Skip to main content

Full text of "Opći šematizam Katoličke Crkve u Jugoslaviji 1974."

See other formats


OPĆI S EMAT 1 zm. 

CRKVE 


CERKEV 


u 


OPĆI ŠEMATIZAM 
KATOLIČKE CRKVE U JUGOSLAVIJI 

CERKEV V JUGOSLAVIJI 1974 


UREDNIŠTVO 

Krunoslav Draganović 
Srećko Bezie 
Josip Crnković 
Rafael Lešniik 
Ivan Mršo 
Zdravko Reven 
Hinko Weber 

OPREMA 
Josip Martinko 

CRTEŽ: Crkva Učiteljica, 

iz srednjovjekovnog glagoljskog brevijara iz Berma (Istra) 

DISTRIBUCIJA 

Hrvatsko književno društvo 
Sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 

TISAK 

Medicinska naklada, Zagreb 


OPĆI SEMATIZAM 
KATOLIČKE CRKVE 
U JUGOSLAVIJI 

CERKEV V JUGOSLAVIJI 

1974 


Izdavač 

Biskupska Konferencija Jugoslavije 
Zagreb 1975 


UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA BKJ 


Nakon duljeg vremena ponovno izlazi iz tiska novi Opći šema- 
tizam Katoličke Crkve u Jugoslaviji. Bogat je podacima, ne samo 

0 stanju ovog povijesnog trenutka naše Crkve nego i povijesnim 
sadržajima koji su vrlo zanimljivi i važni za poznavanje prisutnosti 
Crkve u ovom dijelu Evrope. 

Opći šematizam s obzirom na osobe i službe u Crkvi ustanov- 
ljuje sadašnje stanje, i u tim je podacima promjenljiv, ali velik dio 
njegova sadržaja ostaje nepromjenljiv i stoga trajno informativan. 
Zato je to priručnik neophodan za svakoga tko želi pobliže pratiti 
život Katoličke Crkve u našoj zemlji. 

Bio je to dugi posao u koji je najviše truda uložilo Uredništvo 
kome je taj rad povjerila Biskupska konferencija, ali u kojem su ta- 
kođer surađivali svećenici u pastvi, poglavari redovničkih zajednica 

1 drugi. 

Uredništvu i svim suradnicima izričem u ime Biskupske konfe- 
rencije zahvalnost za posao koji je iziskivao mnogo pažnje i strp- 
ljivosti. Najvećom savjesnošću nastojalo se da djelo bude na znan- 
stvenoj visini, s vjerodostojnim podacima. Dakako, u takvom djelu, 
ni uz najbolju volju, nije moguće postići matematičku točnost. Zato 
će čitaoci s razumijevanjem ispričati eventualne nedostatke. 

Uvjereni smo da će Opći šematizam s iskrenim zanimanjem pra- 
titi i naša kulturna javnost kao dokumenat koji svojom specifič- 
nošću obogaćuje našu kulturu. Povijesni stručnjaci naći će u njemu 
također prikladnu pomoć u istraživanju povijesti Crkve. 

Ovime djelo predajem i preporučam našoj javnosti. 

U Zagrebu, dne 5. svibnja 1975. 


nadbiskup zagrebački, 
predsjednik Biskupske konferencije 
Jugoslavije 


V 


Versio latina Proemii Praesidisf CEJ 


Longiore temporis spatio elapso, Schematismus generalis Ec 
clesiae Catholicae in Jugoslavia denuo typis editur. Abundantes 
continet notias non modo de statu momenti actualis Ecclesiae 
nos'trae, sed etiam de rebus in historia gestis quae magnj intersunt 
magnique sunt momenti pro cognoscenda Ecclesiae praesentia in 
hisce Europae plagis. 

Schematismus generalis personarum atque ministeriorum sta- 
tum actualem quidem patefaciit, qua in parte mutationibus est ob- 
noxius, at magna ex parte limmutabilis permanet ideoque informa- 
tionum fons durabilis. Propterea manuale constituit iis omnibus 
necessarium qui vitam Ecclesiiae Catholicae in plagis nostris pres- 
sius sequi cupiunt. 

Fructus est laboris diuturni in quo maxime insudaverunt meni- 
bra Directionis cui a Conferentia Episcoporum hoc opus commis- 
sum fuerat. At alii quoque in eo cooperati sunt: sacerdotes in cura 
animarum constituti, Superiores communitatum religiosarum alii- 
que non pauci. 

Membris Directionis omnibusque cooperatoribus nomine Con- 
ferentiae Episcoporum gratias dico pro labore in patientia multa 
et acribia peracto. Maxima enim acribia adlaboratum est ut opus 
hoc scientifice exararetur et ita notitias fide dignas praeberet. Im- 
possibile est, ut patet, maxima quoque interposita cura, eo perve- 
nire ut huiusmodi opus mathematica gaudeat exactitudine. Quare 
lectores menda, si quae forsan irrepserint, benevola cum compre- 
hensione excusabunt. 

Persuasum nobis est homines culturam colentes Schematismuin 
generalem sincero studio prosecuturos esse, ut documentum nempe 
quod pro genere suo culturam nostram modo specifico locupletat. 
Hiistoriae periti in eo invenient adiumentum aptum in historia Ec- 
clesiae exploranda. 

Hisce opus in publicum nostrum trado idque ei commendo. 
Zagrebiae, die 5 maii 1975. 


t Franciscus Kuharić 
Archiepiscopus zagrebiensis 
Conferentiae Episcoporum Jugoslaviae Praeses 


VI 


PREDGOVOR UREDNIŠTVA 


Konačno izlazi na svjetlo dana dugo očekivano II. izdanje »Općeg 
šematizma Katoličke Crkve u Jugoslaviji« (Cerkev v Jugoslaviji, 1974). 
36 godina na(kon I. izdanja, 6 godina nakon odluke BKJ i 5 godina 
nakon imenovanja njezina uredničkog odbora u konačnom sastava. 

Već sami gore navedeni dulji rokovi daju naslutiti da je novo izda- 
nje O. š. naišlo na izvjesne poteškoće. 

Predloženi i po BKJ odobreni nacrt drugog izdanja bio je prema I. 
izdanju O. š. znatno proširen i produbljen, noseći sobom i nove obveze. 
Ne samo da je državni teritorij SFR Jugoslavije na sjevero-zapadu zem- 
lje bio proširen mirovnim ugovorom (dvije biskupije i dvije apostolske 
administrature u Slovenskom Primorju i Istri te povratak manjih pod- 
ručja svojim matičnim biskupijama u Krku i Dubrovniku kao i samog 
sjedišta nadbiskupije Zadar svojoj obezglavljenoj dijecezi) nego je u no- 
vom O. Š. imala biti obrađena i duhovno-pastirska briga za naše suna- 
rodnjake u inozemstvu, u svemu u 25 država na 5 kontinenata. U I. iz- 
danju bile su dotaknute samo iseljeničke hrvatske i slovenske župe u 
Sjedinjenim Američkim Državama, a sada i u ostalim zemljama gdje 
naši iseljenici žive. U evropskim zemljama uz misije novijeg nadnevka, 
uglavnom privremenih radnika, prikazane su i naše narodne manjine u 
5 država, stare četiri-pet stoljeća, a neke čak i od samog doseljenja na- 
ših pradjedova na sunčani jug. 

Novo izdanje O. Š. obogaćeno je brojnim ilustracijama važnijih cr- 
kvenih građevina i značajnijih povijesnih spomenika kod nas. Do njih 
se nije uvijek lako i sretno dolazilo. Osim toga, 27 zemljovidnih karata 
i crteža, od kojih deset u tekstu, oživljuje pisanu riječ i smiješta je u 
određene prostore. Neke od tih karata su izvorne, dosada neobjavljene. 
Druge su opet barem donekle nove, jer prikazuju stanje pod novim 
vidnim kutom ili donose izvjesne nove elemente. 

Crkvene statistike bile su posebno teško poglavlje kojemu je poklo- 
njena velika pažnja i trud. Iza svake dijeceze stavljena je zaključna 
brojčana tabela s terminom u času zaključka redakcije dotične dijeceze 


VII 


što je obično tiskom označeno. Zgtisnute tabele svih dijeceza i crkve- 
nih pokrajina te muških i ženskih redova, obzirom na svećenike i sveće- 
nički podmladak te redovnike i redovnice u razdoblju 1939 — 1974., kako 
u strukturalnom tako i u razvojnom pogledu, zauzimaju 35 stranica. 
Brojevi se nadovezuju na one iz starog O. Š. (vrijedili su otprilike za 
1. 1. 1939.), a od 1940. teku dalje po desetljećima sve do 1. 1. 1974. Sta- 
tistike su izvorne, iz crkvenih vrela, sada prvi put objavljene. Pru- 
žaju realan uvid u život Crkve u tom razdoblju. Ipak ne tvrdimo za 
svaku pojedinu statistiku da je posve precizna. Sastavljena je na te- 
melju ne samo posve točnih, naj savjesnije izrađenih podataka, nego i 
onih koji nisu bili takvi, pa tako ni njihov zbroj ne može biti matemat- 
ski točan nego tek približan, barem u nekim odsjecima. 

Tim smo se već dotakli i glavnog razloga kasnom izlasku O. š. Za 
njega je trebalo dobiti podatke sa 4000 crkvenih mjesta iz preko 23 
zemalja. Neka od njih, pa i u domovini, uza sva potraživanja, mol- 
be i požurivanja, nisu nam uopće poslala podataka pa ih je bilo potreb- 
no mukom sastaviti iz različitih vrela. Srećom su takve iznimke bile ri- 
jetke. Teži je slučaj da na sva službena potraživanja nismo mogli uopće 
dobiti potrebne podatke iz tri zemlje s ove i s one strane Oceana. Tre 
balo je vrlo mnogo truda dok su iz raznih tiskanih vrela i od brojnih 
pojedinaca ipak bili skupljeni i upotpunjeni. 

U nekim drugim slučajevima trebalo je i po više puta slati na- 
trag poslane podatke, osobito statističke, da se potpune i isprave. Kad 
je konačno stvar mogla biti u tiskari složena, u načelu smo je slali nad- 
ležnim poglavarima na uvid i ispravak. I tu je opet gdjekada trebalo 
dugo čekati i urgirati. U slučaju jedne redovne provincije čekanje je 
npr. trajalo tri mjeseca uz više pismenih i telefonskih urgencija. Na kra- 
ju, preko pola sloga trebalo je ponovno složiti. Brojne tomu slične poja- 
ve dovoljno tumače osjetljivo zakašnjenje u objavljivanju knjige. Skup- 
ljanje, provjeravanje i ispravljanje podataka u stotinama slučajeva prvi 
su razlog tomu. A nije manjkalo ni drugih, tehničkih i stvarnih poteško- 
ća u uredništvu, suradnicima, tiskari i drugdje. 

I novo i staro izdanje O. š. pisano je na hrvatskom i slovenskom je- 
ziku s kraćim tumačenjima na latinskom. Važna novost u II. izdanju 
jest uvođenje u O. Š. triju modernih svjetskih jezika, engleskog, fran 
cuskog i njemačkog, uz latinski. Tim je znatan dio knjige, posebno onaj 
šematski i statistički, otvoren i stranom čitatelju koji će se njom do- 
brim dijelom moći služiti u praktične svrhe. Žalimo da uz historijske i 
neke druge dulje tekstove nismo mogli donijeti sažetke na stranim je- 
zicima. To je učinjeno iz praktičnih razloga, jer su izvjesna poglavlja 
već ionako morala biti skraćivana radi ograničenosti prostora. 

Inače je povijesti u ovom izdanju bilo posvećeno daleko više paž- 
nje i prostora nego u prvom. Bila je želja uredništva da to bude rav- 


VIII 


nomjerno provedeno u svim odsjecima knjige. Ipak nije tako i učinje- 
no. Razlog tomu treba tražiti kod suradnika, koji su ostali kod kraćeg, 
gdjekada doslovno starog teksta ili su smatrali da takav historijsko-eks- 
plikativni uvod uopće nije potreban. 

Uslijed kašnjenja II. izdanja neki su podaci osobnog značaja već 
zastarjeli. Ipak su izvjesne važne promjene zabilježene u poglavlju Do- 
pune i promjene (str. 1052 ^). Gdjekada, osobito kod redovnika u II. 
dijelu knjige, unesena je naknadna promjena ili premještaj, obično uz 
naznaku gdje je dotični ranije boravio ili služio, žalimo da tako nisu 
mogle biti obuhvaćene i sve druge promjene. Ipak najveći dio knjige, 
onaj stvarni, ne osobni, zadržava svoju trajnu vrijednost. 

Napominjemo da je i ovo izdanje O. Š. previđeno opsežnim indek- 
sima (imenicima) osoba i mjesta, zapravo peterostrukim, bez kojih bi 
ono praktično bilo jedva upotrebljivo. Imenici sadržavaju oko 12 000 
imena, poredanih strogo abecednim redom. 

Radosna je novost da po prvi put u jednom djelu kod nas nalazimo 
potpune redoslijede (kronotakse) biskupa svih naših biskupija, pa i 
onih utrnulih od njihova postanka do danas, njih preko 70 na broj. Pri- 
jašnji pokušaji, koliko god hvalevrijedni, ostali su ipak nepotpuni. 

Na kraju nam je ugodna dužnost iskreno zahvaliti BKJ, njezinu 
predsjedniku Msgr. dr Franji Kuhariću , zagrebačkom nadbiskupu i svim 
njezinim članovima na povjerenoj nam časnoj ali i teškoj dužnosti kao 
i na svesrdnoj pomoći pri izradi samog djela. 

Već je u svojoj uvodnoj riječi sam predsjednik BKJ izrazio hvalu 
svim suradnicima O. Š. Uredništvo se priključuje njegovoj riječi i sr- 
dačno zahvaljuje požrtvovnim ljudima i ženama u biskupijama, redovi- 
ma, bogoslovijama i institucijama u domovini i inozemstvu, koji su nas 
s mnogo strpljivosti i razumijevanja pomagali u prikupljanju i dopunja- 
vanju podataka, njihovu sređivanju i prevođenju, izradi indeksa i ko- 
rekturama. Njihova imena nije moguće ovdje navesti radi mnogobrojno- 
sti. Ipak neka od njih, radi posebne važnosti, ne možemo ovdje :zrije 
kom ne spomenuti. Takav je, u prvom redu, pokojni član našeg uredniš- 
tva Ambrozije Benković, senior vrhbosanskog klera, publicista i neumor- 
ni pisac, a slično tako i pok. Jakob Richter s Biskupskog ordinarijata u 
Mariboru, zatim g. Đuro Basler , viši kustos Muzeja u Sarajevu, čije smo 
znanstvene savjete i kartografske radove izvanredno cijenili i g. dr 
Adem Handzić, član Orijentalnog instituta u Sarajevu, koji nam je omo- 
gućio upotrebu neobjavljenih turskih dokumenata, potrebnih za histo- 
rijske radove i karte O. Š. Posebna hvala ide g. Miroslava ćorkovića , vi- 
šeg ekonomskog savjetnika iz Zagreba, za njegovu trajnu i požrtvovnu 
pomoć u redakciono-tehničkim poslovima, izradi indeksa i statistike te 
historijskim podacima kao i g. Nikolu Badankovića, izvrsnog tehničkog 
crtača i izvađača skoro svih karata O. Š. 


IX 


Svijesni smo i nedostataka novog O. Š. Molimo za razumijevanje i 
ispriku. Nadamo se da će se oni moći izbjeći u budućim izdanjima, poš- 
to bi O. Š. imao postati stalnom institucijom pri BKJ koja bi pripravlja- 
la u stalnim kraćim razmacima njegove dopune i promjene kao i nje- 
gova buduća izdanja prema potrebi vremena. 

Uredništvo Općeg šematizma 


Lectori latino 

»Schematismus generalis Ecclesiae Catholicae in Jugoslavia« aucto- 
ritate Catholici Episcopatus Jugoslaviae anno 1939, proxime ante inni- 
tium Secundi belli mundialis, editus est. Quod opus omnium Dioecesium 
et Institutorum Vitae Consecratae, tum virorum tum mulierum, con- 
spectum exhibuit, elementa continens historica, personalia necnon sta- 
tistica. Tali modo imago organisationis vitaeque Ecclesiae nostris in 
regionibus luče satis clara apparuit. 

Post Secundum bellum mundiale, condicionibus in Orbe terrarum 
et in Patria nostra mutatis itemque finibus Rei publicae Jugoslavicae 
extensis, necessitas novae Schematismi editionis imponebatur. Qua de 
causa Conferentia Episcopalis novam ampliorem emandatamque editl- 
onem praeparari iussit atque membra eiusdem redactionis nominavit. 
Cum in hac nova editione singula capita fusius tractata atque nonnulla 
alia ex novo addita essent (duae dioeceses duaeque administraturae 
apostolicae in ambitu novorum confiniorum Jugoslaviae, cura anima- 
rum nostrorum connationalium extra Patriam commorantium etc.), hcc 
opus respectu ad primam suam editionem amplitudine fere dupltx 
evasit. Innovationem specialem non solum copiosae illustrationes et 
etiam 27 chartae ac delineamenta geographica statum Ecclesiae no- 
stris in plagis aetate praesenti nec non praeterita demonstrant, de- 
inde numerosae quoque tabellae statisticae a prima editione Schema- 
tismi usque ad annum 1974. 

Sicut et in prima editione hoc opus lingua croatica et slovenica 
conscriptum est. Ut autem etiam lectoribus alienigenis usus Schema- 
tismi saltem ex parte possibilis reddatur, imprimis textus schematici 
et tabellarum statisticarum, brevis haec introductio, legenda et expli- 
cationes latine, anglice, gallice et germanice apponuntur. Legenda fun 
damentalia in sex linguis exarata inveniuntur innitio libri, pag. 8 — 15. 


X 


Tabella statistica quae sub fine uniuscuiusque Dioecesis figurat expii- 
cationem latinam pag. 129 et anglicam (»Key to table«) pag. 170 — 171 
habet. Tabellae statisticae versus finem libri (pag. 1066 — 1098) expli- 
catione quattuor etiam linguarum provisae sunt. Istae quoque sortern 
Ecclesiae in his regionibus lingua numerorum eloquente experimunt. 

Hisce praemissis, sperare audemus fore ut praesens opus lectori 
alienigenae utile evadat, consuetudinem amoremque christianorum in- 
spiret et denique ut mutuum contactum commerciumque Ecclesiarum 
localium promoveat modo šibi proprio. 


To the English reader 


The publication »Opći šematizam Katoličke Crkve u Jugoslaviji (Ge- 
neral Survey of the Catholic Church in Yugoslavia) was published at 
the order of the Catholic Episcopate of Yugoslavia shortly before the 
Second World War. Containing a survey of ali dioceses and reiigious 
orders in the country, together with brief descriptions of their history 
and personal and numerical data, it offered a fair idea of the life and 
organization of the Church in Yugoslavia at the time. 

As the conditions and with them the data contained in the Survey 
have considerably changed since that time, the Bishops' Conference of 
Yugoslavia appointed an editorial board who then prepared the publica- 
tion of a second and more detailed edition of the Survey which is here- 
with presented to the public. The publication is written in Croatian and 
Slovenian, while the brief introduction and the statistical items are vvrit- 
ten not only in Latin as in the first edition, but also in English, French 
and German. This brief introduction, the detailed »Legenda« of the signs 
and abbreviations in six languages (pp. 7 — 15), the Latin »Explicatio« (p. 
129), the English key to Table (pp. 170 — 1) to the statistical tables of 
the individual dioceses, and, finally, the explications in four languages 
in each statistical chapter, are expected to be of considerable help to 
foreign readers in their practical use of the work. Another useful inno- 
vation are the detailed indices of persons, places and institutions aad 
27 maps and drawings which accompany the text. 

We regret that we could not include foreign language summaries of 
the histories of dioceses, reiigious orders and church institutions in Yu- 
goslavia; this would have made the publication too extensive. 

i 

The final statistics for the country as a whole present the life jnd 
development of the Church over the past 35 years (i.e. since the publi- 
cation of the first edition of the General Survey in 1939) according to 


XI 


ten-year periods, except for the lasf, and conclude with 1 January, 1974. 
The statistical figures about Catholics are only approximate in part, be- 
cause censuses according to religion are not available in this country. 

We sincerely wish that this work will be of benefit to the foreign 
reaider and contribute towards a better mutual unterstanding aind liveli- 
er oootactis between locail churches. 


Au lecteur francais 


»Le ischematisime general de T Eglise cathol:que en Yougoslavie« 
a viu le jour en 1939 juste a la veille de la deuxieme guerre mondiale, 
a la suite d7 une decision de T Episcopat catholique de Yougoslavie. II 
donnait une vue d7 ensamble de itous les dioceses, des ordres et insti- 
tuts religieux dans le pays avec des donnes his:toriques, personnelles, 
reelles et nu!meriques offrant ainsi un apergu de la realite sur l7 orga- 
nisation et la vie de l7 Eglise en ce pays. 

Vu *es changements intervenus dans la situation du pays, l7etaigis- 
sement des frontieres de l7 Etat a la fin de la seconde guerre mondiale, 
le besoin se faisait sentir d7 une nouvelle edition du Schematisme gćne- 
ral de l7 Eglise. La Conference episcopale de Yougoslavie decida alors 
de proceder a une nouvelle edition elargie et approfondie du Sehemati- 
sme et nomma dans ce but un comite de redaction. Du fait que dans la 
nouvelle edition certaines parties sont traitees de maniere plus comple- 
te et que de nouveaux chapitres ont ete ajoutes, non seulement sur les 
deux nouveaux dioceses et sur de nouvelles administrations apostoli- 
ques, dans le cadre des nouvelles frontieres, mais encore sur la pasto- 
ral de nos compatriotes dans d'autres Etats et sur d7autres continents, 
Touvrage s7est vu doubler de volume. Les nombreuses illustrations ne 
sont pas la seule imnovation importante. II y a aussi 27 cartes geographi- 
ques et croquis sur le pas se et l7 actualite de l7 Eglise de ce pays ainsi 
que de nombreuses statistiques sur les dioceses et les ordres rehgieu\ 
pour la periode qui va de la premiere edition du Schematisme general 
jusqu7 au 1974. 

Le livre est ecrit en croate et en slovene comrne dans la prennere 
edition. Pour permettre aux lecteurs Temploi le plus complet possible 
de l7 ou vrage, particulierement de sa partie schematique et des table- 
aux de statistique, on a ajoute une courte introduction, une legende 
et des explications non seulement en latin, mais aussi en anglais, en 
frangais et en allemand. La legende fondamentale, en six langues, se 
trouve au debut du livre (page 8 et suivantes). Le tableau de statisti- 


XII 


que apres chaque diocese a son »explicatio« latine a la page 129, et 
anglaise »key to table« a la page 170 — 171. Les tableaux de statistique 
a la fin de l7 ouvrage (page 1066 et suivantes) ont leurs explications 
a chaque chapitre dans les quatre langues mentionnees. Ils montrent 
le developpement de l7 Eglise au cours des 35 dernieres annees et s7 
arretent au 1. I. 1974. 

De la sorte cet ouvrage devient en grande partie accessible au 
lecteur etranger non seulement pour ce qui concerne l'organisation de 
TEglise dans ce pays, son clerge, les adresses et autres choses sembla- 
bles, mais aussi en partie pour ce qui concerne sa vie et son develop- 
pement au cours des trois dernieres decennies et demi. Nous sou- 
haitions que cet ouvrage aide le lecteur etranger a elargir ses connais- 
sances et a en tirer le plus de profit possible dans les contacts mutuels 
de plus en plus vivants entre les eglises locales. 


Dem deutschen Leser 


Kurz vor dem Ausbruch des II. Weltkrieges, im Jahre 1939, wurde 
iiber Auftrag des katholischen Episkopats Jugoslawiens »Der allge- 
meine Schematismus der katholischen Kirche in Jugoslawien« heraus- 
gegeben. Der Schematismus brachte genaue Angaben iiber Diozesen, 
Orden und Kongregationen im Lande und ermoglichte zugleich einen 
tatsachlichen Einblick in die Organisation und das Leben der Kirche. 

Da sich durch stark veranderte Verhaltnisse, besonders aber durch 
ervveiterte Staatsgrenzen nach dem II. Weltkriege eine neue Ausgabe 
des Schematismus als unumganglieh erwies, besChloss die Bischofs- 
konferenz Jugoslawiens die Neuausgabe des »Schematismus« und ernan- 
nte dazu einen Redaktionsausschuss. Durch eingehendere Bearbeit- 
ung des Materials wie auch durch Einfuhrung neuer Kapitel z.B. iiber 
2 neue Diozesen und 2 neue apostolische Administraturen in neuer- 
worbenen Gebieten, wurde das Werk fast doppelt so gross. Als be- 
zeichnende Erneuerung sind nicht nur zahlreiche Illustrationen son- 
dern auch 27 geographische Karten und Skizzen iiber die geschichtliche 
und gegemvartige Entvvicklung der Kirche hervorzuheben, begleitet von 
einer eigenen kirchlichen Statistik seit der ersten Ausgabe des »Schema- 
tismus« im Jahre 1939. 

Wie auch in der ersten Ausgabe ist der »Schematismus« in kroa- 
tischer und slowenischer Sprache verfasst. Um dem anderssprachigen 
Leseir den Gebrauch des »Schematismus« besonders in seinem schema- 
tischen und statistischen Teil zu ermoglichen, wurde diese kurze Ein- 


XIII 


fuhrung, eine ausfuhrliche Legenda (Seite 7-15) und mehrere Ausle- 
gungen, nicht nur lateinisch, wie in der ersten Ausgabe, sondern auch 
englisch, franzosisch und deutsch geschrieben. 

Die statistische Tabelle am Ende einer jeden Diozese hat ihre latei- 
nische »Explicatio« (-> S. 129) und englischo »Key to table« (-* S. 170 
—171). Das umfangreiche statistische Material am Schluss des 
Buches (-* S. 1065—1099) bietet in jedem Kapitel eine viersprachige 
Auslegung. Die statistischen Daten sind mit 1. Jiinner 1974 abgeschlos- 
sen. 

Wir bieten dieses Buch dem anderssprachigen Leser mit dem Wun- 
sche, es mit viel Nutzen zu gebrauchen. Moge uns dieses Buch einander 
naherbringen, uns gegenseitig besser kennenlernen lassen und die Annii 
herung der Ortskirchen fordern! 


XIV 


SADRŽAJ 

(INDEX RERUM) 

UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA BKJ V 

Versio latina Proemii Praesidis CEJ VI 

PREDGOVOR UREDNIŠTVA VII 

Lectori latino (X) — To the English reader (XI) — Au lccteur 
frangais (XII) — Dem deutschen Leser (XIII) 

SADRŽAJ 1 

Crkvene zemljovidne karte (4) — Popis slika (5) 

LEGENDA — Tumač znakova i važnijih kratica 8 

VRHOVNA UPRAVA CRKVE 16 

Sv. Otac Papa (16) — Redoslijed Rimskih biskupa (17) — Bis- 
kupska sinoda (20) — Kardinalski zbor (20) — Rimska Kurija 
(26) — Predstavništva Sv. Stolice (30) — Apostolska pronuncija- 
tura u SFR Jugoslaviji (30) — Diplomatska predstavništva pri 
Sv. Stolici (32) — Poslanstvo SFR Jugoslavije kod Sv. Stolice (32) 

KATOLIČKA CRKVA U SFR JUGOSLAVIJI 33 

Crkvene pokrajine (34) — Dijeceze i apostolske administrature 
(35) — Katolička hijerarhija (36) — Biskupska Konferencija Ju- 
goslavije (38) — Ured za vezu BKJ s Caritas internationalis (42) 

I. ZAGREBAČKA (HRVATSKO-SLAVONSKA) CRKVENA POKRAJINA 45 

1. Zagrebačka nadbiskupija 47 

2. Đakovačka ali Bosanska i Srijemska biskupija 133 

3. Križevačka biskupija 173 

II. SPLITSKA CRKVENA POKRAJINA 193 

4. Splitsko-makarska nadbiskupija 195 

5. Dubrovačka biskupija 239 

6. Hvarska biskupija 263 

7. Kotorska biskupija 275 

8. Šibenska biskupija 285 

9. Zadarska nadbiskupija (izravno pod Sv. Stolicom) . . . 303 

III. VRHBOSANSKA CRKVENA POKRAJINA 327 

10. Vrhbosanska nadbiskupija (Sarajevo) 329 

11. Banjalučka biskupija 367 


1 


12. Mostarsko-duvanjska' i Trebinjska biskupija 285 

13. Skopsko-prizrenska biskupija 407 

IV. RIJEČKA CRKVENA POKRAJINA 421 

14. Riječko-senjska nadbiskupija 423 

15. Krčka biskupija 4d3 

16. Porečko-pulska biskupija s Pazinskom ap. administraturom . 469 

V. LJUBLJANSKA CERKVENA POKRAJINA 497 

17. Ljubljanska nadškofija 499 

18. Mariborsko-lavantinska škofija 561 

19. Ap. administratura za Slovensko primorje, Koper (direktno 

podložna Sv. Sedežu) 609 

VI OSTALE DIJECEZE 639 

20. Barska nadbiskupija 639 

21. Beogradska nadbiskupija 653 

22. Subotička biskupija 667 

23. Apostolska administratura Banata (Zrenjanin) .... 693 

VII. MUŠKI REDOVI I KONGREGACIJE 

a) Redovi 

Vijeće viših redovničkih poglavara 706 

1. Bazilijanci (O.S.B.M.) 706 

2. Benediktinci (O.S.B.) 707 

3. Cisterciti (O.Cist.) 708 

4. Dominikanci (O.P.) 710 

5. Franjevci (O.F.M.) 715 

Provincije: Bosna Srebrena (719) — sv. Jeronima (727) — 

Presv. Otkupitelja (733) — Hrvatska, sv. Cirila i Metoda (742) 

— Hercegov., Uznesenja Mar. (751) — Slov., sv. Križa (759) 

6. Franjevci-konventualci, Minoriti (O.F.M.Conv.) ..... 764 

Hrvatska provincija (766) — Slovenska provincija (769) 

7. Franj evci-kapucini (O.F.M.Cap.) 771 

Hrvatska provincija (772) — Slovenska provincija (774) 

8. Franj evci-trećoreci (T.O.R.) 777 

9. -Psu u ove i (D.I.j D.tH — S.Jr} ^ 782 

Hrvatska provincija (783) — Slovenska viceprovincija (791) 

10. Karmelićani (O.C.D.) 794 

11. Kartuzijanci (O.Carth.) 796 

12. Križniški red (O.Teut.) 797 

13. Pavlini (O.S.P.P.E.) 799 

14. Trapisti (O.C.R.) 800 

Opatija Marija Zvijezda (800) — b. Opatija Brestanica (801) 

b) Kongregacije 

1. Asumpcionisti (A.A.) 802 

2. Klaretinci (C.F.M.) 802 

3. Lazaristi (C.M.) 803 

4. Misijonarji Srca Jezusovega (M.F.C.S.) 807 

5. Salezijanci (S.D.B.) 807 

Slovenski inšpektorat (808) — Hrvatska provincija (813) 


2 


S.VDRžAJ 


VIII. ŽENSKI REDOVI I KONGREGACIJE 818 

Unija vrh. red. poglavarica (818) — Sr. vj. šk. »Marianum« (819) 

a) Redovi 

1. Bazilijanke — Vasilijanke (2 provicije) 820 

2. Benediktinke 822, 930 

3. Karmelićanke ' 824 

4. Klarise 825 

5. Križniške sestre 826 

6. Red Pohoda Marijina 828 

7. Uršulinke (2 provincije) 829 

b) Kongregacije 

1. Dominikanke 832 

2. Euharistinke 835 

3. Franjevke od Bezgrješne, Šibenik 835 

4. Frančiškanke Brezmadežne — Franj. Bezgrj. Zač. (2 provinc.) 838 

5. Frančiškanke misijonarke Marijine 842 

6. Franjevke misionarke 843 

7. Karmelićanke Bož. Srca Isusova 843 

8. Kćeri Božje Ljubavi 845 

9. Kćeri Marije Pomoćnice 850 

10. Kćeri Milosrđa (3 provincije) 851 

11. Klanjateljice Krvi Isusove 858 

12. Male sestre Isusove 862 

13. Marijine sestre (2 provincije) 863 

14. Milosrdne sestre sv. Vinka Paulskog, Zagreb (5 provincija) . 868 

15. Sestre Bezgrješnog Začeća III R. sv. Frana (Franjevke Bezgrj. 

Začeća), Dubrovnik 882 

16. Sestre Naše Gospe, Zagreb 884 

17. Sestre Presv. Srca Isusova 887 

18. Sestre sv. Križa 888 

19. Siromašne Bačke sestre Naše Gospe, Subotica 895 

20. Služavke Malog Isusa (3 provincije) 898 

21. Službenice Bezgrešne Marije (Služebnice Bezgr. Marije) . 905 

22. Službenice Milosrđa 907 

23. Šolske ss. sv. Frančiška As. — škol. ss. Franj. (8 provinc.) 909 

24. Sestre Naše Gospe Sionske 930 

25 — 26. Ss. Trećoredice sv. Dominika i sv. Franje 931 

27. Uboge šolske sestre de Notre Dame 924 

28. Usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega, Pariš ... 926 

c) Ostale redovničke zajednice 

U DOMOVINI 931 

1. Kristove misionarke (931) — 2. Sestre »Kraljice Svijeta« (»Re- 
gina Mundi«) (931) — 3. Suradnice Krista Kralja, svjetovni insti- 
tut (932) — 4. Službenice Svećeništva (1064) 

IZVAN DOMOVINE 933 

1. Kćeri Bož. Spasitelja, Beč (933) — 2. Milosrdne ss. sv. Vinka 
Paulskog, Untermarchtal (933) — 3. Misijske ss. sv. Petra Klave- 
ra, Rim (933) — 4. Siromašne Franjevke, Mallersdorf (933) — 

5. Službenice Kristove, Stuttgart (934) 

IX. NACIONALNI ZAVODI 935 

1. Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima 935 

2. Papeški slovenski zavod v Rimu 938 


3 


SADRŽAJ 


X. DUHOVNA PASTVA U INOZEMSTVU (Europa) 940 

1. Hrvatska inozemna pastva 940 

Njemačka (942) — Austrija (952) — Belgija, Danska, Engleska 

(954) __ Francuska i Italija (955) — Nizozemska, Norveška, 
Španjolska (956) — švedska i švicarska (957) 

2. Slovensko izseljensko dušno pastirstvo . . 958 

Anglija, Avstrija (960) — Belgija, Franoija, Italija (961) — 
Zahodna Nemčija (962) — Nizozemska, Švedska, Švica (963) 

XI. DUHOVNA PASTVA IZVAN EUROPE 964 

1. Hrvatska pastva 964 

SJEVERNA AMERIKA: SAD (967) — Kanada (976) — JUŽNA 
AMERIKA: Argentina (977) — Brazilija, Bolivija, Kolumbija 


(980) — Paraguay, Venezuela (981) — AUSTRALIJA (981) — 
Novi Zeland (983) — JUŽNA AFRIKA (984) — Misionari među 
nekrštenim narodima (984) 


2. Slovensko dušno pastirstvo 987 

JUŽNA AMERIKA: Argentina (987) — Čile, Venezuela, Brazi- 
lija, druge zemlje J. Amerike (989) — SEVERNA AMERTKA: 

Z.D.A. (990) — Kanada (994) — AVSTRALIJA (995) — AFRI- 
KA (995) — AZIJA (998) 

XII. NAŠE NARODNE MANJŠINE (izven Jugoslavije) 999 

1. Slovenske: Italija (999) — Avstrija (1010) — Mađarska 
(1019) 

2. Hrvatske narodne manjine (1019): Austrija (1024) 

— Č.S.S.R. (1031) — Mađarska (1032) — Rumunjska (1039) 

— Italija (1043) 

XIII. KATOLIČKI TISAK 1046 

XIV. DOPUNE I PROMJENE 1052 

XV. CRKVENE STATISTIKE 1065 

1. Opća statistika (1065) — 2. Biskupije i crkvene pokrajine: 
bisk. svećenstvo (1069), svećenički podmladak (1076), crkve i 
župe (1078). — 3. Muški redovi i družbe (1084). — 4. Ženski 
redovi i družbe (1093). 

XVI. ERRATA CORRIGE 1100 

XVII. IMENIK — INDEX 1103 

a) Dijeceze 1103 

b) Kronotakse biskupa po biskupijama 1104 

c) Imenik mjesta (župe, kapelani je, filijale, misije, samostani) . 1104 

d) Imenik historijskih osoba 1106 

e) Imenik (aktuelnih) osoba 1124 


CRKVENE ZEMLJOVIDNE KARTE 


Katolička Crkva u Jugoslaviji (crkvene pokrajine i dijeceze) iza str 48 

Zagreb — župe i crkve iza str 64 

Zagrebačka crkvena pokrajina iza str 144 


4 


SADRŽAJ 

Splitska metropoli ja (i Zadarska nadbiskupija) iza str. 192 

Crkvena karta grada Splita 194 

Crkvena organizacija u kasnoantičko doba iza str. 272 

Zadar — župe i crkve 312 

Vrhbosanska crkvena pokrajina iza str. 352 

Rijeka — župe gradskog dekanata 433 

Riječka metropolija (s Ap. administraturom Pazin) iza str. 448 

Ljubljanska cerkvena pokrajina z Ap. adm. za Slovensko primor- 
je in ozemljem slov. narodnih manjšin iza str. 496 

Ljubljana, župnije in cerkve iza str. 512 

Nadbiskupije Bar i Beograd — Biskupija Skopje-Prizren . .iza str. 640 

Beograd — karta katoličkih crkvenih institucija 652 

Crkvena karta grada Subotice 666 

Biskupija Subotica — Ap. adm. Zrenjanin iza str. 688 

Crkvena organizacija 1500. godine iza str. 784 

Katoličke misije u Zapadnoj Evropi (hrvatske i slovenske) . . iza str. 944 

Hrvatske župe u SAD i Kanadi 968-9 

Južna Amerika — Dušobrižništvo hrv. iseljenika 979 

Hrv. župe i misije u Australiji i Novom Zelandu 982 

Slovenske župnije v ZDA in Kanadi 996-7 

Nadškofija Udine, dekani je v katerih živejo tuđi Slovenci . . . 1006 

Hrv. nar. manjina u Austriji (Gradišće), zap. Mađarskoj i ČSSR .iza str. 1024 
Hrvatska narodna manjina u južnoj Mađarskoj i Rumunjskoj . iza str. 1040 
Hrvati u Molisu (Italija): tri sela — kraj gdje žive 10434 


Slike izvan teksta 

I. Papa Pavao VI. 

II. Nadbiskupi i biskupi Jugoslavije 

III. Prvostolna crkva u Zagrebu 

IV. Topusko, portal crkve sv. Marije (ruševine) 

V. Đakovo, katedrala sv. Petra Apostola 

VI. Đakovo, ponutrica katedrale 

VII. Zagreb, ponutrica crkve sv. Marka 

VIII. Luteran, mozaik dalmatinsko-dstarskih mučenika u kapelici 
sv. Venancija 

IX. Split, katedrala sv. Duje, nekad Dioklecijanov mauzolej 

X. Split, Dioklecijanova palača (rekonstrukcija) 

XI. Split, panorama iz zraka 

XII. Split, sarkofag Ivana Ravenjanina — Nin, Višeslavljeva 
krstionica 

XIII. Zadar, katedrala sv. Stošije 

XIV. Duvno, crkva sv. Čirila i Metoda — Boka Kotorska: otočići 

Gospe od Škrpjela i sv. Jurja 

XV. Srednjovjekovni bosanski stećci (»bilizi«, »mramori«) 
u Lužinama i Viništu 

XVI. Zadar, prizori s »Rake sv. Šimuna« 

XVII. Stranica iz Hrvojeva hrvatsko-glagoljskog Misala (1404) 

XVIII. Bos. kraljica Katarina predaje Gospi kreševski samostan 
(ulje, 1/50.) 

XIX. Ljubljana, stolnica z bogosl. semeniščem 

5 


SADRŽAJ 


XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV.-XXV. 

XXVI. 


Maribor, stolnica — Sloven. svetniški škofi: A. Slomšek i 
F. Baraga 

Brezje, Marijina božja pot 

Zadarski otoci: samostan i crkva oo. Trećoredaca u Preku 
Trogir: Radovanov portal — Dubrovnik: crkva sv. Vlaha 
Poreč, Eufrazijeva bazilika (IV. st.) s antičkim mozaicima 
Millvale, Pittsburg Pa, dvije zidne slike Maksimilijana Vanke 
(radovi proglašeni američkim nacionalnim umjetninama) 


Opaska: I. slika uvrštena iza str. 16, II. iza str. 32, III. -XVIII. iza str. 
80, a XIX.-XXVI. iza str. 560. 


Slike u tekstu 


Str. 


Zagreb, crkva sv. Krunice 68 

Marija Bistrica, hrv. nar. svetište 74 
Rudine, romanički reljef 83 

Đurđevac, crkva sv. Jurja 91 

Hrv. grb na zagreb. katedrali 102 

Osijek, crkva sv. Petra i Pavla 150 

Osijek, crkva sv. Josipa 151 

Morović, crkva BDM, XIII. st. 163 

Tekije, crkva Sniježne Gospe 165 

Križevci, stolna crkva 173 

Gospa Sinjska 219 

Trogir, zborna crkva sv. Lovre 233 
Dubrovnik, stolna crkva 239 

Hvar, stolna crkva 263 

Kotor, katedrala sv. Tripuna 275 

Kotor, Gospa od Škrpjela 281 

Šibenik, bazilika sv. Jakova St. 285 
Zadar, sv. Donat 313 

Nin, starohrv. crkva sv. Križa 
Nin, starohrv. crkva sv. Križa, 

IX. st. 317 

Sarajevo, stolna crkva 329 

Stećci stare Bosne 333 

Fojnića, franj. samostan i crkva 347 
Olovo, Gospino svetište 351 

Živinice, crkva sv. Josipa Radn. 362 
Banja Luka, nova katedrala 367 

Grb velikog vojvode Hrvoja 378 

Jajce, crkva sv. Marije 379 

Mostar, skica katedrale 385 

Kalež, dar Katarine žene vojvo- 
de Sandalja Hranića 393 

Široki Brijeg, crkva i samostan 399 
Trebinje, župna crkva 401 

Skopje, katedrala 407 

Prizren, katedrala 413 

Letnica, Gospino svetište 415 

Rijeka, stolna crkva sv. Vida 423 

Novi Vinodolski, panorama 437 

Senj, sustolna crkva 448 


Str. 


Krk, stolna crkva 453 

Biskupski grad Osor 455 

Bašćanska ploča 461 

Rab, katedrala 463 

Osor, portal stolne crkve 464 

Pula, katedrala 469 

Svetvinčenat, župna crkva 482 

Vižinada (Božje Polje), svetište 
Majke Božje 483 

Sv. Petar u šumi, bakrorez 488 
Stična, crkva Žalosne MB 541 

Mokronog, Žalosna gora 543 

Sv. Trojica v Slov. goricah 576 
Bogojina i Mur. Sobota, 
župne crkve 581 

Ptujska gora, glavni oltar 586 

Koper, stolnica 609 

Sv. Gora pri Gorici, svetište MB 630 
Bar, stolna crkva 639 

Krajina, ruševine Bogorodičine 
crkve (Crnogorsko Primorje) 640 
Titograd, konkatedralna crkva 648 
Beograd, ponutrica katedrale 653 
Beograd, crkva sv. Ante Pad. 661 
Subotica, katedrala 667 

Subotica, biskupsko sjemenište 
»Paulinum» 675 

Zrenjanin, stolna crkva 693 

Oštra Luka, župna crkva 704 

Glavotok, samostan oo. Trećor. 705 
Dubrovnik, franj. samostan 728 
Makarska, stari franj. samostan 735 
Visovac, franj. samostan 738 

Ilok, franj. samostan 747 

Ptujska gora, Marijina crkva 771 
Glagoljski natpisi u Istri 780 

Zagreb, bazilika Srca Isusova 787 
Pleterje, kartuzija 796 

Zagreb, svetište Marije Pomoć. 814 
Susret mioistranata zgbr. župa 816 


SADRŽAJ 


Str. 


Split, samostan sv. Klare 818 

Zadar, crkva sv. Marije 823 

Zagreb, kapela »Corpus Domini« 828 

Varaždin, crkva i sam. ss. Uršul. 830 

Dobrova, matica Marijinih ss. 864 

Dubrovnik, Gospa od Danača 882 

Zagreb, kuća-matica ss. N. G. 885 

Đakovo, matica ss. sv. Križa 889 

Repnje, novicijat Škol. ss. Fr. 910 

Bijelo Polje, prov. kuća ss. 

Franj. 919 

Rim, Papinski hrv. zavod 
sv. Jeronima 935 

Rim, Papeški sloven. zavod 938 

Toronto, hrv. župna crkva 964 

Gary Ind., hrv. župna crkva 971 

Toronto, ponutrica hrv. crkve 977 


Str. 

Frakanava, spomenik hrv. pje- 
sniku M. Meršiću Miloradiću, 


rad Ivana Meštrovića 1026 

Trajštof, župna crkva 1026 

Hrvatski Grob (Slovačka), cr- 
kva sv. Nikole Tavelića 1032 

Nermiđ, crkva sv. Jakova 
(Rum.) 1041 

Lupale (Rum.), »Marijanske 
djevke« 1042 

Kruč, portal župne crkve 1045 

Sarajevo, Sjemenište, crkva 
sv. ćirila i Metoda i Vis. 
filozofsko-teološka škola 1076 

Stubla, Skopska biskupija 
(f ili jalna crkva u Dunavu 
i dom č. sestara K. B. LJ.) 1099 


7 


LEGENDA 


TUMAČ KONVENCIONALNIH ZNAKOVA I VAŽNIJIH KRATICA 


znakovi i 
kratice 


hrvatski — slovenski 


latine 


1. 

6 

crkva — cerkev 

ecclesia 

2. 

u 

župska crkva — župnijska cerkev 

ecclesia parochialis 

3. 

6 * 

zavjetna crkva (proštenište) — 
romarska cerkev 

sanctuarium 

4. 

t 

kapelica — kapela 

cappella (oratorium) 

5. 

□ 

samostan 

conventus, domus religiosa 

6. 

A 

vjeronaučna dvorana — veroučni 
prostor 

aula catechistica 

7. 

O 

općina — občina 

communitas administrativa 
(politica) 

8. 

Su 

željeznička stanica — želez. 
postaja 

statio viae ferreae 

9. 

•Hl 

stanica autobusa — postaja avtob. 

statio »autobus« - vehiouli 

10. 

luka — pristanišče 

portus maritimus 

11. 

■± 

aerodrom — letališče 

aerodromus, aeroportus 

12. 

pošta 

posta 

13. 

telefon 

telephonium 

14. 

-> 

vidi stranu ... — glej stran 

respice paginam . . . 

15. 

adapt. 

adaptiran — preurejen 

adap tatum ( aedif ioium ) 

16. 

adm. 

administratura — upravlja 

adminis tratio - administrat 

17. 

Ap. (ap.) 

apostol 

apostolus 

18. 

Ap. adm. 
(A. A.) 

apostolska admnistratura (A. A.) 

Administratura Apostolica 

19. 

arhiđk 

arhiđakon — arhidiakon 

archidiaconus 

20. 

arhipb 

arhiprezbiter 

archipresbyter 

2i. 

Ap. prot. 

apostolski protonotar 

Protonotarius apostolicus 

22. 

b. 

bivši 

ex-(v.g. exrparochus) 

8 


LEGENDA 


(LEGENDA SIGNORUM CONVENTIONALIUM 
ABBREVIATIONUMOUE PRAECIPUARUM) 


EngLiish frangais 


1. church 

2. parish church 

3. votive church 

4. chapel 

5. monastery, convent 

6. premises for 
reMgious teaching 

7. commune 


eglise 

eglise panoissiale 

sanctuaire — eglise 

votive 

chapelle 

couvenit 

salle de catechisme 
commune 


8. radlway station 

9. bus station 

10. port 

11. airport 

12. post Office 

13. telephone 

14. see page . . . 

15. reconstructed 

16. administratiion — 
administered 

17. apostle 

18. apo'stoiic 
adm/ini strati on 

19. circhdeacon 

20. archpresbyter 

21 . apost protonotary 

22. former 


station de chemin de 

fer, gare ferroviaire 

gare routiere 

port 

aeroport 

poste 

telephone 

voir page . . . 

adapte, amenage 

admiinistration — 

administre 

apotre 

admiindstration 

apostolique 

archidiaicre 
archipretre 
protonoitaire aposit. 
ex- (p. ex. cure) 


deutsch 


Kirche 

Pfarrklirche 

Wallfahrtsk]irche 

Kapelle 

Kloštar 

ReMgionsunterrichtssaal 

Gemaimde 

Bahnhof 

Bus-Haltestelle 

Hafen 

Flugplatz 

Post 

Telephon 
siehe Seite 
adaptiert 

venvaltet — Vervvalter 
Apostel 

Apost. Administratur 

Rrzđiiiajkon 
Erzpriester 
Ap>ost. Protonotar 
eheraaliger 


9 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


znakovi i 
kratice 


hrvatski — slovenski 


latine 


23. 

blagosl. 

blagoslovljen 

benedictus 

24. 

bp (šk.) 

biskup — škof (npr. naslovni) 

episeopus (v.g. titularis) 

24* 

bpja (škof.) biskupija — škofija 

dioecesis 

25 

c. 

crkva — cerkev 

ecclesia 

26. 

D.: 

Ukupan broj vjernika (minus broj 

numerus fidelium totalis 

privremeno odsutnih); skupno 

(in parenthesi: numerus 

število vernikov ( — začasno 

ad tempus absentium, 

odsutni): npr. 4250 ( — 400) 

detrahendus a numero 
totali) 

27. 

def. prov. 

definitor (vijećnik) redovničke 

definitor provincialis 

provincije 

28. 

dh, dhk, 

duhovnik — spiritual 

P. spiritualis 

29 

Dj.,D. 

Djevica — Devica 

Virgo 

30. 

dječ. 

dječji (npr. vrtić) — otroški 

infantium (hortus) 

(vrtec) 

31. 

djel. 

djeluju (sestre) — delujejo 

(co)operantur (sorores 

religiosae) 

32. 

dk 

dekan 

decanus 

33. 

dkt 

dekanat 

decanatus 

34. 

dograđ. 

dograđena (crkva) — povećana 

ampliata (ecclesia) 

35. 

duhovn. 

kapelani ja — duhovni ja 

cappelania localis 

36. 

duh. svet. 

prisjednik Duh. stola (duh. 

assessor consistorialis 

savjetnik) — duh. svetnik 

37. 

đk 

đakon — diakon 

diaconus 

38. 

exp. 

(slov.) 

kapelani ja — ekspozitura 

cappelania exposita 

39. 

fil. 

filijala — podružnica 

expositura 

40. 

gl. 

glavni 

principalis 

41. 

grkt. 

grkokatolički — grkokatoliški 

graeco-catholicus 

42. 

gvard. 

gvardijan 

guardianus 

43. 

inkorp. 

inkorporiran 

ineorporatum 

44. 

inst. 

institut 

institutum 

45. 

isel. p. 

iselili pripadnici njemačke (njem.) 

exierunt componentes 

njem. m. 

manjine (ili mađ. = mađarske, 

minonitatem gennanicam 

polj. = poljske, tal. = talijan- 

(mađ. = hungaricam, 

ske) — izselili se člani nemške 

polj. — polonicam, tal. 

(nem.) manjšine itd. 

=italicam) 

46. 

Isp. 

Ispovjednik — Spovcdnik 

Confessor 

47. 

•izs. 

iseljenički npr. kp — izseljeniški 

migratorum (v. g. cappela 

nus) 

48. 

kan. 

kanonik 

canonicus 

49. 

10 

kand. 

kandidat(-ica) — kandidat(-inja) 

candidatus(-a) 

LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


Engliish frangaiis 


deutsch 


23. blessed 

beni 

gesegnot 

24. bishop (e. g. 

eveque (p. ex. 

Bischof (z. B. Tdtular- 

titular) 

titulaire) 

bischof) 

24.* bishopric 

eveche 

Bistum 

25. ehureh 

egiise 

Kirche 

26. number of Catho- 

nombre de fideles - 

Seelenzahl: z. B. 4250 ( — 400) 

lics - e. g. 4250 

p. ex. 4250 ( — 400); en- 

bedeutet Gesamtzahl — 400 

( — 400) means: 
total number of 
Catholics ( — tem- 
porarily absent) 

tre parenthese le nom- 
bre des fideles tem- 
porairement absents 
a deduire du nombre 
total 

voriibergehend abwesende 

27. oouncillor defini- 
tor of monastic 
pro vince 

definiteur provinaial 

Provinz-def ini tor 

28. spiritual 

pere spiritual 

Spiritual 

29. virgin 

vierge 

Jungfrau 

30. nursery 

d'enfant (p. ex. jardin) 

Kinder-garten 

31. (sisters) active 
in . . . 

en activite (soeurs) 

( Schwes tern ) wi r ken 

32. dean 

doyen 

Dechant (Dekan) 

33. deanery 

doyenne 

Dekanat 

34. enlarged 

agrandie (egiise) 

angebaut, ervvcitert 

35. chaplaincy 

chapellenie 

Seelsorgstelle 

36. oonsistorial 
advisar 

conseiller (assesseur) 
consistorial 

geistlicher Rat 

37. deacon 

diacre 

Diakon 

38. chaplaincy 

chapellenie 

( Pfar.r)-Eksposi tur 

39. (parish) subsidiary 

filliale 

Filiale 

40. prinoipal 

prinoipal 

haupt- . . . 

41. Graeco-Catholic 

greco-catholique 

griechisch-katholisch 

42. Franciscan prior 

gardien 

Guardian 

43. ineorporated 

dneorpore 

inkorp ori ert 

44. institute 

institut 

Institut 

45. members of the 

membres de la mino- 

Ausgesiedelte 

German (or mađ. 

rite allemande (ou 

deutsche (mađ. ungarische, 

= Hungarian, polj. 

mađ. — hongroise, 

polj. polnische, tal., ital. 

= Polish, tal. — I tal. 
minority groupwho 
have emigrated 

polj. = polonaise, 
tal. = itailienne) 
ayant emigre 

italienische) Minderheit 

46. confessor 

confesseur 

Bokenner 

47. emigrant 

des emigres, (p. ex. 

Auswandarer — (z. B. 

(e. g. chaplain) 

aumonier, vicaire) 

Kaplan) 

48. canon 

ehanoine 

Domherr 

49. candidate 

candidat(-ate) 

Kandidat(-in) 

11 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


znakovi i hrvatski — slovenski latine 

kratice 


50. kateh. kth. 

51. kbr. 

52. katd. 

53. Kć. 


54. konz. 

55. kp 

56. kpl. 

57. kur. 

58. letn. (1.) 

59. lic. 

60. lok. 

61. M (MM) 

62. m. 


kateheta, vjeroučitelj — veroučitelj catecheta 


kućni broj — hišna številka 
katedra — stolica 
Kćeri nipr. Kć. Božje Ljubavi, 
Kć. Milosrđa — Hčere 
(Ikot naprej) 

konzultor (dijecezanski) 
kapelan — kaplan 
kapelani ja — kaplanija 
kuracija, dušobrižništvo 

godište, tečaj — letnik. 
licenci jat 
mjesni — mestni 
mučenik (ioi) — mučenec(-ci) 
zaređen za svećenika (misnik) 
mašniško p os večernje 


numerus domos 
cathedra 

Filiae (Filiae Divinae 
Caritatis, Filiae 
Misericordiae) 
consultor dioecesanus 
cappellanus, cooperator 
cappellania 

curatia vel cappellania 
exposita 
annus 
licentiatus 
localis 
martyr(-es) 

(sacerdos' ordinatus 


63. miis. misionar — misdjonar 

64. nacional, nacionaliziran 

(nac.) 

65. nbp, nadšk nadbiskup — nadškof 

66. nbpja, nadškoif. nadbiskupija — nadškofija 

67. namj. namjesnik — namestnik 

68. organiz. organizirano 

69. o. otac (sveć. redovnik) — pater 


missionarius 
nationalisatum , 
expropriatum 
archiepiscopus 
archiidioecesis 
vices gerens 
organisatum 
pater 


70. oo. oo. redovnici: npr. OSB (Benedik- PP. religiosi e. g. OSB 

tiinci) dtd. Latinske sigle muških ( Benedictini) etc. 
redova i kongregacija str. 2,Siglae latinac Ondiinum 
osim za oo. Pavl. (Pavlini, OSPPE),Congregationumque vi- 
li Dl ili DJ za Isusovce (Družba rorum -» pag. 2 ex- 
Isusova, Družba Jezusova). ceptis oo. Pavl. (Eremitae 

S. Pauli, OSPPE) et oo. Dl 
vel DJ (Jesuitae, SI) 


71. obi j . 

72. obn. 

73. odg. s 


(-z.) 


zavjeti — redovne obljube vota religiosa 

obnovi j eno res tauratum 

odgovorna sestra (u neformiranim soror responsabilis (in 
ss. zajednicama) domibus non formatis) 


74. ok. oko — okoli circiter 

75. op. opat(ica) — opat(inja) abbas, abatissa 

76. osn. (ust.) osnovano, ustanovljeno fundatum 

77. otud. otuđeno — odtujeno alienatum 

78. pb. prezbiter, svećenik — duhovnik presbyter 

79. pč. kan. počasni (začasni) častn.i — kanonik canonicus honorarius 


12 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


Emgliish fran^ais 


deutsch 


50. catechist 

catechete 

Religionslehrer (Katechet) 

51. number of house 

numero de la maison 

Hausnummer 

52. chair 

chaire 

Katheder 

53. daughters, e. g. 

filles, p. ex. de l’Amour 

Tochter der (. . . gottlichen 

of Divine Love, of 
Charity 

divin (F.D.C.), 
de la Misericorde 

Liebe, der Barmherzigkeit) 

54. consultor 

consulteur (diocesain) 

(bischoflicher) Rat 

55. chaplain 

vicaire 

Kaplan 

56. chaplaincy 

chapellenie 

(Pfarr) — Ekspositur 

57. pastora] statiion 

a/umonrie 

Seelsorgstelle 

58. year, couirse 

annee 

Jahrgang 

59. licentiiate 

licenoie 

Lizenziat 

60. local 

local 

Orts . . . 

61. martyr(s) 

mairtyr (-s) 

Martyrer, Martyrer (Plur.) 

62. ordained (pniest) 

ordonne pretre 

PriesterwQihe 

63. missionary 

miss'ioimaire 

Missionar 

64. nationalized 

nationalise 

natiionalisiert 

65. archbishop 

archeveque 

Brzbiischof 

66. archbiishopric 

archidiocese 

Erzbistum 

67. deputy 

suppleant 

Stellveirtreter 

68. organised 

organise 

organisiert 

69. father ( reliigious 
Pries't) 

pere (religieux pretre) 

Pater, Oirdenspriester 

70. oo. (monks, friars) 

oo. (pereš. religieux) 

oo. (Ordenpriester) z. B. 

e. g. OSB (Benedic- 

p. ex. OFM (Franois- 

OFM (Franziskaner) u.s.w. 

tins) etc. - For 

cains) etc. - Les sigles 

- Konventionelle Zeichen fiir 

the usual abbrevi- 

ecclesuast. courant 

mannlichen Orden und Kon- 

ations for male re- 

concernant les O'rdres 

gregationen S. 2, mit 

ligious orders see 

et les instituts mascu- 

Ausoahme bei den oo. Pavl. 

page 2 except oo. 

lins -» p. 2 exception 

(Paulisten, OSPPE) und oo. 

Pavl. (Paulinians, 
OSPPE) and oo. Dl 
or DJ (Jesuits, SI). 

faite pour oo. Pavl. 
(Paulistes, OSPPE) et 
oo. Dl ou DJ (Jesu- 
ites, SI). 

Dl oder DJ (Jesuiten, SI). 

71. reMgious vows 

voeux rel:igieux 

Ordensgelubde 

72. renewed 

res t aure 

erneuert 

73. responsible sister 

soeur responsable 

verantwortliche Schwester 

dn small, infoimal 

(dans les onaisons 

(in mcht formierten 

convent 

relig. non formees) 

Gemeinschaff ten ) 

74. approximately 

environ 

annaheirend 

75. abbot, abbess 

abbe, abbesse 

Abt, Abtesse 

76. founded 

fonde 

gegriindet 

77. alienated 

aliene 

enteignet 

78. presbyter 

pretre 

Priester 

79. honorary canon 

chanaine honoraire 

Ehrendomherr 

13 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


znakovi i 
kratice 


hrvatski — slovenski 


latine 


80. 

pogl. 

(glav.) 

poglavar(-ica), glavar(-ica) — 
voditelj (-ica) 

superior-issa 

81. 

pp.-p.pr. 

post. pretinac — poštnl predal 

cassella postalis 

82. 

posv. 

posvećen — posvećen 

consecratus 

85. 

pr. 

pruga (autobusna), na pruzi — 
na (avtobusni) progi 

linea, in linea ( »autobus« ) 

84. 

pređsj . 
pređs. 

predsjednik — predsednik 

praesidens 

85. 

prcdn. 

prcdst. 

predstojnik (-ica) — prednik(-ca) 

superior (-issa) 

86. 

prenes. 

prenesen 

transi a tum 

87. 

privrem. 

privremen — začastan 

ad tempus 

88. 

prop. 

propovijeda se — pridiga se v . . . 
jeziku: alb. (albanski), 
hrv. (hrvatski), mađ. 

(mađarski), njem. (njemački), 
rum. (rumunjski). rusin . 
(rusinski) ,slov. ( slovenski ) , 
slovać. (slovački), tal, ital. 
(talijanski), ukr. (ukrajinski). 

Praedicatuir lingua: alb. 
(albaoica), hrv. (croati- 
ca), mađ. (hungarica), 
njem. (germanica), rum. 
(romamiea), rusin. (iruthe 
nica), slov. (slovenica), 
slovač. (slovica), tal. 
(italica), ukr. (ucrainica). 

89. 

Pror. 

prorok — prerok 

propheta 

90. 

provk. 

provikar 

provicarius 

91. 

r., r 

rođen — rojen 

natus 

92. 

s. 

sestra, redovnica 

soror, religiosa 

93. 

SS. 

sestre (redovnice) npr.: Bač. ss. 
N.G. (Bačke ss. Naše Gospe); 
ss. Baz. ili Vas. (ss. Bazilijanke 
.ili Vasilijanke); ss. Ben. (ss. 
Benediiktinke). Za sve sestarske 
družbe -> Legenda str. 1104 — 5. 

sorores vel moniales 
e. g. Bač. ss. N.G. (sorores 
Bačkaenses Dominae 
Nostrae); ss. Baz. vel 

Vas. (Basilianae vel 
Vassilianae); ss. Ben. 

(ss. Benediotinae) etc. 
Abbreviationes con- 
cernentes Ordines et 
Congregationes feminiles 
Legenda p. 1104 — 5. 

94. 

sagr.(zgr.) sagrađen — zgrajen 

aedificatus 

95. 

spalj. 

spaljen — požgan 

incendio deletum, exustum 

96. 

spom. 

prvi historijski spomen — prvič 
se v zgodo vini spominja 

commemoratum historice 
prima viče 

97. 

sruš. 

srušen — porušen 

destructus 

98. 

sup. 

starješina (-ica) — poglavar(-ica) 

superiorpissa) 

99. 

St. 

stoljeće — stoletje 

saeculum 

100. 

St. (star.) stari, stariji — starejši 

senior 

101. 

subs. 

subsidijar 

subsidiarius 

14 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex linguarum) 


English 

frangads 

deutsch 

80. 

superior 

superieur, superieaire 

Vorgesetzter, Oberer, 

Oberin 

81. 

P.O. box 

boite postale 

Postfach 

82. 

consecrated 

consacre 

geweiht 

83. 

bus Service; on 
regular bus route 

iigne (d'autobus), sur 
la ligne (d'autobus) 

Bahnlinie (Bus-), an der 
Bahnliinde 

84. 

president 

president 

Vorsitzende 

85. 

superior 

su(perieur, superieure 

Oberer, Oberin 

86. 

translatcd 

transfere 

iibertragen 

87. 

teinporary 

temporaire 

vorlaufug 

88. 

sermons in: alb. 
(Albanian), hrv. 
(Croatian), mađ. 
(Hungarian), njem. 
(German), rum. 
(Rumanian), rusin. 
(Russinian), slov. 
(Slovenian), slovač. 
(Slovakian), tal. 
(Italian), ukr. 
(Ukrainian) 

on preche: alb. (en 
albanais), hrv. (en 
aroate), mađ. (en 
hongrods), njem. (en 
allemand), rum. (en 
roumain), rusin. (en 
russinien), slov. (slo* 
vene), slovač. (en 
slovaque), tal. (en 
ukraaniien) 

wird gepredigt: alb. (alba- 
nisch), hrv. (kroatisch), mađ 
(ungarisch), njem., 

(deutsch), rum. (ruma- 
nisch), rusin. (russinich), 
slov. (slowenisch), slovač 
(slovvakisch), ital., tal. 
(italdenii'sch), ukr. (ukrai- 
nisch). 

89. 

prophet 

prophete 

Prophet 

90. 

pro-vicar 

provi caure 

Provikar 

91. 

born 

ne 

geboren 

92. 

sister religious 

soeur, religieuse 

Ordensfrau — (Schwester) 

93. 

sisters (religious): 
Bač. ss. N.G. (poor 
Sisters of O.L. of 
Bačka); ss. Baz. or 
Vas. (Basilians or 
Vassilians); ss. Ben. 
(Benedictines). — 
For the usual ab- 
breviations for the 
female orders and 
Congregations see 
the legenda pag. 
1104—5. 

soeurs, religieuses 
p. ex. Bač. ss. N.G. 
(Soeurs de Notre Da- 
me de Bačka); ss. Baz 
ou Vas. (Basilienes ou 
Vassilienes); ss. Ben. 
(Benedictines) etc. — 
Les abbreviiatuons con- 
cernant les ordres et 
les congregations voir 
Legenda page 1 104 — 5. 

Schwestern: z. B. Bač. ss. 
N.G. (Arme N.D. Schwes- 
tem von Batschika); ss. Baz 
oder Vas. (Basilianerinnen 
oder Vassilianerinnen); 
ss. Ben. ( B enedik tinerinnen , 
usw. — Andere Frauenorden 
und -Kongregationen siehe 
Legenda S. 1104 — 5. 

94. 

budit 

construdt 

erbaut 

95. 

destroyed by fiire 

lincendie 

ni edergebrann t 

96. 

fiirst recorded 

premiere mention 
hiistonique 

zum erstenmal geschicht- 
lich erwahnit 

97. 

destroyed 

detruit 

zerstort 

98. 

superior 

superiieur, superieure 

Vorgesetzter, Oberin 

99. 

centunr 

siecle 

Jahrhundert 

100. 

old, senior 

le jeune — V ancien, 
le neuf — le vieux 

alt, alter 

101. 

subsidiar 

subsidiaire 

Subsidiar 

15 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex Iinguarum) 


znakovi i 
kratice 


hrvatski — si venski 


latine 


102. sveć. svećenik — duhovnik 

103. sv. svet(i, -a) — svet(a) 

1 04. šk. (Š.) škola — šola: osn. (osnovna) 

oseml. (osmoljetka, osemletka), 
sred. (srednja), viš. (viša), 
fakult. (fakultet) 


sacerdos 

sanctus 

schola: osn. (elementaris), 
oseml. (element. 8 anno- 
rum), viša (superior), 
fakult. (facultas). 


108. upr. 

109. ust. 

110. v. d. 

111. vk. (vik.) 

112. vkr. 

113. zajedn. 

1 14. z., z 

115. zgr. 

116. ž. 

117. žk 

1 18. ž. u 


biskupija — škofija 

dioecesis 

umirovljenik — vpokoj enec 

emeritus. 

:.) u mjestu — v kraju 

in loco 

upravitelj 

administrator 

ustanovljen, osnovan 

erectum, fundatum 

vršilac dužnosti — službo opravlja 

vices gerens 

vikar 

vicarius 

vikari ja, vikarijat 

vicariatus 

zajednica — skupnost 

communitas 

zavjeti, za vj eto van — obljube, z 
redovnimi obljubami 

vota religiosa 

sagrađeno — zgrajeno 

aedifiicatum 

župa — župnija 

paroecia 

župnik 

parochus 

župni ured — župni (jski) urad 

officium parceciale 

14' 


LEGENDA (u šest jezika) — LEGENDA (sex Iinguarum) 


EngMish 

frangais 

deutsch 

102. priest 

pretre 

Priester 

103. saint 

saint (-e) 

heiliig, hl., st. 

104. school: osn. (ele- 

ecole: osn. (elemen- 

Schule: Eiementar-, 

menta^); oseml. 

tarne), oseml. (elemen- 

8-jahrige-, Mittel-, hohere-, 

( eight-year school ) ; 

tarne de hui/t ans), 

Fakultat 

sred. (secondary); 

viša (superieuire), 

viša (college); 

fakult. (faculte) 

fakult. (faculty). 

105. bishopric 

diiocese 

Bistum 

106. retired 

retrailte 

Pensaonar, im Ruhestand 

107. locally existing 

en place 

im selben Ort 

108. administrator 

admiirnistrateur 

Vanvalter 

109. founded, 

orige 

gegriindet 

established 

110. deputv 

faisant fonction 

Stellvertretender, Verweser 

111. vicar 

vicaire 

Vikar 

112. vicariate 

vicailiat 

Vikariat 

113. cammumty 

communaute 

Gemeinschaft 

114. vows, vows taken 

voeux religieux, profes 

Ordensgeliibde 

115. buiilt 

ediifiie 

erbaut 

116. parish 

paroisse 

Pfarrei 

11/. parscn 

cure 

Pfarrer 

118. parish office 

bureau paroissial 

Pfarramt 

15’ 


VRHOVNA UPRAVA 
KATOLIČKE CRKVE 

(SUPREMUM REGIMEN ECCLESIAE C ATHOLICAE ) 


SV. OTAC PAPA 

PAVAO VI. 

BISKUP RIMSKI 
NAMJESNIK ISUSA KRISTA 
NASLJEDNIK PRVAKA APOSTOLSKOG 
VRHOVNI SVEĆENIK OPĆENITE CRKVE 
PATRIJARHA ZAPADA 

NADBISKUP I METROPOLITA RIMSKE PROVINCIJE 
POGLAVAR VATIKANSKE DRŽAVE 
SLUGA SLUGA BOŽJIH 

Giovanni Battista Montini 

Rođen u Concesio (Brescia) 26. IX. 1897. Zaređen za svećenika 
u Brescii 29. V. 1920. Substitut Državnog tajništva Sv. Oca 13. 
XII. 1937. Vršilac dužnosti Državnog tajnika za redovne poslove 
Crkve 29. XI. 1952. Izabran za nadbiskupa u Milanu 1. XI. 1954., 
posvećen 12. XII. 1954. Proglašen kardinalom na Konzistoriju 15. 
XII. 1958. Izabran za Vrhovnog poglavara Crkve 21. VI. 1963. 
Okrunjen za papu 30. VI. 1963. 

Upravlja Katoličkom crkvom koja broji: 

150 kardionailskih naslova, 12 patrijarhata, 440 nadbiskupija, 1873 biskupije 
(ap. vikarijatu, prefekture itd.), 193.966 župa i 103.050 pastoral. centara d mi- 
sijskiih stanica; 128 kardinala, 2795 nadbiskupa i biskupa, 433.396 svećenika 
(od tih 164.420 redovnih) i 772.033 redovnica. — Svega 683,000.000 katolika.* 


* podaci iz službenih izdanja Annuario Pontificio 1973. i Annuarium Statisticum Eccl. 1972. 


