Skip to main content

Full text of "Maandblad tegen de kwakzalverij / jr 49 nr 1, januari 1929"

See other formats


No. 1 JANUARI 1929. 


OPLAAG 4000 EXEMPLAREN. 


NEGEN-EN.VEERTICSTE JAARGANG. 

Maandblad uitgegeven door de Vereeniging 


TEGEN DE KWAKZALVERIJ 


onder Redactie van H. VAN GELDER. Bestuur der Vereemging: 


Inspecteur van de Volksgezondheid te 's Gravenhage; Mr. W. P. R. BOUMAN, Officier van Justitie te 


CNOPIUS, Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te Arnhem; Mr. A. VAN DER ELST, Ambtenaar van het 0. M. bij Kantongerecht te 


Leiden; Ds. F. C. FLEISCHER. Voorzitter van de A. N. V. „Het Groene Kruis” te Utrecht; C. 
Amsterdam: Mej J. C. RESSING te Delden; J. VAN RIEL, Oud-Chef van den Militairen 


Alkmaar; Mr. A. LIND, Advocaat te 


Mr. P. W. DE KONING, te Amsterdam, Voorzitter: E. J. ABRAHAMS, Arts te Amsterdam,C.G. BAERT, 


Rotterdam: Mr. A. A. 


NANNES GORTER, Journalist te, 


Pharmaceutischen Dienst te 's Gravenhage: N. KEULEMANS, Apotheker, Binnengasthuis te A msterdam, SECRETARIS- PENNINGMEESTER. 

LIDMAATSCHAP DER VEREENIGING 


Ieder hid ontvangt 1 exemplaar van het Maandblad en heeft recht op | 


6 ex. ter gratis verspreiding. 


Geplaatste bijdragen en onderzoekingen van kwakzalversmiddelen en 


specialités worden desverlaned gehonoreerd. 


Het nadrukken van artikelen wit dit blad is miet alleen eeoorloofd 


doch wordt zelfs drineend verzocht. 


Adres voor de REDACTIE van het Maandblad bij 


GROENBURGWAL 26 Amsterdam. 

EEN PECH AI IT 

Vereeniging tegen de Kwakzalverij. 
het Bestuur: Nieuwe leden. — Betaling der contributie 
per giro. 

Hoofdartikel: 

Berichten: Doelbewuste 
— Verslag v. d. Volksgezondheid. 

Mededeelingen van verschillenden aard: 
Kruschen Zout. 

Correspondentie. 

Advertenties. 

Naamlijst der leden. 


Mededeelingen van 


Bij den nieuwen jaargang. 
geneesmiddelvoorziening. 
Vereeniging tegen de Kwakzalverij. 

Mededeelingen van het Bestuur. 
Als nieuwe leden zijn toegetreden: 
L. Bieze. Uithoorn. 
KR. Gaasterland. Amsterdam. 
Groene Kruis. Barneveld. 
R. K. Vereeniging van Slechthoorenden. s-Gra- 
venhage. OO 


De Penningmeester zai het zeer op prijs steilen, 


bees ens» sie e a € 


f_3— | ABONNEMENTSPRIJ 


| 


| Ádres 


voor 
Telefoon Nos. 66 en 67. 


zichtbare resultaten te behalen. wil ik ditmaal 
niet uitwijden. Er is ook heel veel dat men niet 
Ziet. maar dat toch geschiedt. 

Wel wil ik wijzen op de onverwoestbare strijd- 
baarheid van dezen kamper tegen bedrog en 
voor de volksgezondheid. zijn onovertroffen toe- 
Wijding en zijn schoone levenskracht. Veertig 
jaren lang altijd weer tegen hetzelfde in te gaan. 
zonder verslapping en met wijze gematigdheid 
wat den vorm betreft. is allerminst een gemak- 
kelijk ding. Zeker moet men daarvoor beschikken 
over een groote kennis, een groote hefde en een 
flinke 

Dat het bestuur van onze vereeniging hem 


dosis optimisme. 


voor dat alles ten hoogste dankbaar is. behoett 
welhaast niet gezegd. 

Namens ons bestuur. onze leden en onze lezers. 
willen wij hem dan ook hier van harte geluk- 
wenschen. Als wij ooit een beeld van geestelijke 


als de leden hunne contributie a f 3.— per giro krasheid laten maken. dan vindt de lezer hier 


willen voldoen. 
Postgiro 32237. 
Giro gemeente Amsterdam K 1672. 


N. KEULEMANS. 
Met 1 Januari 1929 zal het veertig jaar geleden, 
zijn, dat onze redacteur. de heer HERMAN VAN! van 


welk portret ons voorbeeld zal zijn. 


P. W. DE KONING. 
SLECHTS ENKELE WOORDEN 
om den nieuwen jaargang in te wijden. 
Wij hebben het al zoo dikwijls gezegd : men 
moet ons steunen. 
De kwakzalverij met geneesmiddelen en genees- 
toe 


en het zijn vooral de groote bedrijven. die over 


methodes neemt voortdurend in omvang 


ruime kapitalen voor de reclame beschikken. 
die het gevaar voor het algemeen welzijn steeds 
meer en meer oplevercn. 

Daartegenover staat onze Vereeniging met 
haar menschlievend doel en haar goede voor- 
nemens en is bij lange niet in staat. datgene te 
verrichten wat zij. reeds 48 jaren. zoo vurig 
wenschte. Integendeel; 
standigheden. vooral de veel vermeerderde druk- 
koster. hebben er. sinds eenige jaren. toe geleid 
het getal verzonden gratis-exemplaren van ‘het 


Maandblad 


onze stem lang niet overal wordt gehoord daar. 


aanmerkelijk te beperken. zoodat 
waar deze. naar onze meening, van nut kon zijn. 
Andere bestrijdingsmiddelen. zooals het inleg- 
gen van bijvoegsels, het verspreiden van strooi- 
biljetten bij voorkomend gevaar. het aanmaken 
voor eventueele 


nieuwe lantaarnplaatjes 


GELDER, als zoodanig den strijd met de kwak-!lezingen, het voldoen aaneen reeds lang gekoesterd 
zalverij heeft aangebonden. Over de moeilijkheid | verlangen om een film te laten vervaardigen 


van deze taak in, het algemeen en vooral 


om {ten einde wijd en zijd op het 


schandelijk op- 


advertenties: 


den Redacteur: | EN UITGEVERS MAATSCHAPPIJ, Grootekerksplein 5, 


de veranderde tijdsom- 

S MAANDBLAD franco per post .….…... 5 Ban 


Adres voor het aangeven van Leden en Abonné's bij den Secr.-Pen- 
uvingmeester: N. KEULEMANS, Kloveniersburewal 82, AMSTERDAM. 


POSTREKENING DER VEREENIGING: AMSTERDAM. No. 32237 


| Advertenties 1—-6 regels f 1.55, elke regel meer f 0.25. 


DORDRECHTSCHE DRUKKERIJ 
Dordrecht, 


DE 


Postcheque en Girorekening 44060. 
treden der kwakzalvers te kunnen wijzen, dit 
alles moet achterwege blijven wegens den stand 
der kas. 

Het ledental onzer Vereeniging. dat in vroegere 
jaren. (toen met de contributie meer gedaan kon 
worden dan na den oorlog) reeds de duizend had 
overschreden. is. ofschoon nog niet onbelangrijk, 
aanmerkelijk gedaald en toch wil het Bestuur, 
om tactische redenen. geen verhooging van de 
jaarlijksche bijdragen der leden aan de Ver- 
gadering voorstellen. 

