 Hiller, Agne, Kim stad. 1126 

Hillfing, Bror Carl Aug. Hilding, Linköping 69 Hilmertz, Gustaf, Söderköping.491 Hjalmarsson, John 

Hj., Egeby, Västerlösa. . 1232 Hjalmarsson, Karl Henning, Egeby, Västerlösa. 1232 — 

13£ Sid. Hjelm, Birger, Furulid, Varv. 553 Hjelmqvist, Bengt Ossian, Ryds gård, Linköping 

. 1320 Hjelte, Karl Linné, Österbymo. 1258 Hjertzell, Holger Rudolf, Mjölby. 

166 Hjorth, Carl Arthur, Linköping.70 Hjorth, Knut E., Linköping.70 Hjälmdahl, Per Robert 

Natanael, Linghem.. 1287 Hoff, Fritz, Sverkersholm, Skälboö.921 Hoffberg, Bror Elis Ragnar. Björkfors 

.... 1046 Hoffstedt, Carl Sigfrid, Ubbaip, Mantorp . . 1221 Hoflund, Charles Gun nar, Motala.209 Hof 

stam, Axel Ludvig, Skåningstoip, Bjälbo 857 Hofverberg, Oskar Emanuel, NoiTköping . . 331 Hogstadius, Karl 

Kurt Sixten, Salfvetoip, Hogstad. 853 Hollertz, Ida Christina, Slättbacka, Bankekind 580 

Hollertz, Sven Peter, B rata, Ringarum .... 920 Hollström. Nils Fredrik, NoiTköping.331 Holm, Anders 

Ludvig, Ekensbergs Tegelbruk, Skärkind. 1151 Holm, Arvid, Oppeby. 1046 

Holm, Carl Hugo Gerhard, Norrköping .... 331 Holm, Einar, Mjölby.166 Holm, Einar, Vikingstad 

.1198 Holm, Erik Valdemar, Gusum.921 Holm, Johan Alfred, Norrköping.331 Holm, 

Karin, Stråisnäs. 879 Holm, Karl Leonard, Norrköping. 332 Holm, Knut Gerhard, 

NoiTköping. 332 Holm, Otto, Kummelby, Hogstad. 854 Holm, Werner, Motala.210 

Holmberg, Em., Sya. 1213 Holmberg, Filip, Mems Säteri, Mem. 644 Holmberg, Gustaf Adolf, 

Hyttringe, Fornåsa 687 Holmberg, Hugo Vilhelm, Norrköping .... 332 Holmberg, Karl, NoiTköping.332 

Holmer, Edvin, Mjölby. 166 Holmer, Emil, Mjölby. 167 Holmer, Josef, 

Mjölby. 167 Holmlund, Otto A., Bråta, Ringarum.921 Holmquist, Georg, Igelfors.751 

Holmqvist, Carl Erik Gunnar, Stegeborg . . 652 Holmqvist, Greta Gunh. Gabriella, Stegeborg 652 Holmqvist, 

Hilma Viktoria, Motala.210 Holmqvist, John Martin, Prostängen, NoiTköping.333 

Holmqvist, Robert, Borghamn.719 Holmqvist, Rudolf, Åtvidaberg. 606 Holmstedt, Axel 

Bernhard, Linköping.70 Holmstedt, Bengt Harald, Kisa. 1032 Holmstedt, Mait., Linköping. 

70 Holmsten, John Olov, Norrköping. 333 Holmström, Bror Karl Petrus, Norrköping . 333 Holmström, John 

Ivar, Skänninge.469 Holmström, Karl, Opplunda, Ydre. 1258 Holmström, Valter, Björktomta, Kisa 

. 1032 Holmström. Verner, Hjulerum, Ringarum . . 921 Holmström. Yngve, Ekedal, Skärblacka .... 1141 

Holstenson, Martin Victor, Mjölby. 167 Hoppe, Carl, Motala.210 Hoppe, Ernst Fredrik (Fritz), 

Mogata .... 909 Hoppe, Hildur Elisabeth, Söderköping .... 492 Hugo, Åke, NoiTköping. 333 Hult, 

Jonas, Boxholm. 845 Hultberg, Henning, Karlsfors, Ödeshög .... 1077 Hultberg, Martin, S. Tolebro, 

Normlösa .... 1208 Hultén, Karl Oskar Vilhelm, Söderköping . . 492 Hulterström, Axel Ragnar. NoiTköping .... 
334 Hultéus, Karl Adolf Viktor, Linköping .... 71 Hultgren, Edvin, Edshaga, Orlunda, Bjälbo 550 Hultgren, Eric 

Laurentius, NoiTköping .... 334 Hultgren, Folke Birger, Hycklinge. 1018 Hultgren, Frans Ludvig, Hagby, 

NoiTköping. 334 Hultgren, Karl David Eugen, Söderköping. . 492 Hultgren, Oscar Agne 

Walfrid, NoiTköping 334 Hulthammar, Anna Sofia, Höljebotorp, Västerlösa. 1232 Hulthammar, Gunnar Arthur Nicodemus, Höljebotorp, Västerlösa. 1232 Hultman, J. A., Hult, Norra Vi 

. 1252Sid. Hultman, John H., Borensberg. 659 Hultman, Nils, Åtvidaberg. 606 Hultmark, 

Martin, Björkö skola, Igelfors . . 751 Hultner, Axel, Hamra, Brokind. 1064 Hultqvist, Axel Josef, 

Åtvidaberg. 606 Hultqvist, Sven Axelsson, Åtvidaberg.606 Hultstrand, Filip, Vadstena.520 

Hultstrand, Kari Paul Samuel, Norrköping . 335 Hydén, Kari Johan Abel, Torrberga, Skedaborg 

.999 Hiigoth, Hugo, Ylingstad, Furingstad.mo Hylander, Karl Samuel, Malexander. 

866 Hylander, Kari Yngve, Norrköping. 335 Hylén, Gunnar', Skänninge.470 v. Hiilphershausen, 

Sven Walter, Vadstena 520 Hyltéh, Carl, Valdemarsvik. 963 Hågård, Torsten Engelbert Einar', 

Väderstad 872 Håkanson, Edward, Vreta Kloster.819 Håkanson, Einar', Mjölby. 167 Håkanson, 

Öskar - John Reinhold, Bosgård, Väderstad. 873 Håkansson, Anders Johan, Millingstorp, Rök 

1073 Håkansson, Lisbeth Ingegerd, Vångstens skola, Valdemarsvik. 895 Håkansson, Oskar' Rudolf, 

Vångsten, Valdemarsvik. 895 Håkansson, Richard Johan, Framnäs, Norsholm 

. 335 Häger, Samuel, Vreta Kloster.819 Hägerstrand, Oscar, Norrköping.335 

Hägg, Per Gustaf Emanuel, Norrköping ... 336 Häggberg, Axel Harald Wald., Skedaborg . 999 Häggner, Ivar 

Gustaf Johannes, Motala .... 212 Häggström, Erik, Ydre. 1258 Härdiii, Carl Alger, Norrköping. 

336 Härlin, Alfred, Kyrkskolan, Börrum. 884 Härse, Karl-Thure, Söömsborg, Motala .... 541 Härström, Ture 

Vilhelm, Skänninge.470 Högberg, Carl Herman, Ödeshög. 1095 Högberg, Knut Gustaf Adolf, 

Norrköping . . 336 Högberg, Sven Erik, Motala Verkstad- 558 Högberg, Titus, Ringaruin.922 

Höglund, Sven Viktor Ossian, Norrköping . 336 Högquist, Sigurd, Asbysand. 1248 Högsby, Carl Gustaf 

L:son, Linköping .... 71 Högström, Lärs-Olof Wilhelm, Norrköping . 337 Hök, Bengt Kristoffer, Boxholm. 

845 Hök, John Abraham, Villa Gripen, Linköping 71 Hökerberg, Gust. Fredrik Alfred, Norrköping 337 

Hökerberg, Olof Gustaf, Mjölby. 168 Hörberg, Ernst I v., Valdemarsvik.964 Hörberg, Gösta, 

Finspång. 767 Körling, Harald, Kungshult, Nykil. 1183 Hörner, Ernst, Norrköping.337 

Hörnkvist, Johan Fritiof, Sillesjö, Tisnarbro 779 Hörnkvist, Torsten Leop., Sillesjö, Tisnarbro 779 Idmark, Erik, 

Mjölby. 168 Ihrfelt, Bertil, Österbymo. 1259 Ihrfelt, Gösta Vilhelm, Norrköping.337 

Indebetou, Ernst Axel August, Norrköping . 338 Ingvaldson, Albin, Åtvidaberg. 607 Ingvaldson, Einar', 

Norrköping. 338 Ingvarsson, Per Gunnar, Qvisberg, Vadstena 723 Isacson, Birger, Fornåsa. 

669 Isaksson, Alexander, Mylinge, Linghem .... 1291 Isaksson, Erik, Sörbo, Nykil.1183 Isaksson, Thure 

E., ]3iskopsberga Herrgård, Skänninge. 832 Isberg, Gunnar, Vadstena.520 Isberg, 

Nils, Norrköping. 338 Israelsson, Carl August, Haga, Tidersrum . . 1049 Israelsson, Ida, Linköping 

.71 Ivander, Helge Gustav Ivar, Norrköping . . 338 Jacobson, Agvald, Norrköping.339 

Jacobson, Eric Gustaf Wilhelm, Norrköping 339 Jacobson, Josef Natanael, Linköping. 1320 Jacobson, Karl, 

Asbysand. 1249 Jacobson, Patrik, Karshults gård, Motala Verkstad.541 Jacobson, 

Pontus Emanuel, Norrköping .... 340 — 13 Sid. Jacobson, Ragnar, Asbysand. 1249 Jacobsson, Albert 

A., Norrköping. 339 Jacobsson, Carl Axel, Valdemarsvik.964 Jacobsson, Einar Eman., Gillberga, 

Kim stad 1126 Jacobsson, Folke Gerhard, Linköping.72 Jacobsson, Gottfrid, Sörstad, Mjölby. 168 

Jacobsson, Gustaf Hjalmar, Mellantorp, Godegård. 733 Jacobsson, Johan Theodor, 

Linköping. 1321 Jacobsson, John Hugo Theodor, Klockargården, Kvillinge, Åby.703 

Jacobsson, Eric, Åsby, Rogslösa.719 Jacobsson, John Jacob V., Gillberga, Kimstad 1126 Jacobsson, Knut, 

Holm, Motala.542 Jacobsson, Mandis, Åsby, Rogslösa.719 Jacobsson, Peder Adolf, Norrköping 

. 339 Jacobsson, Salomon Fredrik, Hosum, Valde- marsvik. 895 Jacobsson, Samuel 

Oscar, Lövstad, Lillie .. 1127 Jacoby, A. Leonard, Linköping.607 Jaensson, Hugo, Normlösa. 

1208 Jakobson, Georg, Kisa. 1032 Jakobson, Karl Ingvar' Folke, Slomarps Säteri, 

Mjölby. 169 Jakobsson, B. A., Linköping.72 Jakobsson, Erik Alfred, Gärstad, Gistad .. 

1151 Jakobsson, Eskil, Linköping.72 Jakobsson, Ester, Motala.210 Jakobsson, Gustaf, 

Bossgård, Rystad, Linköping. 1283 Jakobsson, Gustaf Albert, Vanmielby, Mjölby 862 

Jakobsson, John, Trumpetaregården, Appuna 835 Jakobsson, Josef Algot, Borr-Hageby, Norrköping 
.340 Jakobsson, Karl David, Slomarp, Mjölby . . 168 Jakobsson, Oskar' Julius, Sandkulla, 
Sömmen 868 Jansen, Einar, Kolmården. 1114 Janson, Elof Gunnar, Linköping.72 Janson, Karl 

Johan Emil, Söderköping .... 492 Janson, Werner, Omberg, Alvastra. 1087 Janson, Willehad, Norrköping 

. 340 Jansson, Axel Herman, Ekeberg, Borensberg 659 Jansson, Carl Gerhard, Norrköping.341 

Jansson, Carl Herm., Viby Baggård, Mantorp 1222 Jansson, Carl Johan, Börslycke, Godegård . . 733 Jansson, 

David Manfred, Tångstad, Asvittinge. 629 Jansson, Erhard Nathanael, Kullborg, 

Söderköping.944 Jansson, Eric, Valdemarsvik.964 Jansson, Erik Folke, Rågången 

i, Norrköping 340 Jansson, Ernst, Gusum.922 Jansson, Evert, Motala.211 Jansson, Frans 

Joseph, Lotoip.767 Jansson, Fredrik Folke, Hällestad.740 Jansson, Johan Artur, Borensberg. 

659 Jansson, Johan Ruben, Borensberg. 659 Jansson, John Fredrik, Bjärby, Kuddby .... 629 Jansson, Karl 

Clemens, Tegnetorp, Simonstoip.711 Jansson, Karl Edvard, Egelstorp, Tjällmo . 788 

Jansson, Karl Helge Edvin, Norrköping .... 341 Jansson, Karl Rich., Kårgården, Borensberg 660 Jansson, Martin, 

Maspelösa gård, Maspelösa 804 Jansson, Oskar Martin, Norrköping.341 Jansson, Per Ivar, Norrköping 

.341 Jansson, Signe Maria, Ekeberg, Boreiisberg 660 Janzon, Per Magnus Reinhold, Västerlösa . . 1233 

Jarl, Erik, Degerön.734 Jehrlander, Per Gösta Hugo, Prästgården, Bro ki nd. 

1064 Jennes, Karl Baltzar, Ringarum.922 Jenrik, Oskar Vilhelm Cornelius, Norrköping 342 Jernberg, Lars 

Olof Bernhard, Malmslätt. . 990 Joachimsson, Åke, Linköping.73 Joelsson, August Emanuel, 

Rökstoip, Vånga 795 Joelsson, Axel, Krångestad Tyskgård, Gam- ni al ki l. 117 7 Joelsson, 

Gustav Julius, Gullberg.819 Joelsson, Joel Herbert, Bergs Frälsegård, Vreta Kloster.820 

Johannesen, Hugo, Norrköping.342Sid. Johanson, Adolf Martin, Norrköping. 342 Johanson, Arthur, 

Dalbo, Krokek. 1114 Johanson, Carl, Mantoip. 1222 Johanson, Carl August Verner, Stäk, Rönö 

640 Johanson, David, Linköping.73 Johanson, David, Parkudden, Ödeshög .... 1077 Johanson, Elof 

Ruben Valdemar, Linköping 73 Johanson, Eric Algot, Norrköping. 343 Johanson, Eric Joel Werner, 

Kim stad. 1127 Johanson, Filip, Furåsa Frälseg., Väderstad 857 Johanson, Fritz, Bårstad, Rogslösa.720 

Johanson, Gösta, Norrköping. 342 Johanson, Hj., Linköping.73 Johanson, Hugo, Norrby 

kvarn, Asbysand . . 1249 Johanson, Johan Arvid, Mantoip. 1222 Johanson, Johan Martin, Norrköping. 

343 Johanson, John Axel Fredrik, Norrköping . . 343 Johanson, John Elis Gerhard, Norrköping . . 343 Johanson, 

John Justus, Boxholm. 846 Johanson, Karl, Väderstad. 873 Johanson, Karl Albert, Norrköping 

. 344 Johanson, Karl Edvard, Linköping.74 Johanson, Maja, Klockargården, Grebo .... 586 Johanson, 

Nils Ragnar, Norrköping. 344 Johanson, Oskar Hj., Karlshem, Väversunda 726 Johanson, Otto, Visjö, 

Ödeshög. 1095 Johanson, Per Martin Em., Norrby, Mjölby 862 Johanson, Simon, Åtvidaberg.607 

Johanson, Sven Alex, Kålgården, Borensberg 660 Johanson, Tage Henrik Eskil, Hjulsbro .... 996 Johanson, 

Viktoria (Toris), Veta, Mantorp . 1216 Johansson, A. E., Norrköping. 349 Johansson, A. Ebbe S. N., 

Linköping.74 Johansson, Albert, Rappestad Enkegård, Vikingstad. 1187 Johansson, 

Alfred Teodor, Kärna, Malmslätt 990 Johansson, Algot, Svenshem, Norra Vi.... 1252 Johansson, Anders, 

Norrköping. 344 Johansson, Anders Edvin, Ljungsbro. 820 Johansson, Anders Henning, Kyrkskolan, 

Sturefors. 1003 Johansson, Annie, Vånga.796 Johansson, Aron, Linköping 

.74 Johansson, Arthur, Motala Verkstad. 542 Johansson, Artur, Väversunda.727 Johansson, 

Arthur, Botilaip, Svinhult. 1263 Johansson, Arvid, Risby, Ulvåsa. 530 Johansson, Arvid, Fundshult, 

Svinhult.... 1264 Johansson, Arvid Elof, Lotoip. 767 Johansson, Arvid Werner Emanuel, Flick- sten, S:t 

Anna. 937 Johansson, Arvid Wiktorinus, Staavsäters gård, Sturefors.1004 

Johansson, Aug., Månestad, Gistad. 1280 Johansson, August, Skruvhult, Trehörna . . 1085 Johansson, 

August, Möllesfad, Ö. Husby . . 1310 Johansson, Aug. Evert, Möllestad, Ö. Husby 1310 Johansson, Axel, Mörjö 

rusthåll, Rönö .... 640 Johansson, Axel, Alvestad, Skärkind. 1157 Johansson, Axel, Ulrika. 1195 

Johansson, Axel Filip, Gryt. 896 Johansson, Axel Fredrik, Bäckeby, Norsholm 1158 Johansson, Axel 

Gunnar, Linköping.74 Johansson, Axel Hjälm., Björby, Norrköping 1119 Johansson, Axel Mathias, Sorby, 

Ringarum . 922 Johansson, Bernh., Österbymo. 1259 Johansson, Bertil Herman Olov, Mjölby ... 169 

Johansson, Bror Erik Erl., Solvalla, Hjulsbro.996 Johansson, Bror Gustav Konrad, 

Åtvidaberg 607 Johansson, Bror Harry Stefan, Norrköping . 344 Johansson, Carl, Motala.211 

Johansson, Carl, Sjöhult, Norra Vi. 1253 Johansson, Carl Albert, Linköping.75 Johansson, Carl Alfred, 

Dal, Valdemarsvik . 896 Johansson, Carl August, Utterstad, Appuna . 835 Johansson, Carl Bernh., Österbymo 

. 1259 Johansson, Carl David, Högby Aspegård, Mjölby. 862 Johansson, Carl Emil, 

Åtvidaberg. 608 Johansson, Carl Henrik, Pryssegården, Bjälbo 857 Johansson, Carl Joel, Mjärdevid, 

Hogstad . . 854 Sid. Johansson, Carl Johan, Berglund, Ringarum 923 Johansson, Carl Rub., Adamstorp, 

Ljungsbro 820 Johansson, Carl Victor, Linköping.78 Johansson, Conrad, Linköping.75 Johansson, 

David, Kisa. 1032 Johansson, David Alfred, Marby, Dagsberg 1106 Johansson, David Emanuel, 

Stora Boda, Kimstad. 1127 Johansson, Edla, Sorby, Ringarum. 923 Johansson, IJdvin, 

Rydsnäs. 1272 Johansson, Edvin Einar, Boxholm. 846 Johansson, Einar Olof, Vallsbergs 

Skattegård, Väderstad. 873 Johansson, Elin, Tomtaholm, Kuddby. 648 Johansson, Elis, 

Kolmården. 1114 Johansson, Elmer, Asbysand. 1249 Johansson, Emil, Ödeshög. 

1096 Johansson, Eric, Åtvidaberg. 608 Johansson, Eric Allvar, Linköping.75 Johansson, Erie 

Gösta, Djuckerö, Ljusfalls-hammar.741 Johansson, Erik, Linköping.75 

Johansson, Erik, Åtvidaberg. 608 Johansson, Erik Aug., Norrköping. 345 Johansson, Erik Aug., 

Söderköping. 493 Johansson, Erik August, Mjölby. 169 Johansson, Erik Gotth., K råkorp, Vikingstad 

1233 Johansson, Ernst, Vadstena.521 Johansson, Ernst Johan, Väderstad. 873 Johansson, E. Th., 

Kushult, Ödeshög. 1096 Johansson, Evert, Rycklösa, Linghem. 1283 Johansson, Folke, Husby gård, 

Norrköping .1119 Johansson, Folke August Vilhelm, Hylinge, Häradshammar. 1298 Johansson, 

Frans Alvar, Motala.211 Johansson, Frans Gottfrid, Stubbetoip, Norrköping.345 

Johansson, Frida, Hällestad.741 Johansson, Frithiof, Hestra, Basarpö. 1267 Johansson, Fritiof, 

Motala.211 Johansson, Fritz A., Norrköping. 345 Johansson, Fritz Elis, Varby, Motala.558 

Johansson, Gideon, Linköping.76 Johansson, Gideon, Motala.212 Johansson, Gottfrid, 

Linköping.76 Johansson, Gunnar, Mjölby.169 Johansson, Gunnar, Örberga, Arneberga .. . 729 

Johansson, Gunnar, Björkäng, Slä*mon .... 1066 Johansson, Gustaf, Gnedby, Kuddby. 629 Johansson, Gustaf 

Adolf, Falla, Finspång . . 767 Johansson, Gustaf Antonius, Linköping .... 1321 Johansson, Gustaf Hugo, 

Malmstoip, Hällestad.741 Johansson, Gust. Algot Em., Söderköping . . 493 Johansson, 

Gustav Edv. Gerhard, Norrköping 345 Johansson, Gustav Efraim, Erstorp, Finspång 768 Johansson, Gustav 

Helmer, Ängdalen, Motala 212 Johansson, Gustav Hjalmar, Borgs Säteri, Norrköping.346 

Johansson, Gustav Viktor, Öna, Skärkind .. 1158 Johansson, Göta, Nykil. 1183 Johansson, Göte 

Edvin Roland, Rimforsa . . 1056 Johansson, Hanna Maria Teresia, Jogestorp, Prästköp.741 

Johansson, Hans, Evelund, Höckerstad .... 652 Johansson, Helge Oskar Em., Kömnevik, Gusum 

. 923 Johansson, Helma Kristina, Hestad, Skåresta 950 Johansson, Henning Edvard, 

Linköping .... 76 Johansson, Henning Em., Ullstorp, Ö. Ryd 1168 Johansson, Henning Severin, Kalvsjö, Medevi 

565 Johansson, Hjalmar, Söderköping. 493 Johansson, Hjalmar, Kvinslunda, Björkeberg 803 Johansson, 

Hugo Robert, Åtvidaberg. 608 Johansson, Ingvar Emanuel, Restad, Ljusfors 796 Johansson, Ivar, 

Lassagården, Väversunda. . 727 Johansson, Ivar, Gusum. 923 Johansson, Ivar, Rimforsa. 

1056 Johansson, Ivar, Boet. 1077 Johansson, Ivar, Kolmården.ms Johansson, J. A., Falla 

gård, Åtvidaberg . . 609 Johansson, J. A., Ullevi egendom, Vadstena 729Sid. Johansson, Janne, Rimforsa 

. 1057 Johansson, J. Léon., Söderköping. 493 Johansson, Johan Albrekt, Ruda, Vånga .... 796 

Johansson, Johan August, Linköping.76 Johansson, Johan David, Motala ••••;.212 Johansson, Johan 

Edvard, Nyckelby, Fågelsta 570 Johansso n, Johan Edvard Algot, Hageby Backgård, Skänninge.832 

Johansson, Johan Eric, Dalarö, Åby.704 Johansson, Johan Erik, Knivberga, Norrköping 

. 346 Johansson, Joh. Georg, Bergliden, Skärblacka 1142 Johansson, Johan Gustaf, Aska, 

Högestad . . 1022 Johansson, Johan Herman, Korpklev, Kisa. . 1033 Johansson, Johan Leander, Sjögestad 

boställe, Gullberg. 820 Johansson, Johan Leonard, Söderköping . . 494 Johansson, Johan Martin, 

Bårstorp, Prästköp 742 Johansson, Johan Oskar Hjalmar,, Norrköping 346 Johansson, Johan Valfrid, 

Söderköping-494 Johansson, Johannes, Krångestad Norrgård, Gammalkil. 1178 

Johansson, John, Tannefors, Linköping .... 77 Johansson, John, Stenhamra, Kuddby.629 Johansson, Jonas 1204 


Filip, Hestad, Skåresta . . 950 Johansson, Jonas Magnus Natanael, Mellan- karleby, Mantorp. 

Johansson, Josef, Söderköping.494 Johansson, Josef, Norra Toipa, Ö. Tollstad, Mantoip 

. 1244 Johansson, Josef, Kalvsved, Basarpö. 1272 Johansson, Josef David Vilhelm, 

Norrköping 346 Johansson, Karl, Billinge, Bankekind. 580 Johansson, Karl, Broby, Kuddby.648 

Johansson, Karl, Björndal, Kisa. 1033 Johansson, Karl, Forsnäs. 1259 Johansson, Karl Anders 

Verner, Skärlunda, Malexander. 866 Johansson, Karl Axel, Toip, Skönnarbo .... 742 Johansson, 

Karl David, Berg, Vreta Kloster 821 Johansson, Karl Einar. Husby gård, Norrköping. 1119 

Johansson, Karl Erik Martin, Karls ro, Aby 704 Johansson, Karl Ernst, Brånnestads Gård, Norrköping 

. 347 Johansson, Karl Fredrik, Boo, Vårdsberg . . 589 Johansson, Karl Fritiof, Gulltorp, 

Ekängen, Linköping. 1283 Johansson, Karl Gottfrid, Börstorp, Regna . . 751 Johansson, Karl 

Gunnar, Husby gård, Norrköping. 1120 Johansson, Karl Gunnar Harry, Mjölby .... 170 

Johansson, Karl Gustav, Linköping.77 Johansson, Karl Gustav Harry, Mjölby .... 170 Johansson, Karl 

Herman, Mjölby. 170 Johansson, Karl Hj., Ljungs Säteri, Gullberg 807 Johansson, Karl Hjalmar, 

Jogestorp, Prästköp 742 Johansson, Karl J., Björkelund, Rystad, Linköping. 1283 Johansson, 

Karl Johan, Norrköping. 347 Johansson, Karl Johan, Solberga, Österstad . 664 Johansson, Karl Johan, 

Ljusfallshammar .. 742 Johansson, Karl Josef, Hageby Backgård, Skänninge. 832 Johansson, 

Karl Leonard, Öjebro Mellangård, Mantoip. 1204 Johansson, Karl Olof, Sand, Ekängen, 

Linköping. 1284 Johansson, Karl Thure, Skälboslätt, Klockrike 675 Johansson, Klaes, 

Klastorp, Malmslätt.... 990 Johansson, Klas Herman, Mjölby. 170 Johansson, Knut, Vadstena. 

521 Johansson, Knut Edvin, Berga, Kimstad .. 1127 Johansson, Knut Erik Vallentin, Bjuggoip, Skänninge 

. 692 Johansson, Maja, Linköping.77 Johansson, Malte Vilhelm, Parkhyddan, Igel- 

fors.751 Johansson, Manne, Linköping.77 Johansson, Maria Axi-, Ödeshög 

. 1096 Johansson, Martin, Ängsnäs, Varv. 553 Johansson, Martin, Vinbergsgården, Bjälbo . 858 — le 

Sid. Johansson, Martin, Skåra, Skåresta. 950 Johansson, Martin Daniel, Tomta, Mantoip 1244 Johansson, 

Nils, Stäk, Rönö. 640 Johansson, Nils, Ödeshög. 1096 Johansson, Nils Gottfrid, Grebo. 

586 Johansson, Nils Gunnar, Linds Mellangård, Vikingstad. 1233 Johansson, Nils Holger, 

Norrköping. 347 Johansson, Nils Ivar, Mysinge, Ö. Husby . . 1310 Johansson, Nils Josef, Norrköping. 

347 Johansson, Nils Josef Wallentin, Ullevid, Kimstad.1128 Johansson, Nils Paul, Egeby, 

Mjölby.171 Johansson, Nils Viktor, Lottenhem, Norrköping. 348 Johansson, Oscar, 

Norrköping. 348 Johansson, Oscar, Kisa. 1033 Johansson, Oskar, Bomtorp, Kuddby.630 

Johansson, Oskar Emil Tage, Alvastra .... 1087 Johansson, Oskar Matheus, Brunnby, Vreta Kloster 

.821 Johansson, Otto Valfrid, Asplunda, Skedaborg'.i QOO Johansson, 

Petrus, Sillefall, Basarpö. 1250 Johansson, Robert Gerhard, Väderstad .... 874 Johansson, Rudolf, Linköping 

.78 Johansson, Runar, Korpklev, Kisa. 1033 Johansson, Sigfrid, Eije, Rök. 1073 Johansson, 

Simon J., Rökinge, Vreta Kloster 821 Johansson, Sixten Gerhard, Finspång. 768 Johansson, Steen S. V., 

Mjölby. 171 Johansson, Sten, Lägernäs, Rydsnäs. 1273 Johansson, Sven, Fifalla, Valdemarsvik .... 924 

Johansson, Sven, Tjugby, Hedaslätt. 1070 Johansson, Sven Arvid, Hjulsbro.996 Johansson, Sven 

Edvard. Bårstorp, Prästköp 743 Johansson, Sven Erik, Söderköping.494 Johansson, Sven Helmer Edolf, 

Sperringe Backgård, Västerlösa. 1233 Johansson, Sven Robert, Ödeshög. 1097 Johansson, 

Thor Albin, Mjölby.171 Johansson, Thor Sven Walentin, Mjölby .. 171 Johansson, Thorsten, Norrköping 

. 348 Johansson, Torsten Waldemar, Ljura gård, Norrköping. 348 Johansson, Thure, 

Bölingstomta, Linghem . . 1288 Johansson, Ture, Haga i, Kolmården.ms Johansson, Ture, Viby, Mantoip 

. 1222 Johansson, Ulrik, Annelund, Bjälbo. 858 Johansson, Viktor, Holm, Motala.542 

Johansson, Werner, Boda, Opphem.1057 Johansson, Yngve Göte Edvin, Norrköping . 349 Johnner, Carl G., 

Linköping.78 Johnson, Ebbe, Linköping.78 Johnson, Elof Benediktus, Norsholm.1128 

Johnson, Gustaf, Norrköping. 349 Johnson, Harald Emanuel, Linköping.79 Johnson, Helmer 

Konstantin, Söderköping. . 495 Johnson, Hugo, Rävshult, Hycklinge. 1018 Johnson, John Theodor, 

Boxholm. 846 Johnson, Jonas Henrik, Forsby, Kimstad .. 1128 Johnson, Karl Filip Eugen, Norrköping .... 

349 Johnson, Karl Paul, Linköping.79 Johnson, Nils Sture, Rågårda, Maspelösa . . 808 Johnson, Olov 

Gustav Paul, Norrköping . . 350 Johnson, Per Gustaf Jacobus, Norrköping . . 350 Johnson, Ragnar, Åtvidaberg 

. 609 Johnson, Tryggve Fritiof, Linköping.79 Johnson, Åke K., Söderköping. 495 Johnsson, 

Albert, Furåsa, Väderstad. 858 Johnsson, Axel Fredrik, Ringarum.924 Johnsson, Carl Axel, Bankeberg, 

Vikingstad 1199 Johnsson, Carl Emil, Prästgården, Västerlösa 1234 Johnsson, Carl Oskar, Österfors, Österbymo 

1260 Johnsson, Ernst, Boxholm. 846 Johnsson, Gösta, Högstad, Ö. Husby. 1310 Johnsson, Ivar, 

Gillerhälla, Dagsberg.1107 Johnsson, John, Forsaström, Åtvidaberg .... 609 Johnsson, Karl, Rörsberga, 

Basarpö. 1268 Johnsson, Karl Torsten, Himmelsby, Mantoip 1244 Johnsson, Kurt Erik Alfred, Fristad, 

Kuddby 644 Johnsson, Nils O,, Hylinge, Norrköping .... 982Sid. Johnsson, Olof, Tullerum, Norra Vi. 1253 

Johnsson, Otto Eric, Norrköping. 350 Johnsson, P. V., Linneberga, Vårdsberg .... 581 Johnsson, Robert, 

Norrköping. 350 Johnsson, Samuel Axel, St. Ljunga Krongård, Mantoip. 1216 Jonason, 

Per Otto Vilhelm, Norrköping .... 351 Jonasson, Sigfrid Stenkil, Linköping.79 Jonson, Ernst, Norrköping 

.351 Jonson, Johan Erik Patrik, Breviksnäs, Gryt 896 Jonson, Knut Albin, Norrköping.351 

Jonson, Oskar, Örminge, Kuddby. 630 Jonsson, Albert, Berga, Kuddby. 630 Jonsson, Albert 

Wilhelm, Bocksätter, Mogata 910 Jonsson, Alvar, Lilla Kullen, Svanshals .... 1081 Jonsson, Anders Erik, 

Danielshammar. 866 Jonsson, Anders Josef, Linköping.80 Jonsson, Anders Reinhold, Norrköping .... 

351 Jonsson, Artur, Motala Verkstad.542 Jonsson, Aug., Åtvidaberg. 609 Jonsson, Axel 

Rickard, Skog, Sturefors .... 1004 Jonsson, Bernhard, Hedaslätt. 1071 Jonsson, Bror Magnus, Mjölby 

. 172 Jonsson, Carl Alfred, Gerstorp, Gottersvik . 1304 Jonsson, Carl Axel, Linköping.80 Jonsson, 

Carl Sigfrid, Edsberga, Linköping . 996 Jonsson, David Gunnar, Mjölby. 172 Jonsson, Erik, Lilla 

Grönhög, Kummelby .. mo Jonsson, Erik Edvard, Fiskeby, Norrköping 352 Jonsson, Ernst, Österliden, Kuddby 

. 630 Jonsson, Ernst Axel, Norrköping. 352 Jonsson, Ernst Vallentin, St. Eke, Ö. Ryd . 1169 Jonsson, 

Eskil Fontin, Helgalund, Ö. Ryd.. 1169 Jonsson, Gust. Wallerian, Skedevid, Fornåsa 688 Jonsson, Gustav Nät., 

Grinneby, Åsvittinge 635 Jonsson, Helga Kristina, Stråisnäs. 879 Jonsson, Helge Fritiof, Snyttringe 

Storgård, Skänninge. 832 Jonsson, Henning, Metsjö, Vårdsberg. 589 Jonsson, Hjalmar, 

Linköping.80 Jonsson, Janne, Norrköping. 352 Jonsson, J. G., Studstoip, Rydsnäs. 1273 

Jonsson, Johan, Åtvidaberg.610 Jonsson, Johan Alfred, Kättinge gård, Kät- tinge. 

1299 Jonsson, Johan Selim, Åsvittinge.631 Jonsson, John Gustaf, Norrköping. 352 Jonsson, John 

Karl, Skränge, Ganrmalkil.. 1178 Jonsson, John Theodor, Gillerhälla, Dagsberg 1107 Jonsson, Jon Ruben, 

Örtonrta, Höckerstad . . 652 Jonsson, Jonas, Norrköping. 353 Jonsson, Josef Hubert, Norrköping. 

353 Jonsson, Josef Petrus, Norrköping. 353 Jonsson, Karl, Källösa, Östra Ryd. 1169 Jonsson, Karl 

August, Himmelsby, Mantoip 1244 Jonsson, Karl Elis, Kättinge gård, Kättinge 1299 Jonsson, Karl Gustaf 

Fritiof, Norrköping . . 353 Jonsson, Karl Hjalmar, St. Grönhög, Kummelby.mo Jonsson, 

Karl Hjalmar Hugo, Husby, Söderköping.950 Jonsson, Karl Robert, Himmelstalund, 

Norrköping. 354 Jonsson, K. G., By kvarn, Söderköping .... 495 Jonsson, Manfred, Vadstena 

.521 Jonsson, Mauritz, Gåsätter, Kättinge. 1299 Jonsson, Oscar Ivan, Linköping. 1321 

Jonsson, Oscar Magnus, Risinge. 768 Jonsson, Per Alfr., L:a Grönhög, Kummelby ini Jonsson, Per John 

Emil, Norrköping. 354 Jonsson, Petter, Linköping.80 Jonsson, Samuel Theodor, Karlsfrid, 

Klockrike. 675 Jonsson, Sven Oskar, Söderköping. 495 Jonsson, Th. Hj., Säverum, 

Ringarum .... 924 Jonsson, Thure, Åtvidaberg.610 Jonsson, Torvald, Åtvidaberg.610 Jonsson, 

Trygve Fredrik, Dalby, Kuddby . . 648 Jonsson, Wilhelm Albert, Norrköping. 354 Jonzon, Agdvar, Tatoip, 

Skåresta.951 Jonzon, Anders Albin, Tatoip, Skåresta .... 951 Josen, Oskar Fredrik, Igelfors. 752 — 

13 Sid. Journath, John, Norrköping. 354 Juberg, Inge, Mellangärden, Svanshals .... 1081 Junaeus, Axel, 

Ljuna, Hogstad. 854 Jungsten, Oscar Valdemar, Stenkullen, Åby 704 Jurell, Lennart, Norrköping 

. 355 Jyberg, Eric Reinhold, Hjulsbro.997 Jiillig, Werner, Åtvidaberg.610 Jäderlund, 

Axel, Åtvidaberg.611 Jönsson, C. André-, Åhs, Örtomta, Ringas . . 623 Jönsson, David, 

Fågelsta.532 Jönsson, David Leonard, Lilla Skonberg, Normlösa. 1208 Jönsson, 

Emil, Berga, Höckerstad. 653 Jönsson, Johan, Linköping.81 Jönsson, Jöns, Österbymo . 1260 Jönsson, Thorsten, Orlunda, Bjälbo. 550 Jörgensen, Aage Emil Borup-, Mjölby. 172 

Kalén, Josef Gustaf, Söderköping.496 Kalén, Karl Adolf Einar, Norrköping. 355 Kalén, Ture Bernhard, 

Norrköping. 355 Kalin, Ludvig, Nysäter, Rappestad, Vikingstad. 1187 Kallberger, 

Gustaf Uno, Norrköping. 355 Kalmér, Valdemar Natanael, Norrköping . . 356 Kannappel, Ernst, Norrköping 

. 356 von Kantzow, Erik, Minsjö säteri, V. Husby 982 Kanz, Petter, Igelfors. 752 Kardell, 

Anders Einar, Linköping.1321 Kardell, Aug. Rickard, Örstoip, Borensberg 688 Kardell, Erik Matias, 

Norrköping. 356 Kardell, Fritjof, Kolmårdssanat., Kolmården 1115 Kaik, Kristian Henning, Norrköping 

. 356 Karlberg, Oskar, Hälltorp, Tjällmo. 789 Karlholm, Gust., Motala.213 Karlholm, Sune 

Karl Erik, Bjärstad, Kuddby 631 Karlqvist, Bror, Ramshult, Kisa. 1034 Karlson, A. H., Kjettestoip, 

Kisa. 1034 Karlson, Albert, Skänninge.470 Karlson, Bo, Valdemarsvik.965 Karlson, 

Edvin, Horn. 1012 Karlson, E. W., Norrköping. 357 Karlson, Gillis, Kisa. 

T034 Karlson, Gustaf, Valdemarsvik.964 Karlson, Josef, Rim forsa. 1057 Karlson, Karl, 

Norrköping. 357 Karlson, Karl Johan, Hygnestad, Väderstad 874 Karlson, Karl Petrus, Valdemarsvik 

.965 Karlson, Karl Sigfrid Per, Norrköping .... 357 Karlson, Nils Axel, Linköping.81 Karlsson, 

Adrian, Brandsnäs, Ramfall. 1268 Karlsson, Albert, Ö. Kedevad, Vadstena .... 725 Karlsson, Aldur, 

Vikingstad.1199 Karlsson, Alf, Borensberg. 660 Karlsson, Algot Komad, Rappestad Nygård, 

Vikingstad.1188 Karlsson, Anders, Basarp, Basaipö. 1268 Karlsson, And. Wilhelm, 

Regnaholm, Regna 752 Karlsson, Anton Birger, Stråisnäs. 879 Karlsson, Arvid, Stallsberg, Varv.553 

Karlsson, Arvid, Ramstad, Rök. 1082 Karlsson, Arvid Gunnar, Viby Lillgård, Mantoip 

. 1223 Karlsson, Arvid Valentin, Bankesta A , Kättilstad. 1022 

Karlsson, Aug. Herman, Klostergården, Vreta Kloster,.821 Karlsson, August, Ekholmen, 

Motala. 558 Karlsson, Aug. Hj., Ljusfors gård, Ljusfors 1142 Karlsson, Aug. Werner Efraim, Bäckeby, 

Norsholm. 1158 Karlsson, Axel, Linköping.81 Karlsson, Axel, Eneberga, Kuddby 

.631 Karlsson, Axel, Kölefors. 1034 Karlsson, Axel, Sånebo, Rimforsa. 1057 Karlsson, 

Axel Edvard, Simonstorp, Grytgöl 743 Karlsson, Axel Einar, Fridhem, Ringarum. . 925 Karlsson, Axel Emil, 

Vallerstad Lillgård, Skänninge. 692 Karlsson, Axel Erik, Klämmesbol, Tjällmo . 683 

Karlsson, Axel Hjalmar, Ängsnäs, Hogstad . 854 Karlsson, Axel Walfrid, Fröjerum, Kimstad 1128Karlsson, 

Axel Werner Wallentin, Linköping 1322 Karlsson, Carl August, Spolstad, Skärkind . 1154 Karlsson, Ca 1 Axel, 

Simonstorp.711 Karlsson, Ca 1 J., Vedemö Storgård, Motala 559 Karlsson, Ca 1 Johan, Salsbäck, Jonsberg 

.. 1304 Karlsson, Ca 1 Linus, Motala.213 Karlsson, Ca 1 Oskar, Gömma, Risinge .... 768 Karlsson, Ca 1 

Otto, Murgården, Västerlösa 1234 Karlsson, C. J., Hersebråta, Börrum. 884 Karlsson, David, Fågelsta 

.570 Karlsson, David, Gnedby, Kuddby.631 Karlsson, David, Borensberg.661 Karlsson, 

David, Gårdcby. Kättilstad. 1044 Karlsson, David Emanuel, Norrköping. 357 Karlsson, David Herbert, 

Nässja gård, Arne- berga.716 Karlsson, Einar, Skärlunda, Malexander . . 866 Karlsson, 

Ejnar Emanuel, Grytgöl.743 Karlsson, Elof Andreas, Norrköping. 358 Karlsson, Elsa, Nykil 

. 1184 Karlsson, Emanuel, Narebo, Söderköping . . 951 Karlsson, Erik, Prästgården, Tåby, 


Söderköping.644 Karlsson, Erik Josef, Skränge, Ö. Stenby . . 1311 Karlsson, Erik Severin, 

Norrköping. 358 Karlsson, Ernst, Karlsberg, Österbymo .... 1260 Karlsson, Ernst Alfred, Elielund, Mantoip . 


1217 Karlsson, Ernst Edvin, Mjölby. 172 Karlsson, Ernst Hjalmar, Bergsäter, Ö. Tollstad, Mantoip 

.i-45 Karlsson, Evert A., Björksätter, Kuddby . . 632 Karlsson, Ewert, Vadstena.521 

Karlsson, Frans Theodor, Fridhem, Linghem 1294 Karlsson, Gerda, Mjölby. 173 Karlsson, Georg 

Mattias, Böttestad, Mantorp 1217 Karlsson, Gideon, Mjölby.173 Karlsson, Gottfrid, Ryd, 

Nykyrka. 565 Karlsson, Gunnar, Högberget, Fågelsta .... 532 Karlsson, Gunnar, Valingstad, Kuddby .... 632 

Karlsson, Gun nar, Abylund, Tidersrum .... 1049 Karlsson, Gustaf, Lårstad, Fågelsta.571 Karlsson, Gustaf, 

Valdemarsvik. 965 Karlsson, Gustaf Adolf, Söderköping.496 Karlsson, Gustaf Adolf, Ramstad, 

Bjrlbo . . 836 Karlsson, Gustaf Adolf, Stålfall, Stråisnäs.. 879 Karlsson, Gust. Hjalmar, Viggeby, Norsholm 1158 
Karlsson, Gustaf Ossian, Karleby, Kisa .... 1035 Karlsson, Gustav Albert, Brunneby, Dagsberg 1107 Karlsson, 
Gösta, Högalund, Ringarum.924 Karlsson, Harald, St. Sööd, Furingstad .... un Karlsson, Harry, Nykil 
.1184 Karlsson, Helge Konrad, Hägerstad. 1023 Karlsson. Henning, N. Linneberga, Kuddby 649 

Karlsson, Henning, Fettjestad Krongård, Gammalkil. 1178 Karlsson, Henning Albert, 

Valdemarsvik . . 965 Karlsson, Henning Leo, Ytterg., S:t Anna 937 Karlsson, Henrik Karl Einar, Norrköping . . 

358 Karlsson, Henry, Linköping.81 Karlsson, Hildur, Karlsro, Gryt. 896 Karlsson, Ivar, 

Sjövalla, Kuddby. 649 Karlsson, Ivar Leontin, Knivingsdal, Ljungsbro.822 

Karlsson, Jakob, Melstad Storgård, Skänninge 693 Karlsson, J. David, Söderköping.496 Karlsson, Johan, 

Björsäter. 582 Karlsson, Johan Arvid, Klint, Asvittinge . . 632 Karlsson, Johan Arvid, Nässja gård, 

Arme- berga.716 Karlsson, Johan Arvid, Lövstad, Lillie .... 1129 Karlsson, Johan August, 

Vahlstad, Klockrike 675 Karlsson, Johan Edvin, Häggetoip, Stjärnorp 812 Karlsson, Johan Esaias, Gislorp, 

Klockrike . 676 Karlsson, Johan Gunnar, Berghamra, Asvittinge. 636 Karlsson, John, 

Källstad gård, Rogslösa .... 714 Karlsson, John, Hargs gård, Linghem. 1291 Karlsson, John Alb., 

Söderköping.496 Karlsson. John Alfred, Norrköping. 358 Karlsson, John Emil, Norrköping. 

359 Karlsson, John Fredrick, Leckersbo, Gusum 925 Karlsson, John Robert Hugo, Linköping . . 1322 Sid, 
Karlsson, Jonas Helmer, Hycklinge, Fornåsa 669 Karlsson, Josef August Algot, Sila, Tisnarbro 779 Karlsson, J. 

R., Brotorp, Vadstena. 532 Karlsson, K. A., Skänninge.470 Karlsson, Karl, Söderköping. 

497 Karlsson, Karl, Valdemarsvik. 966 Karlsson, Karl, Källgården, Ledbergskulle .. 1180 Karlsson, Karl 

Alfr., Flytthem, Horn. 1013 Karlsson, Karl Aron Valfrid, Grebo. 586 Karlsson, Karl August, Studsbergs 

Södergård, Älvan. 696 Karlsson, Karl August, Kvarnkärr, Tjällmo 789 Karlsson, Karl-Axel, 

Granstad, Tjällmo .... 789 Karlsson, Karl Efr., Dyhult, Skåresta.910 Karlsson, Karl Einar, Norrköping. 

359 Karlsson, Karl Erik, Styrestads gård, Norrköping. 1120 Karlsson, Karl Ferdinand, 

Rådåsa, Godegård 734 Karlsson, Karl G., Borst. Källgård, Vadstena 55» Karlsson, Karl Gustaf Elof, Ljunga 

gård, Skönberga.951 Karlsson, Karl Gustaf Åke, Sonnoip, Motala 559 Karlsson, Karl Gustav, 

Bjosäter, Stjärnorp 812 Karlsson, Karl Hjalmar. Karlsro, Gryt.... 897 Karlsson, Karl Ivar, Duvedal, Motala 

Verkstad. 543 Karlsson, Karl Ivar, Brunneby, Dagsberg .. 1107 Karlsson, Karl Johan, 

Kulla, Skönberga .... 952 Karlsson. Karl Oskar, Pepplinge, Sya. 1214 Karlsson, Karl Oskar Hj., Norrköping 

.... 359 Karlsson, Karl Otto, Ödeshög. 1097 Karlsson, K. F., Solvarp, Asbysand. 1250 Karlsson, K. 

Fredr., St. Norrby, Ringarum 925 Karlsson, Knut Konrad, Gottlösa, Mantorp . 1217 Karlsson, Knut Waldemar, 

Arkösund. 1304 Karlsson, Lisa, Motala.213 Karlsson, Ludvig, Varv. 553 Karlsson, 

Martin, Skänninge.471 Karlsson, Martin, Jolstad, Motala. 559 Karlsson, Martin, St. Grönhög, 

Kummelby . ini Karlsson, Matts, Kullerstad, Mogata.910 Karlsson, Nils Einar, Linköping.82 

Karlsson, Nils Erik, Råå gård, Österstad . . 670 Karlsson, Olof Edvard, Kullenbro Mellan- gård, Björkeberg 

. 803 Karlsson, Olof Gunnar Emanuel, Haganäs, Björkeberg. 804 Karlsson, Olov, 

Brofall, Horn. 1013 Karlsson, Oscar Albin Eugen, Skärpinge, Kim stad. 1129 

Karlsson, Oscar Gottfrid, Vätternsborg, Vadstena. 724 Karlsson, Oskar, Tistoip, Vadstena 

. 725 Karlsson, Oskar Alve, Linköping. 1322 Karlsson, Oscar Edvin, Bäckstugan, Borensberg 

. 683 Karlsson, Otto Valfrid Einar, Linköping .. 1322 Karlsson, Per, Höckerstad, Kuddby 

. 632 Karlsson, Per Axel, Segoip, Klockrike .... 804 Karlsson, Per Johan, Böda, Konungsund, Asvittinge 

. 636 Karlsson, Per Uno, Perstorp, Stjärnorp .... 812 Karlsson, Ruth Ewy, Simonstoip. 

711 Karlsson, Seth, Nykyrka. 565 Karlsson, Sten Gustav Bernhard, Linköping 82 Karlsson, Theodor, 

Rönnefjälla, Gistad .... 1280 Karlsson, Thor, Linköping.82 Karlsson, Thure, Motala.213 

Karlsson, Thure Emil, Ubbetoip, Tjällmo . . 789 Karlsson, Wiktor, Vena, Rydsnäs. 1273 Karlström, 

Gunnar, Motala.214 Karlström, Hulda, Nygård, Valdemarsvik . . 897 Karlström, Oskar Henrik, Motala 

.214 Karlström, Sven Johan Magnus, Nygård, Valdemarsvik. 897 Karlsvärd, Greta, 

Skänninge.471 Karlzon, Oscar William, Norrköping. 359 Karp, Johan Fredrik, Bestoip. 

1064 Karpe, E., Vadstena.522 Kastensson, Axel Kasten, Stockeby, Mantoip 1245 Kastensson, Carl 

Joel, Kumla, Gistad. 1152 Kastensson, Ernst, Skäfstoip, Vikingstad .. 1188 - 1355 —Sid. Kastensson, Johan 

Gustaf, Gottlösa, Maiitoip 1217 Kastensson, Karl, Asbysand. 1250 Kastensson, Magn. Kasten, 

Forltmda, Vånga 796 Kellander, Oscar, Källstad Storg., Rogslösa 714 Kernell, Carl Eric Oscar Fredric, Ulrika .. 1195 Kernell, Emil Gustaf Oscar, Ekeby, Osterstad 664 Kihlberg, Alma Augusta, Söderköping .... 497 Kihlberg, 

John Botvid, Ulvåsa. 665 Kihlström, Carl G. F., Motala.214 Kihlström, Enoch, Söderköping 

.497 Kind, Anton Laurentius, Risberga Mellan- gård, Fågelsta.532 Kindahl, Erik, 

Hermanshult, Mjölby.173 Kindahl, Jonas, Kisa. 1035 Kindell, Gotthard, Bankeberg, 

Vikingstad .. 1199 Kindlund, Georg Valfrid, Kristberg, Borensberg. 683 Kindlundh, 

Roland, Gusum. 925 Kindqvist, Axel Ferdinand, Axstad, Mjölby 862 Kindstrand, David, Motala 

.214 Kindstrand, Hilding, Bersbo.591 Kindvall, Jonas, Gröninge, Hycklinge .... 1019 

Kinnander, Bror Gustaf Sigfrid, Linköping 82 Kjellberg, Nils Johan, Motala.215 Kjellgren, Artur 

Reinhold, Österstad. 665 Kjellgren, Gustaf Birger Edvard, Norrköping 360 Kjellgren, Herman, Eggeby, 

Dagsberg. 1108 Kjellgren, Josef Martin, Österstad. 665 Kjellin, Carl Gösta, Brunneby gård, Klockrike 

.661 Kjörling, Sven, Motala.215 Klaésson, Gustaf, Gravsten, Bankekind .... 

581 Klang, Otto, Skr - nninge.471 Klarin, Thor Algot, Rappestad, Vikingstad . u 88 Klasen, Klas 

Edvin, Linköping.83 Klasson, David, Tjuserum, Hycklinge. 1019 Kleberg, John Gillis, Norrköping 

. 360 Klefbeck, Axel Fredr., Prostgården, Skärkind 1159 Klefback, Hans Fredrik, Norrköping.360 

Kleist, Axel, Metsjö, Vårdsberg. 589 Kling, Oskar Emil, Norrköping.361 Klingbom, Carl Leonard, 

Norrköping.361 Klingspor, Carl-Filip Wilhelm, Grönlund, Stråisnäs. 880 Klint, Axel 

Theodor, Källösa, Östra Ryd .. 1169 Klämfeldt, Sten Wilhelm, Bölnoip, Kvarn . . 684 Kläning, Bernhard, 

Linköping.83 Knutson, Sven, Norrköping.361 Knutsson, Knut Georg, Bohus, Markcby, Gistad 

. 1332 Koch, Nils Adolf, Ringatoip, Linköping .... 589 Kock, Arme Hilmer, Norrköping 

.361 von Köthen, Karl Axel Fredrik, Passdal, Börrum. 885 Krantz, Werner, 

Norrköping. 362 Kratz, Martin, Hästholmen. 1088 K ron berg, Gustaf, Norrköping.362 

Kronström, Nils, Kättinge. 1299 Krän, Kart Göte, Lövingsborg, Skedaborg . . 1000 Kugelberg, Nils 

Gustaf, Helgeslätt, Sya .... 1240 Kullberg, O., Motala.215 Kullin, Carl G., Bjärka-Säby. 

1004 Kutsch, Franz, Motala Verkstad. 559 Kuylenstierna, Alexis, Landsjö, Kimstad .. 1129 Kvarnbäck, 

John Sigge, Linköping.83 Kårbeck, Karl E., Linköping.83 Kr! 11, Sven August, 

Norrköping. 362 Kall, Sven Evald, Norrköping. 362 Källgren, Oskar - Komad Henning, Lotorp . . 

769 Källholm, Gustav Ivar - Valdemar, Norrköping 363 Källqvist, Axel Fredr., Mellerud, Norrköping 360 Källa, 
David Levin, S. Karleby, Mantorp . . 1205 Källa, Josef Justinius, Marieberg, Herrberga, Mantorp 

. 1205 Kärnfeldt, Knut Edvin, Söderköping.497 Kättström, Ernst Herman, Finspång. 

769 Köhler, Josef, Norrköping. 363 Kördel, Carl Gustaf, Norrköping. 363 Lager, Johan, 

Norrköping. 363 Lagerberg, Knut Erik, Stjärnorp.813 Sid. Lagercrantz, Carl Adolf Erik, 

Sandvik, Rejmyra.779 Lagercrantz, Gust. Magnus Ivar, Valdemarsvik 

. 966 Lagergren, Carl David, Norrköping. 364 Lagerqvist, Carl Gustaf, Stenhagen, 

Kimstad 1129 Lagerqvist, Zadrak Stefanus, Norrköping . . 364 Lagerström, Gustaf, Valdemarsvik.966 

Lahne, Johan Valdemar, Norrköping. 364 Lambert, John Ivan N:son. Karlstorp, Sya . 1240 Lamberth, Algot 

Peter Andreas, Skedaborg 1000 Lamberth, Jonn Olaf Leonard, Mjölby .... 173 Lamberthz, Einar - , 

Opphem. 1058 von der Lancken, Volrad Eggert, Linköping 84 Landberg, Josef, Fågelsta.571 

Landegren, Nils Wiktorinus, Norrköping . . 364 Landerholm, Klas Aug., Furulund, Jgelfors 752 Landers, Bror 

Hans, Vreta Kloster. 822 Landers, Ernst Seth, Söderköping. 498 Landstedt, Erik, Backasand, Ödeshög 

. 1078 Landström, Ivar - , Ljungsbro. 822 Landström, Otto Albert, Haget, Borensberg 684 Landström, 

Per Adolf, Mjölby. 174 Lang, Josef W., Valdemarsvik.966 Lange, Oscar - Frithiof, Ljusfors Bruk, 

Skärblacka.1142 Langer, Sixten, Norrköping. 365 Långström, David G. W., Lilla 

Syltvik, Valdemarsvik. 897 Långström, Karl Gustaf, Nedre Lagnö, S:t Anna 

., . . 937 Långström, Oskar - Fridolf, Lagnö, S:t Anna 938 Lantz, Arwid, Mjölby. 

174 Larsén, Ernst, Ljura egendom, Norrköping 365 Larson, Anders Rudolf, Hageby Storgård, 

Skänninge. 833 Larson, Axel Emil, St. Hermansh., Skärkind 1159 Larson, Bror Ture, 

Norrköping. 365 Larson, Ernst Oskar - , Norrköping. 365 Larson, Ernst Viktor, Norrköping.366 

Larson, Eskil Mauritz, Mjölby. 174 Larson, Frithiof, Norrköping. 366 Larson, Gunnar, Marstad, Skänninge. 836 Larson, Ingeborg, Vikingstad. 1199 Larson, Lars Eric Helge, Linköping.84 

Larson, Victor, Åtvidaberg.611 Larson, Yngve Viktor, Linköping.84 Larsson, Agda, Högby, 

Borensberg. 684 Larsson, Albert, Mjölby. 174 Larsson, Albin, Ödeshög. 1097 

Larsson, Alfred, Konungsunds by, Åsvittinge 636 Larsson, Anders Wilhelm, Konungsund, Åsvittinge 

. 636 Larsson, Anna, Valdemarsvik. 967 Larsson, Arvid Emanuel, Norrköping. 

366 Larsson, August Martin, Håltorp, Tjfllmo . . 790 Larsson, Aug. N., Stora V"nge, Linköping . 1284 Larsson, 

Axel, Bredstad, Söderköping. 645 Larsson, Axel, Esplunda, Fornåsa. 670 Larsson, Axel, Österby, 

Hycklinge. 1019 Larsson, Axel, Håkantorp, Rim forsa. 1058 Larsson, Axel Fredrik, Torpa, Normlösa . . 

1209 Larsson, Bengt, Käslinge, Vånga.797 Larsson, Carin, Högby, Borensberg. 684 Larsson, Carl, 

Motala.215 Larsson, Carl, Vilhem, Björsäter. 583 Larsson, Carl, Ål åk ra, Ledbergskulle. 

1180 Larsson, Carl Alb., Tegneby Tullgård, Älvan 696 Larsson, Carl Gustaf, Skärblacka. 1142 Larsson, 

Carl-Gustav, Linköping.84 Larsson, Carl Hugo, Rimforsa. 1058 Larsson, Carl Johan, Söderköping 

. 498 Larsson, Carl Patrik, Bondorlunda Mellan- gård, Bjälbo. 858 Larsson, Carl Sigurd, 

Stenstorp, Norsholm . 1130 Larsson, David, Tovetorp, Varv.551 Larsson, David A., Linköping.85 

Larsson, Edvard Alexius, Balderums kvarn, Vånga.797 Larsson, Edvin, Berg, Vreta Kloster 

. 822 Larsson, Emil, Mjölby.175 Larsson, Erik, Skärstad, Varv. 554 — 1356 —Sid. 

Larsson, Erik, Eriksdal, Brokind. 1064 Larsson, Erik Elof, Bränntorp, Katrineholm 780 Larsson, Erik 

Leon, Harstad, Gistad. 1152 Larsson, Erik Herb., Övre Yxnö, S:t Anna 938 Larsson, Erik Torvald, 

Norrköping. 366 Larsson, Ernst Fredrik, Tellbo, Linghem . . 1288 Larsson, Ernst Gustaf, Solhem, Hassla, 

Skänninge. 693 Larsson, Ernst Napoleon, St. Vennertorp, Söderköping. 

887 Larsson, Eskil Leonard, Klingsborg, Norrköping. 367 Larsson, Filip, Mjölby 

. 175 Larsson, Filip Vilhelm, Häggebo, Jonsberg . 1304 Larsson, Fredrik, Motala.216 

Larsson, Fritz Gunnar - , Hageby, Kummelby . 1122 Larsson, Gunnar, Sorby Säteri, Varv.554 Larsson, 

Gunnar Emanuel, Bränntorp, Björkhult. 1013 Larsson, Gunnar Teodor, Sya. 1214 

Larsson, Gust. Hilmer, Helgestad, Ö. Stenby 1314 Larsson, Gustaf Thure, Ramsdal, Börrum . . 938 Larsson, 

Hanna Olga Elisabet, Tellbo, Linghem. 1288 Larsson, Henning, Vinberga, Varv.551 

Larsson, Henning, Syllerstorp, Ödeshög .... 1078 Larsson, Hjalmar - , Appelby, Fågelsta. 534 Larsson, Hugo, 

Ljungs-Säby, Maspelösa .... 808 Larsson, Hugo Fritiof, Björntorp, Tidersrum 1049 Larsson, Ivar Teofil, 

Hycklinge, St. Skönberga, Normlösa. 1209 Larsson, Janne, Linköping.85 Larsson, 

Johan, Ödeshög. 1097 Larsson, Johan August, Brink, Kimstad .... 1130 Larsson, Johan Edv., 

Östervarv, Varv. 554 Larsson, Johan Emil, Norra Torp, Gullberg 823 Larsson, Johan Julius, Egelstad 

Norrgård, Västerlösa. 1234 Larsson, Johannes, Narveryd, Skänninge . . 693 Larsson, John 

Axel Fredrik, Norrköping . . 367 Larsson, John Sigurd, Norrköping. 367 Larsson, Jonas Conrad, Strömmen, 

Mantorp 1245 Larsson, Josef, Elmtomta, Ulvåsa.530 Larsson, Karl Aug., Berga Krongård, Vånga 797 

Larsson, Kar - 1 Artur, Rysslinge, Linghem . . 1294 Larsson, Kar - 1 Daniel, Gåselöt, Gistad. 1288 Larsson, Kar - 1 


Hugo D., Norrköping. 367 Larsson, Kari Ivar - , St. Skärby, Dagsberg . . 1111 Larsson, Kari Josef, Jättingstad 

Krongård, Hedaslätt.1071 Larsson, Karl Julius, Kulla, Maspelösa .... 805 Larsson, Karl Olov, 


Norrköping. 368 Larsson, Kari Oskar - , Väderstad. 874 Larsson, Kari Robert, Bråta, Söderköping . . 

944 Larsson, Kari Simon, Stammetorp, Regna . . 753 Larsson, Kari Teodor, Stjärnorp.813 Larsson, Klas 

Henrik Simon, Frälsegården, Österstad. 665 Larsson, Lars, Norrköping.368 

Larsson, Lars, Nyckelby, Motala.571 Larsson, Lars Emanuel, Jonsbergs Kvarn, Jonsberg 

. 1305 Larsson, Lars Erik, Linköping.85 Larsson, Lars Gunnar Esaias, Tegneby, 

Linköping. 1284 Larsson, Lars Henning, Nora, Tisnarbro . . 780 Larsson, Lars Johan, 

Stavsäter, Kimstad .. 1130 Larsson, Lars Olof, Stavsäter, Kimstad .... 1130 Larsson, Lars Oskar - David, 

Snyttringe Trän-gård, Skänninge. 833 Larsson, Manne, Linköping. 1323 Larsson, Mina, 

Valdemarsvik. 967 Larsson, Nils Hjalmar - , Tolskepp, Vånga . . 797 Larsson, Oscar - Ivan, Finspång 

.769 Larsson, Oskar Harald, Djursnäs, Mogata .. 910 Larsson, Oskar - Sigfrid, Kasta, Arneberga . . 729 

Larsson, Oskar - Thure, Lotstad, Fornåsa .... 690 Larsson, Otto Theodor, Köp, Mogata.911 Larsson, Per 
August Theodor, Hycklinge, St. Skönberga, Normlösa. 1209 Larsson, Pontus Evert, Kåknö, Östra 

Ryd .. 1170 Larsson, Ragnar, Västra Eneby. 1066 - 13 Sid. Larsson, Rickard, Kila, Hycklinge. 1019 

Larsson, Robert, Värna Norrgård, Linköping 591 Larsson, Sigfrid, Samuelsberg, Motala .... 216 Larsson, Sten, 

Vettestad, Vårdsberg.590 Larsson, Svea, Gryt. 898 Larsson, Tage, Fivelstad, Fågelsta. 

533 Larsson, Thorsten, Narveryd, Skenninge . . 693 Larsson, Vera Paulina Vilh., Norrköping . . 368 Lau, 

Wilhelm, Norrköping. 368 Laudon, Oscar Léon., Malmsätra, Malmslätt 991 Laurell, Torsten Henrik, 

Norrköping. 369 Laurent, Helge, Norrköping. 369 Lauthers, Sture Gustaf Johan Hugo Hjelmsköld, 

Norrköping. 369 Laveson, Dan Lave Valdemar, Norrköping . 369 Leander, Josef, Norrköping 

. 370 Leander, Karl Wilhelm Paul, Linköping .... 85 Leander, Per David, Rimstad, Fornåsa .... 691 Leby, 

Martin Fritiof Tobias, Kristberg, Borensberg. 685 Ledberg, Georg Olof Ragnar, Norrköping . 

. 370 Leif e, Eric, Ruskilsby, Boet. 1078 Leijonhufvud, Abraham K:son, Linköping . . 86 Lejon, Karl, 

Kråketorp, Ödeshög. 1098 Lekberg, Gustaf Bernh. Emanuel, Norrköping 370 Lemming, Åke, Söderköping 

. 498 Lennings, Hugo, Rydsnäs. 1273 Leonardsson, Emil, Borensberg.661 Levin, Ada 

Torborg, Mjölby. 175 Levin, Carl, Gryt. 898 Levin, Schöld Emanuel, Mjölby.175 

Lidbäck, Einar, Åtvidaberg.611 Lidén, Bror Ivar Herman, Linköping.86 Lidén, Gusten Erik, 

Skärblacka.1143 Liedbergius, Herman, Svinhult. 1264 Liedgren, Ernst Richard, Brickstad, 

Klockrike. 676 Liedholm, Anna Kajsa, Valdemarsvik. 967 Liedholm, Erik Fredrik, 

Valdemarsvik .... 967 Liedholm, Hans Olof Leonard, Vadstena . . 522 Lihdén, Hagny A. K., Söderköping. 

498 Lilja, Helmer, Malma kvarn, Rydsnäs. 1274 Liljeblad, Carl W., Mjölby.176 Liljeblad, Josef 

Fredrik, Linköping.86 Liljedahl, Gun nar P:son, Motala.216 Liljegren, Karl Julius, Norrköping. 

370 Liljencrantz, Carl August A: son, Sörstad, Vikingstad. 1200 Liljenström, Gustaf Robert, 

Rejmyra. 780 Liljeqvist, Per, Loddby, Åby.704 Liljeson, Carl Johan, Uddarna, Kimstad .. 1131 

Liljestam, Karl Axel, Linköping.86 Lilliesköld, Carl-Olof Gustaf, Norrköping . . 371 Lillieström, Carl 

Gustaf Danckwardt-, Sya . 1216 Lind, Gustav, Linköping.87 Lind, Herman, Bjälbo.836 

Lind, Jakob Emanuel, Linköping.87 Lind, Johan, St. Emtefall, Ulrika. 1195 Lind, Ragnar, Kisa 

. 1035 Lindahl, Anders Olof Daniel, Norrköping .. 371 Lindahl, Axel Henrik, Örberga, Arneberga . 

730 Lindahl, Emil, Rävtomta, Boxholm. 880 Lindahl, Karl Johan Elias, Norrköping .... 371 Lindahl, Lilly, 

Borghamn.720 Lindahl, Nils Anders Rickhard, Norrköping 371 Lindau, Ernst Ludvig, Norrköping 

. 372 Lindberg, Axel Wilhelm, Linköping.87 Lindberg, Axel, Skänninge.471 Lindberg, C. J., 

Pikedal, Danielshammar .. 1196 Lindberg, Erik, Norrköping. 372 Lindberg, Gustaf, Norrköping 

. 372 Lindberg, Gust. Hjalmar, Edsberga, Linköping.997 Lindberg, Ivar Martin, 

Söderköping.499 Lindberg, Johan Gustaf, Norrköping. 372 Lindberg, Josef, Pikedal, Danielshammar .. 

1196 Lindblad, Arvid Emanuel, Norrköping .... 373 Lindblad, Ragnar, Norrköping. 373 Lindblad, S., 

Norrköping. 373 Lindblom, Cyril Enar Gustaf, Linköping . . 87 Lindblom, Elsa, Bro ki nd. 

1065 Lindblom, Georg Axel Herbert, Norrköping 373Sid. Lindbom, Johan Axel, Yxefall, Kisa. 1035 

Lindberg, Gustaf, Jeppestad, Vårdsberg .... 590 Lindbäck, Allan, Åtvidaberg.611 Linde, Bernh., Bona, 

Karlsby. 565 Linde, Elsa, Bona, Karlsby. 566 Lindé, Julia Wiktoria, Motala.216 Lindé, 

Nils August, Rimforsa. 1058 Lindeberg, Birger, Linköping.88 Lindeberg, Carl Algot, 

Norrköping. 374 Liiideberg, Harald, Motala.217 Lindeberg, Karl Erik, Linköping.88 

Lindeborg, Angelo Waldemar, Åtvidaberg . . 612 Lindeborg, Anton Fritiof, Norrköping. 374 Lindeborg, Stig 

Arnold Fritjof, Norrköping 374 Lindegård, John David, Norrköping. 374 Lindell, Carl Axel, Linköping 

.88 Lindell, Karl Axel, Linköping. 1323 Lindell, Nils, Linköping. 1323 Lindén, Axel 

Justinus, Norrköping. 375 Lindén, Axel Wald. Hallsten, Valdemarsvik 968 Lindén, Carl Henry, Norrköping 

. 375 Lindén, Erhard, Linköping.88 Lindén, Folke, Hassla, Klockrike. 676 Lindén, Karl, 

Thorönsborg, Söderköping . . 939 Lindén, Karl Gerh., Degerhof, Söderköping 945 Lindén, Karl Gustaf, 

Linköping.89 Lindén, Karl Göte, Norrköping. 375 Lindén, Viktor Emanuel, Vinnerstad, Motala 

560 Lindén, Åke, Hassla, Klockrike. 676 Linder, Axel Hjalmar, Mjölby.176 Linder, Gretha, 

Mjölby.176 Linder, Ture Hjalmar, Norrmem, Höckerstad 653 Linderson, Harald, Björketomta, 

Hycklinge 1020 Linderstam, Karl Johan Efraim, NoiTköping 375 Lindfors, Olof Verner, Norrköping.376 

Lindgren, Anna Magdalena, NoiTköping ... 376 Lindgren, Carl Elias, Åby Säteri, Horn .... 1013 Lindgren, Carl 

Lolke Gunnar, Åby Säteri, Horn. 1014 Lindgren, Carl-Gustaf Erik Georg, Åby Säteri, 

Horn. 1332 Lindgren, Carl Olov Arne Teodor, Åby Säteri, Horn.1014 

Lindgren, Edvard Eugen, NoiTköping. 376 Lindgren, Egon L. G., Skänninge.472 Lindgren, Gun nar, 

Borgs Prästgård, NoiTköping. 376 Lindgren, Helga Sofia, Åby Säteri, Horn . . 1014 

Lindgren, Jacob E., Solvarp, Asbysaiid .... 1250 Lindgren, Johan bredrik, Valdemarsvik .... 968 Lindgren, John 

William, NoiTköping. 377 Lindgren, Karl Edvard, NoiTköping. 377 Lindgren, May Helga Hilda Carola, 

Åby Säteri, Horn. 1332 Lindgren, Nils Gustaf Arvid, NoiTköping . . 377 Lindgren, Svante 

Sigfrid, Valdemarsvik .... 968 Lindh, Märta, Skänninge.472 Lindhagen, Carl Tage, NoiTköping. 

377 Lindhe, Lolke, Skänninge.472 Lindhé, Johan Petrus Emanuel, Mjölby .... 176 Lindhe, Nils Curt 

Christian, Linköping .... 89 Lindholm, Gustaf Rudolf, Linköping.89 Lindman, Gust. Ej nar Olivier, 

Linköping . . 89 Lindman, Gösta Johan Engelbrekt, Linköping 90 Lindman, Henrik John Nils, NoiTköping . . 378 
Lindmark, Oscar Emanuel, Ösba Stenby . . 1314 Lindmark, Oskar Harald, Älvestad Ljungsgård, 

Älvan. 696 Lindquist, Alva Maria, Linköping.90 Lindquist, G. A., Linköping.90 

Lindquist, Gunnar, Tjällmo.790 Lindquist, John Th., Boxholm. 847 Lindqvist, Per Hjalmar, 

Ljung Östra, Maspelösa._. 808 Lindskog, Arnold, Ledbergskulle.1181 Lindskog, 

Axel, Lindhem, Borensberg.661 Lindskog, Carl Albin, Haga 10, Malmslätt. . 991 Lindsten, Nils, Linköping 

.91 Lindstrand, Ernst, Valdemarsvik.968 Lindström, Abel Aug. Emanuel, NoiTköping 378 

Lindström, Alf Bertil Erik, NoiTköping .... 378 Lindström, Anna, Godegård. 734 — 13 Sid. Lindström, 

Arvid, Linköping. 1323 Lindström, Britta Gunvor, NoiTköping .... 378 Lindström. Britta Karleson-, 

Linköping .... 90 Lindström, Gustaf, Vadstena. 522 Lindström, Karl Axel, Linköping.91 

Lindström, Karl Thure, NoiTköping. 379 Lindström, Per Gustaf, NoiTköping. 379 Lindström, Sigurd 

Emanuel, Söderköping-. . 499 Lindström, Uno Mauritz Marion, NoiTköping 379 Lindwall, Karl Emil, 

NoiTköping. 379 Linnarsson, Albert Natanael, Vadstena .... 522 Linneil, Carl Oscar Edvin, Linköping. 

91 Linnell, Otto Emil, Ekeberga, Skärblacka .. 1143 Lithman, Gösta Domingo, Boxholm. 847 Litsén, Per 

Robert, Häckla, Klockrike .... 677 Littorin, Gustaf Samuel, Lindevads Säteri, Skänninge.833 

Littorin, Hakon, Sorby, Varv. 554 Liwell, Nils Arvid Viktor, Linköping.91 Ljungars, Olof, Kölbäck, 

Älvan.691 Ljungberg, Anders Johan, NoiTköping. 380 Ljungberg, Gustav Josef, bridhem, Getå .... 705 

Ljungberg, Sven August, Norrköping. 380 Ljungblom, Per Åke Gudmar, Linköping . . 92 Ljungcrantz, 

Sigrid, Linköping.92 Ljunge, Karl Lilip Thure, Linköping.92 Ljunggren, Birger, Söderköping. 

499 Ljunggren, Erik August, NoiTköping. 380 Ljunggren, Erik Gustaf Ivar, Norrköping . . 380 Ljunggren, 

Gustaf A. B., Vikingstad.1188 Ljungholm, Sten Martin, NoiTköping.381 Ljungquist, Axel Oliver, 

Lornåsa.670 Ljungquist, Axel Valdemar, Klockrike .... 677 Ljungquist, Josef, Kisa. 1036 

Ljungqvist, Lolke, Kisa. 1036 Loos, Viggo Sebastian, NoiTköping.381 Lord, Hugo W., 

Venersborg, Vårdsberg .... 590 Lorin, Alfred, Hedaslätt. 1071 Lorin, Algot Th., Västerlösa. 

1234 Lugn, O. E., Kisa. 1036 Lund, Arthur Erik Aug., Degerön. 734 Lundahl, Axel Leonard, 

Nonköping.381 Lundahl, Johan Herman, Borkhult, Yxnerum 1164 Lundberg, Artur Gösta Sigvard, 

Borensberg 685 Lundberg, Arvid Sigfrid, Boxholm. 847 Lundberg, Carl Axel Gösta, Kvarsebo.1307 

Lundberg, Gottfrid, Malmslätt.991 Lundberg, John, Skänninge.472 Lundberg, Karl Gustaf, 

Maspelösa. 805 Lundberg, Karl Gustaf, Valla, Kättilstad . . 1044 Lundberg, Karl Oskar Wiktor, Maspelösa . 

. 805 Lundberg, Knut Albin, Östra Husby.1311 Lundberg, Konrad, Ytterbo, Opphem. 1059 Lundberg, 

Manfred, Motala.217 Lundberg, Ruben, Sjögestad. 1192 Lundberg, Sven Karl Johan, 

Valdemarsvik . 969 Lundblad, Einar Nikolaus, NoiTköping .... 381 Lundblad, Nils Gustaf, Linköping.92 

Lundbom, Gustaf Ragnar, Linköping.93 Lundborg, G. E., Sya. 1333 Lundborg, Helge Gabriel 

Eugen, Söderköping 499 Lundbärj, Johan Emanuel, Åby. 705 Lundell, Sven Lolke, NoiTköping.382 

Lundell, Uno, Linköping.93 Lundén, Oskar Emil, Askeby.574 Lundgren, Anders Hugo Hj., 

NoiTköping. . 382 Lundgren, Clas Yngve, NoiTköping. 382 Lundgren, Eric, Hycklinge. 1020 Lundgren, Erik Oskar - , Oras, Alvan. 697 Lundgren, Ernst Wilhelm, Linköping.93 Lundgren, Lritz 

August Gerhard, Linköping 93 Lundgren, Gunnar - Åke, Gårdeby, Skärkind . 1154 Lundgren, Johan Thure, 

Mjölby. 177 Lundgren, Karl Emanuel, Hörstorp, Ö. Ryd 1170 Lundgren, Karl Holger, Linköping.94 

Lundgren, K. L., Motala.217 Lundgren, Maria, Värna, Linköping. 592 Lundgren, Samuel Verner, 

Norrköping .... 382 Lundgren, Tord Halvard, Linköping.94 Lundh, Ernst Gustaf Eugen, Lröjerum, Yxnerum 

.1164 Lundh, Per Åkesson, Rim forsa. 1059Sid. Lundh, Uno, Lrängsbo, Bersbo 

. 583 Lundholm, David Algot, Norrköping. 383 Lundhqvist, Kari Erik, Klosterorlunda, Vadstena 

. 859 Lundin, Carl Emanuel, Holma, Ramfall.... 1268 Lundin, Carl Hugo Runo, Ringarum 

.926 Lundin, Carl Joh. P:son, Karlskog, Ringarum 926 Lundin, Carl Mauritz, Göstad, Ljusfors .... 798 

Lundin, Carl Oscar - , Kimstad. 1131 Lundin, David Gerhard, Skåresta. 952 Lundin, Emil A., 

Askeby. 574 Lundin, Gustaf Martin, Mjölby.177 Lundin, Ivar, Motala Verkstad.543 

Lundin, Kari Ivar - , Norrköping. 383 Lundin, Nils, Norrköping. 383 Lundin, Otto Nikolaus, 

Linköping.94 Lundkvist, Elis Valfrid, Norrköping. 383 Lundkvist, Johan, Norrköping.384 

Lundkvist, Martin, Motala.217 Lundman, Ida Augusta, Hävla. 780 Lundman, John Alfred, 

Uppsala torp, Höckerstad.641 Lundquist, Otto Valentin, Mjölby.177 Lundqvist, Axel 

Wilhelm, Skänninge. 473 Lundqvist, Erik Emanuel, Linköping.94 Lundqvist, Erans Wiktor, Tannefors 

.95 Lundström. Eric, Mjölby.177 Lundström, Hjalmar, Motala. 543 Lundström, Nils 

Birger, Linköping.95 Lundvall, Folke, Linköping.95 Luthander, Helge Oskar - Natanael, Motala 

Verkstad. 543 Lutteman, Sven Erik, Norrköping. 384 Lybeck, Magnus Kar - 1 Thuresson, 

Mem .... 645 Lyckow, Bror Sven Ingeman, Linköping . . 1324 Lydahl, Axel Johannes, Bjälbo.859 

Lyzell, Carl Erik, Mjölby. 178 Löf, Folke, Ödeshög. 1098 Löfberg, Petrus, 

Söderköping.500 Löfgren, Carl Alexander, Linköping.95 Löfgren, Knut, Rim forsa. 1059 

Löfgren, Nils Gustaf, Ljusfallshammar .... 743 Löfgren, Nils Johan Harald, Konradsdal, Norrköping 

. 384 Löfgren, Sven Oscar, Danebo, Valdemarsvik 898 Löfman, Erik Bertil, Övre Holmväg., 

Motala 544 Löfvenius, Emil Mauritz Isak, Norrköping. . 384 Lönnberg, Fran kl in Otto, Norrköping.385 

Lönnborg, Axel, Vadstena. 523 Lönngren, Anshelm Uno, Norrköping. 385 Lönngren, P. Axel J., 

Sorby skola, Mjölby . 178 Lönnqvist, Carl Johan, Marmorbruket. Kolmården. 1115 Lövgren, 

Curt Haldar Vilhelm, Norrköping 385 Lööv, Johan Gottfrid, Svarttorp, Regna .... 753 Lööv, Simon David, 

Linköping.96 Lööw, Sven Evert, Väderstad. 874 Magnell, Gerh., Vadstena.523 

Magnell, John Constantin, Vreta Kloster . . 823 Magnell, Karl Henning, Skeppsås, Fornåsa . 691 Magnell, Per, 

Skänninge.473 Magnusson, Alma Charlotta, Valdemarsvik. . 969 Magnusson, Andreas Edvin, 

Högved, Valdemarsvik. 898 Magnusson, Anna Alexandra, Forshem, Gryt 899 Magnusson, 

Axel, Lönebostället, Rök. 1074 Magnusson, Carl, Motala. 544 Magnusson, Carl And., Lilla Boda, 

Kimstad 1131 Magnusson, Carl Johan, Norsholm. 1131 Magnusson, Gari Magni, Stora Åby, Ödeshög 1078 

Magnusson, David Magnus, Strand, Börrum 899 Magnusson, Elis, Gryt. 899 Magnusson, Elsa 

Frideborg, Gryt. 899 Magnusson, G. Th., Grönstorp, Birkekärr . . 926 Magnusson, Gunnar Hugo, 

Forshem, Gryt. 900 Magnusson, Gustaf Adolf, Mjölby.178 Magnusson, Gustaf Valfrid, Gryt.900 

Magnusson, Hedvig Wiktoria, Valdemarsvik 969 Magnusson, Hilma, Snippen, Gryt.900 Magnusson, Johan 

Hugo, Hummelsäter, Hö- versby. 1170 Sid. Magnusson, John Harry, Mjölby. 178 

Magnusson, Karl Helge, Borggård.744 Magnusson, Lilly, Valdemarsvik.969 Magnusson, Matthias 

Vilhelm, Storgården, Hosum, Valdemarsvik.900 Magnusson, Per Gunnar, Järstad, Skänninge 864 

Magnusson, Per Simon, Drag, Gryt.901 Magnusson, S. Gunnar, Motala.218 Mahrs, D. E., 

Åtvidaberg.612 Mahrs, Thure, Åtvidaberg.612 Malm, Klaes Halvar Julius, St. Ljunga, 

Mantoip. 1218 Malm, Nils E., Västerlösa. 1235 Malm, Oscar Uno, Ljungsbro 

. 823 Malmeeus, Tryggve Gust. Otto G:son, Motala 218 Malmberg, Anders Julius, Norrköping.385 

Malmberg, Gerhard L., Mjölby.179 Malmberg, Per Arvid, Åbäcksnäs, Gryt.901 Malmborg, Walter 

Gustav, Linköping. 1324 Malmeström, Josef Martin Theodor, Norrköping.386 

Malmgren, Harald Adolf, Norrköping. 386 Malmgren, Sigrid Carl i a, Motala.218 Malmkvist, August 


Werner, Norrköping . . . 1331 Malmkvist, Sven Aug. Wilh., Norrköping .. 1331 Malmlöf, Bengt Lennart, 

Vadstena.523 Malmqvist, Albert, Mjölby. 179 Malmqvist, B. J. Efraim, Norrköping.386 

Malmqvist, David Vilhelm, Fredriksberg, Borensberg. 662 Malmqvist, Josef Nathanael, 

Norrköping . . 386 Malmros, Carl, Linköping.96 Malmroth, August, Mjölby.179 Malmås, 

Harald, Skänninge. 473 Mandin, Hans August Rudolf, Norrköping . 387 Mandin, Sven Gustaf Adolf, 

Norrköping . . 387 Marcusson, Edvin, Linköping.96 Marcusson, Georg, Alfredsberg. 1036 

Marions, Axel M., Borggård. 744 Martien, Karl Erik Axel, Norrköping. 387 Mattisson, Axel Gunnar, 

Mjölby. 179 Mattsson, Aina Linnea, Viby, Mantoip .... 1223 Mattsson, Anders Filip, Skälläng, Rönö .... 

641 Medborg, Jakob, Kungs Norrby, Borensberg 662 Medin, Dagmar, Malma folkskola, Valdem.-vik 901 

Meijer, Gert Josef, Norrköping. 387 Melchert, Ture, Stjernevik, Oppeby. 1046 Melchior, Alexander, 

Norrköping. 388 Melin, Algot, Åtvidaberg.612 Melin, Bernt Jean Holger, Hällestad.744 

Melin, Erik Henning, Norget, Mantoip .... 1333 Melkersson, Helmer, Fölingsö, Kisa. 1037 Mellander, 

Justinus, Ekeberg, Verveln .... 1050 Mellquist, Karl Tage, Boxholm. 847 Mellquist, Lars Erik Gustaf, 

Linköping .... 96 Mellström, Karin, Valdemarsvik.970 Meltzer, Nils, Linköping.97 Meurling, 

Carl Otto Axel, Norrköping .... 388 Meurling, C. J. Agathon, Östra Ryd.1171 Mikkelsen, Per Erik, 

Norrköping. 388 Milbrink, Harry S., Mantoip. 1205 Milbriiik, John, Linköping.97 

Mild, Karl Gösta, Norrköping. 388 Mild, Karl Harald, Motala.218 Mildh, Karl Erik, Karlsby 

. 685 Millberg, Ernst, Motala Verkstad. 560 Milton, Alle, Valdemarsvik.970 Milton, 

Ernst, Valdemarsvik.970 Mobeck, Bengt Julius, Norrköping. 389 Mobeck, Isak Julius, Norrköping 

. 389 Mobeck, Magnus Ihsaky Norrköping. 389 Moberg, Carl, Hälla, Flasbjärke. 769 Moberg, 

Gust., Motala.219 Moberg, Sven, Tyrisfors, Horn. 1014 Mobergh, Carl Axel Engelberth, 

Norrköping 389 Modig, Oskar, Skattegården, Väversunda . . 727 Modin, Brita, Linköping.97 Modin, 

Evald Adolf, Linköping.97 Molander, Gottfrid Julius, Orskullen, Hycklinge.1020 

Molin, Thure, Lunnevad, Sjögestad. 1192 Mellander, Ossian, Finspång. 770 — 1359 —Sid. 

Monson, Arvid Bertil, Nybble, Söderköping 888 Monson, Otto Seth, Linköping. 1324 Montelin, Sigfrid, 

Linköping.98 Montgomery, Josias Carl, Herrborum, Söderköping.939 

Montgomery, Louise, Herrborum, Söderköping. 939 Moratli, Fredr. E., Motala. 

21g Mossberg, Karl Wilhelm Robert, Norrköping 390 Miiling, Herman, Norrköping. 390 Muller, Gunnar 

Georg Rudolf, Norrköping . 390 Miintzing, Rickard Fredrik, Norsholm.1132 Myrgård, David Hjalmar, Kisa 

. 1037 Månson, A. Gid. B., Lilla Gusum, Gusum . . 927 Månson, Alma, Ringarum.926 

Månson, Carleb Edvin, Kårby, Österstad . . 666 Månson, Gösta Wiktor Gotthard, Norrköping 390 Månson, John 

Gotthard, Norrköping.391 Månson, Malte Tage Edvin, Linköping .... 98 Månson, Olof Fredrik, Bottna, 

Söderköping 945 Månsson, Erik, Linköping.98 Månsson, Gottfrid, Häradshammar.1300 

Månsson, Gottfrid, Djäknetoip, Jonsberg . . 1305 Månsson, Gustaf Birger. Norrköping.391 Månsson, Gustav 

Eugen, Öns~:tter, Kättinge 1300 Månsson, Johan Magnus, Skränge, Ö. Stenby 1311 Månsson, Karl Evert, 

Borensberg. 662 Månsson, Karl Johan, Linköping.98 Månsson, Knut Elis Hilding, Fridtuna, 

Kättinge. 1300 Månsson, Seth Arnold, Självsätter, Kättinge 1300 Mård, Helge Ivar 

Valdemar, Norrköping . . 391 Mårtensson, Arvid Magnus, Solvik, Getå . . 705 Mårtensson, Erik G. R., 

Åbäcksnäs, Gryt. . 901 Mårtensson, Nils Anton, Ljungsbro. 808 Mårtensson, Sigurd, Linköping.99 

Möller, Anders, Norrköping.391 Möller, Carl Louis Zacharias, Linköping . . 99 Möller, Carl-Martin, 

Norrköping. 392 Möller, Knut Hjalmar Leonard, Linköping . 99 Möller, Ludvig, Linköping.99 

Möller, Nils Henrik, Norrköping. 392 Möller, Åke Emil, Norrköping. 392 Möllman, Bror Artur 

Agaton, Linköping . . 100 Mörk, Carl Johan, Valdemarsvik.970 Mörk, Johan August Hjalmar, Linköping 

. . 100 Mörk, Karl Elis, Glasbruket, Borensberg . . 662 Naumann, Ossian, Tannefors. 100 Nehrman, Carl 

V., Motala.219 Neiglick, Axel Gideon, Bro, Västra Harg . . 241 Nelin, Karl Arvid, Biogård, Östra 

Ryd .... 171 Nelin, Karl Gustaf, Brogård, Östra Ryd .... 171 Nelspn, And. Petter Albert, Åshårva, Horn 015 

Nelson, Gustaf Albert Folke, Åshårva, Horn 015 Nelson, Ture Edvard. Häradshammar.301 Netz, Erik Oskar, 

Narebo, Gusum.927 Netz, Oskar Emil, Lilla Nybble, Åby. 705 Netz, Per Helge Emanuel, Linköping 


.100 Niclasson, Carl, Ringas. 623 Niklason, David Valentin, Ljungsbro. 823 Niklasson, Aug., 

Strömsberg, Orrnäs, Ödeshög 1098 Niklasson, Eric Efraim, Skinstad, Gistad .. 1159 Niklasson, Johan Gotth., St. 

Blistad, Gistad 1152 Niklasson, John Mattias Nikolaus, Linköping 1324 Nilson, Carl Axel, Norrköping. 

392 Nilson, Einar Mauritz Valfrid, Norrköping 393 Nilson, Greta, Brabergs egendom, Skönberga 952 Nilson, 

Helge, Vadstena. 523 Nilson, Isak Ferdinand, Linköping. 101 Nilson, J. H. Torgil L., 

Motala.220 Nilson, J. O., Braberg, Skönberga. 952 Nilson, John Theodor, Haninge, Hästholmen 

1088 Nilson, Karl Alrik, Lundby lönebost., Mjölby 181 Nilson, Mats, Mjölby. 180 Nilson, Olof, 

Söderköping.500 Nilson, Sven August, Söderköping.500 Nilsson, Adolf Fredrik, Norrköping 

. 393 Nilsson, Albert, Linköping. 101 Nilsson, Albin Julius, Linköping. 1325 Nilsson, 

Anders, V. Hrlleberga, Klockrike.. 697 Nilsson, Andreas, Sjögestad. 1193 Sid. Nilsson, Anna Linnea, 

Väderstad. 875 Nilsson, Arvid, Lundby, Risinge.770 Nilsson, Arvid Nicolaus, Lagnö, S:a Anna.. 

939 Nilsson, Astrid, Linköping. 101 Nilsson, August Hjalmar Isidor, Industritomten i, Aby 

.706 Nilsson, Axel David, Norrköping. 393 Nilsson, Axel Sigfr., Skoipa kvarn, Sturefors 

1004 Nilsson, Bengt Olof, Söderköping.500 Nilsson, Bror Albin, Norrköping. 393 Nilsson, Bror 

August, Nederlösa, Normlösa 1209 Nilsson, Carl, Långtoip, Ö. Stenby. 637 Nilsson, Carl August, Kättinge 

. 1301 Nilsson, Carl Birger, Östra Husby.1311 Nilsson, Carl Edvard, Torpa, Normlösa .... 1210 

Nilsson, Carl Erik, Goflösa, Normlösa .... 1210 Nilsson, Carl Gustaf, Sörbo gård, Okna .... 1143 Nilsson, Carl 

Johan, Nartorp, Söderköping. . 945 Nilsson, Edmund Teodor, Skärblacka. 1143 Nilsson, Edv., S. Karleby, 

Mantoip. 1205 Nilsson, Elin Viktoria, Reva, Linghem .... 1289 Nilsson, Elis Ferdinand, Norrköping.394 

Nilsson, Eric, Vikingstad. 1189 Nilsson, Eric, Linköping. 1325 Nilsson, Erik, Björsäter 

. 583 Nilsson, Erik Bernhard, Solberga, Mogata .. 911 Nilsson, Erik Harry, Norrköping.394 

Nilsson, Erik Hugo, Dagsbergs Södergård, Dagsberg. 1108 Nilsson, Ernst, Kisa. 

1037 Nilsson, Ernst Leonard, Berga, Kuddby .... 633 Nilsson, Ernst Theodor, Norrköping. 394 Nilsson, 

Evert, Ekenberg, Jonsberg. 1305 Nilsson, Ewert, Funkis, Motala.544 Nilsson, Frans Karl Gösta, 

Tannefors, Linköping.ioi Nilsson, Gerhard, Valdemarsvik.971 Nilsson, Gunnar, 

Arkösund. 1305 Nilsson, Gustaf Adolf, Skrukeby, Mjölby . . 863 Nilsson, Gustaf E., Lotoip. 

770 Nilsson, Gustaf Bernhard, Ekedalen, Maspelösa. 805 Nilsson, Gustaf Hjalmar, Vasa, 

Mantoip . . 1218 Nilsson, Gösta Hubert, Beatelunds Tegelbruk, Söderköping. 645 Nilsson, 

Gösta William John, Mjölby. 180 Nilsson, Göta Alf rida, Linköping. 1325 Nilsson, Hans, Fyrsheda, 

Jonsberg. 1306 Nilsson, Hans Oskar Severin, Måla, Björkhult. 1015 Nilsson, Harry, 

Linköping. 1325 Nilsson, Helge Julius, Fornåsa. 670 Nilsson, Henning, Svartö, Degerön. 

735 Nilsson, Hjalmar, Linköping. 102 Nilsson, Holger, Veta, Mantoip. 1218 Nilsson, Hugo, 

Norrköping. 394 Nilsson, Hugo Andreas, Söderköping.501 Nilsson, Håkan, Tannefors. 

1326 Nilsson, Ivar, Freberga Mellangård, Rogslösa 720 Nilsson, Ivar. Rimforsa.:. 1059 Nilsson, Ivar 

Emanuel, Mems slott, Mem . . 645 Nilsson, Jacob, Överby, Gistad.n52 Nilsson, Jenny Petrea, 

Norrköping. 395 Nilsson, Joh. Albin, Beningevassa, S:t Anna 939 Nilsson, Johan Axel, Mjölby. 

180 Nilsson, Johan Emil, Persbo, Skedaborg .... 1000 Nilsson, Johan Gottfrid, Okna gård, Okna .. 1132 Nilsson, 

John, Motala.219 Nilsson, John, Säby, Asvittinge. 637 Nilsson, John, Kättilstad. 

1044 Nilsson, John Filip, Norrköping. 395 Nilsson, John Gotthild, Strömsnäs gård, Sya 1218 Nilsson, 

John Mauritz, Godegård. 735 Nilsson, Karl, Tegelsater, Björsäter. 583 Nilsson, Karl Albin, 

Söderköping.501 Nilsson, Karl Albin, Reva, Linghem. 1289 Nilsson, Karl Alfr., Stummeisätter, 

Kättinge 1301 Nilsson, Karl Arvid Josef, Norrköping .... 395 Nilsson, Karl August, Mjölby. 180 Nilsson, 

Karl Axel, Vasa, Mantorp. 1219 Nilsson, Karl Ein., Ribbingsholm, Skärblacka 1144 — 1360 —Nilsson, 

Karl Elis Gottfrid, Balderums Krongård, Vånga. 798 Nilsson, Karl Elis, Djupegrav, 

Söderköping 953 Nilsson, Karl Folke, St. Berga, Klockrike . . 677 Nilsson, Karl Komad, Harg, Kisa .,.1037 

Nilsson, Karl Olof (Olle) Bruno, Linköping 102 Nilsson, Karl Oscar, Malå, Björkhult. 1015 Nilsson, Karl 

Viktor, Linköping. 1326 Nilsson, K. Fr. Bengt, Mjölby.181 Nilsson, Knut, Beatelund, 

Söderköping .... 646 Nilsson, Knut Olof, Vånga. 798 Nilsson, Konrad, Storgården, Opphem. 1060 Nilsson, Lisa, Rogslösa.720 Nilsson, Martin Israel, Osterstad. 666 Nilsson, Nils, 

Åtvidaberg.613 Nilsson, Nils, Österby, Hycklinge. 1020 Nilsson, Nils, Fyrsheda, 

Jonsberg. 1306 Nilsson, Nils Adolf Valdemar, Degerhof, Söderköping. 945 Nilsson, Nils 

Alfred, Jonsberg. 1306 Nilsson, Nils Birger, Västerbyholm, Norrköping.395 

Nilsson, Nils Eric, Vrstra Eneby. 1067 Nilsson, Nils Erik, Fredriksnäs, Gryt.902 Nilsson, Nils Gunnar, 

Boberg, Vånga. 798 Nilsson, Nils Hugo, Marstad herrgård, Skänninge. 837 Nilsson, Nils 

Johan, Norrköping. 396 Nilsson, Nils Johan, Boberg, Vånga.799 Nilsson, Nils Johan, Boxholm 

. 848 Nilsson, Nils Oskar, Vasa, Maiitoip.1219 Nilsson, Nils Ragnar, Norrköping. 396 Nilsson, 

Nils Tage, Ljungsgården, Normlösa 1210 Nilsson, Nils Tomas, Sunkerstad, Vånga . . 799 Nilsson, Nils 

Valdemar, Röby, Linköping .. 1002 Nilsson, Olof, Fillinge, Bankekind.581 Nilsson, Oscar Fabian, Eggeby, 

Linghem . . 1291 Nilsson, Oscar Nicolaus, Åtvidaberg.613 Nilsson, Oskar, Ervasteby, Motala Verkstad 544 

Nilsson, Otto, Linköping. 102 Nilsson, Otto, Rimforsa. 1060 Nilsson, Paul Mahtias, 

Norrköping. 396 Nilsson, Per August, Vänersborg, St. Johannis, Norrköping. 396 Nilsson, 

Per Gun nar Anders, Linköping-102 Nilsson, Severin, Österbymo. 1260 Nilsson, Siri Irenez, 

Skedevi, Hagaryd .... 781 Nilsson, Sixten Herbert, Linköping.103 Nilsson, Sven Thure, Tallbacken 

.911 Nilsson, Tage, Vadstena.524 Nilzon, Ivar, Eriksberg, Ringarum.927 Nisser, Carl 

Gösta, Norrköping. 397 Nisser, Elisabet, Ingemarstorp, Stråisnäs . . 880 Nisser, Samy, Stråisnäs gård, 

Stråisnäs .... 880 Nohrlander, Hugo, Söderköping.501 Norberg, Carl, Eriksberg, Tjällmo.790 

Norberg, Elis, Linköping. 103 Norberg, Eric, Motala. 545 Norberg, Harald Eric, Motala 

.220 Norberg, Olof, Motala. 545 Nord, Axel, Motala Verkstad.545 Nord, Folke 

Oskar Lars, Uddevalla. 1060 Nord, Sigrid, Vadstena.524 Nordberg, Artur, Motala. 

220 Nordberg, Nils, Linköping.103 Nordell, Axel V., Motala.220 Norden, Märta Ingeborg 

Augusta, Norrköping. 397 Norden, Svante, Söderköping.501 Norden ström. Gustaf, 

Norrköping. 397 Nordfeldt, Ingvar, Linköping. 103 Nordin, Arvid, Åsbo, Stråisnäs.881 

Nordin, Eric E., Skönnarbo.744 Nordin, Gustaf, Norrköping. 397 Nordin, Johan Axel, 

Norsholm. 1132 Nordin, Katarina Cecilia, Boxholm. 848 Nordlander, Adolf, Skänninge.473 

Nordlund, John, Motala.221 Nordlöf, Gustaf Linus, Mjölby. 181 Nordmalm, Nils Gunnar, 

Norrköping. 398 Nordmark, Baltzar, V. Kedevad, Vadstena . . 725 Nordqvist, Albin, Tornby, Fornåsa. 

671 Sid. Nordstedt, Carl Frithiof, L. Yxhult, Tjällmo 790 Nordström, Anders Emil, Norrköping.398 

Nordström, Carl Gustaf, Finspång.770 Nordström, Carl Hugo, Skärblacka. 1144 Nordström, Gustaf, 

Skänninge.474 Nordström, Samuel Anders Mats, Norrköping 398 Nordström, Viktor Emanuel, 

Norrköping . . 398 Norell, Hans Erik Ottosson, Motala.221 Norén, Arvid Konrad Emanuel, Tjällmo . . 791 

Norén, Gustaf, Axebo, Rydsnäs. 1274 Norén, Gustav, Boxholm. 848 Norén, Sven Anders 

Hugo, Norrköping .... 399 Norlén, Anna, Höckerstads gård, Höckerstad 653 Norlén, Karl, Höckerstads gård, 

Höckerstad 653 Norlén, Karl-Axel, Kolmårdssanatoriet, Kolmården. 1116 Norlén, Åke 

Emanuel, Norrköping. 399 Norlin, Erik Joel, Norrköping. 399 Norrbin, Oskar Birger, Boxholm 

. 848 Norrbom, John Waldemar, Prästgården, Gårdeby, Skärkind. 1155 Norrbom, Nils 

Göran Wilhelm, Norrköping . 399 Norrbom, Oscar Fr., Prästgården, V. Husby 983 Norrbom, Uno Fr., 

Prästgården, V. Husby 983 Norrby, Adolf, Mjölby. 181 Norrby, Herman Laurentius, Norrköping . . 

400 Norrby, Salomon, Rök. 1074 Norrell, Karl Edvin, Vikingstad. 1200 Norrman, David 

Reinhold, Linköping. 104 Norström, Allan, Stråisnäs.881 Northun, Nils Verner Andreas, 

Norrköping 400 Nothhacksberger, Otto, Prästköp.745 Nyberg, August Ivar, Källeby, Skönberga . . 953 

Nyberg, August Wilhelm, Åvedals Mellan- gård, Valdemarsvik.902 Nyberg, Bertil, Motala 

.221 Nyberg, Carl E., Norrköping.400 Nyberg, David Fritiof, Skogsviken, Kolmården 

.mo Nyberg, Eva, Motala.221 Nyberg, Josef, Vikingstad. 1200 

Nyberg, Karl, Hällorna, Skönberga. 953 Nyberg, Seth, Fröberga, Skåresta. 953 Nyberg, Sixten Roland, 

Skogsvikeii, Kolmården. 1116 Nyberg, Tage Anshelm, Vångsten, 

Valdemarsvik.902 Nybergh, Arvid, Kvarntorp, Vadstena. 524 Nybom, Anders Fredrik, 
Vadstena.524 Nyborg, Sigurd, Norrköping.400 Nyborg, Sten, Norrkö*ping.401 

Nydahl, H., Motala.222 Nydahl, Wallentin, Hassla, Skänninge.694 Nygren, Arvid Sam., 

Norrköping.401 Nygren, Carl, Väderstad. 875 Nygren, Ernst Gunnar, Vreta Kloster.824 

Nygren, Ernst Ludvig, Vadstena. 525 Nygren, Sven Oskar Adolf, Motala.222 Nyhlén, Fritiof Gösta 

Joakim, Strömsborg, Gullberg. 824 Nyhlén, Olov Rickard, Norrköping.401 Nyhlén, 

Richard, Norrköping.401 Nyländer, Curt, Kisa. 1038 Nyländer, Ernst Vilhelm, 

Mjölby.182 Nyländer, Mats Vilhelm Georg, Bro ki nd . . 1065 Nylén, Carl Alfred Alexander, Söderköping 

502 Nylin, Josef Albin Ludvig, Norrköping .... 402 Nylin, Olof Hj., Åbacken, Gusum.927 Nylin, Stig 

Richard, Norrköping.402 Nylin, Sture Frithiof, Norrköping.402 Nyman, Axel, Strömslund, Askeby 

. 575 Nyman, Carl Wilhelm, Norrköping.402 Nyman, Otto Emanuel, Norrköping.403 Nyrén, Nils 

Gösta, Norrköping.403 Nysten, Josef Gunnar, Kvarntorp, Kisa .... 1038 Nysten, Karl Simon, V. Eneby 

. 1067 Nystrand, Axel Hjalmar. Norrköping.403 Nysttöm, Claes Gunnar, Söderköping.502 

Nyström, Erik Gustaf Arvid, Klockargården, Åtvidaberg.613 Nyström, Gunnar, 

Söderköping. 502 Nyström, Gun nar Vilhelm, Söderköping .... 502 — 1361 86Nyström, Johan Adolf, 

Ljusfallsliammar. . 745 Nysttöm, Johan Eugene, Brustorp, Aska . . 534 Nysttöm, Kärl Arvid, Sofielund, 
Malmslätt 991 Nyström, Kärl Oskar, Sofielund, Malmslätt 992 Nyström, Nils Gustaf Eric, Götvik, Stråisnäs 849 

Nyström, Oskar Lambert, Alphyddan, Jursta, Åby.706 Nyström, Oskar Wilh., Berg, Vreta 

Kloster . 824 Nyström, Tore, Slycke, Vikingstad. 1189 Nyström, Willi, Norrköping.403 Näslund, 

Alvar, Motala.222 Nöjd, Evert, Backasand, Ödeshög. 1079 Oander, C. O., Styra, Fågelsta.— 

— 552 Odeen, Axel, Söderköping. 503 Odelberg, Herman Theodor, Sandby egendom, Motala 

.:... 534 Oden, Seth, Befgsäters egendom, Motala Verkstad. 545 Ohdén, 

Oskar Gunnar, Holm, Motala. 546 Ohlson, Algot, Nämads skola, Mormorsgruvan.613 

Ohlson, Carl August, Melby, Finspång .... 771 Ohlson, Clas David Valter, Malmslätt.992 Ohlson, Erik Léon., 

Johannisberg, Prästköp 791 Ohlson, Gunnar Reidar, Regna.753 Ohlson, John, Motala.222 

Ohlson, Karl Filip, Askesum, Söderköping. . 946 Ohlson, Lars Brynolf, Brogård, Skänninge . 864 Ohlsson, Carl 

Alfr., Kättinge gård, Kättinge 1301 Ohlsson, C. F., Kisa.. 1038 Ohlsson, David Olof Natanael, 

Norrköping . 404 Ohlsson, Ernst, Börstoip, Regna. 753 Ohlsson, Gustaf Valfrid, Byle, Vingåker . . 781 

Ohlsson, Helge, Mjölby... 182 Ohlsson, Joel Severin, Solhaga, Klockrike . . 677 Ohlsson, Johan 

Albert, Slycke, Vikingstad . 1189 Ohlsson, John Arvid Olof, Mjölby. 183 Ohlsson, John Olov Ragnar, 

Björkberg, Ljusfors. 799 Ohlsson, Karl Henrik, Norrköping.404 Ohlsson, Olof Anton, 

Linköping.•.-... 1326 Ohlsson, Olof David, Odensåker, Okna .... 1144 Ohlsson, Torsten Carl Ernfrid, 

Sandbyhov, Norrköping.404 Ohlsson, Wilhelm Ferdinand, Mantoip .... 1223 Olai, Bengt Sture, 

Linköping. 104 Olai, Carl Magnus, Augustenhill, Skärkind . 1159 Olai, Nils Sture, Marås Herrgård, 

Västerlösa 1235 Olander, Torsten Ivar, Norrköping.404 Oliw, Isak Torsten Ferdinand, De A erön 735 

Oliver, Charles Gösta Axel, Norrköping-.... 405 Olofsson, Anton Georg, Motala. 223 Olofsson, Arvid 

Valdemar, Spång, Kvarn .. 685 Olofsson, Erik Halvar, Dömestad, Norrköping. 1120 

Olofsson, OlofMalkus, Skärblacka. 1144 Olofsson, Åke, Medevi. 566 Olovsson, Joh. Martin, Å 

skola, Kuddby .... 649 Olsen, Erik Kristian, Linköping. 104 Olson, Eugenie, Skänninge.'474 

Olson, Karl A., Skänninge.474 Olson, Oscar, Skänninge.474 Olsson, And. David, 

Fermestorp, Tidersrum 1050 Olsson, Arthur, Motala. 223 Olsson, Arvid Hjalmar, Svarttorp, Hävla . . 

781 Olsson, Axel Nikolaus, Fiskeby.405 Olsson, Carl Algot, Knivsäter, Svärtinge, Norrköping 

.771 Olsson, Carl Aug., Tallbo, Norrköping .... 405 Olsson, Carl Gustaf, Toip, Katrineholm .... 

781 Olsson, Carl Otto, Berga Källgård, Sya_182 Olsson, C. V., Valdemarsvik.971 Olsson, David 

Gunnar, Stensäter, Vånga . . 799 Olsson, David Valfrid, Linds Mellangård, Björkeberg. v . . 1235 

Olsson, Emelia Lovisa, Norrköping. 405 Olsson, Emil, Ekesjö, Vingåker. 782 Olsson, Erik, 

Norrköping.406 Olsson, Erik, Herrestad.713 Olsson, Erik Gunnar, Norrköping.406 

Olsson, Filip, Hageby gård, Rogslösa.721 Sid. Olsson, Gunnar, Linköping. 105 Olsson, Gunnar, 

'Brenrs, Katrineholm. 782 Olsson, Gustaf Albin, Håg, Slätmon. 1067 Olsson, Gustaf Wallentin, 


Lillgården, Västerlösa. 1235 Olsson, Halvar, Berga Källgård, Sya.182 Olsson, Hilma, 

Rök. 1074 Olsson, Hjalmar Hugo, Hjulsbro.997 Olsson, Hulda, Motala.223 

Olsson, Jakob Magnus, Krutebo, Verveln . . 1050 Olsson, Johan Oskar, Linds Mellangård, 

Björkeberg. 1236 Olsson, Karl, Vedemö, Motala.560 Olsson, Karl, Östermem, 

Höckerstad. 654 Olsson, Karl, Hageby gård, Rogslösa.721 Olsson, Karl Ragnar, Mjölby. 183 

Olsson, Martin, Byle, Vingåker. 782 Olsson, Nils Gustav, Norrköping.406 Olsson, Olov Algot, 

Dalvik, Åby.706 Olsson, Olof Theodor, Stora Skattegården, Hogstad. 855 Olsson, Per, 

Rodga Säteri, Nakna.712 Olsson, Stig Emanuel, Norrköping.406 Olsson, Sven, Söderköping 

. 503 Olsson, Walfrid Hjalmar, Hjulsbro.997 Omdal, Sven, Söderköping. 503 Orest, 

Carl Andreas, Olofstoip, Mantoip .. 1223 Orrenius, Erik, Motala. 223 Ortner, Oscar H., Modala 

.224 Oscarson, Carl Folke Emanuel, Norrköping 407 Oscarsson, Eric, Prästgården, Ödeshög .... 1098 

Oscarsson, Erik,. Klofsten, Vikingstad. 1200 Ossiannilsson, Karl Gust., Fröstad, Linghem 1284 Ottoson, 

Oskar, Borghamn.721 Ottosson, Alfr., Kasta, Arneberga.730 Ottosson, Axel, 

Arneberga. 730 Ottosson, Erland Ferdinand, Rejmyra.782 Ovelius, Gösta Sven Verner, Hagaryd 

.n 784 Palm, Thure, Mjölby.f. 183 Palmcrantz, Eric, Tisenhult, Katrineholm . . 783 Palmgren, 

Allan U. K., Söderköping. 503 Palmgren, Anders Victor, Kvarsebo. 1307 Palmgren, Arvid Frithiof, 

Fredriksnäs, Valdemarsvik.902 Palmgren, Hugo, Bubbaip, Rydsnäs. 1274 Palmgren, 

Torsten, Nykyrka.f..... 566 Palmquist, Fritz M. S., Svanshals. 1082 Palmqvist, Bror Adolf, 

Igelfors.754 Palmqvist, Nils Sture Arnold, Uppgården, , Hosum, Valdemarsvik.903 

Palmqvist, Uddo, Finspång.771 Pantzar, Arvid Robert, Hageby Trädgård, Skänninge. 

833 Pantzar, Carl Anton, Narvcryd Fogdegård, Skänninge.,. 694 Pantzar, Carl Martin, 

Valdemarsvik.971 Pantzar, Ingemar. Skärlöta, Norrköping .... 706 Pantzar, Josef Martin, Finköping. 

105 Pantzar, Ragnar, Rossholmen, Ödeshög .... 1099 Parment, Carl Erik, Skänninge. 475 Parner, Eric, 

Skänninge.475 Patriksson, Anders, Findsberg, Tidersrum . 1050 Patriksson, Carl, Sandnäs, 

Hycklinge. 1021 Paulson, Birger, Linköping. 105 Paulson, Gustaf, Gryt.903 Paulsson, 

Josef Augustinus, Tolskepp, Vånga 800 Pehardt, Algot, Linköping. 105 Pehrson, Ernst, Norrköping 

.407 Person, Carl Otto, Fotoip.771 Person, Joel, Valdemarsvik.971 Person, Karl 

Gustaf Thorvald, Norrköping . 407 Persson, Arvid, Kim stad. 1132 Persson, Carl Edvin, Norrköping 

. 408 Persson, Dagny Elisabeth, Lövsäter, Linköping. 1001 Persson, Emil, Stavl-ösa 

egendom, Bjälbo . . 550 Persson, Erie August, Linköping. 106 Persson, Erik Gun nar Reinhold, Sidhälla, 

Norrköping. 1120 Persson, Erik Gustaf Birger, Finspång .... 772 Persson, Erik Severin, 

Norrköping.;4o8 — 1362Sid. Persson, Ernst August, Norrköping. 408 Persson, Gustaf Adolf, 

Söderköping.504 Persson, Gustaf Emil, Byle, Vingåker. 783 Persson, Gösta, Mj ölby. 183 

.Persson, Henning, Skänninge.475 Persson, Ivar, Linköping. 106 Persson, Jacob, Mejeriet, 

Östra Husby .... 1312 Persson, Joel, Österbymo.1261 Persson, Johan August, Nygård, Gullberg . . 824 

Persson, Knut Axel Rud., Lera gård, Kimstad 1133 Persson, Knut Stig, Mjölby.184 Persson, Nils, 

Hjulerum, Ringarum.928 Persson, Nils Einar, Vadsäter, Stjärnorp . . 813 Persson, Nils Palmi Anselm, 

Skärblacka .. 1145 Persson, N. L., Motala.224 Persson, Olof, Kungs Starby, Vadstena .... 724 

Persson, Oscar, Redinge, Bankekind. 586 Persson, Sven Olov, Norrköping. 408 Peterson, Anders Emil, 

Lönsås, Fornåsa . . 688 Peterson, Anton, Linköping.106 Peterson, Arthur, Motala.224 

Peterson, Arthur Halvar, Norrköping.409 Peterson, Arv. Hilmer Gotthard, Norrköping 409 Peterson, Astrid 

Emilia, Stegeborg.946 Peterson, Axel, Verveln. 1051 Peterson, Bror Anshelm, Norrköping. 

409 Peterson, Carl Einar, Norrköping.409 Peterson, Carl-Eric, Vistena Mellangård, Skänninge 

. 834 Peterson, Elin, Bredal, Ringarum. 928 Peterson, Erhard Vitalis, Eldslösa, Mjölby . . 

184 Peterson, Eskil Gustav Gotthard, Norrköping- 410 Peterson, Evert, Marstad, Skänninge. 837 Peterson, 

Gustaf, Norrköping.410 Peterson, Gustaf, Marstad, Skänninge. 837 Peterson, Gustaf Adolf, Skyttebo, 

Boxholm 849 Peterson, Harald. Norrköping.410 Peterson, Hedwig, Valdemarsyik.972 Peterson, 

Henning, Försjö, Älvan. 697 Peterson, Henrik, Särtshöga, Svanshals .... 1082 Peterson, Hilma, Väderstad 


. 875 Peterson, Hilmer Valdemar Emanuel, Bergkvara, Höckerstad. 654 Peterson, Ivan 

Melker, Fornåsa.671 Peterson, John E., St. Högstorp, Gammalkil 1179 Peterson, John Erik, Bjälbo gård, 

Bjälbo . . 837 Peterson, Karl, Bredal, Ringarum. 928 Peterson, Karl, Karlslund, Gusum.929 Peterson, 

Karl Alexis, Hjälmseryd, Ydre . . 1261 Peterson, Karl Axel Helmer, Västerby gård, Norsholm. 

1160 Peterson, Nils G., Linköping.106 Peterson, Nils R., Motala.224 Peterson, Oskar 

Vilhelm Walentin, Norrköping.410 Peterson, Per Magnus, Brestorp, Bjälbo .... 838 

Petersson, Axel Gottfrid, Fräntoip, Sonstoip 745 Petersson, Carl Verner, Uggelö, Kättinge . . 1302 Petersson, 

David, Säby, Hägerstad. 1023 Petersson, Erik August, Hageby, Linghem . . 1294 Petersson, Erik Einar 

Harry, Järsäter, Ljusfors. 1145 Petersson, Erik Gunnar, Vadstena.525 Petersson, 

Ernst, Ask, Ulvåsa. 530 Petersson, Ernst Gustaf Mauritz, Norrköping 411 Petersson, Gotthard, 

Fullmestad, Hägerstad . 1023 Petersson, Greta Natalia, Ekhult, Ljungsbro 809 Petersson, Gunnar, S. Linneberga, 

Kuddby . 649 Petersson, Gust., Motala.225 Petersson, Gustaf Albin, Bro, Hycklinge . . 1021 

Petersson, Joel Edvard, Asmestad, Österstad 666 Petersson, Joh. Wilhelm, Vahlstad, Linghem 1294 Petersson, 

John, Häckenäs, Rogslösa.721 Petersson, Karl-Axel, Forssa säteri, Vikingstad. 1189 

Petersson, Karl Folke, Betlehem, V. Harg . . 1334 Petersson, Karl Herman, Västerlösa. 1236 Petersson, Karl 

Joh., Västerlösa. 1236 Petersson, Nils, Metsjö, Vårdsberg.590 Petersson, Nils Aug., Hulje Norrgård, 

Mjölby 863 Petersson, Nils Gunnar, Åtvidaberg.614 Petersson, Nils Hjalmar, Linköping. 107 Sid. 

Petersson, Nils Simon, Espluiida, Fornåsa.. 671 Petersson, Olov, Skattegården, Alvastra .... 727 Petersson, Oscar 

Wilhelm, Mjölby. 184 Petersson, Per, Linköping. 107 Petersson, Per Alfred Thorsten, Bjärka 

gård, Söderköping... 888 Petri, Sture Paulus, Linköping. 107 Petterson, Aug., Rappestad 

Murgård, Vikingstad. 1190 Petterson, Aug. Wilhelm, Öjebro, Mantoip . 1206 Petterson, Carl 

August, Norrköping.412 Petterson, Carl-Axel, Trästad Västergård, Fågelsta.533 

Petterson, Carl Gunnar, Norrköping.411 Petterson, Carl Otto, Ljungstoips Norrgård, Väderstad 

. 869 Petterson, Eric, St. Vinneberg, Gammalkil. 1178 Petterson, Eric Stefanus, Norrköping 

.411 Petterson, Erik, Bondorlunda, Bjälbo. 859 Petterson, G. O., Kyleberg, Svanshals.1082 

Pettersson, Gustaf Olof, Mantorp. 1224 Petterson, Hjalmar. Hyttringe B ack g ård, 

Fornåsa. 688 Petterson, Hugo, Laxgården, Värna, Linköping.592 

Petterson, Johan Fredrik, Egebo, Maspelösa 806 Petterson, John Efraim, Norrköping.411 Petterson, Justus, 

Linköping. 107 Petterson, Karl Axel, Motala. 225 Petterson, Knut Erik, Norrköping.412 

Petterson, Oskar, Ödeshög. 1099 Petterson, Sigurd, Linköping.108 Petterson, Wilh. Martin, 

Gåsätter, Kättinge 1302 Pettersson, Albert, Villsjö, Björsäter. 584 Pettersson, Alf Gösta Reinhold, Jernjö, Ö. 

Husby. 1312 Pettersson, Anders Emil, Bogetoip, Hällestad 745 Pettersson, Anders Gustaf 

Oskar, Ållebråta, Gusum.929 Pettersson, Arvid, Åtvidaberg.614 Pettersson, August 

Emil, Hummelvik, Gryt. 963 Pettersson, August Halvor, Hummelvik, Gryt 903 Pettersson, Axel, Sisoip, 

Linghem. 1292 Pettersson, Axel Albin, Korsnäs, Börrum . . 940 Pettersson, Axel Edvin, Kullerstad 

Östergård, Skärblacka.1145 Pettersson, Axel Ferdinand, Björnstorp, Mogata 

.911 Pettersson, Axel Fredrik, Fröberga, Skårsta 954 Pettersson, Axel Robert, Gusums 

lantbruk, Gusum.929 Pettersson, Axel Th., Mjölby. 184 Pettersson, Axel Wilhelm 

Einar. Norrköping 412 Pettersson, Bengt Karl Jakob, Linköping .. 108 Pettersson, Bror Ludvig, Björkbacken, 

Gra- versfors.707 Pettersson, Carl, Hestrahult, Forsnäs. 1261 Pettersson, Carl A., 

Mellankarleby, Mantorp 1206 Pettersson, Carl Arvid, Kuddby. 633 Pettersson, Carl David Hjalmar, 

Linköping 108 Pettersson, Carl Wiktor, Gähleby, Gistad .. 1153 Pettersson, C. J., Motala Verkstad.560 

Pettersson, C. K., Motala. 225 Pettersson, David, Hogstad Fogdegård, Hogstad. 

855 Pettersson, David, Fettjestad, Gammalkil.. 1179 Pettersson, David Reinh., Ingvaldstorp, Rök 1074 

Pettersson, Edvard, Rydsnäs. 1274 Pettersson, Emil E. O., Ramshult, Mormorsgruvan 

.614 Pettersson, Emil Ragnar, Stjärntorp, Vånga 800 Pettersson, Eric T., Norrköping. 

412 Pettersson, Erik, Hästholmen. 1088 Pettersson, Erik Bertil, Skorteby Norrgård, Mantorp 

. 1224 Pettersson, Erik Sigfrid, Ekesjö, Vingåker. . 783 Pettersson, Ernst Gustaf, Norrköping 


1224 


.413 Pettersson, Ernst Oscar, Rydja, Mantoip . . 1224 Pettersson, Eskil Theodor, Mantorp 

Pettersson, Frans Gust., Klintborg, Svenneby 1302 Pettersson, Gustaf, Nykyrka. 566 Pettersson, Gust. 

Holmfrid, Hanevik, Ö. Ryd 1171 — 1363 -Sid. Pettersson, Göran Bernhard, Fruängen, 

Söderköping. 888 Pettersson, Gösta Emanuel, Norrköping .... 413 Pettersson, Halvar, 

Västergård, Aska. 534 Pettersson, Hans Elof, Norrköping.413 Pettersson, Harald, Aska Storgård, 

Hrgerstad 1023 Pettersson, Hjalmar, Brokind. 1065 Pettersson, Hugo, Kila, Hycklinge. 1021 

Pettersson, Johan Arvid, Norrköping.413 Pettersson, Johan Hjalmar. Skänninge .... 475 Pettersson, Johan 

Martin, Klippan, Konungsund, Asvittinge. 637 Pettersson, John August, St. Grönhög, Kummelby 

.1112 Pettersson, K. A. Källstad, Rogslösa.715 Pettersson, Karl, Skärstad, Varv. 

555 Pettersson, Karl Axel Edvin, Vinterbo, Rönö 641 Pettersson, Karl David, Öjeby, Norsholm .. 1160 
Pettersson, Karl Ejnar, Ullevid, Kim stad .. 1133 Pettersson, Karl Erik Hj., Ackarp, Mantoip 1225 Pettersson, 

Karl Gotthard, Jemjö, Ö. Husby 1312 Pettersson, Karl Gustaf, Myra skola, Vreta Kloster. 

825 Pettersson, Karl Gustaf, St. Vahlby, Väderstad. 875 Pettersson, Karl Hädar, 

Björkliden, Söderköping,. 954 Pettersson, Karl Henning, Kullerstad Norrgård, Skärblacka 

. 1145 Pettersson, Karl Olof, Mellankarleby, Mantoip. 1206 Pettersson, Karl 

Olof Robert, Norrköping .. 414 Pettersson, Karl Otto, Kårstorp Södergård, Lönsås, Österstad.689 

Pettersson, Karl Otto, Vågerstad, Maspelösa 809 Pettersson, Karl Ti mar, Groveda, Gärdala .. 1060 Pettersson, 

Karl Vilhelm, Grimstad, Linghem 1292 Pettersson, Ludvig, Åtvidaberg.614 Pettersson, Ludvig Theodor, 

Karlstads Storgård, Mjölby. 185 Pettersson, Maria, Damstorp, Mogata.912 Pettersson, Nils 

Aug. Herman, Valdemarsvik 972 Pettersson, Olof Holger, Linköping. 1326 Pettersson, Oskar, Mjölby 

. 185 Pettersson, Oskar, Lårstad, Fågelsta.572 Pettersson, Oskar Paul, Mjölby. 185 

Pettersson, Oskar Theodor, Sanden, Mjölby 881 Pettersson, Otto Gunnar, Mjärdcvid, Hogstad 855 Pettersson, 

Per Albert, Mjölby. 185 Pettersson, Petrus Hjalmar, Juby Östergård, Askeby.575 

Pettersson, Ragnar, Motala. 225 Pettersson, Rickard, Kulefall, Östra Ryd .. 1170 Pettersson, Rut, 

Åtvidaberg.615 Pettersson, Sven, Skärstad, Varv. 555 Pettersson, Sven, Elvestad, Linghem. 

1289 Pettersson, Sven Valfrid, Gästgivaregården. Rim forsa. 1061 Pettersson, Th., Klastoip, 

Nykyrka. 567 Pettersson, Thure, Östermem, Höckerstad . . 654 Ph arm an son, Gunnar P. Torsten, 

Norrköping 407 Pharmanson, John, Tegneby, Hästholmen . . 1088 Ph ann an son, Martin, Söderköping.504 

Philip, Sven Olof, Berga, Norrköping. 1121 Philipsson, Torsten, Fågelsta Storgård, Fågelsta 

.572 Pihlström, Josef Väld., Norrköping.414 Pontén, Eivor, Norrköping.414 

von Porat, Carl Gösta, Linköping. 108 von Porat, Fritz Otto Raoul, Norrköping .. 415 Printzell, C. K., 

Mjölby. 186 Psilander, Folke Carl Magnus Otto, Linköping.109 Påhlson, Axel 

Lennart, Norrköping.414 Pålsson, And. Martin, Stintoip, Söderköping 888 Pålsson, Oskar Erhard, 

Linköping. 109 Ragnar, Karl Oskar. Norrköping.415 Rahmberg, Hilding Emanuel, Gullberg .... 825 

Rahmberg, Thure, Boxholm. 849 Ramgren, Hugo, Linköping. 109 Rapp, Karl Erik, Valla 

Norrgård, Herrestad 715 Sid. Rask, Aron, Linköping. 109 Rask, Henrik, Sandkulla, Sömmen. 

869 Rasmussen, Kristian Peter, Österbymo .... 1261 Rasmusson, Ernst August Wallner, Järnvägsstationen, 

Bjälbo. 838 Rasmusson, Lorenz, Norrköping.415 Rasmusson, Torsten Edvin, 

Valdemarsvik . . 972 Rassmuson, E. R. W., Mjölby.186 Rathsack, Wilhelm Holger, Linköping. 1327 

Regné, Gösta, Ånestad, Hägerstad. 1024 Regnell, Axel Wilhelm, Norrköping.415 Rehn, Ivar Helmer, 

Linköping.no Rehn, Ragnar, Lundby, Gistad. 1280 Rehnström, Eva Maria, Mjölby. 186 

Rehnström, Sixten, Hyddmarken, Motala . . 226 Reimhagen, Elsa, Gryt.904 Reimhagen, Werner, 

Gryt.904 Reine, Oskar Hugo Reinhold, Norrköping . . 416 Reiner, Arvid Efraim, Mjölby. 186 

Reitz, Nils, Kolmården. 1116 Remröd, Bengt Oskar. Norrköping.416 Renberg, Herman, 

Kyrkskolan, Mogata .... 912 Rench, Gösta Ferdinand Alfred, Norrköping 416 Resen, Gustaf Wilhelm, 

Norrköping.416 Reventberg, Carl Johan, Norrköping.417 Rickardson, Rudolf, Elgsjö, Skänninge .... 

838 Ridderstad, Eskil, Linköping.no Ridderstad, Soldan Carl Fredrik H:son, 

Linköping.no Du Rietz, Carl Wilhelm, Norrköping.290 Ring, Karl Gustav, Söderköping . 504 Ring, Knut Axel, Söderköping. 504 Ring, Konrad, Valdemarsvik.972 Ringborg, 

Karl, Norrköping.417 Ringborg, Lars, Norrköping.417 Ringborg, Lars E., Linköping. 

no Ringborg, L. E., Norrköping.417 Ringdahl, Carl Johan, Kåknö, Östra Ryd .. 1172 Ringdahl, Ivar 

Julius, Grytgöl.746 Ringels, Erik Harry, Storbergs gård, Borensberg.686 

Ringenson, Sigrid Gillner-, Norrköping .... 418 Ringkvist, Klas Gustaf, Hersebråta, Börrum 885 Ringman, Edvin, 

Jonsbergs S"teri, Jonsberg 1306 Ringqvist, Josef Albin, Norrköping.418 Ringström, Agnes, Valdemarsvik 

. 973 Ringström, C. A., Linköping.ni Ringström, Hilmer, Holm, Motala. 546 Ringström, 

Olof E., Linköping.in Ripa, Folke Gustaf Axel, Linköping.in Risberg, Johan Bernhard, Linköping 

.in Rise, Theodor, Väversunda.728 Rising, Oskar Einar, Torshag, Aby.707 Robach, Gustaf 

Mauritz, Motala.226 Rocén, Karl Helge Thorsten, Motala.226 Rockström, Mauritz, Norrköping 

.418 Rodell, Carl Martin, Rim forsa. 1061 Roger, Nils Erik, Linköping. 112 Rogstedt, Carl 

Olof Alfred, Norrköping .... 418 Rohlin, Per Edvin, Högberget, Hogstad- 855 Rolf, Henning, Ytterå, 

Börrum.946 Roman, Helge Carl Johan, Norrköping .... 419 Ronsell, John Henning, Mantoip. 1225 

Roos, Allan Ernst Gustaf, Kisa. 1038 Roos, Oskar Fridolf, Kärr, Borensberg .... 663 Rooth, Gunnar, 

Linköping. 112 Rosander, Elis, Blomsfors, Horn.1016 Rosander, Léon., Horn.1016 

Rosberg, Karl Gustaf, Åtvidaberg.615 Rosell, Arthur, Norrköping.419 Rosell, Carl Gustav, 

Boxholm. 849 Rosén, Adolf Werner, Mjölby.187 Rosén, Arvid Filip Valentin, Mjölby. 187 

Rosén, Bengt Arvid, Mjölby. 187 Rosén, Georg Teolitos, Hjulsbro. 998 Rosén, Gerhard Henning, 

Norrköping. 1331 Rosén, Ivar V., Åtvidaberg.615 Rosén, Oskar Ivar, Linköping. 112 Rosén, 

Wenzel, Herrestad.713 Rosenberg, Johan Robert Alfred, Åbäcksnäs, Gryt.904 

— 1364 —Sid. . Rosencrantz, Erik Holger Valdemar. Norrköping.419 Rosengren, Carl 

Hjalmar, Söderköping .... 505 Rosengren, David Theodor, Norrköping .... 420 Rosenlund, Ernst Gottfrid, 

Norrköping .... 420 Rosenqvist, Nils David, Norrköping.420 Rosenqvist, Ruben, Holm, Motala.546 

Rosensvärd, K. F., Motala.226 Roslund, John Eric, Odensborg, Åby. 707 Roth, Gustav, Visskvarn, 

Norra Vi. 1253 Roxström, Gunnar, Kisa. 1039 Rudelius, David Alexander, Norrköping .... 420 

Rudén, Albin, Regna. 754 Rundberg, Viktor, Åtvidaberg.615 Rundgren, Carl Oscar, 

Kungshöga, Mjölby . 187 Rundgren, Elas Walter Herbert, Kungshöga, Mjölby. 188 

Rundqvist, Seth, Mjölby. 188 Rustner, Ingeborg, Söderköping. 505 Rustner, Ivar, 

Söderköping. 505 Rydberg, Albert, Stengård, Åby.707 Rydell, Johan August, Kisa. 

