Skip to main content

Full text of ""Jets" mlazni avioni zapadnog porekla u jugoslovenskom naoružanju 1953-1974"

See other formats


ЈЕТЗ 


ттагп! амгоп! харадпод рогекта и јидоз!Томепзкот паогиХапји 1953 – 1974 


| Де ћ 


ар овњоа 


- 

Војап Оип мјемтс ! МПап Месемзк! 
ЕОТОЏА: ЈОСОЗСОМЕМЗКО 
МАЗООНОРОМ5ЗТУО 


КМЈЛВА 1: „ЈЕТ5З" (тјагли 
амоп! и јидозјомепзкотп 
паогиХапји гарадпод рогекја 
1953—1974) 


|гдамас/Рирнећег. 
„бреКаг" Веодгад | 
Мјекзапдаг МПоземс 


Текзи игрог паге: 

Војап Оттипј | М!ап Меем5к! 
Низггасје и Боје: 

Рагије! Река (амоп! Т-33, Р-ВбЕ ! 
2-860) ! Оапјеп Регомс (амоп! 
Р-846) 

Ресепхеп!: 

Згемап Когда, Седот Јапје 


5иисп! гедактог. 
Меотк Вазсапп 


бекгог. 
Вгаписа Рогкопјак, ргог. 


Цкоупо-ећптска оогета: 
Мнап Мтсем5к! 


ига2: 3000 


5/0д: 
СОМРОТУРЕ Веодгаа 


1581 86-81647-01-6 


2 Сорупаћ фу Војап Огтипјеме апа М!ап 
Месемзк, 1990 


Ргабјатрауапје, итпогамапје, ртепозепје и се:ови 
и схофта бег одобгепја ашјога пије дотмођепо 


АН поћи гезегуед. Мо рал он ћи Боск тау ђе 
гергодисеа, мете |п а гевћема! зузјет ог 


мћошиће рпог реттизвеоп оће ашћог. 


Еоћодгаћја па паз!омпој згапе: 
Овобепоз! „О" мапјале амјопа „5ејбг" 
(габагвк! поз) јо5 м бе је паајазепа па 
зптки омод амопа за Бгојет 105. 


Стег па пазјомпој 5 папе 
2-840-31ВЕ бг. 10511/11, Мах дићорјомп! 
орнп! сетаг, 1953. 


Ашоп 5е гаћмађији па ротос! 
тподобгојтит магдићорјомста 
(акиугит ! репгјогивалит) кој 5џи БИ 
амеп гр мапја (угетепа пећпке) о 
којта је џ омој кпја гес. Ха (оодгапје 
омде рирћкомапе (од којћ тподе ргм! 
риђ гаћуађијето 5е Рого-сепки ЈМА, 
Магдићоргоупот замеги Јидозв!амје, 
гедакој Ија „кта Аптје", јеакисата 
које пазгамаји |гадјојје 1. езкадтје 
МОМЈ | гапод 112. |омаскод рика, дип 
Вајси, Ајекзапоги Пад би | Реп 2ајејаги. 
Мподе од омде објамептћ гслодгапја 
(пабамђегић 12 гагптћ 'гмога) злитио је 
тајз!ог магдићороупе !отодгаћје 
Мпогаа Еогкара ([окот зуоје 
дидодод пје капјеге /0!0-теропега 
гедаксце |зга „Кпја Агтије", бег сђед 
дорппова тпод! гапит ми гепис! за 
згајапка пазтћ аегодгота, мегомато 
пад пе 0: 5! хабејегеп!. 

Репоа од 48 дод па розгојапја Лашлод уа 
гдићорјомзма | ргонммагаизпе осргапе 
(АМ | РМО) Јидозјамје ргедз!амја репод 
битод гагмоја махдићорјомпе 1ећпке. У 
рекоз змит [езкосата (рописке, екопогп- 
зке | уојпе рпгоде), гагмој пазед маг0и- 
поргомама пегпашо је казп!о и одпови 
па магдићорјома а тећпјск! гагијепућ ! 
екопотек! јаст гетаја. Једап о9 гпа- 
бајпућ репода !! (ага гагмоја АМ | РУО 
ргедз!амја репод Киромпе | имобепја 
тјагтт богепћ амопа. 

Ртекна !5рогика паогигапја | уојпе оргете 
2 5558-а |етоспоемгорзкћ гетаја, као 
| роттек! | мојп! рис Шћ гетаја пакоп 
гегосјје |могтбиоа (јипа 1948) огбИјпо 
зи џогог и бегбедпов!, пехам!поз! | 12: 
'опјајп! итедате! Јидовјамје. Пас! осима- 
пја бобепе аотомов! Јидов/омепзке аг- 
тије (Јидоз!омепзка апттја је тај пау по- 
за до десеглрга 1951) | гад! зиргојам- 
јапја еметиџај от перпјагеци, паза гатп- 
ја је 1950, пекит гарадп'т гетујата па- 
домезна ропеби га роплос и паогигапји 
Рм! гагдомоп о оте модел! зи и Мазтт- 
афопи (5АО) кгајет 1950. Макоп тепгм- 
п'ћ ргедомога гакјисеп је 14, поетрга 
1951. Зрогагит о мојпој ротос! Ргета 
омот врогагити, гебајо је да ротос рп- 
тато од |! гатие: зАО, Меке Втапје ! 
Егапсизке | 10 ргета |згапла рокеба (па- 
гиаЊепсата) које је паза гета дозтау- 
јаја. ба пабе зуапе розебпо 5џ штагеп' 
гамем га заугетепот магдипоромпогт 
јећгкот | паогигапјегп. Аезигв! магби. 
поргоупе јећпке којот згпо до !ада газ 
ројадаћ | која је бна ргегегло и!оспод ро- 
гекја Би ви па !зјеки, а педогтатак геге! 


мгић дејома га гетоп! сиио је зиџасц и о 
магдићорјоупит једиисата пазед На- 
'под магдићор!омама (РМ) ј05 5!огепи- 
јот. робђапје замгетлепе магдићорјоупе 
(ећпке | паогигапја гарадпод рогекја 
рак пије 18/0 јако 10 12 м бе гадјода. Једап 
од пућ је ! перпћмавапје пазћ гамема да 
пат зе рогед Кирпћ, |5рогисе ! птагпи 
ротђеп! амот. Маде пауедепт гетаја 
одаомотје зи да пат и росеки тоди 15- 
рогиси зато К!рпе бођепе амопе пра 
Е-470 Лапдегбоћ" (Тћипдегон) ! 0Н-98 
„тозкло" (Мозашћо) за одгебепот ко!- 
спот магдипороупочећпескт 5геозта- 
ма | оргете, док гпјагле богрепе амопе 
тоди |зрогис и 1ек га дуе додтпе. Џ те- 
димгетепи, Јидозјамја је за мјадата пе- 
коћко гетаја (Ртапсизка, М Втапја ! 
Зувдзка) гагтапаја тодиспоз! пађауке 
гттаглод бофепод гмопа кој 5: паза 
гетуја ро Ксепс! ргогмодћа, Меотпа коп- 
зушкимп! ргтедомоп модет зи за Мјадот 
Егапсизке око пабауке Исепсе га рго» 
гмодпји птагпод бофепод амопа пра 
„тизјег М" (Мезеге (М). Медичт, Мада 
ЗАО допеја је одјики да ве огроспе за !5- 
рогикот |гагептћ гптаглић богегћ ам 
опа. Такоде, Мада ЗАО је гидепвзаја па- 
5ој гет | зргетпоз! да гокот 1952. 0!- 
росле ва обикот пазћ рога ха |егепје 
па тјагтит рогепит амопита, као ! 5а 
овикот [ећтскод зазгама га рпјет | 0р- 
зјџ  апје поме магдићорјоупе геппке џ 
пекој об магдићорјомптћ бага МАТО рак 

[а 

Мав! рћон рогрикомгик Мпогаа |апомс ! 
каретали | казе Међко (икс | Бгемо ека 
ирисеп! зи зерлегтрга 1952. џ атепски 

Т—33А бг. 04 (ех. МАР 51 — 87254) па 
зђајапе! а. Вагајп)са :: вазгама Сепа га 
ргеобики па т!агпе амјопе зпитђјеп 
згедпот 1953. Мета емудепсуек! бгој па 
гери #[о је БнНа ргакза и ртот реподи 
џрођеђе 


и 


магдићорјомпи Баги (мр) Затоп (Сћа- 
итоги) џ Ргапсизкој гаа! ргеобике па 
тјагле Ббогепе амопе. РЛог Миогаа |ма- 
пом је до одгазка па обики |ејео па до- 
тасет Кирпогт |омси пра 5-49А ! ћи је 
котапдагт 117. магдићоропод рика 
(117, мр). Огида да рпота 5џ рге одјазка 
па ргеобики |егеја па атепскит |омстта 
кра – 2-470 _ „апдеток" _ (Тћипдег- 
роћ=идаг агота). Ма ирисмапје пазтћ р- 
|ога па ргеобики шћсаја је ! осепа агпепс- 
кт зишспјака да је |јејаск! епгиск! азгам 
пазеа Наглод магамћор!омзма изрезпо 
омјадао кћргит амопита гарадпод роге- 
кја ||. амопита пра Р-470 (код паз имеде- 
пиокот 1952) | „туовкио" (Мозашно =Кко- 
тагас) меггђа Мк 6 ! Мк.38, 12 да је зрге- 
тап ха ргејагак па ттагпе бољепе ам!- 
оспе 

РНОН ви џи уб атоп газрогедеп па „киг5 
га Ккотапаке амџасјкћ езкадта" 
(баџасгоп |гадег Сошве) џ 48. |омас- 
ко– ботрбагдегзк! мпа (48. нотег Вогп- 
бег Мпа), ро једап и зиаки од езкадпта 
(замадгоп) оргептјегтћт амопита Е — 846 
„апдегаге!" (Тпипдепе! =аготоми 
тјаг). Обика рпота зазтојаја зе од!ећлио- 
ке ибјопјсе га кој ок) тјагт амоптТ — ЗЗА 
| рођеп! тјаглт амоп Р – 843, а гаџт |е- 
јаске орике ш магаићи па памедепт 
тјаглит гмопта (опомпа обика, ћојиг- 

по-акгобаш ко јегепје, дгарпо ! памкјасц- 
зко |јејепје). Вогепа обика (ВО) рпога 
заз!ојаја 5е и дабапји, гакенгапји ! богп- 
багдомапји објекага па хет! и дадапји 
спјема џ магбипи 

РОН зи 'тан | једтимепи рпћки да за 
атепскт коједагла (пазтампис! |егепја) 
јеге дапји ! поси, и ромођтит ! и 5огепит 
тејеогојозит  шзјомта (РМПО— 5МЦ), 
сак зи џи окупи обике мг5ћ | рапонгапје |- 
глад петаско-сећозјомаске дгапсе. То- 
кот обике имб батоп паз! рион зи се5!о 
би | јета га гагпе гтеропаге ! паре џ 
зјатр! гарадптп гетаца 

Кгајет десетрга 1952. памедепој 1гојјс! 
оћска-рпога рпагигпо зе 105 дезе! пазтћ 
рога (Реко Вогмоје, Надтап Отко 
Мијет Хагко нај !10 12 једтса га које је 
био р'апгапо да и зуоје паогигапје име- 
ди гтагпе рођепе ам'опе. 151 5џ џ 48 
мпаш озрозобет га озпомпо ! ћдито 
јегепје па амјопта Т— 33 | Р— 846 | 2а- 
гитумо је 1:1ас: да је прћома ргеорика 
ргогекја бег (какуод џидеза, озтт јеспе 
матгедпе 5иџасце када је па !оски 51ај- 
под пара амопа екзјодтаја дита па 5!е- 
фапји, Токот (ебгџага 1953 памедепа 
агира од дезе! рпога мгаша 5е џ гетији ! 
пакоп рпјета ргмћ гтагпт амопа зас!- 
пјамала је озпомп! кадаг помогоптгепод 
Сеппа ха ргтеобики па тјагпе амопе. Р- 
јон: мапоме, [икје |ека овзаћ ви и уб 5а- 
топ зуе до таја 1953. досте 


„знан зи..." 


Росе кот тапа 1953. Јидовјомепзко га- 
по магдићоромзмо собно је рме гпја- 
гпе амјопе. В'о је 10 росетак поме еге ита- 
гмоји пазеа РМ ма аегодготи и Вагајгис 


10. тала 5!егеја 5и сешт амопа Т—ЗЗ3А 
Ргеје! амопа и Јидозвјами |гмг5! | 5џи апте- 
пек! рпон. Оодадај је ргмикао |гихе ти 
рагпји, ра је аогазки амопа рпзизмомао 
|меб рој гуапјса. Мг5еп је дгекјап гаајо 
ргепо5, „ЕИтоке помози" 5и паргам!е ге- 
ропаги, а 11. тапа је зма јидоз!омепзка 
затра објамна мез! о 1от додадаји. Пуа 
амопа (Џ5АР 5епјок! бгојем; 51— 
8726АЛТА – 726, 51—8727А14—727) 
ргедапа ви 12. тапа пазет РМ а за дгида 
дама мга зи зе атепск) рпоп. Макоп 5к! 
дапја гтепскћ огпака за ам'опа, розгам 
џепе зи пазе: па гири | кпита кгигпе о 
гпаке, па гери газгама ! па пози амопа 
бгојем! 01 102. 

Зједеса |зрогика амопа 7 — ЗЗА бпа је 23 
арта када зи ритђепа јо5 11 амопа (газ: 
ргојем! од 03 дао 05). ЏО росећки, зућ ре! 
амопа је газрогедепо и 117, магдипо- 
р!омг! рик кој је Баггао па аегодготи 
Вајајпјса, и бђет ви заз!ами гада Би К!рг" 
гмоп! 5 — 494. 

Амјот и 22. таја 1953. ргедан помогог- 
ггапот Сеппи га ргеођики па т!агпе 
амтопе, и коте се зе окотип додате уг5- 
! котр!ета ргеобика рпота 12 зућ једт- 
са које и одгедепе ха рпјет гуаглп ам- 
опа 

Озпоупа гпапја |2 јећгике рпопгапја тја 
гпит емопот зисапа 5џ џргамо па дуо 
зедта 7Т-ЗЗА. М/агл! амоп падтавзије Ки 
рп! амоп кмајнегот оргете, јептит ! та- 
пемаго кит озобтата, изјомита и којита 
тоге да јећ ! бобепгит тодисповита 
г5ђоб огбрпози |! котрнкомапози зате 
(ећткке, џ росе!ки зе ртаго кгајпје орге- 
гпо рпгбоги рпота 28 је! епје па пиагпит 
амјопита. Тадазпја мојпо-јекагзка коти 5» 
ја га !егасе пије итаја јазпо дећгизапе Кг- 
тепјите га зејексци рпога га тјагле ам- 


У 
и 
5: 
>> 


ГИ ЕГ 


“~ “ РМ 


353 


ПРУЖИ 
РГЛА 


МА ККК 


ов а" ~~~“ 


опе ! Био је попгпато да зе помој змап 
зази'т перогпа!ој, ртаг! па 1ај паст. Ка- 
5гује, ргакза је Дорппеја да зе доде до ја- 
5гић клепјита рп :боги рнога га пиагпе 
амопе. Рокага!о 5е да рпон упо 6720 џ- 
зуајајџ поми гећгики. Сак је бпо ! зџсаје- 
ма да 5џ |5род ргозесп! рпон кој 5и гапје 
|еген па клргит амеопита по добго замја- 
дан јећпки рпошапја гтагтт амопот 
Цједпо, па тај паст је ! гаг репа Ггатла са 
га џргамђапје т!аглтит амопогт рпонп пе- 
ба да розедцији |гиге те зрозорпоз!. 5:5- 
(ет гада и Сеппи га ргеобики 600 је га- 
зпомап па |5 Козми мес ргтеобисептћт рпола 
ш уб батоп. Коглапдат Сепка 51 је 
Згагс Ајбт а од рнога-пазгаупка |егепја 
вротегито пеке. Вогмој Регком, Мкоја 
Магамс, Сагоме, па 

Ргодгат обике па глагт амоп обипма- 
'ао је обики па хептуј (ећгска истогиса 
га амјоп |! тогог, пајојозке пгепаге рнога, 
гепаге па каримеги, рпргете | гисаапја 
(ећгике рпонгапја, 'гисамапје 'еопје !е!а 
мест ргапата ид.) ! обики и магаићџ 
(јеком! па дмојпој котапа! амопот Т-ЗЗА 
ро ејетепшта озпопод, Пдштод | 9ги 
рпод |ејепја). Такоде, ргодгатот рге- 
обике р'апкапа је | бођепа обика и да- 
дапји, гаке гапји ! ботрагсомапји обје- 
кага па гету ! и дадапји спјема и уагди- 
ћи, а !акоде ! обика (ттогта па) и и | 
зпштеталпот |ејепји Медит, пеке 
огазке џ ргеобис; а! џ Казпјој обис: и је- 
аитсата 5Ккиро 5џ рјасепе (јиа5кт 
гпмата | таћепајтит дочбгсипа) 


Маз! рно: Опко Вадтап, Вогмоје Реком ! 
Бгеа (ека па |е!аској обис! и 48. РВМ шџ 
атепској маг дићорјохпој Баз! Затоп 
рове от 1953 


_ 

токот јапшага 1953, рћоџ 117. мр (0о 
обике рпон 5и |егећ па Кпрпот амопџ 5- 
адА кој 5и и паогигапји коп5и об 1950) 
таробе! ви за ргеобикот па гету, 10 
«от таја ! јипа за јееаскот ођикат па 
тјаглот амопи Т-ЗЗА, а кпомгетепо 5и 
ргомодепе рпргете | (еоге ка обика га 
рпјет рољети амопа 2-843. Такоде, ха 
робеја је | ртеобика рпота 204 мр (глада 
ви џ педозакки плагпћ амјопа рпо! | да- 
је јеген па Кирпогп амјопи 5-49А кој 5и Џџ 
паогигапји коп5ћ оа кгаја 1950) 