16 


Sv. Otac Papa Pavao VI. 


REDOSLIJED RIMSKIH BISKUPA 


REDOSLIJED RIMSKIH BISKUPA 

(SERIES PONTIFICUM ROMANORUM) 

VRHOVNI POGLAVARI CRKVE 
(prema Duchesne, Liber Pontificalis i Annuario Pontificio 1972.) 


1. sv. Petair, pogubljen za Nenona 
t 67 

2. sv. Lino, 67 — 76 

3. sv. Anaklet, 76 — 88 

4. sv. Klement, 88 — 97 

5. sv. Evanist, 97 — 105 

6. sv. Aleksandar I., 105 — 115 

7. sv. Siksto I., 115 — 125 

8. sv. Telesfor, 125 — 136 

9. sv. Higin, 136 — 140 

10. sv. Piio I., 140 — 155 

11. sv. Anicet, 155 — 166 

12. sv. Soter, 166 — 175 

13. sv. Eleuterije, 175-189 

14. sv. Viktor I., 189 — 199 

15. sv. Zeflinin, 199 — 217 

16. sv. Kalist I., 217 — 222 
(sv. HipoLiit, 217—235*) 

17. sv. Urban I., 222—230 

18. sv. Ponaijan, 230 — 235 

19. sv. Aniter, 235 — 236 

20. sv. Fabijan, 236 — 250 

21. sv. Komelije, 251 — 253 
(Novacijan, 251) 

22. sv. Luoije I., 253 — 254 

23. sv. Stjepan I., 254 — 257 

24. sv. Siksto II., 257 — 258 

25. sv. Dionizije, 259 — 268 

26. sv. Feliks I., 269-^74 

27. sv. Eutihijan, 275 — 283 

28. sv. Gajo, 283—296 

29. sv. Marcelin, 296 — 304 

30. sv. Marcel I., 308—309 

31. sv. Euzebije, 309 

32. sv. Miltiijad, 311 — 314 

33. sv. Silvestar I., 314 — 335 

34. sv. Marko, 336 


*) protupape dolaze u zagradi! 


35. sv. Julije I., 337 — 352 

36. Liberije, 352 — 366 

(Feliks II., 355—358, + 365) 

37. sv. Damas I., 366 — 384 
(Ursin, 366 — 367) 

38. sv. Sirioije, 384 — 399 

39. sv. Anastazije I., 399 — 401 

40. sv. Inocent I., 401 — 417 

41. sv. Zosim, 417 — 418 

42. sv. Bonifaaije I., 418 — 422 
(Eulalije, 418—419) 

43. sv. Celestin I., 422 — 432 

44. sv. Siksto III., 432 — 440 

45. sv. Leon I., Veliki 440 — 461 

46. sv. Hilariije, 461 — 463 

47. sv. Simplidje, 468 — 483 

48. sv. Feliks III. (II), 483—492 

49. sv. Gelazije I., 492 — 496 

50. Anastazije II., 496 — 498 

51. sv. Himaho, 498 — 514 
(Laurenoije, 501 — 505) 

52. sv. Hormizda, 514 — 523 

53. sv. Ivan I., 523 — 526 

54. sv. Feliks IV. (III), 526—530 

55. Boniifaoije II., 530 — 532 
(Dioskur, 530) 

56. Ivan II., 533—535 

57. sv. Agapit I., 535 — 536 

58. sv. Silvenije, 536 — 537 

59. Vigilije, 537—555 

60. Pelagije I., 556 — 561 

61. Ivan III., 561—574 

62. Benedikt I., 575 — 579 

63. Pelagije II., 579—590 

64. sv. Grgur I. Veliki, 590 — 604 

65. Sabinijan, 604 — 606 

66. Ronilac! je III., 607 


17 


REDOSLIJED RIMSKIH BISKUPA 


67. sv. Bonifacije IV., 608 — 615 

68. sv. Deusdedft I., 615 — 618 

69. Bonifacije V., 619 — 625 

70. Honorije I., 625 — 638 

71. Severim, 640 

72. I vam IV., 640—642 

73. Teodor I., 642—649 

74. sv. Martin I., 649 — 655 

75. sv. Eugen I., 654 — 657 

76. sv. Vdtalijan, 657 — 672 

77. Adeodat II., 672 — 676 

78. Donuis, 676 — 678 

79. sv. Aga ton, 678 — 681 

80. sv. Leon II., 682—683 

81. sv. Benedikt II., 684 — 685 

82. Ivan V., 685 — 686 

83. Konon, 686—687 
(Teodor, 687; Paskal, 687) 

84. sv. Sergije I., 687 — 701 

85. Ivan VI., 701—705 

86. Ivan VII., 705—707 

87. Sizinije, 708 

88. Konstantim I., 708 — 715 

89. sv. Grgur II., 715—731 

90. sv. Grgur III., 731—741 

91. sv. Zaharija, 741 — 752 

92. Stjepan II. (III), 752—757 

93. sv. Pavao I., 757—767 
(Konstantin, 767 — 769; Filip, 
768) 

94. Stjepan III. (IV), 768—772 

95. Hadrijan I., 772—795 

96. sv. Leon III., 795—816 

97. Stjepan IV. .(V), 816—817 

98. sv. Paskal I., 817—824 

99. Eugen II., 824—827 

100. Valentin, 827 

101. Grgur IV., 827— <844 
(Ivan, 844) 

102. Sergije II., 844—847 

103. sv. Leon IV., 847—855 

104. Benedikt III., 855—858 
(Anastazije, 855, f 880) 

105. sv. Nikola I., 858—867 

106. Hadrijan II., 867—872 

107. Ivan VIII., 872—882 

108. Marin I. (Martin II.) 882—884 


109. sv. Hadrijan III., 884 — 885 

110. Stjepan V. (VI), 885—891 

111. Formozo, 891 — 896 

112. Bonifacije VI., 896 

113. Stjepan VI (VII), 896—897 

114. Roman, 897 

115. Teodor II., 897 

116. Ivan IX., 898—900 

117. Benedikt IV., 900—903 

118. Leon V., 903 
(Kristofor, 903 — 904) 

119. Sergije III.. 904 — 911 

120. Anastazije III., 911 — 913 

121. Lando, 913 — 914 

122. Ivan X., 914—928 

123. Leon VI., 928 

124. Stjepan VII. (VIII), 928—931 

125. Ivan XI., 931—935 

126. Leon VII., 936—939 

127. Stjepan VIII. (IX), 939—942 

128. Marim II., 942—946 

129. Agapit II., 946 — 955 

130. Ivan XII., 955—963 

131. Leon VIII., 963—965 

132. Benedikt V., 964 — 966 

133. Ivan XIII., 965—972 

134. Benedikt VI., 973—974 
(Bonifacije VII., 974. i 984) 

135. Benedikt VII., 974—983 

136. Ivan XIV., 983—984 

137. Ivan, XV, 985—996 

138. Grgur, V, 996 — 999 
(Ivan XVI, 997—998) 

139. Silvestar II, 999 — 1003 

140. Ivan XVII, 1003 

141. Ivan XVIII, 1004 — 1009 

142. Sergije IV, 1009 — 1012 

143. Benedikt VIII, 1012—1024 
(Grgur, 1012) 

144. Ivan XIX, 1024—1032 

145. Benedikt IX, 1032—1044 

146. Silvestar III, 1045 

147. Benedikt IX, 1045 

148. Grgur VI, 1045—1046 

149. Klement II, 1046—1047 

150. Benedikt IX, 1047—1048 

151. Damaz II, 1048 


18 


REDOSLIJED RIMSKIH BISKUPA 


152. sv. Leon IX, 1049 — 1054 

153. Viktor II, 1055—1057 

154. Stjepan IX. (X), 1057—1058 
(Benedikt X, 1058 — 1059) 

155. Nikola II, 1059—1061 

156. Aleksandar II, 1061 — 1073 
(Honorije II, 1061 — 1072) 

157. sv. Grgur VII, 1073 — 1085 
(Klement III, 1080—1100) 

158. bi. Viktor III, 1086—1087 

159. bi. Urban II, 1088—1099 

160. Paskal II, 1099—1118 
(Teodorik, 1100 — 1102; Albert, 
1102; Silvestar IV, 1105—1111) 

161. Gelazije II, 1118—1119 
(Grgur VIII, 1118—1121) 

162. Kalist II, 1119—1124 

163. Honorije II, 1124—1130 
(Celestin II, 1124) 

164. Inocent II, 1130—1143 
(Anaklet II, 1130—1138; Viktor 
IV, 1138) 

165. Celestin II, 1143—1144 

166. Luci je II, 1144—1145 

167. bi. Eugen III, 1145—1153 

168. Anastazije IV, 1153 — 1154 

169. Hadrijan IV, 1154—1159 

170. Aleksandar III, 1159—1181 
(Viktor IV, 1159—1164; Paskal 
III, 1164—1168; Kalist III, 
1168—1178; Inocent III, 1179 — 
— 1180) 

171. Luci je III, 1181—1185 

172. Urban III, 1185—1187 

173. Grgur VIII, 1187 

174. Klement III, 1187—1191 

175. Celestin III, 1191—1198 

176. Inocent III, 1198—1216 

177. Honorije III, 1216—1227 

178. Grgur IX, 1227—1241 

179. Celestin IV, 1241 — 

180. Inocent IV, 1243—1254 

181. Aleksandar IV, 1254—1261 

182. Urban IV, 1261—1264 

183. Klement IV, 1265—1268 

184. bi. Grgur X, 1271—1276 

185. bi. Inocent V, 1276 

186. Hadrijan V, 1276 


187. Ivan XXI, 1276—1277 

188. Nikola III, 1277—1280 

189. Martin IV, 1281—1285 

190. Honorije IV, 1285—1287 

191. Nikola IV, 1288—1292 

192. sv. Celestin V. 1294 

193. Bonifacije VIII, 1294—1303 

194. bi. Benedikt XI, 1303—1304 

195. Klement V, 1305—1314 

196. Ivan XXII, 1316—1334 
(Nikola V, 1328—1330) 

197. Benedikt XII, 1334—1342 

198. Klement VI, 1342—1352 

199. Inocent VI, 1352—1362 

200. bi. Urban V, 1362—1370 

201. Grgur XI, 1370—1378 

202. Urban VI, 1378—1389 

203. Bonifacije IX, 1389—1404 

204. Inocent VII, 1404—1406 

205. Grgur XII, 1406—1415 
(Klement VII, 1378—1394; Be- 
nedikt XIII, 1394—1423, Alek- 
sandar V, 1409 — 1410; Ivan 
XXIII, 1410—1415) 

206. Martin V, 1417—1431 

207. Eugen IV, 1431—1447 
(Feliks V, 1439—1449) 

208. Nikola V, 1447—1455 

209. Kaliist III, 1455— 1458 

210. Pio II. 1458—1464 

211. Pavao II, 1464—1471 

212. Siksto IV, 1471—1484 

213. Inocent VIII, 1484—1492 

214. Aleksandar VI, 1492—1503 

215. Pio III, 1503 

216. Julije II, 1503—1513 

217. Leon X, 1513—1521 

218. Hadrijan VI, 1522—1523 

219. Klement VII, 1523—1534 

220. Pavao III, 1534—1549 

221. Julije III, 1550—1555 

222. Marcel II, 1555 

223. Pavao IV, 1555—1559 

224. Pio IV, 1560—1565 

225. sv. Pio V, 1566—1572 

226. Grgur XIII, 1572—1586 

227. Siksto V, 1585—1590 

228. Urban VII, 1590 


19 


BISKUPSKA SINODA — KARDINALSKI ZBOR 


229. Grgur XIV., 1590—1591 

230. Inocent IX., 1591 

231. Klement VIII., 1592—1605 

232. Leon XI., 1605 

233. Pavao V., 1605—1621 

234. Grgur XV., 1621—1623 

235. Urban VIII., 1623—1644 

236. Inocent X., 1644 — 1655 

237. Aleksandar VII., 1655 — 1667 

238. Klement IX., 1667 — 1669 

239. Klement X., 1670—1676 

240. bi. Inocent XI., 1676 — 1689 

241. Aleksandar VIII., 1689 — 1691 

242. Inocent XII., 1691—1700 

243. Klement XI., 1700—1721 

244. Inocent XIII, 1721—1724 

245. Benedikt XIII, 1724—1730 


246. Klement XII, 1730—1740 

247. Benedikt XIV, 1740—1758 

248. Klement XIII, 1758—1769 

249. Klement XIV, 1769—1774 

250. Pio VI, 1775—1799 

251. Pio VII, 1800—1823 

252. Leon XII, 1823—1829 

253. Pio VIII, 1829—1830 

254. Grgur XVI, 1831—1846 

255. Pio IX, 1846—1878 

256. Leon XIII, 1878—1903 

257. /siv. Pio X, 1903—1914 

258. Benedikit XV, 1914—1922 

259. Pio XI, 1922—1939 

260. Pio XII, 1939—1958 

261. Ivan XXIII, 1958—1963 

262. Pavao VI, 1963— . . . 


BISKUPSKA SINODA 

(SYNODUS EPISCOPORUM) 

Osnovana 15. 9. 1965. od Sv. Oca Pavla VI. (Motu proprio »Apo- 
stolica Sollicitudo«). 

Predsjednik: Sv. Otac Papa. — Gen. tajnik: Msgr. Wladislaw 
Rubin , nasl. biskup Serte. 

Uredi Gen. tajništva: 00193 Roma, Piazza Pio XII n. 3, Italia. 


KARDINALSKI ZBOR 

potkraj 1974. 

(SACRUM COLLEGIUM) 

1. ALFRINK BERNARD JAN, nadbiskup (nbp) Utrechta. Adresa: Aarts- 
bisdom, Maliebaan 40, Utrecht (Nederland). 

2. ANTONELLI FERDINANDO GIUSEPPE, OFM, tajnik Kongrega- 
cije za proglašenje svetih. Adresa: 00167 Roma, Via Fed. Patetta 16 
(Italia). 

3. APONTE MARTINEZ LUIS, nbp San Juana. — Arzobispado, Box 
1967, San Juan, 00903 (Puerto Rico). 

4. ARNS PAULO EVARISTO, nbp Sao Paulo. — Rua Mococa 71, 01255 
Sao Paulo, S. P, (Brasil). 

5. BAGGIO SEBASTIANO, prefekt Kongregacije za biskupe, — 00193 
Roma, Piazza della Citta Leonina 1 (Italia). 


20 


KARDINALSKI ZBOR 


6. BARBIERI ANTONIO MARTA, OFMCap, nbp Montevidea. — Mon- 
tevideo, Avda Dr. Luis A. de Herrera 4196 (Uruguay). 

7. BENGSCH ALFRED, nbp Berlina. — 1 Berlin 19, Wundstrasse 48/ 
/50, (D. R. Deutschland). 

8. BERTOLI PAOLO — 00193 Roma, Piazza Citta Leonina 1 (Italia). 

9. BIAYENDA EMILE, nbp Brazzavilla. — Archeveche, B. P. 2301, 
Brazzaville (Rep. du Congo). 

10. BRANDAO VILEIA AVELAR, nbp, Sao Salvador da Bahia. — Pala 
cio Arquiepiscopal, Sao Salvador, Est. da Bahia (Brasil). 

11. BUENO Y MONREAL JOSĆ M, nbp Seville. — Palacio Arzobispal, 
Apart. 6, Sevilla (Espana). 

12. CAGGIANO ANTONIO, nbp Buenos Airesa. — Palacio Arzobispal, 
Suipacha 1034, Buenos Aires (Argentina). 

13. CARBERRY JOHN, nbp Saint Louisa. — 4445 Lindell, Blvd. St. 
Louis, Missouri 63108 (U.S.A.). 

14. CARPINO FRANCESCO, referent na Kongr. za biskupe. — 96010 
Palazzolo Acreide, Siracusa (Italia). 

15. CASARIEGO MARIO CRS, nbp Guatemale. — Palacio Arzobispal, 
Ciudad de Guatemala (Guatemala). 

16. CEREJEIRA MANUEL GONCALVES, b. patrijarha u Lisabonu. — 
Estrada da Buraca 8, Lisboa 4 (Portogallo). 

17. CODY JOHN PATRICK, nbp Chicaga. — 1555 North State Parkway, 
P. O. Box 1979, Chicago, 111. 60610 (U.S.A.). 

18. COLOMBO GIOVANNI, nbp Milana — Palazzo Arcivescovile, Piaz- 
za Fontana 2, 20122 Milano (Italia). 

19. CONCHA LUIS, nbp Bogota. — Palacio Arzobispal, Carrera 7, 10 — 
— 20 Bogota (Colombia). 

20. CONFALONIERI CARLO — 00193 Roma, Via Rusticucci 13 (Italia). 

21 CONWAY WILLIAM, nbp Armagha. — Archbishop's House, Ara Co- 

eli, Armagh (N. Ireland). 

22. COOKE TERENCE, nbp New Yorka. — 451 Madison Ave, New 
York, N. Y. 10022 (U.S.A.). 

23. COORAY THOMAS OMI, nbp Colomba. — Archbishop's House, Co- 
lombo 8 (Ceylon — Sri Lanka). 

24. CORDEIRO JOSEPH, nbp Karachia. — St. Patricks Cathedral, Ka* 
rachi 3 (Pakistan). 

25. DA COSTA NUNES JOSfi — 00186 Roma, Via Portoghesi 2 (Italia). 

26. DARMOJUWONO JUSTINUS, nbp Semaranga. — Semarang, Djl 
Pandanaran 13 (Indonesia). 

27. DE ARAOJO SALES EUGENIO, nbp, Sao Sebastian do Rio de Ja- 
neiro. — Palacio Sao Joaquim, R. Gloria 446, Rio de Janeiro (Brasil). 

28. DEARDEN JOHN FRANCIS, nbp Detroita. — Archbishop's House, 
1234 Washington Blvd, Detroit, Mich. 48225 (U.S.A.). 

29. DE FURSTENBERG MAXIMILIEN. — 00193 Roma, Via del S. Uf- 
ficio 11 (Italia). 

30. Dl JORIO ALBERTO — 00193 Roma, Via d. Conciliazione 10 (Ital ). 


21 


KARDINALSKI ZBOR 


31. DOEPFNER JULIUS, nbp Munchena. — 8- Muenchen 33, Postfach 
360, B. R. Deutschland. 

32. DUVAL LEON ETIENNE, nbp Alžira. — Archeveche, 13 rue Kheli- 
fa Bonkhalfa, Alger (Algerie). 

33. ENRIQUE Y TARANCON VICENTE, nbp Madrida. — Palacio Ar- 
zobispal, S. Justo 2, Madrid 12 (Espana). 

34. FELICI PERICLE. — 00193 Roma, Via P. Pfeiffer 10 (Italia). 

35. FELTIN MAURICE. — 75 Pariš 7e, 26 rue Barbet de Jouy (France). 

36. FLAHIFF GEORGE BERNARD C.S.B., nbp Winniipega. — Archbi- 
shop's House, 50 Stafford Street, Winnipeg 9, Manitoba (Canada). 

37. FLORIT ERMENEGILDO, nbp u Firenci. — 50129 Firenze, Arci- 
vescovado, Piazza S. Giovanni 3 (Italia). 

38. FORNI EFREM, 00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (Italia). 

39. FREEMAN JAMES DARCY, nbp Sydneya. — St. Mary's Cathedral, 
Sydney NSW 2000 (Australia). 

40. FRINGS JOSEPH. — 5 Koln 1, Eintrachtstr. 164 (B.R.Deutschland). 

41. GARRONE GABRIEL MARIE, prefekt Kongregacije za katol. odgoj. 
— 00193 Roma, Largo del Colonnato 3 (Italia). 

42. GILROY NORMAN THOMAS, St. John Vianney Villa, Market St., 
Randwick 2031 (Australia). 

43. GONZALES MARTIN MARCELO, nbp u Toledu. — Palacio Arzo- 
bispal, Area de Palacio 1, Toledo (Espana). 

44. GOUJON PAUL, nbp Rennesa. — Archeveche 3, Contour de la Mot- 
te, 35000 Rennes (France). 

45. GRACIAS VALERIAN, nbp Bombaya. — Archbishop's House, 21 
Wodehouse Road, Bombay — 400001 (India). 

46. GRANO CARLO. — 00197 Roma, Viale Bruno Buozzi 98 (Italia). 

47. GRAY GORDON JOSEPH, nbp Saint Andrewsa i Edinburgha. — 
St. Bennets, 42 Greenhill Gard., Edinbourgh (Scotland, Gr. Britain). 

48. GUERRI SERGIO. — 00120 Citta del Vaticano. 

49. GUYOT LOUIS JEAN, nbp Toulouse. — Archeveche, 24 rue Parche- 
peinte, 31 Toulouse 01 (France). 

50. HEENAN JOHN CARMEL, nbp u Westminsteru. — Archbishop's 
House, Westminster, London, S. W. 1. (Great Britain). 

51. HOEFFNER JOSEPH, nbp Koelna. — Marzellenstr. 32, 5 Koeln (B. 
R. Deutschland). 

52. JAEGER LORENZ, nbp Paderboma. — Erzbischoefliches Palais, 
4790 Paderborn (B. R. Deutschland). 

53. JOURNET CHARLES. — 264 R. Pere Girard, 1700 Fribourg (Suisse). 

54. JUBANY ARNAU NARCISO, nbp Barcelone. — Palacio Arzobispal, 
Barcelona 2 (Espana). 

55. KIM STEPHAN SOU HWAN, nbp Seoula. — Archbishop's House, 
Myeong Dong, Jung Ku, Seoul (Corea). 

56. KNOX JAMES ROBERT, nbp Melbourna. — St. Patrick's Cathe- 
drale Place, Melboume, Vic. 3002 (Australia). 

57. KOENIG FRANZ, nbp Beča, predsj. Sekretarijata »per i non cre- 
demti«. Wollzeile 2, 1010 Wien 1 (Austria). 


22 


KARDINALSKI ZBOR 


58. KROL JOHN JOSEPH, nbp u Philadelphiji. — 222 North 17th Stre- 
et, Philadelphia, Pa. 19103 (U.S.A.). 

59. LANDAZURI RICKETTS JUAN, OFM nbp Lime. — Palacio Arzobi- 
spal, Plaža de Armas, Apartado post. 1512, Lima (Peru). 

60. LEGER PAUL EMILE. — B. P. 207, Jaounde (Camerun). 

61. LERCARO GIACOMO. — 40068 S. Lazzaro di Savena, Bologna, Vil- 
la S. Giacomo (Italia). 

62. LUCIANI ALBINO, patrijarh mletački. — Curia Patriarcale, S. Mar- 
co 320 A, 30124 Venezia (Italia). 

63. MALULA JOSEPH, nbp u Kinšasi. — Archeveche, B. P. 8431, Kin- 
shasa (Rep. du Zai're). 

64. MANNING TIMOTHY, nbp u Los Angelesu. — Archbishop's House, 
1531 West 9th St., Los Angeles, Calif. 90015 (U.S.A.). 

65. MARELLA PAOLO, nadsvećenik Vatikanske bazilike. — 00193 Ro- 
ma, Via della Conciliazione 44 (Italia). 

66. MARTIN JOSEPH MARIE. — 5 Route de la Foret, 65 Lourdas 
(France). 

67. MARTY FRAN£OIS, nbp Pariza. — 32 rue Barbet de Jouy, 75007 
Pariš (France). 

68. MAURER JOSĆ CLEMENTE, nbp Sucra. — Arzobispado, Casila 
205, Sucre (Bolivia). 

69. McCANN OWEN, nbp Capetowna. — Cathedral Place, 12 Bouquet 
St., Capetown (South Africa). 

70. McINTYRE JAMES FRANCIS L., nekad nbp Los Angelesa. 

71. MEDEIROS HUMBERTO, nbp u Bostonu. — Archbishop's House, 
2101 Commonwealth Ave, Brighton, Boston, Mass. 02135 (U.S.A.). 

72. MEOUCHI PAUL PIERRE, maronitski antlohijski patrijarh. — Pa- 
triarcat Maronite, Dimane (Liban). 

73. MINDSZENTY JOZSEF, nbp ostrogonski. — A-1090 Wien, Boltz- 
manngasse 14 (Austria). 

74. MIRANDA Y GCMEZ MIGUEL DARIO, nbp u Mexiku. — Aparta- 
do Postal M-8877, Mexico 1, D. F. (Mexico). 

75. MOZZONI UMBERTO. — 00186 Roma, Via S. Apollinare 8 (Italia). 

76. MUNOZ DUOUE ANIBAL, nbp, Bogota »sede plena«. — Palacio Ar- 
zobispal, Carrera 7 n. 10 — 20, Bogota D. E. (Colombia). 

77. MUNOZ VEGA PABLO S. I., nbp u Quitu. — Arzospispado, Aparta- 
do 106, Quito (Ecuador). 

78. 0'BOYLE PATRICK LOUIS, nbp Washingtona. — Archbishop's Ho- 
use, 1721 Rhode Island Ave N. W., Washington, D. C. 20036 (U.S.A.). 

79 ODDI SILVIO. — 00192 Roma, Via Pompeo Magno 21 (Italia). 

80. OTTAVIANI ALFREDO. — 00193 Roma, Piazza del S. Officio 11 
(Italia). 

81. OTUNGA MAURICE, nbp u Nairobi-u. — Archbishop's House, P. 
O. Box 14231, Nairobi (Kenya). 

82. PALAZZINI PIETRO, tajnik Kongregacije za kler. — 00136 Roma, 
Via Proba Petronia 83 (Italia). 


23 


KARDINALSKI ZBOR 


83. PAPPALARDO SALVATORE, nbp u Palermu. — Arci veseo vado, Via 
Matteo Bornello 2, 90134 Palermo (Italia). 

84. PARECATTIL JOSEPH, nbp u Ernakulamu. — Archbishop's Ho- 
use, Post Bag N. 1209, Ernakulam, Cochin 682-011, Kerala (India). 

85. PARENTE PIETRO. — 00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (Italia). 

86. PAUPINI GIUSEPPE, veliki penitencijar. — 00186 Roma, Via di 
S. Apollinare 8 (Italia). 

87. PELLEGRINO MICHELE, nbp u Torinu. — Via Arcivescovado 12, 
10121 Torino (Italia). 

88. PHILIPPE PAUL, prefekt Kongr. za istočne Crkve. — 00193 Roma, 
Via della Conciliazione 34 (Italia). 

89. PIGNEDOLI SERGIO, tajnik Kongregacije za evangelizaciju naro- 
da. — 00120 Citta del Vaticano. 

90. POLETTI UGO, papinski vikar za Rim. — 00184 Roma, Piazza S. 
Giovanni in Laterano 6 (Italia). 

91. POMA ANTONIO, nbp Bologne. — Arcivescovado, Via deil Monte 3, 
40126 Bologna (Italia). 

92. PRIMATESTA RAUL FRANCISCO, nbp u Cordobi. — Arzobispado, 
Avda H. Irigoyen 98, Cordoba (Argentina). 

93. QUINTERO JOSE HUMBERTO, nbp u Caracasu. — Palacio Arzo- 
bispal, Apartado 954, Caracas (Venezuela). 

94. RAIMONDI LUIGI, prefekt Kongregacije za proglašenje svetih. — 
00193 Roma, Piazza Pio XII 10 (Italia). 

95. RAKOTOMALALA JEROME, nbp u Tananarive. — Archeveche, An 
dohalo, Tananarive (Madagascar). 

96. RENARD ALEXANDRE CHARLES, nbp Lyona. — Archeveche, 1 
Place de Fourviere, 6905 Lyon (France). 

97. RIBEIRO ANTONIO, nbp i patrijarh u Lisabonu. — Estrada da 
Buraca 8, Lisboa 4 (Portogallo). 

98. ROBERTI FRANCESCO. — 00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (Ital.). 

99. ROSALES JULIO, nbp u Cebu. — Archbishop's Residence, P. O. B. 
52, Cebu City (Philippines J. 317). 

100. ROSSI AGNELO, prefekt Kongregacije za evangelizaciju naroda. — 
00165 Roma, Via di Torre Rossa 40 (Italia). 

101. ROY MAURICE, nbp u Ouebecu. — Archeveche, C. P. 459, Quebec 
4, G1R 4R6, P.Q. (Canada). 

102. RUGAMBWA LAUREAN, nbp u Dar-es-Salaamu. — Archbishop's 
House, P. O. Box 167, Dar-es-Salaam (Tanzania, East Africa). 

103. SALAZAR LOPEZ JOSE, nbp Guadalajare. — Arzobispado, Aparta- 
do posta! 1-331, Guadalajara, Jal. (Mexico). 

104. SAMORE ANTONIO, prefekt Kongr. sakramenata. — 00120 Citta 
del Vaticano. 

105. SCHERER ALFRED VICENTE, nbp u Porto Alegre. — Residencia 
Arqiepiscopal, Rua Espirito Santo 95, 90.000. - Porto Alegre, Est. 
do Rio Grande do Sul (Brasil). 


24 


KARDINALSKI ZBOR 


J06. ŠEPER FRANJO, prefekt sv. Kongr. za nauk vjere. Rođen 2.10. 
1905., Osijek (bpja Đakovo), sveć. ređenje 26. 10. 1930. u Rimu, phil. 
i theol. dr. Nasl. nadbiskup Filipopola i koadjutor »sedi datus« 
sa svim pravima rezidenc. biskupa »sede impedita« 22. 7. 1954., po- 
svećen u Zagrebu 21.9.1954. Nakon smrti Kard. Stepinca imeno- 
van zagreb. nadbiskupom i metropolitom 5. 3. 1960. Učinjen kar- 
dinalom prezbit. i prefektom Kongr. za nauk vjere 22. 5. 1965. Pred- 
sjednik Teološke komisije i Biblijske komisije, član Kongregacija 
za biskupe, za sakramente, za kler i za katolički odgoj, član Vije- 
ća za javne poslove Crkve, Sekretarijata za jedinstvo kršćana. 
Uprave dobara Apost. Stolice, Komisije za reviziju Kodeksa crkv. 
prava i Komisije za tumačenje dekreta II. Vatik. sabora itd. Ime- 
novan 12. 12. 1974. Camerlengo del Sacro Collagio (Komornih sv. 
Kardinalskog zbora). 

00193 Roma, Piazza della Citta Leonina 1 (Italia). 

107. SHEHAN LAWRENCE JOSEPH, nbp Baltimora. — Archbishop's 
House, 408 N. Charles St., Baltimore, Maryland 21201 (U.S.A.). 

108. SIDAROUSS STEPHANOS I., koptski aleksandrijski patrijarh. — 
34 Rue Ibn Sandar, Pont de Koubbeh, Le Caire (Egypte). 

109. SILVA HENRIOUEZ RAUL SDB, nbp u Santiagu de Chile. — Pala- 
zio Arzobispal, Casilla 30-D., Santiago de Chile (Chile). 

110. SIRI GIUSEPPE, nbp u Genovi. — Arcivescovado, Piazza Matteoti 
4, 16123 Gonova (Italia). 

111. SLIPYJ GIUSEPPE, lavovski ukrajinski nbp. — 00120 Citta del 
Vaticano. 

112. STAFFA DINO, prefekt Vrhovnog tribunala Apostol. Signature. — 
00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (Italia). 

113. SUENENS LEO JOZEF, nbp Mechelen-Brusseila. — Aartsbisdom, 
Wollemarkt 15, 2800 Mechelen (Belgique). 

114. TABERA ARAOZ ARTURO C.M., prefekt Kongregacije za redovni- 
ke. — 00193 Roma, Via Pancrazio Pfeiffer 10 (Italia). 

115. TAGUCHI PAUL YOSHIGORO, nbp Osake. — Archbishop's House, 
Koyoen Niishiyama-Cho No 1 — 55, Nishinomya-SHI (662), Hyogo 
Ken (Japan). 

116. TAOFINU'U PIO S.M., nbp Apie. — Bishop's House, P. O. Box 532, 
Apia (We9tern Samoa, Oceania). 

117. TRAGLIA LUIGI. — 00193 Roma, Palazzo della Cancelleria, Piazza 
della Cancelleria 1 (Italia). 

118. URSI CORRADO, nbp u Napulju. — Largo Donnaregina 23, 80134 
Napoli (Italia). 

119. VAGNOZZI EGIDIO, predsj. Prefekture za ekonomiju Sv. Stolice. 
— 00136 Roma, Via Massini 91 (Italia). 

120. VILLOT JEAN, državni tajnik i prefekt Vijeća za vanjske poslove 
Crkve. — 00120 Citta del Vaticano. 

121. VIOLARDO GIACOMO. — 00193 Roma, Pzza Sant'Ufficio 11 (Ital.). 
lija). 

122. VOLK HERMANN, bp Mainza. — 6500 Mainz, Am Rosengarten 2, 
Postfach 1560 (B. R. Deutschland). 


25 


RIMSKA KURIJA 


123. WILLEBRANDS JOHANNES, predsj. Sekretarijata za jedinstvo 
kršćana. — 00193 Roma, Via di Porta Angelica 63 (Italia). 

124. WOJTYLA KAROL, nbp Krakova. — Krakow 2, Ul. Franciskanska 
3 (Polska). 

125. WRIGHT JOHN JOSEPH, prefekt Kongregacije za kler. — 00193 
Roma, Piazza della Citta Leonina 9 (Italia). 

126. WYSZYNSKI STEFAN, nbp Gnjezna i Varšava. — Ul. Miodowa 
17 — 19, Warszawa (Polska). 

127. Ytl PIN PAUL, nbp Nankinga. — Fujen University, Hsinchuang, 
Taipeh (Taiwan-Formosa). 

128. ZOUNGRANA PAUL, nbp, Ouggadougou-a. — Archeveche, B. P. 90, 
Ouagadougou (Haute Volta, Africa Occidentale). 


RIMSKA KURIJA 

(CURI A ROMANA) 


SREDIŠNJI UREDI KATOLIČKE CRKVE 

(OFFICIA CENTRALIA ECCLESIAE CATHOLICAE) 

DRŽAVNO TAJNIŠTVO (Secretairia Status), Palazzo Apostoli- 
co, 00120 C'itta del Vaticano. Neposredno pomaže Sv. Ocu pri vod- 
stvu Crkve. Preuređeno Apostol, konstitucijom »Regimini Ecclesiae 
Univarsae« od 15. 8. 1967. Dijeli se na urede za Šifru, Apostolska 
pisma i breve, Odnosi s drugim dikasterijiima, Dopisivanje, Među- 
narodna tijela. Informacije i dokumentacije. Odlikovanja i Ceremo- 
nijal, Uprava, Ured za apostolska pisma. Središnji statistički ured. 
Vodi službeni list Sv. Stolice (Acta Apostolicae Sedis) i godišnjak 
(Annuario Pontificio). — Državni tajnik: Kard. Jean Villot. — Za- 
mjenik (substitut): Msgr. Giovanni Benelli, nadbiskup. (Među či- 
novnicima iz naših krajeva: prelat dr Vladislav Bavdaz. (-► 1005). 

VIJEĆE ZA JAVNE CRKVENE POSLOVE (Consilium pro Pu- 
blicis Ecclesiae Negotiis), Palazzo Apostolico, 00120 Citta del Va- 
ticano. Podržava dodire s državnim vlastima na svijetu. — Prefekt: 
Kard. Jean Villot. — Tajnik: Msgr. Agostino Casaroli, nadbiskup. 
— Papinska komisija za Rusiju: predsjednik Msgr. Casaroli. 


SV. KONGREGACIJE 

(SACRAE CONGREGATIONES) 

1 — SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI (Kongre- 
gacija za nauk vjere). Brine se za vjeru i moral. Prefekt: Kard. 
Franjo Šeper (-+ 25). (Iz naših krajeva: o. dr Karlo Balić OFM., 
konzultor 739; Msgr. dr Velimir Čapek — > 120). 

Adresa: Piazza Citta Leonina 1, int. 7, 00193 Roma — Italia. 


26 


RIMSKA KURIJA 


2 — SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS (Kongregacija 
za biskupe). Brine se za nove dijeceze, nove biskupe, status bis- 
kupa i dijeceza i si. Prefekt: Kard. Sebastiano Baggio. — 00193 
Roma, Piaza Pio XII 10. 

3 — SACRA CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALI- 
BUS (Kongregacija za Istočne Crkve). Brine se za sve zajednice 
obreda Istočnih Crkvi sjedinjenih sa Svetom Stolicom. — Prefekt: 
Kard. Paul Philippe. (Iz naših krajeva: o. dr. theol. et iur. oriont. 
Ivan Žužek DJ., rektor Pap. Orient. Instituta, konzultor (— ► 793). 
— 00193 Roma, Via della Conci: liazione 34. 

4 — SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTO- 
RUM (Kongregacija za sakramente). Brine se za Sakramente. — 
Prefekt: Kard. Antonio Samore. — 00193 Roma, Piazza Pio XII 10. 

5 — SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS (Kongregacija 
za kler). Brine za svećenike, kaptole, mise i si. — Prefekt. Kard. 
John Joseph Wright. (Iz naših krajeva: Msgr. dr theol. et iur. can. 
Milan Simčić 451; Msgr. dr Vladimir Merćep, konz. -> 234). — 
00193 Roma, Piazza Pio XII 3. 

6 — SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTI- 
TUTIS SAECULARIBUS (Kongregacija za redovnike i sekularne 
institute). Brine se za redovnike i sekularne institute. — Prefekt: 
Kard. Arturo Tabera Araoz. — 00193 Roma, Piazza Pio XII 3. 

7 — SACRA CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZA- 
TIONE seu DE PROPAGANDA FTDE (Kongregacija za evangeliza- 
ciju). — Prefekt: Kard. Agnello Rossi. (Iz naših krajeva: prelat Ja- 
nez Belej -> 603). — 00187 Roma, Piazza di Spagna 48. 

8 — SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO (Kongrega- 
cija za bogoslužje). — Prefekt: . /. 00193 Roma, Piazza Pio XII, 10. 

9 — SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM (Kon- 
gregacija za proglašenje blaženih i svetih). — Prefekt: Kard. Luigi 
Raimondi. (Član: Msgr. dr Dragutin Nežić, bp -> 447; Msgr. dr Fa- 
bijan Veraja -> 235). — 00193 Roma, Piazza Pio XII, 10. 

10 — SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHO- 
LICA (Kongregacija za katolički odgoj). Brine se za Sjemeništa i 
katoličke F'akultete). — Prefekt: Kard. Gabriel-Marie Garrone. — 
(Član: Msgr. dr Josip Salač, pom. biskup -v 55). — 00193 Roma, 
Piazza Pio XII. 3. 


PAPINSKA SUDIŠTA 

(TRIBUNALIA) 

1. POENITENTIARIA APOSTOLICA. Adresa: 00193 Roma, Via 
della Conciliazione 34. — Veliki penitencijar: kard. Giuseppe 
Paupini. 


27 


RIMSKA KURIJA 


2. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL. 
Adr.: 00186 Roma, Piazza della Cancelleria 1. — Prefekt: kard. 
Dino Staffa. 

3 SACRA ROMANA ROTA. Adr.: 00186 Roma, Piazza della Can- 
celleria 1. — Dekan: Msgr. Boleslaw Filipiak. 

SEKRETARIJATI 

(SECRETARIATUS ) 

SECRETARIATUS AD CHRISTIANORUM UNITATEM FOVEN- 
DAM (Sekretarijat za jedinstvo kršćana). Adresa: 00193 Roma, Via 
dell' Erba 1. — Predsjednik: Kard. Johannes Willebrands. Među 
konzultorima: Msgr . dr Janez Vodopivec (-> 555). 

SECRETARIATUS PRO NON CHRISTIANIS (Sekretarijat za 
nekršćane), 00153 Roma, Piazza S. Calisto 16. — Predsj.: Kard. 
Sergio Pignedoli. (Arhivar: dr Roman Rus). 

SECRETARIATUS PRO NON CREDENTIBUS (Sekretarijat za 
nevjerujuće), 00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (post. adr.: 00120 
Citta del Vaticano). — Predsj.: Kard . Franz Konig . Član Sekreta- 
rijata: Msgr. Mijo Škvorc, pom. biskup (-+ 55). 


VIJEĆA, KOMISIJE I ODBORI 

(CONSILIA, COMMISSIONES ET COMMITATUS) 

Consilium de laicis (Vijeće za lajike), 00153 Roma, Piazza S. Ca- 
listo 16. — Predsj.: Kard . Maurice Roy. 

Pontificia Commissio »Iustitia et Pax«, 00153 Roma, Piazza S. 
Calisto 16 (pošt. adr.: 00120 Citta del Vaticano). — Predsj.: Kard. 
Maurice Roy. 

Pontificia Commissio C.I.C. recognoscendo (Papinska komisija za 
reviziju Kodeksa kanonskog prava), 00193 Roma, Via dall'Erba 1. — 
Predsj.: Kard. Pericle Felici. 

Pontificia Commissio C.I.C. Orientali recognoscendo (Papinska ko- 
misija za reviziju Kodeksa istočnog kanonskog prava), 00193 Roma, 
Palazzo dei Convertendi, Via della Conciliazione 34. — Predsj.: Kard. 
Joseph Parecattil. 

Pontificia Commissio Deere tis Concilii Vaticani II interpretandis 

(Papinska komisija za tumačenje dekreta II. Vatikanskog koncila), 
Palazzo dei Propilei, Via Pancrazio Pfeiffer 10, 00193 Roma. — Predsj.: 
Kard. Pericle Felici. 

Pontificium Consilium instrumentis communicationis socialis prae- 

positum (Papinsko vijeće za sredstva društvenog priopćavanja), 00120 
Citta del Vaticano, Palazzo S. Carlo. — Predsj.: Msgr. Andre-Marie 
Đeskur. 


28 


RIMSKA KURIJA 


Pontificia Commissio pro America Latina (Papinska komisija za 
Latinsku Ameriku), Palazzo delle Congregazioni, 00193 Roma, Piazza 
Pio XII. 10. — Predsj.: Kard. Sebastiano Baggio. 

Pontificia Commissio de spirituali migratorum atque itinerantium 

cura (Papinska komisija za dušobrižništvo preseljenika i turista), 
00153 Roma, Piazza S. Calisto 16 (pošt. adr.: 00120 Citta del Vaticano). 
— Predsj.: Kard. Sebastiano Baggio. — Nacionalni ravnatelji za hrv. 
odn. slovensku migraciju: Msgr. Vladimir Stanković (->942) i Msgr. Igna- 
cij Kunstelj (-> 959). 

Pontificium consilium »Cor Unum« de humana et christiana pro- 
gressione fovenda (Papinsko vijeće za čovječanski i kršćanski napre- 
dak), Adr.: 00120 Citta del Vaticano, Palazzo Apostolico. — Predsj.: 
Kard. Jean Villot. 

Consilium de Familia (Vijeće za Obitelj), 00153 Roma, Piazza 
S. Calisto 16. — Predsj.: Msgr. Edouard Gagnon. 

Commissio Theologica (Teološka komisija), 00193 Roma, Piazza 
del S. Ufficio 11. — Predsj.: Kard. Franjo Šeper. (Član: prof. dr Anton 
Strle -> 509). 

Pontificia Commissio Điblica (Papinska biblijska komisija), 00193 
Roma, Piazza del S. Ufficio 11. — Predsj.: Kard. Franjo Šeper. 

Ostale komisije: Opatija sv. Jeronima za reviziju i dotjeri- 
vanje »Vulgate«, Papinska komisija za Neo-Vulgatu, Papinska komi- 
sija za kršćansku arheologiju, Papinsko vijeće za povijesne znanosti, 
Papinska komisija za crkvene arhive u Italiji, Središnja papinska ko- 
misija za crkvenu umjetnost u Italiji, Kardinalska komisija za papin- 
ska svetišta Pompei i Loreto, Komisija za zaštitu povjesnih i umjet- 
ničkih spomenika u Vatikanu, Papinska komisija za očuvanje vjere 
i providbu novih crkava u Rimu te Kardinalska komisija budnosti 
Instituta za Pobožne zaklade. 


UREDI I USTANOVE SV. STOLICE 

(OFFICIA ET INSTITUTIONES S. SEPIS) 

CAMERA APOSTOLICA. Uredi u Apostol, palači, 00120 Citta del 
Vaticano. — Predsj.: Kard. Jean Villot. 

PREFEKTURA GOSPODARSKIH POSLOVA SV. STOLICE (Prae- 
feetura rerum oeconomicarum S. Sedis), 00193 Roma, Largo del Colon- 
nato 3. — Prefekt: Kard. Egidio Vagnozzi. 

UPRAVA DOBARA SVETE STOLICE (Admimistratio Patrimonii 
Sedis Apostolicae), 00120 Citta del Vaticano. — Predsj.: Kard. Jean 
Villot. U Komisiji također Kard. Franjo šeper. 

PREFEKTURA PAPINSKOG DOMA (Pontificia Domus). Prefekt: 
Msgr. Jacques Martin, nasl. biskup. 


29 


RIMSKA KURIJA. — DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA 


SLUŽBA DOBROTVORNOSTI SV. OCA (Benficum Ministerium 
Summi Pontificis), 00120 Čita del Vaticano. — Direktor: Msgr. Antonio 
Maria Travia, nasl. nadbiskup, papinski milostinjar. 

ARHIV II. VATIKANSKOG KONCILA (Tabularium Concilii Vati- 
cani II), 00193 Roma, Via Pancrazio Pfeiffer 10. — Kard. Pericle Felici. 

SREDIŠNJI CRKVENI STATISTIČKI URED (Gen. Ecclesiae Ra- 
tionarium), 00120 Citta del Vaticano, Palazzo Apostolico. 

RIMSKI VIKARIJAT, 00184 Roma, Piazza S. Giovani in Laterano 6. 

— Gen. vikar Sv. Oca za Rimsku biskupiju: Kard. Ugo Poletti. 

VIKARIJAT VATIKANSKOG GRADA: Msgr. Pietro Canisio van 
Lierde, O.S.A., papinski gen. vikar za Vatikanski Grad. 

PAPINSKA KOMISIJA ZA UPRAVU VATIKANSKE DRŽAVE. — 
Predsj.: Kard. Jean Villot, državni tajnik. 

REVERENDA FABBRICA Dl S. PIETRO, za održavanje i popravke 
Bazilike sv. Petra, 00120 Citta del Vaticano. — Nadsvećenik Bazilike: 
Kard. Paolo Marella. 

BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, 00120 Citta del Vaticano. 

— Prefekt: ./. 

ARCHIVIO SECRETO VATICANO, 00120 Citta del Vaticano. — 
Prefekt: Msgr. Giusti Martino. 

VATIKANSKA ŠKOLA PALEOGRAFIJE I DIPLOMATIKE. 
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA, 00120 Citta del Vaticano. 
LIBRERIA EDITRICE VATICANA, 00120 Citta del Vaticano. 
L’OSSERVATORE ROMANO, 00120 Citta del Vaticano 
RADIO VATICANA, 00120 Citta del Vaticano. Također hrv. i slov. 
emisije. 

UPRAVA VATIKANSKE DRŽAVE (GOVERNATORATO). Službe: 
Generalna direkcija Papinskih spomenika, muzeja i galerija. Gen. di- 
rekcija tehničke službe. Direkcija gospodarske službe. Direkcija sa- 
nitetske službe. Sudišta. Vijeće za zaštitu p~v jasnih i umjetničkih spo- 
menika Sv. Stolice (i druge ustanove i uredi). 


PREDSTAVNIŠTVA SV. STOLICE 

(LEGATIONES S. SEDIS) 

APOSTOLSKA PRONUNCIJATURA U S.F.R. JUGOSLAVIJI 

Apostolski pronuncij: Msgr. Mario Cagna, naslovni nad- 
biskup Herakleje u Europi, doktor kanonskog prava Inst. sv. Apoli- 
nara u Rimu i doktor civilnog prava državne univerze u Rimu. 

R. 8. 10. 1911. Lu Monferrato (bpja Casale Monferrato), m. 22. 8. 
1934., služio na nuncijaturama u Nizozemskoj, Peruu i Italiji, izabran 


30 


DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA 


za nasl. nadbiskupa Herakleje u Europi 13. 10. 1962., posvećen 18. 11. 
1962., glavar misije i pronuncij u Japanu 1962. — 1966., apostolski de- 
legat i posebni izaslanik Sv. Stolice kod Jugoslavenske vlade od 18. 
11. 1966., pronuncij u Jugoslaviji od 22. 8. 1970. 

I. tajnik Nuncijature: Msgr. Alfio Rapisarda, r. 2. 9. 1933. 
Catania (Italia), m. 14. 7. 1957. 

11000 Beograd, Svetoga Save 24 — ® (011) 432-822. 

a) NUNCIJATURE I PRONUNCIJATURE (diplomatskog značaja) 

(A.N. = Apostolska Nuncijatura. - A.P. = Apostolska Pronuncij a tura) 

FINSKA, Ap. pronunc.: Msgr. Jozef Žabkar, nasl. nbp Viinuna, r 24. 12. 
1914. Ljubljana, m. 1939., posv. bp. 30. 6. 1969. — Helsinki 12, Bulevardi 5 as. 12. 

KANADA, Ap. pronunc.: Msgr. Guido Del Mestri, nasl. nbp. Tuscamie, 
r. 13. 1. 1911. Banja Luka, m. 11. 4. 1936. Rim, posvećen bp 31. 12. 1936. — 
Gttawa KIM OE3, 724 Manor (Canada). 

PAKISTAN, Ap. pronunc.: Msgr. Josip Uhač , r. 20. 7. 1924. Brseč (nbpja 
Rijeka), m. 16.4.1949. — Islamabad, The Apostolic Nunciature, 317-F.6-3, 
P.O.Box 1106. 

Alžir, A.P. - Argentina, A.N. - Australija, A.P. - Austrija, A.N. - Bangladeš, 
A.P. - Belgija, A.N. - Bolivija, A.N. - Brazil, A.N. - Burundi, A.N. - Cipar -» Je- 
ruzalem i Palestina. - Čile, A.N. - Dahomej, A.P. - Dominikanska republika, 
A.N. - Ekvador, A.N. - Etiopija, A.P. - Evropska zajednica, A.N. u funkciji 
stalnog opažača. - Filipini, A.N. - Francuska, A.N. - Gabon Kamerun. - Gor- 
nja Volta -» Senegal. - Gvatemala, A.N. - Haiti, A.N. - Honduras, A.N. - In- 
dija, A.P. - Indonezija, A.P. - Irak, A.P. - Iran, A.P. - Irska, A.N. - Italija, 
A.N. - Japan, A.N. - Kamerun, A.P. - Kenija, A.P. - Kina, A.P. - Kolumbija, 
A.N. - Koreja, A.P. - Kostarika, A.N. - Kuba, A.N. - Kuvait -» Libanon. - Leso- 
to, A.P. - Južna Africa, A. del. - Libanon, A.N. - Liberija, A.P. - Luksemburg 
-» Belgija. - Madagaskar, A.P. - Malavi Zambija. - Malta, A.N. - Mauritius 
Senegal. - Nikaragua, A.N. - Niger -» Senegal. - Nizozemska, A.P. - Novi 
Zeland, A.P. - Njemačka S. R., A.N. - Obala Bjelokosti, A.P. - Pakistan, A.P. - 
Panama, A.N. - Paragvaj, A.N. - Peru, A.N. - Portugal, A.N. - Ruanda, A.N. 
Salvador, A.N. - Senegal, A.P. - Sirija, A.P. - Srednjoafrička Republika, A.P. 
- Sudan, A.P. - Španjolska, A.N. - Švicarska, A.N. - Tajland, A.P. - Tanzania, 
A.P. - Tunis Alžir. - Turska, A.P. - Uar, A.P. - Uganda, A.P. - Urugvaj, A.N. - 
Venezuela, A.N. - Zaire, A.P. - Zambia. A.P. 

b) APOSTOLSKE DELEGATURE (bez diplomatskog značaja) 

Crvenomorsko područje -» Sudan, A.P. — Ekvatorijalna Gvineja -» Ka- 
merun, A.P. — Gana -» Nigerija. — Gvineja -> Obala Bjelokosti, A.P. — Jeru- 
zalem i Palestina (ujedno i za Jordan i Izrael), Jerusalem Apostolic Delega* 
tion, P.O.B. 19-199. — Južna Afrika. — Laos, Malezija i Singapor Tajland, 
A.P. — Mali ii Mauretanija. — Meksiko. — Nigerija. — Oceanija -» Novi Ze- 
land. — Sjeverna Afrika -» Alžir, A.P. — Skandinavija. Ap. delegat.: Joze Žab- 
kar (-» Finska, 31); 2950 Vedbaek (Copenhagen, Denmark), Immorteilevej 11. 


31 


DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA 


— Sni Lanka (Cejlon). — Togo -> Obala Bjelokosti. — Sjedinjene Ameoničke 
države - 20008 Washington, D.C., 3339 Massachusetts Avenue N.W. (U.S.A.). — 
Vietnam d Kmerska Republika. 

Osim toga Sveta Stolica je zastupana kod slijedećih MEĐUNARODNIH 
(MEĐUDRŽAVNIH) ORGANIZACIJA: 

O.N.U. (Organizacija Ujedinjenih Naroda), New York — OMS, OIT 
(Ured Ujedinjenih Naroda i Specijaliziranih Instituta u Ženevi), Geneve — 
Evropsko Vijeće, Bruxelles — Vijeće za kulturnu suradnju (u sklopu Evrop- 
skog Vijeća), Bruxelles — Međunarodni Odbor Zdravstva i Vojničkog lje- 
kamdštva itd. 

DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA PRI SV. STOLICI 

POSLANSTVO S.F.R. JUGOSLAVIJE kod SV. STOLICE 

Izvanredni i opunomoćeni poslanik: g. Stane Kob 
man (akreditivno pismo: 28. 2. 1972.). — 00197 Roma, Via Monte Pa- 
rioli 28, int. 3 ® 87-92-29. 

Savjetnik poslanstva: g. Martin Gabričević . — 00199 
Roma, Via Monte delle Gioie 28, int. 5. ® 83-19-265. 

Ured: 00197 Roma, Via Gramsci 36, Scala B, int. 5 S 36-00-897 
i 36-00-990. 

POSLANSTVA OSTALIH DRŽAVA 

Alžir. — Argentina. — Australija. — Austrija. — Bangladeš. — Belgija. — 
Bolivija. — Brazil. — Burundi. — Cipar. — Čile. — Dahomey. — Dominikan- 
ska republika. — Egipat, arapska republ. — Ekvador. — E1 Salvador. — Eti- 
opija. — Filipini. — Finska. — Francuska. — Gabon. — Gornja Volta. — Gva- 
temala. — Haiti. — Honduras. — Indija. — Indonezija. — Irak. — Iran. — 
Irska. — Italija. — Japan. — Kamerun. — Kanada. — Kenija. — Kina. — Ko- 
lumbija. — Koreja. — Kostarika. — Kuba. — Kuvait. — Lesotho. — Libanon 

— Liberija. — Litva. — Luxemburg. — Madagaskar. — Malawi. — Malta. — 
Malteški red. — Mauritius. — Monako. — Nikaragva. — Niger. — Nizozem- 
ska. — Novi Zeland. — Njemačka, S. R. — Obala Bjelokosti. — Pakistan. — 
Panama. — Paragvaj. — Peru. — Portugal. — Rwanda. — San Marino. — 
Senegal. — Sirija, arapska republ. — Srednjo-afrička republ. — Sudan. — 
Španjolska. — Tajland. — Tanzanija. — Tunis. — Turska. — Uganda. — Uru- 
gvaj. — Vel. Britanija. — Venezuela. — Zaire. — Zambija. 


32 


a 

m o 

3 > 
d d 

'c® 

d - 

ffl.5 
o 
ut: 
© © 

Is 


a 

a 

o 

X 

C/i 

*£L 

ti 

2 

>CJ 

o 

•M 

ti 


I £ u o 

cd - 

d'Ž -r* 
’S? >© C 

3 

i 


*1 '■£ 
& £ £ 'u 


O rt 


0 

^ ~ N 

rt 

u o *3 si 

>g 

ti d © I 

>N 1 

o.l© 

H | 1 ti 

1 rt 

1 ^ 5 - 

©<* 3 g 

‘ti m G 


rt d >© 

P 

5-2. o 

° 


'© 


J '© 

rt ’C 
c/d 3 

- 

43 , rt „ 

« i -S > 

u J> § > •p 
<3 C -sN 
^ rt rj rt | 

5 £ 1 c 


% 1 
3 ti 

r— 1 (U & 


i N 

n © 
”8« 


O u . ’d 
bi) ti ^ 

© © g 

Off 
c n tsi 


©'( 
> 5 ' 

•a a* 


KATOLIČKA CRKVA 
U S.F.R. JUGOSLAVIJI 

(ECCLESIA CATHOLICA IN REPUBLICA SOCIALISTICA 
FEDERATIVA JUGOSLAVIAE) 

Na teritoriju S. F. R. Jugoslavije postoje danas 8 nadbiskupija, 
13 biskupija i 4 apostolske administrature. Veći dio dijeceza svrstan 
je u pet crkvenih pokrajina ili metropolija s nadbiskupom-metropo- 
litom na čelu. Tri nadbiskupije i jedna biskupija ne pripadaju ni 
jednoj crkvenoj pokrajini nego su izravno podvrgnute Svetoj Sto- 
lici (Bar, Beograd i Zadar te biskupija Subotica). Od četiri apostol- 
ske administrature dvije imaju svog vlastitog apostol, administra- 
tora s biskupskim karakterom (Koper i Zrenjanin), dok drugim 
dvjema upravljaju susjedni biskupi — ordinariji (Pazin u Istri i Tuzi 
u Crnoj Gori). 

Uz navedene apostolske administrature bilo je i drugih koje je 
u međuvremenu Sveta Stolica pripojila onim dijecezama kojih je 
biskup njima upravljao. Tako je Ljubljanska biskupija dobila 2 
župe biskupije Krka (Gurk) sa sjedištem u Celovcu (Klagenfurt), a 
Mariborska i3 župa iste austrijske biskupije; k tomu tri župe dije- 
ceze Graz — Seckau te dva dekanata u Prekomurju, nekad dijelu 
Sombateljske biskupije u Mađarskoj. Đakovačkoj dijecezi pripojena 
su 4 dekanata u sjevernoj Slavoniji i Baranji, nekad dijelovi bisku- 
pije Pecs (Pečuh) u Mađarskoj. Apostolska administratura Bačke 
— njezin teritorij spadao je Kaločkoj nadbiskupiji — postaje bis- 
kupijom pod imenom Subotičke (1968). Jugoslavenski dio Banata, 
nekad područje Čanadske biskupije (Csanad), ostaje i dalje apo- 
stolskom administraturom, ali dobiva vlastitog apostolskog admi- 
nistratora-biskupa (1972). 

Tako su se postepeno rješavala pitanja izvjesnih apost. admini- 
nistratura, ali ne svih, posebno onih na sjevero-zapadu zemlje, gdje 
su nove državne granice dobrim dijelom obuhvatile naše krajeve 
što su nam Rapallskim ugovorom bili nepravedno oduzeti. Biskupije 
Krk i Dubrovnik te nadbiskupija Zadar vratile su se na svoj stari 
opseg dobivši natrag one svoje dijelove koji su bili pripali Italiji. 

Inače se granice biskupija u Jugoslaviji nisu mijenjale. Iznimku 
čine jedino nadbiskupija Bar koja je od biskupije Skopje — Prizren 
primila crnogorske dijelove Sandžaka te biskupija Šibenik koja je 


33 


KATOLIČKA CRKVA U JUGOSLAVIJI 


od Banja Luke prihvatila malu župu Uništa sa dalmatinske strane 
Dinarskog lanca. O svim tim pojedinostima govori se pobliže u his- 
torijskom osvrtu dotičnih biskupija. 

U staroj Jugoslaviji postojale su samo dvije crkvene pokrajine: 
Hrvatsko-slavonska (Zagreb) i Vrhbosanska (Sarajevo). Pojedine 
biskupije ili dijelovi biskupija imale su svoje metropolite izvan gra- 
nica zemlje (u Gorici, Salzburgu, Ostrogonu, Kalocsi i Zadru, u to 
vrijeme talijanskom). Potpisanim (25.7.1935.) i ratificiranim kon- 
kordatom sa Svetom Stolicom bio je predviđen osnutak još triju 
metropoli ja kao i pripojenje svih administriranih dijelova stranih 
biskupija susjednim biskupijama u Jugoslaviji. Međutim konkor- 
dat nikada nije stupio na snagu i ništa od toga nije bilo ostvareno. 
Ipak su neke metropolije bile osnovane, ali kasnije i postepeno 
vec u S. F. R. Jugoslaviji. 

Prva od njih bila je Ljubljana. Najprije je podignuta na stepen 
nadbiskupije od pape Ivana XXIII. (22. 12. 1961.), zatim, za Pavla 
VI. postala metropolijom sa Mariborskom, nekad Lavantinskom 
biskupijom kao sufraganskom stolicom (22. 11. 1968.). 

Pavao VI. podiže Splitsko-makarsku i Riječko-senjsku bisku- 
piju na čast nadbiskupija i metropolija (27. srpnja 1969.) i dodje- 
ljuje im sufraganske biskupije. Rijeka je ionako spadala Senjsko- 
-modruškoj biskupiji sve do 25.4. 1925., kad je postala biskupijom 
u Italiji Splitu je, naprotiv, kao nasljedniku stare ilirsko-rimske Sa- 
lone bila povraćena čast nadbiskupije i metropolije koju je nosio 
skoro 15 vjekova i izgubio istom 1828. nastojanjem jozefinističke 
politike Austrije. 


CRKVENE POKRAJINE I PRIPADNE BISKUPIJE 

^ ^ (Hrvatsko-slavonska crkvena pokrajina — 

metropolija): nadbiskupija ZAGREB, sufraganske biskupije ĐAKO- 
VO i KRIŽEVCI. 

P L ITSKO MAKARSKA crkvena pokrajina: nadbis- 
^P|Ja SPLIT— MAKARSKA, a sufraganske biskupije DUBROVNIK 
HVAR, KOTOR i ŠIBENIK. 

ma "^^ANSKA'crkv. pokrajina: nadbiskupija VRHBOS- 
mn^AJEVO)' sufraganske biskupije BANJA LUKA te MOSTAR 
— DUVNO i TREBINJE; nadalje SKOPSKO— PRIZRENSKA biskupi- 
ja, »ad mstar«, i do daljnejga. 

• nniiEA ^ S ^ N J s K A crkvena pokrajina: nadbiskupi- 

ja Kl J UKA SENJ , sufraganske biskupije KRK i POREČ— PULA. 

tt.»^JU?LJANSKA crkvena pokrajina: nadbiskupija LJUB- 
LJANA, sufraganska biskupija MARIBOR. 

Dijeceze izravno podvrgnute Svetoj Stolici: nad- 
biskupije BAR, BEOGRAD i ZADAR; biskupija SUBOTICA. 


34 


KATOLIČKA CRKVA U JUGOSLAVI.T1 


Apostolske administrature: 

KOPER (za slovenske dijelove Goričke nadbiskupije i Tršćan- 
ske biskupije u Jugoslaviji te Riječko-senjske nadbiskupije); apost. 
admin. PAZIN, pod upravom porečko-puljskog biskupa (za hrvatski 
dio Tršćanske biskupije); ZRENJANIN za dio Canadske biskupije u 
Jugoslaviji; TUZI, pod upravom barskog nadbiskupa, za dio Ska- 
darske nadbiskupije u Jugoslaviji. 


DIJECEZE I APOSTOLSKE ADMINISTRATURE 

BANJA LUKA, biskupija. — Adresa: 78001 Banja Luka, Maršala 
Tita 106, p. p. 93 ® (078)24-052. 

BAR, nadbiskupija. — 81350 Bar, Popovići 98 ® (081)82-111. 

BEOGRAD, nadbiskupija. — 11000 Beograd, Svetozara Markovi- 
ća 20® (011)334-846. 

DUBROVNIK, biskupija. — ^0000 Dubrovnik, Poljana Marina 
Držića 3 ® (050)64-45. 

ĐAKOVO, biskupija Đakovačka ili Bosansko-srijemska. — 54400 
Đakovo, Strossmayerov trg 6 ® (054)84-270. 

HVAR, biskupija. — 58450 Hvar ® (058)74-152. 

KOPER, apostolska administratura Slovenskog Primorja. — 
66000 Koper, Trg Revolucije 11 ® (066)21-887. 

KOTOR, biskupija. — Župni ured Dobrota, 81330 Kotor. 

KRIŽEVCI, biskupija istočno-slavenskog obreda. — Apost. admi- 
nistrator Msgr. Gabrijel Bukatko, 11000 Beograd, Svetozara Marko- 
vića 20 ® (011)334-846. — Pomoćni biskup: Msgr. Joakim Segedi, 
41000 Zagreb, Kaptol 20 ® (041)32-932. 

KRK, biskupija. — 51500 Krk, Frankopanska 12 ® (051)85-018. 

-018. 

LJUBLJANA, nadbiskupija i metropolija. — 61001, Ciril-Meto- 
dov trg 4, p. pr. 121-III. ® (061)310-673. 

MARIBOR, biskupija. — 62001 Maribor, Slomškov trg 19, p. pr. 
139® (062)21-341. 

MOSTAR, biskupija Mostarsko-duvanjska i Trebinjska. — 79000 
Mostar, Jug. nar. armije 28 ® (088)21-473. 

PAZIN, apostolska administratura hrvatskog dijela Tršćanske 
biskupije (-*■ Poreč). 

POREČ, Porečko-puljska biskupija. — 52360 Poreč, Prilaz Jurja 
Dobrile 3 ® (053)86-064. 

RIJEKA, nadbiskupija i metropolija Riječko-senjska. — 51000 
Rijeka, Slaviše Vajnera 2 ® (051)22-726. 

SARAJEVO, nadbiskupija i metropolija Vrhbosanska. — 71000 
Sarajevo, Radojke Lakića 7 ® (071)39-239. 


35 


EPISKOPAT 


SKOPJE — PRIZREN, biskupija Skopsko-prizrenska. — 91000 
Skopje, Dimitrija Tucovića 31 © (091) 34-123. 

SPLIT, nadbiskupija i metropolija splitsko-makarska. — 58000 
Split, Zrinjsko-Frankopanska 14 © (058)30-62. 

- A' biskupi->a- ~ 24000 Subotica, Trg žrtava fašizma 19 

^ ( UZ4 ) Z4- / 0^7. 

, - biskupija- — 59000 Šibenik, Obala palih omladinaca 

ZADAR, nadbiskupija. — 57000 Zadar, Zeleni trg 1 © (057)23-95. 

ZAGREB, nadbiskupija i metropolija. — 41001 Zagreb, Kaptol 
31, p. p. 406 © (041)34-224, 34-155, 34-156. P 

ZRENJANIN, apost. administratura Banata. — 23001 Zrenjanin 
p. f. 98, Trg Slobode 3 © (023)21-425. 


KATOLIČKA HIERARHIJA U JUGOSLAVIJI 

(po abecedi, osobne podatke vidi kod dotičnih biskupija) 

ALAUPOVIĆ Msgr. dr MARKO, vrhbosanski nadbiskup u m 
71000 Sarajevo, Radojke Lakića 7. 

ARNERIĆ Msgr. JOSIP, šibenski biskup, 59000 Šibenik, Obala 
palih omladinaca 1 © (059)21-53. 

BAUERLEIN Msgr. STJEPAN, biskup đakovački, 54400 Đakovo 
Strossmayerov trg 6 © (054)84-270. 

^ BEZMALINOVIĆ Msgr. CELESTIN, biskup hvarski, 58450 Hvar 
^ (058)74-152. 

BUKATKO Msgr. dr GABRIJEL, nadbiskup beogradski i apost 
administrator Knževačke biskupije, 11000 Beograd, Svetozara Mar- 
kovića 20 © (011)334-846. 

i • M^§r- VIKTOR, nadbiskup i metropolita riječko-senj- 

ski, 51000 Rijeka, Slav. Vajnera 2 © (051 )33-525. J 

i • Msgr. dr SMILJAN, nadbiskup i metropolita vrhbosan- 

ski, 71000 Sarajevo, Radojke Lakića 7 © (071)39-083. 

, . dr PETAR> biskup mostarsko-duvanjski i trebinj- 

ski, 79000 Mostar, Jug. nar. armije 28 © (088)21-473. 

^nn??7EuNIKo,Ms?r- dr MAKSIMILIJAN, mariborski biskup, 
62000 Maribor, Slomskov trg 19 © (062)21-341 i (062)21-542. 

ka ^ISor' FRANE- nadbiskup i metropolita splitsko-ma- 

Karski, 58000 Split, Zrinjsko-Frankopanska 14 ® (058)30-62. 

A/r Ms£r' dr VEK0SLAV, pomoćni biskup mariborski, 62000 

Maribor, Slomskov trg 20 © (062)25-760. 

TroghU®I(058)73I-426VO’ P°m°Ćni biskup splitsko-makarski, 58220 


36 


KATOLIČKA CRKVA U JUGOSLAVIJI 


HERBUT Msgr. dr JOAKIM, biskup skopsko-prizrenski i apost. 
vizitator grkokatolika u Makedoniji, 91000 Skopje, Dimitrija Tucovi- 
ća 31 © (091)34-123. 

IVANOVIĆ Msgr. GRACIJA, apost. administrator kotorski, Žup- 
ski ured Dobrota, 81330 Kotor. 

JABLANOVIĆ Msgr. dr TOMISLAV, pomoćni biskup vrhbosan- 
ski, 71000 Sarajevo, Radojke Lakića 7 © (071)23-426. 

JENKO Msgr. JANEZ, biskup i apost. administrator Slov. Pri- 
morja, 66000 Koper, Trg Revolucije 11 ® (066)21-887. 

JUNG Msgr. Tamas, apost. administrator Banata, 23000 Zrenja- 
nin, Trg Slobode 3 © (023)21-425. 

KUHARIC Msgr. dr FRANJO, nadbiskup i metropolita zagrebač- 
ki, predsjednik Biskupske Konferencije, 41000 Zagreb, Kaptol 31 
© '(041)35-425. 

LACH Msgr. dr JOSIP, pomoćni biskup zagrebački, 41000 Zag- 
reb, Kaptol 3f© (041)38-248. 

LENIC Msgr. dr STANISLAV, pomoćni biskup ljubljanski, 61000 
Ljubljana, CiriT-Metodov trg 4 © (061)20-907. 

NEŽIĆ Msgr. dr DRAGUTIN, biskup porečko-puljski i apost. ad- 
ministrator hrv. dijela Tršćansko-koparske biskupije, 52360 Poreč, 
Prilaz Jurja Dobrile 3 © (053)86-064. 

OBLAK Msgr. MARIO, zadarski nadbiskup, 57000 Zadar, Zeleni 
trg 1 © (057)23-95. 

PAVLIŠIĆ Msgr. JOSIP, nadbiskup koadjutor riječko-senjski, 
51000 Rijeka, Slaviše Vajnera 2 © (051)22-726. 

PICHLER Msgr. ALFRED, biskup banjalučki, 78001 Banja Luka, 
Maršala Tita 106, p. p. 93 ® (078)24-052. 

POGACNIK Msgr. dr JOŽE, nadbiskup i metropolita ljubljanski 
i potpredsjednik BK, 61001 Ljubljana, Ciril-Metodov trg 4, p. pr. 
121/III. © (061)22-775. 

PERNEK Msgr. dr SEVERIN, biskup dubrovački, 50000 Dub- 
rovnik, Poljana Marina Držića 3 ® (050)64-45. 

PRELA Msgr. NIKOLA, pomoćni biskup skopljansko-prizrenski, 
38230 Uroševac, Lenjingradska 42 © (038)80-001. 