1039 Rydén, Elin, Kyrkskolan, Stråisnäs.881 Rydén, Evald Rickard, Åtvidaberg.616 Rydén, Sam. V., 

Kyrkskolan, Stråisnäs_882 Rydgren, Johan Ivar, Norrköping. 1332 Rydhagen, Nils Bonde, Norrköping 

.421 Rydholm, Emil Malcolm, Vadstena. 525 Rydin, August Albert, Stjärneberg, Vreta Kloster 

. 825 Rydin, A. W., Kölefors. 1039 Rydin, Nils Richard Vilhelm, Stjärnorp .... 813 

Rylén, Axel, Vadstena. 525 Rylén, Ernst, Rejmyra. 783 Råhlén, Gustaf, Motala 

.227 Rääf, Axel Leonard, Forsnäs. 1262 Rödtnes, Peter Johansson, Åtvidaberg.616 

Rönnhagen, Erik, Norrköping.421 Sabel, Erik, Ödeshög. 1099 Sabelström, C. L., 

Linköping. 112 Sabin, Julius Ferdinand Paul, Norrköping.. 421 Sahlström, Anton Reinhold, Linköping 

.... 113 Sahlström, Erik Verner, Hägerstad. 1024 Sallander, Johan Olof (Olle), Linköping . . 1327 

Salmonson, Bernt, Stora Lund, Ödeshög . . 1089 Salomonson, Axel E., Norrköping.422 Salomonson, Eva 

Krist. Maria, Gistad Upp- gård, Gistad.nS3 Salomonson, Ingrid, Ulrika. 1196 

Salomonson, Jonas Bernhard Samuel, Gistad Uppgård, Gistad. 1153 Salomonson, Karl August, 

Skärstad, Varv.. 555 Samelius, Gustaf Gotthard, Valdemarsvik . . 973 Samuel, A., Linköping.113 

Samuelson, Algot, Öjeby, Ringas. 575 Samuelson, Alvar Selim, Norrköping.422 Samuelson, Ernst 

Theodor, Gravers fors .... 708 Samuelson, Frans Oscar, Norrköping.422 Samuelson, Gustaf, Rydsnäs 

. 1275 Samuelson, Ivar, Linköping. 113 Samuelson, J. Alb., Juby, Askeby.576 

Samuelson, Karl, Motala.227 Samuelson, Lars, Tegneby, Älvan. 697 Samuelson, Lilly, 

Svanshals. 1083 Samuelson, Olof, Kolstad, Mjölby. 188 Samuelson, Samuel, Svanhals. 

1083 Samuelson, Walter, Motala.227 Samuelsson, Agaton, Norrköping.422 Samuelsson, 


Anders David, Mjölby.188 Samuelsson, Anna, Linköping. 113 Samuelsson, Artur, Mårdstorp, 

Basarpö .... 1269 Samuelsson, August Herman, Linköping .. 114 Samuelsson, Axel, Kopperarp, Svalsjö. 1051 

Samuelsson, Axel, Klockaregården, Ödeshög 1099 Samuelsson, Axel Hjalmar, Linköping .... 114 Samuelsson, 

Carl Alfred, Axstad Vågagård, Mjölby. 863 Samuelsson, Carl August, Fiskeby.423 

Samuelsson, Carl August, Brickstad, Klockrike. 678 Sid. Samuelsson, Carl Erik Emanuel, 

Hackefors, Hjulsbro.998 Samuelsson, Carl Fredrik, Skinnarbo, Skedaborg 

. 1001 Samuelsson, Carl Oskar, Nederlösa, Normlösa. 1210 

Samuelsson, Clara, Norrköping.423 Samuelsson, David, Rydsnäs. 1275 Samuelsson, Edvin, 

Rydsnäs. 1275 Samuelsson, Einar, Lilla Greby, Askeby .... 575 Samuelsson, Eric Emanuel, Linköping 

. 114 Samuelsson, Erik Albert, Västerby Östergård, Vikingstad. 1237 Samuelsson, Ernst, 

Skänninge.476 Samuelsson, Ernst, Opphem, Nykil. 1184 Samuelsson, G. A., Åserum, Nykil. 

1184 Samuelsson, Gösta, Linköping. 114 Samuelsson, Ivar Gustaf Emil, Glansås, Asbysand 

.1251 Samuelsson, Ivar J., Motala.227 Samuelsson, Johan Emil, Svensbo, 

Asbysand 1251 Samuelsson, Johan Emil, Linköping. 1327 Samuelsson, Karl, Linneberg, Tidersrum .. 1051 

Samuelsson, Karl Axel, Gummetorp, Gårdeby, Skärkind.n55 Samuelsson, Karl Wiktor, 

Linköping. 115 Samuelsson, Karl Wilh., Tororp, Klockrike 678 Samuelsson, Knut Einar, Linköping.115 

Samuelsson, Knut Erik, Motala. 228 Samuelsson, Oskar, Linneberg, Tidersrum .. 1051 Samuelsson, 

Oskar Albert, Nybble, Väderstad 876 Samuelsson, Oskar Fr., Östergården, Opphem 1061 Samuelsson, Sam, 
Blackstad, Väderstad .... 876 Samuelsson, Samuel Walfrid, Björke, Vånga 800 Samuelsson, Seth, Egeby 

Brunnsgård, Västerlösa. 1236 Samuelsson, Simon, Salebo, Lagern. 1275 Sandahl, 

Ernst Gustaf, Åtvidaberg.616 Sandahl, Harry, Rinna, Väderstad. 869 Sandberg, Carl Theodor, 

Linköping. 1327 Sandberg, Fritz Aug., Söderköping. 505 Sandberg, Hugo, Motala.228 

Sandberg, Karl Emil, Hinstoip, Klockrike . . 678 Sandberg, Knut Arvid, Motala. 228 Sandberg, Kurt 

V:son, Forsa, Kisa. 1039 Sandberg, Maria Elisabeth (Lisa), Alvastra 1089 Sandberg, Pehr Josef, Linköping 

. 115 Sandberg, Petrus Edmund E:son, Mjölby . . 189 Sandbergh, Axel, Motala. 228 af 

Sandeberg, Edvard David, Norrköping . . 423 Sandegaard, Torsten Nils Adolf, Norrköping 423 Sandell, Ester, 
Klockarlöten, Skönberga .... 954 Sandell, Josef E., Klockarlöten, Skönberga. . 954 Sanden, Carl Gunnar, 

Vadstena. 526 Sanden, Knut, Vadstena. 526 Sanderskog, Mauritz, Söderköping.506 

Sanderson, Bror K. G. E., Linköping. 115 Sanderson, Harald M. R., Linköping. 116 Sandgren, Anders 

Julius, Linköping. 1328 Sandin, Axel Bruno Emanuel, Norrköping . 424 Sandler, Sven, Norrköping. 

424 Sandqvist, Elis Robert, Norrköping.424 Sandqvist, Karl Gillis, Motala.229 Sandqvist, Sixten 

Robert, Norrköping.424 Sandström, P. A., Åtvidaberg.616 Sandvall, Karl, Linköping. 116 

Sandwall, Bror Gottfrid, Beatelund, Söderköping. 646 Schagerström, Nils Ivan, Norrköping 

.425 Schander, Hilding, Skänninge.470 Schander, Mårten, Ö. Skrukeby, Linghem . . 1295 Schelin, 

Nils Thure, Valdemarsvik. 973 Schenholm, Carl, Åby gård, Åsvittinge .... 633 Schenholm, Erik Martin, 

Bjälbrunna, Norrköping.II2I Schenholm, Gösta Carl Josef, Gibbonäs, Söderköping 

.946 Schenström, Johan Petrus, Stenberga, Åby . 708 Schepp, Ragnar, Åtvidaberg. 

617 Scherling, David, Linköping. 116 Schmeling, Olov Karsten, Valdemarsvik .... 973 Schmidt, Axel, 

Valdemarsvik. 974 1365Sid. Schmidt, Sten Olof Emanuel, Björkbacken, Simonstorp. 

712 Schmitz, Theodor Joseph, Skärblacka.425 Schnock, Christian, Norrköping. 425 Schoug, Carl 

Axel Rudolf, Linköping. 116 Schreiber, Per Robert, Mjölby. 189 Schwartz, Carl Oskar, Linköping 

. 117 Schärnell, Eric Bruno, Norrköping. 425 Schönberg, Märta, Solliden, V. Husby_983 

Schönberg, Yngve Gustav Verner, Kyrkskolan, V. Husby. 983 Secher, Theodor K., St. Greby, 

Malmslätt.. 1201 Sederblad, Carl August, Linköping. 117 Sederholm, Johan Mortimer, Linköping .... 117 

Seger, Anna Lovisa, Nylund, Malmslätt.... 992 Seger, Bror Axel Håkan, Nylund, Malmslätt 992 Seger, David 

Valfrid, Bergåkra, Granhagen, Ljusfors, Skärblacka. 1146 Segerbrand, Wilhelm Henrik, Motala. 

229 Segerstedt, Nils, Tidersrum. 1052 Segerström, Einar Oskar, Linköping. 117 Segervall, Gunnar 

Väld., Anneberg, Ljusfors 800 Sekander, Gustav Henrik, Sturefors. 1005 Selander, Signe A. J., Söderköping 


.506 Selg, Carl Richard, Borggård.746 Selg, Oscar Walfrid, Spångsholm, Sya .... 1219 Selim, 

Sixten Sigard Sigfrid, Väderstad . . 876 Selin, Nils Samuel, Tornby, Fornåsa.671 Sellberg, Einar, Vadstena 

. 526 Sellgren, Erik, Norrköping.426 Selvin, August Alvar, Malmslätt.993 Setterdahl, 

Claes Axel, Rönö.641 Severin, Carl Gustaf, Kvarn. 686 Sifversson, Ernst Gabriel, 

Norrköping.426 Sigurd, Linnea, Norrköping.426 Silfvander, Eric, Norrköping.426 

Siljedahl, Gustaf Harald, Hällestad.746 Siljeholm, Ernst Reinhold, Norrköping .... 427 Silvén, Gustav 

Leopold, Linköping. 118 Simonsson, Albin, Hovstad, Kättilstad .... 1044 Siwmark, Stig, 

Norrköping.427 Sjöberg, Alb. Leonard, Ljusfors Bruk, Skärblacka. 1146 Sjöberg, 

Arvid Bernhard, Linköping. 118 Sjöberg, Axel Birger, Wilhelmsberg, Linghem 1292 Sjöberg, Bertil, 

Norrköping.427 Sjöberg, Carl Aug., Åtvidaberg.617 Sjöberg, Gustav, Söderköping. 

506 Sjöberg, Ivan L., Norrköping.427 Sjöberg, Nils Petter, Ulberstad, Norsholm .. 1160 Sjöberg, Oscar 

Lredrik, Norrköping. 428 Sjöberg, Paul Carl Hugo Valentin, Ödeshög noo Sjöberg, Titus, 

Mjölby. 189 Sjöge, Gustaf Robert, Linköping. 118 Sjögreen, Knut Valdemar, Linköping. 

118 Sjögren, Barbro, Skönberga prästgård, Söderköping. 955 Sjögren, Carl, Motala 

.229 Sjögren, Carl August, Norrköping. 428 Sjögren, Ernst August Rudolf, Mjölby-189 

Sjögren, Gerda Maria, Norrköping. 428 Sjögren, Harald Simon, Boxholm. 850 Sjögren, Helge Arvid, 

Linköping. 119 Sjögren, Ivan, Skönberga prästgård, Söderköping. 955 Sjögren, Karl, 

Skänninge.476 Sjögren, Oskar Adolf, Väderstad. 876 Sjöholm, E. K., Konradslund, Lågelsta .... 

533 Sjöholm, Ernst, Åtvidaberg.617 Sjöholm, Ernst Lilemon, Norrköping. 428 Sjöholm, Josef, 

Norrköping.429 Sjöland, Nils Alfred, Linköping. 1328 Sjöman, Lolke, Charlottenborg, Motala 

.... 561 Sjöström, Johan Edvard, Brokind. 1065 Skeppstedt, Lritz K., Linspång.772 Skild, Carl 

Wiktor, Borenshult, Mot. Verkst. 546 Skild, Ture Valfrid, Vedemö, Motala.561 Skjold, C. E. Wilh., 

Almstad, Kummelby . . 646 Skiöld, Gun nar. Norrköping.429 Skogh, Bo Vilhelm, Linköping. 

119 Skogh, Erik Birger, St. Torsjö, Ösba Ryd .1172 Skogh, Lärs-Gösta, Linköping. 119 Sid. Skoglund, 

Erik Albanus, Linköping. 119 Skoglund, John Martin, Doverstoip.772 Skogsberg, Gustaf Helmer, 

Valdemarsvik . . 974 Skoog, Gustaf Edvin, Svalsjö. 1040 Skoog, Torsten Alaric, Motala.229 

Skotte, Karl Julius, Norrköping.429 Sköld, August Herman, Mjölby. 190 Sköld, Bror, Rogslösa 

.722 Sköld, Elis, Norrköping.429 Sköld, Halvar Bertil, Prästgården, Ödeshög uoo Sköld, 

S. A., Motala Verkstad.547 Slättner, Karl August, Sverkersholm, Skälboö 929 Smedberg, Carl, 

Linköping. 120 Smedberg, Hugo Bernhard, Linköping .... 120 Smedberg, Karl Einar, Norrköping. 

430 Smith, Gustaf Axel, Linköping. 120 Sohlgren," Gustaf Birger, Motala.230 Sonesson, Nils 

Walter, Sjökullen, Stjärnorp 814 Spaning, Adolf, Motala Verkstad. 547 Spång, John, Igelfors. 

754 Spångberg, Per Gustaf, Mo Södergård, V. Harg, Sya. 1241 Spåre, Gustaf Adolf, 

Rosenfors, Malmslätt. 993 Staaf, Ella, Fängebo, Gusum.930 Staaf, Robert, Säby, Arneberga. 

730 Stafström, Ernst Edv., Henberga, Mantoip 1206 Stafström, K. Ivar V., Skänninge. 476 Stahre, Adolf 

Wilh., Starebo. Kisa. 1040 von Stapelmohr, Sten, Nonköping.430 Staresjö, Volmar, Ödeshög 

.uoo Stark, Alrik, Medevi. 567 Stark, Edvin Gottfrid, Kyrkvallen, Normlösa 1211 Stark, 

Karl, Medevi. 567 Stark, K. O., Brunneby, Nykil.1185 Steen, Carl Johan, K ars torp. Tjällmo 

.791 Stefansson, Alfred Artur, Fastebo, Birkekärr 930 Stefansson, Johan Alfred, Fastebo, Birkekärr 930 

Stefansson, John A., Nonköping.430 Steiler, Johan Arthur Valfrid, Solvalla, Linghem 

. 1289 Stenberg, Algot, Motala Verkstad. 547 Stenberg, Axel Fredrik, Gäddestad, Ö. 

Husby 1312 Stenberg, Karl A., Mjölby. 190 Stendahl, Carl Ludvig, Söderköping. 506 Stendahl, 

Nils Ludvig, Lövsta, Mogata .... 912 Stenhammar, Arne, Stjärnyiks Säteri, Risinge 772 Stenhardt, Karl Johan, 

Linköping. 120 Stening, Georg, Söderköping.507 Stening, Seth, Söderköping.507 

Stening, Thure Emanuel, Söderköping .... 507 Stenkvist, Georg Emanuel, Boxholm. 850 Stenlund, Axel, 

Holm, Motala. 547 Stenman, Gustav Dän., Åtvidaberg.617 Sten mark, Karl David, Degerön. 

735 Stenquist, Clarence, Nonköping.430 Stenqvist, Axel, Sten åk ra, Ulrika. 1196 Stenqvist, 

Reinhold, Ulrika. 1197 Stenson, Filip, Marieborg, Nonköping .... 431 Stenström. John Leander, 
Sonstoip.746 Stillström, Axel Edvin, Linköping. 121 Stillström, Daniel Wictor, Linköping. 121 

Stillström, Gustaf Leonard, Linköping .... 121 Stillström, Johan Ernst, Linköping. 121 Stjernberg, Axel 

Albin, Elfkulla, Mjölby . . 190 Stjernström, bredrik Hilmer, Mjölby.190 Stjernström, Herman, Simonstorp, 

Grytgöl. . 747 Stjernström, Oscar Johan, Norrköping .... 431 Stjärne, Anders, S. Linnekulla, Ramfall. . 1269 

Stolpe, Walfrid, Söräng, Gusum.930 Stoltz, Carl, Västerlösa, Borghamn.722 Strand, Torsten Teodor, 

Söderköping. 507 Strandberg, Ernst Monte Laurentius, Mantoip 1225 Strandberg, Johan Edvard, Skärblacka 

.... 1146 Sttanden, Anders Gustav Lolke, Motala .... 230 Sttid, Arvid Alexander, Valdemarsvik.974 Strid, 

Emma Vilhelmina, Valdemarsvik .... 974 Sttid, Gunni Linnea, Valdemarsvik. 975 Strid, Karl, Östra 

Eldslösa, Mjölby.191 Sttid, Karl Emanuel, Valdemarsvik. 975 Strid, Kurt Arvid Egon, Valdemarsvik 

.... 975 Strid, Otto Sigurd, Västra Husby. 984 Strid, Sixten Alexander, Igelfors.754 — 1366 —Sid. 

Strindmark, S. Rudolf, Rystad, Linköping . . 1285 Strålin, Arvid Fredrik Leonard, Norrköping 431 Strålsjö, Nils, 

Motala.230 Ström, Carl Johan. Sixten, Förråd, Linghem 1295 Ström,-Hans Vilgot, Linköping 

. 122 Ström, Karl, Högasen, Motala. 548 Ström, Seth Valfrid, Linköping. 122 Strömberg, 

Carl Ludvig, Skärblacka.1146 Strömberg, Johan, Regna. 755 Strömfelt, Carl Melcher Harald, 

Hylinge, Norrköping.984 Strömstedt, Anders August, Linköping .... 122 Sture, Otto Wilhelm, 

Linköping. 122 Sturfält, Arnold, Valdemarsvik. 975 Ståhl, Einar J. E., Norsholm. 1133 

Ståhl, Knut, Vadstena. 526 Ståhlmark, Herbert A., Norrköping.431 Stålbom, Karl Hugo, 

Friden, Aby. 708 Stålhammar, Anton, Linköping.123 Stålhammar, Lennart, Linköping. 123 

Starck, Erik, Linköping. 123 Ställberg, Johan Alfred, Norrköping. 432 Sundberg, Carl Uno, 

Söderköping. 508 Sundberg, Elna Katarina, Aby.708 Sundberg, Fredrik Josef Wilhelm, Mjölby . . 

191 Sundblad, Anders Emanuel, Norrköping . . 432 Sundblad, Arthur, Björnstorp, Rydsnäs .... 1276 Sundblad, 
Axel Johan Johanson, Norrköping 432 Sundeck, Joh. Axel, Tegelbruket, Ljungsbro 809 Sundelius, Fredrik, 

Eneby, Arneberga .... 716 Sundell, Carl Axel, Norrköping.432 Sundell, Carl Reinh., Prostgården, Ö. 

Eneby, Norrköping. 433 Sundell, Gustav Erland, Skärblacka.1147 Sundell, Johan Martin, 

Norrköping.433 Sundén, Karl Börje. Kulla, Tjällmo.791 Sundenius, Erik, Norrköping.433 

Sundin, Nils Claes Gösta, Linköping. 123 Sundling, Andreas Hjalmar, Björket, Skärkind 

. 1161 Sundman, Hilda, Valdemarsvik. 976 Sundquist, John, Norrköping. A . . 

433 Sundström, Elvira Josefina, Hellerstad, Skår- esta.912 Sundström, John Helmer, 

Hellerstad, Sk år- esta.913 Sundström, Karl Gösta, Norrköping. 434 Sundström, Knut, 

Motala.230 Sundvall, Frans Emil, Rydsnäs. 1276 Sunmo, Dan Alvar, Linköping. 124 

Sunmo, Folke, Österbymo. 1262 Sunne, Johan Adolf, Mjölby.191 Sunnerstedt, H., 

Motala.231 Sunnerud, Sten Gösta, Sperringe Sunnegård, Västerlösa. 1237 Svahle, 

Nils Gustaf Emanuel, Bona, Kaiisby 567 Svanberg, Karl Axel, Norrköping.434 Svanborg, Valborg, 

Björsäter. 584 Svanfeldt, Torsten Napoleon, Norrköping . . 434 Svanqvist, Carl David Fredrik, 

Norrköping . 434 Svanteson, Gustav Olov, Dalhem, Vånga . . 801 Svanteson, Sam, Toip, Vånga.801 

Svanteson, Thure, Värna, Linköping. 592 Svedberg, Olof, Norrköping.435 Svedberg, Thure, 

Kisa. 1040 Svedin, Gustaf Adolf, Motala.231 Svenseus, Sven Carlson, Linköping. 124 

Svenfelt, John Olof Hjalmar, Ljungsbro ... 825 Svenfelt, Per Axel Harald, Ljungsbro .... 826 Svenfelt, Sven 
Fredrik Wilhelm, Linköping 124 Svenholtz, Oscar-Fredr., Kalvsved, Rydsnäs 1276 Svenman, Knut Hilarius, 

Mjölkcentralen, Linghem. 1290 Svenman, Ruth Elin Emilia, Mjölkcentralen, Linghem 

. 1290 Svenonius, Lars Artur Reinhold, Norrköping 435 Svenson, Arvid, Norrköping. 

435 Svenson, Axel Georg, Linköping. 124 Svenson, Carl, Kisa. 1040 Svenson, Fritz Georg, 

Linköping. 125 Svenson, Gustaf Elof, Vimantoip, Kisa .... 1041 Svenson, Karl, Valdemarsvik. 

976 Sid, Svenson, Malin, Valdemarsvik. 976 Svenson, Nils Gustav, Hamralund, Sturefors 1005 Svenson, 

Per Aug., Kärnviken, Valdemarsvik 904 Svensson, Adolf Fredrik Efraim, Källåker, Skönberga. 

955 Svensson, Air - . Severin, Liseberg, Skärblacka 1147 Svensson, Anders Petter Verner, Drättinge, 

Hägerstad. 1024. Svensson, Arth. Herman, Rökstad, V. Husby 984 Svensson, Arvid, 

Östermem, Höckerstad .... 654 Svensson, Arvid, Berget, Skönberga.955 Svensson, Arvid Emanuel, Tostaip, 


Finspång 773 Svensson, August Herman, St. Berga, Klockrike. 678 Svensson, Axel, 

Husby, Mogata.913 Svensson, Axel Herman, Överberg, Ö. Tollstad, Mantoip. 1245 

Svensson, Axel Ivar, Borkhult, Yxnerum .. 1164 Svensson, Axel Ludvig, Norrköping. 435, Svensson, Axel 

Robert, Linköping. 125 Svensson, Axel Sigfrid, Hestad, Skärkind .. 1161 Svensson, Axel Wiktor, Greby, 

Kim stad .. 1133 Svensson, Bengt, Idala, Kuddby. 633, Svensson, Bengt Georg Valfrid, Gåsätter, 

Kättinge. 1302 Svensson, Bernt Hugo, Linköping.125 Svensson, Carl, Nyhagen, V. Harg 

. 1241 Svensson, Carl A., Linköping.126 Svensson, Carl Albert, Viby Bossgård, Mantoip 

. 1225 Svensson, Carl Alfred, Hassla, Skänninge . . 694 Svensson, Carl-Axel, Kätterstad, 

Skälkind . 1161 Svensson, Carl David, Linköping. 126 Svensson, Carl-Erik, Kil, Östra Ryd. 1172 

Svensson, Carl Isak, Linköping. 126 Svensson, Carl Per, Stabbetoip, Skönberga . 956 Svensson, Curt 

Gustav, Norrköping. 436 Svensson, Dahn, Tullerum, Norra Vi. 1253 Svensson, David, Munketoip, 

Ödeshög .... 1079 Svensson, Ebbe, Motala.231 Svensson, Edvin, Näs, Gusum.930 Svensson, 

Einar, Häggebo, Nykil.1179- Svensson, Elof, Hallen, Ulrika.1197 Svensson, Elsa, Ringarum 

.931 Svensson, Emil, Bocksätter, Mogata.913 Svensson, Emil Konrad, Bergalid, Östra Ryd 1172 

Svensson, Emil Leonard, Linköping. 1328 Svensson, Eric, Skänninge.477 Svensson, Eric 

Gunnar, Malmslätt. 993 Svensson, Eric Hjalmar, Norrköping. 436 Svensson, Eric Rudolf, Väsby, 

Slätmon .... 1068 Svensson, Erik Ludvig, Norrköping. 436 Svensson, Ernst Otto, Norrköping.436 

Svensson, Evald Sven Axel, Skärblacka .... 1147 Svensson, Filip, Klockhem, Mantoip. 1226 Svensson, 

Fingal, Valdemarsvik. 976 Svensson, Folke Verner Andreas, Drättinge, Hägerstad. 

1024 Svensson, Gereon Verner, Vadstena. 527 Svensson, Gottfrid, Bröttjestad, Vikingstad . 1002 Svensson, 

Gunhard, Lunta Storg., Mantoip 1226 Svensson, Gust. A., Linköping. 126 Svensson, Gustaf, 

Valdemarsvik.977 Svenssoi, Gustaf Emanuel, Ormestorp, Söderköp ng.947 Svenssoi 

, Gustaf Erik, Ekeby, Österstad . . 666 Svensson, Gustaf L., Åtvidaberg.618 Svensson, Gustaf Hjalmar, 

Söderköping .... 508 Svensson, Gustaf Waldemar, Norrköping . . 437 Svensson, Gustav Adolf, Kolstad, 
Norrköping 1121 Svensson, Gustav Gottfrid, Söderköping .... 508 Svensson, Gust. Henning, Berg, Vreta Kloster 

826 Svensson, Gust. Richard, Vallingedal, Hycklinge. 1021 Svensson, Henrik, Åtvidaberg 

.618 Svensson, Hugo, Västra Eneby. 1068" Svensson, Joh. Alfr., Landsjö säteri, Kimstad 1134 

Svensson, Johan Alfred, Rönnefjälla, Gistad 1281 Svensson, Johan August, Lundby Norrgård, Väderstad 

. 877 Svensson, Johan Oscar Wilhelm, Kisa. 1041 Svensson, John, Hjärterum, Kuddby. 

634 — 1367 —Sid. Svensson, John Erik Heimer, Norrköping . . 437 Svensson, Josef, Rogestad, Hjulsbro. 

591 Svensson, Josef, Stengården, Mogata.913 .Svensson, Josef Martin, Vallby Skattegård, 

Hedaslätt.1071 Svensson, Josef Paul, Norrköping.437 Svensson, Jöns Gustav Konrad, 

Linköping . 127 Svensson, Karl, Stora Örsäter, Åtvidaberg ..618 Svensson, Karl Arvid, Grimstad gård, 

Söderköping. 889 Svensson, Karl Aug., Åtvidaberg.618 Svensson, K. Aug., Rydsnäs 

. 1276 Svensson, Karl Aug., Höglunda, Skärblacka 1147 Svensson, Karl Ejnar, Sjögsäter, Brokind . . 

1066 Svensson, Karl Elof, Norrköping. 437 Svensson, Karl Eric Hugo, Rinna Skattegård, Väderstad 

. 869 Svensson, Karl Erik Edvin, Kolmården .... 1117 Svensson, Karl Gustav, Valdemarsvik 

.977 Svensson, Karl Hjalmar, Hassla, Skänninge 694 Svensson, Karl Josef Helmer, Hästhagen, Ulrika 

. 1197 Svensson, Karl Oscar, Ryckelsby Frälsegård, Stråisnäs.850 

Svensson, Karl Rudolf, Skärblacka.1148 Svensson, Karl Valter Einar, Fröö, Norsholm 1161 Svensson, 

Klara Alf rida, Tjällmo.792 Svensson, Knut, Kisa. 1041 Svensson, Léon, Valdemarsvik 

.977 Svensson, Martin, Linköping. 127 Svensson, Märta Fredr., Berg, Vreta Kloster 826 

Svensson, Nils, Tororp, Klockrike. 679 Svensson, Nils, Tuna, Nykil.1185 Svensson, Nils Albert, 

Tiggesbo, Gammalkil 1179 Svensson, Nils Herman Waldemar, Kvarnkulla, V. Harg. 1241 

Svensson, Olga, Grebo. 587 Svensson, Oscar Fredrik, Uljeberg, Mantorp 1333 Svensson, Oscar 

Manfred, Linköping. 127 Svensson, Oskar, Gustad, Vikingstad. 1201 Svensson, Otto, Söderköping 

. 508 Svensson, Otto Albin, Mannhem, Ringarum 931 Svensson, Otto Walter, Gnestad, Kuddby . . 634 

Svensson, Per Erik Helge, Enshult, Danielshammar. 867 Svensson, Per Johan, Rinna, 


Väderstad .... 870 Svensson, Per Uno, Norrköping. 438 Svensson, Petrus, Melby, Mogata.914 

Svensson, Seth Konstantin, Linköping. 127 Svensson, Simon Hjalmar, Skärblacka. 1148 Svensson, Sven, 

Ekströmmen, Vikingstad . . 1190 Svensson, Sven Gun nar, Hycklinge. 1022 Svensson, Sven Gustaf, Lilla 

Norrby, Ringarum.931 Svensson, Sven Karl Ragnar, Opphem. 1061 Svensson, Sven 

Olof, Örstoip, Vånga.801 Svensson, Tage, Tannefors, Linköping. 128 Svensson, Thure Mauritz, Midgård, 

Svärtinge, Norrköping. 438 Svensson, Tore Viktor Teodor, Norrköping . 438 Svensson, Valborg, 

Idala, Kuddby. 634 Svensson, Vilhelm, Vilan, Varv. 555 Svensson, Vilhelm, St. Tidersrum, 

Tidersrum 1052 Svenstedt, Carl Erik, Vallerstads Prästgård, Skänninge. 695 Svärd, Gerdt 

Oscar Paul, Mjölby. 192 Svärm, Henrik, Strandkullen, Motala Verkstad.561 Svärm, 

Hulda Karolina, Skärkind. 1162 Swartling, Axel Victor, Norrköping. 438 Swartz, Olof, Stenkullen, 

Åby.709 Swennertz, John Svante, Mjölby. 191 Swenson, Carl Oscar, Norrköping.439 

Swenson, Curt Helmer, Laggarps säteri, Stråisnäs. 882 Swenson, Eric Albert, Norrköping 

. 439 Swenson, Hilda, Vikingstad. 1201 Swensson, Anders Waldemar, Linköping . . . 128 

Swensson, John, Motala.231 Swärm, Edvin, Klockarp, Svinhult. 1264 Sylvan, Erik, Järnstad, 

Ödeshög. 1079 Sylvan, Otto Rudolf, Borensberg. 663 Sid. Synnerstad, Carl Gustaf (Gösta) Natanael, 

Motala. 232 Syren, Karl-Olov, Norrköping. 439 Sällström, Bo Torsten Joh., 

Norrköping .... 439 Sätterberg, Hj. Hugo, Motala.232 Sääw, Knut Einar, Linköping. 128 

Söderberg, Daniel, Norrköping.440 Söderberg, Gust. Hugo, Stora Sorby, Mogata 914 Söderberg, Ivar, 

Boxholm. 850 Söderberg, Josef Natanael, Norrköping .... 440 Söderberg, Klaes, Igelfors, Regna. 

755 Söderberg, Nils, Motala. 232 Söderberg, Ruth Hillevi, V. Husby. 985 Söderberg, S. Bertram 

A., Motala. 232 Söderbäck, Anna, Sjögestad. 1193 Söderbäck, Per, Sjögestad. 1193 

Södergren, Helge Verner, Linköping. 128 Södergren, Sven Gustaf, Åtvidaberg.619 Söderqvist, Anna, 

Ursätter, Gusum.931 Söderqvist, Gösta E. W., Tallåsen, Åby, Gusum.932 

Söderqvist, Martin Alfred, Ursätter, Gusum 932 Söderstam, Ernst Alfred, Norrköping.440 Söderström, Erik 

Gottfrid, Åby.709 Söderström, Gustaf Mauritz, Söderköping . . 509 Söderström, Gust. Oscar, Långerum, 

Mogata 914 Söderström, Helge, Linköping. 129 Söderström, Ivar, Rystad, Linköping.1285 

Söderström, Mats, Linköping. 129 Söderström, Per Oscar, Norrköping.440 Södling, Urban 

Wilhelm, Övre Yxnö, S:t Anna.940 Sörberg, Ture G., Motala. 233 Sörbom, 

Axel Theodor, Motala. 233 Tauberman, Harry Fredrik, Norrköping .... 441 Tegler, Erik Gösta Bertil, 

Värö, Linköping . 993 Telenius, Rolf Ivar, Linköping. 129 Tell, Carl A. J., Lotoip.773 

Tengdelius, Eric Vilhelm, Linköping. 129 Tengner, Anders, Skänninge.477 Tengner, Eric Samuel, 

Skänninge.477 Tersmeden, Carl Jakob Nils, Motala. 233 Tesch, Sten-Erik Gustav, Linköping. 130 

Thapper, Eskil B. D., Motala. 233 Thapper, Gustav Fridolf, Torstorp, Finspång 773 Thapper, Per 

Gunnar, Motala.234 Theorell, Carl Johan Axel, Häggebo gård, Ringarum.932 

Theorell, Elsa Rosali, Häggebo, Ringarum . . 932 Theorell, Sven C. A., Borkhult, Yxnerum .. 1164 Tholin, 

Gustav Martin, Norrköping.441 Thollander, Curt Bernhard, Linköping .... 130 Thollander, Nils, Egeby 

Mellangård, Västerlösa. 1237 Thollander, Nils Eric, Ekebyborna Klockaregård, Österstad 

. 667 Thor, Gustaf Albin, Toreborg, Klockrike . . 679 Thorell, Knut, Kvarn.686 

Thorell, Otto Gustav, Ljungsbro. 826 Thorén, Gerh., Kolmården. 1117 Thorén, Karl, Forsby, 

Hästholmen. 1089 Thorén, Karl Axel, Östra Ryd. 1173 Thorngren, Sven Emil, Grytgöl.747 

Thorssell, John Ernfrid, Åtvidaberg.619 Thorstenson, John, Linköping. 130 Thorzén, Olof, 

Danielshammar. 867 Thufvesson, Henrik Edmund, Motala. 234 Thulin, Herman, Folåsa, Vikingstad 

. 1190 Thulin, Stina, Folåsa, Vikingstad. 1190 Thydén, Mandis, Motala.234 Thylin, 

Henning, Linköping. 130 Thyll, Hjalmar, Ringstoip. 623 Thyrén, Karl E., Motala. 

234 Thysell, Sam., Norrköping.441 Thåström, Oskar. Söderköping.509 Thorn, Allan Sigvard, 

Mantoip. 1226 Thorn, Carl Johan Sigfrid, Linköping. 131 Thorn, Erik Waldemar, Mantoip. 1226 

Thörning, Eric Folke, Tororps Mellangård, Klockrike. 679 Thörnqvist, Carl A., Motala 

. 235 — 1368 —Sid. Thörnqvist, Signe, Motala. 235 Thörnqvist, Sven, Södra Lund, 
Maspelösa . . 806 Tideman, Martin, Linköping. 131 Tidlundh, Emil, Ulrika. 1197 Tielman, 

Karl August Bertil, Linköping .... 131 Tillberg, Agnes, Valdemarsvik.977 Tillberg, Eric, Valdemarsvik 

. 978 Tillberg, Knut Axel, Åtvidaberg.619 Tillman, Johan Sigfrid, Norrköping.441 Tingberg, 

Anders Gustaf, Breviksnäs, Gryt. 905 Tin A berg, Tage Gustaf, Breviksnäs, Gryt. . 905 Tingemar, Birger, 

Söderköping.509 Tingström, Carl Oscar Valfrid, Valdemarsvik 978 Tingström, Karl Erhard, 

Valdemarsvik .... 978 Tingström, Sven Eric Melker, Valdemarsvik 979 Tiselius, Ellen, Linköping.29 

Tiselius, Karl Edvard, Linköping.27 Tjernström, Anders, Össby gård, Söderköping 914 Tolérus, Stig 

Gösta, Linköping. 131 Tolf, Carl Ernst Enoch, Linköping. 132 Tolf, Ernst Albert, Bona, Kailsby 

. 568 Tollén, Axel Viktor Gabriel, Norrköping . . 442 Tollén, Selma H., Norrköping.442 Tollin, Erik 

V., Motala. 235 Tollin, Per, Linköping.132 Tollin, Sture, Horn. 1016 

Toorvald, David Andreas, Tjärarp, Klockrike 679 Torenfält, Karl Elias, Söderköping. 889 Torgersruud, 

Sven, Linköping.132 Tormalm, Tor Oscar Birger, Stora Berga, Skärkind.1155 

Tornborg, Sam. Fredrik Emil, Norrköping . 442 Torselius, Henrik Ruben, Skänninge.477 Torstensson, 

Torsten, Åtvidaberg.619 Toss, Gideon, Motala. 235 Tretow, Herman, Jussberg, Hedaslätt 

. 1072 Trolle, Rolf Isidor, Linköping. 132 Trotzig, Einar, Linköping. 133 Trozelli, Erik Carl 

Lars Magnus, Björsnäs, Åby.709 Truedsson, Sven, Linköping. 133 Trybom, 

Oskar Emil, Åbäcksnäs, Gryt.... 905 Trysberg, Anders Einar, Valdemarsvik-978 Trysberg, Oscar Albin, 

Talludden, Gusum . 933 Trysén, Anders Edvard, Bjärka-Säby. 1005 Träff, Elsa Ingeborg, Sandbyhov, 

Norrköping 442 Träff, John Eu A én, Linköping.133 Tudeen, Erie Oskar, Staffansbo, Stråisnäs . 882 

Turesson, Nils Paul, Motala. 236 Turesson, Ture, Fillinge, Bankekind.581 Törnberg, Arvid, 

Linköping. 1328 Törnberg, Ivan Helge, Åtvidaberg. 620 Törnell, Filip Emanuel, Alliden, Jursta, 

Åby 709 Törnell, Frans Aug. Emil, Söderköping .... 509 Törnell, Nils Yngve, Söderköping.510 Törnell, 

Nobel, Ullevi, Järstad, Skänninge . . 865 Törnell, Olof, Söderköping.510 Törnell, Sven Torvald, 

Söderköping.510 Törner, Axel Fredrik, Motala. 236 Törner, Claes Adrian, Vadstena.527 

Törngren, Carl Herman, Högalid, Ringarum 933 Törngren, Einar Leonard, Högalid, Ringarum 933 Törngren, 

Ragnar Léon., Högalid, Ringarum 933 Törnkvist, Karl E., Linköping. 133 Törnquist, Nils, Linköping 

. 134 Törnqvist, Anna Alice, Mogata.915 Törnvall, Anders Elof, Norrköping. 443 Uggla, 

Carl Johan, Linköping. 134 af Ugglas, Gustaf Carl Wrson, Idingstad Säteri, Linghem. 

1292 Uhlin, Ivar Verner, Vadstena. 527 Uhrbom, K. J. Herbert, Kyrkskolan, Asbysand 

. 1251 Ulander, John Emanuel (Manne) Nikolaus, Norrköping.443 

Ulander, Olof Elis Hugo, Söderköping .... 510 Ulfner, Magnus Bernhard, Borgs Prästgård, Norrköping 

.443 Ullholm, Knut Albert, Linköping. 134 Sid. Vadman, Erik Edvin, Ormestad, Ö. 

Husby . 1313 Vahlquist, Sune, Skänninge.479 Valentin, Maria Victoria, Linköping. 135 Vallbo, 

Ivar, Ödeshög. 1100 Vickström, Carl Gustaf, Norrköping. 443 Victorsson, Oscar Henrik, 

Fogelkulla, Klockrike. 680 Videll, Aron Sigfrid, Nedre Yxnö, S:t Anna 940 Vikström, 

Sten Justus, Ljusfors Bruk, Skärblacka. 1148 Viktorson, Per, Fredriksbor A , Norrköping . . 

444 Vindevåg, Ernst Arthur, Söderköping.511 Visen, Gustaf Martin, Boxholm.851 Värendh, Simon 

Elof Verner, S:t Anna .... 940 Värn, Carl, Lindtoip, Nykyrka. 568 Wadström, Algot Leonard, Linköping 

. 1328 Wadström, Arthur Konstantin, Norrköping . 444 Wsernhoff, Ernst Teodor, Norrköping.444 

Wagrell, John Edvin, Norrköping.444 Wahl, Hjalmar Georg, Norrköping. 445 Wahlbeck, Adolf 

Gotthard, Linköping. 135 Wahlberg, Nils-Olof, Flistad Klockaregård, Maspelösa.806 

Wahlgren, Carl Axel, Mjölby. 192 Wahlinder, Karl August, Vafbyhagen, Söderköping 

. 889 Wahlkvist, Nils Arvid, Rogslösa.722 Wahlström, Rex Einar, Ljungsbro. 

827 Wahlström, Åke Karl Teofil, Lindö Villastad, Norrköping. 445 Wahren, Carl Jacob, 

Norrköping. 445 Wahren, Tore, Norrköping. 445 Wahren, Wilhelm, Norrköping.446 

Walenius, Martin Wiktor, Ljusfallshammar 747 Walfridsson, John Axel Einar, Kårtorp, Slätt-mön 

. 1045 Wall, Knut, Motala Verkstad. 548 Wallander, Nils Teodor, Linköping. 

135 Wallberg, Axel Julius, Melby gård, Kim stad 1134 Wallberg, Gustav, Motala.236 Wallberg, 
Hjalmar, Björsäter. 584 Wallberg, Lennart, Melby gård. Kim stad .. 1134 Wallberg, Tage Knut, 

Norrköping.446 Wallén, Fritz-Robert, Norrköping.446 Wallén, Gustaf Adolf, Linköping. 135 

Wallenberg, Knut August, Källeberget, Stjärnorp.814 Wallentin, Carl Arvid, Gistesum, 

Ringarum 934 Wallin, Algot, Skvalhällen, Norra Vi. 1254 Wallin, B. Fritz E., Rejmyra. 784 Wallin, 

Ester S., Rejmyra. 784 Wallin, Gösta Birger, Djurön, Norrköping .. 1108 Wallin, Kari Fridolf Erik, 

Vadstena. 528 Wallinder, Frans Valfrid, Söråsen, Trehörna 1086 Wallman, Ivan, Åtvidaberg.620 

Wallman, Kari, Åtvidaberg. 620 Wallqvist, Clas Oscar - Filip, Borensberg .... 663 Wallstedt, Henry 

Emanuel, Norrköping .... 446 Wallström, M., Lilläng, Ydre. 1262 Wärnborg, Gustaf, Valdemarsvik 

.979 Wan A e, Petrus Bernhard, Norrköping.447 Wanselin, John Carl Alexander, Norrköping 447 Ward, 

Ruth, Ålderdomshemmet, Ö. Husby . 1313 Ward, Uno V., Nogård, Rök. 1075 Wasén, Bengt, Linköping 

. 136 Wass, Ernst, Slycke Norrgård, Vikingstad . 1191 Wass, Johan Alfred, Norrköping.447 

Wass, Åke G. A., Boxholm.851 Wastenson, Hugo Bernhard, Linköping .... 136 Wasteson, Alfred, 

Stämna, Askeby. 576 Wastesson, Albert Harald, Lagnö, S:a Anna 941 Wastesson, Carl Axel Napoleon, 

Lilla Rimö, Rönö. 642 Wastesson, Carl Väste, Östra Harg, Linghem 1293 Wastesson, Per 

August, Lagnö.941 Watz, Carl Otto, Bona, Karlsby. 568 Wede, Georg, Skänninge.478 

Wedell, Carl Oskar, Björkliden, Björkeberg 804 Weidefors, Karl Sture Hjalmar, Linköping . 136 Weinert, P. J., 

Skänninge. 478 Weisse, Sven Robert, Norrköping.447 — 1369 —Weizer, Fred., Linköping 

. 136 Welander, Kari Bertil Reinhold, Norrköping 448 Welander, Knut Ivar, Norrköping.448 

Wenker, Arvid Emil, Linköping. 137 Wenneberg, Josef A., Linköping. 137 Wenneberg, Kari Arv., 

Linköping. 137 Wennerberg, Fritiof, Rimforsa. 1062 Wennerberg, Gustaf Wolter, Linköping .... 137 

Wennerberg, Hilda Charlotta, Söderköping .511 Wennerblad, Alma Maria, Fyllingarum, Skäl- boö 

.934 Wennerblad, Ernst Andreas, Norrköping . . 448 Wennerblad, Frans Gunnar, 

Fyllingarum, Skälboö.934 Wennergren, Charles, Linköping. 1329 Wennerström, 

Bertil Gottfrid, Norrköping . 448 Wennerström, Gustaf Adclf, Norrköping .. 449 Wennerström, Sten Harald, 

Norrköping .... 449 Werme, Anton, Aludden, Skärblacka.1148 Werner, Einar, Linköping. 138 

Werner, Åke Teodor Elias, Norrköping .... 449 Werngren, Carl, Norrköping.449 Wernkvist, John, 

Motala.. 236 Weslien, Lars Gustaf Edward, Norrköping . 450 Weslien, Rolf G. E., Boxholm.. 

851 Wesser, O., Linköping.'. 138 Wessman, Edvard Laurentius, Söderköping .511 Wessman, El ver 

Elias, Mjölby. 192 Wessman, Gustaw, Norrköping.450 Wessman, Harry, Stora Gyllinge. 

1313 Wesström, Eric Albert, Linköping. 138 Wester, Reinhold, Norra Vi. 1254 Westerberg, Eric 

Lage Ax:son, Gusum .... 934 Westerberg, Karl Gustaf, Linköping. 139 Westerberg, Karl Iwar Martin, 

Norrköping 450 Westerberg, Olof Karl Gunnar, Norrköping . 450 Westerdahl, Sigurd, Bäck, Nykil. 1185 

Westergren, Ester Alida, Mjölby. 192 Westergren, Karl Ivar - , Borgs Villastad, Norrköping 

.451 Westerholm, Gustaf, Norrköping.451 Westerlund, Carl Adolf, Norrköping. 

451 Westerlund, Carl Edv. Gunnar - , Norrköping 451 Westholm, Carl Lindor Gottfrid, Furingstad 1112 

Westholm, Sten Alfred, Linköping.139 Westling, Per Valdemar Nicolaus, Linköping 139 Westlund, Johan 

(Janne) Gotthard, Gobo, Yxnerum. 1165 Westman, Sven Olof Algot, Norrköping .... 452 

Westman, Sven Rune, Norrköping .,.452 Westny, Hjalmar, Hanorp, Klockrike. 680 Wetche, Gerti, Yxstad 

gård, Rogslösa.715 Wetche, Teodor, Yxstad gård, Rogslösa .... 715 Wettercrantz, Erik Albert Eman., 

Norrköping 452 Wetterfält, Johan Viktor, Motala. 237 Wettergren, Arthur Oscar - Edvard, Villa Solfrid, 

Lindö Villastad, Norrköping.452 Wetterhall, Göthe, Tjällmo.792 Wetterqvist, Joh. Edv., 

Norrköping. 453 Wetterqvist, Karl-Erik, Norrköping. 453 Wetterström, Karin, Linköping. 139 

Wiberg, Gustav Fredrik Einar - , Linköping . . 140 Wiberg, Oscar Anton, Borggård.773 Wibom, Einar, 

Sjöbo, Motala Verkstad .... 561 Wibom, John, Norra Vi. 1254 Wickius, Ernst, Askeby. 

576 Wicklund, Gustav Vilh., Norrköping. 453 Wickman, Karl, Åtvidaberg. 620 Wickman, Karl 

Johan, Skänninge. 478 Wicksell, John, Tannefors, Linköping. 140 Wickström, Edith, Motala. 

237 Widahl, Carl, Skänninge. 478 Widegren, Sven, Åtvidaberg.621 Widegren, Wulf E., 

Valla Säteri, Svanshals 1075 Widelius, Karl Gustaf, Klockrike. 680 Widell, Carl Einar - , Norrköping. 453 Widell, Carl Gotthard, Norrköping.454 Widell, Eric, Charlottenborgs egendom, Motala 562 Widén, 

Henric Einar, Norrköping.454 Widén, Jarl Bertil, Norrköping.454 Widén, Sven Karl Robert, Grebo 

. 587 Widenberg, Nils, Rydsnäs. 1277 Sid. Widestrand, Olof, Rydsnäs. 1277 Widh, 

Folke, Linköping. 140- Widlund, Per Einar, Åby.710 Widmark, Carl, Motala. 

237 Widoff, Olof K., Motala. 237 Wieland, K. S., Linköping. 140- Wigart, Carl Ivar, 

Linköping. 141 Wigforss, Axel Harald, Norrköping.454 Wigoff, Caleb, Linköping. 141 

Wigren, Albert Emanuel, Mjölby. 193 Wigren, Oskar Albin, Torpa, Normlösa .... 1211 Wikberg, Hilding 

Abraham, Ödeshög. 1101 Wikert, Johannes, Sten, Östra Stenby. 637 Wikholm, Knut, Motala. 

238- Wikström, Anna Ingeborg, Valdemarsvik . , 979 Wikström, Gustaf Urban, Höckerum, 

Ringarum. 935 Wikström, Simon Frej, Melstad Frälsegård, Skänninge._. 

695 Wiktander, Karl Åke, Åbylund, Ledbergskulle. 1181 Wiktander, Sten Mauritz, 

Bråborgs Kungsgård, Dagsberg.i io& Wilander, Nils Johan Leonard, Linköping. . 141 Wild, Carl 

Albin, Forsby, Hästholmen .... 1089 Wilde, Gustaf Reinhold, Skänninge.479. Wilén, G. Einar, 

Mjölby. 193 Wilhelmson, Frans Wilh., Höckerums Storgård, Ringarum.935 

Wilhelmson, Oskar Wilhelm Agaton, Landstoip, Skedaborg.,. 1001 Wilhelmsson, Carl, 

Kvarntorp, Svanshals . . 1083 Wilhelmsson, Holger, Motala Verkstad .... 548. Wilhelmsson, Karl Axel, 

Gullberg. 827 Willborg, Tor Helge Emanuel, Norrköping . 455 Willén, Hans Anders Josua, Linköping .... 

141 Willén, William Fridolf, Häggebo, Ringarum 935 William, P. A., Kalkbrottet, Gistad.1290 Wiman, 

Einar August, Linköping. 142 Wiman, Holger Adolf Magnus, Slättbacka, Skedaborg. 

1001 Winbergh, Arne Chatillon-, Karlsby ._686 Winberg, Ernst Georg, Vadstena. 528 Winblad, Nils 

Edvin, Oppeby. 1047 Winell, Birger Gustaf, Komministergården, Klockrike.680 

Wingmark, Gun nar Anton, Söderköping .... 511 Wingmark, Oskar Albert, Valdemarsvik .... 979 Winkfield, 

Richard Nicolaus, Norrköping .. 455 Winther, Lisa, Gusum. 935 Wirf, Simon A. E., 

Linköping. 142 Wisell, Svante, Norrköping. 455 Wissing, Einar Gustav Mauritz, Mjölby .... 193 

Wissman, Algot, Jutegården, Ödeshög.noi Wistedt, Agnes, Lotoip.774 Wistedt, Emil, Sjöhult, 

Norra Vi. 1254 Witt, Gustav, Linköping. 142 Wittberg, Carl, Linköping. 142 Wittek, 

Paul Richard, Fiskeby.455 Witthammar, Ernst Gustaf Emanuel, Fornåsa 672 Wranne, Nils Hilmer, 

Linköping. 143 Wredberg, Martin Vilhelm, Kisa. 1042 Wredberg, Valter, Kisa. 1042 

Wretner, Herbert, Hornstäve gård, Gullberg 827 Wurnell, Eskil, Biskopsberga Backgård, 

Skänninge. 834 Wurnell, Karl Adolf, Biskopsberga Backgård, Skänninge. 

834 Wågman, Erik, Mjölby. 193 Wåhlander, Werner, Mjölby.194 Wålander, Adolf Werner, 

Östra Ryd. 1173 Wålstedt, Ivar, Linköping.143 Wångström, Gust., Högstad, Ösba Husby . . 1313 

Währn, Simon, Mjölby.194 Ydén, Erik, Valdemarsvik.980 Ydrén, Hugo, Norrköping 

. 456 Ydrén, Lydia, Tunarp, Lagern. 1277 Zaar, Hendel, Söderköping.512 Zackrisson, 

Karl-Erik M., Linköping. 143 Zakrisson, A. L., Åtvidaberg. 621 — 1370Sid. .Zander, Ludwig Oscar, 

Norrköping.456 Zelin, Axel, Norrköping. 456 Zetterberg, Jenny, Söderköping.512 

Zetterberg, Th., Söderköping.512 Zetterblom, Gustaf Hilding, Norrköping .... 456 Zetterholm, Gustav 

Adolf, Hults Bruk, Åby 710 Ziegler, Bruno, Linköping. 143 von Zweigbergk, Johan Olof, Linköping 

.... 144 .Åberg, Arvid, Motala. 238 Åberg, Arwid, Norrköping.457 Åberg, Axel, Kisa 

. 1042 Åberg, Elof, Värna, Bankekind. 592 Åberg, Gustaf Emil, Norrö, Hedaslätt. 1072 

Åberg, Helmer, Motala. 238 Åberg, Karl Fredrik, Spjutkärret, Mogata . . 915 Åberg, Kjell Erik 

Arvid, Norrköping.457 Åbom, Algot Fritjof, Linköping. 144 Åbom, David Joel, Linköping. 

144 Ågren, Edvin Teofil, Finspång-.774 Åhlander, Bo, Norrköping.457 Åhlström, Carl Erik 

Rudolf, Linköping .... 144 Åhlström, Martin, Gismestad, Vikingstad . . 1202 Åhlström, Nils Olof Edvard, 

Karstorp, Klock- o rike.681 Åhman, Johan Samuel Esaias, Linköping . . 1329 Åkerlund, 

Bror John, Brestorp, Vikingstad . 1202 Åkerlund, Johan Oskar. Berg, Vreta Kloster 827 Åkerstedt, Thor, 

Linköping. 145 Åkervall, Johan Albin, Norrköping.457 Åkesson, Johan Arvid, Åtvidaberg. 

621 Åman, Henning A., Norrebo, Västra Husby 985 Åmark, Erik, Linköping. 145 Åstrand, Einar 


Johan Fredrik, Linköping . . 145 Åstrand, Gustaf Einar, Linköping. 145 Åstrand, John Adolf, Linköping 

. 146 Åström, Georg Felix Eugen, Norrköping . . 458 Åström, John, Motala. 239 Åström, Karl 

Oscar, Gusum. 936 Åström, Petrus Valfrid, Norrköping. 458 Åström, Sven Arne, Linköping. 

146 Ahlman, Oliver, Valdemarsvik. 980 Ahlman, Sigge, Valdemarsvik.980 Angquist, Martin, 

Linköping. 146 Ödell, August, Västdala, Kisa. 1042 Ödlund, Helge O., Linköping. 147 

Öfverstedt, C. V., Axhult, Stjärnorp.814 Sid. Öfwerberg, Frans Josef, Söderköping.513 Öfwerberg, 

Gunhild Elisabeth, Söderköping . 512 Ohlander, Carl, Bona, Karlsby. 568 Ohlin, Lena, Bersbo 

. 593 Ohlin, Sven V., Bersbo.593 Öhlund, Thure, Bersbo. 593 Öhman, 

Hilma Dalinda, Norrköping. 458 Öhman, Karl Wilhelm, Norrköping. 458 Öhman, Oskar Hugo, 

Norrköping. 459 Öhrn, Carl August, Norrköping.459 Öhrn, Simon, Västerlösa.1237 

Öhrner, Ernst Oskar Sixten, Stjärnorp .... 814 Öhrström, Robert, Söderköping.513 Öijer, Nils E. V., 

Rogslösa.722 Olander, Axel Ragnar, Norrköping. 459 Örtendahl, Anders Olof, Norrköping. 

459 Örtlund, Erik Gustaf, Boxholm.851 Örtlund, Kari Alexander, Boxholm. 852 Öst, Hans, 

Skänninge.479 Östberg, J. H., Motala. 239 Östberg, Martin, Björsäter.584 

Östenson, Albin L., Malmslätt.994 Öster, Anders Emanuel, Söderköping.513 Österberg, Carl Alfred, 

Viggesberg, Finspång 774 Österberg, Erik Valfrid, Motala. 548 Österberg, Ernst Ferd., Sandbyhov, 

Norrköping.460 Österberg, Gertrud, Åtvidaberg.621 Österberg, Gustaf Adolf, 

Linköping.147 Österberg, John Edvard, Norrköping.460 Österlund, Anders Wilhelm, Norrköping .. . 

460 Österlund, Arthur Gustav Wilhelm, Lotorp . 774 Österlund, Helge Ingemar, Söderköping .... 514 Österlöf, 

John Bertil, Norrköping.460 Österman, Kari Anders, Norrköping.461 Österman, Oskar Vallentin, 

Nygård, Valdemarsvik. 905 Österman, Tekla Maria, Nygård, Valdemarsvik 

.906 Östling, David Natanael, Gåsätters skola, Kät- tinge.1303 

Östling, Ernst Konrad, Prästgården, Gusum 936 Östling, Orwar Lennart Göte, Leonsborg, 

Gryt.906 Östling, Oscar Nikolaus, Gryt.906 Östling, Per, Hällestad. 

747 Östling, Per Gustaf Folke, Horn. 1016 Östman, Artur Bruno, Skönberga. 889 Östman, Carl 

Gustaf, Norrköping.461 Öthander, Eric, Söderköping.514 — 1371 — 


LINKÖPING 


ARVID EMANUEL ABRAHAMSON Linköping. Född 16 aug. 1895. i Rogberga. Köpman. Delägare i A.-B. 
Cykelaffären, S :t Larsgatan 22. 

ERIK SAMUEL AB RAMSON Linköping. Född 16 juli 1888 i Jönköping. Järnhandlare. Direktör i Hydén & 
Rundström A.-B. Led. av tax.-nämnden och skatteavskrivningsnämnden. 

CARL AUG. FREDRIK NICOLAS ADLERCREUTZ Linköping. Född 27 maj 1863 i Stockholm. 
Kammarjunkare. Agronom 1886. Innehaft lantbruk i Grafsten i Östergötland och Vinö i Kalmar län. F. d. 
domän-förvaltare hos Sv. Riddarhuset, f. d. verkst, direktör i Östergötlands Hypoteksförening, f. d. 
domänintendent i Östergötlands län. Kammarjunkare fr. år 1889. K. V. O. Sällskapet Pro Patrias stora 
guldmedalj, Kommendör av Boliviaorden Ve-netzuela. OSCAR E. ADOLFSSON Linköping. Född 8 april 1906 
i Ekeby, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av fhma Begagnade Bildelar. NILS ERLAND BERTIL AHLBERG 
Linköping. Född 6 aug. 1905 i Halmstad. Jur. kand., e. o. länsbokhållare. Taxeringsnämnds-ordf., allmänt ombud 
i sparbank. KJELL ESKIL AHLM Linköping. Född 25 febr. 1901 i Östergötland. Verkstadsinnehavare. Inneh, 
av firma Ahlm & C:o, Automobilverkstad, Linköping. — 32 —GEORG ALFRED EDVARD AHLSTRÖM 
Linköping. Född 5 aug. 1881 i Stockholm. Överste och chef för Kungl. Livgrenadjärregementet. L. K. Kr. V. A., 
L. K. Ö. S., R. S. O., R. V. O. President i Linköpings Rotary Klubb. KURT GUSTAF ALLAN ALLANSON 
Linköping. Född 20 juli 1904 i Norrköping. l:ste assistentveterinär hos Östergötlands läns hushållningssällskap. 
THOR EDVARD ALLARD Linköping. Född 30 sept. 1895 i Linköping. Direktör i A.-B. Linköpings 

Auktionskammare. Chef för Östergötlands Dagblads avd.kontor i Linköping. Försäkringsombud för Brand 
Victoria, Fylgia, Nordstjernan, Land & Sjö. Led. i styr. för A.-B. Linköpings Auktionskatmmare, Linköpings 
Cirkus A.-B., A.-B. Tinnerbäckens Kakelfabrik, styr.-suppl, i A.-B. Smålägenheter och Linköpings Teater A.-B. 
ANNA ALSTERLING Linköping. Född 2 aug. 1883 i Ekeskog, Skaraborgs län. Fru. Folkskollärarinna. Led. av 
Linköpings barnavårdsnämnd, ordf. i Linköpings Fqlkskollärarinncförcning, styr.-medlem i Östergötlands 
länsförening för vård åt sinnesslöa barn samt i Linköpings arbetsstuga. - 33 -GUNNAR ANDREAS 
ALSTERLING Linköping. Född 4 dec. 1888 i Edsbergs församling, Örebro län. Folkskollärare. Organist. Ordf. i 
Linköpingskretsen av Sveriges Allm. Folk skol lärare fören ing. ARVID JOF1AN ALSTRÖM Linköping. Född 27 
aug. 1-893 i Eksta förs., Gotlands län. Inneh, av Arvid Alströms Damskrädderi. OTTO AMNÉUS Linköping. 
Född 22 april 1881 i Stockholm. Flypoteksombudsman. Jur. utr. kand. R. V. O., Pro Patrias större guldmedalj, 
landstorms-centralförbundets guldmedalj, Rol. Skånes guldmedalj. Ordf. i styr. för Linköpings Systembolag och 

1 Linköpings folkskolestyr. KARL ERIK WILLIAM ANDERSON Linköping. Född 3 mars 1897 i Linköping. 
Handlande. Inneh, av firman Erik Andersons Speceriaffär, Vasavägen 13. — 34 —KARL HUGO ANDERSON 
Linköping. Född 30 sept, 1886 i Östergötland. Smi-desmästare. Inneh, av Smides- & Mek. Verkstad. Medlem av 
Hantverksföreningen och Linköpingsortens Smidesmästareför-ening. MAURITZ ANDERSON Linköping. Född 

2 sept. 1905 i Bankekind, Östergötlands län. Känner hos Handelsbolaget Bröderna Larsson, Linköping. 
Aktieägare i Motala Murbruks Aktiebolag, Motala. ALBIN ANDERSSON Linköping. Född 22 april 1880 i 
Rebbelberga, Kristianstads län, Direktör vid Sockerfabriken i Linköiping samt Mellersta Sveriges 
Lantbruksaktiebolag. Ordf. i Stadsfullm., led. av landstinget och hushållningssällskapets förvaltningsutskott, 
styr.-led. i Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.-B., Allm. Svenska Utsädes A.-B., Svalöv, m. fi. R. V. O. 

ALGOT ANDERSSON Linköping. Född 6 dec. 1888 i Norrköping. Begravningsentreprenör. Inneh, av firma G. 
J. Neuman & G:o Eftr., möbelverkstad och begravningsbyrå, Kungsgatan 32. Medlem av Hantverksföreningen 
samt Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund. 35 —ANDERS ANDERSSON Linköping. Född 27 maj 
1894 i Rättvik. Ingenjör. Driftingenjör vid Elverket. DAVID MALKOLM ANDERSSON Linköping. Född 1 maj 
1903 i Östergötland. Verkstadsinnehavare. Inneh, av firma Ahlm & C:o Automobilverkstad, Linköping. EMIL 
ANDERSON Linköping. Född 22 aug. 1861 i Dörby, Kalmar län. Fabrikör. Inneh, av A.-B. Tinnerbäckens 
Kakelfabrik. Innehar försäljning för Upp-sala-Ekeby A.-B. Tidigare innehaft ett flertal kom. förtroendeuppdrag. 
Sergeant vid Kungl. Smålands husarregemente. EINAR ANDERSSON Linköping. Född 14 aug. 1892 i 
Linköping. Verkmästare i A.-B. Eduard Andersson. 36 —ERIC BERTIL ANDERSSON Linköping. Född 14 
juni 1895 i Örebro län. Frisörmästare. Inneh, av E. B. Anderssons Fri-sérsalong, Agatan 47. ERIK VALLENTIN 
ANDERSSON Linköping. Född 26 sept. 1888 i V. Vingåker. Fabrikör. Delägare i Linköpings Rörledningsaffär. 
ERIK WILHELM ANDERSSON Linköping. Född 24 mars 1875 i Rockneby, Kalmar län. Byggmästare. Inneh, 
av egen byggmästarefirma. Led. av Stadsfullm, och byggnadsnämnden, ordf. i Byggnadsindu-striarb.-förb. 
mellersta distrikt, värderingsman för stadshypotekskassan och bostads-kreditkassan, ordf. i Städernas Allm. 
brandstodskom. samt fullm. i samma bolag, styr.-led. i byggnadsentreprenörföreningen m. m. R. V. O. JOHN 
WILHELM ANDERSSON Linköping. Född 26 sept. 1882 i Linköping. Egen-domsmäklare. Medlem av 
Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund, led. av kyrko-fullm. i S:t Lars församling.JOSEF MATTIAS 
ANDERSSON Linköping. Född 15 aug. 1888 i Östergötlands län. Målaremästare. Delägare i Målerifirman J. M. 
Andersson & C:o. Medlem av Sveriges Målarmästares Riksförening och Hantverksföreningen. KARL AUGUST 
ANDERSSON Linköping. Född 22 aug. 1869 i Vreta Klosters socken. F. d. lantbrukare. F. d. kyrkovärd, f. d. v. 
ordf. i fattigvårdsstyr, och brand-stodskom., f. d. led. av hästuttagnings-nämnden, allt inom Viby socken. F. d. 
ägare av Skorteby Herrgård. MELKER E. H. ANDERSSON Linköping. Född 9 dec. 1899 i Jönköpings län. 
Byggnadsingenjör. Inneh, av Melker Anderssons konsulterande ingenjörsfirma i byggnadsfacket. OSKAR 
LEONARD ANDERSSON Linköping. Född 17 juni 1882 i Horn, Östergötlands län. Inneh, av finna Oskar 
Andersson & G:o. Led. av fattigvårdsstyr., Ljungstedtska skolans styr., Östergötlands Köpmannaförbunds styr. 
och Linköpings Köpmannaförenings styr. — 38 —SVEN ANDERSSON Linköping. Född 21 aug. 1898 i 
Norrköping. Cykel-handlande. Sven Anderssons Cykelaffär och Reparationsverkstad, Storgatan 58. SVEN 
HENRY WALDEMAR ANDERSSON Linköping. Född 12 april 1885 i Kalmar län. Järnvägskamrer och kontrollör. Patr. Sällskapets guldmedalj och Pro Patrias stora guldmedalj. THOR RAGNAR ANDERSSON 
Linköping. Född 29 maj 1884 i Stockholm. Köpman. Inneh, av Thor Anderssons Skriv- & Förmedlingsbyrå. 
Utför deklarationer och bokföringar m. m. TOR ANDRAE Linköping. Född '9 juli 1885 i Vena, Biskop. En av 
de aderton i Svenska Akademien. Statsråd och chef för K. ecklesiastikdepartementet juni—sept. 1936. — 
39ELLEN von ARBIN Linköping. Född 12 okt. 1908 i Stockholm. Fil. kand. Medarbetare i Östgöta 
Gorre.spondenten. OLOF V. ARNSTEDT Linköping. Född 17 maj 1891 i Värnamo. Postkontrollör. Ordf. i 
Östgöta sektion av Posttjänstemännens förening, Linköpings stads löne- och skatteavskriv-ningsnämnder, 
kronans ombud i taxeringsnämnden, led. av domkyrkofullm., Stadsfullm., drätselkammaren, gasverksstyr., 
brandstyr, m. m., led. av styr. för Föreningen för välgörenhetens ordnande och Linköpings Moderata 
Valmansförbund. KNUT ASPROTH Linköping. Född 31 okt. 1892 i Tranås, Jönköpings län. Bankkamrerare i 
Östergötlands Ensk. Bank A.-B. EDWIN ASTELL Linköping. Född 1 maj 1881 i Malmö. Ingenjör vid Svenska 
Sockerfabriks A.-B., råsockerfa-briken, Linköping. — 40 -GUSTAF A. BARD Linköping. Född 6 nov. 1882 i 
Lönsås församling, Östergötlands län. Byggmästare. Led. av Linköpings städs arbetslöshetskom. samt 
Linköpings Byggmästareförening. ERIK GUNNAR ArSON BECKMAN Linköping. Född 9 mars 1902 i 
Linköping. Direktör vid A.-B. Andersson, Beckman & G:o. FREDRIK BÉEN Linköping. Född 16 febr. 1875 i 
Allerum, Malmöhus län. Direktör för Linköpings Linnefabriks Aktiebolag och Aktiebolaget K. S.-Fabriken. 
KARL EINAR BEHRNSTEN Linköping. Född 12 juni 1889 i Gammalkils socken, Östergötlands län. 
Fanjunkare. S. M. Distriktschef i Svenska Livförsäkringsanst. Trygg. — 41 —JOEL BENDERTZ Linköping. 
Född 13 juli 1892 i Kettilstad, Östergötlands län. Rektor för Linköpings Handelsinstitut. ARTUR WALTER 
SIGURD BENGTSSON Linköping. Född 5 okt. 1903 i Motala. Handlande. Inneh, av firma Artur Bengtssons 
Speceriaffär, Platensgatan 21. HUGO BENSON Linköping. Född 29 april 1903 i U. S. A. Redaktör. 

Medarbetare i Östgöta Gorrespondenten. BÖRJE LENNART BERGLUND Linköping. Född 22 sept. 1905 i 
Linköping. Juvelerare. — 42 —ERIC HJ. BERGSTRÖM Linköping. Född 22 dec. 1900 i Stockholm. Affärschef 
i Tempo A.-B. ERNST WILHELM BERGSTRÖM Linköping. Född 8 sept. 1898 i Linköping. Köpman. 
Föreståndare i Liriköpings Jästförsäljnings A.-B. WERNER BERGSTRÖM Linköping. Född 8 dec. 1874 i 
Linköping. Trädgårdskonsulent. NILS BERGVALL Linköping. Född 30 nov. 1878 i Linköping. Boktryckare. — 
43 —NILS BERGWALL Linköping. Född 1 jan, 1900 i Nyköping. Verkst, direktör i Östergötlands Centralkassa 
för jordbrukskredit, förening m. b. p. a. EINAR BESKOW Linköping. Född 25 febr. 1890 i Stockholm:> 
Bankdirektör. Verkst, direktör för Östergötlands Ensk. Bank A.-B. Medlem av arbetsutskottet i Östergötlands 
och Södermanlands Handelskammare. R. V. O. AXEL EVERT BJURHAMN Linköping. Född 30 juli 1912 i 
Linköping. Frisörmästare. Inneh, av iherr- & damfrisérsa-long, S:t Larsgatan 34, Trädgårdstorget. JOHN 
BJÖRKESON Linköping. Född 14 mars 1888 i Ryssby socken, Kronobergs län. Kamrer i Linköpings Sparbank. 
— 44 —SVEN MARTIN BJÖRKLUND Linköping. Född 27 juli 1906 i Hedemora. Handlande. Inneh, av firma 
Björklunds Spe- GÖSTA OSCAR PROBUS BJÖRKMAN Linköping. Född 11 okt. 1894 i Stockholm. Direktör 
för Björkmans Bilaktiebolag i Linköping. HENNING NILS MALCOLM BJÖRKMAN Linköping. Född 23 aug. 
1905 i Bergs församling, Jämtlands län. Kapten. Regementsinten-dent vid Kungl. Svea Trängkar. HENRIK 
EWALD BJÖRKMAN Linköping. Född 14 maj 1884 i Kärna, Östergötlands län. Grosshandlare i trävaror. 
Verkst, direktör i Bil A.-B. Månsson & C:o. 45 —ERIK ALBERT BLOMBERG Linköping. Född 29 juni 1877 i 
Gunilbo socken, Västmanlands län. Byggmästare. TURE OLOF BLOMBERG Linköping. Född 2 sept, 1890 i 
Vist. Landskontorist. Taxeringsnämndsordf. ERIK CARL BLOMBERGSSON Linköping. Född 13 juli 1876 i 
'Hanebo socken, Gävleborgs län. Distriktslantmätare i Linköpings distrikt. R. V. O. CARL O. BLOMGREN 
Linköping. Född 15 aug. 1862 i Mosjö församling, Örebro län. Fröhandlare. Stiftare av Stockholms 
Trädgårdsodlareförbund och Sv. Fröhandlareförening. Hedersled, av desamma samt av Linköpings Träd- 
gårdsmannasällskap. Inneh, av tio förtj.-medaljer i guld och silver. Kommissarie vid Linköpings Hantverks- och 
Industriutställning i Linköping 1920. Hedersled, av Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. Led. av 
arbetsutsk. för Barnens Dag i Linköping fem gånger, dels som ledare och dels arbetsutskottets sela - ., ständig sekr. 
i Sv. Frö-handlareförening- sedan dess stift, år 1916, komis-sarie vid cirka 45 inom landet hållna trädgårds- 
utställningar eller hithörande.AXEL HJALMAR BLOMQVIST Linköping. Född >9 juli 1895 i Piteå. Gri fteg årds i n s p ck to r. JOHAN EINAR EMANUEL BOHLIN Linköping. Född 2 jan. 1887 i Linköping. 
Juvelerare. Ordf. i Mellersta Sveriges Juvelerare-& Guldsmedsförening, ordf. i Linköpings Sångarförbund och i 
Orfeuskören, v. ordf. i Östgöta Sångarförbund. JOHN BOKLUND Linköping. Född 11 maj 1875 i Boxholm. 
Fabrikör. V. direktör för A.-B. Boklund & Davidson. FILIP BOMAN Linköping. Född 18 sept. 1884 i Sorunda 
socken, Stockholms län. Disponent. Inneh, av Östergötlands Utsädesaffär. Inspektör för Statens 
spannmålslagerhus. — 47 —STURE LENNART BORGQUIST Linköping. Född 20 aug. 1902 i Kristianstad. T. 
f. rådman. Kronoombud i taxeringsdistrikt i Linköpings stad. TORSTEN B:SON BORGSTRÖM Linköping. 
Född 24 febr. 1910 i Skänninge. Köpman. Underlöjtnant i Kungl. Upplands regementes reserv. Inneh, av 
Borgströms Sjukvårds- och Kemikalieaffär, Nygatan 31, Linköping. INGVAR BRAGE Linköping. Född 13 okt. 
1904 i Valdemarsvik. Köpman. Inneh, av firmorna Tip-Top och Press-Finess, pressningsatiljéer i Linköping. 
NILS OSKAR BRANDT Linköping. Född 22 okt. 1905 i Stockholm. Köpman. Sekr. i Linköpings 
Köpmannafören., styr.-led. och sekr - . i Linköpings Beklädnads- och Manufakturhandlareförening, styr.-suppl, i 
Östergötlands Köpmannaförbund, styr.-led. i Östergötlands Beklädnads- & Manufakturhandlareförening. — 48 
—F. BRODIN Linköping. Född 3 okt. 1881 i Bergs-hamra, Södermanlands län. Ingenjör. Specialité: väg-och 
vattenbyggnad. Medinneh. av Östergötlands Teknista Konsultations- och Besiktningsbyrå i Linköping. HANS 
WILHELM GERMUND BRODIN Linköping. Född 20 mars 1902 i Malmö. Advokat. Delägare i Linköpings 
Juridiska Byrå. Stadsrevisor. SVEN BROGARD Linköping. Född 10 okt. 1887 i Verums församling, 
Kristianstads län. Köpman. Inneh, av firma Östergötlands Lantmannaaffär. CARL GUSTAF ADOLF CARLSEN 
Linköping. Född 11 dec. 1887 i Smedstorps socken, Kristianstads län. Länsjägmästare. — 49 —CARL 
MARTIN CARLSON Linköping. Född 3 mars 1893 i Kärna församling, Östergötlands län. Kamrer. Styr.-led. i 

A. -B. Eduard Andersson, Linköping, led. av Stadsfullm., revisor i Östergötlands läns arbetsförmedling samt i ett 
flertal affärsföretag. ERIC BERTIL CARLSON Linköping. Född 11 juni 1914 i Linköping. Frisörmästare. Inneh, 
av herr- & damfrisering, S:t Larsgatan 34, Trädgårdstorget. CARL HERBERT CARLSSON Fredrikshall, 
Linköping. Född 16 mars 1876 i Skärkinds socken, Östergötlands län. Handelsträdgårdsmästarc. Inneh, av 
Fredrrkshalls Handelsträdgård. Ordf. i Linköpings Trädgårdsman-nasällskap, f. d. ordf. i Örtomta sjukhjälps- 
fören. i 15 år, under samma tid led. av pensionsnämnden i Örtomta. FOLKE CARLSSON Linköping. Född 20 
febr. 1911 i Östergötlands län. Handlande. Delägare i A.-B. David Carlsson med filial å Storgatan. — 50 — 
GUNNAR CARLSSON Linköping. Född 24 sept. 1908 i Östergötlands län. Handlande. JOHN DAVID 
CARLSSON Linköping. Född 21 aug. 1003 i Vreta Kloster, Östergötlands län. Specerihandlande. Delägare i A.- 

B. Daniel Carlssons Speceri. OSKAR CARLSSON Linköping. Född 14 juni 1887 i Östergötland. Köpman. 

Inneh, av firma Cirkusgaraget, Oskar - Carlsson, bilverkstad jämte varmgarage. ALLAN OSCAR RAGNE 
CARLSTEN Linköping. Född 22 juni 1894 i Stockholm. Bankombudsman. Jur. kand. Ombudsman hos 
Östergötlands Enskilda Bank. — 51 —ELOF CARLSTRÖM Linköving. Född 20 okt. 1874 i Karlstorps socken, 
Jönköpings län. Egendomsmäklare och. köpman. THORSTEN ERIK RAGNAR CARS Linköping. Född 14 jan. 
1884 i Mörlunda. Domkyrkokomminister. Led. i styr. för Häss-leby sanatorium, suppl, i barnavårdsnämnden. 
OSCAR WILHELM CEDERBERG Linköping. Född 30 okt. 1887 i Vessige, Hallands län. Hotelldirektör. Stora 
Hotellet och Trädgårdsföreningens restaurant. ANDERS CEDERBORG Linköping. Född 8 nov. 1876 i Linde 
socken, Örebro län. Byggmästare. — 52 — HARALD LEANDER GEDERSJÖ Linköping. Född 25 aug. 1896 i 
Ljusnarsberg, Örebro län. Pastor i Linköpings I baptistförsamling. Led. i styr. för Östergötlands distriktsfören. av 
baptistförsamlingar - . 

HELGE EMANUEL CHALMERS Linköping. Född 15 april 1891 i Linköping. Revisor. Röda Kors kapten. 

Ordf. i styr. för Östergötlands Röda Korskår, revisor i Östergötlands Ensk. Centralsjukkassa. Innehar - S. R. K. 
förtjänstmedalj i silver. 

ERNST CLASON Linköping. Född 7 sept. 1883 i Stockholm. Hotelldirektör. Frimurarehotellet. 

BENGT CNATTINGIUS Linköping. Född 20 maj 1899 i Åtvid. Intendent vid Östergötlands museum. Fil. lic. 

V. ordf. och sekr - . i Föreningen för konst, konsulent i Östergötlands hembygdsring, redaktör för avd. kyrklig 
konst i Tidskr. för kyrkomusik och svenskt gudstjänstliv, led. i styr. för Österg. hemslöjdsför. och Östergötlands Turisttrafikförening samt Riksantikvariens länsombud. 

YNGVE ESBJÖRN ARCADIUS DAHLQUIST Linköping. Född 12 jan. 1890 i Södertälje. Disponent och 
verkst, direktör i Linköpings Armatur- och Metallfabriks A.-B. GUSTAF FREDRIK VILHELM DAHLSTRÖM 
Linköping. Född 31 mars 1877 i Skaraborgs län. Stationsinspektor vid S. J., Linköpings centralstation. Led. av 
Linköpings stads kommnn ik ationsnämnd. GUST. DANIELSSON Linköping. Född 17 jan. 1897 i Stockholm. 
Försäljningskontrollör för Kullberg & G:o A.-B. KARL OLOV VALFRID DRETTNER Linköping. Född 7 juni 
1891 i Gammalkil. Järnhandlare. Direktör för A.-B. M. Hydén & G:o. — 54 —ERIK GUSTAF af EDHOLM 
Linköping. Född 6 nov. 1878 i Stockholm. Generalmajor och chef för Östra brigaden. L. K. Kr. V. A., K. S. O. 1. 
kl., Landst. G. M. KARL ERIK CLAES EKBLAD Linköping. Född 19 okt. 1887 i V. Gerum, Skaraborgs län. 
Disponent i Svenska Bensin- & Petroleum A.-B. B. P., Norrköping och Linköping. Kapten på övergångsstat vid 
Kungl. Livgrenadjärregementet. R. S. O., G. V:s O. L. M., Skytte M. Gymnastikdirektör. Bilofficer 1922—27, 
vik. bilbesiktningsman 1927—37. Deltagit i Olympiska Spelen i Stockholm 1912 i gymnastik, erhöll olympiska 
guldmedaljen. GUSTAF REINHOLD VIKTOR af EKENSTAM Linköping. Född 10 dec. 1885 i Linköping. 
Jägmästare i Linköpings revir. FOLKE RAGNAR EKHOLM Linköping. Född 4 -dec. 1898 i Linköping. 
Verkstadsinnehavare. Mcdinnchavarc i firma Vulkaniseringsverkstaden, Kungsgatan 29.KARL ALGOT 
EKWALL Linköping, Född 27 jan. 1904 i Östergötland. Handlande. Inneh, av Algot Ekwalls Charku-teriaffär 
med charkuterifabrik, Repslagar-gatan 10. KLJ A S MAURITZ ISIDOR ELGGREN Linköping. Född 2 nov. 1888 
i Linköping. Känner. DANIEL LEONARD ELIASSON Linköping. Född 11 dec. 1881 i Norrköping. 
Distriktschef för Allmänna Pensionsförsäkrings Bolaget, Stockholm. F. d. posttjänsteman. JOIHN A. ELVIN 
Linköping. Född 24 nov. 1897 i Östergötland. Frisörmästare. Inneh, av frisérsalongen Elvin & Nilsson, 

Storgatan 32. Ordf. i S. F. F. avd. 20 1927—35 och i S. F. F. avd. lärlingsnämnd. — 56WALTER ENELIUS 
Linköping. Född 23 jan. 1899 i Västra Ed, Kalmar län. Bildhuggare. FOLKE AUGUST ALFRED ENGLUND 
Linköping. Född 23 dec. 1904 i Gillberga församling, Södermanlands län. Forstmästare. Anställd hos 
stiftsnämnden i Linköping. IVAN CARL OSCAR ANTON ERIGI Linköping. Född 2 okt. 1883 i Rinna, 
Östergötlands län. Major. Stabsintendent vid Östra brigaden. R. S. O. BGROR ÖSTEN HALVAR ERICSON 
Linköping. Född 26 aug. 1912 i Linköping. Handlande. Inneh, av firma Pettersson & Ericsons Speceriaffär, 
Konsistoriegatan 11a. — 57 —LARS ERIK ALBIN ERICSSON Linköping. Född 20 juni 1893 i 
Södermanlands län. Disponent för firma Philipsons i Linköping Bil-A.-B. ARVID AUGUSTINUS ERIKSSON 
Linköping. Född 27 aug. 1887 i Linköping. Frisörmästare. Inneh, av frisérsalongen, Storgatan 15. Medlem av S. 
F. F. INGRID ERIKSSON Linköping. Född 7 dec. i Östergötland. Handlande. Inneh, av firma Christina Jansons 
Eftr. ELLEN FAGERSTRÖM Linköping. Född 20 dec. 1879 i Linköping. Fröken. Inneh, av Linköpings 
Parfymmagasin. 58 -CLAES GUSTAF von FEILITZEN Linköping. Född 21 aug. 1860 i Jönköping. 
Överstelöjtnant. R. S. O., R. N. O., R. V. O., Skytteö vers tyr. G. M., Östergötlands Skytteförbunds G. M. 
AUGUSTA MATHILDA (MATTIS) FOLCKER Linköping. Född 13 aug. 1878 i Simonstorp, Östergötlands län. 
Fröken. Inneh, av agentur för Försäkringsaktiebolagen Skandia och Freja. S. K. O. FORSGRÉN Linköping. 

Född 30 sept. 1862 i Östersund. F. d. riksbanksdirektör. R. V. O. Norrbottens skytteförbunds förtjänstmedalj i 
guld. — 59 —MARTIN FRANSSON Linköping. Född 28 juli 1906 i Linköping. Instruktör. Inneh, av Franssons 
Bilskola, yrkesmässig uthyrning av bilar jämte verkstadsrörelse. TORSTEN AGNE ALEXANDER 
FREDRIKSON Linköping. Född 17 febr. 18'94 i Värna. Kapten. Kasernoifficer. Chef för bilkompaniet T. 1. R. 

S. O. Ordf. i Linköpings Rödakorskår. Besiktningsman för kronan tillhöriga motorfordon i Linköping. FREDRIK 
HJALMAR FREDRIKSSON Linköping. Född 4 dec. 1868 i Tjällmo socken, Östergötlands län. Byggmästare. 
JOHAN ALFRED FRIDÉN Linköping. Född 21 juli 1860 i Fridene, Skaraborgs län. F. d. folkskoleinspektör. R. 
V. O., R. N. O. F. d. ordf. i barnavårdsnämnden, f. d. led. av Stadsfullm, och drätselkammaren, sekr. i 
Östergötlands bar na vårdsförbund och Östergötlands barn, ordf. i Östergötlands länsförening för vård av 
sinnesslöa barn och i Östergötlands Föreläsningsförbund. — 60 —E. H. FRISK Linköping. Född 11 mars 1900 i 
Stockholm. Stadskassör. Led. av fattigvårds- och taxeringsnämnden. ERNST STURE FURHOFF Linköping. 
Född 7 mars 1905 i Linköping. Kamrer i A.-B. E. F. Furhoff, Linköping. Redaktör och ansvarig utgivare av 
tidskriften "Rörinstallatören". Styr.-suppl, i Linköpings Fastighetsägareiörening. EVERT ARTUR FURHOFF Linköping. Född 7 mars 1!901 i Linköping. Ingenjör. Teknisk ledare i A.-B. E. F. Furhoff, Finköping. CARL 
GELIN Linköping. Född 14 dec. 1886 i Västmanlands län. Järnhandlare. Inneh, av Gelins Järnaffär - . 61 —ERIK 
GERHARD GELIN Linköping. Född 24 sept. 1886 i Lunda församling, Södermanlands län. Löjtnant i armén. 
SIGNE GERLACH f. FORSGRÉN Linköping. Född 8 okt. 1905 i Umeå. Kammarskrivare. Fru. 

Kammarskrivare i Sveriges Riksbank. HELMER ROBERT GILLNER Linköping. Född 3 mars 1878 i 
Västerlösa, Östergötlands län. Godsägare. Inneh, av Gillbergs Silverrävgård. F. d. ordf. i kommunalnämnd. 
HARALD F. GIRELL Linköping. Född 17 aug. 1885 i Västerlövsta, Västmanlands län. Överkontrollör vid 
Kungl. Postverket. — 62 —NILS ERNST GOBOM Linköping. Född 4 sept. 1889 i Garpenbergs socken, 
Kopparbergs län. Fil. d:r. Bibliotekarie vid stifts- och landsbiblioteket i Linköping. K. HELGE GOTHNIER 
Linköping. Född 18 sept. 1897 i Ukna, Kalmar - län. Fabrikör. Firma Gari Gothnier, Bilsadel-makeri- & 

Tapetserareverkstäder. EMIL GRÄNTZ Linköping. Född 6 nov. 1890 i Mörlunda. Direktör i A.-B. Jönsson & 
Gräntz. JACOB HELMER GULLSTRAND Linköping. Född 10 mars 1880 i Hököpinge, Malmöhus län. 
Postkontrollör. Kassaförvaltare i Skånegillet. — 63 —AUGUST GUSTAFSON Linköping. Född 10 febr. 1867 i 
Vireda socken, Jönköpings län. Fabrikör. Ordf. i Östergötlands Skattefria Bryggareförening, .sekr. och 
ombudsman i Skattefria Bryggeriers Riksförbund. ALFRED E. GUSTAFSSON Linköping. Född 21 juni 1885 i 
Linköping. Frisörmästare. Inneh, av A. Drewes Efh - ., S:t Larsgatan 21. CARL GUSTAF ROBERT 
GUSTAFSSON Linköping. Född 3 juli 1886 i Horns socken, Östergötlands län. Byggmästare. En av 
initiativtagarna till och bildande av Linköpings Byggmästareförening 1919. Chef sedan 1924 för rivnings- & 
bärgningsavd. i Linköpings allm. brandkår - . GOTTFRID GUSTAFSSON Linköping. Född 18 juni 1873 i 
Hycklinge socken. Direktör. Trävaru- & rederirörelse. — 64 —WALTER GUSTAVI Linköping. Född 5 aug. 
1881 i Kimstad, Östergötlands län. 1. Stadsbokhållare. OSKAR GUSTAVSSON Linköping. Född 24 dec. 1880 i 
Vreta Kloster, Östergötlands län. Skräddaremästare. Inneh, av Oskar - Gustavssons Herrskrädderiaffär. Medlem av 
Linköpings Fabriks- och Hantverksförening, led. av Stadsfullm., folkskolestyr, och kyrkofullm. WILHELM 
GUSTAVSSON Linköping. Född 1 april 1896 i Vånga socken. Byggmästare. Styr.-led. och sekr - . i Linköpings 
Byggmästareförening, led. av tax.-nämnden. NILS ERIK BERNHARD GÖRANSON Linköping. Född 25 aug. 
19101 Norrköping. Målarmästare. Delägare i firman Linköpings Billackering. — 65 —JOSEF HAGMAN 
Linköping. Född 26 sept. 1885 i Rinna socken, Östergötlands län. Förste jordbrukskonsulent hos Östergötlands 
lams hushålln.-sällskap. Sekr - . i egnahemsnämnden, led. i styr. för lanthushållningsscminarict och 
lanthushållsskolan i Rimforsa, huvudman i Linköpings Sparbank, led. av Östergötlands läns landsting. CARL 
JOHAN HALL Linköping. Född 27 maj 1861 i Nykil, Östergötlands län. Smidesmästare. Ordf. i Linköpings 
Faibriks- & Hantverksförening, f. d. stadsfullmäktig och led. av fattigvårdsstyr. BERTEL FERDINAND 
HALLBERG Linköping. Född 14 okt. 1886 i Vänersborg. Rådman. T. f. borgmästare. Ordf. i byggnadsnämnden 
och Linköpingskretsen av Sv. Röda Korset. R. V. O. LUDV. HALLBERG Linköping. Född 9 sept. 1877 i 
Linköping. Köpman. R. V. O. Ordf. i Östergötl. Köpmannaförbund, Linköpings Köpmannafören., Linköpings 
Handlandes Pensionskassa, led. av Östergötl, och Södermanlands handelskammares arbetsutskott, styr.-led. i Sv. 
Köpmannaförbund, centralstyr, för Östergötlands Ensk. Bank, Östgöta stadshypoteksfören., Östgöta Bo- 
stadskreditfören., Linköpings Utminuterings- & Ut-skänkningsbolag, Linköpings Teater A.-B., A.-B. 
Smålägenheter, Fastighetsbol. Östergyllen, Druvans Mineralvattenfabrik, v. dir. i Fastighetsbol. Wästan-stång 
och A.-B. Tvätt- & Strykning, ordf. i styr. för Fritz Lundbergs Pälsvarufabrik, Tranås, Stadsfullm., suppl, i 
beredn.-utskottet, ordf. i renhållningsstyr., led. av hälsovårdsnämnden och Allm. Valmansförbundet m. fi.PER 
ROBERT HALLERMAN Linköping. Född 25 april 1898 i Tvings församling, Blekinge län. Redaktör. 
Medarbetare i Östgöta Correspondentens SVEN HANSTRÖM Finköping. Född 30' juni 1893 i Strå. 
Grosshandlare i pappersved och tändsticksvirke. Ordf. i Linköpings Gurlingkluihb, v. ordf. i Linköpings Jakt- & 
Kprtdistansskytteförening, led. i styr. för Östergötlands läns jaktvårdsförening. CARL JULIUS N:SON 
HEDEGARD Finköping, fm Född 16 okt. 1888 i Ö. Hargs församling, Östergötlands län. Folkskoleinspektör. 
Programchef vid Linköpings radiostudio. Skriftställare, sign. Gunnar - Hede. SEPPI CARL AUGUST von 
HEDENBERG Linköping. Född 6 mars 1895 i Mjölby församling. Landskontorist. Kronoombud i 
taxeringsnämnder. — 67ALF HERLUF WFADIMIR HEDMAN Linköping. Född 15 sept. 1881 i Boteå, Västernorrlands län. Överlantmätare. R. N. O., R. V. O. Ordf. i Östergötlands läns lantmätareförening, huvudman 
och styr.-isuppl. i Linköpings Sparbank, allmänt ombud i Söderköpings Sparbank, led. av Linköpings 
byggnadsnämnd, kronoombud i taxeringsnämnden i Linköping, expropriations-nämndsled., revisor i 
egnahemsnämnden. PER FOLKE HELLERSTEDT Linköping. Född 10 sept. 1899 i Risinge socken. Advokat. 
Advokatrörelse i Linköping. SIGURD HELLGREN Linköping. Född 29 jan. 1890 i Älvsbyn. Bankdirektör i 
Östergötlands Enskilda Bank A.-B. KNUT GEORG EFR. HERMANSSON Linköping. Född 13 jan. 1899 i 
Landeryds församling, Östergötlands län. Riksbankskassör. — 68 —JOHAN HJALMAR EUGEN HESSE 
Linköping. Född 91 okt. 1894 i Linköping. Körsnärs-mästare. F. d. löjtnant. Inneh, av päls-varufirman Hesse & 
Lundström. OSCAR ARVID HESSELBERG Linköping. Född 13 jan. 1882 i S. Sandsjö,_ Kronobergs län. 
Mejerikonsulent hos Östergötlands läns och Kalmar läns norra hushållningssällskap. l:ste lärare vid eta,tens 
mejeriskola för kvinnor i Bankeberg. Sekr. hos Östergötlands läns mejeriförbund, v. ordf. och kassör i Svenska 
Mejerikonsulentföreningen. KARL AUGUST ALBIN HILL Linköping. Född 7 jan. 1885 i Karlstorp. Disponent 
i Svenska Petroleum A.-B. Standard. BROR CARL AUGUST HILDING HILLFING Linköping. Född 22 maj 
1878 i Åsheda. Grosshandlande. — 69 —CARL ARTHUR HJORTH Linköping. Född 15 nov. 1891 i Tjällmo 
socken. Snickaremästare. Inneh, av Laggkärls-verkstaden. KNUT E. HJORTH Linköping. Född 13 jan. 1902 i 
Viby, Östergötlands län. Skräddarmästare. Inneh, av hen-, dam- och militärskrädderi. AXEL BERNHARD 
HOLMSTEDT Linköping. Född 30 april 1878 i Hällestad. Källarmästare. Föreståndare för Restaurant Druvan i 
Linköping. MART. HOLMSTEDT Linköping. Född 29 mars 1877 i Hycklinge, Östergötlands län. Känner vid 
Svenska Sockerfabriks A.-Brs fabrik i Linköping. — 70 —KARL ADOLF VIKTOR HTJLTÉUS Linköping. 
Född 28 okt. 1884 i Endre, Gottlands län. Postkontrollör. CARL GUSTAF L:SON HÖGSBY Linköping. Född 
12 juni 1879 i Göteborg. Fil. d:r. Rektor. JOHN ABRAHAM HÖK Villa Gripen, Linköping. Född 11 april 1891 
i Gåsinge socken, Södermanlands län. Verkställande direktör i A.-B. Tekn. Fabr. Gripen, Linköping. IDA 
ISRAELSSON Linköping. Född 29 april 1878 i Kalmar. Fröken. Direktör. Chef för Linköpings Strå- & 
Filthattfabrik A.-B. samt Hattfabriken Står, Hallsberg. — 71 —B. A. JAKOBSSON Linköping. Född 12 juli 
1874 i Gävle. Fabrikör. Nykvarns Flock- & TräulMabrik. FOLKE GERHARD JACOBSSON Linköping. Född 8 
aug. 1901 i Kristberg. Avdelningschef iför A.-B. Bolinder-Munktell, Eskilstuna. ESKIL JAKOBSSON 
Linköping. Född 7 mars 1896 i Veta, Östergötlands län. Civilingenjör. Länskonsulent för elektr, anläggningar, 
konsult, ingenjör. ELOF GUNNAR JANSON Linköping. Född 21 juni 1900 i Oslo. Köpman. Inneh, av Gunnar 
Jansons Herrkonfektion. — 72 —ÅKE JOACHIMSSON Linköping. Född 12 dec. 1879 i Bankekind. 
Godsförvaltare. Ordf. i styr. för Bankekinds vägdistrikt ooh Östergötlands läns brandstodsbolag, sekr - . i 
Östergötlands 1. vägst. förening, ordf. i boställsnämnd, kommunalfullmäktig. R. V. O. DAVID JOHANSON 
Linköping. Född 22 juli 1886 i Linköping. Ban kk amrer i Skand. Kreditaktiebolaget. V. ordf. i stadsrevisionen, 
godkänd granskningsman. ELOF RUBEN VALDEMAR JOHANSON Linköping. Född 26 febr. 1896 i 
Bodafors, N. Sandsjö socken, Jönköpings län. Expediter i Linköpings stads erk. sjukkassa. Stadsfullmäktig, styr.- 
led. i Kommunala flickskolan, revisor i Trädgårdsförenings Park. HJ. JOHANSON Linköping. Född 26 dec. 

1882 i V. Vingåker. Disponent. — 73 -KARL EDVARD JOHANSON Linköping. Född 22 april 1883 i 
Stockholm. Snickaremästare. Inneh, av K. E. Johansons Möbelsnickeri & Antikvitetsaffär. Medlem av 
Linköpings Fabriks- och Hantverksför- A. EBBE S. N. JOHANSSON Linköping. Född 5 mars 1902 i Nävelsjö, 
Jönköpings län. Tandläkare. ARON JOHANSSON Linköping. Född 27 nov. 1876 i Hällestad, Älvsborgs län. 
Köpman. Inneh, av firman Aron Johanssons Musik- & Fotomagasin i Linköping. AXEL GUNNAR 
JOHANSSON Linköping. Född 13 juni 1900 i Sandhems församling, Skaraborgs län. Bokbindaremästare. 
Medlem av hantverksföreningen. — 74 —CARL ALBERT JOHANSSON Linköping, mm Född 7 dec. 1863 i 
Kaga församling, Östergötlands län. Grosshandlare. Inneh, av lantegendom och stadsfastigheter i Linköping. 
CONRAD JOHANSSON Linköping. Född 25 mars 1890- i Tidersrum, Östergötlands län. Fabrikör. Möblerings- 
, ram-och tavelaffär. ERIC ALLVAR JOHANSSON Linköping. Född 29 april 1903 i Dals härad. Bilförsäljare. 
Föreståndare för Automobil-firman Auto-Standard, Hunnebergsgat. 45. ERIK JOHANSSON Linköping. Född 
27 maj 1895 i Svedala församling, Malmöhus län. Redaktör. - 75 —GIDEON JOHANSSON Linköping. Född 
12 jan. 1889 i Brunnhems församling, Skaraborgs län. Agronom. Täckdik-ningskonsulent hos Östergötlands läns hushållningssällskap. GOTTFRID JOHANSSON Linköping. Född 13 april 1898 i Eksjö stadsförsamling. 
Entreprenör. Inneh, av firma Värme och Sanitet. HENNING EDVARD JOHANSSON Linköping. Född 15 juni 
1888 i Örtomta socken, Östergötlands län. Boktryckare. Linköpings Tryckeri A.-B. JOHAN AUGUST 
JOHANSSON Linköping. Född 30 jan. 1858 i Södra Vi, Kalmar län. Fabrikör. Inneh, av Kem. Tekn. fabriken 
Ekol, t illverkare av ostlöpe m. m. — 76 —JOHN JOHANSSON Tannefors, Linköping. Född 11 juli 1886 i 
Hallen, Jämtlands län. Handlande. Inneh, av firma John Johansson, specerier, bensin och oljor. KARL GUSTAV 
JOHANSSON Linköping. Född 15 dec. 1886 i Skeda, Östergötlands län. Boliskonstapel. Huvudagent för 
Winterthur, agentur för Fylgia och Basel. MAJA JOHANSSON Linköping. Född 1 dec. 1904 i Ovansjö 
församling, Gävleborgs län. e. Kanslibiträde vid domkapitlet i Linköping. Kårledare för Linköpings flickscoutkår 
II och seniorscoutkår II. MANNE JOHANSSON Linköping. Född 15 jan. 1898 i Linköping Bildhuggare. — 77 - 
RUDOLF JOHANSSON Linköping. A Född 1 nov. 1892 i Högby församling, Östergötlands län. Urmakare. 

Inneh, av firma Rudolf Johanssons Ur- och Optiska affär CARL VICTOR JOHANSSON Linköping. Född 10 
maj 1882 i Östra Husby. Löjtnant. S. M. Österg. Skytteförb. förtjänstmedalj i guld. Sckr. i Östergötl. 
Skytteförbund, chef för A.-/B. P. Janson & Gro filial i Linköping, led. av taxeringsnämnden. Disponent i A.-JB. 
Linköpings Auktionskammarc. CARL G. JOHNNER Linköping. Född 13 juni 1883 i Kalmar. Assurans- 
inspektör. Generalagent i Försäkr. A.-B. Nornan. EBiBE JOHNSON Linköping. Född 16 maj 1901 i Linköping. 
Redaktionssekreterare i Östgöta Correspondenten. 78 —HARALD EMANUEL JOHNSON Linköping. Född 2 
juli 1896 i S:t Lars. Köpman. Delägare i A.-B. Gykelaffären, S:t Larsga-tan 22. KARL PAUL JOHNSON 
Linköping. Född 28 jan. 1901 i Linköping. Direktör för A.-B. Linköpings Omnibustrafik. TRYGGVE FRITIOF 
JOHNSON Linköping. Född 31 jan. 1907 i Linköping. Fabrikör. Vulcano, Linköping. SIGFRID STENKIL 
JONASSON Linköping. Född 26 aug. 1896 i Köpenhamn. Landskontorist. Taxeringsordförande. - 79 -CARL 
AXEL JONSSON Linköping. Född 29 jan. 1893 i Östergötlands län. Handlande. Inneh, av firma P. H. Petri 
Eftr., Storgatan 62. ANDERS JOSEF JONSSON Linköping. Född 22 dec. 1866 i Rystads församling, 
Östergötlands län. Fabrikör: F. d. stadsfullmäktig, f. d. medlem av fattigvårdsstyr. Grundl. Borensbergs Glasbruk 
och A.-B. Al ka. R. V. O. HJALMAR JONSSON Linköping. Född 17 sept. 1885 i Söderåkra, Kalmar län. 
Inspektör för Livförsäkringsbol. Valand och Försäkringsbol. Hero. PETTER JONSSON Linköping. Född 2 sept. 
1893 i Breviks socken, Skaraborgs län. Köpman. Inneh, av firma Gari J. Jonsson & Son. — 80 —JOHAN 
JÖNSSON Linköping. Född 18 okt. 1892 i Hyby socken, Malmöhus län. Grosshandlare. Direktör i A.-B. 

Jönsson & Gräntz. NILS AXEL KARLSON Linköping. Född 31 okt. 1889 i Linköping. Grosshandlande. Verkst, 
direktör i firman A.-B. Axel Karlson & G:o och i Linköpings Manufaktur A.-B. Ordf. i lokalstyr, för Riksbanken 
i Linköping, v. ordf. i Linköpings Köpmannaförening. AXEL KARLSSON Linköping. Född 29 okt. 1885 i 
Sunnersbergs församling, Skaraborgs län. Fabrikör. Inneh, av Asfalt- och Cementgjuteriet. HENRY 
KARLSSON Linköping. Född 14 aug. 1903 i Västerås. Redaktionssekreterare. Tidigare redaktionssekreterare i 
Västmanlands Folkblad, stadsfullmäktig i Västerås 1930—35 m. fi. kommunala och politiska uppdrag, ordf. och 
sckr. i Närke-Västmaniandskretsen av Sv. Journalistföreningen. — 81 —NILS EINAR KARLSSON Linköping, 
mm Född 18 april 1902 i Klockrike socken, Östergötlands län. Byggmästare. STEN GUSTAV BERNHARD 
KARLSSON Linköping. Född 13 okt. 1911 i Linköping. Butiksföreståndare i Konsum, Malmslätt. THOR 
KARLSSON Linköping. Född 1 okt. 1893 i Vists socken, Östergötlands län. Fröhandlare. Inneh, av Nya 
Fröhandeln, Linköping. BROR GUSTAF SIGFRID KINNANDER Linköping. Född 9 maj 1906 i Linköping. 
Fabrikör. Verkstadschef hos firma Vulcano, Linköping. - 82 —KLAS EDVIN KLASEN Linköping. Född 7 juli 
1890 i Fornåsa, Östergötlands län. Skräddaremästare. BERNHARD KLÄNING Linköping. Född 6 okt. 1876 i 
Kalmar. Postmästare. JOHN SIGGE KVARNBÄCK Linköping. Född 30 dec. 1901 i Mjölby. Agronom. 

Husdjurskonsulent hos Östergötlands läns hushållningssällskap. KARL E. KÅRBEGK Linköping. Född 21 mars 
1888 i Linköping. Disponent för A.nB. Möhelproducenter. — 83 —VOLRAD EGGERT von der LANCKEN 
Linköping. Född 20 juni 1876 i Kristianstad. Landssekreterare. K. N. O. 2 kl. Av Kungl. Maj:t förordnad led. i 
Trafikförvaltningen för Östergötlands smalspåriga järnvägar samt i styr. för N. Ö. J. och M. Ö. J. Tillhört 
blankettkommi&sionen under några år. LARS ERIC HELGE LARSON Linköping. Född 27 febr. 1903 i 
Gammalkil. Kassör hos Philipsons i Linköping Bil-A.-B.. Linköping. YNGVE VIKTOR LARSON Linköping. Född 1 okt. 1891 i Askers förs., Örebro län. Kapten vid Trängen. R. S. O., arméns iskyttemedalj. Sekr. och 
kassaförvaltare i Östergötlandsdistriktet av Sv. R. St jv. ordf. i Smålands-Östergötlands Fältritt-klubb. CARL- 
GUSTAV LARSSON Linköping. Född 24 dec. 1910 i Stockholm. Tandläkare. — 84 —DAVID A. LARSSON 
Linköping. Född 11 maj 1898 i Normlösa, Östergötlands län. Grosshandlare. Inneh, av Handels!). Bröderna 
Larsson, Linköping. Huvudaktieägare och styr.-led. i Byggnadsmaterialaktiebolaget Törnell & G:o, Norrköping, 
och Motala Murbruks-Aktiebolag, Motala. JANNE LARSSON Linköping. Född 12 aug. 1890 i Normlösa, 
Östergötlands län. Grosshandlare. Inneh, av Han-delsh. BTÖderna Larsson, Linköping. Huvudaktieägare i 
Byggnadsmaterial A.-B. Tönell & G:o, Norrköping, och Motala Murbruks-Aktiebolag, Motala. LARS ERIK 
LARSSON Linköping. Född 30 aug. 1885 i Norra Fågelås församling, Skaraborgs län. Jordbrukskonsulent hos 
Östergötlands läns hushållningssällskap i Linköping. KARL WILHELM PAUL LEANDER Linköping. Född 23 
mars 1890 i Allhelgona socken, Östergötlands län. Landskanslist. Kom-missionär å landskansliet vid 
länsstyrelsen i Östergötlands län. — 85 —ABRAHAM K:SON LEIJONHUFVUD Linköping. Född 14 okt. 

1903 i Näshulta församling, Södermanlands län. Löjtnant i Kungl. Liv-grenad j är regementets reserv. Brandchef. 
Observatör vid Statens Meteorologiska observationsstation i Linköping. Brandbe-fälsutlbildning vid Stockholms, 
Hamburgs. Diisseldorfs och Borås brandkårer. BROR IVAR HERMAN LIDÉN Linköping. Född 2 febr. 1900 i 
Kimstad. Handlande. Inneh, av firma Bror Lidéns Cigarraffär, Tannefors. JOSEF FREDRIK LILJEBLAD 
Linköping. Född 5 mars 1872 i Norrköping. F. cl. rektor för Högre allm. läroverket. KARL AXEL LILJESTAM 
Linköping. Född 19 mars 1878 i Kättilstad. Direktör. Föreståndare för Linköpings Handelsinstitut 1906—1919. 
Styr.-led. och revisor i ett flertal aktiebolag. En följd av år ordf. i Linköpings Biodlareförening. — 86 — 
GUSTAV LIND Linköping. Född år 1878. Lärare vid Linköpings folkskolor. Sekr - . i Östergötlands fornmin-nes- 
och. museifören., sekr. i Linköpings eldbegängelsefören., medlem av centralstyr, för Svenska 
eldbegängelsefören., initiativtagare till tidskr. Ignis och medlem av dess red.-kom., sekr - . i Linköpings 
Rotaryklubb. Läroboksförfattare. JAKOB EMANUEL LIND Linköping. Född 22 mars 1880 i Skeda socken, 
Östergötlands län. Bageriidkare. AXEL WILHELM LINDBERG Linköping. Född 5 april 1879 i Filip,stad, 
Värmlands län. Rikshankskamrer. CYRIL ENAR GUSTAF LINDBLOM Linköping. Född 9 maj 1900 i Ny eds 
församling, Värmlands län. Advokat. Led. av Östergötlands läns lånenämnd. — 87 —BIRGER LINDEBERG 
Linköping. Född 18 febr. 1880 i Rök, Östergötlands län. Kamrer och verkst, ombudsman för Östergötlands 
Krcatursförsäkr.-bolag, styr.-led. i Östergötlands läns hemslöjdsförening, ombud för Försäkr.-bol. Allm. Brand. 
Pro Patrias stora guldmedalj. KARL ERIK LINDEBERG Linköping. Född 28 juni 1871 i Rinna socken, 
Östergötlands län. Verkst, direktör i Linköpings Sparbank och led. i styr., v. ordf. i styr. för Östergötlands 
Sparbanksförening. R. N. O., R. V. O., Pro Patrias stora guldmedalj, Försäkr.-bol. Allm. Brands guldmedalj. 
CARL AXEL LINDELL Linköping. Född 10 febr. 1870 i Rönö socken, Östergötlands län. Fabrikör. Sekr - . i 
Linköpings Fabriks- & Hantverksförening, led. i styr. för Ljungstedtska skolan samt stadens lärlings- och 
yrkesskolor. Slöjdlärare vid Linköpings högre allm. läroverk. ERHARD LINDÉN Linköping. A Född 8 jan. 1870 
i Hällestads socken, Östergötlands län. Löjtnant. Disponent. Led. i styr. för renhållningsverket, ordf. i 
lönenämnden, suppl, i parkstyr., bisittare i rådhusrätten, led. av Östra Centralbanans styr., led. i dir. för 
Centrallasarettet i Linköping. — 88 —KARL GUSTAF LINDÉN Linköping. Född 4 aug. 1879 i V. Hargs 
socken, Östergötlands län. Byggmästare. Led. av Stadsfullm., parkstyr., kyrkofullm. sarnt div. kommittéer, 
medlem av Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. NILS CURT CHRISTIAN LINDHÉ Linköping. Född 
23 april 1908 i Karda, Jönköpings län. Redaktör. Medarbetare i Östgöta Correspondenten. Löjtnant i Kungl. Liv- 
grenad järregementets reserv. GUSTAF RUDOLF LINDHOLM Linköping. Född 16 sept. 1897 i Björkebergs 
socken. Direktör. Ekonomichef i Tidnings A.-B. Östgöten. Medlem av Svenska Tidnings-utgivareföreningen, 
Östra Sveriges Pressförening m. fi. GUSTAF EJNAR OLIVIER LINDMAN Linköping. Född 25 sept. 1877 i 
Östergötlands län. Verkst, direktör och chef för Östra Centralbanan. Major i K. V. V. K. R. V. O. V. ordf. i styr. 
för Linköpings elektricitetsverk och Linköpings Sparbank.GÖSTA JOHAN ENGELBREKT LINDMAN 
Linköping. Född 3 dec. 1878 i Gryts socken, Östergötlands län. Civilingenjör. Direktör för Linköpings Elektriska 
Kraft- och Belysningsaktiebolag, president i Linköpings Rotaryklubb, ordf. i Linköpings Luftskyddsförening, 
ordf. i Linköpings Radioklubb. R. V. O. ALVA MARIA LINDQUIST Linköping. Född 21 juni 1877 i Motala. Tandläkare. G. A. LINDQUIST Linköping. Född 16 jan. 1876 i Väster Färnebo socken i Västmanlands län. 
Skräddaremästare. Inneh, av Lindquists Beställningsskrädderi. BRITTA KARLESON-LINDSTRÖM Linköping. 
Född 14 mars 1907 i Linköping. Tandläkare. Fru. Ordf. i Yrkeskvinnornas klubb i Linköping. - 90KARL AXEL 
LINDSTRÖM Linköping. Född 26 jan. 1879 i Östergötlands län. Målarmästare. Inneh, av Lindström & Nilssons 
Målerifirma. Medlem av Hantverksföreningen och Målarmästarnas Riksförening i Sverige, styr.-led. i 
Ljungstedtska skolan. NILS LINDSTEN Linköping. Född 17 dec. 1884 i Linköping. Stationsinspektor vid M. Ö. 
J. Sekr. och kassör i Linköpings Fastighetsägareförening. CARL OSCAR EDVIN LINNELL Linköping. Född 3 
dec. 1887 i Moheda församling. Landsfogde. Krigsfiskal vid I. 9 och T. 1. NILS ARVID VIKTOR LIWELL 
Linköping. Född 26 dec. 1888 i Forserum, Jönköpings län. Fabrikör. Inneh, av Linköpings Kartongindustri. 
Kretsombud i fattigvården, suppl, i taxeringsnämnden. — 91 —PER ÅKE GUDMAR LJUNGBLOM 
Linköping. Född 31 maj 1900 i Mjölby. Maskiningenjör. Representant för Malte Månsons Auto- & Mekaniska 
Verkstäder, Linköping. SIGRID LJUNGCRANTZ Linköping. Född lOjan. 1876 i Småland. Handlande. Inneh, 
av firman Christina Jansons Eftr. Led. av Linköpings Köpmannaförenings specerisektions prisnämnd. KARL 
FILIP THURE LJUNGE Linköping. Född 8 sept. 1895 i Jönköping. Fattigvårdssyssloman. Led. av 
skatteavskriv-ningsnämnden och i styr. för Sundbergska Stiftelsens barnhem. NILS GUSTAF LUNDBLAD 
Linköping. Född 6 dec. 1895 i Strängnäs. Stifts-ainanuens vid domkapitlet i Linköpings stift.GUSTAF 
RAGNAR LUNDBOM Linköping. Född 10 juli 1904 i Gränna. Handlande. Inneh, av firma Gustaf Lundboms 
Speceriaffär - , Storgatan 6. UNO LUNDELL Linköping. Född 19 sept. 1889 i Linköping. Fabriksdisponent vid 
Sockerfabriken i Linköping. ERNST WILHELM LUNDGREN Linköping. Född 24 jan. 1891 i .Hälsingborg. 
Redaktör. Medarbetare i Östgöta Correspon-denten. FRITZ AUGUST GERHARD LUNDGREN Linköping. 
Född 24 sept. 1875 i Hammarby, Stockholms län. Källarmästare. Föreståndare för Restaurant Casino i 
Linköping. 93 —KARL HOLGER LUNDGREN Linköping. Född 6 mars 1904 i Västrums socken, Kalmar län. 
Köpman. Delägare i firma Bröderna Lundgrens Skr ädderi- & Herrekiperingsaffär och firma Helko, Hen- & 
Damkonfektion, Linköping. TORD HALVARD LUNDGREN Linköping. Född 8 juli 1901 i Västrums socken, 
Kalmar - län. Köpman. Delägare i firma Bröderna Lundgrens Skr ädderi- & Herrekiperingsaffär och firma Helko, 
Herr- & Dam-konfektion, Linköping. OTTO NIKOLAUS LUNDIN Linköping. Född 27 jan. 1862 i Uppsala. 
Byggmästare. Bedrivit byggnadsverksamhet från år 1902 i Norrköping samt tidigare varit anställd såsom 
verkmästare vid flera offentliga byggnader. ERIK EMANUEL LUNDQVIST Linköping. Född 10 april 1888 i 
Flisby församling, Jönköpings län. Landskanslist. — 94 —FRANS WIKTOR LUNDQVIST Tannefors. Född 15 
okt. 1881 i S:t Lars. Snickaremästare. Delägare i W. Lundqvists & C:o Svarveri- & Möbelverkstad. NILS 
BIRGER LUNDSTRÖM Linköping. Född 22 febr. 1904 i Skellefteå. Redaktör för Ö,stgöta-Tidningen. Vice 
ordf. i Folkpartiets ungdomsförbund. FOLKE LUNDVALL Linköping. Född 3 juni 1899 i Linköping. Jur. kand. 
Bitr - , ombudsman i Östgöta Hypoteksförening. CARL ALEXANDER LÖFGREN Linköping. Född 12 dec. 1862 
i Linköping. Målarmästare och lärare vid Ljungstedtska Må-larverkstadsskolan. Inneh, av målerirörelse i 
Linköping. V. ordf. i Hantverksföreningen, medlem i Sveriges Målarmästares Riksförbund. Innehar S. H. O. 

förtjänstmedalj. — 95 —SIMON DAVID LÖÖV Linköping._Född 11 okt. 1879 i Törnevalla socken. 

Östergötlands län. Byggmästare. Medlem av Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. CARL MALMROS 
Linköping. Född 28 nov. 1885 i Malmö. Major vid Kungl. Livgrenadjärregementet. R. S. O., R. D. D. O. 

Förs vars väsendets representant vid distriktsstyrelsen av Svenska Röda Korset. EDVIN MARGUSSON 
Linköping. Född 7 sept. 1892 i 'Åsele socken, Västerbottens län. Veterinär. Föreståndare för Östergötlands läns 
hushållningssällskaps tuberkulosavdelning. LARS ERIK GUSTAF MELLQUIST Linköping. Född 28 maj 1884 
i V. Vingåker. Överstelöjtnant vid Kungl. Livgrenadjärregementet, 1938, okt, den L, överste på reservstat, L. K. 
Kr. V. A., R. S. 0„ R. V. O. — 96 —NILS MELTZER Linköping. Född 12 juli 1890 i Stockholm. 
Distriktsinspektör och Försäkrings A.-B. Fylgias generalagent, JOHN MILBRINK Linköping. Född 13 april 
1902 i Linköping. Inneh, av firma 'Bygge, Linköping. BRITA MODIN Linköping. Född 21 dec. 1908 i Malmö. 
Fru. Fotograf. Inneh, av Polyfotosalongen i Linköping. EVALD ADOLF MODIN Linköping. .. Född 19 juli 
1908 i Grönahögs socken, Älvsborgs län. Tjänsteman i Försäkringsaktiebolagen Skandia-Freja, Linköping. — 97 
—SIGFRID MONTELIN Linköping. Född 23 juli 1883 i Småland. Kemist vid Svenska Sockerfabriks A.-B., Linköping. MALTE TAGE EDVIN MÅNSON Linköping. Född 7 mars 18'92 i Malmöhus län. Fabrikör. 
Underlöjtnant i F. A. K. Inneh, av firma Malte Månsons Auto- & Mekaniska Verkstäder. Medlem i 
Internationella Rö t ar - y klubben samt styr.-led. i ett flertal motorklubbar - . ERIK MÅNSSON Linköping. Född 8 
febr. 1895 i Rönö, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av fnma Erik Månssons Hen- och Damkorifektion, 
Linköping. KARL JOHAN MÅNSSON Linköping. Född 24 okt. 1892 i Linköping. Handlande. Inneh, av firma 
Karl Månssons Speceriaffär - , Apotekaregatan 10. - 98 -SIGURD MÅRTENSSON Linköping. Född 6_pkt. 1882 i 
Linköping. Kassadirektör i Östergötlands Ensk. Bank. CARL LOUIS ZACHARIAS MÖLLER Linköping. Född 
20 juni 1872 i Härfölge sogn, Danmark. Domkyrkovaktmästare. KNUT HJALMAR LEONARD MÖLLER 
Linköping. Född 8 okt. 1901 i Jämtlands län. Spannmålshandlare. Inneh, av firma Knut Möller, spannmål, foder 
och gödningsämnen samt Automobilfinua Knut Möller. LUDVIG MÖLLER Linköping. Född 26 juli 1877 i 
Angelstad, Kronobergs län. Regementsläkare. R. V. O., Ö. R. K. Ht. 2 kl. Regementsläkare vid Kungl. Svea 
Trängkår, läkare vid J. G. Westmans Barnbördshus. V. ordf. i styr. för Kommunala flickskolan i Linköping och i 
styr. för Linköpings städs offentliga slakthus. — 99BROR ARTUR AGATON MÖLLMAN Linköping. Född 2 
mars 1882 i Motala. Fotograf. Inneh, av Atelien Röding. Sekr. i östra kretsen av Svenska Fotografernas Förbund. 
Fanjunkare i Kungl. Livgrenacljär-regementets reserv. JOHAN AUGUST HJALMAR MÖRK Linköping. Född 
7 jan. 1882 i Appunna. Disponent för A.-B. Förenade Möbelfabrikerna. Ordf. i Sveriges Möbelindustriförbund, 
led. av styr. i Sveriges Träindustriförbund. OSSIAN NAUMANN Tannefors. Född 26 april 1887 i Ystad. 
Fabrikör. Inneh, av O. Naumanns Trappfabrik. Medlem av Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. PER 
HELGE EMANUEL NETZ Linköping. Född 3 dec. 1908 i Linköping. Byggnadsingenjör. Direktör i 
byggnadsbolaget Aug. Netz. Led. av brandstodskommlttén i Linköping, ordf. i Linköpingsavd. av Motorf. 
Helnykterhetsförbund, styr.-led. i Linköpings allm. nykterhetskom. — 100 —ISAK FERDINAND NILSON 
Linköping. Född 4 april 1882 i Kisa, Östergötlands län. Målarmästare. Inneh, av Lindström & Nilsons 
Målerifirma, Nygatan 13. Medlem i Hantverksföreningen och Målarmästarnas Riksförening i Sverige. ALBERT 
NILSSON Linköping. Född 20 juli 1906 i Vislanda församling. Disponent. Filialchef för Sv. Cykelfabriken 
Monarks filial. ASTRID NILSSON f. CARLSSON Linköping. Född 18 juni 189'9 i Veta socken, Östergötlands 
län. Fru. Damfrisörska, Inneh, av Carlsson £ Nilssons Damfrisering, St. Torget 5. Medlem i Svenska 
Frisörföreningen. FRANS KARL GÖSTA NILSSON Tannefors, Linköping. Född 2 juli 1904 i Östergötlands 
län. Handlande. Inneh, av firma Gösta Nilssons Speceriaffär, Tannefors. — 101 —HJALMAR NILSSON 
Linköping. Född 17 dec. 1894 i Vårdnäs, Östergötlands län. Cykelhandlande. Inneh, av-firma Hjalmar - Nilssons 
Gykelaffär, Storgatan 66, Linköping. KARL OLOF (OLFE) BRUNO NILSSON Linköping. Född 24 juli 1892 i 
Linköping. Frisörmästare. Inneh, av frisérsalong vid Föreningsgatan 13 och Kungl. I. 4. Medlem i Svenska 
Frisörföreningen. OTTO NILSSON Linköping. Född 17 dec. 1894 i Lund. Frisörmästare. Inneh, av 
Frisérsalongen Elvin Nilsson, Storgatan 32. Kassör i S. F. F. avd. 20. PER GUNNAR ANDERS NILSSON 
Linköping. Född 12 mars 1898 i Malmö. Ingenjör. — 102SIXTEN HERBERT NILSSON Linköping. Född 16 
dec. 1889 i Frykeruds församling, Värmlands län. Rådman, v. krigsdomare och auditör. Taxeringsordförande. R. 
V. O. EFIS NORBERG Linköping. Född 17 april 1897 i Nottebäcks församling, Kronobergs län. 
Landstingskamrerare. NILS NORDBERG Linköping. Född 13 febr. 1895 i Hallsberg Avdelningschef. INGVAR 
NORDFELDT Linköping. Född 13 aug. 1904 i Östra Ed, Kalmar - län. Kamrer vid Östergötlands Centralkassa för 
jordbrukskredit. — 103 —DAVID REINHOLD NORRMAN Linköping. Född 29 maj 1878 i Ljung. Kamrer i 
A.-R. Förenade Möbelfabrikerna samt led. av dess styr. Led. av taxeringsnämnden. BENGT STURE OLAI 
Linköping. Född 21 dec. 1898 i Västerlösa. Järnhandlare. A.-R, M. Hydén & G:o. Led. av stadsfullmäktige. 
ERIK KRISTIAN OFSEN Linköping. Född 15 dec. 1873 i Karlstad. Riksbanksdirektör. R. V. O. - 
104GUNNAR OLSSON Linköping. Född 6 okt. 1908 i Överluleå. Agronom. Anställd bos Östergötlands läns 
hushållningssällskap. JOSEF MARTIN PANTZAR Linköping. Född 14 april 1904 i Norrköping. Köpman. 

Bland annat byggt den första privata flygmaskinen. BIRGER PAUFSON Linköping. Född 27 febr. 1901 i 
Kallna. Disponent och verkst, direktör i Aktiebolaget Nya Centralbryggeriet. ALGOT PEHARDT Linköping. 
Född 10 dec. 1886 i Lund. Länsassessor. Led. i styr. för R ik sbankens avd.-kontor i Linköping, led. av 
Centrallasarettets direktion, vsekr. i Göta Kanaldirektion. — 105ERIC AUGUST PERSSON Linköping. Född 22 aug. 1897 i Sya, Östergötlands län. Handlande. Inneh, av firman Eric Persson, Hunnebergsgatan 41. IVAR 
PERSSON Linköping. Född 19 mars 1893 i Näsby socken, Örebro län. Inneh, av Linköpings Handels-central, 
Fastighets- & Egendomsaffär. ANTON PETERSON Linköping. Född 8 siept. 1887 i Linköping. Boktryckare. 
Linköpings Tryckeri A.-B. NILS G. PETERSON Linköping. Född i'9 nov. 1901 i Skeda församling. Handlande. 
Inneh, av Rämshälls Speceri-och Mjölkaffär. — 106 —NILS HJALMAR PETERSSON Linköping. Född 28 okt. 
1903 i Norrköping. Landskanslist. Allmänt ombud i Gullbergs härads sparbank och Fornåsa och Lönsås 
församlingars sparbank, ordf. i tax.-nämn-derna i Vårdnäs sockens, i Jonsbergs sockens och i Ö. Ny och Rönö 
socknars taxeringsdistrikt. PER INGE PETERSSON Linköping. Född 4 juni 1912 i Linköping. Tapetserare. 
Inneh, av firma H. Petterssons Eftr. STURE PAULUS PETRI Linköping. Född 27 mars 1912 i Linköping. 
Musikdirektör. Inneh, av Linköpings Musikskola. JUSTUS PETTERSON Linköping. Född 2 sept. 1881 i 
Örebro. Järnhandlare. Direktör i Hydén & Rundström A.-B. 107 —SIGURD PETTERSON Linköping. Född 16 
aug. 1903 i Östergötland. Verkmästare. Delägare i firma Linköpings Bil-& Smidesverkstad, Kungsgatan 29. 
BENGT KARL JAKOB PETTERSSON Linköping. Född 25 juli 1908 i Linköping. Handlande. Inneh, av firma 
Pettersson & Ericson, Speceriaffär, Konsistoriegatan 11a. CARL DAVID HJALMAR PETTERSSON 
Linköping. Född 13 dec. 1885 i Linderås. Köpman. Delägare i firman Hj. Pettersson & G:o. CARL GÖSTA von 
PORAT Linköping. Född 24 aug. 1886 i N. Sandsjö, Jönköpings län. Överstelöjtnant vid Flygvapnet. — 108 — 
FOLKE CARL MAGNUS OTTO PS IL ANDER Linköping. Född 21 mars 1901 i Lund. Länsbokhållare. Jur. 
kand. OSKAR ERHARD PÅLSSON Linköping. Född 8 jan. 1891 i Ljungs förs. Köpman. Delägare i firman Hj. 
Pettersson & C:o. HUGO RAMGREN Linköping. Född 20 maj 1892 i Norrköping. Bankkamrer. Föreståndare 
för Fond- och No-tariatavd. vid Östergötlands Ensk. Bank A.-B. i Linköping. ARON RASK Linköping. Född 2 
april 1883 i Brismened. Folkskollärare. V. ordf. i stadsfullmäktige och lasarettsdirektionen, ordf. i Konsumtions- 
för. Linköping m. omnejd. — 109 —IVAR HELMER REHN Linköping. Född 20 sept. 1905 i Lillkyrka 
församling, Östergötlands län. Snickaremästare. Inneh, av Ivar - Rehns Möbelsnickeri. Medlem av Linköpings 
Fabriks- och Hantverksförening. SOLDAN CARL FREDRIK H:SON RIDDERSTAD Linköping. Född 18 okt. 
1887 på Sättuna, Östergötlands län. Ryttmästare. Vice verkst, direktör vid A.-B. Östgöta Correspondentens 
Boktryckeri. ESKIL RIDDERSTAD Linköping. Född 15 maj 1881 i Linköping. Major. G. V:s Jmt., ,R. S. O., R. 
N. O. Major i Kungl. Livgrenadjärregementets reserv, adjutant hos H. M. Konungen. Ordf. i styr. för och verkst, 
direktör i A.-B. Östgöta Correspondentens Boktryckeri, chef för Östgöta Correspondenten, led. av Linköpings 
drätselkammare och Stadsfullm. LARS E. RINGBORG Linköping. Född 29 mars 1907 i Kvillinge församling. 
Disponent. Chef för L. E. Ringborg A.-B., Linköping. Försäljare av Volvobilen. — 110 —G. A. RINGSTRÖM 
Linköping. Född 21 jan. 1880. Inneh, av stenhuggeri. OLOF E. RINGSTRÖM Linköping. Född 15 sept, 1900 i 
Linköping. Grosshandlande. FOLKE GUSTAF AXEL RIPA Linköping. Född 22 dec. 1906 i Ronneby. Löjtnant 
vid Flygvapnet. Flottilj adjutant och vapenofficer vid Kungl. Östgöta flygflottilj. Malmen. JOHAN BERNHARD 
RISBERG Linköping. Född 23 sept. 1862 i Jumkils församling, Uppsala län. F. d. lektor. Fil. d:r. K. N. O. 2:dra 
klass. — 111 —NILS ERIK ROGER Linköping. Född 26 april 1914 i Stockholm. Bildhuggare. Inneh, av Nils 
Rogers Bildhuggeri. GUNNAR ROOTH Linköping. Född 23 juli 1896 i Gävle. Dir ektör för A,-B. Al ka 
Alumin'iumkapslar. OSKAR IVAR ROSÉN Linköping. Född 6 maj 1884 i Vreta Klosters socken. Byggmästare. 
G. L. SABELSTRÖM Linköping. Född 15 nov. 1875 i Mönsterås, Kalmar län. Försäkringsdirektör. Verkst, 
direktör i Östergötl, läns Brandstodsbolag. Styr.-led. i Östergötlands Brandkårsförb. och i Landsbygdens Oms. 
Brandstodsbol. Fören., styr.-suppl, i Riksbankens avd.-kontor i Linköping, revisor i landstinget. G. M. 112 — 
ANTON REINHOLD SAHLSTRÖM Linköping. Född 24 febr. 1873 i Linköping. Inneh, av möbelsnickeri. A. 
SAMUEL Linköping. Född 12 juli 1864 i Locknevi, Kalmar län. Grosshandlare. Delägare och ledare i AnB. 

Axel Peterzen & G:o, Linköping, 1907—1927. IVAR SAMUELSON Linköping. Född 29 sept. 1893 i Skeda, 
Östergötlands län. Kamrer i Östergötlands Ömsesidiga Olycksfall s-försäkringsbolag Egid. ANNA 
SAMUELSSON Linköping. Född 12 juli 1886 i Vreta Kloster. Fru. Inneh, av Centtal Gonditoriet med 
festvåning och matsalar. Medlem i styr. för Östergötlands läns arbetsförmedling. — 113 —AXEL HJALMAR 
SAMUELSSON Linköping. Född 15 maj 1890 i Väderstad, Östergötlands län. Lantbrukare och. fastighetsägare. 
ERIC EMANUEL SAMUELSSON Linköping. Född 25 mars 18'99 i V. Hargs socken, Östergötlands län. Skomakaremästare. Styr.-led. och se'kr. i Linköpings Skoma-kcriidkarcförening och i Östergötlands Sko- 
makcriidkarcs distriktsförening. AUGUST HERMAN SAMUELSSON Linköping. Född 22 maj 1878 i Horn, 
Östergötlands län. Bankdirektör. R. V. O. Ordf. i styr. o. verkst. dir. f. A. B. Jordbrukarbanken i Linköp., ordf. i 
styr. o. verkst, dir - , f. Östg. stadshyp.-fören., ordf. i styr. o. verkst, dir - , f. Östgöta bostadskred.-loren., ordf. i styr. 
f. A.-B. Nya Centralbryggeriet i Linköp., ordf. i styr. o. verkst, dir. f. A.-B. Eduard Andersson i Linköp., styr.- 
led. o. verkst, dir. f. Linköp. Nya Varmbadhus A.-B., ordf. i styr. f. Linköp, elcktr, kraft- och belysnings A.-B., 
led. av Stadsfullm, i Linköp., led. av beredn.-utskottet, ordf, i styr. f. Linköp, stads gasverk, ordf. i styr. f. 

