Skip to main content

Full text of "Imperatorum Romanorum numismata a Pompeo Magno ad Heraclium ab Adolfo Occone olim congesta : nunc Augustorum iconibus, perpetuis historico-chronologicis notis, pluribusque additamentis illustrata, & aucta. Sac. Caesareae et Regiae Maiestati Inuictissimi, et Clementissimi Leopoldi Primi Optimi Maximi, Augustorum Augusti exhibita studio, et cura Francisci Mediobarbi Biragi S.R.I. comitis, & regiae ciuitatis Papiae decurionis"

See other formats


IMPERATORVM 

ROMANORVM 

NVMISMATA 

A POMPE© MAGNO AD HERACLIVM 

AB ADOLFO OCGONE OLIM CONGESTA, 

Nunc Augu^orum Icsnibus, perpetuis Hifiorico^C hronologici s notis, 
pluribufque additamentis illuflrata , (5" auEia . 

SAC CjESARE^. et REGIjE maiestati 

INVICTISSIMI, ET CLEMENTISSIMI 

LEOPOLDi PRIMI 

OPTIMI MAXIMI > AVGVSTORVM A VGVSTI 

EXHIBITA 

STVDIO, ET CVRA 

FRANCISCI MEDIOBARBI BIRAGI 

S.R,I. Go mitis , & Rcgisc Ciuitatis Papise DccurioaU. 


M2D10I,AHI 


Ex Typographia Ludouici Montiae . M.IX^XXXXEQ^ 
SyPERIORyM PERMlSSr- 


IMPERATORI CAESARI 
D. FERDINANDI III. PACIFERI FILIO, 

D. FERDINANDI II. BOHEMIGI, ET PANNONICI 

NEPOTI 

LEOPOLDO AVSTRIACO 

OPT. MAX., SARM. MAX., PANNON. MAX, 

P. P. 

SALVTEM, VICTORIAS, TRIVMPHOS. 

Idoria cum Trophseo Gemma antiqui operis 
fcalpta, & in munitione oppidi, quo fedem belii 
contra Neronem Ser. Galba delegerat reperta, 
&fauftum belli omen, &ipfum lullum. Pium, & 
fauentibus Dijs fufceptuni delignarc credita elt 

leopolde avgvstorvm avgvste. 

Nec fecus excipias velim inter bellicos hos tur¬ 
bines, quibus feruet Europa, atque Afia, haec 
meo ftudio, ex Vetuftatis ruderibus eruta, atq ue 
in vnum congefta Impp. Romanorum Numifmata, quae tuo femper 
AVGVSTO,femper VERENDO,femper FELICI nomini (pro mea, 
&Proauorum meorum , erga M. T. C. & S. R. I. obferuantia ) fubijcio, 
&facro; vt ex vedigalibus hifce Emblematis , quae funt CdESARlS, 
CiF.S ARI reddita intelligas, fimulque in tot Auguftorum imprehis 
Vidorijs^ac Triumphis, innumeros, quostibiominor, A^.VGVSTO- 
RVM CLEMENTISSIME, AC MAXIME, intuearis . Quid enim 
aliud portendunt VICTORI.,® IVST Ji, M FERN^®, DACICtE, AV- 
GVS FA, G£RMANICJE,& PARTHIC.® Numifmatibus fignatae, 
quam vidori tuo capiti laureas Dacicas, Pannonicas, Germanicas, 
Thraciafque accelTuras ? TRIVMPHI, AVGVSTI, PARTHICI, 
Oy ADI, quid aliud praenunciant, quamfubadisPannonibus,dcuidis 
Barbaris , PAGE in S.R. I. PERPETVA FVNDATA,te GENTIVM 
BARBARARVM TRIVMPHATOREM, FVNDATOREMQVE 
PAGIS ? Quid aliud ominantur Trophaea varia, abieda ad pedes Cae- 
farum Rebellium capita, Quadrigae Triumphales, VidorH Laureas 
Impp. capitibus imponentes , Signum denique Conftantino Magno 
DiuinitusoftcnfurrgquamtelN HOCSIGNO VBIQVE VICTOREM» 
DANVVIVS iatens, DACIA CAPTA, PANNONI®, ASSYRIA, 
ETPAL®STINA IN POTESTATEM P, R. REDACTAE,ARA- 
EIA&DACIA AVG.PROVINCI®, ASIA, denique AFRICA,& 
EVROPA an non iuftis, ac vidricibus tuis Armis, Daciam, Panno¬ 
niam, Terrarumque Orbemipfumceirurumaugurantur? REX PAR¬ 
THIS, REX ARMENlSiREX Q\'^ADIS DATVS.. quid aliud, nuam 

Reges 


Reges fubijciunt a tuo nutu pendentes,^ REGNA tuis virtutibiisDi- 
uiuitus plura ADSIGNATA ^ Adde RESTITVTiONES ASI^, 
DALMATLE, ITALTA^,, DAClAi, MAGEDONlAi, & SARMA.- 
IIAE, quee re EIVMAM GENERIS, SAiGVLR RElPVELIC^, 
tctiulq; ORBIS RHSTl ['VTOREM pollicentur. PROVIDENTIA 
denique, GLEMENTIA, IVSTITIA, TRANOVlLLITAS, GON- 
CORDIA,PAX, SAL VS, GLORIA P£RPETVA,nonneSALVTEM 
PVBLIGAM, SEGVRITATEM IMPERII, GAVDIVM REIPV- 
BLIGAb GLORlAMquc NOVI SAEGVLI SAPIENTIA PPJNGI- 
PIS PROVIDENTISSIMI LEOPOLDI TER MAXIMI PACE 
VBIQVE PARTA certiffimo VIRTVTIS AVGVSTAE augurio 
delignano Age igitur Inuidillime CAESAR, VOTA ORBIS imple, 
tot,tantifqjAugurtisAugurijsfultus£XERGITVS GERAdANICOS, 
DACICOS. AVGVSTOS,VIRTV TE, FIDE, & CONCORDIA 
MILITVM femper Vidores AVGVSTA EXPEDITIONE. BONI 
EVENTVS fecurus, inhoftes dirige, FORrVNA.& VIRTVTE 
A VG VSTI videbis vbique Barbaros ftratos , Rebelles fub iugum mif- 
fos, Prouincias receptas, iplifque tuis XXV. VICTORIAS LAETAS, 
PROVIDENTIA. & FELICITATE AVGVSTA, VIRTVTEQVE EXER- 
CITVS partas cum SECVRITATE. & GLORIA REIPVBLICAE TRk 
VMPHO A VGVSTO produces. Faxit Deus vt SIC XXX. SICXXXX. 
SIC SAECVI ARIA SACRA Imperijtuicelebrentur,BeatacnimTRAN- 
QVILLITATE, VIRTVTE, & PIETATE INVICTI AVG. reftituta,,. 
LAETITIA FVNDATA Terrarum vniuerfus Orbis fruetur . PROPA¬ 
GINEM interim IMPERII. BONOQVE REIPVBLICAE NATVM IO- 
SEPHVM ARCHIDVCEM INVICTI PII FILIVM fpem Reipublicre, 
CAESAREMQVE DESTINATVM, vt PLVRES videat NATALES FE¬ 
LICES, SOSPITATOR, CONSERVATOR, SALVTIS DEFENSOR, AV- 
GVSTORVMQVE TVTATOR, DEVS ROMANORVM ADIVTOR , 
fofpitetur, tueatur, AETERNA FELICITATE. PERENNITATEqVE 
AVG. donet, vt fupplexhumililfimis, feruentiffimifq; votis ad facros 
M. r.C. pedes proiedus, in fubiedtionis, obferuanti*, grati animi, 
deuotionifque Tefferam precatur. 

DEV. N. MSa EIVS 


Mediolani Kalendis 
lanuarij Anni 1683. 


Franci/cu! Mediotarim Biragus , 

LEC- 


LECTORI BENEVOLO 

AVCTOR SALVTEM. 

Olent qui libros in publicum emittunt , prcefando confumtti operis 
occaftonem , argumentum , ■utilitatemque iepgnare , Horum calcare 
femitas animus efl amice , ac erudite Le3or , ut & operis rationem, 
& hoc nontantum ^ntiquorumPJjmifntatum fludio accomodatum, 
uerum fcniuerfali Hiflorite facem praferens, cunCfifq-, fludio;-um ge¬ 
neribus nofcasdeferuire: Et nip Eruditiffimus Eques Carolus Taunus 
ep-inTrafations ad Familias {{omanasFuluij yrfini d fe audias, cr 
in Hifloria Tqiimifmatum Gallice fcripta , & pofteum faculi decus 
Clarijfmus Egechiel Spanhemius , edito infigni, numquamque fatis 
laudato opere ,praflautiam , & ufum Tfumifmatum antiquorum lam 
fatis abundi, eruditi, & doilorum omnium plaufu in litteras mififfent, 
primo loco de his mihi differendum effet ,fed cum iam Spartham hanc, 
Ut dixi , feliciter impleuerint bina hac Saculi lumina, adoperis mei tranfeo occafionem,quam prabuit 
,^dolphi Occonis Liber , qui ut uberior caceris de re Tfummaria in lucem emifjis , infignique eruditione 
refertus , maximique t^umifmatum fiudium iuuans,itaiamcum Saculo fenefcebat . Edita pofl eum d 
Gorleo, Hutfio, Tri/lano, ,etngellono, Vatino, raillantio , Seguino , Sponnio , -^fcanio , Hemellario , Oy- 
felio,Bellorii, Taruta,,Augujlino, Spanhemioque,ac cateris huius Saculirei T\^ummaria Scriptortb'us, 
tot, tantaque eiufdcmfupplementumfuadebant; Sed quis tanto oneri par} ubi laboris patientia requi¬ 
renda? pluraemendanda, plura illuflranda, plura adornanda antequam opus attingeretur i Supplemen¬ 
tum Tfumifmatum , opus ,&■ labore , & patientia maxima con/ians . F adorum defcriptio , fir ad Tslum- 
morum fidem accomodatio , opus ut nouitate forti placiturum , ftc forti audacia nomen meriturum, 
fluduansin ancipi ti, Faflorum Imperialium ordini manum appofueram,cum Bp>ma degens ,yiprili l6ig. 
D.D. ,Abbatis B^aphaelis Fabretti, ac Francifci Camelli infignium eruditione, totoq-, Orbe notorum yiro- 
nimconfitium exquifiui , quita quafolent humanitate opus aggredi uiriliter Gloria argumentis fuajere, 
dijficultatemfalfi, eamfludio,&temporeuinci pojfe agirmarunt : ferio hic meditari opusincapi,paucofq; 
poli dies reuerfus in Vatriam Fafiis Imperialibus confumatis ineunte OClobri eiufdem uinni manum operi 
admoueo, OcconisT^umifmatibus fingulisexfcriptis, qfdem [edes fecundUm Chronologia regulas agi- 
gno,ea cum Muf ai nofiriTfumifmatibus primo loco confero , addenda addo , fubinde tamex ,Audorihus 
Occonem jubfecutis , quam ex ,Amicorumfcriptis , acfcrinifs augmentum operi quaro , excrefcit hoc, 
in immanem confurgit molem , hinc bipartiendum neceffarii exiflimo , & ut Libri deformitas 
tolleretur, &ob Argumenti Latinorum, i Gracis diuerfitatem ; Latina enim Ifumif mata ,uel circa C bro- 
notogiam,FaJlofque,uel circagefialmperatorumverfantur , Graea vera ,& Coloniarum, /olam refpi- 
ciune antiquam Geographiam,paucaque Graea -dnnosimperij defignant , non charadere hiflorico , fed 
nuda litterali nota , unde argumenti diuerfitas , operis etiam monebat partitionem . ,AccedebantClarif- 
fmi, & inre antiquaria praftantiffimi loannis icaillantii promiffa, quibus totus eruditus Orbis fidens, 
breui Coloniarum, & Gracatfumifmata eiufdem laboribus fperat illuflrata uidere', nec D.EquitisTa- 
tini probati labores, eb-ditifflma Infcriptionum Gracorumlfummorum panus, quam publici iuris facere 
parat, aliudfuadebant, quam operis diuifionem , pofl enim emiffa vel ixaillantif , vel Tatini opera frufira 
laboraff em, horum enim mefforum manus nulla effagifientfpica ; Hinc decreui opus bipartire, primo volu¬ 
mine Latinis, altero Coloniarum, & CracisTfummis ajfignato j Sed cum Serenifflmus , Clemtntiflimufq-, 
Trinceps Magnus Dux COSIMS^S III, Hetruria feliciter Imperans ColomarumTqummos nuper ex Hif- 
pania receptos deferibi a B^euerendijjimo V. iqeris, mihique cum altjs tranfmitti benigniter indulferit. 
Talentum i tanto Trincipe acceptum in Terram fodere nolui, fed publici iuris facere flatim decreui, hincq-. 
Coloniarum "Ifummos Latinis [ubtexui, tantoque libentiAs hoc peregi, quod nec velumen eorum accejfione 
deformaretur, & LeClor ordinem, quem in Gracis digerendis fecuturus fum ex ordine Coloniarum poterit 
agnofeere. 'Ifiverbeorumvultus defiderares,quorHmgeliaex'?qummisnofcebas,curaui d perito ,Arti- 
fice Simone Durello ftngulorum Impp. Muguflorum , Tyrannorum ora ex Tfummis petita in as 
incidi , diligentia ,vtvidere eft, fatis exquifita , quo & opus exornatum efl , & curiofitati pleronmque 
fadum fatis •, & quia eundorum ,/Iugufierum memoria Latinis Tfummis configuata non fuit , nd opus ex 
parte mutilum videretur, neceffarib Gracis Tfummis Latinorum defedumfupplere flatui , flcquevbi Lati- 
nosnoninueni tTfumwosGracos repofui,vt inierim dum Gratorum volumen ad itiflam confumatioaem 
perueniet [quod biennio Deo dante futurum fpero ) his fruare amici, ac eruditi Ledor . 

vero ai Chronologiam, & Faflos attinet , fcio plurium certfuram egugere non pofle, cu m pluries i 
receptis Tanuinq Faflorum T atris, Colofij, Eminentiffimiq; Cardinalis Saronij , caterorumque recejferim 
placitis, fed rogo, atque obfecro i cenfura tantifper fuperfedeant , opere enim peculiari, quod breui emif- 
furum fpondeo, ,4ntiquos omnes F tflos Tfummorum, & Infcriptionum fultus teflimonio, auxilioque Eru- 
ditiffimiT.Tqoris reflituere tentabo •, interim fciant me Faflos ad fidemTfummorum accowiodare , non 
Tlummos ad fidem Faflorum debuiffe, 

•f- Stel- 


Stellulis additamenta adnotauimus ^ >t fatilins, e^uid in hac editione atlum fit appareret^^uCio- 
rumque nomina appofuimus , "pt &fidesdit}is conciliaretur , Ct' /i quid ah his peccatum in defcriptione 
"^uTnmorumytnihi non imputaretur , Singulis %^nnis charaSier tiifioricum ex prabatifjimis ^u^ioribus 
addidimus t & Pt facilius Hifloricorumplacital^ummorum teflimenio firmari poffent, & Ptjic enucleata 
Hifioria Ledorum animos facilitate ad fe pertraheret. Et quia fudantepralo plura ab amicit accepi, 
qux [ho loco reponere iam impoffibile eraty .Addendorum Cathaloptm fatim fub finem operis fubtexui, 
ne pretioforum aliquot Cimeliorum memoria excideret . Indicibus quinque labore Herculeo compagis 
opus ornauiiPt facilitate manuducente crtfceret Antiquitatis (ludium. Indicem Impp, nomina Alphabetico 
ordine referentem operi prxpofui . Vofipofui pero primo loco indicem V artium aduerfarumj in quo dige¬ 
rendo Pt nullaneceffariaomifi , Sic Aduerjarum partium Infcriptiones , quibus [oli MagifiratHS defcri- 
huntur y puta IMV. yi. CQS. Ill.&c. V. M. T{{. V. COS, Crc. px-tterij , eaenim ex Infcriptionibus 
M agifratuum Augufiorum,fingulis annis prapofitis, petenda funty cum ex his pateat quo anno quis T{{. 7>, 
inceperit, continuauerit, pcl confumauerit,Pt c-r fic de exteris Adap,ifiratibus . Hunc Jubfequitur Index, 
quo jecunditm ordinem A Iphabeticum P amiliarum, llluflrium F irorum nomina in 'hi^ummorum aduerfis 
partibus occurrentia digeruntur, cui fuccedit Coloniarii, & Municipiorum toto opere deferiptorum Index, 
extremtr.nque locum claudit Index tum AuClorum , quam Mufxorum Eruditorum , liiuflriumque item 
A micorum, quibus iuuantibus operi fupplementum paratum e(i. yenio nunc ad fcopulum, in quem omnis 
impingitlibrQrumnauisyerroresdico,quorumnumeruscertdnonexfguus, fed fi fpePles ^molemoperis, 
Cp’ Argumentum paucis cognitum Mediolani > vbi impreffio procelfit, ex quo mihi necejfario corrigendi 
onus incubuit, fateberis penia aliqua dignum hominemt qui & priuatis negotiis alligatus , & operi dige¬ 
rendo, pluribus rebus neceffario intentus , Typographica errata omnia non animaduertit , quadamque 
fcripfit, qux correPlioaem merentur ; hinc antequam opus inuifeas erratorum tabulam ev recenfione Eth* 
ditiffitni , {{euerendifiimique T, Inoris adeas quxso , Pt ea manuducente ad illud fecurus accedas , 

Et quia contra vtilitatem operis fcio quofdam (tc declamare: quorfum hac} polumine tam amplo 
quid prxter Tqumilmatum deferiptiones continentur} cui hac feripta} AntiquanjSyquiueiqumifma- 
tum delegatione tenentur} hi Pel pauci, Ptl tam fatis edoUi tuo labore carere poterant, quideumbo^ 
Volitici, quid lufdiceates, quid exteri denique fiudiofi Inanis labor fincajjum cejfurus : ideo eorumdem 
cbieCla diluturus fic refponieo . Opus meum, argumento , difpofitione ,fine , cunPlis fudiofis , non phyficd 
neceffarmm,fed moraliterptile futurum . Antiquari/, quiue 'iqumifmatumdeleClatione tenentur plura ex 
eo excipient, difpQfitionem,f€i{ feriem Tgummorum facilitate quam maxima , duce opere meo peragent, 
ex eo enim, quo Annofer^fingula Tgumifmata cufa finf intelligent, ad quas yiCIorias, cateraquegefia fine 
referenda, tam in cbaracleribus Hifioricis ftngHlorum annorum , quam in notis ad pleraque J^umifraata, 
exHifioricis petitis, inuenient. Chronologi exafiarn Annorum Immortalisyrbis,& OyonifianxEpochie 
comparationem, Imperatorum Epochas ,Con(ulum nomina ( inter qux plura refituta ) Magifiratus Au- 
gufios fuo loco repofitos offendent^ 'Politici ex notione antdaClorum ab Augufiis {qux omniaT^ummis 
conftgnata inuenient ) monita agendorum ab exemplis accipient, quibus loco, & tempore (umfru^fc 
ptantur» lufdicentes ipfimet quid non inuenient} prirnb Augufiorum , qui legibus fubjcripfere pultus 
nofcent. Annum fubfcriptionis ex Confulum nominibus colligent , ordinem , feriemque ipforum accipient,, 
quod maxime neceffariammonuit eruditijfimus I. C.Byonifius Gothofredus , qui dum leges Cod, Theodo» 
pani illufirauit antd omnia Cbronologicam difpofitionem >t apprimi necejjariam fuo operi prxtexuit* 
Hifioricis, tam Sacris, quam Profanis, Timoribus, Poetis, Vbilologifque exteris quid non cemferet hoc 
opus} T^etitiam Hifiorix adamuffimenucleatx, temporum feriem ^xade expanfam , Cefia Aitguforunt 
bona fide, certifque teflibus enarrata, eorundem ora ex nummis Synebronistefibus genuini relata, omnifq\ 
denique Antiquitatis, Deorum, Dtarutnque, Magifiratuum tam Ciuilium, &■ f{eligioforum % quam Mili¬ 
tarium, Dignitatum, Infirumentorum, Armorum notitiam. Deorum, Heroum » & Virtutum Iconologiam, 
Vefiiumqi formam , extera deferipta inuenient . Sexus denique r^t pulchritudine excellens , ftc fragi¬ 
litatis alexipharmacis maxime indigens, ibidem Pudicitiam , Concordiam , Facunditatem , cxterafque 
fcemineas dates Augufiabus in T^ummis oblatas offendent, quibus innatuspirtutis amor augeatur , exem- 
plifq; Pirtus firmetur, Aduerfariorum obiefiis fublatis, du^funt qux 4 te petam candidi, & eruditi 
LtSlor, primum Pt erratisignofeas, meque melioribus erudias , alterum Pt (ludia nojira iuues, tam in con¬ 
cinnando Volumine Grxeorum, quam in augendo hoc Latinorum ,& Coloniarum , ad me tranfmittens. 
quotquot nancifei poteris deferiptiones 'Nummorum tam Grxeorum, quam Latinorum , & Coloniarum 
prxfenti Polumine non deferiptorum yfipondeo cnimcumCrxcorumPolumine , Auflart/ nomine publici 
iurisfafiurum quidquid, pel ex Latinis, Pelex Col(iniaYum,'HjsmTnis operi meo tua benignitate accedet , 
Interim Pale, eJ* faue , 


INDEX 


f)ig.7. ita- 47' 
f/iS, s, 

fag. g. 6, 


p(lg.l$.tin. 3«. 

lin. 39. 
fa^. 19. lin. 39. 
fa^. 12. lin. a. 
pag.^. lin. 18. 


INDEX 

ERRORVM CORRIGENDORVM- 

/if?. 8. Pulcra, /ex< Pula-Q, 

png.i^. A.V.C. 706. Ca:far iterum ip Africam traiecit. lege C*far in Africam traiecit . 

Pacem cum Pompeio facit . lege Pacem cum Pompeio tentat . 
nr.K.j^,KC.7oS. Quamliocannogelliffeprobabilcefl. lege certum cft. 

C ullilfe, lege cufilTe. 

VI. Vir Epulonum, tege VII. Vir Epulonum . 

I^nmmt vltime. A. HIRTIVS PR, ilfale explicaui PK.cum ad Prafeflcs rettili,nam fJirtiMi hte ana» 
non PrtfeSas f'rHs, fed Prttorfiiit, vnde ad Praturam einfdem refferendus Nammue . 
Kal. Marti), lege Idibus Marti^ . 
lilVlR. /«f IIII.VIR, 

Phcnici*. lege Phcenicis, 

Suetoni 1 1 . lege Patin. Suetonio f. 3 1. 

Refponfum daret . /f?» refponfi datet. 

W. 12. <« C«/. 714. Domitius Caluinius, Aiinius Polio , lege Domitiu» Caluinus, Aiinius Pollio . 

* eodem anne. Triuiratu abdicare, lege Ttiuiratufe abdicate, 

jd. K. C. 740. Nummnm Paulli Porticus refePlionem indicantem, ad Lepidum P.M. retuli, 
quod mendose faPfum docet me Seuerendiffimus P, di^orie, dum Canoiaphiorum Pifano- 
rum pag. 245. hoc o^ns nomine M. Aemilif Lepidi Cof. /f. r,C, 759. & 111, P'iri Nepetis 
jaSum, eruditi ffime demonjlrattquod & Dionis textufirmatur . 
pag, li. Initio, SEX. PpMPfilVS MAGNI F. SEX. NEP. lege MAGNI F, CN. NEP. 

Jnl^itaM./dntonij. L.Antonium Patruum profcripfit. lege L.Ctefarcm Auunculum Euum profctipfit. 
pag.iq.[uli ui.y.C.Top. M. Antonius &c. Imp.diiluseft A. V.C. dpi. &c. lege Imp.diSusellA.V. C. 71». 
cum ad Exercitum circi Mutinam profedtus cft . 

Cudete iunt . lege cudi iuffit . 

In cius locum, lege in ftium locum. 

Partim vim . lege Partim vi . 

Sub Aujuftovfqueferreretur, lege ferretur, 

Illuftrat nummo . lege nummum. 
lin antepen.Bfigudis Aegis, tege Bocchi Regis. 
pag. iJ.Ay.C.JM. Nummus w quo cum Infcriptiene C,MARIVS PRO lll.yiK triaeapiiaCaij,& Lucij 
.efgrippa Filiorum , & Julia jiug. Filiafcalpa vifuntur,ad A. y.C.yqi.referendut. 
pag.}6, Cojf. ji, F. C.yqi./ic relfituendifunt . Ti.ClaudiusNero. P. QuinaUius Varus. 

p4r,4i. k.V.C.7ia. Cenotap. lege CcenotapE 
f «£.42. A. KC. 767. AD. XIII. lege A.D.XIIII, 

In T riuiris Cc, De Pyrro Rege . tege De Pyrrho Rege , 
itidem . Corynthum . lege Corintum . 
pag. 44. lin. 72. Expanfis Alii . lege expanlis alis , 

•ag.Ai. In Nummis Biblidis. L. COR. CALDO, lege L. COR. CALIDO. 

Jn Nummis Cafar-jiugulla . TIB, FIANO FABIO GER. M.Y.ILVIR. lege TiB. FIANO FABIO 

GER. II. VIR. 

L. CASSIO C. VAL. CEN. &c. lege L. CASSIO C. VAL. FEN. 11. VIR, 
pag. qj. lin. I. TIB. CLOD. FIANO. lege TIB. CLOD, FINO. 
tnCalaguris Nummis. L. B. BEBI. lege L. BEBI. 

M. LIC. CaEP. lege M. LIC, CAPEE, 

Q^ANTONl, C. FABI, tege Q^ANTONI. L. FABI,. 
h Nummis Cartheia, Cuius Regia fuit . lege quorum Regia fujt . 
pag. 48. /|» Nummo primo Ehora . f lagellus, Vtceolus ^c. lege Flagellum, Vtccolus . 
pag.qp. In Nummo pnmo llliees , MON.T. II. VIR. lege MONT. II. VIR. 

Jn Nummo fecundo . C C 1. 1 L. A. lege C. C. IL, A. 

Jn Nummo nono Incertorum . Capeduncula, Flagrum, adde feu Afpcrgillum .. 
pag. po. In Nummis Julia Celfa. C. VI. lege C. V. I. 
pag. pi. In Aiunieip.Turiaf. Neotericis Tatracona . lege Neotericis Tatazona. 
pag.pq.hn.ii. Animsin Catium erant, lege Animx in Cxlis erant. 
f<ig. 55. A.r.C.7i7.M. AGRIPPA L.T.COS. III. &c. lege L. F. COS. III. &c. 

J><3g. 36. A.P'.C.73d. Tribunicias potcftatem, lege Tribunitiam poteftatcm . 

JnEitalulia. Peccandi licentiam metiens. lege Peccandi liccntiamctiens, 
tbidem. vbi a Scribonia , lege quo i Scribonia . 
f4X. 57. A.f^^.C.yya. Prim. luuent. lege Prine, luuent. 
pag. )S>. in fine Ena Drufi . Pedonis Albinouati . lege Pedonis Albinouani , 
pag.ai.A.V. 0.70,7. in Anno Redditus Tiberii erratHm,Or repellendum pr» A.Y.C.nei. A.V.C.yeq, 
pag. 62. lin. S. Aquilia, /ege Aquila. 

EtinCoJf.76q. fic feribe . C. lunius Silianus . 

pag. 6},A,E,C, 766. Duo pofirema huius anni Numifimata [peBant ad annum fcquentem , tum luna tatp. 

. tum fofiAugufii mortemTiberius A\G\SVVS didas fuerit, 

pag.bp.tn fecundo Nummo Calagurts . L. FVI., SPaROSO . lege L. FVL. SPARSCL 
In Clunia tertio Nummo . C. NI POMP. lege CN. POMP. 

Jn Incertorum primo . Super Ara. lege fuper.Aram. 
pag. So. nummo primo . Patin. Sueton. 1 18. lege Suetop. 218. 
pag. &i.pofi medium . In procinfiu cITe dic.ebanturue . lege eflp dicebantur . 
pag. St. irs Nerone . Humum primum perfoITum . lege primum perfoffam . 

lin. antepenultima. Princeps luuentutis nomini, lege Principis luaentuns nomini, 

P*Si 


m 


td?. Alu rrofcwbmt . le^e ah\i frocuihbrt.' 

pag. loJ- nummo fecundo . LII5ERTAS XL.S.C. lege LIBERTAS XL. R.S.C, 

p/»f. 104. dextta. lege dextra. 

pag. 107. inf''ittiVe[pafiAni . Exprobauit in Bubulais . lege «xprobrauitci Bubulcus* 

pag. \ xZ. innum. Stoi>enf. Patin. Ind. 80. Uge Ind. 8. 

fag. nuntmoTiii ■ RomtEmiflhm. lege Rotnammiflam, 

pMg. 128. A. V. C. 822. Nilhoftlfem metuebatur, ad Duces Parthium $ec. lege nilhoftilc metuebatur, ad Du¬ 
ces Partium ficc. 

fAg. 1^1. lin- 15- Nimisiltcaloris . lege nimij fit caloris. 
pag. 151. A. ^'.C. 8^5. Aceruus fpoliarum . lege AceruusTpoliorum . 

(ag.f:,6. W. C. 841. Fecit & Ludos Satculares &c. quo Claudius proximo, ftdquod olimS^c. tege Anno 
quo Claudius proxime, fcdqunolirn. 
f nummo fexto UilU . Figura Galeata &c. lege Figura velata . 

fAg. z^l.ctrcA finem in enArrattone CongiATif NeruA . Hunc ftatim pofl delatum &c, lege hocftatim&c. 
fag. 153, circa medium , PlET. Figura flans &c. finiftra Hallam &c. tege Typus Pictaf s ad Aram facrificantis. 
fAg,l‘)4.ad Porrum ^nconitanumretuli Nummum cum /njcrtpttone POR. AYG., fed altter Jnferiprio ftu^ 
ius Portus (uadetytn e a enim T raianus T R,?. X^J/IP/ignAiur-, 'cnde ad ^.KC. Z6p. Portus 
huius conflruSlto referenda y Nummuf^ue tefifs Portus prope Centum Cellas aTraiano adi- 
ficAti efie porefl . 

pag. liQjin.vlumA. DIWS PATER RTAIAN. lege TRAIAN. 

162. A. A'.C. 869. Nifibi,d:Seleuciarcccptus. receptis, 
pAg. j(>6. tn A4atidiA , Vide qua his copiose difputat . lege qu« is copiose &c._ 
pAg. 1^7. in Hadriano Un. Qios & initio Principatus . lege quas finitio Principatus. 
pag. poPl medtum . Congiarium primum diflribuit, hunc vero . Uge hoc vero &;c. 
pAz. 170. ante medium . Reliqua vetera a Traiano. lege ab Hadriano &c. 
pag. 129- InfcrtptioneGruteriana- PROCOS. XV, IlII. VIR. lege PROCOS. XV. VIR, 
pag. iQ\. in nummo penultimo el.y. C ,90^. Ahafoemina, lege alia foeminca . 
pag.ieZAin 5. Duatluncuix. lege duzicuncular. 

pAg iiz, in primo nummo Diana ftans dextra Hafta . Itge dextra Haltam. 

IM'^. 111, Trunco Palmsimpofito quem fuftmer . Uge quodAiUinet, 

pAg.i26,A,r>CxS>io. Aceruus fpoliarum. lege fpoliorum, 

pag. 227. lin 3. Eadem alligata. /<-5? eidem alligata. 

pAg.231 lin 8. Big* Elephantorum, in qua fedet. Uge in quibus ledet. 

pag.z23.C0fs. yi.Vx ' .91%. M.Saluiuslrlianus. luiUnus. ^ « j-^^r 

pag. 240. j^d Annum P. C .919. j i eUant nummi omnes fequenti folio cuficum Vtri , Cr CommodiCajarum 
imaginibuSyO- ab Annot^.C.W.eradendamia Verus Commodi Frater C Ai AK dicitur . 
t«r.242. A,V.C.9i,o. Occo/eripfii P.M.TK.P.lUquod^ retinui , fed dehei omninerefomPONT, nam 
P. M. non erar hrcTB...P annoQommodus , 

A.y.C,93z. Cofs.T. Annius Verus, lege T. Annius Verus II. 
pag.ze^^.A Figurs muliebri flantis , Uge Figura; muliebri lianti. 

pag.z^Z.tnCofi. yiJ'.C.9i7. L. Eggius Marcellus . Uge Marullus. 
pag. 249 esrcamedtum . Aliud Clypeum. alium Clypeum. 
pag. A. Cybele laaificat. Uge Cybeli ftrrific.it . 

pag. 267,1» f^iia Seueri. Promptum excogitandis. Uge promptus excogitandis; . 
pag. ^71. A. f^.C 950. XII.Kal. Marti). Uge XI. Kal. Marti). 
pag. 273. A KC.P53. Dcpiflas in tabulis pugna, lege dcpjthsin tabulis pugnas. 
pag. 276. lin.6. ante finem. Ad formam Cereris initofum . lege ad formani Cereris initiorum. 
pag. 2%7. invltimonummo A. l' C. 9^^. ANN AVG. Uge ANN.AVGG. 

ito. a. ante finem. Aii^ftaiiscirca Aram . Uge nlisft^nt&c, , 

tag. 290, A f''.C,9S3. stsvltima nummt explicatione . Foric Congiarium Militibus o^c, repone fortcdonati- 
^ ^ uum Militibus . 

pag. 292, in medio . Secariuati. Uge Securitati. 

pAg.ip^.inCof A,f'.C.979. C. Brutius ITcfens . lege Bruiuus Praefens. 
pag. 296. Itn. s ante finem. Caelofyria. lege Ca?le Syria. 

pag. 29%. in yitaGeiaUn. 6. Vtrifqueconfcnticunbus. repone vtroque confcnticnte. 
pag.299- A.f^.C.9^3. Ctefiphontis. Uge CtefipfiO. j ^ r/ r> 

pag. -^91. circa medium Injcrtyne Prine. luucnt. Cof. Dcf II. pertinet ad AnrtumV.C.sCo. 

pd?. 204. /»«.7. Hoc annodiftributas. hocannodillribntam. n • n /- 'r 

pag. 205. A. V, C. 970. Cois. Brutius Pra;fcns , . . Extricatus . repone C. Bruttius Ir^fens.T.Mcffius ExuicatUfc 
307. lin. 1 1. Aurigante Imperatore a Vidona &c. lege Imperatore, qui a Victona «c. 

Jn MumciptoFanefirt. Ad hunc Municipium. Uge ad hoc Municipium. 
pag. 309. A. (^.€.971. Ad Vi&oriam^ Macrino reportatam. Uge cxMacrinorepoiutam. 
pAg.321. circa medium . AliudGlobum. lege aliumGlobum. 
pag.l2.d.A.f^.C.9%a.inCefs. OuinusPaternus. Uge Ouipiusl aternus . 
pag. 32^. A.l''.C. 9%B. wvUtmonummo. Dextra portenfa. 
pag. 3x7. mOrhiana. CONCORDIA AVG. Uge CONCORDIA AVGG. 
pag. 32%.inmta Maxtmmi, luxta Aquilcam. lege iuxta Aquilciam . . . 

P^g-$^9 toff. A.y. C.97a.fic re^ituendi . L. Marius Maximus 11. lapinusAnanus . 4'» 

pag. 310- in nummis Coloniarum Jncertis . HIN. C.L.AN. Uge HlN, C. L-AV. 

pag. 33 i.in f^itaCordiani iin.6. Statutam cius . Uge ftatutamcius. 

pag. 331. A.f'. t . 99o.tnColf, lulius Silianus . Uge lunius Silianus. 

pag. 332. lin. ^ f^ita Gordiani, Eumque credit &c. Uge eumque cecidit . 

ynCo^. luUus Silianus, iegtf lunius Silianus. ^ „ ... 

Ahmmofenuitimo. VICTORIA AVG. Ic^e VICTORIA AVGG. I+J. ItSt 141. 

pag. i33.lin. 2‘ Siniflra tenet Scipionem , lege dextta tenet, 
pag. i3e^.tnPupieno . Nominibus concefli . nominibus couccfliS, 
fAg.3e^(t.lm.il. Ibix. Ibis. 

pag. li, ante finem . Rhinoccrons . Rhinoceros. 


P^S- 547? Damafcus . 

Orientis oculum . leg€ oculm, 

^51- looi. Anchonit. le^e Anconi?. 

^4?- i?55* C. 100^. hiM*fiaproficifcitiir. In Metiam proiicircitur . 

356- C. 1003. Princeps luuentutis dicit, ie^e dicitur. 

V^S S57‘*^ ^^*nmovltini9 HoHUianiex Mufdo Bonfihsho . IMP.CAE.C.&c, le^s IMP. CAES.&c, 
ibid.in Luci\ Prifei Ad Antoninum, Uge ad Antonianum . 

tbidem. QucmconftituitRom» . Itge quainconftituiRomse. 

ibid. i» Nummi Peypen»* . iMP. CAES. M. AVG. Itge M. AVF. 

564 %n nummo CqI. Damafci , COEONlA METRO, lege CO/^ONIA.... MVTPO. &c. 

!^HmmiTcrtiuSi& ^intusGMltcni y^nno Jequentf reponi debent t cum in tjs Canful [cnbfitHr 
Calltenus^qui primo tantum Cptiful proce ffit C, 1007. 

Textu Pdlhinis cired mediufn • Auditumpr$tcrearonitu, lege Auditum praftcrca Tonitruum , 
nummo primp A, P'. C. 1017. Epigraphe , lege Epigraphes . 
pag.-^Sz.vltima linea . cognomine Egnetur , lege aele punBum fequens^repofiraiirguU^ 

383. y. C, 1020, Chrifii 2^7. in yaleriano lun repone in margine A. y. C. ioi5>.Chii(H 266, 
iS^ inCoJf. A.ytC. ?oif. lege Memmius Tufeus , 

InyitaOdenati . Concubinas cepit, Quietum interfecit, legetantum Concubinascepit. 
pag. sSy in yita Zenobia . ZcpobiaqusBrcCleopatrarum&c. lege qusBCIcopatrarum, 

Jnytta Herenniam . Aut mortem naturali, lege aut morte naturali , 
png. 386. in Cojf. A. f', C. loi i. lege MemmiusTufeus , 
pug. tn C ojf. 1013. lege lunius Donatus . 

fn nummis yaleriyalentis. AVT, K. HOA, legt AVT, K. POV. 
pag^'iSS..in Macriano PatreCoff- A.y. C. iQi$. ficreflt uendi . Gallienus Aug. V, Petronius Fauftinus, 
pag.39y infine . TR.P.eiusnummusfcalpta&c. lege eius nummis fcalpta. 

tifid. Qupsabcrudirilfimo. lege qqi ab cruditufimo , 

P^S-‘^97<*f^y*tayittorint . Et feueritati militari . lege fcucritate militari . 
pag.^iz.inVttaPrQbilin, |i. Aureliani, & Taciti &c. tege In Aureliam &c. 

il^id. 70. Vrbescaptiuiratehodiumvindicauit. lege 70. Vrbcsacaptiuitatc&c, 

^narradoneViPiorxAGermamca. Probi . DcquafuEiis Au(5tor. lege De quo fulius Audor , 
prtj- 42 1. P', C. lojS* Ad Murcium cum Diocletiano . Uge ad Murgum cum Diocletiano. 

p^^.424. A.y.C. sos$. Maximianus Aug. dicitur, lege Aug. didus in Amandum &c, 

P#«5‘-4^5* C. 1D40. In Curru ftansimpp. lege In Cuma ftant Impp. 
fag,q.iS.lw. prima pioclefianus TR. P. XXI Cps. VJII. Imp. X. lege Cof, VIIIl. &c. 

ibid. lin.vltima Potitum fui/Te, lege potitam, 
p4^. 430 in yua Maximiani . A Conftanrio ftatim , le^e S Conftaptino ftatim . 
p^g.449 inM^xentio, TR-P fufpepta A.D. Vil. Kal.Odobris. lege A. D. VI. Kal.Noucmbris, 
pag q^o.A.y.C. 1063. Diflidia inter Maximinum, &Maxcntium, repone Foedus coiitr^ Conftantiaum intct 
Maximinum, & Maxentium feritur. 

pag.4^1. y^.y,C. 1065. Palude abforpius cft . lege Tyberi abforptusell. 

455* * 1069. ErudiiiilimaDirerrationcillullrauit, quam videre opere pretium cft, lege ^ruditifllma 
Diflertationc illuUrauit, quam videre operat pretium cft . 

456, 1075, A Conftantjno Magno inditum, lege indidum . 

p4g> ^‘y>G.. 1060. Confta.ntius Caef! 1 R. p. lege ConftantinusCsf.&c, 
pag,4^67. A.y.C. icSj^. Imp. VIII, Imp, XXII. 
pag.^69. inyiia faujla . Sedere Nurus filio detegente, lege fcclcraNurus. 
pdg. 4S3, A.y.C. iioy Sciffiam. tege Scifiam, vt & fequentifolio tn Defontio. 
pag.^S6.inyetrantonisyita. Ciuiflc. lege Ciiijle. 
pag.q^i. lin.^. Barbaros proftrat . lege Barbaros proflernit . 
p((g.t^9^.ltn. 1. In Vxore Sorore Con.Hiantia. lege in Vxorem Sorore Conflantia, 
pag. ^03. lin.vltima. in Hiberna, lege inHyberiu. vc & pag. ^07. lin.^. 
pug- 5i4.y^.f'.C, 1136. A.p. Vll.jCal. Septembris . lege A. D. VJII. KalSeptembris. 
pag.^i^.lin prima. Galijs. lege GalJijs. 
pag-5^7 A>y^C, 1134. Tcruiungi. lege Teruingi, 

ibtd. A.y.C^ii^y. Legaro de P^ice miflj . lege Legatos de pace mittunt, 
pag-l'^^- A.y.C. ii/{t.inCo(f. FI. TimatiuSj lege FI. Timafius. 

j^.y.C. 1143. Cum laaimis.' lege cum Jacrymis, 
pag. ^10. in yitaGalU Placidis. CundaretqucTheodofius. le(!;e cundarcturqueTheodofius,. 
r4S'-.524--4.^.r. 1161. A.D.KaJ.Martij. A.p.KaKMaij. 

ibtd. in Eadoxia . QuemfiiAuguUnni. lege quam&AuguIlam* 
pag. ^17- /l.y.C, ii6j. Iu Itgliam reddit, lege redit, 

pag. 528. A.y>C. 1 i6j. Pace cum AIarico firmat. Honorius &c, Pacem cum Alarico firmat HoporiySjScc, 
A.y- C,ii6'6. In Hifpaqiam expellit , lege in Hifpaniam pellit . 

A.y.C.1169. &Placidiam Vxorcmrpondet, lege &PIacidiaVxorfpondetur. 
pag. ^i^.inyita (.onflanttni . Arelate inde fc recipit, lege Arelatem &c. 

}^id, Veronam vfqueprogrcdit. lege progreditur, 
pag.^^o.inQonjtantisyita, RuiTus ibidem miflfus. lege ruiTusijlucmiflus . 

pag. ^32.in yitaTheadoft] . Confobrinum Tuum ex Conflancino . lege ConrQbrinumfuum.exConflantio, 

A. y.C.Xi37, Ardabarus. lege Ardabui'us, 

A.y>C,iij9. Nomine Valentiniuni . lege Valentiniani . 

A.y.C. ii%i. Britania Pidis &c. lege Britanni a Pidis,& Scotis vexati, a Legione Romana defendutur, 
pag’ ^qq. A.y. C, 1199. Britanniam d ripjunt. lege dirripiunt. 

in P ifa IttjlaGrata . ConftaiitinopoliTheodofio. lege Conflantinppolim . 
pag.^qZ.tnf^ita Aula. ProceOana inuadit . lege pofrdTam inuadit . 

Quadis, Sueujbufque fubadis . Uge Sucuifqucfubadis . 
inyiia Marcianilin.vlttma . Dcdiljer perhibetur, lege dedifie perhibetur, 

543* 1210. Hocanno A. D. Vl.Kal.Marcias . lege A. D, VII. Kal. Februarias. 
pag. 544. *>* Auitiyua,,pag. 545. 1217. pag.^Z. lin.lt & A.y.C, izi^.pro Ricijnetc Ricimere^ 


fag. 575. 


. 6zi 


■i. C. 1 2 !o. Ora tuetur . lege oram tuerur . 

y^.^'.C.i2i4 in Matoridno . A. D. VlII. Id. Aug. te^e A. D. Vll. Id. Aug' 

A.i^,C. i2i4. Inimicita oritur . le^e Inimicitia oritur. 

Itn.vhimA. Morum non bellici ftudiofus. lege morum non belli ftudiolus. 

/1«. 5. Moriuu . U^e moritur. 

A.P^.C. 1241. Bulgatorum . lege Bulgarorum. 
lin.z. Tonitus fugiebatur, lege attonitus fugiebat, 

C. 1254. Regcbellatur . lege Regcbellat. 

A. 1170. Cojf. hniMS annis ex Dtptiee, & c^feruatienis ?, F4gij^c ferihftdi^ 

FI. Anaftaiius Paulus Probus Sabinianus . 

FI. Agapitus. 

Jn f^trtiTheedarici Regi Vandacorum . lege Vandalorum. 

in numme Htlderici HILDERICVS REX. lege HILDERIX REX. In eins Etoehd Reutren^ 
d-ffimus P. Noris Hiftor. Pelagian, Cap. il.lih. 1. probat Hdderieum T hrajamundo fuegef^ 
ftlje A. K C. iij6. , ali) vero Anno fequenti , vt fcrtpji & ego, 
in f^ita lufliniani , Gilimerem capit, lege Gilimerem cepit . 

iii^.repone Anno Chrirti 554. & loco Theodabati. lege Theodahati , 

A.f'.C.iz99 (3‘ i^Qi.in APlis H'florictSyvbi legitur luftinianus. repontaehet Bclifarius. 
iny^ttaV^itiges . Mox receditur Ariminum . lege mox recedens Ariminum oblidet. 
ibid. Ad Mediolanum recipiendum mittit, qui cum capit, lege ad Mediolanum recipiendam mittitur, 
qui eam capit . 

inTotiU i^ita . Aruximium. lege Auxumium , 

In vidminummt eiujdem explicatione . Nemo ignoratur, lege nemoignorat. 
tbid. Inter priuatas parietes, lege inter priuatos parietes. 

.inl^itaTeia. Cura fc Cumis conferret . lege Cumas conferret, 
inf^itaTheodtbertt. Beiiarij literis, lege Belirari) literis . 

Loca qu.rdam Liguris, ac Veneti», lege Vcneiiarum. 

In Vita lumini lun. Ex Filio Nepos . lege ex Sorore Nepos . 

A. D. Id. Noucmbrfs . lege A. D. XVlII.Kal. Decembris. 

A. y. c. igl6. Confutem fcripfi Ti.Mauric. Aug. fine Collega, (ed ex^.hronico Alexandrine Annnt 
hic Co(f. caruit-, di^lufque eiJ PoftConf. Diuin* Memoiis Tibcrij Conftaiitini Anno 'HI. , vMde 
Confulatus primus Maurit%\\n Annum fequentem reijetendus efiy Annifque feqmentibHS vfque 
ad .i, y. C. 1 545. Annus /. tn P. C. minuendus . 
in enarratione Indicis PoUtt\ lege nulli fiimptui parceret . 
in Blogso /. C. Bon lege plura daturus . 


Dic jr. lanuarij 

De mandato ReuerendifEtni Patris Fratris Sixti Ccrchij Sacr« Theologia? Magiftn', 
ac Inquificons Generalis Status, & Domini) Mediolani Adm. R.D. Nicolaus de_^ 
K ubinis Doc. V. L., ncc non Ambiofiana? Bibliotheca Bibliothccarius videat, & in fetipeis 
referat . 

Fr, Angdus Maria Batttanus Le^loYtO* Mediolani Notarius, 

De mandato ReucrcndifHmi Patris ,& Domini mei Fratris Sixti Cerchijlnquificoris 
Generalis Status , & Doininij Mediolani de verbo ad verbum perlegi Librum , cui 
mulus IMPERATORVM ROMANORVM NVMISMATA &c, ab Illuftrjflimo Do¬ 
mino, & Patrono meo D. Comite Francifeo Mediobarbo Birago &c. compofitum ; qucoi 
repeti Authorc dignum luo, nam praeterquam nihil concinet FidciOrthodoxae contrarium, 
bonifq; moribus repugnans, cft plenus ctudiciouis, atque dodlrinas : Quap' opter dignum 
ccnfeo,qui in lucem communi liceratorum bono edatur, fi tamen ita vidcoicur Rcucrcn- 
diflinjo Oomino meo Patri lnquifitoriGcncrali,caeccriiqiadquospcrtincc : In quorunu 
fidem hac die duodecima Maij anni 1682. 

Nicolaus Fubinus S,T.D,y & Congregationis Oblatorum S^Sepulchri MedUUni 
Prapojiius Generalis, 


Attenta ptafata atteftatione 

IMPRIMATVR. 

F. Sixtus Cerchius Incjuiftor Generalis Status Mediolani , 
lacobiis Satta Canonicus Imperialis BaplicaSanSlt Atnbros^ pro EminentiJfitnoD» 
D Cardinali Vtcecpmite Arihtepifcopo, 

FrancifiUS Arbona pro ExcellcniiJJimo Senatu, ^ 


INDEX 

ALPHABETHICVS 
Omnium Auguflorum , Auguftarum , Gaefarum , 
&; Tyrannorum, qui in hoc opere continentur. 


Achilleus. 

Adia Verina . 

L, Aelianus. 

Pomp. Aelianus . 

J~. Aelius . 

Acmilianus . 

Agrippina Germanici . 
Agrippina Claudi) . 
Albia Terennia. 
Albinius. 

Alexander. 

Alexander aEmilianus. 
Alexander Tyrannus « 
AlleSus. 

Amandus . 

Anaftaiius. 

Annia Fauftina . 

Annius Verus , 
Anthemius . 

Antinous . 

Antonia . 

Aiironinus Pius , 

M. Antonius. 

Araricus . 

Arcadius . 

Ariadnes . 

Atalaricus. 

Attiia. 

Auguftus. 

AuidiusCaflius, 

Auitus . 

Aurelianus . 

M. Aurelius. 

Aureolus . 


Balbinus. 
falifla . 
Baniifcus. 
Britannicus , 
Bonofus, 


Caius Agrippae Fil. 
Caius Germanici Fil, 
L. Calpurnius Pifo. 
Caracalla , 

Caraufius . 

Carinus . 

Carus . 

Claudius . 

Cl. Cenforinus . 
Cl.Gotthicus. 
Cleopatra . 

Clodius Macer . 
Commodus, 
Conflans . 

Conflans Tyrannus. 
Conftantinus Magnus 
Conftantinuslun. 


pag 


430 

546 

428 

3ft 

l8t 

74 

86 

loj 

,64 

^'7 

3?o 

44S 

429 

4a8 

554 

3'5 

7S2 

54i? 

1S7 

60 


luI.Conftantina. 

Fl.Conftamifia. 
Conftantinus Tyrannus 
Vaf. Conftantius . 

Iu!. Conftantius . 
Conftantius Gallus. 

FI, Conftantius . 
Cornelia Supera . 
Cornelius Cdfus. 
Crifpina , 

Crifpus. 

Cyriades . 


Decentius , 
Dclmatius. 
Defiderius , 
Diadumenianus, 
Diocletianus , 

Didia Clara . 

Didius lulianus. 
Domincia, 

Domitia * 
Domitianus, 
Domitius Oomitianvs 
Domiiilla Mater , 
Domitii la Filia « 
Druillla, 

Druius , 


Elapbalus, 
Euaocia . 
Eudoxia. 
Licin. Eudoxia 
Euphemia . 
Eutropia. 
Eugenius . 


Gratianus . 

Gratianus Tyrannus , 
Glycerius . 

H 

Hadrianus. 
Hannaballianus . 

Helena Conft. Vxor , 
Helena luliani. 
Hcraclius. 

Herennia Etrufcilla . 
Qjderennius Etrufeus. 
Herennianus . 

Herodes, feu Herodianus ♦ 
Hildcricus . 

Honorius , 

Hoftilianus, 


Mamajias Fi]. 

5*7 

Petronius Maximus . 

t4J 

Tetricus Parer. 

Magncntias. 

4S1 

Piauiilla . 

2S7 

Teiricu'? Fil. 

4co 

MasnusMaximus^. 

5U 

Plotina . 

164 

Theodshatus. 

567 

Magnia Vrbica. 

45^ 

Pompeius Magnus. 

I 

Theodcbeitus. 

y'9 

Maiorianus . 

H7 

Poppea . 

97 

Theodora . 

567 

Manlia Scanrilla. 

Philippus Pater. 

34i 

Theodora C onfl, Vxor . 

441 

Marciana . 

Philippus Fil. 

349 

Theodoricus . 

557 

Marcijnus^ 

543 

Poftumus Pater. 

39 1 

Thcodoflus Magnus , 

516 

Marcus . 

5^9 

Poftumus Fil. 

39« 

Theodolius lunior , 

5J-2 

Marius. 

W 

Probus. 

Fl.Theodofius. 

580 

Mirtinianuj* 

457 

Procopius , 

508 

Tiberius . 

6 1 

Mariniana. 

1^9 

Proculus . 

4 iS 

Tiberms Conrtantinus . 

57? 

Marinus . 

35t 

Prifeus Attalus. 

530 

Tiberius DrufiFiL 

76 

Matidia. 

\b6 

Pulcher ia. 

543 

Timolaus, 

3S5 

Maxentius. 

445> 

Pupienus , 

334 

Tuus. 

119 

Maximus. 

350 

Titus Quarcinus. 

Maximinus. 

CL 

Totilas. 

568 

Maximianus Armentarius . 

44 1 

Traianus. 

146 

Maximianus Herc«lcus . 

430 

Quietus . 

389 

Traianus Decius. 

351 

Maximinus Daza . 

445 

Qdnullus, 

404 

Tranquillina, 

343 

Mconius . 

386 

TrebeUianus . 

39* 

MclTalina. 

86 

R 

MomjrllBS Auguilulus • 

554 

V 

Regillianus, 

384 

N 

Rcunulus. 

453 

Valens. 

505 

Val. Valens. 

387 

Nepotianus, 

4S» 

S 

Valentinianus. 

500 

Nero. 

88 

Valentinianus lun. 

5u 

Ntro Cl.Dru/us. 

5i> 

Sabina . 

1S5 

Vaballathus. 

385 

Nero, & Dr ufus CatHires . 

75 

Saionijia. 

380 

Valerianus, 

3*55 

Ncrua . 

141 

Sal. Barbia Orbiana, 

317 

P. Lic. Valerianus . 

38? 

Nigiinianus. 

445 

Saloninuj CAliienus. 

385 

piae. Valenrinianus. 

537 

Numerianus. 

421 

Salon. Valerianus. 

381 

L. Verus . 

^33 

Saturninus. 

390 

Vffpaiianus. 

107 

O 

Sebaflianus. 

531 

Vetranio. 

486 

Seucrina. 

408 

Viiftor. 

5^5 

Ofttuia . 

96 

Seucra . 

505 

Viftoria, 

399 

Odenatus . 

584 

Valerius Seuerus. 

Viftorinus Pater. 

397 

Olybrius. 

550 

Septimius Scucrus, 

266 

Viftorinus Fil. 

i 98 

Otho. 

lez 

Sextus Pompei Magni Fil. 

IO 

Vib. Voluilanus. 

$61 

Otacilia. 

348 

Siluanus . 

493 

Vitellius . 

204 

Sophia . 

572 

VVitiges . 

567 

P 

Statilia MefTalina . 

97 

2 

Paulint . 

331 

T 

pertinax , 

260 

Zeno. 

55J 

Pcrpcjina Lidniinus* 

J57 

Tacitus. 

409 

Zenobia • 

385 

pefeconius Niger . 

Z63 

Teias. 

w 

LMPE. 


,5»-’ ■ 


I 


IMPERATORVM 

ROMANORVM 

NVMISMATA 

A POMPEIO MAGNO AD’HERACLIVM. 


O M P E 1 VS Rom® , Patre Strabone nafeitur , cum iuuenili floreret ijtate , extemplo mores, 
^'verendi, &:rcgij eluxere. AnnoiPtatisxxiii., necdum in Senatum admiflus', Jmp. ap~ 
yy pellatus eti . Cinna etenim a militibus ca?lo , in Picenum te rontulitjtribufque legionibus 
conferiptis , & tribus MadanisDucibus fugatis, L. Sullic fc fe coniunxit ,;a quo Imperatoris 
Nomine falutatus eft . lurequente anno a Sulla primum in Siciliam, adueifus Perpen- 
nam, &Caibonem, mox in Africam , aduerfus Domitium mittitur, profligatis hoftibus, 
&occilis, inter Rc"cs iudicat, tanquam arbiter. Poli: reditum ex Africa d Sulla 

apptjllatus cltjindeProconfulinlberiam aduerfus Sertorium mittitur. Is tribus fulfit Tri¬ 
umphis, Belli Africani contra Hiarbam, Hilpanici conui Sertorium , Pontici contra Mi¬ 
thridatem . Anno aetatis xxiiii. Magm nomen a Sulla adeptus eft , eoque vcl inuito, vel rchitente de-. 
Africa triumphauit, quamuis, nec ConfuI,nec Praetor ,nec Senator eftet per JEtatem. Plutarchus tamen te- 
ftatur eum , per sratem ^ in Senatum legi potuifle , fed honorificentius fibi futurum duxifle , fi primus ex 
Equitibus Romanis triumphalTct . De eo vide plura apud Plutarchum in Pompeio, & Plin, lib. 7. cap^ 26. 

CN. POMPEIVS MAGNVS CN. F. S. N. Primas E^ues Remams de Africa triumphauit ^ 

COSS» M. TiJliof JDftHU Cn, TioUheila . 


CN. MAGN. IMP. Quaduig® Triumphales. 

** ROMA . Caput Romse Galeatum . 

X ROMA. Caput Romx, vtfuperius. 

POMPEIVS MAGNVS PRiEF. CLAS. ET OR^ MARIT. ex S. C. 


A.r.CE7s. 

Ante Chri^ 
{liim So, 


COSS* C, Calpurnius Pifo . A/. Acilius Glabrio . AV C 6S7 

IiifcftantibusPirarisP.R. Prouincias, & Maria, Gabinius Pompeioamicus Auctor fuit S. C., quofub titulo , 

PR^EF. CLASS. ET OR^ MARIT. cum ProConfuIari ImpctiO Bellum Piraticum Pompeio commiflum ^ 
eft, eiufdcm Imperio in P.R.Claflcs, Mada omnia, itemqucIkoraquiHgcntorumftadioiumfpatioprorogato . 

'Aur M. PIVS IMP. ITER. Capiit Pomnei, cum lituo, & fimpulo. 

PRjEF.-CLAS. ET ORiE MARIT. EX S.C. Vir nudas, dextro pcdcroftroNauisiqfidcns, dex¬ 
tera apluftre tenens, vrdnque Anphinomus cum fr:atre"parenccm verumque, ex ^.tna; Incen¬ 
dio ilisfum efferentes. ■ 

pietatis typus e/?, 0" alludit nummus hic ad nomen Magni Pij. Valer. Max. lib, 5. Cap. 4. 

Notiora (unt fratrum paria, Cleobis, & Biton, Amphinomus, 0^ Anapus , illi, quod ad 
facra lunonis peragenda. Matrem vexerunt , hi quod Patrem, & Matrem , humeris per me- '■ 
dios Ignes /i^tna portarunt . 

MAGN. PIVS IMP. ITER. Caput Pompei. 

PR^F. CLAS. ET ORiE MARIT. EX S. C. Cncij, & Sexti Pompeiorum Capita aduerfa cum 
lituo, &f?mpuio. Gorleusf.6^, 

Eituus auguratus proprium (ignum, erat Baculus fine nodo d fummo inflexus, hunc in parte, 
qua robujiior ejl, Augur manutenebat, eoque C&li regiones, deferibebat, defignabatque metas, 
intra quas fe obferuaturnm [igna confiituerat . 

Simpulum, vas paruum , non diffimile Cyatho, quo vinum in facfl&eus libabatur . 

Ay MAGNVS IMP. ITER. CaputNeptuni, cum Tridente. 

PR^F. CLASS. ET ORIE MARIT. EX S.C.Trophsumnauale. 

^ Neptunus Saturni, Opifque filius, cui maritimum cejjit Imperium in diuipone cum loue > ac Plu- 

A tone 


9 


^.KC.699. 

Chrt' 
^HVJ 54. 


2 POiMPEIVSMAGNVS. 

tdtte fratribus fdB A. Tridente profceptrovtitur,vtpoteflAtemqud?n habet tollendi^pUcandi 
feruandique aquor. '.ofiendat - Natal.Com, Mythol.lib.l. * 

MAGNVS PIVS IMP. ITER. Columna cum Neptiino , /imflxo pede uoftrumNauis calcante, infhL> 
quem Triremis, Fufcina, figbum legionarium . * 

PRjTF. CEAS. ET OR^ MARIT\ EX S.C. ScyllxTypus, ambabus manibus Temonem nauis 
elcuantis . Scyllam egregie deferibit Virgilius Ec . 

Candida juccinElamy latrantibus inguina monflris , 

Prima hominis factes , & pulchra pecore f^irgo 
pube tenus y pofrema immani corpore Pifcts 
Delphinum caudas , vtcro commijfa luporum . 

/vl, PIVS IMP. ITER. Caput Pompei cum lituo, A: Empulo. 

PRAEF. CLASS. ET ORAE MARIT. EX S.C, Vir nudus, dextro pede roftmm Nauis calcans 
dextra aplufhretenens, vtrinque Amohinomus, cum fratre, parentes exAerne incendio ill^pC/^c 
efferentes, u «aioxiisfos 

IMP. ITER. CaputNeptunicumTridente. 

IMP. TER. TrophoeumNauale^I/. M , 

* NEPTVNI Caput Pompei M. cum Tridente, & Delphino, 

O NASIDI VS ^ Praetoria . 

•' C Quatuor Triremes, aha; contra alias inuicemdirpoEt®. Vatin,famil. Nafidtn.2, 

IVafidi} huius meminit Cicero Philipp. 7. & Cdfar z. de bello ctuili feribit . L. NaEdius cunxj 
claffe Icxdecim Nauium a Cn. Pompeio, L.Domirio, MafiilienEbufque fubEdio miffus eft. Errore 
librariorum pra nomen NafidkyexQ^in L. mutatumyrefituunt Nummi hiyquibusfub Neptuni 
fpecie , caput Magni Pompii (ignatum erudttifftmis probauit argumentis , llluflrtjjimus elim 
erudiii/Jimufque Petrus SegUj^nus in Epijiolis , vbi nummum hunc explicat , profunda vrfolec 
eruditione. ‘ ^ 

* MAGNVS PIVS IMP. ITER. Caput Neptuni, cum Tridente. 

PR^F. CEAS. E r OKM MARIT. EX S.C. Scylla Typus, vtfuperior M.N, 

MAG. Caput lanilpicatum. 

PIVS IMP, lAora Nauis. 

lantiSy fiue Genius ,fue Rex fuerit y dicitur ferttmy^ /iluefirem Cultum in vrbanunti ciuilemque 
mutajfcy Biceos pingitury quia, Cfr praterita fciuit , futura prauidit* * 

MAGNVS PIVS IMP. Duo capita rpicata,vcllani caput. 

EPPIVS dimidiata Nauis M, N. 

M.Eppius equeRris ordinis homo y vigilabis y & indu(brius d Cicerone vocatur Epift. ad 
u^tticum, Scipionis in j^frica legatum fuijje y Nummus alius offendit. Hic vero ante Pom» 
pei legatum , vel in Nnuali aliqua expeditione Pompetanarum partium Ducem nos docet 
MAGNVS IMP. ITER. Caput Pompei fpicatum , cum Gutto, &ACTotirio. 

PR^F. CEAS. ET ORA: MARII. EX S.C. VidoriainfiftcnsNaui cum monftro illo, quale ia 

argenteis . 

CuttHS idem , ac fimpulum y AcrotirUy /7ue Platei nauales ad ornatum prerdypuppifque tromi» 
nentia. Ex Rofsnolib, 10. amiq. Rom. 

POMPEIVS M. PROCOS. Hifpaniam obtinet, 

COSS. Pompeius Mag. //. M. Licinius Craffus • 

diUtt MAGN. procos, Prnra M^ntc , 

CN. PISO PROQ^ Caput Numx Vittatum, &: in Vitta. NVMa. 

^ CN. MAGNVS IMP. Figura infiftcns, dextro aure prors nauis, cui Eiirpaniaftolata,d(»tra palmam 

porrigit, finiftra duo fpicula tenet, ad pedes duo Icuta . 

M. POBEICI PROPR. Palladis Imago . Gorleusfol. 65. 

M. Poblicius leg. ProPratore in Hifpania fub Pompeio fuit , de hoc feribit Florus lib. 3.y& 
yippianUs in Mithridaticis , vbi Plocius , errore librariorum feribituty non Poblicius . Circa 
vero Flori, & Appiani T extus erudit tjfmey vtfemper Fuluius Tr/inus in notis ad hunc dena^ 
rium familia poblitU , 

MAGN. PROCOS. Prora Nauis . 

CN. PISO PROQ. Caput Nums Vittatum, &invipta NVMA* 

MAGN. PROCOS. Delphin, haftapufa, Aquila. 

VARRO PROQ_Iou{s terminalis caput , aut Herms effigies . 

M. T erentius Pompei in Hifpania iegatusy cladibus eiufdem prsfuit naualiab eo Coronto 

donatus. Plinius lib. y.cap.^o. & Ub. i6.cap.q. 

Herma autem effigies , in altera eius nummi parte , obfcurum eff y quo pertineat y ni/i forte adAf. 
Varronis imaginem,quA vniviuentiyin Bibliotheca Pellionis pofita fuit iTeJfe Plinioy virorum 
enim illuflrium imagines Herma figura , infcriptsone adieSia folebant indicari . 

yid Pompei porro Imperium in Hifpania indicandum , fceptrum , & Aquila imprejfa tf/? , 
Delphin ad maris Imperiumy ex S.C, Bello Piratico eidem conceffum , 

CN. MAGNVS IMP. Caput Pompei . 

M. MINAT. SABIN. PROQ. Pompeius iungens dextram cum muliebri figura , ad cuius pedeS 
fcutum, inter Pompeium, & figuram pjura fcuta, il tergo Pompei dimidiata Nauis. 

Minatium hunc Pompei in Hyf pania ProQuefforemy nummus hic folus indicatyplemibus vbique 
hiporiets, namy & ProQ^ inferibitur , & Hifpania Typus in nummo confpicitur > cumque iaeof 
cum eruditiffimo Vrfno Pompeij in pania ProQueR. iudico * 

^ CN, M. IMP. Caput Pompeij . 

M. MINAT. SABIN. PROQ^ Figura laureata militari habitu iungit dextras cum alia figura.*., 
non laureata, primam figuram victoria dextra coronat., Eniftra Trophsum armorum ferens. 
Patin. Fam. Minat, n. i. 
jp CN, M. EMP. Caput Pompei. 

^ M. MINAT^ SABIN. PROQ^Fisuragenuflexa globum offert aliae figur®, Imperatorio habitu* 


POMPEIVS MAGNVS. 3 

qu* globum monfeat figur* radiatae, & muliebri habitu dextram ori admoueuti . Pati», ihid. ».3. 

CN. MAGNVS. IMP. Figura iniiftens prorae Nauis, cui alia palmam porrieit.vt in aureo. 

M. POBLI. LEG. PROPR. CaputGaleatum, vel Palladis, velRomi. 

BeUum Cittik cum Ctcfare . 

A.V.Cyof.IufcqumteexA. D. 15. Kal. Sextilis Pompeius h Csfare ad Pharfalum viiSus adPtoIemsum 

gppti Regem profugiens , eius dolo , haud ita multo poli: , nimirum pridie Kal. Oftobris , in confpedu vxoris 
Cornelia, adMontem Cafllum interfeiaus , & exigute telluris inops tumulatus , ea ipfadie, qua quondam de 
Mithridate , & Piratis triumphum duxerat, die natalis fui, in cuius triumphi pompa tranllata fuit ipfius Pompei 
Lnago, e margaritis , non tam luxuria argumento , quam non obituro omine, iam caput illud Orientis opi¬ 
bus, line rehquo corpore ollcntaturum ; Plrn, lib, 37. f,sp. 2. , cuius res geflie, atque virtutes, ijfdem, quibus Solis 
curfus, regionibus, ac terminis continentur ; Cic. inCatil.comur, inueBiuai^. circa fiaem. 

Res a Pompeie gejle , Plin. Lib. 7, fic dejeribuntur . 

CN. Pompeius Magnus Imp.hello XXX. annorum confecto , fufis, fugatis, occilis, in deditionem acceptis , 
hominum vicies femel centenis LXXXIII.M. depreffis , aut captis nauibus DCCCLXVI. oppidis, callcllis, 
MDXXXVIII. in fidem receptis terris a Mcoti iacu , ad rubrum mare fubadtis , votum merito Mincru® . 

Cum oram maritimam a praedonibus libernffet , At Imperium maris populo Romano rellituiffet , ex Alia, Ponto, 
Armenia, Paphlagonia , Cappadociq, Cilicia, Syria, Scythia , ludteis , Albanis, Iberis, Infula Creta, Ballar- 
nis, &fupcrhsc de Regibus Mithridate, & Tigrane triumphauit. Tandem interfedius C. Iulio Cif, ii. & P. 
Seru. Vacia Ifautico ColT. V. C. 701;. 

Pompeios luuenes ud/ia, atque Europa, fed ip[um 
T erra tenet Libyes , fi tamen vUa tenet . 

POMPEI VXORES. 

I V L I A. 

Triennio pod: Triumphum fuum, , nimirum V.C. 655. Pompeius luliam Csfaris filiam vxorem ducit, hanc 
ex fola Cornelia filiam lulius fuftulerat , quam Seruilio Cspioni defponfam, Cn. Pomp. Magno collocauit : erat, 
& forma, & callitate procellens, lingulari erga maritum amore flagrans , quamobrem J Pompeio vicifllmim- 
penfius colebatur ; accidit autem, vt Pompeius, comitalibus ludis fauciorum languine rclperfus , vellem do¬ 
mum mutandam mitteret ; qua conlpeCta , adeo conftemata ell luHa , tiim temporis vtcrum ferens, vt abortum 
fecerit: interieito tempore , cum iterum grauida foret , in puerperio decefllt. Pompeio, coniu”! tumulum in 
Albano dcllinante , Populus in campum Martium funus e,xtulit, nec mu Ito poft filiola, quam enixa erat matis 
fatum fecutacft. Ita gemmo communis concordi* vinculo fublato, diflenlio primum, deinde ciuile bellunL 
inter deftinatos difaiminis duces exortum elt . 

CORNELIA. 

Altera Pompei Vxor, qus maritum, cum Sexto F. adPharfalum lecuta, cum eo Aegyptum adnaui<»auit , 
vbi vero eum iiifidiis petitum, & occifum vidilTct, fuga fsfe arripuit, & poftskempotis Romam, pfopofitaj 
impunitate, incolumis redijt. Dio.. ‘ 


C. ivLivs c. i. e. N. caesar; 

Nafeitur Roms C.Mario VI & C. Valerio Flacco Coff. Patre C. Csfare, Matre Aurelia, anno orbis ?8di5 V C ' 
«5q.anteChriftumnanjmSP. eius integram Hilloriam vide apud Suetonium, & Hub. Golzium in lulio 'st 
Dionem, qui 1. rpe. Inter csteros honores ei decretos, & hunc fuilie ait, pecunia eius imagine, vt li“narctur ’ 


C. IVL. C. F. C. N. CfiSAR PONTIFEX MAXIM VS . 


tdOSS. /H.TulUusCieero, C.uinmius Hybrida, 

Jtr, eSSAR Elephas cum Dracone. 

Capeduncula, Alpergillum, Securis, Albogalerus, ligna Pontifids Maximi, & Dialis Flaminis.' 
Capeduncula vas erat an fatum , vt prthendi pofiet , idefb capi , quo in facrificits antiqui vteban- 

tur tborum figuras ligneas yC^fiBiles antiquas etiam nunc videmus . jdfpergillum , quod 

afperf orium, & lubrica, inflrumentum quo aquam lujlralem af pergebant . 

Securis, qua, CP Dolabra, infirumentum, quo in dolandovtebantur , udlbogalerus ,qui dP uipex 
proprius Flaminis Dialis pileus , qui ex hoftia alba , Joui immolata fiebat, eiufdemque E Ig- 
mtmsmfignefpeciale, 

11 T. Caput Veneris. 

Alneas geftans Anchilem, & Palladium . 

Nutamus hic, cum alijs , in quibus (' tnui confpititur , ad originem gemis Mia indicandam cafnt 
eJI i a Iulo emm t/£nea filio lulium genus, lulufque Fenerii per teneam Patrem Nepos . 

^fCAE- 


u4r.C.6gt. 
yinte Chri- 
fium 6z. 


CiESAR IMP, CitS. TRAIAN. AVG. GER, DAC. P.P. REST. Elephas cuin Dracone ? 
Capeduncula, ATpergillum, hecelpita, Albo^alcrus . Patifj.Su«ion.f.6i. 

Nummus hic docet nos CAfaresM^os , ah EUfhame cafo, »om't putant d ventre matris 
CAfoy aut ab oculis Elephas emm Peeaorum lingua Ci’rar dicitur, eum^ue occidit C 
huius P. Ai /iuus . •> * 

* C£SAR IMP. CES. TRAIAN. AVG. GER. DAC RP. REST. Aeneas Aachirem,& Palladium fetem 

Caput Veneris. Patin. ibidem . 

L. BVCA Caput Veneris . 

Anchirem circa Idce montem, Venus congrcfllira accedit . 

Caput Veneris, cum Globo, aErqueinfcripiione. 

Anchircm,cuTaIdam Vcnuscongccvlitur. 7'r;i?4«. T". I. 


C. N. 


C, IVLIVS C. F. C, N. CjESAR P.M. COS. Hcluetios^ j^riouifltimiGernianofqae vincit , 
COSS» L.CalpurniusPifo. j4, Gabinius , 


IIT. Caput V^eneris. 

C.ESAR Troph^um, hinc Parma, illinc Lituus militatis, ad latus Secelpita Ai,N. 

Secefpitam ( inquit feftus ) ai^ fecurim , ali^ Dolabram %/£neam , ali^ cultellum putant hic 
(ecuris ejl . * 

IIT. Caput Veneris. 

Barbarus hirto capillitio fedens ad Trophajum . 

Caput Veneris . * • 

CiESAR Trophium cum duobus captiuis . 

In hoc TrophAo, qua (ub [cutis funt inflrumenta, funt lituimilltares . 

Caput Veneris cum lituo, &rceptro . ' 

CAESAR Trophxum, vt Tuperius . v 

IIT. Capat Veneris, cumSimpulo. 

CAESAR Trophacum, cumCoronaCiuica,& Parma. 

C. CAESAR Caput lulij. 

A.D.M. N. Aquila vn^uibus fulmen premens, 

CAESAR Caput Veneris. 

CAESAR IMP. Trophceumarmorumjcumfcutisj&limismilitatibus. Tatin» Fam. lul.n.ZA' 

IMPER.Guttus.& Limus in Laui-ca. ' 

Caput Veneris cum Ciconia, feii Ibide . 

* CAESAR IMP. Caput lul. Ca^f. 

L, AEMILIVS BVCA. Dextrs iun<Sa? . Aitifai AiagniVenet. 

Caput Veneris. 

GERMAN. INDVTI IIII. rnuuius3iil’roramNauis,propemontes . 

L. 1 auf us . 


^.F.C.705. 

j^nte Chrt~ 

fium^5' 


C. IVLIVS CAESAR. P.M. COS. Diaator Comit, hab.caufal 
COSS. c. Claudius Marcellus . L. Cornei. Lentulus Crus . 


jSffY, C. CAESAR DICTATOR Caput lul. Cxf. cum lituo . 

L. LIVINEIVS REGVLVS. BosCornupeta. 
jy CAESAR DICTATOR. Caput lul. cum laurea. 

M. ANT. IMP. R.P.C. Caput M. Antonii cum lituo. 

C. CAESAR DICTATOR Caput lul. cum lituo. 

L. LIVINEIVS REGVLVS Bos Cornupeta. 

^ CAESAR DIC. Caput. Iuleum Vrceolo . 

M. ANT. IMP. CaputM. Antonii cum lituo. Corleusf.tto, 

CAESAR DIC. Caputlul laureatum. 

M. ANT. IMP. R. P.C. Caput M. Antonii cum lituo , Patin. fam. Ant. n. jj. 
CAESAR. Caput laur. r ; j di 

M. ANTON. iMP.CapuiM.Aniunijjcmuiitur». Num. Ar[cot.Tab,%.ni-x. & a. 
Caput lul. C:eE 


ANT. IMP. Caput M.Antonij. T.Aiinij. 

CAESAR DICT. Caput lul. Laur. pone quod vas . 

df M. ANTON. IMP. R.P.C. Caput M.Antonij pone quod limus. A^ufai Magn 


C. IVLIVS CAES. P.M. COS. II. IMP. Pacem cum Posnpeio facit ^ 
mox illum in campis Pharf alicis vincit» 


A.KC.jcS. 
Ante Chri~ 
fium 47, 


COSS. C, lulius Caf. II. Ser. Vatia Ifauricus . 


Ar- 


C. CAESAR IMP. COS. ITER. 

A.ALLIENVS PROCOS. Figura nuda,dcxtratcnensTiinacriaf,feuSicili*T7pum, tria aui‘a^ 
dextro crure infiftcns Prorse Nauis. 

Allienut Precof. Sicilia erat, cum Cafar iterum in Africam traieeit . Cafar. lib.z.Selli Ciuilis. 


A.V.C.*707> 
y^me Chrt’ 
flur» 46. 


C. IVL. CAESAR P. M. COS. II- DIC. II. ^gyptum esspit, & Imp, II. di^us . 
COSS, d- Fuffus Calenus , P, Vatinius . 


Aur, lul- lituo Une inferiptione . 

AEGYPTO CAPTA Crocoiiilus. 


Ca- 


5 


C, I V L I V S C. F. G. N. 


Caput Iu), cum lituo ad Ccruicem, abfque Infa-iptionc , 

~ * AEGYPTO CAPTA Crocodilus.6or/«»ffo/.4l. 

A Caput Veneris, cum Cupidinis alato capite. 

CAESAR DIC. ITER . Trophsum armotum,adcuiuspedescaptiaus, & vifloria Trophajo lau¬ 
ream imponens . Oi fel. toh. 95. k. 7. 

Vharnace Bofpheri Rege, ad Zelam viSe C. M. Cef. Bellum Zfrkum fufcipit . 

5f IMP. ITER Caput Veneris . 

C. CAESAR C.F. Trophaum, hinc aratrum, illinc figura captiua. ColuuetabA.n.T. 10. 
fjK, C. CAESAR C.F. Caput Veneris cum Globo, 

IMP. ITER Caput Veneris . 

dt CAESAR Caput lal. Caef. 

. Dimidiata Nauis cum fceptro/^.iV. 

9f Caput Venens . 

IMP, CAESAR. Colonus agens Boues, Vlumheusmeus,, 

C.IVLIVS CAES. P.M. COS, UI, DIC. III. IMP. III. IV. 

COSSa Caltilius Caf.llL Mat/£miL Lt fidus m 

H^cannoCdfarpVi^isin AfrisaScifione ^Catone luhat RomAtn reuerfus per tridmmde 
Gallis,(iy£gypto PharfjAee>& IhiaRegihus triurttphat * ^ ^ 

Ferumy & T emptum Feneris Genitricis dicat . 

^ Annum ordinaty iuUanumque appellat» & Pompeium lun. ad Mundam vincit • 

htuPt c. CAESAR COS. TERT. Caput. lul. velatum, & laureatum. 

A. HIRTIVS PR. Lituus, Vrceolus, Securis . 

# C, CAESAR COS. TERT. Caput muliebre velatum, 

A. HiRTiVS PR. Lituus, Vrceolus, 6iSccuJ‘is. N. Ar[c9tan.T“ab, ^.n. i. 2. 

Sacri^cames omnibus DtjS , foUti erant olim caput velare , ne inter Religionem aliquid eorun’- 
demfe offerret obuttibut , quo impedirentur hoc agere , quod agebant . 

Ex hoc nummo A, Mirtij Praturam cogrtufyimus » quam hoc anno geffiffe probabile e(l , inqud 
Cafaris honorem »nummum cuffijfe. Hirtius hic A. F.C.yil, Cof. fuit , cum C.Vib» Panfa, 
in Pr&lto contra M. Antonium ad Mutinam occifus , corpus eius Romam perlatum, publica 
fepuliura in campo Martio conditum fuit . 

^ C.CALSAR DIC. TERT. Caput Vidori^. 

L. PLANC. PRAEF. VRB. Vafculum oblongum, & exile . 

L. Munatius Plancus, hic vnus fuit ex oSio Pr&fe^is vrbis y dC* lui. Caf. Lepido Collega reli^ 

Siis y cumadBellumHifpanienfe hoc anno profebius eft , vt ex Dione, & Nummo diximus' 
fuitis poflea Cof Def. Ay.C. Cof. anno fequentiyCum M.z^milio Lepido II. & Imp\ 

diSlus, Hunc Plancumfuijfe VLvirum Epulonem ex vafi in altera nummi parte jignatoyarguie 
truditijfimus Frfinus , in Notis ad hunc denarium in gente Munatia, ad quem eruditum leUo^ 
rem remitto , 

C. IVLIVS CAES. IMP. COS. III. Caput C^faris . 

IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER, DAC. P.P. REST. MuHer femiiiuda haftataftans cum.* 

Galea, &CIypeo. 

DIC. ITER . COS. III. Caput Veneris. 

AVGVR PONT. MAX. Capeduncula, Arpergillum, Guttus, Litaus. 

C. CAESAR DIC. TERT. 

L, REGVLVS PRA£F. VRB. ExTorrentioinSuetonium, Occo, 

L. Liuineium Regulum fuijfe ex oElo PrafeSiis , cum Lepido Confule in Frbereliliis a luU 
Cas.ad Bellum Hifpanienfe proHcifttnee , ex hoc Nummo arguere licet , 

CAESAR P. M. DICT, TER, Caput lulij velatum cum lituo. 

M. LEPIDVS IMP. Caput Lepidi barbatum. 

^ CAESAR DIC. TERT. PONT. MAX. Caput lul. laur. cum lituo. 

L. MVSSIDVIS LONGVS. Cornucopi3e,Globus,Tcmo,Alboga!erus,Caduceum;iV««;..^^ry^ 

C9t.tab,'^.n.%^, 

Cum Hercules cum Acheloo { qui T* auri formam fumpferat) in Calydone colluPlans eidem cornte 
fregifset yis pro eodem redimendo, Amalthea, Harmodij fiUeteornu, Herculi largitus ejiy 
quod tlle omnibus fr ullibus rejertum louiconfecrauit .Cornu hoc Taurinum erat , ea. pr adi¬ 
tum virtute y vt quidquid ab eo optaret illtus Dominus, fiue potus, fiue cibus continuo na- 
[ceretur, vnde poped ad indicandam rerum omnium vbertatem, & abundantiam, cornu hoCy 
‘ cornucopia appellatione , vt hoc in Nummo fculptnm fuit . 

Globus adOrbis Imperium C&fari defignandum , m nummo fignattis , 

Temo ad maritimum Imperium [pellat. 

Alffogalerus ad P. M. indicandum , (eu ad Flaminis Dialis dignitatem , 

C aduceum peculiare Mercurij Sceptrum, cum Anguibus geminis , mare, jotmina feilicet» 

mutuo connexu, circumuolutis , & concordibus , quorum Cauda demittebantur ad capu¬ 
lum Caducei . Cum Mercurius aliquando , per Arcadiam iret , duos reperit ferpentes 
tnterfe pugnantes , quos , vt diuideret , baculum quem gelabar , inter vtrumquepofuit , ita 
concordes illos reddidit , in cuius rei memoriam baculum eundem (erpentibus adornatur)* 

(qui pofied Caduceum dilius e(i ,0" deinceps in pacis, & concordia fymbolum affumptus) 
fibi peculiaris fceptri loco fumpfit. 

C. CAES. DIC. TER. Imago Victorias. 

L. PLANC, PRAEF. VR.B. Vafculum oblongum, & exile. Gorleus /. 39. 

^ C, CAESAR COS. TER. Caput Cxf. velatum . 

A. HIRTIVS PR, Signa Pontificalia. Gorleus f. 39. 

Ex Nummo hoc , & aureo fuprd def criptoconijcere licet A. Hirtium fuiffe^.X ctliVrbisPrA- 
feliisdlul. Cas. hoc anno adiutoribus Lepidi reliliis de quibus fuprd» 

B CAE. 


C. I V L I V S C. E C. N. 


A.V-Cn^9- 
j9nte Chn- 
(tum 44. 


CAESAR IMP. IIII. 

DIC. III. L. AEMILIVS BVCA Figuia mil. ftans , ante (isiium militare , Stfccuiim. 

VENERI VICTRICI VOTA. Templum fex Coluir,narum> incuiusmcdio Venus.daxtcravi- 
dloriolam . 

CAESAR IMP. Oy.ART. Cipui Tui. laur. cum lituo . 

L. PLANCVS PRAEF. VRB. Guttus. 

Caput Veneris, cum Cupidinis alati cfli^ic, 

CAESAR DIC. TERT. Trophium armorum, ad cuius pedes fcdctcaptiuus,&:ViiSoriaTroph,vo 

lauream imponit . Num. jirlcot. tab. 4, n. 5. 6. 

CAESAR DICT. TERT. ViSoris: caput alatum. 

C. CEOVI PRAEF. Figura galeata gradiens, dextra fpolia.CnillraClypeura cum ferpente ad pedes. 

Nummus hic ud Afncunai» t^itlsrsAm [fethtt , cum ineo [ tolU Africntsa rcierUmur, (j" cx ea 
C.Clostium cx otio Frafeblis f'rbis Juprd deferiptis fuij[e arguere licee . 

C. IVLIVS CAESAR P. M. COS. Illi. DIC.nil. IMP. V.VI. PATER PATRIA:, 

COSS . CJulms Caf.IUh fm Collega. 

Trimus annus luliant correBionis , quoCaf. ex Hif oania triumphauit , 
atty CAESAR IMP,.QyART. Caput Iui. laur. cum lituo . 

• AVGVR. POiNT. MAX. COS. QVART. DICT, QVART. In medio nummo . 

CAESAR AVGVR. I.MP. QVIN. COS. QVART. Caput lui. velatum, & laureatum cum lituo, 

DIC. QVART. PARENS PATRIAE, fripus capitibus Arietinis, in cuius fummitate laurea cum 
duobus lauri Ramis, hinc Secefpita, & Capeduncula, illmc Prsfericulum, fub Tripode duo Corui , 
Stradaf I. 

C. CAESAR PARENS PATRIAE EX S.C. Templum, 

L, BVCA CLEMENTIA Caput Deae Clementis. 

CAESAR AVGVR. IMP. QVINT. COS. QVART. Caput lul. velatum cum lituo. 

DIC. QVART. PARENS PATRI.AE. Tripus, cum corolla, capeduncula, fccuti, & lituo. 
CAESAR DIC. QVART. Caput lul. laur. 

lOVI OPT. M.AX. SACR. Taurus lians coram ara accenla cum Sccelpica . 

■V- M. METTI VS Bigre, in quibus figura dextra hallam vibrans, dniflra fcutum. Jld. N. 
CAESAR PARENS PATRIAE Caput lulij velatum, cum Lituo, & Albogalcro. 
ic. COSSVTIVS MARIDIANVS A. A. A. F. F. In area Nummi . ^ 

Cof satius hic Aiaridianus ex /F'. viris Auro. Argento .v^re (lando feriando dC. lul.Cas. Tra- 
feBis vnus fuit hbc anno, vt ex jnferiptione difeimus. CAterum moneta fignanda Trouinciat 
ante lulium Cas. lll. viris monetalibus commijfa erat. C. autem Jui.Cas., ve &eAteroSp 
JWagiflratus . fic & hunc auxit. & ex 111, ad ly. viros hanc moneta cudenda traduxit c 
Augujius verb ad antiquam T riumuirorum numerum reduxit . 

CAESAR IMP. SEX. UigE aurigante '/icloria . 

DIC. QVART. Caput Veneris, in alio ex S. C. 

Caput lul. laure.itum cum lituo . 

* DIC. QVART. PARENS PATRIAE. . Tripus, in quo laurea, Sc hinx Palma:, hinc Securis 
inde Vrceolus . Palm. Siieton. f. 59. 

4P C. C,AES.AR P.ARENS PATRIAE EX S. C. Templum rotundum fex columnarum, cunu« 
Idolo medio . Ibidem . 

C. IVEIVS CAESAR P. M. COS. V. DICT. PERPETVO IMP. VI. P. P. 

COSS. c. lulius Cafar y. M. Anten. M. t. M. N. 

Hoc anno Kal. Marti] in Senatu a Coniuratts occiditur C. lulius Cefar^ 

Juy •)! CAESAR DIC. QVART. Caput Clementia;. 

' COS. QVINT. In laurea. Patin.fam. lul. n. 35. 

CAE.SAR DICT. PERPETVO. Caput Css. 

EX S. C. Imp. fedens, cui Visoria fertum imponit, dextra ramum lauri, 

CAESAR COS. QVINT. DICT. PERPETVO. Caput lul. laur. cum lituo. 

A. M. METllVS. Venus nuda, dexffa Vidloriolam, finillra haitam. 

Caput laureatum lul, . „ „ , 

CAES. AVG. PONT. MAX. COS. V. DICT. PERP. Lituus , Patella , Capeduncula. _ 
Patella diminutiuum Patena , vafa picataparua facrifcqs faciendis apta . fic diBa . eo quod 
pateant , 

C. Caput lul. laur. 

Q, SEMPRONIVS GRACCVS Q^DES. Alius addidit S, C. 

CAES^ AVGVR. IMP. SEXTVM COS. QVINT. Caput lulij . 

PONT. MAX. DICT. PERPETVO Du® Scllx Cuiules, cum duobus falcibus, « fccuribus, 
C.ttSAR DICT.d3-atl31AO- Saput luEj. „ c • 

L. BVCA DuiE Dexa^ iunfts, Glohus, Caduceus, & Secutis, 

Nexus manuum , amicitia, fotderif que fgnum , 

CAESAR DICT, PERPETVO Caput C®s. in alijs velatum, m alijs laureatum. 

P. SEPVLIVS MACER. Figuraftolatallans,finillrahaftile,&fcutumtcnens,dcxtraViaorioIam, 
f Caduceum, fecuris, fafccs, nexus manuum, globus. 

I nvra 1 Figura ftans, dextra vifloriolam , finillra haHam puram, 
i.. Iivc,.n j fedens, dextra viftoriolam, finillta hallam puram per tranfuerfum. 

L Venus cum Cupidine, & lituo. ^ 

C, MARIDIANVS. Venus nuda, dextra vidloriolam, finillra clypsum globo innixum, bor- 
ieus /. a. 


7 


C. I V L I V S C. F. c. N. 

CAES AVG PONT MAX. COS. V. DIC. PERP. Lituus,PateM,&Capedimculjinc6t0iiaoIcasina. 
Q. VOCONIVS VITVLVS 'q^DESIG. EX S. C. Vitulus. 

•Ji CAESAR DIC. PERP ET VO. Caput C^f. laut. -r „ at 

* L MVSSIDIVS LONGVS, Goinucopte, Globus, Caduceum, Albogakrus, Icmo, M. N. 
CAESAR DICT PERPETVO. Caput C^f. velatum, hir.c lituus, illiiic Albogalerus . 

‘ * L. MVSSIDIVS LONGVS. Temo, Globus , Cornucopia: , Caduceum, Ltiiin. Huljius . 

CaDUt cum Capeduncula ,& Lituo , ^ ^ , 

^ c. CAESAR COS. QVINT. IMP. SEX. DIC. PERP. Duae Selte curules coronata:. 

Caput Iui. laur. in aliquibus cum S. C. n. 

L FLAMINIVS IIII. VIR Fi?ura mul. dextra Caduceum finillra Haltamp uram. 

TI. SEMPRONI VS GRACCVS Q^DESIG. S.C. Signum cohortis. Aquila legionaria, Aratrum, 

TI^S^E^rGRAC. Q. DES. EX S. C. C. CAESAR IMP. Colonus agens boues. 

Tl’. SE.MP. GRAC. Q. DESIG. Colonus agens boues. , 

L. MVSSIDIVS LONGVS. Temo, Globus, Cornucopix , C aduceum , Albogaleius. 

. 411 L BVCA Nexus manuum , Securis, Caduceum , Globus , Jitwis . N:im, Arjcat. lah. j.n’ !• 

* CAESAR DICT. PERPETVO Venus nuda Itans, dextra galeam, finillra velum leuans, hinc a dex¬ 
tris columna, fupra quam Aquila, a finiflris vero Aquila legionaria humi . ,dcm J.n. lot 
P CLODIVS M, F. Figura mil. dextra haftam, finillra Scipionem, feu Caduccu.m . 
CLEMENTI.® C®SARIS. Templum. _ ^ ^ 

P.SEPVLIVS MACER. Duo equi decurrentes , cum fefforeJ tergo palmam gerente. 

V C®SAR DICT. PERP. Caputiul. laur. cum lituo. r r -a .■ r.,», lu! 

* L. BVCA. Figura fedens,dextia Victoriolam, flnifca haflam per tranfuerfum . P.tiin.Fam. ln . 

* CfilSAR AVGVR. IMP. SEX. COS. QVINT. Caput Iui. laur. cum lituo. _ 

* PONT. MAX. DIC. PERP. Tabernaculum Prxtorium, in quo hinc halta, Ulme taices, cum 

fccuribus . Nnm. ^Yjcot.tal}*z,n. il.li. 

* 'c DICT^PHUL l’. MVSSIDIVS T. F. LONGVS. Septa Comitii,in quibus dua 

figura togata , fortes ex vrnis deducentes . Idem 4. h. 9- d' r°. 

C C®SAR. Caput faemineum, cum modio. . _ . „ , , 

IMP. C®SAR. In Petillilio Arcus, fupri quem quatuor equi. Vann.lam. lid.n.n. 

^ C®SAR Caput lul. laur. cum lituo . , , . . , ta 

^ TI. SEMPRONIVS GRACCVS Q^DES. Signum militare. Aquila legionaria, Arattum,DecciB. 

peda. Ahtw. Wr/ciw. tafi. j. ». 5. 6. . c j . 

*. IMP CAESAR. Caputlullaureatum, hinclituus, mdefimpulum,i«aAriidus. 

■*‘L. AEMILIVS ^F. BVCA IIII. VlR. A. A. A. F. F. in medio Nummi per tranfuerfunv. . 

M. 'i^Tt1vS^. lugura dans , iuxta pedes globum habens, finillto cubitu nixa clypeo, dextra Victo¬ 
riolam , finitlra haflam . 

L. LIVINEIVS REGVLVS III. VIR. A. A. A. F. F. . , „ , . 

P SEPVLIVS MACER. Figura ftolata dans , dextra Victoriolam, finiltra h.utam._ M.N. 

i L. MVSSIDIVS LONGVS CLO ACIN . Cancelli comiuati , in quibus aua figura . fortes ex 
vrnis educentes. I./. 3. 

•» IMP CAESAR. Caput Caf. cum capeduncula, & lituo. 

* L AEMILIVS BVCA III. VIR . Nexus manuum . Pattfi.Fam. lul. n.ii. 

P. CLODIVS M. F. Figura mil. dextrahaftam , finidra Scipionem militarem , 

IMPER. CAESAR. Caputiul.cumcapeduncula, Utuoque,^i»<ii«)JOidu^ 

P. SEPVLIVS MACER. Figura dolata dans , dextra viaotiolam, finidra hadam , tn aly; puram , 
in 4/«; militarem . /. -a • 

p CLODIVS M. F. Figura mil. dextra hadam, finidra fcuticam. 

CAESAR IMP. P. M. Caput Cafi laur. Inalijs cum Capeduncula, j»n/qsciim Luna Falcata. 

L. AEMILIVS BVCA Venus nuda, dextra Vifitoriolam, finidra hadam. 

T r Venus infidens prorae. , , n. , 

L. BVCA ‘ ^ viaoriolam, finidra hadam . Num. Jrlcit. t. 2. rt, 15. 16 

CAESAR AVGVRrPONT. MAX. Caput lul. laur. cum Albogalero. 

P. CLODIVS M. F. P. R. Capedo , Securis, Guttus, Lituus, Patera. # 

Caput lul. cum caduceo , & ramo olea: . 

L. LIVINEIVS REGVLVS. Taurus. 

C. CAESAR DICT. PERPETVO. Caput Csf. r ay r 

* L. BVCA . Caduceum, Fafccs, Secutis, nexus manuum, Clobus . Ex Miifio llUtnri§imt Ctjvis 

LeoMpardi Patrici) .^uxumieups ■ . , . - r a. .1 . /s. 

Numi[raata cufa pojt mortem C. lul. Cafarts r pue Caj. a^psthtojes. 

DIWS IVLIVS. CaputIul.laur.«/(( cum Comete . 

L. MVNATIVS PLANCVS PRAEF. VRB. 

Cometes, quem Cifari ium immortahtatemadepte 
facrum dixit Plebs Romana : ex quo Cafar Otiauianus confirmatus Statuam Patris 

artam , cum fieliafuprdCaputinTemploVmtrispofutt. ^ finlftra /--irtiirenm 

* IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. Viflona dans , Cnidta caduceum 

tenens, ad cuius pedes ferpens .. _ 

Venus femimida , finidqo cubitu columnae mxa , dextta Caleam,UiU- 
dra hadam ad pedes fcutum. Patin. Suet- !■ 

DIVI IVLI alii DIVO IVLIO. , , „ r n 

L. MVSSIDIVS L. F. LONGVS III. VIR. A. A. A. F. F. F. 

”>» DIVVS IVLIVS Caput lul. laur., aliud cum Comete . 

L. MVNATIVS PLANCVS PRAEF. VRB. 

S. P. Q^R, Elephas. 


Fir- 


I V L I V S C. F. C. N. 


Fmi »d ludos, quos poB deuiBum Africum , produBis Elephantibus Ctiur exhibuit fpeBut 
htc Nummus, cr eorum memona , pofi tcctfum Cafarem, Diuutrsque faBum hie repetita . 
btelJa crinita . Gorleus j, 41. ‘ 

* DIVI FILIVS. Caput Aug. Nunt. Fefchiartus. 

^ CAESAR AVGVSTVS, Caput Auguftus. OorUusf. 40. 

yl, liant, t. s. /. 2. 

CAESAR DIC. PERP, Curulis Iclla ornata. 

CAESAR III. VIR, R. P. C. Caput Augufti. G oriens f. 40. 

DIVI IVLI alij DIVO IVLIO. Caput lul. laur. alii cum lituo. 

L. MVSSIDIVS T. F. LONGVS III, VIR. A A A F P 
Q^VOCONIVS VITVLVS. Bos coinupcta. 
f Quadriga: Elephantorum . 

L. E. S. C. \ Quadrigis E lephantorumlmp.conrecrandorurn Imagines cei es 3 in forum ad Piram 

'r\7\rr\ /-J' > Fide Heredian. in Scuero . 

JJiVU IVUO. Caput lul. laureatum cum Comete . 

* P. LENTVLVS -MARCELLIN. .^D. CVR. Templum, in quo figura lul. CaF. flans fupra aram 

^mpli Fornice fidus, ex Num, Arfcvt, t/tl. 2. n, 23. ^ 

C^SAR DIVI F, PAT. PA. Caput Aug. Gorleus f. 41. 

P. SEPVLIVS MACER ^ dextra Victoriolam, finiftra haftam, cum fcuto 

nruoc Txrr ,.rr T^TtxT r, ’ Ecdciis , dcxtra comucopi® , finiftra viftoriolam . 

DIVOS IVLIVS DIVI F. Capita IuL CsCA: Aug. aducrfa. 

M AGRIPPA L. F. COS. DESIG. In medio Nummo. 

Caput lul. laur. abfque inferiptione. 

t^„„Q:_^’OCONIVS VITVLVS Q. DESIGN. EX S. C. Bos cornupeta. 

DIVI IVLI alij DIVO IVLIO. Caput lul, laur. cum lituo, 

L. E. Quadrigje Elephantorum. 

DIVVS IVLIVS. Caput lulij. 

DIVI F. Caput Aug. 

^ C^SAR DIVI F. Caput Aug. M, N. 

■if S C i" QH?driga elephantorum, in qua figura finiftra palmam tenens. Anzellnn f.j m a 
DIVOS cornucopia, ad talos Auis . 

CAi,SAR DIVI F. Caput Aug. Amrellox f. 24. ». 3, 

# DIVO IVLIO. Caput laur. cum Stella. 

Mars nudus Ars inftans, dextra Scutum, &:Iaculum, finiflra lauream aedpit a ViClorioIa auam 
„,,<jniftra tener, figura femtnuda fedens, dextra cornucopia tenens. Tndan tom r « 10 
D. IVLIVS C^SAR. Caput lul. C*fi a Vidoria coronatum. rbiTan,tomo i. n. to. 

M. AQLIVS GLABRIO l’ROP. Capita Aug. & Liuiz fe refpidcntia. Pat.fam. aicil, itt 

OffJtjJtS ft, I, 

♦ D. rvuvs. Caput lul. laur. 

. nauis, /ine eprigraphe. FaUl. tom. I. f. TO. 

^ DIVI IVO CAiSAR DIVI F. IMP. Capita lulij , Sc Aug. 

DIVOS IVLIVS. In corona laurea . ex Jndtce P elatio . 

Cum htiiufce volumins editionem adornarem, ac fere ad vmbilicum, vt aiunt, perduxilTem, propitio mihi 
V' ^'^^P;®n;usCOSMVSIII.MagnusDuxEiruii*vItradecemmilliavctcrum numirmatum 

recens fjbi ex Hifpania aduccta,R.">'> P. Henrico Noris luo quatque ordine locanda committeret. Quod cum ill4_, 
opus giiauiter exeguctetur,animaducitit nummos CoIoniarum,ac Municipiorum Hifpania; paliim apud Occonem 
neprauate defalbi, ac multos etrim omitti . Hinc Seteniffimo DominoIignificauitnouishifcefuasCelfitudinis 
mmmis proximam Occoniani operis editionem plurimum &c nitoris, & incrementi poffe fufeipere . Tum Mannus 
Dux CUSMTO ne preciofa illa Cimclia ad Auiti tantum Mufasi ornamentum, fcd ad vfnm.atq; ele-^antiam ftuio- 
jajm comparalTe videtetur, qu® mihi vfui forent, pari alaaiute, ac beneficentia cxfcribendapermiiit:. 

Nummi lulij Cxlaris in Colonijs cufi . 

B E R y T V S. 

Berytus Pheniri* Vrbs Ptolcmeo , COLONIA FELIX IVLIA Mulio C*fare appellata, in ora^ 
etiamnum Libano fubieiSa collocata . Plinius lib. q. cap.zo. 

Caput lul. CxC. laur. , a tergo cornucopia» . 

^ COL. IVL. BER, Sacerdos agens Boues. Suet. f. 5 1. 

Caput lul. laur. a tergo cornucopis medium literis C. C. 

# COL. IVL. BER. EX S. C. Colonus agens Boues. Patin. Indice f. 2. 

C A S I L I N V M. 

Cafiliiium, Campanorum in Italia Vrbs, quam Vulturnus fluuinsdiuiditj&quam CoIoniamRo- 

_ manorum h M. Antonio dedu«ftam fuilic fecibit ex Cicerone Ortelius . 

C,^AR DICT. PEfU*. Caput Veneris. 

Q^SEMPRON. GRACevS. Q. DESIG, ITER. Aedificium IphoericUiin quo COL. CASILIN, 
C O R I N T H V S. 

Corinthus Achaia Vrbs , in medio Ifthmi Pelopoiiefiad quam excifam rcfedt lul. Caef. Coloniamq; dedu¬ 
xit, idcirco a COL. IVLIA di^, & LAVS IVLIA di(^ta fuit Typus Corinthi , vnde 

nummi Corinthiaci, luiio Polluci, Pullt dicuntur hac ratione , quod Pegafuin habeant in* 
fhilptum. 

Caput lul. laureatum . 

CORINT . . Caput Augufb. Sched&SponnUnA^ 

bh I-AVS IVLI CORINT. Caput tsC. laureatum. 

•» L. ATO.... IVLIO II VIR ^ Bellerophon Pegafo inlidens, TriBan.tom. i. 

■ C Bellerophon IVgafo infidelis, Chimarram interficit. 
ton. f. it, 

COR. 


9 


C. I V L I V S C. F. C. N. 


COR. Caput fcemincum, 

jcde Bellerophontis al, , (iniftra fccpttnm . Tub 


* 


S5LivL'rnR‘^R'lP' F B=llerophon. 

COL. IVi. COR. Bellerophon Pe-afo in^dens contra Chimsr. 


Chimsram pugnam. 


VALENTIA ""«/«ir velatum, maUjs laureatum. 

DivimTMp; ?rs.'bmTSL“c;:?s”r“'”' 

c I y r Nauis Pretoria . ' 

• ■ -LIF Eadem Nauis cum Ohelifco. M.N. Col.«UlulUl'^UmUmey,ye,at„. Occon, 

j. «-apat foemineum forte Veneris. 

A Valentia, s. Dupicx Comucopi». PAtin.iHd.f.%. 

VXORES IVLII. 

CORNELIA. 

inmXmaruTt,':r;u:eami^;pudl'arer hanc C.eAr mirum 

pro Roiiris budauir oratione cultiffima , ma“ nam hadd Pomt?crkr ' Morruam^ 

t. Cinnam, quiinciuiJidifcordia Lepidum requutusexulauerat, reduS° '““■"Fratrem 

POMPEIA. 

QJJompei F. L. Sullae Neptis , quam in locum Cornelia? dudiara , ob P Clodium mni, u c- ■/• 


c A L p V R N 


I A. 


L. PifonisF.h.rc multum CEfarem amauit, & die quo in Senatu occidit -fP d,,,,»!». • , • . 

gremio fuo confodi fomiuabat) hortari cspit, ne Curiam ingredere S 

Antoj)ijfccontulit, (cum pulchcrimam Orarinnpm nrr» R raOr.v j i j i * ^^laiem occifum ad i£dcs M, 
reliaamtranmiIit;&pSieseumd™p?to! ^ ^‘^''“‘'''=“^^"='^"*''^‘’“i‘«=Op=cuniamiC^^^^^ 


CLEOPATRA. 

ferm™igratfa Wc4's!'Mmnonm('imrx^l’honSib?s^nr^T/"‘*“‘’^^ lui ^lendorc form^ , 8: quadam 

Regnigubernacula teneret . Mox M Antonium reconciliauit, vt pariter 

umxit. Bello Aaiaco ab Au^fl:oCiEfarciJ^^arA^cv,L'”‘’ "!i'^-®^F“ ’ ohfequio corporis de- 

Clcopaira viua capta, ne Romam in Triumpho duceretur "fc"ini?"^?i" ^ '"terfecit ; 

59. de qua Plutarchus in Antonio Fuit iodi lihiHinic^-^ ’ ^ r Afpide interfecit xtatisanno 

E V N O E. 

virBogudMauintaniERSdlo%Vi^m?xl?uuft^^^ multifq; ab co beneficijs affeSa. Huius 

kendumexiftimat. '"«'"luit partes CEfaus. Turarius iii.tii.cjji.xxii. Etvtai feri- 


M, 


M. AIMILIVS M. F, Q. N. LEPIDVS. 


Romano Imperio in Occidente intecTriumuirosdiuiro Lepido ceffit Hifpania , StGalliaNarboiienils, Cu«_. 
Togata, decretumque cft Lepidum infuturiimannumConfialatum gerere, & ob ingruentes neceffitatcsiu Vrbe 
inoram agere. 1’rimus profcripfit L. Aimilium Paullum Fratrem. Cum vero eidem A.V.C. 714. etiam Africa obti- 
gilTet, Oflauianus Crelar poli vicium Pompeium Magni F., Lepidi Legiones ad fe in Sicilia pertraxit , poltca_. 
omni poteftatepriuatum, relictoque tantum Pontificatu Maximo Lepidum Romam mifit, vbi ille qui Imperium 
tenuerat, ex T riumuiris quondam v nus ingloriam vitam egit , 


V.C. 701 
yinti Chri- 
ftiim 51. 


'ji.V.C.ya^. 

^nte Chri- 


M. AIMILIVS M. F. LEPIDVS ^D. CVR.. 

COSS, Cn.PompeittJ Q^Ctciliui Mitcllut Scifit , 


M. LEPIDVS M. MARCEL. AED. CVR. Templum, io cuius medio Sratua . 

S. c. Diana caput cum Arcu , & Pharetra. _ _ . . . 

tJSliiltt Curules duo erant-, idtoaue fte aypellaeiy quod fella CuruU vterentur» ExVdtrtcijS prt“ 
moypojied pronttfcue creatt. Ludos facros,& folemnes inffitHePdfsty& turahant , Sacra- 
ruTTty publicarum y prtuatarumque Pedium curam gerth^t y eajque rnagmficts tmpenfis 
reflituebanty vbi opus ejfet, j^nnona quoque curationem , & plura Aediltumy pebexorurn 
proprtay fibi vindicauerunt . EdiSlum proponebant , vr Frdtprff , m quo quemadmodum de 
Jtngulis controuersqs ius difluri effentipopulum monebant p 


M. AIMILIVS M. F. LEPIDVS PRiEF. VRB. 

COSS, C.CUadius Aiarcetlui, L.CerntliHSCms, 

M AIMILI M. F. Q. N. PRAEF. VRB. Cl/peus, 

ROMA. Caput Romx galeatum. 

M. AIMILI M. F. PROPRITOR. Ex Hiffmi» Triumphti, 

COSS, Q^Furins Calinus , t.ViitiniHi, 


jtr M ATMIL. M. F. Q N. PRO. PR. QuadrigE Triumphales , 
LEPIDVS. Caput Romae cum X. 


M. AIMIL. M. F. LEPJDVS COS. PRIMO IMP. 
COSS- c. lui. Ctf- III. M, 4ii»il. Lipidus , 


M LEPIDVS JMPER. Caput Lepidi . , . , , 

CAESAR P. M. DIC. TERT. Caput Csefaris velatum cum Lituo. 
S. C. Lepidus Eques habitu Pacificatoris. 


M. AIMIL. LEPIDVS COS. IMP. PONT. MAX. occifi Ctf ure , & PROCOS. IMP. II. 
COSS, c. /«/itu Ca/or V. M. Antetiius , 


jf LEPIDVS PONT, MAX. C.iput Lepidi cum Capeduncula, & Lituo. 

' LEPID." IMP. PROCOS, Qu.idriga Triumphalis, in qua Lepidus iiniilca Sceptrum Eburiieuia.» 

cum Aquila . Num. Arfcei. 7 ah. 6. «. aq. 

M. AIMIL. T. FVFIO. Caput Lepidi. i „ 

' a(i EX ... Caput cum Labyrintho . Tutm. famd. Amil- n. lO. 

M. AlMILl6'li. VIR . Caput Lepidi 

* Caput abfquc IiiFcriptioiie . fatm. Fumil. Aimil. n. II. 

M. AIMIL. LEPIDVS COS. IMP. II. P, M. III. VIR R.P.C, 

COSS. c.l-',hius funfa. A. Hirtius ■ 

Hoc Anno Frid. Kal- lan. ex Htjpunia T rsumphut Lepidus. 

Juu LEPIDVS IMP P. M. CAESAR IMP. PONT. Capeduncula, Afpcrgillum, Secutis, Albogalerus, 
^ amtotsJ IMP AVGVR Lituus, Guttus, Gallus Galbnaccus, ...» »■ •_ 

Halius Qallinaetus, iuibus maxtsae vsebantur Ausures grc. 


M. AIMILIVS M. F. Q^N, LEPIDVS. n 


M. LEPIDVS III. VIR R. P. C. ^ 

L.MVSSlDlVS T.F, LONGVS III, VIR A.P.F, (-Figura mil. nuda, dextra haflam , finifea fla- 

!grum, I?nifh'o pede fcutum premens . 

Miles Ilans,dextra haflam, finiflra flagrum . 
(.Figura militaris nuda, dextra Scipionem . 

R LEPIDVS PON. MAX.nr. VlR R. P. C. 

L.MVSSIDIVS T.F. LONGVS III. VIR A.P.F. Dua: dextra iuniftr, caduceo medio . 
iL LEPIDVS IMP. PON, MAX, III. VlR R.P. C. Caput Galeatum . 

df EX S. C. Aquila legionaria Prorse Nauis infixa , fupra quam Trophsum, hinc, & inde duo ligna mi¬ 
litaria ereaa ; StmAa f. lo. 

* LEPIDVS PON. MAX.III. VIR. R.P.C. 

ajc L. REGVLVS IUI. VIR. Figura mul. lians, daxtra pateram, finilha haflam . Pittiii, Sueton.f.^t. 
M. LEPIDVS PON. MAX. Caput cum lituo , 

P. SEP VLl MACER pTripus cum. dqabusfecuribus. 

LFigura Ilolata flans farrificans , 

LEPIDVS IMFER. Dus dextra iunfta: cum Caduceo, in alio deefl Caduceum , 

P.SEPVLIVS MACER CONCORDIA. Caput Dei Concordi® . 

LEPIDVS IMP. in alio LEP. IMP. in alio LEPID. IMP. Quatuorfigna Pontificalia, 

ANT. IMP. Guttus, & Gallus Gallinaceus . 

M. LEPIDVS 111. VIR R.P.C. 

L.MVSSIDIVS T.F. LONGVS IUI. VIR A.P.F, fFiguramilitarlsftans, dextra hafbim.fiiiiflca 

• flagrum, (inillto pede fcutum calcans . 

t-Figuta mil. nuda, dextra Scipionem . 

M. LEPIDVS PONT. MAX. III. VIR R.P.C. 

L.MVSS1DIVS T.F. LONGVS IUI. VIR A.P.F. Duat dextr® iunfl® Caduceo medio . 
i» L.MVSSIDIVS T.F. LONGVS III. VlR. A.P.F. Dextr^iund®. Mufai Grimani . 

L.REGVLVS IUI. VlR A.P.F.Figuraflolataflans.dcxtra Capedunculam, finiftrahatlampuram, 

LEPIDVS PONT. MAX.11I. VlR R.P.C. CaputLepidi. 

C.CIESAR IMIMII. VlR R. P. C, Caput Augufli . 

EX S, C. Figura Equcftris, cum Uruo . 
if- LEPIDVS PONT.M. CaputLepidi. 

* C.ffiSAR IMP. 111. VlR R.P.C. Caput Augulli, R. P,MinU. 

LEPIDVS IMP. PONT. MAX. III, VlR R.P,C, 

EX S.C. Ttialignamilitaria, 

LEPIDVS IMP. P.M. C.ffiSAR IMP.PONT. Q^tuor figna Pontificalia , 

ANT, IMP. AVGVR. Lituus, Gallus Gallinaceus, Guttus. 

♦ LEPIDVS PONT. MAX. III. VIR R.P.C. CaputLepidi. 

* CiESARlMP.llI. VlR R.P.C. CaputAug.GoWe«rf. j. 

M.LEPlDVS IMP. iTER PROCOS. QuadligETriumphales. 

III. VIR. R.P,C. Vidloria infidensProf® Nauis, dextra Corollam, finiftra Palmam i 
M.LEPiDVS IMP. ITER. PONT. MAX. 111. VIR R.P.C. Caput Lepidi,inquibufdamCUiii Vrceolo, 
P.SEPVLlVS MACER. Caput foemineum velatum, 

EX S.C. Tripus cum Lituo, & Simpulo, 

P.CLODIVS M.f.MilesIlans, dextrahaflam. 

L.REGVLVS ill. VlR A. P.F.Figqra lians, dextra Capedunculam, finillrqhaflam puram. 

Caput Lepidi abfque inferiptione, in alijs. velatum, in alijs cum Lituo, & Vrreolo . 

P.SEPVLIVS MACER. Duo Equi decurrentes, cum Seffor e. itergo palmamgcrcnte. 

df Figura velata flans, dextra Capedunculam , Tripodi admouens, AIhw, 
Arlcot.tal>.6n.l.^. 

* C.VIBIVS VARVS. Figura flans, dextra ViSoriolam, finiflra Cornucopis, GorUusf. 3. 

M. LEPIDVS PONT. MAX. Ill. VIR R.P.C. Signa Pontificalia. 


M.AIMIL,M.F. QJd, LEPIDVS P..M.COS.1I, IMP.ILIII.VIR R.P.C. 


COSS. Munatius Planctt! > M- Amilius Lepidus II. 


'Attr. M. LEPIDVS PONT. MAX. III. VIR R.P.C. COS. ITER. Caput Lepidi cum lituo, 

* r- \rrm\rt: \ranrtc IFigura Ilolata, dextra ViQoriolam,finiflca Cornucopia. 

C. VlBlVS V AR V . (iolata, dextra Pilum, finiflra Vidtoriolam . 
df M. LEPIDVS PONT. MAX.'lMP. ITER. 

* COS. ITER UI.VIR. R.P.,C. Dua Sella Curules cum fulmine, hinc fpica, hinc olea, 
Arfeot. tah, 6. n. fl. 

Caput Lepidi barbatum, Pelle Leonina teSum . 

C. VIBIVS VARVS IlII. VIR A. P. F. Figura Galeata lians, dextra haflam, finiflra ViSoriolam . 

Ar * M. LEPIDVS PON. MAX. IMP. ITER. Caput velatum cum limo . 

* COS. ITER. III. VIR. R. P.C, Dua fella Curules, cum fulmin e, hinc fpica, hinc ramus . Oyfe^ 


tah. 96. ». :6. 

M. LEPIDVS PONT, MAX. III. VIR R.P.C. COS. ITER, Caput cum lituo. 

C. VIBIVS V ARVS , Figura Ilolata lians, dextra Piluiti, finillra VicSotiolam . 

M. LEPIDVS PONT. MAX. IMP. ITER. Caput Lepidi velatum, pone quod lituus , 

# COS. ITER. III. VIR R.P.C, Sedes Curules fupra quas fulmina. MufaiGrimani, 
t-f. df M. LEPIDVS 111. VIR R. P. C. COS. ITER. Caput Lepidi . 

* L.MVSSIDIVS T.F.LONGVS UI.VIR A.P.F. Tria CgnamUitacia, AnzeHon.f.zi^.n.<p.i. 


ai.r.C.7iz. 
Ante Chri- 


M. 


I ^ 


M. AIMILTVS M.F. Q N, LEPIDV^S. 


M. AIMIL. M.F.Q,N.1EPIDVS P. M. COS. II. IMP. II. III. VIR R.P.C. occuper . 


COSS. Domitius Calitinius , Polio, 


j^ntt Chri’ 

Ahy. 


Sctrpms Jifrietfymhohm proprium, cum in Lyhit Defertis plures reperittntur . Equi Defui- 
torifyyilCeletesyi)cranr, qui ludis Cire en fihus , fin^nli abfque fr&no ad metam decurrebant^ 
vt Bisa cum duobus eqtds. Quadrima cum quaruor ^ Hi Lucifero, & Hcff/eroy Circi Patronis 
4’cart erant ,vt Qisttifrip:* Soli, biga Luna, Triga ixferis, & Seiuget /oui . 

M. AIMILIVS LEPIDVS PONT. MAX.'COS.II. l.MP. II. III. VIR ITER. R.-P. C. 


A.V.C.-!\6. 


aimi Chri- 
fittm 37. 


COSS. Claudius Tnlcher , Norbanus E iaccus . 
trDT - i,-.j: 


LEPIDVS PONT. M AX. III. VIR ITER. R. P. C. Caput Lepidi . 

IMP. CiESAR DIVI r.III.VIR ITER. R. P. C. Caput Au?. 

P.SEPVLIVS MACER. Tripus. &dua;fccures. ^ 

A.V.C.718. AnteChriftum5 5. Coss. Gellio Poblicola, & Cocceio Neraa . M. Aemilius Lepidus JC.Iulio 
Csfare 0£huiano, qui pollea Auguftus diflus ed.cogitur III. viratu abdicare. Pontificatu Maximo eidem rclidto . 

A.V.C.740. AnteChriftum it.Coss.M.LicinioCtaffo, & Cn. Cor. Lentulo Augure , abfumptam incendio 
Porticum Paulli, M. Aimil. Lepidus ( concedente Ctefare Augufto ) refecit . Hinc Numnus Argenteus . 

Caput Clementia velatum . 

M. LEPIDVS AEMILIA REF.S.C. Porticus Paulli refeiSa.' 


Nummi Lepidi in Coloni js euG , 


y^y.LEPI. Cornucopis in laurea i 
CABE. Caput fcemineum , 
tr£, * COL. Caput Lepidi Galeatum.’ 

■Jf GABE. Caput muliebre in laurea, Patin. Jnd.f.2, 


Cabe Ciuitatem Africa; , Vrfimis in notis ad primum hunc Nummum feribit, Coloniam ibi deduCtam d 
Lepido infixiptio fecundi fuadet, plura lod obfcura vetat dicere . 


IVNIA VXOR LEPIDI. 


M. Bruti foror, ex qua filium fuftulit, M. Lepidum , qui occultis confilijs vitam Csfaris petiturus. Bellum ciuile, 
intefKnumque moliebatur, is a C. Cilnio Mecenate equellris ordinis , & fplendido genere nato, qui tum Prsf. Vtbi 
crat.inter fedlus cft. Seruilia huius Lepidi vxor Portis Bruti exemplum iccuta caftidimum amorem, defideriumque 
coniugis rellata , deuorato igne viuo , quia ferrum non dabatur prsraatura morte fempitemam laudem confccuta,. 
cll. Col.iitAitg-fot.yi. 


SEX. 


13 


SEX. POMI’. CN. F. SEX N. MAGNVS PIVS. 


^x. Pompeius littef aram radis , fermone barbarus , impetu ftrenuus, manu promptus , fide Patri diflimillimus , 
animo ad feruitium vfque proiedlo , fiaftoque , viliflimis infcruiebat , Libertorum fuorum ipfc quafi libertus , 
fpeciofis inuidens , vt pareret humillimis . Augullum, & Antonium pofl: lulium interfectum annos ociovarijs 
Bellis exercuit; Occupauit Siciliam , tenuit mare, deni^e ab OftauianoCsefare Sicilia cieeSus, fugit in Bithy¬ 
niam , occupauit Nicaeam , & Nicomediam ; Tandem a Titio Antonij Duce interemptus . 


SEXTVS POMPEIVS MAG. F.SEX.NEP. PR.£F. CLAS. ET ORiE MARIT. A SENATV DICIT VR. 


/iur. 


* 


COSS. C. Vih. Fanfa . ji. Hirtiui . 

MAGNVS PIVS IMP. ITER . Caput Sexti Pompei in Corona laurea . 

■Jf PR£F. CLAS. ET OR£ MARIT. EX S. C. Capita Pompeiorum patris, & filij le rcfpicien- 
tia, poft Caput Pompei Patris Tripus. F4«». Fd w. Pomp- «. 6. 


a4.KC.7lT; 
Antt Chri' 
fluat 42. 


SEXTVS POMPEIVS MAGNI. F. Xtma pri)fug»s,pulftfiue i 1 1 i.Kim Cinis recipieas VIET AT IS, 

S ALTT IS ntmin» meruit , 

, COSS. Claudius Pulcher, Nerhanus Flaccus. ' 

SEXTVS MAGNVS PIVS IMP. SAL. Caput Sexti Pompei. ^nt fchri- 

” PIETAS. Figura ftolataftans, dextra pateram, finiikahalbm. flumsn. 

^ IMP. MAGNVS SAL. Caput Sexti. 

* PIETAS. Figura ftans, dextra palmam, finiihrahallampectranfuerfum. Vatia, Fam.Pmp.n.lz 


5 


M. ANTONI VS M. F. M. N.TH. VIR. R. P. C. 


M. Antonio Gallia; cefsere in Triumuiratu , in quo L. Antonirtm patruum fuum profmpfit , Ciceronis 
Caput abfeiisum pro Roftris collocari iuflit; Duiifione Prquinciarum , & Exercitus cum Au»ufIo fada, in_, 
Macedoniam contendens vincit Cafllum, & Brutum i Inde in GrjBciam cum magno exercitu profedtus , poft in 
^lam, vbi amore cieopatr* captus, voluptatibus indulfit . Paulo poftL. fratre, & Fuluia vxore primum inter 
le diffidentibus ) dciade cum Cxfare pugnantibus » amiffis rebus > Italia pulfts , ad eandem ducentis Nauibuscon-* 
tendit. Mortua Fuluia C^iiu-i reconciliatur tradito Oriente, & Odama Csefaris forore in matrimonium locata, 
quE haud Ita multo pofl Csfarem hortata vt rediret in gratiam cum M. Antonio, quibufdam calumnijs contra 
^fauem irritato, tc trecentis Nauibus in Italiam properanti id effecit, vt fieret. Deinde Sex. Pompeium a 
Cssfare viftum, & captum iubet interfici. Armeniam cum exercitu ingreffus , cum Parthis infeliciter pugna- 
uit, Arthauafdem Armeniorum Regem Alexandriie in triumphum ducit , ibi Clcopatrie delici js detentus Odamam 
vxoremeoadnMigantemdomoexpellit, Romamque redire cogit. Inde in Armeniam profeiftus de Bello Ciuili 
cogitat. Collegis copijs Samum nauigans, i^ihenas perucnic, fecum adduifta Cleopatra. Cafarem infingula- 
rc certamen prouocat ; Tandem ad ASium viSiis profligata , partimque capta claffe , pedeftres copia; 'vitro 
Augulto fe dedicere . Antonius cum Cleopatra fuga falutem quailiuit , vnde in Lybiam primum , deinde Alcxan- 
^lam perucnic. Carfar ab Agrippa domum cuocatus, tranfafta hyemc in iEgyptum contendit, exercitum-, 
Alexandriam adducit Antonius Caifaris Equites 111 fugam vertit, Claffis, & Equitatus vterque reconciliatur , 
CXC*Imadh£ret; Hoc aduertensM. Antonius feipfum interfecit anno statis .'lue 50. vt alij 56. dolco, inqui- 
ens ,qC eopatra, quod ego ille tantus Imperator, fortitudine fuperatus fim a muliere. Huius Viri illud in primis 
admirabile dicitur , quod in otio luxuriofiffimus , in negotio laboriofiflimus fuit ; ncc ob res male gellas quicquam 
de folita voluptate remifit. Vir fortis, & manu promptus , inre Bellica, abllinentia, labore, & fortitudine, in 
OCIO vero , & luxuria, temulentia , & libidine omnes fupcrauit. vide Suet en., Appianum, Alex.de Bella CtuUi 
i Lutarchum tn Am. 


D 


M. 


H 


M. A N T O N I V S M.F. M.N. 


M. ANTONIVS M. F. M. N. IMF, MAGISTER EQyiTVM 3 CJuI.CsE Wa.n.didtui-. 
yilKC.-jcy. i-OSS. H- Fuffins Calfnus. P.yaiitiiHS. 

^ N>. ANTON. IMF. Caput M. Auronij cum lituo 


'A T~v tUlIJ iiiuo, 

L/ESaR DIQ Caput Iui. Ca:^ cum Vrceolo Garleus f < 

* M. ANIO. IMF. R. P. C Caput vc fupetiu7 S' 

Na* AKm w • ?“:!/!. fxm. ylm. n, 34. 

^ M. ANTON. IMP. Caput vt fupra. 

^ CAiSAR, Caput Jul. CsC, laur, Nuip. /irfcet. tah. I. n. 3. 4, 

M. /Jmomus ^«surf^it , /^p. ^,3« efl A- V. C.691. AUto invricm C^nlin^ . Dio , 
M. ANTONIVS M. F. M. N. JMF. COS, III. VIR R. P. C. Ad V.K,iI. Decembris, 


^.r.C.yn. 

yi/ue Chri- 
fz. 


COSS^ 0&^ui.'isus Cafi Q^Pgiiius, 


4Uf 


4r, 


M. ANTONIVS III. VIR. R. P. C. Caput M. Antoui. 
fllVO IVLIQ, CapvjB lui. Ci?f. cum Comate, 

* !-■ REGVLVS HlI.-yiR. A F, f. Figura Thoraci inCdeus, dextra hafhm , fiuifea Clypeum 

* *'■ Viftoriaalatanuda. dextra elata , rmillra Pai'azonium 

* ANTONtv™i« V]ltR.'t'c: letrofcutum. Suu.f. 51. ^ 

* ■ T-.J^ tONGVS Illi. .VIR. A. F, F. Mars nudus galeatus, dextra haflarru. 

ANTONIVS IpF."cr;fhrA^,[^^."“'^ * 

Caput Aug. tMin. Ftim. Ant. n. w. 

Sr IMF 'fSNt coi SfVS^'’- ^ Vtceolo. ' 

M. LE1'IDVS P. M. III. VIR. R. P. C. Caput Lepidi cum lituo, 

Carut M. Aiuonij abique Inlariptkme. 

ANT^^iMR Tll.’ vlii."R. F. C aput^^^tonifZ^SuT 

C. CIESAR IMP. m. VIR. R. P. C. Capit Aue. 

ANT. IMF. Frufcticulum, ante quod Pullus Auguralis". 

Trophttum , cui fertum imponit ViRoria alata. 

M. ANTON. IMF, III. VIR. R. P. C. Caput Solis radiatum 

* L. MVSSIDIVS T. F. LONGVS IIII. VIR. A. P. F. CLOACIN. Duo Togati feptis conli- 

ftentes, fortes ex vriiis educentes. Stratia f. 14. 
dt M. ANTONI IMF. * 

III. VIR. R. F. C. Imago Solis, in medio Templi. M.N. 

* M. ANTON. IMP. AVG. l!l. VIR. R. P. C. Caput M Antonii 

* t /ESAR IMP. PONT. III. VIR. R. P. C. Caput Au». Gorlmt f. ? 

* M. ANT. I.MP. AVG. III. VIR. R. P. C. L. GElL Q. P. Caput cum^lituo 

ac ANTtS 'r^^' S’- "• '7. 

ANTONIVS IMP. Caput M. Antonii . ' 

* CjESAR IMP. Caput Aug. Gorleus f. 5. 

> ANTONIVS IMP. Caduceum Alatum. 

-¥ CaESAR IMP. Caput Aug. Patin, Pam, n. 4%. 

* M. ANTONIVS IMP. Caput M. Antoni). 

¥■ Ci^-SAR L\1P. Caduceum alarum. Patin. pam. j4nt. n. 44. 

IMP. Caput Antoni) cum lituo. 

^ M. ANTONIVS IJI. VIR. R. P. C. Caput Cotona radiata. P4f;>. n 8? 

M. ANTONIVS IMP. III. VIR. R. P. C. 

C. MARIVS. PROQjJlII. YIR. Tria Capita, Antoni), Augufti, Lepidi. 

* P. CLODiVS M. F. Figura ;nilit. nuda galeata, dextra haftam, finiftra Tceptrum . Patin, Fam^ 

Ant. n. 46- 

Caput M. Antoni) cum lituo. 

M, ANT. IMP. IJI. YIR. R. P.C. Globus>rupraquem duo Cornocopia, Caduceo medio, /l/.M 

* C. VIHIVS VARVS. Figuea ftans dextra Vittoriam a qua coronatur, finiftraCornucopi* Af N 

* M. ANTONIVS IIL VIR. R. P. C. Caput Corona radiata. Patin. Fa^. Ant.n S. ' ’ 

xM. ANT. IMF. III. VIR. R. P. C. M. BARdAT. Qj>., wAio M. BARQAT. P.C. I.CaputM, 

Antoni), 

_ C.CdTSAR IMP. PONT. ni. VJR. R. P. C. Caput Augufti. 

ANTONIVS IMP. A. X. L. in alto A. X. L. I, Leo gradiens. 

IU. VIR, R. P. C. Caput ViiToria? alarum . 

Phrt^us modis aj^ eruditis Leo tn nummo ^o/itus-, exponitur, primo ad Antonij trUemploum , qutprimuf 
tunUis curru Leonibus irmmphawt, altj vero ad Leanesyquibhs Antonius deleblabaeur,q»od animi ferocitatem 
fi-difarent ^quorum jententia 0“ ego accedo , nAm , CT Triumphus hiC Arttomj in FaflisCapitolinis noM- 
reperuur . 0 (t ad trtuin^hum Lestium indicandum /ignatus ejfse nummus , Biga inumphaifs , noa^ 

eUmCUS tantum T.^/t mfrulnt^ 


tantum Lee tnfculpta ejjet . 

ANT, IMP, (juttus cum l^ullo Augurali . 


LEP. IMP. Capeduncula, Afpcrgillum, Securis , Albogalcrus 
ANTON. IMP. ANTjVR, Lituus, Pullus Gailiasccus , (juttus. 

C/ESAR Tdi*. PONT. LEPiDVS l.\iP, P. M, Capeduucula, Aipergillum, Securis, Albogaleru^ 

M, 


M. ANTONIVS M.F. M.N. is 

M. Antomj, 

■)(. C.CiESAR. III. VIR R. P. C. Caput Solis radiatum in Templo, 

ANTONI III. VIR. R. P. C. Caput M. Antonii . 

* C. C^SAR III. VIR. R„ P. C. Caput Aug. Patin, Fam, n. 20. 

M. ANTONIVS M..F. M.N. IMP. COS.III. VIR R.P.C. C««; C. Brutum , 

Ca/fium in AfacedoMta vincit . 

COSS. L, Munatius VUncus . Ai. Lepidus U, AV.C.^\%* 

Ante Chri- 

Aur M. ANTON. III. VIR R.P.C. Lituus, & infundibulum. jium 

* L.PLANCVS IMP.ITER. Caduceum, vasoblongum, fulmen . Tatin.fam.Ant.n.f^. 

L,* Munadus Plancus Dux Exercitus Antontj ^ fuit Fir ConfuUris , & Pritorius ^ & Orator^ 
deniq\C enfor ultimus ex priuatis , Ciceronis difcipulus , ad quem cius epiBoU extant: Is dum 
Galliam Comatam referet , Lugdunum condidit , 0“ Rauricam ^ qua nunc Bafilea efl . 6'e-» 

Antonio cum trihus legionibus coniunxit Bello Aiutinen/i ,inde adConfulatus dignitatem pro- 
ueilus > hoc anno t quo omnes nummos eunt Planci nomine cufos exiffimamus . Plura de huius 
amentationibus yCr vitijs apud Auiiores reperiunturj qua^vti extra oleas, [ciens omitto . 

'Ar M, ANT, IMP. III. VIR R. P.C. Caput Antonii cum Vrceolo, 

L. PLANCVS COS. Guttus, & lituus. 

L.PLANCVS IMP. ITER. Fulmen, Guttus, Caduceum alarum, 

^ M. ANTONIVS IMP. AVG. III. VIR R.P.C. Guttus, & lituus. 

♦ L.PLANCVS IMP.COS. Vas oblongum in medio fulminis, &Cadacei. Triflan. tom. r.f. 5». 

9^ M, ANTON.III. VIR R.P.C. Limus, & infundibulum. 

* L.PLANCVS IMP. ITER. Caduceum, vas, fulmen. Patin. Fam. Ant. n.2'^. 


Aur. 


M. ANTONIVS MJ.M.N.lMP.COS,III.VIR R.P.C. A fiam lufirans, Cleopatra ardet, 

COSS» L> Antonius Pietas , P. Seruilius Facia ffauricus IL 

ANT. AVG. IMP. IL. VIR R. P. C. Caput M. Antonij . 

PIETAS COS. PieratisTipus, cumCiconia, &Tcmone. 


A.FC.yii, 
Ante Chrt- 
fium 40. 


Ar» 


Eo vanitatis procejfit L. Antonius, M. Antonij Frater ^ vt fe PIFM cognominaret , { cum alias 
crudelis exifieret) ea tantum ratione quod Fratris M.Awontj A fiam luffrantisyRomJque ab- 
[entis dignitatem, cau[am [ufiineret, hinc omnes nummi Pietatis fymbolo fignati , no¬ 
menque PIET AT IS arreptum . o 

M. ANT.IMP.AVG.III. VIR R.P.C A. NERVA PROC^CaputM. Ant, 

L ANTONIVS COS. CaputCaluumL. Antonij . 

M. ANT. IMP. AVG. III. VIR R.P.C. M.N. PROQ. P. Caput M. Antonij. 

■' L. ANTONIVS COS. Caput L, Antonij . 

9f ANTONIVS IMP.III.VIR R.P.C. Caput M. Antonij cum lituo. 

PIETAS COR Figura ftolaca , dextra Acana-cum igne, finiftraCornucopix cum duabus Ciconijs. 
Patim Fam. Ant. n. 4. 

M. ANT. IMP. Caput M. Ant. cum lituo , in alio Caput Solis radiatum . 

III. ViR R.P.C. Duoferpentes, quorum medio Bafis, cui inftat figura flolata, dextra haftamjfini- 
firiVtceolum. * 

Afia Typus, quam hoc anno circumluit M» Antonius pofl vilios anno [uperiori Brutum , & Caf- 
fium. Bello PhilipfenficurnCa[arin haliamrediret , in hoc itinere Af.Anton., & pecunias 
ab urbibus exegit, cF ditiones vendidit, & Cleopatra amore irretitus, cum eadem in t/Egyptum 
de[cendit , 

ANT. AVG. IMP. III. VIR R. P. C. Caput M. Ant. 

PIETAS COS. Pietatis Typus cum Ciconia, & Temone. 

M. ANTONIVS IMP. III. ViR R. P. C CapurM. Ant. 

PIETAS COS. Figura muliebris, dextra Aram cum igne, finiftra Cornucopi.u cum duabus Ciconijs. 
M.ANT.IMP.III. VIR R.P.C.M. NERVA PROQJE Caput M. Ant. cum Vrceolo. 

L. ANTONIVS. COS. Caput L. Antonij . 

Aut Appianus in cognomine Coccei Nerua, qui Caduceator, Paci[qu^ Arbiter inter M. Anto¬ 
nium, & C£[arem[uit,errauit eum L, vocans loco M , aut M» hic no(fer( Proq. Prouincialis 
Antonij) frater efi illius Lucij, qui & M» Amomo, & C&fari Amicus inter vtrofque Pacem fir- 
mauit anno (equenti C, 714. 

ANTONIVS IMP. UI. VIR R.P.C. 

♦ riETAS COS. Figuraftolataftans,dextraThuribulum,finiftraCornucopi£cumduabusCiconiis, 
Gorleusf. 4. 

♦ ANT. AVG, IMP. III. VIR R. P.C. 

♦ PIETAS COS. Pietatis fimulacrum , cum Ciconia ante pedes , dextra Temonem , finiftra Cornuco¬ 
pia . Corleusfol. 6. 

^ M. ANT. IMP. AVG, III. VIR R.P.C.M. BARBAT. C^P. Caput M. Antonij . 

«if L. ANTONIVS COS. Caput L. Antonij. Paiin. Fam, Ant,n.i. 

M. ANTONIVS Caput M. Antonij. 

L. ANTONIVS Caput L. Antonij . Jllufirifiimus Spanhenius in prsciaro opere fel. 384. 

M. ANTONIVS IMP. COS. III. VlR K,P.C. Pacem cum Cafare facit, 

Otlauia eius [ orore uxore dulca . 


COSS. Domitius Caliiinus , Afinius Pollio . 

'C »7^4 

Aur M.ANTONIVS IMP.AVGVR IILVIR R. P. C. *» «fio M. ANTO. IMP. R.RCrCapiftM. Ant. 

* cum lituo. FumsH}. 

L. MVbSlDlVS LONGVS. Coruueopis cum Frugibus. 

M. 


16 


M. 


A N T O N I V S M.F. M.N. 


M. ANTONI VS III. VIR R.P.C. Caput Solis radi.imm. 

L, MVSSlDIVS LONGVS. Cornucopia cum Frugibus . 

ANT.AVG.ri. VIR R.P.C. Caput .M.Autonij. 

CONCORDIA EXERClTVVM. Dm-u dcxtr® iunflx . 

Ptrre inter Ctcf. cir Ai. yjmsnium falia . Concordia inter vtrofqiit Exercitus [uil . 

M.ANT. IMP.AVG. III. VIR R.P.C. Caput M.Ant. cum lituo. 

CiESAR IMP. PONT. III. VIR R.P.C. Caput Aug. cum lituo . 

M.ANTONIVS IMP. III. VlR R. P. C. Caput .M. Aut. <« 4/ja duplex Cornucopix cum Caduceo , & 
Globo. . „ . 

L. MVSiDIVS T.F. LONGVS IIII. VIR A. P.F. Mars Galeatus, finillro Crure Clypeo nixus, 
dextra hallam, liniflra dagrum . 

P.CLODIVS M.F. Mars nudus vt fuperior . 


air. 


CONCOR. EXERCIT. Nexusmauum, iu cuius medio Aquila legionaria, nixa Pro rsNauis. 
Niim. elrfcot.tah. f>. « 9- 

* L.REGVLVS III. VIR A. P. F. Figuta virilis nuda, inllilens Rupi, dextra haftam,finiIlraCIypeum, 
inquocaputHcrculis. f''ailant. t. 

■le M.SlLANVS AVG. Q.PROCOS. -InAreaNummi . Eaiiant. t.i.f.9. 

■V D. TVR. Vifloria sradiens, dexffa Coronam, linillra Palmam, ibidem . 

M. ANT. C. CIESAR . Dux dextr® iuiAe CaducrO medio. 

III. V'R R.P.C. Concordix caput. 

ANT IMP III VIR R.P.C. Caput M.Aiitoni j, (9 cum lituo, inajrpr cum Comete. 

CN.boMIT.AENOBARBVS IMP. Prora Nauis cum ftella. _ 

Cn, Domitius /Icnobarbm L.F., Neronts Imp. Proautts , primo damnatus mrerconfciot Cafa- 
riant necis /eje Pedia, cum inftns inuentus ejfet, reliitutus eSl , interqi ^ntontj Duces adfcrtp- 
tns . Sexto Pompeio pace etsm M. ylnionio firmata, & mare Siculum claffe infeDante , xieiso- 
barbus mare Ionium obtinebat , ac vterqueVrbem , &C.Caf. hoc anno fame pramebant , ca- 
ttrum procedente tempore, omnibufque rebus paoe firmatis Cos. futi ai. E. C. Jli. 

M ANTO. IMP. R.P.C. Caput Ant. cum lituo . 

L MVSSlDIVS LONGVS. Cornucopix cum Frugibus. 

C.CrLSAR IMP. I II. VIR R.P.C. Caput Augulli. 

CaputM.Antonijablquelnrcrirtione.nliiiJCumlituo. 

M. ANTONI VS IMP. Nexus manuum cum Caduceo, falcibus, & fecuri . 
m! ANT. IMP. III. VIR R.P.C. rDuplex Cornucopix, in medio Caduceum alatum . 

,1.1, LDuplex Cornucopix, in medio Caduceum, & Globus. 

ANT. IMP. Guttus cum Pullo augurali . 

CIESAR IMP. Afpetgillum, Securis, Albogalerus. 

M.ANTON. AVG.IMP.III. VIR R.P.C. 

M.SlLANVS AVG. (^PROCOS. In medio Nummo . 

Af. Junius Silanus, & Au^ur , & Quiflor Proconf utaris , fiue Troem fulari Imperio , in Nummo 
inferibitur. Htc primo Cajaris tn Gallia legatus pofi eiufdem eadem inCaUtam cum Lepida 
eonceffit , inde cum parte copiarum , Aluttnenfis ebfidtonis tempore in Italiam d Lepido mif- 
fus, cum exercitu Antonio fe iunxit, d quo forte,& Auguratus dignitatem ,&Quafierium Im¬ 
perium cum Proconfulari pote(iate accepit, vt indicat Nummus . 

ANTONIVS IMP. «I^t ANtoN. IMP. C3putM.Ant. i» «/jj Galeatum, 1« 4/31 cum Caduceo , in 
aliis cum lituo . 

lII. VIR R.P.C. rCaputDexConcordix. 

I Ttiallgna Caftrcniia in medio Aquila. 

ANT.AVG.III.VIR R.P.C. . ^ 

CONCORDIA EXERClTVVM. Duxdcxtrx lundte. 

FIDES PRjETORIANORVM, alius addit l\W. A. Dux dextri iunflx. 


ANT.IMP. III. VIR R.P.C. , „ 

CONCORDIA PR&TORIANORVM P.V.A. Figuraftans, dextra Caduceum , (irailraCor- 


nuturiec. 

FiDES EXERClTVVM. Du;e dextra luntts. 

FIDES PRIETORIANORVM vtfupcrior. 

If Capita M.AntonijC.CxfatiSj&Oflauixiugata. , 

■ . . Nauis expanlis velis . Epigtaphe non legitur, hx Ind. Polatio . 


M. ANTONIVS M. F. M. N. IMP. COS. AVG. III. VIR. R, P. C. 


0,715. COSS. Caluilius Sabinus . Marcius Cenforinus. 

/w'38.^”' Face cum Sex. Pomp. ad Mifanum fana. Cos. Dcf. II. , & III. M. Antonius . Inde m Cractam nauigat, 

vbi Bacchus dici vult , eiufdem habitu, cultu, 0" moribus ajfumptss , , ■ 

P. Eemidmsab Antonio contra Parthos miffus eos pralioviUos , Syria . & Tauromonte Labieno Duce 
eccifo, expellit, Pime Antonius Imp. II. anno [equenti , 

Ar. M. ANTONIVS IMP. COS. DESIG. ITER, ET TERT. Caput M. Ant. cum lituo, & Corona 

hederacea . . „ / c , ■ 

Antomus m Gracia inter alia, qua contra patrium morem egit , Bacchum fe alterum nomt- 
nuttit y tdijMe Homifiis (ibiab alustr^ibHi voluit y cx Dione, ^ui cultufTt tpjius Bacchicufft-Jt 
vitamque defcrshit i. 48. ex quo HEDER AC EA CORONA iii numrds ornatur , vt in aha 

infrd, cum Racemis , vltrd coronam hederaceam . 

111 VIR R P C Caput muliebre cippo impolitum, hinc inde duo Angues eretti. 

M ANTON. IMP. CO.S. DESIG. ITER, El TERT. Capiti Antoni j.& Oilauix lugata . 

111. VIR. R. P. C. Figura intt.ins Cippo, dextra vcceolum, (imfirahaftam puram, cumdu*us 
hinc inde ferpentibus. 


'4 


17 


M. ANTONIVS M.F. M.N. 


ANTONI VS AVGVR. COS. DES. ITER, ET TER. Caput M. Antoni). 

M. SILANVS AVG. Q. PROCOS. In medio Nummo. 

■5f M. ANTONIVS IMP. COS. DESIG. ITER, ET TER. Caput Autonij in Corona heda^acea, fafcia 
addita cum lacemis . 

III. VIR. R. p. C. Caput fcpmin. in Ai'a rotunda inter duos Angues. Gorleus f 5. 

^ M. ANTO, IMP. COS. DEIG. ITER, ET TERT. Caput Ant. Oaaui® . 