SALAC Msgr. dr JOSIP, pomoćni biskup zagrebački, 41000 Zag- 
reb, Kaptol 25 © (041)34-156. 

SEGEDI Msgr. dr JOAKIM, pomoćni biskup križevački 41000 
Zagreb, Kaptol 20, ® (041)32-932. 

ŠKVORC Msgr. dr MIJO, pomoćni biskup zagrebački 41000 Zag- 
reb, Kaptol 31 © (041) 34-155. 

TOKIĆ Msgr. ALEKSANDAR, nadbiskup barski i primas srpski, 
81350 Bar, Popovići 98 © (081)82-111. 

ZAZINOVIĆ Msgr. dr KARMELO, biskup krčki, 51500 Krk, Fran- 
kopanska 12, © (051)85-018. 


37 


BISKUPSKA KONFERENCIJA 


ZVEKANOVIC Msgr. dr MATIŠA, biskup subotički, 24000 Subo- 
tica, Trg žrtava fašizma 19 ® (0Ž4)21-269. 

ŽANIĆ Msgr. PAVAO, pomoćni biskup mostarsko-duvanjski i tre- 
binjski, 79000 Mostar, Jug. nar. armije 28 © (088)21-473. 


BISKUPSKA KONFERENCIJA JUGOSLAVIJE 

(CONFERENTIA EPISCOPALIS JUGOSLAVIAE) 

(Stanje na 10. 12. 1972.) 

PREDSJEDNIŠTVO: dr theol. h. c. FRANJO KUHARIC, pred- 
sjednik; dr JOŽEF POGAČNIK, potpredsjednik. 

POSLOVNI ODBOR: Predsjednik, Potpredsjednik, Bukatko, Če- 
kada, Franić i Pavlišić. 

TAJNIŠTVO: Nikola Soldo, I. tajnik; dr Vjekoslav Milovan, II. 
tajnik. 

Ured: 41000 Zagreb, Kaptol 31 © (041)36-446. 

Blagajna: Kristina Mikac 


VIJEĆA BISKUPSKE KONFERENCIJE (VBK): 

1. VBK za nauk vjere 

Predsjedništvo: Pogačnik (pročelnik), Grmić, Herbut, 
Jenko, Škvorc. 

Članovi: Jakob Aleksie, Ljubljana — Vjekoslav Bajsić, Zag- 
reb — Antun Benvin, Rijeka — Rudolf Brajčić, Zagreb — Josip Ču- 
rić, Zagreb — Viljem Fajdiga, Ljubljana — Ivan Fuček, Zagreb — 
Ivan Golub, Zagreb — Emanuel Hoško, Trsat — Ivan Kopić, Đakovo 
Ante Kresina, Rijeka — Ante Kusić, Split — Bono Lekić, Sarajevo 
— Franc Perko, Domžale — Ljudevit Plačko, Zagreb — Adalbert Re- 
bić, Zagreb — Ljudevit Rupčić, Sarajevo — Štefan Steiner, Ljublja- 
na — Anton Strle, Ljubljana — Tomislav Šagi-Bunić, Zagreb — Ma- 
rijan Valković, Rijeka. 

2. VBK za katehizaciju 

Pi edsjedništvo: Franić (proč.), Lenič, Prela, Zvekanović. 

, C lan.0/ i: Jože Bertoncelj, Ljubljana — Krešo Borković, Zag- 
reb — Milidrag Bujaš, Travnik — Ivan Cvitanović, Split — Valter 
Derrnota, Ljubljana — Anton Drofenik, Šempeter — Gracijan Gašpe- 
rov, Split — Ivan Grubišić, Kaštel Sućurac — Andrija Iličić, Doma- 
novici Marija Iskra, Zagreb — Tomislav Jablanović, Sarajevo — 
lerazijana Jakim, Đakovo — Tomislav Keglević, Zagreb — Andrija 
Kopilovic Subotica — Živko Kustić, Zagreb — Josip Ladika, Zagreb 


38 


BISKUPSKA KONFERENCIJA 


__ Marko Majstorović, Slav. Brod — Ante Marinov Šibenik — Ivo 
Martinić Bol — Božidar Medvid, Jelsa — Albert Metlikovec, Aidovci- 

na Viekoslav Milovan, Zagreb — Ivan Mustać, Zadar Dinko Po- 

nović Rijeka — Josip Rimac, Slav. Brod — Matija Stepmac, Zagreb 
_ Milan Šetka, Tučepi — Pero Šušnjara, Zagreb — Blaž Tota, Martin 
na Muri — Anastazija Trobentar, Zagreb — Tadej Vojnovic, Zagreb 
— Bono Vrdoljak, Sarajevo — Stanko Weissgerber, Zagreb — Hela 
Znidarčić, Zagreb. 

3. VBK za sjemeništa 

Predsjedništvo: Pavlišić (proč.), Lenič, Segedi. 

Članovi: Srećko Badurina, Odra — Miljenko Belić, Sarajevo 

Antun Benvin, Rijeka — Nikola Borić, Zagreb Franjo Crnjako- 

vić, Križevci — Milorad Defar, Đakovica — Petar Galauner, Zagreb 

Josip Galešić, Banja Luka — Ivan Golub, Zagreb Emanuel Hos- 

ko Trsat — Ante Jurić, Split — Franc Kralj, Vipava — Bono Lekic, 
Sarajevo — Roko Mirdita, Vladimir — Franc Oiazem, Ljubljana - 
Ivan Pavković, Zagreb — Franc Plemenitaš, Ruše Ivan Prenđa, 
Zadar — Marin Srakić, Đakovo — Marin Šemudvarac, Subotica — 
Tomo Šporčić, Pazin — Mirko Vladović, Dubrovnik — Vladimir Vla- 
šić, Zagreb. 

4. VBK za kler 

Predsjedništvo: Amerić (proč.), Jenko, Salač. 

Članovi: Grgo Batur, Zadar — Ivan Fuček, Zagreb — Josip 
Galešić, Banja Luka — Miljenko Galić, Jare — Melhior Golob, Ljub- 
ljana — Herman Habič, Niš — Tugomir Jovanović, Solin — Ivo 
Kordić, Čilipi — Čiril Kos, Đakovo — Lazo Krmpotić, Bačka Palan- 
ka — Damjan Kurti, Prizren — Vjekoslav Marić, Požeške Sesvete — 
Božidar Medvid, Jelsa — Slavomir Miklouš, Zadar Vjekoslav Milo- 
van Zagreb — Petar Perkolić, Cetinje — Đuro Pukec, Zagreb — 
Jože Rajhman, Maribor — Ivan Starčević, Sarajevo — Vinko Sesmc, 
Bol Frane Šimat, Šibenik — Anđelko Šimić, Baška Voda — Ma- 

rijan Valković, Rijeka — Alojzije Vetrih, Črniče — Josip Turčmovic, 
Zagreb — Franc Zaplata, Trebnje. 

5. VBK za ekumenizam 

Predsjedništvo: Držečnik (proč.), Franić, Kuharić. 

Članovi: Stipe Bagarić, Zagreb — Josip Bakan, Titograd — 
Liberta Balen, Zagreb — Antun Benvin, Rijeka Drago Berišic, Ko- 
sovska Mitrovica — Franjo Bosnar, Voćin — Josip Delic, Split — 
Klara Dugić, Zagreb — Mile Galić, Budva — Mladen Giabovac, Lis- 
tani — Marijan Grgić, Zadar — Stanko Janešič, Maribor — Ivan 
Krmpotić, Bačka Palanka — Agnes Labaš, Zagreb — Ivan Pavković, 
Zagreb — Franc Perko, Domžale — Boško Radielović, Slav. Brod. — 
Antun Sironić, Rijeka — Ivan Starčević, Sarajevo Tomislav Sagi- 


39 


BISKUPSKA KONFERENCIJA 


-Bunić^ Zagreb — Dominik Škevin, Vodice — Pankracija Štambereer 
Zagreb — Alojz Turk, Beograd.* erger, 

6. VBK za crkvene arhive, knjižice i muzeje 

P r e d s j e d n i š t v o: Nežić (proč.), Gugić, Lenič. 

, Q aJ ?. ]inoV Vijeća: Anđelko Badurina, Zagreb — Pre- 
drag Bebe, Zagreb - Mihovil Bolonić, Krk - Josip Butorac Lovre- 
cina-Grad — Alojzija Caratan, Zagreb — Krunoslav Draganović Sa 
"SK - Ivan Grah> Gračišće - Anđela Horvat, Zagreb - Emanuei 
LrSac~ M%°d Hrg’ Zagreb - Antun Ivandija, Zagreb - 
-1SAŽTJ ~ Franc KrTal!’ Vipava — Stjepan Pantelić ,Zagreb 
• C7SO oza’ bijelca ~ : Jakob Richter, Maribor — Franjo" Ša- 
njek, Zagreb Andrija Šuljak, Đakovo — Mile Bogović Rijeka 

» .bmĆu'le7a[ ‘j& 

Ku?ota7z“7bd Hrg' Z*£b ~ BoZ 

1. VBK za misije 

Predsjedništvo: Cekada (proč.), Ćule, Gugić, Jenko. 

Žarko Brzi? V7^?V°nk?iB--iĆV,SaJraje\0 ~ Mihovil Bolonić, Krk - 
ti/ol ■ C’ Zada.r ~ Alojzije Budzinski, Sarajevo — Ante Cirimo- 

Mde Gah? Koto°rS1P t^1”’ J°Sip Galešić’ BanJa Luka - 

Mile Galic, Kotor — Tomislav Jablanović, Sarajevo — Marko Jozi- 

CiriiCKosr Đ?kn ~ S'lvestar Kiš, Križevci — Tomo Kočević, Bar — 
reč — si® OArl ~ Ic°S aV LmiC’ Rijeka ~ Marijan Milovan, Po- 
P ribani T?, ?doba.^lc' SarajeY? ~ Marko Perić, Mostar — Vladimir 
Pritonic Dubrovmk — Ante Skračić, Šibenik — Ivan Starčević Sa 

Vidovic Sarajevo - Mihovil Zolarek, Subotica - Goretta plvlišić 
Beograd — Marija Stella Bubanj, Zagreb. i'avtisic, 

Nacionalni direktor za Sloveniju: Viljem Fajdiga. 

8. VBK za tisak 

Predsjedništvo: Škvorc (proč.), Cekada, Grmić, Pavlišić. 

9. VBK za vezu s redovnicima 

Predsjedništvo: Bezmalinović (proč.), Nežić, Škvorc. 

10. VBK za laike 

Pi edsjedništvo: Salač (proč.), Grmič, Gugić. 

11. VBK za liturgiju 

Salač.) ^ hrvatsko Jezičn° Područje: Pichler (proč.), Oblak, 


40 


BISKUPSKA KONFERENCIJA 


b) za slovensko jezično područje: Pogačnik, Držečnik, 
Grmič, Jenko i Lenič. 

c) za istočni obred: Bukatko (proč.), Herbut, Segedi. 

12. VBK za migrante i turiste 

Predsjedništvo: Oblak (proč.), Arnerić, Lach, Lenič. 

a) Odbor za hrv. migraciju: Lach (proč.). 

Tajnik: Vladimir Stanković, nacionalni ravnatelj za hrv. mi- 
graciju, član Papinske komisije za ljude u pokretu (pri Kongregaciji 
za biskupe). 

(Uredi: Kaptol 31, 41000 Zagreb @ (041)36-446. 

— Via del Casaletto 481, 00151 Roma, Italia ® 537-72-79). 

Članovi: Bernardo Dukić (Njemačka), Radovan Grgeč (ka- 
tol. lajici), Efrem Kujundžić (Austrija), Živko Kustić (katol. tisak), 
Alix Lončarević (tajništvo Ravnateljstva), Vojko Mardešić (Split, 
metropolija), Vid Mihaljek (Zagreb, metropolija), Cecilija Mikac (re- 
dovnice), Ivan Mirković (redovnici), Zdravko Ostojić (Francuska), 
Rade Vukšić (Švicarska), Antun Zec (Riječka metropolija). 

b) Nac. ravnatelj za slovensku migraciju i 
član Papinske komisije za ljude u pokretu (pri Kongregaciji za bis- 
kupe): Msgr. Ignacij Kunstelj. (Ured: Via della Sagrestia 17, 00120 
Citta del Vaticano @ 698-32-24.) 

c) Odbor za turiste: Oblak (proč.). 

Članovi: Marijan Jelenić, Poreč — Josip Mrkonjić, Dub- 
rovnik — Ignac Škoda, Ljubljana — Ilija Vuletić, Split. 

d) Odbor za pastorizaciju nomada (Romi — Cigani): Arnerić 
(proč.). 

13. VBK za razgraničenje biskupija 

Predsjedništvo: Bukatko (proč.), Jenko, Nežić, Pernek. 

OSTALA ZADUŽENJA 

1. Za korespodenciju s nekršćanima: Jablanović. 

2. Za promicanje zvanja na hrv. jezičnom području: Pavlišić; za 
promicanje zvanja u slov. jez. području: Lenič. 

3. Za obiteljski apostolat: Jablanović, Žanić. 

4. Interni odbor BK za pitanja katol. tiska: Pavlišić, Pernek, 
Salač, Žanić. 

5. Delegat u Vijeću biskupskih konferencija Evrope: Pogačnik. 

6. Delegat BK u Mješovitom vijeću Bisk. konferencije, Vijeća 
viših redovničkih poglavara i Unije viših redovničkih poglavarica: 
Bezmalinović, Pernek, Škvorc. 


41 


BISKUPSKA KONFERENCIJA, CARITAS INTERNATIONALIS 


7. Promatrač na zasjedanjima BK Austrije: Pogačnik. 


8. Promatrač BK Austrije na zasjedanjima naše BK: Msgr. 
Štefan Laszlo, Eisenstadt (Železno). 

9. Delegat BK u Međunarodnom katol. vijeću za migracije (CC 
MI), Geneve: Stanković. 


URED ZA VEZU BKJ SA CARITAS INTERNATIONALIS 

41000 Zagreb, Kaptol 31 ® (041) 38-446 


Karitativna djelatnost u našoj domovini, u smislu organiziranog 
rada, postojala je i prije II. svjetskog rata. Počeci te organizacije dati- 
raju od 1931. osnutkom Katoličkog Karitativnog Sekretarijata (KKS). 
U svim biskupijama, češće puta u obliku posebnih organizacija, vršila se 
dobrotvorna akcija kao izraz jedne od primarnih zadaća Crkve, kršćan- 
ske ljubavi i milosrđa. 

Iz tog KKS nastao je god. 1935. »Karitas Zagrebačke nadbiskupije« 
kao savez svih dobrotvornih ustanova i društava u nadbiskupiji. Kako je 
nikao u predvečerje najstrašnijeg rata u povijesti čovječanstva, bilo je 
samo po »sebi jasno da će »Karitas« živo sudjelovati u samaritanskom 
radu burnih predratnih i ratnih vremena prema braći bez razlike rase, 
nacije i vjere. O tomu će jednom i povijest pisati. Primjera radi spo- 
minjemo pomaganje vagonima hrane i drugim sredstvima onih preko 
80.000 patnika iz talijanske okupacione zone od Crne Gore do Istre i 
Gorice, strpanih u desetke logora od Gonarsa kod Udina do Lipara i 
Sicilije. A u te se logore, uz poteškoće, još moglo unići . . . 

Nakon rata »Karitas Zagreb, nadbiskupije« bio je, stjecajem okol- 
nosti, dokinut 1946. 

Iza 20 godina zatišja, dne 1. veljače 1966. otvorena je prva pro- 
storija za rad sadašnjeg »Karitasa«. Osnivač i pokrovitelj bio mu je 
dr Franjo kardinal Šeper, zagrebački nadbiskup. Taj osnutak povezan 
je velikim dijelom s djelatnošću katoličkih novina »Glasa Koncila« po- 
sebno u rubrici »Tko je moj bližnji?«, i, kasnije, »Braća naša zaboravlje- 
na«. Prvi »alarm« za pomoć izišao je pod naslovom »Sablazan bijede« 
u Gl. K. od 14. 11. 1965., a njegovo uspješno pisanje nastavljeno je do 
danas. 

U listopadu 1968. u nadbiskupskom dvoru održan je sastanak Izvr- 
šnog odbora »Međunarodnog Karitasa« sa sjedištem u Rimu. Na njemu 
je zagrebački »Karitas« postao Uredom za vezu pri BKJ s »Međunarod- 
nim Karitasom« s pravom glasa u biranju vodstva »M. K.«. Tom zgo- 
dom je zagrebački »Karitas« dobio fizionomiju na međunarodnom planu, 
pa se i njegov rad počeo svestranije razvijati. 


42 


BISKUPSKA KONFERENCIJA, CARITAS INTERNATIONALIS 


Direktor Karitasa je zagrebački nadbiskup Msgr dr Franjo Kuharić. 
Tajnica i voditeljica poslova direktora je Jelena Braj sa (odi »Pro Eccle- 
siaJ et Pontifice, 6. 12. 1972.) s nekoliko osoba kao suradnika. 

»Karitas« posjeduje skromne prostorije u nadbiskupskom dvoru u 
7-iorebu te u Zagrebačkoj Dubravi kuću za invalide koji u Kantasu po- 
mažu. U toj su kući »kao u prolazu« djevojke-majke kojima se na taj 
način pomaže u kritičnim trenucima, prije i poslije poroda. Za smještaj 
najmanje djece (ispod godine dana) služe dvije prostorije u nadb.s- 
kunskom dvoru u Zagrebu, a malo veća djeca, pretežno djevojčice smje- 
štene su u adaptiranoj župnoj kući u Oborovu kod Zagreba. Za djecicu 
koja su prohodala otvorena je 7. 10. 1972. kuća u Vugrovcu, sagrađena 
uglavnom darovima izvan domovine. Broj djece varira, jer su neka tek 
»na prolazu«; ima ih uvijek oko pedeset. 

Djelatnost Karitasa je raznovrsna. Osim prihvaćanja napuštene van- 
bračne djece, ona organizira ljetovanje djece brojnih obitelji, ljetovanje 
mladih invalida na moru, hodočašće bolesnika i staraca u Manju Bistri- 
cu te pomaže brojne obitelji u robi i novcu kao i Stanovništvo uopće 
u vrijeme općih nepogoda: za vrijeme potresa u Banja Luci 1969., teške 
nesreće u rudniku Brezi 1970., poplava u Podravini 1972. itd. 

Karitas u Zagrebu nema stalnih izvara svojih prihoda. On je posre- 
dnik između dobrih ljudi koji pomažu i onih kojima je pomoć potrebna. 


43 


I. ZAGREBAČKA 
(HRVATSKO-SLAVONSKA) 
CRKVENA POKRAJINA 

(PROVINCIA ZAGREBIENSIS SEU CROATICO SLAVONICA) 

Zaštitnici crkvene pokrajine: sv. Ćiril i Metod Isp. 

DIJECEZE CRKVENE POKRAJINE: 

ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA i metropolija. 

Sufraganske biskupije: 

ĐAKOVAČKA (Bosanska i Srijemska) biskupija. 

KRIŽEVACKA biskupija. 

EPISKOPAT CRKVENE POKRAJINE: 

MSGR. DR FRANJO KUHARIĆ, nadbiskup zagrebački i 
metropolita. 

BISKUPI SUFRAGANI: 

MSGR. STJEPAN BAUERLEIN, biskup đakovački, 

MSGR. DR GABRIJEL BUKATKO, apostolski administrator 
Križevačke biskupije. 

POMOĆNI BISKUPI: 

MSGR. DR JOSIP LACH , zagrebački pomoćni biskup i 
generalni vikar, 

MSGR. DR JOSIP SALAČ , zagreb. pom. biskup i 
generalni vikar, 

MSGR. DR MIJO ŠKVORC, zagreb. pom. biskup i 
generalni vikar, 

MSGR. DR JOAKIM SEGEDI , križevački pom. biskup i 
generalni vikar. 


45 


1. ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 

(1. ARCHIDIOECESIS ZAGREBIENSIS) 

Zaštitnici Nadbiskupije: sv. Ladislav Kr. i sv. Flo- 
ri jan M. 

Patron Prvostolne crkve: BI. Dj. Marija na nebo 
Uzeta, sv. Stjepan Kr, i sv. Ladislav Kr. 

Površina 22.795,5 kmI. 2. 

Nadbiskupija se prostire dijelom Hrvatske i Slavonije (u S. R. 
Hrvatskoj) i ž. Razkrižje (u S. R. Sloveniji). 

Propovijeda se hrvatski. 

Katol. vjernika: 2,050.544 (od kojih 144.425 privreme- 
no odsutnih). 

Ostalih: pravoslavnih, protestanata i drugih kršćana, zatim 
muslimana i inovjeraca te ateista oko 330.000. 

Nadbiskupija broji: 15 arhiđakonata, 42 dekanata i 
422 župa. 


I. POVIJESNI OSVRT 

Na području današnje Zagrebačke nadbiskupije prostirala se u 
r ii unsko doba pokrajina Pannonl;a Savia ili Ripariensiis koja je 
obuhvaćala sav prostor između Drave i obronaka Krša te Julijskih Alpi 
i crte od ušća Vrbasa na Karašicu. Sjedište rimskog prefekta kao i 
zapovjednika vojske i riječnog brodovlja bilo je u municipiju S i* s c i a, 
današnji Sisak. Kao glavni grad pokrajine dobila je Siiscia i svog bis- 
kupa najkasnije u drugoj polovici III. vijeka. Prvi njezin biskup ime- 
nom Castus, u doba cara Decija (249), spomenut od historičara Lacija, 
vjerojatno je tek osoba legende, dok je prvi dokumentarno zajamčeni 
biskup Siscije tek sv. Kvirin, mučenik za Dioklecijanova progon- 
stva (303). Po Farlatiju, on biskupu je u Sisku pune 33 godine, dakle od 
god. 270. Poslan od prefekta provincije Maxima u Sabariju (današnji 
Szombathely), on postojano odbija da prinese žrtvu pred božanskim 
likom cara (ara Augusti) pa bude osuđen na smrt ii s kamenom o vra- 
tu potopljen u rijeci Šibani. Na svetog biskupa Kviitna podsjeća nas 


47 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


i danas mjesto Kirin kao i brojna crkve njegova imena i vrlo rašireno 
krsno ime Kirin (zapravo Kvirin) oko Kupe i Save još do XVI. vijeka. 

Biskup Siscije bio je sufragan metropolite u nekadašnjoj prijes- 
tolnici cezara, raskošnom S irmiumu, čija je vlasit sezala od Emone 
(Ljubljana) ii Poetovija (Ptuj) na zapadu sve do Oescusa (današnji Gi- 
gen kod Nikopolja u Bugarskoj) na istoku. Dok je u IV. stoljeću po- 
koji biskup i crkvena općina Siirmijske metropolije bila zaražena arijan- 
skim krivovjerjem, dotle su siscijskii biskupi li njihov narod čvrsto 
stajali na braniku kršćanskog pravovjerja. Nakon prvog pada Sirmi- 
uma (441) pridružila se Siscia metropoli ji u Saloni (Solin) pa nje- 
z;lni bilskupi Ivan i Konsitantin supotpisuju koncilske akte I. odnosno 
II. salonitanskog sabora god. 530. i 533. U burnim vremenima avarskih 
i slavenskih provala i seoba VI. /VII. vijeka gasi se siscijska bis- 
kupija, a s njom najvećim dijelom i kršćanstvo u Panonijli. 

Blizu 400 godina ona se više ne spominje. Hrvatski knez Trpimir 
(852) smatra njezino područje stvarnim dijeiliom Splitske metropolije 
kao nasljednice prava stare Salone, makar da je car Karlo Veliki do- 
dijelio sve krajeve južno od rijeke Drave akvilejskom patrijarhu (811). 
Nakon pobune kneza Ljudevita Posavskog i njegovih ratova prot’v Fra- 
naka ostala je ta carska zapovijed tek mrtvim slovom. 

Pokušaj obnove biskupije u Sisku učinjen je na I. 
splitskom saboiru za vrijeme kralja Tomislava (925). Da se latinska hi- 
erarhija riješi hrvatskog biskupa Grgura N' uskog, nudi mu jednu od 
ispražnjenih biskupija Sisak, Duvno ili Skradin. Pošto se Grgur, nakon 
duljeg otpora, odlučuje za Skradin (928), Siscija ostaje zauvijek neob- 
novljena. Njezinim teritorijem (Posavska Hrvatska ili Slavonija) up- 
ravlja još u XI. vijeku dvorski »hrvatski biskup« ( »episcopus 
chroatensis«), svjedoči to Toma Arhiđakon ( 4- 1268). Isti Toma ne tu- 
mači pobliže pravnu narav »hrvatskog biskupa«, ali kaže da je »ovaj 
držao mnoge župe te imao krajeve i posjede skoro po svemu Hrvat- 
skom kraljevstvu. . . a njegova se jurisdikcija prostirala sve do rijeke 
Drave«. 

Po smrti posljednjeg Trpimirovića, mađarski kralj Ladislav, pozi- 
vajući se na svoja »legitimna prava« kao brat Jelene-»Lepe«, udovice 
kralja Zvonimira, ulazi s vojskom u Posavsku Hrvatsku i predobiva 
je za sebe i za svoju vladarsku kuću. Mjesto sebe ostavlja u njoj kao 
vladara siinovca Alrnoša i tako je stvarno otrgne od države Hrvat- 
ske. Po ondašnjem pravnom shvaćanju on dosljedno ide dalje i cdje- 
ljuje i na crkvenom polju Posavsku Hrvatsku od metropolije u Splitu 
i ostale Hrvatske te osniva u Zagrebu biskupiju negdje 
1094., točnije po povjesnim vrelima, između druge polovice 1093. i 
prve polovice 1095. Podvrgava je metropoliti u Ostrogonu, pod kojiiim 
ona ostaje do god. 1180., onda p otpade pod Kaločku metropoli ju i os- 
tade pod njom sve do svog uzdignuća na čast nadbiskupije i Hrvatsko- 
-slavonske metropolije (1852). Papa Urban II. (1088—1099) kao zaštit- 
nik Hrvatskog kraljevstva nije odobravao Ladislavljevu politiku prema 
Hrvatskoj pa se zato Ladislav obratio na protupapu Klementa III. (Wi- 


48 


i 


qC.SA (MLOČA.) 


KRIŽEVCI 


/Psjf 


* 7RENJANIN 


•ĐAKOVO^ 


V'^BEOGR, 


BANJA LUKA 


SARA JEV( 


ŠIBENIK 


MAKARSKA 


MOSTAR 


HVAR' 


SKOPJE 


KARTA 


KATOLIČKE CRKVE U JUGOSLAVIJI 

(CRKVENE POKRAJINE, DIJECEZE I APOST. ADMINISTRATURE ) 


r \ N 

,6 \ C 

GRADIŠKA ,/ V. § 

\ 

3C.7RST (TRiESPS»j. V A«S £}\ 


***,# v>. % 

Ni /hŠVF^IJEKA V ^ 


poreč i JI. ; 

fPAZIN f 


r?KU 


KR K L>. 


•V/Trž, 


SENJ 


k rv '/V>j 

^?KOTORA / / |f BISK a\\ 


LEGENDA 


■ ■ — GRANICE CRKVENIH POKRAJINA (CRKVENE ORGANIZACIJE U DRŽAVI) 
GRANICE BISKUPIJA 

GRANICE ADMINISTRATORA 

»-*•»—»**-* DRŽAVNE GRANICE 

REPUBLIČKE GRANICE 

— GRANICE AUTONOMNIH POKRAJINA 

<P SJEDIŠTE NADBISKUPIJE - METROPOLIJE 1 ZAGREtfr 


B AB 


SJEDIŠTE NADBISKUPIJE 77 ZADAR"?? 

SJEDIŠTE BISKUPIJE ĐAKOVO 

SJEDIŠTE APOST ADMINISTRATURE KOPER 

b SJEDIŠTE BISKUPIJE. PRENESENE SJEDINJENJEM SENJ 


bili 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


bert Ravenski) i dobio od njega naknadno odobrenje za osnutak bisku- 
pije u Zagrebu. Kad je opet bilo uspostavljeno jedinstvo u Crkvi, nije 
zakoniti papa nikada izričito potvrdio Ladislavljevu funda 
čiju, odobrenu od jednog protupape, već je ona i dalje ostala na životu 
i tako bila via facti priznata. Istom papa Grgur IX. god. 1227. 
potvrđuje darovnice i povlastice Zagrebačke biskupije, među kojim i 
Felicijanovu presudu iz god. 1134., najstariju sačuvanu ispravu hrvatske 
zemlje između Save i Drave, ali ne i samu Ladislavljevu povelju o nje- 
zinu osnutku. Povelja ostavlja u sjeni pravu namjeru kralja Ladislava 
pri osnutku biskupije, a ističe zadatak nove dijeceze »da opet privede, 
biskupskom brigom, na put istine one koje je idolopoklonstvo udaljilo 
od pravog bogoštovlja«. Kako je Panonska Hrvatska stvarno već davno 
prije bila krštena — knez Ljudevit je bio kršćanin, splitski sabor iz 
god. 925. govori o »mnoštvu vjernika i velikom broju svećenika« u b. 
Sisačkoj biskupiji, te arheološki nalazi kršćanskih crkava u gradu Za- 
grebu prije 1094. kada se on prvi put u povijesti spominje — moglo se u 
povelji aludirati na postojanje nekog pobliže neodređenog krivovjerja ili 
možda zadnjih ostataka starog poganstva. 

Ladislavljevo političko i vojničko djelo u Hrvatskoj ubrzo je pro- 
palo, a vojvoda Almoš već je 1095. morao napustiti Hrvatsku. Ostala je 
i održala se jedino Zagrebačka biskupija koja je imala sve razloge za 
svoj opstanak. No Arpadovići se šest godina kasnije vraćaju na hrvat- 
sko prijestolje, ali ne silom oružja nego dogovorom i ugovorom. Hrvat- 
ska ulazi u personalnu uniju s Mađarskom, dvije kraljevine pod jednim 
>te istim kraljem. Bio je to mađarski kralj Koloman koji se god. 1102. 
u Biogradu na moru kruni i hrvatskom krunom. Zagre bački 
biskupi, iako podvrgnuti jednom mađarskom metropoliti, bili su 
svjesni hrvatskih interesa i prožeti mišlju što veće neovisnosti u crkve- 
no-upravnom pogledu. U sudbonosnim časovima narodne povijesti, već 
prema ondašnjem državno-pravnom poimanju, stavljali su se na čelo 
svog naroda i postajali prvim braniteljima hrvatske državnosti. 

Teritorijalni opseg biskupije više se puta kroz povijest 
mijenjao. U vrijeme osnutka biskupije njene su se granice uglavnom 
podudarale s granicama banovine Slavonije, tj. onog dijela Hrvatske 
koji je Ladislav otkinuo od hrvatske države (između Drave, Save i Gvoz- 
da) i dao sinovcu Almošu. U XIV. st. granica je na sjeveru išla rije- 
kom Dravom na Muru, ali se od ušća Mure uzdizala prema sjeveroza- 
padu je okruživala župe Svi Sveti, Oltarec, Banok, Sv. Lovio, Čestreg 
i Sv. Juraj. Tako je obuhvaćala čitavo Prekomurje. Zatim se spuštala 
r.a jug na Dravu zapadno od Varaždina i tekia današnjom hrvatsko- 
-slovenskom međom na Sutli i Sutlom na Savu. Od Save na zapadu 
obilazila je Gorjance i spuštala se dalje prema jugu, ali tako da je 
obuhvaćala žumberak, Metliku i Čmomelj. Južnu granicu »činila je 
crta povučena nedaleko od Močila na Kupi do Budačkog blizu Korane, 
pa kraj Slunja (ali bez njega), Cetina i Bužima do Novog na Uni, a 
onda se spuštala na jug obuhvaćajući sredovječne županije dubičku, 
sansku i vrbasku u današnjoj sjeverozapadnoj Bosni te se nastavljala 


49 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


sve do Save ikod Stare Gradiške, gdje je onda Strugom i Sloboštinom 
te Rasaskom graničila s Peoujskom biskupijom sve do Drave kod Vilje- 
va«1. Njezine najdalje isturene točke u sadašnjoj Bosni bile su Petro- 
vac i Smoljana pod Grmeč-planinom, Rastik između Banja Luke i Jajca 
te Glaž »na granici Usore«. U kasnije vrijeme otrgnuta je od biskupije 
Metlika i črnomelj, a osnutkom Sombateljske biskupije od Zagreba je 
otcijepljeno Prekomurje. Teritorijalno je biskupija bila najmanja u 
vrijeme turskih osvajanja, jer zagrebački biskup nije mogao vršiti svo- 
ju jurisdikciju na teritoriju pod Turcima. Poslije oslobođenja od Tu- 
raka teritorij se Zagrebačke biskupije povećao u Slavoniji, jer čitava 
Požeština više nije vraćena Pečujskoj biskupiji, kako je bilo prije Tu- 
raka, nego je pripojena Zagrebačkoj dijecezi. No prestankom turske 
vlasti u Bosni teritorij zapadne Bosne koji je prije Turaka bio pod 
Zagrebačkom biskupijom — tzv. Turska Hrvatska — nije joj vraćen 
nego je osnutkom crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini taj dio Za- 
grebačke biskupije postao sastavnim dijelom Banjalučke. 

Teritorij Zagrebačke biskupije bio je od najstarijih vremena podi- 
jeljen na župe, dekanate i arhiđakonate (tako već u prvom sačuvanom 
popisu župa od god. 1334.). Arhiđakonati su po svojim granicama bitno 
odgovarali starim hrvatskim velikim župama (županijama) koje su se 
dugo očuvale u kasnijoj političko-administrativnoj podjeli zemlje. Ju 
risdiikcija, povjerena arhiđakonima, bila je veoma velika: u ime bis- 
kupa vršili su nadzor nad duhovnom pastvom ali i nad ekonomskom 
upravom župa, bd jeli nad disciplinom u kleru, imali pravo određivati 
sankcije radi prekršaja, premiještati svećenike itd., ukratko, bili su u 
neku ruku »biskupi« na svom području. Vlast arhiđakona ograničio je 
najprije biskup Vrhovac i kasnije nadbiskup Haulik. Iz nekadašnje sjed- 
nice arhiđakona razvio se današnji »konzisitorij«, savjetodavna sjednica 
arhiđakona; na njoj arhiđakoni ne referiraju biskupu samo djela s te 
ritorija svog arhiđakonata nego kao »referenti« za pojedine grane crkve- 
nih poslova izvješćuju o čitavoj dijecezi. Nekadašnja služba i vlast sve- 
dena je teK na vizitaciju vlastitog arhiđakcnata i na podnošenje izvješ- 
taja o njemu biskupu-ordinariju. 

Iz sačuvanih vrela poznajemo broj župa u biskupiji u razna vre- 
mena. Bilo ih je 451 (god. 1334), 459 (1501), 206 (1574), 155 (1667), 261 
(1771), 231 (1778), 348 (1900), 385 (1944), 407 (1965) i 422 (1972). Broj 
župa odrazuje u starije doba dosta vjerno prilike i turska osvajanja u 
Hrvatskoj (»reliquiae reliquiarum inclyti olim Regni Chroatiae«), ali 
i broj vjernika i opće stanje u zemlji. 

Liturgijski jezik u Zagrebačkoj biskupiji bio je od njenog osnutka 
latinski. Najstariji liturgijski kodeksi, pa i oni koje je, dokazano, 
soboim donio prvi zagrebački biskup Duh, pisani su latinskim jezikom. 

I tako je nastavljeno sve do najnovijeg vremena. Bilo je u Zagrebačkoj 
biskupiji u XV. — XVII., pa i u XVIII. vijeku svećenika glagoljaša, 
no to su bili izbjeglice pred Turcima, koji su se sklonili na slobodni 
teritorij Zagrebačke biskupije; ti su bili uključeni u pastvu i nasta- 


1 šišić, Priručnik izvora hrv. povijesti, Zagreb 1914., 346 ss. 

50 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


vili SU se služiti svojim liturgijskim knjigama i staroslavenskim jezi- 
(kom. 

Zagrebačka biskupija, odnosno zagrebačka stolna crkva, imala je 
jednu posebnost: svoj vlastiti obred, koji se u povijesnim spo- 
menicima naziva »nitus Goricensis«. Naš prvak liturgijske povijesti 
dr Dragutin Knievvald utvrdio je da je to zapravo »nitus Goricensis«, 
obred koji potječe iz francuske benediktinske opatije Cors; donio ga 
je u naše krajeve, zajedno s najstarijim liturgijskim knjigama, prvi 
zagrebački biskup benediktinac Duh. Obred je usavršio biskup bi. Augu- 
stin Kažotić ( + 1323). Njime se vršilo bogoslužje u zagrebačkoj stolnoj 
crkvi sve do biskupa Maksimilijana Vrhovca, kad je taj obred zamijenjen 
rimskim. 

Kroz dugi povijesni razvitak biskupije zagrebački su biskupi više 
puta nastojali da se Zagrebačka biskupija otcijepi od mađarskih me- 
tropola d podigne na nadbiskupiju i metropoli ju. Htjelo se to postići na 
dva načina: iili da se sama Zagrebačka biskupija proglasi nadbiskupijom 
i metropolijom ili da se jurfidički spoji sa Splitskom nadbiskupijom 
te da se metropolitanska vlast sa Splita prenese u Zagreb. Prvi pokušaj 
u tom pravcu učinio je biskup Stjepan II, ali je provala Tatara u Hrva- 
tsku g. 1242. osujetila ta nastojanja. U XVII. st. namjeravao je biskup 
Aleksandar Mikulić (1688 — 1694) Zagrebačku biskupiju spojiti sa Split- 
skom metropolijom i prenijeti je u Zagreb, ali je tada to spriječila Ve- 
necija. Biskup Brajković bio bi u tome možda i uspio, ali je prerano 
umro. 

Konačno je uzdignuće Zagrebačke biskupije došlo u doba Narodnog 
preporoda sredinom XIX. st. Tada je tu stvar u ruke uzeo hrvatski 
Sabor, naravno, uz žestoki otpor Mađara. No odlučni stav Sabora i 
bana Jelačića te zauzimanje bečkog nuncija kard. Viale-Prela konačno 
je urodilo uspjehom: papa je Pio IX. bulom »Ubi primjum placuit« dne 
11. XII. 1852. uzdigao Zagrebačku biskupiju na nadbiskupiju, osnovavši 
novu samostalnu Hrvatsko-slavonsku crkvenu pokrajinu (područne bi- 
skupije: Đakovačka, Senjskomiodruška i Križevačka). 8. svibnja 1853. 
nuncij Viale-Prela ustoličio je prvostolnoj crkvi prvoga zagrebačkoga 
nadbiskupa Jurja Haulika. 

Zagrebačka nadbiskupija na svom skoro devetstoljetnom hodu imala 
je: 67 biskupa, 3 nadbiskupa i 4 nadbiskupa-kardinala. 

Kasnije, god. 1969., Senjsko-mođnuška biskupija sjediitnjena je s 
Riječkom, odijeljena od Zagrebačke metropolije i uzdignuta na nadbi- 
skupiju i metropoiliju Riječko-senjsku. 

Brzo nakon osnutka biskupije u Zagrebu (o. 1094.) počelo se s 
gradnjom katedrale u prelaznom romanlčko-gotičkom stilu. Grad- 
nja je trajala dugo te je istom g. 1217. bila završena i stolna crkva pos- 
većena. Uskoro je ona grdno postradala za provale Tatara (1242), ali je 
već biskup Timotej (1263 — 1287) počeo temeljito obnavljati u got- 
skom slogu. To se je nastavilo u XIV. i XV. vijeku. U XVI. vijeku paše 
se katedrala tvrdim zidinama i kulama, a u XVII. dobiva svoj masivni 
renesansni toranj. Požari i navala neprijatelja više je puta oštećuju, ali 


51 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


je najteži udarac zadesi tek u potresu god. 1880. Nakon toga, po nacrti- 
ma graditelja F. Schmidta i pod vodstvom Hermana Bolle-a, provedena 
je radikalna restauracija crkve u neogotskom stilu (1880 — 1906). Ona do- 
biva svoj današnji oblik s dva vitka tornja, visokim krovištem, novim 
stupovima u svetištu i oltarima koji zamijeniše one barokne iz XVIII. 
vijeka. Mjesto starih grobnica biskupa i velikaša sagrađena je nova grob- 
nica za zagrebačke natpastire iza glavnog oltara. Uz druge velikane, tu 
počivaju i hrvatski mučenici Petar Zrinjski i Fran Krsto Frankopan kojih 
su kosti amo prenesene god. 1919. iz Bečkog Novog mjesta (Wiener-Neu- 
stadt), Ivana Antuna Zrinjskog, Eugena Kvaternika itd. 

Uz samu Prvostolnu crkvu nalazi se i dragocjena Riznica kate- 
drale s brojnim svetim posuđem od plemenitih metala, historijskim 
relikvijarima, biskupskim štapovima i mitrama, crkvenim ruhom, kipo- 
vima, slikama i misalima historijske i umjetničke vrijednosti te glasovi- 
tim Diptihom od bjelokosti iz XII. stoljeća. 

Prvostolni kaptol zagrebački vuče svoju lozu od prvog bis- 
kupa Duha, čovjeka sveta života koji je sobom doveo u Zagreb 32 sve- 
ćenika radi sjaja službe Božje i sebi na pomoć u radu. Zovu se »of- 
ficimarii ecclesiae« i žive zajedničkim životom s biskupom po načinu 
redovnika. Ta »vita communis« prestaje koncem XII. stoljeća. Već god. 
1181. dolaze oni pod imenom »kanonici«, a prvi poznati statuti KaptcJa 
potječu iz god. 1334. odnosno 1350. Sačuvani su u originalu. Tijekom vre- 
mena broj kanonikata se mijenja te se sada svodi na 20 kanoničkih mjes- 
ta. Zbor prebendara ustanovio je spomenuti biskup Timotej, a 
konzistorijalno vijeće biskup Franjo Klobušicki (1749). 

Osim Prvostolnog kaptola koji, uz prije navedene funkcije, služi i 
kao »vjerodostojno mjesto« (locus credibilis) za pohranu povelja ondaš- 
njeg društva i rješavanje izvjesnih sporova, bio je osnovan i Zborni 
kaptol u Čazmi (1232) sa sličnom svrhom. Kada su Turci zauzeli 
Čazmu (1552) seli kaptol najprije u Zagreb, zatim u Lepoglavu te ko- 
načno u Varaždin (1810) odredbom biskupa Vrhovca. — Iste godine ka- 
da i čazmanski osnovan je kaptol i u Požegi, onda u Pečujskoj 
biskupiji (selo Kaptol kod Slav. Požege). Nakon pada pod Turke (1536) 
nije se on više obnovio. 

O osnutku zagrebačkog sjemeništa oije nigdje ništa za- 
bilježeno. Budući svećenici su se odgajali kod pojedinih župnika, koji 
su ih onda, poučene, slali biskupu na rođenje. 

»Katedralna škola« postojala je u drugoj polovici 13. st. Preustrojio 
ju je u 14. st. biskup bi. Augustin Kažotić (1303 — 1322). 

Opći crkveni sabor u Tridentu (1545 — 1563) odredio je da se svaki 
biskup mora brinuti za valjan odgoj klera. Ono što mi zovemo sjeme- 
ništem pojmovno je uveo Tridentski koncil. Biskup Drašković nastoji 
provesti odluke Tridentskog koncila pa oko g. 1576. otvara sjemenište 
u kanoničkoj kuriji, među prvima u Crkvi onog vremena. 

Sjemenište se službeno naziva »Seminarium venerabilis Capituli 
Zagrebiensis« i »Alumnatus venerabilis Capituli«. U XVII. i XVIII. st. 


52 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


sve do 1876., vlasnik mu je Kaptol. On odlučuje tko ima biti primljen, 
brine se za njegovo uzdržavanje i imenuje prefekta-upravitelja. 

Za Josipa II. mislilo se u Zagrebu osnovati središnje sjemenište za 
zagrebačku i susjedne biskupije, no do toga nije došlo radi pretijesnih 
prostorija. 1786. ukinuto je zagrebačko sjemenište, a klerici poslani u 
Peštu u tamošnje centralno sjemenište. Međutim, ono je ukinuto 1790., i 
klerici su se vratili u Zagreb. 

Od tada iz Kaptolskih ruku preuzima sjemenište energični biskup 
Maksimilijan Vrhovac. On ulaže mnogo truda da ga opskrbi stalnim pri- 
hodima, poveća broj bogoslova i unaprijedi naučnu visinu nastave. Da- 
je mu ime: »Sjemenište Crkve Zagrebačke«. 

Biskup Vrhovac je radi uprave sjemeništa bio došao u sukob s 
Kaptolom koji je htio zadržati upravu u svojini rukama. No to se pro- 
tivilo odredbama Tridentskog koncila. Međutim je odlučni biskup ko- 
načno izvojevao pravo da postavlja sjemenišno poglavarstvo po svo- 
joj volji. Sjemenište je postalo biskupsko i pod biskupskom upravom. 

Uz bogoslove bili su neko vrijeme i gimnazijalci. Već 1879. pomišlja 
se na osnivanje dječačkog sjemeništa. Osniva ga istom nadbiskup Bauer 
za više razrede god. 1920., a 1923. za sve razrede gimnazije. 1928. seli 
dječačko sjemenište zajedno s gimnazijom u veliku novu zgradu na 
Salati. 

Osnivačem metropolitanske biblioteke smatra se biskup Aleksandar 
Mikulić (1688 — 1694). On je potpuno dao srediti mnoštvo knjiga u kate- 
drali, povećao ih ostavštinom pokojnih biskupa, kanon!ka i drugh da- 
rovatelja, ali i kupovinom vrijedne zbirke knjiga, rukopisa i bakroreza 
slavnog spisatelja i grafičara Weikharda Valvazora. — Njegov nasljednik 
biskup Seliščević daje knjižnici pravila (Statut), a biskup Vrhovac znat- 
nu svotu za njezino povećanje. Napokon, nadbiskup Haulik (1837 — 1869) 
predaje Metropolitansku knjižnicu na opću upotrebu. 

Po ugovoru sklopljenu 1914. predana je Metropolitanska knjižnica 
na čuvanje Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Preseljenje je dovršeno 1916. 
— Ugovor o čuvanju obnavlja se svakih 50 godina. 

Metropolitanska knjižnica ima 194 srednjovjekovna kodeksa na 
pergameni te oko 50.000 svezaka knjiga. 


53 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


KRONOTAKSA ZAGREBAČKIH BISKUPA I NADBISKUPA 


a) biskupi: 

1. Duch (oko g. 1094) 

2. Sigindinus (oko 1102) 

3. Manasses (oko 1111 — 1113) 

4. Fancica (oko 1120?) 

5. Macilinus (oko 1134) 

6. Verben (oko 1142) 

7. Gotschaldus (oko 1156) 

8. Bernaldus (oko 1163) 

9. Prodan (prije 1175) 

10. Ugrin (oko 1175) 

11. Dominik (oko 1193—1201) 

12. Gothard (oko 1205—1214) 

13. Stjepan I (oko 1215—1227) 

14. Stjepan II. (oko 1227—1247) 

15. Filip (1247—1262) 

16. Timotej (1263—1287) 

17. Antun (1287) 

18. Ivan I. (1288—1295) 

19. Mihael (1295—1303) 

20. BI. Augustin Kažotić (Casoctus) 
(1303—1322) 

21. Jakob I. de Corvo (1322—1326) 

22. Ladislav de Kobol (1326—1343) 

23. Jakob II. de Placentia (1343—1348) 

24. Dionizije Lacković (1349—1350) 

25. Nikola I. (1350—1356) 

26. Stjepan III. (oko 1356—1374) 

27. Demitrije I. (1376—1378) 

28. Pavao Horvat (1379—1386) 

29. Ivan II. šipuški (1386—?) 

30. Ivan III. Gorjanski (1395 — ?) 

31. Eberhard (1397—1406, 1410—1419) 

32. Andrija Scolari iz Firenze (1406 — 1410?) 

33. Ivan IV. Rudolfi de Alben (1421—1433) 

34. Benko I. de Zolio (1440—1453) 

35. Toma de Branche (de Debrenthe) 
(1454—1464) 

36. Demetrije II. Cupor Moslavački — 
de Monoszlo (1465) 


37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 


Osvald Thus de Szentlaszlo (1466—1499) 
Luka Baratin (1500—1510) 

Ivan V. Bakač — Erdody (1514—1518) 
Šimun I. Bakač — Erdody (1518—1543) 
Nikola II. Olah (1543—1548) 

VVolfgang de Gyula (1548?— 1550) 

Pavao II. Gregorijanac (1550—1557?) 
Matija Bruman (1558—1563) 

Juraj I. Drašković Trakošćanski 
(1563 — 1578), kasnije kardinal 
Ivan VI. Kranjčić Moslavački 
(de Monoszloy) (1578—1584) 

Petar I. Herešinec (Heressynczy) 
(1585-1587) 

Gaspar Stankovački (1588 — 1596) 

Nikola III. Zelnički (Zelniczey) — 

Stepanić (1598—1602) 

šimun II. Bratulić (1603—1611) 

Petar II. Domitrović (1611—1628) 

Franjo I. Ergelski (Erghely) Hasnović 
(1628 — 1637) 

Benko II. Vinković (1637 — 1642) 

Martin I. Bogdan (1643 — 1647) 

Petar III. Petretić (1648—1667) 

Martin II. Borković (1667—1687) 
Aleksandar I Ignacije barun 
Mikulich de Brokunovecz (1688—1694) 
Stjepan IV. Seliščević od Gacke 
(1694—1703) 

Martin III. Brajković (1703—1708) 
Emerik grof Esterh£zy de Galantha 
(1708—1722) 

Đuro II. Branjug (1723—1747) 

Franjo II. Klobusizkv (1748—1751) 
Franjo III. Thauszy (1751—1769) 

Ivan VII. Paxy (1771) 

Josip Gal j uf (1772—1786) 

Maksimilijan Josip Vrhovac 
(Verhovacz) Rakitovečki (1787—1827) 
Aleksandar II. Alagović (1829—1837) 


b) Zagrebački nadbiskupi: 

68. (1) Juraj I. Haulik de Varallya, kardinal 

(biskup 1837. — 1853., nadbiskup 
1853.— 1869.) 

69. (2) Josip Mihalović (1870 — 1891), kardinal 

70. (3) Juraj II. Posilović (1894—1914) 

71. (4) Antun Bauer (1914)— 1937) 

72. (5) Alojzije Stepinac, kardinal (1937—1960) 

73. (6) Franjo I. šeper, kardinal (1960—1970) 

74. (7) Franjo II. Kuharić (1970— . . .) 


54 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


II. NADBISKUP I POMOĆNI BISKUPI: 


MSGR. DR FRANJO KUHARIĆ 

NADBISKUP ZAGREBAČKI, 

METROPOLITA ZAGREBAČKE (HRVATSKO-SLAVONSKE) 
CRKVENE POKRAJINE, 

PREDSJEDNIK BISKUPSKE KONFERENCIJE, 

VELIKI KANCELAR BOGOSLOVNOG FAKULTETA U ZAGREBU, 
OPAT SV. MARIJE OD TOPUSKOGA, 

POČASNI DOKTOR TEOLOGIJE ITD. ITD. 


Rođen 15. 4. 1919. u Pribiću kod Krašića, ređen za svećenika 
15.7.1945. u Zagrebu, kapelan u Radoboju, župnik u Sv. Martinu 
pod Okićem, župnik u Samoboru, imenovan nasl. biskupom od 
Mete 15. 2. 1964., posvećen za biskupa 3. 5. 1964. u Zagrebu, imenovan 
nadbiskupom 16. 6. 1970. 

Pomoćni biskupi: 

MSGR DR JOSIP LACH, nasl. biskup Dodone, dr theol., prior 
vranski, gener. vikar. — R. 16. 3. 1899. u Varaždinu, m. 18. 9. 1921. 
u Zagrebu. Kateheta, profesor Bogosl. fakulteta, imenovan nasl. 
biskupom 13.12.1939., posvećen za biskupa 7.4.1940. u Zagrebu. 
— Adresa: 41000 Zagreb, Kaptol 13 © (041)38-248. 

MSGR. DR JOSIP SALAČ, nasl. biskup Balijana, dr theol., ge- 
neralni vikar, bisk. vikar za sjemeništa, predsjednik Liturgijske ko- 
misije, veliki penitencijar. — R. 22.1.1903. u Daruvaru, m. 26.6. 
1932. u Zagrebu, kapelan u Daruvaru (1932), prof. kateheta (1935), 
vicerektor Bogosl. sjemeništa (1943), duhovnik istoga (1948), pri- 
vatni docent na Bogosl. fakultetu (1943 — 1950), kanonik Prvostol. 
kaptola (1969), imenovan nasl. biskupom 16.6.1970., posvećen za 
biskupa 19.7. 1970. u Zagrebu. — Adresa: 41000 Zagreb, Kaptol 25 
©(041)36-997. 

MSGR. DR MIJO SKVORC, nasl. biskup Adrumeta, počasni dr 
theol., gen. vikar. — R. 1. 9. 1919. Ruševac ž. Sv. Petar Čvrstec, član 
Družbe Isusove, m. 31. 7. 1948. u Zagrebu, imenovan nasl. biskupom 
16. 6. 1970., posvećen za biskupa 19. 7. 1970. u Zagrebu. — Adresa: 
41000 Zagreb, Kaptol 31 © (041)34-155. 


Generalni vikari: 

SVI POMOĆNI BISKUPI (kao gore). 


55 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


III. PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREBAČKI 

% 

ZBOR KANONIKA: 

Veliki p r e p o š t : Msgr. dr Josip Lach, pom. biskup, pr'or 
vranski (kao gore). 

Lekitor: Msgr. Nikola Borić , tajni komornik Nj. Sv., žk kate 
dralne ž. sv. Marije, r. 25.2.1891. Brinje (bpja Senj), m. 30.6. 1915. Za- 
greb. — 41000 Zagreb, Kaptol 3 © (041)33-138. 

Kantor: Msgr . dr Janko Penić, kućni prelat Nj. Sv., arhiđakon 
Gušća i Svetačja, r. 2.8.1900. Krašić, m. 27.7.1924. Zagreb — 41000 Za- 
greb, Kaptol 19. 

Kustos: Msgr. dr Franjo Grundler, tajni komornik Nj. Sv., 
savjetnik uprave Ekonomata nadbiskupije, r. 3. 12. 1893. G. Predrijevo 
ž. Sopje, m. 25. 7. 1917. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 26 © (041) 34-224 
(ured). 

Arhiđakon katedralni: Josip Mokrović, dekan Prvostolnog 
kaptola, r. 5.12.1898. Zagreb, m. 29.6.1921. Zagreb. — 41000 Zagreb, 
Kaptol 21 © (041) 37-880 (kućni) i (041)34-172 (ured). 

Arhiđakon kalnički: dr Franjo Cvetan, prof. Bogosl. fakul- 
teta, predsj. Ženiiđbenog i Metropolit, duh. suda, r. 2.2. 1911. Petrovi- 
na, m. 29.6. 1934. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 24 © (041)35-897. 

Arhiđakon varaždinski: dr Vilim Nuk , proarhiđakon (de- 
kan) zagreb. crkv. kotara, predstojnik Odjela za nemoćne svećenike, r. 
27.4.1900. Zagreb, m. 19.4.1924. Rim. — 41000 Zagreb Kaptol 12 
© (041)35-021. 

Arhiđakon gorski i zagorski: dr Antun Jvandi ja, prof. 
Bogosl. fakulteta, direktor Dijecezanskog muzeja, r. 12.1.1917. Đurđe- 
vac, m. 29.6.1944. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 11 © (041)36-123. 

Arhiđakon komarnički: dr Ivan Tilser, ravnatelj Nadbisk. 
kancelarije, r. 27.4. 1920. Kalenić ž. Buk, m. 15.7. 1945. Zagreb. — 41000 
Zagreb, Kaptol 7 © (041) 34-224 (ured), (041) 34-149 (stan). 

Arhiđakon vrbiovečki : Josip Crnković, predst. Statist, ure- 
da, ravnatelj Kaptol, pisarne, r. 12.12.1907. Jukinac ž. Glina, m. 29.6. 
1930. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 23 © (041) 37-197 (stan) i (041) 
34-172 (ured). 

Arhiđakon gorički: Msgr. dr Josip Salač, pom. biskup (kao 
gore). 

Arhiđakon čazmanski: Nikola Soldo , tajnik BK, r. 30. 5. 
1917. Brštanica ž. D. Krasno (bpj Trebinje), m. 21.6.1942. Zagreb. — 
41000 Zagreb, Kap tom 22 © (041)36-446 (ured). 

Arhiđakon turopoljski (namjesni): Josip Mokrović. 

Arhiđakon bekšinski (namjesni): dr Vilim Nuk. 

Ai hiđakon vaškanski (namjesni): Msgr. dr Josip Salač. 

Arhiđakon dubički (namjesni): Nikola Soldo. 


56 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Počasni (začasni) kanonici Prvostol. kaptola zagrebačkog: 

Ferdo Frohlich , dk i žk u m. — Adolf Dušić, dk, žk u m. — Luka 
Vukasj žk u m. — Dragutin Kociper, žk Krista Kralja u Zagrebu. 

Msgr Vinko Komerički, žk u m. — Juraj Š poljar, kth um. — Nikola 

Horvatin , žk u om. — Josip Preiigalo , žk u m. — Mihovil Paus, dk i žk 
u cm. — Augustin Kralj , dk i žk u Novoj Kapeli. — Mirko Bijelić, dk i 
žk u Novoj Gradiški. — Štefan HorvatJ dk i žk u Malom Borištofu 
(Kleinwarasdorf) bpje Železno (Eisenstadt) u Gradišću (Burgenland). 
Austrija. — Franjo Pipinić, dk žk (—> 124). — Ivan Vlainić, žk (->79). 

Adr.: PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREBAČKI, 

41000 Zagreb, Kaptol 27/1 © (041) 34-172. 

Dekan Prvostol. kaptola: Josip Mokrović. 

Ravnatelj kancelarije i bilježnik: Josip Crnković. 


Zbor prebendara Prvostolne crkve zagrebačke: 

Milutin Juranići prof. pov. umjetnosti, kth u om., r. 28. 8. 1911. Volo- 
der, m. 29. 6. 1935. Zagreb. — 41000 Zagreb, Nova ves 5. 

Josip Zlatolasf predstojnik Dijecez. matičnog ureda, isakrista kate- 
drale, pč. prisj., kth u m., r. 6. 4. 1911. Zagorska Sela, m. 29. 6. 1935. 
Zagreb. — 41000 Zagreb, Nova ves 5a © (041) 34-224 (ured). 

Franjo Ljubetić , dekan Prebend. zbora, predstojnik Dijecez. bla- 
gajne, pč. prisj., r. 12.9.1913. Hrast je ž. Jastrebarsko, m. 28.6.1936. 
Zagreb. — 41000 Zagreb, Nova ves 6 © (041) 34-224 (ured). 

Dr Josip Ladika , upravitelj »Glasa Koncila«, r. 21.6. 1923. Kamanje, 
m. 5. 12. 1948 Zagreb. — 41000 Zagreb, Nova ves 7 © (041) 35-091 i (041) 
39-282 (Glas Koncila). 

Rudolf Pukljak, ekonom Nadbisk. dvora, pč. prisj., r. 28.2.1912. 
Tuhelj, m. 27.6.1937. — 41000 Zagreb, Kaptol 31 © (041) 34-155. 

Prof. Pavao Mušak, r. 17. 11. 1908. Pogančec ž. Preseka, m. 25. 2. 1933. 
Zagreb. — 41000 Nova ves 12 © (041) 445-781 (ž. sv. Marko). 

Antun Markov, r. 11. 6. 1916. Đurđevac, m. 21. 6. 1942. Zagreb — 41000 
Zagreb, Nova ves 14 © (041) 34-828 (ss. Kć. B. Ljub., Nova ves 16, iz 
usluge). 

Prof. Josip šimecki , subs. sv. Marije, r. 5.1.1909. Krašić, m. 26.6. 
1932. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 3 © (041) 33-138. Stan: Nova 
ves 3. 

Dr Adalbert Rebić, docent Bogosl. fakulteta, r. 23. 1. 1937. Hum na 
Sutli ž. Taborsko, m. 10. 10. 1964. Rim. — 41000 Zagreb, Nova ves 10 
© (041) 32-778. 

Đuro Pukec, potpredsj. Metropol. duh. suda i Nadb. ženildb. suda, 
ceremonijar katedrale, r. 5. 10. 1927. Pesek ž. Križevci, m. 14. 10. 1951. 
Zagreb. — 41000 Zagreb, Nova ves 8. © (041) 34-224 (ured). 


57 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Adr.: PREBENDARSKI ZBOR, 

Dekam: Franjo Ljubetić, 4lt)00 Zagreb, Nova ves 6. 
Bilježnik: Pavao Mušak. 


IV. ZBORNI KAPTOL ČAZMANSKI SVETOG DUHA 

sa sjedištem u Varaždinu (Kl 42000 Varaždin, Vrazova 13) 

Prepošt : dr Matija Markov, prof. kth u m., r. 21. 1. 1891. Virje, 
m. 30.6.1915. Zagreb Kl 42000 Varaždiin (kao gore). 

Lektor: dr Mijo Tumpić, duhovnik sis. Uršulinki, r. 292.1908. 
Marija Bistrica, m. 26. 6. 1932. Zagreb. — 42000 Varaždin, ul. 27 srpnja 3. 
K a n t o r : ./. 

Počasni (začasni) kanonici Zbornog kaptola čazmanskoga: 

Msgr. dr Josip Lach, pom. bp i gen. vikar. — Josip Orlić , dk i žk 
u Krapini. 


V. SVEĆENIČKO VIJEĆE ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE 

Na temelju motiupropnija »Ecclesiae sanctae« od 6. 8. 1966. (I, 15), 
a u vezi isa koncilskim Dekretom »Presbyterorum Ordims« (br. 7) izdao 
je nadbiskup Franjo kard. šeper dekret o osnutku SVEĆENIČKOG 
VIJEĆA Zagreb, nadbiskupije. — Samo vijeće osnovao je nadbiskup 
dr Franjo Kuharić 16.12.1970. br. 3 1 2-Pr./ 1 970. 

Svećeničko vijeće ovako je sastavljeno: 

Predsjednik: dr Franjo Kuharić , nadbiskup. 

Članovi po službi: generalni vikari i pom. biskup": dr Josip Lach, 
dr Josip Salač i dr Mijo Škvorc; dr Ivan Tilšer, kancelar i Ladislav Loina, 
predstojnik Ekomomata nadbiskupije. 

Imenovani članovi: Vladimir Stanković, ravnatelj inozemne pastve; 
dr Josip Ladika, delegat za katehizaciju. 

Izabrani članovi: 

za Prvostolni kaptol: kan. dr Antun Ivandija; 
za Bogoslovsko sjemenište: rektor; 
za Dječačko sjemenište: Josip Antolović Dl; 
za Bogoslovni fakultet: dr Vjekoslav Bajsić, dekan; 
za pastoralni kler: 

Josip Druško (za bednjanski i gornjovaraždinski dkt); Vinko Mrkoci 
(belečki, krapinski i stubički dkt); Tomo Sruk (pakrački dkt); 
Ljudevit Petrak (požeški dkt); Stjepan Golubić (donjovaraždinski 
dkt); Marko Culej (tabonsiki i tuheljski dkt); Alojzije Stanek (na- 
šički dkt); Matija Burja (virovitički dkt); Antun Kovač (čazmanski, 
garešnički i bjelovarski dkt); Vito Cipriš (križevački i cirkvenski 


58 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


dkt); Alojzije Petranović i Franjo ml Talan (kostajnički, sisački 
i glinski dkt); Ivan šimunović i Stjepan Kanić (novogradiški, no- 
vokapelski dl jasenovački dkt); Alojzije Vojvoda i Stjepan Slaviček 
(donjo- i gornjo-međimurski dkt); Leonard Žunić (za koprivnički 
dkt); Stjepan Čadoić (đurđevački i virovski dkt); Viktor Štimec 
i Matija Jezerinac (karlovački, lipnički i mrežnički dkt); Ivan 
Hršak (ivanički i moslavački dkt); Dragutin Španić ( jastreb arski 
i pokupski dkt); Petar Petrinec i Petar Šeb (Zagreb — istočno 
područje); Ladislav Loina (Zagreb — južno područje); Ivan Hor- 
vat , Mirko Cigrovski i Josip Hršak (Zagreb — zapadno područje); 
Daniel Labaš (Zagreb — centar); 
za svećenike bez župa i prebendare: Metod Hrg\ 
za zagrebačke kapelane: Krešimir Borković OFMCap.; 
za umirovljenike: dr Josip Butorac ; 

za redovnike: Tadej Vojnović OFM, Serafin Turčin OFMCap., Vinko 
Vincek OFMConv Srećko Badurina TOR, Augustin Pavlović OP, 
Mirko Bajić SDB, Ivan Keravin OCD i Ivan Fuček Dl; 
za katolički tisak: Vladimir Pavlinić . 


VI. NADBISKUPSKI DUHOVNI STOL (ORDINARIJAT) 

41000 Zagreb, Kaptol 31 (41001 Zagreb, pošt. pretinac 553). 

© Tajništvo (041) 34-156 — © Nadbisk. kancelarija (041) 34-224 

Konzistorij: 

Predsjednik: Msgr. dr Franjo Kuharić f nadbiskup. 

Generalni vikari: Msgr. dr Josip Lach, Msgr. dr Josip Salač, 
i Msgr . dr Mijo Škvorc, pom. biskupi. 

Pravi pri sjednici (referenti): Msgr. Nikola Borić, Msgr. dr 
Janko Penić} Msgr. dr Franjo Grundler, dr Franjo Cvetan, dr Vilim 
Nuk, dr Ivan Tilšer, dr Antun Ivandija i Josip Crnković. 

Metropolitanski duhovni sud: 

Predsjednik-officialis: dr Franjo Cvetan. 

Potpredsjednik^viceofficialiis: Đuro Pukec. 

Bilježniik-notarius: Stjepan Kožul. 

Prosinodalni suci: Msgr. Nikola Borić , Msgr. dr Janko Penić, Msgr. 
dr Franjo Grundler, dr Vilim Nuk, Josip Crnković} Dragutin Kociper, 
dr Josip Butorac , Franjo Ljubetić, dr Antun Grščić i Stjepan šegudovic. 

Nadbiskupski ženidbeni sud: 

Predsjednik — Offdcialis: dr Franjo Cvetan. 

Potpredsjednik — viceofficiialis: Đuro Pukec, voditelj 
kancelarije. 


59 


0> N< 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Vijećnici refereniti: Msgr. dr Janko Penić, Msgr. dr Fra- 
njo Grundler, dr Josip Bntorac i dr Antun Grščić. 

Branitelj ženidbenog veza: dr Ivan Tilšer. 

Zatočnik pravde: dr Josip Ladika. 

Bilježnik: Stjepan Kožul. 

Drugomolbeni ženidbeni sud (za Zagrebačku nadbiskupiju): 

Predsjednik — officialis: dr Josip Lach. 
Potpredsjednik — viceofficialis: Msgr. dr Josip Salač 
Vijećnici refereniti: Msgr. Nikola Borić , dr Vilim Nuk , 
Stjepan Šegudović i Stanko Kos Dl. 

Branitelj ženidbenog veza: Ivo Šalić. 

Prosinodalni ispitivači: 

Msgr. dr Janko Penić , Msgr. Nikola Borić, dr Franjo Cvetan , dr 
Maksimilijan Lach, dr Antun Grščić , Josip Mokrović, dr Ivan Škreblin , 
dr Ivari Tilšer i dr Ivan Golub. 

Cenzori knjiga: 

Msgr. dr Janko Penić, Gracijan Biršić OFM, dr Josip Kribl, Josip 
Klarić, dr Juraj Kolarić , Tomo Petrić, Ivan Fuček DL, dr Tomislav 
šagi-Bunić OFMCap. i dr Bonaventura Duda OFM . 

župnici konzul tori: 

Msgr. Nikola Borić, Dragutin Kociper, Mijo Bestić , Petar Lonča- 
rević, Marijan Radanović i Ivan Vragović. 

Nadbiskupska kancelarija: 

Ravnatelj (kancelar): dr Ivan Tilšer. 

Bilježnik i akt nar: Stjepan Kožul , r. 15.12.1947. Dautan 
Nevinac, m. 27.6.1971. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 31 ® (041) 
4-156. 

Prot okoliš ta i registrator: Aurora Lacković, s. Mil. 

Eksp editor: Kristina Mikac. 

D akt ii Oigr a f : Friderika Komerički. 

Pom, službenik: Dragutin Slonjšak. 

Ekonomat nadbiskupije: 

Predstojnik: Ladislav Loina (-» 109). 

Savjetnik: Msgr. dr Franjo Grundler. 

Blagajnik: Franjo Ljubetić. 

Knjigovođa: s. Ines Novaković. 

Odjel za nemoćne svećenike i posmrtni fond: 

Predst. : dr Vilim Nuk . 

Blagajnik: Ines Novaković, s . Mil. 


60 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Zdravstveno osiguranje svećenika: 

Referent: Ivanka Dokoupil . 

Dijecezanski matični ured: 

Pred s t o j n i k : Josip Zlatolas . 

Dijecezanski muzej: 

Direktor: dr Antun Ivandija. 

Statistički ured: 

Predstojnik:; Josip Crnković . 

Papinska odlikovanja: 

Apostol, protonotar: Msgr. dr Đuro Kokša. 

Kućni prelat Nj. Sv. : Msgr. dr Janko Penić. 

Tajni komo miči Nj. Sv. : Msgr. Nikola Borić, Msgr. Fia- 
njo Grundler i Msgr. Vinko Komerički. 

Nadbiskupski odbori: 

a) LITURGIJSKI ODBOR: 

Predsjednik: dr Josip Salač. 

Članovi: Dragutin Kociper, Ladislav Loina, Dragutin Žnidai - 
sić, Ivan Škreblin, dr Antun Ivandija, dr Josip Turčinović , dr Josip 
Ladika dr Vladimir Zagorac, Nikola Stojanović, Franjo Jurak, dr Bo- 
naventura Duda OFM, Ivan Tomljenović OP, Josip Kukuljan Dl, Kre- 
šimir Borković OFMCap s. Marija Iskra, uršul, s. Ancila Vukoja , Predr. 
Krvi i arch. Milan Pavlinić. 

b) ODBOR ZA SJEMENIŠTA: 

za disciplinu: Msgr. dr Josip Salač i Stjepan Golubić. 

za upravu dobara: Msgr. Nikola Borić i Msgr. dr Franjo 
Grundler. 

c) ARHIVSKI ODBOR: 

Predsjednik: dr Antun Ivandija. 

Tajnik: Metod Hrg, Frankopanska 17 @ (041) 36-415 i (041) 
446-325 (Arhiv Hrvatske). 

Članovi: Msgr. dr Franjo Grundler, kan. Josip Mokrović i đ.* 
Josip Butorac. 


VII. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ZAGREBU 

Počeci Fakulteta u Zagrebu padaju u god. 1669. Doktorate podjeljuje 
od 1874. u sastavu novoosnovanog Hrv. sveučilišta. Od 1952. isključivo 
ovisan o Sv. Stolici, pod patronatom hrvatskih biskupa. 


61 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


V e 1. kancelar: Msgr. dr Franjo Kuharić, nadbiskup. 

% 

Dek a n : Vjekoslav Bajsić, izvanred. prof. 

Prodekan : dr Bonaventura Duda OFM} redoviti prof. 
Tajnik: Marija Klara Dugić, s. Mil., dipl. theol. 

a) PROFESORI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: 

Redoviti profesori: 

Dr Bonaventura Duda OFM, dr (theol. i lic. biblij. nauka, prof. Sv. 
Pisma N. Zavjeta, predstojnik katedre i seminara Sv. Pisma N. Z., r. 
14.1.1924. Rijeka, im. 15.1.1950. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 9 
© (041) 36-413. 