Linköp, stads offentl. slakthus, ordf. i styr. o. verkst, dir. f. Linköp. Teater A.-B., ordf. i Linköp, stads 
kommunikationsnämnd, led. av Östergötlands läns landsting o. dess förv.-utskott, led. i styr. för Östg. läns 
arbetsförmedling, led. i styr. f. Fören. sv. städernas offentl. slakthus, styr.-led. i Östergötlands o. Sörmlands 
handelskammare. GÖSTA SAMUELSSON Linköping. Född 21 sept. 1909 i Ljungs socken, Östergötlands län. 
Fabrikör. Inneh, av Hattfabriken Special, Linköping.KARL WIKTOR SAMUELSSON Linköping. Född 31 juli 
1879 i Tidersrums socken, Östergötlands län. Byggmästare. Delägare i Byggnadsfirman Algot Joelsson & Gro. 
KNUT EINAR SAMUELSSON Linköping. Född 14 jan. 1899 i Kullerstads församling. 'Köpman. PEHR JOSEF 
SANDBERG Linköping. Född 1!9 mars 1867 i Linköping. Fabrikör. F. d. ordf. i Linköpings Fabriks- och 
Hantverksförening, hedersled, i samma sedan 1923, ordf. i Linköpings Fabriks- och Hantverksidkares 
Pensionskassa, ordf. i Linköpings Fastighetsägarefören., ordf. i Linköpings Kolon i trädgårdsförening, ordf. i 
arbetsutskottet för F. V. O., v. ordf. i F. V. 0. BROR K. G. E. SANDERSON Linköping. Född 8 juni 1894 i 
Linköping. Fabrikör. Delägare i Alfr. Sandersons Maskinfabrik. - 115 -HARALD M. R. SANDERSON 
Linköping. Född 27 jan. 1899 i Linköping. Civilingenjör. Delägare i Alfr. Sandersons Maskinfabrik. KARL 
SANDVALL Linköping. Född 30 aug. 1871 i St. Aby, Östergötlands län. Byggmästare. Bedrivit 
byggnadsverksamhet i New-York under åren 1890—1909 samt därefter snickeri- oöh byggnadsverksamhet i 
Skänninge och Linköping och samtidigt bedrivit fastighetsrörelse. DAVID SCHERLING Linköping. Född 24 
maj 1889 i Skeda, Östergötlands län. SmidesHiästare. Ordf. i Linköpingsortens Smidesmästareförening. CARL 
AXEL RUDOLF SCHOUG Linköping. Född 16 juli 1869 i Mogata, Östergötlands län. F. d. stadsläkare i 
Linköping. R. N. O., R. V. O., Ö. R. K. Ht. m. krigsdek. Led av Östergötlands läns landsting, Stadsfullm, och 
kyrkofullm., ordf. i lasarettsdirektionen i Linköping, ordf. i direktionen för S trätorn ta sanatorium. Läkare vid 
Linköpings kommunala flickskola m. m. - 116 —CARL OSKAR SCHWARTZ Linköping. Född 24 jan. 1873 i 
Svanshals församling, Östergötlands län. Löjtnant. S. M. Stadsfullmäktig, ordf. i drätselkammaren, v. ordf. i 
Westmanska Stiftelsen, led. av Stadsfullm, beredn.-utskott, revisor i kyrkorådet och i A.-B. Förenade 
Möbelfabrikerna, led. i styr. för Linköpings Sparbank och Östra Centralbanans Järnvägs A.-B., styr.-led. och 
firmatecknare i A.-B. Carl Segerdahls Läderfabrik, f. d. v. ordf. i fattigvårdsstyr., ordf. i kom. för fattigvårdens 
omorganisation, v. ordf. i lönenämnden, ordf. och v. ordf. i statens arbetslöshetskom., kontorschef vid 
Bränslekommissionen i Österg. län. JOHAN MORTIMER SEDERHOLM Linköping. Född 7 nov. 1888 i 
Högseröd, Malmöhus län. Major vid trängen. Adjutant hos H. K. H. Kronprinsen. R. S. O., R. D. D. O., R. R. 
Leop. O. CARL AUGUST SEBERRLAD Linköping. Född 9 april 1862 i Kerrberga församling, Östergötlands 
län. F. d. stadsdistriktläkare. F. d. ordf. i stadsfullmäktige 1923—34, f. d. led. och v. ordf. i stadsfullmäktige 
1901—23, f. d. styr.-led. i Linköpings Sparbank sedan 1919 och dess ordf. t. o. m. 1936, en av stiftarna i 
Linköpings Läkarsällskap samt dess ordf. 1914—25, medlem av Östergötlands läns landsting 1918—22 samt för 
övrigt deltagit i offentliga nämnder, styrelser o. d. K. V. O. 2:dra kl., R. N. O. EINAR OSKAR SEGERSTRÖM 
Linköping, mf Född 11 okt. 1898 i Ledhergs socken, Östergötlands län. Handlande. Inneh, av firman Einar 
Segerström, Storgatan 39. — 117 —GUSTAV LEOPOLD SILVÉN Linköping. Född 14 maj 1888 i Stockholm. 
Fabrikör. Delägare i Linköpings Rörledningsaffär. ARVID BERNHARD SJÖBERG Linköping. Född 22 okt. 1- 
904 i Norrköping. Målarmästare. Delägare i firma Linköpings Billackering. GUSTAF ROBERT SJÖGE 
Linköping. Född 28 okt. 1888 i Linköping. Målarmästare. Delägare i Målerifirman J. M. Andersson & G:o. Ordf. 
i Linköpings Må-larnuistarloren ing av Sveriges Målarmästares Riksförening. Medlem i Hantverksföreningen. 
KNUT VALDEMAR SJÖGREEN Linköping. Född 13 mars 1884 i Lunds församling, Östergötlands län. 
Trävaruhandlare. — 118 —HELGE ARVID SJÖGREN Linköping. Född 10 aug. 1890’ i Växjö. Häradshövding, f. d. revisionssekreterare. BO VILHELM SKOGH Linköping. Född 20 febr. 1896 i Åtvid. Kapten vid I. 4. Ordf. 
i Linköpings Skyttegille. LÄRS-GÖSTA SKOGH Linköping. Född 2 mars 1910 i Malmö. Direktör för 
Östergötlands läns arbetsförmedling. Fil. kand. Led. i styr. för Östergötlands läns skyddsförening. ERIK 
ALBANUS SKOGLUND Linköping. Född 17 maj 1900 i Östergötland. Begravningsentreprenör. Inneh, av 
Weséns Eftr. Begravningsbyrå. Medlem av Sveriges Begravningsentreprenörers Förbund och Linköpings 
Köpmannaförening. — 119 —CARL SMEDBERG Linköping. Född 5 dec. 1875 i Skövde. Urmakaremästare. 
Inneh, av firma Landgrens Eftr. Ordf. i Östergötlands Urmakareförening. HUGO BERNHARD SMEDBERG 
Linköping. Född 21 mars 1883 i Hallingeberg, Kalmar län. Byggmästare. GUSTAF AXEL SMITH Linköping. 
Född 3 april 1884 i Stockholm. Överste och chef för Kungl. Svea trängkår. L. K. Kr. V. A. R. S. O., R. N. O., R. 
V. O., Sv. R. K. G. M. Sv. R. S. G. M., Skarab. 1. skytteförb. G. M. Friv. antomohi lk . S. M., K. E. Ö. K., R. Finl 
V. R. O., Ö. M. M„ U. M. M„ N. R. K. Ht. Pol. R. K. Ht. 2 kl., Sp. R. K. Ht. i kl., Ö. R. K. Ht. 2 kl. Chef för Svea 
trängkår (Örebro) 1927, för Göta trängkår 1928—34. Ordf. i Östergötlands distr, av Sv. R. Stj., mångårig led. av 
Sv. och int. R. K. KARL JOHAN STENHARDT Linköping. Född 10 april 1894 i Stockholm. Fotograf. 
Landstormslöjtnant, Inneh, av Ateljé Stenhardt och firma Fotocentrum. Kassaförvaltare i Linköpings frivilliga 
land-storms förening. — 120 —AXEL EDVIN STILLSTRÖM Linköping. Född 4 april 1887 i Östergötlands län. 
Målarmästare. Inneh, av J. A. Stillströms Målerifirma. Medlem i Hantverksföreningen och Målarmästarnas 
Riksförening i Sverige. DANIEL WICTOR STILLSTRÖM Linköping. Född 8 dec. 1868 i Östergötland. 
Målarmästare. Inneh, av J. A. Stillströms Målerifirma. Modlem i Hantverksföreningen och Målarmästarnas 
Riksförening i Sverige. GUSTAF LEONARD STILLSTRÖM Linköping. Född 12 sept. 1872 i Östergötland. 
Begravningsentreprenör. Inneh, av C. A. Roséns Begravningsbyrå, Apotekargatan 17. Medlem av 
Hantverksföreningen och Köpmannaföreningen. JOHAN ERNST STILLSTRÖM Linköping. Född 18 nov. 1866 
i Östergötland. Målarmästare. Inneh, av J. A. Stillströms Målerifirma. Medlem i Hantverksföreningen och 
Målarmästarnas Riksförening i Sverige. — 121 —HANS VILGOT STRÖM Linköping. Född ,23 febr. 1890 i 
Fröjered, Skaraborgs län. Bokhållare. Anställd i Aron Johansons Musik- & Fotomagasin sedan år 1919. SETH 
VALFRID STRÖM Linköping. Född 27 aug. 1880 i Vist. Direktör för A.-B. Ström & Svensson. F. d. 
stadsmäklare. Medlem i slakthusstyr., lönenämnden och taxeringsnämnden. ANDERS AUGUST 
STROMSTEDT Linköping. Född 15 jan. 1880 i Alunda socken, Uppsala län. Pastor. Fil. kand. F. d. rektor. V. 
ordf. i Sveriges Allm. Förbudskom. OTTO WILHELM STURE Linköping. Född 1 jan. 1884 i Vemdalens 
församling, Jämtlands län. Landskanslist. — 122 —ANTON STÅLHAMMAR Linköping. Född 12 juni 1884 i 
Linköping. Boktryckare. Direktör för Stålhammars Tryckeri Aktiebolag. LENNART STÅLHAMMAR 
Linköping. Född 1 juli 1911 i Linköping. Faktor. Sekr. i Bollklubben Derby. ERIK STARCK Linköping. Född 8 
juli 1885 i Ulricehamn. Landskamrerare. Av Kungl. Bank- och Fondinspektionen utsedd revisor i Östergötlands 
Enskilda Bank A.-B., Sveriges Allm. Hypo-teksbanks ombud hos Östgöta Hypoteksförening. R. N. O., R. V. O. 
NILS CLAES GÖSTA SUNDIN Linköping. Född 25 jan. 1887 i Stockholm. Kapten. Besiktningsman för 
motorfordon inom Östergötlands län. — 123 —DAN ALVAR SUNMO Linköping. Född 17 maj 1910 i Sunds 
socken, Östergötlands län. Handlande. Inneh, av Alvar Sunmos Speceriaffär, Nygatan 48. SVEN FREDRIK 
WILHELM SVENFELT Linköping. Född 14 maj 1897 å Jako;bslund, Ljungs församling, Östergötlands län. 
Kapten vid Trängen. Chef för sjukvårdskompaniet, T. 1, gasofficer. M. F. K. SVEN CARLSON SVENJEUS 
Linköping. Född 13 okt. 1883 i Skara. Domprost. Teol. lic. 1916, teol. doktor 1921. Uppfördes 1934 i 3:dje 
rummet å förslag till biskop i Skara stift och var uppförd i i :sta förslagsrummet till biskop i Linköpings stift år 
1935. Led. av Linköpings stiftsråd, ordf. i Linköpings stifts ungdomsråd, Linköpings domkyrkoförs. och S:t Lars 
förs. kyrko-fullm., ordf. i Pastoratets boställsstyr., ombud för Linköpings stift å kyrkomötena 1929, 32, 34 och 
36; företagit studieresor i Frankrike, Belgien, Holland, Tyskland, Tjeckoslovakien, Polen, Österrike, Ungern, 
Norge och Danmark. Har från trycket utg. ett flertal skrifter och avhandlingar. L. N. O. AXEL GEORG 
SVENSON Linköping. Född 20 aug. 1901 i Linköping. Verkmästare hos Malte Månsons Automeka-niska 
Verkstäder, Linköping.FRITZ GEORG SVENSON Linköping. Född 11 maj 1895 i Jönköping. Direktör. Inneh, 
av Hotell City, Linköping. Direktör i A.-B. Östgöta-Tidningen. AXEL ROBERT SVENSSON Linköping. Född 
23 dec. 1872 i Linköping. F. d. disponent vid A.-B. Nya Gentralbryggeriet i Linköping. BERNT HUGO SVENSSON Linköping. Född 8 okt. 1879 i Hällaryds församling, Blekinge län. Cbefsinspektör för 
Livförsäkrings A.-B. De Förenade. — 125CARL A. SVENSSON Linköping. Född 1 okt. 1891 i Mofalla 
församling, Skaraborgs län. Lagerföreståndare. Föreståndare för A.-iB. Motala Bryggeriers Nederlag i 
Linköping. CARL DAVID SVENSSON Linköping. Född 10 juni 1892 i Östergötlands län. Handlande. Inneh, av 
firma Gonr. Carlsson & G:o Speceriaffär, Trädgårdstorget. Kretsombud i fattigvården, styr.-led. i Linköpings 
Köpmannaförenings specerisek-tion. CARL ISAK SVENSSON Linköping. Född 10 nov. 1904 i Halmstad. T. f. 
landskontorist. Ordf. i taxeringsnämnden. GUST. A. SVENSSON Linköping. Född 19 juni 1890 i Linköping. 
Köpman. Delägare i firma Ström & Svensson. — 126 —JÖNS GUSTAV KONRAD SVENSSON Linköping. 
Född 1 febr. 1895 i Rydaholm, Jönköpings län. Advokat. Led. av Sveriges Advokatsamfund 1924, styr.-led. i och 
ombudsman hos ett flertal 'bolag, led. av Linköpings stads nykterhetsnämnd, av länsstyrelsen förordnad såsom 
allmänt ombud vid två sparbanker. MARTIN SVENSSON Linköping. Född 14 febr. 1874 i Osfoy, Kristianstads 
län. Ingenjör. Linköpings Elektriska Affär. OSCAR MANFRED SVENSSON Linköping. Född 13 nov. 1905 i 
Törnevalla, Östergötlands län. Verkstads i n nchavarc. Mcd-in nchavarc i firma Vulkaniseringsverksta-den, 
Kungsgatan 29, Linköping. SETH KONSTANTIN SVENSSON Linköping. Född 27 dec. 1880 i Linköping. 
Svarvaremästare. Medlem av Linköpings Fabriks- och Hantverksförening. — 127 —.TAGE SVENSSON 
Tannefors, Linköping. Född 17 juli 1909 i Linköping. Köpman. Inneh, av firman Tannefors Cykel affär. 
(Sportafifär). ANDERS WALDEMAR SWENSSON Linköping. Född 1 nov. 1884 i Strängnäs. Major vid I. 4. R. 
S. O, R. V. O. KNUT EINAR SÄÄW Linköping. Född 27 mars 1897 i Linköping. Fabrikör. Delägare i firman 
Litotryck Österberg & C:o. Medlem i Hantverksföreningen. HELGE VERNER SÖDERGREN Linköping. Född 
12 maj 1898 i Stockholm. Adjutant i Frälsningsarmén. 128 -HELGE SÖDERSTRÖM Linköping. Född 26 juli 
1878 i Hudiksvall. iBank-direktör i Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Linköping. Styr.-led. i Försäkringsbolaget 
Göta, Stockholm, A.-B. Stora Hotellet i Linköping nr. nr. R. V. O. MATS SÖDERSTRÖM Linköping, mm Född 
5 okt. 1884 i Tjällmo församling, Östergötlands län. Kapten. Försäljningschef vid A.-B. Sv. Järnvägs 
verkstäderna. Off. vid I. 4 1907—1926. R. S. O. ROLF IVAR TELENIUS Linköping. Född 20 sept. 1891 i 
Stockholm. Fabrikör. Inneh, av Telenius Skyltfabrik. Spe-cialité glas- och metallskyltar jämte ljusskyltar. ERIC 
VILHELM TENGDELIUS Linköping. Jödd 2 okt. 1909 i Grängesberg. Föreståndare för A.nB. Nynäs- 
Petroleum. — 129 —STEN-ERIK GUSTAV TESCH Linköping. Född 21 juli 1904 i Norrköping. Advokat. 
Advokatrörelse i Linköping sedan 1935. CURT BERNHARD THOLLANDER Linköping. Född 14 juni 1909 i 
Linköping. Tapet-seraremästare. Inneh, av Thollanders Ta-petserareverkstad samt Bilsadelmakeri. JOHN 
THORSTENSON Linköping. Född 3 dec. 1888 i Kastrup, Danmark. Hypotekskamrerare i Östgöta 
Hypoteksförening. 

HENNING THYLIN Linköping. Född 17 dec. 1898 i Västerbotten. Chefredaktör för Tidningen Östgöten. 
Tidigare medarbetare i bl. a. Social-Demokraten och redaktör för socialdemokratiska arbetarpartiets veckotidning 
Folkbladet. Sekreterare i Strindbergskommittén för resande av Carl Eldhs Strindbergsmonument. Utgivit skrifter: 
Älglösa, 1928, Den kommunistiska karusellen, 1933, Den kommunistiska spindelväven, 1933, Kommunisternas 
höstmanöver, 1933, Svansen som styr, 1934, Partiet utan program, 1936, samtliga skrifter utgivna å Tidens 
Förlag. 

CARL JOHAN SIGFRID THORN Linköping, mm Född 22 jan. 1898 i Nykils församling, Östergötlands län. 
Expeditionsvakt vid Linköpings domkapitel och stiftsnämnd. MARTIN TIDEMAN Linköping. Född 25 juli 
1889 i Loftahammars socken, Kalmar län. Fiskeriinstruktör hos Östergötlands läns hushållningssällskap. Sckr. i 
Östergötlands Kustfiskareförhund. KARL AUGUST BERTIL TIELMAN Linköping. Född 18 maj 1902 i 
Vetlanda. Köpman. STIG GÖSTA TOLÉRUS Linköping. Född 28 febr. 1900 i Borås. Landskanslist. - 131 — 
CARL ERNST ENOCH TOLF Linköping. Född 26 febr. 1872 i Jönköpings län. Stadskamrer. Ombudsman och 
kamrer hos Östgöta Stadshypoteksförening och Östgöta Bostadskreditförening. Av Svenska Bostadskreditkassan 
utsedd styr.-led. i sistnämnda förening, led. i styr. för Linköpings Teater A.-B., Fastighets A.-B. Västan-stång, 
A.-B. Grand Hotell och A.-B. Nya Centralbryggeriet, sckr. i Linköpings Elektriska Kraft-och 
Belysningsförening, ordf. i styr. för Rederi-A.-B. Linköping-Nyköping m. m. PER TOLLIN Linköping. Född 18 april 1862 i Högby, Östergötlands län. Verkst, direktör i Östergötlands ömsesidiga oly eks falls försäkr.-bolag 
Egid. F. d. stadsfullmäktig oc<h landstingsman, f. d. v. dir - , i Östergötlands läns brandstodsbolag. R. N. O., R. V. 
0. f - SVEN TORGERSRUUD Linköping. Född 21 jan. 1871 i Jönköping. Byggnadskonsulent hos Östergötlands 
läns hushållningssällskap. Led. av Linköpings byggnadsnämnd och hälsovårdsnämnd, ordf. i stvr. för Mörnerska 
stiftelsen. R. V. O. ROLF ISIDOR TROLLE Linköping. Född 16 dec. 1883 i Sundsvall. Konstnär. Stud. vid 
Konstakademien 1904—07, studieresor i Spanien, Italien och Frankrike. Utställde med "De frie" 1912. 
Utställningar i Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och England. Rep. Nationalmuseet, Östersunds, 
Hudiksvalls, Västerås och Linköpings museum, Lunds universitets kon-viktorium samt i museer i Cordobo, 
Sydamerika. — 132 —EINAR TROTZIG Linköping. Född 6 nov. 1890 i Tönnersjö församling, Hallands län. 
Direktör för Frökon troll-anstalten i Linköping. Sekr. hos Östergötlands Fröodlareförening, led. i styr. för 
Sveriges Fröodlareförbund och Sveriges Centrala Fröråd. SVEN TRUEDSSON Linköping. Född 20 juli 1907 i 
Lövestads socken, Malmöhus län. Förvaltare och tjänsteman i A.-iB. Svensk Jordförmedling. JOHN EUGEN 
TRÄFF Linköping. Född 4 dec. 1892 i Värnamo. Handlande. Inneh, av firma David Ivarzons Eftr., Kungsgatan 
23, Linköping. Led. av Linköpings Köpmannaförenings specerisek-tions prisnämnd, suppl, i Linköpings 
Köpmannaförenings styr., kretsombud i Linköpings städs fattigvård, led. i styr. för Linköpings 1 :sta 
baptistförsamlings byggnads-fören. "Rätt & Sanning". KARL E. TÖRNKVIST Linköping. Född 30 dec. 1878 i 
Nykil, Östergötlands län. Distriktschef. F. d. led. av fattigvård s s tyr elsen. — 133NILS TÖRNQUIST 
Linköping. Född 27 febr. 1883 i Karlskrona. Redaktör. Medarbetare i Östgöta Gorrespon-denten. CARL JOHAN 
UGGLA Linköping. Född 1 dec. 1879 i Arvika landsförs. Ingenjör. Chef för mekaniska avd. vid A.-B. Svenska 
Järnvägsverkstäderna. Ordf. i styr. för Linköpings städs lärlings- och yrkesskolor samt Ljungstedtska skolan, 
ordf. i styr. för A.-B. Allbaka, styr.-medlem i Fören. Tegelbruken och. Linköpings Armatur och Metallfabriks 
A.-B. Innehaft ett flertal förtroendeuppdrag inom stadens styrelser och nämnder. KNUT ALBERT ULLHOLM 
Linköping. Född 13 jan. 1890 i Mellby, Skaraborgs län. v. Konsul. Tyska rikets v. konsul. Verkst, dir. i A.-B. K. 
A. Ullholm och i A.-B. Linköpings Strumpfabrik. Led. av Östergötlands och Södermanlands handelskammare, 
led. i styr. för Svenska Textilgrossisternas Riksförbund, ordf. i Deutsch-Schwedischer Verein. R. V. O. - 134 — 
ADOLF GOTTHARD WAHLBECK Linköping. Född 5 maj 1880 i Linköping. Ingenjör. Verkst, direktör i A.-B. 
Wahlbecks Fabriker, Johannesborg, Linköping. MARIA VICTORIA VALENTIN Linköping. Född 1 sept. 1894 i 
Sangor, Indien. Småskollärarinna. Ordf. i Linköpingskretsen av Sveriges Småskollärarinneförening. NILS 
TEODOR WALLANDER Linköping. Född 9 nov. 1875 i Getinge, Hallands län. Läroverksadjunkt. Rektor för 
Linköpings städs lärlings- och yrkesskolor samt Ljungstedtska skolan. GUSTAF ADOLF WALLÉN Linköping. 
Född 2 nov. 189,2 i Linköping. Länsnotarie av lia klass. — 135 —BENGT WASÉN Linköping. Född 24 april 
1907 i Hässleby, Jönköpings län. Fotograf. Inneh, av fotografi-atelieren "Atelier Wasén". HUGO BERNHARD 
WASTENSON Linköping. Född 9 mars 1870 i Hälsingborg. Apotekare. Inneh, av apoteket Kronan i Linköping. 
Led. av Stadsfullm, och kyrkofullm., led. i styr. för Linköpings kom. flickskola, led. av apotekar-soc. direktion, 
led. i styr. för apotekens kontrollabora-torium och av apot. löne- och skiljenämnd, fullm. för Sv. 
Apotekarförbund. Har från trycket utgivit ett flertal skrifter och avhandlingar, huvudsakligen på den 
farmaceutiska kemiens område. R. V. O. KARL STURE HJALMAR WEIDEFORS Linköping. Född 4 juli 1907 
i Linköping. Handlande. Inneh, av firma Weidefors' Gigarr-& Fotomagasin, Storgatan 3. it, FRED. WEIZER 
Linköping. A Född 1 okt. 1887 i Ulrika församling, Östergötlands län. Redaktör. Ombudsman för 
Bondeförbundets Östgötadistrikt. Politisk redaktör för Östgötabygdens Tidning. Sergeant i Kungl. Svea 
artilleriregementes reserv. En av den svenska bonderörelsens banbrytare. — 136 —ARVID EMIL WENKER 
Linköping. Född 19 jan. 1899 i Gällaryd, Jönköpings län. e. Länsbokhållare. JOSEF A. WENNEBERG 
Linköping. Född 1 okt. 1882 i Aster, Örebro län. Disponent hos A.-B. P. A. Norrdell, Linköping. KARL ARV. 
WENNEBERG Linköping. Född 2ö juli 1871 i Aster, Örebro län. Kassör. F. d. led. av fattigv.-styr., f. d. 
bokhållare och inspektor, efter genomgångna studier i Skåne, Halland, Småland, Västmanland och Östergötland 
såsom inspektor. Led. av Linköpings- och Östgöta sångarförbund jämte Linköpings Dom-kyrkokör. GUSTAF 
WALTER WENNERBERG Linköping. Född 13 febr. 1904 i Kisa, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av 
Automobilfirma Walter Wennerberg, Linköping. — 137 -EINAR WERNER Linköping. 

Född 4 dec. 1891 i Vetlanda. Rankkassör i A.-B. Skånska Banken. Medlem av Svenska Revisorsamfundet. 

O. WESSER 
Linköping. 

Född 31 okt. 1880 i Vårdnäs. Disponent vid Östergötlands Andelsslakteriförening. 

ERIC ALBERT WES STRÖM 
Linköping. Född 2 febr. 1899 i Köping, 

Västmanlands län. Stiftsjägmästare i Linköpings stift.KARL GUSTAF WESTERBERG Linköping. Född 10 
mars 1905 i Skara. Veterinär. 2:dre assistentveterinär vid Östergötlands läns hushållningssällskap. STEN 
ALFRED WESTHOLM Linköping. Född 22 april 1898 i Stockholm. Stadsarkitekt. Byggnadskonsulent i 
Åtvidaberg, byggnadsinspektör i Malfors, sela - , i Östergötlands Tekn. Förening. PER VALDEMAR NICOLAUS 
WESTLING Linköping. Född 22 dec. 1900 i Örebro. Advokat. Sekr. hos Östergötlands läns landsting, tax.- 
nämndsordf., led. av lokalstyr, för A.-B. Skånska Banken, ombud för Stockholms, Göteborgs m. fi. 
köpmannaföreningai', Riksförsäkringsanstalten, K. A. K., Motormännens Riksförbund m, m. KARIN 
WETTERSTRÖM Linköping. Född 27 mars 1908 i Linköping. Fröken. Kassör hos Östergötlands läns 
hushållningssällskap. Sekr. i Yrkeskvinnors Klubb i Linköping. — 139 —GUSTAV FREDRIK EINAR 
WIBERG Linköping. Född 22 juli 1889 i Östergötlands län. Direktör för E. Wibergs Färghandels A.-B. JOHN 
WICKSELL Tannefors, Linköping. Född 3 febr. 1906 i Linköping. Färghandlare. Inneh, av firman Wicksells 
Färghandel, Nya Tanneforsvägen 54. FOLKE WIDH Linköping. Född 20 febr. 1912 i Linköping. Frisörmästare. 
Inneh, av Frisérsalong, V. Vägen 5. Medlem i'Svenska Frisörföreningen. K. S. WIELAND Linköping. Född 19 
febr. 1883 i Norra Vi. Hypo-tekskassör i Östgöta Hypoteksförening. Ombudsman för Östergötland av 
Riksförbundet Sveriges Försvar. — 140 -CARL IVAR WIGART Linköping. . Född 27 maj 1866 i Horn. 

Känner. Överförmyndare. CALEB WIGOFF Linköping. Född 10 mars 1877 i Tranås. Grosshandlare. Direktör i 
A.-B. G. & E. Erikson. Ordf. i Linköpings Skrädd'eriidkareförening, kassaförvaltare i Linköpings Handlandes 
Pensionskassa, huvudman i Linköpings Sparbank. NILS JOHAN LEONARD WILANDER Linköping. Född 25 
jan. 1875 i Skivarp, Malmöhus län. Postdirektör i Östra distriktet. R. V. O. Censor vid olika examina vid 
postverkets undervisningsanstalt 1928—31. HANS ANDERS JOSUA WILLÉN Linköping. Född 23 nov. 1891 i 
Tengene, Skaraborgs län. Fil. mag. Adjunkt vid högre allm. läroverket i Linköping. Sekr. för Linkö-pingsavdeln. 
av Riksfören. för svenskhetens bevarande i utlandet. — 141 —SIMON A. E. WIRF Linköping. Född 28 okt. 

1902 i_ Norrköping. Filialföreståndare för Östgöta-Lantmännens Centralförening. EINAR AUGUST WIMAN 
Linköping. Född 6 okt. 1890 i Stockholm. Häradsskrivare. Juris kandidat. Ordf. i taxeringsnämnden för 
Linköpings stad m. fi. distrikt. GUSTAV WITT Linköping. Född 5 maj 1887 i Kalmar. Fil. Dr., Lektor vid h. a. 
lärov, i Linköping. Led. av domkapitel, .Stadsfullm., aktuarie i Östergötl, livränteanstalt samt Olycksfallsför- 
säkr.-bol. Egid, ordf. i styr. för Link. kommunala flickskola, led. av styr. för stifts-och landsbibi., av lokalstyr, för 
h. a. lärov. m. fi., huvudman för Linköpings Sparbank. CARL WITTBERG Linköping. Född 17 juni 1879 i 
Hemse, Gottlands län. Stadsläkare. R. V. O. Stadsfullmäktig, led. av beredningsutskottet, ordf. i 
hälsovårdsnämnden, fullmäktig i Sveriges Läkareförbund. — 142NILS HILMER WRANNE Linköping. Född 
27 april 1892 i Kalmar. Förste provinsialläkare i Östergötlands län. Medicinalstyr. representant i styr. för 
Östergötlands erk. Centralsjukkassa, förtroende-läkare i nämnda kassa, ordf. i landstingets epideminämnd, 
barnmorskestyr, och distriktsvårdsstyr., medlem i distriktsstyr, av Sv. Röda Korset, suppl, i styr. för Kommunala 
Flickskolan i Linköping, läkare vid Linnéskolan i Linköping, medlem i ett flertal statliga och 
landstingsutredningar m. m. IVAR WÅLSTEDT Linköping. Född 13 okt. 1891 i Järna församling, Kopparbergs 
län. Agronom. Fil. lic. Föreståndare för Sveriges Utsädesförenings Östgötafilial. KARL-ERIK M. 

ZAGKRISSON Linköping. Född 29 sept 1886 i Sala landsförsamling, Västmanlands län. Fil. måg., 
folkskolinspektör. Led. av Stadsfullm, och kyr-ko fullm., ordf. i barnavårdsnämnden, ordf. i K. E. Westmans stiftelse för skollovskolonier, ordf. i styr. för Linköpings arbetsstuga, ordf. i föreläsn.-anstalten, ordf. i Barnens 
Dags Centralorganisation, led. av styr. för 5. distr, av Svenska Röda Korset. BRUNO ZIEGLER Linköping. 

Född 29 jan. 1874 i Leipzig. Fabrikör. Inneh, av Linköpings Wellpappfabrik och Svenska Förbandsfabriken. — 
143JOHAN OLOF von ZWEIGBERGK Linköping. Född 15 jan. 1874 i Borås. Ingenjör. Medinnehavare av 
Östergötlands Tekniska Konsultations- & Besiktningsbyrå i Linköping. ALGOT FRITJOF ABOM Linköping. 
Född 25 jan. 1906 i Vånga. Kamrer hos Malte Månsons Auto Mek. Verkstäder, Linköping. DAVID JOEL 
ABOM Linköping. Född 5 april 1878 i Kärna, Östergötlands län. Överlärare. Kyrkovärd, kyrkokassör i S:t Lars 
förs., ordf. i K. F. U. M. CARL ERIK RUDOLF ÅHLSTRÖM Linköping. Född 7 febr. 1899 i Klockrike socken. 
Landskontorist. Ordf. i taxeringsnämnderna för Asibo, Malexanders och Blåviks socknar. — 144THOR 
ÅKERSTEDT Linköping. Född 14 okt. 1887 i Bjuråker, Gävleborgs län. Disponent vid A.-B. Eduard 
Andersson, Linköping. Ordf. i Linköpings Beklädnads- .& M an u fak tu rh andi are fö ren ing, styr.-led. i Linköpings 
Köpmannaförening och Östergötlands Köpmannaförbund. ERIK AMARK Linköping. Född 25 april 1870 i 
Glanshammar, Örebro län. Grosshandlare. EINAR JOHAN FREDRIK ÅSTRAND Linköping. Född 18 sept. 
1898 i Falköping, Skaraborgs län. Disponent i A.-B. Naftasyndikat. GUSTAF EINAR ÅSTRAND Linköping. 
Född 20 maj 1900 i Linköping. Kassör. Föreståndare för A.-B. Droskbilägarnas Automobilverkstad. Revisor i 
Linköpings stad. — 145 — 10SVEN ARNE ÅSTRÖM Linköping. _ Född 2 juli 1904 i St. Åby församling, 
Östergötlands län. Advokat. Delägare i "Advokatbyrån i Linköping" sedan 11933. Led. av Sveriges 
Advokatsamfund, v. krigs-fiskal. MARTIN ÄNGQUIST Linköping. Född 7 jan. 1880 i Hällestad. Fabrikör. 
Färgeri & Kemisk Tvättanstalt. JOHN ADOLF ÅSTRAND Linköping. Född 22 aug. 1867 i Sunds socken, 
Östergötlands län. Auditör. F. d. ombudsman vid Östgöta Hypoteksförening. V. ordf. i centralstyr, för 
Östergötlands Ensk. Bank A.-B., ordf. i styr. för Östra Centralbanans Järnvägs A.-B., hedersmedlem i Fören. 
mellan ombudsmännen hos Sveriges Lands-hypoteksfören., f. d. auditör vid Kungl, i :sta liv-grenadjärreg:tet, f. 
d. sekr. hos Östergötl, läns landsting, f. d. ordf. i Linköp. Utmin.- o. Utskänk-ningsbolag, Östra Sv. Systembol.- 
fören. o. Förtroendenämnd, f. d. ordf. i Linköpingskretsen av Sv. Röda Korset, f. d. medlem av Kontrollrådet, f. 
d. verkst, dir. och ordf. i Kinda Kanals A.-B., f. d. ordf. i styr. för Statens uppfostringsanstalt å Bona, f. d. 
medlem av Stadsfullm, och dess be-redn.-utskott. K. V. O., R. N. O., Svenska Röda Korsets G. M., Pro Patrias 
stora G. M.HELGE O. ÖDLUND Linköping. Född 16 maj 1883 i Njurunda. Civilingenjör. Yrkesinspektör i 
3:dje distr., Linköping. R. V. O. GUSTAF ADOLF ÖSTERBERG Linköping. Född 9* nov. 1879 i Göteborg. 
Fabrikör. Delägare i firman Litotryck, Österberg & G:o. Medlem av hantverksföreningen. — 147 — MJÖLBY 
ANDERS PETTER ADOLFSSON Stora Grönlund, Mjölby. Född 5 juni 1862 i Rinna socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. F. d. led. av stadsfullmäktige, kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, medlem av 
hushållningssällskapet. ERIK HENNING ALMGREN Mjölby. Född 29 juni 1886 i Ramundeboda. 
Ledningsmästare vid Statens Järnvägar. Inneh, av guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst. 149 —O. W. 
ANDERSON Hulterstad, Mjölby. Född 6 nov. 1884 i Asks församling, Östergötlands län. Inspektor vid 
Hulterstads egendom. Medlem av hushållningssällskapet. ADOLF EDVIN ANDERSSON Lärketorp, Mjölby. 
Född 16 sept. 1875 i Lärketorp, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av Stadsfullm., skiftesgodeman vid 
lantmäteriför-rättningar, led. av pensionsnämnden och tax.-nämnden, styr.-led. i Vifolka Sparbank, v. ordf. i 
hushållskretsen och medlem av hushållningssällskapet. ARNOLD ANDERSSON Mjölby. Född 12 nov. 1908 i 
Stockholm. Färgare. Delägare i Mjölby Färgeri och Mekaniska Tvättanstalt, Mjölby. ERIC LEONARD 
ANDERSSON Mjölby. Född 19 dec. 1881 i Kylingared. Köpman. Körsnär. Inneh, av N. H. Wik-lunds Eftr., 
Hatt-, Moss- & Pälsvaruaffär. Medlem av Mjölby med omnejd Köpmannaförening, medlem av 
manufakturnämn-den. — 150 —ESKIL ANDERSSON Mjölby. Född 12 juni 1894 i Eskilstuna. Stadskamrer. 
GERTRUD ANDERSSON Mjölby. Född 21 juli 1893 i Forsa, Gävleborgs län. Fru. Delägare och medarbetare i 
N. H. Wiklunds Eftr., Hatt-, Moss- & Pälsvaruaffär, Mjölby. GUNNAR ANDERSSON Gåvarp, Mjölby. Född 3 
dec. 1890 i Gåvaip, Mjölby. Lantbrukare. Medlem av Mjölby hushållskrets, kassör i Habblarps el. distr.- 
förening. HENNING MAGNUS ANDERSSON Lundby Skattegård, Mjölby. Född 26 sept. 1886 i Lundby, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av hushållningssällskapet och R. L. F. — 151 —KARL 
ANDERSSON Mjölby. Född 21 nov. 1893 i Mjölby. Fabrikör. Inneh, av Holmens Möbelfabrik. Medlem av Mjölby Hantverksförening, led. av kyr-kofullm., suppl, i drätselkammaren. KLAS OSKAR ANDERSSON O. 
Lärketorp, Mjölby. Född 7 juli 1878 i Lärketorp, Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av Mjölby 
hushållskrets. KNUT ANDERSSON Lundby Skattegård, Mjölby. Född 23 sept. 1906 i Mjölby. Hemmansägare. 
FHER J. H. ANDERSSON Mjölby. Född )2 juni 1894 i Ekebyborna, Östergötlands län. Köpman. 
Herrekiperings-& konfektionsaffär. Medlem av Mjölby med omnejds Köpmannaförening. — 152SVEN ELIS 
ANDERSSON Mjölby. Född 17 april 1905 i Säby församling, Jönköpings län. Disponent för A.-B. Mjölby 
Mössfabrik. JOHAN VIKTOR BERG Mjölby. Född 29 sept. 1879 i Malmbäcks socken, Jönköpings län. 
Fabrikör. Inneh, av Mjölby Ram- och Träindustri. Medlem av Mjölby Hantverksförening. NILS ÅKE BERG 
Mjölby. Född 2 febr. 1909 i Mjölby. Verkmästare i Mjölby Ram- och Träindustri. PER MAGNUS ERIK BERG 
Mjölby. Född 21 febr. 1915 i Mjölby. Medarbetare i Mjölby Ram- och Träindustri. — 153 -HARRY G. 
BERGLUND Mjölby. Född 9 mars 1900 i Stockholm. Forstmästare. Skogsförvaltare vid Östergötlands 
Häradsal 1 männingar. TORSTEN OLOF BERGMAN Mjölby. Född 15 juli 190'5 i Linköping. Kassör i Rejners 
Industri A.-B., Mjölby. ERIK BERGVALL Mjölby. Född 29 mars 1892 i Kvillinge socken, Östergötlands län. 
Direktör. Ordf. och verkst, direktör i Mjölby Gjuteri & Mek. Verkstads A.-B., Primoverken, styr.-led. i 
Östergötl. Ensk. Bank A.-B., Mjölby, styr.-suppl, i Mjölby stads elektricitetsverk, suppl, i Mjölby stads 
taxeringsnämnd, skattmästare i Östgöta Sångarförbund, Linköping, i Mjölby Arbetareförening och i Mjölby 
Fastighetsägareförening, styr.-led. i Mjölby allmänna sjuk- och begravningskassa, inspektor för Mjölby stads 
lärlings-och yrkesskola. AXEL BJÖRNE Mjölby. Född 23 mars 1886 i Hjo. Distriktsveterinär i Mjölby distrikt. 
Besiktnings veterinär - vid köttbesiktningsbyrån. Led. av hälsovårdsnämnden. — 154 —FREDRIK ADOLF 
BLOM Mjölby. Född 20 febr. 1885 i Sya socken, Östergötlands län. Byggnadssnickare. Led. av Stadsfullm., 
suppl, i dess beredningsutskott, led. av skolstyr. och dess ekonominämnd, medlem av hembygdsföreningen. K. J. 
HERBERT BLOMÉR Mjölby. Född 21 april 1899 i Mjölby. Ingenjör. Rektor för Mjölby stads skolor för 
yrkesundervisning. Led. av brandstyr. Ombud för Försäkrings A.-B. Ocean, Nornan och Försäkringsbolaget 
Valand. NILS ANKER BOGREN Johannelund, Eldslösa, Mjölby. Född 16 aug. 18991 i Fornåsa. Köpman. 
Inneh, av speceri- och diverseaffär - . Medlem av Mjölby med omnejd köpmannaförening. NILS HARALD 
BORIN Mjölby. Född 14 aug. 1906 i Skänninge. Köpman. Inneh, av speceri- och delikatessaffär - . Medlem av 
Mjölby med omnejd köpmannaförening. — 155 —KARL IVAR BRAGE Kungshöga, Mjölby. Född 24 dec. 

1897 i Högby, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av bil- och motorverkstad. ISAG RINALDO BRANDT 
Mjölby. Född 7 okt. 1897 i Hunnebostrand, Göteborgs- och Bohus län. Stenhuggeriidkare. Specialité: gravvårdar 
och byggnadssten. Medlem av hantverksföreningen. GUSTAF HERMAN BRODÉN Eldslösa, Mjölby. Född 18 
nov. 1869 i Ålem, Kalmar - län. Häradsdomare. Stadsfullmäktig, huvudman och revisor i Vifolka Sparbank, 
värderingsman i Östergötlands Hypoteksfören., lantbruksombud, led. av kyrkorådet, kyrkofullmäktige och 
boställsstyrelsen. MAURITZ WILHELM BROGREN Mjölby. Född 22 sept. 1889 i Glumslöv, Malmöhus län. 
Läroverksadjunkt. Fil. mag. Led. av valnämnden och biblioteksstyr. Forn-vårdare i hembygdsföreningens 
styrelse. — 156 —CARL MARTIN G AHLFORS Mjölby. Född 19 jan. 1804 i Asby, Östergötlands län. 
Köpman. Inneh, av speceri- och bosättningsaffär - , Led. av hälsov.-nämnden, suppl, i tax.-nämnden, led. av 
kyrkofullm., medlem i Köpmannaförening i Mjölby m. omnejd, styr.-led. i Mjölby missionsförs. och Mjölby 
blåbandsfören., medlem i Mjölby hembygdsförening. ARTHUR VALENTIN CARLSON Mjölby. Född 12 jan. 
1893 i Mjölby. Frisörmäs-tare. Medlem av Svenska Frisörföreningen och Mjölby Hantverksförening. AXEL 
OTTO CARLSSON Mjölby. Född 29 dec. 1871 i Rinna socken, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Ram-och 
Lyxfabriken Håga, Mjölby. Medlem av Mjölby Hantverksförening. DAVID CARLSSON Mjölby. Född 31 juli 
1904 i Veta socken, Östergötlands län. Bagaremästare. Inneh, av finibrödsbageri. — 157 —ERNST ALGOT 
CARLSSON Kungshöga, Mjölby. Född 16 juli 1894 i Högby församling, Östergötlands län. 
Sadelmakaremästare. KARL IVAR CARLSSON Mjölby. Född 24 aug. 1892 i Svanhals socken, Östergötlands 
län. Sadelmakaremästare. Led. av kyrkorådet och kyrkofullm., v. ordf. i Mjölby Hantverksförening, led. av 
taxeringsnämnden, ordf. i Mjölby Fruktodlare-förening. JOHN ALBERT CARLSTRÖM Mjölby. Född 4 mars 

1898 i Älvestad, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av speceri-och diverseaffär. Kassör i Mjölby med omnejd 
köpmannaförening sedan 1929, revisor i Mjölby stad 1932—35. FRITHIOF OLOF EDVARD DAHLBY Komministergården, Mjölby. Född 12 okt. 1903 i Stettin, Tyskland. Komminister. Teol. kand. 158 —GÖSTA 
WERNER DAHLSTRÖM Mjölby. Född 6 aug. 1907 i Mjölby. Disponent vid A.-B. Mjölby Intar - sia. KNUT 
WERNER DAHLSTRÖM Mjölby. Född 11 jan. 1878 i Tunabergs socken, Södermanlands län. Fabrikör. A.-B. 
Mjölby Intarsia. Styr.-led. i Mjölby Hantverksförening och Mjölby städs skolor för yrkesundervisning. HARRY 
DICKSON Mjölby. Född 5 jan. 1905 i Mjölby. Fabrikör. Delägare i firma Dickson & Son, Möbelfabrik, Mjölby. 
Kassör i Mjölby Simsällskap. LUTHERUS DIGKSON Mjölby. Född 2 nov. 1877 i Hammar, Örebro län. 
Fabrikör. Delägare i firma Dickson & Son, Möbelfabrik, Mjölby. Medlem av Mjölby Hantverksförening. — 159 
—ARTHUR ELWING Mjölby. .. Född 27 jan. 1895 i Älvestads socken, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av 
Elwings Charkuterifabrik samt Slakteri-och Charkuteriaffär, Mjölby. Medlem av Mjölby Hantverksförening och 
hembygdsförening. LINNEA ELWING Mjölby. Född 2 juli 1894 i St. Åby, Östergötlands län. Fru. Delägare i 
Elwings Charkuterifabrik samt Slakteri- och Charkuteriaffär Mjölby. EINAR ENEGREN Mjölby. Född 7 juni 

1888 i Mjälldrunga, Älvsborgs län. Grosshandlare. Pappersvaror en gros. CARL ERIK HJALMAR 
EHRENKRONA Hulterstad, Mjölby. Född 3 juni 1860 i Hulterstad, Östergötlands län. F. d. överstelöjtnant. 
Friherre R. S. O. — 160 -SIGNE EMMY ANDREA EHRENKRONA f. WESTMAN Mjölby. Född 27 okt. 1877 
i Jönköping. Friherrinna. Led. av Röda Korset och. Fredrika Bremerförbundet, ordf. i Fören. Östergötlands Barn. 
BRITA ERICSSON Mjölby. Född 9 mars 1880 i Bollnäs, Hälsingland. Fröken. Inneh, av Nya Hatt- och 
Mössaffären, Mjölby. Medlem av Mjölby med omnejd Köpmannaförening och Röda Korsets Mjölbykrets. G. 

FR. ERIKSSON Mjölby. Född 19 nov. 1883 i Vänersborg. Boktryckare. Verkst, chef för Mjölby Boktryckeri A.- 
B. Led. av Stadsfullm., sekr. i Mjölby Hantverksförening, led. i yrkesskolans styr. ELIS G. ERIKSSON Mjölby. 
Född 11 sept. 1-907 i Eskilstuna. Boktryckare. Delägare och medarbetare i Mjölby Boktryckeri A.-B. Sekr - . i 
Mjölby Simsällskap. — 161 — 110LA D FORSS Mjölby. Född 14 april 1912 i Vikingstad. Fabrikör. Delägare i 
firma Forss Gummiverkstad, Mjölby och Motala. JAN GUNNAR CHRINTZ-GATH Mjölby. Född 24 dec. 1895 
i Kristianstad. Ban kk assör i A.-B. Skånska Banken, Mjölby. Ombud för Brand- & Livförs. A.-B. Svea och 
Försäkrings A.-B. Mälaren, stadsrevisor i Mjölby. NILS ERIK GRANQVIST Mjölby. Född 27 dec. 1894 i 
Mjölby. Droskbilägare. V. ordf. i Mjölby hembygdsförening, ordf. i Östergötlands läns Trafikbilägare-förening 
och i Droskbilägareförbundet av Sveriges Trafikbilägares Riksförbund. ERIC E. GUSTAFSON Mjölby. Född 14 
febr. 1883 i Mjölby. Byggnadsingenjör. Led. av drätselkammaren, byggnadsnämnden, vattenverkets styr. och 
fastighetsnämnden. — 162 —ERIC RUDOLF GUSTAFSSON Mjölby. Född 10 mars 1895 i Hultsfred, Kalmar 
län. Köpman. Delägare i Mjölby Foder-varu A.-B. GUSTAF GUSTAFSSON Mjölby. Född 14 nov. 1889 i 
Vikingstad, Östergötlands län. Skorstensfejaremästare. Medlem av Svenska Kommunalarbetareförbundet och 
hembygdsföreningen. KARL TORSTEN GUSTAVSSON Mjölby. Född 3 juli 1904 i Kimstads församling, 
Östergötlands län. Handlande. Inneh, av speceri- och diverseaffär - . KARL BERTIL GÄFVERT Mjölby. Född 28 
mars 1907 i Mjölby. Delägare i G af verts Mek. Verkstad. — 163 —KARL FREDRIK GAFVERT Mjölby. Född 
10 juni 1882 i Mjölby. Fabrikör. Inneh, av Gäfverts Mek. Verkstad. SIXTEN FREDRIK GAFVERT Mjölby. 
Född 3 jan. 1910 i Mjölby. Delägare i Gäfverts Mek. Verkstad. CARL OLOF HAGELIN Mjölby. Född 15 febr. 

1889 i Mjölby. Bankdirektör. Ordf. i varmbadhusstyr. NILS AUGUST HAGELIN Hadelöv, Mjölby. Född 25 
febr. 1887 i Hadelöv, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i Mjölby hushållskrets av Hushållningssällskapet, 
styr.-led. i Vifolka-Valkebo och Mjölby städs hushiållsgille, låneombud för Östergötlands läns lånenämnd för 
Vifolka och Göstrings härader samt Mjölby och Skänninge städer. — 164 —FRITZ FERDINAND HAGREN 
Mjölby. Född 25 maj 1879 i Ulricehamn. Postmästare. Innehar - guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst, 8. 
storlek. ERNST PATRIK HALL Mjölby. Född 28 april 1886 i Veta socken. Kontorschef i firma Oscar - Hall. 
FRANS OSCAR HALL Mjölby. Född 14 dec. 1852 i Veta. Kommissio-när och auktlonsförrättare. JOHN ERIK 
HALL Mjölby. Född 22 aug. 1881 i Veta socken. Kontorschef och kassör i firman Oscar Hall samt Aktiebolaget 
Skogssjöbaden. 165 —JOHAN AUGUST HAMMERS Mjölby. Född 8 febr. 1887 i Målilla församling, Kalmar 
län. Kyrkoherde i Mjölby. Fil. kand., teol. lic. Ordf. i Mjölby kyrkoråd, kyrkofullm. och kyrkostämma, led. av 
barnavårdsnämnden, ordf. i stiftelsen Mjölby Församlingshem och Mjölby kyrkogårdsnämnd. Inspektor för 
Mjölby samrealskola. HOLGER RUDOLF HJERTZELL Mjölby. Född 16 juli 1908 i Kumla, Örebro län. Styr.- 
led. och medarbetare i Mjölby Möbel A.-B., Mjölby. EINAR HOLM Mjölby. Född 4 april 1902 i Sömmen, Jönköpings län. Verkmästare vid Mjölby Decoupeur-fabrik. EDVIN HOLMER Mjölby. Född 2 aug. 1896 i 
Växjö. Fabrikör. Inneh, av Holmérs Konfektionsfabrik, specialtillverkning av kostymer, sportkläder, byxor och 
kjolar. Inneh, av Edvin Holmérs Manufaktur- & Kapp af f är, Mjölby. Ordf. i Mjölby Allm. Idrottsf. 1925—35, 
styr.-led. i Östergötl. Köpmannaförb. och i skolstyr. i Mjölby, styr.-suppl, i Sv. Beklädnads- & 
Manufakturhandlareförening. — 166 —EMIL HOLMER Mjölby. Född 16 dec. 1875 i Julita socken, 
Södermanlands län. Handels trädgårdsmästare. Inneh, av Mjölby Handelsträdgård. Ordf. i Västra Östergötlands 
Trädgårdssällskap, medlem i hantverksföreningen. JOSEF HOLMER Mjölby. Född 19 mars 1901 i Växjö. 
Medarbetare i Edvin Holmérs Manufaktur- & Kappaffär. MARTIN VICTOR HOLSTENSON Mjölby. Född 11 
april 1900 i Ödeshög, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av speceri-och bosättningsaffär. Sekr. i Mjölby med 
omnejd Köpmannaförening. EINAR HAKANSON Mjölby. Född 6 juni 1897 i Väderstad, Östergötlands län. 
Kontorschef vid Primo verken, Mjölby. — 1670L0F GUSTAF HÖKERBERG Mjölby. Född 6 maj 1874 i 
Stockholm. Stationsinspektor. R. V. O. V. ordf. i S. J. Sta-tionsinspektorsfören. och S. J. Befälsför-hund. Led. av 
kyrkofullm., kyrkogårdsnämnden, folkskolestyr, (ordf. där 1931— 33), yrkesskolstyr., Stadsfullm. 1931—34 och 
kyrkorådet 1928—34. ERIK IDMARK Mjölby. Född 28 mars 1899 i Forserum, Jönköpings län. Köpman. 
Herrekipering och herrkonfektion i Mjölby. GOTTFRID JACOBSSON Särstad, Mjölby. Född 22 juli 1885 i 
Säby socken, Jönköpings län. Lantbrukare. Led. av Mjölby skolstyr., styr.-led. i Mjölby missionsförening, styr.- 
led. i Mjölby moderata valmansförening, medlem av Hushållningssällskapets hushållskrets och Mjölby 
hushållsgille, medlem av R. L. F. KARL DAVID JAKOBSSON Slomarp, Mjölby. Född 11 juli 1871 i Veta, 

Östergötlands län. F. d. disponent. F. d. kom.-fullmäktig-168 —KARL INGVAR FOLKE JAKOBSON 

Slomarps Säteri, Mjölby. Född 11 jan. 1902 i Mjölby. Arrendator av Slomarps Säteri, Mjölby. BERTIL 
HERMAN OLOV JOHANSSON Mjölby. Född 30 nov. 1 !913 i Vallsjö, Jönköpings län. Skulptör. Delägare, 
medarbetare och styr.-led. i Mjölby Möbel Aktiebolag. ERIK AUGUST JOHANSSON Mjölby. Född 7 jan. 1901 
i Heda församling, Östergötlands län. Jur. kand., e. o. hovrättsnotarie. Delägare i Lyzell & Johanssons 
Advokatbyrå, Mjölby. GUNNAR JOHANSSON Mjölby. Född 14 okt. 1876 i Veta. Köpman. Chef för 
Slakterifirman A. Johansson & G:o. — 169 —KARL OUNNAR HARRY JOHANSSON Mjölby. Född 26 juli 
1905 i Höreda församling, Jönköpings län. Poliskonstapel. Kontrollant för nöjesskatten. Led. i styr. för Västra 
Östergötlands Polisförening. KARL GUSTAV HARRY JOHANSSON Mjölby. Född 3 okt. 1905 i Mjölby. 
Urmakare-mästare. Medlem av I. O. G. T., Östergötlands Urmakareför. och Sveriges Urmakareförbund. KARL 
HERMAN JOHANSSON Mjölby. Född 19 maj 1884 i Östra Torsås, Kronobergs län. Fabrikör. Delägare i Stuf- 
verums Möbelfabrik, Mjölby. Medlem av Mjölby Hantverksförening. KLAS HERMAN JOHANSSON Mjölby. 
Född 9' okt. 1888 i Vallsjö, Jönköpings län. Disponent vid Mjölby Möbel Aktiebolag. — 170 —NILS PAUL 
JOHANSSON Egeby, Mjölby. Född 17 maj 1883 i Ö. Tollstad, Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av 
hushållningssällskapet. STEEN S. V. JOHANSSON Mjölby. Född 9 juni 1907 i Mjölby. Målaremästare. 
Delägare i målerifirman Th. Johanssons Eftr., Mjölby. THOR ALBIN JOHANSSON Mjölby. Född 27 aug. 1879 
i Mjölby. Målarmästare. Medlem av Mjölby Hantverksförening. THOR SVEN WALENTIN JOHANSSON 
Mjölby. Född 23 juli 1911 i Mjölby. Målaremästare. Delägare i målerifirman Th. Johanssons Eftr., Mjölby. — 
171 —BROR MAGNUS JONSSON Mjölby. Född 29 sept. 1901 i Alsheda, Jönköpings län. Kassör i firman 
Handelsbolaget Karl Theorell, Mjölby. DAVID GUNNAR JONSSON Mjölby. Född 4 juni 1896 i Röks socken, 
Östergötlands län. Köpman. Inneh, av D. G. Jonssons Färg- & Kemikalieaffär, Mjölby. Medlem av Mjölby m. 
omnejd Köpmannaförening, Östergötl. Färghandlare Förening och Östra Sveriges Tapethandlareförening. Inneh, 
av Kem.-tekn. fabriken Gito, Mjölby. AAGE EMIL BORUP-JÖRGENSEN Mjölby. Född 5 aug. 1899 i 
Frederikshavn, Danmark. Disponent. A.-B. Margarinfabriken Vega. ERNST EDVIN KARLSSON Mjölby. Född 
4 juli 1884 i Västra Harg, Östergötlands län. Byggmästare. Suppl, i brand-stodskommittén, medlem av 
Hantverksföreningen och Fastighetsägareföreningen. — 172 —GERDA KARLSSON Mjölby. Född 15 febr. 

1890 i Hagshult, Jönköpings län. Fru. Inneh, av Mjölby Mjölkaffär. GIDEON KARLSSON Mjölby. Född 24 juli 
1888 i V. Hargs socken, Östergötlands län. Byggmästare. Suppl, i brandstyr, och byggnadsnämnden, medlem av 
Hantverksföreningen. ERIK KIND AHL Hermanshult, Mjölby. Född 17 maj 1888 i Vinnerstads socken, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av Stadsfullm., suppl, i pensionsnämnden, mantalsskrivningsombud. JONN OLAF LEONARD LAMBERTH Mjölby. Född 28 juni 1893 i Skeda, Östergötlands län. Kontorist i 
Järnvaruaktiebolaget Mjölby. Bokförare. Musiker. - 173 —PER ADOLF LANDSTRÖM Mjölby. Född 16 juli 
1877 i Ekeby socken, Östergötlands län. Tapetseraremästare. Medlem av Mjölby Hantverksförening. ARWID 
LANTZ Mjölby, tf Född 29 sept. 1883 i Risinge församling, Östergötlands län. Platsredaktör för Östgöta 
Correspondentens lokalredaktion i Mjölby. Löjtnant i armén. Led. av Mjölby stadsfullmäktige, drätselkammare 
o. stadsbibliotekets styr., stadens repr. i Mjölby Allmänna Idrottsförenings styrelse, suppl, i fastighetsnämnden. 
ESKIL MAURITZ LARSON Mjölby. Född 5 jan. 1909 i Svanshals socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, 
av firma Radioförsäljningen, Mjölby. ALBERT LARSSON Mjölby. Född 24 juni 1873 i Varvs socken. 
Fastighetsmäklare. Led. och suppl, i styr. för Östgötakretsen av Sveriges Fastighetsmäklares Riksförbund. — 174 
—EMIL LARSSON Mjölby. Född 7 nov. 188,2 i Gylle församling, Malmöhus län. Målarmästare. Led. av 
stadsfullmäktige och dess beredn.-utskott, led. av pensionsnämnden, ordf. i nykterhetsnämnden och Västra 
Östergötlands hantverksdistrikt. FILIP LARSSON Mjölby. Född 24 dec. 1896 i Rinna socken, Östergötlands län. 
Fo lk skollärare. ADA TORBORG LEVIN Mjölby. Född 11 okt. 1879 i Vikingstads församling, Östergötlands 
län. Fru. Pens. distr.-barnmorska. Led. av Vita Bandets lokal-avd. i Mjölby. Kungl. Patr. Sällskapets guldmedalj. 
SCHÖLD EMANUEL LEVIN Mjölby. Född 24 febr. 1880 i Västra Eds församling, Kalmar län. T. f. 
polisöverkonstapel. Hälsov.-tillsyningsman, decinfektör, kommunal tillsyn.-man för yrkesinsp. i Mjölby. Led. av 
A.-B. Skogssjöbaden och Mjölby hembygdsförening. — 175 -CARL W. LILJEBLAD Mjölby. Född 15 april 
1887 i Viby. Plåtslagarc-mästare. Medlem av Mjölby Hantverksförening. AXEL HJALMAR LINDER Mjölby. 
Född 31 maj 1883 i Västra Ed, Kalmar-län. Byggmästare. Specialité: kyrko- och skolbyggnader. GRETHA 
LINDER Mjölby. Född 4 aug. 1892 i Högby församling, Östergötlands län. Fru. Föreståndare för Östergötlands 
läns arbetsförmedlings avd.-kontor i Mjölby. JOHAN PETRUS EMANUEL LINDHÉ Mjölby. Född 31 mars 
1896 i Glanshammars socken, Örebro län. Kommissionär. Inneh, av Skrivbyrå för utför, av maskinskrivning, 
duplicering, bokföring, deklarat., bouppteckningar m. m. — 176 —JOHAN THURE LUNDGREN Mjölby. Född 
26 april 1870 i Vingåkers socken. Södermanlands län. Bagaremästare och konditor. Inneh, av Th. Lundgrens 
Bageri och Konditori, Mjölby. Medlem av Sveriges Bageri idkarc fö ren ing och Mjölby Hantverksförening. 
GUSTAF MARTIN LUNDIN Mjölby. Född 13 juli 1882 i Stockholm. Bagaremästare. Inneh, av G. M. Lundins 
Wiener-bageri. Medlem av Mjölby baptistförsamling. OTTO VALENTIN LUNDQUIST Mjölby. Född 17 april 
1899 i Mariedam, Örebro län. Direktör för Järnvaruaktiebolaget, Mjölby. ERIC LUNDSTRÖM Mjölby. Född 16 
dec. 1885 i Mjölby. Kassör i firma A. Johansson & G:o. 12CARL ERIK LYZELL Mjölby. Född 18 nov. 1894 i 
Kristianstad. Praktiserande jurist. Delägare i Lyzell & Johanssons Advokatbyrå, Mjölby. P. AXEL J. 
LÖNNGREN Sorby skola, Mjölby. Född 11 april 18791 i Horns socken, Östergötlands län. Folkskollärare. Led. 
av kyrkofullm. och kyrkorådet, ordf. i pensionsnämnden, led. av fattigv.-styr., sekr. i -Mjölbykretsen av S. A. F. 
GUSTAF ADOLF MAGNUSSON Mjölby. Född 24 april 1872. Magasinsförman vid Mjölby Kvarn A.-B. Led. 
av stadsfullmäktige, drätselkammaren, lönenämnden, fastighetsnämnden, skolstyr. och pensions-nämnden, ordf. 
och kassör i styr. för Mjöl-l)y stads erk. sjukkassa. JOHN HARRY MAGNUSSON Mjölby. Född 16 nov. 1901 i 
Mjölby. Kassör vid Mjölby Kvarn A.-B. Led. av Östergötlands Idrottsförbunds styr., sekr. i Mjölby städs erk. 
sjukkassa. — 178 —GERHARD L. MALMBERG Mjölby. Född 8 maj 1887 i Mjölby. Decoupeur i firma 
Mjölby Decoupeurfabrik, med spe-cialité utförande av porträtt och tavlor i intarsia. ALBERT MALMQVIST 
Mjölby. Född 30 juli 1887 i Växjö landsförsamling, Kronobergs län. Grosshandlare. Inneh, av Adolf Th. Halls 
Eftr., Parti & Agenturaffär. Repr. för A.-B. Banan-Kompaniet, Skånska Kaffe A.-B. och Wasa Spisbrödsfabrik. 
AUGUST MALMROTH Mjölby. Född 4 okt. 1871 i Mjölby. Grosshandlande. Nederlagsinneh. för Svensk- 
Engelska Mineralolje A.-B., Mjölby. Hedersordf. i Mjölby med omnejd Köpmannaförening, hedersled, i 
Östergötlands Köpmannaförbund, led. av Mjölby Stadsfullm, och dess beredningsutskott, led. av Östergötlands 
och Södermanlands handelskammare, led. av tax.-nämn-den. Inneh, guldmärket i Sveriges Köpmannaförbund 
samt veterantecknet i Odd Fellow orden. AXEL GUNNAR MATTISSON Mjölby. Född 25 april 1883 i Mjölby. 
Verkstadschef i Mjölby Gjuteri och Mek. Verkstads A.-B., Primoverken. Led. i styr. för Mjölby Varmbadhus, 
led, av fattigv.-styr., suppl, i pensionsstyr, och hälsovårdsnämnden. — 179 —MATS NILSON Mjölby. Född 10 
mars 1891 i Normlösa, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Solhems Matvaruaffär. KARL AUGUST NILSSON Mjölby. Född 7 jan. 1884 i Mjölby. Tapetseraremästare. JOHAN AXEL NILSSON Mjölby. Född 4 
jan. 1875 i Appuna, Östergötlands län. Kassör. Delägare i Stufve-rums Möbelfabrik, Mjölby. Medlem av Mjölby 
Hantverksförening. GÖSTA WILLIAM JOHN NILSSON Mjölby. Född 29 nov. 1903 i Visby. Köpman. 
Fotograf. Inneh, av Röda Kvarns Cigarraffär samt Fotografiatelier. Ombud för A.-B. Tipstjänst. — 180KARL 
ALRIK NILSON Lundby löneboställe, Mjölby. Född 19 sept. 1895 i Mjölby. Arrendator av Fundby Prästgård. 

K. FR. BENGT NILSSON Mjölby. Född 5 aug. 1891 i Stockholm. Järnhandlande. Inneh, av Järnhandelsfirman 
Johanson & Kuller. Kyrkofullm., stads- GUSTAF FINUS NORDLÖF Mjölby. Född 13 sept. 1885 i Karlstad. 
Förste stationsskrivare vid Statens Järnvägar. ADOLF NORRBY Mjölby. Född 26 juli 1874 i Vassända- 
Naglums socken, Älvsborgs län. Trafikchef vid Mjölby-Hästholmens järnväg. Verkst, dir. och styr.-led. i 
Mjölby-Hästholmens Nya Järnvägs A.-B. Ordf. i Mjölby stads fattigv.-styr., led. av Mjölbv städs barnav.-nämnd, 
ordf. i tax.-nämnden för Mjölby stad, led. i Östergötlands läns prövningsnämnd. — 181 —ERNST VILHELM 
NYLÄNDER Mjölby. Född 6 april 1888 i Linköping. Distrikts-lantmätare i Mjölby distrikt. Förrättningsman för 
tomtmätning och avstyckning i Mjölby och Skänninge samt förare av fastighetsregistret i nämnda städer. CARL 
OTTO OLSSON Berga Källgård, Sya. Född 13 aug. 1865 i Högby socken, Östergötlands län. F. d. lantbrukare. 
Medlem av hushållningssällskapet och hushållskretsen, f. d. Stadsfullm., f. d. led. av skol-styr. och 
fattigvårdsstyr. Innehar avels-diplom och ett flertal medaljer för hästuppfödning. HALVAR OLSSON Berga 
Källgård, Sya. Född 13 nov. 1902 i Sya. Lantbrukare. Sekr. i R. L. F.-avd., kassör i Mjölby-Skän-ningeortens 
Landstorms förening, led. av arbetslöshetskom., medlem av hushållningssällskapet och hushåll n i ngskrctscn. 
HELGE OHLSSON Mjölby. Född 7 mars 1'901 i Mjölby. Köpman. Inneh, av Joh:s Ohlssons Möbel- & Mätt¬ 
affär, Mjölby. - 182 -JOHN ARVID OLOF OHLSSON Mjölby. Född 12 nov. 1885 i Sya församling, 
Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Mjölby Begravningsbyrå samt Glasmästeri och In ram ningsaffär. Kassör i 
Mjölby Hantverksförening, hedersordf. i Manskören "Sångarbröderna". KARL RAGNAR OLSSON Mjölby. 
Född 29 sept. 1904 i Kiruna. Kommunalborgmästare. Ordf. i byggnadsnämnden och valnämnden, sekr - . i 
Stadsfullm., drätselkammaren och fattigv.-styr., led. av hälsovårdsnämnden, led. i dir. för Birgittas sjukhus i 
Vadstena. THURE PALM Mjölby. Född 28 april 1859 i Kosta, Kronobergs län. Köpman. Inneh, av Thure Palms 
Manufakturaffär. GÖSTA PERSSON Mjölby. Född 7 maj 1907 i Mjölby. Urmakare & Optiker. Inneh, av Otto 
Perssons Ur- & Optikaffär, Mjölby. — 183 —KNUT STIG PERSSON Mjölby. Född 22 april 1900 i Mjölby. 
Optiker. Inneh, av Mjölby Ur- & Optiska Affär. ERHARD VITALIS PETERSON Eldslösa, Mjölby. Född 24 
juni 1898 i Mjölby. Bagarmästare. Sandstoips Bageri & Mjölkaffär. OSCAR WILHELM PETERSSON Mjölby. 
Född 6 juni 1896 i Sävsjö, Jönköpings län. Köpman. Delägare i Mjölby Foder-varu A.-B. AXEL TH. 
PETTERSSON Mjölby. Född 28 sept. 1881 i Svanshals socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av speceri- 
och diverseaffär. Fed. av köttbe-siktiiingsbyrån, styr.-led. i Mjölby med omnejd Köpmannaförening. — 184 — 
FUDVIG THEODOR PETTERSSON Karlstads Storgård, Mjölby. Född 21 juni 1859 i Västra Stenby, 
Östergötlands län. F. d. lantbrukare. F. d. arrendator av Karlstads Storgård. Medlem av hushållningssällskapet 
och R. L. F. OSKAR PETTERSSON Mjölby. Född 22 okt. 1896 i Vadstena. Bagaremästare. Inneh, av 
Centralcaféets Bageri. Medlem av Mjölby Hantverksförening. OSKAR PAUL PETTERSSON Mjölby. Född 1 
juni 1908 i Mjölby. Möbelhandlare. Inneh, av Paul Petterssons Möbel-& Matt af f är, Mjölby. Medlem av 
Mjölby med omnejd Köpmannaförening och Östra Sveriges Möbel handlare förening. PER ALBERT 
PETTERSSON Mjölby. Född 10 dec. 1894 i Normlösa. Fabrikör. Inneh, av cykel- och elektr, affär. Delägare i 
Westergren & G:o Konditori. Styr.-led. i Mjölby Blåbandsfören. och Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 
medlem i Mjölby Hantverksfören., missionsfören., hembygds-fören. och köpmannafören., styr.-led. i 
Östergötlands Velocipedhandlareförening. — 185 —G. K. PRINTZELF Mjölby. Född 30 juli 1876 i Källstad*; 
socken, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Mjölby Karamellfabrik. Led. av. Stadsfullm., led. och ordf. i 
drätselkammaren, finansav-deln., lönenämnden och i styr. för Mjölby städs vattenledningsverk, stadens ombud i 
kom. för Städernas Allm. Brandstodsbolag, ordf. och led. i styr. för Emil Anderssons Donationsfond. E. R. W. 
RASSMUSON Mjölby. Född 16 febr. 1880 i Nässjö. Disponent vid Mjölby Kvarn A.-B. Styr.-led. i Mjölby 
Kvarn A.-B., A.-B. Mjölby Kanikegård, A.-B. Skånska Banken och Mjölby-Hästholmens Järnväg. EVA MARIA 
REHNSTRÖM Mjölby. Född 5 okt. 1881 i Mjölby. Bankkassör i Östergötlands Ensk. Bank A.-B. Kassaförvaltare i Fören. Östergötlands Barn. ARVID EFRAIM REINER Mjölby. Född 31 aug. 1881 i Kumla, 
Örebro län. Verkst, direktör i Reiners Industri Aktiebolag (Möbelindustri). Styr.-led. i Reiners Industri A.-B. och 
A.-B. Mjölby Kanikegård, led. av kyrkofullm. - 186 —ADOLF WERNER ROSÉN Mjölby. Född 14 april 1881 i 
Linköping. Plåt-slagarmästare. Brandchef. Ordf. i Hantverksföreningen. ARVID FILIP VALENTIN ROSÉN 
Mjölby. Född 1 maj 1875 i Runtuna socken, Södermanlands län. Guldsmed. Inneh, av Roséns Guldsmedsaffär. 
Styr.-led. i Mjölby Hantverksförening, kassaförvaltare i Mellersta Sveriges Juvel- & Guldsmedsför-ening. 
BENGT ARVID ROSÉN Mjölby. Född 21 sept. 1913 i Linköping. Guldsmed. CARL OSCAR RUNDGREN 
Kungshöga, Mjölby. Född 3 mars 1878 i Hogstads socken, Östergötlands län. Smidesmästare. Inneh, av smides-, 
bil- och cykel reparations verk stad. Medlem och klubbmästare i Mjölby Hantverksförening, ordf. i Motalaortens 
Smidesmästareförening. — 187 —ELAS WALTER HERBERT RUNDGREN Kungshöga, Mjölby. Född 13 
febr. 1906 i Mjölby. Verkmästare och delägare i G. O. Rundgrens Smi-des-, Bil- och Gykelverkstad. SETH 
RUNDQVIST Mjölby. Född 30 dec. 1'906 i Västervik. Köpman. Inneh, av Mjölby Bosättningsmagasin. OLOF 
SAMUELSON Kolstad, Mjölby. Född 4 okt. 1884 i Tingsryd, Kronobergs län. Folkskollärare. ANDERS 
DAVID SAMUELSSON Mjölby. Född 25 okt. 1873 i Herrestad. F. d. lantbrukare. Fastighetsägare. — 188 — 
PETRUS EDMUND E:SON SANDBERG Mjölby. Född 3 sept. 1872 i Vännäs socken, Västerbottens län. Pastor 
i Svenska Missionsförbundet. Utvandrat till Amerika vid 18 års ålder och utbildades till bildhuggare. Prästvigd 
1903 i Minneapolis och återvände till Sverige 1910' som pastor i Nyköpings missionsförsamling. Numera kallad 
av Svenska Missionsförbundet som dess speciella ombud. PER ROBERT SGHREIBER Mjölby. Född 16 mars 
1874 i Askeby. Lokomotiv-förare vid S. J. Led. och v. ordf. i drätselkammaren och Idrottsföreningens styr., ordf. 
i gatu- och vägavdelningen. Inneh, av guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst. ERNST AUGUST 
RUDOLF SJÖGREN Mjölby. Född 27 febr. 1879 i Mjölby. Lokförare vid S. J. Led. av Stadsfullm., 
folkskolestyr, och beredningsutskottet. TITUS SJÖBERG Mjölby. Född 21 juni 1881 i Ekeby socken, 
Östergötlands län. Fiskhandlande. — 189 —AUGUST HERMAN SKÖLD Mjölby. Född 12 juli 1876 i Appuna 
socken, Östergötlands län. Byggmästare. Inneh, av Mjölby Gementgjuteri. Nämndeman i Vifolka härad, 
vattenrättsnämndeman i Söderbygdens vattendomstol, suppl, och hedersled, i hembygdsföreningen. KARL A. 
STENBORG Mjölby. Född 24. mars 1868 i Ekhamra, V:a Stenby socken, Östergötlands län. Löjtnant i armén. 
Svärdsman. Förs.-bol. Allm. Brands och Städernas Allm. Brandstodsbolags förtjänstmedaljer i guld. Inneh, av 
Mjölby Fastighetsförmedling. Ombud för Riksförsäkringsanstalten, Städernas Allmänna Brandstodsbolag, Förs.- 
bol. Allmänna Brand, Allmänna Livförsäkringsbol. Oden, Försäkr. A.-B. Heimdall, Städ. oms. lösöre förs.-bol. 
Svitjod och Skogsför-säkringsaktiebolaget. Kontrollombud vid maltdryckstillverkningen. AXEL ALBIN 
STJERNBORG Elfkutta, Mjölby. Född 28 sept. 1873 i Frinnaryd, Jönköpings län. F. d. lantbrukare. Husägare. 
Medlem av Mjölby hushållskrets, ordf. i brandstyr, under 9 år, led. av taxeringsnämnden, fattigvårdsstyr, och 
drätselkammaren. FREDRIK HILMER STJERNSTRÖM Mjölby. Född 16 mars 1878 i Gränna. Apotekare. 

Inneh, av Apoteket Kronan, Mjölby. — 190 —KARL STRID Östra Eldslösa, Mjölby. Född 29 maj 1881 i 'Horns 
socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av kyrkofullm., suppl, i vägnämnden, tax.-nämnden, 
virkestaxeringen, pensionsnämnden, nykterhetsnämnden och köttbesiktningen. FREDRIK JOSEF WILHELM 
SUNDBERG Mjölby. Född 18 juli 1882 i Stockholm. Skräddarmästare. Inneh, av Sundberg & Ehren-bergs 
Herrskrädderi, Mjölby. Medlem av Mjölby Hantverksförening. JOHAN ADOLF SUNNE Född 9 dec. 1890 i 
Ramsåsa, Malmöhus län. Folkskollärare. Led. av av Stadsfullm., suppl, i beredn.-utskottet, v. ordf. i 
stadsbibliotekets styr., bibliotekarie i studiecirkelbibliotek, ordf. i Folkpartiets lokal-avd. i Mjölby och dess 
ungdomsavd., sela - , och ombudsman i valkrets förbundet, suppl, i partiets arbetsuts’k. Aktivt deltagit i nykterhets- 
och folkbildn.-arbetet. Styr.-led. i A.-B. Östgöta-Tidningen, Linköping. — 191 - JOHN SVANTE SWENNERTZ 
Mjölby. Född 12 aug. 1885 i Söderåk ra, Kalmar län. Köpman. Inneh, av speceri-, konserv- & delikatessaffär. 
Ordf. i Mjölby m. omnejd Köpmannaförening, styr.-led. i Östergötlands Köpmannaförbunds specerisek- 
tion.GERDT OSCAR PAUL SVÄRD Mjölby. Född 16 april 1897 i Eksjö. Landsfiskal i Vifolka distrikt, t. f. 
stadsfiskal i Mjölby. Taxeringsordf., ombud för Stockholms m. fi. köpmannaföreningar. CARL AXEL 
WAHLGREN Mjölby. Född 19 mars 18*58 i Järecla socken, Kalmar län. Köpman. Ordf. i styr. för A.-B. 

Skånska Bankens Mjölbykontor. EL VER ELIAS WESSMAN Mjölby. Född 19 nov. 1889 i Slite, Gottland. Skohandlande. ESTER ALIDA WESTERGREN Mjölby. Född 7 juli 1885 i Viby församling, Östergötlands län. 
Fröken. Delägare i firma Westergren & G:o Konditori. Medlem i Sv. Konditorföreningen, Föreningen 
Östergötlands barn och Mjölby hembygdsförening. — 192 —ALBERT EMANUEL WIGREN Mjölby. Född 20 
april 1896 i Yxnerum, Östergötlands län. Frisörmästare. Inneh, av Wi-grens Damfrisérsalong, Mjölby. Medlem i 
Sv. Frisörföreningen och I. O. G. T. G. EINAR WILÉN Mjölby. Född 24 juli 1904 i Linköping. Boktryckare. 
Delägare och medarbetare i Mjölby Boktryckeri A.-B. EINAR GUSTAV MAURITZ WISSING Mjölby. Född 

11 okt. 1893 i Nässjö, Kronobergs län. Disponent i A.-B. Högberg & Hult-ners Snickerifabrik. ERIK WÅGMAN 
Mjölby. Född 17 febr. 1879 i Blåvik. Städs- och järnvägsläkare. Ordf. i hälsovårdsnämnden och i styr. för 
epidemisjukhuset i Mjölby, v. ordf. i styr. för samrealskolan i Mjölby, ordf. i Mjölbykretsen av Sv. Röda Korset 
och Mjölby hembygdsförening. - 193 - 13WERNER WÅHLANDER Mjölby. Född 8 sept. 1884 i Normlösa, 
Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av A.-B. Möbelkomp anlet City, Mjölby. SIMON WÄHRN Mjölby. Född 7 
sept. 1884 i Rök, Östergötlands län. Möbelsnickare. Chef för A.-B. Mjölby Nya Möbelfabrik. Medlem av Mjölby 
Hantverksförening. - 194 - MOTALA KARL HERMAN ADOLFSSON Motala. Född 14 dec. 1875 i Hulta, 
Hammars församling, Örebro län. Urmakarmästare. STEFAN ADOLFSSON Motala. Född 1 dec. 1909 i Högsby, 
Kalmar län. Tandläkare. — 195 —GUSTAF HELMER AHLBERG Motala. Född 13 juli 1862 i Gistad, 
Östergötlands län. F. d. överlärare vid Motala städs folkskolor. Ordf. i pensionsnämnden, överförmyndare. 
OSCAR HENNING AHLSTRAND Motala. Född 21 aug. 1878 i Stockaryd, Jönköpings län. Verkmästare vid 
A.-B. Motala Bryggeriers Mineralvattenfabrik. Stadsfullmäktig, led. av fattigvårdsstyr. NILS ALM Motala. Född 

12 mars 1902 i Linköping. Sadel-makarmästare. Inneh, av Ängdalens Sa-delmakeri- & Tapetserareverkstad. 
ELEONORA ANDERSON Motala. Född 15 nov. 1889 i Linköping. Fröken. Affärsidkerska. Inneh, av firma 
Eleonora Andersons Gharkuteriaffär. — 196 —HUGO ANDERSON Motala. Född 7 jan. 1896 i Kila socken, A 
Södermanlands län. Föreståndare vid Östgöta-Lantmännens Centralförenings filial i Motala. WALTER 
ANDERSON Motala. Född 29 dec. 1896 i Linköping. Kassadirektör hos Östergötlands Enskilda Bank A.-B., 
Motala. ARNOLD ANDERSSON Motala. Född 1 febr. 1904 i Norrköping. Jur. kand. Advokat. Led. av Sveriges 
Advokatsamfund, sekr. i Motala städs lönenämnd. AXEL ANDERSSON Motala. Född 6 nov. 18!93 i Motala. 
Kassör. Sekr. i Föreningen Egna Hem, kassör i Egna Hems Låneförmedlingsförening. — 197GUSTAF 
ANDERSSON Hyddmarken, Motala. Född 4 mars 1877 i Karlanda, Värmlands län. Målarmästare. Ordf. i 
Motala Målarmästareförening. HANS ARVID SIGFRID ANDERSSON Motala. Född 7 sept. 1895 i Vadstena. 
Plåtsla-garemästare. Inneh, av firma E. A. Johansson & G:o, Bleck- & Plåtslageri samt Standard Bensinstation, 
Medevitullen, Motala. JONATHAN ANDERSSON Motala. Född 20 sept. 1897 i Motala. Köpman. Inneh, av 
firma Jonathan Anderssons Speceri-, Glas-, Porslins- & Manufalkturaffär. SELMA ANDERSSON Motala. Född 
25 juni 1900 i Varola, Skaraborgs län. Föreståndarinna vid Motala barnbördshus. — 198 —ALBERT A. 
ARVIDSSON Motala. Född 18 april 1888 i Törnevalla. Läroverksadjunkt. Stadsfullmäktig, led. av 
folkskolestyrelsen. ERIC BENGTSON Motala. Född 27 nov. 1880 i Pjätteryd, Kronobergs län. Grosshandlare. 
TORE BENGTSSON Motala. Född 25 nov. 1894 i Linköping. Målarmästare. ARNE BERGLUND Motala. Född 
6 juni 1901 i Bengtsfors, Älvsborgs län. Prakt, läkare. — 199 —HELGE BERLIN Motala. Född 30 juli 1883 i 
Landskrona. Folkskollärare. Bedriver pianoagentur. SVEN GUNNAR BOHLIN Motala. Född 24 febr. 1<912 i 
Motala. Köpman. Inneh, av firma Sven G. Bohlins Cigarr-& Herrekiperingsaffär. Ombudsman för 
Brandförsäkringsbolaget Tor, Stockholm. WILLIAM L. BOSTRÖM Motala. Född 2 okt. 1864 i Motala. 

Direktör. Motala Cigarrimport och Emporium. Stiftare av och ordf. i Sv. Eldbegängelseför-eningens Motalaavd. 
och Sällskapet Motala Hembygdsvänner, revisor i Motala Fabriks-och Hantverksförening. Verksam i U. S. A. 
under 36 år, bl. a. 10 år hos Henry Ford i Detroit. GÖSTA BOTVIDZON Motala. Född 16 dec. 1892 i V. 
Vingåker, Södermanlands län. Civilingenjör. Distriktsingcnjör vid Statens Vattenfalls verk. Löjtnant i Kungl. 
Södermanlands reg:tes reserv. Led. av Motala stads folkskolestyr. — 200 -PER ARVID BRANDT Motala. Född 
31 aug. 1898 i Eskilstuna. Fabrikör. Delägare i Adrian Berglunds Smides-fabrik. CARL GARENB-ERG Motala. 
Född 14 okt. 1891 i Motala. Kamrer hos advokatfirman Selander & Karlholm, Motala. Led. av stadsrevisionen, 
led. och kassör i yrkesskolestyr., kassör i hemmet för pauvres honteux, ombud för Riksförsäkringsanstalten. 
GUSTAF CARLSON Motala. Född 8 juni 1876 i Motala. Rådman. Sekr - . i brandstyr., ordf. i Östergötlands Köpmannaförbund 19-21—34. ENOCH CARLSSON Motala. Född 16 nov. 1894 i Motala. Köpman. Inneh, av 
firma Bröderna Carlsson, Sko-och Läderaffär. V. sekr. i Motala Köpmannaförening. — 201HARALD 
CARLSSON Motala. Född 24 dec. 1895 i Örebro. Bokbindaremästare. Innehar medarbetardiplom för 
silvermedalj, erhållen vid Hantverksutställ-nmgen i Örebro 1928, samt Svenska Hantverksorganisationens 
förtjänsttecken. OSCAR CARLSSON Motala. Född 15 maj 1882 i Boo, Örebro län. Disponent. Inneh, av firma 
Hilma Gustafssons Eftr. Mejeri. OSKAR E. CARLSSON Motala. Född 23 jan. 1898 i Lannaskede, Jönköpings 
län. Omnibusägare. Delägare i Om-nibus Trafik A.-B., Nilsson & Carlsson. PATRIK CARLSSON Motala. Född 
9 dec. 1882 i Motala. Järnvägstjänsteman. Stadsfullmäktig, led. av ren-hållningsstyr. — 202 —FRITZ 
CEDERQUIST Motala. Född 15 okt. 1910 i Motala. Fabrikör. Inneh, av firma Motala Tvättinrättning. SVEN 
DANIELSON Motala. Född 21 juni 1900 i Björsäter. Juvelerare. Inneh, av firma E. Linderoth A Eftr. 
Stadsfullmäktig, v. ordf. i Motala Fabriks-och Hantverksförening. OSCAR IVAN EDGAHR Motala. Född 23 
dec. 1909 i Motala. Fabrikör. Delägare i firma Edgahr & Sandqvists Skofabrik. OSKAR EDMAN Motala. Född 
11 nov. 1873 i Västra Ny. F. d. nämndeman. Led. av drätselkammaren, ordf. i fattigvårdsstyr., led. i styr. för 
Östergötlands Ensk. Bank, Motala. — 203 —CARL GUSTAF EKLUND Motala. Född 23 nov. 1887 i 
Norrköping. Montör hos A.-B. Andersson, Motala. Led. av tax.-nämnden och Motala kyrkoråd. CARL 
FREDRIK EKMAN Motala. Född 15 dec. 1874 i Kungsbacka. Prakt, läkare. Läkare vid Statens 
uppfostringsanstalt Bona. Skolläkare. GEORG EKSTAM Motala. Född 29 nov. 1875 i Älmeboda, Kronobergs 
län. Direktör för Kvarn A.-B. Motala Ström. Stadsfullmäktig, landstingsman, led. av landstingets förv.-utskott, 
ordf. i Medevi brunnslasarett. ELOF EKSTRÖM Motala. Född 26 jan. 1878 i Alsheda församling, Jönköpings 
län. Skräddaremästare. — 204 —BRAGE ENGEDAHL Motala. Född 4 febr. 1896 i Godegård, Östergötlands 
län. Redaktör för Motala Posten. Författare. ERIC M. ERICSON Motala. Född 25 aug. 1899 i Motala. Maskinist 
vid Vattenverket. T. f. hälsovårdstillsy-ningsman. GUSTAF ERIKSSON Motala. Född 3 aug. 1900 i 
Nordmaling, Västerbottens län. Köpman. Delägare i firma Franzén & Eriksson. LUDVIG ERIKSSON Motala. 
Född 23 mars 1889 i Motala. Kakelugnsmakare. — 205 —ÅKE ERIKSSON Motala. Född 28 mars 1900 i 
Motala. Köpman. Inneh, av firma Åke Erikssons Mattaffär. FRITZ A:SON FALK Motala. Född 29 mars 1881 i 
Harlösa, Malmöhus län. Kommissionär. Inneh, av firma Fritz A. Falks Advokat- och Inkassobyra. TAGE 
RUDOLF FOHLIN Motala. Född 27 mars 1902 i M[otala. Köpman. Inneh, av firma Fohlin & Torvall, Charku- 
teriaffär. LARS ERIK FORSS Motala. Född 28 mars 1914 i Vikingstad. Köpman. Delägare i firma Forss 
Gummiverkstad, Mjölby och Motala. — 206 —\ ERIC G. T. FORSSELL Motala. Född 27 febr. 1893 i 
Askersund. Fabrikör. Inneh, av firma Motala Kartongfabrik. HJ. FRAN ZÉ N Motala. Född 21 jan. 1891 i 
Motorps församling, Kalmar län. Skräddarmästare. Delägare i firma Franzén & Eriksson. E. FREJD Motala. 

Född 2 mars 1883 i Malmbäck, Jönköpings län. Köpman. Inneh, av firma Löfgrens Klädeshandels Eftr. och 
firma Fabriksboden, Motala. ISIDOR FUNGE Motala. Född 12 juni 1899 i Nordmaling, Västerbottens län. 
Bussförare. Led. av nykterhetsnämnden. — 207 —TURE ÅKE NATANAEL G ALMEN Motala. Född 1 maj 
1908 i Motala landsförsamling. Köpman. Innehar firma Åke Gal-mens Cykeläffär och Reparationsverkstad. R. 
GÅRDING Motala. Född 20 jan. 1892 i Älvshyn. Civilingenjör. Disponent vid Motala Ströms Kraft A.-B. 
Stadsfullmäktig, v. ordf. i hälsovårdsnämnden. ADOLF HALLÄNDER Motala. Född 28 okt. 1886 i Köla 
socken, Värmlands län. Distriktslantmätare. JOHN HANSON Motala. Född 11 juli 1900 i Örsjö, Malmöhus län. 
Läroverksadjunkt. — 208 —VALFRID HEDLUND Motala. Född 12 okt. 1893 i Norrköping. 
Rörledningsentreprenör. CARL HELLSTRÖM Motala. Född 13 maj 1887 i Godegårds församling. 

Byggmästare. Led. av Östergötlands Läns Hushållningssällskap, medlem av Motala Fabriks- och 
Hantverksförening och Motala Fastighetsägareförening. DAVID HEMSTRÖM Motala. Född 19 juni 1890 i 
Stora Skedvi församling, Kopparbergs län. Provinsialläkare. CHARLES GUNNAR HOFLUND Motala. Född 22 
sept. 1914 i Motala. Fotograf. Inneh, av firma Motala Fotoaffär, G. Hoflund. — 209 - 14WERNER HOLM 
Motala. Född 7 nov. 1877 i Djursdala, Kalmar län. Folkskollärare. Föreståndare för Motala städs 
fortsättningsskolor, styr.-led., sekr. o. kassör i Motala städs föreläsningsanstalt, ordf. i Motalakretsen av S. A. F. 
HILMA VIKTORIA HOLMQVIST Motala. Född 2 febr. 1884 i Motala. Fröken. Sömmerska och slöjdlärarinna. 
Led. av pens.-nämnden, nykterhetsnämnden, kyrko-fullm. och kyrkorådet, ledare av I. O. G. TJS ungdomsverksamhet i Motala. CARL HOPPE Motala. Född 13 febr. 1887 i Hogstad, Östergötlands län. 
Kontraktsprost. Kyrkoherde i Motala pastorat. Riksdagsman, stadsfullmäktig, ordf. i kyrkofullm. samt i Motala 
städs och Motala landsförs. folkskolestyr, och barnav.-nämnder, ordf. i Motala städs yrkessikolestyr., led. av 
Östergötlands läns barnavårdsförbunds styr., led. av Linköpings stifts ungdomsråd. ESTER JAKOBSSON 
Motala. Född 5 nov. 1885 i Kristberg. Sjuksköterska. Föreståndarinna för lista Majblommans barnkoloni vid 
Råssnäs, förutv, församlingssyster vid metodistkyrkan. — 210 —EVERT JANSSON Motala. Född 6 aug. 1900 i 
V. Stenby. Smides-mästare. Innehar E. Janssons Smides-verkstad och Hovslageri, Ängdalen. CARL 
JOHANSSON Motala. Född 4 nov. 1876 i Älvestad, Östergötlands län. Byggmästare. Bedrivit 
byggnadsverksamhet från år 1900 i Södermanland och Östergötland. FRANS ALVAR JOHANSSON Motala. 
Född 5 mars 1882 i Brevik, Skaraborgs län. Sjökapten, s/s Trollhättan, Rederi A.-B. Mälaren-Göteborg. 

FRITIOF JOHANSSON Motala. Född 28 aug. 1868 i Motala socken. Kassör. Landstingets ombud i 
Systembolaget i Motala, revisor i sparbank och kyrkokassorna. - 211 —GIDEON JOHANSSON Motala. Född 5 
juni 18'97 i Lommaryd, Jönköpings län. Pastor i Motala baptistförsamling. GUSTAV HELMER JOHANSSON 
Ängdalen, Motala. Född 5 febr. 1890 i Hällestad. Köpman. Delägare i firma Johansson & Karlssons 
Slakteriaffär. IVAR GUSTAF JOHANNES HÄGGNER Motala. Född 23 jan. 1886 i Järpås, Skaraborgs län. 
Tullförvaltare. JOHAN DAVID JOHANSSON Motala. Född 21 jan. 1868 i Rappestad.. F. d. nämndeman. Ordf. 
och kassör i Aska, Dals och Bobergs häraders tingshusstyr. — 212 —GUST. KARLHOLM Motala. Född 23 juni 
1870 i Lofta, Kalmar län. F. d. landsfiskal. Delägare i Advokatfirman Selander & Karlholm. Kyrkovärd, led. av 
kyrkorådet och kyrkofullm., led. av styr. A för Östgöta Stadshypoteksförening och. Östgöta 
Bostadskreditförening. CARL LINUS KARLSSON Motala. Född 9 juli 1878 i Hangelösa, Skaraborgs län. 
Griftegårdsmästare. LISA KARLSSON Motala. Född 11 juni 1898 i Toipa socken, Östergötlands län. 
Församlingssyster i Motala missionsförsamling. THURE KARLSSON Motala. Född 14 mars 1883 i Motala 
landsförs. Byggmästare. Led. av Stadsfullm, och dess beredningsutskott. — 213 —GUNNAR KARLSTRÖM 
Motala. Född 1 juni 1891 i Motala. Målarmästare. OSKAR HENRIK KARLSTRÖM Motala. Född 27 april 1873 
i Motala landsförsamling. Skräddarmästare. Inneh, av firma Karlströms Skrädderi & Herrkonfektion. CARL G. 

F. KIHLSTRÖM Motala. Född 15 nov. 1896 i Vimmerby. Köpman. Inneh, av Kihlström A Konfektion och 
Herrekipering. DAVID KINDSTRAND Motala. Född 20 aug. 1880 i Motala. Köpman, Led. av 
drätselkammaren, led. i styr. för Fören. Egna Hem, led. i styr. för Fastighetsägareföreningen. — 214 —NILS 
JOHAN KJELLBERG Motala. Född 22 febr. 1886 i Ransberg, Skaraborgs län. Musikdirektör. Organist i Motala. 
Musiklärare vid Motala högre samskola. V. ordf. och dirigent i Linköpings stifts kyrkosångsförbund, styr.-led. 
och sångledare i Linköpings stifts organistförening. SVEN KJÖRLING Motala. Född 26 juli 1913 i Norrköping. 
Köpman. Inneh, av firma Kjörlings Sport-och Velocipedaffär. O. KUFFBERG Motala. Född 1 dec. 1887 i Strå 
socken, Östergötlands län. Apotekare. V. ordf. i Stadsfullm, och d&ss beredn.-utskott, ordf. i fullm. för Sveriges 
Farmaceutförbund och i Östgötakretsen av samma förbund, v. ordf. i fullm. för Apotekarkårens livränte- och 
pensionskassa, led. av Apotekarkårens be-fordringsnämnd. CARL LARSSON Motala. Född 28 juni 1886 i 
Stockholm. Mekaniker. Inneh, av G. O. Larssons Mek. Verkstad, Motala. — 215 —. J FREDRIK LARSSON 
Motala. Född 13 okt. 1890 i Kungsbacka. Köpman. Inneh, av firma Cigarraffären Plåten. SIGFRID FARSSON 
Samuelsberg, Motala. Född 22 sept. 1885 i Krdstberg, Östergötlands län. Byggnadssnickare. Fed. av Stadsfullm, 
och drätselkammaren, v. ordf. i fattigvårdsstyr., led. av folkskolestyr., huvudman i Motalaortens Sparbank. 
GUNNAR P:SON LILJEDAHL Motala. Född 7 sept. 1905 i Motala. Grosshandlare. Inneh, av 
grosshandelsfirman Thure Liliedahl. JULIA WIKTORIA LINDÉ f. MOBERG Motala. Född 23 aug. 1880 i 
Motala. Fru. Af-färsidkerska. Inneh, av firma J. W. Lindé, Ur-, Optisk- & Guldsmedsaffär. — 216 —HARALD 
LINDEBERG Motala. Född 29 dec. 1877 i Rinna, Östergötlands län. Kyrkoadjunkt. Fed. av kyrkofullm. och 
Motala städs skolstyrelse. MANFRED LUNDBERG Motala. Född 9- juni 1903 i Smedstoip. Fil. kand. 
Fabrikskemist vid A.-B. Arctic. K. F. FUNDGREN Motala. Född 3 april 1892 i Motala. Bagarmästare. Inneh, av 
Lundgrens Bageri. MARTIN LUNDKVIST Motala. Född 22 okt. 1896 i Motala. Köpman. Föreståndare för 
Motala Handels A.-B. Sckr. i Motala Köpmannaförenings speceri-sektion. — 217 —S. GUNNAR 
MAGNUSSON Motala. Född 24 okt. 1876 i Björkängs socken, Skaraborgs län. Överstelöjtnant i Kungl. Jönköping-Kalmar regites reserv. R. S. O. Befälhavare för Motala rullföringsområde n:r 24. TRYGGVE 
GUSTAF OTTO G:SON MALMJEUS Motala. Född 1 jan. 1891 i Stockholm. Advokat. Stadsfogde. Ordf. I 
Motala stads polisnämnd, ombudsman hos Östergötlands Ensk. Ban'k A.-B:s kontor i Motala. SIGRID GARLIA 
MALMGREN f. WICKSTRÖM Motala. Född 16 okt. 1893 i Motala socken. Fru. Handelsidkerska. Kompanjon 
med en syster i Wickströms Manufakturaffär i Motala. KARL HARALD MILD Motala. Född 30 juni 1902 i 
Motala socken. Avdelningschef vid A.-B. Arctics lagerbokföring. — 218 —GUST. MOBERG Motala. Född 27 
juli 1884 i Finnerödja, Skaraborgs län. Pastor i missionskyrkan i Motala. Redaktör för tidskriften Motala 
Missionsförsamling, led. i styr. för Östergötlands Ansgarieförenings Juniorledareför-bund. medarbetare i ett 
flertal kristliga tidningar. FREDR. E. MORATH Motala. Född 6 dec. 1889' i Hällefors. Ingenjör vid Statens 
Vattenfalls verk. Stadsfullmäktig, ordf. i drätselkammaren och byggnadsnämnden. CARL V. NEHRMAN 
Motala. Född 19' febr. 1881 i Vadstena. Gymnastiklärare vid Motala högre samskola. Sektionschef för Svenska 
Röda Korsets friv. mani. sj.-trupp i Motala 1916—36. JOHN NILSSON Motala. Född 31 dec. 1892 i 
Gladhammar. Kalmar län. Omnibusägare. Chef för Omni-buss Trafik A.-B., Nilsson & Carlsson. Linjer i Motala 
med förorter. Ordf. i Östergötlands läns Omnibusägareförening. 219 —J. H. TORGIL L. NILSON Motala. Född 
26 nov. 1902 i V. Bitterna, Skaraborgs län. Direktör för A.-B. Gari Andersons Päls- & Mössfabrik. HARALD 
ERIC NORBERG Motala. Född 13 sept. 1893 i Stockholm. Kamrer vid A.-B. Motala Bryggerier. Stiftare av 
Motala Atlet- & Brottarklubb. ARTUR NORDBERG Motala. Född 12 april 1894 i Luleå. Läroverksadjunkt. 
AXEL V. NORDELL Motala. Född 15 aug. 1881 i Södra Möckleby, Kalmar län. Civilingenjör. 
Kraftverksdirektör vid Statens Vattenfallsverk, Motala Kraftverk. Verkst, direktör i Motala Ströms Kraft A.-B. 
Stadsfullmäktig, kyrkofullmäk-tig, ordf. i lokalstyr, för Östergötlands, Ensk. Bank A.-B. — 220 —JOHN 
NORDLUND Motala. Född 27 mars 1895 i Stockholm. Ingenjör. Verkstadslingenjör vid A.-B. Arctic. HANS 
ERIK OTTOSSON NORELL Motala. Född 28 maj 1901 i Gävle. T. fi borgmästare. BERTIL NYBERG Motala. 
Född 21 sept. 1904 i Borås. Köpman. Inneh, av firma Bertil Nybergs Speceriaffär. EVA NYBERG Motala. Född 
24 dec. 1901 i Gärdserums församling, Kalmar län. Sjuksköterska vid Motala stads ålderdomshem. 221 —H. 
NYDAHL Motala. Född 30 sept. 1888 i Fornåsa. Stadsvaktmästare. SVEN OSKAR ADOLF NYGREN Motala. 
Född 28 febr. 1902 i Motala. Glasmästare. Inneh, av firma Motala Nya Inramningsaffär. ALVAR NÄSLUND 
Motala. Född 18 sept. 1903 i Sundsvall, e. Lantmätare. JOHN OHLSON Motala. Född 16 mars 1892 i Karlskoga 
församling, Örebro län. Snickaremästare. 222 —ANTON GEORG OLOFSSON Motala. Född 21 okt. 1860 i 
Lemunda, Motala landsförs. Köpman. F. d. ordf. i A.-B. Lemunda Sandstensbrott, bland stiftarna av Motala 
Museiför, och Motala Köpmannaförening m. m. ARTHUR OLSSON Motala. Född 13 maj 1904 i Motala. 
Disponent för Motala Trikåfabrik. HULDA OLSSON Motala. Född 6 maj 1889' i Ununge, Stockholms län. 
Församlingsdiakonissa. ERIK ORRENIUS Motala. Född 3 juli 1905 i Ödeshögs församling. Juris kandidat. Led. 
av Sveriges Advokatsamfund. Inneh, av Motala Advokatbyrå, Motala. — 223 —OSCAR H. ORTNER Motala. 
Född 9 febr. 1878 i Ornunga förs., Älvsborgs län. Ingenjör vid A.-B. Motala Verkstad. Stadsfullmäktig, led. av 
folkskolestyr, och byggnadsnämnden. N. L. PERSSON Motala. Född 25 mars 1879 i Asmundtorp, Malmöhus 
län. Färghandlare. Inneh, av fhma Patrik Hultgrens Eftr. ARTHUR PETERSON Motala. Född 6 okt. 1895 i 
Örebro. Glasmästare. Inneh, av firma Motala Glasmästeri och Inramningsaffär. NILS R. PETERSON Motala. 
Född 1 febr. 1901 i Källstad, Östergötlands län. Kontrollör. Led. av stadsfullmäktige och taxeringsnämnden. — 
224 —GUST. PETERSSON Motala. Född 7 dec. 1889 i Skänninge. Boktryckare. Delägare i firma Motala 
Af färs tryck. G. K. PETTERSSON Motala. Född 6 mars 1890 i Kristberg, Östergötlands län. Stadsförman. Led. 
av fatt ig vårdss tyr., v. ordf. i styr. för Motalaortens Sparbank. KARL AXEL PETTERSON Motala. Född 13 nov. 
1903 i Örebro. Kassör i Motala Speditionsaffär. Led. av stadsrevisionen, kassör i Motala Allm. Idrottsförening. 
RAGNAR PETTERSSON Motala. Född 21 mars 1890 i Stockholm. Schaktmästare. Arbetsledare hos 
entreprenörfirma Josef Dufwenberg A.-B., Motala. 15SIXTEN REHNSTRÖM Hyddmarken, Motala. Född 20 
juli 1887 i Motala. Byggmästare. GUSTAF MAURITZ ROBAGH Motala. Född 25 sept. 1864 i Gamleby. 
Förutv, stadsingenjör i Motala. Innehar Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj för långvarig trogen tjänst. KARL 
HELGE THORSTEN ROGÉN Motala. Född 25 aug. 1894 i Vreta kloster, Östergötlands län. Fil. doktor. Rektor 
vid Motala högre samskola. Stadsfullmäktig. K. F. ROSENSVÄRD Motala. Född 13 jan. 1865 i Karlskrona. F. d. kommendörkapten av 1 gr. K. I. Kr. O., R. S. O. Slussinspektör vid Göta Kanalverk, Motala. - 226 -GUSTAF 
RÅHLÉN Motala. Född 24 maj 1873 på Råå gård, Flammars socken, Örebro län. Direktör. Led. av Stadsfullm., 
ordf. i Motala städs hus-hållnings'krets. KARL SAMUELSON Motala. Född 9 maj 1882 i Motala. Åkeriägare. 
Entreprenör för S. J. WALTER SAMUELSON Motala. Född 11 okt. 189-8 i Flalmstad. Tandläkare. Ordf. i 
Motalakretsen av Östergötlands Skytteförbund, led. i styr. för Östergötlands Skytteförbund och Överstyrelsen, 
ordf. i Motala Skyttegille och i Motala Sim-sällskap, stadsfullmäktig. IVAR J. SAMUELSSON Motala. Född 12 
april 1899 i Motala. Köpman. Inneh, av Flolms Trikå & Flerrekipering, Flolm, Motala. — 227 —KNUT ERIK 
SAMUELSSON Motala. Född 2 dec. 1893 i Motala. Fiskhandlare. HUGO SANDBERG Motala. Född 4 aug. 
1886 i Motala. Agronom. Äger och brukar egendomar i Östergötland. Innehar uppdrag inom jordbrukets 
ekonomiska föreningar. Industriidkare. F. d. led. av Stadsfullm., drätselkammaren, kyrkorådet och skolstyrelsen. 
KNUT ARVID SANDBERG Motala. Född 3 maj 1883 i Motala. Rådman. Försäkrdngsombudsman. Led. av 
folkskolestyr, och pensionsnämnden m. m. AXEL SANDBERGH Motala. Född 11 dec. 1883 i Vinnerstad. 

Förste stationsskrivare. — 228 -KARL GILLIS SANDQVIST Motala. Född 12 nov. 11903 i Munktorps 
församling, Västmanlands län. Fabrikör. Delägare i firma Edgar & Sandqvist, Skofabrik. WILHELM HENRIK 
SEGERBRAND Motala. Född 19 jan. 1865 i Vadstena. Bokhandlare. Inneh, av firma Wilh. Segerbrands 
Bokhandel. CARL SJÖGREN Motala. Född 26 nov. 1869' i Ankarsrum. Redaktör. Ordf. i Stadsfullm, och 
drätselkammaren, v. ordf. i folkskolestyr., landstingsman, f. d. riksdagsman. TORSTEN ALARIG SKOOG 
Motala. Född 27 jan. 1897 i Göteborg. Landsfiskal i Motala distrikt. — 229 —GUSTAF BIRGER SOHLGREN 
Motala. Född 91 aug. 1877 i Motala. Kamrer vid Göta Kanalverk. ANDERS GUSTAV FOLKE STRANDEN 
Motala. Född 26 juni 1906 i Västervik. Civilingenjör. Föreståndare för Motala Rundradiostation. NILS 
STRÅLSJÖ Motala. Född 7 mars 1904 i Ekeby, Östergötlands län. Stadsträdgårdsmästare. KNUT 
SUNDSTRÖM Motala. Född 13 jan. 1899 i Ledbergs socken, Östergötlands län. Civilingenjör. Inneh, av 
byggnadsfirman Necca, Motala. Järnvägsbyggare i Persien åren 1931—35. Anställd i American Bridge Co., U. S. 
A., åren 1927—29. — 230 —H. SUNNERSTEDT Motala. Född 7 sept. 1892 i Eksjö. Bankdirektör i 
Östergötlands Enskilda Bank A.-B., Motala. Led. av Motala drätselkammare. GUSTAF ADOLF SVEDIN 
Motala. Född 7 nov. 1885 i Motala. Muraremästare. 

EBBE SVENSSON Motala. Född 12 mars 1902 i Gamleby. Civilingenjör. Överingenjör vid A.-B. Arctic, 

Motala. JOHN SWENSSON Motala. Född 12 juli 1882 i Motala landsförsamling. Linjemontör vid Motala 
Ströms Kraft A.-B. Vice brandchel Led. av brandstyr. — 231 —CARL GUSTAF (GÖSTA) NATANAEL 
SYNNERSTAD Motala. Född 4 april 1891 i Västerås. Leg. tandläkare. Skoltandläkare vid Motala lands-förs, 
skolor, av Kungl, skolöverstyr. förordnad inspektor för Motala stads föreläsningsanstalt, led. i styr. för Motala- 
Postens A.-B. och Östgöta Hantverks fören., suppl, i styr. för Motala Barnbördshus. HJ. HUGO SÄTTERBERG 
Motala. Född 3 nov. 1872 i Kylingared. Kamrer. Stadsfullmäktig och ordf. i dess beredn.-uskott, ordf. i 
nykterhetsnämnden, led. av folkskolestyr., polisnämnden och hälsov.-nämnden, ordf. i styr. för Föreningen Egna 
Hem, sela - , i styr. för Egna Hems Låne-förm. m. m. NILS SÖDERBERG Motala. Född 7 febr. 1901 i Fagerhult, 
Kalmar län. Köpman. Inneh, av firma Nils Söderbergs Beklädnadsaffär, Motala. S. BERTRAM A. 

SÖDERBERG Motala. Född 14 dec. 1904 i Bäckebo, Kalmar län. Inspektör för Svenska Lifförsäkrings-anstalten 

Trygg._232_TURE G. SÖRBERG Motala. Född 13 juni 1886 i Tjällmo. Vaktmästare vid Motala högre 

samskola. Led. av pensionsnämnden. AXEL THEODOR SÖRBOM Motala. Född 14 okt. 1870 i Norberg, 
Västmanlands län. Pens. postmästare och bankdirektör. R. V. O. CARL JAKOB NILS TERSMEDEN Motala. 
Född 25 juli 1880 i Odensvi, Västmanlands län. Civilingenjör. Kapten i Väg-och Vattcribyggnadskårcn. 
Överingenjör och trafikchef vid Göta Kanalverk. Led. av dir. över Göta Kanalverk, ordf. i lokalstyr, för A.-B. 
Svenska Handelshanken i Motala. ESKIL B. D. THAPPER Motala. Född 5 okt. 1902 i Motala. Verkmästare. 
Delägare i firma Tappers Stenhuggeri. — 233 —PER GUNNAR THAPPER Motala. Född 30 okt. 1909 i Motala. 
Gravör. Delägare i firma Tappers Stenhuggeri. HENRIK EDMUND THUFVESSON Motala. Född 16 nov. 1883 
i Östra Hoby, Kristianstads län. Tulluppsyningsman. MANDIS THYDÉN Motala. Född 26 sept. 1870 i Ballo 
församling, Jönköpings län. Fröken. Affärsiidkerska. Inneh, av firma M. Thydéns Sybehörs- och 
Damkonfektionsaffär. KARL E. THYRÉN Motala. Född 30 mars 1875 i Appuna, Östergötlands län. Köpman. V. ordf. i Motala Köpmannaförening. — 234 —CARL A. THORNQVIST Motala. Född 15 nov. 1859 i Velinge, 
Skaraborgs län. Pens. folkskollärare. SIGNE THORNQVIST f. JONSSON Motala. Född 8 dec. 1875 i 'Kristdala. 
Pens. folkskollärarinna. Rektor för Motala stads yrkesskolor. Ordf. i Motala Husmodersförening, f. d. 
stadsfullmäktig. ERIK V. TOLLIN Motala. Född 23 juli 1890 i Grebo, Östergötlands län. Bankkamrer i 
Östergötlands Enskilda Bank A.-B. GIDEON TOSS Motala. Född 30 jan. 1883 i Stockholm. Stadsläkare. Läkare 
vid Motala Barnbördshus. Stadsfullmäktig, ordf. i hälsovårdsnämnden. — 235 -NILS PAUL TURESSON 
Motala. Född 3 sept. 1893 i Västra Stenby, Östergötlands län. Grosshandlare. Inneh, av firma Paul Turesson, ost 
i parti. AXEL FREDRIK TÖRNER Motala. Född 14 aug. 1868 i Växjö. Häradshövding i Aska, Dals och 
Bobergs domsaga. R. N. O., R. V. O. Inspektor vid Motala högre samskola. GUSTAV WALLBERG Motala. 
Född 24 febr. 1895 i Kvillinge, Östergötlands län. Byggmästare. JOHN WERNKVIST Motala. Född 3 jan. 1898 
i Motala. Boktryckare. Delägare i firma Motala Affärstryck. - 236 -JOHAN VIKTOR WETTERFÄLT Motala. 
Född 15 nov. 1886 i Säby, Jönköpings län. Kontorist vid Statens Järnvägar. Stadsfullmäktig, led. av 
drätselkammaren och taxeringsnämnden. EDITH WICKSTRÖM Motala. Född 13 juli 1891 i Motala 
landsförsamling. Fröken. Affärsidkerska. Delägare i firma W i ek ströms Manufakturaffär. CARL WIDMARK 
Motala. Född 15 maj 1887 i Skövde. Pastor i Filadelfiaförsamlingen, Motala. OLOF K. WIDOFF Motala. Född 
1,2 Junii 1896 i Svanshals socken, Östergötlands län. Köpman. Bedriver rörelse i slakteribranschen. — 237 — 
KNUT WIKHOLM Motala. Född 30 jan. 1884 i Forserum, Jönköpings län. Köpman. Förutv, disponent. Revisor. 
Styr.-led. i Jönköpings läns sällskap för kristlig kärleksverksamhet, S. K. K., och dess understödsförening, U. K. 
K. ARVID ÅBERG Motala. Född 3 dec. 1891 i Haugs församling, Norge. Kontrollör vid Statens 
Vattenfalls verk, Motala Kraftverk. Led. av stadsrevisionen. HELMER ÅBERG Motala. Född 23 apriil 1891 i 
Härnösand. Köpman. Inneh, av firma Åbergs Herrekipe-ring. — 238 —JOHN ÅSTRÖM Motala. Född 25 maj 
1894 i Åsbro, Örebro län. Fotograf. J. H. ÖSTBERG Motala. Född 10 aug. 1879 i Söderköping. 

Stationsinspektor. — 239 — NORRKÖPING KARL GUNNAR THEODOR ABRAHAMSON Norrköping. 

Född 23 febr. 1906 i Norrköping. Direktör i Abrahamsons Berednings Aktiebolag, Norrköping. Led. i styr. för 
Barnens Dagsföreningen i Norrköping, kronouppbörds-kassör, led. i styr. för Norrköp i ngskretsens 
Färgareföreming. Studentexamen L925. KARL GÖSTA THEODOR ABRAHAMSON Norrköping. Född 22 
mars 1909 i Norrköping. Färgmästare i Abrahamsons Berednings Aktiebolag, Norrköping. — 241 - 16KARL 
ROBERT HILDING ABRAHAMSSON Norrköping. Född 24 jan. 1894 i Norrköping. Expeditionsföreståndare 
för Norrköpings stads arbetslöshetskommitté och hos fattigvårdsstyrelsens arbetslöshetskommitté. Sekr. hos Sv. 
Kommunaltjänstemannaförb. Norrkö-pingsavd., styr.-suppl, i S. K. T. F., revi-sorssuppl. i Sveriges Kom.- 
tjänstemanna-förb., revisor hos Bostadsför. Solid u. p. a. GUSTAF REINHOLD ADAMSON Norrköping. Född 
16 juli 1868 i Kila församling, Södermanlands län. Direktör. Delägare i A.-B. Adamsson & Kling. GUSTAF 
ÅHLÉN Norrköping. Född 29 jan. 1889 i Norrköping rer hos firma Alltjänst. Kam- JOHAN FRITZ WILLIAM 
AHLGREN Norrköping. Född 26 sept. 1890 i Kristianstads län. Disponent i Svensk-Engelska Mineralolje A.-B., 
Norrköping. — 242 —ALBERT EMANUEL AHLIN Norrköping. Född 1 febr. 1879 i Misterhults socken, 
Kalmar län. Mästerlots. S. M. för nit och redlighet i rikets tjänst. BIRGER A:SON AHRÉN Norrköping. Född 31 
dec. 1880 i Källstad, Östergötlands län. Ingenjör. Chef för Allmänna Svenska Elektriska A.-B:s fildal i 
Norrköping. Ordf. i Sveriges Elektr. Entreprenörsförenings och Svenska Elektriska Arbetsgivareföreningens 
lokalavd. i Norrköping. Inneh, av Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj. ANNA-CLARA ROMANUS- 
ÄLFVEN Norrköping. Född 24 nov. 1874 i Landskrona. Leg. läkare. Läkare vid Norrköpings norra läroverk för 
flickor. JOHANNES ANTON ÄLFVEN Norrköping. Född 12 jan. 1878 i Stockholm. Leg. läkare. Läkare vid 
Sandbyhovs Sinnessjukhus och vid Norrköpings Centralfängelse. — 243 —ERIC ALKNER Norrköping. Född 
10 april 1897 i Älvängen, Älvsborgs län. Disponent. Verkst, direktör i Regn-klädersfabriken Vargen Aktiebolag. 
CARL FREDRIK ALLARD Norrköping. Född 17 juli 1863 i Norrköpiing. Möbelarkitekt. Teckningslärare i 
Swartziska friskolan samt Ebersteinska aftonskolan i Norrköping. EINAR ALMGREN Norrköping. Född 10 
nov. 1895 _i Ekeby, Östergötlands län. Bankkamrer i Östergötlands Enskilda Bank A.-B. Revisor i Östergötlands 
Fornminnes- och Museiförening, av Östergötlands och Södermanlands handelskammare godkänd 
granskningsman för revisionsarbeten. Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm. KARL EMIL ALMQUIST Borgs Tegelbruk, Norrköping. Född 1 april 1887 i Gustavs församling, Malmöhus län. 

Tegelmästare vid A.-B. Mursten och Nya A.-B. Sorby Tegelbruk. Medlem i styr. för Norrköpings skyttegille 
samt innehar riksmedaljen i silver och Förbundets och Norrköpings skyttegilles guldmedalj. — 244 —OSKAR 
TURE VILHELM ALROTH Norrköping. Född 23 aug. 1875 i Norrköping. Ingenjör. Verkst, direktör för A.-B. 
Fr. Björk-qvists Eftr., Norrköping. Innehaft ledande befattningar vid yllefabriker å olika platser i Sverige samt i 
Norge och Finland. ALGOT MAURITZ EMANUEL ALVIN Norrköping. Född 4 mars 1894 i Norrköping. 
Kamrer hos Norrköpings Köpmansförening. Dipl. från Handelshögskolan i Stockholm. Landstormskapten. Sekr. 
i Vikbolandet-Kolmårdens landstormsförening, styr.-led. i Landstormsofficerssällskapet i Norrköping. P. H. V. 
AND AL Norrköping. Född 31 juli 1872 i Norrköping. Tullöverkontrollör. CARL ALBERT ANDER Ekarna, 
Getå. Född 31 jan. 1881 i Vadstena. Bankdirektör i Skandinaviska Kredit A.-B. Led. av stadsrevisionen samt i II 
distriktets taxeringsnämnd. — 245 —AXEL IVAR ANDERSON Norrköping. Född 22 jan. 1891 i Kalmar. Fil. 
d:r. Chefredaktör för Östergötlands Dagblad. Led. av riksdagens andra kammare sedan 1924, led. av utrikes- 
nämnden, ordf. i bevillningsutskottet. Svensk deleg, i N. F. 1936 och 1937. Ordf. i Sv. Nät. Ungdomsförbund 
1931—32, ordf. i Sv. Högeipressens f ören. sedan 1932, ordf. i Östgötakretsen av Sv. Tidningsutgivarefören. 
1921—28, led. av Allm. Valmansförbundets överstyr, och verkst, utskott. BROR JOSEF ANDERSON 
Norrköping. Född 20 mars 1898 i Vätö > församling, Stockholms län. Hamnkapten. Magistratens 
besiktningsman. CARL ALBERT ANDERSON Norrköping. Född 14 jan. 1879 i Östra Skrukeby, Östergötlands 
län. Murarmästare vid A.-B. International Harvester Comp., Norrköping. ERNST F. ANDERSON Lindö, 
Norrköping. Född 3 april 1900 i Norrköping. Kassör och kontorschef hos A.-B. A. J. Lagerqvist. - 246 —ERIC 
GUSTAF HJALMAR ANDERSON Norrköping. Född 12 aug. 1895 i Norrköping. Kamrersassistent i A.-B. 
International Harves-ter Co. ESKIL EINAR ANDERSON Norrköping. Född 30 april 1895 i Norrköping. 
Materialinspektör i A.-B. International Harves-ter Co. JOHAN ALFRED ANDERSON Norrköping. Född 7 sept. 
1891 i Strå församling, Östergötlands län. Möbelhandlare. Delägare i Karlson & Andersons Möbelaflar. JOHN 
HARRY ANDERSON Norrköping. Född 19- febr. 1890 i Norrköping. Byggmästare. Anställd vid Norrköpings 
städs Fastighetskontor. — 247 —JOSEF ANDERSON Norrköping. Född 27 juni 1800 i Åtvidaberg. Köpman. 
Ordf. i Norrköpings Minuthandelsförenings sjukkassa. OTTO HENRIK ANDERSON Norrköping. Född 20 nov. 
1881 i Ö. Ryd, Östergötlands län. Direktör. Startade inom biografbranschen år 1910, har sedan drivit en rad olika 
företag i branschen. Sedan 1921 platschef för A.-B. Fribergs Biografer i Norrköping. 

ARTHUR BERTHIL ANDERSSON Norrköping. Född 24 sept. 1886 i Norrköping. Körsnär. Direktör. Inneh, av 
firma A.-B. Pehr Andersson. Grundad 1861. AUGUST EMERICH ANDERSSON Villa Granbaden, Lindö, 
Norrköping. Född 3 maj 1880 i S:t Annae församling, Östergötlands län. Trävaruhandlare. Inneh, av Emerich 
Anderssons Trävaruaffär. — 248 —AXEL E. ANDERSSON Ö. Eneby, Norrköping. Född 16 juni 1883 i Myrsjö 
församling, Jönköpings län. Trafikbil ägare. Inneh, av Norrköpings Autospedition, verkställer transporter med 
bilar. Dagliga förbindelser med Malmö, Göteborg, Stockholm m. fi. platser. AXEL GUNNAR ANDERSSON 
Norrköping. Född 1 okt. 1890 i Norrköping. Köpman. Repr. för A.-B. A. F. Carlssons Skofabrik, Vänersborg. 
AXEL OTTO FERDINAND ANDERSSON Norrköping. Född 16 sept, 1886 i Stockholm. Kamrer vid 
Norrköpings Kommunala Affärsverk (elektricitetsverk, gasverk och spårvägar). CARL DAVID ANDERSSON 
Norrköping. Född 23 dec. 1887 i Lunda, Södermanlands län. Förman vid Svensk Engelska Mineralolje A.-B., 
Norrköping. 249 —CARL ERNST ANDERSSON Solberga gård, Norrköping. .. Född 10 mars 1875 i Östra Ny 
socken. Östergötlands län. Lantbrukare. Ägare av Solberga gård och Smedby gård. F. d. led. av 
taxeringsnämnden och allmänmingsstyr. CHARLES ALGOT ANDERSSON Norrköping. Född 27 nov. 1864 i 
Norrköping. Vattenledningsentreprenör. Inneh, av firman Ch. Algot Andersson, värme- & 
vattenledningsentreprenör. DAVID EMANUEL ANDERSSON Norrköping. Född 2 aug. 1888 i Åtvidaberg, 
Östergötlands län. Källarmästare å Rest. Nordstjärnan. ELLEN CHARLOTTA ANDERSSON Norrköping. Född 
1 maj 1890 i Skedevi, Östergötlands län. Översköterska vid Sandbyhovs sjukhus. — 250 —ESKIL FILIP 
REINHOLD ANDERSSON Norrköping. Född 31 dec. 1882 i Skällvik, Östergötlands län. Förman vid A.-R. Int. 
Harvester Co., Bindgarnsfabriken. GUST. ANDERSSON Hillerstad, Norrköping. Född 19 sept. 1874 i Regna 
socken. Lantbrukare. Ägare av Hillerstads gård jämte såg och. torvindustri. GUSTAF OSKAR ANDERSSON Norrköping. Född 25 febr. 1865 i Norrköping. Direktör för A.-R. G. Oskar Andersson. Tapetse-raremästare 
sedan år 1901. F. d. styr.-led. i Norrköpings Flantverksförening i 24 år, därav kassaförvaltare under 15 år. Inneh, 
av Norrköpings Hantverksförenings veterantecken och Hantverksorg, förtjänstmedalj. Styr.-led. i Norrköpings 
Städs Hantverkande Borgerskap. JOHAN AUGUST ANDERSSON Norrköping, mm Född 25 juni 1877 i Östra 
Skrukcby, Östergötlands län. Förman vid brädgården hos A.-B. International Harvcstcr Comp., Norrköping. - 
251 —JOHAN THEODOR ANDERSSON Södra Kungsängen, Norrköping, mm Född 29 jan. 1885 i Östra 
Stenby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. F. d. led. av fattigvårdsstyrelsen. JOHN GUSTAF 
ANDERSSON Norrköping. Född 24 aug. 1894 i St. Malms socken, Södermanlands län. Kamrer vid 
Aktiebolaget Abel Lindströms Tricotfabrik, Norrköping. JONAS RUDOLF ANDERSSON Norrköping. Född 22 
nov. 1879 i Lycksele, Västerbottens län. Verkst, direktör i Systemaktiebolaget i Norrköping och Norrköpings 
Res-tauranta'ktiebolag. KARL ALFRED ANDERSSON Marielund, Norrköping, mm Född 9 febr. 1876 i 
Skärkinds socken, Östergötlands län. Handelsträdgårdsmästarc. Inneh, av Marielunds Handelsträdgård. Medlem 
av Sv. Handelsträdgårds-mästareförbunds Norrköpingsavd. — 252 —KARL ANDERS ANDERSSON Karstorp, 
Norrköping. Född 25 febr. 1865 i Kuddby socken, Östergötlands län. F. d. lantbrukare. F. d. led. av kom.- 
nämnden, fattigvårdsstyrelsen, kyrko- och skolrådet samt allmänndngsstyr., led. av brandstodskom. i S:t 
Johannes socken. KARL MAURITZ ANDERSSON Norrköping. Född 14 dec. 1897 i Mogata församling, 
Östergötlands län. Bilmontör vid Norra Tjusts Trafik A.-B. KNUT IVAR ANDERSSON Norrköping. Född 13 
jan. 1877 i Norrköping. Disponent för Gari Fredriks Bryggeri. Ordf. i Norrköpings Bostadskreditförening och i 
Norrköpings Städs Hypoteksförening, led. av Skandinaviska Kredit A.-B:s Norrköpingsdirektion. KARL 
OSCAR ANDERSSON Eksund. Född 30' okt. 1909 i Askersund. Montör vid Motala Kraftverk. — 253 - 
ROBERT ANDRÉ ANDERSSON Norrköping. Född 5 maj 1900 i Risinge, Östergötlands län. Filialchef för A.- 
B. Axel Christierns-son i Norrköping med huvudkontor i Stockholm, smörjoljor och fett samt 
industriförnödenheter. STEN FILIP GILLIS ANDERSSON Ö. Eneby, Norrköping. Född 21 april 1909 i 
Linköping. Pastoratsadjunkt i Ö. Eneby, Norrköping. SVEN ARVID ANDERSSON Norrköping. Född 25 mars 
1889 i Älvsborgs län. Ingenjör. V. direktör för Norrköpings Kommunala Affärsverk (elektricitetsverk, gasverk 
och spårvägar) samt Aktiebolaget Knutsbro Kraftstation. GRETA TYRA VIOLA ANDERSSON Norrköping. 
Född 22 juni 1916 i Norrköping. Affärsbiträde i firma Nords Sängkläders-Affär, Norrköping. — 254 — 
GUSTAF WERNER ANDERSSON Norrköping. Född 12 aug. 1877 i Besryds socken, Östergötlands län. 
Disponent för Handels A.-B. Gust. Andersson, Jästcentralen A.-B. och Svenska Knäckebrödsfabriks A.-B. Dir. 
för Moberg-Eggerska flickskolan, kassör o. styr.-led. i donationsfonden för behövande sjuka, led. i 
stadsrevisionen, fullmäktig i Handelsfören. i Norrköping, v. ordf. i styr. för "Mjölkpropagandan" i Norrk. avd. 
GUNNAR HEINRICH HJALMAR ANDRÉ Norrköping. Född 3 febr. 1911 i Hamburg, Tyskland. Färghandlare. 
Delägare i Norrköpings Färghandel A.-B. OTTO THEODOR ANDERZÉN Norrköping. Född 11 dec. 18-96 i 
Norrköping. Civilingenjör vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. TORGNY JOHAN ARVID 
ANDRÉ Knivberga gård, Norrköping. Född 25 sept. 1900 i Risinge, Östergötlands län. Agronom. Sekr. i Östra 
Östergötlands Lantmannaklubb, styr.-led. i Ös tia Eneby Sparbank, i Mjölkpropagandans Norrköpingsavd. och i 
Östergötlands Frukt-central, ordf. i Östra Eneby Invallnings-företag, revisor i Östra Eneby sockenall-männing 
och Bråbo härads allmänning. — 255 —JOHN ELIS APPELQUIST Norrköping. Född 16 aug. 1898 i 
Norrköping. Ban kk assör i Skandinaviska Kreditaktiebolaget. CARL EDVARD APPELQVIST Norrköping. Född 
18 mars 1888 i Norrköping. Glasmästare. SVEN GÖSTA APPELQVIST Norrköping. Född 8 juni 1905 i S:t Olai 
församling, Norrköping. Reklamartist. Inneh, av firma Appel-Reklam. Reklamteckniingar, textningar, 
dekorationer. OSKAR EMIL FRITHIOF APPELTOFFT Norrköping. Född 22 sept. 1863 i Landskrona. 