Een vermeerdering van inkomsten hangt der- 
halve af van een vermeerdering van het getal 
leden en de toeneming van de werkzaamheid 
houdt met dit laatste gelijken tred. 

De zullen dit daarom 
wij een dringend beroep op hun medewerking: 
tracht leden te Dit is waarlijk niet zoo 
moeilijk ; met een beetje moeite en wat meer 
overredingskracht lukt het wel. Er zijn nog velen 
in den lande die overtuigd kunnen worden van 


leden inzien en doen 


werven. 


het nut onzer Vereeniging en zich wel willen 


laten overtuigen. 

BERICHTEN. 
DOELBEWUSTE GENEESMIDDELVOORZIENING. 
In ons vorig no. hebben wij onder boven- 
staand hoofd, een kort bericht geplaatst over het 
daaromtrent Kamer. 

Later werden wij. door het Pharm. Weekblad 


behandelde. in de Tweede 


in staat gesteld meer uitvoerig van deze zaak 
kennis te nemen. Het spijt ons. dat plaatsgebrek 
‘ons verhindert het artikel in zijn geheel over 
te nemen doch wij gelooven. dat onze lezers door 
het onderstaande, voldoende op de hoogte zullen 
zijn gebracht. 

‚„Rijksbegrooting 1929. Hoofdstuk X. Arbeid, 
„Handel en Nijverheid. Voorloopig Verslag. Hieraan 
De aandacht werd 
gevestigd op den invoer van specialité’s, waar- 


ontleenen we: Specialits : 
onder vele waardelooze, die tegen veel te hooge 
prijzen of onder bedriegelijke voorwaarden worden 
verkocht. Daaronder behooren ook middelen, die 
als abortiva worden aangeboden. Men 
of de Minister niet kan bevorderen, dat het ter 
zake aanhangige wetsontwerp wordt 
behandeld, of dat op andere wijze aan het euvel 
paal en perk wordt gesteld. De meeste landen, b.v. 
Oostenrijk, hebben een behoorlijke regeling, die 


vroeg, 


spoedig 


ook zeer ten genoege van de producenten werkt. 

In de Memorie van Antwoord lezen we : Specia- 
lités: In voorbereiding is een herziening der wet 
op de uitoefening der artsenijbereidkunst ; daarbij 
wordt onderzocht, of een regeling betreffende de 
specialités daarin kan worden opgepomen. In 


afwachting van het resultaat van dien voor- 
bereidenden arbeid. meent de Minister zijn oordeel 
over het wetsontwerp, betreffende de specialité’s, 
te moeten opschorten; aan opneming van be- 
palingen in een ontwerp, betreffende de artsenij- 
bereidkunst, zou hij. als dat mogelijk is, in elk 
geval de voorkeur geven boven regeling bij spe- 
ciale wet. 

Bij de beraadslaging in de 2e Kamer op 
November, zegt Mevr. pe VRIES-BRUINS o.a. 

De Wet op de aanprijzing van middelen tegen 


23 


sl 


ziekte, die reeds 31 Januari 1925 is ingekomen, 
is nog niet afgedaan. Schijnbaar hokt de behan- 
deling hier bij de Voorbereidende Commissie, 
in wier handen het ontwerp is gesteld, maar de, 
Minister weet, dat dit maar schijn is, en dat in 
werkelijkheid het oponthoud aan hem is te danken. 

De Minister antwoordt op deze opmerking: 
Tegenover de lijst van eischen en in mora-stel- 
lingen van mevrouw DE VRIES-BRUINS wil ik 
mededeelen, dat de wet op de artsenijbereidkunde. 
deze maand (dat was dus November) gaat naar 
den Gezondheidsraad en dat ik het ontwerp- 
specialités niet onmiddellijk in behandeling heb 

genomen. omdat ik er geen aanleiding voor vond, 
dat in de eerste plaats ter hand te nemen. waar 
er zooveel te doen was. Maar ik heb geen enke 
bezwaar, om bij de wet op de artsenijbereidkunde 
tevens de quaestie van de Specialité s te bezien. 

Mevrouw pe VRreS-BRUINS De 
Minister heeft reeds verleden jaar toegezegd (en 


zegt nog: 
het was niet de eerste keer, dat die toezegging 
kwam) een wijziging, ik meen zelfs begrepen te 
hebben, een geheele vernieuwing van de wet op 
de artsenijbereidkunde. Ik heb het met genoegen 
vernomen, omdat het er inderdaad met de voor- 
ziening van geneesmiddelen in ons land niet 
fraaì uitziet; we hebben een strijd tusschen 
apothekers en drogisten, tusschen drogisten en een 
soort van verfwinkeltjes, die zich, vooral in de 
groote steden, ook met grooten ijver op den 
verkoop van geneesmiddelen toeleggen, en daar- 
naast zorgen de fabrikanten van geneesmiddelen 
er niet minder voor, dat het publiek, den ge- 
bruikers van geneesmiddelen, zooveel mogelijk 
geld uit den zak wordt geklopt. Van een werkelijke, 
doelmatige, doelbewuste voorziening van genees- 
middelen is dan ook al lang geen sprake meer. 
Op 31 Januari 1925 heeft Minister AALBERSE 
een wetsontwerp ingediend, waarin bepalingen 
het openlijke 
prijzing in verkeer brengen van geneesmiddelen. 
Dit ontwerp is nog altijd in het eerste stadium 
van voorbereiding. omdat de Minister aan voort- 
gang daarvan niet medewerkt, en nu blijkt uit de 
M->morie van Antwoord. 
weegt, dit ontwerp te verwerken in de wet op 
de artsenijbereidkunde. k zou het zeer betreuren, 
als dat inderdaad gebeurde. Maatregelen tegen 


zijn neergelegd over met aan- 


dat de Minister over- 


het in verkeer brengen van geneesmiddelen met 
allerlei mooie aanprijzingen zijn absoluut nood- 
zakelijk en het wil mij voorkomen. dat daarvoor 
een eenvoudige en juiste oplossing was gevonden. re € 
Er heeft zich echter van den kant van de zooge- 
naamde belanghebbenden, d.w.z. drogisten en de 
eigenaren van dagbladen, die ruime inkomsten 
genieten van de advertenties, waarin al dat fraais 
wordt aangeprezen, een stevige oppositie ont- 
wikkeld en ik vermoed, dat de Minister daarvan 
onder den indruk is gekomen en is gaan meenen, 
dat de verkoopers van deze middelen, en niet de 
verbruikers, de patiënten, de eerstbelanghebbenden, 
zijn. Men zal gemakkelijk inzien, dat dit een 
groote vergissing is, want inderdaad is deze wet 
gemaakt in het belang van de gebruikers, in het 
belang van de volksgezondheid, en deze ge- 
bruikers wachten nu reeds lang genoeg op de 
zoo noodige bescherming. 

Ik zie voorloopig ook geen enkele reden, 
waarom dit ontwerp niet afzonderlijk gehouden 
kan worden, tenzij de Minister den verkoop 
van geneesmiddelen aan anderen dan apothekers 
totaal zou willen verbieden. Alleen dan zou ik 
er vrede mee hebben. Is dat niet het geval, laat 
men dan de hoodfzaak, de wijziging van de wet 
op de artsenijbereidkunde, voorbereiden. onaf. 
hankelijk van de maatregelen tegen de bedoelde 
knoeierijen ; de zaak is zeer urgent ; het ontwerp 


is, wat vorm en inhoud betreft, betrekkelijk 


es V 0e! 9 


Í 
eenvoudig en zou nog heel goed in deze periode, 


tot stand kunnen komen. Ik zou daarom aan 
willen dringen op directe medewerking van den 
| 

-_ 
De inspecteurs maken melding van het opleggen 
van verschillende geldstraffen aan hen, die onbe- 
voegd de geneeskunst uitoefenden. Een vrouw die, 
onbevoegd zijnde verloskundige hulp te ver- 
leenen,; reeds geruimen tijd de verloskundige 
praktijk uitoefende, werd veroordeeld tot 4 x f 30. 
boete, welke geldstraffen in hooger beroep ver- 
minderd werden tot 4 xf 10—. Aangezien het mij 
zeer twijfelachtig toescheen, dat deze vrouw door 
het opleggen van deze geringe boeten de onbe- 
voegde uitoefening van de verloskundige praktijk 
zou staken, werd den betreffenden inspecteur 


‚verzocht daarop scherp toezicht te doen houden. 


