Skip to main content

Full text of "Calvinist-Contact Issue 329"

See other formats


WEEK L Y 


CALVINIST t CONTACT 


DUTCH-CAN ADI AN 


“Turn y© not unto Idols,^ 

nor nuüic to yourselves Idol 
gods; I am the Lord your 
God.” 

(bev. 19 : 4) 


% 


CHRI STI A 


JAN. 17th, 1958 - No. 329 - 10 PAGES • P.O. BOX 312, ST. B, HAMILTON, ONT. 


f I3th YBAROFPUBLICATION A 
Authorized as Second Clasa Mail, 
Post office Department, Ottawa, 
Ontario. 
OP HUN LEEFTIJD IS SNEEUW GEEN LAST 


Georganiseerde Evangelisatie 

In pon vorig artikel schreven we Heren prikkelen tot activiteit, en 
reeds daar over. Voornamelijk met zo zelf in onze gemeenten een stuw- 
botrekking tot wat door een plaat- kracht worden. 

selijke Kerk zou kunnen beslaan Maar op zon conferentie kuu¬ 
rorden. Persoonlijk hen ik van nen we ook met elkaar spreken 
mening, dat het Nederlandse voor- over de wijze van werken, 
beeld van een door de Kerkeraad Het werd op die conferenties in 
benoemde Centrale Commissie, met Nederland wel eens een tikje ver- 
sub-commissies voor allerlei ver- velend: “Hij ons doen we het zus 
schillende takken van arbeid, als en hij ons doen we het zo!” Toch 
Lectuurverspreidinp, Huisbezoek, hebben we er veel van elkaar ge- 
Zondapsschoolarbeid, Straatpredi- leerd. 

kinpr hier zeker navolging verdient. Ook kunnen bepaalde in het werk 
A ic nntuurli ik maar niet on zich voordoende problemen bespró- 
papi^a liraa! moii vw elkaar il kon won.en. (j-amonlijk ku.rncn 
zonder dat or een slap pebeurt. w >' <•"* f "o.. ot de bestudering 
Maar willen wo een strijdend vau ccii hepaald aspect vnn de tijd- 
letror ziin in het brengen van de PTöst, dio wij 111 dit nieuwe land 
boodschap dan is er een generale aantreffen. Kn als we denkmj aan 
wfnf nrvlicr de menigte sectes en stromingen 

XT .. j' . die ook in Canada zijn, hoe goed 

woord generalestaf zou tiet niet wezen, om daarover 
neerschrijf, moet ik ineens denken, deskundig voorgelicht te 

aan wat iemand eens over Duits- wor( j on 

land schreef: “Geef dat volk nooit En tenslotte door gemeenschappe- 
meer een generale staf, want dan ]j uct j e kostenbesparing rno- 
is Europa in gevaar . gelijk. Ik denk hierbij vooral aan 

Nu, zo moet het met ons zijn. (] e lectuurverspreiding. 

Dat de organisatie betekent, dat er De General Home Missions Com- 
gewerkt zal worden, gestreden voor m ittee van de Chr. Ref. Church 
de overwinning van het Evangelie, heeft op het ogenblik een blaadje 
Maar kunnen we nu ook nog iets ter beschikking voor massa ver¬ 
doen, om als kerken elkaar te sti- spreiding, getiteld: The Way. 
muleren en te helpen? De kosten zijn niet zó hoog, dat 

Ik geloof, dat het in de meeste de kerken niet individueel tot het 
gemeenten een toer is, om met de bestellen van een aantal daarvan 
Evangelisatie op gang te komen, zouden kunnen overgaan. 

Er zijn zo veel andere dingen die Daarnaast biedt, naar mij ter ore 
ons bezig houden. kwam, de Guardian Publishing Co. 

We voelen ons nog zo apart staan Ltd. (voorheen Bosch & Keuning), 
als Dutch Churches in. het nieuwe mee is een speciale verspreiding 
land. We durven het niet zo goed een blad aan, getiteld: Vision. Daar¬ 
aan met de taal. bedoeld. Als b.v. in de wachtkamers broeders niet passeren, maar we 

Denk eens aan, op huisbezoek van dokters, tandartsen, in zieken- zouden daar dan 

gnu" ^oV W mensen, bii wie je huizen, bibliotheken en on adres- mogelijk diep geïnteresseerde afge- 

allecr maar i‘ eoed Enge's terecht sen * wadr contact is met het Ra«'io ' aardigden uit de plaatselijke 

kunt Back to God Hour, of waar door Evangelisatie Commissies bij 

En Straatprediking? huisbezoek goede betrekkingen wer- hebben. 

Zouden er al wel Hollandse Ds. den aangeknoopt. En dat alles, opdat het onder ons 

zijn, die zich daaraan durven wa- Zie, zulk soort dingen zouden ga leven, dat we Kerk zijn, niet 

gen? Misschien een enkele! naar mijn gedachte eigenlijk eens slechts om behouden te worden, Daar had men een staatsvorm die 

We moeten op gang komen en op een provinciale conferentie be- maar om te behouden.* uitging van de gelijkwaardigheid 

daarom moeten we op elkaar in- sproken moeten worden. En dan Een Kerk, waarin de Redder van de verschillende staatkundige En du vinden wij in d*? vol¬ 

werken. We moeten elkaar stimu- willen we daarbij de officieel door reddend, zondaren reddend, leeft ^meningen, van de noodzaak van kensamenieving precies dezelfde 
] eren de kerk voor zulke zaken benoemde door Zijn Geest. Sch. vrije meningsuiting, vrijheid van vraagstukken. Het gehele jaar 1957 

r j of -—-—- propaganda door middel van de heeft dat doen zien. Kan men het 

meCof;HF VAART HFD VOIKFN en 7 sur&t k 

vt VAAM l/EK VULAEN k 

beleed worden ^ Hp vaart van hpf volkprpnlpven staat niet stil aan het UJk waardigheid kwamen er men- rechten welke die samenleving aau 

belegd worden.^ .... Ue Vaart van het VOlKerenieven Staal niet SUl aan net 8en in d6 sta|en Generaal die geen haar leden verleent? In art. 1. lid 

Wat van zo n conferentie kan e j nc j van j aar maar glijdt onmerkbaar verder. De gebeur- ander doel hadden dan do hele 2 van het handvest der Ver. Naties 

uitgaan. vnlcrpn plkanr nn dikwiik sehiinbaar zonder enig democratische staatsvorm omver wordt gesproken over de gelijke 

Dat het besef ons niet meer los- icnissen VOlgen eiKaar Op, aiKWljls scnijnuddi zunuei en g te weri>eu> Het recht van verenl- rechten en het recht van zelfbe- 

laat, dat het er in onze gemeente verband. Wij weten echter, dat er een groot verband bestaat ging en vergadering werd gebruikt schikking van de volken. Wat h 

gebeurtenissen en voorvallen in het woelen der 

zich vast nog wel de bezielende volkeren, namelijk dat dit alles beantwoordt aan het plan y r ♦*rnnhliW nn 1QS7 1 Wij in art. 6 ran het handvest: 
aCtSStvan de God van hemel en aarde, een plan dat Janen en eeuwB, - ïïuSf 

commissies van de Geref. Kerken omvat en waaraan geen volk en geen volksleider Zich ont- | ! ginselen van het handvest kan van 

iS^SS^SlS Irekken kan. Dit worxit ons in onderstaand overwicht duidelijk ^Prof. Pr. L W. G. Schollen J + wtajü, 

Ik denk nog vaak aan de tekst gemaakt. Professor Scholten is een hoogstaand deskundige datle> M ^ n 8 tond toen voor de vraag te doen? WIJ gaan vsrder: In 1957 
die Ds. Hagen eens had voor één terrein van de wereldpolitiek, maar hij is bovendien of men een materieel element in w *rd 8 ^at Ghana onmiddelllijk 

van zijn openingstoespraken: . ^ . . . . „ . . democratie zou brengen Wus ub het ontvangen van de onafh&n- 

“Vloekt Meroz, zegrt de Engel des een gelovig Christen. Zijn medewerking aan Calvmist-Contact "ï™ alle ^ het registreren k«uJkheld toegelaten tot de Ver. 

in deze rubriek is daarom van grote betekenis en wordt blij- van de meerderheid door middel •* u * e8 - ?’ al ‘ ,ee<, |j et m8 ‘ ult ' 
riglijk, omdat zij niet gekomen zijn ... . . . , , • , van een volksstemming met kramp- drukkelijk genoemde vrijheid van 

tot de hulp des Heren, tot de hulp kens vele brieven van lezers ook hoog gewaardeerd. In onder- achtlge i lalu ii ia ving van het begin- mening en meningsuiting van Jour- 
des Heren, met de helden.” (Richt. s ^ aan( j a rtikel geeft hij de grote lijn van het wei’eldgebeuren ael vau de gelijkwaardigheid van italteteu? Wat wat het protest 

Het Woord des Heren, dat we op m 1957 aan, waarbij speciaal de tegenstelling Oost-West op ïïïk*™ onontwikkeld gebkd er 

zulke conferenties elkaar zullen t i e yoorgrond treedt. onthouden die men aan anderen andere rechtsopvattingen op na 

voorhouden, zal niet nalaten zijn 0 wt »l toekende. houden, het staat hen vrij. Maar 

invloed te doen gelden. En dat is a y <]e jaarwisseling hebben wij de rijkdom van, de schepping. Het n004 | ,i«* r tijden lieeft toen dan is het onjuist, *ulk een staat 

niet alleen van heel groot belang, ernaar gestreefd, het gebeuren van is juist een fout geweest vau vele ^loerd, dat die formele dcmocni- te laten genieten van de voordelen 
dat we elkaar met het Woord des at . ] aa t8te twaalf maanden te be- idealisteu om te spoedig een mo- tiseke opvatting onvoldoende en van de organisatie van de V.N., 

schouwen uit een gezichtspunt dat gelijkheid van alzijdige samenwer- onjuist wus- Men moest dieper gnt- } Hs die staat zelf de groudslagen 
zich in de feiten van het afgelopen king door alle volken ter wereld veII- jjon moest de democratie niet die organisatie volkomen no- 
jaar heeft afgetekend. Bn dan zien te zien. Het bevreemdt ons zelfs tt j w doel, muur als een S^ert. 


Grote mensen mopperen over de lust van sneenw op de wegen, 
die hen doet slippen en sneeuw op de trottoirs, die wegge¬ 
schept moet worden. Ook deze Jongens znlien eens meedoen 
in het koor der mopperaars, maar voorlopig zijn ze nog 
blij met elk vlokje dat er valt. 


Waar bleef het protest? What does she 
do at school? 

(See page 4) 


wij een strijd tegen het Westen, niet, dat verset ontstaat in een m i,i<iei om de persoonlijkheid WttÉ 
de westerse beschavingsvormen, gedeelte van de wereld tegen over- ^ m ens x’n hoge wiutrdc te laten 
rechtsopvattingen, productieraetho- heersing door etui ander gedeelte, verwerkelijken. Men ging de helo¬ 
den en alles wat verder wordt sa- Maar het gebeuren in 1957 draagt Hujrwi tegen opruiing verscherpen 
mengevat onder de naam vau het *«*n veel ingewikkelder karakter. 0 m ^ voorkomen dat de vrijheid 
westerse kolonialisme. Daar ziet men de bundeling van ^un meningsuiting gebruikt werd 

Het Jaar begon met de afwikke- allerlei krachten, wier enige sa- om de gehele staat 11a 11 te tasten, 
ling van de Suez-crlsis en het eiu- menhang is. dat zij uiet westers £0 00 |! de strafbaarheid van beledi- 
digde met de rampen, die Indo- zijn en die in hun strijd tegen het ging en smaad, Kr kwam een unl- 
nesiö zich op de hals heeft ge- westen gebruik maken vun allerlei farm verbod, He vrijheid van ver- 
hauld bij de afwikkeling van de organisatorische vormen, dit uit ». u lglug *erd beperkt. 


(Vervolg op 


i> 


NIET MEER 
DAN VIJF CENT 

Volgens het Southern Baptist 
Handboek geeft de doorsnee Ame¬ 
rikaan slechts 5 dollarcents per dag 


economische invloed van het Wes- westerse denken voortkomen, Smalend sprak uieu toen van uit voor godsdienstige en 

ten. En daurtussen beleefde men wetende dat het westen deze vor- democraten op fasclstenjaoht. Het ven de doeleinden. Hiertegenover 

oen reeks jxditleke gebeurtenissen men nooit tegen hen zal gaan ge- fftng echter om de verwerkelijking . vnn a > 

die direct of Indirect te maken brulken. van de materiele democratie. Na- * 4i ‘ * m 

hebben met de grote lijn van de Geen «Oei, maai* middel tuurlijk kostte het grote moeite om tabaksartikelen; 15* 

Oost-West tegenstelling de democratische vrijheden niet lica; 22* voor ontspanning; 68* 

Op zichzelf is het niet zo ver- Deze vreemde Bltuatle ls enigs- verder te beperken dan nodig was. yoQT 59* voor belasting; 

ontrustend, dat er tussen West en zins te vergelijken met de toestand Men moet de geschriften uit die ^ voor voedsel • S 0 30 voor an- 
fhmt verschillen bestaan op eultu ln vele Europese democratieën aan lijd n<Hf muur eens raadplegen om * 4 ’ 9 ‘ . 

teel gebied Integendeel. Juist in de vooravond van de tweede we- te weten hoe bezwaarlijk dit alles dera huishoudelijke uitgaven zoals 

die verscheidenheid ontvouwt zich reldoorlog. Neem b.v. Nederland, gegaan Is- huur, kleding, dokterskosten e.d. 

CALVINIST-CONTACT 


FRIDAY, JANl'ARY 17th, 195S How you can 
lower heating 
bills 

When after New Year the 
weather gets really cold, do you 
dream longingly of ways to lower to c i ose them in the fall results in 
your annual heating bills? cold floors. 

If you do (and what home owner 

doesn’t?), be of good cheer — INSULATION can often be 
Science can help you save money added to bring the house nearer the 
and stay comfortable at the same standards of “comfort engineering.” 
ti me> Skimpy insulation will not do the 

Through exhaustive studies of job. If your attic insulation is 
172 houses entered in a test pro- exposed, check its depth. If it is 
gram, Owens-Corning Fiberglas less than six inches you can trim 
engineers have found that by heating bills by bringing it up to 
constructing homes to conform to that specification. If your walls 
“comfort engineering” principles, are not insulated, blowing wool can 
yearly heating and cooling bills for be used to correct the problem. 
dwellings of 1,200 square feet of You'11 notice the difference in lower 
floor can be kept in the neighbor- heating costs immediately. A care- 
hood of $120. ful check of your home may disclose 

The “comfort engineering” prin- other areas where one or more of 
ciples which make such low-cost the various forms of insulation can 
comfort possible include maximum be employed to good advantage. 
effective use of insulation, proper MAifir QTTRF mlH air returns 

tffKïï-ö-»' » it ï o "' h <h ' 1, b ~»T 

^ - «as*-- SS 

REPLACE dirty, clogged filters them. 
in your hesting System. Thisis CLOgE d qORS quickly. Heat 
essential to ] g “® r “? te€ F f )t reD iJ! loss through open doors is greater 
of warm, clean wr. 1 1 g lf >< than you think. The shorter time 

cementu “ •“* .“iLff'SÏSiv- the door is open the less heat 
E Makelt, however, you" get escapes the less cold air comes in, 
the correct size from your dealer, the less you pay 10 

LEAVE your thermostat at the STORM doors and Windows must 
desired temperature during the day. fit properly and be well-caulked to 
r) 0 n’t move it up and down when be at peak efficiency. Much of their 

effectiveness is lost if they do not 


INGEZONDEN : 
completely seal out the elements. 

By adhering to these tips you will 
have a warmer house for less 
money this winter. The total savings 
at the end of the heating season 
will pleasantly surprise you. And 
remember, if your plans call for 
a new home in the near or distant 

_ future, make sure it is “comfort 

engineered.” This is the scientific 
the fancy strikes you. Some home «ettodl pf giving you low-cost 

owners feel they can save money comlort. _ 

by boosting the thermostat tul the 
room is warm and then dropping 
it until the room cools off. This is 
false reasoning. The extra fuel 
needed to bring the room back to 

the proper temperature eats up any (Vervolg van pag. 1) 

temnorary cut in consumption. ontvangen door de regering 

Some slving can be realized by Waaruit is de Suez-kwestie ont- de Ver. Staten, 
lnwprimr the thermostat during staan? Uit de ontkenning van de wij zou den bitter worden als 
«lppmne hours but that should be bindende kracht van het tractaat wij gingen herhalen wat er voor 
ygnance ' ,nn P/Miotontinnnftl waardoor de anhomlina vnn hpt hnndvPRt hppff 


De farmers-organisatie 

Mijnheer de redacteur, het maakt een groot verschil niet- 

Naar aanleiding van het inge- waar? 
zonden stuk in het nummer van Dan vraagt U, “leeft hij nog?” 

C.C. van 20 December j.1. onder het Ja, Mr. van Marrum, de stam leeft 
hoofd “Een oproep voor Farmers”, nog maar de bladeren zijn gevallen, 
geschreven namens de Chr. Farmers zijn gevallen door de verzengende 
Ass. Wellandport, verzoekt onder- wind uit de woestijn. De boom heeft 
getekende enige plaatsruimte in voor de herfst reeds in winterslaap 
Uw veelgelezen blad. Men vraagt moeten gaan, want bij na-onderzoek 
daarin immers inlichtingen en men bleek dat de takken geen sappen 
hoopt op antwoord. Welnu, deze meer doorgaven, ziet U? FARMERS ASSOCIATIONS in 

zullen gegeven worden. Maar wanhoop niet-* een zoele vergadering bijeen; daar zouden nu 

Het doel, dat men met deze op- voorjaarswind van over geheel On- des middags bovengenoemde heren 
roep als zodanig beoogt, onder- tario, gelijk nu uit Wellandport komen spreken en onder deze om¬ 
schrijf ik natuurlijk van harte, komt, zal verrassend snel tot ont- standigheden hadden wij ons te 

evenals onze vrienden in Zuid-West kieming kunnen doen komen. presenteren. De ^prekers laten ko- 

Ontario, die destijds eenzelfde ge- In het einde van deze oproep men ging natuurlijk niet. Daarom 
luid lieten horen en de handen aan zegt U: “Wij hopen, dat wij iets, werd er met hun getelefoneerd, 
de ploeg sloegen en er in het begin ja veel mogen horen van onze voor- Maar de heren hadden hun dag al 
van 1954 reeds in slaagden de mannen (dit zijn bestuursleden vrij gemaakt en wilden zi<^i niet 
Federatie op te richten. (Bij dezen naar ik veronderstel) in de fede- laten kennen, met gevolg dat ze 
nog een eresaluut aan hen). Zij ratie”. Sta mij toe hieraan te vol- toch kwamen. Maar waar waren 
hebben een paar jaar onvermoeid doen, al ben ik ook slechts bestuurs- nu de vrienden van Wellandport, 
gewerkt, maar zij hebben de nodige lid zonder portefeuille in de ge- waar de resterende 273 leden van 
medewerking van de leden niet geven omstandigheden, en laat ik de federatie? Allen schitterden zij 
gekregen. nu even een beschrijving geven door afwezigheid. Dat was nu de 

Persoonlijk heb ik mij nimmer van de laatst gehouden algemene verzengende wind, waarvan de bla- 

kunnen indenken, dat de nieuw vergadering van de federatie van der-regen het gevolg was. De boom 

Canadezen uit Holland van Chris- 7 April 1956, namelijk IN en ON- was in een enkele dag kaal. 

telijke levensovertuiging hun plicht DER welke omstandigheden deze Als enig aanwezig bestuurslid 
niet schijnen te verstaan of althans moest worden gehouden. Ik ver- kreeg ik nu het notulenboek met 
niet trachten na te komen, om in moed dat verder commentaar dan vele andere gegevens mee naar 
hun medewerking en deelneming overbodig zal zijn. huis. Deze zijn nog steeds in mijn 

aan de opbouw van Canada, ook Agenda, zowel voor de morgen- bezit. Van de overigen heb ik niets 

het economisch terrein van de als voor de middagvergadering gaf meer gehoord. In de herfst van dat 
landbouw in christelijke zin te be- zeer belangrijke punten: jaar heb ik deze en gene gevraagd 

a. voorstel oprichting “Far- of men niet genegen was voor een 

merspost” alle gegevens, o.a. nieuwe poging en een nieuwe opzet 
ook van Bosch & Keuning, te willen zorgen, aangezien mijn 
waren aanwezig. tijd geheel in beslag was genomen 

b. het zenden van een protest door mijn plaatselijk en provinciaal 
betreffende zondagsarbeid werk voor de christelijke school, 
naar verschillende instanties. Ook dit is niet geslaagd en van de 

c. bespreking van de brief overigen heb ik ook niets meer 
Exeter voor de overheid, gehoord. 

welke aan de afdelingen was Resumerende: de oorzaak van 
toegezonden. Enz. enz. de gedwongen rust van de Federa- 

Sprekers voor de middagverga- tie waren niet de VOORmannen, 
schrijft, dat er enige jaren geleden dering: Mr. McCubbin, lid van het maar de Mannen, — de houding 
een farmersfederatie is opgericht, parlement, bekend strijder voor de van deze deed 2 van gene heengaan 
dat er een paar vergaderingen in farmers, de rechterhand van de en dwong de rest tot stoppen. 
London zijn geweest en dat er daar- Minister of Agriculture, en Mr. C. Een farmers-federatie blijft 
na niets meer van is gehoord. Laten Riddell van de regeringsvoorlich- evenwel geboden en de medewer- 
wij hier nu eerst een punt zetten tingsdienst. king van alle christelijke farmers 

en sta mij een kleine correctie toe. Op de bewuste datum gingen wij is noodzakelijk om te slagen. 