Direktör, v. Konsul för Rep. Argentina. Inneh, av firma E. F. Appeltofft och chef för A.-B. Norrköpings 
Sodafabrik. R. V. O., R. N. O. Brand- & Liv-förs. A.-B. Sveas guldmedalj. Ordf. i styr. för Sodafabr. Försäljn. 
A.-B., Göteborg, år 1927 hedersled, i Fören. Svenska Städers Off. Slakthus, år 1935 hedersordf. i 
Handelsföreningen i Norrköping, år 1935 förste hedersordf. i Skånska Gillet i Norrköping, f. d. Stadsfullm., f. d. 
ordf. i styr. för stats- och kom.-understödda handelsgymnasiet, i styr. för Norrköpings städs off. slakthus, 
Norrköpings hamn, Handelsföreningen, Köpmannafören., Norrköpings Stads Hypoteksfören., Norrköpings Bos tads k red i t fö rening. Handels- och sjöfartnämnden, i Östergötl, o. Södermani, handelskammare m. m.\ KARL 
DANIEL ARFWIDSSON NoiTköping. Född lOjan. 1889 i Dalstorps församling, Älvsborgs län. Direktör. Styr.- 
led. i Östergötlands och Södermanlands handelskammare, i Norrköpings Handelsförening och Norrköpings 
Köpmansföreniing, styr.-suppl. vid Sveriges R ik sbanks kontor i NoiTköping. CARL GUSTAF ARSELL 
NoiTköping. Född 14 maj 1882 i Malmö. Rådman. CARL RERTEL ARVIDSSON Norrköping. Född 8 jan. 1891 
i Norrköping. Revisor. Inneh, av Försäkringsbyrån. GUSTAF BIRGER KONRAD ASKLÖF Norrköping. Född 
5 sept. 1887 i NoiTköping. Kapten, I. 5, ö. K amm arskrivare. Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj 
(Lingme-daljen), Svenska Gymnastik- o. Idrottsföreningarnas Riksförbunds förtjänsttecken. — 257 — 17TURE 
HARALD VIKING ASKLÖF NoiTköping. Född 29 aug. 1889’ i Norrköping. Bankkamrer i Skandinaviska 
Kreditaktiebolaget. HUGO DANIEL ASPROTH NoiTköping. Född 31 aug. 1882 i Hults församling, Jönköpings 
län. Tandläkare. Mogenhetsexamen 1902. Tandläkareexamen 1905. Ammanuens vid tandläkareinstitutet 1904 — 
05. Föreståndare vid försökstandklinik å Malmslätt 1909 A 11. NILS AUER NoiTköping. Född 8 mars 1896 i Å- 
bo. Verkmästare vid Holmens Bruks- och Fabr ik s A.-B., Bomullsavd. JOHAN HENRIK HJALMAR AULIN 
NoiTköping. Född 11 mars 1866 i Godegård, Östergötlands län. Disponent vid A.-B. Norrköpings Fören. 
Bryggerier. F. d. revisor i fattigvården, f. d. huvudman i Norrköpings Sparbank, f. d. revisor i Hypoteksförenin- 
gen. Sällsk. Pro Patrias stora guldmedalj. R. V. O. — 258 —HARALD EMANUEL AXELSSON Norrköping: 
Född 10’ dec. 1890 i Ö. Eneby, Östergötlands län. Chefsassistent i International Harvester Co. SVEN ERIK 
BACK Norrköping. Född 9 jan. 1882 i Kristdala, Kalmar län. Flaggunderofficer. Repr. för A.-B. Ankarsrums 
Bruk. Svärdsman. Preussiska k ro nordens medalj, skyttemärke. F. d. stadsfullmäktig i Vaxholm, f. d. led. av 
System A.-B., led. och kassör i Underofficerssällskapet i 9 år. BIRGER CARL KNUT BARTELS Norrköping. 
Född 12 jan. 1883' i Norrköping. Grosshandlare. Inneh, av firman Henning Lundgren & G:o, agcnturaflär i 
textilråvaror och maskiner. Försäkringsagenturer. GUSTAF CARL LEONARD BECKMAN Norrköping. Född 
22 maj 1882 d Gunnilbo församling, Västmanlands län. v. Konsul för Storbrit-tanien. — 259 —JOHN GUSTAF 
BELIN NoiTköping. Född 2 jan. 1889 i Norrköping. Brandförman. Led. av Stadsfullm., Hedvigs kyrkoråd och 
tax.-nämnden. SIGNE ELVIRA BELIN Norrköping. Född 11 jan. 1893 i Drothems församling. Östergötlands 
län. Fru. Led. av kyrko-fullm., suppl, i fattigvårdsstyr. HILMER VILHELM BENGTSON Norrköping. Född 10 A 
april 1891 i Hallands län. Ingenjör vid Norrköpings kommunala affärsverk. BENGT BENGTSSON Norrköping. 
Född 8 febr. 1882 i Vadstena. Köpman. Inneh, av firma Henning Cassel & Gro, Speceri & Delikatessaffär. — 
260 —OSCAR BENGTSSON Norrköping. Född 17 apnil 1880 i Risinge socken, Östergötlands län. 

Byggmästare. Köpman. Utfört ett flertal byggnader i Norrköping, Södertälje, Lidingö, Örebro, Oslo, Finspång 
och Söderköping. SIGNE BENGTSSON Norrköping. A Född 20 okt. 1883 i Kvillinge församling, Östergötlands 
län. Fru. Inneh, av firma Signe Köhlers Tobakshandel. TORE LENNART BENGTSSON Norrköping. Född 19 
nov. 1'907 i Norrköping. Fabrikör. Inneh, av Kem. Tekn. Fabriken Eros. FRANK SIGURD BENSOW 
Norrköping. Född 11 mars 1883 i Göteborg. Kapten i K. V. V. K. R. V. O. Byggnadschef hos Holmens Bruks 
och Fabriks A.-B. Led. av drätselkammaren i Norrköping, löne- och pens.-nämnden samt byggn.-nämnden, v. 
ordf. i styr. för stadsbiblioteket och konstmuseet, v. ordf. i styr. för Frans och Mathilda Bloms stiftelse för 
pauvres hon-teuses. — 261 -AXEL IVAR BERG Norrköping. Född 11 april 1886 i Stockholm. Ingenjör vid 
Asea, Norrköping. EMIL TH. BERG Norrköping. Född 16 jan. 1897 i Hudiksvall. Disponent i A.-B. 
Järntrådverken, Norrköping. HENRIK HERMAN BERG Norrköping. Född 24 okt. 1869 i Stockholm. Ingenjör. 
Direktör för firma A.-B. Arvid Palmgrens Mek. Verkstad. Tillverkning av ångkokapparater m. m. Entreprenör 
för värme-, gas-, vatten- och avloppsledningar - . Medlem av Sveniges Industriförbund. WALTHER CAMILLO 
BERGERSÉN Norrköping. Född 22 juli 1904 i Norrköping. Huvudbokförare hos Regnklädersfabriken Vargen 
Aktiebolag, Norrköping. — 262 —HANS ROBERT BERGGREN Norrköping. Född 28 nov. 1906 i Stockholm. 
Advokat. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. KARL BERGHOLM Norrköping. Född 14 mars 1886 i 
Kvillinge församling, Östergötlands län. Bagarmästare. Ordf. i Norrköpings Bageriidkareförening. AXEL 
ERNFRID EINAR BERGLUND Norrköping. Född 22 mars 1897 i Traryd, Kronobergs län. Fabrikör. Inneh, av 
Norrköpings Korkfabrdk samt Norrköpings Kapsylfabrik. NILS IVAR BERGLUND Norrköping. Född 25 juli 
1902 i Malmö. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. — 263 —RUNE EINAR FRITIOF BERGLUND Norrköping. Född 8 sept. 1919 i Borås. Fabr ik schef för Norrköpings 'Kapsylfabrik. D. R. L. BERGQVIST 
Norrköping. Född 23 febr. 1894 i Norrköping. Lagerföreståndare i Flandels A.-B. G. H. Laurent. HJALMAR 
TEODOR BERGMARK Norrköping. Född 16 maj 1865 i Uppsala. F. d. juvelerare. Medlem i styr. för Sveriges 
Juvelerare- och Guldsmedsförbund i 13 år, därav som ordf. i 10 år, sekr. i Norrköpings Hantverksförening 1911- 
—27, styr.-led. i Norrköpings Hantverkslotteri sedan år 1919, f. d. led. av Stadsfullm., stadsrevisionen och tax.- 
nämnden, ordf. i Guldsmedernas Inbrottsför-säkringsförening, hedersled, i Sveriges Juvelerare & 
Guldsmedsförbund och Mellersta Sveriges Juvelerare- och Guldsmedsförening. Utgivare av Sveriges 
Guldsmedskalender i Ord och Bild 1935. Inneh. Norrköpings Hantverksförenings veteranmärke. THURE 
ALEXANDER BERGSTEN Norrköping. Född 12 dec. 1879 i Täby, Örebro län. Postmästare. AXEL 
FLORENTIN BERGSTRÖM Norrköping. Född 22 sept. 1873 i Ekers socken, Örebro län. Köpman. Delägare i 
firma Ap-peltofft & Bergström. JOHN GOTTFRID BERGSTRÖM Valstoip, Norrköping. Född 23 okt. 1890 i 
Östra Skrukcby, Östergötlands län. Handel strädgårds mästare. Inneh, av Valstorps Handelsträdgård. Medlem av 
Sveriges Handel strädgårds mästare-förbund och styr.-led. i Norrköpings Trädgårdsodlare fören ing. KARL ERIK 
BERGSTRÖM Norrköping. Född 11 juli 1882 i Hallsberg, Örebro län. Förrådsförvaltare vid Kungl. 
Telegrafverket. PER ALBERT BERGSTRÖM Norrköping. Född 12 dec. 1869 i Himmeta, Västmanlands län. F. 
d. arbetsförmedlingsdirektör. Stadsfullmäktig, led. i styr. för Norrköpings Handelsgymnasium och för Wad- 
strömska fonden, ordf. i lokala värderingsnämnden, led. av riksdagens I kammare, statsutskottet och sociala 
rådet. — 265STURE AXEL BERGSTRÖM Norrköping. Född 28 juli 1908 i Norrköping. Köpman. Delägare i 
fii-man Appeltofft & Bergström. AXEL GUNNAR BERGVALL Norrköping. Född 26 dec. 1882 i Norrköping. 
Direktör för A.-B. Axel K. Bergvall & Söner. AXEL IVAR BERGVALL Norrköping. Född 8 febr. 1885 i 
Norrköping. Köpman. Stadsrevisor, styr.-led. i Norrköpings Sparbank och i A.-B. Axel K. Bergvall & Söner, led. 
av taxeringsnämnden. AXEL LUDVIG BERGVALL Norrköping. Född 15 febr. 1886 i Norrköping. Disponent. 
Verkst, direktör i A.-B. Axel K. Bergvall &• Söner. — 266 —KARL-AXEL BERGVALL Norrköping. Född 24 
maj 1910 i Norrköping. Marinintendent i Kungl. Flottans reserv. Tjänsteman i A.-B. Axel K. Bergvall & Söner. 
KARL VERNER BERGVALL Norrköping. Född 27 april 1865 i Kuddby, Östergötlands län. F. d. kamrer i 
Östergötlands Centralkassa i Norrköping och i Norrköpings Slakteriförening. KARL JACOB BERZELIUS 
Norrköping. Född 16 sept. 1874 i Orlunda, Fastighetsmäklare. Inneh, av Universalbyrån. Medlem av Föreningen 
S. F. R., f. d. ordf. i valnämnden för Västra Husby socken, ordf. i tax.-nämnden, led. av skolrådet, ordf. i 
hästuttagningsnämnden, allt inom V. Husby socken. Intendent och landstorms-kapten i Vikboland-Kolmårdens 
Land-stormsförening. FRITZ BESKOW Norrköping. Född 11 juli 1893 i Stockholm. Civilingenjör. Inneh, av 
maskin- och försäkringsagentur. Ombud för Sjö- och Brandförsäkrings A.-B. Svenska Veritas. — 267 —AXEL 
ENGELBREKT BILFELDT Norrköping. Född 7 nov. 189-5 i Kvillinge, Östergötlands län. Möbelhandlare. 
Inneh, av firma A. Bilfeldts Möbel affär. KARL VILHELM BILLE Norrköping. Född 6 mars 1883 i Stockholm. 
Major i K. V. V. K. Finska frihetskorset m. svärd, R. V. O. Norrköpings städs byggnadschef. CARL CHR. 
BILLING Norrköping. Född 9 juli 1869 i Norrköping. Kamrer vid Norrköpings Pantaktiebolag. KNUT FOLKE 
BJUHR Norrköping. Född 27 okt. 1903 i Kalmar. Inneh, av Automobilfirma Knut Bjuhr, Norrköping, och 
direktör i A.-B. Nordisk Aero-Tjänst. — 268 —HERMAN ALFRED BJÖRKLUND Norrköping. Född 12 juli 
1874 i Norrköping. Verkmästare vid Algot Westmans Mek. Verkstad. Medlem av pensionsnämnden. PEHR 
OLOF BJÖRKLUND Norrköping. Född 29 juli 1888 i Norrköping. Köpman. Inneh, av firma Pehr Björklund. 
GUSTAF ADOLF BJÖRKMAN Norrköping. Född 17 juni 1871 i Stockholm. Borgmästare. F. d. hovrättsråd. 
Led. av riksdagens i :sta kammare. K. V. O. i kl., R. N. O. Jur. kand. Upps. 95, fisk. i Svea hovr. 07, assessor 08, 
hovr.-råd 09, borgm. i Norrköp, sed. ii, A. K. 20—32, (v. ordf. i tillf. utsk. 21, konst rutsk. 23—28, särsk. utsk. 
25, v. ordf. i i :a lagutsk. 29—32, ordf. i sammans, stats- o. lagutsk. 32), F. K. sed. 33 (kanslideput., konstit.- 
utsk., h), t i 11 k. s. sakk. f. vissa fråg. i sk:öv:styr., just:dep., socrdep., försv: dep. 21—35, ordf. i 
sjukkassestadgesakk. 29, ordf. i fängelsesakk. 35, ordf. el. v. ordf. i ett flert. särsk. styr. o. direkt, i Norrköping; 
fångvårdsfull-mäktig, led. av järnvägsrådet, ordf. i styr. för Statens uppfostr.-anstalt Bona. EVERT NATANAEL 
BJÖRKNE Norrköping. Född 10 febr. 1898 i Norrköping. Kamrer vid Drags A.-B. Led. av taxeringsnämnden 
och pensdonsnämnden.WILLIAM BJÖRNEMAN Norrköping. Född 6 okt. 1895 i Sandby församling, Kalmar län. Direktör. J. G. Swartz A.-B. och Kvarnaktiebolaget J. G. S. V. ordf. i Norrköpings städs stadsmission, ordf. i 
Östergötlands Idrottsförbund, v. sekr. i Internationella Idrottsfederationen (I. A. A. F.), medlem av 
Riksidrottsförbundets överstyr. HUGO BLOM Norrköping. Född 13 dec. 1879 i Norrköping. Disponent för A.- 
B. P. Janson & G:o och Vedcentralen i Norrköping A.-B. samt huvudredare för Ang. Östern. Portugisisk vice 
konsul. Riddare av Portugisiska Kristiorden. F. d. led. av Stadsfullm., hamnstyr., kronouppbördskammaren, 
stadsrevisionen m. m. OLOF HARALD EUGEN BLOM Norrköping. Född 5 nov. 1893 i Norrköping. 
Verkmästare i A.-B. Abel Lindströms Trikå-fabrik. JOHN BLOMÉ Norrköping. Född 6 febr. 1896 i Norrköping. 
Fabrikör. Inneh, av John Blomés-Gjuteri. — 270 —OSCAR BLOMÉ Norrköping. Född 29. juni 1898 i 
Norrköping. Smi-desmästare. Inneh, av Blomés Järnsängfabrik. GUSTAF FERDINAND BLOMQVIST Klinga 
gård, Klinga. Född 2 jan. 1875 i Österhaninge socken, Södermanlands län. Godsägare. Ägare till Klinga 
egendom. F. d. ordf. i kom.-fullm., kom.-stämman, kom.-nämnden samt kyrko-och skokådet, f. d. led. av 
vägstyr. inom Borgs socken, led. av folkskolestyrelsen, styr.-led. i Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i 
Norrköping. EDVARD BOHMAN Norrköping. Född 15 mars 1872 i Ö. Husby. Grosshandlare. Ordf. i 
Norrköpings Velocipedförening, v. ordf. i Norrköpings Skyttegille, ordf. i Norrköpings Kontoristfören., medlem 
i hyresnämnden och -stadsrevisionen, Avd.-chef hos Holmens Bruk (svenska pap-persavd.), engrosaffär i papper 
m. m. Försäkringsbyrå. NILS BOHMAN Norrköping. Född 6 juni 1877 i Linköping. Avdelningschef vid A.-B. 
Fören. Yllefabrikerna (Yfa) i Norrköping. — 271 —KARL RAGNAR BOHMAN Norrköping. Född 21 sept. 
1891 i Ovanåker, Gävleborgs län. Direktör i Janson & Norrbom Aktiebolag. PER NESTOR BOHMAN 
Norrköping. Född 26 febr. 1875 i Linköping. Tjänsteman (f. d. väveriledare) i A.-B. Förenade Yllefabrikerna 
(Yfa). F. d. fattigvårds-ordf. i Norrköping. GUSTAF BOIARDT Norrköping. Född 29 mars 1888 i Ryssby, 
Kronobergs län. Bildhuggaremästare. V. ordf. i Norrköpings Hantverksförening. CARL JOHAN BOKSTRÖM 
Norrköping. Född 18 juli 1899 i Visby. 2:dre underläkare å lasarettets med. avd. — 272 —AFFRED 
AUGUSTUS BOLIN Norrköping. Född 2 okt. 1876 i Fridene församling, Skaraborgs län. Järnvägskassör. 
Innehar Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj. SVEN ASSAR BOLIN Norrköping. Född 3 juni 1900 i 
Linköping. Ingenjör. Inneh, av Ing. S. A. Bolins Elektriska Installationsbyrå, Norrköping, samt delägare i 
Söderköpings Elektriska Affär. GUSTAV RICHARD BORG Norrköping. Född 21 febr. 1886 i Fredrikshald. 
Fabrikschef vad Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. "Tuppen". JOHN ERIK BORGGREN Norrköping. Född 27 
mars 1804 i Skärkind, Östergötlands län. Chaufför vid Holmens Pappersbruk. Stadsfullmäktig, led. av 
drätselkammaren, revisor i Norrköpings erk. centralsjukkassa, revisor i Svenska Pappcrsindu-striarb.-förbundet. 
— 273 — 18GÖTE SIGURD BORSSÉN Norrköping. Född 8 mars 1907 i Norrköping. Kontorschef i firma 
Kem. Tekn. Fabr. A.-B. Filjevit, Norrköping. BENGT FEONARD BRAHME Norrköping. Född 8 juli 1892 i 
Virke, Malmöhus län. Med. doktor. Överläkare. Stadsfullmäktig, led. a styr. för Fenningska sjukhemmet, 
Svenska Fasarettsläkarefören. och Svenska Intern, förbundet. WILHELM BRANDT Norrköping. Född 29 jan. 
1877 i Langenbaden. Ingenjör. Inneh, av firma T. V. Fundins Snör-makerifabrik. TORE BiRINCK Norrköping. 
Född 12 juli 1885 i Avesta. Bergsingenjör. Inneh, av Ingenjörsfirman G. A. Go-wes. — 274 —KNUT 
TORSTEN ÅKE BRODIN Norrköping. Född 29* sept. 1901 i Norrköping. Fabrikör. Inneh, av firma Ch. 
Stenström, tillverkn. av yllegarner, täckvadd, madrasser, schoddymaterial och kuddar. KJELL VIKTOR 
BROMÉE Norrköping. Född 22 mars 1884 i Lillhärdal, Jämtlands län. Landsfiskal i Lösings distrikt. Ordf. i 
Dagsbergs sockens taxeringsnämnd. KARL BRUNNANDER Norrköping. Född 26 nov. 1887 i Örby, Älvsborgs 
län. Ingenjör i Lithografiska Aktiebolaget. Led. av drätselkammaren och v. ordf. i dess fastiighetsavd. 1927—32, 
led. av stadsfullmäktige 1931—34 i Norrköping. ROLAND BRYNJE Norrköping. Född 19 juli 1897 i 
Norrköping. Köpman. Knut Anderson A.-B. — 275 —GYRIL PIERCE SOMERSET BUTFER Norrköping. 
Född 17 nov. 1895 i Sofia, Rulgarien. Feg. läkare. Läkare vid Norrköpings öppna fattigvård och Sandbyhovs 
sjukhus. Marinläkare av I graden i marinläkarkårens reserv. GUSTAF BERTRAND BYQVIST Norrköping. 
Född 10 juli 1892 i Söderhamn. Faktor vid Lithografiska A.-B., Norrköping. Styr.-led. i Sveriges 
Arbetsledare förbunds G. S., ordf. i Östgötadistriktet av Sveriges Arbetsledare förbund, ordf. i Norrköpingsavd. av 
Sveriges Grafiska Faktorsförbund. ERNST FREDRIK BÄCKMAN Norrköping. Född 25 febr. 1874 i Kuddby. 
Smides-mästare. Styr.-led. i A.-B. Norrk. Saluhall, Hantv. Borgerskapet, och Norrk. Hantverksförening, f. d. ordf. i Norrk. Smides-& Verkst.-fören., f. d. tax.-led., f. d. led. av fattigvården, arbetslöshetskom. och 
arbetsförmedlingen. Inneh. Norrköpings Städs Hantverksförenings veterantecken. STURE GÖTE WILHELM 
BÖRGESSON Norrköping. Född 12 mars 1906 i Färlövs församling, Kristianstads län. Damfrisör. V. ordf. i 
Svenska Frisörföreningen, avd. 20 D., Norrköping. — 276 —JOHAN EWERT BÖRJEL Norrköping. Född 29' 
maj 1901 i Karlskoga, Örebro län. Exekutionsbiträde. JOHN MARTIN DIDRIK BÖRJESSON Norrköping. 

Född 28 nov. 1885 i Barkåkra, Kristianstads län. Huvudredaktör för Norrköpings Tidningar. Led. av Stadsfullm., 
v. ordf. i fattiigv.-styr., led. av Norrköpings Arbetareinstituts styr., Norrköpings Sparbanks huvudmän, 
Norrköpings Tidningars A.-B:s styr., Allmänna Valmansförbundet A i Norrköping centralstyr, och arbetsutskott. 
BROR NILS WILHELM BÖÖS Norrköping. Född S aug. 1903 i Bosjökloster, Malmöhus län. Assistent vid 
Arbetsförmedlingen i Norrköping. ERNST AUGUST P:SON GAAP Norrköping. Född 6 jan. 1891 i Vara, 
Skärstads församling, Skaraborgs län. Ingenjör i A.-B. G. A. Petterson. — 277 —CARL VIKTOR P:SON GAHP 
Norrköping. Född 4 juni 1889 i Vara, Skärstads församling, Skaraborgs län. Direktör för A.-B. G. A. Petterson. 
CARL GUNNAR GALEMARK Norrköping. Född 22 febr. 1892 i Torpa socken, Västmanlands län. Fabrikör. 
Inneh, av Mo-nolfabriken. Specialtillverkning av karameller, kola, skum och lakrits. SETH GALMFORS 
Norrköping. Född 6 juni 1'904 i Norrköping. Köpman. Inneh, av Galmfors Bosättning. MARTIN GARLBRING 
Norrköping. Född 10 nov. 1883 i Norrköping. Grosshandlare. F. d. v. konsul. Styr.-led. i A.-B. Svea Choklad och 
i Fastighets A.-B. Gripen. Riddare av Lettiska Orden Tre Stjärnor.BROR VILHELM LEONARD CARLSON 
Norrköping. Född 22 nov. 1902 i Stockholm. Verkmästare vid Asea, Norrköping. CARL GUNNAR CARLSON 
Norrköping. Född 12 sept. 1893 i Ringarum, Östergötlands län. Arbetsförmedlingsdirektör. KNUT OCTAVIUS 
CARLSON Norrköping. Född 19 dec. 1883 i Västra Sönnarslövs socken, Kristianstads län. Direktör i firma Knut 
Carlson i Norrköping A.-B. NILS ERIK CARLSON Norrköping. Född 26 nov. 1890 i Norrkömng. Kassör i 
Regnklädersfabriken Vargen Aktiebolag, Norrköping. 279 —NILS RAGNAR CARLSON Norrköping. .. Född 
22 juni 1908 i Skeda församling, Östergötlands län. Kassör vid Östergötlands Centralkassa, Norrköping. AXEL 
WERNER CARLSSON Fyrbylunds trädgård, Norrköping. Född 11 aug. 1885 i Östra Vingåker, Södermanlands 
län. H an del s trädg å rds m äs ta re. Inneh, av Fyrbylunds Trädgård. BROR AXEL CARLSSON Norrköping. Född 19 
mars 1901 i Stockholm. Fabrikör. Inneh, av Norrköpings Gummiverkstad. CARL CARLSSON Norrköping. 

Född 8 maj 1873 i Vänersborg. Ingenjör F. d. trafikchef. — 280 -CARL TITUS CARLSSON Norrköping. Född 
5 dec. 1877 i Östra Eneby. Fabriksbokhållare vid Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. Kyrkovärd, led. av 
kyrkorådet, kyrko-fullm., led. av arbetslöshetskom. FRIDOLF NATANAEL CARLSSON Norrköping. Född 30 
juni 1890 i Skedevi socken, Östergötlands län. Järnarbetare vid A.-B. Internat. Harvester Co. Led. av Stadsfullm, 
samt Norrköpings städs löne- och pensionsnämnd, vårdare inom fattigvården, ordf. i avd. N:o 12 av Svenska 
Metall arbetare förbundet. GUNNAR LUDVIG CARLSSON Sandbyhov, Norrköping. Född 17 aug. 1892 i 
Grönahögs församling, Älvsborgs län. Syssloman vid Norrköpings städs fattig vårdsan stal ter. GUNNAR 
NATANAEL CARLSSON Norrköping. Född 22 dec. 1901 i Hannäs, Kalmar län. Verkstadsinnehavare. 

Delägare i firman Norrköpings Vulkaniseringsverkstad. — 281 —LILLY CARLSSON Sandbyhov, Norrköping. 
Född 7 juli 1893 i Furingstads församling, Östergötlands län. Tvättförestånderska vid Norrköpings städs 
fattigvårdsanstalt. OSCAR TEODOR CARLSSON Norrköping. Född 2 april 1887 i Lenhovda, Kronobergs län. 
Förste linjeingenjör vid Kungl. Telegrafverket. X SIGNE ELISABETH CARLSSON Norrköping. Född 22 aug. 
1913 i Norrköping. Kassör vid Algot Westmans Mek. Verkstad. SVEN GUSTAV ERIK CARLSSON 
Norrköping. Född 15 april 1905 i Norrköping. Köpman. Chef för A.-B. Stenegårds Herrkonfektion. — 282 — 
GUSTAV VILHELM CARSTENSEN Norrköping. Född 1 okt. 1894 i Karlstorp, Jönköpings län. Teol. d:r. 

Lektor vid Norrköpings högre allm. läroverk. Docent vid Lunds universitet 1925—27. SVEN GUSTAF 
RAGNAR CEDERBLAD Norrköping. Född 30 maj 1888 i Almundsryd, Kronobergs län. Jur. kand. Förste 
stadsfogde. KARL JOHAN ARVID CEDERGREN Norrköping. Född 5 nov. 1879 i Visby. Fil. kand. Adjunkt 
vid högre allm. läroverket i Norrköping. Led. i styr. för Norrköpings stadsbibliotek och museum, Kungl. 
Skolöverstyrelsens ombud vid realexamen vid Norrköpings kommunala mellanskola T927 samt i Solbacka 1935 
—37. Medlem av jury i tryckfrihetsmål. ELEONORA KRISTINA CEDERSTRAND Norrköping. Född 11 april 
1879 i Risinge. Fru. F. d. stadsfullmäktig, led. av barnav.-nämnden, led. i styr. för upptagndngshemmet, led. i styr. för Moberg-Eggerska skolan. — 283 —JOHANNES THEODOR GEDERSTRAND Norrköping. Född 2 
febr. 1874 i Aneby. Politierådman. Led. av Stadsfullm., 2:dre v. ordf. i drätselkammaren, ordf. i byggnadsavd. 
och polisnämnden, led. av hamnstyr., handels-och sjöfartsnämnden, sjukhusberedningen och A.-B. Bostäder. 
BENGT AXEL CEDERSTRÖM Norrköping. Född 29 mars 1908 i Norrköping. Direktör i och inneh, av 
Agenturfirman C. J. Carlsson A.-B. KNUT HARALD CEDERWALL Norrköping. Född 27 okt. 1895 i 
Strövelstorp, Kristianstads län. Musikdirektör. Organist i S:t Olai kyrka, musiklärare vid högre allm. läroverket. 
Censor vid av staten anordnade organistexamina. ERIK KONSTANTIN CLAESSON Norrköping. Född 20 maj 
189S i Oskarshamn. Kontorist vid Statens Järnvägar. — 284 —NILS W. GOLLIN Norrköping. Född 20 okt. 

1890 i Norrköping. Kontorschef och inköpschef i Engbergs Kolo-nialvaru-A.-B. Sekr. i Norrköpings Kaffe-& 
Kolondalvaruimportförening, revisor i Handelsföreningen i Norrköping. CARL JOHAN FREDRIK DAHL 
Norrköping. Född 28 mars 1876 i Uppsala. Bankdirektör. Verkst, styr.-led. i R ik sbankens avd.-kontor i 
Norrköping. RAGNAR DAHL Norrköping. Född 14 sept. 1888 i Vinnerstad, Östergötlands län. Fabrikant med 
firma Pehr Aug. Dahl. ANDERS JOHAN DAHLBERG Taborsbergs gård, Norrköping. Född 30 nov. 1868 i 
Väse socken, Värmlands län. Byggmästare. Uppfört ett flertal byggnader i Norrköping, Karlstad och Stockholm. 
— 285 —ENAR SIXTEN DAHLBERG Taborsbergs gård, Norrköping. Född 28 nov. 1900 i Östra Fågelviks 
socken, Värmlands län. Byggnadssnickare. FRITHIOF DAHLBERG Norrköping. Född 24 sept. 1886 i 
Norrköping. Kamrer i Holmens Bruk & Fabriks A.-B., Bomullsavdelningen. IVAN HILMER DAHLBERG 
Taborsbergs gård, Norrköping. Född 12 febr. 1895 i Övre Ulleruds socken, Värmlands län. Byggnadssnickare. 
RICHARD P. EMAN. DAHLÉN Norrköping. Född 7 febr. 1884 i Örebro. Postkontrollör.KARL GÖSTA 
DAHLMAN Norrköping. Född 10 april 1910 i Älvsborgs län. Dekoratör och reklamtecknare. Inneh, av firma 
Affärsreklam, ateljé för modern affärsreklam, Norrköping. LUDVIG GOTTHARD DAHLKVIST Norrköping. 
Född 23 nov. 1881 i Vedby, Kristianstads län. Verkmästare vid Norrköpings stads byggnadskontor. Led. av 
fattigvårdsstyr. ERNST VICTOR DAHLQVIST Norrköping. Född 29 maj 1861 i Norrköping. Politie-rådman. R. 
V. O. F. d. stadsfullmäktig, v; ordf. i byggnadsnämnden, led. av fattigvårdsstyr., ordf. i Norrköpings Hantverks- 
fören., Hantverkslotteri och Hantverkande Borgarskapet, medlem av Sv. Hantverksorganisations huvudstyr., f. d. 
ordf. i Sv. Bleck- & Plåtslagaremästares R ik sförbund. AXEL HENRIK DAHLSKOG Norrköping. Född 19 jan. 
1890 i Östra Eneby, Östergötlands län. Förman vid A.-B. International Harvester Comp. — 287 —BROR 
EINAR DANGKWARDT Norrköping. Född 3 nov. 1885 i Sömmen, Säby förs., Jönköpings län. Bankkamrer i 
Östergötlands Ensk. Bank A.-B. Verkst, dir. i Brobergs Cementstensfabrik och A.-B. Ax. Söderqvist & G:o. 
CARL DANHOLT Norrköping. Född 9 aug. 1883 i Skivarp, Malmöhus län. Läroverksadjunkt. EMIL VALFRID 
DALIN Född 2 jan. 1870 i Borgunda förs., Skaraborgs län. Överlärare. Folkskoll.-ex. i Gbg. 1890, org.-o. 
kantorsex. i Skara 1891. E. o. folksk. i Lidköping 1891—92 och Borås v.-t. 1893, ord. lär., org. och kantor i 
Fryksände, Vrml. län, i juli 1893— 30 juni 1902, förste lärare vid Alreiks donationsskola i Norrköp. Ö. Eneby i 
juli 1902—30 juni 1930. Slöjdkurs i Nääs 1894, 1903, 1904. Studieresa med statsstip. 1901. — Led. o. kassör i 
Ö. Eneby kyrkoråd, led. i Norrk. kyrkonämnd, v. ordf. i Ö. Eneby sparb., ordf. i Norrk. 4:6 pens.-distr., ombud 
för Sthlms Bvn. — Utgivit på C. E. Fritzes Förlag: Övningsbok i Vårt modersmål I o. II för 3—7 kl., i uppl. 

1905, 15 uppl. 1936 (medarb. Seth Jonsson), III för 7 kl. och forts. 1927; Småbarnens skrivövningar 1915 
(medarb. O. Hallin); Barnens föreskrift 1926. — Utgivit på Magn. Bergvalls Förlag: Barnens räknelära för i—7 
kl. 1920—23 (medarb, i i—2 kl. lär. Frida Andersson och i 7 kl. folkskoleinsp. D. Nissar); Problem för 3—6 kl.; 
Geometri med arbetsuppg.; Barnens kassabok. — På eget förlag: Provräk-ningsblad för kl. 3—7.GUSTAF 
AMIEL DANIELSON Norrköping. Född 31 maj 1880 i Mogata socken, Östergötlands län. Köpman. Chef för 
A.-B. Åtvidabergs Industriers Försäljningskontor i Norrköping. DANIEL DANIELSSON Ståthöga, Norrköping. 
Född 11 okt. 1864 i Tuna socken, Kalmar län. Godsägare. ELIS AUGUST DANIELSSON Loviseberg, 

Svärtinge, Norrköping. Född 12 okt. 1901 i Risinge. Lantbrukare. ÅKE DANIELSSON Norrköping. Född 11 
febr. 1891 i Bankekind, Östergötlands län. Disponent för Trävaru A.-B. Norrköpings Exporthyvleri, Norrköping. 
289 — 19LOUIS OTTO EMANUEL DAVIS Norrköping. Född 31 maj 1892 i Västervik. Stadskamrersassistent. 
CARL GUSTAF VALENTIN DENWARD Norrköping. Född 2 juli 1894 i Malmö. Kammarskrivare. ROBERT 
DÖTT Norrköping. Född 4 mars 1883 i Norrköping. Direktör för A.-B. Textilmaskiner och A.-B. Relief. CARL WILHELM DU RIETZ Norrköping. Född löjan. 1906 i Norrköping. Jur. kand. Led. av Sveriges 
Advokatsamfund. Delägare i v. häradshövdingen Ernst Sö-derqvists Advokatbyrå, Norrköping. — 290 — 
OSCAR ALFRED EARLINGH Norrköping. Född 18 nov. 1883 i Nye, Jönköpings län. Direktör. Inneh, av 
förstoringsatelier. Led. av kronouppbördskammaren. AXEL FREDRIK EBBESON Norrköping. Född 7 nov. 
1903 i Tåby socken, Östergötlands län. Handelsträdgårdsmästarc. Delägare i fdrma BTÖderna Ebbesons 
Handelsträdgård. WILHELM OSCAR GUSTAF PEDER DYRSSEN Norrköping. Född 15 dec. 1887 i 
Stockholm. Kapten. I. G. Swartz A.-B. Lst. S. M., Österg. Ifb. G. M. Kapten i K. Göta Livgardes reserv. Led. av 
drätselkammaren och v. ordf. i fastighetsavd., led. av kyrkofullm. och kyrkorådet i S:t Olai förs., sekr. i 
Östergötlands östra Istfb., styr.-led. i Norrköp, friv. motorbåtsflottilj, Kungl. Maj :ts ombud i styr. för tekniska 
elementarskolan, styr.-led. i Norrköp, stads yrkesundervisningsanstalter, Ebersteinska söndags- och aftonskolan 
samt Norrköp, flickläroverk, huvudman och v. ordf. i styr. för Norrköpings Sparbank, led. i styr. för Kvarn A.-B. 
I. G. S. och I. G. Swartz A.-B., Östergötlands Turisttrafik-förening och Föreningen Gamla Norrköping. Principal 
för Swartziska Friskolan m. m. EBBE GUSTAV WILHELM EBBESON Norrköping. .. Född 21 febr. 1898 i 
Skönberga socken, Östergötlands län. Handel strädgårds mästare. Delägare i firma Bröderna Ebbesons 
Handelsträdgård.KARL FRITZ EDENBORG Norrköping. Född 12 dec. 1877 i Risinge, Östergötlands län. 
Förman. A.-B. International Harvester Comp. 

ERNST EDGAR Norrköping. _ Född 29 sept. 1880 i Bjälbo församling, Östergötlands län. Skräddaremästare. 
Ordf. i Norrköpings Skrädderiidkareförening. Delägare i Skrädderifdrman Karl Österbergs Eftr. 

EINAR FREDRIK EDLUND Norrköping. Född 13 maj 1884 i Örebro. Rådman. Ordf. i Norrköpings städs 
byggnadsnämnd, ordf. i styr. för Norrköpings handelsgymnasieförening. 

PAUL BIRGER EDMAN Norrköping. Född 23 okt. 1901 i Norrköping. Fabrikör. Inneh. av Edmans 
Charkuteriaffär. Styr.-led. i Norrköpings Charkuteriidkares Minuthandelsförening.ANNA ELISABET EDMAR 
Norrköping. Född 22 okt. 1889 i Luleå. Fil. och teol. kand. Rektor vid Norrköpings Östra Flickläroverk. 
Stadsfullmäktig, ordf. i Norrköpings Fredrika-B'remerkrets, ordf. i Norrköpings K. F. U. K., v. ordf. i Förbundet 
av Sveriges K. F. U. K. CARL GEORG EGNELL Norrköping. Född 2 aug. 1913 i Drothem, Östergötlands län. 
Textil-ingenjör. Delägare i firma Väveri A.-B. Egnell & G:o. KARL EINAR EGNELL Norrköping. Född 1 april 
1888 i Norrköping. Fabrikör. Inneh, av firma Egneils Snörmakeri samt Väveri A.-B. Egnell & G:o. SVEN PER 
JOHAN EGNELL Norrköping. Född 24 jan. 1880. Tullkontrollör. — 293 —FRANZ EGON HEINRICH 
EIGKHOFF Norrköping. Född 5 maj 1874 i Meschede, Tyskland. Fabrikör. Inneh, av H. Eickhoffs Yllefabrik. 
TORSTEN KRISTIAN AUGUST E1CHSTÄDT Norrköping. Född 14 dec. 1895 i Göteborg. Gjuteriingenjör. 
DAVID EUGEN EKDAHL Norrköping, mm Född 31 mars 1894 i Ervalla. Redaktör. Östergötlands Dagblad. 
Sekr. i Norrköpingsavdelningen av Föreningen Norden, led. av styr. i W. 6 Norrköpingsloge. ALVA EKDAL 
Norrköping. Född 13 nov. 1903 i Norrköping. Fru. Bokförerska i Nya A.-B. Rundströms Maskin affär. — 294 — 
HARALD HERMAN EKEGREN Norrköping. Född 11 juni 1887 i Ekeby, Östergötlands län. 
Fattigvårdsdirektör. Kyrko fullmäktig. JOHN ALBERT DANIEL EKELUND Norrköping. Född 9' okt. 1865 i 
Risinge socken, Östergötlands län. F. d. överste i Väg- och Vattenbyggnadskåren. K. N. O. 2:dra klass, K, V. O. 
2:dra klass. BO EKELUND Norrköping. Född 26 juli 1894 i Gävle. Civilingenjör. Chef för A.-B. Armerad 
Betongs avdelning i Norrköping. Stadsfullmäktig i Norrköping, ordf. i Norrköpings städs varmbadhus, 2:dre v. 
ordf. i kom. för Främjande av Norrköp. Näringsliv, honorar sekr. i Internationella Idrottsförbundet, ständig led. 
av Sv. Idrottsförbundet, led. av överstyr, för Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningarnas Riksförbund, led. av 
Sveriges Olympiska Kommitté. R. V. O. Tysklands Olympiska hederstecken i :sta klass, Svenska 
Idrottsförbundets och Göteborgs Idrottsförbunds förtjänstmedaljer i guld, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken, 
Holländska, Finska och Norska Idrottsförbundens förtjänsttecken. ADOLF MAGNUS af EKENSTAM 
Norrköping. Född 2 jan. 1910 i Uppsala. Taxeringsassistent. Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm. 
Löjtnant i Kungl. Liv-grenadjärregementets reserv.SVEN FREDRIK EKFELDT Norrköping. Född 24 dec. 1900 
i Norrköping. Minuthandelsföreståndare i System A.-B. i Norrköping. FRANK TORE ISRAEL EKLUND 
Norrköping. Född 15 juni 1904 i Norrköping. Beredningsmästare vid "Yfa", A.-B. Förenade Yllefabrikerna. KARL GUSTAV HILMER EKLUND Norrköping. Född 17 nov. 190:2 i Stockholm. Hamndykare vid 
Norrköpings stads hamn. HANS JOHAN HENRIK TEODOR EKLUND Norrköping. Född 7 febr. 1899 i 
Stockholm. Stads sekreterare. — 296 —JOSEF EKLUND Norrköping. Född 22 dec. 1876 i Norrköping. 
Avdelningschef för Konsum, Norrköping, Char-kuteriavd. INGVAR OSCAR EKMAN Norrköping. Född 11 
juni 1905 i Fristads församling, Älvsborgs län. Inköpsassistent. A.-B. International Harvester Comp. JOHAN 
BIRGER EKSTRÖM Norrköping. Född 24 juni 1897 i Östra Eneby. Bokbindaremästare. Delägare i firma Gust. 
Karlssons Bokbinderi. Medlem av Hantverkande Borgerskap, Norrköpings Hantverksförening och Sällskapet 
Bikupan. KARL-DAVID GÖSTA EKSTRÖM Norrköping. Född 26 mars 1908 i Norrköping. Assistent vid 
Boxholms A.-B:s Trävaruupplag. — 297 —KARL JOHAN ROBERT EKSTRÖM Norrköping. Född 26 juni 
1878 i Gärdserums socken. Kalmar län. Föreståndare för Boxholms A.-B:s avd.-kontor i Norrköping. Led. av 
taxeringsnämnden. KARL JONAS STIG EKSTRÖM Norrköping. Född 30 nov. 1903 i Norrköping. Fabrikör för 
Svenska Såpfabriken, Stig Ekström & Gro. KNUT GUNNAR EKSTRÖM Norrköping, fm Född 20 juni 1909 i 
Åtvids församling. Östergötlands län. Blomsterhandlare. Inneh, av Ekströms Hovblomsterhandel. NILS 
EKSTRÖM Norrköping. Född 27 dec. 1902 i Stockholm. Ingenjör vid Holmens Bruks och Fabriks A.-B. — 298 
—YNGVE HUGO EKWALL Norrköping. Född 8 juli 1904 i Hayward, Wis., U. S. A. Fraktkassör i A.-B. Aug. 
V. Svenson, Norrköping. Avg.-examen från Norrköpings Handelsgymnasium 1923. SVEN IVAR FOLKE 
ELÄNDER Norrköping. Född 27 jan. 1909 i Stockholm. Kamrer vid A.-B. Nordisk Silkecellulosa, Handhar 
försäljningen för bolagets tillverkning av transparanta folier etc. CARL GUST. WILLIAM ELFGREN 
Norrköping. Född 14 dec. 1883 i Örebro. Ingenjör vid Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. (Tuppen). CARL ELIS 
ELLISON Norrköping. Född 27 okt. 1890 i Ringarum. Disponent. Verkst, direktör i A.-B. Manus. Led. i styr. 
och kassaförvaltare i Norrköpings städs arbetsförmedling, ordf. i Norrköpings Fastighetsägareförening, led. av 
tax.-nämn-den inom 3:dje distr. — 299 —BENGT FOLKE ELMGREN Norrköping. Född 21 mars 1901 i Gävle. 
Överlärare. Led. av Stadsfullm., kyrkofullm. och folkskolestyrelsen, led. i styr. för Gustavianska folkhögskola 
och Norrköpings A. B. F.-avd., v. ordf. i Fröbelföreningens styrelse. HUGO FERDINAND ENDERLEIN 
Norrköping. Född 21 april 1882 i Haraldskjaer, Velie, Danmark. Tullkontrollör. BROR BERNHARD 
ENGLUND Norrköping. Född 31 jan. 1893 i Visingsö församling, Jönköpings län. Kamrer i A.-B. Törnell & 
Ringström. ANNA CAROLINA ENGQVIST Norrköping. Född 15 mars 1892 i Lill härdal. Härjedalen. 
Korrespondent vid A.-B. International Harvester Comp., Norrköping. — 300 —ANNA ELIS ARET 
ENGSTRÖM Norrköping. Född 19 okt. 1903 i Norrköping. Kassörska i A.-R. Aug. V. Svenson. EINAR 
RERTHOLD THEODOR ENGSTRÖM Norrköping. Född 15 okt. 1884 i Göteborg. Fil. d:r. Rektor vid högre 
allm. läroverket i Norrköping. Stadsfullmäktig. ERIC HUGO F:SON ENHÖRNING Norrköping. Född 11 juni 
1890 i Rjörkviks församling, Södermanlands län. Konsul. Inneh, av firma P. A. Enhörning & G:o. Konsul av 
Litauen. E. GÖSTA E. ENNERFELT Norrköping. Född 5 juli 1903 i Norrköping. Köpman. A.-R. Josef 
Johansson. — 301 —PER ERIK W. ENNERFELT Norrköping. Född 6 april 1905 i Norrköping. Köpman. A.-B. 
Josef Johansson. 

ERIK WILHELM ENSELL Norrköping. Född 30 juli 1890 i Stockholm. Förman vid Aktiebolaget Arvid 
Palmgrens Mek. Verkstad. Tillverkning av ångkokapparater. Led. av drätselkammaren. 

ALEXANDER ERICSON Norrköping. Född 12 dec. 1878 i H amm arö församling, Värmlands län. Kamrer. 
Göteborgs Fodervaru Aktiebolag, avd.-kontoret, Norrköping. 

ELSA JUSTINA MATHILDA ERICSSON Sandbyhov , Norrköping, Född 16 juni 1885 i Östra Eneby socken, 
Östergötlands län. Sköterska vid Sandbyhovs kvinnliga försörjningshem. 

ERIC ERICSSON Norrköping. Född 16 maj 1897 i Sunne, Jämtlands län. Köpman. Inneh, av Eric Ericssons 
Automobilaffär. Försäljning av Packard, Nash och Adler personvagnar samt International lastbilar. BROR 
ERIKSSON Norrköping. Född 10 febr. 1878 i Mora. Urmakare mästare. 

CARL AXEL ERIKSSON Norrköping. Född 14 okt. 1885 i Norrköping. Förman vid A.-B. International 
Harvester Comp. EDOW ERIKSSON Norrköping. Född 21 okt. 1893 i Sala. Redaktör. Medarbetare i Östergötlands Dagblad. 303 —ERIK ABEL ERIKSSON Norrköping. Född 5 nov. 1864 i Julita, Södermanlands 
län. Direktör. Verkst, direktör i A.-B. Josef Johansson med avd.-kontor i Linköping. ERIK OTTO ERIKSSON 
Norrköping. Född 4 nov. 1898 i Skövde. Bryggmästare vid A.-B. Norrköpings Förenade Bryggerier. ERIK 
RUDE ERIKSSON Norrköping, mm Född 5 nov. 1894 i Kristbergs socken, Östergötlands län. Lagerchef hos A.- 
B. Holm & Karlström, Norrköping. ERIK WALFRID ERIKSSON Norrköping. Född 8 sept. 1885 i Stora 
Kopparbergs socken. Fabrikör. Delägare i firma Norrköpings Förnicklingsfabrik, Bröd. Eriksson och E. 

Lundblad. — 304 —GUSTAF EMANUEL ERIKSSON Norrköping, Född 3 okt. 1883 i Stockholm. Köpman. 
Inneh, av Sidenhuset. JOHN SEVERIN ERIKSSON Evalund, Norrköping, mm Född 24 okt. 1889' i Drothems 
socken. Östergötlands län. Godsägare. Ägare av Evalunds egendom. JOHN WILHELM ERIKSSON Norrköping. 
Född 18 dec. 1883 d Häradshammar. Östergötlands län. Överinspektör i Försäkringsbolagen Valand-Hero. NILS 
FREDRIK ERIKSSON Norrköping. Född 3 sept. 1902 i Norrköping. Musikdirektör. Organist i Matteuskyrkan. 
— 305 — 20OSKAR GOTTFRID ERLANDSON Sandbyhov, Norrköping. Född 11 sept. 1877 i Skärkinds 
församling, Östergötlands län. Trädgårdsmästare och arbetsledare vid Norrköpings arbets-och försörjningsanstalt. 
PAUL ERLANDSSON Norrköping. Född 16 aug. 1883- i Vadstena. Fil. kand. Adjunkt vid högre allm. 
läroverket i Norrköping. Kungl. Skolöverstyrelsens ombud vid realexamen i Valdemarsvik (4 ggr). HUGO R. S. 
FAGERBERG Norrköping. Född 11 april 1898 i Norrköping. Ingenjör hos Norrköpings Bomullsväven A.-B. 
(Tuppen). CARL OSCAR FALK Norrköping. Född 21 aug. 1880 i Fröderyds församling, Jönköpings län. 
Stationsinspektor. — 306 —EJNAR FERNSTRÖM Norrköping. Född 21 juni 1889 i Norrköping. Kamrer vid 
Asea. Landstormskapten. Ordf. i Norrköpings Kontoristförening, styr.-medlem i Norrköpings 
Landstormsförening och Svenska Kontoristförbundet. Östergötlands Östra Landstormsförbunds förtjänstmedalj i 
silver. PER TEOFIL FILIPSSON Norrköping. Född 28 okt, 1880 i Mogata, Östergötlands län. Direktör. Stiftare 
av Norrköpingsortens Kreatursförsäkringsförening år 1931. HARALD FLYTER Norrköping. Född 1 nov. 1872 i 
Oslo. Disponent för A.-B. International Harvester Comp. AXEL FERDINAND FLODIN Norrköping, mm Född 
2 sept. 1879 i Vånga församling, Östergötlands län. Speditör. Innehar express- och speditionsrörelse. — 307 — 
GUNNAR AXEL FLODIN Norrköping. Född 31 dec. 1887 i Borås. Verkmästare vid Aktiebolaget Arvid 
Palmgrens Mek. Verkstad. Tillverkning av ångkokapparater. AXEL FREDRIK FORÉN Norrköping. Född 1 juli 
1887 i Dagsbergs socken, Östergötlands län. Veterinär. Veterinär-examen 1913, sedan samma år praktiserande 
veterinär i Norrköping. Fr. o. m. år 1914 förordnad som besiktningsveterinär vtid Norrköpings slakthus. KARL 
GOTTFRID FORNANDER Norrköping. Född 24 mars 1881 i Mörluncla församling, Kalmar län. 
Tillsyningslärare. ERIK JONAS FORSBERG Norrköping. Född 19 maj 1885 i Östra Eneby. Verkmästare vid 
A.-B. International Harvester Comp. - 308 —HANS FORSBERG Norrköping. Född 29 aug. 1901 i Sundsvall. 
Jägmästare. Chef för Remington Typewriter Comp. A.-B:s filial i Norrköping. N. H. GUNNAR FRANSON 
Norrköping. Född 7 juli 1905 i Huskvarna. Ingenjör vid A.-B. International Harvester Comp. CARL MARTIN 
FRANZÉN Norrköping. Född 27 okt. 1900 i Norrköping. Ingenjör vid El. A.-B. A. E. G. M. G. FRANZÉN 
Norrköping. Född 13 okt. 1897 i Kalmar län. Inneh, av Norrköpings Nya Stenhuggeri. — 309 —DANIEL 
FREDLUND Norrköping. >e Född 6 april 1885 i Holms församling. Älvsborgs län. Överinspektör vid A.-B. 
International Har vester Comp. FRITZ MARTIN FREDRIKSSON Norrköping. Född 9 aug. 1893 i Norrköping. 
Disponent i Byggnadsmaterialsaktiebolaget Törnell & C:o. HEINZ FREUDENTHAL Norrköping. Född 25 april 
1905 i Danzig. Kapellmästare. Dirigent och konstnärlig ledare för Norrköpings Orkesterförening, direktör för 
Norrköpings Musikkonservatorium, dirigent för Norrköpings Musikaliska Sällskap, dirigent för Nyköpings 
Filharmoniska Sällskap. CARL ALFRED FRIMANN Norrköping. Född 9 april 1874 i Kungs Barkarö, 
Västmanlands län. Lagerchef vid A.-B. International Harvester Comp. — 310 —NILS THORE FRISK 
Norrköping. Född 6 mars 1895 i Norrköping. Ingenjör. Byråingenjör vid Norrköpings Kommunala Affärsverk 
(elektricitetsverk, gasverk och spårvägar). JOHAN VILHELM FRISTEDT Norrköping. Född 17 nov. 1875 i 
Linköping. G. V:s jmt., K. V. O. 2 kl., R. N. O. Bankir. Ordf. i Stadsfullm., led. i Sv. Stadsförbundets finansråd, 
ordf. i Östergötlands och Södermani, handelskammare, led. i styr. för Holmens Bruks & Fabriks A.-B. samt i 
Städernas Allm. Brandstodsbolag, ordf. i styr. för Norrköpings Förenade Bryggerier och för Apot. Mineralvatten 
A.-B., Norrköping. KNUT ALBREKT (ALLE) FRISTEDT Norrköping. Född 12 april 1872 i Linköping. Konsul. Direktör i A.-B. Axel Andersén & G:os Eftr. Led. av kyrkorådet och kyrkofullmäktige, styr.-led. i 
Gustavianska Barnhuset, Reu-terschöldska Hittebarnhuset, Norrköpings Köpmannaförening och 
Handelsförening, led. i lokal- och centralstyr, för Östgötabanken. R. V. O., Tjeckiska Hvita Lejonorden. 
GUSTAV LILIP PROST Norrköping. Lödd 1 maj 1870 i Norrköping. Politie-rådman. Stadsfullmäktig, led. av 
beredningsutskottet, l:ste v. ordf. i drätselkammaren, ordf. i fastighetsavd., huvudman och styr.-led. i 
Norrköpings Sparbank och styr.-led. i Norrköpings Systemaktiebolag, led. av kyrkofulhn. och Norra förs. 
kyrkoråd. - 311 —CARL ARVID PRÄNGQVIST Norrköping. Lödd 28 aug. 1882 i S:t Lars, Östergötlands län. 
Stadskassör. ANDERS GUSTAV PRÖGKLIN Norrköping. Lödd 19 aug. 1904 i Stockholm. Driftsingenjör vid 
A.-R. Norrköpings Silkecellu-losa. KNUT VILHELM PURSTER Norrköping. Lödd 13 jan. 1870 i Malma 
församling. Skaraborgs län. Tandläkare. Stiftare av Östergötlands läns Tandläkareförening, f. d. ordf. och sekr. 
GÖSTA LEOPOLD GAHM Norrköping. Född 16 april 1892 i Falkenberg. Köpman. Inneh, av Gahms 
Reseffektaffär. — 312 —AXEL GEJER Norrköping. Född 8 sept. 1874 i Adelövs socken, Jönköpings lan. 
Lantbrukare. Led. av Stadsfullm., kyrko-fullm., kyrkonämnden och skolstyr., ordf. i skolst. synenämnd och 
fortsättningsskoln., led. av pensionsnämnden och Norrköpings stads löne- och pensionsnämnd, f. d. led. av 
fattigv.-styr., led. av Ö. Eneby kyrkoråd, f. d. ordf. i Norrköpings allm. nykterhetskom., f. d. styr.-led. i Eneby 
Sparbank, ordf. i Ö. Eneby brandstodskommitté. ERIK WALDEMAR GENBERG Norrköping. Född 22 sept. 
1899 i Solna förs., Stockholms län. Civilingenjör. Löjtnant i Kungl. Wendes artillerdregites reserv. Driftschef vid 
Holmens Bruks och Fabriks A.-B:s bomulls avd. JOHN IVAR GERMUNDSON Norrköping. Född 1 sept. 1886 i 
Borgs socken, Östergötlands län. Gjutmästare vid A.-B. International Harvester Comp. SUNE WILHELM 
GERMUNDSSON Norrköping. Född 3 juli 1903 i Ekeby, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av S. 
Germundssons Sjukvårds- & Kemikalieaffär. Initiativtagare och hedersled, i Sveriges Tekniska Apotekspersonals 
Förbund, f. d. ordf. och kassör, redaktör och exp.-föreståndare för förbundet. — 313 —FRITZ STURE 
PAULINUS GILLGÅRD Norrköping. Född 23 febr. 1888 i Ålems socken, Kalmar län. Byggmästare. Uppfört 
flera större nybyggnader inom Norrköpings stad under åren 1933—37. SVEN AXEL GISTRAND Norrköping. 
Född 14 aug. 1895 i Norrköping. Kamrer vid Norrköpings Tidningars A.-B. DAVID GLIMBORG Norrköping. 
Född 23 aug. 1889 i Vårdsberg, Östergötlands län. Kyrkoherde. Led. av Norrköpings kyrkofullm., av 
Domkapitlet utsedd led. av Norrköpings folkskolestyr. HENRIK WILLIAM GRANROTH Norrköping. Född 31 
maj 1885 i Hälsingborg. Ingenjör. Föreståndare för El. A.-B. A. E. G:s filial i Norrköping. 314 —BÄNGT TORE 
EDVARD GRANBERG Karlshov, Norrköping. Född 1 dec. 1914 i Östra Eneby församling, Östergötlands län. 
Snickare. Delägare i firma Bröderna Granbergs Snickerifabrik. ERIK HJALMAR GRANBERG Karlshov, 
Norrköping. Född 12 sept. 1899 i Ö. Eneby församling, Östergötlands län. Verkmästare. Delägare i firma 
Bröderna Granbergs Snickerifabrik. ERNST OSCAR GRANBERG Karlshov, Norrköping. Född 24 juli 1895 i 
Ö. Eneby församling. Östergötlands län. Förman. Delägare i firma Bröderna Granbergs Snickerifabrik. NILS 
BÄRTIL GRANBERG Karlshov, Norrköping. Född löjan. 1903 i Ö. Eneby, Östergötlands län. Fabrikör. 
Delägare i firma Bröderna Granbergs Snickerifabrik. — 315 —CARL AUGUST GRANTELL Norrköping. Född 
21 april 1898 i Karlstad. Dipl. sjukgymnast. Direktör för Norrköpings Massage- & Gymnastikinstiitut. 

HELMER GREDIN Norrköping. Född 22 febr. 1891 i Skänninge. Mantalskommissarie. Taxeringsordf. i 
Norrköpings IX distrikt. ELIAS GRIP Norrköping. Född 20 april 1873 i Stockholms Näs församling. Fil. d:r. 
Lektor vid högre allm. läroverket i Norrköping. Ordf. i styr. för Norrköpings stadsbibliotek och museum. 
Inspektor för kommunala mellanskolan i Finspång. ANDERS GUSTAF GUMMESON Norrköping. Född 28 jan. 
1896 i Borrby socken, Kristianstads län. Köpman. Föreståndare för Margarinfabrikernas Försäljnings A.-B. 
Nederlag. — 316 -AUG. EDVARD TORSTEN GUSTAFSSON Norrköping. Född 16 nov. 1885 i Marbäcks 
socken, Jönköpings län. Kreaturshandlare. Delägare i firma Bröderna Gustafssons Grisexport & Kreatursaffär. 
GLAS ARON GUSTAFSSON Norrköping. Född 2 juli 1887 i Marbäcks socken, Jönköpings län. Grosshandlare. 
Delägare i firma Bröderna Gustafssons Grisexport & Kreatursaffär. EINAR E. GUSTAFSSON Norrköping. 

Född 27 dec. 1891 i Norrköping. Direktör för Gustafssons Gummiverkstad A.-B. ESKIL EMANUEL 
GUSTAFSSON Norrköping. Född 30 aug. 1889 i Norrköping. Möbel-handlare. Firma Möbelkompaniet, 

Hellberg & Gustafsson. Medlem av Norrköpings Hantverksförening samt Hantverkande Borgerskapet i Norrköping, q-i 7 — öl i —EVERT FERDINAND GUSTAFSSON Norrköping. Född 13 juli 1908 i Norrköping. 
Smi-desinästare. Delägare i firma Norrköpings Smidesverkstad, Andersson & G:o. Med-lem i 
Hantverksförening och Norrköpings Smides- & Mek. Verkstadsförening. VILHELM ERIK AUGUST 
GUSTAFSSON Norrköping. Född 10 juli 1882 i Skönberga, Östergötlands län. F. d. lantbrukare. Inneh, av 
Östgöta Fastighetsaffär. F. d. led. av nykterhetsnämnden och fattigvårdsstyrelsen i Ljungs socken. AUG. AXEL 
ERIK GUSTAVSSON Norrköping. Född 24 jan. 1888 i Säby socken, Jönköpings län. Förman vid kraftstationen, 
Holmens Bruk. BROR BERNHARD GUSTAVSSON Norrköping. Född 19 april 1893 i Skedevi, Östergötlands 
län. Byggmästare. Bedrivit byggnadsrörelse i Stockholm och Norrköping sedan 1928. Medlem av Norrköpings 
Byggmästareförening. — 318 —GUSTAV RAGNAR SALOMON GUSTAVSSON Norrköping. Född 5 febr. 
1897 i Oppeby socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Andersson & Gustavsson. OSKAR EVALD 
GUSTAVSSON Norrköping. Född 29 dec.J904 i Linköping. Redaktör. Medarbetare i Östergötlands Dagblad 
(nattredaktör). SVEN OTTO GUSTAVSON Norrköping. Född 3 juli 1908 i S:t Olai församling, Norrköping. 
Tjänsteman vid Allm. Svenska Elektr. A.-B. FRANS OSCAR GYLLINGER Norrköping. Född 6 mars 1882 i 
Vidbo församling, Stockholms län. Chef för Svenska Pressbyråns filial. — 319 —VERNER ROBERT 
LEONARD GÖHLE Norrköping. Född 15 febr. 1870 i Borg och Lötbs socken, Östergötlands län. v. Konsul 
(dansk). F. d. led. av Stadsfullm, och hamnstyr, i Norrköping. K. N. O., R. V. O., R. D. D. O. F. d. verkst, 
direktör i H. Unér A.-B. HÄDAR WILLIAM HADARSON Norrköping. Född 26 aug. 1896 i Ransäter, 
Värmlands län. Andre redaktör i Östergötlands Dagblad och ansv. utg. Led. av Norrköpings stadsfullmäktige och 
polisnämnden, ordf. i Östgötakretsen av Svenska Journalistföreningen och v. ordf. i Publicistklubbens östra krets. 
GUSTAF ADOLF HADELL Norrköping. Född 6 nov. 1875 i Lilla Malm, Södermanlands län. Disponent för 
firma Gustafson & Ljungqvists Pianofabrik. Verkmästare vid C. J. Svahnqvists Pianofabrik i Stockholm 1903— 
17. CARL HJALMAR HAGBERG Norrköping. Född 23 dec. 1877 j Östra Ryd. Kyrkogårdsvaktmästare i Östra 
Eneby. - 320 —KNUT BIRGER K:SON HAGBERG Norrköping. Född 12 maj 1878 i Norrköping. Disponent i 
Knut Hagbergs Fabriks A.-B. KNUT FREDRIK K:SON HAGBERG Norrköping. Född 6 juli 1891 i 
Norrköping. Direktör för Knut Hagbergs Fabriks A.-B.. Kansliexamen. D. H. S. S. KARL GUSTAV 
HAGFELDT Norrköping. Född 4 sept. 1899 i Norrköping. Ingenjör. Holmens Bruks & Fabr ik s A.-B., 
Norrköping. GÖSTA HAGMAN Norrköping. Född 7 nov. 189-4 i Norrköping. Kapten. Verkst, direktör i Edvard 
Hagman A.-B. — 321 - 21GÖSTA ROBERT HAGMAN Norrköping. Född 14 nov. 1905 i Norrköping. Frisör¬ 
mästare. Kassör i Svenska Frisörföreningen, avd. 20 D., Norrköping. PATRIG EMANUEL HALL Norrköping. 
Född 16 april 1889 i Norrköping. Tapet-seraremästare. Inneh, av firma Patric Hall. CAROL GUSTAF ADOLF 
HALLBERG Norrköping. Född 23 juni 1893 i U. S. A. Direktör. Inneh, av firma Hallbergs Förstorings-atelier. 
GEORGES CHARLES PETER HALLBERG Norrköping. Född 9 juni 1891 i Chicago, U. S. A. Diplomingenjör. 
Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. — 322 — JKARL VALTHER NAPOLEON HALLBERG 
Norrköping. Född 27 okt. 1887 i Norrköping. Maskiin-mästare vid Norrköpings lasarett. NILS AUGUST 
BERTIL HALLBERG Norrköping, o Född 15 juli 1890 i Norrköping. Förrådsförvaltare vid A.-B. International 
Har-vester Comp. 

TOR RAGNAR EMANUEL HALLBERG Norrköping. Född 7 april 1888 i Norrköping. Reparatör vid 
Norrköpings lasarett. CARL ELIS HALLDÉN Norrköping. Född 17 okt. 1906 i Stockholm. Tobakshandlare. 
Centralombud för A.-B. Tipstjänst. Kassör i Norrköpings Tobakshandlareförening. — 323 —ERIK HALLDÉN 
Norrköping. Född 30 sept. 1904 i Borlänge. Advokat, Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. EMIL 
HALLERTZ Norrköping. Född 14 sept. 1888 i Kila socken, Södermanlands län. V. direktör för Ericsson & 
Horndahl A.-B. ANDERS TORSTEN HALLGREN Norrköping. Född 19 juli 1880 i Göteborg. Inköpschef vid 
Holmens Bruks och Fabriks A.-B. AXEL WERNER HALLGREN Norrköping. Född 2 aug. 1880 i Kvarsebo, 
Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i firman Norrköpings Markis- & Presenningsverkstad. — 324 —CARL 
THORE HALLGREN Himmel stalunds gård, Norrköping. Född 15 jan. 1906 i Bäve socken, Göteborgs och 
Bohus län. Lantbrukare.' ERIC BERNHARD HALLING Norrköping. Född 22 april 1889 i Eskilstuna. Kungl, 
hovfrisör (damfrisering). Ordf. i Sv. Frisörföreningen, Damavd. 20 D., Norrköping. ERNST MARTIN 
HANSON Norrköping. Född 2 mars 1881 i Å församling, Östergötlands län. Försäljningschef i Nya A.-B. Rundströms Maskin affär. KARL W. HANSSON Norrköping. Född 14 juli 1886 i Trollhättan. Disponent. Verkst, 
direktör för Norrköpings B omulls väfveri A.-B. Tuppen. - 325 —ANDERS JOSEF FERDINAND HAWÉN 
Norrköping Född 5 mars 1881 i Hults socken, Jönköpings län. Sjömanspastor. Föreståndare för Norrköpings 
sjömanshem FENNART AFFRED HEDENSTRÖM Norrköping. Född 7 jan. 1913 i Norrköping. 
Försäljningschef vid Norrköpings Tapetfabrik. Stud.-ex. 1932. Handelsstudier vid universitetet i Frankfurt am 
Main och vid Sv. Handelskammarens kurser i Fondon åren 1932—34. Marknadsstudier i Italien, Spanien och 
Frankrike 1934—36. ALFR. HEDENSTRÖM Norrköping. Född .12 jan. 1883 i Norrköping. Fabrikör. Ägare av 
och chef för Norrköpings Tapetfabrik. Fed. av handels- och sjöfartsnämnden, arbetslöshetskom. och 
inskrivningsrevisionen, ordf. i styr. för Svenska Tapetfabrikanternas Förening, v. ordf. i Östra Sveriges 
Tapethandlares Förening, ordf. o. verkst, dir - , i Ingelstads Tomt A.-B. och Egnahems A.-R. Vidablick, styr.-led. i 
Tollare Pappersbruk A.-R. PER AXEL HEDIN Norrköping. Född 10 mars 1878 i Dalum, Älvsborgs län. 
Stationsskrivare vid S. J. Guldmedalj 5:te stori., S. J:s jubileumsmedalj. — 326JOSEF GUNNAR HEDVAFL 
Norrköping. Född 7 okt. 1900 i Jönköping. Lektor vid Norrköpings Handelsgymnasium. KNUT SIGURD 
HELMSTEIN Norrköping. Född 19 okt. 18791 i Asarums församling, Blekinge län. Tjänsteman vid A.-B. 
International Harvester Comp. GUSTAF ROBERT JULIUS HELLBERG Norrköping. Född 16 febr. 1891 i 
Norrköping. Möbelhandlare. Firma Möbelkompaniet, Hellberg & Gustafsson. Medlem av Norrköpings 
Hantverksförening samt Hantverkande Borgerskapet i Norrköping. AXEL KONRAD HELLGREN Norrköping. 
Född 20 maj 1894 i Söderköping. Fabrikör. Chef för firma A. Kellgrens Metallfabrik. — 327 —ERHARD 
WIFHEFM HEFFGREN Norrköping. Född 8 mars 1882 i Norrköping. Glas-mästeriidkare. Ordf. i Norrköpings 
Glas-mästeri- & Förgylleriidkareförening, medlem i styr. för Hantverkande Borgerskapet i Norrköping. GÖSTA 
HEFLMANN Villa Flora, Norrköping. Född 17 mars 1899 i Norrköping. Disponent. A.-B. Max Hellmanns 
Yllefabrik. Sv. F. M. G. M., Sthlms f. m. fi. S. M., Östergötlands v. Ifb. S. M., R. F. V. R. O. i. klass, F. S. förtj.- 
m., K. E. R. K. O. 2. klass. Led. av kronouppbördskammaren, stadsrevisionen, John och Mathilda Lennings 
sjukhem, Norrköpings Barnkrubba, Handelsföreningen i Norrköping, Köpmannaföreningen samt i 
Industriföreningen i Norrköping för ömsesidig försäkring. Flottiljchef för Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, 
Norrköpingsflottiljen. EUGEN NAPOFEON (LEON) HEFLMER Norrköping. Född 9. maj 1897 i Norrköping. 
Fabrikör. Inneh, av firma Hellmers Bleck- & Plåtslageri. JOHN HEFLSTEN Norrköping. Född 18 dec. 1887 i 
Uppsala. Färoverksadjunkt. - 328 —INGRID MARIA HEMLIN Sandbyhov, Norrköping. Född 23 sept. 1900 i 
Bjuråker. Översköterska vid Sandbyhovs Sinnessjukhus. AXEF HEMMAR Norrköping. Född 15 febr. 1901 i 
Stockholm. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. JOHN HENRIK HENRIKSSON Villbergen, 
Norrköping. Född 10 april 1891 Norrköping. Kruk-makare. Inneh, av firma J. H. Henrikssons Krukmakeri. 
BROR AFFRED HERMANSON Norrköping. Född 31 maj 1895 i Gislaved, Jönköpings län. Brandchef. Kapten. 
Gymnastikdirektör. Skyttemedalj. V. ordf. i Östergötlands Gymnastikförbund, ordf. i Norrköpings Fäktklubb. — 
329 —KARF AFBKRT HERMANSSON Norrköping. Född 3 april 1887 i Brastad, Bohuslän. Vet. med. Dr. 
Besiktnings veterinär - . NIFS ADOFF HERTZ Norrköping. Född 22 sept. 1907 i Norrköping. Lokakedaktör vid 
Östergötlands Folkblad. ISAG ANDREAS HERTZNER Margreteberg, Norrköping. Född 2 dec. 1888 i V. Harg. 
Bruks tjänsteman vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B. V. ordf. i Norrköpings skyttegille, kassör i Norrköp.- 
kretsen av Östergötl. Skytteförb., led. av Östergötl. Skfb. styr. Skyttemärke i guld, riksmedalj i guld, arméns 
silvermedalj, Östergötl. Skytteförb. och Norrköp. Skyttegilles medalj i guld, Östergötl, östra Fandstormsförbunds 
f ört j.-medalj i guld, Östergötl. Skfbrs f ört j.-medial j i silver. AFFAN HERTZMAN Norrköping. Född 13 okt. 
1'904 i Norrköping. Kassör i Nya A.-B. Rundströms Maskinaffär - , Norrköping.OSKAR EMANUEF 
HOFVERBERG Norrköping. Född 30 mars 1887 i Kristianstads län. Disponent för fhman Hernia, Kom.-bol. O. 
Hofverberg & G:o, tillverkning av dex-trin och limämnen. NIFS FREDRIK HOFLSTRÖM Norrköping. Född 7 
dec. 1887 i Nederluleå. Riksbankskassör. CARF HUGO GERHARD HOLM Norrköping. Född 16 dec. 1887 i 
Karlsborgs församling. Förman vid A.-B. International Har-vester Comp. JOHAN AFFRED HOFM Norrköping. 
Född 25 juli 1897 i Harg, Stockholms län. Redaktör. Förbundssekreterare i Sv. Textilarbetareförhundet. Led. av 
stadsrevisionen och rättshjälpsanstaltens i Norrköping styrelse. - 331 -KARL LEONARD HOFM Norrköping. 
Född 5 juli 1875 i Stockholm. Lokomotivmästare vid S. J. Guldmedalj 5:te storleken, S. J:s jubileumsmedalj. KNUT GERHARD HOLM Norrköping. Född 24 sept. 1897 i Norrköping. Kontorschef i firma Sv. Em. 

Ljunggren & C:o, hud- och skinnexport. HUGO VILHELM HOLMBERG Norrköping. Född 6 april 1885 i 
Norrköping. Verkmästare vid A.-B. International Harvester Comp. KARL HOLMBERG Norrköping. Född 8 
juni 1886 i Norrköping. Byggmästare. - 332 —JOHN MARTIN HOLMQVIST Prostängen, Norrköping. Född 
25 juni 1900 i Norrköping. Lantbrukare. Arrendator av Prostängen. JOHN OLOV HOLMSTEN Norrköping. 
Född 11 dec. 1873 i Norrköping. Avdelningschef i A.-B. International Harvester Comp. BROR KARL PETRUS 
HOLMSTRÖM Norrköping. Född 7 juni 1872 i Kalmar. Köpman. Delägare i firma Holmström & Johansson, 
Heminredningsaffär. ÅKE HUGO Norrköping. Född A S juni 1879 i Furingstad A församling, Östergötlands län. 
Textilingenjör. Driver agenturrörelse för råvaror till textilindustrien. — 333 —AXEL RAGNAR 
HULTERSTRÖM Norrköping. <e Född 25 okt. 1888 i Tingstads församling, Östergötlands län. Fabrikör. 
Charkuteri. Ordf. i Norrköpings Arbetareförening och i Sällskapet S. H—n, f. d. Stadsfullm., f. d. ordf. i 
hälsovårdsnämnden, f. d. v. ordf i slakthusstyrelsen. ERIC LAURENTIUS HULTGREN Norrköping. Född 10 
aug. 1885 i Norrköping. Verkmästare vdd International Harvester Comp. FRANS LUDV. HULTGREN Hagby, 
Norrköping. Född 30 mars 1873 i Simonstorps socken. Lantbrukare. Styr.-led. i 0<stra Eneby Sparbank, 
kyrkofullmäktig. OSCAR AGNE WALFRID HULTGREN Norrköping. Född 25 juli 1879 i Vårgårda, Kullings- 
Skövde socken, Älvsborgs län. Stationsinspektor kl. I A. F. d. kapten i Kungl. Västerbottens regrtes reserv. R. V. 
O., S. J:s jubileumsmedalj. — 334 —KARL PAUL SAMUEL HULTSTRAND Norrköping. Född 23 juli 1887 i 
Kråkshult, Jönköpings län. Kassadirektör i Östergötlands Enskilda Bank A.-B. KARL YNGVE HYLANDER 
Norrköping. Född 3 juni 1907 i Hanebo, Gävleborgs län. Urmakaremästare. RICHARD JOHAN HÅKANSSON 
Framnäs, Norsholm. Född 7 juni 1900 i Svaneberg, Kalmar län. Redaktör. Medarbetare i Östergötlands Dagblad. 
Ordf. i Norsholmsortens Ungsvenska Förening och Landstorms-klubb. OSCAR HÄGERSTRAND Norrköping. 
Född 23 jan. 1901 i Norrköping. Kontorschef i G. A. Anderssons Mek. Verkstad. — 335 —PER GUSTAF 
EMANUEL HÄGG Norrköping. Född 4 maj 1891 i Norrköping. Kassör vid Drags A.-B. Landstormskapten. 

Ögl. ö. lfb:s SM. CARL ALGER HÄRDIN Norrköping. Född 6 jan. 1887 i Söderala, Gävleborgs län. 
Lokomotivförare. Led. av riksdagens l:sta ka mma re för Södermanlands län och Västmanlands län, led. av 
stadsrevisionen i Norrköping. KNUT GUSTAF ADOLF HÖGBERG Norrköping. Född 13 jan. 1910 i Jonsbergs 
församling, Östergötlands län. Kammarskrivare vid Kungl. Tullverket. SVEN VIKTOR OSSIAN HÖGLUND 
Norrköping. Född 30 maj 1885 i Mariestad. Stadskamrerare. — 336 —LÄRS-OLOF WILHELM HÖGSTRÖM 
Norrköping. Född 5 maj 1908 i Norrköping. Direktör. Verkst, dir. i A.-B. F. & G. Nystrand. Löjtnant i Kungl. 
Göta livgardes reserv. GUSTAF FREDRIK ALFRED HÖKERBERG Norrköping. Född 14 sept. 1886 i 
Norrköping. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. Inneh, av Östergötlands Juridiska Byrå. Led. i styr. för 
Östergötlands Enskilda Banks kontor i Norrköping, led. av polisnämnden i Norrköping. R. V. O. ERNST 
HORNER Norrköping. Född 31 juli 1873 i Konungsund, Östergötlands län. Direktör för A.-B. Norrköpings 
Skeppisfournering. GÖSTA VILHELM IHRFELT Norrköping. Född 15 maj 1888 i Stockholm. 
Stadsombudsman. — 337 — 22ERNST AXEL AUGUST INDEBETOU Norrköping. Född 26 maj 1877 i 
Ringarum. Fabrikant. Firma Wadström & Indebetou. EINAR INGVALDSON Norrköping. Född 7 april 1891 i 
Valdemarsvik, Östergötlands län. Handlande. Inneh, av firma Einar Ingvaldson. Kassör i Norrköpings 
Minuthandelsförening och i Norrköpings Minuthandelsförenings sjuk- och begravningskassa. NILS ISBERG 
Norrköping. Född 19 febr. 1896 i Norrköping. Bok-bindaremästare. Inneh, av firma A. Isberg & Son. Sekr. i 
Norrköpings Hantverksförening. HELGE GUSTAV IVAR IVANDER Norrköping. Född 17 febr. 1901 i 
Norrköping. Försäljare för A.-B. Åtvidabergs Industrie-rs Försäljningskontor i Norrköping. — 338 —AGVALD 
JACOBSON Norrköping. Född 17 april 1906 i Norrköping. Tjänsteman vid Snickerifabriken Kondoren. ERIC 
GUSTAF WILHELM JACOBSON Norrköping. Född 13 april 1903 i St. Johannes församling, Östergötlands 
län. Kassör vid A.-B. International Harvester Comp. verkstäder i Norrköping. ALBERT A. JACOBSSON 
Norrköping. Född 2 dec. 1891 i Kristinehamn. Försäljningschef för A.-B. Abel Lindströms Tricotfabrik. PEDER 
ADOLF JACOBSSON Norrköping. Född 10 nov. 1877 i Rorup, Danmark. Direktör. Verkst, dir. för Kem. Tekn. 
Fabr. A.-B. Liljevit. — 339 —Ml f PONTUS EMANUEL JACOBSON Norrköping. Född 10 okt. 1893 i 
Stockholm. Tjänsteman hos Allm. Svenska Elcktr. A.-B., Norrköping. 1:1 !; JOSEF ALGOT JAKOBSSON Borr-Hageby, Norrköping. Född 12 febr. 1893 i Häradshammars socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Agarc 
av BoiT-Hageby gård. WILLEHAD JANSON Norrköping. Född 25 nov. 1887 i Norrköping. 
Rörledningsentreprenör. Inneh, av firma Hans Svensson. ERIK FOLKE JANSSON Rågången N:o 1, Norrköping. 
Född 18 maj 1890 i Kvillinge socken, Östergötlands län. Byggmästare. Delägare i firma Bröderna Jansson. 

Under firma Algot Rosen & G:o uppfört Norra Östergötlands upptagningsanstalt, flyglarna till Ekmanska skolan, 
Finspång, samt Lindö fo lk skola, Norrköping. — 340 —PER IVAR JANSSON Norrköping. Född 23 okt. 1896 i 
Norrköping. Ingenjör vid A.-B. International Harvcstcr Comp. Led. av Sv. Simförb. styr. och Östergötlands 
Idrottsförbunds styr. Riksförbundets f örtj.-tecken i guld, Sv. Simförbundets förtj.-tecken i guld, Östergötl. 
Idrottsförbunds f örtj.-tecken i silver, Norrköpings Simsällskaps f örtj.-tecken i guld, Norrköpings 
Kappsimningsklubbs f örtj.-tecken i silver, idrottsmärket i guld, simmagistermärket i guld m. emalj, 
gymnastikmärket i guld, skyttemärket i silver. CARL GERHARD JANSSON Norrköping. Född 8 mars 1884 i 
St. Malm, Södermanlands län. Tjänsteman i A.-B. International Harvester Comp. KARL HELGE EDVIN 
JANSSON Norrköping. Född 15 sept. 1887 i Norrköping. Butiksföreståndare i A. Th. Nilssons Mus ik handel. 
OSKAR MARTIN JANSSON Norrköping. Född 27 aug. 1894 i Nyköping. Köpman. Inneh, av firma Martin 
Jansson, Utför asfalt- och isoleringsarbeten, marmo-rerade massagolv m. m. Säljer byggnadsmaterial. — 341 — 
OSKAR VILHELM CORNELIUS JENRIK Norrköping. Född 13 dec. 1893 i Malmö. Advokat. Jur. kand. Led. 
av Sveriges Advokatsamfund. Sela - , i Stockholms Högskolas studentkår 1916—17, ordf. i Stockholms högskolas 
jur. avd. 1916—18, skattm. i Stockholms högskolas jur. fören. 1916—17, suppl, i Norrköpings poliskollegium. 
HUGO JOHANNESEN Norrköping. Född 21 aug. 1898 i N. Ljunga, Jönköpings län. Disponent, Inneh, av firma 
Hugo Johannesen. Ensamförsäljare för Alfa-Laval tvättmaskiner och Asmega oljeeldade värmeelement. ADOLF 
MARTIN JOHANSON Norrköping. Född 29 nov. 1884 i Norrköping. Ombudsman. Stadsfullmäktig, 
ombudsman och ordf. i Norrköpings Hyresgästförening, ordf. i H. S. B. och Bostadsföreningen Björkdungen 
samt Stiftelsen Solgårdar. GÖSTA JOHANSON Norrköping. Född 28 maj 1895 i Norrköping. Disponent. Inneh, 
av Alfr. Johanson A.-B. — 342 -ERIC ALGOT JOHANSON Norrköping. Född 6 okt. 1900 i Jönköping. 

Förman. Svensk-Engelska Miner alolje A.-B. JOHAN MARTIN JOHANSON Norrköping. Född 17 dec. 1883 i 
Yxnerum, Östergötlands län. Snickaremästare. Delägare i firma Bröderna Johansons Möbelfabrik. Medlem av 
Norrköpings Fabriks- o. Hantverksförening, styr.-led. i Hantverkande Borgerskapet. JOHN AXEL FREDRIK 
JOHANSON Norrköping. Född 21 juli 1894 i Norrköping. Disponent i Oskar Johansons Slakteriaktiebolag. 

Ordf. i Norrköpings Gharkuteriidkares Minuthandelsförening. JOHN ELIS GERHARD JOHANSON 
Norrköping. Född 10 okt. 1890 i Norrköping. Fö-r-man vid International Harvesters bind-garns fabrik. — 343 — 
KARL ALBERT JOHANSON Norrköping, Född 4 jan. 1873 i Saleby, Skaraborgs län. Musikdirektör. Organist 
och kantor i Hedvigs kyrka. NILS RAGNAR JOHANSON Norrköping. Född 29 juni 1897 i Östra Ny, 
Östergötlands län. Frisörmästare. Inneh, av firma Nils Johansons Frisérsalong, Standard Hotell. V. ordf. i avd. 20 
B av Svenska Frisörföreningen. ANDERS JOHANSSON Norrköping. Född 17 dec. 1887 i Bjursås socken, 
Kopparbergs län. Köpman. Delägare i Holmström & Johanssons Möbelaffär. Ordf. i Norrköpings 
Möbel handlare fören ing. BROR HARRY STEFAN JOHANSSON Norrköping. Född 26 dec. 1903 i Norrköping. - 
Kassör i Gustaf Nystrands Eftr. — 344 —ERIK AUG. JOHANSSON Norrköping. Född 18 april 1878 i 
Norrköping. Fabrikör. Delägare i G. A. Anderssons Mek. Verkstad. Led. av taxeringsnämnden. FRANS 
GOTTFRID JOHANSSON Stubbetoip, Norrköping. Född 11 sept. 1872 i Östra Eneby. Köpman. Led. av tax.- 
nämnden, styr.-led. och v. ordf. i Ö. Eneby Sparbank, f. d. styr.-led. i Östergötlands läns Brandstodsbolag, f. d. 
led. av pensionsnämnden, f. d. Stadsfullm., f. d. vårdare i fattigvården. FRITZ A. JOHANSSON Norrköping. 
Född 28 aug. 1899 i Norrköping. Kyrko-kamrerare. Kronoombud i Norrköpings stads 5:te tax.-distrikt, led. av 
pensionsnämnden. GUSTAV EDVARD GERHARD JOHANSSON Norrköping. Född 4 mars 1907 i 
Norrköping. Verkstadsinnehavare. Delägare i firma Norrköpings Bil- & Motorverkstad. — 345 —GUSTAV 
HJALMAR JOHANSSON Borgs Säteri, Norrköping. Född 13 juni 1879 i Hjorteds socken, Kalmar län. 
Lantbrukare. F. d. led. av kom.-nämnden, fattigv.-styr., brandstods-kom. och taxeringen inom Borgs socken. 

JOHAN ERIK JOHANSSON Knivberga, Norrköping._Född 22 nov. 1883 i Viby församling, Östergötlands 

län. Lantbrukare. Krono-arrendator av Knivberga kronodomän. JOHAN OSKAR HJALMAR JOHANSSON Norrköping, mf Född 23 jan. 1879 i Västra Ry ds socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av tax.- 
nämnden, f. d. led. av kom.-nämnden, kyrko- och skolrådet, fattigvårdsstyr, samt tax.-nämnden i Västra Ryds 
socken. JOSEF DAVID VILHELM JOHANSSON Norrköping. Född 13 febr. 1880 i Norrköping. 
Beredningsmästare i Abrahamssons Berednings Aktiebolag i Norrköping. 346 —KARL ERNST JOHANSSON 
Brånnestads Gård, Norrköping. Född 19 dec. 1874 i Tolgs socken, Kronobergs län. Grosshandlare. Ägare t ill 
Brånnestads och Smedby gårdar, S:t Johannes förs., Norrköpings stad, Tynshults gård i Virserums socken, 
Kalmar län, Bångbro skogar samt Heden och Klotgården i Ljusnarsbergs socken, Örebro län, Drögshult N:o 1 i 
Nykils socken, Valkebo härad, Östergötlands län. KARL JOHAN JOHANSSON Norrköping. Född 23 juli 1878 
i Åtvid, Östergötlands län. Verkmästare vid Norrköpings stads byggnadskontors verkstäder. NILS HOLGER 
JOHANSSON Norrköping. Född 1 okt. 1907 i Norrköping. Tapetserare. Inneh, av firma Gustavsson & 
Johanssons Bilsadelmakeri. NILS JOSEF JOHANSSON Norrköping. Född 20 febr. 1882 i Husby-Oppunda, 
Södermanlands län. F. d. poliskonstapel. Ombud för Försäkrings A.-B. "Zurich", Stockholm. 347 —NILS 
VIKTOR JOHANSSON Lottenhem, Norrköping. Född 1 aug. 1908 i Åsbo socken, Östergötlands län. 
Handelsträdgårdsmästare. Inneh, av Lottenhems Handelsträdgård. Medlem av Sv. Handelsträdgårdsmästarc- 
förbundets lokalavdelning. OSCAR JOHANSSON Norrköping. Född 30 aug. 1880 i St. Åby. Grosshandlare. 
Delägare i firma Kolonialv.-A.-B. Hagberg & G:o. Eftr. THORSTEN JOHANSSON Norrköping. Född 7 aug. 
1910 i Norrköping. Trafikflygare i A.-B. Nordisk Aero-Tjänst. TORSTEN WAFDEMAR JOHANSSON Ljura 
gård, Norrköping. Född 24 juli 1899 i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Befailningsman vid Allm. Svenska 
Utsädesbobs arrendegård Ljura, Norrköping. — 348YNGVE GÖTE EDVIN JOHANSSON Norrköping. Född 
28 juli 1906 i Askums församling, Göteborgs och Bohus län. Ingenjör vid Allmänna Svenska Elektriska A.-B., 
Norrköping. A. E. JOHANSSON Norrköping. Född 18 aug. 1879 i Kalmar län. Tullförvaltare. GUSTAF 
JOHNSON Norrköping. Född löjan. 1887 i Norrköping. Bankvaktmästare i A.-B. Norrköpings Folkbank. V. 
ordf. i Norrköpings Arbetareförening och Norrköpings Sångarförbund. KARL FILIP EUGEN JOHNSON 
Norrköping. Född 28 juni 1876 i Lovö, Stockholms län. Telegrafkommissarie. R. V. O. — 349 —OLOV 
GUSTAV PAUL JOHNSON Norrköping. Född 11 febr. 1908 i Norrköping. Ingenjör vid Holmens Bruks- & 
Fabriks A.-B. PER GUSTAF JAGOBUS JOHNSON Norrköping. Född 25 juli 1888 i Norrköping. Verkst, 
direktör i Norrköpings Köpmansförening. Fed. av styr. i förbundet mellan Sveriges K. F. U. M. OTTO ERIC 
JOHNSSON Norrköping. Född 17 okt. 1891 i Öveds socken, Malmöhus län. Verkställande direktör och 
trafikchef. ROBERT JOHNSSON Norrköping. Född 5 mars 1866 i Vallerstad, Östergötlands län. v. Konsul för 
Finland. R. F. V. R. O. i kl. Verkst, direktör för A.-B. Rob. Johnsson & C:o, Norrköping. Medlem av 
arbetsutskottet i Östergötlands och Södermanlands handelskammare, fullmäktig i Norrköpings Handelsförening 
samt styr.-led. i Norrköpings Köpmannaförening, styr.-led. i Sveriges Kolonialvarugrossisters Riksförbund. - 350 
-ERNST JONSON Norrköping. Född 11 sept. 1892 i Östra Husby socken, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av 
Norrköpings Stämpelfabrik. KNUT ALBIN JONSON Norrköping. Född 3 febr. 1905 i Norrköping. Kassör i 
firma C. G. Widell. Led. av tax.-nämn-den, styr.-led. i A.-B. Norrköpings Idrottspark, v. ordf. i Norrköpings 
Idrottsförbund. PER OTTO VIFHELM JONASON Norrköping. Född 16 aug. 1889 i Charkoff, Ryssland. 
Direktör. Inneh, av Norrköpings Resebyrå. Innehar Svenska, Tyska och Österrikiska Rödakorsmedaljer av 2:dra 
kl. Delegat för Sv. Röda Korsets hjälp-kommitté för krigsfångar i Ryssland och Sibirien åren 1915—16. 

Tjänstgj. som förste expedientpå uti. avd. å följ. resebyråer: 1911—14 Nord. Resebureau i Sthlm, 1914—15 å 
dess kontor i Moskwa, 1916—18 i Petrograd, 1919—22 i Malmö, 1922—23 hos Schwed. Reisebureau i Berlin, 
1924—27 hos Weltreisebiiro "Union" Agentur Thomas Cook & Son, 1927—28 hos Compagnia Italiana Turismo 
"C. I. T." samt hos Mitteleuropäisches Reisebiiro "MER" i Berlin, 1928—33 förest, för Hälsingborgs 
Resebureau. Öppnade 1933 Norrköp. Resebyrå i Norrköping. ANDERS REINHOFD JONSSON Norrköping. 
Född 27 aug. 1884 i Norrköping. Grosshandlare. Herrekiperingsartiklar och manufaktur en gros och 
detalj.ERNST AXEL JONSSON Norrköping. Född 20 jan. 1885 i Hedvigs församling, Norrköping. Kantor, 
privatmusiklärare. Organist vid Norrköpings lasarett, musiklärare vid studiehemmet Hemgården, Norrköping. 
Kördirigent i H. B. F. JANNE JONSSON Norrköping. Född 3 juli 1911 i Norrköping. Delägare d firma Edvin 
Jonssons Gharkuteriaffär. ERIK EDVARD JONSSON Fiskeby, Norrköping. Född 15 febr. 1872 i Gåsborn, Värmlands län. Verkst, led. i Ostra Eneby Sparbank. Kronoombud vid taxering, v. ordf. i länets fiskerikommitté, 
styr.-led. i Bråbo härads allmänning och i Östra Eneby sockenallmänning, ordf. i Glans Fiskeriför-ening, styr.- 

led. och kassör i Östra Östergötlands Jaktklubb, f. d. led. av Stadsfullm. 1918_34, f. d. lantbruksombud 1924— 

36, styr.-led. och v. ordf. i Gustavianska barnhemmet i Norrköping, f. d. led. av Östra Eneby kyrkoråd under 20 
år, f. d kyrko-värd under 10 år. Innehar Sällsk. Pro Patrias guldmedalj. JOHN GUSTAF JONSSON Norrköping. 
Född 7 nov. 1882 i Norrköping. Trafikbiträde vid S. J. Kyrkovärd, led. av kyrkorådet, kyrkofullm., 
taxeringsnämnden och pensionsnämnden. — 352 -JONAS JONSSON Norrköping. Född 23 sept. 1875 i Regnsjö. 
Ingenjör. Direktör i A.-B. Nordisk Silkecellulosa. JOSEF HUBERT JONSSON Norrköping. Född 15 okt. 1909 i 
Norrköping. Dessi-natör vid Holmens Bruks- & Fabr ik s A.-B., Bomullsavd. JOSEF PETRUS JONSSON 
Norrköping. Född 21 juni 1887 i Enköping. Tonsättare. Musiklärare. Mångårig innehavare av statens 
tonsättarestipendium. Sedan 1922 musikanmälare i Östergötl. Folkblad, flerårig medarbetare i "Vår Sång". 
Komponerat ett 4o-tal opus, därav 2 symfonier, en "Missa Solemnis" för kör och orkester samt kantater, sånger 
m. m. De flesta verken äro utförda i svenska orkestrar och många i radio, varjämte en del utförts i utlandet. 

Inneh, av medaljen Fitteris et artibus. KARF GUSTAF FRITIOF JONSSON Norrköping. Född 1 juli 1889 i 
Älvkarleby, Uppsala län. Kammarskrivare i Kungl. Tullverket. — 353 — 23KARF ROBERT JONSSON 
Himmelstalund, Norrköping. Född 24 okt. 1887 i Östra Husby. Överlärare och föreståndare för Norrköpings 
fortsättningsskolor. Fed. av Stadsfullm, och dess beredn.-utskott, led. av folkskolestyr., högre folksk. och kom. 
mel-lansk., f. d. led. av barnav.-nämnden, ordf. i Norrköp. folkskolläraresällskap 1917—19, sekr. och v. ordf. i 
Norrköpings folkskol 1 ärarefören. resp. 1918 —20 och 1921, led. av kyrkorådet i Norrköpings norra förs. 1931 
—35, sekr - . i Norrköpings Orkesterförening 1928—33, led. i styr. för lokalavd. i Norrköping av Föreningen 
Norden sedan dess bildande 1935. WIFHEFM AFBERT JONSSON Norrköping. Född 15 nov. 1899 i 
Norrköping. Verkstads i n nchavarc. Delägare i firma Norrköpings Vulkaniseringsverkstad. PER JOHN EMIF 
JONSSON Norrköping. Född 10 dec. 1876 i Häradshammars socken, Östergötlands län. Målarmästare. Styr.-led. 
samt- ammunitionsförvaltare i Norrköpings Skyttegille. JOHN JOURNATH Norrköping. Född 12 sept. 1889 i 
Norrköping Byggmästare. — 354 -FENNART JUREFF Norrköping. Född 1 okt. 1909 i Nyköping. 
Trävaruhandlare. Inneh, av firma Fennart Ju-rells Trävaruaffär. TURE BERNHARD KAFÉN Norrköping. Född 
18 jan. 1890 i Vårdsberg, Östergötlands län. Fil. d:r. Fektor. KARF ADOFF EINAR KAFÉN Norrköping. Född 
29 juni 1898 i Norrköping. Kontorist, Sekr - . i Norrköpings Arbetareförening, Norrköpings Arbetarefören. sångkör 
A och Norrköpings Sångarförbund, led. av Östgöta Sångarförb. styr., f. d. kassör i Sällskapet Thalias Vänner. 
GUSTAF UNO KAFFBERGER Norrköping. . Född 28 mars 1885 i Ferbäcks socken, Örebro län. Verkst, 
direktör och styr.-led. i Norrköpings Sparbank. — 355 —VAFDEMAR NATANAEF KAFMÉR Norrköping. 
Född 9 okt. 1894 i Stockholm. Disponent i Mjölkcentralen, Fantmännens Mjölkför-säljningsförening u. p. a. 
ERNST KANNAPPEF Norrköping. Född 12 april 1894 i Marburg A/F, Tyskland. Färgmästare vid "Yfa", 
Förenade Yllefabrikerna A.-B. Dr. Phil. Feut-nant der Reserve i f. d. tyska armén. Järnkorset II klass. ERIK 
MATIAS KARDEFF Norrköping. Född 4 okt. 1893 i Norrköping. Fabrikör. Möbelarkitekt. Inneh, av firma Erik 
M. Kardeils Möbelfabrik. Yrkeslärare vid Norrköpings städs yrkesskolor. KRISTIAN HENNING KARK 
Norrköping. Född 3 okt. 1880 i Kvillinge förs., Östergötlands län. Disponent och verkst, direktör i A.-B. Törnell 
& Ringström. Styr.-led. i A.-B. Fredr. Asp, Motala, och Joh. Fennings Vävskola, styr.-suppl, i Svenska Tex- 
tiltekn. Riksförbundet, — 356 —E. W. KARFSON Norrköping. Född 22 aug. 1885 i Drothem, Östergötlands 
län. Handlande. Inneh, av firma Julius Karlson. KARF SIGFRID PER KARFSON Norrköping. Född 10 juli 
1907 i S:t Johannes förs., Norrköping. Byggmästare. Chef för Byggnadsfirman K. Wiktor Karlson. Medlem av 
Norrköpings Hantverksförening och Norrköpings Byggmästareförening. KARF KARFSON Norrköping. Född 
29 sept. 1897 i Norrköping. Fagerchef vid Holmens Bruks & Fahriks A.-B., bomullsavd. DAVID EMANUEF 
KARFSSON Norrköping. Född 10 aug. 1882 i Norrköping. Fabrikör. Delägare i firma A. Hultgren & C:o 
Metallfabrik, tenn- koppar- och mässingsarbeten. — 357 —EFOF ANDREAS KARFSSON Norrköping. Född 
17 okt. 1904 i Kimstads socken. Östergötlands län. Verkstadsinnehavare. Delägare i firma Norrköpings Bil- & 
Motorverkstad. ERIK SEVERIN KARFSSON Norrköping. Född 17 dec. 1884 i Gryt, Östergötlands län. 2:dre 
maskinist vid Norrköpings stads slakthus. HENRIK KARF EINAR KARFSSON Norrköping. Född 2 aug. 1895 i Karlskrona. Komminister i Norrk. O. Eneby. Fil. kand. V. ordf. i O. Eneby församlings kyrkostämma, suppl, i 
Norrköpings kyrkonämnd, v. ordf. i pensionsnämnden i Norrköpings 4 distr. Predikant vid Norrköpings städs 
arbets-och försörjningsinrättning. JOHN ALFRED KARLSSON Norrköping. Född 29'juli 1898 i 
Häradshammar, Östergötlands län. Delägare i Norrköpings Granitstenhuggeri. G. Lindén & C:o. — 358 — 

JOHN EMIL KARLSSON Norrköping. Född 16 sept. 1898 i Ö. Eneby, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i 
firman Norrköpings Markis- & Presenningsverkstad. KARL EINAR KARLSSON Norrköping. Född 21 juni 
1899' i Häradshammar. Delägare i Norrköpings Granitstenhuggeri. G. Lindén & C:o. KARL OSKAR HJ. 
KARLSSON Norrköping. Född 5 aug. 1887 i V. Ryd, Östergötlands län. Snickaremästare. Inneh, av firma 
Karlsson & Andersson. OSCAR WILIAM KARLZON Norrköping. Född 18 sept. 1894 i Asby, Östergötlands 
län. Chef för Norrköpings Gentralgarage. Bedriver automobilaffär, garagerörelse och bilservice. — 359 — 
GUSTAV BIRGER EDVARD KJELLGREN Norrköping. Född 5 mars 1893 i Drothems församling, 
Östergötlands län. Ingenjör vid Elektriska A.-B. A. E. G. AXEL FREDRIK KÄLLQVIST Mellerud, Norrköping. 
Född 17 aug. 1890 i Örtomta, Östergötlands län. Handel strädgårds mästare. Inneh, av Melleruds Handelsträdgård, 
Norrköping. Medlem av Sv. Handel strädgårds-mästare förbund. JOHN GILLIS KLEBERG Norrköping. Född 25 
dec. 1899 i Göteborg. Polismästare. HANS FREDRIK KLEFBÄGK Norrköping. Född 3' dec. 1880 i Göteborg. 
Köpman. Inneh, av Gust. Liljegrens Vävnads- & Sy-behörshandel. V. ordf. i Östergötlands Köpmannaförbund, 
ordf. i Föreningen Norrköpings Köpmän. — 360 —OSKAR EMIL KLING Norrköping. Född 20 juni 1874 i 
Risinge församling, Östergötlands län. Direktör. Delägare i A.-B. Adamsson & Kling. CARL LEONARD 
KLINGBOM Norrköping. Född 21 febr. 1878 i Stockholm. Bankdirektör i Skandinaviska Kreditaktiebolaget, 
SVEN KNUTSON Norrköping. Född 4 okt. 1896 i Norrköping. Direktör i A.-B. Delikon, Norrköping. 
Fullmäktig och kassaförvaltare i Handelsföreningen i Norrköping. Medlem av stadsrevisionen. ARNE HILMER 
KOCK Norrköping. Född 30 juli 1907 i Norrköping. Fabrikör. Ägare av Norrköpings Remfabrik, tillverkning av 
drivremmar jämte artiklar för textilindustrien samt dragremmar för järnvägskupéfönster. - 361 —WERNER 
KRANTZ Norrköping. Född 18 sept. 1869 i V. Harg, Östergötlands län. Kungl, hovskomakare. V. direktör i A.- 
B. Werner Krantz Skomagasin. Ordf. i Norrköpings Hantverksförening, Hantverkande Borgerskapet och 
Norrköpings Skohandlareförening, led. av fattigvårdsstyr. 1918—26 och kyrkofullmäktige, v. ordf. i 
Immanuelskyrkans församling. Inneh. S. H. D. förtjänstmedalj. GUSTAF KRONBERG Norrköping. Född 26 
maj 1876 i Åls församling. Komminister. SVEN AUGUST KALL Norrköping. Född 2 juni 1864 i Gårdeby, 
Östergötlands län. Målarmästare. Inneh, av firma Kall & Granat. Styr.-led. i Hantverkande Borgerskapet, f. d. 
led. av Hantverksföreningen och Målarmästarnas Riksförening, f. d. ordf. i Norrköpings Målarmästareförening. 
Innehar veterantecknet inom Hantverksföreningen. SVEN EVALD KALL Norrköping. Född 16 febr. 1896 i 
Norrköping. Verkmästare i firma Kall & Granat. Gesälls-diplom samt silvermedalj. — 362 -GUSTAV IVAR 
VALDEMAR KÄLLHOLM Norrköping. Född 22 nov. 1897 i Norrköping. Lagerchef hos Byggnadsmaterial A.- 
B. Törnell & G:o. JOSEF KÖHLER Norrköping. Född 23 nov. 1883 i Reijmyre. Direktör i Aktiebolaget 
Bröderna Köhler. CARL GUSTAF KÖRDEL Norrköping. Född 16 juni 1876 i Filipstad. Inspektör för Brand- 
och Livförsäkrings A.-B. Skåne. JOHAN LAGER Norrköping. Född 19 juli 1879 i Hög, Malmöhus län. 
Poliskommissarie. Föreståndare för statspolisens ordningsavd. Innehar dansk guldmedalj. — 363 —CARL 
DAVID LAGERGREN Norrköping. Född 30 dec. 1874 i Norrköping. Grosshandlare. Firma Gustaf Nysttands 
Eftr., Kolonialvaror. Ordf. i Norrköpings Kaffe-& Kolonial v aruimportför ening. ZADRAK STEFANUS 
LAGERQVIST Norrköping. Född 28 juni 1886 i Kvillinge. Direktör för A.-B. A. J. Lagerqvist. JOHAN 
VALDEMAR LAHNE Norrköping. Född 3 sept. 1890 i Övre Ullerud, Värmlands län. Fil. lic. Norrköpings städs 
folkskolinspektör. Led. av styr. för första dövstumsskoldistr., inspektor för Manilla dövstumsskola, led. i styr. för 
Norrköpings arbetsstugor, led. i styr. för Dövas Väl, led. av Manilla dövstumsskolas nämnd. NILS 
WIKTORINUS LANDEGREN Norrköping. Född 26 febr. 1896 i Eskilstuna. Ingenjör. Firma N. W. Landegrens 
Mek. Verkstad. — 364 —SIXTEN LANGER Norrköping. Född 20 jan. 1886 i Högsäter, Älvsborgs län. 

Fabrikör. Inneh, av Langers Kemi-grafiska Anstalt, Medlem av Norrköpings Hantverksförening och 
Hantverkande Borgerskapet, flerårig styr.-medlem såsom klubbmästare. ERNST LARSÉN Ljura egendom, 
Norrköping. Född 18 maj 1886 i Simlinge. Disponent för Allmänna Svenska Utsädes A.-B:s i Svalöv filial. Ordf. i S:t Johannes hushållningskrets, led. av S:t Johannes kyrkoråd, suppl, i kyrkofullm., led. av drätselkammarens 
kronouppbördsnämnd. BROR TURE LARSON Norrköping. Född 4 jan. 1893 i Norrköping. Köpman. Inneh, av 
firma B. Ture Larson. Kårchef för Matteus scoutkår, v. ordf. i Norrköpings Lawntennisklubb, styr.-led. i 
diakonistyr., Norrköpings norra församling. Scoutunionens förtjänsttecken i guld. ERNST OSKAR LARSON 
Norrköping. Född 9 okt. 1878 i Stockholm. Förman vid A.-B. International Harvester Comp. Brandchef. — 365 
—ERNST VIKTOR LARSON Norrköping. Född 16 sept. 1895 i Norrköping. Köpman. Inneh, av firma Ernst 
Larson, bensin och oljor. Ensamförs. i Norrköping med omnejd för Michelin bilgummiringar. Styr.-led. i 
Norrköpings Motorcykelklubb. FRITHIOF LARSON Norrköping. Född 17 nov. 1880 i Västra Ny. Kamrer i 
Holmens Bruks & Fabriks A.-B. Norrköpings stads revisor i Kolmårdssanato-liet, ordf. i Norrköpings 
Kontoristförening 1914—24. ARVID EMANUEL LARSSON Norrköping. Född 7 febr. 1900 i Norrköping. 
Frisörmästare. Inneh, av Frisör- och Perukmakarefirman J. L. Ahlboms Eftr. Styr.-led. i Svenska 
Frisörföreningen, avd. 20 B. ERIK TORV ALD LARSSON Norrköping. Född 2 aug. 1900 i Norrköping. Ingenjör 
vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. — 366 -ESKIL LEONARD LARSSON Klingspor g, 
Norrköping. Född 8 mars 1877 i Norrköping. Laxit-brukare. Led. av Stadsfullm, och tax.-nämnden, led. och 
vårdare i fattigvården, ombud vid skogstaxering. JOHN AXEL FREDRIK LARSSON Norrköping. Född 18 juli 
1896 i Björskogs socken, Västmanlands län. Fastighetsmäklare. Inneh, av Hildings Egendomsaffär. JOHN 
SIGURD LARSSON Norrköping. Född 14 maj 1880 i Kvarsebo. Köpman. Anställd i firman Gust. Nystrands 
Eftr. KARL HUGO D. LARSSON Norrköping. Född 28 jan. 1892 i Halmstad. Vävmäs-tare vid Knut Hagbergs 
Fabriks A.-B. — 367 —KARL OLOV LARSSON Norrköping. Född 19 juli 1901 i Norrköping. Åkeriägare. 
Person- och lastbilar till förfogande dygnet om utan chaufför. LARS LARSSON Norrköping. Född 15 dec. 1892 
i Karlstad. Läroverksadjunkt. VERA PAULINA VILH. LARSSON Norrköping. Född 27 april 1901 i Norra 
förs., Östergötlands län. Kassörska i Janson & Norrbom A.-B. WILHELM LAU Norrköping. Född 15 juli 1901 i 
Arnswalde, Tyskland. Spinnmästare vid "Yfa", Förenade Yllefabrikerna A.-B. — 368TORSTEN HENRIK 
LAURELL Norrköping. Född 16 nov. 1887 i Örebro. Civilingenjör. Ban- och maskiningenjör. HELGE 
LAURENT Norrköping. Född 24 febr. 1882 i Norrköping. Direktör i Handels A.-B. G. H. Laurent. STURE 
GUSTAF JOHAN HUGO HJELMSKÖLD LAUTHERS Norrköping. Född 11 okt. 1901 i Sundre församling, 
Gottlands län. Tandläkare. DAN LAVE VALDEMAR LAVESON Norrköping. Född 3 maj 1881 i Norrköping. 
Disponent vid Lindötrafiken A.-B. — 369 — 24JOSEF LEANDER Norrköping. Född 25 mars 1884 i Risinge 
församling, Östergötlands län. Köpman. Repr. för Holmens Bruks & Fabriks A.-B. GEORG OLOF RAGNAR 
LEDBERG Norrköping. Född 15 april 1892 i Norrköping. Tobakshandlare. Ordf. i Norrköpings 
Tobakshandlareförening och i Idrottsklubben Björnen. GUSTAF BERNHARD EMANUEL LEKBERG 
Norrköping. Född 30 dec. 1883 i Norrköping. Förste stationsskrivare vid S. J. Föreståndare för Statens 
Järnvägars vagnexp. Kronans ombud i Norrköpings städs 3:dje taxeringsdistrikt 1920—31, ordf. i Norrköpings 
norra lia taxeringsdistrikt sedan 1932. Gm8. KARL JULIUS LILJEGREN Norrköping. Född 27 juni 1871 i 
Norrköping Skorstensfejarmästare. — 370 —CARL-OLOF GUSTAF LILLIESKÖLD Norrköping. Född 27 jan. 
1886 i Stockholm. Fängelsedirektör. F. d. löjtnant i Kungl. Upplands artillerireg:tes reserv. ANDERS OLOF 
DANIEL LINDAHL Norrköping. Född 3 aug. 1873 i Norrköping. Bokbindaremästare. Inneh, av firma F. O. 
Fäldt, Bokbinderi & Kontorsboksfabrik. KARL JOHAN ELIAS LINDAHL Norrköping. Född 17 april 1881 i 
Växjö. Folkskolinspektör i Östergötlands östra inspektionsområde. Fil. kand. Led. av Stadsfullm., inspektor för 
Norrköpings kornm. mellanskola och högre folkskolor. R. V. O. NILS ANDERS RICKHARD LINDAHL 
Norrköping. Född 12 sept. 1901 i Norrköping. Verkmästare vid firma F. O. Fäldt, Bokbinderi & 
Kontorsboksfabrik. - 371 -ERNST LUDVIG LIND AU Norrköping. Född 23 sept. 1901 i Nässjö. Köpman. 

Inneh, av Automobilfirma Ernst Lindau. Aukt. återförs, för Chrysler- och Dodge-automobiler. ERIK 
LINDBERG Norrköping. Född 13 mars 1897 i Norrköping. Direktör i Engbergs Kolonialvaru-A.-B. 
Studentexamen 1917. Studier vid Universitetet i Frankfurt am Main 19:21—22. Diplomerad vid 
Handelshögskolan i Stockholm 1923. Anställd vid A.-B. International Har-vester Co. i Norrköping såsom avd.- 
chef 1924—1933. GUSTAF LINDBERG Norrköping. Född 13 april 1886 i Kuddby, Östergötlands län. 
Bankdirektör. Led. av taxeringsnämnden och stadsrevisionen. JOHAN GUSTAF LINDBERG Norrköping. Född 26 juni 1887 i Vadstena. Med. doktor. Lasarettsläkare. Skolläkare vid Högre allm. läroverket och folkskolorna. 
Led. av folkskolestyr, och barnavårdsnämnden, led. i styr. för utackorde-ringsverksamheten, led. i styr. för 
Fröbelinstitutet och barnkrubban, för Mamre konvalescenthem, för Sv. Fattigvårds- och Barnavårdsförbunden, 
Svenska Eldbegängelseföreningens lokalavd., Första Majblommans förv.-utskott, Johnson-Ringströmska 
stiftelsen och Östergötlands läkareförening. — 372 —ARVID EMANUEL LINDBLAD Norrköping. Född 23 
okt. 1906 i Östra Eneby, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Par-fumerie Franchise. RAGNAR LINDBLAD 
Norrköping. Född 15 jan. 1911 i Norrköping. Köpman. Delägare i S. Lindblads* Kaffeång-rosteri. S. 
LINDBLAD Norrköping. Född 15 febr. 1879 i Norrköping. Fabrikör. Delägare i S. Lindblads Kaffeång-rosteri. 
GEORG AXEL HERBERT LINDBLOM Norrköping. Född 26 febr. 1905 i Stockholm. Platsinspektör för 
Brandförsäkrings A.-B. Norrland, anställd vid dess agentur Henning Lundgren & C:o. — 373 —CARL ALGOT 
LINDEBERG Norrköping. Född 26 juni 1888 i Södermanland. Lagerförman vid A.-B. International Harves-ter 
Comp. ANTON FRITIOF LINDEBORG Norrköping. Född 5 nov. 1872 i Vreta Kloster, Östergötlands län. 
Läderhandlare. Inneh, av F. J. Wiströms Eftr. STIG ARNOLD FRITJOF LINDEBORG Norrköping. Född 7 aug. 
1911 i Norrköping. Affärsföreståndare i firma F. A. Wiströms Eftr. JOHN DAVID LINDEGÅRD Norrköping. 
Född 7 maj 1894 i Norrköping. Komminister. — 374 -AXEL JUSTINUS LINDÉN Norrköping. Född 13 april 
1879 i Finspång, Risinge församling. Stationsinspektor. Inneh, av Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj. 
CARL HENRY LINDÉN Norrköping. Född 12 aug. 1899 i Västervik. Delägare i Norrköpings 
Granitstenhuggeri, G. Lindén £ C:o. KARL GÖTE LINDÉN Norrköping. Född 28 jan. 1902 i Västervik. 
Delägare i Norrköpings Granitstenhuggeri, G. Lindén & C:o. KARL JOHAN EFRAIM LINDERSTAM 
Norrköping. Född 6 sept. 1881 i Jönköping. Civilingenjör vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. F. d. 
v. ordf. i hälsovårdsnämnden samt suppl, i 'byggnadsnämnden i Borgs Villastads municipalsam-hälle. — 375 — 
OLOF VERNER LINDFORS Norrköping. Född 22 juni 1883 i Hudiksvall. Driftsingenjör vid Norrköpings 
Bomullsväfveri A.-B., "Tuppen". Utex. fr. Chalmers Tekn. Inst. 1904. ANNA MAGDALENA LINDGREN 
Norrköping. Född 18 jan. 1905 i Norrköping. 2:dra röntgensköterska vid lasarettet i Norrköping. EDVARD 
EUGEN LINDGREN Norrköping. Född 10 febr. 1902 i Norrköping. Butikschef i firma Karl Lindgren. 
GUNNAR LINDGREN Borgs Prästgård, Norrköping. Född 4 juli 1884 i Västrum, Kalmar län. Kyrkoherde. Led. 
av Norrköpings kyrkonämnd, ordf. i Borgs kyrkofullm., suppl, i Linköpings stiftsråd och Norrköpings 
kyrkogårdsstyr. — 376 -JOHN WILLIAM LINDGREN Norrköping. Född 29 dec. 1889 i Norrköping. Speditör 
hos A.-B. Aug. V. Svenson, Norrköping. KARL EDVARD LINDGREN Norrköping. Född 18 mars 1879 i 
Valdemarsvik. Grosshandlare. Inneh, av firma Karl Lindgren med filial i Valdemarsvik. 

NILS GUSTAF ARVID LINDGREN Norrköping. Född 26 febr. 1892 i Norrköping. För-gyllare och 
glasmästare. V. ordf. och kassör i Norrköpings Glasmästeri- & Förgylic-riidkarcförening. CARL TAGE 
LINDHAGEN Norrköping. Född 28 sept. 1901 i Eskilstuna. T. f. aktuarie och polisnotarie. — 377 —HENRIK 
JOHN NILS LINDMAN Norrköping. Född 21 juli 1879 i Nockeby, Stockholms län. Bokhållare vid 
Regnklädersfabriken Vargen Aktiebolag. ABEL AUGUST EMANUEL LINDSTRÖM Norrköping. Född 3 sept. 
1877 i Norrköping. Direktör för A.-B. Abel Lindströms Tricotfabrik. ALF BERTIL ERIK LINDSTRÖM 
Norrköping. Född 3 febr. 1912 i Oravais, Finland. Ingenjör vid A.-B. Abel Lindströms Tricotfabrik. BRITTA 
GUNVOR LINDSTRÖM f. HERLIN Norrköping. Född 15 dec. 1914 i Stockholm. Kassörska hos A.-B. Nordisk 
Silkecellulosa. — 378KARL THURE LINDSTRÖM Norrköping. Född 16 juli 1892 i Ö. Eneby. Förman vid A.- 
B. International Harvester Comp. PER GUSTAF LINDSTRÖM Norrköping. Född 23 mars 1872 i Västlands 
församling, Uppsala län. Tullmästare vid Kungl. Tullverket. UNO MAURITZ MARION LINDSTRÖM 
Norrköping. Född 28 april 1907 i Jakobstad, Finland. Ingenjör vid A.-B. Abel Lindsböms Tricot-fabrik. KARL 
EMIL LINDWALL Norrköping. Född 4 juni 1888 i Eksjö. Fabrikschef vid Norrköpings Tapetfabrik. Medlem av 
Immanuelskyrkan A församlings styr., dess sekr. sedan 1922, ordf. i Juniorfören., vårdare i Norrköpings 
fattigvård." — 379 —ANDERS JOHAN LJUNGBERG Norrköping. Född 23 sept. 1873 i Berga, Kronobergs 
län. F. d. överlärare. V. ordf. i barnavårdsnämnden, ordf. i tax.-nämnden, K. Pensionsstyrelsens ombud, ordf. i 
styr. för Sjömanshemmet, ordf. i Föreningen Folkskolans Vänner. SVEN AUGUST LJUNGBERG Norrköping. 
Född 10 okt. 1890 i Krokeks socken. 2:dre maskinist på Isbrytarna I & II. ERIK AUGUST LJUNGGREN Norrköping. Född 25 april 1867 i Nyköping. Grosshandlare. Inneh, av firman Sv. Em. Ljunggren & G:o, Hud- & 
Skinnexport, ERIK GUSTAF IVAR LJUNGGREN Norrköping. Född 26 april 1907 i Norrköping. 
Korrespondent. Anställd i firma Sv. Em. Ljunggren & C:o, Norrköping. Avgångsexamen vid Norrköpings 
Handelsgymnasium 1926. Anst. vid Hellefors och Laxå Bruks A.-B. 1927—29, språkstudier i England 1929, 
examina vid universiteten i Poitiers och Halle-Wittenberg 1930 och 1932, anst. i Agen-ce-Franco-Suédoise, 

Paris, 1931, sedan 1932 anst. i firma Sv. Em. Ljunggren & C:o, Norrköping. — 380 —STEN MARTIN 
LJUNGHOLM Norrköping. Född 28 nov. 1881 i Herrestads socken, Östergötlands län. Kassör vid A.-B. 
Norrköpings Förenade Bryggerier. Kungl. Sällskapet Pro Patrias guldmedalj. VIGGO SEBASTIAN LOOS 
Norrköping. Född T.2 maj 1895 i Malmö. Andre redaktör i Norrköpings Tidningar. Fil. d:r. Ordf. i Östra 
Sveriges Pressförening, medlem i styr. för Östgöta Konstförening, ordf. i Norrköpings Konstgille, ordf. i 
Norrköpings Teaterförening, medlem i styr. för Riksfören. för svenskhetens bevarande, medlem i styr. för 
Societå Dante Alighieri, Norrk.-avd., medlem i styr. för Fören. Norden, Norrköp.-avd., medlem av de Geerkom. 
av 1929, medlem av centralstyr, för A. V. F. i Norrköping. AXEL LEONARD LUNDAHL Norrköping. Född 1 
april 1882 i Frödinge församling, Kalmar län. Grosshandlare. Delägare i Kolonialv.-A.-B. Hagberg & G:o Eftr. 
EINAR NIKOLAUS LUNDBLAD Norrköping. Född 25 sept. 1886 i Kvillinge socken, Östergötlands län. 
Galvanisör och delägare i firma Norrköpings Förnicklingsfabrik, Bröd. Eriksson och E. Lundblad. — 381 — 
SVEN FOLKE LUNDELL Norrköping. Född 17 maj 1'902 i Norrköping. Kontorschef i Knut Carlson i 
Norrköping A.-B. ANDERS HUGO HJALMAR LUNDGREN Norrköping. Född 16 febr. 1880 i Norrköping. 

Fil. doktor. Skriftställare, bibliotekarie, museiintendent. R. V. O., Off. Fr. de l'Ip. V. ordf. i fören. "Gamla 
Norrköping", sekr. i Alliance Franchise, styr.-led. i biblioteks-och museistyr., v. ordf. i Svensk-Tjeckoslovakiska 
sällskapet, styr.-led. i Östgöta Konstförening. GLAS YNGVE LUNDGREN Norrköping. Född 15 nov. 1878 i 
Gävle. Ingenjör. Chef för Törneils Gummiverkstad A.-B. Utexaminerad från högre avdelningen av Falu 
Bergsskola, år 1902. Disponent vid Igelfors Bruks A.-B., Igelfors, 1919—31. SAMUEL VERNER LUNDGREN 
Norrköping. Född 17 aug. 1869 i Linköping. F. d. kronofogde. R. V. O. Ombudsman vid A.-B. 
Jordbrukarbankens avd.-kontor i Norrköping. - 382 -DAVID ALGOT LUNDHOLM Norrköping. Född 30 dec. 
1891 i Katrinenäs förs., Södermanlands län. Kontrollör vid Kungl. Telegrafverket. KARL IVAR LUNDIN 
Norrköping. .. Född 28 jan. 1894 i Örtomta socken, Östergötlands län. Förman vid Svensk-Engelska Mineralolje 
A.-B. NILS LUNDIN Norrköping. Född 17 dec. 1893 i Bollnäs. Verkmästare vis A.-B. Nordisk Sikecellulosa. 
ELIS VALFRID LUNDKVIST Norrköping. Född 14 aug. 1901 i Norrköping. Vagnmakare. — 383JOHAN 
LUNDKVIST Norrköping. Född 21 juli 1871 i Vapnö församling. Hallands län. Vagnmakaremästare. Medlem 
av Hantverksföreningen. SVEN ERIK LUTTEMAN Norrköping. Född 15 nov. 1902 i Stockholm. Assessor. 

Led. av Östergötlands läns prövnings-nämnd, ordf. i skatteavskrivn.-kommittén. NILS JOHAN HARALD 
LÖFGREN Konradsdal, Norrköping. Född 14 aug. 1888 i Norrköping. Handelsträdgårdsmästarc. Medlem av 
Norrköpings Handel strädgårdsmästarc fören ing av Sv. Handel strädgårds mästareförbundet, led, av S:t Johannes 
kyrkoråd, medlem av Tempelriddarorden och I. O. G. T. EMIL MAURITZ ISAK LÖFVENIUS Norrköping. 
Född 29 febr. 1868 i Nyköping. Politie-rådman. Inneh, av agentur- och partiaffär. R. V. O. Verkst, direktör för 
John och Mathilda Lennings sjukhem i Norrköping, f. d. stadsfullmäktig. Verkst, direktör i Aktiebolaget Svensk 
Ull, Norrköping. — 384 —FRANKLIN OTTO LÖNNBERG Norrköping. Född 3 sept. 1907 i Norrköping. 
Ingenjör vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B:s Spinneri. ANSHELM UNO LÖNNGREN Norrköping. Född 21 
april 1893 i Åkers socken, Södermanlands län. Föreståndare för Rest. Kronan. CURT HALD AR VILHELM 
LÖVGREN Norrköping. Född 91 mars 1901 i Norrköping. Byggnadsingenjör. Chef för Fackföreningarnas 
Byggnadsproduktion, förening u. p. a. i Norrköping. Led. i styr. för Norrköpings städs arbetsförmedling. 
ANDERS JULIUS MALMBERG Norrköping. Född 5 aug. 1887 i Söderhamn. Disponent för A.-B. Perioden, 
Norrköping. - 385 — 25JOSEF MARTIN THEODOR MALMESTRÖM Norrköping. .. Född 18 okt. 1866 i 
Hällestads socken, Östergötlands län. Färgmästare vid Drags A.-B. Ordf. i Svenska Färgeritekniska 
Riksförbundet, S. F. R., ordf. i Norrköp i ngskretsens Färgare fören ing, N. K. F. F. Diplom från "Die Internationale 
Födera-tion textil-chemischer und koloristischer Vereine", Basel. HARALD ADOLF MALMGREN Norrköping. 
Född 5 dec. 1889 i Norrköping. Köpman. Inneh, av Norrköpings Fotografiska Magasin och Malmgrens Foto- Magasin. Ordf. i Fotografihandlarnas Riksförbund, kronouppbördskassör. H. M. Konungens hovleverantör. B. J. 
EFRAIM MALMQVIST Norrköping, mm Född 29 mars 1896 i Kumla socken, Örebro län. Direktör för A.-B. 
Norrköpings Strå- & Filthattfabrik. Led. av kyrkofullmäktige. JOSEF NATHANAEL MALMQVIST 
Norrköping. Född 24 juli 1898 i Kumla socken, Örebro län. Disponent för A.-B. Norrköpings Strå- & 
Fdlthattfabrik. — 386 -HANS AUGUST RUDOLF MANDIN Norrköping. Född 24 maj 1906 i Norrköping. 
Avdelningschef vid Ing.-firma Gustaf Mandin. SVEN GUSTAF ADOLF MANDIN Norrköping. Född 24 mars* 
1902 i Norrköping. Ingenjör. KARL ERIK AXEL MARTIEN Norrköping. Född 20 mars 1876 i Väderstad, 
Östergötlands län. Förste trafikinspektör vid S. J. R. V. O. Led. av taxeringsnämnden i Norrköping, kronoombud 
1912—14. GERT JOSEF MEIJER Norrköping. Född 15 maj 1907 i Frisla, Älvsborgs län. Vävmästare vid 
Holmens Bruks & Fabr ik s A.-B., Bomullsavd. — 387 —ALEXANDER MELCHIOR Norrköping. Född 19 mars 
1880 i Gärsnäs, Kristianstads län. Direktör i A.-B. Nissens Manu-facturing, Norrköping. Styr.-led. i Norrköpings 
stadshypoteksförening och Nya A.-B. Rundströms Maskinaffär, Norrköping. CARL OTTO AXEL MEURLING 
Norrköping. Född 29 april 1886 i Ekeby socken, Östergötlands län. Disponent för Lithogra-fiska A.-Bl. Kapten i 
A:3 reserv. R. S. O. Ordf. i Norrköpings Slakth-u&styr. och Norrköpings brandstyr., suppl, i styr. för Kom. 
Affärsverken, ordf. i Östergötlands Bok-hyckarefören., led. i styr. för Sv. Boktryckareföreningen. PER ERIK 
MIKKELSEN Norrköping. Född 17 maj 1885 i Söderköping. Bagarmästare. Kassör och v. ordf. i Norrköpings 
Bageriidkareförening. KARL GÖSTA MILD Norrköping. Född 10 maj 1910 i Stockholm. Källarmästare å 
Restaurant Druvan.BENGT JULIUS MOBEGK Norrköping. Född 26 sept. 1904 i Norrköping. Diplomoptiker. 
Delägare i firma Isak Mo-beck & Söner och firma Guldsmedsbolaget i Norrköping. ISAK JULIUS MOBEGK 
Norrköping. Född 16 mars 1869 i Norrköping. Ur-fabrikör. Inneh, av firman Isak Mobeck & Söner och 
Guldsmedsbolaget i Norrköping. MAGNUS ISAK MOBEGK Norrköping. Född 28 juni 1'907 i Norrköping. 
Juvelerare. Delägare i firma Isak Mobeck & Söner och firma Guldsmedsbolaget i Norrköping. CARL AXEL 
ENGELBERTH MOBERGH Norrköping. Född 7 nov. 1898 i Norrköping. Korrespondent hos 
Regnklädersfabriken Vargen Aktiebolag, Norrköping. — 389 —HERMANN MUHLING Norrköping. Född 5 
mars 1898 i Asch i Böhmen. Färgmästare vid Holmens Bruks & Fabr ik s A.-B., Bomullsavd. GUNNAR GEORG 
RUDOLF MULLER Norrköping. Född 30 jan. 1889 i Lerum, Älvsborgs län. Ingenjör vid ASEA. KARL 
WILHELM ROBERT MOSSBERG Norrköping. Född 12 okt. 1894 i Gävle. Civilingenjör. Verkst, direktör i 
Norrköpings Stadshypo-teksförening och Norrköpings Bos tads k red i tfö rening. F. d. led. av stadsfullmäktige, 
kyrkofullmäktige m. fi. nämnder och styr. i Stockholm. Landstormskapten. Stockholms Landstormsförbunds och 
Kronobergs io:s Landstormsförbunds samt Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige förtjänstmedaljer. 
GÖSTA WIKTOR GOTTHARD MÅNSON Norrköping. Född 28 juli 1908 i S:t Olai församling, Norrköping. 
Tandläkare. Med. kand. 1933. Tandl.-examen 1936. — 390 -JOHN GOTTHARD MÅNSON Norrköping. Född 
4 maj 1881 i Norrköping. Urfa-brikör. V. ordf. och ombudsman i Östergötlands Urmakareförening. *"** Ä - 
ituat.,.-* x:f,; HELGE IVAR VALDEMAR MÅRD Norrköping. Född 2 sept. 1898 i Norrköping. Inneh, av firma 
Mårdens Kaffeångrosteri. GUSTAF BIRGER MÅNSSON Norrköping. Född 20 april 1886 i Norrköping. 
Direktör. Aukt. skeppsklarerare. Verkst, direktör i A.-B. Aug. V. Svenson och A.-B. Norrköpings Godsbil- 
central. Kgl. norsk vice konsul. Fullm. i Norrköpings Handelsfören. och i Norrköpings Köp-mans fören., led. i 
inskr.-nämnden för Norrköpings sjömanshus N:o 227, ordf. i motormönshings-nämnden 8 b, ordf. i A.-B. 
Norrköpingsflyg, i Norrköpings Segelsällskap, i Norrköpings Automobil- & Flygklubb och i Sveriges Flottas 
fören. för sjövärn och sjöfart lokalkom., styr.-medlem i Kungl. Svenska Aeroklubben samt medlem av 
Norrköpings hamnstyrelse. Inneh. Idrottsförb. brons-, silver-och guldmed., Norrk. Segersällsk. förtj.-tecken i 
guld, Norrköp. Automobil- & Flygklubbs guldplakett, Pro Patrias stora guldmedalj. R. V. O. ANDERS 
MÖLLER Norrköping. Född 24 febr. 1887 i Norrköping. Arkitekt,CARL-MARTIN MÖLLER Norrköping. 