Рма агира гмопа Р-В4 а зноја је и Јидо 
зјамци 09, јипа1953. Те згесе и гапитп ро 
родпеупит сазомта, па рагајпјск) гего- 
дтот 5Најо је озат амјопа пакоп ега џ 
шајапји од једпод сазва ! 35 липша :г ате- 
пеке мб и Метаској, Агпепск! рћон, кој 
си дојефећ омт амопита, перозгеспо 
ргед 5јејапје па багајписк! аегосгот де 
топзшган ви ! пеке од тодиспоз! амопа 


2.ВАД џи актора кот (пдигпот) једепји, а 


Оезпо: Атепек рно! ро ргејиш 
ремћ амјопа 1 —ЗЗА ха ЈАМ 10 
тала 1953. па а. Вагајтса. У зе 
амјоп Бој 51 —8726АЛРА — 725 кој! 
је Казгије и ЈНУ добио бој 

10001 /21 


роје; Огад! ритетак амјопа 

Т —ЗЗА (51 — 8727А/ТР – 727) кој 
је ргтеда! пазет ЈАМ па швјапо 
а Вмајпјса. Атепок рпо! зе 
дећегије ртед зуесапџ 
опторгтедајџ амјопа 

ит 


о ла _" __ 
гант ггигот роједтаспо зјећапје. Као | 
рткот аојазка рмић амопа пра Т-ЗЗА 
аогомо да пије бло помпа џ пазој гету 
које за изусепјет гизи ргокотепапзаје 
омај додадај 

ро кгаја јија 1953, и пеконко рапја, 51 
дао је икирпо 31 амоп Р-846. Од паме- 
депод бгоја, 13 ам'опа је ргеда!о Сеппги 
га ргеобики, а ргеозта ћ 18 је додеђепо 
117 Ур 

О то мгете, амјог! Р-846 |! Т-ЗЗА имедеп! 
зи џ мојп! гедтаг | доби зџи з/едесе ем!- 
депсу5ке ргојеме: амоп! Е-840 од 10501 
ра падаце, а амоп! Т-33 од 10001 дао 
10005. Токот амаџ5!а 1953. зид! је јо5 
дезе! амјопа Р-846 од којћ зи 11 ргедајга 
Сеппи га ргеорики, а зедат и 117. хр, 
гако да је 151 зада 0 (оптасцок | рори- 
пјеп. |510д тезеса рптијепо је ! 5е5! ам!- 
опа Т-ЗЗА. Ом! амоги 519! 5и 2 ЗАО и Ем 
гори џидјапот као рогрипо пом!. Ргекс 
Корепћадепа (Оапзка) ргеје! џ Јидозја 
ми [суг5ћ 5зи атепск!) рпон. Ма рптег 
амоп Т-ЗЗА за ембепоокит ргојет 


10006 (ех-Ј5ЗАР. 51-9034) до ргедаје па 
гет Натот магаићоромзми пејејео је 


око 31 саз. Сеп од 5е5! рпзна т амопа 
Т-ЗЗА ргеда! зи сепгги га ргеобики, а дума 
џи додеђепа 198. мр кој зе рпргетлао га 
рпјет ; ртеобики па гтагпле амопе (рпо! 
омод рика зи до росе«ка ргеорике |еге! 
киргит амопита Р-470) 

Токот зерлетрга 1953. и Јидозјамци је 
=Најо ј05 11 амопа Р-846. Сепгаг га рге- 
обики 1окот сеје 12 додате гаа! „рипот 
рагот" |! от з!атпод зазгама 117. мр, па 
ргтвобис! зе пајаге | рпрадпс! 204. ! 198 
маг дипорсупоа рика, Росекот окобга 
1953. !2 заз!ама 117. мр додеепо је 204 
мр 11 амопа Р-8406 ! пакладпо јо5 ама |2 
поморпзноје рапце амјопа (204. | 117. ур 
рагтган и па а. Вагајпса | 9: 5џ и зазгауџ 
(ге амгђе). Обика ргомедепа код паз 0- 
ја је 15,0 [ако 'мепгмпа као ! и гегт јата 
МАТО рака које 5џ и зуот ![огтасузкот 
зазјамџ итаје амопе Р-843. РПОН па рге 
обис!| као 510 је паргеа памедепо, ргоја- 
28 5џ кгог обики па хегтј |! и магаићи 
Рокагајо 5е да је пакоп добгпћ !еоге КГ 
рпргета и ргозеки по рокебпо !гуг5и 
пајтлапје реп егома па амопи 1-ЗЗА (5уак 
од пајтапје једпоа саза), да 6 га т рио 


# тоа! да ргеди па загловгатто |ејепје 
амопот Р-840. Тгеба |51ас! да ве !и гадно 
о месет бгоји рпога кој и гтаћ | ро пеко- 
ико !оппа Сазома пајеја па кирпит ам- 
општа. Рећрипа помоз! ха зуе рпоге кој! 
зи дојаг и па ргеобики, рогед 1ода 510 5џ 
ри гадмђјет! тјагл ит амопипа, бна је ! !е- 
аска оргета, а пагосћо „ал!-а" рпока 
одеја 


Тесапзка Ккпха 


Џ обовбг 1953. доја2 до кштипасце кпге 
гтеди Најђје ! јидозјамјје. Једал од пеге- 
зегтћ ргобјета пакоп сгидод зуе!зкод 
гака бпо је изсапзко рћапје. Једтсе Ји- 
дов!омепзке агтије (ЈА) зи росе! кот та- 
ја 1945. озтороспе Тгзг, а! 5џ гарадп! за- 
мегтис! озропи гадггапје пазт гира и 
ти. Ројомтот јипа 1:!е додате пазе ги- 
ре зи 5е ромикје па детагкасопи туш 
(2м. Могдапома |пја) којогп је зрогпа [е- 
гпопја биа родеепа џ даме 20опе; џи 20п! 
А" пајаг ле 5џ 5е апа!оатепске !гире, 2 џ 
201! „В" гире ЈА. Мгоупот Ккоптегепс!- 
боге; Му амопа Е— ВАВ па 

а. Вагајгиса Кгајет [ега 1953 
Рогед !п змопта Сепћђа га 
ргеобики (и ртмот рјапи) уџје зе ! 
пек јек рпзноа! ј05 имек за 
атепект огпаката. 


Кемо: Рпрадпки ЈРУ гаго!гдаји 
(ек рпдов! „апдега2е!" па 

а. Ваћајпја! 9, јипа 1953. Хбод 
ргејаја род ктпута та дуа 
дорипзка гапка од ре 230 05 да! 
(870 ага) 

боге: Котапдап! 204. рика ОПибап Огибог даје оршћа рпошта 
5“од рика га мгете обике па Р-840, а. Вагајп са зерлетбта 1953. Џ 
рога 5и „апдегаген“ 117. |омаскод рика. Тгес! амјоп џ пегм јо5 
имек |та атепске оглаке 


јот и Рапги (ји-зеретвбаг 1946) роигае 
по је магапје „3'ободпе 1етопје 
Теја" — 577 (Теттопо Цбего а! Тлезје) 
Меди т, до кијтпасје киге дотад! опда 
када зи гарадпе 5пе одобпје да ћабјап! 
апекугаји 2опи „А“, а! је ја одшка роми- 
кепа пакоп епегаспод ргогезја Маде 
ЕМАЈ, Тада је, као ротос пазт јеаптиса- 
та, па гегодтот Рјезо (код Хадгеба) 
џрисеп сејокирап зазјам 117. мр, !ако |51 
пије гамгио котргепи ботбепџи обики па 
гпјаг лит амгопита 2Е-840. Ргтебагтапјет 
па а. Резо, 117. ур пазгам ја за обикот 2 
окмга гадагака бофђепод озроворама- 
пја рпега, 2а |гугзепје габдагака дадапја 
сема и магдићи копзсеп је амоп пра -- 
470 као гетогкег (га уџси гпеје). Рик је 
га мгетле Ггајапја гај едпшози, рге зуеда 
бјо мепка тогајпа родгека озгант пазит 
магдипорјомп'т јеатсата, гада оргет- 


роје; Мојпје! тећагибап рорипјамајџ титеојот тигајеге 
Соћ—Вгомтпа М—3 са!. 0,50 'пба [12,7 тт) па „Мапдетагети“ 

2 – 846 — 318 (10553/53) 2 завјама 204. |оуаскод рика, а. Ваћајтса 


1954 Оуот амјопџ Казгије је идгадепа аегојоћо-катета |зрод пира 


боге: З!ајапка Сепша ха ргеобики па а. Вајајпса џ 2 ти 1953./54. Џ 
рмогт рјапи амјоп 7 —ЗЗА бг. 09 (ох ЏБАЕ 51 – 17465) |та 
прнепкоме за ипшгабпје зрале обојепе таатпо гејепо гаа! 
зргебамапја одрђезка, Ргм и гизи уто Т – ЗЗА бг. 03 (ех. МБАР 

54 _ 87244). |оме! – ђотђагдеп Е — 8408 (акоде 5 !2 СТР 
боге;: Надп! дап и Сепћи га 
ргеобики па тјагпе амјопе 1954. 
дагира роја ргед робепак |ејепја 
рита ровједпје !попушкоје. Мпод! 
од амјопа Т —ЗЗА и мги петаји 
емудепо ке Бгојеме па герџ. 
Рокпуке ртеко обога та тигајјеге 
икагији пат да је паогигапје 
икјопјепо 


Оезпо; Рио гјаг! !2 /апдегагеја" 
(10525/25) |; замаха СЕР за 
зјатећот ЈУ џ гџе! па а, Вајаутса 
таја 1954, |га ихуодтка магдића 
ма! ве ха |џ рики розебпо истап 
гпак 


Ооје: Т—ЗЗА — 110 бг. 05 (ех 
ЏБАЕ 51 — ВАЗОА)  љамама ССР. 
а. Вајајлиса. Џ дгшдој ројомит 
редевеш ћ додата омај ам'оп је 
копбсеп џ зкобкот рики џ Рић 

јегт мес аопекје газ!агејот (ећпкот 
розебпо џ одпози па магдипорјомпе 
зпаде гетајја МАТО које 5и гапје џ змоје 
паогигапје шмеје глагле богрепе ам'опе 

250д паз!аје зиџасје, од окгобга 1953. 0 

адјогепе 50 |5рогике птјагптћ амеопа Т-ЗЗА 
| 2-846 | |з1е зи обпомјепе тек ш тапџ 
1954 Мада ЕМАЈ је и омот рогрзаја 
ге. (опдоп5јк! зрогагит којт је иктша 
мојпа џргама 577 ! Јидовјам је рпкђисе- 
па гопа „В", као :тапј! део гопе „А“, док 
је нап рпрао мес! део хопе „А" 1 Тг8! 


Мазтамак !5рогика 


0о ргекда г5рогика, пазет РМ „врогџисе- 
па 5и 54 амопа Р-846 (од којћ је једап 
ргемогеп џ „џСсћо") 111 амјопа Т-ЗЗА, тако 
да је кгајет 1953. зиџасја Бпа зједеса: џ 
Сеапђпи га ргеобики пајагно 5е 30 амопа 
(20 амопа Р-846, једап као „оСпо" 19 ам- 
опа Т-ЗЗА); џи 117. мр пајаг по зе 20 амопа 
(5м' пра Р-84а); и 204 хр пајаг по 5е 12 
амјопа Р-В46, и 198. мр дма амопа пра Т- 
ЗЗА ! џ Магдићпор!омпот орпот сеп 
(МОС) пајаго зе једап амоп пра Р-846 

Јапџага тезеса 1954. Ргеазедтк РМРАЈ 
Јозр Вгог Тпо па зедатс! Мјаде ропмаћо 
је рдоје кој 5и |гмг5 ргеобики па гтагпе 
амопе '1от рткот је |5;такао да оа ро- 
бека ргеобике гизи 'тан пуједап шде5. 
Оапа 31. тапа, Ргедзедпкк је обао Сеп- 
гаг га ргеобики па а. Вагајтса | Испо 5е 
имепо и куа је јеопјзке ! ргтакисле орике 
рисга. | 1ећпскод зазгама. Орао је ис 
опјсе ! зајџ за |пк-тепегот от рткогт 
је Ргадзеатки датопзишгапа зтшасја 
пе! "итетатод (поспод) !ега и !гајапји 
од ре! типа. |гмедеп је | розебап |јегаск! 
ргодгат џ којет зи рпоџ Меко СКС ! 
Мадтти Модормес детопзшгаћ |е!пе | 
тапемагзке озобте амопа Р-846, а па- 
коп 1тода 5џ |ггпад аегодгота ргоје!еје џ 
безргекотот рогеки !1 семогке амјопа 
2-8ВАД „апдегагег. 

Као 510 је пауедепо, пакоп ргеобике за5- 
'ама 204. мр, !51 је рпттио ргме амеопе пра 
2-843 за којта зе пазтамћо !гугзамапје 
гедомпћ |егаскћ гадапака. Ха гаг!ки од 
пјић, рћон 198. мр, мгани 5и 58 и 5корје за 
ргеобике ргакуспо бег амопа, г ргућ де- 
зе! амјопа -846 дорјајџ џ тапи 1954. ро 
обпамјапји |зрогике мојпе ротос: од 
ЗАО. Џ 10 мгете | 94. мр ростје за рге- 
обикот па амопе Р-840 (94. ! 198. мр рп- 
радаји |51ој ам). Ргић 12 амопа Р-848 
рик је рпптотокот јипа ! јџја 1954, а зуо- 
је амјопе пра Р-470 је ргедао 29. уагду- 
порјомпој ам и реподи од таја до 
зер!етрга |51е додтпе. 

токот 1954. пазтамјепе 5џ | |рогике ам- 
опа Т-ЗЗА, ра је гако џ арти зпдјо 5е5! 
амеопа, џи таји рег, једап џ јипџ | дуа џ 
зеретрги. Оо језеп! 1954. имедепо је џ 
паогивапје газед АМ икирпо 25 амопа Т- 
ЗЗА сте 5и гаугзепе |зрогике амопе 
омод пра, а па озпоми ргодгата мојпе 
ротос! (МОАР). Џојампот, зада је змак'! 
рик паогигал тјаглит амопипа утао дуа 
до! амопа ха обики | гепаги пра Т-ЗЗА, 
а Сепгаг га ргеобики ћћ је 'тао и јаст је- 
дпе езкадте. 

Ргмо јаупо рпкагмапје помћ гтаглућ ам!- 
опа !гуепо је па рмотајзкој рагас 
1954. и Веодгади, Е5ајоп амјасје рге- 
дмосћо је котапдаг! 44. магдипорјосупе 
јомаске ам је, рикомгик Мкоја Гектс за 
чмојсот ргатаса па амјопта Р-846, а 
па кгајџ магаићоргомпод езајопа пајаг та 
зе Гогтасца од јо5 32 амопа омод пра. 
Мућом паз!ир Био је ! пајатакпуп) сео ма- 
гдићор!омпод ргодтата. Токогп глезеса 
таја 1954. 1 5гатеја гптадози Јидов!омеп- 
зкод гатпод магдићор!омзјма |егеја је 5- 
гот гет!је, | па кита гмопа Р-840. 
Аудизта тезеса 1954. | 172. магаићо- 
рјомп рик 2 Хетипкка (кгај Хадга) ргедао 
је амјопе Пра Е-470, а зазјау (јегаск: | (е- 
пејекђ је гаробео за ргеобикот па Р- 
846. Ргеобика је !гајаја до окгорга |51е 

боге; Раг „1апдега гена" 198, 
уагдићорјомпод рика џи ројетапји, 1955. 
додте. Амјоп џ рмот р'апџ Е—848 —11РЕ 
(10614/14) та смепо обојепе: гер, 
крчапкоме | киса. Џ рогадт! Е—840 — 10РЕ 
(10613/13) „та сгуепо обојепа ктса 1 тер 
док је дезт! бр-јапк пеобојеп. Оба амјопа 
таји оглаке ргестка 50 ст. 


ће. · 


роје: „Тапдегаге " 198. махдићореупод 
рика џ ројебапји 1955. доспе. Амјгоп |емо, 
Е—в4б – 2676 (10565/65), је пеобојеп от 
смепод јапка па дезлот Клу. Амјоп деспо, 
2Е—846—15РЕ (10615/15), та гадпј део 
смепо обојеп | Као амјоп Бг. 65 та зато 
девп! пр-апк смепо обојеп. 

додте. Мес 21. поуетрга, 21, уагдићо- 
огоупа (глезомна) дама, и сјет 5е 585- 
гами пајаг!о 172. мр, зувзапо је досекаја 
рћоје 172. мр кој! ги за 16 амопа Р-846 
зјејен па тансп! аегодгот 

Џргго пакоп 172. мр! 83 мр (2 15!2 ама је) 
ргедаје амопе Р-470 стоот једиисата ! 
росећкот 1955. стростје ргеорика па 
амопе Р-840. 

Кгајет 1954. Јидоз!омепзко гатпо мага и- 
ћорјома о газројадајо је за 115 амјопа Р- 
840 | 25 амопа Т-ЗЗА, 510 је икирпо ггпо- 
500 140 гтјагит гмопа. Макоп Моме 
1955. додате, |5рогике гмопа Р-ВАЗ 5џ 
пазгам!јепе. 