Als U zich in deze zin volkomen me t een car vol van de Jarvis Waar ik van huis uit geleerd heb 
juist had willen uitdrukken — en Association op stap en kwamen nimmer een post te verlaten voor 
dat bedoelde U toch? — dan had tegen 10 uur in London aan. Na deze door een ander is bezet, ben 
er moeten staan: Van de in Lon- enig wachten kwam de voorzitter, ik wel bereid hiervoor te zorgen, 
don gehouden vergaderingen heb- die mededeelde dat de secretaris indien men opnieuw wil beginnen 
ben WIJ er een PAAR bezocht. Het voor een trip naar Holland was en en indien geen ander zich meldt, 
is een kleine verandering, maar dat hij voordien reeds had bedankt, maar dan moeten allen willen. Om 

-—- tefwijl de voorzitter zelf niet in dit te kunnen wetei^erlang ik dat 

staat was de leiding verder waar te men mij even een IWart zendt van 


invloeden. 

Het is dan ook een verblijdend 
teken dat de rustperiode niet 
blijkt te bevallen, dat er een ont¬ 
waken blijkt te zijn en er bij ver¬ 
nieuwing een oproep wordt gehoord. 
Als deze nu algemeen weerklank 
mag vinden, kan er nog veel van 
de verloren tijd worden ingehaald 
en kan er onder de zegen des Heren, 
wellicht veel worden bereikt. 

Maar ter zake, Mr. Van Marrum 


DE VAART DER VOLKEN 


staat was de leiding verder waar te men mij even een 
nemen. instemming. 

Na lang wachten en wat omlopen Indien men hiertoe zou besluiten, 
(het weer was nat en somber en de mag ik dan meteen een goede raad 
komst werd met grote eerbewijzen basement er mee in overeenstem- geven: overweeg d ^ ellj * de ® p 

de regering van ming), moest wel worden aange- sing in districten. Dan kan er in- 
nomen, dat de vergadering voltal- tensiever worden gewerkt, men 
lig was en dat de overige leden bespaart mijlen en men heeft een 
van de federatie verhinderd waren, veel grotere kans van slagen. Doch 
Aanwezig waren zegge en schrijve een nauwe samenwerking in de 
13 personen, waarvan 2 bestuurs- vorm van een federatie blijft nood- 
leden (de voorzitter en ondergete- zakelijk. 

kende), plus ir. Bakker. Met hartelijke dank voor de 

Daar zat nu de ONTARIO plaatsing. H. P. Schuringa. 

R.R. 4, Cayuga, Ont. 


van Constantinopel, waardoor de schending van het handvest heeft 

regeling van het Suezkanaal ge- plaats gehad in het optreden van 

CLOSE the crawl-space vents if gtempeld was tot een Internationa- Indonesië tegenover Nederland en 

your house is of that type of \ e kwestie. Wat hebben nu de lei- tegenover de ingezetenen van In- 

construction. The crawl-space is der s van de organisatie van de Ver. donesië zelf. Ook hier zien wij FFnFRATTnM nF ruPT^TT Aisi 

the area separating the floor from Naties gedaan tegen deze kenne- krasse schending van het handvest * L DEKAilUN Ut LHKIbllAlN 

the ground and permits access for 8C hending van de grondslag ZO nder dat er door de organisatie 

easy inspection and repair of foun- der v.N.? op gereageerd wordt, 

dations and basement-type equip- N i et 8! Zo zouden wij door kunnen gaan. 

ment. These vents are often left zi - hébben zelfs verhinderd, dat Alle vreselijke gebeurtenissen zijn 
open during the summer and failure p ran ^ r ijk en Engeland zelfstandig terug te leiden tot het gebrek aan 
---- d e nakoming van deze bepalingen protest tegen schendingen van het 


poogden af te dwingen. 

Vreemd was dat niet. 

Want dezelfde houding heeft de 
organisatie aangenomen toen Soe- 
karno zich onttrok aan de wettig 
aangegane verplichtingen van de 
overeenkomst van de rondetafel¬ 
conferentie. En de leider van de 

, h.„h... «. s. • hui»'».». ««. jsrrïr.sïïisusïx.s; «JnjS 


JOHN W. NICHOLSON 

KA RUISTER & 
SOMCITO: 

Attorney at Luw 


handvest. 

Het Licht breekt door 

Was het jaar 1957 dan een aan¬ 
eenschakeling van droeve gebeur¬ 
tenissen? Wij zouden ondankbaar 
zijn en ook onwaar indien wij dat 
zouden beweren. Verschillend© uiet- 
westerse staten beijveren zich om 


phone JA 7-1887 


sticht was 
met 
V.N. HEINTZMAN 

— de betovering van een naam! 

Heintzman is Canada’s toonaangeven¬ 
de fabrikant van kwaliteitspiano’s. Do 
maatschappij begon bijna 100 Jaar ge¬ 
leden, toen de oprichter — Theodore 
Heintzman, een meester plano-bouwer 
uit Berlijn, verhuisde naar Toronto. 
Met zijn eerste piano bouwde hij een 
traditie op van kennis en vakman¬ 
schap. die zich heeft voortgezet tot 
op de huidige dag. 
iHrnmmm a Mnsm 


de onder auspiciën van de 
tot stand gekomen overeen- 


CALVINIST-CONTACT 

DUTCH-CANADIAN CHRISTIAN WEEKLY 

P.O. Box 812, Station B, Haiulltou, Ont 
Phone Ll 5-408ë 

Advertisemeuts may also be sent: 

for Metropolitan-Toronto to: VandeKlet’g Bookstore, 215 Main St. N., 
Weston, Ont. Phoue CH 1-3308. 
for Edmonton, Alta. to: 9328 Jasper Ave., Edmonton, Alta. 

Calvinist-Contact is published Friday every week. 

Closing date: Saturday before date of issue. 

SubBcription price: $4.00 per year. 

Published by B & K - Press, Hamilton, Ont., on behalf of the 
Calvinist-Contact Publlshing Association. 

Executhe Commltteei Rev. Jac. Geuzebroek (President), Rev. A. H. Ve- 
nema (Secretary), Rev. J. Van Harmelen, H. Tiesma and D. Farenhorst. 
In charge of editorlal matterB: A. Otten. 

Assorlate Edltorsi Rev. A. De Jager, Rev. J. Gritter, Rev. F. GuUlaume, 
Rev. K. Hart, Dave Valstar, Rev. H. Van Andel, Rev. T. C. Van Kooten. 

Department Edltorst J. W. Bakker, l.i., Mrs. J. W. Bakker, Rev. J 
Ehlers, Mtb. T. Van Ameyde, Rita Van Westenbrugge, Mrs. C. Witt. 

Contrlbators: C. Bljlengu, Rev. J. De Jong, Rev. J. Hanenburg, Rev. A 
B. C. Hofland, W. Ö. Homburg, Rev. N. B. Knoppers. Rev. Dr. R. Kool- 
•tra, Rev. H. W. Kroeze, Rev. J. Overduin, Rev. A. Persenaire, Wui. R. 
Rang, Rev. A. W. Schaafsma, Rev. D. J. Scholten, Mr. J. J. Schriel, 
Rev. Dr. P. Schroteuboer, Rev. Dr. O. J. Spijkman, J. W. F. Ultvlugt, 
Rev. A. J. J. VandenPol, Rev. F. L. VandenRom (Australla), J. Vander 
Vliet, Rev. J. Vriend, 1 ev. M Vrieze e.a. 


aan de Philippijnen, aan Pakistan. 
Wij denken aan de vaak verrassen¬ 
de bewijzen van rechtsgevoel bij 
enkele staten op het Westelijk half¬ 
rond. Aan do oriëntering van de 
Duitse Bondsrepubliek naar het 
Westen, aan de niet-onbevredlgen- 
de uitslag van de verkiezingen in 
Italië, aan de mogelijkheid van 
verhoogde economische samenwer¬ 
king in West Europa, enz. 

Maar er is nog meer. Want 
dwars door de ontwikkeling van 
do politieke geschillen gaat ook 
de ontwikkeling van de moderne 
zending. De zending die zich niet 
alleen richt op de verlossing van 
de enkeling maar ook op de kerste¬ 
ning van de gehele volksgemeen¬ 
schap. Juist ln de laatste Jaren zijn 
er overal ter wereld voorbeelden 
aun te wijzen van toenemende 
groei van het Christendom en voor¬ 
al van toenemende waardering van 
hot Christendom, ook waar men 
zelf tot een andere godsdienst be¬ 
hoort. Daarvan ls niet veel te be¬ 
grijpen tenzij men een goddelijk 
wereldbestuur aanvaardt. Rn zo is 
het bij al wat er zich in 1957 heeft 
ufgespeeld. Tenslotte 1 b het toch 
niet een samenspel van mensen, 
maar hetgeen wij zien en wat ons 
vaak zo tot droefheid brengt is en 
blijft het resultaat van een godde¬ 
lijk wereldbestuur. 

(Uitgezonden voor de N.C.R.V.) 


WIST U 


Dat Heintzman piano's ge¬ 
bruikt werden door zulke 
beroemde sterren uit het 
verleden als Enrico Caruso 
en Lulsa Tetrassini? 

Dat Heintzman piano's 
idoor vele beroemde mu¬ 
sici en muziek-academies 
worden gebruikt? 


4 

4 


Dat Heintzman plano's 
bijna uitsluitend gebruikt 
worden ln omproepsta- 
tlons door geheel Canada? 

Dat U een alom bekende 
Heintzman piano kunt be¬ 
zitten ... in Uw eigen huis 
hebben zodra U ertoe be¬ 
sluit ... op gemakkelijke 
betalingsvoorwaarden. HEINTZMAN 

toonaangevend op muziekgebied 
voor Canadezen 


EINTZMAN & Co. Ltd. 

195 ïonge Street, Toronto, Üutarlo. 

Gelieve mij gratis de in kleuren geïllustreerde plano cata¬ 
logus te zonden, evenals het adres van do dichtstbijzijnde 
Heintzman muziekwinkel of vertegenwoordiger. 

NAAM_ 

ADRES _ 

PLAATS_PROVINCIE_ 


DU-2 FRIDAY, JAKUARY 17th, 1968 


CALYIHI8T-C0NTAC» 


CALIFORNIE and CANADA 

The friendly request of the Editor of Calvinist-Contact to writedn 
art iele for C-C can hdrdly be ignored.A 15 -year in Californm and a 
10-year residence in Canada cstablish ties which are not 80 soon broken. 
One becomes rooted more or lc88 in ones environment. 

One thing that strikes the neweomers from the Ncthcrlands is the 
immense distances which seperate people from each other. It must be 
thus when a person has lived all his life in a small country/ hkc the 
Netherlands and aü of a sudden finds himself in a country where 
the eye can see mountains a hundred miles distant and also see no 
neighbor. No wonder many a soul becomes homesxck in a place Uke 
that And still when people can wül and want to adjust themseives 
to their environment, that what used to causc homesicknc88 now begxns 
to have an appeal whish ripens into admiration and even love. 


Now Califomia and Canada are 
to the minds of many about as far 
apart as any places could be. To 
the mind of many of our immi- 
grants Califomia is something of 
a mystic fairy-land, a sort of a 
paradise. Canada on the other hand 
a cold and bleak country, a sort of 
an American Siberia. Here are 
however pleasant surprises and sad 
disappointments here as well as 
any other place on this sphere on 
which we live. Whereever one 
comes the bitter is mixed with the 
sweet. All Canada is not bleak and 
neither is all Califomia paradise. 
It is not always 20 or 30 below 
zero in Canada. The summerheat is 
also there making it a bread basket 
of the world and the dried fruits 
and the raisins of Califomia could 
not be ours were it not for the 
burning sun that absorbs the 
moisture. A rain ii) summer is a 
calamity in Califomia. 

Speaking denominationally-Cali- 
fornia and Canada are taking more 
and more a place of importance in 
our church life. Both however were 
very slow in their beginning. When 
gold was discovered in 1849 there 
was a big rush for that desert 
state Califomia and the population 
grew by leaps and bounds. It did 
however not appeal very much to 
our people from Dutch descent. 
Farming conditions were so dif¬ 
ferent and it proved to be a land 
not for poor settlers but for the 
rich and after ever so many efforts 
to attract them it all failed. 
Califomia was to get into the race 
much later. It was in 1911 that 
Redlands was organized. At the 
present rate of growth Califomia 
bids to become the first state in 
the union. 

Canada likewise did not attract 
our people for a long time. Our 
settlements did not grow till the 
great influx which brought the 
number of our Chr. Ref. Churches 
far over the onehundred mark. 
What the future may have in store 
for us God only knows. 

Today however those of us who 
have followed up the call to 


Canada have reasons abundant to 
thank God who put the urge in our 
hearts to follow it up. It is ten 
years ago that this mass movement 
from the Netherlands into. Canada 
began. The writer when he received 
the call did not dare to decline, 
this was the case with many more. 
Have we been sorry? Not a bit. We 
have learned to appreciate our 
brethren from across the pond. 
They have taught us new things 
and have put a new emphasis on 
many things which need to be re- 
emphasized. The souvereinty of God 
and the Kingship of Christ in every 
walk of life received a new stress. 
Calvinist-Contact is an example of 
what we have so long missed in 
the line of Christian Joumalism and 
we hope it may grow and develop 
into a Christian Daily. 

Our Canadian churches have hold 
of Christian Instruction and we 
hope it may work through into a 
University. We are filled with 
admiration at the way our brethren 
lay hold on the language question 
and we look back in shame when 
we see our own record in the States. 
We indeed have been taught many 
things by your coming. 

You have possibly also learned 
some things, of us, as we have 
learned from you. Many faults you 
have possibly seen in us and we 
thought we saw some with you. 
Many of our faults we have in 
common. America has been called 
the land of the Almighty dollar 
and sad to say there is a lot of 
truth in that. We notice however 
that many of our neweomers also 
ding to it, and are willing to “let 
George do it”. Hollywood finds 
many defenders in our group but 
we have no monopoly on it. Many 
there are who seek refuge under 
the roof of Common Grace to satisfy 
desires which are not from above. 

In the New Year edition of C-C 
the editor gives a little oversight 
of accomplishments. It is a note of 
thanks for the many blessings 
received but there is also a note 
of disappointment. It reminds us 
of youthful enthusiasm which did DE „DODELIJKE DOLLAR 


n 


VAN B.C. De Indianen in British Columbia 
hebben het “taboo” uitgesproken 
over de speciale eeuwfeest-dollar 
van British Columbia. Het is een 
eigenaardig geval met die B.C.- 
dollar. Vorig jaar besloot de pro¬ 
vinciale regering, een speciale her- 
denkingsdollar te laten maken ter 
gelegenheid van het 100-jarig be¬ 
staan van de provincie in 1958. 
Kunstenaars stuurden hun ontwer¬ 
pen in en een jury koos het ont¬ 
werp van Mr. Stephan Trenka, die 
woont aan de rand van Toronto, 
Ont. Vanaf 1 Januari worden deze 
zilveren dollars in omloop gebracht, 
doch nu blijkt, dat de Indianen dit 
muntstuk niet willen aanraken, om¬ 
dat het een afbeelding draagt van 
de zgn. dodenpaal van de Tsimpsean 
of Tsimpean stam, behorende tot 
de oudste bewoners van British 
Columbia. 

De jury welke het ontwerp van 
Mr. Trenka goedkeurde, wordt ge¬ 
heel gevormd door personen die niet 


not accomplish that what it set out 
for. Many things which possibly 
could be accomplished in the 
Netherlands are not so easily 
accomplished here in this immense 
country. 

God's truth however stands the 
same here as in the old home 
country. May we be and become 
valient for it. The battle may seem 
to be a losing one, the outcome is 
victorious. 

Rev. John De Jong, 
Ripon, Califomia., 


in B.C. wonen. De voorzitter was 
Kenneth Taylor, deputy minister 
van financiën en overige leden 
waren James Coyne, governor van 
de Bank of Canada, Alan Jarvis, 
directeur van de National Gallery, 
Mr. A. P. Williams, directeur van 
de Canadese Munt, C. P. Feil, voor¬ 
zitter van de National Gallery, 
Toronto, Naomi Jackson, professor 
aan de universiteit te Hamilton en 
Jean Raymond te Montreal. Hun 
commentaar is nu, dat het ont¬ 
werp zeer kunstzinnig is, al moge 
het dan een minder gelukkig geko¬ 
zen afbeelding voeren. De kunste¬ 
naar Trenka gaf toe, dat hij niets 
van Totempalen afwist, er zelfs 
nooit een gezien had toen hij het 
ontwerp maakte, doch de afbeelding 
had ontleend aan een foto uit het 
provinciaal museum van B.C. van 
een Haida Indianen Totempaal. 


De Indianen mogen dan al spre¬ 
ken van “dood geld”, de handel er 
in is zeer levendig en de “bleekge- 
zichten” zijn niet in het minst bang 
voor de dodelijke afbeelding. De 
Munt in Ottawa draait er sedert 
1 Januari 40.000 per dag uit waar¬ 
mee nog maar ternauwernood aan 
de vraag kan worden voldaan. Het 
is zelfs niet onmogelijk, dat deze 
opzienbarende berichten en de 
tegenstand van de Indianen het 
voor velen in en buiten B.C. nog 
extra aantrekkelijk maken om een 
van deze herinneringsdollars te 
bezitten en te bewaren. 


ON YOUR WAY 

WISDOM AND PRUDENCE 

Who is wise, that he may 
understand these things? pru¬ 
dent, that he may know them? 
for the ways of Jehovah are 
right, and the just shall walk 
in them; but the transgressors 
shall fall therein. Hosea 14:9. 

The LORD does not sin. He can 
not sin. For He is God. He is the 
Holy One. 

God never makes a mistake. He 
never commits an error. He never 
omits. He is always right. For He 
is the all-wise God. 

Evil forces oppose God at every 
turn of events. Mighty are the 
powers of the prince of darkness. 
Nevertheless, God can not be 
thwarted. He is never defeated. He 
can not, for He is the almighty 
God. 

The transgressors have their 
backs tumed unto God. The godless 
walk upon the evil road. They rush 
toward destruction. 

The iust have their faces turned 
unto God. The godfearing walk 
upon the acceptable way. They 
strive to enter the realm of gliss. 

To the sinner God says, “Woe 
unto you!” 

To the erring child God says, 
“Return unto Jehovah thy God!” 

To the faithful one God says, 
“Peace be unto you!” 