III. VilC R. P. C. Simulacrum muliebre inllftens Arae rotunda; , inter duos Angues, dextra Vi¬ 
ctoriolam , flnidra haftam puram . Gorleus ibidem . 

Ex y^fi^Tyi/o ifj aduerfa parte fculptoCleoparretpotins , quam O^auUCaputexiflimo , Caput 
tugatum Cum illo j4ntonit . 

Caput M. Ant. abfque Infciptione, in alio Caput radiatum. 

COS. DESiG, iTER, ET TERT. IU. VIR. R. P.C.(Du3eScIloe Curules cum Tribus Coronis. 

(Figura ftolata ftans, dextra lituum . 

M. ANTONIVS M. F. M. N. IMP. II. COS. DES. ITER , ET TERT. III. VIR. ITER R. P. 

C. a. Prid, Kal. lan, 

COSS. Claudius Pulcher. Norbanus Flaccus • 

^nte Chri- 

y tntidius Pacorum cum exercitulfundie . Hinc Ai, ^nt. Imp, lU. , ac triumphus Vemidij ex 7" auro 17* 

Monte , & Parthis V. Kal. Decembris . 

ant. IMP. AVG. III. VIR. ITER R. P. C. Victoria alata, dextra Fertum , EniftraTrophsum. 

LEPIDVS PONT. MAX. III, VIR. ITER. R P. C. CaputLepidicumlituo,&Vrccolo. 

ji.y.C. 71 1. M. ^imil. Lepidus M. Antonius & Imp. CafarJII. FIR. R. P. C. facit funt ex 
D. h'. Kal. Decem, ad Prid. Kal, lan. Sex, vnde hoc anno antequam tempus confiituti 
llj, viratus abfolueretur j eundem prorogauerunt » IU. Kirique iterum diSii funt ad Prid. 

Kal. Qjtintil. 

•Jf M. ANTONlVS M. F. M. N. AVG. iMP. ITER. Figura feminuda galeata dextra haftam , (Iniftro 
pede Tcutum calcans. 

COS. DESiG. ITER, ET TERT. III. VlR. R. P. C. Leo gradieiis, dextra gladium, fupr^ Leo¬ 
nem Edus. Fat. Fam. Ant. num 81. 

ITER. R. P. C. Viiftoria alata dextra ferrum, finiftra Troph^yum . 

CASAR IMP. 111. VlR. R. P. C. Caput Aug. ^ 

M. LEPlDVS. IMP. PONT. MAX. PI. ViR. R. p. C Caput Lepidi 

IMP. ANTONIVS AVGVR. IIT. VlR. ITER. R. P. C. ^ ^ 

PAX Vidtoria flans, dextra lauream, finiftra palmam . 

Pacis firmata ad Mtfenum inter Cetf. Ai. Ant.g^ Pompeiumt nummus hic tefiis ejfe potePl y 
fignatus d Ai. /Intonio III. KIR . Iter , anno fcilicet proxime [equenti . 

Vi(5lona Coronans I rophJBum abfque Iiifcriptione , 

* M. ANT. IMP. I PER. Caput Ant. cum lituo. 

•K L. MVSSIDIVS T. F. LONGVS III. VIR. A. P. F. CLOACIN. Duo Togati feptis confiden¬ 
tes, fortes ex vrnis educentes. Col\. num. 47, Antoni). 

Ex Comitiorum Cancellis . & inferiptione CLO AC IN, qua ad Kenerem Cloacinam refertur^ 
cutus templum in Comitto erat, arguit Eruditt/Jimus Ful.Krjlnus , in familijs Romanis d 
Sabrnis ortum AiKSSIDIKAi qui nummum fignauit , cum, Fenus Cloacina, in cloaca^ 
d K . K atio Sabino reperta , & confecrata fuerit . 

IMP. ANT. AVGVR. UT. VIR. R. P. C. 

P. VENTIDI P. F. PROCOS. Biga Viaoriata. 

M, AN. IM. Caput cum lituo. 

P. VENT. PONT. IMP. Figura nuda, dextra haflam, finiftra pateram. Seguin. f. 

Nummi hi cufi in Triumpho Parthico P. Fenrtdu, ad eundem referendi videntur. 
u£, M. ANT. IMP. IL COS, DESIG. . . . III. VIR. R. P, C. Capita M.Antonij, & Cleopatrse fc 
refpiciciitia , ex parte Cleopatrae dimidiataNauis. 

* PR.(EF. CLASS. T. F. R Nauis expanfis velis. Pat. Fam. Ant. num. 82. 

* M. ANTONIVS IMPERATOR. COS. DESIGNATVS ITERVM R. C. Caput M. Ant. iu Co¬ 

rona Hederacea . 

* Colubres, Ara, fupra quam eminet Cleopatrae Caput . ExThes. Aiauroc. /. C. Bon. 

^ M. ANTONIVS IMP. COS. DESIG. ITER, ET TERT. Caput M. Apt. Corona hederacea . 

III. VIR. R. P. C. Ara, fupra quam eminet Cleopatr® Caput, hinc, &ind^ duo Colubresexfur- 
gunt. Mufai Federiciani . 


M. ANTONIVS M. F. M. N. IME. II., ET III. COS. DES. IT., ET TER. IU. VIR. ITER. R. P. C. 
COSS. Gellius Poblicola. Coeceius Nerua. 

Bellum Parthis infert Ai. Anton. , fuafore Arthauafde, Armenia Rege, & vincitur , 


A.V.C.v^. 
Ante Chri- 
ftum^^. 


Au, IMP. ANT. AVGVR. III. VIR. R. P. C. 

IMP, TER. ( TropR^um . 

(Thiara Parthica cum fagitta. 

Ad indicandum bellum, quod cum Parthis gerere decreuerat Antonius, T hiaram Regium^ 
P arthorum Diadema , quam Cydarim vocant , Arcumque, dr Sagittas , peculiaria Partho¬ 
rum arma , hoc nummo fignauit . 

M. ANTON. M. F. M. N. AVG. IMP, TER. 

\A TER. III. VIR. R. P. C. Dax fellse cum tribus Coronis . 

■Jf M. ANTON. IMP. Caput M. Anton. cum lituo. 

♦ IMP. TER, Thiara PaiThica, cum Arcu, & Sagitta. Num. Arfcet.tab.j.num. i.a. 

E *M. 


IS M. A N T O N I V S M.F. M.N. 

* M. ANIONIVS M. F. M. N. AVGVR. IMF. ITER. Caput M. Auton. Cornubus Hircinis . 

C. MAIU. PROQjJdl. VIR. Tiia capita, fijpi-aqu-r laurea pcudct. A^hth. Arfcet. tab.-?. 

^ M. ANTON, M. F. M. N. AVG. IMP. TEi\. Tripus rupraquamllcila, iii medio duo Corui, hinc 
lituus, illinc Capeduncula. 

* COS. DESIG. ITER, ET TER. DuEfclla? Curules, fiuemcnra,rupL'^ quam tres laurex. Num. 

yJrs. tab- 7. num. n. 12. 

jy ANTONIVS AVGVR. COS. DES. ITER. Caput M. Ant. 

in. VIR. R. p., C. IMP. TERTIO. Thiara Parthica, cum Arcu, Ac Salictis. 

ANT. 'AVG. IMP. TER. COS. 'DES. ITER. ET TER. III. VlK. R. P. C. 

CONCORDIA EXERCITVVM. Tria ligna CaOrcnfia. 

M. ANT. M. F. M. N. AVGVR. IMR TER. Caput Solis. 

III. VIR. R. p. C. COS. DESIG. ITER, ET TER. Figui-a ftolata, & velata, dcftra tenens 
Lituum forma Augurali, 

TesiatHr Paterculus iib- 2. j^ntanium [eOfiriw nominalfe ■, quod Solis vocabulum ejfe ajferutjt , 
CT Herodotus & Diodorus Stculust vndeplures nummi-, curn Solis capite radiato , 
louts Hammonis Cornifero , ad hoc indicandum cu(i funt . 

^1. ANTON. M. p. M. N. AVG, IMP. TER. inal.ciput loiiis Ammonis cornubus hircinis 

COS. DESIG, ITER, ET TER. III, VIR. R. P. C, Pux fdlx curulescumtribusCoronis. 

Caput Solis radiatum. 

Hammonem louem , occidentem Solem, Libyes exifiimarunt , quem Arietinis cornibus fingunt, 
quibus maxime id ammal valet, vtradijsSol. Seruius in ty^netd. Higinus. Adnomen^ 
Ofiridii ab Antonio vjurpaeum referri potefi • 

Caput M. Antoni) abfque Infcriptione. 

AN*t'ONIVS AVG. IMP. III. In medio Nummo, 

ANTONIVS AVGVR. COS. DES. ITER, ET TER. Caput M. Antonii. 

IMP. TERTIO III. VIR. R. P. C. Thiara Parthica , cum arcu, Sclagictis. 

^ M. ANTONIVS IMP. COS. DESIG. ITER, ET TERT. Caput M. Antojiij , Corojia hederacea , 
cum Corymbis . 

* Pharetra, cum Arcu, AeSagitt is, & Anguibus hinc inde contortis, Corleusf.y. 

■Jf- M. ANTONIVS M. F. M. N. AVGVR. IMP. TER. Figura velata dcxcraLituum. 

^ III. VIR. R. P. C. COS. DESIG. ITER. ET TERT. Caput Corona radiata , Ai. N, 

dF M. ANT, IMP. TER. COS. . . . Capita M. /int. Ac CJeopatr*fercfpicienria. 

L.ATRATINVS. (Quatuor equi marini. 

# (Quatuorequi marini iugati,quibusjnfif|:unt dux figurx. Pat.Fam. Ant.n.%1, 

L.Sempronius Atrattnus , Anionij , in-L^gyyto , cum Cleopatra lafciuientis Dux pracipuus, 
hunc Nummum cudere iufftt , (vt eruditiffwtus Patinus in Fam. Setnpron- explicat, )ad 
indicandum, Antonij, & Cleopatra, Terra, Marifque Impenum , hinc forte Confulatum 
meruit A.F^.C-yzo.cum M, Antonius eadem die^ qt Conjul procejjif, D. Atratinum 
in eius locum (ujfecit . 

^ M. ANT. AVGVR. III. VIR. R. P. C. 

* IMP. TER. Trophxum armorum, cum duobus hinc inde clypcis, Sc\ic\x\\%. Fi^t.p4m^Ant, 

num. 

* I.MP. ANT. AVGVR III. VIR. R. P, C Caput M. Ant. 

* IMP. TER. (Trophxum armorum, ad cuius pccioshiiK Prora NauiSjindefcutum, p4t,Fam. Ant. 

( num. 40. 

* (Trophxum Nauale. Gorleus f. 5. 

^ M. ANTONIVS M. F. M. N. AVGVR. IMP. TER. Antonij ftatua habitu Augurali. 

^ III. VIR. R. P. C. COS. DES. II. ET TERT. Solis imago. Gorleus f, 5. 

IMP. TER. 

■*: Trophxum cum Prora nauis. Ex Thef, Adauroceno J.C. Bon. 
i/C. ANT. IMP. COS. DES. . . . CLEOPAT. . . . Duo capita iugata . 

* PRAF. CLASS. Nauis. Paiin. Jnd.u£. medq . 

* M. ANT- BARPATVS. Caput Aug. 

* IMP. ANT, Capricornus. Pat ind. ditio. 

M. ANTONIVS IMP. COS. DESIG. ITER., ET TERT. Caput M. Antonij . 

L. GELU M.F. POBLICOLA. M.OCTAV. Q^PR.£TORI ANT. 

M. ANTON. IMP, COS. DESIG. ITER., ET TERT.Ul.VIR R.P.G, Capita Aiiton.&.' Cleo 

patrx iugata . 

M. BARBAT. PROPR. P.R.A. Prxtoria Nauis Antonij. 

Ai.l^alerius Mejjalla Barbatus hie efi de quo Appianus Ub. 5. Pelli Cinilis feribit . BARBA- 
TP^S , ANTONII Qffz/£STOk, nonnihil Antonio infenfus ,& pb idreuerfus in Patriam, 
interrogantibus dicere folebat. Antonium ijs, qui comraCafaris corrfmunem potentiam de¬ 
pugnarent, fubirafcuqHaexreplures,relitlo Antonio, ad Cajarem tranjierunt . 

^ P. CANIDIVS CRASSVS LEG, AF. Prxeoria Nauis. 

f. Canidius Crajjus, (forte filius Canidij, Catonis in Cypro Comitis , ) Dux Antonij , relitlus le¬ 
gatus in Armenia, deuilla tagente , ac iberorum , Albanorumque Regibus jubatlis , adCau- 
cafum vfque frocejjit^tejfe Apptano . In Nummo LEG. AF. mferibitur ,ex quo in Africa 
Imperium habuifie arguitur . C aterum Canidiam gentem vnus hic Nummus tllufirat, quem 
dotliffimi Fui. Vrfinus, & Patinus infamtltjs pratertere . 

* L.PINARIVS SCARPVS IMP. AF, Nauis expaniis velis. Angellon. fol. zq. n. 10. 12. 

L. Pinarius Scarpus lAiP. AF. tempore Belli ■rsttiaes » Africam cum Exercitu nomine Anto- 
ntj obtinebat , fed perfidus in Antonium fidem cum fortuna ( eo viclo ) mutautt , mifjgs ad Je 

ab Antonio repetente exercitum necautc . Plura ex Dione lib. 5 1 . 

df M. ANT, IMP, COS. DESIG. ITER., ET TER. III. CapitaiugataAntonijj&CIeopatrx. 

. TEIVS CAPITO PROPR. Nauis expanfis velis . Pat. Fam. Ant.n.zg. 

' Fontcius Capito Prop. CUffis Antoniana Antonij Dux , & Amicus fidus , cui illud negotij datum 
ejh ab Antonio, vt venienti fibi ex Italia , ac in Parthos ituro , C leopatram in Siriam adduce- 
ret,(x Plutarcho. Fnde huHc,& jequemes Nummos ab eodem Fonteio fignatos iUetamegregij 

afii 


i.i 


19 


M, ANTONI VS M.F. M.N. 


menjBrU interiret y tundit CApiti^us iugxtii CUapAtrd t & j^ntony , pr4tcrUque Naui, 
^uet CleopAtram ad Anteniuw produxit, quod nullus antea animaduertit . 

♦ M, ANT.IMP. COS. DESIG. ITER., ET TERT.III. Nauisexpanfisvclis. 

* . . . TEIVS CAPITO PROPR. Capita iueata Ant.& Cleopatra. Pat.Farrf’ Ant.n. $9, 

♦ M. ANT. IMP.COS. DESIG. ITER.; ET TERT, Caput M. Antonij , 

^ . OPPIVS CAPITO S. Caput Pifci5,ragitris transfixum. Pat, Fdw$.Opp> tf. i, 

M. Af^. IMP. TER. COS. Capita Cleopatra , Antonij aducefa. 

L. ATRATINVS. Qaatuor Equi Marini , quibus infunt dux figura. 

■)(- Caput M. Antonij abrqutTnfcriptione . 

■3f L. BIBVLVS. Nauisprxtoria. pat.Fam. Ant.n.zz. 

L. Calpurnius Bthulm , partium Bruti, & CafsifyimpetratayenU Antonia ^dhaftt , 4 qua Syrt4 
?ri.fet}us fMit . & in ea dtceffit . £x Appiano , 

♦ Duo Capita iugata CicQpatrx, &M. Aptonij. 

M- E. BIBVLVS, NauisPrxtoria velis expanfis. Pat. Fam. Ant.n. iZ. 

^ Capita aduerfaM. Antonij, &CIeopatrx. 

* M. OPPIVS CAPITO PR^F.C.L, M. Antonius, & Cleopatra in Biga Hipopotamotum , Sche- 

da Sponniana . , n* r n j 

M. Oppif*t Capita, filius forte Caij, intimi luLCas. AmichAntomanus Dux,clafjts pra,eUura do~ 
natus, eundem cum Cleopatra in Biga Hipopotamorum in auerfa Nummi parte collocauit , vt 
eig eorum Imperium in z/FgyptoJn cuius ftuuio Nilo, Hipopotami tantum gignantur indicaret ^ 
& eosdem Ofmdis.ifr 1 fidis, ty£gyfti(irum D(trnm culm colfce . 

M. ANTONIVS M.F. M.N. IMP.III, COS.II. pES.III. III, VIR. ITER, R.P.C. 


COSS. M. ylntonins JI. L.Scrihnius Lih. 

Arthauafdc ,4rmtnU Kc^eper fraudem c*pt$ , ^hxandrit triumphat , M. jtnf, 
& Cleopatram Resinam Regum renunciat . 


Afite Chri^ 

ftumy. 


/tur. 


IMP, ANT. AVG.COS. ITER. DESI.TER III. VIR ITER. 

IMP. TER. Trophafum. „ „ 

IMP. ANTON. Ava COS. ITER, DES. TER. III. VIR ITER. R.P.C, 

IMP, TER, Tropheeum Nauale, 

IMP. ANTON. AVG. COS, ITER. DES. TER. III. VIR ITER- 

IMP.^ANTO^’/Wa*COS.’n'ER. DES. TER. III. VIR ITER. R. P.C, 

IMP. TER. TrophxumNaualc. . 

ANTONI ARMENIA DEVRTA. Caput M.Ant. cum Cydari. 

REGiNfi REGVM . FILIORVM REGVM CLEOPATRA , Caput Cleopatrx fum Prora-^ 

ximlnilsnon ferent , a Parthis , quihus Bellum ‘«fxtrat , fuafore Rege Armenia ^rthauafde 
villum fuilTe. vltioniserfo per fraudem Arthauafdem Regem Armema fide data produUum, 
in vincula aurea eonitciwmt , pojlmodum vmuerfa Armenta , parum vim , partim deditione 
potitus eli , reuerfufque in t^gyptum de Armenta , Regeque Arthauafde trtumphaute . 
Antonius Aiexandna triumphans , non tantum Regtnam Regum C eopatram dixtf , fed & Pto- 
lomaum, (quem Ctfanonem cognominabant ) Cleopatra , Cf luf Caf. fil. Regem Regum vo¬ 
cari iu fit 'fihoquefuo exChopatra nato Regnum donamt Armenia , vnde filiorum Regum 

I^egina, re^e in Nummo inferibitur . .• o r^i 

, , 'III VIR R P C Capita M. Antoni] , & Cleopatrx , 

L’ ATRATINVS 'AVGVR. COS. DESIGN. Tnrenus cum velo expanfo. Thef, MediCAt^ 
ex litteris Reucrendtffimi Narts , 


* 


M. ANTONIVS M.F. M.N. COS, DES. III. IMP,III. III. VIR ITER. R. P.C, 

CQSS, pomit.v/^nobarbus > C.Safius, 

Noua difeordia inter A4, uintonium , & Caf arem oriuntur , 


q^.r.C.yzi. 
Antf Chrt’ 


Aur. # ANTON. AVG. IMP.III. COS. DES.III. III, VIR R.P.C. Caput M. Antoni) . . 

* M. ANTONIVS M. F . CaputiuuenileM.Antonnlll.Vuimaioniifilij.Jy-witi./.sp, 

£x Fulma fecunda M. Am. /ll.f'iri vxore genitus primus ejl hic M. Ant. filius, quem Anttl- 
lum, Ct Dio. & Plutarchus vocant, huio flabaris ftlta fponfaeji , A.V. C. yiy,, tamen tatrts 
fortunam fecututeji , nam a C. Caf are po^ Aliiacamvilloriam interimi iufus ejt ,cum P^ter 
ei paulo primum togam virilem dedi f et, quo tempore forte cufus hic Nummut , quemeruditif- 
fimo , & llluflriftmo Antiquario debemus . 

Ar. ant. AVG. IMP. m. COS. DES. III. III. VIR R. P. C Caput M.Ant. 

PAR. Victoria ftaiis dextra lauream, (iniftra Palmam . 

* ANTON. AVG. IMP.III. COS. DES.III. III. VIR R.P.C. Caput M.Ant. 

-«f- ANTONIVS AVG, IMP.III. In medio Nummo. Pat. Fam, Ant. n.i6, 

ANTON. AVG.m. COS. DES.III. III. VIR R.P.C, 

ANTONIVS AVG. IMP.III. InmedioNummo, „ ^ , ,• 

IMP. ANTON. AVG. IMP.IIII. COS.DES. III. ,111. VIR. ITER. R.P.C, Caput Ant. cum lituo, 

ALEXANDR. ^.GYPTI. Palma pulcherrima, Corona Hederacea circumdata . 

Caput M. Ant. ahique Infcriptione . 

IMP, ANTON, AVGVR. COS. DES.III. IMP.IIII. InmedioNummo, 

0^, IMP. Caput M. Antonij , 

C. SOSIVS Z. A. Aquila inllRens fulmini cum Caduceo, jr ■ n ■ 

C. Sofius Antonij Dux , hoc anno Cos. f alius , cum G n. Domitip Aenobarbo , fuit Syria , &Li- 


20 


M. A N T O N I V S M.F. M.N. 


ytnteChrii 
fum 50» 


Ikitay Amcnio prtftSfus , is , & Amigonurn lupsLmst ,a- fjtrtdem hidtornm Rfrnspr* 
Uctt.ex Dto»e , o » * 

^ IMP. Caput vtfuperiuSt 

♦ C. SOSIVS, Aquila in/iftens fulmini. PAt.Suet.fol.j^. 

Caput Ant. abfquc Iniciiptione . 

# SOSIVS IMP. Figura muliebris nudaMonticulo inffdeiis, cumfigura virlH pariter nuda reuinflis 1 

tergo manibus alioMonticuloinlideiitc. inter has Trophreum. Pat.Sue: fat.ji 

ar M 4MTnM IT’ ^ raptuius, manibus poft terga reuinctis . P'.s,IUns. som.s 

-# M. AIn1(.)N . CLEOP. Capita Antomj , & Cleopatra iugata 

PR/EF. CLASS. Nauisexpaniisvdis. ?Ai.pAm*yim,n 8o, 

* Capita i^ata M. Antoni] , & Cleopatrae, 

M- ANTON. Leo gradiens . Pat. fam. A^nt.n. "3,^, 

* a'cV ' ni' Capita iugata M. Antoni) , & Cleopatrat . 

. w ^LAbb. Nams Prxtoria tum velis, &: lemis. TrilUn tor» i fo/ 

■Jf M. ANT. IMP. TER. COS, DES. HI. Facies Ant. «rCleopa^ ’ 

« L. ATRATINVS. Quaruor Equi marini , duas figmas in curru trahentes. Ex Tha, Medicto Re- 
UfrenaijJtmHS Narts , 

M, ANTONIVS M.F. M.N, COS. III. IMP.IV. III. VIR ITER. R. P.C, 

COSS. RomeC. lultMsCaf, OPiauan. IU. Mejfalla Corui/ws * 

M. III, AltxanAru in t^gypio , 

Hoc anno M, Antonini ad APlium viPlus efi, 

Ur. M- -^^ONIVS AVG. IMP. III. COS. TERT. IH. V. R. P. C. 

M 4NTT?1“ Palmam, hinc & inde duo rami lauri. Patin. ThefMrt . 

^MP. III. Caput lomsAmmonis. '' 

J/ M ^CARPVS IMP. Vifloria /laus dextra fertum, Cnidra Palmam. 

■If M. ANTON. AVG. IMP.III. COS. TERT. III. VIR R.P,C. Caput Antoni j . 
a. a^imANifiicT^I’ 'n ™>usiucdio Vidoria, dextra lauream , liniftra Palmam . Ctrltusfol. 6. 

* ANTONIVS IMP. Caput Galearum. 

* CCIHORTIVM PRiETORIANARVM.DuoCgnamilitaria,Aquila legionariamedia.Jrriiifd/oI.p. 
Cohors legionis dtcsmtlpars, extodiCla, ipned ex flurthns manipulis copuletur , Pretonam veri 

Cohortem ex Scribis , Accenps , Praconihus , UPloribus , interpretibus , TabellartjS , Arufpi- 
esbus, CuhicularijS, Medicis, alsjfque qutudianavitt Soctjs conffiiijfe , AuSlor efi Rojsnus 
Rom. Ub. 7. cap. 41. , tai» tamen hoc loco fic non efe accipsenUam , /uadent /igna Ca- 
llrenfia, & Aquila legionaria w Nummis cufa, qua Cohortem legionis panem fuijje fignifi- 
eant , & quidem primam , qaa Aquilam legionariam ferebat, 

.ANT. AVG.III. VIR R.P.C. inaho AVGVR. Nauis Prtetoria 
COHORTIVM PRAiTORIARVM . Signa Caftrenfia . 

COHORTIS SPEC VLATOR VM . Signa Caftreiifia cum Coronis, & PrcuisNauium . 

LEG. PRI. Tria figiia Caftreniia , Aquila in medio. 

Legio a legendo , pu'e ah eligendo appellata , pars erat exercitus Romani, numerus militum eitif- 
dem , nonfemper idem fuit , nam primum legio fub Romulo 3000. Peditum , & 500. Equitum 
fuit, abtodem poftea Romilio Sabinis inCiuitatem acceptu ad num .qooo. auUa , vndequa- 
ucata ditia fuit . Sex millium , ducentum hominum legionem C. Akarium primo conferip- 
/ijje Auclor efr F efius Pompeius » numerus tamen hic extraordinarius fuit , non decreto Sena- 
tus, fed Imp. aulioritate . C iterum ex Polybio , & ahjs legio Romana liante Repubitea quims 
mtlltbus peditum , & tricenis Equitibus conflabat , 

Legionum vero numerus fixus non fuit y nam primo quotannis quatuor legiones feribi [olebanty 
quaConfuhbus ad Bella proficijcentibus , fingulis bina tradebantur y fed vrgente neceffitate 
vfque ad XI IX. & plures numerus auPlus fuit , InM.Antonij exercitu XXX. legiones exii- 
ttfjeqdocent nos Nummi, 

ant. AVG. m. VIR R.P.C. 

qb LEG. I. Duo figna C.i(h:en(i.a, Aquila legionaria media . Gorleusfoi, 4. 

LEG. PRIMA ANTIOV*. 

# LEG. II, M.N, , 

LEG. III. I 

LEG. IV, , 

LEG. V. I 

LEG. VI. 

LEG. VII. 

LEG. Vlll. 

LEG, IX. 

LEG. X. 

LEG. XI. 

* LEG.XII, M,N. 

LEG. XII. ANTIQVrE. 

LEG. XIII. 

LEG. XIV. 

LEG. XV. 

LEG. XVI. 

* LEG. XVII. M.N. 

LEG. XVII. CLASSIC®, 

qp LEG. XIIX Par Fam.Artt, n.i,. 

I.EG. XV 111. LYBICAE. 

# LEG, XiX M.N. 


I 

I 

l Duo figna Cadrenfia , Aquila legio- 
I noria media . 

i 

1 


LEG. 


IM 


M. ANTONIVS M.F. M.N. 


21 


LEG. XX. M. N. I 

LEG. XX HKPANICiE. I 

LEG. XXI. I 

LEG. XXir. i 

# LEG. XXIir. PRJMIGENlE.W«w. Arfcot-tay. 8. ». zj. I 

LEX XXini. 1 D uo ligna Caftrsn(ia,A«iuila legio- 

LEG. XXIV. I naiia media. 

LEG. XXV. I 

LEG. XXVI. I 

LEG. XXVII. I 

LEG. XXVIII. I 

LEG. XXIX I 

LEG. XXX -J 

LEG. VI. ANTONINVS, ET VERVS REST. 

% M. ANTO. COS. III. IMP. III. Caput louisAmmonis. 

, LEG. VIL SCARPVS. Duo fignamilitatiaj Aquila inedia A/. iV. 


- ' t 


avgvstvs. 


OiSauius Pater in luco Baechi , qui in Thracia erat Oraculum confuluit , quod refpondit , filium fuum , Domi¬ 
num Orbis fore, co-quod infufo fuper altara mero tantum flammae emicuit, vt ad Cselum vfque fereietur , quod vni 
olim Alexandro Magno ollentum ibidem facrificanti euenit ; Natus cftRomE ad Capita Buoula, vt Sueton Veli¬ 
tris, vt Dio, M. Tullio Cicerone, &G. Antonio Coss., Patre Odlauio, Matre Atia, non Adlia , vt pafllm Icribitur 
annoOrbis j5ioo.V.C.6pi.anteChriftum6i. infans in cunis repofitus, aliquando nonefl: repertus, requifitus 
auteminaltiffiina Turri inuentuseft, iaccnscontraSolisexortum. Aquila adhuc puero , e manu rapuit panem-.; 
mox delapfa reddidit . Adoptatus eft ^ Iulio Cxfate Auunculo fuq, & ob Y idforias dictus efl Auguflus , non i ver¬ 
bo augeo, fed ab auium gcftu,& guftu. Vide integram ipfius Hiftoriam copiose apud Sueton.,Dio«cnt,& Goli-ium 
in jtuiujtt . 

C OCTAVIVS C. F. C.N. OccifoC. Iulio C*fare Auunculo, & Patre C.IVLIVS 
CiESAR DIVI F.OCTAVIANVS dicitur A. V. C.710. 

ToflViSorUm Mutintnftm A. D. Xiy- ^<><1 IMPERATOR dicitur A.V.C.Tll, 

Ante Chrifium^t,. 

A. D.V.Kal. Decembris IU. VIR R.F.C. cum M. Anteme , & M.erEmil.Lefidocenflituitur . 

COSS. A.Hirtius. C. quibus occifis . C.luUusCefarOtlttuian. Q^Pedius . 

Obferuandum i qued due Imperif Auxuiii initittt d Scnpteribus vfurpantur , prius A comparato 
exercitu, alterum ab AEliaca Visoria , Priits initiumalq a CadeCa/aris , alq d Confulatu 
ipfius Auz-Cet e^o) quem Collega Pedio iniuit, [ofi Cadem amborum Coss. qui incidit in an¬ 
num V.C.-ji 1. 14. Kal. Septembris . 

Aur effiSAR DIVI F. Caput Aug. 

' DIVI IVLI. CaputC:Ef.«»«/^j laureatumcumComete. 

Sueton. in Ctf. cap, 58. Ludis, quos primo confecratos, ei{ Iulio ) hires Auguflus adebat , fltlla 
crinita, per feptem dies continuos fulfit, exoriens circa vndecimam horam , credttumque eSl 
animam eJJeCafaris , 
qt Caput Aug. 

* CAiSAR DIVI F. Figura Equellris, dextra expanfa IV. 

CAiSAR IMP. CaputAug. 

♦ ANTONIVS iMP. Caput M. Antoni) . Pat. Eam. Ant.n. 19. ..... 

Pofl Vidoriam Aduimenfem , Cafar cum At. Antonio , & Lepido in gratiam redijt , vnde IIL 
VIRI R.F.C. confiuuti . 

* L. MVSSIDIVS LONGVS III. VIR A.P. C. Mars nudus Galeatus.dextrahallam.finiftra flagrum, 

finiftropedefcutum calcans. Num. Arfcot.tab.q.n. 12. 

* TI. SEMPRONIVS GRACeVS III. VIR Q.D. Fortuna ftans tkxtra Temonem , finiflia Cornu- 

copisE. Vaillant. t. z.fol. 16. 

IMP. Caput C®s. Galeatum . 

CAiSAR DIVI F. Bigse Aurigante Victoria . 

Ad Vtdoriam Aluttnenfem referendus , qua Antonius vilius tnOalllas fugit , & amboCon- 

fules Hirtius ,& Panfaoteifi, 


A.V.C.yii. 
Ante Chri- 
flum 42. 


22 


AVGVSTVS, 


DIVI IVLI F. Caput Aug. 

"" “'■ dextr. Temonem. ft.itoeor™copi,., 

JMP. Caput Galeatum.' 

L MESClNivS RVFVS. Mars nudus Galeatus, dextra haftam.ffnima Parazonium ■ 

tmfcramns vac»t,ulo duahs modu Romani vfi fune , l'no pro quocunquo exirciius Duoo 
dui fmlaulpecqs rem priret , & qui Imperium, idefi ius Mligerendihqiirit , . qui^hl’- 

jii u pralio fufis , ac profligatis , eo nomine miLitum acclamatione affe^us effet pri 

mum dinde femem, a Senatus in Frbe ornatus. Pof} aluguBum vero reiiqtJTetiamflu,] 
; ! ««‘«'•e , quoties oh rem benegeflam , Imperatores elTent d milus- 

UlVl IVLl . Caput luIicumCometc. 

OtSAR Di VI F. (Big:B triumphales. 

( Figura Equcftds, ' 

( Figura ftolata^ dextra Ramum, flniftra CoL jiucopi» . 

^ (Venus incumbens Columns, finiftra puram , dextra Galeam , i ter»Q 

eXSAR DI V I r. Csput Au"'“"'"" ■"' ^‘i"endus . 

DIVI IVLl (Caput lulij. j 

( Caput I ul. laur. cum Comete . 

* S.P.CiR Cupido Delphino inacuit JUS inter duo fydeu. Seguin.fol.io%. vbi egregie Nummum 

IMP. CXSARVoputAug. 

( Quadrigs triumphales . 

■Jf iUaximi Afodult. ExThef. Alaurocena 

■- d^jrc\n T\i%^ 

' CAMR UiVl F. Caput Veneris. 

Caput Aug. abfque Infcriptionc . 

IMP. C^SAR ^VI F ^^^toriai^fide^s Globo, 

PONTIF. Caput louis Hammonis . 

^ CjESAR IMP. C aduceus alatus. 

♦ M. ANTONIVS IMP. Caput M. Antoni j, Tat>'Fa^, ^nt.4.±u 

* C£SAR IMP. Caput Aug. ’ 

♦ ANTONIVS IMP. Caput M.Antonij. parut4SiftL m I}{nmmis Cne, » & Lai mm -n 

% M. ANTONIVS IMP. (Caduceus alatus. 45. ^ 

■V (CaputM. Antonijeum lituo. ParHtaiiid.num.72, 

^ C.TSAR DIVI F. Viftoraftans, dextra lauream attollens, (iniftra Palmam, 

♦ SCARPVS LMP. Manus expanfa. Par. Fam. Pinarianttm. s, 
iMP. CitSAR SCARPVS IMP. Manusexpanla. 

DIVI F. AVG. PONT. Vic^oriaiuliminsglobo, dextraIcrtum,ImjLftraPaImam, 

^ DIVI IVLI F. Caput Aug. 

TI. SEMPRO. GRAC. Q^DESIG. Signum militare. Aquila legionaria. Aratrum, Decempeda 
Omnia tnlrrnmenra, Colonit deduUionem de{ignant 'ta-p & ad eandem [pedantia * 

* TI. SEMPRONIVS GRAGCVS IIII.VIR (^D. FiguusTeminud»a»ns.dextraTemonem . fini. 

itra Cornucopia. Patin.Fam. Stmpron.num.^. 

If TI. SEMPRONIVS GRACCyS III. VIR. Aquila, Signum militare. Aratrum, Decempeda. AI»»» 

yiricot. t. ]6.num. ^ 

Caput Aug. abfque Infcriptionc. 

CAiSAR DIVI F. Quadriga, ex qua erumpunt quatuoc Equi. Num. ylrfcot.t, iA.num.1.1 

* IMP. CAESAR DIVI F. Vi6loriainftansGIobo,dextraLauream,finiflxaPalinam, 

PONTiF. C aput louis Hammonis . Pat.Fam. lul.num. 57. 

CAESAR DIVI F. ( Vidtoiiain Bigis . VailUnt.t.i.f. iS. 

* ( Victoria globo inftans, dextra lauream, P.MinU» 

^ C. CAESAR IMP. 

♦ S.C. Figura Equc/fa:is,Pacific&tdris habitu. 

Sueten.in jdugufto cap.j, pojteaCai.Cdfans •, & deinde Augullt cognomen afsumpfit ^ alterum 
tefiamento maioris auuncult i alterum Munat^ Planci jententia y cum iuiiu/dam een/entiius 
Romulum appellari oppor tere quaji y & ipfum conditorem Mis, prdualuifset y ve .t^Mxuftus po¬ 
tius vocaretur . 

C. OLSAR. Caput Aug. abfque laurea, 

S. C. Auguftus infidelis Equo Galeam pedibus conculcanto. Mulai Jllujirijjimi D. h: d^ntonU 
Dautt Bononia . 

IMP. DIVI F. COS. ' 

■* PAX . Figura muliebris ftans, qu2 dextra Caduceum alarum tenet, pone CiUa , ex qua manat Swpens, 
ad pedes Securis . Ex MuUo RuTinl I. C. Bon. 

C,,ESAR DIVI F, IMP. DIVI IVLI. Duo Capita Iul.& Aug. adiictia. 

Nauis PteCtoria cum obeliico . 

JMP. DIVI F. Capita Antonij, &Augufti aduerfa. 

( Prora Nauis. 

( prora Nauis cum fphoera, Cue rota. Ind.Cauotorta» 

CAESAR DIVI F. CaputAug.cumquinquefpicis. 

M. ANTONIVS IMP. Caput M. Antonii . 

DIVI F. Caput Aug. cum ftdla. 

* DIVOS IVLlVS. fn laurea d/. A^. 

^ IMP. CAESAR DIVJ F. DIVI IVLI. Capita aduerialulij,& Aug. Palma media, 

* COPIA. Nauis Bellica cum obeiifcoj&ftclla. Trijlanustem. i./o/. S4. 


23 


AVGVSTVS. 

L. POL. MAEVI . C.iput Auj. iaur. 

Luna falcata, in cuius medio ftella. Sezuin.f.^<^‘ vhi eruditiffime illum interpretatur ^ 
it CAESAR DIVI F. Caput Aug. 

DIVOS lYLIVS in laurea, ^ngelion. fol.ii^.num. s. 3. 

C. IVLIVS DIVI F, CAESAR. IMP. COS. III. VIR R. P. C. 

COSS. L> Munatius TUncus. M. Aimil. Lepidus 11. 

Brutus ) & Caffius in Campis Vhilippen{ibus vi^i a C&fare^ 0“ M. Antonio , 

CAESAR IMP. m. VIR R.P.C, Caput Galeatum , 

S.C. Signa militaria . 

C. MARIVS PROQ. III. VIR . Capita Aug.,Ant.3&Lepi4i, 

CAESAR DIVI F. IMP/PONT. IU. VIR R. P. C, 

DIVVS IVLIVS. Cometes. 

SALVS GENERIS HVMANl(Tcesfigur:etogats,Tripodiafnfl:entes. 

(Tresfigur® lacrificantcs , cum alia humi procumbente, dexrLa..j 
Cornucopi;^, Caduceum Uniftra tepente . 

C. CAESAR DIVI F.IMP.COS.ni.VIR R.P.C. 

SALVS GENERIS HVMANI. Tres dextra iundlx cum Caduceo, Fafeibus, Securi, & Globo. 

' Coss. Hirtia y O' Panfa eceifis t C. Cafar OEiautanus ^ ante legitimam ararem per vim adaBo 

Senatu fe cum PEDIO harede^ C&faris ex quadrante , Cos. fecit . Cafar Lepidus ■, & M. 
jdntanius lll.yiri 1 R. P.C, fiunt: qui quafi illudentes fadifjima (eruituti Ciffium^ quorum 
cruoreOrhem terrarum contaminare , 0^ omnibus pericula exitij ■, atque interitus creare non 
dubitabam ad dtuulgandam confenfianem fuam,hunc fignare Nummum publicum voluerunt. 
Confulatum ii. Septembris, pridie Natalis fui extume anno 20. atatis, Augufius inuafit, admotis 
holiiliter ad f^rbem legionibus . Sueton. Eundem adeo appetitum , vt bdlum ems adipifeen- 
dicaufa fufeeperit, vitro deponit. Dion.lib. 47, 

CAESAR IMP. Pont. m. VIR R.P.C.' 

Capeduncula, Alpergillum, Guttus, Lituus, 

C CAESAR IMP. III. VIR R.P.C. Caput Aug. 

M. LEPIDVS PONT, MAX. III. VIR R.P.C. CaputLepidi. 

Jr CAESAR IMP. III. VIR R.P.C. Caput Augufti. 

M. LEPIDVS PONT. MAX. III. VIR R.P.C. CaputLepidi. 

M. ANTONIVS IMP. III. VIR R.P.C. Caput M. Antoni j. 

ANT, IMP. AVG. [ILVIR R.P.C. M. BARBAT. P.G,I. Caput M, Antonij , 

P.VATINIVS P.F. PROCOS. Bigse Aurigante Vidoria. AdTrinmphum de llly- 

\ rica, quem his Coss. duxiffe, notam Fafii CapitQlini , 

IMP. Caput Aug. Galeatum. 

C. MARIVS C.F. PROQ;_III.VIR, Duo Togati, Corona radiata. 

. ^ CAESAR III. VIR R. P. C. Caput Aug. 

CAESAR DIC, PER. Sella Curulis cum laurea . Perpetuam C. lui. Caf, diBaturam , innuit 
Nummus . 

^ P. CLODiVS M. F. Martis fimulacrum nudum, galeatum, dextra haftam, finillra facem, Patin. 
Eam. Cl.'iud. num. 10. 

* DIVVS IVLIVS. Cometes, Num. Arfcot.tab. 9. num. 12. 

^ CAESAR III. VIR R.P.C, Caput Martis Galearum. 

•if S.C, Aquila Legionaria, cui infiRitTroph^um, hinc, A: inde duo Signa militaria. Patin. Fam. lul. 
num. 55. 

C. CAESAR IMP. III. VIR. R.P.C. Caput Aug. barbatum . 

L. LI VINEI VS REGVLVS. Vidoria gradiens, dextra lauream, iiniftta Palmam Tuper humerum 
porteniam . 

P, VATJNIVS P.F, PROCOS. Quadriga Triumphales . 

C C.ESAR DIVI IVLI F.AVGVR PONR III. VIR R.P.C. 

DIVO IVLIO EX S.C. Templum Diuilulij, 

Qui T emplum dicabat pofiem tenens , dare fe dicebat Numini , quod ab alio neceffe fuerat iam 
teneri, & ab humano ture difcedere . In eiufmodi Templis jemper facratus locus in medio 
erat Numini , cui dicatum erat, eiufq\ fimulacrum eo loco » nempe in medio collocabatur , alia 
fimulacra, alio loco in Templo eodem pofita , ad ornatum tantum pertinebant , hinc Firgil. de 
Augufio femiens . 

!n medio; mihiOfar erit, Tcmplumque tenebit. 
tum paulo ante dixiffet : Et viridi in Campo, Templum de marmore ponam, quod autem haud ita 
multo poj} inquit . Tyrio confpedusinOItro, habitum Pontificis denotat , cuius fe officium di¬ 
cit, in T empLi eonfscratione jumpturum j vide Seruium in 5 . Ceorg. 

C. CAESAR III. VIR R.P.C. Caput Aug. , 

POPVL. IVSSV. Statua Equeftrix , 

BALBVS PROPR. Claua Herculis. 

Balbus hic Gadibus natus .tantum fuAAtatis homines y diuitijs , 0" magnificentia juperauit , vt 
moriens P. R. in fingula capita, denarios 25. legauerit . Dion. 

CAESAR DIC. Sella (.urulis ornata. 

•Jf L. LlVINEIVS REGVLVS. Vidoria gradiens, dextra lauream, fiiiiflra Palmam . Pat.Fam.Li~ 
uineia num. 8. 

C£SAR. LEPI. ANTON. III, VIR. R. P. C. Duaj Dextr® iunds cum Caduceo. 

L. MVSSIDIVS LONGVS. CONCORDIA. Caput ConcordiJe velatum. Triuirorum Con~ 
eordiam hc^c nummo fignare voluit Muffidius Ull. VIR, A. P. f* 


A.V.C.yiz. 
^nte Chri~ 


CAE- 


24 A V G V S T V S. 


C^SAR :M1>. PONT. in. VIR. R. P. c. Caput Au^: 

M. ANTONIVS IMP. AVGVR. III. VIR. R. p!’‘C. CaputM.Antonij. 

M. ANT, IMP. AVG. lif. VIR. R. P. C. L. GELL.QP.C.iput VI. Ancouij cuti lituo . 

M. ANT. IMP. AVG, lII, VIR. R. P. C. M. BARBAT. Q. P. CaputM Antonii 
C CiESAR DIVI IVLI F. AVGVR. PONT. III. VIR. R. P. CT 

Q. SEMPRONIVS GRACCVS Qj_DESIG, exilium, Aquila, Aratrum, Decempeda. 

Caput Au2- abfque inferiptione . 

C.ffiSAR DIVI R IMP. PONT. HI. VIR. R. P. C, Afpergiilum , Securis , Albogalerus. 
yid CafArts VomtficatHm^ 0' ^u^Hr^tum indicandum furit thl}ritmeKf a Pontificalia, 

Caput Au?. abFquc inferiptione . 

^ C. VIBIVS VARVS. Figura mul. tunicata ftans, dextra haftam, Fniftra Vidtoriolam, pro Pe¬ 
dibus Clypeus. yailUnt. t. 2. f. 

^ C. C.S.SAR DIC, PERPET, EX S.C. DusSells Curules, fupra quas laurea, Nurn. Arfcot.t,^. 
num. 6. 


Figura cqueftris Pacificatoris habitu. Num. Arfcot.t. \o. num.19. 
i^.^fC/ESAR llf. VIR. R, P. C. Caput Aug. Galeatum .. 

S. C.Trophcum, Aquiljefuper impofitum legionaria? , hinc, inde duo ligna militaria Ai.N. 

* C. C^SAR III. VIR. R. P. C. Caput Aug. 

♦ M. ANTON. III. VIR. R. P. C. Caput M. Antonii. PatitJ. Fam. Ant, num. 10. 

* CJESAK III. VIR. Caput Aug. 

M. ANTON. C. C-TSAR. Nexus manuum Caduceo medio. Patin. Fam. Ant. num, ai. 

CJESAK IMP. PONT. IJI. VIR. R. P. C. Caput Au?.fine Corona. 

ANT. IMP. AVG. III. VIR. R. P. C MARCVS BARBATVS P. C. Caput M. Antonij. Jnd, 
Cftuotorta . 

L. Antonius IlI.yjRIfrdttr , & P. Seruilius, Confules diSii fum t CenfuUtum 
vero Z.. Antonius cum Fuluia M. Antoni] Vxore^ejfere . ipfe L- Antonius de quihufdamgen- 
tibus inalpinis , Knl. lan, T^riumphnuit y Dion. Poli hunc DriumpfsunsCeefar Romumre- 
uerfus Fuluin filiam repudiat, & Bellum Pcrujinum , cum L. Antonto , & Fulusagent , 
iffdem Perufia obfefjis . 


C. IVLIVS DIVI F. C^s. OCTAVIANVS IMP. COS. III. VIR. R. P. C. 


A.y.c.-ji^. 
Ante Chrt^ 
/ium 59. 


COSS. Domitius Caluinus, Afinius Pollio, 

L. Antonius Ctfari deditur. Bellum Perujinum confumatur , Fuluia moritur , & O&auia Citfforore in 
matrimonium Antonio tt adita Pax inter eof dem componitur. 


Ar, C. c;esar m. vir. r. p. c. 

O. SALVIVS IMP. COS. DESIG. Duplex fulmen. 

PT SALVIVS IMP. COS. DESIG. Fulmen, vt fupra. Triflan. t. I./. Sl, 

Capita Aue., & Antonij iug.ita, cum Capite Odlauix illa relpfdcntia . 

9(t PRIfc. ITER . Nauis Praetoria expanfis velis. Se^uin. /.9^. .vbiillujirat Nummo eru- 

dttiffimo Commentario . 


C. IVLIVS DIVI F. C^SAR OCTAVIAN. IMP. IL CQS. III. VIR. ITER. 

COSS. Claudius Pulcher , Norbanus Flaccus, 

LiuiamVxorem ducit , Bellum cum Pompeio renouatum dCefare, cuius cla fit d Menecrate Pompei 

Duce profligatur . 

Jur IMP. C.SSAR DIVI F. PONT. III. VIR. ITER. R. P. C. Caput Aug. 

M. COCCEIVS NERVA IIII. VIR. Tripus cum Stella, & duobus ramis. 

IMP. ITER. S. C. Figura equelltis cum lituo. 

M. AGRIPPA COS. DES. In medio Nummo. 

LEPIDVS PONT. MAX. IIl. VIR. ITER. R. P. C. Caput Lepidi. 

IMP. C«SAR DIVI F. m. VIR. ITER. R. P. C. Caput Aug. 

TI. SEMPRONIVS GRACCVS. IUI. Vexillum, Aquila, Decempeda, Aratrum . 

DIVO IV LIO. Caput iul. Caif. cum Stella. 

DIVVS IVLIVS. DIVI F. Capita lulij laureatum. & Augufti abfque laurea , fe refpicientia . 

* M. AGRIPPA COS. DESIG. In medio nummo. Thef. 

Jf IMP. C^SAR DIVI IVLI F. Caput Aug. 

AGRIPPA COS. DES. In medio nummo . 

Caput Aug. 

IMP C^SAR DIVI F. PONT. IIL VIR. ITER. R. P. C. Capeduncula . 

* DIVVS IVLIVS. DIVI E. Capita Aug. & Iul. CasL fe refpicientia. 

■» M. AGRIPPA COS. DESIG. In medio Nummo. Pat. Fam. Fipfan, num. I. 


ap IIL VIR. ITER . Cometes. Num. Arfeot. t. 9. num- 
Caput AugulK. 

l.MP. CIESAR DIVI F. PONT. III. VIR. R. P. C. Tripus cum duabus Stellis, Vrceolo, Ca¬ 
peduncula , Lituo , 

IMP. CASAR DIVI F. PONT. HI. VIR. ITER. R. P. C. Caput Aug. cum lituo. 

M. COCCEIVS NERVA IIII. VIR. Tripus cum duobus ramis lauri, fyderc medio , «d /«/jr 
Caf. diuinitatem indicandam . 

* IMP. C/ESAR AVGVR. PONT. III. VIR. ITER. R. P. C. Caput Aug. cum lituo. 

• C. MARIVS PRO m. VIR. Diante Caput cum bullo, atergo Pharetra . Paruta Sicil. ex 
num. One. & Rom. num. 82. 


A.V-C.pir,. 
Ante Chri~ 
fium 37. 


A V G V S T V S. 25 


n. WLIVS DIVI F. CBS. OCTAVIAN. IMP. III. COS. DES. IT. ET TER. III. VIR ITER. 


Tcm/eium vincit , & fugat , Ltpidunt ctgit lll. Viratu ahdicarc , Sicilia , & Africa petitur . 
COSS. Gellius Toblicela . Cocceius Ntrua , 


A.V.C.jtt. 
Ante Chri- 
fiumi^. 


'Aur. IMP. C* SAR . Caput Aug. 

Templum, & in eo Trophatum Naujle. 

Caput Aug. in Corona Qujrcea. 

CAiSAR DIVI F. Trophaeum Nauale. 

Caput VidioriaB alatum. 

CA.SAR DIVI F. Neptunus flans, dextra Acroflolium, finiflra Tridentem . 

AdViUenam, <[uam hoc anno contra Pompeium per Agrippam legatum reportauit [pePlant 
Nummi hi omnes , maritimas ttidicantes VtHorias. 

'Ar IMP. CAESAR. Caput Aug. 

Vidoria infidens Prors Nauis , dextra lauream , finiflra Palmam . 

* Caput Aug. abfque inferiptione . 

CAESAR DIVI F. (Trophatum Nauale. 

( Vifloria infidens Globo , dextra lauream , finiflra Palmam . 

^ (Neptunus nudus , dextra Acroflolium , finiflra Tridentem , dextro pede Glo¬ 
bum calcans. Num, Arfeot. tal>. 1 1. num. 20. 
ip Caput Augufli abfque Inferiptione . 

■)p IMP. CAESAR. (Trophreum Nauale , Prors Nauis infixum . Pium. Arfcot.tab. ii. num. 10. 
(Columna Roflrata , cum Augufli flatua . 

^ Viiiloria inflans Pror£ Nauis dextra lauream portendens, finiflra Palmam . Num. Arfcot.tab. 14. 
num. 21. 

■V IMP. TER. Thiara P,u'thica , cum Arcu, & laculo. Spanhem. f. 428. 

DIVVS IVLIVS. D. F. Capita aduerfa lul. Csf.& Augufli. 
at- M. AGRIPPA . In medio nummo, ex Thef. Adauroceno /. C. Bon. 

IMP. CAESAR. Nauis expanlis velis . 

* DIVI F. Vidloria finiflra Temonem Nauis, dextra Palmtc lauream imponit . Paiin.Fam. Iui. 
num. 56. 


C.IVL1 VS DIVI F. CAES. OGTAVIAN.PONT. IMP. III. COS. IT. ET TER. DESIG, III. VIR. IT. R. P.C. 


COSS. Caius lul. Caf. OUauianus II. L. Volcatius T ullus . 
Mauretania in Preuinciai redaSa mortuo Rege Becco. 


A.V.C.-P11. 
Ante Chrt~ 
ftum 32. 


Aur IMP. CAESAR DIVI F. III. ViR. ITER. R. P. C. Caput Aug. 

COS. ITER , ET TER. DES. DIVO IVL. Templum , in quo figura dextra pateram tciiens, 
fupra cuius caput Stella adnita, iuxt^ Templum Ara cum igne. 

IMP. CAESAR PONT. IMP. ITER. III. VIR. ITER. R. P. C. 

COS. ITER, ET TER. DESIG. DIVO IVL. Templum cum Ara. 

IMP. CiA.SAR DIVI F. PONT. IMP. TER. COS. ITER., ET TER. DES. 

I!l. VlR. R. P. C. Capeduncula, Afpergillum, Guttus, Lituus. 

IMP. eSSAR DIVI IVLI F. „ „ 

PONT. COS. ITER., ET TER. DESIG. III. VIR. ITER. R. P. C. Tripus, cui impoCta_. 
efl Capeduncula hinc inde Lituus, & Patella. 

IMP. CfESAR DlVl F. lll. VIR. IIER. R. P. C. Caput Aug. 

COS. ITER., ET TER. DESIG. Quatuor figna Pontificalia. 

AVGVK. PONT. COS. ITER., ET TER. DESl. Secefpita, Afpergillum, Guttus, Lituus, 
Capeduncula . 

IMP. CASAR AVGVR. PONT, III. ViR. iTER. R. P. C. Caput Aug. cum Lituo. 

COS. ITER., ET TER. DESIG. IMP. TER. Tripus, Securis, Caduceus. 

IMP. CJESAK DiVI F. III. VIR. ITER. R. P. C. Caput Aug. 

% COS. ITER., ET TER. DESIG. Templum, quatuor columnisfuffuluim jincuiusfaftigiofydus, 
inPeriftilioDIVO IVL. In medio Templi figura ftans, dc.\tra Lituum, ad latus Ara acccnfa. 
Corleus f. 40. 

* DIVO IVLIO EX S, C. COS. ITER., ET TER. DESIG. Figura muliebris velata, ftans in 

Templo, dextra Simpiillum. The[o Theufsl. 

Caput Aug. abfque infiriptione . 

Sphinx alata cum Stella . 

Syhinx Echidnte,Triphomfquefili4, muliebri faciet^' pecore, pedibus ^ cauda 'Leonis 3 
pennis fuijfe fertur; vn Phyceo colle relidens, objeurA anigmara , tranfeuntibus 

proponebat qui ea /oluere nequibat , Sphingis vnguibus laniabatur , tandem Oedipo antgma ■ 
foluente, (e/e tn mare prAcipitem deiecit» 

•Jf. Caput Aug. laur. prope quod manus expanfa. 

* AMCIOAA. Sphinx cum tteiia. 7 rifian, t. l. /. 89. 


* DiVl F. Caput fcemineum, Elephantis exuuijs teftum. Oy\el. tab. 31. num. ii. 

Cum Elephas in m. x if^e repertatur, ideo pro Capitis tegumento tn Nummis 

ca femper ponitur Caput Elephantis , tam in his Augajieis, quam in Neronis , Hadriani, 
& aiqs ; fpeBatque Nutamus ad imperium Africa indicandum morte Bogttdis Regis , hoc 
anno firmatum 3 vt & fequenttbus NummiS 3 Scorpio , 0“ Equus . 

♦ Figiu:a ftans, Equum dextra retinens, lub pedibus Equi Scorpio. OiJeL tab. 35. num. 5. 


I 


X e.72s^ 
^ntf Chn-^ 
fium 30. 


w^.r.C.724. 
j^nte Chri^ 
fium 2^. 


^.y.c.ji^, 

^4nte Chnr 
^um 2?. 


26 AVGVSTVS. 

C, IVL. DIVI F, C*SAR OCTAVIANVS COS. la IMP. IV. IU. VIR. ITER. R. P. C. 

COSS. c* JhUhs Cdf. O^lMuian. 77/. M, Valerint Mefsalla CfiruiriMs. 

ViEio ad A^ium M. A^fonio ^emp. [olfis tinnit . 

Aur, CJESAK DIVI F. AVGVR. PONT- IMP. QVART. COS. TERT. Caput Aug. 

DIVI JVLI. Caput Iui. CsE cum Ijtuo. 

Ai*s:u(ius [ecundum Confriatur» pofi IX- annos tertium, anno interieflo , sejjit , fequentes , 
vfque ad XI. continuauit> rnuliifque , cum deferentur recufatis , duodecsmum, magno, 
ided feptendecim annorum inieru^llo, 0“ rurfus XIJl. biennio poj^vltro pet^t , Sueton, 
C^SAR IMP. Caput Aug. 

ACT, Apollo AfHacus habitu muliebri. 

f^iHo hoc anno ad A^ium M. Antonio , Cafar Apollini A^ioTemplum extruit , Naues con^ 
fecrat, & Sacrurn quinquennale confltiuit . Dion. lih. 5*. 

Af, C^SAR IMP. Caput Aug. 

ACT. Apollo A6iacus, vt fupcrior aureus. 

Caput Auf. abfque inferiptione . 

Ci^SAR DIVI F. Apollo Cytharedus rupi infidens. 

IMP. CAESAR ( Arcus Triumphalis, cui inlilhint quatuor Equi. 

( Terminus iiiiiircns fulmini louis, quod illud tpjumVcXimXcni^ fignipeat, Ter¬ 
minus htret , Fu}mcn ocifftme fertur. 

( In Pcriftilk) Tpmpli . 

( ViCtocia Globo infidens, dextra Sertum, finiflra Labarum. 

(Auguftus Togatus fedens, dextra Vic''totiam, hnirtra Virgam. 

L. VINICIVS. S. P. Q^R. IMP. CAES. In Pcriftilio triplicis Arcus. 

# IMP. CAESAR (Capricornus, Cornucopia, Globus, Temo. P. Minij. 

( Quadriga, in qua Imperator fiuutra lauream. Num. Arfeotan. tab. 14. num. j. 
•jf- Caput Aug. abfquc inferiptione . /. -n r, 

^ LMP. CAESAR (Cplumna Roftrata, fupra quam figura nuda, dextra haftam, finiltra Parazoni¬ 
um. M. N. 

De hae Columna rofirata, cuiAuguHi [fatua Aurea fu^ertmpopta fuit , vide 
AppUn. lib. 5‘ 

* (Troph^eum armprum, Nauis Puppi infixum, A/. Tv. 

-Jf CAESAR . . . . , Caput Aug. 

Nauis Pr.Ttoria. Af. N. 

C. IVLIVS DIVI F. CAESAR, OCTAVIANVS COS. IV. IMP. V. 

COSS. c. lui. CaJ. OSiauianus IV. JLisinius Crafsus. 

prope Alexandriam villo M. Antonio, eoque cum Cleopatra ad mortem compuljo, t/£sypturjt 
tn Prouffictam redigit. 

Aur. L>IVOS IVLIVS DIVI F. Capita lul. C*f. & Aug. aduerfa. 

AEGYPTO CAPTA. Crocodilus. 

^ CAESAR DIVI F. Caput Aug. „ _ 

* AEGYPTO CARFA. IMP, CAES. TRAIAN. AVG. GER, DAC. P. P. REST. Crocodilus . 

f^aillarr. t. 2. f. lO. 

CAESAR DIVI IMP. V, COS. IV. 

ACT. Apollo A^ti-^cus habitu muliebri . 

Ar. DIVOS IVLiVS. DIVI F. Capka lul, & Aug. aduerEa. 

AEGYPTO CAPTA, Crocodilus. 

* ^AEGY^O CAPT?. CAES, TKAIAN. AVG. GER. DAC P. P. REST. Crocodilum , 
Sched. Sponntana . 

c. IVL. DIVI F. CAESAR OCTAVIAN, COS.V. IMP. VI., ET VII. 

COSS. C,lHliutC4.0SiiiH‘»nmV. Stx. . 

fota Sol. pro rpdilu Ctt[ ex , qui lano claufo triplicem duxit triumphum . 

Carthago Coi, deduUa ab Aug. 

Aur, LMP. CAESAR DIVI F. COS.V. IMP. VI. S,P,QR. CaputAug. 

DguraEqueflris habitu Pacificatoris. Ad reditum Cafarisex Apa^eferendus Nummus . 

IMP. CAESAR DIVI F. COS.V. IMP. VII. CaputAug. 

S.P.Q. R. Quadrig^ triumphales . Ad triplicem triumphum hoc anno ab Aug. duttum tndi* 
Candum . 

Caput Aug. abfquc Inicriptionc . 

L. MESCINIVS RVFVS S.1>.QJ<..V. P.R.RE. CAES. InCippofupra quem Maes . 

Caput Aug. prolixo Capillitio Apollinis fpccic . 

IMP. CAESAR. CoIoniJE dedudio. 

Ar. CAESAR IMP. yiL CaputAug. 

COS V. Victoria infiftens^ror^ Nauis, dextra lauream, finiflra Palmam. 

ASIA RECEPTA. Aiacuiin/iftit Viaoria,cxpanfisaU$, <lcxtraCoroaam,iuxta Aram duo birpen- 
teserc-ai. 


i.Nr 


27 


avgvstvs. 


IMP. CAESAR. DIVnVLIF. Caput Aug. ■ j > r -n. ^ 

C. CARRINAS, C.F. PRQCOS. ViiSona infidens Prora Nams , dextra Ijuteam , Cniitra 1’tlmim 
fupet humerum. , 

C. Carrinas Prttor Ihtrit fu^ C, Cajare DiBatore,* Sexte Pom fete vtBus tjf, eandem fefle» 
C.CafariOBauiane tradidit, PoB ABiacam vereVilloriam deuiBis Mertms , 0 Sueuis, 
qui fapias Rhenam tranperant > triumpiaait , 

Caout Au?, abfquc lufcriptione . , ,, i 

^ L. MESCINIVS RVFVS S.P.QJl.V. PRO RE. CAES,- In Cippo , fupra quem Mars nudus, 
dextra Parazonium, iiniftra Haftam . 

* IMP. CAESAR DIVI F. Caput laur. , , .-t ..r ^ e , r 

* IMP CAESAR . ( In Peryftilio Templi lani , circa quod lAN. CLV. Oyf el. tah. iay. num.li. 

' *( In PerydilioTempli, ad latus cuius lAN. CLV. Le«i».//Wy>»j. 

lam aperiendi , vel claudendi ratio htefutt , Remulo contra Sahinos pugnante, cum iam vince¬ 
rentur Romani , calidam aqaamexealecelcaturijfe dicunt , quo Saeini fugati funt, htnemos 
deduBus efl , vt pugnaturi Templum aperirent in ee loco coniiitutum , ad jpem prilhni auxilq. 
yilii dicunt Romulum , & Tatium hoc T emplum tHo tam fiedere adipcaffe, prepterea lanum 
duas habere facies , quap ofitndat duorum Regum coitienem , vel quod ad Bellum ituri debent 
de pace cogitare , vel quod melius efl , quod ad Bellum ituri optent reditum * 

' ■ '.((.‘mESCINIVS III. VIR. (Cippus, in quo IMP.Ca;S.AVG,COM.CONS. Ex Mufao RuXiai 

* C Arcusi& Quadrija triumph.ilcs, in Arcus Periflilio . IMP. CBS. AV 
( COMM. CONS. Ibidem. 


C. IVL. DIVI F. CAESAR OCTAVIAN. COS. VI. IMP. VII. 

COSS. c. Julius Cef.OBauianusTl. M.Tipfanius Agrippa II. 
Templum Apollinis Palatini dicatum Ludi ABiaco Pr alio voti primum aBi , 


A.V.C.qii. 
ylnte Chri’ 


IMP. CJESAR DIVI F. cos. VI. UBERTATIS ? R. VINDEX. 

PAX . Figura dolata dans, dextra Caduceum, CmltraCornucopise. cum Ara, S: Serpente. 

CIESAR COS’ VI. Caput Aug. cum lituo. 

iEGYPTO CAPTA. Crocodilus. 

CiESAR DIVI F. COS. VI. Caput Aug. cum Capricorno . 

Tantam mox fiduciam fati Augufiushabms , vt thema Juumvulgauerit , nummumque argen¬ 
teum nota jyderis Capricorni , quo natus efi percujjerit , Sueson.m r>ug. 

AsGYPTO CAPTA. Crocodilus. 

DIVOS IVLIVS DIVI F. Aug.&CaefarisCapiraaduerfa. 

M. AGRIPPA L.F. COS.lTER. DES. TER. Sicilia TriquetrsTipus, 

C^.SAR COS. VI. Caput Aug. cum lituo. 

AiGYPTO CAPTA. Crocodilus. 

C^SAR DIVI F. COS. VI. Caput Aug. cum Capricorno. 

AEGYPTO CAPTA. Crocodilus. 

* capta' IMP. CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. 

REST. Patin. Sueton.fol.qy. 

C IVLIVS C F. CAESAR OCTAVIANVS COS.VII. IMP. VII. AVGVSTVS. 

Dicitur, & R.P.C. poteftaiem in lo.annos acctpit. 


/r. 


COSS, AuguBusVJI. Agrippa UI. 
Augujlus Oatlias adit. Via muniri capta. 


AV.C.yiy. 
Ante Chri- 
jlum 26. 


'Aur. 


CAESARI AVGVSTO S.P.QjL. Caput Aug. 

- v.mani, ■ 


Jn Corona quercea . 


SALVS GENERIS HV.MAE 

Splum Ma“rtis! cufinell Cuitus , Tepaone ereao , ?i Equus inCdet in Curru medio , fceptrum tufli- 

avgvstXdi^TrcS^^^^^ 

s c Aquila vnguibus renens Coronam querceam, in cuius tnedip S. C. hinc inde duo lauri , 

CAESARI AVGVSTO S.P.Q.R. Caput Aug. • . -l • rn, j 

(^OD VI* MVNITAE SVNT. In medio duorum Arcuum triumphalium, quibus infiftunt duie 

CurnvUerlTy^guLs viat e.xtraPrbem aliquandik negleBas, difficilia itinera exhibere , que 
facilms Trbs vndtque adtretur , defumptaftbi Arimino tenus , FJaminta viamumesda , re¬ 
liquas Triumphalibus viris ex manubiali pecuniajlernendas dffiribuit.obidjiatua AuguJto, 
infuper Arcus in Ponte Tiberis, ac Armini pofita , pluraqi aha honorum genera eidem delata, 
Vt tejiantur Nummi . s • 

SPQ-R IMP. CAES. In Baii, fupra quam figura equcltiis, prope Edihcmin 

' '^QR IMP CAES QVOD V.M.S. EX EA. RQ^IS. AD. A. D. E.In CoIumiu,circaquam 
‘LTVINlcivS L.F. III. VIR. 

S.P.O.R. IMP. CAESARI. Caput Aug. 

^OD VIAE MVNITAE SVNT. Biga: Elephantorum . 

^^^Z^L^t'vLVS^’fiSmEN MARTIAL. DusfigutEftantes, alia cum Clypeo , aliam cum Lituo, 
&hafi:apura. 


28 


AVGVSTVS. 


fjf Diali, ex Patricas creabatur, Martiinfiitutus 


Flamen A/artialts, dignitate proximior Flami, 
eidem f aera faciebat . 

^-^NTVLVS. Figura Eque/tris cum Ttophso, 

CAESAR AVGVSTVS. Canui Aug. 

* C. POPPAEVS SABINVS AED. CVR, Sella Cuculis laureata cum fulmine. Ex Num. Arfeot. 

tab, 14. num, lo. ^ 

A/ Patin.Fam.Petron.momijftsfium.il, 

% AVCjVSlC.) Od. C,S. In Corona quercea, 

* jyy^lLlANVS III. VIR. Taput Corona hederacea. Patin. Fam.Pet^-on.num.a. 

* M. DVRMIVS in. ViR HONORI. Caput Honoris, hinc, & inde fydus. Patm.Fam, Durm 

m smtjjis num. 

Caput Aug, Corona ^ercea abfque Infcriptionc . 

A V G VSTVS . Capricornus cum Globo, & Temone . 

IMP. CAESAR DIVI F, Clypcusclauiculatus. 


Ar 


AVGVSTVS. rOpricornuscumGlobo, Temone, Cornucopia:, Svdcrc. Paiin. Suet.fol.j^^. 

* ( Capricornus cum Globo, dc Temone, fupua quem Visoria volans , ambabus manibus 
- - ’ Zonamtenens. Paiiti.Suet.foL 1x9. 

oALVS GENERIS HVMANI. (Victoria inflans Globo, dcxn-aI.auLeam,fiuin:ra Palmam. Num, 
( Arfcot.tab.i^.nmn. 11. 

( Vidoria coronans Clypeum Column.e appenEum, in quo C. L. V. 
... ( ibidem num. \ y 

* S.P. C^Jl. ( Vidtoria inflans globo, ambabus manibus Clvpeum tenens, in quo C. L num.i.^. 

CAESAR 

Clypeo fupra quem Vifloria volat, dextra Tertum tenens . 

PEATORINVS III. VIR. Caput Platorini . 

IMI . GAESAR . Caput Au». 

!U^ vnum co!li»at« . 

„ A r r A • Figura flans, finiflra Clypeum, dextra quid ignotum . 

:?(. CAESAR. Caput Aug. in Corona. 

AVGVST. Corona ex Patellis, &Metopijs in medio ceu fons faliens cum ouatuor Capitibus Arie¬ 
tinis ex 1/. N. 

")(■ CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

if- M. DVRMIVS I I.VfR HONORI. Caput Honoris /V. 

L. AQVILIVS FLORVS 1I(. VIR. Flos. Mufai Dauu. 

CAESAR AVGVSTVS. Biaie Elephantorum , 

M. DVRMIVS lir.VR HONORI. CaputHonoris. 

CAESAI^. AVGVSTO S. P. Q.R. Caput Aug, 

Quadriga; triumphales . 

que^un us cum Equo,m medio Currus fccptrum cum Aquila alis expanfis . 
QVOD VIAE MVNlTAE SVNT. ( Pons feptem Fornicum , fupra quem duplex arcus , incuius 
( fummitate Biga Elephantorum , in qua Aug. a Vi(5loria 

( coronatus . 

(Inmedio duorum Arcuum triumphalium, quibus infiflunt 
A/ n>Mr\r\ ^ dusfigur^Equeftres. 

Q^OD viae MVN. SVNF. Pons feptem Fornicibus conflans, fupra quem duplex Arcus 

hinc inde Roflris Nauium ornatus, fupra Arcum Biga_, 
Elephantorum , in qua Aug. dextra fccptrum £bui‘neum 
tenens a Vidloria coronatur. Num. rirfeot, tab. 12. 
num. 22. 

C D ^ D^‘ Viaoria,dextrafertumimponensClypcoCoIumn»appenfo,inquoCL.V. 

N 1 . ^R. EVIP. CAES. !n Bad, in qua flatua Equeflris, prope hanc iEdihcium. 

h.l.Q^R. IMP. CAES. C^OD V.M.S. EX EA r.Q^IS. AD A. D.E. In Columna , circa-j 
quamE.VINICIVS L.F. IIl. VIR. 


* S.P.cIr; iMP.CAEc. QVOD V.M.S. EX EA P.QJS. AD A. D.E. In Columna dimidiata. 

Num.^^rfcot.eab.^.num.ii, 

CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

OB CiVES SERVATOS. In Corona quercea . 

Cives servatos. InCIypeoLaureacIrcumdato. 

6, P. QJl. C. L. V. (In Clypeo M. N. 

( Duo Rami lauri erefti . 

* (Sphinx alata. Pa'm Suefon.fol. los. 

M. DVRNIVS III. VIR. (Aper hafla transfixus . 

( Leo Ccruum proculcans M. N. 

( Pagurus vtraque Cheli Papilionem tenens . 

rasurus brachiis expan/is , euolantem Papilionem apprehendens , indicat conflderatamcunUa- 
^ionem^temerafe(itnafionipre(lare . 

C. ANTISTiyS REGINVS III. VIR. Tripus, Lituus, Capeduncula, Patera . 

* L. AQVILIVS FLORVS IU, VIR. Clypeus ornatUS, Patm.Fam. A^uil.num.’^. 
u- (Flos, yaiilant.tom 1 fol. 10. 

•^(Gammarus, feu(vtVaillant.) Scorpio. Num. Arfcot.tab. 


* C.ESAR AVGVSTVS. Quadi iga vacua. 1« Quadriga Elephantorum, in qua Aug. dextra Ramum 
lauri. 

* L. ACjyiLIVS FLORVS IIL VIR. (CaputCoroiaradiata. Facin. Fam. Aq^uU.num.y. 

(Gaput Galeatum, 

C/E- 


^ C^SAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

* S. P. C^R. Iu Clypeo Celumn® appenfo, quem V iSoria volans coronat . M. N. 

* QJERENTIO CVLLEONE II. vir _ Caput laureatum. Prff,». Fam.T 

* CiESAR DIVI F. ApolloRupiinfidcns, Lyram pulfans. Pat. Suet.fol. i jj. 

^ APOLLIN. Templum fex Columnarum, in cuius medio Apollo Lyram pullius . Pat, Suet, fol.iie, 

DIVVS IVLIVS. Cometes. 

C. SVLPITIVS PLATORINVS. Duo Senatores Togati pro Roflrisfedentes. 

TVRPILIANVS IlI. vir. ( Luna cum feptem Stellis . 

( Virgo T.irpeiafcutis obruta. Riquius de Capitol. Rom.fot./^i, 

Cum Romulus contra Sabinos Bella tranaret ^ & T arpeio etedlffet jdrcem tuendam, eius Filia 
T arpeia aquatum profeEla , inhofies incidit , qui eam ad proditionem hortantur , illa pro pra- 
miofinifirarum manuum ornatum {Armillas fcilicet) popofcit, & faUa Arcis proditione, 
hofles loco Armillarum , fcutafiniPlrarum arma fuper illam lacientes occiderunt . Hoc, CpT 
jequentihusTypis , gentis Petronia originem d Sabinis indicari docet eruditifimus Fuluius 
Frftnus in Famil. Petronia . 

P.PETRON. TVRPILIANVS IU. VIR. (Syren Tuba Canens. 

( Caput Libera Dce . 

( Pegafus . 

(Fijura virilis flans , dextra Pateram, linillra flagrum^ 
Ai. N. 

* M. AGRIPPA PLATORINVS III. VIR. Caput M. Agrippa Platorini . 

P. PETRON. IILVIR. Vir nudus fedens,finiltra mentum fuftentans, ad pedes duae Tubte. Vatini 
Fam.Petron.num. lo. 

CAiSARI AVGVSTO. Caput Aug. 

L. CINNA MAGNVS IILVIR S. P. Q R. IMP. C£S. QVOD V.M.S.EX EA P.CLIS. AD 
A. D.E. In Columna. 

CiESAR AVGVSTVS. BigaElephantorum, in qua Aug. dextra Ramum lauti. 

TVRPILIANVS IILVIR FERON. Caput duae Feronire . 

Feronia d Sabinis culta , Dea Nemorum habita ex illoFirgili] , 

Et viridi gaudens Feronia luco , 

Seratus in F'II.eyEneid feribit , circa Circaum Campania cultum olim fuijfe Jauem Anxurem, 
& lunonem Virginem, qua Feronia diceretur hac pojbed libertorum Dea fuit , in cuius T emplo, 
qui liberarentur, capite rafo pileum accipere folitos efe, vt idem Senius inVlll.ty^neid. 
feribit . 

* P.PETRON. TVRPILIAN.III.VIR. Caput Dei Feroniae . Corleusfol.ig. 

* AVGVSTVS. Caput Aug. 

qp VidloriallansinProraNauis, dextra Lauream, finiltra Palmam. Ai.N, 

Corona laurea cum fex Rollris Nauium . 

Sphinx alata . 

CiESAR DIVI F. Apolle nudus Cytharampulfans, rupi infidens . 

L.LENTVLVS FLAMEN MARTIALIS. Da* figura flantes, vna togata, dextra fydus habens, 
flnillrafcntum, iaquoC.L.alia feminuda, dextra Vidloriolam , finillta hallam per tranfuerfum. 
Patin. Fam. Cornei, num. i s. 

* COSSVS C.N.F. LENTVLVS IMP.C^S. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P.P.REST. Figura.. 

cquellris, Ttophium gerens . Patin, T hefaiiro . 

Caput Aug. abfque infaiptionc inal. laur. in al. abfque laurea . 

AVGVSTVS. CapricornuscumGlobo.Tcmone, Capricorno, Vrceolo. 

( Capricornus cum Globo . 

(Bos Cornupeta. 

df AVGVSTVS DIVf F. Bos Cornupeta . Num.Arfeot.tab. 9. n.2l. 

* CiESAR AVGVSTVS. DuoRami lauri. Ad. N. 

CiESAR AVGVSTVS S.P.QJL.CL.V. Duplex lauri Ramus. 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. »»«/,« laur. 

L. LENTVLVS SPINT. Lituus, & Prafericulum . a.f. 14. 

Jf Caput cum tribus Cruribus, in quarum medio Ipic* : Sicili* Typus . Num. Arfcot.tab, iz.num.6. 

M. SANQVINIVS IILVIR. Caput C*f. laur. cum Stella Crinita in vertice. 

L.LENTVLVS FLAM^ MARTIALIS. Du* figura flantes , afta cura Clypeo , «/»<! cum hafla 

pura, & lituo . 

/S C.F.LENTVLVS. Figura EqueflriscomTrophio. 


pura 

COSSVS 


df COSSVS LENTVLVS. M.AGRIPPA COS.III. Caput M.Agripp*, Corona rofhata.f^di/Ianr.' 
tom.2.fol. 12. 

* COSS. LENTVLVS. M.AGRIPPA COS.III. IMP.CAES. TRAIAN. AVG. GER. DAC.P.P. 

REST. Caput Agrippae Corona rollrata. Vaillant. ibid . 
df CAESA.R AVGVSTVS. (Circa Coronam querceam, in qua OB CIVES SER. hinc ,& inde lauri 
( Rami. Num. Arfcot.tab. 16. num.i. 
df ( Quadriga triumphalis, ex qua flos erumpit . Oyfel. tab. a. nut». 4. 

* CfiiSAR. (In Clypeo, fub quo Comentaculi duo. Num. .arfcot.tab, iq. num, zi. 

U- (SydusvelSoIis, vcl VeneriscumLunaFalcata. (4id. ««K/. 24. 

AVGVSTVS Divi f. Vidloriagloboinllans, dextra elata cum laurea, finiltra Palmam. ' 

* IMP. CAESAR SCARPVS IMP. Manusexpanfa. Pat. Fam. Pmarianum. 6. 

V IC. AV G. Vidoria alata, feminuda gradiens,dextra lauream, finiftra Palmam fuper humerum portcnfam. 
COHOR. PRAEF. PHILIPP. (TriafignaCafhrcnfia. 

( Tria figna militarii . 

CAESAR AVGVST. Caput Cifaris. 

S.P.Q.R. IMP. CAESARI . Caput Augufli. 

^ H IMP. 


30 A V G V S T V S. 

IMI\ CAE*^. AVG.COMM, rONS. In Cyppo, circa quem L.ME^CINIVS RVFVS ITLVIR 

I.O.M.S.P.Q^R.V.S.PR.S.IMP.CAE.S,QVOD PER EVM R.P. IN AMP. ATQVE TRAN 
S.E. I» laurea, fiue Corona quercea. 

C^SAR AVG. IMP.VlI. Caput Aug. 

ROM. ET AVG. Templum Roms, & Augufto politum , 

* CfSAR DIVI F, Caput Aug. 

AVGVSTVS, Inlaurea. A/.TV. 

* C,ESAR D'VI F. AVGVSTVS. CaputAug. 

« DESIGNATVS OCTAVO, Viaoria gradiens , dextra Lauream , fini/ha Palmam. A/. iV.Aac4fl»(i 

erat Cos. Des, f'111, 

^ AVGVSTVS. CaputAug. 

PR. COS. STATI. Inmediolaure:t,exduobusi'amislauri, Pat.Fam,CormlnumA9 

♦ G-AtSAK AVGVSTVS. CaputAug. ^ 

* IVLI II. VIR. Triplex Arcus, fupra quem Quadriga Viftoriara , Vatin. Fam. 

AVGVSTVS S.C. (Aquilacxpanfisalis, Coronam querceam vnguibus tenens, hinc , inde Rami 
lauri. Num^e^rfeot. 

^ C CapricornuSjCum Corinicopi;e . Patin, Ind. fol. 2. 

COSSVS CN. F. LENTVLVS . FiguraEqueftris. PatinJnd.fol.X» 

AVGVSTVS. Ara. .^chedttSponman*, 

AVGVSTVS EX p.D. CaputAug. 

* ROMA . . , , Figura Vidoriolamgeftans. Patin,Jnd.fol.2, 

CI. XXXVI. CaputAug. ■ * ^ t * 

D.p. Caput. 'Patin. ibidem , 

IMI. AVG, DIVI F. Caput Aug. cum Caduceo, 

^•^^V^^}Tinrhus. Patin. Ind. fol. 2. 

CAESAR . Caput fine Corona . 

* AVGVSTVS. ( In Corona laurea . Ind.Cauotorta. 

, (In Corona Ciuica. Ind.PoUtio , 

AVGVSTVS. 

..... ^ AVG. Vii^ioria alis expanlls cum manto, dextro brachio valde cxtcnfb lauream protendit . 
Ind. Canotorta, 

AVGVSTVS. Caput Aug. 

* Templum, in medio CoronjB Ciuica:, abique literis, R>P,Cattanti , 

Caput Aug. abfque inlcriptione . 

* AVGVSTVS. In laurea. A/. iV. 

Labyrinthus abfque inftriptione. R.P.Cattanei, 

^ AVGVSTVS. Capricornus cum Globo . Ind. Polatio , 

# AVGVSTVS D VI F, Caput Aug. abfque laurea. 

M. DVRMIVS. Leo Ccruum flernens . Ind» Palatio» 


c. IVLIVS C. F. C,/ESAR AVGVSTVS cds. Vni. IMP. VIL 

COSS, ^uguflits FIIL 7*. Statii, Taurus, 

Salajjit^^ures t Cantabri rebellant f Aug, Cos, Vlll, Init, Tarracona, 

C^SAR DIVI F. AVGVST. COS. VIIL P. P. IMP. VII. 

L. MESCINlVS RVFV'S III. VIR. ScIIa Curulis laureata, inter duos Ramos lauri. 

IMP. C ASAR DIVI F. COS. VIIL R P. 

♦ PAX. Figura fbjis dextra Caduceum coram Ara, cx qua erumpit Serpens , omnia in laurea R, 

P, Alinij , 

# ROMiVEV AVGVSiO. Ara. fatin. Ind. f. a. 

C. IVL. C^S. AVGVSTVS, IMP. VIII. COS. IX 


j^me Chri" 
ftum 25* 


COSS. Auguflus IX, M, Junius Silanus . 


A,r.C.7^9• 

j^nte Chrir 

fium 34. yarro Sala^os, Antiflius Afl ures , Cantabros , A£. yinicius Germanos vincunt hinclanus quarto 

clufus . Aug. agrotat i& Conf. IX,init Tarracona. Aug, Emerita adipeari capta . 

Janus clufus primo , Regnante Numa , deinde pojJ Bellum Punicum fecundum , Carthagine deuibla„^ 
A.y,C,^z^.tertiQ A.f'.C,7i'i. ab Aug. pofl yifioriam AUtacam , quarto hoc anno , 


* PAX ORBIS TERRARVM. Globus cum duobus hinc inde Ramis lauri. Num, Arfcot, tab. 

i$.num. 4. 

PACI PERP. Templum fex Columnarum , in cuius medio Ara . ibidem num. 5. 

■)f Muliebre Caput, ante quod Ramus lauri , a tergo Cornucopiae . tbidem num. 6. 

* PAX. Nexus manuum, Caduceo, &: duobus Cornucopi* medijs. ibidem num. 2. 

CESAR AVGVSTVS PATER. CaputAug. in alio. CAiSAR AVG. PATER. 

PROVlD. AVG. CiES. Temp[utn lani clufum. 

Prouideniia Cafaris Augufity Janum deutflts hoSlibusy paceque vbique fafl a clufum innuit 
J^ummus . 

AV' 


AVGVSTVS. 


AVGVSTVS IMP. VIH. COS. X, Vota [ufceptafre Sal. ■, & Red. /lus- qui Romam redit , 

COSS, Augufim X. Norhattus Rlaccus . A.f'.C.y}0. 

AnteChrt- 

'Aur, S- P. Q R- IMP. CASARI. Caput Aug. jlstmi-i. 

^ VOT. P. SVSC. PRO SAL. pT RED, I. O. M, SACR. Mars nudus dextra labarum , finiftra ' 

Parazonium . 

•3f VOT. P. SVSC. PRO SALVTE, ET RED. I. O. M. SACRVM. Figura militis armati ftantis, 
dextra Vexillum tenentis, ex Mufae C l.^.Caroii T orta Vmuerjit, fatamn. CaieccU. l.C.Son. 

CiESARI AVGVSTQ. Caput Aug. 

VOT. P. SVSC. PRO SAL. ET RED. I, O. M, SACR. Figura nuda Galeata , finiftra laba¬ 
rum , dextra flagrum . 


VOTA PVBLICA. Figura velata facriiicans luper Tripodem , afflftcntePoppa, ViiftimarioTubi, 
cinibus. yatll. tah. z. f. 21. 

CASARI AVGVSTO S. P. Q, R. Caput Aug. 

VOT. P. SVSC. PRO S^., ET RED. I, O. M, SACR. Miles nudus dextra labarum, fini¬ 
ftra Parazonium . 

Ar. S. P. R. IMP. C.SSARI. Caput Aug. 

VOT. P. SVSC. PRO. SAL. ET RED. 1. O. M. SACR. Mars nudus dextra lab.irum , finiftra 
Par.izonium . 

QES. AVG. CONS. S. C. OB R. P. CONS. Cird lauream, in qua Caput. 

JF L. MESCINIVS RVFVS. Cippus, in quo S. P. Q_^R. V. PRO SAL.ETRED. AVG. SuprJ cip¬ 
pum Mars nudus, dextra haftam, finiftra Parazojiium. Patitt. Fam. iWefcin, num. 3, 

CASARI AVGVSTO S. P. Q. R. Caput . 

VOT. P. SVSC. PRO SAL., ET RED. L O. M. SACR. Miles nudus dextra labarum, fini- 
ftra Parazonium . 

\/E, * CIESARl AVGVSTO S. P. Q. R. Caput. 

* VOT. P. PRO SAL. ET RED. I. O. M. SACR. Miles Nudus Galeatus, dextra labarum-j, 

fiuiftaa Parazonium. Patin. Jnd.f.z. 

AVGVSTVS JMP. VIII. COS. XI. DICTATOR PERPETVVS APELLATVS, Dia^ftira aidicat, & 
T R. P.fumit A. D. F. Kal. lultj . 


COSS. Augajlas XI. A. Terentius Taro . 
Ausufius a^rotat . Tota fufeepta pro eiufdem falute , 
Aar, Caput Aug. abfque infaiptioiie. _ 

lOVI VOT. SVSC. PRO SAL. C.®S. AVG. S, P. Q, R. In laurea. 


A.T.C.j}!. 
yinte Chri' 
ffum 22, 


^ L.* j^SClNlVS RVFVS III. ViR. Cippus, Fupra quem figura Galeata, & Paludata, dextra 
Parazonium, fiiiiftrahaftam, in Cippo S. P, Q.R, VOT. P. PRO. S.C^S.Num, j^rfcot.tab. 

* TRIB. POT. cos. XI. Capricornus cum globo, Temone, Cornucopiee. fAt. Suet.f.j-^p. 

Cum j4u^. Difiator Per_petuus 4i5ius ejfec d S. P.Q^ R. is Dictatura ahdicAuit » vt inuidiofum 
X^omen vitarecy & Tribuni Plebis potefldtem accefit, quA maxtma erat cum Nomine^ 
TribunitU Patefiatis . Nomen vero Tribuni, vti Plebeium omifit , contentus poteflateeiuf^ 
dem ; j^usuflum [ecuti deinceps alij Imper. Romani prtme tpjo Imperij die TR. P. fu- 
mebant y vnde anni Impertj [equentium Augg. adie JuJceptaTR. P. tnchoantur , 

AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. ^ ^ 

M. AGRIPPA COS. III. COSSVS LENTVLVS. Caput Agtipps Corona Roftrata. 

Caput Au», abfque inferiptinne. 

lOVI VOT. SVSC. PRO SAL. CJES. AVG. S, P. Q. R. In Corona Quercea. 

AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. in alio laur. 

PACI PERP. Templum Pacis. 

M. AGRIPPA COS. III. COSSVS LENTVLVS. Caput Agrippa;, Corona Roftrata. 

M. AGRIPPA COS. TER. COSSVS LENTVLVS. Caput Ageippae, Corona Roftrata. Pat. 


Fam. Cornei, num- 41« 

* M. AGRIPPA COS. TER. COSSVS LENTVLVS. IMP. CAESAR. TRAIAN. AVG. GER, 

DAC. P. P, REST. Caput , vt fuperius . Pat. ibidem num, 42. 

AVGVSTVS TR. POT. Oput Aug. 

P. STOLO III. VlR. Ancilia cum Albogalcro. 

Ancilia Breuia fcuta. Nitmma Pompilio regnante , e Calo cecidtjfe fertur Ancile, quod 
ideo fic appellatum efl » quia ex vtroque latere erat recifum vt fummum ,infimumque eius, 
latius medio pateret , editamque vocem , omnium potentiffimam fore duitatem, quamdiu 
in ea manfiffet , itaque falla funt eiufdem generis plura quibus id mifceretur , ne internofei 
calcfle pollet . 

AVGVSTVS DIVI F. Figura Equcflris Pacificatoris habitu, 

* P. STOLO III. VIR. Albogalcrus , in medio Ancilium. Patin. Fam. Ltcin, num. i5. 

* CAESARI AVGVSTO S. P. Q^R. 

* lOVI. o. M. SACR, VOT. P. SVSCEP. Figura militaris ftans dexn^a labarum, finiftra Clauam 
cum Leonis exuuijs, M. N, 

^ AVGVSTVS, Caput Aug. 

^ AVGVSTVS TR. POT. L. CANINIVS GALLVS III. VlR. Menfa variegerata , quatuor 
pedibus fuffulta cum hafta . Pat. Fam. Canin. num. 2. 

AV- 


yime Chrt. 
fiumzi. 


AVGVSTVS. 


* TR. POT. FiVuraEqucftris. Num. /4rfcot. 14. >,Vw. 4, 

»1MP AVGVST SPZs' F,„. Suct.f. 13,. 

* S. C. In Laurea. Afufei Pavarotri. 

% rhRM. AVGVSTI. Caput Dcz Salutis, medium inter litcns. SAL. AVG. 

^ JVLIA AVGVSTA. Figura fedens, dextra binas fpicas, liniilra haftam tenens . Thef. Medice» 
littrts Reuerrndtffimi Noris. ^ 

Caput Aug. abFque laurea. 

^ Corona Ciuica. Jnd Palatio. 

CiutcaCorovailUefl., quam Ciuis. Ciui, a quo in pralio feruatus efi , teffem vita^ falutifqin 

q»omamcihs,vic}ufque antiqui fimus e querculus capi 

S. P. (y R. Ponrei^itiitamah /lus.^rbem, feraatofqusCiues , pluribus Citticis Coronis gra- 
tum uftarusefl animum , hwc plures in antecedentibus , & fequentibus Nummis videbis. 
. t^iuica Corena ornatos. 

^ IMP. AVGVSTV TR. POT. Caput Auguft. fenile . 

* S. C. In Coron.i Laurea, cum Nodis, & Globis. Ind. Cauotorta, 

Caput Aug. Corona Radiata . 

^ I. In laurea, Muf&i Correrij, 

AVGVSTVS COS. XI. IMP. VIII. TR. P. I. ET II. 

COSS. L. Claiid. Marcel. c^^ferinus, P. y^runtius Nepos» 

Templum hui Tan.imi dicatum. T. Carifius , Camahres ,& ^fiures rebellantes domat: 

^ug- Siciliam adit . 

alur. AVOySTO DIVI F. COS. XI. TR. P. II. IMP. VIII. Caput Aug. 

M. COa.EIVS NERVA IIL VIR. Tresglobi, iiiquibusEVR. ASI. AER., fub his S. P. Q^R. 

A M. COCCEIVS M, F. NERVA III. VIR. Tres globi.cum lupcnbribusinfcriptionibus. Num. 
u^rfcBt.tab. 15. nnm. i8. 

.Antiquis , tres Satuum Orbis partes cognita . Europa , yljta , /ifnca , qua tribui globis itu. 
Nummo lignantur, ad indicandum AuguSii , in vmuorfo Orbe Impertum, feilicee , in Eu- 
„ ropa , Afia , & Africa . 

C^.SAR AVGVSTVS. Caput Aug, 

10 VI TON. Templum, in cuius medio lupiter dextra fulmen, finillra haftam . 

Tonans, Feretrius , Elicius, ab eliciendo Fulmine, diclus'. Templi kuiui 
jtabuiendt caujam, tta deferibit Suetonius. Tonanti hui zy£dem confecrauit , liberatus 
periculo , cum in expeditione Cantabrica per noflurnum iter , teSlieameius. fulgur per- 
. prslucentem.exanimalTee. t 

Ar. C,ESAR AVGVSTVS. Caput Aug. ^ 

P^^OPR. Troph^um inter fenta, & ballas. 

* ^'''^VSTVS, in alio AVGVST. Caput Aug. 

» I.CARISIVS LEG.PROPR. lEdificiumcumduabusporti», in cuius Perillilio EMERITA . Tat. 
Fam. Cartf.n. si. 

tStCIypcus, halla, & aliud Bellicum inftrumcntum . Pat. ibidem n.i^: 
* V idtoria aptans Tropbsum armorum, ibidem num. 14. 

. A^fz-Ttr-T-tre . tfr Pci^Iona 3 Pugio, & Bifurcatum Indrum. 17, 

fc AVGVSTVS. Caput Aug. 

P. CARISIVS LEG. VidoriadextraTroph^umaptans, Cniflra eidem lauream imponens. M. N» 
^ LEG. HISPANIA RECEPTA. Tres Clypei, cumlaurca,&: alio militari inftrum» 

Num. .t^r/cor. tab. iz. num. 9. 

T. CARISIVS LEG. AVGVSTI. In medio nummo . 

TitusCariSus j^uguf tegatus in Hifpaniay cui fuccefit L» K/Emilius ex Dione lib. ^x. Reue* 
ren dt fimus Nens. 

^ HISPANIA . Figura fuccinfta ftans, dextra duas fpicas, finifira duo fpicula cum Ccnio.ibidem ».20. 
Umnesht Nummi f-'i£loriaT‘.Cartfq y qui CantabreSy & .Aflures rebelles domuit re^ei funt 
tn tjjuemy CT Trophaump & plura armorum Hifpanieorum genera ,infcripttonefque id 
comprobantes let*untur . 

CmSAR AVGVSTVS.' Caput Au» 

^ Icx Columnarum , in cuius medio lupiter , dextra Fulmen, finiitea haflam , 

vf.*cisfR\vg.'TRafes^^^^^ 

A cIsA^fl^^/vGVST. ™bm POTESX^put Aur°' 

ju '^^GVSTI. Iu medio Nummo. R. P. Cattanei. 

* CjESAR AVGVSTVS. Caput Aag. 

* lOVl TON. S. C. Templum fex columnarum, in cuius medio lupiter nudus, dextra fulmen. 
Angellon . fol. 25. ntim. 27, 


AV- 


AVGVSTVS. 


IMP. CAESAR DIVI F. Caput Aug. laur. 

* ^ P. CARISIVS LEG. PROPR. Perfona, Pugio, Malleus. Mufai DauU. 

T»& F,Carist} Ftatrts ^vt eruditiffimus Frfinus exi[ii»tauit ) ambo Legati in Hifpa^ 

nia fuere, Titumhocannoj^fiures-, (^Cantabros rebelles vicijfe , probabile eSl ex nummis 
fuperioribus ; Pubi, vero eodem anno Emeritam ( iam V. C. 729. condi eaptam ) perfectae 
dum legatus TroPr. Htfpaniam obtineret , Fraternaque FiEioria adiutorem fuife Nummi 
fuperiutrecenfitifuadent . Amborum Fratrum Nummos Eruditi Leporis commoditate ^ & 
Hi^erufimilitudine moti eodem anno proferendos duximus. 


AVGVSTVS COS. XI, IMP, VIII. TR.P. II. ET III. Siciliam, & Craciam componit , 


COSS. Q^t/Emil. Lepidus. AI. Lollius* 


’aur. 


CAESAR AVGVSTVS TRIB. POTEST. IH. Caput Aug. 

C.MAR1VS C.F. PRO QTII. VIR. AFR. Pegafus. 
tegAjus» wyiyn dicitur , ^uemam imputfu pedis .fontem excitAuit-, vtOuid. 5. MetAmorph.ptii 
quod Ad fentet Oceani natus fuerit , vt Hepodus hahet , Equus alatus Neptuni , <j- Medufa 
flius , vel ex eruere occifa Medufa natus , qui in Melicmem volans , & pede terram feriens, 
fontem fecit Mups f aerum Hsppocrenem . Deindi eum in Pirenem fontem dulcem caput in¬ 
clinaret , Bellerophon ipjum afeendit , & in C cetum volare volens , tandem decidit . Pegafus 
autem in Coelum perueniens , inter Sydera poptus eH , Putatit autem quidam per hunc Fega- 
fum AfricaTypum exprimi. EPettam Pegafus Fama Typus, &Gloria. 

* AVGVSTVS DIVI F. ^ . 

* IMP.VHI.SICIL. Diana gradiens.Cniltra Arcum, dextram admouens Pharetra?. ParutaSicil.inter 

num. Gra.y Rom. num. 77* 

AVGVSTVS. Caput Aug. cum Lituo. 

C. MARIVS C. F. PROQTII. VIR . Du* figursc Itantes cum fceptris , ad pedes vtriufquc Panaria . 

* C. MARIVS C.F. PRO Ul. VIR. Quadriga cum Ramo Palmae . M. N. 

C.Mariushic PRO IJI.TIR inferthitur, an vero cum erstditiffimoTrpno hoc nomen PRO 
J 11. VIRI, ad eum , qui Preuinciam moneta cudenda ah fentihus Ul. VIRIS MONET A Ll- 
BVS curabat, an vt elarifftmus Patinas ftnpi , ad PRO lll.VIRVM COLONle/£ DE- 
DVCENDc/E indicandum, referendum pt.ingeniop lePloris arbitrio relinquo. 

*■ AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. 

)(. C.MARIVS C.F,PROIII. VIR. Figuralaureataftansambabus manibus exteniis. Pat.Fam.Mar, 

* C. MARIVS PRO III. VIR. Tria Capita Caij.&Lucij Agrippa Fil., luife Aug. Fil. medio, fupnu, 

quae laurea pendet. Vaillant, tom.x.jol. ij. 

* IMP.VIILSICIL. Dianagtadiens.CniftraAtcum, dextra admouens Pharetrs. Parma Sicil. loco 

fuper. _ 

# CfiSAR AVGVSTVS. Caput. ^ . 

* C.MARIVS PRO IILVIR. Caput Dians, prope quod Arcus. Vaillant.tah.z.fol.iq. 

Sicilia , Diana patrocinio gaudens, vel Cereris matris nomine , cui , vt & Ltbera eonfecrata erat 

vniuerfa Infula , vel quod venationihut Infula ahundet , ideoque d Diana adametur . 


A.V.C.mi. 
Ante Chri- 
pum 29. 


I>!£, 


•JF ill. (InLaurea. Patiit, Ind.fol.i. 
(Biga, ibidem. 


AVGVSTVS IMP. IX. COS. XI. TR.P.III., ET IV. 

COSS, M. Apuleiut . Silius Nerua , 

AuguPas Apam adit . Signa Parthica , & eaptiui recepti . 

Tigranem in Armenia Regnum per Tiberium reducit, Nine Armenia capta. 

'jtar AVGVSTVS COS. XL Caput Aug. laur. 

- - SIGNIS PARTFIICIS RECEPTIS S.P.QJ?.. In Corona quercea. 

i CAESAR AVGVSTVS SIGN. RECEPT. ParthusgenuflexusreftituensCgna. So. 
Cum Aug. hoc anno Apam adij^et .tantum Parthis terrorem incuffit.vtpgna, &Ciues Roma- 
noscaptiuos, Craffo quondam erept.s , vitra rePiitterint . 
i(. AVGVSTVS DIVI F. 

IMP. IX. SICIL. Diana ftans cumCaue ad pedes, dextra laculum, finiftraArcuia. Parut. Sicil. 
num. 79. 

IMP. CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

M. AGRIPPA L.F. COS.III. IMP.IIII. Caput Agrippa. 

^ CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. laur. 

# ARMENIA CAPTA. ■* (Arcus cum duplici Pharetra. Patin. Sutt.fol.Zl. 

* (Vidloria alata, Cociiubus Taurum tenens, ibidem. 

Cum Armenia maioris Populus Artabanen aceufaret, Tigranemque fratrem eius , qui Roma 
erat euocaret, Augupus T i. accerpuit , vt Artabazjem Regno pelleret, T igranemque ei prapee- 
ret , Arment] ame T iberij aduentum Artaba'^m occidere , vndi facillime T igranes Rex 
Armeniaimpoptus eP . Ex Dione. 

'Ar. AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. 

SIGNIS PARTHICIS RECEPTIS. Capricornus. 

SIGNIS PARTHICIS RECEPTIS S.P. QR. (In medio Nummo . 

(In Corona quercea . 

(Patthustellituensfigna . 

Solebant Romana pgna in Capris pgi , tanquam loco proprso , qua indi vellebamur , feri rite cap- 

1 sato 


A.V.C.y-^q. 
Ante Chr%' 
flum 19. 


34 


AVGVSTVS. 


M( 0 .lugHpo ,cumin pr ilium ijjci (xinudum , iltuqm fi f ponte fequeiuntur , (me rom tefidm 
tjtptrfuufumerut .finvtuKtllendu erunt, feous , quemadmodum , & Crnjfo contigit fn Par¬ 
thos eunii , qui Cludcm maximum Romanis tum inflixeruni . /ignis ufdem , Romanifaue mi- 

uuadrrTFumm'^m°'l‘^’'‘' P/lt udiiguflg reftiiueruni , o/t indifani h, Mummii 

P^iarntnopere litatum udugufium ferum. 

AVuVi)! Vb, Caput Aug, 

I ^ lIT.VIR, Parthus reftituensflgna, 

SlGNlS ViRlSS mS?S . ?;:x te 

MARS VLTOR. Caput Martis G^catum, 

'Pc^^atutn, referendus hic Nummus, cdufam veri 
■ , *«fDio,Iib.54./><'jw)-fc . ,yuia»iicru 

'olfirutionis fignorum militarium a Parthis hoe 
anno Jatta ), 0- Templum Murtis fltons m Capitolio ad imitationem Jouis Feretrii , au» 

VIR-. Caputradiatum. ^ ^ ^ ' 

CAESAR AVGVSTVS SIGN. RECE. Parthusreftitucnsfigna, 

L.AQVlLiVS FLORVS III, VlR. (Caput Galeatum. Patin.T-^efaurq^ 

M. III.VIR. Caput Virtutis. 

CAESARI^^VGvfTO^^^^aSS^ 

^P. QjR. PARENS CONS, SVO. Aquil^IegionariajTogapifta, Laurea. 

Etrnfca fuit ^ purpurei coloris -paur» diflin^ay d triumphantibus geri [olitAy 
U 111 r',: f '•* , tta /ingerentur vt eafpecies , ad PiSura /smilitudinem accederet. 

IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS. TRI&.POT.IIII. Caput Aug. 

E- BALBVS PROCOS. Troph®um duxn duobus Captiuis . 

CAHSAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

I SIGNIS RECEPTIS S. P. QR. Aquila, Si (ignum miliare in medio Clypeus, in quo C.L.V. 
SIGNIS RECEPTIS. Mars nudus, iiniflra fignum militate, dextra Aquilam legionariam . 

dF S. P. Q. R. IMP. IX. Quadriga Elephantorum, in qua Aug.ftdet laureato capite, dextra Ramum 
laun . ri-<y?i!ff.ro«>. 

■* P.PETRONIVS TVRPILIANVS III.VIR. Parthus genuflexus reflituens figtu. Patin.Suer, 
fol, 8o. 

♦ Quadriga, in qua Aquila legionaria, &quatuor Equi ex eadem erumpentes, Num.^rfcot,tab,ix* 

num. 17. ' ^ 

-fr CAEDRI AVGVSTO. Qj^djfigiiVtCupenor.ibidemnum, 19. 

♦ AuguftusinQuadrig;s,dextriRamumlauri. Num. oP^rfcot.tab. i^,num.l8. 

ih IMI , IX. SICIL. Diana cum Cane gradiens, dextra Haftam,/iniftra Arcum. Patin. Suet. fol. i2p. 

Caput Dianf cum Buflo, I tergo Arcus, & Pharetra. Num. j^rfeot. tab. si.num. 11. 

^ ARMENIA RECEP.IMP.C/ESAR DIVI F. Figura habitu Armeniaco, dextra Flaftam, Isua Cly^ 
peoimpofita. f^aiUant.tom.i.fol. 10. 

^ ARMENlA CAPTA. (Capricornus cum Globo, & Cornucopiae. Num. Arfcot.tab. lo.rtum.u 
( Vi(ftoriaadTrophsumarma rufpendens, infra duae figurae, quarum altera 
captiuum manibus rcuin<Sis , cum oblongo Pileo , altera freminam captU 
uam, lugentis inftar, caput man^ fuftentantem reprefentant. Oyfei^ 
tab. 19. num. i. 

AVGVSTVS. CaputAug. 

ARMENIA CAPTA. ( Arcus, &IWtra. 

( Thiara Armeniaca )&plures Pharetra. 

CAESAR DIVI F. ARME.CAPT. Figura genuflcxa, manibus expanCs cqm Pileo Armeniaco 
% P.PETRON. TVRPILIAN. III.VIR. Caput Corona Hederacea. 2, 

C^ESaR divi f. ARMEN.CAPTA. Figura gcnuflexa,Brachijsexpanfis. 

L.AQVILiVS FLORVS III.VIR, Caput Virtutis Galeatum. 

♦ CyESAR AVGVSTVS, Caput Aug. laur. 

% C^SAR DIVI F. ARMEN. RECEP. IMP. VII. FiguraCuculIata flans, dextra Haflam» fitiiffr^ 
Arcum. Patm. Suet. fol. Si. 

C,^SAR ARM.CAP, Figura Capite Pileato, genuflcxa Brachia fuftollcns.i^/ii^w. 

♦ ARMENIA CAPTA. ( Arcus, & Pharetra . ibidem. 

C^S Divi f * (VidoriaalatajComubusTaurum tenens, ibidem» 

X, CAPTA. Cydaris, & Pharetra cum Sagittis. ExThef. Maurocen.I.C.Ban* 

C,^SAR AVGVSTVS. ‘ 

i(. TVRPILIANVS III.VIR. Luna falcata cum Stella. AI.N, 

* TVRI^ILIaN. .... pegafus fruns. Af.N» 

Caput Aug. radiatum . 
if. IIII. in laurea. JWuftiiCorrerij^ 


AV- 


Ihjr 


AVGVSTVS. 35 

AVGVSTVS IMP. IX. COS. XI. TR.P.IIII.ET V, 

COSS, Q^Lucretiusf^efpiilo. C. Sentius Saturninus, 

Rematn redit, hine Ara Fertuna Reduci dicata. 

'Atti, * IMP.C^S.AVG.CaputAug. 

* S.P. QJl, SIGNIS RECEP. Arcus Triumphalis , cuin Quadriga Vidloriata, in Periftvlio Arcus 
^ ^ IMP.IX.TR.POT.V. f«/.8o. 

Caput Aug. Cotona quercea abfque ijifcriptioiie , 

FORT. RED. Cj£S.AVG.S,P.Q,R. In Cippo , fuprj quem duo Delphini , 

Arafortuna Reduci extruSia in mem oriam reditus ulug. exAfia, de quaDioAib. 54. Oire, 
dstum eius , ac propter ea que abfens egiffet , multa , ac varia in honorem eius decreta funt, 
quorum Me mhsl accepit, niji quod Fortuna Reduci Aram cenfecrari , diemque fui reditus inter 
■ o f "‘«^''tferri, ac Augulf alia dici pafusejl. 

Ar. quercea, abfque inferiptione . 

FORT. RED. CiES, AVG. S. P. QR. In Clypeo , fupra <juena duo Delphini , 

FORTVNA REDVX. Fortuna fedens, dextra Temonem cum Globo, finifliraComucopise, Oyfeh 

tab.u,num.S. r jj 

|MP. IX. TR . P. V, Caput Aug. 

COM.ASIfi, Templum fex Columnarum , in cuius Pa^ftilio ROM. ET AVG, Fx Patin.Suet, 
fol. 107, 

Regum A(ia legati 7* emplum, louis Olympici Athenis antiquitus d Peucalione inchoatum , com- 
«flTi , ahfoluiumqise Genio Augufli dedicandum decreuerunt . 

IMI-', (-.rts, AVG, IMlh IX. TR. P. V. 

AVGVST^^CoFxe^ receptis. Fornix, cui Curtus Triumphalis fupcrimpofltuscft. 

* uuem Au“ in quadrigis, in lateribus Arcus duo Aquila; legionari* in vacuo Arcus . 

s.l .aR. SIGNIS RECEPTIS. In PeriftyUo eiufdem IMP. iX TR.POT. V. Num. Arfcot, 
tab. i;. num. ij. 14. 

CJtSAKl AVGVSTO FOR. RE. EX S.C. Ara. 

Q^Ry^IVS FORTVNAI ANTIAT. Dua: medis figurre, ex Ara eminentes. 

Dua m hoc Nummo figura . altera Fortuna Antiatum , altera Fortuna reducit 
Apud Antium Templum Fortuna erat famofiftmum , multorum etiam Principum denis orna¬ 
tum , vnde Cfuitas. Fortuna tpfius tutela diffa efi . 

IMP. CA-S. AVG. 

* PROPR. AS. Claua. FxThef.MaurocenoS.C.Bctt, 

Capur Aug. Corona radiata , 

JF V. In laurea. Aiufai C orrerij , 

AVGVSTVS IMP. pc. COS. Xl, TR. P. V. VI, 

COSS. V. Cor. Lentulut Marcellin. Cn, Cor. Lentulus, 

Agrippa genero TR, P. concedit. 

Attr.* IMP. C.ESARI AVG. COS. XI, TRIB. POT. VI. S. P. Q. R. Caput Au'r 

* CIVIBVS, ET SIGN. MILIT. A PARTHIS RESTITVTIS. Arcus ftiplex.cum Imp.io-. 

Qiydriga, & duabus figuris, hinc inde fignum militare extollentibus Pat turt So 

* CIVIBVS, ET SIGN. MILtT. ‘A PARxfl. RECVP. Arcus vt fuperior 'itid m 
Ari IMP. CAiSARI AVG. COS. XI. TRIB. POT. VI. S. P. Q R. Caput Au" 

■ ' CIVIB. , ET SIGN. MILIT. A PARTHIS RESTlTVTlS. Triplex Ar?us, vt in fuperioribus 
aureis . ' 

IMP. CiESAR AVG. COS. XI. TR. POT. VI. S. P. Q. R 

CIVIBVS, ET SIGNIS MILIT. A PARTHIS RESm, In Corona Ciuica 
C^SAR AVGVSTVS. Caput Aug. Laur. , & Diadematum. 

M. AGRIPPA TRIB. POT. COS. TER. Caput Agripp*. 

C^SAR AVGVSTVS. Caput Aug. ' 

M. AGRIPPA TRIB. POT. COS. III. Caput Agrippa. 

* IMP. CIESARI AVG. COS. XI. TR. POT. VI. S. P. a R, Caput Au- 

CIVIBVS, ET SIGN. MILIT. A PARTR KECV&R. Arcus Tripl«,vtfuperiorcs, M N. 
t.®.* Caput Aug. abfque mferiptipne. • ' a. av. 

i( VI. In laurea, ex Thef. Mauroc. J.C.Bon, 

Caput Aug. cum fulmine ante faciem. 

* VI. in hurco. 'Adufai Carrerq, 


A.r.Cyq^. 
j^nteChn- 
fium iS. 


A,KC.-73<;. 
Ante Chri- 
fiumiy. 


AVGVSTVS IMP, IX. COS. Xi. TR. P, Vi. VII. 

COSS. C. Furnius . C. lunius Silianus . 

Caium , & L. Agrippa , & M. filios adoptat AFG. Ludi Saculares K 


Aur. AVGVSTVS TR. POT. VII. Caput Aug. 

L. MESCINIVS RVFVS III. VIR^^ Cippus, in quo IMP. CRS. AVG, LVD, S^C. XV. S. F. 
Ludi faculares celeberimi apud Romanos, fic difli, quod pofi centum annos fierent , quia fa- 
culum , in centum annos extendi , exifiimahant , de quorum origine Valer. Max. lib. 2. 
cap.4. efi adeundus ; caterum Angufius abolitos illos, paulatimque intermifios , hoc anno 
magno apparatu inflaurautt , quintumque edidit. AV- 


A.r.C.717. 
Ante Chrt- 
[tum 16. 


36 


AVGVSTVS 


AVGVSTVS DIVI F. LVDOS SiEC. F. Figura muliebris Galeata, galea alata, dextra Caduceum 
alatum, liniftra Sceptrum. 

M. SANcWlNIVS III. VIR. Caput laur. Stellam ciinilam liipcr caput haLens. 

AVGVSTVS m P. VII. Caput. 

S. P. Q. R. IMP. CdiS. OyOD V. M. S. EX EA P. Q. K. ADA.D.E. In Cippo. 
AVGVSTVS TR. P. VII. Caput Aug. 

IMP. C^S. AVG. LVD. SiEC. XV. S. F. In Cippo, circi quem. L. MESCINIVS RVFVS 
III. VIR. 

AVGVSTVS DIVI F. LVD, S^C. F, Figura muliebris, cum Pstafo, & Caduceo Mercurii. 

M. SANQVINIVS III. VlR. Caput laureatum cum Stella crinita. 

AVGVSTVS DlVI F.LVDOS S^C. Sacerdosftans, dextra Ancile, finiftra Caduceum. 

M.SANQVINIVS III.V1R. Caput cum Stella ainita. MuUiDaHU. 

CiESAR AVGVST. Caput Augult. cum Simpullo. 

C^SAR AVGVSTVS III. VIR. Columna. in qua IMP.C^S. AVG.LVD.S^C, hinc,&ind^ 
XV. S. F. MtiUiDautA. 

AVGVSTVS TR. POT. VII. Caput. 

S. P. Q R. IMP. C^. QVOD V. M. S. EX EA P. Q. I. S,AD. A E. D.E. In cippo,circa 
quem. L. VINICIVS L. F. III. VIR. 

AVGVSTVS IMP. IX. COS. Xl. TR. P. VII., ET VIII. 

C, COSS. L> Domitius AenohArbus , Cor. Scipio., 

Ante Chri- 

15* Templum Quirini dicatum Aug, in GallijS. Vota pro reditu Augufli» 

^^.^IMP. CJESAR AVGVST. TR. P. VIII. Caput Aug. 

C. ANTISTIVS VETVS III. VIR, Duo Sacerdotes velati porcum immolantes , in medio 
FOEDVS P. R. CVM GABINIS, ex^aillant. t. 2. /. 10. 

IMP. CAiSAR AVG. TR. POT. VIII. C^ut Aug., aliud TRI, POT. Pat.Fam. Antifl.num.'^. 
ic C. ANTIST. VETVS APOLLINI ACTIO . Apollo in rabftrudlione quinque columnis Tuf- 
fulta, iTniiira lyram, dextra pateram portcudic fuper Aram accenfam . Fat.Suet.fol.yj. 

* IMP. CAESAR. AVGVST. TR. POT. VIII. 

* C. ANTIST. VETVS, FOEDVS P. R. QVM GABINIS. Dua? figur» velatsiungcntesdex- 
tras fuper Aram accenfam, JnBibliothecaBafilienfiex D,Fe[ch. Schedis . 

Antiflius hie d Gabino ortus videri yote(} , cum in Nummo foedus P, A. cum Gabinis , cudi 
fecerit , ad eius forte indicandam originem . 

CAESARI AVGVSTO TR. P. VIII. IMP. iX. 

COS. XI. P. P. S. P. Q^K. S. C. 

Caput Aug. abique epigraphe . 
rfe VIII. In laurea, ex Thef. Mauroceno /. C, Bon. 

Nummos , quibus in aduerfa parte Nota numerales cufa funt , dd dnnos TR* P, Augufti in^ 
dicandos y cufos exiftimamus. 

AVGVSTVS IMP. IX. COS. XI. TR. P. VIII. IX. • 


A.v.c.n^. 

Ante Chrir 
(tum 1^ 


COSS, Liuius Drujus Libo, L, Cdlp, Pifo Cenforinus, 
Rhati d Tiberio Drufo viiii, & in Prouincidm reddPii, 


Caput Aug, radiatum . 

ii IX. In medio Nummi. M. N. al. in laurea, il/. N, 
ii Caput Aug. laureatum, circ^ quod laurea. 
ii IX. In laurea. M. N, 


A.KC.740. 
Ante Chn- 
ftum 13. 


AVGVSTVS IMP. IX. COS. XL TR, P, IX X 
COSS, M, Licinius Craffus, Cn, Cornelius Lfintulus Augur . 
Bellum Pannonicum incipit^ 


a X In laurea, Patin, Ind. f. 2. 


AVGVSTVS IMP. IX COS. XI. TR. P. X. XI. PONT. MAX 


A.V.C.j^l. COSS. Tr. Claudius Nero, P. QuinBilius Varo, 

Ante Chri^ 

fiunt 12. A, D. Prid. Non. Afare, mortuo lASmilio Lepido Aug. P. M.fity & Romam €X Callijs redit , 


Aur, CASARI AVGVSTO COS. XI. TR. P. Xf. S. P. Q^K. Caput Aug. 

AVGVRi PONT, MAX. IMP. IX. P. P. Patella, Lituus, Capeduncula, dusHaflE pursde- 
cufsat«B . 

CE.SAR AVGVSTVS. Caput Corona Quercea, 

PONT. MAX. TR. POT . CDS . P. P. Sex figurae faa-ificantes ad Aram ajitc 

Templum, bine Imp.cum duobus livoribus, illinc alius Sacerdos habitu Gabinio cum duobuS 
miniftris. Strada f. 5. 

Forte ad dedicationem Theatri Marcelli, hoc anno fanans referendus , 

C^SAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIA. 

PONTIFEX MAXIMVS. Dea Clementia fedens, dcxiia Ramum lauri, fiuiflLa haftam. 

CA- 


37 


AVGVSTVS. 


C^SAR PONT, MAX. Caput Aug. laur. 

ROM., ET AVG. Porticus cum duabus Viflorijs, 

,^.*C,ESAR PONT. MAX. Caput Aug. laur. 

•Jc ROM., ET AVG. Porticus cum duabus Viftoriis. AI. N. 

* C^SAR DIVI F. AVGVSTVS. 

* P. MAXIM. TRIBVN. POT. S. C. In Area Nummi. M. N. 

* C^SAR AVGVST. PONT. MAX. TR. P. 

it AVGVSTIE MATRI PATRii. Figura muliebris , capitevelatofedenSjdextraPatetam. Cnillra 
Haftam. VaiUant. tcm. i. /. 2. 

AVGVSTVS IMP. X. COS. XI. TR. P. XI. XII. 

COSS. M. Faler. Mef^alta Barbatus . P, Sulpitius Quiriitus. 

Ante Chri- 

Pannonij a Tibcrit vilH , & domiti, idea Aug, Jmf, X. fiumil. 

Aur. AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. 

IMP. X. ACT. Apollo dextra PleSrum, (iniftra Lyram . 

IMP. X. SICIL. Diana cum Cane, Hafta, & Arcu, 

IMP. CAESARI AVGVSTO COS. X(. TR. P, IMP. X. 

S. P. R. IMP. CAES. Figura Equeftris iniillens Bafl. 

CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

IMP. X. Bos Cornupeta. 


AVGVSTI C. F. Vidloria infidens globo, ex Thef. Maurocene /. C. Bon. 

Ar. AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. 

IMP. X. ACT. Apollo dextra Pleflrum , (inilta Lyram . 

IMP. X. ( Bos Cornupeta. 

( Imp. fedens , ante quem duE figurae flantes , Ramos lauri porrigentes . 
ic ( Diana otadiens dextra elata, finiflra Arcum , a tergo Pharetra . Oyfel. tab.lO.num.lt. 
IMP. X. SICIL. Diana venatrix, cum Arcu, Hafta, & Cane. 

CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

IMP. X, Bos Cornupeta. 

C. AQVILlVS FLORVS IIL VIR. SICIL. Miles fternens mulierem feminudami 


AVGVSTVS IMP. XI. XII. COS. XI. TR. P. XII. XIII. 

COSS. Paullus Fabius Maximus. ty£lius Tubero. 

Drufus Germanas, Tiberius Pannonios rebelles, vincunt. Hinc Aug. Imp. XI. XII. 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. Corona quercea. 

IMP. XI. ACT. Apollo Aftiacus, ambabus manibus Lyram, 
st IMP. XL SICIL. Diana gradicns, dextra ad Pharenam ex humeris Pendulam protenfa , finiftra 
Arcum. Parut. Sicil. ex N. Gr. & Rom. num. 8j. 

AVGVSTVS PONT. MAX. TRIB. POT. XIII. COS. XI. 

AVGVR IMP. XII. P. P. Capricornus cum Globo, Temone, Cornucopite. 

Ar. AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. laur. 

IMP. XL ACT. Apollo ambabus manibus Lyram tenens. 

IMP. XI. Sicil. ( Diana cum Cane, Arcu, Hafta. 

* ( Diana gradicns , dexua Pharetram , ex humeris Pendulam tenens , Gniflra_. 
Arcum . Paruca loco fupra citato, 
it IMP. XI. Apollo flans, dextraLyram. R. P. Mintj, 

( Capricornus. 

it ( Caprieprnus cum globo. M. N. 


Ante Chri- 
^um 10. 


it AVGVR PONT. MAX. IMP. XI. P. P. Clypeus cum comentaculis , hinc indd Lituus, & 

SimpuIIus. Num. Arfeot. tah. 15. num. 23. 

* AVGVSTVS PONT. MAX. TRIB. POT. XIII. COS. XI. 

* AVGVR. IMP. XII. P. P. Capricornus cum Globo , Temone , Cornucopite . Pat.Suet.f.iZp. 
l/£.5Sr Caput Aug. radiatum. 

it XIII. In medio Nummo . M. N. 

AVGVSTVS IMP. XII. COS. XI. TR. P. XUI. XIV. 

COSS. Julius Antonius M. F. 2i- ^ab. Max. African . A- F. C.744. 

Ante Chri- 

Augufius Romam redit , vnde Belli Dalmatici eaufa difcejferat . jium J. 


Aa r. AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. 

IMP. XII. ACT. Apollo ACliacus , dextra Pleilrum , finiflra Lyram . 

Ar * AVGVSTVS DIVI F. 

IMP. XII. ACT. Apollo Adliacus dextra PleSrum , finilha Lyram . 
it IMP. XII, SlCIL. Diana cum Cane venatico , dextra Haflam , finiflra Arcum. Pat. Suet. f. 
tft IMP. XIL Diana, cum Cane, & Arcu. R. P. Minij. 


u£. 


it XIV. In laurea , Pat. Ind. f. 


2. 


AV- 


K 


^.r.C.745^ 

j^nreChnr 

/?wa?8. 


\Anie Chri^ 
ffum 7. 


3? AVGY^TVS, ' 

AVGVSTVS IMP. XIII. COS. XI. TR. P. XIV. XV, 

COSS. Nero, Cl. Drttfus GerrnanicHt . f- ^‘iiSius Criffinu; , 

Drufue Catos, & Cherufeos vincit ^ ideo ylur. imp. XIII. 
jur. AVGVSTVS TR. POT. XIV. COS. XI. I.\1P. XIII. P. P. Caput Aus;. laur 

TI. SEMPRONI T. F. GRACevS. L£G. PROCOS.' Nux Pinea ' 

TI. SEMPRONI GRACeVS QV,EST, ITER EX S. C. Vexillum, Aquila . Atatrum , De. 
cempeda, 

* IMP Xlil. ]lug, fedens in rublfruffipne , fui duE figura barljarico habitu, iiifautetu grandiuf- 
culum fafcqs muplutUm qlTerunt. A’«w>. jirftot. lab. ta. nam. a. 

AVG. TRIB. POT. XV. Caput Aug. ^ 3 

Figura paludata lediiis , dc.xtra Pijii nucem , finiifra Cornucopiar, 

» XV. In laurea, fatin. Ind. f. a. 

AVGVSTVS IMP. XIV. COS, XI. TR. P. XV. XVI, 

COSS, c, MfirctHS Ceiiforinut . C. jljinius Gallus , 

Cantabri, & relicui Germani dTHerio domiti, hinc Trophaa Germanica, 

Autr, AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. laur. 

IMP. XIV, ( Impetat, fedens. 

( Imp. fcdcfis , cui porrigitur liifans fafcijs inuolutus , 

Sueton. cap. ^4. .^ccitos Germanici Itberos , receptofqtie , partimad fe ,partim in Patris gre, 
rniumotlensauit , manu, vuUwpue fignificans , ne grauaremur imitari luuenis exemplum, 
. (errisit . 

CA.0AIY AVGVSTVS. Caput Au». 

TI. NERO. TI. F. PROCOS. Troph.-cum, cum duobus captiuisaflidentibus, cum fpolijs Gcr- 
manicis . 

AVGVSTVS DIVI F. 

IMF. XIV. ( Imp. feclcns. 

( Imp. fedens, cui porrigitur infans fafcijs inuolutus. 


^ DE GERMANIS. Duo fcuta per tranfuerfum labaro medio, cum alijs militaribus mftrumcntis. 
NutTf. a^rfeor, texb. lo. nuip. ii. 

AVGVSTO DIVI F. PONT. MAX..XR. POT. XVI. IMP, XIV. 

COS. XI. PAIRI PATREE S. P. '.^R. S. C. In medio Nummo, 


yinte Chri- 
fittm 6. 


XVI. In laurea. Pat. ,lnd. f. a. 

AVGVSTVS IMP. XIV, COS. XI. TR. P. XVI. XVII. 
COSS. Ti. Claud. P^ero JI, Cn. Calpuru, Tifo . 


Tiberius de Germanis triumphat. Templum huis Feretrij refiauratum]* Ludi pro Aug. reditu voti 

celebramur , 

Aur. AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. laur. 

TR. P. XVII. ViCtoria Globo inlidens. 

CiESAR AVGVSTVS. Caput vt fupra. 

TI. CLAVDI. TI. F. NERO COS. iTER. IMP. iTER, Quadris® triumphales . vehentes 
conum Pini.' 

iMP. CA.SAR AVGVSTVS. Bie» triumphales. 

Tl. CLAVD. T. F. NERO COS. ITER. iMP. ITER. 

Jy AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. laur, 

TR. P. XVII. Victoria Globo infidens. 

* AVGVSTVS. Caput Aug. 

^ IO VI OLY. Templum quadratum fex columnarum . P.tt. Suet. f. 


AV.C. 74S. 
yinte Chri- 
(Ium 5. 


ic lOVI DEO. Templum 4. columnarum in conum delinens, yaillant. tom. i. f. 3. 

^ S. C. Circus maximus, cum obeiifco, M®tis, Bigis. Oyfel. tab. 97. num. 2. 

AVGVSTVS IMP. XIV. COS^ DES. XII,TR.P. XVII. XVIII. 

COSS". D. Ldius Balbus . C. Antifiius fletus . 

T iberio T R. P, data in Quinquennium . 

C. & L. Aug. Filtj : Principes luuentutis appellati , & Catus Cos. Des. po[l Quinquennium» 

AVGVSTVS PONT. MA:^ TRIB. POT. XVIII. COS.XI. CaputAug. 

IMP.XIUI. PATER PATRES S.C. 

* CiESAR AVGVSTVS. CaputAug. 

C.*iIO, ET LVCIO GES. PRINCIPI IVVENT. Capita Caij, & Lucij fcrclpicientia. Strada 
fol. 18. Caium , 


A V G V S T V S, 


Caium, & Lucium Nepoiet ex Agrippa, & Juliti filia setiitcs , ipuorum ille natus efl AL,^ppu. 
hio , & P. Silia Nerua Cass, P. C, yjj. hic C. Furnio, C. Siliano Coss. V. C. 757. ^a- 
gujlus llatim eo ipfo anno , qui fuit L. Natalis , adoptauit in filios , fuccefforefque in imperia 
etefignauit. Nec dum pofita puerili Pratexta Principes iuuemutis appellari valuit', aidultos 
vero XII, & Xlll.Cass. gerens , {quos ob id vitro petierat) fuo quemque Tyrocinio inFortim 
deduxit, Confules quoque defignanit. Ambos intra fpatiitnf duodeuiginti menfium ereptos 
AuguHo Patri, refert Suetonius . 

Ji AVGVST. TRIB. POT. 'PONT. MAX. Caput Au?, laur. 

jF L. C.$S. AVG.F, PRlNC. IVVENT, Caput L.Csf.abfque laurea, yaill,tom, i.fol.j. 


AVGVSTVS IMP. XIV, COS. XII. TR. P, XVllI. XIX, 

COSS, Augufius XII. L, Cor, Sulla , 

Ti. in Orientem miffiis ad motus Armenia componendos Rhodi fubflHit, 


Ante Chri~ 
^fltim 4. 


PESFS CHRISTVS Saluator Mundi, hoc anno nafcitur, exEufebio, & adduUis per Reueren,, 
diffimum P. Noris in Cenotaph, Pifanis fol. 131. Nos vero erEream Dyonifianam fequentes » 
eundem natum A. F.C .’!$•>,. ponimus , vt cum vulgari Epocha confentianius , 

IMP. C^SAR DIVI F. AVGVSTVS COS. XII. Caput Aug. laur, 

L.CORNELIVS SVLLA III.VIR. A.A.A. F.F. 

IMP. CAiSAR DIVI F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR. POT. XIX. CaputAug, 

IMP. Xmi. COS. XTI. Patet Patria; S.C, 

AVGVSTVS IMP, XIV, COS. XII, TR. P. XIX. XX. 

COSS, c. CaluipHS Sabinus , C.Ritffienus Crifpus , v^.F'.C.75o, 

Ante Chri- 

,/E IMP. AVGVSTVS TRIB. POTEST. XX. Caput Aug. ftums- 

CN. DOM. L.DO. M.AVR. C. VET. LANG. III.VIR. C,ESAR, AVGVS. Bos, 

CN. DOM. IMP. C. VET. LANG. IKVIR. CiESAR AVGVS. Colonia.- dcdudi Typus , 


AVGVSTVS IMP. XIV. COSS. XII.TR.P. XX. XXI. P.P. dicitur. 


A.V.C.yqi, 

COSS. L.Cor ..Lentulus , M.h^aler, Mejfallintts Cotta • Ante Chri~ 

fiam 2. 

'Aur,^ IMP. CiESAR DIVI F. Caput Aug. * 

^ ' -Jf PATER PATRIiE. (CapricornuscumGIoSo,Temone,&Comuropi£,?rf(!n,Jatf. /«/.139. 

( Capricornus cum Globo, & Temone , 

Scio quam diuerfa fint Eruditijjimorum hominum fententia in Anno (labiliendo , quo P.P. no~ 
men Aug. delatum fuit ^ tamen ex tnferiptione a FuluioVrftno relata, in Famil.Iulia, d" 
SuetonijTextu, qui illum P.P. falutatum a Falerio Mejfalla feribit , abfqUe' dubio hoc 
anno P. P. nomen Auguflo delatum fentio a Confule Mejfalla , de quo plenius in Fajlis nojlris 
differemus . 

Ar C^SAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIAE . 

* PONTiF. MAX. Figura fedens, dextra Haftatn,Iiniftra Ramum. 

PONT. MAX IM. Figura feminuda fedens, dextra Haftam puram, finiftra Ramum. Patin. T he fauro. 


qc PATER PATRI AE. Capricornus cum Globo, & Temone . Patin. Sueton. fol. 139. 

^ IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR. POT. XXI. 

■ IMP. XIIII. COS. XII. PATER PATRIAE S.C. 

CAESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIAE, Caput Aug, laut, 

ROM, ET AVG. Tefnpium curri duabdsViclorijs alatis, dextris Serta tenentibus , Ind.Polatio. 
IMP. NERVA CAESAR AVGVSTVS REST. S.C, In medio Nummo . ibidem. 

Titus, Domitianus , Nerua , & T raianus , plures lulijCaf. Augufii , & fuccefforum Imp. Num¬ 
mos refiituere , vel vt iliorum memoriam antiquis forti dtfperps Nummis reftituerent , vel 
vtaSla Heroica Prineipum antcctjforum colentes ,. eorundem fe virtutibus ornatos , fubditis 
ofienderent . 

AVGVSTVS IMP. XIV. COS. Xin.TR.P. XXI. XXII. 


COSS. AugufluiXIII. M, Plautius Siluanus , 

Lucius Cif. Cos. Des. pofi Quinquennium , T emplum Martis Choris dicatum . 


A.C.C.y^i. 
Ante Chri- 
fium I. 


Bellum Parthicum incipit , Partho Armenia Regnum inuadente , 


"Aur. CAESAR AVGVSTVS ... 

MART. VLTO. Templum, in cuius medio Aquila legionaria, bine, & inde Signa cohortium . 
AVGVSTVS PONT. MAX. TR.P.XXll. COS.Xnl. IMP.XlV. CaputAug. 

DE PARTHEIS . Thiata Parthica cum Arcu, & Sagittis , 

Hoc anno Bellum Parthicum incepte, vndi ad Augurium, flui m fpem CiUoria citfus Nummus, 
cum Parthicis infignibus , CX armis . 

CAESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIAE. Caput Aug. laur. 

C. ET L. CAESARES AVGVST, F. COS. DESIG. PRlNC. IVVENT. Dus figurie Togara, 
alfillentes Clypeis cum Haftis puris, (ignis Pontificalibus, & Auiuralibus . 

C. ET L. CAESARES AVGVSTl F.COS. DES. PRlNC.IVVENT. Caij, & Luci j capita aduetfi. 

Ar. 


40 


AVGVSTVS. 


^,.*C«SAR AVGVSTVS. Caput Aug. laureatum , >» a/, o AVGVSTVS . Pat.Sutt.fvl.gg. 

. . . Templum rotundum, lu cuius medio Aquila legiojuiia.hinc &; iude Sicua cohor 

MARTIS VLTORIS. Templum, iu quo Mars imiftratcuens Signum militare. 

Dchte Templo iam diximus catiliru, ab ^uguflo lufim fmjje , ve in eo adinftar louis Feretrii, 
Jtgna a Parebis refhtuia jufpenderentur , i^uod in his Nummis cernitur . 


* MARS VLTOR. Caput Imberbe Galeatum, Oyfel.tab. 40. num. 

* DE PARTHEIS. Thiara Parthica cum Arcu , & Sagittis. Oyfet. tab. 10. num e 

* L. CESAR AVGVSTI F. AVGVR, COS. DES, PRlNC.' IVVENT. Tvpus cum Stella, hinc 

Lituus, inde Patera . Num. j^rfeot. tab. 14- num.ii. 

C^SA^AVGVCTO^Tlput Au"“° • Thtf. Theupol. 

Qj^- Templum , in quo iignum militare , & Aquila impo/ita Currui abfque Equis . 

C.ESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRI.E. Caput Aug.laur. 

C. ET L. CIESARES AVGVST. F.COS,DESIG, PRINC. IVVENT. Du£ EgureTopatatalS,- 
flentes Clypcis cum Hafbs puris , figuis Pontif. & Auguralibus . 


ic S.C. Templum Martis pludbus Columnis fuffuftum, hinc, & inde Arietes Baltbusimpofiti. Vail. 

Unt.tom. i.foLi, 

* C£SAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

* C.ESARES AVGVSTI F. COS. DESIG. PRINC. IVVENT. Duo Capita fc refpicientia , in 

quorum medio C.L- y^ttgellon.fol. 29. 

* c. ET L. C,£SARES AVG. F. COS. DESlG. PRINC. IVVENT. Capita Caii, & Lucii fcrcC- 

picientia , (^atllant. tom. i.fol. 7. 


yf.y.cjsi, 

c hrifii Nat, 


AVGVSTVS IMP. XIV. COS. XIII. TR.P. XXII. ET XXIII. 
COSS. Coffus Cor. Lentulus . L.Calp. Pifo. 


Exi^iti^^r4i qu4 utimur 4 nato C LIRIS'T‘0 Afundi fer uat ore t incipit hoe anno 
ante Diem oZiauum Qal. Januarij . 


ie£. IMP. C.€SAR DIVI F. AVGVST. PONT. MAX TR. POT. XX/II. 
imperator XIIII. cos. XII 1. PATER PATRIAi S.C. 


ChriJliNat.I. 


AVGVSTVS IMP. xrv. cos. XIII. T. RP. XXIII. et XXIV. 
COSS. c. IuL Aug. F. Caf^r . L. Aimilius Paullus . 
Catus Caf. ad Bellum Armeniacum pr^ficifeitur , 


AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug.Iaur. 

C, C.S1SAR AVG. F. FignraEqueftriscumtribus^nismilitaribuS. 
uE. IMP. C.$SAR Di VI F. AVGVSTVS PONT. MAX TR.P, XXIIII. 

IMP. XIIII. COS. xiir. P.P.S.C. 

^ AVGVSTVS PONT. MAX. Caput Aug. laur. 

C. Cy€SAR PONT. COS. Caput Caijfiae laurea. FaiUanthtom. i,fol.6, 

. Caput Aug. laur< 

^ C. C,£SAR AVG . forte F. COS. S.C. Caput Caij Aug. F. Afufai Cofpiatti » 


XI'C.75y. 
Chrifli 2. 


AVGVSTVS IMP.XTia COS. XIII. TR.P. XXIV. XXV. 
COSS. P. yinicius . P. Alfinius Varus , 


Menfe TUaio Pax cum Parthis a C. Cafare Aug. F. firmata, 
Tiberius Romam redit. 

L, Cafar Annum agens XVill. MaffilU moritur. 


vd£. 


IMP.CAFSAR DIVI F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR.P. XXV. 
COS. XIII. PATER PATRIAE IMPERATOR XIIII. S.C. 


A.r.C.7^6. 
Chrtfii 5. 


AVGVSTVS IMP.XIIII. COS.XUI. TR.POT. XXV.XXVI. 

COSS. L, talius Lamia . AL- Seruilius Geminus , 
C.Cdfar in colloquio circa Artageram grauiter vulneratur. 


IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR.P. XXVI. 

IMP. XIIIL COS. XIII. P.P.S.C 
IMP. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP.XIIII. 

PONTlF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXVI. S.C 


AV- 


VI 


AVGVSTVS. 4-1 

AVGVSTVS IMP. XIV. COS. XIII. TR. P. XXVI. XXVII. 

COSS, Stx, Catus . Sentius Saturninus . 

Caius Cafarin Italiam rediens Lymira in Lycia moritur A. D, FlIl. Kal. Jidart. 

CaiOi & Lucio filijs mortuis , T iberius ab jdu^uflo adoptatus D. Kal. lul^ ad Bellum 

Germanicum mittitur. 


♦ TI. Ci£SAR AvGVSTI F. IMPERATOR. Caput Tihc:i) . KailUnt. tom. a. /. zi. 

# TI. CjCSAR AVGVSTI F. IMPFRATOR. Caput Tibcrij. VailUnt. tom. a. /. ar. 

Qut Exercitibus fr£trant , re bene gefta , vel militum fnuore , vel decreto Senatus Imperntores 
falutabantur . Cafarivero , & qui eum fequuts funt quo fummam ojletiderent potentiam , in 
prtnomen transqt (vt vult Torrentius in Ssieton.) Reman/tt tamen militaris quoque appel¬ 
latio. quoties vel ipfi u4ugg.yvel ipforum aufpicus , alit rem feliciter gerebant . Dion. 

* C^SAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRi^T. 

* TI. CIESAR AVG. F. TR. P. ..... . Quadiiga triumphalis, in qua Imp. Thef. Theupol. 

IMP. esSAR DIVI F. AVGV,STVS IMP. XIV. < 

PONT. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXVII. S. C. 

T^ 'Cy£SAR 'aVg. f. AVGVSTVS . Caput Tibcrij. Taillant. t. l.f. 4. 

AVGVSTVS IMP. XIV. COS. XIII. TR. P. XXVII. XXVIIl. 

COSS. L. Valerius Jldejfalla Tolufus . Cn. Cor. Cinna Aiagnut . 

AVGVSTVS IMP. XV. COS. XIII. TR. P. XXVIIl. XXIX. 

COSS. M. ey£mil. Lepidus. L. Aruntius Nepos. 

Tiberius Germaniam vaflat , ad Albin vfque excurrent, hinc Aug. Imp. XV. Fames ingens Roma. 

IMP. ejES. AVG. PONTIF. MAXIM. TRIB. POT. XXVIIl. 

COS. XIII. PATER PATRI.^ S. C. 

IMP. C.^SAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XV. 

PONT. MAX. TRIB. POTES. XXIX. S. C. 

IMP. CitSAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XV. 

POOTIF. MAX. TRIBVN. POTES. XXIX. S. C. ' 

IMP. C,£SAR DIVI F. AVGVSTVS PONT. MAX. 

TR. POT. XXIX. COS. XIIL PATER PATRIAE IMP. XV. 

AVGVSTVS IMP. XV. COS. XIII. TR. P. XXIX XXX 

COSS. A. Licinius Nerua. Q^Cacil. Aietellus Creticus . 

Germanicus ad Bellum Dalmaticum miffus . Auguflus Ariminum [e confert . 

Atsr AVGVSTVS PONT. MAX. TR. P. XXX. COS. XIII. IMP. XV. P. P. 

VOT. P. SVSC. PRO SAL. ET RED. I. O. M. SACR. Corona Qnercea. 

Ad Bellorum adminiHrationem itd intentus fuit l Augujlus)vt quo propiits . qua in Pannonia . 
ac Dalmatia gerenda tjfent, fubinde monere pojjet Ariminum (e contulerit . in eius ab Vrbe 
exitu. Vota nuncupata , ac redeunte jacrificaium » tanquam e,x heflico reduffet . Dio.lib.55. 

IMP. CyESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XV. 

■ PONTIF. MAX. TRIBVN. POTEST. XXX. S. C. 

* S. P. Q. R. C,£SAR1 AVGVSTO. Caput Aug. 

X- 1. O. M. ,iACR. VOT. P. SVSC. PRO SAL. ET RED. Stat Miles Gale.atus dextra Vexil¬ 
lum, liniftra Scipionem . Index Cauotorta . 

* IMP. CiESAR DIVI F. AVGVSTVs IMP. XX. 

* PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POT. XXX. Reuerendiftmus Noris Cenotaph. Pifan. f.il«. 

AVGVSTVS IMP. XV. COS. XIII. TR. P. XXX. XXXI. 

COSS. M. Furius Camilltts . Sex. Nonnius Quintilianus.] 

F annones . & Dalmata, pariim Fame, partim Ferro domiti, illi Tiberio, hi Germanico fe dedunt. 

ir£ IMP. C,£SAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XV. 

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXXJ. S. C. 

AVGVSTVS TR. P. XXXI. XXXII. COS. XIII. IMP. XV. 

i 

COSS. c. Poppeius Sabinus. Q^Sulpitius Camerinus . 

AVGVSTVS IMP. XVI. COS. XIII. TR. P. XXXII. XXXIII. 

COSS. p. Cor. Dolabella. C. lunius Silanus. 

Tiberius inCermaniam redit , illam vaflat , & Arminium Clade Varriana fuperbum reprimit . 

K IMP. 


A.V.C.yi-p. 

Chrifiirp. 


A.V.C.TiB. 
Chrijli 5* 


A.V.C.jt,’). 
Ckrifli 6. 


A.V.C.76es. 

Chriflij. 


A.V.C.76I. 

Chriffii. 


A.V.C.jbz. 
Chrifii 9. 


A. V. r.763. 

Chrijli IO. 


.’76a. 

Chnfii u. 


yf.F.C.765, 
Chrijii 12. 


Chrijfi 13. 


Chrijti 14. 


iy£, IMP. CiESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XVI. 

PONTIF, MAXIM. TRIBVN. POTEff/ XXXIII, S. C, 

AVGVSTVS IMP. XVII. XVIII. XIX. XX. COS. XIII. TR. P, XXXIII. XXXIV, 

COSS. At, y£milius Llfidu! , T. Statilius Taurus , 

Templum Cpucordiaa Tiberia Dicatum, 

^r. IMP. C,£SAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XX. 

P. M. TR. POT.' XXXIV. P. P. 

]MP.‘C.€SAR CilVI F. AVGVSTVS' |MP. XX. 

■ PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POT. XXXIV. S. C. 

PONTIF. MAXLMVS TRIBVN. POT. XXXIV. S. C. In medio Nummi, Ind, Cauottrt^,, 

AVGVSTVS IMP. XX. COS. XIII, TR. P. XXXIV. XXXV. 

COSS, T'- T‘' Germanicus Caf. C, Fortteius Capit^, 

Germaniam iterum va/tant Tiberius, & Germanicus , 

jtur, IMP. C.£SAR AVGVSTVS. - 

Tl. CiSAR AVG. F. TR. POT. XIV. 

Ar. IMP. C/f.SAR 'AVGVSTVS. ' 

TI. CyFSAR AVG. F. TR. POT. XIV. 

IMP. C,£SAR! DIVI F. AVGVSTO PON. MAX. TR. P. XXXV. 

COS. XIII. PATRI PATRIS IMP. 'XX. S. P. Q^. S. C. ' 

AVGVSTVS IMP, XXI. COS. XIII, TR, P. XXXV. XXXVI. 

COSS, c, Silius Nepes, L. Munatius Plancus . 

jiur. CyESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRI,R. Caput Aug. 

TI. Ci£SAR AVGVSTI F. TR. POT. XV. Quadrip Triumphales, 
jtd Triumphum Tibertj, de lllureis . Pannonsbus, Datmaseis, & Germanis, ^uens, t\nncs 
fuperiori duxit , fpebfat hic Nummus . cum fequehtibus , 

Ar C^SAR AVGVSTVS DIVI F, PATER PATRIS. Caput Aug. Uuf. 