Op verzoek van een der inspecteurs werd door 
een Hoofdcommissaris van politie proces-verbaal 
opgemaakt tegen een handelaar in Sanitaire 
artikelen, die een jongen man. lijdende aan 
gonorrhoea in behandeling had genomen. Op de 
vraag van bedoelden inspecteur aan den ambte- 
naar van het Openbaar Ministerie of hij aan dit 
proces-verbaal eenig gevolg had kunnen geven, 
werd als antwoord ontvangen, dat het den ambte- 
naar niet vrijstaat mededeeling te doen van 
zaken (c.q. van den afloop daarvan) wanpeer 
zulks niet is voorgeschreven of uitdrukkelijk 
toegestaan; zulks is hem zelfs verboden. 

Een doornig struikje temeer op den weg van 
de handhavers der wetten betreffende de volks- 
gezondheid.” 


Minister bij de behandeling van het ingediende 


ontwerp. 
De MINISTER hierop: Ik 


e antwoordde 
zeggen, dat ik geen enkele belanghebbende ge- 


mag 
sproken heb over het Specialité s-ontwerp en van 
niemand iets gehoord heb. Mijn indruk is nu eens 
het gevolg van het kennis nemen van het stuk 
zelf en van een bespreking in de Commissiê uit 
den Gezondheidsraad. Ik ben dus aan het goede 
adres geweest. 

Overigens geloof ik, als ik de laatste vraag van 
de geachte afgevaardigde goed begrepen heb, dat 
ik niet anders behoef te zeggen dan dat de opmer-, 
kingen van de geachte afgevaardigde vanzelf ter 
sprake komen, als het wetsontwerp komt. Het 
laatste van hetgeen de geachte afgevaardigde 
zeide, heb ik niet geheel kunnen verstaan. 

Mevr. pe VRrrEs-BRUINS : Het was een verzoek, 
om het wetsontwerp zoo spoedig mogelijk verder 
te laten behandelen. 

De MINISTER: Als 
wil constateeren, dat het 


geachte afgevaardigde 
niet hokt bij de Com- 


de 


MBI se an: 
Mevr. pe VRIES-BRUINS: 
De MINISTER 
herhalen. dat ik het heb lagen liggen, omdat ik 


Juist niet. 
nne maar bij mij, dan wil ik 
andere dingen belangrijker vond, doch ik heb geen 
het ter hand te het 
ontwerp in zake de artsenijbereidkunde in behan- 


bezwaar, nemen, wanneer 
deling komt. 


Volksgezondheid. In de Verslagen en Mede- 
deelingen No. 11, Nov. 1928, vinden wij in het 
1927 Hoofdinspecteur. 
o.m. belast met het toezicht op de handhaving 


Verslag over van den 
van de wet, regelende de uitoefening van de 
Geneeskunst, het volgende: 

der 


„Onbevoegd uitoefenen 


geneeskunst. 

Advertentiën. _ 


der Vereeniging tot behar 


DRAIS wknd Kee | 


, a 
: 
hie 


handel zijn, in voorraad 


Ï 


d 
a 


6 » LZ} 
LI 

Adres 


SLECHTHOORENDEN 


Het Centraal Magazijn 


heeft alle goede mechanische en electrische hoorapparaten, die in den 


Mededeelingen van verschillenden aard 
Kruschen Zout. 


Prof. ScHoORL wijst ons op een door hem ver- 
richt onderzoek van Kruschen Zout, waarbij 
door hem werd gevonden een zeer geringe hoe- 
veelheid jodide, nl. eenige milligrammen per 
kilogram zout. 

Toch durven wij, ook na dit onderzoek, blijven 
twijfelen aan de met zooveel ophef aangekondigde 
geneeskrachtige waarde van Kruschen Zout. 

Het is ons bekend, dat ter voorkoming van 
kropziekte aan het voor de voeding gebruikte 
keukenzout een zeer geringe hoeveelheid kalium- 
jodide wordt toegevoegd. maar dan is die hoeveel- 
heid jodide, op die manier ingenomen. belangrijk 
veel grooter dan bij ‘t gebruik van eenige kleine 
schepjes Kruschen Zout. 

Het rapport van het onderzoek moet echtcr 
in zooverre worden gewijzigd, dat het bewuste 
zoutmengsel uiterst geringe hoeveelheden jodide 
bevat, die bij de gewone methode van opsporen 
van jodide niet worden aangetoond. 


N. E. CORRESPONDENTIE. 

F. H. te 0. Wij namen goede nota van uw 
belangstellend schrijven en zullen het gaarne 
aan het Bestuur onzer Vereeniging ter hand 
stellen. Ja, propaganda is zeer noodig, want wij 
vreezen dat de stand der kas een beletsel zal zijn 
voor de toepassing van de goede maatregelen, 
door u voorgesteld. Zie ook ons hoofdartikel in 
dit no. 

Dank voor de gezonden 
houden ons aanbevolen. 


advertenties ; wij 


Br. G. te O. Het apparaat, door u genoemd. 
kennen wij niet. Uit het u gezonden Maandblad 
kunt gij echter zien hoe wij over dergelijke toe- 
stellen ter desinfectie denken. 


A.C. F.C.te A. Dank voor 't gezondene. 


Dr. A. S. te R. Dank; in het volgend no. 


— Verscheidene stukken moesten blijven liggen. tigine der belangen van Slechthoorenden, te Soest 


wing veel kwakzalverstuig bijeen. 
Tevens bureau van advies op all-rlei gebied, voor slechthoorenden. 


: Mej. TINE MARCUS, 
2e Secretaresse der Vereeniging, 


Middelwijkstraat (Rijksstraatweg) 21 Soest.| MANS, Apotheker, Binnengasthuis, Postgiro 32237, Amsterdam. 


[DE KWAKZALVERSMIDDELEN 
HUNNE INHOUD EN DE GEVAREN DIE BIJ HET 


GEBRUIK DREIGEN, 


volgens analyses, gedurerde 35 jaar gemaakt voor 
geeft inlichtingen over kwakzalversadvertentiesen heeft ter waarschu-[ DE VEREENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ. 
Prijs f 1.25, franco per post f 137. 


Aan te vragen bij den Secretaris-Penvingmeester den Heer N. KEULE, 


K 
NAAMLIJST 


VAN DE LEDEN DER 


Vereenioing tegen de Kwakzalverij 


op l JaNvaRI 1929. 
Totaal 737 leden. 
DAGELIJKS BESTUUR: 
Mr. P. W. de Koning, te Am- 


sterdam, Woorzilter. 

N. Keulemans, Apotheker te 
Amsterdam. 

Secretaris- Penningmeester. 

Mr. A. Lind, Advocaat te A'dam. 
ALGEMEEN BESTUUR: 

Mr. W. P. R. Bouman, Ofhaier 
van Justitie te Rotterdam. 