God speaks in various ways. 
Sometimes He thunders judge- 
ments. At other times He whispers 
glad tidings. Sometimes He sends 
wars, famines and pestilences. At 
other times there is healing in His 
wings. But at all times He says, 
“Repent ye, repent ye, for the 
kingdom of heaven is at hand/ 
And, “I shall honor him, who 
honoreth Me.” 

To understand this, one must be 
wise. To know these things, one 
must be prudent. 

One can, therefore, not afford to 
live in ignorance and indifference. 
If it is to be well with your soul, 
you must observe, give heed, study, 
believe, obey. 

You must observe the ways of 
the Lord, and note that they are 
right. You must give heed to the 
admonitions of the Lord, and 
observe that they are just. You 
must study the words of Jehovah, 
and fathom the riches of His truth. 
You must believe in God, and be- 
hold the greatness of His grace and 
mercy. You must obey the com- 
mandments of your God, and enjoy 
the life of spiritual service. 

The just shall walk in the ways 
of the Lord and live. 

The transgressors shall not walk 
in them, and fall. 

John Ehlers. 


GOEDKOPER REIZEN 
NAAR NEDERLAND PER K.L.M. 

De K.L.M. heeft goed nieuws voor U! Vanaf 1 April 1958 en offi¬ 
ciële goedkeuring voorbehouden, zullen de K.L.M.-tarieven van 
Canada naar Nederland belangrijk verlaagd worden. 

Dit wordt mogelijk door het invoeren van de z.g.u. “Bconomy- 
class”. 

Terwijl alles duurder wordt biedt de K.LJM. U een goedkoper 
tarief aan. 

Met de ultra-moderne K.L.M. vliegtuigen reist U niet alleen op 
de snelste, maar ook op de meest aangename manier naar Neder¬ 
land. De wereldberoemde K.L.M. service is Uw beste garantie. 

Vijf diensten per week vanaf Montreal. 

Dagelijkse diensten vanaf New York. 

Bconomy-clasB tarieven: 

Toronto—Amsterdam $ 512.60, retour, 1 Jaar geldig, 
via Montreal of New York. 

Montreal—Amsterdam $ 480.60, retour, 1 Jaar geldig. 

K.L.M. Fly Now - Pay Later plan: 

10 % down-payment. De rest in 18 maanden. 
Voor reserveringen en Inlichtingen kunt U zich wendeu tot Uw 
reisbureau van de K.L.M. 


Calgary: Tel. AM 2-6001 
Ottawa t » CE 8-4742 


Montreal : TeL UN 1-8485 
Toronto: „ KM 6-0008 WAT HEEFT DE HISTORIE VAN DE CHR. REF. CHURCH GELEERD ? 

In welke richting ontwikkelt deze kerk zich ? 

Deze en andere vragen worden in het nieuwe 
boek “IN THE MIRROR” door Prof. Dr. J. H. 
Kromminga gesteld en beantwoord. De schrijver, 
president van het Calvin Seminary, is bij uitstek 
bevoegd om een beoordeling te geven van de Chr. 
Ref. Church. Het is zeker met dankbaarheid, dat 
hij gewaagt van de zegeningen, die deze kerk heeft 
ondervonden. Maar hij schroomt evenmin om de 
vinger te leggen op toestanden en gebruiken, die, 
naar het inzicht van de schrijver, verkeerd zijn 
en correctie behoeven. 

Dit is een boek van meer dan gewone betekenis. 
Het laat niet alleen duidelijk zien wat de taak van 
de kerk is, doch een ieder die het leest wordt 
zich opnieuw l>ewust van het voorrecht lid van 
de kerk te zijn. Het zal daarom ook ver buiten 
de Chr. Ref. Church de aandacht trekken. 

Het U eea uitgave van OUARD1AN PUBLISHING COMPANY LTD. Het boek telt 17® pa- 
glna'N, Is gebonden In 
tH»n keurige band en 
voorzien van een deeo- 
rutlef stofomslag. 

De prijs Is 

$ 2.90 


I 


ORDERBON 

GUARDIAN PUBLISHING COMPANY LTD. 

Box 84, Station B, HuniHlou, Ont. 

Zeud mij direct ca verschijning 

.ex. “IN THE MUUiOU" door Prof. Dr. J. H. Kromminga, 

& $2.90. 

Het bedrag gaat hierbij in cash/money-order/cheque.* 


Naam: 
Adres: 


Woonplaats: . 

• BIJ cheque 16# extra voor bankkosten. CALVIHI8T-C0NTACT 


4 


FRIDA Y, JAM1ARY 17th, 196# 


Het Onderwijs-systeem 

in Canada 

Herhaaldelijk komt het voor dat mij de vraag gesteld 
wordt: “Wat denkt U van het onderwijs in Canada? Is het 
slechter of beter dan in Holland? Leren de kinderen hier 
meer of minder?” 

Op grond van mijn jarenlange ervaring bij het Neder¬ 
landse onderwijs en mijn nu zes-jarige ervaring in Canada 
wil ik trachten een antwoord te geven op deze vragen. 

Het spreekt vanzelf dat ik het daarbij niet zal hebben, 
tenminste niet in de eerste plaats, over de kwestie van 
principes, over de vraag of voor onze kinderen Christelijk 
onderwijs meer geschikt is dan het Seculaire onderwijs dat 
op de public schools gegeven wordt. Dat is immers iets dat 
voor ons allen al onomstotelijk vaststaat. 


We billen ons dus alleen herig 
houden met het systeem van 
het onderwijs hier te lande; met 
de leerstof en liet leerplan; met 
de methode waarop die stof wordt 
aangeboden aan de leerlingen, en 
met de wijze waarop ze het ver¬ 
werken. Dat de principiële kwestie 
daarbij niet helemaal onbesproken 
kan blijven, zal wel blijken. 

Geen praat-school meer 

Om een beter inzicht te krijgen 
ln het tegenwoordige Canadese on¬ 
der wijs-stelsel zullen we goed doen 
in onze gedachten een jaar of vijf- 
en twintig terug te gaan. Het was 
namelijk in de dertiger jaren dat 
het onderwijs in Canada eèn com¬ 
plete omwenteling heeft ondergaan. 
De beweging was afkomstig uit de 
States en erkende als leider de 
Amerikaanse geleerde John Dewey. 

Tot op die tijd was het onderwijs 
hier geschoeid geweest op de tra¬ 
ditionele leest, zoals de meesten 
onzer het ook uit Nederland ken¬ 
nen. 

Do school was voornamelijk een 
praat-school, waarin het meeste 
van het praten werd gedaan door 
de onderwijzer, terwijl de kinde¬ 
ren met hun armpjes over elkaar 
zaten toe te luisteren. En als de 
kinderen zelf wat gingen doen, dan 
was dat hoofdzakelijk lezen, schrij¬ 
ven, van buiten leren, en hun her- 


nu zowat een kwarteeuw geleden, 
de doodsklok geluid. 

Neen, zeiden de nieuwlichters, 
maak van de school een doe-school, 
waarin do kinderen leren door te 
doen, en niet alleen door praten 
en luisteren. Maak de leerstof een 
deel van hun ervaring, dan zal het 
veel heter beklijven en dan zal het 
functionneren ln hun later leven. ningen die, naast elkaar aan de 
Learninff by doing wand gehangen, verschillende as- 
° pecten van het Eskimoleven uit¬ 
beelden. Plaatjes om na te tekenen 
staan er genoeg in de boekjes, en 
met de hulp van de leerkracht kun¬ 
nen aardige resultaten worden be¬ 
reikt. eens gebruiken bij het sommen ma¬ 
ken. 

Paedagogen als Jan Ligthart had¬ 
den zich daartegen al teweer ge¬ 
steld. Hij wilde een andere kant 
op: hij wilde een school waarin de 
zelfwerkzaamheid van de kinderen 
meer op de voorgrond stond. Maar 
zijn Ideeën zijn niet grondig door¬ 
gevoerd en alles bleef zo’n beetje 
bij het oude. 

Over dit oude is hier in Canada, 


Dat werd één van de voornaam¬ 
ste leuzen van de "progressieven”, 
zoals ze hier genoemd worden. 

Zo werd dus in 1936 in alle scho¬ 
len in Alberta de z.g. Enterprise 
ingevoerd als één van de eerste 
stappen in de nieuwe richting. 

Wat is de “enterprise”? 

De eigenlijke betekenis van dit 
woord is, zoals u weet: onderne¬ 
ming, iets wat je tezamen op touw 
zot, en waaraan Je gezamenlijk 
werkt om het tot een goed einde 
te brengen. 

Die betekenis nu heeft het ook 
in de Canadese school. Onder lei¬ 
ding van de teacher zetten de kin¬ 
deren gezamenlijk een werkstuk 
op touw, waardoor ze een beter in¬ 
zicht zullen krijgen in een zeker 
onderdeel van de leerstof, laten 
we zeggen: Het leven der Eskimo’s. 

Eerst wordt door vragen van de 
teacher en wedervragen van de 
kinderen de belangstelling voor het 
onderwerp opgewekt. De teacher 
vertelt een verhaal b.v. over een 
paar Eskimo-kinderen, en krijgt 
zodoende gelegenheid de kinderen 
in het leven der Eskimo’s in te 
leiden. Dan worden de leerlingen 
opgewekt om zelf over de Eskimo’s 
te lezen in speciaal daarvoor be¬ 
stemde boekjes die worden ver¬ 
ondersteld in de school-bibliotheek 
aanwezig te zijn. Deze boekjes, 
vaak rijk geïllustreerd, worden ge¬ 
noemd “reference-books”. Zij vor¬ 
men een onontbeerlijk deel van 
het tegenwoordige Canadese onder¬ 
wijs. 

Aan het werk 

Daarna moedigt de onderwijzers 
de kinderen aan om samen aan het 
werk te gaan. De tekenaars maken 
een z.g. ‘mural’, een serie teke- 


Een andere groep gaat aan het 
werk aan de ‘sand-table’, een leer¬ 
middel dat men in de meeste Ca¬ 
nadese scholen aantreft. Weer an¬ 
deren maken van geschikt mate¬ 
riaal (b.v. paBticine) eskimo-hut- 
ten, kano’s, hondensleden enz. 
Kortom, in minder dan geen tijd 
is het school-lokaal veranderd in 
een “werkplaats”, waarin een Btel 
geanimeerde kinderen bezig zijn 
om samen iets te bereiken, waar¬ 
door hun geest verrijkt zal worden. 
Jan Ligthart zou er z’n ogen bij 
uitgekeken hebben! 


Belangstelling 

In Holland wil men ook die kant 
op. Jarenlang wordt daar al ge¬ 
sproken over de zo noodzakelljko 
“onderwijs-vernleuwlng”. De ver¬ 
nieuwers hebben ook zo Iets als 
een enterprise, dat ze "belangstel- 
lingsonderwerp” noemen, een iet¬ 
wat zwaarwichtige maar alleszins 
toepasselijke naam. Het doel ervan 
is immers om belangstelling op te 
wekken en gaande te houden. Als 
de belangstelling ontbreekt wordt 
er niets van blijvende waarde door 
het kind geleerd. Men kan een dood 
lesje uit bet hoofd laten leren, 
maar wat alleen maar In het. hoofd¬ 
je zit is daarom alleen nog niet 
het volslagen eigendom van het 
kind. 

Wij willen hun b.v. het begrip 
'shelter’ bijbrengen. (En nu ben ik 
weer in Canada.) Met deze term 
wordt bedoeld alles wat de mens 
in do loop der eeuwen heeft be¬ 
dacht en in toepassing gebracht 
om zich te beschermen tegen de 
ongemakken van het klimaat waar¬ 
in hij leeft. We zouden het kunnen 
samenvatten met het enkele woord 
“behuizing”. 

Na een geanimeerde discussie 
over allerlei soorten hulzen waar¬ 
in mensen wonen, van het paleis 
van de Koningin 'tot de teepee van 
de Indiaan, kunnen de kinderen 
beginnen met zelf een huis te ma¬ 
ken, hetzij van papier, karton, klei 
of anderszins. Vanzelfsprekend 
komt daarbij het begrip “platte¬ 
grond” aan de orde, en dit Is weer 
een allereerste vereiste om ze later 
het begrip “landkaart” bij te 
brengen. Want een landkaart is 
niets anders dan een plattegrond 
van aardrijkskundige gegevens. En 
als we die plattegrond dan rechtop 
zetten en aan de wand hangen, dan 
zorgen we ervoor dat het Noorden 
altijd boven is. Hier komen dus de 
windstreken aan de orde. Hoe hoger 
we naar het Noorden gaan, hoe 
kouder het wordt, zó koud op ’t 
laatst dat de mensen er niet meer 
in huizen wonen, maar in ijshutten. 
Dat zijn dan hun huizen. 

Enzovoort. Enzovoort. 

Nog levendig herinner ik me dat 
onze onderwijzer een schoolbord 
over de banken legde en daarop een 


plattegrond van het schoollokaal 
begon te tekenen. Maar wij deden 
niets anders daarbij dan toekijken 
(of gekheid maken!), terwijl ln 
het nieuwe systeem de kinderen 
zelf aan het werk worden gezet. 
Wat is, dunkt u, de betere methode? 
En leren de kinderen er meer, of 
minder, mee dan vroeger? 

Werd dus In de oude school de 
leerstof de kinderen bljgebraoht 
hoofdzakelijk door middel van het 
zintuig van het gehoor, en ook een 
beetje door het zintuig van het ge¬ 
zicht, in de nieuwe richting Is het 
gehele kind bezig met de leerstof. 
Ogen, oren, tastzin, spieren en ge¬ 
moed werken alle samen om de 
leerstof tot zijn eigendom te ma¬ 
ken. Dit dan verklaart, zij het ten 
dele, een andere leuze van do pro¬ 
gressieven: 

‘The whole child comes 
to school’ 

Hierbij sluit zich ten nauwste aan 
weer een andere van hun stel¬ 
regels: Eriimiflon Is a soclal pro¬ 
ces*. Dit heeft o.a. betrekking op 
het samenwerken, het samen bezig 
zjln aan een zeker werkstuk. De 
gehele samenleving, zo zeggen ze, 
is gebaseerd op het samenwerken 
van individuele personen om iets 
van betekenis tot stand te brengen. 
Waarom daar dan niet ln de school 
reeds mee begonnen? 

De enterprise wordt alleen toe¬ 
gepast ln de lagere klassen. In de 
hogere klassen gaat zij over in de 
Soclal Studies. Of beter: Wat voor 
de hogere klassen S.S. is, Is voor 
de lagere klassen de enterprise. 

Ook hij de Soclal Studies wordt 
alle nadruk gelegd op 'activlties'. 
Hier is het b.v. het groepsgewijze 
zoeken van ‘Information’ over een 
zeker onderwerp, laten we zeggen, 
de lumber-industrle van British 
Columbia. Rapporten worden opge¬ 
maakt over wat werd gevonden in 
de reference-books; discussies wor¬ 
den gehouden in z.g. ‘committees’; 
opstellen worden geschreven, vra¬ 
gen beantwoord, excursies gemaakt, 
enz. 

(Wordt vervolgd.) 

Ladner, B.C. B. Boulogne. 


Voor de 
Belijdeniscatechisatie 

is het catechisatieboekje van de predikanten 
A. B. C. Hofland en H. A. Venema bij uitstek 
geschikt. 

PRINCIPAL POINTS 

OF THE C0NFE88I0N AND LIFE 
OF THE CHR. HEF. CHURCH 

is geschreven in twee talen, op de linkerpagina 
staat de Nederlandse tekst en op de rechter¬ 
pagina de Engelse. 

HET BOEKJE IS ZEER IN TREK 
EN BELEEFDE IN TWEE JAAR TIJDS 
ZES DRUKKEN! 

PRIJS 00* PER EXEMPLAAR 

Verkrijgbaar bij Uw boekhandelaar of bij de uitgeefster 

GUARDIAN PUBLISHING COMPANY LTD. 

HAltfILTON, ONT. 


BOX 84 


STATION B 


Mennonieten na 
Nederlanders op 
Halmaheira 

Een uit zes personen bestaande 
groep Mennonieten uit de Ver. Sta¬ 
ten en Canada is in Tobelo op Hal¬ 
maheira begonnen aan de uitvoe¬ 
ring van een project tot herstel 
van de cocosnoot-plantages en re¬ 
activering van het plaatselijk zie¬ 
kenhuis. 

Het Mennonite Central Committee 
of Akron Pa. zond op verzoek van 
de uit 35.000 leden bestaande Chris¬ 
telijke Kerk van Morotai dit team 
uit. 

De Christelijke bevolking, die 
op Halmaheira ongeveer een derde 
derde van de totale eilandbevolkJng 
bedraagt, Is gegroeid uit het werk 
van de Utrechtse Zendingsvereni- 
ging, die in 1860 met haar arbeid 
op Halmaheira begon. In de tijd 
dat de Utrechtse ZendIngsvereni¬ 
ging op het eiland werkzaam was 
werden ruim 90 schelen gesticht, 
alsook enkele ziekenhuizen en een 
leprozew-fnrlchtlng. De cocosnoot- 
plantage te Tobelo, In welke plaats 
ook een ambachtschool gevestigd 
werd, diende om het zendingswerk 
te financieren. 

Na dc souverelnlteltsoverdracht 
verlieten de Nederlanders het ei¬ 
land. 

De Christelijke Kerk van Hal¬ 
maheira, die toen zelfstandig werd 
en waaraan de bezittingen van de 
zendingsvereniging ten deel vielen, 
had echter geen geschoold perso¬ 
neel tot zijn beschikking om deze 
goederen efficiënt te kunnen be¬ 
heren. Nu zal het Mennonieten¬ 
team, dat uit vier Amerikanen en 
twee Canadezen bestaat, wegen 
zoeken om dit alles op goed ge¬ 
organiseerde basis te brengen. 


Nieuws voor nieuwkomers 


£ 


B.O.A.C* kondigt verlaagde 
enkele reis tarieven aan voor 
— transatlantische vluchten — 


January Sale 

Mi 

COR VAN KOOTEN 

OP ALLE ARTIKELEN 
6—15% KORTING! 

Philips 3-spccd taperecorder 
verkrijgbaar. 

JAMES RADIO 

(COR VAN KOOTEN) 

87» KING ST. E„ IIAM1LT0N 
Phono zaak JA 7-7900 
huls LI 9-5168 


40% korting - 66 Ibs. bagage vrij 

Nu kunnen Uw vrienden en familieleden die naar Canada 
emigreren, de Atlantische Oceaan oversteken met de snelle 
BOAC DC-70 toestellen tegen een nieuw verlaagd tarief. 

Bona fide Europese immigranten (behalve die uit Italië 
en Griekenland) kunnen reizen tegen een tarief dat 40 % 
lager ligt dan de normale enkele reis passage toeristen¬ 
klasse voor volwassenen. 

HET B.O.A.C. TERMIJNBETALINGSPLAN 
Dit speciale tarief kan gefinancierd worden onder ons 
termijnbetalingsplan: het “Vlieg nu - Betaal later-plan”. 

Tref regelingen in Canada, waarbij U voor Uw vriend of 
familielid een plaatsbewijs vooruit kunt betalen naar elke 
plaats in Canada. 


Immigrantentarief 

10% eerste 

Maandel. betaling 

tot Montreal 

van 

betaling 

12 

18 

24 

Amsterdam 

$ 183.00 

$ 18.30 

$ 14.46 

% 9.78 

$ 7.43 

Copenhagen 

193.90 

19.39 

15.32 

10.36 

7.88 

Dus8eldorf 

193.90 

19.39 

15.32 

10.36 

7.88 

Geneva 

193.90 

19.39 

15.32 

10.36 

7.88 

Glasgow 

160.80 

16.08 

12.65 

8.56 

6.51 

London 

171.00 

17.10 

13.43 

9.08 

6.91 

Paris 

183.00 

18.30 

14.46 

9.78 

7.43 

Warsaw 

268.80 

26.88 

21.17 

14.32 

10.90 


Boekingen worden nu aangenomen Wereldleider in luchtreizen 


BOM 

zorgt goed voor U 


BEZOEK UW TRAVEL AGENT, RAILWAY TICKET OFFICE OF 

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION 

MONTREAL TOBONTO WINNIPEG VANCOÜVEB 

Laurentlen Hotel 32 Ktng St. W. 211 Portage Ave. 779 Burrard St. 
UNlversity 6-5861 EMplr. 3-4823 WHltehall 2-2191 TAUow 8277 


Uw 


BOAC 

KOOPS TRAVEL SERVICE 


Agent 


Postbox 176 - Shopplni 
Tel.: NE 4-0261 (da# en nacht) 


r Centre - Burlington* Ont 
. Honderd, en Vrijdag open tot 9 n. 