TI. C,€SAR AVGVSTI F. TR. POT. XV. Quadrigs Triumphales. 

M- TI. CA-SAI^ AVG. F. TR. PQT. XV. Caput Tiberij ablque laurea. Patin. Thef, 

IMP. CjESAR divi F. AVGVSTVS' IMP. XXI. ' ' 

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTES. XXXVL S. C 

AVGVSTVS IMP. XXI. COS XIII. TR. P. XXXVI. XXXVII. 


COSS. Sex, Pompeius , Sex, Apuleius , 

Hoc anno A- D- XIH. Kal. Septembris Augufius Nola mortuus efb . 

^ I.MP, CIESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XXL 

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST, XXXVIL S. C. 

TRIFIRI MONETALES fub Auguflo, Omnes Nummi funt vr£. 

Saturni trEdfs Rome cudenda Moneta locus, ab ,aEre primum cufo Aerarium appellata, 
cum Affis libratis, cr dupondius fignaretur , penfareiurque potius , quam numeraretur ante 
jcilicet A.T.C. 485. , quo primum Argentum ftgnatum, poB Tibloridm de Pyrro Rege repor¬ 
tatam , Aurum vero pofl deletas Carthaginem , & Corynthum , /ignari captum. Cura ara- 
rtj , fignandaque .Moneta , primo T ribunis data ejl , poBed Qua/foribut , ex his ad lll. vi¬ 
ros monetales traduGa eji , qm numero trium t^Er-s , Argenti , Auriue , Flandi , Feriun- 
dique curam habuere , Horum Collegium a C. Iulio Cafare DiPiatore auPtum , & IF. FJRiS 
proumeta cudenda monet a coixmiJTa remanjit , vfque ad FiBoriam APliacam, po/l quam 
Auruflus R. P. /olus tenens , illum ad antiquum reduxit numerum , iterumque lll, 
FlRl A. A. A. F. F. diPlifunt; Hi ex Senatoribus lePii erant , vt nomina in Augu/ieis 
Nummis inferius producendis cu/a nos docent . 

C.ESAR AVGVSTVS TRIBVNICIA POTESTATE. Caput Aug. 

M. SERVIIIVS GEMINVS III. VIR. A. A. A. F. F. S. C. 

CIESAR AVGVSTVS TRIBVN. PPTEST. Caput Aug. laui,- 

T. STATILIVS TAVRVS III. VIR. A. A. A. F. F. S. C. 

CASAR AVGVSTVS TRIBVNIC. POTEST. Caput Au?. 

SEX. APVLEIVS SEX F. 

C. CASSIVS CELER. 

. C PLOTIVS RVFVS. 

CN. PISO CN. F. 

C. GALLIVS C. F. LYPERCVS, 

4f L. SVRDINVS. 'M. N. 

^ C. ASINIVS GALLVS. M. N. 

■V. CN. PISO CN. F. m. VIR. A. A. A. F. F. Caput fenile vittatum. Pat.Fam. Calp.n.lh. 

}MP. CiESAR DIVI F. AVGVSTVS COS. Xll. P. P. Caput Aug. laur. 

L. CORNELIVS SVLLA III. VIR. A. A. A. F. F. S. C. 

CE- 


III. VIR. A. A A. F. F. S. C. 


\ V. 


43 


AVGV5TVS, 


CESAR AVGVST. PON. MAX. TRIBVNIC. potest, CaputAus- 


III. VIR. A. A. A, F.F.S.Q 


'SEX NONNIVS QVINTILIAN. 

M. MAECILIVS TVLLVS. 

VOLVS. VALER. MESSALA. 

VOLVSVS VALER. MESSALA . Ind. Cmomta 
P. LVRIVS AGRIPPA. 

L. CORNELIVS SVLLA. } 

CN. PISO CN. F. I 

* M. sALvivs Otho. m. n, l 

* C. CASSI VS CELER. 4/. A7, J 

* e*SAR DIVI F. AVGVST. Caput Aug. iuuenile . 

* L. SVRDIN. C. PLOTIVS RVFVS. Caput fenile barbatum . M.N. 

* IMP. C^SAIS AVGVST VS PON, MAX. TR.POT. Caput Aug. 

* A. LICINI VS NERVA SILAN. III. VIR. A. A. A. F.F. S.C. M. N. 

* CIESAR AVGVST. PONT. MAX. Caput Aug. 

* M. LVRIVS AGRipPA A.A.A. F.F. S.C. M.N. 

it C^SAR AVQVST- PONT. MAX, TRIBVNIC, PpT, CaputAug.,cui Visoria i tergo lauream 
imponit . 

^ CN. PlSO CN. F, Ind, Potatio» 

* p. LVRIVS AGRIPPA IIL VIR. A.A.A. F.F. S.C. Patin.F^m. Luriarmm.i. 

* SEX. NONNIVS QVINTILIAN. IU. VIR. A. A. A. F.F. S.C. l»d.PcUtio. 

*. M. SALVIVS OTHO III. VIR. A.A.A. F.F. S.C. Pat.FAm.Sal. n»m. 3. 

* L. SVRDINVS III. VIR. A.A.A. F.F. S.C. Ind. Polaiio . 

it M. MIECILIVS TVLLVS III. ViR. A. A. A. F.F. S.C. Pat.Fam. Mtcil.in omijfis num. 'i. 

* C. GALLIVS LVPERCVS . (nd. Polati, . 

» AVGVSTVS DIVI F. 

* C, LAETILIVS APALVS II. VlR Q. Circa Coronam, in qua REX PTOL. M.N. 
it CaSAR AVGVSTVS TRIBVNIC. POT.‘Caput Aug. fenile . 

M. MAECILIVS TVLLVS III. VIR. A.A.A. F.F. S.C. In medio Nummi . Jnd.CamtortA , 
it CIESAR AVGVST. PONT. MAX. TRIB. 

* A. UCTN. NERVA SlLAN. III. VIR. A.A.A. F.F. S.C. fnd.Cauotorta , 

AVGVSTVS TRIBVNIC. POTEST. In Corona quercea . 

SEX AELIVS CATVS, ' Q 

* Q. AELIVS LAMIA. M.N. 

C. ASINIVS GALLVS. 

* G. ASlNlVS. M.N. 

C. CANINIVS REBILVS. 

C. CASSIVS CELER. 

CN. PISO CN. F. 

* C. CENSORINVS E.F. AVG. M.N. 

P. CORNELIVS DOLABELIA, 

C. GALLIVS LVPERCVS. 

M. LICINIVS CRASSVS. 

P. LlClNlVS STOLO. 

,* STOLO. M.N 
it P. STOLO. Pat.Ind.fol.i. 

L. MVNACIVS L.F. PLANCVS. 

L. NAEVI VS SVRDINVS. Pat.Fam.NtHiamm.i, 

L. SVRDINVS. 

C. PLOTiVS RVFVS. 

* T. QVINCTIVS CRISPINVS. Pat.Fam.Quint.niim. 

T. cRispinvs. 

* TI. CRISPINVS SVLPICIAN. Ind.PoUtit. 

T. CRISPINVS SVLPlClANVS. 

M. SANQVINIVS. 

M. SANQVINIVS Q.F. Ind.PoUtit. 

TI. SEMPRONIVS gRAI 

nnm. 6. 

C. SILIVS P.F, 

P. VlHVClVS M.F, 

OB CIVES SERVATOS. In Corona quercea . 

L. MVNACl L. F. PLANCVS. 

P. VlNlCIVS M. F. 

* CN. PISO CN. F. Ind, Cauotarta 
C. SENTIVS C. F. SATVRNINVS. 

C. MARCI L. F. CENSORINVS AVG, 

P. LlClNIVS STOLO, Ind.Cauotorta. J 

OB CIVES SERVATOS. Corona quercea cum duobus Ramis Lauri, 

C. ASINIVS C.F. GALLVS. T 

C. CALVISI VS T.F. SABINVS. I 

C. CASSIVS C.F. CELER. | 

P. CORNEL 1 VS P. F. SCIPIO . | 

CN. CORNELIVS LENTVLVS. 1 

P. LENTVLVS C.F. SCIPIO. 

CN. PISO CF. I 

L. DOMITI VS .ENOBARBVS. I 

M. FVRIVS P. F. CAMILLVS , I 

C. GALLIVS C. F. LVPERCVS . 1 . 

Calari , ciimaly honores rtsalli haisti, tm quando Imperio al/dieauil , timt enimvt laiims 


III. VIR. A. A. A, F.F, S,C. 


LACeVS, Patiit, Ftm. Sempron. 


I IIL VIR. A. A, A, F.F, S,C, 

1 


IIL VIR, A. A. A. F.F. S.C, 


44- 


AVGVSTVS. 


Ante Re^iAeiufforts t & fuper eat Corona Cinica , (qua quercea erat^) ((atuetetur t tanquam 
et, qui, ^ hortes ■vicijfet , & C tues feruajjet , cum hoc Elogio , OB CIFES SERl'ATOS 
ojt ex hoc Numifmate , & alqs imelltgitur 
OB CIVES SERVATOS. 1 n Corona quercea cum duobus ramis lauri . 


P. LICINIVS STOLO, M. N. 

L. NAEVIVS SVRDINVS. 

C. PLOTIVS RVFVS. 

P. QVINTIL. SEX F. VARVS. 

T. OyiNCTIVS CRISPINVS SVLPIT. 

* T. QVINCTiVS CRISPINVS. Num. Faefch. 

M. SANQVINIVS Q.F. 1 

* TI.SEMPRONIVS GRACCVS. Pat.Fam.Sempr.num.n. l 

C. SENTIVS C.F. SATVRNINVS. | 

T. ST ATILI VS T.F. TAVRVS. J 


j Iir. VIR. A, A, A. F.F^S. C. 


AvcvsTi consecrationes, sef apotheoses. 


Romanis mo: eraty .^u^uffe primum injfitutus , deinde dTihrJoiaffauratus ^ eos eonfecrart 
Imperatores y qui [uperflitibus filias , vel fuccelJorihus moriebantur y quique eo erant honore 
affebiiy tnter Dtuos ^elati dicebantur : (tc primus omnium j^u^ujius Julium Cafarem, Tiberius 
Adugiiff»m mortuos confecrarunty interque D‘uos retulerunt . Confecratioms ceremonias » O' 
ritutfuse a Panuino deferiptas leges in lib. 2. Cotnent. Fajhrum ad A> T. C. 964. 

AVGVSTO DEO. Figura radiata fedens, dextra Pateram, fIniftraHadam. 

CVST. .^TERNITATIS AVGVSTAi. Tcrr^lum o<5lo Columnarum, in cuius medio du$ 

ngur:r liantes, hinc, & inde Balibus du.'e figura nu¬ 
dis, alia dextra, alia liniftraHaftam, in gradibus 
Templi quo Capita, Mafculum, & Fcemincum. 
_ F.X Num. ArUoSotab. i6.num. 21. zz, 

DEO AVGVSTO. Caput Aug. laur. 

* GALLIENVS AVG. Caput Gallieni*. Spanhemfol.qij, 

Ar» t)IVO AVGVSTO. Caput Aug. radiatum . 

CONSECRATIO . ( Ara accenfa . 

•jf ( Aquila expanfis alis , Patin.Thefauro » 


S. P. R. Q. Templum quatuor Columnarum, vt illud Vc/le, in quo Currus abfque Equis. R p Vfinu 

* Divvs avgVstvs pater. ^ • t/* 


^ AVGVSTVS. Capricornus Cornucopia tenens in laurea . Patin.Suet.fol. 


IMP. T. VESP. AVG. REST. Templum Prouidentis. ExThef. Mauroceno 1. C, Bon 
DIVVS AVGVSTVS. Caput Aug. 

IMP. NERVA C^SAR AVG. REST. S. C. 

# ( Aquila expanfis alis fulmini inijltens. Angeli, f. zq,' 

num. 36. 

( In medio Nummo . 

■)f ( Ara ProuidentijB . Jnd. Volatio , 

( Fulmen alatum . 

^ ( Globuscum Temone. Angeli, f. 2<. num. zk 
IMP. NERVA C^S. AVG. REST. S. C. ( Ara. i J 5 35* 

^ ( Globuscum Temone, Ind.Cauotorra . 

IMP. NERVA CJESAR AVGVSTVS REST. S. C. In medio Nummi. Pasin Thefaur 
* IMP. T. VESP. AVG. REST. Aquila in Globo. M. N. ^ ’ 

^ IVLIA AVGVSTA GENETRIX ORBIS. CaputLiui® Globo innixum. Trifian tom i f izz 
•V IMP. NERVA. CESAR AVGVSTVS REST. S. C. In medio Nummo . Jnd.Cauotorta 
DIVVS AVGVSTVS S.. G. Caput Aug. Corona radiata. 

CONSENSV SENAT. ET EQ. ORDlN. S. P. Q. R. Figura Icdens , dextra ramum Lauri 
tenens . 

DIVA AVGVSTA. 

♦ ( Caput Liuis velatum . Angellon. f. 39. num. 28. 

^ ( Caput LiuicT abfque velo. Idem f. 39. num. 19. 

* ( Figura fedens , dextra fpicas, finiftra facem, Capite burcato. T/. A'’. 
DIVVS AVGVSTVS PATER. Caput Aug. snalijs laureatum, inalijs radiatum. 

S. C. ( In Corona Quercea. 

( fulmen louis. 

( Verta fedens, dextra Pateram, /Inifea Haftam. 

( Figura militarisftans, dextram cleuansintcrduasalias, quarum alia fedens, /Iniflra Cornu¬ 
copia tenens, alia ftat cum Hafta pura , Vidtoria, in medio Aquila, demonltra. 

# ( Aquila Globo mlidens . AI. N. 

( Victoria alata gradiens, dextra fcutum, in quo S. P. Q^R. 

M- ( Templum rotundum quaruor columnarum, hinc, & inde du£ Bales , quibus inflant duo 
Tauri. Angellon. f. 2^. num. 28. 

IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. Aquila. 

* Aquilia infideiis Globo. yl/.aV. 

* AquilacxpanrisalliFulmenvnguibustenenS. Ind.Polatio l 

* Victoria gradieiis dextra fcutum , in quo S. P. Q, R. Pae» 

Jnd. f. 3. 

■If IMP. T. VESP. AVGVSTVS REST. S. C. PROVIDENTIA. Ara.fiuc Templum. Jnd. Ca- 
•otorta . 

IROVIDENT. S. C. Templum. 

■tt PER AVG. PROViDENT. Templum, leii Aiu. P. Catrantt. 

&TER- 


A V G V S T V S. 


■4>' 


BTERNlTATI AVGVSTI. Templum. 

■X- OB CIVES SERVATOS S. C. In Corona Quercea, quam fuflinent duo Capricorni. Globa 
medio. Pat. Suit. /. ijj. 

X IO VI DEO S. C. Templum. Pati». Jnd. f. i. 

* AVGVSTVS DIVI F. Bos Cornupeta. ihjt», f. a. 

PROVIDENT. IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. Ara. iMtm . 

X IMP. D. CAiS. AVG. RESTITVIT S. C. Aquila Globo iniidens. ibidem, 

IMP. NERVA CAiSAR AVG. REST. S. C. Ara. 

CIVIBVS, ET SlGN. MILIT. A PART. RECVP. Arcus, cui Q^drig® Triumphales inii^ 
ftunt cum duabus , hinc inde figuris , fiud Viflorijs , Imperatore triumphante medio. Ind. Ca- 
uotorta . 

* DIVVS AVGVSTVS PATER . Caput Aug. cum RamoPalmr. 

^dificium vndecim Arcubus conftans , iii cuius extremis confurgunt bins Turres, fupra quas, hinc 
CULTUS Elephantorum, illinc Quadriga Viftoriata , fuper alios quinque exurgunt Piramides, qua¬ 
rum media maior cft. /Jn^ellon. f. 25. num. 2^ 

DlVVS AVGVSTVS PATER PATRl/£. Caput Corona radiata cum duabus Stellis. 

c * accenfa. iVnw. y^rfeot, t/tb. 16. num. 18. 

CONSECRATIO S. C. * Cippus, Tupra quem Fulmen, ad pedes Cippi Aquila . ibidemnnn), 19, 
Aquila expaniis alis Fulmini infiftens. ibidem num» 20. 

AVGVSTO DEO, Figura radiata Tedens, dextra Pateram, finiftra Haftam, 

_ yETERNlTATlS AVGVSTI. Templum o^to Columnarum. 

# DIVO AVGVSTO . Caput Corona radiata , 

^ CONSECRATIO. Aquila cxpanfis alis. ?at. Suet. f. 14.6. 

DIVVS AVGVSTVS. Fulmen 

^^5T. s. c. Aquila iniidens Globo. Oyfet.ub. 114. ««w. 6. 

L>1VU AVGVSTO S. P. Q. R. Quadriga; Elephantorum, cum fuis Ducibus, & (^adrigx iniidet 
Aug. dextra Pateram, fiiiiitra EiaOam. 

S. P. Q. R. In Periitylio Templi. 

^ p- AVGVST. p. M. TR. PO. XXII. S. c. M. N. 

^ p- AVG. p. m. TR. P. XXIV. S. C. Ind. Cauotorta . 

I^IVO AVGVSTO S. P. Q. R. Duo Capricorm,cumlaurea,in qua Scutum, in auoOB CIVES SER. 

* TE eSSAR DIVI A^. F. AVGVST. P..M. TR. POT. XXXVII. ^ ^ Af N. 

^ POT. XXXIIX.S.C. l»d. Volati». 

X DIVO AVCTyro R P Duo Capricotm cum Temone, & Globo, lauream fullinentes, iru. 

qua OB CIVES SER. 

* TL OESAR DIVI F. AVGVSTVS PON. MAX. TR.POT. XVI. S.C. Num. Arfeot. tabi 

14. num. z;. 14. J • ^ 

X TL esSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR. POT. XVII. S. C. Indice 
Cauomrra. 


* Tl. CLAVDlVS eSSAR AVG. GERM. REST. S. C. Aquila Globo iniidens . Oyfel, tab, 

114. num. z. 

X IMP. NERO CLAVD. CiES. AVG. GERM. REST. S. C. PROVIDENT. Ara. Oyfel. tab. 

114. num. 5. 

* IMP. T. VESPASIAN. AVG. RESTITVIT S. C. Aquila fulmini inftans. ibidem num. 4. 

* IMP. DOMITIAN. C.SS. AVG. RESTETVIT. S. C. Aquila Globo inftans. ibidem num. y. 
X IMP. Cm. TRAIAN. AVG. GER. P. P. REST. S.C. PROVIDENT. Araaccenfa.fiiW.n.iS. 

It AVGVSTO S. P. Q^R. Quadrig® Elephantorum, vt in fuperiori. 

Tl. CiES. DIVI AVgTT. AVG. P. M. TR. P. XXIV. S. C. lad. Cauotorta. 

X DIVVS AVGVSTVS PATER. Imp. fedens dextra ramum, finiftra Hallam. 

* IMP. T. CiES. Divi VESP. AVG. F. P. M. TR. P. P. P. COS. VII. REST. S. C. In me¬ 

dio nummo. Ind. Cauotorta. 

•t DIVVS AVGVSTVS PATER. Figura fedens , dextra Pateram, finiftra Haftam. 

Tl. C£SAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR, PC)T. XXIII. S. C. Inraedio Nummo, 
Ind. Volatio . 

* IMP. T. CSS. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. REST. S. C. Ia-. 

medio Nummo. P. Cattan. 

Sr DIVVS AVGVSTVS. Caput Aug.,ante quod Palma. 

* Imperator dexra figuram habitu Parthico ornatam tenet; cui finiftra ablanditur. ibidem . 

•ft Capita lugata Augulti, & Liuiae, Epigraphe Nummi non legitur , deficiente metallo. 

RIS . Templum quatuor Columnarum, ibidem . 

AP'GI'ST1 mMMl A COLONUS, ET MVNICIPIIS CTSI. 

Colonia lulia Gemina Accitana. 


ACCI. Colonia Hifpanie Betice nonobfcura, lulia Gemina diSla , nunc GuadlxFV^/ Epifopa- 
lis , in Regno Granatenfi . 


AVGVST . Caput Aug. 

tfir . S. C. I. G. A. Duo Capita fc relpicientia. M. R. P. Cattanei . 


AVGVSTVS DIVI F. Caput Aiig. 

* C. I. G. ACCI . Albogalerus , ScSimpulus. eiufdem. 

* L. I. ACC. In medio trium lignorum militarium, eiufdem . • 

* C. 1. C. A. Capita aduerfa Germanici, &Diufi. Sehtdi Sponniana. 

M Co. 


46 AVGVSTVS. 


Colonia Aug. Aroc Patreniis , 


lortgijjlmo promontorio Peloponnefi condita, (x aduerfoty£toli4, (f' fluminis Euent' 
Af.pajjuum interuallotCX Pltnto . ^ RO E primum di^a ab Eumelo regionis illius indigena, po/^ P yiTRAS 
a tatreo, Agenonis nepote ampliato pomeerio, tandem difperfis bellorum caufa Patrenfibus ab AHgufia reuo- 
catiSyvrbeque rejfituta AE^f^STAy & a tribus eius conditarsbus,& refiaurateribus Eumele , Patreos & 
aiuguflo , Aroe Patren/fs Augufia vocata . ex Patino . ’ 

AVGVSTI, Caput Aug. radiatum. 

D^VVS AVGVSTVS » 

^ COL. A. A. PATRENS. ( Arator cum Bobus, & Labaro. M. R. P. Cattanei, 

. . . _ _ * ( Sacerdos cum Boue, & Vacca. M. N. 

DIVVS AVGVSTVS. Caput Augufti lliie laurea. 

* COI,. A. PATRENS. Fi gura Togata cum tcffcra militari , quam vehunt Bouc^ , T hef, T^ettpal, 


Amifus. 


An A AdlS^M Ponticam, Athenienfium Coloniam, de qua Stephanus de Vrbibus,aa vero ad Amifum. 

aianaupidum, forte Romanorum Coloniam, de qua Ptolem<6us, polienus, & Plinius in epiRotis refferendus 
pt Jequens nummus eruditi leporis iudicium e(la , 

DlVVS AVG. PATER. 

ib COL. PAT. AMISV , Tria ligna militaria, Thef TheuppU 


Berytus , 


DIVO AVGVSTO. Caput Au« 

FEL. BiTr. Colonus agens Boues. Pat» Ind. /. 2. 

DlVVS AVGVSTVS. Caput Aug. __ 

BER. Neptunus nudus, dextra Delphinum, liniftra Tridentem, dextrum pedem imponens Proi» 
nauis . ibidem, vbs nummi egregie illuflrantur ab eruditiffimo Antiquario • 


Bilbilis. 


■ -^*fp^*^}dTarracoaenfis Opidum in Celtiberis , Martialis Poeta Patria illnflre, quod vulgus C3.ht^j[i(i 
^die dici putat f fed mendose , ve exP^arrerio docet Abramus Ortelius inThef Geographico ■, Erbs enim^ 

_ _ _ ./3...' /• -_ /7. _./! -n-lt*,’ _*■. _ _ z’. r • i ^ _ n _ t_i_ r . 


CaJat.ajud CampeRri loco jttaefl , Bilbitis vero in monte pofitafuit , vnde MontemBzubzh , feu BamboJa 
medio nnlliariaC3hi2juddill^tem , GT a Salo flumine in orbem jere cinElum, fedem fuijje antiqua Bilbi¬ 


lis» probabilibus canielluris. affirmat tx Auguflino , & eodem P^arrerio Ortelius . 

* AVGVSTVS DIVI. K 

BILBILIS. Figura equeliris decurrens cum Framea. M. R, P, Cattanei, 

•k MY. AVGVSTA BRBILIR M, SEMP. TIBERL L. UCI VARO . Circum Coronam 
ceam, in qua II. VIR. eiufdem 
- - - R'P. — 


quer- 


* AVGVSTVS DIVTF, PATER' PATRIS . 


^ MV. AVGVSTA BILBILIS. .L. COR. CALDO. L. SEMPR. RVTILO. Circum Coronam 


AVGVSTVS. Caput Aug. 
k BlLBlLlS. Figura cqueftris decurrens cum Framea, Pat, Jnd, /. 2, 

BlLBlLlS. Caput Augufti, .1/ 

k ITALICA. Eques decurrens cum Framea, ibidem, 

MV. AVGVSTA BlLBlLlS. rEqu^ decurrens cum Hal^a . 

k M. SEMP. TIBERI. L. L1CI.‘ VARO, Circum Coronam querceam, in qua \\.VlK,txThef, 
Mediceo ReuerendtJJimus Noris refl. 


CsBfar-Augufta . 


C£SAR. Caput Augufti. 
tfir C. A ( In Corona laurea . Patin. Jnd, f. 2. 

☆ ( In Corona cx Ran^ lauri , 6c nauium roftris compada . M. N» 

DIVI F. Capur Aug. cum lituo. 

CiESAR AvGvSTA II.' VIR. Coloniae deduftic Typus. 

AVGVSTVS DIVI F. Caput laur., in alijs inter Lituum, & Simpulum. 

* TIB. FlANO, FABIO GER. MV. II. VlR. C. C. A. Taurus, ea; Thef. Medieeo Reuereu^ 
diffimus Noris. 

k C^bAR AVGV. MAN. GRANIO. ITER. L. TiTIO II. VIR. Boues ad Aratrum, 

51* CBSAR AVGVSTA, ( L. CASSIO. C. VAL. CEN. II. VIR. lt\CozonA(\\xezcc;s,exThe(, 
Mediceo Reuerendif. Noris reflituit . 

» ( L. CASSIO C. YALER. CEN. II. VIR. (Eodem Typo.P.Cattanei, 

^ (Sacerdos agens iugumBo- 
uum. Patin. Ind. f.^, 

k ( Q;,*LVTAT. M. FABIO IL VIR Coloni* dedud® Typus, ex Thef. 
Medk. RcHerendiffimus Noris reffi. 

•Jf ( M. PORCI. CN. FAD, 11. VIR. Labarum ball inf\i{cn$.P.Cattanei. 

RIO. ITER. L _ T. . . . IT, IL YlR Arata' cum Bobus. 

eiufdem. 

a ( II. VlR. Coloni* dedunt* Typus. 

TIB. 


A V G V S T V S. 


47 


TIB, CLOD. FIANO. PR.-EF. GERMAN. L. IVVENT. LVP. II, VIR. C. C A Taurae 
exThcf. Aledtc. Reuerendiffimtis Noris resi, 

PRIEF. GERMAN. LVPERCO C, C. A. Taurus ip medio. 

IMP. Divi F. Caput Aug, cum lituo, 

«««'tk Riik iSSs“x™' 

* M. PORCI. CN. FaD, II. VIR. CffiSAR AVGVSTA, Colonus agens iugum Bouum, 

tff/. Ind. /. 3- ‘ w> 

. cos. xr. DES. XII. 

CAESAR AVGVSTA VERRIO II, VIR. 

JMP. AVGVSTVS TRIB, POTEST. XX. 

CN, DOM. L. DO. M. AVR. C. VET. L. AVG. III. VIR. CAES. AVGVS Bos 
CN. DOM. IMP. C. VET. LANG. II. ViR. CAES. AVGVS. Sacerdos agens iugum Bouum. 

Caput Aug, laur. ante quod manu$ expanfa. 

* M. VETTIACVS CATO II. VIR. C. C. A. Duo figna mampulariaj in quorum medio Aquila le¬ 

gionaria. Spanhem. f. na, ^ 

PIVVS AVGVSTVS PATER. 

S\_IPIONE, ET MONTANO II, VIR, C, C, A, Fulmen alatum, Pati/o, Famil. Cornei, 
num- 4S. 

CAESAR AVGVSTA , 

M. FABI .... II. VIR. Duo Boues cum aratro , & Colono , 

* M. FABRIC. ORTATI II. VIR. CAESAR AVGVSTA. Colonus agens Boues. Oyfel. tub, 

31. num. 13. 

DIVVS AVGVSTVS. DIVI F. 

ie FAVlNIO ITER. TITIO, II, VIR. COL CAES, AVG. Boues iunai, Thef. Then(cl. 

Calaguris, 


C , gne Linio Cala^uriiim, ««ncCalaEorra, duitas HifpaniaFarraconenfts in Fafeonibus 
(pllocata , Municipium Calai^uris tulia appellata . 

IMP. CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

* C. SEMP. P.ARI. II. VIR. MV. CAE. I. Taurus. exTher.Mediceo ReuerendUTimus Noris ' 

AVGVSTVS MV. CAL. IVLlA. Caput Aug. laur. »^J-Mea>ceo Keuertndtjjtmus Nons . 

AVGVSTVS MV. CAL. I. Caput Aug. laur. 

* L. PRISCO. C. BROCCO. II. Caput Tauri , hinc, & inde II. VIR. ibidem . 

IMP. AVGVS. MV. CAL. Caput Aug. iine laurea . 

* L. B. BEBI. C. ATESTI. II. VIR. Taurus in medio, ex Thef.Medic. Reuerendiffimus Noris reU. 

IMP. C.5ESAR AVGVSTVS PATER PATRI.E. ^ ‘ 

* SEMP. BARB. QJAEB. FIL. AVO. II, VIR. M, CAL. I. Taurus. e.v Thef. Medie. Reue- 

rendiffimus Noris . 

IMP. AVGVST. PATER PATRffi. 

* L. VALENTINO L. NOVO II, VIR. MV, CAL. 1. Taurus in medio, ex eodem Thef. rejli- 

tutus d Reuerendiffims Noris . 

* M. LIC. CAiP. C. FVL. RVTIL. II. VIR. M. C. I, Taurus. exeoderaThefauro. 

MV. CAL. IVL. Caput Virile . 

* C. MAR. CAP. Q^_VRSO II. VIR. Taurus in medio, ex eodem Thefauro ReuerendUTimus 

Naris reli. 

M. PLAET. TRANQ^ VRSO II. VIR. Taurus. 

M. PLAET. Q^VRSO II. VIR. ITER. Taurus. 

* M. PLAET. TRANQ^VRSO II. VlR. ITER. Taurus, M. R. P. Cattanei. 

MVN. CAL. II. VlR. Caput Virile Ene laurea. 

* 0^ ANTONI. C. FABI. Taurus in medio. exThef, Medie. Reuerendiffmus Noris refb. 


ie L. BAEB. PRISCO. C GRAV, PROC. II, VIR. MV, CAL, IVU A. Bos. D. Masnauaex. 


Carthago, 

z/Emuta quondam Romani Imperij , d Seipione xifrieteno deleta, fuis ruinis diu iaeuit , tandem A. K C. 
725. Augujtus Coloniam deduxit. 

c. c. N. a. T. MANLIO, G. PETRONIO II. VlR. Q.uatuorfigna militaria. ScAerfiJpaw- 

nianx . 

COLONIA CARTFIAGO NOVA AVGVSTA. Explicat eruditiffimus' idem Sponnius, 
Cart.T3, qure & Cartheia, 


Olcadum olim Caput , ab Argantonio condita , Frbs Hifpanix Bxthica extra fauces frxti Herculei, nunc 
fuisruinislpojlannumChrifliiiqq. quo a Mauris, cuius regia fuit recuperata ab Hifpanis) porfus iaeens , 
•pix nomine Algezera retento , vt ex Morali Ferrarius in Lexico Geographico . 

CASARI AVG. IV. VIR, CART, Temon. 

ft GERMANICO, ET DRVSO, Caput muliebrt Turritum, cum Temone, ex Thef, Mediceo 
Reuerendiffimus Noris . 


C»- 


m 

■■iji 

1.7^ 


u«? 


48 


AVGVSTVS. 

Corinthas , 


A^'GV.STVS CORINt. CapurAut^. 

* P. ^■BVTIO. C. IVLIO HERAC. II. VIR. QVI. ITER. In Lauru. Pm.». F^m. t/EbutU 

num. I. 

O^SAR AVGVST. Caput Aug. 

* . II. VIR. COR. Pegafus alatus. Patin. Ini.M. 3. 

CORINT. Caput Aug. 

* P. ^BVTIO. c; IVLIO HERAC. II. VlR. QVI. ITER. In Laurea, Pitm.F,>mil.ty£bH,ix 

num. z. 

^ L. /£BVTIO. . VIR. Prora Nauis. Jbidcm • 

P^' Templum. Vatin. lnd.fol.\. 

C^SAR CORINT. Caput Aug. 

I^VVS^AVG^^'^ 7*Ac/i Theupol, 

* FVRIO LABEONE II. VIR. COR. Templum. Thef.ThenpoL 

Ebora . 

^ Plinio^ & a NummhLibcza\it^s]u\ianomindta y nunc Euora diEla^rbs LufitttnU pr£cipH4y ad quam 
rejferendi Nummi , cum alias tn Hifpania quinque Vrbes Ebors. nomine recenfeac Ortelius in T heUiura 
Ccfi^raphico . jt i- * j 

PERMISSV CiCSARIS AVGVSTI. Caput A ug. fine Laurea. 

^ LIBERALITATIS iVL. EBOR. Flagellus, Vrceolus, Patera, Simpulum . ExThef. Med. Re^ 
uereneiiffimus Noris . 

PERMISSV Cy£SARIS AVGVSTI P.M. Vtfupra. 

:fir LIBERaLiTaTIS IVL. EBOR. SimpuIum,Patera,Afpergillum,Prcefericulum.A^.^.P.CrffffiM^/. 

Emerita , 

ST A EMERIT A Vrbs Lufttania ampla olim ad Anam fluuium in Extremadura, nunc Menda 
ab Augufio condita A.T.C.'ji9. Teteranis ad incolendum tradita y 0" Colonia Auguna Emersta di^ia* 
Ex Dtonelib, u. 

IMP. AVGVST. TR.P. Xliri. 

COL. AVGVSTA emerita. PortsEmeritae Colonis inter binas Torres, 

PERM. C,£ SARIS AVGVSTI. Facies pueri grandior . 

^ EMERITA. VirBouesadaratrumagens. Ex The f. Med. Reuerendiffimus Noris , 

PERMISSV C/ESARIS AVGVSTI D. D. Caput grande barbatum in proIpe<Su. 

^ PERMISSV C/CSARlS AVGVSTI EMERuA, Pons duorum Arcuum, & duarum Turrium. 

M. R. P. Catianei . 

PERMIS . RIS AVGVSTI. Caput deforme inprofpe(!iu. 

•}: EMER. AVGVSTA. Colonus agens Boues. Eiufdem, 

DIVVS AVGVSTVS CAiSAR. 

COL. AVGVSTA EMERITA, Caftra. Patin. Jnd.fol.z, 

DIVVS AVGVSTVS PATER. Caput Aug .in aliquibus fupra verticem r/dus,ad occiput fulmen habens. 
rfc COL. AVGVSTA EMERITA, Porta Vcbis turrita . ExThef. Med. ReuerendifUmus Noris, 
ii AVGVSTA EMERITA. (Caftrum. Spanhem.fol. ^95. 

if C Pons duorum Arcuum, & duarum Turrium. M.R.P.Cattanei . 

Ergauica , 

Celtiberorum in Hi/paniaTanaconen/iCiuitas , kodie Alczniz, quam Municipium Romanorum fuiffe 
nos docent Nummi 


AVGVSTVS Divi F. Caput Aug.Laur, 
MVN. ERCAVlCA. Taurus, 


Ilerda, 


HifpanUTarraconenfltVrbsy nunc Lcrida di^Uy inter duo flumina Sicorim , & Cingam paulo infra 
confluentia, Romanorum Mumcipium , celebre bello quod circa ipfam lui. Csf. gejfit cum Afranio, & Petreio 
Pompei legatis . 

iMP. C^SAR DIVI F. 

ie MVN. ILERDA. Lupi effigies, ExThef. Aled. Reueretidiffimus Noris , 

IMP. AVGVSTVS DIVI F, " ’ ‘ 

ie MVN. ILERDA. EodemTypo. ibidem. 

IMP. AVGVST. DiVI F. 

MVN. ILERDA. Lupagradiens. P4ri«. Ind.f.z. 

Ilipa . 

t^rbs HifpanU Batica , Plinio lib. ^.cap. t . ILlPAy cognomine Italica dibla, cuius & Liuius meminit 
inttiolib. 35. In Itbns Conciliorum Elepla diEla . nunc vero Niebla . 

ILIPENSE, vel ILInENSE, vel ILinEN^E. Pileis, fupra quem dimidiata Luna . 

Spica magna pec rranfuerfum, abfque alia inferiptione . ^ 

Hunc Nummum omnium primus protulit Antonius yJuguliinus didlog. 8. legens ILIBENTMy quod (ibi 
oppidum ignotum fatetur , Occo nofler legit ILIPENSE. ac priores litteras detritas putans PHILIPENSE 
repojuit . Coltius in tab. 25. Gracia legit ^IL/TlENS E y eundem Nummum ad Trhem T hraeia Philipopo- 
Ifm ye^ens y denique Spanhemius difer. z.cum Occonc VhWipcnCc dicendum arbitratur, ac fpeSlare ad Phi^ 
^*PposOpidum Macedonia . Horum tamen errores deprehendit Reuerendtjftmus Noris ,( ctu omnia ad hunc 

Num^ 


49 


AVGVSTVS. 

^Idmiuum [fiCj-untia debet erudite leBor)finguUri beneficio Sereni^imi Mapti Etrurit Ducis COSMI lll., 
„a,' cum copojifjimi i^m. Veterum NumifmaiumGax./t nuper fihi ex Htfpnnia tranfmijf^ eidem perlu- 
Unndi facultatem dedtffet , eius generis Nummos prime magnitudinis duodeuiginti , mediocres tres, ac 
minimos duos obferuauit , in quibus vti penes uiuguHinum , &Golz.ium in antica parte Pifcis cum Lunula 
fuperius vifitur, ac in medio Nummi legitur ILITIENSE , & in quihufdam [ubtus in po/iica vero 
grandior Spica exprimitur, Itaq; Nummus efi ILJPeyE in Batica percufus.Vrbs vetus Hifpanie Liuio, Plinio, 
efr straboni nota ; in Gruteri vetuSlis infcriptionibus pag.1016. num. 2. legitur epitaphium, Valeria, Domitia, 
Clodiana ILIPENSIS EX PROVINCIA Be/ETICA, & pag.iqb. niim.-p. Traiano Augufio dicae 
Epigramma MVNICIPIV M INLIPENSE. Porro in laudatis Nummis pro P. Latina vifitur TlGracorum. 

Vrbshacfita erat ad Batim inter Cordubam ,& Htfpalim , aqua millia pajfuum xxiv. difiabat . Gothi 
Ni.jpanta occupata Eliplam eam dixere, quam Saraceni pofiea euertere ■, Huius Vrbis Epifeopi in Toletanis 
Concitijs paffim memorantur. Omnia ad verbum Reuerendtffimus Noris . 

Illici , flue Illice . 

Vrhs maritima in Hifpania T arraconenfi ad Sorabim ftuuium , nunc Alicantc quibufdam, ex qua Sinus 
JllicetanusGol(od’Aiiantc,aliisEkhx. Colonia hac Immunis d Plinio dicitur , Augujlaq; ab Augufio de¬ 
nominata . 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. Laur. 

Templum cum lireris, inter Columnas C.I. IL. A. In Templi frontilpicio legitur IVNONI, circum 
Wmmum. MON. T. II. VIR. Q;QT>APlR. CAP. Q. TER. ExThef. Med. Reuerendif- 
[imus Noris . 

L. MANIO T. PETRONIO II. VIR. Signa Cohortium cum Aquila legionis, & literis C. C.I. 
~ IL. A. medijs. g«4j fic interpretatur Reuerendijfimus Noris, Colonia Cafaris Illice Augujla. 

ExThef. Medicet . 

Incerta . 

Nummos omnes Coloniarum,itt quibus Duum Virorum tantum nomen legitur,nulla Colonia adf cripta men¬ 
titae, in claffem vnam redegimus. Incertorumque appellatione fignanimus , quos aqui, bonique confulat Erug, 
ditijfimus LePlor . 

Aur, CMSAR. Colonia deducia . 

* AVGVSTI. Caput Apollinis ipecfe prolixos capillos habens.' 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. Laur. 

■ * NTION . C. U. VIR. Signum Cohortis . DuarAquite legionaria, & fignum Manipu¬ 

lare ereiTa. M.N. 

* C. VARRVS SEX. IVL. POL. IL VlR. Ci . vt inPatin. fol. 32. [ed varia. Mufai 

Correrii . 

APALVS II. VIR. Taurus. 

C. SVLPITIO L. CELSO D. L$LIO BALBO II. VIR. Taurus. 

* C. VAR. RVF. SEX. IVL. POL. II. VIR. Q;_Capeduncula,AfpergilIum, Securis, Albogalerus. 

Ex T hef. Med. Reuerendiffimut Noris refi. 

* M. POSTVM. ALBIN. L. PORT. CAPlT. II. VIR. Q. Taurus. ExeodemThef.refiitutus. 
T. CRISP. VALERIANO M. SERViL. L. C/ESON II. VIR. Taurus. 

C VAARVS IVL. POL. II. VIR. Q. Capeduncula , Flagrum, Securis, Albogalcrus. 
M. R. P. Cattanei . 

* L. CASSIO. C. VALERIO II. VIR. Iu Corona quercea, eiufdem , 

CiESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

* VIPSANIO AGRlPPA II . Pegafus . Mufai Correrip . 

* QTERENTIO CVLLEONE II. VIR. Caput Laur. Patin. Fam. Terentianum. 6. 
AVGVbTVS. C. VIBIO CELSO. Caput Aug. in Corona Laurea . 

SEX. CETHEGO CLPOP. SECVNDINO II. VIR. Bos. 

AVGVSTVS. CaputAug. 

SEX. POMPEIO T. CEL. L. COR. MES. II. VIR. Bos . 

Sacerdos agens iugum Bouum . M. N. . 

AVGVSTVS IMP. CaputAug. 

EFRENE. II. VIR. Colonus agens iugum Bouum. 

C. LV. . . CAND. . . . II. VIR. Taurus in medio. 

IMP. CESAR AVGVSTVS. 

L. CORNIFICIO. N. CELSO. C. CENSORINO II. VIR. Bos. , 

S. POMPEIO. T. CEL. L. COR. MES. II. VIR. Bos. 1 ; 

PERM.,CiES. AVG. CaputAug. 

-K C. A. L. V. E. R. Aquila legionaria inter duo Cgaa Cohortium. A/. P. CatMW». 

Caput Aug. abfque inferiptione . 
tle Labyrinthus abfque Infaiptione , eiufdem, 

CAESAR AVGVSTVS TR. POT. 

C. ATEI. CAPIT. C. PONTIO. P. OREST. II. VIR. Taurus. 

AVGVSTVS DIVI F. COS. IX. IMP. VIII. Caput Aug. cum Corona. 

L. BAEBIO PRISCO C. GRAV. BROC. II. VlR. Taurus. 

AVGVSTVS P.P. COS. X. CaputAug. 

P. OREST. C. PONTIO. C. SVLPICI II. VIR. Taurus. 

CAESAR AVGVSTVS TRIB. POT. IX. COS. XI. CapurAug. 

P. QVIN. VARO. M. TITIO. L. COR. BALBO II., VIR. Taurus. 

IMP. CASAR DIVI F. AVGVSTVS COS. XI 1. Caput laur. . , 

L. POMPON. Q. ATHERI. C. CAEClN. II. VIR. Bos. 

* G. POMPEIO. DOMIT. II. VIR. Taurus , T/bt/. Theupot. 

Caput Aug. fine epigraphe . 

* LIVINEI. CAL. PRO PR. S- C. Elephas. Thef.Theupot. 

N Ga- 


so 


AVGVSTVS 


i,> 


Caput Au» , & nota X. 

* ANTONIO PETRONIO II. VIR. Labyrinthus. Thef. Theupol. 

DIVVi AVG. D. F. 

i' • PAPIRIO. C. A. . . . Templum, in cuius liminari IVNONI . Thtl. Thmtl 

AVGVSTVS P. M, TR. POT. XII. P. R. II. VlR. Capur Au», iam. ^ ^ 

C. BALBO L. PORTIO. Taurus. 

AVGVSTVS DIVI F. PaTER PATRIAS . 

■)<•. . . LVriO VARO . , , , II. VIR. Fulmen Trifulcum. M. R.P.Cattunei. 

* C. DOMIT. L. POM . II. VIR. Taurus, ix Ind. Fclatio. 

JMP. C. D, F. A. P. M. P. P. Caput Au». 

A P. P. D. D. In medio Nummo, circum, P.D. V.S.P. II. VlR, C. L. C. P. M. S.P.CMUxei 
Tme COLONIA IVLI A CALPE A. i 

IMI'. C^SAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. XXI. 

C- SVLPITIO L. CELSO. D. CyELlO BALBO II. VIR. Bos, 

DIVVS AVGVSTVS PATER C. A. I. 

* PERM. AVG. PROVIDENT. Ara. M, R. P. Catmnei. 

DlWS AVGVSTVS. 

VICTORIA AVG. CAPIT. RO. ITER. Thtf. Thcuisl. 

Colonia luiia. 

CallidTc^/itt P^risixviaCtaudia <« xigroParmetifi , Piimo Fidentia diSa, hodie dSanPlt Domno, 
qm wtaem m^rto coronatu j fuit Bors^o S. Donino 4i^a • 

IMP. CTESAR AVGV,STVS.‘Caput Aug, 

* COL. jVL. Colonus agens Boues . Patin- Pnd. f. a, 

lulia Augufta, 

Qua ^ x^u^uR a Vindelicorum, Vindelicia Vrbs ad Vinde , & Lici fluminum confluentiam. Ex veteri in - 
fcrtpttone Coloniam luliam xluguflam diPiam docuit Eruditifftmus huius Vrbis Ciuis , decus Adarcus 
VVeiferus, nunc Augsburg dicitur. 

Aur. PAP. C/ESAR AVG. PON. MAX. TR. POT. XVI. COS. XI. IMP. XIV, 

TI. SEMP. T. F. GRAGCVS II. VIR. ITER. COL. IVL. AVG. £X S,( 
gum Bouum. 

DIVVS AVGVSTVS. Caput Aug. laur. 

COt. IVL. AVG. Boues iuncti. T/jef, Theupol, 

lulia Cclfa. 


C. Sacerdos agens iu- 


Opidum olim Ilergetum^ nunc yieut HifpanU Tarraconenps ,apud Iberumflmium, communiter XELS A 
dicitur^ Moralts tameHy cui & Ant. AuguFiinusaccinir, putat Celfam nsnfuijfe vbinunc eft Xclfa, fed vbi 
aliudopidum Vililla diblum,dXclCi leuca diRantem. Antiquis Colonia luliah^rixCelfadibla eft, 
AVGVSTVS DIVI F. Caput Aue. laup, ^ 

* L. BACIO. MV. FESTO. 11. 'VIR. C. V. I. CEL. ( In medio Nummo. M. R, P. Cattanei, 

'dc ( Bos. ex Thef, Medie. ReuerendilJimus 
Noris refi, 

* L. BVCCO II. VIR. C. V. I. CEL. Taurus, Thd. Med. idem, 

ic L- ^VRA. C. V - BVCCO. II. VIR. C. V. f. CEL. Taurus, M. N, 

A SEX. POMP. . AVSA C. VI. CEL. Cifcuip Coronam querceam, in qua AED. ex Thef, 

Med. Reuerendiffimus Noris* 

^ C. I. C. Infignia cohortiuo\ Jdem. 

AVGVSTVS. C. V. I. CELSA. Caput Aug. in laurea. 

L. CORN. TERR, M IVN. HISP. II. VIR. Taurus m me<lio> Thef Med, Reuerendif* 
fimus Nons reft. 

L. CORN. TERREN. M. IVN. . II. VIR. Taurus vt ruperior, 

Q, POMP. SECVNDINO SEX. CETHEGO II. VIR. Taurus/ 

IMP. C^SAR DIVI F. AVGVSTVS COS. Xll. Caput laur. 

CN. DOMITI C. POMPEIO IL VIR. C. VL CEL. II. VIR. Taurus irj medio , e* Thef, 
Med. ReuerendilJimus Noris rejif 
COL. V. I. CEL. Tzmus.iiidem, . 

COL. V. L CELSA II. VIR. Caput Augufti. 

^ L. POMPE. BVS. L. CORN. FRONT. Taurus, ex eodem Thef.idem reflit, 

* M. EBVCCO L. CORN. FRO. Taurus. M. R. P. Cattanei . 

M. EBVCCO L. CORNE. FRO, Bos, exSchedis D. Aiagnauaca* 

lulia Leptis. 

Duo funt in Africa P^rbes Leptis nomine, Magna^ & Paruacognominibus di/linSta: Hac eft Magna^^ 
quam , & Antoninus in Itinerario Coloniam vocat « cJ* Auguftinus Dialogo 6- ex nummis monet dUtam^ 
fuif e Coloniam luliam Fictricem Leptin y nunc Napoli di Barbcria vocan ex S annuto fcribitOrteliuSy d 
Mercatore vero Lcbida , apud Cinyphie Fluuif oftia fitam fuifje nos docet ferrarius ex h. Leone . 

COL. ViC. IVL. L£P. Caput muliebre galearum. 

M. FVL. C. OTAC. P, R, QyiNQ^^Sicccdos agens iugumBouum, ex Thej. Medie, Rtue-e 
rendijfimus Noris rejt, 

^ P. SALPA. M. FVLVL P. R. IL VIR. Bos cornupeta, idemreflit. 

P. R. II. VIR. C. V. I. L. Caput Muliebre galeatum. 

C. BALBO. C. PORTIO. Taurus, ex TheJ* Med. Reuerendiffimus Noris, quilegitPcxk-- 
ftus II. Vir. CoJ. Victrids luJis Leptis. 

in nummis huiHsColoHunhn-iuam AugujfQs uominari Eruditijftmus idem P. Noris notauit , 

Iu- 


Julij Traduflj, 


* IVtIA TRAD. C quacea. e^Thcf Med.Rcuerc»dif^musNori,re[t. 

•Se COTOMta ( Albogalerus, & Simpulum. M. R. P. Cattasei, 

* IVL Tr'a .V'^“°A“s>FM'um, & Limus, ex Th,[. Mcd. Re«enudmm»t Noris, 

f aiM. kwG ' ^ ^ Sciedis D. AUgnaHAc/, 

5f- IVLIA TRAD, In Corena quercea. M, R, P, Caitaiiei, 


lulia Oi^auia , 


nulUtft apud -tutores ntentionoa inuenit . S^lus Plinius Uh, 5. Cab a defrrifftns 
Calltam Nar&$mniem, memmtt Co[$nU O^auiorumMs verbis, Iii Ora autem hac AthenopotisMaflllicii- 
fiunij Fotunr lulij Oftauianorum Colonia , qujcPacenfisappcliatur &CiaflTca Antti»-,e'» c v * 

f»mmmus{vtcgoex.iH,«o^erUu,uhl,siudio^^Z:T 

IMl . AVGVST. TR. P. XIV. Caput Aug. laur. 

COL, IVL. OCTAV, Sacerdos agens iugum Bouum , 


folica , 


Ia ■" ITALICA Mumcipium fuerit vii nunc eli Seuill* 

Alcdadel Km, certum tamen.verumque ejUTrhemfuiffe Hifpanie SttictadBetim 
Aiumctpium a Sctptone eSfncano ceditum.eumrtBus in Hifpnnia eompofitis de reditu in Italiam cozitartt* 
X‘i?‘ »3«e « ipforu Patria Italim 

ulfPu°iil!dlrt^‘*“‘""’ • »‘'‘iriAni , cSr T heodofij Senioris . Silq quoque fotu nn- 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. 

PER^T AVa 

D*v?f a d’-C^?u“au^“" P*''^ Globum. M,R.f. Catunti. 

is PERM. Divi AVG, ^VNICI, ITAL. Miles Armatus. Tloef. Theupol. 


Nemaufum, 


IMP. DIVI F. P. P. Duo Capita aduerfa vnum laureatum, aliud abfque laurea 
COL. NEM. Crocodilus Palmi alligatus . a > 

IMP. DIVI F. Duo Capita vt fuperiora. _ 

•ft COL. NEM. Crocodilus Palm:? alligams. M. N, 

Caput Galeatum . 

il NEM. COL. ( Dea dans arredtos palcens Colubros . Patin. Ind. f. 2, 
if ( OleiRami, fupravasinuerfum, inlaurea. thidem. 


Ofea, 


Ilergetum in T arraconenfi Hifpanta Vrbs , celebret Sertorq morte, nunc Huefca Clulio teUe dicitur eS> 
Vrbs yiPlrix Of ca in nummis pgnatur , t t 

VRBS VICT. Caput Aug. 

it OSCA . Eques decurrens cum Framea . Patin. Ind. f. 2, 

AVGVSTVS DIVI F. 

^ M. QVINT. . . , , AELIO. R. . , . V. V. OSCA. Figura cqueljriscum Framea, R.P, 

Cattanet . - . . . 

AVGVSTVS PATER PATRIaE , f' 

it V. V. OSCA . Figura equcftris decurreos cum Framea. R. P, Cattanei relliiu/f > 
AVGVSTVS DIVI F. PONT. MAX. PATER PATRI.E. r imteer 

VRB. \ IC, OSCA. SPARSO, ET CELERE II. VIR. Equedris Egura decurrens dextra FriU" 

meam . 

COMPOSTO, ET MARVLLO IJ. VIR. V, V. OSCA. Vtfuperior. 


it OSCA . Figura equedris decurrens cum Framea. Num, .Arfcpt. tab. •j.num. j6. 
Colonia Patrida, 


Pliniut, & Infcriptionet HifpanUdocentnetCordubam PJi/panU Bttict «p,VI*(w Coloniam Patticiatru 
diPiam , antiquis, qut nobis Cordoua. jld Batipt fita eji Seneee Oratoris, & Lucam Poeta natalibus infirnis, 
PERMISSV CiESARIS AVG. Caput Aug. 

COLONIA PATRICIA. Duo figna militada Aquila legionaria media. 

PERM. C,£S. AVG. Caput Aug. abfque laurea. 

COLONIA PATP.1CIA . ( In Coroija quercea . 


* ( Simpulum cum Albogalero. e* Thef.Med. Reuerendif. Noris, 

* ( Lituus, Patera, Prifericulum, Afpergillum. P. Cattanei. 


I 


ft ( Simpulum, & Vtceus. Sched^ Spenniatu, 


52 


AVGVSTVS. 


Colonia Romulea. 


fhfpalts T^urdetanorum Vrbs in Hifpania Biticay ad Batim/^uuiumt antiquis Co\onhK.ormi\c^ diSla 
f(tj ftu ut Flmius Colonia Romuleniis, nunc Scuilla dicitur. 

* PERM. DIVI AVG. COL. ROM. Caput Aug. cum Fulmine, in ali)shuTe3.t\im.ex Ind. Patin. j, 

^ IVLIA AVGV5TA GENETRIX ORBIS. Caput Liuis Globo impolitum. P.Cattanei. 

■Jf DRVSVS C^SAR. GERMANICVS CjESAR. Capita Druli, fle Germanici aduecfa. tiufdem. 

* DRVSVS C^SAR. NERO C^SAR. Duo Capita aduerfa. tx Thef Med. Rtuerendiffimus 

Noris reji. 

^ IMP. DIVVS AVGVSTVS. Caput Aug. laur. 

* IVLIA AVG. GENET. ORB. PERM. D. AVG. COL. ROMVLEA. Caput Liui® infiftcns 

Globo. Thef, Theupol, 

Scgobriga, 

Celtiherorumin HfpaniaTarraconenp opidum i quodlnic^i nunc dici putant M4riannat& Zurita > 
TafeuSjClupus , & Tarapha Sogomc, Morales vero Cabe^a el Griego, 

AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. laur. ' 

SEGOBRIGA. Figura cqueftris decurrens cum Framea, 

Tarraco. 

P^rbs in fdi/pania Citeriori i qua ex ipfa Tarraconenps appellatur ^nuncTdsrugomi olint conuentus luri^ 
dicus, & ingens Metropolis, hac Colonia Vii^ix > luUa ,& Togata, Tarraco Nummis deferibitur « 

IMP. Ci£S. AVG. TR. POT. PONT. MAX. Caput Aug. laur. 

ic TI. CiESAR C. V, T. Caput Tibcrij. Patin. Jnd. f. 2. 

Cy€S^ AVGVSTVS. C. V. T. Caput Aug. 

C. L. . Capita Cait , & Lucii fe rcfpicicntia . Pae. Ind. f. 4. 

DIVVS AVGVSTVS PATER. Caput Aug. 

C. V, L T. ( Templum ofllo columnarum, cum epigraphe. yETERNiTATiS AVGVST/E. 
P, Cattanei, 

( Ara, in qua Palma enata. Patin. Thef, vbi nummus illujlratur. 

DEO AVGVSTO. lupiter fedens, dextra Viftorioiam. 

C. V. I. T. ATERNITATIS AVGWSTA. Templum, vt fuperius. 

BxpUeat hos nummos, Infi^nis T otiti locus lib, primo Annalium in fine, fic . 

Templum vt in Colonia Tarraconenfi fixuerctur Augufto, petentibus Hifpanis permilTum, d> 
tumque in omnes Prouincias exemplum . 

Colonia Toletana. 

, Cr Aug. Carpentanorum diSiafuit , nunc Toledo f^rbs Hifpania Tarraconenfis, ad T agum fluuium 
tircumfluentem , 


ic P. CARISIVS LEG. PROPR. COL. TOLET. Caput Turritum. OifeL tab. zi.num. 8. 

Turiafo, 

HifpaniaTarraconenjiS Frbs, Romanorum Municipium, inter Numantiam, &Ibtrum fluuium, Neote^ 
rts Tarracona, 

IMP. AVGVSTVS P. P. Caput Aug. 

")(■ MVN. In Corona quercea, fub qua TVRIASO , ex Thef, Med. Reuerendijfimus Noris refl. 
TVRIASO. Caput muliebre. 

■Jf M. Ci€CIL SEVERO. CLA. AQVlLlO, TVRIASO. Circum Coronam querceam, in qua 
II. VIR. ex Thef. Med. Reuerendtffimus Noris, 

IMP. AVGVSTVS PATER PATRI.E, 

L. MARIO L. NOVIO. MVN. TVRIASO. Circum Coronam querceam, in qua II. VIR, rje 
eodem . 

DIVVS, HVGVSTVS MVN. TVR. Caput Aug. Cor. radiata. 

A TL^C/ESAR AVGVSTVS, Caput Tiberi), Scheda D, Magnauaca, 

Valentia , 

♦ VaLeNTIA. ( Duplex Cornucopix. Num. yfrfcot. tab, j6. num. 12. 

* ( Dupiex Cornucopia cum lituo militari. Oifel. tab, ji. num. 6. 

AVGVSTI VXORES. 


SERVILIA. . « 

Publi) Seruili) Ilaurici filia, nupfit Odauiano Adolefccnti, verum poftquam M. Antonioreconciliatuseu 
Ofiauianus, poftprimonatam inter eos fimultatcm, militibus vtriufque cxpoftulaniibus, neccffitudinealiqua, 
amicitiam ftabilire, corroborareque, repudiata fuit, 5«ef, in Aug. 

C L A V D I A. 

P. Claudi) cxFuluia filia, M. Antoni) Priuigna , h^c obquandam dificnllonem inter Fuluiam, fli Generum 
coortam, cum virgo adhuc clfet, fuit repudiara . vide Martialem lib. XI. 

SCRIBONIA. 

Claudia repudiata, Sa^iboniam vxorem duxit, quamuis nuptam antea duobus Confularibusviris , SCcx 
altero filium peperiflet. H®c poftquam luliam peperit Csfari, repudiata fuit ab eo , ob morum peruerfitarem 
• ‘-'arabilem, 

IV- 


53 


L I V I A, QJ « E T I V L I A. j 

Liui) Drufi Calidiam filia, hanc (Scribonia repudiata)iTib, Claudio Nerone, apud quem tum vterum fere, 
bat, poftulauit Aug., vt eam fibi vxorcm concedcrer.quam prregnantem abduxir, dilexirque . Saei. Interrogan¬ 
tibus Matronis quibufdam Romanis, qua arte (ibi ita beneuolum Auguftum reddiifiet , modeftia refpondit, 
cum ortinia ex cius voluntate efficiam jvndetcftamento Augufti adoptata fuit in familiam luliam, nomenque-- 
Auguftte, & nouo exemplo, coniux fuit filia mariti, fcilicet adoptione, eidem ob hoc adulabantur Romani, 
decreta Adoptioni Ara. videTac. lih. i. 

Hsc Augufto venenatas porrexit ficus, vt cunflantem in (cne animam citius educeret. Tampon.Lttns . 
Superbia omnes priores fmminas longo interuallopoft fe reliquit , ipfaque fe Tiberio Imperium dediffe ferebat , 
idcoque nonasquau modo poteflate cum eo regere , fed prioremipfo gerere volebat. Ditn.iib. 57. Cum e Pa¬ 
latio exiret magna, & grauium, & doiSotum virorum multitudo eam comitabantur . Macrob.lih.t. Satur. 

Obijt annoXV. poli Augufti decefsum , cum vixiffet annis LXXXVl. laudata in Funere a Caio Pronepote 
anno Tibcrij XV. K.y Duobus Qeminis Co[s. 

j. LIVIA AVGVSTA . 

DIANA LVeiFERA. 

^ DIVA LIVIA DIVI AVGVST. 

■ CONSECRATIO S. C. Pauo. 

Vtanimas Impp.ab j^quila hais inC^tum delatas credidit jintiquUsts , fic jiu^ufiarurss 
d Paucae lunonis alui ea deduUas ag eruit : vnde in nummis Pauo fotus Cenfecrationem Au- 
gufia depgnat , etp in aliquibus in Concordia (ymbotum reperiatur. 

S.P. QiR. IVLIAi AVGVSTA. Carpentum cum duabus Mulis . 

Carpentum erat •vehiculum , quo Circenfi Pompa Deorum tantum ■, ac SemiDeorum {quorum 
anima in C alum erant) Imagines d Mulabus trahebantur , 

* TI. C*SAR DIVI AVG. F. AVGVST. P.M. TR.POT,XXXini. S.C. M.N. 

DIVIE IVLIM AVGVSTI FILI^. Caput Liuii. 

p5: DIVVS AVGVSTVS PATER. CaputAug, Spanhem.fol.607, 

DIVA AVGVSTA. CaputLiui3E,m4/<evelatum,<»4/i(iabfquevelo, 

DIVVS AVGVSTVS S.C. Caput Aug. Corona radiata . Angellon.fol.qq.num.lZ.lp. 

DIVA AVGVSTA. Figura fedens dextra Spicas, (inillra Facem, Capite laureato . 

Cereris habitu Liuia hic e xpreffa i vt ex Spicis, & Face. 

* DIVVS AVGVSTVS S.C. Caput Aug. radiatum . M.N. 

1 AVGVSTA . Caput lulia; velatum . 

Velum diuinitatis indicium Augufiarum capitibus appoptu ad earundem Cenfecrationem indic, 

•k . Caput Augufti . Pat. Ind.fol. 4. 

AVGVSTA MATER PATRIiE. Sedens. 
s5r . . Caput Augufti . Scheda Sponniana . 

COLONIARVM ttVMm. 

Coi. Cafar AuguU. 

IVLIA AVGVSTA C.C. A. Mulier fedens dextra Pateram, (iniftra Haftam. 

4c TL C.ESAR. DIVI AVGVSTI F, AVGVST. Caput Tiberi j . £x Thes. Mciiceo Renerendif- 
fimus Noris. 

Italiea . 

PERM. AVGVSTI ITALICA. Caput Liui®. 
tit AVGVSTA. Figurafedens, vtVcfta. P.Cattanei. 

' Coi. Romulea. 

IVLIA AVGVSTA GENETRIX OREIS. Caput Liui®GIobo impolitum - 

* PERM. DIVI AVG. COL. ROM. ( Caput Aug. cum fulmine . P. Cattanei. 

st ( Caput Aug. laureatum . Patin. Jnd. fol. j. 

Corinthi'., 

REGIANO II. VIR. Caput Iuli®. 

* L, FVRIO LABEONE II. VIRO CORINTFIVS . Templum fex Columnarum , in cuius Peri- 

ftylio GENETRI.X . BxThef.Sodtnn. J, C. Bon, 

O MAR- 


54 


MARCELLVS. M. MARCELLI, ET OCTAVIA AVG. SORORIS 
FILIVS, AVG. NEPOS, 

M. Claudius Marcellus, gencrofinimae , I*tiinna®que indolis adolefccns, & fortun», in quara alebatur « 
tajjax, jE<iiiitatemagnificentiiIlme gcfta, cum illi luliam filiam Auguftusdeiponfafleuvcllctquc potentia, & 
Imperiifuccefforem relinquere, morbo correptus dcceflit, non fine fufpicioneLiuis artibus, mortis qurcfirjE, vc 
filijS Impcrijviain aperiret , annonatis 2^ V. C, 7^1. Defunctum publici iaudauit Auguitus, Agenti pompa 
in campo Martio fcpelimt, ciufque nomine Theatrum deoicauit . 

m/E Caput luuenilc abfque laurea, & inicriptionc, vt creditur Marcelli. 

• A E. LICINIVS ^OLO IIL VIR. A. A. A, F. F. S. C. Sfanhmiusf. 641. 


C^far, poft VentidijTtiumphum, in Galliam bellico tumultu inqqietam profeSurus, M. Agrippam cum Impc- 
fio,& Exercitum eandem prsmittit. Agrippa ViCtor Aquitanos imperata facere cc^it , & pacata Gallia, rebuTqj 
Mofpcregeftis Romanorum fecundus Rhenum trajifmifit. Inde bello Siculo cum &x. Pompeio vniucrfx ciafli 
a Calare praeficitur, qui apudMylascumDemochare, &p3pia Pompei PrzBfeftiscongrcflus, depreflis ttiginta_» 
holciura Nauibus, & in his ipfius Papi^ Pistoria, viclor remanfit . Mylas, & Tyndarida , deieftis Pompeianis, oc- 
cupauit. Tandem vltimoprslionauali adNaulochos fortiter, &fl:rcnu^ depugnans Pompeium vicit depreflis 
28. nauibus, csterifquc omiiibus, aut fraftis, aut corruptis, hoftem profligauit . Confedo bello Siculo , Cxfar, in 
quo prs exteris fideli, &ftrcnua Agrippx opera vfiis fuerat, eundem nouo,& in eum vique diem inaudito honoris 
genere, Roftraca, eaq; Aurea ob Viaoriam Naualcm Corona , & Vexillo C^rulco donauit . Inde bello A(5Haco 
eius opera denuo vfus, Methone expugnata deprehenfum ibidem Bogudem Mauricanix Regem ocadit . Trium¬ 
pho Actiaco Cxfarem comitatus, Corona rpftrata infignis, VcxilloqucCxru!eo,obNauaIem Victoriam ^ Cxfare 
donatus, inter exteros Equo fublimi vciSus eminebat . Vir moderatus, & prudens , quantum 'rebus bene geftis , & 
gloria belli excellebat, tantum honore, & modefiia Cxiari ccflifTc, & illuflri in fuum Imperatorem fide, U apud Ci- 
ues fuos meritorum fama contentus fuiflfe traditur , Augufto honeftiflima femper fuafit , & aufftor pene reddendifi 
Rcipublicx fuiflet, honoribus quoque ab illo collaris, non ad fuos quxltus, aut voluptates , ied ad ipfius A ugufti, 
& Populi commo«htates vfus cft , oupremisfuisannisconfliclatusgraui pedum morbo perpeti ne¬ 

quiret, vnius Medicorum portcntofa fcienria, demerfis in calidum acciuin cimibus, fnorbi quidem impetuns-» 
cuafit, fed pedum fenfu potlea earuil . Moritur xtaris anno L. aut alij LI. In Campania anno V. C. 741. , qucnt-j 
Auguftus tam fua, quam Reipublii x caufa crauifrime indoluit , funuique Romam delatum, ac in Foro propofitum 
Iaudauit, & cineics in fuum Maufoleum condiit . Vuas omnium inter fic genitos felix habitus , etfi fclicitatcirij 
illam multis aerumnis mtcrpcllatamfcribit PUnJib.y. vide Pater cuiumy Senecam, PUn. Plutarchxm, Sueto^ 
nmm , & Dionem . 


M. VIPSANIVS L. F. AGRIPPA COS. DESIGNATVS. 


yiy.C.'jl€= COSS. Claudius Pulcher, Norbanus Flaccus* 

j^ntt Chri- 

fium 37» Jit M. AGRIPPA C05. L>ES, In medio Nummo. 

’ IMP. CitSAR DIVI IVLI F. Caput Aug. luuenilc. 

M. AGRIPPA COS, DESIG. In medio Nummo. 

DIVOS IVLIVS. DIVI F; Capita lalij,&Auguftifccefpicienria, Pann,Thef* 
M ACRIPPA COS. DES. In mcefio Nummo. 

IMP. CASAR DIVI IVLI F. Caput Aug. 

AGRIPPA CCS. DFS. 

avgvstvs divi tvll 


M. 


M.‘ AGRIPPA, 


M, AGRIPPA COS. DESlG. In medio Nummo. 

* 'IMP. eSSAR DIVI IVLI F. Caput Aug. M.N. 

* Divos IVLIVS. divi f. Capltalul. C;Ef.&Aug.fcreIpidcutia. Piitln. Fant, l^ipt.n, t,, 

M. AGRIPPA. In Area Nummi. 

* DIVVS IVLIVS. D. F. Capita aduetfa lul, CuF & Augufti . ExThef. Mmroceno l.C ■ Fon. 
M. Agrippa CtfarctCla(fis PrtfeSus A. F. C. 718. Sextum Pqmpeiunf Ius nauali prtcUo vici', 

ex 9«» IMP. II, tiiiius eff, & Romam reuerfus a Cdfare Corona Roflraia aurea donatus eft. 
Corona hac figuris Rofirorum nauium cornealia erat, etiam nunc m Numrnis annis fequen- 
tilius rtfferendis confpicitur, 

M. AGRIPPA L. F. COS. IMP. III, PR^. CLASS. ET OR.E MARIT. EX S. C. 


COSS, c. iuliusCaf.OPlautanus III, AI. Valerius MeffallaCoruinus , A.V.C.jii, 

' Ante Chri, 

Ifiellq AUiaca Praf. Clajfi. Cafaris Eeucada , Patras , & Corynthum capit ,&d Cafare , oh Naualem ftnm 30. 

, ViUorians Caruleo Vexillo donatur , 


'4K, m. AGRIPPA L. F. PR$F. OR^ MARIT. ET CLASS. Caput Agtipps;, 

EX S. C, Neptunus Iluiftia Delphinum, dextra Tridentem. 

Ad indicandam Naualem de Siculis, & Sexto Pompeio Vtlloriam , oh quam Agrippa Rojlrata^ 
Corona donatus efi, pertinet hic Nummus, vnde Neptuni fignum exprefium, ex Di0n.lib.a9. 
Plinius vero lih. 16. cap.q. fie feribit ; Cedunt, & Roflrattu , quamuis in duobus maxime ad 
hoc SEui edebres M. Varrone e Piraticis bellis dante Pompeio M. Itetnq; M. Ajrippa tribuente 
Csefare a Siculis , qua: &ipfa Piratica fuere. 

M. AGRIPPA L. F. PRAF. ORA MARIT. ET CLASS. Caput Agripps Corona Rofirata . 

EX S. C. Neptunus nudus, dextra Tridentem, Euiftra Delphinum, proram Nauis dextro pede pro- 
culcans . Parue. Sicil. Anttq. inter Orae. & Rom. n. 55. 


M. AGRIPPA COS. II. DES. III. IMP. III. 


COSS. c. luliusCif.OPIauiaaus VI. AI. Agrippa II. 

Au M. AGRIPPA L. F. COS. ITER. DES. TER. SicUise Triquetra: Tppus . 

’ DIVOS IVLIVS. DIVI F. Capitalul.& Aug.aduerfa. 

Ai- M. AGRIPPA L. F. QOS. ITER. DES. TERT. Caput Agdppx Corona toftrata , fubqup Trique? 
trsE fijura. 

•fe . Caput Aug. Oyfel.tah. vy.n.ii. 

M. AGRIPPA COS. III. IMP. IIJ, 

COSS. Augufius VIJ. Agrippa III. 

Aur. AGRIPPA L. F. COS. III. Caput Agrippa: Corona Rolhata, 

& C. ( Pantheon. 

( Neptunus dextra Delphinum, ffniftra Tridentem. 

Pantheon Templum, ideo fortajfis dilium , quod in pmulacris Martis , & Veneris, multas 
Deum Imagines acciperet , vel (ve Dioni placet ) quod forma conuexa, dimidiati Cati 
fimilitudinem ofienderet . Ab Agrippa hoc anno exirui captum , dicatum vera Augufio IX. 
& M. Iulio Siliano Cofs. A. V. C. 7Z9. 
a. M. AGRIPPA PLATORINVS III. VIR. Agtippse effigies. 

CA AR AVGVSTVS. Caput Aug. imbetbe. 

M. AGRIPPA L. T. COS. lII. Caput Agrippae, in laur. 

S. C. Neptunus dextra Delphinum , fiuilira Tridentem . 

IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. Neptunus ftans, dextra Delphinum, fat, Fam,Vipfan, 
num. 5. 

sk IMP. T. AVG. REST. S. C. Eodem Typo, Vaillant. tom, i. f. 9. 

St IMP. D. AVG. REST. S. C. Eodem Typo. Paiin. Fam. Vipfan. num, 6, 
dt S. C. Statua Vitilis. Num. Fsich, 

^ M. AGRIPPA L. F. COS. IIL Caput Corona Rofttata . 

S. C. Templum odio Columnarum , in cuius medio figura ledcns, Stradaf.16, 

' ACASAR AVGVSTVS, Caput Aug. Patin. Ind. f. 4. 


A.V.C.r.7. 
Ante Chri- 
fium 26. 


A.V.C.y26, 
Ante Chri- 
fiumvy. 


M. AGRIPPA COS. III. IMP. IU. 

COSS. Augufius XI. A. Terentiui Varo Murena , 

Ante Chri- 

In Orientem mittitur adminiSIraturus pro Cafare tranfmarinas Prouincias, (lumiz. 

Aur. M. AGRIPPA COS. TER. COSSVS LENTVLVS. Caput Agtippse Corona Rofttata, 

AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. laureatum. 

Ar M- AGRIPPA COS. TER. COSSVS LENTVLVS. Caput Agrippae Corona Rofttata. 

AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. 

* M. AGRIPPA COS. TER. COSSvS LENTVLVS. Caput Agtipp* Corona Rofttata , circum IMP. 

OES. TRAlAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. Duplicato Circulo, 

•k AVGVSTVS COS. XI. Caput Aug. laur. Vaillant. tom. i. f. as. 


M. 


I 


M. A G R 1 P P A, 


M. AGRIPPA COS. TER. IMP. IU. 

COSS. Leptd. AU LoUitts^ 

^■^nu tjori- 

ftum £0. fiitam Miam Fxorem ducit , & Vrbi praficitur^ 

M. AGRIPPA IMP. IV. COS. IU. 


^.E'.C.734. COSS- M. ^pulcias . Siluius Ntrua. 

^nte Chrir 

jium 19. Gallas tumul:u*mts cadit. Germanas reprimit , Cantabras pene delet , hinc Triumphus ei decretus 

& Imp. IT. diBus, ' 

Aur. M. AGRIPPA L. F. COSS. III. IMP. IV. Caput Arripp®. 

IMP. C.€SAR AVGVSTVS. Caput Augufti, 


M. AGRIPPA IMP. IV. COSS. III. TR. P. AB AVGVSTO IN QVINQVENNIVM ACCIPIT. 


A.V.C.t.,6. 

^nte Chri^ 
ftum 17. 


COSSa Cor. Lentulut Marcet. C. Cor, Lentulus, 

M. AGRIPPA TRIB. POT. COS. TER. Caput A^dpp^. 

Hoc anno ^z^iopa T R. P. ab Imp. y^ugufto inquinquennium accepit. Tack\islib.%. Tribunicias 
foteffarem fummt Fafligij vocabulum Auguftus repent , ne Regis , aut Diflatoris nomea^ 
ajjumeret.tamen appellatione aliqua cttrera JmperU pramin;ret . Deinde Agrippam Socium 
fecit y quo defunSlo Tiberium Neronem delegit , ne fucceffor^in tneerto foret, 
ftc cohiberi prauas adorum [pes rebatur . 

C.^SAR AVGV^VS. Caput Aug. laur, 

M. Agrippa in Orientem iterum mittitur , ^ ah Herode in Regnum fttum tnuitatur A. F. C. 
7:8. Bofphoranos, mortuo Rege AJfandro tumultuantes vindti Regnumque tradit Polemoni 
Regi , ex quo T riumphus ei decretus, quem recufauit A. V. C. 740. TR. P. iterum in Quin^ 
quennium accipit , & in Pannoniam mittitur . ^.fAC.741, ip(o Quinquatruum die i^o 
pojt feiUeet V. Id. Martias mortuus efi . J J » 


NP^MMI AGRIPPA IN COLONUS CTSl , 


CsEar-AuguRa . 

Colonia Cifar AuguJIa , qud nunc 2aragO(;a Aragonit Cqput ad Iberumfluuium (ita , Immunis d Plinio 
vocata, adificata vbi alias erat opidum Salduba, 

M. AGRIPPA L. F. COS. IIT. Caput Acri nps Corona Roftrata . 

SCIPIONE. ET MONTANO II. VTR. C. C. A. Colonus agens lugUm Bouum. 


Coriiithus, 

Caput Agrippar cxclis literis . 

* . . . M. AGRIPPA II. VIR. COR. Pegafus Alatus. L C. Bidellij. 

Nemaufus . 

Nemaufus Colonia in Gallia Braccata apud Aremoricos » quam hodie NiEmes vocant , Rc dtlla vel d 
Nemaufo Deo,vel ab Heraclide Nemau/o, ve Stepbano placet, 

COL. NEM. Crocodilus Palm® alligatus cum duobus Corollis, 

LMP. DIVI F. P. P. Capita aduerfa Agripp®, & Csfaris. 

^ COL. NEM. Crocodilus Palm® alligatus cum vnica Corolla. 

•fe IMP. DIVI F. Duo Capita aduerfaC^faris, ^Aisippz . Num. Fafck, 

Incerta . 

M. A . Caput vt videtur M. Agripp® . 

Tl. TVS. . II. VIR. Coloni® dedueS® Typus. M. R. f, Cattdnei , 

Caput M. Agripp® Enc Corona nauali . 

* HENNIO PR^T. Trophffum cum clypeis. Spanhemius f. 6qi. 


VXORES M. AGRIPPA. 

POMPONIA. 

T. Pompomj Attici Filia, qu$ genuit Agrippinam, VxoremTib. Claudii Neronis 

MARCELLA. 

OSaui* maioris Augufti ex Ancharia fotoris, & Caii Marcelli filia, deceflit fine libetis 
, ^ . I V L I A. 

exSaibouia filia pulcra, & comis , primum Marcello fotoris Aug. filio Sponfa, vt ille obiit M 
Vipfanio Agnppteab Aug. data,ex co tres filios Caium, Ludum, & M.Agrippam pofthumum, duafq; filias luliami 
a: Agrippinam genuit, Agrippaque mortuo, Tl. Claudio Pnuigno Aug. collocauit , omni dedecorum genere con¬ 
taminata fuit , nihil cnim quod faccre, aut pati turpiter ppITet foemina infeflum reliquit, magnitudinem fortuna 
licentiam metiens, vude abfeiite maritoTi., illam Aug. Pater in Infulam Pandatariam rclegauit, 

vbi a Sn-ibonia Matre comitata ell, A. V.C. 748. Poft quinquennium in Continentem translata, ibidem uihu- 

luanitate I ibcnj, rerum ommnm uiopia , & fame contabuit extinda eodem anno, qu6 Pater Au<>ultus Fato ccfllt 
Vut,Tacttus, Suetonius . * ^ 

05'AN. ApPOtalTIdC. Caput luji^. 

, ... . BIAN HPAN . Caput Liuis. Spharshemmf. (oj. 

CA- 


; l#" M cAnm 


57 


C A I V S. 


Caius Iulis Aug. F., & M. Agrippa? filius Roms nafcitur A. V. C. ys4- Augufio Auo adoptatur , & Csfar 
dicitur A. V. C. 73 7. Princeps luucntutis, & Cof. Defign. poft quinquennium A . V. C. 748. ProConfuIari Impe. 
rio ad bellum Arabibus, Armenijs, 8i Parthis inferendum mittitur A.V.C.753. In Syria Cof. procedit A.V.C. 
754., vbi cum Rege Parthorum in Euphratis Infula, vtroque fpcclante Exercitu coit . Parthus prior apud Caium 
in Romana Ripa, Caius poftetioc apud Regem in Ripa aduerfa epulatus cfl: . Armeniam , qu* ad Parthos defece¬ 
rat facillimd ad officium retraxit, Regemque ei praEfccit Ariobarzanem . Artageram rebellem obfidens ab Addone 
fub fpecie colloqnij vulneratus in Syriam redit A.V. C. 75«. , inde Italiam petens, Lymitte in Lycia moritur 
A. V.C.757. Vxorem habuit Liuiam Drufifiliam Germanici fororem. Eius adla in pratclaro , nccvnquamfat 
commcnditoopaeCienotaphwrum Pifanorum late, laborioseimeprofequutuselt Reuerendifs. P Htnricus 
Noris y^xgM/finidWBtS.-teniffimi Regnantis COSIMI III. Magni DucisHetrurisa Theologicis,&PubI.inPifa• 
no Lyceo Saers Saiptur* Interpres, cui me plurimum debere libens metito fateor . 

CAIVS AGRIPPi«,ET IVLF.AB AVG. ADOPTATVR, ET C.IVL. AVG. F. CffiSAR DICITVR. 

COSS. c. Furnim . C. Junius Sitltnus . 

C. Ci£SAR. Caput nudum. 

' * IVL. TRA. Racemus Vus . Reuerendijfimus Neris Coenotaph. Pif^is.f. 8S. vbi Iulis Tradufl:s 

Hsfpanit maritime Celenit originem, & filum erudits(fime,& Uti profequitur . 

C. CiES. Caput Caij. 

* IVL. TRA. Racemus, vtfupri. ExThef. Mediceo Reuerendiffimus Noris . 

C. L. CiES. IVL. TRAD. Capita Caij, &Lucijoppofitisccruicibus. 

it PERM. C/ES. AVG. Caput Augufti. Reu. P. Cattanei . 

C. CiESAR AVGVSTI F. Caput Caij. 

^ . IVL. TRA. Racemus Vu*. Patin. Sueton.f. 11$. 

C. L. CffiS. AVG. F. C. V. T. Capita Caij, &Lucijferefpjcicntia. Colonia Filirix Tarraco, hif- 

panica Colonia. 

* AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. Patin. ibidem. 

C. L . Capita Caij , & Lucij aduerfa . 

* CiESAR AVGVSTVS. C. V. T. Caput Aug. Fatin. Jnd.f. 

C. L. In medio duorum Capitum Caij ,& Lucij fe refpicicntium , csrcaque C. SERVILIO PRIMO 

. CHO II. VIR. 

* AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. Patin.Suet.f. iiq. 

C. L. InmedioCapitumCaij,&Lucijfcr.cfpicientium,c<>c«»ii«« C. SERVILIO PRIMO. ANTO. 

NIO .... CHO 11. VIR. 

it CffiSAR DIVI F. Ex Indice Folati» . 


C. L . II. VIR M. Capita Caij, & Lucij ferefpicientia. 

ft . Reuerendiffimus Nons Canotaph. Ptfan.fol. ion. 


CAIVS CffiS. PRIN. IVVENT. COS, DES. Pof Quinquennium. 

COSS. D. Lelius Balbus . C. /intifiius Tetus . 

CAIVS CiES. PRIN. IVVENT. PONT. COS. DES. 

COSS. jdugufius XIII. M. Plautius Siluanus . 

Hoc anno L. Cefar in Forum ab jiug. producitur Frim. luiieni. &Cof. defignatur pofi Quinquennium . 

Au. C. L. CESARES AVGVSTI F. COS. DESlG. PRIN. IVVENT, Dua: figuras togata Dypeis af- 
fiftentcs cum Haffis puris, Capedfincula, & Lituo . 

CffiSAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIiE. Caput Aug. laur. 

C. L. CiESARES AVGVSTI F. COS. DES. PRIN. IVVENT. Caij, & Lucij Capita aduerfa. 

CAESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PAXRIAE. Caput Aug. laut. 

C. Caesar AVGVSTI f. PONT. cos. OES. PRIN. IWENT. Clypeus cum duabus Haftis 
per tranfiierfum, hinc Capeduncula, illinc Culter Sacrificii . 

L. CAESAR AVGVSTI F. COS. DES. PRIN. IVVENT. Tripus, cum Stella, Lituo, Patera . 
Af, C. L. CiESaRES AVGVSTI F. COS. DEVG. PRlNC. IVVENT. Du-c figunu Togatat Clypeis 

afliflentcs, cum Haltis puris. Lituo ,& Capeduncula. / 

CiESaR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATR^/E . Caput Aug. laur. ^ 


XKC.737. 

Ante Chri- 
ftum 16. 


'AV.C.qjpS. 
Ante Chri- 
fium 5. 

A.y.C.75z. 
Ante Chri- 
fium I, 


A.y.c^ 

Lhrifii j. 


C A I V S A V G. E 

C. CBSAK AVGVSTI R TONT, COS. DES. PRINC. TVVENT. Clypeus^cum duabus Haflis, 
hinc Capeduncula» illinc Culter Sacrifici). 

L. C/RsaR AVGVSTI F. COS. DES. PRINC. IVVENT. Tripus 3 cum Stella^ hinc Lituus , 
inde Patera. 

CAIOj ET LVCIO CiES. PRINCIPI IVVENT. Capita Caij, & Lucii fe refijicientia . 

Ci£SnR AVGVSTVS. Caput Au®uft. Strada /. 18. 

C. L. CASARES AVGVSTI F. COS.^DESIG, PRINC. IVVENT, Capita Caij, & Lucii aducifa . 
^ C^SAR AVGVSTVS, Caput Aug. laureatum, yuillam. tom» i. /. 7. 

CAIVS CIES. PONT. COS. PRINC. IVVENT. 

COSS. c. lultHs F. Csfar. L. Aemillns V nullus^ 

Bellum gerens cum Parthis in Syria Con [(flatum init Catus C<ts. Aug, F, 

C. C^SAR AVGVTI f, Figura cqueftrjs decurrens, dextra Sertum , finifira Haftam , ^ tergo dua fi-^na 
militaria, in quorum medio Aquila legionaria . ^ 

ic AVGVSTVS DIVI F. Caput Aug. lam-. Ai. A». 

C. C^£SAR. PONT. COS. Caput Caij line laurea. 

•ft AVGVST. PONT. MAX. Caput Aug. laureatum. Faillnnt. tom. i. f. 6, 
ic AVGVSTVS PONT. MAX, Caput Aug. Patm. ' 

. . Caius, & Lucius paludati flantes inter Ancilia . 

^ COL. B. A. Taurus Cornupeta. The/. Theuvot. 

C. C^SAR AyC _ Forte F. COS. S. C. Caput Caij, 

* . , . Capue Aug. laur. Mufai Cofyiani, 

/ 


12 


tVCIVS C^SAR. 


M. Agrippa, & lulia Aug. F. genitus Lucius A. V. C.7^7.quoabAug.AuocuinfratreCaiocfladoptams, 
diflufqueL. IVL. AVG.F. C/ESAR. A. V. C. 752, COS. DESIG. Poli quinquennium, & Princeps luucnmtis 
ab Auo in Forum producitur, A. V. C. 755. ad Hifpaiu cos Exercitus tranfiensMalfil i® moritur. Eius integram 
Hifloriam cum ftudlu, & voluptate leges iiTprsclaro opere Coenotafh. Fi/an. Reuerendif, Noris . 

L. IVLIVS AVG. F. CESAK AB AVO ADOPTATVS. 

A.F.C.jjj. COSS. C. Furnius* C. lunius Silianus,, 

yinte Chri’ 

Ihtm 16. L. C>CS. Caput L. Ctefaris nudum. 

af IVL. TRAD. Spica. Cosnotaph. Pifan. fol, 92. ex P* Cattane», 

L. CiES. F. Caput Lucij . 

♦ IVL. TRA. Racemus Vus, vr in fuperiori Caij. exThef* Mediceo Reuerendijfimus Noris . 

, , , . Caput abfque InfcTiptionc L. creditum . 

* C. ^LIA . Spica . P, Castanei . 

LVCIVS C^S. COS. DES. PRINC. IVVENT. 

A.V.C.y^i* COSS, Augufius Xm, Af* Plautius Siluanus , 

Ante Chrs’ 

fium I. Au CiESAR. AVGVSTI F. COS. DES. PRINC. IVVENT. Tripus, cum Stella , Lituo ,& Patera . 

* ^ /-irCAn A^r/^\fC'r7 t? nrAMT' f^r\Q rMrc itn tvi/-» , 


Ar, 

u£. 


C. C^SAR. AVGVSTI F. PONT. COS. DES. PRINC. lyvENT. Clypeuscum duabus Ha- 
ftis per tranfuerfum , hinc Capeduncula , illinc Culter Sacrificii. 

L. C.ESAR PRINC' IVVENT. Caput L. C*E fine Corona. 

* AVGVSTVS TRIB. POT. PONT. MAX. Caput Au?, laur. railUat. tom. i. f. 7. 

L. AVG. F. PfllNC. IVVENT. Caput L. Cars. 
dp AVGVST, TRIBVNIC. POT. Caput Aug, Catiota$h. Pifati. f, 164. 


NERO 


M y-r-w 


NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS, 

Nero Claudius filip,*: , Tiberi) Claudi) Neronis Qusftoris C. Tulij CeE Dil^. , & Liuio: Drufillse Augufl^ Imp.' 
AuguftiConiugis, marito Auguftus abduxerat, frater Tiberi) Claudi) Neronis Imp., non minus glorioli, 
quam ciuilis animi, intra Penates C^faris Augufti natus menfe tertio , pofleaquam inter Auguftum, & Liuiam ma¬ 
trem celebrat® funt Nuptis. Adolefcens multis, maguirque virtutibus enituit. Ingenium illius , vtfadbit Pater- 
ChliiSi vtriim bellicis magis operibus, anciuilibus Tuffeccrit artibus in incerto eft. Morum certe djalcedo, ac fuaui- 
tas, ac aduerfus amicos ®qua, ac par fui exiftimatio inimitabilis ei fuifle traditur , tura pulchritudo corporis proxi- 
xnafraterns. Accepta Qu®ltura cum fratre Tiberio contra RhEtosmifluscft; quoin bello, qua fortitudine res 
geircrit,fatisindicat/:fof<«f<«^/.4. Carm., nunc-i4^««7£illum,nuncZ.M«»comparans. Rhati bella fub 

y^lpibus Drufum f^erentemi & Vindelici diii^ lateque vi^rices Caierua, con'filijs luuenis reuiEia . Poft bellum 
Vindelicum profec^s in GaUiasCenfum egit, tumultuantes ob eam rem plcrafquc Ciuitates compefeuit Liui» 
ujie , Germanos qui Rhenum cuanlierant cecidit, quin, &iprc traiecflo flumine ad Batauorum Infulam Sicambros 
in fuis fedibus afflixit . In Amafia ,vt Audor eft Strabo lib. 7. Brufteros naualipr®lio fuperauit. Oceanum fep- 
tenti ionalem primus Romanorum Ducum ingreffus Friflos in deditionem accepit, Cotijs aliquot Bouum, Tributi 
nomine impofrcis,vt memorat /1^.4. in Terram tamen Chaucorum delatus, non leue periculum adijr, 

Nauibus refluente mari inficcod.-ftjtutisj icdopePedeftris Exercitus Friliorumieruatuseuaflt, AuEior Dion, 
1/1 Vrfacm reuerfus Pr®tor Vrbanus fit ( Paullo Fnb. Maximo, Q^t^lio Tuberone Cofs. ) 

Primo Vere repetita Germania, Vfipetes,Tcnchtcros, Sicambros, Cattos, aliafq; trans Rhenum gentes fubegir. 
Volenti tranfireVifurgim, cum penuria commeatus, cum inftanshycmsobfiftit, etiam examen Apum in Caftris 
confpe£tum Militum animos, quo minus Ducem fuumfequerentur, aucrtir. Inrcditu ad Confluentem Lupi®, & 
Halizonis Caftellum erexit , acitem aliud in Cattis iuxta Rhenum , trans Rhenum vero foflas noui , & immenfi 
operis effecit > qu® nunc adhuc vocantur , Suetonio inClaudio te(ie . Obe^s res decretis Triumpha¬ 

libus ornament s Ouans Vrbem ingrclTus eft. Datum etiam , vt denuo iturus in hoftem ProConfularem Potefta^ 
tem obtineret . Nam Imperatoris nomen iam exercitus tribuerat, quemadmodum, & Fratri , fed appellationis eius 
numerum Auguftus aliquoties auxit. 

Pr®:uragcftadcfignatuscft Conful; VcMagiftratuminijt A.V.C.745.cum 7“. QuinElio Crifpino multa triftia 
figna confpcula funtj quibus ille contemptis in Germaniam redijr, gentes Trans Rhenanas, Cattos jCherufeos, 
Sueuos, &c Marcomannos perculit, ad Albim vfque omnia longeque populatus . Cupienti Flumen traijcere, mulier 
occurrens, amplior humana fpccie,^//©, inquit, ita felinas tnfatiabtlis Drtife ? non omma tibt adire, & videre 
concejfum ejf : fed cede retro, nam operum tibi, dr vita finis ade(i . Ille exhorrens pofitis Troph.xis , con- 
feftim, & properanter difccdcre c®pit, &cum contra Germanos felicifilme pugnai'et, dura Vidlori® infignis opima 
Germanorum fpolia Vcbi inferre cuperct, in itinere, priufquam Romam rediret, latere conculTo , cum Equus 
fupereumcecidiffet, vtaitLfM/Ki , extinduseft. Anno ®tatis jo. V.C. 745. quamuis morbo concidiftb afferat 
Sueton., ali) veneno arbitrantur . Ei Senatus inter alia complura marmoreum arcum cum Troph®is Vji Appia_. 
decreuit,& GERMANICI cognomen ipfi, Pofterifqj eius, vtAudor eft Putant quidam circa Mo- 

guntiam obijffc, propter honorarium Tumulum ibidem d Militibus congeftum ( circd quem deinceps ftatuto die 
quotannis Nliles decurreret, Galiiarumque Ciuitates publice facrificarent) eum Drufi Monumentum fuiffc litera- 
liores teftantur . Promifcuum vulgus, hodie etiamnum Glaadis Iapidem a figura, quam nunc quoque refert , appel¬ 
lar, olim Pyramidalem obtinuiffe complures opinatos feribit loan.fiuttichius in_Colled:aneis antiquitatum Vrbis, 
&AgriMoguntini,&P.v^fpM««jin^itiquitatibusfuis. Corpus eius d Tiberio fratre (quinuncio valetudinis 
cuocatus raptim occurrerat) Romam relatum , cingentibus leteam Claudiorum, & luliorum Imaginibus in_. 
Campo Martio crematum eft, cineres Augufti tumulo illati . Exrat elegans Elegeia Pedonis Albinouati de morte 
Deufi ad Liuiam . Inter Salam, & Rhenum occubuiffe teftantur Veileins, & Strabo 1, 7., ali) apud Ardua , 
Moenia qna Drufo fata tulere Duci 
Ille lapfus Equo, cum crus fregtfjeti in armis 
Filius occubuit, Liuia Fulcra, tuus. 

NERO CLAVDIVS DRVSVS IMP. COS. TI. CL. NERONIS, ET LIVLE FILIVS, 


COS^y. fSlero Claudius Drufus . T. QuinElius Crifpinus. 

Plures Germanos vieit, & mortuus , inter alios funeris honores GERMrlNlCVS diEltiS est . 

Au, nero CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. 

RHENVS. Typus Rheni Fluui) expreffus. 

DE GERM. Arcus Triumphalis, fupra quem Figura Equeftris, in medio duorum Trophsorura. 
Patin.Thef. 

Ar, nero CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. 

RHENVS. Typus Rheni Fluui). ..... 

DE GERMANIS. Labarum cum Clypeis, fcu fpolijs Germanicis, 

DE GERM. Arcus Triumphalis, cumduobusTrophsis, &figuraEqucftridccurrcnte. 

DE GERMANIS. Arcus Triumphalis, fupra quem figura dextra elata Pacificatoris habitu inter duo 

Troph®a. Num. Arjcot.T. 17. n. 'Tto- 


A.V.C.j^^. 
Ante Chn- 
flui» s. 


60 


NERO CLAVDIVS DRVSVS. 


Trophiaeri^ehantHY bofie fugato {quemadmodum illo vifioTriumphus agebatur) qu£ quidem . 
vel tntMm,uloyVeleailei& locis eminemionbus flruebantiir, vnde,&in Vrbibus m Arcubus 
ob id ipfum adtficatis coUocabamur^& in his ho'ftu armaJpoliajtela perfraiia apponebatur. 

/^ttd Pk 4 a KTi/^t ro /-'.-'.i- iKnt * •* ** 


vv »« tyjHm auiftomis coiiuc(tc/aniHr-,\j/ »« rjis r3u,iiu poiiajceia periracta apponeoatur. 
NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANlCVS. COS. JMR 
NERO C LAVDIVS DRVSVS GERMANECYS IMP. Caput Druii . 

TI. CLAVDIVS CiiSAR AVG. P. M. TR. l>OT. IMP. S. C. Figura fedent , dextra ramum 
Lauri, finiftra Sceptrum, ad pedes plura armorum genera. 

•)p RHENVS. Fluuius decumbens prope Montem, dextra Arundinem, finiftra Vrnam , ex qua Aquas 
effundit, rri/?^»./. 145. 

* S. C. Spei Typus. Pt^t.Suh.f. iSo. 

IMP.C«S.T1.DIVI VESP.F.AVG.P. TR.P. P.P.COS. VII. REST. S.C. In medio Numo >'# 

* T. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. COS. VIII. REST. S. C. Arcus cum Ipolijs Gcrmal 

nicis , figura Equeftri , & duobus Trophiis, inPeriftylio DE GERM. Put.iiid, 

* CaSAR AVG. F. DOMITIAN. COS. V. REST. S. C. DE GERM. In Periftylio Arcus , vt 


NERO CLAVDIVS DRVSVS GERM. IMP, S. C. Arcas Triumphalis , cum figma Equeftri , hinc 

Tr/M-,U<aot i*«« “ 


TI. CLAVDIVS ciSAR AVG. P. M. TR. P, }MP. P. P. Caput Claudij , 


* IMP.T.C£S.VESP.F,AVG.P.M. TR.P. P. P. COS. VIII. RESTISTV. S. C. Sp^nhemJ «u 
NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANlCVS I.ViP, Capijr Drufi Neronis. 

* TI. cLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. I.MP. P. P. S. C. Figura infidcnsfpolijs, vt 


inalijs. Ind.CaugtortA. 

NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANlCVS IMP. S. C. Arcus, in cuius fummitatcfpoIiaGer. 
manorum, in medio Drufus Eques, in cornubus fingulis, fingula Trophaea . 

♦ Th CLAVDIVS CAESAR AVG. P.M. TR.P. IMP. CaputClaudij find Corona, ibidem. 
Drup0erm-Numm‘>quihu!Ti. Ct. Imp. nomen, «iir e^jiier loe/f , iTi.CUudto filio inhono¬ 
rem Potris Neronis Cl. Drufi Cermonici cufa fune, fofi adeptum ah eodem Ti. Claudio 
Imperium, ad renouandam jdPlorum, cr ytuonarum paternarum memoriam. 


Nummi vero refiiinti dTu0- Dom. eorundem in Neronem Dritfum amorem , & ohfeitumm 


eejlantiir , 


14 


r 


ANTONIA DRVSI GERM. 


i #»4 . u «er. j , 

^mpulum'"^ '“• ftans, dextra 

* TI. CLAV, CAE. AVG. P. M. TR. P. In Laurea. Vaillam.tom. i.f. 13, 


Simpulum . 


TI- 


6 I 


\ 


i* 


T I B E R I V S. 


Tiberio genus vtrumque ex Claudiorum Gente Patritia fuit . Is RomL^enafdturM. itmilioll, & L.Munacio 
Planco Cofs.Patre Tiberio Claudio Nerone, Matre Liuia Drufilla Augufta anno Orbis 55)2 V.C. 7 1 1 . ante Chri- 
ftum42. Patricio, vt diftum genere natus, liberautcrque educatus, ingenij tamen peculiaris, &fubdoli fuit, mores 
priuati quales fuerint iignificanter oftendit deferiptio Theodori Pnrceptoris, cum lutum fan^ 

guine maceratum . Fuit enim ei natura infuauis , ironica, & faeuitiem aliquantifper occultans , impura tamen , 
fsua, & Lupina i Quamdiu vcto fub Augufto in imperijs egit, egregij nominis, famjeque fuic . Pr.Tter 
<^$(luram, guam an.. -o itatis XXL capclTensobiuit, Cofs. duos gcfllt, accepta etiam Tribunicia Poteftate./ 
in Quinquennium; Interca Regnum ArmeniGe Tigrani reiHtuit; Signa qu* Craflb ademerant Parthi,recepit. Bella 
maxima triageflit , Rhasticum , Pannonicum, &: Germanicum ; De quibus, & Ouationem,&: Triumphum retulit : 
Pritnus quoque Triumphalibus ornamentis honoratus . Imperium setatis anno LVI. fenex , & cGBcutiens in- 
greflus eil. vxorem duxit luliam Augufti filiam. Drufum fratrem amilit in Germania; Ipfum poftC. acL. 
mortem Auguftusadoptauit. Inter Principatus initia moderatdfegenit, fpreuit adulationes, titulum Augufti , 
ac Patris Patri® nomen recufauit , & Praehdibus onerandas Tributo Prouincias fundentibus refcripfit : Jfont Pa^ 
floris efl tondere pecuS) non ahradtre . Aduerfus quorundam famofos libellos , & conuitia vltionem expofeen- 
tibus amicis. In libera Ctuitate Uberas ejfe Unx^as debere reipondit. Sa?pe etiam illud vfiirpauit, oderint ■% 
dumprobent. Idem precarilblitusefttantumfibi vir^ , &: Imperii tempus, quantum Reipublic® conduceretj 
poftea CTudelior fadus, violati Numinis poftulari iuflit, qui contr^ ipfum, aut Matrem, quicquam egiftcnr, 
locutiue elTent incommodius. 

Ob libidines , quibus promifeu^ in NobililEmos vtriufque fexus effufus erat male audiebat. Moritur Mifeni 
jn Villa Luculliana LXXVIII. anno nundum expleto, V.C. XVII.Kal. Aprilis. Imperauit annis XX JI.,& men- 
^bus fere VII. Publico funere elatus cft , habita Oratione in iaudem ipllus a Caio , a quo tamen immiflb repenti 
Tribuno Militum fuerat ocrifus. 

Viciesfepties millies feftertium coegifle Tiberius dicitur , ideft fexa^inta lex milliones , & quinquaginta millia 
aureorum Coronatorum, qu® omnia Caius non toto triennio abfumpiit . 

Refert Diodorus jTck/w; Tibcrij tempore 7000. hominum in jEgypto fuiflfe interfcdla , qui erant pro Prsfidio 
in quadam Ciuitate, eo quod vnus ex Militibus Romanis intcrfeciuet Felem DeumAigyptium, vnde tota Ciuitas 
fcdicioncm mouit , & tot hominum millia fudit . Non temere mutandos cfle publicorum munerum adminiftra- 
tores voluir Tiberius. Vide Nicephorum fol. 66. 

AnnoTiberij 16, V. C. 78^. lESVS CHRISTVS FiliusDEi, & hominis incipiens elTe annorum quafi XXX. 
hoccftanno 29.& ij. dic statis fu® in Iordane i Sandlo loannc Baprifta Baptizatur, Difcipulos primum con¬ 
gregare, poft pr®dicare c®pit ad fa lutem omnium Credentium . Quadriennio poft V. C. 787. Chrifti 54, Tiberii 
19., & menfibus tribus exadis, ante diem VIIl. Kal.April. pro humana falute-Cruci affixus cft, & tertia die poft 
viuus apparuit , Olympiadis 202.annoquatto,autOlymp, 205. anno fecundo, vt alij. 


TL CLAVDIVS T. F. NERO COS. 11. IMP. II. 


^.r.C.747. 

^nre Chri» 
flum 6. 


COSS, Ti. Claudius Nero IL Cn. Calp, Pifo, 


Triumphat de Germanis. 


Tl. CLAVD. T. F. NERO COS. ITER. iMP. ITER. 


IMP. C/LSAR AVGVSTVS. Big® Triumphales. 


t/^. Caput Tiberi) abfque inferipeione . 

TIBERiN . F. Lupa Romuluin, & Remum ladens. TriPlan. tom. I./. l6r. 


Tiberius TR. P. in Quinquennium acceptat ad res Orientis componendas mi(fas, Rhodi fub^ 
flitity vixitque inglorius, ac veluti priuatus tab A. P'. C. 7^8. quo difleflit , ad annum 
y. C. 7^1. quo Romam reuerftis efl t vt ex Vcllco difctmus . 


TIBERIVS CLAVDIVS NERO AB AVGVSTO ADOPTATVS TR. P. IN DECENNIVM ITERVM 
ACCIPIT A.D, V. KAL. iVLII COS. II. IMP. IU. 


COSS. Sex. zy^l. Catus. C. Sentius Saturninus , 


jUft C^SAR AVGVSTI F. COS. II. TR. P. VI. 

AVGVR. PONT. IMP. III. Lituus, Guttus, Capeduncula. 


¥• TI. CyLSAR. Quadriga Triumphalis, in qua Imp, dextra habenas, finiftra Scuticam . P.Minvi. 
TL C.®,SAR AVG. fT^R. P. Qi^driga,in qua Imperator , 

CAiSAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIS. Caput Aug. Thef. Theupol. 


0. 


Ca- 


Caput Tibfrij Imberbe. 

* TIBERIVS C/ESAR. Elephas. M. N. 

TI. CyESAR AVGVSTI F. IMFERATOR. 

■Jb Templum decem Columnarum, in cuius medio Figura fedet , dextra Globum, Cniftra Haftam, 
in Vertice Templi plures Figur®. Srrada f. zj. 

TE C.ESAR AVGVSTI F. AVGVST. Caput Tiberij. 

db . MERVLA L. VAL. FLAC. iED. Caput Tauri. P/tt. Fam. Cornei, num. 46, 


* PERMISSV CAiSARIS TIBERII. Aquilia cum fignis legionum. Spetnhem, f, 55;. 

TI. CIES AR. AVGVSTI F. I.MPERATOR. Caput tiberij! 

* S. P. QJl. In Perillyl io Templi pluribus Columnis, &Statuis ornati, incuius medio Idolum 

fedens, dextra elata, Cnillra Haftam. Patin. Theja 


TIBERIVS TR. P. VI. VIL COS. II. IMP. IU. 

COSS. L. Valerius A^ejfalla Voluf. C, Cor, Cinna M,tgnas, 
Plures vincis populos ire Germania, 


atur. TI. C^SAR AVG. F. PON. COS. II. TR. POT. VII. IMP. III. Caput Tibaii. 
GERMANievS CAiSAR TI. F. AVG. N. COS. DES. Caput Germanici. 


TI. CiSAR TR. P. VII. VIII. COS, II, IMP. IIII. 

COSS, Ai. ey£mil, Lepidus . L, uiruntius L^epos . 

Paeonem > & Merobaudem vincit, cum reli(pua Germaniif, ideo Jmp,lV. 


TI CAESAR AVGVSTI F. IMPERATOR IIII. 

PONTIFEX TRIBVjSICIA POTESTATE VIII. S. C. 


TIBERIVS IMP. IV. COS. II. TR. P. VIII. IX 
COSS. Licinius Nerua , Licinius Metellus , 


TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPpRATOR IIII. 

PONTIFEX TRIBVNICIA POTESTATE IX. S. C. 


J!.V,C.’i6\ 

ChrilliS. 


TIBERIVS IMP. y. COS. IL TR. P. IX X 
COSS, M, Furius Camillus . Sex, Nonnius QuinSlilianut l 
Palmatas ferro , & i^ne domat T iierius , 


TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPERAT. V. 

PONTIFEX TRIBVNICIA POTESTATE X S.P.QR. Templum. 

AA CERES. Figura muliebris fedens, dextra Spicas. VaiUant, lom, i,f.S, 

TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPERAT. V. ' 

•)t ROM. ET AVG. Templum cum duabus ViiSorioIis inibntibus Columnis angularibus cu« Pal- 
pais, & Corollis in eius ptofpeiSu. Ad«/<e«Co/p>u»». 


ui.V,C,y6z 

Chrifiig, 


TIBERIVS IMP. V. COS. II. TR. P. X XI. 
COSS, Popptus Sabinus , Q. Sulpitius Camerinus , 
Clades Varriana in Germania, 


TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPERATOR V. 

• PONTIFEX TRIBVNICIA POTESTATE XI. ROM. ET AVG. Pu;Eyia,oriiE, dextra Sei - 
tum, liniftra Palmam tenentes, fupraftantcs Columnis iEdificij cuiufdam . 


j^.V.C,76i 
Chrijli IO. 


TIBERIVS IMPERATOR V. COS. II. TR. P. XI. XII. 
COSS, p, Cornelius Dolabella. C. lulius Silianus . 

T i. In Germaniam mittitur , illam vaflat , Arminium reprimit . 


Tl. CAESAR AVG. F. IMP. V. 

PONTIFEX TRIBVN. POTEST. XII. S. C. 

TI. CAESAR AVG. F. AVGVR. ION. TR. P. XII. 
db COS. II. IMP. V. Gelz.u T hefaurus 23. 

TI. CAESAR AVGVST. F. IMPERAT. V. Oput Tiberi] , iBuIia AVGVSTI . Paiiie.Thefaur. 

* PONTIFEX TRIBVN. POTESTATE XIL S. C. Ai. N. ' 

* ROM. ET AVG. Templum, vt in alijs. 

Omnium Ti. Nummorum ex e/F,re Magno pulcherrimus Nummus R. p. Cattanei, 

TI. CAESAR AVGVST. F. IMPERAT. 

* PONTIFEX TRIBVN. POTESTATE XII. S. C. Mufti Cofpiani . 

n- 


^3 


T I B E R I V S. 


tiberivs imp. VI. vn, cos. ii. tr. p. xii. xnr. 


COSS, M. ty^milius f^tpidus . T, Statilius T aurus . 

Templum Coneerdia Roms. i Tiberio dicatum. 

Cum Germanico iterum Germaniam populatur, hinc Imp. P'!/. cum iam lmp.p'1. , ex anni antecedentis 

jdllis , dici meruijfet . 


Chri^ill, 


TI. CiESAR AVGVSTI F. IMPERAT. VII. 

AVGVR. PONTIF. TRIB. POT. XIII. COS. II. S. C. 

■it ROM. ET AVG. Porticus, fiueTemplum, cum duabus Viftorijs defuper , ambabus Coronaraj 
proferentibus. Ind.Cauotorta. 


TIBERIVS IMP. VII. COS. II. TR. P, XDI. XIV. 

COSS. Ti.Claud-T. aius.F.Aug. N. Germanicus , C.FonttiusCapito . 
Tiberius de Illureis, FannoneiSi Dalmateis, & Cetmantis triumphat . 


A.T.C.iSs. 
Chrifti U. 


•jta TI. C.ESAR AVG. TR. POT. XIIII. 

IMP. 'CESAK AVGVSTVS. 

TL CiESAR AVG. F. TR. P. XIIII. 

IMP. CffiSAR AVGVSTVS. 

TI. CiESAR AVGVSTI F. TR. POT. XIIII. 

PONTIFEX IMPERATOR VII. S. C. Caduceus. 

EX S. C. Quadrig£ Triumphales, in quibus Ti.de.xtra, Sceptrum Eburneum, (iniftra ramum lauri, 
Num. Arjcot. Tah, 17. k. 7. 

Ad Triumphum hoc anno 'a Ti, dubium fpeSat hic Nummus , 

TIBERIVS IMP, VII, COS. II. TR. P. XIV. XV. 


COSS. c. Silius Nepos. L. Aiunacius Plancus. 


'Au. 

Ar, 


tj£. 


TI CB5SAR AVGVSTI F. TR. POT. XV. Quadrigx Triumphales. 

C/ESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRIS. CaputAug. 

TI. CAiSAR AVGVSTI F. TR. POT. XV. Quadrigas Triumphales. 

CfESAR AVGVSTVS DIVI F. PATER PATRI.£ . Caput Aug. 

TI. CAESAR AVGVSTI F. IMP. VII. 

PONTIFEX TRIBVNICIA POTESTATE XV. 

TI. AVGVST. F. AVGVSTVS. Caput Tiberij abfque Laurea. 

* DRVSVS CAESAR TI. AVG. F. Caput Drufi abfque Laurea. yaillant.Tom.l.f.^. 
TI. CAESAR AVG, F. AVG, IMPERATOR. 

* S. C Arcus, cum pluribus Columnis. Num.Faefch, 


A.V.C.y66. 
Chrifli 13. 


TIBERIVS IMP. VII. COS. II. TR. P. XV. XVI. P. P. 

COSS. Sex. Pompeius . Sex. Apuleius . 

Germanicus dicitur Tiberius, & mortuo Augulio ad XIF. Kal. Septembris Augulius,& P.P,, 

Rempublicamue [olus tenet. 


A.y.C.-767, 

Chrifli 14. 


Aar TI. CAESAR AVGVSTI F. IMP. VII. Caput Tiberij. 

AVGVR PONTIF. TR. POT. XVI. Tripus, Lituus, & Securis. 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVG. 

DIVOS AVGVST. DIVI F, Caput Aug, 

In honorem jiuo. Patris dTi. Filio cujus poSl eiufdem Confecrationem , 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. 

IMP. VII. TR. P. XVI. Quadrigre Triumpjiales. 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVsT. IMP. 

CLEMENTIAE S. C. Clypeus , in quo Caput ClementiE. 

Tt initio Imperij S. P. Q^R. de [ebene [perare [uaderet Tiberius, Caput Clementia, & Modera^ 
tionis Nummis infculpi lufit, tpiafs clementijftmus futurus , & moderatiftmus, quod tameif 
diu non prajlitit . 

A Pegaius alatus. i'aillant.T.o„fol.2%. 

Ar TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVG, 

ROMA;Lup3. 

TI. CAESAR DIVI AVG. R AVGVSTV?. 

* TR. POT. XVI. IMP. VII. QuadrigE Triumphales. Angellon.f. ig.n.i.z. 

TI. CAESAR AVG. GERMANICO IMP, P. M. TR. P, COS. 

SALVS AVG. Caput Dce Salutis. 

TI. CAESAR AVGVSTI F. TRIB. POT. XVI. 

PONTIF, COS, II. JMP, VII, S. C. Caduceus alatus. 


df DIVVS AVGVSTVS PATER, Caput Aug. radiatum. Faillant.t. l.f.g. 

TI. CAESAR AVGVSTVS. Caput Ti., hinc Ramus, hinc Aquila. 

* Caput foemineum in Laurea, ante quod Cytharapoft VOAV. Pat.lnd.f,^ 

TI. CAESAR IMP. P. P. . , 

ft . II. VIR . . LA FAVSTVS p. p. D. p. Figura muliebris fedens, dextra Hatlam. 

Patin. Fam. Cernet, n.zB. TI- 


£4 


T I B E R I V S. 


TIBERIVS !MP. VII. COS. II. TR. P. XVI. XVII. PONT. MAX. A. D VI. IDVS MARTII. 


yi.CC.ysS, 

Chrijhi^, 


COSS. Dritfut C&far, C. Nor&atjtts FUccits » 


Au. 


T!. C.CSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. 

^ PONTIF. MAXIM. Figura Fedens, dextra Haflam. Ai- N. 

IMP. VII. TR. POT. XVII. Q^driga; Triumphales, iii quibus Imp. dextra Sceptrum Ebur¬ 
neum j finiftra Lauream. 

TIB. DIVI f. AVGVSTVS. 

TR. POT. XVII. VidoriiGloboinfidcnSjambabusmanibusZonamtcnens, Triflan, t.i.f.iCo, 


Ar. 


^ PIETAS AVG. Lituus, Capeduncula, Simpulum. Num. yirfcot.Tah.ij. ti, lo. 

Pont. Afaximum T^iherij referendus Nummus . 

•4^. TR. P. XVII. Vit^oria Globo inndcns,vtraque manu Palmam. yaillant.Tom.z.f^K, 

TI. CitSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. ^ ^ 

V^L TR. POT. XVII. Imp. in Quadrigis Triumphalibus. 

^ PONTIF. MAXIM. Ficura Tedcns, dcxrra Hafl.im, linilEa Ramum, M.N, 

Tl. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP. VIL 

CLEMENTLE C. Scutum cum Laurc.i, &.* Simulacro. 

MODERATIONI S. r. Scutum, vt fiiperius. 

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XVIL S.C. Vefta fcdcns , dextra Pateram , Fnidra^ 
Haftam . 

ROM. ET AVG. Cum /EdiFcio, & Vi(ftorijs, vt Tuperioribus annis. 

TI. C^SAR AVG. GERMANIC. ^ > i 

C.€SAR DIVI . Caput Germanici. 

TI. ( AiSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Caput Tiberij, cum Capeduncula, <S:Liruo. 
w ^ . APRONIVS .... Caput . Patin. f.im. yjpron. n. 

^ TI. CA:SAR divi AVG.F. AVGVSTVS PONT.MAX. TR.P0T.XVII. S.C InAreaNummi. 
DIVO AVGVSTO s. p. Q. r. DuoCapricornivCumTemouCjScGIoboLaureamfuftinentcs, 
\7t qua OB CIVES SF.R. Num. y^rfcot.Tab. I4.W. 25. 24. 

TL CAESaR divi AVCVSTI F. AVGVSTVS. 

IMP. T. CJES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIlI. RESTITVIT S. C 
In Area Nummi . 

TL Cy£SAR DIVI AVG. F. AVG IMP. Vlf. Caput Tiberij ilne Corona. 

* PONTiF. MAXIM. TRIBVNIC. POTEST. XVII. Des Salutis imago fedeus,t;e/^;/4/(/Liuh 

Aug. Mater, rtib Deae Vcftai habitu. fnd.Cauotorta . 

Tl. ejE^AK DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VII. Caput Tiberij. 

* PONTIFEX MAX. TRIBVNI. POTEST. XVII. S. C. Veftafedens, dextra Haftam , (iniftrS 

Pateram. .Mu/ti Cofjnnm . 

A* Caput muliebre velatum abfque literis, in Corona. Ex Ind. PoUtis , 

TI. C,€S. DIVI AVG. F. AVGVST. IMPERAT. VII. 

CLEMENTlA S. C. Scutum Coronsinduclum, in quo Dea Clementia. Ind-Cauacorta . 

TI. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. 

* PONTIFEX MAX. TRIBVN. POTEST. XVII. S. C. Vefta fedens, dextra Haftam, Ilniftra^ 

Pateram. AittjaiCofpiani, 


TIBERIVS IMP. VIII. COSS. II. TR. P. XVII. XVIII. 


A.l'.C.^69. 
Chrifit 16. 


COSS, T. St Atilius Taurus , L, Scribonius Libo, 

TsBts A Cermunico, cum Arminio Cherufeis, Imf. FUI, ab Exercitu falutattir Tiberius. 


Ar. 


luE. 


a SIGNIS RECEP. DEVIC. GERM. Aquila legionaria, in medio duorum Signorum Milibatium 
diuer iorum. Num. .Arfeot. tab. 17. num, H. 

TI. c,£Sar Divi avg. f. avgvstvs. 

IMP. VII, TR. POT. XVIII. S. C. Quadrigar Triumphales. 

TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMp. VIII. Caput Tiberij. 

* CIEMENTI.E S. C. Scutum ornatum, lauroque coronatum, in cuius medio Caput foemineum . 
AngelUn. f. 39. num. 6. 


TIBERIVS IMP. VHI. COS. II. DES. III. TR. P. XVIII. XIX. 


A.F.C • 110. COSS. Cdlius Rufus, L. Pomponius FUccus. 

Chrtftii’p, j4rcbielAus CapAdocid Rex moritur Rome. hinc CapAdoctA Prouinesa faSlu. in Afia Frbes duodecim 

Terr Amotu coHapfd, 


tr£. 


TI. C.ESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. /» aI,o IMP. VII. 

PONTIF. MAXI.M. TRiB. POT. XVIII. COS. DES. TER. S. C. 
PONTIF. MAXIM. IRIB. POT. XIX. S. C. 


A.F.C. 77 1. 
Chrifii 18. 


TIBERIVS IMP. VlII. COS. IIL TR. P. XIX. XX. 

COSS. Tiberius Aug, 111. Germanicus Cafar 11. 

Tiberius ab Herode Thetrarca ludaorum.sn honorem Tiberij extruitisr . 


i/£. 


TI. CTSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS P. M. 
TR. P. XIX. COS. III. S. C. 


TI- 


.7* 


^5 


T I B E R I V S. 

TIBERIVS IMP. VIII. cos. ill. TR. P. XX. XXI. 

COSS. M.- lunias Sitaitur. i. Norbanus Flaccus Standus l 

duitates Apte T err amotu dirutas reftituit , 

t/£, TI. CIES AR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP. VII. 

PON. MAX. TRIBVN. POTEST. XX. S. C. 

TI. C«SAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. P. XXI. S. C. In tncdio Nummo 

* CIVITATIBVS ASIi£ RESTET VTIS. Figura laureata fedcns dexua Pateram, (inillra HaRam I 

M. N. 

TI. CiESAR DIVI AVG. F. IMP. VII. 

* P. M. TR. P. XXI. S. C. Colz.ius Thefaur. 24. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. III. DES. IV. TR. P. XXI. XXII. 

COSS, M. Aurelius Meffalla, M. Aurei. Cotta. „ 

******** •••• 

* TR. POT. XXII. Viftoria infidenS Globo , vtraque manu Palmam tenens. Vaillant.tom.i.f.is. 
TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. PO. XXII. S. C. In medio Nummo. 

* DIVO AVGVSTO S. P. CiJR. Currus quatuor Elephantorum, cum fuis Selloribus, cuiiul 

fidet figura dextra Pateram, Cnilbra Elaftam. M. N. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IV. TR. P . XXII. XXIII. 


v€. 


COSS. Ti. Augupus ly. Drufus Cafar Aug. F. 11. 

Sacrouirunt, & rebelles in Gallijs Treuiros, ac t/Sduas per Silium Ducem vineitl 
TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS . 

PONTIF. MAX. COS. IV. IMP. VII. TR. P. XXII. Duplex Cornucopis, Caduceo medio .' 

* P. M. TR. P. XXII. COS. IV. S. C. Golz.. Thef. 24. 

TI. CiESAR DIVI AVG. F. P. M. TR. POT. XXIII. S. C. In medio Nummo. 

* S. P. Q. R. IVLIiE AVGVSTiE. Carpentum duarum Mularum. M. N. 

TI CiESA^DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS. Caput Tiberij. 

* PONT. MAXIM. COS. IV. IMP. VII. TR. P. XXIII. Duplex Cornucopi*, in medio Ca¬ 
duceum alatum. D. tofeph /Pfagnauaca Bononienps • 

IMP. VU. P. M. TR. P. XXIll. S. C. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IV. TR. P. XXIII. XXIV. 

COSS. c. Sulpitius Galba . D. Haterius Agrippa , 

Drufo Filio TR. P. concedit Tiberius . 

TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VllI. 

PONTIF. MAXIM. TriBVN. POTEST. XXIV. S. C. 

TI. CiESAR DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS. 

PONTIF. MAXIM. IMP. VIII. TR. P. XXIV. S. C. 

TI CE.SAR bivi AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXIV. S. C. In medio Nummo, 

' CIVIT ATlBVS ASIE RESTITVTIS. Vefta fedens, dextra Pateram, finillra Hallam. 
DIVVS AVGVSTVS PATER. Figura capite radiato, dextra Oleam, finillra Hallam, amd 
pedes Ara. 

IVSTITIA. Caput femineum Des lutliris. 

SALVS AVGVSTA. Caput Des Salutis. 

S. P. Q. R. In Periftflio Templi . , , , 

* S. P. Q. R. IVLIiE AVGVST. Carpentum i duabus Mulabus veSum . Ind. Cauotorta . 
CIVITATIIWS ASIE RESTITVTIS. Figura fedens, vt in fuperiori. 

IMP. T. CiES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. REST. S. C. Iro 
area Nummi. Pat. Suet. f. 17S. , 

TI. CESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXlV. S. C. 

* DIVI AVG. S. P. Q^R. Quadrigs Triumphales, a quatuor Elephantibus vefl:?, cum]Aug. fi¬ 

gura fedente. Ind. Cauotorta. 

TI. cisAR D. AVGVSTI F. AVGVSTVS. 

* DRVSVS CiESAR . TR. P. Caput Drufi . Ind. Cauotorta . 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IV. TR. P. XXEV. XXV. 

COSS. c. Apnius Pollio . C. Antipius Fetus . 

Aur. TI. DIVI F. AVGVSTVS . 

TR P. XXV. Viaoria Orbi infidens, vtraque manu Laureamtenens. 

^ TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXV. S. C. In medio Nummo. 

‘ df DIVO AVGVSTO S. P. (i_R. Quaddga Elephantorum , in qua Imp.fedet, dextra Ramum. 
Pat. Suet. f. 254. _ ^ 

* DIVO AVGVSTO S. P. Q^R. OB CIVES SER, Corona Quercea, quam fuftincnt duo Capri¬ 

corni. A/»rw. Fafch. 

R TT 


A.F.C.yjz. 

Chripi 


4.V.C.77I. 
Chript 20. 


A.V.C.77^. 
Chripi 21. 


A.V.C.77<,. 
Chripi 22, 


A.y.C.776. 
ChriPi 2}. 


AV.c.ni. 
Chrifii 24- 


ChrifH 25. 


A.V.C.-jjy. 

Chrili,i6. 


66 T I JB E R I V S. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IV. TR. P. XXV. XXVI. 

COSS. Scr. Ctrmlius Ccthigus . L. yiftllius t'*ri> . 

Tacfarinatim, Numidam, Bellum in Africa moliemem, auxilijsttoUmti Rc^ii, Dolaiella extinsuit . 

Aur. TIBERIVS CIESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Caput Ti. laur. 

TR. POT. XXVI. Victoria alata Globo inlldens, vtraque manu Zonam tenens . Num,Arfeor 
tah. 15. num. 6. ‘ 

^ ^ Delabtlla riftrtatam referendus Nummus. 

t/£. TI. C£SAR AVGVSTVS, 

PON, MAX. TR. P. XXVI. S. C, 

TIBERIVS IMP, VIII. COS. IIII. TR. P, XXVI. XXVII, 

COSS, Celsus Cor. Lentulus Ifauricus . M. Afsmus Agrippa , 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IIII. TR. P, XXVII. XXVDI. 

COSSr Cn, Cor, Lentulus Getulicus , C. CHluifius Sarnus . 

TemplumTiberioab AfltCiuitatihusSmyrnaS.C.poliium^ Tiberius inCampaniam fecedit. 


Au. 

air. 


A.KC.ySo. 
Chrifi 27. 


A.KC.jXt. 
Chrifti 28. 


AT.C.-pSi, 
Chrifii 2y. 


Ar. 


A.V.C.y%i. 
CiriSi jo. 


A.v.c.nta,. 

Chrifii 31. 


xAB, 


TI. C.ESAR DIVI F. AVGVSTVS. 

TR. POT. XXVIII- Viftotia Globo infidens, dextra Corollam. 


Au. 


tr£, 


:fe COM, ASI^ ROM, ET AVG. In Periitylio Templi fex Columnarum . Oy/el.Tab. 32. n. 9. 
Tacitus Annal. 4. fo-ibit , Lentulo .Getulico , & C.CaluifioCoJf. certamen vndecim Afta Tr- 
hium , honorem flatuendi T therto T emplum decertantium , inter quas Smyrna prtlata efl 
Patrum Jententqs, CT miffum forte Talerium Nafonem e Pratortjs, quiTempli curam 
fufeiperet . 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP. in alio P. M. 

NERO, ET DRVSVS CaESARES QVINC. C. YIN. Duo Capita aduer/a Neronis, SrDrulT, 
Germanici filiorum. 

TI. CAESAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. VIII. 

PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POSEST. XXIIX. S.C, Globus cum Temone. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IUI. TR. P. XXVIII. XIXX 

COSS. M. Licinius Crajfus . L.Calp.Pi/o. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IIII. TR. P. XXIX. XXX. 

OOSS. Ap. Junius Silanus , P. Silius Ntrua . 

TI. DIVI F. AVGVSTVS. 

TR. POT, XXX. ViSoriainfidensGlobo, manibusSertUmtenens, 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. IIII. TR. P. KXX. XXXI, 

COSS. C. Rubellius Ceminus . C. Fufius Geminus . 

Liuia Augujla moritur, 

TI, DIVI F. AVGVSTVS, 

TR. POT. XXXI, ViiToria Orbi inCdens, vtraque manu Lauream tenens. 

TIBERIVS IMP. VIIL COS. DES. V. TR. P. XXXI. XXXII. 

n'.- 

COSS. M.Tinucius Quartinus . C.Cajfius Longinus , 

TI. CAE.SAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP, 

PONTIF. MAX TR. POT, XXXII, S. C. Cum Temone, & Globo. 

TIBERIVS IMP. VUI. COS. V. TR. P. XXXII. XXXIIL 

COSS. Ti.AHgujlusT. L.t/£liui Seianus, 

Seianut in vincula ducitur, mox occiditur A. D. F. Kal. Nommbris, 

TR CAESAR DIVI F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXXIII. S. C. 

Quadrigs Triumphales abfque infniptione. 

TI. eSSAR ...... XXXIII. Caput Ti, laur. 

Jh S. C. In Laurea. M.N, 


TI- 


T I B E R I V S. ^7 

TIBIRIVS IMP. VIll COS. V. TR. P, XXXIII, XXXIV, 

COSS, Cn, Domitius jionohurbus . A, Vitellius . 

Jur. TI, CitSAR DIVI F. AVGVSTVS. 

TR. PQT. XXXiV. ViiSoria Qrbi in(icien5, dextra Corollas, 

^ TL CAiSAR DIVI F. AVGVSTVS IMP. VIII. Caput Ti. abfque Corona, 

■ * PONTIF. MAXIM. TRlBVN, POT. XXXIV. S. C. Ind. Palatio . 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. V. TR, P. XXXIV. XXXV, 

COSS, Ser. Sulp.GMa, D- Cor. Sulla, 

Jia TI. CIE, AVG, P. M. TR. P. XXXV. 

DRVSVS C/ESAR TI. AVG. F. COS. II. TR, POT, Caput Drufi. 

TlB. CAISAR DIVI F. AVG. 

* TR. POT. XXXV. Victoria Globo iniidens, vtraque manu Coronam tenet, ex Mufeto Rugiri» 

I.C.Boh. 

'Ar TI. CAESAR AVG. P. M. TR. P. XXXV. Caput Ti, laur, 

' A DRVSVS CjESAR ti. F. TR. P. Caput Druiifiue Corona. VailluKt.Tom.z.f.26. 

^ TI. CrESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M.TR. P. XXXV. 

' DIVO AVGVSTO S. P. Q^R. OB CIVES SER. S. C. Corona Quercea, quam duo Capri- 
corni fullinent , 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. V. TR. P. XXXV. XXXVI, 

COSS. Paullus Fabius Per ficus , L. Vitellius. 

Pheenix in e/£gy{to vifus, 

^ TI. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII. 

' PONTIF. MAX. TRIBVN. POTEST. XXXVI. S. C. ( Caduceum alatum. 

( Globus cum Temone , 

TI. C,£S. DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXXVI. S. C. In medio Nummo , 
Templum pulcherrimum abfque alia inferiptione . 

TI. CrESAR DIVI AVG. F. AVG. P. M. TR. POT. XXXVI. S. C. 

* DIVO AVGVSTO S. P, Ci^R. Cutrusd quatuor Elephantibus traCtus, Adufei Cofpiani, 

TIBERIVS IMP, VIII. COS. V, TR. P, XXXVI. XXXVII, 

COSS. M. Seruil. Rufus Nouniaaus . C.Ceftius Gallus. 

^ TI. C/ESAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXXVII. S. C. InAreaNummi , 
DIVO AVGVSTO .S. P. Q. R. Quadrig* Elephantorum, 

TI. CfiSAR DIVI AVG. F. A^VST. IMP. VIII.. 

PONTIF. MAXIM. TRiBVN. POTEST. XXXVII. S. C Caduceum. 

PONTIF. MAX. TR. POT. XXXVII. S. C. Globus cum Temone. 

TI. CAISAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M. TR. POT. XXXVII. In ArcaNummi. 

Quadtiga Triumphalis vacua. M.N, , . 

SP Templum fex Columnarum, cqm Porticibus, hinc inde Columnis fulFultis, pluribus ornatum Statuisj 
inter quas vna Arse medi:e mildens . AngeUon. /. 2 5. H. j i. 
it DIVO AVGVSTO S. P. Q,_R. Duo Capricorni cum Globo Coronam Querceam fuftinentes, 
in qua OB CIVES SER. Angellon.f. 25. ». j8. 

TIBERIVS IMP. VIII, COS. V. TR. P, XXXVII. XXXVIIJ. 

COSS. Q^ Plautius Plautianus . Sex. Papinius Gallienus g 

tj£ TI. CrESAR DIVI AVG.F. AVGVST. P.M. TR.POT.XXXIIX. S.C. OuadrigE Triumphales. 
DIVO AVGVSTO S. P. Q R. QuadrigE Elephantorum. 

Templum elegantiiiimum. Samhuc. Fmblem, »JS. 

TI. C£SAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. 

PONTIF. MAX. TR. POT. XXXIIX.' 'S.C. Globus cum Temone. 

TI. CIESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMF. TR. POT, XXXIIX. S.'C, InAreaNummi. 

it DIVO AVGVSTO S. P. Q- R. Quadrigae Elephantorum. M.N, 

TI. CASAR DIVI AVG.T. AVGvST. iMP. VIII. Caput Tiberij , 

it PONIIF. MAX. TRIBVN. POTEST. XXXIIX. S.C. Caduceum alatunj. ».5. 

* PONTIF. MAX. TR. POT. XXXIIX. S. C. Fulman. Mulai Cofpiani. 

TI. CAiSAR DIVI AVG. F. AVGVST. P. M'. TR. POT. XXXIDC. S. C. InAreaNummi, 
it Quadtiga Triumphalis vacua. Pat.Suet.f. 160. 

it Templum pulcherrimum, in cuius medio figura infidens Arte, hinc,& indd dus alis Figurs bafibus in- 
Ilentes . Ad. N. ' • 

TI. C,ESaR divi AVG. F. AVGVST. JMP, VIII. 

* PONTIF. MAXIM. TRIBVN. POTEST. XXXUX. S.C, Caduceum alatum. IntLCauiiorta: 


TI- 


A.V.C.yS^. 

Chrifli^Z. 


A.V.C.yU. 

Chrifipj. 


A.V.C.7B7. 

Chriftipn. 


A-V.C.ySS, 

Chriftiss. 


A.V.C.789, 

ChrifliiS. 


Chriffi 37. 


T I B E R I V S. 

TIBERIVS IMP. VIII. COS. V. TR. POT. XXXIIX. 

COSS. C . jicerronius Troculns . C.fontius Nigrinus , 

Hoc anno A. G.X^IL Kal. ApriL Ti, Atsg. mortuus ej} • 

le. TI. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP VI 11 

* IMP. T. C^S. DIVI VESP. F. AVG. REST, S. C. In medio Nummo. M. N. 

TI. CiESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS 

* S. C. IMP. T. C^S. DIVI VESP. F. AVG. P.M. TR.P. P.P. COS. VI 1 1. ( REST. hd. PiUigr. Art. 

( RESTIT VIT ; cum dupli- 

* IMP D c^S. DIVI VESP. F. AVG. REST. S. C. 

IVSTITIA. Caput faemineum. 

* IMP. T. C.fS. DIVI VESP. F. AVG. RESTIT VIT S. C. Pat. Ind.f. 5. 

TI. CAISAR DIVI AVGVSTI F. P. P. Caput Tiberii. ^ ’ 

TI. N. QVINQJ^INI. Caput Caij. Thcf. Thoupol. 

TI. C.£SAR DIVI AVG. F. A\^VST. IMF. VIII. Capur iuucniJe, ilne Corona. 

* IMP. D. C.£S. DIVI VESP. AVG. REST. S. C. tnd. Cauoiorta . 

N^MAdJ TIBERII A- COLONIIS crsj. 

Colonia Accitana , 

TI. C.€SAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Caput Tib.ri). 

COL. IVL. GEM. ACCI, In medio Coronjp Ciuicse. P. Cattanei, 

C. I. G. ACCI. Duo Aqui Ire legionarisB inter duo Signa militaria crcda. eiufdem* 

"k C. I. G. L. II. C. ACCI. Quatuor Signa militaria. !)• Aiagnauaca . 

Abdera . 

jiBDERA Straboni, ^ Nummis^ quA Abdara PtoUmao Hifpania Bethica opidum in ora jiulirali , hodie 
•vero dtcitur Altneria , vt T arapha > Moletins , vel Vera > vt Epifcopus Gertmdenfist vel Adra, vt CIh- 
fiks , quem fequttur Ferrarius in Lex. Geographico . 

TI. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. 
k ^dificium quaruor Columnarum, inter quas ABDER. R.P.Cattanei» 
k -Sdifidum quinque Columnarum > inter quas ABDERA, Patin. Ind.f 

Bilbilis. 

TI. C^SAR DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS. 
k MV. AVGVSTA BlLBlLlS ( TI. C.^SARE IU. Cird Lauream, §«4 COS. ExThef. Mf 

diceo Reuerendilfimus Noris . 

k ( TI. CiCSARE V. L. i£LIO SEIANO, Circum Coronam, i/i^ 
qua COS. R. P, Castanei . 

_ _ _ ^ ( CkcumCoronamCmicami in qua U. VIK. Eiufdem . 

MV. BILBILIS TI. C.ffiSARE V. L. ABLIO SElANO . Circum Lauream, in qua COS. £x 
Augufiino Reuerendiffimus Noris refl. 

. Cafar-Auculla . 

TI. C^SAR AVGVSTVS. 

* C. CARRI. AQVILI L. IVNI. VETE. II. VlR. C C. A. Tam-us. Ex Thef. Mediceo Re^ 

uerendtffimus Noris. 

k C. C. A. Bos cum Mitra. R. P.Cattanei. 

TI. CAESAR AVGVSTI F. IMPERATOR. 

P: Kvw ; QVA. II^VIR. Circum Coronam querceam, in qua AED. 

^ M. CATO L. VETTIVS II. VIR. C. C. A. ( Vir agens Boues cum Arateo . ExThef. Me¬ 
diceo Reuerendiffimus Norts reRie. 

■X- ( Duo Signa militaria, in quorum medio Aquila . 
Jdem . 

... NERO CAESAR. DRVSVS CAESAR II. VlR. CC,A. Duo Signa militaria, Aquila in medio. 
TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS, in alqs IMP, VIII. ^ 

* PAR. . LVPO PR. Signa militaria, inrerqu?C.C. A. fupra eadem C. CAE¬ 

SAR . Ex T hef. Mediceo Reuerendiffimus Noris refiit. 

* TI. CAECILIO LEPIDO. C. AVFIDIO GEMELLO II. VIR. CC.A. Taurus. Idem refiit. 

l' AVGVSTA. C. C. A. Veftadniftra tenens Haftam,dextra Pateram ?enu dextro imponit. 

- TL CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS PONT. MAX. TR. P. XXXIII.^Capuc Tiberii . 

C, C, A. L, VETTIACVS.M.CATO, II. VlR . Tria 'iigna Iceionum, in quorum medio L£G. IV. 
Ex T hef. Mediceo Reuerendijjimns Noris reff. '' LEG. VIL 

' T- • r • . . . LEG.X. 

j rtum Legionum Hijpaniarum prAjidto difpofiiarum, quarum meminit Tacir. pofi imtium lib, 
4. Annaiium nomtna docet nos infIgniSjO' rari£imus hio Nummus-, Quartam /cilicet, Sep- 
< T limam, crDccimanojuiJft&c. . r 


Ca- 


69 


T I B E R I V S. 


Calaguris . 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMF. VIII. 

C. celere. C. recto II. VIR. C. I. A. Taurus iu mndio. 

IMF. CAESAR. TI. AVGVS. DIVI AVGVSTI F. 

* L. FVL. SPAROSO. L. SATVRNINO M. C. I. In medio Taurus , infri II. VIR. ExThef. 

Mediceo reSlituit Reuerendilfimus Noris . 

* C. CELER. C, RECTO II. VIR. M. C. 1. Bos. D. Magnxuitet . 

Cafcantum. 


Ooidum Hi[p»nU TarrMoncHfss apud Iherum Fluuium , Municipium Rtmantrum, nunc Cafcinte, 

tx quo Populi Calcamenfes Fhmo riciiati. 

TL CAESAR AVG. F. AVGVSTVS. 

* MVNICIP. CASCANTVM. Taurus. R.P.Cattantt. 

Tl. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP. VIII. 

MVNlCIP. CASCANTVM. Taurus in medio. 

MVN. CASCANTVM. Taurus in medio. Ind. PoUtio . 

Clunia . 


Vrtt oUm Prtcipua. & Conuentus turidicus HifpanU Tanaconcn/ls inVaeeais, Romanorum MuntV, pium 
gx Nummis fuife difcimus, hodie opidum effe-, vocarique Crana dei Conde , c;f Cluiio, Flonano, & vete* 
ribus Infcripnoni&us colligit Ortelius in Thefauro Geographico . 

TI. CAESAR AVa F. AVGVSTVS IMP. ^ ^ ^ 

* CLVN. MVN. CN. POMP. MONTAN. . : : . II. VIR. Taurus . Ex Auguftmo reRit, 

* c. AEM^^MEm L. cor! MATE. L. CAEL. PRES. C. CAND lIII. VIR. Taurus, fupra 

quem CLVNIA . Ex Thtf. Mediceo ReutrendifflmHS Noris rejlit. 

* C. K. POMP. M. ANTO. T. ANTO. M.4tVL. SERAN. IIU. VIR . Taurus, fupra quem 

CLVNIA . Ex eodem T hefauro Reuerendifimus Noris . 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS PONT. M. x- r 

* L. RVF. T. CONSI. T. LONG. P. AVO. IIII. ViR. Taurus, fupra quem CLVNIA . Etuf- 

dem Thefaurt, eodem indicante . 

TT CAESAR AVGVSTVS 

i CN POMP. M. ANTO. T.ANTO. M. IVL. SERAN. lUL VIR, Tauius,fupra quem CLV-. 
NIA. Pat.lnd.f.n. 

Dertofa. 

Vrh HifpanU Tarraconenfss apud Oftia Iberi Fluuij, nunc Tortofa diBt , cuius populi Plini» Dertufani di-i 
cuntur . Municipium fuijjt Romanorum, & lUergauomam dtBam tegantur Numms . 


TI. CAESAR. DIVI AVG. F. AVGV.STVS 

* M. H. ILLERGAVONIA DtRT. Nauis. ExDpauhom,.f rejhiuiKs . 

* M^H^I.^^LLERCA^OMA DERT. Nauis expanfis Velis. Ex Ind.Ptlatio . 

Emeria. 

^ ^^OU^ATC^^A^EMERlTA^^A^dito^ cumbinis Portis, & binis Turribus. ExThcf. Mf 

* AVcV^A^EM^^I^Ari^dificium, vt fupaius. M.R.P. Castanei. 

•n CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. ■ , 

* COL. AVGVSTA EMERITA. Aediliaum. vtfupetius. Paun.lnd.fol.^. 

Ergauica. 

TL C^.SAR AVGVSTI F. 

ERCAVICA. In Corona quercra. 

'^Cm.^FLORO^L^AE.' .ALACRE. IL VIR. Taurus iuter voces MVN. ERCAVICA : 

Ex The/. Mediceo Reuerendiffimus Noris ■ 

Graccuttis. 


uiUame Tarraconenlis opidum, nunc Agreda, i Graccho pofl vities Celtiberos y4. E'. C. 57 1. . «cl conditum, 
^ vt pUres , vel refla Jatum, vt Feihis , qui Ulurcim prius ditium {crsbit , Municipium Romanorum ex 

hVG. F. AVGVSTVS. 

* MVNICIP GRACCVliRlS. ( Bos, inter cornua Mitram habens . M.R-P.Cattantt. 

■ * { Caput Bouis . Eiufdem . 


Incerta . 


itr. TI. 


CLAVD. TT. F. NERO. (i_NONNI. SEX. F. ASPRENAS. Serpens fupet Al-a, iuxti quam 
ab altera parte Spica , ab altera Caduccutn « 

SALVS. Caput Dea: Salutis . 


w£. TJ. C^SAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII. 

C. VIBIO MARSO PROCOS II. S IVNlVS FAVSTVS II. V. Figura flolat., R-dens, fi„i. 
Itram in fublime eleuans , dextra Pateram, vtrmque M M 
# C. VIBIO MARSO PR. COS. DR. CAEQ^PR. T. C. RVFVS F. C. D. D P P Fio„ra fe 
dens , dextra Pateram , liniihra Haftam . /w,!. Polatio , • * o 

* C. VIBIO MARSO PR. COS. C. CASSIVS FELI.X A. 11 VIR. D.D. PP Fi-^ura velata^ 

fcdens, vt Fupcrior. M. N. = vuati^ 

MVNICIP. . Taurus habens inter cornua A, qua; erat Mitra 

IMP. C,€.S. TIBERIO AVGVSTO D. D. COL. Caput Tifaerij. 

-» PACE AVG PERP lanus clufus. ExThcf. Medkeo pnmj, magnitudinis piiUhcrrimus Re- 
uerendtffimus Nans . ' /m 

T[. CAiSAR DIVI AVG. F. AVG. P. M. 

* QVA. . . CIV . A. VIT. II. VIR. Tria Signa militaria. Uidem . 

* ' ' ' 'd P^^OCVLVS. M. EiMlLIVS. Tria Signa militaria , inter qua; Q I I A 

A. F. Cat fanet- — ' ' * 

IMP. TI. C.ESAR AVGVSTVS PON. MAX 

"" ^™/co1oNmKsT Columnarum . R p.ttanei. 

* C. VIBIO MARSO PROCOS. II. L. C. C^CILIYS PIVS II. VIR. M. M. I. V. Fi-ura_ 

ledens cum Hafta, & Patera. Eiufdem . 

Tl. CAiSAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMP. 

•» iETERNITATI AVGVSTai. C. A. I. Templum fex Columnarum. Tatin. Ind.f.^. 


M. M. I. V. YeRa fcdens. 


* C. Vlfiio MARSO PR. COS. III. C. SALLVS RVSIVS 

dextra Pateram , liuillra Haftam . idemf. 4. 

•K- OCTAVIANO ITERVM II. VIRO, Mons fpinis plenus. Scheda Spanniana. 

Illice . 

* Tl. C«SAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. P. M. in altj.s deefl P. M. ?atin. Ind.f.^. 