Född 20 maj 1901 i Falkenberg. Inköpschef vid "Yfa", A.-B. Förenade Yllefabrikerna. NILS HENRIK MÖLLER 
Norrköping, mf Född 11 aug. 1898 i Vassända-Naglum, Älvsborgs län. Registrator i Riksbanken. ÅKE EMIL 
MÖLLER Norrköping. Född 27 maj 1883j Jönköping. Kamrer vid TrafiMörvaltn. Östergötlands Smalspåriga 
Järnvägar. CARL AXEL NILSON Norrköping. Född 19 juni 1888 i Norrköping. Kamrer och kontorschef i A.-B. 
International Harvester Comp. Led. av taxeringsnämnden för 4:de distriktet. — 392 —EINAR MAURITZ VALFRID NILSON Norrköping. Född 11 febr. 1889 i Norrköping. Kamrer vid A.-B. International Harvester 
Comp. Har t illhört Sveriges Frivilliga Motorbåtskår sedan 1915, med kaptens rang fr. o. m. 1'9>25. Innehar av 
Konungen tilldelad förtjänstmedalj i silver för förtjänster om Sveriges Frivilliga Motorbåtskår. ADOLF 
FREDRIK NILSSON Norrköping. Född 17 aug. 1877 i Visby, Gottlands län. Verkmästare vid Vikbolandsbanan. 
F. d. stadsfullmäktig i Visby m. fi. kom. uppdrag därstädes. AXEL DAVID NILSSON Norrköping. Född 8 mars 
1877 i Stjärnorps socken, Östergötlands län. Skräddaremästare. Inneh, av firma David Nilsson-s Skrädderiaffär. 
Medlem av Norrköpings Hantverksförening, styr.-led. och kassör i Norrköpings S k rädde r i i dk are fö re ni n g. BROR 
ALBIN NILSSON Norrköping. Född 21 febr. 1881 i Torsångs församling, Kopparbergs län. Verkmästare vid 
Norrköpings Bomullsväfveri A.-B., "Tuppen". — 393 —ELIS FERDINAND NILSSON Norrköping. Född 15 
juni 1895 i Norrköping. Folkskollärare. Led. av Stadsfullm, och stadsrevisionen. ERIK HARRY NILSSON 
Norrköping. Född 12 juli 1898 i Norrköping. Rörledningsentreprenör. Auktoriserad inneh, av Norrköpings 
Rörledningsaffär, gas-, vatten-och värmeledningar. Led. av Sveriges Rörledningsfirmors Riksförbund och 
Norrköpings Hantverksförening. ERNST THEODOR NILSSON Norrköping. Född 19 okt. 189ö i Norrköping. 
Musikhandlare. Inneh, av A. Th. Nilssons Musikhandel & Musikförlag. HUGO NILSSON Norrköping. Född 19 
febr. 1902 i Väsby församling, Malmöhus län. Affärsföreståndare i firma Joh. S. Tillman, Norrköping. — 394 — 
JENNY PETREA NILSSON Norrköping. Född 26 mars 1886 i Bjuv, Malmöhus län. Diakonissa. 
Föreståndarinna vid Norrköpings Barnkrubba. JOHN FILIP NILSSON Norrköping. Född 3 maj 1889 i 
Döderhult, Kalmar län. Kamrer i Norrköpings Tapetfabrik. KARL ARVID JOSEF NILSSON Norrköping. Född 
22 juli. 1899 i Dalhem, Kalmar län. Känner vid Östergötlands Centralkassa, Norrköping. NILS BIRGER 
NILSSON Västerbyholm, Norrköping. Född 1 nov. 11908 i Blackstads socken, Kalmar län. Godsarrendator till 
Väster-byholms egendom. Ordf. i R. L. F:s lo-kalavd. i S:t Johannes socken. - 395 —NILS JOHAN NILSSON 
Norrköping. Född 31 dec. 1875 i Vånga socken, Östergötlands län. Verkmästare och delägare i 
Snickeriaktiebolaget Lundgren & G:o. NILS RAGNAR NILSSON Norrköping. Född 25 juni 1899 i Norrköping. 
Musikhandlare. Inneh, av A. Th. Nilssons Musikhandel & Musikförlag. PAUL MAHTIAS NILSSON 
Norrköping. Född 24 febr. 1886 i Ekebyborna församling, Östergötlands län. Lagerförman vid A.-B. 
International Harvester Comp., försäljningsavd. PER AUGUST NILSSON Vänersborg, St. Johannis, 

Norrköping. Född 6 okt. 1867 i Risinge socken. Hemmansägare. Ordf. i Ensjöns vattenreglering av år 1934, s- 
tyr.-led. i St. Johannis-Tingstads jordbrukskassa, vårdare i fattigvården. - 396 -CARL GÖSTA NISSER 
Norrköping. Född 21 dec. 1905 i Svärdsjö, St. Kopparbergs län. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. 
Löjtnant i Kungl. Livregementets till häst reserv. Idrotts-, militära idrotts-, skytte-, pistolskytte-, sim> magister- 
och skidlöparmärkena i guld Sekr. i Norrköpings Automobil- och Flygklubb. MÄRTA INGEBORG AUGUSTA 
NORDEN Norrköping. Född 21 april 1901 i Norrköping. Kassörska hos Livförsäkrings Aktiebolaget De 
Förenade. GUSTAF NORDENSTRÖM Norrköping. Född 9 jan. 1883 i Törnesfall, Kalmar län. Disponent för 
Snickerifabriken Kondoren. Styr.-medlem i Sveriges Träförädlings-Fabrikers Förening, led. av Norrköpings 
fattigvårdsstyr, och taxeringsnämnd. GUSTAF NORDIN Norrköping. Född 1 april 1863 i Eskilstuna. 
Stadsmäklare. Styr.-led. i Norrköpings Sparbank, Norrköpings flickläroverk, Norrköpings sinnesslöanstalt och 
medlem i S:t Olai församlings kvrkoråd. — 397 —NILS GUNNAR NORDMALM Norrköping. Född 2 febr. 
1892 i Motala. Bankkassör i Östergötlands Enskilda Bank A.-B. ANDERS EMIL NORDSTRÖM Norrköping. 
Född 21 febr. 1860 i Stenkyrka församling, Tjörns härad, Göteborgs och Bohus, län. v. Häradshövding. Led. av 
Sveriges Advokatsamfund. R. V. O. Led. av Stadsfullm, i Norrköping åren 1900—20. SAMUEL ANDERS 
MATS NORDSTRÖM Norrköping. Född 18 april 1903 i Norrköping. Advokat. Led. av Sveriges 
Advokatsamfund. Ersättare för överförmyndaren i Norrköping. VIKTOR EMANUEL NORDSTRÖM 
Norrköping. Född 24 dec. 1892 i Umeå. Lokomotiv-eldare vid S. J. — 398 —SVEN ANDERS HUGO NORÉN 
Norrköping. Född 29 okt. 1885 i Björkängs församling, Skaraborgs län. Underinspektör vid S. J. ÅKE 
EMANUEL NORLÉN Norrköping. Född 23 sept. 1900 i Sköns socken, Västernorrlands län. Jägmästare. 
Skogsförvaltare vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B. ERIK JOEL NORLIN Norrköping. Född 31 juli 1886 i 
Nora församling, Västernorrlands län. Hamnförman. Led. av stadsfullmäktige, fattigvårds>styr. och dess nämnd, 
f. d. led. av barnavårdsnämnden, v. ordf. i H. S. B., Norrköping. NILS GÖRAN WILHELM NORRBOM 
Norrköping. Född 7 sept. 1911 i Norrköping. Järnhandlare. Delägare i Janson & Norrbom A.-B. — 399 — 
HERMAN LAURENTIUS NORRBY Norrköping. Född 27 febr. 1887 i Eke, Gottlands län. Stadsfiskal. Jur. 
kand. Tingsmeriterad. NILS VERNER ANDREAS NORTHUN Norrköping. Född 14 april 1890 i Stockholm. 
Ingenjör. Inneh, av Band- & Spiralfabriken. SIGURD NYBORG Norrköping. Född 10 dec. 1893 i Kvillinge 
socken, Östergötlands län. Direktör i A.-B. Nyborgs Yllefabrik. Ordf. i Norrköpings Gymnastik-fören. och 
Sällskapet W-6 arbetsgr., v. ordf. i Musikaliska Sällskapet, skattmästare i Polytekniska Föreningen och i 
Textiltekniska Riksförbundets lokalavdelning i Norrköping, fullmäktig i Handelsföreningen. Sv. Gymnastikförb. 
distrikts förtjänst-tecken. R. B. Kr. O. CARL E. NYBERG Norrköping. Född 30 okt. 1889 i Hagstad, 
Östergötlands län. Lagerchef hos A.-B. A. J. Lagerquist. — 400 —STEN NYBORG Norrköping. Född 9 april 
1901 i Norrköping. Ingenjör. Driftsingenjör vid A.-B. Nyborgs Yllefabrik, Norrköping. ARVID SAM. 

NYGREN Norrköping. Född 11 juli 1886 i Norrköping. Grosshandlare. Inneh, av firma Gustaf Nystrands Eftr. 
OLOV RICKARD NYHLÉN Norrköping. Född 21 juli 1908 i Borgs socken, Östergötlands län. Bryggmästare 
vid Nyhléns Bryggeri & Läskedrycksfabrik. RICHARD NYHLÉN Norrköping. Född 6 okt. 1871 i Grums 
socken, Värmlands län. Fabrikör. Inneh, av Nyhléns Bryggeri- & Läskedrycksfabrik. — 401 — 26JOSEF 
ALBIN LUDVIG NYLIN Norrköping. Född 19 mars 1887 i Mogata, Östergötlands län. Direktör i Norrköpings 
Tidningars A.-B. Styr.-led. i Tidningarnas Arbetsgivareförening och i Norrköpings Tidningars A.-B. STIG 
RICHARD NYLIN Norrköping. Född 20 jan. 1909 i Borgs socken, Östergötlands län. Kamrer i A.-B. Mursten 
och Nya A.-B. Sorby Tegelbruk. Ordf. i Borgs Ungsvenska Förening. STURE FRITHIOF NYLIN Norrköping. 
Född 3 aug. 1903 i Borgs socken, Östergötlands län. Ingenjör. Löjtnant. Verkst, direktör för A.-B. Mursten och 
Nya A.-B. Sorby Tegelbruk. F. d. ordf. i Borgs Sparbank, f. d. suppl, i Borgs Villastads munic.-nämnd, suppl, i 
stadsrevisionen i Norrköping, styr.-led. i Byggnadsämnesförbundets östra krets och i Östergötlands m. n. o. Te- 
gelbrufesförening. CARL WILHELM NYMAN Norrköping. Född 21 dec. 1870 i Lerbäcks socken. Fabrikör. 
Delägare i G. A. Anderssons Mek. Verkstad. — 402 —OTTO EMANUEL NYMAN Norrköping. Född 8 febr. 
1892 i Kisa. Verkmästare vid A.-B. International Harvester Comp. NILS GÖSTA NYRÉN Norrköping. Född 22 
mars 1904 i Karlskrona. Chef för A.-B. Ghokladfabriken Marabous Nederlag i Norrköping. AXEL HJALMAR 
NYSTRAND Norrköping. Född 12 maj 1883 i Norrköping. Tullkontrollör vid Kungl. Tullverket. WILLI 
NYSTRÖM Norrköping, Född 21 jan. 1907 i Malmö. Fattigvårdsassistent. — 403 —DAVID OLOF 
NATANAEL OHLSSON Norrköping. Född 17 nov. 1885 i Malmbäck. Överlärare. Led. av Stadsfullm, och dess 
beredningsutskott, led. av drätselkammaren och v. ordf. i dess 2:dra avdelning, ordf. i styr. för Norrköpings Kom. 
mellanskola och Högre folkskola, led. av folkskolestyr., ordf. i Blomska stiftelsens styr. KARL HENRIK 
OHLSSON Norrköping. Född 19 jan. 1867 i Vånga, Östergötlands län. Byggmästare. Inneh, av Byggnadsfirman 
Ohlsson & Andersson. Led. av pensionsnämnden, f. d. led. av taxeringsnämnden samt fattigv.-styr. TORSTEN 
CARL ERNFRID OHLSSON Sandbyhov, Norrköping. Född 2 mars 1901 i Kvillinge församling, Östergötlands 
län. Sysslomansassistent vid Norrköpings städs fatt i g v årds an s tal te r. TORSTEN IVAR OLANDER Norrköping. 
Född 21 dec. 1907 i Norrköping. Kontorist vid A.-B. International Harvester Comp. — 404 —CHARLES 
GÖSTA AXEL OLIVER Norrköping. Född 31 mars 1'905 i Hälsingborg. Möbelarkitekt vid firma Holmström & 
Johansson. AXEL NIKOLAUS OLSSON Fiskeby. Född 22 nov. 1877 i Gislöv, Malmöhus län. Lantbrukare. 
Ordf. i Östra Eneby Sparbank och sockenallmänning, ordf. i Linköpings stifts 3 :dje boställsdistr., v. ordf. i 
Bråbo, Lösing m. Norrköp, stad hushåll-nings>gille, v. ordf. i Bråbo härads allm., ordf. i Mjölkpropagandan i 
Norrköp., egnahemsombud, led. av Norrköp, stads tax.-nämnd. CARL AUG. OLSSON Tallbo, Norrköping. 

Född 20 aug. 1874 i N. Härene, Skaraborgs län. Övcrbanmästare. F. d. led. av kom.-nämnden samt kyrko- och 
skolrådet i Aringsås förs. 1911—14, av byggnadsnämnden i Alvesta 1912—14, av munic.-fullm. där 1913—14 
och av fattigv.-styr. i Norrköping 1928—36, schaktmästare 1898—99. Innehar guldmedalj. EMELIA LOVISA 
OLSSON Norrköping. Född 26 aug. 1886 i Norrköping. Kontorschef i A. Th. Nilssons Musi k han del. — 405 — 
ERIK GUNNAR OLSSON Norrköping. Född 2 april 1893 i Norrköping. Kamrer i Mjölkccntralcn, Lantmännens 
Mjölkför-säljningsförening u. p. a. ERIK OLSSON Norrköping. Född 22 juni 1875 i Skedevi. Köpman. Styr.- 
led. och v. ordf. i A.-B. Norrköpings Folkbank, led. av tax.-nämndens l:sta distrikt, led. av Norrköpings 
brandstyr., led. i direktionen för Wadströmska Fonden. NILS GUSTAV OLSSON Norrköping. Född 20 juni 1907 i Norrköping. Fabrikör. Olssons Lådfabrik, Nils Olsson. STIG EMANUEL OLSSON Norrköping. Född 15 
aug. 1908 i Motala. Fabrikör. Inneh, av Norrköpings Strumpfabrik. 406 —CARL FOLKE EMANUEL 
OSGARSON Norrköping. Född 16 juli 1903 i Uppsala. Verkmästare vid A.-B. International Harvester Comp., 
Norrköping. GUNNAR PER TORSTEN PHARMANSON Norrköping. Född 4 sept. 1895 i Stora Åby socken, 
Östergötlands län. Kamrer i Nya A.-B. Rundströms Maskinaffär, Norrköping. ERNST PEF1RSON Norrköping. 
Född 13 febr. 1875 i Norrköping. Fältskär. KARL GUSTAF THORVALD PERSON Norrköping. Född 7 maj 
1903 i Norrköping. Minuthandelsföreståndare vid System A.-B., Norrköping. — 407 —CARL EDVIN 
PERSSON Norrköping. Född 4 dec. 1869 i Tveta, Värmlands län. Fabrikör. Inneh, av firma G. E. Perssons 
Glasmästeri och Glassliperi. ERIK SEVERIN PERSSON Norrköping. Född 7 mars 1888 i Östra Eneby, 
Östergötlands län. Modellsnickare vid A.-B. International Harvester Comp. Stadsfullmäktig, led. av 
fattigvårdsstyrelsen. ERNST AUGUST PERSSON Norrköping. Född 22 jan. 1883 i Norrköping. Gasmästare vid 
Norrköpings Kommunala Affärsverk. SVEN OLOV PERSSON Norrköping. Född 21 febr. 1911 i Linköping. 
Lagerchef i firma Nords Sängkläders-Affär, Norrköping. — 408 —ARTHUR HALVAR PETERSON 
Norrköping. Född 6 okt. 1878 i Norrköping. Kamrer vid Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. Tuppen. ARVID 
HILMER GOTTHARD PETERSON Norrköping, ff Född 20 sept. 1910 i Krokeks socken, Östergötlands län. 
Verkstadsinnehavare. Delägare i firma Norrköpings Ackumulatorverkstad. BROR ANSHELM PETERSON 
Norrköping. Född 19 mars 1885 i Norrköping. Lagerchef i A.-B. Förenade Yllefabrikerna, (Yfa). CARL EINAR 
PETERSON Norrköping, mm Född 18 okt. 1892 i Svanshals socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av 
firma Gari E. Peterson. — 409 —GUSTAF PETERSON Norrköping. Född 21 okt. 1891 i Norrköping. 
Kontorschef vid A.-B. Johnsson & G:o. OSKAR VILHELM WALENTIN PETERSON Norrköping. Född 14 
febr. 1880 i Norrköping. Målarmästare. Inneh, av firma Oskar W. Peterson. ESKIL GUSTAV GOTTHARD 
PETERSON Norrköping. Född 12 juni 1906 i Östra Eneby församling, Norrköping. VerkstaUsinnehavare. 
Delägare i firma Norrköpings Ackumulatorverkstad. HARALD PETERSON Norrköping. Född 2 okt. 1878 i 
Malmö. , A p o te k s i n n c - h av a re. Inneh, av Apoteket Östgöta Lejon. — 410 -ERNST GUSTAF MAURITZ 
PETERSSON Norrköping. Född 25 jan. 1885 i Styrestad. Fattigvårdsassistent. Led. av Norrköpings stads 
nykterhetsnämnd. CARL GUNNAR PETTERSON Norrköping. Född 22 dec. 1881 i Norrköping. F. d. kamrer 
och revisor hos A.-B. R. Janson & G:o. Deltagit som sångare i Svenska Sångarförbundets resor till Antweipen 
1920 och Norrlandsfärden 1928 och är sedan många år medlem av styrelsen för Musikaliska Sällskapet. ERIC 
STEFANUS PETTERSON Norrköping. Född 14 jan. 1890 i Krokek. Chaufför. Stadsfullmäktig, led. av 
brandstyr, och lönenämnden, ordf. i Svenska Handelsarbetareförbundets Samorganisation i Norrköping samt led. 
av nämnda förbunds representantskap. JOHN EFRAIM PETTERSON Norrköping. Född 6 okt. 1878 i 
Stockholm. Stadsingenjör. Ordf. i Norrköpings städs hälsovårdsnämnd, v. ordf. i Östergötlands östra 
landstormsförbund, ordf. i Norrköpings landstormsförening, led. av Norrköpings Sparbanks styr., led. av 
Svenska Kommu-nal-Tekniska föreningens styr. R. V. O., Landst. G. M. — 411 —KNUT ERIK PETTERSON 
Norrköping. Född 14 maj 1907 i Krokeks socken, Östergötlands län. Förman vid A.-B. International Harvester 
Comp. CARL AUGUST PETTERSON Norrköping. Född 5 sept. 1877 i Norrköping. Stationsskrivare. Inneh. 
Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj. AXEL WILHELM EINAR PETTERSSON Norrköping. Född 29 maj 
1900 i Norrköping. Tjänsteman vid Allmänna Svenska Elektriska A.-B., Norrköping. ERIC T. PETTERSSON 
Norrköping. Född 24 juni 1893 i Östra Eneby, Östergötlands län. Handlande. Inneh, av firma Eric T. Pettersson. 
Sckr. i Norrköpings Minuthandelsf Grening. - 412 -ERNST GUSTAF PETTERSSON Norrköping. Född 29* juli 
1884 i Bersbo, Värna socken, Östergötlands län. Förbundskassör i Svenska Textilarbetareförbundet. Led. av 
Norrköpings stadsrevision och kyrkofullmäktige. GÖSTA EMANUEL PETTERSSON Norrköping. Född 21 
mars 1901 i Norrköping. Direktör i Åby trafikens Omnibus A.-B. Sela - , i Östergötlands Läns Omoiibusägareför- 
ening, revisor i Omnibusägarnas Arbetsgivareförbund. HANS ELOF PETTERSSON Norrköping. Född 5 dec. 
1883 i Fridlevstads socken, Blekinge län. Agenturchef. De Förenade. Inneh, av bolagets förtjänstmedalj i silver. 
JOHAN ARVID PETTERSSON Norrköping. Född 17 sept. 1886 i Skövde. Bokhandlare. — 413 —KARL 
OLOF ROBERT PETTERSSON Norrköping. Född 29 juli 1894 i Norrköping. Annonschef vid Norrköpings 
Tidningars A.-B. JOSEF VALD. PIHLSTRÖM Norrköping. Född 2 juli 1898 i Linköping. Föreståndare för Snickeri A.-B. Lindgren & G:o. EIVOR PONTÉN Norrköping. Född 15 maj 1905 i Norrköping. 
Affärsföreståndarinna i firma G. Gahms Fabr. A.-B. AXEL LENNART PÅHLSON Norrköping. Född 6 maj 
1882 i Stockholm. Major i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadskåren. Förste baningenjör vid Statens Järnvägar. 
Stadsfullmäktig sedan 1927, led. och v. ordf. i hamnstyr, sedan 1925, led. av flera kommunala nämnder, styr. och 
kommittéer, ordf. i Kommunikationsverkens Ingenjörsförbund, ordf. i S. J. Ban- och Maskiningenjörsförening, 
styr.-led. i Sveriges Statstjänstemanna-nämnd, led. av Luleå drätselkammare 1918—23, stadsfullmäktige i Luleå 
1920—23, landstingsman i Norrbottens län 1924. R. V. O. — 414 —FRITZ OTTO RAOUL von PORAT 
Norrköping. Född 12 mars 1894 i Halmstad. Disponent vid A.-B. Ljungquists Tapetfabrik, v. direktör för 
Ericsson & Köhler» Nya A.-B., Stockholm. KARL OSKAR RAGNAR Norrköping. Född 8 dec. 1876 i Rogslösa 
församling, Östergötlands län. Banmästare. LORENZ RASMUSSON Norrköping. Född 6 okt. 1889 i Filla Isle 
församling, Malmöhus län. Direktör för Norrköpings stads slakthus och Norrköpings stads kyl- och fryshus. Bat.- 
veterinär. Ingénieur frigoriste d'A. F. F., Paris. Medlem och sekr. i Ing. vetensk. akad. kyltekn. kom., medlem av 
det Internat, kyltekn. inst. i Paris, medlem av "Association des Ingénieurs et Techniciens du froid", Paris, ordf. i 
Norrköpings Djurskyddsfören. och i Östergötlands Fruktcentral. AXEL WILHELM REGNELL Norrköping. 
Född 14 april 1895 i Skedevi församling, Östergötlands län. Jur. kand. Led. av Sveriges Advokatsamfund. Ordf. i 
Norrköpings stads barnav.-nämnd, led. av poliskollegium, ombudsman i Norrköpings Sparbank, för Svenska 
Yllefabrikantföreningen m. fi. sammanslutningar. — 415 —OSKAR HUGO REINHOLD REINE Norrköping. 
Född 16 juli 1883 i Örebro. Förste kontrollör vid Kungl. Telegrafverket. BENGT OSKAR REMRÖD 
Norrköping. Född 27 maj 1899 i Värna församling, Östergötlands län. Advokat. Jur. kand., e. o. hovrättsnotarie. 
Diplomerad från Handelshögskolan i Stockholm (D. H. S.) Sekr - . i styr. för Norrköpings Fastighetsägare- 
Förening, suppl, i polisnämnden i Norrköping. GÖSTA FERDINAND AFFRED RENGH Norrköping. Född 27 
jan. 1894 i Nässjö. Lasarettsläkare. Sekr - . i Norrköpings Läkaresällskap. . GUSTAF WIFHEFM RESEN 
Norrköping. Född 13 okt. 1884 i Karlskrona. Direktör. Ombud för Brand- och Livförsäkrings A.-B. Skåne, 
Försäkrings A.-B. Malmö, Ömsesidiga Oly eks falls försäkr.-bol. Fand och Sjö, Sjöförsäkrings A.-B. Öresund. — 
416 -CARF JOHAN REVENTBERG Norrköping. Född 4 april 1881 i Malmöhus län. Rådman. R. N. O., R. V. 

O. Ordf. i drätselkammaren i Norrköping m. m. KARL RINGBORG Norrköping. Född 19 juni 1872 i 
Norrköping. Belgisk konsularagent. Direktör i J. Ringborg A.-B. F. d. kommunalman. R. V. O.y R. Belg. 
Feopoldsorden. LARS RINGBORG Norrköping. Född 9 juni 1903 i Norrköping. Direktör i J. Ringborg A.-B. L. 
E. RINGBORG Norrköping. Född 14 sept. 1879 i Norrköping. Direktör i L. E. Ringborg A.-B. Volvoförsäljning 
för Östergötland. — 417 -SIGRID GIFFNER-RIN GEN SON Norrköping. Född 25 febr. 1891 i Jönköping, Norra 
förs. Fil. kand. Författarinna. Stadsfullmäktig, led. i styr. för Sinnesslöanstalter! i Norrköping, led. av hälsov.- 
nämnden, f. d. Stadsfullm, i Uppsala, led. av riksdagens II kammare. Utgivet från trycket: Bergenkronas, Bland 
människor, Ur cirkeln, Kvinnorna vantrivas, I Majoriteternas fängelse. JOSEF AFBIN RINGQVIST Norrköping. 
Född 24 nov. 1880 i Norrköping. Boktryckare. Inneh, av firma Ringqvists Tryckeri & Kartongfabrik. Styr.-led. 
och kassör i Norrköpings Boktryckareklubb, styr.-led. i Ostgötakretsen av Sveriges Boktryckare-fören., medlem i 
Norrköpings Hantverksförening. MAURITZ ROGKSTRÖM Norrköping. Född 22 sept. 1877 i Gårdeby socken, 
Östergötlands län. Tapetseraremästare. F. d. led, av kom .-full m. i Borgs socken, suppl, i fattigv.-styr., f. d. led. av 
Norrköp, skyttegille, erhållit Östergötlands Skytteförb. förtjänstmedalj i silver, inneh, av veterantecknet inom 
Norrköp. Hantverksförening, led. av pens.-nämnden i 7:de distr., f. d. sekr - . i Norrköp. Tapetseraremäst. Fören. 
Medlem i Riddartemplet Ansgarius - 418 - CARF OFOF AFFRED ROGSTEDT Norrköping. Född 31 mars 
1899' i S:t Nikolai, Södermanlands län. Handelsresande i A.-B. A. J. Lagerqvist.HEFGE CARF JOHAN 
ROMAN Norrköping. Född 13 april 1892 i Stockholm. Ingenjör vid Asea. Fandstormskapten. Östergötl. 
Fandstorms-förb. förtjänstmedalj i silver, landstormens idrottsmärke i guld samt kulspr.-märke i silver m. fi. 
Kassaförvaltare i Fandstormsofficerssällskapet i Norrköping och i Norrköpings Fäktklubb, sekr - . i Sällskapet 
Thalias Vänner, led. av Allm. Valmans-förbundets Centralstyr., suppl, i arbetslöshetskom. i Norrköping, suppl, i 
styr. för kom. mellanskolan och i Norrköpings högre folkskolor. ARTHUR ROSELL Norrköping. Född 9 febr. 
1893 i Köpenhamn. Kamrer vid El. A.-R. A. E. G. Sekr - . i Norrköpings stads krets av Svenska Röda Korset, led. 
av tax.-nämnden, styr.-led. i Östergötlands Gymnastikförbund. ERIK HOFGER VAFDEMAR ROSENCRANTZ Norrköping. Född 26 maj 1904 i Tryde församling, Kristianstads län. Vice brandchef. Löjtnant i Kungl. 

Jämtlands Fältjägarereg:te, Skyttemedalj. — 419 —DAVID THEODOR ROSENGREN Norrköping. Född 5 maj 
1877 i Norrköping. Målare. Led. av stadsrevisionens första grupp, förbundsstyr.-medl. i Sv. Målareförbundet, 
kassör i Norrköpings Arbetarefören., f. d. stadsfullmäktig. ERNST GOTTFRID ROSENLUND Norrköping. 

Född 9 juni 1894 i Högseröds socken, Malmöhus län. Andre förbundsordf. i Sv. Textilarbetareförbundet, 
Stadsfullm., vice ordf. i kom. mellanskolans och högre folkskolans styr., led. av Norrköpings stads slakthusstyr., 
studicsckr. i Svenska Textil-arb.-förbundet. NILS DAVID ROSENQVIST Norrköping. Född 1 mars 1896 i Östra 
Eneby. Förman vid A.-B. International Harvester Comp. DAVID ALEXANDER RUDELIUS Norrköping. Född 
12 dec. 1886 i Stockholm. Kriminalkommissarie. — 420 —NILS BONDE RYDF1AGEN Norrköping. Född 3 
nov. 1899 i Hörröds församling, Kristianstads län. Jur. kand. Andre stadsfogde. ERIK RÖNNHAGEN 
Norrköping. Född 13 juli 1895 i Norrköping. Verkst, direktör i Hyresgästernas Sparkasse- & Byggnadsförening. 
JULIUS FERDINAND PAUL SABIN Norrköping. Född 16 okt. 1882 i Cottbus, Tyskland. Ghefsdessinatör vid 
A.-B. Förenade Yllefabrikerna, Norrköping. - 421 —AXEL E. SALOMONSON Norrköping. Född 18 juli 1906 i 
Norrköping. Direktör i A.-B. Norrköpings Paraplyfabrik. ALVAR SELIM SAMUELSON Norrköping. Född 16 
juni 1894 i Norrköping. Direktör för A.-B. Alvar Samuelson, Herrekipe-ring & Konfektion. Ordf. i Norrköpings 
Beklädnads- & Manufakturhandlarefören., ordf. i Hospitalsgatans Förening, kassör i Östergötlands 
Köpmannaförbund, kassor i Eldbcgängclscförsäkr.-kassans lokalavd. i Norrköping. Inneh, av Sveriges 
Köpmannaförbunds hederstecken i guld. FRANS OSCAR SAMUELSON Norrköping. Född 2 nov. 1871 i 
Skärkind, Östergötlands län. Lagerchef hos Gustaf Nystrands Eftr. AGATON SAMUELSSON Norrköping. Född 
7 dec. 1897 i Malmöhus län. Körs-närsmästare. Prokurist i firman Samuelssons Pälsateliéer. — 422 -CARL 
AUGUST SAMUELSSON Fiskeby. Född 11 juli 1884 i Risinge socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av 
firma K. Hedlunds Eftr., Speceri- & Diverseaffär. CLARA SAMUELSSON f. PETTERSSON Norrköping. Född 
17 mars 1897 i Näsums församling, Kristianstads län. Fru. Affärsinnehavare. Inneh, av firma Samuelssons 
Pälsateliéer. EDVARD DAVID af SANDEBERG Norrköping. Född 2 april 1'901 i Villie, Malmöhus län. 
Bankkamrer i Jordbrukarbanken. TORSTEN NILS ADOLF SANDEGAARD Norrköping. Född 5 aug. 1904 i 
Hälsingborg. Ingenjör. Arbetsstudiechef vid "Yfa", A.-B. Förenade Yllefabrikerna. — 423 —AXEL BRUNO 
EMANUEL SANDIN Norrköping. A Född 20 juli 1885 i Norrköping. Ingenjör. Inneh, av firma A. E. Sandin, 
gas-, vatten- o. värmeledningsentreprenörsfirma. SVEN SANDLER Norrköping. Född 8 nov. 1909 i Bjurholm, 
Västerbottens län. Ingenjör vid Allmänna Svenska Elektr. A.-B., Norrköping. A iSH ELIS ROBERT 
SANDQVIST Norrkömng. Född 19 aug. 1'900 i Norrköping. Fabrikör. Delägare i finnan Bröderna Sandqvist. 
SIXTEN ROBERT SANDQVIST Norrköping. Född 23 jan. 1899 i Norrköping. Fabrikör. Delägare i firman 
Bröderna Sandqvist. Styr.-led. i Hantverkande Borgerskapet samt Charkuteri idkarnas Minuthandelsförening. — 
424 —NILS IVAN SCHAGERSTRÖM Norrköping. Född 22 febr. 1906 i Motala landsförs. Civilingenjör. Chef 
för Kon troll kontoret vid "Yfa", A.-B. Förenade Yllefabrikerna. THEODOR JOSEPH SCHMITZ Skärblacka. 
Född 17 juni 1877 i Köln. Överingenjör vid Fiskeby Fabriks A.-B., Norrköping. CHRISTIAN SCHNOCK 
Norrköping. Född 5 juni 1883 i M. Gledbach, Tyskland. Fabrikör. Inneh, av Nordiska Yllefabriken. Direktör för 
A.-B. Just, Norrköping. ERIC BRUNO SCHÄRNELL Norrköping. Född 6 okt. 1889 i Östra Ryd, Östergötlands 
län. Exekutionsbiträde. — 425' ERIK SELLGREN Norrköping. Född 9 febr. 1910 i Dörarp, Kronobergs län. 
Beredningsmästare vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Bomullsavd. ERNST GABRIEL SIFVERSSON 
Norrköping. Född 25 nov. 1892 i Stockholm. Byggnadsingenjör. Anställd vid A.-B. Skånska Gementgjuteriet i 
Norrköping. LINNEA SIGURD f. ENGHOLM Norrköping. Född 28 maj 1894 i Njurunda socken, 
Västernorrlands län. Fru. Damfrisörska. Inneh, av firma Engholms Damfrisering och Skönhetsvård samt 
Parfymeri. V. sela - , i Sv. Frisörföreningen, avd. 20 D, Norrköping. ERIC SILFVANDER Norrköping. Född 13 
mars 18'93 i Lund. Inspektör i Försäkrings A.-B. Malmö. — 426 —ERNST REINHOLD SILJEHOLM 
Norrköping. Född 26 juni 1877 i Älvkarleby, Uppsala län. Lokförare vid S. J. Stadsfullmäktig, v. ordf. i 
brandstyr., led. av taxeringsnämnden och byggnadsnämnden, styr.-led. i Norrk.-Söderköping-Vikbolandets 
Järnväg, styr.-led. i Norrk. Stadshypoteksfören. och Norrk. Bostadskrcdi t förening. STIG SIWMARK 
Norrköping. Född 24 dec. 1909 i Malmö. Ingenjör vid Holmens Bruks & Fabr ik s A.-B.. Norrköping. BERTIL SJÖBERG Norrköping. Född 25 aug. 1895 i Hamrånge församling, Gävleborgs län. Stationsmästare vid Motala 
Kraftverk. IVAN L. SJÖBERG Norrköping. Född 19 jan. 1889 i Norrköping, v. Konsul. Verkst, direktör i A.-B. 
Ivan Sjöberg & Gro och A.-B. Ilsco. R. V. O. och flera uti. ordnar. Medlem av inskrivningsrevisionen, ordf. i 
Svenska Eldbegängelseför-säkringskassans lokalavd. Intendent i Barnens Dagsföreningen i Norrköping. Styr.- 
led. i Norrköpings Gurlingklubb. — 427 —OSCAR FREDRIK SJÖBERG Norrköping. Född 18 dec. 1884 i 
Göteborg. Teol. doktor. Kyrkoherde i Norrköpings Hedvigs församling. Inspektor för Ida Sjögrens skola, för 
Norrköpings Norra flickläroverk samt för Norrköpings Östra flickläroverk, ordf. i styr. för Norrköpings sinnes- 
slöanstalt, i direktionen för Pauvres honteux, i Norrköpings Gustaf-Adolfsförening och Föreningen för dövas väl, 
inspektör för Finköpings och Norrköpings föreläsningsanstalter för döva, led. av Nelinska fonden, Wadströmska 
och Fenninska fonderna, kyrkofullmäktig, led. av kyrkonämnden. CARF AUGUST SJÖGREN Norrköping. 

Född 14 jan. 1870 i Täby socken, Östergötlands län. F. d. kassör i Gustaf Nystrands Eftr. GERDA MARIA 
SJÖGREN Norrköping. Född 27 jan. 1890' i Norrköping. Damfrisörska. Sckr. i Svenska Frisörförenm-gens 
Damavd. 20 D., Norrköping. ERNST FIFEMON SJÖHOLM Norrköping. Född 19 nov. 1866 i Linköping. 
Fabrikör. Inneh, av firma Ernst Sjöholms Kassaskåps- och Smidesverkstad. — 428 —JOSEF SJÖHOLM 
Norrköping. Född 22 okt. 1866 i Tönnersjö, Hallands län. Kontraktsprost. Teol. doktor. Kyrkoherde i 
Norrköpings S:t Olai församling. K. N. O. 2 kl. Ordf. i Norrköpings kyrkofullm. och kyrkonämnd, inspektor för 
Norrköpings högre allm. läroverk och Swartziska friskolan, ordf. i Fören. Barnavård, v. ordf. i styr. för 
Barnhemmet Betania, ordf. i dir. för Nelinska fondens överskottsmedel, led. i styr. för andra understödsfonder. 
GUNNAR SKJOLD Norrköping. Född 15 maj 1906 i Norrköping. Disponent. Ingenjör i Norrköpings Färgcri 
A.-B. och Niga. Kungl, hovleverantör. KARL JULIUS SKOTTE Norrköping, mt Född 9 jan. 1877 i Kvillinge 
församling, Östergötlands län. Överbanmästare vid S. J. Guldmedalj, 5 storl., för nit och redlighet i rikets tjänst, 
S. J:s jubileumsmedalj. ELIS SKÖLD Norrköping. Född 21 mars 1893 i Norrköping. Direktör i A.-B. 
Norrköpings Tricotfabrik. — 429 —KARL EINAR SMEDBERG Norrköping. Född 21 april 1894 i Norrköping. 
Frisörmästare. Ordf. i Svenska Frisörföreningen, avd. 20 B. STEN von STAPELMOHR Norrköping. Född 1 mars 
1884 i Oskarshamn. Lasarettsläkare vid kirurgiska avd. av Norrköpings Lasarett. JOHN A. STEFANSSON 
Norrköping. Född 24 okt. 1885 i V. Karup. Kristianstads län. Kontorschef i firma David Andersson & G:o. 
Revisor i Svenska Lantbrukstjänstemannaföreningens Östgötaavd. och i olika handelsbolag. CLARENCE 
STENQUIST Norrköping. Född 11 nov. 1886 i Chicago, U. S. A. Köpman. Resande i A.-B. Norrköpings Sttå- & 
Filthattfabrik. Styr.-led. i A.-B. Norrköpings Strå- & Filthattfabrik. — 430 —FILIP STENSON Marieborg, 
Norrköping. Född 15 okt. 1895 i Segerstad, Värmlands län. Rektor vid Marieborgs Folkhögskola, Norrköping. 
OSCAR JOHAN STJERNSTRÖM Norrköping. Född 10 april 1901 i Mörrum, Blekinge län. Trafikassistent. 
ARVID FREDRIK LEONARD STRÅLIN Norrköping. Född 9 april 1884 i Styrestads socken, Östergötlands län. 
Byggmästare. HERBERT A. STÅHLMARK Norrköping. Född 21 febr. 1891 i Göteborg. Kamrerare vid 
Norrköpings fattigvård. Ordf. i den statligt kommunala arbetslöshetskom., led. och v. ordf. i kyrkofullm., led. av 
kyrkonämnden, led. o. v. ordf. i kyrkogårdsstyr., led. i styr. för Kalbo arbetshem, led. av Hedvigs förs. kyrkoråd, 
ordf. i Ö. Eneby 3:dje dist. tax.-nämnd, led. och sckr. i styr. för Socialregistret, — 431 -JOHAN ALFRED 
STÄLLBERG Norrköping. Född 26 dec. 1884 i Grangärde, Kopparbergs län. Rektor. Led. av Norrköpings 
fattigvårdsstyr, och ordf. i dess arbetslöshetskommitté. ANDERS EMANUEL SUNDBLAD Norrköping. Född 1 
mars 1885 i Stockholm. Byggnadsingenjör. Chef för A.-B. Skånska Ce-mentgjuteriets filial i Norrköping. 

Verkst, direktör för Aktiebolaget Pål kran i Norrköping AXEL JOHAN JOHANSON SUNDBLAD Norrköping. 
Född 12.juni 1876 i Sunds socken, Ydre härad, Östergötlands län. Direktör för A.-B. Rundströms Maskinaffär 
och ordf. i des styrelse. CARL AXEL SUNDELL Norrköping. Född 10 dec. 1888 i Norrköping. Förste 
fattigvårdsassistent. Suppl, i taxeringsnämnden. — 432 —CARL REINHOLD SUNDELL Prostgården, Ö. 

Eneby, Norrköping. Född 21 jan. 1857 i Norrköping. F. cl. kontraktsprost. Fil. kand. Kyrkoherde i V. Stenby 
1909, i Ö. Eneby fr. 1909. L. N. O.. K. V. O. 2 kl. JOHAN MARTIN SUNDELL Norrköping. Född 25 aug. 1899 
i Norrköping. Ingenjör vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. ERIK SUNDENIUS Norrköping. Född 
10 april 1900 i Norrköping. Bokbindare. Delägare i Gust. Karlssons Bokbinderi. Led. av stadsrevisionen, suppl, i 
fattigvårdsstyr., sckr. i Hyresgästföreningen, ordf. i Bostadsföreningen Trygg, medlem i Norrköpings Hantverksförening och Hantverkande Borgerskapet. JOHN SUNDQUIST Norrköping. Född 11 sept. 1892 i 
Östersund. Grosshandlare. Delägare och sous-chef i A.-B. Rob. Johnsson & G:o. — 433 — 28KARL GÖSTA 
SUNDSTRÖM Norrköping. Född 8 nov. 1902 i Norrköping. Kassör i A.-B. Arvid Palmgrens Mek. Verkstad. 
KARL AXEL SVANBERG Norrköping. Född 24 maj 1879 i Veta socken, Östergötlands län. Fastighetsmäklare. 
TORSTEN NAPOLEON SVANFELDT Norrköping. Född 17 nov. 1894 i Norrköping. Verkst, direktör i Torsten 
Svanfeldt & C:o A.-B. samt Merkantila Institutet. Chef för Försäkrings A.-B. Skandinaviens avd.-kontor. 
Föreståndare för Comptometerskolan i Norrköping. Bolaget bedriver försäljning av svenska kontorsmas ki ner 
samtidigt med verkstäder för service och reparationer och undervisar i maskinskrivning, Stenografi och 
bokföring, med den speciellt inrättade Comptometerskolan för utbildning av kalkylatorer. Har filialer i Linköping 
och Nyköping. CARL DAVID FREDRIK SVANQVIST Norrköping. Född 14 juni 1882 i Norrköping. 
Snickaremästare. Inneh, av David Svanqvists Snickeri. Medlem av Norrköpings Hantverksförening. — 434 — 
OLOF SVEDBERG Norrköping. Född 13 april 1910 i Norrköping. Direktör. Inneh, av firma Leopold Svedberg, 
Grosshandel & Ageiiturfirma. Bl. a. agen-turer för Kalmar Angkvarns Kom.-bol., Fabriks A.-B. Viktoria, 
Hälsingborg, avd.-kontor i Linköping. LARS ARTUR REINHOLD SVENONIUS Norrköping. Född 14 okt. 

1880 i Stockholm. Läroverksadjunkt. ARVID SVENSON Norrköping. Född 24 juni 1872 i Torekow. Kassör vid 

A. -B. Förenade Yllefabrikerna (Yfa). AXEL LUDVIG SVENSSON Norrköping. Född 5 jan. 1886 i Norrköping. 
Disponent i A.-B. G. L. Svensson & Söner. Styr.-led. i A.-B. Norrköpings Folkbank, Norrköpings 
Fabriksförening, A.-B. G. L. Svensson & Söner och i Fastighets A.-B. G. L. Svensson & G:o. — 435 —CURT 
GUSTAV SVENSSON Norrköping. Född 8 okt. 1909 i Norrköping. Järnhandelsbiträde i Janson & Norrbom A.- 

B. ERIC HJALMAR SVENSSON Norrköping. Född 24 aug. 1893 i Söderköping. Handlande. Inneh, av firma 
Eric Svenssons Speceriaffär, Kneippbaden. ERIK LUDVIG SVENSSON Norrköping. Född 18 febr. 1884 i 
Norrköping. Fabrikör. A.-B. G. L. Svensson & Söner. Huvudman i Norrköpings Sparbank, styr.-led. i 
Lenningska Vävskolan, styr.-led. i Norrköpings Segelsällskap, styr.-led. i A.-B. G. L. Svensson & Söner och 
Fastighetsbolaget G. L. Svensson & G:o. ERNST OTTO SVENSSON Norrköping. Född 16 april 1872 i 
Gamleby. Grosshandlare. Direktör i Trävaruaktiebolaget Olof Bagge & G:o. — 4-36 —GUSTAF WALDEMAR 
SVENSSON Norrköping. Född 26 juni 1903 i S:t Anna, Östergötlands län. Lagerchef i Knut Hagberg Fabr. A.- 
B. Ordf. i Norrköpings Roddklubb. JOHN ERIK HEIMER SVENSSON Norrköping. Född 26 april 1883 i 
Gladhammar. Kal-mar län. Materialförman vid Norrköpings Hamnkontor. JOSEF PAUL SVENSSON 
Norrköping. Född 11 aug. 1889 i Stockholm. Civilingenjör. Avdelningsföreståndarc i Nya Asfalt A.-B., 
Stockholm. KARL ELOF SVENSSON Norrköping. Född 29 mars 1906 i Norrköping. Fattigvårdsassistent. — 
437 —PER UNO SVENSSON Norrköping. Född 26 juni 1894 i Växjö. Trädgårdsmästare vid Norrköpings 
Lasarett. TORE VIKTOR TEODOR SVENSSON Norrköping. Född 7 april 1899 i Norrköping. Ingenjör. Inneh, 
av Svenssons Bilverkstad. Svensson & Lund. THURE MAURITZ SVENSSON Midgård, Svärtinge, Norrköping. 
Född 91 jan. 1887 i Finspång. Ställverks-vakt vid Holmens Bruk. AXEL VICTOR SWARTLING Norrköping. 
Född 22 aug. 1871 i Norrköping. Direktör i Drags A.-B. Styr.-led. i Östergötlands Ensk. Bank i Norrköping, 
styr.-led. i Norrköpings Bomullsväfveri Aktiebolag. — 438 —ERIC ALBERT SWENSON Norrköping. Född 17 
okt. 1902 i Norrköping. Verkstadschef vid A.-B. Arvid Palmgrens Mek. Verkstad. KARL-OLOV SYREN 
Norrköping. Född 25 april 1907 i Norrköping. Avd.-chef vid Holmens Bruks & Fabr ik s A.-B.. Laxholmen. 

CARL OSCAR SWENSON Norrköping. Född 11 maj 1874 i Järstads socken, Östergötlands län. F. d. 
lokalredaktör i -Norrköpings Tidningar. Sekr. i Norrköp, arb.-instituts styr. fr. 1914, i styr. för Musikaliska 
Sällskapet i Norrköping fr. 1921, ordf. 1932 o. 1933, v. ordf. i Norrköp, orkester-förems styr. fr. 1928, ordf. i 
Östgötakretsen av Sv. Journalistfören. 1918—36 och i dess understödskassa fr. 1918, kassaförv. i 
Publicistklubbens östra krets fr. 1931. BO TORSTEN JOH. SÄLLSTRÖM Norrköping. Född 21 juli 1893 i 
Nederkalix socken, Norrbottens län. Ingenjör vid Asea. Land-stormsunderlöjtnant. — 439 —DANIEL 
SÖDERBERG Norrköping. Född 13 nov. 1886 i Norrköping. Fabrikör. Auktoriserad rörledningsfirma för värme, 
gas, vatten och avlopp samt konstruktionsbyrå. Bemyndigad i Norrköping, Vadstena, Katrineholm och Flen. 
JOSEF NATANAEL SÖDERBERG Norrköping. Född 1 febr. 1882 i Norrköping. Grosshandlare. Inneh, av 
firma J. N. Söderberg, kortvaror och konfektyrer i parti. Innehar Kungl. Patriotiska Sällskapets stora guldmedalj. ERNST ALFRED SÖDERSTAM Norrköping. Född 30 mars 1892 i Stockholm. Byråföreståndare vid Allm. 
Svenska El. A.-B., Norrköping. PER OSCAR SÖDERSTRÖM Norrköping. Född 19 dec. 1874 i Värnamo. 
Grosshandlare. Delägare i firma G. V. Rundström & G:o. Ordf. i styr. för Riksbankens avd.-kontor i Norrköping. 
_ 440 —HARRY FREDRIK TAUBERMAN Norrköping. Född 11 mars 1906 i Norrköping. 
Verkstadsinnehavare. Inneh, av Carlsson-Tau-bermans Bil- & Mek. Verkstad. GUSTAV MARTIN THOLIN 
Norrköping. Född 14 juli 1894 i Norrköping. Plåt-slagaremästare. Led. av fattigvårdsstyr., hälsovårdsnämnden 
och kyrkofullmäktige. SAM. THYSELL Norrköping. Född 7 jan. 1877 i Lomma, Malmöhus län. Kyrkoherde. 
Ordf. i fattigvårdsstyr, och kyrkogårdsstyr., v. ordf. i kyrkonämnden, ordf. i Gustavianska Barnhusets styr. 
JOHAN SIGFRID TILLMAN Norrköping. Född 31 okt. 1888 i Gimo. Handlande. Inneh, av firma Joh. S. 
Tillman. Led. av taxeringsnämnden, ordf. i Norrköpings Minuthandelsförening, styr.-led. i A.-B. Jord- 
hrukarbanken. — 441 —AXEL VIKTOR GABRIEL TOLLÉN Norrköping. Född 30 mars 1894 i Norrköping. 
Sportredaktör i Östergötlands Folkblad. Stiftare av Norrköpings Allmänna Idrottssällskap. SELMA H. TOLLÉN 
Norrköping. Född 4 april 1883 i Risinge församling. Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Nords 
Sängkläders-Affär. SAM. FREDRIK EMIL TORNBORG Norrköping. Född 23 okt. 1886 i Kvarsebo, 
Östergötlands län. Järn vägskontrollör. ELSA INGEBORG TRÄFF Sandbyhov, Norrköping. Född 16 nov. 1895 i 
Västra Eneby, Östergötlands län. Köksförestånderska vid Norrköpings städs fattigvårdsanstalt. — 442 — 
ANDERS ELOF TÖRNVALL Norrköping. Född 9 jan. 1904 i Rystads församling, Östergötlands län. Assessor. 
Kronoombud i Norrköpings Norra tredje taxeringsdistr. MAGNUS BERNHARD ULFNER Borgs Prästgård, 
Norrköping. Född 10 okt. 1907 i Rellesa, Eritrea, Ost-Afrika. Pastorsadjunkt. JOHN EMANUEL (MANNE) 
NIKOLAUS ULANDER Norrköping. Född 29 okt. 1896 i Nätra förs., Västernorrlands län. Jur. kand. Assessor. 
Ordf. i Föreningen Norrköpings Skollovskolonier sedan 1928, v. ordf. i Norrköpings Skyddsförening för frigivna 
fångar sedan 1932, led. av pensionsfondsdir. sedan 1926, ordf. i Musikaliska Sällskapet i Norrköping sedan 
1934, led. i styr. för Norrköpings Orkesterförening sedan 1933, ordf. i tax.-nämnd 1929—31, sekr. i Norrköpings 
stads kyrkofullm. och dess kyrkonämnd, sekr - . i Hantverkande Borgerskapet i Norrköping. Av trycket utgivit: 
Poliskammaren i Norrköping 1825—1925, en historik över polisväsendets uppkomst och utveckling i staden, 
1925, Minnesskrift i anledning av Föreningen Norrköpings Skollovskoloniers so-åriga tillvaro, 1936. 

CARL GUSTAF VIGKSTRÖM Norrköping. Född 22 maj 1896 i Söderfors församling, Uppsala län. Förman i 
firma E. V. Jonsson, Stockholmsvägen 16, Norrköping.PER VIKTORSON Fredriksborg, Norrköping. Född 28 
sept. 1893 i Norrköping. Färgmästare vid A.-B. Förenade Yllefabrikerna (Yfa). ARTHUR KONSTANTIN 
WADSTRÖM Norrköping. Född 3 dec. 1875 i Norrköping. Fabrikant. Wadström & Indebetou. ERNST 
TEODOR W A RNHOFF Norrköping. Född 13 april 1875 i Jönköping. Verkmästare vid International Harvester 
Comp. Bindgarnsfabrik. JOHN EDVIN WAGRELL Norrköping. Född 24 aug. 1889 i Stockholm. Bankdirektör i 
Östergötlands Ensk. Bank A.-B. Led. av stadsfullmäktige, ordf. i Norrköpings stadsrevision. — 444 — 
HJALMAR GEORG WAHL Norrköping. Född 24 nov. 1889' i Lidhult, Kronobergs län. Kyrkoadjunkt. Biträd, 
pastor vid Norrköpings städs försörjningsinrättning. ÅKE KARL TEOFIL WAHLSTRÖM Lindö Villastad, 
Norrköping. Född 5 jan. 18!9'5 i Ringamåla församling, Blekinge län. Teol. och fil. kand. Komminister. Lärare 
vid Norrköpings kom. mellanskola och högre folkskolor. CARL JACOB WAHREN Norrköping. Född 30 nov. 
1866 i Norrköping. Disponent för Holmens Bruks- och Fabriks A.-B. med dotterbolag. Verkst, direktör för A.-B, 
Förenade Yllefabrikerna med dotterbolag. Led. av och ordf. i dir', för Skand. Kreditaktiebolagets 
Norrköpingskontor, led. av Norrköpings Stadsfullm., led. av riksdagens 2:3. kammare år 1921, medlem av 
Ingenjörsvetenskapsakademien. R. N. O., K. V. O. 2 kl. TORE WAHREN Norrköping. Född 16 okt. 1904 i 
Norrköping. Direktör vid A.-B. Förenade Yllefabrikerna (Yfa). — 445 —WILHELM WAHREN Norrköping. 
Född 1 maj 1900 i Norrköping. Direktör i A.-B. Förenade Yllefabrikerna (Yfa). TAGE KNUT WALLBERG 
Norrköping. Född 15 juni 1900 i Stockholm. Ombudsman i Svenska Sjöfolksförbundet, Led. av direktionen för 
Norrköpings Sjömanshus. FRITZ-ROBERT WALLÉN Norrköping. Född 13 mars 1897 i Simtuna, 

Västmanlands län. Redaktionssekreterare för Norrköpings Tidningar - . Ordf. i Ungsvenskarna i Norrköping, 
präntare i Westmanland-Dala gille, v. ordf. i Landstormsofficerssäll-skapet, sekr - . i .Svensk-baltiska sällskapet i 
Östergötland. HENRY EMANUEL WALLSTEDT Norrköping. Född 12 rnaj 18'9'2 i Tannefors, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i firma A. Hultgren & G:o Metallfabrik, tenn-, koppar- och mässingsarbeten. — 446 — 
PETRUS BERNHARD W ANG E Norrköping. Född 9 juli 1908 i Katrineholm, Södermanlands län. Redaktör. 
Medarbetare i Norrköpings Tidningar. JOHN CARL ALEXANDER WANSELIN Norrköping. Född 8 sept. 1874 
i Stockholm. Civilingenjör. Förest, för Norrköpings Kemiska Undersökningsanstalt. JOHAN ALFRED WASS 
Norrköping. _ Född 19 febr. 1880 i Örtomta församling, Östergötlands län. Elektr, installatör. Innehavare av 
firman Elektriska Byrån, Alfred Wass, Generalsgatan 48, Norrköping. SVEN ROBERT WEISSE Norrköping. 
Född 30 jan. 1894 i Norrköping. Ingenjör. Driftsingenjör för Norrköpings Kom. Affärsverk (elektricitetsverk, 
gasverk och spårvägar). — 447 —KARL BERTIL REINHOLD WELANDER Norrköping. Född 17 sept. 1909 i 
Norrköping. Brandlöjtnant. Löjtnant i Kungl. Södermanlands reg:tes reserv. KNUT IVAR WELANDER 
Norrköping. Född 15 .febr. 1876 i Norrköping. Fabrikör. Inneh, av firma Ivar Welandcrs Ylle-väveri. ERNST 
ANDREAS WENNERBLAD Norrköping. Född 29 mars 18'91 i Norrköping. Verkstadsingenjör vid A.-B. 
International Har-vester Comp. Landstormslöjtnant. Innehar Östergötl, östra landstormsförbunds förtjänstmedalj 
i silver. BERTIL GOTTFRID WENNERSTRÖM Norrköping. Född 2 sept. 1903 i Ålems församling. Kalmar 
län. Assistent hos Norrköpings städs arbetslöshetskommitlé. — 448 —GUSTAF ADOLF WENNERSTRÖM 
Norrköping. Född 13 april 1860 i Stockholm. Civilingenjör. Föreståndare för John Lennings Vävskola från 
skolans början till vårterminen 1929. F. d. Stadsfullm., f. d. styr.-led. i John och Mathilda Lennings sjukhem, f. d. 
styr.-led. i Norrköpings Polytekniska Förening. R. V. O. STEN HARALD WENNERSTRÖM Norrköping. Född 
5 aug. 1896 i Norrköping. Arkitekt. S. A. R. ÅKE TEODOR ELIAS WERNER Norrköping. Född 11 mars 1905 
i Göteborg. Inköpschef i A.-B. International Harvester Comp., Norrköping. CARL WERNGREN Norrköping. 
Född 3 april 1891 i Norrköping. Fotograf. Ordf. i Östra kretsen av Sv. Fotografernas Förbund. — 449 — 

29LARS GUSTAF EDWARD WESLIEN Norrköping. Född 2 juni 1907 i Norrköping. Ingenjör (textil-), vid A.- 
B. Förenade Yllefabrikerna i Norrköping. GUSTAW WESSMAN Norrköping. Född 27 maj 1883 i Öja, 

Gottland. Direktör. Stadsfullmäktig, led. av folkskolestyr., tax.-nämnden och pensionsnämnden, medlem av 
Östergötlands Köpmannaförbunds specerisektion och Norrköpings Minuthandelsförenings styr. KARL IWAR 
MARTIN WESTERBERG Norrköping. Född 28 okt. 1883 i Söderköping. Hamnkamrer. Ordf. i Norrköpings VI 
taxeringsdistrikt. OLOF KARL GUNNAR WESTERBERG Norrköping. Född 28 mars 1915 i Guldsmedshyttan, 
Västmanlands län. Kontorschef i Fabriksfirma Ch. Stenström. — 450 —KARL IVAR WESTERGREN Borgs 
Villastad, Norrköping. Född 27 mars 1896 i Norrköping. Ban kk assör i Skandinaviska Kreditaktiebolaget. 
GUSTAF WESTERHOLM Norrköping. Född 1 aug. 1894 i Malmö. Disponent för A.-B. Norrköpings 
Tricotfabrik och Strumpfabriks A.-B. Sphinx, Mjölby. CARL ADOLF WESTERLUND Norrköping. Född 13 
juli 1881 i Strängnäs.' Postkontrollör. , G. M. 8:de storl. för nit och redlighet i rikets tjänst. CARL EDVARD 
GUNNAR WESTERLUND Norrköping. Född 25 sept. 1881 i Köping. Korrespondent i A.-B. Förenade 
Yllefabrikerna, "Yfa". — 451 —SVEN OLOF ALGOT WESTMAN Norrköping. Född 5 maj 1884 i 
Torpshammar. Ingenjör. Inneh, av firma Algot Westmans Mek. Verkstad. Specialtillverkning av elektr, 
tygskäniingsmaskiner samt hissanläggningar. SVEN RUNE WESTMAN Norrköping. Född 2 juli 1910 i 
Södertälje. Konstruktör vid Algot Westmans Mek. Verkstad. ERIK ALBERT EMANUEL WETTERGRANTZ 
Norrköping. Född 24 april 1892 i Uppsala. Förste assessor. Inskrivningsdomare och notarius publieus. Ordf. i 
Norrköpings städs nykterhetsnämnd, Olai 2:dra distrikts taxeringsnämnd och i Norrköpings tredje distrikts 
pensionsnämnd. ARTHUR OSCAR EDVARD WETTERGREN Villa Solfrid, Lindö Villastad, Norrköping. 

Född 10 dec. 1888 i Halmstad. Övermaskinist å Isbrytarna I & II. — 452 -JOH. EDV. WETTERQVIST 
Norrköping. Född 22 april 1877 i Göteborg. Direktör i Wetterqvists Textil A.-B. KARL-ERIK WETTERQVIST 
Norrköping. Född 9 sept. 1906 i Göteborg, V. verkst, direktör i Wetterqvists Textil A.-B. GUSTAV VILH. 
WICKLUND Norrköping. Född 23 juli 1886 i Norrköping. Ingenjör. Pappersmästare vid Holmens Bruks & 
Fabriks A.-B. CARL EINAR WIDELL Norrköping. Född 21 aug. 1903 i Norrköping. Ingenjör i .firma G. G. 
Widell. — 453 —CARL GOTTHARD WIDELL Norrköping. Född 27 mars 1879 i Borgs socken. Östergötlands 
län. Fabrikör. Inneh, av G. G. Widells Entreprenörsfirma. F. d. led. av fattigvårdsstyr, i 25 år, led. av arbets- 
löshetskom., skatteavskrivningskom., Hantverksföreningen och Sveriges Rörlednings-firmors Riksförbund. 
HENRIC EINAR WIDÉN Norrköping. Född 2'9 sept. 1891 i Norrköping. Kamrer vid Lithografiska A.-B. JARL BERTIL WIDÉN Norrköping. Född 8 sept. 1909 i Laholm. Färghandlare. Delägare i Norrköpings Färghandel 
A.-B. AXEL HARALD WIGFORSS Norrköping. Född 16 sept, 1'911 i Alingsås, Kronobergs län. Fil. kand. 
Medarbetare i Östergötlands Dagblad. V. ordf. i föreningen Ungsvenskarna i Norrköping. — 454 —TOR 
HELGE EMANUEL WILLBORG Norrköping. Född 12 maj 1905 i Söderbärke socken. Kopparbergs län. 
Föreståndare för A.-B. Transportkompaniets avd.-kontor i Norrköping. RICHARD NICOLAUS WINKFIELD 
Norrköping. Född 19 nov. 1907 i Norrköping. Annonschef vid Östergötlands Folkblad. Vårdare i Norrköpings 
fattigvård, led. av styr. för Norrköpings Orkesterförening och Mu-sikkonservatorium samt A. B. F:s 
lokalavdelning. SVANTE WISELL Norrköping. Född 9 maj 1874 i Visseltofta, Kristianstads län. Direktör för 
A.-B. Svante Wi-sell. F. d. mångårig medlem av taxeringsnämnden och kronouppbördsnämnden i Norrköping. 
PAUL RICHARD'WITTER Fiskeby. Född 24 febr. 1877 i Breslau. Handels-trädgårdsmästare. Inneh, av Witteks 
Handelsträdgård. F. d. styr.-led. i Sv. Handel s-trädgårds mästare förbundet, f. d. led. av kyrko- och skolrådet, f. d. 
led. av brand-stodskommittén inom Östra Eneby socken. — 455 —HUGO YDRÉN Norrköping. A Född 30 jan. 
1875 i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Bankdirektör. R. V. O. Led. av .Stadsfullm, och beredningsutsk., 
drätselkammaren, folkskolestyr, och sjukhusberedningen, v. ordf. i polisnämnden, huvudman i Norrköpings 
Sparbank, ordf. i Norrköpings 12:te tax.-distr. m. m. LUDWIG OSCAR ZANDER Norrköping. Född 12 okt. 

1897 i Norrköping. Kassör vid Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. Tuppen. AXEL ZELIN Norrköping. Född 3 
aug. 1876 i Gryt. Fabrikör. Inneh, av firma A.-B. Trikåfabrikationen i Norrköping, Axel Zelin. GUSTAF 
HILDING ZETTERBLOM Norrköping. Född 2 aug. 1902 i Kuddby, Östergötlands län. Köpman. Försäljare av 
bilmärket Renault. Droskägare. Inneh, av G. H. Zetterbloms Ghaufförskola. — 456 —ARWID ÅBERG 
Norrköping. Född 14 juni 1885 i Lofta, Kalmar län. Köpman. Knut Anderson Aktiebolag. KJELL ERIK ARVID 
ÅBERG Norrköping. Född 25 jan. 1903 i Hälsingborg. Bergsingenjör. Driftsingenjör vid Norrköpings gasverk. 
BO ÅHLANDER Norrköping. Född 13 mars 1902 i Luleå. Speditör i A.-B. Aug. V. Svenson. Realskoleexamen 
1918, Norrköpings Handelsgymnasiums 2-åriga kurs. JOHAN ALBIN ÅKERVALL Norrköping. Född 8 mars 
1883 i Fresta, Stockholms län. Direktör. Verkst, direktör i Tryckeriföreningen Norrköping (Östergötlands 
Folkblad). Stadsfullm, i Norrköping sedan 1919, v. ordf. i drätselkammarens finansavd. och i styr. för 
Kommunala Affärsverken, led. i styr. för A.-B. Knutsbro Kraftstationer, stadsplaneberedn., polisnämnden, 
rättshjälpsanstalten m. fi. kommunala styrelser och nämnder i Norrköping. — 457 —GEORG FELIX EUGEN 
ÅSTRÖM Norrköping. Född 5 nov. 1891 i Västmanlands län. Verkstadsägare. Inneh, av Georg Å strö ms 
Bilverkstad. PETRUS VALFRID ÅSTRÖM Norrköping. Född 18 dec. 1882 i Gävle. Poliskommissarie. Inneh, 
av Konung Gustav V:s guldmedalj i 5:te storl. för nit och redlighet i rikets tjänst. 

HILMA DALINDA ÖHMAN f. JONASON Norrköping. Född 11 jan. 1887 i Stockholm. Frn. Led. av 
skolstyrelsen. KARL WILHELM ÖHMAN Norrköping. Född 26 dec. 1909 i Norrköping. Fiskhandlare. Inneh, 
av firma G. Holmgren & G:o, Fiskaffär en gros. — 458 —OSKAR HUGO ÖHMAN Norrköping. Född 13 maj 
1883 i Ytterjärna, Stockholms län. Lagerförman. Led. av Stadsfullm, och beredn.-utskottet, ordf. i hamnstyr., led. 
av kommittén för utveckling av Norrköpings näringsliv. CARL AUGUST ÖHRN Norrköping. Född 12 maj 
1883 i Kronobergs län. Skräddaremästare. Delägare i Skrädderifirman Karl Österbergs Eftr. V. ordf. i 
Norrköpings S k rädde r i i dk are fö re n i ng. AXEL RAGNAR OLANDER Norrköping. Född 26 juni 1903 i Göteborg. 
Kontorschef vid Norrköpings Bomullsväfveri A.-B. Tuppen. ANDERS OLOF ÖRTENDAHL Norrköping. Född 
8 juni 1908 i Uppsala. Tandtekniker. Inneh, av Tanktekn. Laboratoriet i Norrköping. V. ordf. i Östergötlands 
Tandtekniker förening. — 459 —ERNST FERDINAND ÖSTERBERG Sandbyhov, Norrköping. Född 11 sept. 
1874 i Svedvi församling, Västmanlands län. Maskinmästare vid Norrköpings stads fattigvårdsanstalt. JOHN 
EDVARD ÖSTERBERG Norrköping. Född 25 nov. 1904 i Norrköping. Arkitekt, Arkitektexamen vid Kungl. 
Tekn. Högskolan. Medlem av Svenska Arkitekt-föreningen. Utfört ritningar till ett flertal större affärs-, industri- 
och bostadshus i bl. a. Stockholm, Norrköping, Falun och Eskilstuna samt biografteatrar å olika platser i landet. 
ANDERS WILHELM ÖSTERLUND Norrköping. Född 12 maj 1894 i Norrköping. Boktryckare. Inneh, av firma 
Österlund & G:o Boktryckeri. JOHN BERTIL ÖSTERLÖF Norrköping. Född 18 febr. 1898 i S:t Olai, 
Norrköping. Chef för A.-B. Holm & Karlström. — 460 —KARL ANDERS ÖSTERMAN Norrköping. Född 15 
jan. 1899 i Åtvidaberg, Östergötlands län. Ombudsman i Östergötlands Köpmannaförbund. Sckr. i Föreningen Norrköpings Köpmän. CARL GUSTAF OSTMAN Norrköping. Född 11 juli 1892 i Örnsköldsvik. Civilingenjör. 
Vattenledningsingenjör. — 461 — SKÄNNINGE DAVID ADOLFSSON Skänninge. Född 17 aug. 1899 i 
Mortorp, Kalmar län. Tandläkare. CARL AF1NSTRÖM Skänninge. Född 28 febr. 1873 i Asby, Östergötlands 
län. Begravningsentreprenör. Griftegårds-mästare, kyrkovaktmästare, r ik santikvariens ombud i Skänninge med 
omnejd. — 463 —BIRGER ALBERT ALBREKTSSON Munkgärdet, Skänninge. Född 8 sept. 1895 i Styra 
socken. Lantbrukare. Led. av tax.-nämnden, skiftes-godeman, led. av vägnämnden och kyrkofullmäktige. A. G. 
ANDERSSON Skänninge. Född 20 dec. 1874 i Fleda, Östergötlands län. Brunnsfabrikör. GEORG 
ANDERSSON Skänninge. Född 1 okt. 1898 i Varv, Östergötlands län. Skräddarmästare. ASTA BJARNE 
Skänninge. Född 4 dec. 1886 i Malexander, Östergötlands län. Stadssjuksköterska. — 464 —RUT GUNF1ILD 
BODEN Skänninge. Född 10 dec. 1907 i Lövångers socken, Västerbottens län. Församling-sdiakonissa. ALLAN 
BRODD Skänninge. Född 31 aug. 1909' i Bodafors, Jönköpings län. Fabrikör. Delägare i firma Bröderna Brodds 
Borstfabrik. GÖTE BRODD Skänninoe. Född 7 maj 1908 i Bodafors, Jönköpings län. Fabrikör. Delägare i firma 
Bröderna Brodds Borstfabrik. BROR CARLSWÄRD Skänninge. Född 9 juni 1903 i Skänninge. Köpman. Inneh, 
av firma Bror Garlswärds Speceri-, Garn- och Manufakturaffär. - 465 — 30ANNA-MARIA DAHLSTRÖM 
Skänninge. Född 23 sept. 1883 i Tidaholm, Skaraborgs län. Föreståndarinna vid ålderdomshemmet. SIGFRID 
ERHARD EKBERG Skänninge. Född 12 okt. 1880 i S:t Ibbs socken, Malmöhus län. Polisman. Led. av 
Stadsfullm., v. ordf. i drätselkammaren och polisnämnden, ordf. i nykterhetsnämnden, led. av tax.-nämnden. 
IVAR S. FORSBECK Skänninge. Född 4 aug. 1880 i Bälaryd, Jönköpings län. Spannmålshandlare. V. ordf. i 
Stadsfullm., styr.-led. i kom. mellanskolan, led. av kyrkofullm. A. HJALMAR FRANZSON Hagalund, 
Skänninge. Född 7 april 1885 i Bjälbo, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av stadsfullmäktige, 
drätselkammaren, tax.-nämnden och folkskolestyr. — 466 —SVEN FARS FRID Skänninge. Född 5 febr. 1906 i 
Allhelgona församling, Östergötlands län. Redaktör i Östgötabygdens Tidning. Led. av stadsfullmäktige. KARL 
REIGIN FRIDHOLM Skänninge. Född 6 april 1895 i Mörkö. Rektor vid kommunala mellanskolan. AXEL 
FRÖBERG Skänninge. Född 11 dec: 1904 i Örebro. Pastor i Skänninge baptistförsamling. AXEL GILLJAM 
Skänninge. Född 25 febr. 1902 i Huddinge församling, Stockholms län. Stadskamrer. — 467 —KNUT GREEN 
Skänninge. Född 13 jan. 1885 i Skänninge. Köpman. Bedriver rörelse med liv- och slaktdjur. PER NIKOLAUS 
GREEN Skänninge. Född 7 nov. 1888 i Grundsunda, Västcrnorrlands län. Köpman. Inneh, av firma P. N. Greens 
Cykelaffär och Reparationsverkstad. Led. av stadsfullmäktige och polisnämnden. JAKOB GUNNARSSON 
Skänninge. Född 12 jan. 1908 i Allhelgona, Östergötlands län. Journalist. Medarbetare i Östgötabygdens 
Tidning. AXEL WILHELM GUSTAFSSON Ingridsdal, Skänninge. Född 8 mars 1864 i Brunneby socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. — 468 — AAAA HARRY GUSTAFSON Skänninge. Född 17 mars 1909 i 
Skänninge. Trävaruhandlare. Skänninge Trävaru A.-B. OSKAR DAVID VILHELM GUSTAFSSON Ingridsdal, 
Skänninge. Född 4 aug. 1903 i Östra Hargs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Medlem av och f. d. styr.- 
led. i J. U. F:s lokalavd., suppl, i vägnämnden, led. av hästuttag-iiingsnämnden. JOHN FOLKE HERMANSSON 
Skänninge. Född 16 dec. 1902 i Kristdala församling, Kalmar län. Komminister. JOHN IVAR HOLMSTRÖM 
Skänninge. Född 26 nov. 1886 i Motala. Postmästare. — 469 —GUNNAR HYLÉN Skänninge. Född 19 okt. 
1894 i Forserum, Jönköpings län. Bankkamrer. Kontorschef vid Östergötlands Ensk. Bank A.-B. avd.-kon-tor. 
Ordf. i pensionsnämnden. TURE VILHELM HÄRSTRÖM Skänninge. Född 5 jan. 1882 i Stockholm. 
Apoteksinnehavare. ALBERT KARLSON Skänninge. Född 12 nov. 1876 i Bjälbo. Handelsträdgårdsmästare. K. 
A. KARLSSON Skänninge. Född 31 aug. 1873 i Boo socken, Örebro län. Disponent vid Mjölkcentralen, 
.Skänninge. Styr.-led. i Östergötlands Enskilda Bank, Skänninge, Systembolaget och brandstyrelsen. 
470MARTIN KARLSSON Skänninge. Född lOjan. 1895 i Vallerstad. Köpman. Ordf. i fattigvårdsstyr., sekr. i 
Skänninge Köpmannaförening. GRETA KARLSVÄRD Skänninge. Född 22 maj 1898 i Skänninge. 
Telefonföreståndare. OTTO KLANG Skänninge. Född 3 april 1885 i Horn, Östergötlands län. Polisman. AXEL 
LINDBERG Skänninge. Född 18 juli 1890 i Bosjökloster socken. Malmöhus län. Disponent för Systembolaget. 
Led. av Stadsfullm., kyrkorådet och barnavårdsnämnden. — 471 —JOHN LUNDBERG Skänninge. Född 21 juli 
1886 i Skänninge. Bageri-idkare. Sela - , i Skänninge missionsförsamling. EGON F. G. FINDGREN Skänninge. 
Född 1 maj 1892 i Norrköping. Överlärare. Ordf. i barnavårdsnämnden, v. ordf. i pensionsnämnden och nykterhetsnämnden, sekr. i hälsov.-nämnden. Land-stormskapten. MARTA LINDH Skänninge. Född 30 juni 
1889 i Stockholm. Fotograf. FOLKE LINDF1E Skänninge. Född 25 jan. 1907 i Skänninge. Kontroll föreståndare 
vid Systembolaget. - 472 —AXEL WILHELM LUNDQVIST Skänninge. Född 1 april 1870 i Skänninge. 
Kakelugnsmakar e. PER MAGNELL Skänninge. Född 4 jan. 1875 i Hov, Östergötlands län. F. d. bankdirektör. 
Överförmyndare, ordf. i styr. för Systembolaget. HARALD MALMÅS Skänninge. Född 30 maj 1906 i 
Kabineholm. Pastor i Skänninge missionsförsamling. ADOLF NORDLANDER Skänninge. Född 18 juni 1890 i 
Uppsala. Folkskollärare. Tillsyningslärarc i Allhelgona församling. Led. av Stadsfullm, och dess 
beredningsutskott, kyrkofullm., fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, kassör i Skänninge, Allhelgona och 
Bjälbo kommunalförbund, led. av pensionsnämnden. — 473 —GUSTAF NORDSTRÖM Skänninge. Född 16 
okt. 1891 i Vadstena. Boktryckare. Inneh, av Skänninge Boktryckeri. Utgiver Östgötabygdens Tidning. - 
EUGENIE OLSON f. JOHNSON Skänninge. Född 6 okt. 1865 i Norrköping. F. d. folkskollärarinna och 
slöjdlärarinna i Skänninge folkskola. KARL A. OLSON Skänninge. Född 21 febr. 1865 i Gunnarskog, 
Värmlands län. F. d. bryggmästare. OSCAR OLSON Skänninge. Född 14 dec. 1883 i Älvestad, Östergötlands 
län. Sparbankskassör. — 474 —CARL ERIK PARMENT Skänninge. Född 9 febr. 1895 i Skänninge. Kapten i 
Kungl. Livgrenadjärregementets reserv. Brandchef. ERIC PARNER Skänninge. Född 15 mars 1911 i V. Ny, 
Östergötlands A län. Köpman. Inneh, av firma Edv. Ohms Eftr. Pappershandel. HENNING PERSSON Skänninge. 
Född 16 okt. 1890 i Skänninge. Handel strädgårdsmästare. Led. av stadsfullmäktige. JOHAN HJALMAR 
PETTERSSON Skänninge. Född 10 juli 1889 i Hardemo, Örebro län. Grovarbetare, Ordf. i drätselkammaren, 
led. av Stadsfullm, och folkskolestyr., kronoombud i taxeringsnämnden. — 475 —ERNST SAMUELSSON 
Skänninge. Född 13 jan. 1889 i Kisa, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av bilverkstad. HILDING SCHANDER 
Skänninge. Född 11 okt. 1886 i Växjö. Gharkuterihandlare. KARL SJÖGREN Skänninge. Född 5 maj 1871 i 
Forserums församling, Jönköpings län. Kamrer i Göstrings härads och Skänninge stads sparbank, f. d. 
fanjunkare. Stadsfullmäktig, brandstyr, ordf. Svärdsman, Östergötl. Skytteförbunds förtjänstmedalj, Östergötl, 
läns brandstodsbolags stora silvermedalj för rådighet vid eldsvåda. K. IVAR V. STAFSTRÖM Skänninge, Född 
22 mars 1897 i Linköping. Fo lk skollärare. — 476 —ERIC SVENSSON Skänninge. Född 15 mars 1910 i 
Kävsjö, Jönköpings län. Omnibusägarc. ANDERS TENGNER Skänninge. Född T9 juli 1870 i Lindesberg, 
Örebro län. Köpman. Inneh, av firma Tengners Konditori och Festvåning. ERIC SAMUEL TENGNER 
Skänninge. Född 1 nov. 1903 i Linköping. Folkskollärare. Bibliotekarie i Skänninge stadsbibliotek. HENRIK 
RUBEN TORSELIUS Skänninge. Född 22 okt. 1886 i Uppsala. Redaktör. Lokalredaktör för Östgöta 
Gorrespondenten. — 477 —CARL WIDAHL Skänninge. Född 25 aug. 1874 i Väderstad. 
Hälsovardstillsyningsman. GEORG WEDE Skänninge. Född 9 maj 1893 i Ballo, Jönköpings län. Kyrkoherde i 
Skänninge pastorat. Inspektor i Skänninge kommunala mellanskola. P. J. WEINERT Skänninge. Född 15 mars 
1892 i Växjö. Grosshandlare. Disponent för Otto J. Olson & Sons A.-B. filial i Skänninge. Led. av Stadsfullm, - 
och ordf. i dess beredn.-utskott, led. i styr. för kommunala mellanskolan och i folkskolestyr., kyrkofullmäktig, 
led. av kyrkorådet. KARL JOHAN WICKMAN Skänninge. Född 5 febr. 1889 i Stockholm. 

Skorstensfejarmästare. — 478 —SUNE VAHLQUIST Skänninge. Född 12 juli 1902 i Skänninge. T. f. 
borgmästare. Ordf. i byggnadsnämnden. GUSTAF REINHOLD WILDE Skänninge. Född 10 nov. 1881 i Veta 
församling, Östergötlands län. Järnhandlare. Extra ill. rådman. Ordf. i Skänninge Köpmannaförening, v. ordf. i 
Västra Östergötlands Järnhandelsförening och i Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank, led. av 
brandstyr, och hälsovårdsnämnden, styr.-led. i Östgöta Stadshypoteksförening, styr.-led. i Östgöta 
Bostadskreditkassa, ordf. i Västra Östergötlands Motorklubb. HANS ÖST Skänninge. Född 10 febr. 1910 i 
Vadstena. Konditor. Inneh, av firma Hans Öst, Bageri & Café. 479 - SÖDERKÖPING ALBIN GERHARD 
ANDERSSON Söderköping. Född 4 juni 1892 i Ringarum, Östergötlands län. Auktionist. Inneh, av Albin 
Anderssons Egendomsaffär. Led. av Stadsfullm., huvudman i Söderköpings Sparbank, ombud för Stockholms, 
Göteborgs och Malmö m. fi. Köpmannaföreningar. ALFRED ANDERSSON Söderköping. Född 12 sept. 1887 i 
Tvååkers förs., Hallands län. Kakelugnsmakaremästare. Medlem av Söderköpings Hantverksförening. — 481 — 
31 ANNA MATHILDA ANDERSSON Söderköping. Född 23 mars 1872 i Drothems församling, Östergötlands 
län. Fru. Inneh, av firma Anna Andersson A.-B., Manufakturaffär. ERLAND ANDERSSON Söderköping. Född 17 sept. 1892 i Västra Harg, Östergötlands län. Målare. Led. av stadsfullmäktige och dess beredningsutskott samt 
fattigv.-styr. och el.-styr., v. ordf. i stadsrevisionen. HELMER ANDREAS ANDERSSON Söderköping. Född 8 
okt. 1895 i Tåby socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Båt-byggeribolaget Andersson & Sundberg, 
Söderköping. JOHN OSCAR ANDERSSON Söderköping, tm Född 7 febr. 1896 i Mogata församling, 
Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Algot Johansson & G:o, Automekanisk Verkstad. Medlem av 
Söderköpings Hantverksförening samt Bilverkstädernas Förening, medlem av Söderköpings Arbetareförening. 

— 482 —SVEN GEROLD ANDERSSON Söderköping. Född 8 sept. 1887 i S:t Annae församling, 

Östergötlands län. Spannmålshandlare. Rådman. Ordf. och kassör i sjömanshuset. KARL GÖSTA VALENTIN 
ARNWALD Söderköping. Född 28 aug. 1898 i Söderköping. Stadsläkare. Stadsfullmäktig, ordf. i 
hälsovårdsnämnden, suppl, i kyrkofullm., led. av bar-nav.-nämnden, ordf. i Söderköpings Barn-kolonifören., 
ordf. i Söderköpings Tennisklubb. Folkskolläkare. Läkare vid Östergötlands läns sinnesslöanstalt samt vid 
Liljestads vårdhem. ERIC ASTLIND Söderköping. Född 28 sept. 1889 i Nässjö. Köpman. Inneh, av 
Söderköpings Korg- & Slöjdaffär. KARL AUGUST AXEN Söderköping. Född 20 okt. 1870 i Sjögestad, 
Östergötlands län. Syssloman vid länslasarettet i Söderköping. Led. av stadsfullmäktige och stadsrevisionen 
sedan 1930. — 483 —PER OSCAR AXEN Söderköping. Född '9 aug. 1873 i Sjögestad, Östergötlands län. 
Verkst, direktör och k amr er i Söderköpings Brunns och Bad A.-B. Led. av hälsovårdsnämnden, siffergranskare i 
stadens räkenskaper 1929—36. MANDIS BECKER Söderköping. Född 9 sept. 1884 i Söderköping. Köpman. 
Inneh, av firma Anna Nilssons Mode-& Tapisseriaffär. Medlem av Köpmannaföreningen. BERNHARD ISIDOR 
BEIJER Söderköping. Född 29 dec. 1891 i Sköldinge, Södermanlands län. Föreståndare för A.-B. Naf- 
tasyndikat, Söderköping. SVEN BERG Söderköping. Född 25 sept. 1903 i Östra Ryd, Östergötlands län. 

Köpman. Medlem av Köpmannaföreningen. — 484 —AXEL OSSIAN BERGQUIST Söderköping. Född 9 dec. 
1871 i Gislaved, Jönköpings län. F. d. provinsialläkare. R. N. O. Ordf. i Stadsfullm, och dess beredn.-utsk., ordf. i 
dir. för epidemisjukhuset, v. ordf. i lasa-rettsdir., led. av dir. för Östergötlands läns sinnesslöanstalt, ordf. i 
pensionsnämnden, läkare vid Östergötlands sjukhem, ordf. i styr. för Brunnslasarettet. CARL ALBERT 
BIÖRKLUND Söderköping. Född 5 okt. 1871 i Lidingö församling, Stockholms län. Stadsfiskal. Ombudsman i 
sjömanshuset, Justitieministerns ombud i Söderköping. BEDA SABINA BJELLE Söderköping. Född 30 okt. 

1892 i Bjälbo, Östergötlands län. Föreståndarinna. Lärarinna vid Schwerin-Hagbergska Husmoderskolan i 
Söderköping. Ex. skolkökslärarinna vid Fredrika Bremer Förbundets Lanthushåll-ningsseminarium 1921. AXEL 
FREDRIK BLOMBERG Söderköping. Född 30 juni 1880 i Norra Fågelås, Skaraborgs län. Blomsterhandlande. 
Medlem i Östergötlands hushållningssällskap, f. d. ordf. i Skönberga barnavårdsnämnd 1928— 32, v. ordf. i 
Skönberga kom.-nämnd 1925 —31. Blomsterförmedling. Inneh, av diplom för blomsterbinderi och dekoration 
från J. U. F. — 485 —KARL GUSTAF AXEL BLOMBERG Söderköping. Född 20 aug. 1'910 i Tåby, 
Östergötlands län. Delägare i A. F. Blombergs Blomsterhandel. Led. i styr. för Söderköpings Skyttegille. ERNST 
BERNHARD BOKBLAD Söderköping. Född 9 mars 1873 i Linköping. Stads-kamrerare. Stadsfogde och 
kronouppbörds-kassör, sekr. i drätselkammaren, mantals-skrivningsförrättare, kassaförvaltare hos kyrkorådet och 
folkskolestyrelsen. INGA BYS JO Söderköping. Född 3 sept. 1908 i Åtvid, Östergötlands län. Tandläkare. 
HELGE MALCOLM CARLSON Söderköping. Född 27 juni 1903 i Kungsbacka. Köpman. Inneh, av Helge 
Carlsons Speceriaffär. Led. av Stadsfullm., ordf. i Östergötlands distrikt av S. G. U. — 486 -CARL LEONARD 
CARLSSON Söderköping, mm Född 9 okt. 1882 i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Fabrikör. Verkst, 
direktör i A.-B. Söderköpings Bilcentral. Ordf. i drätselkammaren och. i Söderköpings arbetareförening, v. ordf. i 
stadsfullmäktige, kyrkovärd, kyrkofullm., kyrkorådet, ordf. i Söderköpings yrkesskolor, ordf. i Söderköpings 
elektricitetsverksstyr. FOLKE EMIL CARLSSON Söderköping. Född 14 nov. 1908 i Skönberga, Östergötlands 
län. Köpman. Inneh, av Skomagasinet, Söderköping. GUSTAF WILHELM CARLSSON Söderköping. Född 25 
juni 1888 i Söderköping. Fabrikör. Inneh, av C. G. Carlssons Garveri & Läderhandel. ELIS DAHLBERG 
Söderköping. Född 31 maj 1900 Norrköping. Köpman, Inneh, av Cigarr- och Pappershandel vid Hagatorget och 
Rådhustorget. Medlem av Norrköpings Tobakshandlareförening. — 487 —KARL OTTO ERHARD 
DELAVAUX Söderköping. Född 8 jan. 1893 i Hultsjö, Jönköpings län. Folkskollärare. Led. av Stadsfullm. och 
kyrkofullm., suppl, i kyrkorådet, led. av folkbiblioteksstyr., sekr - . i Röda Korsets Söderköpingskrets, led. av stadsrevisionen. GUSTAF EINAR ERICSSON Söderköping. Född 5 okt. 1904 i O. Husby, Östergötlands län. 
Droskbilägare. Föreståndare för Texaco Bensinstation. Medlem av Sveriges Trafikbilägareförening, ordf. i 
Söderköpings Droskstation. AXEL EINAR ERIKSSON Söderköping. Född 29 sept. 1891 i Vallby, 
Södermanlands län. Mejeriföreståndare. Led. av drätselkammaren och folkskolestyr., styr.-led. i Söderköpings 
Fabriks- & Hantverksförening, led. av kyrkofullm. CARL RUDOLF FAGERHOLM Söderköping. Född 18 mars 
1899 i Älmhult. Kamrer i Sparbanken i Söderköping. Överförmyndare, ordf. i stadsrevisionen.AXEL HARALD 
FERB Söderköping. Född 1 april 1860 i Trehörna församling, Östergötlands län. Direktör. Ordf. i styr. för 
samrealskolan, lasarettsdirektionen och Östergötlands läns sinnesslöanstalt, v. ordf. i skolstyr., ordf. i Stadsfullm, 
och dess beredningsutskott 1918—34, f. d. verkst, styr.-led. i Östergötlands Ensk. Ranks avd.-kontor i 
Söderköping. GUSTAV FERD. FOGELBERG Söderköping. Född 12 maj 1880 i Gryts församling, 

Östergötlands län. Rörledningsentreprenör. Medlem av Hantverksföreningen, kyrko-fullmäktig, f. d. Stadsfullm., 
f. d. led. av drätselkammaren och hälsovårdsnämnden. CLAES GUNNARSON Söderköping. Född 2 april 1907 i 
Stockholm. Radiotekn ik er. Inneh, av Söderköpings Radioverkstad. Reparationer av alla slags radioapparater, 
försäljer radioapparater av flera fabrikat. GUSTAV EINAR GUSTAVSSON Söderköping. Född 7 juli 1898 i 
Jonsberg, Östergötlands län. Reparatör. Delägare i Haga Reparationsverkstad för bilar och cyklar samt 
försäljning av cyklar och tillbehör. Medlem av Svenska Velocipedhandlareför-bundet. — 489 —NILS GUSTAV 
ELIS GUSTAVSSON Söderköping. Född 2 april 1902 i Skönberga, Östergötlands län. Verkmästare vid A.-B. 
Söderköpings Bilcentral. Suppl, i taxeringsnämnden. JOHN ERIC GÖRANSON Söderköping. Född 11 maj 1892 
i Säby, Jönköpings län. K varuägare. Inneh, av Hospitalskvarn i Söderköping. Sela - , i Svenska Tull-kvarnarnas 
Riksförbund, sekr. i Söderköpings Fabriks- & Hantverksförening. KARL GUNNAR HAGMAN Söderköping. . 
Född 2 maj 1898 i Ö. Ny, Östergötlands län. Målaremästare. ALBIN MAURITZ HALL Söderköping, mm Född 
27 nov. 1906 i Tåby församling, Östergötlands län. Mjölkhandlare. Ordf. i Söderköpings Fredsförening, styr.-led. 
i Söderköpings arbetarekommun. — 490 —GUSTAF EMANUEL HAMMARLUND Söderköping. Född 9 dec. 
1885 i Linköping. Stationsinspektor. V. ordf. i Söderköpings städs pensionsnämiid, revisorsuppl. i 
stadsrevisionen, styr.-led. i Allm. Valmansförbundet, ordf. i Söderköpings Motorbåtklubb. RAGNAR 
HEDBERG Söderköping. Född 5 maj 1898 i Skönberga, Östergötlands län. Bilrnontör. A.-B. Söderköpings 
Bilcentral. Led. av Stadsfullm., revisor i Ramshälls och Vidars studiebibliotek. ANDERS G. R. HEDENSTRÖM 
Söderköping. Född 13 juni 1907 i Göteborg. Musikdirektör. Organist i Söderköpings stadskyrka, musiklärare vid 
samrealskolan. GUSTAF HILMERTZ Söderköping. Född 4 okt. 1878 i Stavby, Uppsala län. Köpman. Inneh, av 
Manufakturaffär, Dam-& Herrkonfektion. V. kassör i Söderköpings Köpmannaförening. — 491 —HILDUR 
ELISABETH HOPPE Söderköping. Född 23 mars 1891 i Hogstad, Östergötlands län. Telegrafkommissarie i 
Söderköping. Ordf. i Svenska Röda Korsets Mörbylångakrets 1925—29, kom.-fullm. i Mörbylånga 1926—29 
och Stadsfullm, i Söderköping 1930—35, sekr - . i Östergötl. Baptistförs. Ungdomsförbund. Innehar Sv. R. K:s 
medalj för förtjänst om frivillig sjukvård samt Tyska hederslegionen. KARL DAVID EUGEN HULTGREN 
Söderköping. Född 17 dec. 1891 i Ö. Eneby, Östergötlands län. Lokalredaktör i Söderköping för Östergötlands 
Dagblad. Sekr. i Stadsfullm, och beredningsutskottet, ordf. i folkbiblioteksstyr., styr.-led. i Söderköpingsortens 
erkända sjukkassa och Söderköpings Arbetareförening. KARL OSKAR VILHELM HULTÉN Söderköping. 

Född 15 dec. 1884 i Hultsjö socken, Jönköpings län. Rektor vid statens samrealskola i Söderköping. Ordf. i 
folkskolestyr. Inspektor för Söderköpings städs yrkesskolor och Söderköpings Hantverksförening, ordf. i 
Systembolaget, styr.-led. i Östergötlands läns Jaktvårdsförening, led. av hushållningssällskapet. KARL JOHAN 
EMIL JANSON Söderköping. Född 23 febr. 1883 i Vadstena. Chefredaktör för Söderköpings Posten. l:e rådman. 
V. ordf. i Söderköpings drätselkammare, verkst, direktör i Söderköpings Hotellbolag, huvudman i Söderköpings 
Sparbank. — 492 —ERIK AUG. JOHANSSON Söderköping. Född 15 juni 1888 i Östra Ryds församling, 
Östergötlands län. Gårdsägare. Led. av stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige. GUST. ALGOT EM. 
JOHANSSON Söderköping. Född 16 sept. 1887 i Skällvik, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Algot 
Johansson & C:o, Automekanisk Verkstad. Medlem av Hantverksföreningen och Arbetareföreningen samt 
Bilverkstadsägarnas Förening. HJALMAR JOHANSSON Söderköping. Född 30 jan. 1875 i Ringarums 
församling, Östergötlands län. Snickaremästare. Inneh, av Bröderna Johanssons Möbelsnickeri och Begravningsbyrå, Söderköping. J. LEON. JOHANSSON Söderköping. Född 29 mars 1882 i Tryserum, Kalmar 
län. Lagerföreståndare i A.-B. Söderköpings Bilcentral. - 493 -JOHAN LEONARD JOHANSSON Söderköping. 
Född 31 dec. 1887 i Skönberga, Östergötlands län. Spannmålshandlare. Delägare i firma Almkvist & Skoglunds 
Eftr. Led. av fattig vårdsstyr., pensionsnämnden samt i styr. för Söderköpings arbetareförening. JOHAN 
VALFRID JOHANSSON Söderköping. Född lOjan. 1891 i Skönberga socken, Östergötlands län. 
Muraremästare. Led. i lokalstyr, för samrealskolan, led. av pensionsnämnden, revisorssuppl. i elektrici-tetsv. 
styr., sekr. i styr. för Konsumtionsföreningen. JOSEF JOHANSSON Söderköping. Född 27 nov. 1886 i 
Bjursäters socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Josef Johanssons Kött- & Gharkuteriaffär. Medlem av 
Köpmannaföreningen. SVEN ERIK JOHANSSON Söderköping. Född 13 juni 1901 i Dagsberg, Östergötlands 
län. Droskbilägare. Kassör i Söderköpings Droskstation. — 494 —HELMER KONSTANTIN JOHNSON 
Söderköping. Född 14 sept. 1893 i Stockholm. Frisör-mästare. Inneh, av Herr- och Damfrisér-salong. Medlem av 
Hantverksföreningen och Söderköpings Skyttegille. ÅKE K. JOHNSON Söderköping. Född 20 jan. 1911 i 
Örebro. Banktjänsteman i Östergötlands Enskilda Bank A.-B. K. G. JONSSON By kvarn, Söderköping. Född 16 
dec. 1880 i Råby-Rönö, Södermanlands län. Kvarnägare. Inneh, av By kvarn i Söderköping. Led. av kom.-fullm. 
i Drothems socken, led. av pensionsnämnden, revisor i Drothems kom. räkenskaper, medlem av Söderköpings 
Hantverksförening, ordf. i Söderköpingsortens Kvarnförening. SVEN OSKAR JONSSON Söderköping. Född 1 
dec. 1906 i Valdemarsvik, Östergötlands län. Maskinist vid länslasarettet i Söderköping. 495 —JOSEF GUSTAF 
KALÉN Söderköping. Född 14 juni 1894 i Söderköping. Folkskollärare. Revisor av kom. räkenskaper, led. av 
barnavårdsnämnden, ordf. i Söderköpings Landstormsförening. Landstorms-kapten. Inneh, av landstormens 
förtjänstmedalj. GUSTAF ADOLF KARLSSON Söderköping. Född 12 maj 1881 i Södra Vi socken, Kalmar län. 
Skohandlare. Inneh, av Lundbergs Skoaffär och Reparationsverkstad. Medlem av Köpmannaföreningen. JOHN 
ALB. KARLSSON Söderköping. Född 24 juni 1895 i Kungsör, Västmanlands län. Vägmästare. Led. av 
drätselkammaren. J. DAVID KARLSSON Söderköping. Född 4 febr. 1897 i Tåby socken, Östergötlands län. 
Spannmålshandlare. Delägare i firma Almkvist & Skoglunds Eftr. Led. av kom.-fullm. och drätselkammaren, 
medlem av S pannmålshandlare loren. och Fröodlarefören. — 496 —KARL KARLSSON Söderköping. Född i 
sept. 1865 i Ringarums socken, Östergötlands län. F. d. landsfiskal i Bankekinds distr. Ombudsman hos 
fattigvårdsstyr, i Söderköping, f. d. ordf. i Sunds förs. kom.-stämma 1908—12 och under samma tid förest, för 
Sydsv. Kredit A.-B:s kontor i Österbymo, ordf. i tax.-nämnden 1908—24, kommunal- och municipalfullm. i 
Åtvidaberg, f. d. styr.-led. i Östergötlands Ensk. Bank och kamrerare i Bankekinds Sparbank i Åtvidaberg. 
ALMA AUGUSTA KIHLBERG Söderköping. Född 2Q dec. 1878 i Starrkärrs socken, Älvsborgs län. 
Föreståndare vid Söderköpings städs ålderdomshem, Bjelkegårdcii, Medlem av baptistförsamlingen. ENOCH 
KIHLSTRÖM Söderköping. Född 13 nov. 1882 i Siene, Älvsborgs län. Medarbetare i Söderköpings-Posten. 

Led. av Stadsfullm., led. och ordf. i kyrkofullmäktige, led. av elektricitetsstyr, och folkskolestyr. KNUT EDVIN 
KÄRNFELDT Söderköping. Född 25 okt, 1895 i Skällviks församling, Östergötlands län. Trädgårdsmästare. 
Inneh, av E. Kärnfeldts Handelsträdgård och Blomsteraffär. Medlem av Sveriges Handelsträ 
dgårdsmästarcförbuiid, Motor-inäunens Riksförbund och Röda Korset. — 497 — 32ERNST SETH FÄNDERS 
Söderköping. Född 20 okt, 1868 i Kvarsebo, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Speceri-.affär. Kassör i 
Söderköpings Köpmannaloren., led. i styr. för Sparbanken, brunnslasarettet och Systembolaget, revisor i 
Hotellbolaget. CARL JOHAN LARSSON Söderköping. Eödcl 25 nov. 1887 i V. Vingåkers socken. 
Södermanlands län. Länsskogvaktare. ÅKE LEMMING Söderköping. Född 14 dec. 1'906 i Göteborg. Disponent 
vid Systembolaget i Söderköping. Löjtnant. Studentexamen 1928. Reservofficersexamen 1930. Fänrik i 
Älvsborgs reg:tes res. 1931. Underlöjtnant 1933. Löjtnant 1935. T. f. disponent vid Systembolaget i Söderköping 
1934, disponent 1935. Ordf. i Söderköpings Landstormsförening 1937. HAGNY A. K. LIHDÉN Söderköping. 
Född 28 juni 1895 i Nässjö. Verkstads-chef hos A.-B. Ax. Söderqvist & G:o, Söderköping. 498 —IVAR 
MARTIN FINDBERG Söderköping. Född 24 dec. 1897 i Laholm. Köpman. Styr.-led. i Köpmannaföreningen. 
HELGE GABRIEL EUGEN FUNDBORG Söderköping. Född 4 okt, 1904 i Oppeby, Östergötlands län. 
Pastoratsadjunkt i Söderköping. SIGURD EMANUEL LINDSTRÖM Söderköping. Född 17 febr. 1887 i 
Söderköping. Juvelerare. Inneh, av Eman. Lindströms Juvelerare- & Guldsmedsaffär. Medlem av Sv. Juvelerare- & Guldsmedsförbundet och Hantverksföreningen. BIRGER LJUNGGREN Söderköping. Född 1 juni 
1888 i Långared, Älvsborgs län. Egendomsinäklare. Inneh, av Birger Ljunggrens Egend om säf far - . — 499 — 
PETRUS LÖFBERG Söderköping. Född 18 dec. 1883 i Österlövsta församling, Uppsala län. Köpman. Led. av 
stadsfullmäktige och dess beredningsutskott, led. av kyrkofullm., v. ordf. i styr. för yrkesskolan, ordf. i 
Söderköpings Köpmanuaför- OLOF NILSON Söderköping. Född 30 april 1901 i Ringarums socken, 
Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Olof Nilssons Herrekipering & Herrkonfek-tion i Söderköping med filial i 
Gusum. Kassaförvaltare i Söderköpings Tennis-klubb. SVEN AUGUST NILSON Söderköping. Född 9 okt. 

1874 i Ringarums socken. Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Aug. Nilsons Klädes- och 
Herrekiperingsaffär. BENGT OLOF NILSSON Söderköping. Född 12 aug. 1895 i Söderköping. Konditor. 
Delägare i Bröd. Nilssons Konditori, MedlciuiHantverksföreningon. — 500 —HUGO 
ANDREAS NILSSON Söderköping. Född 24 dec. 1897 i Söderköping. Konditor. Delägare i Bröd. Nilssons 
Konditori. Medlem av Hänt ve rksf ören ingen. KARL ALBIN NILSSON Söderköping. Född 27 april 1886 i 
Kalmar - . Fabrikör. Inneh, av J. L. Bergströms Snickerifabrik. Tillverkning av soffor och bäddmöbler. HUGO 
NOHRLANDER Söderköping. Född 3 juli 1892 i Lövestad, Malmöhus län. Häradshövding i Hammarkinds, 
Stegeborgs och Skärkinds domsaga. SVANTE NORDEN Söderköping. Född 2 okt. 1893 i Sya församling, 
Östergötlands län. Köpman. Inneh, av speceri- och konservaffär - . V. ordf. i Söderköpings Köpmannaförening och 
ordf. i dess speeerisektion. — 501 —CARL ALERED ALEXANDER NYLÉN Söderköping. Född 3 april 1906 i 
Jäders församl ing. »Södermanlands län. Fabrikör. Inneh, av S ö d c rk ö p i n g s G u nr m i v c r k s t a cl. 
CLAES GUNNAR NYSTRÖM Söderköping. Född 1 mars 1878 i Borrums socken. Östergötlands län. 
Trädgårdsmästare. Inneh, av Frö-, Frukt- och Grönsaksaffär. GUNNAR NYSTRÖM Söderköping. Född 27 okt. 
1878 i Söderköping. Köpman.. Inneh, av speceriaffär. Medlem avKöpmalljiaförellingen. 

GUNNAR VILHELM NYSTRÖM Söderköping. Född 24 april 1905 i Söderköping. Träd-gärdsmästare. 
Delägare och medarbetare i Cl. Nyströms Frö-, Frukt- & Grönsaksaffär - .AXEL OBEEN Söderköping. Född 24 
mars 1862 i Skönberga socken. Östergötlands län. F. d. direktör. Styr.-lod. 1 Östergötlands Ensk. Bank A.-B.. 
verkst, led. i Söderköpings Brunn, f. d. Jed. av samtliga kommunala nämnder. SVEN OLSSON Söderköping. 
Född 5 mars 1881 i Norrköping Bokbindareinästare. SVEN OMB AL Söderköping. Född 10 sept. 1908 i 
Karlskoga församling. Örebro län. Leg. apotekare. ALLAN U. K. PALMGREN Söderköping. Född 3 juni 1891 i 
Skönberga socken. Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Allan Palmgrens Båtvarv, Söderköping. Specialité 
segel- och motorbåtar. — 503 —GUSTAF ADOLF PERSSON Söderköping. Född 16 april 1878 i Yxnerums 
församling. Östergötlands län. Löjtnant. Inneha]* svärdstecknet, Vasamedaljen i guld. Italiensk silvermedalj, 
skyttemärket i guld. Ombud för Livförsäkringsaktiebolaget De Förenade. MARTIN PHARMANSON 
Söderköping. Född 7 sept. 1897 i St, Åby, Östergötlands län. Bankkamrer i Östergötlands Ensk. Bank A.-B., 
Söderköping. KARL GUSTAV RING Söderköping. Född 30 juni 1913 i Söderköping. Slakteriarbetare. 
Medarbetare i Knut Rings Kött- och Gharkuteriaffär. KNUT AXEL RING Söderköping. Född 11 okt. 1876 i 
Norrköping. Slaktaremästare. Inneh, av Kött- och Gharkuteriaffär. — 504 -CARL HJALMAR ROSENGREN 
Söderköping. Född 21 nov. 1867 i Drotherns socken. Östergötlands län. Stadsinspektor. Led. av Stadsfullm., 
ordf. i byggnadsnämnden, led. i styr. för Söderköpings Sparbank och Systembolaget. INGEBORG KÖSTNER 
Söderköping. Född 29 dec. 1887 i Stockholm. Fru. Husmoder vid Schweriii-Hagbergska Barnhemmet. Led. av 
Stadsfullm., kyrkofullm. och kyrkorådet. IVAR RUSTNER Söderköping. Född 10 aug. 1889 i Västerlösa 
socken. Östergötlands län. Spannmålshandlare. Huvudman i Söderköpings Sparbank. .FRITZ AUG. 
SANDBERG Söderköping. Född 7 jan. 1892 i Skönberga församling, Östergötlands län. Reparatör. Delägare i 
Haga reparationsverkstad för bilar och cyklar - samt försäljning av cyklar och tillbehör. Medlem av Svenska 
Velociped-handlareförbundet. — 505 —MAURITZ SANDERSKOG Söderköping. Född 19 dec. 1886 i Örebro. 
Urmakaremästare. Inneh, av Ur- och Optisk a f i'är. Medlem av Sveriges Urmakarcförbnnd. SIGNE A. J. 
SELANDER Söderköping. Född 11 jan. 1907 i Malmö. Fil. magister. Vik. adjunkt vid samrealskolan i 
Söderköping. GUSTAV SJÖBERG Söderköping. Född 13 okt. 1884 i Ukna socken, Kalmar - län. 
Kopparslagaremästare. Förman för Söderköpings stads vattenledningsverk. Styr.-led. i Söderköpings 
Arbetareförening, -Söderköpingsort, ork. sjukkassa och Söderköpings Hantverksförening. CARL LUDVIG STENDAHL Söderköping. Född 7 aug. 1881 i Kuddby socken, Östergötlands län. Trädgårdsförman i 
Östergötlands läns hushållningssällskap. Uppodlat och planterat trädgård vid lägenheten Hagsätter i Kuddby 
socken. Ombud för Försäkringsbolagen Valand och Hero. — 506GEORG STENING Söderköping. Född 12 
april 1912 i" Söderköping. Möbelsnickare. Medarbetare i Ernst Stenings Möbelsnickeri och Möbelaffär. SETH 
STENING Söderköping. Född 26 okt, 1883 i Ä församling, Östergötlands län. Byggmästare. Medlem av H a n t 
ve rk sföreningen. THURE EMANUEL STENING Söderköping. Född 20 sept. 1889 i Ä församling, 
Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Thure Stenings Snickerifabrik. Led. av stadsfullmäktige och 
taxeringsnämnden, medlem av Hantverksföreningen. TORSTEN TEODOR STRAND Söderköping. Född 28 
dec. 1890 i Fornåsa. Rektor. Överlärare. Rektor vid Söderköpings städs yrkesskolor, överlärare vid Söderköpings 
folkskola, led. av kyrkorådet och kyrko-fullin., kyrkoförest., led. av Schwerin-Hag-bergska Barnhemsstyr., sekr. 
och kassör i Föreningen Söderköpings Barnkoloni, led. av Linköpings stiftsråd. — 507 —CARL UNO 
SUNDBERG Söderköping. Född 24 febr. 1896 i Skönberga, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Båt- 
byggeribolaget Andersson & Sundberg, Söderköping. GUSTAV GOTTFRID SVENSSON Söderköping. Född 
30 sept. 1885 i Viby socken, Örebro län. Snickaremästare. Inneh, av Gottfr. Svenssons Möbelsnickeri, 
Söderköping. Medlem av Söderköpings erk. sjukkassa. GUSTAF HJALMAR SVENSSON Söderköping. Född 
11 mars 1877 i Drothems socken. Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Kött- och Charkuteriaffär. Medlem av 
Köpmannaföreningen, kassör i Söderköpings erk. sjukkassa. OTTO SVENSSON Söderköping. Född 17 sept. 
1895 i Tryserum, Kalmar län. Smed. A.-R. Söderköpings Bilcentral. Led. av Stadsfullm, och dess 
beredningsutskott, taxeringsnämnden och arbetslöshets-kom., revisor i fattigvården, styr.-led. i 
Konsumtionsföreningen. — 508 —1 -x GUSTAF MAURITZ SÖDERSTRÖM Söderköping. Född 19 dec. 1885 i 
Söderköping. Målarmästare. Led. av Stadsfullm, och dess beredningsutskott, drätselkammaren. Systembolaget, 
Söderköpings Arbetareförening, folkbiblioteket och kyrkofullm. OSKAR THÅSTRÖM Söderköping. Född 26 
nov. 1882 i Skönberga socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av Blomsterhandel. Medlem av Blomsterföi- 
mecllingen och Hantverksföreningen. BIRGER TINGEMAR Söderköping. Född 11 juni 1899 i Gärdserum. Leg. 
tandläkare. Med. kand. FRANS AUG. EMIL TÖRNELL Söderköping. Född 10 dec. 1859 i Drothem. Direktör j 
A.-B. Nylund & Törneils Manufaktur- & Herrekiperingsaffär. Lel. i styr. för Sparbanken i Söderköping, f. cl. 
stadsfullmäktig. — 509 —NILS YNGVE TÖRNELL Söderköping. Född 2 april 1895 i Söderköping. 

Tjänsteman i Sparbanken i Söderköping. OLOF TÖRNELL Söderköping. Född 9 aug. 1890 i Söderköping. 
Kontorist i A.-B. Nylund & Törnell, Manufaktur-& Herr ekiper ing. SVEN TORV ALD TÖRNELL 
Söderköping. Född 28 juli 1898 i Söderköping. Köpnian. Inköpschef och delägare i A.-B. Nylund & Törnell, 
Manufaktur- & Herrekipe-ring. Styr.-led. i Söderköpings Köpmannaförening och Söderköpings Hotell A.-B. 
OLOF ELIS HUGO ULANDER Söderköping. Född 5 fehr. 1894 i Bankekind. Kapten i Kungl. 
Livgrenadjärregementet. Gymnastiklärare vid samrealskolan i Söderköping. 510 —HILDA CHARLOTTA 
WENNERBERG Söderköping. Född 13 juli 1890 i Norrköping. Föreståndarinna för Schwerin-Hagbergska 
Barnhemmet. Utexaminerad från Svenska Fattigvårds- och Barnavårdsförbundet. Suppl, lör barnavårdsombuden 
i Östergötlands län samt för diakonikretsen i Söderköping. Lärarin na i barnavård och hälsovård vid Hus m öder 
skola n. EDVARD LAURENTIUS WESSMAN Söderköping. Född 17 sept. 1872 i Öja, Gottland. Köpman. 
Inneh, av firman Lina Alström, garn och manufaktur. Led. av Stadsfullm., fattigvården, barnavårdsnämnden och 
tax.-nämnden, ordf. i Östergötlands distrikts-fören. av baptistförsamlingar. ERNST ARTHUR VINDEVAG 
Söderköping. Född 12 nov. 1904 i Eksjö. Redaktör. GUNNAR ANTON WINGMARK Söderköping. Född 7 
febr. 1912 i Valdemarsvik. Farm. kand. vid Apoteket Kronan i Söderköping. — 511 -HENDEL ZAAR 
Söderköping. Född 28 okt. 1887 i Nässjö. Plåtslagare-mästare. Medlem av Hantverksföreningen. JENNY 
ZETTERBERG f. ANDERSSON Söderköping. Föcld 25 mars 1880 i Borrums församling. Östergötlands län. 
Frn. Medlem av Söderköpings diokaniförening. TH. ZETTERBERG Söderköping. Född 9 nov. 1867 i Skedevi 
förs., Östergötlands län. Överelektriker. Teknisk ledare hos Belysnings A.-B. Tomten. Styr.-led. och kassör i 
Söderköpings Fabriks-och Hantverksförening, f. cl. led. av Stadsfullm., f. d. styr.-led. och kassör i 
Arbetareförening-en. GUNHILD ELISABETH ÖFWERBERG f. SVENSON Söderköping. Född 18 jan. 1881 i 
Västervik. Fi u. Medlem av Röda Korsets Söderköpingski ets. - 512 -ROBERT ÖHRSTRÖM Söderköping. Född 21 febr. 1885 i Dagsberg, Östergötlands län. Byggmästare. Led. av byggnadsnämnden och 
arbetslöshetskommittén, medlem av Hantverksföreningen, ombud för Försäkringsbolaget Valand-Hero. 

ANDERS EMANUEL ÖSTER Söderköping. Född 19 okt. 1888 i N. Finnskoga, Värmlands län. Borgmästare. 
Ordf. i styr. för Sparbanken i Söderköping, Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor samt Söderköpings Brunns 
och Bad A.-B., led. i styr. för för Norrköping-Söderköping-Vikbolandets Järnvägs A.-B., led. i styr. för statens 
samrealskola i Söderköping. FRANS JOSEF ÖFWERBERG Söderköping. Född ii aug. 1872 i Visby. Leg. 
apotekare. Apotcksinnchavarc i Söderköping. Apotekareexamen 1897, föreståndare för Drottningholms 
slottsapotek 1902—20, apoteksinneh. i Byske 1920—28 och transport d:o i Söderköping 1928. Led. i styr. för 
Västerb.-Angermanlands krets av Sv.Apot.-förb. 1924—29, ordf. i Röda Korsets krets i Byske 1927 —28, år 
1915—16 v. ordf. i kom.-stämman i Drottningholm samt där led. av valnämnden, var under 
drottningsholmstiden sckr. i Lovö mod. valmans-fören. Har från trycket utgivit: "Farmaciens historia — en 
kortfattad översikt", "Svenska apoteksinrättningar för ett halvsekel sedan". En del uppsatser i Farmaceutisk Revy, 
Farmaceutisk Tidskrift och Hygienisk Revy. Lämnat bidrag till vissa botaniska arbeten. Företagit bot. studieresor 
till Gotland, Öland, Hälsingland, Lapplands och Norges fjälltrakter. 33HELGE INGEMAR ÖSTERLUND 
Söderköping. Född 21 maj 1907 i Fritsla församling, Älvsborgs län. Inspektör i Svenska Livförsäkringsanstalten 
Trygg. ERIC ÖTHANDER Söderköping. Född 29 dec. 1879 i Ö. Tollstad. Skräddaremästare. Medlem i 
Söderköpings Fabriks- & Hantverksförening. Utbildning i tillskärarskolor i Köpenhamn och Berlin. — 514 — 
VADSTENA JOSEF AHLSTRAND Vadstena. Född 22 dec. 1886 i Appuna, Östergötlands län. Apotekare. Led. 
av stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnden och i styr. för Systembolaget. 

KARL ROLAND ANDERSON Vadstena. Född 22 jan. 1906 i Östervåla socken, Västmanlands län. Disponent 
för Vadstena Andelsmejeri.ANDERS ALFRED ANDERSSON Vadstena. Född 23 nov. 1882 i Holmedals 
socken, Värmlands län. Handelsförcståndarc för Vadstena Konsumtionsförening. Ordf. i styr. för Systembolaget, 
stadens revisor. CONRAD ANDREAS ANDERSSON Vadstena. Född 6 febr. 1888 i Skara. Målaremästare. 
Stadsfullmäktig och led. av beredningsutskottet, ordf. i nykterhetsnämnden, ordf. i biblioteksstyr., led. av 
skolrådet och pensionsnämnden, led. i styr. för arbetarekommunen, led. av kyrkofullm. OSKAR EINAR 
DANIEL BERG Vadstena. Född 11 juli 1900 i Vadstena. Urmakare. Inneh, av Ur- & Optisk affär. SVEN 
GUSTAV ADOLF BERGMAN Vadstena. Född 29 sept. 1904 i Örebro. Fo lk skollärare. Led. av 
stadsfullmäktige, folkskolans bibliotekarie, led. av Östergötlands distriktstyr, av I. O. G. T., redaktör för dess 
tidning "Ordens-Bandet". — 516 —JOHAN AUGUST CARLSON Vadstena. Född 29 april 1868 i Norra Björke 
socken, Älvsborgs län. Bankdirektör. Ordf. i styr. och verkst, direktör i Vadstena Sparbank, led. av kyrkofullm., 
kyrkorådet och skolrådet samt kyrkovärd, styr.-led. i Vadstena samrealskola, Vadstena Hamnbolag och 
Systembolaget, ordf. och delägare i A.-B. Bröderna Josephson. ERNST GASELL Vadstena. Född 13* aug. 1876 
i Nässja. Snickare-mästare och möbelhandlare. V. ordf. i Vadstena Hantverksförening, f. d. stadsfullmäktig. A. 
GUSTAF DAHL Vadstena. Född 5 juli 1889 i Nävelsjö församling, Jönköpings län. Överlärare. Led. av 
kyrkofullmäktige och drätselkammaren, ordf. i barnavårdsnämnden, ordf. i Västra Östergötlands krets av S. A. 

F., ordf. i Vadstena missionsförsamling. OSCAR EKBERG Vadstena. Född 29 dec. 1886 i. Malmö. 

Hantverks föreståndare vid Birgittas sjukhus. Ordf. i fattigvårdsstyr., v. ordf. i byggnadsnämnden, led. av 
drätselkammaren, Stadsfullm., skolrådet, hamndirektionen och pensions-nämnden, ordf. i avd. 13 av S. S. E. F. 

— 517 —SIGRID EKMARK Vadstena. Född 4 aug. 1885 i Säby socken, Jönköpings län. Sjuksköterska vid 
Östergötlands Sjukhem i Vadstena. KARL ALGOT EKSTAM Vadstena. Född 11 april 1883 i Ekebyborna. 
Syssloman vid länslasarettet och Östergötlands Sjukhem i Vadstena. Löjtnant i armén. Svärdsman. NILS ARVID 
EKSTRÖM Vadstena. Född 3 okt. 1885 i Saleby socken, Östergötlands län. Disponent vid Östgöta Äggförening 
u. p. a. HERMAN GUSTAV JULIUS ELÄNDER Vadstena. Född 26 febr. 1893 i Töllsjö, Älvsborgs län. 
Komminister. Predikant vid Östergötlands läns sjukhem i Vadstena, ordf. i Vadstena majblommeförening, v. 
ordf. i fattigvårdsstyr., led. av S:t Pers barnavårdsnämnd, sckr. i Vadstena församlingshems styr.ARON FAST 
Vadstena. Född 11 maj 1891 i Gränna landsförsamling. Uppsyningsman vid Birgittas sjukhus i Vadstena. 
MARTIN GUSTAF RUDOLF FJETTERSTRÖM Vadstena. Född 20 maj 1877 i Östra Ryd, Östergötlands län. 
l:e amanuens vid landsarkivet i Vadstena. R. V. O. Ordf. i direktionen för Vadstena Hamnbolag, v. ordf. i styr. för Vadstena Sparbank, v. ordf. i lokalstyr, för samrealskolan. DAVID FUNDIN Vadstena. Född 25 juni 1899 i 
Tranås. Kontorschef och kamrer för Östergötlands Ensk. Bank A.-B. i Vadstena. MARIA F1ALL Vadstena. Född 
10 aug. 1886 i Jonstorp, Malmöhus län. Flusmoder vid länslasarettet i Vadstena.OSCAR JOSEF HERNELL 
Vadstena. Född 26 april 1884 i Törnevalla, Östergötlands län. Fanjunkare. Svärdsman. Led. av Stadsfullm., ordf. 
i pensionsnämnden, kronoombud i taxeringsnämnden, v. »ordf. i arbetslöshetskommittén. FILIP HULTSTRAND 
Vadstena. Född 7 mars 1891 i Kråkshult, Jönköpings län. Tandläkare. Led. av stadsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige. SVEN WALTER v. HULPHERSHAUSEN Vadstena. Född 9 febr. 1885 i Uppsala. 
Postmästare. GUNNAR ISBERG Vadstena. Född 24 sept. 1896 i Storvik. Bokhandlare. Ordf. i Vadstena 
Köpmannaförening. — 520 —ERNST JOHANSSON Vadstena. Född 25 nov. 1888 i Skövde. Uppsyningsman 
vid Birgittas sjukhus i Vadstena. KNUT JOHANSSON Vadstena. Född 7 nov. 1891 i Skällvik, Östergötlands 
län. Smidesfabrikör. Inneh, av Granby verkstad. Tillverkning av åkdon med gummiringar, smidessnickeri- och 
vulcani-seringsrörelse. MANFRED JONSSON Vadstena. Född 20 maj A 1891 i S:a Finnskoga, Värmlands län. 
Överläkare vid länslasarettet i Vadstena. EWERT KARLSSON Vadstena. Född 17 maj 1899 i Vallerstad, 
Östergötlands län. Spannmålshandlare. Inneh, av Vadstena Foder- & Spannmålsaffär, Vadstena. — 521 —E. 
KARPE Vadstena. Född 14 dec. 1872 i Lerbäcks socken, Örebro län. Verkst, direktör för Ernst Karlssons 
Järnhandels A.-B., Vadstena. HANS OLOF LEONARD LIEDHOLM Vadstena. Född 7 mars 1893 i Växjö. 
Syssloman vid Birgittas sjukhus i Vadstena. Led. av stadsfullmäktige i Vadstena 1931, ordf. i Vadstena 
drätselkammare 1932. GUSTAF LINDSTRÖM Vadstena. Född 16 nov. 1887 i Själevad. Landsfiskal. Tax.-ordf. 
i Hagebyhöga m. fi. socknars samt Bjälbo m. fi. socknars taxe-ringsdistr., ordf. i styr. för Dicksonska stiftelsen, 
led. av drätselkammaren, ombud för Norrköpings Köpmansförening. ALBERT NATANAEL LINNARSSON 
Vadstena. Född 24 april 1879 i Falköping. Rektor vid (Samrealskolan i Vadstena. Ordf. i Stadsfullm., led. av 
dess beredningsutskott, led. av kyrkofullm., kyrkorådet och skolrådet, v. ordf. i det sistnämnda, led. av Kungl, 
direktionen för Birgittas sjukhus, ordf. i Vadstena föreläsningsförening och Vadstena folkhögskoleförening. R. 

V. O. — 522 —AXEL LÖNNBORG Vadstena. Född 9 jan. 1887 i Ödeshög. Stationsinspektor. GERH. 
MAGNELL Vadstena. Född 30 jan. 1877 i Hof. Distriktsveterinär. BENGT LENNART MALMLOF Vadstena. 
Född 28 sept. 1883 i Östcrfärncbo socken, Gävleborgs län. Kontorschef i A.-B. Jordbrukarbanken i Vadstena. 
Överförmyndare, ordf. i brandstyr, i Vadstena, revisor i kommunala och enskilda företag, led. av fattigvårdsstyr, i 
Vadstena. HELGE NILSON Vadstena. Född 11 april 1'902 i Motala. Disponent för Vadstena Systembolag och 
Vadstena Stadshotell. — 523 -TAGE NILSSON Vadstena. Född 17 maj 1907 i Växjö. Köpman. Inneh, av firma 
Vadstena Cykel- & Sportaffär. SIGRID NORD Vadstena. Född 6 maj 1883 i Fliseryd, Kalmar län. Diakonissa. 
Föreståndarinna vid ålderdomshemmet för Örberga, Nässja, S:t Pers och Sttå socknar. ARVID NYBERGH 
Kvarntoip, Vadstena. Född 10 april 1896 i Förlösa, Kalmar län. Kvarn mästare. Led. av kyrkorådet, kyrkofullm. 
och barnav.-nämnden, suppl, i drätselkammaren. ANDERS FREDRIK NYBOM Vadstena. Född 12 juni 1881 i 
Örberga socken. Skohandlare. Led. av Stadsfullm., v. ordf. i beredningsutskottet, led. av kyrkorådet, led. och v. 
ordf. i brandstyr., suppl, för ordf. i Systembolaget, kassör i Vadstena Hantverksförening. — 524 —ERNST 
LUDVIG NYGREN Vadstena. Född 14 juni 1889 i Karlstad. Landsarkivarie. R. N. S:t O. O. ERIK GUNNAR 
PETERSSON Vadstena. Född 27 sept. 1890 i Vadstena. Verkmästare. Led. av Stadsfullm., brandstods-kom. och 
arbetslöshetskommittén, v. ordf. i Vadstena erkända sjukkassa och Vadstena Fastighetsägare tören ing. EMIL 
MALCOLM RYDHOLM Vadstena. Född 8 sept. 1894 i Jönköping. Bankkamrer. Suppl, i drätselkammaren, 
kassör i Vadstena erk. sjukkassa, revisor i enskilda företag. AXEL RYLÉN Vadstena. Född 13 mars 1889 i 
Falköping. Guldsmed. Led. av stadsfullmäktige, ordf. i Vadstena Hantverksförening. — 525 —CARL GUNNAR 
SANDEN Vadstena. Född 21 mars 1887 i Sandseryd, Jönköpings län. Maskinmästare vid Birgittas sjukhus. 
KNUT SANDEN Vadstena. Född 31 mars 1867 i Torna Hällestad, Malmöhus län. Fabrikör. Led. av 
stadsfullmäktige. EINAR SELLBERG Vadstena. Född 14 dec. 1888 i Ytterlännäs. Överläkare av lia klass och 
sjukhuschef vid Birgittas sjukhus i Vadstena. KNUT STÅHL Vadstena. Född 2 maj 1886 i Motala 
landsförsamling. Köpman. Inneh, av speceriaffär. Kassör i Vadstena Köpmannaförening. - 526 -GEREON 
VERNER SVENSSON Vadstena. Född 26 jan. 1887 i Slaka, Östergötlands län. Överskötare. Led. av 
Stadsfullm, och dess v. ordf., led. av drätselkammaren och dess v. ordf., led. av samskolestyr., lasarettsdirektionen, hälsovårdsnämnden, tax.-nämnden och systembolagsstyr., ordf. i arbetarekommunen, 
konsumtionsfören. samt avd. III av S. S. F. CLAES ADRIAN TÖRNER Vadstena. Född 31 dec. 1867 i 
Fagerhults socken, Kalmar län. Kyrkoherde. Kontraktsprost. L. N. O. Predikant vid Birgittas sjukhus och 
länslasarettet i Vadstena, ordf. i kyrkofullm. för Vadstena och S:t Pers förs. och kyrkostämman i Sttå förs., ordf. i 
Vadstena och S:t Pers kyrko- och skolråd samt Strå förs. kyrko- och skolråd, ordf. i pastorats-stämman i 
Vadstena, S:t Pers och Strå förs., missionsombud för kyrkans mission i Dals kontrakt. IVAR VERNER UHLIN 
Vadstena. Född 7 april 1892 i Vadstena. Köpman. Inneh, av Rensincentralen och Uhlins Service, Vadstena. 
Styr.-led. i Rensindistri-butörernas Riksförbund och kassör i lokalföreningen av Linköpings distrikt för R. D. R. 
— 527 —KARL FRIDOLF ERIK WALLIN Vadstena. Född 25 jan. 1893 i Vadstena. Redaktör och ansv. utg. av 
Ostgöta-Bladet och ansv. utg. av lantmannatidn. Jordbrukaren. Kapten i Livgrenadjärreg:tets reserv. 
Landstingsman, led. av Stadsfullm, och ordf. i i dess beredningsutskott, ordf. i Moderata Valmansfören., 
Segelsällskapet Vättern och Birgittahemsf öreningen. ERNST GEORG WINBERG Vadstena. Född 11 juli 1883 
i Hallsberg, Örebro län. Apoteksinnehavare. — 528 — ASKA HÄRAD JULIUS ANDERSSON Byckoip, 
Ulvdsa. Född 28 dec. 1893 i Lönsås. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, pensionsnämnden, 
barnavårdsnämnden, skolrådet och tax.-nämnden. Asks socken. CARL CEDERHOLM Björkudden, Ulvdsa. 

Född 27 juli 1873 i Björkvik, Södermanlands län. F. d. lantbrukare. Kyrkovärd, ordf. i fattigvårdsstyr., led. av 
pensionsnämnden, kyrkokassör, v. ordf. i kyrkorådet och kyrkostämman, ordf. och kassör i nykterhetsnämnden. 
Asks socken. — 529 — 34ARVID JOHANSSON Risby, Ulvåsa. Född 8 april 1889 i Lönsås. Lantbrukare. Ordf. 
i kom.-nämnden, pensionsnämnden, barnavårdsnämnden och brandstodskom., skolkassor, v. ordf. i skolrådet. 
Asks socken. JOSEF LARSSON Elmtomta, Ulvåsa. Född 15 april 1894 i Skeppsås. Lantbrukare. Led. av kom.- 
nämnden, pensionsnämnden, kyrkorådet och skolrådet. Asks socken. ERNST PETERSSON Ask, Ulvåsa. Född 
28 febr. 1879 i Västerlösa, Östergötlands län. Kantor. Ordf. i kom.-stämman, led. av kom.-nämnden, revisor av 
kommunens räkenskaper. Asks socken. CARL JOHAN ALMBERG Altoip, Fågelsta. Född 13 okt. 1878 i 
Vallerstad. Småbrukare. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyrelsen. Fivelstads socken. — 530 —CARL 
ANDERSSON Fivelstad Östergård, Fågelsta. Född 26 juli 1869 i Rinna. Hemmansägare. Kyrkovärd, led. av 
kom.-nämnden och pastoratkyrkorådet, kyrkokassör, skolkassor, led. av folkskolestyr., v. ordf. i fattigvårdsstyr., 
led. av barnavårdsnämnden. Fivelstads socken. HJALMAR BANCK Lindekullen, Fågelsta. Född 5 dec. 1888 i 
Gistad, Östergötlands län. Smidesmästare. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyr. Fivelstads socken. GERDA 
CARLSSON f. PERSSON Fivelstad, Fågelsta. Född 16 aug. 1888 i Hallsberg. Föreståndarinna vid 
ålderdomshemmet för Hagebyhöga, Fivelstad och Orlunda socknar. Fivelstads socken. ESTER ERICSSON 
Fågelsta. Född 14 sept. 1887 i Visby. . Distriktssjuksköterska. Fivelstads socken. — 531 —DAVID JÖNSSON 
Fågelsta. Född 16 juli 1879 i Rinna. Föreståndare vid Fivelstads Kvarn. Led. av kom.-fullm., kyrkorådet och 
fattigvårdsstyr. Fivelstads socken. GUNNAR KARLSSON Högberget, Fågelsta. Född 5 okt. 1888 i Hogstad. 
Lantbrukare. Nämndeman, ordf. i folkskolestyr., led. av kom.-nämnden, fattigvårdsstyr., barnav.-nämnden, 
nykterhetsnämnden och kom.-fullm. Fivelstads socken. J. R. KARLSSON Brotorp, Vadstena. Född 11 jan. 1872 
i Fivelstad. Hemmansägare. F. d. disponent. Ordf. i kom.-nämnden, kom.-stämman, pensionsnämnden och 
fattigvårdsförbundet, styr.-led i Östergötlands Ensk. Bank i Vadstena, ordf. i brandstodskom., v. ordf. i 
folkskolestyr. Fivelstads socken. ANTON LAURENTIUS KIND Risberga Mellangård, Fågelsta. Född 16 aug. 
1882 i Fivelstad. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. Fivelstads socken. 532 -TAGE LARSSON Fivelstad, 

Fågelsta. Född 26 aug. 1906 i Linköping. Köpman. Revisor av kommunens räkenskaper. Fivelstäds socken. 
CARL-AXEL PETTERSON Trästad Västergård, Fågelsta. Född 10 febr. 1899 i Fivelstad. Hem mansägare. Led. 
av kom.-fullm., styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Fivelstäds socken. E. K. SJÖHOLM Konradslund, Fågelsta. Född 
11 maj 1884 i Fivelstad. Murar-mästare. Led. av kom.-fullmäktige. Fivelstäds socken. SVEN HEDMAN 
Nedhamra, Vadstena. Född 8 okt. 1892 i Stockholm. Godsägare. Ordf. i kom.-stämman, v. ordf. i kyrkostämman, 
revisor av kommunens räkenskaper. Hagebyhöga socken. — 533 —HJALMAR LARSSON Appelby, Fågelsta. 
Född 14 april 1898 i Hagebyhöga. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, skolrådet, kyrkorådet och tax.-nämnden, 
styr.-led. i Vadstena Andelsmejeriförening. Hagebyhöga socken. HERMAN THEODOR ODELBERG Sandby 
egendom, Motala. Född 12 aug. 1880 i Brännkyrka, Stockholms län. Godsägare. Led. av pastoratskyrkorådet, v. ordf. i Östergötlands läns Fjäderfäavelsförening. Hagebyhöga socken. JOHAN EUGENE NYSTROM Brustorp, 
Åska. Född 7 sept. 1892 i Piteå landsförs.. Norrbottens län. Teol. o. fil. kand. Kyrkoherde i Hagebyhöga, 
Fivelstad och Orlunda församlingars pastorat, Kontraktsombud för Sv. kyrkans missionsstyr., ordf. i pastoratets 
kyrkostämma samt i Fivelstads och Orlunda församlingars kyrkostämmor och i Orlunda skolråd, led. av tax.- 
nämnden. Hagebyhöga socken. HALVAR PETTERSSON Västergård, Aska. Född 14 okt. 1870 i Hagebyhöga. 
Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden och pastoratskyrkorådet, led. i styr. för Hagebyhöga och V. Stenby 
Sparbank. Hagebyhöga socken. — 534 -E. VILHELM ABENIUS Lemunda, Motala. Född 6 maj 1897 i V. 
Lövsta socken, Västmanlands län. Civilingenjör. Disponent för A.-B. Lemunda Sandstensbrott. Motala socken. 
KARL AHLBERG Nedre Holmvägen, Motala. Född 22 okt. 1889' i Stockholm. Ingenjör. Chef för Tekn. 
Centralen, A.-B. Arctic, Motala. Motala socken. AGNE ERIK NATANAEL AHLMAN Motala Verkstad. Född 1 
okt. 1887 i Motala landsförsamling. Köpman. Motala socken. BENGT G. ANDERSON Motala Verkstad. Född 
24 mars 1884 i Motala landsförsamling. Ingenjör. Led. i taxeringsnämndens l:sta distr. och. kyrkofullm., styr.- 
led. i Jungqvistska stiftelsen, led. av barnavårdsnämnden, styr.-led. i Motala sockens anstalter för 
yrkesundervisning. Motala socken. — 535 —ELIS ANDERSSON Motala Verkstad. Född 20 nov. 1888 i V. 
Stenby. Fabrikör. Delägare i firma A. F. Andersson & Gro, Smides- & Karosseriverkstad. Motala socken. IVAR 
MARTIN ANDERSSON Ekbacken, Holm, Motala. Född 8 juni 1891 i Herrestad, Östergötlands län. 
Byggmästare. Motala socken. VÄSTE ANDERSSON Motala Verkstad. Född 25 dec. 1896 i Kristberg. Fabrikör. 
Delägare i firma A. F. Andersson & S:o, Smides- & Karosseriverkstad. Ordf. i Östergötlands läns 
Smidesmästareförbund. Motala socken. CARL OSCAR GOTTFRID ARVIDSSON Borenshult, Motala 
Verkstad. Född lOjan. 1884 i V. Ny, Östergötlands län. Fiskodlingsföreståndare. Led. av kom.-fullm., ordf. i 
nykterhetsnämnden, led. av kyrkofullm., ordf. i valnämnden. Motala socken. — 536 —KARL W. BERGH 
Karlslund, Motala Verkstad. Född 17 aug. 1892 i Halmstad. Överlärare. Ordf. i kom.-fullm., överlärare för 
Motala sockens fortsättn.-skolor, rektor för Motala sockens yrkesskolor, bibliotekarie vid Motala sockens 
folkbibliotek, ordf. i byggnadsnämnden och gatunämnden, led. av kyrkofullm., kom.-nämnden och skolstyr. 
Motala socken. DÅV. BERZELIUS Motala Verkstad. Född 17 juni 1885 i Motala. Direktör för Berzelius 
Konfektions A.-B., Motala Verkstad. Ordf. i Motala sockens II valdistrikt, led. av hälsovårdsnämnden och tax.- 
nämnden m. fi. kommunala uppdrag. Motala socken. ARVID BOHM Stora Ängesby, Motala. Född 23 dec. 1883 
i Vinnerstad. Lantbrukare. Nämndeman. Led. av kom.-fullm. och tax.-nämnden. Motala socken. BERNH. 
BROBECK Holm, Motala. Född 4 dec. 1895 i Ljungs församling. Köpman. Inneh, av firma Bernh. Brobecks 
speceri-, glas-, porslins- och manufakturaffär. Motala socken. — 537 —BO GASTEN CARLBERG Motala 
Verkstad. Född 15 juni 1906 i Stockholm. Civilingenjör. Kamrer vid A.-B. Motala Verkstad. Motala socken. 
GUSTAF CARLSON Holm, Motala. Född 28 juli 1893 i Hammars församling, Örebro län. Urmakarmästare. 
Inneh, av firma Ur & Optik, Holm, Motala. Motala socken. GUNNAR CARLSSON Motala Verkstad. Född 9 
april 1905 i S:t Anna, Östergötlands län. Skorstensfejarmästare för Motala socken. Motala socken. — 538 — 
JOH. AUG. DAHLSTRAND Holm, Motala. Född 27 maj 1893 i Ljusdal, Gävleborgs län. Verktygsarbetare. 