Mr. A. A. Cnopius. Advocaat- 
Generaal bij het Gerechtshof te 
Arnhem. 

Mr. A van der Elst, Ambtenaar 
O. M. te Lexlen. 

Ds. F. C. Fleischer, Voorzitter v. 
de Alg. Ned. Ver. „het Groene 
Kruis” te Utrecht. 

E. J. Abrahams, arts, Wethouder 
te Amsterdam. 
C. Nannes Gorter, 

Alkmaar. 

Mej. J. C. Ressing te Delden. 

J.van Riel, Gepens. kolonel, Dirig, 
Mil. Apotheker, ‘s Gravenhage. 

C. G. Baert, luspecteur van de 
Volksgezondheid te ’s-Graven- 
hage. 

H. van Gelder, 
Redacteur. 


NEDERLAND. 
EERELID: 
G. B. Schmidt, Apotheker te Am- 
sterdam. 
GEWONE LEDEN: 


Aalsmeer. 


E. A. J. Bon, arts. 


te Amsterdam, 


Aug. Snethlage, tandarts. 
W. Snethlage, arts. 


Alfen sjd Rijn. 
L. W. Hildernisse, mied.-cand. 
Alkmaar. 
De. JI. M. van Dam. 
Dr. J. Degenaar arts. 
C. Nannes Gorter, journalist. 
B. Schouten, apotheker. 
Amersfoort. 
Gezondheidscom missie 


Amsterdam. 
E. J. Abrahams, arts. 


Amsterdamsche Ver tot Bestrij- 
ding van Tuberculose. 

Dr. B. H. de Beer tandarts. 

W. Binnendijk, arts. 

J. Blaauboer Jzu., avotheker. 

P. H. Bon, apotheker. 

Dr. C. F. Bosch. 

Dr. W. G. Bouman, arts. 

N. M. Bouvy & Zoon, apothekers. 

Dr. C. J. Brenkimau, arts. 

Mevr. v. d. Broek-Swart. apoth. 

A. J. v. Bronkhorst, apoth. 

Prof. Dr. H. Burger. 

Dr. P. W.C. M. Busch, arts. 

S.J. W. van Buuren. 

Dr. J. van Campen, arts. 

H. L. Coopmau, arts. 

Dr. 1. van Daal, arts 

B. van Dam. 

Depart. Amsterdam van de Ned. 
Maatsch. tot bev. d. Pharmacie. 

J. W. Dito, arts. 

S. Engers, arts. 

J.C, Piledt Kok, apotheker. 

Dr. C. L. de Fouw, Inspecteur 
v/d. Volksgerondheid. 

R. Gaasterland. 

S, S. Galleé, apotheker. 

H.van Gelder, gep. dirig. apo- 
theker. 

B, Gersons, apotheker. 

EV Gilse, Ärts. 

Greaf. 

. de Haas, arts. 

r. P. FP. v. Hamel Roos. 


H. Hemmers. 


Gun. 


4 de 


È..van der Hoop, arts, 

Te van der Hoop, arts. 
r. À. Huender, apotheker. 
Mej. C. Hugenholtz, apoth. 
r. ‚ Hymans, arts. 
V. van Îtallie, apotheker. 


- de Jong ‚ apotheker. 


M. de Ta 


Mevr, JI Ke I Ouwersma-Fey, apoth. 


Journalist te 
mn, mmm ess 

nnn nn 
W. R. van de Kasteele, arts. 
N. Keulemans, apotheker. 


M. C. Klaassen 

J. Kok, apotheker. 

Mr. P. W. de Koning. 

P. J. Kruysse, apotheker. 

Mevr. Kruysse- Rübsaam, apoth. 

J. M. Kijzer, arts. 

C.J.v. bedden Huisebosch,apoth. 

Mr. A. Lind, advocaat. 

W. v.d. Linden, apotheker. 

Dr. M. Marsman, acts 

H. Messer, Arts. 

E. Mogendorff, arts. 

J. Musaph, tandarts, 

Ned. Maats. t. bev. d. 
kunde. 

Ned. Maats. t. bev.d. Pharmacie. 

Ned. Maats. t. bev. d. Tand- 

heelkunde. 

G. C. v. Oort. 

Otto, arts. 

J. Otto. 

‚ Pekelharing, apoth. 

G. Pitsch, tandarts. 

. Polak, arts. 

P. G. Postema, arts. 

Potjewijd, apotheker. 

. Premsela, arts. 

evr. M. V. Redert, apotheker. 

. van ’t Sant, apotheker. 

G. Schipper, apotheker. 

G. B. Schmidt, apotheker. 

H. Sehols. 

H. Schouten, arts. 

Dr. S. Simous, arts. 

A Speer 

Dr. G. J. Stärcke, leeraar M O. 

Mevr. J. Stärcke—Polenaar, arts. 

H. Stoffers. 

S. Stork, apotheker. 


Genees- 


AS Ap 1 


W.S Stüven, veearts. 
A. N. Swijshuisen Keigersberg, 
arts 


Dr. F. Tekelenburg. 

G.O. A. de Fhouars. avotheker. 

Vereeniging tot bev. d. Homoeo- 
pathie. 

Joes B Irp Jr. 

P. Verhagen, arts. 

J. H. Verhave, arts. 

Dr. A. Welcker, arts. 

Ed. Wiener, arts. 

Dr H. Woltring, arts. 

Dr. S. A. Wyseubeek, arts. 
Wijuhoff & van Gulpen, scheik. 
Andijk. 

Dr. J. A. L Heenk, arts. 
Apeldoorn. 
Gezondheidscommissie, 


Mevr. A.G. kerkboven-Wijthott 


P. Persijn, apotheker. 
A. de Vries, arts. 

Appingedam. 
Gezondheidscomninssie. 
Groene in 


Afd srdime. » V. zj Ned. Maat- 
schappij t. b. d. Geneeskunst. 

Dr. W. H. Bloemendaal, Insp. 
v. d_ Volksgezondh. 

R. de Boer, apoth. 

Mr. A. Cuopius. 

Mej. M. M. Couvée. 

Dr. G. Fabius, arts. 

Gezondheidscom missie. 

Th. Hillen, apotheker. 

Mej. G. Jongbloed, apoth. 

Dr. H‚, C, Maats 

Dr. J. P. v‚, d. Marel, mil.-apoth. 

Dr. P. W. Meihuizen, arts. 

E. Menthen, apotheker. 

M. Pasmooy. 


W. Renssen, Arts. 
Dr. M. J. Schulte. apotheker. 
Assen 


H. Cazemier, apoth. 
Dr. E. H. la Chapelle, arts. 
Mr. A. Hilbingh ten Oever. 
Mr. W. P. C Knuttel, Ambt. 
O. M. 

Avenhorn. 
Witte kruis 

Avereest. 
Groene Kruis. 

Baarn. 

Dr. P. V. Astro, arts. 
Gezondheidscommissie. 
Rud. Heijbroek, arts. 
Mej M.C. Julius, apotheker. 
Dr. A. J. Thomas, arts. 


Barchum. 
P. L, v. d. Harst, arts. 
Bakkum. 
Afd. Alkmaar Ned Mij. ter Bev. 
der Geneesk. 


Dep. Noord-Holland der Ned. 
Mij t. b. d. Pharmacie. 

Barendrecht. 
Gezondhetds-Caominissie. 
Dr. J. van der Meulen, arts. 
P. Westra, arts. 

Barneveld. 


