Skip to main content

Full text of "faktaark prognosen i oekonomisk redegoerelse december 2021 a"

See other formats


sig 


FINANSMINISTERIET 


Faktaark 

Prognosen i Økonomisk Redegørelse, december 2021 


Coronapandemien er i løbet af efteråret og vinteren blusset op igen i både ind- og 
udland. Udviklingen understreger, at pandemien ikke er overstået, og spredningen 
af den nye, bekymrende virusvariant omikron giver usikkerhed om det fremadret- 
tede forløb for dansk økonomi og international økonomi. 


Danmark er indtil videre kommet godt igennem coronakrisen og er i en helt an- 
den situation end for blot et år siden. En stor del af befolkningen er blevet vacci- 
neret, og dansk økonomi er i løbet af kort tid kommet tilbage i en højkonjunktur 
med høj beskæftigelse og lav ledighed. Der er flere i job end nogensinde før, og 
ledigheden er den laveste i 12 år. Der er umiddelbart gode muligheder for, at 
fremgangen kan fortsætte trods et fortsat pres på arbejdsmarkedet. Fremgangen 
vil blandt andet være drevet af husholdningerne, der under coronapandemien har 
sparet ekstraordinært meget op som følge af færre forbrugsmuligheder og udbeta- 
lingen af indefrosne feriepenge. Samtidig vokser arbejdsstyrken i de kommende år. 


BNP skønnes at vokse med 3,9 pct. i år, og fremgangen ventes at fortsætte i et lidt 
roligere tempo med vækst på 2,8 pct. og 2,1 pct. i 2022 og 2023, jf. tabel 1. Aktivi- 
tetsfremgangen ventes at øge beskæftigelsen med godt 75.000 personer fra et alle- 
rede højt niveau i 2021. Forløbet for udviklingen i dansk økonomi er imidlertid 
forbundet med usikkerhed. Øget smittespredning, en ny og bekymrende virusvari- 
ant, pres på de globale forsyningskæder og højere inflation indebærer imidlertid 
forhøjet usikkerhed om væksttempoet de kommende år. 


Tabel 1 
Nøgletal for dansk økonomi 


2020 2021 2022 2023 
Realvækst, pct. 
BNP -2,1 3,9 2,8 2,1 
Privatforbrug -1,3 4,3 38 1.9 
Offentligt forbrug -1,7 5,4 -1,4 -0,4 
Faste erhvervsinvesteringer 20 0 4,7 39 
Eksport -7,0 3,7 5,4 3,7 
Import -4,1 52 4,9 3,5 
Prisudvikling, pct. 
Forbrugerpriser 0,4 18 PAFA 1.8 
Boligpriser 4,8 10,4 3.9 VÆ) 
Timeløn i privat sektor 1,9 29 3,4 3,4 
Arbejdsmarked 
Beskæftigelse (i alt, 1.000 personer) 2.982 3.061 3.125 3.136 
Beskæftigelse (ændring, 1.000 personer) -21 79 64 ql 
Bruttoledighed (i alt, 1.000 personer) 132 107 78 TIA 


Anm.: Det offentlige forbrug er opgjort ved outputmetoden. 


17. december 2021