C. Balbo, l. porcio ii. vir. c. v. il, 

* M. i^ILIVS SEVERVS T. CAEL. PROCVLVS. II. VlR C. 1. I.A. Signa Militaria . Ex 

jhej, M^eeiiced} ReuerendifUmus Noris . 

^ * * * n * A ‘ Ql C.. I. I. A. Signum militare inter duas Aquiias legionarias . 

P. C4ttanet. t a 

^ L. SESTI CELER. iL VJRa Circum Aram quadratam» in qua SAL. 

AVG. C. I. I. A. feit COLONIA ILLICE IMMVNiS AVGV^TA ■ 

TI. CAESAR DIVI AVG. i\ AVC. P. M. 

^ A. ALER. LONG. L. PAP. AVIT. II. VIR. Q^^C. IL. Du® Figura? Pratextat® dextras 
iungenres, fupra Aram inferiptam I VNCTIO . £x Thef, M(d* ReHmndils. Norii refi. 

vir.i.Tj.» . Italica. 

TL CAESAR AVGVSTVS PON. MAX. IMP 

* Jf^ICVM. Circum Aram,,» qua PROVIDENTIAE AV- 

GVbll. ExThef. Afedteeo Reuerendifjimus Noris , \ 

IMP. TI. CAESAR AVGVSTVS PON. MAX. ‘ 

* PERM. DIVI AVG. MVN. ITALIC. Aea, in qua PROVIDENTIAE AVGVSTI. P.Catian. 

'MYNic.' ITALIC. PERM. DIVI AVG. Spanhem. f. jj,. 

lulia Celfa. 

TL CAESAR. C. VI . Caput Tiberii abfque Laurea . 

IMP. CAES. AVG. TR. POT. PON"" ' ' “ - 
TI. CAESAR AVGVSTVS. 

* CN. BVecO C. V, I. CEL. Taurus cum notis IL VIR . Ex Thef 

A^tdteeo Rcuereiidtjfimm Norif^ * 

OUcerda . 

fJidetanenm , in Hifpania Tarraconenfi epidum, Remanorum Municipium, hodie Oflera diUum . 

TI. CAESAR AVGVSTVS. 
efc MVN. OSICERDA. Taurus. Paein.lnd.fol.q. 

TI. CAESAR AVGVSTVS. 

V. V. OSCA. ( D. D. Figura Equeftris cum Pilo decurrens. Fris viPIrixBfca, decreto Dicu- 
rienum explicat adagujfinus Diatono 7, 

VR Rc \nn QVIETO II. VIR. Figura Equeftris decurrens, 

df- VRBS VIC. OSCA D. D. Figura Equcfti is decurrens. R. P.Cattanei. 

Colonia Romulea. 

* PERM. Divi AVG. COL, ROM. spanhemmf.^^q, 


IT. MAX. Caput Aug. laureatum. Ind.Pelalio. 


71 


T I B E R I V S. 


Saguatus , 

S AGyNTl' M, SuguHtus, & Saganles cUrijJima HifpanU T arracoae/ips Vrbs, in finibus Htdetanortm i 
Znchintijs , Anno fofi Dilmium 167. tefie Ifidoro condita, & ab Hannibale euerfa, nuncbAotuz- 
dre dicitur, & d Mari 3.»». fajjibus dijlat . 

* TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS, in alio AVG. M.N. 

L. SEMF. GEMINO. L. VAL. SVRA II. VIR. Dimidiata nauis, fupra «(Uim legitur SAG. , & 
vilitur effigies ViSorias Coronam porrigentis , px T he[, Med. Reuerendijfimus Noris re fi. 


Segobriga. 


TI. CAESAR AVGV.STVS. Caput Tiberi) laur. 
tfc SEGOFRIGA . In laurea . Patin. Ind^fol. 4. 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVG. 

SEGOBRIGA . In Corona quercea . 

* TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS IMF. VII. in alio AVGVST. in alio IMP. VIII. 
^ SEGOBRIGA. In Corona quercea . ExThefi. Medkeo Reuerendifiimus Noris refi. 

Salona, 

SALON, iua & Salona & Salona Vrbs Illyridis in Colle apud Oram Litoralem , Colonia Martia Julia 
Salona d Lapidibus antiquis dicitur , nunc vero Salona P'rbs Dalmatia , 


* COL. CLAVDIA AVGVSTA PIA VET. SALONA. Ex Ligorio Spanhemiusf. qiy. 

Tatraco . 

TI. CAESAR AVG. F. PONT. TR. POT. XII. IMP. V. 

C. V. T. T. In Corona quercea . Ex T hefi. Mediceo Reuerendi[fimus Noris refi. 

TI. CAES. AVG. PONT. MaX. TRIB. POT. 

DRVSVS CAESAR TRIB. POT. IVLIA AVGVSTA C. V. T. Drufi , Sc Iulis Imagines 
aduerise . 

TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Caput Tiberi), 
st C. V. T. T. Ara cum Virgulto . R. P. Cattanei . 

■* DIVVS AVGVSTVS PATER, C. V. T. TAR. Caput Aug. radiatum . Eiufdcm '. 

fie AETERnItaTI AVGVSTAE C. V. T. T. ExThefauro Mediceo Reuerendifiimus Noris i 
Ccenotaph. Pifan.f. 93. 

TI CffiSAR AVG. PON. MAX, TRI. POT. Caput Tiberi) laureatum. 

DRVSVS. CffiS. TRIB. POT. iVLIA AVGVSTA. C. T. V. Drufi, & Iuli*, flue Linis caa 
pita adueria, 


Turiafo . 

TI. CAESAR AVGVST. F. IMPERATOR. 

st Q^CAEC, sere. M. vae. QVAR. MV. TVR. n. VIR. Taurus. Ex The/. Mediceo «r 

fiitutus d Reuerendifilmo Noris . 

TI. CAESAR AVG. F. IMP. PONT. M. , . .r- , 

A M. PONT. MARSO C. MARI VEGETO II. VIR. Taurus, fupraquem MVN., infra TV- 
KIASO , ab eod. refiitutus . 

A L. CEL. AQVlN. M. CEL. PALVD, II. VIR. MV. TVR. Taurus. The/. Medicei. 

TI. CAESAR AVG. F. AVGVSTVS PON. MAX. 

A DIVVS AVGVSTVS MVN. TVR. Figura fedens, dextra Ramum , finillra Haftam tenens,' 
T hef. sWedicti . 

TI. CAESAR AVGVSTVS. Caput Aug. 

A DIVVS AVGVSTVS. MVN. TVR. Caput Aug. radiatum . ExThefi. Mttiket Reuerendijjl- 
mus Noris refiit. 

TI. CAESAR DIVI AVGVSTI F. AVGVSTVS IMP. VIII. 

A MVN. TVRIASO. MAN. SVLP. LVCAN. M. SEMP. FRONT. Circum Coronam qusG 
ceam, in qua II. VIR, ExThefi. Mediceo Reuerendifiimus Noris refi. 

Municipium lulium Vticenfe, 

Trbs infiiguis Afiriea Litoralis, primaq; pofi Carthaginem , varie nunc ab AuBoribus Geographicis ap¬ 
pellata, communior vero Bilerta.cai & Ferrarius fiubferibitj hanc Coloniam Romanorum putauit OnufriuS 
Panuinus Antiquitatis Pater, & Refiitutor, fied Nummus Municipium fiuififie docet. 


A MVNIC. IVL. VTICENS. D. D. P. Figura fedans. Spanhemiusfot, ybS, 
A IMMVNlS VTICEN. D. D. Dea fedens velata. Scheda Sponniana. 


DRV- 


iit;! ; T 


DRVSVS TIBERII EX AGRIPPINA F. 


admo- 


yi.y.c.-jes. 
Chrifli 13. 


Jty.c.m- 

Chriltt 22. 


yiy.C.yyi. 

2j. 


Huic, Vt Cmplex, & itiinimf facjtum inaenium , Cc iracundum , & fanguinc gaudens tuit. Litcras non adi 
dum coluit, vndc & dicendi rudis euaiit . Patris bibacitatem egregie retulit, aedo afliduitatc crapuliu ad maiorem 
iracundiam deflcxide , ab acerbitate eius enfcs peracuti Druiiani didti fu/it, <3c ipfe Equiti plaga incufiTa Caftoris 
nomen repottafle . ^nHor eji Dion. Q^fturamgclJitM. Aemilio, di T.Statilio Cofs. Triennio poft milTus i 
Patre ad Legiones Pannonicas, qu$ poli exceCTum Augufli nunciatum tumultuati cEperant, prEmia,& milEonem 
flagitantes motum omnem intra paucos dies compoEiit, acOuans Vrbem ingreffus eft. Mox Confulatum inijt 
cum C. Norbano C. F. C. N. Flacco V. C. 768. fextoque anno poft , cum iam Germanicus frater in fata concef- 
Cflct, eundem honorem tepetiuit , & quidem Patris Collega, nihil amplius diflimulantis, quin lilium fummE rerum 
admouctet, proinde Tribuniciam Poteifatem , petente Tibaio, Senatus illi deaeuit, deftinatam, ac certam in 
Imperio fucceflionem ptEcidit illi, SeianusEmulusporentiE, &recenti ira aduerfus Drufum efferatus i nam 
Orto forte iurgio, Drufus commotior intenderat Setano manus, Sccontr^ tendentis os verberauerat. Ille quod 
iam diii molitus erat, cum Liuilla Vxocc Urufi communicat , ita fraude, & perfidia vtriufquc per venenum tollitur 
atino V.C.77«. Principatus Tibetij.anno decimo. 

DRVSVS IVLIVS TI. AVG. F. C£SAR. 

COSS. Siliu! Nepos. MussAtius Pl/tncsss . 

DRVSVS C.ESAR TI. AVG. F. Caput Drufi find Laurea. 

TI. AVG. F. AVGVSTVS. Caput Tiberi j.vtfuperius. VtsilUnt.Ttm. t.fol, I». 

DRVSVS IVL. TL AVG. F. CAESAR PONT. COS. 11. TR. P. . ^ 

COSS. C-SHlpiimsCalhet. D. H/tserim j4gripptf . 

DRVSVS CAESAR TL AVG. F. COS. II. TR. POT. Caput Drufi. 

TI. CAES. AVG. P. M. TR. P. XXXV. Caput Tiberii. 

DRVSVS C/ESAR TI. F. TR. P. Caput Drufi. 

* TKERIVS AVG P. M. TR. P. XXXV. Caput Ti. laur. f'aillastt.Tom.2.fol.i6. 

DRVSVS C^vAR TRIB. POT. IVL. AVG. Capita aductfa Drufi, & LiuiE . 

TI. CAiS. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. Caput Tiberij laurearum 

bSr PERMISSV L. APRONI PROCOS. III. Caput Mercurii. Spaniem. f. <33. 

DRVSVS C,€SAR . FRA. Caput fine Corona. 

fc TI. C,£SAR D. AVGVSTI F. AVGVSTVS. Caput Tiberij cum Corona. Ind.Ctmtort*. 

DRVSVS CaESAR COS. II. TR. P, IL 

COSS. c , yijinius Pollio . C . ydsstijUus 1'isus . 

Hot <»»* Drufus mortuus ejl . 

DRVSVS CIESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. in atijs CIES. 

PONTIF. TRIBVN. POTEST. ITER. S. C. In medio Nummo. 

* PONTIF. TR. POTEST. ITERVM S. C. Ind.CMotortn. 

TMP. T. CJES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS, VIII. REsnTV. S. C. 

* IMP. T. CaES. DIVI VESP. F. AVG. REST. S. C. M.N. 

DRVSVS C&SAR TI. AVG. F. TR. )’OT. ITER. S. C 

PIETAS. Caput Ketatis. 

DRVSVS CaESARTLAVG. F. DIVIAVG.N. PONT. TR.POT.II. S.C. in alio TR.P.IL S.C 
Capita Tiberij, & Drufi Geraellorum, filiorum Drufi, CornucopiEiippofita, Caduceo medio . 
DRVSVS, ET GERMaNICvS CaESARES TL AVG. F. 

PRINCIPES JVVENTVTIS. ExTUf.Golz.ijf. 13. 

PIET AS. Caput Dce Pietatis. 

* IMP. T. C^S. DIVI VESP. F. AVG.fRESTlT. S.C. R.P.Cattanei. 

(RESTITVIT S.C. Pac.lnd.f.3. 

* IMP. D. CES. DIVI VESP. F. AVG. REST. S.C. Ind.Cauotorta . 

DRVSVS CaESAR Tl. AVGVSTI F. TR. POT. ITER. S.C. 

se- PIETAS. Caput Pietatis . [nd. C auctor! a . 
piETAS. Caput muliebre velatum. 

* IMP. T. CES. DIVI VESP. F. AVG. REST, S.C, In medio Nummo. Jnd. Polatio. 

N^M- 


73 


D R V S V s; 

mMMl DBVSl A' COLONUS CVSV. 

Munic. Italici. 

DRVSVS C^SAR TI. AVG. F. 

* PER. AVG. MVNIC. ITaL. SigHamilitarii, inter qusAquiliEegionaria. Ex Tbef. Medicet 

Reuerendi/Timus Neris. 

DRVSVS C^S. Tl. AVG. F. Caput Drufi. > > 

Jf- PER. AVG. MVN. ITALIC. Tria Signa militaria. 


17 


Germanicm fuit, &corporfs forma, & animi bonis, inftitutionequciuxta, ac robore, clementia, Semodellia 
prsftintiflimus . Neronis Claudij Drufi Germ. F. , fsepenumeto cum Imperium adipifei pollet, afpernatus cft. 
Obijtfyidaphne Cn. Pifonis, Sc Plancin* fi:aude,aut vt alij T ib. Cl. Neronis, & Liui®, anno aetatis 54. Vide inte- 
gramciusHiftQriamex.yftef«»io,Trff»re,P/»n,n,/oy(;pj5;«,c$'/j(flBc deferiptam apud Joan.Clanderpiutt in-» 
deferiptione Gentis Iuli® . 

GERMANieVS DRVSI F. d Tiberio adoptatur, & TI. IVL. TI. AVG. F. GERMANICVS CAESAR 

dicitur A. D. V. Kal. luEj. 

COSS. t/ElioCato. Sentio Saturnino, 

GERMANICVS viBis cum Batone Dalmatis JMP, dicitur . 

COSS. C.Pepfeo Sabino. Q^SulpitioCamerino . 

GERMANICVS Primo Conful procedit cum L. Eonteio Capitone. 

Au. GERMANICVS Ci£SAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. Caput Germ. 

* PIET AS AVGG. S. C. Figura muliebris fedens, dextra Haftam, linillra elata, ante quam tres Pueri 
nudi prope fedem, alius item Puer nudus, omnes dantes. Strad.f. 21. 

tAE. GERMANICVS C^SAR DIVI . Caput Germ. 

TI. C^AR AVG. GERMANICVS. Caput Tiberij, 

GERMANICVS . Caput Germanici . 

df S. C. Vefta fedens dextra Capedunculam . M. N. 

GERMANICVS CA-SAR COS. IMP. II. 

COSS. Calius Rufus . L. Pomponius Flaccus . 

De Chattis , & Cherufeis triumphat A, D. VIII. Kal, lul. 

t/£ GERMANICVS CASAR . Triumphans in Quadrigis . 

SIGNIS RECEPTIS, DEVICTIS GERMANIS S. C. 
tfe SIGNIS RECEPT. DEVICTIS GERM. S.C. Imp. Paludatus dans, dextra cxtenfa,Cniftra Aqui¬ 
lam legionariam . M, N. 

Hic eft Germanicus , dextra Imperante . finifira Acpuilans legionariam Varriana Clade amif- 
fam, mox ab eo receptans , oflentans, 

GERMANICVS CffiSAR COS. II. TR. P. IMP. II. 

COSS. M. lunius Silanus , L. Norbanus Flaceus Blandus . 

Obijt hoc anno Epidaph, 


Aur. 

Ar. 

ev£. 


in Syria Germanicus , & Numifmata (eluentia veliCaiofilio, vel d Claudio 
Fratre cufa [une annts feiuemibus . 

GERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. Caput Germ. 

* C.CASAR AVG. PON.M. TR.POT.III. COS. III. Caput Caij . Num. Arfcot.Tab.ti.n.Z. 
GERMANICVS CAESAR TR. POT. .... Caput Germanici . 

C. CAESAR AVG. GERMANICVS. Caput Caij; 

GERMANICVS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. Caput. 

C. CAESAR AVG. GERMANICVS PON. MAX. TR. POT. S. C. 

C. CAESAP. DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. POT. 111. P. P. S. C, 

T C.CAE- 


A.V.C.7^7. 
Chrijii 4. 


A.V.C.76Z. 

Chrifiig. 

A.V.C.yC^, 
Chrifli 12. 


A.V.C.770. / 

Chrifli 17. 


A.V.C.77% 

Chrifiiig. 


C.CAE- 


74 


GERMANICVS. 

C CAESAR DIVI AVG. ERON. AVG. P. M. TR. P. IV. P. P. S. C. 
TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P. S. C. 

* IMP, T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. REST. S. C. Ind. FcUtio . 

* IMP. DOM. CAES. DIVI VESP. F. REST. S. C. yaiUan. Tum. l.f. 14. 
GERMANICVS CAESAR P. C. CAES. AVG. GERM. 

C. CyESAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. 

C. CAISAR AVG. PON. MAX. TR. P. IV. COS. IV. 


COLONIARVM NVMMI. 

Colonia CEfar-AugulIa . 

GERMANICVS C. CESARIS PATER . 

SCIPIONE. ET MONTANO II. VIR C. C. A. 

Cartcia . 

GERMANICO, ET DRVSO. CaputtnuEebreTnrritum,vtinNummisCarteii.’ 

* CAE5ARIBVS. TcmontranfuafusCactdsInfigne, ExThtf. Medieto RcHCrendiUlmus Norii. 

Incerta . 

CAiSARj AVG. GERMANICVS. Caput Germanici, 

. TR. CESAR DOSEN. Caput. 

GERM. CESAR PVLCRO III. VARIO 11. VIRO. Caput Germanici. 
eV C. CESAR AVG. GERMANICVS. Caput Caii laur. Ind.Cauottrta, 

GERMANICVS CES.AR DOSSENO PVLCRO II. VIR. 

C. CESAR AVG. GERMANICVS. Caput Caij. Parin. Fam.CUud, ty, 

* GERM. CAES.AR PVLCRO IIL VIR. VARlQ II. VIR. »« GER. CAESAR PVLCHRO 
III. VARIO II. VIR. 

CAESAR AVG. GERMANICVS TR. POT. II. COS. II. Caput Caij. 

Caput Germanici abfque infaiptione. 

* C. HEIO POLLIONE IL VIR. C. MVSSID. PRISCO IL VIR. In Corona. Pat.M.fs. 

ItaEca Municip. 


GERMANICVS CESAR TI. AVG. F. 

( Duo Signa militaria , Aquila legionaria media , intet gus PER. AVG 
4F MVNIC. ITALIC, ( £x Thef. Adediceo Retterendiffimut Noris, 

■* ( M. D. Tria iigna miUtatia erecia . Par. Ind.f. 5. 

Ofea. 


GERMANICVS CES. P. C. CAESAR AVG. GERM. 

C. TARRACINA P. PRISCO IL VlR. VV. OSCA. Eques decuriem. 

Colonia Romulea. 

GERMANICVS CESAR TI. AVG. F. 

ip PERM. AVG. CQL. ROM. CoroibC2uercea,m cuius medio Patera, R.P.Cattand, 


It 


IVLIA AGRIPPINA GERMANICI. 

Agrippina M. Agipp*,& Iulis Augufti, ex Scribonia filia, Augulli Neptis, Tiberij Nurus, Germanici 
Vxot,Mater Caij . Hanc Germanicus vitte finem imminere fentiens, per fui memoriam, perque communes liberos 
obtelhtus ferociam exueret, neue mmulatione potentis validiores irritaret, Inedia voluntaria extinguitur, 
Scr. Sulp. Calba, L.Cor. SulUCeJf. ./4.P'. C.786. A.D. XV.Kal. Nouemiris.txTaato Ann. 4, 

AGRIPPINA M. AGRIPPE FILIA TI. IVL. GERMANICI VXOR, C. AVGVSTI MATER. 

Au, AGRIPPINA MAT. C, CES. AVG. GERM. Caput Agrippiiue. 

* C. CESAR AVG. GERM. P. M. TR. PO?. Caput Caij. Spanhem.f.Btz. 

Nummus hic, vt & omnes feiiuentes, vel dCaio Filio , vel iTi.Cl.Cognaiocufi in honorem 
Agrippina ( nam, ea viuente.fuh TT iberio, nullus tufus jisU eiufdtm Nummus) aliqui ey£rei 
a Tuo refiituis fuero in eius oSlauo Cosfulaiu , AGRII'- 


AGRIPPINA MAT. C. C^S. AVG. GERM. Caput A' 

* C. C^iAK AVG. GERM, P. M. TR. POT. Gap' 

C.C^SAR AVG. PON.M.TR.POT.III.COS.ni. CaputCaij. Num.Mcst.tab.iZ n.6 7' 

AGRIPPINA M. F. MAT. C. C.ESARIS AVG. 

MEMOR;^ AGRIPPINj£ S. P. Q. R. Bigs Mularam , Eeu Carpentum , v? in Nummis Liui* 

confecrats . 

* IMB.T.piVI VESP.F.AVG.P.M. TR.P. P.P, COS. VIII.REST.S.C. VailUnt.Tom.i.f.i^ 

AGRIPPINA M. F. GERMANICI CASARIS. " 

Tl. CLAVDIVS C.ESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P, S. C. Iq Arsa Nummi 
AGRIPPINA M. F. MAT. C. CAESARIS AVGVSTI, 

* Porticus cum figura muliebri. Sfanhcmiusf. 61;. 

* IMP. T. GSS. DIVI VESP, F. AVG. P. M. TR, p. P, P. COS. VIII. REST. S, C. Patin. 

'Suet.f.iia. 

S. P. Q^FC MEMORIiE AGRIPPINAE. Thenfa a duabus Mulabusyeita. ExInd-PtUth, 
COLONURFM WMMl. 


AGRIPPINA M, F. MAT. C. CSSARIS AVGVSTI. Caput Agrippina:. 
if- SCIPIONE, ET MONTANO II. VIR C. C. A. In medio Nummo, fl. P.Cxittmd 


NERO, ET DRVSVS CESARFS, cfrmanii_i, et AGRIppiNaE FILn.' 

Neto, & Drufus Caefarcs^ fratres , Germanici, & Agrippina Filij, Tiberij Nepotes, & C. Cafaris Augufti 
Fratres a Tiberio Auo, Seiani infidijs inedia necati. 

Neronem iam iuuentam ingrelTum, Tiberius cpmmendauit Patribus, & Pontificem fecit , quo primum dicj 
Forumingreffusell, Congiarium Plebi datum, admodumlata, quod GermaiiiciStirpem iam puberem afpiceret, 
mox luliam Dtufi Filiam Coniugem accepit, A. V, C. 77J. Nono poli anno V,C. fcilicct 782. per infidias Seiani 
circumuentus , proditus etiam abVxore, per litcras in Senatu a Tiberio accufatut,damnatulque in Pontiam-# 
Infulam relegatus fame necatur . 

Drufus Virilem Togam fumit A.V.C. 77«. Afinio Pollione, & Antiftio Vetere Cofs.,quaq; Fratri eius Neroni, 
eadem, &ipfi Senatus decreuit. Biennio poft PrsfeiSuram Latinorum geffit , artibus Seiani, &ipfehoftis iudi- 
catus, cum diu in vinculis (labitus eCfet ; tandem poft mortem Seiani fame, quomodo Frater, eneftus eft, alimentis 
omnibus adeo fubduSis, vt tomentum e culcitra manducare tentauerit A. V.C.yS6. HuicVxorfuit Aemilii 
Lepida M. Acmil. Lepidi Confularis Viri Filia, quE aiminibus affiduis Matimm ipfecuta eft. £xClaader(^ 
Ommafiteo . „ 

NERO, ET DRVSVS C/ESARES GERMANICI F. 

NERO, ET DRVSVS CAESARES QVINC. C. VINC. Duo Capita aduerfa. 

Tl. CAESaR divi AVG. F. AVGVSTVS IMP. in Mio P.M. Caput Tiberii , 

NERO CAESAR DRVSVS CAESAR. Duo Capifa aduerfa. 

PERMISSV DIVI . . 

NERO, ET DRVSVS CAESARES. Due figurs Equeltes decurrentes. 

C. CAESAR AVG. GERMANICVS PONT. M. TR. POT. S. C. In Area Nummi: 

NERO CAESAR DRVSVS CAESAR. Capita aduerfa. 

* Tl. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVSTVS. Caput Ti. ExThef.Medieeo RtHcrtndifNurit. 
COWNlAR('M WMMl. 

Coloni.a CEfar-Augufta, 

NERO CAESAR, DRVSVS CAESAR II. VIR. C. C. A. Duo Capita aduerfa. 

TI. CAESAR DIVI AVG, F, AVGVSTys. Caput Tiberij. 


76 


i. 


'A' 


ChrifiijT. 


%o 


TIBERIVS DRVSI F. CAESAR. 

Drufus Ti. Au». F. ex Liuill» vxorc Gemellos fuftulit. quorum vnus in infantia mortuus eft , alios vero Tiberii 
tiomine appelhtus, in Aula Palatina educatus, vtpote verus Tibcrij Aug. Hsres, & propinquior fucceffor 
(naturaenimNeposeiuserat.adoptioncfilius). Hic Caio Germanici filio d Tiberio adoptato coteres Tefta- 
D ?? ^ C“turione interemptus eft, vt Romanum folus 

teneret imperium GAtiARIS dignitate ornatum ccftatur ratiffimus Nummus ex atte ( vt vocant medio) teli. 

rc,rnfir!^is"ptbrp/:fc^otd^^^^^^ 


TI. CAESAR TI. AVG.F. DIVI AVG. N. cohires CAIO d Tl. Patre relidius ab eodem mox occiditur. 
COSS. ^cerronius Proculus. C. Pontius Nigrinus . 


TI. CAESAR. DIVI AVG. F. AVGVSTI N. 

* CLEMENTIAE. Qypeus, incuiusmedio Caput muliebre. Num. Fuefeb. 


21 


TlbetioCaiusfuccenit, Antijnatus,PatrcruoGcrmanico,8{CIFonteioCapitoneCofs, V.C. 764. Matre_, 

Agrippina . Is Tiberi) Tellamcntum, quo Tiberium Nepotem adoptauerat, irrirum fecit , eumque Imperio exu¬ 
tum, poli adoptatum fibi, occidit. Imperium ingreffus thefauros maximos bteuKIimo tempore ethaufit • nam., 
yicics termillies Sextertmm, & trecenta infuper bextertia, cum accepilfet in thefauris , nullam eius fumms partem 
internum annum feruauit. Se fc adorari voluit. Statuam fuam mifit collocandam in Templum Hyerofolim* 
Adultcnjs fuit inquinatKTimus.n-csfuas fotores ftuprauir, libidines Tiberij, &parricidia , non modo imitatus fed 
etiam excellit , multos Senatores , & alios crudeliter interfecit , dicens ; Otlermt. dum me, um, Conatus elt 
abolete Homerum, Virgilmm,&iibrosIurisConfultorum. Cum tribus annis mcnfibus nouen diebus vinnti 
ofto, nefanda, & pernicioliffima quieque peregiffet, tandem dCainoCherea,&coniuratorikusin An"iportu 
trucidatus ell, trigmta vulneribus confoflus , atque vna vxor, &filia, cum vi.xiffct annos ab. rnmfes quatuor dies 
1 5 Seratus Romanus eius memoriam sgte ferais, omne axeum Numifma, quod eius Imaginem haberet, conflari 
luflit ; id qmdem faftum, non tamen ts in meliorem vfum commutatum , nam Meffalina ex eo Mnefteris hifttio- 
nis, & Caij Silij Gladiatoris Statuas fecit , hanc ei fu$ confueiudinis gratiam referens . Vide Dionem lib.S9.,Si 
GUndorpium fol. 178. deferiptionis Gentis luliat. ■' 


AV.C.l^o. 
Chrilii 37. 


C. IVLIVS GERM. F. CyESAR AVG. GERMANICVS P. M. TR. P. COS. P. P. 
Mortuo Tiberio A.D. XTJI. Kul. Aprilis. 

COSS. c. Acerronius Proculus . C. Pontius Nigrinus . 


dtur. 


c. CitSAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. 

DIVVS AVGVSTVS PATER PATRIAE. Caput Aug. radiatum. 
in honorem Augujii Pro Aut. u Cate Pronepote culus . vt alii plures . 

* f^RMANICyS C^. p. c. Ciis. AVG. GERM. Caput Germanici . Patin.Thefaiiro . 

C. CiESAR GERMANICVS PON. MAX. TR. POT. '' 

AGRIPPINA MAT. C. CAiS. AVG. GERM. Caput, Agrippinat, in honorem Matris a filii 
decretus . 

C. CiESAR AVG. GERMANICVS PON. MAX TR. POT. S. C. 

"'EIA. Tres Caij fotores liantes, liniIhisCornucop.,dexttisBilances 
SPES AVGVSTA S. C. Spa Typua. 


C A I V S. 


77 


* Caput Aug. radiatum (ine Epigraphe. FailUm, tom. 2. f. 32. 

Caput Aug. Corona radiata Stellis circumdatum, Mdem, 

C. Cm';AR aVg. GERMANICVS PON. M. TR. POT. 

* AGRIPPINA, DRVSILLA, IVLIA. VtEupra. 

Agrippina, Dru/iiU , & Iiilia, tres Caijfirores, Cermamci, & yigrippimt filix , omnes 
eodem jiispralA . 

Ar. C. C.ESAR AVG. GERMANICVS. Caput Caij. 

GERM. C/ESAR TR. P. . . . Caput Germ. In Vanis Germnnici honorem fignatits . 

C. C,£SAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. 

* AGRIPPINA MAT, C. C,TS. AVG. GERM. Caput Agrippiiiat . Num. Faefch. 

DIVVS AVGVSTVS PATER PATRI^C. Caput Aug. radiatum. 

GERMANICVS GatSAR P. C. C,£S. AVG. GERM. C.iput Germanici . 

Pax AVGVSTI. Du® figurie liantes, altera Imperatoris, alia militaris, iungentes dextras . 
C. CatSAR GERMANICVS PON. MAX. TR. POT. 

AGRIPPINA MAT. C. C/ES. AVG. GER. Caput Agrippina: . 

C. CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. COS. alij IMP. 

Caput Aug. Corona radiata cum duabus Stellis. 


* PONTIF. MAX. Figura laureata fcdens, dextra Pata'am, finiEra Lauti ramum . Nttm.Arot. 

tab. 18. num. 5- ^ . 

tV Caput Aug. radiatum abique Epigraphe. Vaill. tom, 2. /• 3^-. 

4e Caput Aug. Stellis circumdatum abfque Epigraphe. ('atllant. ibidem . 

C. CrESAR AVG. GERMANICVS PON. MAX. TR. POE. S. C. ,« alio deefi S. C. irtli» 
P. M. 

GERMANICVS C,£SAR TI. AVG. F. DIVI AVG, N. 

NERO , ET DRVSVS C^ESaRES . Dua: figur® Equeftres decurrentes. , 

C.CaESAR AVG. GERMANICVS PON. M. TR.POT. inatioP.M. TR.POT. Ind.Cauarta. 

* AGRIPPINA, DRVSILLa, IVLia S. C. Tres Caij fotores ftantes, vt in aureo. 

^ PAX AVGVSTt S. C. Imp. porrigens dextram Militi. 'Trtfian.f. 176. 

C. C,€SAR AVG. GERMANICVS PONT. MAX. TR. P. Caput Caij laur. 

io DIVO AVGVSTO. Tres Figurse laetificantes coram Templo. FailUnt. tom, I. f. 16 
C. CAESAR AVG. GERMANICVS PON. TR. P. P. P. 

io VESTA S. C. Velia fubfcllioiniidens , dextra Pateram. Nuta. Fefeh. 

C. CaiSAR COS. PON. M. TR. POT. 

* S C Neptunus lians, dextra Delphinum, linillra Tridentem. Thefi, Theupol. 
cVcAsAR GERMANICVS PON. MAX. TR. POT. 

ADLOCVTIO COHORT. S. C. Allocutio C ohortium cum fex Figuris . 

P P 03 CIVES SERVATOS. S. C. In Cotoiia. 

s’ P. Q. R. OB CIVES ScRVATOS S. C. In Corona quercea. 

VEsV A^S C, Vefta fedans , delira Pateram , linillra Hallam . 

C CiESAR GI-RMANiCVS PON. MAX. TR. POT. Figura fedens , dextra Pateram , ad petis 

pietas. 

DIVO AVGVSTO. Tres figur® ad Aram, Bouem immolantes . 

C. C^sAR AVG. GERMANICVS P. M. TR. POT. PIETAS. Vt fuperiores. 

DIVO AVGVSTO. S. C. Sacrificium. _ .... 

C. CEESAR AVG. GERMANICVS. PON. M. TR. POT. in alio P.M. TR.POT. Ind.Cauotor. 
i ADLOCVT. COH. S. C. Imp. in fubllrudlioiic inlillens alloquitur Cohortes Ind.Cauotona. 

* S P Q R' P. P. 'OB CIVES SERVATOS. In Gorona Ciuica. ibiaem . 

* s' p' S r! OB CIVES SERVATOS. In Gotona Quercea, ex Ind. VoUto. 

it VESTES. 'c. Figura fedens, dextra Pateram , fiiiillra Hallam puram . Smetut Anuqutt.Nto- 

C. CEESAr'*‘aVG, GERMANICVS PON. M. TR. PO. S. C. In Area Nunmi. 
it NERO, ET DRVsVS CASARES. Dui figur$ Equellres decurrentes, vt fuperiores. Ind. 
dolatio . 

CAIVS AVG. GERM. P. M. TR. P. I. II. COS. II. IMP. 


COSS. c. lui. Cas. Aug. Germ. 11. L. Apronius Cafianut. A.V.C.-pn, 

ChrtjtiS^» 

Fonte Nauium , Futeolot , & Baulos iungit , per eum inFrbem , ^uafi m hofies celeriter irruit . Dio.lib. 59- 


iur. 


' ’*'P M. TR.POT. ITER Viflroria inCdcns Globo, dextra Lauream. Faillant. tom. 

C. G^SAPi D. AVG. FRONEl'OS AVG. P. M. TR. P. II. P. P. PiETAS. Dea Pietas fcdens 

dextra lateram. ^ -l 

* DIVO AVG. S. C. Templum fex Columnatum, cum tribus figuris laaificantibus, cumvinu- 

ria. ind. Cano'orta . 


CAIVS AVG. GERMAN. COS. II. TR. P. II. III. IMP. 
COSS. Ai. Aquillius lulianus . F . Nonnius Ajpernas . 


Ar C. CiESAR AVG. PON. MAX, TR. P. III. 

DIVVS AVGVSTVS PATER PATRUE. Caput Aug. 

C. CitSAR DIVI AVG. FRON. AVG. P. M. 1 R. POT. lII. P. P. -S- C 
GERMANICVS C/tSAR Tl AVG. F rnvi M 


A.V.C.lii. 
ebrifii 39- 


C.C®- 


78 


C A I V S. 


u1.VC.-j9j 
Chrtfi 40. 


A.V.C.TJJi- 

Cirifl‘4l- 


C. cje<:ar divi avg. pron. avg. p. m. tr. p. in. p. p. 

ADLOr VT. COH. S. C, Imp. alloquitur Cohortes , 

NERO, ET DRVSVS CAiSARES. Dus figurs Equelhes decurrentes. 

S. P. Q. R. OB CIVES SERVATOS. In Corona Quercea. 

* S. P. QTR. p. p. OB CIVES SERVATOS. In Corona Ciuica. M.Caumma. 

C. CitSAR DIVr AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. III. P. P. PIETAS, figura fedcns dex^ 
tra elata cum Patera . 

A DIVO AVG. S. C. Templum cumtribusFigurisTaunim immolantibus. MufiiOaffiani , 
DIVO AVGVSTO S. C. Tres Figui-e Taurum ad Aram immolantes. 

C. CiESAR DIVI AVG. PRON. AVG. S. C. Pileus, libertatis Typus . 
df- PON. M. TR. P. III. COS. DES. III. R. C, C. InAreaNummi. tiij. Caucnrta. 

RtmilJio Ducenrc/tmjt{vt in Nummo Calbd R.XL. itiefi rimijfio Qjiadr age/ima) j Ducent efimA 
igitur veUigAt, quod erat aurei Semiffir. in Centenarium primus iniiituit T iberiuSifubiata 
Centeiima, remifit autem Caiut, vt Autioreil Sueton. Cap. 16. 

C. CRSAK DIVI AVG. PRON. AVG. P, M, TR. P. HI. P. P. 

Jf ADLOCVT. S. C. Imp. in fuggellu, cum PrafciSo Pratoiij alloquitur Milites . cum Siguis mili¬ 
taribus infra Itantes. Aiufai Mofcardi . 

^ VESTA S. C. Dea Vella fedens. Ind.Cauotorta . 

C. CrESAR AVG. GERMANIC.VS PON. M. TR. P. III. 

* S. P. R. OB CIVES SERVATOS. Iu Corona Quercea. Ex Ind. Pelatio . 

CAIVS AVG. GERM. P. M. TR. P. III. IV. COS. IU. IMP. II. 

COSS. c. lul. Cttf. Aug. Germ. 111. folut . , 

Expeditio Caq Britannica, qua Milites ConchUia tegere iujjit, hanc ViBorii [radam 
Romam reuerfus oflentans . 

Au. C. CIESAR AVG. PON. P. M. TR. POT. III. COS. IU. in alio GERM. 

S. P. Q. R. P. P. OB C. S. In Corona Qu^ercea. 

AGRIPPinA MAT. c. C^S. avg. GERM. Caput Agrippina. 

Ar. C. CAISAR AVG. PON. MAX. TR. POT. III. COS. 111. m al,o GERM. 

S. P. Q R. P. P. OB C. S. In Corona Quercea. 

AGRIWINA MAT. C. CAES. AVG. GER. Caput Agrippin*. 

2. CAESAR AVG. PON. M. TR. POT. III. COS. III. Caput Caij laur. 

* AGRIPPINA MAT. C. CAES. AVG. GERM. Cipus Aunpuinx .Num.Arfcot.tab. sZ. n.6.-j. 
iu£. C. CAESAR DIVI AVG. PRON. AVG. P. M. TR.P. IIIl. P.P. S. C. in alijs abjque S.C. Vbi 

eft S. C. non efl Caput Caij, vbi non cR S.C. cernitur Caput. . 

* ADLOCVT. COH. S. C. .Allocutio , vt in alijs. Aiufai Cofpiani. 

* AGRIPPINA , DRVSILLA IVLIA .S. C. Tres Caij fororesvtjn alijs. iWuf ai Cofpiani. 
GERMANievS CAESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. 

■X NERO , ET DRVSVS CAESARES . Decuriio Neronis, & Drufi Cailarum . Ind. Cauotorta . 
VESTA S. C. Vella fedens, dextra Pateram . 

C. Caesar divi avg. pron. avg. p. m. tr. p. IIII. P. p. pietas. Figuraredem, dex¬ 
tra elata cum Patera. 

DIVO AVGVSTO S. C. Saaificium, vt in fuperioribus . 

C. CaNaR AVG. PO. M. TR. POT. III. COS. III. 

V ALC.C. COH. Allocutio cum quinque Figuris. Num. Arfcot.Tab. iS.n. I.a. 

C. CAESrR DIVI AVG. PRON. AVG. S. C. Pileus libertatis. 

PON.m. TR. P. III. P. P. COS. TERT. R. C. C. In Area Nummi. 

* PON. M. TR. P. IUI. COS. TERT. R. C. C. Num. Faefch. 

* C. C.TSARdivI AVG. PRON. AVG. P. M. TR. P. IIII. S. C. 

■Jb GERMANievS C.ESAR TI. AVG. F. DIVI AVG. N. Caput Germanici . Ind.Cauotorta. 
■k C. CaCSAR avg. GERMANievS PONT. M. TR. P. lill. P. P. 
k VESTA s, C. vt ruperior. Ind. Potatio . 

CAIVS AVG. GERM. P. M. TR. P. Illi. CO$. IIII. IMP. U. 


COSS. C.lul.Caf. Aug.Cerm. IV. C. Sentius Saturninus . 

Hoc anno A. D. IX. Kat. Febr. Caius occifut efi. 

Ar. C. C;ESAR AVG. PON. M TR. P. IIII. COS. IIII. 

GERMANlCVS CiES. P. C. CMS. AVG. GERM. Caput Germanici. 
S. P. Ci_R. P. P. OB C. S. Iu Laurea, feu Corona Ciiictcca. 

COLONlARVM NVMMl. 

Colonia Accia. 


79 


C A I V S. 

Csfar-Augufta . 

* C. MSAR GERMAMICVS. alim addit IMF. 

* LICINIANO, ET GERMANO II. VIR C. C. A. f Arator cum Bobus. R.F.Cattanei . 

■X- 1 DuoIignaManipulavia.Aquilalegionarij^ 

* C. C. A. rlii medio Nmumo . Triffa». T.i.f. 177. 

LVafa Pontificalia . 

C*c‘isARTv%.¥ERMANfCT° 

CAEsTrYv^g! R^F^gEM:- Vacca, 

AVGVSTA. Duo Boues cum Aratro, & Colono. 

Corinthus . 

* C CAESAR AVG. GERMANICVS IMF. 

* . LO II. VIR COR. Pegafus alatus. Vatin.Ind.f.6, 

Emerita . 

CAESAR AVG. P. P. GERM. IMF. 

EMEO emerita . Duo Boues cum Aratro. 

EMERITA. Vtfupenor. 

Incerta . 

* C. CAESAR AVG. GERMANIC. IMF. P M TR P COS 

”• QyiMQuSAL. AVG. Caput Des Sa¬ 
lutis . Ex T^hef. Adediceo Rtuerendtffimus Inoris . 

CAESAR AVG. GERMANICVS. " «ravam. 

* GERM. CAESAR PVLCRO III. VARIO II. VIR. Caput Germanici Af N 

* c*cS'i5i5''GSS?c;rS° 

* SCIPIONE, ET MONTANO II. ViRIS. DuoBoucscumCoIonoillosasente, Ind.FeUtio. 

Ofea. 

* C. CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. COS. 

VV. OSCA. Figura Equeftris decurrenscum Framea. R. P.Cattami. 

C. Tarracina, p. prisco, ii. vir, osca. Equus dccuixcns. 

Segobriga, 

C. CAESAR AVG. GERMANICVS IMP. 

SEGOBRIGA . In Corona quercea . 

VXORES CAII. 

CLAVDILLA. 

Claudilla a Sueteitio appellata Mard SyllaniF. Caio nupCt, priufquam ad Imperium peruenilTet fed breui prs- 
gnans, naturs conceifit. 


HORESTILLA. 

Corneliam Oreftinam Ditn. nominat, hanc intra paucos dies repudiata» biennio poft relegauit. Suetoni 
LOLLIA P A V L I N A. 

Hanc C. Memmio defponfatamperdudiam a marito Cbi caniunxit , fed eius breui pertsfus, illam repudiauid 
cum Herilem eam dicerer. 


CAESONIA MILONI A. 

Neque forma infignis, neque state integra , luxuris pardits m.ulicr a Caio admodum adamata , hsc quoniam 
ipuus impulfu; Csfar tot c.udes in Ciuitate perpetraffe dicebatur, ^ Lupo Centurione , dum iuxta mariti cadauer 
Unguine ronpetfa illius calamitatem defleret, occifa fuit , & eum ea lulia filia parieti illifa . Ab hac porro crede¬ 
batur Caius medicamento amatorio potionatus , vt valetudinem , neque corporis, neque animi integram habuifle 
teratur, prsfertitn cum puer, comitiali &pe laborarer, &inlbmnio vfquc adeo vexatus fit , vtrarb pios tribis 
hons nocte dormiret , ob id vultum habuit natura horridum , & ex induftria tetrum in terrorem formabat - quia 
oculos concauos, cum temporibus excauatis in lata fronte geftabat , eminentis alioquin ftaturs . 


IVLIA 


IVLTA DRVSILLA GERMANICI FIEIA, CAII AVG. SOROR. 

lulfam Drunilam Tiberius L. CalTIo Longino, Viro Conflilari , & luris ConAiltoconiunxif; (cdcamCaius 
Trater tum rerum potiens, vtruperioradiflTmuIem , abductam ab illo, iufteVxoris loco palam habuit. Hcecc- 
dem quoque bonorum , atque Imperij sger inftituit. Eadem defuncta lufKtium indixit, in quo rifilTc, !aui{re_., 
co-nailc cum Parentibus, aut Coniuge,Liberifuc capitale fuit. MatrorisimpaucnscumrcpentCj no^quepro* 
fugifletab Vrbe, poft aliquot dies redijt, barba, capilloque promiflb, nec vnquam poftcaquantifcumque rebus, 
niiipcrnomenOruiiltedeierauit. Variat de matrimonio 59. & cum M. /Emilio Lepido 

connuptam fuiiTe n-adit . Poft mortem confecratam a Caio Fratre habitu Veneris , cognomento PANTHiSd^, 
Audtor eft idem Z)/o. referenda inferiptio Verus. exOnomaflico Rom, hannisCandorpu • 

VENERI COELESTI AVGVSTA- SACR. 

NVMMIA C F. DORCAS. S. P. F. C. 

DRUSILLA SOROR, ET COWCVBlNAC.lVL.CiES. AVG. GERMANICI, qu.T eidem Filiam peperit, 

DIVA DRVSILLA SOROR CASARIS AVG. Caput Dniliila:. 

•jf rVLIA DRVSILLA F. C. CAiSARIS AVGVSTT. Figura nuda alata, alis criam pedibus ap- 
poEiis. Pat. Suet. f. nS. 

DIVA DRVSiLLA SOROR C. CiES. AVG. Caput Dru/ill®. 

♦ DRVSILLA F. C. CiEbARiS AVGVSTI. Pucllalocobrachiorumalas habens, vt,&pcdcsra- 
laribus ornatos . Schedt SponnianA . 

AGRIPPiNA PRVSiLLA IVLIA. S. c. Tres figura: flantes, finiOris Cornucop. gerentes, 

C. C.ESAR AVG. GERMANICVS PONT. M. TR. POT. Caput Caij. 

IVLIA LIVILLA GERMANICI FILIA. 

lulia Liuilla vitimo Agrippina partu , Patre Syriam petente , in Lesbo nata efl, Tiberio I!L Germanico 
II. Cofs. anno V. C. Dl.CLXX. Adultam Tiberius M. Vinicio Viro Confulap ducendam tradidit . Et 
h$ca Caio Fratre relegata, poli: exdem cius regrclTa vna cum Agrippina fotore, cadauer ipfjus tumultuario fu¬ 
nere femiambuftum , & Icui cefpite obrutum, cremauit, ac ftpulturas reddidit, demum aClsudio, incerto 
crimine , nec viia defenfione data perempta cft . 


lOVAIAN NE AN. rEPMANlKOV. Caput luliar Caligulae fbroris. 

r. KAIzAPA sEBAsTOY, Caligula Icdens, Pateram dextra tenens , & circa MVTi, ideft 
MVTlAENAl«N. Vbi Agrippina eam eiuxa eft . Scheda Sponmatjs . 


Tiberius Claudius DruEF. Germanici Frater, Lugduni nafcitnr, luiio, Antonio , & Q. Fabio Maximo Ah ica/io 
Cofs. V. C. 745. Patre Drufo Germanico, Matre Antonia . Annum agens 50. regnare ccepit, il PrjBtorianis Mili- 
^'is e la^i^is cxtradlus, ac primus Imperium mercatus cfl, promittens lingulis i^^lilitibus quatuordccim Sextertia . 
c ^ntdeipeccinimuslnfansj hebes, &:ftolidusAdo!efcens, tandem in fludijs eloquenti e c6proceflIt,vt hiftoriaf 
habuit Liuium, fcd fatuitas eius multipliciter exagitata eft, cum prjtcipue regeretur 
^ ingentia furta, & (ycophanriam poj ulusdeteflabatur . Edifeum propofuir, vt vberi vinearum 
iTr^ * lud.Tos, &ChriftianosRomaexpuIir: Germanorum Legatis in Orchefti'a fe- 

c p m ] , /“ de^riorem , virtutem fuam pr^dicanribus , quam Parthorum , & Armeniorum in Senatu 

u ^‘rmanici fratris fui filiam duxit in vxorem per inceflum. Rifus ei fuit indecens, fpuman- 

- - . t.- ■■ ^CHiolcto, veneno infecto,! - — . 

'noLXIII. Vide^nei 


m.nrec VHI /tleeXV holetOjVeiieno infeflo, ronfcio Nctonc, qui fucccffit . Imperauit annos t 

XlJ.menfcsVm.diesXX. Obijtstai,. ^ TI. 


TI. tLAVDIVS DRVSI F. AVG. GERMANICVS P. M. IMP. COS. DES. II. TJl. P. 
COSS. C. Sentius Saturninus . P. Pomponius Secundat . 


Galha Chattos vincit. P. Gabinius Marjos, & Aiiuilam k Parriana Clade reliquamrecuperat . 

TI. CLAVD. CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. 

CONSTANTINE AVGVSTI. Figura fedens, dextra indicem attollens. 

TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. 

DE GERMANIS. Arcus Triumphalis, vt in Drufb Patre. 
consta NTI/E AVGVSTI. Figura fedens , dextra ori admota. 


* 

* 

* 

TI. 


^Ar. 


SPES AVGVSTA. Spes, dextra florem porrigit tribas Militibus Galeatis ante cam dantibus. 
Num. ylrCcot. T ah. 19. «. 9. 

CONSTANTINE AVG. IMP. CnES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. Figuta^ 

fedens, dextraPatcram,finirtraCornucopi*. Paitlanf. tom. i.f. 55. 

IMP. CnES. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. Figura mulieris, dextra Pateram, fini- 
dra duplex Coriiucopitu. idem f. ?6. 

CLAVDIVS CES.AR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

IMP. RECEPT. Cadra Pr.«oria,iiiquibusImp. Galeatus,antdquemAquiIa Legionaria. Huljtus. 

OccifoCato, cum Gregarius .ddites Patatif latebras ferut aretur .latentem Tihenum Claudium 
tnuemt , eduBum^ue Imperatorem falutauit primus, mox ad Commilitones perduxit, k 
fuibus LeBiettimpofitus , fuecolUntibus Militibus in Caflra delatus eB , receptiifque intra 
Vallum, inter Militum cujlodias pernoBauit, quod hic, & alij Nummi teflantur . 

TIB. CLAVD. CESAR AVG. P. M. TR. P. 

* CONSTANTI.® AVGVST®. Mulier chlamydata fedens, dextram ori admouens. Ex Mufeo 

Ruz.ini 1. C. Bon. ' 

TI. CLAVD. C®SAR AVG. P. M. TR. P. 

DE GERMANIS. Arcus, vt in Drufo Patre. 

PRiETOR RECEPT. Du^ Figurae dantes iungentes dextras. 

* PACI AVG. ViiSoria, feu Pax alata dans, dextra Bullam ori admouens, (inidra Caduceum, ad pedes 

Serpens. M. N. 

Pacis /imularhrum penitus Hieroglyphicum efl . Siniflra Caduceum tenet , quoti" Serpentis ca.- 
put tangit vtfopiium bellum innuatur , nota emm de hoc Mercurij baculo fabula , quod eo 
ille jdnguium duorum pugnam diremiffe dicatur , vnde , tfr apud Romanos , de Pace 
legati, Caduceatores dicebantur, vt ellavudlkiiintn. Manu altera Bullam decollo depen~ 
dentem, velut ort admoturam, aut (ibi ob ocutos pofituram prettendit , quo nihil in Pace (Bi 
ejje debere denotatur . Bulla enim ,vr vult Muccobims, cordis erat figura ,& quidem apud 
udegyptios , qm ludicijs preerant. Bullam collo fufpenfam gerebant , aurea Catena, varij! 
ornatam gemmis, quam veritatem apotllabant , hanc ftbi illi ob oculos inter iudtcandum 
proponebant, vt efl apud Diodorum Siculum . Erat & Bulla eadem T numphantium gefla- 
men apudlAsctohiameundem . Pacem vero Alatam fecerunt, quod perpetua non fit, &• 
diligenti cautione fit retinenda . Vrfiis fluxa , ftneeritatem denotat. & otium . Ad bellum 
enim Ituri in procinBuefie di ebaniue.vt hiocidas, Gratias Zonis folutas facit . Augufta 
dicitur, quod Augurio conf cerata & ab Auguflo hac coleretur, vt Dea, nempe qua& Tem¬ 
plum haberet . Sic & Fortuna Augufla, qua m /mf p. cubiculis poni folita erat . Pax igitur 
adugu/fa diBa, quafi Augurio Conjecr at a , neque enim licuit apud Veteres fimutachrum 
quodhbet indifferenter colere, fed ea tantum, qua cerris ritibus confecrataefieni , Canfecra- 
tionem vero ratam faciebat ■ Auium geflus ahquis , guflufue . 

* SACERDOS DIVI AVGV.TI. Duae faces accenfe. Mufai Dauia. 

TI. CLAVD. C®SAR AVG. GERM. P. M. TR. P. m alto CnES. 

CONSTANTI® AVGV.ST1 . Figura fedens, dextra lniccm,attollens . 

* PR&TOR RECEPT. Duae figurae iungentes dextras, alia Togata, alia Militaris, dextra Signum mi¬ 

litare tenens. Ex Nummo R. P. Caltanei . 

TI. CLAVDIVS CflSAR AVG. 

df. COM. ASI. ROM. ET AVG. In Peridylio Templi, in quo Figura muliebris, dextra Hadam, ab 
alia figura muliebri coronata. T njlan. Tom. I.f i8y. vbt Nummum egregie explicat. 

^ lupitet dans interfeptemTriones, dextra fulmcn.finidra Tridentem. Idemf. 1S5. 


t/£. 


* DIANA EPHE. Templum quatuor Columnatum , iii quo Diana Polymamma . Num. Arfeot. 

tab. 19. n 22. 

* LIBERTAS AVGVSTA. Figura muliebris dans, dextra Pileum. Oyfel.Tab.S6. n. 12. 

TI. CLAVD. C®S AVG. CaputClaudij, circacollum has habens literasimpreflas LMP. VESP. 
df COM. A'I. ROM. ET AVG. Vt fuperior . Patm.Thefauro . 

* COMVNlTrtS ASI®. Dusfigurs alia militaris, alia muliebris.dextra Sertum, IsuaCornucopire, 

dantes in Templo, in cuius Peridylio ROM. EE AVG. Thef.TheupoL 
TIBER. CLAVD. C®SAR AVG. 
as OB C. SER. In Laurea. ExThef. Mauroceno l. C.Bon. 

TiBER. CLAVD. AVG. 

df PACI AVGVSTAE; Vicdoria alata dans, quE Torquem liua de collo fufpenfam, ac dextra Cadug 
ceum tenet. ExThef. .Mauroceno l C.Bon. 

TI. CLAVDIVS C®SAR AVG. P. M. TR. P. IMP, P. P. /« ali,s deeff P. P. 

InquibufdamTi. Cl.nummis exparte capitis apparet fignum impreffum N. C. A. P. R. HU- 
mtfmati incufsum . 

CERES AVGVSTA S. C. Figura fedens , dextra Spicas, (Inidra Hadam. 

CONSTANTI® A.VGVSTI S. C.Pjllas Galeata , dextram in fublime attollens, liniftta Hadam. 
EX S. C. OB CIVES SERVATOS. Corona Qiicrcea. 

EX S. C. P. P. OB CIVES SERVATOS. In Corona. 

X fMP. 


C L A V D I V S. 


^.KC.7?5. 


yi.V.C.i96- 
Chrifii 4J. 


Ji.V.C.lOl- 

ChnliiM- 


* 'MT> '^ST. s. c. 1’allas vt rupaior. Incl. ToUtio . 

LIBERTAS AVGVSTA S. C. Libertas itans cum Pileo 

NERO CLAVpiVS DRVSVS GERMAN. IMP. S. C. Aicus Triumphalis, fupra quum fi^ua 
Equeltris, hinc inde Trophscum. ^ 

P, P. OB CIVES SERVATOS. Corona Quercea. 

S. C. Pallas Galeata, dextra Pilum, iiniftra Scutum. 

SPES AVGVSTA S. C. ( Spei Typus. 

-tt r-T AxrrMTrc ^ ^ TresMilites, fidem Imperatori dextris prsbcntes. Ind.Cauotorta , 

TI. CLAVDIVS CJESAK AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP P. P S C In arca Nummi 

Tl. CLAVD. CitSAR AVG. P. N. R. Sub Bilance. 

PON. MAX. TR. P. iMP. COS. DES. II. S C. 

TI. CLAVD. C^SAR AVG. 

tT CLAVDIW^C^AaT AVn >'> “l'" VALERIA. Triflan.Tom. i.f i8S. 

* KOINnNIA KVnPliaN. hXimei 'Triffan.Tcm. i.f.iS6. 

TI. CLAVD. C/ESAR AVG. P. M. TR P. IMP P P 

1 '^EST. Spei Typus. P>,t.S«et.f. 2S4. 

tR? K. N. P. S. C. Dextra, in medio Nummo Bilancem tenens. pAt.ibidtm , 

:?f IMP. T. VESP. AVG. REST. Figura muliebris Capite velato fedens dextra Spicas, I^ua Tcdatn 
ardentem. VaHl. Tom. i. 

^ I^I^-^^OR. RECEPT. Figura militaris, finiftra Aquilam legionariam» dextram porrigit figuras 
Piludats. Num. j^rfcot.T ^b. lo.num.T. 

* ROM. ET AVG. Atz.aUem. 

% SPES AVGVSTA. S, C. Figura rnul. ftans, dextram porrigit figurae militari, duabus alijsfublc. 
quentibui. Palliant. Tom. i.f. i8. 

^ velata Icdens, dextra Capedunculam. Oyfel.Tab.<^6. trum. 9. 

* VEsTA S. C. Figura fedens, dextra Capedunculam. Nnm, ^rjeot. T ab^ 19.niim.li. 

^ VIII. Duae Aquils Legionarfae. Pat. Ind.f.6. 

TI. CLAVDIVS CfiISAR AVG. Vas frumentarium Spicis repletum . 

* PON. M. TR. P. IMP. COS. DES. IT. S. C. In Area Nummi. Smetius. 

TIB. CLAVDIVS CJES. AVG. P. M. TR. P. JMP. P. P. 

LIBERIS AVG. TriaCapita duobus Cornucopiis impofita . tx MuUo Ltomvnrdo . 

IMP. TI. CLAVD. Cy£S, GER. Caput Laurcat. cum Lituo. 

•k S. C. In Corona laurea. Ind. Cauoiorra. 

TI. CLAVDIVS CJES. AVG. P. M. TR. P. I. II. COS. II. IMP. IIL 

COSS. Tt. Ciaadfus Aug. II. L- Licinius Coccina Largus . 

Aiauretania in duas Prouincias diuifa. Portus circa Tiberis Ofiia aTi. Claudio congruitur . 

TL CLAVDIVS C.£SAR. AVG Vas frumentarium. 

PON. M. TR. P. IMP. COS. II. S. C. 

TI. CLAVDIVS C,/ESAR AVG. Manus Bilancem tenens, fub qua P« N. K, 

PON. M. TR, P. IMP. P. P. COS. II. S. C. 

TI. CLAVDIVS AVG. P. M. TR. P. II. IIL IMP. IV. V. VI. 

COSS. Ti. Claudius Aug. IIL L. TitelUus Nepos II. 

Tib. Cl. in Britanniam it, d Suetonio Paulino accerfitus» vbi hoHes vincit» 

TI. CLAVDIVS C^SAR AVG. P. M. TR. P. III. 

PACI AVGVSTy£. Pax alata cum Caduceo, & Serpente, vt inalijs. Ai. N. 

Tl. CLAVDIVS C^SAR AVG. Vas frumentarium, 

PON. M. TR. P. IMP. P. P. COS. IIL S. C. 

TI. CLAVDIVS C.<£S. TR. P. III. IV. COS. IIL IMP. VII. VIII. IX. 

COSS. c. Quintius Cnfpinus. T. Statilius Taurus II. 

Triumphus Claudij de Britannis amplijjimus . 

^ur. tl CLAVD. eSSAR AVG. P. M. TR. P. IV. 

k IMP. RECEPT. CaltraPrstoria, in quibus .Miles Galeatus flans dextra Haftam, ant^ cum Aquila 
Legionaria. Num. Arfeot. Tab, i9.num. 6. 

PACI AVGVST^. Figura flans, finiflra Caduceum > quo Serpentem humi iacentem tangit, 
dextra Bullam i collo pendentem protendit. 

k PRi£TOR RECEPT. Figura Mii. flans, finiftra Parazonium , dextram porrigit figurx palliata?. 
Pat. Sust. f. 259. 

rfc EX S. C. Quadidga Triumphalis. Scheda Sponniana. 

TI. CLAVD. CiESAR AVG. P. M. TR, P. III 1. 

•ie IMP. RECEPT. Caflra Praetoria, Imperatore medio. Pat. Suet. f. 255. 
k PR^TOR RECEPT. Figura MiL finiflra Parazonium, dexteram porrigit alis figui£ paludata . 
ibidem . 


Ar. 


C L A V D I V S 


83 


* EX S. C. Qaadri»! Triumphalis. Schtit, Sponniant. 

T). CLAVD. C^S. AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. Caput CI. laui-. 

•k DEBRlTANNISS.C. DuoClypei cura VexilloAalijs lignis militaribus. P'ailU»t.Tn». 1./.I7.' 

TI. CLAVD. C^S. CENSOR. TR. P. IV. V. COS. HI. MP. IX. X. 

COSS. M. f'inicius Quartinut . At. Statii. Ctrui»ns . 

Ti. Claudius Cenfor fit. irifiiip^. 


CENSOR. FiguraSelte Curuli iniidens, ante quam alia Figura Equum C.ipiftro ducens. Span- 
hem. f. 551. 

CenfuramTi. Claudi j egregie fic deferibit Suetonius in eius vita . Geffit, & Cenfuraminttrmifiam 
dmpofl PaulumiP lancum que Centores, fed hanc quoque inaqualiteriVarioque. C*1‘ animo.,^ 
cuentu ( Poft defetipta plura eius Cciifurre aila fic concludit ) Fuerunt, & illa in Cenfura.^ 
cius notaiilia quod Efisedum Argenteum [umptuose fabricatum, ac venale ad Sigillaria 
redimi , concidique coram imperauit , quodque vno die XX. EdiUa propofuit, inter qua duo, 
quorum altero admonebat , vt vberi vinearum prouentu bene Dolia picarentur, alter» 
nihil aque facere ad Vipera morfum , quam T axi Arboris fuceum . 

TI. CLAVDIVS TR. P. V. VI. COS. DES. Hir. IMP. XI. 


COSS, C.Valer. Afiaticus IU Ad.Faler. Mefalla. ad.V.C.yptfi 

Chrifii q6, 

TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VI. IMP. XL 
Pagi AVGVSTAE. Poil vmoriam Britannicam , 

S. P. Q. R. P. P. OB C. S. In Corona Quercea . 

IMP. PjCEPT. Caftra Prsetoria. 

DE BRIT ANN. Arcus Triumphalis cum duobus T rophseis, & Figura cqucfhi militari.^ 
df VICTORIA AVGVST. ViiHoria, finiftro pede Globo initans j ambabus manibus VclUm tenens. 

Fat.Sutt.f. 261. 


'Ar, 


* BRITANNIA . Figura muliebris Itans .dextra Temonem, ad pedes ProraNauis. Num. airfeot, 

tah.tg.n. 10. ‘ 

* VICTORIA AVG. ViftoriapededextroGloboimpofito.fcribitruprdCIVDeu Vaillant T 2 f ta. 

TL CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VI. IMP. Xl. a.rantam.i .a.j.iq. 

* DE BRITANN. Arcus Triumphalis cu duobus Troph:eis,& Figura Equellrimedi3.P/tf.d’»e(.f.a6i, 

* DE GERMANIS. Arcus Triumphalis vtfuperior. Num. Fafch. 

ie CONSTANTIAE AVGVSTI. Figurafedens, dexteram ori admouens. Num. Fafch. 

* Barbarusnudus.dextraPugionem, cum Romano MiliteGaleato, dextra Adnacem , finiilra Scutum 

tenente depugnat. Num. Arfcot.Tab. 19. n. 16. 


TL CLAVD. CAES. TR. P. VI. VU. COS. IIIl. IMP. XII. XIII. XIV. XV. 


COSS. Ti. Claud. Aug. IV. L. Vitellius Nepos IU. 

LudiSaeularesVl. AUthridates auxilio Claudij Armeniam occupat . Cherufei Regem d Claudio petunt, 
ac impetrant . Chauci a Domitio Corbulone villi. 


A.V.C.Soo. 

Chrifiiqy. 


Ar. TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P. M. TR. P. VII. IMP. XIIII. 

PACI AVGVSTAE. Vt in fuperioribus . 

SAECVLARIA SACRA. Qmnque Figurs liantes, Sacrificantium ritu. 

Claudius Primus poft Auguflum A. V.C.Soo. Ludos Saculares VI. ipjo Illh & L. Vitellio III. 
Cofs. Quafi anticipatos ab Augufto, nec legitimo tempori referuatas fecit exS.C. d Ludit 
Sac. Auguftiii. annis intercedentibus. Plin. lib.-j.cap.qS. Tacitus /<A. a. , & Praconit 
vocem irrifam Tranquillus feribit , inuitantis Populum ad eos ludos, quos nemo vidijfet, 
neque vtfurus ejfet, citm multi adhuc viuerent eorum , qui priores fpedarunt , aliquiq; etiam 
hijirionts , qui in his egiranc, producerentur . 

TL CLAVDIVS CAES. TR. P. VII. VIII. COS. IIIL IMP. XV. 

COSS. A.VitelliutL.F.P. Nepoi. L.Vipfanius Poblicola. 

Mefialina occiditur. Plautio de Britannis Triumphus conceffus. 

TI. CLAVDIVS TR. P. VIII. IX. COS. IIIL IMP. XVI. XVII. 

COSS. c. Pompeius LonginusGatlus . S^A^erranius . 

Claudius nubit Agrippina, OHauia Neroni defponfatur . Meherdates Parthis Rex d Cl. datus. 


A.V.C.Sot. 

Chriftitfi. 


A.KC.B02. 

Chri Ri AQ. 


J„r, TL CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VIIII. IMP. XVI. 

S. P. q! R. OB C. S. In Corona Quercea. 

TL CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VIIH. IMP. XVIL 
CONSTANTIAE AVGVSTI. Figura fcdcns, vt in alijs. 

TI. 


H 


C L A V D I V S. 


m 


Ar. 


t/£. 


TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VIIII. IMP. XVr. 

DE BRITAN. Arcus Triumphalis, cum Figura Equeftri decurrente. 

4t DE BRITANNIS. Arcus idem. Oyfel.tah.zy.it.i.i. 

TI. CLAVDI. CAESAR AVG. P. M. TR. P. VIlIl. IMP. XVI. 

A NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMAN. IMP. S. C. Arcus, fupra quem Figura Equcftris, 
hinc. & inde Trophsum. Num. ^rfcot. tah. 19. n. 13. 14. 

TI. CLAVDIVS CAESaR AVG . Caput Claudij abfque Corona. 

^ . NERO . Caput Neronis iuuenile . Ind. Cumiona . 


TI. CLAVDIVS TR. P. IX. X. COS. DES. V. IMP. XVIII. XIX. XX. XXL 


A-KC.Se}. 
Chrifti 50. 


COSS. c. yintiHius P'etHS . M. Siruil. Rufus Seruilianus. 


Chatti d Fompanio viSIi, 0“ Britanni d P. Offario. L. Domitius Nero adaptatus, 
j^gripptna j^ugufia dicitur. 


Au. 


Ar. 


TI CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TRIB. POT. P. P. 

NERO CLAVD. CaES. DRVSVS GERM. PRIN. IVVENT. Caput iuuenile Neronis . 

TI. CLAVD. CaEsAR AVG. GERM. P. M. TR. POT. P. P. Caput Claudij . in alio TRIB. 
POT. P. Cattanei. 

•/( aGRIPPINAE AVGVSTAE. Caput Agrippinae. 

TLLLAVDIVS CAESAR AVG. P.M. TR.P.X. IMP.XVIL inalgs IMP. XVm.inatijS XlIX. 

PACI AVGVSTaE. Pacis Tvpus. vt in fuperioribus . 

TI. CDaVDIVS CAESAR AVG! GERM. P. M. TRIB. POT. P. P. 

NERO CLAVD. CaES. DRVSVS GERM. PRINC. IVVENT. Caput iuuenile Neronis. 
TI. CLAVD. CAES. AVG. GERM. P. M. TR. P. 

NERO CLAVD. CAES. DRVSVS GERM. PRINC. IVVENT. Caput vt fuprrias.' 

TI. CLAVDIVS Caesar AVG. p. M. TR.P.X. IMP.XVII. inalio IMP.XVIII.iw 4/io XIIXI 
PACI AVGVSTaE. Vt in Pupcrioribus . 

TI. CLAVD. CAES. AVG. AGRIPP. AVGVSTA. Capita Claudij, & Agrippin*. 

* DIaNA EPHESIA. Diana Polymanuna. D. lofeph Magnauaca Benon. 
i DIaNA EPHE. Eodem Typo. Scheda Sponniana . 

TI. CLAVD. Caesar avg, germ. p. m. trib. pot. p. p. 

st AGRIPPINAE AVGVSTAE. Caput Agrippina. P Ad inis . 

TI. CLAVDIVS CaES. AVG. AGRIPPINAE aVGVSTAE. Capita iugata. 

•k DIaN.A EPHESIA. Vt fupcriorcs . Ex Mu(eo Rurant l.C.Bon. 

TI. CLAVDIVS AVG. AGRIPPINA AVGVSTA. Capita Cl.,&Agtippinifcrefpicientia. 

^ S. C. Figurapaludata dextram iungitlmp, militari habitu, liniltraHaflam. Stradaf.H. 


TI. CLAVDIVS TR. P. X. XI. COS. V. IMP. XXII. XXIII. XXIV. 


ji.KC.Sod,. 

Chripiii. 


COSS. Ti. Claudius Aug.y. Ser.Cer.Sctpio Orfitus . 


Nero virilem togam fumit Cof. Def. Procof. Radamifles Pharajmannis Iherorum Regis Fii. 

yirmeniam occupat . 


Ar. 


TI. CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. P. P. COS. V. 
PACI AVGVSTaE. Vt fuperiores. 

S. P. Q. R. OB C. S. In Corona Quercea . 


A.y.C.So^ 

Chrifli^l. 


'*'s. P. Q^rI OB CIVES SERVATOS. In Corona. R.P.Minij. 

TI. CLAVDIVS TR. P. XI. XII. COS. V. IMP. XXV. XXVI. XXVIL 
COSS. p. Cor. Sulla Faujlus . L. Saluiiis Otho . 

Cltta in Cilicia rebellant ,'ab Antiocho [edantur . Naumachia in Lacu Fucino , his dTib.Cl. aPla . 


TI. CLAVD. DRVSI F. C^. AVGVSTVS GERMANICVS PONTIF. MAXIM. TR. POT. 

S P R^AQVAS CLAVD. EX FON. TIB. QVI VOCABANTVR C.ERVL. ET 

'cmT. A MIu XXXV. IN ANIENEM NOVAM A MlL. LXII. S. IMPENS. IN 
VRB. PERDVe. CVR. In Corona Quercea. 

at S P O R. P. P. AQVAS CLAVDIAM EX FONTIBVS , QVI VOCABANT CERV- 
L^S, ET CVRTIVS, A’ MILLIARIO XXXXV. ET ITEM ANIENEM NOVAM. 
A’ MILLIARIO LXII. SVA IMPENSA IN VRBEM PERDVCENDAS CVRAVIT . 
COS. V. In Corona Quercea. Patin.Thefaur. 


TI. CLAVDIVS TR. P. Xll. XIII. COS. V. IMP. XXVII. 
COSS, D. Junius Silianus. Q^Haterius Antoninus . 
Nuptia Neronis , & OSauia . 


TI. 


C L A V D I V S. 


Si 


Ar. 


ti£. 


TI. CLAVDIVS TR. P. XIIL XIV. COS. V. IMP. XXVII. 

COSS. Q^j4finiui M/trctll. Acciliui ^uhU. 

A. D- III. Uhs OUohris Ti. Cl. ah Agrippina Coniuge vtntno extinguitur , 
mox inttr Diaos a Nerone refertur. 

DIVVS CLAVDIVS AVGVSTVS. 

.jf EX S. C. QuadrigsETriumphales, fuprJquasaliaQuadriga 5 Vicloriarafla, &alia ViSoriallans 
Pat.Suet.f.iSi. 

* IMP. cis, TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. Figura muliebris fedens dextraPate- 
ram, finfflra duplex Cornucopix . Pat. Suet.f.i%'i 

* Theiifa V ifloriolis ornata, Claudio poft ConfcCTationem decreta . Num. Arfcot.tab. 19. ».20. 

TI. CLAVDIVS C7ESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. (- Figura ftolata ftans , dexttaramumLauriprotendens in_i 

( fublimc, finidra Stolam leuans. 

it 3 cumlaculo, finiltra Sentum, 

} Pat.Ind.f6, 

ie l Spei Typus, ihidem. 

^ LFiguraledcns dextra Spicas, finidra Facem, ihidem, 

* IMP. TITVS VESP. REST. S. C. Pallas Galeata ftans, dextra elata, finiftta Haflam . ihidem. 
TI. CLAVDIVS r^SAR AVG. P. M. TR. P. IMP. 

it IMP. T. VESP. AVG. REST. S. C. Spei Typus. Ind. Pellegrini Afcanij. 

NVMMl CLAFDII IN COLONUS CVSI. 

Aroe Aug. Patrenfis, 

TI. CLAVDIVS CA.SAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. S, C. Figura ftolata ftans , dextri-. 

apec^unculam . . , ^ • 

LIBERIS AVG. t OL. A. A. P. Duplex Cornucopix, cui impolita funt duo Capita muliebria, 

TI CLA\^'ivTc'eSAR AVGVS. p. m. TR. P. IMP. P. P. Caput Claudi). 

4(i LIBERIS AVG. COL. A. A. P. Duplex Cornucopis vt fuperius . Stradafot-H. 

TI < LAVDIVS r,£S, AVG. GERM. 

LIBERIS AVG. COL. A. A. PaT. Vt fiiperius. Patin. Sueton.f.iyj. 

' ’ 'coL' A.' A. PAT. fViI. Inter duas Aquilas Legionarias . Pat in. Ind. fol.7. 

XXII. Tria Signa militaria . Ind. Palatio .' 

Colonia rtroe ^tug. Patrenfis , vt Tt. Claudium demereretur, eiufdtm filios etiamnum Infantes 
Nummis infcutpiit. Duo CapttaCornuhui copia impofstafunt F diarum Claudij.fcilicet An- 
len.a, & ohauta .pofttum vero m medio Genero/i Britannici , omnium ex Meffalina filio¬ 
rum Ti. Claudij . , 

Cibalis, feu Cibaris. . ._ 

JPtrum Ciharitani Decuriones in Licaoniafequemes Nummos Ti. Claudio facrauerint , vt Erudttifimo^ Pa¬ 
tmo pueer m explicanone eorundem inter alios v/£rios media. & infima forma relatorurn fol. too. , Att 
a/ero ad C 16 ilis Pannonia Frhis Decuriones (de qua prater alios Antoninus Aug. in Itinerario 1 rouin- 
ciarum & qua nunc f'rhs Palma dicitur ) refferendifint ErudttiJJtmt LeSlons luditium ejlo . 

TI. CLAVDIVS CESAR AVG. GERM. 

* C. CIB. D. D. PVB. In Corona Quercea. Pattn. Jnd.f6. 

is C. CIB. D. D. Palma, loidem . . . ., , , . . . ■ .e. ■ 

Seripferam hac cum in Schadis Sponmanis Nurnmum hunc defcriptum iniienio ,& interpreta¬ 
tum diuerGmode . Stcenim fcrihitur C. C. I. B. difcrens dpunths literis C. I. B. quas 
EruditilftmusVaiMant.fic explicat . COLONIA CAMPENSIS iVLIA BABBA, quamia 
Mauretania flatuitPliniaslih. s-cap.l. cui ego accedo. 

Coi. Claudiopolis . 

Ite_lfauria i Claudio hoc Auguflo Colonia deduSla, vt ex Marcellino eruditi ftme Patinus . 

’ *" coi..' C.*(i. Colonus agens Boues, cum quinque Labaris humi defixis . Patin. lnd.fol.6. 

Corinthus. 

* C. iClNO II. VIR ITER COR. Pegafus infiftens Parnaffo. Mufai Bidelhj . 

Incerta . 

i l' 'c' 'l i N AVG. lucum Bouum. Scheda Sponniana, 

" Philippi. _ . . „ 

Vrhs.& Colonia Macedonia ad Mare Mediterraneum c/£geum, Philippi Alexandri Jl^gni Patrem Con¬ 
ditorem hahuit, aquo nomen. Romanis in aternum memoranda, propter iul.Caf.O- Pompei pugnam, 
nunc [uis tacet ruints . , . — „ „ r. r, 

TI. CLAVDIVS CaESAR AVG. P. M. TR. P, IMI’- P- P. , , , • t r d 

COL. AVG. IV L. PHILIP. DuteFigurseinlifteiitcsBafi, altera Irop. altera louis Lauream Capiu 

Imp. imponentis. In Bafi legitur DlVVS AVG. ^ 


A.V.C.^oq. 
Chrifii 54. 


Coi. lui. TraduiSa. 

"^'cOL. IVl! TRAD. In Corona. Scheda Sponniana. 


VA- 


«5 


^4 


VALERIA MESSALINA. 

Portctitofe libidinis mulief, ab Epicrate Myconia Jifta , quali Murinam dlrais, a murium falacitate, vnoe 
illud Martialis. cum me murem . cum me^ tu-t lumina^ eitcae . 

Hsc', & libidine, &: auaritia omnes mulieres , qua; & ante illam , & pollea fuerunt , & ad nofira vfque tempora 
longe fupetamt, tandem poft multa flagitia perpetrata, in hortis Lucullianis Claudij iuffu interepta. D/en. (J- 

VALERIA MESSALINA PRIMA CLAVDII VXOR. 

VAL. MESSALINA AVG. Caput. 

* TI. CLAVDIVS CA-SAR AVG. Caput Claudii . ^ngelhn.Tetb. ig.n 14, 

VALERIA MESSALINA AVG VST A. Caput. 

A Tl. CLAVDIVS C^SAR AVG. GERM. Caput Claudij. F at. Suet. f. ad?. 


2i 


AGRIPPINA. 

M!au'‘TteTciaudlZperS^^ ^ Agrippina Neptis Augufti Filia, Augufti Pronept/s Caij Soror . Neronis 
moratur OuiSrSSrt ^l^itatis ad hunc diem cxJmplum , Flmta corome- 

vdrilibufque^ris muliebria vjt, a exudRdlclM^HScwuyumCn^^O rebus Romanis Imperantmm enituir, 

lilio • Polf mortem cius retit* in ^ - ^ h Cn. Dommo in matrimonium tradita, fufceptoquc 

pardmfyL d^hnaa MelTalina partim lludijs Pallanns, 

tcTl pcrto^ieft Sirii inceftumadidtempushabebamr, arte tamen P. Vi- 

id coGuiSymiri^ Agrippina nihil humile fentiens , totam 

MeiraHnaftS Bdtam conuernt, Ci^ug™ Oaauiu, cuius Nouerca erat ( Claudij nimirum ex 

cittdneaotiun^ impLat Meroni hlio, libi vero nomen, & appellationenj AVGVSTJE, 

niracrac uuamaiiifoerit -m A ’ /"E'ri’rirextcrisNanonibusvim fuam ollenfura in OppidumVbiorum , vbige- 
dcducit ’ Aoripummbiip v, , in /idem acceperat , V etetanos, Coloniamque_. 

cuod Iblis SacerdQtiKnfi Matuta, Ojjnis Romanis pr$/icjcre foemina, CVpcqtp in Capitoliam vehi , 

auro texta afledit auemidmnn ^^timmr. Claudio Naualis Pr^lij Ipcdlacula edenti, infa Chlamyde ex 

lib I’ Hj;c ctii ambirio ^^‘»‘“'rib. Ji, cap. j. tk Cornelius Tacitut Hiftorise Auguftte 

qu'a;lt’p”rti a fuisSr^S'"”"'’'^^™’ ingenstegnandi (ludium arguerent , attamen in Principe femina, S 
aliorum inhiare csd-bns Pro ' ^'ri.interim impotentis animi n)uliet, opibis 

compertis , Clauihuyauem foque vqlgare Libero? non deftiut, quibus flagi tjs 

caiionem eam non iieoUonnU," Agrippina, limul atque leui atgritudine correptus elt Claudius , or- 

que cibo boletorum infirin vcnenumcomparatadiuuanteLocuIh quadam vcneficij damnata, veneno- 

appcllare lit Ibliius & id &tu’us poitea adeo innotuit, vt Nero, bolftos 'cibum Peorum 

appciiaie ut lontus , R ad Claudii Dcihcationcm luuenal,s fcripfcrit . ' t . 

t^tltbus •tuctpuci ponantur amicts 
boletus Domino , fed qualem Claudius edit 
Eucdoadlmrmiimfilfl^.' ^ pe/? quem nihtl amplius edit. 

vocato ciircTetavelmfl'X-k!,f1'^^"'\^ cupidine flagrare cctpit; Senatu in Palatium ^ 
ronem orantibus afrcndVrr r ’ . Legatis Armeniorum caufam Geniis apud Nc 

veniemi Matri occurriflpr Imperatoris , pra?iidere fimul parabat, nili a proximis admonitus Nero, 

iplum obiur^abac ^ebus ofFenfo Nerone , & quia f«pe acerbius 

abeaMiJirarcsWniKi'*. k-h parte potentise exuitor afilio, ircmouentur 

Iia ftatim ab omnibus G^mioi, Teponitur in aliam Domum, ne Ccecu falutantium frequentaretur, 

ofciuiiffc . At Nero vinri\ cupiditate retinenda porentix, Filio fui copiam, & mccftum 

t.. ^^*^'=^^i^coi;gceifibusquodprxgra«c:nlibiiudic3rct, inueriicere conftituit, Impo- 

iira 


AGRIPPINA. 


g7 


lita igitur Naui fallaci; & foliitili, vt in Mari mergeretur , vbi nando periculum hoc eualit, immittunturperculTo- 
res, quorum vno ilringentc ferruttii vtcrum ipfa protendens , ventrem feri, exclamauit, dtadiecit, Htcejl.hic 
c/? feriendus ferro, manjfrum, qui tale tulit , Hac edita voce triftem animam reddidit. Sunt qui tradant Agrip¬ 
pinam huius fati fui non ignaram fuiffe, idque ex Vaticinio cuiufdam Mathematici , qui confultus ab ea de fortuna 
rilijj cum ex Alborum fcientia refpondiffet , fore quidem, vt Imperaret, fcd Matrem occideret fertur illa , velut 
amens ex clamaSe; Occidat, eium Regnet . Perijt Principatus Filij anno quinto V.C. Sij. 


AGRIPPINA SECVNDA VXOR CLAVDII, GERM. CMS. FILIA. 
AflRTPPTNlE AVGVST/F 


remus hic Nummus, vt & alij in quibus vt/CLAVDlVS DIVVS dicitur, vel NEROAV- 
GVSTVS, ab eodem Nerone in honorem matris cu/t funt , fcfl ademtum Imperium, Clau- 
diumque in Coelum migrare iuffum . 


AGRIPP- AVG. DIVI.CLAVD, NERONIS CiES. MATER. Capita Neronis, & Agtippini fc 

refpicientia . 

* NERONI CLAVD. DIVI F. CMS. AVG, GERM, JMP. TR. P, Circum Lauream , inqua_, 

EX S. C. Patin. Thefaur. 
a AGRIPPINAI AVGVST/t. 

at TI, CLaVD. C,ESAR AVG. GERM. P. M. TRIB. POT. P. p. Caput Claudij. P. Mi„i,. 
AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI. Caput Agrippina». 

* NERO CLAVD. DIVI CLAVD. F. C/ESaR AVG, GERM, Caput Neronis , P'aiiUnt. 

Tom- 2. f- 35' 

' -K. AGRIPPINA AVG. DIVI CLAVD, NERONIS GAES. MAT, Du^ Figur* inlidentes Ele. 

phantorum Quadrija. Num. Arfeot. Tab. ip. num. 14. 

.jF AGRIPPINA GERMANICI F. AVG. CAESARIS. Caput Agtippin® velatum. 

4t s. C. ( Figura muliebris fedens, dextra Spicas gerens . f'aillant.Tom. i.f. 19. 

* f Arcus Triumphalis . ibidem . 

AGRIPPINA AVG. GERMANICI F. CAESARIS AVG. Caput Agrippina;, 

Bio® Mularum abfque alia inferiptione . Spanhemius /o/. S13. 

AGRIPPINA AVGVSTA. 

FLACCVS ii, vir. Duo MonUra manna cum Icuncula. 


* FLACCVS 11, VlR. COR. Duo Monllra marina pum nuda Venere Curraiinlidente'. fat.Sutt 
f. a?z. 


mMMI IN COLONIIS Ch^SI. 


Corinthus. 


AGRIPPINA CAESARIS AVGVSTA. 

fe C^FLACIDIO 11. VIR. COR. mnmss, ep; Thef.Soderin. I.C.Son, 


BRITANNICVS 


BritannicusTiberij Claudij ex Valeria Mdlalina, quam tertio loco duxerat Vxorem filius, natus ell vigelimo 
die Imperij in fecundo Confulatu Claudio Patri deftinato , cognomine a deuiSis Britannis indito , cum antd 
Germanicus vocaretur, eum Paruulumetiam tum, & Militibus pro concione manibus geftans, Bt Plebi per fpe- 
fecula gremio, aut ante fe continens Pater alFiduo commendabat, fanftisq; ominibus acclamantium Turba 
profequebatur ; Poftea tamen ab Agrippina it^ immutatus eft Claudius, vt adoptatum Neronem filio praspone. 
ret , non fine multorum reprehenfione,. Nero fimul , atque Imperium adeptus ell , fratrem proftremum Clau¬ 
diorum fanguinem veneno fullulit V. C. 808. Facinus id Principatus noui primum , prudentes, ac cordatos 
homines fallere non potuit, nam liuoribus, Stmaculis, quas toto corpore venenum excitarat, abunde pro¬ 
ditum eft. Nero ad contegendas eas , corpus gypfo liniri iulfit: Verum cum id effettetetur , decidente copiofo 
imbte detedtum eft reftorium, & fceleris immanitas omnibus patuit, 

CL. BRITANNICVS CL., ET MESSALINAE FIL.CAESAR, Annorum n. a Nerone veneno fublatus. 


COSS. Nero Auguftus, Aniifiius Vetus. 


A.V.C.SoS. 
Chrijii 55. 


^ KAAVaIOC. BPETANIKOC, KAICAP. Caput luuenile. 

* AAABANaEsiN. Deus Alabandus nudus, 4<otti'a Carbunculum, Cniftta Bacillum, T riflan. 
Tom. i. f. 200. 


BRITANNICVS. 

BPETANIKOC. Opur luuenilc. 

KO. ^U'^^PO^OAE^lC. Eni. MINaIOV. BAAO .... Dimidiata Nauis, in qua Caput Ga¬ 
leatum hinc,&: inde adftantibus duabus figuris paludatis, & haftatis . cx SpAtihemio T riflanum 
entendMte f. 648. 

BpITANNJKOs. Caput Britannici. 

* . Caput Neronis . tx Spannius . 

^ Capita Ciaudij, & Agrippina;. 

* KAlCAP. BPETaNIKOC. Britannicus ftans, &togatus. Spanhem. f. 649, 


NeroRomu n3rcitur,Cn.AccrronioProculo,&: C.Pontio Nigrino Cois. A.V.C.790.Cn.Domitio Ahetiobarbo 
■ Pau e^lulia .-igrippina Germanici filia Marrc. In cius genitura multa, & formidolofa acciderunr.TrimuIus ImpcvMite 
Caio, Patrem, arhjereditatcm amifit. Verum a Claudio paterna bona obtinuit, acVicfhrici hccrcditatc ditatus, 
gratia ciiam Agrippins Matris ab exilio reuocat3?,vfque c6 coepit florere , vt miferit MciTalina Vxor Claudi j , qui 
eum, viiRiitannici cernulum fixangularcnt; Sed illi Dracone e Puluino prolato fugiebant, & poftea deprehenis 
funt circum ccruicalia Serpentis exuuias. Tredecim annorum ^Claudio cftadoptatus, & Annio Scnccce tunc 
Senatori in difciplinam traditus. Annocptatis 17. Imp. fit aMiiitibus , ciampromifilTet ?is tantundem pccuniar, 
quantum Claudius dederat. C;^lci‘r fa<5ius ciimdcruppliciocuiuTdam capite damnati, vtcxmore rub/cribercr, 
admoneretur, «yf //cw, inquit, literas . In Achaia Ifihmum perfodere aggreflus cft,& raftello humum ’ 

primus perfoflum, hurneris extulit . Valde prodigus fuit, & nullam veftem bis induit, pileatus eft rcti aureo , pur¬ 
pura funibus nexis, &u)ieis Mularum argenteis profeitus efi cum Vxore Poppeea. Agrippinam Matrem incre¬ 
pantem grauifer tulit, cui Balas euocat.T lacuna; fruflralaxauit, corrupto nauigio inde tamen enatauit; Deinde 
occidi eam lufllt, quem cum dilTccarent aftitit, ik quatdam membra vituperauit , qucedam laudauit . 

Duas irem Coniuges, Ochuiam, & Poppxam, &: multos pr»ftantcs viros interfecit , & inter hos Senecam Pr$- ' 
ccptoiem,ciimpriusperranfteiurairet,pcriturumrcpotius,quameinocicurum. Exercuit magnam freuiticm in 
Chriftianos, hac occafione, quod cum magna pars Vrbis incendio perijflct, quod ipfc volente eius familia direp¬ 
tionum caufaexcitaucrat, falso dixit auiSoreselfc ludsos, quo nominctunCi&Cbriftianos comprehendebant. 

Ipfe quoque aliquando Vrbem incendit pert^fus Antiquorum /Edificiorum . Aifit' quicquid memorabile cx Anti¬ 
quitate durauerat : quod incendium e T urri MiEccnatis prorpctiins, tetus Halo/in Ili j decantauic fcenico habitu . 
Senatum vniucrrum veneno necare, & Vrbem a Gallis incendi permittere voluit. Tandem audita contra eum 
Galba» defectione, collapfus, & animo fractus, diu fine voce iacuit ; poftea caput conuerberauit , & veftem fcidit, 
prarteritorum veniam in Foro precari voluit, fcd timuit, ne priufquam illuc veniret, difcerpcrctur. CumGalbs 
F xerciius fuperueniret, monitus, vc fpecum egcft;e arcn:B fubiret, negauit fe viuum fub Terram iturum , Militibus 
adfupplicium eum quxrentibus ferrum iugulo adegit , iuuante Epaphrodito a Libellis . Prodijt aliquando fine-, 
cinctu, & difcalccatus , imitari volens facta Herculis , Leone ad eam rem comparato , & Romam Ncropolim , & 
Menfcm Neroneum appellari voluit . Interitum cius, ac cum eodem Imperantis luliorum Stirpis , Lauri, qusea 
Liuiaplantatsfucrantj&genusalbarumGallinarum, quae ant6 occiderant, non obicuredcnunciarunt. Sueto¬ 
nius inuio de P'ita Guibd . 


L. DOMITlVS NERO L. DOMITU, ET AGRIPPINAE FILIVS A TI. CLAVDIO ADOPTATVR, 
ET NERO CLAVD. DRVSVS GERM. Ti. CL. AVG. f. DiCITVR. 


..^.r.C.So4. 


COSS, Ti.CL Aug.P'* Ser, Cer. Scipio Orfitus , 
XdtroTognm virilem [umit y Ctefar dicitur Princeps luuentutis , 


Aut, 


NERO CLAVD. CAE<;. DRVSVS GERM. PRINC IVVENT. 

SACER. COOP. IN OMN. CONL. SVPRA NVM. EX S.C. Tripus, Capeduncula, Lituus, 
Patera . 

l^tro*i\s Cetfaris Nummus e/l ^ atque-, vt Tacito confiat-, annorum Xil/f. , cum Proconfulaium 
exira turbem obttnutj[et,fimul Princeps luuentutis fuit difius . DR^S I quidem vox jufpicio- 
nem de altero Claudio facile obiecerii , Jed [cimus ex alqs quoque yipjum hoc Cognomine 
Parris vfum, cum altus nunquam Cafar-, fed Imperator in Nummi* Icnbatur . 

NERONI CLAVDIO DRVSO GERM. COS. DESIG. 

EQVESTER ORDO PRlNC. IVVENT. in medio Clypeo. 


SACERD. COOP. IN OMN. CONL. SVPRA NVM. Circum Coronam querceam*, in qua 
EX S. C. Num. ^rfcoe. Tub.zi. n. y 

principes luuentutis appellati funt illh quos ex propria Familia AuguRi eligebant , vt ijfdem in 
Dominatione fuccederent, licCaius,& Lucius Agrippa filij ab AHgujfo adoptati Principes 
luuentutis dtflt funt ^ vt nunc Nero dTi. Claudio Patre . Principes luuentutis nomini -lO" 
dignitati , vel Pontificatus , vel Auguratus accedebat , vt eo reuerenria Princtpt pararetur, 
Tt-CL vero eodem tempore Neronem Principem luuentutis m omma Conlegta Pontificalia 

C00p‘ 


89 


NERO. 


utr. 


Au, 


fooptiiyl , ftipYA tiumerum S. C. cuvauif , vttde WAior mAief^as, ^ reutyffitta conci,- 
liaretur, quod indicant Nummi . Ctterum de Principis luuentuiis origine ,honoril>us,& 
prarogatiuis adeundas UluUnlTimnsSpinhemms in praclaro Opere Difertatione oUaua . 

NERO CLAVD. CAES. DRVSVS GERM. ERINC. IVVENT. 

SACERD. COOPT. IN OMN. CONL. SVPRA NVMERVM EX S. C. Tripus, Capedun¬ 
cula, Lituus, Patera. 

NERONI CLAVDIO DRVSO GERM. COS. DESIG. 

EQVESTER ORDO PRINCIPI IVVENT. In medio Clypeo. 

CAESAR GERMANieVS. Caput Laureatum Neronis . 

S. C. In medio Corona Laureas . Ind. Pellegrini Afcani/ . 

Germanici Cognomen, Neroni C l. Drufo,Ti. Cl. Aug. Patri, tn funere delatum , ademfdem 
[uccejfores de/cendeiat, hinc * Ti.Claudio Aug.fiiio Drufi, ad Neronem etufdemadop- 

tiuum filium defluxit, citm in Familiam Claudiam transiit . 

NERO CLAVD. CAES. IMP. ET OCTAVIA AVG. F. CapitaNeronis,&OctauijEferefpicientia, 
fuper quiE duo Sydera . 

* NERO CLAVDIVS IMP. LVRINO VOLVMNIO II. VIR. Caput Neronis. Ind.Cauotorta. 
diic Nummus ante Cl. mortem cufus , cum nec Nero AVGVSTVS,iicdi«r , fed tantum CAE¬ 
SAR , & OClauia AVG. P. fine Paterna Confecrationis nota appelletur . 

NERO CLAVD. CAES. AVG. P. P. COS. DES. P. M. TR. P. IMP, 

Mortuo Ti. Claudio A. D. Ut. Id. OSohris . 


nqua 


'Ar. 


COSS. Q^ Afinius Marcellus . M. Acilius Auiola . 

IMP. NERO CAESAR AVG. P. P. r n- u n. 

IVPNER CVSTOS. lupiter fedens, dextra fulmen, Cniltra Haltam., 

NERO CAESAR AVGVSTVS. in aho GERMANICVS. 

SALVS. Figura fedens, dextra Pateram. 

ROMA . Figura inCdcns fpolijs. 

NERO CAESAR. , „ , , „.o ■ , , . „ - 

AVGVSTVS GERMANICVS. Figura radiata ftans.finiltra Globum cum Viaonola, dextra Ramu. 
Simulachrum DiuiClaudtj, qui Neronem adoptamt , cum ts Germanicus diceretur , putauit 
Occo effe fieuram fuperiorem', ego nero Neronis , qui AVG, GERM, dt^us ejt .ut Pater ^ 
IMP. NERO CAES.AR AVGVSTVS. 

* SALVS. Figura f athedr® infidelis, dextra Pateram. ,Lf. N. 

* AGRIPP. AVG. DIVI CLAV. NERONIS CaES. MATER. Quadriga Elephantorum , 

Nero, & Agrippina fedent . Nu m. Arfeot. Tab. 21. n.s. 

Hunc Nummum illulhatSBefoB.Fcribcns. Mairi jummam omniumrerum publicarum , priua- 
tarumque perwl^t, ac deinceps; eiufdem [ape leSltcaper publicum fimul vePlus efi . 

NERO CaE AR AVG. IMP. ^ „ . cv e c' ai „ c r 

* PONTRIF. MAX. TR. POT. Circa Coronam Qu_erccam , m qua EX S. C. Num. ArfcoU 

T ab. 21. n. 1.2. 

’* LEIBERT AS. Caput Libertatis. 58. ^ 

* aGRIPP AVG DlVl CLAVD. NERONIS CAES. MATER. Corona Quercea, m qua S.C. 
& chcumWoNl CLAVD. DiVl CAES. AVG. GERM. IMP. TR. P. £x Mu/ao 
Ps.z.int t.C. Bon. 

IMP. NERO CAESAR AVG. P. P. , ^ , c n, u n 

IVPITER CVSTOS. lupiter fedens, dextra Fulmen, finiltra Haltam. 

NERO CAE- AR AVGVSTVS. N GERMANICVS /• -n- u n 

AVGVSTVS AVGVSTA . Du$ Figursftantes, aha radiata, dextra Pateram , nniltra Haltam pu¬ 
ram , alia dextra Pateram , Ciiiftra duo CornucopiiB . 

Placuit Neroni luliorum Familia vltimo. Augufium, Liutamque Amam juam honoribus profe- 
qui, cum illis, tanquam Dqs, [fatuas erexerit , earumque exempla hoc Nummo tmpreferie 
eum Pateris in manibus ■ qua Nummis fint argumentum , quoniam ex hts libabatur , Anti¬ 
quorumque Dtj fapius hts pgnificabantur . a ri. r~ 

CONCORDIA AVGVSTA. Fi»ura fedens , dextra Pateram, finiftra Coriiucopire . 

IVPITER CVSTOS. lupiter fedens, dextta Fulmen. 

VESTA . Templum Vellae. ' 

ROM A . Infidens fpolijs . 

■If. SALVS. Dea Salus. Num.Fafch. 

IMP. NERO C,£S,aR AVGVSTVS. r , c -n u n ua nr 

* IVPITER CVSTOS Figura fedens, dextra Fulmen, finillra Haltam. M. N. 

NERO CLAVD. DIVI CLaVD. F. C.S.SAR AVG. GERM. Caput Neronis. 

* AGRIPPINA AVGVSTA MATER AVGVSTI. Caput Agrippin®. Failtant.Tom.2.f. qq. 

"i lVPifER L'BERATOR. lupiter fedens, dextra Fulmen. Faillant.Tom. 2.f. -^S. 

NERONI CLAVD DIVI F. C,tS. AVG. GERM. IMP. TR. P. EX S. C. In Corona Quercea . 
AGRIPP. AVG. DIVI ( LAVD. NERONlS CJES. MAT. ia alto MATER. Capita Nero¬ 
nis, & Agrippiiiie aduerfa. 

NERO CLAVD. C,£S. AVG. GERM. PRINO. IVVENT. Caput Neronis Laur. 

* AGRIPP1N7E AVGVSTAi. Caput Agrippinae Corona trmeea ornatum . Fadlant.Tom.2.t.qy. 
NERO CLAVD. DlVI CLAVDII F. AVG. Caput Neronis iuuenile Laur. 

* Vifloria alata, fiiiiftro pede Globum calcans, dextra aliquid Clypeo inforibit . Pf tn. Thefaur. 

IMP. N. CLAVD. DIVI CLAVD. AVG. F. CaESAR AVG.' GERM. Caput Neronis Laur. 

* Vifioria Globo infidens, fiiiillta Lauream. Quinarius Mufai Dauia. ^ 

\y£ NERO CLAV. CaES. AVG. IMP. VRINO VOLVMNIO. Caput Neronis cum Haila , 
NERO CLAV. CaES. AVG. IMP. OCTAVIA AVG. Caput Nctonis cum Sole, ^Oa^is 
cum Luna. Z 


A.y.C. S07. 
Chrtfli 54. 


90 


NERO. 

NERO CLAV, C^S, AVG. GERM. Baffs cum Scuto. 

P. M. TR, P. IMP. P. P. Cum ramo Lauri, & Nofiua . 

NERO CLAV. CitSAR IMP. Caput Neronis cum Lituo, yinguratHS Infigncy ftUy vt verins 
puiOy Pontificatui Maxtmi nota. 

S. C. In Corona Ciuica . 

P- P* P- GER. in alus TR. P. P. P. 

ANNONA A VGVSTI CERES S. C. FortuiiT flantis, & Cereris fcdentis Typus, cumTceda, 
& Roflro Nauis. 

^ Leptem Nauigijs,&Fluuio prope Scapham 

J/ Gmius ad Aram, finifca Cornucopia, dexrra Parerara. 

* PORT. AVGVSTI S. C. Eodem Typo. 1'atUMt.Tom. i /.ai. 

^timmusji^erior ad Portum OfiienjejnaVi.Cl.incosptum y d Nerone vero abfolutum refe* 
t^cnaus ejt fine dubio , fic hic ad Porrum d Nerone confiruhum , cum Antium ( Volfcorum 
oUmf^rbemy vbi Nero generatus fuiffe perhibetur ) Coloniam deduceret » ibi enim Portum 
fecit ^ vt docet Sueton. 

^ c ^ G. Roma fpolijs infidens, vt in alijs infra. Jnd.Cauotorta, 

SiLCVLO FECVNDO . Golz,ius The/. 9. 

M SECVRITAS AVG. S. C. II. Figura fedens, dextra Caput rufl:entans,iImftcaHaflafUj antequam 

Ara cum Igne. Ind. Pellet^rini Afcati. ^ 

NERO CLAVDIVS C.ESAR AVG. GERMANICVS. 

EX CONSEN^V .... Taurus. 

IM nero CLAV. CAiSAR. CapurNeronis cum Liruo , inalia IM. NER. CLAV. C.ESER. in 
<e >» IMP. NLR. CLAV. CAiSAR. £x-/«d.Pe/^r.a. 

* \ C. iii ...aurea . 

NERO CLAVDIVS AVG. 

* ub. I. /. ii6. expUcat EX CONSENSV 
CIVIT ATVM CAMPANLE DVARVM, 

Caput Neronis abfque infa-iptione. 

^ S‘- 1 medio Nummo. Jl<f. N, 

'^GERM. 

C-Ori, S. C. xNeio cum Burroin fubuructloucalloquitur Cohorrcs prope Porticum 
Itantes, cum duobus Signis Militaribus. M. N. 

ANNONA AVGVSTI CERES S. C. VtPuperior, cum EQirtuna,& Cerere 

* AVGVSTI PORT. OST. S. C. Portus, vt in alijs . Ind.Cmotona , 

* GENIO AVG.II. S.C. Deus Genius ad Aram, dextra Patcram,finilh:a Cornucopioe. AIx»». 

df ROMA S. C. RomaGaieaiainiidensfpolijs, dextra Victoriolam protendens, teuaParazonium' 

/nd.Cauolorta , 

IMP. NERO CAISaR AVGVSTVS. 

Tria Signa Militaria. Num. Fifch. 

NERO CLAVDIVS CAiSAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P. ,» alio GER. 

* ADLOCVTIO COH. S. C. Imp.Lauteatus.cumaliaFigurauifubfirudionetresMilitcsallociui- 

tur, cum tribus Signis Militaribus ftantes. ylnoetloti. f. 6i.n.ii. 

IMP. NERO CAiSAP. AVG. P. rMAX. TRI. P. P. P. 

* AVGVSTI PORT. OST. S, C. Portus OftienCs , vt in fuperiorifaus ex.E.medio Ex MuUo 

Pafarotio. " 

* „ AVGVSTI S. C. Vt fupetiores. MufaiCofpiani. 

Genius, vt fupetiores. Num.Ftfch. 

NERO CLAV. C/£. AVG. GER. I Ha(la,6: Scutum ad pedes Columine, cui Galea inllit. 

. v5r 1 Ramus Lauri . y«d. Po/d/ii» . 

* rONGORniA AurX^mV' dextra Pateram, finiftraCornucopie.;^,W.«. 14. 

t roivrnn ni A o fedcns.dcxtra Ramum.iiniftra Haftam puram.Op/e/.f,»^ .Sj.n.4. 

% rwn^K^^RFR ,9- j^'SJ*tarcdens, dextra Pateram, finilira duo Cornucopia;. ihid.nX 

* lyPlTER liberator p. c. lupitcr Ibus. Pat. Ind.f. 7. r 7 

P. M. LR. p. IMP. P P S C 

ivitm-N POT.’p. P. S. C. Miles flans, ihidem . 

^^^^^LAVD. Ci£SAR AVG. GER. Nero luucnis Laureatus. 

F‘S“'a Militaris Galeata infidens fpolijs. Mu[iiCcfpiam. 
IMP. NLRO C.,£SAR AVG. P. MAX, TR. P. P. P. r j j je 

F'g“tz fedens, finiflra Haibm, dextram Capiti admouens. 

TR. R LMP, p. p. ,« alio GERM.' 

? Ufiii? fupetiores. Ind. Camtorta . 

» KUMA S. C. Figura infidens Thoraci , dextra Vi<Soriolam , finiftra Parazonium , ad pedes 
^ura , & Gale$ . M. N. 

IMP. NERO CLAVD. C.SSAR AVG. GERM. P. M. TR. P, IMP. P. P. ,« dw C£.S. Ind. 
.X. TR. POT. P. P. ihtdem. 

^ KUxMA s. c. Koma Galeata Thoraci infidens, dextra Victoriolam, finiflra Haftam, circum Scu¬ 
ta. M. N. 

*’• TR. p. IMP. P. P. 

Mt Neptuno fedente, &pIuriSusNauibus, Thef.Theupel, 

CLAVD. ejESAK AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. 
vrr-T»' cum fex Figuris. 

GERM. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

» CUNG I AR. IMT. POP. S. C. Neco togatus aflillentibus ^lijs Figuris , ifl fublLuSione fedens , 
dillribuit Congialium . FailUnt. Tom. l.f. 21. 

CON, 


91 


NERO. 

CONG. 1. DAT, POP. S, C. Imp. Laureatus fedeus iii fubftruftioiie , ante quam fisur!! mulie¬ 
bris , fedciis Conoiarium diftribuit , tribus alijs Figuris , prope Imperatorem Miles Ihns . 

^ CONGI. I. DAT. POP. S. C. Vt fuperior. ex Indice PoUiio . 

* S. C. Imp. iuvnafubftruaionefcdet, ante quem alia Figura; In alia fubftruflione Figura du® , alia 
flans cum Hafla, alia fedens Congiarium diftribuit Figuras fcalam afeendenti , prope quam alia.^ 

Tiguraparua, in fubflruftione fecunda, alia Figura flat cum Congio . M.N, 

Cum Jmperij habenas [umebant vt Plebem , O" Milites benefacis obftrin^erent , his 

danaumm, illi Congiarium diilrihuebant , quod & Neronem fecijfe Nummi docent, 
quod etiam ex parte firmat Dio. feribens i Natus erat decem , & feptem annos, ciim_> 
Imperare caepit, deinde profeflus ad Exercitum, Ictlisijs, qus Seneca ferip ferat. Militibus' 
quantum eis Claudius dederat ptomifit . 

NF.RO P. M. TR. P. I. II. COS, IMP. 


COSS. Nero Augufius . L. Antiftius P'etHS . 
Vologefes Parth. Pex d Corbulone viflut obfides tradit. 


A-V.C.ioZ. 
Chrijit 55. 


CLAVD. DIVI R CJES. AVG. GERM. IMP. TR. P. COS. Capita Neronis, &Agrip- 

pinte aduerfa.iw n/io lugata . Patin. Thefauro . 

AGRIPP. AVG, divi CLAVD. NERONIS C,ES, MATER. EX S. C. Quadrig® Elephan¬ 
torum, quibus Nero, & Agrippina infident fignum militare tenentes. 

NERO CLAVD. DIVI F. CjESAR AVG. GERM. P. .M. TR. P. COS. 

Quadriga Eleph-antorum . ex Mufso Kuz.ini I, C. Bon. 

^Ar. nero lLAVD. DIVI F. C/ES. AVG. GERM. IMP. TR. POT. COS, Capita Neronis , &Apnp- 
pinae aduerfa. _ . 

AGRiPP. AVG. DIVI CLAVD. NERONIS C.ES. MATER EX S. C. Quadrigas Elephaii- 


torum , vt fn aureo . _ 1.. t . ^ . 

NERO CLAVD. DIVI F. CAS. AVG, GERM. IMP. TR. P. COS. Caput Neronis, Capiti 
Agrippinae fuprapofitum . 

* AGRiPP. AVG. DIVI CLAVD. NERONIS CJES. MAT. EX S. C, Currus ^ quatuor Ele¬ 

phantibus rraftus, cui infident du$ figura:. R. P. Cattanei, 

NERO CiES. AVG. IMP. 

* TR. PON. S. P. P. S. C. Figura Galeata Thoraci inlldens, dextra Lauream, finillra Parazo¬ 

nium , M. N. 

^ TR. POT. P. P. S. C, Figura fedens, vt fuperior, /nd. Cauetona, 

IMP. NERO C^SAR AVG. P. MAX. 

* Ledifternium, in quo Dea lacens. Angui pabulum prsbet . Ind.Cauotorta* 

IMP. NERO C.ES. AVG. PONT. MAX. TR. POT. P. P. 

* ROMA S. C. Roma Galeata fpolijsinfidens, dextra Palladium portendens, Jnd. Cauotorta , 
NERO CLAVDIVS C,ESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

SECVRITAS AVGVSTI S. C. Securitas fedens, vt fuperior. tbidem. 

NERO CL. C.,ESAR. Caput Laur. 

* Q. FVL. FLACCO II. VIR. GEN. Deus Genius flans , dextra Pateram , finiflra Cornucopia; , 

Num. Fifch. 

IMP. NERO CLaV. CiESAR. Caput Neronis, antdquod Serpens. 

•k S. C. In Corona laurea . P. Cattanei . 


NERO TR. P. II. III. COS. IMP. II. 


>dE, 


COSS. O.Volufiui Saturninus. P. Cor. Scipio . A.f^.C.Soy. 

Chrijh 36. 

NERO CLAVDIVS CiESAR AVG. GER. P. M. TR. P. II. P. P. P. 

* Athleta in C^adrigis, quorum Equi finguli,(iiigulos Ramos PalmE capitibus ferunt , MufaiPa- 
parotti . , , , r, ■ • r 

Narrat Dip. in Neron. eundem cur fu, & Equorum certaminibus delectatum , tta vt ob eam cau- 
fam , in/ignes EquotEiBores , & iam jenio confelios , jiolaforenf , non fecus quam homi¬ 
nes ornaret , eofque honefiaret pecunia, Slipendq loco , ex quibus caufam fignandiin Num- 
mis Aurigas, .athletas, & Equorum decurftones jat edtfctmus . 


NERO TR, P. III. IV. COS. U. DES. 111. IMP. II. 


Aur, 

'Ar, 


COSS. Nero Aug. II. L. Catp. Pifo . 

NERO CitSAR AVG. IMP. 

PONTiF. MAX. XR. P. IIL COS. II. in atioP. P. EX S. C. Corona Quercea. 

PONTIF. MAX. TR. P, 1111, P. P. EX S. C. Corona Quercea, 

NERO CiESAR AVG. IMP. 

PONTIF. MAX. TR. P. III. COS. II. in alqs P. P. EX S. C. Corona Quercea. 

NERO CLAVD. C,£SAK AVG. P. M. TR. P. IMP, 

CONGIAR. II. Dat. POP. imp. dillribuit Congiarium, 

NERO CLAVDIVS C£SAR AVG. GERM. P. M. TR. P. IMP, In alio GER. ET P. P. Ind. 
Cauotorta . 

^ CONG. II. DAT. POP. S. C. Imp. in fnbilruftione Congiarium diftribuit quatuor alijs figu 
ris. e» Schedis Pedru fanis . 

Tacitus Annal. iq. Caterum Colonia Capua , atque Nuceria , additis Veteranis frmata funt, 
plebique Congiarium , quadringeni Nummi virilim dats , & leftersium quadrigenties 
Aerario illatum , ad retinendam populi fidem. •Mctif-, 


A.V.C. Sto. 
Chrifii 57. 


NERO. 


Chnfii 53. 


i 


NERO TR. P. IV. V. COS. HI. IMP. III. 

COSS. NeroAux-ln. M. yaler. Metalla , 

Corhalo Armenium fiibi^it^cagiiiiHeTiridittem, Armenii Regnum k Nerone accipere . Hinc Janus ctufus . 


Jar, NERO C*S. AVG. in alio GERM. IMP. 

PONTlF. MAX. TR. P. V. P. P. EX S. C. Figura Galeata lians, cui fub finiflro pede Glo¬ 
bus, dextra CIrpeus. 

NERO Cd-SAR AVGVSTVS. 

PACE P. R. VBIQVE PARTA lANVM CLVSIT. Templum lani. 

PACE P. R. TERRA MARIQVE PARTA lANVM CLVSIT. Templum vtfuperius. 

NERO CLAVD. C«S. AVG. GERM. 

P. M. TR. P. IMP. P. P. Figura iiilidens fpoli js , dextra Lauream . 
j._ NERO C:ES. AVG. alii GERM. IMP. 

PONTlF. MAX. TR. P. V. P. P. EX S. C. Figura Galeata Itans, finiflro pede Globum cal¬ 
cans, dextra Clypeum tenens. 

NERO C^SAR AVGVSTVS. 

i( ARMENIAC. VieSoria gradiens , dextra Lauream , finiflra Palmam. Pat. Suet. f. 322. , vii 
hunc Nummum egregie , vt Jolei, explicat , ad l^iSloriam Corbulonis referens . 


e^. 


* 


At PONT. MAX. TR. P. COS. III. P. P. EX S. C. Imp. Chlamydatus Orbem calc.ans./. C. Bs». 

* P.ACE P. R. terra MARIQVE P.ARTA lANVM CLVSlT . Templum lani . l.C. Bon. 
NERO CLAVD. CAESAR AVG. P. M. TR. P, IMP. P. P. 

ARA PACIS. Ara. 

IMP. NERO CLAVD. C,£S. AVG. GERM. 

PACE P.R. VBIQVE PARTA lANVM CLVSIT S. C. Templumlani claufum. 

IMP. NERO CjESAR AVG. PONTlF. MAX. TRIB. POT. P. P. 

PACE P.R. TERRA MARIQVE PARTA lANVM CLVSFF S. C. Vtlupetior. 

NERO C LAVD. CjES.AR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. in alio GERM. 

* PACE P.R. TERRA MARIAE PARTA lANVM CLVSIT S. C. Vtfuperior. AJ.N. 

•pt S. C. Vidloria gradiens Scutum tenens, inquo S. P. Q. R. MufeiCofpiani . 

NERO C/ESAR AVG. GERM. IMP. . , 


* PACE P. R. TERRA MARIQVE PARTA lANVM CLVSIT S. C. Vtfuperior. M.N 

* PACE P. R. VBIQVE PARTA lANVM CLVSIT S. C. Vtfuperior. M.N. 

I.MP. NERO C,ESAR AVG. GERM. 

* PACE P. R. VBIQVE PARTA lANVM CLVSIT S. C. Vtfuperior. M.N. 

IMP. NFRO CLAVD. C^SAR aVG. GER. P. M. TR. P. P. P. 

at PACE P.R. TERRA MARIQVE PARTA IaNVM CLVSIT S.C. Vt fuperior.Mri» FAch 
IMP. NERO CtESAR AVG. PCSFIT. MaX. TR. POT. P. P. ‘ 


tt S. C. Arcus, in quo Quadrigs Triumphales. M.N. 

IMP. NERO CtESAR AVG. PONTlF. MAX. TRIB. POT. P. P. 

S. C. Arcus vt fuperior. 

NERO C^SAR AVG. GERM. IMP. 


S. C. j Vidioria cum Clypeo, in quo S. P. Q^R. 

I Figura alata, Sc ilolata, dextra Globum tenens, in quo S. P. Q R. 

* PACE P. R. TERRA , MARIQVE PARTA IANVM CLVSIT S. CT^Vt fuperiores. Ind. 
CauQtortet . 


NERO CLAVD. CAES. AVG. GERM. I>. M. TR.P. IM1>. P.P. inalijsvcro NERO CLAVD. 
CAESAR AVG. GER. R M. TR, P. IMP. P. P. Jnd.PoiatWe 
VK.TORIA AVGVSTI s. c. Vidioria dextra Lauream, finifea Palmam. 

¥ VICTORIA AVGVSTI {/. S. C. Eodem Typo. N»m, F<tfche 
JMP. NERO CAESAR AVG. P. MAX. TR. P. P. P. in also TR. POT. Ind.Cauotorta. 

S. C. Vidioria, dextra CJypcum, in quo S. P. Q. R. 

VIC.TORIA AVGVSTI S. C. Victoria gradiens, dextra Sertum, finiflra Palmam. M.N. 

iMR NERO Caesar, avg, germ. 

s. C, j Vidioria dexrra Clypeum, in quo S P. C^R. M. N. 

¥ I Vidioria flans dexrram Clypeo imponens. MuUs Mofcardi, 

IMP. NERO Caesar avg. p. max. tr. r r p. 

-¥■ ARA PAC. s. C. Ara, Sr.hedaPedrufiana. 

ARA Pacis s. c. Ara vt fuperior. Jnd. Palatio. Ara diucrfa a fuperiori . ibidem. 

IMP. NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. P. P. 

■V- S. c. Arcus, vt fuperiores , Ind.Cauotorta. 

NERO CLAVDIVS CAES. AVG. GER, R M. TR. P. IMR P. P, 

* S. C I Roma infidensfpolijs dextra extcnfa cum Laurea, finiflra Parazonium. Jnd. Volatio, 

* (Arcus vt fuperiores. hid.Cauotorta . 

* PACE P. R. vB;QyE PARTA IANVM CLVSIT S. C. Vt fuperiores . ihtdem. 

IMP. NERO CLAViJiVS CAESAR aVG. GERM. PONT. M. TR. R R P. 

PACE P.M. TERRA MARIQV'E PaRTA IANVM CLVSli S.C. lam Templum claufum. 
Jnd. Cauotorta . 


-Jf, Ex S. C. OB CIVES SERVATOS S. P. Q^R. In gyrum difpofita Infcriptio , intra duas Lau¬ 
reas , in quarum medio Sidus. Ex Ind. Volatio. 

S. C. Vidioria Facem manu tenens. E.x Ind. Volatio . 

NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GER. R M. TR. P. IMR P. R 
-Jf PACE P. R. TERRA MARK^E PARTa IANVM CLVSIT S. C. Templum lani . Mh- 
(ai Cofpiani . 

JMP. NERO CitSAR P. MAX. TR. P. P. P. 

^ PACE P. R. VBIQVE PARTA IaNVM CLVSIT S. C. Templumlani. MufeiCofpiani , 

NERO 


NERO. 


NERO TR. P, V. VI. COS. Iir. lMP. III. 

COSS. C.Vipfatt.Foblicoht ^pronianut . L, Fonieitis Capito . 

Jiiatyem j^grippirtam occidi iahet, ludofque magnificentijfimos in cius honorem edit Nero . 


a4.F.C.Si2. 
Chrifli 5s. 


NERO CLAVDIVS C.€SAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

♦ CONGIAR. III. DAT. POP. S. C. Nero Togatus affiflcntibus alijs Figuris, in fubftruflione 
fedens dillribuit Congiarium. Faillant. Tom. 1./.21. 

Jjudos maximos^ty magnificentifflmos d Nerone in Matris honore pofi eam eccifam fuse dcjcrihit 
Dio., interque alia magnifice faff a , [pedem Congiarip Pofnlo dati, ferihens : Etenim magiii- 
ficentiffima quasque, Silautiffima, quibus homines vefcuiitur, cstcraqtie omnia pretiofiffima. 

Equos , Mancipia , Vehicula, Aurum, Argentum, Veftcm diuerfi generis, in (ignis, & notis qui- 
bufdamdab.it; laciebatenimadPIcbemparuosGlobos infcriptos,, tanquam in Engulis eorum 
aliquid ineffet , & v; quifque (ignum collegerat , ita ei largiebatur . 

NERO TR. P. VI. VII. COS. IV. IMP. III. 

y^r.C.iiq. 
Chri^ibo. 


'jia NERO CffiS. AVG. IMP. 

PONTIF. MAX. TR. P. VII. COS. IIII. P. P. EX S. C. Figura muliebris ftans tunicata, & 
velata, dextra Spicas, teua Facem . Ex Cimelus D. lo. ^nt . Lupar ini I. C. Bon. 

NERO OIESAR AVG. IMP. . ,a , 

PONTIF. MAX. TR. P. VI. COS. IIII. P. P. EX S. C. In Corona Quercea . 
ca. NERO CiES. AVG. IMP. 

* PONTIF. MAX. TR.P. VII. COS.IIII. P.P. Corona Laurca,in qua EX S.C. T hcf.T heupol. 

NERO eSSAR AVG. IMP. ^ _ 

Tria Signa Militaria abfque alia infcriptionc . 

NERO CLAVD. CAESAR AVG. IMP. 

PONTIF. MAX. TR. P. COS. IIII. P. P. Figura ftans dextra Ramum, finillra Hallam . 

* PONTIF. MAX. TR. P. VII. COS IIII. P. P. EX S. C. Figura muliebris, dextra duos Ra¬ 

mos, (inilhabaccmoblongam. Num. Arjot. lah.^o.n. lo 
ty£, IMP. NERO c AESAR. aVG. P. M. . 

* Tria Signa M litaria ab'que inferiprione . 

NER(D CLAVDIVS CAESaR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

M.AC. AVG. S. C. Aedificium pulcherrimum,quodMaccllumNeronisvocant. 

NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM. P. M. 

QdatiKil'Pifces, Polippus, Sepia, Cammarus, Pompilus. 

Hunc NtmmuM egeegii tlluflrauit in prularo Opere Hluliriffimiis Spanhemius . 

NERO Caesar avg. imp. e p , 

CERTa. QVINQ ROM. C.ONST. M-nfa, in qua Corolla, & Olla. 

NERO CLAVD. ( ^SaR AVG. GERM.iNlCVS. ' 
dP CER. QVINQ. ROM.aE CONS., S. C. Vt fuperior. M. N. 

NERO CAEs. AVG. IMP. 

dt CERTA. QVjNQVE ROM. CO. S. C. Vt fuperiores. Ind. Cauororta . 

Nerone quartum^ t orneiio CojfoCoff. Quinquennale luUricum Roma inflitutum e[} , ad morem 
Greci cercaminist<variafamay ve cunila fere nona . Tacit, Annal.Iib. 4. 

T ejiaiur Dio. pro fallite, & diuturnitare Imperiphoc Certamen Quinquennale infiitutum, & Ne¬ 
ronia api ellaium, eiufqi caufa Gymnafium adificatum, in cuius Dedicatione Equitihus, ac 
Senatoribus oleum gratis diflributum , 

IMP. NERO CAESAR AVG. P. MAX. in alio P. M. 

jf. EVIVMIVS. AthletainQiiadrigis, dextra Lauream, (miftra Palmam. Trifian.t. i.f.ziq. 

* Circuscum Meta, bcObelilco, in Circo ejuatuor Aurigie CJjadrigam deducenres, Cybeles Leone.. 

veSa, alius Leo, Lepus, & Canis (. ircifpatia decurrentes . alngellon.f. 61, n, 19. 

Circus maximus, cum Metis, Obelifeo, Se Hypodromo. 

NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. Ih IM. III. P. P. 

9(- DECVRSIO s. C. DuteFigursEqueitces decurrentes vna cumHafta, alia cum Lab.iro. Mufeti 
Cofpiani . 

NERO CLAVDIVS CAESaR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. in alio GER^L & in 
alijs C.AES. 

DECVRSIO S. C. Duo Equites decurrentes. , n 
■jf DECVRSIO . Figura Equelhis praieunte Milite , alio fiiblequeute . M. N. 

■Jf Serpens fub Arbore ercdhis ante Aram, Poma Ara impolita appetere videtur. Triflan.tom.l.f.izi. 
Serpens fub Arbore eredlus ante Atam, ex quaFhmma erumpit. Angellon.f.Si.n.S. 

SABINaE. Raptus Sabinarum, in quarum medio tres Obelifei. 

IMP. NERO CAESAR AVG. P. M. 

df Leflifteniium, 111 quo Figura muliebris decumbit, dextra Pateram porrigens Serpenti erecto in imo 
Ledtiftetnij . Angellon.f.6i.n. iq. 

NERO C.LaVD. CAESaR AVG, GER. P, M. TR. P, IMP. P. P. Caput Laureatum, antequod 
Ramus Palnire . 

* STEFANAS. Athleta iii Quadrigis, dextra Arcum, & Lauream, (iniftra Palmam: (^uatuorEqui 

finguli habent Capitibus alligatum Ihilraa; Ramum. T rtlian. T om. 1. f, tzi. 

NERO CL.aVDIVS CAESAR AVG. GER. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

* Figura Venatoris prope Arborem, laculutn in Aptunj intendentis, cum Cane Aprum mordente . Ex 

Mufio Moffardoi A» IMP. 


COSS, NeroAug.lV. Cojfus Cor, Lentulus , 
Certamen Quinquennale Roma inffitiitum. 


i 


t 


94 


NERO. 


^.r.c.si4. 

ehriJH6i. 


yjr.C.Siy 
Chri[li 61, 


Chrijtie}. 


yi.y.c.n 17. 

Chrifti ^4. 


^ur. 

Jr. 


IMP NERO CAESAR AVG. P. M. ^ . r l 

* Milo,mdus.vittadccacaputvoHtantc ™camarabinosTaurostcnens^ 

NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM P. M. TR- P. IMt - >• , , 

SS, S C 1 Templum Figulis ornatum, fupra quod plures Equi. Ind. Feljcgnm y^jcantf . 

* I Macellum, feCi Aedificium fuperiusdefcriptumjabfque alia infcnptione. Ind. Polatio . 

■ i.' NFRO cLaVD. CAES. AVG. GERM. Ara cum Serpente . Num. ^rfcot. tah. zi. ». p. 

* Quadiigar, in quibus Imp. dextra Sceptrum, & Laqream, finiftra Palmam , cum quatuor Palmis Equo¬ 

rum Capitibus impolitis . Pat. Suer,^ ^04. ... ,, 

^ Fi"ura muliebris Rupi infidens . ante quam ftat alia nuda religatis a tergo manibus , pone hanc alil^ 

° Fioura, quiB e terra furgens. Figuram redentem refpicit. £.vv/n4. Psiatia. 

*. Curtus°a duabus Tigridibus tradus, in quo Figura Bacchantis (edet , Currum prxcedunt aha; Figuriu 

* B,icchantcs, in Aere pendet Cupido Botro Vuxappenfus.fubquoduoCapitafcrefplcientia ,m 

quarum medio pendet Vun Botrus. Ex Ind. Polatta . 

NERO TR. P. VII. VIII. COS. IIII. IMP. II!. 

COSS. C.Cdtfcnius Fetus . C. Petr9n,7~Mrpitian» 

Britanni fundunt Romanos , ait his rttrfus fu/i* 

^""^^ONm^MAX^ TIC^RVIII. COS. IHE P- p. EX S. C. Figura muliebrit, Haftam cuno 

Papauere tenens . 

^‘^'\?ONmMAlcTk!p.’viII.COS.Iin.P.P.E^ pFisurq muliebris dextra Haftam, cum Pa- 

2 pi^ucre « 

^ Figura muUcbiis dextra Parazonium , finu 
i ftia Haftam, dextro pede Globum cal- 

cans, l.f* zio> 

NERO TR. P. VIII. IX. COS. IIII. IMP. III. 

COSS. p. Marius Celfus . L. udjinitts Gallus . 

OPlauia vti /lerili dimi/fa, Ptppaam ducit Nero. 

• ^'^'toNtI^MAX^^TR. p.' VIII. COS. IIII. P. P. EX S. C. Figura militaris ftans, dextro crure 

Globo infidens. 

• ■ i' PONTIF MAX TR. P. VIIIl. COS. P. P. EX S. C. Figura militaris (^eata, dextro pede 

* °^lcamcalcans, ambabus manibus Difcum. Num. airfcot. tab. ZQ.n.u. 

NERO TR. P. IX. X. COS. UII. IMP. III. 

COSS- L. Virginiui C. MemTnins Regulus» 

Ttridaees d Corbulone coaBus , veni, in CaPlra Romana , Coronamepue Neronts Imagini /ubipeie . 

• cosmi PP EXS.C. fFigura Galeata, dextra Parazonium , Cniftraj 

PONTIF.MAX.TR.P.X.LUb.aii.i.i.^^ l ^ dexcro pede Galeam calcans, 

y prope quam Scutum . 

j Figura Galeata, vtiaque manu tenens Clypeum» 
I ^ finiftrum pedem eleuans , inte eam duo 
L Scuta cum Pugione. 


NERO TR. P. X. XI. COS. IIII. IMP. III. 

COSS. C. Ucanius Bafsus. M. Licinius Crajfus Frus>. 

Nero Romam incendie calurnniasU-GhriJlianis . 

■ndecimo Neronis anno Cotio Repre defunBo, Mpes Cotias in Frouinciam «^«^EEufebius 

no, & ylppuleio Cojf. a, e Caflfodorus corruptis, vt apparet, nomtmbus °?Micell 1 b 

7ofiL7luo!"!‘e reiT,!‘iuod7.l7x^^^^^^ 

«dteoan. &ha;gful^r « Ez»a.„ci. Narbonen/i repertum , ,uem 

M.Vclferus huc referendum ejfe indicduit . 

non potuimus, repertus limul Nummus per trama fimilis, nili quod ' 5 

VORACAN. Quem CTufdemTraaats Regem fuifle, magis fufpicari, quam aftirmat p 


95 


NERO, 

NERO TR. P. XI. XJI. COS, IIII. IMP. III, 


COSS. F, Siliut Nirum . C. lui. Atticus ('tfiinus , 
tlert Citharedus lujlrali certamine canit , Peppaa d Nerone occiditur 1 


^.F.r.SiS. 

Hhriflie^, 


''^Ur nero CLAVD. CBS. AVG. GERM. 

' P. M. TR. P, IMP. P. P. Apollo Citharam pulEans, vel potius Nero Citharcdus. 

NERO C,€SAR AVGVSTVS, 

* ET. IA, Figura Viri Monticulo , feu AggcIIui infillcns , dextra manu Globum, finiftra Haftam te¬ 

nentis . Smctiut . 

NERO CLAVD. CiESAR AVG, GERM. 

ET, lA. Monticulus Taxis afper, iij cuius medio, nefcio quid, forte Ipecus, Monticulo inOftiC 
figura , dextra Globum , finiftra Hartam prattendcns , 

NERO CLAVDIVS CAiSAR AVG. GERMANI C. 

PONTIF, MAX. TR. POT. IMP. P. P. S. C. Figtjra dolata Neronis habitu Citharcdi. 

•}{ PONT, M. TR. P. IMP, P. P, S. C, Eodem Typo. Anzellon.f.Bi.num. 15. 

Habitut hic erat in pulla. T unie aque talari . indeHotaz.Traxitque vagus per pulpita veflem • 
Sucton. in Calig, cap. 44. Longam veflem C itharedi habitum ejfe notat Seruius in illud Aeneid.6, 
T hreicius longa cum vefle [acerdos . de Orpheo , 

NERO CLAVDIVS CiESAR AVG. GERMANIC,' 

tfir PON, MAX. TR. P. IMP. P. P. Figura Galeata rupiinfidens, dextra Lauream, Cniftra i nftru» 
mentum muficum , M. N. 

IMP. NERO C/ESAR AVG. P, M. X. Caput Laur. antd quod Palmte ramus. 

* Circus cum Obeliscis, & quituor Quadrigis, vt in alijs. .tpfufti Paparotti , 

NERO CLAVDIVS C^SAR AVG. GERM. P. M. TR. P, IMP. P, P. 

jS; Figura togata Lyram pulfans, facie ad Ctelum verfa , cantantis habitu . Afufai Leor/fpardi , 

NERO TR. P. XII. XIII. COS. DES. V. IMP. IIII. 


COSS, c, Suetonius Paullinus, L. Pontius Telepnus , 

Nero Cracia peragrata JJlhmum fodere tentat^ mox Romam redit. 


ai.r.C.Si9. 

Chrifli66. 


NERO CLAVD. C^SAR AVG. GERM. TR. P. IMP. P. P. 
as. C. IVLIO POLYRENO II. VIR. ADVE. AVG. Nauis Prrtoria. ihideno. 

NERO C/ESAR AVG. GERM. 

ADVENTVS AVGVSTI G. P. Triremis Pratoria ornata, 

NERO CLAVD. CjESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. f». p. 

ADLOCVTIO S. C. Imp. in fuggeftu alloquitur Prstorianos. 

IMP. NERO C,€SAR. AVG. PONTIF. MAX, TRIB. I>OT. P. P. 

ADLOCVTIO S. C. Imp. in Ibggedu alloquitur Pntorianos . 

In Achaiam Iflhmum perfodere aggreffus.Pratorianos pro Concione ad inchoandum opus cohor¬ 
tatus eff . Sueronius . Cnde ad hanc adlocutionem videntur referendi Nummi . 

IMP. NERO CLAVD. C.ESAR AVG. GERM. P. M. TR. P. XIII. P. P. 
tfc ROMA S. C. Roma fpolijs uifidejis, dextra Vidtoriolam, finidra Naftam. MufaiCcfpiani. 
* PACE P. R. TERRA MARIQVE PARTA lANVM CLVSIT. S.C. Templum Iani.»F<cIew. 

NERO TR. P. XIII. XI Y. COS. V. IMP. III, 


COSS. Kal. lan. C. Fonteius Capito. C. Iui. Rufus. 
Kal. . . . Nero Aug. ('. fme Collega. 

NERO TR. P. XIV. COS. V. IMP. HI. 


J9.V.C.S20. 
Chrifli 67. 


t/£. 


COSS. C. Silius Italicus. M. Caler, Trachallut. 
hoc anno Nero fe ipfum interfecit A. D. III. ID. WNII, 


A.C.C.Sii. 
Chrifli 6K. 


IMP. NERO CESAR AVG. P. MAX. 

* LAVRENTIN AVG. Orgqnum Hydraulicum, ante quod figura dans, dextra veluti Situlam te¬ 
nens, finidra Qrganunj tangens, ad pedes Lauri folia . Triflan. pom. i./. 218. 

•ic Organum Hydraulicum , hinc inde duo fioutse , quorum vna , dextra indrumentum Lauri folio 
fimile, finidra Organum tangit, quod, & facitalia figura dextra, finidra vero elata. Tri- 
fian. ibidem . 

Suetonius inter caetera Neronis 3(3:3 pod reditum eiusinYrbem, cum iamnunciata edet Vindicis 
defctdio feribit . At ne tunc quidem Senatu, aut populo coram appellato , quofdam e primo¬ 
ribus Ciris demum euocauit , tratifaHaque raptim cpnfultattone , reliquam diei partem por 
Organa Hydraulica , noui,& ignoti generis circumduxit , ojlendenfque pmnia de ratione, 
ac difficultate cmufque different, iamque etiam prolaturum omnia in T heatrum affirmauit, 
fs per Ctndtcem liceat . 

Caterum Organorum horum Hydraulicorum. ( pFlinitqcredimut , ) AuDor CtepbiusTonforis 
piius . funtque mupea injlrumenta . qua per aquam [ mantes , excitant voces , quarum 
vnum recentis operis vidijfe memini T tburi in FsUa Hpenp. 


CO 


9(5 


N E R'0. 


COhONlAKVM NFMMl, 

Aroc Aug. Panrcnfis . 

NERO CLAVD. CitSAR AVG. GERM. TR. P. IMP. P. P. 

* COL. A. A. PATR. XXII. Aquila Legionaria, in medio duorum Signorum, Fxtin. Suet. 


# EiERCVLI AVGVSTO C.P, Hercules. Forti ad Coloniam Patricitim,vil Pxtrenfem , Sche¬ 
da Sfonniant, 

CibaUs . 

NERO CLAVDIVS C^SAR AVG. GERMANIC. 

EX CONSENSV C. CIB. X^ufus. ExTatin. Ind.f^l.^j.re!^, 

Coi. Tui. Aug. CaflanA^en/Is , 

yrbs MactdonidwaritimA, o/ZwPofidea diBa ad finumT hermakum ^ (icdi&a^velaCaJfandra Priami 
filtd) i/f/r/EruditiJEmusPatinus aCaJfandroi cui ego quoque fuhfcriboy mneCaSandiiadieitur . 

NERO CLAVDIVS C^LSAR AVG. IMP. TR, P. P. P. 

COL. IVL. AVG. CASSANDILEN. Caput louis Ammoiiis . ?at. Ind.f.y, 


Corinthus , 

NERO CLAVD. C^S. AVG. 

CLaVDIO OPTATO II. VIR IVL. COR. Pegafus ab homine nudo detentus. R.P.Cattanei, 
NERO CLAVD. Ci£SAR AVG. GERM. TR. P. iMP. P. P. 

^ C. IVLIOPOLYRENO IU. VIR. COR. ( Pegafus alatus ^figuta nuda capiftro retinetur. Tat, 

Suet. f. 299, 

^ ( Circum Coronam floi um> in qua ISTHMIA, 

NERONIS VXORES. 


OCTAVIA. 

0<5l.mia Claudij ex MelTalina Filia , lunio Silano primum derponfata , pofle^ , perfuadente Agrippina , Neroni 
Claudii Priuigiionupiit. C^lum codie quo Nuptis fiebant, totum arderevifumefl:, hanc non multo cempofis 
fpatio interpofito, domo expulit , camquetanquam ftcrilcm pepulit in Campaniam , poft adultcrij accufatani-» 
( cum tamen dfet honefiilfima ) & in Pandatariam relegatam interfici iufllr , jetatis anno XX. cius caput amputa¬ 
tum, Romam ad Poppsam fuit delatum, Idem fuit infelicis puellx nuptialis, &:funcil:us dies. Vids Tacitum 
lib, 14. Sueion. tn f^na NeromSj & Claud^ , 


OCTAVIA TI. CLAVDII, ET MESSALIN.C FIL., NERONIS CL. AVG,,VXOp,. 


Cr4» 


OCTAVIA AVG. F., NERO CLAVD. C^ES. AVG. IMP. Duo Capita vnam virile , aliud mu¬ 
liebre cum ^ 

OCTAVIA AVGViTA. ' ' 


OCTAVIA AVGVSTA, ET NERO CLAVD. C^SAR IMP.' Capita OaauiarA Neronis cum 0^. 

* NERO CLAVD. IMP. L. VRINO VOLV.MNIO ii. VIR . Caput Neronis cum Sceptro . 

Spanhem.f. 619. 

OKTAOVIA 2EBA2TOV. Caput Odauix. 

♦ NEP . Caput Neronis, Svanhem. f.6i^, 

OCTAOVIA 2EBA2TH LA. Caput Odama?. 

# NEP KAAV KAIS sEB AVT, Caput Neronis. 'TbefauriTheupoli , 


SA- 


97 


r 


29 


SABINA P0 1'f/EA. - 

SabinsTittOllij, 5! Sabins Pop. filia, egregia forma, &pei:blanda, Rufo CviTpinodclponfita , quo cum filium 
habuit, ab Othone abducla, ac in vxorem accepta, ab eodem fiue incaute , fiue data opera Neroni fepiui laudata. 
Imperatori pellex primum , pofteacieSaOdfauia, Vxor iunclaeft; kiTacitus ^nnal. Neque eninXj 

Nero, fcd Otho, Poppxam tunc ignotam Neroni, Rufo Crifpino abduxit. Ei cuntiiaalia fuere prster honeftum 
animum ; erat lalciua, prudens, magnifica , & in erogandis pecunijs liberalis : Equis celccSabatur maxime delica- 
tiflimis , aptiffimtfque , quorum foleas non ferro , fcd purifllmo , optimoque auro iniucbat ; Mulas vero quibus 
agebatur, aureis funibus fubligatas habebat, & Afinas, qus nuper peperiffent, quingentas , quarum laSe pinguifli- 
mo, cum folitaUalneormnv^arepleuiflet, totum corpus macerare confueuerat, vt dus pellis ita diftenta, fieret 
candidior, mollior, ac magis nitida; vfaqu : vnguentis ptctiofiinmis , qUE Poppteara pollea didia, nulli fiimptui 
pepercit. Hsc cum non multo tempore Neroni vxorfuiffet,grauida 5 marito irato :i^calcis percufla mOritur. 
Neroni Claudiam peperit in Colonia Antio. Infans intra quartum menlcm ihn Augufta i Patre appellata , non 
fiue immodico Patris dolore moritur. Tacitus lib. 15.^ 16. Suelon, iitNcroni. 

nOnnEA xEBAsTH. 

NEPO KAI2AP AV. 

nOnnAIA sEBAsTH L. I. Caput Poppaiia:. In alio L. IA. 

^ NEPaa KaAV KAlX sEB rEP. Caput Neronis . A/. iV. 

Capita iugata Neronis , & Poppxite . 

* nOnnAIA NERaN £#£. Ceruus. Spanhim.f.61%. 

nOnnAIA SEB.ASTH NEPaN KAI2AP 2EBA2TOC, Capita fugata Neronis, & PoppKiaf. 

Sparbem. f. 6i9. \ 

OOnnAIA NEPONOC SEBAXTOC. Caput Popp.-titc. >- 

* NEPON KAICAP 2EBAST0C. Caput Naonis laur. Taill. t.i.f.ip. 

POPPffiA NERONIS, ET POPPfiffi FILIA, INFANS MORTVA. 

jyC, POPPAiA AVG. Figura fedens in Templo quadrato duarum Columnarum, fiiiillra Cornucopiae. 

•fc CLAVD. NER. F. TcmplumrotundumquatuorColuinnarum,inquofiguraflms dextra Temo¬ 
nem , finiftra Cornucopia: . Pat.Sutt.f.iiy, 

STATILIA MESSALINA. 


Tertia, atque vltima Neronis Vxor, mortuo Nerone Othonem fibi maritum afcifccrcdecrcuetat, cui Otho 
impetij pertEfus, iam moriens, cineres fuos commendauit. Vide Sueton. 

KAIS SERAS. Figura flans, dextra ignotum quid, finiflraCoIumnic nixa cum Spicis. 
nepa KAAVAI KAS sEB rEPMANIKOC. L. r. Caput Naonis. A/. Af. 


C. IVL. VINDEX TYRANNVS 1« Callijs contra Neronem infurrextt . 


4u. 


COSS, c. Fenteius Capito . C.Jul. Rufus. 

Se ipfum tecidit, i Rufo fuperatus. 

C. IVLIVS C,ESAR. Caput Laur. circLim quatuor rami Lauri . 

* VENVS AVREa . Figura feminuda ftans capite radiato, dextra Phialam tenens, circum Lauri 
rami . Stradaf. 40. 

Bh 


Chrifii 66. 


L. CLO- 


j^y.C.Szr. 
Chrijit 6$. 


98 


Cupi NCTwieip, publicum humani ^enciis odium opprefTiflet > multis reium nou^rum ca viTa occafto Vinde» 
in Gallia viuo Naone ^caderat . Galba Hilpani?e Tarraconcnff Pr$fc(Sus, Imperatoi, Senatus dccteto*. deftina- 
batur , Romj? Nyrnphidim turbabar. In Germania Rufus,poftq; eum Capito , Hos inter L. etiam Clodius Macer 
Ati ic* Legatus, auantio, Cx cudcutatc magnus, de csteuo tantis cceptis per omnia impar, fe fe eminere pofle Ldc- 
rauic . Ferebatur Italiam rei rumc.ntai i.p penuria preirurus, §cdmoli?ntem , Treboiiius Garucianus Procurator 
iullu Galb^ interemit . Suetonius , tacitus iPlutirchus , Neque dubium fubie(Suin Nummum ad 

hunc vnum pertinere, quod li. T elftrHs monmt , cum prion editione cum ad Macrianum mrer XXX. Tyrannos 
Ofct? retuliflet. Legionis M.a'ianaj nomen alibi, opinor, non extat, &ftatim aMacri morte mutatum nccefle 
Libcrwtis typus, &inrcriptiO})arand£tumgrari*pr®Iata, quod Galbam item , atque Vitellium fecilFc obrerua- 
mus, Otho eodem fcnfu l^cuiitatem iplcripfit . Dio. Populus Ro?nanns S^crafactehat, m^ignaque Ittitia per- 
frueifarur) ferebantq\ pileosfnulti ^ quAfi e-ffenp hbtrt^tern confequuti. Ex notis S.C. ficverUimile Senarum 
libertati, aut Sacrindum , aiif J^Snum giccrcuilTc* 

L. CLODIVS MACER PROPR^TOR. 

NerofJt rebttUt , & aTreboniauo CArucianoeodem anno iujfu §aibtt occiditur , 

COtTi*. C. Sitius italUut , /I/. Caler. TTrachallus . 

Jur T. CLODIVS MACER S. C Caput fmc Barba . . 1 ^ . 

’ -Jf PROPRiC. AFRIC. Nauis cum Remis. Trif^an.Tom. 
jir L. CLODl. MACRI S. C. Libertas ftolata dextra Pileum, iiniftra Pateram. 

LIB- LEG. I. MACRIaNA. Duo Signa Militaria in medio Aquila, 


SERVIVS SVLPICIYS tALBA. 

GalM prope T arracinam nafeitur M. Valerio Meflalla, & Cn. C vr alij ) L, Cornelio Lentulo Cofs. Patre Secuio 
Sulpicio Galba, Matre Achaia . Auguftis Cefar ad Galbam hunc olim puerum bucula adprchenfum dixit : Er tu 
fili nojlrum Imp. habebis , cui rcfpondj; : jta fiet cum Mula peperent . Idem fortunae imaginem per fomnium 
reperit, dixerat illalbrefe ante fores defeTam, & nifiocyus rcciperaur, cuique obuio praedam futuram ; hanc 
obilinatifllme pollca in Domo fua conferaauit. Hic ex Hifpania fecum deduxit M.Fab. Quintilianum, idem-» 
Tarraconeafem Pr ouinciam o^lo annis rexit •, & aliiorem , ac dealbatam Crucem cuidam T utori ftatuit , qui Pu¬ 
pillum yenejio fuflulcrat Germanorum Cohortem a C^faribus olim ai cuftodiam corporis ii^fticutam , tk ndclifll- 
mam diflolui t, & remi/it in Patriam , quali Cu DolabelljE proniorem . Fuit admodum auarus , ita rt appolita lau¬ 
tiore ccena ingemuerit . Ordinario dirpeiifatoii breuiarium rationuir offerenti , paroplidem leguminum pro fe- 
dulitatc porrexit. Idem Choraulicuidammire-jlacenti quinque nutrmoi manu fua donauit. Sufpicionc autem 
minima motus, plurimos condemnauit, quare coi/pirationea Militibus in ipfum facta, trucidatur in FoioRonu- 
no, artatis anno 75 . Impeti j menfe fepiimo, eius Caput ad Ochonem cLlatum ell , q ai Lixis, Calonibus deciden¬ 
dum donauit . 