S. J. v. Schuppen, Seer. Groene | 


kruis. 
Barsingerhorn. 
Witte kruis. 
Beetsterzwaag. 
Dr. Bremer, arts. 
_ Beilen. 
Groene kruis. 
Benningbroek 
Dr. G. A. koeze, Arts, 
Bergambacl.t. 
Dr. Boutnan, Arts. 
Bergen. 
Dr. J. A. Blok, arts. 


Bergum (Fr.) 
B. J. Horistra, arts. 


Berlikum. 
Dr. J. K wast 
Beverwijk. 
A. Donker, apotheker. 
Mej. AnnaC. A. Sepp‚apotheker. 
Bilthoven. 
Mej. J. E. van ' ijk, med stud. 
Blaricum. 
F. Catz, arts 
Bloemendaal. 
Mevr. wed. A. kalft. 


H. Lemstra van Beusekom, arts. 


Mr. J. U. v. d. Piaats. 
Dr. G. Romijn, 
Volksgezondheid 

Bodegraven. 
Gezondheidseorumissie. 
Groene kruis. 

Bolsward. 
H. Beekhuis, arts. 

j Borculo. 
Groene kruis. 

G. P. Scheij, arts. 
Borne. 
Groene Kruis. 

Boxmeer 

Gezondheidscommissie. 
Brakel. 

J. J. Warnsinck, arts. 
Breda. 

Groene Kruis. 

R. Smagghe, 

A. v. d 

T. Wetselaar, apotheker. 

Breukelen. 

Dr. M. H. J. Adels 
Brielle. 
Gezondheiudscommissie. 
Afd. 
Mij. t. b. d. Geneesk. 
n Buiksloot. 
S. van Kempen, arts. 

Buitenpos\. 
Gezondheidscomuissie. 

Burg (Texel) 
D. Boswijk, arts. 
Witte Kruis. 


groothandelaar. 


Bussum. 
Mr. J. P. C. van der Burgh. 
W. F. A. Wijnen. 
Castricum. 
Witte Kruis. 
Culemborg. 
Groene Kruis. 
Cuyck. 
J. van den Broek, arts. 
Delden. 
H. C. M. Bloemen, arts 
Dr. J. W. A. Gewin, arts. 


Groene Kruis. 

Mej. J. C. Ressing. 
Deltt 

Lv d. Belk, zrts: 


A.J. v. Gerrevink Gzn., apoth. 


Groene Kruis. 
Dr. A. Verhoeff, arts. 
M. J. Wilmink, tandarts. 
Denekamp. 
A. J. Hondelink, arts. 
Deventer. 
Gezond heidscom missie. 
rr olders, apotheker. 
Diemen. 
W. Balfoort, arts. 
_ Dieren. 
J. van Eijk, apotheker. 
Leesgezelschap Elek wat wils. 
Diever. 
A. Léon van Eldik, arts. 
Dinteloord (N-H.). 


J. M. van den Hoek, arts. 
Dinxperlo. 
Groene Kruis. 
Dirksland. 
Groene Kruis. 
Naerchurg, 
Dr. J. Brand. arts 
Doorn (U. 
M. J. van um, arts. 
Dordrecht. 


J. J. Benjamins, arts. 


Mr.P. Blussé v. Oud-Alblas, adv. 


P.W. Brandt, uigever. 
S. M. Hugo van Gijn. 


Afd. Dordrecht Ned. Mij. t. b.d. 


Geneeskunst. 


Inspecteur v. d. 


Velde, Insp. Volksgez. 


Voorne en Putten v.d. N. 


| 


| Z.-H. Ver het Groene Kruis, 


Driebergen. 


L. H. T. Breedvelt, Off. v. Gez. 


K. M. 


Dronrijp. 
v. Solkerna, arts. 
Dubbeldam. 
Groene ma 


Aad: A Be 


de S 


Ec 

<tijns, arts, 
Edam. 

J. van der Molen, arts. 


Witte Kruis. 


Ede. 
Dr. C. A. W. Wever. 
Eefde. 
Dr. J. v. d. Hoeven, 
Eelde. 
Dr. A. Hesselink. 
Eindhoven. 
Gezondheidscommissie. 
Elst 
Groene Kruis. 
__ Enkhuizen. 
Gezondheidscomimssie. 
Enschede. 
G Paurichter, apotheker. 
Abr. Ebeling. 
H. Sijtsema, apotheker. 
Giessendam. 
Groene Kruis. 
Ginneken. 
Mr. F. Couvée. 
Gezondheidscommissie. 
J. Roozeboom. Mil. Apoth. 
Goedereede. 
Groene kruis. 
Goes. 
C. v Baak, dierenarts 
H. Snoek, arts. 
Gorinchem. 
Afd. 


Geneeskunst. 


nh 
Gou 


arts. 


Depart. Gouda Ned. Mij t.b.d. 


Pharmacie. 
Gezondheidscomunmssie- 


J. Haddérus Oostingh, tandarts. 


A. Ce He Höweler, 


arts. 


Dr. A. Montagne, arts. 
Gouderak. 
Dr. F. Beekenkamp, arts. 
's-Graveland. 


Dr. H. Jonker. 


Jhr. J. W. Six, technoloog. 
Groningen 
Dr. L. v. d. Berg, apotheker. 
Dr. L. Bouman. 
Depart. Gromugen, Ned. Mij 
t.b.d. Pharmacie. 


Groene kruis. 
„Grijpskerk. 
Groene Kruis. 


Gulpen. 
H.L. D. Hupperetz, apotheker. 


Groene kruis. 


Den Haag. 
Prof. Mr. P. J. H Aalberse, 
oud- Minister. 


Alg. Apoth. Assist. Bond. 
Dr. L. Arisz, arts. 
Mej. J C, Asman, arts. 


C. G. Baert, inspecteur v. d. 
Volksgezondherd. 

J.J C. Bakker, apotheker. 

W. H. Bal. 

Firma F. L. van Beest, apoth. 

Prof. G. J. W. Koolemans- 
Beynen Jr. 

Dr. J. Blomberg Jr., apothezer. 

G. C. Bolten, arts. 

M. Ch. Boom v. Ochsée, med. 
cand. 

B J. Bijnen, arts. 

A. Carrière, arts. 

Dr. A. W. M. v. Deventer, arts. 

J. Hankes Drielsma, arts. 

Jr Dijk. 

Dr. J. van Dijk. arts. 

W.S. A. van Kek, notars 


Mr. E. F. Enger, Offic. v. Just. 
N. Faber, arts. 


Gezondheidscommisste. 


Dr. RB. W. Goteling Vinnis, arts. 


Dr. D. H v. d. Geor, chirurg. 
C. E. Grasswinkel, arts. 
B. M. Gratama, ing. bij de Ned. 
Ind. Spoorw.-Mij. 
Groene kruis 
Dr. J. de Groot, arts. 
J. de Groot Jr, arts. 
J. R F. Hanuivoort, 
Dr. A. Hendriks, arts 
Dr. J.J. Hofman, apotheker. 
Mevr. Wed. Dr, P. PF. 
A. J. van Huffel Jr., 
Dr. H.M. Hijmaus, arts. 
Dr. M. Hijmans. 
Dr. C. L de Jonuh, arts. 
Ljjkle de Jong, arts. 


arts. 


G. v.d. N. Mij. t. b.d. 


Huizinga. 
apotheker 


„Joh. 