Росе! кот 1955. га ронебе обике рпоја џ 
теитетајпогп |ејепји ПРРепзтитеп! 
Рнаће Ашев=ргампа па титегнатод је!е- 
пја) рп 44. магдићоромпој ам: па 
а. Вагајтса Топтугапа је !2м. „езкадатпа 
ЈЕА", која је Бпа јасте осеђепја ! оргет- 
јепа за севил амјопа пра Т-ЗЗА. Котапаи 
ге. „езкадте |РА" Био је Око Аасдтап 
док зи пазјаупјспејепја |габгап! од |егас- 
код заз!ама 44. 139. маг дићорјоупе ам - 
је Ома „езкадтја" је обики ргомоана 10- 
кот пагедпе дуге досте | итогп реподи је 
оврозођђа мест ргој рпога га те гшитепа!- 
по |ејепје 

Амјоп! Р-840 кој зи зиган токот 1955 

доде маг! зи рикомпта 21. маг дићорјом 

пе тезомће омгђје. Ома ам ја је ито мге- 
те була гигето ак упа, Мес 22. Тергџага 
рпон 172, мр зи за 16 амопа Р-Ва а | буа Т- 
ЗЗА |гмг5  епгпаа Неке и Сав! ромга(ка 
Ргедзедтка Тиа за рша ро |пау. Росазп! 


ргеје! амопа мосо је коглапааг! дмгије 
рикомгик М јепко Цромзсак. 5м! риком 
21 уагдићоромпе амгје паогигаг! ам! 
жита Р-846, до јеја 1955. гамташ 5џ 
котрје ти бођепи орбики ! Б орегаупо 
озрозобјеп! га ':угзамапје зић |етаскћ 
гадапака. Такоде, мес! Бгој риога био је 05- 
розорђеп | га поиштегтајлпо | поспо |еге- 
пје, као | га гада!ке мн Јапја |2 магдића 
Џ омот родједи розерпо 5е !5исао 172 
мр !2 сјед зазтама зџ 5у! РИОН изрезпо 
гамг5 | |егаски обики га поспа |омаско 
ротрагдегзка сејима, тада 5е р!апом 
ргеамдајо са зато део зазјама риде 05- 
ровобђеп га 10. Амјоп! Р-840 !2 зазјама 
172. 1 83. мр зи 1955. исезмоман ! па мбе 
мег и ЈМА, 1окогп којћ 5џ озмап! гамкјап 
пмо задејзма за јеатсата Рате тог- 
папсе. Токот зерлетрга 1955. памедеп! 
риком исезтији па ме2 5: 3. когриза аде 
|тиг5амаји |егаске гадатке и изјомта, кој! 
5џ 5Ккого адекуа т гаџтт. Рот гедом- 
гућ осепјмапја, оме једитсе 5и осепјепе 
памбот осепот. |е аодте, оме рико- 
ме розећо је мес! ргој тпозпгалћ мојлтћ : а 
реотазкћ ргеазаутпка. „Мојео БОт са 
зат (тао је тотке род зуојот котап 
от" (гјамсе казпје котапдат зпада 
МАТО рама, атепек! депега! Вегпага Ро- 
агетз. 

Рпрадпје оба памедепа рика 21. маг аи- 
порјтоупе Оме |гугаћ 5и ! пекопко јегас- 
кћ хадагака росазпе | хавзшпе ргатје де: 
једасца које зи розесмаје пази гети. Џ 
пеконко паџгага гмјогита Р-843 мгзего је 
'уагЧибпо орегђедепје ге Јепс!је Ргеб- 

– 


Махдићорјомпо-јећијска гаспогиса 

а. Вајајтса, 1955. дофпе. уадепје пнагпод 
тоћога Ј33 —А — 35 12 амопа Т — ЗЗА 

фу, 10005). Џ дгадот рјапи ви „апдегаген 
(2 једииса рагпагтћ па а. Вагајтса 
Џебамато м,воко розјамђепи |гобојки ! 
меке огпаке па џџри 510 је кагамеп5 Сспо 
та ођејевамапје амјопа џ 1955. додит Рги 
јапдет2е!" (525) дапа5 је и 2510! Мигеја 
јидовјомепзкод магдићорјомођуа 

зедтка Та па озими Впоп! (код Рџје) 
токот 1955. | риком 44. магдипоргомпе 
омаске амаје оргетцег! амопита Р- 
8406 ибечјуомаћ 5и и ':модепји гагпом- 
ггић Јејасктп гадајака Тако 5и 'еен па 
рагаф! роходогп Род таја 1955 (и ауа 
пајега за 40 амопа Р-840), а џ јипи ! зер- 
јетбги рпткот розеје 1игокћ ! огсктћ а- 
рготатокћ | мојтћ ргеазтауп(ка 5а којта 
зто би џи Вајккапзкот заме2 и. Апкагзкит 
(1953.) ! В'едзкт (1954. додиле) идомо- 
гот згуогеп је Вакапзк: замаг кој 5и Сит 
је Јидозјамја, Огска ! Тшзка. Замег је 
оуогеп за озпомп'т гадакот да засима 
ти џ јигпот дејџ Емгоре петопја пи пте- 
агће! сјагиса замега, Џдомог !гтеди па- 
уедегић хетајја итао је га сл) 5 магапје ге- 
фјеопајлод | уојпоодргатђелпод замега 
тла гетађа за !гтагпо пад!азепт де- 
(ап мпит кагамегогт. 

токот 1955. па м'5е амопа Р-846 12 585- 
гама 44. маг дићорромпе даме идгадепе 
зџи категе ха (2мдапје (род пира аџ!- 
опа) ! пекопко омако ргергамјептћ ам'опа 
ргедапо је па копбсепје 21. ' 39. магдићо- 
реоупој ам! 


боге: Амопт) Т – ЗЗА (10002 | 10003) 12 
завјама 21. уаг дићорјоупе ам је па 
зегодготи Хетштк, 1955, додпе. Макоп 
ргеџ: тапја :2 СТР амоптта 5џ рготепјеп! 


позплоском! 


ит рокјорс! за оуога та 


тигађехе. Езкадтек! Бгојем! (па пови) 
|врјвап! 5и атепе т забјогита, у 


„Биг2" 


- Џр 

Роје; Харизћапје џ гитекит изјомита 
ровједпјед |зрогибепод амјопа Т ~ ЗЗА 
(10025/25). 21, маг дићорјомпа дмтја, 
а. Хетитик Кгај Хадга 

боге: З!ајавка 21. магдићорјомпе даме 

а. Тетиштк, пакоп гаугзетка |ефепја. Џ рмот 
рјапџ амјоп Е— 840 (10623/23) за (ту. „Њиг2 
Бкгојет |5род кода зе паге озјајак атепске 
огптаке (25 — 089), Ттр-фапком! | дејом: ктја 
'до ројомте) зи ођојеп! стеепо а ргејеп око 
имодттка маг дића је р!ам. Озгас! пагрља 
О5АР" млаум 5и ред кпја (па рокорсита 
зјајпод кара). Џ дтидот рјапи РЕ— 846 
[10631/831) огпасеп ро помот апдагди г2 
1255. додте 528 костепит опит 

езка тв т бгојет ! огпакот ргестика 75 
ст ита ризјеп око имодт(ка, (акоде р!аме 
боје 


Резпо: „Тапдегаге! " 10620/20 :2 21 
магдићоргоупе фи је и Хетитики 1955 
оофпе. Рјам! ргујеп око имодтка, езкадтек) 
бгој „биг2 —ћра |грод кода игра озштак 
пара „05 АЈА РОНСЕ", гер обојеп смепо 
за мудгит ргебојамапјет атепекћ огпака 
Би ви Кагакепенст ха тподе Р – 840 оме 
амтје М!агпе ос! пазе амас!је 


Мајгпасајтја помта и 1955. Бпа је парау- 
ка гмдаскћ амопа ира АТ-ЗЗА. Амјоп АТ- 
ЗЗА ргедчгамјао је мега ји амопа 7Т-ЗЗА 
која је коп5сепа га обики пгепаги рпога 
Озпоупа гаг ка ггтеди Т-ЗЗА | НТ-ЗЗА ђ'- 
ја је и !ого-гмдаској оргегт! која је бна 
зтезепа џ пози амопа РТ-ЗЗА. Опез!о 
паогигапја, ам'оп је тао дуе категе пра 
К-178 ! једпи категи пра К-22 га зпита- 
пје дапји, одпозпо ро једпи категи пра 
К-178, К-22 1 К-37 (катега К-37 зе копзиа 
га влитапје поси). Оорипзка оргета ам!- 
опа РТ-ЗЗА бне 5и Гог одга!зке (РОТАВ) ! 
зиме есе ам'о-ботбе (ЗАВ). Х50д зреси- 
спћ гатема :гмдаса, амог! НТ-ЗЗА ита! 
зи пез!о мес! гад из деј ма ! аоге! и роге- 
депји за амоптта Т-ЗЗА. Амгопе НТ-ЗЗА 
ритто је 103. магаипоромпе мдаск! 
рик (мр) рагтап па а. Вагајписа. Рик је 28 
|гмдапје до 'ада копзио Клрпе амопе 
„тозкћо Мк. 38", Токот 1955, котр!етло 
је рорипјеп амтогита АТ-ЗЗА, роршато 
пагуапт „епејсг. Рпјет пахедептћ ам|- 
опа гаросе! је 14. арта 1955 сојазкот 
Фма амопа, једпод згеапот јша, гаит 
5ез! кгајет окмобга, оуапаез! ш поует- 
рги, да 5) розједпј! од 22 пагисепа амопа 
АТ-ЗЗА о 5рогибеп згедтот јапџега 
1956. Амог НТ-ЗЗА дорт 5џ ембепсузке 
ргојеме од 10101 ра падаје. 


10 


боге: Родјед па ипштавпјов! „поза амопта Мег амјопа РНТ—ЗЗА 103, мр, а. Вајајгиса 


АТ —ЗЗА ока пат хаптум зватај '956. додпе. Мек! амјол! омод пра рптђет 
гу даске аего-Гојо оргете. Рптесију 5е ! зи ођојеп! и 12у. „аткско стмепој зћети“ 
падом! икћјопјегћ ШАР охпака (Агсис Реда раним зсћета) 

Магдипорјомполећгско _ пагедепје 12 
1955. ргоргамајо је помо огласамапје ам|- 
опа и Јидозјомепзкот гатлогт магаићо- 
реомзми | 15 т је з!апдагагомапо огпа- 
самапје. Џмедепе зи кгигпе огпаке рге- 
етика 75 ст које зи розгамјепе за обе 
запе !гиора !га кла | азте епо па кл. 
та и котбтас за посттепит езкаог! 
зкут Бгојемта. Оо допозепја омоа паге- 
депја мјадаја је риу Спа загонкоз! и огпа 
бамапји која је пазјаја ртадодамапјет 
до !ада магест ргампа, ра 5џи огпаке џ 
робеки испамапе ргеко рпзаппћ ате- 
пекћ огпака (ЈБАР огпака). рео рптије- 
птћ амопа уезпо мгете сак | гпје тао 
емјдепсцоке ргојеме па гери. Такоде, ро- 
гпајо је да зи пек! од амопа Р-840 |егећ 
пеогпасеп!,, јег пакоп зкбапја огпака 
БАР пизи згамјепе пазе. Оезаајо зе да 
паб! рнон јеје | за оглаката ЏЗАР (паго- 
ено и Сеппи га ргеобђики), а розтагас 
кој 5! ве гакек! па з1ајапс! када зи || ам 
оп! јеген (| зе мгаса! па з!ајапки, плизи! 5џ 
да зи и атепск! рпоџ за помит розика- 
та амопа | оатаћ 9 котег!апзан пеке 
мидепе таг (ејетеппе) |еја као пеозмап 

ма ха пазе рупе. Џ мгете рге имодепја 
маг дићормпочећгискод пагедепја га 0- 
гпасамапје амопа, и 21. магдићор!омпој 
амгћ па амогите Р-840 | Т-ЗЗА па пове- 
мита емопа |5рамал 5џ аплепскит забјо- 
пита мек! езкаат5к бгојем! (Ем. „Биг2 
Ббгојем), Токот 1956. огласамапје 5мћ 
амопа и паогигапји пазед НУ је зтапдаг- 
фгомапо. 

Кгајет 1955. пазе Лао магашпорјом- 
чуо бгој икирпо 170 ттагтћ амопа, ос 
беда 123 амопа Р-84, 25 амопа Т-ЗЗА 

22 вмјопа АТ-ЗЗА. Амот 5џ БИ џи зазгауџ 
зедат амјасуактћ рикома 

Једап од ргобјета кој! зе ројамо и [от 
реподи, иргамо гбод бојазка месед бгоја 
гтјаггућ амопа, бђа је оргамка | гемш ја 
(гетопђ) оућ амопа | пртомћ тотога, ! 
рогед згатпод упај5!гапја падјегптћ огда- 
па Јидозјомепзкод гагпод магдипор!ом- 
ма да зе добје пеорћодпа докштеппа- 
сја ! тајепјајтпочећп!ска згедама (гегеаг- 
мп! дејом | оргета) га орамапје гесом 


боге;: Ромгајак атире амопа РТ – ЗЗА за 
|ећаске обике па зјајапки 103. р, а. Вагајпјса 
робе кот 1956. додте 

Ооге; Е— 846 Бг. 10602/502 44. |омаска 
дмацја, а. Вагајп)са: гујоп је џ манјалн 


под одггамапја ! депегајпод геппопка ам- 
опа, Мада 5АО је гезамапје гатема од!а- 
даја | ирисмаја па гамоде га гетлоп! ам!- 
опа кој зи га 10 огдапшомап! и Ргапсиз- 
кој. 5у! пеорћодп! гехегип! дејом: росе! 
зи казпјје да зе |5рогибији |2 Ргапсизке ! 
10 ргмепзјуепо :2 уб Запо (Спагеашонх), 
даде је РМ ЗАО за РМ Ргапсизке огдалиго- 
џаја сепгајпо зкјадие гегегупћ дејома 

такзтајпод орјегесепја (дуге Ботбе ро 500 
ко | озт гакеја НМАА од 5 |пеа—127 тт) ха 
који и |еџтт тезестта (код увокћ 
јетрега га) тога да коп5и зјапле гакеге 
(ЈАТО) рпкот ројеапја. 


" 
Оезпо; С!јауп! бођеп! амјоп! ЈАУ 
|огет па а. Вагајгиса ромодот 
Папа ЈРМ таја 1956.: ргу! и пеш 
је амоп Т —З3ЗА Бг. 10023/023 12 
зазјаџа 204. ур (амоп запдагапо 
охпасеп); до пједа амјоп РТ —ЗЗА 
Бг. 10106/106 12 зазјама 103. мр 
(запдагапо огпасеп, озит |емод 
прамапка обојепод степо). 
Зјадев! и пи је амјоп 

РЕ—в48а —3ЗТЋЕ бг. 10506/506 г2 
вазјауа УОС-а ва котрје ло 
рпкахапит паогиХхапјет; до пједа 
Р—8В46 —3З1ВЕ бг. 10546/546 за 
вего-Тојо Катпетот род гира ! 
зјапдагдги Е— 840 — 31 НЕ 

бг. 10523/523. Оба ома амјгопа 5џ 
рм ргитете! па Која је ггугзеп 
тетоги џ ргедигеси „Зоко ,а 
рпрада! ви 117. хр. Огплабамапје 
огетћ амопа | – вча је 
мапдагдпо. Ма Кгаји па мк то 
капзрогт амоп С— 47 

бок. 7322/33 


га ргодтат магдићорјомпе ротос!. Ома- 
кма зћџасја је зМагаја меке глагапја!ле 
козкоме пазет РМ. јако зи !позком! ро- 
атеимап! 2 Топда ротпос), 10 5е перомо||- 
по одгагамајо па !етро пабамке магди- 
поргомпћ згедзјама. трак папје оргамке 
зи мгбепе и гафогисата магаипорјомпћ 
бага и тезита (аегодгогт тата) аде 5: 
раг гаје магдипорјомпе јеатсе које 5и и 
зуот заз!ами :таје гтагпе рогрепе ам|- 
опе. Зјогепјје оргамке мг5епе 5џи и мој 
пот гамоди бгој 170 џ Хетипи, а! 2500 
памедептћ ргобета прак и одгапсепот 
обтти. Оргамка тјагттћ тселога мг5епа је 
кокот 5кого 1 оодте го кђјисмо џ !105- 
капзгми, Тек џ дгидој ројомит 1955. доб 
јепа је таћгиска докитеппасја га ргомо- 
дпји | оргамки гмезпод бгоја дејома га 
амопе | де тиспо га тотоге. Оргамка ам- 
опа огдапгомала је џ тогјагзкој Тарпс! 
око", док је оргаука топога огдапго 
мапа џ Тарпе! „21. тај' и Веодгади. Вег 
оба па ргобјете кој 5и !акогес! геза- 
мап! „и ћоди", ргедигесе „5око" кгајет 
1955. ритто је па |НАМ (п5рескоп апа 
Аерапг а5 Месезеззагу) ргедјеа рге ам! 
опе Р-843. Мезо гапије 1абпка „5око' је 
добђа једап амоп пра Р-840 кој је ров)и- 
80 као „иСло" и сији џ5резпод гетопга 
амопа омод пра 

бзепегајпа гем ја рма ама амопа пра Е- 
840 (ргојем 523 ! 546) изрезпо је гауг56- 
па 26, (ертага 1956, пакоп седа 5џ уга- 
сеп! јеатис!. Рабпка „5око" је џи !ој тег 
омјадаја гећпогодђјот гетотомапја | га- 
гмојет ргогмодпје гегегупћт де!јома да је 
од АМ БАР добра |сепси „депегајпод 
гтогмобаса дејома |! зкјорома амопа' 


(еуо: Е—В4Д Бг. 10608/508 117. мр, 

а Вагајпса; па дапдагапо огпасепот 
амјопи добго ви џос ме озпаке џдјома 
роптапја га аРВ (дадапје, гаке гапје ! 
Ботрагдомапје) па парадтпт сата кпа 


Роје; РЕ— 8408 – ЗТАЕ бг. 10506/506 г: замама 
МОС—а рткот једпе јогђе рпкахап је 5а 
гђогот пастџшгапја Које тоге да копу 
(врод гара ита родмезепе заппе гаке!е) 

12 

боге: Огира од 12 амјопа РТ –ЗЗА и 
(огтас! ха [е! па рагаа! 1956. 