SER.SVLPITIVS GALBA mortuo Nerone P.M. TR.P. P.P. COS. DES. II. A.D.III.1D.IVNII. 

COSS. c. Silius Italicus. M-Galer.TrachrtllusTurpilian, 

^ur. SER. galba AVG. 

DIVA AVGVSTA. Figura ftolata ftans, dextra Pateram, finiftra Haflam. 

Hic Nummus in honorer» Ijiuit aCa^bapercujfHS t Oiuinitads eiusTypum repxefentat y ipftns 
enim opera peruenerat ad Aulam Imperatoriam , vide Suetonium, & luftinum lib.4j • Num- 
. mum 


99 


SER. SVLPICIVS GALBA. 

inum fic illullraritcm . Ver ea tempora { fciticet Romali ) Rexes HaHas pro Diademate habe- 
battt^ qodGr&ci dixere irrii-Trrpa. ; xam ab origine rerum pro immortalibus veteres Ha~ 
Has coluere, oh cuius religionis memoriam adhuc Deorum (imulachris HaHa adduntur , 

IMP, SER. SVLP. GALBA CfiSAR AVG. TR. P. 

IMP. Figura Equcftris , 

* FORTVNA AVG. Fortuna dans niiKtra Temonem, flniftiaComucopis. p'ailUnt. tous. 

a ROMA RENASCENS, Figura Galeata ftans, dextra Vidioriolam,finiftra Aquilam Legionariam, 
Oyfel lab. 7.9. «.4. 

^ SALVS GENERIS HVMANI. Figura muliebris dans , dextra Pateram fuper Aram ignitam , fini- 
dra Temonem, Faill, tom. z.f.yi, 

Suetonius iq Galba. Carthagine noua conuentum agens tumultuari Gallias comperit. Legato 
jdquitania auxilia implorante /uperuenerunt Vindicis litera , hortantis , vt humano generi 
afertorem , Ducemque fe accommodarer , ex quibus SALVS GENERIS FIVMANl hot; 
Nummo fculpta explicatur 

VICTOR,lA. Vidtoria dans prqpe Columnam, fupra quamClypeum tenet (inidra , dextra vero 
eidem infaibit P.R. circum Columnam Laurus , Num. rirfcot. tab. 22.». 13. 

Mortem Neronis Populi Romani Vibioriamfuife , dum d crudeli itio, 0" [auiffimo Mon^ro libC’ 
ratus efi • hic Nummus docet, 
jjf SER. GALBA IMP. Figui-a Equedris. 

FIISPANIA. Capqt muliebre cum duobus Pilis, & Scuto 3 tergo, 

Nifpania imagini ob Rrouincia fertilitatem , 0 tn re militari praflantiam Spica, Clypeus , <0 
Najiaappiblafunt, Statua vero Equeflris, poieji ad Galba Equeflrem fiatuam aliquanu 
pertinere, qua ab Nif panis ei decreta /it , 

SER. GALBA IMPER. 

CONCORDIA PROVINCIARVM . ( Figura dans, dextra Ramum , /inidra Cornucopia . 

* ( Figura fedens,dcxU'a Pateram, Oyfel.Tab.Si.rt. tl, 
SER. GALBA IMP. AVG. Figura Equcdias . 

TRES GALLlyE. Tria foeromea Capita cum tribus Spicis, 

IMP. SER. GALBA OESAR AVG. P. M, 

IMP. Figura Equedris, 

JMP, SER. GALBA AVG. 

Diva AVGVSTA. Figura Stolata dans, dextra Pateram , /inidra Fiadam , 
libertas PVBLICA . Libertaus Typus. 

ROMA RENASC. Figura Galeata , dexira Vicftoriolam. 

S. P. Q. R. OB C. S. In Corona Quercea, 

^ VIRTVS Figura nuda dans, dextra Parazonium , finidra Hadam, M. N. 

* VICTORIA ‘P. R. V idlotia alis cxpaiilis , /iniftro pede Globo innixa > dextra Lauream , /inidr* 

Palmam . M. N. 

IMP. SER. SVLP. GALBA C,(£SAR AVG. TR. P. 

IMP. Figura Equedris. 

IMP. SER. GALBA CffiSAR AVG. 

Hf FIISPANIA. Figura dans, dextra tres Spicas, /inidra duo Spicula cum Clypeo. Tat.The/aurts. 
IMP. SER. GALBA CiESAR AVG, 

DIVA AVGVSTA. Vt FuperiorAur, 

HISPANIA. Figura Stolata dans, dextra Spicas cum Papauere,Iinidra Scutum cum duabus Hadis , 
ROMA RENASlENS, * ( Figura Galeata dans, dextra ViEIoriolam. Vaill. Tom.z.j.qi. 

•fc ( Figura mil. Galeata dans , dextra Viftoriolam, finidra Hadam per 
tranfuerfum. P at. Suet. f. 345. 

* ROMA RENASC. Eodem Typo. Pattn.The/auro . 

ie SALVS GENERIS HVMANI. Figura dans coram Ara accenfa, dextra Pateram, /inidia Temo¬ 
nem , dextro pede Globum calcans . ex Pat. Suet.f. 342. 

SALVS ROMANI, Idem cum priore. 

VICTORIA P. K. I. Victoria dans, dextra Sertum , CnidtaPalmam. 

SER. GALBA IMP. Figura Equedris. 

* Figura Galeata gradiens, dextra Globum cum infidente ViEtorjola, finidra Hadam per ttanfuer. 

Fum, Pat. Suet. f. 34J. 

SER. GaLB.A IMP. C/ESAR AVG. P. M. TR. P. 

VICTORIA GALBiE AVG. ( Victoria infidens Globo. 

( Victoria dextra Sertum, finidra Ramum PalmEportendeus fu¬ 
per humerum . 

Suetonius iu Galba , Superuenientibus ab Vrbe Nuncijs , vt occifum Neronem , cunSlo/que in-, 
verba fua iurajfe cognouit depofita Legati, fujceptt Cafaris appellationem , iterque ingref- 
fus efi paludatus, ac dependente e ceruicibus Pugione ante pellus, nec priiis vfum T oga re- 
cuperauit quam oppre/Jis, qui nouas res moliebantur, PrafeGo Pratorij Nymphidio Sabino 
Roma, in Germania Fonteio Captione, in Africa Clod, Macro Legatis .HxfuntGilbx 
V ictoriai , quibus referendi Nummi . 

ViRTVS . Figura daus, dextra Victoriolam, 

SER. G.iiLBA IMF. CdiS. AVG. TR. P. 

^ BONI EVENTVS. Figura virilis nuda dextra Pateram , finidra Spicas, ex Vaill. Tom. i.f. 40, 
FORTVN* REDVr I. Goli,ius , 

SER. Galba i.mferator. 

* VICTORI.A P.R. Victoria indans Globo , dextra Lauream , finidra Palmam . TAe/^iiro , 
SLR. SVLPICI 'galba IMP. CjESAR. AVG. P. M. TR. P. 

HO,\’OS, ET VIRTVS. Dux figurs militares dantes. 

Libertas RESTITVTA. ( Tresfigut2,vnaImp.adcuiusgenu3aliaprQcumbuit,tcrtiaa(fidit. 

( Roma genuflexalrop. gratias agit, ob teftitutam libertatem a Nero¬ 
ne olim arreptam. 

MARS VICTOR. Mars nudus, dextra Spolia, finidra Fiadam. 


{OO SER. SVLPIQIVS GALBA. 


IMP. GALBA, 

BONI EVENTVS. Figura nuda ftans, dextra Patei-am, ^iniftra Spicas cum Papaucrc. Patin. 
Thefauro . 

GALLIA HISPANIA. Da$figur$ fungentes dextras, quarum viia iTniftra Haftam' tenet, alia bi¬ 
nis Haftas cum Clypeo. Pat.Sueton.f. 54.4. Conor di£ GAllfarHmi & Jiifpa^iarum ,in 
6alht fauorem , telfis Nummns . 

HISPANiA. Figusi militaris ftans, dextra Spicas cum Papauere', finilka duas Haftas, cum Scuto. 
ibidem . 


^ IMP. C^S, TRAIAN. AVG. GER. \^^Q. P. P. REST. Libertatis flantis Typus. P at. Suet. 
f- 344' 

ROMA KENASCENS. Figura mi Lftaiis, dextra Vi^ioriolam? iTniflra Hafhm per tranfuerfum . 
Num. F^fch. 

SER. GALBA IMP, Figura Equefliis. 

^ GALLIA. Caput fccmineum, ante quod du?eSpic*, retro dux Haftxpurxcum Scuto. Patin» 
Suet, f 344. 

IMPERATOR GALBA. Caput Laur. 

^ S. P. Q. R. In C^ypeo, circum quem Corona Quercea. Patiu. Th^auro. 

ic REST. NVM. Caput foemineum : /0/. 123. RESTITVTOR NVMIDI^ legit lllu- 

flri/fimus Spanhemius f S28. , qui eruditifUme vt [olet Nummum explicat , 

SER. SVLPL GALBA IMP, Cwf.SAR AVG. TR. P. 

■¥■ FORTVNA AVG. Fortunaftans, dextra Temonem, ftniftraCornucQpix . 2./. 40, 

^ HISPANIA CLVNiA SVL. Imp. fedens Laureatus dextram porrigit figurx mul.ftanti, quxilli 
1’aJladium dcxrra porrigit , ftnifha Cornucopiae. OyJel.Tab. ^o.num. 10. 

•fc IMP. AVG. Figura muliebris Stolata ftans, dextra Spicas, &Papauera, l3?ua Clypeo innixa_j , 
f^aill.T. l,f. 

5ER^ GALBA IMP. Ci£SAR AVG. Caput Galbs,fub quo Globus, 

S, 1^. Q. R. In Clvpeo , circum quem Corona Quercea , Ai. N, 

IMP. ‘^F_R. GALBA AVGVSTVS. 

^ HISPANIA CLVNIA SVL. S. C. Imp.fedcus, cui Hifpanialxua Cornucopia prxbet, Jnd, 
Cauotorta . 


S. P. Q. R. OB CIVES SER. In Corona Q^rcea. Ind.Cauotorttt» 

IMP. SER. GALBA AvG. 

LIBERTAS PVBLICA. S. C Libertatis Tvpus . 

IMP. SER. SVLP. GALBA C^SAR AVG. TR. P. al. TR. VOT.al. abfqueTK.Vjn ali» 
ADLOCVT. S. C. Imp. alloqujtuf C ohortes. Ai. A. 

CERES AVGVSTA S. C. Ceres fedens, dextra Spicas, finiftra Caduceum, 

-V LIBERTAS PVBLICA .9. C. Vt furcrior. M. N. 

PAX AVGVST. S. C. Pax ftans, dextra Ramum, finiftra Caduceum. Ai. N. 

^ ROMA RENASCENS S. C. Figura militaris Galeac.i , dextra Vitloriolam, iiniftra Aquilam.» 
Legionariam per tranfuerfum. Triftan. Tom. i j. 252. 

ROMA RENASC. S. C. EodemTypo, Num. Arfcot.Tab.2j,num.27. 

SER. galba imp. CyES. AVG. alips SER. GALBA C^S. AVG. 

*A* Pax AVG. s. c. figura ftans, dextra Ramum, finiftra Cornucopia, M^N, 

S, P. Q. R. OB CIV. SER. In Corona Quercea, 
galba CvLSAR AVG. P. M. TR. P. 

ii SALVS AVGVSTI S. C. Dea Salusftans, Columnse nixa, Serpentem dextn , iiniftra Pateram 
tenet, ex Ind. Polatio. 


SER. GALBA IMP. C.CS. AVG, TR. P. in alio deefi TR. P. Ind. Cauotorta. 
ADLOCVJIO S. C. Imp. alloquitur Cohortes. 

EX S. C. OB CIV. SERVATOS. In Corona Quercea, 

FELICITAS PVBLICA S. C. 

* LIFERTAS AVGVS. S. C. Libertatis ftantis cum PileoTypus. Ai.N. 
LIBERTAS PVBLICA S. C. Vt fuperiores. 

PAX AVG. S. C. ( Figura ftans, dextra Ramum, fniftra Cornucopi.r, 

* ( Figura fedens, dextra Ramum. D. Horattj Bellini, 
ii SALYS AVGVST. S, C. Salutis ftantis Typus . Ind. Cauotorta, 

S. C. I Victoria linjftia Palniam, dextra Vicloiiolam. 

I Vidoria dexua Sertum, finiftr>a Palmam. 

» S. P. Q. R. OB C IV. SER. in Corona Ciuica. £x ind.Polatio» 

J^tP. SER. galba AVG. TR, P. 


ROMA S. C. Roma in/tdens fpolijs dextra Haftam. 

S. C. Vidioria gradiens dextra Palladium . 

VESTA S. C. Figura fedens, dcxira Pateram, fijiiftra Haftam. 

JMP. SER. GALBA CA'.S. AVG. TR. P. tn alijt SVLP. 

ADLOCVT. S. C. Imp. alloquitur Cohortes . 

CERES AVGVSTA S. C. Figura iedens, dextra Ramum, Ilniflra Haftam. 

CONCORD. AVG. S. C. Figura fedens, dextra ramum Oleje, ftniftra Haftam. 

♦ CONCORDIA AVG. S. C, Vt fuperior. E.x Ind.Polatto . 

LIBERTAS PVBLICA S. C. Libertatis Typus. 

PAX AVGVST. S. C. Figura ftans, dextra Ramum, fniftra Ca4uccum. 

S. C. ViSoria gradiens, dextra Lauream, finifti‘a Palmam. 
ii VESTA S. C. Vefta fedens, finiftra Haftam, dextra Palladium, Num. Fafch, 

SER. GaLBA imp. CAiSAR AVG. TR. P. 
a CONCORD. AVG. S, C. | Figura fedens, dextra Ramum. Ind. Polatio. 

•k I Figura fedens, dextra Ramum, ftniftra Haftam. Ai. N. 
ii LIBERTAS PVBLICA S. C. Libertas ftar, dextra Pileum, finiftra Haftam . Jnd.Cauotorta» 
ie PAX AVGVSTl S. C. Pax ftans, finiftra Cornucopia, dextra Ramum, ibiaem. 

^ ROMA S. C. Roma ftans, dextra Vi<^tocioIaiji,dniftra Haftam. ind.Canctorta , 

^ ROMA 


lOI 


SER. SVLPIGIVS GALEA. 

^ ROMA 5. C. Roma Galeata iii/idciisfpolijs, dextra Vi(floriolam,firaftra cubito Clypcoadniten?. 
Iriti. Cauotovta . 

■Si S. C. Vidloria cradiens, dextra Sertum, iiiiiflra Palmam, ibidim. 

SER. galba IMP. C«SAR AVG. PO. MA. TR. P. 

UBERTAS PVBLICA S. C. Libertatis Typus, vt Puperiores . Num.Fifch. 

SVL. GALBiE AVG. IMP. P. P. 

A L. CAN. AGRIPPA! 11. VIR. Templum pluribus fuffultum Columnis, ad quod per fcalam-, 
alcenditur . Pat. Ind, f. 7. 

SER. GALBA IMP. C,ESAR AVG. 

* S P Q- R. OB CIVES SER. Corona Ciuica. Ind.Camtorta . 

SER. GALBa IMP. C^SAR AVG. P. M. TR. P. P. P. 

* libertas AVGVST. r. XL. Libertatis Typus, cum Pileo,& Halla. An^tllon.f.6'y.n.\a. 
SER. GALBA IMP. AVG. 

QV ADR A GENS. REMISSS. Arcus, fupra quem duo Equites decurrentes , in Arcus velligio Fi¬ 
gura Itans, quam tres aliiE comitantur . Pat. Suei.f. 347. 

OHad^agifim£ vcdigal a l^irone cum ulijs remijfum C. C. 81 1. feribit Tacitus 13. Annal. 
poilid viro i Nironi reduPium fuijfi, nos docim hi Nummi , qutbus S.P. Q^R. GaIPa pw- 
hltcAm iifiASur lAtiriam . obQuaelrAgilimam ab lodim rimijfAm , Diquo lamin omnis 
filent AuHoris . 

SER. GALBA IMP. CyESAR AVG. P. MAX. TR. POT. 

^ XXXX. REMISSA S.C. Arcus,Iupr.aqucmQuadrisa,inqua Vidloria Intp. coronat. Stradaf.^x. 
Te ROMA R. XL. S. C. RomaGaleataftans, dextra Globum, fupra quem Victoria, finillra Aquilam 
Legionariam per traiifuerfum . Trifinn. t. i./. aya. 

* AVGVSTa' s. c. Figura fedens, dextra Pateram, tinillra Hallam . An<rell.f.67. n.S. 

UBERTAS XL. S.C. Figura mulieris Rolata de.xtraPilcum,liniflTaHaItampuram.PVti//.M./.a3' 

■Ji XXXX. REMISSjE s. ( . Arcus, aut Porticus fine Figuris. Idemf. aq. 
di XXXX. remissa s. c. Vir ferens Ipolia. Spanhim.f. jqy. 

df QVaBRAGES MA remissa s. c. Arcus , aut Porticus , fuprS quem QuadrigE Triumphales; 

Tres Figurat midie, manibus poH terga reuindlis ad Arcum properant , quas alia Figura baculo 
elato infequitur. Vaillnnt.t. l.f.zp. 

* SECVRTaS ROMANA S. C. Sedens. Pat. Ind. f.^. 

SER. SVLP. GALBa IMP. C^SAR AVG. P. .M. TR. P. al. SVLPI. 

* HIaPANiA CLVNIA SVL. S. C. Figura fedens, finillra Parazonium, dextram porrigens Figura 

lianti, qux illi ViiSoriam offert. Schedt PedrufiartA . 

PAX AVGVSTA. Figura Itans, finillra Cornucopi;e,dextta Facem, qua arma combutit. Ind.CitHiif. 
it SENATVS P ET ATI AVGVSTl S. C. Dute Figurm liantes , vna Imp. paludati , alia Senatus to¬ 
gati , finilha Lauri raim m tenentis, dextra Lauream capiti imponentis. SpAnhtm.f. 713. 

S. C. I Tria Signa Militaria, fub quorum duobus extremis Prora; Nauium. 
it I Victoria gradiens, dextra Lauream, finillra Palmam . M.N. 

IMP. SER. GALBA AVG. TR. P. P. P. 

it S. C. Inip. in fiubllruiftione, cum alia Figura Togata alloquitur Cohortes, tenentes plura Signa Mili. 
taria Labarum, & Scutum, in quo Caput Laureatum . Num. Arjcot, lAb.zi. n. aa. 

SER. SVLP. GALBA IMP. CaESAR AVG. TR. P. P. P. 
i(. PROVIDENT. S. C. Ara cum Igne. M.N. 

SALVS AVGVSTl S. C. Salutis "Typus. 

SECVRIPAS P. ROMANI S. C. Figura infidens, fubfcUio, dextram admonens capiti, finillro 
cubito felte nixa, ante pedes Ara. 

IMP. SER. GALBA t aES. AVG. P. M. TR. P. 

* LIBERTAS PVBLICA S. C. Libertatis Typus . M.N. 

SER. GALBA IMP. CaES. AVG. P. M. TR. P. aI. CaESAR . 

d(- HONOS, ET VIRTVS S. C. Dure Figur£Eftaiites,vnafeminuda, dextra Hallam, finitlraCornu- 
copisE, alia Galeata, dextra Hallam, finiflia Parazonium, dextro pede Galeam calcans . T rifldn. 
Tom. l.f. 357. 

S. C. I Arcus Triumphalis, fuprJ quem Imp. in Quadrigis. TriflAn.Tom. i./.ajj. 

44 I Tria Signa Militaria humi defixa. Angtllon /i 67, ». 6. 

SER. GALBA IMP. CaESAR AVG. P. M. TR. P. P. P. 

it DIVA AVGVSTA S. C. Figura muliebris lians cum I lalla, & Patera . R. P.CdItanii, 

IMP. SER, GALBA CaES, AVGVST. Capnt Galbi, 
at DIVaE LEPlDaE AVGVST. Caput Lepidi Galbi Vxotis velatum. Mufdi Ltompardi , 
iMP. SER. SVLP. GALBA CBS. AVG. TR. P. 

* FELICITAS AVGVSTl S. C. Figura lians, dextra Caduceum, finilbaCornucopii. ibidim, 
it PAX AVGVSTA S. C. Figura fedens, dextra Ramum, finilha Caduceum . Ind.PoUtia. 

it S. P. Q. R. OB CIVES SERVATOS. In Corona Ciuica. iHdim . 

SER. SVLPI. GALBA IMP. CAISAR AVG. P. M. TR. P. 
it REMiSSA XXXX, S. C. Duplex Arcus, fupra quem quatuor Equi. PAtin.Thefauro . 

*it ROMA. R. XXXX. S. C. Figura Militaris Galeata Itans prope Trophium, cui finiltro brachio 
nititur, dextra VitSoriolam, finillra Sceptrum . tbidim . 

GALBA CaES. AVG. P. M. TR. P. COS. 11. 

COSS. Sir. Sulp. Cdlba diug. II. T . lunius Crifpinus . 

Hoc dtino A. D.XP'11. Kal.Fibr. Galbajtug. occifuseft, 

'j,' SER. GALBA IMP. CaES. AVG. P. M. TR. P. COS. II. 

it PIETATI AVGVSTl. Imp. fedens , finillra Globum , dextram portendit fupra Figuram paruam-. 
Itantem , Num. Arfeot. tdb. zz. n. Z3. 

Cc * ROMA 


.aV.r.C.Szz, 

Chrifliis. 


SVLPICIVS GAL 


* ROMA VICTRIX. Figura Galeata ftans, dextra elata cum Ramo, (iiiiIlraH,-iflimdcxtiopedp_^ 

Globum calcans. Num. jlrfcot. tah. aa. n. 19. 

. I.MPERAT. 

it HlSPANIA GALLIA. Figura dus Galeata;, SeTojat® dant, ac dextras (ibi mutuo porrrmnt, vna 

earum Scutum habet, & Pilum tendit deorfum , altera Pilum quoque geftat , fcd furfum, & (iud 
Scuto. Smetitts. 

SERG. SVLP. GALBA IMP. C^S. AVG. TR. P. P. p, 

HISPANIA CLVNIA SVL. iMP. V£SP. REST. Figura muliebris (lans,manus Imperatori ni p- 

bens. Ex/ViuUoiViai^tioI-C.Bon. 

SER. galba IMP. C.ES. AVG. P. M. TR. P. COS. II. 

* AiQVITAS S. C. Figura dans, dextra Bilancem,CuiftraHadam. N:im. jirfcot.tah.zz.a. ii5 

iMP. T.'VESP.' AVG. P. M. TR. P. VIII. S. C. FailUrtt.T. i.f.n- 
A IMP. T. VESP. REST. S. C. | Figura muliebris dans dextra Pileum, ibidem 

it I Figura muliebris dolata (tans,dextra comburens (polia,finidra Cor¬ 
nucopia; . ibidem . 

IMP. SER. SVLP. GALBA Cr£SAR AVG. 

* S. C . CeES. DIVI VESP. . . . VESP. COS. VII. P. P. In circuitu Nummi . MuUi 

Paparoiti . 

NFMMl GALBe^ IN COLONIIS CFSI. 

Coi. Au?. Aroc Patr. 

IMPERATOR GALBA . 

COL. A. A. PATR. XXII. Aquila Legionaria media duobus (Ignis Militaribus. 

Futauit Erudit SmusPatinus in «otis ad hunc Nummum , Calht cum Legione XXII. aliquam 
iniercelji^e familiaritatem, ex qua Nummus cufus e. xinde fuerit , [ed pace tanti Firi de re 

antiquaria optime meriti, liceat meam proferre fententiam, in hac verba . Legio XXII. im- 
pofita erat huic Colonia Aroe, fiue ibi [lationem habebat , omnejque Imperatores, vt ad Au- 
gitlli dignitatem perueniebant eufit Nummis cum Colonia, & Legionis nota demereri /?«- 
debat,fic tF Claudium , (F Neronem ante Galbam , 0" Oomittanum pojf , Nummis eodem 
Typo ctt/is demereri voluit, metameri&c. 

Cibalis. 

. . . . CASAR . Caput Galba . 

EX CONSENSV C. CIB. Vidloriagradiens ambabus manibus Sertum teneus. R. P.Catranti . 
Corinthus . 

SVL. GALBE AVG. IMP. P. P. Caput. 

L. CAN. AGRIPPrE II. VIR COR. Templum pluribus Columnis, Si Salis ornatum Pat 

Ind.f 8. 


M. S A L V I V S OTHO. 

Otho nafeitur Camillo Aruntio, & Domitio Aenobarbo Cols.ex Principibus Etruris, Patre L.Saluio Othone, 
Matre Albia T etentia . In ambitionibus nihil omilit . Homo nimiE clegantis,& mollitudinis corporis dudiofus ; 
nam vulfo corpore, galericulo capiti propter raritatem rapillorum adaptato , faciem quoque radere, & pane madi¬ 
do linire confiteuit a prima lanugine, ne barbatus vnquam edet . Is cum V itellio congredus, impar in certamine fc 
ipfum confodit, cum imperadet dies 35. Multi manus, & pedes eius deofculati dmt , & cum incolumem grauiffi- 
me eum detcdati elpnt.Mottuum laudibus cxtulciunt,& dixerunt Galbam,non tSm dominandi.quam ReipubliciB, 
“ Othone fuide interemptum. Plutarchus in Othone /c)'iAi>,Milites,fu.-nma (ide erga Othonem 

pctllitillc. Ita vt ne mortui quidem illius cos deiiderium reliquerit, quando Brixilli, quod Oppidum a'at ad Paduae 
le iplum pugione interemit, $t. anno 5 7. cum tribus men(ibus imperadet . 

M. SALVIVS OTHO C,ES. AVG. P. M. TR. P. COS. IL 

COSS, M. Saluius Otho Aug. 11. L, Saluius Titianus. 

A. D.XFIl. Kal. Februari] octifo Galba Augujhts dicitur, 

Aur, M- OTHO CESAR AVG. 

SECVRITAS P. R. Figura ftans, dextra Sertum, (inilEra Cornucopia, itt alus Hifizm. 

IMP. 


O T H 0. 


IMP. M, OTHO C^SAR AVG. TR. P. 

SEt VRITAS P. R. Figura ftaus, dextra Rimum, finiftra Hartiam. 

M- VlCTORlA OTHONiS. ( Vi'iioria ftans, ambabus mambus elatis, cum Scrtis.P^f, 360. 

^ ( Victoria gradiens, dextra Lauream , iiniitra Palmam . tbidtm . 

** PAX ORBiS TERRARVM, Figurafi:ans,dextraRamum,fimftraCaduceum.5p4ff^JffW./.849. 
^ SECVRITAS. Mulier Itans, dextra Corollam . ex MufiS.oMaurQcenoLC.Bo». 
jtr M. OTHO C.CSAR AVG. 

SECVRITAS P. R. Figura, dextra Sertum , /iniftr^ Cornucopia; , »«<?/;(? Haflam , 

IMP. OTHO C^SAR AVG. TR. P. 

PON. MAX. Figura fedens , dextra Pateram , dniflra Haftam , 

PONT. MAX. Figura Equeflris, dextra Haltam. 

PON. MAX. ( Figura Stolata ftans, dextra Spicas, Fniftra Cornucopix, 

( Figura Stolata ftans, dextra Bilancem, /Iniltra Haftam. 

^ SECVRITAS POP. ROM, Figurafedens, dextra Bacillum, liniftra SclI^ nixa , A?h/w. 

Tab- 23. num. 4. 

^ PONT. MAX. Figura fedens, dextra Ramum Lauri, ilniflra Haftam , ibidemnum.j, 

^ lOViS CVSrOS. lupiter fedens, dextra Fulmen, finiftra Haftam, ibidem num.%. 

IMP. M. OTHO C^SAR AVG. TR. P. 

SECVRITAS P. R. ( Figura flans, dextra Ramum, iiniflraHaflam. 

( Figura ftans, d^^^tra Lauream, liniftra Bacillum, .^»sell.f.6p.num. 3, 
IMP. M. OTHO C/E5AR AVG, TR. P. 

CLEMENTIiE AVGVSTjE. CoIk,'u! num. 3. 

^ concordia PR^TORIAN. Figura Palliata 3 dextramporrigitFigurx militari dextra Haftana 
tenenti. Par. 'Suer.f. 357. 

FELICITAS ORBIS. Golijus num. 4. 

PAX ORBIS TERRARVM. p Figura ftans, dextra Caduceum, finiftra Ramum, 

\ Figura ftans, dextra Ramum, liJiiftra Caduceum. 

* } Figura ftans, dextra Ramum, fiiiiftra Cornucop, ^ngellon, 
C, /. 69. num. 2. 

PONT. MAX. Figura ftans dextra tres Spicas, ftniftra Cornucopiae . Pati», Thefauro* 
PONT. MAX. COS. II. Panuin. lih.i.Faff. 

VICTORIA OTHONiS. ( Vifloria ftans, vtraque manu Sertum. 

( Viftoiia gradiens dextra Sertum , finiftra Ramum Palm£. 


* ALEXANDRIA. Caput Turritum. Maioris Moduli ylr. tx Gallandio Sponmus . 

if ROMA. Figura Galeata ftans, dextra Vidloriolam, finifti-a Haftam . Num. j4rfcot. Tab» 23, 
num. II. 

*• SECVRITAS P. R. Fi'^uLa ftans, dextra Sertum, finiftra Bacillum, pone Columna, ibidem». 13. 
IMP. OTHO CiES. AVG. 

^ S C. In Corona Ciuica. Moduli ma.ysimi y^r.apud Petrur» Cherchemont I, C, Bon* 

IMP. Ci£S. OTHO AVG. P. M, TR. P. P. P. COS. 

* PAX AVGVST. S. C. Dea Pax ftans, dextra Ramum, Iiniftra Cornucopia; . 
iMP. M. OTHO AVG. P. M. COS. 11. 

SALVS AVG. S. C. Figura fedens, dextra Pateram , finiftra Haftam. 

IMP. OTHO C^SAR AVG. TR. POT. 

SECVRITAS P. R. f Figura togata, dextram porrigens Militi armato fuper Aram , cum alijs 
I Militibus aditantibus cum flgnis militaribus . 

A L Figurafedens, dextra Sertum, finiftra Haftam puram. Mufi,iBulgherini. 
IMP. M. OTO. CiE . 

^ S. C. In Laurea. Strada f. 43. 

IMP. OTHO C^SAR AVGVST. TR. P. 

* IMP. ITTVS AVG. RESTIT. S. C. Figura feminuda Palliata, &GaIeata, dextra elata , finiftra 

Haftam. Num. Arfeot. Tab. 23. num, 14. 15. 

IMP. M. OTHO CdiS. AVG. Caput Othonis Laur, 

S. C. In Laurea. Faillant, Tom. 1. f. 25- 
M. OTHO CyESAK AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

* T. Ci€.S. DIVI VESP. F. AVG . S. C, In medioNamm.o.ScheddiPedrHffinei» 

IMP. M. OTHO CAE. AVG. 

•fi* S. C. In Laurea . T hef. T heupol. 

Ex Nummis Othonis igneis latinis , quos infpicere licuit ^ duos tantum indubitati fidei mO 
•vtdiffe tefior f primum d Titoreflitutum, cuius fuprd memini y ex Schedts Pedrufianis , 
alterurn tn T hefauro Jlluflrijfimi , ($* Excellentijftmi Domini !o: Dominici T heupoli Pat* 
Ven. quem eiufdem humanitate contreilare heuie , cum Ferons. Pratura fungeretur , C<ere- 
rum <✓£. plfiresCraeos , &tn eodem T hefauro Xheupolo ^ penes Reue. PatremCatta' 
neum , & Mantua apud D.Oratium Bellinum, Sereniffimi Regnantis Caroli JL Man¬ 
tua, & MontisffYrati Ducis d Cubiculo, inter plura centena antiquorum Nummorum^ 
exquifitorum magna cum voluptate vsdi, & fuo tempore publici turis fient . 

ALBIA TERENTIA VXOR OTHONIS. 

Splendida, &illuftris mulier, qua; duos peperit filios , Lucium, & Mai'CUin Tiuanos, filiam Dvufo Ger¬ 
manici filio defpoifiatam. Sueion.tnOthone * 


AY- 


loi 


34 


AVLVS VITELLIVS. 


Vitellius nafdtur Drulb Csfare, & C. Norbano Flacco Cofs. Patre L. Vitellio, Matre Sextilia, obfcuro «enere, 
& AuoCaffioSeucro, Sutore Veteramentario. Vir enormi proceritate, facie rubida , vcjitre obefo, tamlordid* 
guls fuit, vtne in Sacrificio vnquam, aut itinere vllo temperauent , quin inter altaria ibidem ftatim vifcus , & farra 
pene rapta e foco manducaret, citeaque popinas viarum,fumantia opfonia. vel pridiana, atque femefa . Fuit itaque 
lati s comes Mulionibus, & V iacoribus, vt mane fingulos num iJm ientaflent feifeitaretur , fcque feciffe mciu quo¬ 
que ofienderet : Aliquando etiam invnaCoena iulfufuo, duo millia Pifcium,&(iptcm millia Auium appoiini-, 
funt. Adolefccntes Imperio alliccfaSos vario genere fraudis interemit; quendam iii ipfa filutatione fupplicio 
traditum, ftatimque reuocatum. Clementiam eius laudantibus coram interfici iuflit, velle fc,diccns, pafcerc otulos; 
eidem pene duos filios adiedt, precari pro Patre conantes . Vefpafiani fratrem Sabinum compulit in Capitolium f 
quo luccenfo ipfum cum focijs fuis crcit.auit . Pannonici, Moefiaci, ludaii, & Syriaci Exercitus defecerunt, ab ipfo 
ad Verpaliaiium . Ipfc Roms in Cellulam Janitoris confugit in Palatio, vnde ab Exercitu Vefpafiani extraftuseft, 
iiiiecto ccriiidbus laqueo, reduiSa h capite coma , atque etiam mento mucrone gladij fubicdo , vt vifendam pr.E- 
beret faciem, traflus dl in Forum, qmbufdam ftercorc, & cmno incelientibus , tandem ad Gemonias Scalas paruis 
ictibus excarnificatus, & vnco tractus clf in Tiberim. 


COSS. Kat. Martij . M. SatuiusOiho II, L. SalttiusTiiianus . 
Hoc eodem anno occifus efi yitelliui A. D. IX.Kal. lan. 


A.y.C,S22, 

Chrijti ey. 


■^U. A' VITELLIVS IMP. GERMAN. alij TR. P. 

CLEMENTIA IMP. GERMAN. Figura fedens, dextra Ramum, finiflraColumns nixa. 

VESTA P. R. QVIRITVM. Vefla fedens, dextra Pateram, finiltra Facem . 

VICTORIA GERMAN. ViiSoria dextra Lauream. 

Nomen Germanici f'iteUio Jiatim addtiHin , Cajarem [e appellari etiam ViEtor prohibuit 


Tacit. lib. 17. 


A. VITELLIVS GERMANievS IMP. AVG. alij TR. P. 

ADVENTVS AVGVSTI . Du.t Figura iungentes dextras. 

FORTVN^ REDVCI, Figura fedens, dextta Temonem, IiniRra Cornucopire, ad reditum Vi¬ 
telli) referendus. 

LIBERI IMP. GERMAN. AVG. Duo puerilia capira fc refpicientia . 

£x Pctfonia Confutaris f^iri Filiu Ang, Vitellium Petronianum FtUum jufcepitt 

altero oculo capttiMi ts cum a Matre ejfet mflttutus hires t cum conditione » (id Patris po¬ 
te fate exijjfet . Vitellius Pater manu emi fit, breuifque veneficij infimulatum interemit. 

Ex Galeria Fundana, fecunda Vxore, duos alios hahuir (Hos Vttellsus Au^. primo marem L. «o* 
mine, oris tituhantiapene mutum-, quetn Mucia>.us Vefpafiani Dux , ad belli (eminaexiin- 
Ruenda occidit; fecundo fcemind-quam Vefpa/ianus rerum potitus fplendidtfjims maritante. 

In Nummo vero hi Fratres fculpti funt i fciUcet E. Vitellius, CT Vttellia i cum tam Petronianus 
veneno necatus fuiffet . 

A. VITELLIVS GERM. IMP. AVG. TR. P. Caput Vitellj Au^. 

concordia P. R. Figura fedens, dextra Pateram, iinirtra Cornucopia*. 
it LIBERI IMP. GRRM. AVG. Duocapitapueriliaferefpicienda. Petn Raffini Romt . 

L. VITELLIVS COS. III. CENSOR. Caput L, Vitelli). 

* L. Vitellius hoc Denario (innatus Pater A. Pitellq /mp. , primo Cof cum Paullo F alio A. V. C, 
787. Secundo cumTs. Claudio lll. A.V.C. 796. Tertio cumTi. CU-idio IV. A.V.C. 800., 
cumque eodem Claudio Aug. Cenfuramgefftt , Vir innocens, & induflrtus , fed maximus 
adulator^deceffit paralyfi, reliSlis ex Sextilia duobus liberii, quos ambos tO'oanno V.C .801. 
Cof. vidit, cum L. Vitellius minor filius A. maiori in fex menfes (uccejfiifet . Defuntlum 
publico funere Senatus extulit, pofita etiam Statua pro Rojins cum infcriptione , 


PIETATIS IMMOBILIS ERGA PRINCIPEM. 


A. VITELLIVS GERM. IMP. AVG. TR. P, Caput Vitelli) Aug. 

S. P. R. AVGVSTI. Forte Vlf. Vidloria cum Scuto. 

A. VITELLIVS GERMAN. I.MP. TR. P. a/if IMP. AVG. 

XV. VIR. SACR. FAC. Tripus cum Delphino, & Coruo . 

Tripodes Menfit fuerunt in Templo Apollinis Delphici , in quibus po(it£ph£bades , futura^ 


pradicabant . Tripus hic dicebatur, & Cortina, vel quodCor tenerer, jecundumCram- 
pjaitcos, vel quod Corio fepius effet Serpentis* 


Aui- 


10^ 


^r. 


A, V I T E L L I V S. 


jSuicula hitc potep: e^e Cornix , quium ad dluinitatem facere , praterffdtterat verfus tlU Virgll. 
Bucol, IX. Ecloi^a indicat. 

Quod nt(i me quacumque nouat componere lites 
Ante (inijlra caua monmjjet ah Ilice Cornix t 
Eiec tuus hic Meeris, nec viueret ipfe Menalcas, 

Toteji t ^ Coruus ejfe . qui (^r oh id Apollini ^vaticiniorum pre/tdi , facer efr\ Hortum eninu 
augurium erat y (i Coruus dextra. Cornix (inijlra volaret. Picus etiam 

Rex LatinuSy domi Picum habuit auem, per quem futura cognofeebat , vide Seruium inj.' 
Aeneid, 

Ad nummum hunc explicandum facit S\JctQn. inVitellio ferihens y Eum priuatum ettarn , Sa- 
cerdotijs auctum ampliffimis , quod quidem Sacerdotum amplilf.fuijfe y vel hoc indicat 
quod iam rerum potentem non puduerit inter titulos Imperatorios , vel hunc adfcrtbere . 
Ad Xf^. yiros illos pertinebat librorum Sibyllinorum ( quibus Pop. Rom. fata contineban~ 
tur) infpeflio, irem (fr procuratio ludorum faculai^ium . 

A VITELLIVS GERMANlCVS IMP. AVG. P. M. TR. P. . , . 

^ I. O. MaX. CAPITOLINVS. Ara duarum Columnarum, iiicuiusmcdiofiguraredens, dextra 

elata, finifixaHaftam. Spanhem.f. vbi Nummus eruditiffime explicatur , 


ADVENTVS AVGVSn. Figura Equr-flris, dextraHaftam, Num. A>'ft^of''^ttb.zi. num.zi, 
* LIBERTAS RESTITVTA . Spanhem j. 778- , , „ a r l 

•ie PONT. MAX. Figura fedens, dextra Pateram , finiftra Haftam . Num. Arjcot.i ab.zq.n,\q. 
^ PONT. MAX. TR. POT. AVGVR. Tripus,rupraquamDclphin. 15. 

^ PONT. MAX. Figura fedens, dextra Haftam, finiftra Ramuiia Lauri . ibidem num.io. 

^ PR&TORIANOR VM . Dune dextra? iunci.T. l'^ail(ant, Tom. 2./. 46. 

Du£ dextra iunSlay Concordia (tghum erant , Tacic. lib, 17. Centurio SijennA, dextras C oncor- 
dia figna . Syriaci Exercitus nomine ad Pratorianos tulit . 

A. VITELLIVS GERM. IMP. TR. P. 

^ S. C. Figura Palliata fedens, dextra elata , finiftra Schedas. Pat. Suet. f. 367. 


vicTORlA AVGVSTI. Vidloria alata gradiens inferibit Scuto S. P. Q^^R- cx CsmtlijS D. 
Caroli Torta /. C. Bon. 

A. VITELLIVS IMP. GERMAN. 4/^ TR. P. . 

CLEMENTIA IMP. GERMAN. Figura fedens, dextra Ramum, {iniftea Columnae mxa. 
CONSENSVS EXERCITVVM. Mars Gradiuus, dextra Scipionem, finiftra Trophsum. 

^ FlDES EXERCITVVM. Nexus manuum. Thef.Theupoli . 

IVPITER ViCTOR. lupitcr fedens, dextra Vidloriolam. 

S. P. Q. R. OB C. S. Tn Corona Ciuica . 

A S. P. Q- R. P. P* OB C. S. In Corona Ciuica. P. Cattanei , 

VESV^P. R. Q^IRITVM. Figura fedens, dextra Pateram , fnifhra Thsdam, 

VICTORIA AVGVSTI. ( Viftoria Globo infidens. 

* ( Vidtocia ftans, dextra bcutum. P. Minq . 

Ad EiEloriam quam B^ixelUa i Padu'n de Othone reper^auh referendi Nummi . 

A V TELLIVS GERMANI' 'VS IMP. AVG. P. M. TR. P. ^ ^ , 

^ CONSENSVS EXERCITVVM. Mars nudus gradiens, dextra Haftam, /imltra Trophsum-j, 
Angeli, f. num. 1. 

libertas RESTITVTA. ( Figura Stolata, dextra Pileum, fimftra Haftam. 

( Figura gradiens , vtramque manum portendens . 

VICTORIA AVGVSTI. Vifloria, dextra Globum, iii quo a R. 

A VITELLIVS GERMaNIGVS IMP. aho GERMAN. IMP. TR. P. m alw TR. P. 
LIBERI IMP. GERMAN. AVG. Duo Capita puenlia fe refpi cienti a . 

Vifloria alata fedens, dextra Pateram, fiiiiltra Palmam fuper humerum portenfam . 

A. VITELLIVS GERM. IMP. AVG. TR. P. 

* A. VITELLIVS L. F. IMPERATOR COS. PERP. ExGollh Sltinhsmius f. 70+. vhMH- 

(iratur inferiptio . 

LIBERTAS RESTITVTA . Vt fuperior . 

* L. VITELLIVS COS. 111. CENSOR. Caput Laureatum, ant8 quod Sceptrum Eburneum . Fat. 


Suet. f. 367. 

^ PONT. MAXIM. Figura ledens, dextr-a Pateram, Fnillra Haftam, M.N. 
XV. VIR. SAC. FAC, Tripus cum Delphino , & Auicula , 

S. C. Figura Palliata fedens, dextraelata, fiuirtra Schatdas. 

A. VITELLIVS GERMaNICVS IMP. AVG. <«/</ TR. P. 

LIBERI IMP. GERMAN. AVG. Dpo Pueri fe mutuo afpicientcs. 

A. VITELLIVS GERMAN. IMP. TR. P, in alw IMP. AVG. 

XV. ViR. SAC. FAC. Vt fuperior. 

PONT. MAXIM. Figura fedens , dextra Pateram , (iuiftra Haftam . 


tfc ( ONCOFLDIA P. R. Figurafedens cumPatera, & Cornucopiie . P.Cattanii. 

* CONCORDIA PRiETORlANORVM. ( Figura mul. ftaus, dextr.i Caduceum, finilhaCor. 

nucopisE . Oyfel. Tatt.Si. num. 10. _ 

( Figura mul. ftans , dextra Ramum , finiftra Cornu 
copis. Vaill, T om. i.f. 45., 

* GER. CAPTA. Visoria Scutum imponit Troph, 50 , ad cuius pedes Captiuusfc det, inClypeo 

VlC. GER. Num. Arfcoc. T ab. 24. num, 19. 
ic PR^TORl ANORVM . DuiC dextri iunifLc . Vaillant.Tom.i.f.qS. 
ic ROMA RENASC. Figura Galeata ftans, dextra Victoriolam, Ilniftra Haftam. Num.Arjcot. 


Tab.Zt^.num.^. . c tt 1-1 o 

* VIC. AVGVSTI. Vidoria alata ftans, Clypeum trunco Arboris imponens 5 inClypeo 

Num. ArfcOt.Tab.2q. r, r rr-l ► 

* VICTORIA AVGVSTI. Viaoria alata gradiens Serto infaibit S. P. Qi,R. Thef.Theupor. 

Dd A. V 1- 


; I 


^li 


loS 


A. V I T E L L I V S. 


A. VITELLIVS IMP. GERMANICVS. 

1. O. M, CAPITOLINVS. Figura louis feminudi tenentis manu dextra Fuhuen, (inillra Haftam, 

Sc fedcntis in Templo. Snietius . 

A. VITEIXIVS GERM. iMP. AVG. TR. P. 

PONT. MAXIM. Figura fedcns, dextra Pateram, finiftra Haftam. M. N, 

•ic L. VITELLIVS COS. III. OENSOR. Caput L. Vitelli j cum Sceptro ConFuIari. Vatin.Thtf, 
LIRER! IMP. GERMAN. Duo Capita (c rcrpiciemia . Fatin.Thefaur. 

A. VITELLIVS GERM. IMP. P. P. 

^ Libertas RESTITVTA. Figura icmimida Itans, dextra Pateram, finiflra Haftam. Ex The/, 
Aiauyoctno /. C. Bon. 

A. VITELLIVS GERMANICVS IMP. AVG. P. M. TR. P. , 

•fi ANNONA AVGVSTI S. C. Duarfigurs vna flantis Fortune, alia Cerciis fedcnris, Prora Nauis 

intermedia, f^aillanr. Tom. i.f. 26. 

CONCORDIA AVGVSTI S. C. Figura fedens, dextra Pateram , finiltra Cornucopia. 
HONOS, ET VIRTVS S. C. Signa Honoris, Hc Virtutis. 

L. VITELL. CENSOR II. S. C. Imp. Fedens, & coram co tres Figur.^E flolata? , 

L. VITELLIVS COS. III. CENSOR. Caput Laureatum, ante quod Sceptrum eburneum. Str4~ 
/. 47. 

fi MARS VKTOR S. C. Mars gradiens, dextra VidlorioIam,finin:raTrophjeum,eA* /«ii. 

PAX AVGVSTI S. C. PacisTypus, FlguralLins, dextraRamum, finiftra Cornucopi:^ . 
fi PAX GER. ROMA s. C. Romi Galeata Fcdc is , finiftraScutonixa ,dextra Victoriolam, qus 
Lauream offert ali.T Figura’ togata? , flanti, prope quam alia Figura muliebris . yailUm.tom^ 

PROv/dE^NTIA s. C. Templum. 
fi PROVIDENT. S. C. Templum. M. N, 
fi S. P. R. OB CIV. SER. In Corona, ex Ind. Volatio . 

VICTORIA AVGVSTI S. C, ( Vicloriaflanscor.im Palma, in qua Clvpcus cuminFCTiptionc 

OB CIV. SER. 

( Vi(5loria(lans coramPaImacumCRpco,mquo VIC. AVG. 

A. VITELLIVS IMP. GERMAN. 

.^QVITAS AVGVSTI S. C. ( Figura flans, dextra Bilancem, finiflca Cornucopi:?. 

^ ( Figura flans, dextra Biiancem, /inillra Bacillum. Nunt. ylrf- 
COT. tab. 23. rrnm. 24. 

CONSENSVS EXERCITVVM S. C. ( M.irsgradiuus, dextra Scipionem, flnillraTrophxum. 

fi ( Mars nudus Capite Galeato, dextra Scipionem, liniflra 
flgnummilirarc. R. P.Cattanei . 

FIDES EXERCITVVM S. C. Nexus manuum. R. P. Castanei, 
fi LIBERTAS RESTiTVTA S. C. Figura flans cum Pileo, &HaIla. R. P. Cattanei • 

MARS VICTOR S, C. Mars gr.idicns, dextra armum militare, finiflra Vidloriolam. 
fi victoria AVGVSTI S. C. Victoria cum Semo, in quo S. P. QJl. R. P. Catranei. 

A. VITELLIVS GERMANICVS IMP. 

FIDES EXERCITVVM S, C. Dua? dextra? iuncl:r. 

S. C. Viftoria Fedens, dextra Pater.im, finiflra Palmam. 

A, VITELLIVS GERM. IMP. AVG. TR. P. al. P. M. TR. P. _ 

PAX AVGVSTI S. C. ( Figura flolata flans, dextram porrigit ngurs Galeat u, finiflra Clypcum 
tenenti, j^ngelt. num. 8./. 73. 

fi ( Figura flans, dextra OIc^ Ramum, liniflra Cornucopiae , Ind.Caaa^ 
torta. 

PETRON. ET P. VITELL . S. C. Dux firjurx flantes, cum Pilis. 

fi PsOMA S. C. RomaFpolijsinlidens, dextra Vidloriolam. hd. Cauotorta. 
fi S. C. Duplex Cornucopi.x Caduceo medio, ^ngellon. f. 73. num. 7. 
fi VICTOl^IA AVGVSTI S.C. Vi<fforia Galeam imponit Tropha?o,Fub quo Captiuus humi fedet. 
Angellon. f. 73. num. 6. 

A. VITELLIVS GERMAN. IMP. TR. P. in alio IMP. AVG. P. M. TR. P. 

CONCORD. AVG. S. C. Figura ledens, dextra Ramum, finiflra Haflani per tranfiierFum . 

L. VITELL. CENSOR II. S. C. Imp. Fedens in Fubfuudione, ance eum quatuor figuras flantes . 
A'f. N. 

4F LIBERTAS PVBLICA S. C. Figura fbns , dextra ebra cum Serto . R.P.Cattanei. 
fi MARS VICTOR S. C. Mars armatus Galeatus , dextra Viiftoriolam, finiflra Parazonium . Ind. 
Cauotorea . 

fi S. C. Mars gradiuus. Af. N. 

A. VITELLIVS GERM. IMP. AVG. P. M. 

ADVENTVS AVGVSTI S. C. Figura mil. Galeata, finiflra Clypeum cum Pugione, dextram 
porrigit figura? Paludata. Num. Arfeot. tab. 23. num. 22. 
fi FORTVN.(£ REDVCI S.C. Fortune R.ducis, Fedentis Typus, ibidem num. 

* CERES AVGVSTA S. C. FiguraFcdcns,dextraSpicas,finiflraFacem. t. 24. i?* 

* CERES AVG. S. C. Typus, vtFuperior. Pat.Jnd.f.B. * 

fi CLEMENTIA IMP. GERMaN. S. C. Figura Feminuda Fedens , dextra Spicas, finiflra Haflam. 
Num Arfeot. tab.z^.num, \6, 

fi concordia AVGVSTI S. C. Figura Fedens, dextra Pateram Fuper Aram portendens, finiflra 
Cornucopia. Angeli. f.lX.num. i\. 

fi concordia EXERCITVVM S. C. Dus dextra? iun<5l,t. VailL t. i.f.zB. 

^ concordia p. r. s. c. Figura Fedens, dextra Pateram , finiflra duo Cornucopia. Num, 
Arfeot. tab. 24. num. 21. 

* L. VITELLIVS COS. III. CENSOR S. C. Figura fedens , dextra chta , pedibus Nauis Pror® 

nixis. Num. Arfeot. tab. 24. num, 13. 

^ PROVIP. S. C. Ara. R.P. Cactanci, 


A. VI- 


107 


A. V I T E L L I V S. 


A. VrTELLIVS GERNIAN. IMP. AVG. P. M. P. P. 

* LIBERTAS RESTITVTA S. C. Figuraftans, dextraclata, Stolam tenens , cum Pileo. Mufti 

Afofcardi. 

^ PAX AVG. S. C. Figura dans, dextra Ramum Lauti, finiilra ComucopiE. N»m. Arfcot.tab. 
24. num. 10. 

* PAX, ET VIRTVS S. C. Figuratogatadans.dextramfigur.-Emilitariporrigens.i^^iW. f. i./.aS. 
•jt ROMA RENASCENS S. C. Figura Galeata itans, dextra Vi<Soriolam, finilhra Haitam putam . 

('aUlani. tom. i.f. 28. 

•ft ROMA S, C. Figura mul.Galeataftans, dextra ViSoiiolamcumSetto, finilltaHaftampuram, 
AngeU.f, 73. num, 9. 

it S. C. Victoria fedens, dextra Lauream, finiilra Palmam. Num. Arfeot. lab. m. num. S. 

* SECVRIT. P. ROMANZ S. C. Figura fedens, dextra velum Icuans , antequam Vas cum Face. 

Pit. Ind. f. 8. 

VICTORIA AVGVSTI S. C. ViSoriaClypeum tenens, in quo S. P. R. Pat, Ind.f.8. 
ViCTOR. AVGVSTI S. C. Vidloriainfcriberis (_lypeo, Trbph.Eoappenfo . ibidem. 
it VRBS RESTITVTA S. C. Figura Paludata , Galeato Capite llan;, dextra extenfa Viibtoriolam i 
iinillia Haitam gerens . (''aitl. rom. i.f, 28. 

it VRBEM RESTITVTAM S. C. Imp. itans , figuram muliebrem Galeatam genuflexam fuSlcuat , 
d tergo Imp. duo Milites Galeati dextris Hafl:as,iinitlris Scuta. Anselloit.f. 73. nam. 10. 

A. VlTELLIVS GERM. IMP. AVG. P. M. TR. P. 

LIBERI IMP. GERMA. DuoFilij Vitellijfciemutu6afpiciciites,fineCorollis. Ind.Cauotartii, 
vbi additur ; Aliud ex z^re non vidimus, ex Auro^& Argento plures Scriptores explicant . 
it VICTOR. AVGVSTI S. C. Stat Victoriaalata,coramPalma,inquaCl7peusUterisexeiis. Ind. 
Cauotorta . 

A. VlTELLIVS GERMA. IMP. AVG. P. M. TR. P, 

■fc SECVRIT AS P. ROMANi S. C. Figura fedens, cubito irniiiro Sellte nixa, dextram Capiti 
imponens , ante eam Ara cum igne, ex qua erumpit Fax accenfa . Ind. foUtio , 

Nl'MMl I>ITEILII IN COLONUS Cl^Sl. 

Colonia Augulla. 

Ad ^uem ex Colonys Augujfis refferendus pt Nummus prorfus ignoro, fum nec EtuditilllmuS Patinus 
qui Nummum deprippt , id aperuerit, pec Nummus adftt . 

COL. AVG. Colonus agens iugum Bouum. Pat,Ii:d. f.S, 


FL. VESPASIANVS, 

VefpalianusnafciturPhalactins, QJuIpicio Camerino , ^ C. Popparo Sabiqo Cofs. Patre T. Flauio Vcfpa- 
fiano. Matre Vefpafia Polla: Vir itatur^ quadratte, membrifquc compaflis, & firmis , vietudinis proiperrimae, 
quam abilinentia, & friftionibus fouebat ; cius yultum exprcfllt Martialis , cuminquit. 

Et faciem durum Phoebe cacantis habes. &aEbi. 

Et faciem [uh aquis Phoebe natantis habes . 

Hic res gnauireradminiltrauit in Syria, copias, & legiones auxit, &Ciuitatesconuertit in fe : praefens, &fortis 
inconfliftu, adeo vt m oppugnatione cuiufdan; Cailellf lapidis iiSum genu, fcuto (agittas aliquot exceperit . 
Cum lud^ei defciuilTent , & ob humilitatem genetis, & nominis cum iprcuiiTeiit , omnes eorum V rbes expugnauir, 
Hyerofolimaexcepra, quam Titus F. cepit, incenditque , in cuius excidio vndedm centena millia ferro , di fame 
perierunt, centum millia capta, &: venundata , quare Pater, & Filius eodem Curru triumpharunt , Domitiano fe- 
quente in Equo candido . In pretio autcip habuit conquifitos ex D.midis Regia Stirpe. lofephuscx nobilibus cap- 
tiuis, cum coni jceretur in vincula, cbnflantilTIme affeuerauit, fqre, vt ab eodem breui liber.itctur, fed Imperatore . 
Auaritia in eo notata cft, quod exprobrauit in Bubulcus, qui negata (ibi liberglitate fuppliciter oranti , proclama¬ 
bat, ('ulpem pilum, non mores, mulare . Alij dicunt eum neceflitatecompulfum propter fummam Airati j ino¬ 
piam fuiffe parciorem . Mediocritatem autem prifeam nec diifimulauit vnquam, &irri(iteos quiFlauiamorigi- 
nem ad Herculis Comites referebant . Ingenia, & artes maxime fouit. Primus enim e Fifco Latinis , deGn-ecis 
Oratoribus annua falaria conftituit : pr^llantcs Poetas,& Artifices coluit . TitS F.eum reprehendente, quod etiam 
vrini vectigal cpmmeiitus eflet , pecuniam ex prima penfioiie admouit naribuf Titi , (lifcitans num odore offen¬ 
deretur, & illo negante, Atqui, inquit, e Iqtio eft . IiitefHna creberrimo frigid® aqum vlti corrupcfat , vnde aluo, 
vfqueadanimidcfeflionemfolutatl)crmas$grepetijt, vbi re non fuccedente Imp. aic flantem oportertmori-, 
Sc. dum nititur , inter manus fubleuautium extindtus cll , natus aiiiios 6y. 


T.FLA. 


lo8 


FL. VESPASIANVS. 


Ckrtflt 6^. 


r. TLAVIVS VESPASIANVS COS. DES. II. IMP. II. ^.D. Kal. Mi, AVGVSTVS ab Exircitu Iu- 
daict Jaluratur , Cr eccijo Eitellis Roma yi. D. IX.Kal. lan. P.M. TR.P. IMP, III. titcuur. 

COJJ. Kal.Nouembds. C. Quintius Atticas, Ctt.Cuil. Simflex. 

^ur. Ci£S. IMP. VESP. PON. TR. POT. CENS. 

VESTA. Templum Vcfts, in quo tres Figurae. 

Jnter catera, qu£ incendio Siy. periete-, rcferenteTackolib.i^. Deltehum Fef^d cum 

Pinalibus Pop. Rom, exufUfuntf Oac pofiea a r efpafiano reffstutumy docent Numntty quibus 
yejti Temvlum fignarum eU , ^ 

IMP. CES. VESPASIAN AVG. CENS. 

PONTIF. MAXIM. Figura fcdens, dextra Ramum, (inj/lra Haftam. 

VESTA . Vt fuperior. 

IMP. CJE^. VESPASIANVS AVG, 

ALTER. yEternitatis Typus. 

C^SAR VESPASIANVS AVG. 

annona AVG. Figura Iiniflro lateri nixa. 

CERES AVGVST. Ceres ftans, dextra Spicas, Uniftra Pilum, 

IMP. Quadrigae Triumphales . 

VICTORIA AVG. Sedens, dextra Lauream, Mfera Palmam. 

'' rtrei/io reporiauit hoc anno referendus Nummus. 

IMP. ( iEsAR VEsPaSMNVS AVG. «« ali]s CAE. 

annona AVG. Figura fedens, dextra fell$ nixa, iiniftra Spicas, 

Taciras Itb. 4. Hiftor. Tum ( Verpafianus ) celerrimas nauium frumento onuftas , feuo adhuc Mari 
committit, quippe tanto dira-imineVrbsnutabat, vt decem haud amplius dierum ffumcnium 
^ Jr^horreisfueritjcuma Vcrpaiianocommeatus/ubuenere. 

H'nc Nummus ^raistudinis tejlis f gnatus , 

A\'G. In medio Laurea. 

JOVI CVSTODI. lupiter ftans co’Mm Ara. 

C^^ARES PRINC. IVVENT. Du.t: Figura Equeftrcs decurrentes 

tcjtt^ejpafsanum apftl/a-um Attzajtum, Titus, & Domit.Cdfares d-lli funs . Prmctpefaue 
suueniutis : Titus a Vatrein ludat, Oomitiatias vero ab Exercitu Roma,vr ty Cafaris 
r, ^ Principis luuentutis appellationibus eorundem in Principatu Patris , lucceffto firnaretur 
IMP. Cets. VESP. AVG. AVGVR. PONT. MAX “ t Staretur . 

■Xr j£T£RNlTAS. Figura ftoiataftjns ad Aram, manibus capita Solis, dcLuiitefuflinens. Num.Ar- 

(cot. tab.tj. n. iz, 

ty£ierniiaiis Typus, capita Solis , & Luna praferebat , vt in Traiani Nummis , & Hadriani 
quoque videtur, idq; ex sAEgypsiorum Hieroglyphicis , apud quos lAEternitatem quoque dels- 
gnaham duo hs PLinett. Psnabant enim eos, vt & Mundum fine principio, de auart 
OrUS Apollo . s I q a 11 

IMP. C/EmR AVG. VESPASIANVS. 

Mars V LTOR . Mars gradieiis, dextra Haftam, Trophium humero finillro gerens. 

df alTERNITAS. Victoria alata, dextr.aSolcm, laeuaLuna, ideft Ilidem;, &OIyridem . ExMu- 
fa 0 D. Caroli Torsa l. C. Bon. 

* C. L. V. !n Clypeo binis Capticornis medio, lub quo Scutum. Spanhem.f.zso. 

* CONSENiVS EXERCI. Due Figuts PaludatE, dextras iungentes, CniitrisHaftas. Vaillant 

tam. 2./. 47. * 

* PACI ORBIS TERRARVM. Spanhem.f.gny. 

JEfculapius, & Serpens . Ex MuUo D. Caroh Torta /. C. Bon. 

* llTVS, ET DOMITIANVS CaESaRES PRiNCIP. IVVENT. DuxFigursEqucIltes. Ex 

7 hef.Thtupol. l. C. Bon, 
jff, IMP. CAESAR VESPASIANVS. 

Pacis EVENTV.M. Figura ftaiis, dextra Pateram, finidxi Spicas, 

IMP. < AES. VESP. AVG. P. M. 

AVGVR. PONT, MAX. Quatuor Signa Pcjitificalia . 

AVGVR. TR. POT. Quatuor Signa Pontificalia . 

■« PON. MAX. Figura fedens, dextra Capedunculam. A7. A’ 

TR. POT. Velta fedens , dextra Simpulum, in alia Capedunculam. 

IMP. CAES. VESPASIANVS AVG. in alijs CAESaR. alius addis P. M. 

FORTVNA AVGVSTI. Fortuna Cippo intons cum Temone, & CornueopiE. 

Solebam Principes Rom. Fortunam Auream in cubiculo femper habere, quid ex eo fump/ifTe 
initium videtur, quod feribit iinaon. in Galba. Sumpta virili Toga fomniauit Fortunanu. 
dicentem itare fc ante fores defeffam , &rafi ocius reciperetur , cuicunque obuio prsdE fu¬ 
turam, vtque euigilauit aperto AtriOjfimulachrumAencumDca; Cubitali maius iuxta limen 
inucnit, idquegtemiofuoTufcu]um,vbiEltiuateconfueuerataduexir, & in parte Aedium.» 
confecratura, menllruis deinde fupplicationibus, & peruigilio anniucr 'atio coluit . 

Temo vero, quo reguntur Aaues, & Cornucopia, quod abunaantia Typus eji , 'prindpem ex 
vttlitate publica imperamem , rtgentemq; dejignam, 

IMP. iTER TR. POT. i Figura fedens, dextra Ramum, liniilra Caduceum, vel Scipionem. 

I Mars Gtadiuus cum fpolijs, 

* lOVIS CVSTOS. lupiterftanscoram Ara, dextra Pateram, finillraFd.ifhm. M.N. 

* Hnl&l liantes pro fuggeilu.£a: APufto Sulini I.C.Bott. 

LIBERI IMP. AVG. VESPAS. Dus Figur® velat® Sacerdotum habitu. 

LIBERI I.MP. AVG. VESPAS. Duo Capita aductfa Titi, & Domitiani . 

* P/iX AVGVSTI. PacisTypus.vtinClaudio. ExTriflan.tom. s.f.iSi. 

PIETATI POPVLI ROMANI. ■G<>/2..rfi.8. 

PON. MAX. TR. P. COS. ]. Figura fedens, dextra Spicas. 


PON. 


BL. VESPASIANVS, 


loi} 


PON. MAX. Figura fedens, dextra Hallam, Cmtea Ramum. 

PONTIF. MAXIM. f-Eodem Typo. 

L Facis Typus. 

TR. POT. Vefta Fcdcm rdcxtra Capedunculam. 

LFigura fedens, dextra Caduceum, finiftra Ramum. 

ROMA . Figura Militis Galeata, dextra Pilum, finillra Trophteum . 

!MP. CAESAR VESPASIANVS AVG. TR. P. 

TITVS, ET DOMITITIAN. CAESaRES PRIN. IVVENT. pDuE Figura: Togats fcdcii. 

} tes, dextris Ramos Lauri. 

J Dua: Figure Equeftres decur. 
L rentcs . 

CAES. AVG. VESPAS, Caput Vefpafiani cum pedlore, fuprJ quod Titi Caput. 

* LIBERI IMP. AVG. VESPAS. Dua Figura velat* Sacerdotum habitu , dextris Pateras . Nuru. 

yirfcot. T ah. a6. ».5.6. 

CAESAR VESPASIAN. 

PACIS EVENTVM. Figura lians, vt fuperior. 

IMP. CffiSAR VESPASIANVS AVG. 

AVG. In Laurea. Tri(han.Tom. i.f.iSi. 

* VICTORIA AVG. Vifl:oriafedens,dcxtraCoronam,l*uaPaImam.£a; D.AsA«g«dMcC4LC.Ba». 
df VICTORIA IMP. VESPASIANI. Vidtoria Globo inflans, dextra Lauream, liiiiftra Palmam, 

Fartn. Thtfauro . 

C,£SAR VESPASIANVS AVG. 

* annona AVG. pFigura mul.fedens, dextra Spicas.iiniflra Laurum. ExThtf.Thtulol.I.C.Bon . 

A LFigura fedens, dextra Spicas, iiniftra Sell* nixa. M. N. 
it LIBERT. P. R. RESTITVT. EX S. C. Iu Corona Quercea . Nh!». jirfcci.tah.ZT.?!.^. 


it PACI ORB. PERP. AC. ET. Spanhemiuif. 80. 

■*- Pax AVGVST. Figura fedens, dextra Ramum, liniflraHaftam. Num. jirfcat.tah. zy.x.7- 

* VICTORIA IMP. VESPASIANI. ViSoria Cippo impolita, dextra Coronam , Iiniftra Palmam . 

Vatllant.Tom. z.f. 49. 

IMP. C/ESAR AVG. VESPASIANVS . 

it N. C. PORa. COR. Aquila infiftens Cippo , Roftro Caduceum tenens, adpedesPalma. Mu- 
fai Butghcrini . 

IMP. VESP. 

it EX S. C. Quadriga Triumphalis. ExThef. Maitreceitt I-C. Son, 

IMP. C^S. VE^ASIaN. p. M. TR. P. 

* S. C. In Laurea. M.N. 

IMP. Cy£S. VESPASIANVS AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. 

* CONCORDIA EXERCITVVM S. C. Du* dextr* iundt* tenentes Signum Militare . EnilUnt. 

Tom,i.f.z9- 

‘ *■ trfvS,' ET DOMITIANVS C.4SARES PRINC. rIVVE.S,C. Du* Figur* Equeftres decur- 

\ rentes. Spanhetx. f.66z, 

* jIVVENT. S. C. EodemTypo. P. Norit 
L Canotaph. Pifan. f. 109, 

* T.ET DOMITIAN, CASARES FRINC. FVVENT.S.C. EodemTypo.r^i/Mnt.ro/w.i /.31. 

* VESP. PON. TR. P. S. C. Caduceum. Patin. Ind.f.S. 

IMP. CytSAR VESPASIANVS AVG. P. M. TR. P. ^ ^ 

T. ET DOMITIAN, CiESARES PRIN. IVVENT. S. C. Du* Figur* Equeftres decurrentes. 

."Scheda Pedrujtana. 

IMP. CmSAR VESP. AVG. 
qf S. c. In Laurea. Jnd.Cauotorta. 

VESPASIANVS TR. P. L II. COS. II. DES. III. IMP. IV. V. 


COSS. Vcfp.Mg.II. T.P'efp.jii<s.F.C4. yl.E.C.Si;. 

Chrijli 7D. 

ludia capta a. Tito , & PJyerofolima /uhuerja. Tefpaf. Romam redit. 

^Aur IMP. C^S. VESPASIANVS AVG. in alio CESAR . 

PON. MAX. TR. P. COS. II. 

TnciVaiHift.q.de Vcipalianoloquens. Ipfi Cotifulatus cumT, Filio , Frttura Domitiano , & 

Confutare Imperium decernuntur . 

IMP. CESAR VESPASIANVS AVG. TR. P. 

COS. ITER TR. P. f Neptunus cum Delphino, Tridente, & Roftro Nauis. 

LFigura fedens , dextra Ramum, iiniftra Caduceum. 

IMP. CdESAR VESPAS. PONT. TR. POT. 

NEP. RED. Neptunus dextra Aaoftolium, iiniftra Haftam, dextro pede inftans Globo. 

* IMP. V. P. P. COS. II. DESIG. III. RomaGaIeatafedeus,dextraporrigensVii3:oriolamFigU- 

r*Togat*ftanti, dextra Haftam gerenti. Faillant.Tom. 1./.49. 

LMP. C,£S. VESP. AVG, P. M, 

it NEP. RED. Neptunus, dextro pede calcans Orbem, dextra Acroftolium, l*ua Haftam . Ex Mu- 
[io Ru7int /. C. Bon. 

'A,. IMP. CJES. VESPASIANVS AVG. 

C..CSAR AVG. F. COS. CsESAR AVG. F. PR. Capita Titi, & Domitiani aduerfa. 

COS. ITER FOFLT. RED. FmuraftoIata,finiftraCocnucopi*, dextra Proram Nauis,. 

* COS. ITER FORT. REDV. Eodem Typo. P-Minij. 

£c 


COS, 


I IO 


FL. VESPASIANVS. 

it COS. ITER TRIB. POT. Figura Militaris, dextra Haflam,fini(lra Spolia. P.A/inij. 

{Figura fedciis , dextra Ramum , iinifka Caduceum . 

Fi”Ura Militaris , dextra Hallam , finiftra Spolia . 

Neptunus dextra Tridentem, finiftra Delphinum. 

^ PONT. MAX. TR. P. COS. 11. Figura fedeiis, dextra Haftam, finiftra Ramum. AP, N. 

IMP. CatSAR VESPASIANVS AVG. 1 R. P. 

COS. ITER TR. P. Neptunus cum Delphino, Tridente, & Rofiro Nauis. 

IMP. CyTSAR VESPAS. AVG. COS. I'. TR. P. P. P. 

PACI AVGVSTAI . Vidloria gradiens. dextra Lauream, finiftra Palmam . 

* PaCI AVGVSTiE EPHE. Eodem Tvpo. Afufti Dauid . 

IMP. CjtSAR VESPAS. PONT. TR. PiTT. 

NEP. RED. Neptunus dextra Acroftolium, finiftra Haft.im, dextro pede GloSum calcans . 

•fc NEPT. REDVCI. Eodem Typo. Triflan^Tom. i./. 285. 

IMP. C^SAR VESPASIANVS AVG. 

A COS. ITER TR. POT. Figura ftajis, dextra Bilaiicem, finiftra Haftam per tranfuerfum. M.N. 

' jf-’ C,iSAR AVG. FILIVS COS. CAiS.AR AVG. F. PR. Duo Capita Titi ,& Domitiani fe rcfpi- 
cientia . V. Minit . 

it COS. ITER TR. POT.' Figura ftans , dextra Ramum Lauri , finiftra Caduceum. Num. Ar[ciii, 

ty£, IMP. CAES. VESPAS. AVG. COS. II. TR. P. P. P. 

CONv ORDIA AVG\’STI S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Cornucopis. 

IMP. AVG. F. COS. DES. ITER CAES. AVG. F. DES. S. C. Titus,& Domitianus tenentes 
Haftas. 

PROVIDENT. S. r. Ara. 

IMP. CAES. VESPA.SIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. II. DES. III. 

SECVRITAS POP. ROMA. S. C Figura fedens. 

IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. II. 

* SALVS AVGV.STA S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Haftam , At.N. 

IMP. CAES. VESPASIAN' AVG. COS. II. 

PROVID. S. C. Ara' 

IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M. TR, P. II. COS. II. 

* SALVS AVGVSTA S. C. Figura Laureata fedens, dextra Pateram, finiftra Haftam . Ai.N. 

IMP. CAES. VESPASIaN. AVG. P. M. TR. P. COS. II. 

VICTORIA AVGVSTl S. C. ViflpriainfcribcnsCIyjjco trunco Palmseimpoffto, ad pedes Cap- 
tiuus ibdciis, An^ellon. /. 80. n. g. 

AdViPloriam ludaictim referendus Nummus , quam hec anno Titus Hytrofolima vaflasa,am- 
flijfimam refortauis. 

it COS. ITER "TR. POT. S. C. MarsGradiuusnudusGaleatus, dextra Haftam, finiftra Signum-. 
Militare. Num. Arfcot.Tah. a‘y. n. q. 

* IMP. T. VESP. COS. D. CAESAR AVG. F. COS. DESIG. Capita aduerfa. Pat.lnd.f.S. 
IMP. CaESAR VESP. AVG. COS. II. CENS. 

* VICTORIA AVGVSTl S. C. Via:oriaelat3dextraLauream,finiftraPalmam, ProrreNauis in- 
fiftcns. Ind.Cauororra . 

IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. II. 
it LIBFRTAS RESTITVTA s. c. Imp. ftans, dextram porrigit Figursc ante cum genu9cxE,adftan- 
te Milite. Thei.Theupol. 

* S. P. Q, R ADSERTORI libertatis PVBLICAE. In Corona Quercea. Thef.Theupol. 

* . S PVBLICA . Due dextrte iunfla: , in quarum medio Caduceum inter duas Spicas . 

Ind. Palatio . 

Capita Vcfpafiani, & Titi Laureata aduerfa, abfqud epigraphe. 
it IVDAEA CAPTA S. C. Palma Arbor hinc Figura mulierismteftafcdens, ilIincH|uraImp.ftins 
dextra Haftam, finiftra Parazonium, dextro pede Globum calcans. Patsn. T hefaur. 

VESPASIANVS TR. P. II. III. COS. III. DES. IV. IMP. VI. Vll. VIII. 

ji.V.C.itd. COSS. Vtffapanus Au^. III. Ai. Cocceius Nirua . 

Chri^iyi, 

Triumphus de Capta ludia ampUffimus , Cenfor dicitur, cum T. Filio, Tefp. Au^, 

Auf. IMP. C;ESAR VESPASIANVS AVG. 

AiTERNITAS. Figura ftans coram Ara, dextra Caput Solis, finiftra Caput Luns . 

IVDiEA CAPTA . Figura ftans iuyta Arborem Palmae. 

IVDdiA. Figura fcuens ad Troph$um. 

ROMA. Figurainfidens Spolijs, dextra Haftam , finiftra Clypeum. 

TR. POT. COS. III. Figura ftans, dextra Bilancem, fiiiifha Bacillum. 

IMP. C/ES. VESP. AVG. P. M. 

TRI. POT. II. COS. III. P. P. Figura fedens , dextraRamum, finiftra Caduceum. 

IMP. CiES. VSEPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. 111. 

S. P. Q,_R. P- P. OB C. S. Corona Quercea. 

PACI AVGVTzE. Pacis Typus cum Caduceo , & Serpente. 

C^,SAR VESPASIANVS AVG. 

IVDiEA capta . 

IMP. CzES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. III. CEN. 

* DE 1VD,$IS. Trophsum armorum. Pat. Suet.f. }91. 
it IVD^A DEVICTA. Figura ftans PaliiKe nixa, ibsdem . 

TRL 


II r 


'jir. 


i^. 


F L. V E S P A S I A N V S . 

* TRIVMP. AVG. Imp. inQaadrigis, dextra Ramum', a yiaoria Coronatur, ante eum Tibicen, 

ante Currum duo Captiui manibus port terga reuinSis . . 

* VICTORIA IMP. VESPASIANI. Vicloria Globo inflans, dextra Lauream, (iniltraPalmamj. 

hoc amoTriuntphiim Je Inds,itdeuina duxirtVefpafiams /lug. , &Titu!eius 
filius CtfarTR. P. ornatus, inquoPater in CurruTriumphaU prtcedehat Filius fuhfe- 
nuebatur. Hunc Triumphum late defcribitloftph de Bello ludaico lib.7.,& eiuf de T rtumphi 
caufa Nummi plures , hoc anno cuji, cum IVDiEAi CAPTaT, ET DEVICTaE, epigraphe 
fignatifiint , quos inferius producemus. 

' i' ARA 'p'a'C. s. C. Ara fupti quam Simpulum, Num. yirfcot.Tah. iy.mm.zi. 

Templum lani fextum pofl T, C. Tefpafianus clufte , Pace Populo Romane terra, marique parta, 
ex Orolio lib. 7. Cap. 9. Huc referendi Nummicum pacis Symbolo , O" inferiptione hoc 
anno cu(i. _ . r 

AC. IMP T CaES. 'VESP. Caput Titi Ene Laurea. Taillant. Tom. 2. /. 45. 

* RO.MA. Figura Galeata infidens Thoraci, & Scutis , dextra Vidlonolam, fimfbra Parazonium . 

Num.Hrfcot.tab.i^.num.iy. 

* S P Q; R- OF C. S. In Laurea. Ibidemtab.iS.num.y. 

IMP. cis. VESP. AVG. P. M. „ . .r-i r 

* DE IVDiEIS. Trophaeum Armorum. Patin. Thejaur. 

TRI POT. II. COS. 111. P. P. Figura fedens , dextra Ramum, fimltra Caduceum . 

* TR. P. II. COS. 111. P. P. Eodem Typo. P. Minq. 

VIC. AVG. Vidtoria infidens Globo, dextra Sertum , finiltra Palmam, 

VICTORIA AVGVSTI. Vieloria fedens. 

IMP. CaES. VESPASIANVS AVG. TR. P. ^ a. r^ 

FORT. RED. COS. 111. Figura, dextra Globum, fimllra Cornucopis , 

IMP. CIES. VESPASIAN. AVG. P. M. COS. III. in altjs CENSOR. 

'aVGVR TRI. POT. Quatuor figna Pontificalia. 

IMP. CIESAR VESPAS. AVG. COS. 111. TR. P. P. P. . ,. . . ^duc 
PACI ORC. TERR. AVG. Fieura muliebris , &; Imp.cuminfcriptionc tPHF.. 

SECVRlTAS ORBIS. Gol7. Th.9- ^ , x, 

df SECVRITATI PERPETVS. Figura fedens, cum Stola, dextram Capiti admouens, IMum. 

y^rfeoT. tAb. 2^. tiutyf’ 8. ^ » 

IMP C/ES. VESPASIAR AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. III. CEN. 

'lOVIS CVSTOS. lupiter, dextra Fulmen , finiftra Haltam, 

IVDiEA. Figura mul. fedens ad Troph^um. 

I VDJE A DEVICTA. Typus, ytfuperior. 

VESTA . Figura flans , dextra Haftam , fimflra Capedunculam . 

* VIC. AVG. Vidoria alata. Globo inflans , dextra Lauream, fimflra Palmam, exNum, Arfeot. 

Tab.iq.num. 19. 

IMP CES VESP AVG. P. M. COS. 111. . _. . 

* VICTORIA AVGVSTI. Viitoria, finiflra Palmam , dextta Lauream imponens Signo militari . 

M. N. 

IMP. CiESAR VESPASIANVS AVG. 

* IVDaEA. Figura fedens ad Trophxum M. N. 

IMP. CES. VESPASIAN AVG. P. M. TR. P. COS. m. 

DE IVDEIS Trophsum armorum. Paf. 39t' . „ , _.. . 

% tLvMP AVG Imp. in quadrigis, dextra Ramum d Viaoria Coronatur , ante cum Tibicen, 

&ant'eCutrumduoCaptiui, manibuspofttcrgareuinais. lE.dew. 

^ VICTORIA IMP. VESPASIANI. Victoria Globo inflans , dextua Lauveam, finiftca Palmam. 
ibidem . 

■ * IVDEA CAPTA. Figura muliebris inter fpolia fedens prope Palmam . Oyfel.tah. 16. num. S. 

•itf. IVD CAP Troph.^um aimoram , cum duabus hinc inde fedencibus nguns , tbtdem tAb. i6. n. 
IMP cisAR VESlMS. AVG. COS. IU. TR. P, P. P, in alio CES. . 

Liberi imp. AYG. vespas. EPHE. Duae figura: Gabmlohabitu velatE dextris expaiifis cum 

Pateris. Patin.Thefaur. r -a r, , m — n r..L 

.i. PACI AVGVSTE EPHE. Viaoria, dextra Sertum , fimflra Palmam . Num.Fajch. 

IMP. CiESAR VESPASIANVS AVG. COS. 111. TR, P. P. P. 

4S. AVG EPHE. In Corona Ciuica. Adufai Dauitt. 

^ PAClAVGVSTiEPH. VidotiagradieiisdextraLauream, finiflra Palmam . D. Magnauacct. 
IMP. CES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P, II. COS, III. 

PAX AVGVST 1 S. C. Figura Stolata , dextra Ramum . finiflra Comueopis , , . . „ „ n 

IMP CaES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. 111. 1» also C£.U%.in alqs deeflP.P. 
EOVlTAS AVG. S. C. ( Figura flans dextra Pateram , finiflra Haltam . 

( Figura flans, dextra Bilancem, fimflra Cornucopia. 

* EQVITAS AVGVSTI S. C. Figuraftans, dextta Bilancem, finiflra Haltam, M.Cauoiort». 

At- Amphitheatrum cum Meta, & duplici Porticu . Stradaf.qi, rornuconie An- 

* FELICITAS PVBLICA S. C. Figura flans dextra Caduceum alatum , fiiiiftia Cornucopia . yjn 

* FIdIs^tMLcITvTm S. C. DuEdextrsiunaai.figiiomilirsiri medio RoflrpNauisimpofito. 

* FlDESl^VBLfcAlx. Figura Itans , dextra Pateram , 

cumiHaftis . IV- 


1 1 ? 


FL. VESPASIANV 


’f;d 


% 


IVDEA CAPTA S.C' 


* IVDEA S. C. Palma, 


■}f ROMA S. C' 


, quarum vna Laba- 


I\TD$A CAPTA S. C. ( Duo Captiuifcdciitesfub Palma. 

C Captiuus fedens ad Troptmim . 

. CAPTA S. C, Tres fipurae militares ft-antcs coram Imperatore . 

^ IVDAiA CAPTA S. C. ( Imp. flans, de.\tra Haftam , finifira Parazonium , dextro pede Globum 
calcans , prope cum Palma . fub qua fedet fiqura muliebris mslla 
Af.N. ' ■ 

* ( Palma fr-uSibus oiTulla, hinc inter Scuta fedet figura muliebris , inde 
r aptiuus rcuinais manibus flat Palmte alligatus ijiter fcuta . Af. A’. 
( Figura .ma-fia fedet inter arma ad Palmam . So. niim.6. 

( Palma hinc Captiuus alligatus, inde figura msfla fedet ante Scutum . 
M. N. 

Palma, fub qua hinc figura muliebris, indd virilis manibus poft terga reuinctis, pti- 
ma fedens, fecunda flans. .Veitoie 
tSr LIBERTAS PVBLICA S. C. Dea Libertas flans, ex Ind. PoUtlo. 

* MARS VICTOR. Mars nudus Galeatus, de.xna manu Haftam, latuo humero Loricam. Ind. 

CauoTorta . 

PAX AVGVSTI S. C. ( Figura fedens, dcxtr.1 Ramum, finifixa Haftam puram. 

df ( Mulier, dcxtraFaccm ad Bafim Arteextinguens, linilha Ramum Olc.-E 
tenens, cum Columna, cui Icuncula fuprapofita ell , cum Cippeo ad 

ExThef.Adedkeo Reuerendifs. Norts . 

. i.MP. CAES. VESPASTAN. AVG. P. M. TR. P. p, P. COS, III, in alio CENS 

* PROVIDENTIA S. C Ara. Jnd.Polatto. 

PROVIDENT. S. C. Ara. ' 

ROMA RESyRGES S. C. Imp. flans, dextram porrigit ali® Figura: procumbenti, cui alia Fi. 
gura Militans adiflit. 

ROMA RESVRGENS S. C. Figura Militaris dextra Vidloriolam, finifira H.illam . 

A fFigura flans ad Trophreuro, dextra Palladium, finifira Aquilam Legionariam . Ex 
I Alom. Arfcot.Ealf. n 15. 

. .) Romi infidens fpclijs, dextra Sertum, finifira Parazonium . 

T Figura mulieris iniidens Collibus feptem, ad latus Tiberis decumbens , Sc Lupa 
I Gemellis. Schedx Pedrufiar.e . 

cararc Viftoridam, finillra Haflam . Nam.Fafch. 

iALVS AVGV.STI S. C. Figura Ted^ns, dextra Parcram, Haftam . 

* P-QlR- ADSERTORI LIBERTATIS PVBLICA;. InCooono Seheda PedruEam 

S. p. Q, R. OB C. S. Im Corona CJucrcea . ^ 

tS: S. P. Q^R. OB CIVES SERVATOS. In Corona. Ex Ind. Palatio, 

* S. P. Q~R. P. P. OB CIVES SERVATOS. In Corona Q_icrcca . M. N. 

■ft SPES AVGVSTA S. c. Imp. flans, dextram porrigit tribus Figuris Militaribus r 

rum, alia Aquilam Legionariam tenet . jingeUon. f, io. n.i.z. 

(-Aquila expanfis alis Globo infidens, 

I Mars Gradiuus cum Spoli js . 
r Mars , dextra Haflam , finillta Signum Milirarc . 
tSr S. C.<Spei Typus. Ex Ind. Potatio . 

* j Imp. Laureatus in Quadrigis. Pat. Suet.f. jpr. 

S: j Amphitheatrum. EJum. Eifch. 

K- ^Templum Vete Columnis, & Statuis ornatum. Ind.Cauotcrta. 

* plmp. Paludatus flans, I®ua H.iflam, dextra Viifloriolam , ad pedes Itnp. fenex genuflcxus 5c 

, l T mulieris Tunicata flans, dextram elcuans, pone Palma . Kiiltant. 'tam. i . f. zi. 

*) Imp. Paludatus EquesCaptmum fupplantans. idftw/. 33. 

* S. t .jQuadrig® Triumphales Aurigante Imperatore, ibidem. 

5> 1 Aquila Legionaria inter duo Signa Militaria, ibidem. 

LCapitaTitij&Domitmniferefpicientia, fub duobus Fornicibus Scheda PedruEam 
IMP. C,€'. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. III. in alio CENS. 

* Figuras paruas manu complcaens. Ex Pat. 

ic TVTELA AVGVSTI S. C. VtfupctioL'. Ind. Potatio . 

VESTA S. C. pVefta Tedens. 

•k i Vefld ftans. Vat. Ind. f. 8. 

LTcmplum Vcfts, Columnis, & Statuis ornatum. yadUnt. Tom. i f ai 
A. e 'l?' Vidloria infcribciis f lypcoPaIm® impolito OB CI. SER ' 

W VH..1UK1A S. L. Imp. facrificaiis ante Aram prope Aedificium, aeVidotia a tergo Imp Lauream 
imponit. SchedtPedruftam. = r 

?• Scutum alligans Palm®, ad pedes ludsa. 

‘MP. OAK VESPASIANVS AVG. P. M. COS. 111. in alt,s CAESAR. 

P A V /■ n' Temone, finifira Cotiiucopi® . 

1 rt vt,. s. 1 ax, finifira ramum Ole®, dextra Th.®dam , qua armormn coiigtuiem incendit, 
a tergo Columna, m qua Statua. 

TMP PVBLICAE . In Corona Quercea, tom.i.f.xt. 

CENSOR. ’ ^ 

^ AVGVSTI. Acquiuatis Typus. Ind.Cauotorta . 

¥ CH^S AVGVSTy?'r 'p^' '"‘'r? ‘‘p’''"'* Spicas A»e,;f./.go.«„w. tz. 

iL rnwron nia a Ramum, finifira Haflam. M. N. 

* FOlTTVNAE^RFnvri’? r 

* c. Vt fupctior . Nttm. Ftfch. 

■ VIRTVS S. C. Du® Figur® flantes, alia muliebris, alia Paludata, vt in Vitellio. 

*IMP. 


F L, V E S P A S I A N V S. 113 


* IMP.' AVG. F. COS. DES. ITER CAES. AVG. F. DES. S. C. Titus, & Domitianus ilaiites 

dextris Haflas, finillris Parazonium . f. So; n.ii. 

•1; TVDAEA CAPTA S. C. Fisura fedens fub Palma, hinc inde Scuta. M.N. 

* PROVIDENT. S. C. Ara.^zW.ZV. 

* PROVIDENTIA S. C. Ara, feu Templum laiii claufum . tnd.Canotorra. 

•it ROMA S. C. Roma infidens Spolijs, dextra Lauream, finillro cubito ScUe nixa. Ind-Canotort* , 
At S. C. V ifloria gradiens dextra Scutum , in quo S. P. C5JL. /!/. N. 

•It VICTORIA AVGVSTI S. C.("ViaoriacafcansRoftrumNauis. ^«ce/ZijH.f.7S>. 

A LViftoria dans, dextra Lauream, finiftra Palmam . Nnm.Ftfch. 

* VICTOR. AVGVSTI S. C. Viftoria erigens Trophsum . Num. Ficfch. 

VICTORIA NAVALIS S. C. ViftoriainlidensProrx Nauis, dextra Lauream, finiftra Palmam. 
IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. III. 

PAX AVGVST. S. C. Figura flans, dextra Caduceum, linidra Ramum OIce. M, N. 

IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. IU. 

Af. Pax AVGVSTI s. c. Figura ftans, dextra Ramum, iiniflra Cornucopis. M.N. 

At PAX AVG. S. C. Figura ilans, vt fuperior. Ind.Cauotorra. 

V- PaX AVGVST a s. C. Pax dolata flans dextra Ramum, Cniftra Lauream . MufiiCofptan! , 
IMP. VESPASIA. AVG. TrophEum. 

* P. M. TR. P. P. P. COS. III. Aquila Legionaria. Pat. Ind. f. S. 

IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. III. 

* ANNONA AVGVSTI S. C. Figura fedens, dextra Spicas. Anmelhn. f n. fa. 

IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. COS. III. Caput Vefpaf; lireris incifis ab vtraque parte . 

* SECVRITAS AVGVSTI S. C. Figura muliebris Selte infidet , cui dextro cubito nititur , dextra 

manu occiput fudinet, fini fea Baculum tener, ante pedes addat Ara accenfo igne . Smettus . 
IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M, P. P. 

rf VICTORIA NAVALIS S. C. Stat Vidloriaalara, dextra Lauream, finidra Palmam. Ind.Cmot. 
IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M. TR. P. COS. III. 

* HONOS, ET VIRTVS ,S. C. Vt fupra, & in Vitellio. Otidem. 

IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. 111. in nli^s CAES. 

* LMP. AVG. F. COS. DES. IT. CiES. AVG. F. DES. S. C. Titus , & Domitianus Paludati 

dantes , cum Hadis , vt in fupetioribus . Vatin.Thefauro . 

•it PAX AVG. S. C. Figuradans,Ramumlinidratencns,dexttaFacem,quaaceruumfpoliarumcom- 
burit, pond Columna, fupri quSm Icuncula, ad pedes Scutum . Mufii Cefpiatii . 

•ie S. C. Meta eredla . Patin, T hefaure . 

* S. P. Q:_R. ADSERTORI LIBERTATIS PVBLICAE. In Corona Quercea . Thef.Theupel. 
it VICTORIA AVGVSTI S. C. rlmp.dans,i ViftoriaPalladmmrecipir. Ex Ind. PolAtio . 

•It j Vifleria inferibens Clypeo PalmE adpcnfo , ad cuius pedes fedet 
I Figura msda. ibidem. 

LViflotia alata dans, dexnam porrigit Imperatori Paludato danti. 
T hef. T heupel. 


it ANNONA AVGVSTI S. C. Figura dans, dextra Palladium, Ciiidra Cornucopiae, adpedeshinc 
Vas Spicis repletum, illinc CornucopiE. Num. Arfeot. Tdb.26. n. iS. 

* CLEMENTIA AVGVSTI S. C. Figura fedens, dextra ramum Lauri. IdemTab. !■;. n. S. 

it IVD. CAP. S. C. Palma frudlibusoiiuda, hinc Imp. dextra Hadam, finidra Parazonium , dextro 
pcdeGaleam calcans, illincfiguramEda fedens. Oyfel.Tnb. 16. n. 6. 
it IVDAEA capta S. C. Palma, propdquamhincFiguramEda Thoraciinfidet, iilicFiguraMili- 
taris dat propd Scutum . Num. Arfeot. T ab. 25. n. 23. 

* IVDAEA DEVICTA S. C. Figura muliebris , Palmae manibus pod terga reuinidis alligata. 


Faillant.Tom. r.f. 10. , _ 

* MARS VLTOR S. C. Mars Gtidiuus dextra Hadam , fimdra Trophaeum . Num. Arfctt.Tab. 


26. n. 15. 

* TR. POT. COS. III. S. C. Aequitatis Typus. ibidemTab.26. n.9. 
it S. C. fModius Spicis repletus . idemTab. 2^.n. %. 

•it LQuadrigs, in quibus Imp. dans. idemTab.iS. n.22, 

VICISTI CAES. S. C. ludaea lugens fub Palma, propd quam fpoliarum congeries. Pat. Ind.f.t: 


VESPASIANVS TR. P. HL IV. COS. IIII. IMP. IX CENS. 


COSS. ('efpafianuf Au^. /r. Titus Ctt. II. 


'4ur, 


Ar. 


IMP. CffiS. VESPASIAN. AVG. CENS. 

SALVS AVG. Salutis fedentis Typus . 

VESTA. Templum Vedae . 

IMP. CBS. VESP. AVG. P. M. COS. IIII. 

VIC. AVG. Vifloria Globo infidens , dextra Lauream, finidra Palmam. 

IMP. C,£S. VESP. AVG. P. M. COS. IIII. CENS. 

PAX AVGVSTI. Pacis Typus. 

IMP. VESP. AVG. P. M. TRI. P. P. P. COS. IIII. Caput Vefpaf. 

IMP. T. C.SES. VESPAS. AVG. F. TR. P. 11. COS. II. Caput Titi . 

IMP. CjES. VESP. AVG. CENS. 

S. P. Q R. In Corona Quercea. — 

tSr VESTA, Templum, ex Mu[ao RuXjn* L C. Pon. 

IMP. CBS. VESPAS. P. M. TR. P. HIL P- P. COS. IIII. 

tfir Paci AVGVSTI. victoria alata, dextra Caduceum,Serpcntiinfidens.IV»m.air/cof.t«».»7'».lo- 


* COS. IIII. P05 CotmivQtti. exTbef. Mauroceno I.C.Bon. 
IMP. C^S. VESPASIAN. AVG. CENS. 

PONT. MAX. Figura fedens, dextra Hadam, finidra Ramum. 

fS 


IMP. 


AT.C.Si 
Chrilii 72 


114 


r L. V L S P A S I A N V S, 


IMP. CTS VESP. AVG. P. M. COS. IIII. 

AVCiVR. TRI. POT. Quaiuoi* /igna Pontificalia. 

CONCORDIA AVG. (Figura fcd^ns, dextra Pateram, fiiiiflra Cornucopia? . 

( Figura, dextra duas Spicas cum Papauere , CniftraCornucopi*. 

"Jc Quadrigae Triumphales. Nuru. Ftfch. 

S/P. d R. ADSERTORI LIBERTATIS PVBLIC/E. In Corona Quercea . 

^ S. P. Q^R. OB C. S. In Laurea . A’ 

VESTA. Figura (bns, dextra Capedunculam, fijfinia Haflam. 

VICTORIA AVGVSTl. Vi(Soria dextra Lauream, finiftra lignum militare cum Palma. 

VIC, AVG. Vidtoria Globoiniidens, dextra Layream , finiftra Iblmam . 

♦ Figura muliebris reuincfbs manibus prope Palmam Fedens , ex alia parte figura nuda lians, dextra^» 
Haftam, finiftra Baculum militarem, liniUro pede Globum calcans. AiuUiPauU. 

-JMP. C^S. VESP. AVG. P. M. COS. IIII. CENS. 

FIDES PVBL. Du$ dexcrjemncUEcum Caducea, Papaueribus ,&Spicis duabus. TA*/. 

SALVS AVG. Fisura Icdens, dextra Pateram. 

IMP. CBS. VESP. AVG. CENS. in alie CEN. 

PONT'F. MAXIM. Figura fedens, dextra Haftam, finifira Ramum, 

■¥■ S. P. Q. R. In Corona Quercea. Ai. N. 

.... VESPASIANVS AVG, R M, COS. Illi. 

Palma, hinclmp. Globum calcans, illincFigura captiuafedcns. 

EMP. C^S. VESP. AVG. P. M. COS. Illi. CENS. 

FELlClTAS PVBLiCA S. C. Figura dextra Caduceum, finiftra Comucopis. 

Caduettimt Di(cipiiru> Eloquentia^ Sapientia, & Fehetraris notam habet . Pierius Hb. 15. de Sa¬ 
cris Aegyptiorum literis. E (i- aut em Caduceum AdercurqFirga , qua dicitur vfus ad lites-, 
tur?iatollertda , ad fotnnum inducendum, ad enocandas ab Inferis animas , vel ettar» im¬ 
mittendas , vnde illud fdoratij. 

Tu pius l/.'is animas reponis 

Sedibus &c. & V irg. 4. Aeneid. * 

Tum Firgam capit, hac animas ille euocat Orco 
Pallentes, alias fub rri/lia Tartara mittit 
Dat fomnos , adimitque , cr lumina morte reftgnat • 

Hercules in Calydonioru Regis Oeni gratiam Fluuiu ylcheloum in alium curfum diuertens, 
plurimos agrcf, ex aqua irrigatione fertiles prafiitit , cuius rei , & Poeta quidam meminere 
jcribentes cum ylcheloo Herculem fub T aurt fpecie certajfe , qui cum in congrejfu T auri 
alterumcornufregiffet>ey^toUs illud, quod ^malthea cornu vocant dono dedit , fiuSluur» 
omntum, vuarum,Tff alorum , aliorumque eiufmodi pomorum copia repletum, Subimelli- 
gunt Poeta per /Icheloi cornu fojjam dFUuio dubiam ; Pomis vero, & matis punicis , ac 
racemis, monfirari Regionis fertilitatem, quam fiuui] humor praflet, & yigros reddat fera- 
ctores . Amalthea pernu durum effe aiunt , qua ex re operis eius labor notatur . Diodorus 
Iib.4.cap. 2. Eo merilQ Dtiamra Oenei filia Herculi connubio locata. Hoc autem (ymbolo 
fignificaiur homines fapientia, & eloquentia pradttos , rerum omnium abundantiam facile 
conlequt . 

* VICTORIA NAVALIS S. C. VidloriainrtansProrsNauis, dextra Caduceum , finiftraPalmam 
luper humerum portenlam . Irtd- polatw . 

IMP. CiLSAR VESPASIaN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. IIII. Caput Vefipaliani . 

^ SALVS AVGVSTA S. C. Sedet Dea, 4cxtri Pateram, limflralTilIam longam. ind.Cauotorta , 

S. C. f Aquila inlidejis Globo. 

LSpei Typus. 

T. C^SAR VESPASIAN. IMP. IIII. PONT. TR. P. II. COS. II. Caput Titi. 

J.MP. C^S. VESPASIAN. AVG. COS. IIII. 

CONCORDIA AVG. S. C. Figura fedens, dextra Spicas cum Papauere, linillra Cornucopia . 
FORTVNiE REDVCI S. C. Fortuna, dextra Ramum cum Temone, liiailhaCornucopis* 
FORTVNA RFDVCA S. C. Dea Ibns. Pat. Ind. f.S. 

Pax AVG. s. G. Figura ll:ans,dextraPateramruperAram,lInifl:ra Caduceum, &:Ramum. 

JMP. CsES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. Illf. 

^ Libertas AVGVSTI s. C. Figura ftans,dcxn'a Lauream, finiltra Cornucopiae. A-f.N. 

* ROMA S. C. Figura Mil. Galeata (ians, dextra Victoriolam, Itnilba Halhm . M, N. 

ROMA VICTRIX S, C. Figura Galcatalians, dextra Haibm, finiltra Parazonium, llniftro pede 

calcans molem quadratam . Ad. N. 

^ S. C. pMars Gradiuus , dextra elata , finifira Troph^um . Ad. N. 

LTemplum pulcherrimum Fc.x Columnarum, in quo aliqua Figura. Ex Ind. PoUtio . 
IMP. C^SAR VESPASIAN. AVG. 

PONT. MAX. TR. P. , , COS. . . . CENS. Duplex Cornucopia: Caduceo medio. M.N. 


* IMP. T. VESP. COS. ITER D. C£SAR AVG. F. COS. DESIG. Capita Titi, & Domitiaiii 

aduerla. Fatllam.Tom. i.f%o. 

^ S. P. Q. R. In Clypeo, quem gerit Viftoria. Pat. Ind.f.H. 

^ VICTORIA AVG. S. C. Figura velata ftans, dextra Pateram fuper Aram ignitam coram Templo 
coronatur a Victoria. Faillant.Tom. i./. 31. 

•fe VICTORIA AVGVSTi S. C. Vidtoria alata flans, dextram porrigit Imp. Paludato (InifiraHa- 
Ibm gerenti, ibidem . 

JMP. P. P. C/FSAR VE^. AVG. P. M. TR. P. COS. IIII. Caput Vcfpai: Corona radiata . 

* IMP. T. CAES. F. VESP. AVG. P. M. TR. P, COS. Ilf, Caput Titi Corona radiaia_,. 

Scheda Pedrttftana . 

IMP. CAESAR VESP. AVG. P. M. TR. l\ COS. IIII. Caput Vefpar. radbtum, 

IMP. T. CAEs. F. VESP. AVG. TR. P. COS. II. Caput Titi radiatum. Ind.Cauotorta, 
IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. IUI. CENS. 

5^ VICTORIA AVGVSTl S. C, Vif^oriaalataLaureamimponensTrophro. ibidem^ 


FL. VESPASIANVS, 115 

VESPASIANVS TR. P. IIII. V. cos. DES. V, IMP. X. XI. XII. 

COSS. Domitianus Cis. II M. Valcr. MeJlallinus , 

Ctfonius Potus Confagenem exptilfo Roge Antiocho capit , 

VESPASIANVS TR. P, V, VI. COS. V. IMP. XIII. 

COSS, Pefpajian. Aug. P. Titus Cis. III, 

Thracin, Cilicia • Comagena in Prouincias rpdaUi. Lycit, Achaii, Rhodo , Pyz,antio libertas adempta 

i. IMP. C^SAR VESPASIANVS AVGVSTVS, 

COS. V. Iiitec duK Laums. 

PONT. MAX, TR. P. COS. V. Caduceutn alatum. 

PONT. MAX. TR. P. CCS. V. ( Caduceum alatum inter duo CornueppiE. 

( Figurafedens.dextraHaftampuramjfiniftraRamumLaut), 

( Figura fedeiis, finiflra Scite nixa j dextra Ramum Lauri, 

IMP. C.iESAR VESP. AVG. 

* COS. V. Inter duas Laurus. M.N, 

* PONT. MAX. TR. P. COS. II. Caduceum alatum, Mulii Dauii, 

^ IMP. C7ESAR VESPASIANVS AVGVSTVS. . ^ , 

PONT. MAX. TR. P. P, P. COS. V. CENSOR. Duo Cornucopis, in medio Caduceum 
alatum . 

IMP. CfiS. VESP. AVG. P. M, TR P. COS. V. CENS, 

Aid VITAS AVGVSTI S. C. Figura ftans, dextra Bilancem, Eniftra Haftam. 

* CONCORDIA AVGVSTI S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Cornucopia:, Ind, 

Polatw, r, 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura Stolata , dextra Caduceum, fiiiiflra Cornucopia , 

ROMA S. C. Vt in fuperioribus , 

S. C. ( Spei Typus. 

( Tria figna militaria in Proris Nauium credla. Ind. Polatio. 

VICTORIA AVGVST, S. C. Vidloria iiififtcns Prora N.auis, dextra Lauream , 

IMP. CAiSAR VESP. AVG. COS. V. CENS. 

* PAX AVGVST. S, C. Figuraflans, dexua Caduceum , CniftraRamum, M. N, 

S. C. Spei Typus. M. N. 

LMP. CyES. VESPASIANVS AVG. 

* PON. MAX. TR. POT. P. P. COS. V. Caduceum infra duo Cornucopire , Ind.Cauotorta, 

VESPASIANVS TR. P. VI. VII. COS. VI. DES. VII. IMP. XIV. 

I 

COSS, Pefpafian. Aug. VI, Titus Cts. IP. 

Templum Pacis, Roma a Pefp. dicatum, & in eo fpolia Hyerofolimitana collocata , 
a,.r IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG. 

PON. MAX. TR. P. COS. VL ViSoria inflans Cippo, cum duobus Serpentibus. 7jp«(, 
IMP. CAiSAR VESPASIANVS. i« atw AVG. 

AiTER. Figura ftans ante Aram , manibus tenens Capita Solis , & LuniE , 

COS. VI. ( Bos Cornupeta , 

l Aquila inlldcns Cippo . 

PON. MAX. TR. P. COS. VI. fViiSloria infidensPrortcNauis, dextra Lauream, (iniltra Palmam. 

LFigura fedens, dextra Ramum, finiftra Scite nixa, 
r Vidloriainfidens PporteNauis, dextra Lauream, finiftra-. 
PONT. MAX. TR. P. COS. VI. I Palm® Ramum . 

LFigura fedens , dextra Ramum, finiftra Selte nixa . 

* S. P. Q. R. Porticus Templi Pacis, feu pars anterior ipfius Templi quinque Figuris ornata , 
T riflan.Tom. i. /. iSr. 

IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. VI. 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopi® , • 

IMP. CAES. VESPAS. AVG. P. M. TR. P. P, 

S. C. Porticus Templi Pacis , cum aliquot Imaginibus . 

Pofpa/iano PI ,& Tit, IP. Coff.Tcmplum Pacis dicatum , ExDione, 

IMP. VESPASIAN. AVG. Orbis cum Temone . 

•J» P. M. TR. P. P. P. COS. VI. Caduceum. Pat. Ind.f.S. 

IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VI. 

* DIVO AVGVSTO S. P. R. Quadrig® Elephantorum, quibus infidet Imperator, /ml. Cnaiif, 
IMP. VESPASIANO AVG. Globus cum Temone, yt in Nummo Tiberij , 

A P. M. TR. POT. P. P. COS. VL Caduceum alatum, Ind. PeUegrini Afcaai) . 

VESPASIANVS TR. P, VII. VIlI, COS. VII. DES. VIII. IMP. XV, XVL XVII. 

COSS. Pefpa/ianus PII. Titus P, 


A.P.C.S26. 

Chriflijs. 


A.P.C.Siy, 
ChnlH 74. 


A.P.C.Wi. 

Chriflij^. 


iSr. 


t/£. 


Ju- IMP. CffiSAR VESPASIANVS. in alijs AVG. 

COS. VII. Bos Cornupeta. 

IMP. CIES. VESPASIAN. AVG. 

ANNONA AVG. Figura fedens, dextra Spicas. 

PON. MAX TR. P. P. R COS. VII. P. P. Columna Roftrata, fupra quam Imaguncula . 

LMP. 


A.P.C.iic). 
Chrifii 76. 


116 FL. VESPASIANVS. 

yfr. IMP. CESAR VESPASIANVS. in alifs AVG, 

PON. MAX. TR. P. COS, VII. f Figura fcdens, dextra ramum Lauti , 

L Caduceum alatum. 

COS. VII. Aquila expands alis . 

PACiS EVENTVM CO^. VIL Figui'a ftans, dextra Pateram, finiftra Spicas. 

IMP. r,£S. VESPASIAN. AVG. 

PON. MAX. TR. P. COS. VII. P. P. Columna Roflrata, cum Imaguncula ruperftante. 

IMP. CES. VESP. AVG. COS. VII. P. P. 

S. C. Spei Typus. 

IMP. C^S. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VII. 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura ftans, dextra Caduceum, finifti'a Cornucopi®. 

^ PAX AVGVST. S. C. Figura flans, dextra Ramum, finiftraCornucopi® . M.N. 

S. C. r^pei Typus. ' 

* I Aquila Globo infidens. Jnd. Pelatio. 

LPorticus Templi Pacis, fex Columnis fufFulta, cum quinque Figuris . 

•A* SPES S. C. Spei Tvpus. Ind.Cauoto-ra . 

IMP. C^S. VESPASIAN. AVG. COS. Vlf. P. P. 

♦ VICTORIA AVGVSTI S. C. VidloriagradiensinProraNauiSjdextraLaureamporrigitjfiniflra 
humero Palmam geftat . Jnd. Volatio , 

IMP. CAESAR VESP. AVG. COS. VII, 

AEQVlTAS AVGVSTI S. C. Aequitatis Typus . MufaiCofpiani , 

VESPASIANVS TR. P. VIII. IX. COS. VlII. IMP. XVIII. 

Chrifliyj, 


Aur. IMP. CAESAR VESPASIANVS AVG_. 

* fDuoBouesiugati,quibusinflatFiguranuda. Nunt. Arfcot.Tab. n. 12, 

! Duo Boues fub iugo . 

cnc 1ZTTT J 1'^P' dextra Haflilc, finiflra Fulmen» cui Victoria Lauream imponit. 

* ' jMars, dextra Haftam, finiftra Spolia. 

I Roflrum Nauis, cum Stella. 

L FORT. R ED. Fortuna flans ad Proram Nauis , fini (Ira Cornucopi® tenens . 

"Ar, IMP. C^FS. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. 

A NNONA . Figura flans cum Panarig Spicis repleto, dextra Viftoriolam, finifbra Cornucopi® , 
NEP. RED. Neptunus Redux. 

Paci AVGVSTI. Pacis Typus, vt in Claudio, 


COS. VIII. fMars, dextro brachio Haflam, finiflra Troph®um. P. Minif. 

( Fisura fedens, cum Caduceo. P.Minij» 

IMP. CiESAR VESPASIANVS AVG. 

COS. VIII. Nauis, cum Stclh. 

At \ Bos, & Vacca fub iugo. Mufai Duuia, 

IMP. C^S. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. Vlll. 

FIDES PVBLTCA S. C. Figura flans, dextra Pateram, finiflra Cornucopi®. 

IVDjEA CaPTA s. C. Iad®a fedens fub Palma, hinc Imp. dextra Haflam puram , finiflraBadl- 
lum , l®uo pede Galeam calcans . Jnd. Cauotorta . 

ROM A S. C. Lupa cum Romulo, & Remo. 

JMP. CTFSAR VESPASIAN. COS. VIII. 

ITALIA S. C. Figura Turrita Globo infidens dextra Haflam , finiflraCornucopi*. 

indicandam ItalU dignitatem Cloho infidens Figura [ctilptacfJ ^ ^uafi Italia relicuo Or^i 
dominttuY . 

S. C. pAquila Globo infiflcns. 

AF LFigura flans , dextra Lauream . Muf&i Cofptani . 

f VidloriaflansinfcribcnsScuto trunco arboris appenfo. Muf^i 

* VICTORIA AVGVSTI S. C 1 Cofpiani. 

L Vidoria dextra Lauream, finiflra Palmam,in Prora Nauis. M.N. 

* VICTORIA NAVALIS S, C. Vt fuperioribus annis. Jnd. Polatio. 

IMP. C.^SAR VESPASIANVS AVG. COS. VIII. P. P. 

Amphiteatrum, cum Septizonio, & Meta fudante. 

FlDES PVBLTCA S. C. Figura flans, dextra Pateram, finiflra Cornucopi® . 

FORTVN/E REDVCI S. C. Fortun® Reduris flantis Typus. Ex Jnd. Polatio . 

IMP. CES. VESPASIAN. AVG. COS. VIII. P. P. 

* PROVIDENT. S. C. (“Templum, quale illud lani in Nummis Neronis. M.N. 

^ ^ LAra. Num. Fafcb. 

IMP. C;ES. VESPASIAN. COS. VIII. 

ic VICTORIA AVGVST. S. C. Vidloria alata infiflens Pror®, dextra Lauream, finiflra Palmam, 
Ind. Cauotorta . 

IMP. CJPS. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. 

ic ANNONA AVGVSTI S. C. Figura fedens, dextra Spicas. Num. Fafch, 

IMP. C^S. VESPASIANVS AVG. 

P. M. TR. POT. P. P, COS, VIII. CENS. Vidoria alara , dextra Malleum , quo Taurutru* 
ferit . Pat. Suet. f. 587. 

IMP. CAES. VESPASIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. 

* TlT. ET DOMIT. S, C Titus in fubflrudione Togatus fedens, exaduerfo pariter Domitianus, 

ante vtrumqueFigui^a Togata flans videtur aliquid recipere . fiaillam.Tom. 
rk CERES AVGVST. S, C. Figura flans, dextra Spicas , finiflra Haflam. Ind. Polatio» 


COSS. f^efpaf.Aug.niJ» T.Cafarn, 
Lues ingens Roma, Eufebius. 


FL. VESPASIANVS 


117 


Jlr 


Ulur. 


Ar. 


tAt, 


* Cbs. Vm. S. C. rVicloria, dextra Lauream imponejis Imperatori Paludato ftanti, dextra Haf- 

I tam , (iniftra Parazonium . Nmn. ^r[cot. Tah.il.n. 14. 

Llugum Botum. Pat.Jnd.f- 8. 

IMP. CAES. VESP. AVG. COS. VIII. Caput Vefpafiani . 

* S. C. ViQoriagradieiis dextra tenens Globum, vel Scutum, vt in Nerone. MufdH.C. Bidtlly . 

VESPASIANVS TR. P. IX. X. COS. DES. IX. IMP. XIX. 

COSS. L-CthniusCommsdHS ('crus. D.Nouius Prifeus. 


CAES. VESPASIANVS AVG. 

IMP. XIX. pSeropha, & Succu!*. 

LPanarium Spicis repletum. 

IMP. C^S. VESP. AVG. P. M. 

TR. P. IX. IMP. XIX. COS. VIII. P. P. Cboitl. Rtlig. 

VESPASIANVS TR. P. X. COS. IX. IMP. XX. 

COSS. Vefpafianus Aug. IX. TitiitP'11. 

Hoc Anna A. D.VUI. Kal. Iui. {'cffAflAn. Aug. mortuus eff. 

IMP. C.TSAR VESPASIANVS AVG. 

TR. POT. X. COS. VIIII. fFIgura Militaris infiSens Coiumnz Rodratas dextra Hadam , linidro 
0 brachio creflo. 
j Capricornus cum Globo . 

CViiloria alTidens Trophaso. 

DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. 

EX S. C. pViftoriavtraque manu CIppeum tenens, Tupr^Trophatum . 

j Quadrigae, in q rarum fadigio Imp., & dute Victoria vtrimque Laureas porrigentes . 

T Quadngte, ex quarum fadigio quatuor Equi erumpunt. Num. Arfeot. Tah.ij. n.19. 
LVrccoIus inter duas Laurus. 

Aut ad fefpafiani confecrntionem indicandam cufi funt Nummi, quibus Diuus Vefpapanus 
inferthitur, poffquam d T ito Filio confecratus inter Diuos relatus e fi. vel ad diSlum eiufdem 
Fejpapani paulo ante mortem referendi-, is enim, AuIioreOionQ, poflqudm credidit ejfe 
moriturum . Ego , inquit , Deus efficiar . 

* DIVA DOMITILCa AVGVSTA. Caput DomitilltE. Spanhem.f. 620. 

DIVVS VESPASIANVS. Capite laureato. 

* IMP. C/tS. TRAIAN. AVG. GER. DAC. P. P. REST. rMenf3,fuptJquamFulmenaIatum. 

) Pat. Suet. f. qcz 
QTrophteum omnis generis armo- 
L rum . ibidem . 

DIVO AVGVSTO VESPASIANO. Caput Vefo. 

* DIVA DOMITILLA AVGVSTA. Caput Domitilte. Spanhem.f. 610. 

IMP. CffiSARI VESPASIANO AVG. P. M. 

TR. P. X. IMP. XX. COS. IX. P. P. CENS. Panuin. Rom. Princtp. 

IMP. (. «SAR VESPASIANVS AVG. ^ „„ 

* TR. POT. X. COS. VIIII. r Columna Rodrata,m qua figura Hadam tenens. Thef.Theiip. 

44 I Figura fedens, dextra Ramum, P./tViK^. 

* L Capricornus cum Globo . £x The/. Medie. Reuerendif. Noris . 
DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. 

EX. Duo Lauri, in medio Columna , cumCIypeo, in quo S. C. 

PAX AVGVSTI S. C. Figura Cedens, dextra Caduceum , Cniftra Ramum . 

Duo Capricorni tenentes Cfypeum, in quo S. C. 

DIVO VESPASIANO. Caput Corona radiata . 

CONSECRATIO . r Ara cum igne .Rortea Gallieno percujfu s , vt plure s alijImpp.C onj ter aio- 
I rum Nummi . 

^ LAquila Bacillo iiififtens, femiapertis alis . Patin.Thefaura 
DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS, 

^ Amphitheatrum, quod ColUrcum vocant. Nnm. Fafch, 

* CERES AVGVSTA S. C. Vt fequenti Typo. Pat. Ind. /.8. 

CERES AVGVST. S. C. Figura dans, dextra Spicas, finidra Hadam. 

Clypeus, in quo S. C. vtrinque duo Rami Lauri. 

DIVO AVG. VESP. S. P. Q.R.QuatuotElephantitcahentescurrum, cum datua Vefpafiani . 
PAX AVGVST. S. C. pFiguradans nixa ColumnE, finidra Cornucopia , aut Ramum tenens .. 

* LPaxdans, finidra Oie® Ramum, dextraBacillum. Ind. Cauotorta. 
VESTA S. C. Vedafedens, dextra Viftoriolam. 

DIVVS AVGVSTVS VESP. Vcfpafianus togatus fedens capite radiato , dextta Ramum, finidra Hadam . 

* T. CiES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P, P. P. COS. VIII. S. C. Fatll.tom. 1. f }}. 

Nummus hic vt & alif plumes ^ a Tito in Patris honorem cufus T ,C . 83 3* F ! U- Cos. fuito 

DIVO AVG. VESP. C^^tuor Elephanti traheutss cuLTum,inquo (htua Verpaiiani, dextra Haltam , 
finifh'a Viftori^am ecrens, 

* IMP. T. OIVI vEsP. F. AVG. P. M. TR. P. P, P. COS.YlllS.QNnd. Cauotorta . 

T. C.ES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS.VhLS.C.Taitlanr tom. 1./.33. 

DIVO AVG. VESPAS. S. P. Q. R. C^adriga Elephantorum, vt ruperior, cum Seflfonbus , vtio-, 
Augufto. " , ...T 

* IMP. T. C/ES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. S. C.In area Num¬ 

mi. A/. A/. GS DIVVS 


A.KC.St 1. 
Chript yS. 


A.y.C.Sjz. 

Chrifii^p. 


IIS 


FL. VESPASIANVS. 


DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. Caput Aug. Laur. 

* 5.QV1TAS AVGVST. Figura ftaiis, dextra Bilancem, (iniftra Haftam . Ind.Cauotorta. 

* IMF. T. C^S. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. 1>. COS. VIII. S. C lumcdio Nummo 

M. N. 

•fy S. C. Spei flantis Typus. Ind. PoUth . 

CjES. VESPASIAN . TR. P. COS. IX. 

df .ffQVlTAS AVGVSTI S. C. Aequitas flans dextra Bilancem, finiflraHaftam. AiuftiCeJiUni, 
NVMMl VESPAS MNl IN COLONUS CVSI. 

Coi. FI. Amandus . 

Vrbs igttottt etiam Eraditiffimo Spanhemio , qui Nummum vulgauit . 


COE. FL. AMANDVS. Ex Ligirio Spanhemius f-Jbq. 

Ajitiochia . 

Etfi plures fim Vrbes Amiochit nomine denatt, tamen ad Aiagnara referendos Nummos eenfeo , erat ea 
Vrhs Primaria Syria ad Orontem Fluuium a Conditore Antiocho primo Syria Rege nomen acceptum 
in hunc vfque diem [eruat, Antiochia enim dicitur. ' ' 

IMP. C,CS. VESP. AVG. P. .M. TR. P. 

ANTIOCHIA. Caput Turritum. Patin.Jnd.fol.S. 

Coi. Flauia Brica . 


Qua & Flamobtiga Oppidum EEfpania T arraconenps , ad Oram Oceani Camahrici ad Neruium Fluuium, 
nunc Bermeo dicitur tefle Morali . 


FLAVIA BRICA AVGVSTA. Ex Ligario Sparhemiusf.y6y. 

lulia Aug. Philippi. 

IMP. C^S. VESPASIANVS AVG. 

COL. AVG. IVL. PHILIPP. Figura muliebris, & alia feminuda , dextras eleuantes. ExThef. 
Mediceo Reuerendi fimus Noris . ' '' 

Municipium Stobenfium. 

Macedonia Vrts in Pelagonia , cuius Incola Stouenfes nominantur . 


IMP. C/ES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. IIII. CENS. 

MVNICIPI. STOBENSIVM. Templum quatuor Columnatum Idolo medio. Patin.Jnd.f, So . 


FLAVIA DOMITILLA VESPASIANI VXOR. 

Flauij Liberalis Filia, VeipaEnuplit, ciquepeperirTitum, Domitianum, &DomitiIIam Filiam, poflea adhuc 
in fortiuia priuata dcceflit . 


Jfur. diva DOMITILLA AVGVSTA . 

* DIVO AVGVSTO VESP.ASIANO. Caput Vefpaiiani radiatum. Spanhem. f. 6io. 
tie DlVVS AVGVSTVS VESPASIANVS. Caput vt rupcriiis . ibidem. 

FORTVNA AVGVSTA. Forrujia flans cum Temone, & CornucopiE. ' 
tSt FORTVNA AVGVST. Eodem Typo. Patini Thefauro. 

DIVA DOMITILLA AVG. Caput muliebre velatum , 

CONSECRATIO. Pauo. Num. Arfcot.Eab.zy.n.z^.o.q. 

Nummi omnes Domiritla cuft funt pojl eius mortem , nam cum Vefpafianus ad Imperium per- 
uenii, iam fato funblaerat Domitilla . Cujos a 'Vitoexiflimo , cum Vefpaf. iana DIV VS 
in eorum maiori parte inferibatur . 

At. diva DOMITILLA AVGVSTA. 

Pf. CONCORDIA AVGVST. Pauo. Num.Eafch. 

Sf FORTVNA AVGVSTA. Fortuna flans cum Temone, AlCornucopi*. Vaillant.Tom, z.f. y. 


FL. VESPASIANVS: 


1 19 


^ PACI AVGVST^. Vidocia alata, dextra Caduceum, quo Serpentem tangit. VailhTom.z.f.^o, 
4{ PIETAS AVGVST. Figura muliebris fcdeiis , pro pedibus puerulus . ibidem . 

^ DOMITILL^ AVG. MATRI T. CJLS. VESP. AVG. 

DOMITILL^ AVG. MATRI C^S. pOMIT. AVG. 

Caput muliebre, Domitill.tJ creditum, literis non cxtantibus. 

^ IMP. T. CAES. divi VESP . S. C. Jndice Cauotorta , 

D O M I T I L L A . 

Vcfpafiani ex Domitilla Filia, moritur eo tempore, quo Pater adhuc Ciuis erat priuatus . Ad eius memoriam 
perpetuam inftitutum a Tito , vt Carpentum a Mulis Circenlibus traheretur , vt conitar ex Nummis . 

MEMORIAE DOMITILLAE S. P. Q^R. S. C. Big^ Mularum. 

TI. CAES. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. IMP. Vlll. 
memoriae DOMITILLAE S. P. Q_R. Carpentum cum binis Mulabus. 

* iMP. T. CAES. DIV.VESP.F. AVG. P. M. TR.P. P. P, COS. VII. S.C. Ind, Cauotorta , 

* S. C. IMP. T. CAES. DIVI VESP. F. AVG. R M. TR. P. P. P. COS. VIII. M,N. 
Suetonius in VcEpaC fcribit , f^efpafiani . & Exorem , & Filiam ex ea , vtramiiue y Domitillam 

vocatam ejfe, ita vt dubium fit, vtrum, ne hic Nummus ad MatremTtti , qui eum percuf~ 
fit, an ad Sororem pertsueat . yerofimiUus tamen videtur in Matris honorem ejje cufum, 
quam in Sororis , etfivrraqtte, l^efpafiano adhuc Priuato decefierie, tamen cum Eruditifii- 
mus Occo hos Nummos DomitillA Filta trsbuerit , nos quoque in re dubta Auctori de re 
Antiquaria, & prAcipue Nummaria optime 'merito adherendam duximus. 


T I T V S, 

Titus Romos nafeitur prope Septizonium Patre FL Vefpaliano , Matre Domitilla , Anno Caiana c^de iniigni . 
Fuit hic eloquejuilFmus in pace, fortilfimus in bello femper . In puero ilatim animi , corporifque dotes magis , ac 
maoisTplenducrunt; forma enim fuit egregia, memoria Engulari , acceflit docilitas ad omnes, tam belli, quam 
Idaeis artes . Latiixe, dc Grsecje linguae in orando , vel fingendis Poematibus promptus , & facilis . Laudatur Titus 
a picrirque Auctoribus, quia iiberaiiflimus in defiderijs hominum explendis fuit, nec quemquam fine fpe dimifit. 
Admonentibus autem domefticis, quod plura polliceretur, quam praeftare pofTet , non oporrerc , ait, quenquam a 
confpedu Principis trillem dilcedere . Idem recordatus aliquando fupcrcoenam, quod nihil cuiquam toto die 
prxftitiflet, memorabilem illam, & laudandam vocem protulit, dicens; Amfci diem perdidi , Sub eo conflagra¬ 
tio Vefuuij Montis accidit, cuius caufam cum ferutari vellet perijc ibidem C. Plinius . Delatores licenti.^ veteris 
inforoflageUis ca^fos, partim fubijci in feruos , partiminafperrimaslnlulas auehi mandauit: nec audor pofiea 
cuiu/quam necis fuit, quamuis interdum vlcifcendicaufa nondeeffet, fed periturum fc potius quam puniturum 
aliquem adiurabat. Inde fad:um,( quod rariil:mumeft)vt in Imperio omni caruerit inuidia. Solus Domitianus 
Frater infidiariipfi non delinebar, fed Titus non in minore eum habuit honore, nonnunquam fecrecb laciyinans 
precibus orabat, vt tandem mutuo erga leanimo vellet eflTe , tandem febribus immature prsuentus eft, & maiore 
hominum damno, qukn fuo, mortuus, tantum lucium publicum poft le reliquit , vt omnes , tanquam in propria, 
deluerint orbitate . Senatus obitu illius, circa vefperam,nunciaio, node in Curiam irrupit, & tantas ei laudes, 
gratiafquecongelfir,quantasnecviuovnquamegerat,necprajIenti; & inter Diuos relatus cfl. Vide Eutropium 
in eius Vita. Fhilofiratus ait, necatum ^ Domitiano veneno Leporis Marini; alijmorbo extindum tradunt. 
Cum enim adhuc refpiraretjpoifetque forfan conualcfccre , Domitianus ipfum in arcam plenam niuis coniecit, 
quo celerius moreretur. 

T. FLAVIVS VESP. AVG. F. CiESAR VESPASIANVS. 

COSS. Kal. Noucmbris. C. Quintlius Atticus . Cn. CacU. Simplex . 

Aur- T. C^SAR VESPASIANVS. 

ANNONA aVG, Figura fedens. Ad Annonam aVelpas, RomAmifiam , dum fame laboraret 
referendus Nummus . 

T. CAISAR IMP. VE^P. 

iETERNlTAS. Figra ftans, cum Capitibus Solis, 5cLuna?. 

Victoria AVGVS. Vidoria dextra Lauream , liniftra Palmam. 

^lures yi^oriasTitus hoc tempore confecutus eji , Maior ludaica fuit , qua Hyerofolima 
fttbuer/a A. D. Vlll. Septembris anni fequentis^i%, 

Ar, X C^SAR VESPASIANVS. In alio TlTVS C^SAR IMP. VESPASIAN. 

ii ANNONA AVG. Figura fedens, vrraque 'manu tenens prajcindorium frugibus plenum. M.N. 

CERES AVGVST. f Figura ftans , dextra Spicas , ik Papauer , finiftra Haltam . 

CFigura fedens, dextra Spicas, cum Papaucre, finiftra Haftile. 

T. CJL- 


A.y.c.tzi, 
Chripi 6^. 


120 


T I T V S. 


T* CiC^AR !MP. VESP. 

^TERNITAS. Figura ftans cum Capitibus Solis, & Lunaf , 

FIDEI PVBLIC^. Golz.. Th. 4. 

PAX AVGVST. Figura fcdens, dextra Ramum tenens. 

VICTORIA AVGVSTI. Victoria , dextra Lauream , (Tnillra Palmam . 

T. IMP. VESP . Caput iuuenile Titi Laureatum. 

. Quadri^^, quibus infut Orfac, dextra Sceptrum ConruIarc,nniflra Ramum. M. N. 

TiTvs c;esar imP. vespasian. 

lOViS CVSTCS. Figura nudaflaiis, (jniftraHaftam, dexteram fuper Aram protendens. 

* ANNONA* AVGVSTI S. C. f Figura fcdens, dextra TcITeram . Oyfell. tah.j^. rrnm.^. 

I, Figura fedens , cum Cornucopia. Un^ell /.85. 

^ PAX. AVG. S. C. rFigurafedens, dextra Caduceum, linidca Cornucopix . N»m, Arfeot^tab. 
\ 19. nam. 9. 

ic i Figura ftans ad Aram , dextra Pateram , finiftra Caduceum cum Ramo Ole* , 
L Oyfel. tah. 75. num, ir. 

^ S. C Vidtoria Lauream imponeits ligno militari . Num. Arfeot. tab. 30. num. 8. 

^ SPES PVBLICA S, C. Spei Tj^pus . Num. Arfeot. tnh. 28. num. 5. 

* VICTORIA AVGVSTI S. C. fVi^toria ftans, dextra Lauream imponens ligno militari, fijii- 

3 ftra Palmam. Angeli. f^SS. num.y. 

; Vidtoriaabfqucalisgradicns, dextra Lauream , finiftra Palmam » 
L ibidem f. S8. num. 8. 

TiTVS , ET DOMITIANVS CAISARES . Capita lugata . 

•jf SENATVS. Figura mul. fcdens, dextra Ramum Oie*, ftniftra Haftam . Adufti Leompardi . 


TITVS VESP. AVG. F, COS. IMP. TR. P. ET PONT. A.D. KAL. IVLII FlT A PATRE. 


COSS. Vefp. Aug. m. M. Cocceius Nertia , 
Romam redit i vbi de ludda cum ?a're Triumphat , 


"Aur. T. C^S. IMP. VESP. PONT. TR. POT. ' ^ ^ r a w 

NEP. RED. Neptunus , dextro pede Globum calcans , dcxtr.a Acroftolium, ilniftra Haftam . 

VIC. AVG. Viaoria infidens Globo, dextra Lauream, ftniftia Palmam . 

Quadrigs Triumphales vacuiP. 
ludae.^ capt® fedentis Typus. 

T C^SAR IMP. VESP. w alia VESPASIAN. 

* PONTIF. TR. POT, rFigurainfidensCippo, dextra Temonem, hniftra Cornucopia:. 

* jFiguraii)ftansCippo,dextraTem.onem,iTniftraCornucopi£. Num. Ar- 
I (cot. tab. z8. n.lt. 

it LFigura muliebris fedens, dextra Haftam, finiiira Folia, idem tab. z). it. iz. 


'i-' iVd. CAP. DuEFiguraemeftsadTrophsumfedentes. Num. Arfcat.tab.io.a.to. 

* IVDEA DEVICTA. Figura alap, qux faibit in Clypeo . ExThel- Maurocena I.C. Boa. 

'4r. T. CAE AR IMP. VESP. „ . 

* PONTIF. TR. POr. fFigura fedens, dextra Hallam.fimftra Florem. Multi Dama. 

it I Caduceum alatum, ibidem . 

T. CAES. IMP. VESP. PON. TR. POT. Caput Titi laur. . 

* TITVS, ET DOMiT . ES PRIN. IVEN, Titus, & Domitianus fedentes dextris ramos 

Lauri tenentes . ibidem ■ 

T. CAES. IMP. VEsP. PONT. TR. POT, „ 

* Palma cum fruftibus, hincimp liniUro pede Globum calcans, dextra Haitam , finiiira Parazonium, 
illinc figura captiua fcdens. fana. Thefaur, 

T. CztSAR VESPASIANVS, 

TRIBVN. POT. 

T. CfESAR VEsPASIAN. LMP. PONT. TR. POT. 

ROMA VICTRIX. Figura fedens, dextra Victoriolam, Ciiillra Hafbm. 

T. CzESAR VESP. PONT. TR. POT. , ^ 

A NEP. RED, Neptunus dextro pede Globum calcans, dextra Flagrum, iimllraHaflam. M. N. 

Ad reditum Titt e.v ludta hoc aaao [ecutum refereadus . 


'aFiDES PVBLICA. Nexus manuum Caduceo, &; Spicis medi js. Num. Arfeot. tab. zS. a. zf. 

* SECVRITAS P. R. Figura fedensanteAr,amiccenfam,fini(lraHan:am puram. 19. k.iX. 

V Duo Cornucopia Caduceo medio, idemtab, a8. n. 24. 

IMPERATOR T. CzESAR AVGVS. F. ^ r n 

* CONCORDIA AVG. EPHE. Figura Selte ornata: infidens, dextra Spicas, «rPapaucr, limilra 

Cornucopix. Mujti Dauit . , ,■ r r ■ ■ 

Nummum huac cufum exifitmo Ephefi dTito , cum ia Italiam hoc anno redijt , vt (uj\uctonem 
Oritntalis Imfer^ affeflanafe dimoueret. Concordiam enim cum Patre eo tejiatam voluit, 
quem (^repentino aauentu firmauit ; his verbis , veni, inquit. Pater, veni, arguens ru morum 
de fe temeritatem , ex Suetonio in Tito. 

^ T. CAESAR VEsPASIAN. IMP. PONT. TR. POT. 

ROMA VICTRIX S. C. Roma infidens fpolijs, dextra Ramum , Cnidra Hallam . 


* MARS VLTOR S. C. Mars Gradiuus nudus, dextra laculum , finiiira Trophium. Num. Ar¬ 

feot. tab. 50. ». r . 

A ROMA S. C. Figura infidens fpolijs, dextra Lauream. Angellon.f.Bi. 

* VICTORIA IVDAICA S. C. Vicloriainlians Prora: Nauis, dextra Lauream , finiiira Palmam . 

Nam. Arfeot. tab. 30. n.ii. * 


T I T V S. 


121 


Roma Galeata, dextro pede Globum calcans, Vidtoriolam offert Imperatori Equeflri Paludato , fini- 
ftra Bacillum tenenti. Num. Arfcot.tab.i^. n. l6. 

^ Figura Equeftris gradiens, dextra Haflam , quaCaptiuum ab Equo fupplantatum ferit, ji/tgclh/r. 
f. 8S. n. 6. 

IMP. T. CAES. VESP. AVG. F. AVG. 

# PAX AVGVST. S. C Stat Pax, dextra ramum Oleae, finiftra Cornucopi® . Ind.Cauotorta . 


TITVS TR. P. I. II. COS. II. IMP. II. III. IV. V. CENSOR. 

COSS. yefpapan. Aug. If'. T. Cdfar II, 

Aur. T. CiCSAR IMP. VESPASIANVS CENS. 

lOVIS CVSTOS . Figura nuda ftans.finillraHaffam, dextram fuper Aram portendens. 
PAX AVG. Figura factificans. 

T. C^S. IMP. VESP. CENS. in alio CENSOR . 

SALVS AVG. Figura fedens. 

VESTA. Templum, vt in Vefpaliano Patre. 

T. Ca£SAR IMP. VESPASIANVS.’ 

COS TI P Aquila . 

■ *■ LFigura Galeata cum Trophieo . 


'Ar. 


i/£. 


A.r.c.Si'; 

Chnfli 


* AVGVR. PON. TR. POT. COS. II. CENS. Tripus , fupra quem Delphin . Num. Arfeof. 

qp CAiSAR DOMITIAN. COS. DES. II. Figura Equeftris finillra Bacillum . idtmn.19. 

^ PONTIF. TR. P. COS. II. Figurafedens, dextra Haftam puram, (InifttaramumLauri. «Aid.n. 20. 
St PACI PERPET. Figura ftans Columna; nixa,dextraCaduceu,Iiniftra ramum Oles.i^id.Mi.aS.n.S. 
Tl. Ca£S. IMP. VESP. CENS. P. P. 

5t PAX AVG. Figura ftans, dextra Caduceum protendit fuper Aram , inquapars HoftirecEfae finiftro 
cubitu Columna nixa cum ramo. TriJian.Tom, i.f.zyy. 

T. CiESAR VESPASIANVS . 

IMP. IIII. Scropha. 

In contumeliam ludaict gentis hic Scrophacufa,vt fculptain Torta HyerttfaUm cum reflaurata 
fuit ab Hadriano , vt fuo loco monebimus . 


* BONVS EVENTVS AVGVSTI. Figura muliebris ftans nuda, finiftro brachio Columna nixa 

Haftam tenet per tranfuerfum , dextra Mucronem . /. C. Bon, 

■V- ros. ITER. Figura fedens, dextra Ramum, finiftra Caduceum. P. Minie. 

T. CAES. IMP. VESP. PONT. TR. POT. 

* TITVS, ET DOMIT . RES. PRIN. IVEN. Duo fratres fedentes, vt in Vefpaliano 

Patre . Multi Dauit . 

T. CAES. VESPASIAN. IMP. IV. PONT. TR. POT. COS. II. in alio PON. 

PAX AVGVSTI S. C. Figura ftans, dextra Ramum, finiftra Cornucopia. 

St S. C. r Mars Gradiuus , vt fuperiores . M. N. 

•fe LTria Signa Militaria . Ind. Po latio . 

T. C/ESAR VESPASIAN. IMP. PONT. TR. POT. COS. II. 

* FELICITAS PVRLICA S. C. Figura ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopia . M.N. 

T. CASaR IMP. COS. II. 

VICTORIA AVGVST. S. C. ViSoria in Prora Nauisgradiens, dextra Lauream, finiftra Palmam. 
^ Titus fedens Galeatus, manibus Parazonio nixus, antd eum Figura nuda dextra ori admota , Equum 
finiftra retinet. TriPlan.Tom. i.f.302. 

T. C,£S. VESPASIAN. IMP. PONT. TR. P. COS. II. in alio TR. POT. COS. II. 

* CONGIAR. PRIMVM P. R. DAT. S. C. Imp. fedens Togatus in fubftruiSione , cumFigura 

ftante, in Area dua alia Figura . fCaillant. Tom. i./. 34. 

St CONGIaR. PRIMVM P. R. DATVM. Vt fuperius. Ind. Cauotorta . 

T. CAES. VESPASIAN. IMP. PONT. TR. POT. COS. II. 

* Caesar DOMITIAN. C0S.DES.II. S.C. FiguraEqueftris, finiftra Sceptrum Confulare. at. a?. 
Sf S. C. f Mars Gradiuus dextra Haftam , finiftra Trophaum. MuftiCofpiani . 

St I Imp. Eques, dextra lacalum , quo Captiuum proftratum fternit , Captiuus Scutum finiftra, 
L dextra Gladium tenet . Scheda Pedru/iant . 

St CONG. TER. P. R. IMP. MAX. DAT. S. C. Imp. in fubrudliotie fedens, ante quem Pallas 
ftans, adpedesfubfttuiSionis dua Figura, quarum vna dextra elata Congiarium in linum alte¬ 
rius infundit. Exqui/ttiffimus, inte^errintufque Nummus Muf&i Mofcardi . 

T. CIES. VESP. IMP. PONT. TR. POT. COS. II. CENS. 

* S. C. Mars Gradiuus vt fuperior . M. N, 

T. CAS. VESPASIAN. IMP. TR. P. COS. II. 

/£QV1TAS AVGVSTI S. C. Figura ftans dextra Bilaiiceoi, finiftra Haftam . MufttCofptant . 

T. C£S. IMP. PON. TR. P. COS. II. CENS. 

* CONCORDIA AVG. S. C. Concordia fedentis Typus. Ind. Cauotorta. 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura, dextram eleuans, finiftra Cornucopia tenens . 

* PAX AVGVST. S. C. Figuraftans, dextra Ramum , finiftra Columna nixa . M.N. 
PROVIDENT. S. C. Ara. 

* VIlTORIA AVG. S. C. Vifitoria Prora Nauis infiftens, dextra Lauream, finiftra Palmam-. . 

Ind. Cauotorta. . 

^ VICTORIA NAVALIS S. C. Viftoria gradiciis ia Prora Nauis , dextra elatacumLaui-ea, fini¬ 
ftra Palmam. Ind. Polatio . 
ic fSpei Typus. A^ngellon. f. 8l. 

S, C. l Aquila infiftens Globo. Num. Fafch. 

LFiPura Stolata dextram inTublime attollens, MufiiCoffiani . 

^ Hh T. CAt- 


1 


j 


T I T V S. 


T. CJ.SAR. VESPASIAN. IMF. III. PON. TR. P. II. COS, II. 

* FELICITAS PVBLICA S, C, Figijra dans, dextra Ciduceui», finidra Cornucop. W. Po/jfjo. 

* FIDES PVBLICA S. C. Nexus manuum Caduceo medio , hinc Papauer. hinc Spica; . 

f.SS.num.^. 

* Figura nuda Galeatarupiinlidetis, Parazonio ambobus ni.xa brachi js , ante quam alia figurannda 

capidro equum producit , dextra ori admota . Num. -drfcot. tab. z&.num, ii. 

T, C^s. VESPASIAN. AVG. I.VIP. IUI. PON. TR. POT. 11. COS. II. 

CdISAR nOMITIAN. COS. DES. II. .S. C. Figura cquedris, dextra Sceptrum. 
VICTORIA A VGVSTI S. C. Victoria iiiEn-ibens Clypeo, ex Palma pendulo VIC. AVG. 
VICTORIA NAVALIS S. C. Viaoria iniidens Prora: Nauis. 

S. C. fi^Iars Gradiuus , dextra Hadam , llnidra fpolia . 
l Quadrigas Triumph.ales. 

In Triumpho ludaico , Titus I WP. diclus cit H- IU- C?" « ex Nummis difcimus . 

T. CaESAR VESPASIAN IMP. IUI. PONT. TO. P. II, COS. II. 

A IVDAiA S. C. Imp, dans, linidra Hadam, dextram porrigit figura: ingenua procumbenti, propi 
quam alia figura dans, ad latus Palina. A'1. N. 
udd re(iittitionem Hyerufulem , CE ludta d T ito fallam referendus Nummus . 

* ANNONA AVG. A C. Figura fedens , dextra flagrum, Num. jdrfcot.tab.iS.num.jj. 

■¥■ BONVSEVENTVS AVGVSTl.S.C. Figura nuda, dextra Pateram , finiltra Spicas. lAidemn. i6. 

* ITALIA S. C. Figura muliebris Capite turrito iniidens Globo, dextra CgrijucopiE, finidra Scep¬ 

trum. l^atll. Tom. 

sSt S. C. Imp. Eques laculo hodem in terram prodratuin impetens, (iidem ._ 

^ ViC. AVG. S. C. Victoria finidro pede Globo nixa, dextra Lauream , linidra Palmam. Num. 
udrfcot, tab. ap. num. a. 

TlTVS TR. P. 11. III. COS. DES. III. IMP. VI. VII, 
jd.V.C.izd. COSS. Domitianus Cas. II. M. Taler sWeffallinus . 

Chriflili- _ , 

Comagenes capta d Cafttmio , & Antiochus Rex expulfus , hinc forie Imp. Tl, TII- 

■ ' ♦'cilSAR DOmItIAN, COS. II. s. C. Domitianus togatus in Equo, dextri» Scipionciu cbur- 

neumgedat. yaittiTom. i.f. 34. 

TlTVS TR. P. III. IV. COS. III. DES. IV. IMP. VIU. 


A.y.C.Siy. 

Chriftiy4. 


COSS. Tefpapanus Aug, T. Titus Aug. III, 
Thracia, Cilicia, & Comagenes Frouincit faBt . 


♦ IMP. VIII, Bos Cornupeta. Num. Arfe0t.tab.2S. num. tj. 

ta£. T. C,€SAR IMP. COS. III. CENS. ' 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura, dextra Caduceum, linidra Cornucopis. 

♦ S. C. Spei Typus. Ad. N. 

A AiQVITAS AVGVSTI S. C. Figuralbns, dextra Bacillum, Cnidea Hadam. Num.Ftfch. 
IMP. T. r^iS. VESP. AVG. P. M. TR. P.' P. P. COS. IU. 

FELICITAS PVBLICA S. C. Vt lupctior. ' . 

T. C.ESAR IMP. PONT. TR. P. COS. III. CENS. 

CONCORDIA AVGVSTI S. C. figura fedens , dextra Pateram, Cnidra Cornucop. ai/. A/. 
T. CASAR IMP. PONT. , 

A TR. POT. COS. m. CENSOR S. C. Duplex CornucopiE , Caduceo medio. M.N. 

T. VESPASIAN. 'AVG. IMP. TR. P. COS. 111. 

'se. ROMA S. C. Roma Galeata dans, dextra Vidlpriolam , IxuaFJadam. Ind.Cauotortet. 