Dr Jordan Kuničić OP, dr theol. i lektor filozof., prof. moral, bo- 
goslovlja, predst. katd. i sem. za moral, bogoslovlje, r. 21.7.1908. Dol 
Hvar, m. 28.6.1931. Rim. — 41000 Zagreb, Konitakova 1 ® (041) 643-140. 
643-140. 

Dr Tomislav Šagi-Bunić OFMCap., dr theol., prof. patrologije i 
povijesti dogme, predst. katd. povijesti krše. književnosti i kršć. nauke, 
predst. sem. iste katd., r. 2.2.1923. Brodarovec ž. Maruševec, m. 5.9. 
1948. Zagreb. — 41000 Zagreb, Borska 35 ® (041) 641-674. 

Dr Ivan Škreblin, dr theol., prof. pastora!, bogosl., predst. katd. 
i sem. pastorak bogoslovlja, predst. Katehetskog instituta, sveć. Zagreb, 
nbpje, r. 6. 9. 1910. Zagreb, m. 29. 6. 1935. Zagreb. — 41000 Zagreb. 
Frankopanska 17 © (041) 36-415. 

Izvanredni profesori: 

Dr Vjekoslav Bajsić, dr phiil. i lic. theol., prof. filozofije, predst. 
katd. i sem. za filoz., sveć. Zagr. nbpje., r. 11.2. 1924. Čakovec, m. 10. 10. 
1948. Rim. — 41000 Zagreb, Kaptol 31 @ (041) 34-155. 

Dr Franjo Cvetan dr obaju prava, prof. kanon, prava, predst. katd. 
'i sem. za kanon, pravo (-» 56). 

Dr Antun Ivandija, dr theol., prof. nacional, crkv. povijesti, predst. 
katd. i sem. za crkv. povijest (-> 56). 

Docenti: 

Dr Jerko Fućak OFM , dr theol. i lic. biibl. nauka, prof. Sv. Pisma 
N. Z., r. 23. 11. 1932. Pašac-Grobnik, m. 6.7.1958. — 41000 Zagreb, Kap- 
tol 9 ® (041) 36-413. 

Dr Ivan Golub, dr theol. i lic. bibl. nauka, prof. dogmatnke, predst. 
katd. i sem. za dogm., sveć. Zagreb, nbpje, r. 21.6.1930. Kalinovec, m. 
29.6.1957. Zagreb. — 41000 Zagreb, Badaliiićeva 21. 

Dr Adalbert Rebić, dr theol., lic. filoz. a lic . bibl. nauka, prof. Sv. 
Pisma St.Z., predst. katd. i sem. za Sv. Pismo St.Z. (-> 57). 

Dr Celestin Tomić OFMConv ., dr theol. i lic. bibl. nauka, prof. 
Sv. Pisma St.Z., r. 6.10.1917. Vi,s (otok Vis), m. 19.12.1942. Rim. — 
41000 Zagreb, Pavleka Miškine 31 © (041) 428-021. 


62 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Dr Josip Turčinović , dr theol., prof. istočnog bogosl., predst. katd. 
i sem. za ekumen. iteol., predst. Instituta za teol. kulturu laika, sveć. 
Porečko-puljske bpje, r. 30.9.1933. Sv. Petar u šumi, m. 22.6.1958. 
Pazin. — 41000 Zagreb, Marulićev trg 14 © (041) 32-548. 

b) PROFESORI ČLANOVI IZVANREDNOG VIJEĆA 
Privatni docent, predavač: 

Dr Josip Kribl, dr theol., prof. pri katd. filoz., sveć. Zagreb, nbpje. 
r. 12.1.1924. Miikleuš ž. N. Bukovica, m. 29.6.1948. Zagreb. — 41000 
Zagreb, Kaptol 7 © (041) 39-440. 

P r e d a v ač i : 

Dr Josip ćurić Dl, dr theol., prof. pri katd. filoz., r. 1.1. 1926. Tra- 
vnik, m. 19.8.1952. Zagreb. — 41000 Zagreb, Palmotićeva 33 ® (041) 
32-469. 

Mo Anđelko Milanović OFM , magister crkv. glazbe, prof. i predst. 
sem. za crkv. glazbu, predst. Instituta za crkv. glazbu, r. 2. 8. 1913. Otok 
(Sinj), m. 6.5.1937. — 41000 Zagreb, Vrbanićeva 35 © (041) 416-686. 

Asistenti: 

Dr Antun Gršč ić, dr theol., prof pori katd. crkv. povijesti, sveć. 
Zagreb, nbpje (-» 68). 

Dr Tomislav Ivančić , dr theol., lic. filoz., fundamentalne teol., siveć. 
Zagreb, nbpje, r. 30.11.1938. Davor, m. 10.10.1966. Rim. — 41000 Za- 
greb, Frankopanska 17 © (041) 36-415. 

Dr Juraj Kolarić, dr theol., prof. pri katd. za crkv. povijest, r. 20. 

4. 1938. D. Hrašćan ž. Sv. Juraj u /T., m. 26.7. 1965. Innsbruck, Austrija. 

— 41000 Zagreb, Kaptol 29 © (041) 36-332. 

Dr Franjo Šanjek OP, dr theol., prof. pri katd. za crkv. povj., r. 
1.4.1939. Poljana ž. Sv. Ilija, m. 29.6.1965. Zagreb. — 41000 Zagreb, 
Kontakova 1 © (041) 643-140. 

Lic . Tomo Petrić, lic. theol. i dipl. kateheitiike, prof. kateh., r. 15.1. 
1941. Vel. Jazbina ž. Samobor, m. 29.6.1968. Zagreb. — 41000 Zagreb, # 
Kaptol 29 © (041) 36-332. 

Dr Vladimir Zagorac, dr theol., prof. liturgike, r. 29. 10. 1932. Kra- 
varsko, m. 29.6. 1958. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 29 ^ (041) 34-602. 

Honorarni : 

Dr Ivo Sisek} liječnik, prof. pastoralne medicine. — 41000 Zagreb, 
Badalićeva 3 © (041) 565-960. 

Instituti Bogoslovnog fakulteta 

1. KATEHETSKI INSTITUT 
41000 Zagreb, Kaptol 29 © (041) 36-415 
Ustanovljen na sjednici Bogoslovnog fakulteta 26.6.1961. 

Predstojnik: dr Ivan škreblin. 


63 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Profesori: O. Augustin Paplović OP za dogmatiku; dr Antun 
Kresina za osnove biblijske znanosti; dr Ivan Škreblin za katehetika, 
liturgiku, pastirsko bogoslovlje i pedagogiku; dr Franjo Cvetan za cr- 
kveno pravo; dr Josip ćurić Dl za apologetiku; dr Josip Kribl za filozo- 
fiju; dr Srećko Badurina TOR za moralno bogoslovlje i katol. društvenu 
nauku; dr Slavko Sarić za opću crkvenu povijest, hrvatsku crkvenu 
povijest i crkvenu umjetnost; dr Đuro Tomasić za liturgijsko pjevanje. 

Na Institutu je do početka akad. godine 1972/73. diplomiralo 438 
polaznika i polaznica. Broj inskribriranih u akađem. godini varira iz- 
među 42 i 100. 


2. INSTITUT ZA CRKVENU GLAZBU 
41000 Zagreb, Kaptol 29 © (041) 33-642 

Osnovan 1963. 

Uprava Instituta 

Predstojnik: Mo Anđelko Milanović OFM. 

Zamjenik predst: Mo Izak Špralja TOR. 

Tajnik: Josip Kor par, s već. Zagreb, nadbiskupije. 

Nastavnički zbor: 

Mirjani s. Mira Cobenzl, s. kongreg. Dominikanki Andjela Cuv.; 
Katarina s. Margareta CUK. akad. muzičar, s. kongreg. ss. Milosrdnica; 
Mo. Ljubomir Galetić, magister crkv. glazbe, sveć. Zagreb, nbpje; Irena 
Kamenar ović-T onković, akad. muz., dipl. diriig.; Bernardica s. Imakulata 
Malinka, akad. muz., s. kongreg. »Naše Gospe«; Mo. Anđelko Milanović, 
magister crkv. kompozicije i gregor. korala, sveć. prof. OFM. (-» Bogosl. 
lakultet); Marija s. Irena Smičiklas, dipl. filoz., s. Reda Bazilijanki sv. 
Makrine; Anđelka s. Angelina Stibašić, akad. muz., mg. crkv. glazbe, s. 
kongreg. »Rlanjateljice Krvi Kristove«; Mo Izak Špralja, magister mu- 
zikologije, sveć. provincije franj. Trećoredaca; dr Đuro Tomašić, ap- 
solvent VPš, liječnik; Marija s. Mercedes Visković, s. kongreg. Službe- 
nica Milosrđa; dr theol. Vladimir Zagorac, sveć. Zagreb, nbpje. 

Institut ima prosječno 40 polaznika. Dosada na Institutu diplomi- 
rale 72 osobe. 

3. INSTITUT ZA TEOLOŠKU KULTURU LAIKA 
Zagreb, Kaptol 31 S 38-446 

Kanonski osnovan akad. god. 1969/70. Studij traje 4 semestra, a od 
skolske godine 1972/73. 6 semestara. Studij obuhvaća sve temelje teo- 
oške discipline vodeći posebno računa o položaju i poslanju laika u 
Crkvi i svijetu. Broj se studenata kreće između 50 i 100 na godinu. 
Dosada prima samo redovite studente. 

Pročelnik: dr Josip Turčinović, Marulićev trg 14 (-> 63). 


64 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Tajnik: Marija Kurtović, Jandrićeva 14, Zagreb. 

Profesori: 

Za Sveto Pismo: dr Bonaventura Duda OFM, dr Adalbert Rebić, 
dr Jerko Fućak; za dogmatiku: dr Tomislav Janko Šagi-Bunić, dr Ivan 
Golub dr Josip Turčinović, dr Marijan Mandac, dr Aldo Stanć; za filo- 
zofiiu" dr Vjekoslav Bajsić ; za ekumensku teologiju: dr Josip Turčino- 
vić; za etiku i moral: dr Rafael Rornić OFM ; za crkvenu povijest: dr 
Franjo šanjek OP; za liturgiku: dr Vladimir Zagorac. 


VIII. NADBISKUPSKA SJEMENIŠTA 
1. Bogoslovsko sjemenište 

Adresa: 41001 Zagreb. Kaptol 29, pp. 549 Telefoni: 36-139 i 36-332 

Osnovano uskoro nakon odluke Tridentinskog koncila, već oko god. 
1576., zalaganjem biskupa Jurja Draškovića. 

Poglavarstvo 

Rektor v. d. : Msgr. Josip Salač, pom. biskup, delegat za sjeme- 
ništa 

Pročelnici: Josip Corić, r. 12.11. 1942. Gradinski Lug ž. Gradina, 
m. 29. 6. 1968. Zagreb. — Dr Juraj Kolarić (-» Teol. fakultet). — Lic. 
Tomo Petrić (-» 63). 

Duhovnik: Josip Klarić, r. 25.12.1932. Slav. Kobaš, m. 29.6. 
1958. Zagreb. 

Ekonom: Milan Balenović, r. 23.10.1926. Podravska Slatina, m. 
28. 6. 1953. Zagreb 

Ukupan broj bogoslova koncem god. 1972. iznosi 183. Od tih je 165 
Zagrebačke nadbiskupije, 5 Zadarske, 2 Vrhbosanske, 1 Beogradsi 
te 8 Subotičke biskupije i 1 Porečko-puljske. Svećenika bogoslova ima 
11, od kojih 9 pripada Zagrebačkoj, a po jedan Vrhbosanskoj i Beo- 
gradskoj nadbiskupiji- Pred đakonatom stoji 6 bogoslova: 3 zagrebačka 
i 3 suibotička). 

U ovaj broj nisu uračunati bogoslovi koji se nalaze na odsluženju 
vojnog roka (21). Iz vojske se upravo povratilo 8 bogoslova. — Imena 
bogoslova na kraju Zagrebačke nadbiskupije (-» 127). 

2. Dječačko sjemenište 

Zagrebačke nadbiskupije i Đakovačke biskupije 

(Zagreb, Voćarska 106 E! 41001 Zagreb, pp. 715) 

*£? Sjemenište — centrala (041) 33-496; gimnazija (041) 34-516, 
rektor (041) 38-516. 

Poglavarstvo dječačkog sjemeništa u Zagrebu 

Rektor: o. Petar Galauner Dl. 

Generalni prefekt: o. Alfred Schneider Dl. 


65 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Ekonom: o. Slavoljub Jelinek Dl. 

% 

Duhovnici: o. Josip Antolović Dl i o. Ivan Knafeljc Dl. 

Prefekti: o. Vladimir Vlašić Dl, o. Josip Sremić Dl, o. Ivan 
Knafeljc Dl i mg. Josip Bejuk DI. 

Časna braća pomoćnici: Antun Berce Dl, Stjepan Lovrenčić 
Dl i Jakov Novoselec Dl te pomoćnici ekonoma: Nedjeljko Begić Dl 
i Juro Marić Dl. 

INTERDIJECEZANSKA SREDNJA ŠKOLA 
(Nadbiskupska klasična gimnazija) 

Direktor: o. Vladimir Vlašiić Dl prof. 

Tajnik: o. Stjepan Peško Dl prof. 

Profesorski zbor: 

Redoviti profesori: o. Josip Antolović Dl kth, Ivanka Bilić prof., 
s. Iva čulina OSU prof., o. Petar Galauner Dl prof., Stjepan Hosu prof., 
Ljubomir Jagodić prof., Slavko Kalenić prof., o. Martin Mihoković art. 
mus. sacr., Grga Pejnović prof., Stella Tamhina prof. 

Honorarni profesori: Ratomir Čanda prof., Petar Graber- 
ski nast., Radovan Grgeč prof., Andrija Grgićević prof., dr Magdalena 
Egger prof., o. Albert Horvat OFM prof., o. Radojko Karaman Dl prof., 
Mihovil Klapšić abs. prava, Stjepan Krčmar prof., Marijan Steiner prof., 
5. Berhmana Šimeta milosrdnica prof., Mr. Ivan Šugar prof., s. Anunci- 
jata Voloder milosrdnica, ing. kem. Ivan Turković nast. 

U Interdijecezanslkoj srednjoj školi ima 218 učenika u školskoj 
godini 1972/73. Od toga 134 pripadaju Zagrebačkoj nadbiskupiji. 

Adresa: ista kao kod Dječ. sjemeništa. 


66 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


IX. PREGLED ŽUPA PO ARHIĐAKONIMA 
I DEKANATIMA 

I. KATEDRALNI ARHIĐAKGNAT 
Arhiđk: kan. Josip Mokro vić 

1. ZAGREBAČKI DEKANAT 

Proarhiđakon dk: kan. dr Vilim Nuk 

1. ZAGREB — KATEDRALNA ŽUPA SV. MARIJE, Kaptol 3 ® (041)33 138 

ia 41000 Zagreb. Pohod Bl.Dj.M., sagr. 1272., posv. 1691., obn. 1959. — ž. sv. 
Mirka, spom. 1328., prenesena koncem XVII. st. u b. cistercitsku c. sv. Marije. 
Ž. sv. Martina kraj potoka Medvešćaka, spom. 1428. (na današnjem Trgu Re 
publike). □ oo. Cistercita (1315 — 1510). — D. 25000. Na području ž.: Nadbisk. 
bogoslov, sj em. i Teološki fakultet. □ 6 oo. Dl. ZH 6 oo. Franj. 16 3+ 6 A 
O u mj. if* u mj. (Pleso). — Žk: Msgr. Nikola Borić, kan. lektor (-» 56). 

— Subs: Josip Šimecki (-» 57). — Kp: Zvonimir Sekelj, r. 13. 12. 1945. Ko- 
privnica, m. 27.6.1971. Zagreb. 

2. ZAGREB — SV. ANTUN PADOV., Miškinina 31 © (041)428-081 BI 41000 

Zagreb. ^ sv. Antun Pad., sagr. i posv. 1934. Ž. ust. 1932. 6 sv. Duh iz 

XV. st. D: 15000. 4+ 1A □ oo. Konv. □ t oo. Franj. herceg, prov. □ f ss. 
Karmel. B.S.I. □ t ss. Klarisa. □ t ss. sv. Križa. U ž. ss. Franj. mis. O 
i£™lih u mj. — žk: Augustin Zdravko Kordić OFMConv., r. 17.7. 1939. Grljevi- 
ći (bpja Mostar), m. 27. 11. 1966. Zagreb. — Kp: Mladen Šime Karlić OFMConv., 
r. 12.8.1945. Vođinci (bpja Đakovo), m. 4.7.1971. Vođinci. — Kp: Vladimir 
Feldin OFMConv. r. 18. 8. 1945. Zagreb, m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

3. ZAGREB — SV. BARBARA, Bolnica Rebro, Kišpatićeva 12 BI 41000 
Zagreb, k sv. Barbara Đj.M., neizgrađ. Ž. ust. 1942., sjedište u □ + ss. sv. 
Križa u bolnici. D: 120, bolesnika oko 1000. O £3)^ ih u mj. — Žk: Ivan 
Šenbaum, r. 14.10.1924. Zagreb, m. 29.6.1951. Zagreb. 

4. ZAGREB — SV. BLAŽ, Prilaz JNA 64 @ (041)571-624 BI 41000 Zagreb. 
L sv. Blaž B.M., sagr. 1915. f sv. Rok, sagr. 1682. Ž. osn. 1915. D: 40000 
□ t ss. N. Gospe, f Bezgr. Dj., Pantovčak 72 a (ss. Bezgr. Zač., 2 kuće, 2f ). 
ĆSŠ3 i^Ep ih u mj. — Žk: Danijel Labaš, r. 28. 1. 1936. Golubovec ž. Lobor, m. 29. 6. 
1962. Zagreb. — Kp: Petar Ribarić, r. 2. 1. 1944. Draga ž. Sv. Jana, m. 29. 6. 1969. 
Zagreb — Kp: Stjepan Drugčević, r. 18. 8. 1945. Dijankovec ž. Križevci, m. 27. 6. 
1971. Zagreb. 

5. ZAGREB — SV. FRANJO KSAVERSKI, Jandrićeva 21 © (041)39-522 
£3 41000 Zagreb, sv. Franjo Ksaverski, sagr. i posv. 1752., obn. 1925. Ž. osn. 
1942. D: 4500. 2f 2A □ oo. Treć. □ ss. Kć. Milosrđa. O ćSiJ^ih u mj. 

— Žk: Zdravko Mašina TOR, r. 11.3. 1921. Preko (nbpja Zadar), m. 30.6. 1946. 

— Kp: Viče Blekić TOR, r. 30. 8. 1943. Blaževići ž. Drinovci (bpja Mostar), 
m. 29.6.1968. Zagreb. — Kp: Jerko Penava TOR, r. 29.11.1941. Batin ž. Pos. 
Gradac (bpja Mostar), m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

6. ZAGREB — SV. IVAN, Nova Ves 64 A @ (041)38-338 BI 41000 Zagreb. 
iot sv. Ivan Krst., sagr. 1790., posv. 1803. Ž. osn. oko 1350. D: 9000. 16 2f 
1A □ f ss. Služ. M.I., kuća-matica. □ f ss. Kć. B. Ljub. 0£Sc£^ih u 


67 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


mj. — Žk: dr Antun Grščić, pč. prisj.4 r. 27.5.1913. Križevci, m. 27.6.1937. 

Zagreb. — Kp: Mirko Validzić, r. 31.5. 1920. Čitluk ž. Promina (bpja Šibenik), 
m. 15. 8. 1943. Makarska. 

7. ZAGREB — SV. JERONIM, Maksimirska 143 © (041)644-026 Bi 41000 Za- I 

greb. sv. Jeronim, sagr. 1937. D: 15000. 2f 1A U ž. ss. Služ. M.I. O ĆS& 

u mj. — žk: Đuro Blazević, r. 28.7.1915. Putnok (Mađ.), m. 16.3.1941. 

Zagreb. — Kp: Josip Jakšić, r. 1.3.1946. Goričan, m. 6.11.1971. Zagreb. 

8. ZAGREB — SV. JOSIP, Trakošćanska 47 © (041)561-171 BI 41000 Za- 

greb. sv. Josip, sagr. 1937. Ž. osn. 1937. D: 21000. lf 2 A U ž. ss. Kć. 
Milosrđa. u mj. — Žk: Augustin Holi , r. 24.8.1920. Sv. Ilija, 

m. 15.7. 1945. Zagreb. — Kp: Alojzije Hoblaj, r. 5.7. 1945. štrukovec ž. Selnica, 
m. 28. 6. 1970. Zagreb. — Kp: Milan Juranić, r. 2 10. 1946. Cigrovec ž. Pregrada, 
m. 25. 6. 1972. Zagreb. 


Jedna moderna crkva u Zagrebu, Kraljica sv. Krunice 

• nMČUC) IG0 U G.0G 0 i )M (Go ^ oLTAfcA sv^ckih. 


9. ZAGREB — KRALJICA SV. KRUNICE, Kontakova 1 © (041)643-140 
B 41000 Zagreb. ^ Kraljica sv. Krunice, sagr. i posv. 1971. Ž. osn. 1965. 
D: 40000. lf 3A □ oo. Dom. □ Škol. ss. 0^3^™)*$*: u mj. — Žk: 
Ljudevit Jeđud OP , r. 1. 12. 1937. čehovec ž. Sv. Juraj u Trnju, m. 29. 6. 1964. 
Zagreb. — Kp: Ante Kovačević OP, r. 2. 8. 1937. Srđani ž. Duvno (Mostar), 
m. 29. 6. 1965. Zagreb. — Kp: Nikola Mioč OP, r. 20. 1. 1941. Kulina (nbpja Vrh- 
bosna), m. 11.7.19/0. Warberberg (Koln). 

10. ZAGREB — KRIST KRALJ, Bosutska ul. 39 © (041)512-212 BI 41020 
Zagreb. ^ Krist Kralj (kripta), nedovršena. Ž. osn. 1938. D: 10000. lf 1A 
□ ss. Dom. "o '£S3 «5“l ib: u mj. — Žk: Dragutin Kociper, pč. kan., r. 26. 1. 1902. 
Varaždin, m. 27. 7. 1924. Varaždin. 

11. ZAGREB — MAJKA BOŽJA LURDSKA, Vrbanićeva ul. 35 © (041) 
416-686 B 41000 Zagreb. ^ Majka Božja Lurdska, kripta sagr. 1931. gornja c. 
1971. Ž. osn. 1942. D: 27000. lf 2 A □ oo. Franj. prov. Presv. Otkupitelja. 


68 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


0 u mj. — Žk: Mirko Buljac OFM, r. 9. 1. 1936. Hrvače ž. Sinj, m. 

15.4.1963. Makarska. — Kp: Jozo Zrnčić OFM, r. 3.4.1939. Udovičić ž. Sinj, 

30.3.1964. Makarska. — Kp: Franjo Pupić OFM, r. 13.8.1943. Otok (Sinj), 
(nbpja Split), m. 29.6. 1968. Split. 

12. ZAGREB — SV. MARKO, Radićev trg 3 © (041)445-871 B 41000 Za- 
greb 3. U sv. Marko Ev., sagr. u XIV. st., obn. 1876—82., zatim 1936. iznutra 

1 1971. izvana Ž. spom. 1261. U župi: 6 sv. Katarina Dj.M., sagr. 1631. uz 

b. kolegij D.I. + ^ Majka Božja na Kamenitim vratima, iz XV. st. C. sv. 
Margareta, spom. 1380. na mjestu današnje prav. crkve, t sv. Juraj, sagr. 
1377. + Ranjeni Isus na Harmici (Trg Republike), prije 1750., premještena 

Ll b. Zakladnu bolnicu, nekad Milosrdne braće, t sv. Križa na Ilirskom trgu, 
crkvice sv. Ivana Nepomuka i Majke B. Anđeoske (XVIII. st.). — D: 30000. 
1A □ 6 ss. Mil. (kuća-matica). □ + ss. Služ. M.I. □ + ss. Predrag. Krvi. 
QćŠj3t^?ih li mj. — Žk: Mihael Dudaš, r. 21.9.1923. Slav. Brod (bpja Đa- 
kovo), m. 29.6. 1948. Zagreb. — Kp: Petar Duić, r. 22.6. 1942. Zagreb, m. 29.6. 
1969. Zogreb. — Pomaže Pavao Mušak, prebendar (-» 57). 

13. ZAGREB — BL. MARKO KRIŽEVČANIN, Selska c. 91 © (041)563-730 

ISI 41000 Zagreb, j* bi. Marko Križ. M., sagr. 1941. Ž. osn. 1937. D: 30000. 
2 1 5 A □ Ss. Marijina Pohođenja s t »Corpus Domini« (vječno klanjanje, 
Mošćenička 3). O u mj. — Žk: Franjo Jurak, r. 4.1.1927. Zlatar, 

m. 14. 10. 1951. Zagreb. — Kp: Valent Bogadi, r. 29. 1. 1946. Vrhovec ž. Bednja, 
m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

14. ZAGREB — SV. OBITELJ, Radnička c. Đure Đakovića 16 © (041) 

512-946 BI 41000 Zagreb, j* sv. Obitelj, sagr. 1937., obn. 1964. Ž. osn. 1937. 
D: 18000. 1+ 1A □ Škol. ss. u mj. — Žk: Marijan Mihelčić, 

r. 18. 9. 1913. Sv. Helena ž. Glogovnica, m. 27. 6. 1937. Zagreb. — Subs: Mihael 
Gjilas, r. 1.3.1934. Krapje, m. 29.6.1959. Zagreb. 

15. ZAGREB — SV. PETAR, Vlaška ul. 93 © (041)444-612 B 41000 Zagreb. 

1^ sv. Petar Ap., sagr. 1770., proš. 1931., posv. 1932., obn. 1958-72. Ž. spom. 
13347pod imenom sv. Antuna. 1590. promijenjen titular. □ oo. Dom. XIII.— 
—XV. st. Stara c. sv. Martina (XIII. st.). D: 40000. 16 1A Nadb. dječ. sjem., 
vode oo. DL — □ ss. Uršul. □ ss. sv. Križa. □ ss. Marijinih. □ ss. Mil. 
U ž. ss. Predrag. Krvi. u mj. — Žk: Ivo Šalić, branitelj žemidb. 

veza na Ženidb. sudu, r. 23. 6. 1911. Bebrina, m. 29. 6. 1935. Zagreb. — Subs: Mo. 
Ljubomir Galetić, regens chori Katedrale, r. 6.2.1938. Cvetković ž. Jastrebar- 
sko, m. 29.6.1964. Zagreb. — Kp: Zlatko Golubić, r. 31.12.1944. Zagreb, m. 
27.6.1971. Zagreb. 

16. ZAGREB — PRESV. SRCE ISUSOVO, Bolnica, Vinogradska c. 22 
© (041)573-706 B 41000 Zagreb. Presv. Srce Is., sagr. 1931. Ž. osn. 1942. 
D: 50 i oko 2000 bolesnika. OfiSlSt: li mj. — Žk: prof. F obijan Bareta, 
pč, prisj., r. 5. 2. 1913. G. Gkruk (nbpja Split), m. 29. 6. 1936. Split. 

17. ZAGREB — BEZGR. SRCE MARIJINO, Jordanovac 110 © (041) 

642-480 B 41000 Zagreb, t sv. Josip. Ž. osn. 1960. D: 12000. 2t □ oo. Isu- 
sovaca. □ ss. Srca. Is. □ ss. Franj. u mj. — Žk: Stjepan 

Katulić Dl, r. 7.1.1933. Buševec ž. Vukovina, m. 30.7.1964. Zagreb. — Kp: 
Bozidar Ipša Dl, r. 23. 11. 1930. Novi Marof ž. Mađarevo, m. 29.7. 1962. Zagreb. 


69 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 

18. ZAGREB — SV. TEREZIJA OD DJET. I., Miramarska 117 © (041)511-441 
BI 41000 Zagreb. O + sv. Terezija od Djet. I. (ss. Predr. Krvi), obn. 1965. 
Ž. osn. 1936. D: 13506 Ta O gj! ^ *f*: u mj. — Žk: Nikola Stojanović 
r. 6. 12. 1925. Hrastovica, m. 29. 6. 1950. Zagreb. 

19. ZAGREB, BOTINEC — SV. STJEPAN PR. M., Šermanova 15 BI 41020 

N. Zagreb, f sv. Stjepan M. (u kući), sagr. 1969. Ž. osn. 1969. D: 5300 4A 
□ f ss. »Regina mundi«. O u mj. — žk: Josip Frkin, r. 22.7. 

1930. Domaslovec ž. Samobor, m. 29. 6. 1957. Zagreb. 

20. ZAGREB, DUBRAVA — SV. MIHAEL ARK., Ul. V. zem. konferencije 
KPJ 47 @ (041)641-674 3 41040 Zagrebačka Dubrava, ja sv. Mihael Ark., 
sagr. 1942. Ž. ust. 1942. D: 30000 2f O oo. Kap. O rg°^4*: u mj. — Žk: 
Mirko Novak OFMCap., r. 14.9.1943. Novo Selo ž. Čakovec, m. 21.6.1968. 
Osijek. — Kp: Krešimir Borković OFMCap ., r. 11.12.1934. Lopatinec ž. Sv. 
Juraj n/Br., m. 29.6.1961. Zagreb. — Kp: Ivan Novak OFMCap., r. 19.10. 
1943. Lopatinec ž. Sv. Juraj n/Br., m. 28.6.1970. Zagreb. — Kp: Mar in Bajsić 
OFMCap., r. 5. 1. 1943. Purga ž. Lepoglava, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

21. ZAGREB, KAJZERICE, —^RO^ENJJE ISUSOVO, IX. Podbrežje 35 
13 41020 N. Zagreb, t Rođenje kuc$.r Z. ust. 1969. D: 1200 O jgff 

u mj. — Žk: Franjo Prstec, r. 5.11.1939. Pretkovec ž. Var. Toplice, m. 26.6. 
1966. Zagreb. 

22. ZAGREB, KNEŽIJA — MARIJA POMOĆNICA, Omiška 10 © (041) 

561-515 3 41000 Zagreb. ^ Marija Pomoćnica, sagr. 1948. Ž. osn. 1935. 
D: 35500. 2 A □ Salez. Don Boska. □ Škol. ss. u mj. — Žk: 

Josip Jarić SDB , r. 1.9.1927. Prugovo (nbpj Split), m. 29.6.1955. Zagreb. — 
Kp: Franjo Marušić SDB , r. 5.9. 1938. Mokro ž. široki Brijeg (bpja Mostar), 
m. 29. 6. 1968. Zagreb. 

23. ZAGREB, KOZARI BOK — PREDRAG. KRV ISUSOVA, I. odvojak 
11 13 41000 Zagreb, f Predragocjena Krv (u kući). Ž. ust. 1965. D: 4000 1A 

u mj. — Žk: Kapistran Rotim OFM} r. 7.1.1940. Šerovina ž. 
Prozor (nbpja Sarajevo), m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

24. ZAGREB, KUSTOŠIJA — SV. NIKOLA TAVELIć, Mraovića Sirnica 
ul. br. 2 @ (041)571-599 3 41000 Zagreb. ^ sv. Nikola Tavelić M., sagr. 1944. 
Ž. osn. 1939. D: 21000 O ^ *4*: u mj. — Žk: Antun Frimel, r. 7.2.1913. 
Kutjevo, m. 28. 6. 1936. Zagreb. — U ž. pomažu oo. Konv. 

25. ZAGREB, NOVO ŠPANSKO — PRESV. TROJSTVO, 3 41090 Vrapče, 
t presv. Trojstvo (u kući), sagr. 1966. Ž. osn. 1966. D: 4600. 

li mj. — Žk: Adam Periškić Dl, r. 2.6.1918. Bački Monoštor (bpja Subotica), 
m. 31.7.1948. Zagreb. 

26. ZAGREB, REMETINEC — MAJKA BOŽJA^ VI Prekrata 69 ®(041) 

524-752 BI 41000 Zagreb, BI.Dj. Marijft^agr^ 935. Ž . osn. 1964. D: 8000. 
2 1 3 A OćS^ihu mjT — Žk: Leopold Tepeš, r. 12.6.1930. Rusnica ž. 

Taborsko, m. 29.6.1956. Zagreb. — Kp: Josip Kropek, r. 10.3.1944. Čakovec, 
m. 27.6. 1971. Zagreb. 

27. ZAGREB, RETKOVEC — SV. PAVAO Ap., Prosinačkih žrtava 244 

3 41040 Zagr. Dubrava, ja sv. Pavao Ap. (u stamb. kući), ž. ust. 1965. D: 5000 
1A u mj. — Ik: željko Jurak, r. 25.1.1934. Sutl. Poljana, m. 


70 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


29. 6. 1960. — Kp: Martin Mezak, r. 3. 10. 1946. G. Batina ž. Belec, m. 23.4. 1972. 
Belec. 

28. ZAGREB, RUDEš — SV. ANA, Topolnica 6 3 41000 Zagreb. Ja j>v. 
Ana, sagr. 1967. Ž. osn. 1942. D: 21000 1 1 2 A Ss. Mil. u župi. O 

Ll mj. — žk: Nikola Zubović SDB, r. 16.4. 1927. Barbat na Rabu, m. 27.6. 1954. 
— Kp: Alojzije Jurak SDB, r. 11.4.1942. Mala Gora ž. Vinagora, m. 28.6.1970. 
Zagreb. 

29. ZAGREB, SIGET — SV. KRIŽ, Aleja Pomoraca bb ® (041)526-820 
131 41020 N. Zagreb. U sv. Križ, u gradnji. Ž. ust. 1969. D: 7000. O ćgjj ^ ib 
u mj. — Žk: Stjepan čelo OFM, r. 28.7.1935. Ljubunčić (bpja Banja Luka), 
m. 2.2.1963. Zagreb. — Kp: Bonifacije Radek OFM, r. 21.7.1944. Mačkovec 
ž. Čakovec, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

30. ZAGREB, SLJEME — MAJKA BOŽJA KRALJICA HRVATA, 3 41070 

Gračani. Ja Majka Božja, sagr. 1932., posv. 1933. Ž. ust. 1963. D: 50 (namje- 
štenici domova) O f : u mj - Žk: Slavoljub Jelinek Dl, r. 16. 8. 1916. 

Zagreb, m. 18. 8. 1946. Zagreb. 

31. ZAGREB — SOPOT. Ž. ured i + 3 41020 Novi Zagreb, Sopot 9-4-7, 

ulaz 3; ž. stan: Pičmanova 13/III, 9-4-8, ulaz 3. Ž. u postanku. — Upravitelj 
ž.: Josip Dumbović (kao br. 33). 

32. ZAGREB — TRNSKO, 3 41020 Novi Zagreb. Ž. ust. 1969. D: 12000. 

0 ĆS? *4“: u mj. — Adm. žk iz Kajzerica. 

33. ZAGREB, UTRINA — SV. IVAN EV., Maretićeva 6 3 41020 N. Zagreb, 

t sv. Ivan Ev. (u kući), ž. ust. 1969. D: 5000. u mj. — Žk: 

Matija Stepinac, r. 17. 10. 1938. Brezarić ž. Krašić, m. 28. 10. 1962. Krašić — Subs. 

1 dušobrižnik za Sopot: Josip Dumbović, r. 17.1.1939. Tužno ž. Margečan, m. 
29. 6. 1965. Zagreb. 

34. ZAGREB, VUKOMEREC — MUKA ISUSOVA, Vrsarska ul. 11 3 41000 

Novi Zagreb. + Muka Is., u stamb. kući. Ž. ust. 1972. D: 3850. O u 

mj. _ žk: Bldzehko St rakija OFM, r. 28.9. 1943. Novakovec ž. Dekanovec, m. 
28. 6. 1970. Zagreb. 

35. ZAGREB, ZAPRUĐE — USKRSNUĆE KRISTOVO, ž. u. Maretićeva 6 
3 41020 N. Zagreb. Ž. ust. 1969. D: 9000. O gggig-4’: u mj. — Adm žk iz 
Utrine. 

Grad Zagreb ima slijedeće škole: 96 osnovnih, 17 gimnazija, 121 srednjih 
i stručnih, 48 viših, 3 umjetničke akademije te Sveučilište sa 20 fakulteta 
(god. 1971.). 

Iz grada Zagreba privremeno odsutno na radu u inozemstvu 25000 vjer- 
nika. 


2. REMETSKI DEKANAT 

Dk: Josip Pinturić, žk u čučerju 

1. ĆUĆERJE, Trg zagrebačkog odreda 2 3 41040 Zagreb. Dubrava, ja Po- 
hođenje BI.Dj. Marije, posv. 1828., obn. 1908. Ž. spom. 1334. D: 4500 ( — 500). 
Tt O ffjg: Zagreb" ^ u mj. 3 osn. šk. — Žk: Josip Pinturić, dk, r. 31.3. 
1919. Volavje ž. Pctrovina, m. 29.6.1944. Zagreb. 


71 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. GRANEŠINA, Pionirska ul. 2 E 41040 Zagreb. Dubrava. ^ Rođenje 
Bl.Dj. Marije, sagr. 1896. posv. 1901. Ž.^spom. 1217. u Oporovcu, 1576. u Gra- 
nešini. t &vr-Be»e4i kt p ^^JNJfrBsevžI1 2 3 4 D: 3300 (—300). lf □Kć. Božje 
Ljub. s novicijatom. O Op: Zagreb, ^ u mj., pruga Zagr. Dubrava — 
čučerje. 1 osn. šk. — Žk: Branko Grulich, r. 25.11.1912. Sarajevo, m. 13.3. 
1937. Sarajevo. 

3. MARKUŠEVAC 203 E 41060 Markuševec. ^ sv. Šimun i Juda Ap., 
vrlo stara, obn. 1958. Ž. spom. 1334. D: 6000 ( — 500). lf 1A O gg: Zagreb, 

u mj. na pruzi Maksimir — Markuševec. 3 osn. šk. — Žk: Krešimir Ivšić, 
r. 24. 10. 1918. Ludina, m. 6. 6. 1943. Zagreb. 

4. REMETE 72 ® (041)440-418 E 41050 Remete, Marijino Uznesenje, 
sagr. oko 1300., posv. 1654., obn. 1722. i 1880. Čudotvorni ^cip Gospin već 1450. 
Uz c. postoji □ oo. Pavlina, spom. 1288. i 1591. oboje spaljeno od Turaka, 
12 Pavlina obješeno u Vugrovcu. 1787. car Josip II. ukida Tavi. red. — 1812. 
bp Vrhovac osniva ž. 1959. dolaze oo. Bosonogi Karmel., 1963. preuzimaju ž. 
D: 4700 ( — 200). lf 3 A □ ss. Naše Gospe s novicijatom. O £gg: Zagreb. 

u mj. (iz Maksimira). 1 osn. šk. — žk: Antun Stantić OCD, r. 5.3.1919. 
Subotica, m. 4.7.1943. Rim. — Kp \Vinko Halovanić OCD, r. 17.12.1942. Za- 
gradci ž. Novigrad n/D., m. 25. 6. 1972. Zagreb. 

5. ŠESTINE E 41080 Zagreb 1. sv. Mirko Isp., sagr. 1622., proš. 1909. 
Nekad u ž. bila c. iz XI I. /XIII. st. U dvorcu grofa Kulmera f s oltar, slikom 
bizantske Majke Božje, spaljene u II. svjet. ratu. — ž. stara, matice iz 1574. 
D: 5500 ( — 100). 3+ 1A □ ss. Kć. Milosrđa s domom »Nazaret« za smještaj 
gospođa. O čSg: Zagreb. «£e§1 i tramvaj Mihaljevec — šestine. 2 osn. šk. — 
Žk: Ivan čuček, r. 24. 6. 1936. Vrbišnica ž. Taborsko, m. 2. 12. 1962. Zagreb. 
— Kp: Ivan Vugrinčić, r. 24.1.1945. Kotoriba, m. 6.11.1971. Goričan. 


3. STUBIČKI DEKANAT 

Dk: Josip Govedić, žk u Oroslavju 

1. BISTRA (POLJANICA) E 41241 Bistra. sv. Nikola B., sagr. 1631., 

obn. 1925. Ž. spom. 1209. D: 6100 ( — 500). 4f 0~Zaprešić ćgjj Pušća Bi- 
stra. Poljanica I (iz Zagreba, Črnomerec). 3 osn. šk. — Juraj Hor- 

jan, r. 5.2.1917. Hižakovec ž. G. Stubica, m. 21.6.1942. Zagreb. 

2. DONJA STUBICA, Trg Matije Gubca 1 E 41240 D. Stubica. j* Pre- 
sv. Trojstvo, sagr. 1535., obn. 1939. Ž. spom. 1334. D: 6030 ( — 282). 2+ 1A 
O £59^: u mj. 4 osn. šk. — žk: Ivan Lončar, r. 18.2.1930. Vinagora, m. 
29. 6. 1956. Zagreb. 

3. GORNJA STUBICA 49 E 41245 G. Stubica. sv. Juraj J^L, sagi'. 
1752., posv. i obn. 1937. Ž. spom. prije 1209. U Samcima u Gupčevom domu 
bila f sv. Franje, od rata neupotrebiva. D: 9000 ( — 500). 5f OD. Stubica. 

G. Stubica. 5 osn. šk. — Žk: Adam Šimecki, pč. prisj., r. 2.6.1907. 
Krašić, m. 29. 6. 1932. Zagreb. — Kp: Josip Košćak, r. 25. 9.1944. Pofiuki ž. Gor. 
Rijeka, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

4. KRALJEV VRH e 41242 Jakovlje. sv. Tri Kralja, sagr. 1879. Ž. 
ust. 1789. D: 5536 ( — 150). lf OD. Stubica! ŽeincP-Stub. Toplice. 


72 


STU(lblClC£ TOPLICA 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


u mj. (iz Zagreba). 3 osn. šk. — Žk: Mirko Totović, r. 13.8.1932. Tugo- 
nica ž. M. Bistrica, m. 6. 7. 1958. M. Bistrica. 

5. MARIJA BISTRICA, Trg Republike 16 El 41246 Marija Bistrica, Uz- 
nesenje Bl.Dj. Marije, posv. 1731., obn. XIX. st. Glasovito Marijansko svetište, 
od 1923. manja bazilika. Ž. spom. 1334. Prvotna ^ sv. Petra i Pavla. D: 10920 
( — 640). 3 6 lf 3 A U župi djel. ss. Mil. O D. Stubica. Zlatar. t^Epumj.. 
pruga Zagreb — Zlatar. 4. osn. šk. — Žk: Lovro Cindori, r. 8. 8. 1934. Reme- 
tinec, m. 29.6.1961. Zagreb. — Kp: Ivan Bais, r. 6.11.1946. Imbriovec ž. Jal- 
žabet, m. 19.11.1971. Jalžabet. — Pomažu: Mijo Nejak (-» 124) i Stjepan 
Bucković, r. 8. 11. 1914. Pribić, m. 27. 6. 1937. Zagreb. 

6. OROSLAVJE E 41243 Oroslavje. Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. XVIII. 
st., obn. i posv. 1936. Ž. ust. 1941. D: 4355 ( — 370). 1+ 1A OD. Stubica. 
ggi^Ep: u mj., pruga Zagreb — Krapina. 2 osn. šk. — Žk: Josip Govedić, dk, 
r. 15.2.1910. Druškovec ž. Taborsko, m. 27.6.1937. Zagreb. 

7. FIJŠČA, Donja Pušća 25 El 41212 Pušća. ^ sv. Juraj M., vrlo stara 

crkva, obn. 1896. Ž. spom. 1204. D:3200 ( — 100). 16 2f 1A O Zaprešić. 

ćggtPŠp: u mj. (iz Zgb. Črnomerca). 4 osn. šk. — Žk: Milan Večerić, r. 26.6. 
1935. Orešje ž. Taborsko, m. 29.6.1963. Zagreb. 


4. SUSEDGRADSKI DEKANAT 

V. d. dk: Mirko Cigrovski, žk u Brdovcu 

1. BRDOVEC, Ilije Gregorića 38 E 41291 Savski Marof. sv. Vid M., 

sagr. u XVI. st., posv. 1679. Ž. spom. 1334., prenes. 1679. od sv. Križa u 
Brdovcu k sv. Vidu u polju. D: 5830 ( — 450). 2f nt ss. Mil. u Lužnici. 
O Zaprešić. u mj., pruga Zagreb — Harmica. 5 osn. šk. — Žk: Mirko 

Cigrovski, v. d. dk, r. 20.11.1922. Pregrada, m. 15.7.1945. Zagreb. 

2. MARIJA GORICA El 41292 Šenkovec na Sutli. Pohod Bl.Dj.M., 
sagr. i posv. 1527., obn. 1758. Ž. ust. 1789. □ oo. Franj. do Josipa II. D: 2652 
( — 193). 2f O Zaprešić. ^ Donji Kraj. c^Ep Januševac, šenkovec, pruga 
Zagreb — Harmica. 1 osn. šk. — Žk: Faustin Čubranić, r. 16. 2. 1920. Baška 
(bpja Krk), m. 15. 7. 1945. Zagreb. 

3. PODSUSED @ (041)426-208 El 41171 Podsused. sv. Ivan Bosko, 
sagr. i posv. 1939. Ž. ust. 1942. D: 4550 ( — 50). lf 1A □ SDB. □ ss. Pre- 
drag. Krvi. O Zagreb. ćSgc^Ep: u mj. (iz Zagreba ZET). 1 osn. šk. — Žk: 
Augustin Ljubić SDB, r. 25. 12. 1939. Vel. Horvatska ž. Desinić, m. 29. 6. 
1957. Zagreb. — Kp: Marijan Rodić SDB, r. 10. 9. 1940. Janjevo, m. 4. 7. 1970. 

4. STENJEVEC © (041)574-111 El 41171 Stenjevec. j* Uznesenje Bl.Dj. 
Marije, sagr. i posv. 1769., obn. 1969. Ž. spom. 1334. D: 18000 ( — 2000). U ž. 
ss. Služ. M.I. O Zagreb. Vrapče. u mj., pruga Črnomerec — Zagreb. 
3 osn. šk. — žk: Stjepan Birač, r. 30. 9. 1914. Borčec ž. Stenjevec, m. 16. 3. 
1941. u mj. — Kp: Josip Janković, r. 5.3.1944. štefanec ž. M. Subotica, m. 
29. 6. 1969. Zagreb. 

5. VRAPČE 113, E 41090 Vrapče. U sv. Barbara Dj.M., sagr. 1703.. 
posv. 1704. Ž. spom. 1334. D: 11800 (—300). lf 2 A □ oo. Lazar. (C.M.) 


73 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Marija Bistrica, hrvatsko narodno svetište 


□ ss. Mil. □ ss. Cud. medailj. O Zagreb. u mj., pruga Crnome- 

rec — Vrapče G. 2 osn. šk. — Žk: Rudolf Štavar C.M., r. 28. 3. 1942., Zagorje 
(ap adm. Koper), m. 29.6.1968. Koper. — Kp: Stanko Domajnko C.M., r. 
17.10.1943. Videm ob Ščavnici (bpja Maribor), m. 29.6.1970. Maribor. — 
Kp i dh u bolnici Vrapče: Jožef Kosir C.M., r. 11.3. 1912. D. Podpoljane ž. Vel. 
Lašče (nbpja Ljubljana), m. 24. 1. 1968. Ljubljana. 

6. VRAPČE — BOLNICA, K 41090 Vrapče. Srce Isusovo, u zgradi. 

Ž. ust. 1944. D: 2000 □ ss. Mil. O Zagreb. u mj. 1 sred. (medic.) 

šk. — Adm. žk iz Vrapča, sv. Barbara. — Dh u bolnici: Jožef Kosir. 

7. ZAPREŠIČ, ž. u. u Brdovcu K 41291 Savski Marof. sv. Petar Ap., 
sagr. 1869. Ž. ust. 1945. D: 2880 (—180). lf OiSjptpEp: u mj! šk: 1 osn. 
1 sred. ekon. — žk: Adm. žk iz Brdovca. 


5. VUGROVEČKI DEKANAT 

Dk: Petar Petrinec, žk Zagr. Sesvete 

1. BRCKOVLJANI 92, K 41271 Brckovljani. kk sv. Breko (S. Brictius), 
sagr. oko 1720., obn. 1971. Ž. spom. 1334. u Lonjici i* Božjakovini, obn. 1677. 
f sv. Jakov Ap. — Dobro Božjakovina, posjed viteškog reda Templara XIII./ 
Xlv. st. D: 3434 ( — 200). 2f 1A O Dugo Selo. Božjakovina. cp™) Gra- 
čec, pruga Zagreb — Vrbovec — Bjelovar. 2 osn. šk. — žk: Mijo Pavlaković, 
r. 17.4.1936. Račak ž. Pritišće, m. 7.7.1963. Priiišće. 


74 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. CERJE 64 K 41261 Sesvetski Kraljevec. kksv- Ivan Ev., sagr. i posv. 

1764., obn. 1933. Ž. spom. 1501. D: 2800 (—150). 2+ O Sesvete. 

Sesv. Kraljevec, pruga Zagreb — Dugo Selo. 4 osn. šk. — žk: Juraj Jezerinac, 
r. 23. 4. 1939. Jezerine ž. G. Prekrižje, m. 26. 6. 1966. Zagreb. 

3. DONJA ZELINA, K 41280 Donja Zelina. sv. Nikola B., posv. 1678., 
obn. 1925. Ž. spom. 1334. D: 2689 (—40). 2f O Zelina. ^ Sesvete. ^1 u 
mj., pruga Zagreb — Varaždin. 2 osn. šk. — Žk: Hinko Goričanec, r. 13.4. 1939. 
Peklenica ž. Vratišinec, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

4. DUGO SELO, Braće Bobinac 56 K 41270 Dugo Selo. sv. Martin B., 
sagr. 1900. Ž. spom. 1334. u Prozorju, a 1899. prenes. u D.S. Stara ^ sv. Mar- 
tina u Prozorju već iza 1209. ruševina. D: 6250 ( — 250). 2f O £59^: u mj., 
pruga Zagreb — Čazma. 1 osn. šk. — Žk: Ivica Lovretić, r. 20.2.1925. Mrko- 
palj (bpja Senj), m. 29. 6. 1949. Zagreb. 

5. KAŠINA 17 K 41262 Kasina. ^ sv. Petar i Pavao Ap., sagr. 1790., 
obn. 1880. Ž. spom. 1334. U Planini bio □ viteškog reda Ivanovaca. D: 6835 
( — 200). 3f 1A O £gp: Sesvete. ^ u mj. 2 osn. šk. — Žk: Srećko Draks- 
ler, r. 13. 1. 1918. Sisak, m. 6. 6. 1943. Zagreb. 

6. MORAVČE, K 41263 Belovar-Moravče. Presv. Trojstvo, sagr. 1814. 
obn. 1955. Ž. spom. 1334. D: 5800 ( — 1300). 7+ 1A OS Sesvete. u mj. 
ZET. 7 osn. šk. — žk: Matej Duduković, r. 21.9.1920. Rešetari ž. Nova 
Gradiška, m. 29. 7. 1945. N. Gradiška. 

7. RESNIK K 41260 Sesvete k/Zagreba. Uznesenje Marijino, sagr. 

1674., posv. 1679. Ž. spom. 1334. D: 1720 (70). Ss. Mil. u ž. O Zagreb. 
Sp Sesvete. ^ u mj., pruga Zagreb — Ježevo. 2 osn. šk. — Žk: Milan 
Balenović, r. 23.10.1926. Podravska Slatina, m. 28.6.1953. Zagreb. — Subs: 
Mijo Jagodar , r. 11.12.1910. Slav. Kobaš, m. 29.6.1935. Zagreb. 

8. VUGROVEC 30 Kl 41260 Sesvete k/Zagreba. sv. Franjo Ks., sagr. 
i posv. 1759. Ž. spom. 1343. D: 3820 ( — 530). 1 6 3 1 O £2p: Sesvete. u mj. 
pruga Zagreb — Kašina ZET. 2 osn. šk. — žk: Drago žnidaršić, r. 20. 11. 
1918. Zagreb, m. 4.7.1943. Zagreb. 

9. ZAGREBAČKE SESVETE, Trg M. Badela 10 K 41206 Sesvete. Svi 
Sveti, sagr. 1670., obn. 1900 i 1971. Ž. spom. 1334. D: 17000 (—2000). 1A Ofijl 
tp™): u mj. Šk: 1 osn., 1 sred. — Žk: Petar Petrinec, dk, r. 4.2. 1908. Pristava ž 
Tuhelj, m. 25.6.1933. Zagreb. — Kp: Josip Kovačić, r. 20.8.1944. Luka ž. 
Ludbr. sv. Đurađ, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 


II. GORSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kan. dr Antun Ivandija 

6. GLINSKI DEKANAT 

Dk: Alojzije Petranović, žk u Gori 

1. ČUNTIĆ Kl 44204 Jabukovac Banijski. sv. Antun Pad., sagr. 1699. 
posv. 1702., obn. 1913. Ž. ust. 1702. D: 1386 (—25). lf 1A □ oo. Franj. 
O Petrinja, gjp Kraljevčani. tpp D. Čuntić, pruga Petrinja — Dodoši. 5 osn. 


75 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 

šk. — Žk: Darko Kupres OFM, r. 29.3.1931. M. Rakovica ž. Samobor, m. 
29. 6. 1958. Zagreb. 

2. GLINA, Runjaninova 1 3 44260 Glina. ^ sv. Ivan Nepomuk M.. 

sagr. 1830. Ž. ust. 1800. D: 2100 ( — 100). 2f 1A U ž. ss. Predrag. Krvi. 
O u mj-, pruga Glina — Zagreb, it Zagreb. Šk: 3 osn., 2 sred. — Žk: 

Mijo Dukić, r. 21. 10. 1939. Buoje, m. 12. 7. 1967. Koln. 

3. GORA 3 44251 Gora. Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1687., posv. 1736. 
Stara ž. za Turaka propala, obn. 1701 D: 2600 ( — ŽČ0) . lf 1A O £29: Pe- 
trinja. tpgl u mj., pruga Zagreb — Topusko. 4 osn. šk. — Žk: Alojzije Petra- 
nović, dk, r. 18.6.1934. G. Jelenska, m. 29.6.1961. Zagreb. 

4. HRASTOVICA 3 44250 Petrinja, U sv. Bartol Ap., sagr. 1843. Ž. 
spom. 1334., obn. 1697. U XVI. i XVII. st. □ oo. Franj. D: 1572 (—86). 
5f O Petrinja. ^9«^: u mj., pruga Petrinja — Dodoši. 2 osn. šk. — Adm. 
žk iz Petrinje. 

5. MAJA 3 44260 Glina. U sv. Ilija Pror., sagr. 1829. Ž. spom. 1327. 
u Svračici, 1334. u Brubnu, obn. u Maji 1710. D: 1400 ( — 100) 1A □ ss. 
Predrag. Krvi. O Glina. £29^: u mj., pruga Maja — Glina — Petrinja. 1 osn. 
šk. — Adm. žk dz Gline. 

6. MALA SOLINA 3 44252 Stankovac. Ranjeni Isus, sagr. 1830., obn. 
1911. Ž. ust. 1789. u selu Jame gdje bila 6 Ranj. Isusa. Ž. prenes. 1828. u M. 
Solinu. D: 960 ( — 95). lf 1A O Glina, £29 u mj., i u Prekopi, pruga 
Glina — Petrinja. 3 osn. šk. — Adm. žk iz Viduševca. 

7. TOPUSKO, VIII. divizije 27 3 47215 Topusko. sv. Marija od Po- 
hod^ sagr. 1829., posv. 1967., obn. 1925. Ž. ust. 1761. Ž. svi Marije u T. spo- 
minje se g. 1334., a kasnije također i ž. sv. Nikole, propale za Turaka oko 
1550. Na području ž. T. prije Turaka bile župe u Bojni, Sjeničaku, Boviću, 
Kirinu, Perni, Zlatu (pavlin. □ 1328 — 1445), Krešiću i Gređanima (Vranovini). 
Cistercitska opatija u T. (1205 — 1497), odatle zagreb. nbpu naslov Topuskog 
opata (od 1558). D: 2650 ( — 300). 2f 1A □ sIs. Predrag. Krvi. O Vrgin 
most. £29^: u mj., pruga Sisak — Karlovac — Zagreb. Šk: 3 osn., 1 sred. — 
Žk: Franjo ml. Horvat, r. 4. 10. 1932. Benkovec ž. Mala Subotica, m. 29. 6. 1958. 
Zagreb. 

8. VIDUŠEVAC 3 44260 Glina, k* sv. Franjo Ksaver, sagr. 1827., obn. 
1892., posv. 1963. Ž ust. 1729. 6 sv. Andrije (drvena) u D. Selkovcu. D: 3060 
( — 183). 2f OQ: Glina. ^ u mj., pruga Glina — Topusko. 4 osn. šk. — 
Žk: Stjepan Šustić, r. 1.1.1938. Dužica ž. žažina, m. 29.6.1965. Zagreb. 


7. SISAČKI DEKANAT 

Dk: Franjo Talan ml., žk u Martinskoj Vesi 

1. KOMAREVO, Gornje Komarevo 78a 3 44211 Blinjski Kut. tk sv. 

Katarina Dj.M., sagr. 1846., obn. 1969. Ž. ust. 1789. Ž. u Blinji spom. 1282; 
propala za Turaka, obn. u K. 1789. D: 2150 ( — 50). 3f O Sisak. £29 Blinj- 
ski Kut. ^ u mj., pruga Sisak — Sunja. 3 osn. šk. — žk: Franjo Oreški, 
r. 14.10.1929. Pretetinec ž. Nedelišće. m. 29.6.1955. Zagreb. 


76 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. MALA GORICA 93 3 44250 Petrinja, sv. Juraj M., sagr. 1752. ž. 
spom. 1667. D: 1820 (—80). 5f OS Petrinja/ ^ u mj, pruga Petrinja— 

Zagreb. 3 osn. šk. — Žk: Vjekoslav Tuđan, r. 29.7.1944. Tmovec, ž, Barto- 

lovec, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

3. MARTINSKA VES 131 44201 Martinska Ves. sv. Martin B., c. sta- 
ra, posv. 1756., obn. 1968. Ž. spom. 1334. D: 4193 (— 40T5)^ lf ET ss. Mil. 

0 £29: Sisak. c§E°) u mj., pruga Sisak — Jezero. 5 osn. šk. — žk: Franjo Talan 
ml., dk. r. 31. 7. 1932. Križovljan, m. 29. 6. 1959. Zagreb. 

4. PETRINJA, Štrosmajerov trg 17 13 44250 Petrinja. sv. Lovro M., 

sagr. i po$v. 1780., obn. 1912. Ž. spom. 1653. D: 7500 (—100). 1 6 5f 2 A 

□ ss. Kćeri Bož. Ljub. O £29 u (iz Zagreba). Šk: 2 osn., 2 sred., 
2 vis. (pedagoš. akad. i ekonom.). — Žk: dr Antun Bogdan, r. 9.11.1913. 
Podturen, m. 22.7.1944. Rim. — Kp: Andrija Kisiček, r. 26.11.1946. Lipovnik 
ž. Klenovnik, m. 27.6.1971. Zagreb. 

5. PRELOŠČICA 123 3 44202 Topolovac. ^ sv. Mihael Ark., sagr. 
1832. Ž. ust. 1789. D: 3900 ( — 200). 3f O Sisak. £29 Sisak i Blinjski kut, 
i^Ep u mj. (iz Siska). 3 osn. šk. — Žk: Matija Banovčić, r. 18.2.1940. Davor, 
m. 29. 6. 1968. Zagreb. 

6. SELA kod Siska 3 44271 žažina. sv. Marija Magdalena, sa- 

gr. i posv. 1765. Ž. ust. 1702. D: 2830 (—180). 2+ 1A. O Sisak. ^ Stupno, 

u mj., pruga Zagreb — Sisak. 12 osn. šk. — Žk: Stjepan Brajković, r. 
7.5.1931. Opatija ž. Kravarsko, m. 29.6.1957. Zagreb. 

7. SISAK — CENTAR, Trg Slobode 1 © (044)23-196 3 44000 Sisak. 
Ia Uzvišenje sv. Križa., sagr. i posv. 1765., obn. 1970. Ž. spom. 1334 u Sisku; 
u Palanjku oko g. 1800. Sijelo biskupije Siscia u IV-VI. st. (sv. Kvirin 
B.M.). D: 19000 ( — 1000). 4f 2A □ ss. Mil. 0£29^: u mj. •f' Zagreb. Šk: 6 
osn., 5 sred. — Žk: Petar Lončarević , pč. prisj., r. 31.7. 1913. Golo Brdo ž. Kaptol, 
m. 26.6.1938. Zagreb. — Kp: Ilija 2: u gaj, r. 15.7.1942. Ponikvari ž. Topusko, 
m. 29.6.1969. Zagreb. 

8. SISAK — SV. MARIJA 3 44000 Sisak. Pohod Bl.Dj. Marije, sagr. 

1875/6. Ž. ust. 1961. D: 4750 ( — 450). 0£23^: u mj~ šk: 4 osn. i tehno- 
loški fakult. — Žk: Franjo Vrbanić, r. 27. 8. 1934. Vel. Bukovec, m. 29.6. 1960. 
Vel. Bukovec. 

9. SISAK — GALDOVO, Brezovičkog odreda 40 3 44000 Sisak, t sv. 

Josip Radnik, sagr. 1968. Ž . ust. 1968. D: 5500 ( — 300). 2f : u mj. 

2 osn. šk. — žk: Petar (Bozo) Odak, OFMConv., r. 6.1.1940. Vel. Ograđenik 
ž. Čerin (bpja Mostar), m. 27.11.1966. Zagreb. — Kp: Anđelko Sesar OFM 
Conv., r. 15. 9. 1937. Kočerin (bpja Mostar), m. 26. 6. 1966. Zagreb. 

10. STARI FARKAŠIĆ 3 44271 žažina. j* Pohod Bl.Dj. Marije, sagr. 

1 posv. 1844. ž. spom. 1687. obn. 1787. D: 986 ( — 28). lf O Sishk. ^ u mj. 
(iz Siska). 1 osn. šk. — žk: Josip Gonan, r. 25.5.1944. Gradec, m. 12.4.1970. 
Zagreb. 

11. ŽAŽINA 3 44271 žažina. sv. Nikola B. i sv. Vid, sagr. 1775., obn. 
u toku. Ž. spom. 1334. D: 2495 ( — 40). 3f 1A O Sisak. «^l u mj., pruga 
Sisak — Žažina — Zagreb. 3. osn. šk. — Adm. žk iz M. Gorice. 


77 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


III. ZAGORSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kan. dr Antun Ivandija 


8. BEDNJANSKI DEKANAT 

Dk: Mato Repić, žk u Lepoglavi 

f 

1. BEDNJA58 B 42253 Bednja. Uznesenje BI. Dj. Marije, sagr. 1802., 
obn. 1924. Ž. spom. 1334. D: 5600 (—800). 2+ O Ivanec. Lepoglava. 1 
u mj. 3 osn. šk. — Žk: Antun Rugani, r. 12.11. 1906. Križovljan, m. 30.6. 1929. 
Zagreb. — Kp: Stjepan Vorih, r. 20.11.1936. Zlogonje ž. D. Višnjica, m. 
27. 6. 1971. Zagreb. 

2. CVETLIN 80 B 42254 Trakošćan. sv. Petar i Pavao Ap., sagr. 

1911., posv. 1925. Ž. ust. 1792. D: 2701 ( — 44). O Ivanec, Lepoglava. t^p 
u mj., pruga Trakošćan — Varaždin. 2 osn. šk. — Žk: Stanko Havaić, r. 
21.10.1942. Ludbreg, m. 29.6.1969. Zagreb. 

3. JESENJE, G. Jesenje 43 B 41225 Đurmanec. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 

1856., posv. 1858., obn. 1956. Ž. ust. 1775. D: 2465 ( — 18$)] 1 1 1A O Kra- 
pina. Žutnica. ^!p u mj., pruga Zagreb — Trakošćan, Zagreb — Varaždin. 
1 osn. šk. — Žk: Antun Pem, r. 17. 1. 1913. Dol ž. Pribić, m. 27.6. 1937. Zagreb. 

4. KAMENICA 43 B 42250 Lepoglava. ^ sv. Bartol Ap., sagr. 1639. 
posv. 1641., obn. toranj 1850. Ž. spom. 1334. D: 4900 (—400). 2f O Ivanec. 
<gg Lepoglava. Žarovnica, pruga Varaždin — Trakošćan; Zagreb — Lepogla- 
va. 3 osn. šk. — Žk: Dragutin Joč, r. 23. 9. 1944. Laz ž. Marija Bistrica, m. 
29. 6. 1969. Zagreb. 

5. KLENOVNIK 10 B 42244 Klenovnik. I^Presv. Trojstvo, sagr. 1726., 
posv. 1821., obn. 1914. Ž. ust. 1789. D: 3400 ( — 3lS)! 1 + 1 A O^^g: Ivanec 
t£p u mj. (iz Varaždina). 1 osn. šk. — Žk: Ivan Jagetić, r. 27.5. 1929. Ivanec, 
m. 29.6.1954. Zagreb. 

6. LEPOGLAVA 29/1 BI 42250 Lepoglava. J* Bezgr. Začeće BI. Dj. M., 
sagr. i posv. 1637., obn. 1676. i sada u obnovi, (c. nije otvorena), ž. osn. 
1789. □ oo. Pavlina (1400 — 1786). D: 4200 ( — 200). 4f 1A O Ivanec. 

u mj., pruga Trakošćan — Varaždin — Zagreb. 1 osn. šk. — Žk: Mato Repić dk, 
r. 16.2.1918. Petrijanec, m. 6.6.1943. Zagreb. — Kp: Ljubomir Hađina, r. 
9. 11. 1944. šiušobreg ž. Mar. Bistrica, m. 26. 6. 1970. Zagreb. 

tiGt'JiAr. VIŠNJICA © (042)75-166 BI 42250 Lepoglava. jg sv. Marija od Pohoda, 
sagr. oko 1666., posv. 1857. Ž. ust. 1705. + oo. Pavlina, histor. vrijednost. 

D: 2775 ( — 180). 1A O Ivanec, Lepoglava. pp u mj., pruga Trakošćan — 
— Varaždin. 1 osn. šk. — Žk: Josip Druško, r. 3. 3. 1933. Vas ž. Lepoglava, 
m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

8. VRBNO 21 BI 42253 Bednja. Srce Isusovo, sagr. 1938., obn. 1968. 
Ž. ust. 1965. D: 1958 ( — 320). O Ivanec, pp u mj., pruga Varaždin — Vrbno — 
— Zagreb. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Oskoruš, r. 15. 11. 1928. Kućan ž. Biškupec, 
m. 29. 6. 1954. Zagreb. 


78 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


9. BELECKI DEKANAT 

Dk: Rudolf Sviben, žk u Zlataru 


1. BELEC B 41254 Belec. Sniježna Gospa, sagr. 1741. Ž. spom. 
1242. i dalje. D: 2869 ( — 180). 2f O Zlatar-Bistrica. pp u mj., pruga 
Zlatar-Bistrica — Zagreb. 3 osn. šk. — Žk: Dragutin Bacinger, r. 24. 9. 1938. 
Nedelišće, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 

2. KONJŠĆINA 28 B 41282 Konjšćina. sv. Dominik Isp., sagr. 1743., 
posv. 1803. Ž. spom. 1442., matice od 1677. D: 3500 ( — 250). lf O Zlatar- 
Bistrica. £5g u mj. Šk: 2 osn., 1 sred. — Žk: Filip Slavko Gajski OFM, 
r. 5. 2. 1920. Selnica ž. Mar. Bistrica, m. 29. 6. 1946. Zagreb. 

3. LOBOR 32 B 41253 Lobor. ^ sv. Ana, sagr. 1830. Ž. spom. 1334. 
6^ M.B. Gorske iz XIII. st., proštenište, f sv. Antun, nepozn. vremena 
D: 8600 ( — 600). 3f O ££i: Zlatar-Bistrica. cgp u mj., pruga Zagreb — Zla- 
tar— Lobor. 5 osn. šk. — Žk: Vinko Mrkoci, r. 15.4. 1935. Cetinovec ž. Mače, 
m. 4. 12. 1960. Zagreb. 

4. MAČE 33 B 41251 Mače. Bezgr. Začeće Bl.Dj.M., sagr. 1574., posv. 
1766. Ž. spom. 1444. §aJ$!m-u Vel. Komoru. D: 4800 ( — 400). 1 1 O Zlatar- 
-Bistrica. £gg Poznanovec i Zlatar-Bistrica. ^p u mj., pruga Zagreb — Tra- 
košćan. 2 osn. šk. — Žk: Josip Lončar, r. 24.10.1936. Završje ž. Margečan, 
m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

5. MIHOVLJAN B 41252 Mihovljan. sv. Mihael Ark., u gradnji. Ž. 

spom. 1334. Čazm. kaptol ima na Veternici javnu f i zgradu. D: 4704 ( — 150). 
4+ 3 A O& Zlatar-Bistrica. c^p u mj., pruga Zl. Bistrica — Mihovljan, i 

prema Krapini. 5 osn. šk. — žk: Andrija Vujasić, r. 4. 10. 1940. Hrastovica 
m. 16.7. 1966. Zagreb. — Pom.: Josip Prežigalo, pč. kan., žk u m., r. 30. 1. 1908. 
Selno ž. Krap. Toplice, m. 26. 6. 1932. Krap. Toplice. 

6. OREHOVICA 27 B 41221 Bedekovčina. j sv. Ladislav Isp., sagr. 
1853. ž. ust. 1799. D: 4182 ( — 659). O Zabok. £gg Bedekovčina. t§p u mj., 
pruga prema Zagrebu. 2 osn. šk. — Žk: Jerko Ivančić, r. 30. 9. 1938. Davor, 
m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

7. ZAJEZDA 59 B 41284 Budinšćina. Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1666. 
obn. 1894. Ž. spom. 1336. D: 5018 ( — 100). 3f O Zlatar Bistrica. £§g Bu- 
dinšćina. 3. osn. šk. — Žk: Ivan Vlainić, pč. kan., r. 15.1.1891. Krušljevec 
ž. Preseka, m. 2.7. 1913. Zagreb. — Kp:Nikola Jezerinac, r. 2. 1. 1943. Jezerine 
ž. G. Prekrižje, m. 1. 12. 1968. Zagreb. 

8. ZLATAR, Trg Slobode 10 B 41250 Zlatar. Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 
1758. posv. 1762., obn. 1970. Ž. osn. 1699. (prenes. iz" Martinšćine u Žlatar). 

sv. Martin u Martinšćini, spom. 1334. D: 6400 ( — 400). 2f U ž. ss. Mil. 
O Zlatar-Bistrica. £^q£p: u mj., pruga Zagreb — Zlatar. 3. osn. šk. — Žk: 
Rudolf Sviben, dk, r. 7. 6. 1919. Zl. Martinci ž. Zlatar, m. 30. 6. 1946. Zagreb. 


79 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


10. KRAPINSKI DEKANAT 

Dk: Josip Orlić, pč. kan., žk u Krapini 

1. BEDEKOVCINA 3 41221 Bedekovčina d. 92. sv. Barbara Dj. M., 
sagr. 1778. Ž. ust. 1726. (staro ime ž. »Komor«). D: 4796 ( — 23). o”~ Zabok, 
ćša u mi. Šk: 2 osn., 1 sred. — Žk: Josip Komorčec, r. 25. 8. 1937. Mihovl jan, 
m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

2. ĐURMANEC 3 41225 Đurmanec. ^ sv. Juraj M., sagr. 1942. Ž. ust. 