Led. av kom.-fullm. Motala socken. ARVID DAHLSTRÖM Motala Verkstad. Född 21 nov. 1878 i Motala 
landsförsamling. Fabrikör. Delägare i firma Dahlström & Löfgren, Modellverkstad. Chef för A.-B. Ågren & C:o, 
Möbelaffär, Motala. Motala socken. BROR KARL DELSTAM Motala Verkstad. Född 28 maj 1887 i Vårdinge 
församling, Stockholms län. Kontorist vid S. J., Motala Verkstad. Motala socken. CARL IVAR EDBERG 
Motala verkstad. Född 25 april 1875 i Västra Ny, Östergötlands län. Modellsnickare. Led. av kom.-fullm. och 
brandstyr., styr.-led. och kassör i föreningen Folkets Hus och Folkets Park, Motala Verkstad. Motala socken. - 
539 -TAGE EDHOLM Motala Verkstad. Född 10 maj 1885 i Motala landsförsamling. Plåtslagare. Kassör i 
Motala sockens erk. sjukkassa. Motala socken. CARL ALFRED EKBERG Motala Verkstad. Född 23 juli 1875 i 
Motala. F. d. förman. V. ordf. i nykterhetsnämnden, ordf. i Motala Blåbandsförening och Byggnadsföreningen 
Blå Bandet, revisor i Östergötlands Blåbandsförbund, f. d. led. av kom.-fullm., skolrådet, fattigv.-styr. m. m. 
Motala socken. AXEL A. FERNSTEDT Solsäter, Motala. Född 3 sept. 1880 i Stockholm. Ingenjör. Inneh, av 
Fernstedts Tekn. Fabrik, Solsäter, Motala, samt Sv. Turistföreningens Turisthem Solsäter. F. d. landstormskap- 
ten. Motala socken. JOHAN GOTTFRID FORS Holm, Motala. Född 23 jan. 1884 i Rogslösa, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma J. G. Fors Livsmedelsaffär. Motala socken. — 540 —ELIS FRANSON Motala 
Verkstad. Född 25 nov. 18'94 i Motala landsförs. Tryckerifaktor. Led. av kyrkofullm., kyrkorådet och skolstyr., 
lärare i yrkesskolan, ordf. i styr. för Konsumtionsfören. Ringen. Motala socken. ERIC GUSTAV F1ANSSON 
Holm, Motala. Född 23 okt. 1903 i Norrköping. Fjärdingsman i Motala sockens 2:a distrikt. Motala socken. 
KARL-THURE HÄRSE Strömsborg, Motala. Född 6 juli 1888 i Fuglie, Malmöhus län. Disponent. Platschef vid 
Aktiebolaget Finspångs Hästskor, Motala. Motala socken. PATRIK JACOBSON Karshults gård, Motala 
Verkstad. Född 4 april 1876 i Motala landsförsamling. Disponent. Ägare till Karshults gård med tegelbruk. Led. 
av kom.-fullm. Motala socken. — 541 —KNUT JACOBSSON Holm, Motala. Född 12 sept. 1897 i Motala. 
Köpman. Inneh, av firma Knut Jacobssons Charku-teriaffär. Motala socken. ARTHUR JOHANSSON Motala 
Verkstad. Född 31 aug. 1887 i Grönahög, Älvsborgs län. Plåtslagare vid A.-B. Motala Verkstad. Fed. av kom.- 
fullm. och fattigvårdsstyr. Motala socken. VIKTOR JOHANSSON Holm, Motala. Född 6 juni 1889 i Heda, 
Östergötlands län. Byggmästare. Motala socken. ARTUR JONSSON Motala Verkstad. Född 11 mars 1887 i 
Motala landsförs. Svetsare. Led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och nykterhetsnämnden, ordf. i 
Konsumtionsföreningen Ringens förvaltningsråd. Motala socken. — 542 —KARL IVAR KARLSSON Duvedal, 
Motala Verkstad. Född 19 mars 1889 i Nässjö. Verkmästare. Led. av kyrkorådet, folkskolestyr., brandstyr, och 
byggnadsnämnden. Motala socken. IVAR LUNDIN Motala Verkstad. Född 4 sept. 1898 i Motala 
landsförsamling. Svarvare. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i hälsovårdsnämnden, kassör i beta-niaförsamlingen, 
Motala Verkstad, kassör i Föreningen för Upplysning och Sedlighet, revisor i skolstyr. Motala socken. 
HJALMAR LUNDSTRÖM Motala. Född 20 aug. 1878 i V. Stenby. Byggmästare. Motala socken. HELGE 
OSKAR NATANAEL LUTHANDER Motala Verkstad. Född 28 dec. 1890 i Motala. Bokhållare vid A.-B. 
Motala Verkstad. Led. av kom.-fullmäktige. Motala socken. — 543 —ERIK BERTIF FÖFMAN Övre 
Holmvägen, Motala. Född 22 april 1903 i Motala socken. Inköpschef vid A.-B. Arctic, Motala. Motala socken. 
CARL MAGNUSSON Motala. Född 21 juli 1887 i Uddevalla. Verkmästare vid Nordiska Syrgasverken 
Aktiebolag, Motala. Motala socken. EWERT NILSSON Funkis, Motala. Född 24 april 1898 i Fivelstad. 

Köpman. Inneh, av firma Ewert Nilssons Speceriaffär. Motala socken. OSKAR NILSSON Ervasteby, Motala 
Verkstad. Född 3 mars 1894 i Vreta Kloster, Östergötlands län. Handlande. Motala socken. — 544 -ERIC 
NORBERG Motala. Född 7 jan. 1890 i Hällestad. Fabrikör. Delägare i firma G. Aug. Norberg, spad-, skyffel- 
och grepfabrik. Motala socken. OLOF NORBERG Motala. Född 26 sept, 1901 i Motala. Fabrikör. Delägare i 
firma G. Aug. Norberg, spad-, skyffel- och grepfabrik. Motala socken. AXEF NORD Motala Verkstad. Född 25 
mars 1885 i Motala landsförsamling. Svarvare. Fed. av kom.-fullm. och yrkesskolestyr., sekr. i styr. för Konsum 
Ringen. Motala socken. SETH ODÉN Bergsäters egendom, Motala Verkstad. Född 28 juli 1875 i Dalhems 
socken, Kalmar län. Godsägare. Ägare av Bergsäters egendom i Motala socken. Motala socken. — 545 — 
350SKAR GUNNAR OHDÉN Holm, Motala. Född 9 juni 1898 i Kristberg Byggmästare. Motala socken. 
HILMER RINGSTRÖM Holm, Motala. Född 21 mars 1893 i Ötturn, Skaraborgs län. Målarmästare. Motala 
socken. RUBEN ROSENQVIST Holm, Motala. Född 13 juli 1899 i Eskilstuna. Ingenjör vid A.-B. Arctic, 
Planeringsavdelningen. Motala socken. CARL WIKTOR SKILD Borenshult, Motala Verkstad. Född 9 dec. 1877 
i Kristberg. Verkmästare vid A.-B. Motala Verkstad. Motala socken. — 546 —S. A. SKÖLD Motala Verkstad. 
Född 21 febr. 1887 i Trehörna, Östergötlands län. Överlärare. Led. av barnavårdsnämnden. Motala socken. 
ADOLF SPARRING Motala Verkstad. Född 1 sept. 1886 i Eskilstuna. Verkstadsingenjör vid A.-B. Motala 
Verkstad. Motala socken. ALGOT STENBERG Motala Verkstad. Född 27 sept. 1896 i Motala landsförsamling. 
Köpman. Inneh, av firma Algot Stenbergs Speceriaffär. Motala socken. AXEL STENLUND Holm, Motala. Född 
31 dec. 1890 i Heda församling, Östergötlands län. Barnavårdsman för Motala socken. Motala socken. - 547 - 
KARL STRÖM Högåsen, Motala. Född 7 dec. 1877 i Mjölby. Kommimal-iiämndsordf. Ordf. i kom.-stämman, 
led. av kyrkorådet, kyrkovärd, led. av kyrkofullm., kyrkokassör, led. av kom.-fullm., överförmyndare, led. och 
kassör i Aska vägstyr.. ordf. i styr. för epidemisjukhuset, styr.-led. i Östergötlands Ensk. Bank A.-B. i Motala. 
Motala socken. KNUT WALL Motala Verkstad. Född 24 mars 1884 i Motala landisförs. 
Hälsovårdstillsyningsman. Ordf. i fattigvårdsstyr., led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, kyrkofullm. och 
arbetslöshetskom. Motala socken. HOLGER WILHELMSSON Motala Verkstad. Född 30 nov. 1905 i Ljungs socken. Östergötlands län. Chaufför vid Konsum Ringen. Led. av yrkesskolstyrelsen. Motala socken. ERIK 
VALFRID ÖSTERBERG Motala. Född 30 dec. 1895 i Värmdö, Stockholms län. Köpman. Inneh, av firma E. V. 
Österbergs Speceriaffär. Motala socken. - 548 —ERIK ANDERSSON Borstad, Vadstena. Född 11 okt. 1888 i 
Orlunda. Lantbrukare. Nämndeman, v. ordf. i kom.-stämma n. Orlunda socken. GUNNAR ANDERSSON 
Orlunda, Bjälbo. Född 7 mars 1901 i Hällestad. Fräst-gårdsarrendator. Ordf. i kom.-nämnden, led. av kyrkorådet 
och fattigvårdsstyr., kyrko- och skolkassor. Orlunda socken. OLOF CARLSSON Orlunda Mellangård, Bjälbo. 
Född 30 jan. 1905 i Orlunda. Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr., v. ordf. i kom.-nämnden. Orlunda socken. 
JOHAN HELLSTRAND Stavlösa egendom, Bjälbo. Född 16 febr. 1883 i Björka, Malmöhus län. Rättare. 

Kyrko värd, led. av pastoratkyrkorådet, fattigvårdsstyr., tax.-nämnden samt kyrko- och skolrådet. Orlunda 
socken. — 549 —EDVIN HULTGREN Edshaga, Orlunda, Bjälbo. Född 20 sept. 1887 i Orlunda. Byggmästare. 
Ordf. i pensionsnämnden, led. av kom.-nämnden och tax.-nämnden, styr.-led. i Bjälboortens erkända sjukkassa 
och dess uppbördsman för Orlunda distrikt, styr.-led. i Orlunda begravningshjälpkassa. Orlunda socken. 
THORSTEN JÖNSSON Orlunda, Bjälbo. Född 31 dec. 1901 i Mariestad. Handlande. Ordf. i kom.-stämman, 
led. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., kassör i Orlunda elektr, distributionsfören., revisor i fattigvårdsstyr., 
polisstyr, och barnmorskestyr. Orlunda socken. KARL G. KARLSSON Borstad Källgård, Vadstena. Född 15 
maj 1885 i Orlunda. Lantbrukare. Ordf. i barnavårdsnämnden och i arbetslöshetskom., vägstämmoombud, led. av 
tax.-nämnden. Orlunda socken. EMIL PERSSON Stavlösa egendom, Bjälbo. Född 16 dec. 1886 i Fjälkestad, 
Kristianstads län. Inspektor. Varit invald i tax.-nämnden, pensionsnämnden, kom.-fullm., jord- och 
tomtvärderingsnämnden m. m. — 550 —G. ALGOT CARLSSON Nedre Götala. Varv. Född 30 mars 1891 i 
Allhelgona församling. Lantbrukare. V. ordf. i skokådet, huvudman i Varv och Styra Sparbank, revisor av 
kommunens räkenskaper, led. av taxeringsnämnden. Styra socken. THURE GOMÉR Styra, Fågelsta. Född 10 
juni 1872 i Hogstad. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, pensionsnämnden och brandstodskom., ordf. i styr. för 
Varvs Andelsmejeri. Styra socken. DAVID LARSSON Tovetoip, Varv. Född 4 nov. 1896 i Varv. Lantbrukare. 
Led. av skolrådet, huvudman i Varv och Styra Sparbank. Styra socken. HENNING LARSSON Vinberga, Varv. 
Född 21 dec. 1882 i Varv. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. i kyrkostämman, kyrkokassör, v. ordf. i kom.- 
nämnden, kom.-stämman och fattigvårdsstyr., ordf. i valnämnden, kronoombud i tax. Kamrer i Varv och Styra 
Sparbank, styr.-led. i A.-B. Svenska Handelsbankens avd.-kontor i Motala. Styra socken. — 551 —G. O. 
OANDER Styra, Fågelsta. Född 12 mars 1874 i Rinna. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, koin.-stämman, 
fattigvårdsstyr., barnavårdsnämnden och pensionsnämnden, överförmyndare, led. av biandstodskoni., 
skiftesgodemaii, kassör i Varv och Styra Sparbank, led. av polisnämnden, tax.-nämnden och kom.-förbundet. 
Styra socken. CARL GERHARD ANDERSSON Norrgård, Varv. Född 9 maj 1874 i Varv. Lantbrukare. Led. av 
kom.-fullm., kom.-nämnden, skokådet, pastoratkyrkorådet och brandstods-korn., v. ordf. i styr. för Varv och 
Styra Sparbank, styr.-led. i Varvs Andelsmejeri. Varvs socken. EMIL CARLSSON Stenkilsvarv, Varv. Född 3 
juni 1869 i Varv. F. d. lantbrukare. Nämndeman, led. av skolrådet, huvudman i Varv och Styra Sparbank. Varvs 
socken. ANNA FAGERSTEN f. PETTERSSON Varv. Född 13 april 1880 i Älmeboda, Kronobergs län. 
Föreståndarinna vid Varvs. Styra, Asks och Vallerstads socknars ålderdomshem. Varvs socken. — 552 — 
BIRGER HJELM Furulid, Varv. Född 28 maj 1901 i Varv. Konstnär. Landskaps- och porträttmålare. Varvs 
socken. MARTIN JOHANSSON Ängsnäs, Varv. Född 11 nov. 1876 i Varv. Lantbrukare. Nämndeman. Ordf. i 
kom.-fullm., fattigv.-styr., barnav.-nämnden och pensionsnämn-deii, led. av kom.-nämnden, räkenskapsförare 
och kassör i Svartådalens Elektr. Kraft- och Distr.-förening u. p. a., skiftes-godeman. Disponent för Varvs 
Andels-mejeri. Varvs socken. ARVID KARLSSON Stallsberg, Varv. Född 10 febr. 1901 i Styra. Lantbrukare. 
Led. av fattigvårdsstyrclsen. Varvs socken. LUDVIG KARLSSON Varv. Född 27 juni 1881 i Linköping. 
Köpinan. Kyrkovärd, led. av skolrådiet, pasto-ratrådet och kom.-fullmäktige, huvudman i Varv och Styra 
Sparbank. Varvs socken. — 553 —ERIK FARSSON Skärstad, Varv. Född 14 jan. 1881 i Varv. Lantbrukare. 
Ordf. i kom.-nämnden och kom.-stäminan, led. av kom.-fullmäktige, överförmyndare, huvudman i Varv och 
Styra Sparbank, styr.-led. i Varvs Andelsmejeri, skiftes-godeman. Varvs socken. JOHAN EDV. LARSSON 
Östervarv, Varv. Född 7 dec. 1854 i Varv. Hemmansägare. Fed. av kyrko- och skokådet i 20 år, huvudman i 
Varv och Styra Sparbank i 20 år, f. d. led. av brandstodskom. och kom.-nämnden. Varvs socken. GUNNAR LARSSON Sorby Säteri, Varv. Född 29 juni 1892-i Fivelstad. Lantbrukare. Ordf. i skolrådet och biblioteksstyr., 
v. ordf. i kom.-fullm., led. av fattig v.-styr., barnav.-nämnden, kyrkorådet, grifte-gårdsnämnden och 
brandstodskom., huvudman och revisor i Varv och Styra Sparbank. Varvs socken. F1AKON LITTORIN Sorby, 
Varv. Född 30 sept. 1886 i Gestads församling, Älvsborgs län. Agronom. Kapten i Kungl. Göta art.-reg:tes 
reserv. Revisor av kommunens räkenskaper, ordf. i Varv och Styra hushållningskrets, vice ordf. i Aska med 
Motala stad hushållningsgille, led. i styr. för Östergötlands läns hushållningssällskaps centrala kontrollförening, 
led. av hushålln.-sällskapets husdjurskom., styr.-led. i Avels-föreningen för S. R. B., länsstyrelsens led. i väg- 
styr. för Aska vägdistrikt. Varvs socken. — 554 —KARL PETTERSSON Skärstad, Varv. Född 18 mars 1882 i 
Varv. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, ordf. i arbetslöshetskom. Varvs socken. SVEN 
PETTERSSON Skärstad, Varv. Född 28 maj 1901 i Varv. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. och kyrkorådet, 
huvudman i Varv och Styra Sparbank. Varvs socken. KARL AUGUST SALOMONSON Skärstad, Varv. Född 
lOjan. 1870 i Viby, Östergötlands län. Lantbrukare. Revisor av kommunens räkenskaper, revisor och huvudman 
i Varv och Styra Sparbank. Varvs socken. VILHELM SVENSSON Vilan, Varv. Född 9 jan. 1891 i Agnestorp, 
Skaraborgs län. Kyrkoringarc. Varvs socken.CARL E. ANDERSON Motala Verkstad. Född 26 jan. 1882 i 
Norrköping. Färgmästare i A.-B. Fredr. Asp. V. ordf."i kom.-fullm., skolstyr. och kyrkorådet. Vinnerstads 
socken. TURE BROBERG Vedemö, Motala. Född 14 nov. 1886 i Strå. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av kom.- 
fullm. och folkskolestyr. Vinnerstads socken. CARL WILHELM LUDVIG CARLSSON Grankulla, Vinnerstad, 
Motala. Född 5 dec. 1876 i Borensberg. Mas ki narbetare vid A.-B. Motala Verkstad. Led. av pensionsnämnden. 
Vinnerstads socken. MARTIN CARLSSON Strandkullen, Motala Verkstad. Född 29 mars 1880 i Herrestad, 
Östergötlands län.. Vävlagare vid A.-B. Fredr. Asp, Klädesfabrik. Led. av kyrkorådet, folkskolestyr, och 
barnavårdsnämnden. Vinnerstads socken. — 556 —CARL ELMÉN Vedemö, Motala. Född 1 okt, 1894 i Ask. 
Lantbrukare. Led. av pensionsnämnden och valnämnden, f. d. k o m.-full m. Vinnerstads socken. EMIL 
GABRIELSÖN Åtoip, Vinnerstad, Motala. Född 15 mars 1882 i Gunnarsjö, Älvs-borgs län. Trädgårdsmästare. 
Vinnerstads socken. AXEL I. GREVELIUS Vinnerstad, Motala. Född 7 juni 1870 i Västerfämebo, Västmanlands 
län. Kyrkoherde i Vinnerstads och V. Stenby pastorat. Ordf. i kyrkostämman, folkskolestyr, och 
barnavårdsnämnden. Vinnerstads socken. DAVID GUSTAFSSON Linnevad, Motala. Född 16 sept, 1875 i 
Vallerstad. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av folkskolestyr., barnav.-nämnden och brandstodskom. Vinnerstads 
socken.EMY GUSTAFSSON Vinnerstad, Motala. Född 12 jan. 1896 i V. Eneby, Östergötlands län. 
Föreståndarinna vid ålderdomshemmet. Vinnerstads socken. SVEN ERIK HÖGBERG Motala Verkstad. Född 13 
okt. 1904 i Jonsbergs församling, Östergötlands län. Kamrer vid A.-B. Fre dr. Asp, Motala Verkstad. Vinnerstads 
socken. FRITZ ELIS JOHANSSON Varby, Motala. Född 26 juni 1893 i Vallerstad* socken. Lantbrukare. Led. 
av kom.-fullm., v. ordf. i kom.-nämnden, led. av barnav.-nämnden, v. ordf. i fattigv.-styr., ordf. i 
hälsovårdsnämnden, led. av skolstyr. och kyrkorådet. Vinnerstads socken. AUGUST KARLSSON Ekholmen, 
Motala. Född 6 juli 1882 i V. Ny. Föreståndare vid Östergötlands Andelsslakteriförening i Motala. Lantbrukare. 
Vinnerstads socken. — 558 -CARL J. KARLSSON Vedemö Storgård, Motala. Född 3 maj 1875 i Kristberg 
Kyrkovaktmästare. Vinnerstads socken. KARL GUSTAF ÅKE KARLSSON Sonnoip, Motala. Född 16 juni 
1901 i Fivelstads socken, Aska härad. Provare. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, sela - , i hälsov.-nämnden, 
led. av byggnadsnämnden och skolstyrelsen, ordf. i Motalaortens Biodlareförening. Flera uppdrag inom I. O. G. 
T. Vinnerstads socken. MARTIN KARLSSON Jolstad, Motala. Född 11 mars 1899 i Vinnerstad. Lantbrukare. 
Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och kyrkorådet. Vinnerstads socken. FRANZ KUTSGH Motala Verkstad. 
Född 30 mars 1884 i Burén, Tyskland. Verkst, direktör i A.-B. Fredr. Asp, Motala Verkstad. Vinnerstads socken. 
— 559 —ERNST MILLBERG Motala Verkstad. Född 21 juli 1886 i Motala landsförs. Ruggare vid A.-B. Fredr. 
As p s Klädesfabrik. Led. av kom.-fullm. V inner stads socken. KARL OLSSON Vedemö, Motala. Född 2 juli 
1885 i Vinnerstad. Lantbrukare. Led. av pensionsnämnden. V inner städs socken. VIKTOR EMANUEL 
LINDÉN Vinnerstad, Motala. Född 4 dec. 1870 i Hällestad, Östergötlands län. Godsägare samt prästgårdsar- 
rendator. Styr.-led. i Kvarn A.-B. Motala Ström, Östergötl. Ensk. Bank i Motala och i Motala-Posten, 
hästuttagningsrnan för en del av västra Östergötland, revisor av kyrkans m. fi. räkenskaper, ordf. i Viniier-stads 
och Asks hushålln.-krets, styr.-led. i Aska härads hushålln.-gille. V inner städs socken. — 560 — G. J. PETTERSSON Motala Verkstad. Född 6 mars 1880 i Askersund. Spinnmästare hos A.-B. Fredr. Asp. 
Vinnerstads socken.FOLKE SJÖMAN Charlottenborg, Motala. Född 6 jan. 1897 i Stockholm. Fagerchef vid A.- 
B. Arctic, Motala. Vinnerstads socken. TURE VAFFRID SKIFD Vedemö, Motala. Född 11 maj 1883 i 
Kristberg. Maskinarbetare vid A.-B. Motala verkstad. Fed. av kom.-fullm., kom.-nämnden och fattigvårdsstyr. 
Vinnerstads socken. HENRIK SVÄRM Strandkullen, Motala Verkstad. Född 19 jan. 1893 i Kristberg. 
Snickeriarbetare vid Klädesfabriken. Fed. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyrclsen. Vinnerstads socken. 
EINAR WIBOM Sjöbo, Motala verkstad. Född 14 okt, 1891 i Vinnerstad. Spinnare vid Klädesfabriken. Fed. av 
kom.-fullm., pensionsnämnden, taxeringsnämnden och hälsovårdsnämnden. Vinnerstads socken. - 561 — 
36ERIC WIDEFF Charlottenborgs egendom, Motala. Född 18 maj 1882 i Östra Stenby, Östergötlands län. 
Godsägare. Kronoombud vid tax., ordf. i Klockrike Andelsmejeri, led. i styr. för Jordbrukarbanken, Finköping, 
led. i styr. för Östgöta Fantmännens Centralförening. Vinnerstads socken. ERIC ANDERSSON Nykyrka. Född 
31 dec. 1897 i Västra Ny. Grifte-gårdsmästare. Fed. av kom.-fullm., v. ordf. i pensionsnämnden. Västra Ny 
socken. ROFAND ARVIDSSON Nykyrka. Född 26 mars 1890 i Västra Ny. Fjärdingsman och poststationsf 
öreståndare. Barnavårdsman, led. av kyrkorådet och pensionsnämnden. Västra Ny socken. AXEF F. BERGER 
Bona, Karlsby. Född 26 aug. 1887 i Örebro. Verkmästare och avd.-föreståndare vid -Statens uppfostringsanstalt 
å Bona. Västra Ny socken. — 562 —JOHN HENRIK BROMAN Bona, Karlsby. Född 26 mars 1893 i Brunflo 
socken, Jämtlands län. Färare och avd.-föreståndare vid Statens uppfostringsanstalt å Bona. Kapten i Kungl. 
Jämtlands Fält-jägariegementes reserv. FFk4kl m sv, FMM, RK, UKT3, skyt.temärket, idrotts-märket och 
skidlöparmärket i guld. Västra Ny socken. OSKAR CARFSSON Hult, Nykyrka. Född 14 maj 1880 i Västra Ny. 
Lantbrukare. Nämndeman, kyrkovärd, v. ordf. i fattigvårdsstyr. Västra Ny socken. CARL ALBIN FALK Särlan, 
Nykyrka. Född 1 mars 1S75 i Röks socken, Östergötlands län. F. d. kronojägare. Västra Ny socken. ANDERS 
LENNART SIGFRID FRIDÉN Västra Ny prästgård, Motala. Född 27 juni 1898 i Slöta, Skaraborgs län. 
Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman, folkskolestyr, och nykterh.-nämnden. Sångledare för Kyrkosångens Vänner i 
Linköpings stift, Västra Ny socken. — 563 —ALBERT GUSTAFSON Baggebytoip, Medevi. Född 24 juli 1889 
i Amesville, U. S. A. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, led. av kyrkorådet och folkskolestyr. Västra Ny 
socken. ELOF OSKAR GÖRANSON Bona, Kailsby. Född 12 aug. 1886 i Landskrona. Musiklärare och 
målarmästare vid Statens uppfostringsanstalt å Bona. Västra Ny socken. GUSTAF BIRGER PAUL HALLDÉN 
Bona, Kailsby. Född 6 nov. 1898 i Eskilstuna. l:ste förman vid skrädderiet, Statens uppfostringsanstalt å Bona. 
Västra Ny socken. VERNER von HEIDENSTAM Övralid, Nykyrka. Född 6 juli 1859 i Hammars socken, Nä- 
rike. Fil. hedersdoktor. Författare. Godsägare. En av de 18 i Sv. Akademien. Västra Ny socken. — 564 — 
HENNING SEVERIN JOHANSSON Kalvsjö, Medevi. Född 27 mars 1899 i Tived, Skaraborgs län. 

Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., folkskolestyr., tax.-nämnden och nykterhetsnämnden, ordf. i 
hushållningskretsen för Västra Ny socken. Västra Ny socken. GOTTFRID KARLSSON Ryd, Nykyrka. Född 1 
dec. 1891 i Godegård. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., folkskolestyr., valnämnden och tax.-nämnden, styr.-led. 
i Västra Ny Sparbank. Västra Ny socken. SETH KARLSSON Nykyrka. Född 30 maj 1876 i Motala landsförsam- 
ng. Kyrkovaktmästare. Västra Ny socken. BERNH. LINDE Bona, Kailsby. Född 29 aug. 1894 i Valbo 
församling, Gävleborgs län. Yrkes lärare. Förman vid Statens uppfostringsanstalt å Bona. Led. av kom.-fullm. 
och folkskolestyr. Västra Ny socken.ELSA LINDE f. ERIKSSON Bona, Karlsby. Född 25 maj 1894 i Motala 
landsförsamling, Östergötlands län. Fru. Led. av fattigvårdsstyrelsen. Västra Ny socken. ÅKE OLOFSSON 
Medevi. Född 26 april 1890 i Motala landsförsamling. Folkskollärare. Tillsyningslärarc för Västra Ny 
skoldistrikt. Kyrkovärd, led. av kom.-fullm. och barnavårdsnämnden, lärarekårens representant i folkskolestyr.. 
skol- och kyrkokassör, ordf. i styr. för A.-B. Lemunda Sandstensbrott. Västra Ny socken. TORSTEN 
PALMGREN Nykyrka. Född 20 febr. 1902 i Kvarsebo socken. Östergötlands län. Organist. Folkskollärare. Ordf. 
i fattigvårdsstyr, och pensionsnämnden, led. och v. ordf. i skolstyr., bibliotekarie. Västra Ny socken. GUSTAF 
PETTERSSON Nykyrka. Född 23 maj 1874 i Varv. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., ordf. i 
barnavårdsnämnden och brandstodskommittén, skif-tesgodeman. Västra Ny socken. — 566 —TH. 
PETTERSSON Klastoip, Nykyrka. Född 25 jan. 1885 i Västra Ny. Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr, och 
tax.-nämnden, v. ordf. i Hults missionsförening, ordf. i Nykyrka Blåbandsförening och V. Ny Fruktodlare förening, styr.-led. i Östergötlands läns Fruktodlareförbund. Västra Ny socken. ALRIK STARK 
Medevi. Född 12 nov. 1902 i Västra Ny. Byggmästare. Led. av kom.-fullm. och tax.-nämnden. Västra Ny 
socken. KARL STARK Medevi. Född 20 sept. 1877 i Västra Ny. Byggmästare. Led. av kom.-fullm., 
fattigvårdsstyr, och folkskolestyr. Västra Ny socken. NILS GUSTAF EMANUEL SVAF1LE Bona, Karlsby. 

Född 27 maj 1893 i Spånga, Stockholms län. l:ste förman vid statens uppfostringsanstalt å Bona. Fanjunkare i 
Trängens reserv. Ordf. i kom.-fullm. och hälsovårdsnämnden, led. av kom.-nämnden, led. av Sveriges 
Fång vårds m.-förbunds överstyrelse. Västra Ny socken. — 56V —ERNST ALBERT TOLF Bona, Karlsby. Född 
29 nov. 1878 i Vallerstad. l:ste förman vid Statens uppfostringsanstalt å Bona sjukavdelning. Västra Ny socken. 
CARL VÄRN Lindtoip, Nykyrka. Född 11 dec. 1871 i Varvs socken. Skomakare. Led. av kom.-fullm., kom.- 
nämnden, hälsovårdsnämnden och folkskolestyr. Västra Ny socken. CARL OTTO WATZ Bona, Karlsby. Född 
28 sept. 1877 i Godegård. Kamrer vid Statens uppfostringsanstalt å Bona. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., 
nyk-terhetsnämiiden och hälsovårdsnämnden. Västra Ny socken. CARL OF1LANDER Bona, Karlsby. Född 1 jan. 
1879 i Örtomta, Östergötlands län. Uppsyningsman vid Statens uppfostringsanstalt å Bona. Västra Ny socken. — 
568 —OSCAR ANDERSON Sjökumla, Motala. Född 16 nov. 1890 i Asks socken. Lantbrukare. F. d. 
lantbruksinspektor. Led. av kom.-fullm. i Västra Stenby, led. av kyrkorådet, ordf. i lokalavd. av R. L. F. Västra 
Stenby socken. 

ALLAN ELOF ANDERSSON Grepstad, Varv. Född 27 aug. 1903 i Rogberga, Jönköpings län. Fabrikör. Inneh, 
av Tranberga Torvströfabrik. Västra Stenby socken. 

KARL ANDERSSON Söräng, Fågelsta. Född 10 febr. 1884 i Motala. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, led. 
av kom.-fullm., kyrkorådet och folkskolestyr. Västra Stenby socken. 

MARGARETA (GRETA) RRÖTTF1NG V. Stenby, Fågelsta. Född 13 juli 1897 i Stockholm. Sjuksköterska. 
Föreståndarinna vid ålderdomshemmet. Västra Stenby socken. 

GUSTAF F1UGO CARLSSON Örvad, Fågelsta. Född 23 april 1886 i Blackstad. Gods-ägare. Nämndeman. 

Ordif. och kassör i Flagebyhöga och V. Stenby Sparbank, ordf. i V. Stenby hushållningskrets, led. av bo- 
ställsnämnden, godeman, v. ordf. i kom.-nämnden, led. av kom.-fullm. Västra Stenby socken. ARVID EEK 
Skeppstad, Motala. Född 31 juli 1881 i Fivelstad. Handlande. Led. av kom.-fullm., revisor av kommunens 
räkenskaper. Västra Stenby socken. JOHAN EDVARD JOHANSSON Nyckelby, Fågelsta. Född 10 juni 1876 i 
Västra Stenby. Lantbrukare. Kyrkovärd, ordf. i pensionsnämnden. Västra Stenby socken. DAVID KARLSSON 
Fågelsta. Född 20 mars 1877 i Veta. Kantor. V. ordf. i skolstyr. och barnavårdsnämnden, kassör i kyrkorådet och 
skolstyr., ordf. i brandstodskom., överförmyndare. Västra Stenby socken. — 570 —GUSTAF KARLSSON 
Lårstad, Fågelsta. Född 23 okt. 1884 i Västra Stenby. Lantbrukare. Led. av kyrkorådet. Västra Stenby socken. 
JOSEF LANDBERG Fågelsta. Född 24 juli 1877 i Motala. Trädgårdsmästare. Inneh, av Fågelsta Plantskola. 
Västra Stenby socken. LARS LARSSON Nyckelby, Motala. Född 26 juli 1895 i Västra Stenby. Lantbrukare. 
Ordf. i kom.-fullm., kom.-stämman och fattigvårdsstyr., led. av kom.-nämnden och barnavårdsnämnden, 
Riksförsäkringsanstaltens ombud. Västra Stenby socken. — 571 —OSKAR PETTERSSON Lår stad, Fågelsta. 
Född 17 febr. 1877 i Väderstad. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. i kyrkostämman, led. i styr. för Hagebyhöga 
och Västra Stenby socknars sparbank, led. av Vinner-stads och Västra Stenby boställsnämnd, led. av 
folkskolestyr. Västra Stenby socken. TORSTEN PHILIPSSON Fågelsta Storgård, Fågelsta. Född 21 mars 1897 i 
Västra Stenby. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, fattigvårdsstyr., folkskolestyr, o. 
barnavårdsnämnden, v. ordf. i kom.-stämman. Västra Stenby socken. — 572 — BANKEKINDS HÄRAD 
EDVIN ANDERSSON Askeby Norrgård, Askeby. Född 24 febr. 1883 i Askeby. Lantbrukare. Ordf. i kom.- 
fullm., fattigv.-styr., bar-nav.-nämnden, valnämnden och i Askeby Handelsförening, v. ordf. och led. i pens.- 
nämnden, led. av kom.-nämnden, skolstyr. och kyrkorådet, v. ordf. o. kassör i Askeby m. fi. s:rs polisdistr., 
godeman vid lantmä-teriförrättn., led. av boställsnämnden, huvudman i Bankekinds härads Sparbank. Askeby 
socken. ARVID YNGVE ANDERS GEEDIGH Askeby. Född 21 sept. 1907 i Grebo, Östergötlands län. 

Polisman i Askeby m. fi. socknars polisdistrikt. Barnavårdsman, led. av fattigvårdsstyr., tillhör styr. för föreningen inom Östergötlands Polis- och Fjärdingsman. Ombud för Försäkringsbolaget Flol-mia, Stockholm. 
Askeby socken. — 573 —KNUT ENGBERG Askeby. Född 4 febr. 1808 i V. Flarg. Folkskollärare. Kantor. Led. 
av kom.-fullm., skol-styr. och barnavårdsnämnden, ordf. i biblioteksstyr., skolkassor, griftegårdsförestån-dare. 
Askeby socken. ALBIN GUSTAFSON Askeby. Född 14 juni 1886 i Rappestads socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Kyrko- värd, led. av kyrko- och skolrådet samt kom.-fullm., led. av Askeby brandstodskom. 

Askeby socken. EMIL A. LUNDIN Askeby. Född 22 juli 1909 i Askeby. H an del s trädg å rds m äs ta re. Askeby 
Handelsträdgård. Verksam inom frälsningsarmens ungdomsarbete i Linköping. Askeby socken. OSKAR EMIL 
LUNDÉN Askeby. Född 4 dec. 1875 i Askeby. Byggnadssnickare. Led. av kom.-fullmäktige. Askeby socken. — 
574 —AXEL NYMAN Strömslund j Askeby. Född 20 mars 1896 i Vists socken. Täck-dikningsförman hos 
Östergötlands läns hushållningssällskap. Led. av kom.-nämnden och kom.-fullm. samt tax.-nämnden, ordf. i 
Byggnadsföreningen Frihet, u. p. a., Askeby. Askeby socken. PETRUS F1JALMAR PETTERSSON Juby 
Östergård, Askeby. Född 3 sept. 1872 i Askeby. Lantbrukare. V. ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman, led. 
av kom.-fullm., skolstyr. och kyrkorådet. Askeby socken. ALGOT SAMUELSON öjeby, Ringas. Född 18 jan. 
1887 i Vists socken. Hemmansägare. Överförmyndare. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., tax.-nämnden och 
valnämnden, styr.-led. i Örtomta jordbrukskassa och R. L. F., revisor i kyrko-, pastorats- och hostälIskassorna. 
Askeby socken. EINAR SAMUELSSON Lilla Greby, Askeby. Född 6 dec. 1892 i Vists socken. Hemmansägare. 
Led. av kom.-fullm., skolstyr. och tax.-nämnden. Ombud för Skandinaviska Kreaturförsäkr.-bolaget, Stockholm. 
Askeby socken. — 575J. ALB. SAMUELSON Juby, Askeby. Född 24 okt. 1889 i Hogstad. Hemmansägare. V. 
ordf. i kom.-fullm. och kom.-nämnden, led. av kyrkorådet och skolstyr., v. ordf. för Askeby Handelsförening, 
styr.-led. i Bankekinds härads Sparbank, lantbruksombud i länets hushålln.-sällskap, sockenombud för Östergötl. 
Andelsslakteri-fören., led. av fullm. i Mjölkcentralen. Askeby socken. ERNST WICKIUS Askeby. Född 12 dec. 
1884 i Vreta Kloster, Östergötlands län. Järnvägs- och poststations-föreståndare i Askeby. Askeby socken. 
ALFRED WASTESON Stämna, Askeby. Född 19 juli 1875 i Kaga. Nämndeman. Ordf. i kom.-nämnden, kom.- 
stämman och pensionsnämnden, v. ordf. i kyrkorådet, skolstyr., fattigv.-styr. och barnav.-nämnden, kyrkovärd, 
ägodelningsrättsnämnde-man, ordf. i hushållskretsen, godemaii vid lantmäteriförrättningar, v. ordf. i 
valnämnden, styr.-led. i kommunalförbundet, Askeby socken. A. ANDERSSON Karlcbo. Bankekind. Född 3 
nov. 1874 i Kisa socken. Lantbrukare. Överförmyndare för Bankekinds socken, ordf. i socknens brandstodskom.. 
led. av kom.-fullm., kyrkorådet, skolstyr., pensionsnämnden, fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, styr.-led. i 
Bankekinds jordbrukskassa. Bankekinds socken. — 576 —HARALD SVEN VALDEMAR ANDERSSON 
Hagliden, Bankekind. Född 18 april 1901 i Borgs socken. Köpman. Inneh, av firma H. Anderssons Speceri- & 
Diverseaffär. Bankekinds socken. WILHELM ANDERSSON Rosenlund, Bankekind. Född 25 aug. 1889 i 
Bankekind. Vägvakt. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., fattigvårdsstyr., pensionsnämnden, valnämnden och 
barnavårdsnämnden, v. ordf. i Bankekinds erkända sjukkassa, led. av kommunalförbundet, ordf. i avd. 113 av 
Väg- & Vattenbyggnadsarb.-förbundet, ordf. i byggnadsföreningen Centtum u. p. a., Bankekind, led. av 
Östergötlands läns arbetsförmedlings styrelse, mångårig ordf. inom Bankekinds arbetarekommun, f. d. 
landstingsman. Bankekinds socken. LILLY AUGUSTSON Bankekind. Född 23 april 1898 i Askers socken, 
Örebro län. Fröken. Distriktsbarnmorska. Led. av fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden. Bankekinds socken. 
ALLAN AXELING Gravstens skola, Bankekind. Född 15 dec. 1898 i Landeryds socken, Östergötlands län. 
Folkskollärare. Ordf. i valnämnden, v. ordf. i barnavårdsnämnden, led. av pensionsnämnden, ordf. i styr. för 
Bankekinds erk. sjukkassa. Bankekinds socken. — 577 — 37ERNST BJÖRKLUND Fillinge, Bankekind. Född 
5 mars 1882 i Gårdeby, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr., v. ordf. i kom.-fullm., led. av 
kom.-nämnden och valnämnden, kamrer i Bankekinds Jordbrukskassa, sockenombud vid vägstämmor för 
Bankekinds härad. Bankekinds socken. ANNA DANIELSSON Erikstad, Bankekind. Född 25 juli 1885 i Nykils 
socken. Fru. Revisor för moderata kvinnoföreningen, led. av Röda Korset. Bankekinds socken. DAVID 
HENNING DANIELSSON Bankekind. Född 17 mars 1883 i Tuna socken, Kalmar län. Godsägare. Ägare till 
Erikstads gård. Led. av kyrkorådet, ordf. i Banke-kinds hush.-krets, huvudman och revisor i Bankekinds härads 
Sparbank, revisor för Bankekinds skolkassa. Bankekinds socken. EVERT DOLONIUS Ekbacken, Bankekind. 
Född 20 sept. 1903 i Åtvids församling. l:ste vägmästarc i Bankekinds vägdistrikt. Innehar ett flertal kom. och andra off. uppdrag. Bankekinds socken. — 578 —MARGARETA POLONIUS f. BRATT Ekbacken, Bankekind. 
Född 13 dec. 1904 i Nors församling, Värmlands län. Fru. Styr.-led. för Bankekinds norra krets av Svenska Röda 
Korset och kassaförvaltare i Bankekinds härads moderata kvinnoförening. Bankekinds socken. ALBIN 
EKDAHL Bänka, Bankekind. Född 5 jan. 1882 i Bankekind. Lantbrukare. Landstingsman. Ordf. i Bankekinds 
härads Sparbank, ordf. i kom.-fullm., kom.-stämman och kom.-nämnden, v. ordf. i skolstyr. och valnämnden, 
led. av kyrkorådet, kyrkovärd, godeman vid lantmäteri-förrättningar. Bankekinds socken. GUSTAF 
GUSTAFSSON Fillinge, Bankekind. Född 13 febr. 1914 i Bankekind. Köpman. Trävaruhandlare. Bankekinds 
socken. VALTER GUSTAFSSON Fillinge Storgård, Bankekind. Född 17 maj 1'915 i Bankekinds socken, 
Östergötlands län. Köpman. Firma Fillinge Speceri- & Diverseaffär, Fillinge. Bankekinds socken. — 579 —•"* 
••&*.. HUGO GUSTAVSSON Sinnerstad, Bankekind. Född 1 aug. 1899 i Horns socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Ägare av Sinnerstad. Styr.-led. i Bankekinds Jordbrukskassa. Bankekinds socken. RAGNAR 
HENRIKSSON Björkhamra, Bankekind. Född 27 mars 1911 i Landeryds socken. Byggmästare. Bedriver 
byggnads- och sågverksrörelse. Bankekinds socken. IDA CHRISTINA HOLLERTZ Slättbacka, Bankekind. 

Född 7 juli 1874 i Degersnäs, Ukna socken, Kalmar län. Fröken. F. d. distrikts-barnmorska i Bankekindis 
distrikt. Led. och sockenombud för Bankekinds härads moderata kvinnoförening. Bankekinds socken. KARL 
JOHANSSON Billinge, Bankekind. Född 11 juli 1887 i Skeda socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., 
kyrkorådet, skolstyr. och brandstodskom., ordf. i Bankekinds Jordbrukskassa och i R. L. F:s lo-kalavd. för 
Bankekind, styr.-led. i Linköpings ortsförbund av R. L. F. Bankekinds socken. — 580 -P. V. JOHNSSON 
Linneberga, Vårdsberg. Född 19 nov. 1878 i Risinge socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av 
kom.-nämnden, kom.-fullm., kyrkorådet, skolstyr. och. pensionsnämnden. Bankekinds socken. GUSTAF 
KLAESSON Gravsten, Bankekind. Född 28 maj 1885 i Törnevalla socken. Lantbrukare. Arrendator av 
Gravstens huvudgård. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i R. L. F. för Bankekinds lokalavd., styr.-led. i Björsäters 
hingstfören. Tidigare verksam som inspektor å Billesholms Kungsgård och Arups gård, Malmöhus län, samt å 
Toips Säteri, Södermanland. Bankekinds socken. OLOF NILSSON Fillinge, Bankekind. Född 20 sept. 1905 i 
Malexanders socken. Köpman. Anst. hos firma Bröderna Gustafsson. Bankekinds socken. TURE TURESSON 
Fillinge, Bankekind. Född 5 okt. 1884 i Västra Ed.- Köpman. Inneh, av speceri-, järn- och manufakturaffär i 
Fillinge. Auktionist. Revisor i fattigvårds- och kom.-kassorna, f. d. mångårig ordf. i valnämnden. Bankekinds 
socken. — 581 —GUNNAR ANDERSSON Björsäter. Född 26 okt. 1888 i Linköping. Bagaremästare. 

Björsäters socken. HILDING BERGGREN Björsäter. Född 20 okt. 1890 i Tillberga, Västmanlands län. 
Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman, kyrkorådet, skolstyr. och barnavårdsnämnden samt Björsäters-Yxnerums 
pastoratstämma. Björsäters socken. 

CARL ESKILSSON Blidsäter, Björsäter. Född 30 juli 1906 i Björsäter. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. och 
kom.-nämnden, ordf. i arbetslö>shetskom. Björsäters socken. JOHAN KARLSSON Björsäter. Född 24 aug. 

1888 i Husby Långhundra. Upp,sala län. Mejeri föreståndare för M. G., Björsäter. Revisor i Björsäters kommun. 
Björsäters socken. — 582 —CARL LARSSON Milhem, Björsäter. Född 22 febr. 1884 i Hammar, Örebro län. 
Byggmästare. V. ordf. i kom.-nämn-den, led. av kyrkorådet och fattig vårdsstyr., kassör i Björsäters erkända 
sjukkassa. Björsäters socken. UNO LUNDH Frängsbo, Bersbo. Född 14 mars 1905 i Linköping. Folkskollärare. 
V. ordf. i kom.-fullm'., skolstyrelsen och pensionsnämnden, skolkassor, led. av barnavårdsnämnden. Björsäters 
socken. ERIK NILSSON Björsäter. Född 12 sept. 1909 i Björsäter, Östergötlands län. Kvarnägare. Björsäters 
socken. KARL NILSSON Tegetsäter, Björsäter. Född 24 mars 1904 i Björsäter. Ordf. i fattigvårdsstyr., led. av 
kyrkorådet. Björsäters socken. — 583 —ALBERT PETTERSSON Vills jo, Björsäter. mm Född 20 febr. 1878 i 
östra Skrukeby, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, kyrkovärd, v. ordf. i kyrkostämman, led. 
av kom.-fullm. Björsäters socken. VALBORG SVANBORG Björsäter. Född 27 mars 1903 i Byske, 
Västerbottens län. Föreståndarinna för Björsäters ålderdomshem. Björsäters socken. HJALMAR WALLBERG 
Björsäter. Född 11 aug. 1879 i Bankekind, Östergötlands län. Stationsföreståndare. Led. av kom.-fullm. och 
taxeringsnämnden. Björsäters socken. MARTIN ÖSTBERG Björsäter. Född 9 dec. 1884 i Söderköping. Kantor. 
Ordf. i kom.-stämman och kom.-fullm., led. av kom.-nämnden, överförmyndare, huvudman i Bankekinds härads 
Sparbank. Björsäters socken. — 584 —ALBERT ALLARD Rödsten, Grebo. Född 14 juni 189-2 i Grebo. Lantbrukare. Ordf. i fattigvård&styr. och valnämnden, v. ordf. i kom.-fullm. och barnavårdsnämnden, ordf. i 
Grebo-Värna hushållningskrets, hushållningssällskapets ombud i Grebo. Grebo socken. CARL GUSTAF 
ANDERSSON Prästgården, Grebo. Född 9 juni 1874 i Grebo. Lantbrukare. Arrendator av Grebo prästgård. 
Grebo socken. AXEL BÄCKSTRÖM Grebo. Född 1 jan. 1870 i Grebo. Fabrikör. Inneh, av ismides- och 
verkstadisrörelse i Sand, Grebo. Fed. av pensionsnämnden och tax.-nämnden, styr.-led. i Grebo hushållsförening, 
tidigare tillhört kom.-fullm. och kom.-nämnden, f. d. överförmyndare. Grebo socken. NIFS BÄCKSTRÖM 
Grebo. Född 2 okt. 1901 i Grebo. Omnibusägare. Linjerna Grebo-Linköping, Varna-Linköping och Grebo- 
Åtvidaberg. Led. av kom.-f ullmäktige. Grebo socken. 585 —MAJA JOHANSON Klockargården, Grebo, Född 
24 mar s 1895 i Grebo. Fröken. Föreståndare å Grebo poststation. Grebo socken. NIFS GOTTFRID 
JOHANSSON Grebo. Född 25 sept. 1863 i Grebo. F. d. lantbrukare. Kyrkovärd, Led. av kyrkorådet, 
barnavårdsman för Grebo, f. d. mångårig led. i olika nämnder. Grebo socken. KARL ARON VALFRID 
KARFSSON Grebo. Född 1 juli 1867 i Veta, Östergötlands län. Kontraktsprost o. kyrkoherde. L. V. O. Ordf. i 
kyrkorådet, skolstyr. och kyrkostämman. Grebo socken. OSCAR PERSSON Redinge, Bankekind. Född 22 juni 
1875 i Nora landsförsamling. Handlande. Inneh, av Redinge Speceri- och Diversehandel. Fed. av kom.-fullm., 
ordf. i dir. för Grebo-Värna ålderdomshem, led. av skolstyr., revisor för kyrkans räkenskaper. Grebo socken. — 
586 —OLGA SVENSSON Grebo. Född 13 maj 1902 i Kättilstad, Östergötlands län. Fröken. Föreståndarinna för 
Grebo-Värna ålderdomshem. Grebo socken. SVEN KARF ROBERT WIDÉN Grebo. Född 12 febr. 1895 i Kaga. 
Kantor och folkskollärare. Ordf. i kom.-fullm. och kom.-stämman, v. ordf. i kyrkostämman och skolstyr., v. ordf. 
och kassör i Grebo erk. lokalsjukkassa, överförmyndare, ordf. i Grebo kristliga ungdomsförening. Grebo socken. 
BÖRJE ANDERSSON Vårdsberg. Född 5 jan. 1903 i Östra Tollstad, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av 
Vårdsbergs Speceri- & Diverseaffär - . Vårdsbergs socken. CARF S. ANDERSSON Vårdsbergs gård, Vårdsberg. 
Född 11 mars 1889 i Fivelstad, Östergötlands län. Fantbrukare. Ägare av Vårdsbergs gård. Vårdsbergs socken. 

— 587 —FARMAN ANDERSSON Viskeryd, Vårdsberg. Född 27 juni 1882 i Ödeshög. Fantbrukare. Led. av 
kom.-nämnden, valnämnden och skogskommittén. Vårdsbergs socken. JONAS ANDERSSON Degeryd, 
Vårdsberg. Född 29 mars 1893 i Örtomta. Fantbrukare. Fed. av kommunalnämnden, tax.-nämnden och 
skogskom. Vårdsbergs socken. OSKAR VAFENTIN BOHMAN Vårdsberg. Född 22 febr. 1890 i Åtvid. 
Skräddaremästare. Inneh, av skrädderifirman V. Bohman. Fed. av kyrko- och skolrådet, griftegårdsnämnden och 
pensionsnämnden, styr.-led. i Vårdsbergs erkända sjukkassa och i Bankekinds norra krets av Sv. Röda Korset. 
Vårdsbergs socken. SIGRID BOHMAN Vårdsberg. Född 4 sept. 1895 i Åtvid. Fröken. Föreståndarinna för 
Vårdsbergs ålderdomshem. Vårdsbergs socken. — 588 —HENNING JONSSON Metsjö, Vårdsberg. Född 10 
dec. 1882 i Vreta Kloster. Fantbrukare. Fed. av kyrko- och skolrådet och dess kassör, ordf. i barnavårdsnämnden 
och griftegårdsnämnden, kyrkovärd. Vårdsbergs socken. KARF FREDRIK JOHANSSON Boo, Vårdsberg. Född 
1 aug. 1900 i Vårdsberg. Fantbrukare. Led. av kyrko- och skolrådet samt valnämnden, revisor i kommunens och 
fattigvårdsstyr, kassor, revisor i Vårdsbergs erkända sjukkassa. Vårdsbergs socken. 

AXEL KLEIST Metsjö, Vårdsberg. Född 9 aug. 1884 i Slaka. Fantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr., v. ordf. i 
kom.-nämnden, led. av barnav.-nämnden, tax.-nämnden och valnämnden, revisor i kyrko-och skolkassorna, ordf. 
i Vårdsbergs erk. sjukkassa. Vårdsbergs socken. NIFS ADOFF KOCH Ringatoip, Linköping. Född 31 juli 1912 
i Ringatoip, Vårds-berg. Underlöjtnant i Kungl. Fivgrenad-järregitets reserv. Ordf. i egnahemsnämnden i 
Vårdsberg. Vårdsbergs socken. — 589 —STEN FARSSON Vettestad, Vårdsberg. Född 14 febr. 1891 i Grebo. 
Fantbrukare. Fed. av kyrko- och skolrådet. Vårdsbergs socken. GUSTAF FINDBORG Jeppestad, Vårdsberg. 
Född 14 maj 1897 i Bankekind. Fantbrukare. Fed. av kom.-nämnden och tax.-nämnden, föredr. led. i 
hälsovårdsnämnden, vägstämmoombud för Vårdsberg, ombud för Askeby m. flera socknars polisdirektion. 
Vårdsbergs socken. HUGO W.-LÖRD Venersborg, Vårdsberg. Född 8 maj 1899 i Skeda socken, Östergötlands 
län. Köpman. Inneh, av firma Hugo Fords Speceri- & Diverseaffär. Styr.-led. av J. U. F. i Vårdsberg. Vårdsbergs 
socken. NIFS PETERSSON Metsjö, Vårdsberg. Född 19 maj 1890 i Vårdsberg. Fantbrukare. Ordf. i kom.- 
nämnden, v. ordf. i kom.-stämman, led. av brandstodskom A mitten. " Vårdsbergs socken. — 590 —JOSEF 
SVENSSON Rogestad, Hjulsbro. Född 22 dec. 1884 i Rönö. Fantbrukare. Nämndeman. Ordf. i kom.-stämman, 
kyrko-värd, v. ordf. i skolrådet, huvudman i Finköpings Sparbank, led. av boställsnämn-den. Vårdsbergs socken. GUSTAF ANDERSSON Värna, Linköping. Född 23 april 1901 i Nykil, Östergötlands län. Handlande. Värna 
socken. HILDING KINDSTRAND Bersbo. Född 15 sept. 1908 i Värna socken. Handelsföreståndare. Värna 
socken. ROBERT LARSSON Värna N Orrgård, Linköping. Född 7 maj 1893 i Askeby, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Arrendator å Värna Norrgård. Kyrkovärd, kronoombud i tax.-nämnden. Värna socken. — 591 — 
MARIA LUNDGREN Värna, Linköping. Född 26 april 1885 i Östra Ryd, Östergötlands län. Småskollärarinna. 
Led. av barnavårdsnämnden, suppl, i skolstyr. och fattigvårdsstyr. Värna socken. HUGO PETTERSON 
Laxgården, Värna, Linköping. Född 6 juli 1883 i Grebo, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator å 
Laxgården. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, kassör för kommun och skola. Värna socken. THURE 
SVANTESON Värna, Linköping. Född 9 mars 1879 i Värna. Nämndeman. Skiftesgodeman. Ordf. i kom.-nämn¬ 
den, överförmyndare, led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och skolstyr., ordf. i pensionsnämnden och 
brandstodskommittén. Värna socken. ELOF ÅBERG Värna, Bankekind. Född 30 maj 1883 i Gryt, Östergötlands 
län. Patron. Värna nocken. — 592LENA ÖHLIN Bersbo. Född 14 sept. 1906 i Hammars församling, Örebro län. 
Småskollärarinna. Värna socken. 

SVEN V. ÖHLIN Bersbo. Född 21 juni 1905 i Linköping. Folkskollärare. Led. av pensionsnämnden, tax.- 
nämnden och biblioteksstyr., ordf. i Värna erk. sjukkassa. Värna socken. 

THURE ÖHLUND Bersbo. Född 11 maj 1876 i Västervik. Stationsföreståndare. Värna socken. 

ERIC GÖRAN DOUGLAS ADELSWÄRD Adelsnäs, Åtvidaberg. Född 16 nov. 1909 i Åtvidaberg. Friherre. 
Inneh. av Baronict Adelswärd. Åtvids socken. ALGOT ANDERSON Åtvidaberg. Född 29 april 1894 i Åtvids 
socken. Verkstadsägare. Inneh, av Algot Andersons Autoverkstad och Bilskola. Medlem av Åtvidabergs 
Hantverksförening. Åtvids socken. ERIK ANDERSON Åtvidaberg. Född 26 sept. 1906 i Åtvidaberg. Köpman. 
Inneh, av firma Axel Rooth & G:o. V. ordf. i Åtvidabergs med omnejd Köpmannaförening. Åtvids socken. 
THOR ANDERSON Åtvidaberg. Född 12 mars 1888 i Tidersrum. Disponent för Åtvidabergs Bryggeri A.-B. 
Åtvids socken. DAGMAR ANDERSSON Åtvidaberg. Född 6 nov. 1888 i Norra Råda, Värmlands län. Fru. Led. 
av kom.-fullm., municipalfullm. och barnavårdsnämnden. Åtvids socken. — 594ERIC P.-ANDERSSON 
Åtvidaberg. Född 14 juni 1887 i Stockholm. Fo lk skollärare. Led. av kom.-fullm., municipal-fullm. och 
kyrkofullm. Åtvids socken. ERIK ALBIN ANDERSSON Stenhusvägen, Åtvidaberg. Född 11 febr. 1876 i 
Locknevi, Kalmar län. Modellsnickare. Kyrkovärd och kyrkofullm., led. av kom.-fullm. och municipal-fullm. 
Åtvids socken. MALOTS ANDERSSON Åtvidaberg. Född 29 mars 1878 i Dalhem, Kalmar län. Köpman. 
Medlem av Åtvidabergs m. omnejd Köpmannaförening, föreståndare för Skogsvår dsstyris Fröklängningsanstalt, 
v. ordf. i Åtvids sockens brandstodskom. Åtvids socken. ROLF EoRIK ANNERÉN Åtvidaberg. Född 17 dec. 
1901 i Grythyttehed, Örebro län. Ingenjör. Verkstadschef vid A.-B. Facit, Åtvidaberg. Ordf. i Åtvidabergs 
Fotbollsförening. Åtvids socken. — 595 —ARVID ARNWALD Åtvidaberg. Född 9 jan. 1900 i Söderköping. 
Kamrer vid A.-B. Åtvidabergs Spårväxlar och Signalfabrik. Åtvids socken. AXEL NIGANOR ARVIDSSON 
Åtvidaberg. Född 19 nov. 1878 i Drothem. Sparbanks-kamrer och istyr.-led. i Ranke ki nds Härads Sp.arbank. 
Revisor i Åtvids kommuns, mu-nicipalsamhällets och kyrkans räkenskaper, revisor i Åtvids sockens 
arbetslöshetskom. och i Åtvids sockens erkända sjukkassa. Åtvids socken. AXEL ASGHILLES Åtvidaberg. 
Född 9 maj 1883 i Åtvids socken. A Brandchef. Åtvids socken. ERNST THEODOR ASKLÖV Åtvidaberg. Född 
17 juli 1885 i Björsäter. Fjärdingsman. Led. av municipalnämnden, mu-nicipalfullm. och kom.-fullm., 
föreståndare för arbetsförmedlingen. Åtvids socken. — 596 —EGRONo BERG Utsikten, Åtvidaberg. Född 11 
sept. 1904 i Åtvidaberg. Skräddaremästare. Led. av kom.-fullmäktige. Åtvids socken. ASTA BERGGREN 
Åtvidaberg. Född 9 sept. 1888 i Nås socken, Dalarna. Föreståndarinna vid Adelswärdska ålderdomshemmet. 
Åtvids socken. ERNST E. BERGMAN Åtvidaberg, Född 5 jan. 1879 i Norrköping. Målarmästare. Firma E. E. 
Bergman, Åtvidaberg, måleri och billackering. Medlem av Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. 
ERIGo BERGSTRÖM ÅtvidabergN Född 30 okt. 1878 i Åtvid. Köpman. Inneh, av firma Eric Bergströms 
Herreki-pering & Herrkonfektion. Sekr. i Åtvidabergs m-ed omnejd Köpmannaförening. Åtvids socken. — 597 
—GÖSTA BJÖRNDAL Åtvidaberg. Född 16 juni 1900 i Kvistbro, Örebro län. Forstmästare. Skogsförvaltare vid Baroniet Adelswärd. Åtvids socken. J.oA. BRAGE Åtvidaberg. Född 3 juli 1873 i Åtvid. Filialföreståndare 
för Linköpings Utminuterings- & Ut-skänkningsbolag. Filialen i Åtvidaberg. Tjänstgjort som kyrkovaktmästare 
sedan år 1921. Åtvids socken. CARL HUGO BRUNDIN Åtvidaberg. Född 11 okt. 1894 i Göteborg. Municipal- 
läkare. Sjukstugeläkare. Ordf. i hälsovårdsnämnden, ordf. i styr. för kom. mellanskolan. Åtvids socken. ERIC 
BÄCKMAN Åtvidaberg. Född 3 dec. 1888 i Västra Ryd. Trädgårdsassistent. Lärare vid Adelsnäs 
Trädgårdsskola. Ordf. i Adelsnäsförbundet och i Åtvids Fruktodlareförening, led. av fastighetsnämnden, istyr.- 
led. i Östergötlands Fruktcentral. Åtvids socken. — 598 —ADOLF WALDEMAR GARLSTRÖM Åtvidaberg. 
Född 15 febr. 1865 i Åtvids socken. Direktör. Verksam i Baroniet Adelswärd under 63 år. Ordf. i Åtvidabergs 
Kvarn A.-B., ordf. i Åtvidabergs kommunala Byggnadsaktiebolag, v. ordf. i pensionsnämnden, led. av 
municipalfullm., led. i styr. för Östgöta Stadshypoteksförening, led. av Östgöta Bostadskreditförening, 
huvudman i Bankekinds härads Sparbank, led. av kom.-nämnden. R. V. O. i kl., Kungl. Sällskapet Pro Patrias 
stora guldmedalj. Åtvids socken. ARNEo GARLSTRÖM Åtvidaberg. Född 16 okt. 1907 i Åtvidaberg. Kamrer 
hos Baroniet Adelswärd. Åtvids socken. ERNST DAHLGREN Åtvidaberg A Född 11 nov. 1878 i Åtvid. 

Snickare. Led. av folkskolestyr., fattigv.-styr., kom.-nämnden och valnämnden. Åtvids socken. OSSIAN 
DAHLMAN Åtvidaberg. Född 27 dec. 1865 i K ristdal a, Kalmar län. Järnhandlare. Inneh, av firma O. Dahlman 
& Gro. Led. av styr. för Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i Åtvidaberg, f. d. led. av kom.-fullm. och 
municipalfullm. Åtvids socken. — 599 —OLOF L:,SON DANILS Åtvidaberg. Född 22 jan. 1873 i Malung, 
Kopparbergs län. Agronom. Mejeriskoleförestån-dare. Led. av kom.-fullm., municipalfullm. och 
municipalnämnden, ordf. i municipal-stämman och fastighetsnämnden, kronoombud i tax.-nämnden, kyrkovärd, 
v. ordf. i Östergötlands läns Mejeriförbund. Åtvids socken. ROLF ALDUM DENCKER Åtvidaberg. Född 28 
aug. 1896 i Göteborg. Direktör i A.-B. Åtvidabergs Industrier. Åtvids socken. A.oH. EDGAR Åtvidaberg. Född 
8 okt. 1883' i Odensvi, Kalmar län. Byggmästare. Driver auktionsrörelse, egendoms- och fastighetsförsäljningar 
och trä-varuaffär. Åtvids socken. GEORGE EDGAR Åtvidaberg. Född 11 aug. 1908 i Åtvidaberg. Köpman. 
Färghandlare. Inneh, av Åtvidabergs Färg- & Kemikalieaffär. Tillhör Åtvidabergs med omnejd 
Köpmannaförening och Östergötlands Färghandlareförbund. Åtvids socken. — 600 —FRITZ EKHOLM 
Åtvidaberg. Född 29 april 1887 i Linköping. Folkskollärare. Ordf. i Åtvidabergs municipal-fullm. och 
municipalnämnd, landstingsman, v. ordf. i Åtvids kom.-fullm., ordf. i Åtvids kyrkofullm. Åtvids socken. EINAR 
EKSTRÖM Åtvidaberg. Född 27 juli 1892 i Östra Färnebo, Gävleborgs län. Fotograf. Inneh, av Ekströms Ateljé 
och Fotomagasin. Åtvids socken. GUSTAF EKSTRÖM Åtvidaberg. Född 15 juni 1890 i Norrköping. Kamrer 
vid Åtvidabergs Kvarn Aktiebolag. Åtvids socken. AXEL D. ELWING Åtvidaberg. Född 15 mars 1889 i 
Oppeby, Östergötlands län. Byggmästare. Åtvids socken. 601 —ELIS RAGNAR ENGSTRÖM Åtvidaberg. 

Född 17 aug. 1906 i Åtvidaberg. Handlande. Åtvids socken. 

GUNNAR ENGSTRÖM Åtxddaberg. Född 29 mars 1907 i Åtvidaberg. Kassör i A.-B. Åtvidabergs Industrier. 
Åtvids socken. 

CURT V. ENGSTRÖM Åtvidaberg. Född 23 dec. 1899 i Åtvid. Handlande och verkstadsägare. Firma F. V. 
Engström & Söner, Cykel- & Sportaffär, Åtvidaberg. Åtvids socken. 

JOHAN ELOF ERICSSON Åtvidaberg. Född 25 aug. 1887 i Trankils socken, Värmlands län. Disponent. Verkst. 
direktör för A.-B. Åtvidabergs Industrier. R. N. O., R. V. O. V. ordf. i municipalfullm., led. av kom.-fullm., ordf. 
i sjukstugedir., inspektor för kom. mellanskolan, led. av vägstyr., styr.-led. i Aerotransport, Munksjökoncernen 
m. fl. företag, v. ordf. i Sv. Träindustriförb., styr.-led. i Idrottsorg, överstyr., ordf. i Sv. Fotbollförb. Statsråd och 
chef för K. Handelsdepart. 1936. Åtvids socken. 

THORSTEN PAUL ERICSSON Åtvidaberg. Född 21 dec. .1894 i Trankils socken, Värmlands län. 

Överingenjör och tekn. direktör vid A.-B. Åtvidabergs Industrier. Utex. från Chalmers Tekn. Institut 1918. 

Åtvids socken. GUSTAF GABRIEL FALKENBERG Åtvidaberg. Född 20 april 1893 i Stockholm. Friherre. 
Disponent. Ryttmästare på övergångsstat vid K. Livregementet till häst, Disponent vid Baroniet Adelswärd. 
Verkst, dir - , vid Forsaströms m. fi. Kraft A.-B. Åtvids socken. ARNE GÖSTA VALFRID FREDENMARK Åtvidaberg. Född 18 juni 1896 i Skara. Landsfiskal. Jur. kand. Åtvids socken. FRANS FRITJOF FRÖDELL 
Åtvidaberg. Född 22 sept. 1883 i Karlskoga. Ingenjör. Disponent för A.-B. Nordiska Arma-turfahrikerna. Led. 
av municipalfullm., municipalnämnden, fastighetsnämnden och tax.-nämnden. Åtvids socken. - 603 —JULIUSo 
GABRIELSSON Åtvidaberg. Född 8 juni 1889 i Dagsbergs socken, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i 
Åtvidabergs Bokbinderi & Accidenstryckeri, Herrström & G:o. Åtvids socken. KARL JULIUS WILH. 

GKHRKE Åtvidaberg. Född 20 sept. 1893 i Liineburg. Snickare. Led. av municipalfullm. Åtvids socken. 
AMANDA GULLQVIST Åtvidaberg. Född 29 juni 1870 i Slätthögs socken, Kronobergs län. Fru. Åtvids socken. 
CARL JOHAN ENOCK GULLQVIST Åtvidaberg. Född 3 jan. 1864 i Åtvids socken. Urmakare. Inneh, av 
Urmakeri och Guld-smedsaffär. Åtvids socken. — 604 -OLGAoHASSELBERG Åtvidaberg. Född 5 juli 1881 i 
Stockholm. Bokhandlare. Åtvids socken. ADOFF HEDVALL Åtvidaberg. Född 6 nov. 1885 i Jumkil, Uppsala 
län. Överlärare. Led. av kom.-fullm. och kyrko-fullm., v. ordf. i styr. för kommunala mellanskolan, led. av 
folkskolestyr., överförmyndare. Åtvids socken. KARL FREDRIK HALFERSTRÖM Åtvidaberg. Född 14 april 
1868 i Uppsala. Kassör hos B aro ni et Adelswärd från 1886 och hos Förenade Industrier från 1907. Siffer- 
granskarc i Bankekinds Härads Sparbank, f. d. styr.-led. och huvudman därst., f. d. skolrådsled, och munic.- 
fullm., bryggerikon-trollombud. Inneh, av K. Patr. Sällskapets stora guldmedalj, Pro Patrias lilla guldmedalj, 
Brandstodsbol. Sveas guldmedalj. Åtvids socken. — 605 - GUSTAF HERRSTRÖM Åtvidaberg. Född 21 jan. 
1886 i Åtvid. Fabrikör. Inneh, av firma Gustaf Herrströms Bok-& Pappershandel samt Musikaffär. Delägare i 
Åtvidabergs Bokbinderi & Acci-denstryckeri, Herrström & G:o. Åtvids socken.RUDOFF HOLMQVIST 
Åtvidaberg. Född 25 maj 1887 i Åtvidaberg. Kamrer vid A.-B. Nordiska Armaturfabrikerna, Åtvidaberg. Åtvids 
socken. NILS HULTMAN Åtvidaberg. Född 9 sept. 1878 i Ramkvilla. Avd.-chef vid A.-B. Åtvidabergs 
Industrier. Åtvids socken. AXEL JOSEF HUFTQVIST Åtvidaberg. - Född 22 dec. 1879 i Eksjö. Kyrkoherde. 
Ordf. i kyrkorådet. Åtvids socken. SVEN AXELSSON HULTQVIST Åtvidaberg. Född 28 okt. 1909 i Lund. 
Pastoratsadjunkt, Åtvids socken. — 606 —ALBIN INGVALDSON Åtvidaberg. Född 12 sept. 1880 i 
Norrköping. Köpman. Inneh, av firma Albin Ingvaldsons Speceriaffär och Manufakturaffär. Led. i styr. för 
Östergötlands Ensk. Bank i Åtvidaberg, styr.-led. i Åtvidabergs med omnejd Köpmannaförening. Åtvids socken. 
A. LEONARD JACOBY Linköping. Född 18 juli 1899 i Stockholm. Försäljningschef i A.-B. Facit, Åtvidaberg. 
D H. S. 1922. Åtvids socken. SIMON JOHANSON Åtvidaberg. Född 4 mars 1879 i Kisa. Köpman. Manufaktur- 
& Herrekiperingsaffär. Åtvids socken. BROR GUST AVo KONRAD JOHANSSON Åtvidaberg. Född 5 juni 
1896 i Åtvids socken. Verkstadsägare. Delägare i Åtvidabergs Motor-reparaUonsverkstad. Kassör och styr.- 
medlem i Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. — 607 -CARL EMIL JOHANSSON Åtvidaberg. Född 
28 april 1879 i Gärdserum. Nämndeman. Led. av fattig vårdsstyr., kom.-nämnden, pensionsnämnden och 
taxeringsnämnden. Åtvids socken. ERIGo JOHANSSON Åtvidaberg. Född 10 juni 1886 i Rappestad. Kamrer 
vid A.-B. Åtvidabergs Industrier. Åtvids socken. ERIK JOHANSSON Åtvidaberg. Född 7 okt. 1894 i Åtvids 
socken. Fabrikör. Inneh; av Åtvidabergs Motorverkstad. Medlem i Åtvidabergs med omnejd Köpmannaförening 
och i Åtvidabergs Hantverksförening, revisor i Köpmannaföreningen. Åtvids socken. HUGO ROBERT 
JOHANSSON Åtvidaberg. Född 6 april 1889' i Kättilstad, Östergötlands län. Förste polisman. Åtvids socken. — 
608 —J. A. JOHANSSON Falla gård, Åtvidaberg. Född 4 aug. 1882 i Åtvids socken. Nämndeman. Ägare till 
Falla gård. Bedriver framstående hästavel. Led. av häradsrätten sedan 1932. Led. av kom.-nämnden och 
fattigvårdsstyr. Tidigare mångårig led. av tax.-nämnden och ordf. i hästuttag-ni ngsnämnden. Åtvids socken. 
JOHN JOHNSSON Forsaström, Åtvidaberg. Född 18 sept. 1890 i Gärdserum, Kalmar-län. Disponent för 
Åtvidabergs Kvarn A.-B. Ordf. i styr. för Östergötlands Ensk. Bank A.-B. i Åtvidaberg. Åtvids socken. 

RAGNAR JOHNSON Åtvidaberg. Född 1 jan. 1897 i Gärdserum, Kalmar län. Övermaskinist vid Forsaströms 
Kraft A.-B. Åtvids socken. AUG. JONSSON Åtvidaberg. Född 1 jan. 1882 i Kumla församling. Västmanlands 
län. Kommunalkamrer. Åtvids socken. — 609 — 39JOHAN JONSSON Åtvidaberg. Född 25 sept. 1890 i Nätra, 
Västernonlands län. Övermontör vid Forsaströms Kraft A.-B. Åtvids socken. THURE JONSSON Åtvidaberg. 
Född 13 sept. 1891 i Örtomta. Känner vid Forsaströms Kraft A.-B. Åtvids socken. TORV ALD JONSSON 
Åtvidaberg. Född 30 aug. 1899 i Gävle. Bankkamrer i Östergötlands A Ensk. Bank A.-B. Åtvids socken. 

WERNER JtiLFIG Åtvidaberg. Född 28 A dec. 1900 i Wien, Österrike. Dipl. Ing. Överingenjör vid A.-B. Åtvidabergs Spårväxlar och Signalfabrik. Åtvids socken. 610 —AXEL JÄDERLUND Åtvidaberg. Född 13 aug. 
1878 i Skultuna, Västmanlands län. Fil are. Led. av taxeringsnämnden. Åtvids socken. VICTOR LARSON 
Åtvidaberg. Född 17 nov. 1883 i Nyköping. Verkstadschef vid A.-B. Åtvidabergs Industrier. Åtvids socken. 
EINAR LIDBÄGK Åtvidaberg. Född 10 febr. 1890 i Medelplana socken, Skaraborgs län. Installatör. Firma 
Åtvidabergs Elektr. Byrå. Tillhör Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. ALLAN LINDBÄCK 
Åtvidaberg. Född 19 nov. 1893 i Ringarum, Östergötlands län. Möbelhandlare och Tapetserare. Inneh, av firma 
Allan Lindbäcks Möbelaffär & Tapetserareverkstad. Medlem i Åtvidabergs A med omnejd Köpmannaförening 
och Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. 611 —ANGELO WALDEMAR LINDEBORG Åtvidaberg. 
Född 29 juli 1890' i Stockholm. Komminister. Ordf. i pensionsnämnden, barnavårdsman, led. av barnav.- 
nämnden, suppl, i kyrkorådet, kom.-nämnden och skolstyr.. led. av kom.-fullm. och municipalfullm., v. ordf. i 
valnämnden. Åtvids socken. D. E. MAHRS Åtvidaberg. Född 15 juni 1887 i Ankarsruin, Hallingeberg, N. 
Kalmar län. Frisör och Färg-handlare. Inneh, av D. E. Mahrs Rak- & Frisérsalong samt Nya Färg-, Tapet- och 
Kemikalie aff ärcn. Åtvids socken. THURE MAHRS Åtvidaberg. Född 26 mars 1896 i Åtvid. Köpman. Inneh, 
av Th. Mahrs & C:o Manufakturaffär. Delägare i Mahrs Tobakshandel. Ordf. i Åtvidabergs med omnejd 
Köpmannaförening. Åtvids socken. ALGOT MELIN Åtvidaberg. Född 13 sept. 1894 i Morgårdshammar. 
Norrbärke, Kopparbergs län. Affärschef hos Åtvids Hushållsförening, Åtvidaberg. Åtvids socken. — 612 -NILS 
NILSSON Åtvidaberg. Född 31 jan. 1900 i Ödeshög. Tandläkare. Skoltandläkare. Medlem i hälsovårdsnämnden. 
Åtvids socken. OSCAR NICOLAUS NILSSON Åtvidaberg. Född 6 dec. 1869; i V. Skrukeby. Kontorschef vid 
A.-B. Åtvidabergs Industrier. Ordf. i Åtvidabergs byggnadsnämnd sedan 1913 och led. sedan 1'904, tidigare 
mångårig-led, av kom.-fullm. och municipalfulhn., i det senare några år som v. ordf. Åtvids socken. ERIK 
GUSTAF ARVID NYSTRÖM Klockaregården, Åtvidaberg. Född 24 juni 1902 i Stockholm. Musikdirektör. 
Organist, kantor och klockare i Åtvids församling. Musiklärare vid Åtvidabergs kom. mellanskola, dirigent för 
Carlssonska fondens kyrkosång-kör och för Åtvidabergs allm. sångkör, l:sta förbundsdirigent för Östergötl.- 
Holavedens Hembygdsförenings körer, organist i T c m p c 1 - r i ddarco rdc n i Norrköping. Åtvids socken. ALGOT 
OHLSON Närstads skola, Mormorsgruvan. Född 20 juli 1882 i Horns församling, Östergötlands län. 
Folkskollärare. Led. av kom.-nämnden, fattig vårdsstyr., barnavårdsnämnden och pensionsnämnden, suppl, i 
skolstyrelsen. Åtvids socken. - 613 —NILS GUNNAR PETERSSON Åtvidaberg. Född 29 april 1894 i Ystad. 
Målarmästare. Firma Gun nar Petterssons Måleri. Ordf. i Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. ARVID 
PETTERSSON Åtvidaberg. Född 20 febr. 1895 i Dalhem, Kalmar län. Snickare. Led. av kom.-nämnden, 
fattigvårdsstyr., kom.-fullm., municipal-fullm. och kyrkofullm., led. i styr. för kom. mellanskolan, 
arbetslöshetskom. och griftc-gårdsnämnden, v. ordf. i baptistförsamlingen. Åtvids socken. EMIL E. O. 
PETTERSSON Ramshult, Mormorsgruvan. Född 14 nov. 1903 i Ramshult Östergård n:r 1, Åtvids socken. 
Lantarbetare. Led. av kom.-fullm. och kyrkofullm., suppl, i kom.-nämnden och fattigvård&styr., ombud för 
Livförsäkringsbolaget Framtiden, sjuk-visitatör i Åtvids sockens erkända sjukkassa. Åtvids socken. LUDVIG 
PETTERSSON Åtvidaberg. Född 18 febr. 1875 i S:t Olai församling. Norrköping. Köpman. Inneh, av 
Åtvidabergs Garn- & Manufakturaffär. Kassör i Åtvidabergs med omnejd Köpmannaförening. Åtvids socken. — 
614 —RUT PETTERSSON Åtvidaberg. Född 13 nov. 1897 i Forsheda, Jönköpings län. Församlingssköterska. 
Åtvids socken. KARL GUSTAF ROSBERG Åtvidaberg. Född 10 dec. 1893 i Tygelsjö, Malmöhus län. 
Distriktsveterinär. Åtvids socken. TVÄR V. ROSÉN Åtvidaberg. Född 22 okt. 1906 i Åtvids socken. 
Byggmästare. Åtvids socken. VIKTOR RUNDBERG Åtvidaberg. Född 31 jan. 1890 i Värna socken, 
Östergötlands län, Järnsvarvare. Led. av mu-nicipalnämnden., municipalfullm., kom.-fullm. och kyrkofullm. 
Åtvids socken. — 615 —EVALD RICKARD RYDÉN Åtvidaberg. Född 12 okt. 1906 i .Starrkärrs socken, 
Älvsborgs län. Pastor. Åtvids socken. PETER JOHANSSON RÖDTNES Åtvidaberg. Född 18 dec. 1867 i Ödis, 
Dan mark. Prokurist i firma I. W. Svensson. Medlem av Åtvidabergs med omnejd Köpmannaförening. Åtvids 
socken. ERNST GUSTAF SANDAHL Åtvidaberg. Född löjan. 1884 i Gottröra, Stockholms län. Rektor vid 
kommunala mellanskolan i Åtvidaberg. Åtvids socken. P. A.o SANDSTRÖM Åtvidaberg. Född 2 mars 1863 i 
Åseda, Kronobergs län. Verkmästare vid A.-B. Åtvidabergs Industrier. Inneh, av Kungl. Patriotiska Sällskapets 
stora guldmedalj. Åtvids socken. — 616 —RAGNAR SGHEPP Åtvidaberg. Född 26 juli 1897 i Åtvid. Kommunalkassor. Åtvids socken. CARL AUG. SJÖBERG Åtvidaberg. Född 15 juni 1883 i Åtvids socken. 
Förman. Ordf. i fattigvårdsstyr., kom.-nämnden, kom.-fullm., barnavårdsnämnden och kom.-stämman. Åtvids 
socken. ERNST SJÖHOLM Åtvidaberg. Född 5 maj 1887 i Dalhem, Kalmar län. Järnarbetare. Ordf. i Fackl. 
centralorg., led. av kom.-fullm., municipalfullm., kyrko- fullm., hälsovårdsnämnden och kyrkorådet. Åtvids 
socken. GUSTAVoDAN. STENMAN Åtvidaberg. Född 11 dec. 1886 i Ramundeboda, Örebro län. 
Folkskollärare. V. ordf. i barnavårdsnämnden, lärarkårens representant i folkskolestyrelsen. Åtvids socken. 617 - 
GUSTAF L. SVENSSON Åtvidaberg. Född 2 nov. 1873 i Gärdserums socken, Kalmar län. Gjutare. 

Nämndeman. Revisor för samtliga kommunala räkenskaper, revisor i Åtvids hushållsförening och i Åtvids erk. 
sjukkassa, led. av kyrkofullm., ordf. i Sv. Gjutareförbrs avd. n:r '99. Åtvids socken. HENRIK SVENSSON 
Åtvidaberg. Född 5 mars 188'9 i Hycklinge, Östergötlands län. Fabrikör. Delägare i Åtvidabergs Bokbinderi & 
Accidenstryckeri, Herrström & G:o. Medlem i Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. KARL 
SVENSSON Stora Örsäter, Åtvidaberg. Född 14 jan. 1877 i Kättilstad, Östergot-lands län. Nämndeman. Styr.- 
led. i Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i Åtvidaberg, led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och fattig v.-styr., 
ordf. i Åtvids Hushållningskrets av hushållningssällskapet, lantbruksombud, nämndeman i ägodeln. -rätten, 
skiftesgodeman. Åtvids socken. KARL AUG. SVENSSON Åtvidaberg. Född 4 jan. 1885 i Norrby, Åtvids 
socken. Folkskollärare. Ordf. i styr. för Åtvids hushållsförening. Åtvids socken. 618 —SVEN GUSTAF 
SÖDERGREN Åtvidaberg. Född 4 mars 1902 i Västerås. Skorstens-fejaremästare. Inneh, av diplom och 
silvermedalj för flit och yrkesskicklighet. Medlem av Sveriges Skorstensiejaremästa-res Riksförbund. Åtvids 
socken. JOHN ERNFRID THORSSEFL Åtvidaberg. Född 6 sept. 1889 i Medelplana, Skaraborgs län. 
Trädgårdsdirektör. Föreståndare för Adelsnäs Trädgårdsskola och Trädgårdar. Ordf. i Östergötlands läns 
Fruktodlareförbund, styr.-led. i Sveriges Pomologiska Förening. Åtvids socken. KNUT AXEL TILLRERG 
Åtvidaberg. Född 9 juni 1867 i Stockholm. Inspektor, sedan 1930 kassör vid Raro ni et Adelswärd. Åtvids socken. 
TORSTEN TORSTENSSON Åtvidaberg. Född 4 maj 1908 i Dalhems socken, Kalmar län. Tandläkare. Åtvids 
socken. — 619IVAN HELGE TÖRNBERG Åtvidaberg. Född 19 april 1900 i Nyköping. Snickare. Studieledare 
för Åtvidabergs lokal-avcl. av A. B. F., led. av kom.-fullm. och municipalfullm. Åtvids socken. IVAN 
WALFMAN Åtvidaberg. Född 25 sept. 1903 i Yxnerum. Smedmästare. Bröderna Wallmans Smidesverk-stacl. 
Sckr. i Linköpingsortens Smedmäs-tareförening, v. sckr. i Åtvidabergs Hantverksförening, v. brandchef i 
Åtvidaberg. Åtvids socken. KARL WALLMAN Åtvidaberg. Född 6 dec. 1870 i Tjärstad. Smed mästare. Förre 
inneh, av nuv. Br. Wallmans Smidesverkstad. Hedersled, i Åtvidabergs Hantverksförening och Linköpingsortens 
S mcdm äs tarcfö re ning. Åtvids socken. KARL WICKMAN Åtvidaberg. Född 10 juli 1880 i Döderhults socken, 
Kalmar län. Stationsinspektor. Åtvids socken. 620 —SVEN WIDEGREN Åtvidaberg. Född 6 maj 1882 i Motala. 
Civilingenjör. Driftchef vid Forsaströms Kraftaktiebolag. V. ordf. i Åtvidabergs byggnadsnämnd. Åtvids socken. 
A. F. ZAKRISSON Åtvidaberg. Född 20 juli 1889 i Linköping. Plåtsla-garemä-stare. Inneh, av bleck- och 
plåtslagerirörelse i Åtvidaberg. Medlem av Åtvidabergs Hantverksförening. Åtvids socken. JOHAN ARVID 
ÅKESSON Åtvidaberg. Född 2 maj 1890 i Vänersnäs, Skaraborgs län. Trädgårdsmästare. Lärare vid Adelsnäs 
Trädgårdsskola. Åtvids socken. GERTRUD ÖSTERBERG Åtvidaberg. Född 17 febr. 1882 i Risinge, 
Östergötlands län. Föreståndarinna vid Åtvidabergs Tvättinrättning. Led. av fattigvårdsstyrelsen. Åtvids socken. 
— 621 —G. J. CARLSSON Örtomta. Född 26 aug. 1899 i Örtomta. Nämndeman. V. ordf. i kom.-stämman, led. 
av kom.-nämnden och kom.-fullm., revisor i Östergötlands Slakteriförening och. Östergötlands Centralkas.sa för 
Jordbrukskredit, Inneh, av Auktionsfirman G. J. Carlsson, Ring, Linköping. Örtomta socken. ERIC CARLDÉHN 
Ringas. Född 23 juli 1882 i V. Eneby, Östergötlands län. Stationsföreståndare och post-stationsföreståndare. 
Örtomta socken. CARL GUSTAF DE FA GARDIE Sorby, Ringstoip. Född 10 juli 1877 i Wä, Kristianstads län. 
Greve. Hovrätts e. o. notarie. F. d. häradsdomare. Ordf. i Örtomta kommunalnämnd, fattigvårdsstyr., barnav.- 
nämnd, pens.-nämnd m. m. R. V. O., R. Fr. H. F., Off. Fr. d'Acad, Off. Fr. I. P., G. M. m. fi. Ägare till Sorby och 
Lilla Wissvik. Örtomta socken. ADÉLE ANAIS DE FA GARDIE f. JACQUIER Sorby, Ringstorp. Född 16 juni 
1880 i London. Grevinna. Off. Fr. d'Acad. Örtomta socken. 622 —G. ANDRÉ-JÖNSSON Åhs, Örtomta, Ringås. 
Född 29 mars 1897 i Tirup, Malmöhus län. Inspektor för Mellersta Sveriges Sockerfabriks A.-B:s egendom Åhs. 
Revisor för skolan, kyrkan, barnavårdsnämnden och socknens erk. sjukkassa. Örtomta socken. CARL NICLASSON Ringås. Född 26 jan. 1873 i Vissefjärda, Kalmar län. Handel sföreståndare. Ordf. i kom.- 
fullm., kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, styr.-led. i Bankekinds Sparbank. Örtomta 
socken. 

HJALMAR THYLL Ring storp. Född 26 okt. 1880 i Björsäter, Östergötlands län. Stationsföreståndare och post- 
stationsföreståndare. Örtomta socken. BJÖRKEKINDS HÄRAD DAVID ALEXANDERSON Björkliden, 
Kuddby. Född 10 maj 1880 i Jonsberg, Östergötlands län. Predikant vid Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Led. 
av valnämnden, f. d. kyrkovärd. Kuddby socken. SIXTEN ANDERSON Bjärstad, Kuddby. Född 28 aug. 1886 i 
Blackstad, Kalmar län. Befallningsman vid Bjärstads egendom. Kuddby socken. — 625 — 40SVANTE OSKAR 
ANDERSON Videby, Kuddby. Född 18 febr. 1882 i Kuddby. Hemmansägare. Medlem av 
hushållningssällskapet, R. L. F., Slakterifören. och Mjölkcentralen. Kuddby socken. ANTON ANDERSSON 
Björklund, Kuddby. Född 16 okt, 1888 i Risinge, Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av koni.-fullm., 
medlem av hushållningssällskapet, R. L. F., Slakterifören. och Mjölkcentralen, led. av skolrådet. Kuddby socken. 
EMELIE ANDERSSON Viludden, Kuddby. Född 22 nov. 1869 i Ö. Stenby, Östergötlands län. F. d. barnmorska 
i Kuddby, Å och Konungsund i 28 år. Led. av pensionsnämnden, fattigvårdsstyr. och barnavårdsnämnden, 
ständig led. i Föreningen Östergötlands Barn. Kuddby socken. KLAS ANDERSSON Sorby, Kuddby. Född 14 
juni 1869' i Sorby, Östergötlands län. Hemmansägare. Ordf. i all-männmgsstyr., led. av kom.-nämnden och 
kom.-fullm., v. ordf. i pensionsnämnden, led. av barnavårdsnämnden, barnavårdsman. Innehar medalj från 
Skogsvårdsstyr, i Östergötlands län. Kuddby socken. — 626 —EMIL BENGTSSON Unnerstad, Kuddby. Född 
19 okt. 1882 i Risinge, Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av hushållningssällskapet, R. L. F., Slakteri- 
föreri, och Mjölkcenbalen. Kuddby socken. AXEL THEODOR GUSTAVSSON Örminge, Kuddby. ., Född 23 
dec. 1885 i S:t Johannes socken, Östergötlands län. Ladugårdsförman. Led. av kom.-fullmäktige. Kuddby 
socken. JOSEF BOTWIDSSON Vitling e} Åsvittinge. Född 28 juli 1901 i Kuddby. Godsägare t. Vit-tingc gård. 
Ordf. i kom.-fullm., v. ordf. i kom.-stämman och kom.-nämnden, v. ordf. i folkskolestyr., skiftesgodemaii, led. 
av kyrkorådet, ordf. i tax.-nämnderna för Kuddby, Konungsund, Tåby och Å socknar, ordf. i valnämnden, led. i 
allm.-styr., led. av brandstodskom., revisor i kom.-förbundet, v. ordf. i kyrkostrmman, griftegårdsf örest., v. ordf. 
och kassaförv. i Vikbolandet-Kolmårdens landstormsfören., styr.-led. och led. av verkst, utsk. i Östergötlands 
östra landstormsförbund, huvudman och styr.-suppl, i Vikbolands Sparbank, led. av rullför.-omr. 
inskrivningsnämnd, revisor i Vik-bolandskretsen av Röda Korset. Innehar Östergötlands östra 
landstormsförbunds förtjänstmedalj. Kuddby socken. JOHAN GUSTE Kuddby. Född 9 aug. 1890 i Enånger, 
Gävleborgs län. F. d. förvaltare för Margretebergs egendom, tegelbruk och såg, Vänersnäs socken, Skaraborgs 
län. Led. av kom.-fullm., repr. för o Skagersviks A.-B., revisor i Kuddby, Å och Konungsunds erk. sjukkassa. 
Landstormskapten. Kuddby socken.KARIN GUSTK f. SCHMID-WAHLGREN Kuddby. Född 22 april 1897 i 
Göteborg. Frn. Fälttjänstchef i Norrköpings landstorms-lottaförening, f. d. chefslotta i Gränna lottaförening. 
Kuddby socken. HILDING ALBERT HEIMER Kuddby. Född 6 febr. 1895 i Linköping. Mejeriföreståndare. 
Kuddby socken. RAGNAR HEIMER Björkliden, Kuddby. Född 7 nov. 1888 i Säby, Jönköpings län. Vägförnmn 
i Vikbolandets vägdistrikt. Ordf. i fattigvårdsstyr., led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., barnavårdsnämnden oeli 
pensionsnämnden. Kuddby socken. JOHAN HELLSTRÖM Åsvittinge. Född 6 juni 1885 i Häradshammar, 
Östergötlands län. Banvakt. V. ordf. i kom.-fullm., led. av kom.-nämnden och hälsovårdsnämnden. Kuddby 
socken. — 628 —JOHN FREDRIK JANSSON Bjärby, Kuddby. Född 1 maj 1886 i Kuddby. Lantbrukare. 
Arrendator av Bjärby egendom. Led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr., hushållningssällskapet, Slakterifören., 
Mjölkcentralen och R. L. F., suppl, i Jordbrukskassan. Kuddby socken. DAVID MANFRED JANSSON 
Tångstad, Åsvittinge. Född 15 juli 1901 i Hällestad, Östergötlands län. Lantbrukare. Medlem av 
hushållningssällskapet, Slakterifören., Mjölkcentralen och R. L. F. Kuddby socken. GUSTAF JOHANSSON 
Gnedby, Kuddby. Född 25 okt. 1895 i Skällvik, Östergötlands län. Smidesarbetare. Led. av kom.-fullm. Kuddby 
socken. JOHN JOHANSSON Stenhamra, Kuddby. Född 14 juli 1895 i Rönö socken, Östergötlands län. 

Köpman. Inneh, av Speceri-, Manufaktur- och Diversehandel i Sten-hamra, Kuddby, och Hagtomta i Å socken. 
Medlem av Vikbolandets Köpmannaförening. Kuddby socken. — 629 —OSKAR JOHANSSON Bomtorp, Kuddby. Född 9 sept. 1898 i Gryts socken, Östergötlands län. Torpare vid Bjärstads egendom. Led. av kom.- 
fullm., suppl, i skolstyr., ordf. i Kuddby Folkets Husförening, kassör i Kuddby arbetarekommun, medlem av 
Slakterifören. och Mjölkcentralen, ordf. i Kuddby m. fi. socknars kreatursfören. Kuddby socken. OSKAR 
JONSON Örminge, Kuddby. Född 15 okt. 1869 i Kuddby. Godsägare. Led. av kom.-nämnden, huvudman i Vik- 
bolandets Sparbank, styr.-led. i Slakterifören., kommittéled, i brandförsäkringsbol. Kuddby socken. ALBERT 
JONSSON Berga, Kuddby. Född 12 mars 1896 i Borgs socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av 
kom.-fullm., medlem av Hushållningssällskapet, Slakterifören., Gentralfören., Mjölkcentralen och R. L. F. 
Kuddby socken. ERNST JONSSON Österliden, Kuddby. Född 24 jan. 1886 i Kuddby. Agronom. Ordf. i vägstyr. 
i Vikbolandets vägdistrikt, föreståndare för Vikbolandets Elektriska Kraftaktiebolag. Kuddby socken. — 630 — 
JOHAN SELIM JONSSON Åsvittinge. Född 24 maj 1864 i Kuddby. Lantbrukare. F. d. nämndeman. Led. av 
hushållskretsen, f. d. led. av kom.-nämnden, skolrådet, kyrkorådet och fattig vårdsstyr., ordf. i Kuddby sockens 
skogsallm, och i Kuddby sockens brandstodskom. samt inneh, av dess guldmedalj, huvudman i Vikbolandets 
Sparbank. Kuddby socken. SUNE KARL ERIK KARLHOLM Bjärstad, Kuddby. Född 11 juli 1892 i 
Valdemarsvik, Ringa-rums socken. Landsfiskal i Vikbolandets distrikt. Kronoombud för Kuddby och Ko- 
iiungsunds samt Tåby och A taxeringsdistrikt. Kuddby socken. AXEL KARLSSON Eneberga, Kuddby. Född 11 
april 1878 i Kuddby. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., fattlgv.-styr. och Kuddby skogsstyr., medlem av 
Hushållningssällskapet, Slakterifören., Mjölkcentralen, Jordbrukskassan, R. L. F. och Östergötlands 
Lantmannaskoleförening. Kuddby socken. DAVID KARLSSON Gnedby, Kuddby. Född 17 jan. 189-5 i 
Konungsund. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av kyrkorådet och kom.-nämnden, ordf. i Kuddby, A och Tåby 
kommunalförbund, led. av skolstyr. och pastoratskyrkorådet, egnahemsombud för hushållningssällskapet, led. av 
brand A stodskom. Kuddby socken. 631 —EVERT A. KARLSSON Björksätter, Kuddby. Född 7 nov. 1903 i 
Bankekind. Folkskollärare. Led. av kom.-fullmäktige. Kuddby socken. GUNNAR KARLSSON Valingstad, 
Kuddby. Född 26 aug. 1888 i A socken, Östergötlands län. Hem mansägare. Medlem av Hushållningssällskapet, 
R. L. F., Slakteri-fören., Mjölkcentralen och Gentralfören. Kuddby socken. JOHAN ARVID KARLSSON Klint, 
Åsvittinge. Född lOjan. 1880 i Kuddby. Hemmansägare. Medlem av R. L. F., Hushållningssällskapet, 
Slakterifören. och Mjölkcentralen, f. d. led. av kom.-nämnden. Kuddby socken. PER KARLSSON Höckerstad, 
Kuddby. Född 5 nqv. 1892 i Gryts socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Höckerstads gård. 
Medlem av Hushållningssällskapet, Slakterifören., R. L. F., Jordbrukskassan, Gentralfören. och Mjölkcentralen. 
Kuddby socken. 632 —ERNST LEONARD NILSSON Berga, Kuddby. Född 28 sept. 1880 i Kuddby. 
Hemmansägare. Medlem av Hushållningssällskapet, Slakterifören., Mjölkcentralen, R. L. F. och Gentralfören., 
styr.-led. i Jordbrukskassan, revisor i kyrkans räkenskaper. Kuddby socken. CARL ARVID PETTERSSON 
Kuddby. Född 8 nov. 1882 i Allhelgona församling, Södermanlands län. Stationsföreståndare vid Vikbolandets 
Järnväg. Medlem av hushållningssällskapet, revisor i kommunens kassor. Kuddby socken. CARL 
SCHENHOLM Åby gård, Åsvittinge. Född 8 dec. 1876 i Gårdcby socken, Östergötlands län. Godsägare till Åby 
gård. Ordf. i kom.-stämman och kom.-nämnden, nämndeman, skiftesgodeman, ordf. i hälsovårdsnämnden och 
pens.-nämnden, led. av kyrkorådet, v. ordf. i Jordbrukskassan i Å, Tåby och Kuddby socknar, styr.-led. i 
Vikbolandets Elektr. Kralt A.-B., led. av hushållsgillets styr., revisor i vägkassan och skogskassan. Kuddby 
socken. — 633 — BENGT SVENSSON Idala, Kuddby. Född 13 juni 1899 i S:t Olai förs., Norrköping. 
Handlande. Kassör i Vikbolandets Köpmannaförening. Landstormsofficer. Kuddby socken.JOHN SVENSSON 
Hjälterum, Kuddby. Född 17 febr. 1877 i Kuddby. Hemmansägare. Medlem av Hushållningssällskapet, 
Slakteriföreningen, Mjölkcentralen och R. L. F. Kuddby socken. OTTO WALTER SVENSSON Gnestad, 
Kuddby. >p Född 28 sept. 1899- i Skärkinds socken. Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Gnestads 
egendom. Led. av och ordf. i fattigvårdsstyr., styr.-led. i dir. för Kuddby, Å och Tåby socknars 
fattigvårdsförbund, medlem av R. L. F., Hushållningssällskapet, Slakteriföreningen, Mjölkcentralen och 
Centralföreningen. Kuddby socken. VALBORG SVENSSON Idala, Kuddby. Född 11 jan. 1904 i Kvillinge, 
Östergötlands län. Fru. Medlem av Röda Korset och Föreningen Östergötlands Barn. Lancl-stormslotta. Kuddby 
socken. ALGOT EUGEN ANDERSSON Väsby, Åsvittinge. Född 30 maj 1890 i Konungsund. Lantbrukare. F. d. 
led. av barnavårdsnämnden, valnämnden och vägstyr., f. d. kassör i Kontrollföreningen, ordf. i Vadsbäckeiivs vattenavdeln.-företag, ordf. i Konungsimds Tjurförening och Galtförening. Konungsunds socken. — 634 — 
ARVID D. ANDERSSON Svensksund, Norrköping. Född 12 jan. 1884 i Konungsund. Godsägare. V. ordf. i 
kom.-nämnden, f. d. skif-tesgodeman, led. av hästuttagningsnämn-den, kyrkorådet, tax.-nämnden och. 
valnämnden, sockenombud i vägstyr., revisor i kyrkans och kommunens räkenskaper. Konungsunds socken. 
GLAES-OTTO EGNELL Ra f näs säteri, Norrköping. Född 13 dec. 1885 i Törnevalla, Östergötlands län. 
Godsägare. Ordf. i kom.-stämman, v. ordf. i kom.-nämnden, Vikbol. hushållningsgille, kyrko- och skolrådet samt 
taxeringsnämnden, skiftesgodeman, led. i styr. för Vikbolandets Sparbank och i Östergötlands 
Hagelskadeförsäkringsbolag, ordf. i Ko-nungsunds sockens allmänning, ordf. i styr. för Vikbolandets Elektr. 
Kraft A.-B., kassaförv. i Sv. Röda Korsets Vikbol.-krets, styr.-led. i Norrköpings Flyg- och Automobilklubb, 
ordf. i Ö. Stenby-Konungsuiids hushållningskrets. Konungsunds socken. EDVARD FREDRIKSSON 
Konungsunds by, Åsvittinge. Född 24 dec. 1886 i Tingstad, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i 
fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, led. av skolrådet, tax.-nämnden, pensionsnämnclen och valnämnden, 
ordf. i brandstodskom-mittén. Konungsunds socken. GUSTAV NATANAEL JONSSON Grinneby, Åsvittinge. 
Född 21 mars 1 '902 i Kuddby, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Grinneby Krongård. Ordf. och 
kassör i Kuddby, A och Konungsunds erk. sjukkassa. Konungsunds socken. — 635 —JOHAN GUNNAR 
KARLSSON Berghamra, Asvittinge. Född 31 maj 1900 i Konungsund. Åkeri-ägare. Person- och lastbilstrafik. 
Led. av tax.-nämnden, revisor i kyrkans och kommunens räkenskaper, styr.-led. i Kuddby, A och Konungsunds 
erk. sjukkassa, medlem av R. L. F. Konungsunds socken. PER JOHAN KARLSSON Boda, Konungsund, 
Åsvittinge. Född 20 aug. 1866 i Kuddby, Östergötlands län. Byggmästare. Suppl, i valnämnden, 
taxeringsnämnden, fastighetstax, och byggnadsnämnden. Konungsunds socken. ALFRED LARSSON Konung 
sunds by, Åsvittinge. Född 8 maj 1880 i Konungsunds socken. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, led. av 
kyrko- och .skokådet, kyrkokassör, led. av valnämnden, huvudman i Vikbolandets Sparbank, kassör i Östra 
Stenby och Konungsunds polisdistrikt, kretsombud i Slak-terifören., medlem av Hushållningssällskapet, 
Mjölkcentralen och R. L. F. Konungsunds socken. ANDERS WILHELM LARSSON Konungsund, Åsvittinge. 
Född 23 jan. 1868 i Konungsund. Lantbrukare. Arrendator av Konungsunds prästgård. Kyrkovärd, led. av kyrko- 
och skolrådet, kom.-nämnden, brandstodskom., valnämnden, fattigvårdsstyr., barnavårdsnämnden och 
hushållningssällskapet. Innehar Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj för långvarig och trogen tjänst. 
Konungsunds socken.CARL NILSSON Långtoip, Ö. Stenby. Född 3 febr. 1883 i Degeberga, Kristianstads län. 
Lantbrukare. Arrendator av Långtoips egendom. Skiftesgodeman, revisor av kommunens räkenskaper, led. av 
kom.-nämnden. Konungsunds socken. JOHN NILSSON Säby, Åsvittinge. Född 27 april 1876 i Östra Ny, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av Slakterifören., Mjölkcentralen och R. L. F. Konung sunds socken. 
JOHAN MARTIN PETTERSSON Klippan, Konung sund, Åsvittinge. Född 12 juli 1885 i Konungsund. 

Köpman. Auktionsropare. Kreaturshandlare. Suppl, i brandstyr. Konungsunds socken. JOHANNES WIKERT 
Sten, Östra Stenby. Född 2 sept. 1876 i Å socken, Hemmansägare. Nämndeman. V. ordf. i kom.-stäm-man och 
fattigvårdsstyr., led. av taxeringsnämnden, ordf. i valnämnden, styr.-led. i Jordbrukskassan och R. L. F. 
Konungsunds socken. — 637 —BERTIL LISON ALMKVIST Kåreholm, Rönö. Född 11 juni 1911 i Stockholm. 
Inspektor vid Kåreholms gods. Rönö socken. SIGRID LISON ALMKVIST f. AURELIUS Kåreholm, Rönö. 

Född 5 mars 1910 i Oscars församling. Skolkökslärarinna. Rönö socken. AXEL WILHELM ANDERSSON 
Håkantoip, Rönö. Född 23 dec. 1879 i Rönö. Hemmansägare. Skiftesgodeman, f. d. led. av kyrko-och skokådet, 
f. d. nämndeman, led. av byggnadskom., medlem av Jordbrukskassan. Rönö socken. KARL ARVID 
BERGVALL Stockerum, Rönö. Född 6 okt. 1881 i Östra Ny, Östergötlands län. Hemmansägare. V. ordf. i kom.- 
stämman och kom.-nämnden, ordf. i Rönö hushållriingskrets, egnahemsombud, kassör i Rönö arb.-fören. sjuk- 
och begravningskassa, ordf. i Rönö Jordbrukskassa, sekr. i R. L. F., godeman vid lantmäteriförrättn., ordf. och 
kassör för Rönö sockenallm. Rönö socken. 638 —VIOLA DANIELSSON f. DRANGEL Kåreholm, Rönö. Född 
1 sept. 1897 i Horn, Östergötlands län. Fru. Ägare till Kåreholms gods. Rönö socken. ÅKE GABRIEL 
DANIELSSON Kåreholm, Rönö. Född 11 febr. 1891 i Bankekinds socken, Östergötlands län. Disponent. V. 
direktör för Trävaru A.-B. Norrköpings Exporthyv-leri. Rönö socken. EDVIN ERIKSSON Vintersbo, Rönö. 
Född 16 nov. 1889 i Norrköping. Byggnadsingenjör. Suppl, i Norrköpings Bygg-nadsförenrs styr., Norrköpings Sparbanks styr. och i Städernas Allm. Brandstods-kommitté. Rönö socken. INGRID MARIA ELISABET 
GERHARDT f. ENGNELL Loviseberg, Rönö. Född 10 nov. 1898 i Linköping. Fru. V. ordf. i 
barnavårdsnämnden, led. av fattigvårdsstyr.,. led. och sekr. i direktionen för Jonsberg-Rönö ålderdomshem, 
socken-ombud i Moderata Kvinnoförbundet, medlem av Föreningen Östergötlands Barn och Sv. Röda Korset. 
Rönö socken. — 639 —CARL AUGUST VERNER JOHANSON Stäk, Rönö. Född 26 jan. 1863 i Rönö. 
Hemmansägare. Ägare till Vz mantal Stäk, 2 4/s mantal Mor j ö rusthåll, en handelslägenhet Eriksberg Stäk, en 
handelslägenhet Mörjö och 7/48 mantal i Gryt, Grösmarö. F. d. nämndeman, kom.-ordf. i 8 år, ordf. i 
fattigvårdsstyr, i 11 år, led. av kyrko- och skolrådet samt brandstodskom. Rönö socken. OTTO ERNST SIGFRID 
GERHARDT Loviseberg, Rönö. Född 24 okt. 1886 i Gladsax, Kristianstads län. Agronom. Studentex. i Lund. 
Ordf. i kom.-stämman, kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och valnämnden, styr.-led. i Rråbygdens häradstören ing 
av Allm. Valmansförbundet, led. av barnav.-nämnden och tax.-nämnden, huvudman i Vikbolands Sparbank, 
ombud för Skand. Kreatursförsäkringsbolaget. Rönö socken. AXEL JOHANSSON Mörjö rusthåll, Rönö. Född 4 
sept. 1896 i Rönö. Lantbrukare. Medlem av hushållningssällskapet och slak-terifören., ordf. i R. L. F., led. av 
tax.-nämnden samt kyrko- och skolrådet. Rönö socken. NILS JOHANSSON Stäk, Rönö. Född 6 mars 1898 i 
Rönö. Lantbrukare. Medlem av hushållningssällskapet och slakteriföreningen. Rönö socken. — 640 —JOHN 
ALFRED LUNDMAN Uppsala toip, Höckerstad. Född. 21 dec. 1884 i Rönö. Fjärdingsman i Östra Ny och Rönö 
socknar. Ordf. i pensionsnämnden, led. av fattigvårdsstyr, och taxeringsnämnden. Rönö socken. ANDERS FILIP 
MATTSSON Skälläng, Rönö. Född 3 maj 1870 i Å församling, Östergötlands län. Hemmansägare. Kyrkovärd. f. 
d. nämndeman och skiftesgodeman, led. av kyrko- och skolrådet, v. ordf. i Jordbrukskassan, medlem av 
Hushållningssällskapet, Slakterifören. och Mjölkcentralen. Rönö socken. KARL AXEL EDVIN PETTERSSON 
Vintersbo, Rönö. Född 16 maj 1898 i Rönö församling. Lantbrukare. Arrendator av Vintersbo gård. Led. av 
kom.-nämnden, kyrko- och skolrådet samt brandstodskommittén. Rönö socken. CLAES AXEL SETTERDAHL 
Rönö. Född 1 okt. 1902 i Slaka församling, Östergötlands län. Komminister. Ordf. i barnavårdsnämnden och 
skolrådet, led. av kyrkorådet. Rönö socken. — 641 — 41CARL AXEL NAPOLEON WASTESSON Lilla Rimö, 
Rönö. Född 16 nov. 1882 i S:t Anna, Östergötlands län. Hemmansägare. Nämndeman. Led. av kom.-nämnden, 
fattigvårdsstyr., pensionsstyr., kyrko- och skolrådet samt brandstodskommittén, vägstämmpombud, styr.-led. i 
Centralkassan och i Östergötlands Fiskförsäljningsförening, hedersled, i fören. Vikingarne. Rönö socken. 
HARRY FREDRIK LEANDER ALDENIUS Tåby, Söderköping. Född 12 juli 1906 i Skänninge, Östergötlands 
län. Komminister i Tåby. Ordf. i kyrkostämman, kyrkorådet, skolrådet och barnavårdsnämnden. Tåby socken. 
MÄRTHA GORNELIA ALDENIUS f. HOLMBERG Tåby, Söderköping. Föddj 22 mars 1910 i Kiruna, 
Norrbottens län. Fru. Led. i Röda Korset och i Föreningen Östergötlands Barn. Tåby socken. NILS DAVID 
ANDERSSON Fristad, Kuddby. Född 1 april 1886 i Risinge. Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr. och skogsstyr., 
skiftesgodeman, led. av kom.-nämn A -den, fattigv.-förbundet och tax.-nämnden, f. d. nämndeman. Tåby socken. 

— 642 —CARL BERGLING Mem. Född 2 sept. 1881 i Gryt, Östergötlands län. Tullöveruppsyningsman i 
Mem. Kust-uppsyningsman i Arkösund 1927—35. Tåby socken. CARL EINAR CARLSSON Bredstad, 
Söderköping. Född 28 juli 1890 i Östra Husby, Östergötlands län. Trädgårdsmästare vid Bredstads egendom. 
Tåby socken. ELOF ERIKSSON Stensund,, Åsvittinge. Född 15 sept. 1898 i Kuddby, Östergötlands län. 
Vägarbetare i Vikbolandets vägdistrikt. Led. av tax.-nämnden, kassör i Folkets Husförening i Kuddby. Tåby 
socken. STEN FRIES Tåby gård, Söderköping. Född 10 juli 1896 i Landeryds socken, Östergötlands län. 
Förvaltare. Revisor av kyrkans och kommunens räkenskaper, medlem av hushållningssällskapet. Tåby socken. 

— 643FOLKE GUSTAVSSON Beatelund, Söderköping. Född 3 maj 1902 i Regna socken, Östergötlands län. 
Rättare vid Beatelunds egendom. Tåby socken. FILIP HOLMBERG Mems Säteri, Mem. Född 15 jan. 1877 i 
Klockrike, Östergötlands län. Godsägare. Tåby socken. KURT ERIK ALFRED JOHNSSON Fristad, Kuddby, 
mm Född 8 mars 1905 i Furingstads socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Ägare av Fristads egendom. Ordf. i 
arbetslöshets-kom., led. av valnämnden, medlem och sekr - . i R. L. F., medlem av Hushållningssällskapet, 
Slakteriföreningen, Mjölkcentralen och Gentralf öreningen. Tåby socken. ERIK KARLSSON Prästgården, Tåby, 
Söderköping. Född 29 juli 1886 i Ö. Tollstad, Östergötlands län. Nämndeman. Lantbrukare och arrendator av 
prästgården. V. ordf. i fattigvårdsstyr., led. av barnavårdsnämnden, pensionsnämnden, brandstodskom. samt 
kyrko- och skolrådet. Tåby socken. — 644 —AXEL LARSSON Bredstad, Söderköping. Lödd löjan, 1897 i 
Tåby. Rättare vid Bredstads gård. Led. av kyrkorådet och skolrådet. Tåby socken. MAGNUS KARL 
THURESSON LYBECK Mem. Lödd 29 jan. 1881 i Gårdeby, Östergötlands län. Överstelöjtnant. R. S. O., 2 
Skytte M., R. N. S:t O. O., K. Sp. Milfortj. O. V. K. 2 kl. Slussinspektör vid Göta Kanalverk. Befälh. för 
Söderköpings land-stormsområde. Tåby socken. GÖSTA HUBERT NILSSON Beatelunds Tegelbruk, 
Söderköping. Lödd 21 okt. 1914 i Simrishamn. Tegel mästare vid Beatelunds Tegelbruk. Led. av Sveriges 
Tegel mästare tören ing. Tåby socken. IVAR EMANUEL NILSSON Mems slott, Mem. Lödd 13 juni 1897 i Östra 
Stenby, Östergötlands län. Trädgårdsmästare vid Mems Slotts trädgård. Tåby socken. — 645 —KNUT 
NILSSON Beatelund, Söderköping. Lödd 3 april 1885 i Tåby socken. Tcgcl-brännarc. Ordf. i valnämnden, led. 
av barnavårdsnämnden, barnavårdsman, led. av pensionsnämnden. Tåby socken. G. E. WILH. SKJOLD 
Almstad, Kummelby. Lödd 1-9' dec. 1896 i Norrköping. Lantbrukare. Ordf. i kom.-stämman, kyrko-och 
skolkassor. Tåby socken. B<ROR GOTTLRID SANDWALL Beatelund, Söderköping. Lödd 29 maj 1877 i 
Hällestad, Östergötlands län. Labrikör. Kyrkovärd, led. av kyrko- och skolrådet samt pastoratkyrkorådet, v. ordf. 
i kyrkostämman och kom.-nämnden, led. av pens.-nämnden, i direktionen för Kuddby, A och Tåby fattigvårds- 
förb. samt i dir. för Sjömanshuset i Söderköping, f. d. ordf. i valnämnden, led. av tax.-nämnden. Tåby socken. 
GUNNAR ANDERSSON Kåverö, Kuddby. Lödd 5 sept. 1898 i Ö. Husby, Östergötlands län. Hemmansägare. 
Medlem av R. L. L., Slakteriföreningen, Mjölkcentralen och Jaktvårdsföreningen. A socken. 646 -JOHN 
APPELGREN Jerus, Kuddby. Lödd 21 okt. 1891 i Skärkind, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Jerus 
gård. Kyrkovärd, led. av kyrko-och skolrådet, kom.-nämnden och brand-stodskommittén. A socken. WIGGO 
PONTUS BOLIN Ring, Kuddby. Lödd 10 aug. 1879 i Göteborg. Godsägare. Nämndeman, 
ägodelningsrättsnämn A deman, ordf. i kom.-stämman och kom.-nämnden, led. av kyrko- och skokådet, 
skiftesgodeman, styr.-led. i Östgöta Hypoteksförening, revisor i Vikbolands Sparbank, led. av taxeringsnämnden. 
Å socken. JOHAN WILHELM APPELGREN Skarpenberga, Kuddby. Lödd 6 april 1857 S:t Pers församling, 
Östergötlands län. Hemmansägare. L. d. nämndeman, led. och v. ordf. i kyrko- och skolrådet, led. av tax.- 
nämnden, ordf. i brandstodskom. och inneh, av dess guldmedalj, egnahemsombud, f. d. ordf. i kom.-stämman, 
fattigvårdsstyr., valnämnden och pensionsnämnden, f. d. styr.-led. i Vikbo-landets Sparbank. A socken. — 647 
KARL EMIL EDBERG Lundby Säteri, Kuddby. Lödd 18 jan. 1863 i Eds socken, Kalmar län. Godsägare. L. d. 
nämndeman, f. d. disponent vid Klinteby A.-B., Gottland, i 8 år. Led. av kyrko- och skokådet, revisor av 
kommunens räkenskaper, huvudman i Vikbol. .Sparbank, f. d. led. av kom.-nämn-den, kom.nstämman, fattigv.- 
istyr. och bar-nav.-nämnden, f. d. ordf. i styr. för Hösterums A.-B. A socken.NILS ERIK EDBERG Lundby 
Säteri, Kuddby. Lödd 7 april 1906 i Klinte församling, Gottland. Lantbrukare. Arrendator av Lundby Säteri. V. 
ordf. i kom.-stämman och kom.-nämnden, led. i styr. för Stegeborgs provinsialläkaredistrikt, ordf. i 
hushållningskretsen, s-tyr .-led. i Norrköpingsortens .Slakteriförening och i ortsförbundet av R. L. L. A socken. 
ELIN JOHANSSON Tomtaholm, Kuddby. Lödd 18 sept. 1873 i Å socken, Affärsinnehavare. Led. av 
fattigvårdsstyrelsen. Å socken. KARL JOHANSSON Broby, Kuddby. Lödd 19 dec. 1876 i Skärkind, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Suppl, i kyrko-och skokådet, led. av tax.-nämnden, medlem av Slakterifören., 
Mjölkcentralen, Cenkalföreningen, R. L. L. och brandstods-kommittén. A socken. TRYGVE LREDRIK 
JONSSON Dalby, Kuddby. Lödd 27 sept. 1891 i Östra Ny, Östergötlands län. Godsägare. Landstormskapten. 
Ordf. i pensionsnämnden, led. av fattigvårdsstyr, och skogsstyr., medlem av hushållningssällskapet, styr.-led. och 
sekr. i R. L. L., ordf. i sockenavd. av Slakteriföreningen, medlem av Mjölkcenkalen, led. av valnämnden. A 
socken. — 648 —HENNING KARLSSON N. Linneberga, Kuddby. Lödd 14 mars 1885 i Rönö, Östergötlands 
län. Godsägare. Ordf. i skogsstyr., led. av kom.-nämnden, suppl, i kyrko- och skokådet samt brandstodskom., 
styr.-led. och kassör i ortsföreningen av R. L. L. A socken. IVAR KARLSSON Sjövalla, Kuddby. Lödd 15 sept. 
1891 i Kuddby, Östergötlands län. Hemmansägare. Kyrkovärd, led. av kyrko- och skokådet. A socken. JOH. 
MARTIN OLOVSSON Å skola, Kuddby. Lödd 15 juni 1887 i Rystad, Östergötlands län. Kantor och 
folkskollärare. Ordf. och kassör i barnavårdsnämnden, ordf. i valnämnden, led. av pensionsnämnden, lärarkårens 
representant i skokådet. Å socken. GUNNAR PETERSSON S. Linneberga, Kuddby. Lödd 3 mars 1889 i Ö. 
Husby, Östergötlands län. Hemmansägare. Ordf. i fattigvårdsstyr., led. av kom.-nämnden, kassör i kyrko- och skolkassorna, skiftesgodeman, led. av brandstodskommittén, v. ordf. i valnämnden. Å socken. — 649 — 
TORGNY AHL Höckerstad. Född 7 juni 1905 i Ö. Ny. Flandlande. Sela - , i Vikbolandets Köpmannaförening, led. 
av fattigyårdsstyr. Östra Ny socken. AXEL ANDERSSON Östermem, Höckerstad. Född 23 febr. 1868 i Östra 
Ny. Hemmansägare. Ordf. i pensionsnämnden, led. av hushållskretsen, huvudman i Vikbolandets Sparbank, 
styr.-led. i Jordbrukskassan, kontrollant i Centralkassan, f. d. kyrkovärd och kommunalordf. Östra Ny socken. 
VIKTOR FREDRIK ANDERSSON Östermems mejeri, Höckerstad. Född 23 aug. 1894 i Kuddby, Östergötlands 
län. Mejeriföreståndare, östra Ny socken. ARON VILHELM ARONSSON Tjugentorp, Höckerstad. Född 14 
dec. 1890 i Kuddby, Östergötlands län. Nämndeman. Hemmansägare. Ordf. i kom.-stäm-man, v. ordf. i kom.- 
nämnden, ordf. i fattigv.-styr., v. ordf. i kyrkostämman, pastorats- och kyrkorådet, skolrådet och 
barnavårdsnämnden, barnavårdsman, led. av vägstyr. i Vikbol. vägdistrikt, huvudman i Vikbol. Sparbank, led. av 
hushållningssällskapet och R. L. F., led. av taxeringsnämnden, v. ordf. i valnämnden. Östra Ny socken. — 650 
—JOHN AUGUST BERGVALL Åkermossen, Höckerstad. Född 21 nov. 1871 i Östra Ny. Handlande. 
Hemmansägare. Medlem av Vik-bolandets Köpmannaförening. Östra Ny socken. AXEL IVAR BÄCKMAN 
Norrmem, Höckerstad. Född 22 april 1894 i Vårdnäs, Östergötlands län. Hem mansägare. Medlem av R. L. F., 
hushållningssällskapet, Östermems Mejeri och Slakteriföreningen, revisor i pastoratkassan. Östra Ny socken. 
IVAR DRUID Näsängen, Höckerstad. Född 31 jan. 1903 i Östra Ny. Skogvaktare vid allmänningen. Östra Ny 
socken. JOHN AUG. OLOV EDLUND Höckerstad. Född 26 juli 1894 i Linköping. Kyrkoherde i Östra Ny och 
Rönö. Ordf. i kyrkostämman, kyrkorådet, skolrådet och barnavårdsnämnden, led. av taxeringsnämnden. Östra Ny 
socken. — 651 —CARL ERIK GUNNAR HOLMQVIST Stegeborg. Född 31 mars 1898 i Lund. 