FRIDAÏ, JANl'ARV 17th, 19&N 


CA1TIRI8T-C0NTACT HOOGTEPUNTEN UIT CANADA'S VERLEDEN 


Op het voorste gedeelte van de 
logge schuit stond een forse man 
met volle baard wild met zijn armen 
te zwaaien. Zijn metgezel die ge¬ 
bogen stond over de boom van een 
zware roeiriem achter aan de stuur¬ 
boordzijde van het logge vaartuig 
met vierkante achtersteven zag het 
gebaar en wierp zijn volle gewicht 
op de lange dikke boom. Het zwaar¬ 
beladen platboomde vaartuig zwaai¬ 
de langzaam om en terwijl het zijn 
koers op de rivier veranderde ver¬ 
scheen een groep zwarte scherp 
getande rotsen op een paar voet 
afstand van de bakboord zijde en 
schenen voorbij te drijven. 

De man aan het roer schudde het 
zweet uit zijn wenkbrauwen, want 
de gloeiende prairiezon op deze 
Augustus dag in 1872 maakte de 
middag op de Red River ondraag¬ 
lijk heet. 

“Kijk beter uit dan dit Charles 1” 
schreeuwde hij. “Dat was deze keer 
te veel op het randje!” De man 
vooraan wendde zijn ogen even af 
van de verraderlijke stroom. “Zoals 
het water nu valt zullen we geluk 
hebben, als we met deze lading vei¬ 
lig in Winnipeg aankomen,” ant¬ 
woordde hij. “Ik voel me meer thuis 
op het karrespoor dan hier.” Hij 
vestigde na dit gezegd te hebben 
zijn aandacht weer op de rivier. 
“Platboomde vaartuigen zijn niets 
voor een man, die thuis hoort op 
het karrespoor.” 

“Toch beter dan helemaal geen 
werk!” antwoordde zijn vriend. 
“Als we deze lading eenmaal veilig 
aan de dijk beneden Portage Road 
zullen hebben gemeerd, zullen we er 
een flinke winst mee maken, daar 
kun je zeker van zijn!” 

& 

Deze twee frontiermannen zouden 
ongetwijfeld een goede winst ma¬ 
ken, want op deze moeilijke zomer¬ 
dagen van net jaar 1872, werden 
de ladingen van de platboomde 
vaartuigen altijd verwelkomd door 
de bevolking van het kleine stadje 
Winnipeg, waar de verzendkosten 
per stoomschip de prijzen steeds 
meer omhoog hadden gedreven. 

Nog slechts enkele maanden ge¬ 
leden trokken honderden Red River 
ossenwagens heen en weer langs het 
spoor tussen Winnipeg en Moorhead 
in de Ver. Staten. Ze brachten voor 
redelijke prijzen voorraden uit 
oostelijk Canada, Europa en de 
Ver. Staten naar de nederzetting. 


Maar nu was er in Ver. Staten een 
wet van kracht geworden, die be¬ 
paalde dat alle goederen bestemd 
voor Winnipeg over Amerikaans 
grondgebied in verzegelde vervoer¬ 
middelen moesten worden vervoerd. 
Het was niet mogelijk om ossen¬ 
wagens te verzegelen en daar er 
over Canadees gebied geen verbin¬ 
ding was met het oosten, was Win¬ 
nipeg voor al zijn bevoorrading 
bijna volledig afhankelijk van een 
route door de Ver. Staten. 

Rivierstoomboten namen bijna 
onmiddellijk de handel over, omdat 
zij het enige vervoersmiddel waren 
dat kon worden verzegeld. In het 
begin berekenden zij belachelijk 
hoge vervoerskosten. Men beweer¬ 
de, dat de Selkirk, het eerste van 

Platboomde schuiten 
op de Red River 

door John F. Hayes deze vaartuigen op haar eerste reis 
stroomafwaarts langs de Red River 
al haar bouwkosten betaalde. 

De wagentreinen verdwenen. 
Honderden vrachtrijders raakten 
zonder werk en de Red River wa¬ 
gens stonden ijdel. Maar de vracht¬ 
rijders waren ondernemende man¬ 
nen en velen van hen begonnen 
met platboomde vaartuigen te va¬ 
ren. En toen ontdekte men, dat in 
de Ver. Staten gekochte goederen 
niet verzegeld behoefden te worden. 
Dat was alleen voorgeschreven 
voor goederen die van elders door 
de Ver. Staten vervoerd werden. 

De mannen snelden naar Moor¬ 
head aan de oever van de Red River 
in Minnesota e n bouwden daar 
haastig met hout van naburige 
zaagmolens lange schouwen met een 
vierkante achtersteven. De vaar¬ 
tuigen werden boordevol geladen 
met alle mogelijk voorraden die 
men met veel afdingen van de op¬ 
slagplaatsen in Moorhead kocht. 

De “flat-boats”, zoals ze nu wer¬ 
den genoemd, werden met stokken 
van do kade afgeduwd. Daarna 
deed de snelle stroom van de Red 
River de rest en bracht ze over 
een afstand van 250 mijl stroomaf¬ 
waarts naar het noorden totdat ze 


naar de oever tegenover Winnipeg 
dreven. 

Er waren geen kosten verbonden 
aan de reis en de schippers konden 
hun goederen tegen lagere prijzen 
aanbieden dan de winkels daar zij 
geen plaatselijke belasting betaal¬ 
den. De winkeliers klaagden, maar 
men kon niets doen om aan deze 
zwervende handel een eind te ma¬ 
ken. Soms zag de Red River tegen¬ 
over Winnipeg er vreemd en Chi¬ 
nees uit. De rivier lag vol met drij¬ 
vende winkels die met brede plan¬ 
ken met elkaar waren verbonden 
en lantaarns hingen zwaaiend aan 
touwen daar de handel ’s avonds 
doorging. 

Langs de dijk heerste een vrolijke 
carnavalachtige atmosfeer, wanneer 
de amateurwinkeliers luid schreeu¬ 
wend hun waren te koop aanboden. 
Maar de platboomde vaartuigen 
kenden ook risico en avontuur. 
Menig vaartuig ging op zijn lang¬ 
zame moeilijk te hanteren terugreis 
uit Moorhead in de met rotsen be¬ 
strooide stroomversnellingen ten 
gronde. Andere liepen hopeloos vast 
op de verradelijke modderbanken 
in de Red River. Maar de meesten 
kwamen er door. 

Men kon de platboomde vaar¬ 
tuigen niet voor een tweede maal 
gebruiken, omdat men ze onmogelijk 
tegen de stroom op naar Moorhead 
kon terugbrengen. De ondernemen¬ 
de schippers braken hun schuit af 
zodra ze hun lading van de hand 
hadden gedaan en verkochten dan 
het hout aan de timmerlieden in de 
snelgroeide nederzetting. 

& 

Kort daarop werd Winnipeg ge¬ 
ïncorporeerd en kreeg het de rech¬ 
ten om plaatselijke wetten uit te 
vaardigen en belasting te innen. 
Het plaatselijk bestuur nam toen 
een wet aan, waarbij het werd ver¬ 
boden om platboomde vaartuigen 
aan de dijk te meren. 

Dit betekende het einde van de 
korte loopbaan van de Red River 
Flat-Boatman, wiens logge schuit 
altijd een symbool zal blijven van 
de ondernemingsgeest der pionier- 
grens. 

Er is zelfs geen model van een 
flat-boat over, maar men kan in 
het mxiseum te Banff, Alberta, 
nog wel een zeer goede afbeelding 
zien van de oorspronkelijke Red 
River ivagen, wier vrachtrijders in 


ACROSS 
1. Stop 
5. Honey 
insecta 
9. To cheat 
(var.) 

10. Red marble 
(Belg.) 

12. Fastened, 
as shoes 

13. Constel. 
lation 

14. Tune 

15. Britlsh 
Capital 

16. Broke 
suddenly 

19. Measure 
(Chin.) 

20. Endeavors 
(Scot) 

21. Unless 
(Law) 

23. Conaume 

24. Craze 

25. Maln part 

27. Heavenly 

bodies 

30. Muslc nota 

31. Wife of 
Napoleon III 

32. Yield 

35. Bather’a 
color 

36. Goddess of 
the moon 

37. Baseball 
position 

39. Serfa 

40. Particlea 

41. In thla place 

42. Enemy scout 
(poss.) 

j DOWN 

; 1. Strangebut 
pleasing 


22 . 


2. Removed 
from box 

3. Frozen water 

4. Old weight 24 
tor wool 25 

5. Progeny 

6. Merit 

7. City (Okla.) 26. 

8. Dipa out 27. 

9. Bored by 
overlndul- 


gence 

11. Boredom 
15. Man’s 
nickname 

17. “-ball” 

18. Cherlshed 
anlmal 

21. Entitle 


28. 

29. 

31. 

33. 


Self. 

same¬ 

nesa 

Mist 

Spear 

of 

grass 

Doltish 

Cow’a 

chew- 

lng 

morsel 

Coroneta 

Dia. 

patchea 

Rub 

out 

Temple 

(archalc) 


KRUIS¬ 

WOORD 

PUZZLE 

Oplossing elders 
In dit nummer, 

Sfttardsj’s itivo 

34. Extraordl- 
nary peraon 
(slang) 

37. It la (coiw 
tracted) 

38. Dance 
(colloq.) De oplossing van het HOLLANDSE 
KRUISWOORDRAADSEL in ons vorige nummer was: 

Horizontaal: 1. kanteel; 6. opstand; 12. ale; 13. er; 15. o.t.; 16. A.T.O.; 
17. R.K.; 18. alarmeren; 22. oe; 23. bad; 24. uil; 25. rit; 27. oma; 29. ets; 
31. lek; 33. ram; 35. eelt; 37. otter; 39. lava; 40. lade; 41. geen; 42. een; 
43. la; 44. re; 45. esp; 47. Riga; 49. rasp; 51. enig; 53. gulle; 56. torn; 

58. sen; 59. kei; 60. A.N.P.; 62. rio; 63. aal; 65. eed; 67. lot; 69. uk; 

71. boordevol; 74. dr; 75. ion; 77. mr; 78. en; 79. ooi; 80. trompet; 
81. messing. 

Verticaal: 1. kardoes; 2. alk; 3. ne; 4. Eelde; 5. era; 7. por; 8. sterk; 
9 Aa; 10. nto; 11. doelman; 14. ami; 18. Aa; 19. rust; 20. elle; 21. n.i.; 

2o. ballerina; 26. transport; 28. me; 30. toelage; 32. ergeren; 34. a.v.; 

36. tanig; 38. tij; 39 leest; 46. besluit; 48. el; 50. knorrig; 52. ne; 54. 
uier; 55. lade; 57. R.I.; 59. klomp; 61. plons; 64. Ab; 66. E.D.O.; 68. 
o.l.; 70. kor; 72. ore; 73. vee; 74. don; 76. no; 79. o.i. 


grote getale schippers werden . 
Deze zeer ongewone collectie van 
voorwerpen uit de vroege geschie¬ 
denis van westelijk Canada is zowel 
voor de oud als de nieuw Canadees 
de moeite van een bezoek waard. 

(C.S.) 


Presb. Chwrch wijs* 
eenheidspogingen af 

KOREA. - Op de algemene ver¬ 
gadering van de Koreaanse Presby¬ 
teriaanse Kerk gehouden te Pusan, 
werd besloten om de Wereldraad 


van Kerken te blijven steunen, 
maar sprak zich uit tegen de van 
deze zijde ondernomen pogingen om 
tot eenheid der kerken te geraken. 
Men merkte op dat zij die de Oecu¬ 
menische beweging bevorderen in 
twee groepen uiteenvallen, namelijk 
zij die in de richting van één enkele 
kerk werken en zij die werken 
voor de samenwerking van de ker¬ 
ken in vriendschap en onderling 
dienstbetoon. 

“Wij zijn tegen een Oecumeni¬ 
sche beweging, die zich ten doel 
stelt om tot één enkele kerk te 
komen”, zo werd verklaard. 


Thine- 

IS THE KINGDOM 

by James H. HUNTER 

(46) 

The plane was directly over their lieads and circling for 
a landing. 

“Keep the engine going Blowly, Malcolm, In the directlon 
of home. And hand me those field glasses you brought 
with you. That was a brlght idea.” 

The plane had now settled on the lake and was taxiiug 
up to the doek on Faith. The men had come down from 
the house to the doek. As MacKellar watched through Ula 
glasses he saw two more step out of the plane to the doek. 
They turned to speak to the pilot. The watcher had a full 
view of them. The plane took off again iminediately. 

“Let ’er rip, Malcolm.” 

Dr. Tresham gave it the gas and the launch sped liku 
a thing possessed over the still waters of Rosseau and 
tled up at the doek at Glen Rock» in less than half an 
hour, just as the chlmoH were calling the guestB to lunch 
to the tune of “Come Ye Thankful People Öome.” 

“I guess that means us,” remarked Dr. Tresham. “We’11 
bo sure of a good lunch, men, if we stay here, and that’s 
more than I can promise you. But first I want to thank 
the boyB for the /.reat help they have given us. God bloss 
you, boys, we’11 likely call on you again. In the meantime, 
here is five dollars for each of you with the compliments 
of the president of the Union of Hoviet Uenublics. You’11 
put it to better use, I know, than he wou ld ever have 
done. And boys, mum’s the word!” 

The Glen Rocks Troop of the Rosseau Die-Hards feit 
that it was not a bad mornlng’s work. Ho did the three 
men. 

“Who were the birds that carne in the pluue, Colin?” 
asked Ham Peake, wheu they were back at 'Hhalom'. 

“Roroviteh and Professor Horrell, the scientist and 
bacteriologist,” he said. 

The other two men whistled. 

“That means the devll’s work at the crossroads some 
of these nights,” observed MacKellar. “Let us hope and 
pray that we are able to spike their guns before it beglns. 
And all the people said?” 

“Amen and Amen!” echoed the scientist and Ham Peake. 


“What is to be our next move in the game, Colin?” 
queried Malcolm. 

“I think Sam and I will return this afternoon to 
Toronto. 1 want to see the chief. We will see you at 
the garden party at Rideau Hall in Ottawa on Wednesday, 
I presume?” 

“I did not know you were going,” said Malcolm. 

“I have to be there and I am sure Htone will have an 
invitation for Sam. The guests will have been carefully 
screened, but eveu then one never knows. The comrades 
may have imported some strong arm men to disrupt the 
garden party. We will leave my launch here and go down 
in my car.” 

An hour later the two men left. They had scarcely gone 
when Dr. Tresham heard the sound of an airplane. By 
the roar of it he knew it was traveling low. So it proved. 
In a moment it came over hls cottage, made a Sharp 
bank two miles down the lake and came down into the 
wind. It taxied quickly towards the cottage. Getting out 
his glasses, Dr. Tresham was astonished to see Borovitch 
seated beside the pilot. 

“This is where 1 must watch my step and do my stuff,” 
he said grimly. 

As the plane drew into the doek, the scientist walked 
slowly down the path to meet the Russian. He wus glad 
to see that the pilot made no effort to leave, whleh 
lndicated that hls visitor inight not stay long. 

“It ees wonderful, comrade,” was the greeting of Boro¬ 
vitch. “Wlhen I get your letter I suy ‘Ah, there is a 
man after my own heart.’” 

‘God forbld!' thought Malcolm. Aloud he said, “Hush, 
1 am Dr. Tresham. How much does the pilot knovy?” 

“Önly that tho great scientist has become one of us. 
Comrade, it ees a great scheme, the most magnificent ever 
thought of. Teil me, did you have any trouble?” 

“None whatever! He wus going to shoot me, but I had 
taken the bullets out of his revolver when I was alone 
in the cottage. You will stay for awhile?” 

“No, no! I must be going soon. Things are moving, 
comrade. 1 bring bottle, see? We will drink to the great 
day and the success of our plans.” 

“No, no! Dr. Treshant does not drink.” 

“Wonderful, comrade, wonderful! Now teil me, how did 
you dispose of the body?” 

“There was no body to dispose of. My brother just went 
away, as Comrade Vaslloff suid he would, and Dr. Treshaui 
just carried on,” was the bland reply. 

The Russian threw back his huud and luughed up- 
roariously. “Comrade, I must drink to you. It is immense. 
Walt! Have you any of the plans?” 

“I have them all within my grasp. Somt* in my head and 


others in my desk in Toronto. They will be revealed at 
the right time. I am leaving tomorrow for the garden 
party at Ottawa where I shall see Comrade Vasiloff and 
pass some information along to him.” 

“It is good. Just one thing more. Have you seen Com¬ 
rade Trager?” 

Dr. Tresham nodded his head. “Trager came to here 
to help me, but the work was ulready done. He was 
followed by a man called Sam Peake of the F.B.I. and 
shot just outside tho door. Trager came near to spoiling 
my plan.” 

The Uussian’a face was livld. “He was followed here, 
you say?” 

“Yes!” 

“Where is he now?” 

“I do not know. A car came and took him away.” 

“Was he dead?” 

“Not when he left here.” 

“Comrade, this is bad. Trager was to have met me here. 
Fooi! Imbccile! He should have been more careful. i have 
here the list of the leading comrades in Canada and the 
United States with a star at the ones who were to eonu* 
to our meeting here. You will have to take charge of it. 
comrade, and deliver it to Comrade Vasiloff. You will 
guard it with your life.” 

“I will. Have not the slightest doubt about that.” 

“Now, comrade let us drink to the great day and the 
success of our plans, you in water and I in wine. Success 
to our plans!” cried Borovitch. 

“Success to our plans!” echoed the scientist, “and may 
tho oppressors of the people porish forever.” 

“Ha. comrade, that is a good toast!” 

“I thought you would enjoy it,” was the polite, ironieul 
reply. 

• • • 

lt was a gala scene the sun shone upon, at the garden 
party at Rideau Hall, the official residence of the Governor 
General of Canadu, in the city of Ottawu. As as social 
function, it was the event of the seasou. Ambussadors. 
diplomuts, stutesmen and politicians from all the provinces 
rubbed shoulders with scientlsts, journalists, professional 
men and business mugnutes. The cream of the social life 
of Ottawu was there, though as lnspector MacKellar ob¬ 
served to Dr. Tresham, he could discern a cousideruble 
amount of yogurt mixed in with the cream. The ladies in 
their variegated costumes udded a touch of color to the 
scene which was heightened by the scarlet and gold of 
the uniform of the members of the Royal Canadian 
Mounted Pollce, of whom there was a considerable number 
Bcattered throughout the grounds. 


(To be continued.t 

CAL f IN IST-CONTAPT 


FRIDA Y, JANIIARY 17th, 1968 Beste Lezeressen, 


Het is alweer een poosje geleden, 
dat we samen in de kring zaten 
onder onze trouwe schemerlamp, 
maar ik hoop, dat U me daarom 
vanavond niet boos aankijkt. U 
weet zelf wel hoe druk de laatste 
maand van het jaar kan zijn. Neem 
slechts al die feestvieringen, waar¬ 
bij ook Mam's tegenwoordigheid 
dringend verzocht wordt. Een en 
ander heeft als resultaat, dat we 
het nieuwe jaar binnenrollen met 
een gevoel of we minstens een week 
nodig hebben om bij te komen. 

Wel, daar dit dan de eerste maal 
in het nieuwe jaar is, dat we elkaar 
weer spreken, begin ik met U allen 
van harte een gelukkig en voor¬ 
spoedig 1958 te wensen. Dat het 
een jaar mag zijn, waarin U en Uw 
gezin gezegend wordt met gezond¬ 
heid en Uw man met “steady 
work”, want dit is een belangrijk 
iets. Dat het ook een jaar mag zijn, 
waarin U zich beter thuis gaat 
voelen in Uw nieuw vaderland, 
want ook dat is heel belangrijk. 