Dr. N. M. Josephus Jitta, voor- 
zitter Centr. Gezondh.raad. 
Pr. W. Kouwenhoven, arts. 
Jhr. Kreuz v. d. Borne, med. 
cand. 
J. A. G. Krijger, 
Dr. J MH. Kuver, arts. 
Dr. R. Meulenhoff, apotheker. 
Dr. M. M. de Monchy. 
Afd. Den Haag, Ned. Mij. t b 
d. Geneesk. 
A. C. Nanning, apotheker. 
L. N. Nathans van Loen, arts. 
L. Navis, arts. 
Mej. C. Offerhaus, apotheker. 
Vereenig. „Nederl. Fabrikaat’’. 
L. D. Ornstein, arts. 
HMT. &. Peluzer, oudd- jane 
artll. 
H. J Peppink, med. stud. 
Dr. J. L. A. Pentz, arts. 
Dr. M. E. Polano, arts. 
Jhr. Dr. N. F. C. Pompev. Meer- 
dervoort, arts. 
B.G Pil, arts 
Mej. C. M. v. d. Pyl, 
W.C. Rensen, arts. 
J. v. Riel, apotheker. 
Vv, Riel, Gep. Dir. Mil. Apoth. 
Dr. M. Rutgers. 
Dr. J. M. W. Scheltema, arts. 
A. H Schirm, apoth. 
J. J. Schoevers, apotheker. 
H. P. Sechoonenbeek, arts. 
Dr. P. Schram. 
Dr. A. Sikkel arts. 
K. v. d. Slooten, arts. 
De G. Souw, med. cand. 
L. M. C. F. Steger. arts. 
M. M. G. Stibbe, arts. 
H.D.v. Stipriaan- Luiscius, arts. 
Dr. Th. J. v. Stockum, arts. 
Mevr. Wed E, Sijbolts-Wytema. 
J. A. v. d. Tooren, apotheker 
Dr. A. Tückermanu, arts. 
Ph Tuyt, arts. 
W. D. Valkis, apotheker. 
Mr. J. D. Verbroek, advocaat 
R. K. Vereeniging van Slecht- 
hoorenden. 
J. R. v. d. Vliet, 
L. H. Vrijman. 
G. H. van der Wal, apotlieker. 
Dr. J. G. Walaardt Sacré. 
J.K. W. Weijgers, arts. 
Dr. H. v. Wely, arts. 
A. v. Zvl, arts. 
Haarlem 
H. Bartels, apotheker. 
M. Eeftink Schattenkerk, arts. 
E. S. Frank, arts. 
Mr. W. H. Hoijer, Off. v. Just. 
Dr. L. C. Kersbergen, arts. 
Dr. H. Kikkert, arts. 
M. Mauritz, arts. 
Dr. W. E. Merens. 
Pr. Lb C. v. d. Meulen 
Mr. G. Nolst Frenité. 
W. Posthumus Meyjes. 
Dr. Sluyterman, arts. 
J.C. Tadema 
Haarlemmermeer. 
Gezondheidscommissie. 
Stad Hardenberg 
Gezondheidscomm)ssie 


Harderwijk. 
H. Blanken Jzn, arts. 


G. J. Boon, arts. 
J. v. d. Lee, arts. 


arts. 


arts. 


mordarts. 


Hardinxveld. 
Groene Kruis. 

Ha en (Gr) 
Mr. L. B. Lohmann, rechter. 

Hedel 
Gezondheidscom missie. 
Heelsum, 

Groene Kruis. 

Heemstede. 


Dr E.A. H. Droog arte 
Dr. J. M. Hooreman, arts. 
’s Heer Arendskerke. 
H. van Lwaarden, arts. 
Heerenveen. 
J. Bijlsma, arts. 
Heer Hugo Waard 
Witte Kruis. 
Heerlen. 
Gezondheidscommissic. 
Hees (bij Nijmegen) 
Mevr. M. Wieseman. 
Heinenoord. 
G. de Reus, arts 
Den Helder 
Gezondheidscommissie 
G. v. d. Nieuwenhuizen, 
Gez. K. M. 
H. Schürmann. 


Witte Krus. 


Off. v. 


5 


EE EE TT ne 

Hellendoorn 
Dr. B. J. Vos, arts. 
Hem (gem. Venhuizen). 
M. de Heer Kloots, arts. 
Hendrik-Ido Ambacht 
D.J. Kamberg arts. 
’s Hert>genvoson. 
H. v. Baer, apotheker. 
Dep N-Brabant Ned. Mij. t b. 
der Pharmacie 
G:zondheidscommissie 
Afl. ’s Hertogenbosch Ned. M. t 
b d. Geneesk 
Dr. W.P. J. Hoogveld, arts. 
‚ Heusden 
Gezondheidscom missie. 
‚ Heythuizen. 
J. D. Smits. arts. 
„ Hillegersberg. 
D. Heinike, arts. 
Hilversum 
Mevr. Feenstra—ten Seldam, 
apotheker. 
Afd. Gooi en Eemland Ned. Mij 
t. od. d. Geneesk. 
A. J.v. Heemskerk Düker, apoth 
G Kasteleijn. 
P. J. Honoré Metz, apotheker. 
Mevr. C. W. C. v. d. Meulen- 
v. Manen. 
Prof. P. van der Wielen. 
Hoek (Zeeland. 
A. J. Deyer, arts 
Hoofddorp. 
Dr. J. Nanninga, arts. 
Hoogeveen. 
Gezondheidscommissie. 
Hoogezand. 
Gezondheidscommissie. 
Hoogkerk. 
Groene Kruis. 


Hoorn. 
Afd. West Friesland, Ned Mt. 
bev. d. Geneeskunde 
Horn. 


P. J. Henneman, arts. 
Huizum (Fr) 


W. Fortuin, Arts. 
Groene Kruis. 
Dr. W. Sinninghe Damsté, arts. 
Hulst. 
Gezondheidscommissie 
J. A. van Lierop, arts. 
Hummelo. 


Dr. B. J. Westerbeek v. Eerten, 
arts. 


Kampen: 
P. Butter arts. 

Katwijk. 
A. v. d Berg. 


J. Huetingh, arts. 
Kethel (Z-H.) 


G. Sauer, arts. 
De Klomp 
G. H. P, «. d. Meene, pharm. 
stuc. 
Klundert. 
J.H. Wilmink, Dierenarts. 


Koog a. d. Zaan. 
M. Scheele. 
Kollum (Fr). 
Dr. de Jager. 
Kortgene. 
L. G. Gelderinan, arts. 


Groene Kruis 
Krabbendijke. 
H. Hondelink, arts. 
Kralingsoche Veer, 
H. v. d. Maden. 
Krimpen a.d. IJsel. 
W. M. Blom, arts. 


Krommenie. 


Witte Kruis. 
Lage Zwaluwe. 


D. Dooremaus, arts. 
Leek. 


Groene Kruis. 
Leeuwarden. 
Dep. Friesland v. d. Ned. Mij. 
t. b. d Pharmacie. 
Groene Kruis. 
Mr. A. Menalda Hz. 
J. H. Regenbogen, arts. 
De. J. A. Römer, arts. 
W. C. C. ten Veldhuys, arts. 


Leenwen bij Tiel. 


Dr A. W. van Haagen. 
Leiaen 
Mej. Dr. D. Bakker, arts. 
Th H.C. Bos Otten. 
J.P. A Brand, tandarts. 
Mr. W. K. Brevet. 
Mej. F. Briedé. 
Mej. J. L. van den Brink. 
G. J. Craus, med. stud 
Mej. Dr. W.J. v. Eerde. 
Mr. A van der Elst, ambt. O. M. 
J. G. van Es, arts. 
Mej. A. Harmsma. 
H. Hirschfeld. 
Prof. Dr. J. van der Hoeve. 
Prof. dr. L. van Ltallie. 
Jac. J. de Jong. 
Prof. Dr, P, Th, 
WW. v. Krimpen. 
J. J. Krijnen, med. stud. 