Мгадап рагпје је ! родагак да је џ паге- 
дпот реподи габпка „Зоко" ргоггуеја 44 
рага кла га амјопе Е-846 па којта је |- 
гмзепо | пеконко глапјћ глосткасја 
токот 1956. |гугзепа је ргеобика риога 
пазјаутка |егепја | магдипорј упо-!е- 
ћгискод 5азјама 185. магдипорј под 
зкојзкод рика !2 зазгама Арпкастопе 5ко- 
је која је џ јего [512 доспе ргеппепомапа ш 
Магдићорјомпи зкоји га изамгбамапје оћ- 
ска (па т!агтит богепит амопита) 
М5ЗЏОА. 5којк! рик је ртомодио дорип- 
зко 5којомапје |етаскод, 5табпод ! рога- 
апзкод кадга. Мамедеп! рик је огдагиго- 
мао! ргтомосћо кигвеме га гагнСпе зресја!- 
позн, зћодпо роперата магаипоргомпћ 
једтса. Мек: од |егасктћ кигвема би 5и 
кџг5 |поитетајпод |егепја, Киг5 поспод 
јећепја, као | кигзем га аего-Гого 'гм'Јапје 
2 Ић гадода, 185. хр је доб!о ппагпе бог- 
бепе амјопе пра Т-ЗЗА | Р-846, а до !ада 
копзбепе кћрпе амопе пра 5-49С ргедао 
је дгидкт једтсата пабед Наглод уа- 
гдипорјомзма. Омодепје глагтт боге- 
пћ амопа и оргеганипи иропеби и 185. 
мр доме!о је до розерепод гамагапја 
Септа га ргеобики па а. Вагајтса, кој је 
Магедепјет Оггаупод зекгегага га паго- 
дпи одбгапи ! газјогтиап и таји 1956. 00 
кгаја пометпбга зм! амоги ви ргедаи па ко- 
пабепје агодт магдићорјомлит јеаитиса- 
та. Џ реподи од 1953. до 1956. Сеппаг је 
озрововио зазја озат магамћорјомптћ 
рикома га рпјет гтаглћ амопа 


боге; Е— 840 – ЗТВЕ Бг. 10545/545 |2 
завама 204, ур, рп и кот ројећапја 5а 

а. Вајајгиса џ, [јео 1956.: 2509 
ргеоргегебепоз! ботрата од ре 500 ка 
ројесе из ротос змаппћ гакеја (ЈАТО) Пра 
1445 —1000 које обегђедији додат! ропзак 
од ро 453 Ка. 

Роје: Р – 845 ЗЕ бг. 10553/553, 

а. Вајајтса, [ејо '356.: ровједпје рпргете 
ред рајстапје ау'опа оргатесепод ротрата 
од 500 1. и рогафт иосамато гер ј05 


једпод Лапдегагонка“ (бг. 10545) кода па 
ргедћодпој 51с уто и 1а21 ронмапја 
Ргме „зарбје" пазе амасе 


Џомс-ботвбагдеп пра Р-840 гизи зе тод! 
изрезпо копзи! као !|омсергезгекас: ! пј- 
ћоме тапемагаке | ботрепе тодиспоз! 
гаоз!ајаје 5џ 28 зомје к т амопта пра 
М'О-15 које зи и паогигапји !тан паз) 59- 
зес!— гегпјје Сјапсе Магзамзкод идомога 
Росе от 1956. пазе Нато магдићор!ом- 
го је осекма!о 'врогики тјагпп |оуас- 
кт амопа пра Р-ВБЕ _зејрг (Зарге-5а- 
рђа). Џуодепјет амопа „5ејб“ 6 5џ 
штуогеп! гуаптедт) и5!ом) ха Гогткапје 
ргић замгетепо оргетђјептћ јомаско-рге- 
згејасктћ једтиса Раглод магдићорјом- 
ма Јидовјамје. Мес и тапцџ 1956. огдап!- 
гомапа је тећтска истопса га ргеобики 
рпога плећиискоа заз!ама 117. мр. Тећп!с- 
ка ископоса је га |епаск! зазтам !гајаја 17 
дапа, а га агдипорјоупо-ећгиски ики- 
рпо 21 дап 

Рта дама птагпа |омса-ргезгегаса пра Р- 
8бЕ рптђепа 5и 21. таја 1956. З!едеса 
зрогика изједћа је и јипи гпезеси 1:12 до- 
дате када 5и рптуелпа јо5 сеп амопа !5- 
(од пра. Рм рпигттјеп! амопира „5ејбг би 
зи кападзка мега ја амјопа Е-86, ргоггуе- 
дег! и ит Кападег (Сападак) род огпа- 


14 


кот С213 Мк. М, | рпрадан 5џи Втап- 
зкот гатот магдипорјомууи (ПАР— 
Воуа! Ап Еогсе). ВАР је 1е амопе росео 
розјерепо да ромјасиг ореганупе ироте- 
ђе | рге питоме ргедаје пазет Нагпотма- 
гдићорјом5 и па иаита је !гугзепа депе- 
гајпа гема ја и пеконко гетогиплтћ гастоп- 
са и М Втап | и дагадомта: З!апа!ваа, 
Оипзто!а, бамиск, брке; (2 и родопи |а- 
бике Мезџепа (Мезџапа) џ Мептдси 
(Метућеоа), макоп памебептћ гемгја, ам!- 
оп! зи обојег и гапдагапој зћет! НАР-а 
Ртеигео 'ћ је ОБАР кој ћ је ргегпа Ргодга- 
ти мојпе ротос! ирипо и капи (Мари), а 
гаит џ Јидоз!амуи 

Обгго ро рпјети Фгиде ратје од сешп 
амјопа Е-8бЕ дезо 5е једап хапитум до- 
дадај кој је ро тподо сети гпасајап га 
мопји пазед РМаглод магдипоргомама. 
Мате, 31. јија око 11 сазома ! 30 типша 
коталдат 44. магдићорсупе амаје, 
рикомгик Моја Сек; је !ејес! амопот Р- 
ВБЕ ргобно „гмисп! 2104". Ома дапа рге 103 
додадаја, атлепск! рнон зи па багајпс- 
кот аетостоти детопзшган рпојапје 
гмиспод зда. Родвјакпш омт ! џ ге! да 
докаге зрозобпов! пазћ рога, рикомгик 
џекс је атепескит риоџта гјамо да се 
зато пакоп дма до !|п затозтајпа |ега ам!- 
опогт Р-ВбЕ | „оп“ |еге! бге од хуика 
Атепск! рнон зи би |глепадеп! јакуот !- 


Рем! рог ЈАМ „Бг: од гумка“ рикомгик Моја 
Секс, коталдат 44. јоуаске даме, рог та 
рогед „5ејбга" Бг. 11005/005 па коте је 31 
|ија 1956. ргобио хумет 28 

гјамот, 2пајис! да је га омо рпошџ ропе- 
Бпо око 60 зан пајећа па Р-ВбЕ ! добга |е- 
огећека рпргета, а ! да паз рпо! |о5 пика- 
да пје п! зео га котапде амопа Р-ВБЕ 
Рикомгик Секс је (еопјдки ргеобикџ 7а 
амоп Р-865 гаросео 29, јша ророспе а 
зједесед дапа је !гмг5!о ! ргм [е1. Ј гапит 
јшагтут сазомта 31. јија !2мга1о је дг:9' 
је! пакоп којед је, па гаргерезсепје ате- 
пекућ рпога, ггјам!о да је зргетал ха ргоб! 
јапје „гумспод 23а". Ројећео је ргасеп 
аглепекит рпокогт кој зе пајагјо џи аг:- 
дот амопи, а! је је! тогао да ргекпе 
гр0д пе!зргаупози амопа (гарпмапје ка- 
бипе), Макоп гаглепе амопа (игео је ам!- 
оп за Бгојет 005) ројегео је ! га дозига- 
пјегп мапе |ега од 15.000 тегага гаросео 
за обш5амапјет. Џ једпот тогпепш, 
ргатотетг | Маћтетгаг џ карти амопа Р- 
8бЕ рокаган! џи да је амоп ргогно „2ушсти 
2194", аћ за коптојпод !огтпја па аегодготши 
је добго одаомог да гизи си! екзр!ог и 
(ргајеса ројама рп ргобуапји „испод 2'- 
да"), ра је ропомо сео розшрак: рорео 
па роребпи мети, обги5!о | ргобно „гуџ- 
Сп 219". Ргобцапје гуиспод 2да ропомо 


је | 8. зергетбга 1956. пакоп Седа је а0- 
бео гјапи гпаски | гаћматси Ккапаазке 
котрапце, као |! фрјоти „Масћ Виз!ег5 
Стиђ" сите је ! гуатепо розгао Сјап Киба 
рпога кој зи !еген бг2е од гуика, 
|а!омгетепо, роз!ао је ! ргм рћог Јидов!о- 
мепзкод га под магаићорјомаћа кој је |е- 
(ео бгге од гуџка 

Џ језеп 1956. гБод !гбуапја тадагзке кп- 
те, део магдићор!оупћ једписа оргетије- 
пи тјагтит богепт амопита 610 је џ 
зкапји рпргампоз! гас! зргесаџапја емеп- 
чмајтћ ргомокасја. Џ ргмој ројомит по 
метбга !окот ргомодепја |тепгуптћ ме- 
збомпћ акнупоз! пазед Лагпод маг дипо- 
рјомзђма, 117. мр је моје |етаске гада!ке |- 
гитбамао ва а. Р'ево ! па 1тот аегостогш 
зе зтепјмао за дејот загтауа 204. мр. 
Кгајет 1956. џ Јодозјомепекот гашпог 
магдипорјомзџ зтапјеп је 66) птаглтић 
ботепћ амјопа, (ако да је и зазгами !ада 
бђо: 113 амопа 2Р-846, 24 амопа Т-ЗЗА, 
21 амјоп РТ-ЗЗА | 525! амопа Р-В6Е 
(зрогике амјопа Р-ВбЕ пазгамјепе 5џ јек 
од таја тезеса 1957. ! до кгаја 1е додате 
|врогисепо је 37 гмопа -В6Е (и ртовекџи 
тевзеспо 4 до 6 ам'опа), јако да ви ршет 
ротосбиг харадпћ гетаја до кгаја 1957 
добјепа икирпо 43 амопа Пра Р-ВбЕ. 5 
памедеп! амоп! ги додеђеп! 117. мр. Омај 
рик је за ргеобикот азтама харосео џ 
јиџ тезеси, и тепшки Када је јеаииса 
Резпо: Котапдаги ЈАМ депега-рикомгк 
7 депко Шерпе гагоједа кабтпи „зејбга их 
објавпјепје атепскод 'пепимога 


роје: Беј" С2—13 Мк |У бг. 11005/005 12 
117, хр, а. Вајајт'са 1955. додате: па 
мапдагдпо Кати апот амјопи мде ве па 
гадпјет дејџ џџра ! хешкајси озгас! 
шкјопјегић огпака „таја па газројавапји мзе од 15 амопа !:- 
ра „вејог". омсе-ротрбагдеге пра 2-843 
117. мр је јокот јша 1957. ргедао агџдт 
једиисата пазег Паглод магаипоркм- 
згуа. Ма росеки ргеобике рнога 117. Мр, 
зато 5и 11 рћота |; оме јеатисе галије 
гмг ја ргеобики па амопи „5ејбг" (Мца- 
ком, Мгапис | Варкс) 

Мамедепа 11 рпотга 5и | ргомодћа ргеобики 
озганћ рпога, (окот које је 31 рпо а 117 
мр. | јо5 зедат 12 дгодт рикома обиСбепо 
га |ејепје па амјопи Р-ВБЕ. Као | ршкот 
ргеобике па амопе Р-840 пује зе дез! о п- 
једап мапгедап додадај |! иде5. 

Токот 1957. гамгзепе ви изрогике амопа 
2-846 !ако да је икирап Бгој рптђегип 
амјопа !од Пра ршет мојпе рогпос! кга- 
јет [е додте дозндао си од 169 ам- 
опа. бме !пепмпја рошска, екопогвка 
| уојпа загадпја зе 555-от ! хетуагпа 
МЏ пакоп погтанхасјје одпова 1955. |5- 
гомгетепо је домеја | до гаћјадепја одпо- 
за за гарадтт гепијата, а пагоско за 
Мадот 5АО. Ооја2 до изрогамапја зкого 
зућћ |зрогика, а пагосио |врогика маг би- 
порјомпе 1ећгкке | оргетле ршет 5рога- 
гита о мојпој рогпос)!. 

Мома рониска 5'џасја изјомјама Мјади 
ЕМАЈ да оккагије дај рпјет гарадпе мој- 
пе ротоб;, 810 је огмапсето 15. јша 1957 
котикеот пазе Маде. Мојпа оргета !2 
ЗАО пабамјапа ршет роглос! ргезтаја је 


да рпзге и десетфги |е дофпе. 5ат 
ргекгд гпабдемапја пазћ огигапћ пада 
а пагобћо Наглод магдипор!омима допе- 
кје је изропо ргосез тодегигасје ! рге- 
паогигамапја јефтса ЈМА. Од икирпо 18 
рикома Катод магаџпорјомама, зато 
зедат је Био оргепујепо птаглит богбе- 
пет амопита, док је једапаез! ! бајје ко- 
пето и 10 мтете мес гавтагејџ | џ гпапој 
теп, ро гезигзи кирптћ тогога!! амгопа, |5- 
побепи јећпки | оргетџ. 5а ргекдот 
Зрогагита о мојпој рогпос!, кгајет 1957 
пазе Рагпо магдићоромзуо је газроја- 
дајо за икирпо 221 тјагтт ообђегт 
вмопот од седа: 135 амопа пра Р-840, 
42 амјопа 2-ВбЕ, 24 ам'опа Т-ЗЗА 120 ам!- 
опа РТ-ЗЗА. 

Мапа 1958. |гугбепо је ргепаогигамапје 
204. мр па Р-ВбЕ. Оорџа 20 „зејбгома" |- 
гдмојепћ [2 117, мр и коте је рге! ћодпо |- 
гмгбепа | ргеаобика пједомод |иазма 

Ро рпјети амопа Р-ВбЕ, 204. ур зуоје 
амјопе 2-843 ргедаје агидјт једтисата 
зћодпо пагедепута Котапде га:под ма- 
гдићоргомајџа || рикомта 12 заз!ама 21. ! 
39. магдипоргомпе амјаје. Обе пахедепе 
амје |таје зи ро дуа рика оргетијепа 
амогита Р-840 | ро једап рик и сет 5а5- 
јами ви БИ кнот амог!. Риком!оутамгја 
зџ зуоји оврозобепов! га |:угзамапје 
богрепјћ дејчјама детопзиган па ме2ба- 
та ЈМА итот реподи. Ттеба час! да је |е- 
15 
таск! зазгам рикома 21. уагдићор!оупе а|- 
међе патепзк! огровобђамап га богрепа 
дејзма и рпобапот ројази Јадгапзкод 
тога ! га гмодепје задејз!ама за јеаписа- 
та Аатле тогпапсе ЈМА, 510 је ! ргегеппо- 
мапо па мегђата које 5: |гуедепе и 1от 
реподи 

Токот 1957. |! 1958. амоп! пра Р-ВАЗ и 
рогрипови дибе шоди !омаскод амопа | и 
јеатсата Налоо магаићорјомома | 
гмгзамаји патепзке гада(ке |омаса-2огт- 
багдега, а пакоп !угзепћ пеорћосптћ 
тодткасца | |гу даске гадаке 

бодпе 1958. пазе Нато магдићорјом- 
мо, пакоп оргетапја ама рика :2 зазта- 
ма 44. махдићорфомпе амае |омаскт 
амопита Р-ВВЕ, ворђа епказпи ! џ 10 мге- 
те замгетепи |омаско-ргезгегаски амја- 
оји какми 5и итаје | пата зизедпе гет!је 


Озјт |гмгзамапја џоркајепћ |егаскт га- 
дагака 'окот 1958, риком! оргеттђеп! ам!- 
опта Р-ВВЕ исезмома! 5и па: рмотај 
зкој рагаа!, рагаа! одггапој џ саз! розе!е 
Ргетијега |паопегје, а 14 амопа Е-ВбЕ !2 
зазтама 117. ур исезтмомајо је | па ргозја- 
игре лае одо бпјусе бике па 5шјезе! Џ 
дгидој рогом 1958. којекџу гадтика '2 
Магдићорјомпо-гећтскод гетогтпод га 
уода (УТА2) „Јазџеб" 2 Хетипа озрово 
рђеп је гагм. |НАМ ргедједе амјопа пратТ- 
ЗЗА, НТ-ЗЗА ! Р-ВБЕ, 510 је ргеазтамјајо 
гпасајап когак и осимапји ровнапигод п- 
моа рофепе аогомо5н пазед Патлод ма- 
гдићоромауа 

Кгајет 1958. и једиисата Наглод ма2г0и- 
ћпорјомз ма Бгој гуагпт брогрепћ амопа 
био је 158 као | кгајет 1957, из гпапјак 5а- 
то једпод амопа пра Р-8бЕ. 