Onder de 
SCHEMERLAMP 


luxe-uitgave veroorloven. Als er 
echter een tegenslag komt, zitten 
zij al spoedig in de zorgen. Wat de 
materiëele zaken aangaat, heeft 
het leven van de meeste immigran¬ 
ten zo zijn ups en downs. 

Nu komen wc dus weer bij de 
vraag van Bram: Wat is een goed¬ 
geslaagde immigrant? Is dat alleen 
een man als Mr. Derkson, die een 
flinke zaak heeft opgebouwd en in 
een nieuwe car rijdt? Zo op het 
oog zou je zeggen: ja, hij heeft zijn 


Aan onze zieken en bedroefden 


spullen voor elkaar, wat een kerel 1 

Maar als je even verder kijkt, zie 
je dadelijk, dat het slagen van een 
immigrant niet uitsluitend afhangt 
van dergelijke dingen. Ja, dat het 
daarmee slechts betrekkelijk weinig 
te maken heeft. Iemand als mijn 
vriend Bram of U en ik, die tot de 
middelmoot behoren, zijn even goed 
geslaagd, ook al kunnen we de dol¬ 
lars niet zo lustig laten rollen. 


Hierbij moet ik denken aan een 
gesprek, dat ik een poosje geleden 
met iemand had en U vindt het 
wel goed, dat we het hier even op¬ 
halen. Het ging n.1. over de vraag: 
Wat is een goed geslaagde immi¬ 
grant? 

Onze vriend Bram vertelde van 
iemand, die vijf jaar geleden op 
dezelfde boot met hem naar Canada 
reisde en pas een nieuwe car ge¬ 
kocht had, terwijl hij zich ook in 
andere opzichten allerlei “luxuries” 
veroorloofde. Met een verslagen 
gezicht voegde hij eraan toe: “Ik 
voel me altijd zo’n stommeling als 
ik naar Derksen kijk. Die vent kan 
nu doen, wat hij wil en het loopt 
.iem allemaal mee. Het is niet, dat 
ik het hem misgun, hoor, al slaat 
hij zich graag op de borst als de 
“goed geslaagde immigrant”. Het 
is alleen maar, dat ik er toch ook 
zo mijn best voor doe zonder veel 
vooruit te komen. Ik ben dan ze¬ 
ker als immigrant een mislukking.” 

Datzelfde gevoel heb ik ook onder 
immigranten-vrouwen aangetrof¬ 
fen. Wanneer ze kijken naar andere 
dames, die met hen naar de kerk 
en club gaan en zien, dat die zoveel 
meer kunnen doen dan zij, vragen 
zij zich neerslachtig af: hoe is het 
mogelijk, dat zij, die toch ongeveer 
in dezelfde omstandigheden ver¬ 
keert als ik, zoveel meer kan klaar¬ 
spelen? Ze doet dit en ze koopt dat, 
of het zo maar niets is. WóAr doe 
ik het verkeerd? Je zou er een min¬ 
derwaardigheidscomplex van krij¬ 
gen! Hebt U ook wel eens zo ge¬ 
piekerd? 

Hier wil ik met nadruk voorop¬ 
stellen, dat we het dus niet hebben 
over de kleinzielige jaloezie, die 
maar al te dikwijls onder ons voor¬ 
komt en waarvoor we ons slechts 
kunnen schamen. Het gaat hier om 
de verwondering, die we ondergaan, 
als we zien wat anderen klaar¬ 
spelen. Is die ander dus een goed 
geslaagde immigrant en ik niet? 


Waar het wel om gaat, is dit: 
hebt U een “home” gemaakt in Uw 
nieuw vaderland? Hebt U zich een 
vriendenkring gevormd? Hebt U 
interesse voor alles, wat er in Ca¬ 
nada gebeurt? Doet U ernstig Uw 
best om de taal goed te leren? Voelt 
U de verantwoordelijkheid om, 
wanneer U daarvoor in aanmerking 
komt, een burger van dit land te 
worden en zodoende Uw stem te 
laten horen? Voelt U Je verplich¬ 
ting om Uw landgenoten te ver¬ 
rijken met de geestelijke erfenis, 
die wij uit Nederland hebben mee¬ 
genomen? Hebt U de schoonheid 
van dit prachtige land gezien? 
Kortom: houdt U van Canada? 
Zoals U van Holland houdt? 


Bij de intrede van het jaar 1968 wens ik U allen 
Gods onmisbare zegen toe! We genieten het voor¬ 
recht dat we de overgang weer mee mochten maken, 
van de Oude in het Nieuwe jaar. En nu staan wc, 
(misschien nog niet los van het Oude), weer voor een 
Nieuwjaar met al zijn ongeweten dingen! Met vele 
verlangens die in het Oude jaar onvervuld bleven, 
en die nu opnieuw zich aan U opdringen. M’n zieke 
zuster hoe menigmaal denk ik aan U, hoewel wc 
hier in dit grote, wijde land zó ver uit elkaar leven. 
Hoe goed kan ik mij in uw gevoelens inleven dat uw 
begeerte en verlangen zó groot is wéér voor uw 
gezin te kunnen zorgen, wéér met de gemeente op 
te kunnen gaan op de dag des Heren, wéér iets te 
doen, hoe simpel ook voor Zijn koninkrijk. En toch 
blijft de genezing uit, hoe uw gebeden zich ook ver¬ 
menigvuldigen, en de gedachte komt bij U op, is er 
geen heelmeester in Israël? 

En onze bedroefden, hoe menigmaal voelt ge U 
alléén en eenzaam! De overgang des jaars was zo 
uitermate moeilijk voor U, de laatste dag zijt ge nog 
eens rondgegaan, en uw laatste gedachte was toen 
het jaar wegstierf gewijd aan uw geliefde man of 
kind die U zo schielijk werd ontnomen! Nu moet 
ge zo eenzaam het Nieuwe jaar in, en ge aarzelt 
wellicht over de drempel te schrijden! 

Een traan wordt stillekens weggepinkt, de wonde 
gaat weer open op deze moeilijke dag. en ge ervaart 
opnieuw, het leven is een damp en anders niet. Maar 
m’n zuster, de Here zal troosten, Hij kent degenen die 
de Zijnen zijn. Wij mensen zijn moeilijke vertroos¬ 
ters, wij bederven met onze woorden soms meer dan 
wij bemoedigen, en hoe moeten wij vaak worstelen 
om een gepast woord te spreken dat werkelijk tot 
troost kan dienen! Maar onze God zal ons niet méér 
opleggen dan wij kunnen dragen! Er is zóveel ziekte, 
zóveel droefheid in deze wereld, en laten wij eerlijk 
zijn, wij willen het eigenlijk niet, en het is zo 
moeilijk te aanvaarden. Wij zijn hier gekomen met 
onze begeerten en verlangens, met onze idealen en 
wensen, en nu gaan die begeerten kwijnen, onze 
verlangens worden niet verwezenlijkt, we zien onze 
idealen vervliegen en ge gaat de moed verliezen! Ge 
werpt U misschien evenals Elia onder do genever- 


struik en stamelt, neem Here ook mijne ziel want 
het is mij beter te sterven dan te leven! 

Maar er is Eén die in de nood naast ons staat 
en ons vasthoudt. Eén die ondanks dat mensen U 
vergeten en verlaten ook tot U zegt, “wat maakt gij 
hier Elia? Meent ge alléén te staan in dit leven, 
heb Ik U niet gegrepen, en zijt gij niet de Mijne? 
Heb ik niet gezorgd dat er vele gebeden ook voor 
U opgaan ter genezing en ter bemoediging in uw 
droefheid? Daar zijn nog vele getrouwen die dage¬ 
lijks ook voor uw nood bidden zonder dat ge dit weet 
of hoort! Daar is nog de gemeenschap der heiligen.” 


HOo 


0 


men ó corner 


Edltor: Mm. C. WITT 
R.R. 4 — Trenton, Önt 


Overgave 


We staan nu weer aan het begin 
van een nieuw jaar, dat we bin¬ 
nentrekken, ieder met zijn eigen 
idealen en verwachtingen. De 
meeste immigranten zijn hier al 
verscheidene jaren, sommigen zijn 
hier pas in het afgelopen jaar aan¬ 
gekomen. Onder ons zijn er, die 
diep teleurgesteld zijn, nu het wer¬ 
kelijke Canada niet overeenkomt 
met het idee, dat zij er zich van 
gevormd hadden. De kansen om 
aan de slag en vooruit te komen, 
zijn niet zo groot en veelvuldig als 
zij gehoopt hadden. Misschien had¬ 
den zij hun verwachtingen te hoog 
gespannen, misschien ontvingen zij 
niet de juiste voorlichting. 

Dan zijn er onder ons, die zich 
in dit land een ruim bestaan ver¬ 
worven hebben. Zij zitten, na de 
strubbelingen van de eerste moei¬ 
lijke tijd, nu aardig vast in het 
zadel en kunnen met voldoening 
kijken naar alles, wat zij hier be¬ 
reikt hebben. Tenslotte is er de 
middelmoot (en dat is de grootste 
groep) die het wel goed gaat, maar 
die nog kwetsbaar in hun schoenen 
staan. Zij kunnen behoorlijk leven 
en zich af en toe een bescheiden 


Als U op deze vraag “ja” kunt 
zeggen, dan kunt U net op alle 
andere vragen ook. Het komt er 
dan geen steek op aan of U 60 of 
6000 dollars op Uw bankboekje 
hebt staan, want U bent een goed¬ 
geslaagde immigrant! 


Laat dus niet de moed zakken, 
als U ziet, dat anderen meer 
presteren dan U. Bovendien, wat 
weet U ervan hoe een ander leeft? 

Een deel van die luxe is slechts 
schijn, want ook onder immigran¬ 
ten heeft het te ver doorgevoerde 
afbetalings-systeem zijn slacht¬ 
offers gemaakt. Ga in dit jaar Uw 
eigen weg en kijk niet teveel naar 
links en rechts om vergelijkingen 
te maken. Het vergalt alleen Uw 
levensvreugd. Zolang U met Uw 
gezin behoorlijk kunt rondkomen 
en misschien nog wat sparen kunt, 
hebt U een rijk leven en reden om 
heel dankbaar te zijn. Heus, die 
vurig begeerde luxe dingen komen 
dan langzaamaan toch wel. 

En mocht U op het ogenblik in 
de put zitten, omdat Uw man al 
weken lang niet aan het werk is 
en U dus op ondersteuning bent 
aangewezen, laat ook dan het hoofd 
niet hangen! We hebben bijna alle¬ 
maal zo’n tijd gekend en na deze 
komt een betere. Dat is niet alleen 
de voorspelling van de heren econo¬ 
men, maar ook iets, waarin U ge¬ 
loven moet. 

Canada is een door God rijk ge¬ 
zegend land. Dat momenteel de 
winterwerkeloosheid zoveel erger is 
dan in andere jaren, is mede een 
gevolg van de te grote aanvoer van 
immigranten in het afgelopen jaar. 

Denk slechts aan die duizenden 
Hongaren en Engelsen. Het was te 
verwachten, dat de arbeidsmarkt 
deze enorme toevloed niet zo snel 
kon absorberen. Maar indien de 
regering inderdaad de eerstvolgen¬ 
de jaren een voorzichtiger immi- 
gratie-politiek gaat voeren, dan 
komt dit na verloop van tijd weer 
goed. Er is nog zoveel ruimte voor 
uitbreiding van industrie en exploi¬ 
tatie van de schatten in Canada’s 
bodem. 


Toen Hij mij alles had ontnomen, 

Mijn broos geluk, mijn laatste dromen 
En al mijn kleine vreugden, één voor één. 

En in dat bitter uur ten leste 

Niets dan een handvol weemoed restte, 

Hief ik het hoofd en was met Hem alleen. 

En zulk een nameloos meedogen 
En liefde was er in Zijn ogen, 

Dat ik niet vragen kon of klagen dorst. 

Maar — alle bitterheid ontheven — 

Mij met mijn arm gehavend leven 
Dat ik niet vragen kon of klagen dorst, 

Jo Kalmijn-Spierenburg. 


M’n zieke en bedroefde zuster, onze God gaat niet 
aan uwe nood voorbij. Hij heeft ook uwe tranen 
in Zijn fles vergaard, en al uw liiden is in Zijn 
boek geschreven. Neem dat boek der vertroosting 
telkens weer ter hand en lees; vrees niet gij wormpje 
Jacobs, gij volkje Israels. Ik help U, ook ondersteun 
ik U. Wat willen we eigenlijk meer, die op de Here 
hun vertrouwen stellen zullen immers niet beschaamd 
worden. Het jaar 1958 mag dan al met vele zorgen 
voor U staan, met onze God dringen wij door een 
bende en springen wij over een muur! Hij de grote 
medicijnmeester kent ook uwe ziekte en weet van 
uwe droefheid. Maar weet het bij vernieuwing, Hij 
beproeft en kastijdt degenen die Hij liefheeft! Al 
louterende wil Hij ons aan onszelf ontdekken, en 
wil ons leren ook in dagen van ziekte en droefheid 
op Hém alléén ons vertrouwen te stellen, want dit 
alles moet dienen ter verheerlijking Gods. ^ e . 
geve U maar veel gebed om deze moeilijke bezigheid 
te volbrengen. Er is zóveel droefheid op deze aarde. 
Niet alléén het gemis van onze dierbaren doet hete 
tranen schreien, daar is ook de droefheid om onze 
dagelijkse zonden van bedrijf en nalatigheid, droef¬ 
heid omdat onder kinderen van één huis zó weinig 
liefde is, we noemen ons broeders en zusters, maar 
kunnen wij de toets doorstaan? Ja daar is droefheid 
omdat we midden in de strijd van het leven, met alle 
aanvechtingen van de boze, ons zo alléén en ver¬ 
laten gevoelen, wie ontkomt hier aan? Maar toch 
weten wij, die gelovigen zijn, dat alle dingen moeten 
medewerken ten goede. 

Ik hoop van harte m’n zieke en bedroefde, dat 
gij eens met de psalmist moogt kunnen zeggen: t 
is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want dit 
is toch wel het doel van al ons lijden dat wij in al 
onze hulpeloosheid ons aan de Here overgeven, en 
dwars door alle lijden heen Hem nog kunnen danken 
voor Zijn zegeningen. Want als we proberen deze 
te tellen één voor één, dan zult ge ervaren dat het 
nog een lange reeks van onverdiende weldaden is, 
en dan roept ge het uit: Here ga uit van mij want 
ik ben een zondig mens, en leer mij het kruis mij 
door U op de schouders gelegd toch vrolijk te dragen! 

Uwe Mrs. G. v.d. Veen, St. Thomas. 


standen hier zijn. Wat winter¬ 
werkeloosheid is b.v., begrijp je 
pas goed als je het aan den lijve 
ondervindt. 

★ 

Ik las laatst over een dame uit 
B.C., die een brief gezonden had 
aan een Engels dagblad, waarin ze 
de Britse emigratie-autoriteiten 
beschuldigde van het geven van een 
te rooskleurige voorlichting aan a.s. 
emigranten. “Zij kwamen hier met 
het idee, dat dit een land is met een 
overvloed aan werkgelegenheid, 
maar werden na een paar dagen 
droevig ontgoocheld.” In hoeverre 
dit waar is, kan ik helaas niet be¬ 
oordelen, maar het zou m.i. toch 
goed zijn, als ook in onze kringen 
tijdelijk een voorzichtiger immi- 
gratie-politiek gevoerd werd. Er is 
een begrijpelijk streven van onze 
kerken en nederzettingen om zich 
uit te breiden met verse aanvoer 
uit Nederland. Laten we echter 
allen meewerken om het groepje 
der teleurgestelden zo klein moge¬ 
lijk te houden. Met moet terzake 
kundigheid, een vooruitziende blik 
en volkomen eerlijkheid hebben om 
de a.s. nieuwkomers advies te kun¬ 
nen geven. Hun belang is het eerste 
punt, waaraan een ieder denken 
moet. 

Lezeressen, ik moet afscheid ne¬ 
men, want ik zie, dat het haast 
bedtijd is. Bewaar Uw zonnig ge¬ 
zicht in deze donkere wintertijd, 
denk erom ... moed en vertrouwen! 
Aan alle “goed geslaagde” immi¬ 
granten (als U het nog niet bent, 
dan wordt U het toch gauw?) har¬ 
telijke groeten van Uw Saskia. 


VERSCHENEN: 


De Tweede Druk 


Schetsenbundel No.1 

TAN 

ten dienstevan Vrouwenverenigingen 
in Canada 

De eerste druk verscheen in Augustus 1957 en was in December 
1957 reeds uitverkocht! Wel een bewijs hoezeer deze leidraad in 
een behoefte voorziet. 

En geen wonder. In dit boekje wordt een schat van materiaal 
geboden, waarmede de vergaderingen veel interessanter worden 
en het verenigingsleven sterk wordt bevorderd. 

raus 60 * 

Zendt Uw bestellingen aan 

GUARDIAN PUBLISHING COMPANY LTD. 

BOX 84 - STATION B - HAMILTON, ONT. 


DAAN blijft borg voor al Uw 

Goud-, Zilver en üurwerkrepara- 
tics. Send your repairs by mail. 
Our work will satisfy you. 
DAAN’S WATC1I REPAIR 
828 Huron SL, London, Ont. 
Phone 3-7928W 


Hoewel we dus geenszins pessi¬ 
mistisch zijn over de toekomst van 
ons land, zou ik U toch willen aan¬ 
raden: Als U familieleden in Ne¬ 
derland hebt, die dit voorjaar hier 
heen willen komen, laat Uw man 
zich dan haarfijn op de hoogte stel¬ 
len van de werkgelegenheid in het 
betrokken vak. Pas als U over¬ 
tuigd bent, dat er een redelijke 
kans is om aan de slag te komen, 
geeft U een gunstig advies. Pro¬ 
beer zo volledig en duidelijk moge¬ 
lijk te zijn in Uw brieven naar 
huis. Men kan zich in Nederland 
zo moeilijk indenken hoe de toe- 


Dat kledingstuk .... 

is van SCHEEPJESWOL gebreid .... 

ü kunt het zo zien, omdat.... 

Scheepjeswol Is gemaakt van de allerfijnste kwaliteit ruwe 
wol, veredeld tot een KWALIEITSprodnct, enig In zijn soort. 

Daarnaast kunt U Scheepjeswol in verschillende kwaliteiten en 
vele kleuren in Canada kopen bij vooraanstaande winkelieis. 
Vraagt Uw winkelier steeds naar SCHEEPJESWOL, en U kunt 
er van verzekerd zijn, dat U het beste krijgt, tegen de laagBt 
mogelijke prijs. 

Waar niet verkrijgbaar vraagt om staalkaarten aan: 

B. BOLT - LADNER, B.C. 

(Alleenverkoop voor Canada van SCHEEPJESWOL.) 


Officieel Agent voor KX.M., T.C.A., 
II.A.L. en alle maatschappijen. 

Meer dan 30 jaar ervaring. 

N. MASI 

TRAVEL AGENCY 

225 James St. N. - TeL JA 7-0656 
Hamilton, Ont 


DUXBURY 

TRAVEL SERVICE 

Agent: TCA, KLM, Holland- 
Amerlca Llne, Europe-Canada 
Line 

BRAMPTON, ONT. 

86 Maln St. N. Phone GL 1-4280 
Agent Cnnadlan National Rallways 
FRIPAT, JAJfüART 17th, 1958 


7 


CALTfUlST.CONTACr 


INGEZONDEN» 


Activities of out young people 


4th January, 1958. 
Calvinist-Contact 
Box 312 
Station B 

HAMILTON, Ontario 
Dear Sirs: 

Calvinist-Contact is every week 
a welcome visitor and also in this 
new year we will spend quite a 
number of hours reading the 
interesting articles so typical of 
OUR paper. 