1963. D: 3815 ( — 40). lf 1A O Krapina. u mj. 4 osn. šk. — Žk: 

Paulin Kos, OFM,- r. 14.11.1929. Prelog, m. 23.6.1957. Čakovec. — Kp: Re- 
migije Mlinarić OFM, r. 16.12.1941. Sigetec ž. Ludbreg, m. 29.6.1967. Za- 
greb. 

3. KRAPINA, Nazorova 3 3 41230 Krapina, sv. Nikola B., iz XIII. st. 

novosagr. 1903. Ž. spom. 1209. 5 <%> Majke B. Jeruzalemske, sagr. 1752. Stare c. 
sv. Josipa, Florijana, Rozalije i Mihaela. D: 7160 ( — 260). 2 6 2+ 2 A □ oo. 
Franj. □ f ss. sv. Križa. u mj. “fc Zagreb, šk: 2 osn., 3 sred. 

Žk: Josip Orlić, pč. kan. i dk, r. 25. 9. 1893. Petrinja m. 25. 7. 1917. Za- 
greb. — Kp: Stjepan Krklec, r. 7.7.1940. Orešje ž. Taborsko, m. 26.6.1966. 
Zagreb. 

4. KRAPINSKE TOPLICE, Toplička 30 3 41217 Krap. Toplice. ]* Presv. 
Trojstvo, sagr. 1832. Ž. spom. 1334. D: 5000 ( — 150). 2+ 1A O Zabok. 

u mj. 4 osn. šk. — Žk: Dragutin Ćuk, r. 27.11. 1915. Pustodol ž. D. Stu- 
bica, m. 16.3. 1941. Zagreb. 

5. LUKA 59 3 41213 Luka, Hrv. Zagorje. sv. Rok Isp., sagr. 1864. 

Ž. ust. 1780. D: 2265 ( — 45). 2+ 1A O Zaprešić. u mj., pruga Vel. 

Trgovišće — Zagreb. 2 osn. šk. — Žk: Hrvoje Lisac, r. 29. 11. 1921. Jablanica 
(bpj. Mostar), m. 15.7.1945. Zagreb. 

6. PETROVSKO 3 41230 Krapina. ^ sv. Petar i Pavao Ap., sagr. u 
XVI. st. Ž. spom. 1334. (»Konoba«). D: 61li ( — 718). 2f O ćSg: Krapina. 
^ u mj., pruga Krapina — Pregrada. 3 osn. šk. — Žk: Đuro Đurin OFM, 
r. 1.7.1923. Remetinec, m. 24.9.1950. Zagreb. 

7. RADOBOJ 3 41232 Radoboj. ^ Presv. Trojstvo, sagr. prije 1693., 
obn. 1957. Ž. spom. 1334. D: 5170 ( — 80). **2 + O £gg: Krapina. ^ u mj., 
pruga Krapina — Radoboj — G. Šemnica. 4 osn. šk. — Žk: Franjo Mezak, r. 
21. 11. 1944. G. Batina ž. Belec, m. 25. 4. 1971. Nevinac. 

8. VELIKO TRGOVIŠĆE 71 3 41214 Vel. Trgovišće. Majka Božja od 
7 Žalosti, sagr. 1876. Ž. spom. 1501. ’ D: 4170 (—80). 2fTA O Zabok. 
S3«5^I: u mj. 3 osn. šk. — Žk: Rudolf Komerički, r. 14.4.1924. Vrapče, m. 
29. 6. 1947. Zagreb. 

9. ZABOK, M. Gupca 38 ® (049)81-142 3 41210 Zabok. sv. Jelena 
Križarica, sagi. 1827. Ž. spom. 1658. D: 4926 (—30). 3+ 1A OĆgg^: u 
mj. šk: 2 osn., 1 gimn., 1 sred. ekon., 1 sred. tekst. — Žk: Franjo Maček, 
r. 2. 12. 1916. Zagorska Sela, m. 6. 6. 1943. Zagreb. 

10. ZAČRETJE Trg palih boraca ® lokal. 13 3 41223 Začretje. sv. 

Križ, sagr. prije 1639. Ž. spom. 1334. D: 6500 (—120). 3+ 1A O Zabok. 

Sg«o^|l: u mj., pruga Zagreb — Krapina. 5 osn. šk. — Žk: Milan Tonžetić. 
r. 17.8.1934. Hutin ž. Pribić, m. 29.6. 1961. Zagreb. 


80 


Prvostolna crkva u Zagrebu 

OiNeseNjo -Stk<*4W\> VČAcjvi | 

K£AlyJ. 


III 


Ostaci portala cistercitske crkve sv. Marije u Topuskom, romanička, 
kasnije gotizirana crkva (iz XII. vijeka) 


IV 


Đakovačka katedrala sv. Petra i Pavla 


i 


V 


Ponutrica đakovačke katedrale 


VI 


VII 


Ponutrica crkve sv. Marka u Zagrebu (gotizirana u XIII. stolj.) 


VIII 


Mozaik dalmatinsko-istarskih mučenika u kapelici sv. Venancija u Lateranu, oko 641. 
(Venancije, Dujam, Anastazije, Mauro, Gajano i drugi) 


Katedrala sv. Duje u Splitu, nekad Dioklecijanov mauzolej 
(pogled u noći) 


IX 


X 


Dioklecijanova palača u Splitu, rekonstrukcija 


XI 


Panorama Splita iz zraka, raspozna ju se obrisi Dioklecijanove palače 


Krstionica kneza Višeslava, sada ponovno u Ninu 


Sarkofag Ivana Ravenjanina, prvog splitskog nadbiskupa 


XII 


XIII 


Katedrala sv. Stošije u Zadru. — Portal iz XIII. stoljeća 


Crkva sv. Ćirila i Metoda u Duvno, nakon rata obnovljena u nešto 
skromnijem obliku god. 1957. 


Dva otočića u Boki Kotorskoj s crkvama Gospe od škrpjela i sv. Jurja 


XIV 


Gigantski stećci iz Lužina kod Fojnice 


Srednjovjekovni bosanski stećci (»bilizi«, »mramori«). 

Stećci na groblju Viništu kod Travnika. Na srednjemu piše: Sie leži 
Mihovio Grahovičić prave vire rimske koi počteno hoćaše i Bogu se 
molaše i dobro knjigu znaše. Daj mu Bog duši da bude spasen. 


XV 


XVI 


»Raka sv. Šimuna« u Zadru, dar hrv .-ugarske kraljice Elizabete (1380). 

Elizabeta Kotromanićka predaje »raku« sv. Šimunu. Smrt Elizabetina oca Stjepana Kotromanića, bosanskog 
Dolje kleče njezine tri kćeri: Katarina, zaručnica prin- bana. Gore plače kraljica Elizabeta, kraj nje banova 
ca Valois; Marija, hrv.-ugarska kraljica, žena Sigismun- udovica; sa strane kleče njegovi nećaci Vuk i Stjepan 
da; bi. Jadviga, žena poljsko-litvanskog kralja Jagiela. Tvrtko, kasnije prvi bosanski kralj 


ih fhih'rfmn tuSmi turam® • ‘k 
oy.m» nim® WiKih 
Avmpnnni ĐDwdtrayuRTJ /w 
aftihffBUBa mciaira« ftM- 

uaHWinreV!B 

tavi ivbui3 

* n pmuiađtEa 
tiw%ih iiffrfa /Mrajfhhfflfflm ilh* 
iawi k/vii ina 
'rflfcfl llltjl 1&n3BlEWB HV3 
JaDffiMH 9Hlrd)'Sih/H3ra W0' 
/traiifcnmi niwii miauii® Mfltuni 
■antra- ifnibiti nnthflmtnfira ah 
ttZ&H Ubili tH lifldlDllfa 

Ml BW-rfwV3V]' miD3HHrjlĐ Btk* 
WJ RPmflftfiHHS lUianbK ^RHutr 
ihrsunulua nbrln|irafflra rauia 
w«ainre hm- «i> i*\ ** 

aiHZKlP H«iKaJBBftnbT3OT F3 
raiaw«Biteiraii» aivh mnlianiraifMi 

P3snimlwa mfcftinH/HH i 

3Uurf)iunnniHmirt) VHldi-nn 
MfeiP H/w-t3 'juuaini 

ih jfivimdiTOt 4ihniiffl tpniifiuni 
fmua H9AD8 *il»-W> ‘rmiair^H 
■KITOBlfel D UfflSJal-. TP&- 
ispuni wt<M8 Maa mna<«awrta A 
H]ba*iniW)irn5>uui pnn ara« «nna 
riko® «r|ii:miiffii*iwa a/B»* mra 
>'V* t.« nnjhnnuisB i-a «sh ¥'.r)ii 
a#«B •mjn PHairaiEĐ|nH Svira 
ea: jfmg- %Pf3 :ihps*' n uiirkviii 


ipa m)fc/n3<iiwib3 m najfi 

thtlbl VrltM 

'Vxh‘.U1HW6]mht[ 

«n ph TTbrf»iffrr a 
«Hj£RB 'SF» ,n1ina3«»-ra 
, mam®,<rtni®in»3Blfl« ara 
itfiiffii- -ai ntemibBuiitra ajn» 


m 

a-mih v*a ^3 uiasrnKlia- 
litmA Srthmrlira a pup/iiv 

Wmi« BBfflfT 

iftvliHMH pmnra- |awvb a-fl aiu' 
ittiH p'Hi®- un^ittfnmr anksra 
nw mhiufth- aiuMa/nsmi 
3¥ih ■^w«thKimmteth-«a’nw 
hhh spiiiaa afisiravnava jftasffl 
ura im« aiih sram iffuivrfi -s 
ibMtKtnimdipih'i 

mrasa wi)i/ruta 
Ml-UhađVrh 38- Ulili 

r« ara uiHinitnfhih ranki A 
kraratrpinaLa iroA’ranhHM 


i 


Stranica iz Hrvojeva Misala s iluminacijom Isus i žena Samaritanka. 
U pozadini se vidi Dioklecijanova palača i zvonik sv. Duje. Misal je 
napisao pop Butko za velikog vojvodu bosanskoga i hercega splitskog 
Hrvoja Vukčića Hrvatinića god. 1404. Original u arhivu Top Kapu u 
Carigradu. Faksimil u boji, znanstvena obrada Staroslavenskog Insti- 
tuta u Zagrebu. 


XVIT 


Bosanska kraljica Katarina, kći Hercega Stjepana, i sv. Franjo As. 
predaju kreševski samostan sv. Katarine Dj.M. Majci Božjoj. Slika u 
krešev. samostanu, djelo venecijanskog slikara (potpis G.F.F.F. 1750) 


XVIII 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


IV. GUŠĆANSKI ARHIĐAKONAT (GVEŠĆE) 

Arhiđk: Msgr dr Janko Penić, kan. lektor 

11. PAKRAČKI DEKANAT 

Dk: Josip Pašić, žk u Pakracu 

1. ANTUNOVAC 66 3 43544 Antunovac. ]* Srce Isusovo, sagr. 1914.. 
posv. 1915. Ž. osn. 1945. D: 505 (—33). O Pakrac, £gg Pakračka Poljana. 

u mj., pruga Zagreb — Uljanik — Daruvar. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Gaja. 

2. BADLJEVINA, B. Kidriča 44 13 43552 Badljevina. sv. Ivan Krst., 
sagr. 1770., obn. 1906. Ž. spom. 1334., obn. 1906. Ž. spom. 1334. u Šređanima, a 
1501. u danas pustim mjestima Petrovim i Kravarini. D: 2415 (—100). 2t 1A 

0 Pakrac, u mj., pruga Daruvar — Zagreb. 3 osn. Šk. — Žk: Danko 

Litrić, SDB, r. 21.7. 1942. žeževica (nbpja Split), m. 6. 1968, Zagreb. 

3. ČAGLIĆ 3 43551 Lipik. sv. Juraj M., sagr. 1869. Ž. spom. 1322. 

1 1334., za Turaka propala, obn. kao kpl. 1791., kao ž. 1813. Ž. u Bijeloj Sti- 
jeni i u Bujavici 1334. C. u čagliću-Đurđevcu i u Bobarama. D: 545 (—10). 
O Pakrac. Lipik. u mj., pruga Banja Luka — Pakrac — Virovitica. 4 
osn. šk. — Adm. žk iz Lipika. 

4. DARUVAR, Trg M. Tita 5 3 43500 Daruvar. ^ Presv. Trojstvo, sagr. 

1760. ž. obn. 1821. župe spom. 1334.: Toplica, četvrtkovac, Dobra Kuća 
(2 ž.), Petrov Vrh i sv. Đurađ. Ben. opatija u Podborju XIII. do XVI. st., 
kasnije □ oo. Franj. (c. sv. Ladislava). □ oo. Pavl. u Dobroj Kući (do 
Turaka). D: 10462 (—190). Isel. p. njem. m. 5+ 1A □ ss. Mil. O u 

mj. šk: 16 osn., 3 sred. — Žk: Ivan Sinković, r. 23. 8. 1933. čehovec ž. sv. Juraj u 
Trnju, m. 5. 7. 1959. Zagreb. — Kp: Antun Korpar, r. 8. 8. 1945. Sv. Ilija, m. 
27.6. 1971. Zagreb. 

5. DEŽANOVAC 265 3 43506 Dežanovac. ^ sv. Bartol Ap., sagr. 1865. 
obn. 1969. Ž. spom. 1334. kao »ž. u Sv. Duhu«, obn. 1879. 1334. ž. Kreštalo- 
vac— Kaštel. D: 3050 (—150). lf O® Daruvar. cgEgl u mj., pruga Daru- 
var—Uljanik — Zagreb. 5 osn. šk. — Žk: Blaž Bartol, r. 3. 2. 1941. Zabok, m. 
29. 6. 1968. Zagreb. 

6. GAJ 3 43543 Pakračka Poljana, sv. Katarina Dj.M., sagr. 1804, 

posv. 1821. ž. stara, propala za Turaka, obn. 1770. D: 2540 ( — 400). 6 + 
O Pakrac. ^ Pakračka Poljana. [§Ep u mj., pruga Zagreb — Gaj — Pakrac 
7 osn. šk. — žk: Stjepan Bakran, r. 3. 9. 1936. Gusakovec ž. G. Stubioa, m. 
29. 6. 1963. Zagreb. 

7. LIPIK, Prajke 2 3 43551 Lipik. ^ sv. Franjo As. i sv. Josip Radnik, 

sagr. 1793., posv. i nadogr. 1968. Ž. ust. 1945. D:1506 ( — 50). lf 1A □ ss. sv. 
Križa. O Pakrac. u mj., pruga Zagreb — Banja Luka; Virovitica — 

— Slav. Požega. 3 osn. šk. — Žk: Tomo Sruk , pč. prisj., r. 25.8.1913. čučerje, 
m. 27. 6. 1937. čučerje. 

8. MEĐURIĆ 3 41321 Banova Jaruga. ^ sv. Nikola B., sagr. 1825. Ž. 
spom. 1334., propala za Turaka, obn. 1742. D: 1961 ( — 61)! 2f O Kutina. 
ćS? Međurić. jg™) u mj., pruga Pakrac — Kutina. 4 osn. šk. — Žk: Jakob 
Vresk, konz. Barske nbpje, r. 25.4. 1911. Knižovec ž. Vratišinec, m. 23.6. 1935. 
Senj. 


81 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


9. MIOKOVIĆEVO (prije Đulaves) 3 43532 Miokovićevo. sv. Duh, sagr. 
1892. Ž. ust. 1920. D: 2780 ( — 150). Isel. p. njem. m. 3+ O Daruvar. ^3 u 
mj. 12 osn. šk. — Žk: Branko Bukvić , r. 27. 10. 1944. Ježovec ž. Vrbno, m. 28. 6. 
1970. Zagreb. 

10. OBRIJEž (Donja Obrijež) 3 43552 Badljevina. sv. Marija Magd., 
sagr. 1915. ž. ust. 1945. D: 1370 ( — 84). 3f O Pakrac. u mj. (iz Pakraca). 
5 osn. šk. — žk: Ivan Cvetko SDB, r. 11.3.1904. Gomilica ž. Turnišće (bpja 
Maribor), m. 3.7. 1938. Ljubljana. 

11. PAKRAC, štrosmajerova 1 3 43550 Pakrac. ^ Uznesenje Bl.Dj.Mar., 
sagr. i posv. 1763. Ž. spom. 1402., obn. 1695. — U XIII. st. □ Templara, 
kasnije Ivanovaca. God. 1945. nastale nove ž. Lipik i D. Obrijež od ž. Pakrac. 
Mnogo žitelja iselilo. D: 3270 ( — 74). 5f 1A □ ss. sv. Križa. O^pip: 
u mj., pruga Zagreb — Pakrac, šk: 6 osn., 1 sred. — žk: Josip Pašić, dk, r. 
29. 12. 1913. B. MonoštOr {bpja Subotica), m. 29. 6. 1939. Subotica. 

12. SIRAČ 169 3 43541 Sirač, pp. 10. ja. Pohod Bl.Dj. Marije, sagr. 1908., 
obn. 1963. Ž. ust. 1945. Ž. spom. 1334., f Gospa Siračka. □ oo. Ben. u 
Bijeloj (XIII — XV. st.). D: 1600 ( — 40). Isel.'p. njem. m. 1 A O Daruvar. ^ 
Pe°): u mj., pruga iz Daruvara. 1 osn. šk. — Žk: Tadija Dodić SDB, r. 1.6. 1923. 
Janjevo (bpja Skopje — Prizren), m. 27. 6. 1954. Janjevo. 

13. ULJANIK 66 3 43507 Uljanik. ^ Lurdska Gospa, sagr. i posv. 1900 . 
obn. 1962 — 1967. Ž. ust. 1921. D: 1101 ( — 21). Isel. p. njem. m. O Daruvar. g£i 
Pakračka Poljana. u mj., pruga Uljanik — Daruvar. 4 osn. šk. — Adm. žk iz 
Dežanovaca. 


12. POŽEŠKI DEKANAT 

Dk: Ljudevit Petrak, žk u Pleternici 

1. BUK 3 55310 Pletemica ^ sv. Juraj M., sagr. 1860., obn. 1968. Ž. 
spom. 1334. u mj. i u Resoiku, propala za Turaka; 1581. do 1778. u Vrčindolu. 
Ž. obn. 1789. u mj. 6 sv. Martina u Vrčindolu, spom. 1637. od kamena. 
D: 1360 (—80). 3f 1A O Slav. Požega. Pleternica. ^ u mj., pruga 
Kalinić— Pleternica— Slav. Požega. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Petrović, r. 3. 9. 
1913. G. Emovci ž. Slav. Požega, m. 29. 6. 1947. Zagreb. 

2. ČAGLIN 3 55350 Čaglin. sv. Alojzije Isp., sagr. oko 1760., prošir. 

1943. Ž. osn. 1945. 6 sv. Ivan Krst. na st. groblju, postojala još 1702., kas- 
nije porušena. D: 2100 ( — 200). 2f O Slav. Požega. u mj., (iz Slav. 

Požege). 5 osn. šk. — Adm. žk iz Zdenkovca. 

3. JAKŠIĆ 3 55308 Jakšić. 1^ sv. Barbara Dj. M., sagr. 1780., prošir. 

1910., posv. 1961. Ž. osn. 1789. D: 2250 ( — 40). 2f O Slav. Požega. Blac- 
ko— Jakšić. ^ u mj., pruga Slav. Požega— Našice. 3 osn. šk. — žk: Stjepan 
Benić, pč. prisj., r. 21.3.1913. Batrina ž. Nova Kapela, m. 29.6.1936. Zagreb. 

4. KAPTOL s 55334 Kaptol. sv. Petar i Pavao Ap., sagr. 1772. Ž. 
spom. 1334. Zborni Kaptol (1232 — 1536). U XVIII. st. kaptol, posjed pripada 
Srijem, bpji, kasnije đakovač. Kaptolu. Župska spomenica s podacima od 
1229. god. D: 3582 (—398). 4f O Slav. Požega. ^ Velika. ^ u mj., 
pruga SI. Požega — Kutjevo. 2 osn. šk. — žk: Mijo Bestić, pč. prisj., r. 
23.11.1909. Prilišće, m. 26.6.1932. Zagreb. 


82 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


5. KUTJEVO 89 3 55340 Kutjevo. Rođenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1761. 
od oo. Dl, posv. 1800., obn. 1936. i 1967. ž'T'spom. 1333., obn. 1660. Na žup- 
skom području: ž. Gradišće spom. 1332., ž. Sv. Đurađ (Kula) u XIV. st. — 
6 Mar. Pohođenja (1650 — 1773), 1776. napuštena. □ Cisterc. opatija de Gotho 
(1232—1536). D: 3197 (—300). Isel. p. njem. m. 3f O Slav. Požega. £gi Ple- 
temica. u mj., pruga Osijek — Slav. Požega. 7 osn. šk. — Žk: Stjepan 
Šantek, r. 17.11.1937. Strmec ž. Remetinec, m. 29.6.1964. Zagreb. 

6. KUZMICA 13 55310 Pleternica. sv. Kuzma i tamjan M., sagr. 1767., 
obn. 1971. Ž. osn. 1968. D: 1883 (—150). lf O Slav. Požega. £gg Blacko— 
Jakšić. u mj., pruga Slav. Požega — Slav. Brod. 2 osn. šk. — Žk: Đuro 
Benić, r. 7. 11. 1918. Mitrovac ž. Kutjevo, m. 6. 6. 1943. Zagreb. 


Romanički reljef iz Rudina 

u Požeškoj kotlini (XIII. st., 84) 


7. PLETERNICA, Dolac 6 3 55310 

Pleternica. sv. Nikola B., sagr. oko 

1670., u II. svjet. ratu sruš., nova sagr. 
i posv. 1971. Ž. spom. 1335., obn. 1718. 
God. 1335. spom. ž. u Frkljevcima da- 
nas fil. Pleternice. D: 6300 ( — 300). 5f 
1 A O Slav. Požega. u mj., pru 

ga Slav. Požega — Slav. Brod. Šk: 6 osn., 
1 sred. — Žk: Ljudevit Petrak, pč. pri- 
sj., dk, r. 2. 2. 1917. Belaj ž. Velemerić, m. 
29. 6. 1944. Zagreb. 

8. POŽEŠKE SESVETE 10 3 

55312 Pož. Sesvete. ^ Svi Sveti, sagr. 
oko 1700., posv. 1777., obn. 1760 — 1770. 
Ž. spom. 1332., propala za Turaka, obn. 
oko 1700. D: 2400 (—114). 46 1A O 
Slav. Požega. Pleternica. ^ Fe- 
rovac i Pleternica, pruga Slav. Požega — 
— Pleternica — Slav. Brod. 5 osn. šk. — 
Žk: Vjekoslav Marić, r. 10.6.1927. Pož. 
Gradac ž. Pleternica, m. 14. 10. 1951. Za- 
greb. 


9. POŽEŠKI BRESTOVAC, F. Varelije 49 3 55322 Pož. Brestovac. J*j>v. 

Martin B., sagr. 1760. Ž. spom. 1335., propala za Turaka, obn. 1789. — Ben. 
optja (1279 — 1534) u Rudini pod Psunj em. C. sv. Ivana u Ivandolu i sv. Kuzme 
u Brestovcu — u ruševinama. 1335. spom. c. sv. Martina, porušena 1673. za 
Turaka, ž. 1335. u Rudini. D: 2282 (—82). 3 + 0 ^5): Slav. Požega. ^ u 

mj., pruga Slav. Požega — N. Gradiška i Slav. Požega — Pakrac. 3 osn. šk. — 
žk: Ivan Petrović, r. 27. 4. 1936. Trenkovo ž. Velika, m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

10. RUŠEVO 3 55355 Ruševo. j* Uzašašće Isusovo, sagr. 1807., obn. 

1964., posv. 1970. Ž. spom. 1251., a 1332. ž. u D jedinoj Rijeci i u Paki, 1335. 
u Dobrogošću. Propale za Turaka. Ž. u mj. obn. 1779. Porušene srednjo- 
vjekovne crkve Ruševo, Djedina Rijeka, Sovski Dol (1660). D: 1597 ( — 31). 
3f O Slav. Požega. Čaglin. u mj., (iz Slav. Požege). 4 osn. šk. 
— žk: Franjo Šprajc, r. 28.11.1943. Pleškovec ž. Sv. Juraj u/Tr., m. 29.6. 
1969. Zagreb. 


83 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


11. SKENDEROVCI BI 44322 Požeški Brestovac. kk sv. Ana, sagr. 1795., 
obn. 1938. Ž. spom. 1332. (Pribinje), prop. za Turaka, obn. 1722. Ž. spom.: 
Orljavac 1335., Crkvenik — Striježevica 1334., Bukovlje (Klisa) 1333., Kamen* 
grad 1332.; c. u Pavlovcima 1660. D: 1840 ( — 210). 16 4f O £2p: Slav. Po- 
žega. u mj., pruga Slav. Požega — Pakrac. 5 osn. šk. — žk: Andrija Lu- 
kinović, r. 15.9.1944. Gor. Bogičevci, m. 16.11.1969. Zagreb. 

12. SLAVONSKA POŽEGA, Trg Republike 8 S 55300 Slav. Požega, sv. 
Terezija Avil., sagr. i posv. 1763., obn. 1889. ž. spom. 1332., kao ž. sv. Pavla. 
Prije Turaka bile crkve: štitnjak, Vrhovci, Laže — c. sv. Lovre (oko 1300) □ 
Templara i □ oo. Dom. Kolegij oo. Dl s klas. gimn. (1698 — 1773), poslije oo 
Pavl. D: 17000 ( — 500). 26 12 f 1A □ 6 oo. Franj. □ + ss. Mil. OS3^l: 
u mj. -J* Zagreb, šk: 7 osn., 5 sred., 1 vis. — Žk: Josip Dumić, r. 1.3.1921. 
Đurđekovec ž. Vugrovec, m. 15. 7. 1945. Zagreb. — Kp: Dragutin Mostenjak, 
r. 31.8.1946. Rinkovec ž. Bednja, m. 27.6.1971. Zagreb. 

13. STRAŽEMAN B 55330 Velika. kk sv. Mihael Ark., spom. oko 1671., 
obn. 1730 i 1913. Ž. spom. 1332., za Turaka propala, više puta obnavljana, 
konačno obn. oko 1700. Srednjovjekovna c. u Poljanskoj, pod Turcima sruš. 
D: 1900 ( — 70). 1A O Slav. Požega. Velika. Biškupci, pruga Slav. 
Požega— Biškupci. 4 osn. šk. — žk: Josip Devčić, r. 16. 3. 1944. Miljavci ž. 
Slav. Požega, m. 12. 4. 1970. Zagreb. 

14. VELIKA 177 B 33330 Velika k/Sl. Pož. kk sv. Augustin B , sagr. po 

četkom XIV. st., obn. 1780. ž. spom. 1332., obn. oko 1575. □ oo. Franj. 

(1575 — 1796). Srednjovjekovna c. sv. Pavla, u ruševinama. D: 2730 ( — 200). 
16 2f O Slav. Požega. u mj., pruga Slav. Požega — Velika. 3 osn. 

šk. — žk :Mirko Roginić, r. 24.1.1937. Oriovac, m. 29.6.1964. Zagreb. 

15. VETOVO, Stjepana Radića 25 B 55335 Vetovo. kk Bezgr. Začeće 
Bl.Dj.M., sagr. i posv. 1935. ž. osn. 1789. U Podgorju spom. ž. (1694). C. sv. 
Kuzma i Damjan do 1935. u Vetovu. D: 1956 ( — 306). lf O Slav. Požega. 
ćSg Blacko — Jakšić. ^ u mj., pruga Slav. Požega — Kaptol — Kutjevo, 2 osn. 
šk. — Žk: Stjepan Miklobušec, r. 19.11.1934. Remetinec, m. 29.6.1968. 
Zagreb. 

16. ZDENKOVAC b 55350 Čaglin. + Gospa Lurdska (adapt. kuća) 
1958. Ž. ust. 1958. D: 1670 ( — 200). 16 3f O Slav. Požega. ^gg^: Čaglin 
(iz Slav. Požege). 5 osn. šk. — žk: Ladislav Sente, r. 1. 1. 1939. Martinec ž. 
Orehovica, m. 11.7.1965. Orehovica. 


V. SVETAČKI ARHIĐAKONAT (SINCE) 

Arhiđk (namjesni): Msgr. dr Janko Penić, kan. kantor 

13. NOVOGRADIŠKI DEKANAT 

Dk: Mirko Bijelić, pč. kan., žk u Novoj Gradiški 

1. CERNIK, Potočna 8 B 55404 Cemik. kk sv. Petar Ap., sagr. 1765., 
posv. 1777., obn. 1911. Ž. spom. 1623. □ optja oo. Ben. u Rudini (XI I. -XV. st.). 
C. u Drežniku, Bačin-dolu, Opatovcu i Cerniku do Turaka. D: 6549 ( — 240). 7f 
1A □ oo. Franj. O £Si: Nova Gradiška. ^ u mj., pruga Slav. Požega— 


84 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


— Zagreb. 6 osn. šk. — Žk: Bruno Breški OFM, r. 21. 12. 1909. Selnik ž. Ma- 
ruševec, m. 14.4.1935. Zagreb. — Kp: Krunoslav Kašnar OFM , r. 1.8.1938. 
Glavnica ž. Moravče, m. 29. 6. 1965. Zagreb. — Kp: Leonard Kamerlato OFM , 
r. 1.1.1918. Rijeka, m. 5.7.1942. Zagreb. — Kp: Julije Jančula OFM, r. 1.10. 
1913. Markovac ž. Našice, m. 1. 8. 1937. Varaždin. 

2 DAVOR, Gundulićeva 33 B 55425 Davor. kk Marija Kraljica i sv. Juraj 
M^sagr. 1866. Ž. osn. 1789. D: 2650 (—150). 1A ON. Gradiška, gg Zapo- 
lje. rgE°) u mj., (iz N. Gradiške). 1 osn. šk. — Žk: Stjepan Josipović, r. 29.6. 
1937. Mačkovac, m. 29. 6. 1967. Zagreb. 

3. GORNJI BOGIČEVCI B 55430 Okučani. kk Sveti Duh, sagr., 1830. 
Ž. ust. u mj. 1789. Spom. 1334. župe: sv. Katarina, Lesnik; — sv. Ladislav; 
— sv. Marija Cirkvenica, te ž. i c. sv. Ivan Krst. u Dragaliću. D: 2310 ( — 110). 
4+ 2A □ ss. Kćeri Bož. Ljub. u Dragaliću. O N. Gradiška, gjg Okučani. 
[£™l u mj., pruga Slav. Požega — Banja Luka. 8 osn. šk. — Žk: Stjepan Ilijaš, 
r. 7. 5. 1924. M. Erpenja ž. Pregrada, m. 29. 6. 1958. Zagreb. 

4. GORNJI RAIć 135 B 41323 Rajić. kk sv. Toma Ap., sagr. 1776., posv. 

1821., obn. 1966. U XVI. stolj. bile crkve: u Voćarici i Borovcu. Oko 1700. 
osn. ž. u Jazavici, oko 1780. prenes. u mj. D: 2260 ( — 97). 3f O Novska. 
ćggi^Ep: Rajić, pruga Novska — Okučani. 3 osn. šk. — žk: Zvonko Zurić, 
r. 2. 2. 1922. Gor. Jelenska m. 5. 12. 1948. Zagreb. 

5. LIPOVLJANI, Trg žrtava fašizma br. 1 B 41322 Lipovljani kk sv. 
Josip, sagr. 1772., posv. 1777. Ž. spom. 1334. u Kraljevoj Velikoj, propala^ za 
Turaka, obn. 1693., prenes. u mj. 1763. D: 6105 ( — 300). 5f O Novska. 

u mj., pruga Okučani — Kutina. 9 osn. šk. — žk: Ignacije F ostat, 
r. 30.1.1938. Stup. Kuti ž. Bebrina, m. 29.6. 1964. Zagreb. 

6. MAČKOVAC B 55400 Nova Gradiška, kk sv. Matej Ap. Ev., sagr. 

1860., obn. 1965. Ž. ust. 1789. D: 1650 (—100). 4f O N. Gradiška 

3 osn. šk. — Žk: Stjepan Račić, r. 3. 1. 1946. G. Purgarija ž. Okićka sv. Marija, 
m. 27.6.1971. Zagreb. 

7. NOVA GRADIŠKA, Trg oslobođenja 15 B 55400 Nova Gradiška kk sv. 

Stjepan Kralj, sagr. 1829., posv. 1844., obn. 1966. Lok. kpl. ust. 1755. u mj., 
1760. postala ž. — God. 1332. spom. ž. u Ljupini, propala za Turaka. C. u 
Prvči u sred. vijeku. C. sv. Terezije bila župskom c. (1758 — 1828). D: 8400 
( — 400). 6f 2 A □ ss. Mil. O u mj. -J* Zagreb, šk: 4 osn., 1 sred., 1 viša 

(tehnička). — žk: Mirko Bijelić, dk, pč. kan., r. 1.5.1914. Davor, m. 23.3. 
1941. N. Gradiška. — Kp: Ivan DragiČević, r. 16.6.1943. Retkovci, m. 4.7. 
1971. St. Mikanovci. 

8. NOVSKA, Trg Bratstva i Jedinstva 13 BI 41330 Novska kk sv. Luka 
Ev., sagr. 1757. ž. spom. 1334. pod imenom »Since«, propala za Turaka, obn. 
kao lok. kpl. 1773., kao ž. 1789. Na području ž. spom. u XIV. st. župa u Belini 
(Bjelavina) i c. sv. Dimitrija. D: 5600 ( — 500). 3+ □ ss. Kćeri Milosrđa. O 
ćSl<c?p: u mj. šk: 4 osn., 2 sred. — Žk: Ivan šimunović, r. 21. 10. 1919. Godinjak 
ž. St. Petrovo Selo, m. 15. 7. 1945. Zagreb. 

9. ORUBICA * B 55424 Orubica. kk sv. Ilija Pror , sagr. 1829. Ž. ust, 
1695. D: 1190 ( — 40). 1A O Nova GradišEa! Zapolje. t§E°) u mj., (pruga 
iz Nove Gradiške). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Davora. 


85 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


10. STARA GRADIŠKA, Uskoci 5 3 55435 St. Gradiška. + sv. Mihael 
Ark. s tornjem k. žup. dvora 1969. Ž. 'spom. 1623. U. sv. Mihael, sagr. 1776 
poruš. 1948. B. □ oo. Franj., sada kazneno-popravni dom. D: 1610 ( — 154). 4f 

0 Nova Gradiška. £^3 Okučani. Bos. Gradiška, pruga Banja Luka — Za- 
greb. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Prlić, r. 27.4. 1914. Sovići ž. Gorica (bpja Mostar) 
m. 26.6.1939. Mostar. 

11. VRBJE 3 55400 Nova Gradiška, sv. Josip, sagr. 1773., obn. 1931. 

2. ust. 1789. D: 3030 ( — 410). 2f 1A O £§3: N. Gradiška. ^1 u mj., pruga 
Vrbje — N. Gradiška. 3 osn. šk. — žk: Ivan Žufika, r. ^3.4. 1941. Repaš ž. 
Molve, m. 3. 12. 1967. Zagreb. 

12. ZAPOLJE 3 55422 Zapolje. j ^ sv. Nikole B., stara c., obn. 1910. 

1 1963., nova c. u gradnji, ž. spom. 1332., 2 ž. (1761), obn. 1966. Nekad posto- 

jala ž. u Zapolju 1660., do osnutka ž. N. Gradiška i Staro Petrovo Selo. 
D: 2817 ( — 200). 5f 2A O Nova Gradiška. u mj., pruga N. Gradiš- 

ka— Davor. 5 osn. šk. — Žk: Branko Kosec OFM , r. 14. 9. 1935. Tmovec ž. 
Bartolovec, m. 2.2.1963. Zagreb. — Kp: Venancije Mihaljević OFM, r. 22.7. 
1943. Zagoričani ž. Vidoši (bpja Banja Luka), m. 28. 6. 1970. Zagreb. 


14. NOVOKAPELAČKI DEKANAT 

Dk: Augustin Kralj, pč. kan, žk u Novoj Kapeli 

1. BEBRINA 3 55254 Bebrina. sv. Marija Magdalena, sagr. 1825., 
obn. 1969. Ž. osn. 1789. D: 1667 (—107). lf 1A O Slav. Brod. £9 Kuti. 

u mj., pruga (iz Slav. Broda). 3 osn. šk. — Žk: Marijan Golec, r. 17. 1. 
1944. Koprivnica, m. 12. 4. 1970. Zagreb. 

2. BUCJE 3 55315 Ratkovica. ^ Preobraženje Gospodnje, sagr. 1831. Ž. 
spom. 1335. u Gnojnici. U XVII. st. nestalno sjedište ž. (Drenovac, Bučje, Za- 
grad), od 1772. župa konačno i stalno u Bučju. Crkve u Drenovcu, Gnojnici, Lov- 
čiću obn. 1670. fra. Luka Ibrišimović. D: 2700 ( — 150). 4f 1A O Slav. Požega. 
£53 Ratkovica i Sulkovci. 4 osn. šk. — žk: Mijo Horvat, r. 14. 9. 1942. Palinovec 
ž. Sv. Juraj u Trnju, m. 26. 6. 1966. Zagreb. 

3. GORNJI LIPOVAC 3 55410 Nova Kapela, Presv. Trojstvo, sagr. 
1837. ž. osn. 1789. C. u Srednjem Lipovcu spom. 1275. i i 660. D: 1Ž95 ( — 15). 
4f O Nova Gradiška, £gg N. Kapela. 3 osn. šk. — žk: Matija Matešković, 
r. 17. 2. 1926. Roždanik ž. Gor. Raić, m. 29. 6. 1952. Zagreb. 

4. LUŽANI, Vlad. Nazora 55 3 55257 Lužani, Slavonija. Fatimska 
Gospa i sv. Magdalena, sagr. 1907., obn. 1970. Ž. spom. 1638., dokin. 1691., obn. 
1967. D: 2095 ( — 95). 4t 1A O Slav. Brod. £gp Lužani Malino. u mj., 
pruga Zagreb — Beograd. 2 osn. šk. — žk: Ivan Rakarić, r. 8. 8. 1941. Poni- 
kvari ž. Topusko, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

5. NOVA KAPELA, Nazorova 1 3 55410 Nova Kapela. Bl.Dj. Marija, 
sagr. 1773. posv. 1777. Ž. spom. 1334. u Ratkovici, 1691. u Sičama, a 1774. u 
mj. God. 1660. spom. c. u Ratkovici i u Dubovcu. D: 5772 ( — 792). 7f O No- 
va Gradiška. ćSJcpf): u mj., pruga Zagreb — Beograd; Zagreb — Osijek. 8 osn. 
šk. — Žk: Augustin Kralj, dk, pč. kan., r. 7. 7. 1914. Pušća ž. Zagorska Sela, 
m. 29. 6. 1938. Zagreb. 


86 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


6. ORIOVAC, Glavna ulica 96 3 55250 Oriovac. ^ sv. Mirko Isp., sagr. 

1814., posv. 1821., obn. 1964. Ž. osn. oko 1691. D: 3348 ( — fi’6). 4+ 1 A □ ss. 
Mil. O Slav. Brod. u mj., pruga Zagreb — Beograd. 2 osn. šk. — 

Žk: Branimir štimac, r. 8. 8. 1922. Cvetković ž. Jastrebarsko, m. 29. 6. 1948. 
Zagreb. 

7. SLAVONSKI DUBOČAC 3 55254 Bebrina. j* sv. Mihovil Ark., sagr. 
1801. obn. 1967./8. Ž. spom. 1694. preseljenjem Hrvata katolika iz Bosne u 
oslobođenu Slavoniju. D: 309 ( — 25). O Slav. Brod. £§3 Kuti Stupnički. 
JJE] Brodski Stupnik, motel (14 km), pruga Zagreb — Beograd. 1 osn. šk. — Žk: 
Josip Sanković, r. 16. 3. 1913. Srijem. Karlovci, m. 20. 12. 1936. Đakovo. 

8. SLAVONSKI KOBAŠ, Doljani 2. 3 55255 Slav. Kobaš. sv. Ivan 
Krst., sagr. 1780., obn. i posv. 1966. Ž. obn. 1691. — U srednjem vijeku vje- 
rojatno ž. u Kobašu. Izbjegli oo. Franj. iz Bosne grade □ »Kloštar« i 6 
poznato svetište Majke B. koje napuštaju radi opasnosti od Turaka. Ž. se na- 
lazi u Lužanima, odakle žk dolazi u c. Kloštar, a 1691. se dijeli na Kobaš i 
Oriovac. D: 1363 ( — 43). 2f □ ss. Služ. M.I. O Slav. Brod. £Š3 Oriovac. 

u mj., pruga (iz Slav. Broda). 1 osn. šk. — Žk: Mirko Miklečić, r. 2. 1. 
1929. Miholjec, m. 29. 6. 1954. Zagreb. 

9. STARO PETROVO SELO 3 55420 Staro Petrovo Selo. ^ Sv. Antun 

Pad., \sagr. i posv. 1777. Ž. spom. 1332 u Vrbovi i Zapolju, obn. u mj. iza 
Turaka 1766. D: 4080 ( — 280). 5f 1A U ž. ss. Predrag. Krvi. O Nova Gra- 
diška. u mj., pruga Zagreb — Slav. Brod. 3 osn. šk. — Žk: Stjepan 

Kanić, pč. prisj., r. 7.9.1912. Zagrade ž. Bučje, m. 27.6.1937. Zagreb. 

10. ŠTIVICA 3 55420 Staro Petrovo Selo. ^ sv. Marija Magd., sagr. 
1808. Ž. osn. 1789. (1626. fil., možda u Ratkovici). *D: 1705 (—7). lf 2 A 
O Nova Gradiška. £gg St. Petrovo Selo. u mj., pruga Zagreb — Slav. 
Brod. 2 osn. škr — Žk: Ivan čoček, r. 8.5. 1921. Popovec ž. Markuševec, 
m. 29. 6. 1946. Zagreb. 

11. VRBOVA 3 55414 Vrbova. ^ Juraj M., sagr. 1802. Ž ust. 1963. 
Stara c. u G. Vrbovi, sruš. 1795. D: 2204 ( — 168). 2f 1A O Nova Gradiška. 
£Sj u mj. 1 osn. šk. — Žk: Mato Baličević, r. 31. 1. 1940. St. Perkovci ž. An- 
drijevoi (bpja Đakovo), m. 29. 6. 1967. Zagreb. 


VI. ĐEKŠINSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk (namjesni): kan. dr Vilim Nuk 

15. DONJOMEĐIMURSKI DEKANAT 

Dk: Alojzije Vojvoda, žk u Prelogu 

1. BELICA, I. L. Ribara 122 3 42319 Belica. ^ Uznesenje Bl.Dj. Ma- 
rije, sagr. iza 1700., obn. 1945./6. Ž. spom. 1501. D: 3931 (—600) lf □ ss. 
Karmel. B.S.I. O £5g: Čakovec, u mj., pruga Čakovec — Dekanovec. 2 osn. 
šk. — žk: Stjepan Crnčec, pč. prisj., r. 10. 8. 1916. Vučetina ž. Sv. Juraj n/Br., 
m. 21.6. 1942. Zagreb. 


87 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. DEKANOVEC, 3 42318 Dekanovec. ^ Svi Sveti, sagr. 1870., obn, 
1970. Ž. ust. 1790. D: 4100 (—850). O ££i: Čakovec. u mj. 3 osn. šk. 
— Žk: Ignacije Hrastić, r. 29. 9. 1924. Prelog, m. 29. 6. 1949. Zagreb. 

3. DONJA DUBRAVA, 3 42328 Donja Dubrava. ^ sv. Margareta Dj.M., 
sagr. i posv. 1940. Ž. osn. 1790. D: 3900 (—650). 1 1 O Čakovec. Kotoriba. 
rjas] u mj., pruga Varaždin — D. Dubrava. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Knez, r. 22.12. 
1907. Kotoriba, m. 29. 6. 1932. Zagreb. 

4. DONJI VIDOVEC 3 42327 Donji Vidovec. ^ sv. Vid M., sagr. 1780. 
(stara ž. c. sagr. prije 1501., sruš.). Ž. spom. 1478., obn. 1665. D: 2458 ( — 346). 

0 Čakovec, Kotoriba. u mj., pruga Varaždin — D. Dubrava. 1 osn. 
šk. — Žk. Franjo Balog, r. 18. 9. 1916. Kotoriba, m. 16. 3. 1941. Zagreb. 

5. DRAŠKOVEC 3 42325 Draškovec. sv. Rok Isp., sagr. u II. polo- 
vini XVIII. st. Ž. ust. 1673. D: 3740 ( — 653). 4+ 1A O Čakovec. Kra- 
ljevec ili Prelog. ^ u mj., pruga Zagreb — Kotoriba. 2 osn. šk. — žk: Bozi- 
dar Jurki, r. 16. 12. 1933. Ladislavec ž. Zlatar, m. 29. 6. 1960. Zagreb. 

6. GORIČAN, Školska 39 3 42324 Goričan. ^ sv. LeonardUo, sagr. 1770., 
posv. 1789. Ž. osn. 1789. D: 4500 ( — 800). lf O Čakovec. D. Kraljevec. 

u mj., pruga Zagreb — Varaždin — Čakovec — Goričan. 1 osn. šk. — Žk: Au- 
gustin Horvat , r. 20. 8. 1927. Jurčevec ž. Mala Subotica, m. 5. 7. 1957. M. Su- 
botica. 

7. KOTORIBA, JNA 42 3 42329 Kotoriba. Sedam Žalosti Bl.Dj.M. 

1 sv. Križ., sagr. i posv. 1784. Ž. osn. 1789. D: 4050 ( — 480) 1A O Čakovec. 

c^: u mj., pruga Zagreb — Kotoriba. 1 osn. šk. — Žk: Ignacije Zadravec, 
r. 26. 6. 1921. D. Zebanec ž. Selnica, m. 29. 6. 1950. Zagreb. 

8. MALA SUBOTICA 3 42321 Mala Subotica. ^ Rođenje Bl.Dj.M., sagr. 

1430., obn. 1900. ž. i ž. c. spom. 1334. 6 sv. Križa u Sv. Križu Dravskom. 

D: 7000 ( — 1500). 5f 2 6 (Sv. Križ Dravski i Orehovica n/Dr.). O Čakovec. 

u mj., pruga Varaždin— Budimpešta. 5 osn. šk. — žk: Ivan Jurak, 
r. 19.5.1924. Sv. Ilija, m. 29.6.1949. Zagreb. — Kp: Stjepan Novinšćak, r. 
1.1.1941. ćestijanec ž. Sv. Martin n/M., m. 28.6.1970. Zagreb, stan u Ore- 
hovici n/Dr. 

9. PODTUREN 3 42317 Podturen. sv. Martin B., stara c., obn. 1909. 
ž. spom. 1334. D: 5500 ( — 1100). 2f O £gg: Čakovec. u mj. (iz Čakovca). 
3 osn. šk. — Žk: Ivan Grščić, r. 19.5.1921. Križevci, m. 30.6.1946. Zagreb. 

10. PRELOG, Glavna ul. 34 3 42323 Prelog. sv. Jakob St. Ap., sagr. 

1753., posv. 1761., obn. 1965. Ž. i c. sv. Lovro, sponu 1334. D: 6140 ( — 700). 
4f O Čakovec. £gp Kraljevec ili Prelog. ipp u mj. 2 osn. šk. — žk: Alojzije 
Vojvoda, dk., pč. prisj., r. 4.6.1912. D. Vidovec, m. 28.6.1936. Zagreb. 

11. SV. MARIJA na MURI 3 42326 Marija na Muri. ^ Uznesenje BI. 
Dj.M., sagr. i posv. 1789., obn. 1910. i 1970. Ž. spom. 1698. D: 3070 (—120). 
T T" "TA 0 Čakovec. D. Mihaljevec. i£šg) u mj. , pruga Zagreb — Čako- 
vec— D. Dubrava — Kotoriba i Varaždin — D. Dubrava — Kotoriba. 1 osn. šk. — 
Žk: Mato Galić, r. 12. 9. 1919. Crne Lokve ž. Kočerin (bpja Mostar), m. 15. 7. 
1945. Zagreb. 


88 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


12. SV. JURAJ U TRNJU 3 42323 Prelog. J* sv. Juraj M., sagr. prije 

1501., obn. i posv. 1784. Ž. spom. 1501., obn. oko 170(T D: 5521 (—1200). 4f 
O Čakovec, Čehovec. i^Ep u mj., pruga Čakovec — Prelog. 4 osn. šk. — 
Žk: Blaž Horvat, r. 31.1.1939. D. Dubrava, m. 29.6.1964. Zagreb. 


16. GORNJOMEĐIMURSKI DEKANAT 

Dk: Stjepan Slaviček, žk u Raskrižju 

1. ČAKOVEC, Maršala Tita 9 3 42300 Čakovec. sv. Nikola B., sagr. 

1711., posv. 1750. — Sjedište ž. od pamtivijeka u Mihovljanu »pod Čakovcem«, 
spom. 1334., preneseno u c. sv. Nikole u Čakovcu 1789. U Mihovljanu gotska 
c. sv. Mihaela Ark., sagr. prije 1334. □ oo. Pavl. u sv. Jeleni, podignut 1376. 
od velikaša Stjepana Lackovića, oduzet za Josipa II., sruš. 1880. C. sv. Jelene 
iz XIV. st., sačuvano dosad samo svetište. U njoj grobnica knezova Zrinj- 
skih XVI. st. s glavom sigetskog junaka bana Nikole (|1566). U Čakovec dozvao 
oo. Franj. ban Nikola Zrinjski 1659., a njihov □ sagr. početkom XVIII. st. — 
D: 15000 ( — 2000). 10 f 2 A 0^3^™): u mj. -J* Zagreb. Šk: 7 osn., 3 sred., 
1 vis. i 1 v. pedag. — žk: Anđelko Linić OFM, r. 11.11.1936. Svilno ž. Grob- 
nik, m. 2.2.1964. Zagreb. — Kp: Pavao Graf OFM, r. 11.4.1921. Zagreb, m. 
30.6. 1946. Zagreb. — Kp: Tihomil Gajšak OFM, r. 1. 1. 1931. Klanjec, m. 29.6. 
1958. Zagreb. — Kp: Sabin Rumenjak OFM, r. 8. 12.1940. Vukovar, m. 29. 6. 

1967. Zagreb. — Kp: Rupert Rozmarić OFM, r. 2.4.1921. štrigova, m. 29.6. 

2. GORNJI MIHALJEVEC © (042)85-930 3 42306 Macinec. i* sv. Kata- 

rina Dj.M., sagr. pr. 1789., obn. 1968. Ž. spom. 1334. D: 2749 ( — 184). 1 f O Ča- 
kovec. Macinec. u mj., pruga Čakovec — štrigova ili Čakovec — D. 

Hrašćan — Ormož. 2 osn. šk. — žk: Alojzije Švaljek, r. 9. 2. 1928. Oroslavje, 
m. 28. 6. 1953. Zagreb. 

3. MACINEC 3 42306 Macinec. ^ Pohođenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1880., 

kao t postoji najkasnije u XV. st. Ž. ustT789. D: 2640 ( — 50). 4f O Čako 

vec. u mj. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Mustak, r. 9.1.1930. Prelog, m. 29.6. 

1956. Zagreb. 

4. MURSKO SREDIŠĆE, Martinska 9 3 42315 Mursko Središće. sv. 
Ladislav Kr., sagr. u XVI. st., obn. 1820. Ž. stara (Sv. Martin), postala STT 
D: 2592 ( — ^42). lf O Čakovec. fgjicgEg): u mj. 1 osn. šk. — Žk: Vladimir 
Margetić, r. 11. 3. 1912. Zagreb, m. 29. 6. 1935. Zagreb. 

5. NEDELIŠČE, Matije Gupca 3 3 42305 Nedelišće. ^ Presv. Trojstvo, 
6 veoma stara, obn. 1968. Ž. spom. 1334. D: 9196 ( — 457). Tf O O): ča - 
kovec. ipg) u mj., pruga Zagreb — Štrigova. 6 osn. šk. — Žk: Karlo Bubanić, 
prof. kth., r. 12.10.1908. Prelog, m. 26.6.1932. Zagreb. — Kp: Leonard 
Logozar, r. 5. 7. 1945. Goričan, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

6. RAZKRIŽJE 3 69240 Ljutomer. sv. Ivan Nepomuk, sagr. 1779., 
posv. 1842., zvonik sagr. 1907., obn. 1926. i 1956. Z. osn. 1942., dotada fil. 
štrigove. D: 1340 ( — 164). lf □ škol. ss. O £gjj: Ljutomer. tg™) u mj., 
pruga Zagreb — Štrigova i Zagreb — G. Radgona. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan 
Slaviček, dk, r. 20. 11. 1925. Draškovec, m. 29. 6. 1950. Zagreb. 


89 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


7. SELNICA 18 BI 42314 Selnica. sv. Marko Ev., sagr. u XVIII. st. 
Ž. spom. 1334. D: 4871 (—570). 2+ 1A* o Čakovec. ^ Mursko Središće. 
^ u mj. 3 osn. šk. — Žk: Stjepan Kavran, pč. prisj., r. 22.6.1914. Prolog, 
m. 19.3. 1941. Prolog. 

8. SV. JURAJ na Bregu BI 42311 Lopatinec. ^ sv. Juraj M., sagr. 

XVIII. st. obn. 1896. Z, spom. 1334. D: 6540 (—359). 4+ i A O gg: Čakovec. 

Lopatinec, pruga Čakovec — Prekopa. 6 osn. šk. — Žk: Ivan Kozjak, r. 
5. 5. 1936. Beliioa, m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

9. SV. MARTIN na Muri B 42313 Martin na Muri. sv. Martin B., 
sagr. 1468., obn. 1970. Ž. spom. 1334. D: 4500 ( — 800). 3f 3 A □ Kćeri B. 
Ljub. O Čakovec, £gp Mursko Središće. ^ u mj., pruga Zagreb — Štri- 
gova. 3 osn. šk. — žk: Blaž Tota , r. 15.7.1932. Draškovec, m. 25.7.1959. 
Draškovec. — Kp: Ivan Vuđan, r. 23. 5. 1940. Pehardovec ž. Dubrava, m. 28. 
11.1956. Zagreb. 

10. ŠTRIGOVA © (042)86-833 B 42312 Štrigova Medim. ^ sv. Marija 
Magdalena, sagr. 1738./49., posv. 1690., obn. 1940. Na njezinu mjestu stajala 
gotska f iste svetice, sagr. od slavonskog bana Fridriha Celjskog 1448., obn. 
po banu Petru Zrinjskom, sruš. u potresu 1738. Ž. spom. 1334. □ oo. Pavl. sa 
c. sv. Jeronima sagr. 1749. Red dokinut 1786. po Josipu II. D: 4248 ( — 544). 
10t 1A O Čakovec. £gp Ljutomer. «£!§) u mj. (iz Zagreba). 4 osn. šk. 
— Žk: Dragutin Gazivoda, r. 20. 5. 1914. Subotica ž. Rasinja, m. 25. 6. 1938. 
Zagreb. 

11. VRATIŠINEC 258 ^ 42316 Vratišinec. Uzvišenje sv. Križa, sagr. 
1897., obn. 1967. Ž. ust. 1789. D: 5113 (—914). 6f Ta O Čakovec. 

u mj., pruga Čakovec — Mursko Središće. 6 osn. šk. — Žk: Ljudevit Balent . 
r. 12. 8. 1916. Prelog, m. 5. 7. 1942. ZagreD. 


VII. KOMARNIČKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kan. dr Ivan Tilšer 

17. ĐURĐEVAČKI DEKANAT 

Dk: Stanko Rajter, žk u Đurđevcu 

1. BUDROVAC B 43350 Đurđevac. ^ Uznesenje BI. Dj. Marije, sagr. 
1941. Ž. ust. 1946. D: 2400 (—100). 3f O Đurđevac. q®) u mj., (iz 
Đurđevca). 3 osn. šk. — Žk: Stjepan Videković, r. 15.4. 1927. Kalnik, m. 29.6. 
1951. Zagreb. 

2. ĐURĐEVAC, Ul. Stjepana Radića 3 B 43350 Đurđevac. ^ sv. Juraj 

M., sagr. i posv. 1929. Ž. spom. 1334. D: 6500 ( — 500). 5f 1A U z. djeluju 
ss. Mil. u mj., pruga Zagreb — Đurđevac i Varaždin — Osijek. 

$k: 2 osn., 1 sred. — žk: Stanko Rajter, dk, r, 9. 10. 1912. Vrb. Cerje ž. Vrbo- 
vec, m. 28.6.1936. Zagreb. — Kp: Stjepan Đurić, r. 13.1.1946. Vrbova, m. 
25. 6. 1972. Zagreb. 

3. FERDINANDOVAC (nekad Jelačićevo), Trg slobode 28 BI 43356 Fer- 
dinandovac. sv. Ferdinand Isp., sagr. 1884., obn. 1967. Ž. spom. 1334., 


90 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


obn. 1781. u Brodu kao kpl., 1789. kao ž.; radi poplava 1847. prenesena u F. 

— Ž. i 6 sv. Nikole u mj., propala za Turaka. Dugo nije imala c., adm. župu 

svećenici s druge strane Drave. D: 3100 (—100). 3f O Đurđevac, Ka- 
linovac. u mj. (iz Zagreba). 2 osn. šk. — žk: Ivo Barčanec, vrhbos. 

sveć., r. 30. 4. 1914. Peteranec, m. 7. 4.1940. Sarajevo. 

4. KALINOVAC, Dravska 170 BI 
43361 Kalinovac. ^ sv. Luka Ev., sagr. 
1867., prošir. 1909., oCn. 1955. Ž. ust. 
1881. Stara + sv. Vida i + sv. Valen- 
tina na Pestima. D: 2500 ( — 100). 2f 
O Đurđevac. ć§g«g“): u mj., pruga Za- 
greb— Osijek. 1 osn. šk. — žk: Oskar 
Jamnik, r. 30.5.1900. Celje (bpja Mari- 
bor), m. 15.4.1928. Đakovo. 

5. KLOŠTAR PODRAVSKI, Gupč- 
eva ul. 65 BI 43362 Kloštar Podravski. 

sv. Benedikt Op., sagr. 1700., posv. 
1805. ž. spom. 1300. i 1501., obn. 1702. 
Od 1954. zaštitnica ž. žalosna Gospa. 
□ oo. Franj. (1260—1295). C. sv. An- 
drijana (1300—1554) sruš. od Turaka 
Dvorac i □ bana Beluša iz 1142. kas- 
nije porušeni (kraj se zvao Garbanog). 
D: 4215 (—190). 3+ 1A □ ss. Služ. 
M.I. O Đurđevac, ^p^: u mj., pru- 
ga Zagreb — Bjelovar — Virovitica — Osi- 
jek. 3 osn. šk. — Žk: Alojzije Stella, 
pč. prisj., r. 30.4.1896. Split, m. 29.8. 
1920. Split. 

6. KOZAREVAC BI 43362 Kloštar 
Podravski, sv. Franjo Ksaver, sagr. 
1909. posv. 1921? Lok. kpl. ust. 1789. 

Ž. ust. 1819. Stara 6 fil. ž. Kloštar, 

sagr. 1745. D: 3600 ( — 200). 2f O Đurđevac. Kloštar. 5 osn. šk. 

— Žk: Dragutin Denačić, r. 24.3.1919. Apatija ž. Ludbreg, m. 15.7.1945. 
Zagreb. 

7. MOLVE, Virovska 21 Bi 43327 Molve. Uznesenje Bl.Dj. Marije, 

sagr. 1862., obn. 1971. Ž. spom. 1334., obn. 1665. Prastara ž. c. M.B. u Mol- 
vama, sruš. 1890. D: 3180 (—160). 16 1+ 1A □ ss. Mil. O Đurđevac. 

£gp Virje. u mj., pruga Koprivnica — Molve i Sirova Katalena — Ždala. 

3 osn. šk. — Žk: Serafin (Nikola) Samodol OFMConv., r. 25.10.1943. Šibenik, 
m. 26.7.1968. Zagreb. — Kp: Stjepan (Marko) Gagulić OFMConv., r. 29.10. 
1943. D. Tremošnica (nbpja Vrhbosna), m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

8. PITOMACA Bi 43405 Pitomaca, j* sv. Vid M., sagr. 1783., obn. 1969. 
posv. 1970., Ž. ust. 1710. D: 7100 (—300). 5't 1A O Đurđevac. <gp«^: u 
mj. 6 osn. šk. — žk: Ivan Demšić, r. 22.11.1909. Pitomaca, m. 25.6.1933. 


Župna crkva sv. Jurja u Đurđevcu 

(arch. Stj. Podhorski 1928./29.) 


91 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Zagreb. — Kp: Miroslav Habunek, r. 26.2. 1944. Radoišće ž. V. Bisag, m. 28.6. 
1970. Zagreb. 

9. PODRAVSKE SESVETE BI 43363 Podr. Sesvete. j* Svi Sveti, sagr. 
1878. Ž. spom. 1334., obn. 1885. D: 2500 ( — 200). O Đurđeva"ć Kloštar 
Podr. i§Eg) u mj., pruga Zagreb — Đurđevac — Osijek. 1 osn. šk. — žk: Miro- 
slav Hrupec, r. 10. 12. 1940. Kapela ž. Vel. Bukovec, m. 26. 6. 1966. Zagreb 
(Stari podaci, nove b. žk nije poslao.) 


18. KOPRIVNIČKI DEKANAT 

Dk: Leonardo Žunić, žk u Martijancu 

1. ĐELEKOVEC, Pavleka Miškine 80 B 43316 Đelekovec. Uznesenje 
Bl.Dj.M., sagr. 1789. ž. spom. 1334. i 1501; za Turaka propala, obn. 1789. 
D: 1733 ( — 16). O Koprivnica. Drnje. u mj., pruga Koprivnica — 
— Legrad. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Bradica , r. 14. 8. 1937. Jezerine ž. G. Pre- 
križje, m. 1. 12. 1963. Zagreb 

2. IMBRIOVEC BI 43316 Đelekovec. sv. Emerik. Ž. spom. 1334. u 
Zablatju, spom. u mj. 1501., obn. 1743. D: 2301) (—306). 3+ O Koprivnica. 
® u mj., pruga Koprivnica— Legrad. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Kuzminca. 

3. KOPRIVNICA, JNA 2 B 43300 Koprivnica. sv. Nikola B., sagr. i 

posv. 1657., obn. 1963. D: 21950 (—920). 1 6 7+ 1A □ 6 oo. Franj. 

□ Kć. Bož. Ljub. 0£Šg<£E°): u mj. Zagreb, šk: 5 osn., 6 sred. — Đuro 

Golubić, r. 11.9. 1916. Sv. Petar ž. Vel. Bukovec, m. 21.6. 1942. Zagreb. — Kp: 
Juraj Župančić, r. 25. 9. 1946. Mala Rakovica ž. Samobor, m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

4. KOPRIVNIČKI BREGI B 43324 Kopr. Bregi. sv. Rok Isp., sagr. i 
posv. 1805. Ž. osn. 1790. D: 1629 ( — 65). O Koprivnica, u nij! ^ Glo- 
govac, pruga Koprivnica — Đurđevac. 1 osn. šk. — žk: Franjo Talan st., prof. 
kth., r. 18. 9. 1914. Gola, m. 26. 6. 1938. Zagreb. 

5. KOPRIVNIČKI IVANEC, Koprivnička 16 B 43311 Kunovec. sv. 

Ivan Krst., sagr. 1742., posv. 1805., obn. 1938. Ž. spom. 1334. u mj. i u Cen- 

kovcu, obn. 1659. u mj. D: 3080 ( — 380). 2t O^^g^j): Koprivnica. 2. osn. 

šk. — žk: Vjekoslav Britvec, r. 1.6.1931. Lasinja, m. 29.6.1956. Zagreb. 

6. KUZMINEC 126 B 43312 Rasinja. ^ sv. Kuzma i Damjan M., sagr. 
u XVI. st. ž. spom. 1334. u Gorici, obn. 16607 D: 2100 (—300). lf O Ko- 
privnica. u mj# 2 osn. šk. — žk: Mijo Peroš, r. 19.4.1930. Peteranec, 
m. 29. 6. 1956. Zagreb. (Stari podaci, novi podaci nisu poslani). 

7. LEGRAD, Trg Bratstva i Jedinstva 14 B 43317 Legrad. 6 Presv. Troj- 
stvo, sagr. i posv. 1784., obn. od 1958. Ž. ust. 1641. D: 1600 (—150). 2f 
O Koprivnica, Drnje. u mj., pruga Legrad — Zagreb i Legrad — Kopriv- 
nica. 1 osn. šk. — žk. Dragutin Feletar, r. 22. 10. 1915. D. Dubrava, m. 6. 6. 
1943. Zagreb. 

8. LUDBREG, Nazorova ul. 4 B 42230 Ludbreg. Presv. Trojstvo, sagr. 
1410. (» Krvi Isusove), ž. spom. 1334. D: 5390 (— 190)r~8f Ta 0§£l^: 
u mj-7 pruga Zagreb — Legrad i Varaždin — Koprivnica. 2 osn. šk. — Žk: Sil- 


92 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


vije Brezovnjački, r. 20. 7. 1926. Podgorje ž. Kamenica, m. 29. 6. 1956. Zagreb. 
— Kp: Stjepan Penić, r. 6. 9. 1945. Krašić, m. 29. 6. 1971. 

9. LUDBREŠKI SV. ĐURĐ 54 B 42230 Ludbreg. 1* sv. Juraj M., sagr. 
i posv. 1775., obn. koncem XIX. stolj. Ž. spom. 1334. D 75000 (—180). 5f 

Ludbreg, pruga Varaždin — Ludbreg — V. Bukovec i Hrženica — Va- 
ražd. Toplice— N. Marof. 3 osn. šk. — Žk: Ante Havaić, r. 11.6.1916. Sloko- 
vec ž. Ludbreg, m. 16. 3. 1941. Ludbreg. 

10. MARTIJANEC 3 B 42232 Martijanec. ^ sv. Martin B., sagr. i posv. 

1775., obn. 1937. Ž. spom. 1259., c. u Slanju 1334; ž. u Križovljanu 1501. D: 

5500 ( — 600). 3f O Ludbreg. u mj., pruga Virovitica — Varaždin. 

1 osn. šk. — Žk: Leonardo Zunić, dk, r. 27. 10. 1893. D. Pritišće ž. Prilišće, m. 
30.7.1916. Zagreb. — Kp: Ivan Košutić, r. 7.6.1941. Sv. Petar Orehovec, 
m. 29. 6. 1967. Zagreb. 

11. RASINJA 76 B 43312 Rasinja. Našašće sv. Križa, sagr. 1790. 
ž. spom. 1334. U Subotici ž. propala 1552. na povratku turske vojske s opsa- 
de Kiseka. D: 3400 (—300). 3+ O Koprivnica, ćgg u mj. 6 osn. šk. — 
žk: Mirko Strah, r. 5. 11. 1914. Apatija ž. Ludbreg, m. 26.4. 1938. Zagreb. (Stari 
podaci, novi nisu poslani). 

12. VELIKI BUKOVEC B 42231 Mali Bukovec. sv. Franjo As., sagr. 

1820., posv. 1960., obn. 1957-70. Ž. spom. 1334. u Sv. Petru na Bednji, u XVII. 
st. prenes. u mj. D: 6017 (—417). 6+ O Ludbreg. ggg Cukovec. gžg u mj., 
pruga Zagreb — Legrad. 4 osn. šk. — Žk: Ivan Lončar, r. 7. 7. 1920. Molve, 
m. 30. 6. 1946. Zagreb. 


19. VIROVSKI DEKANAT 

Dk: •/• 

1. DONJI MOSTI B 43203 Kapela, sv. Benedikt Op., sagr. 1887. Ž. 
osn. 1789. D: 2550 (—200). 2f O Bjelovar. g£i Novigrad Podr. ^ u mj., 
pruga Koprivnica — Bjelovar. 3 osn. šk. — Žk: Ivan Novosel, r. 19. 6. 1930. 
Imbriovec ž. Jalžabet, m. 29.6.1959. Zagreb. 

2. DRNJE, K. Mikulan 39 B 43322 Drnje. Rođenje Bl.Dj. Marije, 
sagr. 1846. Ž. spom 1334. ž. Torčec spom. 1501., prenes. u mj. D: 2280 lt 
O Koprivnica, ^g^): u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Đelekovca. 

3. GOLA, Dravska 1 B 43331 Gola. sv. Trj Kralja, sagr. 1842. Ž. osn. 
1827. D: 3100 ( — 36). 1 1 O Koprivnica. ^ Botovo. q°Ep u mj., pruga Ko- 
privnica— ždala. 4 osn. šk. — žk: Josip Lojan, r. 26. 2. 1912. Gola, m. 7. 8. 
1938. Trsat. 

4. HLEBINE B 43323 Hlebine. sv. Katarina Dj.M., sagr. 1834. Kpl. 
osn. 1789., ž. 1793. Ž. spom. 1334. u Strugi, propala 1552. D: 2215 ( — 215). 
O Koprivnica. ^ u mj., pruga Koprivnica — Đurđevac — Zagreb. 2 osn. šk 
— Žk: Josip Peroš, r. 25.5.1916. Peteranec, m. 21.6.1942. Zagreb. 

5. MIHOLJANEC B 43326 Virje. 1* sv. Mihael Ark., sagr. 1779. Ž. spom. 
1334., obn. 1676. Nekad se zvala Zdelja, po potoku kroz selo. Ž. sv. Andrije 


93 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


u Hampovici samo 4 god. Pred 200 g. propala. U Zdelji imali Templari 
posjed, spom. 1163, dar bosan. bana Borića. D: 1803 ( — 40). 3+ O Đurđevac, 
Virje. u mj., pruga Bjelovar — Virje. 3 osn šk. — Adm. žk iz Vdrja. 

6. NOVIGRAD PODRAVSKI, Komarnička 3 Kl 43325 Novigrad Podrav- 

ski. l<k Rastanak Apostola, sagr. 1830., posv. 1911., obn. 1940. ž. spom. 1334. 
D: 3620 (—100). lf 1A O Koprivnica. u mj., pruga Koprivnica— 

— Đurđevac. 3 osn. šk. — žk: Rudolf Holi, r. 8. 2. 1927. Sv. Ilija, m. 29. 6. 
1954. Sv. Ilija. 

7. NOVO VIRJE K3 43355 Drenovica Podravska. sv. Josip, sagr. i posv. 
1971. Ž. osn. 1969. D: 2360 ( — 50). lf 1A OfSi: Đurđevac. ^ u mj.. 
pruga Virje — Ferdi nandovac. 3 osn. šk. — Žk: Stjepan Čadoić, r. 5.11.1938 
Kamenica ž. Preseka, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

8. PETERANEC, M. Gupca 6 K 43321 Peteranec. sv. Petar i Pavao Ap., 

sagr. oko 1773., posv. 1805., obn. 1969. Ž. spom. 1334., za Turaka propala, obn. 
1789. D: 1790 ( — 50). O Koprivnica, u mj. (iz Koprivnice). 2 osn. 

šk. — Žk: Dragutin Komorčec, r. 17. 10. 1935. Miihovljan, m. 29.6. 1961. Zagreb. 

9. SIGETEC, Braće Radića 22 K 43321 Peteranec. ^ sv. Marko Ev., 
sagr. 1812., obn. 1949. Ž. osn. 1789., počela djelovati oko g. 1830. D: 1820 
( — 100). O Koprivnica. g£p Drnje. u mj., pruga Hlebine — Koprivnica — 
— Zagreb. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Peteranca. 