чи 


боге; Тп амјопа лапдегаХеј" и јеш џи дглшдој 
ројомиц редезећ додта: Е— 846 — 31 Е 
би, 10516/516 !5род кабтпе ита идгадепи 
аего-кио Категџ (газјама па гери моко 
розамепта, огтака па кири ргесгика 75 
ст); Е—843—26ћЕ Бг. 10576/576 (2 вазама 
39. амгшје ита смепо обојепе герпе 
ромгајпе, тајџ огпаки па иџри (50 ст) | 
газмами ромамђепи гизко (која ртекптуа 
ЏБЗАР огпаке) ! розједпу је Е— 843 —З1ТВЕ 
бг. 10538/538 г2 зазгаа 44, душе кој, 
такоде, и птири зрод кабиле !та џдагадепи 
аето-Тојо катеп (гуа ођеједја Као | код 
амјопа бг. 516 озит смепо ођојепод 
имодп|ка махдића) 


Соје; Раг „јапдегогеја“ 1; зазјама 204. ур џ 
|ећи !гпад Когпаћа 1956. Оба амебпа 
рпрадаји родуапјап! ЗТВЕ | џи ири !ерод 
капе итаји идгадепи аего-ело категи 
Амјоп паргед (рт. 554) ита р!аџо обојеп 
имодкик магдића 

16 

боге: Одејепје вујопа Е — 846 21 
магдићорјоупе даме 1957. додпе. Ма 
амјоп та буг. 628 | 629 џосауајџ ве гадом! 
гагђје смепо обојегић ромгата (гер ! ктај 
док је рјама боја па имодтита маг дића 
овћаја. Озит охода амјоп бг, 628 та смепе 
прчалкоме | ма ме падое парва „Ј5АР 
|врод кита. Отада дуг амјопа Е – 843 бг. 520 
| 546 додеепа 5џ омој да мг ро 
газјонттапји СТР. Оба ам'опа птајџ 
идгадепи категи џ Кири а озкт џобтсајетћ 
дећајја огпабамапја џосамаји зе стуеп) 
Трчалком, сте догпје ромгате ргопу 
одрђезка а амоп бг. 520 'та рјам! ргегеп 
имодтка 


Резпо: Т – ЗЗА бг, 10025/025 |: газгама 185 
зкојзкод рика, а. Рша Кгајет ресезенћ 
дофпа. Ра! обике пакпадпо 5и џагадеп! 
тигајег! џи пози амеопа 


Ооје дезпо: Т — 3ЗА Бг. 10008/008 (ех. БАР 
51— 17464); тамгзејак |ејгаскод дала 

Езкадт ви бгој 008 је партап ро ргау!џ 
рптепјмапот од 1955. додате 
17 = – = 
Ооје;: Одггамапје зитопа „зејбг" (Сападан 
СсЕ— 18 Мк |) бе. 11036/036 џи гтекит 
џбјомта а. Вагајптса 1959. Као ! ем! 
„зејбгом“ ртитјђеп! ржшет ротос! ! омај је 
обојеп катићагло ро чапдагдпој 
МАТО — зћети 


__-= 

. == 
нн == и" _ - = | - - ____-- - 
соге: Рог Рејаг Тапазјем! 6 и рипој |ефаској запдагдпој МАТО (ВАР) зћетт а ма м! 5 
оргети Кгај амјопа „зејби“ Бг. 11007/007 12 гадом шМапјапја ргтедћодгић огпака 


вазгама 117, ур, а. Вајајгса. Амгеп је ЈНУ-Џ 
ргеда 22. таја 1957. додпе. Обојеп је и 
боге; тек егаск дал па а. Вагајпјсв 1959 
додте: са дгире роја па дуа „зејбга" 204 
мр (бе. 11002/002 ! 11030/030) рптесије ве 
гђедеја катићага 


Кемо: З!ајапка а. Вајајг/са арпја 1959 
аодте: и рмот рјапиџ је „зеју" 

бе. 11016/016 :2 204. мр, гга пједа је Т —3ЗЗА 
|2 тоа рика а дађе гиг амјопа РТ —ЗЗА 12 
замаха 103. мр. ЏО дађит ме зе 02—68 
(УЈ — АРА) 12 „Ре вресђајпе езкадије" 

роје |емо: Б!ајапка амјопа !2 зазјама једипјсе Која педије гастоје Ооје дезпо: Родјед па пов катипагпо о: 


га под 423, јипепод рика. Џ рмот рјапи ук! 5е дела поза ам'опа бг, 14080/080. Орагато пеобојеп „гадот“ (џ ртодпој бој тејепј 


[Г—33А ћу, 002 кој! је тодткомап и гуудаса од кода је ггтадеп 
Т—3ЗЗА— 10 Бг. 03 (ех. БАР 51 — 87234), 
Сегћаг га ргеобики рпота, а. Вајајгиса 1953 

ЕТ —З3А бг. 10111/111, 103. магдићор/оуги 
гудаски рик, а. Вагајп!са 1956 

ТУ—2 бг. 10232/232 обојеп ! оглабеп ргета 
ргамит'Кки 2 угетепа имодепја и паогизапје 
росе кот Зегдеве ћ 


843 |г. 10634/634 12 вазгама 21. дише. 
гетштк 1957 


и 

2Е— 843 —3З1НЕ бг, 10514/514 росекот 
бег деве ћ тодт комап и |гуаса, |гуаске | 
езкадтје !2 завјама једиисе Која пазћамђа === _ 


кадкоје 1. езкадте МОМЈ |—_—_–—____----ннн 


оп 


~ 
Е—ВВЕ (С2—13 МК М) бг. 11004/004, 117 
ур, а. Вагајпса 1956. 


Р — ВВЕ Бг. 11045/045 перовгедпо ро |ерогис' 
ЈРМ, а. Вагајп!са 1959 

2Е—В6ВЕ (С2—13 МК М) бг. 11001/001 
акго— догира ЈРМ, а. Ваћајгиса 1960 


ЈЕ – 860 бг. 14310/310, 184. сукјаск амго 
рик, а. Р!е5о 1965. 


2—860 Бг. 14101/101 12 једпсе која педије 
тафее 254 |галод) јомаскод рика, 
а. Бкорек! Репомас, росекот зедатдезећ 


21 


|) 
| 

боте: Катићагпо обојеп амјоп Е – 860 бг. 14088/088 12 једтисе која 
пазјамја (гадјији гипод 112. |охаскод рика. (зпитио; Мо Зезек) 

боге; котићагпо обојеп амоп Е-В4 а ћу 
10712 (ех, ОЗАР 51-11016) га |[е,. Орегато 
гуадепе кице га титоји га позпе 
тигајеге Соб Вгомтпд М-3 


Кемо; З!ајапка јед тсе Која пазјамђа 
(гадјојји гаепод 112, !омаскод рика, згедта 
зевлезећћ додта 
Котегсцат те пађахке 


Оа 5 зе ибггаја гагпепа газ!агеје магди- 
поргомпе 1тећлке (кпрпе бођепе амјас!- 
је) ! пабђампа меса коћста адекуа тћ гта- 
2пт бољег амопа | оргете (об тот 
да и1о мгете [2 |51оспћ гетађа )05 пце 0 
ја тодиса), Мада РМАЈ је за Мадата 
Сгске | 5АО зкјорпа котегсја!пе идомоге 
о пабамс! :2 пућомћ гегегм! | м кома. Ма 
тај паст, ро 'ада меота ромотт сепа- 
та! изјомта га пази етици (сепа ројеа- 
пћ амопа кгепаја 5е од 5.000 до 15.000 
дојага), пабамјеги ги амоп! пра Р-840 | Е- 
8бЕ, а пез!о казлије амеоги пра ТУ-2 (уег2!- 
ја амопа Т-ЗЗА гггадепа ха ротебе пог- 
папскод магдићорјомама ЗАО, а гажко- 
маја 5е ро ћшђогптаглот тогогџ кој је 
био пра Ј33-А-20) | |омс! ргезгегас пра -- 
860 (мегаја амопа Р-86Е, а! оргетепа 
га!омаско ргезгегаске хада(ке и БЗМЏ да- 
пј | поси). |5рогиката котегсјајпо па- 
Бамјетћ амопа 1окот 1959. : 1960. опло- 
дибепо је котр!ето оргетапје ттаглит 
амјогита бођепт ан | деја зкојоктћ једт- 
са 

Хбод дајед шзамгзамјапја одргатбептћ 
рагепсјаја пазе хетјје Ккгајет редезе ћ 
аодта дојаг! до гггтаде поме копсерсце 


одрбгапе иобнсепе и паспи „5 тагеоја ор- 
зјепагодпод одбгатбепод гајга" (Знаје- 
сђја ОМОЋ-а). Џ зкјади за пјот доја2! | до 
пеорћодпе геогдапггасце ЈМА, а за т! 
геогдапгасје РЛаглод магдићоромзма 
пазе хетје. 

Токот дгиде рогомпе 1959, доја2! до ог- 
дапгасуакт ! кадгомзктћ ргоглепа џи На- 
тот _ магдипорјома ми, – ргефвјокасцје 
тподћ јеатса | рпројепја котропете 
ргоџммагдизпе одбгапе (РМО), гако да 
од кгаја 1959. гмапсап пагм омод мда 
пазћ огигагћ зпада (05) је Нато уа- 
гдићорјома мо 1 ргонумагдизма одбгапа 
(АМ | РМО) 

Рм! котегсцапо пабамцеп! амог! БИ 5џ 
пра Р-ВБЕ. Окирпо је пабамјепо 78 ам- 
опа. рео амопа одтаћ је додеђеп једт- 
сата па орегаџупи иронеби, а део !ек 
пакоп гетогја и МТАЗ2 „Јазнеб". Омт 
амјоптта кгајет 1959. оргетцеп! зи 83, ! 
94. мр а до гада копасеп! амоп! Е-846 
зподпо пагедбагпа ргедан 5и дгидит ма- 
гдипорјомгит јединсата. Ргеобика 585- 
(ама одма памадепа рика и Ггајапји од 4 до 
6 те5ес! |гугзепа је иг ротос заз!ама 
117.1204. мр, а гамгзепа је росе кот јипа 
1960. 

Токот језеп! 1959, једап од рикома кој је 
вобо плагле бођепе амопе к10 је | 88. 
хагдипоромг рик (а. Сегкје, Вгегсе). 
Џтезто киритћ амопа пра 5-49С рптио је 
25 птаглћ богрепћ амопа Р-8403. Росе!- 


ког 1960. ргеобики па тјагле бођепе 
амопе гаросео је | зазгам 109. мр кој је 
'акоде бо оргетцеп Ккрптт гмогта 5- 
490. Макоп ргебаје омћ амопа, заз!ам 
отростје за (еоге! зкот ! гета зкот рге- 
обикот, да 5: 15. арта 1960. ригтјо рге 
амопе Р-843. Токот пагедпа !1 тезеса 
гамгзеп је део ргеобике рпоја (озпомпо, 
ћашто, дгирпо ! памбдасуоко |ејепје) | 
котргетпа обика гећпескод заз!ама, док 
је бољепа обика росеја амаиз!а 1960. 
сомаско-ботрагдегзк! амоп! пра Р-846 
кирјет оа НАМ (агске (ргеко 60 амопа) 
џуедеп! 5и и паогигапје јокот 1960. АНУ 
сгске (ЕЛитк! Аегоропа) копзио је оуај 
пр амопа и икирпо озат езкадпја јо5 од 
1952 Џајаупот, до кгаја 1957. АМ Сгеке 
је ромико мести амопа Р-ВАДС 2 5уојћ 
јеатса, јег је од ЗАР дорно амопе пра Е- 
84Р „апдегошк"“ (Тћипдегзтеак) #10 је 
пазој гетиј 5!омгетепо ! отодисно ро- 
мопш пабамки амјопа Р-846. Киромта 
од КУ Сгске домеја је, |акоде, ! до гате- 
пе ргедћодпо пабамјептћ амопа Р-846 
којта зе гезигз БИО кгаји. 


Оео „зејбгома" кирђепћ џ 1959. аодт! рге 
имодепја и паогивапје |омаби ћ рикома 
рговао је тетоп! и УТАР „Јазџеђ“. УкИто 
пјг јакућћ „зејбгома" па згтки Гого-теропега 
„Магодпе аптује" (Оагпа Садома) 

паб тјепот таја 1960, па а. Вајајпјса. 
Акго-дгира 


Мазе РМ ! РМО кгајет 1959. добја | ргмџш 
акгоба ки дгири (акго-дгири) Рогтигапа 
је рп 204. мр ! гагитуимо је (5!ас! пастп !- 
г5ога рнога од којћ је Ттоптигапа. ЏО агидој 
ројомит 1959. !гугзепо је апке апје ут 
рога 117, ' 204 мр и сији рога, па озпо- 
ми пјћомтћ ргеајода, С!апома (рноја) 5џ- 
дисе акго-дгире. МАкоп вадједамапја 
зућ ргестода, !ада5зпј коглапсаги 204. ур 
Воддап „Воса" Роромс ва зуојт 5ага- 
агтсита оаисио је да и заз!ауи акго-9ги- 
ре Биди з'едес! рћон: Дмојп Маднс (уо- 
да), ја ас (гатегик), Коз!а Оапкоме 
гмоја Јапкомбс (рганос) ! Атоп (азка 
(као гегегиги Сјап) 

гадагак помогогткале акго-дгире је 22 
детопзгасца утипзке зровобпови рпо- 
(а АУ | РМО џ јећгкс! рдонгапја тјаглит 
ботђепип амопита. Амјоп! пра Р-ВБЕ га 
рпоје акго-агире 5: розебпо !габгапт! (уе- 
ста од тек пабам ептћ), рпргетег га а- 
кгобакзко-ћошто |егепје | розефпо – а- 
гакупо обојет. Мајтапје Чеме! амопа 
је копзсепо (окот роз!ојапја акго-дгире 
Зуој ргл пазјир 'таја је и јЈШ!џ 1960. ромо- 
дот розеје Ртедзесгка Зидапа. Рго- 
сгат је |гуодпа дгира заз!ама сенп ам- 
опа Р-86Е („сећогка") Мес кгајет амаши5- 
а акго-дгира је исезтомаја па ј05 дуа ма- 
гдићоргомпа типда: џ Сезкомси (рп5из- 
момајо је ргеко 80.000 д!едајаса) | џи 2е- 


типи (ргеа око 200.000 дједајаса). Буа 
'п пазгира агира је |2гмеја и паргед паме- 
депот 5азјами | ђег исезса гегегмпод 
сјапа. Токот јша тезеса зједесе 1961. 
одбгзапа 5џ ома мепка аего-типда: па 
а. Виик (код Кгапја — Цибђапа) !па а. Р!е- 
50. Акго-дгира је ибезомаја па оба пп 
ипаа ! змој ргодгат је |гуеја џ зазгами од 
ре! амопа („регока"). Зат ргодгат де- 
топзгасја |ештћ тодиспови амјопа ! |е- 
ћгтке рпопгапја Ено је з!једес!: пасјегапје 
аегагота и рогеки „ита ггеје" (мода, 50 
дима ргађоса |емо | депо | па кгаји |2а | пе- 
50 |5род моде ре! ргашас) па мит од 
око 30 тетага гпад хет је за бгпот од 
930 ктућп, Макоп ргејегапја згеапе Р55 
(роје то-зје! ле =!а2е) дгира је модна + 
диги „репа“ (орта, Кгид зтт), да 5' рге 
догпје кђиспе гаске (аКТ) тепја! розкој 
џи „готб“, а пеарозгедпо рге допје тпуе 
(аске „рецје" | рге ргегазка па гмодепје 
дтидод е!гетета (поште) тепјаја 5 роз- 
пој и „знеи" (уода, |га | |5род ргашас ! 
пјети за обе зџапе ро јебап рганас, а и 
мани | род моде ! рмод ргапоса, ре! 
ргаш ас). Репјисе | ћпопготајпе „уацке"' 
дгира је модна и роге« ки памедепе ,5пе- 
је", као : и рогеки којопе. Озтт оућ еје- 
тепага, акго-дгира је и зтакллот ров- 
гоји |гмодћа | зув озтаје акгоба ке пошге 
за гагпомгзпит ргезтојамап та дгире, 2 
које зи (ада моде ! агоде акго-дгире и 
змећи, [е за ејекиит гуодепјет. „га5- 
ргзкамајисе ботбе" (гагамајапје дгире !2 
зтакпшод розпоја пакоп мепшкајтод ре- 
пјапја које 5 стросе!о па метод око 30- 
ак тегага !гпад хетује) || „газсме!амаји 

Рион рмод зазјаја акго-стиоре рогнајџи па 
већи" 11001/001. Одогао па доје; гмојт 
Мад(е, |Ија 2јан6, Атоп Сазига, 2!уоја 
Јапком!е | Козја ОПапкомј 

бе гиге" (ага! паду !5!е Пашге која 5е 
без!о гмод пакоп ОКТ реџје и чуји орги- 
гамапја амјопа), као и гмодепјет | дапаз 
рићспо ејемпод 5и5гефа рег амопа па 
гпајој ми за пегпалот метзкогт га2!- 
кот џ једпој одабгапој 1аск! 'гпаа аего- 
дгота пакоп пјћпомод ргетћоспод га- 
гдмајапја. Маз!ир је мргамо ! гамгзамап 
(от !аскот, 5 ит 3:0 5е дгора ропоо 
окирђаја („грота") | пакоп ода осћагпа 
па 5/егапје 

Меза гада рп детопзпгас у је тт тоди 
Сспози амопа | 1ећлттке рпопгапја рпога а- 
кто-дгире пад аегодгота кгегаја зе об 
30 до 1.500 тпегага ! за Бгагпата ега од 
око 300 до 950 кпућ. 