The publication of Calvinist- 
Contact, also as a reporter of 
various activities, is certainly in- 
formative. In the “Contact’' of 
Dec. 20, 1957 you mentioned the 
word History-writing and this 
statement will gain in truth as 
time goes on and we look back in 
perspective. 

This is also one of the reasons 
why it is so good to read a review 
like your “1957 een Jaar Onzes 
Heren”, an evaluation of past 
accomplishments in view of the 
future. 

Among the History-makes of our 
Reformed Community you have 
mentioned several societies and 
organizations. lt is regrettable, 
however, that so little has been 
said about our young people 
activities. 

Isn’t it true that the statement 
“De berichten zijn betrekkelijk 
schaars en getuigen in het alge¬ 
meen niet van bruisende activiteit” 
also applies to our young people 
organization? 

It is rather unfortunate that so 
little has been written about our 
young people, their organization 
and their activities. Because I am 
sure that, were the editor acquaint- 
ed with the activities, much more 
would have been said about them 
and the young people certainly 
would have received more favour- 
able comment. 

Locally, the young people socie¬ 
ties are among the most active, and 
in membership usually exceed that of the Men Societies and Ladies' 
Aids. As study groups they are 
more and more turning to the 
English and one only has to look 
over a season’s Schedule to find 
that the average society has a 
well-planned program. 

The Young People are those, who 
treat the congregation every year 
to an annual meeting, which, 
especially in the smaller commu- 
nities, is truly a “highlight”. 

Wouldn’t the society life in a 
congregation be “dead” if it weren’t 
for young people? 

Young People Societies are 
organized in Leagues. 

Most Leagues have an active 
program of Rallyes, Contests and 
Conferences and have their own 
publication. Leadership of such 
Leagues, at least in Ontario, 
remains with the young people. 

The Society Leaders attend 
League-sponsored Leaders’ Confer¬ 
ences so they may be better 
equipped to give leadership to the 
local societies. 

Our Niagara League which in 
1956 organized the first Canadian 
Convention, is currently engaged 
in a drive for conference grounds, 
to be owned by the young people. 
Although we realize this is a BIG 
thing, the membership did not 
hesitate to start on this project. 

Another Organization in our 
Young Peoples Movement is the 


District. The District to which our 
League belongs, covers most of 
Central Ontario, and recently 
organized a District Council. One 
of the first projects of this Council 
is to study the activities of a the 
Boys and Girls Clubs, to contact 
the leaders of these clubs and to 
assist in the organization of these 
clubs. 

The Federation was reorganized 
recently, and consists of 15 districts 
in Canada and the U.S.A. Among 
their activities are the annual 
Convention, the Young Calvinist as 
official publication, contact with 
the servicemen of our churches 
(also in the Canadian Army, Royal 
Canadian Navy and R.C.A.F.), 
and the publication of study 
material. 

One only has to read the section 
“Canada Calling” in the Young 
Calvinist to realize the important 
role that Canadian Young People 
play in this International organiz¬ 
ation. 

This has turned out to be quite 
a letter. 

Maybe it is because we as young 
people didn’t keep you informed, 
that you could write so little about 
us. 

It might be a good idea if every 
League or District would appoint 


VOOR DE TOEKOMST. YOOR MORGEN. 

laat de 

DUTCH CREDIT UNION (OSHAWA) 

LTD. 

Uw spaargelden en leningen verzorgen. Vraagt Inlichtingen bij 
J. J. VANHERWERDEN 

741 KING STREET E., OSHAWA, ONT. - TEL. RA 3-4471 
Hulp Kassiers: 

H. DIJKSTRA, 172 Kink Street E., Bowmanville - Tel. MA 3-3210 
J. VAN DERPLUIJM, 318 Chestnut Street E., Whitby - MO 8-4124 


a reporter, so that periodically 
OUR NEWS also appears in 
Calvinist-Contact. 

Let’s hope that in this year’s 
review, next December, our young 
people, deservedly, get a better 
place. 

John Knight, pres. 

Niagara Young 

Calvinist League. 


Answer: 

The editor did not forget our 
young people, while making the 
review of 1957. In fact he produced 
a special list of the Young People 
Activities which during 1957 were 
published in C.C. This list however 
was rather short and incomplete 
and would not have given a true 
picture at all. That is why we did 
not mention the young peoples 
activities; Mr. Knight’s supposition 
is right. We are very glad that he 
wrote the above letter and we hope 


Lezers sdirijven ... 

“Het moet mij van het hart , dat 
Uw blad Calvinist-Contact inder¬ 
daad in vele opzichten in de loop 
der maanden verbeterd is. Niet dat 
ik het met alle artikelen in dit blad 
eens ben , toch lees ik het met 
interesse en genoegen . Gaarne zou 
ik dan ook mijn abonnement willen 
verlengen en ik hoop Uw blad met 
interesse te blijven lezen” 

J.D. te M. (Que.) 


that all the Y.P.S. in Canada will 
take notice. The editor has a special 
weakness for young people and he 
will never turn down a request to 
publish a Y.P.S. report. On the 
contrary, he would appreciate it 
very much to hear from our young 
people what they would like C.C. 
to do for them. Editor. 


PRESBYTERIAN OF REFORMED 

Immigranten in Australië 
moeten kiezen 

De. A. van der Hoeven, predikant 
bij the Presbyterian Church of 
Australia heeft in de Nicolaïkerk 
te Utrecht onder auspiciën van de 
Hervormde Emigratiecommissie ge¬ 
sproken over zijn ervaringen als 
predikant van de Presbyterian 
Church of Australia. 


spreker, dat ik yaak rasechte her¬ 
vormden tegenkom voor wie het 
door het contact met en door ge¬ 
sprekken met mensen van de Chr. 
Emigratiecentrale welhaast na¬ 
tuurlijk was geworden om zich bij 
de Reformed Churches aan te slui¬ 
ten. Naast de felle kritiek die spreker 
op de Christelijke Emigratiecentra¬ 
le leverde keerde hij zich ook tegen 
de Reformed Churches of Australia. 
Zo was volgens hem zes jaar ge¬ 
leden de samenwerking tussen ge¬ 
reformeerde en hervormde emi¬ 
granten in Australië uitstekend en 
ging men naar één kerk. Het was 
echter met de eensgezindheid ge¬ 
daan toen de Gereformeerde Ker¬ 
ken zich aktief gingen inlaten met 
het werk onder de immigranten 
van dit werelddeel. Toen stichtte 
men een eigen kerkformatie, name¬ 
lijk de Reformed Churches of Aus¬ 
tralia. En toen dit geschied was 
kregen de gereformeerden van ho¬ 
gerhand een veto te horen over 
hun gezamenlijk met de hervorm¬ 
den ter kerke gaan in de Presby¬ 
terian Church. De stichting van de 
nieuwe kerk bracht leed onder hen 
die hoopten op eenheid en ook de 
Australiërs -begrepen dit zich af¬ 
zijdig houden niet. Db. van der 
Hoeven betreurde deze gang van 
zaken ten zeerste. Hij vond het 
jammer, dat de gereformeerden in 
plaats van in de Presbyterian 
Church te gaan staan, zich er naast 
stelden. Hij gaf toe dat het in deze 
kerk geen hemel op aarde is, wel¬ 
licht zo zeide hij, zie ik haar fouten 
beter dan degenen die buiten staan, 
maar het afgeven op deze kerk is 
ook fout. Daar do Reformed 
Öhurches zich voor allen, die van 
Christelijke huize zijn openstellen, 
betekent dit dat ook hervormden 
welkom zijn. Met het gevolg, aldus 


OPLOSSING 

KRUISWOORDRAADSEL In het “Gereformeerd Weekblad” 
van 22 en 29 November schrijft dr. 
K. Runia, hoogleraar aan het Re¬ 
formed Theologlcal College te Gee- 
long, Australië, een artikel over 
De Presbyteriaanse Kerk van Aus¬ 
tralië, de kerk van ds. van der Hoe¬ 
ven, van welk artikel wij ter na¬ 
dere informatie van onze lezers het 
slot overnemen. 

“de Presbyterian Church is een 
kerk zonder tucht. Het is met grote 
droefheid, dat we dit moeten zeg¬ 
gen. Niets liever hadden we gedaan 
dan ons aansluiten bij een Austra¬ 
lische Kerk, die dicht bij het Woord 
Gods leeft. 

In deze situatie echter was het 
onmogelijk ons bij de Presbyterian 
Church de van ouds Calvinistische 
kerk van Australië, aan te sluiten. 
Dit is dan ook de reden geweest 
voor het oprichten van de Reformed 
Churches of Australia. Deze reden 
lag niet, zoals soms gesuggereerd 
wordt, in een ten Voste van alles 
apart willen blijven staan. Noch 
veel minder in een zucht naar Hol¬ 
landse gezelligheid, of in een 
onder-onsje-geest. Het was helaas 
een barre en bittere noodzaak. 

Algemeen wordt het betreurd in 
de Reformed Churches, dat de Ned. 
Herv. Synode het eenzijdige stand¬ 
punt Inneemt, dat elke Nederlands 
Hervormde, die uit Nederland naar 
Australië emigreert, thuis hoort in 
de Presbyterian Church. Dit mag 
misschien officieel en uiterlijk zo 
lijken, gezien de oecumenische con¬ 
tacten en de oude familieband, in 
werkelijkheid echter worden vele 
trouwe kinderen der Ned. Herv. 
Kerk op deze manier een kerkelijke 
woestijn Ingestuurd. Gelukkig ont¬ 
dekken velen langzamerhand de 
weg naar een gezond kerkelijk 
leven. Helaas raken vele anderen 
op een dwaalspoor, wat soms uit- 
lo pt op een volkomen vervreem¬ 
ding van de kerk in dit nieuwe 
land. Wanneer ik deze laatste ali¬ 
nea uan mijn beschrijving van de 


ICE-FISHING 
One of Canada’s Favored 
Wintersports 


Op veler verzoek: 

Waar woont de Fieldman? 


Presbyterian Church toevoeg, dan 
is dit helemaal niet bedoeld als een 
on uivere propaganda. Dan is het 
nog veel minder een hoog van de 
toren blazen om te zeggen: De 
Rpformed Churches zijn volmaakt. 
Ieder, die een poosje in emigran- 
tenkerken geweest is, weet, dat ze 
verre van volmaakt zijn. Vaak doen 
ze denken aan de jonge kerken 
waarvan het Nieuwe Testament ons 
vertelt. 

Eén ding echter is hun Horie, 
niet als eigen verdienste, maar als 
genade: ze willen do Here dienen 
overeenkomstig Zijn Woord. Dat 
is de enige mogelijkheid om Kerk 
van Jezus Christus te zijn. 

En verder: wie zou niet met ont¬ 
ferming bewogen worden, als hij 
velen ziet dwalen als schapen, die 
geen herder hebben? 

(I.C.N.) 


Voor inlichtingen over emigratie van Holland naar Canada 
en medewerking voor het verkriigen van werk en woning kunt 
U ten alle tijde terecht bij de fieldmen van de Chr. Ref. Church. 
Hun namen en adressen zijn: 


H. J. Lam 
A. De Jonge 

J. VanderVliet 

C. Steenhof 

G. J. Kampjes 

H. Nieman 
J. Mussche 
P. J. Cruson 

A. J. Looy 

B. Nieboer 
T. Reitsma 

N. VanderZouwen 
J. Prins 
E. Laninga 

A. De Jong 
S. De Walle 
H. Zoethout 

N_ 


Masstown, N.S., phone DEbert 8-31 
3075 Barclay Ave., Apt. 4, Montreal, P.Q., 
phone RÉgent 3-8376 
304 Dundas Street W., Trenton, Ont., 
phone EXeter 2-4641 
43 Crane Ave., Weston, Toronto 15, Ont. 
phone CHerryl-0811 

R.R. 4, Hamilton, Ont., phone FUlton 6-6735 
853 Waterloo St., London, Ont., ph. 7-8605 
P.O. Box 865, Transcona, Man. 

1226 Angus St., Regina, Sask. 

2629 Kelvin Ave., Saskatoon, Sask. 

Iron Springs, Alta., phone R 216 
4408-118th Ave., Beverly, Alta., ph. 793973 
426-22nd Ave., N.E., Caigary, phone 2-6767 
Beverly, Alta., phone 292-2214 
4579 Hertford St., South Burnaby, B.C., 
phone HEmlock 1-7205 
1535-2nd St., South Burnaby, B.C. 

2860 Heath Drive, Victoria, B.C., ph. 3-9254 
R.R. # 2, Vernon, B.C. 


Zendt nimmer contant geld over de post! 

Als U geld naar het land van Uw herkomst terugzendt, gebruik dan Royal Bank 
Money Orders. Contant geld kan bij de post verloren gaan. Ben Royal Bank 
Money Order beschermt U tegen verlies — en U weet dat het in handen komt 
van de juiste persoon. Informeer nader hieromtrent bij de Royal Bank. 
Onverschillig om welk bedrag het gaat, wij kunnen U helpen het veilig, 
geschikt en tegen lage kosten voor U te zenden. 

UW REKENING IS DIJ ONS WELKOM 

THE ROYAL BANK OF CANADA 

Uw pl&atselijk bijkantoor — groot of klein — wordt beschermd door het 
totale bezit van de Royal Bank, hetwelk een bedrag van 3V4 mllliard dollars 

overschrijdt. 
CALVINIST-OONTACT 


FRIDAY, JANUARY 17th, IMS 


< zDe koóter^ 


: Wij hadden een goede koster, 
maar wij hebben hem nu niet meer. 
Zijn vermogen is dermate toege - 
nomen, dat hij een farm kon kopen. 
Hij woont nu tien mijl buiten de 
stad en in verband hiermee vroeg 
en ontving hij ontheffing uit zijn 
functie. . 

De Kerkeraad zag zich dus ge¬ 
roepen, om uit te zien naar een 
andere koster. 

Na een brede discussie werd een 
voorstel van Arie Dof verworpen, 
dat aldus luidde: 

“De Kerkeraad plaatse de vol¬ 
gende advertentie in het bulletin: 

Gevraagd: een goede koster met 
liefde voor zijn werk en liefde voor 

de kerk. .. - 

Vergoeding: vnj wonen en vijf¬ 
honderd dollars. Sollicitanten ge¬ 
lieven zich te vervoegen bij de 
dominee.” 

Dit voorstel werd verworpen, om¬ 
dat de eerwaarde broeders van me¬ 
ning waren , dat liefde voor werk 
en kerk vanzelfsprekend waren bij 
een koster. 

Dit werd bestreden door onze 
predikant , die een toespraak van 
vijftien minuten hield. Hij vertelde 
ons, dat hij in zijn vorige gemeen¬ 
ten al heel wat kosters had zien 
komen en gaan. De meesten waren 
gekomen alleen en uitmuitend, om¬ 
dat ze wat extra wilden verdienen ; 
de meesten waren gegaan, omdat 
zij naar hun mening niet genoeg 
betaald kregen; volledigheidshalve 
merkte de dominee op, dat er een 
was geweest, die als koster had be¬ 
dankt, omdat hij verhuisde, en een 
ander, die geen koster meer kon 
zijn, omdat hij overleed. Bij deze 
twee was dus sprake van wettige 
redenen. 

Hij vertelde van een boze koster, 
die eiste, dat de verenigingen, dia 
in de lokalen van de kerk vergader¬ 
den, na afloop van hun bijeen¬ 
komsten de lokalen met stoffers en 
bezemen zouden keren, en zelfs zo 
ver ging, dat hij de kerkeraad 
sneeuw wilde laten ruimen. 

Hij vertelde van een verstrooide 
en gemakzuchtige koster, die de 
leden van de kerk altijd prees, om¬ 
dat ze naar zijn mening nooit rom¬ 
mel maakten en nooit vuüe schoe¬ 
nen aan hadden; deze koster had 
het eens bestaan, om in het glas, 
waaruit de herder en leraar tijdens 
de diensten suikerwater placht te 
drinken, het water met zout te 
vermengen. De hilariteit in de ge¬ 
meente was groot geweest, omdat 
de dominee, toen hij een flinke slok 
nam, zijn gelaatsspieren met in 
bedwang kon houden. 

Er bleken dus nogal wat haken 
en ogen aan de kosterskwestie te 

zitten. , i,i 

Toen nam de kerkeraad een kloek 
besluit : Sollicitanten voor het 

kosterschap zouden worden uitge¬ 
nodigd, om Donderdagavond 8 uur 
voor een commissie te verschijnen. 
Dit werd via het bulletin den volke 
kond gedaan. 

In de commissie werden benoemd 
de dominee, omdat hij zoveel erva¬ 
ring met kosters had opgedaan, 
broeder Boons, omdat hij voorzitter 
was van de commissie van beheer , 
en broeder Arie Dof, omdat hij 
tijdens de bespreking een voorstel 
had gedaan, dat verworpen was. 
De commissie had tot. taak, een 
onderhoud met de sollicitanten te 
hebben, hun de kostersinstructie uit 
te leggen en daarna haar mening 
te vormen over de vraag, wie het 
best geschikt was voor het koster¬ 
schap. 

Donderdagavond om acht uur 
waren we als commissie eendrach¬ 
tig bijeen. Om half negen was er 
nog geen enkele gegadigde. We 
doodden de tijd door te luisteren 
naar de dominee, die ons voorschil¬ 
derde een beeld van de ideale koster, 
die hij in zijn jeugd had meege¬ 
maakt, een ijveraar, die het herlt- 
gebouw als zijn persoonlijk bezit 
beschouwde, met strakke hand de 
orde handhaafde, en samen met zijn 
vrouw alles brandschoon hield. 


Om kwart voor negen kondigde 
een luid geronk, vergezeld van 
enkele luide explosies, aan, dat een 
zware motorfiets de kerk naderde. 
Het zadel van het voertuig bleek 
Frans Duys te bevatten, die, ge¬ 
kleed in zware leren jas, zich kwam 
aanbieden als koster. 

— Waarom ? vroeg de predikant. 

— Ja, ziet u, zei Fraiis eerlijk, 
— ik ben nog niet zo lang in Canada 
en ik heb een dure motor, die nog 
niet afbetaald is, en die ik graag 
zou gauw mogelijk wil inruilen 
voor een sportwagen. Ik heb extra 
geld nodig. 

_ Maar je bent niet eens ge¬ 
trouwd, merkte Boons op, — een 
koster moet toch getrouwd zijn. Of 
wou je zelf de spons en stofdoeken 
hanteren? 

Frans bekende, dat hij daar met 


IMMIGRANTEN¬ 
MIJ MERINGEN 


bij 8til gestaan had, maar dat hij 
wel spoedig voor een vrouw kon 
zorgen, omdat hij een meisje in 
Holland had. dat vast wel wilde 
emigreren, als zo hoorde, dat Frans 
tot koster was bevorderd. 

Met zijn drieën legden we Frans 
uit, dat hij niet aan de vereisten 
voldeed, waarop hij misnoegd heen¬ 
ging. Even later hoorden we weer 
een zwaar geronk en een paar he¬ 
vige ontploffingen, die klonken als 
kanonschoten, die op ons gericht 
waren. 

Thans begon de belangstelling toe 
te nemen. Een volgende sollicitant 
meldde zich. We schrokken 'n beetje 
toen we hem zagen: het was broe¬ 
der Potter8ma, die reeds dikwijls 
het voorwerp van ambtelijke ver¬ 
maning was geweest vanwege zijn 
onchristelijke levenswandel. Hij 
verklaarde, dat hij even kwam zeg¬ 
gen, dat hij wel koster wilde 
worden. 

_ Waarom vroeg de dominee. 

_ Om toch, antwoordde Pot¬ 
tersma. 

We legden hem uit, dat zijn sol¬ 
licitatie met redenen omkleed moest 
zijn, hetgeen hij onzin vond. Vol¬ 
gens hem kon een klein kind wel 
snappen, waarom iemand koster 
wilde worden: —... om gratis te 
wonen en meer te verdienen, na¬ 
tuurlijk. — Maar ik doe het met 
voor vijfhonderd, voegde hij er aan 
toe, — ik moet zeker duizend heb¬ 
ben. Een arbeider is zijn loon 
waard, en dominee zorgt er ook wel 
voor, dat hij een dik salaris krijgt. 