10. VIRJE, Gajeva 11 K 43326 Virje. sv. Martin B., sagr. prije 1659. 
Ž. spom. 1334. D: 4838 ( — 175). 5f 1A □ ss. Dom. O Đurđevac. gggrfS): 
ćSjipp: u mj. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Vragović, r. 25.12.1922. Ljubešćica, 
m. 29. 6. 1947. Zagreb. 

11. 2DALA, Vlad. Nazora 76 K 43332 Ždala. Presv. Trojstvo, sagr. i 
posv. 1884., obn. 1939./40. Ž. osn. 1895. D: 1813 (— 1Ć6). 1A O Đurđevac. 
ćS Virje. ^ u mj., pruga Koprivnica — Ždala. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan 
Biskup, r. 5.10.1934. Podevčevo ž. Remetinec, m. 29.6.1961. Zagreb. 


VII. ĆAZMANSKI ARHIĐAKONAT 
Arhiđk: kan. Nikola Soldo 

20. ĆAZMANSKI DEKANAT 

Dk: Gabrijel Prekratić, žk u Draganou 

1. ČAZMA, Trg Pobjede 6 K 43240 Čazma. ^ sv. Marija Magdalena, 

sagr. 1232., posv. i obn. oko 1700. Ž. spom. 1334. Zborni Kaptol sv. Duha 
(1232 — 1552). □ oo. Dom., ss. Dom., oo. Premonstrat. i Ivanovaca do Tu- 

raka D: 3400 ( — 145). 3f O u mj. 45? Ivanićgrad. u mj., pruga Za- 
greb—Čazma— Bjelovar. šk: 2 osn., 1 sred. — žk: Ivan Sirovec, r. 17.2.1934. 
Švaljkovec ž. Začretje, m. 29. 6. 1960. Zagreb. 

2. : DAPCI 41 Kl 43240 Čazma. sv. Katarina Dj.M., sagr. 1838. Lok. kpl. 
ust. 1920., ž. 1931. Stara c. sv. Katarine na groblju Buturiš, sruš. 1830. D: 


94 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


1520 (—50). lf 1A o Čazma, Ivanićgrad. ^ u mj., pruga Čazma— Za- 
greb. 1 osn. šk. — Žk: Juraj Fratrović, r. 25. 3. 1912. D. Selište ž. Glina, m. 20. 4. 
1935. Split. 

3. DRAGANEC Kl 43245 Draganec G. ^ Pohođenje Bl.Dj. Marije, sagr. 
i posv. 1876., obn. 1943. Ž. spom. 1334. obn. 167<5. D: 2222 (—14). 3f O Čaz- 
ma. ćf£l Ivanićgrad. ^ u mj., pruga Zagreb— Čazma— Bjelovar. 3 osn. šk. 
— Žk: Gabrijel Prekratić, dk, r. 15.9.1905. Podgora ž. Tuhelj, m. 29.6.1930. 
Zagreb. 

4. IVANSKA Kl 43231 Ivanska. tk sv. Ivan Krst., sagr. 1848., posv. 1930. 
Ž. spom. 1334. obn. 1724. D: 3541 ( — 150). 5f O Čazma, ^g Bjelovar. 
c^Ep u mj., pruga Berek — Čazma — Zagreb i Garešnica — Bjelovar — Zagreb. 5 osn. 
šk. — Žk: Ante Kovač, r. 10.1.1920. Nedelišće, m. 29.6.1949. Zagreb. 

5. MIKLOUŠ, Gornji Miklouš 49 K 43240 Čazma. ^ sv. Nikola B., sagr. 
1789. ž. spom. 1334., obn. 1789. D: 1000 ( — ?). lf O Čazma. £gg Ivanić- 
grad. ^ Đ. Miklouš, pruga Zagreb — Samarica. 2 osn. šk. — Adm. žk iz 
Čazme. 

6. SAMARICA K 43232 Berek. sv. Katarina Dj.M., sagr., 1721. Ž. spom. 

1334., obn. 1721. Ž. Gor. Garešnica do Turaka. D: 2440 ( — 40). 6 i 1A 

O Čazma. u mj., pruga Zagreb — Samarica — Bjelovar. 5 osn. šk. — Adm. 
žk iz Ivanjske. 

7. ŠTEFANJE 75 K 43246 Štefanje. sv. Stjepan Prv. M., sagr XIII. st., 
posv. 1805., obn. 1786. Ž. spom. 1334. (Rakitnica), obn. 1685. Ž. u Narti 
spom. 1334. D: 2860 ( — 63). 5f 1A O Čazma. Bjelovar. ^ u mj., 
pruga Zagreb — Čazma — Bjelovar. 4 osn. šk. — Žk: Josip Vlahek, r. 6. 5. 1918. 
Čehovec ž. Sv. Juraj u Trnju, m. 6.7.1941. Murter, Šibenik. 


21. GAREŠNIČKI DEKANAT 

V. d. dk: Ivan Špoljar, žk u Kaniškoj Ivi 

1. GAREŠNICA, Graničarska 35 K 43280 Garešnica. Pohođenje Bl.Dj. 
Marije., sagr. 1752. posv. 1964. Ž. spom. 1334., obn. 1746. Do 1960. grkokat. ž. 
u Dišniku. D: 3550 ( — 340). Isel. p. njem. m. 2f 1A U ž. ss. Naše Gospe. 
OĆSg<^“): u mj., pruga Zagreb — Garešnica, Bjelovar — Garešnica. Šk: 4 osn., 
2 sred. — žk: Milan Osrečki, r. 9.10.1937. Stipernica ž. Marinci, m. 29.6. 
1963. Zagreb. 

2. GRUBIŠNO POLJE, Mojice Birte 2 K 43290 Grub. Polje, j* sv. Josip,, 
sagr. 1781., posv. 1908., obn. 1951. Ž. spom. 1334. i 1501. u mj. sa 4 fil., pro- 
pale za Turaka. Ž. obn. 1782. D: 3490 (—290). 3f 1A □ ss. Mil. £gg za 
teret u mj. OipEp: u mj., pruga Bjelovar — Daruvar — Virovitica. Šk: 8 osn., 
1 sred. — žk: Ivan Franjetić, r. 13.11.1911. Cerovac ž. Pož. Sesvete, m. 28.6. 
1936. Zagreb. 

3. HERCEGOVAC, Bratstva i Jedinstva 168 @ (043)76525 K 43284 Her- 
cegovac. U sv. Stjepan Kralj, sagr. 1838., sruš. 1945., obn. 1955-59. Ž. spom. 


95 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


1334., obn. 1789. 1334. spom. ž. Vel. Zdenci, tu su bile 3 crkve, vjerojatno iz 
XIV. st. D: 2160 (—80). O Garešnica.' u mj., pruga Zagreb— Grub. 

Polje. 2 osn. šk. — žk: prof. Gabrijel Glavnih, r. 20.5.1917. Čmile ž. Varažd. 
Toplice, m. 5. 7. 1942. Zagreb. 

4. IVANOVO SELO 3 43504 Ivanovo Selo. Presv. Srce Isusovo, sagr. 
1946. nedovršena. Ž. osn. 1948. D: 2130 ( — 70). lf 1A O Grubišno Polje. 
ffg D. Vrijeska. u mj., pruga Grubišno Polje — Daruvar. 5 osn. šk. — 
Žk: Josip Košćak SDB, r. 31.1.1936. Završje ž. Margečan, m. 5.7.1964. Va- 
raždin. 

5. KANIŠKA IVA 3 43283 Kaniška Iva. ^ Srce Marijino i sv. Juraj M., 
sagr. 1745., posv. i obn. 1968. Ž. spom. 1334. u Bršljanici, a 1501. u Popedu i 
Podgorju, propale za Turaka. Ž. obn. 1814. D: 1790 ( — 50). 1A O Ga- 
rešnica. £Spc£I™): u mj., pruga Garešnica — Zagreb. 4 osn. šk. — Žk: Ivan 
Špoljar, v. d. dk, r. 21.6. 1933. Višnjevec ž. Vinagora, m. 29.6. 1959. Vinagora. 

6. LADISLAV 3 43284 Hercegovac, sv. Ladislav Kr., sagr. 1845., obn. 
1969. Ž. spom. 1334., obn. 1805. D: 1830 ( — 30). lf O Garešnica. £^P u mj., 
pruga Bjelovar — Garešnica. 3 osn. šk. — Žk: Mirko Valjak, r. 23.5.1946. 
Zadravec ž. Orehovica, m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

7. STARA PLOŠĆICA E1 43232 Berek. sv. Tri Kralja, sagr. 1844. Ž. 

spom. 1334., obn. oko 1706. Z. spom. u G. Ploščici. D: 1958 (—70). 2 + 

O Časma. <£“) u mj., pruga Bjelovar — Ploščica— Garešnica. 3 osn. šk. — 
Žk: Ivan Štrbenac, r. 7. 12. 1943. M. Trnovitica ž. V. Trnovitica, m. 29.6. 1959. 
Zagreb. 

8. TOMAŠICA 3 43280 Garešnica. ^ sv. Toma Ap., sagr. 1755. Ž. spom. 
1334. u mj., Lušnoj Crikvi, Jalševcu, Slobošćini, 1501. u Palešniku, propale za 
Turaka. Obn. u mj. 1702. 6 sv. Lovre u Palešniku iz 1501. sruš. 1945., obnav- 
lja se. D: 2842 ( — 112). 5+ 1A O-fSi: Garešnica. «£“) u mj., pruga Toma- 
šica — Zagreb i Bjelovar — -Banova Jaruga. 5 osn. šk. — žk: Ivan Fridl, r. 
4. 2. 1918. Svilna ž. Buk, m. 29. 6. 1944. Zagreb. 

9. VELIKA TRNOVITICA 3 43285 Vel. Trnovitica. sv. Martin B. 
sagr. 1764. Ž. spom. 1334., propala za Turaka, obnov. 1724. D: 2080 (—80). 3f 
O Garešnica. u nrj., pruga Bjelovar — Garešnica. 3 osn. šk. — žk: Viktor 
Grbus, r. 29. 7. 1942. Šopron ž. Kalnik, m. 29. 6. 1968. Zagreb. 


22. IVANIČKI DEKANAT 

Dk: Pavao Pašiček, žk u Ivanićgradu 

1. IVANIĆ-GRAD 3 41310 Ivanić-grad. sv. Petar Ap., sagr. 1831., obn. 
1909. ž. osn. 1795. D: 3275 (—97). 2+ ss. Kć. Milosrđa u ž. u 

mj. 2 osn. šk. — žk: Pavao Pašiček, dk, r. 3.11.1909. Bukovec ž. Remete, 
m. 27. 6. 1932. Zagreb. 

2. KLOŠTAR IVANIĆ 3 41312 Kloštar Ivanić. Uznesenje Bl.Dj.M., 
sagr. 1758. Ž. spom. 1334., isto u fil. Marči i Krišcima. U Marči sjedište grko- 


96 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


kat. biskupa, ranije □ oo. Premonstr. do Turaka. D: 5246 (—121). 6+ □ oo. 
Trap. □ škol. ss. O^p: Ivanić-grad. <£“) u mj., pruga Zagreb— Čazma— 
— Bjelovar. 2 osn. šk. — Emil Crnković OFM, r. 18. 5. 1916. Vukšinac ž. Du- 
brava k/Gradeca, m. 3.8.1941. Zagreb. — Kp: Celzo Vlahović OFM, r. 11.9. 
1939. Lepoglavec ž. Klanjec, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

3. DUBROVČAK (Lijevi Dubrovčak) 3 41311 Posavski Bregi. sv. Ni- 
kola B., sagr. oko 1800. Ž. osn. 1789. D: 1490 (—40). 1 f OčSp: Ivanić-grad. 
tgs] n mj. (iz Križa). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Pos. Brega. 

LUPOGLAV 3 41271 Brckovljani. ^ bi. Augustin Kažotić B., sagr. 1818. 
ž. osn. 1789. D: 1310 (—60). lf O Dugo Selo. gjp Božjakovina, Prečec. 
cga) <u mj., pruga Dugo Selo — Kloštar Ivanić i Zagreb — Lupoglav. 1 osn. šk. 
— Adm. žk iz Kloštar Ivanića. 

5. OBOROVO 3 41412 Oborovo. sv. Juraj M. i sv. Jakov Ap. sagr. 

1755., posv. 1760. Ž. spom. 1501. Dječje prihvatilište »Caritasa« u ž. dvoru. 
D: 1948 (—30). 2f □ ss. Kć. Bož. Ljub. OćSg: Dugo Selo. u mj., (iz 
Zagreba). — žk: Andrija Vrane, r. 14.7.1944. Rečica, m. 28.6.1970. Zagreb. 

6. POSAVSKI BREGI 13 41311 Posavski Bregi. sv. Maksimilijan B., 
sagr. 1815. Ž. osn. 1790. D: 2600 (—60). 2+ OčS): Ivanić-grad. ^ u mj., 
pruga Zagreb — Čazma. 2 osn. šk. — Žk: Viktor Golubić, r. 10. 9. 1921. Prelog, 
m. 29. 6. 1948. Zagreb. 

7. SAVSKI NART, Jalšavec 10 3 41270 Dugo Selo ^Uznesenje Bl.Dj.M., 
sagr. 1779. Ž. spom. 1334. D: 1430 (—100). O fig: Dugo' Selo. ® u mj., 
pruga Zagreb, Kvaternikov trg — Ježevo. 1 osn. šk. — Žk: Dragutin Hartly D., 
r. 19.1.1920. Valpovo (Đakovo), m. 22.8.1947. Zagreb. 


23. MOSLAVAČKI DEKANAT 

Dk: Željko Slonjšek, žk u Kutini 

1. GORNJA JELENSKA 179 3 413217 Popovača. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 

1789., posv. 1805. Ž. ust. 1789. □ oo. Pavlina »Bela crkva« u mj. (1295 — 

—1556). D: 1566 (—56). 1+ O Kutina. Popovača. u mj., pruga 

Popovača — Kutina — Sisak. 2 osn. šk. — žk: Ignacije Valčičak, r. 29. 1. 1916. 
Gaj, m. 18.2.1945. Zagreb. 

2. KRIŽ, Adamićev trg 1 3 41314 Križ. Uzvišenje sv. Križa, vrlo 

stara, obn. 1729. Ž. spom. 1334., obn. 1729. D: 805<f (—800)7 3f T/T U ž. 
ss. Kć. Bož. Ljub. O Ivanić-grad. Novoselec. i§e°) u mj. Šk: 3 osn., 

1 sred. — žk: Ivica Hršak, r. 1.10.1928. Krapina, m. 13.7.1952. Krapina. 

3. KUTINA, Basarina ul. 63 3 41320 Kutina. sv. Marija Sniježna, 
sagr. 1769., posv. 1777., obn. 1971. ž. spom. 1334., propala za Turaka, obn. 
oko 1700. ž. Bl.Dj. Marije u Gojilu, spom. 1334. U Kutini c. sv. Katarine, 
spom. 1488. i c. Sviju Svetih, spom. 1334. D: 15000 ( — 2000). Iselili p. njem. m. 
2t 1A □ ss. Predrag. Krvi. O čSp ^: u mj. i? Zagreb. Šk: 10 osn., 2 sred. 


97 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


— žk: Željko Slonjšak, đk, r. 29. 9. 1936. Marinci, m. 3. 12. 1961. Zagreb — Kp: 
Stjepan Vukalović, r. 15. 9. 1945. Oštrice ž. Remetinec, m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

4. LUDINA, Ul. 5. maja br. 1 K 41316 Ludina. ^ sv. Mihael Ark., sagr. 

1746. Ž. spom. 1334. u Varalji (Ruškovcu), ž. obn. u mj. 1721. □ oo. Franj. 
»Podgradska« 1492. D: 3774 (—306). 2+ O Kutina, u mj., pruga 

iz Zagreba; Ivanićgrad — Sisak i Zagreb — Novska — Beograd. 4 osn. šk. — Žk: 
privremeno adm. žk iz Popovače. 

5. OSEKOVO 80 K 41317 Popovača. ^ sv. Ana, sagr. 1729. Ž. spom. 1334., 
propala za Turaka, obn. 1699. D: 4265 (—168). 2+ O Kutina. fiSP Popo- 
vača. motel, pruga Zagreb — Beograd. 3 osn. šk. — Žk: Stanko Matoic, 
r. 24.1.1913. Adamovec ž. Moravče, m. 26.6.1938. Zagreb. 

6. POPOVAČA, Zagrebačka 17 K 41317 Popovača. sv. Alojzije 

sagr. i pol$?^93^5 Ž. ust. 1945. U ž. se nalazi Duševna boln. T): ISOO ( + 800 u 
bolnici) ( — 20). lf O Kutina. u mj., pruga Kutina — Zagreb. 1 osn. 

šk. — Žk: Juraj Kuhtić, r. 29. 1. 1931. Braslovje ž. Rude, m. 29. 6. 1957. Zagreb. 

7. VOLODER, Ul. Stj. Glavaša 17 K 41318 Voloder. J* sv. Antun Pad., 

sagr. i posv. 1863., obn. 1962. ž. spom. 1334. u Gračenioi i u mj., obn. 1789. 
D: 4950 ( — 250). 2f O Kutina. u mh> pruga Zagreb — Daruvar — 

— Garešnica. 3 osn. šk. — žk: Franjo Gene , r. 4.4.1915. Bednja, m. 21.6. 
1942. Zagreb. 

8. VRTLINSKA K 43240 Čazma, sv. Jelena Križanca, sagr. 1864. Ž. 
ust. 1789. Fil. Pobjednik, nekada ž. D: 2000 ( — 50). 2+ O t£“): Čazma, pruga 
Zagreb — Bjelovar, £5$ Novoselec. 4 osn. šk. — Žk: Pavao Belko , r. 7. 12. 1912. 
Podgorje ž. Marija Bistrica, m. 29. 6. 1936. M. Bistrica. 


IX. DUBIČKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk (narnj.): kan. Nikola Soldo 

24. JASENOVAČKI DEKANAT 

Dk: Josip Kovač , žk u Sunji 

1. GUščE K 44203 Gušće. U sv. Nikola B., sagr. 1833. ž. osn. 1789. 
D: 2227 ( — 85). lf O Sisak. ^ Sunja. ^ u mj., pruga Sisak — Lonja. 
2 osn. šk. — Žk: Ivan Trajber, r. 16. 7. 1912. Kopr. Ivanec, m. 29. 6. 1936. 
Zagreb. 

2. JASENOVAC, štrosmajerova 1 ® (045)72015 K 41324 Jasenovac, kk Uz- 
nesenje BI. Dj.M. i sv. Nikola B., sagr. 1829. Ž. spom. 1710. D: 2080 ( — 168). 
5f 1A □ Kć. Milosrđa (sa kap.). O Novska. £53^ :u mj., pruga Pri- 
jedor— Novska. 1 osn. šk. — žk: Srećko Vuzem, r. 4. 1. 1930. Brezova Gora 
ž. Cvetlin, m. 29. 6. 1956. Zagreb. 

3. KRAPJE 97 K 41325 Krapje. sv. Antun Pad., sagr. i posv. 1831. 

obn. 1959. Ž. osn. 1789. D: 1475 ( — 100). 1+ O Novska. Jasenovac. 


98 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


tgm] u mj., pruga Novska — Trebež. 2 osn. šk. — Žk: Josip Dumenčić, r. 1.4. 
1920. Stajnica (bpja Senj), m. 15.7. 1945. Zagreb. 

4. KRATEČKO 95 K 44213 Kratečko. ^ sv. Rok Isp., sagr. 1875. Ž. ust. 

1790. D: 915 (—15). 1+ O Sisak. Sjdnja. <£=) u mj., pruga Sisak— 

Lonja. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Košić, r. 10.6.1943. Nova Ves ž. Petnjanec, 

m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

5. LONJA K 44214 Bobovac. ^ Sveti Duh, sagr. 1878. Lok. kpl od 1789., 
ž. ust. 1811. D: 654 (—20). lf O Sisak. šaš. ^ u mj., pruga Sisak— 
— Lonja. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Kratečkoga. 

6. SUNJA K 44210 Sunja. sv. Marija Magdalena, sagr. 1824., posv. 

1825. Ž. spom. 1334. u Gredi, propala za Turaka, u Sunji obn. 1744. D: 4900 
( — 300). 4 f O Sisak. u mj., pruga Sunja— Sisak. 6 osn. šk. — 

Žk: Josip Kovač , dk, r. 25.1.1918. Torčec ž. Dmje, m. 15.7.1945. Zagreb. 


25. KOSTAJNIČKI DEKANAT 

Dk: Josip Kovač, žk u Sunji 

1. D1VUŠA K 44235 Divuša, p. p. 4. sv. Katarina Dj.M., sagr. 1699. 
(drvena) i 1719. Ž. ust. 1805. — Ž. spom. u Pounju 1272. Ž. spadala cisterc. 
optj. Topusko, a 1334. u mj. C. sv. Stjepana P. »de Pownya«. Doseljenici iz 
Bosne nakon propasti ž. Vodičevo koncem XVIII. st. D: 1460 ( — 150). lf 
6 Staza, sagr. 1973. 1A O Dvor n/U. Dobrljin. u mj., pruga Dvor— 
—Kostajnica i Dvor— Petrinja— Zagreb. 3 osn. šk. — žk: Petar Lovašen, r. 25. 
5.1937. Đurđevac, m. 1.7.1962. Đurđevac. 

2. GVOZDANSKO K 44235 Divuša p. p. 4. sv. Filip i Jakov Ap., sagr. 

1769., spalj. 1941., obn. 1963. Ž. obn. 1769. Ž. u Žirovcu i u mj., spom. 1334., 
propale za Turaka. D: 147 ( — 10) (ž. većinom raseljena). O: Dvor na Uni. 

Bos. Novi. u mj., pruga Dvor n/U. — Gvozdansko i Glina — Sisak. 

1 osn. šk. — Adm. žk iz Divuše. 

3. HRV. DUBICA, Dragorajčeva 80 K 44220 Dubica. Presv. Trojstvo, 

sagr. 1771. Ž. spom. 1334. Prije Turaka ž. u Slabinji i Baćinu. D: 2850 
( — 300). 2f O u mj. 6 osn. šk. — Žk: Vladislav Tojnas, r. 20.6. 

1921. Drinovci (bpja Mostar), m. 19.6. 1944. Zagreb. 

4. KOSTAJNICA, šetalište palih boraca 9 K 44230 Kostajnica. ^ sv. 
Nikola B., sagr. prije 1706., obn. u toku. Ž. u Komogovini i u mj. spom. 
1312. i 1334., propale za Turaka. Ž. u mj. obn. 1697. D: 3300 ( — 100). 1 6 2t 
□ 6 oo. Franj. Oć^i^p: u mj. ‘t* Zagreb. Šk: 5 osn., 1 sred. i 1 struč. — 
Žk: Ivan Vnučec, r. 11. 7 1Q38. Vmagora, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 

5. ZRINJ (ž^^d^S)^^^5u ajnica. V* Našašće sv. Križa, sagr. 

1711., za II. svjet. rata sruš. i ž. raseljena. Ž. spom. 1334., obn. 171L □ oo. 
Franj. prije Turaka. Grad Zrinj, sjedište knezova Šubića, po mj., prozvanih 
»Z r i n j s k i«. — Adm. žk iz Kostajnice. 


99 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


X. GORIČKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: Msgr. dr Josip Salač, pom. biskup 

26. JASTREBARSKI DEKANAT 

Dk: Dragutin španić , žk u Plešivici 

1. DRAGANICI, Budrovci 149 K 47201 Draganići. ^ sv. Juraj M., stara 
crkva, posv. 1803., obn. 1950. iza miniranja. Ž. spom. 1334. D: 6000 ( — 600). 
5t Už. ss. Krist. Misijonarke. O Karlovac. S u mj. i Lazina. ^ Lulić 
i u mj., Zadruga, pruga Zagreb — Karlovac — Rijeka. 3 osn. šk. — Žk: Zvoni- 
mir Starčević, r. 30.3.1915. Cazin ž. Bihać (bpja Banja Luka), m. 24.8.1947. 
Zagreb. 

2. DESINEC (G. Desinec) K 41420 Jastrebarsko. sv, Ivan Krst., 
sagr. 1891., obn. 1970. Ž. osn. 1945. D: 1499 (—81)). lf O Jastrebarsko. 
rggp [g™]; u mj., pruga Zagreb — Jastrebarsko — Karlovac. 1 osn. šk. — Žk: Ber- 
nardo Baksa OFM , r. 18. 10. 1916. Držimorec ž. M. Subotica, m. 3. 8. 1941. 
Zagreb. 

3. JASTREBARSKO K 41420 Jastrebarsko. sv. Nikola B., stara c. 

sagr. prije 1245., nova 1772., posv. 1786., obn. 1922. i 1951! Ž. spom. 1257. 
u povelji Bele IV. — □ oo. Dom s 6 Uznesenja Mar., oko 1592. napušten. 
1610. ban Toma Erdedi predaje ga oo. Pranj. U: 4240 ( — 280). 16 4t 1A 
□ oo. Franj. O u mj., pruga Zagreb — Karlovac. 2 osn. šk. — Žk: 

Rudolf Kadlec, pč. prisj., r. 29.6.1915. Novska, m. 26.6.1938. Brezovica. — 
Kp: Dragutin Bubnjar , r. 29.8.1946. Cvetl. Jazbina ž. Cvetlin, m. 27.6.1971. 
Zagreb. 

4. KALJE Kl 47233 Kalje, sv. Mihael Ark., sagr. 1672., proš. 1821. Ž. 
ust. 1789. D: 1000 (—150). lf O Jastrebarsko. Lazine. tg™) Gornja 
Vas (iz Karlovca i Samobora). 2 osn. šk. — Adm. grkt. žk iz Mrzlog Polja. 

5. KRAšIć 117 K 47230 Krašić. ^ Presv. Trojstvo, sagr. na mjestu 
stare c. i posv. 1913., obn. 1950. Ž. spom. 1334!! D: 2709 ( — 320). 3t O Ja- 
strebarsko. £^3 Lazina. t^Ep u mj., pruga Zagreb — Sošice, te iz Karlovca i 
Jastrebarskog. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan Mlinarić , r. 5. 12. 1931. Sigetec ž. 
Ludbreg, m. 29. 6. 1957. Zagreb. 

6. OSTRC Kl 47231 Kostanjevac. ^ sv. Marija Magdalena, sagr. 1827., 
obn. 1963. ž. spom. 1673. D: 1100 ( — 400). 2f O -ćgg: Jastrebarsko. ^ u 
mj., pruga Zagreb — Sošice. 3 osn. šk. — Adm. grkt. žk iz Sošica. 

7. PETROVINA 92 Kl 41424 Petrovina. sv. Petar Ap., vrlo stara. 

Ž. ust. 1334. u Biškupcu, 1501. spom. u mj. U ž. 6 efc Majke Božje (Volavje), 
iz XII. st. Zagr. Kaptol imao 1235. svoj posjed u Biškupcu. Na groblju 

t Presv Tijela s oltarom iz 1685. D: 2135 ( — 274). 16 4f O Jastrebarsko. 

£S3 Domagović i Jastrebarsko. u mj., pruga Jastrebarsko — Svetojanska 
Gorica. 3 osn. šk. — žk: Mato Zlimen , r. 10. 10. 1923. Plase-Crikvenica ž. Hre- 
ljin (bpja Senj), m. 29. 6. 1949. Zagreb. 

8. PLEŠIVICA 48 K 41420 Jastrebarsko. sv. Juraj M., sagr. 1768., 

obn. 1960. Ž. spom. 1334. u Prilipju i c. sv. Jurja. D: 1806 (—179). 4f 1A 


100 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


U ž. ss. Mil. O Jastrebarsko, pruga Zagreb — Karlovac — Rijeka. 1 osn. 

šk. — Žk: Dragutin Spanić, dk, r. 5.11.1920. Prhoč ž. G. Desinec, m. 30.6. 
1946. Zagreb. 

9. PREKRIŽJE (G. Prekrižje 2) K 47230 Krašić. ^ sv. Mihael Ark. i 
sv. Ana, sagr. 1759., dograđ. i posv. 1967. Ž. ust. 1789. D: 1240 ( — 220). Lp 
O Jastrebarsko. Lazina. (£“) Bukovica (iz Karlovca). 3 osn. šk. — žk: 
Gojislav Kovačić , r. 21.9.1945. Brlenić ž. Krašić, m. 22.11.1971. Krašić. 

10. PRIBIć K 47230 Krašić. sv. Siksto P. M., vrlo stara, obn. 1967. 
Ž. spom. 1334. te obn. 1643. D: 1200 ( — 300). 1+ 1A O Si): Jastrebarsko. 
[£č5) u mj., pruga Zagreb — Pribić. 1 osn. šk. — Žk: Josip Sukner, r. 10.9. 1915. 
Potok ž. Osekovo, m. 29. 6. 1944. Zagreb. 

11. SLAVETIC K3 41424 Petrovina. ^ sv. Antun Op., sagr. oko 1600 
ž. ust. 1661. D: 1360 (—260). lf 1A O £SJ: Jastrebarsko. ^ u mj., 
pruga Sv. Jana — Jastrebarsko. 1 osn. šk. — žk: Franjo Nezić, r. 31. 12. 1935. 
Donja Reka ž. Jastrebarsko, m. 23.7.1961. Jastrebarsko. 

12. SV. JANA K 41425 Gorica Svetojanska. ^ Kraljica mira i sv. Ana., 
sagr. 1767., posv. 1970., obn. 1952 — 68. Ž. spom. 1450. U starini t Svih 
Svetih i sv. Mihovila, kasnije ž. c. sv. Ane, sruš. oko 1758. D: 2375 ( — 700). 
3f 1A OćSS^: Jastrebarsko (iz Zagreba). 3 osn. šk. — Ivan Buhin, 
r. 12. 10. 1933. Margečan, m. 29. 6. 1959. Zagreb. 

13. ZUMBERAK K 47231 Kostanjevac. sv. Nikola B., sagr. u XVI. 
st. Ž. spom. 1334. D: 900 ( — 100). O Jastrebarsko. ^ Lazine. Žamarija,. 
pruga Gornja Vas — Karlovac. 2 osn. šk. — Adm. grkt. žk iz Sošica. 


27. KARLOVAČKI DEKANAT 

Dk: Viktor Štimec , žk u Karlovcu — Hrnetiću 

1. BOSILJEVO 17 K 47251 Bosiljevo. sv. Mavro Op., sagr. 1903-5. 
posv. 1913. Ž. spom. 1334. Na Gradišću □ oo. Dom., sruš. od Turaka. D: 2250 
( — 250). 6+ 1A O Duga Resa. Generalski Stol. ^ u mj., ili Bosanci, 
pruga Zagreb — Rijeka. 3 osn. šk. — Žk: Marko Dujam, r. 7. 10. 1936. Cerovac 
ž. Bar. Cerovac, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 

2. KARLOVAC — BANIJA, L. Ribara 18a Kl 47001 Karlovac, p. p. 105. 
sv. Tri Kralja, sagr. 1760. Ž. ust. 1969. D: 4400 ( — 400). O ć§3^: u mj. 

* Zagreb." šk: 1 osn., 3 sred. — Adm. žk. iz Hrnetića. 

3. KARLOVAC— DUBOVAC, Dubovac 1 ® (047)24-51 Kl 47000 Karlovac. 
j& Marija Sniježna, sagr. 1683.; u izgradnji nova c. sv. Josipa. Ž. spom. 
1334. 6 sv. Mihafp'kod starog grada. D: 5200 ( — 200). 2f 1A □ Kć. Bož. 
Ljub. u ž. O £§3^: u mj. Zagreb. 1 osn. šk. — žk: Marijan Radanović, r, 

14. 9. 1921. Severin ž. Ciglena, m. 15. 7. 1945. Zagreb. 

4. KARLOVAC — HRNETIĆ, Hrnetić 61 Kl 47000 Karlovac j* sv. Mar- 
tin B., obn. 1752. Ž. spom. 1334. D: 5500 ( — 500). lf U ž. ss. Predrag. Krvi. 
O iSpipEp: u mj., -$■ Zagreb. 2 osn. šk. — žk: Viktor Štimec, dk, r. 9. 11. 1928. 
Antunovac, m. 20. 7. 1952. Garešnica. 


101 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


5. KARLOVAC — KAMENSKO, Kamensko 53 © (047)29-67 Soc. savez 3 
47000 Karlovac. ^ Majka Božja Sniježna, sagr. 1404., b. pavlinska c., posv. 
za Pavlina, obn. 17607 Ž. ust. l6/3. u Mekusju na Kupi sa ž. c. sv. Jakova Ap. 

Kad je ona sruš. (1786.), pavlin, c. postala ž. c. do danas. D: 5470 ( — 418). 
2f □ oo. Pavlina. O u mj. 3 osn. šk. — Žk: Adam (o. Teofil) Krauze 

OSPPE (pavlin), r. 24.8.1918. Kamensko (Poljska), m. 29.6.1944. čensto- 
hova. — Kp: Stanislav (o. Gabrijel) Knop OSPPE, r. 7.4. 1934. Cielitniki (Polj- 
ska), m. 12.6.1960. čenstohova. — Kp: Jan (o. Julije) Kludziak OSPPE , 
r. 28.6.1930. Kol. Mrowina (Poljska), m. 29.6.1957. Čenstohova. 

6. KARLOVAC — SV. TROJSTVO, Trg M. 

Tita 7 © (047)29-06 3 47000 Karlovac. ^ Pre- 
sv. Trojstvo, sagr. 1657., posv. 1823. Ž. ust. 16$ 7. 
predana na upravu oo. Franj. 1+ C. sv. Čini 
i Metod, srušena 1957. D: 7600 ( — 600). 1A 
□ oo. Franj. □ ss. Trećor. sv. Franje, ss. Mil. 
u bolnici. O OigEgl: u mj-, pruga Zagreb— Rije- 
ka. -J* Zagreb. Šk: 3 osn., 5 sred., 1 v. kožar. — 

Zlatko Papac OFM, r. 29. 4. 1933. Dobrica ž. Ro- 
timlja, m. 2.2. 1964. Zagreb — Kp: Berislav Đu- 
rić OFM , r. 28. 3. 1940. Cernik, m. 28. 6. 1970. Za- 
greb. 

7. KARLOVAC— ŠVARČA, Karlovac 3 3 
47000 Karlovac. sv. Franjo Ksaverski, sagr. 

1804., obn. 1957. i 1§64. Ž. ust. 1965. D: 5000 

(—200). 1 1 1 A U ž. ss. Predrag. Krvi. O (na pročelju zgb. katedrale) 

Karlovac. u mj. i Mrzlom Polju. Kar- 
lovac, pruga Zagreb — Rijeka. Zagreb. 1 osn. šk. — Žk: Ferdinand Vražić, r. 

16. 9. 1936. Brezna Gora ž. Prišlin, m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

8. MAHIČNO 3 47000 Karlovac Pohod Bl.Dj.M., sagr. 1770. Ž. spom. 

1334. u Jaškovu, 1501. u mj. Na šipku *6 do konca rata. D: 2930 ( — 330). 
2f O Karlovac, u mj., pruga Karlovac — Ozalj. 3 osn. šk. — žk: 

Antun Ringel, r. 13. 5. 1939. Grubišno Polje, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

9. NOVIGRAD na Dobri 3 47271 Netretić. ^ Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 

1781., posv. 1823. ž. spom. 1334. D: 3680 (—230). Tf O 0: buga Resa. 
t^) Jarčepolje, pruga Zagreb — Rijeka. 4 osn. šk. — Žk: Franjo Horvat, 
r. 25.7.1909. Jurčevec ž. Mala Subotica, m. 9.4.1933. Split. 

10. PRILIŠĆE, Sred. Prilišće 3 3 47273 Prilišće. ^ sv. Marija Magda- 
jena, sagr. 1866. Ž .ust. 1876. D: 532 (—10). 2f O Duga Resa. ^ u 
mj., pruga Karlovac — Novo Mesto i Zagreb — Vukova Gorica (3 km od ž. c.) 
— Rijeka. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Deskar, r. 21. 12. 1938. St. Gradac, m. 
29. 6. 1964. Zagreb. 

11. RECICA 3 47203 Rečica. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 1782. Ž. spom. 
1667. D: 2261 ( — 440). 3+ O Karlovac. igEp: u mj. Qz Karlovca). 1 osn. 
šk. — žk: Alojzije Kočet , r. 10.5.1916. G. Voća ž. D. Voća, m, 21.6.1942. 
Zagreb. 


Grb Hrvatske, 
Dalmacije i Slavonije 


102 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


28. LIPNIČKI DEKANAT 

Dk: Mirko Kovačić , žk u Lipniku 


1. KAMANJE 3 47282 Kamanje. Ime Marijino, sagr. i posv. 1886. 

Ž. ust. 1789. 6.1 sv. Filip i Jakov u Reštovu, prije ž. c. D: 1654 (—50). 3f 
O Ozalj. u mj., pruga Karlovac — Metlika. 2 osn. šk. — Žk: Ignacije 

Krklec, r. 24. 6. 1927. Klenovec ž. Taborsko, m. 29. 6. 1952. Zagreb. 

2. LIPNIK 40 3 47272 Ribnik. sv. Ilija Pror., sagr. i posv. 1780. Ž. 
spom. 1334. u Ribniku, a 1673. u mj. D: 2800 ( — 400). 5f O Ozalj. £gp Met- 
lika. igEp u mj., pruga Karlovac — Netretić — Ribnik — Ozalj — Karlovac. 4 osn. šk. 
— Žk: Mirko Kovačić , dk, r. 1. 1. 1935. Mihovljan, m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

3. OZALJ 23 3 47280 Ozalj. sv. Vid M., sagr. 1752., obn. 1892. Ž. spom. 

1334. u Trgu, a 1505. u mj. — 6 Svih Svetih u Trgu, ranije u Ključu. D: 3453 
(—753). 1 6 3 1 1A O u mj. (iz Karlovca). 3 osn. šk. — Žk: 

Josip Mrzljak, r. 19.1.1944. Vukovar, m. 16.11.1969. Zagreb. 

4. RIBNIČKI KUNIĆ 3 47271 Netretić. ^ sv. Katarina Dj. M., sagr. 1842. 
ž. ust. 1832. D: 410 (—30). 3+ O Duga Resa. č~jp Karlovac i Duga Resa. 
tg™l u mj. (iz Karlovca). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Prilišća. 

5. SVETICE 3 47281 Mali Erjavec. Rođenje BI. Dj. Marije, sagr. 
1646. Lok. kapelanija ust. 1789., ž. 1809. Ž. nosi ime od tri kapele: sv. Kata- 
rine, sv. Margarete i B.D. Marije. Za bp Domitrovića Katarina Frankopanka 
naselila tu sveć. glagoljaše. God. 1627. zauzeše ga pavlini a po ukidanju 
reda za Josipa II, ust. župa. D: 1280 ( — 80). lf O ćgp: Ozalj. ^ M. Erja- 
vec, pruga Karlovac — Ozalj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Mahična. 

6. VIVODINA 3 47283 Vivodina. sv. Lovro M., sagr. 1754. posv. 1757. 
Ž. spom. 1334. D: 1229 (—192). 4+ O Ozalj. gp Kamanje. 3 osn. šk. — 
Žk: Ludovik Slamnik, r. 24.7.1904. Žirovnica ž. Breznica (nbpja Ljubljana) 
m. 26. 6. 1932. Zagreb. 

7. VRHOVEC 13 47280 Ozalj. lp sv. Kuzma i Damjan M., sagr. 1775., 
obn. 1962. Ž. spom. 1334., matica od 1683. D: 1800 ( — 430). 2+ 

Ozalj, pruga Karlovac — Ozalj. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Ozlja. 

8. ZAVRŠJE 37 3 47271 Netretić. ^ Uzvišen je sv. Križa, sagr. u 16 st. 
Ž. spom. 1334. D: 3100 (—600). 5t 2A O Duga Resa. ^5^1: Karlovac, 
pruga Netretić. 7 osn. šk. — žk: Dragutin Oraić, r. 21.11.1942. Mihovljan, 
m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

9. ŽAKANJE 49 3 47272 Ribnik. ^ Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. i posv. 

1896., obn. 1960. Ž. ust. 1789. D: 1600 (—400). 5+ O Ozalj. ^ Bubn jarci, 
r^l u mj., pruga Karlovac — Jurovski Brod. 3 osn. šk. — Žk: Josip Igrec, 
r. 13.1.1911. D. Mihaljevec ž. Sv. Marija na Muri, m. 28.6.1936. Zagreb. 


29. MREŽNIĆKI DEKANAT 

Dk: Stjepan Prgić , subs, Duga Resa 

1. BARILOVIČKI CEROVAC 18 3 47252 Barilović. U Presv. Trojstvo, 
sagr. toranj 1843., obn. 1965. Ž. ust. 1789. Ž. i c. sv. Jakova u Bukovlju G. 


103 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


kraj Zvečaja. ž. spom. 1775., iz Siča upravljana. D: 2038 ( — 40). 16 2f 1A 
U ž. djel. ss. Mil. O Duga Resa. Belavići. «§Ep Žabi jak, pruga Karlo- 
vac— Perjasica. 3 osn. šk. — žk: Živko Mihelčić, r. 6. 11. 1913. Zamost ž. 
Brod na Kupi (bpja Senj), m. 29. 6. 1947. Zagreb. 

2. BARILOVICKI LESKOVAC BI 47252 Barilović. j* Gospa Lurdska i 
sv, Josip, sagr. 1782., posv. 1958. Ž. ust. 1782. D: 1500 ( — 144). lf Ss. Mil. 
djel. u ž. O Duga Resa. £& Belavići. Barilović, pruga Karlovac — Per- 
jasica. 3 osn. šk. — žk: Nikola Petrović, r. 2. 9. 1914. D. Hrgovi ž. Dubrave 
(nbpja Sarajevo), m. 4. 7. 1948. Dubrave. 

3. DUGA RESA, Mrežnica sv. Petar 13 B 47700 Duga Resa. ^ sv. Petar 

Ap., sagr. 1711., obn. 1726. Ž. spom. 1334. U XV st. ž. u Zvečaju. D: 9030 
(—30). 8 f u mj. (iz Karlovca), šk: 5 osn., 2 sred., 1 vis. teks- 

tilna. — Žk: Mafija Jezerinac, r. 1.3.1927. Jezerine ž. G. Prekrižje, m. 29.6. 
1952. Zagreb. — Subs: Stjepan Prgić, dk, r. 13.5. 1914. Cmogovci ž. St. Petrovo 
Selo, m. 16.3.1941. Zagreb. 

4. LADVENJAK (Velemerić), Velemerić 79 B 47241 Tušilović. sv. 
Vid M., sagr. 1806. Ž. spom. 1334., propala za Turaka, obn. 1782. ž. GoricaT 
sv. Martin spom. 1334. — C. Majke Božje u Velemeriću spom. 1494. i 1501. 
D: 1990 (—90). 1 f O ©p: Karlovac. Mlin, pruga Karlovac— Slunj. 2 osn 
šk. — Adm. žk iz Skakavca. 

5. SKAKAVAC 48 B 47212 Skakavac k/ Karlovca. ^ sv. Rok Isp., sagr. 

1862. Ž. ust. 1826. D: 1342 ( — 36). O Karlovac. u mj. (iz Karlovca). 

2 osn. šk. — žk: Marijan Skomerza, r. 3. 4. 1944. Petrinja, m. 28. 6. 1970. Zag- 
reb. 


6. VUKMANIć 79 B 47000 Karlovac, sv. Antun Pad., sagr. 1800. Ž. 
spom. 1334. u mj. te u Smrčkoviću (Vojnić) i Kirinu, obn. 1789. C. sv. Ivana 
1334. D: 1170 ( — 170). lf O Karlovac. <gp Skakavac. u mj. (iz Karlov- 
ca). 1 osn. šk. — žk: Ante Mandac, r. 21. 10. 1912. Bmaze ž. Sinj (nbpja 
Split;, m. 6. 5. 1937. Split. 


XI. KALNIČKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kain. dr Franjo Cvetan 

30. BJELOVARSKI DEKANAT 

Dk: Mijo Jančić, žk u Trojstvu 

1. BJELOVAR, Trg Jedinstva 5 B 43000 Bjelovar. sv. Terezija Avilska 
Dj., sagr. 1772., posv. 1775., obn. 1888. Ž. ust. 1772. Na području ž. Bjelovar 
bile su 1334. župe: Jakobove Sredice, Klokočevac, Plavnice i Korenovo, a 
1501. Gudovac. C. sv. Martina u Sredicama i c. sv. Benedikta u Plavnicama. 
D: 25000 (—1500). 8f 1A □£ oo. Franj. O^p^: u mj. ± Zagreb. Šk: 
5 osn., 4 sred. — žk: Ivan Došlin, r. 4. 5. 1930. Pitomača, m. 29. 6. 1954. Zagreb. 
— Kp: Franjo Dunaj, r. 19. 4. 1945. Radoboj, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 


104 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. CIGLENA B 43000 Bjelovar. sv. šimun i Juda Tadej Ap.t sagr. 

1800., obn. 1967. Ž. ust. 1788. D: 3550 ( — 250). 2f O ćSp: Bjelovar. ^ u mj., 
pruga Bjelovar — Daruvar. 3 osn. šk. — žk: Antun Pintarić, r. 13. 1. 1939. 
Sračinec, m. 29. 6. 1952. Zagreb. 

3. KAPELA B 43203 Kapela. ^ sv. Mar. Magdalena, sagr. 1750. posv. 1805., 
radi potresa 30 godina neupotrebiva, u ratu bombardirana, obn. 1967. ž. spom. 

1501., obn. koncem XVII. st. U ž. postojao □ 6 oo. Pavl. u Pavlin — Kloštru. 
D: 5400 ( — 1000). 5f O čfšp: Bjelovar. ^ u mj. (iz Bjelovara). 4 osn. šk. 
— žk: Ante Vlahović, r. 15.9.1913. Polje-Travnik ž. Dolac (nbpja Sarajevo), 
m. 19. 8. 1945. Zagreb. 

4. NEVINAC 30 B 43272 Nova Raca. sv. Katarina Dj.M., sagr. 1890., 

obn. 1971. Ž. spom. 1334. u Međurači, obn. 1704., prenes. u Nevinac 1743. 
D: 2875 ( — 75). 5+ O Bjelovar. Teretna Kokinac. c£e°) u mj., pruga 

Bjelovar — Garešnica. 7 osn. šk. — žk: Josip Kopjar, r. 4. 3. 1941. Orehovec 
ž. Remetinec, m. 29. 6. 1967. Zagreb. 

5. NOVA RACA B 43272 Nova Rača. Uznesenje Bl.Dj.M., vrlo stara c., 
posv. 1805. ž. spom. 1334., obn. 1709. D: 3915 ( — 350). 4f O Bjelovar. 
ćSp Bulinac. u mj., pruga Bjelovar — Daruvar. 7 osn. šk. — žk: Vilim 
Gutvvald, r. 20. 6. 1912. čehi Donji ž. Sv. Klara, m. 28. 6. 1936. Zagreb. 

6. ŠANDROVAC, Rendari 174 B 43227 Šandrovac k/Bjel. Pohod 
Bl.Dj.M., sagr. 1886. Ž. ust. u kasnom Srednjem vijeku, obn. 1750. D: 3567 
( — 988). lf O £Sp: Bjelovar. ^ u mj. (iz Bjelovara). 4 osn. šk. — žk: 
Petar Kaličanec, r. 25.6.1917. Hegyeshalom (bpja Gyor, Mađarska), m. 15.7. 
1945. Zagreb. 

7. TROJSTVO B 43226 Trojstvo. ^ Presv. Trojstvo, sagr. 1779., posv. 

1805., obn. 1961 — 3. Ž. spom. 1334. u mj. i Martincu. D: 4600 ( — 300). 3 + 

1A □ Red. zajednica »Regina mundi«. O Bjelovar. u mj., pruga 

Bjelovar — Šandrovac. 4 osn. šk. — Žk: Mijo Jančić, dk, r. 12. 1. 1910. Lomni- 
ca D. ž. Vel. Gorica, m. 29. 6. 1934. Zagreb. 

8. VELIKA PISANICA B 43271 Vel. Pisanica. U Srce Isusovo, sagr. 1908. 

ž. ust. 1909. D: 2000 ( — 500). Isel. p. njem. m. O Bjelovar. u mj., (iz 

Bjelovara). 6 osn. šk. — žk: Josip Dokuš, r. 9.3.1943. Dinjevac ž. Kloštar 
Podr., m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

9. VELIKI GRĐEVAC B 43270 Veliki Grđevac. U Sveti Duh, sagr. 1804. 
Ž. spom. 1334., za Turaka propala, obn. 1789. D: 3650 ( — i50), isel. p. njem. m. 
O Grubišno Polje. u mj., pruga Bjelovar — Daruvar i Bjelovar — Garešnica. 
8 osn. šk. — žk: Ivan Bogdan, r. 19.11.1918. Vel. Trnovitica, m. 6. 6 1943. 
Zagreb. 


31. CIRKVENSKI DEKANAT 

V.d. dk: Nikola Iverović, žk Sv. Ivan Žabno 

1. CAREVDAR B 43264 Vojakovački Kloštar. ^ sv. Barbara, Dj.M., 
sagr. 1834—8., obn. 1966. Ž. ust. oko 1700. D: 2550 (—550). 3f O Križevci. 

u mj., pruga Zagreb — Koprivnica. 4 osn. šk. — Žk: Bozidar Pavlov, 
r. 18. 7. 1908. Ložišće (bpja Hvar), m. 9. 6. 1933. Ložišće, Brač. 


105 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. CIRKVENA E3 43213 Cirkvena. ^ Pohod Bl.Dj. Marije, sagr. 1670., 
posv. 1724., obn. 1971. Ž. spom. 1306. D: 4560 ( — 1500). 16 4f O Križevci, 
grj u mj. pip Kuštani, pruga Zagreb — Žabno — Bjelovar. 3 osn. šk. — Žk: 
Juraj Miklauiić, r 7.5. 1913. Krapina, m. 27.6.1937. Zagreb. 

3. ĐURĐIC 34 El 43260 Križevci. ^ sv. Juraj M., sagr. 1667., posv. 1825., 
obn. 1968. Ž. spom. 1667. Ž. Tremi u starini. D: 3465 ( — 100). 2f O čf£šj: 
Križevci. p?Ep Bukovje, pruga Križevci — Žabno — Bjelovar, 3 osn. šk. — Žk: 
Danijel Zganec, r. 29. 10. 1937. Pofuki ž. Gor. Rijeka, m. 26. 6. 1966. Zagreb. 

4. ROVIŠĆE 138 El 43212 Rovišće. Presv, Trojstvo, c. stara, obn. 
1902. Ž. spom. 1334., obn. 1789. D: 4500 ( — 500j! 8f O Bjelovar, ggp ffig): 
u mj., pruga Zagreb — Bjelovar. 5 osn. šk. — Žk: Lovro Hadrović, r. 29.5. 
1932. Presečno ž. Visoko, m. 29. 6. 1958. Zagreb. 

5. SV. IVAN ŽABNO, Zagrebačka 2 E 43214 Žabno kod Križevaca, 
la sv. Ivan Krst., stara c., obn. 1633. i 1896., posv. 1805. Ž. spom. 1334. Ž. 
Haganj, spom. 1334., 1430. D: 2686 ( — 71). 4f 1A O Križevci. gffp1 2 3™): u 
mj., pruga Bjelovar — Križevci — Koprivnica. 2 osn. šk. — žk: Nikola Iverović, 
v. d. dk, r. 2.10.1918. Vojakovac ž. Carevdar, m. 29.6.1944. Zagreb. 

6. SV. PETAR ČVRSTEC 39 E 43264 Vojakovački Kloštar, sv. Petar 
Ap., sagr. 1821. ž. spom. 1334. D: 3045 (—165). 2+ O Križevci. ^ Vojak. 
Kloštar. pip u mj., pruga Čvrstec — Križevci — Zagreb. 2 osn. šk. — žk: Ju- 
raj Vlahovec, r. 23.4.1914. Buzin ž. Odra, m. 26.6.1938. Zagreb. 

7. ZRINJSKI TOPOLOVAC E 43202 Zrinjski Topolovac. sv. Mihael 
Ark., c. stara, posv. 1805. Ž. spom. 1591., prop. za Turaka, obn. 1667. r Ž. spom. 
1334. u Križu, a 1501. u Domankušu s 6 sv. Dominika. D: 2990 ( — 102). 4f 
O ĆSd Bjelovar. pp u mj., pruga Bjelovar — Koprivnica. 4 osn. šk. — Žk: 
Franjo Šamec, r. 5. 9. 1933. Novaki ž. Granešina, m. 29. 6. 1958. Zagreb. 


32. KRIŽEVAĆKI DEKANAT 

Dk: Vito Cipriš, žk u Križevcima 

1. DUBRAVA kod Gradeca E 43255 Dubrava kod Gradeca. ^ sv. Mar- 
gareta Dj.M., sagr. XVII. st., obn. 1955—7. Ž. spom. 1269. D: 6905 (—1485). 

"O^Si: Vrbovec, pp u mj., pruga Zagreb — Bjelovar. 3 osn. šk. — Žk: 
Filip Homolka, r. 30.4.1896. Doljani ž. Daruvar, m. 27.6.1920. Zagreb. 

2. DUBOVEC (Gornji Dubovec 1) E 43265 Raven. ^ sv. Margareta 
Dj.M., sagr. 1763., obn. 1966. Ž. spom. 1334. D: 1072 ( — 15). d ggjn: Križevci. 

u mj*» pruga Zagreb — (Križevci — Koprivnica. 2 osn. šk. — Žk: Đuro Vu- 
kalović, r. 29. 3. 1944. Oštrice ž. Remetiinec, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

3. GLOGOVNICA E 43260 Križevci. ^ Uznesenje BI. Dj. M., sagr. XII. st., 
°bn. 1965. — 1970. ž. spom. 1334. Templari (1175 — 1312), zatim Vitezovi sv. 
Groba. D: 3060 ( — 60). 3f 1A O ćS?: Križevci. pp u mj., (iz Križevaca). 
3 osn. šk. — žk: Mijo Pavišić , r. 22. 9. 1912. Kurilovec ž. Vel. Gorica, m. 27. 6. 
1937. Zagreb. 


106 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


4. GRADEC E 43215 Gradec. ^ Ranjeni Isus, sagr. i posv. 1827., obn. 
1962—67. Ž. spom. 1501. D: 3795 (—130). 6f □ ss. Mil. O Vrbovec. 
ggg Pp: u rnj-, pruga Zagreb — Vrbovec — Bjelovar. 5 osn. šk. — Žk: Ivan Zinić, 
pč. prisj., r. 12. 6. 1902. Gola, m. 29. 6. 1925. Zagreb. 

5. KALNIK E 43267 Orehovec k/Križevaca, sv. Breko B., sagr. 1517., 

posv. 1757. Ž. spom. 1334. D: 3540 ( — 320). 3f O Križevci. pp u mj., 
(iz Križevaca). 2 osn. šk. — žk: Marko Matijašec, r. 23.4.1917. Ladanje G. ž. 
Vinica, m. 21.6.1942. Zagreb. t 

6. KRIŽEVCI, M. Pijade 1 E 43260 Križevci. ^ sv. Ana, sagr. u XVII. 

st., bila pavlinska. Stara ž. c. sv. Križa. Ž. spom. 1334. $ % Majka Božja Ko- 
ruška. □ oo. Povi. uz. ž. c. O 6 oo. Franj. sada grkt katedrala i bisk. dvor. 
D: 8720 ( — 1000). 9+ 1A □ ss. Kćeri B. Ljub. O^gppEp: u mj., pruga 

Koprivnica — Zagreb. -J* Zagreb. Šk: 4 osn., 5 sred. i 1 v. poljopr. — žk: Vito 
Cipriš, dk, r. 6.2.1918. Podgorje ž. M. Bistrica, m. 4.7.1952. Zagreb. — Kp: 
Đuro čačić, r. 17.9.1946. D. Prnjarovac ž. Križ, m. 14.11.1971. Zagreb. 

7. LOVREČKA VAROŠ (nekad Lovrečina) E 43216 Vrbovec. sv. Lo- 
vro M., spom. 1315., obn. 1800. Ž. spom. 1334. Ć. Lovr. Cerik, D: 1310 ( — 20) 
TY □ f ss. Mil. u Lovrečina Gradu. O ćSji: Vrbovec. pp Banovo, pruga Vr- 
bovec— Križevci. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Znidarec, r. 23.2.1941. Mala Gora ž. 
Vinagora, m. 29. 6. 1968. Zagreb. 

8. MALI RAVEN (nekad Raven) E 43265 Raven k/Križev. sv. Ladi- 
slav Kr., sagr. i posv. 1641., obn. 1940. ž. spom. 1501. i 1641. D: 2078 ( — 172). 
3f O Križevci, ćgg Repinec. pp u mj., pruga Zagreb — Križevci. 2 osn. šk. 

— Žk: Mijo Majdak, r. 22. 9. 1943. Ivanac ž. Glogovnica, m. 29.6. 1970. Zagreb. 

9. MIHOLEC E 43267 Orehovec k/Križevaca. sv. Mihovil Ark., sagr. 
1664. ž. spom. 1334. i 150L C. sv. Mihovila u mj., spom. 1252. D: 3486 
( — 76). 3 f O ćSp: Križevci. pp Orehovec, pruga Križevci — Zagreb. 3 osn. šk. 

— Žk: Mihael Biškupić, r. 9.9. 1929. Dražica ž. Ladislav, m. 29.6. 1956. Zagreb. 

10. PRESEKA 1 E 43266 Preseka. ^ sv. Petar Ap., sagr. 1614., posv. 1689., 
obn. 1927. ž. spom. 1334. D: 4300 ( — 1200). 3f O Vrbovec, ćgg Vrbovec ili 
Križevci. pp u mj., pruga Križevci — Vrbovec. 4 osn. šk. — Žk: Ivan Fuchs, 
r. 26. 1. 1923. Daruvar, m. 29. 6. 1948. Zagreb. 

11. SV. PETAR OREHOVEC E 43267 Orehovec k/Križevaca. ^ sv. Pe- 
tar Ap.,sagr. 1722. ž. spom. 1334. ž. u Gušćerovcu spom. 1343., dokin. 1722. 
D: 2599 ( — 171). 3f O Križevci. u mj., pruga Zagreb — Zelina — 
— Križevci. 2 osn. šk. — žk: Stjepan Lugar ec, r. 6. 12. 1916. Raven m. 21.6.1942. 
Zagreb. 

12. VRBOVEC, Trg P. Zrinjskog H 43216 Vrbovec. sv. Vid M., sagr. 
u XVII. st., posv. 1706. obn. 1968. Ž. spom. 1481. Nekad □ ss. Magdalenki 
u ž. D: 6868 ( — 50). 11 f 1A Ss. Služb. Milosrđa u ž. O čžg^lEp: u mj. (Za- 
greb— Bjelovar), šk: 4 osn., 1 sred. — Žk: Franjo Znidarec, r. 24. 11. 1927. Mala 
Gora ž. Vinagora, m. 4. 7. 1954. Vinagora. 

13. VRBOVECKI RAKOVEC E! 43217 Rakovec. ]* sv. Juraj M., sagr. 
1704 — 1738. ž. spom. 1334. Lok. kpl u Peskovcu 1789 — 1807. D: 3730 ( — 30). 


107 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


6+ O ćSp: Vrbovec. (g™) u mj., pruga Vrbovec — Zelina. 2 osn. šk. — Žk: 
Josip Sodar, r. 15.2.1917. Pešćenica ž. Vinica, m. 6.6.1943. Zagreb. 


33. ZELINSKI DEKANAT 

Dk: Ivan Romich, žk u Bedenici 

1. BEDENICA K 41281 Bedenica. ^ Svi Sveti, sagr. u XIII. st., obn. 
1969. Ž. spom. 1667. D: 4870 ( — 220). 5f O Zelina. Konjšćina. g“) u 
mj., pruga Zagreb— Jertovec. 3 osn. šk. — žk: Ivan Romich dk, r. 27.3. 
1906. Hrv. Leskovac ž. Stupnik, m. 29. 6. 1930. Zagreb. 

2. BREZNICKI HUM Kl 42225 Breznički Hum. sv. Martin B., sagr. 
1789. Ž. ust. 1789. D: 3411 ( — 720). 2t O Novi Marof. £gg Hrašćina-Trgo- 
višće. cg“) u mj., pruga Zagreb — Varaždin. 3 osn. šk. — Žk: Alojzije Slaviček, 
r. 7. 5. 1918. Prelog, m. 30. 7. 1944 Zagreb. 

3. GORNJA RIJEKA k/Križevaca K 43268 Gornja Rijeka. Uznesenje 
Marijino, sagr. 1650. Ž. spom. 1334. pod imenom Mali Kalnik. D: 4^85 (—300). 
1+ O ćSj: Križevci, g™) u mj. (iz Zagreba via Križevci). 2 osn. šk. — 
Žk: Gustav Kuzmić , r. 19. 1. 1928. Visoko, m. 29. 6. 1955. Zagreb. 

4. HRAŠCINA br. 1 K 41283 Hrašćina Trgovišće. ^ sv. Nikola B„ 
6 stara, posv. 1675. Ž. spom. 1334. D: 3571 (—200). 16 2f O Zlatar Bi- 
strica. £f£g Hrašćina-Trgovišće. g™) Breznički Hum, pruga Zagreb — Varaždin. 
3 osn. šk. — Žk: Zeljko Kasal, r. 20. 3. 1938. Virovitica, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 

5. SV. IVAN ZELINA, Bocakova 7 © (041)86-052 KJ 41280 Zelina, sv. 
Ivan Krst., sagr. i posv. 1720., obn. 1969. Ž. spom. 1201. D: 7139 ( — 139). 7f 
O u mj. Sesvete. g™) u mj., pruga Zagreb — Varaždin. 4 osn. šk. — Žk: 
Petar Seb, r. 10.3.1915. Sv. Helena ž. D. Zelina, m. 21.6.1942. Zagreb. 

6. VELIKI BISAG 3 (nekad ž. Bisag) K] 42226 Bisag. sv. Marija Ma- 

gdalena, c. stara, prošir. 1827., posv. 1920. Ž. spom. 1501. 6 & Tri Kralja 

u Kominu. D: 3265 ( — 580). 6f O Novi Marof. gEp u mj., pruga Za- 
greb— Varaždin. 3 osn. šk. — žk '.Stjepan Culjak, r. 12.4.1913. Vetemica ž. 
Mihovljan, m. 26.6.1938. Zagreb. 

7. VISOKO ES3 42225 Breznički Hum. Presv. Trojstvo, posv. 1805., obn. 
1944. Ž. spom. 1334. D: 2511 (—88). 1+ 1A " oHT 'Novi Marof. g=l u mj., 
pruga Zagreb — Zelina — Križevci. 1 osn. šk. — Žk: Franjo Stričak, r. 10.9. 
1923. ćanjevo ž. Visoko, m. 29. 6. 1947. Zagreb. 


XII. TUROPOLJSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk (namj): kan. Josip Mokrović 

34. ODRANSKI DEKANAT 

Dk: Ladislav Loina, žk u Odri 

1. BUKEVJE 62 K 41411 Orle. L sv. Antun Pa<j., sagr. 1870. Ž. ust. 1789. 
D: 1730. O £gg: Vel. Gorica. u mj., pruga Zagreb — Vel. Gorica — Bukevje. 
— Adm. žk iz Veleševca. 


108 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


2. DUBRANEC 2 K 41410 Velika Gorica. ^ Snježna Gospa, sagr. i posv. 

1714., obn. 1966. Ž. spom. 1334. sv. Kate u Vrhovju. 1714. prenes. u Dubranec. 
D: 3800 (—100). 8+ O Vel. Gorica, ćljg Odra. .pp u mj., pruga Vel. Gorica— 
— Dubranec — Zagreb. 6 osn. šk. — Žk: Juraj Gvozdanić, r. 6. 10. 1940. Glado- 
vec ž. Kravarsko, m. 29.6. 1967. Zagreb. 

3. JAKUŠEVEC 84 K 41020 Zagreb. ^ sv. Marko Ev., sagr. 1832. drvena 
(c. već na trećem mjestu zbog promjene korita Save). Ž. spom. 1334. D: 2500 
(__500). 1A O <29: Zagreb. g!p u mj. (iz Zagreba, ZET). 2 osn. šk. — Žk: 
Franjo Muren, r. 20. 8. 1925. Novska, m. 28. 6. 1953. Zagreb. 

4. KRAVARSKO 23 Kl 41413 Kravarsko. Uzvišenje sv. Križa, sagr. u 
XVII. st., stradala u II. svjet. ratu, obn. 1959. Ž. spom. 1334., obn. 1684. D: 
4700 (—373). 3+ O £2g: Velika Gorica, gEp u mj., pruga Zagreb— Pokupsko. 
6 osn. šk. — Žk: Mirko Jurin , r. 16. 7. 1928. Markuševec ž. Sv. Šimun, m. 4. 7. 
1954. Markuševec. 

5. NOVO CICE K 41410 Vel. Gorica. sv. Ivan Krst., sagr. 1825., toranj 
podignut 1875. Ž. spom 1334. D: 1840 (—40). 4f OS: Vel. Gorica, g™l u 
mj., pruga Zagreb — Veleševec. 1 osn. šk. — Ljubomir Vlašić, r. 5. 10. 1941. G. 
Prekrižje, m. 30. 7. 1967. Zagreb. 

6. ODRA K 41174 Odra. Ime Marijino i sv. Juraj M., sagr. 1780., obn. 

1954., posv. 1966. Ž. spom. 1331. Glasovita drvena + u Maloj Mlaki iz XVI. st. 
D: 4905 ( — 278). 3f 1A □ oo. TOR sa sjemeništem i gimn. O Zagreb, 
^gig™): u mj. (iz Zagreba). 4 osn. šk. — Žk: Ladislav Loina, dk, pč. prisj., 
r.24. 5. 1918. Materovec ž. Krap. Toplice, m. 6 .6. 1943. Zagreb. 

7. PESCENICA, Zagrebačka 92 K 44272 Lekenik. Uznesenje Bl.Dj.M., 
sagr. 1751. Ž. spom. 1275. D: 3882 ( — 200). 7+ O Sisak. £ggg™): u mj-» 
pruga Zagreb — Sisak. 4. osn. šk. — Žk: Franjo Blazek, r. 17. 9. 1926. Čakovec, 
m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

8. SVETA KLARA, Mrkšina 67 K 41175 Klara, j* sv. Klara Dj., sagr. 1768. 
Ž. ust. 4.5.1366. D: 5900 (—400). 1+ O Zagreb. ^g“): u mj., pruga Za- 
greb— Vel. Gorica; Savski Most — Hrašće. 2 osn. šk. — Žk: Vladimir Mikoč, 
31.10.1918. Zagreb, m. 13.6.1943. Zagreb. 

9. ŠCITARJEVO 75 K 41410 Vel. Gorica, j* sv. Martin B., sagr. 1642. 
Ž. spom. 1334. »Ecclesia beatissimi Martini de Chicaria«. D: 2902 ( — 100). 2f 
1A O £§g: Vel. Gorica. gEp u mj. (iz Zagreba). 1 osn. šk. — žk: Antun Her- 
man, r. 16. 1. 1930. Dragalić ž. G. Bogičevci, m. 29.11. 1964. Zagreb. 

10. VELEŠEVEC 212 K 41411 Orle. j* sv. Petar Ap., sagr. 1871. Ž. ust. 
1780. D: 1962 (— ?). 2f O Vel. Gorica. <gjg Pešćenica. g“) u mj., pruga 
Vel. Gorica — Ruče. 2 osn. šk. — Žk: Jakob Marković, r. 8. 3. 1940. Sdkirevci 
(bpja Đakovo), m. 12. 6. 1966. Zagreb. 

11. VELIKA GORICA, Pleška 5 K 41410 Velika Gorica, Navještenje 
Bl.Dj. Marije, sagr. 1892., obn. 1971. Ž. spom. 1334. u mj., a 1279. spom. ž. u 
Petrovim Turop. D: 9000 (—500). 4f 1A □ ss. »Kraljice svijeta«, u grad- 
nji. U ž. ss. Mil. O^gtg™): u mj. (iz Zagreba). 4 osn. šk. — Žk: Marko 
Varga, r. 14.4.1914. Antolovec ž. Kuzminec, m. 16.6.1941. Zagreb. 

DOKiA LOHKACA CsV'TfU. sCitAL^A) 

LO^VtC Uo$P/* MT/flSM) 


109 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


12. VUKOVINA (Staro Ciče 4) B 41419 Vukovina. U Pohod Bl.Dj.M, 
stara c, posv. 1779. ž. spom. 1334. u St. Ciču do 1799., otada u Vukovini. 
D: 6963 (—633). 4f O Vel. Gorica. Mraclin. u mj, pruga Zagreb— 
—Sisak. 5 osn. šk. — Žk: Slavko šagud, r. 21.2. 1932. Stari Laz ž. G. Stubica, 
m. 29. 6. 1960. Zagreb. 


35. OKICKI DEKANAT 

Dk: Mar cei Rogina, žk u Sv. Nedjelji 

SVETI VIO I 

1. BREZOVICA, Desprim 5 B 41421 Hrv. Leskovac. Uznesenje Bl.Dj. 
Marije, sagr. 1756. Ž. spom. 1334. Kapela kraj dvorca Brezovica ne služi 
više za bogoslužje. D: 2500 ( — 110). lf 1A □ ss. Bosonoge Karmel. O Za- 
greb. £53 Hrv. Leskovac. ipp u mj., pruga Savski Most — Kupinečki Kralje 
vec. 1 osn. šk. — žk: Augustin Korpar, r. 28. 8. 1928. Sv. Ilija, m. 29. 6. 1958. 
Zagreb. 

2. KOTARI 2 B 41430 Samobor. ^ sv. Leonard Op., sagr. 1733., posv. 
1750., obn. 1933. i 1969. Ž. spom. 1650. $o oo. Franj., sagr. 1531., sada oo. 
TOR. D: 740 ( — 31). lt 1A O ć§p: Samobor. (§Ep Rude, pruga Zagreb — 
— Samobor — Rude. 1 osn. šk. — Žk: Lovro Jelušić TOR, gvard., r. 10. 8. 1939. 
Kloštar Podravski, m. 29.6.1967. Zagreb. — Pom.: Rudi Jerak, savj. TOR, 
r. 4. 8. 1923. Sukošan (nbpja Zadar), m. 18. 1. 1948. Zagreb. 

3. KUPINEC 84 BI 41422 Zdenčina. ^ Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. oko 
1680, posv. 1682, obn. 1969. Ž. spom. 1574. D: 3768 (—500). lf O Jastre- 
barsko. £53 Zdenčina. 4 osn. šk. — žk: Juraj Tomec, r. 21.4.1936. D. 
Reka ž. Jastrebarsko, m. 29. 6. 1962. Zagreb. 

DUH SVSTI 

4. NORŠIć SELO B 41432 Bregana. Sveti Duh, sagr. 1642. Lok. 
kpl. 1789, ž. 1831. D: 1386 ( — 86). lf 1A O Samobor. £53^: Bregana 
(iz Zagreba). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Samobora. 

5. OKIĆKA SV. MARIJA B 41422 Zdenčina. Rođenje Bl.Dj.M, sagr. 

oko 1660, posv. 1692. Ž. spom. 1334. D: 2028 ( — llTJ)! lA U ž. ss. 