О омај акго-дгирпоког 1961. зпитујеп је ' 
кга коте таг пи ит род падуот „Ре рно- 
(а", ан тога ве падјазт, да 5џ зато пр 
|ога и пауедепогт Нипи „гдгаја" зеђе, бок 
зи дуођса Ккот гатепјепа агидит рпо- 
та |2 перогпаш гагјода (овит затод !е- 
јепја | модепја мтипзкт акгобасја) 
Магајов!, одјавкот мтипзк! озровзобђје- 
пет риса (Маанса, 2јанса, ОПапкомса, а 
казпије | дгидтћ) па котапапе | агиде аи- 
Хпозћ, као ! зкојомапја (аде 5џ зе !акоде 
каки), паза рта акго-дгира је и одпози 
па озгаје и зуеш розтојаја зато јеапо 
кгабе мгтете. Кгог акго-дгири је ргозјо ј05 
пеконко рпота. (Оибап Кгзис, 2могаа Оз- 
1ојб на.) 


24 


Хепи „ахејома" 


Кгајет 1960. пазе НАМ | РМО газројадајо је 
за икирпо 282 гтагпа амопа атепске | 
кападазке ргтогмодпје од седа 146 ам'опа 
Р-Ва С, 101 амјоп Р-ВбЕ, 21 амоп Т-ЗЗА | 
14 амопа НТ-ЗЗА. Рорипјепоз! амеопита џ 
јомаскип риком:та је !ада 'гпозна ргеко 
80 ргосепа!а, а и!омаско-ботрагдегок т 
рикомта био је ргеко ауе песте тптагић 
ботепћ амопа, док зи озтајо ст кирп! 
рогеп! амоп! 
те додфпе Котапда РУ ! РУО |гтеди 05- 
(а ргосепа, ггуг5ла је ! ргосепи 5!апја ге- 
зштва амјопа | тогога ха патедпг репоад га 
гџоја АМ ! РМО. Тот ринкогп је Копата!о- 
мапо да; амопира Р-ВБЕ гадомођамаји џ 
зуојој патеп! као |омс-ргезге!ас! да 5е 
пе тоди џш5резпо копзш га |омаско- 
ротбагдегзке гадаке оргтот да пета- 
ји тодисптов! позепја зроупод !егета, о- 
дтозпо ибојпић згедајама (шб5), да пе 
дозјаји гегегут дејом! га ам'опе ! плотоге, 
12 да 5е и одпози па з1апје гезигза поду 
гадгган џ паогиХапји АРМ | РМО до згеат 
бег дезашћ додта; амоп! пра Р-846 22- 
домођамаји ро 5уојој паплеп! као !омс! 
ротрагдеп, а га |модепје |омаско-рге- 
згејаскћ гадагака ви пеећказт, обегрђе- 
деп! зи ропкерги гехегип! дејом! Тако да је 
пртом гезигв и рогрџилозиу обегђедеп 1а- 
коде, до зтеате 5егсезент, вмоп! пра 
НТ-ЗЗА ви зоћдапо оргетђег! оргеглот га 
гмдапје дапји, а ден ткепо | поси, а гегег- 
мт! дејом! га пућ обегбедеп! зи до 5ге0!- 
пе зегдезе 
Једтсе РМ | РМО 1окот 1961. оргетаји 
зе | помопабамјепт 5којзко-богрепт 
птазпит амеопита пра ТМ-2, роршато па 
гмапт „емејас". Окирпо је пабамјепо 
око зегбезећ !ћ амопа ! од тада и РУ |! 
РМО | ргеовта! амјоп! Т-ЗЗА пајсезсе 5џ 
пагмаг! 1емејст". Местла пабамјептћ ам 
опа ТМ-2 рге џрисмапја и једтсе РУ ! 
РМО рговја је кгог коптоје | тетогт пазћ 
МТА2. бо кгаја 1961. и орегаџупој иропе- 
брзе пајаг по 29 амопа омод пра. |омге- 
тлепо, јокот 1е додте хпаго 5е зтапјјо 
ргој уп дасктћ тјаглтћ амопа пра НТ-ЗЗА 
(ако да је рорипа јеатса гмогита ТУ-2 
отодиспа да зе м'5е од ројомпе ада газ 
РОјО У ћ ам'опа Т-ЗЗА тодткије и |гмија- 
бе идгадпјот катега и позпот дејџ ам!- 
опа. Махедепа тоаткасја је ргесзтамја 
ја пази опотајпи !деји ! кгог |51и је ртоз!о 
пеконко амопа пра ТМ-2. Ма !ај пасп |- 
гугзепо је коглрје апје амопта 103 
мр, као | оргетапје пектћ помтћ гмијаскћ 
једтса. Ронебе га местт Бгојетигмкјас 
кћ амопа пазјаје 5џ ! гр0од ромјасепја !2 
ореган пе џропебе Кирптћ ггмдасктћ ам 
опа Чра „тозкно Мк.38". Такоде, 'токот 
1960. |гугђепа је тосткасца ргић агмопа 
пра Р-ва46 и гмдасе. Модаткасја је | 
гигзепа и пат МТНА2, а одједаја зе кгог 
џдгадпји оргете га авего-тојо 5питапје и 
пози амјопа | прчтапкомтта. Рм", па омај 
паст тодткомал! амјоп! пра Р-843 оо- 
деђет! зи магаићор!омгит јеатисата 10- 
кот 1961. Мамедет подткомап! амјоп! 
огпасеп! зи као НЕ-840, а рм је за оре 
гајупот иропебот омјћ амјопа отросео 
184, |гмдаск! магаипор!омп! рик 
Медо | репод оргетапја јеатиса НУ ! 
РУО птаглит богегтт, 5којзКОо-епа- 


боге: Е — 863 — 26НЕ Бг. 10563/563 [2 
зазјама 88. ур, а. Ваћајгиса росекот 
зегдезенћ доста. Амјоп је пеођсптое 


катишћагпо оројеп; гејепа роја папезепа је 


пергаму по џи меди тија тапјт ромгата а 
езкадтек! бгој је сте боје 

Ооје: Јог једап Е— 846 — 26НЕ бг. 1057 1/571 
|: завјама 88, мр, а. Вајајтса обојеп Као | 
амјоп па зле пад 

25 

боге; Р-ВВЕ 11019/019 и кепшки ротов! јија 1957 розје гетота и УТРЕ2 
одјер мапја од р'зће, влит!јеп зтедтот Јазеб" им опјепа је катића2а 
Зегдезе ћ. Омот амјопши добђепот ршт 

боге: МУојтјс! тећаткап „дојелши амоп 
Р —ВБЕ рг. 11053/053 па а Вагарнса 

робе! кот 5зегдаезећ содта 


гпит исмдакит амогита гарадпод роге- 
кја гамгзеп је !окот 1961. Кгајет 1е дод! 
пе, Јејаск | магдићороупо-јећп!ск! вазја 
м, рпрааткса! магаићоргомпћт Бага та 
сптп аегодгота рагтапја глагле амјасјје 
|тегегигић аегодгота, као | којек им МТА2 
5џ џ рогрипози омјадаћ тјагпот маг аи- 
пороупот 1тећпкот |! оргетот која је 
пабамапа и реподи од 1953. Такоде, 0о- 
огадег! з!егт гикомодепја ! котапдома- 
пја и НАМ | РМО Нипкстогиапје јеатиса ВАМ 
| РМО (5ћодпо !гугзепој геогадатгаси 12 
1959.) и рогрипози 5и гагме! 

5мдет 5којомапја и пазет Аатлот ма 
хдићороуза ми, одповпо, џ АРМ ! РМО ш- 
зјеа !гагепја пајрододпуп гезепја га 5 
јомапје ! орики рпога и реподи од 1950 
до 1960. додате догмео је пи. огдапгас) 
зко-топгтас 5 кић | каагомозктћ рготепа 

Џ зашјау УМА ктајет 1960. ! росекот 
1961. шаг! ! зазгам 185. зкозкод рика за 
тјаглит амопита. Ма [ај пастп УМА гаро- 
стје ! зкојомапје рпогпаса-рнпота па гта- 
гпит амопта га ропебе јеатса РУ | 
РМО. Меорпоапо је !51аст да ви џи ргето- 
апот реподи (1950-1960) угзепе хпасај- 
пе ! сезје ртотепе и ргодгагтита |егаске 
орбике (РО) капатдапа га рноге, исепке 
риоге | риотсе-рћоге 

Ор тот да је амгоп пра Р-86Е 20 пате 
пјег | јисмо га ргезгећапја и РМ| дапји 
310 је росекот 60-ић доста Оно песо- 
мојпо (сак ! и пазип изгомипа) ха ропере 
загетепе РМО, Ккирјјепо је [05 130 „ројом 
пћ" амопа пра Р-860 кој 5и 9! оргетуе 
пе га богђепа дејама поби | и БМЏ 

Ом! амоп! зи кирђеп! од 5АО кој! је !аба1е 
амјопе ртакиспо ромјас:о :2 орегашупе 
џоротебе јеатиса Џ5АР-а. Џ заз!тами уа 
гдићпорјомпћ једписа АНУ ЗАО и Емгор! 


(ОБАРЕ – Опиеа 5таје5 Ан Рогсе (пп Епго 
ре) амопира Р-8610 пајаан зи 5е и озат 
атепскт зкуадгопа кој 5и рш 'оскап! џ 


аској, Брап! | Ргапсизкој, Џајам- 
стпа помопабамјепт амопа 108 
пра бина је !5рогисепа !2 јеаитса које 5џ 
Ббаггаје и ит хетцата. Рте доде мапја ! 
модепја и орега упи иробеби и пазе ма 
гдићорјомпе једиисе, амоп! 5џ ргоја2)! 
кгог Ккоптоји | тетоп! и МТА „Јазџеб 
Ода пеџедепод бгоја кирџептћ амопа џра 
2-860 одтаћ је 30 газћодомапо и сбји 
орегђедепја ропебпћ гехегимпћ де!ома ! 
оргете. Такоде, !ада из амеопе гизи Би 5- 
рогибет атћгогигакоп га гас гадага пра 
Е-4, као п! гакеје казе „магдиљ-уагдић“ 
(„ММ") пра „тај таџз" (Моту Моџ5е) 
каћрга 2,75 |пба (69,85 гпт |, једпозтамп|- 
је, кај. 70 тт). Мјада 5АО је падомезша 
да ба пауедепи оргети ! паогигапје 'зро- 
гиси пез!о казгије 

Рима једпса пазед РМ ! РМО којој 5џ 60- 
дејеп! па ореганупи иропгеби амјоп' ира 
2.860 био је 117. мр. кој је Тада 10 џ заз- 
јами 5. магдипоромпе котапде. Рик је 
до добђапја гмопа пра Р-860 копзио ам- 
опе Е-ВбЕ. 5аз!ау једпе езкадте, је 1е- 
огејзки | обики па хегтђ гамг3!о и МТА2 
„Јазтеб" !окот аудизја 1962. Обика џ 
магдићи гаросеја је 5. зер!етпрга |51!е 30- 
дате ! до кгаја 1962. је изрезпо гамг5епа 
Кгајет!е доатпе једпа езкадта 117. ур је 
таја и ореган пој иропеби 10 амопа Р- 
860 

токот 1962. којеким МТРА2 „Огао" и Рај- 
јомси изрезпо је омадао копр!ејтит ге- 
тотогт тотога гарадпод рогекја (Ј47- 
СЕ-13, Ј35-А-29, Ј35-А-35, Ј35-А-20). Ма- 
медепе тодиспоз! гетопа | ктомгете- 
по обика магдићоромпогећпскод зазга- 
ма имтА2 „Огао" и!о мгете, огпаст 5џ 0- 
зјопас па зорзмепе зпаде Бег ргеспо- 


све апје ! родтагмапје амјопзкић тиајега 
Со Вгомтта М—3 каћбга 0,50 !пса (12,7 
гтет) а. Вавајпјса 1960. додата. |га уто 
зуе2е обојеп! Р —В6Е Бг. 11089/089 
Катићаза је пеџорајепа: геб је о рој код 
паз ритепјумапој вет! катићагпод Бојепја 
га Е—ВБЕ аћ иг џроџеби стпод езкадп код 


моја. Паје и птги 5џ ре! пеобојелћ 
зејбгома" об којћ зџ рм (1119/119) | сећути 
и пиги оглабет и, „Биг2" зађогита. Озган 
амјоп! огпасет! зџ ргета пазут ргау та о 
икагије да зи пакоп пабауке ргозћ гето џ 
МТА2 „Јазћеб“ 

27 

апе ргеобике каага и !познгапзуи (510 п|- 
је био 5јисај 'окот 50-ип додата), када је 
гетог! гпогога мгбеп џи |позгапами. 5е- 
где5е!е додпе зи га гад пазтћ УТА2 бне 
|тигејпо гпасајпе. Пћ ооата гамос! ви 52 
опјепизан па гетоп! птагпе аујасјје. 510 
ит је токот пагедгтћ аодта, ра зуе бо 
дапа5, допе!о ш'оди ајахпт повпаса ге 
тога гтјагпе амјасје пазеа РМ ! РМО 
Такоде, МТА2 „2тај је (окот 60-ип дод! 
па роз!ерепо ргеигтао гетотпе оба 


меге МТА2 „Јазкеб" |! тозтагзке (абпке 
„зоко". Пеђа !:!ас! да је „5око" џ реподи 
од 1956. до 1964. икирпо |2мг5ко 533 !2у 
|НАМ ргедједа (депегатћ гетоппа) гпја 
2гпћ амопа Пра Р-846 ! Т-ЗЗА 

Кгајет 1962. пазе АМ | РМО газројадаћ је 
за икирпо 328 т!аглћ амспа гараспод 
рогекја. Хапитђуо је да је (ада пазе НУ ! 
РМО једто и Емгор! коп5о [омсе-бопп- 
багдеге пра -84 5 (КУ Ропидаџје је омај 
пр амопа копзио зато и зуојтт когопца- 

та па атскот копштпети), док тћ је џ 
зме!џ коп5Ио јо3 зато АУ |гапа ! НУ Тај- 
јапда 

Ттокот 1963. део амопа пра Р-860 |5роги- 
беп магдићоргомпит једаитсата [2 МТА2 
„Јазџеб", изтеа педоз!ашка гегегиуптћ де- 
(ома | оргете гије б/о котр!егап. АмОги Р- 
860 јаупоз! зџ ргедаз!амјеп ро рм! рш па 
тпајзкој рагаа 1963. Ројомпот 1е додате 
гиг5епа је ргеобика озтајод зазгама 117 
мр, (ако да је памедеп! рик до кгаја 1963 
био оргет еп за икирпо 31 јомсет пра Е- 
860. |5гомгтетепо, |гугзепо је | имодепје 
тод комапод амопа Р-860 џ мега им! 
баскод амјопа за пазот огпакот |Е 
860. Мегаца |Р-860 гаг!комаја 5е ос о- 
зпомпе мегг је ро (оте 510 пје итаја па- 
огигапје, мес је штезо Могашнскод 5а 
саз! об рокга! под позаса гакега кјазе „У. 
М" рђа оргетђепа за1п каглеге ира К-24 џ 
гири ! поваста га РОТАВ ! БАВ. Кгајет 
1963. пазе РМ ! РУО !тајо је зато једап 
(ако тодткомап амгоп 

Мабамкот |омаса-ргезгегаса пра М!О- 
212-13 огросео је репод оргетапја НУ ! 
РУМО птагтт рбогрегт амопта 12 
З55Н-а 

Рема од |омаскћ амјас ектћ јеа пса, која 
је росеја за ргеорикот 5аз!ама па гпја- 
гпи јећпјки коспод рогека бна је јести- 
са па а. Вајајтса. Амопи ра Р-ВБЕ ромџ 
сеп! зи 1963. |2 једпе од езкадта1е јефити 

Џемо; ТУ—2 10233/233 ргед ројећапје 
а, Рша ртма ројомта зегдезе ћ 


роје: Ргомега радобгапа ргес шахак и амјоп 
ТУ 2 бг. 10222/222. Макоп рпјета џ пазе 
ВУ 5! амјоги ТУ — 2 тетогиомаг! 5и ! 
катићагпо ођојеги ргета гада уагест 

ртау ита 
Ма јактисепји ха пајбојјед рпога ВМ | РУО џ 
Хадг 1963. џсег омаћ 5: ргедампс! оме !п 
утаје богђепе ам асцје (|омаске, 
јомаско-Ботбагдјегзке | ги баске), Ма зле! 
доге мито ргеазамгике гаггић езкадта 
оргетегић амопита ЕР — ВБЕ; и рмот рјапи 
бг, 11120/120 и Бојата акго-дгире, Кгај 


пједа пеобојег! 11111/111 а мес! џ гизи је 
катићагпто обојеги 11119/119. Ма у ката 
доје исто део а!тоз!еге која је м!адаја па 
кактубепји и рпргет! | гугвепји гадагака 
јомавкео-ђотбагјегаке | сунјаске амђјасјје 
(еуо: амјоп Е— 846 — 31 АЕ Бг. 10507/507 ха 
мтете рорипе типкијот. Џезпо: аугоп 


Е —В4АД Буг. '0661/5661 гша ка гтапи за 
чевђомтт сететтт амјо-ботрбата (САВ) 
|врод кпја. (емо доје: рпргета ггудаскоб 
амјопа РТ – ЗЗА Бг. 10121/121 |, дезпо доле: 
| амјоп бека догуојџ 28 5ђап 
боге; Р-ВВЕ бг. 10033/033 џ ргојагџ рогеа 
гјајапке зомјег Ић јомаса – ргезгејаса Пра 
Ма —– 211, 1963. дод пе; роз!е геуге (12 
ратје амјопа добпепе ршет ротос 
ропомо је катићагпо обојеп аћ и зћет! 
пазеа НУ 