T. C£S. IMP. E. TONT. TR. P. COS. III. CENS. 

A PROVIDENT. S. C. Ara ProuidentiiE , fiue Templum lani . Ibidem. 

T. CKS. VESPASIAN . Titus Corona radiata. 

ROMA . ; . . . S. C. Roma fpolijsinfidens, dextra Lauream, linidra Halfam. a1/»//iC*|pn)»i. 

TlTVS TR. P. IV. V. COS. IUI. DES. V. IMP. IX. X. 


A.y.c.sis. 
Chripi 75. 


COSS'. Vefpaftan.Aug.yi. T itui Aug. tV. 
Beronicem diligit, mox, populo Romano agri ferente, dimittit. 


Aur. TlTVS C«SAR IMP. VESPASIAN. 

COS IUI f Bos Cornupeta . 

■ LCapricornus, cum Globo, Temone, & Cornucopiae. 
IMP. T. CaES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. CQS. IIIl. 

STERNIT. Miles gtadiens, dextra Pilum, linidra Ttophzum. 


A CL. V. In Serto binis Capricornis medio. Spanhem.f. iio. 

Ar. TlTVS esSAR IMP. VESPASIAN. 

FONTIF. TR. P. COS. llil. Figura fedens, dextra Ramum. 

•S POOTIf! TR, P.’ COS. IUI. Vifloria infiitens Cippo, dextra Lauream, linidra Palmam, ex 
Cippo duo Angues erumpunt . Num, Aefeot. tab. 30. num, i. LMl'. 


T I T V S. 


12^: 


ifr. 


IMP. T. VE5P. AVO. PONT, TR. P. P, P. COS. IIII. 

S. C. Spei Typus. 

jCTERNIT s. C; Miles gradiens, dextra Pilum, Cniflra Trophsum; 

T. CAES, VESP. AVG. P. M. TR. P, COS. IIII. CENS. 

* VE''TA S e. Templum quatuor Columnarum, iii quarum medio Vella fedens . M 
T. CAESAR IMP. COS. IIII. 

FELICITAS PVBLICA S. C. Vt fuperiores. 

T. CAES. VESPASIAN. IMP. TR. P. COS. IIII, 

♦ FELICITAS PVBLICA S. C. Felicitas ftans, dextra elata, finilba Cornucopias tenens, Ind, 

Cauotorta . 

TITVS TR. P. V. VI. COS. V- DES. VI. IMP. XI, 

COSS. Peffuitanas VII. Titus Au^. V. 

Sptlia Hyersfolimitana inTemflo Pacis collucdtit , hinc forti Imp, XI, 

T. CAESAR IMP. VESPASIAN. 

(-Bos Cornupeta . 

COS. V. iBos. , 

L A quila infidens Cippo . Num. Arfeot. tah. 30. num. 4, 

T. CAESAR |MP. VESPASI ANVS. 

^ COS. V. Aquila inilans Cippo. MufiiDauit. 

T. CAES. IMP. COS. V. „ 

FELICITAS PVBLICA S. C. Figura dextram eleuans , finillra Cornucopir , 

* S. C. Spei Typus. M.N. 

FELICITATI ORBIS TERRARVM. Golzius Th.ip. 

T. CAES. VESPASIAN. IMP. PONT. TR. POT. COS. V. , ^ , 

♦ AEQVITAS AVGVSTI s. C. Aequitatis Typus dextra Bilancem.Cniltra Cornucopia;, Mufat 

Cof 


'Air. 


'Ar. 


A.V.C.iiy. 

Chrifii!^- 


^ofgiani . 


TITVS TR. P. VI. VII. COS. VI. IMP. XII. 
COSS. Vtfpapanus Aug.VlI. Titus Aug.VI, 


T. CAESAR IMP. VESPASIANVS . 

' COS. VI. Bos, & Vacca cum Aratro. , . 

* Roma Clypeis infidens , augurium captans inter duas Aquilas , aut Vultures cum Lupa, & Puerulis, 

Vaillant. Tom. i.f. ya. 

T VESP. CAESAR. 

* f Roma inter Trophata Militaria fedens, dextra extingucns inarmis Facem, fupraAuea 
COS. VI. I volitantes. exThej. Mauroetno I.C. Bon. 

LDelphinusAnchotsE implicitus, ex eodem idem. 

T. CffiSAR IMP. VESPASIANVS. 

COS. VI. pBos, & Vacca cum Aratro . 

LRoma fedens augurium captans. 

’*'c6s.’vi. f-Aquila infiftens Fulmini. iV»w. y^c/cot.Mfi.aS.n.S. „ ... 

* LMars ftans, dextra Haliam, finiftraTrophxum, prope Cipariflum . P. M,mj . 

* Roma Clypeis infidens augurium captans, inter duas Aues, cum Lupa, & Romulo, & Remo. 

traillant.Tom. r.f. 

T. CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI, CENSOR. 

* IVDiEA CaPTA S. c. Palma, fub qua hmc Figura mulieris mxftafcdct, illinc aceruus armorum. 

Jnd. Polatto . 

T CALS. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI. CENSOR, 

PROVIDENT, s. C. Ara. o „ 

* PAX AVG. s. C. fFiguta ftans, dextra Caduceum, finiltra Ramum, Jff.N. 

■ LFieuta ftans, dextra Caduceum portendens. M.N. 

T. CAESAR VESPASIANVS TR. P. COS. VI. ' „ ^ 

* FELICITAS PVBLICA S. C. Figura dextra Ramum, finiltra Cotnucopis . M-N. 

T CIES. IMP. PON. TR. P. COS. VI. CENSOR, tn alio T. C/£S. IMP, AVG, F. TR. P, 
COS. VI. CENSOR. /»d.C«Bot»rM. 

* SECVRITAS AVGYSTI S. C. Securitatis fedentis Typus . M.N. 

T. CIES. VESPASIAN. AVG. TR. P. COS. VI. 

* S. C. Duo Signa Militaria , Aquila Legionaria media . M. N. 

IMP. T. C.SS. vIsP. AVG. P M,'TR. P. P. P. COS. VI. 

IVD, CAP. S. C. Dux Figura; captiux fub Palma . 

PIETAS AYGVSTA S. C. Pietas ftans ui medio duorum Imperatorum, 


A-V.C.Sjo. 

ghrijiijy. 


Ar. 


' i ’lVD/EA CAPTA S. C. Captiuu? fub Palma fpolijs infidens. Num.Fafeh. 
IMP. T. ClES. VESP. AVG. P. M. TR. P. VII. 

A aEQVITAS AVGVST. S. C, lEquiratis Typus. Ind.Cauotorta. 

TITVS TR. P. VII. VIII. COS. DES. VH- TMP. XIII. XIV. 

COSS. L.Ceiatiius Commodus Verus . p.Nouius Priftus . 

T. CIESAR VESPASIANVS. in aliis AVG. 

IMP. XllI. Sus, cum Porcellis. 


XKC.S31. 

Chrifliyi, 


T, CAE- 


■t 


I 


L 

j; 

t 


i 

r 

i'. 


124 


T I T V S. 


T. C^SAR IMP. VESPASIANVS. 

IMF. Xni. COS. VI. Quadrigis Triumphales. 
SECVRITATI «TERKS. Cotl-Th.g. 


' * TR 'POT. vm. cos. VI. Captiuus genuflexus ad Trophsum. P. Minif. 

IMP. T. C.tS. VESPASIAN. . r 

♦ IMP. XIII. Figura Monticulisinlidens, dextra laccmungit ex Vacca ante eam liante in vas fuppo- 
Ctum. Sched£ Pedrufiuni . 


TITVS TR. P. VIlI. IX. COS. VII. DES. VIII. IMP. XV. 


a<.f'-C.8ja: 
Chrt^i 79. 


COSS. yefp. IX. T itus Ju^. VII. 


Hoc unito mortuo Vefpafluno, Titus R. P. folus tenuit, & AVGVSTVS P. M. P. P. dicitur. 
C. Iui. jgoricoU in Britannia hofiUem vafiat Regionem, Cr eandem primus Iiij ulam 
effe cemperit. Hmc Titus Imp. XV . Dio. 


iMP TITVS CIES VESPASIANVS AVG. P. M. Capricornus, vtm Augufto, i» <t/. Caput Titi . 

^ TR. P. VIII. IMP. Xllll. COS. VII. P. P. Amphitheatrum. , , , . 

Hoc anno SpePiacuta in /imphitheatro,& Naumachiam a T tto exhibitam late projequitur Dio. 

f Figura fedens, dextr.i duo Papauera, liniltra C oriiucop. 
TR P VIII.IMP.Xnn. COS.Vn. P.P. i currus Triumphalis vacuus. 

! Columna Roflrata cum Icuncula fupraihnte . 

BONVS EVENTVS AVGVSTI. figura ftans, dextra Pateram, finiflra Spic.as, cum Pipaueribus. _ 

fCaptiiiiisdexti-umgenufleiS^enSj rcuinClis manibus 
t adTrorh,rum . » 

TR. P. VIIL IMP. XV, COS. VII. P. dextra duo Papauera, finiftraCornu- 

\ copis . 

l.Fif ura iedens, dextra duo Papauera, finiftra Ramum. 


" * TR* p/viIT*. IMP. XIITT. COS. VIT. Capricornus cum GToSo . A/mw. Arfeot. ta^. 50. n 9. 

* HONOS AVG. Figura feminudaPsalliatartans, dextra Haftam.finiib-aCoriJuropix, finiftiopcde 

Globum calcans. idemrah.iZ.n 5. , -o- u n. '-j 

* VENE. VICTR. Venus nuda,iInif!ro cubim Columns nixa, dextra Galeam, finiltra Halbm.io/ii.w.y. 
^ VENVS VICTRIX. Figuramul.ftoIataftans,dextraG3leam,finiftraHa(ram.f^«i//4n/.To/».2./.52, 

^*SmP ^S^^TRMAR A^VG.'GER.DAC. P.P. REST. rTrophsum. Vaillant. Toris, z. f q: 
^ LSclIa curulis, fupra quam Fulmen, thd, 

IMP. TITVS CIES. VESPASIAN. AVG. P. M. 
i!c COS. VU. Bos. Mufui Dauit. ■ n- -l a 

pCaptiuus, dextro genu flexo, reumctismiinibus ad 
I Trophreum. A'fufei Dawa. 

....... 1711 r, n a Venus, nuda tens. Columna: nixa , dextra Galeam, 

■it TR.P.VIIII. IMP.XIIII. COS. VII. P.P.^ . 

1 Currus in Qaadriga, fupra quem Flos . ibidem. 

!. ColumnaRt)?ir3ta,fupraquam Imp.ftatua . ibidem . 
ie TR. P. vnil. IMP. XV; COS. VII. P. P. rCaprirornus Globo inftans. ibiiem . 

•fc LFigura infiftens Columna Roftr.u^ dextra Haf- 
tam. tbidento 

T. CAESAR IMP. VESPASIANVS. . . 

* TR. POT. VIII. COS. Vll. rQuadrigs Triumphales, ex quibus flamma erumpit, llliiftrtfimt 

I Camilli Picchi. 

^ (,Quadrig2 Triumphales vacu:F, ex quibus flos erumpit. P.Minij, 
IMP. T. r;ESAR VESPASIANVS AVG. 

TR POT VIII COS. VII Fisura nuda ?cnuflexa, religatis ad Trophxum manibus. 

IMP. TITVS C^S. VESPASIANVS AVG- P" M. . ^ 

pCaptiuus dextrum genuflc(5lens , reuinctis manibus ad 

fTroph.Tum. 

Figura ftans , Ilniflro brachio Columna® nixa , Hallam 
• i per tranruerfum gerens. 

TR. p, vni. IMP. XV. cos. VII. p. P.< Captiuus genuflexus , fupra cuius caput Trophitum cum 

I d»iobus Pilis, & Scuto. 

I Fi?ura nuda ftans.flniftrobrachio Columna nixa, dextra 
\ " Globum, Haftam per tranfuerfum tenens. 

^Figura iiififtensColumna^Roftrai^, dextra Hafta tenens. 

T. CAESAR VESPASIANVS. . . . 

^ TR. P. VIII. GOS. VII. Captiuus dextrum genu fledlcns , reuindtis manibus ad iroph^um. 

Num. Fdfch. 


ANNONA AVGVSTI. Figura fl:ans,dextra Palladium, Fniflta Cornucopia, hinc ad pedes Vafeu- 
lum Spicis plenum, illinc Prora Nauis ornata . Num . Arfcot, tab. 29- 
PONTIF. MAXIM. Figura fedens, d.xma Haftam, finiftra Ramum . Num. .u^rfeot. tab. 29. 

* PONT. MAX. Imp. Eques, dextra ‘Spiculum gerens. l''aillanf.7~om.2.f. ^ rt 

tfr Ex S. C. Viftoria laureata Clypeum imponit Trophxo, ad cuius pedes Captiuus fedet. Oyfel. 

tab. 69. n 5. 

IMP. TITVS C^S. VESPASIAN. P. M. 

* TR. P. Vin. IMP. XUII. COS. VII. P. P. OuadrigE Triumphales , cx quibus flos erummt. 

Oyfel.eab.gi.n.y IM'- 


T I T V S, 


I2S 


* TR.P.VIIII.IMP. XIIII.COS. VIIP.P. rC3pricomu5fiipraG!oS>um. P.Minij. 

LFigura indftens Column^ Roflratf, dextra 
IMP. T. C^S. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. VII. 

* VESTA P.R. Figura muliebris velata Ifedens, qusB dextra Patera tener, 

IMP. T. Ci£S. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. VII. 
s. C. Spri Typus. 

CiESAR DOMITIAN. COS. DES. VII. S. C. Figura Equeflris Scipionem tenens , dextra Glo¬ 
bum accipit H Roma fedente . 

FELICrr. AVGVST. S. C. Figura Itans, dextra Haftam, & Ramum , finiitra Cornucopiae, 
Mufd-i Cofpiani, 

IMP. TITVS C.,£S. VESPASIAN. AVG. P. M. 

* SALVTI AVGVSTI S. C. Templum, aut Ara. faillant.Tom. i.f. jfi. 

IMP. T. CiES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. 

PaX AVGVSTI S. C. Figura itans, dextraRamum, liniltra Cornucopi£. 

IMP. T. CaSAR VESPAS. AVG. P. M. TR. P. P. COS. VII. 

* S. C. Caduceum alatum inta duo Cornucopii. Num.Ftfch. 

"aTR." p. VIIILIMP. xnil. COS. VII. P. P. S. C. Figura fedens, dextra duo Papauera, finiitra 
Cornucopia. Num. yirfcot. tab. 29. n. ii. 

Sfc S. C. Porticus Templi Pacis fex Columnis fuffulta cum quinriue Statuis. l^ailUnt.Tom. l.f. 

T. C&SAR DIVI VESPASIANI F. AVG. 

^ IVD. CAP. S. C. ludza lugens ad Palmam. Num.Ft[ch. 

TITVS TR. P. IX. X. COS. VIII. IMP. XV. XVI. XVII. 


COSS. Titus Mi- TllI. DomitUn. Cif- ^11. 

Incendium Remt maximum, que Aqrippt Balnea, Ipdis, & Serapidis Fana, Septa, T emptum Neptuni, 
& Templum huis Capitolini flagrarunt . / 


yt.r.C.S;;. 
Chrijii 3o. 


'Au. IMP. TITVS CIES. VESPASIAN. AVG. P. M. 

TR. P IX IMP. XV. COS. VIII. P. P. TtophatumcumduobusCaptiuisallidentibus. 

'Ar. IMP. TITVS CiES. VESPASIAN. AVG. P. M. 

pTrophsum cum duobus Capti uis, 

I Elephas. 

Sella Curulis ornata. 

' Delphin , cum Aquila . 

TR. P. IX. IMP. XV. COS. VIIIi P. P..< aCdificium , aut Porticus . 

/Tripus, fupri quem Delphin. 

IAra cum Fulmine . 

Figura fedens, dextraRamum, fini&a Thidam . 

L Delphin Anchors implicitus.EAtT hef.Mtdicep R.Noris. 

T. CAESAR IMP. VESPASIANVS .' 

COS. VIII. Prora Nauis RoOtata cum Stella. 

IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. 

IVDaEA CAPTA. 


* TR. P. ’ly.' IMP.XV. COS. VIII. P.P. rDelphin Anchorq implicitus. Waw./^r/cat. tab.lo.n.l^. 

ap LMenfa cum Fulmine, ibidem. 

i/£; IMP. T. CS.S. VESP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. in alio abfque P. P. 

st AETERNITAS AVGVSTI S. C. Figura itans, dextro pede Globum calcans, dextra Cornucopii, 
finiitra Hallam . Ad. N. 

* ffTERNITA" AVG. S. C. Eodem Typo. Pat.Ind.f.S. 

/ITERNIT. AVGVST. S. C. Figura itans, dextra Hallam, finiitra Cornucopia . 

St AiTERNIT. AVG. S. C. Eodem Typo. M. N. 

yfQViTAS AVGVST. S. C. Figura ftans, dextra Bilancem, finiitra Hatlam. M.N. 

* atQVlTAS AVGVSTI S. C. Vtfuperior. Adufai Cofpiani . 

ANNONA AVG. S. C. rPigura dextra ViSloriolam, finiitra Cornucopire. 

f; I Figura finiitra CornucopiiE , dextra Vifloriolam, ad pedes hinc Vafeu- 
L Ium cum Spicis, illinc Prora Nauis , Ai- N, 

CERES AVG. S. C. Figura dexna Spicas, finiitra Hallam, 

* CERES AVGVST. S. C. Eodem Typo. M.N. 

CAESAR DOMITIAN. COS. DES. . . . . S. C. Figura Equeilris. 

* CONCORDIA AVGVST. S. C. in alio AVG. Ittd. Polatia . Sedet Dea dextra Pateram , fim- 

ilra Cornucopia:, ind. Cauoterta . 

* FELIC. PVBLIC. S. C. Caduceum, vel quid fimile inter duas &icas alligatum. Ind. Cauotorta . 
FELICIT. PVBLIC A S. C. Figura itans dextra Haftam, finiitra Cornucopiae. 

* FELIC. PVBLICA S. C. Eodem Typo. Ind. Cauotorta . 

* GENIO P.R. S.C. Genius feminudus, dextra Pateram ad Aram facrificans, finiitra Cornucop. Ad.N. 

* IVD. CAP. S. C. Palma, hinc Figura msita fedens, illinc Captiuus reuinclispoil tergum manibus 

Itar, prope cum Haitae, iC Scutum . £x Angellon.f.^Z. n. 3. 

* f Figura fedens, & lugens fub Palma . ExPat.lnd.f.%. 

* 1VD.EA CAPTA S. C. 1 Sedet ludsa mzila ad Palmam , Captiuufque deuinSis manibus rctrot' 

L fum itat, plura arma humi funt . Ind. Cauotorta . 

PAX AVGVSTI S. C. Figura itans, dextra Caduceum, finiitra ramum Oleas. 

* PIETAS AVGVST. S. C. Concordia iungens dextras Titi, & Domitiani . Aiufai Cofpiani . 
PIETAS AVGVSTA S. C. Figura intermedia iungens duabus alijs dextras. 

* PROVIDENT. AVGVST. S. C. Vt inferior. ExThef. Medteeo Reuerendifimus Non^ 


126 


T I T V S 


r 


Ii 


ifin.-,- 

V. 


PROVIDENT. AVG. S. C. Imp. Vcrpafianusradiarus,tradensGlol3umcumTcmoneTito Au^. 
rfc PROVIDENT.' AVGVST. S. C. Eodem Typo. Jnd. Cauotorta , 

IMP. T. CtS. VHSP. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIII. tn alio abfqne P. P. 

^ PROVIDENT. AVGVSTA S. C. Eodem Typo, {'''aillant.tom. i.f. >5. 

•k PROVIDENTIA AVGVSTI S. C. VcfpalTaiius tradens GloSum Tito Filio . M.N. 

SALVS AVG. S. C. Salus ledcns, dextra Patemm > Enillra Sell^nixa, 

SECVRITAS AVGVST. S. C. Fipura Pedens, dextram Capiti admouens. 

^ SEC VR;T. AVG. S. C, Figura Pedens , dextra Sceptrum, finiftra elata, ad pedes Ara accenPa . 
Ai. N. 

f* Victoria, dextra Sertum, finillra Palmam . 

ISpei Typus . 

Mera. Fat. Ind. f. 8. 

S.C, I Imp. radiatus inQuadriga, dextra R.imum , ilniftra habenas equorum . Ai. A’. 

^ I Arcus pulcherrimus, Pupra quem hinc inde duo Trophxa, in medio QuadrigaVidloriata, 
I & du:E Vi^toriic, dextris Serta, Hniftris Palmas. In Pcriftylio S. P. Q:_R. PlVS 
I TlTO DIVI VESP. F. VESPASlAN. Strad.f.^iu 
LTmp. Eques, cui Roma Orbem porrigit. Ind. Cauotorta. 

* VESTA S. C. fVefla fedens, dextra Palladium, {iniftraHallam. M^N. 

I Templum rotundum, in cuius medio figura Pedens. Jnd.Folatio. 

VICTORIA AVG VSXS. C. Vjftoria gradiens in Prora^Nauis, dextra Lauream, finiltnl Palmam . 
pVePuperior. AiufiiCofpiant . 

^ VICTORIA AVGVSTI S. C . J Victoria gradiem dextra Lauream, finiftra Palmam. £.x Aiufto 
L Cofpiuno rejiit, 

Eruduiffimas Laurentius Legatus Cofpianp lllufhator .> & Concinnator y adf^tSloriam 

de (Jtrmants aT Ito reportatam y {dt ^uaSuctovixus) Nummum hanc rejert in juis erudi- 
tiijimis ohferuarior?ihus fot, ^52. * 

IMP. TITVS C^S. PIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. COS. VIIL S.C. InAreaNum- 
mi, in alie cum Capite Titi. • ■ 

Amphiteatrum Titi. 

DiVb AVG. VESPAS. S. p. Q^R. Qjadri^r Elephantorum , quibus infider VePpafian. dex¬ 
tra Ramum, finiftra Vidtoriam tenens. • - 

MARS VICTOR S. C. Miles gradiens, dextra Victoriolam, finiftra TropErura. 

^ S. C, Mars gradiuus, cum Spoliis. Ind. Cauotorta. 

IMP.T.C^S.DIVI VHSP.F. AVG.P.M.TR.P.lX.RP.COS.Vin. I P.M.TR.P.P. P. COS. VIII. 

Num. Fajch. 1 S. C. Jnd. Cauotorta , 

DIVO AVG. VESP. S. P. Q__R. Qu3drig.-eElephanrorum,vcinfupcrioribus. Ind.Cauoterta. 
^ DIVVS AVGVSTVS VESP. .mp. Pedens, dextra P.dmam, finiftra Haftam . Num. fafch, 

PAX AVG. S. C. Figura dexrra Ramum , finiftra*Cornucopije . 

SECVRITAS ORBIS TERRARVM S. C. Colz,. The/. 9. 

SECVRITAS PROYINCIARVM S. C. Ihtdem. 


ic CONGTAR. TER. P, R. I.MP. DAT. S. C. Titus PedensinPubftruftione, in qua figura mulie¬ 
bris, cumTcflera, & Cornucop. , & alia figura milftaris ftantes, aliaverbi^firaperScalain 
Pubftru(5tioncm aPeendit. Num, i/irfeot. tdh.19.num.ro. 

IMP. T. C/£S. DIVI VESP. F. A-VG-.-Pj M. TR. P. P. P. COS. VIII. In Area Nummi. 

^ DIVVS AVGVSTVS VESPASIaN. Figura radiata Pedens, dextra Ramum, finiftra Haftam.* . 
f. 88 nuT». 13. 14. 

■Vt MEMbRIi^E DOMI! ILLAE S.P.QJl. CarpentutnaduablisMulabusvedum. 

IMP. T. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. VIII. 
ii Pax AVGVST. s. C. Figura ftans, dextra Ramumi finiftra Caduceum , /«d. , 

ii SECVRITAS P. R. S. C. Figura fedens ante Araih, dextra Haftam,finiftro cubito Sellae nixa. 
ind. Polaiio . 


wd.r.C.834, 

ChrifliSi. 


Trrvs TR. P. X XI. cos. VIII. imp. xvii. 

COS" iS*. Sex. jinnius Siluanus . 7. ^ntiiusVerus Pollio . 
jimphitheatrum ,& Balnea Adificaty& dedicatTitiis y pofied morituri CT d Domitiano confecr.itur . 


jiUT. r^IVVS TlTVS AVG. Caput Titi radiatum. 

* IVLIA AVGVSTA DIVI TlTl F. CaPUt lulix. yaillant.Tom.r.f.^yi. 
jir, DIVO TITO. 

CONSECRATIO, p Ara cum Igne. 

ic L Aquila Carlum rePpicientem . P.Minij> 

DIVVS TITVS AVG. VESPAS. Caput Titi radiatum. 

* IVLiA AVGVSTA DIVI TITI F. Caput luliae. Num. Fetfch. 

ii iLTHl-NlTAS FLAVIOR VM. Templum Pex Columnarum, cum tribus Idolis fuprd tornicem, 
hinc inde dux SratuxEqueftres, Pupra quatuor Equi decurrentes . Num. /4rfcot .tab.^o. n. if. 

7* emplttm fumptuoft (fimum d Domitiano con(iiiutum tn honorem Gentis fua F lania , Regione 
Urbis Sexta ad Malum Punicumy Domoy tn qua olim natus erat. AuEior efi Suetonius 
tn Dominano . 

4^, DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIANO S. C. FigurainfidensPpolijs,dextraramum01c:e. 

S. C. Amphitheatrum Titi. 

DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIANO. Figura Pedens coram Ara, dextra ramum Lauri, 
finiftra Haftam . 

IMP. Ci£S. DIVI VESP. F. DOMIT. P. M. TR. POT. S. C In arca Nummi, 

* IMP. C/£S. DIVI VESP. F. DOMIT. AVG. P. M. TR. P. P. P. S. C. MufaiCofpiam. 


T I T V S. 


12 


IMPERATOR T. CS.S. VESP. AVG. P. M. TR. P. R P. COS. VIII. Caput Titi laureatum . 

* DiYQ AVGVSTQ T. DiVt VESPASIANI S. C. Fisura muliebris fedens inter fpolia , de.vtra 

ramum Lauri. 

DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIAM. AVG. Figura laureata iii Sella Curuli fpolijsmfidet. 

A Amphitheatrum cum Meta Sudandum . hd.Caifotoyra . 

DIVO AVGI DIVI VESP. F. VESPASIANO. Figura fedens dextra Ramum. 

* IMP. CiES. DIVI VESP. F. DOMIT. AVG. P. M. TR. P. P. P. S. C. In medio Nummo • 

P. Cattanei , 

DIVO AVG. T. DIVI VESP. F. VESPASIAN. S. C. Figura fpolijs inlidens dextra ramum Olea; 

->1 Amphitheatrum cum Meta &c. Miifiti Fcdericinni . 

COLONIARyM NFMMl, 

Antiochia . 

T. C^SAR IMP. TR. POT. 

ANTIOCHIA. Caput Turritum. 

T. CAES. IMP. TR. POT. 

ANTIOCHIA. Caput iutTitum. A»w. Fufch. 

T. CdBSAR IM . ' . , 

* ANT. COL. Colonus inPigans Boues ad aratrum iunttos , in parte fupctiori media Luna . Mulli 

Corrarij . 

Colonia Ca;farea. 


Jnier ptures Cifareas Colonias, ad illam Faleflina , qua olim Pyrgos , feu Turris Stratonis Ptolemio , & aliis 
dtPia fuit,rejferc/idum cenfeo Nummum, cum 'Ticus in Palejiinq jit diutius moratus occa(ionc btili Hio~ 
ro/olimitani, ex quo verofimile eji Coloniam ah eo ibideduPlam, quam Plinius Apolloniam, & Coloniam 
Primam Flauiam appellatam [cribit . 


COLONIA CiESAREA LIBERA FLAVIA. Spanhemiusf.-fie,. 

Incerta. 

T. CAESAR IMP. PONT. 

COL . Colonus agens Boucs. M.N. 

Aquila expanlis alis , & Corona fupra , iu qua S. P. QR. COL. LYLA . Mufai Corrarij, 

Stobe . 

T. CAESAR IMP. DOMITIANVS CAESAR. Caput Titi cum Laurea ,& Domitiani fine Laurea , 
in profpeclu . 

it MVNICIP. STOBEN. Templum , in quo Figura cum Hafta . Mufai Corrarij . 

TITI VXORES. 

A R R I C I D I A. 

Tertullij Equitis Rom. Filia, abfque Liberis deceffit. 

M A R CIA F V L V 1 A. 

Tito, ptiuato adhuc Ciui, mortua Atricidianupfit, verum ab co repudiata. nideSueton. Eius Filia lulia 
inccfiuofa . 


DOMITIANVS. 

Nafcitut RomE Patre FI. Vefpafiano, Matre Domitilla,ftatura fuit ptoceta,vuItu modcflo, tuborifq; pleno,gran- 
dibus oculis, verum acie hebetiore, pulcher, ac decens toto corpore, maximd in iuucnta , ppftea caluitio , & ohe. 
fitate ventris, & crurum gracilitate deformis . Homo audax, & iracundus, infidiator, & vafer , temerarius, & frau- 
dolentus, viuente adhuc Tito Romam venit, in Caftra introi jt , & nomen, ac potentiam imperatoris accepit , de- 
ditque Militibus, quantum eis Fratct dederat . Neminem vnquam vere . & ex animo dilcxit , praster paucas mu¬ 
lieres . P atrc.m. Fratrem, & Amicos ignominiose trailauit,’cos enim oderat , proptetea quod ei non conceffiffent 

omnia, 


128 


DOMITIANVS. 


omiiia, qu* pofliilauerat. In Germaniam cum Exercitu profectus, hofte nunquam vifo reuertitur, deinde in Dacos> 
&pcccbalum, (cd bellum nulla ex parte attigit : erat enim non rolumimpatienslaboriscorporis jfedetiamanimo 
timido, & imbelli , petulanfq; &libidinorus non modo in mulieres, fed& pueros ' tamen magna Militum parte 
turpiter amilTa, vt viftor Romam literas mii?t . Pofthac omnia infolenter egit , & ad rapinas , Ciudel itarem , ac 
csdesconuerrus, amicorum, libert'>rum,& vxorisconfpiratione , in cubiculo Tuo trucidatur j venerat enim in 
odium mariti Domitia vxor, timebaiq; ne ie interfici iuberet, deprehenfis tabulis, quibus interficiendorum nomina 
erant inferipta ; quare facia cum cubicularijs coniuratione, eum necandum curauit aetatis cius anno 45.1mperij 1 5 . 
Cadauee cius Phyllis nutrix furata Tcpeliuit , Quem (- aluum dixit Tua Roma Neronem . jiujomus . 


T. FLAVIVS DOMITIANVS VESP, AVG. F. CAESAR PRINC. IVVENT, 
D. Kal. lun. ab Extreitu Rom£. falutatur. 


j4y.CMi. 
Chrifii 6^. 


Kal. Nouembris. C. Quintius Atticus . Cn.CAcil,Simpl(x, 

CAESAR AVG. F. DOMITIANVS. 

CERES AVGVST. Figura ftans, dextra Papauera, Si Spiras, finifka Haftam, 

Tacitus I.^.HilL fieferibit. Domiticinum po/iquam nil hofiilem metuebatur, ad Duces Par- 
thium prerreffurn &C(efarem confalutatum , Altles frequens, vtque erae in armis , ad 
paternos Penates deduxif» 


ic PRINCIPI IVVENT. Figura Equeftris, dextra elata , finiftra Sceptrum Confulare. Num. Ar- 
fcf>f. Tab. 51. ti. 5, 

DOMITIANVS C^.SAR. 

'k S. C. fCorona Laurea» 

LPallas dextram imponens Troph.To, finiftra Scutum, Sc Ha fiam . hd. PoUtio . 
ScribitD\o.in Domitiane, Aitneruam pracipue ex omnibus Of]sd Domitiano cultam , atque ob 
eam caufam Quinquatria magttifice celebrajfe . in quibus Certamina Poetarum, Oratorum, 
Gladiatorum quotannis fere exhibebat in Albano Aionte. 


T. FL. DOMU lANVS VESP. AVG. F. CAESAR PRINC. IVVENT. 


A y»C,^‘iq» Kal. Tui. Domitian. Caf. M.Licin.Crjjfus Afutianus . 

Chrifltyo, Cn. Pedius Cafius loco Mutiani ponit Infcriprio Grutcr./. 573. n. i, 

CAESAR AVG F. DOMITIANVS COS. al. PRINCEPS IVVENT. 

# PROVIDENT. S. C. Ara, vr in Augufio. A/. N. 

VICTORIA NAVALIS S. C. Vi<5loria infiftens Prors Nauis. 

VICTORIA AVGVST. S. C. Victoria, dextra Lauream, finillra Palmam, 

CAESAR DOMIT. CONS. 

* S.C. in Corona Laurea. Jnd.Cauotorta • 


A.KC.B24: 

Chrifiyi* 

Ar, 


DOMITIANVS AVG. F. CAES. PRINC. IVVENT. COS» 

COSS, Fcfpaf Aag* UU Mf Cpcceius Nerua . 

k PRINCEPS IVVENTVTIS. Vcfla Cedens, dextra Palladium, finiftraHaftam, ExThef.Theu’ 
pol. l. C. Bon, 


DOMITIANVS CJ£S, COS. DES. II. 

COSS. P'efp, Aug. IV, r. Cafar Ih 

C^SAR AVG. F. DOMITIANVS COS. DES. IL 
* PROVIDENT. S. r, Araaccenla. At. N, 

^ VESTA 5. CE Templum rotundum quatuor Columnarum, inquoDea Vefta, & duar alis ftatu# 
in Vertibulo, & Lateribus in Bafibuscollocata^-r Ind. Cauotorta. 

DOMITIANVS C^SAR COS. IL PRINC. IVVENT. 

COSS. Domitianus Cas. U. Ai. Valer, Afefjallinus , 

Aur. C.<«S. AVG. F. DOMlT. COS. II. 

Statua Equelhis habitu Pacificatoris . 

ViCTORiA AVGVSTI . Vi<rtoria ftans, dextra Lauream, rtnirtra Palmam. 


, VIQTORIA AVGVST. Viftoria habens in Clypeo S, P. Q. R. VailLtom.i.f 56. 

'Ar. AVG. F. DOMIT. f:OS. II. 

Domitiani ftatua equertris habitu Padficatoris . 

VICTORIA AVGVSTI. Vt fuperior Aureus. 

C^SAR A VG. F. DOMITIANVS COS. II. 

k PRINCEPS IVVENTVTIS. Figura mul. velata, & Stolata Icdens,Emrtra Parazonium, dextra 
ftatuam veluti Martis armati. AiuUi Cofpiani, 
ty£, CiES. AVG. F. DOMITIAN. COS. II. 

^QVITAS AVGVST. S. C. Figura ftans dextra Bilancem , finiftra Haftam . 

CONG. II. COS. II. Imp. Congiarium diftribuens . 

Suetonius in Domitiano Congiarium Populo Nummorum itrctmum,tcr dedit, 

FELICITAS PVBLICA S, C. Figura, totra Ramum, finiftra Cornucopia:, 


Ay.c.%2^. 
ChrifH 72. 


Cbnlliji, 


\ t 


129 


DOMITIANVS. 


PAX AVGVSTI S. C. Pacis Typus, dextram portendentis. 

* PAX AVGVST. S. C. Stat Dea dextra Pateram, finiftra Ramum Oleas , laeuo cubito Column» 

adjiitens . Itid. Cauoiorta . 

PRINCIPI IVVENT. S. C. Statua Equefltis. 
it PROVIDENTIA S. C. Ara, fcu Templum lani daufum. Ind-Cauotort». 
rSpei Typus. 

r p * 3 Domitianus eques, dextra elata, Cniftra Labarum tenet. Jnd. Folath . 

Aj Templum fex Columnarum, cum tribus intus ftatuis. M.N. 

* LQuadrigae , Domitiano duSore . M. N. 

* VICTORIA NAVALIS S. C. Viftoria Pror® Nauis infiftens , dextra elata cum Serto , Cnillra_. 

Palmam . M. N. 

* VICTORIA AVGVSTI S. C. Victoria prorae Nauis iniillens , dextra Lauream , finiftra Palmam . 

M. N. 

Ci£SAR AVGVSTVS . Caput Domitiani Laureatum . 
df DOMITIANVS COS. II. Caduceum in medio duorum Cornucopia:. Ind, Fitalh, 

DOMITIANVS C^ES. COS. III. 

COSS. Veff. jdug. f'. T. Flau. Domit. Cts. III. fuftFitu . 

'Auf CMS. AVG. F. DOMIT. COS. III. 

PRINCEPS IVVENTVTIS. Spei Typus. 

Ar. CMS. AVG. F. DOMIT. COS. III. 

FIDES PVBL. Dus dexn s iunflae , cum Caduceo , duobus Papaueribus , & Spicis totidem medijs . 
^4-, CatSAR AVG. F. DOMITIAN. COS. III. 
tfr S. C. Spei Typus. Ad. A7. 

* PRINCEP. IVVENTVTIS S. C. Imp. fuperequo decurrens. Ind. Cauotort». 

DOMITIANVS C$S. COS. IIII. 

COSS. Kal. lul. Domitinn.Cis. IIII. M. Licinius CmJJui AdHlianui . 

Aar. CyESAR AVG. F. DOMITIANVS AVGVR. PONT. 

COS. III.'. Cornucopi.^. 

Ar CAESAR AVG. F. DOMITIANVS AVGVR. PONT. 

COS. IIII. Pegafus alatus . 

CAESAR AVG. F. DOMITIANVS. 

* COS. IIII. Pallas dextra elatacumIaculo,finiftraScutum,ftansinProraNauis. Thcf.Thtupol. 
CAES. AVG. F. DOMITIANVS COS. IIII. 

' * ANNONA AVCVST. S. C. Ceres SellsinCdens cum Canillro. Ind.Camtart* . 

* PAX AVGVST. S. C. Pax dans, dextta Ramum, Cnillra Cornucopiae. Ex Ind. Polatia , 

* S. C. Spei Typus . Ind. Folatio . 

DOMITIANVS CAES. COS. V. 

COW. Kal. IuL Domitianus Ctf. I'. Ti.Flautius Siluan.i/Elianut, 

Expeditio Domitiani Sarmatica feliciter confumata . 

'Aar. CiESAR AVG. F. DOMITIANVS. 

fFigura Militis Galeata decurrens, dextra elata. 

COS. V. ( Lupa cum Romulo , & Remo . 

LSarmata genuflexus rellitucns Signa Militaria. 

Expeditiones ( Domitianus ) partim fponte fujcepit. partsm neceffario, fponte in Cattos, necejfario 
vna in Sarmatas, legione cum legato fimul caja . Suetonius, qui paulo poft belli exitum de- 
fetibit fic . De Sarmatis lastream modo C apitolino loui retulit , Nummi vero nos docent, 
amilTa cum exfi Legione Signa , a Sarmatis teftituta . 


* SARMATIA DEVICTA. Figura mzfta inlidcns Scuto Germanico oblongo , prope quem Sagitta 

fradla. Num. ylrfcot. tab, jz.n. n. 

4r. eSSAR AVG. F. DOMITIANVS. 

fFigura Equeftris decurrens , vt fuperior . 

COS, V. I Lupa cum Romulo, & Remo, in imo Nauicula. 

LSarmata rellitucns Signa Militaria genuflexus. 

C^SAR DIVI AVG. VESP. DOMITIANVS COS. V. 

PRINCEPS IVVENTVTIS. pDuae dextr® iundte ampleflentes Signum Militare. 

dp 1 Venus dans Columna nixa. P. Minij . 

LFigura dans Columnae nixa, dextra Serpentem, finidra Pateram . 


•k PRINCEPS IVVENTVTIS. Minetua Galeata , dextra elata cumlaculo, finidra Scutum . Fat, 
Suet.f. 4?4. 

df SIGNIS A S ARMAT. RECEPT. Figura genuflexa Signum Militare dextra elata porrigens . Num, 

Arfeot. tab. 31.«. 21. 

CaESAR DIVI AVG. VESP. DOMITIANVS COS. V. 

.PAX AVGVST. S. C. Figura dans, dextra Hadam, finidra Cornucopiae . 

CaESAR AVG. F. DOMITIAN. COS. V. 

k FELICITAS PVBLICA S. C. Figuradans, dextra Caduceum, finidra Cornucopiae. M.N. 

Klc CSS. 


A.V.C.%1-!. 

Chrifliyr^. 


A.T-^.C.SiS. 
Chrifls 75. 


A.r.c.S29. 

Chrijliyo, 


130 


D O M I T I A N V S. 


u 


yf.r.c.s?o. 

Chrifii 77. 


^.KC.8;r. 
Chrijii 78. 


y^.r.C.S^i. 
C/jrifii 75. 


CBS. AVG. F. DOMITIAN. COS. V. 

VICTORIA AVGVSTI S. C. Viaoria iiilideiis Pi-or.c , dextra Coronam , liniftra PalmairL. 
/nd. Cauoforra. 

^ PRINCEPS IVVENTVTIS S. C. Figura Ecjueltris Hatorn (inilira tenens . Rcucrcndifs. Noris 
C osnolaph.Pifals.f. 109. 

DOMITIANVS CO.S. VI. CAIS. PRINC. IVVENT. 

CO^J. Kal. lul. Domitianus CiJ. FI, Cn.Jul. jigrkola . 

jiur. C^SAR AVG. F. DOMITIANVS CO';. VI. 

PRINCEPS IVVENTVTIS. rSaluiis Typus. 

CAISAR AVG. F. DOMITIANVs''’c^Ov ‘'1^’ ViftorioLtm tenens . 

PRINCEPS IVVENTVTIS. rSalutis Typus vt fupra . 

AAAA-. t- lEdeiis , dc.x tiu Pal ladium , fimftta Halljm . 

c£. CBSAK AVG. F. DOMITIANVS COS. VI. 

S. C. Spei Tvpus. 

* PRINCEPS IVVENTVTIS S. C. Imp. Eques, dextra elata, fimftra Labarum . M. FoUtio . 
DOMITIANVS COS. VI. PRINC. IVVENT. 

COSS. L.Ceioniys Commodus Ferus. D. Nouius Frifeus . 

DOMITIANVS CTS. DIVI VESP. AVG. F. COS. VI. DES. VII. Mortuo F.stre . 

COSS. Feffaf. ylug.ix. Titus Attg.F 11. 


A.F.C.Sj-i. 
Chrifli 80. 


i/£. CBSAR DIVI AVG. F. DOMITIANVS COS. VI. 

* PAX AVGVST. S. C. Figura Itans. de.\tra Ramum, finiftra Cornucopix. M. N. 

^ S. c. Spei Typus. hd.Cauororta. 

CASAR DIVI AVG. VESP. F. DOMITIAN . 

df VIlTORiA A\ G. s. c. Vidtoria alata, dextra Palladium , Iiniltra Palmam . Ind.Cauotarttt . 

DOMITIANVS Ca£S. COS. Vir. 

COSS. Titus Aug. F 111. Doraitianus Cif.FII. 

Au CKi. AVG. F. DOMITIANVS COS. VII. 

PRINCEPS IVVENTVTIS. rVeRi fedens, de.xtra Palladium, /Inilira Fiatlam puram. 

I Dux dextrae iundta: Caduceo medio 
CiESAR DIVI F. DOMITIANVS COS. VII. 

rScIla cum Galea impo/Ira. 

PRINCEPS IVVENTVTIS.^ Ara in Corona 

CaES. DIVI F. DOMITIANVS 'cO ?."'v 

f Sella , cui Galea cll i.mpolita . 
t Ara cum igne. 

* PRINCEPS IVVENTVTIS.^Figura Itans. P. sWmj. 

t Capra Amalthxa in Corona . 

CMinerua, Finiltra Clypeum, dextra Flallam. 

' A , AVGVST. V ictona alata fedens dextra Lauream, finillta Palmam . Patiit. Thef. 
CjESAR DIVI VESP. F. DOMITIANVS COS. VII. ' 

-a- S. C. Pallas , dextra Fulmen , Iiniltra Hallam , ad pedes Clyneus At N 
C.TSAR DIVI AVG. VESP. F. DOMITIA.NVS COS. VII. ' ’ ' 

-)► PAX AVG. S. C. Figura Itans, dexua Ramum, Iiniltra Cornucopix. M.N 
X- fSpei Typus. Ind. Polat.o . 

S. C. * I Mars Gradiuus . M. N, 

* L Pallas Galeat.1, dextra laculum, /Inilira Clypeum. Af.N. 
tfr Spei Typus abfque inicriptione . Px Ind. Potatio . 

C*SAR DIVI VESP. F. DOMITIAN. COS. VI7. inalta DOMITIAN. hd.Cauoloria. 

* c . S. C. Figura /edens coram Ara, dextia elata. At.N. 

^ j. C, pPallas Itans, dextra Fuliui^ii, fijii/tra HalLam, ad pedes Clypcus, /W.iV. 

I. Spei Typus. Af.N. 

* VESTA s. c. Figura fedens, dextra Palladium, Cnillra Hallam. Ind. Palatio. 

CAESAR AVG. F. DOMITIAN. COS. VII. 

T AVGVST. S. C. Ceres llans,dextra Spicas, /Inilira Hallam. Ind. Palatia. 

■X PRINCIPI IVVENTVTIS S. C. Figura Equeilris decurrens, dextra Sceptrum, finiftra data. 
.d^*^$ellon.f. 9S. n. 3. 

CiES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. COS. VU. 

S. C. (“Figura flolata, (Iniftra HalFam, ad pedes Clypcus, 

L Pallas cum Clypeo. 

CjES. DIVI AVG. VESP. F. DOMITIANVS COS. VII. 

* AVGVST. S. C. /Equitatis Typus . Ind, Cauotorta , 

CONCORD. AVG. S. C. Figura Fedens, dextra Pateram, Cnifira Cornucopiae. 

PAX AVGVST. S. C. Paris Typus. 

PRINCEPS IVVENTVTIS S. C. Du® dextre tenentes Signum Militare coronatum. 

ROM4 


DOMITIANVS. 


ROMA S, C. Roma infldcns fpolijs dexrra Victoriolam. 

S. C. f Figura (>ans dextra Fdaftam, finiftra Clypeum. 

LFigura dextram porrigens fuper Ara alite Figura, cui tertia afliftit cum Hafta, & Clppeo , 

DOMITIANVS P. M, TR. P. IMP. II. COS. Vll. Mortuu Tita Aus- Fratre A, D. Id. Septemh. 

COS^. Sex. Annius Siluamis . T- Annius Ferus Pollio . 

Germanicus in Nummis [cribittir , 

'Aftr. !MP, C.€SAR DOMITIANVS AVG. P. M. in alio TR. P. COS. VII. 

iVPITER CONSERVATOR. Aquila infiftcns Fulmini. 

Aiuila finditur a Poetis in bello Gigantao hui arma miniflralfe , vnde Virgil. <?, lAsneid. 

Pedibus louis armiger vncis. 

Conflat tamen Re^esfuijfe Saturnum, & louem, fed cum hic cum Patre Saturno haberet de 
Agris contentionem , ortum efl inde bellum], ad quod egrediens lupiter , Aquila videt au¬ 
gurium, cuius cum vicijjet aufpicio , fiSum eSl , quod ei pugnanti tela adminiflraffet , vndi 
& d feliet augurio natum efl, vt Aquila Militum Signa comitentur, ab eiufdemettam 
natura figmentum illud ortum efl eam ob caufam quod nimis fit caloris , adeo vt aua quibus 
incubat pofftt coquere, ni/i admoneat Gagatem lapidem frigidi/fimttm. 

DOMITIANVS AVGVSTVS. in alio GERM. 

^ IMP. C^S. Templum pulcherrimum Tetraftylum in conum definens, in cuius medio lupiter fedet 
cum Flafta. VaUlant. Tom. z.f. 54. 

Suetonius in Domitiano feribit , inter alia publica opera ab eodem perfeda, nouam excitaffe 
oAidem in Capitolio hui Cotiferuaiori , qua potejlejfe Numnso hoc defcriptq . 

GERMANICVS, (^adrigte Triumphales, 


y4.F.C.S34. 

ChrtfliSl. 


dlr. 


DOMITIA AVGVSTA IMP, DOMITIAN. Caput Domitia. Faillant.Tom.z.f. 
tit Sine Epigraphe . fFigura nuda ftans, dextra capiti , vas circumuoluens , ex quo quid defluit , teua 
\ Cornucopite, a dextris Cippus cum Icuncula Signum Militare geftante,4 
(iniftris Aquila alis expanfis, vel forte Anfer . CaiUant.Tpm. 2.f. ^6, 
LCaput Palladis peCtorc Loricato cum Alaidc . ibidem . 

IMP. DOMIT. AVG, P. M, COS. VU. 

S. C. Cornix . 

IMP. C^SAR DOMITIANVS AVG. P, M. 

TR P COS. VII. P. P. Caduceum alatum . Patin. Thefaur, 

IMP. Cks. DOMITIANVS AVG, 
pAra . 

TR. P. COS. VII. l Tripus cum Coruo. 

•ge LAra cum Tabernaculo. TAr/, Theupol. 

IMP. C^S. DOMITIANVS AVG. GERM. P, M, 

TR. P. COS. Vll. Ara vt fuperior, 

fAta cum Fulmine . 

! Anchora, & Delphin eideit) implicitus, 

TR. P. COS. Vll. DESIGN. VIIL,) Sella Cuculis Coronata. 

/Duo Cortiucopis vtrinque . 

L Pallas cum Clypeo , & Flafta , 

IMP. CBS. DOMITIANVS AVG. PONT. Jn alto P. M. 

pAra cum Igne . 

TR. FOT. COS. VII. DESIG. VIII. Jn alio P. P. 3 Pallas, dextra Viaoriolam, finilira Ha- 

j Ilam , & Parmam . 

LFulmen fupra Aram . 

* TR. P, COS. Vll. DES. VIII. P. P.f Pallas, dextra laculum , ilniUra Clypeum . M. N, 

•jg LDelphimis infiftcns Tripodi. Mu/ai Datiia, 

IMP. Cy£S. DOMIT. AVG. P. M. 

TR. P. COS. VII. DES. VIIL P. P. pAra. 

* LTripus h fuperioii diuerfus . P. Minij , 
DOMITIANVS CiTSAR AVG. P. P, 

AVG. In Corona Quercea . 

IMP. CyESAR DOMITIANVS AVG. 

* TR. P. COS. Vll. Sella Curulis. Num. Fafch. 

IMP. C/ES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. IMP, In alio GERM, 

TR. P. COS. VII. DES. VIII. P, P. dextra Victoriolam, finifttaHalbm cum Clypeo . 

IMP. DOMITIANVS AVG. P. M. 

IVPITER CONSERVATOR . Aquila infiflens Fulmini . 

SALVS AVGVSTI. Figura fedens, cubito Selte nixa, dextia Ramum tenens . 


A CONCORDIA AVG. Figura fedens, dextra Spicas, StPapaurr, finilira Cornucopia. Num. 
Arjcot. tab. 31- num. 23. 

•Jh FELICITAS PROVlNCIARVM . Figura ftans, dextra Ramum, finilira Coamcopix.ibidem «.24. 

* pTemplumtetraftylum, in cuius medio Pallas , cum Halta , &Clj’pco. Faiil. 
IMP. CaESAR. \ tom.z.f. ^i. 

Templum extaphylum, in cuius aditu tres figurce, quarum media louem ex- 
L hibet. tbtdem. 

A PIETAT. AVGVST. Figura mul. fedens ante quam Puerulus prstextatus ftans . ibidem. 

A VEsTA. Templum VelhE rotundum, quatuor Columnis fultum, iu quo figura initans bafi , fini- 
ftraHaftam. Num. Arfeot. tab. -ti. num. 21. 

IMP. 


DOMITIANVS. 


Chrifii Sl. 


IMP. Ci^S. DOMITIANVS AVG. G. P. M, Caput Domitiam Laur, 

'V- DOMITIA AVGVSTA. Imp. Domit. Caput Domitis. Patin. Thcfaur^ 

IMP, C^S. DOMITIANYS AVG. \\ M. 

SALVS AVGVST. Figura Icdens dextra duas Spicas poaiocns , finiflra Tcdi nixa . P.. Minii, 

IMP. DOMIT. AVG, r r a 7 

^ liis in Templo tcrrafivio. Mt*f±o P.ux,im 1. C.Bon. 

IMP. DOMITIAN. OES. DIVI VESP. AVG. F. P. M. TR. P. COS. VII. 

PAX AVGVST. S. C. Figura flans, dextra Ramum, iiniftraCornucopiap. 

IMP, DQMlT. AVG, GERM, Caput Domit. Galeatum, 
fLaurus . 

■ In Corona Qu^i^cea. 

S. C.^^Nauis expan/is velis, 

>Vas Spicis refertum, 
l Clypeus cum Hafta per tranfucrfum . 

JMP. C^. DIVI VESi'. F. DOMITIAN. AVG. P. M. 4/^ IMP. 4/^ GERM. 

r Figura ftans , liniftr.) Clypcum . 

I Pallas ftans, dextra data, cum laculo. 

I Figura gradiens, dextra elata, finiftra Scutum , 

TR. P, COS. Vn. DES. Vni. P.P. S. C. it J Pallas ftans, dextra ViSotioIam, ftiiiftra Haftanv 

j ad pedes Scutum . A/. JV. 
iSr I Pallas Galeata ftans, dextra laculum . At. N. 

A ' Pallas ftans, dextra Fulmen, firaftra Halbm, Sc 
_ _ _ ^ _ L Scutum ad pedes . W. Fdati, . 

IMP. DOMITIANVS AVG. 

S. C. Cornucopiae frudtibus plenum . 

IMP. DOMITIAN. AVG. GERM. 

Papauera, cum qualuor Spicis conligata. M.N, 

DOMITIANVS AVG VSTVS. 

■K- S. C. In Laurea . M. N, 


* CERES AVGVSTA S. C. Figura ftans, dextra Spicas, liniftraHaftam. Num.Arfcot.tah.ii.n.S. 

* DIANA AVGVSTA S. C. Diana cum Cane. pJw. Ir,d.f.9. 

Jfr MARS VICTOR S. C. Mars Gradiuus dextra Vidioriolam,IIniftraTropha?u m . ibidem n, 7. 

^ fFigura Equcftris Paludata, dextram eJeuans. l^aHUnt. Tom. 1.K40. 

•k I lupiter fedens in aditu Temj)!!, hinc inde Vid:orioIsextr^ Templum . idemf.41. 
k \ Templum Pacis fex Columnis ruflfultum, in cuius aditu tres Figura Cippis impodt® . ibid» 
S. C. s Amphitheatrum l Parre Vcfpa/iano inchoatum . idem f. 42. 

j V ifi-oria (Inifli o pede Globo nixa, dextra Lauream, finiftra Palmam . Pat. Ind. f. 9. 
k I Trophsum cum duobus Captiuis hinc inde /edentibus, ibidem, 
k L Vidlotia gradiens finiftta Signum Militare, quod dextra fuper caput aptat . ibidem . 
VESTA S. C. pTcmplum rotundum quatuor Columnis ornatum > in cujus mcio Icuncula bafi 
I impotfia . l^aillant. 7* om, i.f, 42, 
l Figura (edens . Patin. Ind. f. o. 

IMP. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. GERM. 

* GEiy^lANICVS COS, Vll. S. c. Imp. Eques decurrens . AfufaiPaparotti , 

IMP. DIVT AVG. VESP. F. DOMITIAN. COS. VII. Caput Domitiani Laureatum . 

CONCORDIA AVG. Figura muliebris fedens dextra Pateram, finiflra Cornucopise . Aiufail.C* 
Bidellij . 

DOMITIANVS TR. P. I. II. COS. VIII. IMP. IIl. IV. V. VI. CENSOR PERP. 

COSS. D»mit.Aus.P'III. T. FUums Sat/inus . 

In Germaniam cum Exercitu profeilut Domitianus ^ dr hofie nunquam vifo. vt vitior rodit. 


aiur. 


dtr. 


fc/£. 


^ Tubar, Labarum, Sccstera (poliorum genera. Num. Arfeot. tah.qx.n. 6. 

* de GER, Aceruus fpoliarum . Oyfet. tah. 24. ». 12. 

domit. AVG. P. M. in alio DOMITIANVS. 

TR. POT, COS. Vll). pAra cum igne. 

L Tripus cum Delphino . 

TR. POT. COS. VIII. DES. VllIF. P. P. G»I7. ,8. 

TR. POT. IMP. II, COS. VIII, DES. VIIII. P. P. pFortuna ftans, dextra Temonem, finiftra 

I Cornucopiae . 

-«-«a Lauream. Galeata puberenus . 

IMP. CAiSAR DOMITIANVS AVG. 

DIVVS CiESAR IMP. DOMITIANI F. Infans Globo iniidens Stellis circumdatus. 
Jcxjjomttia yxore F<l‘um genutffc Domitianum.in fecundo eiufdem Confutatu, A. F. C.fcilicet 
«26., Auclar e(l Suetonius in Domit. ; eundem vero Infamem mortuum , & d Patre Con- 
IMD “Ppetlariim, Nummi. 

Vn ■ DOMITIANVS AVG. P. M. 

IW Delphinus Ars implicitus . Atufoi Dauit, 

^ f- DOMITIAN. AVG. P.*^. in alio CEN. 

TO^'o^Xc°,T-.p-Pn"^’’- VIII. DES. VIIII. S. C. Golz.iut. 

TR. P. COS. VIII. DES. VIIII. P. P. S.C. pPallas ftans dextra Haftam. 

* I Pallas gradiens dextra elata cum laculo, Cniftti., 
L Scutam. ImL Polxiio . 

TR. 


133 


DOMITIANVS. 


IMP. CJES. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. P. M. ,« CEN. 

A TR. P. COS, Vlli. DES, VIIII. P. P, S. C, f P^Eas Galeata, dextra Haflam cum Clypcoj Cni- 

^ ftra Scutum. A'f.N. 

7 Minerua Galeata, dextra Fulmen vibrans, finiflra 
^ Scutum. Jnd. Cauotorta . 

TR.P.II. III. COS. VIII. DES. VIIII. P.P.S.C, pFigura Galeata, dextra Scipionem, 

I finiftraHafl:am,&CIypeum. 

3 Figura Galeata , dextra Fulmen , Iini- 
/ ftra Haftam . 

' Eadem Figura, dextra Fulmen, finiflra 

Scruiu* . 1h lihit Etrufeornm leElum eJi^Mus Fulminum Manuhias dici, & cert4 ej[e Numina 
poffidentia Fulminum ia^um ^-vt louem , f^nlcitnumi& Adineraam , vnde ntc alus h&c 
Numinibus dantur. 

IMP. DOMITIAN C^S. DIVI VESP. AVG. P M. TR.p. p.p. cOS. VIII. iualitditfl P.P. 
PAX AVGVST. S. C. Figura Itans fimftra Cornucopi* . 

S C. Mars Gradiuus, dextra Haftam, finiftra Spolia . M N 
IMP. CffiS. DIVI VESP. F. AVG. P. M. TR. P. P. P. coS. VIII. 

* ROMA S. C. Figura Galeata inlidens fpolijs. M.N. 

IMP. Ci£S. DOMIT. AVG. 

* . . . . COS . Arcus, lupii quem Quadrign Elephantorum. jdngell.f.gg.H. ii. 

IlS>. CMS. DOMIT. AVG. GERM. CENS. TI^ P. R p. 9?.». 

•:/( ANNONA AVGVSTI S.C. FiguraCererisfcdcntis,&Annon3ellantis,vtinVirellio. VaHUnt. 
Ttm. 1./.38. 

•dt Cok V IU. S.C. Victoria dextra Lauream imponens Imperatori, finillra Palmam . . S9. «. 7. 

* r Arcus pulchcrrtmus, fupta quem duo Quadrig® Elephantorum . ?at. Suet. f. 431. 

* S. C.3ViaommfaibensaypeoPalmEappenfo DE GER., ad pedes PalmEfedetFiguramsU.. 

* LViaotia gradicns, finiftto humero Trophsum ferens, dextram cleuans. iiidem . 

DOMITIANVS TR. P. II. III. COS. VIIII. IMP. V. 

COSS. DomitiMus jiu^. IX. jj . TetiUus Rufus . 

'Jy IMP. CAES. DOMITIANVS AVG. 

^ P" P. in alio IMP. VII. Figura Galeata dextra Haltam , Cni- 


./^.r.C83^, 

Chrifti Si. 


ftra Clypeum. 


DOMITIANVS TR. P. IU. IV. COS. X. IMP. V. 

COSS. Domitianus Aug. X. Ap. lunius Sabinus . 

'Au. IMP. CffiS. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. 

it COS. X. Germania, qure mEfta fedet inter Ancilia . ExThtf. Mauros. l.C. Bon. 

Bgo potius crsdo Germaniam inter Peltas, & Scutos oblongos Germanicos , quam inter Ancilia 
f edere , fed cum Nummi videndi facultas data non fuerit Eruditiffmi l. C. Bon. Schedis 
acqutefeendum putaui . 

'Ar. IMP. CMS. DOMITIANVS AVG. GERMANIC. 

(“Pallas armata ftans. 

P. M. TR. P. lII. IMP. V. COS. X. P. P.j Figura Galeata lians, llniflta Hallam , dextra Ful- 

, men , ad talos Clypeus . 

LAquila cum Fulmine. 

IMP. CMS. DOMITIANVS AVG. GERM. 

* P. M. TR. POT. IU. IMP. V. COS. X. P. P. Pallas Galeata lians, dextra Hallam . M.N. 
IMP. CAES. DOMITIAN. AVG. GERM. COS. X. 

itQVlTAS AVG. S. C. 

FIDEI PVBLICfi S. C. Figura llolata lians. 

* FIDES PV13LICA S. C. Figura lians. E.c Pat. Tnd.f. 9. 
lOVI CONSERVAT. S. C. lupirer lians, Gnillra Haftam. 
lOVI DOMITORI ORBIS TERRARVM CENS. P. P. 
lOVI IV VENI TRIVMPHATORI. 

* MONETa AVGVSTI S. C. Moneta flans cum attributis, Mu(ai Cofpiani, 

SALVTI AVGVSTI S. C. Ara. 

ie S. C. Mars VidorGaleatus,dextraVidtorioIam,liraflraTrophira ferens. Ind.Cauotorrn, 

IMP. C^S. DIVI VESP. F. DOMITIAN. AVG. GER. COS. X. 

* SALVTI AVGVSTI S. C. Ara. M.N. 

IMP. C«,S. DOMIT. AVG. GERM. COS. X CENS. P. P. 

S. C. Vifloriagradiens, dextram in fublime attollens, (inillfafpoliafupet humeros. 

IMP, CAIS. DOMIT. AVG. GERM. CENS. POT. P. P. 

VICTORIA AVGVSTI S. C. Vidtoria lians, Troph^o aliquid dextra inferibens, finiflra Pal¬ 
mam . M. N. 

IMP. C^S. DOMIT. AVG. GER. COS. X. CENS. PERP. P. P. Caput Domir. cum .Egide. 

it S. C. Figura Equellris dextra elata, dextro Equi pede Rbxnum calcans . Briflan.f.s.ib. 

IMP. CIES. Domiti AN. AVG. GERM, COS. X. 
it lOVr CONSERVATORI S. C. lupirer nudus cum Pallio , dexn-a Fulmen, finiflra Hallam. 
E hef. 7" heupol. 

it S. C. Mars Vidtor Galeatus, dextra Vifloriolam, finiflra Trophsa ferens. Ind. Cauotorta. 

L1 IMP, 


A.E.C.Ss7. 
Chrifii J4. 


134 


Chrifli 8^. 

'Auf, 

Au 


DOMITIANVS. 


IMP. CiES. DIVI VESP. F. DOMITIANVS AVG. GERM. COS. X. 

^ S. C. Victoria gradieris fuper Prora Nauisjfinilto humero Haftam cum Tropha^isfu/Hiicns, dextra 

elata. Ind. Cauotorta , 


^ FIDES EXERCITVVM S. C. Imp. flans ante Aram, dextram porrieit Figurx Militari prone 
quam dus ali.-EFigur® Militares, cym Signo Legionario , & Scuto EegiQnisFulmmarricis & 

Halta. Nuth. ^rfcot.tab. l\ .n. * 

ic Ei?uramuliebris,dextraFaccm,qu;iarmacomburir,finiftraCornucopire. j^n^rellon.f <)< « -^o 

* VICTORIA AVGVS. S. C. Vidtoria flans, dextra Tropha;um,finiffa:aColumnse'nixa Palmam 

tenet, Oyfsl-tdb.b^t/i.bt 
IMP. CiS. DO.MITIAN. AVG. GERM. P. P. 

* COR. GERM. IMP. Q^driss Triumphales Aurigante Imperatore. Samhuci Emiltm. 

DOMITIANVS TR. P. IV. V. COS. XI. IMP. VI. VII, VIII, IX. 

COSS, Domitiantis XK 7^, Aurelius ^ 

De Cattis, Daci [que, & Germanis Papulis triumphat, 

IMP. C^S. DOMIT. AVG. GERM. P. M, TR. P. IIII. 

IMP. VIIII. COS. XI. CENS. POT. P. P. Figura Galeara iiniltra Haftam, dextra Clypeum 
IMP. Ca£S. DOMITIANVS AVG. GERMANICVS. yp™m. 

* P. M TR p, llll. IMP. VIII, COS. XI. P. P. Figura Galeata, dextra Hailamtencns,fiiiifh:ana 

luper latus. ExThef. Medteeo ReuerendifTimHS Nans , 

IMP. C/€S. DOMITIANVS AVG. GERMAN. 

P. M. TR. P, IIII, IMP, VII. COS. XI. P. P. r Figura Galeata, dextra Fulmen , (InillraHaf. 

3 tam, ad pedes Clypeus , 

■)(■) Aquila inflans Fulmini . Num. Fafch. 

IMP. CAES. DOMIT. AVG. GER. P. M. TR. P. 

IMP. VIIII. COS. XI. CENS. PER. P. P. Pallas (bns. 

IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. V. 

IMP. VIIII. COS. XI. CENS. POT. P. P. Figura inildens fpoliis. 

IMP. CAES. DOMIXIAN. AVG. GERM. COS. XI. 

3(. GERMANICVS. Quadriga, quam Imp. dextra regit, Enifira Sceptrum. Pat. Suet. f. mi. 

De Cattis, Dactfq; pc/f varia pralia duplicem T riumphum duxit . Suetdii. in Domir 
IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. IIII, 

IMP. IX. COS. XI. CENS. POT. P. P. Figura Galeata, finiilra Haftam, dextra Clypeum 
A IMP. VIII. COS. XI. CENSORIA POTEST. P. P. Figura nuda Scuto oblongo humi pofito 
infidet, caputq; finiflra manu fuflentar, Sagitta adefl in medio confradla S/netius 
IMP. CAES. DOMrriANVS AVG. GERMAI?1C. 

ic IMP. VIII. cos. XI. CENS. PQT. P. P. GermaniarcminudamJBftafcutoinfJderjponeSa^^itta 

?4tin.Thefauro. ® 

IMP. CAES. DO.MITIAN. AVG. GERM, COS. XI. 

:fc ANNONA AVG. S. C. Figura Tedens, ambabus manibus velum, in quo fpicc, ad pedes puc 
rulus. Ad.N, ^ r r r 

CENS, l^ERP. P. P. S. C. Capyt Gorgoneum. 

PVBEIC.A S. C. Eiguraftans, dextra Pateram jfinifhra Cornucopia. 

dextra Temonem, finiftra Cornucopia! . 
GERMANIA CAPTA S. C. Trophsum de Germanis, 
tfr MONETA AVG. S. C. Moneta? flantis Typus, m/n» 

SALVTIS AVGVSTI S. C. Ara. 

SaEVH AVGVSTI S. C. Templum claufum cum quatuor Columnis. AiuUi BajTetti , 
f Domitianus facriheans togatus, velatus. 

I Figura ftans dextra Pateram fiiper Aram . 

Iimp. & Milites flbi inuicem dextras dantes. 

Duo Scuta cum Vexillo, ac alijs Signis Militaribus, 

A S. C. )Imp. 6c Milites dextras iungentes Ara internjedia. Ai.^. 

•5« ;Tpph^um cum binis Captiuis fedentibus ad pedes. Irtd. Cauotorta, 

A Vidtoria volans, dextra Clypeum, in quo S.P.QJl. Af. N, 

A I Mars Gradiuus , dextra Viftonolam, flniflra Trophxum . Ai.N. 

I Domitianusveiato capite, 6£Gabiniocin<5lu ftans ante Aliculam facri^cas? rupcrAtamMi- 
neru® Galeat*, i^cHaftamtenentifiniflra^ AiaN, 

,wn AVGVSTI S. C VidloriacumTrophso. 

AVG. GERM. COS. XI. CENS. POT. P. P. 

JxiT CAPTA S. C, Germania ledens Captiu* habitu. 

^ONSjERVAT. S. C. lupitcr dextra Fulmen, finilira Haflam. 

lupiter Tedens, dextra Vidonolam, finiftra Fiaflam. 

AVGVST. s. c. Monet* flantis Typus. M.N. 
cat Eigufa ftans, CnillraCornucopi*, dextra Facem, qua arma contoic, 

SALVTI AVGVSTI S. C. Ara, ^.A^. 

fVidloria dextra Globum tenens, in quo S.P.QJl. 

J Duo Scuta cum Vexillo , & alijs Signis Militaribus . 

dextra Scipionem, ad cuius pedes alia cum Clypep procumbit* 

) rigura facrificans coram Ara , dextra Pateram . 
ii I ngura Militaris , dextra Lauream, finiftra Trophsum, Mulai Coffiam, 

L 1 res Figur* ad Aram facrificantes . 

Fi.ctir* 


135 


D0M!TIANVS. 


r Figura ftans , dextram peftori admoucns , (imftra Scipionem cum alia Figura humi iacentc 
i cum Clypeo oblongo . 

^ S. C. i Imp.ftaiis cum Prouincia Germanis genuflcxa, Scuto, &Hall,T:admtens. Ind.Cauotorta . 

* l Vi&oria infcribeus Clypeo Lauro alligato,ad cuius pedes Figura fedens gemetis 

♦ 1 Mars Gradiuus. AI. N. 

■V- Llupitec flans, dextra Fulmen, Mufui Cofpimi . 
y. VICT0RI/£ AVGVSTI s. C. Viftoriainfmhens Scuto Trophsoappenfo. Ind.folutio. 

^ IMP. CaES. DQMIT. AVG. GER.M. COS. X[. CENS. PERP. P. P. ' 

' 'ADVENT. AVQVSTI S. C, Imp. dextram porrigit Rome Paludats Globum tenenti , 
yid reditura eiufdem ex Germania pofi Dac^e._viUos , 

annona AVGVSTI S. C. Figura fedens cum Face, &Caniftro frugum > ante quam figura lemT 
nuda flans. 

■Jf GERMANIA CAPTA S. C. Trophsum , ad cuius pedes hinc figura muliebris fedens , illinc 
virilis nuda flans, cum Parma, fat, Ind- f. 9. 
fFigura, dextra Scipionem, finiflra Haflam, dej^tro crure Captiuum humi iacentem fup- 
S. C. I plantans . . ! 

' Limp. ad Aram Sacrificans , cum tribus Militibus ddflantibus, 

VICTORIA AVGVST. S, C. Viftoria coram Trgphso. 

IMP. C^S. DOMIT. AVG, GER-M. COS. XI. CEN^ PERP, 

* lOVI CONSERV.AT. S C. lupirer nudus ftansMextra Fulmen, finiftra Haflam. /«rf- CuKarprM, 
IMP. C^S. DOMIT, AVG. GERM. COSTTCL CENSO. PERP. 

^ annona AVG. S. C. Inlidet Ceres Sellrc cum Nauis Prora, aliaque parua figura Spicas porri¬ 
gens. }«d, Cauetorta . 

* S. C. Imp. flans, dextra Parazonium, flniflxa Haflam puram, figuram iacentem Rheni fluuij 

calcans . ibidem ■ 

IMP. DOMIT. AVG. GERM. COS. XI. Caput Domitia Spicis ornatum, 

* S. e. Caniflrum multis Spicis Frumenti repletum. Ind. Cauoierta . 

IMP. CAES. ...... PERP. P. M. TR. P. V. 

* PATRAE, Figura mul, fedens, poft quam alia figura nuda, dextra videtur figuram fedentem cprcb 

nare. ind. Palatio. 

PATR. Eodem Typo, ibidem. 

POMITIANVS TR. P. V, VE COS. XIL IMP. X. XI. XII. XIII. 


t/S, 


CQSS. Bpmitian. aius- XII. Ser. Cor. Dolabella , 

frimiis adgon Capitolinus injlitutHS . 

IMP. CBS. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. V. „ 

IMP. XI. COS. XII. CENS. Figura Galeata, dextra Pilum, finiflra Clypeum . 

* IMP." XII. COS. XII, CENS. P, P. P, Pallas flans, dextra Pilum Vibrans, finiflra 5cutum_., 

Jplufai Pauia, 

r Pallas armata . 

IMP. XIII. COS. XII, CENS. P.PjP, 1 Figura dextra Fulmen, finiflra Clypeum, iw uiia Haflam , 

L Pallas cum Noftua . 

IMP. C^S. DOMIT. AVG. GER. P. M. TR. P. VI. 

IMP. XIII. COS. XII. CENS. PERP. P. P. Golz.tus 39. 

IMP. XII. COS. XIL CENS. P. P. P. f^pjilas , dextra Fulmen , finiflra Haflam , 

IMP. XIII. COS. XII. CENS. P. P. P. Pallas armata . 

IMP. C.,ES. DOMIT. AVG, GERM. COS. XIL CENS. P. P. P. 

SALVTI AVGVSTI. Lib. Kelig.f. 107. 

IMP. DOMIT. AVG. GERM. COS, XIL Caput Apollinis cum Ramo, 

S. C. fAquila Ramo infidens . 

*■ LNodiua. Mufai 1, C. Bidelltj . 
iMP. DOMIT. AVG. GERM. COS. XII. CENS. P. P. P. 

VIRTVTI AVGVSTI S. C. Miles, dextra Haflam, flniftra Parazonium, 
df IMP. CsES. DOMIT. AVG. GERM. COS, XII. CENR PERP, P, P, in alio CENS, POT, Ind> 
C(itdotorta> 

ADLOCVT, COHOE.T. S. C. Imp, allD.q^itur Cohortes, 
f( ANNONA AVG. S. C. Figura muliebris fedens, cui offert aha figura parua velum Irugibus ple- 
num . M. N. , o « 

FIDEI PVBLICi£ S. C. Figura Stolata , ^niftra Pateram , .dextra Spicas cumPapauere. 
FORTVNjE. AVGVbTI S. C. Fortuna flans, dsxtra Nauis Temonem, finiflra CornucopiiE, 
Ind. PoUti^ . „ _ • , 

^ GERMANIA S. C. Imp. (lans Paludatus , cumHaRa, «Parazonio, ad cuius pedes figura genu- 
flexa, cum Qypepoblopgo . M. iV. 

lOVJ VICTORI S. C. lupiterfeden?, dextra Victoriolam, finiflra Haflam. M.N. 
ic MONETA AVGVSTI S. C. Mopet$ Typus. Ind. Cauotorta. 

fFigura Equeflris dec^.LTcns, mulierem Clypeum gerentemconculcans, \ n ) a 

S. C.^ I Figura Germani* genufiexa, Clypeum oblongum porrigit Imp. flanti ^txJnd. rolafio. 

IMP. CiES. boMlTV' 'aVC’ S.i5. (ioS. XII. CENS. PERP. in alio CENS. PER. P. P. 

* lOVI CONSERVAT, lupiter femiiiudus, finifliu elata, dextra Fulmeu. A/b/Ajij. 

* S. C. Imp. ante Aram flans, dextram porrigit FjguriE militarf, propS quam tres alis Figur? milit. 

cumSienis, Scutis, & Haftis. .,^«,VeW(l«./.rS. «. 9. . , c 

* S. C. Viflof ia alata, finiftro pede Galeam calcans, manibufque Arbori appendens Scutum, m quo 

DE GER. Ind. Cauotorta . 

* VICTORIA AVGVSTI S. C. Visoria Ttophsa extendens, tbtdem. dOMI- 


ai.KC.8',S. 
Cbrilfi Hb. 


j^.y.C.Sjia. , - 
Chrijliiy. ; 


Chrifli 81. 


136 D O M I T I A N V S. 

DOMITIANVS TR. P. VI. VII. COS. XIII. IMF. XIV. ' 

COSS. Domitiamis j4ug. xui. Xulus Saturninus . 

'Ar. IMP. CS.S. DOMIT. aVG, GEKM. P. M. TR. P. VI. in ali,s VII. 

f Viflodafcdens, dextra Lauream , finiftra Palmam. 

1 Figura dans, dextra Haltam tenens, Cnilira Stolam 
I Icuans . 

IMP, XIII. COS. XIII. CENS. P. P. P.y'"" 

yl^allas flans, dextra Hafhm tenens. 

(Pallas armata, dextra Fulmen, fmiflra Haflamcum 
Pelta ad pedes . 

it J Pallas lians, dextra Haflam , finiflra Clypcum tenens, 
„ ^ « L ExThef. Med. Reuerendtffimus Noris » 

it IMP. Xiy. cos. Xfll. CENS. p. p. p. Pallas Galeata flans, dextra Fulmen, liniflra Haflam 

AiuiAi DauU. 

IMP. C^S. DOMIT. AVG. GERM. COS. XIII. 

AVGVST. S. C. Figurallansad Aramnianibustcnen$CapitaSolis,&Lun$. 
IMP. C^S. DOeMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. VI. 

PERPETVVS p. p. s. c. Inmedio Nummo. 

IMP. C/E.%. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. VI. CENS. P. P. P. 

Tv i^GVSTl S. C. Figura flans, dextra Temonem, finifira Cornucopia?. 

cc)s. xini. CENS. perp, p. p. 

* CONCORDIA AVGVSTA S. C. Figura fedens , dextra Pateram, llniftra Cornucopia?, hd. 
Pellezrini 

Fortuna flans, cum Temone, &Cornucopi^. 

^ Fedens, vt fuperiori anno. Ex Ind. PoUiio» 

MC^hl A AVGVSTi S. C. Moneta flans, dextra Bilaacem, (iniflra Cornucopia:, 

^ Equeflxis, Figuram genuflexam, & Scuto longo munitam conculcans , Ai. N, 

VIRTVTI AVGVSTI S. C. rFigura dextra Pilum, (niiflta HaRim. 

I Figura Militaris gradiens, dextra Pilum, finillra Parazonium* 

.. ... ^ AiuUi CofplAUS. 

VJRTVTI AVGVSTI S, C. Figura Galeata/lans, dextra Haflam , dniftra Parazonium, finiflro 
pede Globum calcans. Ai. N. 

DOMITMNVS TR. P. VII. VIII. COS. XlV. IMP. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. 

COSS. Domitianus Xiy» L. Minucius Rufus • 

Ludi facuUres feptimi , Nafamfones y & Daci iterum viCli, 

DOMIT, AVG. GERM. P. M. TR. P. VII. 

IMP. xmi. COS. XIIII. CENS. P. p. p. rPallas dextra Pilum, finiftra Clypcum. 

_ .. LVicloria cum Laurea, & Palma 

COS. XIIII. CENS. P. P. P, Pallas cum Noclua, 

DOMITIANVS AVGVSTVS. 

GERMANievS COS, XlIII. fFisura linteo fupra terram flrato mxflo habitu infldens capite 
\ in l^uam inclinato. 

. ^ * LFigura Galeata flans, dextra Hafbm. M. N. 

_ T^ijioriam Dacicam hoc anno 4 Domitiam Duc thus reportatam referendus Nummus . 

IMF. C^S. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. VII. 

P' P' P- Pallas armata flans, dfxtraPdum.ruiiflraClTpeum. 

DOMITIANVS C/ES.AR AVG P P ' um. 

COS. XIIII. Palhs. 

IMP. CAS. DOMITIAN. AVG. GERMANICVS. 

GOS. XIIII. Pallas, dextra H.tftile, Enillta Vmbonem . 

IMP. XV. COS. XIIII. CENS. P. P. P. Pallas flans. 

PONT. MAX. TR. POT. VII. LMP. XIIII. COS. XIIII. 

Eectt & Ludos S&cuUres y eomputatarationt temporum ab anno non quo Claudius proximo 

Suetonius in Domitiano. * 

IMP. MS. DOMIT. AVG. GERM. P. M, TR. P. VUl. 

COS. XIRL LVD, SAEC. FEC. pln Cippo,, prope quem fpeties Tripodis, ante quam Salius Sa- 
I cerdos Galeatus dextra Caduceum, ilniflra Scutum. 

] Patin. 7* hefauro , 

LFigura flans coram Ara . 

^ 5:?^‘ Corona Quercea, in qua Cippus, in quo LVD. SAEC. FEC. 

* ^'^^Gdeatum^'^/^ SAEC. FEC. Figura gradiens, dextra Sceptrum, finiftraScutum, in quo Caput 

IMP. XV. COS, Xilli. CENS. P. P P. 

IMP. XVI. COS. XIIII. CENS. P. P. P. 

IMP. XVII. COS. XIIII. CENS. P. P. P. rl-qllar, finiflra Clppeum, dextra Haflam. 

A 1 Pallas, dextra Fulmen , (iniflra Haflam , ad pedet 

>MP. XVIII. COS. XIIII. CENS. P. P. pT PaHaV.^^^'™' 

^1111- CEN& p. p. p. Pallas cum Nodhia. 


Ar. 


IMP. 


DOMITIANVS. 


157 


e/£. 


IMP. C^S. DOMIT. AVG. GERMANtC. 

* COS. XUII. CENS. P. P. P. Galeati, dextra Spicula, (iinflcaHaftiIe,cumVmboncad 

I pedes , Num. FAjch. 

^ LPallas ftans, dextra elata cum laculo, fiuifca Scutum . M. N. 
iMP. CffiS. DOMIT. AVG. GERM. TR. P. VllI. 

* COS. XIIII. LVD, SAEC. FEC, Figura Galeata, dextra Scipionem, fiuiftra Clypeum fuprJ pec¬ 

tus tenens. Ex Thef. Medicto Reutrendtffimus Noris. 

* IMP. XIX. COS. XIIII. CENS. P. P. P. Figura Galeata , dextra Fulmen, finifixaHaftam te¬ 

nens cum Clypeo ad pedes . ibidem , 


"•i’c6s. XIIII. Cippus, in quo LVD. SAEC., pone quem Candelabrum , cuius in confpeitu Pallas 
Vmbone, & Lorica armata . ExThef. AEmrocen. 1, C. Bon. 

IMP. CyES. DOMIT. AVG. GERM. P. M, TR. P. VIII. 

cos. XIIII. LVD. SAEC. FEC. S. C. Figura facrificans. 

IMP. C.flES. DOMIT. AVG. GERM. COS. XlIII. CENS. PERP, P, P. ia alio PER. 

* COS. XIIII. LVD. SAEC. FEC. S, C. Imp. fedens in fuggeltu , in quo FRVG. AC., ante cum 

duai Figurx ftantes dextras porrigentes. M,N. 

^ COS. XIIII. LVD. SAEC. F. S. C. Imp. fedens , cum duobus hinc inde vafibus. Suffimenta dat 
Figur® flanti Paludats, antequam pueri Figura manum porrigentis, infubfl:rui5i:ione, in qua 
SVF. P. D. M.N. 

^ FIDEI PVBLIC.E S. C. Figura ftans, finilba Pateram cum frugibus . M.N. _ 

GERMANIA CAPTA S.C. Trophju de Germanis, cum duobus Captiuis, alio ftante, alio fedente. 
lOVI CVSTODI S. C. Figura fedens, dextra Vidloriolam, (inifea Haftam. 

* lOVI VICTORI S. C. lupitcr fedens dextra ViiSoriolam, finiftra Haftam. M.N. 

. . . '' " R. SVF- P. D. S. C. Imper. fedens, i quo 


* PON. MAX. TR. P. VIII. LVD. SAEC, S, P. Q. 
dui aliiE Figur® Suffimenta accipiunt , cum duobi 


_ _ _ _ _ _ ^ ius hinc inde Vafculis. Ai. N. 

* r Imperator porrigit toteram iUper Aram alia; Figurie intermedio Signo Militari, prope Figu- 

S. C. 1 ram aliud Signum Militare , cum alia Figura, & qu.arta Militaris cum Parma .M.N. 

♦ LImp. Sacerdotis habitu veftitus facrificans fub Ar.a, & Templo Mineruar . Jad, Cauotorta . 
VIRTVTI AVGVSTI S. C. Figuia ftans, dexua Pilum, finiftra Haftam. 

IMP. DOMIT. AVG. GERM. S. C. 

•it Rhinocerons . M. N. 

IMP. CIES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. VIII. CENS. PERP. P. P. in alio PER, 
in alio deeiJ P. P. 

Jit COS. XIIII. LVD. SAEC. FEC. S. C. Imp. fcdcns, in fuggeftu aliquid accipit a duabus Figuris 
ftantibus prope Porticum . Num. ArUot. tah. 37. n. 7. 

COS. XIIIL LVD. SAEC. FEC. A POP. FRVG. AC. S. C. 
it cos. XIIII. LVD. SAEC. FECIT S. C. Imp. ante Aram facrificans , anteeumFigura ftans cum 
Cythara, & alia T ibias inflans, hinc ad pedes Figura decumbens, illinc Popa cum ViiSima. M.N. 
IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. Vlll. CENS. PERP, p. P. 

^ f Imp. ante Aram, dextra Pateram, ante eum dute Figur® 
vna Tubicinis binas inflans T ubas,alia T ogata. M.N. 
Imp. ftans ante Aram , dextra Pateram , ante eum du* 
Figurse ftantes , quarum vna ,Cy tharam. tei.iet , alia In- 
ftrumentum aliud . M.N. 

Imp. ftans ante Aram., dextra porrigens Pateram , ante 
Imp. tres Figura;, vna decumbens, alia Cytharam pul- 
fans , tertia binas Tubas ori admoucns . M, N. 

* COS. XIIIL LVD. SAEC. FEC. S. C.-i Porticus quatuot Columnarum, prope quam pluresFi- 

^ gurae genuflcxx, manus eleuantes ad Imp. ftantem ha- 
I bitu Gabinio , illas alloquentem manu porredfa . 

; Slradaf.^i. 

I Imp. Togatus, & Laureatus, ftans in fubftrudiionc cum 

l aliaFigura, finiftra fyngraphas tenens, quemprace- 
j dunt tres Figurs , dexnis elatis , cum ramis Palmae . 
I Pat. Saet. f 

* LSVF. p. d. Vt in fuperiori. lad.CaHotorta. 

IMP. CR%. DOMIT. AVG. GERM. COS. XIIII, CENS. PERP. 

Jit GERMANIA S. C. Imp. Paludatus, dextra Parazonium, finiftra Haftam, ftans., ante quem Figura 
"enuflexa Parmam illi offert. Pat. Suei.f.t^i^j. 

* RHENVS S. C. Imp. ftans dextra Parazonium , finiflxaHaftam.adpedcsFluuijdccombentisTy- 

pus dextro cubitu Vrnae nixus , finiftra Arundinem . (fiidew . 

* S. C. Imp. ad Aram faaificans , cui afliftit Tibicen, Popa, Taurus , Si tres alis Figurae . Num. 

Arfeot. tah. ;a. n. 3. 

Jit Rhinoceros cum Elephante. Ex Ligorii Spanhemiusf. 138. 

Ad Ludos Sacuiares , quibus hac Animalia produEla fuere referendus . 

IMP. CffiS. DOMITIAN. AVG. GERM. COS. XIIIL Caput Palladis Galeatum, 
it S. C. Nocftua. Angellon,f.9%. », 10. II, 

IMP. C.£S. DOMIT. AVG. GERM. COS. XlIlL CENS, PERPET. 

Jit S. C. Lcoeradiens, Sceptrum ore tenens. Angelhn.f.qS.n. 17. 

IMP. Cr£S. DOMIT, AVG. GERM. COS. XIIII. CENS. PER. P. P. Caput Domitiani, 

* IMP. T. CES. VESP, AVG. P, M. TR. P. COS. VIII, Caput Titi t.idiata Corona . Scheda 

Pedrufiant . 

IMP. C^. DOMiTI. AVG. GERM. P. M. TR. P. VIL CENS. PERP. 

Jit COS. XIIIL LVD. SAEC. F. S. C, Figurae tres facrificantes ad Aram in Templo . Ind. Ca- 
uoterta . 

^ FORTVNAE AVGVSTI S. C. Figura ftans, vt fuperioribus annis, Ind. P olatis.. 


Mib 


DO- 


xr-S4>- 

C Ijiifit Sj. 


^.r.c.843. 

Ckrijil SO. 


^,P'.C.844. 

ChrijUsi- 


^y-c.s^i. 

Chriflt 


13« D O M I T I A N V S. 

DOMITIANVS TR. P. VIII. IX. COS. XIIII, IMP. XX. XXI. 

COSS. T- -/^urthus FuIuhs H, ^.Sim^rtn. j^trutinus, 

L. ^rttoniu! Prtf. Gnm. rehilUtt & iL. Maximo vincitur, & capitur . 

DOMITIANVS TR. P. IX. X. COS. XV. IMP, XXI. 

COSS, Domit, Aug. XF, M, C tectius t^erua 11. 

Pcctnnalia Domitiani celihata, 

\ . 

DOMITIANVS AVGVSTVS. 

GERMAMICVS COS. XV. Germania fedens Iu”uSri habim. 

IMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. viIII. 

r Pallas , dextra Vmbonem, finillra Pilum cum Nodlui . 
IMP.XXI. COS. XV, CENS.P. P.P. JFigura ftans, dextra HalHle, Eniibra Fulmen. 

3 Figura ftans, dextra Fulmen, finiftra Haftam. 

EFigura ftans, dextra Haftam, finiftra Clypeum. 

4F VOTA PVBLICA COS. XV. Jmp. ad Aram ftans, dextra Pateram, ante eum Figura ftans. Tibi¬ 
cen, T aurus, Popa,& alia Fjgura Haftam tenens . lUuflrtjfmi Com. Cantellij Parma . 
fioc Nummo dijcimus Decennalia Domitiani, hoc anno ecletrata , nonvtro [equenti, vtEru- 
ditiljimus Panuinus putauit . 

IMP. C«5. DOMIT. AVG. GERM. P, M. TR. P. X. 

r Pallas, dextra Vmbonem, finiftra Pilum, cum Nodlua ad 
pedes . 

iMi'. AAJ. GUS.XV. CtlSS.l'. P.P.IFiguta ftans, dextra Fulmen, finiftraHiftam,cumClypeo. 

J Bellona ftans, dextra Haftam. 

I Pallas dextra laculum, finiftra Scutum, infiftcns Naui cum 
L Noctua ad pedes. 

* GERMANieVS COS. XV. Figura feminuda msfta fedens, ad cuius pedes Sagitta infrafta . Pat. 

5««./. 431. 

IMP. C.SS. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS, PERP. P. P. 

}5r DIVjE IVLi.® AVG. DIVI TlTI F. S. P. ^ R. Carpentum d duabus Mulabus rraftum. 
hid. Cauororfa , 

FORTVN/E AVGV.STf S. C. Fortuna ftans, cumTemon?» & Cornucopiae . 

* IMP. VESPASl^K AVG. P, M. TR. POT. COS. II Caput Vefpaiiam, 

lOVI VJCTOfll S. C. lupitcr fedens» dextra Victoriolam. 

MONETA AVGVSTI S, C. Monet® Typus. 

S. C. Figuraftans, c^exira Fulmen , (iniftra Hafem, quam Victoria, dextra Palmam tenens Co* 
fonare videtur p 

fFigura ftans, dextra Pilum, finiftra Parazonium. 

^ VIRTVTI AVGVSTI S.C. | Figura Galeata ftans, dextra Haftam, finiftra Parazonium > finiftra 
L pede Globum calcans . Ad. N. 

IMP. DOMJT. AVG. GERM, COS. XV. Cappt muliebjre , Olea redimitum, cumRamoOlc®. 

^ S. C. CoruusRaipoOlesinftans. n. 14. 15» 

DOMITIANVS TR. R X. XI. COS. XV- jMP. XXL 

CQSSt M. Traianutt M. Acilmf QlAbrio» 

Vomit. Capitolium y Forum Tran/rtorium, Stadium^ /Jorrea Piper atori0f AdincrM£,C^ ulia^ 

opera puhl. fefit hoc anno. Eufebius. 

4r. IMP. C^S. DOMiTp AVG. GERM. P. M. TR. P. XI. 

f pallas, dextra Fulmen , finiitra Haftam. 

IMP. XXI. COS. XV. CENS. P. P. P.tV I Pallas infiftcns Cippo, dextra Fulpien, finiftra elata 

L cum Scuto , ad pedes Npdw., /idufiiiCofpianu 

DOMITIANVS TR. R XI. XII. COS. XVL LMP. XXI. XXII. 

COSS. Bomitianus Xyi. VolufiHt Saturninus >. 

Dt Dacis , Germanis iterum triumphat Domitianus . EuTcb* 

4urc DOMITIANVS AVGVSTVS. 

rPallas cum Clypeo, & Noctua, 

GERMANICVS cos. XVI. I Qua4cig® triumphales pulchernms. 

L Figura fedens lugubvi habitu. 

Omnes in fecundo hoc de Germanis y & Dacts Triumpho eufi . 

Jr, IMP. C;ES. DOMIT. AVG. GERM, P. M. TR. P. XI. 

pPallas eum Fulmine. 

IMP. XXI. COS. 

C ad pedes .Noiflua. M. N. 


/ 


a#’ \ 5 .'-‘vw. 


IMP. 


DOMITIANVS. 


IMP. CiCS. DOMIT, AVG. GERM. P. M. TR. P. XR 

r Pallas cum Fulmi/ie . 

IMP. XXII. COS, XVI. CENS.P.P.P Wl^s^umNoaua inflans Prora Nauis. 

' * J Pallas Itans , dextra laculum, limftra Scutum . M. N. 
CPallas armata infiftens Pror£ . 

^ ili. p. cos. XVI. CENS. P. Pallas dextra Scutum. P. MM, 

IMP. XXI. COS. XVI. CENS. P. P. P. Pallas cum Noftua. P. Mm , 
tyg. IMP, CRS. DOMIT. AVG. GERM. COS. XVI. CENS. PER. P. P, 

FIDEI PVBElCfi S. C, Figura ftans, dextra duas^Spicas , fiiiiftra Pateram , cumFruoibus 
FORTVNA AVGVSTI S^C. Fortunie ftantis Tjmus. ' 

FORTVNyE AVGVSTI S, C. Eodem Typo. 
lOVl VICTORI S. C. Imp, flans, dextra Vfiftoriolam, finifh a Haflam, 

MONETA AVGVSTI S, C, Monetx Typus . MufiiCojpiani . 

•JF S. C. ViSoria Lauream imponens Imperatori, dextra Fulmen, finiflra Haflam tenenti, M.N. 
VICTOR. AVGVSTI S, C, Mars gradiuus. 

fFigura militaris dextra Haflam, finiflra Scipionem. 

VlRTVTI AVGVSTI S. C. j Figura milit. dextra Haflam , finiflra Cornucopire. 

* L Figura milit. dextra Haflam , flilifli a PUum . MuUi Ccfpixni , 
IMP. DOMIT. AVG. GERM. COS. XVI. i li- • 

j(- S. C. Coruus Ramo infidens, A/. iV> 

DOMITIANVS TR, P, XII. XIII, COS. XVI. IMP, XXII, 

COSS, Pompeius Conlegit, Cornelius ?ri[cus , 

'dar. JMP. CIES. DOMIT, AVG, GERM. P, M. TR. P. XIU. 

r Pallas, dextra Pilum, finiflra Vmbonem, cunu 
Noaua . 

LPallas finiflra Haflam , dextra Fulmen , 

IMP. C.ES. DOMIT. AVG. G'ERM. P. M. TR. P. XIII. 

* . COS, XVI, CENS. P. P, P, Pallas dextra elata, cum laculo, finiflra Scutum. A/. At. 


yiy.C.tufi. 
Chrifii sj. 


dr. 

i/£. 


IMP. XXII. COS. XVL CENS. P. P. P. S. C. Pallas Galeata lians, dextra Fulmen, finiflra 
Hallam cum Clypeo, Num. Arfcot. eab. 31,«. 6, 

DOMITIANVS TR. P. XUI. XIV. COS. XVI. IMP. XXII, 

COSS, L. Nonnius Afpernas , M-dricinius Clemens, 

dur, JMP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XIIII, ,i 

r ■ (‘Figura Galeata, dextra Hallam. 

IMP. XXII, COS. XVL CENS. P.P. I Figura Galeata, dextra Fulmen, finiflra Hallam . 

LPallas, Cniftta Scutum, dextra Pilum, cum NoSua , 

DOMITIANVS TR. P. XIV, XV, COS. XVH, IMP, XXII, 

COSS, Domit. jiug. XP'11. T- Flauius Clemens , 

Vi», qui inter Puteolos, & Sinueffum eH, lapidibus (irata. Dio. 

aistr. IMP. C/ES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XllIl. 

IMP. XXII. COS, XVlL CENS. P, P, P. (“Figura, dextra Fulmen, finiftra Hallam. 

LFigura ftans, dextra Haftam. 

IMP„ CAES. DOMIT. AVG, GERM. P. M. TR. P. XV. 

(“Vidloria gradiens, dextra Pilum, finiftra Vmbonem . 

IMP. XXII, COS. XVII. CENS. P. P.P. | Ara, in cuius extremitatibus A<juila vuinque. 

LPlures diuerfl cum Pallade. 

dr. IMP, CAES. DOMIT. AVG. GERM. P, M. TR, P, XIIII. 

* (-Pallas ftans, dextra Iacultim,fir,iftia Scutum. M.N, 

♦ l Ara, in qua du.-e Figura cum Haftis infculprafunt,hinc. 
IMP. XXII. COS, XVII. CENS. P,P.P.3 &indd Aquila Legionaria. Vaill.Tom. a,/. 55. 

•fc .Pallas ftans, dextra elata cum lacu lo, finiftra Scutum, 
C fub pedibus Prora Napis cum NoiSua , M. N. 

CS.S. DOMIT. AVG. GERM. P; M. TR. P, XV. 

it Sacrigerulus Ifiacus, yefte propd muliebri. Galea Caluitium tegente Nauflnfidet dextra Pcrfea: 

frudlum tenet fum Ramo, finiftra Crutem geftat , propd Nauim Luna imidiata , omnia in Co¬ 
rona ex PeiTea , Pat. Suet, f, 416. vbi Nummum egreoie, vt (olet, iliulirat , 

IMP. CAiS. DOMIT, AVG. GERM, P, M. TR. P. XV. ' 

♦ fFigura Galeata alata gradiens , dextra laculum , fini- 
IMP. XXII. COS. XVII. CENS. P, P.P. I ftra Scutum. Thef. Theupol. 

it LPallas galeata ftans dextra Haftam. M. N. 

IMP. C$S. DOMITIAN. COS. XVI I, CENS, P, P. P, 

♦ Signa L^ionaria . Ma.v. moduli ex liufao Ru7 ini I.C, Bon, 

IMP. C AS. DC .vllT. AVG. GERM. COS. XVII, CENS. PER. P, P, in Ind. Cauot. CENS, PERP. 
it FORTVNA AVGVSTI S. C. Figura ftans, dextra Temonem, finiftra Cornucopiae. M.N. 

^ FORTVNA AVGV ST. S. C. Stat Fortuna cum Sceptro, Temone, &Cornucopi»./»A,C«ac!ror. 

lOVI 


d.V.C.Sqy. 

Chrijlip,f. 


d.V.C.S4S. 

Chrifiipy 


l 


143 


domitianvs. 


AP.CM9- 

Chrijii^6f 


* lOVI VICTOR} C. lupirer fedcnS, vt fijperioribus annis, ex lud.FeUthf 
^ MOI^TA AVGVSTI S. C. Moneta Typus, Jpd. Cauotprta. 

V f visoria, dextro pede Globum caicans, dextra Laurum, fipiftraTroph^um tgnens. M, N. 
^ S, C.JI Tcfrtpltiniquatuor Columnarum, iiit^uofcder Figura | duabus ftanribus hinc inde Icunculis 
s extra Templum. Itid.Cauotnria. 

* LViaoriavol3ns,Orbemcalcanspcdefini(lro,cJrxtramanuCoronainport?naf''5- ihdim . 
S. C. Arcus Triumphalis cum duabus Quadrigis Pephantorum , 

■K- Imp. lians dextra Hartam in Figuram feminudam iacentem inclinare videtur hanc Figuram iacentem. 
alia Militaris fuftinct, pone Imperatorem aha Figura Togata . Paii». T hejaur. 

* S. C. Imp. in biga Ccntautorvim 1 Vifloriolam recipit ab ynoex Centauris, 'Mem. 

DOMITIANVS TR. P. XV. XVI, COS. XVIL IMP, XXI!, 

COSS. c. Fuluius VaUm , C. Ami!iiut f'ms . 

Hoc anito A. D. Ka(. Oflohit DomiiifiniiS Hhs- «««/«' • 

IMP. r^S. DOMIT. AVG. GERM. 

P. M. TR. P. XVI. CENS. PERP. P. P. Oolduno. 

P. M. TR P. XVI. IMP. XXII. COS. XVII. CENS. P. P. P. ihdem. 

IMP. Cy£S. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TR. P. XVI. CENS. P. P. P. 

IMP. XXII. COS. XVII. P. P.,Viaoria coronans Imperatorem. 

S. c. Vidtoria coronans Imperatorem. 


' i- 'consecratio s. c. Imp.lbt habitu facrificamis, deinde Popa, Viaimarius,Cithar^us,Vic. 

tona Coronam offerens, & Figdra muliebris humi iacens cum Cornucomx . P attn, Thejaur„ 
•vhi Nummum illuftrai ttxix Suetoni) fic (cribentit . Occifum cum Domitianum populus 
indifferenter. Miles grauiflime tulit, ftatimque eum Diuum appellare conatus , paratus oc vlcilci, 
nili Duces defuilTent, quod quidem paulh poli fuit, £i(o vero pace canti Ftr^tn re ^rtee- 
quartafaciie Frmeipit Nummum huncreffereudum puto adConfecrartonem Tue a Domt* 
tiano fallam, ttonadConfecrationtm Domitiani tantum i Mtlitihutttntatam , Vttnam 
Capitii Jnfcrtpiio adeffet , tx ea enim colligere pofrmut tempus eufJ Nummi , 

enimThifauri Infcriptiogenumanonvideiur, cum in ea jcriptum fit IMt„I, 1. V . 

juad prerfus mendofum efi-, nomen enim P. P. non multiplicabatur, 
COLONIAKVM Nf'MMl, 


Aroe Aug. PatrenCt, 

IMP. DOMIT. C^S. P. M. TR. P. i .^i ’ N '■ ' ' 

* COL. ARC« AVGVSTA PAT.SXXII. Boues. Thif. Theupol. 

* c6L. A. A. PATR. XXII. Aquila Legionaria in medio duorum Signorum. Tatin.Ind.f.f. 
•ic COL. A. A. PATRENS. &cerdos agens iugum Bouum. ibidem . 

i GEN. COL. A. . . . Genius ad Aram accenfam, dextra Pateram, iiniftraCornucopi*. ibidem- 

^ NE . COL. PATR. Neptunus ftans, dcxtraDelphiimm,iiniftiaHaftam,dexttum pedem 

Monticulo imponens . ibidem . 

Berptus . 

. . DOMITIANVS . 

*■ COL. FEL. BER. Colonus agens Boues cum Aratro. M.N. 

Corinthus. 


* PERM. IMP. COR. Ex Nummo Mediceo Spanhemiusf. 

PERM. IMP. C. L. I. COR. Imp. laureatus in Quadtigaliniftra Sceptrum. Tat. Suet, f- 
IMP. C.£S. DOMITIANVS AVG. GERM. 

tk COL. IVL. FLaVIA AVG. CORINT. lupiterfcdcns dextra HaIlam,l3EuaDclphuium gerens. 
Thtf Theupol. 

Coi. Aug. Philippi. 


•ic cbL. AVG, PHILIP?. Du* Figurs Paludatae, dextris elatis, inilaut B^fiMn^qus 

AVG, 

Tatin.lnd.f.g. 


Cdl. lolia. 


it COL, IVL, Colonus agens Boues, Patiit. Jnd.fol, 9, 


Da 


I4I 


DOMITIA DOMITIANI VXOR. 

Domitia Longi na Augufla, filia Domitij Corbulonis, Viri infignis, iucundi,& valde amabilis, de quo Tdcitus 
libro i^. Vxor primum L. i£lijLami:c ^miliani, cuius amore captus Domitianus, eam abduxit , & maritum oc¬ 
cidi iuflit. Pcpcrit Domitiano lecundo ipfiusConfulatu Infantem maiculum, qui Infamis C^e^ar mortuus , 6tin 
Deorum numerum relatus eft. Poft Infantis mortem Domitia Paridis Hiftrioiiis amore capta ab Imp. deprehenfa 
repudiaturi verum intii paucos dies, magno amoris feruorc vi(Sus in Palatium reducitur, 


DOMITIA AVGVSTA IMP. DOMIT, 

CONCORDIA AVGVST. Pauo. 

^epHdiauit ( defententia^rfi) Domitianus Coniugem Domitiam , oh adulttrium V aridis Hi* 
firionisy quem qccidit , ppjied impatiens illam reduxit, vnde hic Concordia Nummut 
cufus videri potefi . 

^k DIVI CASARIS MATER. Figura ftans, dextra Globum, finiftra Halhm, ad pedes Figura-» 
parua . Num. Arfiof. tab. 32. «. 16. 

DIVVS Ci£SAR IMP. DOMlTlANyS. 

* DIVVS CASAR IMP. DOMITIANI F. Infans Glob.o infidens inter feptem Stellas. Ex Pat, 

Suft, f. 419. 

* P*M.Caput Domitiani Laureatum, f^aillant.tom.z.f ^7. 

* PIETAS AVGVST. Figuraledenj , dextram admouens aiisFiguripparusflanti, ilniftraBacillum. 

Ex Num> Arfcot, tab. 31. n. 15. 

VESTA. Figucafedens,dextraPalladium,finiftraHaftampurarapcrtranrucrrum. Num. Arfcot, 

tab. 32. n. 18. 

POMITIA AVGVSTA IMP. DOMiT, 

CONCORDIA AVGVST. Pauo. 

CONCORDIA AVG. Eodem Typo. Pati», Thefaur, 

DIVVS CASAR IMP. DOMlTlANVS. 

DIVVS CASAR IMP, DpMiTfANI F. Infans Globo infidens inter feptem Stellas. 

^ FORTVNA AVGVST. Figura (lans, dextra Temonem, finifixa Cornucepis. Pat. Suet, f.419* 

* IMP..CAS. DOMlTiANVS AVG. P,M. Caput Domitiani Laureatum. f^ailUnt.tpm.i.f. ^7» 
^ iMP. CAS. DOMITJANV5 AVG, G. p, M. Caput Domitiani Laur. Patin. Thefaur. 

^ PiETAS AVGVST. Figurafedens, dextram portendens verfus Figuram paruam ftantem , finiftra 
Haftam per tranfuerfum , A^. N 
DOMITIA AVGVST. IMP. DOMIT. 

* CONCORDIA AVGVST. Pauo. Thef. Theupol. 

DOMITIA AVGVSTA. Caput Domitis. 

•Sf iMP. CAS. DOMlTIAwV. AVG. P. M. Caput Domitiani . Mufai DauU» 

DOMITIA AVG. IMP. CAS. DIVI F. DOMlTlAN. AVG. Caput Domitis. 

DIVI CaS. matri, /tt alio mater. S. C, Figura ftans, dextra Pateram , fuper Aram , fini¬ 
ftra Haftam . 

tfi* DIVI CASARIS MATER S. C, Figura muliebris iedens, pro pedibus puerulus prgtextatus ftans ^ 
(''aill. tom. 2. f. 43. 

j(- PIVl CiCS. MaTRI s. g. Vt fuperior. £* Thef. Medieeo Reuerendiffimas Noris . 

Ex Domitia Filium fufeepife Domitianum, eumq-, infantem deceffiffe , interq; Diuos relatum 
fupra monuimus, hinc Domitia, Diui Cajaris Mater inferihitur Nummis pofl mortem 
infantis cujis, quihus etiam ille vti Deus inter Sydera collocatur . 

DOMITIA AVGVSTA IMP, DOMJT. ' 

* S. C. Coruus ramo Oles infidens. 'Num. airfcot. tab. n.g. 

* DOMITIA DIVI F. DOMITIANI. Sphanhem.f.hU. 

DOMITIA AVGVSTA DOMITIANI IMIV 

* DIVI Ca£S. MATER. S. C. Domitia fedens ante Aram iccenfam laetificatura, MuftiCofpiani^ 


Nn 


IVLIA 


142 


40 


IVLfA SABINA TITI F, 


lulia Titi e Mmia Filia , Sabino nupta, a Patruo Domitiano abdufla, cum Maritum interficiendum curaflet, 
vt eius matrimonio potiretur , infano cius amore captus, mortis audorextitit, cum abortiuum eam abijcerc,. 
pccIuaBiret , vade luuenalis. 


Cum tot ahortiuis ftcuttdam lulia vuluam 

Solueret ) 0" Patruo /imiles tffundertt offas . 


IVLIA AVGVSTA DIVI TITI F. Caput Iulis. 

•k DIVVS TITVS AVGVSTVS. Caput Titi radiatum, yaill.Tom.l.f^l. 

IVtlA AVGVSTA TITI AVGVSTI F. 

VENVS AVGVST, VenusIiniIIraCoIumnsnixa,dextracuIpidemtencns. 
k VENVS AVGVSTI. Figura muliebris lians Columns nixa, Clypeum dextra, Hallamlinillra te¬ 
nens. ExThef, Alauroctno CC> Bon. 

IVLIA AVGVSTA DIVI TITI F. 

Sr CONCORDIA AVGVST. Pauo expanfa cauda . 1'aillant.Tom.i f'^'i. 

'k VESTA. Figura Galeata fedens, dextra Pateram, Oniflra Hallam per tranlUerfum , Vaillant.ihid. 
t,£, IVLIA IMF. T. AVG. F. AVGVSTA. 

CERES AVG. S. C. Geres lians, ilnillra Hallam, dextra Spicas, & Papauer, 

* CERES AVGVST. S. C/Eodem Typo. Ind.Cauotorta. 

concordia AVG. S. C. Figura muliebris fedens , dextra Pateram , finiUra Cornucopise. 
yailUnt.Tom. 

VESTA S. C. Vella fedens, dextra Palladium, Ilnillra Hallam puram. 
divae IVLIAE AVG. DIVI TITI F. S. P. Q. FS.’Carpentum,cumduabasMulabus. 

IMP. C«S. DOMIT. AVG. GERM. COS. XV. CENS. PERP. P. P. S. C. 

IMP. CK.S. DO.MIT. AVG. GERM. COS. XVI. CENS. PERP. P. P. S. C. 

Duo poftrtma Numi[mata d Domitiano poff luliam dtJunSlam , & inter Diuot relatam cuja, 
anms V. C. 843. dr 845. videre eff ex eorundem jnferiptioniiut . 

IVLIA AVGVSTA. Caput Iulis. 

k pietas PVBLICA. Pietatis liantis figura dextra aliquid porrigere videtur puerulo ad pedes lianti, 
finiflfa elata cum Patera ftugibusplena. Mujti Co/piani, 


41 


NERVA, 

Poli Domitiani CEdem Nerua Cocceius Rom® Imperator defignatus eft. Vir nobiliflimus, atque humanilfimus. 


Princeps iullus, ac benefias . Is Ilatim cos, qui rei fa£li erant impietatis , hoccllChrillianitatis, vttum loque- 
bantur, abfoluit, Exulcique rellituit , in pollerumprohibuitfatuitiam , quE in ChrilKanos exercebatur, & (yct> 
phantasquofdamoccidiiuffit, interquos, &SuramPhilofophum. Affliclas Ciuitates releuauit, pudllas , puel- 
lofque parentibus natos egenis, fumptu publico, per vniuerfa Italis Oppida ali iu(Iit,ad fuflentandim Ciumm 
affiiclorum vitam , data ex publico pecunia decies, & qui iiqu.igies centena millia Nummorum cuogauit , & quof- 
dain Senatori] Ordinis delegit , qui Agros emerent, eofque diuiderent , pecunijs exhaulHs , velles, vafa aureiu-, 
argenteaque, etiam fuppelledlilcm pretiofam, liue propria, fiue publica effet , auftioni fubiecit , ex eaque prctmm 
cortafum.Ciuitatisneccilitati elargiebatur. Vfqueadeb bonusPrinceps fuit, vt aliquando dicne aufus Ut, fe 
nihil fecilie, quo minus poITet depolito Imperio priuatus tuto viuere , id quod prsflitit , haud ita multo poli , nam 
cum propter fenedtutem minime honoraretur, fed contemptui effet , Capitolium confeendens M. V ulpium Tii- 
laniim, Hifpanum natione adoptat . Cenfebat enim virtutem cuiufque, non Pan iamsilimari ,& ponderari debe - 
rcjcundemque pollca in Senatu Csfarem defignauit, Scfucccfforcm, Infignia Imperij cimifit, in Germaniam ad 
Vrbem Coloniam Agrippinam. Vir probus ,& honclhis , omniumque laude dignus , omnibus rebus in ordinem 
bonum redaclis, & coiilBtuiis, febre correptus moritur itatis anno 65. vt alij 68. Regnauit annum vnum mnifes 


dies ao. 


NERVA. 


143 


M. COCCEIVS M. F. NERVA COS. II. DES. III. IMP. P. M. TR. P. P, P. 

C05J. Kal. Iuli) . T. Ftau. SahinHs . T. ^rrtm Antoninus . yi.y.CS-if. 

yi, D, XI^- Kal.OFlohris occifa Domitians ^VG, Chr fi 9 

ju' IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. COS. II. P. P. 

concordia EXERCITVVM, Dusdexti-iE Aquilam Legionariam tenentes, infra quam Prora 

Nauis . 

FORTVNA AVGVST. Fortuna ftans cum Temone, & Cornucopia. 

VICTORIA AVGVST. Viiloria fcdens, dextra Lauream, liniftra Palmam. 
iMP. NERVA GES. AVG. P. M. TR. P. 

* SALVS PVBLICA. Ceres fedens. Ex Mtifto Rui.im I.C. Bon. 
jy IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. COS. II. P. P. 

^QVITAS AVGVST. Figura dextra Bilancem , finillra Cornucopi-e . 

CONCORDIA EXERCITVVM. Dus dextra: iunftiE. 

FORTVNA AVGVST. Figura ftans, cum Temone, & Cornucopi®. 

IVSTlTIA AVGVST. Figura fcdens, dextra Haftam, Cniftra Ramum. 

LIBERTAS PVBLICA. Libertatis Typus, cum Pileo. 

Occifa Domitiano , /ui quo ftuifftma tyrannidis iugo premebatur S. P.Q. R. , jfbivifut eff in 
libertatem fub bono Principe Nerua vindicatus , vnde nilsn.rum , fi idie flatum voluit in 
hoc, & aliis Nummis S.C. percuffis . 

IMP. NERVA CffS. AVG. P. M. TR. P. 

COS. II. DESIG. III. P. P. Diana cum Cane Venatico, Arcu, & Spiculo. 

IMP. NERVA CiES. AVG. P. M. 

TR. POT. COS. II. P. P. Golfius. 

* annona' AVGVST. Figura fedens, dextra Spicas fuper Panarium portendens cum Papaucre. 

Num. Arfeot. tab. 33. ». 10. 

COM. ASI. Templum, in cuius pcriftylio ROM. ET AVG. m aditu Viftoiia ftans, dextrs_. 

Coronam imponit Figura PaludatE, dextra Haftam gerenti . Eaill. tom. i. p. 58. 

Peculiare fuit Communitatibus decertare pra honore T empti Augufli erigendi, vt vidimus 

inT^iberio , vnde et fi non liqueat ybindmEemplum hoc Neru&erePlum fuerit , Jilemibus 
Hifloricis, tamen ereBum fuijfe a Communitatibus u^fidt Nummi tejiantur , 

' * 'dI AN. PERG. Simulaa-um Dian^ Pergeae in Templo duarum Columnarum . ibidem . 

Inter duos vafUlfimos fluuiosCeflum, & CataraBem , fitaeft Perge PamphylUFrbs celeber¬ 
rima Fano Diana, qua ideo Pergea dicebatur , A/ac Trwp/uw Cicero Verrinafexta San- 
Biffimum , & antiqutffimum appellauit , de eoque, & Mela lib. i. Cap. 14., (S' Ptolcmasus 
lib. s.Cap. 5., er Strabo /<^. iq. plura fcripfere . 

Jc. FORTVNA P.R. Figura fcdens, dextraTemonem,finiftraBacillum. Num. Arfeot. tab. 33.». ii. 

J SALVS PVBLICA. Figura fedens, dextra elata cum duabus Spicis . Oylel. tab.19. n.i. 

.yC IMP NERVA C£S. AVG. P. M. COS. II. P. P. , 

* ADLOCVT. AVG. S. C. Imp. ftans in fuggeftu alloquitur milites coram Templo. Eaill. tom. 

f, 4^. 

3t CONG. P. R. S. C. Vt inferius. Ex Ind. Polatio. ' 

IF CONGIAIL. II. S. c. QmnqueFigur®procongiario,vt infra. Patln Thefaur. 

CONCORDIA AVGVbT. S. C. Roma porrigens dextram Imperatori . 

•S? FORTVNA AVG. S. C. Fortuna iniidens ftibfellio , dextra Pateram . Ind. Cauotorta . 
qq PLEBEI VRBANaE FRVMENTO CONSTiTVTO S. C. Vas cum fex Spicis, & P.ipauere , 

Patin. Thefaur. 

TVTELA IT ALI Ai S. C. Imp. fedens, coram quoFccmina cum duobus puerulis . 

IMP. NERVA C*s. AVG. P. M. TR. P. COS. II. DESIG. III. P. P. alio DESIGN. 

'concordia EXERCITVVM S. C. Dus dextra: tundla;, tenentes lignum militare in Prora 
Nauis . 

* CONCORDIA MILITVM S. C. Nexus manuum. Mujai Cofpiani. 

* CONGIAR. R. P. D. S. C. Imp. & alia Figura fedentesin fubftructione, Congiariuin diftribu- 

unt . E.v Ind. Polatio . 

* CONGlAR. R. P. D. S. C. Imper. in fubftruflione fedens, cum Milite adftante diftribuft Con¬ 

giarium tribus alijs Figuris infra itantibus . M. N. 

Aiirum quantum ex Nummisilluflretur HifioriaCongiarij Nerua npplltts meminit AuBorum, 
tamen datum fuiffe docent Nummi ; hunc , jbatim po[l delatum Imperium diplributum , 
inferiptio , qua Cos. II. infcribitur fuadet , ve idm Erudiiiljimus item , ac IlluffriJJimus 
Spanhemius 819. 

FISCI IVDAICI CALVMNIA SVBLATA S. C. Palma. 

Docet nos Dio. Neruam uiuguflum , nullum impietatis, aut ritus ludaici accufari ptrmiflffe, 
cum ante multi per calumniam damnati juiffent , quod mire illuflrat Nummi inferiptio, 
qua C alumntam F ifci ludaici jublatam legimus . Palma vtrp ,vti ludta Arbor peculiaris f 
hic, & alibi, & ad eam indicandam Iculpiaejl . 

IMP. NERVA C£S. AVG. P. M. TR. P. COS. II. DESIG. III. P. P. 

FORTVNA AVGVST. S. C. Fortuna ftans cum Temone, & Cornucopia:. 

LIBERTAS PVBLICA' S. C. Figura ftans cum Pileo . 

IMP. NERVA CiES. AVG. Modius Spicis plenus. 

S. C. Caduceum alatum. 

IMP. NERVA CAiS. AVG. Caput muliebre Spicis ornatum . 

* . . . . Globus cum Temone. Spanhem. f. 6iz, 

* IMP. NERVA CAiS. AVG. P. M. TR. P. COS. II. Jnd. Cauotorta . 

•it CONGIARIVM DA. P. R. Spanhemius f. S19. 

COS. II. DESIG. III. P. P. S. C. Diana cum Cane Venatico, Arcu, & Spiculo, Num.Arfcot.tab. 

33.».?. FOR- 


?44 


N E R V a; 


Chrifti 97. 


An. 


4r. 


•V FORTViv^.A, AVGV^T. S. C, Figura flans, dextra Temonem, ^IniftraCornucopfT, tnd PoUtic. 
^ FORTVNA HOK ROMANI S. C. Fortuu4 flans, dcxiia Tcmoijem, finiflra Cornucopia, 
Num, y4rlcgi ra''. 44, » 

PROVIDENTIA SEI^ATVS S, C. Figura Togata Globum porrigit Imp. pariter Togato flanti. 

ibidem » 4. 

»fir ROMA FELIX S. C. Roma Galeata infidens Globo, dextra R c.mum, finiflra T cmoncra. ibid.n. 5 . 
^ SECVRTTAS POP, ROMANI S. C. Figura flans, finiitra Columns nixa cum Cornucopi®, 
devtra Ramum, ibtdemn.^. 

IMP. NERVA CAiS. AvG, P. M. TR. P. COS. II. P. P. ' 

^ concordia EXERCirvyM s. c. fNexus manuum . Jnd. Polatio , 

is 1 Nexus manuum, in cuius medio Signum Militare Pro. 
L rjf Nauis iiiiixum . ibidem. 

VEHICVLATIONE ITALIAE REMISSA S, C. Mul® paFccntescum vehicujo, Jiulfius, 

^ FISCI IVDAlCI CAXVMNIA SVIBLaTA S. C. Mu!x palccnces . Patin. Theiauro , 

IMP NERVA CAESAR AVG. Caput myliebre, forte Palladis, yt in Nummis Domitiani, 
ie S. C. Temo Globo impolitus. Num. hsfch, 

IMP, NERVA P. M. TR, P. COS, II. DESIGN. III. 

■Jf . . , . P. R. . . , Congiarium,inquo Imp.rcdensinrubflrudione, cum duobus itidem flantibus, 
quorum vnus, alteri gradpsarcendenti congiarium dat , Thcfs Mcdtcci sxUifpnf Aferi/. 

NERVA TR. P. I. II. COS. HJ. DES, IUI. IMP. II. 

CQSS. Ntrna Aur. Jll. L,. f^trswifts Rufitf IIL 

Visoria P4nf}0MicA a Trai^nc reportata : hinc Nerua Imp. llf 
Tratunus adoptacus^ & Cafar diflns d cxfnnft Oilobri% 

IMP. KFRVA CAESAR AVG. P. M. TR. P. II, 

PAX AVGVSTI. Dus Figurs iungentes dextras. 

IMP. NERVA CaEs'. AVG. P. M. TR. P, C QS, lU. P. P. 

FORTVNA P. R. fFigura fedens , dextra Ramum porrigen?, finiflra Haflam puram, 

I Figuia muliebris fedens dextra gerens Spicas. 

IVSTITIA AVGVST. Figura fedens, dextra Haftilc, (iniflra Ramum. 

LIBERTAS PVBLICA. Libertatis Typuj. 

VICTORTA AVGVST. Visoria fedens. 
iMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. II. COS. Ilf. P. P. 

f Du.ie dpxtrje iunils, 

CONCORDIA EXERCITVVM. 1 Dux dextr;eiun(fl«, in quarum medio Signum Militare Pro- 

L rc Nauis infixum . ^ 


* pivVS TRAIANVS pater. Caput Traiani iaur. yaillant. Tom.i.f 59. 

is VI.CTORIA AVG. Vittoria fedens, dextra Palmam, finiflra Cornucopi*.f'4i//4»f Teuntfm 
IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. ^ 

PATRIAE CQS, III. P. P. Vafa Pontificalia. Ex MuUa Ruvnil.C.Son 
WP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. POT. ‘ 

Cos. III. pater patriae. Capeduncula, Afpcrgillum , Guttus, Tituus 
LMP, NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. COS. 111. P. " 

AEQyiTAS AVGVST. Figura flans , cum Bilancc, & Cornucopia, 
concordia fXERCITVVM. rDu® dextrx iumix cum Trophso. 

☆ LDu$ dextrse iun<fl*, M.N, 

rORTVNA AVGVST. Fortuna flans cum Temone, & Cornucopi®. 

FORTVNa p. r. Figura fcdcHS, dextra bpicas, finiflra Haflam puram. 
jy^jl^ITlA AVGVST. Figura fedens, dextra Haflam, finiflra Scipionem, 

* S.P.CLR. QPJIMO principi. Figuraftans,dextracxpanfacumRamo,finiilraCornucopi.-B. 

, Pattn.Thefauyo . - r r 

IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR. P. II. COS. JIT P. P, 

...i/EQVfTAS AVGVST. cum Dea lullitia . 

IMP. NERva CAES. AVG. GERM. P. M. TR. P. II. 

.V *** pater Patriae. Capeduncuia, &:alialnftrumenta,vtinfcj, 

* P' Vt fuperior. P.Aiixij, 

COS. III. IMI>. II p p. Vt fuperior. 

1 vil', aTAl,'- illi. P. P. Capeduncula, Afpergillum, Guttus, Lituus, 

ITALIAE COS. III. P. P. S. C. Plures Pueri. 

*""■ ^TRva CAES. AVG. P. M. TR P. COS. III. P. p. 

* ADI.OCVT AVG. S. C. Imp. in fubflruaiojie cum duabus aliis Figuris alloquitur Militet. 

tx Ind. Polmto . o , 

AVGVST. s. C. Figura flans fi.niilra Cotnucopi®. 

?• Annona. & teres fe mutuo tcfpicientcs . 
rnisjcReRla ^ flans, dextra Ramum, finiflra Coriiucopis. 

CONCORDIA EXERCITVVM S. C. pDu^ dextra; iunclae, 

DIVVS AVGVSTVS PATER. cum Prora Nauis, & Signo Mi 

FXVLES ROMAE RED. S. P. Qi_R. In Corona Ciuica, 

Stnbxt Zonaras Annal. tom. 2. Ntrut primum cura fuijje. vt a^os irt exilium a Domitiane , dt- 

Fisa '1 VDAia CAL VMNM sVteA' s! am., ,e/f„ . 

FOR rYvi- Temonem,ani(lca Cornucopia;. 

fORTVNat REDVCI S. C. fortunae Reducis Typus. 

IMP. 


NERVA. 


145 


IMP. NERVA C.CS. AVG. P. M. TR. P. COS. III. P. P. 

IV- TITIA AVGVSTI S. C. Figura Icdens, cum Bilance, & Hafta. 

LIBERTAS PVBLICA S. C. Figura ftans, cum Pileo. 

PAX AVG. S. C. Pax feriens, dextra Ramum, finiftra Ha/Iam . 

PLEBEI VRBANrE FRVMENTO CONSTITVTO S. C. Congius cum fex SpicisAPapaucre. 
Hittus etiam iiberalitaris Nerua [eiitt indet; Nummus’^ quis enim Hifioricorum meminit^ s 
f>Jerua, Plehi vrhana frumentum confiitutum ! nullus , Stamen memoria dignum , vtique 
extahat , non entm vnicam tantum Uieralitatem indicat Nummus , fed certam , & jta- 
bilem frumenti diuifionem faPiam ex infcripttone colligimus . 

* ROMA RENASCENS S, C. Roma Galeata fedens , dextra Vicboriolam, Cniflra Haftam. Ex 

Pai. Suet. f. 4 i. 

SALVS PVBLICA S. C. Salutis Typus . 

* TVTELA IPALIAi S. C. Imp. fedens, coram Figura muliebri, cum duabus puerulis . Ex 

Triflan. rom. i.f. ?6i. 

VEHICVLATIONE ITALIrE REMISSA S. C. Biia Mute pafcentcs. 

C/ESAR NERVA AVG. COS. 111. 

S. C. In Coroiia Laurea, 

JMP. NERVA Cy£S. AVGVST. 

P. M. TR. POT. COS. lII. P. P. S. C. Imperator Sacrificans. 

P. M. TR. P. COS. III. P. P. S. P. Q; R. S. C. In Corona ex duobus Ramis Lauri contexta. 
IMP. NERVA C/ES. AVG. P. M. TR. P. P. P. 

LUaNA PERG. s. c. cos. 111. Templum DiairaPergea:, tribus gradibus, & duabus Colum¬ 
nis ftriatis fuperfultum , cum Imagine in medio Delubri . 

NERVA AVG. 111. COS. 

S. c. In Corona. 

IMP. NERVA CX.S. AVG. P. M. TR. P. II. COS. III. P. P. 

* lEQVITAS AVGVST. S. C. .Squitatis flantis Typus. Ind. Cauotorta, 

* CONCORDIA EXERClTWM S. C. DuEdextise iunclte. ibidem. 

•jt FORTVNiE AVGVSTI S. C. Fortuna flans, dextra Temonem , finiflra Cornucopte . Mufai 

Cofoiani . 

FORTVNA p. r. s. c. Figura dextra Spicas , &Papaucr, finiflra Haflam . 

LIBERTAS PVBLIC A S. C. Libertas flans cum Pileo, & Hafla. 

IMP. NERVA CrES. AVG. P. M. TR. POT. 

COC III. PATER PATRiAi >1. C. .Simpulum, Afpergillum, Trulla, Culter, Lituus, Patera. 
IMP. NERVA PERPETVVS AVG. P. P. 

PLEBEI VRBAN/E FRVMENTO CONSTITVTO S. C. Vt fuperior. 

IMP. NERVA C.tS. PERPETVVS AVG. 

S. C. Caduceum medium inter Palma;, & Lauri Ramum. 

IMP. NERVA CIES. AVG. P. M. TR. P. 11. P. P, 

VEHICVLAIIONE ITALIIE REMIsSA S. C. Mute pafcentcs . Ind. Cauotorta. 


NERVA TR. P. II. COS. IV. IMP. II. 

COSS. Nerua Aug. IV. Traian. Ctf. II. 

Hoc anno A. D. V. Kal. Februarij Nerua Aug. mortuus efl. 


A.V.C.S%i. 

CirifiisS. 


Aur. 


'Ar. 


IMP. NERVA C.ES. AVG. GERM. P. M. TR. P. II. 

CONCORDIA EXERClTWM. rfa“ufd:Srru?^:TdSi'%erS^^ 

IMP. II. COS. 1111. P. P. 

DIVVS NERVA AVG. 

* IMP. C,£S. TRAIAN. AVG. GER.DAC. P.P. REST. rThenfaaduobusElephantibusveaa. 

j fupea quam i-igura Imp.fcden- 
} tis. yaill. tom. 2 /. 5p, 

* LDu;b dextrte iundlE. ibidem. 


IMP. NERVA C^S. AVG. P. M. TR. P. 11. COS. IIII. 

^CJVITaS AVGVST. lullitia cum Bilance, & Cornucopte. 
IMP. NERVA C,£S. AVG. GERM. P. M. TR. P. U. 


I 


COS. Illi. p. p. Bquitas cum Bilance , & Cornucop. 

pFortuna, dextra Temonem , finiflra Cornucopte . 

* • Dux dextrx iunclx . P. Adtntj . 

IMP. IL COS. IIII. p. P..d Capeduncula, Afpergilum, Guttus, Lituus. 

.Fortuna lians , cum Temone. 

* CviiSoria gradiens, dexura Sertum. fiuidra Palmam. Thef.Theupol. 
IMP. NERVA C^SAR AVG. GERM. 

P. M. TR. P. II. COS. IllL IMP. U. P. P, 


* VICTOR. GERM. VitSloria gradiens, dextra Lauream, finiflra Palmam. Num. Arfcot.tab. 
V- "•.7- . , . 

Ad Vilioriam Pannonicam d Eraiano tunc Legato Ntrua reportatam ex qua allata fuit d 
Pannonia Laurea, paulo ante adoptionem Traiani, Nummus referendus svidendufq-, 
Plinius Panegyrico, 

tfe S. P. CJ^R- OPTIMO PRINCIPI. Figura muliebris Stolata flans , dextra Ramum, teua 
Cornucop. Vaill.totn.z.f.s). 

Oo DIVO 


i 

I 


146 


NERVA. 


DIVO NERV/E. 

* CONiECRATlO. Aquila cxpanlis alis. ScheJa Pedrufiaiu. 

J^ummus ei GaUuvo percuffut ^ in memoriam confecrationis NerUi » 

IM1>. NERVA C/ES. AVG, GERM. TR. P. II. COS. IUI 
^ FORTVNA AVGVST. Figura, dextra Temonem , (iraftta Cornucopis tenens. ExThef. 
Med. Reaerendijjimus Noris . 

.jp IMP, NERVA C«S. AVG. P. M. TR. P, II, COS. IUI. P, P. 

' IMP.CAIS. TRAIANVS AVG,NERVj£ AVGAMP.?, ATritiifHa inhonorem Nerim cufiis. 
IMP, NERVA C/ES. AVG. P. M. TR. P. 11. COS IUI. 

.EQVITAS AVGVST. S. C. lufiitia cum Bilance, & Cornucopis. 

LIBERTAS PVBLI'-’A S, C. Libertatis Typus, vt in fuperioribus . Ind, Volatio, 

IMP. NERVA C,ES. AVG. GERM. P. M. TR. P. II. 

'iMP. II. COS. 1111. P, P. S. C. rF>S“ta ftans, dextra Temonem, finiUra Cornucopia. 
LOfaelifcus, 

IMP. NERVA C/ES. AVG. 
cGlobus cum Temone, 

S. C. 3 Gubernaculum Nauis, cum Claua, & Globo, 

Caduceum, Modius, Spica, Pat. Ind.f. lo. 

•S* LIn Laurea. Ind. Polatio. 

IMP. NERVA CIES, AVG. P. M. TR. P, COS. IUI. P. P. 

j(. FORTVNA AVGVSTI S. C, Figura ftans, dextra Temonem, Cniftra Cornticopia. Mufeti 
Cofiiant. 

PALATIVM NERV/E. /Edifidum pulcherrimum oflo Columnis fuffultum, in cuius Petillylio 
S. P. Q. R. IMP, NERVA C&S. 

AVG. PONT, MAX. TRIB. POT. II. IMP. II. PROCOS. 

DIVVS NERVA PERPETVVS. ■ 

CLEMENTIA AVG. PATER PATRI/E. Caduceum inter Laurum, tt Palm.am. 

DIVO NERV/E . 

DIVVS NERVA PATER. CoUius , 

Nf'MMl NERVeoE, IN COLONIIS CVSI . 

Aroe. 

IMP. NERVA AVGVS. . . , , , 

* COL. AROE PATRENS. Figura Togata, qua Boues ducit. Thef.Theupot, 

Colonia CalTandreniis . 

’* COL.' IVL. 'CASSANDRENS. Spanhem-f. 56. r 

Coi. Berytus . 

IMP NERVA . -U; ■ 

* BER. COL. IVL. AVG. FEL, Colonus agens Boues . D. Magnautet, 

Coi. lul. CoITa. 

f'rhs olim Hetrariet apud Vrbatellum nunc excifa , licet locus nomen adhuc retineat t 
tejle Ferrario in Lexico Geograph, 

IMP NERVA C/ES. AVG. P. M. COS. II. P. P. in alio COS. IIL 
COL. IVL. COSSA. Caput louis /■.mmonis, 

IMP NERVA C/ES. AVG. P. M. TR. P. COS. II. DES. IIL P. P. 

* 'cOL. IVL. COSSA. Caput louis Ammonis. Triflan.Tom.i.f.iSj, 

Colonia luHS Augufta . 

LMP NERVA CIES. AVG. P. M. COS. II. P. P. 

COL. IVL. AVG. Caput louis Ammoms. 


4? 


T R A 1 A N V s, 

Ttaianus Imp., de Roin. Imp., de Patetn»,& Auita Hifpania Pattia, & de omniu hominum genere maitifflmus, 
natione Hifcanus, Traiano Patre, Confulari, ac Triumphali Viro genitus, tefte Plinio in Panegyri, atatis anno 44. 
AerippiniEClioloiiia, dum Germania prseft, a Netua Imperator declaratur. Vir iuftus,&: robore pneftans, belli 

auidus. 


T R A I A N V S, r47 

auidus, $c ftadiofus . pQilquain Romim venir mulra fecit ad emendandam , corrigendamque Rempub. , atque iq 
bo‘ioi'um gratiam, quare refte in Paneg. OPTIMI titulo a S.P. decotatus eft. Tum in Dacos pro- 
ljci(citur Dcccbalo ad dcditiQnem reda^^o, demum teueifus de Dacjstiiumphauit, & Dacicus appellatus cft. 

Decebalo denuo deficiente, Daciam Pepetitv vbicxinfidijs ptopemodum fuilfet fublatus, tamen deuictis pacis. 

Coloniam eo deduxit, Thefautos Dec?bali detexit; in Iftrq Pontem lapideum fteuxit, opus mirandum, & maxime 
memorabile ; Euphratem Ponte iunxit . In Foro ingentem Columnam fhituit pro fcpulchro, poRea bellum Armc- 
nijs, & Parthis intulit, dndlusglQrite cupiditate, quibus deuidtis Senatu appellatus cfi: PARTHiCVS. Cum 
hycmatetAntiochi«ingensfuiuTerr$mQms,e quovixeuafit ; Ineuiite vere Syriam ingreditur, & Babylonem 
occupat: Polt Ctefiphontem ingreditur, &Meflanam coepit. Inde venii ad Oceanum, in Indiam traiceSurus fi 
Inucnis fuilTct, tamen eum nauigauit . Diim rcuchitur Prouinciae occupata» deficiunt, quas per Legatos recuperat . 
IndeCtcIiphontemceueiTus Regem Parthis dedit. Poftprofcdtus in Arabiam adoritur Agarenos , quos reliquit, 

& haud ita multo poftin morbum incidit, quo in^raucfccnte iter in Italiam cerpir, Hadriano in Syria cum Exercitu 
relidto , Traianus morbi fui caufam venenum exiftimauir, alij hemorroidum fupprctnonem, ex qua vel apoplexia, 
vel aqua inter cutem correptus , in Cilicia Selinuntem delatus obijt . Regnauit annis 15). meniibus fex diebus 75. 
vixit annis 64. alij ventris profluuio extiniTum feribunt, quod Phocas Synopenfis Epifeopus ci prxdixilfe ferebatur 
fubTraianopaflus. Cospit Imperare anno Chrifti ^7. obijt anno Chrifti 117. 4. id, AuguRi anno Iphiti vc 
tede annotat . 

M. VVLPIVS TRAIANVS CRINITVS ah Itnp. Nerua adoptatus txsuntt O^ohriy 

CQSS. Nerua Aus- lll. T. ('irginius Rufus 11/. A.KC.S^o. 

piir‘lii97- 

Tojl adopthmm diSus NERVA TRAIANVS NERVj£ AVG.F. C^S. GERM. PONT. TR.P. IMP. 

TRAIANVS IMP. C.TSAR, _ 

Capita Neru.? , 8c Traiani in profpeftu . E.x T hef. Mtiuroceno I. C. Bo». 

CAESARI' TRAIANO. 

* Nauis,in q^oatres Milites, Imperator inter vndasNauim retinet, circum quem hinc duo homines nudi 

brachijs elatis, illinc duo MonRca Marina. Trtlian.Tom. i./. 3S2. vhi Nummum erudite, 

'Ut [olet , explicat - 

TRAIANVS CAES. TR. P. L II. COS. II. IMP. II. P. M. Nerua Aug. mortuo [olus Imperat 

A. D.l^.Kal. Februarij. 

COSS. Nerua Aug. IIIL Traian, C^f. II, 

[sfur IMR CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Cbriflsp^- 

^ 'adoptio. Figura Militaris finiftra Haftam, dextram porrigit Figur® Togati. Num.Arfcot. 

t«F.'34. ». II. 

Jn memoriam adoptiunis d NentaTogato faBli in perfonamTraiani Paludati i fcilicet Exerci¬ 
tus Germ. tunc Legati . 

PON'!'. MAX. TR. POT. COS. II. rEiguraftans, dextra Ramum, (Iniftra Cornucopiae. 

LFigura ledens, dextra Ramum, finiftra Sellae nixa . 

P. M. TR. P. COS. II. ORIENS. Caput Solis radiatum, 
s. P. Q__R. in Clypeo, quem tenet Victoria, dextij,. ' 

TR. P. cOS. II. FEL. AVG. Figura ftolataftans dextra Caduceum, finiftra Cornucopix. 

TR. P. alij TR. POT. COS. II. COM. .ASl. Templum, in quo ViCtouia Lauream imponens 
Imperatori, ViCloria aliquid Clypeo inferibens. 

’ i' divi’ NERVA, ET PLOTINA AVG. IMP. TRAIAN. Capita aduerfa Netus ,& Plotinae . 

Vaiilan!. tom. z. f 6 l. 

DIVVS pater TRAIANVS. Caput Traiani Patris, ihidem. 

♦ SALVS GENERIS HVMANI. Figura muliebris ftans ante Aram, dextta Pateram, riniftraTemo- 

nem,dextropedeGIoboimpofito. 62. 

A2 VOTA SVSCEPTA . Duas Figurs facrificantes Ara intermedia, ihidem . 

NERVA TRAIAN. CaES. GERM. NER. AVG. F. P. TR. P. COS. II. 

♦ ADOPTIO . Nerua Togatus m,anum porrigit Traiano ex Germania redeunti habitu Militari, finiftra 

Haftam puram. Trtflan.tem. i./. 378. 

Afs IMP- CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GEIINI, 

pFigura ftanSj dextra Ramum, finiftra Counucopis . 

! Figura fedens, dextra Ramum , finiftro cubitu Sella; nixa . 

•}{ PONT. MAX. TR. POT. COS. II. <Figuraftans, dextraRamum, finiftra Cornucopia;. A/. A. 

f Figura fedens, dextra Pateram coram Ara, finiftra dup 
L Cornucopia: . 

Figura ftans, dextra Ramum, finiftra Cornucopie . Num.Fsfch. 


•ic DARDANICI. Figura ftans, dextra elata cum Ramo, finiftra Stolam colligens , Num. Arfeot. 

tab.iS.n.z,. 

^ DIANA PERG. Diana PergeainTempIoDiftylo. Eaillane. tom. z. f. 60, 

* FELICITAS AVGVSTI. Figura ftans,dextraCaiuceum,finiftra Cornucop.T'W/?4».f<i!». i. f.478. 

♦ PONT. MAX. TR. POT. COS. 11. Fortuna ftans, dextra Temonem, finiftra Comucopix, 

Nam. Arfeot. tab, 34. n.J. 

Je . Claua . P. Minu . 

NERVA C.nES. NERVAE AVG. F. TRAIAN. GERM. 

P. M. TR. P. cos; II. in aho IMP. 

PONT. TR. P. COS;'ll. IMP. ColTiusTh, al. 

IMP. CALS. NERVA TRAIAN. AVG. 

df- S. C. Figura Militaris ftans, dextra Pilum, finiftra Scutum, Mufti Ctfpiani. 


148 T R. A I A N V S, 


’ AbvNDANTIA S. C. Figura infldens duobus Cotnucopijs, dextra Bacillum . Nvru. j4rfcou 
tab, a4. n. b. 

* DARD.iNiCl S. C. Figura lians, vt in Argenteo. Patin.f. 10. 

* t-ONdlAR. P. R. COa. II. S. C. Imp. Togatus fedet, pto dillributione Congiarij afliftentibus 

aliis Figuris , ynilUnt. T or». I • /. 47- 
IMP. CEb. NCRVA TRAIAN. AVG. GtRM, P. M. 

PONT. MAX. TRIB. POT, COS. II, S. (_. Vidtotia fedens, cum Laurea, &RamoPalm.'E. 
JMP, CIES. TRaIANVS AVG. GERM, m aii» TRAIAN, Irnt. teUiio Caput Traiaii, Laur. cum 
p lie Leonina , Hi Claua , 

S. C pClaua . 

' ■ n Laurea . 

IMI ERATOR PERPETVVS s. c. Noaua. 

IMP. C/ES. 1 RAIANVS AVGVSTVS GERM. 

S. C. fSus , 

I Claua Herculis . : 

IMP. CES. TRAIAN. aVG, GERM, 
jf. S. C. ("Sus . M. N. 

•fe I Claua Herculis. M.N, 

IMP. NFRV.A TR TAN. AVG. 

S. c. Hercules jiudus, dextra Clauam, linillra Leonis cxuuias. 

IMP. TRAIAN. AVG. GERM. Caput Laureatum, & Barbatum, nliad cum Leonis exuuijs. 
it S. C. (~Sus palccjis . /FT, AI. 

* I Animal biceps, quadrupes, caput vnum habens ante, aliud retro. M.N. 

IMP. NEliVA C/Es. TRAIAN. AVG, GERM. P. M. 
it TR. P. COS. II, S. t. Figura Stolata,& Velata flans, linillra pedori aamota, dextra expanfa, 
cum Ara ad pedes, tnd. Potatio, , 

* TR POT COi II. S. C Figura infidens binis Cornucopis, dextra Bacillum. iTldcw . 

IMP. (TESARTRaIANVS AVG. P. M. TR P. COS. il. P P. 

it SALVS PVBLICA S. C. Salusftans, dextra Pateram, fiiaillra nixa Temoni Nauis.pedcfupca Glo¬ 
bum elato. Aiufai Coffiiarit, 

TRAIANVS TR. P. II. III. IMP. II. COS. II. P. P. NOMEN ADMITTIT. 


.-y.r.c.85*- 

Chrijit?3. 


COSS. C.Sofius Senteio. ji. CorrtcliHS Palma. 

Jlomam vertit , Conciar, diflrihait , & d S. P R. OPTIMVS appetlatar. 

Ju, IMP. NERVA CaES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. 

asHr, p (-QJ j[ p p. Figura fedens , dextra Ramum Lauri porrigens. 

IMP. cks.' NERVA'TRAIAf'J. AVG. GERM. _ 

(-Roma inlidens fpolijs, dextra Victoriolam. 

'.Figura ledens, dextra Haitile, linillra Conucopis. 

P. M. TR. P. COS. 11. P, P,<Fortuna dans, dextra Temonem, fupec Prora Nauis, Cniflra 
e CoriiucopLfi . 

.* Figura fedetis , coram Ara, dextra Pateram , liiiiiha Cornucopia . 
LVeftafcdcns, dextra Pateram , linillra Thsilam. 
p Figura fedens dextra Hadam , Cnidra .“ornucopi* . 

- Figura lians , dextra Ramum , linillra Cornucopi.e . 

TR. P. COS. ll. P. P.< Figura infidelis Cornubuscopire, dextra Ramum, linillra Hadam. 

'Pinura fedens, dextra Ramum tenens, linillra belli nixa. 

L Figura fedens , dextra Pateram , liiiillra Lornocopii . 


o4sr. 


' 'it' ADVENTVS AvGVSTr . Figura Equedris , dextraHadam . Num. jirfcot. tab. 3J.». ?. 

* ADVENTVS AVG. Imp. Eques. kxThet. Mamc. I.C Boa. 