L. Kan. 

Leidsche Tandheelk. Vereen. 

Lie Giok Tjoan. 

S. v. Nooten, med. cand. 

G. H. Nijhoff, apoth. 

A. A. M. EF. Pannekoek, 
arts. 

C. Pieck, oogarts. 

Dr T. Reddingius 

Mevr. Dr. Stark. 

Mej. Dr. Steenhauer, apoth. 

Mej. L. v. Straaten. 

P. N. Tissot v. Patot, med. doct. 

H. P. Veldhuisen, arts. 

Prof. Dr. J. H Zaaijer. 


semi 


Lemelerveld. 

H. C. Sauer, arts. 

Lexmond. 
P. Bon, arts. 

Lisse. 
D. Blok. arts. 
Lith. 

J. Wiegersma, arts. 

Lochem. 


Gezondheidscommissie 
Loenen a. d. Vecht. 
L. L. Po-thuma, arts. 


Loosduinen. 
H. A. N. Vechtman, arts. 
Losser. 
J. G. Frederiks, arts. 
Lunteren. 


Dr. W C. Kimmijser, arts. 


J. A. v. d Vliet. arts. 
Maastricht. 
A. H. Schmedding, arts. 
Makkinga. 
Groene Kruis. 
Makkum. 
E Heckman, apotb. 
Markeloo 
J.S. B. Wanrooij, arts. 
Medemblik. 
Witte Kruis. 
Meerkerk. 
Dr. C. Spijkerboer, arts. 
Meppel. 


Firma Brocades en Stheeman. 
Gezondheidscommissie. 
Middelburg ‚ 
Dep. Zeeland der Ned, Mij. t. b. 
d. Pharmacie 
Gezondheidscommissie. 
M. J. Pienbroek, apoth. 
Middelharnis. 
Gezondheidscomimissie. 
_ Middelie. 
Witte Kruis. 
‚ n Midwoud. 
Witte Kruis. 
„Molenaarsgraaf. 
J. de Konink arts. 
Monnikendam. 
C. J. P. v Dijk arts. 
Moordrecht. 
J. Westendorp, arts. 
Naarden. 
C. Heumes. arts. 


Neede. 
Dr. P. E Bos. 
Ter Neuzen. 


Gezondheidscommissie. 


Afd. N. Mij t.b d. Geneesk. 
Niehove, 
Groene Kruis. 
Nieuwendam. 


P. J. J. Honig, arts. 
Nieuwesluis (Heenvliet). 
W. F. de Priester, arts. 
Nieuwe Tonge. 
C. van Gelder, arts. 
Nieuw Helvoet. 
H. C. Sauer, arts. 
Nieuwvennep. 
W. G. Schreuder. 
G. v. Wijk, med. eand. 
Nieuw-Weerdinge. 
Groene Kruis. 


Noordwijk. 

Dr. Coenraedts Nederveen. 
Numansdorp. 

C. Flohil, arts. 
Nijmegen. 

J. J. W. v. Beek, tandarts. 


R. van Gelder, arts 

J. W. Hoeffelman, arts. 

G. Ph. G. Moeijs. 

Ned, Ver. v Huisvrouwen, 
Nijmegen. 

G. Noorduyn, arts, 

J.J. E. H. Oor. 

Nijverdal. 

H. Slettenaar, arts. 

Oegstgees , 

A. M. Blok, med. stud. 
A. Querido, arts. 

Oene. 
Groene Kruis. 

Oisterwijk. 
Gezondheidscommissie. 
Dr. A. J. van den Heuvel. 

Cldekerk, 
Groene Kruis. 

Ommen. 
Dr. C. J. Warnsinck, arts. 
Oost- en West Svuburg. 


C. E. Plugge, arts. 


afd. 


Oosterbeek. 
P. Leendertz 
G H.O v. Maanen, arts. 
W H Zoetelief Norman. 
Oosterwolde. 
J. G. Kijlstra, arts. 
Oosterzee. 


Floris Hers. 
Oostzaan. 
Witte Kruis. 
Opperdoes. 
Witte Kruis 
Oss. 


Gezondheidscommissie. 
Oude Pekela. Ni 
Afd. Oldambt. Ned. Mij. t. b. 
d. Geneesk 
Oude Wetering. 
A. v. d. Bijl. 
Oud-Karspel. 
J. G. Vogelenzang, arts. 
Overveen. 
J. E. Schalkwijk. 
Purmerend 
B. H. Jurgens, apotheker. 
Putten a d Veluwe. 
M. C. G. Middelburg, arts. 
Puttershoek. 
Groene Kruis. 
_ Raamsdonksveer. 
B. Knaap, arts 
Rauwerd ‚ 
Gezondheiiuscommissie. 
Reeuwijk (bij Gouda). 
J M. van Staveren, arts. 
B Renkum. 
Groene Kruis. 
Dr. A. Bakhuijsen Schuld. 
_ Rhoon. 
Groene Kruis. 
Ridderkerk. 
Afd. Z.-Holl. Eiland. Ned. Mij 
t.b d. Geneesk 
Rockanje. 
Groene Kruis. 
D. F. Groenewoud, arts. 
Roermond. 
Gezondheidscommissie. 


F. A. Haan, apotheker. 

Dr. H. J. Hoving. 

H Wiggelendam, arts. 
Roozendaal. 

Gezond heidscommissie. 
Rotterdam. 

J. Beker, apotheker. 

Jac. Beker, apotheker 

Mr. W.P. R. Bouman, off. v. just 

Ph. C. Coppens, apotheker. 


H. E. Ekker, tandarts. 
R. Geel, arts. 


C. Groenewegen, arts. 

Dr. M. Kingma Boltjes. 

Dr. P. H. Kramer, arts. 

). J. v. Leeuwen. arts. 

Levensverz Mij. R V.S. 

J. H. M. Lutz. 

Dr. G. H. Moll van Charante. 

Dr. L. B. de Monchy, arts. 

Dr. R. P. Offringa, arts. 

Jac. v. d. Ree, med. eand 

Mr. A. Rombach, subst. offic. 
van justitie. 


Dr. W. v_ Rijn, apotheker. 


P. Schrameier Verbrugge, notaris. 


Dr. P. Spaapen, arts. 

Dr. E. C. Tuinzing. 

Mr. J. A. de Visser, 

Dr. P. A. Vos, apotheker. 

Wester Muziekschool. 

B. J. A Wolfson, arts. 

H. C. Zeelt. apotheker. 

J. M. Zindler, apotheker. 

D. J. Zwaan. 
Rozenburg 


Groene Kruis. 
Ruurlo. 


H. W.C. E. Hofstede, arts. 
Rijnsburg. 
H. G. Jonker, arts. 
Rijssen. 
Groene Kruis 
Rijswijk. 
P. Greup, arts. 
Dr. B. J. de Haan, arts. 
Mej. M. v Pol, verloskundige. 


G. W. Reddingius, arts. 
Santpoort. 
Mej. J. W. Bokheven, apoth. 
Yror. Ziekenhuis. 
Sassenheim. 
Dr. P. le Grand. 
Schaesberg 
A. H. Claesssens, apotheker. 
Scheveningen. 