Gelukkig bewaarden wel alle¬ 
maal — de dominee incluis — onze 
kalmte. Daardoor konden we hem 
rustig uitleggen, dat een goede 
koster niet uitsluitend op de ver¬ 
diensten ziet, maar zijn werk ook 
doet uit liefde voor de kerk. 

— Ik heb jullie wel door, ant¬ 
woordde de sollicitant, — Thijs 
Potter sma hebben jullie niet nodig. 
Die is niet fijn genoeg. Nou, ikheb 
jullie ook niet nodig. Ik bedank 
voor de kerk. .... , 

Woendend vertrok hij en sloeg 
de deur hard achter zich dicht. We 
hadden geen tijd, om van de schrik 
te bekomen, want daar ging de deur 
al weer open. 

Een tengere, al wat oudere man 
kwam bedeesd op ons af: Geert 
Grafhorst. Hij wenste in aanmer¬ 
king te komen voor het kosterschap. 
— Waarom? vroeg de dominee. 

_ Ja, hoe gaat dat? antwoordde 

Geert met een wedervraag, waar 
wij ook geen antwoord op wisten, 
doch die slechts een inleiding bleek 
te zijn op een lang verhaal, dat 
hierop neerkwam: Geert merkte 
wel, dat hij een dagje ouder werd. 
Het viel niet meer mee op zijn 
leeftijd om het hele jaar vast werk 
te hebben. Hij voelde er veel voor, 
om in de kosterswoning te wonen 
en ook de geldelijke vergoeding 
stond hem wel aan, maar dat was 
het niet aUeen. 


— *k Zo/ maar net zeggen, zoals Bijbel met: Wat baat het de mens 

't is, zei Geert schuchter, —'t gaat als hij de hele wereld verdient 
meer van Aaltien de vrouw uit . Ze nmar lijdt schade aan zijn zielf 
voelt zich wat eenzaam tegenwoor- Maar toch hoef je de stof feit] ka 
dig nu de twee dochters getrouwd gave met te verachten. Met die vijf- 
zijn en we nog alleen maar onze honderd dollars ga ik accoord al is 
Harm thuis hebben. En ze komt ook het met veel Maar jullie weet wed, 
nog uit een kostersgeslacht. Haar dat ik in een goed huis woon. Ik 
vader en grootvader zijn ook wil daar blijven woiynen omdat 
kosters geweest. *t Zit haar een ik recht heb on de kosterswoning, 
beetje in ’t bloed, moet je weten, wil ik die verhuren, en het huur- 
Ze voelt er veel voor. en de heren geld is voor mij, natuurlijk. Dat 
weten wel, dat Aaltien een hele is zeker wel okay? 
baas is- ze is merakel flink. Na wat heen en weer gespraat 

Ja daar waren we het allemaal werd Ever t Winter kooi mee gedeeld, 
over eens. De dommee zei, dat we dat de kerkeraad de volgende week 
het zouden bespreken in de com- een koster zou benoemen. Dan 
missie en de kerkeraad, en dat ze hoorde hij er wel meer van. 
er wel meer van zouden horen. Dat Gisteren hebben we ^erkeraads- 
was best, antwoordde Geert. vergadering gehad en^op voorstel 

Inmiddels was het half elf ge- van de commissie is Mr. G. Graf- 
worden. We begonnen aanstalten horst (met echtgenotel) benoemd 
te maken, om de zitting op te hef- als koster. s\ 

fen. Maar daar ging de deur weer f - 

open, en wie stapte daar binnen?: 

Evert Wint er kooi! We konden ons 
nauwelijks voorstellen, dat die de 
kostersbaan begeerde. Hij zat er 
warmpjes bij, had veel geld uit 
Holland over laten komen. Hij had 
een flinke bakkerij en twee grote 
huizen. 

Overigens had de kerkelijke kas 
nog nooit- veel van zijn welvaart 
ondervonden; Winterkooi was tegen 
de vaste bijdragen uit ferm 


Verzoek 

aan Abonite's 

Hetft U deze maand een verzoek 
ontvangen om lietallng van Uw 
abonnementsgeld] U bespaart on» 
een macht onnodig werk, indien U 
dadelijk «uin dit verzoek voldoet. 
Om liet U geniakkeiijk te maken 
werd een retour-enveloppe mee¬ 
gezonden, die U ongefrankeerd op 
de bus kunt doen. 

BIJ voorbaat vriéndelijk dank 
voor Uw medewerking. 

Adm. Cal vlnist-Contact. 


Automobilisten, zorg voor 
voldoende lichaamsbeweging 

Als automobilist wordt men %van 
tijd tot tijd met allerlei technische 


« ™ r c .\P e - , A . j problemen geconfronteerd. Wie 

Hij verklaarde, dat, als we nog wer j (e jjj] c h ar t voor 2 jj n C ar heeft, 
geen koster hadden, hij dat baantje weefc a j gauw de meeste afwijkin- 
wel wilde opknappen. . ^ en te localiseren en omringt zijn 

— Waarom? vroeg de dominee. £ oertuig met alle denkbare zorgen, 

— Je moet de kerktoch ^pen ^ de levensduur ervan ten goede 

antwoordde Evert f™ 0 ™- E ” kunnen komen. Zozeer neemt de 
koster is een dprpelwachter, en zo- ^ ^ in beglag> dat de zorg 

als de Psalmist zegt. k Wa y00f eigen gezondheid vaak over 

liever ... het hoofd wordt gezien. 

_ Ik zal je eerst de koster- 

instructie eens voorlezen, onder- Gevaar voor de gezondheid 

brak dominee haastig. . . ... 

_ Niet nodig, antwoordde Win- Een auto is een uiterst^ nuttig Niet nodig, antwoordde 

E Ö.V* a "n relatie7Tn^er V Sl 

KT-*- nficVhanden ™nïaar dei* en "^'^ 8 oX^nneer^ë ^Malrde gezondheid van de autcv 
lijf. Maar 'k heb -nog "lke bodschap en voor mobilist kan door dit veelvuldige 

piït* £?L?Vld £«¥*%** elk wissewasje wordt ingeschakeld, gruik^ernstig in gevaar worden 

^Bedompt zitten 

In de eerste plaats blijft de auto¬ 
mobilist gedurende de uren, die hij 
achter het stuur doorbrengt, ver¬ 
stoken van voldoende frisse lucht. 
Een auto mag nog zo goed geven¬ 
tileerd zijn —de wagens welke met 
open kap of schuif dak zijn uitge¬ 
rust hier buiten beschouwing ge¬ 
laten — men is nimmer geheel 
“buiten” zoals de fietser of de 
wandelaar. En bovendien is de 
constant zittende houding oorzaak 
van allerlei kwalen en kwaaltjes, 
die verstrekkende gevolgen kunnen 
hebben. 

Juist die mensen, die dagelijks 
achter het stuur zitten, vaak vele 
uren achtereen, komen er zo gauw 
toe even een brief per auto te gaan 
posten. Het is gemakkelijk, maar 
velen weten niet hoe funest dit 
voor de gezondheid is. 

Evenveel slachtoffers! 
Talloze kwalen zoals maag- en 
hartziekten worden, zo dan niet 
door een te ver doorgevoerd auto¬ 
gebruik veroorzaakt, er toch in elk 
geval door verergerd en men heeft 
zelfs in medische kringen onlangs 
de verontrustende mededeling ge¬ 
daan, dat deze vorm van “ver¬ 
groeiing met de auto” gevaarlijker 
is dan kanker en jaarlijks evenveel 
slachtoffers eist. 

In hoeverre deze bewering juist 
is kunnen we niet beoordelen. Uw 
huisarts kan u er stellig meer van 
vertellen. Wij kunnen slechts een 
waarschuwend woord laten horen. 

Wie dagelijks gebruik moet ma¬ 
ken van de auto, moet het als een 
nodzakelijkheid beschouwen ook da¬ 
relijks een wandeling te maken. 

Wandel eens naar uw werk of 
winkel en u zult zien, dat u zich 
al na korte tijd minder slap en 
lusteloos en tot veel meer in staat 
voelt. En houd vooral deze goede 
gewoonte vol. Een auto is onge¬ 
twijfeld een onmisbare schakel in 
deze samenleving, maar een ge¬ 
regelde lichaamsbeweging is min- 
. stens even belangrijk. 


Houdt U van 
Speculaas ? 

Vraagt om Hollandia .... 

Want Hollandia Speculaas wordt ge¬ 
bakken met de beste Hollandse kruiden 
en Canada’s beste grondstoffen wor¬ 
den door ons gebruikt. 

Verkrijgbaar in Uw Canadese kruide¬ 
nierswinkel of vraagt Uw Hollandse 
venter. 

Hollandia Bakery 

Mount Bridges, Ont. 

IIAMILTON DEPOT: 

GREEN ROAD, FRUITLAND, ONT. 


REIST PER BOOT NAAR 
NEDERLAND 
Vraagt Inlichtingen bij: 

C. STEENHOF 

Agent Holland-Amerika Lijn 
48 Crane Ave. — Weston, Ont. 
Tel. CH 1-0811. 


DUTCH BOOKSTORE 

H. VAN PELT 

25 lllawatha SU - ST. THOMAS 

Voor het Hollandse boek 
zijn wij het 

VOORDELIGSTE ADRES 

Vraagt onze lijsten! Koops Gezelschapsreizen 
voor bezoekers uit Holland 


Boot: “Maasdam”: 1 Mei van 
Rotterdam naar Montreal; minimum¬ 
prijs $ 177.50 

Per Vliegtuig: begin April per K.L.M .1 
van Amsterdam naar Montreal, re¬ 
tour $ 480.60. 

Reieleider zonder extra kosten. 


Per 


KOOPS TRAVEL SERVICE 

UW NEDERLANDSE REISBUREAU VOOR AL UW 
I AND-, ZEE- EN LUCHTREIZEN 
Postbox 176 • Shopplng Centre - Burlington, Ont 
Tel.: NE 4-0261 (dag en nacht) - Douderd. en Vrijdag open tot 9 u. 


NMNMH1SKO KM V I K O Ü M 'I V 3 KI MOO HN KMDHO'ZMH i*IAl 

IZ nOHM IIOHM *11011 • 69 MM MM03 XNVLSMI VH03VJC 
•puod ft *f 9 »|ip9I« 

*sf|jd u| JodoqpooU ••••uo Joqf||inpnus * JoUjjnof) 

MMHX H3IA1H3IM SLHMUOM MAUIOU 


puod *d * ix 9\ 

‘'IKjoupoopiHUU eufM 
<Jf JOOA 09 uiti 

, dootf iHOJfuuoA ï l»d Z 
<JX JOOA o«j uui 

doos ouugRur Mod Z 

JOOA xi U1IA 

stroiujodti loputnuy >|wi Z 

<)D JOOA UUA 

NJoÜuiA oliuvi n«d z 


«8 '«qi I 4 oojjo3 JW||0<I 

joj *sqi z \>u|Jiü<JWK osor 
Öi/I Al 09 ’ AA 0t " Al *IZ 

•siliuji 

6o 

•zo 8f *M|pu«;l Jiioft uop|Of) 
•**!! Z 

•C.MIOH POIIMMJJ JIMH UAlOJtl 

*:x/z **o ii 

‘uni(.>p>H ojtiuiox 'Jiipilf 


001/9 

UB "ZO 03 ‘*J|0I|0 ‘soojmuox 
m/L ™ 91 

*41111' poiujoditi:* pinuti Jepuo.lt 
001/6 

•zo os pJvpuiRS Simj Atojjy 

001/6 . pooi iqtm *U| 0 H 

001/8 

•zo <ji ‘pooi *o<| uo|diuvi| ) 


K1MN-F 3N * 8IID-3 Vf * K(W6 Yf louoq.i • £iai{|»p 
ONIKYMT3 AHÜ — 3T1AXHX SïlRïDOHÖ H31fHI <INY NYKIYNV0 

•ui*d e ui) Xupqoeu qaiw u.xl(> 'N01I1KVU VaJIS aV'*'! Ü»|-S8I 

3ROJLS aOOJ RVTIOa A>Om SsVRlSIlifl 
FRtDAT, JANUARI 17th, 1958 


9 


CAITINIST-CONTACT 


Kerknieuws 

CHR. REF. CHURCH 

Beroepen te Ladner, B.C. Rev. 
B. Bruxvoort van Preakness, N.J., 
U.S.A. 

Beroepen te Calgary (Emmanuel 
Chr. Ref. Church) Rev. M. Vrieze 
te Oshawa, Ont. 

(Deze kerk werd in ons vorige 
nummer abusievelijk aangeduid als 
Calgary II). 

Beroepen te Abbotsford, B.C. Rev. 
D. J. Scholten te Lethbridge, Alta.; 

te Emo, Ont. Rev. E. H. Oosten¬ 
dorp te Parkersburg, Iowa, U.S.A. 

FREE CHR. REF. CHURCH 

CHATHAM. - De bevestiging en 
intrede van Ds. C. Noordegraaf 
afkomstig van ’s Gravendeel, Ndl. 
alhier had plaats op Donderdag 
2 Januari. Als bevestiger trad op 
Ds. J. Overduin van St. Thomas 
die een predikantie hield over 
Lucas 3:3b: bereid de weg des 
Heren. 

Dezelfde avond hield Ds. Noorde¬ 
graaf zijn intreepredikatie over 
1 Cor. 3:9 want wij zijn God mede¬ 
arbeiders; Gods akkerwerk, Gods 
gebouw zijt gij. 

Na de intrede werd Ds. Noorde¬ 
graaf toegesproken door ouderling 
J. Koopman namens de kerkeraad 
en gemeente; door Ds. J. Tamminga 
uit Toronto namens de classis en de 
gemeenten in de omgeving, door 
Ds. L. Selles namens de Canadian 
Reformed Church en door Ds. J. C. 
Verbrugge namens de Christian 
Reformed Church. 

De kerk was geheel bezet. 


BAZAR VOOR CHR. SCHOOL 

FORTWILLIAM, Ont. - In De¬ 
cember werd de jaarlijkse bazar ten 
bate van de Chr. school gehouden. 
Dit is een succes geworden. Dit¬ 
maal kwam, in tegenstelling van 
andere jaren, al het gebrachte uit 
onze eigen gemeente. 

Op de laatste avond werden we 
gewaar dat Ds. Mulder ook nog 
handelsgeest bezit, ’t Varken, waar 
van men moest raden hoe zwaar 
het was ging naar Mr. A. v.d. Leest. 
De gelukkige winnaar van ’t kalf, 
wier geboorte datum moest geraden 
worden, was Mr. F. Heerema. 

De netto opbrengst van $ 850.—. 

’t Volgend voorjaar hoopt de 
schoolvereniging met het bouwen 
van de Chr. school te beginnen. 
Grond bij de kerk is reeds beschik¬ 
baar gesteld. 


Wilt U ook met 

CANADESE 

BOEKEN 

op de hoogte blijven? 
Vraagt dan om onze 
geïllustreerde catalogus 
BOOKS FOB EVERYBODY 
Voor NEDERLANDSE en 
ENGELSE boeken naar 

VandeRiet’s 

Bookstore 

215 Mnln Street N„ 
Westen, Ont. Tel. CH 1-3308 


Kerkelijk leven in andere landen 


ZUID-AFRIKA: 

— “De Dutch Reformed Church” 
in de Federatie van Rhodesia en 
Nyasaland zou zeker meer begrip 
ontmoeten, indien een groter aan¬ 
tal mensen met haar werk bekend 
zou zijn.” 

Deze woorden sprak de waar¬ 
nemend gouverneur-generaal in de 
Federatie van Rhodesia en Nyasa¬ 
land op een onlangs gehouden ver¬ 
gadering van de synodale commissie 
van de pas gevormde Centraal- 
afrikaanse Regionale Synode van 
de kerk. 

Onder de nieuwe synode ressor¬ 
teren 23 kerkelijke gemeenten, 
voorheen deel uitmakend van de 
“Dutch Reformed Church” in de 
Oranje Vrijstaat. Deze 23 gemeen- 


Geref. Kerk (de z.g. N.G.-kerk) in 
Zuid-Afrika. “Die Geref. Kerk” 
heeft twee gemeenten in Zuid- 
Rhodesia en twee in Noord- 
Rhodesia. 

EVANGELIE “AANSTOTELIJK” 
VOOR ANGLICAANSE 
EVANGELIST 

De anglikaanse evangelist Canon 
Bryon Green, die kort geleden een 
evangelisatie-reis door de Ver. 
Staten en Canada gemaakt heeft, 
heef in “the Canadian Churchman” 
het fundamentalisme als één der 
grote hinderpalen voor de evange¬ 
lisatie betiteld. Hij vond het be¬ 
paald gevaarlijk, dat er ook nog 


Viail IC ▼ I 1 JCtuai. LéKJ fmy V. IllV/C 11 - . • . j 

ten zullen tezamen met één in Tan- S™te menigten door werden aan- 
ganyika en twee in Kenya de Cen- getrokken, terwijl het ook een ge- 
traal-afrikaanse Svnode van de vaar was, dat hun predikers zulke 

vaste overtuigingen hebben, die de 


traal-afrikaanse Synode van de 

Assemblée van Transvaal vormen. 

Met de “Dutch Reformed Church” 
wordt hier bedoeld de Nederduits 

Van Delft’s Bookhouse 

WIJ hebben nog Scheurkalenders, 

$ 1.50 postpaid. 

Bestel nog heden het nieuwe boek 
“To live aguin”, by Catherine 
Marshall, author of “A Man Called 
Peter". $ 4.50 postpaid. 

223 H<*m St. S., Hamiltoii, Ont. 


denkende mens in verwarring bren¬ 
gen. Als voornaamste aanstotelijk¬ 
heid zag hij, dat zij vasthouden 
aan de letterlijke en historische 
betekenis van de “verhalen” over 
de schepping, de zondeval, de o 
standing, de hemelvaart en 
wederkomst van Christus. Ook vond 
hij, dat zij ergernis gaven, door er 
aan vast te houden, dat Christus 
vergeving voor de mens had ver¬ 
worven, door de straf die zondaren 
verdiend hadden te lijden aan het 
kruis. 


°£ 


Suddenly our good Shep- 
herd brought home his little 
lamb, our darling 

El) DY. 

He was just 4 years old. 
P.H. 461 : 3. 

Mr. and Mrs. John Groen. 
Allnn. 

Rosé en Pier. 

Peter. 

Keith. 

Jim. 

John. 

Yvonne. 

Böwmanville, Ont. 

Box 685. 


De Mannen Ver. "Ora et 
Labora" te Frultland, Ont. 
geeft kennis van het overlij¬ 
den van haar medelid en be¬ 
stuurslid 

PI ETER v. d. LUGT, 

op 7 Jan., In de leeftijd van 
43 Jaar. 

Zijn heengaan was vrede. 
Sterke de Here zijn wedu¬ 
we en kinderen. 

A. Vis, Voorz. 

C. Vermeer, Secr. 


Philips concentreert 
activiteit in Canada 

Het wereldconcern van Philips, 
dat begonnen is met een gloeilam¬ 
penfabriek in Eindhoven Ndl. zal 
in Canada zijn verschillende activi¬ 
teiten vanaf 1 Januari 1958 gecon¬ 
centreerd voeren onder de naam 
Philips Electronics Industries Ltd. 

^Voorheen werden deze activiteiten 
op het gebied van fabricage en 
handel onder verschillende namen 
en in verschillende companies ge¬ 
voerd. Tot President van de Philips 
Electronics Industries Ltd. is be¬ 
noemd Mr. D. C. F. Van Eenden- 
burg die vorig jaar bij het bedrijf 
in Canada kwam, nadat hij de 
Philips bedrijven op de Philipijnen 
had geleid. Hij is sedert 1935 uan 
hot Philips-concern verbonden en 
heeft positieB bekleed in Engeland, 
Nederland, Noorwegen, Frankrijk 
en Finland. Overige leden van de 
directie zijn Mr. R. Messier, T. 
Van Dijk, P. Bakker en O. W. 

! Rodomar. Secretaris van de com- 

I pany is Mr. F. H. Hamer. 