IMP. CiES. NERVA TRAIANVS AVG. GER. 1'. M TR. P. COS. II. P. P. 

SENATVS POPVLVSQVE ROM. OPI IMO FRINVIPI. 

IMP. NERVA C,£S. TRAiAN. AVG. GERM. P. M ,• r -n. ra n a 

fDux Figurse icajites, quarum alia finilira Hairam , dextrt 

TR. P. COS. II. P. P. PROVID. 1 Globum alii Figuri tradit. 

l.Dus Figurii: iungemes doxtras. 

TR P COS. II P P Fi«ura fedens cum kuncula ad pedes . 

IMP. cks. NERVA TRAIA51. AVG. GERM. , ^ . 

pFigura muliebris fbns, dexti-a Caduceum, finiftra Cornucopix. 

' Fortuna ftans cum Temone. 

I Roma Galeata iniidens Spolijs, dextra Victoriolam. 

P. M. TR. P. COS. II. P. P.^ Figura alata fedens, dextra Pateram . 

/ Figura infidens duobus Cornucopijs, in modum Scite feAiSt 
I dcxira Scipionem . 

(_Figura fedens, dextra Pateram , Cni.lTa Facem . M. N» 

IMP. rjES NERVA TRAIAN. AVG. GE:<M. P. M. 

' TR. P. COS. II. P. P. Fi "ura fedens, dextra Pateram, finiltra haftam. 

^ IMP NERVA CMS. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. 

* TR.POT.c:Oo.II.P. p. s. c. vidoria volans Scutu.m deferens, in quo S.P.QJLInd. Polatto. 


^ j-Figura mul. fedens ad Aram , dextra Pateram , finiftra duplex 

TR. FOT. COS. IL P. P. S. C. | Cocnucopix . ex Jnd. Polat o. 

^ 1 VidoriafeminudajdexiraLaurcam, finiftra Palmam 
i Arjcot, tab, 3» 


TR. 


T R A I A N V S. 149 


f Traiaiius Globum a Nei'ua accipit. T'aill,tor>f, 

* I Imp. Eques , dextra Haftam gerit , velut decurrens . ihidem . 

* TR. POT. COS'. II. P. p. S. C. J Dax Figiute Equcftrcs Paludat® , dextris Eiiftas gerentes , 

) prneeunte mil. vexillum ferente . ibidem . 

A 1 Eigura fedens , dextra Ramum , fiuiftra Haftam puram . 

I, yirfcot. [ab. d-' _ 

* PONT. MAX. TR. POT. COS. II. FORT. RED. S. C. Figura fedens, dextra Temonem , 

finiltra Cornucopiae . e.v hd. Polaria . 

^ . OM . NIN. Athleta in Quadriga . ibidem . . . 

ifie tiTEFANAS. Athleta in C^adriga, dextra Palmam, EniftraFecuIam, qua Equos ad curfum incitat, 
retro ex Curru refpiciens. ibidem. 

NERVA IRAIANVS C/ESAR AVG. P. M. TR. P. IMP. P. P. 

Ludi lunomjcxpteffi, Virgines Stolate fe mutuo comple&fites, quarum vna in Cslum manus at¬ 
tollit, fequuntur Laureati, Pcitextatique Decemuiti ^ Porta, lugarico V ico in Forum eunt«. Iti 
Foro Metse tres, impolitis Caflrorum oris apparent . Medium Pomp® locum T aurus Sacrificio 
Dcie deuotus occupat detorto in tergum capite. Pompam claudunt Lanij , quorum altet Tau¬ 
rum ducit , alter Porcam humero geftat . 

IMP. NERVA C£S. P. P. IMP. TRAIANVS AVG. PERP. 

FELICITAS AVGVSTI S. C. Fieura velata ftans, dextra Caduceum, finiftta Cornucopia: . 
IMP. TRAIANVS AVG. P. P. 

ROMa PERPETVA AVG. Roma Panopli.n infidens,Criftata , Galeata , fub eamTiteis vtnam 
inuertens, vndarum fluxus effundit, dextra Palmn Ramum, vel V iifloriam tenens, finiltra Temo¬ 
nem, cum Lupa, Romulo, & Remo . 

IMP. C£S. TRAIAN. AVG. P.M. TR.P. P.P. PROCOS, al. exThef.ThcKfolo. IMP. CAES. 
TRAIANVS IMP. P. P. P. N. CONS. 

AENEAS. Aeneas Anchifem humero geftans, cum Afeanio filio. 

CONG. 11. COS. II. S. C. Imp. fedens, diftribueiis Congiarium pcradftantes . 

FILINVS. Apollo nudus, dextra Lauream, finiftra Palmam, ftans inter duas Mufas . 

At Imp. Laureatus, Telo Leonem petens. Angellon f. 1x3. n.g?. 

Diana Equefteis telo Leonem confixum Equo proterens . 

LVIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. 

ABVNDANTIA PERPETVA P. P. S. C. Congius, Spicis, &i Papauerc plenus. 

TRAIANVS P. F. AVG. Caput laur. cum Stella . 

st EVTYMIVS. Athleta in Quadrigis, dextra Scuticam, finiftra Palmam, 

TRAIANVS AVG. 

Jp OLIMPIAS REGINA. Figura muliebris velata fedens in Leaifternio, dextra Pateram porrigit Ser¬ 
penti, finiftta Delphinum ampledtitur . Angeli. f. l^^. ».4. 

TRAIANVS AVG. COS. TI. 

* Figura mslta Rupi iniidens, ante quam alia Figura nuda ftans , & alia item nuda decumbit. M.N. 

IMP. C^S. NERVA TRAIAN. AVG. . 

fMenfaiin qua Olla, & Corolla &c. Ad Agonem Capitolinum 1111. hoc anm aTratan» 
S. C. i celebratum referendus . 

•fc LHercules ftans , dextra Claute, finiftra Leonis exuuias . Jnd.Cauotorta. 

IMP. C/£S. TRAIANVS AVG. GERM. 

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI S. C. Aper infiftens Spiculo . 

IMP. OES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR. P. „ , . . 

* COS. II. P. P. CONG. P. R. S. C. Congiaajdiftributio cum duabus iubftruaionibus , in qui¬ 

bus fedet Imp., & Figura Congiarium diftribuens . Mufai Paparotti . 

CONGIAli. P. R. COS. II. S. C. Imp. togatus fedet pro diftiibutione congiarij, atnftcntibus 
alijs Figuris. Kai/i. tow. I.f. 47. ^ r j ■ 

Traianum Congiarium difirihuijfe , ve primum Romam -venit, tefiis Nummus, [ecundo eius 
Confutatu fignatus , & Plinius Panegerijles [cribens integrum Pop. Rom. C ongiarium, Mi- 
litibuf^ue donatiuum a T raiano datum , vt primum Romam aduenit . 

TRAIANVS TR. P. III. IV. COS. III IMP. II. 


COSS. Traianus Aug. lll. M. Cor. Fronto 111. 
Ad Bellum Dacicum profeifeitur Traianus. 


A.TC.S^j.. 
Chrifii loe. 


Aur. 


Ar. 


' i-' PROFECTIO AVG. Imp. Eques praeunte Milite, ex Mufso Rudni 1. C. Bon. 
i(. Sine Epigraphe . Imp. Eques ptreeunte milite, Clypeum gerente, & fubfequentibus tribus alijs, cum 
Haftis. Faill. tom.a. f. 63. 

Traiani Profeblionem ad Bellum Dacicum, vt & fequentesty£rei, indicat Nummus . 

IMP. CMS. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

DIVVS TRAIANVS PATER PATRIfli. Dextra iuna^. 


P. M. TR. POT. III. COS. III. P. P, 

(-Figura fedens, dextra Pateram, Cniflia Comucopi* 

I Facem . 

r, ,, .rr, n .-/-.C TTT o o A Viftoria fcdcns , dextta Patetam , finiftta Palmam . 

P. M. TR. P. COS. III. P. l-^pigura fedens, dextra Haftile tenens . 

{ Vefta fedens , dextra Pateram , finiftra Facem , 

LFigura Stolata ftans, dextraRamum, finiftra Cornucopte. 
PONT MAX. TR. POT. COS. III. Vifloria fedens, dextra Lauream, finiftta Palmam. 

P. M. TR. P.'COS. III. P. P. In Clypeo VICT. GERM. 

Pp Ad 


alus 


. V, 


1-50 


T R A I A N V S. 


y4.r.C.854. 
Chrifii loi. 


Ad alieiuamTratftniViSloriam ex Decebalo reportatam referendus ■, cum inter Germaniae Po¬ 
pulos ab omnibus Au^oribus dejcnbantur GETty£ ,pue DACI. In Nummo totius pro 
parte Nomen 'vjurpatum r/? . 

IMP. CBS. TRAIANVS AVGVSTVS, Caput Traiani , 

PLOTINA AVG. Caput PlotinE. 

TRAIANVS AVG. COS. IU. P. P. 

Equus dilanians honwncm nudum, dextra maxilla apprehenfum. 

^ IMP. C^S. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

P.M.TR.POT.COS. III.S. C. Qaadrigae Triumphales, AdproceffumTraianiConfulis III. 

P, iM. TR. POT. IU. COS. IIin\ P, S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Cornu¬ 
copiae. 

DIVO NERViE TRAIANO AVG. P. M. TR. P. COS. IU. P. P. 

pimp. Eques Laureatus, dextra Pilum, milite legio- 
1 nario praeeunte , A: tribus ordine fubfcquentibus . 
PROFECTIO AVG. GERMANIAE S. C.<Imp. IlansinTuggellualloquiturmilites. 

} Templum , in cuius Ara Imp. Sacrificans afilftente-» 
t .Edituo, 

DIVO NERV.€ TRAIANO AVG. 

P. M. TR. P. COS. III. P. P. S. C. Imp. alloquitur cohortes. 

R M. TR. POT. COS. III. P. P. S. C. Imp. ad Aram, dextra Pateram, finiftra Lituum, fa- 
crificans Taurum procunibentem , a/Iiftente Vcfta , qu^e Gutto liquorem effundit. 

IMP. CJES, NERVA TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. III. 

Traiajuis Galeatus, & Thoracatus, & Plotina tutullata, ambo Fceptiferi fedentes in Curru, i 
quatuor Leonibus trahuntur, Viftoria volans Imperatori Lauream deferci iuxtaviam humi 
ledet Figura feminuda dexteram porrigens , finiflxa Cornucopi;^ . 

Africa Typus, cum Probofeide in capite, linifira Scorpionem, dextra Delphinum, vt videtur. 

IMP. CBS. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. 

TR. POT. COS. III. P. P. S. P. Q^R. S. C. Vidoria Clypcum tenens . 

pFigura fedens, dextra Ramum imponens Capiti , finiftr^ Haftam. 

• Figura fedens, dextra Ramum, finiftra Bacillum • 

I ArcusTriumphalisquatuorCoiumnis, &tribus Porticibus. 

TR. P. COS. 1:1. P. P. 1 Figura militaris, dextra Pilum, finiftra Scutum . 

S. C. altj TR. POT. < Figura milic. dextra Haftam, finiftra Scutum. M.N. 

f Vidoria gradiens,dexn'aClypeum, in quo S. P. C^R. 

f Figura ftdens, dextra Pater-am, fuper Ara, finiftra Cornucopiae. 

Mars ftans , dextra Haftam , finiftra Scutum humi ad pedes fixum . Ind. 
L Polatio . 

IMP, CAS. TRAIAN, AVG. GERM. P. M. TR. P. 

^ COS. III. CONG. P. R. S. C. Imp. Laureatus in fubftrudione , dextri aliquid iubcre videtur 
Figura? in alia fubftrudionefedenti, qua? cum aliaftante Congiarium diftribuit duabus Figu¬ 
ris Scalam afeendentibus. Anteii, f. 122. n. 7. 

IMP. CASAR NERVA TRAIAN. AVG. GER. 
ic TR. POT. COS. III. P, P. S. C. Arcus triplici Fornice, cum’ quatuor Columnis, & quatuor 
Statuis, fupra Arcum hinc, & inde duo Trophiea, in quorum medio Imp. in Q^drigis a 
yidoria Coronatur . Spanhem, f. 857. 

^ TR. POT. COS. III. P. P. S. C. Imp. Eques, dextra Haftam. Col.Trai. n. 3. 

# CONG, P. R. COS. UI. P. P. S. C. Imp. in fi\bftrudione fedens, iubens congiarium diftribui 
tribus alijsFiiiurisftantibus in alia fubjlrudione, adeuiuspedes Figura Scalam afeendens . 
ex Ind. Polatio . 

Congiarium hoc , vnum, & idemfuijfe cum primo ifuadent Nummi » in quibus Congiarium 
fecundum dijerie legitur cumCOS.^.Traiani, ve fuo loco monebimus . 

TRAIANVS TR. P. IV. V. COS. IIII. IMP. II. 

COSS. Traianus Aug, Sex. Artkuleius Fatus, 

Decebalus villus d T raiano . 

Au IMP. CIES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

P. M. TR. P. COS. IIII. P. P. Hercules nudus, dextra Clauam, finiftra Leonis exuuiaj, bafi 
infiftcns. 

Ar. IMP. CAS. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

fHcrculcs nuduSj dextra Clauam, finiftra exuuias Leonis Bafi infiftens . 

I Vidoria ftans coram Araaccenfa, dextia Pateram, finiftra Palmam , 
figura ftans, dextra Spicas, finiftra Cornucopia . 

I Vidoria infiftens Prorae Nauis, dextra Lauream , finiftra Trophsum 
Vidoria ftans , dextra Lauream , finiftra Palmam , 

P. M. TR.P. COS.J Vidoriaftans , dcxcia Lauream, finiitra Palmam , cumScrpcntc ad pedes .i 
IIIL P. P. y Marsgradiuus, dextra Haftam , finiftra Spolia fuper humerum portenia, 

I VidoriainlirtensSpoIijsdcxtraLauicam, finiitra Palmam. 

•Figura ftans, dextra Spicas, finiftra Cornucopise. 

I Vidoriafedens, dextraPareram, finiftraPalmam. 

^ LVidoria infiftcns Pror« Nauis, dcxti'a Lauream, finiftra Palmam. M. N. 
IMP. CAS. NERVA TRAIANVS AVG. alif GERM. 

NILVS S. P. Q^p.. OPTIMO PRINCIPI. Ni i Simulacrum Scirpea Corona, fenili afpedu pu- 
betenus nudum, dextra Vrnam fubuertens, finiftra Cornucopia, cu Crocodilo, & Hypopotamo. 
P. M. TR. P. IIIJ. IMP. IL COS. IIII. NILVS. NUi Simulacrum, vt fuperius. 

P. M. 


151 


T R A I A N V S; 


P. M. TR. p. ini. cos. IIIl P. P. IMP. II. G11lt7.Th.42: 

S. p. Q. R. OPTIMO PRINCIPI. Itnp. Eques, dextra Pilum, luhfeqUcntibus tribus Lcgionaiijs, 
ad Equi pedes Nilus cum Hypopotamo, 

TIGRIS R M. TR. P. 1111. IMP. 111. Tigridis Fluuij decumbentis fymbolum . 

nullam hoc annoTraiani expeditionem zyEgyptiacam legamus, tamen cum Nili Fluuij 
mentio in Nummis hoc anno cufis occurrat, vt & T igridts , certe aliquid in t/Egypto , G7 
j^rmenia aGum efi memoria dignum, precipue cum in Nummo T igridis lAiF, lll, defcri- 
hatur, erudito LeOori indaganda relmquo.gefia hac.qut me fugiunt , 

IMP. CiES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

* r Figura muliebris fedens dextra Ramum, ex Ind. Polatio. 

P.M. TR. POT. COS. IUI. P. P. S. C.j Figura mul. fcdciis dextra Ramum , finillra Haflam . 

} Vicloria cum Clypeo, in quo S, P. QMI.. 

LVidloriaftans cum Globo, in quo S, P. Q.R. S. C. 

A P- M. TR. P. COS. IIII. P. P, S. C. Hercules Bafi initans, dextra Clauam , finillra fpoiia_. 
Leonina . Ind. Cauotorta . 

TR. POT. COS. IIII. P. P. S.C. Vidtoria Itans cum Globo, in quo S. P. (TR. 

SECVRITATl PERPETV/E S.C. Figura fedens, dextra Pateram, finillra Cornucopise. 

TRAIANVS AVG, COS. IIII. P.P. 

Figura fedens atraflo crure, e cuius Regione dus alis Figura; captiuse reuinflis manibus, Bacchus 
fublimi Curru vcilus , hsdera coronatus feminudus , dextra Thirfum , finillra velamenti genus 
fiipra caput tenet: Hunc aduolansVifloria Laurea donat. Currus duabus Tigridibus trahitur, 
pompa varia Bacchi Currum praecedens AmaxoMiiflat, Belluas Silenus, Satyrique colludemcs 
ducunt ad Deum intenti, infimo loco tres Laluaris, aut perfons. Cyathique confpiciuntur . 

TRAIANVS AVG. COS. IIII. P. P. f 

...... Ariadnam in Caelum vetSam exprirnit, quam Poeta delcribit, cum inquit : 

Lyncihus in Ctlum vella ylriadna tuis. 

Venatio Cerui, & Leporum. Ant. Auguflin. 

IMP. CAS. NERVA TRAIANVS AVG. GER. P. M. TR. P. 

„,„COS. IIII. P. p. s. c. CeresduabusCornibuscopijsinfidens, dextra Scipionem eburneum. 

IMP. MS. NERVA TRAIANVS AVG. COS.Tlll. P. P. 

Diana feminuda Rupi infidens, dextra admota, dextrae Papillae, finillra Vel um,quod circa De® caput 
ventilat, continet, intuens luuenem e regione cubantem, forte Endimionem , qui velut e fomno 
experrcdlus, dexua Strophium, cireS verticem, in circuli formam implexum , apprehendit fini- 
flra illius extremam fimbriam tenet . Cupido quoque aduolat tanquam dormientem exciturus 
cubitu contreftato, dextra Cornucopi® gefl:.ans. 

IMP. C^S. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. 

* rFigurainfillensquatuorCornibuscopijs, dextra Caduceum. Af.N. 

df TR. POT. COS. 1111. 3 Vidloria feminuda, dextra Lauream, finillra Palmam, /nd: Polatio. 

P.P. S. C. 3 Figura fedens dextra Pateram ad Aram tenens,fini(lra Cprnucop./ad.Caaer, 
■Ifi I Figura infidens binis Cornucopijs , dextra Sceptrum . ihidem . 

■Hf LViiloria Scutum tenens, in quo S.P.Q.R. MuftiCofoiani. 

IMP. C/£S. TRAIAN, AVG. GERM. P. M. TR. P. 

•it TR. POT. COS. IIII. P.P. Vidloria gradiens, dextra Scutum, in quo S. P. (TR. Angell.f.zo6i 

Zk TR.POT. COS.IIII. S.C. Vi^Iotiaalatallans, dextra Lauream, finillra Palmam, idemf.izz. 

r . * 

* TR. POT. COS. IIII. P. P. S. C. Figura muliebris feminuda lians, dextra Lauream, finillra^ 
Palmam . Col.T rai. «. 1 1. 


TRAIANVS TR. P. V. VI. COS. IIII. IMP. III. 
COS%. c. Sofius Senecio III. L. Licinius Sura II, 


Decefialus a T raianp pacem petit per Legatos , is ai Senatum eos delegat , & cum ijfdem in Italiam redit , 

tiS. IMP. CS.S. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M, 

TR. POT. V. COS. IIII. P. P. S. C. Figura fedens dextra Ramum . 

TRAMNVS TR. P. VI. VII. COS. IIII. DES. V. IMP. IV. 

COSS, Suburranus II. P. Neratius Adarcellus . 

Pax cum Deeehali Legatis Roma a Senatu firmata, hincTraianus LMP. ly. ^ DACICVS fiiUut 

de pacis triumphat . 

'aur. TRAIAN. AVG. GERM. DACICVS. 

tSr OPTIMO Civi. In Corona. E.xThef. Mauroceno I. C.Eon, 

Ar. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. 

ie DACICVS CbS. Illi. Hercules nudus, dextra Clauam, finillra Ipolia Leonis . Ex T hef, Medice» 
Reuerendiifimus Noris . 

IMP. CAES NERVAE IRAIANO AVG. GER. DAC. 

PIETAS PERPETV A . Figura ftolata flans, dextra Caduceum, finillra Cornucopiae , 

IMP. NERVA CAE^. TRaIAN. AVG. GERM. DAC. P. P. 

COS. II... DianaPolymammain Templo duarum Columnarum, incuiusPeryllilioDIAN. PERG. 
Diana Pergaa Iconem hoc Nummo fignatam arbitratur Clarifiimus , pr Eruditijjimus Patinus 
in Thefauro, vbi eam produxit , cui, & ego fuhfcribo. 

IMP. TRAIANO AVG. GERM. DAC. P. M. TR. P. COS. IUI. p. P. 

* TR. P. COS. IIII. P. P. Imp. in (Ttadrigis. Mujai Dauia. 

' f “ IMp„ 


A.F.C,;)^^. 
Ghriffi I02. 


A.v.c.nis. 

Chrijii loj. 


T R A I A N V S. 


152 


IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS, IV. P. P. 

A S. P. Q:_R. OPTIMO PRINCIPI ALIM. UAL, Figura muliebris flans, finfllra Cornucopia;, 
dexira Figur.im Toc;atam tenet, ihidtnt . 

LViP, CAES. NERVA JRAiAN. AVG. GERM. P. M. TR. P. VI. 

A fEio^ra inlidens duobus Cornucopijs. M,N. 

A \ Figuta muliebris iedens , dextra Ramum, Unillra Fhllam , 
IMP. IIII.COS.Iin.DES.V.P.P.S.C.-^ Mafet Cofptam. 

A . Figuta fedens ante Aram, dextra Pateram, finiftra Cornu- 
L copi» . ibidem . 

IMP. C/ES NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DACICVS P. M. 

« TR. P. VII. IMP.IIII. COS. IIII, PES. V, P. P. Vicloria pede dextro Globo impolito gradiens, 
linillra Trophreum, dextra Lauream, A/tt/at Cejpitini. 

TR.P.VH. IMP. 1111. COS. IIII. DES.V. P.P. S.C. VtfuperioriTypo. D.MagntMta. 
Jix his qutrjque fuperiovihus Nummis dijctmusTraianumy, ConluUm depgnatum fuijje cur¬ 
rente eiufdem T R. P. P'1. & VU. incipiente , inde Confules huius anni in Fafiis fignates, 
murauimuSi erant enim in Faffis/ignati TRAIANVS AVG. V. Q^MESSIVS MAXIMVS 
quos repofuimus anno fequenti, dquaCnJ}'. huius annt muiuauimus,vt Chronoltgia Nummis 
firmata, prifiino nitori rejlituertlur , 4e quo latius in Fafiis noflris. 

'i- TR. POf. vVi. IMP.IIII. COS.IIII. DES.V. S.C. Imp. Paludatus inlldensTrophso, dextra_. 
Hallam gerens, ante quem alia Figura Paludata genmlexa, tertia lians alCftit. Vaiil.Tom.s.fqs, 

A TR. P. COS.IIII. S. C. Quadrig3,inqualmp.dexttaRamumLauri,CniltravclSccptrumConfu- 
lare, vel Aquilam Legionariam . Num.j1rfcot.tuh. 34.«. zp. 

FrimusTraiani Triumphus Dacicus hoc Nummo ahfque duhio fignatus ejl . 

TRAIANVS TR. P. VII. VIII. COS. V, IMP. IV. 


jt.J'.C.DSq. 
Chrifli 104, 


COSS', Traianus jlug. V. Meffius Maximus . 

Traiani fecundum Congiarium, Decehalus Pacis conditiones non implet. 


Jix, IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

COS. V. s. p. Q^R. OPTIMO PRINC. ALIM, UAL. Imp, dilltibuens alimenta Paruulis. 
Figura fedens dexira Victoriolam , finiftra Haftam . 

jilimentaF. Millibus paerts ingenuis d Traianoin Italia affignalanos docent Plinius Panegy- 
rifles, Dio, crZonaras, fed hoc facium fuijfe flatim initio Principatus fcrihuat , Num¬ 
mis vtro IT. , & F.T raiani Confutatum hoc pgnatur . 

’ IMP. NERVA TRAIANVS AVG. GER. DAC. 

S. P. Q. R. In medio Nummo. 

COS. V. S. P. Q. R. In medio Nummo . 
jtr I.\1P. CIESAR. NERVA TRAIAN. AVG. P. P. 

ALIMEN. UALIdi S.P.QX. OPTIMO PRINCIPI, Figura muliebris ftans dextra Cornucopix, 
Ixua puerum dcmonftrat Imperatori, qui ftat in fuggeftu . exThef. Mauroceno 1. C.Bon. 


K- DACICVS COS. V. Victoria alata gradiens, dextra Lauream , finiftra Palmam . ex Thef. Theu- 
pol. I. c. Bon. 

IMP. C/ES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DACICVS P. M. 

ic COS. V.CONGIAR. SECVND. S. C. Imp. diftvibucns Congiarium cum quatuor Figuris. ^ 

IMP. C/ES. NERVA TRAIAN.-AVG. GERM. DACK:VS P.M. 

f Figura fedens, dextra Ramum, finiftra Haftilc . 

I Roma Galeata infidens fpoUjs, ante quam Imp. ftans dextra Vidoriolam, ad 
J pedes alia Figura Captiui fedens . 

•Jc TR.P. VII. IMP. IIII. ! Figura nuda infidens ftrui armorum, finiftra Victoriolam, cui dextram Vir 
COS. V. p. p. s . C.3 Togatus ftringit . Ex T hef. Medteeo Reuerendiffimus Noris . 

•Jf j Roma^^aleata infidens fpolijs , dextra Vi<^torioIam accipit ab Imperatore-# i 
I Togato. M.N. 

^ ! Figura duobus Cornucopijs infidens dextra Sceptrum. M.N. [ 

^ I Imp.in Quadrigis dextra Laurum, finiftra Scipionem, ExThef. Mcdiceo \ 
4c ^ Reuerendifjlmus Noris . I 

IMP. r;ES. NERVA TRAIAN. AVG. GER. DAC. P.M. ' 

TR.P.Vll. IMP.COS.V. P.P.S.C. RomainfidcnsfpolijSjCuilmp.PaludatusViftoriolamporrigit. i 

Nummos V. Tr Aterni ConfuUtu cufos in Clajfes diuifimust eafque pngulis Annis , qui inter 7 
y. & VI. ConfuUtum funidiftnbuimus »vtfAcitiiisinneniri pojent hocfaflo . 


C Omnes Nummos repofuimus cum inferiptione, COS. V. S. P. Q^.OPTIMO ''t 


yf.V.C. 


■SfrSia) PRINCIPI. 

M. TR. P. COS. V, 


P. P. 


Uiem qui ad ADQ^lT AM (peHant. 

A T/ n sfere C-^d Daciam cAptam ,& ProMtneiam faSlam i & cum inferiptione S. P.Q. R. . 
C . »59. L OPTIMO PRINCIPI tantum . 


A r/ r CdC/x r -e^ffi^nautmus Nummos, quiTriuphum fecundum DAcicnmindicAHtiSSr Num- ■' 
' * * ' L mos , qui cum S. P. QTv. OPTIMO PRINCIPI , ac aliqua alia inferiptione • . 

y C 86i injcrtptione , sENATVS POPVLVSQVE ROMANVS. tam folot! 

' L quam cum alia inferiptione . 

A y C %6i F affignauimus qui V. Traiani Confulatu pznati funt cumdiucrjiS: 

'L Infcriptionibus y d fuperioribus dijfimiLibus . 

A. y. C.S6z.Cum TR. P. Xllll. & Titulo OPTIMI. 

A y, c. 86.J. Retulimus Nummos cum COS. DES. VI. 


TKA- 


153 


T R A I A N V S: 

TRAIANVS TR. P. VIII. IX. cos. V. IMP. IV. 

COSS. C. lal. Candidus 1/. C . Numid. Quadratus . 

Bsllumfssunduns Dacicum inc.fU Pcns fupra Vanubium ciruitur. Talnsa Syria Prafcs Arabes 
Bojtrenos m P. R, potefiatem redigit . 

'Aar. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

pin Corona Quercea . 

OmMO PRI^C^ & Globum . 


A.r.C.^ti 
ebrifli io‘). 


, ---- - ediIIiam,OCCjIOb 

-. p |gura dextra R.amum, finillra Columnte nixa 
I Pilancem, finillra Coniucopi®. 

L VESTA . Velli ledentis Typus, 


* rAquilainCIlensFuImini.A/B»».d^f^««.«^,5j.».4; 
COS. V. P.P. S.P. CiR. OPTIMO PRINC.^ 

ic I Figura ftans, dextram fupei’ Aram portendit, Cniftra 

^ Bacillum, ibidem n.zi. 

^OS.VAKV.Z.Vm.OVTMOVKmci^^‘^^^ 

^ j Roma Galeata fedens.dextra VicSoriolamjfinillra 

'Ur, IMP. TRaITo dVTGlS.''lS P. M"TR:'r 

* j” dsxtra Caput SoEs radiatum , finilha Caput 

* I DANVVl VS . Danuuij Fluuij iacentis Typus , dextra Temonem, fini- 

|PAX C™ Del“pair''^“"'‘''- ”• I- 

fFiguraftans dextra Haftam per tranfuerfum, ad pedes Ara 

IDirx Dauitt ■ 

PlhT. * 7 Figura ftans, finiiha HaRam , dextram fuper Congium por- 
L tendens . F. ^ ° ^ 

I ™ dextra Palladium, finiftra Palmam , altus Haf- 

^°^OPTIMQ^PR^r-^c°™'n Cornucopii. 

U1 1 IMO 1 RINC. p Figura lians dextra Bilaneem, finillra Cornucopia: 

I Spei Typus. ^ 

IVidoriaftans, dextra Lauream, finiftra Palmam, 
j «« alijs^nsdn alijs fedens, dextra Pateram, finiftra Cornucopie, 

il rigura dextra Caduceum, aut Ramum porrigens, liniilra Cornucopia?, 
rigura innixa Columine, dextra Ramum porrigens . 
ngura Militaris dextra Vidtoriolam, {iniftraTrophreum 
I Trophicum de Dacis. 

l Figura ftolataftans, dextra Ramum cum Sturchionc . 

I Figura fedens dextra V idoriam, linirtra Haltam , 

1 L^duc-um, dniiha Cornucopia , 

? Vulitorjaftans dextra Sertum, iiniftra Palmam . M. N. 

W ' 1 roph*um armorum . M. N. 

I Figura ftans dextra cunculam.finiflra Hallam . P. Minit . 

IMP. TRAIANO AVG. 

iMP.^is Verva tra^^Ar av^g^ger^™^*’'®' 
IMP.^NE^RVA^TluiANvYAvaGER!'DAC^ 

P M TR P rnc tr D n Viaoriolam, finillra Hallam, aut Spolia. 

P.M.TR.P.COS. V.P.P.,) Fortuna dextra Temonem , finiftta rornucopia;. 

IM P TOPR V 4 XD a I A XT, r „ ftolita dextra Ramum , finillra Bacillum . 

n RA XD AVG. GER. DACICVS. 

A P*M.TR. P. COS. V. P.P. fVidoria Coronans Imperatorem . M.N. 

* 1 Victoria alata, &ftolatagradiens, dexn-a Lauream , fiailtra Palmam, 
««r. y- i-r, ^ Muf&i Cofviam . 

*^'^‘4DfmA^^H^.J’^AlANO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS. V. P.P. 

ARABIA A V G VST. PRO VINCI A . Puer ducens Capillro Camelum , cui affillit Figura flplata,^ 
dcxtia Lauream, unittia Scipionem Militarem tenens . 

•fe ARi^. A bQ,_ S.P. QJC OPTIMO PRINCIPI. Figura muliebris Ilaus dextra Ramum, finillva 
. Galamum,poneeamCamelus. Ovfie/.taJ. iT.n.v. 

*• ARAB. ADQVIS. S.P.Ci.R. OPTIMO PRINCIPI. Eodem Typo, ibid.n.g. 

Arabiam Cam eUrum , & Arematumferacem exprimunt Nummi hi, quas Illuflri fimus Spanhe. 
,x«n ^^}^^‘’lJ'f‘^J:‘‘’lOpcre,& fuse, & eruditi fime illufirauit. 
i/E, IMP. Ca£S. NERVyE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS. V. P.P. 

"k S. C. Victoria Lauream imponens Imperatori, vtiu Domitiano. M.N. 

PRINCIP. ARAB. ADQVIS, S.C. Figura Ilolata ftans , dextra Ramum, 
uniltra naltam puram, ad pedes Scwthio-Camelus. 

Qa. IMI’. 


ChrijH 106. 


T R A I A N V S. 


IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DAC CVS P. M , 

f Figura Militans Trophio inndens ,cm Imp. Victor lo- 
J lam rcriigit. 

TR P. VIII.IMP.IIII. COS. V.P.P.S.CXTraianus Triumphans. , . ^ . 

* f Figura Galeata, dextra Haftam, Isuo cubitu ledi adnu 
i- tcns, duobur(^; hi nc inde Cornucop. Ind. C auoior, 

^ Figura Tcminuda fedens , ptope quam alia Figura nuda ftat , ex alia parte Figura nuda Equum retinens» 
iiniftra Haftam puram . y^ngellon.f. n, lo. - 

IMP NERV^ TRAIANO AVG. GER. DAC P. M. TR. POT. 

f In Corona Quercea . 

COS V.P.P.S.P.QR. OPTIMO PRINCIPI S. C. j REST.ITAL. Imp. ftans manum porrigens 
’ ’ ' ^ ; Figurae in genua procumbenti cum-» 

\ duobus puerulis. 

LPIET. Figura facrificans. 

]MP. r^S. NER. TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS.V. P.P. 

* POR. AVG. Portus, veinNeronefolaNauimedia. 

ISSummm hiciefHs 1'uptrliiffimi Fertus aTraimo Anceni tdificati, qui etiam nunc fo/f (lura 
fecula^nte^er <vi(itnr . . ^ 

IMP. CiES. NERVa^ TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. 

•k Fisura nuda cum Saito Centaurum ante Te ftantem oppugnat. Ind. Tellegnrn A^jcanij , 

IMP. C^S. NERVA'. TRAIAN. AVG. GERM. DACIC. 

P M TR P. COS.V P P. S.P.QJI. S.C. Dax Figura lungentcs dextras. 


^ ("Mars Gradiuus dextra VitSorioIam > finiltra Trophxum. I^um. 
I jlrfcot.tnh.i^.n.ija 

* COS. V.S.P. Q.R. OPTIMO l Figura Rins dextra elata cum Caduceo, Cmllra Cornucopi*. 

PRINC. S.C. < ibidemn.io. 

' Figura flans dextra Cornu inuctium, nniltra Haltam . wtd. n. 2 J. 
I PAX. Figura flans, dextra Facem, quafpolia comburit, dniftra-» 
C Haflam. ibidem n. 21. . 

* s. c. Imp. fedeiis in fuggeflu alloquitur Cohortes. Sunt decem Figurte cum Equo, & Signo Militari. 

Nitm. a^rfeor. tAb.'i,'^.n.l9- 

ViSoria in Bigis, dextra Lauream, finiflra Palmam. 35. r 'r,-r> 

if TR. P. VIIL IMP. 1111- COS. V. P.P. S.C. Vidoria gradiens dextra Lauream, finiltra iro- 
ph.rum , Col.Traur. 13. . , . _ . . , 

P0RTV'M TRaIaNI s. C. Portusvanjs*dihcijsornatus,incumsmedioTriremisImpcratona 

ornata, & alite Trireme^. . . •n.- n. ' i l r r 

yfd Portum a Tratano prope Centum Cellas adtpcatOy sutus memintt Panius eptlc. 6. rej- 

ferendus Nummus. _ . xt -i xt 

* PORT. OST. S. C. Portus OftienCs, quabs in Neronis Nummis, cum tribus Nauibus. Num. 

j^rfeoT. tab. ii.n. 21. »•».•!• 

Portum Ofitenfem aliqua infissi refeSiione d Traiano autlum Nummo hoc tntelUgere Ucety 
Clientibus Hifloricis . n r* 

IMP. C;ES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS.V. P.P. 

EXPEDITIO AVG. S.C Figura Equcftris, dextra Pilum pra>eunteMiJite Legionario. 
EXPEDITIO GER. Imp. Eques Milite prteeunte, &• alijs fubfequentibus . 

IMP. NERV^ TRAIANO AVG. GER. DAC P.M. TR.P. COS.V. 

S.P.Q^R. OPTIMO PRINCIPI S.C. PONS TRAIANI DANWiVS. Pons a Traiano Da - 
nuuio impolitus, de quo Dio, dr marmor antiquum in Dacia # fic 
PROVIDENTIA AVG. VERE PON¬ 
TIFICIS VIRTVS ROMANA QVID 

NON DOMEX? SVB IVGVM ECCE 
RAPITVR, ET DANWIVS. 

HxtanthuitiS Pontis vefligia apud.Seriniumy quod Danuuio imminet Cajfellum, vbt cum Hera- 
elio Cofroem congrejfum hahut(fe ferunt . 


i* S.’ P. Q* R. OPTJM9 PRINCIPI PROFEC. AVG. S. C. Imp. Eques pricuntc Milite , U 
ductus rubfequentjbus. Col.Traian.n.2. 

M projeUfOKem Dacicam fecundam referendus NimmuSt vt &fftpenorts . 

TRAIANVS TR. P. IX. X. COS. V. IMP. V. 

COSS. L.Ceionius Commodus Verus» L. Tutius Cerealis^ 

Decebalus villus, & ad mortem compulfus , & Dacia Prouincia fafla, 

qur. traiano AVG. GER. DAC P. M. TR. P. COS. V. P. P, 

f Dacis captiureT^^us, plures diuerfi. 

I Figura Equeftris Captiuum proflernens. 

Figura militaris dextra Haflam, linifbra Scipionem militarem. 

S. P. Q^R. OPTIMOO Figura militaris Galeata ftans dextra Haflam, finiilra Scutum. 

PRINCIPI. Jln Corona Q^rcca. 

I Imp. flans dextra Haflam, finiflra Scipionem, cui Vi<^oriaLain’Cam-» 
I imponit. 

\ In Trophsi Clypco , quem Vi^loria geflat DACIA . 

I Alius diuerfus cum Daaa capta. 

! Figura flans inter Tpolia cum .^ACj.Cif\P. ' ,/ 

I Vi^loriaflansambabusman1hps';ii;iaTroph£0,aut Scuto, inquoecant 
' L iirerasabolitar,/or?e DACIA*. . „ 

Figuia 


155 


TRAIANVS. 


^fr. 


S. P. Qj. R. OPTIMO f Figura fedens inter rpolia, dextra caput fuflincns cum DAC.CAP. 
PRlNOIPI, 1 Daciacaptainfidens/polijs, manibus a tergo reuio^^tis cum DAC.CAP. 

CTrophfcum Dacicum . 

pDcus Genius nudusad Aram dextra Pateram , /TniftraSpi- 

* s. p. Q, R. OPTIMO PRINCIPI "V "r'”' ) '' r 

^ ) Imp. l^aludatus ledcns, cui Figura milit. mpplicem exhibet . 

. L f^ailL tom. 2. f. 62. 

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P- M. 

DAC. CaP. ligura infidensTpoliis , ilnifl-ra maixi Caput fuIFentans . 

IMP. NERVA TRAIANVS AVG. GER. DACICVS. 

P, M. TR. P. COS, V, P. P. Dacia capta 'humi fedens . 

DACIA CAFTA. vide Sci\igc]:[ivn de emtndatioHeTemi/or. li[;. 

IMP. NERVA TRAIANVS AVG. GER. DAC:. 

^ rDaciaCaptiua fedens, finillro cubitu Caput fuftentans . 

P. M. TR. P. COS. V. P. P. \ Trophaeum dc Dacis, 

L Victoria fedens, dextra Pateram, fniftra Palmam. 

IMP. CJES. NEKVM TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. P. P. 

pFigura milit.dcxrraFdaftile, Cniftra Scutum . 

Dacis Captius Typus , p/ures diuerfi. 
i Figura dextra Caduceum, finiftraCornucopi.c, 1« ad pedes Ara . 

I Figura dextra Pateram fuper Aram , finiftra Cornucop, ad pedes Nauis . 
Figura tenens fpicas fupra modium, dextra Cornucopis . 

S. P. R. OPTIMO J Figura Galeata dextra Hallam,finiftra Bacillum, leuans pedem finiftrum. 
PRINCIPI. ySpei Typus dextraFlorem , iiniftra Stolam leuans. 

IFigurafedens, ante cuius genua procumbit Prouincia . 

Trophsum trunco Arboris impolitum. 

A I Figura fuccindta ftaiis dextra Pateram fuper Aram , finirtra Cornucopis . 

\ M. N, 

^ _ A LFluuijfedentisTypus , cum vi na ex qua Aquas effundit , M. N. 

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

f Figura mi litaris dans dextra Viftoriolam , finifira Trophium . 

* I Figura ftans dextra Spicas portendens fuper vafculum.fimllra Cornu- 
S. 1 • Q:_R. OPTIMO ) copi®, i tergo Prora Nauis . Num. Fufch. 

PRINCIPI. Miles gradiens dextra Palladium, finiftra Trophsum . ibidem. 

I Capti uusfub Trophso . P. Alintj . 

* 1 Vidloria alata Imp. Coronans. P.Mlnij . 

1 Figura mul.ftans, face comburens fpolia, eiufdem. 
j(- UTriafigiia militaria ereSa. eiujdem. 


COS. V. p. P. s. p. 
OPTIMO PRINC. 


t/£. 


Sr flmp. Paludatus ftans dextra Haffam, antdquem Figura gemiflexa Globum 
S. P. (i_R. OPTIMO 3 humeris fuffinct . Paill. tom. 2. f. 62. 

PRINCIPI , ^ ) Figura ftans dextra Spicas fuper Panarium portendens , iiniftra Cornuco- 

L pis, ad pedes Nauis, ex qua Serpens erumpit. N. yirfcot. tah. 24,«. 1 2, 
IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC- P. M. TR; P. COS. V. P. P. 

f F igura togata fedens Aquilam legionariam per tranfuerfum finiftra tenens, 
1 dextrabinosOlcaeRamosporcigk Figuroiin genua procumbenti, 

S. P. Q. R. OPTIMO3 Afufai Dauia. 

PRlNClPI. Figura muliebris Stolata ftans, dextram portendens cum fpicis, finiftra 

l Cornucopiae, ad pedes modius cum fpicis, tergo Puppis N\auis. 
L Adufiti l, C. Bidelli]. 

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

f In Trophaei Clypeo, quem Vidoria geftat DACIA . 

I VidoriainfcribensClypeo,Palm£RamofufpenfoDACIA. 

• Fjlch. 

I Figura ftans inter fpolia cum DAC. CAP. 
f Vidoria ftans ambabus manibus nixa Trophso , in cuius Clypeo 
1 DACICA. 

LFigura infidensfpolijsdcxtracaputfuftentanscum DAC. CAP. 
COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI DACIA. Figura ftans inter fpolia mani¬ 
bus a tcroo reuindis . 

IMP. C^S. NERViE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. 1^ P. 

pFigura ftans, dextra Ramum OIc$, finiftra Cornucopi.r, aliam Figuram 

Iparuam fupplantans. 

Alius idem manibus elaiis. 

ITroph$um , ante quod Figura Spolijs inlidet . 

Figura Galeata ftans, dextra Vidoriolam, EniftraHaftam, adpedesalia 
S, P. Q. R. OPTIMO \ Figura parua. 

PRINCIPI S. C. Figura Galeata ftans dextra Vidoriolam, Cniftra Haftam. Af.N. 

Iln Corona Quercea . 

Quadriga, in qua Imp. dextra Sceptrum Confulare, Cniftra Ramum . Coi. 

i. , Trai. n. 33. 

Figura ftans dextra T emonem, Cniftra C ornucopite . 

I Figura ftans, dextra Temonem, Cniftra Cornucopia;,^ tergo Nauis. 
Ind. Volatio . , ^ ’ 

I Figura ftans Cniftra Cornucopia , ,dext ra duas fpicas fuper vafculum fpi¬ 
cis plenum portendens , a tergo Proira Nauis , 

\ figura feminuda , dextro brachio arundinem portendens, aliam Figuram 
* L ■ fupplantans. * Figura 


T R A I A N V S. 

j Palmam tenens , & dextram Trofixeo imponens. 

1 figura Itans in fuggcftu , ad cuius pedas alif parui liguri, & quatuor Aquili, dextra 

i j ^"|'^‘^^'cipionem, eiufque i apiti ViSona Lauream imponit 

I figuia fhns dexn-a Bilanccm , llniftra Cornucopii . ^ 

figura ftans dextra Fulmen, (iniltfa Hallam , a tergo V ictoria , (iniftra Palmam dex 

I tram imponit capiti prioris Fi?ur®, ‘ 

c D r\ T) I ^'^^^^^^«^•'''^SpicascumPapaucre. 

Tcdentis Typus cum Ara, & Serpente. 

SunS /^&p:rtl;sTe:;pi'^aSe‘"^ 

2>r C, * ^ Sper Typus. M. JV. 

* Figura Militms irruens in almm ante fciacentem,velutifupplantans. Num Fdch 

» Tcmjilum octo Lplumnarum cum Idolo medio. A/ OT.e«;c«. 

I figura fcdens, dextra Pateram cum Serpente . 

* I dextra Pateram imponens Ari accenfl. lad. Cauotorta. 

I J Iia Signa Militaria. 

f '^''^'F^mi^teiw'"^'”’ dextra Lauream Imp. imponit, qui liniftraHaftam, dextra 
I Vir Togatus ftans fupra Balim , cum binisvtrinque in terra auibus, ac puero manus 
1. 

1>4P. C.LS. AVG..GER.-DAC. P.M. TR.P. COS.V. P.P. .„./,rGERM. 

I Figura Tupplicantis ritu, 

J Circus maximus, 

* ^adrigi Triumphales, in quibus Imp. Ex Ind. Felaiio . 

.1. ! Ramum , liniftia Palmam . 

^ ,?dextraRamum,finiftraParazonium. AduUiC^fnatii. 

•* j Mars Gradiuus dextra Flaftam, finiftra Signum Miliiare huma-o tenet, ihidm . 
eu , P°"‘=Tdcu5 duqs Spicas fuper Panarium liniftra Cornucopii cum Prora Nauis 

* Vidtona gradicns dextra Lauream, Cniftra Palmam . I»d. VoUm . 

* I figura ftans dextra Haftam,finiftra aliqmd oftendens Figuri gcnuflexi manibus elatis 

^ I J.. '"“f- Pillegrini /Ifcxtiij . 

* I 7'": ftaSeutoinlidens coram Trophio armorum Germanicorum. M. IV. 

C P n R I dcxrraHaftan), liniftra Paraionium, dextrum pedem 

f lii-i-T Sb^' s Galei imponens . i 

1^ TNr iin? "f Triumphales aurigante Imperatore . Emhlem. S.imhuc. 

S r ^ L I Itans dexura Spicas fuper PanariQ Spicis piciiu portendeiis,liniftia HaftS, Af K 
b.L. J Dui Emcftra Figun decutrentes cum Captiuo litato ad pedes . P . C anguei . ' 

* Tgura Equeftris Captiuum lijpplantans . A-/. IV. ^ anguei. 

^ I Templum fpolijs ornatum , in cuius Petiftylio I. O. M. AI. N. 

I PiSuta ftans, liniftra Cornucopii, dextra Facem, qua arma comburit . M. IV. 

* I !-i heutorum genera , vt in Domitiano . AI. N. 

" I Glaua Leonis exuuijs inlittens . A/. N. 

S I f 'SntaMilitarisdexttaHaftam,liiuftraSrutum. Num. ylrfcot.tal!. le n i 
I .j-^^i.nipTenhensaypeoTrophioappcnfo. Ex Ind. Palatio . 

Vt ' ‘Pleilbeiis Clypeo Ba/i impolito. 

w j 1 ons fupra Danubium cum /Edificio anteriori, Sx, Nauicub . Ind. Cauotorta . 

* f Spolijs . 

I Figura ^dens dextra Ramum, ante quani Figura genuflcxa manibus elatis M N 
I Msura Galeata fpolijs infidcns , dextra elata cum Viftoriola , li nifti-a HaRam 
I Cauotoria. ' 

♦ p Plura Scutorum genera cum Labaro, gcHafta. .Angeli. 

*■ S.P.QJl. optimo principi S-cipigur^ Laureata fedens, dextra Ramum, adeuiuspedes 

I aha Figura parua genuflexa cum Pileo Barbaro. 

^OPT^Mn"'™ AVG. GER.-^DAC."p!m. TR.P. COS.V. P.P. 

* ’ ' SrmdSi ^ PRINCIPI S. C. figura ftoiata ftans, liniftra Haftam , dextram ad Globum 

VS DAQ 

■ ♦ r • • r . . . . 

it p Traianus dextra Fulmen, finiflraHaflam puram, cui Vic- 
I toria Lauream imponit , Spunh- n f. 395. 

^ I Imp.cumaliaFiguraflantesinfubfirucTonCjinf aquam 
j quatuor Figurre jtantes dextris ciatis, alia vero prope 
i obelifeos decumbens . Num. y^rfcoi.tah-i^. n.iSa 
5.F.Q^R. OPTIMO PRINCIPI Thoracis Militare paludamentum. Patm. 

* I Imp. dextra Viftoriolam cum Captiuo. ibidem i 
it 1 Imp. fedens. Patin. Ind.f. 10. 

I Figura muliebris fedens, dextram porrigit Caduceum ala- 
tum Figurj Militari geiiuHexi. Faill. Tom. i. f. ji. 
LImp. Eques dextra Pilum . ibidem f. 43. 

AD, 


.1^' 


T R A I A N V S. 


157 


Aur. 


Dacia AVGVST. provincia S.C. Figura rupibus infidens dextra Spicas , fini/fra Signum-» 
Militare, ante eam pucrulusvuat botrum tenens. Ind. Polatio. 

IMP. CjES. NERV»€ TRaIANO AVG. GER. DaC. 

DACIA AVGVSTA PROVINCIA alms AVGVSTI mUus AVGVST. S. C. Dacia iniidens 
Sells rupi impolicx, Coronam triticeam Capite gctenscum afliftci^e puerulo vno Spicas, 
ilio Racemum, feu Glandem porrigentibus, dextra Aquilam Legionariam. 

TRAIANVS TR. P. X. XI. COS. V. IMP. V. 

COSS. C, Sejius Stnecio IJI. L. Licinius Surr» III. 

TrniuHus de Dacis iterum Triumphat, & Congiarium tertium P. R. diflribuit . 

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

_ „ Triumphales, in quibus Imp. dextri 

COS. V. P. P. S. P. Q^R. OPTIMO PRINC. | Sceptrum Eburneum, Eniitra Ramum-» . 

, L Num. ylrfcot. tah. 34. n. 22. 

IMP. NERVA TRAIANVS AVG. GERM. DAC. 

COS.V.P. P. S.P.Q. R. OPTIMO PRINC. Quadriga: Triumphales cum Imp.fedente, dextri 
Ramum Lauri. 

'Jf., IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

•ic S. P. QIL. OPTIMO pALIMENTA ITALIiE. Figura (laus cum Paruulo ad pedes. P. Minij. 
PRTNCIPI. vt LDA.CA. InCIypeo, quem Victoria tenet . Num. Fafch. 

IMP. CjES. NERV^ TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. P. P. 

♦ CONGIARIVM TERTIVM S. C. Imp. fedet in fubftrudione, prope quem alia Figura fedens 

congiarium diftribuit Figurs fcalam afeendenti , in fubftruSione al ia Figura ftans cum Congio , 
& Vifi . Num. Felch. 

f ALIM. ITAL. cFiguramul.ftans,fiHilhraduplex Cornucopia, dextra-, 

- _ I I duas Spicas, quas portendit fupra puerulum infra 

S. P. a R. OPTIMO i \ Itantem. 

PRINCIPI S, C. « Figura mut.dcxtra Stolam ex humeris pendentem tener, 

f I Cnillri Cornucopiae , ad pedes puerulus . ex Ind. 

! L Polatio . 

LAQVA TRAIANA . Fluuij decumbentis fimulacrum , 

Agutt Afartia dullut vetujiate coUapfos. vel attritos T raianus d viaFaleria Romam 23. millia- 
rtum f patio refecit, Trbique jalubernmam , & neceffariam omnino reddidit amam , id 

- ee/l4Br« Frontino , & Nummis. * 

r^GYPTOS . Sphingis Typus. 

I IND. P. R. Rhinoceros. 

S.P.Q.R. OPTIMO 1 TIGRIS. Ti gridis Fluuij forma exprefla . 

PRINCIPI S.C. 3VIC. DAC. Figura iinifliocTurciiifideus Globo, finiftram admoucnsScu- 
} toPalmjeimpofiro. 

I VIC, DaC. InCIypeo, cui Victoria mreribir, Trunco Palm» impollco . 
i D, Camili Piccht Noh. j^ncon, 

t-INDIA PRO P. R. Rhinoceros . 

Mefert "ZonatiS in exeerptit Dionis, Traiaaum Indorum etiam Dominium animo agitajfct 
dictffeque , Si lunior eflfct , fe illos quoque petiturum, cuius voci teftes funt hi Nummi . 

S.P.Q^R. OPTIMO PRINCIPI S.C. NlLVS. Nili Typus cum Imp. Acribus militibus. 

Nili Fluuij fimulacrumtlcirpeaCoronaCoronatum., fenili afpetlu^pubecenHs nudum , dextra 
vrnam fubuertens % cum CrocodUlot & Hypopotamo animalthus Nilo familiaribus , vt 
& SphyngisTypus Aegypto . Caterum Nummi hi ^ vel cranfitumTraiani per Aegyptum, 
cum ad Arabicas >, Parthicafque expeditiones proce fit , vel eiufdem ex Baoylone reduum 
indicant . 

S.P.Q^R. OPTIMO PRINCIPI S.C. VlRTVS AVGVSTI TIGRIS. Pons fupra Tigrim., 
ftiatus cum Fluuij Typo. 

To^ Adiabtnem aTraiano conqui/itam, Babylonem vfq\ peruemt,vbi Tigri Ponte imoo/itot 
eoquetraie^o Ctefiphentem{tUam fatalem Romanis f^rbetn) efl ingrefus i Pons vero a Tra- 
fano T igri impofitus in Nummo cernitur % 

IMP. C^S. TRAIANO AVG. GER. DAC. 

% S. P. Q;__R. OPTIMO PRINCIPI AEIM. ITAL. S»C. Imp» fedens dextra porrigit ipicas Fi- 
gurre/lanti, prope quam pueri figura i Imp. finiftraHaftam tenet. M. N, 

IMP. QEaS, NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P, M. TR. P. COS. V. P P 

S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI FIDES MILiTVM S. C. Imp. cum Figura muliebri , fini- 
ftra Conmcop. tenenti alloquit ur milites . 

IMP. CiES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. . . . 

♦ S. P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI ITALIA RESTIT. S. C. Imp.ftansfiniflxa Sceptrum, dex* 

tram porrigit Figursin genua procumbenti , inter Imp. & Figura tres Figur» ihntcs , cratis dex¬ 
tris. TheupoL 

ib ITALIA RTSr, S, P. OPTIMO PRINCIPI S. C. Imp. flans habitu Confulari finiftra 
fignum militare, dextram porrigit Figur» turcit» dextro genu ante Imp.flex», finiOra Glo¬ 
bum, dextram Imp. porrigenti . Ind. Polatio o 

^ S. P. Qy R. OPTIMO PRINCIPI S. C. REST. ITAL. Imp. togatus ftans fijbleuat Figuram^ 
rnuaebrem in genua procumbentem, iuxta eam du» Icunculs flantes . yaill. tom. 1./.41. 


A.r.C.S^e 
Chrifli 107 


Rr 


TRA, 


TRAIANVS. 


yl.r.C.Sei. 

thnjti lop. 


Chnfti 1 10, 


y^.r.C.8tf4- 
Chrtfii IU. 


TRAIANVS TR. P. XI. XII. COR V. IMP. VI. 

COSS, yii). yinmusTrebonianHS Gallus . M, Atilius Metell.Bradua, 

Hadrianus ProPrator Pannonii ? Sarmatas reprimit . 

IMP. C^S. NERViE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. P. P. 

SENaTV:» POPVLVSQVE ROMANVS S. C. Figuraltans, dextra Caduceum, finifti-a Cor- 
nucopj.T. M. N. 

IMP. <'VES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. P. P. 
SENATVS POPVLVSQVE fVidtoria, dextra Lauream , finiftra Palmam . M.N. 
ROMANVS S. C. ic I Columna breuior Cochlidc , fupra quam miles dextra elata, finiftra 
L Haftam. i\4, N. 


SENATVS POPVLVSQVE flmp.Rans, dcxtraFuImen , {IniftraHaftam, quem Victoria Coro- 
ROMANVS S. c. i nat. Coi. Traian. n. 14. 

tSr LDca ftans. Pat. Ind.f. 17. 

ic SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C. FORT. RED. Sedet Fortuna, finiftra Cornu¬ 
copias, Temonemq; , dextra Signum tenet. /nd.Cauotorta . 

Forte ad reditum Traxani ex Oriente, pofl Armeniam acqui/ttam , 

TRAIANVS TR. P. XII, XIII. COS. V. IMP. VI. 

COSS. A. Cornelius Palma II. C. Caluiflus Tullus, 

Via Traiana d Beneuento Brundufium prata , Circus extruUus dicatur, 

IMP. CA:s. NERV^ TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M, TR. P. COS. V. P. P. 

FELICITAS AVGVST. S. C. pFigura ftans, dextra Lauream , finiftra Cornucopi*. 

LFigura ftans , dextra Caduceum, finiftra Cornucopiae, ex Ind.Pol, 

MARS VICTOR S. C. Mars gradiuus dextra Victoriolam, finiftra Spolia . 

PIETAS PERPETVA S. C. Figura Stolata, dextra Caduceum , finiffca Cornucopias. 

lupiter nudus, dextra Fulmen, finiftra Haftam, ad pedes Aquila, hinc Pallas Galeata, dextra Haftam, ad 
pedes NoCtua, illinc luno vc]ara,finiftraHaftaiTi,adpcdcsPauo. Riqutus de Capttol. Rom.f.i6'j 

IMP. C^S. NERV/£ TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M! TR. P. COS. P. P. 

S. P. C^R. OPTIMO PRINCIPI VIA TRAIANA S. C. Figura iacens , dextro cubitu 
humi nixa Rotam l$ua manu portendens. Ind. Cauotorta . 

T ratanus l'iam Appiam refecit, omnium maximam, ac celeberrimam , quam Statius Papinius, 
haud immerito, Regfttam viarum appellat , qua ab Vrhe , ac Porta Capena witiunffume^ 
bat , ab Appio Claudio Cenfore. vt Frontinus wquir , ad C apuam vf que munira. Tacitus 
tamen,0' alij^quidam Brundupum vfq; gratam prodiderunt, quare furit qui d Julio C ajarcy 
cui eius Via cura commtjfa fuit , Brundupum vf que d Capua munit am traaunt l ea fuit 
latitudine , vt Plauflra duo ex aduerfo inutcem occurrentia libere exciperet y longitudinem 
pafjuum CCC XXX. Ai. , \unt qui propter flexus , & ambages XX. Ai.adijciant . Hanc 
nouiJpmeTratanusDioneteperePituit , defpcatifque pgludtbus , exctps collibus, aggera- 
tts vallibus, ac pontibus extrudis , permeabilem fecit t cVdefHoNtmittCyTzddQ.mmap- 
pelUuit . 

TRAIANVS TR. P. XIII. XlV. COS. V. IMP. VI. 

COSS. Clodius Crifpinus Prifeianus . ... Solenus Orptus , 

OPTIMI cognomen pbi d Senatu decretum, hoc anno Traianus admittit, 

IMP. C^S. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

* P. M. TR. P. XIIII. IMP. VI. COS. V. P. P. OPTIMO PRINCIPI. 

TRAIANVS TR. P. XIV. XV. COS. DES. VI. IMP. VI. 

COSS. C.Calpurnius Pifo. Ai. Vettius Bolanus , 

Bibliotheca d Traiano extruSlst, 

IMP. C^S. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. V. DES. VI. 

» fAET. AVG. Figura ftolata ftans ambabus manibus capita So- 

I li$,&Lun:5. 

S.P.QJl. OPTIMO PRINCIPMDAClA. ViCtoria inferibens Clypeo. 

;DAfTCA. In Clypeo inferibens ViCtoria. 

I VEiTA. Figura fedens, dextra Palladium, finiftra Haftam 
L puram per tranfuerfum . 

IMP. CAiS. TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M. TR,P. COS.V. DES. VI. 

S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI AET. AVG. S.C. Figura ftolata ftaus, fingulis manibus caput 
gcftans Solis, & Luu». 


TRA. 


T R A I A N V S. 


159 


TRAIANVS TR, P. XV. XVI. COS. VI. IMP. VI. 
COSS. Traianus I. T. Sextius Africanus . 


Aur. IMP. Ci£S. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

fDeus Genius, dextra Pateram, finiftra Spiras. 

P. M. TR. P. COS. VI. 3 Figura lians, dextra Fulmen, linillra Hallile, Toga tegens Figuram paiua. 
P. P. S. P. Q. R. } Figura nuda cum Patera , 

LCaput radiatum. 

P.M.TR.P. COS. VI. P.P. S.P.CiR. VOTA SVSCEPTA, Du? Figura; facrificantes ad Aram. 

PnyiSieria, vel faluteTraiunt ^ lufcepia hoc annovota . 

P.M. TR.P.XVI. IMP, VI. COS. VI. P.P. OPTIMO PRINCIPI. 

IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.M, TR.P. 

flupiter nudus fulmine protegens Figuram paruam . 

COS. VI. P. P. S. P. Q^R.j Figura ftans, dextra Caduceum, (Iniftra Cornucopp-E. 

j Figura Militaris, dextra Haftam, finiftra Spolia . 

LDeus Genius, dextra Pateram, linillra Spicas. 

IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. CO.S.VI. P.P. 

S. P. 0, R. OPTIMO PRINCIPI FORT. RED. Figura fedens, dextra Temonem , finiftra,. 
Cornucopia . 

Ar, IMP. CaES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

pFORT. RED. Figura fedens, dextra Temonem, (Iniflra Cornucopia. 

I PROVID. Figura lians, dextraHaftamjlinillraRamum. 
i SALVS AVG. Figura fedens cum Patera. 

P.M. TR.P. COS.VI.j VOTA SVSCEPTA. Duie Figura facrilicantes ad Aram . 

P. P. S. P. QJR. ) Deus Genius lians, dextra Pateram, Enillra Spicas . 

1 Figura lians, dextra Hallam , linillra Scipionem Militarem linillrum crus 
I Globo imponens. 

I Figura dextra C aduceum, finiflra Cotnucopire . 

Lpigura Militatis gtadiens, dextra Hallam . 

IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. 

Mats gtadiens, dextra Hallam , linillra Spolia fuper humerum , 
tSr Vidloria, dextra Lauream, linillra Palmam. P.Mtntj, 

COS*. VI, P.P*. k P. Q. R. OPTIMO PRINCIPI DAC. CaP. Figura Rans reninilis manibus* 
ad pedes hinc, &mde Scuta, Col.Traian. n. 16. 
u£. IMP. CffiS. NERV,£ TRAIANO AVG. GERM. DAC. P. M. TR. P. XVI 

* iMP. VI. COS. VI. P. P. OPTIMO PRINCIPI S. C. Gehl. Th. 4J. 

* P. M. TR. ih COS. VI. P. P. S. C. Deus Genius nudus, dextra Pateram, linillra Spicas. 

Num. Arfeot. tah. gd. n. 12. 

JMP. CAE5. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

* P.M. TR.P. COS. VI. P.P. S.P.CiR. S.C. Figura ftans, dexrra elata, Cnillra Haftam, fubdex- 

tra alia Figura minor item ftans . M. N. 

IMP. C,£S. NERVA- TRAIAN; AVG. GERM. DACIC. P.M. TR.P. 

COS. VI. P. P. S. P. Q^R. OPTIMO PRINCIPI S.C. Imp. facrilicans iii Templo fexCo- 
lumnis Corinthiacis extrudlo . 


A.y.c.s6^. 

Chrifii 112. 


TRAIANVS TR. P. XVI. XVII. COS. VI. IMP. VI. 
COSS. L.PobUliusCelfus II. C. Clodius Crif pinus . 
Columna T raiana dicata . 


A.V.C.t66. 

Chrilii »13. 


Aur. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. 

pARAB. ADQ. Arabi, E Typus, cum Sturchione. 

1 CONsERVaTORI PATRIS PATFII..E. lupirer ftans, dextram porrigens Imper, 
I P. P. S. C. Martis , & BellonE colloquium . 

S. P. Q. R. ) VIA TRAIANA, Figura feminuda humi procumbens, dextra Rotam tenens. 
OPTIMD } Figura ftans , dextra Caduceum, linillra Cornucopis . 

PRINCIPI . j Tria Signa Cohortium . 

I Genius nudus , dextra Pateram , linillra Spicas . 

I Figura Equcflris habitu Pacificatoris. 

Lpigura Militaris gtadiens, dextra Pilum, Cnillra Spolia. 

Ar. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC- P. M. TR. P. COS. VI. P. P. 

pARAB. ADQ^Figuta ftans, dextra Ramum, Cnillra Calamum cum Sturthione ad 
I pedes . sU. N. 

S. P. Q. R. I PAX . Figura ftans , dextra Facem Spolijs admouens . 

OPTIMD jViA TRAIANrt. Figurafeminuda humi procumbens, dextraRotamtenens » 
PRINCIPI, j Deus Genius dextra Pateram, Cnillra Spicas, 

(Figura Equcllris habitu PaciCcatoris . 

Columna Cochlidis Traiani . 
tSt LViflioiia infcfibens Clypeo DACIA. Mufti Dauia. 

IMP. C,£S. NER. TRAIAN, OPTIMO AVG. GERM, DAC. aliut TRAIANO, Thef.Theptol 
P. M TR. P. COS. VI. P. P. S.P.Q.R. Colurna Cochlidis Traiani. 

IMP. CffiS. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM. 

P.M. TR.P. COS. VI. P.P. S.P.Q,R. Columna Cochlidis Traiani. 

TRAIANO OPTiMO AVG.' GER. DAC. P.M. TR.P. 

COS. VI. P. p. s. p. Q. R. Columna Cochlidis , 

IMP. 


A N V S. 

IMF. CiSS. NER. TRAMNO AVG. GER. DAC, P.M. TR.P. COS. VI. P.P. 

*■ * cvP * Viftoria coronans Imp. dextm Fulmen, finiftra Haftam tenentem. Af. N. 

IRINCIPI S. C. *)ALIM. it AL. Figura ftans, dextram porrigit Figur® parui, finiUri^ 
^ Cornucopia. Jnd-Catiotorta, 

IMP. C^S. NERV^ TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS VI P P 
tn aliji deefl OPTIMO. * . * . * . 

r • ■ ■ ■ ■ ECA TRA. fowe bibliotheca TRAIANI. OpusHexa- 
D P^^P^^fitiusinftratumgradibusvaluispraeclulum. 

TRAIAN Circus, expreflus Figura humi fedcnte inter tres 
1 KUnCII I S. C. J metas , quas finiiira tenet , dextra Obelifcum . 

I NAVMaCHIA. Pugni Naualis in Tiberi exhibiti Typus, cumeiufdem 
I Fluuij fimulacro, & Lupa cum Romulo, Remo . 

nan /~rc xTer,,,. -T-r, TRAIaNa. Figura decumbens pro pedibusRota. 

1.MP CES. NERVA TRAIAN. AVG. GER. DaCICVS P M 
P.QCR. OPTIMO PRINCIPI VIA TRAIANA S.C 

^;S. NERVyE TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS. VI P p 
-. . . . . Portus Traiani . ' ' 

Traiani Portus opus hemilphqericum porticibus latis. Columnis compluribiis,in cuius 
medio Arcus Triumphalis , St in faliigio Bigi, & Trophfca . Tutiorem reddunt 
! ortum du* carcn® , vtrimque lapidibus aSixx,& ad fauces Portus firmats in 
c n ^ T> f NauesPr$tori$, Celoces, Triremes, Phafeli. Sub ip(i.svnda* 

i fluttibus, Neptunus Mufeo coronatus , dextra gubernaculum tenens , Isua 

Cl^riMO I Delphino innixus. 

PRINCIPI 3 Ludi gladiatorij cum Leonibus. 

7 ^ numphalis quaruor Columnis Corynthiacis cxtru(Sus . 

^ I ma^mus a Traiano in ampliorem formam exu-uftus . OyfeL tab. 97, n. 4. 

Columna^ Cochlidis Traiani . ^ 

/i<ftoriolam, finiftra Haflan 
• .X- roiaifo , 

rj, . ~ lij i.yiu3 medio Nauis Imperat. , & 

I Templum Iphcrricum. & Porticus, Columnis aliquot firlta , cum Statuis,in Templo 
I Jouis imago. Stylobati impolita. 

''Thorax. Ind. Pclatte. 

i! S. P. QT^. tllNIMO PRINCIPI S.C. PROFECT. AVG. Imper.Eque5,dcxtraHallam,pri- 
fubfcquentibus. ('ailUnt. Tcm.i.f. 48. ProfccUncm Par- 

IMP. C£S. NER. TRAIAN. OPTIM, AVG. P M COS VI 

^ columna nu^“JfNiauaSr\'’4.^ 

JMP, TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR P COS VI 

IMP. CES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER DAC P M TR P COS VI P P 

* ''""rSmanvs^^c 

ROMANVS S.C. I F.'oUr3ftaTs,dextra Vi<SorioIam,iimlhaCQrnucopii. M.N 
IMP. CK NERVA TRAIAnI^S^ P^ 

IwMANvTs^^C^^ r C^d^iiniftra Cornucop.,/), 

IMP. CAiS NERvrmAlANO AV^g^Wr^^ 

^ dextra Haftam, fpuftro humero Signuiru 

TRAIANVS TR. P. XVII. XVIII, COS. VI. IMP. VII. 

COSS. Q^Mnius Hajia. ?. Manilius Vofifcus . 

^^yr,a in fottliauns P. R. redaUa . Safilica ^fia, & Ferum Traiani dicatum. 

Jur. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P M TR P COS VT P P 

"O" ^dm™; IbrSfornlra.'^- 

letefpicientia^^ TRAIANVS PAT. Capira Nerui Laureatum , & Traiani abfque Laurea, 
FORVM TRAIANI, Acdifidumpulcherimum,.&Quadrigi Triumphales. 

CON^R VAT^?S™^P^ATR?A^h^‘° n” Cornucopii, dextra Hallile . 

remprotegit ^^TRIS PATRIA., DuiFiguri, quarum fuperior dextra fulmine inferio, 

Dr/VS PATER RTAIAN. Figura fedens, dextra Pateram, Cniftta Haflils, 

IMP. 


T R A I A N V S. 


lol 


IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. 

DAC[A*"pRnviMr?A Ti-aiani non abfimiiis, ftamis vndique ornata , 

ir-T i/ fedcn'? cum Puerulis. 

TTAU^/RpArruT? c’ n' iTniflra Cornucopia. 

liALiA Kbbin ViA S. C. Imp.redens,antcquemmiilicr,cum duobus pueris, quorumalte- 
rum nnu geitar, alterum dextra pon^reqaei>tem tenet 
IMP. CJES. NERV. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

AQVA TRAIANA s. c. Fluuij i.icentis Typus.- 

* AQVA TRA. S.C. Eodem Typo. Num. Arfcot.tab. aa. n. ai. 

IMP. C&S. NERV^; TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI P. P. 

DACIA AVGVST. PROVINCIA S. C. Figura fedens habitu militari, (iniftra Signum Lcpiona- 
num , prope cam duo pueri nudi , quorum vnus Spicas , alius Perroiiam tenet . M. N. 

* A';, Caduceum, fiiiiftra Cornucopia, hid. Cauotorta. 

* «lAMwc C. Figura ftans, dextra elata, finifea CoruucopiE. Mafii CofeUni. 

IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P 

DIVVS PATER TRAIAN. Caput Traiani Patris Confecrati. 

IMP. CiES. NERV,£ TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS VI. P P 
S. P- 9^’TIMO PRINCIPI S. C. FORVM TRAIANI. jEdificium pulcheiTimum , in 
CUIUS Pcriftyho S. P. Q. R. 

OPTIMO 
PRINCIPI 
IMP. TRAIA¬ 
NVS AVG. GER. 

DAC. P.M. TR.P. 

COS.VI. P.P. 

‘ lenit in Regictte yj)L cum ^Vemplot E^uc i^neo , ac Columna Ccchtide, cuius erat 
Altitudo iiS, pedum y erAnt gradus feneflelU ///«d Aram, Marccllinus feribit 
lingularem fub omni calo juij[e jirulluram^ ^ vel dVuminum alTen/ione mirabilem . vide 
C^l. lib. iS. caf. IO. la. 

' '* S.'P. 'qJR- optimo PRINCIPI BASILICA VLPIA S, C. BafilicaForo Traiani non abC- 
milis. Statuis vndique ornata. Num. Arfeot. tab. 36. n. 7. 

TRAIANVS TR. P. XVIII. XlX. COS. VI. IMP. VIII. IX. 

COSS* Zj> npfanius A^ejfalla , Ad^EergiUanus Pedo , 


'Antiochi* Temmotn ingenti qualfata. Armenia, Mefopotamia, Prouincia faSl* . 

Ni/ibi , Batnifque capiis , PARTHICVS dicitur T raUnus . 

^ur' IMP. CaES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM. DAC. 

■ — - PARTHICO P.M. TR.P. p Figura Militatis , dextra Hallam , liniftraScipioncm, dextro pede-* 

COS.V1. P.P. S.P.QTC l Globum calcans. 

l Victoria, fkxrra Lauream, (iniftra Palmam, 

IMP. Ci£S. NERVi£ TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. l’ARTHICO. 

f PARTHI A CAPTA. Du^FigurxcaptiujefedenresadTrophTum. 
i PROVID. Prouidentia: Typus, finirtra Haltain, ad pedes Globus . 

P.M. TR.P. COS. VI.3 Spicas. 

P.P.S.P.CLR. -5 Mars gradiuus, dextra Halhm, linillra Spolia. 

l Figura Milit. dextra Haftam , finilira Badllum.-fijiillrum pedem cieuans . 
LFigura ftolata, dextra Caduceum , iinirtra Cornucopiae . 

IMP. ejES. NERVaE TRAIANO 6PTIM0 AVG. GER. DAC. PARTH. - 
■ap PARTHIA CAPTA. Trophsum. Ex Mufao RuTinil.C. Bon. 
rj- IMF. CaES. NER. TRAIAN. OPTIMO AVG. GERM. DAC. 

' f Figura Militaris ftaus , dextra Hallam , finillra Scipionem , finillro 

Ipede Globum calcans . 

Caput radiatum . 

COS.VI. P.P. S.P.Q.R. H^Vidoria alata gradiens, dextra Coronam , finiftra Palmam. Tkef. 

J Theupoi. 

j Deus Genius ilans, dextra Pateram, fiiiftra Spicas, & Papauer . 

I FORT. RED. Fortuna ilans, dextra Temonem, Eniiha Cornucop. 
E PROVID. Cum Ihouidentiie Tvpo . 

IMP. C*ES. NERV*E TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC, PARTHICO . in alio OP- 
TIM. M. N. 

("PARTHIA CAPTA. Dui Figurx captiux fedentes ad Trophsum . 
j PROV ID. Prouidentia, Cniilra Hallam, ad pedes Globus .dextra Bacil- 
I Ium , fiiiillro cubita Columnae nixa . M. N. 

P.M. TR.P. COS. Vl.i Genius ilans, dexrra Hallam, finiilra Spicas. 

P. P. S. P. Q. R. ) Mars gradiuus, dextra Haftam, finiilra Spalia , 

I Figura militatis, dexma Hallam, finiflca Bacillum,finiftrum pedem clcuans. 
St I Figura lians , dextra Hallam . P. . 

I Figura ftolata, dextra Caduceum, linillra Cornucopiae . 

St EFigura nuda flans, dextra Delphinum, linillra ignotum quid . M. N. 
IMP. CIES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM. DAC. 

•jt PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q^R. Mars gradiuus , dextra Haftam, liniSra^ 
Trophsum cum Spolijs . M. N. 

* Parthia capta. D.usFiguriEfedeatesadTrophsum, Triflan.Tem.t.fAqi. 

Ss IMP. 


A.f'.C.S6S. 

Chrifiiii^. 


ii6. 


».<52 T R A I A N V S. 


IMr.C^5.NERV,€ TRAIANO OPTIMO AVG. GER BAC. PARTH. TR. P. OoS. vi. P.P. 
ADIAB. S.P. QJ\. OPTIMO PRlNi IPI . Ei" ura tJiJtiuafvdens, velle indigeiiafaemonappoli- 
ta , iTuacai iti fubicfta nitcr fpolia armoium , qua- oniiifaTraiaiius Paludatus protegit. 

IMP. Cy£S. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM. DAC 

* PARTHICO P.M. TR.P. COS. VI. P. P. S.P. Q^R. Figura muliebris lians, dextra Aquilam^ 

Lcgion.ariam, finillra Cornucopia . Mufii Dnut£ . 

IMP. CAES. NERV£ TRAIANO AVG. GER. DAC. P.M. TR.P. COS. VI. P. P. 

IMP. VMI. S.C. Imp. fcdens in fubftructione , atitc quem Cohortes. 

Njftbi,l^.v»ifquscai)tis IMP. VIII. dicitur. Ex Dione. 

IMP. CTS.NFR.tr AIA?/') OPTIMO AVG. GER.D.AC. P.M. TR.P. COS. VI. P.P. 

IMF. VIII. S.C. Imp.lcdejisproTribunali.cumduobusScnatoribus, anteTribuualMilitcs fub- 

iatis dextris iacr.uncntura Imp. pr^ibnt. 

IMP. CT.S. NER. TRAIAN. OPTIMO AVG. GERM. DAC. 

PARTHICO PON. MAX. TR. P. COS. VI. P.P. Corona Quercea , iji qua S.C. 
IMP.CTS.NERVT TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P.M. TR..P. COS. VI. P.P. 
IMP. VIII. S. C. Allocutio Cohortium. 

IMP. C/ES. NERV.E TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO, in alie IMP. 
C.-ES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. 
COS. VI. P. P. 

SENATVS POPVLVSCJVE ROMANVS S. C. Duo Trophxa, in quorum medio Imp. Vnunx., 
ampledlcns, & ad aliud matium tendens. 

PROVIDENTIA AVGVSTI S.P.Q.R. S.C. Figura ftolata dans , dextra Column® nixa, fini- 
Ilram portendens fiipcr Globum. 

IMP. ejES. NERVT TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTH. TR.P. COS. VI. P.P. 

ADVENTVS AVG. 'MAVRETANI/E S.C. Mauretania gratulatur Imperatori, 
Sarra pcragcmi.dextra Pateram, finidra Labarum coram Ara,cui Taurus accubat. 
ARAB. ADCiVIS. S.C. Vt fuperioribus annis. Ind.Poiaih . 

, ARABIA CaPTA S.C. Palma, cui aflidet Atabise captae Typus. 

OPTIMO /ASSYRIA, ET PaLESTINA IN POTEST. P.R. REDAC. S.C. Mas,&Fce. 
PRINCIPI. I mina Affyri j Patrio habitu Palmae alligati , vtramque manumin capillos, & genas 

I inijeientes . 

I DE CaLDAEIS S.C. Idem cum priore, adiu/iQo Camelo. 

VICT. AS^R. In Clvpeo . a Palma pendente, aflidente Vidtoria S.C. 

LMP. C/ES. NERVAE TRAIaNO AVG.GER.DAC. PARTHICO P.M.TR. P. COS. VI. P.P. 
S.P.Q^R. OPTIMO PRINCIPI ADVENTVI AVG. ARAB. S.C. Imp. Eques , finilda HaG 
tile pr.veuntc Milite, cum Labaro, icquentibus duobus Signiferis , 

XHummus hic indicat iran[ilumTraiiini per Arabiam . vet cittn ad AJfyria, Adefopotamia 
expeditiones profeblat efi , vel cum Babylone redtyt , vt fupertor ADVENTVS f^AVR^ 
TANl.T (7crd/7eef earitodem expeditionum . 

IMP.CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. PARTHICO P.M. TR.P. COS. VI. P.P. 
fArabia excipit aducnientem Imp., cui Palmam porrigit. 

I BABYLONIA. Srudtura e lapide quadrato cum duabus Portis, & Pyramidibus, ia 
S. P. Q:R. I circularem formam. 

OPTIMO \ Babylone T raianum moratum , cur» ad Parthicam expeditionem pro- 

PRINCIPI. J ce^lit tcfiti cum Dioae PJummus . 

I EVPHP...ATES . Pons fupra Euphratem condrudus . Imp. Laureatus, & Togatas, 

I Schedam linidra tenens , fubfequentifans Militibus cum Fiuuio iacente , dniilra-. 

L Gubernaculum tenente. Cymba adiundla . 

Pontem fuper Euphratem Jhuxit T raianus , vt copias in Adefopotamiant , tSr AJfyriam facilius 
traductret . vt Danubio Tigri alijs expeditionibus , 

IMP. C/ES. NERV/E TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. 
COS. VI. P. P. 

ARMENIA, ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM P. R. RED.ACT/E S. C. Imp. dans 
de.xcra Hadam , (inidra Sceptrum, ante cuius pedes hutpi procumbunt dui Figura, & tertia i 
tergo , Imp. Paludatus, cum Captiuis, & Fiuuio ex Vrna aquam effundente . 

ARMEN1jE,ET MESOPOTAMIAHN POTESTATEM P.R. REDACT.^ S.C. Eodem Typo. 
ARMENIA DEVICTA, in alto SVBACTA. 

IMP. C.TS. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DAC. PARTH. PONT. MAX, TR. POT. 
COS. VI. P. P. 

* S. P. Q^R. OPTIMO PRINCIPI. Forum Tmiani cum Bibliotheca, BafilicaVlpia, dcCirco; 

in medio Columna Cochlidis . Stradaf. 57. 


•fc PARTHICO P.M. TR.P. COS. VI. rFiguranudaGalcatagradicns,dextraHad3m,finidtaCIy- 
P.P. S. P. QJL. S. C. ) peum. Num. Arfcot.tab.%6.n. 10, 

•it ) Figura muliebris dans , dextra Caduceum , flnidra Cocnu- 
L. copis . ibidem n.ll. 

TRAIANVS TR. P. XIX. XX. COS. VI. IMP. IX. 

COSS. exEmilianus t/£lianu: . L- xinli[Hus Petus . 

Rex Parthis e fraiano datus . Rebelles Armenif.iS- Parthi Nifibi, & Seleus ia receptus villi, 
Judtique in Melppotamia ad internecionem afi . 


* REX PARTHVS. Imp. fedet in fuggedu aOIdente Prafodo Prstorij , in imo Rex Parthorum gj, 
nuflcxus, addantibus quinque Figuris Militaribus, quarum tres Signa iNlilitapia gedant. Pail~ 
lant.Tom.i.f.bi. 


alulior 


1(53 


T R A I A N V S. 


jiuBor gj} D7o in Excgrptis pgr7^omTamnT'rciiginoytiHm adOcg<inumre}jdgrgttplt*rgsVopnlot 
rgbgUalfe, quo cognuo, mgtugns ng Parthi quoqug idgmfacgrgnt, Rgggm eis fui Gemis pncfe- 
cijfe t eiq; Diadema impofuijjg: quod in Nummo cernitur . 

Ar. imp.ms.nerva: traiano optimo AVG.GER.DAC, PaRTH. TR.P. cos. VI. P.P. 

EXERCITVS PARTH. S. P. Q. R. OPTI.MO I>RINCIP|. Imperator alloquitur Cohortes. 

EXPEDITIO AVG. PARTH. sH'. Q^R. OPTIMO PRINClPI. Imp.Eques, quem Miles 
prsceTit , duo alij fuhfequuutur . 

IMP. CAES. NERV^ TRAIANO GER. DAC. PARTH. 

^IKTVNNA KPHT. Figura nuda rupi infidens, dextra ferrum Haft3e,fi])iftra Puerulum : hinc,&; 
iiidc duo Milites . DianxDyetinnE Typus. Seguin.f. 116. vhi egregie illuflrat Nummum . 

IMP. NERVA TRAIAN. IMP. AVG. DAC. PART. 

* rslKTlNA KPHTftN. Dyelinu.i fcdciis.^qux puerulum loucm dextr.i tenet , Corybantes, qui nata- 

litia louis, fcu Corybantia Tympanis, ac Gladiolis tenentes adimplent . Ex Mufio Ruimini 
I.C.Bon. 

IMP. CiES. NER V^ TRAIAN. AVG. GER. DACIC. P. M. TR. P. in mso OPTIMO. 

■it IMPERATOR VIIII. S. C. Imp. fedens in fubftruftione, in qua duo milites liantes , infracai» 
plnrcs milites , cum tribus fignis militaribus . ex Coi. T raian, n, 6. 

IMP. CAIS. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERM. 

* DAC. PARTHICO PONT. MAX. TR. POT. XX. COS. VI. P. P. Circum Coronaiu- 

Querceam, in cuius medio S. C. Ind. Potatio. P. M. 

IMP. NERV^. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. P. P. 

A SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C. Trophxa de Holtium fpolijs ereda. Ind. 

CnuotortA . 

IMP. CRS. NERV£ TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P, 

A PROFECTIO AVG. S. C. Imp. in equo, milite fcutato prscunte, & tribus alijs hallatis fubfc- 
quentibus . exThef. APediceo Reuerendifjimus Norts . 

IMP. CIES. NER. traiano OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P 
A SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C. DuoTrophasa. Ind. Potatio. 

IMP. C£S.NER. traiano OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P M.TR. P. COS. VI.P.P. 

rALIM. ITAL. S. C. Vt annis fupeiioribus. 

S.P. Q^R. OPTIMO PRINCIPI. A 1 Columna Traiana. Ind. Potatio , 

A t Imp. in Qiiadriga Triumphali. Ind. Potatio. 

IMP. C^S. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. CTR. DAC. PARTHICO. 

A P. M. TR. POT. XX. COS. VI. P. P. Circum Coronam Ciuicam, inquaS. C. Ind. Potatio. 

IMP. CAIS. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PaRTHIC-Q P. M. T R. P. COS. VI. P.P. 

REX Parthis DATVS s. C. Imp.iedensintcrduosmilitcsinfubUruclionc, ante quem humi 
procumbit PanhorumRcx PfamatifToris . 

TRAIANVS TR. P. XX. COS. VL IMP. X. 

COSS. Quintius Niger, T. P'ipfanius xlpronianut . jt.y.C.ipeo. 

TdrthiKegemdTraianoeij dem datum pellunt, contra bosmouens Traianus hoc anno u4.D. 111. Id./lug. 
mortuus ejl Selinunte Cilicie oppido . 


Jtur IMP. C£S. NERVIE TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO . 

REGNA ADSIGNATA . Imp. Scllm caErenfi infidens , duobus ali js aiiiPcntibus , adiignani Re^na . 
IMP. C.A-S. TRAIANO OPTlM. AVG. GER. DAC. PART. TR. P. COS. ' 

A REGNA ADSIGNATA. Imp. fedens in fubllrudlionc , cumfexFigurislbntibus cum Coronis, 
fcuThiaris, altcriFigurx Hami manus porrigens. Spanhem.f.Hxi. 

DIVO traiano parih. avg. patri. 

TRIVMPHVS PARTHICVS. Qi^adrigae Triumphales inildenie Imperatore . 

DIVO TRAIANO PATRI AVG. Caput Traiani laur. 

A iMP. C.^SAR TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. PARTH. Caput Hadriani Laureatum . 
Paiin. Thefauro . 

DIVO TRAIANO PaRTH. H. AVGVST. PATRI. 

A Auis, feuPhernix cum circulo radiato in capite, qux viiguibus ramum 01c.'e tenet, ex Mufio 
Ruzjni 1, C. Bon. 

A. IMP. CiES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. 

* A REGNA ADSIGNATA. Imp, Sellscalltenfiinlideiis, duobus alijs alEllentibusadlignans Regna. 
Num. Fifch. 

IMP. CIES. NERVAi TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTH. TR. P.COS. VI.P.P- 
S. P. (i_R. OPTIMO PRlNapI SELINVNTEM . In Pcciftylio Portx lata: xdificij lapidei 
fphecrici. 

Cufiis Nummus ad locum indicandum , quo Fatoceffu Traianus Optimus. 

DIVO TRAIANO. Traianus Corona Radiata. 

CONSECRATIO . pAra cum Igne . 

L Aquila expaniis alis. 

DIVO TRAIANO PATRI AVG. Caput Traiani Laur. 

A IMP. CBS. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. G. D. PART. Caput Hadriani Laureatum. 
Num. Arfcot, tab. 36. ». 17. 18. 


ty£. 


it S. P. Q. R. DIVO TRAIANO PARTHICO. Viflotia, dextra Facem, finiftra Palmam, in 
Ciirru ab Apto , & Leone veflo , ante Curtum Hercules nudus dextra Clauam , Leonis exuuias 
capitcgellans. Triftan. tom.i.f. 404, 

IMP. CBS. NER.TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI.P.P. 
REGNA ADSIGNATA S. C. Imp. in fublh uftione fedet Laureatus inter duas Figuras flantes , 
dextram porcendens tribus Figuris oulitaribus infra figntibus . 

Piana 


' T R A 1 A N V S. 


Diam Lucifera , curru a Leone , &Aprovc(fta, dextra Facem prrecuntc Hercule Dcamrctroafpi- 
Clauamciue dextro humero gclhiite. 

I.MP. HERCVLES C/ES.' AVG. P. M. Caput Traiani . 

nan . OPTIM.PRINCI, S.C. Leo Claua: infidens jfupra cuius caput Cometa . 

IMP. HERCVLES ROMANVS CMS. AVG. P. P. c c 

P' OPTIMO PRIN, Aper filuefler Cauerns fe abdens , fub quo Sagitta. 

Divo TRAIANO AVGVSTO. 'i o ■ 

(-Figura tunicata flans in aiedio duorum Equorum , quos ambabus manibus tenet 
i Capiftris. 

IMPERATORI. .PQuadrigE, in quibus Figura infidet, dextra Sceptrum, finiftra Palmam, inca- 
' pitibus Angulorum Equorum Palm® . 

* I Quadriga decurrens, in qua Auriga , dextra Flagrum , finiftra l’almam . Mufti 
^ ^ L Leompardi. 

^ .^ejque Epi^raphe . lupiter Ammon fedens, Probofcide ornatus, Palladis fimulacrum firaftra tenet,' 
coram eoFulcrum, cui impolitus eilClypeus, in quo duodecim Signa Zodiaci Ipe&ntur, in_. 

S°1 radijs fulgens, & Luna cornubus nota . Patin. T htfaur. 

•ii EYTLVIIVS TLRIEJ CAT, . . . Athleta flans Cngulis manibus &ramumPalmx, &Equuni.., 
retinens, ihidtm. 

Divo TRAIANO AVGVSTO, alif PARTH. AVG. PATRI. 

1’^NTESILEA. Achilles armatus Penihefilcam interficit, 

Quadrig® cum Palmis quatuor Equorum capitibus appenfis , Auriga Legionarij Militis armatura-. 
X aperto capite, dextra Flagrum, linilira Palmam, fub Equis du® Figur® proculcat® . 

DIVO NERV^ TRAIANO OPTIMO AVG. P. P. 

V iRT VS AVG VST. Imp. Eques, Leonis exuui js capite, & corpore indutus, Leonem conficit , affi- 
fleutibus duobus.Militibuspeltatiscum laculis. 

DIVO NER Vi TRAIANO. 

Naufragium circa Scyllam, cuiusTypuseft Virgo pubetenus, inferiori corporis parte in Caninum-. 
Monftrum delinens, litori vicina , in quo arbor. Naut® bona omnia anteipfos in Mare proli¬ 
ciunt, quibusDclphiniadnatant, tanquam auxiliati). In Naui flantes Milites, partira Clypeos 
adaptant in mari defui turi , partim Remos ) cundlofque proijciunr, partim perturbatura animum 
pr.Tfcfctunt . 

A Circus, in cuius medio Obelifeus, circum quem quatuor Quadrig® decurrentes , hinc Gladiator Leo¬ 
nem p-tit, illinc rivbele Leone vedIa. singula capita met» appoCt® claudunt. ..f»«//./'.iaa.n 6 

DIVO TRAIANO PATRI .... Caput Traiaiu . 

* PLOTIN.A AVG . Caput I-Iotin®. Siradaf. iS, 


* /ENEAS. .Aeneas humeris Patrem Anchifem ferens, dextra filium Iulum ducens. Patin.TkiftHr. 
EVTIMIVS. Athleta in Quadriga, dextra Lauream, & Flagrum, finiflra Palmam . ii, dent, 

* rYenusaddormienremAnchifcminldamdelabitur. ibidem. 

•St 3 Cybeles, & Atys in Quadriga Leonum . ibidem . 

Spi^rnf Bacchus in Tigridum biga d Cupidine Pampinea coronatus Coroaa , ante 
I «umSilciiusSatyri.&FiguraTybiasinflans. ibidem, 

A LOrganum Hydraulicum cum duabus Figuris, ibidem. 


4S 


PLOTINA VXOR TRAIANI, 


Piotina Traiani Vxor, incredibile diflu cft, quanto auxerit gloriam mariti , cuius Procuratores, cum Prouincias 
C^umni)s agitarent, a^o, yt viius ex ijs diceretur locupletium quemque iri conuenirc . Qu® habes , ad menfam I 
alterum vnde habes ? Ternum pone qu® habes ; illa Coniugem corripuit , atque increpai^ quod laudis fu® eflet 
incuriofus talem reddidit, vtpoftcd exadhones improbans , atque deteftans Fifcum lienem vocaret, quod eo 
prefccnte reliqui .artus comabefeant. Sex. ^dem Palatium afeendens ex gradibus ad populum.» 

‘Egredi opto. Hscmodeftd, &fanadinfummapotcftate_ 
itdfegeiritjVt de ea nullus ture conqueri potuerit. Traiano fuperftes , Hadriani fucccflionemptomouit. 


.tlu, PLOTINA AVG. IMP. TRAIANI. 

* ARA pvnic^ 1’- ■P'»"'"' • 

(Quadrata, cui impofitum cft Ploiin:^ caput. 

CMS. AVG. GERM. DaC. COS.Vl. P.P. Figura fedens, dextra Vifloriglam tenens. 


i expanlis alis . FailUne. Tam. 2. f. 

JX S/yTitTi X PRTRI. Caput Traiani iaureatum. ibidem, 

t AVGV.STiE. CaputMatidi®. ibidem f. 6$. 

~ ■ '"^“““P^^^Yclatofcdens, dextra Palladium , finiftra Haftain jier tranfuerfum . 

?h- 


^£Sk 


T R A I A N V S. 


16^ 


Plotinam, Alaiidiam, cJ’ MarcUntim ah Hadriano conficratas friiffe , ratio temporum fuadet, 
viiiehat enim tempore mortis Traiani Plotina,(^ Adoptioni Hadriani ftth[cripfitiAdarcia~ 
na ver'o-,& Adatidia^cum ignoretur y quo anno Fato cejjerintyad gratum Hadriani animum 
in Socrumy & Socrus Matrem referendam tjje eorum Con/ecrationem non dubito . 
PLOTINA AVG. IMP. TRAIANI. 

ARA PVDIC, Ara quadrata, cui impoiita cft Plotina; efficies, 

GERM. DaC. cos. VI. P. P. Ara, cui iiifcriptum eft ARA PVDIC, 
diva; PL0TIN,€ AVG. GoltZ.TI0ef.4r. 

PLOTINA AVG. Caput Plotini. 

•If MATIDIiE AVG. Caput Maiidia;. Num. Arfcot.tah, 'ih.n.ip. 0.0. 

* PLOTiNA IMP. TRAIANI. in alio PLOTiNA AVG. IMP. TRAIANI. Patin.Thefauro . 

CAES. AVG. GERM. DAC. COS. VI. P. P. Figura fcdens , dextra Palladium , finiftra Haflam 
per tratifuerfum . P. Minii . 

PLOTINA AVG. IMP. TRAIANI. 

FIDES AVGVST. S. C. Figura ftans, finiflra Caduceum , dextram elcuans . 

DIANA LVeiFERA S. C. Vt fuperior. 

PLOTINA AVG. TRAIANI AVG. 

Ife FIDES PVBLICA S. C. Figura ftans, dextra cura Spicis demiffa, (iniftram leuans cumPatera. 
Relig. 34. 

FIDES AVGVSTA S. C. Eodem Typo Figura ftans Cniftram elcuans , cum Caniftro Florum, 
dextra Spicas. 

PLOTINAE AVG. Caput Plotin^. 

^ MATIDIAE AVG. Caput Matidiz. Pat, Ind.f. ii. 

NVMMl TRAIANI IN COWNIIS CVSI. 

Apollonia . 

Ad Apolloniam T aulantiorum in Macedonia oppidum ad Ionicum Mare fitum referendum puto Nummum 
fequentem, cum in eo Qolords titulus legatur ; hac vero Apollonia inter alias multat vacetur d Plinio 
Giotinthioram Colonizy /it tamen eruditi Lehlaris arbitrio illum ad aliam ex Apollonijs (quorum 24. 
nominat Stephanus, hifque feptem alias addit Ortclius inThef auro Geographico) referre . 


iSt COL. APOLLON. Templum, in quo lupiter feminudus fedens , (Iniftral-Ltftam', ante eum Pallas 
Galeata ftans, dextra Haftam , a tergo luno Stolata fimiliter ftat, fiuiftra Haftam . Ricquius de 
Capital. Rom.f, 167. 

Berytus. 

IMP. C.£S. TRAIANO AVG. COS. VI. 

COL. BER. f Colouiz dedudiz Typus • 

* LDuz Aquite Legionariz in Laurea . Pat. Ind.f. 10. 

COL. AVG. FEL. BER. Coloniz dedufiz Typus. 

IMP. CES. NER. TRAIANO AVG. GER. P. M. COS. V. P. P. 

df- COL. PRI. FLAV. C,ESaREA. Figura velata, dextra Thus Ipargensfuper Tripodem, Cniftra_, 
Cornucopiz. Mufti Ba/fetti. 

lulia VicSrix. 

1.MP. CES. TRAIANVS AVG. GERM. P. M. TR. P. 

C. CL. IVLI. VICTRI. Figura nuda cippo innixa, dextram imponens capiti . 


Coi. Ptolemais. 

yrbs Phenicis maritima apud Paleflina finis, antea Ace Ptolemao, & Acon Hstbreis , dibla Colonia dedufla 
det. Augufio, lejte Plinio, nunc Na dicitur. 

IMP. CIES. NER. TRAIANVS AVG. GERM. 

•je COL. PTOL. FiguramuliebrisTurtita,fupcrfcopulumfedens, ^manus cumcorporc inclinans. 
MuUi Ba/fetti . 

IM1>. C/ES. TRAIANO AVG. COS. VI. 

COL. PTOL. Figura feminudainlidensfcopulo, Tritonidis adnatantis humero Izuo, pedem dex¬ 
trum imponens. 

Sinope . 

Afidt Minoris Frbs , CrColonia in Paflagonia, ad Pontum Euxinum fita , Pordapas hodie dici teflatur 
Chalcondylas, qui eam accurate deferibit . Sinabe d T urcis appellatam refert Lconclauius . 

IMP. CiES. TRAIAN. AVG. P. M. TR. P. P. P. PROCOS. 

* SiNOPENSlVM. Templum, in quo Pallas haftata bafi inftans . Trijlan.Tem. i./. 401. 

Stobenfium Municipium . 


IMP. CIES. TRAIAN. AVG. P.M. TR.P. P.P. PROCOS. 

STOBENSIVM. Templum, in quo Pallas haftata in bafi collocata. 

Tt 


MAR- 


166 


MARCIANA AVGVSTA.' 

Soror fuit Traiani, vt ex Arcu Triumphali PornisAnconitani conflat. 


t/£. 


Aquila expanfis alis, tx MufM Rudini I.C.Btn: 


“"^^CUNAAVG SOROR IMP. TRAIANI. Caput Marcians.' 

Diva AVGVSTA MARCIANA. ^ 

■ Aquila expi 

diva AVGVSTA MARdlANA. 

GOS. III. Aquila Fulmen tenens. 
rnMcFro iT /-> *" ^'I“*** infiftens Scipioni. 

t- iNStCRATIO.* I^Thenfa a duobus Elephantibus vedla, fupra quam Figura muliebris. p^ailU 
M*ARClIKva“Ro'RTS7^|g|i^^^^^ Elephantibus vefla. iiUcm. 

7 muliebris ledens. 

* ge^e^^dac tRaian. avc. 

C0N5£CRAT10 S. C, pAquila infiftens Scipioni, 

I Aquila. SfdnheM.f.6i‘^, 

Fv cFMa-rxrc /T9^>’'pentum duabus Mulabus tradum . lnd.CauotorU. 

FaiCITAS SflCVU^syc,™ i' 


Auguflaiaa, pofl mortem in Diuas relata efl, filias habuit Sabinam Hadriani Vxorem au 
Matidiam alteram, quam haSenus omnes cum Matre confuderunt . Primus diflinxit M Velftrus indiVin r,™ ^ 

Aur. MATIDIA AVG. DIVS MARCIANA F. 

niFT-ac aarc-src-T- . fFigura Stolata coram Ara faa'ificans. 

IIETAS AVGVST.* Figura muliebris flans manus extendens ad duos pueros infr3 flantes.' 
MATIDIiE AVG. Caput Ma^idi^!^‘'““- 

D?vSvfTfMk?i&IA^'' "*■ 

CONSECRATIO. Aquila infiftens Scipioni. 

MATlOLEr AVG. Caput Matidis. 

EIETAS AVGVST. rFigura Stolata coram Ara lacrificans. 

LFigura flans, manus extendens Fupra duos Puerulos affiftcntes. 


DIVA 


M A T I D I a: 167 

DIVA AVGV5TA MATIDIA . 

CONSECRATIO. Aquila iniiflens Scipioni, 

MATIDIA AVGVSTA DIV£ MARCIANA F. MATIDIA AVQ. DIV^ MARCIANIS F. 

Fatll. tom, I. f. 54. 

PIETAS AVGV5T. S. C. Figura flans, manas extendens Iupr5 duos Paetulos afliftentcs . 
MATIDIffi AVG. CAPVT MAtiDIAE. 

* PLOTINAE AVG. Caput Plotin®. Pac. Ind.f. ii. 

MATIDIA AVG. DIVAE MARCIANAE F. 

* CONCORDIA AVG. S,C. Concordia fedens, dcxttaPatecam,finiftraHaIlati?, Ind-Cmotorta. 


hadrianvs, 

Hadriani Afri F. auxilio Tatiani. & Plotins, qu* iplius amore capta erat , ad Imperium eueflus ell , ingenio ai 
Iludia bonarum artium, &vtriufque lingute prompto . Praserat tum Amiochite Syrias . A Senatu per literas petijt, 
Vtlibi imperium confirmaret, quodfaftuna ell. Vjr fuit procerus (latura, forma comptus , prramilTa barba (quam 
primus Impp, nutriuit , vt vulnera, quse in facie erant naturalia tegeret ) flexo ad peflinem capillo . Memoris , oe 
omnis pene artilicij Opifex incredibilis, ingenij liuidi, & laiqiui , & ad ollcntationem fui infoientis . Princeps alio- 
quin humanifllmus, tamen propter exdes quorundam bonorum C iuium, quos, & initio Principarus,_& paulo ante 
quim moreretur fecit, culpa non caruit . Vitio ei dabatur , quod nimis magnum liudium in rerum inuelligatione 
poneret, & quod homo vetfutus, ac callidus effec . Htec vitia fedulitatc compenfabat, prouidentia, magnincentia, 
&folertia. Bellum nullum mpuit, fcd mota compofuit ; nullius bona proiniuria profcripfit. Ad colligendam 
etiam gratiam nihil prstermittens, infinitam pecuniam , quse Fifco debebatur, remiflt , definito tempore annorum 
lexdecim, ex quo id beneficium collatum effe voluit . Priuatis debitoribus in Vrbe, & Italia, in Prouincijsvero, 
etiam ex reliquijs, ingentes fumraas remifit, fyngraphis in Foro Diui Ttaiani , quo magis fccuiitas omnibus robo¬ 
raretur, incenfis , Fuifle Hadrianum Mathefeos peritum vfque adeo allerunt , vt eum dicant , cuiidla dc le fciuilTe, 
fic, vt omnium dierum, vfque ad horam mortis , futuros adlus ante pcrlctipfcrit . V t ^grotare cospit , quod laii- 
guis, qui per nares cius effundi antea confueuerat , tum copiose effluxit , vitam delpcrauit , ob camqp? caufam L. 
a£Ll VM, quamuis & ipfe quoque fanguinem euomeret,C$farem Romse defignat, qui paulo poli fnbitb extinflus 
cll, Hadrianus autem ob fanguinis effufionem contabelccns, &hydrope laborans, adoptat aNTONINVM, qui 
pollet PIVS didais, ea conditione, vl is M. ANTONINVM cognomento Philofophum fibi adoptaret , &L. 
VERVM demortui Aeli) Csfaris F. Paulo pollprafcnte Antonino Pio Baijs moribundus exclamauit i Mulu 
Medici Principem occiderunt. Vixit annos 62. Regnauit annos 20. menfcsii.Sepultus adPontem Aelium in 
Sepulcro a le condito. Sparitanus refert Hadrianum de Imp. Traiani ergafeiudicio, ciim follidtarctur Vir- 
gilianas fortes confuluilfc cx VI. Acncid. . . r ■ /ir 

pjits procul %IU autom ramis injtgms Oliua . 


P. itLIVS HADRIANVS A.D. V.ID, AVG. CKS. ET A.D.III. ID. AVG, AVGVSTVS DICTVS, 


CO.yS’, Quint. Niger. T. f'ipfan. .Apronianus . 

TR.P. accepta TRAIANVS HADRIANVS P. M. TR. P. COS. DES. II. IMP. GER. DAC. OP- 
TIMVS PARTH. eo ipfo tiie /aluiatus . Mexandrtam coUapfam reflituie . 

Aur IMP. CiES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. G. D. PARTH. 

DIVO TRAIANO PATRI, in alio AVG. additur. Caput Traiani Laureatum . 

IMP. CfiiSAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

DIVVS TRAI,<iNVS PATER PATRIIE, Duae dextranunfla: . 

M. P. T. NOB. In Corona . 

CONIVGIVM AVG. Imp. iungit dextram Imperatrici, intermedio facrificio. Cupidines tres fu- 
pcruolant . 

Conjugium Satina, Traiani Proneptis, defignat Nummus , quod tamen procefiit, Traiant 
leuiter volente, ante Quafiuratn Hadriani, anno fcilicet T, C,8q^, 

SAL. AVG. Salutis fedentis Typus, cum Patera, & Serpente. 

LIB. PVB. Figura fedens, dextra Ramum, finillta Haftain . 

Mars gradiuus dexma Hallam , finillra fpolia . 

HADRIANVS AVGVSTVS. 

* DIVI NERVIE NEPOSP.M. TR. P. COS. ORIENS. Caput Solis radiatum , Nam-eiffeot. 
tah. 37. n. 13. 14. 


LIBERTAS RESTITVT A. 5pa»Wf. 788. 

♦ FELlClTATI AVG. Figura togata , dextram potfigit Figut® muliebri, finillra Caduceuiq tenen¬ 

ti. Alam, 37. «. 3. . r -ru. 

* SECVRITAS AVG, Figura fcmiiiuda fedens, dextra capiti admota, fub qua Cornucopis.uniltra 

ahudCotnucop, iMem n, lo. 


ai.T.C.iyo. 
Chrifii 117. 


H A D R I A N V S. 


I6S 


^4r. IMP. C/ES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. P. F. AVG. GERM. DAC. 

PARTHIC. DIV! TRAIAN. AVG. f aDOPTR") . Dua- Figuis togata ftantes, lUDgcntes dextros. 

P. M. TR. P. COS. P. P. . LPIETAS. Figura rtans expaiiiisuianihus . 
adoptionem Traiamteflarnr Nitmmns , qxiam , qualiter procejjertt pos docet Spartianus; Cate- 
Yumt cum adoptati in omnes honores ^ titulof que adoptantis [uccederent, nil mirum fi Ha- 
driavns GERMANIC VS , DACICVS, PARTHICVS, & OPTIMVS wjcnhitur y 

titulis nempe a Patre Traiane acquifitis , 

IMP. C/TS. TRAI/^NVS HADRIANVS AVG. 

* adoptio PARTH. divi TRAIAN. AVG. P. M. TR. P. COS. P. P. Du2FiguL-,r toga¬ 
ta iuneentes dextras . Vatii, tom. z.f. 68. 

IMP. C.TS. TRaIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA. 

PARTII. F. DIVI NER. NFP. P. M. TR. P. COS. fCONCORD. Figura fedens , dextra^. 

) Pateram, finiftra Haftam . 
^IVSTlTlA. Figura fedenSj dextra Pate* 
C ram, dnilbra Haftam . 

His Nummis adoptiuorum Patris» yfui nomina (umpfit Hadrianus » fe enim filium DIVI 
TRAIANI FAKTHICI DIVIQ; NERV^ nepotem infertbie. 

IMP. C.€S. TRAIAN. HADRIAN. OIT. AVG. GER. DAC. 

PARTHIC.DiVI TRAIAN. AVG.F. P.M. TR.P. COS. P.P.fPlETAS. 

I IVSTITIA. Figura fedens, 
L vc fuperior. 

IMP. CTESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 

PONT. MAX. TR. POT. COS. DES. II. CONCORDIA. Figura fedens , dexti-a Pateram . 
IMP. CyES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. 
ic ORIENS. CaputiuuenileCoronaRadiata. 1./.464. 

A P. M. TR. P. COS. Figura ftons ambabus manibus elatis . A/. N. 

**’divVV TRAIANVS AVG, PARTH. PATER. Figura, dextra Fulmen, finiftra Haflam-., 
Spanhem. /1 396. 

Saocha cum Succculis Tub Ilice. Oyfet. tab. 114. n. 9. 

IMP. ClS. TRAIAN. HADRlAN. OPT. AVG. GER. DAC. 

PON. MAX. TR. P. COS. S. C. BRITaNIA. Figura nuda pallis capillis, dextra capiti fup- 
poljta, pede ja,’uo Nauis Pror^y impolito , liniftra in gremium demifla ^eptrum tenet . 

JMP. CAES. TRAIANVS H.\DRIaNVS AVG. 

96 Pietas TRIB. POT. cos. ^,C. pictas flans clatisrnanibus,ad cuius pedes Ara. P<j/4ffe, 

PONT. MAX. TR. POT. COS. P. P. S. C. LIBERTAS RESTITVTA. Figura Pedens in_. 

rubfliiiCtione, cum puerulis, de fcemina infra flantibus. 
PONT.MAX.TR.POT.COi.DES.II.S. C. CONCORDIA. FiguraPedens, dextra Pateram , 

jfir PONT. MAX . S* riguramulicbrislhns,dextiaHaflam,liniItraCorHUCOpice, linillro 

pede Globum calcans . Ai. N. 

IMP. CAiS. DIVI TRAIAN. AVG. F. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER. 

DAC. PARTHICO P.M,TR,P. COS.P.P, CONCORDI A^S.C, pFigura fedens, dextra Pateram, 

1 liniltra Cornucopiar . 
LDut Figuras tenentes Globu . 

LIBERALITaS AVG. S.C. Imp. Galeatus fedens in fubfhrudlione, ante quem alia Figura Pedens, 
alia Ibns, cumTeflera, alia vero per Pcalam ad Imp. aPeendir . Num. yirfcot. tab. 38. n. 14. 
Prima Uberaluas Hadriam ^u^uftiy qua Imperium aufpicatus e't hoc Nummo hinatur , 
jMP. CRS. DIVI TRAI. PARTH. F. DlVI NERViE NEP. TRAIaNO HADRIANO AVG. 
CONG. II. DAT. POP. S.C. Imperator diftribuens Congiarium. 

Hadrianus^ cum ad Imperium peruenit Congiarium primum difiribuit» hunc vero fecundum pau¬ 
lo antequam Romam tediret . 

PONT. MAX. TR. POT. COS. CONCORDIA S. C. Vt Puperior. 

JMP. TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS. 

MONET A AVG. S. C. Figura flolata flans, dextra Bilanc m, finiftra Cornucopia: . 

SaLVS PVBLICA S.C, Figura ftans.ijcxtra Pateram, (inilhaCornucopii, dextrum aus Globo 
imponens. 

J.MP. TRAIANVS HADRIANVS AVG. COS. 

VICTORIA AVGVSTI S.C. ViftoriaftanSjVtraquc manu Ttophium tenens. 

H.ADRIANVS aVGVSTVS. 

SALVS AVGVsTI S.C. Salus flans ad Aram. 


* 

* 


h NNONA AVG. S. C. Figura , dextra Spicas fuper Panarium 
imponens , Num. j^ricet. tab. 58. ». 3. 

DAC. PARTHICO P.M. TR.P. COS. P.P, S.C. Hadrianus 
Jnd. Polatio . 


, flniflra Temonem proripNauf5 
Globum i Traiano recipit. Ex 


v: UlVVb IRAlANyS PARTH. PATER S.C. Figura virilis togata fedens, dextra Ramum, Cni- 
flraHaflamgcnt. 1.P.65. 

HaADRIANVS AVGVSTVS. 

qf. DAC. PARTHICO P.M. TR.POT. CO.S. CONCORDIA S.C. Figura fedens, dextra Pate- 
ram, poK quam vna, vel du* Figura parua:. Ex Ind. Pdlezriiti yffcanu . 

♦ S.C. Pauorapanfacauda,NoiftuacumLaurea,AquiIafuIminiiIifidciis. f, 147. «. 16. 

Caput Hadriani Galeatum abfquc inferiptione . ' * j -r/ 

it S. C. rCornucopi.T . M. N. 

K- LThor.rx, Icu Militaris Armatura. M.N. 

IMP. CIESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 

* COs.DES.il. S.C. Columna Cochlidis Traiani. A/a/a/BKfeWnn. 

C an/tai hec Aamma Tratam reliquias m Columna CcMiUijeiiuttas futjfe, vt Dio (cribit , pok- 

riuam eas Romam extulere 1’latma, (i- Matidia, t j jj s 


i69 


H A D R I A N V S. 


HADRIANVS AVG. 

-tf- S.C. In Corona'Qucrcca. Ind.C/tuatorta. 

IMP. CiES. DIVI TRAI. F. DIVI NERV£ NEP. TRAIANO HADRIANO AVG. 

* PONT.MAX. TR.POT. COS. CONCORDIA S.C. Figura fedcns, dextia Pateram . ibiien. 

HADRIANVS TR. P. I. II. COS. II. IMP. II. 

^.r.C.Syi. 

Chrifii I rS. 


COSS* Hadrianus jiug' II, T.Cl. Fnfcus Salinator , 

Ai Affyria , Mefofoiamia , & Armenia Exercitus reuocat Hadrianus . Romam venit . 
Relicua vetera HS nouies millies abolita . 


'Aur. 


Ar. 


IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 

COS. II. SALVS AVG. SalutisfedcntisTypus, cum Patera, 6: Serpente. 

P. M. TR. P. COS. II. CONCORD. rFigura fedens , dextra Pateram . 

1 Vicloria ftans , dextr.a Lauream, Iijiiftra Palmam fuper hu- 
L merum portenfam. 

P. M. TR. P. CO.S. DES.III. FEL. AVG. Figura lioiata ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopie. 
IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

LIBERAL. AVG. III. Imp. fedens Congiarium diftribuens. 

IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. in meo TRAIAN. 

it fAET. AVG. Figuraftans, lingulismanibus capita geftansSoIiSj&Lunat. M.H. 
I CONCORD. Figura fedens, dextra Pateram. 

I FEL. AVG. Figura ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopia. 

3 FORT. RED. Figura fedens, dextra Temonem, finiftra Cornucopia. 

P.M. TR. P.* ) IVSTITIA. Figura fedens,dextra Pateram, (inilba HiAnm.Triftan.Tsnt.l.f.HiJ, 
COS.II. IPAX. Pacis Typus, dextra Ramum, finiftra Cornucopia. 

I PIETAS. Figura ftans, dextra Ramum, (iniftra Stolam leuans. 

ISALVS Figura fedens , cum Patera, & Serpente. 

VOT. PVB. Figuraftolata ftansvtramqucmanumattollens. 

LDcus Genius ftans, dextra Pateram ante Aram, (iniftra Spicas . 


tt£. 


PONT. MAX. TR. POT. COS. II. 

K-' 


A^rFORT. RED. Figura fedens, dextra Temonem, finiftraCor- 


y nucopix. Alum, ydrfcot. sab, ^6. n, 

)SECVR. AVG. Figura fedens, dc.xtra Bacillum, /iniftra capiti 
L admota, ibidem n. n. 
ijf LlBERALITAS AVG. III. Imp. in fubftru<Sione fedens Congiatium diftribuit , cum pluribus Fi¬ 


guris. P.Minij. 

IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA. 

PARTH. F. DlVl NER. NEP. P.M. TR.P. COS, FORT. RED. Fortuna fedens, dextra-. 
Temonem , finifti'a Cornucopia: . 

IMP. CiES. DIVI TRAIaN PARTH. F. DIVI NERVdE NEP. 

* PONTIF. MAX. (inmeo PONT.) TR. P. COS. FORT. RED. S.C. Figura fedens , dextra 
Temonem, iiniftra CornucopisE. 
ilADRIANVS AVGVSTVS. 

ADVENTVS AVG. S.C. DusFigura:, togata vna, alia armata, dextras mutuo porrigentes. 
IMP. CSS. DIVI TRA. PARTH. F. DIVI NER. NEP. TRAIANO HADRIA.NO AVG. 

PONT MAX. TR. POT. COS. FORT. RED. S.C. Fortuna: Reducis fedentis Typus. 

IMP. C^.S. TRAIAN. HADRIaNVS AVG. 

ADVENTVS AVG. P. M. TR. P. S. C. 

PROVIDENTIA DEORVM S.C. Prouidentii Typus. 

IMP. C,£SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 


f ADVENTVS AVG. Figura Galeata fedens , iiniftra Haftam, 
I cui Imp. poctigit deXtram . 

P.M. TR.P. COS.II. S. C. St j CONCORD. Figurafedens, dextra elata cum Patera, adLatus 
J Sellae ! iornucopi^ . Num. Arfeot. tab.]6.n. 6. 

I LlBERALITAS AVG.III. Imp.fedens in fubftru£lione,& infra 
L Figura ftolata finum expandens, quaii pecuniasacccptura . 

Congiarium, oh aduentum Hadriani Romam {qua tertia etujdem e/? Libiraliias ) hoc anno Pop. 
Rom. diflributum . 

pADVENTVS AVG. Figura inIidsnsfpolijs,iTniftra Haftam tenens, 

I dextram porrigens alia: Figura: rogat® aUiftemi . 

ANNONA AVG. Figura tenens iiniftra Cornucopi® , antepedes 
\ PONT. »H «lio PON. MAX I Vaiculum, cum Spicis, & Prora Nauis. 

TR. POT. COS. II. S. C. 3 FORT. RED. Figurafedens, dextra Temonem, iiniftra Cornucop. 

jLIBERALITAS AVG. Imp. laureatus fedet in vnafubftrutiione, in 

I alia fedet alia Figura , Congiarium diftribuens Figur® per fca- 
lam afeendenti , cum alia Figura ftante dextra Tefferam . Ex 

I Angeli. n. 8. 

ORIENS AVG. Orientis Typus. 

LSALVS AVG. Figura porrigens Pateram Serpenti ex Ara profilienti. 

* PONT. MAX TR. POT. COS. II. S. C. PIET. AVG. Pietatis figura . Mulat Colpians . 
PONT.MAX. TR.POT. COS.II. DES.III. S.C. ANNONA AVG. Figura ftans, Iiniftra-, 
Cornucopi®, dextra duas Spicas fuper Panario Spicis repleto . 

IMP. C^S. TRAIAN. HADRIAN. AVG. P.M. TR.P. c.OS.II. in alio P.P. 

AETERNITAS AVG. S.C. Figura ftans lingulis manibus caput radiatum tenens Solis, &Lun®. 
FORTVN.Ai, REDVCI S.C. Figurafedens, dextra Temonem, Iiniftra Cornucopi®. 

* LOCVPLETATORI ORBIS TERRARVM S.C. Imp. fedens, diftribuens Congiarium per Fi. 

Yv 


H A D R I A N V S. 

guram aliam in fubftruclione dantem, duabut Figuris intira flantibus. Ex Ind. PoUtie . 

PILTa.S AVGVSTI S.C. Fiaura flans, njanibua vUiis coram Ara. 

IMP. C,€SAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

it PONT.MAX. TR. POT. COS.U. S,C. Tna Signa Militaria. Fat.Ind.f.u. 

P. M. TR. P. COS. II. S.C. Spei Typus. 

IMP. C,£SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR. P, COS.II. P.P. 

* FELICITAS AVGVSTI S.C. Figura flans , dextra Caduceum , finiftra Cornucopia . M. N. 

it LICERALITAS AVG. III. S.C. Imp. fedct in fubflruftionc, cui alia Figura fluis affiflir, alia in ea¬ 
dem fubflruftione 'flans ante Imperatorem, dextra Tefferamporrigens alis Figurae ad pedes fub- 
Itructionis flanti . A-f. N. 

IMP. CTS. TRAI.AN. HADRIANVS AVG. P.M. TR.P. COS.II. 

it AEGYPTOS S.C. Figuramuliebrishumifcdens,dcxn'aSiftrum,cubitolEuoinnixaCanIflroFru- 
gum, Ibis antepedes. l^ailUnt.Tom. i. f. 56, 

IMP. C.ESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR. P. COS.II. 

it rltnp- ft^ns cum duabus Figuris togatis, dextraFacem, 

RELIOVA VETERA HS. NOVIES i qua fyngraphas adurit, fiinftra Sceptrum. Ex Ind- 

MILCT abolita S.C. ) PoUn». ^ . 

it ( Imp. flans, dextra Facem, qua fyngraphas adurit, liniftra 

L Sceptrum. M.N. 

JVummui hic II. Hadriani Confulattt /innatus t [ynchronut conieflis inferiptianu 1 epitam legi¬ 
mus -tpiid Panuinum, Gcn^ernm, & cceierps - prehat RELIQUA VEfEExi a TraiAno 
Fifeo rcmilJa fAiJJe A.P.C. 871. quo ipfc Il.Cof. fiiit , cum Fufeo SAlitiAtorc, vr primKM 
Romum adticnit, prout Hijiorici itium motioni, CsHiodoiumque iapfum cum ieneficium, 
hoc rejirt.adConfulatum AuioU, & PunfA A.!'. C.875. . eumque in morem forti induc- 
ruTffy a fijnili Nummo HI. Hsdr» Conful4tft> tAm in (ignis Itherahtaiis memorid 

in Nummis repetita fuit : Cafliodoti lapfum indicauit Reutrendtfftmuspdoni. "tthAC,!^ 
plura alia fun temoore producenda me debere fateor. 

IMP. CS.S. DIVI TRAI.AN. PARTH. F. TRAIANO HaDRIANO AVG. 

In alio * IMP, CAS. DIVI TRA. PARTH. F. DIVI NER, NEP. TRAIANO HADRIANO 
AVG, Ind. Polatio. 

it PONT. MAX. TR. POT. COS. II. S. C. Tria Signa Militaria, Ind. Cauosorta. 

'* ANNo'na AVG. PONT. MAX. TR. POT. COS. DES. IIL S.C. Figura flans, dextra Spt- 
cas, Eiiiflra Cornucopire, ad pedes Congium, cum Spicis, pone ^auis Prora . Ex Ind. Polatio . 

Hadrianus A. I', C. S72. ///■ Cof. procefjit. nec Conjulatuum numerum, nec Imp. titulos vlteriut 
auxit : In Nummis r.tro T R. P. anni eius pgnantur , Confulatus ///, tantum nota adtjci- 
tur. ilinc plures, & diuerfa Infcriptiones occurrebant nullis peculiaribus charaPleribui 
inp^nita, mequein Chaos trudebant : has in 20. annos Imperip Hadrtant dtgejfi, vt commo¬ 
dius inuemrentur , fequenti ordine; faxit Deus, vtab omnibus probentur . Fateor entma 
Chronoloqia regulas nullas feruatas in digerendis Aduentsb^us .Refiituitonihus, & pmtltbus, 
contentus monmP'e ex Spiniano pngulorum annorum aPla in Notis Chronologicis. Sci» 
tnfuper P,P. nomen Hadrianum admififje, e.v Eufebio/i. F'.C. 881. ex CalTiodoro SS6., 
(ed cum ex fjnchrono, tefle Nummo , natalem Circi exhibente inuenirim Hadrianum iU», 
•vfum A.fr.C.Sj^. TR.P. V. eiufdem, EuCchij, IT CilEodoii teSltmontum , tami non fici, 
■vt eorum legibus me ligatum cenferem, contrarium prteipue fuadente Nummo wfigns . 


Eruditus LeClor aqui, bonique confidat digefUonem meam , fsc procedentem. 


(■i-'- 
- 873- 
S74. 

875. 

876. 

877. 

878. 
I S79- 
'880 

A.r-C; t<SSi 
7 882 
883. 
S84. 

885. 

886. 

887. 

888. 
, 889. 
L£jo. 


Nummos pafui cum Infcriptione HADRIANVS AVGVSTVS COS.III* 

HADRIANVS AVGVSTVS P.P. COs.IIL 

Csim Epigraphe,in aduerfa parse P.M. TR.P. COS.III. 

Prouincias defcnpp cum III. Confulatu, 

Aduentus eiufdem III. COS. 

Repttuiiones COS. IIL 
Liberalitatet COS.III. 

fiiie ad rem militarem, Allocut., Exped., Exercitus&c, 

Pirtutes morales fum COS.III. 

P.M.TR. P.COS. IIL cum ahqua Infcriptione. 

COS.III. cum ahqua aha Infcriptione. 

Diuerfa, MONETA, ANNONA, FELICITAS, 0'f. COS.III, tx {drtecdpitis. 

Res Publicas , Eides, Libertas Publica &c. 

p'pta. 

Deitates , & Romam • 
yiPlorias , 

Adoptionem L,tx£lij indicaui, 

.Sine Epigraphe tn aduerfa parte. 

Cum S.C. tantum in aduerfa parte, 

HADRIANVS TR. P. 11. IIL COS. III. IMP. II, 


COSS, Hadrianiit Aug, lII, C. lanius Ruflicul, 

Traianus in Dios relatus ab Hadriano, Eufebius. 

HADRLANVS AVGVSTVS. 

T roianum , quale in ma.Tu Aenss , Anchifem Patrem baiulantis i 
COS. IIL I Lupa cum Romulo , & Remo. 

LFigura equeftris habitu Pacificatoris, dextra in fiiblimc data . 


ViflO' 


H A D R I A N V S . 


17 I 


■ 


COS. 


"Ar. 


fViiftona, finiftra Palmam tenens. 

I Vefta ftans, dextram ori admonens. 

ILuna crefcejis , in cuius medio feptem Stellae. 

Luna crefecns, cum vnica Stella in medio. 

I Figura ftans, dextra Pileum , finiftra Haftile . 

J' Figura ftans, finiilra Cornucopii ,’ad dextrum pedem Ara. 

Figura ftans dextra Vittoriolam, fimftra Haftam . 

. Pallas , dextra Haftam , finiftram imponens Scuto . 

I Veftatutullatafedens, dextra ori admota. t;. 

III.3 Vjftoriafedens, dextra Lauream , finiftra Palmam . 

I Figura ftans , dextrum crus Cippo imponens , dextra Auiculam, finiflia Haftam . 
I Figura ftans , dextra Pileum , finiftra Haftam . 

I Spei Typus. 

I Palladis Typus. 

Figura Galeata fedens, dextra Ramum, finiftra Haftam, 

I Figura facrificans . 

( I Qratuor figna Pontificalia . Flures diuerp, ' " " ~ ' 

I Genius ftans , dextra Pateram , finiftra Cornucopire , 

I Figura Galeata ftans, dextra Clauam, finiftra Haftile . 

Imp.etjues, cum Hafta decurrens . Num. Arfcot.tab. 37.». Ij. 

* LQuadrigse aurigante Sole . ynill. tam. a. f. 70. 

COS. 111. p. P. Imp, eques cum Lancea. 

HADRIANVS AVGVSTVS, 

fVafa Pontificalia, M, N. 

I Figura ftans Caput velans , Ai. N, 

•» l Luna falcata inter feptem Stellas . M. A!. 

COS. lux ViQoria, finiftra Palmam tenens, 

qf : Palladis Typus, dextra Haftam , finiftra Clypeum , Vttill.tom. j.f. 69. 
qf I Luna falcata , cum vnica Hclla media . Ai. N. 

LFigura Palladis Galeata , dextra ramum Oleae, finiftra Scutum . Patin. T ht^Aur, 


DIVIS PARENTIBVS. Duo Capita Traiani, StPlotins. Num. Fifch, 

HADRIANVS AVGVSTVS. , „ , . 

tV r Figura iedens, dextra Ramum, finiftra Cornucopi:E , ad pedes Panarium cum ffugiotis, 
COS. III. j fubfede Globus. /W.iV. O 

A i Figura ftans, dextrum pedem Bafi imponens, dextra Lituum, finiftra Cornucopia:. 
L AixM Oauit. 

ta. HADRIANVS AVGVSTVS, , . 

f Figuraarmata infidcnslpolijs, finiftra Haftam, dextram porrigit Figurre velatE, dex- 

Itra ViSoriolam, finiftra Scipionem tenenti. 

Figura feminuda ftans tadiatq Capite, dextra Haftam, finiftra velum, quo tegitur, 
j litd. Palatia, 

"ff I Caput louis Ammonis . Ai. N, 

I Figurafedens, dextra Bilancem, finifti-a Cornucopia, , c • 

^ } Figura ftans, finiftram eleuans, cum Patera frugibus plena, dextra Spicas, ex' Ind, 
I Cauotorta . 

I Figura ftans , dextram eleuans , finiftra Scutum • 

^ 1 Figura Galeata gradiens, dextra data, cum laculo, finiftra Scutum , Ai. J\, 

Ilanus Quadrifrons tbns, dextra Haftam puram, . 

Figura (Meata dextra Hafta pura, finiftra Coriiueop, , finiftrum crus Globo imponens. 
* I Figura Galeata, dextra Haftam puram, finiftra Parazonium, finiftrum crus Globo 
I imponens, fium, Arfeot. tab. 37. ». ai, 

j VieSoria fedens. 

^ I Figura ftans, dextra Bilancem , finiftra Cornucopia; , Ind. Pellcgrini Ajcanij , 

i Dea Moneta . 

Sphinx fedens. Ai, R, P- Cattanci , 

I Spei Typus. 

* ' Figura Galeata , dextra Haftam , finito Cornucopix , finiftro pede Globum calcans , 
COS. 111.3 Ind. Cauattrta, 

a Pegafus alatus, 

(Figura fpolijs infidens , dextra Viftoriam, finiftra Cornucopix , 

Figura mil, dextra Bacillum, finiftra Haftam. 

I Figura mil, dextra Vidtoriolam, finiftra Haftam. Num. Arfcat.tah. 38. Wtttw.aj, 

* ' Romafedens, dextra Vidloriolam, finiftra Haftam , Ind.Camtorta . 

I Hippogriphus . AngtUon.f. 148. «.38. , 

I Salus ftans , dextra Serpentem , cui finiftra Pateram porrigit . 

* I Nauis expanfis velis cum remigibus . Ai.N. . 

» 1 Salutis ftamis Typus, dextra Pateram porrigentis Serpenti, quem finiftra tenet . Ind. 

I Cauotorta* . . . • -«t 

^ I Salus fedens, Pateram pordgens Serpenti ex Ara exilienti . M. N. 

I Salus ftans, dextra Icunculam, iiniftra Anguem. , 

S? 1 Neptunus, dextra Acroftolium 3 finiftra Haftam, dextrum pedem proras Nauis impo*- 

I nens . M. N* , r. xt • • 

^ 1 Neptunus, dextra Delphinum , finiftra Tridentem, pedem dextrum Prorae Nauis im- 
I ponens . ex Jnd. Volatio . r ■ r ■ - 

rk j Figura mul. ftans , finiftra elata cum Patera frugibus plena. MuJ^iCoJfiam , 

I Figura muliebris ftans , dextra Sagittam, finiftra Arcum. 

3^ LLuna falcata 3 cum feptem Stellis . 

Mgur^ 


S. C. 


172 


HADRIANVS. 


C hrijU J20, 


vir j- Figura Equcdris. lad. Cutmimn. 

[ Nauis. Nuw. Irdifch- 

COS. III.* I lanus Bifi Oiis dans , dextra Haftam puram . Ind.Cnuetorta . 

S. e. * j Duo ligna militaria Aquila legionaria media. M. N. 

* I Tripus Apollinis. iKct.Caiioioriti. 

* LCythara. AI. N. 

IMP. C^SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 1>. M. TR. P, COS. III. 

RELIQVA vetera eis. novies MILL. abolita S.C.5^‘"“ ™mbur’ir'^f^TrapSr’ 

} Figura llans,vt fuperior cum tribus 

I.OCVPLETATORI orbis TERRARVM S. C. Imp. in fuggeftu fedens, ante eum alia Figura 
u a rao T afu re ' ftim effundens , quas ali£ dure Figura inferius exiltcmcs excipiunt gremio . 
MAUK.lArs)Vj AVGVJjXV^. 

fFigura Galeata , dextra Haftam. finiftra Cornucopia, finidro a'ur<L^ 
I iiiiidens Globo . 

COS. III. P. P. S. C. 3 Munfa cum Olla , & Serto. M. N, 

Figura equeffris, dextra EEadamg.rcns. Ind. Cauotortit. 

* j-Aquila expanfis alisFulmini iiilidens. Ad. N. 

* LTriremis adnauigans. /nd. Canotorta . 

•)f r Imp. eques Aprum Hafta ttansfodiens . [■'aill. tom. i. f. £4. 

♦ I Figura velata porrigens dextram Figura muliebri. Roma Galeata intermedia. 
I tbidem . 

cos. III. s. c. » 3 "^ex Figur® laetificantes coram Templo . ihidem. 

3Imp. togatus pro Tribunali, Naulum tofttis ornato. Figuras togatas manus 
] , attollentes alloquitur. Cni/l. tvm. i.j. 64. 

■ . . * [ Figutaa mata, dextrum pedem Caffidi imponens, dextia Sceptrum . finiftra Eia- 

L ffam . ex Ind. Pelatio . 

r •••••■.. . Figura equeffris EEadriani . ■ < 

# Cos. ill, P. P. .S. C. Nauis Pr®toria , Ind. PoUtio . 

EEADRIANVS-TR. p. Eli. IV. cos. III. IMP. II. 

COfS. L. Cnnliut Seuerut . T. ydnreliuj fuluus . ' 

BellMm cantrh S nurom.eru seflum . I» SnrmAtns meutns Hadr. Mtpnm petit , & cum Rtze RoxiUntrum 

fucem fucit , a 

.dur. EdADRI.ANVS AVGVSTVS P.P. 

HADRIANVS 'a ■ Tfaiani.acl>lotin® capita aduerfa.cum duabus Stcllisfuper ciuufq; vcnicc- 

* COS. III. r lupirer, dextra Aquilam, finiffra Fulmen. ExThif. Adaurocene J,C Ren 

Figura Equeffris Pacificatoris habitu . 

. Imp. fedens , viraque manu Cornucopias , 
j Figura infidens Spolijs , dextra Haftile . 

1 Figura fedens, vtramque manum finu abdens. 

Vidoria fedens, dextra Laurgam, finiftra Palmam! 

I Figura nuda Spolijs infidens, dextra Palmam. 

I Signa Pontificalia. 

I Figura ftans, dextra Haftam, finiftra Scutum. 

* I Figura ftausante Aram, dextra Pateram, finiftra Cornucopi® . T.Admie, 

Figura fedens, dextra Pateram, finilta Cornucopi.®. 

* 1 Figura ftans, dextm Haftam, finiftra Parazonium. P. Adinu . 

GOS. Iji. 3 ViiSoria ftans, finiftra Palmam tenens. 

* 3 Figura fedens anre Panarium, dextra Pateram, Cniltra Cornucopi* . Num. Ftfch 
* I Figura .Militaris.dextra Haftam, finiftra Parazoniu.iiHiftto pede Globum calcans. Ad.Bf. 
* I Luna falcata, cum Stella, & Globo. P. Adinu, 

•Jf I l.una falcata cum Stella . P. Minu . 

* 1 Figura ftans, finiftra Arcum, eiufdem. 

* I Figura ftans, dextra Vidotiolam, finiftra Haftam. eiufdem. 

Figura ftans , dextra Pileum , finiftra Haftam . eiufdem . 

Congium, cum Spicis. 

Fortuna Rhamnufia . Ex Adulio Rudini l. C. Ben. 

Pallas ftans, ibidem ex eodem. 

MuCi l®ua Cetram, dextra Palladium complicans. I.C. Bon. 
it •- Figura ftans, dextra Bilanccs, finiftra Cornucopi®. AluUi Dauit . 

HADRIANVS AVGVsTV.b P. P. 

r Figura fedens, dextra Bilanccm, finiftra Coi i-.ucopi® . 

COS. Ilf. S. C. j Figuia ftans, liniftram elcuans, cum Patera frugibus repleta . 

3 Figura Galeata, dextra Hallai^, finiftra Cornucopi.®, dextrum CTUS imponens 
L Globo. 

* caput, feu Peg.ifi . Prf», ;»d. f. II. 

POS. II. S. C, * ) Capra laSans loucm . ibidem , 

If } Aquila . ibidem, 

P Lligura fedens. ibidem, 


Ar 


HA^ 


173 


HADR.IANVS. 


HADRIANVS AVGVSTVS P. P. 

;S: Figum PaludatE iungentes dextras , Figura Militari Galeata media. 

COS. III. S. C. 3 7* hef. 7" heupoL, 

AJImp-alloquens Figuram Militari habitu, quam alia Figura fcquituc . tx Ini, 
L Volatio . 

HADRIANVS AVGVSTVS . 

* COS. III. P.P. S.C. Roma Ipolijsinfidens, dextra cxteiifa, cum Vidtoria alata Lauream tenente. 
Jxi. VelUgrini jifcanij . 

HADRIANVS TR. P. IV. V. COS. III. IMP. II. 

COSS. M. y^nnius Verus 11, L, ylugur. 

Romam redit Hadrianus , vH Congiarium duplex Populo difiriiuie. Circum rejicit. 


^.KC.874- 

Chrijli J2I. 


II 


i 


CjfESAK TRAIANVS HADRIANVS AVG. in ali]s TRAIAN. 

f Neptunus 5 dextra Tridentem , iiniftra Delphinum. 

JAdtraniltum Hddnani txGermAnia in Britanniam referendus, 
vt & ait], cum Nani Pratoria, Nummi inferius producendi • 

I Roma /edens, dextra vidloriolam, dnifira Haftam. 

Figura fedens, dextra Ramum, finiitra Haftam. 

Figura Militaris ftans, dextra Haftam. 

Figura Mibtaris, finiftra Haftam tenens, ftans cum Arbore , fub quo Lepufculus • 

I Templum, cui in/iftit Hercules cum Claua, cum Typo Fluuij cQiufdam . 

Deus Genius feminudus ftans ad Aram, dextra Pateram, finiftra Cornucopia 
j Num. yirjcot. tah. 38. n. 2. 

* I Figura velata ftans. Globum recipit ilDuefcminudo pariter ftante , fiiiifttaHaf- 
I tam gerente, pro pedibus Aquila. f^aili.Tom.i.f.ji. 

% • Figura ftolaca ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopix . Ind, Cauotorta » 
P. M. TR. P. J Spei Typus. 

COS. ni, jFortunx ftantis Typus, 

I Forrunx fedentis Typus. 

- Figura muliebris, finifteam capiti, dextram peftori admoucns , 

Vi(!itoria Trophxum vtraque manu gc/tans. 
lupiter ftans , finiftra Haftam , dextra Fulmen . 

I Neptunus, dextra Acroftoiium, finiftra Tridentem. 

i Figura fedens, dextra Vidtoriolam, finiftra Ramum. 

Roma fedens, dextra Vidloriolam, finiftra Haftam, 

i Triremis Prxtoria . 

y£ternitatis Typi plures, hac In/criptione . 

I Figura fedens, dextra Vidoriolam, finiftra Spicas. Num. /Jrfcot, talf. ‘s.S w. 24. 
I Neptunus, dextra Tridentem, finiftra Delphinum finiftro crure infiftens Prorx . 
* C Pax ftans, dextra Olex Ramum, finiftra Cornucopix. Jnd, Cauotorta, 
HADRIANVS AVGVSTVS. 

P. M. TR. P. COS. in. Roma fedens, dextra Victoriolam , finiftra Haftam. „ 

Ar. *1MP. Ci£Si TRAIAN. HADRIANVS AVG. in alio C/ESaR. .M.N. 

^ pFigura ftans, dextra Bilanccm, finiftra Cornucopix. M, N. 

I Figura Militaris ftans, dextra Temonem, finiftra Haftam. M.N» 
i [ Figura Militaris, dextra Vi<5loriolam, liniftra Haftvim. M. N. 

♦ I Mars Gradiuus, cum Hafta , & Spolijs. M, N. 

P.M.TR.P. * l Figura Militaris fedens , dextra Vidtoriolam, finiftra Haftam. M.N, 

COS. III. Figura fedens, dextra Pateram , finiftra Cornucopix. P. Mxm], 

* 'Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Sellx nixa. M.N. 

^ / Vid:or!a ftans, ambabus manibus Trophxum fuftentans. M.N, 

iVidoria cum Trophxo. 

Victoria gradiens, dextra Lauream, finiftra Palmam. M.N. 

^ LFigura muliebris velata ftans, ambabus manibus expanfis, M.N. 

^ ftans, dextra Temonem, finiftra Haftam. P. Minij. 

P. M. TR. P. ^3 Figura feminuda decumbens propearborem , cui finiftro cubitu nixa eft, dextra 
COS.III. } bcuticam. Oyfel.tah.'^o ».5. 

Vt CNauis expaiafis velis, P.Minij. 

HADRIANVS AVGVSTVS P- P. 

IMP. P. M. TR.POT. COS.III. Roma dextra Vidtoriolam, finiftra Haftam. 

IMP. C^SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 

P.M. TR. POTES. COS.III. Figura ftans, dextra Temonem, finiftra Cornucopix , M.N. 
HADRIANVS AVG. P. P. 

^ P. M.TR.P. COS.III. Vi(5toriafedens,dexti'aSertum,fimftraPalmam.«A;TAc/.T^f«po/- /-C. Bon, 

IMP. C^SAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

ra€ta'nitasftans, dextra caput Solis, finiftra caput Lunx tenens. Mufai Dania. 
P.M. TR. P. ^3 Figura feminuda ftans, finiftra CornucopiXjdextra Pateram tenet fuper Aram, ihid, 
COS.III. 3 nudus gradiuus, dextra Haitam, finiltro humero Trophxum. ibidem. 

ic l Figura terrx cubans, finiftra caput Spicis coronatum fuftentat, dextra Anchoram 
L elatam tenet, tbiiiem. 

%/S, IMP. eSSAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. in alio TRAIAN. 

PON. MAX. TR. POT. f Figura ftolata ftans , dextra Caduceum, finiftra Cornucopix , 

COS. IIL S.C. I Figura fedens, dextra Vidtoriolam, finiftra Haftam. 

(.Figura ftans, dextra Temonem imponens Globo, finiftra Haftam • 

Xx PONT, 


174 


H A D R I A N V S. 


^.r.C.875- 

Chrijii I2S. 


PONT.MAX. TR.POT. 
COS. III. s.c. 


fSpei Typus. ^ 

^ I Figura muliebris ftans, dexira elata j fiiiiftra Cornucopias . Ain(Ai 

ICofpiani, 

Figura ftans, 

^ Figura flolata ftans, dextra Caduceum, ifiniftra Cornucopia . 
j Figura ftans, dextra Bilancem, ftniftram in fublime Icuans . 

I Figura ftans , dextra Spicas , finiftra Haftam . 

f Figura infidcnsfpolijs, dextra Viftoriolam, ftniftra Haftam . 

I Figura Galeata, dextram imponens Ar:c, finiftra Haftam cum Scuto 
• ad pedes, 

•Ar i-Tria Signa Militaria cre(5^3. 

^ f Figura ftans, dextra Florem, finiftra Facem oblongam, 

[ Dimidiata Nauis . ^ngellon.f. 

% Figura ftans, dextram eleuans, finiftra Cornucopia . 
P.M.TR.P,COS.UI. S.C.sFigura ftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopix. 

I Figura Itans, dextra Ramum, finiftra Cornucopia. 

•5? • Fulgur, & Aquila. Tat. Jnd.f. ii. 

^ ^ Spei Typus. hd. Catiotorta . ^ 

^ i-CornucopirccumimpofitisBilancibus. ^tigellon.f. 

IMP CiESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR. P. COS. IU. P.P. 

'aNN. DCCCLXXIIII. nat. VRB. P. CIR. CON. S. C. Figura humi fedens, cum Rota> 
& tribus Obelifcis. 

f^nicHS his Nummus annum profert y. C., C£teri TR-V.& Confutatus notis annum defignant^ 
•vnde rarusy & quantinis pretij exifiimandus , cum ex eo At}num difeamus , quo Ctrj^s con^ 
ditusfuit ab Had/tano . Nolim vero hic Circum maximum intelligas , quem L.T arqut^ 
tjius Prifeus condidit in Phalle Marcia , fed de altquo alio peculiari Circo ab Hadriano 
condito-, de quo tamen nullum vedigium apud yJuElores . 

IMP CvESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. in alio iMP, C£S. 

fFigura Galeata ftans ad Aram, dextra Pateram, finiftra Anguem. 
] Jnd.Cauotorta . . 

ic 1 Ncptuniis,dextra Tridcntcm,finiftra Delphinum, C(7/pi4«/. 

P. M.TR.P.COS.III.S.C. )Spci Typus. 

j Ceres velato capite, dextra duas Spicas,Isua Haftam. Ind.Cauo tor^ 

[ Figura ftans.dexrra Ramum, finiftra Cornucopi?. -VfufaiCofpsant. 

I Figura Galeata, dextram imponens Ars , finiftra Haftam puram, ad 
• talos Scutum. 

tft* ^Templum quadratura, cum Spica. Trifran. Tom. i,f, 458 . 
PONT.MAX. TR.POT. COS. III. S.C. Imp. fedens. Congiarium diftribuens, 

HADRIANVS TR. P. V. VI. COS. HI. IMP. II. 

COSS. M. j/^cilius j^uiola • C, Corelius Panfa „ 

Colonias in Lyhiam kluddLts vafiatam deduci iubet Hadrianus . Gallias y & Cermaniaminuiftt ^ 

^ * tanniam, ex qua rurfus in Galliam tranfit » 

A HADRIANVS AVG. COS. lil, P. p. 