Mil. O Jastrebarsko. £53 Zdenčina. Goli Vrh, pruga Zagreb — Jastrebar- 
sko. 2 osn. šk. — Žk: Franjo Mrvčić, r. 13. 8. 1944. Kalnička Kapela ž. Lju- 
bešćica, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

6. RAKOV POTOK B 41431 Nedjelja. ^ Presv. Srce Isusovo, sagr. 1925, 
obn. 1963./69. Ž. ust. 1945. t sv. Barbara u Horvatima, sruš. u II. svjet. 
ratu. D: 2920 ( — 120). O Samobor. £53 Horvati. ipEp u mj, pruga Zagreb — 
— Savski Most — Rakov Potok. 2 osn. šk. — žk: Valentin Meštrić, r. 7.11. 
1937. Presečno ž. Remetinec, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 

7. RUDE 101 B 41430 Samobor. sv. Barbara Dj.M, sagr. prije 1622. 
obn. 1962. Ž. ust. 1789. D: 2655 ( — 400). 3f O £53: Samobor. t§Ep u mj, 
(iz Samobora). 1 osn šk. — žk: Josip Hršak, r. 23. 2. 1926. Benkovec ž. Pe- 
trovsko, m. 28. 6. 1953. Zagreb. 

8. SAMOBOR, M . Tita 4 ® (041)88-082 B 41430 Samobor. sv. Anasta- 
zija Dj. M, sagr. 1675. Ž. spom 1242. □ Templari u Sv. Heleni u XII./XIII. 


110 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


st. D: 19011 ( — 1000). 8f 8A 6 □ oo. Franj. □ ss. Služ. M.I. 0£53^: 
u mj, Šk: 5 osn, 1 sred. — Žk: Ivan Horvat, r. 18.7.1926. Pušćine ž. Nede- 
lišće, m. 29.6.1950. Zagreb. — Kp: Mato Dukić, r. 12.3.1944. Bučje, m. 29.6. 
1969. Zagreb. 

9. STUPNIK, Lučko 47 B 41421 Hrvatski Leskovac. ^ sv. Ivan Nepo- 
muk M, sagr. 1772. Ž. spom. 1622. pod imenom Sv. Đurađ. 6 sv. Benedikt 
u D. Stupniku. D: 4800 ( — 200). lt Df ss. Karmelićanki B.S.I. i dječji 
vrtić u Hrv. Leskovcu. O Zagreb. £53 Hrv. Leskovac. ig™) u mj. Šk: 4 osn, 
1 sred. — Žk: Viktor Vincek, r. 14.12.1911. Jurketinec ž. Maruševec, m. 14.4. 

1935. Zagreb. 

10. SVETA NEDJELJA B 41431 Nedjelja. ^ Presv. Trojstvo, spom. 1501, 

obn. u barok, slogu 1786, obn. 1968. Ž. spom. 1501. 6 sv. Ivan u Dolu 

(drvena). D: 7500 (—500). 3t O Samobor. £53t£Ep: u mj, pruga Zagreb— 
Samobor. 4 osn. šk. — žk: Marcel Rogina, dk, r. 31. 10. 1911. Zlatar, m. 28.6. 

1936. Zlatar. 

11. SV. MARTIN pod Okićem B 41423 Martin p/Okićem. ^ sv. Mar- 
tin B, sagr. prije XII. st, posv. 1640. Ž. spom. 1334. D: 4090 ( — 340). 6f 
1A O Samobor. £53 Horvati. Savski Most — Galgovo. 3 osn. šk. — 
Žk: Stjepan Kušević, r. 27. 10. 1945. Dubranec, m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

12. ZDENČINA B 41422 Zdenčina. ^ sv. Josip Radnik, u gradnji od 
1967. Ž. ust. 1961. D: 3747 ( — 247). lf 1A O Jastrebarsko. £53 u mj. 

Klinča-Selo, pruga Zagreb — Jastrebarsko. 2 osn. šk. — Žk: Antun Banić, 
r. 18. 3. 1934. Beletinec ž. Sv. Ilija, m. 29. 6. 1960. Zagreb. 


36. POKUPSKI DEKANAT 

Dk: •/• 

1. BUCICA, G. Bučica 1 B 41415 Gornja Bučica. ^ sv. Antun Pad, 

sagr. 1836. Ž. ust. 1789. 6 Presv. Trojstva u Slatini. D: 3400 ( — 1100). 2f 

0£53: Glina. u mj. (iz Gline). 3 osn. šk. — Žk: Josip Sinjeri, r. 8.4. 1941. 
Novačka ž. Gola, m. 30. 6. 1967. Zagreb. 

2. DONJA KUPCINA B 47204 šišljavić. sv. Marija Magdalena, sagr. 

1556, posv. 1672, obn. 1906. Ž. spom. 1574. D: 1865 (—276). 1A O Jastre- 
barsko. £53 Zdenčina, u mj, (iz Jastrebarskog). 1 osn. šk. — Adm. 

žk iz šišljavića. 

3. LASINJA 56 B 47206 Lasinja. sv. Antun Pad, sagr. 1833. Ž. ust. 
1789. Ž. i c. sv. Ane do Turaka — f sv. Elizabeta do 1833. služila kao ž. c. 
D: 2327 ( — 160). 3f O Vrgin Most. £53 Zdenčina, (pEp u mj, pruga Zagreb — 
Vrgin Most. 3 osn. šk. — Adm. žk iz Pisar. Jamnice. 

4. PISAROVINSKA JAMNICA 3 B 47207 Pisarovina. j* sv. Martin B, 
c. vrlo stara, obn. 1969. Ž. spom. 1334. D: 1602 (—118). 2+ O Jastrebarsko. 
£53 Zdenčina. Pisarovina, pruga Zagreb — Vrgin Most. 2 osn. šk. — Žk: 
Pavao Šatrak, r. 1.1.1939. Kaln. Orehovec ž. Sv. Petar Orehovec, m. 29.6. 
1968. Zagreb. 


111 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


5. POKUPSKO 30 E3 41414 Pokupsko. U sv. Ladislav Kr., sagr. 1739., 

posv. 1746. Ž. spom. 1656. D: 3033 (—154). 2f O Velika Gorica, Zden- 

čina. u mj. (iz Zagreba). 2 osn. šk. — Adm. žk iz Bučice. 

6. ŠIŠINAC 10 B 44252 Stankovac. U sv. Marta Dj., sagr. 1771. Ž. ust. 

1739. D: 2357 (— ?). 2+ O Sisak. ^ Erleković, pruga Sisak— Pokupsko. 

2 osn. šk. — Adm. žk iz St. Farkašića. 

7. ŠIŠLJAVIĆ 67 BI 47204 šišljavić. U sv. Josip, sagr. 1893., obn. 1965—7. 
Ž. ust. 1789. D: 2771 (—592). 3+ 1A O Karlovac. ££) Rečica. u mj., 
(iz Karlovca). 3 osn. šk. — Žk: Ivica Kecerin, r. 12. 7. 1937. Zagreb, m. 29. 6. 
1963. Zagreb. 


XIII. VRBOVECKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kan. Josip Crnković 

37. TABORSKI DEKANAT 

Dk: Drago Jagodić, žk u Prišlinu 

1. DESINIĆ br. 1 BI 41216 Desinić. j* sv. Juraj M sagr. 1902., posv. 
1937. Ž. spom. 1334. D: 4441 (—528). lf 1A O Krapina, figi Vel. Trgo- 
višće i Imeno (Slov.). ^ u mj., pruga Zagreb— Desinić i Desinić— Tuhelj— 
—V. Trgovišće. 3 osn. šk. — Žk: Marko Culej, r. 19. 1. 1938. Repno ž. Belec, 
m. 24. 4. 1964. Zagreb. 

2. KOSTEL BI 41218 Pregrada, i* sv. Mirko Isp., sagr. 1830., obn. 1944. 
Ž. spom. 1334. D: 1464 (—188). 2t U ž. ss. Dom. O Krapina. £gp Rogatec. 
rQS) u mj^ pmga Zagreb — Rog. Slatina. 1 osn. šk. — Žk: Josip Rukelj, r. 28. 1. 
1912. Majenje ž. Petrijanec, m. 29. 6. 1935. Zagreb. 

3. MARINCI, Marinec 28 BI 41218 Pregrada. 1* Kraljica mira i sv. 
Josip, sagr. 1965 — 8., posv. 1968. Ž. ust. 1966., lok. kpl 1955^ D: 1480 ( — 60). Tf 
□ ssTTCć. Milosrđa. O Krapina. ^ u mj., pruga Zagreb— Tuhelj— Desinić. 
2 osn. šk. — Žk: Vinko Sedlaček r. 19. 2. 1934. Ivanovo Selo, m. 29. 6. 1964. 
Zagreb. 

4. PREGRADA 87 Bi 41218 Pregrada. Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1818., 

obn. 1969. Ž. spom. 1334. 6 Majke B. na vrhu Kunagore, temelji i sada vid- 
ljivi. D: 6000 (—2000). 2 6 1+ 1A Ss. Dom. u ž. O Krapina £gg Vel. 

Trgovišće. i£e§) u mj., pruga Zagreb — Krap. Toplice — Rogaška Slatina. 2 osn. 
šk. — žk: Branko Ivanjko, r. 2.9.1929. Stipemica ž. Vinagora, m. 29.6.1957. 
Zagreb. 

5. PRIŠLIN Bi 41231 Hum na Sutli. ]* sv. Petar Ap., sagr. 1843., obn. 
1966. ž. spom. 1650. D: 2470 (—50). lf 1A □+ S& Karmel. B.S.I. u 
Poredju. O Krapina. Rogatec. i§e§) Hum na Sutli, pruga Rogatec — Za- 
greb. 2 osn. Šk. — žk \Drago Jagodić, dk, r. 28.9.1921. Pavlovec ž. Pregrada., 
m. 13.7.1947. Pregrada. — Pomaže: Juraj Kranjčev, r. 1.4.1900. Đurđevac, 
m. 22. 7. 1923. Zagreb. 


112 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


6. SUTLANSKA POLJANA B 41296 Zagorska Sela. sv. Ana, sagr. 
1810. Ž. ust. 1789. D: 1325 ( — 100). 2+ O Klanjec. Podčetrtek. 1 osn. šk. 

— Adm. žk iz Desinića. 

7. TABORSKO B 41231 Hum na Sutli. Uznesenje Bl.Dj.M.. sagr. oko 
1600. Ž. spom. 1334. U Klenovcu bilo sjedište ž. Vrbovec (po njoj ime arhi- 
đkta). D: 3200 ( — 100). 4f 1A □ ss. Naše Gospe. O Krapina. £gj Ro 
gatec. «£“) Rogatec i Straža, pruga Zagreb — Straža i Zagreb — Celje. 4 osn. šk. 

— Žk: Marko Cerjanec, r. 20.9.1930. Stojavnica ž. Vivodina, m. 29.6.1960. 
Zagreb. 

8. VINAGORA 3 B 41219 Vinagora k/Krapine. ^ Pohod Bl.Dj. Marije, 
sagr. 1653., posv. 1713. Lok. kpl 1789., župa 1799. D: 1870 ( — 120). lf 2 A 
□ ss. Kćeri Milosrđa. O Krapina, £g| Rogatec. u mj., pruga Zagreb — 
— Tuhelj — Vinagora — Desinić. 2 osn. šk. — žk: Josip Belavić , r. 16. 2. 1938. 
Svibovec, m. 29. 6. 1964. Zagreb. 


38. TUHELJSKI DEKANAT 

Dk: Ivan Stuparić, žk u Zagor. Selima 

1. KLANJEC, Mihanovićev trg 11 B 41290 Klanjec. ^ Navještenje Bl.Dj. 
M., sagr. 1640., posv. 1665. Ž. ust. 1789. D: 3720 (—20). 2f 3 A Ooo. Franj. 
OSg^l: u mj. (iz Zagreba). 3 osn. šk. — Žk: Milivoj Marusić OFM, r. 17.2. 
1931. Široko Polje ž. Vuka (bpja Đakovo), m. 29.6.1959. Zagreb. — Kp: Ilu- 
minat Barišić OFM, r. 18.3. 1946. Gradići ž. Vel. Gorica, m. 27.6. 1971. Zagreb. 

2. KRALJEVEC na Sutli 58 B 41294 Kralj evec na Sutli. Presv. Troj- 
stvo, sagr. 1836. Ž. ust. 1789. D: 2230 (—180). lf 1A O Klanjec. Draše 
i Prosinec. »5=) u mj. 2 osn. šk. — žk: Franjo Glas, r. 24. 8. 1936. Razdrto. ž 
Tuhelj, m. 29.6. 1961. Zagreb. — Pomaže: Nikola Horvatin, pč. kan. i žk u m. 
r. 29. 11. 1885. Klanjec, m. 12. 7. 1908. Zagreb. 

3. ROZGA 13 B 41293 Dubravica. sv. Ana., sagr. 1842. Ž. spom. 1501. 
D: 2320 ( — 110). 2f O Zaprešić. ^ u mj. cg™! Dubravica, pruga Zagreb — 
— Kumrovec. 1 osn. šk. — Žk: Ivo Belas, r. 24. 11. 1911. Prosinec ž. Rozga, 
m. 30. 6. 1938. Senj. 

4. TUHELJ 4 B 41215 Tuhelj. ^ Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. počel- 
kom XIV. st. Ž. spom. 1501. D: 4400 ( — 200). 4f $ sv. Rok u Kumrovcu. O 
Klanjec. Zelenjak. u mj., pruga Zagreb — Desinić. 2 osn. šk. — Žk: 
Zlatko Tržok, r. 31.1.1935. Zajačko Selo ž. Vrhovac, m. 29.6.1960. Zagreb. 

5. VELIKA ERPENJA B 41215 Tuhelj. j* sv. Tri Kralja, sagr. 1650. 
Ž. ust. 1790. D: 2020 ( — 20). O Zabok. Vel. Trgovišće. tg™) Dubrovčan, 
pruga Zagreb — Desinić. 1 osn. šk. — žk: Matija Prepelić, r. 10. 2. 1938. Ma- 
jerje ž. Petrijanec, m. 29.6.1964. Zagreb. 

6. ZAGORSKA SELA B 41296 Zagorska Sela. sv. Katarina Dj.M., sagr. 
1862. ž. spom. 1334. D: 2303 (—811). lf O Klanjec, ^umj. 1 osn šk. 
— Žk: Ivan Stuparić , dk, r. 16.3.1916. Vidrenjak ž. Ludina, m. 16.3.1941. 
Zagreb. 


113 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


XIV. VARAŽDINSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: kan. dr Vilim Nuk 

39. DONJOVARAŽDINSKI DEKANAT 

Dk: Stjepan Golubić, žk u Jalžabetu 

1. BARTOLOVEC B 42202 Bartolovečki Trnovec. sv. .Bartol Ap., 
sagr. 1921., posv. 1945. Ž. spom. 1334. D: 6000 (—100). 3+ Ćfig: Varaždin. 

u mj, pruga Varaždin — Koprivnica, Varaždin— Vel. Bukovec. 3 osn. šk. 
Žk: Petar Vitković, r. 1.1.1919. Selnica D. ž. Belec, m. 6.6.1943. Zagreb. 

2. BIŠKUPEC, Perkovčev trg 38 El 42201 Biškupec. ^Uznesenje Bl.Dj.M., 

sagr. u 16. st., posv. 1672. Ž. ust. 1501. D: 5000 (—500). 3+ 1A Df ss. 
Uršul. Varaždin. 2 osn. šk. — Žk: Dr Ante Igrec, r. 30.5.1913. 

Ćukovec ž. Draškovec, m. 29. 6. 1936. Zagreb — Subs: Matija Vlahovec, r. 
25.2.1916. Buzin ž. Odra, m. 16.3.1941. Zagreb. 

3. JALŽABET, Trg braće Radića 11 E 42203 Jalžabet. sv. Elizabeta 
Kr., sagr. 1703. Ž. spom. 1334. u Suhodolu, kasnije prozvanom Jalžabet. Bile 
ž. i c. u Rukljevini i Kelemenu. D: 3067 ( — 24). 16 4f O Varaždin. ^c£!Efk 
u mj. (iz Varaždina). 2 osn. šk. — Žk: Stjepan Golubić, dk, r. 1.7.1918. Le- 
meš ž. Raven, m. 6. 6. 1943. Zagreb. 

4. KNEGINEC El 42204 Turčin. sv. Marija Magdalena, sagr. XV. st., 
dovrš. 1800., obn. 1969. Ž. ust. 1789. D: 3970 (—120). 2f 2A O Varaždin. 
Ćgp Varažd. Toplice. u mj., pruga Var. Toplice — Varaždin. 1 osn. šk. — 
Žk: Stjepan Prizl, pč. prisj., r. 8.12.1910. Marčan ž. Vinica, m. 29.6.1934. 
Zagreb. 

5. LJUBEŠĆICA @ (042)65-286 B 42222 Ljubešćica. j* Marija Sniježna, 
sagr. 1789., posv. 1805., obn. 1956. Ž. spom. 1501. u Kapeli, pren. u mj. 1788. 
D: 3172 (—170). lf □ ss. Mil. OS: Novi Marof. ^ u mj., pruga Za- 
greb— Var. Toplice — Legrad. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Šare, r. 18. 6. 1937. Str- 
mec ž. Remetinec, m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

6. MAĐAREVO El 42220 Novi Marof. J Lk sv. Vid M. i sv. Juraj M., sagr. 
1824., obn. 1964./7. Ž. spom. 1334. D: 7000 (—200). O Novi Marof. ^3 u mj. 
igEp N. Marof, pruga Zagreb — Varaždin. 4 osn. šk. — Žk: Pero Halužan, r. 
20. 6. 1909. Strrnec ž. Taborsko, m. 29. 6. 1934. Zagreb. 

7. REMETINEC El 42220 Novi Marof. Bl.Dj.M. Kraljica sv. Krunice, 
sagr. XIV. st., i obn. 1910. Ž. ust. 1789. Nekad O Pavlini. D: 6010 (—200). 
3f 1A OčSSJ««!: N. Marof, pruga Zagreb — Varaždin. 4 osn. šk. — Žk: 
Ivan Matijević, r. 8. 5. 1939. Hrastovica, m. 29. 6. 1965. Zagreb. 

8. SRACINEC B 42000 Varaždin. ]* sv, Mihael Ark. Ž. ust. 1961. D: 
4000 ( — 400). lf OS: Varaždin. «£“) u mj., pruga Varaždin— Maribor. 
2 osn. šk. — žk: Slavko Gabud, r. 19. 11. 1935. Laz ž. M. Bistrica, m. 4. 12. 
1960. Zagreb. (Stari podaci, novi nisu poslani). 

9. SVIBOVEC, Braće Radića 6 BI 42223 Varažd. Toplice. U sv. Tri Kralja, 
sagr. 1790. Ust. 1790. kao lok. kpl., 1812. kao ž. D: 3596 (—171). 5f O Novi 
Marof. Turčin, ig™) Jalševec, pruga Legrad — Varažd. Toplice. 3 osn. šk. 
— Žk: Stjepan Ivek, r. 10. 2. 1916. Sračinec, m. 21. 6. 1942. Zagreb. 


114 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


10. SV. ILIJA (nekad Obrež), školska 24 B 42204 Sv. Ilija. ^ sv. Ilija 
Pror., sagr. 1914., posv. 1919., obn. 1969. Ž. spom. 1334. D: 6380 ( — 120). 2f 
1A O Varaždin. Varažd. Toplice. <£!§) u mj. (iz Varaždina). 3 osn. šk. — 
Žk: Ivan Košćak, r. 24. 9. 1932. Oštrice ž. Remetinec, m. 29. 6. 1959. Zagreb. 

11. VARAŽDIN — Sv. Nikola, Trg Slobode 11 © (042)44-640 BI 42000 Va 

raždin. sv. Nikola B., sagr. 1334, iza požara ponovno sagr. i posv. 1778. 
ž. spom. 1334., postoji i prije, jer je Var. 1209. proglašen gradom. □ oo. 
Dl s klas. gimn. (1632—1773), □ 6 oo. Pavl. (1636—1776). D: 20000 (—2000). 
26 3f 2 A □ 6 oo. Franj. □ 6 ss. Uršul. od 1703. □ ss. Mil. Kć. 
B. Ljub. u ž. u mj., it Zagreb. Šk: 4 osn., 4 sred., 9 viš. — Žk: 

Josip Žalac, r. 17. 3. 1918. G. Mekušje ž. Kamensko, m. 29. 6. 1944. Zagreb. — Kp. 
Josip Jakovčić, r. 10. 5. 1944. Novigrad n/D., m. 12. 4. 1970. Zagreb. 

12. VARAŽDIN — Sv. Vid, Lenjinov trg 7 © (042)22-59 BI 42000 Varaž- 

din. U Presv. Trojstvo, sagr. 1703., posv. 1705. Ž. ust. 1961. D: 10000 ( — 1000). 
16 lf 1A □ oo. Kap. u mj. Šk. i ostalo (-»ž. br. 11) — Žk: 

Bono Šagi Bunić OFMCap., r. 11. 12. 1932. Brodarovec ž. Markuševec, m. 2. 11. 
1958. Zagreb. — Kp: Josip Vizjak OFMCap., r. 29. 1. 1943. Gojanec ž. Vidovec, 
m. 28.6.1970. Zagreb. — Kp: Nikola Basnec OFMCap., r. 4.12.1943. Goričan, 
m. 3.7.1969. Solothurn (Švicarska). 

13. VARAŽDINSKE TOPLICE, M. Tita 5 BI 42223 Varažd. Toplice. J* sv 
Martin B., sagr. 1773., posv. 1822. Ž. spom. 1334. D: 5500 ( — 700). 3f 1A 
□ t ss. Mil. O Novi Marof. čgjji^Eg: u mj. 4 osn. šk. — Žk: Andrija Jagečic 
Boltek, r. 22. 11. 1935. Oroslavje, m. 29.6. 1961. Zagreb. 

14. VIDOVEC br. 3 BI 42205 Vidovec. ^ sv. Vid M.t sagr. 1830. Ž. spom 

1574. D: 5295 ( — 68). lf O Varaždin. u mj., pruga Varaždin— 

— Vinica. 2 osn. šk. — Žk: Franjo Šanjek, pč. prisj., r. 10.5.1919. Poljana 
ž. Sv. Ilija, m. 1. 7. 1934. Sv. Ilija. 


40. GORNJOVARAŽDINSKI DEKANAT 

Dk: Tomo Blaži, žk u Maruševcu 

1. DONJA VOĆA 1 B 42245 Donja Voća. sv. Martin B., posv. 1756. 
Ž. spom. 1334. D: 4505 ( — 300). lf O ££|: Ivanec. u mj., pruga Varaž- 
din— G. Voća. 2 osn. šk. — žk: Josip šmuc, r. 12.3.1931. Sestranec ž. Lepo 
glava, m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

2. IVANEC BI 42240 Ivanec. ^ sv. Marija Magdalena, sagr. prije 1668., 
prošir. 1754. i 1895., posv. 1903. Ž. spom. 1649. □ Vitez. Ivanovaca. D: 7150 
( — 200). 2+ OčSj«|!Ep: u mj., pruga Varaždin — Trakošćan i Klenovnik — 
— Krapina. 3 osn. šk. — Žk: Tomo Habdija, r. 18. 12. 1910. Bošnjani St. ž. 
Carevdar, m. 29.6.1935. Zagreb. — Kp: Zvonimir Martinez, r. 2.1.1946. Be- 
letinec ž. Sv. Ilija, m. 27.6.1971. Zagreb. 

3. KRIŽOVLJAN B 42208 Cestica, j* Uzvišenje sv. Križa, sagr. 1754. 
Ž. spom. 1334. D: 4100 (—500). 1 1 O Varaždin. ^ Ormož. Cestica, 
pruga Varaždin — Maribor. 2 osn. šk. — žk: Ivan Dugi, r. 9. 5. 1917. Vratno 
ž. Križovljan, m. 29. 6. 1944. Zagreb. 


115 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


4. MARGEĆAN (Bela) B 42242 Radovan. ^ sv. Margareta Dj.M., obn. 
1763. i 1880. Ž. spom. 1667. □ Templara (XII— XIV. st.), kasnije opt. Iva- 
novaca, dokinuta 1653. D: 6170 (—150). 4+ O Ivanec. £gg Vidovec. u 
mj. (iz Varaždina). 7 osn. šk. — Žk: Alojzije Domislović, r. 6.4.1934. Križa- 
nec ž. Sv. Ilija, m. 29.6.1961. Zagreb. 

5. MARUŠEVEC ® (042)75-523 £3 42243 Maruševec. sv. Juraj M., sagr. 
u XV. st. posv. 1803., obn. 1913. Ž. spom. 1334. U Druškovcu bila lok. kpl. sv. 
Roka (1790—1799). D: 7240 (—241). 2+ O Ivanecc. <Sg Cerje Tužno. ^ u 
mj., pruga Varaždin — Vinica. 3 osn. šk. — žk: Tomo Blaži , dk, r. 28. 12. 1912. 
Nedeljanec ž. Vidovec, m. 17. 5. 1936. Zagreb. 

6. NATKRIŽOVLJAN E 42208 Cestica, sv. Barbara Dj. i M., sagr. u 
XVIII. st., sagr. toranj 1819. Ž. ust. 1775. D: 2000 ( — 600). 2f O Varaždin. 
ggg Ormož. Cestica, pruga Maribor — Zagreb i Vinica — Varaždin. 2 osn. 
šk. — žk: Dr Antun Pintarić, r. 1.1.1901. Nedelišće, m. 22.7.1923. Zagreb. 

7. PETRIJANEC, Trg Republike 1 B 42206 Petrijanec. sv. Petar i 
Pavao Ap., sagr. 1797., posv. 1822., obn. 1927. Ž. spom. 1637. D: 4701 ( — 176). 
3+ O Sg: Varaždin. u mj., pruga Varaždin — Maribor. 3 osn. šk. — Žk* 
Antun Posavec, r. 26. 5. 1928. Remetinec, m. 29. 6. 1955. Zagreb. 

8. VINICA, Marčan, Gornja ul. 20 B 42207 Vinica kraj Varaždina. Uk sv. 
Marko Ev., sagr. 1808., posv. 1822. ž. Marčan spom. 1334., nazvana Vinicom od 
vremena Mar. Terezije. D: 3360 ( — 50). O ćgg: Varaždin. (20 km). u mj., (iz 
Varaždina), šk: 2 osn., 1 sred. — Žk: Josip Dumbović, r. 17. 10. 1923. Varaž- 
din ž. sv. Nikola, m. 29. 6. 1949. Zagreb. 


XV. VAŠĆANSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk (namjesni): Msgr. dr Josip Salač, pom. biskup 

41. NAŠIĆKI DEKANAT 

Dk: •/• 

1. BOKŠIć, Šidska 1 B 54511 Sušine-Đurđenovac. ^ sv. Petar Ap., sagr. 

1868., obn. 1906. Ž. ust. 1926. D: 2984 ( — 72). 2f O Našice, ^ Sušine — 

Đurđenovac i Feričanci. u mj., pruga Našice — Đakovo. 4 osn. šk. — 

žk: Grga Stojanov , r. 8.3.1915. Centa ž. Perlez (ap. adm. Banat), m. 22.8. 
1947. Zagreb. 

2. CRNAC, Radićeva 1 B 54507 Crnac. sv. Ivan Krst., sagr. 1789. Ž. 

ust. 1807. Nekad ž. Suha Mlaka do 1698. 6 Uznesenje Mar. i sv. Ivan Krst. 

D: 2950 ( — 335). lf O Slav. Orahovica. Zdenci, tg™) u mj., pruga Osi- 
jek— Orahovica. 4 osn. šk. — Žk: Bozo Vukoja, r. 23. 12. 1920. Rakitno (bpja 
Mostar), m. 29.6.1944. Sarajevo. 

3. CACINCI, Ul. 3 oktobra 39 BI 54514 Cačinci. Presv. Trojstvo, sagr. 

1937., obn. svetište 1970. ž. ust. 1942. D: 3350 (—250). 1 + O Slav. Oraho- 
vica- u mj., pruga Podr. Slatina — Slav.. Orahovica. 4 osn. šk. — Žk: 

Josip Horvat, r. 24.4.1938. Nedelišće, m. 29.6.1964. Zagreb. 


116 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


4. ČAĐAVICA B 54523 Čađavica, sv. Petar Ap., sagr. 1778., obn. 1952. 

Ž. spom. 1626., obn. 1778. D: 2930 ( — 150). 1 f O '££): Podr. Slatina. ^ u mj., 
pruga Zagreb — Osijek. 3 osn. šk. — Žk: Valentin Halić, r. 12. 2. 1943. Jurčevec 
ž. Mala Subotica, m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

5. ĐURĐENOVAC, školska 21 £3 54511 Sušine-Đurđenovac. j^ sv. Josip, 

sagr. \1937., »Iposv. 1938. Ž. ust. 1938. D: 3500 ( — 300), isel. p. poljske m. 
lf O Našice. u mj., pruga Orahovica — Osijek i Bokšić — Đakovo. 

Šk: 3 osn., 1 sred. industr. — Žk: Celestin Čakarić OFM, r. 4. 3. 1932. Nova 
Gradiška, m. 29.6.1959. Zagreb. — Kp: Sofronije (Franjo) Škoda OFM, r. 
15.11.1912. Kotoriba, m. 26.7.1936. Imnsbruok (Austrija). 

6. FERICANCI B 54512 Feričanci. Sveti Duh, sagr. 1803., posv. 1821. 
(prije c. sv. Bartola). Ž. ust. 1777., odijeljena od ž. Našice. D: 4400 ( — 450). 
2 6 2f O Našice, ^g^): u mj., pruga Zagreb — Osijek. 1 osn. šk. — Žk: 
Drago Lesjak, pč. prisj., r. 11.1.1904. Sv. Jurij ob Taboru (bpja Maribor). 
29. 6. 1929. Maribor. 

7. NAŠICE, Trg M. Tita 21 © (054)71-205 £3 54500 Našice. sv. Antun 
Pad., sagr. 1707., obn. 1963./66. Ž. spom. 1334. u mj. i u Granicama, a 1332. 
u Motičini i Martinu. □ Templara (XIII. — XIV. st), kasnije Ivanovaca. 
D: 14300 ( — 800). Isel. p. njem. m. 11 f 6 A □ oo. Franj. O £53^: u mj. 
Šk: 13 osn., 2 sred. — Žk: Antun Ament OFM, r. 16. 3. 1923. Vinkovci (Đako- 
vo), m. 29. 6. 1947. Zagreb. — Kp: Martin Žigić OFM, r. 24. 2. 1933. Vukovar (bpja 
Đakovo), m. 29.6. 1961. Zagreb. — Robert Batusić OFM, r. 14.7. 1914. Cvetko- 
vić ž. Jastrebarsko, m. 25. 8. 1940. Zagreb. — Kp: Nevinko Dušak OFM, r. 30. 3. 
1933. Zagreb, m. 29. 6. 1960. Zagreb. — Kp: Drago Radelić OFM, r. 6. 3. 1939. 
Štivica, m. 2.2.1964. Zagreb. — Kp: Vjenceslav Kocijan OFM, r. 5.7.1940. 
Varaždin, m. 27.11.1966. Zagreb. 

8. NOVA BUKOVICA B 54518 Nova Bukovica, Uznesenje Marijino, 
sagr. 1907., obn. 1960. Ž. spom. 1334., obn. 1812. D: 4500 ( — 400), isel. p. njem. 
m. 2f 2 A □ ss. sv. Križa. O Podr. Slatina. ^ggt^Ep: u mj., pruga Zagreb — 
— Osijek. 10 šk. — žk: Alojzije Stanek, r. 12.4.1927. Voćin, m. 29.6.1952. 
Zagreb. 

9. ORAHOVICA, Maršala Tita 2 B 54515 Orahovica. Našašće sv. 
Križa, sagr. 1756., posv. 1800., obn. 1963. Ž. spom. 1334., obn. 1754. D: 5022 
1=358). 4t 1A o u mj. ^g Zdenci i Orahovica. u mj., Osijek — 
— Zagreb, Orahovica — D. Miholjac — Osijek, šk: 5 osn., 2 sred. — Žk: Franjo 
Gavran, r. 21. 12. 1910. Rastovača ž. Posušje (bpja Mostar), m. 19. 11. 1938. 
Sarajevo. 

10. PODGORAč BI 54433 Podgorač. sv. Nikola B., sagr. 1806. Ž. spom. 

1334. i 1637., obn. 1789. Ž. Poljana k. Podgorača, spom. 1332. i 1637. D: 3310 

( — 210). 3f O £Sg: Našice. u mj., pruga Našice — Đakovo i Našice — 

— Osijek. 6 osn. šk. — žk: Petar Folivarski, r. 29.6.1920. Ruševo, m. 29.6. 

1946. Zagreb. 

11. PODRAVSKA MOSLAVINA, Štrosmajerova 1 £3 54530 Podr. Mosla- 

vina. U .Rođenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1789., obn. 1954. Ž. ust. 1789. D: 1907 
( — 254). lf 1A O Donji Miholjac. ipg) u mj., pruga Zagreb — Virovitica — 

— Osijek. 2 osn. šk. — žk: Ivan Đurtan, r. 3.11.1932. Pitomača, m. 29. b. 
1958. Zagreb. 


117 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


42. VIROVITIČKI DEKANAT 

Dk: Ivan Bišćan, žk u Suhopolju 

1. CABUNA, 3 43412 Cabuna. ^ Kraljica sv. Krunice, sagr. 1868. Ž. 

ust. 1942. D: 2500 (—500). Isel. p. njem. m. 2+ O Virovitica. u mj., 

pruga Zagreb — Osijek. 4 osn. šk. — Adm. žk iz Suhopolja. 

2. GRADINA 3 43411 Gradina, sv. Ilija Pror., sagr. 1775. Ž. ust. 
1762. Prije Turaka bile su ž. u Gaćištu, Brezovici, Sv. Ivanu na Otoku i 2 sv. 
Nikole u močvarama Drave. D: 6050 ( — 150). 7f O Virovitica. ĆS Suho- 
polje. c£e°) u mj., pruga Gradina — Virovitica. 12 osn. šk. — Žk: Stjepan 
Vnučec, r. 30.11.1938. Vinagora m. 29.6.1964. Zagreb. 

3. LUKAč br. 100 BI 43406 Lukač. sv. Luka Ev., sagr. 1771., dograđena 

1901. ž. spom. 1416. i 1660., obn. 1761. Prije Turaka ž. Bačevac. U Dijelki ž. 
1942. — 1945. (Tavelić-selo). D: 5550 ( — 300). 4f O Op: Virovitica. Kolac, 

pruga Zagreb — Virovitica — Barcs (Mađ). 10 osn. šk. — Žk: Mati ja Burja, r. 
15. 7. 1930. Brezarić ž. Krašić, m. 29. 6. 1957. Zagreb. 

4. PODRAVSKA SLATINA, Trg Maršala Tita 6 3 54520 Podr. Slatina. 
U sv. Josip, sagr. i posv. 1913. Ž. spom. 1334., obn. 1919. D: oko 4300 ( — 300). 
Isel. p. njem. m. lf □ ss. Srca Isus. 0^3^): u mj., pruga Zagreb— 
Osijek. Zagreb, šk: 5 osn., 3 sred. — žk: Stjepan Mičević , b. dk, r. 6. 1. 1912. 
Gradac ž. Pleternica, m. 27.6.1937. Zagreb. — Kp: Franjo Udovičić , r. 27.9. 
1942. Rašeljke (bpja Mostar), m. 29. 6. 1968. Zagreb. 

5. SLADOJEVCI 3 54520 Podr. Slatina, sv. Barbara Dj.M., sagr. 1806. 

Ž. ust. 1762. U G. Miholjcu ž. spom. 1334. D: 3764 ( — 380). 3f u tornjevima. 
O Podr. Slatina, u mj., pruga Zagreb— Osijek. 5 osn. šk. — žk: 

Vinko Viljevac, r. 13.7.1915. Brezovica ž. Gradina, m. 28.6.1953. Zagreb. 

6. SOPJE, Crkvena 22 3 54525 Sopje. sv. Marija Magdalena, sagr. 

1776., posv. 1800 (?), obn. 1914. Ž. spom. 1334. u mj., za Turaka propala, obn. 

1756. U starini bile ž. u Vaški, Novakima, sv. Martinu, spom. 1254. i 1334. 
□ Viteški red Templara, nakon njiji u XIV. st. Ivanovci i n August. D: 4206 
(—700). 16 1 f i 4 u tornjevima. O £29 : Podr. Slatina. u mj., pruga 

P. Slatina — G.Predrijevo. 7 osn. šk. — Žk: Ivan Snčić, r. 22.5.1932. čađavica, 
m. 29. 6. 1958. Zagreb. 

7. STARI GRADAC 3 43405 Pitomača. sv. Petar Ap., sagr. 1905., obn. 
1951. ž. postojala 1790. — 1811., utrnula. Lok. kpl. ust. 1919; a ž. 1921. D: 2359 
( — 94). O Đurđevac. £2šJ Pitomača. u mb> pruga Virovitica — Đurđevac. 
4 osn. šk. — žk: prof. Marko Trstenjak, r. 12.4. 1914. Podturen, m. 7.7.1940. 
Zagreb. 

8. SUHOPOLJE, Trg slobode 3 13 43410 Suhopolje. Hrvatska. ^ sv. Te- 

režija Avilska Dj., sagr. 1814., posv. 1821. ž. ust. 1802. D: 5000 (—1000). Isel. 
p. njem. m. 5f 1A U ž. ss. sv. Križa. O Virovitica. u mj., 

pruga Zagreb — Osijek. 6 osn. šk. — Žk: Ivan Bišćan, dk, r. 20. 9. 1924. Samo- 
bor, m. 29. 10.1950. Samobor. 

9. ŠPIŠIC — BUKOVICA 3 43404 špišić-Bukovica. sv. Ivan Krst., sagr. 

1753., obn. 1956. Lok. kpl ust. 1789., ž. 1808. Ž. spom. 1334. na Petrovom Bre- 


118 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


gu, 1501. u Lozanskim Vinogradima. C. sv. Benedikta spom. 1301. □ oo. Pav 
lina u XIV. st. D: 1821 ( — 56). Isel. p. njem. m. 1A O Virovitica. £gp<£!§l: u 
mj., pruga Virovitica — Bjelovar. 1 osn. šk. — Žk: Rafael Šolić OFM, r. 14.7. 
1913. Mihaljevci ž. Slav. Požega, m. 7. 8. 1938. Trsat. 

10. TURNAŠICA CE3 43404 špišić-Bukovica. Presv. Trojstvo, sagr. 1742., 
obn. 1938. 1334. spom. ž. u Sedlarici. Ž. u mj. ust. 1741. D: 1901 ( — 56). 2f 
O Đurđevac. £2$ Vukosavljevica. i§Ep u mj., pruga Virovitica — Đurđevac— 
— Koprivnica — Zagreb, šk: 2 osn., 1 sred. — žk: Petar Široki, r. 15. 6. 1912. 
Pitomača, m. 28. 6. 1936. Zagreb. . 

11. VIROVITICA, Trg Republike 7 ® (046)21-231 13 43400 Virovitica 

jfc sv. Rok Isp., sagr. 1752., posv. 1777. Ž. spom. 1334. (od 1686. ž. upravljaju 
oo. Franj.). 1501. spom. ž. u Bušetini. □ ss. Dom. D: 15800 ( — 1000). 7 + 

1A □ oo. Franj. u mj., pruga Zagreb — Osijek. Zagreb, šk: 9 

osn., 4 sred. — žk: Anđelko Rakhel OFM, r. 28. 9. 1939. Brod. Varoš, m. 29. 6. 
1965. Zagreb. — Kp: Paškal Cvekan OFM, r. 25. 5. 1913. Ferdinandovac, m. 7. 8. 
1938. Trsat. — Kp: Dominik Dolić OFM, r. 21.4. 1913. Rama-šćit, m. 7.8. 1938. 
Trsat. — Kp: Franjo Crnac OFM, r. 9. 10. 1920. Slav. Požega, m. 29. 6. 1945. 
Zagreb. — Kp: Valerijan Kurolt OFMf r. 16. 9. 1939. Novo Selo ž. Vaganac 
(bpj Senj), m. 27.6.1971. Zagreb. — Kp: Hadrijan Horvat OFM, r. 8.3.1932. 
Jurčevec ž. Mala Subotica, m. 29. 6. 1959. Zagreb. 

12. VOĆIN, Busina 68 3 54522 Voćin. ^ Pohod BI. Dj. Marije, sagr. u 
XIV. st., stradala u II. svjet. ratu, još nepopravljena. Ž. spom. 1334. Prije 
Turaka bila su ondje 2 □ i 5 župa. (Voćin, Kuzma, Martin-Potok, Slat. Dre- 
novac i Hum.) D: 971 ( — 65). Ž. uglavnom raseljena (isel. p. njem. m.) 2f 
1A O Podr. Slatina. igEp u mj., pruga Podr. Slatina — Voćin — Našice 
Zavjetna crkva obnavlja se troškom gradišćanskih Hrvata. — Žk: Franjo Bos- 
nar, r. 26. 1. 1935. Vmogorski Vrhi ž. Vinagora, m. 3. 12. 1961. Zagreb. 


119 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


X. OSTALI SVEĆENICI ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE 

SVEĆENICI U RAZNIM SLUŽBAMA 

a) u dijecezi: 

GABRIć Mijo, suradnik »Glasa Koncila«, r. 25. 9. 1943. Radovanje ž. 
Oriovac, m. 29. 6. 1969. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 8. 

GALUVIć prof. Nikola, rektor akad. c. sv. Katarine, r. 17. 7. 1906. Cerov- 
ski vrh ž. Dubranec, m. 26. 6. 1932. Zagreb. — 41000 Zagreb, Vitezovičeva 2. 

HRG Metod, arhivar Kaptol, arhiva i tajnik Dijec. arhiv, odbora, r. 14. 9. 
1916. Ivanec, m. 21.6. 1942. Zagreb. — 41000 Zagreb, Frankopanska 17. 

KORPAR Josip, tajnik Instituta za crkvenu glazbu, r. 1.3.1934. Sv. Ilija 
m. 18. 10. 1959. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 29 © (041)33-624. 

KRANJCEV Juraj, duhovnik ss. Karm., Poredje, 41231 Hum na Sutli 
(-> 124). 

LABU Dl ć Vladimir, rektor c. »Corpus Domini«, r. 7.7.1926. Garešnica, 
m. 29. 6. 1950. Zagreb. — 41000 Zagreb, Crikvenička 12 © (041)563—028. 

MAJSTOROV Ić Vinko, duhovnik ss. Služ. M. I. — 41000 Zagreb, Kralje- 
vac 89 (-» 124). 

PAVLIN Ić Vladimir, glav. urednik »Glasa Koncila«, r. 5. 11. 1929. Dubrov- 
čan ž. V. Erpenja, m. 28. 6. 1953. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 8. 

SAKAč Mato, duhovnik ss. Karm., r. 19. 9. 1916. Kaln. Kapela ž. Ljubeš- 
ćica, m. 4. 10. 1942. Zagreb. — 41000 Zagreb, Vrhovac 29. 

STANKOVIć Vladimir, nacionalni ravnatelj za hrv. migraciju, tajnik Vi 
jeca Bisk. Konferencije za hrv. migraciju i član Međunarodne katol. komisije 
za migracije (CCMI) u Genevi, Švicarska, r. 24.2.1930. Kutina, m. 29.6.1956. 
Zagreb — 41000 Zagreb, Kaptol 31 © (041)34-155. 

SEGUDOVlć Stjepan, prorektor c. sv. Vinka, r. 2. 1. 1918. Jastrebarsko, 
m. 4. 7. 1943. Zagreb. — 41000 Zagreb, Frankopanska 17. 

TRČAK Ivan, rektor c. KristaJKralja na Mirogoju, r. 21.5.1917. Fužine, 
m. 21. 6. 1942. Zagreb. — 41000 Zagreb, Lopašićeva 2/1 1. © 412-984. 

b) u inozemstvu: 

FRANJO kard. ŠEPER (-» Sveta Stolica, Kongregacije). 

BELUHAN Eugen, r. 15. 8. 1916. Zagreb, m. 30. 4. 1939. Sarajevo, misijonar. 
— Boravi u Španjolskoj. 

BOROŠAK Msgr. Josip, prebendar Bazilike sv. Petra u Vatikanu, r. 4.3. 
1915. Osekovo, m. 26. 6. 1938. Zagreb. — Roma, Via Crescenzio 43/IV. © 650697, 
Italia. 

CECELJA Vilim, radnički misijonar u Austriji, r. 24.4. 1909. Sv. Ilija, m. 
26. 6. 1932. Zagreb. 

CAPEK Msgr. dr Velimir, oficijal Kongregacije za Nauku vjere, r. 2.3. 
1927. Karlovac, m. 29. 6. 1950. Zagreb. — 00165 Roma, Via della Fomace 203, 
Italia. 

CIPCIć Milan, r. 17. 4. 1898. Ključ, m. 28. 6. 1923. — Boravi u U.SA. 

DUBOVECEK Josip, radn. misijonar, r. 28.9.1944. Benkovec ž. Bednja, 
m. 27.6.1971. Wiirzburg. — 87 \Viirzburg, Domerschulstr. 18, S. R. Njemačka. 


120 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


GROŠIĆ Josip, radn. misijonar, r. 23. 8. 1941. Kunovec ž. Kopr. Ivanec, m. 
29. 6. 1967. Zagreb. — 06 Niče, 8 Avenue Pauliani © 85-36-60, Francuska. 

GJURAN Josip, hrv. žk, r. 4. 8. 1922. Kučani ž. Ludbreg, m. 29. 6. 1948. Za 
greb. — 7 Owde St. © 536-3669, Toronto 172, Ont., Canada. 

HRASĆANEC dr Rudolf, sveuč. prof., r. 6. 4. 1914. D. Dubrava, m. 26. 6. 

1938. Zagreb. — Villanova University, Villanova, Pa, U.SA. 

KANI2AJ Vinko, misij. u Australiji, r. 21. 1. 1931. Zagreb, m. 6. 1, 1957. Za- 
greb. — 79 Brunswick St., Nevvfarm, Brisbane, Qld., Australia (-» hrv. mis. 
Australia). 

KOKOT Ivan, r. 6. 8. 1905. D. Reka ž. Jastrebarsko, m. 30. 6. 1929. Zagreb 
— 2800 E. First st., Los Angeles, Calif. 90033, U.SA. 

KOKŠA Msgr. dr Đuro, Apost. protonotar, rektor Hrv. pap. zavoda sv. 
Jeronima u Rimu, r. 17. 5. 1922. Molve, m. 26. 10. 1947. Rim. — Roma, Via To- 
macelli 132. 

KOŠTA Ante, r. 10.4. 1913. Preko, m. 27. 6. 1937. — 3034 Ford Ave, Schenec- 
tady, N. Y. 12306., U.SA. 

KOVACEC Mirko, r. 15.8.1909. Jesenje, m. 25.6.1933. Zagreb. — Inde 
pendencia 910, Buenos Aires, Argentina. 

KUKOLJA dr theol. dr med. Stjepan, r. 29. 1. 1907. Poljanica ž. M. Bistri 
ca, m. 6.9.1931. Zagreb. — 8042 Griinwald b. Munchen, Otto-Heilmann- 
Str. 22, S.R. Njemačka. 

LACKOVIć dr Stjepan, r. 7.2.1913. Poljanica ž. M. Bistrica, m. 29.10 

1939. Rim. — 108 Ridge Rd, Laokawanna, N. Y. 14218, U<S.A. 

LODETA Franjo, radn. misijonar, r. 5. 6. 1913. Mimovec ž. Samobor, m. 
27. 6. 1937. Zagreb. — Essen-Bergeborbeck, An der Bergbriicke 7 © (02141) 
294-760, S.R. Njemačka. 

PETROV Ić Alojzije, radn. misijonar, r. 22. 5. 1938. Gotalovo ž. Gola, m. 
29. 6. 1964. Zagreb. — Koblenz, Rizzastrasse 45, © (0261)34-644, S. R. Njemačka. 

PRŠA Martin, misijonar (-»Venezuela). — Obispado Calabozo, Edo Guari 
co, Venezuela. 

SLAVIĆEK Josip, Madrid, Penascales 7, Espana. 

ŠPRAJC Stjepan, hrv. žk u Hamiltonu. — 1883 King St. E., Hamilton, Ont., 
Canada (-»hrv. župe u Kanadi). 

ŠTETIć Matija, r. 17.2. 1918. Pletemica, m. 4.7. 1943. Zagreb. — General 
Delivery, Ladismith B. C., Canada. 

VUKINA Ivan, duh. ss. Battistinki, r. 8. 3. 1904. Dubravica ž. Rozga, m. 
29. 6. 1927. Zagreb. — Misano Adriatico, c/o Suore Battistine, Forli, Italia. 

ZITKOVIć dr Mijo, r. 21.5. 1941. Molvice ž. Sv. Martin pod Ok., m. 28.6. 
1969. Pariš. — Aachen, S. R. Njemačka. 


SVEĆENICI — STUDENTI 

a) u zeml ji (Bogosl. sjemenište u Zagrebu): 

BAIS Ivan (-» 73). 

BRADICA Stjepan ml., r. 30. 8. 1941. Skaljevica ž. Vrhovac, m. 25. 6. 1972. 
Zagreb. 


121 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


CACIć Đuro (-» 107). 

ĐURIĆ Stjepan (-> 90). 

GRUDICEK Ivan , r. 7. 3. 1947. Lovrečan ž. Margečan, m. 25. 6. 1972. Zagreb. 
KNEŽEVIĆ Milivoj, r. 1. 3. 1944. u D. Dolini (bpja Banja Luka), m. 30. 7. 
1972. N. Gradiška. 

KOČILA Ivan , r. 25. 1. 1939. Selnica, m. 25.6. 1972. Zagreb. 

RAČKI Josip , r. 1.9.1935. Delnice, m. 25.6.1972. Zagreb. 

ŠKVORCEVIć Antun, r. 8. 5. 1947. Davor, m. 25. 6. 1972. Zagreb. 

ZLODI Ivan , r. 12. 7. 1938. šiljakovina ž. Kravarsko, m. 25. 6. 1972. Zagreb. 
ZLEBECIć Alojzije, r. 25. 8. 1944. Lučelnica ž. Dubranec, m. 25. 6. 1972. 
Zagreb. 


b) u inozemstvu: 

BERLJAK Matija, r. 23. 2. 1945. Girkovljan ž. Prelog, m. 28. 6. 1970. Zagreb. 

— Hrv. Zavod sv. Jeronima, Piazza Augustolmp era tore 4, Roma, Italia. 

CUNCIć Alojzije, r. 28. 5. 1933. Selišće ž. Sunja, m. 29. 6. 1959. Zagreb. — 
Na specijalizaciji u gradnji i restauraciji orgulja, 5132 Uberpalenberg, Klo- 
sterstr. 12, S.R. Njemačka. 

HOHNJEC Nikola, r. 23.11.1944. Plović ž. Zagorska Sela, m. 25.6.1972. 
Zagreb. — Hrv. zavod sv. Jeronima, Roma, Piazza Augusto Imperatore 4.. 
Italia. 

PAVLENIĆ Marijan, r. 11. 10. 1944. Zagreb, m. 27.6. 1971. Zagreb. — Hrv. 
zavod sv. Jeronima, Piazza Augusto Imperatore 4, Roma, Italia. 

SABOL Josip, r. 5. 3. 1938. Hodošan ž. Sv. Juraj u Trnju, m. 10. 10. 1965. 

— Adr. . . . 

SIROV EC Stjepan, r. 13.4.1946. švaljkovec ž. Začretje, m. 10.10.1972. 
Rim. — Hrv. zavod sv. Jeronima, Rim (kao gore). 

VECKOVIĆ Stjepan, r. 12.12.1944. Mihovljan, m. 29.6.1968. Zagreb — 
Hrv. zavod sv. Jeronima (kao gore). 

ZALAR Đuro, r. 29. 9. 1941. Kalinovec, m. 25. 6. 1972. Zagreb. — Hrv. zavod 
sv. Jeronima, Rim (kao gore). 


Svećenici izvan službe: 

BUCKOVIĆ Stjepan (-* 73). 

JANKOVEC Vlado, r. 5. 9. 1918. Zagreb, m. 21. 1. 1945. Zagreb. — 41000 Zag- 
reb, Kaptol 29. 

KRIŠKO Julije, r. 19 .11. 1913. Varaždin, m. 23. 12. 1939. Sarajevo — 42000 
Varaždin, Đure Salaja 20. 

NORSIć Valentin, r. 1. 1. 1925. Samobor, m. 29. 10. 1950. — Na odmoru. 

SILI Andrija , žk, r. 27.11.1936. Brezje ž. G. Stubica, m. 29.6.1962. Za- 
greb. — Na odmoru. 

VUK Valentin, žk, r. 11.2.1929. Visoko, m. 19.7.1957. Zagreb. — Na 
dopustu, 41000 Zagreb, Tuškanac 56. 


122 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Napustili svećeničku službu: 

CERGET Stjepan, r. 31.12.1907. Gornji Lug ž. Daruvar, m. 26.6.1932. 
— Daruvar; — GJUREKOVIĆ Mirko, r. 18. 9. 1904. Hrgovljani ž. Bjelovar, m. 
30. 6. 1929. — Bjelovar. 


XI. UMIROVLJENI SVEĆENICI 

BAZIJANEC Valent, žk, r. 12.2.1900. Kalinovec, m. 25.8.1932. Louvain 
(Belgija). — Adresa: 41000 Zagreb, Vlaška ul. 93. 

BREZNIK Janko, žk, r. 22. 4. 1895. Sv. Trojica, Slov. Gorice (bpja Mari- 
bor), m. 29. 6. 1921. — 42328 D. Dubrava, ž. ured. 

BUTORAC dr Josip, prof. Bogosl. fakult. i arhivista, r. 14. 11. 1905. Gra- 
berje ž. Pož. Sesvete, m. 30. 6. 1929. Zagreb. — 43216 Vrbovec, Lovrečina-grad. 

CUNKO Marko, kth, r. 30. 12. 1889. čunkova Draga ž. G. Prekrižje, m. 
23. 7. 1914. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 28. 

DOLENCIĆ Andrija, kth, r. 11.9. 1909. Kotoriba, m. 29.6. 1935. Zagreb. — 
41000 Zagreb, Kaptol 29. 

DOPPELHAMER dr Stjepan, prof., r. 8.12.1915. Nova Gradiška, m. 3.7. 
1938. Zagreb. — 55400 Nova Gradiška, ž. ured. 

DUKIć Msgr. dr Ivan, žk i dk, r. 2.5.1893. Kastav (nbpj Rijeka — Senj), 
m. 24. 6. 1916. — 51000 Rijeka, Maksima Gorkog 66. III, kod Volesja. 

DUMBOVIć Vladimir, kth, r. 5. 1. 1914. Varaždin, m. 5. 12. 1937. Zagreb. 

— 41000 Zagreb, Kaptol 29. 

DUŠIć Adolf, žk i sk, r. 22.1.1893. Zagreb, m. 30.6.1915. Zagreb. — 
Sam. Kć. Bož. Ljubavi, Granešina. — 41040 Zagreb, Dubrava. 

FABEK Tomo, žk, r. 20.5.1900. Konšćica ž. Sv. Martin pod Okićem, m. 

25. 6. 1933. Zagreb. — 42000 Varaždin, šemovečkih žrtava 5. 

FINK Ivan, žk, r. 17. 1. 1907. šmihel pri N. Mestu (nbpja Ljubljana), m 

2. 7. 1933. Zagreb, — na odmoru. 

FROHLICH Ferdo, žk i dk, r. 16. 6. 1891. Gor. Rijeka, m. 23. 7. 1914. Zagreb. 

— 55410 Nova Kapela, ž. ured, Gor. Lipovac. 

GODRIJAN Josip, žk i dk, r. 16. 11. 1896. Sv. Jana, m. 13.7. 1919. Zagreb. 

— 41425 Gorica Svetojanska, Sv. Jana. 

GOJN1K Mirko , žk, r. 5. 11. 1907. štrukovec ž. Selnica, m. 28.7. 1935. Za 
greb. — 42311 Lopatinec, Sv. Juraj n/Bregu. 

HORVAT Ivan st., žk, r. 10. 2. 1924. M. Subotica, m. 29. 6. 1950. Zagreb. 

— 42321 Mala Subotica. 

HORVAT Josip, kth i duh., r. 5. 3. 1899. Zagreb, m. 22. 7. 1923. Zagreb. 

— 41000 Zagreb, Kaptol 29. 

HORVATIN Nikola, pč. kan. i žk, r. 29.11.1885. Klanjec, m. 12.7.1908. 
Zagreb. — 41294 Kraljevec n/Sutli. 

HORV ATOVIć Juraj, žk, r. 21.4.1893. Đurđevac, m. 25.7.1917. Zagreb 

— 43300 Koprivnica, Frankopanska 13. 

JAKOPEC Juraj, žk, r. 12.2. 1893. Selnica ž. Marija Bistrica, m. 30. 6. 1918. 
Zagreb. — 43215 Gradec. 


123 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


KAIĆ Milivoj, žk, r. 6.3.1910. Livno, m. 11.7.1937.. — 55300 Slavonska 
Požega, Trg Maršala Tita 21. 

KATIĆ Franjo , žk, r. 1.2. 1911. Zlatar, m. 29. 6. 1934. Zagreb. — 41261 Ses 
vetski Kraljevac, Cerje. 

KOČILA Mirko , žk, r. 26. 10. 1910. D. Zebanec ž. Selnica, m. 28. 6. 1936 
Zagreb. — Sv. Juraj u Trnju, 42323 Prelog. 

KOMERIČKI Msgr. Vinko , pč. kan. i žk, r. 18. 1. 1898. Košnice ž. Sutl. Po- 
ljana, m. 29. 6. 1921. Zagreb. — 41246 Marija Bistrica. 

KOMLJENOVIć Ivo, žk, r. 28.9.1913. Sanski Most, m. 11.9.1938. — 
44271 žažina, Sela k/Siska. 

KORNER Jeronim, prof., r. 3. 1. 1909. Hercegnovi, m. 26.6. 1938. Zagreb. 

— Boravi u Italiji. 

KOVACIć Mihovil, žk, r. 24. 7. 1888. Botovo ž. Drnje, m. 8. 1. 1911. Zagreb 

— 43322 Drnje, ž. ured. 

KRANJCEV Juraj, zk, r. 1.4.1900. Đurđevac, m. 22.7.1923. Zagreb. — 
Poredje, 41231 Hum na Sutli. 

LACH dr Maksimilijan, prof. teol., r. 27.9.1897. Varaždin, m. 27.6.1920. 
Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 13. 

LESIĆ Hinko, žk, r. 10.12.1886. Zagreb, m. 28.3. 1909. Zagreb. — 41000 Za- 
greb, Pantovčak 56. 

MAJSTOROVIĆ Vinko, žk, r. 20. 1. 1914. Đurđevac, m. 27.6. 1937. Zagreb. 

— 41000 Zagreb, Kraljevac 89. 

MAKAREVIć Đuro, žk, r. 1.2. 1917. Bertelari ž. Jakšić, m. 17.7. 1943. Za 
greb. — 41419 Vukovina, ž. ured. 

MARJANOVIć Jaksa, žk, r. 29.^. 1913. Sanski Most, m. 26. 6. 1939. Zagreu. 

— 41000 Zagreb, Jordanovački odvojak 3. 

MARKUŠ Virgil, žk, r. 11. 11. 1897. Komarnica ž. Štivica, m. 25. 7. 1920. Za- 
greb. — 41000 Zagreb, Ul. Moše Pijade 9. priz. d. 

MATAN Martin, žk, r. 30. 10. 1912. Podr. Sesvete, m. 29.6. 1935. Zagreb. — 
43270 Vel. Grđevac, Frančiškovićeva 12. 

NEJAK Mijo, žk, r. 11.7. 1888. Rečica,( m. 2.4. 1911. Zagreb. — 41240 Mari- 
ja Bistrica. 

OSLAJ Stjepan, žk, r. 29. 3. 1894. Filovci, m. 12. 7. 1925. Zagreb — 42324 
Goričan. 

PASA dr Juraj, prof., r. 6.11.1907. Molve, m. 29.6.1930. Zagreb. — 41000 
Zagreb, Kosimikova 23. 

PAUS Mihovil, žk i dk, r. 30.5.1886. Kula ž. Kutjevo, m. 13.3.1910. Za- 
greb. — 55300 Slav. Požega, Babukićeva 17. 

PAVIć Vladimir, žk, r. 5. 9. 1913. Slav. Požega, m. 5. 7. 1936. Zagreb. — 
55300 Slav. Požega, Jug. narodne armije 19. 

PERCIć Mijo , žk, r. 7. 5. 1929. Sv. Martin n/Muri, m. 29. 6. 1955. Zagreb. 

— 42313 Martin n/Muri. 

PETRAč Slavoljub, žk, r. 6. 2. 1906. Prikraj ž. Križevci, m. 29. 6. 1934. Za- 
greb. — 43260 Križevci, Prikraj 2. 

PIPINIć Franjo, pč. kan. i žk, r. 31.3. 1892. Slav. Požega, m. 15. 11. 1914. 
Zagreb. — 53300 Slav. Požega, Primorska 33. 


124 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


POLJANEC Josip, žk, r. 15.7. 1898. Bučka ž. Krško, m. 29.6. 1927. Zagreb. 

— 43543 Pakračka Poljana. 

PREZIGALO Josip, pč. kan. i žk, r. 30. 1. 1908. Selno ž. Krap. Toplice, m. 
26. 6. 1932. Zagreb. — 41252 Mihovljan, ž. ured. 

RAZNOZNIK Janko, prof. nadbisk. gimn., r. 2.6. 1899. Lesce (nbpja Ljub- 
ljana), m. 19. 3. 1923. Stična. — 41000 Zagreb, Voćarska 106. 

ROCIć Mirko, žk, r. 28. 9. 1904. Dešćevec ž. Markuševec, m. 29. 6. 1928. 
Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 28. 

SAKAČ Martin, žk, r. 10.11.1911. Kaln. Kapela ž. Ljubešćica, m. 29.6. 
1935. Zagreb. — 41000 Zagreb, Kaptol 28. 

SUIĆ Ivan, žk, r. 29. 5. 1892. Postire, m. 24. 9. 1917. Split. — 41000 Zagreb, 
Kaptol 29. 

SABARIĆ Ivan, r. 3.5.1895. Đurđevac, m. 29.6.1921. — 43350 Đurđevac. 
SKODA Josip, dk i žk, r. 12. 10. 1889. Sv. štefan ž. Trebnje (nbpja Lju- 
bLjana), m. 7.5. 1918. Stična. — 61360 Vrhnika, Podlipa. 

SLOGAR Josip, žk, r. 8.11.1929. Zagreb, m. 26.6.1953. Zagreb. — 41000 
Zagreb, Creska 6. 

SPOLJAR Juraj, kth, r. 10.4. 1888. Zagreb, m. 24.3. 1912. Zagreb. — 42000 
Varaždin, Uršulinski samostan. 

STUPNIK Martin, r. 8. 11. 1904. Vel. Račna ž. Kopanj (nbpja Ljubljana), 
m. 29. 6. 1928. Ljubljana. — Ribnica na Dolenjskom. 

STURLAN prof. Ivan, r. 6. 6. 1888. Karlovac-Švarča, m. 24. 3. 1912. Zagreb. 

— 41000 Zagreb. Rakovčeva 28. 

SUSTEK Ljudevit, žk, r. 18.7.1907. Dubrava, m. 29.6.1930. Zagreb. — 
43300 Koprivnica, Trg mladosti 13. 

VOLK Josip, žk, r. 12. 9. 1908. Plešivec ž. Škale, Slov., m. 29. 6. 1935. Za- 
greb. — 42311 Lopatinec 173. 

VUKAS Luka, kth i žk, r. 29.8.1893. Vuger-selo ž. Vugrovec, m. 15.7. 
1917. — 41000 Zagreb, Kraljevac 89. 

ZELJAK Augustin, žk, r. 25.8.1909. Beletinec ž. Sv. Ilija, m. 1.7.1934. 
Sv. Ilija. — 42230 Ludbreg. 


XII. SVEĆENICI DRUGIH DIJECEZA U ZAGREBAČKOJ 
NADBISKUPIJI 

a) u duhovnoj pastvi 

BARČANEC Ivan, sveć. Vrhbosanske nbpje -» 88. 

BELAS Ivan (nbpja Bar), -»113. 

F RAT ROV I ć Juraj (nbpja Split), -» 95. 

GAVRAN Franjo (npbja Vrhbosna), -» 117. 

GRULICH Branko (nbpja Vrhbosna), -» 72. 

HORVAT Franjo (bpja Dubrovnik), -» 102. 

JAMNI K Oskar (bpja Đakovo), -»91. 

MARKOV I č Jakob (nbpja Beograd), -» 109. 

PAVLOV Bozidar (nbpja Split), -» 102. 

PRLIć Ivan (bpja Mostar), -» 86. 


125 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


TOM AS Vladislav (bpja Mostar), 99. 

VALIDZIĆ Mirko (nbpja Beč), -» 68. 

VLAHEK Josip (nbpja Split), -» 92. 

VRESK Jakob (nbpja Bar), -» 81. 

VUKOJA Bozo (nbpja Banja Luka), — >1 16. 

b) u raznim službama: 

DEPOLO Luka (sveć. bpje Dubrovnik), član uredništva »Glasa Koncila«, 
glavni tajnik redakcije. — 41000 Zagreb, Framkopanska 17. 

KUSTIć Zivko (bpja Križevci), član uredništva »Glas Koncila«, r. 12.12. 
1930. Split, m. 4. 5. 1958. Križevci — 41000 Zagreb, Nova ves 7. 

RIBARIC Bozo (bpja Krk), duhovnik ss. Mil. u Lužnici, r. 25. 12. 1906. Ba- 
njol (Rab), m. 5.7.1931. Ljubljana. — Lužnica, 41291. Savski Marof. 

TURCINOVIC dr Josip (bpja Poreč — Pula), prof. Bogosl. fakult. (-> 63). 

c) umirovljenici svojih biskupija nastanjeni u Zagrebu 

CRNEKOVIC Emil (sveć. bpje Banja Luka), r. 20.11.1909. Zvomik, m. 
14. 6. 1936. Sarajevo. — 41000 Zagreb, Ribnička 27/11. 

FIALA Vlaslimil (nbpja Vrhbosna), r. 4. 12. 1907. Sarajevo, m. 13.3. 1937. 
Sarajevo. — 41000 Zagreb, Kaptol 24. 

ILOVAČA Mile, prof., r. 28.9. 1907. Ivanjska (bpja Banja Luka), m. 1. 11. 
1933. Banja Luka. — 44000 Sisak^Odranska 25. 

KRASNIK Zvonimir (bpja Đakovo), r. 28.11.1883. Kamenica, m. 20.10. 
1907. Đakovo. — 41040 Zagrebačka Dubrava, Gradinska 7. 

KUNKERA Josip (bpja Krk), r. 8. 11. 1914. Novalja, o. Pag, m. 3.7. 1938. 

— 55355 Ruševo. 

LAMESIć prof. Anto (nbpja Vrhbosna), pč. prisj. i kth, r. 27.8.1895. 
Koraće, m. 6. 6. 1920. Sarajevo. — 41000 Zagreb, Šenoina 15/1. 

PODRUG Stjepan (nbpja Split), r. 10. 12. 1888. D. Dicmo, m. 30. 8. 1914 
41000 Zagreb, Počiteljska 12/1. 

SČAP Stjepan (bpja Đakovo), r. 20. 6. 1905. Turnišće, m. 28. 4 1932. Zagreb. 

— 41000 Zagreb, Vlaška ul. 93. 

VLASIć Msgr. Ivan, pč. prisj., komornik Nj. Sv., (bpja Banja Luka), 
r. 7. 4. 1888. Banja Luka, m. 14. 8. 1910. Banja Luka. — 41000 Zagreb, Tuškanac 
56 © (041)425-266. 

b) umirovljeni u Zagrebačkoj nadbiskupiji iz drugih dijeceza 

GRACANIN dr Đuro (nbpja Vrhbosna), sveuč. prof., r. 5.3. 1899. Gacko, 
m. 7.8.1927. Sarajevo. — 41000 Zagreb, Nike Grškovića 39/11 ©(041)39-202. 

KARMELIć dr Tomo (nbpja Split), prof. i žk, r. 20.4. 1897. Bol na Braču, 
m. 28. 9. 1919. — Rijeka, Kozala. 

KNIEWALD dr Dragutin (nbpja Rijeka — Senj), sveuč. prof., r. 23. 7. 

1889. Zagreb, m 1914 — 41000 Zagreb, Drapšinov trg 5 © (041) 574-706. 

KRAKAR Jota (nbpja Ljubljana) prof. i žk, r. 16.7. 1891. Kranj, m. 6. 12. 
1913. — 64208 Šenčur pri Kranju. 


126 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


LIVAJUŠIć Matko (nbpja Vrhbosna), r. 22.11.1909. Goleš ž. Potkraj, m. 
14. 6. 1936. Sarajevo — Adr... 

MIMICA Dionizije (nbpja Rijeka — Senj), r. 19.4.1891. Rogoznica, m. 
29. 7. 1917. — 43203 Kapela k/Bjelovara. 

SOKCIć Albe (bpja Subotica), r. 28.8.1914. Subotica, m.28. 8. 1937. Su- 
botica. — 41000 Zagreb, Voćarska 106. 