Роје: Маге РМ једпо је са гећић које 59 
џрогедо Ккопв е атепске | зомјећке проче 
амјопа. „Темејас"“ Би. 10202/202 гш!а рогед 
пега амјопа МЕЗ — 211, а. Ваћајтиса 1963 
аодте. Мауедеп) ам!гоп казпује је 
газћодомап ! додејјеп га обики 
ргођу-рофагаса па рокдопи а. Саде“а 

воге: „Зејбгом!" 83. ур па а. Хетигик 1963 
додате. Џ рмот рјапи мојтис! тећагисал 
гарилајџ амјоп Р —В6Е Бг. 11066/066 а и 
рогадут ве рпргетаји дама „зејђга 

(бг. 11092/092 1 11119/119) код паз 
катића2гпо оројепа 

се! гапитијмо је (таст да је рик џ реподи 
од 1963. до 1965. 510 једап од гект џ Бу- 
гори, а тогда | и зуећи, кој! је гомгетепо 
џи зуот зазјами !'тао махашћпор(омпи 1е 
Рики | гарадпод ! коспод рогекја 
Џуодепје зомјеквкћп паагуиспт |омаса 
ргезгејаса џра М'О-21 огпаспо је помџ 
еги падгмиспе аупасце ! допето је куапа- 
импЕзкок џ гагмоји пазед АМ | РМО. |510М- 
гетепо, [0 је га ровјеа си итаго ! педашт- 
пџ зџапљодшки Маде 5АО о рогтрипој 
габгап! ргодаје мојпе магдићор!омпе 1е- 
поке Јидозјам. Макоп допозепја габга- 
пе, |гмезпо мгтете пазет РМ | РМОВрогм- 
Смап! зи јод зато пек! гегегуп! дејом, а 
пемо казпје | гмезпа колста !гапзрог- 
'тт ам'опа 

ти камате гмопа ира Р-8ВбЕ кој 5и 5ро- 
гибепа и реподи од 1956. до 1957, идјау- 
пот је до 1963. ромисепо |: иропебе 
(кгајет 1963. џ орегаџупој иропеби паја- 
710 ве зато 67 |јомаса Р-В6Е ). 00 1965. п!- 
зто !таћ амоп-ауовед га обики па МК5- 
21 јако да је га ргеођики рпога кој 5џ 
обибамагт га МКЗ-21 копбсеп амоп ТМ-2 
Ма тај пас, доз!о је до гуезептћ ргобје- 
та! гаказпјепја за обикот ! гепа2от р- 
|оћја амопа пра М/О-21, 

тћ додата змојемгејап обнк ргомеге рога 
пазед РМ ! РМО Бна 5џ гагпа гакпуСепја 
га пајбођед риога, огјагигомапа ро џаје- 
ди па =#Спа (акпибепја и гетђата 2ара- 
да. Рмо 1акмо јакгтубепје одггапо је |05 
1961. ТакттСепје је био га :200г пајбојед 


30 

боге; „Тапдегдаге! " ВЕ—846 бг. 10677/677 
(ех. ЏЗАР 52 – 8331) !2 гавћауа амђасјјеке 
јеаиисе која памам а Ккасођи 1 езкадте 
МОМЈ, Ро добјапј 12 НУ Згске тод Ккомап 
је и смдаса 

рпога-зџејса џш !омаској (ЦА) ! !омаско- 
ротбагдегзкој амјасу (ЦВА) ! те додте 
за озмојепа 764 бода, тиши је озмојо-ка- 
рећап, Надојса Надомес (џ копкигепст 
рногаомаса) док је и Копкшепст ВА 
пајбојј био рогосгик Мико 5апс за озуоје- 
пећ 838 бодома. Огидо гамгепо !актисе- 
пје оме мгзје одггапо је па а. Хетипк џ 
реподи од 19. до 23. зергетрга 1963 
аде зи пајбојје гег каје розна! карепгал | 
кјазе Магко Алапс, карегап Мико Запе | 
рогист(к Јомап Мојпом!е. Моге зе гес! да 
5џ памедепе ргомега пајбоућ рпога :2 је- 
агиса АМ ! РМО ба ! ргама „упезка" та 
ктисепја. Зата !акписепја, која 5џ 09 
запе Котапде АУ | РМО зуеобитма по 
рпргетапа ! добго !гугзамапа, топмва!а 
зи и јот реподи тподе депегасце ма- 
гдићоргомаса |10о пе зато |егаск! мес !уа- 
гдипорјоупо-јећгнск! зазјам, а! 5и упо 
богго шкипита, ||. пези ргакикомапа !2 перо- 
глпа ћ гагјода зкого сегуп мека, да 5 ве 
обпомћа [ек 1989. па одиземђепје мећкод 
бгоја рпота ! рпрадтка магдипоромпо 
јећгискод зазгама, 

Џ рмој ројомт 1964. |гмгзепо је оргета 
пје 184. мр, за 20 тодткомапћ |гујас- 
ктћ амјопа пра |--860. Рик је до!ада коп5- 
по тод комапе амеопе пра РР-840 | 17- 
ЗЗА. | је додте, па а. Хетлштк ггмг5епо је 
гогткапје | једпе поме !гм даске јеатсе 
која је оргетујепа амопта пра ТМ-2. Та 
јеаутса гатепна је газ!јопткапи јединси 
џ сђет зазјамџи 5и О кирп' амоп! ира 
„гаозкло МК. 6" која је озип гадапака !2м!- 
дапја па ауогепот тоги |! и рпобатлот 

Ма уе амјопа ТУ — 2 ! ТУ —33 !окот утвепа ви |зримапја газ ИеШћ игедаја та мису 
бег дезе ћ дод та и МОС-и па а. Ваајпса тећа ! тесизтасци рододака 


„А 


Ра | 
7: 


- 

З!ајапка амјопа Р — 860 „5ејбг“: и рмот 
рјапџ је амгоп Бгој 141297129, га пједа Бгој 
14101/101 (оба амопа !таји пеобојеп „поз") 
а џ рогадт муде зе ј05 дуа амгопа омод пра 
(рмот од пјћ сто обојеп „поз“ је одшјеп) 

ројази Јадгапа мг3на ! уиси тега га ропе- 
бе дабапја 5којекод сепга РМО 

токот ић пекокко дод па (1960-1963) за- 
оједал! 5џ зкого зм' педозтас! око огдап|- 
гасцако-!оптасцоке зтимиге РМ | РУО, 
ра 56 !окот 1963. гаросе!о за апа!гот ! 
кгетапјет поме огдагигасцје АМ ! РМО. Та- 
ко витокот 1964. газГгогттгале пеке амја- 
сузке једитсе оргетепе гтјаглит богђе- 
пит амопта, а од ама газгоптгапа 10- 
маска амђасуока рика, гадггапе 5џ дуе 


ојасапе |омаске амђасузке езкадпје о- 
ргетјепе амтопита пра Р-ВБЕ. Аазјогт- 
гап је ! 88. мр кој је 210 оргегпјеп амјоп- 
та Р-843. Магедпе, 1965. газтогтигап је ! 
103. мр | од паџедепод рика гадггапа је 
зато једпа езкадта оргетуепа амоп! 
та пра НТ-ЗЗА | 7-ЗЗА. Такоде, газјопт- 
гап је 184. мр. ! као код 103. мр. гадгапа 
је зато једпа ојасапа езкадта оргетије- 
па амогпта пра |Р-860. Мамедептт огда- 
ггасуакочогтас кит рготепата оз1а- 
је езкадтјее РМ |! РУО гпато зџи бгојсапо 
ојасапе ргеигтапјет !5ргаупе магдићо 
р'омпе гећгке од газтогттапт јеатса 
згедатот бо-тћ додата !гмгвепо је | Тогт 
гапје оме месе маг Чићорлоупе једа псе па 
тепјепе ргигапји ећказпе маџпепе ро- 

аг5ке јеаттисата пазе Агтје. 
Магдићорјомпа мојпа акадетија и Хети- 
пки код Хадга рптћа је и зуој зазјам | је- 
дап ргећодпо затозгат јомаско-бопљ- 
багдегак! амјасуак! рик, кој! је перозге- 
дпо рге шазка џ зазгам УМА џ зуој зазтау 
рапто једпи |гм'даски амјасуоки езкааг- 
|џ (оргетђепи амопкта пра ТМ-2). Макоп 
џшјазка и зазгам ММА памедеп! рик аорђа 
поми патепи ! гада(ке. згедтот бо 
аодта УМА и зуот зазгами ита ома рика 
оргетујепа птлјаглит амопта (Р-846, ТУ- 
2 | Е-ВБЕ) | једап рик оргетијеп киргит 
амјопита, сите 58 и гпатој теп роде 
пмо! кмајпе! јагаске ! богрепе орике како 
рпотаса, (ако ! рћота -пазгамп'ка |егепја и 
јеатсата УМА, 

Кгајет 1965. АМ ! РМО газројаге за џки- 
рпо 332 плагла амопа гарадпод рогекја 
510 је '5!омгетепо ћ1о | пајџеси бгој оућ 
тјагић амепа и дуаде5е! додата аидој 
|ђопј питомод копзсепја. Теба ктасгаа 
је тада џ иропебг бно: 54 амопа пра ТМ-2 
(Сјје зе Бгојпо згапје од имодепја и паоги- 
гапје тје зглапјћо) 

Џ 1966. једпа амјасузка јеа гиса гапјје о- 
ргетјепа Кћргт амоптта џра |каги5 
214", оргета зе у аскит амопта АР- 
848 ! тодткомапит јомста-ротвбагдеп- 
та бра Р-ВбЕ и јасии даме езкадспје. Џ аги- 
дој ројоми“ 60-ћ дода до дојазка пом!- 
'ћ мега |омаса-ргезгегаса пра М!а-21 
јомаска амјастја пазеа АМ ! РМО 200 |5- 
радапја да!ја амопа Р-ВбЕ 12 ироџебе 5'- 
ма бгојсапо 5тапјепа и одпови па гагиј 
регод. 

Ро игоги па потапа (2арадпа) гагла ма- 
гдићорјомз ма ! па амопита РМ ! РМО са 
1966. ројамцији 5е ргм! зитро! (2м. „бе- 


32 


Чгем!"), Розебпт пагедепјта амјас! 

зкут јеатсата додеђјији 5е остедеги па 
им! Јпдаекз", док зе зКкомшит рикашта 
(зитрбота | „бедгемта“) огпасама рп- 
радпоз! амјопа роједатт амцас кип е5- 
кадпата, 

Тако прг.: амоп! Р-840 12 једитсе за а. Се- 
кије добцаји зкомне рпкахе „рапгега“ 
„јеорагда", а амопнР-860 зтвбог! „м'дге 

Мамедет з'коми рпкаг) зи па мест! ам!- 
опа испамап! па пози амопа штезо до 
(адазпјед езкадтзкод бгоја. зтро! „аја- 
ме пага" ројамјије 58 па гмопшта Р-843 
ауцасузке јеапсе за а. Зкорзк Репомас 
Мамесеп! зитбог је испамап !гргеа роз!о- 
јеседа езкаатокод Бгоја. Џ јеаттсата 
ММА (а | пект агоат) па амопита Р-843 
испамат 5и зитооћ „дајеба", „ртамта" 
ка. Ма амогита Р-860 !2 амјасувке једип! 

се за а. Рјезо ројамјији зе з'тбон „бејо- 
ајамод вира и обгизамапји" ! „Бејоајамод 
зира за газтелит клита“". Мамедеп! 5!т- 
бо! ви испамал! па ргедпјет дејџ амјопа 
итез!о езкадаткод бгоја амопа. ! па ам 
отита Пра Р-ВВЕ, а! ши тапјет обити, ро- 

боге; |Е – 860 — см дас (14322/322) ргеа 121 (ојо-амо-ђотбђа (РОТАВ) које пов: џ јамђији зе зитбон „ренкапа" (и оме мега) 
Ма Пиру |ерод кабте уће ве позас! ха тампози од гадака (БАВ код метод а је), „ајкше", „ојауе опа“, оке" ид. Зитбо- 
вуе есе амјо-ботђе (БАВ) !' ЕОТАВ код аего-!ојо кмидапја) | зи оспамал! |зргед |врод кабјле, ите5 


(о езкадтзкод бгоја амјопа, |зргеа || га 
омод Егоја. Мамедеп! вијет обејегамапја 
амопа пце о одатап рглмасеп и 5змит 
амђасузакит јеатсата АМ ! РМО. Такоде, 
пеке од амјас зктћ јеатса гизи изреје да 
џгаде адекуајтап зипбо! ра |5и пце п! 
г(амђап па амопе. Меке езкаапје које 5џ 
штаје адекувле зитрбоје за изрејт |- 
комтит гезепјтта гвааггаје 5ш пауедепе 
троје диге мгете, сак ! пакоп оргета- 
пја дгиајт нрот амопа (прг. зитро! „9је- 
ме пага" џ бејот афезки копзсеп је па ам: 
опита пра „дајеб" ! „јазкеб ). |Бгомгете- 
по, дазамајо зе да 5е ргедајот амопа 
дгидут јеатсата, зитрон амопа :2 рге! 
ћодгић јефтса пе тепе ! 51 озгали џ 
ит јефитсагпа јако ви опе !таје (1 море 
пи !таје) горомет зитро!. рак, паме- 
деп 515!ет обејехамапја ам'опа џи амјас- 
зшт езкадтата пије гагмео, ид!ампот 

соге; |Е – 860 (14302/302) па 'акнској ме2 о Ооје: Ма једпој вкгомћој зтајапо!: тећлиск гбод пубђепја да дејџје детазктајисе ! 
јеја 1965. дофте: пеџобкајепа зеозка за5јау базом та одтога !зргса амопа да ока рпрадпов! амопа одгедепој 
уеаније па гшћтој зја2! једтод „га!под 2 —в6р _зејђг' (15056/056) езкадић, а ите | пјепи гкиупов!, Мегома- 
аегостота 


"о" 


н"ањ. ·. (по да 5е и 10 мгате, рикот сопозепја 
одшике о икдапји зитроја пце модпо гаси- 
па, гије тог да гагштејо || гије рогуебма 
па рагпја е!ека!и ! тодисет шисаји омћ 
зитрбоја па зајам једтса АМ | РМО, као | 
па егека! мап пјћ 

Џ додат! имодепја :троја па амопета, 
јомаск! рик оргетпјеп амопита „зејбг 5а 
багтапјет па а. Р'језо, џ м'5е памгата мг5! 
за а. Рша | а. Р!е5о обегђебепје |е!пје ге- 
гаепсје Ргеазедт(ка Тпа па о. Влоп!. Та- 
коде, и агидој рогом! 1966. амоп! пра Е- 
84 багтапи па а. Мозјаг ргомоде тег ју- 
пџ обики и окушта задејвма за једптп- 
сата Нате плогпапсе 

Токот 1967. и зазгам |јомаскод рика за 
раггапјет па а. Рјезо, оргетјепод ам|- 
оптта 2-860, и!а2) ! једпа |гм'јаска амја- 


суака езкадпја оргепујепа амогта |Р- 
860. Џ [0 мгете омај рик ростје за рп- 
ргетлата | ргтеобикот га рпјет 5омје!- 
зкћ тјаггтћ |омасктћ амопа пра Ма-21 Р 
Зуоје гмропе ргедаје једтк која рагта 
па а. бкорзк! Репомас, а која зуоје ам!- 
опе пра Р-ВбЕ идјемпот газћодбије. Обг- 
гот да је Бгој поморптуепћ амопа Р- 
860 за а. Рјезо ргемаг аз1о ропебе јеат! 
се па а. 5. Репомас рпзшрпо зе Топт'га- 
пји поме, мебе |сомаске једтсе, Мома јеа!- 
пјса је га зато !п тезеса копрјето 05- 
розођђепа га ореганупи џрегеби амопа 
2.860. Мпод! од поморизна ћ амјопа Е- 
860 гадфгга! ви џи дајет реподи копосе- 
пје витроја које 5и та! док зи копосеп! 
џи ргетодпој јеапкл. Такоде, гр0д орге- 
тапја амјопнта МИЗ-21, ги даска езка- 


боге: Зјајапка „емејаса" једутисе која 
пазмам а касјоје 2. езкадте МОМЈ, Амјот! 
10232/232 ! 10230/230 обојегн ! огласеп! 
ргета збапдагди кој! је маг о и розједпјет 
реподи пјћоме ирођтеђе. Амгоп Бгој 
10206/206 га гагћки је и пено мапјет 
„тоћи" (езкадијек Бгој мвте 60 ст | 

ем дјепсуек! Бгој па гери ђеје Боје) 


Џемо: Тећпек зазтам, и ргедаћи, па једпој 
(акнској ме26! и 1965. додут, Кгај апдагдпо 
кати  гапод „апдегагеја" (10711/711) 
лабамјепод [2 АУ Огеке 

ата оргетцепа амопта |Р-860 за а. Рје 
50 уезјап репоа Багтаја је мап тај- 
спод аегофгтота ! изкого ! опа добџа па 
коп5бсепје поме |гибаске амопе М/!С- 
218. Зуоје ргеозтаје амјопе газћодије || 
ирисије и дгиде јеа псе 

Магпо је !51ас! да г500 тпозма ејекпоп- 
зке оргете којот ви 5 оргегтђег! амјоп! 
Р-860, магдићоромпо-тећпск! зазгам РМ 
| РМО пе ргем5е мојво омај ир амгопа 
Сезн огкаг! игедаја, пагоско елекпопзке 
оргете, гамеман зи додао апдагома 
пје паргехапје џагдипор'омпо-јећлскод 
овобђа па офггамапји | рпргет! амопа Р- 
860 га |гигзамапје |етаскћ гадагака. Ма- 
да је пабамепо 130 амопа Р-860, пјћом 
ргој џ ореганупој иротећ пије ргеја2гјо 40 
(пе гасипајос гмдаски мегхци амопа) 


боге; Е— 8403 —31РЕ (рг. 10542) ита идгадепи аего-!оћо катетџ Ооје: Рио! шаг! џ зуој Е — 846 Лапдегаге", а. Сетцје 1966. досте 
|врод џџра. Рпрада езкади! „ратега", згитујеп џ мезђоупит Беда „стп! рагјег" џкагије да је гес о једпој од езкадта ампастеко 
џејомита рокгмеп тавкипот ттегот једтсе која пазјамђа гвдсци 2. езкадте МОМЈ 


боге; Р'јо! Кгај хлака езкадтје „јеорага", (акоде 12 амцасиузке 

од тсе Која павјам ја кадјоје 2. езкадп!е МОМЈ. Ма омот амјопи за 
одгадепот Категот !5род Кира гпак је пеџобсајеопо ротегеп 
паргед 

Роје; Амоп |ие езкадт!е Као |! ртедћодпг! га бедтот розе јепитп па 
папдагдпи рогјоји итез!о езкачтекод бгоја 

Оезпо: Рио! ја! џ амоп РЕ—860 
кој та гпак „Бе!одјем! зир 
габтепћ Ккпја" 5/0 Казије да је геб 
о једпој од езкадта јед псе која 
павјам ја птастеђе гатлод 112. 
рика. Бгитђепо па а. Р!езо 1965 
додпе 


Ооје; Р-860 „вејбг" (14127) ро 
зјећапји за суџсепт костопит 
радођгапоте „гадот" пеобојеп, 
Бед „газктђет бербајам! зир" Ч дгидој ројомпт 60-ић додата (опткала 
је ! једпа гепагпа гмјасузка езкадпја па 
а. Вагајтса оргепујепа амопгита ТУ-2 за 
гада!кот пепаге оћста-рпога :2 котапа! 
! озгапома НУ | РМО 

Токот сгатаџстпћ додадаја (амдоџи5! 
1968.) и Сећов!омаској, пабе ВАМ |РМО Б- 
[о је и рипој бођепој рпргахповн, зргегл 
по да оддомоп па змаки еметџајти, ра ! 
пајтапји ргомокасји. ТП дапа, аудиз!а 
1968. кеса паргегапја изјед !гмгзамапја |- 
гмдаскп гадагака :таја је једниса о- 
ргетђепа амогита пра НТ-ЗЗА ! |7-ЗЗА 


Роз/едпј! јегом! 