J. E. Brouwer, arts 

J. van Buuren, apotheker. 

M. den Heijer, apotheker. 
Dr. R. P. v. d. Kasteele, arts. 
Dr. C. Mol, arts. 

A. H. Nooy v d. Kolff, arts. 
Dr. C. Oorthuys. 

Dr. Westerman, arts. 


off. v. Just. Schiedam. 
W. Lomars, apoth. 
Schiermonnikoog. 
J. S. Beekhuis, arts. 
Schipluiden. 
Groene Kruis. 
Schoonheven. 
Gezondheidscommiosie. 
Schoorl. 
S. G. Baron v. Fridagh. 
Witte Kruis. 
Schrans Huisum. 
[. Hiemstra. arts. 
Sexbierum. 
B. L. v. Albada. 
Sliedrecht. 
Dr. H. D. de Boer. 
Gezondheidscommissie. 
Groene Kruis. 
Dr. A. Prins de Baat, arts. 


D. Zijp, arts. 
JP, Sneek. 
Gezondheidscornmissie. 
Soestdijk 
J. Baart de la Faille, arts. 
Speckholzerheide. 


M. Retera, arts. 
Stad aan 't Haringvlief. 
P. Oosthoek, arts. 
Steenwijk. 
Gezondheidscommissie. 
‚_ Stompetoren (N.-H.) 
Witte Kruis. 
Streefkerk. 


Groene Kruis. 
Ternaard. 


Groene Kruis. 
‚ Tholen. 
P. J. Duinker, arts. 


Gezondheidscommiss!e. 


Tiel. 
Afd. Tiel en Omstr. Ned. Mij. 
t.b.d. Geneesk. 


Tilburg. 
M. J. M. Bijvoet, apotheker. 
Th. N. Cloosterhuis, apoth. 
Tjummarum. 
S. Santema, dierenarts. 
Twisk (N.-H.) 
Witte Kruis. 
Uden (N.-B.) 
Dr. P. F. A. Peters, arts. 
Uitgeest, 
H. J. Guljé, arts 
Uithoorn. 
L. Bieze. 


Witte Kruis. 

Utrecht. 
Guill Beck. 
Dr. J. H. G. Carstens. 
C. Eneel, med. stud. 
Ds. Fleischer. 
Gem. Geneesk. Dienst. 
Mej. C. M. v. Gendt. 
Gezondheidscommissie. 
W.G. de Haas, arts. 
Dr. J. Hartog, arts. 
Emile Hensen, pharm. cand. 
Herwonnen Levenskracht. 


H. Hondelink, arts. 


Dr. C. v. Hoogenhuyze, arts. 
G. H. de Kleyn, chirurg. 
Prof. Dr. B. J. Kouwer. 

Dr. L. T. van Lelyveld, arts. 
Dr. E. H. B. van Lier. 

Mej M. Myers, apotheker. 


H. Offerhaus, arts. 
D. Oskam, arts 
Pharmaceutisch Laboratorium. 
Dr. Y. A. Popta, arts. 
Afd. Utrecht, Ned. Mij. t.b.d. 
Genecsk. 
Dep. Utrecht, Ned, Mij. t‚b.d. 
Pharmacie. 
R. E. Wieringa, arts. 
Vaassen. 
Groene Kruis. 
G. G. Windemüller, arts. 
Valkenswaard. 
Frans v. Best. 
Veen (bij Heusden). 
J. E. Schmitz, arts. 
Veendam. 
W. Boer, notaris. 
Gezondheidscommissie. 
Dr. Th. Tjabbes, arts. 
Veenendaal-de Klomp. 
G. H. de Waard, arts. 
Veere. 
Gezondheidscomwmissie. 
Velp (bij Arnhem.) 
Dep. Gelderland, Ned. 
b. d. Pharmacie. 
Gezondheidscommissie. 
Mej. A. M. van Meerten. 
Mr. L. H. D. baron de Vos tot 
Nederveen Cappel. 
Dr. A. v. d. Willigen, 
Vlaardingen. 
Gezondheidseomimissie. 
Vlissingen. 
Gezondheidscommisste. 
A. Staverman, arts. 
J.J. Wolters, arts. 


Mij. t 


arts. 


Voorburg. 
W. v. d. Horst, med. stud. 
Dr. C. de Leeuw, arts. nn 

J. F. Oortgyzen, arts. 


Vreeland. 
G. P. Ittman, ars. 
Vught. 
Geneesk Gesticht voor Krank- 
zinnigen 
Waarder. 
Groene Kruis. 
Wageningen. 
D. E Janssen, apotheker. 
Warfum 
Gezond heidscom missie. 
Warmond. 
J. Jelgerhuis Swildens, apoth. 
Wedde. 
Gezondheidscommissie, 
Weesp. 


A. A. Knaap, arts. 
‚_ Wervershout (N-H.). 
Witte Kruis. 
Wester Blokker. 
J. J. Barnhoorn, Arts. 


Westwoud 
J. Romeijn, Arts. 

Westzaan. 
Dr. Jac. J. Vis. 

Wierden. 


Gezondheidscom missie. 
Groene Kruis. 
Wildervank. 
Dr. D. Huizinga. 
Winsum (Gr.) 
Dr. R. P. brons. 
Winterswijk. 
H. G. Enklaar, offic. v. gezondh. 


Gezondheidscommissie. 


C. v. Schothorst, arts. 
Woerden. 

W. G. Have Jr., apoth. 
Wegnum. 

Dr. P. F. J. Baesjou. 
Wolvega. 


Groene Kruis. 
Th. Lütge, arts. 
Workum. 
L. H. Bogtstra, apotheker. 
Mevr. Wed.Dr L.A.E.Sluiterman 
„Wijhe. 
Gezondheidscommissie. 
Zaandam. 
D. K. Boom, arts 
Gezondheiudscommissie. 
J. W.de Goeje, arts. 
A. M. Pelt, arts. 
J. de Wit, arts. 
Zalt-Bommel. 
J. A. v. Haaften, tandarts. 
DD. dd. 


de Jong, apotheker. 
Zeist. 

C. J. C. Burkens, arts. 

Dr. S. Heeg, arts. 

N. A Kortlandt, arts. 


Dr. L. W. H. Tjeenk Willink, arts. 
D. van Zante, apoth. 
Zevenbergen. 
L. van der Linde, arts. 
Zevenhuijzen (4.-H.) 


Dr. H. J. de Wit , arts. 
Zierikzee. 
Gezondheidscommissie. 
Zoetermeer. 
Gezondheidscommissie. 
Zuidbroek. 
Groene Kruis. 
Zuidhorn. 


Gezondheidsecommissie. 
‚ Zuid-Scharwoude. 
Witte Kruis. 
Zutphan 
Afd. Zutphen \ed. Mij. tot bev. 
der Geneeskunst 
Gezondheidscomimissie. 


Dr. H. Jonker. 
Dr. J. Oudenampsen, apotheker. 
Zwolle 


Dep. Overijsel Ned. Mij. t‚b.d. 
Pharmacie. 

Overijsselsche Vereenig. t b.d. 
Tuberculose. 

kh. H. Hengeveld, arts. 

R. Meulenhoff, oud-apotheker. 

J. J. Tijl, uitgever. 

Dr. G,J. van Thienen, 


NED. O. INDLE. 
Weltevreden (Java). 
A. N. Erkelens. 
F. Holzschuher von Harrlach 
arts, Office. v. Gez 
Bandoeng. 
Dr. H. Jakobs, Othe. v G. le k). 
H. W. Borel offic. v. gezondh. 
Sitoebanda (Java). 


G. A. Scheffer. 


arts. 


__Galang- 
Dr. E. Smits, arts. 
NED WEST-INDIE 
Paramaribo. 


R. D.G. Ph. Simons, med. stud. 
ZUID-AFRIKA. 


Nijlstroom. 
Gerrit Bakker. 
Twijfel Fontein. 
Mr. H. de Munnik. 


ZWITSERLAND. 
Zürich 


H. T. Liem, apoth.