GEVRAAGD VOOR 1 APRIL: 

TWEE GEZINNEN 

MET 3 OF MKKKDKKE WERKKRACHTEN 
IN DE TCINUOl/W IN HOLLAND MARSH. 

Goed loon, vrije woning, groenten, enz. Werk ln de vacantle 
voor schoolgaande kinderen boven 12 Jaar. Dicht bij Christian 
Reformed Church en Christian School. 

Nadere inlichtingen per brief bij Harry Verkalk, R.R. 4, 
Bradford, Ont. 


Koopjes holen 


Tot en met ZATERDAG 1 FEBRUARI kunt U “koopjes halen" bij 
TULIP TEXTILES 

Geen “miskoopjes", maar echte koopjes. Onze toch al lage 
prijzen zullen gedurende deze tijd nóg lager zijn. Vele goede¬ 
ren hebben wij èxtra laag geprijsd, op alle andere artikelen 
10% korting. 

Een greep uit onze artikelen: 


Jansen en TBanus ondergoed 

Babyartikelen 

Hollandse Vloerkleden 

Kuton Stofznlgers 

Van Wijck’s Wol 

Dekens 

Wanddoeken 

Cocosniatten en -lopers 
Gestikte Dekens 


Kinderwagens 
Hollandse Vesten en 

Jumpers voor dames 
Heren vesten 
Melsjesvesten 
Kindertrulen 
Tafelk leden 
K.L.M. Werkkleding 

(onverwoestbaar) 
Stoften per yard 


Eveneens een ruime sortering In Canadese artikelen, zoals 
JEANS, FLANELLEN SHIRTS, prachtige DRESS-SHIRTS, 
SOKKEN enz. 

Komt U eens een kijkje nemen bij TULIP 

TEXTILES 


DE DETAILZAAK VAN KO.IA TRADING CO. 

1890 JANE ST. WESTON, ONT. TEL. CH 4-4524 


IMMIGRANTEN¬ 
DRIELING IN HOLLAND 
GEBOREN 

Immigranten beleven soms 
wondere dingen en de krant 
is er ora dat wereldkundig te 
maken. Zo schreef een onze 
lezers, die ons tegelijk op de 
hoogte bracht van het voL* 
geilde nieuws: 

Het immigranten-echtpaar 
B. m Bonvanie-Wildcboer uit 
Toronto heeft een trip naar 
Holland gemaakt om Kerst¬ 
feest en Nieuwjaar in het 
oude vaderland te vieren. Vol¬ 
gens plan zouden zij kort na 
nieuwjaar de terugreis aan¬ 
vaarden omdat zij in Maart 
een baby verwachten. Van¬ 
morgen (11 Januari) kwam 
er echter een telegram bij de 
ouder8 van Mrs. Bonvanie in 
Toronto, vermeldende dat de 
bevalling twee maanden te 
vroeg was gekomen (in Hol¬ 
land dus) en dat er maar 
liefst drie jongens waren ge¬ 
boren, alk van drie pond. 
Verder zei het telegram : alles 
wel en de moeder uitstekend. 

Het echtpaar Bonvanie be¬ 
zit reeds een kind van Cana¬ 
dese nationaliteit (in Canada 
eboren). De in Holland ge- 
oren kinderen zullen echter 
de Nederlandse nationaliteit 
hebben, tenzij de ouders reeds 
het Canadese burgerschap 
bezitten, hetgeen wij be¬ 
twijfelen. 

Van harte willen wij onze 
beste wensen aanbieden aan 
de ouder8 en wij hopen , dat 
de drieling voorspoedig mag 
opgroeien en binnenkort in 
staat zal zijn , te emigreren 
naar het vreemde land waar 
hun ouders wonen en waar¬ 
van hun zusje het burger - 
recht bezit. 

V___ J 


7M0VING? 

DICK VOSKAMP 

Ook voor kisten van emigranten 

1710 Jane Street — T o r o u u 
Phone CH 4-8047 


Voor alle land-, zee- en luchtrelzcs 
dit reisbureau 

G. DEN HARTOG 

Agent 

“Holland America Llne”, 

“Seven Seas”, enz. 

R.R. 2, AYLMER 
nighway 73 South - Phone 43 7 R 5> 

BETROUWBARE 
USED CARS 

Alle merken 

ALBERT HARTHOl/1 

Chevrolet-Oldsmobile 

WESTON MOTORS LTD 

Tel. CH 1-5231 

14 MAÏN ST. N. - WESTON. On 


gordon landeg, 

b.a., ll.b. 

bARRISTER, SOLICÏTOR 
ivOTARY PUBLIC 

lianiilton, Ont, 3b James St* 8. 

Tel. Office: JA 9-7462, 

Res. M 4-4463 

SUK'S 

BOOKHOUSE 

47 North Street 

St. Catharines, Ont. 
Zetka Bijbels 

op aanvraag als zlchtzendlng, 
zowel als 

Toneelstukken 

voor onze reciteerclubs. 


VERZEKERINGSPROBLEMEN? 

Spreek eens met: 

Wm. UBBENS INSURANCE AGENCY 


69 Dnggan Ave^ Toronto 7, Ont* 

Tel. kantoor: EM 3-5318, huis HU 8-2343 


NAAIMACHINE DEFECT? 

- cf-ack ^omfced 

HELPT DIRECT! 

Box 45 Tel. MA 8-2166 
DUNDAS, ONT. 


VERUM VINCET 

Prof. WATERINK’S fijne 
gezins boeken 

AAN MOEDER’S HAND 

TOT JEZUS .... $ 1.65 
OPDAT ZIJ LICHT ZIEN . $ 1.B5 
MOEDER EN HAAR MAN . $ 1.50 

Tesaiiion voor slechts 

$4.50 

Stuur money-order of bestel C.O.D. 

2002 - 24A St. S.W. 
Calgary, Alta. 


Geschenk Pakketten 
naar Nederland 

WIJ zenden nog 5 pond eerste klas 
Koule voor l naar een adres lu 
Nederland voor # 0.0b. 

Vraag onze catalogus uuu voor 
andere geschenk paketten. 

VANDERVEEN’S 
IMPORTING CO. 

1505 Griimlvllle Ave. 
GRAND RAPID8 — MICHIGAN 

SNIJBOONMOLENS 

ïruiico uaar Canada, slechts 
$ 3.75 


Dr. W. H. Murenbeeld 

24 uur service 

Pb. 40770 9919 - 109 St. 

Ednionton 

Middugspreekuur: van 2— 
5.30 (behalve ’s Zaterdags). 
Avondspreekuren: uitslui¬ 

tend voor werkenden en voor 
inwoners van Jasper Place 
en Beverly: Dinsdags- en 
Vrijdagsavonds van 7—8. Importeur: Holtzheuser Bros. 

TORONTO - EDMONTON • VANCOUVER CALVINIST-CONTACT 


10 


FRIDAY, JANUARY 17th. 1058 


CLASSIFIED ads 

ARE EASY 

AND NOT EXPEN8IVE 
Pay your advertlsement when 
you send lt In. See our new 
standard-rates below: 

Blrth-announcements . $ 2.60 

Engagement- 

announcementa . . . # 2.60 

Marriage and 

anniverBariee ... $ 3.60 

Notificationa 

of death.2 3.60 

“For Sale” and “Want” ad- 
yertisementB up to 40 worda 
$ 2.00 

For every word more 6 4 
For “letterB under number" 

$ 0.60 extra. 


Our weekly, “Calvinist Con¬ 
tact” la read throughout 
Canada by a large number 
of people of Holland deBcent 
and 1 b tberefore an excellent 
medium to acQualnt youT 
frlends and relatlvea with: 
wedding annlversarleH, enga- 
gements, marrlagea, births 
deaths and uews of your 
Bocletles. Our “for aale” and 
“want” adB give excellent 
resultB. 

Send yonr payment 
together wlth yonr ad tot 

Calvinist Contact 
Box 312, Station B, 
Hamilton, Ont. 


Met dank aan God geven wij ken¬ 
nis van de geboorte van een zoon 
en broertje 

BEN PETER 

Mr. & Mrs. S. P. Rijzebol. 
Anda Gracia. 

28 December 1957. 

179 Willowdale Ave. 

Willowdale, Ont. 


Qode dankbaar voor Zijn zegen 
hopen wij op D.V. 26 Januari met 
onze geliefde ouders 

TEUN IS VANDERSTELT 
NELLIE VANDERSTELT— 
SCHUIL 

de dag te herdenken dat God ben 
voor 26 jaar in de echt verbond. 

Moge de Here hen met Zijn ze¬ 
gen bestralen op hun verdere le¬ 
venspad, is de bede van hun dank¬ 
bare kinderen. 

Tom en Agnee. 

Jenny en Jim. 

Andy. 

BUI. 

John. 

Pete. 

Dick. 

en kleinkinderen. 

Collingwood, Ont. 


Zo de Here wil hopen onze ge¬ 
liefde ouders 

Mr. en Mrs. H. ARENDS— 
OOMKES 

te herdenken, dat zij 25 jaar gele¬ 
den in de echt zijn verbonden. 

V Dat zij nog lang gespaard mogen 
blijven is de wens van hun dank¬ 
bare kinderen. 

Janny en Gerard. 
Alice en Joop. 

Peter. 

Alida. 

Hendrick. 

Dunsford, Ontario. 

“De Bijbel In Nieuwe Vertaling 
met verklarende aantekeningen” 
Speciale Aanbieding ... $ 11.60 

ABBOTSFORD BOOK SHOP 

Box 1013, Abbotsford, B.C. 


200 Acre DAIRY FARM 

Farm ligt aan Highway. 3 slaapka¬ 
mer huls. Goed maar niet te groot. 
2 goede barna. Garage. 40 stuks 
vee. BEST vest. Nieuwe tractor, 
de rest van de machinerie is goed. 
Bulk cooler. De fabriek neemt al 
de melk. 10 % SURPLUS melk. 
Kleigrond. Mooie plaats om te wo- 
neu. Price $ 35,000. Down $ 16,000. 

JACK BYLSMA 

ItKAL ESTATE 

1007 Klng SL Eust, llniiillton, Ont, 

Bel LI 9-3894. 

Te koop: Groot 8 kamer huls aan 
lilghway: 1000 dollars down, goed 
voor groot gezin. 


Het behaagde de Here om 
na een korte ziekte tot Zich 
te nemen ons geliefde Zoon¬ 
tje en Broertje 

KEIHARD STANLEY 

(Ricky) 

in de leefdtijd van 8 maan¬ 
den. 

De Verbondsbelofte is 
ons tot troost. 

Mr. en Mrs. G. Schalk. 
Peter. 

Regina, Dec. 27, 1957. 

19 Halifax Street. 


Heden . behaagde het de 
Heere tot Zich te nemen, na 
een langdurig, doch geduldig 
gedragen lijden, in de volle 
verzekerdheid des Geloofs, 
onze geliefde Man, en der 
kinderen zorgzame Vader 

PIETER NICOLAAS 
VAN DER LUGT, 
op de leeftijd van 43 jaar. 
Nooit kan ’t geloof 
teveel verwachten. 

Mrs. M. D. van der 
Lugt—Bouwmeester. 

Marijke. 

Bram. 

Adrian. 

Benny. 

Nicky. 

7 Januari 1958. 

Fruitland, Ont., Canada. 


Welke Heer wil 

CORRESPONDEREN 

met meisje van 34 jaar? Br. onder 
no. 1061, % Calvinist-Öontact, P.O. 
Box 312, Station B, Hamilton, Ont. 

METSELAARS GEVRAAGD 
R. van der Meulen, 1073 Unsworth 
Ave., Burlington, Ont. JA 9-1800. 


ïmmigratieverenlging van Christian 
Reformed Church, in groeiende 
stad in B.C., bericht goede gelegen¬ 
heid voor zelfstandige vestiging 
van: 

1. een BAKKER (voor Hollands 
banket). 

2. een SLAGER, 

3. een ELECTRICIEN. 

Belanghebbenden worden verzocht 
hun brieven onder No. 1062 te rich¬ 
ten aan Calvinist-Contact, P.O. Box 
312, Station B, Ont. Leden Christian 
Reformed Church geprefereerd. 


Nette jongen, 19 jaar oud, vraagt 
COUR, VRIENDIN 
in Canada. Chr. Reformed. Brieven 
onder no. 1063, % Calvinist-Con¬ 
tact, P.O. Box 312, Stat. B, Hamil¬ 
ton, Ont. 


Een ervaren zakenman biedt zich 
aan als 

REIZIGER OF AGENTSCHAP 

voor verkoop. Brieven zenden aan 
Box 313, Dresden, Ont. 


Geachte lezers, 

Wenst U een plaats op een boer¬ 
derij met 1 Maart of 1 April. 

Of wilt U een farm kopen , stel 
U zich in verbinding met onder¬ 
getekende. 

Contactman Ingersoll, 

G. W. KLOMPS, 

R.R. 2, Mossley, Ont. Phone Har- 
rietsville 4 R 6. 


WEDERVERKOPERS 
Het beste en goedkoopste adres 
voor ROOKVLEES, aan een stuk of 
•gesneden, voor BOTERHAM- 
WORST, aan stuk of gesneden, 
voor GEKOOKTE WORST, aan stuk 
of gesneden, enz. is 

HOPMANS MEAT MARKET 
5 Emma St Tel. El 2-0740 

Chatlinm, Ontario 


Holland Construction 
Company’s 

speciale spotgoedkope aanbiedingen 
in 

GEBRUIKTE 

GREENHOUSES 

met verwarmlng8pijpen; in ver¬ 
schillende maten, 20 tot 40 ft. 
breed pijpen & staal constructies. 

GRIMSBY R,R. 1 Wh. 5-4012 


EEN GELUKKIGE COMBINATIE! I 

De enige Levensverzekeringsmaatschappij in Canada, die 
Canadese “know how” paart aan Hollandse ervaring en Y 
degelijkheid 1* de 8 

I "Commercial Life" | 

deel uitmakend van de y 

1 NETHERLANDS INSURANCE GROUP i 

Sj Vraag eens inlichtingen aan onze agenten, b.v. V 

over de Immlgranten-Polls. & 

HOOFDKANTOOR: 1308 Yonge Street, Toronto 7, 

0 telefoon: WA 4-5703. 8 

Kantoren in Hamilton, London, Kltchener, Bellevllle, 
Kingston, Ottawa, Sudbnry, Edmonton, Calgary en 
8 Vancouver, 
kan u uitstekende diensten bewijzen als schakel tussen 
u en uw Nederlandse relaties. Onze passagiersdlenst, 
onderhouden met een steeds groeiende vloot van snel¬ 
varende, moderne motorschepen, biedt wekelijks aan 
een beperkt aantal passagiers de mogelijkheid van een 
comfortable en voordelige overtocht Montreal—Rotter¬ 
dam v.v. 


V 
Ons vlaggeschlp, het M.S. “Prins Willem van Oranje” 
neemt in deze dienst een aparte plaats in: een reis 
Canada—Nederland met dit snelle schip betekent voor 
max. 60 passagiers 7% dag doorbrengen in een Ideale 
sfeer, waartoe de geriefelijke accomod&tie, de opvallend 
goede keuken en service en de ruime gelegenheid tot 
ontspanning het hunne bijdragen. 

Voor hen die goederen naar Nederland te vervoeren heb¬ 
ben of zendingen uit Europa ontvangen, bieden wij 
naast onze Montreal-dienst gedurende het zomerseizoen 
wekelijks rechtstreekse afvaarten van en naar de ha¬ 
vens TORONTO en HAMILTON. Verscheping over deze 
havens kan een aanzienlijke kostenbesparing voor u 
betekenen. 

Voor passagetarieven en Inlichtingen kunt u zich wen¬ 
den tot de Oranje Lijn, Westplein 11, Rotterdam en onze 
agenten te MONTREAL, CANADIAN OVERSEAS SHIP- 
PING (1956) LIMITED, 410 St. NIcholas Street, Mont¬ 
real, Tel. PL-1292, met welke firma u desgewenst in bet 
Nederlands kunt corresponderen, terwijl ook onze on¬ 
derstaande agentschappen, waar eveneens Nederland* 
wordt gesproken, u op verzoek gaarne van advies zullen 
diene n: ~ • 

GREAT LAKES OVERSEAS 
(CANADA) LTD, 

159 Bay Street 

Toronto - Phone EM 8-4636 
GREAT LAKES OVERSEAS 
(CANADA) LTD. 

Royal Bank Building 
32 James St. S. •Hamilton. Ont. 

Phone JAckson 8-7975 
Mr. M. FAASSE 

1087 London Road, Sarnla, Ont. 
Phone Dl 4-6454 
Gaat U naar Holland? 

Reis 

per Holland-Amorika Lij* 
Fainons for Service 

J. VANDER VLIET 

804 Dundas St. W. - Telef. 4*41 
TRENTON. ONT. 


Gaat U verhuizen? 

dan naar: 

VAN’S MOVING 
& CARTAGE 

(eigenaar J. Vander Wal) 
Speciaal ingericht voor het vervoer 
van Bmlgratlekl8ten. Verder: Van, 
Stake, Dump en Platformtrucks. 
RO 2-7445 

44 GLENWOOD AVE„ TORONTO 


ELITE-ZADEN 

VOOR UW TUIN, GREENHOUSE 
OF FARM 

Vraagt U onze Hollandse of 
Engelse prijscourant even aan 
van 

Groente-, Bloem- en 
Landbouwzaden 

Zaadleverlng FRANCO door geheel 
CANADA en U.S.A. 

Wij noteren ook speciale Hollandse 
soorten zoals Sperclebonen, Snij¬ 
bonen, Bruine Bonen, Capucljners, 
Boerekool, Postelein, Witlof, An¬ 
dijvie, Wortelen enz. 

WILLIAM DAM 
SEEDS 

Ancaster, Ontario 


L. SCHAPELHOUMAN 

Public Accountant 

08* Oster Street OS1IAWA, ONTARIO Tel. RA 5-9853 
voor Uw 

Boekhouding & Belastingzaken 


92 ACRE MIXED FARM met goed huis en beste barn op 6 mile 
van Chr. Ref. Church. Gedeelte van raachinery Inbegrepen. Prijs 
$ 9.000 en $ 3.000 down. Contact Salesman: ThijB Reltsma, R.R. 6, 
Cayuga, Phone 619R6. 

100 ACRE MIXED FARM met prima huis en flinke barn die wat 
reparatie behoeft Dicht bij kerk en school. Prijs 1 10.000 met 
$ 2.000 down. Contact Salesman: Thijs ReltBma, R.R. 6, Cayuga, 

ABON N EMENTSFORMULIER 

Hierbij geef ik op als abonné van Calvinist-Contact 


Phone 619R5. 

1 flA A 12 V a a V* f rrlt www a if 4/té «/Af* «t m |% « 1 ) nf Oji ii r/ k ji ATI HPllfK)] 


Jou Atiifi aan niKuway, mui vur vau uur, iwu, uuui tu vu pluwi. 

? Vee en machinery inbegrepen. Stenen huis en 2 barna waarvan 
één reparatie nodig heeft. Prijs $ 21.900 eu downpayment nader 
te regelen. ConUct Salesman: Thijs Reltsma, R.IL 6, Cayuga, Phone 619R5. 

100 ACRE PRIMA DAIRY FARM met 30 stuks pure bred Hol- 
stelns. Huls van alle gemakken voorzien en grote barna. Ma¬ 
chinery ln eerste klas conditie, z.g.a.n. Prijs compleet $ 36.000 
met $ 10.000 down. Eigenaar neemt zelf de rest als eerste hypo¬ 

P t-adres ..... 


AanbrenitDremle * .. 

theek. 

MARTIN DEVOS - REAL ESTATE 
Dunnville, Ont. Phone 671, Res. 552 

Zendt dit formulier met bet abonnemenUgeld ad 
$ 4.00 ln cash/money-order/cbeque (bij cheque 16 4 
extra voor bankkosten) naar “Calvinist-Contact”, 
Box 812, Station B, Hamilton, OnL 


ƒ-»n: 

Calvinist-Contact, Box 312, SUL B, Hamilton, OnL 

ADRES VERANDERING 

NIEUW ADRESl 


Naam ... 
I' t-adree 


OUD ADRESl