Jiur* ■ HISPANIA, figura humi decumbens, cumCuniculo, dextra Ramum portendens. 
HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. ^ 1 

Ai-GYPTOS. Figura decumbens, cumSiftro, Ibide, & Calatro ftugibus pleno. 

pFigura humi fedens , dextra Scopionem. • -/r 

AFRICA 1 Figura mul. humi fedens , capite Elephantis exuuijs tedlo , dextro cubitu camftrQ 
L, frugumnixa, finiflraLeonemmulcct. 32. «, I. 

^ ALEXANDRIA. Figura muliebris ftans, dextra Siftrum, finiftra Nauiculam. exOyfel.tab.l^.n.6, 
ASIA, f Figura ftans , tenens tria Spicula . 

LFigura ftans, dextra Serpentem, finiftra Gubernaculum , fubpedeProra. 

GERMANIA. Figura tunicata, cum Haftili, & Scuto. 

^ HlSP aNI A . Figura fedens , dextra Ramum , ad pedes Cuniculus . Ai. N. 

ITALIA. Figura ftans, dextra Haftam, finiftra CornucopisB. 

NILVS. Fluuij decumbentis Typus, cum Hippopotamo, &Crocodiio. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. _ , ^ 1 o c- 

(“Figura humi Icdens , finiftro cubitu nixa, yafculo frugibus pleno, dextra Si- 
iEGYPTOS S. C. l ftrum, ad jpedes Ibis. 

LDuo Viri faaincantes Taurum ad Aram. ^ 

^ f Figura humi fedens, dexura Spicas, finiftra CornucopLe, capite Probofcidc 
\ ornato . ex Ind. Polatio . 

AFRICA S. C. "^Figura humi procumbens, dextra Scorpionem , finiftra Cornucopia . 

^ \ Figura humi procumbens, ad talos caniftrum frugum, dextra Scorpionem ^ 
L finiftra Cornucopis , Ind. Cauotorta . 

f Figura humi fedens, nixa Panario, finiftra Pampinum , dextra duasSpi- 
> cas, cum tribus alijs ad pedes eredlis. 

ALEXANDRIA S. C.; Figura ftans, dextra Siftrum. 

* I Figura fedens, dextra Spicas, finiftra Cornucopir, Panario, fimftro 
L cubitu nixa , OyfeL sab. 34. n. 8. 

ASIA S. C. 


Ar. 


*’MiTANNIA PONT. MAX. TR. P. COS. III. P. P. S. C. Figura C-dens, dextra elata, (ini- 


fcaHaltam putam, fub pedibus Globus , &Scuti^. Trijlan. lom. 1./.469, 


BRI- 


175 


HADRIANVS. 


■5r BRITANNIA S. C. Figura mul, Tedens , dextro pede rupibus impolito , linillta caput fuftentaiis , 
dextra Haftam gerit, innixa Clypeo ingenti cubitum, yaill.ioitt. i. /.57. 

HADRIANVS AVG. COS. III. R P. 

■tt CAPPADOCIA S. C. f Figura ftanSjiinillra Labarum, dextra Monticulos. A-f. Iv. 

LFigurallans.dextra Viaoriolam.iiniftra Haftam, cum Lib.iro./Hd.C^aotoc. 

. DACIA S, C. Figura Montibus infidens, dextra Aquilam I.egionari am, (iniftra Ramum . 
rFigura humi fedens , dextra Ariftgs . 

Hispania s. c. ^ i Figura humi fedens, dextra Ramum, ad pedes Cuniculus . Ex Ind. Volatio ^ 
LTriremis Pr®toria. 

fFigura muliebris genuflexa cum puerulis, cui Imp. dexttam porrigit . 

* I Imp. togatus ftans, dextram porrigif Figura: in genua procumbenti, .um tribus 
IVDAEA S.C. 3 puerulis gcnuflcxis. 17. «. I. 

Imp. lians, dextram porrigit FigurE in »enua procumbenti, inter Imp. 'i Figu- 
I ram duo pueruli , quorum vnus Palmam tenet, a tergo Imp. alius puer . 
L Scheda Vedrufiant. , „ , ■ 

* rFigura ftans, Equum capiftro retinens, dextra Haftam.£.v Ind.PoUtts. 
MAVRETANIA s. c. 3 Figura ftans, Haftile tenens cum Clypeo . 

Figura habitu fuccindlo prope Equum cum quo graditur . Ex Ind. 
L Volatio . . , 

NIL VS S. C. Fluuius decumbens cum Crocodilo, liuiftra Cornucopi x , cum Hippopotamo ad pe¬ 
des. Ex Ind. Cauotorta. _ . .. -n. u n 

•ie ROMA S. C. Figura Romte Paludata, galeato capite ftans, dextra Palladium, uniftra Haftam ge¬ 
rens. Ind. Cauotorta , 


A ROMA AETERNA s. c. Roma Galeata Monticulisiulidens, dextra capita Solis, ScLunx, lini- 
ftra Haftam, ad pedes Scutum. Oy[el.tah.o.g.n. 9. 

^ SICILIA S.C. Caput, vt videtur, Meduli . Eaill.tom. i.f. 38. r -n^ r' 

"it ailtfiiao Efigrapht . Figura FUiuijfedentis, dextra Rupi impolita Arundinem tenens , finiftra Cornuco- 
piE, finiftro inequitat genu puer nudus, ante quem altus Hippopotamo inequitans, ad latus Cro¬ 
codilus. /. 149, n. 58. 

# . S.C. Tiberis FluuijCmuIacrum, Figura fenis decumbentis, cum aliquot circum puerulis. Ex 

Ind. Volatio . 

HADRIANVS TR. P. VI. VII. COS. III. IMP. II. 

COSS. O^ArriutV alnus. C.Eeniidiut Apronianus. 

Hifpttnias petens T arracone hyemmit , vbi oy£dem Ausufii [umptu reflituit proprio Hadrianus . 

HADRIANV-S AVG. COS.III. P.P, , ^ , 

* pAFRlCAE. Imp. togatus ficrificans, ante quem Figura muliebris habens 

I caput Probofeide ornatum , finiftra Spicas , pro pedibus vidimam , 
EaiU. tom. 3. /. «8. 

* [ GALLIAE. Imp. ante Aram, dextra elata, ante quem Figura muliebris 
I facnficans, cum vidima ad pedes AtE . Num. Arfeot. tai. 19. n. 6. 
ADVENTVI AVG. 3 ITALIAE . Due FiguiE facrificantes . 

* JlVDEAE. Imp. ftans ante Aram , in qu.i I-igtira muliebris facnficat, .ad 

tpedes Ars vidima, hinc, Scinde duo pueruli. Num. Arfeot. tab. 38. 

{n ao 

MAVRETANIAE. Imp. & Miles fe mutuo afpicicntcs , Miles dcxtra_. 
Pateram porrigit, finiftra Labarum , Galea Probofeide ornata , ad pc- 
I des Imperatoris caput humanum , ad pedes Militis animal. Hum. 
L Arfeot. tab. 39. n. ?. 

HADRIANVS AVG. COS.III. 

^ ADVENTVI AVG. ITALIAE. (-DuEFigutEfacrificantesAraintermcdia.FaiWawf.TaTB.l./.dS, 
(.Templum, cui infiftic Hercules, & Fluuij Typus. 


irfr. 


* ADVENTVS AVG. Roma Galeata fedens, dextram porrigit Hadriano Togato .ftanti. f'aill, 
T* om. I.f. 68. 

HADRIANVS AVG. COS, III. P. P. 

ADVENTVS AVG. pDuEFigutEftantes, iundis dextris, finiftris Haftas, 

LRoma fedens Imp. aduenientem excipiens. 

HADRIANVS AVG. COS. III. , , 

* fAFRICAE.Imp.ftans coram Tripode,ante quem Figura mul .faaificaus,dextra 
tit ADVENTVI AVG, I Pateram, finiftra duo Papaueia. P/I»». T/;e/«K>'. 

UlT ALIAE. Figurs faciificantes Ara intermedia. Vaill. tom. z.f.bS. 


i/£. 


*'aDVENTVS AVG. Roma Galeata fedens, dextram porrigit Hadriano togato ftaiiti. Eailt, 
tom. 2. f. 6S. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

rACHAIAE. „ 

* I AFRICAE. Imp. togatus, ante quem Figura muliebris faaificans habens in capite 

I Probofeidem, finiftta Spicas , pro pedibus vidimam . ('aitl. tom. i.f. 58. 
ADVENTVI J ARABIAE. Imp. togatus, & Figura muliebris facrificans, vtfupra. Idemtbiaem . 

AVG. TALEXANDRIAE flmp. & Figura mul. facrificans. WcJ» ibidem . 

S. C. I * 1 Imp. habitu Confulari , dextram porrigit loui Serapidi , polt 

^1 3 quem Ifis ftans , finiftra Siftcum, poft Imperatorem aha_. 

II “j Figura mulfibtis, Biaiium Siftto ialtntkny.D. Ma- 

£. X ASlAt. 


A E.C.Hje 

Chrifitis.1 


17« 


HADRIANVS. 


^(“ASIAE. Imp. ,& Figura ficrificans . f'4r7/. ro»j. r./. 58. 

i Bithyniae. Imp. Falliatus Itaus, dextra claia, ante eum Figura muliebris radiata, 
dextra Pateram luper Aram portendens, finiftra Temonem Nauis, ad pedes 

Iviciima. ^H^etlon.f. 148.». 13. 

CAPPADOCIAE. 

* I CILICIAE. Imp. & Figura facrificans. tom. i.f. 59. 

I DALMATIAE. 

EVBOEAE, 

* 1 GALLIAE . Imp. flans ad Aram , dextra elata , ante quem Figura facriiicans , dextra 

1I-atcram, prope Aram viclima. M.N. 

PHRYGIAE. Imp. ad Aram, dextra elata cum alia Figura pileata raadficantcdex- 
I tra , finiflra vcluti Spicas tenente , ad Aram viCiima . b2d. Cauotorta . 

^ I HISPANdAE. Imp. flans ad Aram dextra elata, ante quem Figura dextra Pateram 
ADVENTVO portendens, liniflxa Ramum, fub Aravidlima . ex Anzell.f J48. w. 19. 

AVG. * ylTALlAE. Imp. flans, dextra elata, dniflra ^ngraphas, ance cum Figura milica- 
S. C, I ris, 'dextra Pateram fiiper A ram portendens, linifica Cornucop. M, N. 

* I IVDAEaE. Imp. flans, dextra elata, finiflra fyn^aphas, ante, eum Ara accenfa, 
I prope quam duo pueruli nudi, quorum viius Palmam tenet, & Figura muHe- 
! bris, ad pedes Ar$vidtima. ^.v yJngell.f. 32. 

ILYBYAE. ^ i 5 

I LYCIAE. 

I MAVRETANIAE. Imp. & Figura militaris fe mutuo afpicientes. Figura mildextra 
j Pateram porrigit, finiflra Labarum tenet, Halla Probofeide ornata, ad pedes 
I Imp. caput humanum , ad pedes Figur.ic milit. animal . T rifiuti.f. 472. 

•ff LMOE^^IAE. Imp. & Figura facrificans. f^ailUnt. tom.i.f. 59 
HADRIANVS AVGVSTVS. hidtre Cauoforta . HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

ADVENTVS AVG. MACEDONIAE S.C. Imp. flans, dextra elata, finilixa fyngrapham, ante 
cumFigura Palliata fuccincra, dextra Pateram fuper Aram portendens, liniftra Sceptrum, ad 
pedesTaurus. yJnvell. f. 14.9. ji. xi. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

rPAMPHiLlAE. 

I SYRIAE. 

ADVENTVI A\’G.S SICILIAE. Flaua Ceres /picata , faad/icans ante Aram , coram Imperatore 
S. C. 7 flante, ex Parue. Steti. Antiq. inter Nam. Rom. 0" Gf .n. 93. 

ic LTHRACLE. Imp. & Figura racclBcans . i^AtlL tom. 1. f. 60. 

IMP. C^SAR TRAIANVS HADRIaNVS AVG. 

ADVENTVS AVG. P. M. TR. P. COS. III. S. C. Imp. in/idens/polijs, /Tai flraHaflam, dex¬ 
tram porrigit Figurae flolarnea/TIflenti. 

HADRIANVS AVG. COS.Ill. P.P. 

^ ADVENTVS AVG. S.C. FiguraMiIitarisGaIeata,dextramporrigirFigurajTogat3e,ambon:antcs. 
M. N. 

APVENt'VS AVGVSTI S.C. Duae Figurae flantes iunclis dextris, finiflrisHaflas, 
HADRIANVS TR. P. VII. VIII. COS. III. IMP. II. 


Chifii 1^4* 


COSS. M. Acilius Glabrio . C. Bellitius T orquatus . 

Per Afiam , & Infulas in Achaiam naui^at , Athenienfibus multa beneficia largitur , Eleufina facra 
fujespiens f Athenijque Hyemem exigit Hadrianus. 


HADRIANVS AVG. COS.Ill. P.P. 

^ rImp.'rogatusrublcuatFigurammuHebrem, Probofcideminca- 

S pite habentem, /Tniflra Spicas . l^aillant. T om. 2. f. 72. 
RESTITVTORI AFRICAE.^f 7 Africa Typus capite Elephantino, /Tniflra duas Spicas, dextram 
l porrigit Imp. Paludato flanti, inter hos tres Spies humi 
L dcii\3s. Oy/el.tab. 

RESTITVTORI ACHAIAE. Imp. Togatus Figuram muliebrem procumbentem fubleuans, Vafc 
intermedio. f^ailUnt.T om.i.f.yz. 

Ar, HADRIANVS AVG. COS. IU. P.P, 

^ f ACHAIAE. Vt in aureo, yaillant.tom.z.f.yi, 

I BITHYNI AE . Imp. Paludatus, dextram porrigit Figurae radiata?. 
AFRICAE. Imp. flans Togatus Fubleua'’ Figuram muliebrem, Probofeidem 
RLSlIiVlURl \ incapice habentem, /inifhraSpicas. r/*»//. 7"««;. 2. f. 72. 

; GALLIAE . Figura Togata dexteram porrigens ali^ Figurae genua fle^enti . 

I HISPANIAE. Figura genuflexa cum Cuniculo ab Imp. fublcuatur. 

I ORBIS TERRARVM. Imp, flans, ad cuius pedes procumbit Figura turrita 
L finiflra Globum tenens. 

HADRIANVS AVG. COS.Ill. P. P. 

rAEGYPTI. 

•jf 1 ACHAIAE. Imp. flans, dextram porrigit Figura? in genua procumbenti, 
I inter has Vas cum Ramo intermedium. M.N. 

3AFRICi^. Imp. flans manum porrigit Figura? in genua procumbenti, 
•S, C, RESTITVT ORI 7 capite Probofeide ornato , finiflra Spicas , inter Imperatorem, & Fi- 

I guram tres Spic£. M. N. 

. DRIAE S.C. Figura mul. finiflra Nauis Temonem tenens genuflexa 

^ , f ante Imperatorem, qui illi porrigitdextram . . 

{.ARABIAE, Imp. flans, fubleuans Figuram muliebrem, prope quam Ca- 
L melus. yaiil.Tom, itj,6o. 

^ • '■ AR- 


HADRIANVS 


177 


! 


r ARMENIAE. 

•fc I ASIAE. Imp.fubleuan? Figuram muliebrem capite radiato, finiftia Scep- 
I trum. P^aillant.Tom. l.f.6o. 

it j BITHYNIAE. Imp. ftans, finillram potrigit Figura genuflexae corona 
I radiata, finiftra Labari fpeciem tenenti . Sf»nhem.f.iii. 

I BRITANNIAE. 

« CAPADOCIAE. 

A ! CILICIAE. Spanhem.f. 827. 

DACIAE. 

A 1 GALLIAE. Imp. fubleuans Figuram muliebrem in genua procumben- 
j tem. yaill.Tom. i.f. 60. 

A I HISPANIAE. Imp. Itans , dextram porrigit Figur.^ tadiats genuflexs, 
S. C. RESTITVTORii finillra Oleam, ad pedes Cuniculus. M. N. 

A) ITALIAE. Imp. Itans, dextram porrigit Figurte in genua procumbenti, 

I finillra Cornucopiae, ^ngillon.f. 149. n. 40. 

LYBIAE . 

A j MACEDONIAE. Iim. Itans, dextram porrigit Figurs in genua pro- 
I cumbenti,finillra Flagellum per tranfuctfum tenenti . E» Angellon. 

I/. 148. H. 47. 

MAVRETANIAE. Imp. fubleuans Figuram procumbentem. Exyaill. 
I Tom. i.f.6i. 

•JC 'NICOMEDIAE. Imp. Itans, dextram porrigit Figurs polito genu, dex- 
I tra Trophsum tenenti . Spanhem. f. 828. 

I ORBIS TERRARVM . Er, 1^0 in HadrUn. 

A I SIC L' AE . Imp. llansdextram poitigit FigutE in genua procumbenti, 
L Spicis coronatas, & Spicas Cn lira gerenti . Angeli, f. 148. «.49. 

IMP. C«,SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR.P. COS. III. alius addi, P.P. , 
A RESTITVTORI ORBIS TERRARVM S.C. Imp. flans, ad cuius pedes procumbit aliaFigura 
Turrita, finillra Globum tenens, A7. N. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

A REoTITVTORI PHRYGIAE S.C. Imp. lians Pileatus, dextram porrigit Figurre ingenua pro¬ 
cumbenti, cum Pileo Phrygio. Ad, N. 

IMP. HADRIANVS AVG. COS. UI. P.P. 

# RESTITVTORI HISPANIAE S.C. Vtfuperior. Ind.Cauofrta. 

HADRIANVS TR. P. VIII. IX. COS. m. imP. II. 


COSS. p, Cor.Scipio A/iaticus II. Q^yettius Aquilinus . 
Ex Grdcia in Siciliam tranpt, pop Romam redit. 


AV.C.ipt 
Chripi 125 


[iar HADRIANVS AVGVSTVS COS. III. P. P. 

LIBERALITAS AVG. VII. Figura lians, dextra Congium, finillra Cornucopis. 
HADRIANVS AVGVSTVS P. P. 

LIBERALITAS AVG. COS.III. Figura lians, aliquid linu gellans . 

HADRHNVS AVGVSTVS. 

A LIBERALIT.AS AVG. P.P. COS.III. Figura Itans, Cotnucopis eflundens . M. N. 

IMP. C«SaR TRAIANVS HADRIANVS AVG. 

LIBERAL. AVG. lil. P. M. TR. P. COS. III. Imperator dilliibuens Congiarium. 
HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

LiBERaLITAS AVG. VI. Figura Itans, dextra Congium, finillra Cornucapis. 
HADRIANVS AVGVSTVS P.P. 

LIBERaL. VII. Figura Itans, dextra Coneium, finillra Cornucopia. 

IMP. CdESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

Y ("Imp. infidens fubllruclioni Congiarium dillribuit Figurs lianti , To- 
P.M. TR.P. COS.III. 0 gaq; circa linum expanfa Congiarium recipienti . AdufainauU. 

LIBERAL. AVG. III. 14 ; Imp.infubltnuSlionc.cumduabusalijsFiguris, Congiarium dilirlbuen- 
I tibus alia: Figurx infra lianti, & Congiarium finu expanfo reci- 
t_ pienti, ibidem , 

^ HADRIANVS AVGVSTVS. 

A LIBERALITAS AVG. COS.III. P.P. S.C. Figura effundens ambabus manibus Cornucopiae. 
Num. Arfeot. tab. ?7- n. 25. 

IMP. eSSAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. 

LIBERALITAS AVG. P.M. TR.P. COS.III. S.C. Du® Figurs in fubllruaione , alia Imp. 
alia Milit. dextra Tcfferam, & alia Figura per fcalas afeendens, tanquam aliquid acceptura . 

4f LIBERALITAS COS.III. S.C. Imp. in fubltiudtionefedens, ante quem Figura muliebris, eCor- 
nucopia frumentum in finum alterius Figuts effundens , alia vcf 6 iam accepto Congiario per 
Icalas defeendit. Spanhem. f. 822. 

HADRIANVS AVGVSTVS P.P. 

LIBERALITAS AVG. IIII. S.C. Figura lians, dextra Congium, finillra Cotnucopii. 

IMP. C£SAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR.P. 

A LIBERALITAS AVG. IIII. COS. III. S.C. Imp. fedens, cuialfillir aliaFigura in finum fundens 
ex Cornucopiae pecunias tertiae aditanti . Ex Angeli, f. iqS. n. ^6, 

Liberali, as hac Quurta.ssidetur e^e tlla. de qua Spartianus/cri^ir, Abfente Hadriano Congiarium 
P.R. datum, ternis Aureis in fingulos diuifis , quivero /edes in[ubliru£lione velConJul,‘vel 
alius Imp. vicem gerens. 

HADRIANVS AVGVSTVS. 

LIBERALITAS AVG. IIII. COS. III. S.C. Figura fedens Congiarium dillribuens . 

Yy HA. 


-^•KC.879. 

Cinliius, 


H A D R I A N V S. 

HADRIANVS AVGVSTVS COS. 10. P, P. 

* fiDun Cornucopia. M.N, 

LIBERALITAS AVG, VII, S.C. Imp.infuggeftu,antequepiFigufacffunditCornucopi£in(lnum 

altenus Figiirs , ^ 

♦ LJBERAL. * • • • • COS.m S, C. Tpp. in fubftruftione fedens, Congiarium mbet diftribui ab 
aiiarjgura legente, qus illud diftribuit duabus Figuris inftrS ftantibus ex Cornucopis pecunias 
effundens . Ind. PoUtio . 

LIBERALrr_AS AVG. PONT, MAX. TR. POT. COS.IIJ. S.C. Irnper. fedens, diflribuens 
Congiarium . 

HADRiANVb AVGVSTVS. 

^ v;£‘ inclinans, flniftcaHaftam. Ind.VelUgrini Mcauu. 

XT n ^ , dextra Tridentem , finiRra Delphini caput * liuo pedt-» 

^ Nauis Roftmm calcans. /w<^. C4«o/-orM. 

tifidrmnt nditum e?( Grsci^t^ & ^iciltA fignat Nummus. 

HADRIANVS TR, P, IX. X COS. III. IMP. U. 

COSS, FcprpniffS Candidus plerus II. Ambiguus Bihulus . 

In Afrtcam tranfitf muleaque beneficia Africanis Frouincijs tribuit i 

Auff HADRIANVS AVG, COS. IIl. P. P. 

DISCIPLINA AVG. Imp, gradiens Paludatus, tribus Militibus Signiferis rubfcqucntibus . f^ailt, 
Tom. i.f. 70. 

HADRIANVS AVGVSTVS P. P. 

ADLOCVTIO BRITANNICA, Imp. alloquitur Cohortes Pcdcftrcs. 

•$c ADLOCVTIO S. C. Imp.paludatusihnsinfuggcflualloquiturmilites. i.f. 6t. 

ADLOCVTIO COH. PRALTOR. S.C. Imp, tlansin fuggcftu PrsfeCloPrajtonjaffiftcntc allo¬ 
quitur Cohortes . ibtdem . 

^ S, C. Imp. iuTcmplo alloquitur Pop. Rom. qui elatis dextris illi plaudit, fex Figura, Num» 
Arfeot. tab. 38 n. 22. 

IMP. CitSAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS. III. 

CONCORDIA EXERClTVVM S. C. Figura /lans Angulis manibus tenens iignum militare. 
HADR-ANVS AVGVSTVS. 

tV DISCIPVLINA AVG. S. C. imper. antd milites, quos fubfequcntcs artem militarem docet. 
ex Ind- Polatio . 

HADRIANVS AVG. COS. IIL P. P. 

DISCIPLINA AVG. S. C. Imp. proficifeens in expeditionem pcdeftrim , fubfequuntur quatuor 
milites, cum tribus Agnis militaribus. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P, 

A EXER.BRITANNICVS S.C, (“Imp. in fuggeftuftans alloquitur milites. VaHUtom. i.f.6i, 
LImp. alloquitur milites. 

^ EXER. CAPPADOCICVS S. C. Imp. Eques, dextra elata alloquitur tres milites, cum duobus 
Agnis militaribus ftantes. Spanhem. f. 843. 

^ EXER. pACICVS S. C. Imp. alloquitur cohortes ex Equo, in quo fedec, cum tribus militibus. 

Ind. Cauotorta. 

ifc FXFRCJTVS PACICVS S. C. Eodem Typo. Angeli, f- 148.^.23. 

^ EXERC. DaC. S, C. Imp. eques, dextra elata alloquitur tres milites, quorum primus tenet Aqui¬ 
lam legionariam, ahjiinguli Agnum mi itare. Num'. Arfeot. tab. 39.«. 2j. 

EXER. DACICVS s. C. Imp. ftans infuggeftu, ante eum quatuor Signiferi . 
fc EXERCITVSGERMANICVSS, C. Imp. eques Paludatus alloquitur cohortes. /^4;//. i.f.62. 

tft* EXERC. HISPAN. S. C. Spanhem. f . 844, 

fc EXERCiryS IVDAICVS s. C. ImpyinfubftrudlionealloquiturtrcsmilitesflantesiCumLabaro, 
Agno militari. Aquila legionaria. Pat. Suet. f. 377. 

EXERGJTVS MAVRETANICVS S, C, Imp. Eques adloquitur milites. P'aill. tom. i. f. 6z* 
EXERCITVS MGESIACVS S. C. Imp.cquesadloquirurLohortes, 
ic EXERC. NORICVS S. C. Imp. eques adloquimr cohortes . ibidemf 63. 

f Imp. pcdeflris alloquitur milites . ex Ind. PoUtio , 

^ EXERCITVS RAETieVS S. C. 1 Imp. Eques alloquitur tres milites antd cum ftantes cum Agnis 

L Legionum . 

fc EXERCITVS SARM. S.C. Imp. eques manu elata, ante quem tres milites, cum Agnis mi]it../l/.A/ 

flmp.equesdcxtraclata, antequemtresmilites, curaAgnis- 
EXERCITVS SYRIACVS S. I Imp. eques dextra elata alloquitur quatuor milites, cum-», 
eviror' evo ^ Scutis, Labaro, & Agnis militaribus . A'4*7/. /ew. i. /■. 63. 

EXERC. SYRIAC. S. C. Imp. eques dextra elata alloquitur quatuor milites, vifuperiores. Bat, 
Suet. f. 377. 

HADRIANVS AVGVSTVS, 

cos. Ili. s. C. Figura cqueftrisprofcdlura in militiam. 

Expeditio zvdaica. 

Iff FIDES EXERC. S. C. Imp. finiftra Labarum tenens pt*it,fub(equentil)US<jU»tuor militibus cumj 
trdsusiignis diuerAs* Oyfel. tab. 86, n, 


HA. 


179 


HADRIANVS. 

HADRIANVS TR. P. X. XI. COS. IU. IMP. II. 

COSS\. Callipanut , CtU TitUms . 

gomitmrtuerfas in Orientem prepcifcitHr- jjthenit hni Olympo yledem, piinue Aram dicat , 

ar HADRIANVS AVGVSTVS. 

iEQVITAS AVG. Figura (lars, dextra Bilanceni , finiftra Haftara , 
clementia AVG. COS. III. P. P. Fi»ura ftans, dextra Pateram , (iniftra Hiftilc . 
INDVLGENTIA AVG. COS. HI. P. P. Figura fedens, dextram in fublime attollens, finiflra.. 
Bacillum tenens. 

IVSTITIA AVG. COS. III. P. P. Figura fedens , dextra Ramum, Cniftra Haflam . 

* Pietati AVG. cos. III. p. p. Figura fedens, dextra Pateram, FniliraHaftam. Num.VAch. 

* TRANC^lLLlTAS AVG. COS. 111. P. P. Figura ftans, dextra Haftam, fiiniftra ColumnE 

nixa. M. fV. 

HADRIANVS AVGVSTVS P, P. 

CLEMENTIA AVG. COS. III. Figura ftolata ftans , dextra Pateram , llniftra H.iftam. 

* PATIENTIA AVGVSTI COS, IIL Figura fedens , dextra elata, finiftra Haftam puram", Segmn, 

f. 14I. vbi Nummus illnflrAtur . 

TRANQVILLITAS AVG. COS. III. Figura ftans, dextra Haftam, liniftra Colurnus nixa 
HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

PROVIDENTIA AVG. Figuraftans, dextra Spicas , finiftra Bacillum . 

f Figura ftans protenfis ambabus manibus, 

PIETAS AVG. I Figura fedens , dextra Pateram , finiftra C ornucopia: . 

S: LFigura fedens, dextra Pateram , finiftra Haftam puram . Oyfel.tab.i'? n o 
i/E, HADRIANVS AVGVSTVS. /» a/jr HADRIANVS AVG. 

CLEMENTIA AVG. COS. III. P. P. S. C. Figura ftans dextra Pateram , finiftra Haftils . 
INDVLGENTIA AVG COS. IIL P. P. S. C. Figura fedens, dextram in fublime attollens, 
finiftra Bacillum tenens . 

IVSTlTlA AVG. COS. 111. P. P. S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra Haftam 

* IVSTlTlA AVG. COS, HI. S. C. Eodem Typo. Mufti Colptuni . 

IMP. C/tSAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS. III, 

f Figuraftans, dextram eleuans , finiftra tenens Pateram fuper Ara . 
PIETAS AVGVSTI S. C.» | Figura ftans, ambabus manibus expanfis, ad pedes veluti Animal 
L quoddam . /»a, Castotorta . 

* VIRTVTI AVGVSTI S, C. Figura ftans, finiftra Parazonium, dextra Haftam, exOyfel.tab, 

65. n. IO. '' 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

* iEQVITAS AVG. S. C. Figuraftans, dextra Bilancem , finiftra Haftam. M.N, 

* ^CJVITAS AVGVST. S. C. Eodem Typo. M. N. 

IVSflTlA AVG. S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftraHaltam. 

PIETAS AVG, S. C. Figura ftans ad Aram apertis brachiis , cuin Ciconia , 

PROVIDENTIA AVG. S. C. p Figuraftans, finiftra Haftam, dextra monftrat Globum ad pedes, 
LFigura ftans, dextra Bacillum, ad pedes Globus. 

HADRIANVS AVG. 

* TRaNQVILLITAS AVG. S. C. Figuraftans, dextra Haftam, finiftro cubitu Columns nixa_, . 

Inda C/tuoiorid . 

HADRIANVS AVGVSTVS . 

df cos. m.P.P. CLEMENTIA AVG. S. C. Figura ftans . dextra Pateram , finiftra Haftam M N 
COS. . . . PRO. AVG. S. C. Imp.eques, Viatoris habitu. MuJasCofpiani . ' ' ' 

HADRIANVS TR. P. XI. XII. COS. III. IMP. II. 

COSS- L- Nonnius Afprenas > Annius Libo . 

Hadrianus P. P. appellationem admittit. Eufeb. & Sabina Augufla dicitur . In Afia Reges ad amicitiam 
ittuitat, snter^i hos Cofrohem Parthorum, remiga Filia, quam Traianus ctperat. 

Aur HADRIANVS AVGVSTVS. 

jif P. M. TR. P. COS. III. HERC. GADIT, Hercules nudus , dextra Clauam , finiftraPoma, 3 
dextris Prora Nauis, hfiniftrisFluuij decumbentis Typus. Tfi/Ian. f. 486. 

IMP. CiESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. TRAIANVS. 

fiETER. AVG. Capita Solis, deLuniE. 

* liETER. AVG. Figura ftans, dextra Caput Solis, finiftra Caput Lu- 
I ns, Num. airfcot. tab.qi.n.p. 

iCLEM. Figura, dextra Pateram fuper Aram , finiftra Haftam . 
CONCORDIA. Figura dextra Pateram. 

IFEL. AVG. Figuraftans, dextra Caduceum , finiftra Cornucopia?. 
FEL. P. R. Figura, dextra Ramum, finiftra Corijucopise. 

P. M. TR. P. COS. III..? GEN. P. R. Deus Genius, dextra Pateram, finiftra Cornucopia? . 

' HILAR. P, R. Figura ftans , vtramque manum auribus admouens . 
IVSTlTlA, Figura fedens, dextra Pateram , finiftra Haftam . 

LIB. PVB. Figura fedens, dextra Ramum, finiftra Haftam. 

PRO. AVG. f Figura ftans, finiftra Bacillum, d.xtram erigens. 

LHguralbns, dextra radium , finiftra Scipionem , 
Si£C. AVR. Figura Stolata, in medio circulo ftans , fiuiftta Globum, 
L cui inliftit Aquila. 


/?.r.C.88o. 
Chrifii 127. 


Ay.c.m. 

Chrifli 128. 


• • t 


ISO. 


HADRIANVS. 


! i| 


V- 1 

I 


ji.F.C.SSi. 
Cirifli \19, 


At. 

y£f 


HERC. GADIT. HerralesinnbiusCIaus.Cniftra tria Mala, hincFluuius, illinc dimidiata Nauis. 

y atu. tQtn. z. f. ^q. 

IMP. CBS. TRAIAN. HADRIANVS AVG. inalh CBSAK. M. N. 

rCLEM. Figura facrific.ins, dextra 1’ateram, finiftraHartam. 
tS: j . . ■ . CONt ORD. Figura fcdens , dextraP3tcram,iiriifiraCor- 
I nucopiae. P. 

^ I ^ R. Figura fedens, dextra Caduceum , finiftra Cornucopia/ 
$ Figura fedens, dextra Ramum , finiflra Haftam . M.N, 

P XP o ,,T Num. Arfcot.iah.V^.n.^^ 

P. M. TR. p. Cos. III. ^PVDIC, Figura mul. velata ftans, Imifbrum brachium dextro dc- 

I nudans. Oyfel, tah.Syn. i. 

S,£C. AVR. Hadrianus togatus ftans in medio circuli, ftniftra«* 
I CAT Ph^nix. yaill.tom. i.j.ji. 

^ I SAL. AVG. Figura fcdcns, dextra Pateram fuper Aram, cum Scr- 
I PCnte. ibidem , 

HADRIANVS AVG. P. P. 

* repletum. N«m. Arfcot.ttb.iS.n. i,. 

PTOVIDENTIA AVG, Prouidentis Typus. 

^'^rccam porrigens Serpenti. 

IMI. OESAR TRAIAN, HADRIAxNVS AVG. inalijs TRAlANVS. in alijs CBS.. 

ic prtL. AVG. Figuraftans, dextra Caduceum, finiftra Cornucopia?. Num, 
I j4rfcot, tak. 37. «. 34. 

* FORT. RED. Fortunae Kcduris Tedentis Typus, 
n \A xo n /^r\CTif (t Figura ftans, dextra Pileum,finiftia Haftam. AfuUiCafpianL 

P.M.TR.P.COS.111. jLlBERTAS RESTITVTA. Figura fedens loco emineniiori , ante quam 
ftans, dextram portendens . 

I VIRT. AVG. ( Figura Galeata ftans» dextra Bacillum, finiftraHaftam. 

I tft* I Figura Militaris, dextra Parazonium , CniUra Haftam, 

{ L Galeam calcans. £a: /«<^. Po/4rio. 

VIRT. AVG. FiguraMilitarisftans,dextraScipionem,finiftraF^ftam. 
r' ^ pANNONA AVG. Figuraftans, dcxtraSpicas^uperPa^ariumSpi- 

| cis repletum portendens, dniftra Cornucopix , ad pedes Prora 
I Nauis. Ai. N. 

«'T' , -r-T^ ^ (FORT. RED. Fortunx Reducis Tedentis Typus. Ai. N. 

RESTITVTA, Figura fcdens locoeminenciori, fini- 
COS.UI.S.C. J ftra paruulumgeftans, dextram portendens fuper aliamFigu- 

I ramparuamadlatusciufdemftantem. An/ellon.f. 147.«. 5. 

W » PIETAS AVG. Figura ftans ad Aram, dextra Faperam, iiniftra»* 

• Haftam. Oyfel.tab.yy.n. iz. 

T^rvKTx X4AV xo n Figura ftans ad Aram dextra elata. A4*N. 

tx. Figura fedens, Cniftram admouens capiti. 

^ AVG. S. C. Imper. Eques dextra elata cum laculo. Mnfti 

^ iOT. COS, III, VIRT, AVG. S.C. Figura Galeata ftans, dextra Bacillum, finiftra 

* k Jc^imSdls°xa\ !L;« concordia. CoiKotdia Fedens , dexttaPateram. Em- 

HADRIANVS AVGVSTVS. 

i( SABINA AVGVSTA S.C. Caput Sabina Ind Polatia 
JMP. CBS. TRAlANVS HADRIANVS • 

h'^Ss"a?g"s^''b'1^^^^ »• 3. .. 

HlolilNvfAVG^Cof n?"R R "apu"^ Har , “ ■ 

SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P.R Caput Sabina 
IMR CAiSAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. P P CapuTHadr laur 
* sabina AVGVSTA HADRIANI AVa P.P. Capu^‘'.%'“^. Thfnnr. . 

HADRIANVS TR. P. Xit XIII. COS. III. IMP. II. 

COSS. ?. Imemim Cttfus U. Q. lunius BMus . 

Niccptlii, & Cifarta Terrimom concidunt . Syriam a Phanice feoarare tentat . 

Hadrtanus tn adnttochenfium «dium . 

HADRIANVS AVGVSTVS. 

HADR°ANVs'’AVG?sTvl'^^f.VrR^^^^ ■ 

A c ANNONA AVG. Figura &dens alite minori adilanti fruges porrigens. 

I 4/. Ai. V, 

* f^nciTATI AVGVSTl. Nauis Prtetoria. 
c-ne ttt Tt n c r- ! vP.^^ f'gura Fedens. dextra Temonem, finiftra Cornucopiis . 

/« .1 ■ r^rscMT 'c ‘f- ' ^ H1LARIT4S f . R. A rFiSViia ftans,dcxtra Palmam, liiiiita Cornucopi^, 

/ff «//flOOS. 111. S. C. J \ ad pedes Puerulus, A-fufatCofpiatti. 

I , Figura muliebris , dextra Palmam , uniftra Cor. 

t? L nucopiie, ad cuius pedes duo Pueruli . 


Asn. 


I 


H A D R I A N V S. 


isi 


^r. 


(-NEPTVNO RED. Neptunus, dextra Tridentem. Cniftra Delphinum, 
COS 111. P. P. S. C. 1 Imiftro pede Rodro Nauis impolito . 

ros' lIl' s' C * LSALVS AVGVSTl. Salutis flantis ad Aram Typus. Ind. Cauoiorta . 

p V pNauis Prattoria , in qua Imp. fedet prope Labarum. 

COS.III.P.P.S.C. JFELiCiTATI AVG.j & Aquilam Legionariam, cum quinque Remi 

“) gibus. yingellon.f. ^9- 

I LPlurcs diuer/i . 

LFORTVN^ REDVCl. FortuniReducisfedentisTypus. M.N. 

^^ODS^^nL P.^P.''^SM:.^FELIC1TATI AVG. InvcloNauis.incuiusPuppiTritonTubaminflans. 

propcLabarum.Si Aquila Legionaria infixa. Oyfel.tah. 63. n. 20. 

HADRIANVS TR. P. XIII. XIV. COS. III. IMP. II. 

COSS. QJ Ubius Catulimus . M. Flauius jiger . 

jtrabiam peragrat , pofi Pclufium venit , vbi Pompii T umulum magnificentijjlme exornat . 

'Jfur HADRIANVS AVG. COS. IIL P. P. , -n. c' 

FORT. REDVCl. Figura fedens, dextra Temonem, finillra Cornucopia;. 

FORTVNA. SPES. Spes, & Fortuna cum attributis, fe mutuo alpicientes. 

SECVRIT AS AVG. Figura Selte infiftens inter duo Cornucopis, dextro cubitu capiti innixa . 

SPES P.R. Spei Typus. 

HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

ANNONA AVG. Modius, in quo quatuor SpicE cum Papauere. 

* FELICITATI AVGVSTl . Nauis in mqdijs fludibus . Num. y^rjeot. tab. 38. ». I3- 

FELICITAS AVG. r Figura ftans, dextra Caduceum, Cniftra Ramum . -o,., r„r„„ron 

LDjik Figur® iuiidis dextris, quaru vna Cniftra Haftaro, alia Cniftia Cornucop, 
FELICFTAS P.R. Figura ftans, dextra Ramum, Cniftra Cornucopia. 

FORT VNA AVG. Figura ftans, dextra Temonem , Cniftra Ccirnucopia . 

FORTVNAE REDVCl . Figura fedens, dextra Temonem, Cniftra Cornucopia. 

A FORT. RED Eodem Typo. P.Mintj. 

MONETA AVG. Monene Typus. . 

qf SALVS AVG. fFigura ftans, dextra Pateram, Cniftra Haftamantd Aram, T.Aamij. 

L Figura ftans cum Patera, & Serpente fupra Aram. 

SPES PVBLICA. Spei Typus. 

IMP. CrES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. P.M. TR.P. COS. III. 

'providentia DEORVM. Figura ftolata ftans cum Auicula. 

IMP C^Tr mAlANVS HADRIANVS AVG. P. M. TR. P. COS III. 

jtTERNiTAS AVGVSTl S. C. Figura muliebris, Cngulis manibus geftans caput Solis, «Luniu, 
^.TERNITAS AVG. S.C. Eodem Typo. Ind.Cauotorta . 
moneta AVG. S.C. Dea Moneta ftans cumBilance, &Cornucopiar. 

moneta AVGVSTl S.C. Eodem Typo. /Wx/iiCc/pium. • . • 

PIWVIDENTIA DEORVM S.C. Figura ftans , Cniftra Baculum tenens , dextram porrigens Aui- 
culx ramo arboris inCdenti . 

HaDRIANVS AVG. COS. III. P. P. „ • 

fFigura ftans, dextra Caduceum, Cniftra Cornucopix. 
m TCITAS ^ Fisura ftans , de.xtra Ramum , Cniftra Caduceum . 

AVG S C. SStjFigura ftans, dextra Ramum, finiftra Haftam A7kot. Fafeh- 
Avu. a. ^ I pj|uja(ia„5^ dextra Ramum, fimfttaHaftam,&: Caduceum. Ind.Cauotorta. 

I Vir Togatus, dextram iungit Figurs muliebri, Cniftra Caduceum tenenti . 
FORTVNA AVG. S.C. fFortuna ftans, dextra Pateram, Cniftra Cornucopia;. 

pFifura ftans, dextra Temonem, Cniftra Cornucopi.c. 

"fFigura fedens, dextra Temonem, Cniftra Cornucopias . 

FOR TVNiE REDVCl S.C. 1 Fortuna dextram iungens Imperatori. 

^ Plures diuerfit inter hos Hercules Prodicius, cum Virtute , & Vo- 
I luptate. 

FORT. RED. S. C. Sedens. Pat. Ind.f. ii. 

SPES P.R. Spei Typus Stolam leuantis. 

^^^^^FERNIFAS AVG. S.C. Figura muliebris, Cngulis manibus gerens capita Solis, &Lun®. 

aETERNITATI AVG. plantam Tritici, dextra Spicas VaC adpedcsftanti 

I imponit. MufaiCofptant. 

[ Panacium , in quo quatuor Spica; , & Papaucr • . 

ANNONA AVG. S.C. Figura fedens, antd quam Puerulus, retro Nauis. /«d. Polatw . 

' Fit^ura Togata ftans, dextra duas Spicas, Cniftra Cornucopix . 

* I Figura ftans, dextra Spicas fupec Modium portendens , Cniftra Te- 
L monem. M.N. 

FELICITAS AVG. S.C. fFigura, dextra Bacillum, Cniftra Flaftim. , , 

* LFigura fedens, dextra Caduceum,finiftraCornucopix. Ind. Cauoiorta . 
FORTVNA AVG S.C. fL)usFigur3e,virilis,?rmulicbris,finiftraCornucopix,dextraiungenccs. 

LFigura ftans, dextram porrigens, Cniftra Corn^opix. 
qf FORTVNA REDVe. S.C. Figura ftans,dextraTemoncincumGlobo,CniftraCornucop.yil.AI. 
MONETA AVG. S.C. Moneta; Itantis Typus. . :,i 

SECVRIT AS P.R. S.C. Figura Sellsnixa inter duo Cornucopix , dextra capiti admota. 
SPES P.R. S.C. Spei Typus. 

SALVS AVG. S.C. Salutis Typi diuerC. .. .,-ivk„. Taleatis • 

SPES AVGV5TA . Spes, dextra Florem pomgit tribus Milmbus Galeatis, 


yi.V.C.iH'. 
Chr illi lio. 


IS2 


hadrianvs. 


Chrifli iji. 


^.r.c.ssi. 

Chnfii 1)1, 


'''^SNON™AVGVs”fs’'c "r"’' '■« TRAIANVS, 

felicitas AVG. S.CrHBura fcns, dextra Caduceum, Enifca Cornucopia. 

I f Jgura ftans , dextra Ramum , finiftra Caduceum . 

* '’’'°Zrvo!at'’degr'^.^|'# Furccpturus Sceptrum , quod illi 

P-P- »•»-/« ‘<«y?p.i>. 

moneta AVGVSTI S.C. Figura ftans, dextra Bilancem,Cniflfa Cornucopia. 

* MEtTl^DELM.' IpStfS.g!™’ ‘*'^’''“'^“”“™>^>'>'<t-aCornueopi2. Ind. VcUth , 

Corona Quercea Tat Ind f ii 

HADKI.^vrAva ^ '- 

Corona. Nunt.Ftfch. 

* mtciTAS AVGV^^s '^^'P' 

H.ADRIANVS AVG cos j,'i^p^p°“?p“i^"*'L^'“>'^'f"^^Ca‘iuceum.Cra(lra Cornucop. M.N. 

* FORTVNa SPFS pA.; '■ P'.Surafta,is, dextra Pateram, ilniftraHaltam. 

tenet. Mufti dextras porrigentes, Spes Coruucopisfiniftra 

hadrianvs TR. P. XIV. XV. COS. III. IMP. II. 

COSS. Scr. OBAuUms Unas Pentiansss . M. Antonius Rufinut . 

In Nsto nauisan, Antinoum amittit, qutm inter Diuos refert, & Frh condita in ur£mio. 
eandem /,iitiiioiam vocari iubet. 

Aur. hadrianvs AVG. COS. III. P. p. 

Ar. hadr?anvs 'avgvstvs^cos!’ '"“Sius plsno. 

vrE IMP*" cis ArTR^MNi^^HA Opicas , Cnitira Pateram . 

SAfvS %™IC^^.C. Hmf te ixma^^ i""- S?'' • 

hadrianvs AVGVSTVS. ® “ Clobum. fimfen Cornucopis. 

* '"'2“” ‘'^’‘»^P«eram. Cnilira Temonem . dextro pede Globum 

IMP. CiESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P.M. TR.P. COS.III. 

Libertas PVRIICA C Plleum, Ilnilfea Ramum. M.N. 

i-iutKlAi 1 ViiLICA S,C.* ) Figura te, firaftto brachio Column® nixa, eadem manu Haf. 

1 tam tenet, dextra Pileum . Ind. Polotio . 
tfr LIBERTAS RESTITVTa c Erigura fedens, dextra Florem, finillra Haftam. 

Liof ffiAtrS fir.?;.- "■ "■ 

t PAX^VC '"s^C n'S Spicas, llniftraCaniftrum frugum. Ind, Cauctorm . 

H^il^VS aM' nt’ 

TRANQyiLLlTAS PVBLICA S. C. Figura Icdctis dextram poiiigcns. 

hadrianvs TR. P. XV. XVI. COS. III. IMP. II. 

COSS. Sentius Ausurinus . Arriut Sfueriantts II. 

Athenis Hytmem exegit Hadrianus, vti plures er£des, & Bibliothecam miri operis flruxit. 

& Agontm edit. 


Au. 


Ar. 

i/£. 


HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. 

VOTA PVBLICa. rFigura facrificans cum tribus aliis. 

LFigura Ibla ad Aram Facrificans, 

HADR?lNvf AVO cVllFTr 

HADSvs\“vo'\^of ni.ly”’ 

VOTA SVSC£PTA S. C. In Corona quadam. 

^ Viaimano,Popa, &Tibidncadllantibus. 

* pRLxc,n sc. s. u„„. r„. 

HA. 


183 


HADRIANVS. 


HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

* VOTA PVBLICA S.C. Itnp. ad Aram facri/icans , ant0 quem Tibicw , Popa , &aIiaFii;uia,cum 
ViSima ad pedes. Scheda Pedrufian<i. 


HADRIANVS TR. P. XVI. XVII. COS. III. IMP. II. 

COSS, .... Hiberus. Junius Silianus Sifenna. 
ludii Pelejlinam de(ijulantur , conird ^uos cum Exercitu mittitur Julius Seuerus . 


^.r.C.SSs. 
Chrifii ijj. 


* VENERI GENETRICI. Venus lians, dextra Icunculam Trophreo onuftam , finiltra Clypco nLxa 
Hallam gerit. ('adlant.Tom.z.f.yz, 

HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

lOVI VICTORI. lupiter fedais, dextra Viaoriolam, finillta Hallam. 

IVPITER CVSTOS. lupiter fedens, dextra Fulmen, Cnillra Hallam. 

ROMA lETERNA. Roma infidens Spolijs. 

VENERIS felicis. Figura fedens, dextra Vidlotiolam, finillta Hallam. 
i#,. HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

ROMA FELIX. Roma Galeata fedens, dextra Fulmen, finillta Bacillum. 

ROMVLO CONDITORI . Romulus Opima Spolia referens, ocfjfo Aerone Ceninenfium Duce . 
TELLVS STABIL. fFigura lians cum .Aratro, & Spicis. 

* LFigura humi iacens . Mufei Dauia . 

VENERI FELICI. Venus fedens, dextra Viftoriolam, finillra Hallam. 


* lOVl VICTORI. lupiter feininudus, dextra Vjfloriolam, finillta Hallam . Num. jirfcot, tui. 

38. B. 13. 

* VESTA. Figura velata ad Aram accenfam, dextra Pateram . Oyfel.tab.n6. n. 

at DIANA EPHESIA. Diana Polymamma, cum adminicuUs, & Ceruis. £ar Se».' 

HADRIANVS AVG. P. P. ■' ^ 

* DI.ANA EPHESIA. DianaEphefia in Templo quatuor Columnarum. Maioris Moduli Mufii 

Dauia . 

t/£. HADRIANVS AVGVSTVS. 

* ROMVLO CONDITORI S.C. Mars gradiuus, dextra Hallam» finillra Trophaeum. Angellon. 

/. 143. », 54' 


* lOVI CVSTODIS.C. lupiter fedens. l^aillant.Tom. i.f.6^. 

* lOVI OPTIMO MAXIMO S P.QJI.. In Corona C^ercea . ifidm , 

* lOVl TONaNTI S.C. lupiter lians Pallio Diuinitatis tedlus , finillra Fulmen . ibideml 
ROMA yETERNA S.C. FigurainfidensCollibus,dextraLunamfalcatam,fupraquamcaputSolis,' 

finillra Hallam cum Scuto, dextro pede Globum calcans . Num. Arfcot.tab. 38. ». 22. 

4$ TELLVS STABiL. S.C, Figura feminuda fedens, finillra Canillrum frugibus plenum cum Arundi¬ 
ne, Num. Arfcoi. tab. 37. n. 16. 

* . Caput Palladis . Pat. Ind.f. lU 

HADRIANVS AVG. COS. IlL P. P. 

ic VRBS. ROMA jETERNA S. C. Templum, in quo feptem Figurat facrificantes Taurum ad 
Aram . Afufai Mofcardi . 

•ic TELLVS STABILIS S.C. Figura fedens finillrum cubitum Panario imponens- dextra Spicas. 
T bef. E heupol. 


HADRIANVS TR. P. XVII. XVIII. COS. III. IMP. II, 

POSS. C.Iul.Str.SeruianuslJJ. C.Vib. Juuennus Varus. 

plomam venit Hadrianus, tx Jnfcrijttone Gruteri, 

HADRIANVS AVG, COS. m. P.P. 

7 V ifloria flans, finillra Ramum portendens , dextram admonens BulI* c collo 
VICTORIA AVG.j pendenti, ‘-'•a C 

5 Viitoria fedens, dextra Pateram, finillra Palmam. 

* LVidloria lians, finillra Palmam. P. Minu. 

* VIC. AVG. In Laurea , Quinarius Mufti Pauia . 

HADRIANVS AVG. COS. III. P.P. 

A S. C. ViQoria lians, dextra ori admota, finillra Ramum. M.N. 

HADRIANVS AVG. TR. P. XVIII. XIX. COS. III. IMP. IL 

COSS. Fompeianus Lupercus. L. Jut. Atticus Acilianus . 

Stilum Judaicum in Palefiina confumatur , Judais penitus opprsjjls , L, tAElius adoptatur , 

"Aur. HADRIANVS AVGVSTVS. 

COS, 111. S.C. Duo Viri Togati dextras iungentes, in medio Miles, vel Genius Vrbis . Ad 
L-tyElu adoptionem referendus. 

fcC. HADRIANVS AVGVSTVS COS. III. P.P. Caput Hadriani. 

# L. AELIVS CaESAR. CaputL.ffilij. ExThef. Medicet Rtutrsndipmus Noris , 


Ay.C.Sty. 
Chriffi 134. 


Ay.c.m: 

Chrifli 135, 


HA- 


Cinlit 136. 


ji.y.cMo. 
Ciirijit 137. 


^y.e.spt. 
Chrifli I3ii, 


1^4 H A D R 1 A N V S. 

HADRIANVS TR. P. XIX. XX. COS. III. IMP. II. 

COSS, Ceionius Commodus, S.f^ettUcnus CiuicaPompeianus , 

4u . . 

•X- S ine Epigraphf , f Figura infidcns Sphyngi,cum Cornucopiajjante quam CrocodiIus,&: Hyppopota- 
I mus. yaillant.Tom.i.f.y^. 

'k LHerculesCIvpcoiiiCdcnsClaus nixus, prope quem Leonis fpolia. idem . 

IMP. CAS. HADRIANVS AVG. COS. II!. ^ 

Cum Circo, vt in ^reo. 

HADRIANVS AVG. COS. lil. P. R 

^ fPons ieptem Arctjbusconflans, fupra quorum quatuor, du^ Columna; cum 
1 Statuis, in Pontis introitu Status hinc inde . Strada f. 60, 

\ Pontis /€lij Typus , forte fuperior , 

3 Imp. Paludatus ftans, dexrraHaftam ,finiftra Parazonium gcftat, Ia.'uo pede 
Sine Epigraphe, j fupraCrocodilum impoIito . i./. 67. 

# j Quatuor Anni tempora, quatuor puerulis defignata. ibidem. 

•Xr I Tres Figurs ftdentes , Iupitcrinmedio,dextraFulmen,finiftraHaftampu- 
I ram, hinc Pallas galeato capite, illinc Figura muliebris capite velato, fini- 

L ftra Haftam per iranfuerfum gerente, dextra Pateram . ibidem . 

* Laurus in Corona abfque Epigraphe. Pat. Ind.f. ir, 

♦ ^ us cum .s uculis, & Aeneas Anchirem humeris ferens, fuperne Lauinium . Spanhem. f. X 

HADRANVS AVGVSTVS P. P. ^ r J 

ie Mercurius nudus, flniftra Oiduccum, dextra Arietem ad pedes ftantem demulcct,5c/E?f Pedrufianst. 

HADRIANVS TR. P. XX. XXL COS. III. IMP. II. 

COSS. L. t/Elius^erusCaf, tl. P.Coel.BielbiH.VibullHS , 

i/EliACdpitolins ab HddrUno in Hyerufalem mittis conflrubla, 

HADRIANVS AVG. COS. IU. P. P. 

■X f Figura /lans, dextra laculum, Aniftra Arcum. A/. N. 

S. C. ^ j In Laurea . Af. JV. 

^ In Corona Qi^rcea . 

* L Victoria inflans Bafi, dextra elata, liniflra Ramum, Ind. Cauotorra. 

^ S, P. Qjl. S.C. Templum pulcherrimum decem Columnis ornatum. f^aiU.Tom.l.f,6K. 

* fin Corona. Par.lnd.f. ii. 

* I Vidoria gradieiK, manibus Trophsum tenenj. Ex Ind. Polatio . 

S.C. ^ j Pallas gradiens, dextra elata cum laculo, fimflra Scutum, ibidem, 

; Vidoria dextram ori admoucns,finiftra Palmam humcfisimpofitS tenens. Ex /nd. Polatio. 
■X \ Spes gradiens . ibidem . 

^ l Dea Itans ibidem. 

Caput Hadriani abfque Infcriptione . 

^ SaCRA ROMAN. RE^ITVTA . Imp. dextra Pateram, antS Aram faaificins , coram eo aliL.* 
Figura flans, (k alia genuflcxa. Oyfel.tab. iii.n.9. 

IMP. CitS. HADRIANVS AVG. COS. ill. P P 
MEMORIA aVG. PERPETVA. 

HADRIANVS TR. P, XXI. COS. III. IMP. II. 

COSS, Sulfit, Camerinus, QuinSlius Niger Magnus . 

j^nteninum adeptae Hadrianus A, D, V,Kal, Mareif , pejlea A, D, f'1. Id, Junij moritur , 

Ar. HadriaNv: avg. 

CONSECRATIO , fAquila iiififtcns Gloto 
Sr L Aquila . P, Minii , 

DIVVS HADRIANVS AVG. 

t/e S.C. Figura fedens, dextra Ramum, finillra Haftam. M,N, 

•it Quadrig^a Elephantorum, in qua Imp. ftat, dextra elata, (Iniflia Sceptrum . Angellon, f, 14J, ». 6t, 

A IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS . Caput Antonini . P'aitiant,Ttm,i,f,67, 

NVMMl HADRIANI IN COLONIIS CVSl. 

Apollonia . 

. HADRIANO. 

COL. APO. Colonia Apollonia. GrizjLO, 

Berytus. 

^ COL. BER. Das Aquiis Legionariae in Laurea. Fat, lnd,f, 11, 


Co- 


H A D R I A N V S. 


ZS5 


Corinthus . 

HADRIANVS avgvstvs. 

A COL. V. IVL. C ^dificium in vertice Montis pofitum. TrOfan. Tom. t.j. 481. . , 

^ COL. IVL. COR. Porticus, feu Arcus Triumphalis, in cuius fummitate Imp. iu fi^adrigis Trium¬ 
phalibus, hinc, Scinde duo Troph;ea . Pat.Md.f. ii. 

* C. L. 1. COR. Bellorophon interficiens Chimaeram, ibidem. ■ r -n 

COL. IVL. AVG. CO^ Diana fuccinita ftans , dextram imponens Ceruo ad pedes itanti , finiltca 
laculum . Patin. ibidem . 


Helia Capitolina. 

HteruMem cUriffima Vrbium Orientalium , pojiquam d T ito euerfa cum ludiorum gente fmt ,ab eodem 
reiiaurata eji, Coloniaq; in ea deduPla, quam Hadrianus inftgniter auxit, deque fuo nomine Heliam no- 
minauit, Capitolinam vero eo quod ludios T ributum annuum loui Capitolino pendere iujjit . 

COL. HEL. CAP. COMM. Templumlouis Capitolini, incuiusmedioFiguraftansradiata , dextra 

Globum, finiilraHaftam, dextro pede Globum calcans. Oy /e/. 17- “• 4' 

4f. COL. HEL. CAP. Templum, inquo Figura Iouisfeminudafedcns,dextcaexpanla, CmltraHaf- 
tam, hinc. Scinde dute Figura: nudae manibus elatis. Patin, Ind.f. il. 

Flauia Csfarea. 

'.j^'c6l.'fLAV.' Ci£SAR. Figura fuccinfla Turrita, dextra elata cum capite humano 1 finiftraFdaf- 
tam, dextro pedeFiguram procumbentem calcat, Patin. Ind.f. n. 

Incerta . 

IMP. TRAIAN. HADRIAN. AVG. 

COL. T. FLAV. Colonus agens Boues, fupra volitante Viftoria. 

COL. T. FLAVI. Eodem Typo. 

Coi. lui. Aug. Pella. 

Ouamuis Pella, alia pt in Aehaia, alia in Ctlefyria, & in Thtffalia, tamen conieBura e/? C oloniam hliam 
^ Auruftam Pellam MacedoniiP'rbem, Philippi Cracta Domitoris , CT* Alexandri Aiagni natalibus ce- 
lebrem in hoc Nummo pgnatameffe. Hanc Saibo Macedonii Metropolim , PliniasColoniamvocat, 
vt & Neoterici lonizza . 


'COL.IVL.' AVG. PELL. Figura nuda rupi infidens, dextra elata, finifira Fillulam muficam. 
Patin. Ind. f. ii. 

IMP. C,£S. TRAI. HADRIANVS AVG. COS. III. 

* COL. AVG. PELLA. Apollo fedens cum Lyra. Num, Pifch. 

Nicopolis. 

Vrbi a Traiano poft DacotdeuiBos condita, ViBorii tejlii , in Mipa circa latri , & Danuuij confuemiam, 

hodie etiam Nicopolis diBa . 

IMP. C,£SAR HADRIANVS AVG. . „ i • ■ v tl r 

# COLONIA NIC. PH. COND. Figura Togata cum Bobus, & Vexillo Legionario. ExThef. 

Mauroceno 1. C. Bon. 


IVLIA SABINA HADRIANI. 

Sabina Matidis mai oris Filia , minoris Soror , ex MarcianaTraiani Sorore ( Neptem Trajani Dio, 
vocant ) Antonini Pij Matertera : Hadriano ^ Traiano defponfata„hanc, vt morofam, & afperam ’ 

vt ipfe dicebat, fi Priuatus fuiffet. Poft quia , cum Septitio Claro PrafeiSo PtEtonj , Sz Suetonio <1 
EpiftolarumMagiftro, familiarius, quam reucrentia Domus AulicEpoftuIabat egerat, feruilibuspeneimu J 

&3, ad voluntariam mortem compulfa eft, nec fine fufpidone veneni ab Hadriano dan . 


SABINA AVGVSTA. . o 

IVNONI REGINAE . Figura ftans, dextra Pateram . fimftra Haftam, 

Aaa 


DIVA 


IS(S 


S A E I N A. 


jir. 


•k 

ic 


DIVA AVGV^TA SABINA. 

CONSECRATIO, f Aquila expanUs alis. 

l-AquilainfidcnsFu]mini,expan/IsaIisferensAiiimam AugufemCsIum 

Ef/t vtHAm odio habmt Hadrianus Sabivam , camque iniurijs [eruilibui ad mortem adesit 
tamen mortuam in Diuos retulit^ vt ex Nummis dilcimus , ^ * 

SABINA AVG. HADRIANI AVG. P. P. ' 

Figura muliebris fedens, dexrra Palladium tenens . Ex Muf£o Ru‘^ni L C. Bon, 

SABINA AVGVSTA. ^ 

F'S“«ft3''5,de);tra Pateram porrigens, finirtraCornucopis Af N 
INDVLGENTIA AVG. K P. COS. III Figura muliebris fedens, dextra ParS .S Haf- 
tnmper trapiucrfum. Tow. 2. f. 74. 

Nmmmmhmc ficimeliigii, Hadriani ln<iulgtnuac«[QiNHmmasVxorisSabint,ttrt moriar 

finiA jcemtni. . * vtvjtj. 

* JVNONI reginae. rFigursftans, dextra Pateram porrigens, liniftraHallam. M. N. 

* I Figura lians, dextra Pateram, finiltraCornucopix. ExThej. Mimtce- 

5AB ™VG.TdASV 

fFigura fedens, dextra Pateram , (Tniflra Cornucopiic. 

) Figura flans, dexti-a Pateram, fjiiillra < ornucopi® 

CONCORDIA AVG. ) Figura flans, finiflra duplex Cornucopise, dextra Pateram 
I Figura fedens, dextra Pateram, finiflra Sellse incumbens 

pvnrr-i-r.a n * fedens, finiflra Haflam, de.xtra Pateram . Nxm.FHch. 

PVDICITIA. fPudicitj.T* liantis Typus, 

(.Pudicina? fedentis Tvpus. 

k INDVLGENTIA AVG P. P. COS. 111, Figura fedens, dextra data cum Patera, finiftraHaftam 
puram. Pattrj.Thefaur. 

S. C. Dea Salus. 

VESTA . Vefta fedens, dextra Palladium, finillra Bacillum, alias Fniltra Haftam. Thit. Mauroceni. 

D*VA ^AVG VSTA^SAijlNf" P'''’™™'’"”'’ P™ T'”»- z.f- 74- 

Aquila expanCs alis Animam Auguffce inCxfum ferens. 

PfEFATI AVG. Ara. 

DIVAE SABfNAE. 

* consecratio. Aquila expanlls alis. Thef.Thcupot, 

SABINA DIVA AVG. ^ ^ ■' P"'- 

-14 PIETAS AVGr. Ara. A/afai Leompardi, 

SABINA AVGVSTA. Caput Sabinse. 

_ _ * r Figura fedens, dextra Pateram. Ind. PtUtlo: 

CONCORDIA AVG. S.C. )Fjgura flans, dextra Pateram , Enifha Cornucopia.' 

A ) Figura flans d xtra elata, cum Patera, finillro brachio Columna 

HADRIANVS AVGVSTVs": CapurHXnr.'’'"‘''""““P“- ' 

•fir PVDICITIA S.C. Sedens. Pat.Ind.f.ii. 

sabina'"! vGvs¥f Sani ie ‘"’p°”™^ • 

CONCORDIA AVG. S.C. p Figura fedens, dextra Pateram, finillra incumbens Termino 

IVNONl REGINAE S. C. Vt^^lpcriofAo.m^^.'’-’"^""’ ' 

* HADRIANVS AVGVSTVS COS. lil. P.P. Caput Hadriani . Ind. Caaotarta 

1 AVG, COS, III. P.P. Caput Hadriani Jaur. Pat. /nd.f. 12. 

■ Figura ftans ambas manus porrigens duobus paruulis ad pedes liantibus. 

PIF.TAS S. C. rFjgura Icdens, dextra Pateram, finiflra Sellrc incumbens. 

* LFigura fedens , dextra Pateram , finiflra Haftam . ind. Polatio . 
f Ceres ledens, finiflra Facem, dextra Spicas. 

S.C. J Figura ledens, dextra Palladium, finiflra Haftam, aiu Flabrum 

VE^T^rGENETRIC^^^^^^^^^ W curPom^^ • 

SABINA HA&RIAW Ato'"'" 

S finillraincumbensTermino. A.. iV. 

SABim AVG. HADRIANI AVG.' P. P. Caput Sabina:. 

2 d=xtra Pateram, liEua duo Cornucop./»,f.C4<(o(erf.». 

* ™fTi!s AVG. Caput Hadriani. ^ngeUon.fsay.n-i.si. 

A VF^Ve C- Ecdens, Velum uextra tenens. Ina. Caaoioria . 

XARIMA fedens, dextra Vidoriolam, finiflra Bacillum. fffdew . 

SABINA AVGVSTA. Caput Sabina;. 

* ^'^'fVSTVS. Caput Hadriani velatum, ffaif/. to»i. I./. 68. 

p7vA A-VCV^A^SAMNa'^'^'''''"''^™’ Cornucopia. Mu/t, Lcompardi . 

* CONSECRATIO S. C. pAquila aniinam Sabinat gerens,, raill. tom. i.f. 68. 

* CAquila . f^ifftw. 

SA- 


sabina; 187 


SABINA NVMMl IN COLONIIS CVSl, 

Coiinthus . 

SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. 

^ COL. iVL. COR, Puer Pelphiiio inequitans 'prope Ajborcm, Palin^lriel.f.ii. 


4S 


A N T I N O V S. 

Claudiopoli Bithynis ortus, eximis pulchritudinis puer ab Hadriano in delicijs habitus, cui Statuas per vni- 
uerfum Terrarum Orbem, atque etiatn effigies erexit. Templum apud Mantineam conftituit, multaque Numif- 
mata Aurea, Argentea, &^rea in honorem eius procudit. \id& Xiphii. 

Cftm Antinoi Numifmata, vel Aurea, vel Argentea, vel j^erea latinis vocibus cufaapud nullum inueniamy 
nec tam rari Herois Imaginem ISJummit pratertre aquum ejfet, a iaraets mutuatus fums & Nummos. & 
effigiem, qua omnia fideliter tthi reddo , candide, & erudite LeSor, 

ANTINOOC. Caput iuuenile . 1 

AI/MtiTHC. Bipx a Leonibus tradis. 
rENESlS ANTINOOV KieiNlAOC. 

KIANOI .... Golz.iHs 146. iigii TMNOI. Figura nuda vttaquemanu Spiculum per tranf- 
uerfum gerens . 

* KIANOI . Fiaura dans nuda dextra Haftam , Scheda Sponniana . 

* Abfque Epigraphe . Figura Eqiieftris, dextra C aduceum . Num. Arfeot. tah, 40. n. 10. 

ANTINOOC HPOC. alu ANTINXII HPril. Caput iuuenile, ;» cum FJore Loti .' 

* AVT KAI TPAIANOl AAPlANOf' CEB. Caput Hadriani . Trillan.Tom. s. f. 

L. I. 0. Antinous nudus Eques, Isui velamento ^ tergo, dextra Caduceum . 

NIKOMHaEIA H. MHTPOnOAlS. Harpocrates Silentij Dciis, Strophium teuo obtjolutum 
brachio tenens, dextrre manus Indice ori admoto, teua lateri adhibita . Col'^us 1^9. 
nOAEMnN . Aries .. " 

CMVPNAlOC C. nOAEMON ANE0HKE. fBos. 

* l.Dimidiata Nauis . Mufai Mofcardi , 

* CMVPNAIOIC nOAEMtlN ANEOHKE. pPecus. Scheda Pedru/iana . 

44 LRoftrum Nauis. ibidem. 

HPOC ANTINOOC . Caput &c. 

TIC. APKACI. Equus. Spanhemiutfol.6$^, 

. . . OC. ANTIN. Caput &c. 

lOVA. CAAtlNL aNKVPANOIC. Deus Lunus Galericulo Phrigio Lunam humeris geflans, 
dextra Anchoram, Cniilra Haftam . 

ANTINOOC 0EON Hrr AT PIC . Caput &c, in alio ANTINOON . Scheda Pedru/iana . 

pFigura Paftoralis cum Porco , 

BEI©VNIEiiN AaPIANhN . ) Figura Paftoralis cum Tauro , & Apro , 

‘Jt J Mercurius cum Talaribus Palloris habitu, finiftra Ramum,dextra 
I Baculum nodofum, cum Caduceo , Vacca, &Sydcre. Ex 
L T rifian. T om. s.fol. 547. refitt. 

ZEV. AVTOK. nATHP. Aquila infidens Fulmini. 

PECTAT. Equeftris Figura prope didificium quoddam, quam duo Milites fubfcquuntur . 
OCTIAIOC MaPKEvAOC lEPEVC TOV ANTINOOV. 

44 AaPIANOC XiKOaOMHCEN . Templum pulcherrimum, fub quo Crocodilus. Ex Mufao 
Eridericiano refi. 

KOPlN©IilN. Biga; Solis, dextra Flagrum tenentis. 

TIC AXAlC ANE3HKE. Mercurius cum Pegafo. 

ArAeOC ANTINOOC HPOC. ’ , , , 

* AaPIANOgHPITaN . Taurus cum Luna bicorni, dextro lateri appoiita. Spanhem. j. 
ANTlNOV HPOOC . Caput Antinoi , cum flore Lori . 

A L. K. A. Antinous Eques, dextra Caduceum, finiitra habenas retinens. Ind. Volatio . 

A TIANOI. fBacchus Paiitherx infidens. Spanhem.f. 653. 

LFigura nuda Antinoi .ibidem. 

44 KIaNOC. AaPIAN. TAPCOV, MHTPOnOAEftS NEnKOPOV, Fluuius lacens, Scher 

d£. Sponniana . 

Taurus abfque infaiptione . Num.j^rfcotntabo 40.;?. i. 
lEPA CYNKAHTOC. Caput Antinoi. 

CTP. T. *. ABAAtH AnOAlNAPIO, 


aSs 


A N T I N O V S. 


«VATEII-HNaN KAV. CMVPN. DusFiguraTurriraiungentesiMnuSialiadextraViaoiio- 
lam, cum Laurea, altera PaJIadium armatum. vieiouu 

ANTINOOC OKTIAIOC MAPKEAAOC _ Caput Antinoi . 

Mjque Epigrafhe . Anes. Pmw.Thil ^aur. 

OCTIAIOC MAPKEAAOC O. VEPEVC TOV ANTINOOV. 

ANTINOOV HPaOC. 

* L, M. Mercurius cum Caduceo Equo infidens. SchidtPtdrufitirm. 


•3-9 


ji.y.cMz. 

Cirii}»!}'). 


t. AE L I V S. 

BcrtiTirr^ni . Hadrianus Imper. de Commodo abfe adoptato, 8!lm- 

.viteitium quodPo'Dult?i’MHV(,™'’^”“j ■ parietem indinauimus , & perdidimus quatermillies 

diiiis Reo.i.^ oriev,. Militibus pro adoptione C ommodi dedimus . Vir fuit comptus , decorus , pulchritu- 

f tur Sreiet • D.ufuperfles non fuit, quod prsfciuiffe ex genitura Veri HadriaLs 

L. AELIO CAESARI DIVI HADRIANI AVG. F. COS. II. 

1. cEioNivs «mmod» ■- ™ 


Ar. 


Chrifti 1^6. 

A^y.C.Soc. 
Chrtfii 157. 


COSS, Tompeianui Lupercus , L- lanius Atticus Acilianus . 

L, AELivs Caesar. 

L AEUVrCAESAR Caduceum, (Inifha Cornucopisc. 

Sd^Rrrac^p ^-C- Eiguramuliebrisfedens, dextra Riteram . 1'MlMt. Tom. i.f, 69. 

* PaUonIa S.C P^monif Cornucopia gerens, ii.d. 
Spartianus 1« Hadnano L. Viri aduptionen defcrd>:t'h-! «eJir , Adoptauit er?b Ceionium Com¬ 
modum Verum, muitis omnibus. eumque AELIVM VERVM CAESAREM appellauit ^ 
cuius adoptionem Ludos Circenfes dedit , Sedonatiuum Populo , ac Militibus expendit , quem 
Prxtuu honoiauit, & ftatim 1 anaom|Stmpofuit , decreto Confulatu cum fumptibus , eundem 
Commodum recundiim Confulem defignamt . Ex qM eodem anna. & E. ^elqadaptwnem, & 
Confuta ne genomae emfdem , & Praturam , & Pannomarum Regimen ileUigtmus . qua 
omnia Nummis confirmamur. 

* SALTO S.C Figura muliebris llolatailans, dextra Pataam, in qujUbat Serpens crcclus. yailtane 

i om. I . f yo, * * 

s. c. rSpei Typus. 

* j Quinque Figura MiEtares, & vna Togata ftans ante Aram louis, ad cuius pedes Aquila . 
l. MuUt Cofpiani, ^ 

'2 cui Figura muliebris Palladium porrigi: . Plumi. Mufai Leampardi . 

^ tlU. MILir. S.C. Signum Manipulare Ba£j uiiiliens. Thef.Theupol, 

l. AELIVS CAESAR TR. R. COS. DES. II. LMP. 

COSS. i. Ceionius CommodusCtf, Sex.yetulenusCiuica Pompeianus , 

L. AELIVS CjESAR TR. P, COS. H. 

COSS. L. erElius Cafar //. P. Calius Batbinus ('iiullius. 

/iur. L. AELIVS CiCSAR . 

TR. POT. COS. II. rCONCORD. Figura fedens , dextra Pateram , linillra Cornucopia ' 

4f L. AELIVS eSSAR* ''elata facrificans coram Ara. ex Thef Mauroceno 'l.C.Bott. 

TR. PPT. COS. IL rCONCORD. Figura /edens , dextra Pateram , Cniftra ComucopiiB . 

yc L1 ILIAS. Figura muliebris ad Aram, dextra lata faaificans, M. N. 

Spei 


L. AE L I V S, 


iS9 


fSpci Typus . 

* ^Figura ftans, dextra Halhm, fmiftra Pateram fuper Aram, ex qua erumpit 
TR. POT. COS. II.S Serpens . Muf<ei Daniti 

t Figura ftans , dextra Caduceum , finiftra Cornucopis . 

LPietatis Typus ante Aram facrificantis . Ex T hcf^ T heupol, L C, Bo». 
l. AELIVS CmsAR TR. P. COS. II. 

CONCORDIA. Figura ftans, dextra P.atcram, finiftra Cornucopia. 

TR. POT. COS. 11. PANNONIA. Cybele dextra Haftam tenens. 

L. AELIVS CaTSAR. ^ 

pCONCORD. S. C. Figura fedens, dextra Pateram, finiftra nixa Cor- 

inucopisE. . 

PANNONIA S. C. Figura radiata. Stolata ftans, dextra Labarum, fim- 
TR. POT. COS. II. 5 ftra Stolam leuans. 

St jPIETAS. Figura mul. ftans antJ Aram . Ex Ind. Polatic. 

* I SALVS S. C. Salutis fedentis Typus. Patin. Ind. f. ii. 

I S. C. pFiguta ftans, dextram porrigens, finiftra Caduceum. 

L LSpei, & Fortun® Typi. 
i-Spei Typus. Ind. Cauotorta , 

* .Figura fedens ante Aram, dextta Pateram porrigens Serpenti ex Ara 
* TR. P. COS. II. S. C..A crujnpcnti. Num. Arjcot. tab.^o.n. 19 . . _ . 

^ ^ Fortuna ftans, dextra Temonem cum Globo, finiftram porrigit Spei, 
L dextra Ramum gerenti, finiftra Velum fubleuanti. y aiil. tam. l./.yo- 


* TR. POT. COS. II. S. C. Fortuna: Typus. Pat. Ind, f, u. 

AELIVS CiESAR. 

* PONT. MAX. TR. POT. COS. II. Fluuius fedens , finiftra Cornucopia;, & Vas, ex quo aquas 

effundit , dextram porrigit Figurs mul. ftanti , dextra Labatum , finiftra CornucopiE . 

Simdnf. 6?. 

Hoc Nummo PONT. MAX. uocatur L. oyElius , dc qua re altum apud AuPlores ftlenttum . 

L. AELIVS C/ESaR. 

^ TR. POT. COS. II. S. C. Figura ftans, dextram eleuans, finiftra Cornucopis, cum Temone 
ad pedes. The/, T heupol. 

dldortem L. Aeli]Cafarit pafflm AuPlores ^atuunt A.V.C. 890., quo Cojf. II. proceffit. fecundo 
ty/ius CohfuUtus die, ex Spartiano, & lul. Capitolino ; Perperam vero hoc fieri monuit Eru- 
ditifimus item,ac Reuerendijfimus P. Noris, producens e.*Grutero [equentem Infcriptionem 
relatetml.isz.a.z, 

IMP. CAES. 

TRAIANO 
HADRIANO 
AVG. P. P. TRIB. POT. 

XXL COS. III. IMP. II. 

L. AELIVS CAES. FIL. 

TRIB. POTES. COS. II. 

PROCOS. XV. TRIVIR 
SACRIS FACIVND. 

Vo/ita hac inferiptio pojl diem VI. Id. Aug. S90. quo TR. P. XXI. Hadriani incapit, vnde/i_ 
menfe Auguilo huius anni L. Aelius, Patris honori Infcriptionem poni iujfit , certe [equenti 
annoV. C.S91. mortuus ejl, Sulpitio Camerino.& Q^Nigro Magno Coff. , quod etiam ex 
Nummorum { qmhus COS. II. inferibitur) copia probari pojfet. 


LVCILLA L. AELII VXOR. 

DomitiaLucillaNigrini Filia, VxorL.Aclij, ex qua L. Aiuelium Verum , & Ceioniam Filiam genuit. 

Scio adhuc fub ludiee litem .vtrum Lucilia L. Veri, an L. Aeltf Vxori tribuendi fint Nummi cum Epigra* 
phe LVeiLLA AVGVSTA, pluraque hinc.& inde erudite proferri ; tamencum-videam Facunditatis 
Typo fignatos hos Nummos, alia Lucilia prorfus tncongruo . aliquaque oris differentia inter ambas 
interfit, ilhs accedo, qui duas flatuum LVCILLAS, nihil me morante AVGVSTyE titulo, quem cum 
Marito communem non habuit, quia fi MATlDIA. MaRCIaNA AVGVSTsE diPla funt, cum 
tamenearundem Mariti non fuerint CASSARES, quanto tujlius ( ASARIS Vxori dandus erat PNG. 
titulus, vt ab alqs diflingueretur Matronis , cum alius nempe Cj£SARISSiE longa pofl facula inuentus 
fuerit, id etiam fuadenttbus Infcriptionibus omnibus , quibus M, Aureli'} Filia Priuatis nupta, tamen 

AVGVSTiE vocamur, quas pafftm videas apud Gtutetum, breuitati enim fiudentes eonf ulto omittimus. 


1^0 


L V C I L L A. 


LVCILLA AVG. L. AILII CjES. VXOR. 

LVCILLA AVGVSTA. 

CONCORDIA, Figura IlanSj dextra Pateram , Cnilhra Cornucopia 

* FECVNDITAS. Figura fedens Puerum vnum brachijsfuftinens, alium ad pedes flantem afpicit 

Patin. Thefauro. ^ 

FdILARITAS. Figura Stolata, dextra Pateram, /Iniflra Coriiucopi.-e . 

PVDICITIA. fFigura fedens, dextra peiftus tegens. 

( Figura flans , Peplo velajis faciem . 

VENVS VICTRIX. rFiguea flans, iiniftra Pateram, dextra Viifloriolam. 

* LFigura flans , dextra Vi(aoriolam , flniflta Sertum . M. N. 

Pomum, iiniftra Haflam. MuUi Leampardi. 
ty£, LVCILLA AVGVSTA. ' 

CERES S. C* rFigura fedens, dextra Spicas, fijiiflra Facem . Ad-N- 
* LFi»ura fedens, dextra elata, Iiniftra Facem. M. N. 

* ,?• Figura (=<l“is, dexrra Pateram , iiniftra Cornucopia. Ind.PoUtio: 

iit DIANA LveiFERA S. C. Figura mul. Stolata ftans, vtraque manu Facem gerens. ynilUnt' 
tom T. f. 90. * 

FECVNDlTAS S. C. Figura mul. Tedens, cum tribus puerulis. 

FELICITAS S. C. Figura fedens , cum tribus puerulis. 

Hilaritas s. c. Figura itans, dextrra Palmam humi defixam, iiniftra Cornucopia . 

* IVNO S. C. pFigura fedens, dexra Pateram, iiniftra Haftam. At.N. 

* t Figura ftans, dextra Pateram , iiniftra Haftam , ad pedes Pauo, M.N. 

it IVNO REGINA S. C. Figuraftans, dextra Pateram, iiniftra Haftam, cumPauone ad pedes. 
Ai. N. 

•it IVNONI REGIN.,£ S. C, Figura ftans, dextra Pateram , Ixua Haftam cum Pauone ad pedes. 
Ind. Camtorta . 

P lET AS S. C, f Figura ftans ad Aram, dextram cum Patera portendens, flniftxa Arcam , AI, N, 

* l Figura ftans, de.«ra Pateram ame Aram, finiflra Acerram, MuUiLcompardi. 

9V SALVS S.C. Salutis Pedentis Typus, M.N. 

VENVS S.C. pVenus ftans, dextra Pomum, finiftra Haftam, 

ii LVenus ftans, dexrra Pomum, finiftra Comam tangens, Jnd. Cauotorta . 
VENVS , , , . S. C. fF^gura fedens, dextra Vidoriolam,finiftra Haftam, lrtd,PoUtio. 

ii I Figura fedens, Pomum porrigens Figura paruaeant^ eam fUnti. Afh[xt 
L Leovafardi . 


Ch ith fjS. 


TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS PIVS. 

Ab Hidiiano poft mortem L. Aelij adoptatus, ca lege , vr ftbi adoptaret M. Antoninum Fratris Vxoris fu:c 
Ulium, ei L. Verum L. Aeli), c^ui ab Hadriano eodem adoptatus fuerat filium, quod & fa^umclE. Vir forma 
confpicuusmgenioclarus,monbusclcmens,nobilisvuItu,&pl3cidus,finguIariscIoquenti.B, nitids literatur®, 
pr^cipuc fot^rms, diligens agricultor , miris, largus, ab alieno abftinens, & omnia h^c cum mediocritate , & line 
uctjntia . t e(Tet longus, & fenex, incuruareturque, tiliaceis tabulis in pecore poflcis , fafeiabatur, vt redius 
jnceaeret Illud cncomium ab Hadriano tulir, quod eflet Vir nobilis, mitis, manfuetus, prudens , qui nihil temerd 
propter mueniutern, nihil propter feneautem negligenterpolTct facere ; vixit femper legibus , fuitqueeum Impe¬ 
rio, moribus, & mftitutis Patrire, vt neque ea, qu.'B ad Imperium fpettarent ignoraret , neque iis omnibus male 
vteretur, ob ea adoptatus, Imperator fidus eft, qui, & AVG VSTVS, & PIVS, i Senatu appellatus eft , prop- 
tere^ quod imtiolnncipatusfm multis reis fadis, poftulatifquc nonnullis, nominatim adfupplicium neminem 
punmic 1 Neque enim, inquit, we ovortet ab hts rebus Principatus exordium facere , &fuis deinde temporibus 
mhil afperum fccir . Senex obijt, fuicquc ei mors dulciiEma, fimilis fomno iucundiOimo , regnauit annos ab obitu 
riadriani 2 2. ac menfes fere 8., vixit annis 74. cum dimidio , 

T. AVRELIVS Fvpvs «4 Hadriam ^ug. adoptatus T. AEL. HADR. ANTONINVS C^S. PONT. 

TR. P. COS. DES. II. A^D. K Kal. Aiartif , & A. O. F/. /d. /«/« mortuo Hadriam 
Hugujio P, M. TR. P. P. P. d- PIVS dicitur. 

COSS. Sulpitius Camerinus, Q^ittSius Niger Magnus . 

Adr, IMP- T. CJES. AEL. HADR. ANTONINVS. 

f Figura ftans ant^Aram, dextra elata, Iiniftra Globum . 

Awr' r>r,7C n >« I Hgura Stolata vtramque manum leuans coram Ara . 

J PO Figura dextra Spicas, iiniftra Pateram, cumfrueibus, 

j Figura Stolata, dextraRamum, finiftra Cornucopia. 

) Figura, dextra Biiancem, f iniflra Cornucopis . 

LFigura ftans, dextra Oduceum, fiiuftra Cornucopia, 

AN* 


COS, DES, II. 


ANTONINVSPIVS. 


C/£t 


I9I 


ANTONINVS PIVS . 

TRIB. POT. COS. Figura Facrificans ad Aram , dextra Pateram . 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS, 

IMPERaTOR. lupiterfedens, dextraFulmen, liniftraFdallam. 
A IMPERATORI. Eodem Typo. Spanhem. /.^96. 


'* lOVI STATORI. lupiterfeminudus lians, dextra Fulmen, (imftraHafla gerit. I^aill. t9nt. 

* PIETATI AVG. Figura lians, cum tribus puerulis. Spunhem. /. yai. 

IMP. T. AEL. CiESAR ANTONINVS . 

rFigura lians, dextra Pateram, finillraduo Cornucopia. 

TRlB. POT. COS. 1 Figura Stolata lians, dextra Scipionem, finiftra Serpentem . 

LFf»ura Stolata, dextra Caduceum , linifla-a Cornucopia; . 

IMP. T. AEL. C/ES. HADRilANl AVG. F. HADR. ANTONINVS PONT. TR. P. COS. 

TRIB. POT. COS. Figura Stolata lians ante Aram, dextram elcuans . 

IMP. CiES. T. AEL. ANTONINVS AVG. 

PON. MAX. TR. POT. COS. Figuraflans, dextraiPaKram cumfrugibus, finillra Spicas . 
IMP. T. AEL. CiES. HADR. ANTONINVS. imigMl 

AVG PIVSP.M.TR.P. COS. DES. 11. Figura Stolata-p dextra Bilancem , /inillra Cornucopis . 


* FELICITAS AVG. Figura lians, dextra Caduceum oblongum, finillra vellam leuans. Nam. 

j^rjeoT. tab, 41. w. II. 

* INDVLGENTIA AVG. Figura lians , finillra Hallam . P. Minij . 

* PIVS P. M. TR. P. COS. DES. II. Figura mul. Stolata , dextra elata , finillra Pateram, ad pedes 

Ara acccnfa . AlaTBivftVcct. mF. 41. ». d. 

* P. M. TR. POT. COS. 'DES. II. Figura lians, dextra Spicas fuper Panarium portendens, finillra 

Cornucopia:, ad pedes Prora Nauis. ihidemn.S. 

ROMVLVS AVGVSTVS. Spanhem. f. 746* 

* TRIB. POT. COS. DES. II. Figura fedens, dextra Pateram, finiflro cubitu nixa Icunculs in 

bali lianti, ad pedes Cornucopia:. Num, j^rfcot.tnb.tpi^n. 

T. AELIVS CiESAR ANTONINVS. Caput abfque Laurea. 

* CONCORD .... VM S.C. Figura Bansfiiigulis manibus Signum Militare tenens. /«d.Po/itriff. 
IMP. T. AELIVS CESAR ANTONINVS. 

* HADRIANVS AVGVSTVS. Caput Hadriani laureatum. yadl.Tom.i.f- 17- 

df TRIB. POT. COS. CONCORDIA S.C. Figura fedens , dextra Pateram. M.N. 

* Figura flans dextra expanfa, hinc, deinde dute Figura: parucellanccs . jingeH, 

i /.151.«. 5. 

* TRIB POT.COS.3FiguraIlansante Aramacccnfam.dextramfubleuans, finillra Acerram . idem 

PIETAS S.C. /. 153.». I. 

* I Figura flans, dextra clara, finillra Stolam leuat , qua pecTus tegit, ad pedes Ara . 

L ind. Palatio . 

* TRIB. POT. COS. DES. II. S.C. PIETAS. Figura llaiis, dextra elata fupra Aram, finillra_. 

Arcam . M. N 

* TR. POT. COS. PIETAS S.C. Eodem Typo. Ind.ToUtia. 

IMP. C&S. T. AEL. ANTONINVS AVG. 

PONT MAX. TR. P. COS. S.C. Figura lians, dextra ramum Okx, finillra Cornucopii . 

IMP. CES.T. AEL, HADR. ANTONINVS AVG. PIVS. 

Scropha cum Succulis, & Alneas Anchifem geltans. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. inalt\s TR.P. TR.P. COS. P.P. 

* FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII. Ind Cauotorta. 

f Figura ftolata lians, dextra Caduceum, finillra Cornucopic . • 
FELICITAS AVG. S. C. 1 Figura ftans , dexn-a Ibicem , finillra Caduceum . 

LFigura flans, dextra Caduceum, finillra Ramum. 

LIBERALITAS AVG. S.C. Irap.diftribuens Congiarium. 

Congiarium Aliliiibus.ac Populode proprio dedit, 31« Pater promiferat . Capitolinus . 

* LIBERTAS PVBLICA S.C Figura ftans, dextra Pileum, finillra Cornucopi.u . Ind.Polatio . 

* MONETA AVG. S.C. MonetsTypus,liueFigurallans,dextraCrumenam,cumBilancibus,fim- 

llra CornucopiiE. jFiWfiw. 

* PIETATI SENATVS S.C. Due FigursTogatEinuice dextras porrigentes. 

•it S.C. Mars Gradiuus. Ind.Cauotorta . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P, 

TR. POT. COS. . , . . . PAX S. C. Figura dextra Ramum , finillra Cornucopi.E . 

TR. POT. COS. S.C. r Figura , dextra Ramum , finiftra Cornucopia . 

it LFigura ftans.dextua fuper Aram extenfa, finillra Arcam. Ind.Pelles.Ajcani). 
VICTORIA AVG. S.C. Quadrigas Triumphales aurigante Viftoria. 

QuadtigE Triumph les. ^ ... r v 

DuceFigurEfedentesincacumine Montis in nubibus , fupra quas alia Figura parua extenfis brachijs, 
&ant€ eam Canis, infra luno cum Pauone, &prEcedunttresFigurETogatE inflantes Tubas , 
ROMAs .lETERNlE S.C. Templum decem Columnarum, 

IMP. C.,£S. AELIVS ANTONINVS AVG. 

* PONT. MAX. TR. POT. COS. S.C. Figura muliebris ftolata ftans , dextra Ramum , finiltra_. 

Cornucopis . M. N. 

IMP. T. AEL. CiES. HADRI. ANTONINVS AVG. PIVS. 

P. M. TR. POT. COS, DES. II. S.C. fFigura ftolata, dextra Ramum, finiftra CornucopiE . 

it 1 Figura ftolata ftans , finiftra CornucopiE , dextra tres Spicas . 
L Muftti Cofpiani . 

IMP. T. AEL. C/ES. HADRI AN. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

OPI. AVG. S.C. Firura fedens, dextra Ramum portendens. 

P. M. TR. POT. COS. DES. 11, S.C. Fig»ra ftolata, dextra Ramum portendens, fimltra_ 
Cotnucopix. 


Chrijiii}'). 


193 


antoninvs pivs. 


AVGVSTO S.C. Romulus gradini! cum Spoliis. Exf'aiU.T»m 1 f -74 
IMP. T. AEL. C^S. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS ■c*'' «w- 1-J- 7«. 

* S. P. Q. R. aN. F. F. optimo principi pio. In Laurea. 

Hunc Nummum doaiffimo, & erudiiijfime fcrifiodluftrauit AmimitriorMm P'rianorKm Prin. 
ceps DellnrtHS at\no 1676 '* 

IMP. C.^S. KADRIANVS ANTONINVS AVG. PIVS. 

PONT. MA.X. Figura Equcfhis Pacificatoris habitu. 

IMP. C£S. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

■¥■ PON. MAX Inap. Eques habitu Pacificatoris. Mufti Paparotti 

* HaDRIA.NvS AVGVSTVS. Caput Eladuiani. The/.Tbiufel. 

A ANNONA S.C. Sedens. Pat. 7nd.f 1%. 

^ raill.Tom. I. F.74. 

« ^^2^ ftaiis, dextra Temonem, Cniftra Cornucopia, £x Ini Palatia 

^ ('aiU.Tom.i.f.T:. ' 

^fc IVSTITIA &c. S.C. SedefliT, Patin, Ind.f. 

* ROMA /ETTRNA S.C. Roma fedeBs, dextra Palladium, finiftraHallam. Ex Ind. FtUtio 

* r!>pei Typus. Num. Arfctt.tab. T^i.n. 10. 

^ i Figura Galeata fedens , dextra V ifTorioIam, finiftram imponens Scuto , Nauis Prorse nixo 
o. C. 3 ihidem n. lo. ^ • 

T Imp. Eques Pacificatoris habitu . yaill. Tam. i. f. y4. 

* I PlurimSE Figura? Sabinarum raptum exhibentes . ibidem . 

^ Pinarium Spicis, Sc Papaueribus repletum. PdrNnd.f. la. 

* iifiELE S.C. Cybele ftans capite TuiTito, dextra Canifirum ftugum , finifira Cornucopia? , aliam 
, T-„,‘;'S“‘'amuudamdextropedecalcans. Oy/e/.fai.4S.«. 9. 

^ COS. S.C. Manus iundla? cum Caduceo. Pat.Ind.f. ii. 

» 1«. EOT. . Figura nuda ad Aram accenfo igne racrificans,de.xtra Pateram, fimllraHaflam 

£x JnU. Polarto . * 

* rSus cum Succulis, ^nea , & Afcanio Naui egredicntibus , &ardcnteIlio 
j Spanhem,f ^38. 

^Lr r- ■ ,* 5 ^''P''f'.'“‘i''S,finifir3 Sceptrum Cathedr®infidet,5 dextris luno, dextra elata. 

ADjque Epi^rafke. < finilha Sceptrum tenet in fimili Cathedra, afinillris Pallas dextra porten. 

' fa,finiftra Sceptrum, iimiliter fedens. Eiquiui de Capirai. Eam f 167 

* I Serapidis, & OCyridh capita, fe refpicientia, alterum vitile barbatum, cum Ca- 

ANTONINVS pivs AVG. Loti flore ornatum . O^/el. mp. 7. 

* PIETAS S.C. Figura muliebris lians ante Aram. Mufti/. C. Bidelli']. 

ANTONINVS Pivs TR. P. I. II. COS, II. IMP. II. 

COSS. Antonitius Aug. JI, Brutius Prefens , 

Rex Armenis, & Quadis datus. M. AVRELIVS C,£SAR dicitur. 

Au, ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. 

P. M. TR. P. COS. II. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

f Figura facrificantis ritu coram Ara . 

I C^atuot Signa Pontificalia. 

I Duie dextra tenentes Caduceum cum duabus Spicis. 

Modius cum P.apaucrc , & quatuor Spicis . 

.) Figura ftans, dextra Ramum, finiilra ( ornucopia. 
jTres Figura, dua in fubft-uflione , tertia coram Ara. 

I Figura muliebris, dextra Pateram, finiilra Hallam. 

I Figura muliebris, dextra Spicas, finiilra FiuiSus. 

* I Genius nudus lians ad Aram, dextra Pateram, finiilra Cornucopia. Num 

L ^rfeor. rah. .n. ^ * 

* ^^^~!hdem'n^^ fimftta Canillrum cum frugibus, ad pedes Ara., 

jlr, IMP. T. AEL. C.ks HADR. ANTONINVS. 

rVicToria, dextra Lauream, finiilra Palmam . 

AVG. PIVS P.M. TR.P. 

J Figura ftans , dextra Ramum ) ftniftra Cornucopis! 

I Dus dextras iuna« Caduceo medio. 

ANTONINVS AVG. PIVS P P ^Capeduncula, Afpergillum, Guttus, Lituus. 

* AVRELIVS CAIS. AVG. PI I F. COS. DES. Caput M. Aurelij . Num. Fafch 

fFigura ftolata Facrificans ad Aram . 

TR POT ros It i Pontificalia. 

3pu$ dextr® tenentc.s Caduceum, cum duabus Spicis. 

7 Modius cum quatuor Spicis, Papauere medio. 

4 ngura ftans, dextra Temonem, /iniftra Cornucopia. 

{-fres figura, dui in fubllruiSionf ^ tertia coram Ara, 

Figura 


TR.POT.COS,II. 


193 


ANTONINVS PIVS. 


rFiguf-’ tlcxtra Pateram , (iniflra Haflam . 

TR4 POT.COS.II. I Figura dextra Spicas, finiftra FruSus. 

* LFigura ftans, dextra Pileum , CniftraHalhm, LibcttatisTfpus. M.N. 

■)(■ TR.POT. COS. II. LIB. IIII. Figura muliebris (laus , dextra Signum Militare , (iuifFra Cotnucopia; . 
Afufii DauU . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. x/w TR. P. II. alu COS. II. 

AMPLIATORI CIVIVM. CDltx.Th.n6. 

ANNONA AVG. Vas cum quatuor Spicis, & Papauerc. 

AVRELIVS C.ESAR AVG. PII F. Caput M. Aurelii . 

GENIVS POPVLI ROMANI. Deus Genius. 

* GENIVS POP. ROM. Deus Genius habitu Senatorio, dextra Sceptrum , (ini{lr.t Cornucopias , 

Triftan. Tom, i.f. 570. 

PROVIDENTIAE DEORVM. Fulmen alatum. 

REX QVADIS DATVS. Imp. coronans Regem. 

****** _* * • < • • • 

^ AQjnTAS AVG. Figuraflans, dcxtraBilancemjfiniftraHaftamereitam. Num. F^efch. 

# LIBLRaLITAS AVG. Figura lians, «dextra Teneram,finiftraCornucopicB. Oyfel.raif.j^.u.y. 

-Jf P.M. TR, P. COS. II. PIETAS. Figura ftans, dextra elata. P.Mtmj. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

' ■ -AFRICA . Figura mul. ftans Elephantinis fpoli js caput teda, dextra Calathum, 

I finiftra Cornucopise , ad pedes Scorpio , 

j f Figura gradiens , dextra Caniftrum frugibus plenum , pon0 

I ALEXANDRIA. 3 quam tres Spic®^ Terra erumpunt, ex Ind. Palatio, 

I -X-J Fisura mul. Stolata ftans , dextra Caniftrum , fiuiftra Cieo- 

I L n\im, ^aill. tom. I./-7I. 

.^1 fFiguramul.capitcTurritoftans, dextr.a Coronam, finiftra Anchoram 
1ASIA.3 petens, /hidem f. yi. 

I *'*)Figura ftans, dextra Scapham inuerfam, (iniftca Anchoramjadpedcs 

1L dimidata Nauis. Tnfian. tom. i /. 57?. 

CAPPADOCIA. Figura ftans dextra Vas, iiniftra Labarum, ad pedes Ara-- 
COS. IL S. C. J accenla. Angellou. f. 171. ». 6. 

7DACTA. Figura mul. ftans dextra Galeam inuerfam, ftniftra Labarum. 

^ I HibPANIA. Figuramul.ftanscapiteTurrito, dextra Coronam, lifiiftraRa- 
I mum, pro pedibus Cuniculus, VAill.tom. 1./.73. 

^ jMAVRETANlA. Figura Prouinciae ftans , dextra Caniftrum, finiftraBacil- 
I* i Ium . ihidem . 

' / ^ j PARTHIA . Figura ftans, dextra C orollam, ftniftra Arcum, Bc Haftam . M. N. 

. "• I fFiguraTurritahabiiufuccindlo, dextra aliquid ignotum, fini- 

I j ftralaculum, pede Proram Nauis premit, pone Arbor Pal- 

j PHOENICE . / me . /nd. PoUtio . 

I I Figura ftans fuccindia , dextra Coronam , pone Arbor Palmr. 

1 L Anxellon. f. 171. «. 6. 

^ I SICILIA , Figura ftans , Spicis Coronata,dcxtra Laurea, finiftra Haftam.. -I/. iV. 
I M. SiniftraVeftemleuans. 

I SYRIA . Eri^F-o , vt inferior . 

^ I SCYTHIA. Figura Prouincis ftans , dextra Corollam, finiftra Bacillum. Ex 
L tom. I. f. 73. 

♦ FORTVNA AVG. S. C. Figura ftans, dextra Temonem , finiftra Cornucopiae. M. N. 

♦ ROMVLO AVGVSTO S. C. MarsGradiuus, dextra Haftam , finiftra Spolia , cum Caduceo, 
^ Caefto Herculis. Firtutis.,& Pactsfymbola. ExFailLtom.i.f.y6. 

^ fClaua Herculis, &: Caduceum alatum, dccuftatim. Nam. Fttfch. 
^ I Figura Stolata lucrificans ad Aram, dextra Pateram, finiftra Cor- 
I nucopicE , Ind.Cauotorta. 

i Figura ftans , finiftra Cornucopia, dextra Ramum . 

TR. POT* COS. II. S. C.-if 3 Figura infidens duobus CornubusCopijs, dextra Bacillum. /IA 

j Figura nuda , dextra Pateram fuper Aram, finiftra duas Spicas. 

(ind. PoUtio . 

Duo Cornucopiae , Caduceo medio , M. N. 

* iFiguraftans, dextra Spicas , finiftra Pateram cum frugibus. Ind. 
l Cauoterta . 

* I G.P.R.Gcnius feminudus , dextra Pateram fuper Aram acccnfam, 

1 finiftra Cornucopiae. Angellon.f. lyi.n. 10. 

I LIBER AUT AS. Imp. diftribuens congiarium. 

LPAX, Figura ftans , dextraRamum, finiftra Caduceum. M.N. 
AFRICA S.C. Typus Afric®, vt fiiperior, 

AVRELIVS CJES. AVG. PII F. COS. DE»?. S.C. Caput M. AurcliJ . M. N. 

ilff BRITaNNIA S.C. Figura ProaincixinfidensRupibus, dextraSignum Militare, finiftraHaftam, 

innixa brachio Clypeo . f^aillant. T om i . f. 72. 

# MONETA AVG. COS. 11. S.C. Monetae ftantis Typus M.N. 

* MONETA AVGVSTl COS, II. S.C. Eodem Typo, J»d. Palatio. 

. . . ... S.C. Quadrigs aunjantc Vidloria. M.N. 

P.M. TR.POT. COS. II. S.C. Figura,finiftca Pateram cum Frugibus, dextra duas Spicas cum 
Papaucre , 

^ SYRI A S.C, FiguraTurritaftans, dextraCoronam, finiftra Cornucopiae Captiuum fupplantans, 
M.N. 

Mr TR.POT. COS. II. S.C. Figuramulicbrisfedens,dcxtra Virgam, finiftra Cornucopic. Ex Mu- 
fao Cofpiano re(i. 

:fi* TRIB. POT. COS.U, S.C. MvsGradiuuSjdcxtr» Haftam, finiftraTrophaeum. M*N. 


Ccc 


AN^ 


G«T‘lU 140, 


H ANTONINVS PIVS. 

ANTONINVS AVG. PIVS TR.P. COS, IT. glij TR.P.II. COS.IP 

IMPERATOR II. LIBER r. S.C. Figura lbns,dcxrra Pileum, miiltraHaltam puram. 

REX ARMENIi* DATVS S.C. Imp. Paludatus manum imponit Regi Armeniorum flanti . 
IMP. T. AEL. HaDR. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

P.M.TR. POT.COS. II. S. C. f Figura flans, Pateram cum Frugibus finiflra, dextra Spicas , cam 
\ Papauerc . 

L Fortuna Typus, dextra Temonem, finifh'a Cornneopia? . 
ANTONINVS AVG. PIVS TR. P. COS. 11. 

* CONCORDIA EXERCITVVM S.C. Figura flans , dextra VK^oriobm, finiflra SignumMili. 

tarc . AI. A7. 

IMP. T. AEL. C^S. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS. 

* TR POT COS. II se. Figura flans, dextra Temonem, Cniftra Cornucopia . M. N. 

J.MP. T.' AEL.'CyES. HADR ANTONINVS AVGVvTVS. 

* P.M. TR. POT. COS. II. S. C. Bacchus nudus, iiniflra Cornu , dextram porrigens Sileno ambo 

in Curru J Panthera trado, quam ducit Satyrus . ^panitw./. 241. 

ANTONINVS AVG. PIVS. m alio P. P. 

rLcgarusCifaris Paludatus, dextram porrigit Figura nudae Regis Qua- 
REX QVADIS DATVS.) dorum. Spat/hem.f.S',!. 

Figura Togata ftans, dextram porrigit Regi Barbaro, & prolixa barba , 
L largo Pallio ornato . T om. i.f.ye. 


' BONOEVENTVI COS.il S.C. BonusEuentusnudus, dextra Pateram Puper Aram extendens, 

Iiniflra Spicas. Imi. Potatio. 

* BRITAN. imperator ii. S.C. Vidoria Globo inflans, dextra Lauream, Iiniflra Palmam. 

Ex I»d. Potatio . 

ip BRITANNIA. fP- M- TR. P. S.C. Vidotia gradiens vtraque . yaltl. T om. i.f. 72. 

# 1 IMPERAT . S.C. Figura infidens Globo vndis innatanti , dextra Signum 

L MilnoK. Oyfcl.iah.iy.n.6. 

M CONCORDI/E S.C. Imp. Togatus, Iiniflra Vidotiolam gerit, dextram porrigit Figura: muliebri 
C.ipitc velato, dua: etiam IcuncuL-e in imo dextras iungunt, Arula intermedia. I'aitt. r oot. 1./.74. 
COS.II. S. C. Figura Paludata radiato capite flans, dextra ramum Lauri, Iiniflra laculum . 
it S.C. Hercules in profpedu infidens fpolijs, inter quas exuui* Leonis Nim.w dexoam ClauE impo¬ 
nens, quam Thotari infigit, Iiniflra nelcioquid aliuU tenens . Ex Ini. PoUtio . 
it TR.P.COill.S.C. (-Vascum quatuorSpicis,<SePapauere. Num. Ar[cot.tah. 41.11. 16. 

>■ l Figura fen inuda capite lani , dextra Hallam . iloiiem n. 9. 

ANTONINVS AVG. PlVb” P. P. IMP. II. 

Imp flans, colam quo Vidotia in fubliraeCIypeum attollens, in quo S.P.QJL. 

ANTONINVS AVGVSTVS. 

14 TR. POT. COS. II. S.C. ITALIA. Figura Turrita infidens Ocbi , dextra Cornucopia; , Iiniflra 

Haflile. ind.Cauotoria. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. M. . ,. , COS. II. P. P. 

* FELlt ITAS AVG. S.C. Figura ftans, dextra Ramum, latua Caduceum haflatum. Jnd.Caaottrta. 
ANTONINVS AVG. PlVS P. R TR. P, COS. II. 

it LMPERATOR II. LIEERT. .S. C. Libertatis Typus. MuftiCoPpiani ,, 

ANTONINVS PIVS TR. P. II. III. COS. III. IMP. II. 


COSS. Antontnns Aug. 2tl. Aurelius Cafar , 
fdujlina Aug. Pi) Vxor mortiur. ViPloria Britannica Antonino ptr Legatos parm , 


Au ANTONINVS PIVS AVG. P, P. TR. P, COS. III. 

■ ' GENIVS POP. ROMANI. Figura ftans, dextra Hallam, llniftra Cornucopia; . 

ITALIA . Figura Turrita infidens Globo, dextra Cornucopia, linillra Hallam . 

Imp. II. Vidotia ftans, dextra Lauream, Iiniflra Palmam. 

IMPERATOR II, plupiter fedens, dextra Fulmen, Iiniflra Hallam. ’ 
l Vidotia vtraque manu geftans Trophajum. 

1)4 LIBERALITAS AVG. IL Imp.jnfubflrudioiie, in quaaliaFiguta, dextraTelTeram, adpcdcsalii 
Figura ftans. Num Arjcot.tah. 42. n. j. 

LIBERALITAS AVG. III. Eodem Typo. 

M. AVRELIVS C/ESaR AVG, PII F. COS. Caput M. Autelij . 

PROVIDENTIAE DEORVM. Fulmen louis. 

REX QVaPIS UATVS. Imp. manum porrigens Figur® aftiftenti . 

it BRITAN. VidoriaGIobo inflans, dextra Coronamgerens. f^ailt.Tom. i.f, 77. 
it TRIB. POT. COS. 111. Mars (upraucniens ex Rdica, qu^derclida dormit, ^ Mufto RuNtit 
t. C. Bon 

ay I.MP. ANTONINVS PIVS AVG. 

P. -M. TR. P. III. COS. III, Quadrigx Triumphales. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIL 

AQVITAS AVG. pFigura ftans, dextra Bilaiiccm, Cniftra Cotnucopi*. 

L figura flans , dextra Pateram , Iiniflra Hillam . 
annona AVG. Vas Irumentarium cum quatuor Spicis, & Papauere . 

APOLLINI AyGVSTO. fj^ura flans, dextra Pateram, finiftra Lyram. 

CLEMENTIA AVGVSTI. figura ftans, dextra Pateram, fmiftra Hallam, 

GENIO SENATVS. Deus Genius, dextra ramum Oleae, finiftra Hallam puram.. 

IMP. II, Vi(5loria ftans, de.xtii Lauream, Iiniflra Palmam, 

/MPERATOR n. riwpitcr icibns , dextra Fulmen, finiftra Hallam . 

L Vinitoria ftans, dextra Lauream, finiltra Palmam. 

IM> 


195 


A N T 0 xN I N V S P t V S. 


IMPERAT. TI. Duplex Cornucopia? Caduceo medio , 

PROVIDENTIA DEORVM. Fulmen louis. 

ie TRANQVILLITAS AVG. fFiguraftolata, dextra Temone, UniftcaSplcas. 7'W/?4».7“ow.i./.5^6, 
^ I Figura feminuda Itans, dextra Temonem, jiniTlra Spicas, Num, 

L fcot. tdh. \i.n. A^. 

VIRTVS AVG. Figura flans, dextra Haftam, finiflra Clauam. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. Caput Antonini. 

DIVA AVGVSTA FAVSTINA . Caput raurtina?. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III, 

ACCITAS AVG. S. C. Figura ftans, dextra Bilancem, flnifhra Cornucopte. 
ii AESCVLAPIVS. Duo Arcu sin Flumine, ex quibus erumpit Nauis,m cuius Puppi eminet An-* 
guis, inter vndas Figura feminuda , dextram‘-Serpenti admoueCjfJniiIra Ramum tenet, pone 
Adificium, cum Turri, Spanhem. f. i8i. vbi Narnmia illufiratHr. 
ii ALEXANDRIA cos. III. s. c. Figuraflans, dextra aliquid quadratum , feu librum, linidra 
Ibidem. Trijian.Tom. i. /. 574. 

f Figura ftans , dextra duas Spicas , finiftra Cornucopise . 
ii 1 Figuraftans, vtrupcriorjCumPanarioadpedcs. Ai. N- 
ANNONA AVG. S. Figuraftans, dextra Spicas rupcrPanatiumportendens,finiftraCor- 

j nucopi::^ 3 ad pedes Prora Nauis. Ai. N. 

1 Figura , vt fuperior , fed loco Cornucopia Anchoram rener . e.x 
ii L Ind. F olat io , 

APOLLINI AVGVSTO S. C. Apollo, dextra Pateram , finiftra Lyram. 

AVRELIVS CASAR AVG. PII F. COS, S. C. Caput M.Aurefij. 

BONI EVENTVS S. C. Figura nuda , dextra Pateram Fuper Aram , finiftra Spicas , 

* BONO EVENTVI S. C, Eodem Typo. Ai.N. 

ii CONCORDIA S. C. Antoninus, & Fauftina in baflbus iungunt dextras, infra Ara, prope quam 
d\ix alisFigurs minores dextras iungunt . Pacin. Thefaur. 

rFigura Stolata ftans , fingulis manibus tenens Signum 
CONCORDIA EXERCITVVM S. C. | militare. 

LFigura ftans, dextra Victoriolam, Cniftia Signum militare, 
ii DIVA FAVSTINA. Caput Fauftin2e. Fann. Thefaur. 

DIVA AVGVSTA FAVSTINA S. C. Caput Fauftina . 

FELICITAS AVG. S. C. Figuraftans, dextra Caduceum, ftniftra Ramum . 

GENI. POP. ROMANI S. C. Genius ftans, dextra Haftam, finifti^a Comucopis. 

Humtnis ({uod f^rbi Koms, praeffet , 'ucrum nomen /ciri facroram lege prohibitum erat, 
quod quidam TR» Plebts enunctare aufus male habitus e/i . Htnc eii , c^uodpa£im Numtn 
td CENIf^S p. R. vocetur tantum vero nomine non prodito , 
fFigura ftans, dextra Ramum . 

GENIO SENATVS S. C. j Figura ftans, dextra Caduceum, finiftra ignotum quid, 

LFigura ftans, dextra Ramum, liniftra Haftam . /C^Bidellu, 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. 
ii IMPERATOR S. C. StiscumSucculis fub Fico Ruminali . lnd»Folatio , 
fSus cum Succulis ftib Fico Ruminali . 

I lupitcr fedens, dextra Fulmen, finiftra Haftam, 

i’ Lupa, cum Romulo, & Remo lallantibus. 

Lupa cum Romulo, & Remo lactantibus infra Arcum, vclut in CaucN 
\ na. Ind. Palatio . 

IMPERATOR II. S. C.‘^Vi<Sona ftngulis manibus gcftans (polia, 

Viiloria vtraque manu portendens Trophxum . 

Figura ftans , finiftra Pateram cum frugibus , dextra Spicas . 
ii I Hercules, cum pelle Leonis in capite, dextra Clauam credam, finiftra 
L Arcum, f^aill. tom. i. f. 75. 

* IMPERATOR II. S. C. ANCILIA. Duo Ancilia. Ind. Cauotorta . 

ii IMPERATOR II. S. C. Vidoriagradiens , dextra Scutum, in quo BRITAN. Angellon. f 17 i.n. 14, 
f Ancilia. 

IMP. II. S. C. i Romulus , & Remus e Lupa lac frigentes . 

LFigi^a ambabus manibus Signum militare per tranfrierfum tenens. 

IMPERA . TORI A S. C. Vidoria, dextra Lauream , fiinflxa Palmam , 

iTALlA S, C. Vt fuperiores. 

ITALIA TR. P. COS. III. S. C. Vt fuperiores. 

IVNONI SOSPITA S. C. Figura ftans , finiftra Bacillum , dextra Scutum , 

^ IVNONI SISPlTiE S. C, pEodem Typo. Angellon. /. 171. n. 20. 

LFiguraftans, dextra Scipionem, finiftra Bacillum, cum Serpente , 
^ LIBERALITAS AVG. lII. S.C. Imp. in fuggcftu Congiarium^ Dea Liberaliratc diltribuium afpi- 
cit, infra Figura Congiarium accipiens. Jnd. Polatio , 
ii MONETA AVG. Moneta? liantis Typus. Ai.N. 

OPl AVG, S. C. Figura fedens, dextra Haftam, finiftramimponenscapiti. 

Pax AVGVSTI s. c. Figura ftans, dextra Ramum, finiftra Cornucopi®. 

^ PAX AVG. S. C. Eodem Typo. Ex Ind. Polatto . 

PlETATi AVGVSTi S. C. Figuraftans, dextra inclinata, finiftra Puerum, quem gremio tener, 
ad pedes duo alij pueri. Ai,N 

ii SICU lA COS. III. S. C. Figura capite Spicis ornato, dextra Laurum . Jnd.Cauoiorta , 
PROVlDENTliE DEORVM S. C. Fulmen alatum , , 

REX ARMENI.S DATVS S. C. DusFigur^e paludate flantes, aliaimp., alia Regis Armeni.r, 
ROMAE aeternae S. C. Templum decem Columnis fufFultum . 

SALVS AVG. S. (y. Salutis Typi plures diuerfi. 

^ SEC\RITASaVG. S.C. Figura fedens , finillra Haftam puram, dextram capiti admoucns, /Pf. A’ 
ii SECVKITAS PVB1.ICA S. C. Figura ftans, dextra Haftam puram. Ai. N. 

Du;e 


196 


ANTONINVS /iVS. 


pDua: Fip.urs TcHentes in rubltruSione, 5: ali® dasinfra. 

I Figura pluribus Scuiis inCdenS Galeata, aimjta, dextra Vidtonoiam alatam > Settumimpo- 

!. ^ nentem Figur® fcdenri. /n<i(« Ft//exriwi 

S. C.^ Capita Fauftin®, & Antonini* 

.'Figura fedens, dextra Viaoriolam, ad teuam Scutum Pfor« Nauij inliltens. 

I Lupa cum Romulo, & Remo, 
dt i Spei Tvpus. /nri. Cauororta , 

S. RQ.R. OPTIMO PRINCIPI S.C, In Laurea, 

TIBERIS S.C. Fluuii fedentis Typus. 

* TR. POT. COS.III.S.C. rVIC. AVG. Qiydrigte Triumphales ductricc Victoria , jitigelhn. 
i f. lyi.n, la* 

* LTIBERIS. Vt fupetior. Ind. Ptlatio, 

VENERI EELICI S.C. Templum decem ( olumnarum, in cuius aditu Figura fedet. 

I.MP. C.ES. T. AEL. HADRIAN. ANTONINVS AVG. PIVS P.P. 

rFigura fedens , dextraduas Spicas fuper Panarium Spicis repletum , Eni- 
TR.P. III.COS. III.S.C.S ftra Cornucopi®. 

> .Stropha , cum Succulis in Theatro , vt videtur. 

* L Figura Galeata fedens, drxtra capiti admouenSifiniilra Bacillum. M.N. 
IMF. CiES. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. 

PAX AVGV.STI S.C. Dea Pax, finiftta Cornucopi®, dextra Ramum, 

ANTONINVS AVG. PIVS P.P. ia alia ANTONINVS AVGVSTVS. Jnd.Cauatoria . 

TR.P. III. COS. III. S.C. flTdLIA. Vt fuperiores. 

LTIBERIS. Tiberis fedentis fimulacrum. 

. . . . VICT. AVG. .S.C. VitSoria in Quadriga. lad.foUti». 

IMP. CIES. T. AEL. ANTONINVS AVG, 

BRITANNIA S. C. Figura Montibus infidens, dextra Signum Militare, finifhra Hallam,&; Peltam , 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. UI. 
dt VICTORIA AVG, S.C. Vidioria in Quadrigis. 7“hef.Theupol. 
tft Fauftina ConiecragainEc^uoDefultocio, ambabus manibus Facem tenetts. Nam. Carpineai . 


df TR, POT. COS, III. S.C. Figura Turrita Globoinfidens,dextraSceptrum,finiIlr4Cornucopi®. 

Ex Ind, Palatio . 

tS* lupirer nudus, dextra elata cum Fulmine, finillra Bacillum, ibidtm, 

ANTONINVS AVG. PIVS . 

A P. P, TR, P. COS. III. Antoninus nudus C^adrigE inflans, fubQMdriga Hortes lirati. Mufai 

ftdericiani , 

ANTONINVS PIVS TR. P. III. IV. COS. III. IMP. II. 


^.r.C.Spi, 
Cirifli »41. 


COSS, M. Pcdaceai Syla$a Prifeinus . T. Haenias Stairas . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. COS. III. 

MONETA AVG. Figura ftans, dextra Bilancem, finiftra CornucopitE. 

PAX AVG.' Figura ftolata rtans, dextra ramum Olei, finiftra Cotnucopi®. 
ANTONINVS AVG, PIVS COS, III. P. P, 

S.C. Spei Typus. 

ANTONINVS AVG. PIVS TR. P. III. 

MVNlFICENTIA S.C, Capiulinui inPio. CemumLeonesvnamiilioneedidit. 


Ciri/ti 141. 


ANTONINVS PIVS TR. P. IV. V. COS. IIL IMP. II. 

COSS. p,.Cuf(iHS Ruffinui. p.. Statius Quadratas, 

jtr, ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

TR. P. COS. TU. Figura fede.ns porrige.as Pateram. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

TR. POT, COS.III.S.C. (-Mars Rheam Siluiam comprelTurus accedit . Jid trigimmVrhss Ra- 
j mtreftrendas, vi&alsf cum Ramulo, & Remo. 

LDuplex Cornucopi® Caduceo medio . M.N. 

COS. III. S.C. Nodhia, Aquila, Pauo, 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. stt alifs abfqut TR. P, 

* r Aquila, Pauo, No^ua, At. A. 

I lupitcr nudus rtans, dextra Haftam, finiftra Fulmen, ad finiiRum pedem Aquila, ad 
, dextrum Ara accenfa, in qua fculpta ert Lupa, cum Romulo, & Remo . 

Cos. III. S.C.< Figura ftolata lians, dextra Pateram, finiftra Haftam, 

' lanus dextra Haftam. 

I Figura ftans, dextra elata, finiftra Cornucopi®. 

A LFtgura ftans,Pateram porrigens Serpenti ex Ara exilienti, finiftra Parazonii». AP.N. 

("Mars Gradiuus, cum Scuto, & Hafta , ante quem procumbit Figura mul. 

_ _ _ „ '1. I Mars Gradiuus, cum Trop.hxo, & Hafta. 

TR. POT. COS. I tl. S.C. ’ Spei Typus . 

jJ.<Figuiamuliebris Galeata fedens, dextra ceruici, Isaia genui admota. 
I ind. Cauotorta , 

t ■ I Quatuor figna Pontificalia . 

LFigurafedens.iuxta Sellam Pauo,dextraquidignotum,finiftra Bacillum. 
A HOI^RI AVGVSTI COS. III. S.C. Figura radiata ftans, dextra Ramum portendens , finifca 
Cornucopic. //./.» 72. ».19. 


ANTO- 


ANTONINVSPIVS. 197 

ANTONINVS PIVS TR. P. V. VI. COS. III. IMP. II. 

COSS. C. BcUitius Tcrqu^ui. Ti. Claudius uittieus Herodes. 

'Aur. • • • . . 

f“P'^^SUi:mAntomiiusaimduabusInmcttlis.r<*»//.ri»w.i./'.78. 

* ASIA COS. III, Vt fnpcriori Anno. JVuds. Arfcet. Tah 41 » 24 

% Globo , finiflca Sceptrum , dextra Cotnucopi* . P. Minu . 

* imperator II. Viaomgtadiens ambabus manibus Trophsum. Num. Arfcot.,ab.e.i.n.u. 
TR DOT nr\Q * GMaisGtat^us, drattaHaftam , finiftra Troptaim. n- 23. 
IR. POT. COS. IIL* QuadngaTtmmph.ilis, m qualmp. .dextra Aquilam Confularem, ante 

^ L Imp.duo pueruli liantes in Curru. Mi. 42. n. 2. 

* u^‘ ?; humero Patrem Anchifem ferens, dextri 

trahens luhum filium. Galericulo Phrygio ornatum , dextra Scipionem . Oyfel. tah.-rS. «.12. 

Ad pietatem Amomm indicandam cufus Nummus hic . Socerum eni m languidum manu fui- 
leuans , & Adoptionem ex Pietate , & Pti nomen meruit . 

„ * fPVDIClTIA. Sedens. Pat.Jnd f. 11 

* TR, POT. COS. III. S. C.S Pallas dans, thidem. “• 

*; Caduceum, fiC Claua. thidem. 

* L Aquila Coronam gellans. 

ih S- L yEneashumcns Patrem Anchiftm ferens, dextra Afeanium Filium Pileo Phrygio ornatunu. 
ducit, ['aill. tom. i.f, 76. 

ANTONINVS TR. P. VL VII. COS. DES. IIII. IMP. II. 

CGSS- Lollianus Auitus . C. Gauius Maximus, 

'Ar, ANTONINVS AVG. PlVS P. P. 

COS. III. DES. IIII, r Figura Galeata (Vans, dexna Hadam, (inidra Clauam . 

ANTONMVS «VG. 

ANTONINVS AVG, PIVS P. P. TR. P, COS. III. ^ 

AI. npc n.i cS Serpenti Ar®circumuoIuto,finidri 

* Uhy IIII. J) L.\ mxaTemom Nams, fub quo Globus. MufdiBidellu 

^Figura (tas ad Aram, cum Serpente, dextra Pateram , finidra Temonem cUm 
L Globo, Num* fdfch. 

ih TR. POT. TOS. DES. . . . , S. C. Figura dans, dextra Nauis Temonem Globo imponens, 
Ciildra Cornucopitr . Ex Ind, Polatto . ‘ 

ANTONINVS PIVS TR. P. VII. VIII. COS. IIII. IMP. II. 

COSS. Antoninus Aug. IIII, M. Aurelius Caf. 11. 

Lihsralitas 111,, & If'. Templum Diui Aug. reflitutum, 

'Aur ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. 

’ COS. IIII. Figura Srolata, dextra Globum. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

flmp. tO|atus, dextra Globum. 

COS. IIII. JFigura dans, dextra Bilancem, finidra Hadam. 

^Ata.fuprd quam Fulmen louis. 

LFigura Stolata , dextra Ibicem , finidra Caduceum . 

TR. POT. COS. IIII. Roma fedens, dextra Vidloriolam, finidra Hadam . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. 

LIB. IIII. Imp. didribuens Congiarium. 

* TEMPLVMDIVIAVG.RESTlT.TemplumoidoColumnarutn. exThef. AlaurocenoLC Bon. 
Ar. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P, COS. IIII. 

GENIO SENATVS. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

fFigura Stolata dani, dextra Bilancem, finidra Hadam. 

I Du® dextvE iundfce , cum duabus Spicis renentes Caduceum . 

* TEMPLVM DIVI AVG. REST. Templum, in quo dua: FieutE fedentes. Ex 
COS. mi..J Oyfel. tah. 107, ».4. 

tfi; 'Figura Stolata dans, dextra Pateram, finidra Hadam. 

* I Nexus manuum , Caduceo , & duabus Spicis medijs . M. N. 
ii LMenfa , cum Fulmine . M. N. 

fLlB. III, Congiarium datum Populo. 

TR. POT. COS. IIII, j Figura, dextra Signum militare, finidra Caduceum. 

7 Figura dans, dextra Telferam, finidra Cornucopii. 

LLIB. IIII. Eodem Typo. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. 

COS. IIIL rQnadrigs Triumphales . 

LFigura dans, dextra Bilancem, finidra Hadam. 

- Ddd . ANTO- 


A.r.c,S9«- 
Chrifti 14J. 


A.y.C.897. 
Chrijli I44. 


A.y.C,2pS. 
Chrifli 145. 


ANTONINVS PIVS 


1 9S 

j^NTONlNVS AVG. PlVS P. P. TR. POT. Vllf. 

* AVRELIVS C^SaR AVG. PII F. COS. U. Caput M. Aurelij. M. N. 

i( PAX AVG. COS. IIII. Figuraftans, dextra Facem , qua arma comburit. Trifian.tom. r/.5P4. 


•k COS. IIII. Figura, dextra Spicas, iTniftra Roflrum Nauis tangens. P. Minif. 

^ HONORI AVG. COS. IIII. Figura Palliata ftans, dextra Ramum > Ilniftra Cornucopia . Num^ 
yiy fco'. lah . 42 n. 8. 

^ LiBER/iUTAS AVG. IIII. COS. IIII.Figuraftans, dextra Te0era,finiftra Cornucopiae. P.Minij, 
A PIETaTI AVG. COS. IIII. Figura ftans, duos pueros vinis compledtens, cum duobus alijsad 
pedes flantibus, F. Minij . 

^ SALVTI AVG. COS, IIII, Figura flans, dextra Haium, finiftra Pateram antd Aram , prope 
quam Serpens. P. Aimtj. 

* TR. POT. CO,S. IIII. Figumftans, finifea Cornucopia?, dextraRamum. P. Aiinij, 
ty£. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. 

. COS. IIII. S. C. Figura flans, dextra Spicas fuper Panarium, finiftra Temonem . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. 

APOLLINI AVGVSTO S.C. Apollo, dextra Pateram , finiflra Lyram . 

f Dua? FigurjB iungentes dextras, quarum alia V idloriolam tenet , inter has dus alis 
COS.ITII.S.C. j minotesiundlisdextrisruper Aram . Num. Ftfeh, 

ic ) Figura Palliata, capite in/lar Solis radiato flans , dextra Flagrum , finiftra laculum . 
C yjn^ellon.f. iji.n. 34. 

it FELICITAS AVG. S.C. Figurafljns,dcxrraDeIphinum,fini(lraCaduccumIongum. A4.N. 
^fHonint Ptj Feiicttatcm tn imyerto ofiendu multer vno furtu q^mrj^ue lilfcros enixu , iiem quod 
in AJy [ia tn Arborum cacumtntbus Hordeum natum efl . 
it GENIO SENATVS S C. Genius flans, dextra Ramum, flniflraHaflam puram, fnd. Cauotorta , 
ic f Figura flans, dextra Tcfieram,finiftra Cornucopiae, A4. N. 
ic LIRERALITAS AVG. S.C. l !mp.inrubftrudione,cuiaffiftitaliaFigura,dextraTefleram,fini- 
L flr3Cornucof:i3B,infr.\alia Figura flat. Ad. N, 
LIBERaIITAS AVGVSTI COS. UIl. S.C. Imp.diftribuens Congiarium, 

ROMaE AETERNAE S.C. Templum. 

5ALV:> AVG. S.C. Salutis Typus. 

SALVS A VGVST 1 S.C. figui'a dextra Pateram fuper Aram, ex qua Serpens erumpit, flniflra 
Temonem cum Globo. 

SECVR IT. S, C. Figura flans, dextra Ha/tam, finiflro brachio Columns nixa . 
f I igura Galeata iedens, finitba Hafdle, cum Ciypeo, dextra Vidloriolam , 

I Figura, dextra Pateram, llniflra Lyr.am. 

^ ! Sccunracis fedentis T/pus. Ad. N. 

ic S. C. 3 M2rsGradiuus.dextraHaflam,finiflraSpolia, Icu Trophaeum, Ad. N. 
it ) Idalias flans, dextra Haftam longam, finifca Clypeum . Ind, Cauotorca , 
i: I Pallas flans, dextra Jaculum, Fnillra Scutum. Ad. N. 

I lupiter flans nudus, dextra Vidtoriolam,fjniflraHaftam, hiiicArbor,illmcad pedes Aquila, 
t &Ara. TftjlAn.Tom.z.f.^Sy 

ic TR. POT . CO-S. IIII. S.C. FigurainildensSpoIijs, dextra Globum, CniflraHaflam. /4/. M 

it Dux Fjgurs /eminuds fedentes , cum Satyro flante i tergo , ante vnam harum Figura vrilis genufie- 
xa, quali aliquid exceptura , prope has Figura muliebris dextra elata, finiflra Infantem fafcijs in- 
uolutum attollens, pjfope hanc alia Figura inflans Tubam, & alia cum Scuto . Seguinus f. 1 18. 
Putae Erudniffimus ^.ntiquarius. hoc Nummo FaujhnaPartum indteari , fedfiam tertio An» 
tqr/int Cot/fuiatuy mpriua era' Faulbtna . 

. Big* Triumphales inlldeme Imperatore. 

.«Efculapius fedens cum Baculo, A: Serpente, cum Salute flante cum Serpente , 

At Diana Stolata flans, dextra Hallam, liniflra Caprium . Nummus Carpinaus . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. 

BIUTANNIA COS. 1111. S.C. Figura Spolijs infldcns, dextra capiti admota, ante quaro Vexil¬ 
lum, &L Clypeus. £x Fatll.Tom. i.f.ji. 

f Figura, dextra Temonem, finiftra Vafculu cum Spicis, flniflro crure Prors impofiro. 
1 Figura fedens, dextra Bacillum, flniflram capiti admoucns . 

'Figura flans, dextra Ramum, flniflra Bacidum. 
it COS.IIII.S.C.^FiguraApollini5radiara,dextraRamum,nmflraHaflam. Ex Jrfd. Potatio» 

it 'Figura ad Aram, dextra Pateram porrigens Serpenti, flniflra Temonem cum.^ 
I ' Globo . Ad. N. 

ic Mmp.Togatus, &: Velatus ad Aram facrificans . Exind, Potatio, 

* COS. IIII. LIBER aL . S.C. Vt infeiiores. Ad. N. 

it S. C. fFjgura Militari Paludamento dextra elata, finiflra Haflam . Ad. N. 
it LPuer infidens Caprs. Faill.Tom. 1./.74. 

^ Quadrigs Trmnu hales, iii quibus Imp. flniflra manu Haflam cum Trophso . Ind. Cauotortu , 
Honori AVG. cos. IIlI. s. (?. Figtira dextra Ramum, flniflra Cornucopia;, 

it rltnp. fedens in fubflruCiione , cum duabus Figuris flantibus, 
LIBERaLITAS AVG. IIII. S.C.S quarum vna, dextra Tafleram, flniflra Cornucopia tener, 
/ infra alia vellem leuans. Ad. N. 

^ L Congiarium cum tribus Figuris. Pat.lnd.f.i^, 

PAX AVG. COS. IIII. S.C. Figura Stolata flans, dextra Facem in Spolia immittens, flniflra Cor- 
nucopiai . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

it c Figura flans, dextra Bilancem, finiftra Cornucopire . Ex Ind. Potatio . 

\ Figura Stolata flans, dextra Bilancem, flniflra Haflam . 

J Hercules nudus, dcxiraCiauam,flni(lraSagirtascumLconiscxuuiis. Angetlon. 
^ COS, IIII, S.C. ^ / 172. «.3. 

it Luf a fub l^orticu ladlans Romulum, & Remum . Ex Ind, PoUtU . 

LQ^adrige Triumphales, 


199 


ANTONINVS PIVS. 


PAX AVG. COS. ini. S. C. FiguraStolata, finitoa Cornucopia, dextra Clauam. 

TEMPLVM DIVI AVG.REST.COS.IIII.S.C. Templum cum duabus Figuris in medio eiufdem. 

A ^ iebris ilans , dextra elata , liniflra vellem ex humeris pendu- 

ilam tenens . Ind. Palatio . 

Figura lians, dextra Globum ad pedes liantem indicat, linillra Hallam. 
TR. l’OT. COS. IIII. S. C. ) Ind. Pellegrini Afcantf . 

) Figura Stolata, dextram portendens, finillra Hallile . 
st I Figura Palladis lians radiata, dextra laculum vibrans, linillra Scutum, 
t Ind' CaHotorta . 

St LVICT. AVG. Quadrigaa Vidloriavefta. Thef.Theupol. 

.)(: CCaduceum alatum in medio duo Cornucopis . Ind. Palatio . 

* ( Figura lians, dextra Temonem, ad Ireuam Panarium cum Spicis , teuoq; 
TR. P.COS.IIll.S.C. j pede Proram Niuis calcans . Ind.Cauotarta. 

at j Figura muliebris dextra expanfa, linillra Lituum tenens . ibidem . 

# 1 Figura infidens duobus Cornubuscopijs , dextra Sceptrum , iinillta Cornu- 
L copis. Ex Ind. Palatio . 

ANTONINVS AVG. PIVS TR. POT. VIII. S. P. (^R. OPTIMO PRINCIPI, 
it COS. UII, Hercuies nudus, dextra Pateram, linillra Liauam, cum Leonis exuuijs ad Ararrij 
factificans ante Templum, prope Aram Figura Taurum tenens, Scdusalis cum malleo alTi- 
llcntes. Str/idaf.6^. 

IMP. CKS. T. AEL. HADR. ANTONINVS PIVS P. P. IMP- IL 

^ . COS. IIII. ROMA S. C. Roma Scuto infidens, cumattributis. /W. iV. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. IMP. , . 

it TEMPORVM FELiCITAS S.C. COS.IIIL Duplex Cotnucopiae cum capitibus puerdibus nito¬ 
rum Antonini Pij . Itid. Cauatorta . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. IM . .o rj- 

it COS. IIII. s. c. Figma mul. feminuda fedens, dextra aliquid tenens confumptum, finillraredi 
nixa. Itid. Cauoiorta , . . - . 

it Libertas AVG. COS. IUI. S.C. Libertatis llantis, cumPileoTypus, Ind. Pellegrini Afcanij. 
ANTONINVS AVG. PlVa P. P. IMP. 

HONORI AVG. COS. IUI. S. C. Figura Stolata lians , dextraRamum, finiftta Cotnucopis . 


ANTONINVS PIVS TR. P. VIII. IX. COS. IIII. IMP. 11. 
COSS. Sex. Erucius CUrus , Cn. Claudius Seuerus . 


Chrifli 146. 


afr. 

te£. 


'Aur, 


Ar, 


ej£. 


IMP. CitS. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS. 

P. P. TR. P. IX. COs. IIII. Ooli.tus 47. 

ANTONINVS PIVS TR. P. IX. X. COS. IIII. IMP. 11. 

COSS. M. Valerius Largus . M. Valerius MeJJdllinus . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. X. 

COS. IIII. fFigura flans, dextra duas Spicas , linillra Temonem , ad dextrum crus Ara parua , 
LFigura Stolata lians, dextra Hallam, liniflta Cornucopia . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. , r, r -a r-t u 

* TR. POT. X. COS. IIIL S. C. Figura mul. flans, dextra elata cum Ramo, linillra Globumj , 

fupra quem Auis cum Icuncula, lad. Cauatorta . 

ANTONINVS PIVS TR. P. X XI. COS. IIII. IMP. II, 

COSS, c. Pellitius Torepuatus 11. M. Saluius Julianus II. 

Liberalitas V. Vota JJecennalia [ujctita. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. ■ r u. n 

COS. llll. LIB. V. Figura flans, dextra TelTeram Frumentariam , limttra Cornucopia: , 

Figura Stolata, dextra Bilancem, linillra Cornucopia:, 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. r -u- n 

rFioura lians, dexma Pateram fupet Aram, ex qua erumpit Serpens, fimllra Cornucopi^ , 
I Fi»ura flans , dextra duas Spicas fuper Modium , linillro Baculo tangens Aquil am . 
COS 1111 IFigura Stolata, dextra duas Spicas, linillram imponensvafiFrumentarto. 

3 Figura Stolata flans , dextra Pateram , linillra Hallam . 

LFigura flans, dexrra duas Spicas, finillra Cornucopia, 

PRIMI DECENNALES. In medio Corons, 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. ^ 

* VOTA SVSCEP. DECF.NN. Figura ad Aram facrificans , M. N, 

" * VOTa’ SVSCEPTA X. COS, IIIL Figura flans, dextra Pateram, Tripodi imponens, 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR P. XI. a.^Kn.SmcisfuDra 

ANNONA AVG. COS. IIIL S. C. Figurallans, dextram portendens , cum duabus Spicis lupta 
vas Spicis replet um , liniflra V omerem . 

f VOTA . Ad pedes Figurae facrificantis . 

COS. IIII. S.C. I Quatuor Anni Tempora, quatuor Puerulis defignata, 

* Llmp. Velatus facrificaturus. Ind. Potam. 

PRIMI DECENNALES COS. IIII. S. C. In Laurea. 


A.V.C.S00. 
CPrifti 147. 


A.V.C.^os. 
Chrijfi 148. 


ANTO, 


A.S'.C.soi. 

Chrijit 


«ji.r.c.soj. 
C4rt,'?( I5Q.. 


soo 


A N T O N I N V S P I V S. 


ANTONINVS PIVS. 

TR. P. Xf. COS. IIII. S. C. Figura flans, dextra Caduceum, fiiiillra Haflam. 

IMP. AELIVS CiS. ANTONINVS AVG. PIVS . 

■Jf- TR. POT. XI. COS. IIII, S. C, Figura flans, dextraTcmonem cum Globo, fliiiftra Veflcm^ 
leuans. AI. N. 


* LIBERALITAS AVG.V. S.C.FiguraflanSjdextraTclTeramjfiniflraCornucopias. far/»;f.P«/aria. 

ANTONINVS PIVS TR. P. XI. XII. COS. IIII. IMP. II. 

COSS, Sex.Cerntl. Scifio OrfitHi , JJ. Nonnius Vrifcus. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. 

fFigura flans, dextra Caduceum, finiflra Cornucopte. 

IFiguta Stolata flans, dextra Pateram Tripodi imponens. 

Figura flans, dextra Pateram, finiflra duas Spicas. 

COS. III 1.) Figura flans, dextra Spicas imponens Modio, in quo aliae Spicae, finiflra Aratrum . 

) Saiutis Typis , dextra Pateram , cum Serpente , finiflra Temonem . 

I Figura Stolata flans, dextra Baculo tangens Temonem, finiflra Cornucopiae. 

Figura flans , dextra Congium . P. Aiinii . 

•ft CFigura nuda flans, dextra Pateram. P. Aiini\. 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. in al,]s dtcfi P.P. 

S.aturni Templum . 

* Figura ftans, dextra Bacillum, finillra Cornucopiae. Ind.Polatio. 

f Figura dextra Bilancem, finiflra Cornucopiae. 

I FELICITAS AVG. Figutaflans, dextra Haflam , finiflra Caduceum. 
FELICITAS. ("Eieura, dextra Bacillum , fijiitlia Goniucopi.-e . 

IL Figura, dextra Caduceum, finillra Flores, & Frublus in <»remin 
MVNIFICENTIA AVG. f Elephas . ° ' 

COS.IIII, S.C.) * ! Figuradextra Pateram, finiflra Haflam puram, ad pe- 

{ L demdextrumTigris. £a:P4f. /ntf.f. 13. 

j Explicat hos Nummos Capitolinus in Pio ferihens . Edita munera, in quibus 

i* Elephantos, & Crocutas, & Sterp ficetotas, & Crocodilos , atque etiam Hip. 

popotamos, & omnia ex toto Terrarum Orbe, cum Tigridibus exhibuit ^ 

TEMPORVM FELICITAS. Duplex Cornucopia;,cum duobus capitibus vtrin- 

^ que . 

ANNONA AVG. CO.S. lill. Figura Ibns, dextra Spicas fuper Panarium , finillra Aramim 
•fr FELICITAS AVG. S.C. Figura ftans, dextra Caduceum, fi, liilta Ramum. MuUiCohoiani 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. IMP. II. ■ cuiuja,i.,oif,ant . 

* FORTVNA OBSEqvENS COS.IIII. S.C. Figura flans, dextra Temonem Puppi Nauis imno. 

(iramtenens,aceademmanuPateramtenet,finiflraCoruucopi3c. tnd. Potasio. ^ 

tSe SALVS AVG. S.C. Figura ftans ad Aram, cum Patera, & Serpente . ibidem. 

TR.POT.XII. COS.IIII. S.C. Figura Stolata lians, dextra duas Spicas, finiflra Temonem 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. Xll. mira lemoncm . 

tV Ahfqui Epigraphe . Vulcanus fedens, dextra Malleum, finiflra Fulmen Palladi Galeata; flanti 

PatmTie^Zr'^'^^^ Calfide, pone Palladem ramus 01c£,ad pedes Scutum* 

ANTONINVS PIVS TR. P. Xll. XIII. COS. IIII. IMP, II. 

COSS. Romilius Gallicanus . Antijiius Eetus . 

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIII. 

[■Figura virilis flans, dextra Pateram, finiflra ignotum quid. 

I Figura dextra Temonem, Cniftra Cornucopia?. 

CQS. IIII, J Figura , dextra Caduceum, finiflra Cornucopia;. 

* ; Figura nuda virilis , dextra Pateram , finillra Spicas . M. N. 

* I Figura muliebris ftans, dextraPateramportigitSerpenti exAraprofilienti , finiflra Te 
*- monem cum Globo . A/. AL 
ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIII. 

aa iKimnrcMTYF' dextra Spicas fuper Panarium, finillra Cornucopiae 

^ tam pu^am ''“Porrigens. finillra Hat 

COS^lil S.C. Libertatis flantis Typus, cum Pileo, 
eu mPxaTt a quatuor Puerulis 
* Quotus hinc mde, dextra Globum te- 

'^MIJLIATOrVcIVIVM. In Corona Ciuica . 

IMO 0^- f; f- 01’TIM0 PRINCIPI PIO. In Laurea. 

IMP. CjES.T. AEL. HaDRIAN. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. 

* TR POT YTIT rne titT c r< Dgura fedens, vt fiipetior. 

* I R. 1 OT. XUI. COS. III I. S. C. 3 ROMA . Figura infidens Clypeo, dextra Sceptrum . Af. N 

T Figura fedens, dextra duas Spicas tenens fuper Panarium Spicis 

ANTONINVS AVG. PIVS P P TO 

I^RINCIPI S.C. I.; Laurea. Jnd.Cauotorta. 

^ faiL Pueros vinis tenens, & duos adedes habent. 

AN- 


201 


ANTONINVS PIVS. 

ANTONINVS PIVS TR. P. XIIT. XIV. COS. IIII. IMP. II. 

COSS. Stx. Quintilius C ondianus . Quintilius Maximus . 

Ja IMP. C.^S. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS P. 1>. 

TR. POT. XIIII. COS. ini. PAX. Figura Stolata, dextra Ramum, finiftra Hallam. 
ANTONINVS AVG, PIVS P. P. TR. P. XIIII. 

pDux Figurar Togate, quarum viia dextra duas Spicas tenet , altera finiftri 
LAETITIA COS. Illl.j Globum. 

Stj Figura muliebris Rajis , Spicas dextra gerens , teua Pomum , & cuiusgre- 
L mium Puerulus ampledtirur . Ex Mufto R.uzj.ni /. C. Bon. 

Jtr IMP. C,ES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PlVS P. P. 

TR. POT. XIIII. COS. 1111. rPAX . Figura S