Provinsialläkare i Stegeborgs distrikt. V. ordf. i H am mark indi skretsen av Svenska Röda Korset, ordf. i 
Stegeborgsortens Första majblommekommitté, led. av barnavårdsnämnden i Ö. Ny socken. Led. av Svenska 
Läkaresällskapet. Östra Ny socken. GRETA GUNHILD GABRIELLA HOLMQVIST f. LINDELL Stegeborg. 
Född 7 nov. 1895 i Misterhults socken, Kalmar län. Fru. Styr.-led. i Första majblommekommittén i 
Stegeborgsorten. Östra Ny socken. HANS JOHANSSON Evelund, Höckerstad. Född 1 juni 1901 i Rönö, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Medlem av hushållningssällskapet och R. L. F., led. av skolrådet, ombud för 
Oaxens Kalkbruk. Östra Ny socken. JON RUBEN JONSSON Örtomta, Höckerstad. Född 28 maj 1895 i 
Kuddby, Östergötlands län. Hemmansägare. Skiftesgode-man, ordf. i kom.-nämnden, v. ordf. i kom.-stämman, 
huvudman i Vikbol. Sparbank, revisor i Östermems Mejeriförening och R. L. F., ordf. i polisdistriktet i Östra Ny 
och Rönö. Östra Ny socken. — 652 —EMIL JÖNSSON Berga, Höckerstad. Född 7 okt. 1881 i V. Sallerup, 
Malmöhus län. Lantbrukare. Arrendator av Prästgården. Medlem av hushållningssällskapet, led. av kyrkorådet 
och brandstodskom., medlem av Slakteriföreningen, Centralföreningen, R. L. F., Östermems Mejeriförening och 
Jordbrukskassan. Östra Ny socken. TURE HJALMAR LINDER Norrmem, Höckerstad. Född 4 febr. 1879 i 
Östra Ny. Lantbrukare. Arrendator av Norrmems gård. Led. av kom.-nämnden, kyrko- och skolrådet samt 
fattigvårdsstyr., medlem av hushållningssällskapet, Östermems Mejeriförening, Slakteriföreningen, 
Centralföreningen och R. L. F. Östra Ny socken. ANNA NORLÉN Höckerstads gård, Höckerstad. Född 5 febr. 
1879 i Mogata. Fru. Led. av fattigv.-istyr. och barnavårdsnämnden i Ö. Ny, ordf. i B<jörkekinds härads lokalavd. 
av Föreri. Östergötlands Barn, styr.-led. i Vikbolandskretsen av Svenska Röda Korset. Landstormslotta. Östra Ny 
socken. KARL NORLÉN Höckerstads gård, Höckerstad. Född 22 jan. 1871 i Horn, Östergötlands län. F. d. 
kantor. Ordf. i Östra Ny hushållningskrets och brandstodskom., kassör i Östra Ny sjukkassa, led. i ortens 
samtliga ekonomiska föreningar samt R. L. F., egnahemsombud, ordf. i valnämnden, kronoombud i 
taxeringskommittén. Östra Ny socken. — 653 —KARL OLSSON Östermem, Höckerstad. Född 20 april 1872 i 
Östra Ny. Hemmansägare. Medlem av Hushållningssällskapet, Slakteriföreningen och Östermems 
Mejeriförening. Östra Ny socken. HILMER VALDEMAR EMANUEL PETERSON Bergkvara, Höckerstad. 
Född 26 mars 1886 i Östra Ny socken. Poststationsf öreståndare. Östra Ny socken. THURE PETTERSSON 
Östermem, Höckerstad. Född 2 okt. 1883 i Ö. Ny socken. Hemmansägare. Delägare i Ö. Ny och Häradshammars 
Kvarn A.-B. och Östermems Mejeriförening. Medlem av Slakteriföreningen, Centralföreningen och 
Jordbrukskassan, östra Ny socken. ARVID SVENSSON Östermem, Höckerstad. Född 15 juni 1890 i 
Häradshammars socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., ordf. i Östermems Mejeriförening, medlem av .Slakteriföreningen och Centralföreningen, huvudman i Vikbolandets 
Sparbank, styr.-medlem i sockenallmänningen. Ösha Ny socken. — 654 — BOBERGS HÄRAD ANDERS 
ANDERSSON Borensberg. Född 23 maj 1886 i Löddeköpinge, Malmöhus län. Mejeriföreståndare vid 
Borensbergs Mejeri. Brunneby socken. CARL DAVID ANDERSSON Borensberg. Född 4 april 1892 i 
Brunneby. Auktio-nist. Ordf. i brandstodskom., överförmyndare, v. ordf. i kom.-nämnden, led. av kom.-fullm., 
styr.-ledl. i A.-B. Svenska Handelsbanken, v. ordf. i Klockrike och. Brunneby Sparbank. Brunneby socken. 655 
—GLAS OSCAR ANDERSSON Laggarhem, Borensberg. Född 11 aug. 1888 i Brunneby socken. Lantbrukare. 
Styr .-led. i R. L. F:s lokalavdelning. Brunneby socken. KARL HENRIK ANDERSSON Borensberg. Född 17 
sept. 1879 i Tjällmo socken, Östergötlands län. Täckdikningsförman. Led. av kom.-fullm., ordf. i 
arbetslöshetskom., led. av pensionsnämnden, styr.-led. och kassör i Brunneby-Kristbergs erk. sjukkassa. 
Brunneby socken. SVEN BIRGER BENGTSON Borensberg. A Född 19 okt. 1889 i Lerbäcks socken, Örebro 
län. Bagaremästare. Inneh, av Borensbergs Angbageri. Brunneby socken. SIGNE MATILDA BERGFAST 
Borensberg. Född 15 april 1891 i Kila församling, Södermanlands län. Föreståndarinna vid Bruneby sockens 
ålderdomshem. Brunneby socken. — 656SIMON EMANUEL BLOMQVIST Borensberg. Född 3 mars 1898 i 
Fornåsa socken. Fabrikör. Delägare i snickerifirman Eriksson & Blomqvist. Brunneby socken. EBBE SVEN 
SIGVARD BÄCK Borensberg. .. Född 27 mars 1907 i Krokeks socken, Östergötlands län. Ingenjör. Chef för 
Ånghärdad Gasbetong A.-B., Borensberg. Brunneby socken. KNUT BIRGER CARLSSON Kålgården, 
Borensberg. Född 20 juni 1903 i Vreta Klosters socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Birger 
Carlssons Speceri & Diverseaffär. Led. av folkskolestyrelsen. Brunneby socken. KARL MARTIN ERIKSSON 
Borensberg. Född 1 maj 1890 i Brunneby socken. Fabrikör. Delägare i snickerifirman Eriksson & Blomqvist. 
Brunneby socken. — 657 — 42EINAR BERNHARD FORNANDER Borensberg. Född 20 jan. 1894 i Brunneby 
socken. Skräddaremästare. Brunneby socken. F ARMAN GUSTAFSON Örbäck, Klockrike. Född 2 juli 1875 i 
Trehörna förs., Östergötlands län. Godsägare. Ägodeln.-rättsnämndeman, nämndeman, ordf. i Östergötlands 
Ensk. Banks avd.-kontor i Klockrike, led. av kom.-fullm., vägstämmoombud, lantbruksombud, skiftesgodeman, 
sockenombud för tingshusbyggnads-skyldige, f. d. led. av skolrådet och kom.-nämnden. Brunneby socken. 
GUSTAF SALOMON GUSTAFSON Borensberg. Född 17 maj 1883 i Frinnaryds förs., Jönköpings län, 
Motorvagnsförare vid M. Ö. J. Led. av kom.-fullm., brandstyr, och fattig v.-styr., suppl, i tax.-nämnden och kom.- 
nämnden, ordf. i Borensbergs Allm. Simsällskap, kassör i Järnvägsmännens oms. olyeksfallsförs.-fören., led. av 
utredn.-kom. för anordn. av badstubad, gymnastik och idrott. Brunneby socken. — 658 — ANDERS GUSTAF 
HANSSON Borensberg. Född 1 maj 1871 i Gunnebo socken, Västmanlands län. Verkmästare vid Motala Ströms 
Kraft A.-B. Brunneby socken.JOHN H. HULTMAN Borensberg. Född 23 juli 1899 i Brunneby socken. 
Frisörmästare. Brunneby socken. AXEL HERMAN JANSSON Ekeberg, Borensberg. Född 10 febr. 1901 i 
Brunneby socken. Fabrikör. Delägare i Bröderna Janssons Smides- & Cykelverkstad. Brunneby socken. JOHAN 
ARTUR JANSSON Borensberg. Född 19 nov. 1892 i Brunneby socken. Byggmästare. Led. av kom.- 
fullmäktige. Brunneby socken. JOHAN RUBEN JANSSON Borensberg. Född 6 jan. 1897 i Minnesota, U. S. A. 
Byggmästare. Delägare i firma Wallqvist & Janssons Såg & Träförädling. Brunneby socken. — 659 —KARL 
RICHARD JANSSON Kår går den, Borensberg. Född 28 mars 1899 i Brunneby socken. Fabrikör. Delägare i 
Bröderna Janssons Smides- & Cykel verkstad. Brunneby socken. SIGNE MARIA JANSSON Ekeberg, 
Borensberg. Född 22 aug. 1906 i K ristbergs socken. Fru. Affärsinnehavare. Inneh, av Nya Modeaffären. 
Brunneby socken. SVEN ALEX JOHANSON Kårgården. Borensberg. Född 3 okt. 1882 i Alboga, Älvsborgs 
län. Folkskollärare. Ordf. i kom.-fullm., v. ordf. i kyrkostämman, ordf. i styr. för folk- och skolbiblioteken, ordf. i 
valnämnden, lärarekårens repr. i skolstyr., tillsyningslärare vid Brunneby skolor, skolkassor, led. av 
pensionsnämnden. Brunneby socken. ALF KARLSSON Borensberg. Född 4 dec. 1885 i Ljungs socken, 
Östergötlands län. Maskinist vid Motala Ströms Kraft A.-B. Led. av kom.-fullmäktige. Brunneby socken. — 660 
—DAVID KARLSSON Borensberg. Född 30 dec. 1893 i Kättilstad, Östergötlands län. Köpman. Brunneby 
socken. CARL GÖSTA KJELLIN Brunneby gård, Klockrike. Född 15 maj 1906 i Tjällmo socken, Östergötlands 
län. Godsägare. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, ordf. i R. L. F:>s lokalavd. Brunneby socken. EMIL 
LEONARDSSON Borensberg. Född 18 maj 1881 i Stjärnorp A församling, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh. av 
Emil Leonardssons Möbelsnickeri. Brunneby socken. AXEL LINDSKOG Lindhem, Borensberg. Lödd 3 sept. 
1874 i Östra Ed, Kalmar län. L. d. överbanmästare. Ordf. i hälsovårdsnämnden i Borensbergs municipal- 
samhälle, ordf. i Brunneby sockens fattigvårdsstyr, och nykterhetsnämnd, led. av kom.-fullm. Brunneby socken. 
— 661 —DAVID VILHELM MALMQVIST Lredriksberg, Borensberg. Lödd 28 juli 1865 i Åtvids socken, 
Östergötlands län. L. d. folkskollärare. Ordf. i Brunneby pensionsnämnd 1929, bibliotekarie i Brunneby 
folkbibliotek. Brunneby socken. KARL EVERT MÅNSSON Borensberg. Lödd 7 sept, 1906 i Brunneby socken. 
Labrikör. Inneh, av Evert Månssons Möbelverkstad. Brunneby socken. JAKOB HEDBORG Kungs Norrby, 
Borensberg. Lödd 11 mars 1874 i Veta församling, Östergötlands län. Godsägare. Ägare till Vallerstad 
.Södergård och Gottlösa boställe, arrendator av Kungs Norrby egendom. Egnahemsombud, ordf. i Brunneby 
sockens hushålln.-krets, led. av kyrkorådet, styr.-led. i Östergötl. Ensk. Banks avd.-kontor i Borensberg, f. d. led. 
av kom.-fullm., kom.-nämnden, skolrådet och fattigv.-styr. Brunneby socken. KARL ELIS MÖRK Glasbruket, 
Borensberg. Lödd 9 febr. 1903 i Brunneby socken. Glasarbetare. Led. av kom.-fullmäktige och tax.-nämnden. 
Brunneby socken. — 662 —OSKAR LRIDOLL ROOS Kärr, Borensberg. Lödd 6 dec. 1879 i Ljungs socken, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av kom.-fullm., f. d. led. av kom.-nämnden och arbetslöshetskom., styr.- 
led. i R. L. L:s lokalavd. Brunneby socken. OTTO RUDOLL SYLVAN Borensberg. Lödd 4 nov. 1865 i Halfreda 
gård, Lollingbo socken, Gottlands län. L. cl. överstelöjtnant i Marinen. Slussinspektör vid Göta Kanalverk 1924. 
Brunneby socken. GLAS OSCAR LILIP WALLQVIST Borensberg. Lödd 4 juni 1896 i Motala landsförsamling. 
Byggmästare. Delägare i firma Wallqvist & Janssons Såg och Träförädling. Led. av kom.-fullm. Brunneby 
socken. CARL JOHAN ANDERSSON Råå Norrgård, Österstad. Lödd 21 sept. 1871 i Ekebyborna socken. L. d. 
lantbrukare. L. d. nämndeman och kyrkovärd, f. d. kyrko- och skolkassor, f. d. led. av kom.-nämnden, pens.- 
nämnden och tax.-nämnden, skiftesgodeman, f. d. granskningsman över förmynderskap, f. d. led. av 
brandstodskom., styr.-led. och huvudman i Ekebyborna-Asks Sparbank. Ekebyborna socken. — 663 —ERNST 
ANDERS WIKTOR ANDERSSON Äsmestad, Västergård, Österstad. Lödd 22 mars 1904 i Ekebyborna socken. 
Lantbrukare. Revisor i R. L. L:s lokalavd. Ekebyborna socken. OSKAR GUSTALSSON Krongarden, Österstad. 
Lödd 6 nov. 1877 i Säby socken, Jönköpings län. Lantbrukare. L. d. kyrkovärd, f. d. led. av kom.-fullm., kom.- 
nämnden, fattigvårdsstyr., tax.-nämnden, hästuttag-riingsnämnden samt kyrko- och skolrådet. Ekebyborna 
socken. KARL JOHAN JOHANSSON Solberga, Österstad. Lödd 25 aug. 1865 i Västra Stenby församling, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Ordf. i pensionsnämnden, styr.-led. i Ekebyborna-Asks Sparbank, led. av 
brand-stodskom., f. d. överförmyndare och granskningsman under 36 år, f. d. led. av kom.-nämnden och 
fattigvårdsstyr. Ekebyborna socken. EMIL GUSTAL OSCAR KERNELL Ekeby, Österstad. Lödd 26 mars 1883 
i Horns socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. i kom.-stämman och kyrkorådet, led. av 
kom.-fullm., f. d. ordf. i kom.-fullm., f. d. led. i styr. för Ekebyborna Sparbank, f. d. led. av fattigvårdsstyr., 
pensionsnämnden, kom.-nämnden och tax.-nämnden. Ekebyborna socken. — 664 —JOHN BOTVID 
KIHLBERG Ulvåsa. Lödd 28 juli 1895 i Björkvik, Södermanlands län. Inspektor vid Ulvåsa egendom. Ordf. i 
kom.-fullm., led. av pensionsnämnden och tax.-nämnden, revisor för kyrkokassan och Ekebyborna-Asks 
Sparbank, styr.-led. i R. L. L:s lokalavd. Ekebyborna socken. ARTUR REINHOLD KJELLGREN Österstad. 
Lödd 2 juli 1893 i Ekebyborna. Smides-mästare. Delägare i firma Bröderna Kjellgrens Hovslageri- & 
Smidesverkstad. Medlem av Motalaortens Smedmästareförening. Ekebyborna socken. JOSEF MARTIN 
KJELLGREN Ös,terstad. Född 27 juni 1895 i Ekebyborna. Smi-dcsmästare. Delägare i firma Bröderna 
Kjellgrens Hovslageri- & Smidesverkstad. Medlem av Motalaortens Smedmästareförening. Ekebyborna socken. 
KLAS HENRIK SIMON LARSSON Frälsegården, Österstad. Född 30 jan. 1902 i Skeppsås socken. 

Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i pensionsnämnden, istyr.-led. och sekr. i R. L. F:s lokalavd. 
Ekebyborna socken. - 665CARLEB EDVIN MÅNSON Kårby, Österstad. Född 27 mars 1883 i Västerlösa 
socken. Östergötlands län. Godsägare. Ordf. i Eke-byborna-Asks 'Sparbank och S. B. Strand-ägareförening, led. i 
styr. för A.-B. Sv. Handelsbankens avd.-kontor i Motala, styr.-led. i V. Ö. E. A., skiftesgodeman, f. d. ordf. i 
kom.-nämnden, länsombud för Avels-föreningen för Svenska Ardennerhästen. Ekebyborna socken. MARTIN 
ISRAEL NILSSON Österstad. Född 10 nov. 1888 i Ekebyborna socken. Målarmästare. Led. av kom.-fullm. och 
tax.-nämnden. Ekebyborna socken. JOEL A EDVARD PETERSSON Åsmestad, Österstad. Född 4 juli 1891 i 
Fornåsa socken. Hemmansägare. Ordf. i kom.-nämnden, fattigv.-styr., hälsovårdsnämnden och 
nykterhetsnämnden, v. ordf. i valnämnden, led. av kom.-fullm., styr.-led. i Ekeby-borna-Asks Sparbank, led. i 
direktionen för Bobergs härads polisdistrikt, revisor i Bobergs härads väg-kassa och Ekebyborna-Asks erk. 
sjukkassa, styr.-led. i R. L. F:s lokalavd., revisor i Motalaortens Jordbrukskassa. Ekebyborna socken. GUSTAF 
ERIK SVENSSON Ekeby, Österstad. Född 30 mars 1906 i Ekebyborna socken. Lantbrukare. Led. av kom.- 
fullm., revisor för kommunens räkenskaper, v. ordf. i R. L. F:s lokalavd. Ekebyborna socken. — 666 —NILS 
ERIC TROLLÄNDER Ekebyborna Klockaregård, Österstad. Född 17 mars 1900 i Västeiiösa. Kantor och 
folkskollärare. Led. av kyrkorådet och barnavårdsnämnden’, ordf., bibi. och kassör i folkbiblioteket, 
griftegardsmästare, lärarkår, repr. i skolstyr., led. av kom.-fullm., huvudman i Ekebyborna och Ask socknars 
Sparbank. Ortsmeddelare till Östgöta Cor-respondenten, Linköping. Ekebyborna socken. ROBERT ANDREAS 
ANDERSSON Slottet, Fornåsa. Född 25 sept, 1879 i Fornåsa. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden 
och fattigvårdsstyr., styr.-led. i Fornåsanejdens Mejeriförening, led, av allmän-ningsstyr. Fornåsa socken. 
OSKAR MARTIN RJÖRKMAN Hycklinge, Fornåsa. Född 12 febr. 1886 i Styra socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Fornåsa socken. CARL DAVID CARLSSON Esplunda, Fornåsa. Född 2 juni 1888 i Vallerstad A 
socken, Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., styr.-led. i R. L. F:s Ibkalavd. och Fornåsanejdens Mejeriförening. 
Fornåsa socken. — 667 —HOLGER WILHELM CARLSSON Fornåsa. Född 2 maj 1907 i Vadstena. 
Fjärdingsman. Barnavårdsman för Fornåsa och Alvestads församlingar. Fornåsa socken. SVEN CARLSSON 
Fornåsa. Född 29 febr. 1884 i Boo, Örebro län. Disponent vid Fornåsnejdens Mejeriförening. Kamrer och kassör 
i Fornåsaortens jordbrukskassa, kommunens revisor, led. i Östergötlands läns Mejeriförbunds förvaltningsråd. 
Fornåsa socken. JOHAN ISIDOR ELLBORG Fornåsa. Född 18 sept. 1889 i Stode, Västemorrlands län. 
Komminister. Ordf. i skolstyr och kyrkostämman. Fornåsa socken. ERIK VILHELM ERIKSSON Hycklinge 
Norrgård, Fornåsa. Född 6 jan. 1904 i Fornåsa socken.. Lantbrukare. Fornåsa socken. - 668 —GUSTAF ADOLF 
ERIKSSON Kommarp, Fornåsa, Född 7 april 1872 i Fornåsa. Lantbrukare. Kyrkovärd, ordf. i kom.-fullm. och 
kom.-stämman, led. av kyrkorådet, v. ordf. i folkskols tyr., ordf. i Fornåsa-Lönsås Sparbank, styr.-led. i 
Fornåsanejdens Mejeriförening, ordf. i Fornasaortens Jordbrukskassa, överförmyndare, led. av tax.-nämn-den 
under en följd av år. Fornåsa socken. BIRGER ISACSON Fornåsa. .. Född 4 okt. 1897 i Östra Husby socken, 
Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Birger Isacsons Speceri- & Diverseaffär. Medlem av 
Linköpingsortens Köpmannaförening. Fornåsa socken. ELLEN GUNNARSON Boberg, Fornåsa. Född 14 sept. 
1873 i Bälaryds församling, Jönköpings län. Fru. Ägare till Bobergs Västergård egendom. Led. av 
fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden. Fornåsa socken. JONAS HELMER KARLSSON Hycklinge, Fornåsa. 
Född 11 febr. 1886 i Fornåsa socken. Lantbrukare. Led, av kom.-fullm., kom.-nämnden, fattigv.-styr., pens.- 
nämnden och valnämnden, led. av Fornåsa-Skeppsås fatt i g v årds fö rb u n d, v. ordf. i Fornåsanejdens Mejerifören., 
styr.-led. i Svartådalens clcktr, distr.-förening, styr.-led. och huvudman i Fornåsa-Lönsås Sparbank. Fornåsa 
socken. — 669 —NILS ERIK KARLSSON Råå gård, Österstad. Född 6 jan. 1886 i Flistads socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Fornåsa socken. AXEL LARSSON Esplunda, 
Fornåsa. Född 19 febr. 1894 i Fornåsa. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, fattigvårdsstyr., barnav.-nämnden 
och valnämnden, v. ordf. i kom.-fullm., ordf. och kassör i dir. för Fornåsa och Skeppsås fattigv.-förbund, 
egnahemsombud, revisor i Svartåda-lens elektr, kraft- o. distr.-fören. och i Fornåsanejdens Mejeriförening. 
Fornåsa socken. AXEL OLIVER LJUNGQUIST Fornåsa. Född 26 juli 1903 i Kila socken, Sörmland. Fabrikör. 
Inneh, av Fornåsa och Klockrike Valskvarnar. Fornåsa socken. HELGE JULIUS NILSSON Fornåsa. Född 16 
juli 1874 i Vists socken, Östergötlands län. Smidesmästare. Led. av kom.-fullm. och valnämnden, medlem av 
Motalaortens Smcdmästarcförening, f. d. led. av tax.-nämnden. Fornåsa socken. — 670 -ALBIN NORDQVIST 
Tornby, Fornåsa. Född 11 okt. 1871 i Hallsberg, Örebro län. Verkmästare vid Tornby Mek. Sten-huggeri. Led. 
av kom.-fullm. och tax.-nämnden, led. i dir. för Fornåsa-Skeppsås fattigv.-förb., ombud för den off. 
arbetsförmedlingen, v. ordf. i arbetslöshetskom., f. d. led. av fattigv.-styr. Inneh, av K. Patr. Sällsk. guldmecl. för 
långvarig trogen tjänst. Fornåsa socken. NILS SIMON PETERSSON Esplunda, Fornåsa. Född 11 febr. 1885 i 
Fornåsa socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och folkskolestyr., revisor i 
Fornåsanejdens Mejeriförening. Fornåsa socken. IVAN MELKER PETERSON Fornåsa. Född 5 juli 1881 i Fornåsa. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. i kom.-nämnden och kom.-.stämman, led. av kom.-fullm., 
fattigvårdsstyr., barnavårdsnämnden och kyrkorådet, styr.-led. i Fornåsanejdens Mejeriförening, huvudman i 
Fornåsa-Lönsås Sparbank. Fornåsa socken. NILS SAMUEL SELIN Tornby, Fornåsa. A Född 2 mars 1901 i 
Sköllersta socken, Örebro län. Lantbrukare. Nämndeman, ordf. i R. L, F:s lokalavd. och led. av ortsförbundet av 
R. L. F. Fornåsa socken. — 671 -ERNST GUSTAF EMANUEL WITTHAMMAR Fornåsa. Född 27 dec. 1882 i 
Linköping. Folkskollärare och kantor. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyr., revisor för kommunens 
räkenskaper. Fornåsa socken. ANDERS GUSTAF ANDERSSON Brickstad, Klockrike. Född 18 april 1865 i 
Västerlösa socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Klockrike socken. BIRGER ANDERSSON St. Berga 
Backgård, Klockrike. Född 29 juni 1912 i Klockrike. Lantbrukare. Styr.-suppl, i Klockrike Jordbrukskassa, ordf. 
i Berga Tjurförening. Klockrike socken. DAVID ERIK EINAR ANDERSSON Täcktö prästgård, Klockrike. 
Född 11 dec. 1888 i Adelövs socken, Jönköpings län. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s lokala vd., v. ordf. i 
Klockrike Jordbrukskassa, led. av fattigvårdsstyr. Klockrike socken. — 672 —MARTIN WALERTD 
ANDERSSON Brickstad, Klockrike. Född 8 mars 1882 i Klockrike socken. Lantbrukare. Led. av kom.- 
nämnden, kom.-fullm. och folkskolestyr. Klockrike socken. NILS ROBERT ANDERSSON Solgården, 
Klockrike. Född 20 maj 1897 i Klockrike. Fabrikör. Inneh, av Klockrike Trapp- & Snickerifabrik. Klockrike 
socken. AXEL KNUT ARVIDSSON Täcktö Frälsegård, Klockrike. Född 9 sept. 1894 i, Stjärnorps socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Styr.-led. i Klockrike Jordbrukskassa. Klockrike socken. OSCAR BERNHARD 
CARLSSON Klockrike. Född 12 mars 1895 i Nydala socken, Jönköpings län. Köpman. Inneh, av firma Oscar B. 
Carlssons Speceri- & Diverseaffär. Led. av folkskolestyr, och fattigvårdsstyr., styr.-suppl, i Östergötlands 
Enskilda Banks avd.-kontor i Klockrike. Klockrike socken. — 673 — 43KARL AXEL METODIUS ERICSON 
Klockrike. Född 18 sept. 1875 i Nykils socken, Östergötlands län. Stationsföreståndare vid M. Ö. J. Huvudman i 
Brunneby-Klockrike Sparbank, led. av tax.-nämnden. Klockrike socken. JOHAN MALKUS FERNSTEDT 
Löparehem, Klockrike. Född 28 mars 1878 i Västra Stenby socken, Östergötlands län. l:ste reparatör vid M. Ö. J. 
Led. av kom.-fullm., kom.-nämn-ken och tax.-nämnden. Klockrike socken. KARL HJALMAR FRISK 
Klockrike. Född 13 mars 1899 i Klockrike. Handlande. Inneh, av firma Kari Frisks Char-kuteriaffär. Led. av 
kom.-fullm., styr.-led. och kassör i Klockrike erk. sjukkassa. Klockrike socken. HELGE VERNER EMANUEL 
GABRIELSSON Klockrike. Född 14 april 1894 i Kvillinge församling, Östergötlands län. Sadelmakaremäs-tare. 
Led. av kom.-fullm. och folkskolestyrelsen. Klockrike socken. — 674 —ERNST IVAR GUSTAFSSON 
Klockrike. Född 6 juli 1895 i Ripsa församling, Södermanlands län. Ingenjör. Ägare av Norra Tororps Tegelbruk 
samt inneh, av Kungs Norrby Tegelbruk. V. ordf. i kom.-fullm., kommunrevisor, led. av valnämnden och tax.- 
nämnden, huvudman i Klockrike-Brunneby Sparbank. Klockrike socken. KARL THURE JOHANSSON 
Skälbosläit, Klockrike. Född 17 maj 1870 i Klockrike. Mjölnare. Inneh, av Skälboslätts Kvarn. Klockrike 
socken. SAMUEL THEODOR JONSSON Karls frid, Klockrike. Född 18 okt. 1861 i Fornåsa socken. 
Lantbrukare. Ägare till Karisfrid och Östra Fornåsa egendomar. Styr.-led. och stiftare av Klockrike 
Andelsmejeri, huvudman i Klockrike-Rrunneby Sparbank, f. d. v. ordf. i skolrådet, f. d. led. av kom.-nämnden 
och tax.-nämnden, medlem av Östergötlands Jaktvårdsförening. Klockrike socken. JOHAN AUGUST 
KARLSSON Vahlstad, Klockrike. .. Född 22 nov. 1861 i Allhelgona socken, Östergötlands län. Godsägare. 
Ägare av Vahlstads egendom. Klockrike socken. — 675 —JOHAN ESAIAS KARLSSON Gislorp, Klockrike. 
Född 7 aug. 1867 i Klockrike socken. Godsägare. Ägare av Gislorps egendom. Kyrkovärd, led. av kom.- 
fullmäktige, styr.-led. i Klockrike-Brunneby Sparbank, led. av brandstodskommittén, kom.-nämnden och 
Klockrike-Alvestads socknars fattigvårdsförbund. Klockrike socken. ERNST RICHARD LIEDGREN Brickstad, 
Klockrike. Född 26 nov. 1875 i Klockrike socken. Lantbrukare. Klockrike socken. FOLKE LINDÉN Hassla, 
Klockrike. Född 3 maj 1879 i Klockrike socken. Godsägare. Ägare till Hassla egendom. Klockrike socken. ÅKE 
LINDÉN Hassla, Klockrike. Född 26 juli 1909 i Klockrike socken. Förvaltare vid Hassla egendom. Klockrike 
socken. — 676 —PER ROBERT LITSÉN Häckla, Klockrike. Född 29 maj 1886 i Hög-stads socken. 
Lantbrukare. Ordf. i Klockrike Jordbrukskassa, styr.-led. och kassör i R. L. F:s lo-kolavd., led. av kom.-fullm., 
ordf. i Klockrike sockenförening av B. F., ordf. i Fli-stads kontrollgrupp. Klockrike socken. AXEL 
VALDEMAR LJUNGQUIST Klockrike. Född 20 mars 1884 i Kila socken, Södermanlands län. Mjölnare vid Klockrike Vals-kvarn. Klockrike socken. ** KARL FOLKE NILSSON St. Berga, Klockrike. Född 11 maj 1903 i 
Sya socken, Östergötlands län. Banarbetare vid M. Ö. J. Led. av kom.-fullm. Klockrike socken. JOEL SEVERIN 
OHLSSON Solhaga, Klockrike. Född 19 okt. 1884 i Lönsås socken. Målaremästare. Led. av kom.-fullmäktige. 
Klockrike socken. — 677 —CARL AUGUST SAMUELSSON Brickstad, Klockrike. Född 6 maj 1879 i 
Älvestads socken. Lantbrukare. Klockrike socken. KARL WILHELM SAMUELSSON Tororp, Klockrike. Född 
15 nov. 1885 i Klockrike. Lantbrukare. Klockrike socken. KARL EMIL SANDBERG Hinstoip, Klockrike. Född 
5 okt. 1873 i Klockrike. Byggmästare. Led, av tax.-nämnden, f. d. led. av kom.-fullm., led. av brandstodskom. 
Klockrike socken. AUGUST HERMAN SVENSSON St. Berga, Klockrike. Född 3 mars 1871 i Holmestads 
socken, Skaraborgs län. Godsägare. V. ordf. i kom.-nämnden, led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr., tax.-nämnden 
och valnämnden, styr.-led. i Klockrike-Brunneby Sparbank. Klockrike socken. — 678 —GUSTAF ALBIN 
THOR Toreborg, Klockrike. Född 26 jan. 1872 i Västra Eds socken, Kalmar län. Fjärdingsman. Ordf. i 
fattigvårdsstyr., barnavårdsman, led. av kom.-fullm., pensionsnämnden och barnavårdsnämnden. Klockrike 
socken. ERIC FOLKE THÖRNING Tororps Mellangård, Klockrike. Född 21 nov. 1905 i Vreta Klosters socken. 
Lantbrukare. Klockrike socken. NILS SVENSSON Tororp, Klockrike. Född 1 nov. 1873 i Hurva, Malmöhus län. 
Godsägare. Ägodelningsrättsnämnde-man, nämndeman, v. ordf. i kom.-nämnden, egnahemsombud, led. av 
kyrkorådet, ordf. i Klockrike-Brunneby boställsstyr., vägstämmoombud, f. d. ordf. i Motalakretsen av 
Mjölkpropagandan, styr.-led, i Östergötlands Betodlareförening, f. d. v. ordf. i kom.-fullm. Klockrike socken. 
DAVID ANDREAS TOORVALD Tjärarp, Klockrike. Född 22 aug. 1877 i Klockrike socken. Lantbrukare. F. d. 
led. av skolrådet, kom.-fullm., fattigvårdsstyrelsen och kom.-nämnden. Klockrike socken. — 679 —OSCAR 
HENRIK VIGTORSSON Fogelkulla, Klockrike. Född 29 april 1885 i Stjärnorps socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och pensions-nämnden. Klockrike socken. HJALMAR 
WESTNY H anor p, Klockrike. Född 11 febr. 1882 i Västra Ny. Godsägare. Ägare till Hanoips egendom. 
Kyrkokassör och medlem av kyrkorådet, v. ordf. i folkskolestyr., revisor i Klockrike-Brun-neby Sparbank, 
Klockrike sockens Jordbrukskassa och Klockrike Andelsmejeriförening. Klockrike socken. KARL GUSTAF 
WIDELIUS Klockrike. Född 1 febr. 1876 i Ulrika socken, Östergötlands län. Kyrkoherde. Ordf. i 
pastoratskyrkostämman samt i de sep. kyrkostämmorna för Klockrike och Brunneby, ordf. i Klockrike och 
Brunneby skolstyr., ordf. i styr. för pensionsfonden vid Finspång m. m. Klockrike socken. BIRGER GUSTAF 
WINELL Komministergården, Klockrike. Född 22 mars 1913 i Bankekinds socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Klockrike socken. — 680 —NILS OLOF EDVARD ÅHLSTRÖM Karstorp, Klockrike. Född 8 
juni 1895 i Vinnerstad. Godsägare. Ägare av Kars toips Säteri. Led. av Klockrike Andelsmejeriförening, 
gillesombud för hushålln.-kretsen, huvudman i sparbank. Klockrike socken. GUSTAF ARVID ALBREKTSSON 
St. Stubba, Borensberg. Född 6 jan. 1892 i Motala socken. Lantbrukare. Kristbergs socken. EMIL THEODOR 
ANDERSSON Ulvhult, Borensberg. Född 2 okt. 1874 i Kristbergs socken. Lantbrukare. Kyrkovärd. Led. av 
kom.-nämnden, fattigv.-styr., kom.-fullm., pensionsnämnden och valnämnden, styr.-led. i Kristbergs Sparbank, 
led. av folkskolestyr. Kristbergs socken. HARRY BERGH Borensberg. Född 21 maj 1900 i Rackeby församling, 
Skaraborgs län. Ingenjör. Chef för A.-B. Borensbergs Kvarnstensfabrik. Ordf. i Borensbergs municipalnämnd, 
led. av hälsovårdsnämnden. Kristbergs socken. — 681HALVAR NILS HENRIK BJÖRKMAN Bråta, 
Borensberg. Född 25 dec. 1888 i Rappestads församling, Östergötlands län. Fil. måg. Lantbrukare. Ordf. i 
pensionsnämnden, styr.-led. och sckr. i R. L. F:s lokalavd., suppl, i Linköpings lasarettsdir., suppl, i landstingets 
förvaltningsutskott, led. av Östergötlands di strikts vårdsstyr. Kristbergs socken. HENNING IVAR 
FREDRICSON Bondeby, Kvarn. Född 31 jan. 1875 i Börrum, Östergötlands län. Godsägare. Nämndeman, 
vattenrättsnämndeman, ordf. i kom.-stämman, led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, ordf. i Kristbergs sockens 
Sparbank, egnahemsombud, ordf. i Kristbergs sockens hushållningskrets, led. av kyrkorådet och folkskolestyr., 
överförmyndare. Kristbergs socken. NILS O. GERMAN Borensberg. Född 8 dec. 1897 i Borensberg. 
Järnhandlare. Kristbergs socken. HÄDAR HEDBORG Olivehult, Borensberg. Född 31 maj 1887 i Kristinehamn. 
Godsägare. Led, av Östergötlands läns Hushållningssällskaps förv.-utskott, ordf. i dess jordbrukskom., ordf. i 
Östergötlands läns expropriationsnämnd, led. av stiftsnämnden i Linköping, ordf. i A.-B. Sv. Handelsbankens 
avd.-kontor i Borensberg, v. ordf. i Svenska Fåravclsförcningen. Kristbergs socken. — 682 —ADOLF FREDRIK HELLSTRAND Lilleberg, Borensberg. Född 27 sept. 1861 i Västra Ny socken, Östergötlands län. 
Häradsdomare. Ordf. i brandstods-kom., led. av pensionsnämnden, f. d. ordf. i Bobergs härads vägstyr., f. d. ordf. 
i Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i Borensberg, f. d. led. av kom.-nämnden, kyrko- och skolrådet, 
fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden, f. d. kommunalrevisor, f. d. skiftesgodeman, auktionsförrättare och 
boutredningsman. Inneh, av Kungl. Maj :ts guldmedalj för medborgerlig förtjänst. Kristbergs socken. AXEL 
ERIK KARLSSON Klämmesbol, Tjällmo. mm Född 4 okt. 1885 i Tjällmo. Godsägare. Ägare av Klämmesbols 
egendom. F. cl. led. av kom.-fullm., styr.-led. i Tjällmo Jordbrukskassa. Kristbergs socken. OSKAR EDVIN 
KARLSSON Bäckstugan, Borensberg. Född 11 jan. 1883 i Ljungs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. 
av kom.-fullm. och kyrkorådet. Kristbergs socken. GEORG VALFRID KINDLUND Kristberg, Borensberg. 

Född 2 okt. 1903 i Norrköping. Kantor, organist och folkskollärare. Led. av folk-skolestyr., revisor för Kristbergs 
kommunala räkenskaper, bibliotekarie för sockenbiblioteket, ordf. i Kristbergs l:a majblom-inekom. Kristbergs 
socken. — 683 —STEN WILHELM KLÄMFELDT Bölnorp, Kvarn. Född 12 sept, 1901 i Kristbergs socken. 
Lantbrukare. Ordf. i Kristbergs lokalavd. av R. L. F., v. ordf. i Motalatraktens orts-förbund av R. L. F., 
sockenombud för Östergötlands Andelsslakteriförening, styr.-led. i Kristbergs sockens Sparbank. Kristbergs 
socken. OTTO ALBERT LANDSTRÖM Haget, Borensberg. Född 1 nov. 1870 i Ekebyborna socken. 
Lantbrukare. Kristbergs socken. AGDA LARSSON Högby, Borensberg. Född 2 mars 1899 i Törnevalla 
församling, Östergötlands län. Församlingssyster. Kristbergs socken. CARIN LARSSON Högby, Borensberg. 
Född 20 sept. 1902 i U. S. A. Föreståndarinna för Kristbergs sockens ålderdomshem. Kristbergs socken. — 684 
—MARTIN FRITIOF TOBIAS LEBY Kristberg, Borensberg. Född 1 febr. 1898 i Hudiksvall. Kyrkoherde. Ordf. 
i Kristbergs kyrkoråd, kyrkostämma, skolråd och barnavårdsnämnd, led. av Linköpings stifts stiftsråd, 
ungdomsråd och missionsråd. Kristbergs socken. ARTUR GÖSTA SIGVARD LUNDBERG Borensberg. Född 
20 juli 1911 i Vreta Kloster, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Borensbergs Mineralvattenfabrik. Kristbergs 
socken. KARL ERIK MILDH Karlsby. Född 8 maj 1879 i Kristbergs .socken. Lantbrukare. Arrendator av 
Karlsby egendom. Kristbergs socken. ARVID VALDEMAR OLOFSSON Spång, Kvarn. Född 31 dec. 1887 i 
Motala landsförsamling. Lantbrukare. Styr.-led. i A.-B. Lemunda Sandstensbrott, ordf. i Kristbergs II valdistrikt. 
Kristbergs socken. — 685 —ERIK HARRY RINGELS Storbergs gård, Borensberg. Född 27 aug. 1892 i Borås. 
Lantbrukare. Ordf. i kom.-fullm., valnämnden och arbetslöshetskommittén, v. ordf. i skolstyr. och korn.- 
stämman, led. av kyrkorådet och kom.-nämnden, egnahemsombud, skiftes-godeman vid lantmäteiiförrättningar. 
Kristbergs socken. CARL GUSTAF SEVERIN Kvarn. Född 23 okt. 1874 i Vreta Kloster, Östergötlands län. 
Fjärdingsman. Led. av kom.-fullm., folkskolestyr., kyrkorådet, pensionsnämnden och tax.-nämnden, bamavårds- 
inan, revisor i Kristbergs sockens Sparbank. Kristbergs socken. KNUT THORELL Kvarn. Född 11 nov. 1886 i 
Martebo, Gottlands län. Förvaltare. Arrendator av Kvarns egendom. Led. av fattigvårdsstyr, och folkskolestyr., 
revisor i Kristbergs Sparbank. Kristbergs socken. ARNE CHATILLON-WINBERGH Karlsby. Född 15 aug. 

1885 i Stockholm. Jäg mästare i Karlsby revir. R. V. O. Kristbergs socken. — 686 —KARL-AXEL AXELSSON 
Kårstad Norrgård, Österstad. Född 2 sept. 1896 i Vinnerstads socken. Lantbrukare. Styr.-led. och kassör i J. U. 
F:s lokalavd. Lönsås socken. AXEL GERHARD BENTZER Lönsås, Fornåsa. Född 24 sept. 1874 i Normlösa 
socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Vägstäm-moombud, allm.-ombud, led. av pensionsnämnden, huvudman 
i Fornåsa-Lönsås Sparbank, led. av hälsovårdsnämnden, f. d. ordf. i fattigvårdsstyr., f. d. led. av kom.-nämnden. 
Lönsås socken. JOHAN OSCAR CARLSSON Gillorp, Fornåsa. Född 13 aug. 1883 i Södra Vi socken, Kalmar 
län. Lantbrukare. Kyrkovärd. Ordf. i kom.-stämman, v. ordf. i kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., led. av kyrko- 
och skolrådet, ordf. i Fornåsa-Lönsås hushållningskrets, egnahemsombud, styr.-led. och kassör i Fornåsa-Lönsås 
Sparbank, ordf. i pensionsnämnden, ordf. i valnämnden, skiftesgode-man, styr.-led. i Fornåsanejdens 
Mejeriförening, ordf. i brandstodskom., styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Lönsås socken. GUSTAF ADOLF 
HOLMBERG Hyttringe, Fornåsa. Född 6 juni 1884 i Lönsås socken, Lantbrukare. Styr.-led. i Fornåsa-Lönsås 
Sparbank, v. ordf. i Lönsås sockens arbetslös-hetskommitté. Lönsås socken. — 687 —GUSTAF WALLERIAN 
JONSSON Skedevid, Fornåsa. Född 18 april 1869 i Hogstads socken. Lantbrukare. Led. av kyrko- och. 
skolrådet, v. ordf. i kom.-stämman, styr.-led. i Fornåsanejdens Mejeriförening, styr.-led. och sockenombud i 
Svartådalens elektr, distr.-förening, huvudman och revisor i Fornåsa-Lönsås Sparbank. Lönsås socken. AUGUST RICKARD KARDELL Orstorp, Borensberg. _ Född 9 dec. 1890 i Kristbergs socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Kassör och sekr. i Lönsås sockens erk. sjukkassa. Lönsås socken. ANDERS EMIL PETERSON 
Lönsås, Fornåsa. Född 1 sept. 1876 i Hycklinge socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Emil 
Petersons Speceri- & Diverseaffär, Medlem av Linköpingsortens Köpmannaförening. Lönsås socken. 

HJALMAR PETTERSON Hyttringe Backgård, Fornåsa. Född 3 sept. 1886 i Lönsås. Lantbrukare. Nämndeman, 
ordf. i fattigvårdsstyr, och skolrådet, led. av pensionsnämnden och barnavårdsnämnden. Lönsås socken. — 688 - 
KARL OTTO PETTERSSON Kårstorp S öder går d, Lönsås, Öster stad. Född 31 mars 1878 i Ulrika socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Lönsås socken. DAVID SAMUEL ANDERSSON Vävinge, Fornåsa. Född 9 
juni 1885 i Fornåsa socken. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, kom.-stämman och pensionsnämnden, v. ordf. i 
kom.-fullm., led. av tax.-nämnden. Skeppsås socken. PER JOHAN ANDERSSON Ainas Södergård, Skeppsås, 
Fornåsa. Född 30 aug. 1852 i Herrberga socken, Östergötlands län. Hemmansägare. F. cl. led. av kom.-nämnden 
under 16 år. Skeppsås socken. GUSTAF ADOLF CARLSSON Navesta, Fornåsa. Född 24 aug. 1882 i Skeppsås. 
Lantbrukare. V. ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman, ordf. i brandstodskom., led. av kom.-fullm., v. ordf. i 
pensionsnämnden, skiftesgodeman, kyrko- och skolkassor, led. av kyrkorådet, ordf. i Skeppsås-Älvestads 
Sparbank, led. av folkskolestyr. Skeppsås socken. 44GUSTAF EMERIG CARLSSON Skeppsås, Fornåsa. Född 
15 mars 1900 i Bankekinds socken, Östergötlands län. Folkskollärare och kantor. Led. av bom.-'fullm., kom.- 
nämnden, pensr-nämnden och barnav.-nämnden, ordf. i biblioteksstyr., lärarekårens repr. i folkskolestyr., ordf. 
och kassör i Skeppsås-Älvestad-S erk. sjukkassa, räkenskapsförare i Skeppsås-Älvestads Sparbank. Skeppsås 
socken. ANDERS THEODOR EKBERG Navesta, Skeppsås, Fornåsa. Född 10 sept. 1855 i Hagebyhöga socken. 
Östergötlands län. Hemmansägare. Skeppsås socken. NILS ERIK SAMUEL ERIKSSON Skeppsås, Fornåsa. 
Född 27 maj 1905 i Stockholm. Pastorsadjunkt. Skeppsås socken. OSKAR THURE LARSSON Lotstad, Fornåsa. 
Född 28 april 1883 i Skepp.sås socken. Hemmansägare. Kyrkovärd, led. av kom.-nämnden, folkskolestyr., 
valnämnden och kom.-fullm. Skeppsås socken. — 690PER DAVID LEANDER Rimstad, Fornåsa. Född 16 aug. 
1871 i Vallerstads socken. Lantbrukare. Nämndeman, kyrkovärd, ägodelnings-rättsnämndeman, ordf. i 
Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i Borensberg, ordf. i Fornåsanejdens Mejeriförening, fattig v.-styr., 
barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden, led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, kyrko- och skolrådet, ordf. i 
styr. för Skeppsås-Älvestads hushållsgille, ombudsman i Skeppsås-Älvestads Sparbank, led. av brandstods-kom., 
vägstänmioombud, allmänningsombud m. m. Skeppsås socken. OLOF LJUNGARS Kölbäck, Älvan. Född 4 okt. 

1881 i Hammarlöv, Malmöhus län. Lantbrukare. Ägare av Kölbäcks säteri. Skeppsås socken. KARL HENNING 
MAGNELL Skeppsås, Fornåsa. Född 12 febr. 1867 i Hov. Kyrkoherde. Kontraktsprost. L. V. O. Ordf. i 
kyrkostämman i Fornåsa, Lönsås, Skeppsås och Älvestad, ordf. i Ifolkskolestyr. och i Fornåsa, Skeppsås och 
Älvestads pastoratstämma. Skeppsås socken. NILS JOHAN (JOHN) ANDERSSON Narveryd, Skänninge. Född 
24 dec. 1876 i Västerlösa socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av kyrkorådet och kom.-fullm. 

Vallerstads socken. — 691 —ERNST WILHELM CARLSSON Vallerstad Prästgård, Skänninge. Född 14 nov. 

1882 i Svanshals socken. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av kyrkorådet, kom.-fullm. och barnavårdsnämnden, 
ordf. i brandstodskom., kronoombud vid tax. inom Vallerstads och Järstads socknar, f. d. ordf. i fattigvårdsstyr., 
f. d. led. av kom.-nämnden, skolrådet och pensionsnämnden. Vallerstads socken. KARL ArSON FLERÉN 
Vallerstad, Skänninge. Född löjan. 1884 i Döderhult. Fo lk skollärare och kantor. Ordf. i kom.-fullni.. led. och v. 
ordf. i skolstyr., f. d. ordf. i brandstodskom. och revisor av kommunens räkenskaper, sockenbibliotekarie, led. av 
pensionsnämnden, f. d. led. av barnavårdsnämnden, led. av taxeringsnämnden. Vallerstads socken. KNUT ERIK 
VALLENTIN JOHANSSON Bjuggoip, Skänninge. Född 9 juli 1891 i Klockrike socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., folkskolestyr, och barnavårdsnämnden, styr.-led. i Vallerstads sjuk- och 
begravningskassa. Vallerstads socken. AXEL EMIL KARLSSON Vallerstad Lillgård, Skänninge. Född 18 dec. 
1877 i Asby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr., led. av kom.-fullm. och brand- 
stodskommittén. Vallerstads socken. — 692 —JAKOB KARLSSON Melstad Storgård, Skänninge. Född 23 jan. 
1879 i Normlösa socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fu.llm. och kom.-nämnden, ordf. i barnavårdsnämnden, led. 
av folkskolestyr., pensionsnämnden, valnämnden, brandstodskom. och fattigvårdsstyr., led. av Bibergs härads 
allmänning. Vallerstads socken. ERNST GUSTAF LARSSON Solhem, Hassla, Skänninge. Född 27 sept. 1874 i Källstads socken, Östergötlands län. F. d. handlande. Telefonföreståndare. Led. av kyrkorådet och k o m.-f 
ullmäktige. Vallerstads socken. JOHANNES LARSSON Narveryd, Skänninge. Född 12 juli 1869 i Vallerstads 
socken. Lantbrukare. Led. av brandstodskom., f. d. ordf. i pensionsnämnden, f. d. v. ordf. i kom.-nämnden, f. d. 
v. ordf. i valnämnden, f. d. v. ordf. i skolrådet, f. d. skiftesgode-man. Vallerstads socken. THORSTEN 
LARSSON Narveryd, Skänninge. Född 30 aug. 1903 i Vallerstads socken. Lantbrukare. Ordf. i 
pensionsnämnden. Vallerstads socken. — 693 —CARL ANTON PANTZAR N ar v eryd Fogdegård, Skänninge. 
Född 3 dec. 1879 i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., revisor för kyrko-, 
skol-, kommunens och polisdistriktets kassor, revisor för Varv-Vallerstad och Asks socknars kommunalförbunds 
kassor, revisor för pastoratskassan, överförmyndare, f. d. led. av kyrko- och skolrådet. Vallerstads socken. 
WALLENTIN NYDAHL Hassla, Skänninge. Född 9 maj 1889 i Skänninge. Lantbrukare. Ordf. i kom.-stämman, 
kom.-nämnden, hälsovårdsnämnden och kom.-fullm., led. av fattigv.-styr., kyrkorådet och pastoratkyrkorådet, 
boställsvärd, kyrkovärd, ordf. i Vallerstads hushållningskrets, revisor i Bobergs härads vägkassa, led. av Bobergs 
härads kom.-förbund, led. av Fornåsa m. fi. socknars polisdistrikt, ombud vid sammanträde med Aska 
vägdistrikt, ombud vid sammanträde med tingshusbyggnadsskyldige i Aska, Dals och Bobergs härader, ombud 
för Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Vallerstads socken. CARL ALFRED SVENSSON Hassla, 
Skänninge. Född 14 febr. 1868 i Älvestads socken, Östergötlands län. Lantbrukare. F. d. kyrkovärd, led. av 
brandstodskom., kyrkorådet och kom.-fullm., f. d. led. av kom.-nämnden, \1. d. skiftesgodeman, led. av skokådet 
och tax.-nämnden. Vallerstads socken. KARL HJALMAR SVENSSON Hassla, Skänninge. Född 23 sept. 1905 i 
Vallerstads socken. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden och kom.-f ullmäktige. Vallerstads socken. — 694 — 
CARL ERIK SVENSTEDT Vallerstads Prästgård, Skänninge. Född 23 mars 1908 i Mjölby. Komminister. Ordf. 
i skolstyr. och biblioteksstyr., v. ordf. i kyrkostämman. Vallerstads socken. SIMON FREJ WIKSTRÖM Melstad 
Frälsegård, Skänninge. A Född 28 sept. 1877 i Orlunda socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av kom.- 
fullm., v. ordf. i kom.-nämnden, led. av fattigvårdsstyr, och f. d. ordf. i densamma, led. av kyrkorådet och 
skolstyr., kyrko- och skolkassor, led. av tax.-nämnden, v. ordf. i valnämnden, skiftesgodeman. led. av past.- 
kyrkorådet och biblioteksstyr. Vallerstads socken. ERIC AUGUST BJERKSJÖ Uddenäs, Älvan. Född 13 maj 
1897 i Viby socken, Östergötlands län. Fastighetsägare. Älvestads socken. CARL FRITHIOF CARLSSON 
Älvestad, Älvan. Född 5 febr. 1893 i Hammars socken. Örebro län. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden och 
kom.-stämman, v. ordf. i pensionsnämnden och valnämnden, styr.-led. i Skeppsås-Älvestads 'Sparbank. 

Älvestads socken. — 695 —OSCAR EDVIN CHRISTENSSON Carlshof, Klockrike. Född 21 juni 1887 i 
Årstads socken, Hallands län. Bokhållare vid Carlshofs egendom. Älvestads socken. KARL AUGUST 
KARLSSON Studsbergs S öder går d, Älvan. Född 10 dec. 1885 i Älvestad. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av 
kom.-nämnden och folkskolestyr., kyrkokassör. Älvestads socken. CARL ALBERT LARSSON Tegneby 
Tullgård, Älvan. Född 28 april 1869 i Älvestad. Hemmansägare. F. d. led. av kom.-nämnden och 
brandstodskom., led. av barnavårdsnämnden, huvudman i Älvestad-Skeppsås Sparbank. Älvestads socken. 
OSKAR HARALD LINDMARK Älvestad Ljungsgård, Älvan. Född 20 april 1900 i Älvestad. Lantbrukare. Led. 
av kom.-fullm., folkskolestyr, och i direktionen för Skepp,sås-Älve-stads m. fi. socknars polisdistrikt, huvudman 
i Skeppsås-Älvestads Sparbank. Älvestads socken.ERIK OSKAR LUNDGREN Öras, Älvan. Född 18 juni 1890 
i Norsjö socken, Västerbottens län. Länsskogvaktare och Plantskoleföreståndare. V. ordf. i kom.-fullm., kom.- 
nämnden, kom.-stämman och skolrådet, led. av valnämnden. Älvestads socken. ANDERS NILSSON Västra 
Hälleberga, Klockrike. Född löjan. 1886 i Simlinge, Malmöhus län. Lantbrukare. Ordf. i kom.-fullm., v. ordf. i 
skol-styr., skolkassor, led. av kyrkorådet, kyrkovärd, led. av taxeringsnämnden, skiftesgodeman, revisor för 
Klockrike-Älvestads fattigvårdsförbund, revisor i Skeppsås-Älvestads Sparbank, styr.-led. i Klockrike 
Andelsmejeri, styr.-led. i länets centrala kontrollförening, led. och sekr. i Östergötlands Låglandsklubb, revisor 
för häradsallmänningar. Älvestads socken. HENNING PETERSON F or s jo, Älvan. Född 27 juni 1898 i 
Törnsfalla församling, Kalmar län. Köpman. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, skolstyr. och valnämnden. 
Älvestads socken. LARS SAMUELSON Tegneby, Älvan. Född 29 juli 1881 i Älvestads socken. 

Hemmansägare. Led. av kom.-fullmäktige. Älvestads socken. BRÅBO HÄRAD ANDERS EDVARD 
ANDERSSON Alunda, Åby. Född 18 mars 1857 i Örtomta socken. Pens. folkskollärare. Organist och folkskollärare i Gårdeby 1878—1918. Kvillinge socken. AXEL ALBERT ANDERSSON Solgården, Åby. Född 
16 okt. 1888 i Norrköping. Byggmästare. Medlem av Norrköpings Bygg-mästare Hören ing. Uppfört bl. a.: 
Åskådarläktaren på Lindö kapplöpningsbana, affärshuset Skarphagens Handelsförening, skolhus i -Simonstorp, 
Bråbo Sparbank samt en del offentliga och enskilda byggnader i Norrköping och omg. landsbygd. Kvillinge 
socken. 699 -JOHAN EMIL ANDERSSON Bäckaskog, Åby. Född 7 juni 1878 i Bankekinds församling. 
Linjeförman. Led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och skolstyr. samt Norrköpings K. T. F. Kvillinge socken. 
KARL ERIK ANDERSSON Bäckershov, Åby. Född 27 juli 1879 i Värna församling. Reparatör. Inneh, av firma 
E. Anderssons Gykelverkstad (cykel- och sportaffär). Kvillinge socken. HJALMAR WARENIUS ÅNGSTRÖM 
Karlsborg, Åby. Född 19 nov. 1886 i Roasjö församling, Älvsborgs län. Konditor. Inneh, av Konditori & Café 
Rosenhill. Kvillinge socken. CARL ALBIN CARLSON Loddby, Åby. Född 1 sept. 1891 i Stockholm. 
Kontorschef och kassör vid Loddby Sulfitfabrik, Åby (Holmens Bruk, Norrköping). Revisor i Bråbo Sparbank, 
Åby, och i Kvillinge kommuns samtliga kassor, sekr. och kassaförvaltare för Bråbygdens häradsförening av 
Allm. Valmansförbundet. Kvillinge socken. — 700 —FRANS LEONARD CLASON Graversfors. Född 12 april 
1895 i Kvillinge. Folkskollärare. Lärarekårens repr. i skolstyr., led. av nykterhetsnämnden, ordf. i Kvillinge 
majblommekom., f. d. ordf. i Östra Östergötlands krets av Sveriges Folk skol lärareförbund. Kvillinge socken. 
KURT ALBRECHT GOWES Åby. Född 15 juni 1896 i Motala. Köpman. Agentur för: A. Th. Böhme, Dresden, 
Maschinenfabrik Benninger, Uzwill, Schweiz, H. Krantz, Aachen, och Ewald Schlundt, Leipzig m. m. Kvillinge 
socken. SVEN OSKAR ESKIL DAHLBERG Kvillinge, Åby. Född 8 sept. 1879 i Eskilstuna. Kyrkoherde. 
Kvillinge socken. GUSTAV HERBERT EKSTRAND Skogvalla, Åby. Född 5 mars 1899 i Risinge församling. 
Köpman. Inneh, av firma Herbert Ekstrand. Led. av kom.-fullmäktige. Kvillinge socken. — 701KNUT SET 
ELLIOT Bråvalla Bryggeri, Åby. Född löjan. 1906 i Kristinestad, Finland. Bryggare. Inneh, av Bråvalla 
Bryggeri. Medlem av Kolmårdens Hantverksförening och Östergötlands krets av Sveriges Svag- 
driksbryggeriförening. M. R. F. Kvillinge socken. BÖRJE NAPOLEON ERICSON Graversfors. Född 9 juni 
1904 i Kvillinge socken. Handlande. Inneh, av Peterson & Ericsons Eftr. Speceri- & Diverseaffär. Medlem av 
Norrköpings Minuthandelsförening samt Svenska Köpmannaförbundet. Telefonväxelförståndare för Graversfors 
växelstation. Kvillinge socken. ERIC WILHELM ERICSON Torshag, Åby. Född 19 maj 1882 i Kvillinge. 
Snickare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, skol-styr. och valnämnden, revisor i Kvillinge arb.-kommun, led. 
i styr. för Kvillinge Folkets Husfören., kassör i Torshags sjuk- och begravningskassa och Torshags skattekassa. 
Kvillinge socken. ANDERS GOTTFRID FLÄRDH Stenkullen, Åby. Född 6 sept. 1884 i Askeby. Arrendator av 
Stenkullen, Kvillinge socken. — 702 —OSCAR GILLBERG Loddby, Åby. Född 30 juli 1876 i Sköns socken, 
Västernorrlands län. Chefsingenjör och platschef vid Loddby Sulfitfabrik. Ordf. i valnämnden, v. ordf. i Bråbo 
Sparbank, led. av kom.-nämnden, kom.-(fullm. och tax.-nämnden, ordf. i Vikbolandet-Kolmårdens 1 an ds t orms 
förening. Kvillinge socken. GUSTAF WICTOR GUSTAFSSON Karlslund, Åby. Född 31 juli 1874 i Regna 
församling. Byggmästare. Drivit byggnadsverksamhet sedan 1904. Kvillinge socken. KLAS ERIC 
WALDEMAR GUSTAVSSON Åbylund A Åby. Född 26 juli 1893 i Östra Eneby. Reparatör. Inneh, av firma Eric 
Gustavssons Bilreparationsverkstad. S. M. K. Kvillinge socken. JOHN HUGO THEODOR JACOBSSON 
Klockargården, Kvillinge, Åby. Född 14 sept, 1894 i K ristbergs församling. Östergötlands län. Kantor och 
fo lk skollärare. Kvillinge socken. — 703 —JOHAN ERIC JOHANSSON Dalarö, Åby. Född 13 april 1910 i 
Örebro. Färghandelsföreståndare. Föreståndare för Weydes Färghandel i Åby. Revisor i Å. I. F. Kvillinge 
socken. KARL ERIK MARTIN JOHANSSON Karlsro, Åby. Född 4 okt. 1903 i Björkvik, Södermanlands län. 
Handlande. Inneh, av Martin Johanssons Speceri- & Diverseaffär. Kvillinge socken. OSCAR VALDEMAR 
JUNGSTEN Stenkullen, Åby. Född 10 sept. 1886 i Aster, Örebro län. Trädgårdsmästare. Ordf. i Kvillinge 
barnavårdsnämnd, led. av fattigvårdsstyr, och pensionsnämnden, styr.-led. i Sveriges Po-mologiska Förening och 
Östergötlands Fruktodlareförbund. Kvillinge socken. PER LILJEQVIST Loddby, Åby. Född 27 mars 1873 i 
Leksand. Verkmästare vid Loddby Sulfitfabrik, Holmens Bruks A.-B. Kvillinge socken. — 704 —GUSTAV 
JOSEF LJUNGBERG Fridhem, Getå. Född 5 maj 1896 i Kvillinge socken. Trädgårdsmästare. Kvillinge socken. 
JOHAN EMANUEL LUNDBÄRJ Åby. Född 18 juni 1882 i Höja församling, Kristianstads län. Överlärare. 

Ordf. i kom.-nämnden, folkbibliotekets styr. och skol-styr., led. av barnavårdsnämnden och kom.-f ullmäktige. Kvillinge socken. ARVID MAGNUS MÅRTENSSON Solvik, Getå. Född 4 febr. 1892 i Stockholm. Tjänsteman 
vid Holmens Bruks & Fabriks A.-B., Norrköping. Kvillinge socken. OSKAR EMIF NETZ Filla Nybble, Åby. 
Född 17 juni 1870 i Kvillinge. Fantbrukare. Nämndeman. Kyrkovärd, led. av kom.-fullm., led. i styr. för 
Kvillinge och Simonstoips Sparbank, led. av kom.-nämn-den och fattigvårdsstyr. Kvillinge socken. — 705 — 

45AUGUST HJAFMAR ISIDOR NIFSSON Industritomten 1, Åby. Född 27 okt. 1897 i Umeå landsförsamling. 
Vågmästare i Bråbo härad. Kvillinge socken. OSKAR FAMBERT NYSTRÖM Alphyddan, Jursta, Åby. Född 1 
dec. 1873 i Norrköping. Målaremästare vid A.-B. International Harvester Comp. Kvillinge socken. OFOV 
AFGOT A OFSSON Dalvik, Åby. Född 8 okt. 1901 i Risinge. Trävaruhandlare. Delägare i firma Åby Såg, Åby, 
och Ma skin firma Gustav Olsson, Norrköping. Fed. i styr. för Åby Idrottsförening, Åby Idrottspark och Bråbo 
Sparbank, ombud för Skidfrämjandet och för Simfräm-jandet. Kvillinge socken. INGEMAR PANTZAR 
Skärlöta, Norrköping. Född 3 jan. 1901 i Kvillinge. Kassör vid A.-B. Norrköpings Gementvarufabrik. Kvillinge 
socken. — 706 —BROR FUDVIG PETTERSSON Björkbacken, Gra versfors. Född 19 maj 1890 i Gra versfors. 
Fabrikör. Delägare i Graversfors Stensliperi. Fed. av fattigvårdsstyr. Kvillinge socken. OSKAR EINAR A 
RISING Torshag, Åby. Född 22 maj 1884 i Norrköping. Fabr ik schef vid Stockholms Bomullsspinneri & Väfveri 
A.-B:s Fahriker i Torshag. Kom.-fullm. och led, av kom.-nämnden fr. 1932, ordf. i Kvillinge arbetslÖshetskom. 
1929— 34, ordf. i Åby valdistrikt. Kvillinge socken. JOHN ERIC ROSFUND Odensborg, Åby. Född 18 maj 
1904 i Karlshamn. Frisörmästare. Kvillinge socken. AFBERT RYDBERG Stengård, Åby. Född 30 aug. 1863 i 
Röks församling. Fabrikör. Inneh, av Albert Rydbergs Urfabrik. Feverantör bl. a. till S. J., till ett flertal kyrkor 
etc., tillverkat sammanlagt över 4000 ur. Kvillinge socken. — 707ERNST THEODOR SAMUEFSON 
Graversfors. Född 30 aug. 1881 i Risinge. Fabrikör. Delägare i Graversfors Stensliperi. Kvillinge socken. 
JOHAN PETRUS SCHENSTRÖM Stenberga, Åby. Född 28 juli 1892 i Söderhamn. Disponent för A.-B. Åby 
Fokträfabrik. Kvillinge socken. KARF HUGO STÅFBOM Friden, Åby. Född 28 sept. 1876 i Östra Eds socken. 
Kyrkvakt. Kvillinge socken. EFNA KATARINA SUNDBERG Åby. Född 6 okt. 1896 i Stockholm. 
Föreståndarinna vid ålderdomshemmet. Kvillinge socken. — 708 —OFOF SWARTZ Stenkullen, Åby. Född 18 
okt. 1903 i Norrköping. Banktjänsteman. Ägare till Stenkullen och Falkviken i Kvillinge socken. Kvillinge 
socken. ERIK GOTTFRID SÖDERSTRÖM Åby. Född 30 jan. 1884 i Värnamo. Järnhandlande. Revisor i 
Vattenbolaget, huvudman i Bråbo Sparbank. Kvillinge socken. ERIK CARF FARS MAGNUS TROZEFFI 
Björsnäs, Åby. Född 25 jan. 1895 i Kvillinge församling. Ryttmästare på överg.-stat vid Kungl. Fiv-reg:tets 
husarer. M. F. K. Kvillinge socken. FIFIP EMANUEF TÖRNEFF Alliden, Jursta, Åby. Född 3 juni 1881 i 
Vikingstads församling, Östergötlands län. F. d. polisman. Polisman vid Norrköpings städs poliskår. 
Fandstormskapten. Kvillinge socken. — 709 —PER EINAR WIDFUND Åby, Född 5 jan. 1903 i Hällestads 
församling. Plåtslagaremästare. Inneh, av firma Wid- lunds Plåtslageri. Medlem av Kolmårdens 
Hantverksförening, led. i styr. för Åby I. F. Kvillinge socken. GUSTAV ADOFF ZETTERHOFM Hults Bruk, 
Åby. Född 23 okt. 1866 i Risinge. Verkmästare vid Hults Bruk. Fed. av skolrådet och kom.-tfullm., ordf. i Åby 
missionsförsamling. Kvillinge socken. MARY KRISTINA VIKTORIA CARFSSON Simonstoip. Född 27 maj 
1912 i Orsa församling, Kopparbergs län. Föreståndarinna för ålderdomshemmet i Simonstorp. Simonstoips 
socken. SVEN U. CARFSON Simonstoip. Född 19 juli 1902 i Västra Ny. Handelsföreståndare i Simonstoips 
Handelsförening. Fed. av fattigvårdsstyrclsen. Simonstoips socken. — 710 —KARF CFEMENS JANSSON 
Tegnetoip, Simonstoip. Född 5 jan. 1897 i Uddevalla. Folkskollärare. Ordf. i kom.-nämnden, v. ordf. i kom.- 
stämman, pensionsnämnden och valnämnden, lärarkårens repr. i skolrådet, v. ordf. i Östergötlands östra 
förbundskrets av Sv. Folkskollärareförbund. Simonstoips socken. CARF AXEF KARFSSON Simonstoip. Född 
12 sept. 1893 i Risinge. Fjärdingsman. Simonstoips socken. RUTH EWY KARFSSON f. EKFÖF Simonstoip. 
Född 15 mars 1902 i Norrköping. Småskollärarinna. Fru. Fed. av barnavårdsnämnden. Simonstoips socken. — 
711 —PER OFSSON Rodga Säteri, Nakna. Född 21 sept. 1890 i Tvings socken, Blekinge län. Inspektor. Ordf. i 
hushållningskretsen, v. ordf. i skolrådet och fattigvårdsstyr., led. av kom.-nämnden, kyrkorådet, 
pensionsnämnden och barnavårdsnämnden, ortsombud för Sv. Mejeriernas Riksförening. Simonstoips socken. 
STEN OFOF EMANUEF SCHMIDT Björkbacken, Simonstoip. Född 4 nov. 1902 i Östra Vingåker, 
Södermanlands län. Köpman. Inneh, av diverseaffär. Revisor för kommunens kassor under en följd av år. Simonstorps socken. — 712 — DALS HARAD ERIK OLSSON Herrestad. Född 17 maj 1890 i Hälsingborg. 
Lärare och kantor. Ordf. i kom.-stämman m. fi. nämnder, fattigv.-styr., pens.-nämnden, kyrkostämman, skolrådet, 
boställsstyr. och tax.-nämnden, led. av kyrkorådet, överförmyndare i Herrestad m. fi. socknar, kassaförv. i kyrko- 
och skolrådet samt samtliga kom. nämnder, v. ordf. i V. Östergötlands lärareförening, ordf. i Dals härads 
lokalavd. av Ö. B. Herrestads socken. WENZEL ROSÉN Herrestad. Född 21 dec. 1907 i Fågelås, Skaraborgs 
län. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyr. Herrestads socken. — 713 -ELON BLOMBERG 
Valla, Herrestad. Född 3 okt. 1896 i Väversunda. Lantbrukare. V. ordf. i kom.-nämnden, kom.-‘stämman, 
fattigvårdsstyr, och. barnavårdsnämnden, led. av valnämnden och pensionsnämnden. Källstads socken. JOHN 
KARLSSON Källstad gård, Rogslösa. Född 12 juni 1902 i Älvestad, Östergötlands län. Lantbrukare. Kyrkovärd, 
kyrkokassör, led. av kyrko- och skolrådet samt tax.-nämnden, revisor av kommunens räkenskaper. Källstads 
socken. GUST. ST:SON AHRÉN Källstad, Rogslösa. Född 6 juni 1878 i Källstad. Domänintendent i 
Östergötlands län. Ordf. i styr. för Östergötlands Ensk. Bank i Vadstena, Dals härads Sparbank och i 
Bondeförbundets Östgötadistrikt, led. i Bondeförbundets förtroenderåds arbetsutskott, ordf. i V. Östergötlands 
Lantm.-fören., v. ordf. i dir. för länslasarettet i Vadstena, ordf. i Östergötlands Betodlarefören. Källstads socken. 
— 714 — OSCAR KELLANDER Källstad Storgård, Rogslösa. Född 11 juni 1873 i Källstad. Hemmansägare. 
Ordf. i pensionsnämnden och brand-stodskom., revisor i Dals härads Sparbank. Källstads socken.K. A. 
PETTERSSON Källstad, Rogslösa. Född 5 dec. 1883 i Kumla. Banvakt. Led. av kom.-nämnden, fattigvårdsstyr., 
barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden, kyrkorådet och tax.-nämnden, v. ordf. i skolrådet och valnämnden. 
Källstads socken. KARL ERIK RAPP Valla Norrgård, Herrestad. Född 24 dec. 1890 i Heda, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Kyrkovärd. Ordf. i kom.-nämnden, kom.-stämman, fattigvårdsstyr., barnavårdsnämnden, 
kyrkostämman och valnämnden, huvudman i Dals härads Sparbank, sekr. i Dals härads södra lokalförening av R. 
L. F. Källstads socken. GERTZ WETGHE f. ÖRTENBLAD Yxstad gård, Rogslösa. Född 14 april 1888 i 
Stockholm. Fru. V. ordf. i Rogslösa, Väversunda och Källstads fattigvårdsförbund, ordf. i Vadstenabygdens 
husmodersförening. Källstads socken. TEODOR WETGHE Yxstad gård, Rogslösa. Född 26 dec. 1877 i 
Risekatslösa, Malmöhus län. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, kyrkorådet och tax.-nämnden, v. ordf. i 
skolrådet, ordf. i Vadstenaortens Försöksring. Källstads socken. — 715 —DAVID HERBERT KARLSSON 
Nässja gård, Arneberga. Född 10 juli 1900 i Örberga. Befallningsman. Led. av kom.-nämnden och valnämnden. ; 
j j Nässja socken. JOHAN ARVID KARLSSON Nässja gård, Arneberga. Född 3 juli 1891 i Ask, Östergötlands 
län. Inspektor. Ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman, led. av kyrko- och skolrådet, pensionsnämnden, 
fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden, led. i direktionen för ålder-domsh. Dalgården, godman vid lantmäteri- 
förrättningar, revisor i Dals härads Sparbank och i Vadstena Andelsmejeri. Nässja socken. FREDRIK 
SUNDELIUS Eneby, Arneberga. Född 7 april 1888 i Nässja. Lantbrukare. Kyrkovärd, ordf. i fattigvårdsstyr, och 
barnavårdsnämnden, v. ordf. i valnämnden och pensionsnämnden, led. av kyrko- och .skolrådet, kom.-nämnden 
och tax.-nämnden. Nässja socken. CARL HJ. ANDERSON Bårstad Krongård, Rogslösa. Född 29 april 1870 i 
Hov. Lantbrukare. Led. av kom.-fullmäktige. Rogslösa socken. — 716 —HJALMAR ANDERSSON Borghamn. 
Född 15 jan. 1888 i Rogslösa. Stenarbetare. Led. av fattigvårdsstyr, och valnämnden. Rogslösa socken. KARL 
GUSTAF ANDERSSON Åstorp, Rogslösa. Född 15 april 1879 i Källstad. Kyrkovaktmästare. Småbrukare. Led. 
av kom.-fullm. och folkskolestyr. Rogslösa socken. PER ANDERSSON Rogslösa. Född 8 april 1894 i 
Frinnaryd, Jönköpings län. Folkskollärare och kantor. Led. av kom.-fullm., lärarkårens repr. i folk-skolstyr. 
Rogslösa socken. RICHARD ANDERSSON Borgham. Född 27 april 1873 i Undenäs, Skaraborgs län. F. d. 
schaktmästare. Ordf. i pensionsnämnden, led. av folkskolestyr. Rogslösa socken.GUSTAF CARLSON Stora 
Vilseberga, Rogslösa. Född 27 juni 1897 i Vallerstad. Bonde. Ordf. i ikom.-fullm., led. av kyrkorådet och 
pastoratkyrkorådet, kronoombud vid tax., kyrkokassör, ordf. i Dals härads skyttegille, ordf. i styr. för och kamrer 
i Rogslösa m. fi. socknars jordbrukskassa, styr.-led. i Östgöta-Lantmännens Gentralfören., ordf. i styr. för 
Rogslösa Kvarn A.-B. Rogslösa socken. ERIK ENGMAN Bårstad, Rogslösa. Född 27 okt. 1892 i Rogslösa. 
Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr, och i Rogslösa, Väversunda och Källstads-fattigvårds-förbund, v. ordf. i 
kom.- A stämman, pensionsnämnden och barnavårdsnämnden, led. av kom.-nämnden. Rogslösa socken. ALVAR 
ERICSSON Borghamn. Född 6 aug. 1901 i .Skinnskatteberg, Västmanlands län. Handelsföreståndare i Borghamns Konsumtionsförening. Revisor för de kommunala räkenskaperna och för arbetslöshetskom., av 
Östergötlands erk. Centralsjukkassa utsedd revisor i Rogslösa m. fi. socknars sjukkassa. Rogslösa socken. 
OSKAR ERICSSON Sjöstoip, Borghamn. Född 29 nov. 1887 i Örberga. Verkmästare vid A.-Bl. Borghamns 
Kalkstensbrott. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, folkskolestyr. ,och i direktionen för fattigvårds-förb., ordf. i 
Borghamns Konsumtionsförening. Rogslösa socken. — 718 —ROBERT HOLMQVIST Borghamn. Född 16 
okt. 1889 i Rogslösa. Byggmästare. Rogslösa socken. ERIC JACOBSSON Åsby, Rogslösa. Född 12 sept. 1884 i 
Rogslösa. Lantbrukare. Ägodelningsrättsnämndeman, nämndeman, kyrkovärd, led. av kom.-fullm., kom.- 
nämnden, pastoratskyrkorådet och kyrkorådet. Rogslösa socken. OVE HASSLER Rogslösa. Född 25 juni 1904 i 
Kyrkheddinge, Malmöhus län. Teol. Doktor, t. f. kyrkoherde i Rogslösa ooh Väversunda församlingars pastorat. 
Ordlf. i Borghamns lanthushålls-skolas styr., i Rogslösa kyrkostämma, folkskolestyr, och barnavårdsnämnd, i 
Väversunda kyrkostämma och skolråd, v. ordf. i direktionen för Ombergs skolförbund, led. av Linköpings stifts 
ungdomsråd. Rogslösa socken. MANDIS JACOBSSON f. ANDERSON Åsby, Rogslösa. Född 30 sept. 1880 i 
Stjärnoip, Östergötlands län. Fru. Led. av fattigvårdsstyr. Rogslösa socken. — 719 —FRITZ JOHANSON 
Bårstad, Rogslösa. Född 6 febr. 1898 i Brunneby, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av pensionsnämnden, 
Dals härads allmänningsstyr. och i brandstodskom., styr.-led. i Östergötlands länsförbund av R. L. F., ordf. i Dals 
härads södra lokalfören. av R. L. F. Rogslösa socken. LILLY LINDAHL Borghamn. Född 16 juni 1889 i Tärna, 
Västerbottens län. Föreståndarinna för Borghamns Lanthushållsskola. Styr.-led. i Vadstenabygdens 
Husmodersförening. Rogslösa socken. IVAR NILSSON F rel) er ga Mellangård, Rogslösa. Född 15 dec. 1876 i 
Rogslösa. Lantbrukare. Ordf. i brandstodskom. och valnämnden, led. av kom.-fullm., v. ordf. i fattigvårdsstyr., 
led. av kyrkorådet och pastoratkyrkorådet, led. av tax.-nämnden. Rogslösa socken. LISA NILSSON Rogslösa. 
Född 17 juni 1891 i Hogstad, Östergötlands län. Småskollärarinna. Led. av barnavårdsnämnden. Rogslösa 
socken. — 720FILIPQ OLSSON Hageby gård, Rogslösa. Född 30 april 1864 i Väversunda. Hemmansägare. 
Kyrkovärd, huvudman i Dals härads Sparbank. Innehar Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj, 2:dra storl. 
Rogslösa socken. KARL OLSSON Hageby gård, Rogslösa. Född 21 sept. 1893 i Rogslösa. Lantbrukare. Ordf. i 
kom.-nämnden, hälsovårdsnämnden, kom.-stämman och i Rogslösa m. fi. socknars polisdirektion, v. ordf. i 
brandstodskom., folkskolestyr., kyrkostämman, pastoratstämman och i Dals härads skyttegille, led. av kom.- 
fullm., kyrkorådet, pastorat-kyrkorådet och valnämnden, styr.-led. och huvudman i Dals härads Sparbank, led. i 
styr. för Västra Östergötlands Motorklubb. Rogslösa socken. OSKAR OTTOSON Borghamn. Född 18 okt. 1890 
i V. Stenby. Stenarbetare. Led. av folkskolestyr., kyrkorådet och barnavårdsnämnden. Rogslösa socken. JOHN 
PETERSSON Häckenäs, Rogslösa. Född 11 nov. 1895 i Vadstena. Rättare. Led. av kom.-fullmäktige. Rogslösa 
socken. — 721 — 46BROR SKÖLD Rogslösa. Född 19 dec. 1895 i Ekeby, Östergötlands län. Mjölnare. Led. av 
kom.-fullmäktige. Rogslösa socken. CARL STOLTZ Västerlösa, Borghamn. Född 1 april 1885 i Heda. 
Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., skiftesgodeman. Rogslösa socken. NILS ARVID WAHLKVIST Rogslösa. 
Född 4 april 1898 i Edebo, Stockholms län. Mejeri föreståndare. Led. av folkskolestyr., skolkassor. Rogslösa 
socken. NILS E. V. ÖIJER Rogslösa. Född 27 april 1905 i Kimstad, Östergötlands län. Folkskollärare. Kassör i 
Rogslösa m. fi. socknars erk. sjukkassa, led. av folkskolestyr., revisor av den kyrkliga kommunens och 
pastoratskassans samt arbetslöshetskommitténs räkenskaper. Rogslösa socken. - 722 —KARL GUSTAVSSON 
Fylla Södergård, Vadstena. Född 19 juni 1886 i Fivelstad. Lantbrukare. Nämndeman. Ordf. i kom.-nämnden, 
kom.-stämman och valnämnden, led. av kyrko- och -skolrådet samt pensionsnämnden, ordf. i 
hälsovårdsnämnden, styr.-led. i Vadstenaortens Jordbrukskassa. S:t Pers socken. AXEL HENREKSON Egeby, 
Vadstena. Född 13 mars 1879 i Falkenberg. Godsägare. Ordf. i pensionsnämnden, v. ordf. i kom.-nämnden och 
kom.-stämman, styr.-led. i Vadstenaortens Jordbrukskassa, led. av hästavelskommittén. S:t Pers socken. MAJA 
HENREKSON f. STENSTRÖM Egeby, Vadstena. Född 25 maj 1887 i Slöinge församling, Hallands län. Fru. 
Led. av fattig vårdssty rel sen. S:t Pers socken. PER GUNNAR INGVARSSON Q visberg, Vadstena. Född 4 sept. 
1905 i Örtofta, Malmöhus län. Lantbruksinspektor. S:t Pers socken. — 723 —OSCAR GOTTFRID KARLSSON 
Vätternsborg, Vadstena. Född 6 febr. 1882 i S:t Pers församling. Lokförare. (Riksdagsman. Landstingsman. Led. 
av kom.-nämnden, fattigv.-styr., kyrko-fullm,, skolrådet samt landstinget och dess förvaltningsutskott, led. av Sv. 
Järnvägsmannaförbundets styr. och ordf. i avd. 193, led. av Koop. Förbundets förvaltningsråd! S:t Pers socken. OLOF PERSSON Kungs Starby, Vadstena. Född 30 sept. 1877 i Visseltofta, Kristianstads län. Inspektor. S:t 
Pers socken. JOHN ERIKSON MjÖlna, Vadstena. Född 8 nov. 1884 i Strå socken. Nämndeman. Kyrkovärd, led. 
av kyrko- och skolrådet samt kom.-nämnden, ordf. i fattigvårdsstyr., valnämnden och pensions-nämnden, styr.- 
led. i Vadstenaortens Jordbrukskassa. Sttå socken. IVAR FREDRIKSSON Älvestad, Vadstena. Född 20 nov. 
1893 i Allhelgona församling. A Lantbrukare. V. ordf. i Ikyrko- och skolrådet, led. av tax.-nämnden, revisor för 
kommunens räkenskaper. Sttå socken. 724 -JOHN HALLSTRÖM Mjölna, Vadstena. Född 1 dec. 1886 i Simtuna 
socken, Västmanlands län. Kvarnägare. Fed. av fattigvårdsstyr., kronoombud i tax.-nämnden, led. av 
pensionsnämnden. Sttå socken. ALBERT KARLSSON Ö. Kedevad, Vadstena. Född 26 dec. 1879 i Hov. 
Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och pensionsnämnden, ordf. i barnavårdsnämnden. Sttå 
socken. OSKAR KARLSSON Tistoip, Vadstena. Född 24 febr. 1886 i Sttå. Lantbrukare. Led. av kom.- 
nämnden, fattigvårdsstyr., kyrko- och skolrådet samt pensionsnämnden. Strå socken. BALTZAR NORDMARK 
V. Kedevad, Vadstena. Född 25 jan.Q 1904 i Sttå. Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr. Strå socken.FRITJOF 
ANDERSSON Ventzelhagen, Borghamn. Född 24 jan, 1885 i Rogslösa församling. Stenhuggare. Ordf. i 
barnavårdsnämnden, led. av kom.-nämnden. Väversunda socken. CARF ERIC BÄCKMAN Änghem, 
Väversunda. Född 18 okt, 1895 i Väversunda. Snic-karmästare. Led. av kyrko- och skolrådet, Väversunda 
socken. OSCAR CARLSON Väversunda. Född 4 nov. 1894 i Marbäck. Köpman. Led. av skolrådet, kassör för 
kyrka och skola, v. ordf. i kom.-stämman, valnämnden och brandstodskom., revisor av kommunens räkenskaper. 
Väversunda socken. OSKAR HJ. JOHANSON Karlshem, Väversunda. Född 1 maj 1879 i Väversunda. 
Fantbrukare. Nämndeman, kyrkovärd. Väversunda socken. — 726 —ARTUR JOHANSSON Väver sunda. Född 
10 febr. 1887 i St. Åby. Byggmästare. Ordf. i kom.-nämnden, v. ordf. i fattigvårdsstyr, och skolrådet, led. av 
kyrko-ooh pastoratkyrkorådet, ordf. i brandstods-kom. och i Skedets elektr, distributionsförening. Väversunda 
socken. IVAR JOHANSSON Lassagården, Väversunda. Född 15 mars 1880 i S:t Per. Fantbrukare. Ordf. i 
fattigvårdsstyr., v. ordf. i kom.-nämnden, ordf. i nykterhetsnämnden, led. av kyrkorådet. Väversunda socken. 
OSKAR MODIG Skattegården, Väversunda. Född 10 mars 1878 i V. Tollstad. Lantbrukare. Led. av kom.- 
nämnden, fattigvårdsstyr., skolrådet, brandstodskommittén och tax.-nämnden, ordf. i arbetslöshetskommittén. 
Väversunda socken. OLOV PETERSSON Skattegården, Alvastra. Född 9 jan. 1904 i Väversunda församling. 
Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden, revisor för kyrka och skola samt pastorat och 
fattigvårdsförbund, sockenombud i vägstämman. Väversunda socken. — 727 —THEODOR RISE Väversunda. 
Född 20 aug. 1871 i S. Vånga församling, Älvsborgs län. Godsägare. Ordf. i kom.-stämman och tax.-nämnden, 
led. av kyrkorådet, kyrkovärd, v. ord'f. i Dals härads Sparbank, ordf. i styr. för Jordbru-karbankens avd.-kontor i 
Vadstena, styr.-led. i Östergötlands läns egnahemsnämnd. Väversunda socken. KARL EKSTRÖM Ullnäs, 
Arneberga, Född 21 dec. 1873 i Hov. Fantbrukare. Kyrkovärd, led. av pensionsnämnden. Örberga socken. E. 
OSKAR D. EMIFSSON Örberga, Arneberga. Född 1 febr. 1901 i Rogslösa. Lantbrukare. Kassör i Örberga- 
Nässja skolkassa, led. av skol- och kyrkorådet, revisor för kommunens räkenskaper. Örberga socken. HENNING 
FAGER Mörby, Arneberga. Född 28 april 1882 i Brevik, Skaraborgs län. Föjtnant i armén. Svärdsman. Ordf. i 
fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, led. av pensionsnämnden, v. ordf. i valnämnden. Örberga socken. — 
728KARL GUSTAF HEDMARK Naddö, Vadslena. tm Född 21 april 1867 i Röks församling, Östergötlands 
län. Godsägare. Örberga socken. GUNNAR JOHANSSON Örberga, Arneberga. Född 28 jan. 1904 i Hamneda, 
Kronobergs län. Kantor ooh folkskollärare. V. ordf. i kom.-nämnden. Örberga socken. J. A. JOHANSSON Ullevi 
egendom, Vadslena. Född 18 mars 1888 i Strövelstorp, Kristianstads län. Fantbruksinspektor. Revisor av 
kommunens räkenskaper, i Dals härads Sparbank och i Vadstena Andelsmejeri, led. av tax.-nämnden. Örberga 
socken. OSKAR SIGFRID LARSSON Kasta, Arneberga. Född 7 febr. 1878 i Örberga socken. Fantbrukare. Fed. 
av kom.-nämnden. Örberga socken. — 729AXEF HENRIK LINDAHL Örberga, Arneberga. Född 8 maj 1905 i 
Jönköping. T. f. kyrkoherde i Örberga och Nässja församlingars pastorat. Örberga socken. ALFR. OTTOSSON 
Kasta, Arneberga. Född 29 dec. 1883 i Gnosjö, Jönköpings län. Lantbrukare. Ordf. i Örberga och Nässja förs. 
kyrkostämma, led. av skolrådet, revisor i Örberga m. fi. socknars kom.-förbund och i Vadstena 
Andelsmejeriförening, led. i styr. för Östgöta Äggförening, Vadstena. Örberga socken. AXEL OTTOSSON 
Arneberga. Född 23 dec. 1886 i Gnosjö, Jönköpings län. Godsägare. Ordf. i kom.-nämnden, kom.-stämman och i Örberga, Nässja, S:t Pers och Sttå kommunalförbund, ordf. i styr. för Vadstenaortens Jordbrukskassa, v. ordf. i 
fattigvårdsstyr, och skolrådet, v. ordf. i pplisdir., v. ordf. i styr. för Vadstena Andelsmejerifören. och 
Östergötlands Andelsslak-terifören., led. i styr. för Göstrings härads vägdistrikt. Örberga socken. ROBERT 
STAAF Säby, Arneberga. Född 29 juni 1880 i Örberga. Fantbrukare. Ordf. i Örberga och Nässja skoldistrikt och 
pens.-nämnden, v. ordf. i kom.-stämman, godeman vid lantmäteriförrätt-ningar, led. av kom.-nämnden och 
fattigvårdsstyr. Örberga socken. — 730 — FINSPÅNGA LÄNS HÄRAD NILS OSKAR ANDERSSON Torp, 
Godegård. Född 18 april 1892 i Hagebyhöga socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Godegårds socken. 
JOHAN AUGUST CARLSSON Degerön. Född 28 aug. 1901 i Blackstads församling, Kalmar län. Köpman. 
Inneh, av firma Degeröns Diversehandel, J. Aug. Carlsson. Medlem av Motalaortens Köpmannaförening, ombud 
för Försäkrings A.-B. Fylgia och Allmänna Livförsäkrings A.-B., Stockholm. Godegårds socken. — 731 — 
BENGT EVERT DAMBERG Godegård. Född 8 aug. 1903 i Godegård. Snickare-mästare. Inneh, av Godegårds 
Snickeriverkstad. Godegårds socken. ESTER FAGERBERG Degerön. Född 17 april 1879 i Godegårds 
församling. Änkefru. Ägare till De Géersfors, Bruk. Godegårds socken. SVEN FAGERBERG Degerön. Född 6 
nov. 1904 i Godegårds församling. Fil. D:r. Ägare till De Géersfors Bruk. Led. av kom.-fullm. Godegårds 
socken. OSKAR WILHELM FUHRMAN Degerön. Född 19 mars 1893 i Uddevalla. Bruks förvaltare vid A.-B. 
Qvarnshammars Järnbruk. V. ordf. i kom.-fullm. och valnämnden, revisor för kyrkans och kommunens 
räkenskaper, av länsstyrelsen utsedd revisor i arbetslöshetskom. Godegårds socken. — 732 —BALTZAR GRILL 
Godegård. Född 17 aug. 1900' i Fellingsbro. Förvaltare. Ordf. i kom.-stämman, valnämnden, hushållningskretsen 
och Mejerifören., medlem i styr. för N. Vettersbygdens Skogsägareförening. Godegårds socken. N. FOLKE 
GÖRANSSON Hälla gård, Godegård. Född 20 sept. 1907 i Västra Ny. Förvaltare vid Hälla gård. Kyrkovärd, led. 
av kyrkorådet och kom.-nämnden, v. ordf. i R. L. F., ordf. i J. U. F.-avd., led. i styr. för N. Vettersbygdens 
Skogsägareförening och A. V. F. för Finspånga län, led. av distr.-styr. av J. U. F. Godegårds socken. GUSTAF 
HJALMAR JACOBSSON Mellantorp, Godegård. Född 5 mars 1874 i Godegårds socken. Hemmansägare. 
Nämndeman. Led. av tax.-nämnden och valnämnden, skiftesgodeman, f. d. led. av kom.-fullm., styr.-led. i R. L. 
F:s lokalavd. Godegårds socken. CARL JOHAN JANSSON Börslycke, Godegård. Född 1 jan. 1869 i Godegård. 
F. d. hemmansägare. F. d. fjärdingsman, barnavårdsman och överförmyndare, f. d. ordf. i fattigvårdsstyr. 
Godegårds socken. — 733 —ERIK JARL Degerön. Född 12 maj 1891 i Västervik. Fabrikör. Inneh, av Degeröns 
Torvströfabrik samt såg- och hyvleri. Ordf. i kom.-nämnden, led. av folkskolestyr, och tax.-nämnden. Godegårds 
socken. KARL FERDINAND KARLSSON Rådåsa, Godegård. Född 18 sept. 1884 i Godegårds socken. 
Hemmansägare. Nämndeman. Led. av pensionsnämnden och valnämnden, styr.-led. i Godegårds Mejeriförening 
och i Godegårds Hästförsäkringsförening, skiftes-godeman. Godegårds socken. ANNA LINDSTRÖM Godegård. 
Född 31 okt. 1902 i Ingelstorps socken, Kristianstads län. Föreståndarinna vid Godegårds sockens 
ålderdomshem. Godegårds socken. ARTHUR ERIK AUGUST LUND Degerön. Född 12 april 1901 i Godegårds 
församling. Verkmästare vid A.-B. Qvarnsham-mars Järnbruk. Led. av kom.-fullm. och fattigvårdsstyr. 
Godegårds socken. 734 -HENNING NILSSON Svar tö, Degerön. Född 9 april 1905 i Västervik. Godsägare. 
Ägare till Svartö egendom. Godegårds socken. JOHN MAURITZ NILSSON Godegård. Född 7 aug. 1902 i 
Lövestads socken, Malmöhus län. Mejeri föreståndare vid Godegårds Mejeri. Led. av kom.-fullm. och 
kyrkorådet. Godegårds socken. ISAK TORSTEN FERDINAND OLIW Degerön. Född 4 juni 1906 i Godegårds 
socken. Bruksbokhållare vid A.-B. Qvarnshammars Järnbruk. Godegårds socken. KARL DAVID STENMARK 
Degerön. Född 17 nov. 1879 i Hammars socken, Örebro län. Valsverksarbetare. Ordf. i kom.-fullm. och dess 
beredningsutskott. Godegårds socken. — 735 —DAVID EMANUEL ADOLFSSON Gylltorp, Sonstoip. Född 
25 dec. 1894 i Hällestad. Lantbrukare. F. d. led. av fattigvårdsstyrelsen. Hällestads socken. AXEL BERNHARD 
ANDERSSON Brystorp, Hällestad. Född 29 juli 1878 i Hällestads socken. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s 
lokal-avd. Hällestads socken. EMIL GOTTFRID ANDERSSON Skoghäll, Sonstorp. Född 16 aug. 1891 i 
Hällestad. Byggmästare. Hällestads socken. FRANS OSKAR ANDERSSON Fall, Skönnarbo. Född 8 dec. 1871 
i Hällestad. F. d. landstingsman. Ordf. i pensionsnämnden, f. d. led. av kom.-fullm. och tax.-nämnden. Hällestads 

socken. — 736-FRANS OSKAR ANDERSSON Toip, Skönnarbo. Född 15 okt. 1872 i Hällestad. 

Hemmansägare och trävaruhandlare. Hällestads socken. VENDELA MATILDA BRUNIUS Haga, Hällestad. Född 20 mars 1884 i Risinge församling. Östergötlands län. Fröken. Inneh, av Pensionat Flaga, Flällestad. 
Hällestads socken. ARVID BURÉN Grytgol. Född 25 okt. 1872 i Hällestads socken. Verkst. direktör i Grytgöls 
Bruks A.-B. Kapten i Östra Brigadområdets reserv. Ordf. i styr. för Grytgöls Bruks A.-B., i Hällestads Sparbank 
och i kom.-stämman, f. d. ordf. i kom.-fullm. och kom.-nämn-den, f. d. v. ordf. i kyrkostämman, folkskolestyr, 
och kyrkorådet, revisor i Östergötlands läns skogsvårdsförening m. m. R. V. O. Hällestads socken. CARL 
DANIEL BURÉN Grytgöl. Född 6 april 1875 i Grytgöl. Disponent. Styr.-led. i en del bolag. Hällestads socken. - 
737 - 47CARL AUGUST CARLSSON Grytgölsby, Grytgöl. Född 25 maj 1865 i Hällestad. Lantbrukare. F. d. 
nämndeman, f. d. kyrkovärd. f. d. led. av tax.-nämnden, fattigvårdsstyr., pensionsnämnden och kom.-nämnden, 
verksam inom de kulturella och religiösa områdena. Hällestads socken. GLAS GEORG CARLSSON Grytgol. 
Född 31 mars 1902 i Hällestad. Försäljningschef vid Grytgöls Bruks Aktiebolag. Hällestads socken. FRANS 
OSCAR CARLSSON Grytgöl. Född 6 maj 1873 i Tjällmo socken. Befallningsman vid Grytgöls Bruks A.-B. F. 
d. led. av fattigvårdsstyrelsen. Hällestads socken. ENOCH HERMAN DANIELSON Hällestad. Född i jan. 1863 
i Brunneby socken. F. d. köpman. V. ordf. i Hällestads Sparbank, ordf. i Hällestads Fruktodlareförening och 
Hällestads elektr, distrib.-förening, revisor i Hällestads väg-kassa, f. d. ordf. i Norra Östergötl. Köpmanna-fören., 
styr.-led. under 25 år i Östergötlands Köp-mannaförb., f. d. led. av kom.-fullm., pensionsnämnden, tax.- 
nämnden, fattigvårdsstyr., f. d. mångårig revisor i kyrko- och skolkassor, f. d. mångårig ordf. i Borggårds 
Skytteförening samt innehar - dess förtjänstmedalj och diplom. Inneh. av Sveriges Köpmannaförbunds 
hederstecken i guld jämte diplom. Hällestads socken.GUNNAR DANIELSON Hällestad. Född 18 sept. 1893 i 
Srby församling, Jönköpings län. Köpman. Verkst, dir. i A.-B. Allköp. Sekr. och skattmästare i Fören. 
Östergötlands Barn, ordf. i brandstodskom., v. brandchef och ordf. i Hällestads friv. brandkår, ordf. i Borggårds 
Skyt-tefören. och i Finnspångskr. av Östergötl. Skytteförbund, styr.-led. i Hällestads Sparbank, sekr - . i N. 
Östergötl. Köpmannaför., skattmästare i Hällestads Kyrkobrödrakår, f. d. led. av kom.-fullm., f. d. kronoombud i 
tax.-nämnden. Hällestads socken. GUNNAR FAGERBERG Hällestad. Född 15 mars 1892 i Brandstad. 
Kommunalkamrer. Hällestads socken. ROBERT FREIJ Sonstorp. Född 9 maj 1874 i Regna församling. 
Stationsföreståndare. Revisor i kommunens samtliga kassor, led. av Hällestads tax.-nämnd och i Norra 
Östergötlands Sjukvårdsförbund. Hällestads socken. KNUT FRIDÉN Ljus f allshammar. Född 12 maj 1900 i 
Godegård. Folkskollärare. Led. av kom.-fullm., lärarkårens representant i skolstyr., bibliotekarie för Hällestads 
skolbibliotek. Hällestads socken. — 739 —GUNNAR WILHELM GERDTHAM Västerbyholm, Hällestad. Född 
18 juni 1894 i Skeda socken, Östergötlands län. Nämndeman. Led. av kom.-fullm., egnahemsombud, 
skiftesgodeman, kronoombud vid taxering, ordf. i R. L. F:s lokalavd., ordf. i distriktsrådet för Norrköpings 
Slakteriförening, kamrer i Hällestads Jordbrukskassa. Hällestads socken. KARL GUSTAF HELIN Borggård. 
Född 13 sept. 1895 i Norrköping. Kamrer vid A.-B. Borggårds Bruk, Borggård. Led. av valnämnden, revisor i 
Hällestads borgl. och kyrkliga kommun. Hällestads socken. ERNST HJALMAR HERRMAN Gårtorp, Sonstoip. 
Född 4 jan. 1870 i Risinge socken. Nämndeman. Led. av kom.-fullm., pensionsnämn-den och kyrkorådet, f. d. 
led. av fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, f. d. skiftesgodeman, f. d. led. av kom.-nämnden och tax.- 
nämnden. Hällestads socken. FREDRIK FOLKE JANSSON Hällestad. Född 8 febr. 1899 i Hällestad. Kamrer 
vid Östergötlands Ensk. Bank A.-B., Hällestad. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i fattigvårdsstyr., led. av 
barnavårds- och nykterhetsnämnden, ordf. i Hällestads hembygdsförening, kassör i Hällestads erk. sjukkassa, 
auktionist, vaktmästare vid Finspånga läns tingshus. Hällestads socken. — 740 —ERIC GÖSTA JOHANSSON 
Djuckerö, Ljus f allshammar. Född 26 febr. 1907 i Hällestad. Lantbrukare, 1 mantal Djuckerö och % mantal 
Ljusfalls egendomar - . Hällestads socken. FRIDA JOHANSSON Hällestad. Född 14 juni 1882 i Öxabäcks socken, 
Älvsborgs län. Församlingssyster. Led. av fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, styr.-led. i Hällestads Röda 
Korskrets och i Hällestads 1 majblommekom. Hällestads socken. GUSTAF HUGO JOHANSSON Malmstorp, 
Hällestad. Född 18 juni 1893 i Nävelsjö socken, Jönköpings län. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. och 
i Norrköpingsortens Slakteriförening. Hällestads socken. HANNA MARIA TERESIA JOHANSSON f. 
ÄNGQUIST Jogestorp, Prästköp. Född 3 febr. 1876 i Hällestads socken. Fru. F. d. lärarinna. Lokalombud för 
Hällestads Moderata Kvinnoförening. Hällestads socken. — 741 —JOHAN MARTIN JOHANSSON Bårstorp, 
Prästköp. Född 21 juli 1889 i Hällestad. Lantbrukare. Led. av folkskolestyr. Hällestads socken. KARL HJALMAR JOHANSSON Jogestorp. Prästköp. Född 21 aug. 1877 i Tjärstads socken. Lantbrukare. F. d. 
kyrkovärd, f. d. led. av kyrko- och skolrådet, fattigvårdsstyr, och kom.-fullm. Genomgått länets lantbruksskola i 
Bjärka-Säby 1901—03. Hällestads socken. KARL AXEL JOHANSSON Toip, Skönnarbo. Född 23 mars 1869 i 
Hällestad. Hemmansägare. Nämndeman. Led. av kom.-fullm., styr.-led. och kassör i Ljusfalls elektr, 
distr. A förening, värderingsman för Östergötlands Hypoteksförening, f. d. led. av kom.-nämnden, kyrko- och 
skolrådet, f. d. led. av Hällestads vägstyr., f. d. styr.-led. i Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i Hällestad. 

Hällestads socken._742_KARL JOHAN JOHANSSON Ljus f allshammar. Född 9 jan. 1871 i Hällestads 

socken. Tapetserare. F. d. landstingsman, led. av folkskolestyr, och kyrkorådet, f. d. led. av kom.-fullm., kom.- 
nämnden och fattigvårdsstyrclsen. Hällestads socken.SVEN EDVARD JOHANSSON Bårstorp. Prästköp. Född 
12 jan. 1893 i Hällestad. Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr., auktio-nist och boutredningsman. Hällestads 
socken. AXEL EDVARD KARLSSON Simonstorp, Grytgöl. Född 1 aug. 1879 i Hällestad. Lantbrukare. 
Arrendator av Simonstorps egendom. Hällestads socken. EJNAR EMANUEL KARLSSON GrytgÖl. Född 27 
maj 1899 i Risinge socken. Kassör vid Grytgöls Bruks A.-B. Hällestads socken. NILS GUSTAF LÖFGREN Ljus 
f allshammar. Född 13 april 1899 i Linköping. Maskinarbetare. Led. av kom.-nämnden och kom.-fullm. 
Hällestads socken. — 743 —KARL HELGE MAGNUSSON Borggård. Född 1 okt. 1904 i Kim stad. Ingenjör vid 
Borggårds Bruks A.-B., Borggård. Hällestads socken. AXEL M. MARTONS Borggård. Född 28 mars 1895 i 
Finspång. Bruksförvaltare vid A.-B. Borggårds Bruk, Borggård. Hällestads socken. BERNT JEAN HOLGER 
MELIN Hällestad. Född 2 okt. 1899 i iSimonstoips församling, Östergötlands län. Vaktmästare vid Hällestads 
kyrka och skola. Hällestads socken. ERIC E. NORDIN Skönnarbo. Född 10 sept. 1891 i Hällestads socken. 
Skräddaremästare. Hällestads socken. — 744 —OTTO NOTHHACKSBERGER Prästköp. Född 20 juni 1905 i 
Meik, Österrike. Komminister. Ordf. i kyrkostämman och barnavårdsnämnden. Hällestads socken. JOHAN 
ADOLF NYSTRÖM Ljus f allshammar. Född 8 juni 1871 i Tjällmo socken. Fabrikör. Delägare i firma 
Ljusfallsham-mars Bolag. Hällestads socken. ANDERS EMIL PETTERSSON Bogetoip, Hällestad. Född 13 juli 
1879 i Kisa socken. Nämndeman. Led. av kom.-fullm., kom.-nämn-den och kyrkorådet, styr.-led. i Östergötlands 
Ensk. Banks avd.-kontor i Hällestad, tingshusföreståndare, styr.-led. och kassör i Hällestads 
hästförsäkringsfören., kassör i Finspånga läns tingshuskassa, <f. d. led. av Hällestads vägstyr. Hällestads socken. 
AXEL GOTTFRID PETERSSON Fräntorp, Sonstoip. Född 23 juni 1879 i Hällestads socken. Nämndeman. Led. 
av kom.-fullm. och tax.-iiämnden, skiftesgodeman, styr.-led. och ombudsman i Hällestads Sparbank, auk- 
tionsförrättare och boutredn.-man, mångårig ordf. i Hällestads södra och angränsande socknars 
hästförsäkringsförening. Hällestads socken. — 745 —IVAR JULIUS RINGDAHL Grytgöl. Född 22 dec. 1885 i 
Ö. Eneby. Känner vid Grytgöls Bruks A.-B. Ombud för R. F. A., v. ordf. i Hällestads brandstodskom. Hällestads 
socken. CARL RICHARD SELG Borggård. Född 20 mars 1883 i .Snavlunda, Örebro län. Verkmästare vid A.-B. 
Borggårds Bruk. Hällestads socken. GUSTAF HARALD SILJEDAHL Hällestad. Född 13 okt. 1875 i Hällestad. 
Målarmästare. Ordf. i kom.-fullm., led. av kom.-nämnden, folkskolestyr, och kyrkorådet, f. d. ordf. i 
fattigvårdsstyr. Hällestads socken. JOHN LEANDER STENSTRÖM Sonstoip. Född 27 okt. 1893 i Sundrums 
församling, Hallands län. Fabrikör. Inneh, av firma Sonstoips Cementvarufabrik. Led. av kom.-nämnden, kom.- 
fullm., folkskolestyr., vägfullm. och valnämnden. Hällestads socken. — 746 —HERMAN STJERNSTRÖM 
Simonstorp, Grytgöl. Född 24 febr. 1889 i Gammalstorp, Blekinge län. Folkskollärare. Ordf. i Hällestads kom.- 
nämnd ocih folkskolestyr., led. av kom.-fullm. och pensionsnämnden, väg-stämmoombud för Hällestad i 
Finspånga läns vägdistrikt, revisor i Finspånga läns vägkassa. Hällestads socken. SVEN EMIL THORNGREN 
Grytgöl. Född 19 mars 1875 i S:t Lars församling. Ordf. i fattigvårdsstyr, och hälsovårdsnämnden, led. av kom.- 
fullm., kom.-nämnden och folkskolestyr. Hällestads socken. MARTIN WIKTOR WALENIUS Ljus f 
allshammar. Född 1 april 1872 i Hällestad. Fabrikör. Delägare i firma Ljusfallshammans Bolag. Hällestads 
socken. PER ÖSTLING Hällestad. Född 7 aug. 1873 i Norrköping. Kyrko-värd. iStyr.-led. i Hällestads 
Sparbank, led. för Hällestads socken i Östergötlands brandstodsbolag, ordf. i Hällestads Kyrko-brödrakår, K. 
Medicinalstyns kontrollant vid Hällestads Mejeri. Hällestads socken. — 747 —GUSTAF EMIL ANDERSON 
Asketoip, Regna. Född 4 sept. 1898 i St. Malms socken, Södermanlands län. Kommunalnämnds-or-df. V. ordf. i 
kom.-stämman, led. av kom.-fullmäktige, skiftesgodeman, revisor i Regna Sparbank. Regna socken. GUSTAF ERNFRID ANDERSSON Stammetorp, Regna. Född 15 febr. 1894 i Regna socken. Lantbrukare. Led. av kom.- 
nämnden, kom.-fullm. och kyrkofullm., huvudman i Regna Sparbank, ordf. i Regna missionsförening. Regna 
socken. ELSA MARIA DAHLBERG Bygget, Regna. Född lOjan. 1903 i Malmberget. Fru. Distriktbarnmorska. 
Led. av barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden. Regna socken. HANS HENNING DAHLBERG Bygget, 
Regna. Född 30 okt. 1890 i Regna. Lantbrukare. Ordf. i Regna hushållningskrets, styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. 
samt i Norrfeö-pingsortens Slakteriförenings lokalavd., ordf. i nykterhetisnämnden. Regna socken. — 748 — 
DAVID EMIL DAVIDSSON Björkö, Igelfors. Född 20 nov. 1867 i Regna socken. Hemmansägare. Regna 
socken. JOHAN SAMUEL ENGQVIST Igelfors. Född 28 maj 1886 i Floda socken, Södermanlands län. 
Skräddaremästare. F. d. jägare på Norsholms egendom. Regna socken. KARIN ELISABET ERIKSSON Igelfors. 
Född 10 maj 1889 i Sala. Fru. Distriktsköterska. Regna socken. ADOLF GOTTFRID GUDITZ Botten. Född 23 
juni 1894 i 'Stockholm. Fo lk skollärare. Ordf. i kom.-fullm. och fattig vårdsstyr., ordf. i l:a majhlommekom., v. 
ordf. i kyrkofullm., kyrkostämman och valnämnden, led. av kyrkorådet, sekr. i Regna Hembygdsförening, f. d. 
led. av tax.-nämnden. Regna socken. — 749 —ANDERS EMIL GUSTAFSSON Göntoip, Regna. Född 4 maj 
1867 i Regna socken. Hemmansägare. Nämndeman, f. d. led. av tax.-nämnden, f. d. ordf. I hästuttagningsnämn- 
den, styr.-led. i Regna Sparbank, f. d. kyrkovärd. Regna socken. ERIK WALFRID GUSTAFSSON Gollbo, I g 
elf or s. Född 30 mars 1885 i Regna socken. Nämndeman. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i kom.-nämnden, led. av 
folkskolestyr., led. i dir. för Renströmska fonden, led. av kyrkorådet, vägstämmoombud, skiftesgode-man, 
egnahemsombud, f. d. led. av tax.-nämnden. Regna socken. JOHAN FREDRIK HELLSTRÖM Sofiekvarn, 
Regna. Född 5 juni 1889 i Tjällmo socken. Mjöl-nare och byggmästare. Arrendator av So-fiekvarns kvarn under 
Bysta fideikommiss. Ordf. i Regna norra valdistrikt. Föreståndare för Regna norra baptistförsamling. Regna 
socken. HERMAN HERMANSSON I g el f or s. Född 29 juni 1890 i Hallingeberg A församling, Kalmar län. 
Byggmästare. Styr.-led. och kassör i Regna erk. sjukkassa. Regna socken. — 750GEORG HOLMQUIST 
Igelfors. Född 23 april 1884 i Valbo, Gävleborgs län. Disponent vid Igelfors Bruk. Led. av kyrkofullm. Regna 
socken. MARTIN HULTMARK Björkö skola, Igelfors. Född 1 mars 1878 i Tjällmo socken. Fo lk skollärare. 

Ordf. i barnavårdsnämnden, lärarkårens representant i skolstyr., v. ordf. i Regna Hembygdsförening. Regna 
socken. KARL GOTTFRID JOHANSSON Börstorp, Regna. Född 6 febr. 1893 i Regna socken. Lantbrukare. 
Led. av kyrkorådet, kyrkofullm.. kom.-fullm., kom.-nämnden och folkskole-styr., v. ordf. i valnämnden, 
huvudman i Regna Sparbank, ordf. och kassör i Regna Hästförsäkringsförening. Regna socken. MALTE 
VILHELM JOHANSSON Parkhyddan, Igelfors. Född 15 dec. 1908 i Regna församling. Smed. Inneh, av 
hovslageri och smides-rörelse. Regna socken. — 751 —OSKAR FREDRIK JOSEN Igelfors. Född 9 juli 1889 i 
Älvdalens församling. Kopparbergs län. Målare. V. ordf. i kom.-fullm. odh skolstyr. Regna socken. PETTER 
KANZ Igelfors. Född 14 dec. 1890 i Mora, Kopparbergs län. Byggmästare vid Igelfors Bruk A.-B. Led. av 
kom.-nämnden ooh kyrkofullm., f. cl. led. av kom.-fullm. Regna socken. ANDERS WILHELM KARLSSON 
Regnaholm, Regna. A Född 9 aug. 1882 i Fellingsbro socken., Örebro län. Trädgårdsmästare vid Regna-holms 
egendom. Led. av fattigvårdsstyr., ordf. och mångårig medlem i I. O. G. T., styr.-led. i Regna 
Hembygdsförening. Regna socken. KLAS AUGUST LANDERHOLM Furulund, Igelfors. Född 15 juli 1886 i 
Regna socken. Byggmästare. Led. av kom.-nämnden, f. d. led. av kom.-fullm. Regna socken.KARL SIMON 
LARSSON Stammetorp, Regna. Född 14 juni 1885 i Regna. Kyrkovärd. Ordf. i Regna Sparbank, 
överförmyndare, led. av folkskolestyr, och barnav.-nämnden, v. ordf. i fattigvårdsstyr., kyrko- och skolkassor, 
ordf. i valnämnden och kom.-stämman, kronoombud vid taxering. Regna socken. JOHAN GOTTFRID LÖÖV 
Svarttorp, Regna. Född 21 febr. 1885 i Askers socken, Örebro län. Lantbrukare. Arrendator av Svarttorps säteri. 
V. ordf. i R. L. F:s lokala vd., led. av distriktsrådet för Norrköpingsortens Slakteriförening, led. av 
fattigvårdsstyr., folkskolestyr, och tax.-nämnden. Regna socken. GUNNAR REIDAR OHLSON Regna. Född 30 
april 1904 i Oslo. Fabrikör. Inneh, av Regnaholms Kvarn och Såg samt mindre skidfahrik. Regna socken. 

ERNST OHLSSON Börstorp, Regna. Född 22 aug. 1880 i Regna socken. Lantbrukare. Medlem av 
hushållningssällskapet. Regna socken. — 753 — 48BROR ADOLF P ALMQVIST Igelfors. Född 3 april 1881 i 
Hällestads socken. Smed. Led. av fattigvårdsstyr., korn.-fullm. och barnavårdsnämnden, ordf. i Regna södra 
baptistförsamling. Regna socken. ALBIN RUBEN Regna. Född 20 mars 1883 i Mörlunda, Kalmar län. Kyrkoherde. Ordf. i kyrkofnllm., kyrkostämman, folkskolestyr, och pensionsnämnden. Regna socken. JOHN 
SPÅNG Igelfors. Född 5 juli 1895 i Rimbo. Köpman. Inneh, av Björkö-Igelfors Handels A.-B. Styr.-led. i Norra 
Östergötlands Köpmannaförening, styr.-ordf. i Aktiebolaget Allköp. Poststationsföreståndare för poststationen i 
Igelfors. Regna socken. SIXTEN ALEXANBER STRID Igelfors. Född 2 okt. 1888 i Horns församling, 
Östergötlands län. Montör. Led. av koin.-fullm., ordf. i Regna erk. sjukkassa, led. av förvaltningsrådet av N. Ö. 
K., f. d. led. av tax.-nämnden och skolstyr. Regna socken. — 754 —JOHAN STRÖMBERG Regna. Född 1 jan. 
1877 i Boo, Örebro län. Post-stationsföreståndare. Revisor i kommunens kassor, räkenskapsförare i Regna 
sockens Sparbank. Regna socken. KLAES SÖDERBERG Igelfors, Regna. Född 30 april 1886 i Regna socken. 
Köpman. Inneh, av firma Klaes Söderbergs Speceri- & Diverseaffär. Medlem av Norra Östergötlands 
Köpmannaförening. Regna socken. KARL RYDOW ABRAHAMSSON Finspång. Född 13 nov. 1897 i Risinge 
socken. Fabrikör. Inneh, av »Rydow Abrahamssons Snickerifabrik. Risinge socken. HELMER OLOV ALF 
Stjärnvik, Risinge. Född 30 okt. 1900 i Östra Tollstads socken. Östergötlands län. Mjölnare. Arrendator av 
Stjärnviks kvarn. Risinge socken. — 755 —ERIC ALM Finspång. Född 16 okt. 1908 i Finspång. Handlande. 
Inneh, av G. L. Alms Eftr. Risinge socken. SVEN ALM Finspång. Född 26 april 1905 i Finspång. Handlande. 
Inneh, av G. L. Alms Eftr. Risinge socken. ALEX. ANDERSSON Finspång. Född 12 dec. 1890 i Brunneby 
socken. Byggmästare. Led. av kom.-fullm. och vattenverksstyr., styr.-led. i Finspångs missionsförsamling, v. 
ordf. i Finspångs Fastighetsägareförening. Risinge socken. A. H. ANDERSSON Finspång. Född 10 juni 1897 i 
Hällestad. Köpman. Inneh, av A. H. Anderssons Cykelaffär i Finspång. Risinge socken. — 756 —ANTON 
ANDERSSON Hult, Hising e. Född 20 maj 1897 i Risinge socken. Lantbrukare. F. d. kyrkovärd. Risinge socken. 
CARL OLOF ANDERSSON Falla, Finspång. Född 25 aug. 1869 i Vånga socken. Hemmansägare. Ägare av 
Falla gård och Gettoips gård i Vånga socken. Risinge socken. GUSTAF ADOLF ANDERSSON Häradstorp, 
Vistinge. Född 2 maj 1876 i Risinge socken. Lantbrukare. Risinge socken. HENNING GÖSTA ANDERSSON 
Kolstads säteri, Norrköping. Född ii maj 1877 i Hällestads socken. Godsägare. Ägare av Kolstads säteri. F. d. 
led. av riksdagens I kammare. Häradsdomare, skiftes-godeman, led. av vägnämnden, ordf. i Risinge 
hushållningsgille, lantbruksombud, styr.-led. i Österg. läns brandstodsbolag, Jordbrukarbankeiis avd.-kontor i 
Norrköping och i Glans Fiskerifören., led. av Finspångs lasarettsdir. och Mjölkccntr. förtroenderåd, styr.-led. i 
Olycksfallsförs.-bol. Egid, revisor i Mjölkpropagandan, hedersled, i Östra Östergötl, lantmannaklubb, suppl, i 
Finspånga läns vägstyr., f. d. ordf. i Risinge m. fi. socknars vägstyr. och stämma, f. d. ordf. i valnämnden, 
hästuttagn.-nämnden, Risinge hush.-krets och pensionsnämnden, f. d. led. av kom.-fullm. Risinge socken.OLOF 
TORV ALD ANDERSSON Stjärnvik. Risinge. Född 19 okt. 1888 i Floda församling, Södermanlands län. 
Trädgårdsmästare. Kyrkovärd. Risinge socken. SVEN AXEL MARTIN ANDERSSON Fogden 5 A, Finspång. 
Född 12 jan. 1896 i Boo församling, Örebro län. Metallarbetare. Led. av kom.-f ullmäktige. Risinge socken. 
KARL EMIL ANDERSSON Eliantoip, Doverstoip. Född 10 aug. 1869 i Risinge. Hemmansägare. 
Landstingsman. F. d. led. av riksdagens I och II kammare, led. av Östergötl, läns landsting och dess 
förvaltningsutskott, styr.-led. i Östergötl. Ensk. Bank i Finspång, led. av förv. för Östergötlands Smalspåriga 
Järnvägar, revisor i Finspånga läns vägstyr., led. i styr. för Broby Skyddshem, boutredningsman, f. d. 
statsrevisor, f. d. led. och v. ordf. i kom.-fullm., f. d. led. av kyrko- och skolrådet, f. d. ordf. i fattigv.-styr. samt 
deltagit i flera offentliga kommittéuppdrag och 1936 års kyrkomöte. Risingc socken. — 758 TAGE OLOF 
ASKLUND Finspång. Född 11 nov. 1906 i Bohuslän. Frisörmästare i Finspång. Risinge socken.KARL 
LEONARD BENGTSSON Falla, Finspång. Född 28 juli 1879 i Risinge. Hemmansägare. F. d. led. av tax.- 
nämnden och valnämnden. Risinge socken. YNGVE KRISTIAN BLOMSTRAND Järnvägen, Finspång. Född 15 
jan. 1903 i Eksjö. Maskiningenjör. Trafikförvaltningen Östergötlands Smalspåriga Järnvägar. Risinge socken. 
OTTO LUDVIG GARLMO Finspång. Född 8 nov. 1894 i Drothems församling. Östergötlands län. Redaktör. 
Medarbetare i Östergötlands Dagblad. Nämndeman i Finspånga läns häradsrätt. Led. av skol-styr. och kom.- 
fullm., suppl, i kom.-nämnden och kom. mellanskolans styr., ordf. i Allm. Valmansförbundets häradsförening, 
led. av länsförbundets styr. och V. U. Risinge socken. ANNA CARLSSON Risinge. Född 13 jan. 1901 i Vartofta 
församling, •Skaraborgs län. Husmoder vid Risinge sockens ålderdomshem. Risinge socken. — 759AXEL 
CARLSSON Finspång. Född 15 sept. 1896 i Hällestad, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av Finspångs Bil- & Gummiverkstad. Risinge socken. BROR ALBERT VINCENT CARLSSON Viberga, Finspång. Född 14 mars 
1905 i Svennevads församling, Örebro län. Lantbrukare. Ordf. i Risinge Jordbrukskassa, revisor i R. L. F:s 
lokalavd., styr.-led. i Risinge lokalavd. av Norrköpingsortens Slakteriförening. Risinge socken. CARL IVAR 
FOLKE CARLSSON Sätra, Doverstorp. Född 31 okt. 1896 i Svennevads socken. Led. av kom.-nämnden, 
fattigvårdsstyr, och brandstodskom., ordf. i valnämnden, skif-tcsgodeman, suppl, i tax.-nämnden och kyrkorådet, 
.styr.-suppl, i Risinge Jordbrukskassa, v. ordf. i R. L. F:s lokalavd. Risinge socken. FOLKE CARLSSON 
Risinge. Född 18 mars 1897 i Knutby församling. Stockholms län. Föreståndare vid Ris inge fattigvård. Risinge 
socken. — 760 —ERIK A. DAHLGREN Finspång. Född 8 jan. 1885 i Stode. Köpman. Inneh, av Dahlgrens 
Konditori, Finspång. Led. av taxeringsnämnden i Finspångs distrikt. Risinge socken. G. A. NILS DAHLSTEDT 
Finspång. Född 7 okt. 1901 i Norrköping. Urmakare. Inneh, av N. Dahlstedts Ur- och Optiska Affär i Finspång. 
Risinge socken. HENNING OSSIAN EDH Lotoip. Född 21 febr. 1893 i Tegelsmora, Uppsala län. 
Sågverksförvaltare vid Yxvikens Sågverk, Fiskeby Fabriks A.-B. Risinge socken. AXEL CONRAD AUGUST 
EKELUND Y'sunda, Finspång. Född 15 aug. 1895 i Risinge socken. Godsägare. Ägare till Ysunda m. fi. 
egendomar - . Led. av kyrkofullm. och folkskolestyr., ordf. i Risinge V valdistrikt. Risinge socken. — 761 —ELIS 
TH. EKLUND Finspång. Född 5 juli 1891 i Ö. Eneby. Köpman. Inneh, av Eklunds Färghandel, Finspång. 
Risinge socken. ARNE (CTR. ELMGREN Finspång. _ Född 21 sept. 1905 i Gävle. Redaktör för Östergötlands 
Folkblads Finspångskontor. Led. av Risinge kom.-nämnd, led. i styr. för Östergötlands soc.-dem. partidistrikt m. 
m. Risinge socken. ERIK JOSEF ERICSSON Finspång. Född 25 juni 1877 i Skedevi, Östergötlands län. 
Kommunalkamrer i Risinge. Ordf. i styr. för Finspångs vattenverk, v. ordf. i Östergötlands läns landsting och 
dess förv.-utskott, landstingsman sedan 1911, riksdagsman 1914—19, ordf. i Östergötlands läns 
sjukvårdsnämnd. Risinge socken. SVEN EINAR ERICSSON Gullestorp, Finspång. Född 20 mars 1898 i Risinge 
socken. Köpman. Inneh, av firma Einar - Ericssons Speceri- & Diverseaffär - . Medlem av Norra Östergötlands 
Köpmannaförening. Risinge socken. — 762 —KARL KNUT ERIKSSON Finspång. Född 13 jan. 1881 i 
Risinge. Ordf. i Finspånga läns vägdistrikt, f. d. led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden. Risinge socken. JONAS 
EMIL FRANSSON Eliantoip, Doverstorp. Född 14 okt, 1883 i Ökna församling, Jönköpings län. Folkskollärare. 
Ordf. i Risinge barnavårdsnämnd och barnhems-styr, samt i styr. för Risinge lokalfören. av Folkpartiet, f. d. 
landstingsman. Risinge socken. JOHN FRÖBERG Finspång. Född 11 april 1886 i Risinge socken. Direktör i A.- 
B. John Fröberg. Led. av kyrkorådet. Risinge socken. SVEN FRÖBERG Lotoip. Född 28 juni 1887 i Lotoip, 
Risinge socken. Köpman. Risinge socken. — 763 —ALBIN GILLBERG Finspång. Född 9 maj 1897 i 
Stockholm. Kamrer hos Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström, Finspång. Landstormskapten. Risinge 
socken. AXEL VALLENTIN GUSTAFSSON Rörstoip, Finspång. Född 14 febr. 1896 i Ekeby socken. 
Hemmansägare. Led. av kyrko fullm., ordf. i Risinge missionsförsamling. Risinge socken. ALGOT 
GUSTAVSON Finspång, mm Född 30 nov. 1893 i Hällestads socken. Östergötlands län. Möbelhandlande. 
Risinge socken. HENNING GUSTAVSON Finspång. Född 7 april 1891 i Hällestad, Östergötlands län. 
Möbelhandlande. Risinge socken. — 764 —r STIG THOiRE HJALMAR GÅNGE Finspång. Född 1 juni 1907 i 
Lidköping. Tandläkare. Skoltandläkare. Risinge socken. ALF HENRIK HAGELSTEIN Finspång. .. Född 23 
april 1882 i Risinge församling-, Östergötlands län. Jägmästare i Finspångs revir. R. V. O. Risinge socken. ERIK 
E. HAGSTRÖM Finspång. Född 10 april 1876 i Linköping. Handlande. Risinge socken. PER HILMER 
HALVARSSON Sandudden, Flasbjörke. Född 31 maj 1887 i Dalby socken, Värmlands län. Skogvaktare vid 
Fiskeby Fabriks A.-B. F. d. led. av kom.-fullm.* pensionsnämnden och fastighetstax, i Regna socken, led. av 
folkskolestyr., kretsombud i barnav.-nämnden, mantalsskr.-ombud och revisor i N. O. G. T:s lånebibliotek i 
Risinge isocken, revisor i Östergötl.-Söder-manlands 'Skogsmannaförbund. Risinge socken. — 765 —CARL 
JULIUS HALLGREN Mogård, Doverstorp. Född 9 okt. 1880 i Färnebo socken, Värmlands län. Godsarren dator. 
Kronoombud i taxering, kyrkofullmäktig, styr.-led. i Risinge elektr, distr.-fören, förtroendeman i Norrköpings 
Sparbank, suppl, i kom.-nämiiden, f. d. led. av korn.-fullni. och arbetslöshetskom. Risinge socken. NILS 
PETTER HANSON Hemmingstorp, Finspång. Född 29 april 1858 i Risinge socken. F. d. hemmansägare. F. d. 
nämndeman och led. av fattigvårdsstyrelsen. Risinge socken. GÖTE HELLBERG Finspång. Född 5 juli 1911 i 
Norrköping. Köpman. Inneh, av Hellbergs Möbleringsaffär. Risinge socken. MALCOLM E. HELLERSTEDT Finspång. Född 7 febr. 1886 i Finspång. Kontrollant. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i folk—skolstyr., v. ordf. i styr. 
för kom. mellanskolan, v. ordf. i styr. för Finspångs skolor för yrkesundervisning, kassör i Föreningen Folkets 
Flus, ordf. i Fl. S. B., revisor i Sv. Metallarb.-förbundets avd. 97 i Finspång. Risinge socken. — 766 —GÖSTA 
F1ÖRBERG Finspång. Född 5 dec. 1887 i Linköping. Landsfiskal i Finspångs distrikt. Risinge socken. FRANS 
JOSEPH JANSSON Lotoip. Född 4 okt. 1888 i Risinge socken. Handelsträdgårdsmästarc. Risinge socken. 
ARVID ELOF JOF1ANSSON Lotoip. Född 31 aug. 1902 i Östra Husby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. 
Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd och i Risinge sockens jordbrukskassa. Risinge socken. GUSTAF ADOLF 
JOHANSSON Falla, Finspång. Född 6 nov. 1880 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län. Sågverksägare. Ägare 
av Falla Ångsåg. Risinge socken. - 767 -GUSTAV EFRAIM JOHANSSON Erstorp, Finspång. Född 28 april 
1885 i Risinge socken. Hemmansägare. Hising e socken. SIXTEN GERHARD JOHANSSON Finspång. Född 28 
maj 1891 i Tjällmo socken. Byggmästare. iStyr.-led. och v. ordf. i Norra Östergötlands Konsumtionsfören., led. i 
dir. för länslasarettet i Finspång, led. av kom.-fullm., barnavårdsnämnden och tax.-nämnden, v. ordf. i 
barnhemsstyr., ordf. i hälsovårdsnämnden. Risinge socken. OSCAR MAGNUS JONSSON Risinge. Född 13 jan. 
1880 i Norra Solberga socken, Jönköpings län. Häradsdomare. Vattenrättsnämii-cleman. F. d. led. av Riksdagens 
II kam., v. ordf. i pensionsnämnden, f. d. kyrkovärd, huvudman i Norrköpings Sparbank, f. d. styr.-led. i 
Östergötlands Ensk. Bank, led. av Finspångs lasarettsdir., suppl, i Östergötlands läns egnahemsnämnd, ordf. i 
Finspångs skyttegille och i R. L. F:s lokalavd., f. d. led. och v. ordf. i kom.-fullm., f. d. ordf. i fattigvårdsstyr., f. 
d. led. av kom.-nämnden. Risinge socken. CARL OSKAR KARLSSON Gömma, Rising e. Född 2 juni 1884 i 
Risinge .socken. Hemmansägare. Risinge socken. — 768 —OSKAR KONRAD HENNING KÄLLGREN 
Lotoip. Född 19 dec. 1885 i Risinge socken. Snickaremästare. Inneh, av O. Källgrens Snickerifabrik. Risinge 
socken. ERNST HERMAN KÄTTSTRÖM Finspång. Född 12 juli 1889 i Haraker, Västmanlands län. Köpman. 
Driver handel med spannmål, kraltfodcr. maskiner och redskap. Auktionsförrättare och boutredningsman, kassör 
i Finspångs Fastighetsägare tören ing. Risinge socken. OSCAR IVAN LARSSON Finspång. Född 1 nov. 1879 i 
Risinge socken. Landstingsman. Ordf. Risinge kom.-fullm. och kom.-nämnd, led. av Risinge kyrkoråd, 
vattenverksstyr, och lasarettsdirektionen i Finspång, barnavårdsman. Risinge socken. CARL MOBERG Hälla, 
Flasbjärke. Född 23 juni 1868 i Boo socken, Örebro län. Hem mansägare. Ägare av Hälla egendom. F. d. 
nämndeman, f. d. led. av kom.-nämnden, tax.-nämnden och pensionsnämnden. Risinge socken. — 769 — 
490SSIAN HOLLANDER Finspång. Född 11 april 1888 i Helgum. Komminister. Ordf. i Risiinge 
folkskolestyr., v. ordf. i Risinge nykterhetsnämnd. Risinge socken. ARVID NILSSON Lundby, Risinge. Född 31 
aug. 1876 i Risinge. Hemmansägare. Risinge socken. GUSTAF E. NILSSON Lotorp. Född 12 mars 1882 i 
Vollsjö. Direktör i Lotoips Fabriksaktiebolag. Risinge socken. CARL GUSTAF NORDSTRÖM Finspång. Född 
22 okt. 1884 i Älvkarleby, Uppsala län. Vägmästarc i Finspånga läns vägdistrikt. Risinge socken. — 770 -CARL 
AUGUST OHLSON Melby, Finspång. Född 17 mars 1879 i Risinge socken. Lantbrukare. Ordf. i 
pensionsnämnden, led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden, suppl, i kyrkorådet, f. d. led. av 
skolstyrelsen. Risinge socken. CARL ALGOT OLSSON Knivsäter, Svärtinge, Norrköping. Född 25 okt. 1886 i 
Risinge socken. Lantbrukare. Styr.-led., kassör och vice församlingsföreståndare i Risinge missionsförsamling. 
Söndagsskolelärare. Risinge socken. UDDO P ALMQVIST Finspång. Född 25 sept. 1883 i Sundsvall. 
Postmästare. Risinge socken. CARL OTTO PERSON Lotoip. Född 9 april 1885 i Skedevi, Östergötlands län. 
Direktör. Risinge socken. — 771 -ERIK GUSTAF BIRGER PERSSON Finspång. Född 1 febr. 1896 i V. Vram, 
Kristianstads län. Fil. mag. Rektor vid kommunala mellanskolan. Ordf. i Finspångs Sim-sällskap, v. ordf. i styr. 
för Finspångs folkbibliotek. Risinge socken. FRITZ K. SKEPPSTEDT Finspång. Född 10 mars 1893 i 
Svennevads församling, Örebro län. Förman. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämndien. Risinge socken. JOHN 
MARTIN SKOGLUND Doverstoip. Född 2 sept. 1892 i Doverstoip. Lantbrukare. Led. av riksdagens II 
kammare, landstingsman, kom.-fullm., led. av hushållningssällskapets förvaltningsutskott och kom.-nämnden. 
Risinge socken. ARNE STENHAMMAR Stjärnviks Säteri, Risinge. Född 7 nov. 1886 i Östra Eneby, 
Östergötlands län. Major i armén. R. S. O., Skytte M., Off. Fr. dei'Ip. Godsägare av Stjärnviks Säteri. Risinge 
socken. — 772 —ARVID EMANUEL SVENSSON Tostarp, Finspång. Född 21 dec. 1881 i Risinge socken. 
Lantbrukare och köpman. Nämndeman, led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., fattigv.-styr. och folkskolestyr., skiftesgodeman, led. av tax.-nämnden. Risinge socken. CARL A. J. TELL Lotoip. Född 11 nov. 1886 i 
Kättilstad, Östergötlands län. Verkmästare vid Lotoips Fabriks A.-B. Risinge socken. GUSTAV FRIDOLF 
THAPPER Torstoip, Finspång. Född 8 juli 1899 i Risinge. Metallarbetare. Led. av kom.-fullm., ordf. i 
fattigvårdsstyr, och vägstämman. Risinge socken. OSCAR ANTON WIBERG Borggård. Född 4 juli 1886 i 
Ullånger, Västernorrlands län. Överingenjör hos Sv. Turbinfabriks A.-B. Ljungström, Finspång. Verkst, direktör 
och ordf. i styr. för A.-B. Borggårds Bruk, Borggård. Led. EV Hällestads kom.-fullm., led. av kom.-nämnden i 
Hällestads socken, led. av Ingenj örsvetenskapsakad. R. V. O., I. V. A:s lilla guldmedalj, Idrottsförb. 
silvermedalj, Skidfrämjandets stora guldmedalj, Sv. Idrottsförb. hederstecken i guld. Risinge socken. — 773 — 
AGNES WISTEDT Lotoip. Född 14 aug. 1880 i Fjungby församling, Kalmar län. Brukssjuksköterska vid Lo¬ 
toips Bruk, Fiskeby Fabriks A.-B. Led. av fattigvårdsstyr., v. ordf. i barnavårdsnämnden, led. av Risinge 
barnhemsstyr, och hälsovårdsnämnd, barnavårdsman. Risinge socken. EDVIN TEOFIL ÅGREN Finspång. Född 
1 april 1884 i Karlskrona. Distriktsveterinär. V. ordf. i Risinge hälsovårdsnämnd. Risinge socken. CARL 
ALFRED ÖSTERBERG Viggesberg, Finspång. Född 15 sept. 1872 i Risinge socken. Skogvaktare vid Fiskeby 
Fabriks A.-B. Genomgick Marma skogsskola i norra Uppland 1893—94. Risinge socken. ARTHUR GUSTAV 
WILHELM ÖSTERLUND Lotoip. Född 21 aug. 1887 i Norrköping. Faktor. Led. av kom.-fullmäktige och 
folkskolestyr. Risinge socken. — 774 —JOHAN ANDERSON Rejmyra. Född 11 dec. 1880 i Risinge socken. 
Byggmästare och sågvcrksägarc. Styr.-led. i Reijmyra elektr, distr.-förening. Skedevi socken. ERIC JOSEF 
VALDEMAR ANDERSSON Björnhult, Hävla. Född 29 okt. 1874 i Skedevi socken. Hemmansägare. 