Џуобепјет дотаст пмагпит 5коЊко- 
богбелтћ амопа нра „дајеђ" амоп! пра 
ТМ-2 розјерепо диђе гпасај и обиси ге- 
паг! рпоја АНУ | РМО. Зкојак! рик па а. Рија 
мг5! рпјет гм'опа „да!еб" ! ргеобики 5а5- 
(ама па 1512, а до 1ада коп5сепе амјопа ||- 
ра Р-840 | Р-ВбЕ ромјас 2 иронкеђе 
Токот јапџага 1969. једпа дгида зкојзка 
амцасузка једимса !2 заз!ама ММА ргеђа2)- 
га па а. до бомс! код Тиодгада ! роб 
пје за рпјетот ! ртеобикот 5мод зазта- 
ма па амјопе пра „дајеб" ! јазптеб". Момпт 
дотасит птаглит амогта и рогрипо5з! 
зи гатепјеп! амоп! пра Е-846 ! ТУ.2 [2 
зазјама оме јефтсе 

Росекот 70-ић дода УМА гаросттје је- 
(аски обики рпотаса-рнога јекђисмо па 
аотаст тјагтит амогта 

Токот 1971. :2 ореганупе ирођеђе и РУ ! 
РМО ромисепт 5и розједп| ргитеге! ам|- 
опа пра Р-ВВЕ, а јокот 1е | пагедптћ раг 
аодта амопипра Е-846. 15 5џ гатепјел! 
аотасит птаглит |омскпа-ботбагдеп- 
та пра „јазпеб" 

Ооге: Рпон Кгај амота Р-860 кој та дгиб 
од дуа копесепа 5 трбоја („Бејодјам! вир и 
обгибамапји") и јефте која пазјамјја 
насфеце галод 112. рика 
Оезпо: Тећгиск! зазјам езкадте око „зејбга“ 
(14034); обгате рагпји па гпак езкадтје | 
ођизјепи Боји за сгпо обојепод „гадота" 


Оезпо доје: Е— 860 „зејб"“ (14034) за 
тпакот езкадте, а. бобомс! 1966. 
опдаттпајт јосак позпе поде је хатепјеп 
коскот зкој5код амјопа ТУ – 2. Магтето 
једап об розпојегћ амопа дгиде езкадте 

Ма уенкот језепјетп глапемги јеатиса 
ЈМА „З!орода-71" исезмомаје 5џ ! једт 
се АМГРМО. Амјасузка јеаитса оргетјје- 
па амопта Р-840 за а. Секпје га и рпћ 
ки па амјопта је 'таја зитбо! „беје ти. 
пје" |зрод рпотзке капе. 28 изрезпо 
ибезсе | гмапгедпо геангомапје гадапа- 
ка, ома амјасу5ка јеагиса оргетијепа ам: 
опта пра Р-В4б је ритпа зресја!пи рја- 
кеји, Токот 5једесе (1972.) додтпе једу п- 
са рита амопе пра „јазпеб" па којта - 
гугзама ргеобики 5уод зазтама, а амопе 
пра Р-846 газћодије. Те доспе гптагп! 
амјоп! гарадпод рогекја коп5сеп! 5и Ј05 
зато џ пеконко амјасузктћ езкаспја 
Џ оковрги 1972. амоп! гарадпод рогекја 
Е-ВА О 12 зазјама амјасзке јеатке раг- 
гапе па а. Мозгаг, кмегмпо исезмији па 
уегбата јадииса ЈМА | РМ Г РМО. Такоде, 
па памедепит мегђата исез уши ! амоп! 
пра АР-846, АТ-ЗЗА ! 1-ЗЗА. Мерозгеапо 
рге дећпимпод ромгасепја !2 орегаптпе 
џрокебе. амоп! пра Р-860 исезгушји 
1973, па језепјут меграта АМУ | РМО | јеа! 
гиса ЈМА 
Ровједпја аодла ирокебђе птаглћ бог- 
ђептћ амопа гарадпод рогекја и јеа тса- 
та АМ ! РМО је 1974. Те додпе хамгзепо 
е оргетапје ! роз!едпје |омаске једитсе 
АМ | РМО зомје! акт !омсита пра М!О-21 
а амјас ке једисе које 5џ копзше ам 
опе Р-846, оргепјепе 5џ догпаснт !0 
маско-бђотрагдегоит | 5КојКко-рогђе 
пит амопита пра „јазтеб" | „дајеб", Ро- 
зједпја јеаттса и ВУ | РМО која је копа 
ттагле змопе гарадпод рогекја је пепа 
гпа езкадта Котапде НМ | РМО. Езкааг- 
ја је ритпа ! пеке од розједпјћ !вргампић 
амјопа пра П-ЗЗА, гако да 51 јој згеа плот 
тоаћ доста гадас! допеке от рготе- 
пјет. 2а ропебе мисе плета. ргеко Ве!оје 
ода ВУ 5АО ![окот 1976. пабамјепа 5џ Се- 
шп амеопа пра Т-ЗЗА | и омгобг: 1980. [05 
сенп. Т! амоги (паза огпака ТТ-ЗЗА = „1е- 
ађјас Т-ЗЗА7) о ви пакоп гетопа | идга- 
апје оргеате га уџси пеге пеођјспо огаг- 
бат! (сио-сто) и сији бођед џосамапја 
за гетје од зтапе рпрадтка АВЈ РУО 
Мамедеп! амјоп! пози ги емдепсузке бго- 
јеме од 10051 ра падајје. 151 зи коп5сеп! 
до кгаја 1984. када зи дећптупо ромисе 
пи 2 иропебе 
гапитумо је да за омт рак пуе и рогри- 
пози ргезга!о копзсепје пуаггић рогрептћ 
амјопа гарадпод рогекја кој зи 5 па- 
бамјеги! ха ропебе пазед АМ и РМО. Ма- 
те, 5е5! амопа пра -86Е. „5ејбрг, кој 5џ 
пакоп ромјасепја :2 орегаџипе иронебе и 
амђас кит једитсата пазеа АНУ | РУО 
ргеван Магаипоромпот гауоди „2тај", 
розебпит идомогот ргедан зи АНУ ЗАО | 
џрисеп! и једпи од атепекћ ур па Нопаћ 
Ти зшокот 1976. гетотомап и гаџт рге- 
дан АМ Нопдигаза. |51 5 и5! џ зазјам 
Езсџадпна де Сава Вотбагдео" | ртета 
зодаста ририкомагит џ зиџспој уагди- 
порјомпој |Тегаип копз!е 5е | дапа5 
амцасцје. Ро џаједи па пјћ 5!могеп је (џ5- 
резпћ) дотас: зковко-рогоеп! амоп пра 
дајеђ". | па кгаји, зрогпепито |гмдаскџ 
мапјати омод амјопа, амоп АТ-ЗЗА ! пје- 
доми забгаби,код па и гмбаски мега ји 
тод комапе амопе [1-ЗЗА, кој: 5џ дид 
п2 додата Би озпомг! пагпигмдаск! ем! 
оп! пахед ВУ | РМО 

Мподе депегасце магаићорјомаса гагпћ 
ргоћа обисамаје зи зе па омт тјагпит 
амјопита |: ви гадне па пута, а тпод! 51 ! 
гамг5  змоји (јебаски | јећгиски) капјегџ 
Мога ве ропомо |51а6! да је део памедепћ 
амјопа (! [0 тапј) пазе НАМ | РУО аорпо 
ошет Зрогагита о мојпој ротос (реп. 
од 1953-1957), а ба је ргтекдот оме ро- 
тов, џ реподи од 1957. ра падајје, мес! 
део Ккирђеп зора уепт згес мита (ОКО 
315 амопа) 

Мамедет амот ви пазегп РМ ! РУО дан 
једап пом! куајће! ! пупомит џуодепјет 
розјајо је тодето ! зпагпо магдићоргом- 
О 

МАРОМЕНА: Мподе дапазпје ауђасузке 
јеатсе риттће 5и, зћодпо пагеао Уто 
под Котапдата Огигапћ зпада БРАЈ (2 
1978. додате, зјампе !гасксјје гаџућ маг 0и- 
ћорјомптћ јеатса. |гтедби озгајод оме 
гасе рптне 5: | опе које 5и и зуот ро- 
гаепот гагмоји копаше тпагле амопе 22- 
радпод рогекја о којта је омде рио гес! 
Тае јеаутсе џ Кпјј зи копзсеп! пагтм је- 
апјса сђје кгаајсјје пазгамјајџи 


СЗгира мојтка рогка па „зејбги" Р — 860 
(14105/105) Макоп ромгасепја !2 иропебе 


омај гморпо обојеп амгоп дозрео је и УМС 


зотбог аде је коп5беп га обики мојттка 


Ма ве |јапзегт га пехмодепе гакеје „тај тиг 
(24 котада ро 2,75 |пба) и гуисепот 
ројогаји. |58 амјоп (па пазјомпој нап) џ 
мтете када је Био и оретапупој ироћеђ! Амјоп ТТ — ЗЗА (бг, 10053/053) гепагпе 
езкадте роз!е ромјасепја |2 мронеђе 

а, Вагајпјса Кгајет 1984. додате. гга пједа 
амјоп Т—33А код паз ргоргам ел! и 

см јаве. 

МеобсСпо обајеп амгоп ТТ — ЗЗА „(есјаб 
тета" Бгој 10055/055 (ех. Џ5АР 51 —9248) па 


а, Хетитк сптујеп огатдевећ дода 


МУ 


Ц 

Г" 
– 


пио Пар ирељачнормфа не По 
у „њу. Лаб | | (осћееа Т-ЗЗА/ТМ-2/8Т-ЗЗА 


родопзка датира: 

бр теолога; Анзоп Ј33-А-35/Ј33-А-20 (па ТУ-2) 
зтанск! роџзак: 2046 дам (2086,5 кр) 
репостапвзе: 

такзтајпа ргапа: 870 клућ 

росе та ргапа репјапја: 16,14 пу/з 

орега уп! рјагоп: 12350 гп 

дојеј  2050/2600 кт (РТ-ЗЗА) 


таве: 

ргагапл (оргетцеп): 3794/4013 ка (РТ-ЗЗА) 
такзтајпа ројегла: 6849/7284 ка (РТ-ЗЗА) 
фитепаје: 

гагтаћ: 11,85 т 

дигта: 11,48 т 

мета. 3,56 т 

ромгапа кија: 21,81 те 


паогигапје; 
ама гпигајјега М-3 од ро 12,7 тт 


оргета; 

гааћо зјапса АМ/АРВС-3, гадо котра5 АМАНМ-б а и 
мега у гмдаса гмоп је оргетјеп | га аего-!010 
категата пра К-17, К-22 ! К-228, К-18, К-37 ! 
казегот (А-12 га зпипапје за планћ метпа 


Нериб!с Р-846 Тћипдегје! 


родопзка дгира: 
ир тпогога: Алзоп Ј35-А-29 
зтанек! ропзак: 2491 дам (2540 кр) 


репогтапзе: 

такзитајпа бгапа; 1001 клућ 
робетта ргпа репјапја: 25,4 гпуз 
орегануг! р!ајоп: 13000 гп 

доје!: 1700 кт 


тазе: 

ргагап (оргетџјеп): 5250 ка 

такатајпа роје па: 10158 ко 

аитеп: је: 

гагтаћ: 11,09 (бег пр гапкома) 

дигпа; 11,61 т 

мета: 3,84 т 

ромгапа кла: 24,15 пе 

паогиХапје; 

%е5! тигађега (сени и пови | Фуа и кита) пра М-3 
од 12,7 тт за ро 300 па; гагопле ботбе РАВ-250 
|ЕАВ-500; ртатепе ботбе МАРА:М-350, гакејла 
гтта НМАР-5" (127 тт). 

Макзјтајп! рог! бођепи еге! 1528 ка. 


оргета: 

гадо 5!апса АМ/АРС-3, гадјо котраз АМ/ААМ-6, 
гно-тасипагзк! габап А-4 ! гадагак! дађпотег 
АМЈАРС-30. 

гмбдаска мега итез!о паогигапја бпа је 
оргетепа за !п аего-1ого категе пра К-24. 


Мопћ Атепсап Р-ВбЕ Зарге“ 


родопвзка дгира: 

бр тогога: бепега! Ејесис Ј47-ЗЕ-13 
з!анек! ронзак: 2313 дам (2359 кр) 
репогтапве: 

такзтајпа ргапа: 1093 ктућ 

росета бгата репјапја; 36,8 ту/з 

орега уп! р!агоп: 14400 т 

дојећ: 1150 кт (бег дорипзктћ гегегиоага) 


таве: 

ргагап (оргетујеп): 4917 ка 

такзтајпа ројег па: 8077 ка 

фтепгјје: 

гагтаћ: 11,31 т 

дигпа: 11,44 т 

мапа: 4,51 т 

ромгапа кија; 26,74 

паогигапје: 

5ез! тигајега пра М-3 од 12,7 тт за ро 267 2тпа 


оргета: 

гафо чјапса АМ/ААС-3, гадо котраз АМ/АВМ-Б, 
Зо-тасипаг5к! п'бап А-4 | гадагз ки даупотлег 
АМЈАРСО-30. 


+ зугамоп! Е-86Е добцјеп! ршет ротос! 68 5и пра 
Сападак С2-13 МК М и М. Втапф домедег! па 
з!апдага Р-86Е-15 


Мопћ Атепсап Е-860 5абге 


родопзка дгира: 
пр тогога; бепега! Ејестс Ј47-ОЕ-178 
зтанек! ронзак: 3336 дам (3402 кр) 
репогтапвзе: 
такзјтајпа ргапа: 1113 ктлћ 
росета ргапа репјапја: 42 ту/в 
п! рјагоп: 15150 т 
дојећ; 1500 кт (за дорипакит гегемоапта) 
таве: 
ргагап (оргегтђеп): 6850 ка 
такзтајпа ројела: 9302 ка 
фтепа је: 
гагтаћ: 11,31 т 
ди: па; 12,28 т 
ма: 457 т 
ромгепа кпћа: 26,74 тп“ 
паогихапје: 
24 гакета гта Моћи Моџзе РРАР-2,75" (70 тт) 


ортета: 

гадо з!апкса, гадјо котраз, Ашорпо! Р-5, игедај га 
копгоји мапе Нидћез Е-3/4, гадаг АМ/ЈАРСО-37. 
|гмдаска мега итез!о паогигапја Бла је 
оргепујепа за !1 аего-то10о категе пра К-24. 


!58М 86-81647-01-6 


88681"64701 


Пеја! „Бедгема" па амјогта Р— 840, 
2Е—ВВЕ | Е— 860 и ауђасуекит једписата 
кгајет бег дезећћ. 

ТТ —ЗЗА бг. 10056/056 (ех. ЏБАР 51 – 9232), 
ро ромјабепји [2 иропебе ггефпот 
оватдеве ћ розјамђеп па роћаопи 

а, Хетигик 

2Е—860 бг. 14042, „ђербајам/ 5ир и 
обгивамапји", езката 12 зазјама јединсе која 
пазјам ја 1гадкји геепоа 112: јомасков рука, 
а, Рјезо 1996 


2— 860 бг. 14105/105, Магдићорјохпо 


пазгамп! сетаг, а. Зотбог росежот 
гдД~Матплласвић