Kyrkovärd. led. av brandstods-kom. och folkskolestyr., huvudman i Skedevi Sparbank. Skedevi socken. KARL 
AUGUST ARNELL Byle, Vingåker. Född 18 nov. 1863 i Horns församling, Östergötlands län. F. d. 
provinsialläkare. Skedevi socken. CARL AUGUST CARLSSON Sila, Tisnarbro. Född 10 maj 1856 i 
Simonstoip. Hemmansägare. Ägare av Sila egendom. F. d. nämndeman i Simonstoips socken. Skedevi socken. 
— 775CARL ERIK CARLSSON Brenäs, Katrineholm. Född 16 juni 1882 i Simonstoips socken. 
Sparbankskamrer. Ord'f. i kom.-nämnden, kom.-stämman, boställsstyr. och brand-stodskom., v. ordf. i Skedevi 
Sparbank, led. av kom.-fullm., kyrkorådet, folkskolestyr, och fattigvårdsstyr., kyrko- och kommunalkassor, v. 
ordf. i valnämnden. Skedevi socken. KARL OSKAR EKSTRÖM Byle, Vingåker. Född 20 febr. 1900 i Örebro. 
Sågverks-ägare. Delägare i Eksjö såg. Skedevi socken. PER ERIC EFOVSSON Bränntorp, Katrineholm. Född 
30 april 1913 i Skedevi. Inspektor vid BTänntoips egendom. V. ordf. i Kalbo Skytteförening, ordf. i Skedevi 
lokalavd. av S. F. U. Skedevi socken. GUSTAF ARVID ERIKSSON Hävla Kvarn, Hävla. Född 22 okt. 1878 i 
V. Vingåkers socken, Södermanlands län, Mjölnare. Arrendator av Hävla Kvarn. F. d. led. av fattigvårdsstyr. 
Skedevi socken. - 776 -GUSTAF EDVARD ERIKSSON Åndenäs, Rejmyra. Född 14 juli 1872 i Kvillinge 
socken. Köpman. Ordf. i kom.-fullm., led. av barnavårdsnämnden, f. d. led. av skolstyr. Skedevi socken. 
GUSTAF HARALD ERIKSSON Hävla Kvarn, Hävla. Född 19 april 1905 i Skedevi socken. Mjölnare. Hävla 
Kvarn. Skedevi socken. BERTIF FORSBIRING Komministergården, Rejmyra. Född 22 april 1904 i Eksjö. 
Komminister. Ordf. i kyrkostämman och skolstyr., led. av kyrkorådet, barnavårdsnämnden och fattigvårdsstyr. 
Skedevi socken. GUSTAF ABEL GABRIELSSON Ölmetoip, Tisnarbro. Född 2 dec. 1879 i Skedevi socken. 
Hemmansägare. Inneh, av släktgården 3/s mantal Ölmetoip, som innehafts i samma släkt sedan mitten av 1600- 
talet. Skedevi socken. — 777BIRGER ANTON GUNNE Hagaryd. Född 6 jan, 1895 i Anderslöv, Malmöhus län. 
Kyrkoherde. Teol. lic. Skedevi socken. ERIK JOSEF NATANAEL GUSTAFSSON Ruda, Hagaryd. Född 11 juli 
1876 i Skedevi socken. Hem mansägare. F. d. kyrkovärd, led. av kyrkorådet, styr.-led. i Skedevi Sparbank, f. d. 
led. av kom.-fullm., pensionsnämnden, tax.-nämnden, valnämnden och brandstodskom. Skedevi socken. 
GUSTAF GUSTAFSSON Valleräng, Hagaryd. Född 21 maj 1881 i Skedevi socken. Hemmansägare. 
Nämndeman, kyrkovärd. skiftesgodeman, v. ordf. i fattigv.-styr., bo-ställ svärd, skogligt bitr. för pastoratets 
skogar, styr.-led. i Skedevi Sparbank, led. av brandstodskom., led. av kom.-nämnden. Skedevi socken. KARL 
JOHAN GUSTAFSSON Ruda, Hagaryd. Född 21 nov. 1877 i Skedevi socken. Hemmansägare. Led. av kom.- 
fullm. Skedevi socken. — "778 —TORSTEN LEOPOLD HÖRNKVIST Sillesjö, Tisnarbro. Född 22 febr. 1914 
i Bjurholms socken, Västerbottens län. Förvaltare vid Sillesjö egendom. Skedevi socken. JOHAN FRITIOF 
HÖRNKVIST Sillesjö, Tisnarbro. Född 4 aug. 1882 i Umeå landsförsamling. Godsägare. Ägare av Sillesjö egendom. F. d. skogsförvaltare vid Reijmyre Bruks A.-B. 1917—32. Skedevi socken. JOSEF AUGUST ALGOT 
KARLSSON Sila, Tisnarbro. Lödd 22 mars 1889 i Simonstoip. Lantbrukare. Skiftesgodeman, led. av 
valnämnden och brandstodskom., huvudman i Skedevi Sparbank, styr.-led. i Brenäs elektr, dlstrib.-förening, led. 
av folkskolestyr. Skedevi socken. CARL ADOLL ERIK LAGERCRANTZ Sandvik, Rejmyra. Lödd 25 maj 1898 
i Stockholm. Kapten på övergångsstat vid Kungl. Svea Livgarde. Chef för Reijmyre Glasbruk samt ordf. i dess 
styr. 1932— 1936. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i hälsovårdsnämnden, ordf. i valnämnden, huvudman i Skedevi 
Sparbank, ordf. i Reijmyre elektr, distr.-förening och i Reijmyre Hembygds fören., i :a hedersordf. i Reijmyre 
Idrottsfören., ordf. i föreningen Bonas rävgård, ordf. i Sv. Röda Korsets Skedevikrets, styr.-led. i Östergötl, läns 
jaktvårdsfören., jaktvårdschef för Skedevi och Regna socknar, led. av Östergötl. Idrottsförbunds kom. för 
landsbygdsidrott, styr.-led. i Riksfören. för Simningens Lrämjande, ordf. i Norra Östergötlands Landstormsför- 
ening samt medlem av Östergötl. Östra Landstorms-förb. styr., ordf. i Kalbo skyttefören. Skedevi socken.ERIK 
ELOL LARSSON Bränntorp, Katrineholm. Lödd 7 aug. 1875 i V. Vingåkers socken, Södermanlands län. 
Godsägare. Ägare av Bränntorps egendom. L. d. nämndeman, styr.-led. i Skedevi Sparbank, led. av 
folkskolestyr., kyrkorådet och Skedevi hushållningskrets styr. Skedevi socken. LARS HENNING LARSSON 
Nora, Tisnarbro. Lödd 21 maj 1881 i Skedevi socken. Lantbrukare. Led. av folkskolestyr, och valnämnden, styr.- 
led. i Skedevi Hästför-säkringsförening, i Tisnarens Liskvårds-fören. och i Tisnare Trafikfören. Skedevi socken. 
GUSTAL ROBERT LILJENSTROM Rejmyra. Lödd 16 juli 1892 i Ulricehamn. Provinsialläkare. Sjukstugu- och 
dispensär-läkare. Medlem av hälsovårdsnämnden och barnavårdsnämnden. Skedevi socken. IDA AUGUSTA 
LUNDMAN Hävla. Lödd 3 nov. 1882 i Badelunda socken, Västmanlands län. Distriktbarn morska. Led. av 
fattigvårdsstyr., pensionsnämnden och barnavårdsnämnden. Skedevi socken. — 780 —SIRI IRENEZ NILSSON 
Skedevi, Hagaryd. Lödd 29 april 1896 i Norra Åsums församling, Kristianstads län. Löreståndarinna vid Skedevi 
sockens ålderdomshem. Skedevi socken. GUSTAL VALLRID OHLSiSON Byle, Vingåker. Lödd 23 nov. 1887 i 
V. Vingåkers socken. Södermanlands län. Byggmästare. Led. av kom.-fullm., huvudman i 'Skedevi Sparbank. 
Skedevi socken. ARVID HJALMAR OLSSON Svarttorp, Hävla. Lödd 9 aug. 1872 i Skedevi .socken. 
Lantbrukare. L. d. led. av kom.-fullm. Skedevi socken. CARL GUSTAL OLS:SON Toip, Katrineholm. Lödd 3 
mars 1873 i Skedevi. Hem mansägare. Ägare av Toips gård. L. d. led. av kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och 
folkskolestyr. Skedevi socken. — 781 -EMIL OLSSON Ekesjö, Vingåker. Lödd 22 jan. 1877 i Skedevi socken. 
Lantbrukare. V. ordf. i kom.-nämnden, led. av kom.-fullm., fattigv.-styr., pensionsnämnden och folkskolestyr. 
Skedevi socken. GUNNAR OLSSON Brenäs, Katrineholm. Lödd 9 juli 1882 i Skedevi. Godsägare. Led. av 
kom.-fullm., ordf. i Skedevi Sparbank. Brenäs elektr, distr.-förening och i Skedevi sydöstra 
hästförsäkringsförening. Skedevi socken. MARTIN OLSSON Byle, Vingåker. Lödd 14 febr. 1900 i V. 

Vingåkers socken, Södermanlands län. Lantbrukare. Skedevi socken. ERLAND LERDINAND OTTOSSON 
Rejmyra. Lödd 22 mars 1885 i Ringarums församling, Östergötlands län. Lantbrukare. Arrendator av Reijmyre 
gård, Skedevi socken. — 782 —ERIC PALMGRANTZ Tisenhult, Katrineholm. Lödd 10 maj 1891 i Umeå. 
Ingenjör. Innehar Tisenhults Säteri. Delägare i A.-B. Diskmaskin, Stockholm. Skedevi socken. GUSTAL EMIL 
PERSSON Byle, Vingåker. Lödd 13 dec. 1901 i V. Vingåkers socken, Södermanlands län. Sågverksägare. 
Delägare i Eksjö Såg. Skedevi socken. ERIK -SIGLRID PETTERSSON Ekesjö, Vingåker. Lödd 24 jan. 1888 i 
Regna socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., ordf. i Nordligaste Skedevi Kreatursförsäkringsför-ening. 
Skedevi socken. ERNST RYLÉN Rejmyra. Lödd 21 dec. 1873 i Norrköping. Hyttmästare. Intendent vid Rejmyre 
Museum. Lörest, för arbetsförmedlingskontor, brand-stodsombud. Skedevi socken. — 783 —GÖSTA SVEN 
VERNER OVELIUS Hagar y d. Lödd 25 juli 1902 i Lenhovda församling, Kronobergs län. Kantor och 
folkskollärare. Ordf. i Skedevi barnavårdsnämnd, v. ordf. i Skedevi pensionsnämnd, led. av Skedevi kom.-fullm., 
verkst, led. i Skedevi kyrkogårdsnämnd, led. i dir - , för Norra Östergötlands Sjukvårdsförbund. Skedevi socken. B. 
LRITZ E. WALLIN Rejmyra. Lödd 26 mars 1881 i Tolfta socken, Uppsala län. Lolkskollärare. Syssloman vid 
Reijmyre sjukstuga. Skedevi socken. ESTER S. WALLIN Rejmyra. Lödd 22 mars 1882 i Malungs socken, 
Kopparbergs län. Lärarinna. Skedevi socken. KARL ARVID ADOLLSON Stora Yxhult, Tjällmo. Lödd 23 juli 
1885 i Hällestad. Lantbrukare. Nämndeman, kyrkovärd, led. av kom.-fullm., iskiftesgodemaru fullmäktig i 
Mjölkcentralen, styr.-led. i Östergötlands Andelsslakteriförening, ordf. i Tjällmo lokalavd. av R. L. L., ordf. i Tjällmo hushållningskrets, egnahemsombud. Tjällmo socken. — 784 —GUSTAF MARTIN ANDERSON 
Fagerås, Tjällmo. Född 12 mars 1879 i Tjällmo. Fabrikör. Inneh, av Martin Anderssons Snickeri- & Mek. 
Verkstad. Tröskverksbyggare. Tjällmo socken. ANDERS EMIL ANDERSSON Kärr, Tjällmo. Född 7 dec. 1862 
i Tjällmo. Hemmansägare. F. d. nämndeman och kyrkovärd, f. cl. led. av kom.-nämnden samt kyrko- och 
skolrådet. Tjällmo socken. ANDERS HARALD ANDERSSON Tjällmo. A Född 14 okt. 1892 i Järntooås socken, 
Örebro län. Vägmästare vid Tjällmo-Gode-gårds vägdistrikt. Tjällmo socken. GUSTAF ANDERSSON Svalnäs, 
Tjällmo. Född 7 febr. 1865 i Tjällmo. Lantbrukare. F. d. nämndeman, f. d. led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., 
kyrko- och skolrådet, tax.-nämnden och fattigvårdsstyr., f. d. styr.-led. i Östergötlands Ensk. Banks avd.-kontor i 
Tjällmo. Tjällmo socken. — 785 —GUSTAF WERNER ANDERSSON Karstorp, Tjällmo. Född 7 sept. 1882 i 
Hällestads socken. Lantbrukare. Tjällmo socken. SVEN CARLSON Tjällmo. Född 3 dec. 1896 i Mjölby. 
Distriktsveterinär. Tjällmo socken. NILS AUGUST CARLSSON Österby, Tjällmo. .. Född 1 okt. 1879 i Tjällmo. 
Godsägare. Ägare av Österby och Lilla Holma egendomar. Ordf. i kom.-stämman, v. ordf. i kom.-fullm., 
folkskolestyr, och valnämnden, led. av kom.-nämnden och kyrkorådet, vägstäm-moombud, styr.-led. i Tjällmo 
jordbrukskassa och i R. L. F:s lokalavd., skiftesgode-man, ordf. i Tjällmo missionsförening. Tjällmo socken. 
SVEN CARLSSON Gol, Tjällmo. Född 22 jan. 1889 i Tjällmo. Lantbru-brukare. Styr.-led. och roteomfbud för 
R. L. F:s lokalavd. Tjällmo socken. 786 —ÅKE HOLGER CARLZON Klintorpet, Tjällmo. Född 27 febr. 1901 I 
Tjällmo. Lantbrukare. Tjällmo socken. EDWARD ERICSSON Skönnarbo. Född 21 nov. 1865 i Värmdö, 
Stockholms län. Fabrikör. Tidigare ägare till Lämneå Bruk. Tjällmo socken. FRANS GUSTAF DAVID 
FRANZÉN Perstoip, Tjällmo. Född 15 okt. 1899 i Åtvids socken, Östergötlands län. Trävaruhandlare. Tjällmo 
socken. DAVID FRANZON Karstorp, Tjällmo. .. Född 14 febr. 1895 i Trehörna socken, Östergötlands län. 
Kvarnägare. Ägare till Karstorps Elektr. Kvarn & Såg. Led. av kom.-nämnden och kom.-fullm., ordf. i Tjällmo 
allm. nykterhetskom., ordf. i Tjällmo baptistförsamlings ungdomsförening, styr.-led. i Tjällmo baptistförsamling. 
Tjällmo socken.ALBERT GUSTAFSSON Karstorp, Tjällmo. Född 8 mars 1867 i Brunneby socken. Köpman. 
Inneh, av firma Albert Gustafssons Speceri- & Diverseaffär. F. d. led. av tax.-nämnden och valnämnden. Tjällmo 
socken. ERIC GUSTAFSSON Tjällmo. Född 28 sept. 1898 i Valdemarsvik. Köpman. Inneh, av firma Eric 
Gustafssons Speceri- & Diverseaffär. Medlem av Norra Östergötlands Köpmannaförening. Tjällmo socken. 
HENRIK BERNHARD HENRIKSSON Marieberg, Tjällmo. Född 19 april 1871 i Tjällmo socken. 
Muraremästare. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., pensionsnämnden, folkskolestyr, och valnämnden, f. d. 
led. av tax.-nämnden. Tjällmo socken. KARL EDVARD JANSSON Egelstorp, Tjällmo. Född 28 jan. 1875 i 
Tjällmo socken. Godsägare. Ägare till Egelstorps egendom. Kyrkovärd, led. av kom.-fullm., ordf. i Tjällmo 
jordbrukskassa, led. av brandstods-kom. och tax.-nämnden, skiftesgodenian. Tjällmo socken. — 7880SKAR 
KARLBERG H allt or p, Tjällmo. Född 3 mars 1865 i Virserum, Kalmar län. Godsägare. Ägare av Hälltorps 
egendom. F. d. led. av .skolrådet och fattigvårdsstyr., f. d. sockenombud vid vägstäm-mor. Tjällmo socken. 
KARL AUGUST KARLSSON Kvarnkärr, Tjällmo. Född 27 juli 1881 i Hällestads socken. Lantbrukare. Led. av 
kom.-fullm. och folkskolestyr. Tjällmo socken. KARL-AXEL KARLSSON Granstad, Tjällmo. Född 4 april 
1892 i Tjällmo. Hemmansägare. V. ordf. i Tjällmo Skytteförening, ortsombud för Linköpingsortens Mjölkcen- 
tral. Tjällmo socken. THURE EMIL KARLSSON Ubbetoip, Tjällmo. Född 18 .febr. 1882 i Kristbergs socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Tjällmo socken. — 789AUGUST MARTIN LARSSON Håltorp, Tjällmo. Född 
26 juli 1884 i Tjällmo. Lantbrukare. Tjällmo socken. GUNNAR LINDQUIST Tjällmo. Född 25 juni 1899 i N. 
Åsum, Kristianstads län. Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman och boställsstyrelsen. Tjällmo socken. CARL 
NORBERG Eriksberg, Tjällmo. Född 18 febr. 1864 i Hällestads socken. Godsägare. Ägare av Eriksbergs 
egendom. Tjällmo socken. CARL FRITHIOF NORDSTEDT Lilla Yxhult, Tjällmo. Född 14 maj 1896 i Tjällmo 
socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. Tjällmo socken. — 790 —ARVID KONRAD EMANUEL NORÉN 
Tjällmo. Född 4 mars 1893 i Linköping. Konbollassistent. Ordf. i Konbollassistenternas Riksförbund och i 
Tjällmo lokalavd. av Svenska Simförbundet. Tjällmo socken. ERIK LEONARD OHLSON Johannisberg, 
Prästköp. Född 1 aug. 1880 i Risinge socken. Lantbrukare. F. d. ordf. i fattigvårdsstyr. Tjällmo socken. CARL 
JOHAN STEEN Karstorp, Tjällmo. Född 18 jan. 1899 i Acklinga socken. Skaraborgs län. Kon troll assistent. 
Styr.-led. i länets studieförbund av S. L. S. och studieledare i Tjällmokretsen av S. L. U. Tjällmo socken. KARL BÖRJE SUNDÉN Kulla, Tjällmo. Född 2 aug. 1909 i Styra socken. Lantbrukare. F. d. ordf. i Tjällmo 
Idrottsförening, led. av Tjällmo Simsektion, ordf. i Tjällmo-Godegårds Ungsvenska Förening, roteombud för R. 
L. F:s lokalavd. Tjällmo socken. — 791 —KLARA ALFRIDA SVENSSON Tjällmo. Född 22 maj 1883 i Kärna 
socken, Östergötlands län. Föreståndarinna vid Tjällmo sockens ålderdomshem. Tjällmo socken. GÖTHE 
WETTERHALL Tjällmo. Född 9 maj 1886 i Linköping. Apotekare. Inneh, av Apoteket i Tjällmo. Tjällmo 
socken. ANDERS ALBERT ANDERSSON Käslinge, Vånga. Född 13 jan. 1878 i Vånga socken. Lantbrukare. 
Landstingsman. Ordf. i kom.-fullm. och fattig vårdsstyr., led. av kom.-nämnden, tax.-nämnden, valnämnden, 
folkskolestyr, och barnavårdsnämnden. Vånga socken. CARL ALBIN ANDERSSON Kilinge, Vånga. Född 1 
aug. 1886 i Vånga. Lantbrukare. Vånga socken. — 792 —JOHN EVERT ANDERSSON Anneberg, Ljusfors. 
Född 17 dec. 1907 i Kolsva, Malma församling, Västmanlands län. Köpman. Inneh, av firma John Anderssons 
Speceri- & Diverseaffär. MedLem av Norra Östergötlands Köpmannaförening. Vånga socken. KARL EVALD 
ANDERSSON Lindegård, Ljus f or s. Född 3 okt. 1882 i Vånga socken. Bygg mästare. F. d. led. av kom.- 
fullmäktige. Vånga socken. NILS JOHAN ANDERSSON Sätta, Vånga. Född 6 maj 1884 i Vånga socken. 
Lantbrukare. F. d. nämndeman. Led. av kom.-fullm., styr.-led. i Vånga Hästförsäkrings-förening. Vånga socken. 
OSKAR FREDRIK ANDERSSON Trälsäter, Vånga. _ Född 8 febr. 1882 i V. Hargs socken, Östergötlands län. 
Hemmansägare. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyr., dessutom sedan många år tillbaka verksam som styr.- 
led. i ett flertal ideella och andra föreningar. Vånga socken. - 793 —THURE EFRAIM ANDERSSON Vånga. _ 
Född 14 april 1884 i Skärkinds socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Th. Anderssons Speceri- & 
Diverseaffär. V. ordf. i kom.-fullm., ordf. i kyrkostämman och pensionsnämnden, led. av folkskolestyr., 
kyrkokassör och boställskas-sör för Vånga pastorat, huvudman i Vånga Sparbank. Vånga socken. KARL FRITZ 
AUGUSTSSON Boberg, Vånga. Född 26 mars 1889 i Vånga socken. Sini-dcsmästarc. Inneh, av Karl 
Augustssons Smides-, Hovslageri- & Gykelverkstad. Vånga socken. KARL YNGVE BOLANDER Prästgården, 
Vånga. Född 9 aug. 1896 i Göteborg. Kyrkoherde. Ordf. i folkskolestyr., v. ordf. i kyrkostämman, ordf. i 
barnavårdsnämnden. Vånga socken. KARL ARVID LEONARD CARLSSON Olovsdal, Vånga. Född 20 sept. 
1886 i Åtvids socken, Östergötlands län. Skogvaktare vid Fiskeby Fabriks A.-B. Led. av kom.-fullm., tax,- 
nämnden och folkskolestyr. Vånga socken. — 794 —RAGNAR ENGBERG Vånga. Född 29 jan. 1885 i 
Hjärtums socken, Skaraborgs län. F. d. kontrollassistent. V. ordf. i kom.-nämnden, kronoombud vid taxering, 
skolkassor, g r i ftcg årds fö res tå n - da re, ordf. i brandstodskom., v. ordf. i styr. för Vånga Sparbank, led. av kom.- 
fullm., pensionsnämnden och folkskolestyr. Vånga socken. ERIC GUNNAR ERICSSON Vånga. Född 31 mars 
1906 i Risinge församling. Polisman i Vånga församling. Vånga socken. AUGUST FREDRIK FALK 
Grensholms gård, Vånga. Född 19 sept. 1879 i Kläckeberga socken, Kalmar län. Trädgårdsmästare vid 
Grensholms egendom. Vånga socken. AUGUST EMANUEL JOELSSON Rökstoip, Vånga. Född 11 juli 1887 i 
Vånga socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och kyrkorådet, , huvudman i Vånga Sparbank, 
sckr. i N. Ö. K:s förvaltningsråd. Vånga socken.ANNIE JOHANSSON Vånga. Född 23 okt. 1907 i Sala. 
Föreståndarinna vid Vånga sockens ålderdomshem. Vånga socken. INGVAR EMANUEL JOHANSSON Restad, 
Ljusfors. Född 9 april 1900 i Vånga socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyr., styr.-led. i 
Vånga Koop. Handelsförening. Vånga socken. JOHAN ALBREKT JOHANSSON Ruda, Vånga. _ Född 19 okt. 
1865 i SkäUviks församling, Östergötlands län. Hemmansägare. Huvudman i Vånga Sparbank, f. d. led. av 
kom.-fullm. och tax.-nämnden i S:t Annae socken. Vånga socken. MAGNUS KASTEN KASTENSSON 
Forlunda, Vånga. mm Född 11 okt. 1885 i Tidersrums socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Vånga socken. — 
796 —BENGT LARSSON Käslinge, Vånga. Född 11 okt. 1888 i Vånga socken. Lantbrukare. Styr.-led. och 
sckr. i R. L. F:s lokalavd., styr.-led. i Vånga Sparbank, kassör i Vånga Hästförsäkringsförening. Vånga socken. 
EDVARD ALEXIUS LARSSON Balderums kvarn, Vånga. Född 22 juni 1882 i Kuddby socken. Kvarnägare. 
Ägare och innehavare av Balderums elektr, kvarn. Ordf. i Norra Östergötlands Mjölnares Inköpsförening. Vånga 
socken. KARL AUGUST LARSSON Berga Krongård, Vånga. Född 3 mars 1880 i Risinge socken. 
Hemmansägare. Vånga socken. NILS HJALMAR LARSSON Tolskepp, Vånga. Född 28 sept. 1881 i Vånga 
socken. Hemmansägare. F. d. nämndeman och kyrko-värd, led. av kom.-nämnden, kom.-fullm.. kyrkorådet och 
tax.-nämnden, f. d. led. av folkskolestyr. Vånga socken. — 797 —CARL MAURITZ LUNDIN Gästad, Ljusfors. Född 8 nov. 1892 i Brännkyrka församling, Stockholms län. Fabrikör. Ägare av Göstads gård och tegelbruk. 
Vånga socken. KARL ELIS GOTTFRID NILSSON Balderums Krongård, Vånga. Född 11 juli 1896 i Risinge 
socken. Lantbrukare. Medlem av Lantmännens Centralförening, R. L. F. och Norrköpingsortens Slakteriförening. 
Vånga socken. KNUT OLOF NILSSON Vånga. Född 12 juni 1907 i Vallerstads socken, Östergötlands län. 
Köpman. Inneh, av firma Olof Nilssons Speceri- & Diverseaffär. Medlem av Norra Östergötlands 
Köpmannaförening. Vånga socken. NILS GUNNAR NILSSON Boberg, Vånga. Född 9 febr. 1899 i Vånga 
socken. Lantbrukare. Medlem av Norrköpingsortens Lantmannaförening och Hushållningssällskapet. Vånga 
socken.NILS JOHAN NILSSON Boberg, Vånga. Född 28 maj 1868 i Vånga socken. Hemmansägare. Vånga 
socken. NILS TOMAS NILSSON Sunkerstad, Vånga. Född 21 dec. 1873' i Vånga socken. Hemmansägare. 
Styr.-led., räkenskapsförare och huvudman i Vånga Sparbank. Vånga socken. JOHN OLOV RAGNAR 
OHLSSON Björkberg, Ljus f or s. Född 23 okt. 1907 i Vånga socken. Målarmästare. Vånga socken. DAVID 
GUNNAR OLSSON Stensäter, Vånga. Född 12 mars 1894 i Vånga socken. Lantbrukare. Nämndeman, ordf. och 
kassör i Vånga Sparbank, led. av kom.-fullm. och fattigvårdsstyr. Vånga socken. — 799 —JOSEF 
AUGUSTINUS PAULSSON Tolskepp, Vånga. Född 9 sept. 1899 i Vånga socken. Hemmansägare. Vånga 
socken. EMIL RAGNAR PETTERSSON Stjärntorp, Vånga. Född 6 nov. 1896 i S:t Annae församling. 
Östergötlands län. Godsägare. Ägare av Stjärntorps egendom. F. d. ordf. i Huns-bergs Mejeriförening, f. d. led. 
av tax.-nämnden, fattigvårdsstyr, och pensions-nämnden i Tryserums socken i Kalmar län. Vånga socken. 
SAMUEL WALFRID SAMUELSSON Björke, Vånga. Född 3 okt. 1880 i Vånga socken. Hemmansägare. Led. 
av kom.-fullin., styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. och i B. F:s lokalavd. Vånga socken. GUNNAR VALDEMAR 
SEGERVALL Anneberg, Ljusfors. Född 3 mars 1892 i Vånga Socken. Målarmästare. Ordf. i kom.-nämnden, 
led. av kom.-fullm., v. ordf. i folkskolestyr, och kyrkorådet, ordf. i Vånga Koop. Handelsförening. Vånga 
socken. — 800 —GUSTAV OLOV SVANTESON Dalhem, Vånga. Född ,29 juli 1890 i Vånga socken. 
Byggmästare. Revisor för kommunens räkenskaper. Vånga socken. SVEN OLOF SVENSSON Örstorp, Vånga. 
Född 29 juli 1877 i Risinge socken. Lantbrukare. F. d. led. av fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden i Risinge socken. 
Vånga socken. SAM SVANTESON Toip, Vånga. Född 30 april 1885 i Vånga socken. Nämndeman. Ägodeln.- 
rättsnämndeman, överförmyndare, led. av kom.-nämnden och tax.-nämnden, skiftes-godeman, revisor i Vånga 
Sparbank samt i Riksbankens avd.-kontor i Norrköping och i Östergötlands läns Hushållningssällskaps 
egnahemsnämnd, lantbruksombud, ordf. i Vånga elektr, distr.-fören., v. ordf. i Norrköpingsortens 
Slakteriförening, led. i Sv. Slakteriförbunds förv.-råd, ordf. i Vånga Jaktklubb, vägstänmioombud, f. d. led. av 
kom.-fullm., f. d. ordf. i valnämnden och hästuttag-ningsnämnden. Vånga socken. — 801 51 GULLBERGS 
HÄRAD HJALMAR JOHANSSON Kvinslunda, Björkeberg, Född 15 jan. 1871 i Ledbergs socken. 
Hemmansägare. Led. av kom.-nämnden, skolstyrelsen, tax.-nämnden, fattigvårdsstyr, och pensionsstyr. 
Björkebergs socken. OLOF EDVARD KARLSSON Kullenbro Mellangård, Björkeberg. Född 29 juli 1883 i 
Vånga socken. Lantbrukare. Led. av skokådet oc'h kom.-nämnden. Björkebergs socken. — 803 —OLOF 
GUNNAR EMANUEL KARLSSON Haganäs, Björkeberg. Född 29 .febr. 1896 i Björkeberg. Köpman. Inneh, 
av firma 'Gunnar Karlssons Speceri- & Diverseaffär. Medlem av Lin-köpingsortens Köpmannaförening. 
Björkebergs socken. CARL OSKAR WEDELL Björkliden, Björkeberg. Född 13 febr. 1874 i Björkeberg. 

Kantor. Ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman. Björkebergs socken. MARTIN JANSSON Maspelösa gård, 
Maspelösa. Född 1 juli 1883 i Stjärnorp. Lantbrukare. Kyrkovärd, medlem av kyrko- och skolrådet, kom.- 
nämnden och fattigvårdsstyr., godeman i lantmäteriförrättningar. Flistads socken. PER AXEL KARLSSON 
Segoip, Klockrike. Född 14 april 1877 i Veta församling. Lantbrukare. Flistads socken. — 804 —KARL 
JULIUS LARSSON Kulla, Maspelösa. Född 14 juni 1871 i Flistad. Lantbrukare. Medlem i brandstodskom., f. d. 
godeman i lantmäteriförrättningar, kyrkovärd, led. av skolrådet, tax.-nämnden och kom.-nämnden. Flistads 
socken. KARL GUSTAF LUNDBERG Maspelösa. Född 3 dec. 1883 i Flistad. Stationsföreståndare. Ordf. i 
Flistads sockens nykterhetsnämnd, led. av tax.-nämnden, revisor i Flistads kommun, fattigvårdsstyr., kyrko- och 
skolkassorna, barnavårdsnämnden samt i Ljung-Flistads och Björkebergs fattigvårdsförbund. Flistads socken. 
KARL OSKAR WIKTOR LUNDBERG Maspelösa. Född 22 mars 1887 i Flistads socken. Sadelmakare och 
tapetserare. Ordf. i Mas- pelösaortens Biodlareförening, mångårigt ombud för Livförsäkringsanstalten Trygg. Flistads socken. GUSTAV BERNHARD NILSSON Ekedalen, Maspelösa. Född 7 sept. 1897 i Hova socken. 
Verkmästare. Inneh, av Maspelösa Bil- & Mekaniska Verkstad. Flistads socken. — 805 —JOHAN FREDRIK 
PETTERSON Egebo, Maspelösa. Född 15 sept. 1870 i Mjölby. F. d. lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, 
valnämnden och pensionsnämnden. Flistads socken. SVEN THÖRNQVIST Södra Lund, Maspelösa. Född 27 
febr. 1872 i Härna, Älvsborgs län. Godsägare. Ordf. i kom.-stämman i Flistad, v. ordf. i kyrkostämman och skol- 
styr., ordf. i tax.-nämnden, ordf. i vägstyr. för Aska vägdistrikt, styr.-led. i Sv. Ar-dennerföreningens m. fi. 
styrelser. Flistads socken. NILS-OLOF WAHLBERG Flistad Klockaregård, Maspelösa. Född 27 mars 1901 i 
Norra Vram, Malmöhus län. Kantor. Ordf. i fattigvårdsstyr., v. ordf. i kom.-nämnden och barnavårdsnämnden, 
ordf. i valnämnden. Flistads socken. ADAM KNUT ADELL Ljung, Maspelösa. Född 11 okt. 1896 i Örtomta 
församling. Kantor och lärare. Revisor, lärarkårens representant i skolstyr. Ljungs socken. — 806 -JOHAN 
FREDRIK RiRODÉN Maspelösa. Född 9 jan. 1868 i S:t Per, Östergötlands län. Kyrkoherde. Ordf. i 
folkskolestyr, och barnavårdsnämnden i Ljung samt ordf. i skolrådet och barnav.-nämnden i Flistad. Ljungs 
socken. AXEL REINHOLD CARLSSON Sibborp, Maspelösa. Född 28 dec. 1873 i Hällestads socken. 
Arrendator. Led. av skolstyr., tax.-nämnden och brandstodskom. Ljungs socken. OVE ANDERS LAURITZ 
HEDBY Perstorps skola, Maspelösa. Född 15 sept. 1893 i Heda socken, Östergötlands län. Folkskollärare. Ordf. 
i fattigvårdsstyr, och valnämnden, v. ordf. i kom.-fullm., kom.-stämman, kom.-nämnden och 
barnavårdsnämnden. Ljungs socken. KARL HJ. JOHANSSON Ljungs Säteri, Gullberg. Född 4 dec. 1892 i 
Grinneröds socken. Göteborgs och Bohus län. Inspektor. Ordf i arbetslöshetskom. Ljungs socken.NILS STURE 
JOHNSON Rågar da, Maspelösa. Född 19 okt. 1882 i Kropps socken, Malmöhus län. Lantbrukare. Ordf. i kom.- 
fullm., kom.-nämnden och pensionsnämnden, ordf. i Ljungs, Flistads och Björkebergs fattigv.-förbund, v. ordf. i 
kyrkostämman och folkskolestyr., ordf. i tax.-nämnden, ordf. i Ljungs och Flistads Jordbrukskassa, styr.-led. i 
Gullbergs härads Sparbank, egnahemsombud m. m. Ljungs socken. HUGO LARSSON Ljungs-Säby, Maspelösa. 
Född 29 juli 1897 i Blackstad, Kalmar län. Godsägare. Ljungs socken. PER HJALMAR LINDQVIST Ljung 
Östra, Maspelösa. Född 13 jan. 1882 i Ljungs socken, Kanalsmed och brovakt vid Göta Kanal. Ljungs socken. 
NILS ANTON MÅRTENSSON Ljungsbro. Född 29 maj 1892 i Svedala, Malmöhus län. Disponent för 
Aktiebolaget Ljungs Tegelbruk. Ljungs socken.GRETA NATALIA PETERSSON Ekhult, Ljungsbro. Född 18 
febr. 1896 i Höreda socken. Föreståndarinna vid Ljungs, Flistads och Björkebergs ålderdomshem. Utbildad vid 
Svenska Fattigvårdsförbundet. Ljungs socken. KARL OTTO PETTERSSON Vågerstad, Maspelösa. Född 9 april 
1873 i Klockrike. Lantbrukare. Nämndeman. Led. av kom.-nämn-den, fattigv.-förbundet, tax.-nämnden, skol¬ 
styr. och fattigv.-styr., styr.-led. i Gullbergs Härads Sparbank, godeman vid skiftesförrättningar, f. d. led. av 
kom.-fullm., överförmyndare. Ljungs socken. JOHAN AXEL SUNDECK Tegelbruket, Ljungsbro. Född 5 juni 
1879 i Ljungs socken. Te-gelbrännare. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., pensionsnämnden och tax.- 
nämnden. Ljungs socken. ALLAN BERTIL ANDERSSON Korsvik, Stjärnorp. Född 9 april 1908 i Boarp, 

Nykils socken. Handlande. Åkare. Bedriver speceri- och diverseaffär. Stjärnorps socken. — 809 -AMANDA 
KRISTINA ANDERSSON Stjärnhem, Stjärnorp. Född 24 okt. 1888 i ÖEarbonäs, Västmanlands län. 
Föreståndarinna vid Stjärnoips ålderdomshem. Utbildad församlingssyster. Stjärnorps socken. EMIL EMANUEL 
ANDERSSON Häggetoip, Stjärnorp. Född 25 dec. 1877 i Stjärnorp. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm. och kom.- 
nämn-den, f. d. led. av fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden. Stjärnoips socken. ADOLF FREDRIK CARLSSON 
Lövsäter, Stjärnorp. Född 8 jan. 1873 i Stjärnorp. Kyrkovärd. Led. av kom.-fullm., f. d. led. av tax.-nämn-den 
och nykterhetsnämnden. Stjärnoips socken. GEORG DANIELSSON Kottoip, Stjärnorp. Född 27 nov. 1888 i 
Stjärnorp. Nämndeman. Ordf. i kom.-fullm., kom.-stämman, kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., ordf. i 
sockenkom. för Östergötlands läns Brandstodsbolag, kronoombud i tax.-nämn-den, led. i styr. för Gullbergs 
Härads Sparbank. Stjärnoips socken. — 810 —CARL DOUGLAS Stjärnorp. Född 22 nov. 1888 i Kaga, 
Östergötlands län. Greve. Kammarherre. Medlem av kom.-fullm., kyrkorådet och fattigvårdsstyr. Stjärnoips 
socken. STEFAN TEODOR ENGDAHL Bjösäter, Stjärnorp. Född 14 juli 1886 i Hannäs socken, Kalmar län. 
Mjölnare. Led. av skolstyr. Stjärnoips socken. GÖSTA FALL Kyrkskolan, Stjärnorp. Född 21 okt. 1911 i 
Oppeby. Kantor och folkskollärare. Stjärnoips socken. JOHAN JULIUS HAGBERG H ag gliden, Stjärnorp. 

Född 23 .sept. 1878 i Kristberga socken. Kronojägare. Stjärnoips socken. — 811 —CARL HJALMAR HELLMAN FruMåker, Vreta Kloster. Född 29 okt. 1880 i Arvika. Fruktodlare. Stjärnorps socken. JOHAN 
EDVIN KARFSSON Häggetoip, Stjärnorp. Född 10 sept. 1884 i Hällestad. Lantbrukare. Led. av skolstyr. och 
fattigvårdsstyr. Stjärnorps socken. KARL GUSTAV KARLSSON Bjösäter, Stjärnorp. Född 24 nov. 1883 i 
Vårdnäs socken. Hemmansägare. Led. av kom.-fullmäktige. Stjärnorps socken. PER UNO KARLSSON 
Perstoip, Stjärnorp. Född 24 sept, 1896 i Flistad. Lantbrukare. Styr.-led. i Vreta Klosters och Stjärnorps 
jordbrukskassa, led. av brandstods-kom., kassör i R. L. F:s lokalavd. Stjärnorps socken. — 812 —KNUT ERIK 
LAGERBERG Stjärnorp. Född 13 jan. 1882 i Stjärnorp. Lantbrukare. Ordf. i kyrkostämman och folkskolestyr., 
v. ordf. i kom.-fullm. och kom.-nämnden, ordf. i hushålln.-kretsen, kyrko-värd. Stjernoips socken. KARL 
TEODOR LARSSON Stjärnorp. Född 15 maj 1892 i Kotka, Finland. Diplomingenjör. Konsulterande för 
landsbygdselektrifiering och ekonomisk kraftproduktion m. m. Studentexamen i Helsingfors 1910. 
Diplomexamen i Karlsruhe 1917. Försäljare vid Hemsjö Kraft A.-B., Karlshamn, till 1920, distributionsingenjör 
vid Motala Kraftverk till 1924, disponent för A.-B. Lemunda Sandstensbrott till 1929, chef för elektr, avd. hos 
A.-B. Celer, Stockholm, till 1934, chef för motorelektr. avd. hos Skandia-Verken, Lysekil, till 1936. Stjärnorps 
socken. NILS EINAR PERSSON Vadsäter, Stjärnorp. Född 2 april 1893 i Stjärnorps socken. Inspektor vid 
Vadsäters gård. Stjärnorps socken. NILS RICHARD VILHELM RYDIN Stjärnorp. Född 6 juli 1900 i Blåviks 
socken. Post-stationsföreståndare. Inneh, av bilstation. Led. av tax.-nämnden, styr.-led. i Gullbergs Härads 
Sparbank, revisor i kommunalkassan. Stjärnorps socken. — 813 —NILS WALTER SONESSON Sjökullen, 
Stjärnorp. Född 12 nov. 1900 i Norra Vrams socken, Malmöhus län. Köpman. Inneh, av W. Sonessons 
Diversehandel. Medlem av Östergötlands Köpmannaförbund. Stjärnorps socken. KNUT AUGUST 
WALLENBERG Källeberget, Stjärnoip. Född 9 sept. 1875 i Stjärnorp. Snickare. Led. av fattigvårdsstyr., f. d. 
led. av kom.-fullm. och tax.-nämnden. Stjärnorps socken. G. V. ÖFVERSTEDT Axhult, Stjärnorp. Född 13 febr. 
1876 i Ö. Harg. Träsvarvare. Led. av pensionsnämnden, f. d. led. av skolrådet. Stjärnorps socken. ERNST 
OSKAR SIXTEN ÖHRNER Stjärnorp. Född 10 juli 1902 i Torpshammar. Västernorrlands län. Folkskollärare. 
Stjärnoips socken. — 814 -ASTRID INGEBORG ANDERSSON Nya Posthuset, Ljungsbro. Född 29 aug. 1904 i 
Vreta Kloster. Damfrisör. Medlem av Svenska Frisörföreningen. Vreta Klosters socken. KARL-GÖSTA 
ANDERSSON Nya Posthuset, Ljungsbro. Född 28 jan. 1901 i Västervik. Frisörmästare. Medlem av Svenska 
Frisörföreningen. Vreta Klosters socken. AXEL REINHOLD ANDERSSON Ljungsbro. Född 6 mars 1876 i 
Ljungs församling. Chokladarbetare. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., fattigvårdsstyr, och 
nykterhetsnämnden. Tillhör N. T. O., I. O. G. T. och T. R. O. Vreta Klosters socken. CARL GUSTAF 
ANDERSSON Svartåfors, Vreta Kloster. Född 9 aug. 1861 i Vreta Klosters socken. Byggmästare. Vreta 
Klosters socken. — 815 —CECILIA MARIA ANDERSSON Ljungsbro. Född 1 aug. 1896 i Gustavsbergs 
socken. Distriktssköterska i Vreta Klosters och Stjärnorps socknar. Vreta Klosters socken. OSKAR HELGE 
ANDERSSON Gullberg. Född 11 okt. 1900 i Brunneby. Skohandlare. Reparationsverkstad. Medlem av Sveriges 
Skomakeriidkares och Skohandlares Riksförbund. Vreta Klosters socken. CARL ALBAN ASPH Hagadal, 
Gullberg. Född 25 sept. 1898 i Kaga socken. Väg-arbctarc inom Aska vägdistrikt. V. ordf. i arbetslöshetskom., 
led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., kassör inom Ljungsbro F. C. O. och avd. 168 av 
Svenska Väg- och Vattenbyggnadsarb.-förbundet. Vreta Klosters socken. CARL AUGUST BECKMAN 
Kungsbro, Vreta Kloster. Född 28 mars 1864 i Frösveds socken, Skaraborgs län. Agronom. Ordf. i kom.- 
stämman, kyrkostämman och pensionsnämnden, f. d. ordf. i tax.-nämnden i 20 år, f. d. nämndeman i 25 år. Vreta 
Klosters socken. — 816 —CARL ERIK MAURITZ BECKMAN Kungsbro, Vreta Kloster. Född 16 okt. 1893 i 
Vreta Kloster. Arrendator. Ordf. i polisnämnden. Vreta Klosters socken. SIXTEN MARTIN DAHLQUIST Vreta 
Kloster. Född 2 april 1888 i Stoby, Kristianstads län. Kyrkoherde. Ordf. i Vreta Klosters folkskolestyr, och 
kyrkostämma. Skrivit diverse artiklar huvudsakligen i praktiskt teologiska frågor. Vreta Klosters socken. 

THURE WALFRID EGKERS Stora Sjögestad, Gullberg. Född 20 okt, 1883 i Vinnerstad. Godsägare. Vreta 
Klosters socken. KARL AXEL VALLENTIN EDLUND Ljungsbro. Född 8 juli 1905 i Västervik. Köpman. 
Innehavare av firma Edlunds. Styr.-led. i Linköpingsortens Västra Köpmannaförening. Vreta Klosters socken. — 
817 — 52JOHAN HENRIK FALKENBERG Odensfors, Ledberg skulle. Född 24 febr. 1887 i Linköping. Greve. 
Ägare till Odensfors Säteri och Ledbergs Herrgård. Vreta Klosters socken. DAVID EMIL FLYGT Nyland, Vreta Kloster. Född 11 okt. 1891 i Flistads socken. Väg-arbetare. Led. av skolstyr. Vreta Klosters socken. JOHN 
GUSTAF DRUFVA Ljungsbro. Född 3 jan. 1873 i Sundsvall. Kamrer vid Svenska Ghokladfabriks A.-B., 
Ljungsbro. Vreta Klosters socken. ERIK JOSEF GUSTAFSSON Eriksberg, Vreta Kloster. Född 1 okt. 1876 i 
Vreta Kloster. Handelsträdgårdsmästarc. Leverantör till Göta Kanal. Vreta Klosters socken. — 818 -HERMAN 
SIGFRID GUSTAFSSON Vallby, Vreta Kloster. Född 14 maj 1877 i Klockrike församling. Hemmansägare. 

Led. av fattigvårdsstyr. Vreta Klosters socken. SAMUEL HAGER Vreta Kloster. Född 21 dec. 1878 i V. 
Vingåker. Kyrkovaktmästare. Vreta Klosters socken. EDWARD HAKANSON Vreta Kloster. Född 14 jan. 1878 
i Sunne, Värmlands län. Kantor. Ordf. i Vreta Klosters kom.-nämnd, fattigvårdsstyr., tax.-nämnd och valnämnd. 
Vreta Klosters socken. GUSTAV JULIUS JOELSSON Gullberg. Född 12 april 1872 i Tjällmo socken. 
Spannmålshandlare. Vreta Klosters socken. — 819 —JOEL HERBERT JOELSSON Bergs Frälsegård, Vreta 
Kloster. Född 24 febr. 1870 i Tjällmo socken. Nämndeman. Kyrkovärd. V. ordf. i Gullbergs härads allmänning, 
led. av kom.-fullm. och kyrkorådet, boställsvärd, led. av skolstyr., f. d. flerårig led. av kom.-nämn-den, 
fattigvårdsstyr, och brandstodskom-mittén. Vreta Klosters socken. ANDERS EDVIN JOHANSSON Ljungsbro. 
Född 1 aug. 1895 i Ljungs församling, Östergötlands län. Fabriksarbetare vid A.-B. Gloetta. Led. av kom.-fullm., 
ordf. i Koop. Handelsföreningen, Ljungsbro. Vreta Klosters socken. CARL RUBEN JOHANSSON Adamstorp, 
Ljungsbro. Född 11 jan. 1896 i Flisby socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullmäktige. Vreta Klosters socken. 
JOHAN LEANDER JOHANSSON Sjögestad boställe, Gullberg. Född 27 febr. 1889 i Säby socken, Jönköpings 
län. Lantbrukare. Ordf. i Vreta Klosters arbetslöshetskom., tax.-nämnden och skolstyr., v. ordf. i 
nykterhetsnämnden. Vreta Klosters socken. — 820 —KARL DAVID JOHANSSON Berg, Vreta Kloster. Född 
25 juni 1877 i Östra Tollstad. Köpman. Inneh, av speceri- och diversehandel. Vreta Klosters socken. OSKAR 
MATHEUS JOHANSSON Brunnby, Vreta Kloster. Född 5 dec. 1884 i Tomta, Östra Tollstads socken. 
Lantbrukare. Arrendater av BTunnby gård. Ordf. i Vreta Klosters R. L. F., ordf. och hrandchef i Bergs frivilliga 
brandkål'. Vreta Klosters socken. SIMON JOSEF JOHANSSON Rökinge, Vreta Kloster. Född 3 okt. 1870 i 
Linderås socken, Jönköpings län. Lantbrukare och bruksägare. Knifvinge Kalkbruk. Led. av kyrkorådet, ordf. i 
Vreta Klosters missionsförening, v. ordf. i Östergötlands Betodlareförening, sekr. i Linköpingsortens elektr, 
förening, ordf. i Gullbergs häradsallm. och i Gullbergs Andelstorvströförening. Vreta Klosters socken. AUG. 
HERMAN KARLSSON Klostergården, Vreta Kloster. Född 26 juli 1889 i Vreta Kloster. Lantbrukare. 

Arrendator av prästgården. Vreta Klosters socken. — 821 —IVAR LEONTIN KARLSSON Knivingsdal, 
Ljungsbro. Född 29 jan. 1899 i Vreta Kloster. Chok-ladfabriksaribetare. V. ordf. i Vreta Klosters kom.-fullm., 
led. av tax.-nämnden och kom.-nämnden, ordf. i Sv. Livsmeclelsai'b.-förbundets avd. 58 i Ljungsbro. Vreta 
Klosters socken. BROR HANS LANDERS Vreta Kloster. Född 16 okt. 1870 i Dagsbergs socken. Kamrer och 
huvudman i Gullbergs Härads Sparbank. F. d. fanjunkare vid I. 4. Vreta Klosters socken. IVAR LANDSTRÖM 
Ljungsbro. Född 24 aug. 1881 i Vreta Klosters socken. Fabriksarb. vid Svenska Chokladfabriks A.-B. Led. av 
kom.-fullm., kom.-nämnden, tax.-nämnden och valnämnden. Vreta Klosters socken. EDVIN LARSSON Berg, 
Vreta Kloster. Född 23 aug. 1903 i Borensberg, Östergötlands län. Föreståndare vid Kooperativa, Berg. Vreta 
Klosters socken. — 822 —JOHAN EMIL LARSSON Norra Toip, Gullberg. Född 11 mars 1870 i Vreta Klosters 
socken. Häradsdomare. Ordf. i Vreta Klosters sockens brandstodskom., led. av kom.-fullm., styr.-led. i Gullbergs 
Härads Sparbank. Vreta Klosters socken. JOHN CONSTANTIN MAGNELL Vreta Kloster. Född löjan. 1885 i 
Göteborgs och Bohuslän. Fjärdingsman i Vreta Klosters och Stjärnorps polisdistrikt. Vreta Klosters socken. 
OSCAR UNO MALM Ljungsbro. Född 28 mars 1893 i Viby. Köpman. Inneh, av Uno Malms Matvaruaffär. 
Medlem av Linköpingsortens ;Slakteriidkare-förening, medlem av Tempelriddarorden S:t Laurentius, Linköping. 
Vreta Klosters socken. DAVID VALENTIN NIKLASON Ljungsbro. Född 28 sept. 1891 i Skärkinds socken. 
Folkskollärare. Ordf. i hälsovårdsnämnden och biblioteksstyr., föreståndare för fö-läsningsanstalt, ordf. i 
Mellersta Östergötlands Lärareförening, v. ordf. i Västra Östergötlands krets av .Sveriges Folkskollärareförbund, 
lärarekårens repr. i skolstyr. Vreta Klosters socken.ERNST GUNNAR NYGREN Vreta Kloster. Född 23 juli 
1893 i Åtvids socken. Forstmästare. Skogl. biträde vid Gullbergs, Hammarkinds, Hanekinds, Kinda, Mem-mings, 
Valkebo och Åkerbo häradsallm. Vreta Klosters socken. FRITIOF GÖSTA JOAKIM NYHLÉN Strömsborg, 
Gullberg. Född 20 mars 1907 i Ljungs socken, Östergötlands län. Butiksföreståndare vid Kooperativa, Gullberg. Revisor för kyrkokassan och pastoratkyrkoka&san. Vreta Klosters socken. OSKAR WILHELM NYSTROM 
Berg, Vreta Kloster. Född 29 aug. 1893 i Östra Eneby, Östergötlands län. Slussvakt vid Göta Kanal. Led. av 
kom.-fullm. och skolstyr. Vreta Klosters socken. JOHAN AUGUST PERSSON Nygård, Gullberg. Född 13 juni 
1889 i Skärkinds socken. Lantbrukare. Led. av kom.-fullm., tax.-nämnden, fattigvårdsstyr, och skolstyr. Vreta 
Klosters socken. - 824 -KARL GUSTAF PETTERSSON Myra skola, Vreta Kloster. Född 16 sept. 1895 i 
Mölltorp, Skaraborgs län. Folkskollärare. Ordf. i kom.-fullm., överförmyndare, v. ordf. i kom.-nämnden och 
skolstyr., led. av barnavårdsnämnden och valnämnden, grifte-gårdsföreståndare, arbetsförmedlingsombud, 
revisor i Gullbergs Härads Sparbank, sekr. i Mellersta Östergötlands krets av S. A. F., revisor i V. Östergötlands 
krets av S. F., ordf. i Linköpingsortens lärareklubb. Vreta Klosters socken. HILDING EMANUEL RAHMBERG 
Gullberg. Född 31 okt. 1885 i Linköping. Stations-föreståndare och poststationsföreståndare. Vreta Klosters 
socken. AUGUST ALBERT RYDIN Stjärneberg, Vreta Kloster. Född 9 juni 1866 i Norrköping. F. d. organist 
och folkskollärare i Stjärnorps församling, Östergötlands län. F. d. ordf. i kom.-stämman, v. ordf. i kom.-fullm., 
kyrko- och skolkassor. Vreta Klosters socken. JOHN OLOF HJALMAR SVENFELT Ljungsbro. Född 3 jan. 
1894 i Ljungs socken, Östergötlands län. Disponent för Svenska Chokladfabr. A.-B. Led. av kom.-fullm. och 
fattigvårdsstyr., ordf. i styr. för Gullbergs Härads Sparbank och Reppe Stärkelsefabr. A.-B., led. i centralstyr, för 
Östergötlands Ensk. Bank samt i styr. för Svenska Chokladfabr. A.-B., A.-B. Cloetta, Gusums Bruks & Fabr. A.- 
B. och Österg.-Södermani. Handelskammare. Kapten i Trängens reserv. Vreta Klosters socken. — 825 —PER 
AXEL HARALD SVENFELT Ljungsbro. Född 20 aug. 1898 i Ljungs socken. Östergötlands län. Kapten. 
Chefsassistent vid .Svenska Chokladfabriks A.-B. Led. i styr. för A.-B. Cloetta och A.-B. Swen Swedman. 
Kapten i Trängens reserv. Vreta Klosters socken. GUSTAV HENNING SVENSSON Berg, Vreta Kloster. Född 
18 juni 1886 i Kärna församling. Möbelsnickare. Inneh, av Bergs Begravningsbyrå. Vreta Klosters socken. 
MÄRTA FREDRIKA SVENSSON Berg, Vreta Kloster. Född 20 mars 1890 i Vreta Kloster. Fru. 
Begravningsentreprenör. Vreta Klosters socken. OTTO GUSTAV THORELL Ljungsbro. Född 23 aug. 1894 i 
Ljungs socken. Fabriksarbetare vid A.-B. Cloetta. Led. av kom.-fullm. och skolstyr., mångårig medlem av N. T. 
O. sedan 1907, tillhör styr. för Ljungsbro arbetarekommun samt styr. för Sv. Livsmedelsarb.-förb. avd. n:o 58. 
Vreta Klosters socken. — 826 —REX EINAR WAHLSTRÖM Ljungsbro. Född 29 sept. 1891 i Ytter-Selö. 
Folkskollärare. Ordf. i barnavårdsnämnden och brandstyr., v. ordf. och kassör i Mellersta Östergötlands 
Lärarförening. Vreta Klosters socken. KARL AXEL WILHELMSSON Gullberg. Född 16 aug. 1895 i 
Västerlösa. Ombudsman i Lantarbetareförbundet. Led. av kom.-fullm. och barnavårdsnämnden, revisor i 
arbetslöshetskassan. Vreta Klosters socken. HERBERT WRETNER Hornstäve gård, Gullberg. Född 18 jan. 

1904 i Norrköping Lantbrukare. Vreta Klosters socken. JOHAN OSKAR ÅKERLUND Berg, Vreta Kloster. 
Född 30 nov. 1885 i Vikingstad. Väg-arbetare. Led. av kyrkorådet, kom.-fullm. och skolstyr., initiativtagare till 
Bergs frivilliga brandkår. Vreta Klosters socken. — 827 GÖSTRINGS HÄRAD ANDERS ALFRED 
ANDERSSON Fallsberg, Skänninge. Född 27 maj 1865 i Bjälbo. Hemmansägare. F. d. riksdagsman. Ordf. i 
kom.-nämnden i Bjälbo 1900—04, i Allhelgona sedan 1905, ordf. i kom.-fullm., v. ordf. i skolrådet, landstingets 
ombud vid fastighetstax., ordf. i mejeriföreningen, styr.-led. i slakteriföreningen, egnahemsombud, ordf. och 
kamrer i Jordbrukskassan och led. av dess ccntralstyr., landstingsman 1911 och 1912, led. av Riksdagens II 
kammare 1912—14, ordf. i pensionsnämnden i 17 år. Innehar guldmedalj för medb. förtjänst. Allhelgona socken. 
KNUT KONRAD ANDERSSON Lagmansberga Storgård, Fågelsta. ee Född 30 nov. 1889 i Svanshals socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i R. L. F:s lokalavd., led. av kom.-fullm., v. ordf. i pensionsnämnden, led. 
av tax.-nämnden. Allhelgona socken. — 829 —KONRAD LEO ANDERSSON Fallsberg Östergård, Skänninge. 
Född 3 juli 1883 i 'Bjälbo församling. Lantbrukare. Skiftesgodeman, led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och 
hälsovårdsnämnden. Allhelgona socken. KARL ISAK ARONSSON Lagmansberga, Fågelsta. Född 14 april 
1879 i Allhelgona socken. Lantbrukare. Nämndeman. Skiftesgodeman. Ordf. i barnavårdsnämnden, v. ordf. i 
fattigvårdsstyr., led. av skolstyr., kom.-fullrri., kyrko fullm. och valnämnden, överförmyndare, huvudman och 
styr.-led. i Göstrings härads och Skänninge städs Sparbank. Allhelgona socken. TORSTEN AXELSSON 
Biskopsberga, Skänninge. Född 31 aug. 1900 i Allhelgona socken. Lantbrukare, Led. av kom.-nämnden, kom.- 
fullm. och tax.-nämnden, styr.-lecl. i Skän-ningeortens lokalavd. av R. L. F. Allhelgona socken. BENGT JOHANNES BENGTZON Korsbacka, Skänninge. Född 2 febr. 1888 i Hogstad. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. 
och kassör i Allhelgona skolstyr., led. av Skänninge-Allhel-gona kyrkofullm., led. av kom.-fullm., led. i styr. för 
>Skänningeortens Jordbrukskassa. Allhelgona socken. — 830 —BIRGER CARLSSON Vreta Södergård, 
Skänninge. Född 28 juli 1893 i Allhelgona socken. Lantbrukare. Ordf. i arbetslöshetskom.. led. av kom.-fullm. 
och brandstodskom. Allhelgona socken. B<ENGT BJELLE Fallsberg, Skänninge. Född 2 juni 1891 i Bjälbo 
socken. Lantbrukare. Allhelgona socken. JAKOB EDVARD GUSTAFSSON Lagmansberga Höglid, Fågelsta. 
Född 28 febr. 1886 i Allhelgona socken. Lantbrukare. Led. av pensionsnämnden. Allhelgona socken. KARL 
AXEL GUSTAFSON Lagmansberga Brännegård, Fågelsta. Född 11 maj 1881 i Bjälbo socken. Lantbrukare. 
Allhelgona socken. — 831 —THURE E. ISAKSSON Biskopsberga Herrgård, Skänninge. Född 27 april 1890 i 
Vårdsbergs socken. Östergötlands län. Lantbrukare. Allhelgona socken. JOHAN EDVARD ALGOT 
JOHANSSON Hageby Backgård, Skänninge. Född 23 nov. 1908 i Trehörna socken, Östergötlands län. 
Lantbrukare. Allhelgona socken. KARL JOSEF JOHANSSON Hageby Backgård, Skänninge. Född 18 okt. 188t 
i Rinna socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Allhelgona socken. HELGE FRITIOF JONSSON Snyttringe 
Storgård, Skänninge. Född 3 nov. 1890 i Skeppsås socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Allhelgona socken. 
— 832 —ANDERS RUDOLF LARSON Hageby Storgård, Skänninge. Född 25 aug. 1878 i Skänninge. 
Lantbrukare. Ordf. i pensionsnämnden, kommunrevisor, huvudman i Göstrings härads och Skänninge stads 
Sparbank, f. d. ordf. i fattigvårdsstyr, och brandstodskom., f. d. led. av kom.-fullm. Allhelgona socken. LARS 
OSKAR DAVID LARSSON Snyttringe Trangård, Skänninge. Född 5 mars 1890 i Skeppsås socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i fattigvårdsstyr, och nykterhetsnämnden, led. av kom.-fullm., led. i 
direktionen för Skänninge-B j älbo-Allhelgona kommunalförbund. Allhelgona socken. GUSTAF SAMUEL 
LITTORIN Lindevads Säteri, Skänninge. Född 26 aug. 1886 i V. Stenby. Godsägare. Kapten. R. V. O. Ordf. i 
kom.-stämman, kom.-nämnden och hälsovårdsnämnden, led. av kom.-fullm., v. ordf. i skolstyr., led. av tax.- 
nämnden, ordf. i Göstrings härads och Skänninge stads hushållningsgille, ordf. i Allhelgona-Skänninge-Jär-stads 
hushålln.-krets, lantbruksombud i hush.-sällskapet, led. i styr. för Östergötl, läns hushålln.-sällskaps 
tuberkulosstyr., led. i styr. för Österg. Ensk. Bank i Skänninge, v. ordf. i styr. för Skän-ningeortens 
Jordbrukskassa, huvudman i Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank, auktoriserat ombud i Östgöta 
Hypoteksfören., v. ordf. i Skän-ninge-Allhelgona kyrkofullm., v. ordf. i Österg. fören. för låglandsboskap, led. i 
styr. för Östergötl. Lantmäns Centralfören., revisor i Skänninge-Mjölby ortsförbund av R. L. F., led. i styr. för 
Östergötlands läns lantarbetsgivareförening. Allhelgona socken. ARVID ROBERT PANTZAR Hageby 
Trädgård, Skänninge. Född 10 nov. 1890 i Ödeshögs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Allhelgona socken. 
5SCARL-ERIC PETERSON Vistena Mellangård, Skänninge. Född 26 aug. 1906 i Allhelgona socken. 
Lantbrukare. Allhelgona socken. ESKIL WURNELL Biskopsberga Backgård, Skänninge. Född 22 maj 1901 i 
Allhelgona socken. Lantbrukare. Allhelgona socken. KARL ADOLF WURNELL Biskopsberga Backgård, 
Skänninge. Född 16 febr. 1854 i Hovs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Allhelgona socken. NILS 
ASPEQVIST Appuna. Född 24 juli 1884 i Skänninge. Kommunalordf. Ordf. i fattigvårdsstyr., pensionsnämnden 
och valnämnden, barnavårdsman, led. av kyrkorådet. Appuna socken. — 834 -OLOF HENRY HERMANSSON 
Vallaslättens gård, Bjälbo. Född 5 mars 1901 i Grinneröd, Göteborgs och Bohus län. Lantbrukare. Ordf. i Väder- 
stadsortens lokalavd. av R. L. F., vägom-bud, lantbruksomibud, ordf. i Appuna-Hovs hushållningskrets. Appuna 
socken. CARL AUGUST JOHANSSON Utterstad, Appuna. Född 10 sept. 1880 i Vikingstads socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Appuna socken. JOHN JAKOBSSON Trumpetaregården, Appuna. Född 18 
mars 1867 i Appuna socken. Häradsdomare. R. V. O. Landstingsman. Ordf. i Skänninge Sparbank, ordf. i kom.- 
stämman, v. ordf. i skol- och kyrkorådet, led. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., ordf. i brandstodskom., 
kronoombud vid tax., ordf. i Allhelgona m. fi. socknars Torkeriförening, ordf. i styr. för Göstrings 
häradsallmänning, led. av vägstyr. under 28 år. Innehar Kungl. Maj :ts guldmedalj för medborgerlig förtjänst och 
skogsvårdsstyr, diplom och silvermedalj för utomordentliga förtjänster om skötsel av Göstrings 
häradsallmänning. Appuna socken. — 835 - AXEL BIRGER GUSTAFSON Elg s jo, Bjälbo. Född 13 dec. 1884 
i Ekeby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Styr.-led. i Skänninge-Mjölby ortsförbund av R. L. F. Bjälbo 
socken.TINUS HALLIN Hilltorp, Skänninge. Född 8 mars 1883 i Bjälbo socken. Lantbrukare. Bjälbo socken. GUSTAF ADOLF KARLSSON Ramstad, Bjälbo. Född 3 sept. 1908 i Bjälbo socken. Lantbrukare. Ordf. i 
arbetslöshetskom.. led. av brandstodskom., revisor för kommunens räkenskaper. Bjälbo socken. GUNNAR 
LARSON M ar stad, Skänninge. Född 9 okt. 1873 i Bjälbo socken. Lantbrukare. Led. av kyrkorådet, 
barnavårdsnämnden och skolrådet, f. d. ordf. i häst-uttagningsnämnden, f. d. led. av tax.-nämnden. Bjälbo 
socken. HERMAN LIND Bjälbo. Född 6 maj 1886 i Genarp, Malmöhus län. Lantbrukare. Ordf. i kom.-stämman, 
led. och v. ordf. i kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., v. ordf. i valnämnden, revisor i kyrko- och skolkassorna, 
medlem av Mjölkcentralens förtroenderåd i Skänninge, styr.-led. i Skänninge-Mjölby ortsförbund av R. L. F., 
led. av tax.-nämnden. Bjälbo socken. — 836 —NILS HUGO NILSSON Marstad herrgård, Skänninge. Född 22 
juli 1898 i Västra Sönnarslöv, Kristianstads län. Lantbrukare. Led. av tax.-nämnden. Bjälbo socken. EVERT 
PETERSON Marstad, Skänninge. Född 22 april 1907 i Bjälbo. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden. Bjälbo 
socken. GUSTAF PETERSON Marstad, Skänninge. Född 7 arjril 1868 i Mjölby socken. Lantbrukare. F. d. led. 
av kom.-nämnden och tax.-nämnden, mantalsskrivn.-ombud, led. av pensionsnämnden och brandstodskom. 
Bjälbo socken. JOHN ERIK PETERSON Bjälbo gård, Bjälbo. Född 9 juni 1882 i Kuddby socken. Lantbrukare. 
Ordf. i kom.-nämnden, fattigv.-styr. och pensionsnämnden, överförmyndare, kronoombud i Bjälbo-Allhelgona 
tax.-distrikt, ordf. i Göstrings härads med Skänninge stad hushållningsgille. Bjälbo socken. — 837 —PER 
MAGNUS PETERSON Brestorp, Bjälbo. Född 26 mars 1884 i Kuddby socken. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. 
i kyrkorådet, led. av skolstyr., kassör för kyrkokassan. Bjälbo socken. RUDOLF RICKARDSON Elgsjö, 
Skänninge. Född 22 sept. 1883 i Bjälbo socken. Nämndeman. Led. av kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., ordf. i 
barnavårdsnämnden, v. ordf. i brandstodskom. Bjälbo socken. ERNST AUGUST WALLNER RASMUSSON 
Järnvägsstationen, Bjälbo. Född 5 mars 1887 i Tuna, Kalmar län. Stationsföreståndare. V. ordf. i skolrådet, 
skolkassor, led. av kyrkorådet, pensionsnämnden, kom.-nämnden, Bjälbo-ortens erk. sjukkassas styr. och kassans 
kassör, revisor. Bjälbo socken. ALBIN T. AHL Lilläng, Stråisnäs. Född 19 sept. 1898 i Åsbo socken. 
Bilreparatör. Inneh, av Albin Ahls Bil- & Motorverkstad. Ekeby socken. — 838 —NILS GERHARD TORSTEN 
AHLM Bleckenstad, Mjölby. Född 2 sept. 1897 i Mjölby. Lantbrukare. Skiftesgodeman, 'Styr.-led. och sekr. i R. 
L. F:s lokalavd. Ekeby socken. AXEL HARRY ALM Boxholm. Född 7 sept. 1904 i Mjölby. Komminister. Ordf. 
i kyrkostämman, Boxholms kyrkogårdsnämnd och Ekeby barnavårdsnämnd. Ekeby socken. ADOLF 
ANDERSSON Norra Börshult, Boxholm. Född 22 juni 1876 i Blåviks socken. Lantbrukare. Led. av kyrkorådet 
och folkskolestyr. Ekeby socken. ANDERS ANDERSSON Boxholm. Född 31 okt. 1891 i Åsbo socken. 

Köpman. Inneh, av firma Adolf Svenssons Eftr., Anders Anderssons Speceri- & Manufakturaffär. Styr.-led. och 
kassör i Boxholms Köpmannaförening, styr.-led. och kassör i Boxholms Idrottsförening. Ekeby socken. — 839 
—AXEL IVAR ANDERSSON Boxholm. Född 23 mars 1893 i Rinna socken. Smi-desmästare. Medlem av 
Motalaortens Smi-desmästareförening. Ekeby socken. EDLA TEOLINDA MARIA ANDERSSON Lövhult, 
Boxholm. Född 25 april 1889 i Moheda socken, Kronobergs län. Fru. Led. av kom.-fullm. och 
barnavårdsnämnden, suppl, i folkskolestyr., styr.-led. i Boxholms soc.-dem. kvinnoklubb. Ekeby socken. 
HJALMAR VALLENTIN ANDERSSON Brohagen, Stråisnäs. Född lOjan. 1886 i Linköping. Slaktar-mästare. 
Led. av kyrkorådet och tax.-nämnden, styr.-led. i Ekeby Föreläsnings-förening, styr.-led. och v. ordf. i Ekeby 
elektr, distributionsförening. Ekeby socken. KARL AXEL VIKTOR ANDERSSON Lövhult, Boxholm. Född 22 
mars 1887 i Moheda socken, Kronobergs län. Banvakt. Led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, suppl, 1 
folkskolestyr., styr.-led. i Boxholms arb.-kommun. Ekeby socken. — 840 —MELCHER BERGLING Boxholm. 
Född 6 juli 1877 i Ekeby. Försäljningschef. Ordf. i lokalstyr, för Östergötlands Ensk. Bank A.-B. i Boxholm, led. 
i styr. för och huvudman i 'Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank, led. av fattigvårdsstyr, och 
kyrkorådet, kyrkovärd m. m. Ekeby socken. ELIS GOTTFRID BIRATH Boxholm. Född 18 april 1893 i Ekeby 
socken. Förman vid Boxholms A.-B. Led. av kom.-fullm. och folkskolestyr., styr.-led. i Svenska Röda Korsets 
lokalavd., vaktmästare i Folkets Hus. Ekeby socken. ASTRID MARIA BJÖRCK Boxholm. Född 1 april 1896 i 
Ekeby församling. Distriktbarnmorska. Ekeby socken. OSKAR YNGVE BLOMGREN Boxholm. Född 21 maj 
1907 i Åsbo socken. Köpman. Inneh, av firma Heimers Eftr., Yngve Holmgren, Manufaktur- & Konf.-affär. 

Ordf. i Boxholms Köpmannaförening, revisor för municipalsamhällets räkenskaper. Ekeby socken. — 841 — 
OSKAR THEODOR BLOMKVIST Boxholm. Född 2 dec. 1875 i Åsbo socken. Valsverksarbetare. Led. av kyrkorådet, f. d. led. av fattigv.-styr., kom. A fullm., kom.-nämn-den och folkskolestyr. Ekeby socken. JOHAN 
FRITIOF BACKFUND Boxholm. Född 16 juni 1876 i Boo, Örebro län. Nämndeman. Ordf. i kom.-stämman, 
mu-nicipalstämman, municipalfullm., kom.-nämnden och municipalnämnden, led. av kom.-fullm., fattigv.-styr., 
skolstyr., tax.-nämnden och hälsovårdsnämnden, ordf. i valnämnden och brandstodskom. Ekeby socken. 
WIFHEFM TORSTEN CARFSON Boxholm. Född 8 mars 1891 i Rappestads socken, . Östergötlands län. 
Köpman. Inneh, av firma Torsten Carlsons Speceri- & Diverseaffär samt Järnaffär. Styr.-led. i Boxholms 
Köpmannaförening, ombud för Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank i Boxholm. Ekeby socken. 

AXEE UDDO EECHARD EDFUND Boxholm. Född 16 nov. 1883 i Feksand, Kopparbergs län. Ingenjör vid 
Boxholms Aktiebolag. Ombud för Riksförsäkringsanstalten och Fivförsäkr.-bol. Thule, ordf. i Sv. 
Industritjänstemannaförb:s Boxholmsavd. Ekeby socken. — 842 -FIFIP EKFING Boxholm. Född 30 dec. 1892 i 
Ekeby. Folkskollärare. V. ordf. i kom.-fullm., ordf. i folkskolestyr, och nykterhetsnämnden, v. ordf. i 
barnavårdsnämnden, led. av kom.-nämnden och tax.-nämnden, v. ordf. i Boxholms hälsovårdssamhälles 
municipalfullm. Ekeby socken. KARF GUSTAF EKFÖF Flemminge, Boxholm. Född 30 dec. 1884 i Ekeby 
socken. Lantbrukare. Led. av folkskolestyr., ordf. i Ekeby-Blåviks hushållningskrets och i R. L. F:s lokalavd. 
Ekeby socken. OSCAR ENGDAHL Boxholm. Född 22 sept. 1879 i Malexanders socken. Valsverksarbetare. 

Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm. och pensionsnämnden, styr.-led. under c:a 20 år i Boxholms arb.-kommun, 
f. d. platsombud för Östergötlands Folkblad 1920—35. Ekeby socken. GÖSTA H. FAST Boxholm. Född 8 aug. 
1917 i Vadstena. Korrespondent vid Boxholms A.-B. Genomgått Vadstena samrealskola och Norrköpings 
Handelsgymnasium. Ekeby socken. — 843 —BO HARALD GIERTZ Stråisnäs. Född 31 aug. 1905 i Repplinge, 
Kalmar län, Öland. Vice pastor i Ekeby. Ekeby socken. CLAES GUNNAR GUSTAFSSON Boxholm. Född 18 
sept. 1892 i Åsbo socken. Ban kk assör i Östergötlands Ensk. Bank A.-B:s avd.-kontor i Boxholm. Ekeby socken. 
DAVID ALBERT GUSTAVSON Bleckenstad Norrgård, Mjölby. Född 15 mars 1893 i Vrigstads församling, 
Jönköpings län. Lantbrukare. Styr.-led. i Mjölby-Ekeby Jordbrukskassa. Ekeby socken. DUFMATS ERIK 
HANSSON Boxholm. Född 14 jan. 1878 i Envikens församling, Kopparbergs län. Byggmästare. Led. av 
brandstodskom., ordf. i Sv. Arbetsledare förbundets lokalavd. 223 i Boxholm. Ekeljy socken. — 844 —HANS 
ELOF HANSSON Öringe, Stråisnäs. Född 18 nov. 1893 i Ovansjö, Gävleborgs län. Vägmästare i Göstrings 
väghållningsdistrikt. Led. av kom.-fullm. och skolstyr. Ekeby socken. RAGNAR FRITZ HEDSTRÖM Boxholm. 
Född 3 dec. 1897 i Halmstad. Distriktsveterinär. Ekeby socken. JONAS HULT Boxholm. Född i sept. 1891 i 
Osage City, U. S. A. Bruksdisponent. Verkst, direktör för Boxholms A.-B. Medlem av kom.-fullm. och kom.- 
nämnden, led. av Södermanlands och Östergötlands Handelskammare »och dess skiljenämnd, styr.-led. i 
Boxholms Aktiebolag och Stafs Gruveaktiebolag samt Motala Sttöms Regleringsförening, styr.-suppl. i Stribergs 
Grufveaktiebolag och Järnverksföreningen, av Handelskammaren godkänd granskningsman och led. av Sveriges 
Revisorsamfund, led. i styr. för A.-B. Fors Bruk. Ekeby socken. BENGT KRISTOFFER HÖK Boxholm. Född 9 
okt. 1893 i Gåsinge socken, Södermanlands län. Bankkamrer. Kontorschef i Östergötlands Ensk. Bank A.-B. 

Led. av bankens styr. A för kontoret i Boxholm, led. i styr. för Östergötlands Gymnastikförbund och Boxholms 
Gymnastikförening. Ekeby socken. — 845 —EDVIN EINAR JOHANSSON Boxholm. Född 16 juli 1898 i 
Ekeby socken. Grovarbetare. Led. av kom.-fullm., ordf. i Sv. Grov- & Fabriksarb.->förb:s avd. 600, Boxholm. 
Ekeby socken. JOHN JUSTUS JOHANSON Boxholm. Född 16 juni 1885 i Åsbo socken. Valsverksarbetare. 

Led. av kom.-fullm., tax.-nämnden och fattigvårdsstyr., styr.-led. i Föreningen Folkets Hus. Ekeby socken. 

JOHN THEODOR JOHNSON Boxholm. Född 24 okt. 1895 i Gävle. Tjänsteman å Skogs- och 
Trävaruavdelningen vid Boxholm A.-B. Ekeby socken. ERNST JOHNSSON Boxholm. Född 1 maj 1891 i Skruv, 
Kronobergs län. Köpman. Inneh, av firma Ernst Johnssons Manufaktur, Herr- & Damkonfektion. Styr.-led. och 
v. ordf. i Boxholms Köpmannafören., f. d. styr.-led. och initiativtagare för startande av Boxholms 
Konfektionsfabrik, styr.-led. och kassör i Byggnadssällskapet Betania m. m. Ekeby socken. — 846 -JOHN TH. 
LINDQUIST Boxholm. Född 21 juli 1890 i Ekeby socken. Valsverksarbetare. Led. av kom.-fullm. och tax.- 
nämnden, .styr.-led., bokförare och kassor i Koop. Handelsföreningen Solid. Ekeby socken. GÖSTA DOMINGO 
LITHMAN Boxholm. Född 26 nov. 1881 i Göteborg. Ingenjör vid Boxholms A.-B. Ekeby socken. ARVID 
SIGFRID LUNDBERG Boxholm. Född 1 april 1883 i Svinhult, Östergötlands län. Disponent för A.-B. Boxholms Konfektionsfabrik. Ekeby socken. KARL TAGE MELLQUIST Boxholm. Född 29 jan. 1901 i Åsbo 
socken, Östergötlands län. Brukstjänsteman vid Boxholms Aktiebolag. Ekeby socken. — 847 —NILS JOHAN 
NILSSON Boxholm. Född 10 april 1888 i Nykroppa socken. Överingenjör vid Boxholms A.-B. Ekeby socken. 
KATARINA CECILIA NORDIN Boxholm. Född 8 nov. 1884 i Lundby församling, Västmanlands län. 
Brukssköterska vid Boxholms A.-B. Ekeby socken. GUSTAV NORÉN Boxholm. Född 16 sept. 1877 i Norra 
Sandsjö socken, Jönköpings län. Snickaremästare. Disponent för Boxholms Bryggeri A.-B. Led. av 
municipalnämnden, byggn.-nämnden och elektricitetsstyr. Ekeby socken. OSKAR BIRGER NORRBIN 
Boxholm. Född 14 maj 1885 i Rinna socken. Valsverksarbetare. Led. av kom.-fullm. och fattigvårdsstyr., isuppl. 
i kom.-nämnden, folkskolestyr, och kyrkorådet. Ekeby socken.NILS GUSTAF ERIC NYSTRÖM Götvik, 
Stråisnäs. Född 24 maj 1900 i Djursholm. Agronom. Led. av kom.-fullm., kom.-nämnden, folkskolestyr, och 
tax.-nämnden, styr.-led. i -Göstrings härads och Skänninge städs Sparbank. Ekeby socken. GUSTAF ADOLF 
PETERSON Skyttebo, Boxholm. Född 12 nov. 1878 i Ekeby socken. Skogvaktare vid Boxholms A.-B. Led. av 
fattigvårdsstyr., v. ordf. i pensionsnämnden, led. av tax.-nämnden och brandstodskom. Ekeby socken. THURE 
RAHMBERG Boxholm. Född 3 mars 1889 i Linköping. Folk-, skollärare. Ombud för den offentliga 
arbetsförmedlingen, överförmyndare, revisor för kommunens och de kyrkliga räkenskaperna, ordf. i Boxholms 
Idrottsförening. Ekeby socken. CARL GUSTAV iROSELL Boxholm. Född 22 aug. 1879 i By socken, 
Kopparbergs län. Smältsmed. Led. av kom.-nämn-den och kom.-fullm., f. d. led. av arbets-löshetskom., led. av 
Ekeby sockens allm. nykterhetskom., styr.-led. och sekr. i Sv. Järn- & Metallindustriarb.-förb. avd. 184, styr.-led. 
och sekr - . i Föreningen Folkets Hus. Ekeby socken. — 849 — 54HARALD SIMON SJÖGREN Boxholm. Född 5 
jan. 1888 i Åsbo socken. Såg-ställare vid Boxholms A.-B. Medlem av Sv. Arbetsledareförb. avd. 223, Boxholm. 
Ekeby socken. GEORG EMANUEL STENKVIST Boxholm. A Född 5 okt. 1883 i Svennevads socken, Örebro 
län. Ämnesinvägare vid A.-B. Boxholms Järnverk. Led. av kom.-nämnden och kom.-fullm., ordf. i Sv. 
Metallindustri-arb.-förbundets avd. 184, Boxholm, f. d. distriktsordf. i Östergötlands distrikt av N. O. V. 
Platsombud för Tidningen Folkets Dagblad. Ekeby socken. KARL OSCAR SVENSSON Ryckelsby Frälsegård, 
Stråisnäs. Född 7 maj 1887 i Ekeby socken. Lantbrukare. Ekeby socken. IVAR SÖDERBERG Boxholm. A Född 
12 sept. 1889 i Sexdrega socken, Älvsborgs län. Apotekare. Ekeby socken. — 850 —GUSTAF MARTIN 
VISEN Boxholm. Född 26 sept. 1892 i Ljungarums församling, Jönköpings län. Forstmästare. Assistent vid 
Boxholms A.-B:s skogsavdelning. Led. av Ekeby m. fi. församlingars pastoratskyrkoråd, kassör för Ekeby 
pastorats prästlöne- och pastoratskassa, led. av Ekeby kyrkoråd, ordf. i styr. för Boxholms Egnahemsförening u. 
p. a. Ekeby socken. ÅKE G. A. WASS Boxholm. Född 20 okt. 1899 i Ö. Ryd, Stockholms län. Förste 
korrespondent vid Boxholms Järnverk. Högre allm. läroverk i Stockholm, Frans Schartaus Handelsinstitut i 
Stockholm, Possehlstipendiat i Tyskland 1923. Led. av Ekeby sockens kom.-nämnd 1932—35, ordf. i 
arbetslöshetskom. 1932 —33. Ekeby socken. ROLF G. E. WESLIEN Boxholm. Född 5 juli 1916 i Norrköping. 
Bokförare vid Boxholms A.-B. Ekeby socken. ERIK GUSTAF ÖRTLUND Boxholm. Född 26 mars 1896 i 
Ljusne, Gävleborgs län. Verkstadsförman. V. ordf. i munici-palstämman, led. av kom.-fullm. och muni¬ 
cipalnämnden, ordf. i brandstyr. Ekeby socken. 851 —KARL ALEXANDER ÖRTLUND Boxholm. Född 12 
dec. 1893 i Söderala församling, Gävleborgs län. Verkmästare vid Boxholms A.-B. Ekeby socken. INGEBORG 
JULIA ANDERSSON Hogstad. Född 1 nov. 1907 i Herrberga församling, Östergötlands län. Församlingssyster. 
Föreståndarinna vid Hogstads sockens ålderdomshem. Hogstads socken. KARL WILLIAM ESAIAS 
ANDERSSON Brädgården, Hogstad. Född 21 aug. 1883 i Linderås socken, Jönköpings län. Lantbrukare. 
Kyrkovärd. Led. av kom.-nämnden, kom.-fullm., kyrkorådet och skolstyr., fattigvårdsstyr., tax.-nämnden, 
valnämnden, pastoratskyrkorådet och brandstodskom., skolkassor, ordf. i Hogstads Sjuksköterskeförening. 
Hogstads socken. KNUT CARLSSON Hogstads Herrgård, Hogstad. Född 1 juli 1887 i Vikingstads socken, 
Östergötlands län. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Hogstads socken. — 852 -GUSTAF ADOLF 
GUSTAFSON Mejerigården, Hogstad. Född 12 april 1874 i V. Skrukeby. Lantbrukare. V. ordf. i kyrkostämman, 
kyrko-värd, ordf. i 'boställsstyr. och barnavårdsnämnden, överförmyndare, godeman vid skiftesförrättningar, 
ordf. i hushållskretsen, egnahemsombud, ordf. i kom.-stämman. Hogstads socken. BENGT WILHELM 
REINHOLD HARTZELL KoMstorp, Hogstad. Född 5 okt. 1904 i Hogstads socken. Lantbrukare. Ordf. i Ungsvenska Föreningens lokalavd. Hogstads socken. KARL LUDVIG CANROBERT HARTZELL Kohlstorp, 
Hogstad. Född 17 maj 1868 i Hogstads socken. Godsägare. Ägare till Kohlstorps egendom. Led. av 
brandstodskommittén. Hogstads socken. KARL KURT SIXTEN HOGSTADIUS Salfvetoip, Hogstad. Född 9 
mars 1898 i Hogstads socken. Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr, och kom.-<fullm., kamrer i Mjölbyortens 
Jordbrukskassa. Hogstads socken. — 853 —OTTO HOLM Kummelby, Hogstad. Född 4 maj 1896 i Hogstads 
socken. Lantbrukare. Ordf. i arbetslöshetskom. Hogstads socken. CARL JOEL JOHANSSON Mjärdevid, 
Hogstad. Född 21 mars 1889 i Toipa, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i Hogstads fattigvårdsstyr. och 
Hogstads Hingstförening, led. av kom.-fullm., tax.-nämnden och valnämnden, ordf. i Hogstad och Högby 
lokalavd. av Bondeförbundet, led. av kom.-nämnden och Östergötlands Andelsslakteriför. styr., styr.-led. i 
Mjölbyortens Jordbrukskassa, Mjölbyortens Andelsmejeri, Skänninge-Mjölby ortsförbund av R. L. F. och 
Hogstads Badförening, vägstämmoombud. Hogstads socken. AXEL JUNAEUS Ljuna, Hogstad. Född 6 aug. 
1871 i Kumla socken. Ingenjör. Ägare till Ljuna med underlydande gårdar. Ordf. i Hogstads pensionsnämnd 
sedan 1913, v. ordf. i styr. för Östergötlands Ensk. Bank i Mjölby, revisor i häradets allmännings- och vägkassor 
samt i kommunens samtliga kassor. Hogstads socken. AXEL HJALMAR KARLSSON Ängsnäs, Hogstad. Född 
1 maj 1892 i Brunneby socken. Hemmansägare. Ordf. i kom.-nämnden och kom.-fullm., v. ordf. i skolstyr., 
revisor för kyrkans räkenskaper, ordf. i goodtemplar-logen, ordf. i studiecirkeln, v. ordf. i lokalavd. av R. L. F., 
ordf. i Tjurföreningen i Hogstad, led. i styr. för Mjölby Biodlareförening. Hogstads socken. — 854 —OLOF 
THEODOR OLSSON Stora Skattegården, Hogstad. Född 25 aug. 1889 i Hogstads socken. Lantbrukare. 
Hogstads socken. DAVID PETTERSSON Hogstad Fogdegård, Hogstad. Född 15 april 1881 i Hogstad. 
Lantbrukare. F. d. led. av folkskolestyr, och kom.-f ullmäktige. Hogstads socken. OTTO GUNNAR 
PETTERSSON Mjärdevid, Hogstad. Född 20 nov. 1885 i Varvs socken, Östergötlands län. Lantbrukare. 
Nämndeman, vattenrättsnämndeman, v. ordf. i kom.-fullm. och kom.-nämnden, led. av folkskolestyr., kyrkorådet 
och boställsnämnden, styr.-led. i Mjölby Andelsmejeriförening. Hogstads socken. PER EDVIN ROHLIN 
Högberget, Hogstad. Född 16 sept. 1887 i Hogstads socken. Skräddaremästare. Led. av kom.-fullm. och 
valnämnden, styr.-led. i Hogstad-Högby erkända sjukkassa, L. D. i I. 0. G. T. Hogstads socken. — 855 —LARS 
ERIK AURELL Hov Storgård, Bjälbo. Född 19 juni 1860 i Hovs socken. Hemmansägare. F. d. kyrkovärd, f. d. 
led. av kom.-nämnden under 36 år, därav 8 år såsom v. ordf., f. d. led. av kyrko- och skolrådet under c:a 16 år, f. 
d. led. av brand-stodskom., pens.-nämnden och. tax.-nämnden. Hovs socken. AXEL GEORG DAHLIN Bjälbo. 
Född 7 jan. 1887 i Håle fors, Skaraborgs län. Kamrer i Vadstenaortens Jordbrukskassa. Suppl, i skolrådet, ordf. i 
styr. för Östgöta A Äggförening u. p. a., led. i styr. för Sv. Ägghandelsförbundet. Hovs socken, o SVEN 
CARLSSON Palsgarden, Vadstena. Född 5 dec. 1902 i Väversunda. Agronom. Arrendator till Palsgarden. V. 
ordf. i kom.-nämnden, ordf. i arbetslöshetskom.. led. av pensionsnämnden, valnämnden, kyrkorådet och 
pastoratskyrkorådet, pasto-ratskyrkokassör, led. av kommunalförbundet och skolkassan, ordf. i R. L. F:s 
ortsförbund, Vadstena, och i R. L. F:s lokalavd. i Hov. Hovs socken. — 856 SAMUEL AUGUST 
GUSTAFSSON Hovsnäs, Bjälbo. Född 11 maj 1874 i Säby församling, Jönköpings län. Lantbrukare. Hovs 
socken.GUSTAF HENREKSON Jarlbolund, Bjälbo. Född 9 febr. 1886 i Falkenberg. Gods-arrendator till 
Jarlbolunds egendom. Hovs socken. AXEL LUDVIG HOFSTAM Skåningstoip, Bjälbo. mm Född 8 okt. 1865 i 
Västra Stenby socken, Östergötlands län. Hemmansägare. F. d. led. av brandstodskom. Hovs socken. FILIP 
JOHANSON Furåsa Frälsegård, Väderstad. Född 18 juni 1887 i Hovs socken. Lantbrukare. Kyrkovärd, v. ordf. i 
kyrkorådet, led. av kom.-nämnden, v. ordf. i fattigv.-styr., kyrkokassör, led. av brandstodskom. Hovs socken. 
CARL HENRIK JOHANSSON Pryssegården, Bjälbo. Född 9 jan. 1885 i Hovs socken. Lantbrukare. Hovs 
socken. — 857 —MARTIN JOHANSSON Vinbergsgården, Bjälbo. Född 2 april 1881 i Hovs socken. 
Lantbrukare. Led. av kyrkorådet. Hovs socken. ALBERT JOHNSSON Furåsa, Väderstad. Född 21 mars 1883 i 
Hovs socken. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, barnavårdsnämnden och kom.-förbundet, överförmyndare, 
led. och kassör i skolrådet, led. av tax.-nämnden, v. ordf. i kom.-stämman och brandstodskom. Hovs socken. 
ULRIK JOHANSSON Annelund, Bjälbo. Född 21 sept. 1888 i Nottebäcks socken, Kronobergs län. Lantbrukare. 
Ordf. i fat-tigv.-styr., v. ordf. i skolrådet, f. d. kommunal-, kyrko- och skolrevisor, revisor i arbetslöshetskom.. v. 
ordf. i pens.-nämnden, led. av tax.-nämnden, styr.-led. och sekr. i R. L. F:s lokalavd., revisor i Östgöta Äggförening. Hovs socken. CARL PATRIK LARSSON Bondorlunda Mellangård, Bjälbo. Född 4 febr. 1877 i 
Hovs socken. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av kyrko- och skolrådet, suppl, i kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och 
tax.-nämnden. Hovs socken. — 858 —KARL ERIK LUNDHQVIST Klöst er Orlunda, Vadstena. Född 18 maj 
1883 i Lids församling, Södermanlands län. Godsarrendator till Klosterorlunda egendom. Ordf. i kom.-stämman, 
f. d. kyrkovärd, lod. av kyrko-och skolrådet, led. av tax.-nämnden och valnämnden. Hovs socken. AXEL 
JOHANNES LYDAHL Bjälbo. Född 30 april 1870 i Överum. Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman och skolrådet. 
Hovs socken. ERIK PETTERSON Bondorlunda, Bjälbo. Född 14 sept. 1882 i Hovs socken. Lantbrukare. Led. 
av kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och tax.-nämnden, ordf. i brand-stodskom., auktionsförrättare och 
boutredningsman, styr.-led. och kassör i R. L. F:s lokalavd. Hovs socken. ERNST HILDING AHLQVIST 
Högby, Mjölby. Född 18 april 1880 i Rappestad. Kantor och folkskollärare. Högby socken. — 859 —ERNST 
OSKAR ANDERSSON Norrby Krongård, Mjölby. Född 1 juli 1881 i Högby socken. Lantbrukare. 
Överförmyndare, styr.-led., kassör och sekr. i Högby elektr, distr.-förening. Högby socken. ADOLF MELCHER 
AXEN Hulje, Mjölby. Född 9 dec. 1879 i Älvestads socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i 
folkskolestyr., led. av brandstodskom., styr.-led. i Mjölbyortens Jordbrukskassa och i Högby elektr, distr.- 
förening, f. d. led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden. Högby socken. CARL ERIC BJÖRCK Kungshöga, 
Mjölby. Född 16 dec. 1892 i Högby socken. H andel stores tåndarc. Led. av kom.-nämnden. Högby socken. 
HELMER BORG Norrby, Mjölby. Född 22 juli 1890 i Högby socken. Snickare. Led. av kom.-nämnden. Högby 
socken. — 860 -CARL ALGOT HJ. CARLSON Roxtoip, Mjölby. Född 28 mars 1887 i Säby socken, 

Jönköpings län. Lantbrukare. Disponent i Mjölby Andelsmejeriförening u. p. a., Mjölby. Ordf. i kom. fullm., 
fattigvårdsstyr, och pensionsnämnden, skif tesgodeman, ordf. i Habblarps elektr, distr.-fören. distriktsombud för 
Högby distrikt av Göstring häradsallmänning, suppl, i styr. för Göstrings väg hållningsdistrikt, led. av tax.- 
nämnden, egnahems ombud, led. av kom.-nämnden 1923—35 och v. ordf 1928—35, led. av brandstodskom. 
Högby socken. GUSTAF CARLSON Axstad, Mjölby. Född 19 febr. 1874 i Högby socken. Lantbrukare. Ordf. i 
kom.-stämman, v. ordf. i Göstrings väghållningsdistrikt och i styr. för Göstrings häradsallmänning, led. i styr. för 
Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank, led. av lokalstyr, för A.-B. Skånska Banken i Mjölby. Högby 
socken. ERIK ERIKSSON Norrby Neslöse gård, Mjölby. Född 19 maj 1895 i Högby socken. Lantbrukare. Led. 
av kom.-nämnden, ordf. i Mjölby-Högby lokalavd. av R. L. F., sockenombud för Östergötlands 
Andelsslakteriförening. Högby socken. KNUT FABIAN AGATHON HARDING Högby Prästgård, Mjölby. 
Född 27 maj 1890 i Kågeröd, Malmöhus län. Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman i Högby och Hogstad, ordf. i 
barnav.-nämnden och nykterhetsnämnden, v. ordf. i pensionsnämnden, kom.-fullm. och boställsstyr., ordf. 
Hogstads folkskolestyr., led. i Högby folkskolestyr., led. av tax.-nämnden. Högby socken. — 861 —GUSTAF 
ALBERT JAKOBSSON Vanmielby, Mjölby. Född 19 jan. 1875 i Högby socken. Nämndeman. 
Ägodelningsrättsnämndeman, led. i Göstrings härads allmänningsstyr., skif-tesgodeman, f. d. kommunalrevisor, 
f. d. led. av kom.-fullm., kyrkorådet och folkskolestyr. Innehar Kungl. Maj:ts guldmedalj för medborgerlig 
förtjänst. Högby socken. PER MARTIN EM. JOHANSON Norrby, Mjölby. Född 25 febr. 1888 i Järstads 
socken. Lantbrukare. V. ordf. i kom.-nämnden och kyrkorådet, led. av kom.-fullm., kyrko- och skolkassor, led. 
av skolstyr. och pastoratskyrkorådet. Högby socken. CARL DAVID JOHANSSON Högby Aspegård, Mjölby. A 
Född 30 aug. 1882 i Ekebyborna socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Kyrko-värd, led. av skolrådet och 
nykterhetsnämnden. Högby socken. AXEL FERDINAND KINDQVIST Axstad, Mjölby. Född 28 mars 1880 i 
Törnsfalls socken, Kalmar län. Kyrkovärd. Led. av kyrkorådet, folkskolestyr., fattigvårdsstyr, och 
pastoratskyrkorådet, f. d. led. av kom.-fullm. Högby socken. — 862 —GUSTAF ADOLF NILSSON Skrukeby, 
Mjölby. Född 21 dec. 1879 i Högby socken. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden,, Högby elektr, distr.-fören. och 
i Mjölbyortens Jordbrukskassa, styr.-medlem i Mjölby Andelsmejeri, ordf. i Fören. Högby Sjuksköterskefond, 
led. av tax.-nämnden, lantbruksombud i hushållningssällskapet, huvudman i Göstrings härads och Skänninge 
stads Sparbank, ordf. i valnämnden. Högby socken. NILS AUGUST PETERSSON Hulje Norrgård, Mjölby. 

Född 13 aug. 1863 i Rinna socken. Hemmansägare. F. d. hästuppfödare. Högby socken. CARL ALFRED 
SAMUELSSON Axstad Vågagård, Mjölby. Född 26 maj 1895 i Hogstads socken. Lantbrukare. Led. av kom.- 
fullmäktige. Högby socken. BIRGER ABRAHAMSSON Ullevi, Skänninge. Född 24 aug. 1894 i Järstads socken. Lantbrukare. Ordf. i kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och kom.-stämman, led. av brandstodskom., f. d. 
överförmyndare, ordf. i valnämnden, f. d. led. av tax.-nämnden. Järstads socken. — 863 —DAVID 
ABRAHAMSSON Södra Ullevi, Skänninge. Född 23 mars 1895 i Järstads socken. Fil. lic. Adv. Auktionist. 
Godeman vid lantmäteri förrättningar m. m. Järstads socken. KARL FRIDEN ABRAHMSON Järstad Källgård, 
Skänninge. Född 26 juli 1871 i Östra Tollstads socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Ordf. i pensionsnämnden 
och brandstodskom., skol- och kyrkokassör, led. av kyrko- och skolrådet, egnahemsombud. Järstads socken. PER 
GUNNAR MAGNUSSON Järstad, Skänninge. Född 21 jan. 1898 i V. Torsås, Kronobergs län. Kantor och 
folkskollärare. Ordf. i kyrkostämman, led. av pensions- och barnavårdsnämnderna, överförmyndare, ordf. i 
'biblioteksstyr., bibliotekarie. Järstads socken. LARS BRYNOLF OHLSON Brogård, Skänninge. Född 16 aug. 
1883 i Herrberga församling, Östergötlands län. Hemmansägare. Kyrkovärd, led. av kom.-nämnden, kyrko-och 
skolrådet, vägstämmoombud, led. av pastoratskyrkorådet, v. ordf. i kom.-stäm-man, huvudman i Göstrings 
härads och Skänninge stads Sparbank. Järstads socken.NOBEL TÖRNEFL Ullevi, Järstad, Skänninge. Född 2 
aug. 1905 i U. S. A. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, barnavårdsnämnden och arbetslöshetskom. Järstads 
socken. ANDERS FABIAN ANDERSSON Fandsnäs, Malexander. Född 13 okt. 1900 i Malexander. 
Byggmästare. Ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman, v. ordf. i pens.-nämnden, styr.-led. och kassör i 
Malexanders erk. sjukkassa. Malexanders socken. CARF DAVID CARFSSON Malexander. Född 11 jan. 1898 i 
Åsbo socken. Köpman. Inneh, av firma Gari Carlssons Speceri- & Diverseaffär. Medlem av Boxholms m. o. 
Köpmannaförening, ordf. i Malexanders elektr, förening, brandchef. Malexanders socken. MAURITZ K. J. 
EHRNSTRÖM Malexander. Född 10 april 1903 i Vittinge socken, Västmanlands län. Mejeri föreståndare. Ordf. i 
pensionsnämnden, kommunrevisor. Malexanders socken. — 865KARL SAMUEL HYLANDER Malexander. 
Född 31 aug. 1902 i Bromma församling, Stockholms län. Kyrkoherde. Ordf. i kyrkostämman, skolrådet m. m. 
Malexanders socken. KARL ANDERS VERNER JOHANSSON Skärlunda, Malexander. Född 28 juli 1889 i 
Oppeby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av skolrådet, skolkassor, styr.-led. och kassör i R. L. F:s 
lokalavd., ordf. i Malexanders Djurskyddsförening. Malexanders socken. ANDERS ERIK JONSSON 
Danielshammar. Född 5 dec. 1887 i Nykils socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av A. Jonssons Speceri- 
& Diverseaffär. Poststations-föreståndare. Medlem av Boxholms m. o. Köpmannaförening. Malexanders socken. 
EINAR KARLSSON Skärlunda, Malexander. Född 5 aug. 1895 i Ulrika socken, Östergötlands län. Lantbrukare. 
Led. av kom.-nämnden och skolrådet, kyrkokassör, ordf. i boställsstyr., ordf. i Malexanders Mejeriförening, ordf. 
i R. L. F:s lokalavd., sockenombud för Östergötlands Andelsslakteriförening, led. i styr. för Åsbo-Ekehy 
Jordbrukskassa. Malexanders socken. — 866 —PER ERIK HELGE SVENSSON Enshult, Danielshammar. Född 
15 nov. 1893 i Allhelgona socken. Hem mansägare. Led. av kyrkorådet och tax.-nämnden. Malexanders socken. 
OLOF THORZÉN Danielshammar. Född 7 mars 1880 i Malungs socken, Kopparbergs län. Skogvaktare vid 
Boxholms A.-Bl. Led. av kyrkorådet, boställs-styr. och boställsnämnden, vägstämmoom-bud, led. av tax.- 
nämnden, f. cl. led. av fattigvårdsstyrelsen. Malexanders socken. KARL JOHAN ANDERSSON Stortorp, 
Sömmen. Född 13 okt. 1872 i Rinna socken. Hemmansägare. Led. av kom.-nämnden, fattigvårdsstyr, och 
skolrådet. Rinna socken. OSKAR ANDERSSON Gärdslätt, Väderstad. Född 13 april 1881 i Rinna socken. 
Hemmansägare. V. ordf. i kom.-nämnden, skol-och kyrkokassör, led. av folkskolestyr., fattigvårdsstyr, och tax.- 
nämnden. Rinna socken. — 867 —KARL EMIL ARNELL Gärdslätt, Väderstad. Född 13 mars 1885 i Borgs 
socken. Nämndeman. Ordf. i kom.-nämnden och kom.-stämman, led. av kyrko- och skolrådet, v. ordf. i 
kyrkostämman och skolrådet, led. av fattigvårdsstyr, och pastoratskyrkorådet, ordf. i valnämnden, 
överförmyndare, godeman vid lantmäteriförrättningar, ordf. i brand-stodskom., egnahemsombud, boställsvärd för 
pastoratets boställen, ordf. i Rinna sockens hushåll-ningskrcts, ordf. i Gärdslätts missionsförsamling, v. ordf. i 
Östergötlands Blåbandsförbund, ordf. i Gärdslätts Blåbandsförening. Rinna socken. GUSTAF EDVIN BRING 
Särstad Lillgård, Väderstad. Född 30 sept. 1897 i Högby socken. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden, 
folkskolestyr, och fattigvårdsstyr., brandtillsynings-man. Rinna socken. KARL HENNING GREN Rinna, 
Väderstad. Född 13 aug. 1874 i Högby socken. Kyrkovärd. Led. av kyrko- och skolrådet. Rinna socken. OSKAR 
JULIUS JAKOBSSON Sandkulla, Sömmen. Född 16 febr. 1875 i Säby socken, Jönköpings län. Hemmansägare. 
Led. av kom.-iiämnden, fattigvårdsstyr, och hälsovårdsnämnden, f. d. led. av skolrådet, styr.-led. i Rinna erk. sjukkassa, led. av brandstods-kommittén. Rinna socken. 868 —CARL OTTO PETTERSON Ljungstoips 
Norrgård, Västerstad. Född 27 aug. 1867 i Fivelstads socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Rinna socken. 
HENRIK RASK Sandkulla, Sömmen. Född 19 nov. 1873 i Rinna socken. Hemmansägare. Nämndeman. Led. av 
kom.-nämnden, fattig vårdsstyr., kyrkorådet, skolrådet, hälsovårdsnämnden, tax.-nämnden och pensionsnämnden, 
skiftesgodeman, huvudman i Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank. Rinna socken. HARRY 
SANDAHL Rinna, Väder stad. Född 24 juli 1902 i Hörja, Kristianstads län. Komminister. Ordf. i skolrådet och 
kyrkostämman. Rinna socken. KARL ERIC HUGO SVENSSON Rinna Skattegård, Väder stad. Född 8 febr. 

1894 i Rinna socken. Hemmansägare. Led. av kom.-nämnden, v. ordf. , i fattig v.-styr., led. av folkskolestyr, och 
tax.-nämnden, huvudman i Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank, led. i styr. för Väderstads 
Andelsmejeri, styr.-led. och kassör i R. L. F:s lokalavd.och i Rinna-ortens Jaktvårdsförening, led. av brand-stod 
skom. Rinna socken. — 869 —PER JOHAN SVENSSON Rinna, Väderstad. Född 22 juli 1865 i Strå socken, 
Östergötlands län. Hemmansägare. Ordf. i fattig vårdsstyr., v. ordf. i pensionsnämndeii. Auktionsförrättare och 
boutredningsman. Rinna socken. EDVIN FERDINAND ANDERSSON Strömmestad, Svanshals. Född 24 mars 
1891 i Väderstads socken. Lantbrukare. Led. av kom.-nämnden. Väderstads socken. ERNST THEODOR 
JOHANNES ANDERSSON Väder stad. Född 29 sept. 1891 i Svanshals socken. Östergötlands län. 
Skräddarmästare. Inneh, av J. Anderssons Hen- £ Damskrädderi. Väderstads socken. AXEL GOTTFRID 
BJÖRK Väderstad. Född 7 nov. 1890 i Rinna socken. Köpman. Inneh, av firma Axel Björks Sko- & Lä der af f 
är. Väderstads socken. — 870 —JOHAN IVAR BJÖRK Väderstad. Född 21 jan. 1880 i Rinna socken, 
Östergötlands län. Byggmästare. Led. av kom.-nämnden, ordf. i hälsovårdsnämnden, led. av tax.-nämnden och 
valnämnden, styr.-led. och kassör i Väderstads erk. sjukkassa. Väderstads socken. OLGAR DAVID 
BJÖRKMAN Väderstad. Född 27 juni 1889 i Väderstads socken. Målare. Led. av fattigvårdsstyr., ordf. i 
Väderstads arb.-kommun, ordf. i Väderstads friv. brandkår - , styr.-led. och sekr. i Byggnadsföreningen Sylvia och i 
Väderstads erk. sjukkassa, styr.-led. i logen Sylvia av I. O. G. T. Väderstads socken. CARL AUGUST 
DAHLSKOG Väderstad. Född 27 maj 1894 i Röks socken, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Gari 
Dahlskogs Speceriaffär - , Gykelaffär och Reparationsverkstad. Medlem av Sveriges Köpmannaförbunds 
Östgötaavd., Sveriges Speceri- & Livsmedelshandlareförening och Svenska Velocipedhandlareföreningen. 
Väderstads socken. CARL GUNNAR EHRÉN Vansberg, Väder stad. Född 18 maj 1888 i Mjölby. Disponent. 
Disponent för Väderstads Kvarn A.-B. Ordf. i kom.-nämnden, barnavårdsnämnden och i Väderstads, Hovs och 
Appuna socknars polisdistrikt, v. ordf. i kyrkostämman, överförmyndare, nämndeman, styr.-led. i Östergötlands 
Ensk. Banks avd.-kon-tor i Väderstad. Väderstads socken. — 871MARGIT SOFIA FALK Backgården, 
Väderstad. Född 15 juni 1908 i Motala landsförsamling. Reservbarnmorska för Östergötlands län. Väderstads 
socken. JOHAN SIMON GUSTAFSON Hygnestad, Väderstad. Född 5 jan. 1867 i Väderstad. Lantbrukare. 
Väderstads socken. ERIC VALDEMAR EHRÉN Väderstad. Född 31 mars 1887 i Mjölby. Köpman. Firma Eric 
Ehréns Speceri- & Diverseaffär samt Manufakturaffär. Led. av kyrkorådet och boställsstyr., kyrkovärd o. 
kyrkokassör, huvudman och led. i styr. för Göstrings härads och Skänninge städs Sparbank, led. och v. ordf. i 
styr. för Mjölby m. omnejd Köpmannafören., led. i styr. för Östergötl. Köpmannaförbund. Väderstads socken. 
TORSTEN ENGELBERT EINAR HÅGÅRD Väderstad. Född 31 okt. 1898 i Dädesjö, Kronobergs län. 
Folkskollärare och kantor i Väderstad. Lärarkårens representant i skolrådet, bibliotekarie, ordf. och kassör i l:a 
maj-blommekom. Väderstads socken. — 872 —OSKAR JOHN REINHOLD HÅKANSON Bosgård, Väderstad. 
Född 16 juli 1871 i Lindas socken, Jönköpings län. Godsägare. Ägare till Bosgårds egendom. F. d. ordf. i kom.- 
stämman i 18 år, f. d. kyrkovärd under 18 år, f. d. ordf. i valnämnden, f. d. v. ordf. i pens.-nämnden, f. d. led. av 
kom.-nämnden och tax.-nämnden, f. d. styr.-led. i Östergötlands Ensk. Ranks avd.-kontor i Väderstad. 

Väderstads socken. KARL JOHANSON Väderstad. Född 30 juni 1885 i Trehörna. Byggmästare. Ordf. i 
fattigvårdsstyr., v. ordf. i kom.-stämman, valnämnden, barnavårdsnämnden och pensionsnämnden, ordf. i 
nykterhetsnämnden, led. av kyrko- och skolrådet, brandchef. Väderstads socken. EINAR OLOF JOHANSSON 
Vallsbergs Skattegård, Väder stad. Född 11 nov. 1894 i Väderstads socken. Lantbrukare. Styr.-led. i R. L. F:s 
lokal-avd., sockenombud för Östergötlands läns Slakteriförening, ordf. i Väderstads Skyttegille. Väderstads 
socken. ERNST JOHAN JOHANSSON Väderstad. Född 6 sept. 1890 i Rinna socken, Östergötlands län. Bagaremästare. Inneh, av Gentralcaféet. Led. av tax.-nämnden. Väderstads socken. — 873 —ROBERT 
GERHARD JOHANSSON Väderstad. Född 9 aug. 1888 i Skänninge. Handelsföreståndare i Väderstads Järn- & 
Maskin-affär - . Kommunalrevisor, kassör A i Väder-stads friv. brandkår, v. ordf. i Östergötl. 
Järnhandelsmedhjälpares Förening, kassakontrollant i Göstrings härads och Skänninge stads Sparbanks avd.- 
kontor i Väderstad. Väderstads socken. KARL JOHAN KARLSON Hygnestad, Väderstad. Född 17 sept. 1869 i 
Väderstads socken Lantbrukare. Väderstads socken. KARL OSKAR LARSSON Väderstad. Född 19 febr. 1873 i 
Röks socken, Östergötlands län. Fabrikör. Väderstads Möbel verkstad. Utbildar - yrkeslärlingar. Väder stads 
socken. SVEN EVERT LÖÖW Väderstad. Född 25 juni 1903 i Tysslinge isockeii, Örebro län. Pastor i 
Väderstads baptistförsamling. Väderstads socken. — 874 —ANNA LINNEA NILSSON Väderstad. Född 14 
sept. 1903 i Nykil, Östergötlands län. Föreståndarinna vid Väderstad-Kumla socknars ålderdomshem. Väderstads 
socken. CARL NYGREN Väderstad. Född 15 febr. 1893 i Vessige, Hallands län. Kyrkoherde. Ordf. i skolrådet 
och kyrkostämman samt i Väderstads forn-minnes- och hembygdsförening. Väderstads socken. HILMA 
PETERSON Väderstad. Född 1 dec. 1894 i Bjuvs socken, Malmöhus län. Föreståndare för Väderstads Mejeri. 
Väderstads socken. KARL GUSTAF PETTERSSON St. Vahlby, Väderstad. Född 15 febr. 1889 i Fivelstad. 
Godsägare. Ordf. i kom.-stämman, kom.-förbundet, Väderstads Aiidelsmejeriförening, Väderstadsortens 
Jordbrukskassa, Skänninge-Mjölby ortsförbund av R. L. F. och i Östergötlands Läns Mejeriförbund, led. av 
Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, led. i styr. för Östergötlands Centralkassa för jordbruks-, kredit, led. 
i styr. för Östergötlands Lantmannaskoleförening, led. i styr. för Östergötlands Länsförbund av R. L. F., v. ordf. i 
skolrådet. Väderstads socken.OSKAR ALBERT SAMUELSSON Nybble, Väderstad. p- Född 18 okt. 1874 i 
Svanshals socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Väderstads socken. SAM SAMUELSSON Blackstad, 
Väderstad. Född 10 nov. 1883 i Svanshals socken. Lantbrukare. Led. av fattigvårdsstyr, och kyrkorådet, f. d. led. 
av kom.-nämnden. Väderstads socken. SIXTEN SIGARD SIGFRID SELIM Väderstad. Född 7 okt. 1895 i 
Hogstads socken. Murare. V. ordf. i kom.-nämnden, ordf. i arbetslöshetskom., led. av skolrådet, styr.-led. i 
Väderstads arb.-kommun och i logen Vårsippans studiecirkel. Väderstads socken. OSKAR ADOLF SJÖGREN 
Väderstad. Född 12 juni 1885 i Svanshals socken, Östergötlands län. Fabrikör. Inneh, av ti nu a Väderstads 
Snickerifabrik. Väderstads socken.JOHAN AUGUST SVENSSON Lundby Norrgård, Väderstad. Född 26 sept. 
1873 i Ekeby socken, Östergötlands län. Lantbrukare. F. d. kyrko-värd, led. av fattigvårdsstyr., pensionsnämnden 
och brandstodskom., f. d. led. av kom.-nämnden, kyrko- oelr skolrådet. Väderstads socken. JOHAN KONRAD 
ANDERSSON Holmshult, Mjölby. Född 7 febr. 1897 i Norra Vi socken, Östergötlands län. Lantbrukare. Led. av 
kom.-fullmäktige. Åsbo socken. JEAN AUG. BOLINDER Laggarps Säteri, Stråisnäs. Född 25 juni 1898 i 
Stockholm. Godsägare. Åsbo socken. ERNST ROBERT CARLSSON Stråisnäs gård, Stråisnäs. Född 2 juni 1884 
i Nykils församling, Östergötlands län. Handelsträdgårdsmästare. Åsbo socken. — 877 —GUSTAF ADOLF 
GUSTAFSSON Stråisnäs gård, Stråisnäs. A Född 27 juni 1889 i Rystads församling, Östergötlands län. 
Befallningsman vid Stråisnäs gård. Åsbo socken. GUSTAF EDVARD GUSTAFSSON Grönlund, Stråisnäs, mf 
Född 17 okt. 1892 i Vånga församling, Östergötlands län. Skogvaktare vid Grönlunds egendom. Led. av kom.- 
nämnden, brandfogde och revisor. Åsbo socken. MARTIN EMANUEL GUSTAFSSON Stråisnäs, mm Född 27 
sept. 1890 i Ekeby församling, Östergötlands län. Köpman. Inneh, av firma Martin Gustafssons Speceri- & 
Diverseaffär. Led. av Boxholms Köpmannaförening, led. i styr. för Stråisnäs elektr, distr.-förening, led. av 
valnämnden i Åsbo socken. Åsbo socken. OTTO VILHELM GUSTAFSSON Stråisnäs. Född 9 april 1881 i 
Ekeby socken, Östergötlands län. Byggmästare. Ordf. i fattigvårdsstyr, och barnavårdsnämnden, ordf. och kassör 
i Stråisnäs elektr, distr.-förening, styr.-led. och v. ordf. i Motala Skyttekrets, ordf. och kassör i Stråisnäs 
Skytteförening. Åsbo socken. - 878 —KARIN HOLM Stråisnäs. Född 31 dec. 1888 i Ås socken, Jämtlands län. 
Församlingssyster inom Åsbo socken. Led. av pensionsnämnden och fattigvårdsstyr. Åsbo socken. HELGA 
KRISTINA JONSSON Stråisnäs. Född 30 juni 1895 i Ryssby församling Kalmar län. Distriktbarnmorska. Åsbo 
socken. ANTON BIRGER KARLSSON Stråisnäs. A Född 10 mars 1888 i Ekeby församling, Östergötlands län. 
Smedmästare. Styr.-led. i Stråisnäs elektr, distr.-förening. Åsbo socken. GUSTAF ADOLF KARLSSON Stålfall, 
Stråisnäs. Född 11 mars 1874 i Åsbo socken. Lantbrukare. Kyrkovärd, led. av kom.-fullm. och kom.-nämnden, 
led. av brandstodskom., f. d. led. av fattigvårdsstyr, och folkskolestyr., f. d. nämndeman, led. i styr. för Göstrings härads och Skänninge städs Sparbank, skiftesgodeman. Åsbo socken. — 879 —CARL-PHILIP WILHELM 
KLINGSPOR Grönlund, Stråisnäs. Född 8 maj 1877 i Åsbo. Greve. Hovstallmästare. R. S. O. Ordf. i Åsbo 
sockens kom.-fullm. och kom.-stämma. Åsbo socken. EMIL LINDAHL Rävtomta, Boxholm. Född 6 april 1888 i 
Åsbo socken. Hemmansägare. Led. av kom.-fullm., v. ordf. i fattigvårdsstyr., led. av pensionsnämnden, ordf. i 
nykterhetsnämnden, styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Åsbo socken. ELIS ARET NISSER f. WETTERGREN 
Ingemarstorp, Stråisnäs. Född 22 maj 1872 i Kvillinge församling, Östergötlands län. Fru. Ägare till 
Ingemarstorps gård. Åsbo socken. SAMY NISSER Stråisnäs gård, Stråisnäs. Född 23 april 190'5 i Husby socken, 
Kopparbergs län. Godsarrendator. Revisor i Ekeby-Åsbo Jordbrukskassa. Åsbo socken. - 880 -ARVID NORDIN 
Åsbo, Stråisnäs. Född 19 aug. 1890 i Själevads socken. Västcrnorrlands län. Kontraktsprost. Åsbo socken. 
ALLAN NORSTRÖM Stråisnäs. Född 21 mars 1898 i Malexanders socken. Forstmästare. Led. av kom.-fullm.. 
kom.-nämnden och kyrkorådet, Åsbo socken. OSKAR THEODOR PETTERSSON Sanden, Mjölby. Född 27 
maj 1882 i Åsbo socken. Hemmansägare. Nämndeman, led. av kom.-fullm., kom.-nämnden och folkskolestyr., 
v. ordf. i pensionsnämnden, överförmyndare, led. av tax.-nämnden och barnavårdsnämnden, skiftesgodeman. 
Åsbo socken. ELIN RYDÉN Kyrkskolan, Stråisnäs. Född 28 jan. 1899 i Borås. Folkskollärarinna. Fru. Åsbo 
socken. — 881 —SAM. V. RYDÉN Kyrkskolan, Stråisnäs. Född 29 mars 1904 i Traheryds församling, 
Kronobergs län. Kantor och folkskollärare. Tillsyningslärarc i Åsbo skoldistrikt. Led. och sekr. i folkskolestyr., 
v. ordf. i barnavårdsnämnden, sockenombud för Göstrings härads och Skänninge stads Sparbank. Åsbo socken. 
CURT HELMER SWENSON Laggarps säteri, Stråisnäs.. Född 13 febr. 1903 i Solna, Stockholms in. Inspektor 
vid Laggarps säteri. Åsbo socken. ERIC OSKAR TUDEEN Staffansbo, Stråisnäs. Född 19 juli 1892 i V. Harg. 
Lantbrukare. Ordf. i korn.-nämnden och skolstyr. samt valnämnden, led. av korn.-fullm. och taxeringsnämnden. 
Åsbo socken. HAMMARKINDS HÄRAD ESKIL ANDERSSON Hersebråta, Börrum. Född 31 dec. 1869 i 
Borrums socken. Hemmansägare, kommunalordf., överförmyndare. Ordf. i kom.-nämnden och fattigvårdsstyr., 
v. ordf. i kom.-stämman och kyrkostämman, led. av och kassör i kyrko-o. skolrådet, ombud för Östergl. läns 
brand-stodsbol., v. ordf. o. kassör i barnav.-nämnden, ombud för Sparbanken i Söderköping. Borrums socken. 
HELGA ANDERSSON Börrum. Född löjan. 1899 i Kinnared, Hallands län. Organist, kantor och lärarinna i 
Börrum. Borrums socken. — 883 —HARRY ANDERSSON Helgelöt, Börrum. Född 25 febr. 1902 i Try serum, 
Kalmar län. Lantbrukare. Arrendator av Helge-lots gård. Medlem av R. L. F. och Hushållningssällskapet, 
revisorsuppl. för kyrko-och skobådets räkenskaper. Borrums socken. THORSTEN GRAFFTON Borrums Säteri, 
Börrum. Född 14 mars 1888 i Floda, Södermanlands län. Godsägare. Agronom. Led. av kyrko- och skokådet, 
tax.-nämnden och valnämnden, skiftesgodeman vid lantmä-teriförrättningar, revisor i vägstyr., ordf. i Östra 
Hammarkinds elektr, distr.-förening. Borrums socken. ALFRED HÄRLIN Kyrkskolan, Börrum. Född 11 febr. 
1904 i Karlskrona. Folkskollärare. Ordf. i kom.-stämman och pen-sioiisnämnden, led. av barnavårdsnämnden, 
tax.-nämiiden och sparbankskom., ordf. i valnämnden och lia majblommekom., lärarkårens representant i 
skolrådet, revisor-för kommunens och församlingens kassor. Borrums socken. G. J. KARLSSON Hersebråta, 
Börrum. Född 20 okt. 1872 i Gryts socken. Hemmansägare. Led. av kom.-nämnden, kyrkorådet, valnämnden, 
barnavårdsnämnden och skolrådet. Borrum s socken. — 884 —KARL AXEL FREDRIK von KÖTHEN Passdal, 
Börrum. Född 5 aug. 1872 i Rönö församling, Östergötlands län. Godsägare. Styr.-led. i Stegeborgs 
läkaredistrikt, huvudman i Söderköpings Sparbank, vägstänmioombud för Borrums socken, led. av kom.- 
nämnden, fattigv.-styr., barnavårdsnämnden och brandstodskom., revisor i kyrko- och skolkassorna, medlem av 
hushållningssällskapet, f. d. led. av tax.-nämnden, kyrko- och skokådet. Borrums socken. KLAS GUSTAF 
RINGKVIST Hersebråta, Börrum. Född 13 juli 1883 i Rörrum. Lantbrukare. Medlem av R. L. F., 
Hushållningssällskapet och Slakteriföreningen, suppl, i barnavårdsnämnden och pensionsstyr., led. av kom.- 
nämnden. Borrums socken. KARL ALRERTH Stora Kohlstad, Söderköping. Född 19 april 1884 i Drothems 
socken, Östergötlands län. Lantbrukare och sågverksägare. Kyrko-värd, ordf. i Drothems fattigvårdsstyr, och 
barnavårdsnämnd, v. ordf. i kom.-nämnden och skolstyr., led. av kyrkorådet, pensionsnämnden, brandstodskom., 
kom.-fullm. och hushållningssällskapets bygg-nadskom., kommunalombud i vägstämman och styr.-suppl. i 
vägstyr., styr.-suppl. i Östergötlands Ensk. Bank. Drothems socken. CARL THEODOR ANDERSSON Grimstad, 
Söderköping. Född 16 april 1884 i Naum, Skaraborgs län. Folkskollärare. Ordf. i kom.-s A äm-man och kom.- 
fullm., v. ordf. i barnavårdsnämnden, led. av valnämnden, v. ordf. i pensionsnämnden, ordf. i brandstodskom. 
Drothems socken. — 885 —ÅKE RERNDTSON Högmark, Söderköping. Född 14 mars 1899 i Drothem, 
Östergötlands län. Delägare i och föreståndare för fröklängningsanstalt, fruktodling och plantskola. Medlem av 
Hushållningssällskapet, Riodlareföreningen och Sveriges Pomolo-giska Förening, styr.-led. i Östergötlands 
Fruktcentra]. Drothems socken. IVAR DRUID Lund, Söderköping. Född 11 sept, 1898 i Östra Ny, 

Östergötlands län. Hemmansägare. Led. av koin.-fullm., skolstyr. och kyrkorådet, medlem av R. L. F., 
Slakteriföreningen och Mjölkcentralen. Drothems socken. JOHAN OSKAR ERIKSSON Bleckstad, 

Söderköping. Född 8 maj 1884 i Drothems socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Drothems socken. 

EINAR OTTO FREDRIK AUGUST FRIES Mariehofs egendom, Söderköping. Född 1 maj 1895 i Tåby socken, 
Östergötlands län. Ingenjör. Förvaltare vid Mariehofs egendom. Led. av kom.-fullm., koin.-nämnden, fattigv.- 
styr. och kyrkorådet, revisor och huvudman i Söderköpings Sparbank, styr.-led. i Östra Östergötl. Lantm.-klubb 
och Drothems hushålln.-krets, ordf. i Drothems sockens egnahemsnämnd. Drothems socken. — 886 —EBBA 
AURORA ELISABETH HAMMAR Lilla Kohlstad, Söderköping. Född 29 nov. 1865 i Risinge socken, 
Östergötlands län. Fru. Ägare av Lilla Kohlstad. Led. av fattigvårdsstyr., ordf. i föreningen "De fattiges vänner" i 
Drothem. Drothems socken. ARVID ROBERT HERMELIN Bleckstad, Söderköping. Född 4- april 1875 i 
Thorsvi .socken. Uppsala län. Friherre. Ägare av Bleckstad i Drothem och Wallsnäs gård i Nykil. Drothems 
socken. GUNNI HERMELIN f. PAULI Bleckstad, Söderköping. Född 20 dec. 1883 i Stockholm. Friherrinna. 
Kyrkoråd, ordf. i Hammarkinds härads moderata kvinnoförening. Drothems socken. ERNST NAPOLEON 
LARSSON St. Vennerstoip, Söderköping. Född 30 nov. 1885 i Drothems socken. Lantbrukare. Led. av 
brandstodskommittén. Drothems socken. — 887 —ARVID BERTIL MONSON Nybble, Söderköping. Född 19 
sept. 1906 i Drothems socken. Delägare och fabriks föreståndare i Nybble Klädesfabrik. Drothems socken. PER 
ALFRED THORSTEN PETERSSON Bjärka gård, Söderköping. Född 4 juli 1892 i Vallerstad, Östergötlands 
län. Lantbrukare. Led. av kyrkorådet, skolstyr. och kom.-fullm., kommunalrevisor, griftegårdsf öreståndare. 
Drothems socken. GÖRAN BERNHARD PETTERSSON Fruängen, Söderköping. Född 19 april 1882 i Rönö 
socken, Östergötlands län. Hemmansägare. Medlem av Hushållningssällskapet, R. L. F., Slakteriföreningen och 
Mjölkcentralen. Drothems socken. ANDERS MARTIN PÅLSSON Stintoip, Söderköping. Född 1 sept. 1899 i 
Drothems socken. Hemmansägare. Auktlonist, medlem av R. L. F., Slakteriföreningen och Mejericentra-lon. 
Drothems socken. — 888 —KARL ARVID SVENSSON Grimstads gård. Söderköping. Född 29 juli 1895 i 
Misterhult, Kalmar län. Lantbrukare. Drothems socken. KARL ELIAS TORENFÄLT Söderköping. Född 28 
nov. 1886 i Risinge, Östergötlands län. Kontraktsprost. Kyrkoherde i Drothem. Ordf. i kyrkostämman, ordf. och 
kassör i folkskolestyr., ordf. i boställsstyr., led. av barnavårdsnämnden, inspektor vid Söderköpings läroverk. 
Drothems socken. KARL AUGUST WAHLINDER Varbyhagen, Söderköping. Född 10 aug. 1879 i Mogata 
socken, Östergötlands län. Livgrenadjär. T. f. fjärdingsman i Drothem, barnavårdsman, led. av 
barnavårdsnämnden och tax.-nämnden. Drothems socken. ARTUR BRUNO ÖSTMAN Skönberga. Född 10 
febr. 1881 i Helsingfors, Finland. F. d. överingenjör vid Lessebo Bruk. Ägare av Tomtaholms egendom. Ordf. i 
arbetslöshetskommittén, v. ordf. i kom.-ftillmäktige. Drothems socken.AXEL KONRAD ANDERSSON 
Karlskog, Valdemar svik. Född 30 nov. 1871 i Gryts socken. F. d. arrendator av Karlskogs egendom. Medlem av 
R. L. F., f. d. led. av barnavårdsnämnden. Gryts socken. AXEL SIGFRID ANDERSSON Karlskog, 
Valdemarsvik. Född 1 juni 1907 i Gryts socken. Arrendator av Karlskogs egendom. Medlem av R. L. F. Gryts 
socken. BENGT ALBERT ANDERSSON St. Syltvik, Valdemarsvik. Född 31 dec. 1894 i Gamleby socken. 
Kalmar län. Hemmansägare. Medlem av R. L. F. och hushållningssällskapet. Gryts socken. CARL AXEL 
ANDERSSON Gryt. Född 10 nov. 1891 i Tryserum, Kalmar län. Byggmästare. Gryts socken. — 890 — 
MEGGIE ANDERSSON St. Syltvik, Valdemarsvik. Född 31 aug. 1904 i Tryserums socken, Kalmar län. Fru. 
Gryts socken. GABRIEL LINUS AXBERG Breviksnäs, Gryt. Född 24 mars 1890 i Mogata socken. Godsägare. 
F. d. nämndeman, revisor för Gryts borgerliga kommun, led. av ägodel-ningsrätten. godeman vid ägodelningsför- 
rättningar, av Länsstyrelsen utsedd revisor i Gryts arbetslöshetskom. Gryts socken. EINAR CARLSON Gryt. 
Född 11 dec. 1887 i Gryts socken. Köpman. Affärsanställning i Gryts Handcls-fören. A.-l 1 Revisor i borgerliga 
kommunens räkenskaper, styr.-led. i Gryts ork. sjukkassa, ordf. i Gryts frivilliga brandkår, sekr. i Gryts Skytteförening. Innehar Östergötlands Skytteförbunds förtjänstmedalj. Gryts socken. ESTER CARLSON Gryt. 
Född 1 juli 1887 i Gryts socken. Fru. Medlem av Röda Korset, kassör i Gryts församlingskrets. Gryts socken. — 
891 —EDW. CARLSSON Gryt. . Född 8 maj 1884 i Gryts socken. Köpman. Föreståndare för Gryts 
Handelsförening A.-B. Kyrkovärd, styr.-led. i Valdemarsviks Köpmannafören., led. av kyrkorådet, förest, för 
Valdemarsviks Sparbanks avd.-kontor i Gryt, revisor av kommunens räkenskaper. Inneh, av Östergötlands 
Skytteförbunds förtjänstmedalj. Gryts socken. HELGA