XIII. IMENA BOGOSLOVA U ZAGREBAČKOM 
BOGOSLOVSKOM SJEMENIŠTU 


(zimski semestar 1972/73) 

I. tečaj 

1. Babić Luka (nbpja Zadar) 

2. Baričević Tomislav (Zadar) 

3. Bezek Juraj 

4. Brezak Marijan 

5. Bunić Janko st. 

6. Bunić Janko ml. 

7. Cegur Martin 

8. Domšić Juraj 

9. Drozdek Stjepan 

10. Droždjan Vladimir 

11. Ferek Izidor 

12. Francuz Duka 

13. Grahek Pavao 

14. Hribar Josip 

15. Ivanušić Stjepan 

16. Juraković Mati ja 

17. Jušić Nikola 

18. Kazija Jure (Zadar) 

19. Kovačević Stjepan 

20. Magić Vladimir 

21. Novosel Vjekoslav 

22. Oslić Josip 

23. Režek Ivan (Zadar) 

24. Torbar Ivan 

25. Virag Vladimir 

Iz vojske se povratili 

1. Cukman Josip 

2. Dužaić Ivan 

3. Grd Tomo 

4. Jakopović Stjepan 

5. Mavrek Ivan 

6. Matoic Franjo 

7. Porkulabić Stjepan 


II. tečaj 

1. Benković Ivan 

2. Car Danijel 

3. Cimerman Franjo 

4. Damjanović Ivan 

5. Franjčić Marijan 

6. Godina Ivan 

7. Grahovar Antun 

8. Grd Stjepan 

9. Gregur Vinko 

10. Horvatić Mirko 

11. Kačan Mladen (Zadar) 

12. Kidjemet Josip 

13. Kop jar Đuro 

14. Koren Marijan 

15. Kos Josip 

16. Kossi Stjepan 

17. Kuhtić Josip 

18. Kunštek Pavao 

19. Kurečić Zvonko 

20. Lepčić Zlatko 

21. Lušo Marko 

22. Majcen Nikola 

23. Novosel Ivan 

24. Novosel Zvonko 

25. Picek Branko 

26. Pofuk Stjepan 

27. Posedi Josip 

28. Prlog Drago 

29. Prpić Karlo 

30. Spajić Franjo 

31. škrin jarić Vladimir 

32. Špičko Alojz 

33. šplajt Stanko 

34. špiranec Antun 

35. Vnučec Josip 

36. Zadravec Josip 


127 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Iz vojske se povratio: 
L Bogadi Drago 


III. tečaj 

1. Bakarić Stjepan 

2. Ban Josip 

3. Bošnjak Ivan 

4. Berlečić Ivan 

5. Budinski Vlado 

6. Doci Stefan (Subotica) 

7. Filipec Stjepan 

8. Forgić Marko 

9. Herceg Mato 

10. Hlevnjak Stjepan 

11. Lacko Stjepan 

12. Lončarić Milan 

13. Lovrić Ivan 

14. Majstorović Petar 

15. Maras Ivan 

16. Marjanović Zvonimir 

17. Markač Leonard 

18. Marko vić Ivan 

19. Markušić Stjepan 

20. Martinuš Andrija 

21. Martin jak Miroslav 

22. Maslac Mile 

23. Mihoković Marijan 

24. Mikulan Ivan 

25. Pavlović Vjekoslav 

26. Rabuzin Zvonko 

27. Repar Mijo 

28. Sabolek Đuro 

29. špiljak Franjo 

30. Vuković Zvonko 


IV. tečaj 

1. Antonac Josip 

2. Batelja Juraj 

3. Briški Janko 

4. Capan Antun 

5. Cvetnić Vlado 

6. čorković Antun 

7. čupić Antun 

8. Dubovečak Slavko 

9. Hoblaj Antun 

10. Jadan Ivica 

11. Jakov Stjepan 

12. Levak Ivan 

13. Kolar Ivan 

14. Kovačić Juraj 

15. Kujavec Franjo 

16. Markač Pavao 

17. Markić Mladen 

18. Mrnjec Tomo 

19. Orbanić Željko (Poreč) 


20. Pavičić Željko 

21. Pavlek Milan 

22. Perešin Stjepan 

23. Posavec Valent 

24. Šestak Ivan 

25. šišić Dragutin 

26. Šmuc Marko 

27. šoštarić Ivan 

28. Toplak Dragutin 

29. Tumpa Stjepan 

30. Tušek Vlado 

31. Zaplatić Lovro 

32. Štipan Stjepan 


V. tečaj 

1. Anić Petar (Sarajevo) 

2. Arnuš Josip 

3. Benko Nikola 

4. Biškup Franjo 

5. Bogdan Stjepan 

6. Brgles Josip 

7. Burja Alojzije 

8. Csincsik Laj os (Subotica) 

9. Golub Petar 

10. Hokman Mladen 

11. Horvat Ladislav (Subotica) 

12. Hruško Ivan 

13. Jakopović Ivan 

14. Josipović Josip 

15. Kovačić Josip 

16. Kučan Dragutin 
\ 17. Motočić Antun 

18. Petrović Vladimir 

19. Pišonić Marko 

20. Prpić Antun 

21. Ptiček Stjepan 

22. Rusan Stjepan 

23. Sabljić Josip 

24. Slukan Alojzije 

25. Šantek Andrija 

26. Šimić Stanko 

27. štefanek Stjepan 

28. Vilk Antun 


VI. tečaj 

1. Beretić Stjepan (Subotica), 
đakon 

2. Blagus Leonard 

3. Borjan Mirko 

4. Bradica Stjepan svećenik 

5. Cirković Ivan 

6. Conar Rudolf 

7. Čukman Stjepan 

8. Đurkan Josip, đakon 

9. Fiileki Josip (Subotica), đakon 
10. Golec Ivan 


128 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


11. Grudiček Ivan, sveć. 

12. Horvat Josip 

13. Knežević Milivoj, sveć. 

14. Kočila Ivan, sveć. 

15. Matoić Stjepan, đakon 

16. Maslac Ivan 

17. Mezak Martin, sveć. 

18. Mezak Silvestar 

19. Mikics Edo (Subotica) 

20. Molnar Andrija (Subotica), 
đakon 

21. Patljak Stjepan, sveć. (nbpja 
Beograd) 

22. Patrele Slavko 

23. Pavlek Josip 

24. Rački Josip, sveć. 

25. Rasztovacz Pavao (Subotica) 

26. Škvorčević Antun, sveć. 

27. Topoljnjak Ivan 

28. Trgovčević Anto, sveć. (nbpja 
Vrhbosna) 

29. Večković Alojzije 

30. Zlodi Ivan, sveć. 

31. Žabčić Mirko, đakon 

32. Žlebečić Alojzije, sveć. 


(Ljetni semestar 1973.) 

U vojsci služe vojni rok 

1. Biber Stjepan 

2. Borjan Franjo 

3. Bunić Janko 

4. Cedilak Vid 

5. Gorski Mijo 

6. Hoblaj Antun 

7. Jagarčec Josip 

8. Karlovčec Josip 

9. Kolac Dragutin 

10. Kunštek Pavao 

11. Mežnarić Stjepan 

12. Mikulić Zlatko 

13. Pecik Josip 

14. Pečet Zlatko 

15. Peharda Franjo 

16. Petreković Stjepan 

17. Puzjak Bernardo 

18. Šestak Krešimir 

19. Toplak Dragutin 

20. Zidarić Josip 

21. Zečević Ilija 


Lectori latino 

EXPLICATIO TABELLAE STATISTICAE 

Sequens tabella inđicat sta'tum Archidioecesis Zagrebiensis (an. 
1972). numeris expressiuim eit per archiđiaconatus decanatusque ordina- 
tum. Ad decanatus sequentes rubricae referuntur: 

1. paroeciae (lingua oroatica: župe); 

2. ecclesiae (crkve); 

3. oratoria (kapele); 

4. aulae pro cathechizatione (vjeronaučne dvorane). 

5. Clerus dioecesanus (biskupijski svećenici): a) in cura animarum 
(u pastvi) b) in aliis officiis, extra curam animarum (ostali) c) eme- 
riti (u mirovini) d) omnes simul (svega). 

6. Religiosi (redovnici): a) paroeciae ab eis administratae (župe) 
b) eorum domus (kuće) c) sacerdotes (svećenici) d) ex quibus in cura 
animarum (od tih u pastvi). 

7. Religiosae (redovnice) a) domus (kuće) b) paroeciae (župe) in 
quibus deserviunt d) sororum numeru-s totalis (svega) d) ex quibus in 
paroeciis deservientes u ti cathechistae, in oeconomia etc. (po župama). 

8. Catholicorum numerus (broj katolika): a) totali« (ukupno) b) 
ex quibus extra patriam commorantium ad tempus (od toga privremeno 
odsutnih). 

Ultima rubrica indicat paginam (-» . . .) in qua de respectivo deca- 
natu trač tat uir. 

Analogam tabellam ad fin em uniuscuiusque dioecesas invende«. 
(Correspondens explicatio lingua anglica exarata invenitur ad tabellam 
Dioecesis Diacovensis [Đakovo] p. 170). 


129 


ZAGREBAČKA 


Redni 

broj 

Arhiđa- 

konati 

Dekanati 

1 . Župe 

2. Crkve 1 

3. Kapele 

4. V jeron. 

dvorane 

5. Biskupijski sve 

oj 6 
> £ > 

X X P H 

cs r; os 

^ & .a a p > 

čenici 

a 

tu 

> 

to 

1 

I. Kate- 

Zagrebački 

35 

31 

55 

41 

36 

54 

25 

115 

2 

dralni: 

Reimetski 

5 

5 

8 

5 

5 

— 

1 

6 

3 

S'tubički 

7 

11 

16 

6 

10 

— 

2 

12 

4 

Susedgradski 

7 

7 

8 

3 

4 

— 

— 

4 

5 

Vugrovečki 

9 

10 

24 

4 

11 

1 

— 

12 

6 

II. 

Glinsk'i 

8 

9 

14 

6 

4 

— 

— 

4 

7 

Gorski- 

Sisački 

11 

11 

30 

5 

11 

— 

2 

13 

8 

III. Za- 

Bednijanski 

8 

8 

11 

4 

10 

— 

— 

10 

9 

gorski: 

Belečki 

8 

8 

19 

3 

8 

— 

1 

9 

10 

Krapinski 

10 

13 

20 

8 

9 

— 

— 

9 

11 

IV. Guš- 

Pakrački 

13 

13 

29 

4 

8 

— 

1 

9 

12 

ćanski: 

Požeški 

16 

25 

48 

5 

16 

— 

5 

21 

13 

V. Sve- 

Novograd'iški 

12 

11 

43 

17 

10 

— 

1 

11 

14 

tački: 

Novokapelač. 

11 

12 

34 

8 

10 

— 

1 

11 

15 

VI. Bek- 

Don j omeđim. 

12 

14 

23 

2 

13 

— 

4 

17 

16 

šinski: 

Gornjomeđim 

11 

12 

49 

8 

12 

— 

3 

15 

17 

VII. Ko- 

Đurđevački 

I 9 

10 

22 

3 

10 

— 

1 

11 

18 

marni- 

Koprivnički 

12 

14 

39 

2 

14 

— 

4 

18 

19 

čki: 

Virovski 

11 

11 

14 

4 

8 

— 

— 

8 

20 

VIII. 

Čazmanski 

7 

7 

24 

2 

5 

— 

— 

5 

21 

Čazman- 

Garešnički 

9 

10 

17 

5 

8 

— 

— 

8 

22 

ski: 

Ivanićki 

7 

7 

14 

— 

3 

— 

— 

3 

23 

Moslavački 

8 

8 

15 

2 

9 

— 

— 

9 

24 " 

IX. Du- 

Jasenovački 

6 

6 

13 

1 

5 

— 

— 

5 

25 

bički: 

Kos tajnički 

5 

7 

4 

1 

3 

— 

— 

3 

26 

X. 

Jastrebarski 

13 

15 

31 

5 

10 

— 

1 

11 

27 

Gorički: 

Karlovački 

11 

13 

20 

5 

8 

— 

— 

8 

28 

Lipnički 

9 

11 

31 

3 

6 

— 

— 

6 

29 

Mrežnički 

6 

7 

11 

1 

6 

— 

— 

6 

30 

XI. Kal- 

Bjelovarski 

9 

10 

28 

2 

10 

— 

7 

17 

31 

nički : 

Cirkvenski 

7 

8 

27 

1 

7 

7 

*32 

Križevački 

13 

15 

53 

3 

14 3 

17 

33 

Zelinski 

7 

9 

24 

1 

7 

— 

— 

7 

34 

XII. Tu- 

Odranski 

12 

12 

38 

3 

11 

— 

1 

12 

35 

ropol j . : 

Okićki 

12 

13 

29 

14 

11 

1 

— 

12 

36 

Pokupski 

7 

8 

12 

2 

3 

— 

— 

3 

37 

XIII. Vr- 

Taborski 

8 

8 

14 

5 

7 

— 

1 

8 

38 

bovečki: 

Tuheljski 

6 

7 

10 

4 

5 

— 

1 

6 

39 

XIV. Va- 

Donjovaražd. 

14 

20 

33 

8 

15 

3 

2 

20 

40 

raždin.: 

Goroj ovaražd 

8 

8 

15 

— 

9 

— 

— 

9 

41 

XV. Vaš- 

Našički 

11 

14 

29 

11 

9 

— 

— 

9 

42 

kanski: 

Virovitički 

12 

13 

38 

4 

10 

— 

— 

10 

43 

Zagr. sveć. izvan nbpje 

• 

11 

23 

5 

39 

ukupno 

422 

471 

1036 

221 

401 

82 

72 

555 

130 


NADBISKUPIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

! Svećenici 

* 

<J3 

! Sestre 

od toga 

'U 

a 

u 

'đ 

a 

po žu- 

ukupno 

privrem. 

1 £ 

p 

M 

p 

>N 

• svega 

pastvi 

& 

>3 

• svega 

pama 

odsutni 

* r* 

13 

12 

i 135 

26 

39 

u ! 

j 941 

34 

522670 

25000 

67 

1 

1 

6 

2 

1 

— | 

22 

— 

24000 

1600 

71 

— 

— 

j — 

— 

— 

i 

4 

4 

45141 

2542 

72 

2 

2 

8 

5 

3 

4 

67 

10 

47712 

3173 

73 

50348 

4740 

74 

— 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

2 

15728 

1089 

75 

— 

1 

2 

2 

3 

2 

10 

6 

55124 

2828 

76 

— 

— 

— 

— 

— 

— | 

— 

— 

27999 

2463 

78 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

3 

3 

40073 

2739 

79 

1 

2 

3 

3 

1 

i ! 

i u 

4 

50529 

1546 

80 

— 

3 

4 

4 

1 

3 

i 28 

11 

33105 

1363 

81 

1 

— 

4 

— 

1 

2 

49 

7 

54047 

3181 

82 

1 

2 

7 

6 

2 

3 

15 

8 

44171 

2701 

84 

— 

— 

| — 

— 

1 

2 

15 

8 

26538 

1798 

86 

— 

— 

: — 

— 

2 

3 

25 

9 

53910 

8999 

87 

1 

1 

7 

5 

— 

1 

2 

2 

58789 

6284 

89 

— 

1 

2 

2 

1 

4 

17 

11 

35095 

1850 

90 

1 

— 

2 

— 

1 

2 

7 

4 

59699 

3818 

92 

28189 

1072 

93 

16983 

462 

94 

— 

1 

2 

2 

1 

1 

11 

3 

21830 

1122 

95 

2 

3 

8 

3 

2 

2 

25 

6 

17299 

508 

96 

— 

— 

| — 

— 

— 

2 

5 

5 

42105 

3650 

97 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

3 

3 

12251 

688 

98 

1 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

7750 

560 

99 

1 

1 

2 

1 

— 

4 

9 

9 

27564 

3864 

100 

2 

2 

7 

5 

1 

5 

19 

15 

44823 

3578 

101 

— 

— 

| — 

— 

— 

1 

2 

2 

17326 

2935 

103 

— 

— 

i — 

— 

— 

2 

4 

4 

17070 

510 

103 

1 

— 

2 

— 

— 

2 

7 

7 

54557 

5113 

104 

23796 

2988 

105 

— 

— 

| — 

— 

3 

2 

36 

5 

51463 

4739 

106 

29452 

2297 

108 

1 

— 

1 7 

— 

1 

1 

9 

3 

50084 

3124 

108 

2 

1 

10 

2 

3 

1 

54 

6 

55145 

3644 

110 

17355 

2400 

111 

— 

— 

— 

— 

2 

5 

35 

17 

22350 

3146 

112 

1 

1 

2 

2 1 

3 

3 

16993 

1341 

113 

1 

— 

6 

— 

4 

1 

65 

6 

88990 

5773 

114 

— 

— 

j — 

— 

— 

— 

— 

— 

39226 

2217 

115 

1 

2 

9 

8 

1 

2 

8 

4 

49153 

3429 

116 

1 

2 

7 

7 

1 

2 

11 

8 

54222 

4601 

-118 

• 

• 

i 

. 

. 

• 

• 

120 12 

35 

39 

244 

86 

77 

76 

1532 

229 | 2,050.654 

141.425 

— 

Časne ss. u žup. dvorovima i m. samostanima (crkva, katehizacija, ekonomija itd.). 


131 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA 


Svećenici na području Zagrebačke nadbiskupije: 


a) pripadaju Zagrebačkoj 

nadbiskupiji 480 

b) drugim biskupijama 

36 

c) redovnički kler 

244 

Ukupno 760 

Svećenici Zagrebačke nadbiskupije (inkardinirani): 

u nadbiskupij 

i izvan nadbiskupije 

svega 

a) biskupi 4 

1 (kard.) 

5 

b) u duhovnoj pastvi 375 

11 

386 

c) u drugim službama 54 

22 

76 

d) umirovljeni 51 

5 

56 

Ukupno 484 

39 

523 

Svećenici drugih biskupija u Zagreb, nadbiskupiji: 

a) u duhovnoj pastvi 15 

b) izvan duhovne pastve 5 

a) umirovljeni 16 

Ukupno 36 

Svećenici u duhovnoj pastvi: 

a) biskupijsko svećenstvo 

(inkardinirano i neinkardinirano) 390 

b) svećenici-redovnici svih redova i družbi 86 

Ukupno 476 


Katolički tisak u nadbiskupiji -» posebno poglavlje pri kraju O. Š. 


Redakcija zagrebačkog dijela O. Š. završena je 14. 2. 1973. 


132 


2. ĐAKOVAČKA ili BOSANSKA 
i SRIJEMSKA BISKUPIJA 

(DIOECESIS DIACOVENSIS seu BOSNENSIS et SIRMIENSIS 

Nebeski zaštitnici: 

Bosanske biskupije: sv. Ilija prorok (20. VII.). 

Srijemske biskupije: sv. Dimitrije, đakon i muč. (26. X.). 

Zaštitnik Stolne crkve: sv. Petar apostol (29. VI.). 

Površina biskupije: 1 1 .286 kmI. 2. 

Biskupija se prostire S. R. Hrvatskom i dijelom Srijema 
u AP Vojvodini. 

Propovijeda se hrvatski osim ako izričito ne stoji druk 
čije (mađarski ili njemački). 

Katoličkih vjernika 546.827, od kojih privremeno 
odsutnih 31 .814. 

Inovjeraca (pravoslavnih, protestanata itd.) i ateista 
340.000. 

Crkvena podjela: 5 arhiđakonata, 18 dekanata i 157 
župa. 


I. POVIJESNI OSVRT 

Današnja Đakovačka biskupija postala je sjedinjenjem starih bis- 
kupija Bosanske i Srijemske bulom pape Klementa XIV. »Universi or- 
bis Ecclesiis« od 9. srpnja 1773. 

Predhodnica je Bosanske biskupije starokršćanska dijeceza »bo 
estoens'is« ili »bistuensis« sa sjedištem u Mošunju kod Travnika ili mož- 
da, manje vjerojatno, u današnjoj Zenici. Njezin biskup Andrija supotpi- 
suje akte crkvenih sabora god. 530. i 533. u Saloni, metropoli rimske Dal- 
macije, ali već nakon propasti Rimskog carstva, kad su njom vladali is- 
točni Goti pod svojim velikim kraljem Teodorihom. Sjeverni dio Bosne, 
onaj bliže Savi, nije spadao Dalmaciji nego provinciji Panoniji, kasnije 
razdijeljenoj u čet;ri pokrajine, s metropolom u Sirmiju, današnjoj Sri- 
jemskoj Mitrovici. Avarskim pustošenjem, razoren jem Sirmiuma (682) i 


133 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


Salone (614/15) i doseljenjem Hrvata i Srba u naše krajeve propadaju 
stare biskupije, a s njima i znatan dio kršćana ovih strana, kasnije se, 
tijekom vremena, biskupije što obnavljaju što nove utemeljuju već tamo 
od VII. vijeka, kada počinje krštenje Hrvata po misijonarima dozvanim 
iz Rima (»accersitis a Roma missicmariis« ), kako piše bizantski car Kon- 
stantin Porfirogenet. 

Biskupija Bistiua obuhvaća posve sigurno srce i najstariji dio današ- 
nje Bosne, lako je zemlja već koje stoljeće ranije bila primila kršćanstvo, 
nije imala svoje biskupije. Spadala je, po crkvenom i povijesnom zakonu, 
metropolijii u Splitu. Svoju posebnu oiskupiju dobna je, prirodno, tek 
onda, kad se je »horion Bosona«, kako je Porlirogenet (oko 950.) naziva, 
»zemljica Bosna«, oko gornjeg toka istoimene rijeke, proširila i ojačala 
Prvi posve siguran spomen Bosanske biskupije nalazi se u buli Klementa 
III., zapravo protupape Wiberta ravenskog. laj je na molbu moćnog duk- 
ijanskog kralja Bođina podigao god. 1089. Barsku biskupiju na čast nad- 
biskupije i metropolije. Pocuožio joj je, zajedno s devet drugih biskupi- 
ja, i »Bosnu«, koja je činila također dio Dukljanskog kraljevstva. Među- 
tim, nalazimo spomeni Bosanske biskupije još ran : je, u najstarijem dijelu 
tzv. »Provinciale Vetus«, popisa crkvenih provincija i biskupija Zapadne 
crkve — u Istočnoj crkvi zovu se oni »taktikama« — prema kojem bisku- 
pija u Bosni postoji sigurno već negdje između god. 1060. i 1075. Njezini 
biskupi primaju biskupsko posvećenje od dubrovačkog nadbiskupa, o 
čemu svjedoči sačuvani originalni dokumenat dz 1195. g. Bosna je naime 
izuzeta od vlasti barskog metropolite i podvrgnuta gou. ližu. dubrovač- 
kom nadbiskupu uz 10 drugih biskupija. Bosanski biskupi nose bez iznim- 
ke narodna imena a služe se staroslavenskim jezikom u liturgiji. Iz povi- 
jesnih vrela sigurno znamo za imena njih šestorice, ali nemamo moguć- 
nosti da utvrdimo njihov redoslijed kao ni vrijeme njihove službe. 

Najkasnije u XII. stoljeću javlja se u Bosni dualistička sekta mani- 
heja. Njezini se sljedbenici na Balkanu zovu bogumilima, dok ih strana, 
zapadnjačka vrela nazivaju patarenima. Njihova crkva u hJosm zove se Cr- 
kvom bosanskih krstjana ili naprosto Bosanskom crkvom. Njezinu šire- 
nju i priljubljivan ju narodnom duhu doprinijele su vrlo vjerojatno bor- 
be triju metropolita (splitskog, barskog i dubrovačkog) za crkvenu vlast 
nad Bosnom, dok je kasnije, uz pomoć križara, kaločki nadbiskup (od 
1247.) ne osvoji za sebe i svoje nasljednike. Još jačeg negativnog upliva 
na vjerske prilike u zemlji imala je borba Bosne za šito veću nezavisnost 
kao i nastojanje da se staroslavenski jezik u bogoslužju istisne i zamijeni 
latinskim. 

Kao misijonari djeluju u Bosni najprije dominikanci ubrzo nakon 
osnutka njihova reda, da ih poslije ovdjeondje zamijene franjevci, a 
kasnije u cijelosti, od 1327., kada im papa Ivan XXII. daje isključivo 
pravo miisijonarenja u zemljii. 

Prvi dominikanac biskup u Bosni bio je bi. Ivan iz Westfalije (1233 — 
— 1235), kasnije general svog reda. Njegov nasljednik, također domini 
kanac, biskup Ponsa ili Povša gradi katedralu sv. Petra u naselju Brdu 
(»Burdo«)u župi Vrhbosni i uz nju kaptol (1239), u blizini istoimenog 
mjesta koje se još u XVI. vijeku naziva Vrhbosnom ili Vrhbosanjem. Pov 


134 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 

ša prima darove za bosansku biskupiju, među kojim i od hercega Kolo- 
mana prostrane posjede u Slavoniji sa Đakovom, a u Bosni opet od bana 
Ninoslava potvrdu starih posjeda Crkve u raznim bosanskim župama; 
usto i novi poklon u Usori, svu zemlju između rijeka Save i Bosne 
do »vrela Modrice« i rječice Tolise. Sve to daje ban Ninoslav »radi raznih 
šteta i nepravdi« koje, kako po svemu izgleda, potječu od bosanskih pata- 
rena. Kralj Bela IV. potvrđuje te darove svojom poveljom od 20. 7. 1244. 

Pod pritiskom pristaša »Bosanske crkve« povlači se bosanski biskup 
iz Vrhbosne u Đakovo i tamo stalno nastanjuje, makar da je pokoji bis- 
kup na dulje ili kraće vrijeme pokušavao opet svoju stolicu prenijeti u 
Bosnu, ali bez trajnijeg uspjeha. Isto tako i bosanski kaptol preseljuje u 
Đakovo. U prvoj polovici XIV. vijeka grade se katedrala i biskupski dvor 
u Đakovu i opasuju tvrdim zidinama radi veće sigurnosti, jer ni u Sla- 
voniji nije manjkalo »arijanaca i bogomila«. 

Do važne obnove katolicizma u Bosni dolazi za bana Stjepana II. 
Kotromanića najviše radom bosanskog biskupa bi. fra Peregrina Sak- 
sonca (1349 — 1356) i franjevačkih misijonara novostvorene bosanske 
vikanje. Fra Peregrin osniva god. 1347. franjevački samostan i latinsku 
školu u Đakovu, koji opstoje sve do pada Đakova pod Turke (1537). Fra 
Peregrin umire u Đakovu (2. 1. 1356.) i kopa se u biskupskoj kripti 
stare đakovačke katedrale. 

Turskim osvajanjem Bosne (1463) te kasnije Srijema i Slavonije 
kao i većeg dijela Mađarske nakon izgubljene bitke na Mohačkom polju 
(1526) gdje uz kralja Ljudevita II. i neke crkvene dostojanstvenike gine 
i đakovački biskup Juraj Paližna, bila je za dugo vremena zapečaćena 
sudbina tih zemalja. Katolička crkva pretrpjela je teške udarce; izgubila 
je većinu svojih crkava, samostana i škola kao i ddio vjernika koji 
prelazi na islam (oko Požege, Broda i drugdje) te se nakon oslobođenja 
Slavonije u Bečkom ratu (1683 — 1699) povlače uglavnom u Bosnu. Po 
potrebi turske države dolazi do većih seoba uglavnom srpskog i pra- 
voslavnog elementa na granicama carstva. Pojavljuje se i kalvinstvo u 
Podravini, gdje ubrzo i ojača pod blagohotnim okom turskih vlasti. 
Ipak se i starosjedilački hrvatski elemenat, pojačan katoličkim doselje- 
nicima iz Bosne, dosta dobro sačuvao u raznim krajevima Slavonije 
i Srijema, osim u predjelima na turskoj granici i u danjem Srijemu; 
koristio se vjerskom tolerancijom turskog zakonodavstva koja, dakako, 
nikako nije značila i vjersku ravnopravnost. 

U preostalom dijelu Ugarske vladar imenuje biskupe na temelju 
povlastica »apostolskog kralja« i to ne samo za slobodni nego i za 
turski dio svoje stare države. Ti su biskupi bili zapravo visoki carski 
činovnici urešeni crkvenim titulama. Obično nisu nikada ni vidjeli svo- 
jih biskupija ni svojih vjernika. Od njih vjerni narod pod Turcima nije 
imao nikakve koristi, a Crkva samo neprilika, jer Sveta Stolica nije 
mogla imenovati biskupe za biskupije koje su ih već imale carskim 
imenovanjem. Ipak Crkva nastoji da narod ne ostane bez svojih stvarnih 
pastira pa brigu za katoličke vjernike povjerava drugim biskupima pod 


135 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 

turskom vlašću s naslovom Bosanske i drugih biskupija ili, kasnije, 
apostolskih vikara.* 

Nakon katastrofe Kara Mustafe pod Bečom (1683) uskoro se oslo- 
bađa Slavonija i veći dio Srijema čiji zadnji ostatak gube Turci god. 
1735. Katolička se crkva obnavlja i pomlađuje duhovno i materijalno 
liječeći rane 150-gocLišnjeg turskog vladanja u Slavoniji. Biskupi Patačić 
i Bakić grade katedralu i biskupski dvor u Đakovu, oboje nekad uništeno 
od Turaka. Radi malog broja župa u slavonskom dijelu Bosanske bi- 
skupije (bile su četiri i kasnije, dijeljenjem, osam) i neznatnih prihoda 
Srijemske dijeceze papa Klement XIV. ih ujedinjuje 9. 7. 1773. u »Bo- 
s an skonsri j emsku biskupiju« sa sjedištem u Đakovu. 

O prvim počecima kršćanstva u gradu S i r m i j u i u rimskoj pro- 
vinciji Panoniji sigurna povijesna vrela ništa ne govore. Mnogo ka- 
snija legenda bez historijskog temelja pripovijeda o pohodu sv. Petra 
apostola u Sirmiumu, gdje on postavlja za prvog biskupa svog učenika 
Epeneta (Epaenetas). Ovoga bi opet naslijedio Pavlov učenik Andronik 
( Andronicus). Toliko Ipgenda o postanku Srijemske biskupije. 

Mi, međutim, za Crkvu u donjoj Panoniji s njenim biskupima, 
svećenicima, đakonima, nižim klerom i brojnim narodom znamo istom 
za Dioklecijanova progonstva 304/5. Ta činjenica pretpostavlja op- 
stanak i izvjestan razvoj kršćanstva u Sirmiumu i Panoniji najkasnije 
u drugoj polovici III. stoljeća, ako ne već i ranije. Po skoro svim gra- 
dovima teče mučenička krv. Tako npr. u Sirmiumu sv. Demetnija, zatim 
sv. Ireneja biskupa, sv. Anastazije Dj., sv. Bazile, Sekunda, Montana 
i Maksima, Sedam sirmijskih djevica (Rutine, Moderatc, Romane itd.); 
u Cibalama, današnjim Vinkovcima, sv. Euzebija biskupa i sv. Poliona 
lektora; u Singidunumu (danas Beograd) mučeni siu Herm.il i Stratonik, 
Donat, Romul, Hermogen i Fortunat te drugi opet u drugim mjestima. 

U klimi vjerske slobode nakon Milanskog edikta (313) Crkva se i u 
Panoniji snažno razvija i sve bolje organizira. Niču brojne kršćanske 
bazilike ukrašene freskama i mozaicima. Biskupije se okupljaju oko 
svog crkvenog središta, metropoli je u Sirmiumu. Podređene su joj ne 
samo bliže i dalje dijeceze u Panoniji (Cibalae — Vinkovci, Mursa — 
Osijek, Bassiana — Petrovac, Siscia — Sisak, Petovio — Ptuj i Emona 
— Ljubljana) nego i po Prvoj Moesiji i Daciji Ripensis među kojim 
Singidunum — Beograd, Viminatiium — Kostolac i druge pa dalje do 
Ratiarije (Arčer niže Vidina) i Oescus (Gigen kod Nikopolja) u dana- 
šnjoj Bugarskoj. 

U doba kristoloških borbi u Crkvi hereziarh Arije boravi jedno 
vrijeme u progonstvu u donjoj Panoniji kamo ga car posla. On tu živo 
radi na širenju svoje nauke i pridobiva brojne pristaše. Najistaknutiji 
su među njiima Ursacije iz Singidunuma i Valens iz Murse, kasniji stupovi 
arijanstva u našim krajevima. O trzavicama i teškim borbama u Crkvi 
rječito svjedočanstvo daju četiri sirmijska sabora sredinom IV. vijeka 
kao i dolazak sv. Ambrozija, milanskog biskupa, koji hiti u Sirmij da 
podupre ugroženo pravovjerje. Ono pobjeđuje a ipak izlazi oslabljeno 

* Takve biskupe u redoslijedu na kraju ovog prikaza donosimo bez broja i s predznakom — . 


136 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


iz tih borbi da doskora padne još u težu nevolju. Divlji Huni harače 
Panonijom i osvajaju Sirmium (441). U opustošenom gradu obnavlja se. 
doduše, biskupija, ali se biskupi njegove crkvene pokrajine priklanjaju 
dijelom drugim jačim metropoli jama, tako siscijski Saloni i emonski, 
vrlo vjerojatno, Aquileji. Sam se metropolita Sirmiuma povlači u si- 
gurnije krajeve carstva, jer je ravna Panonija bez zaštite, uglavnom 
ničija zemlja. On prenosi i kosti slavnog sirmijskog mučenika sv. Diimi- 
trija u Solun na kojeg ostaje u gradu na Savi samo uspomena i ime 
(Mitrovica). Doduše, grad se iza hunskog pustošenja donekle obnavlja, 
ali bez starog sjaja i ugleda. 

Težak udarac Sirmiumu zadaje i car Justinijan. On podiže svoje 
rodno mjesto na čast političke i crkvene metropole, Justinianu Prirnu, 
kojoj pod laže Sirmium i preostale njegove siufraganske biskupije. Smr- 
tni udarac starom Sirmiumju zadaju Avari koji od grada učine hrpu 
ruševina (582). Zadnji sirmij ski biskup Sebastijan povlači se kao bes- 
kućnik sve do Antiohije u Siriji. Tješi ga papa Grgur \Zeliki svojim 
pismima i nudi mu biskupiju u Siciliji, ali ne znamo da li ju je on i 
prihvatio. Još je jednom bljesnulo ime Sirmiuma u kršćanskom svijetu, 
ali samo za čas: papa Hadrijan II. imenuje sv. Metoda sinmijskim 
nadbiskupom (870) želeći da obnovi kršćanstvo u Panoniji među do- 
seljenim slavenskim elementom, ali se nadbiskupija gasi smrću tog apo- 
stola Slavena (885). Kasnije će, po ustanovi hijerarhije u Mađarskoj. 
Srijem pripasti nadbiskupiji i metropoliji u Kaloči. 

Kaločki nadbiskup Ugrin (Ugerinus) moli papu Grgura IX. da 
radi prostranosti njegove nadbiskupije ustanovi biskupiju u Srijemu 
(1229). Papa traži informacije od susjednih biskupa te osniva Srijemsku 
biskupiju (1231). Sjedište joj je bilo u Banoštoru na Dunavu, povremeno 
i u Iloku, a kaptol sv. Ireneja u nepoznatom mjestu. Os:m kuća pripa- 
dnika viteškog reda ivanovaca u XII. sit., javljaju se u XIII. vijeku 
benediktinci s desetak svojih opatija i samostana u Srijemu, dijelom 
sve do pada zemlje pod Turke; zatim cisterciti, august :nci, franjevci 
i dominikanci. Od četiri arhiđakonata i više desetaka župa samo 5 — 6 
ih je preživjelo tursku vladavinu. Nakon Turaka dolaze opet biskupi u 
Srijem, ali ne više u Banoštor ili Ilok (osini jednoga) nego u Zemun 
i Petrovaradin ili čak u Kaptol kod Požege, daleko izvan granica bisku- 
pije. 

Prvi biskup nakon ujedinjenja Bosanske i Srijemske biskupije (9. 
7. 1773.) postaje Matej Franjo Krtica rodom Riječanin, profesor teo- 
logije. Uz dotadašnje župe tih biskupija dobiva još skoro toliko od 
Zagrebačke i PeČuške i tako ustaljuje granice svoje dijeceze sa skoro 
50 župa. Skuplja sredstva i za bogoslovsko sjemenište u Đakovu koje 
će podići istom njegov nasljednik Antun Mandić (1806 — 1815). I svi 
dailjni biskupi u Đakovu su domaći sinovi, Hrvati dz raznih krajeva 
(Slavonci, Primorci, onda Bunjevci i, ponajviše, iz Zagrebačke biskupije). 

Najistaknutiji među svima, čuven po svemu svijetu, bio je Josip 
Juraj Strossmayer. Stajao je na čelu biskupije 55 godina (1849 — 


137 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


1905). Sa sveučilišne katedre i ravnateljstva zavoda Augustineum u Beču 
dolazi za biskupa u Đakovo s 34 godine. Podigao je dječačko sjemenište 
u Osijeku, dozvao u Đakovo sestre sv. Križa iz Švicarske. Sagradio pre 
krasnu katedralu sv. Petra u Đakovu vrlo velikim osobnim zalaganjem 
i troškom (1866 — 1882). Bio je sjajan govornik ne samo u Hrvatskom 
saboru nego, još više, na I. vatikanskom koncilu pa se odjek njegove 
riječi čuo po svemu svijetu i na II. Vatiicanumu. Zadužio je zuvijek 
svoj narod osnutkom Hrvatskog sveučilišta, Galerije slika i Jugosla- 
venske akademije znanosti i umjetnosti te je stekao ime Oca domovine. 
Svomu geslu »Sve za vjeru i za domovinu« ostao je vjeran do svoje 
smrti (4-8. 4. 1905.). 

Od njegovih nasljednika biskup Đr. Ivan Krapac podiže s temelja 
novo bogoslovsko sjemenište u Đakovu, a Dr. Antun Akšamović, zaje- 
dno sa zagrebačkim nadbiskupom Dr. Antunom Bauerom, veliko dje- 
čačko sjemenište na Salati u Zagrebu. 

Nakon Prvog svjetskog rata dobiva đakovački biskup 4 dekanata 
Pečuške biskupije kao apostolski administrator. Za sadašnjeg natpastira 
Stjepana Bauerleina i na njegovu molbu, a uz pristanak pečuškog bi- 
skupa Jozsefa Cserhatiija, pripojeni su ti dekanati zauvijek Đakovačkoj 
biskupiji dekretom Kongregacija za biskupe od 30. 10. 1971. br. 715/1971. 
Od njih je ustanovljen Podravsik o-baranjski arhiđakonat. 

Rješenjem iste Kongregacije br. 1051/1963 od 18. 11. it. g. na molbu 
sadašnjeg Ordinarija promijenila je biskupija dosadašnje ime Bosansko- 
srijemske biskupije sa sjedištem * Đakovu u novo: Đakovačka ili Bosan- 
ska i Srijemska biskupija. 


KRONOTAKSA ĐAKOVAČKIH (BOSANSKIH I SRIJEMSKIH) BISKUPA 


BOSANSKI BISKUPI 

1. Vladislav (oko 1141.) 

2. Milovan (oko 1151.) 

3. Kadogost (Rhadagaslus) (oko 1171.) 

4. Dragonja (iza 1209.) 

5. Bratosiav, vjerojatno nasljednik 
Dragonje (iza 1/10.) 

6. Viaumnr (iza 12 23. do 1233.?) 

7. Bi. Ivan Nijemac (B. Joannes 
Teutonicus), dominikanac (1233—1235) 

8. Ponsa ili Povša, dominikanac (1235 — 1272?) 
gradi katedralu sv. Petra u selu Brdu 

u Vrhbosni (posv. 1238.) kasnije prelazi u 
Đakovo. 

9. koiand (1272/73) 

10. Andrija Ugrin, dom. (oko 1280.) 

U. Toma (1291—1299?) 

12. Nikola (1301—1304?) 

13. Grgur, augustinac (1308—1314) 

14. Benediki Guiscard (1314 — 131t>) 

15. Petar I., dom. (1317—1334) 

16. Lovro Lorandov (1336 — 1347) 

17. Ivan II. (1347—1349) 

18. BI. fra Peregrin Saksonac franjevac 
(1349-1356) 


19. Petar II., bos. kanonik — pojac 
(1356— 137b) 

20. Dominik, dominikanac (1376— 1383) 

21. Đuro (1383—1387) 

22. Ivan III. Mrnjavić (1387—1407) 

23. Benedikt 11. ue benedictis (1410 — 1427) 

24. Dionizije de Jakč de Kuseiy (142/ — 1428) 
2d. Josip de bezza (1428 — 1447) 

20. Kataei (144/ — 1454) 

21. Filip Gothaii (1454—1457) 

28. Pavao (1457—1459) 

29. Fra Grgur U. (1459—1463) 

30. Demetrije Cupor (1465 — 1466) 

31. Benedikt 111. Levey (1466 — 1488) 

32. Ma ti ja de VVarda (1488 — 1489) 

33. Stjepan »od Velike Luke« (1489—1491) 

34. Luka (1491—1494) 

35. Gabril Polgar (jrolner, Polver), dom., 
(1493—1501) 

36. Mihalj Kešerić de »Chybarth« — Gibarac 
(1301— 151o) 

37. Donat »a l'urre« (1516—?) 

38. Juraj II. Paližna (?— 1526) 

39. Bernard Gentiiis (1533) 

— Fra Blaž Kovačić, smederevski biskup i 
upravitelj Bosne (1544 — 1545) * 


Znakom — bez broja označeni su biskupi.Loji su upravljali Đakovačkom biskupijom, a 
da nisu nosili naslova te biskupije 


138 


ĐAKOVAČKA BISKUPU \ 


— Fra Toma Skorojević, smederevski bp, 
upravitelj Bosne (1560—1564) 

40. Fra Anto Matković (1573 — 1583) 

— Fra Nikola Ugrinović, smederev. bp i 
upravitelj Bosne (1584 — 1588)* 

41. Fra Franjo Baličević (1588 — 1615) 

42. Fra Anto Matić Požežanin (1615 — 1625) 

— Fra Petar Zlojutrić Soljanin, nadbiskup 
Sofije i upravitelj Bosne (1601 — 1623) 

43. Ljudevit Ujlaky (1600 — 1607) 

44. Franjo II. Erghelius (Ergelić) 

(1607—1610) 

45. Ivan IV. Telegdi (1610—1613) 

46. Toma Balasfy (1613—1621) 

47. Stjepan Sennyey de Kis-Senve (1621 — 1622) 

48. Ladislav Deaky (1623) 

49. Ivan V. Posgay (1625—1631) 

— Fra Toma Ivković, biskup skradinski i 
upravitelj Bos. biskupije (1625 — 1631) 

50. Ivan VI. Tomko Mrnavić (1631—1635) 

— Fra Jeronim Lučić, biskup Đrivasta i 
apost. vikar biskupija u Bosanskom 
kraljevstvu (1634— 1639) 

51. Toma V. Mrnavić (1639 — 1644) 

52. Marijan II. Maravić (1645 — 1660) 

- Fra Marin Ibrišimović, beogradski biskup 
(1647—1648) 

- Fra Pavao Posilović, skradinski biskup i 
upravitelj Bos. bpje (1648 — 1650) 

- Fra Mato Benlić, beogradski biskup, 
upravitelj biskupija u Ugarskoj 
(1651—1660) 

53. Fra Nikola III. Ogramić (1669—1701) 

54. Petar III. Stanko Crnković (1703) 

55. Đuro Patačić de Zajezda (1703—1716) 

56. Petar IV. Bakić de Lach (1716-1749) 

57. Franjo III. Thauzy (1749—1751) 

58 Josip Antun Colnić de Colka (1751—1773) 


SRIJEMSKI BISKUPI 

1. Epaenetas, učenik sv. Petra (1. vijek, 
legendaran) 

2. Andronicus, učenik sv. Pavla (I. vijek, 
legendaran) 

3. S. Irenaeus (308), mučenik 

4. S. Eutherius (343) 

5. Photinus (351) 

6. Germinius (367) 

7. Annemius (380) 

8. Laurentius (404) 

9. Sebastianus (591 — 595) 

10. Olimnije (1198) 

11. Ivan I. (1227) 

12. Inocent (1231—1233) 

13. Oliverije (1247—1262) 

14. Ivan II. (1262—1274) 

15. Pouka (Pavao) (1279—1291) 

16. Đuro I. (1292) 

17. Nikola I. (1299) 

18. Ladislav I. (1307—1309) 


19. Đuro II. (1312— 1333) 

20. P. Grgur (1334 — 1336) 

21. Petar I. (1336—1349) 

22. P. Toma 1. (1349—1360) 

23. Dimitrije (1360 — 1366) 

24. Stjepan I. (1366—1374) 

25. Ivan III. (1374—1387) 

26. Grgur II. (1393—1397) 

27. Ladislav II. (1397—1399) 

28. Toma II. (1406) 

29. Pavao I. (1410) 

30. Petar II. (1416) 

31. Franjo I. (1419) 

32. Jakoo Blaž Mikola od Slankamena 
(1420—1459) 

[suparnici: Konrad (1433—1436), 

Jakob II. (1436) i 
Jakob III. (1454—1460)] 

33. Urban (1460—1473) 

34. Nikola 1. de Bathor (1473—1475) 

35. Sigismund I. de Polocz (1475—1479) 

36. Baltazar (1479—1482) 

37. Ivan IV. Vitez (1482—1490) 

38. Stjepan II. Cripus (1490—1499) 

39. Nikola II. de Bačka (1499—1501) 

40. Sigismund II. Thorso de Bethenfalva 
(1501) 

41. Gabriel I. (1501 — 1502) 

42. Stjepan III. (1502—1505) 

43. Dominik (1505) 

44. Ivan V. Orsag de Gut (1505—1520) 

45. Ladislav III. Macedonius (1520—1526) 

46. Stjepan IV. Brodarić (1526 — 1536) 

4/. Zaharija (1578) 

48. Petar HI. Paulinus (1581) 

49. Martin Pethe de Heteš (1582) 

50. Stjepan V. (1589—1592) 

51. Nikola III. Stjepanić (1593—1598) 

52. [Demetrius II. Napraghi (1596—1597)] 

52. Simun Bratulić (lčOl— 1603) 

53. Stjepan VI. Erdody (1604) 

54. Ladislav IV. (1607—1624) 

55. Grgur III. (1624—1634) 

56. Đuro III. (1635—1637) 

57. Nikola IV. de Boithe (1637—1640.) 

58. Mihael Kopčanji (1641—1643) 

59. Benedikt Kišdi (1643—1646) 

60. Petar IV. Mariani (1647 — 1649) 

61. P. Andreas de Franciscis (1650) 

62. Petar V. Jurjević (1654 — 1662) 

63. P. Pavao Jančić »de Tauris« (1662) 

64. Ivan VI. Szasszy (1668—1674) 

65. Joahim Lušinski (1674—1676) 

66. Ivan VII. (1676—1677) 

67. Franjo II. Jany (167S— 1701) 

68. Josip Favini (1701—1708) 

69. Petar VI. Bakić de Lach (1710—1716) 

70. Franjo III. Vernić (1716—1729) 

71. Gabriel II. Herman Patačić 
(1729—1733) 

72. Ladislav V. Szorenyi (1733 — 1749) 

73. Nikola V. Givović (1749—1762) 

74. Ivan VIII. Paxy (1762—1771) 


ĐAKOVAČKI ili BOSANSKI i SRIJEMSKI 
BISKUPI 

1. Matej II. Franjo Krtica (1773—1805) 

2. Antun III. Mandić (1805—1815) 

3. Emerik II. Karlo Raffay (1816—1830) 

4. Pavao Sučić de Pacser (1831 — 1834) 

5. Josip III. (II) Kuković (1834—1849), umro 
1861. 

6. Josip IV. (V) Juraj Strossmayer (1849 — 
— 1905) 

7. Ivan VII. (IX) Krapac (1910 — 1916) 

8. Antun IV. Akšamović (1920—1951). umro 
1959. 

9. Stjepan Bauerlein (1951 — 19 .) 


139 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


II. ORDINARIJ 
Msgr. STJEPAN BAUERLEIN 

R. 3.8. 1905. Babina Greda, m. 7.4. 1929. Đakovo. Obnašao služ- 
bu duhovnog pomoćnika u Podcrkavlju, Novom Slankamenu, Tovar- 
niku, Valpovu i Đakovu. Od 1934. do 1945. vjeroučitelj u Đakovu. 
Od 1945. do 1951. prefekt, profesor, ekonom i duhovnik u Bisk. 
bogoslovskom sjemeništu u Đakovu. — 

Imenovan nasl. biskupom Herakleje Pontske 27.5. 1951. Posve- 
ćen za biskupa 29.6. 1951., preuzima upravu biskupije »cum plena 
iurisdictione ordinaria«. Rezidencijalnim biskupom-ordinarijem 
imenovan 12. 10. 1959., nakon smrti biskupa Antuna Akšamovića (7. 
10. 1959.). 

Apostoski administrator dijela biskupije Pečuh u Sjevernoj Sla- 
voniji i Baranji, do pripojenja tih krajeva Bosansko-srijemskoj bis- 
kupiji dekretom Kongregacije za biskupe od 30. 10. 1971. br. 715/ 
/ 1 97 1 . 

Pomoćnih biskupa nema. 

Biskupski delegat: Msgr. Rudolf Šverer (-> Stolni kap- 
tol). 


III. STOLNI KAPTOL 

Osnovan 1239., u Đakovu od 1293. Obnovljen nakon Turaka 1 1. 6. 1773. 

Veliki prepošt: Msgr. Josip Sokol, r. 30. 1. 1887. Varaždin, 
m. 26.6.1910. Đakovo, »canonicus jubilatus«, apost. protonotar i opat 
Bl.Dj. Marije Petrovaradinske. — 54400 Đakovo, Maršala Tita 28. 

Prepošt: Msgr. Rudolf šverer, r. 31.1.1902. Srijem. Karlovci, 
m. 6. 7. 1930. Đakovo, biskupski delegat, apost. protonotar, predsjednik 
crkvenog sudišta, kancelar biskupske kancelarije. — 54400 Đakovo, Stros- 
smayerov trg 6 (054-84) 259. 

Kustos: Čir ii Kos, r. 19.11.1919. Riblć-brijeg ž. Ivanec, ni. 9.7. 
1944. Đakovo, tajnik Bisk. ordinarijata. — 54400 Đakovo, Strossmaverov 
trg 2. 

Arhiprezbiter: Msgr. Kazimir Kelić, r. 8. 4. 1908. Forkuševci ž. 
Semeljci, m. 24.7. 1932. Đakovo, komornih Nj.Sv., rektor Bogosl. sjeme- 
ništa i V.B.Š. — 54400 Đakovo, Strossmayerov trg 5 @ (054-84) 253. 

Nepopunjena kanonička mjesta: lektor, kantor, a r h i đ a- 
kon i magister. 

Počasni (začasni) kanonici Stolnog kaptola đakovačkog: 

Ivičic Adam, Jungert Franjo, Kolesarić David, Marić dr Duka , Mi- 
I uil jek Vid, Prepunić dr Marijan, šeb Jakov i Vajda Ivan. 


140 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


IV. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

Osnovano 1.1. 1967. Izabrani članovi na tri godine, mandat im pro- 
dužen do izbora novog S.V. 

Članovi S.V. po službi: 

biskupov delegat: Msgr. Rudolf šverer; 
biskupski vikari: (kad budu imenovani); 
veliki prepozit Stolnog kaptola: Msgr. Josip Sokol; 
kancelar Bisk. ordinarija: isti kao bisk. delegat; 
ravnatelj Bogoslovskog sjemeništa: Msgr. Kazimir Kelić. 

Izabrani članovi S.V.: 

2 predstavnika Central, svećenstva: ka n.Ciril Kos i prof. Gejza Var ga; 
2 predstavnika dekana: Franjo Jungert; drugo mjesto nepopunjeno. 
12 predstavnika župnika: Mato Bešlić, Đuro Binder, Stjepan Bogda- 
nić, Ivan Janeš, Josip Ivić st., Vlado Mikloš, Stjepan Jedani, željko 
Pavličić, Marko Majstorović i Josip Šverer. Jedno mjesto nepo- 
punjeno. 

2 predstavnika duh. pomoćnika: Ivan šešo i Marko Đidara (sada 
župnici ) . 

2 predstavnika umirovljenih svećenika: prof Jakov Benković i Ivan 
Vajda . 


V. BISKUPSKI ORDINARIJAT 

54400 ĐAKOVO, Strossmayerov trg 6 (054-84) 270. 

Biskupski konzistorij: 

Predsjednik: Ordinarij 
Članovi: svi aktivni kanonici. 

Bilježnik: Msgr. Rudolf Šverer, kancelar. 

Biskupsko crkveno sudište: 

Predsjednik: Msgr. Rudolf Šverer, kanonik. 

Promicatelj pravde: Čir ii Kos, kanonik. 

Branitelj ž e n i d b. veza: dr Ilija Živković, prof. 

S u c i : Msgr Kazimir Kelić, kanonik; dr Ivan Kopić, prof.; dr 
Marin Srakić } prof.; Antun Janu, ravnatelj ekon. 

Bilježnik: Gejza Var ga, vicerektor sjemeništa. 

Prosinodalno ispitno povjerenstvo: 

Predsjednik: Ćiril Kos, kanonik. 

Članovi: Mato Bešlić, prof.; dr Ivan Kopić, prof,; dr Adalbert 
Rebić, prof.; dr Marin Srakić, prof.; Josip Štimec, prof.; dr Ilija živko- 
vić, prof. 


141 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


Biskupska pisama: 

Kancelar: Msgr. Rudolf Šverer. 

Tajnik: ćiril Kos. 

Aktuar i arhivista: Vilirn Hiršnhauzer, r. 14.5.1925. Ogulin, 
m. 8. 7. 1951. Đakovo. 

Pomoćnice: 5. Marinela Herceg, s. Anijana Lelas i s. Ćedornila Milch 
nović, ss. sv. Križa. 

Biskupsko administrativno vijeće: 

Predsjednik: Ordinarij . 

Članovi: Svi aktivni kanonici. 

Bilježnik: Antun Jarm, ravnatelj ekonomata, r. 12 6. 1935, Gun 
dinci, om. 6. 3. 1960. Đakovo. 


Biskupijski računarski ured: 

Ravnatelj : Msgr. Rudolf Šverer. 

Revizor crkv. računa: Antun Jarm. 

Suradnica: s. Ivanka Jukić. 

Ekonomat biskupije: 

Ravnatelj: Antun Jarm. 

Članovi: svi aktivni kanonici. 

Širi odbor: 

a) po službi: rektor sjemeništa, ekonom sjemeništa i povjerenik 
Karitasa. 

b) po izboru: Petar Strgar, predstavnik prof. zbora; Ivan Burik 
Franjo Jungert, Nikola Kerčov, Ivan šešo i Josip Varzić, predstavnic 
pastoralnog klera. 

c) suradnice u uredu: s. Lovor ka Jukić i s. Anela Juzbašić. 

Cenzori knjiga: 

dr Jakov Benković, dr Ivan Kopić, dr Marijan Prepunić i druga 
»ad casum«. 


Vijeća BKJ — članovi iz Đakovačke biskupije: 

1. Vijeće za nauk vjere: dr Ivan Kopić, prof. 

2. Vijeće za katebiizaciju: Marko Majstorović, žk. 

3. Vijeće za sjemeništa: dr Marin Srakić, prof. 

4. Vijeće za kler: kan. Ćiril Kos. 

5. Ekumensko vijeće: Boško Radielović, žk i dk. 

6. Liturgijsko vijeće: Vilim Hiršnhauzer, aktuar. 

7. Misijsko vijeće: kan. Ćiril Kos. 

8. Vijeće za laike: dr Ladislav Vlašić. 


142 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


Biskupijsko liturgijsko vijeće: 

Predsjednik: Ordinarij. 

Članovi: Mato Bešlić, dr Jakov Benković, Stjepan Bulat, Mitar 
Dragutinac, Franjo Jungert, dr Ivan Kopić, Ćiril Kos, Josip Pavlović, 
Zdenko Pe tovari i Msgr. Rudolf Šverer. 

Biskupijski katehetski ured: 

Ravnatelj: prof. Franjo Gruić. 

Članovi: Stjepan Bulat, Vilim Hiršnhauzer, Josip Ivić st., Adam 
IviČić, Msgr. Kazimir Kelić, Drago Kolesar. 

Dijec. odbor za sjedinjenje crkava: 

(osnovan 25. 1. 1964) 

Predsjednik: Msgr. Rudolf Šverer. 

Tajnik: kan. ćiril Kos. 

Članovi : Josip Pavlović, dr Duka Marić, dr Ivan Kopić i Boško 
Radielović. 


Biskupijska misijska djela: 

DSD — Ravnatelj: Gejza Varga. 

Tajnik: Vilim Hiršnhauzer. 

DŠV — Ravnatelj: Msgr. Josip Sokol. 

Tajnik: Josip Ivić st. 

UCM — Ravnatelj : Msgr. Rudolf Šverer. 

Tajnik: Ćiril Kos. 

Članova (164). 

Komisija za crkvenu umjetnost i čuvanje crkvenih spomenika: 

Ravnatelj : Ordinarij. 

Msgr. Josip Sokol, Msgr. Rudolf Šverer, prof. Andrija Šidjak i prof. 
l.ojzika Ulman, članovi. 

Komisija za crkvenu glazbu: 

Članovi: Vilim Hiršnhauzer, dr Duka Marić i Stjepan Lovrić. 

Dijecezanski muzej: 

Ravnatelj: dr Andrija Šuljak. 

Suradnica: dr Ivan Kopić, Ivan Rončević i Vid Mihaljek. 

Bisk. djela za posvećivanje svećenika i vjernika: 

a) Confraternitas sacerdotum adoatorium: 

Tajnik: kan. Ćiril Kos. 

Članova (99) 

b) Pro iuventute et tamilia 

Tajnik: kan. Ćiril Kos, 

Članova (96) 


143 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


VI. VISOKA BOGOSLOVNA ŠKOLA 

1. Visoka bogoslovna škola 

Đakovo, S tras smay ©rov trg 5 ® (054-84) 253 

Rektor: Msgr. Kazimir Kelić. 

Vdce rektor: Geza Var ga. 

Tajnik: Petar Strgar, prof. 

Profes ori 

Dr Ilija Živković, dr kan. prava, prof. kan prava i sociologije, r. 14. 
9. 1910. štitar, ni. 23.6. 1935. Đakovo. 

Dr Ivan Kopić, dr theol., prof. dogmatike i istočnog bogoslovlja, r. 
11. U. 1926. Podr. Slatina, m. 10.7. 1949. Đakovo. 

Dr Marin Srakić, dr theol., prof. moralnog bogoslovlja, r. 6.7. 1937. 
Ivanovci ž. Harkanovci m. 6. 3. 1960. Đakovo. 

Dr Slavko Platz, dr phil., prof. filozofije, r. 4.5.1935. Đeletovci ž. 
Nijemci, m. 29.6. 1961. Đakovo. 

Dr Andrija Šuljak , dr crkvene povijesti, prof. crkv. povijesti, staro- 
kršćanske umjetnosti i arheologije, r. 23. 10. 1935. Josipovac ž. Punitovci, 
m. 29. 6. 1962. Đakovo. 

Lic. Mato Beslić , lic. theol., prof. pastoralnog bogoslovlja i liturgike, 
r 25.5. 1925. Gorjani, m. 18.7. 1948. Đakovo. 

Lic. Antun Weissgerber Dl, lic. theol., prof. duhovnog bogoslovlja, 
r. 28.3.1921. Vinkovci, m. 12.8.1951. Zagreb. 

Prof. klasičnih jezika Stjepan Šimeta Dl, prof. crkveno-latinskog 
jezika, r. 4.7. 1910. Pitomača, m. 22.8. 1947. Zagreb. 

Mg katehet. Franjo Gruić, prof. katehetske i njemačkog jezika, 
r. 1. 7. 1932. Kuti ž. Oprisavci, m. 29.6. 1969. Đakovo. 

Čiril Kos, kan., predavač župske administracije, (-» Stol. kaptol). 

Vi lim Hiršnhauzer, prof. crkv. glazbe, (-> Bisk. ordinarijat). 
dr Adalbert Rebić, sveć. Zagreb, nbpje i docent zagreb. Teol. fakult., 
prof. Sv. Pisma (-» 57). 

Lic. Paškal Cvekan OFM, lic. theol., prof. apologetike, r. 25.5.1913. 
Ferdinandovac, m. 7. 8. 1938. Trsat. 

2. Bogoslovno sjemenište 

Đakovo, Strossmayerov trg 5 ® (054-84) 253 

Rektor: Msgr . Kazimir Kelić. 

Viče rektor i ekonom: Geza Var ga. 

Prefekt teologa: dr Marin Srakić. 

Prefekt filozofa: dr Slavko Platz . 

Duhovnik: Antun W eissgerber DI. 

Vijećnici za disciplinu: dr Ivan Kopić i Ciril Kos. 

Vijećnici za ekonomiju: Msgr. Josip Sokol i Ilija živković. 


144 


ZAGREB - ĐAKOVO -KRIŽEVCI ) 


LEGENDA 

granica crkvene pokrajine 
granica biskupija 

GRANICA ARHIOAKONATA XI, IV Đ. 
GRANICA dekanata | GORNJI VARAŽDIN"! 
granica države 

GRANICA REPUBLIKE 

NADBISKUPIJE -METROPOUJE jj ZAGREB 
biskupija ĐAK0V0]7 

RIMOKATOLIČKE ŽUPE (ZNAČAJNIJE) 

RIMO- I GRKOKATOLIČKE ŽUPE 
MJESTO S DVIJE ILI VISE ŽUPA 
ZAVJETNE CRKVE (PROŠTENIŠTA) 

SAMOSTAN (VAŽNIJI) 

KAPELE (ZAVJETNE) 


jem) i DEKANATI 
•n naziv dekanata). 

i. — II. GORA: (2 
dek.). — VI. BEK- 
ČAZMA: (4 dek.). 
I. TUROPOLJE: (3 
2 dek.). 


BEOGRADSKAV^NADBISKUPIJA 


APOST. ADMISTRATURA 


mariborska 

biskupija 


*7 


(ZAGREB - ĐAKOVO - KRIŽEVCI ) 


BISKUPIJA & 
VESZPREMSKA 


\ 

ZRlNJSKI ^NOVIGRAD < 


LNJEC** 9 > T • / Al A N t mnri /*'. -ĐURĐE VACll 

^ZA30K^-=^r___ «■ MARIJA ; *) S • L V • »IV. 

I STUFfCAl *aSTRiCA / fKRiZEVClT---' / • KAUNOVEg^ 

»2Ga\^/ • • m ... »PRESEKaC ^0 v- : #N V • KLOŠTAR^VCfV 

• ••*{ N CClINAl * SV IVAN •kAPELA ' 

■ KRALJEV VRH..I* *• vy 1 ? • » • / C *• 


*S?E' SAMO**! 


R02GA 

KRALJEV VRH... I - 

r ; |VU GROVECTk 

IOVEC -«** . •• * 1 \ 

PDhSđSEDl* ^■ET|-y 

r^^ipfesr; 


f R s 

[PEČUJSK A 


^ . L.-i£15KVENAj # BJELOVAR ) / 

/ VRBOVEC : 1 J 

• r, ^ CIGLENA V^'^- 

DUBRAVA r L 


S pitomačjT ^ 


— ' ST GRADAC 


^-^ž7čwc . Vg «re^8v . (okiči 

r&^V505^. žumkrakk ‘ • i • jPORAl 

— / ] 0*A$T »E2DVICA.- fvGC 

/-■* • JASTRE BARSKO I _ 


I 


VGROEVAC 


JASTRE BARSKO 

- i' 1 

•kr*5jć / 


Df^GANKfj \ 


f kupine«;/ \ XII 

pisar jamnca 


’ KRIŽ 


GORČA £2 ^ IVANIĆ -GRAD :...-. ~ 

ST ČlČE *<S • POSAV •* 

ULt ' * ^BREGU 

MAHIČNO \ ** ~ W KMAVAHiKU 

l- 

Karlovac i aEč£A 

/ # y /SKAKAČ' J&tlpt* \\y..- 

« cl, sJ ; 

RrIzNIĆAI VUK.MANIC 


[vFrovitica I 
pis^ic^-^ *6 

V\ 


Tl 

GRADINA llV.^ 

• V 


[vaš ka 

5UH0P0UE 


Pt SCE MCA 

^.✓'MARTlNSKA VES 


4 

KRAVAPSKO 1 "^.LUDINA* M QSLAVINA| jGARESNlCA | 

\ ves : • / 


ŽAŽINA f“> ^ • OSEK0VO \ ft 

. v I 


\ 

I VA NS KA ^ 

[Čazma! / - 

; T„ \GRUBlSNO POLJE I ) K > 

# * TRNOVTTICA ' \ 0 I / ; 

’^samarica: • ' — /T~" S 

\A/J : ZDENCI ^ • / 

Vl - ' • ^KiOtU MIOKCNIĆEVO yr 

f 

) 


XV 

PODR SLATINA 


SOPJE 


% ouboševo^ • bat ina 
RRANJIN VRH] ORAŽ...^ 

BELI MAm^TlR 

^vrCue V>-' 


/ * OVC 

HERCEGOVAC 

• DARUVAR 
DEŽANOVAC 


i VOĆIN 


cn 


SUBOTICKA 

BISKUPIJA 


• PODRAVSKA y 0 

/MOSLAVINA J \ D MIHOL JACj 
Jr VILJEVO 

0 V VELI^KOVCI , 

CRNAC \ •/ BELISCE 

^LJIVO^EVCI / , ? 

Nr.w.A / [ValpovoI 

• ČAČINCI \ / 0 

V BI ZOV AC i 

FER.ČANC. i *KO^KA / 

• i [osiJEKj 

ORAHOV.CA 5. [NAliČEl ! ) 

e — i_ — -■ 

KAPTOL y w \ 

• • V VUKA • **• 

pn?erT| KUTJEV^^-y “RJAN; 1 Đ- . ^ .NC. • BOROVO 

^Il_J DBENje • 7t^AKdV0^«SEME1lJCI * I 

ESBpj) \ ^kov.r 

.ST PETROVO 5^1 «ĐCHM»LJE / ^ 

m / / SI9INJI II X ^ \ ..** A 

7 f.-— lit). GARANT »VRPOLJE \ ; 

■L I A .-•* • V 


LEGENDA 

granica crkvene pokrajine 
granica biskupija 

— GRANICA ARHIOAKONATA XI # IV €X 

granica dekanata [GORNJI VARAŽDIN") 

«—<*>— granica dr?ave 

— GRANICA REPUBLIKE 

(^)) NADBISKUPIJE -METROPOLUE 

4) BISKUPIJA ' ' ĐAKOVO/ 


.^AGREB 


RIMOKATOLIČKE ŽUPE (ZNAČAJNIJE) 
RIMO- I GR KO KATOLIČKE ŽUPE 
MJESTO S DVIJE ILI VlŠE ŽUPA 
ZAVJETNE CRKVE (PROŠTENIŠTA) 
samostan (važniji) 
kapele (zavjetne) 


ORIOVAC {, (•) 

# \ 


krr Xi 

10UTORAC-KDC 
BADaw.&^ić . 


BANJALUC 

BISKUPIJA 

ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 

I. Đ: KATEDRALNI ARHIĐAKONAT (3 
dek.). — II. Đ: BRODSKI (2 dek). — III. 
Đ: PODRAVSKO-BARANJSKI (4 dek.). — 

IV. Đ: GORNJO-SRIJEMSKI (5 dek.). — 

V. Đ: DONJO-SRIJEMSKI (3 dek.). 


K A 


*V R H B 


NADBISKUPI 


ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA: ARH IĐAKONATI (označeni na karti rimskim brojan) i DEKANATI 

(arapskim brojevima, crveno uokviren naziv dekanata). 

I. ZAGREB-KATEDRALA: 1. Zagreb 2. Stubica 3. Vugrovec itd., svega 5 dekanata — II. GORA: (2 
dek.). — III. ZAGORJE: (3 dek.). — IV. GVESCA: (2 dek.). — V. SVETACJE: (2 dek.). — VI. BEK- 
SIN: 15. Donje -16. Gor. Međimurje (2 dek.). — VII. KOMARNICA: (3 dek.). — VIII ČAZMA: (4 dek.). 
— IX. DUBICA: (2 dek.). — X. GORICA: (4 dek.). — XI. KALNIK: (4 dek.). — XII TUROPOLJE: (3 
dek.). — XIII. VRBOVEC: (2 dek.). — XIV. VARAŽDIN: (2 dek.). — XV. VASKA: (2 dek.). 


APOST. ADMISTRATURA 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


BOGOSLOVI ĐAKOVAČKE BISKUPIJE 

(stanje 1. III 1973.) 


I lečaj 

Akrap Stjepan 
Barišić Stjepan 
ćurić Ivan 
Gaćarić Marko 
Gašparović Đuro 
Jaredić Luka 
Kljajić Marko 
Kovačević Tomislav 
Krekman Stjepan 
Krištić Mato 
Lučić Luka 
Maroslavac Stjepan 
Mihaljević Nikola 
Oreć Marko 
Perić Đuro 
Polančec Mijo 
SrŠić Stjepan 
Vinojčić Stjepan 
Zrno Vinko 


Tunjić Ivan 
Vukovac Pavao 

u vojsci: 
Radat Ćiril 


III tečaj 

Aračdć Ilija 
Bematović Adam 
Brezovar Vinko 
Fogaraši Đuro 
Lešić Mato 
Ljubičić Božo 
Majdandžić Josip 
Pavić Josip 
Petričević Ivan 
Petrović Berislav 
Petrović Boško 
ŠIogar Josip 


u vojsci: 

Birtić Stjepan 
Jelinić Stjepan 
Jurić Mato 
Lukačević Ivan 
Martinović Josip 
Milas Ante 
Pavlović Ante 


II tečaj 

Delinac Vinko 
Jurinjak Slavko 
Kovačević Slavko 
Loš Marko 
Major Stjepan 
Murgaš Ivan 
Nađ Zlatko 
Peulić Marko 
J> poljar Mato 
Tomić Marko 


u vojsci: 

Starčević Antun 
Vidaković Ivan 


IV tečaj 

Bematović Josip 
Cvetnić Stjepan 
čabraja Ilija 
Čavka Stjepan 
Križanović Andiija 
Tvrdoj ević Đuro 


V tečaj 

Asić Alojzije 
Belobrajdić Stjepan 
Bubalo Marko, mladom i smik (->147) 
Kolarević Pavao 


Svih bogoslova Đakovačke biskupije ima 63 od kojih 10 u vojsci. 

Iz drugih dijeceza u đakovačkom bogosl. sjemeništu i VBŠ: iz Vrhbo- 
sanske nadbiskupije 4, iz Skopljanske bpje 3, Banjalučke 2, Subotičke 17 i iz 
apost. admimistrature Zrenjanin 1 ; svega 27. 


b) bogoslovi na studijima izvan Đakova 
f ranjić Tadija, Split. — Lončar Marko, Luzern. — Ljubičić Ivan, Luzern. 

145 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


3. Biskupijska gimnazija »Strossmayer« 

Đakovo, Strossimayerov trg 5 

Rektor: Msgr. Kazimir Kelić. 

Tajnik: Petar Strgar, prof. 

Prof. /osip Štimec, prof. hrv. i latin. jezika, r. 15.3. 1921. Anitunovac 
i. Pakrac, m. 8. 7. 1951. Đakovo. 

Geza Varga, prof. matematike, fizike i kemije, r. 29. 12. 19 . 

Bečej, m. 6.7. 1941. Đakovo. 

Prof. Stjepan Šimeta, prof. grčkog jezika. 

dr Ilija Živković, prof. latin. jez. i biologije. 

Dr Slavko Platz, prof. filozofije. 

Antun Weissgerber Dl, prof. vjeronauka. 

Vilim Hirsnhauzer, prof. pjevanja i teorije glazbe. 

Prof. Franjo Gruić, prof njem. jezika 

Prof. Petar Strgar, prof. povijesti i zemljopisa, r. 23. 1. 1938. nača, 
m. 29. 6. 1967. Đakovo. 

Gimnazija ima u IH. razredu 14 a u IV. razredu 12 đaka-sjemem- 
staraca svega 26 u Đakovu. Osim toga, u interdiecezanskoj srednjoj školi 
i d eSčkom sjemeništu u Zagrebu ima u I. razredu 11 a u II. razredu 
9 đaka-sjemeništaraca iz Đakovačke biskupije, svega 21 Prema tomu, 
svih gimnazijalaca-sjemeništaraca Đakov, biskupije ima 47. 

4. Dječačko sjemenište 

Rektor: Msgr. Kazimir Kelić. 

Prefekt: Petar Strgar. 

Duhovnik: Stjepan Šimeta Dl. 

Broj s j emeniš taraca-gimnazi j alaca u Đakovu iznosi 26 i 21 u Zagre- 
bu, ukupno 47, 

Sjemeništarci iz drugih biskupija: 5 iz Mariborske i 2 iz apost. 
administrature Zrenjanin; svega 7. 


146 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


VII. PREGLED ŽUPA PO ARHIĐAKONATIMA 
I DEKANATIMA 

I. KATEDRALNI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: ./• 

1. ĐAKOVAČKI DEKANAT 

Dk: Ivan Janeš, žk u Đakovu 

1. ĐAKOVO, Radićeva ul. 2 B 54400 Đakovo. ja Svi Sveti, sagr. prije Tu- 
raka pod imenom sv. Lovre, b. džamija, kasnije crkva sv. Đurđa, danas Svih 
Svetih. Ž. od pamtivijeka, barem od XIII. st. Franj. □ (XIV. XVI. st. te 
opet 1714—1806.). D: 13500 (—1500). Stolna crkva sv. Petra sagrađena od 
bp Stro9smayera (1866—1882). Bogosl. sjemenište. □ 6 ss. sv. Križa, provinc. 
matica G (054-84)297. 3 A Ogp^u mj. Šk: 2 osn. i 1 sred. — Žk: Ivan 
Janeš, dk, r. 13.2. 1932. Retkovci, m. 29.6. 1957. Đakovo. — Kp: Marko Bubalo, 
r. 21. 8.1946. Poljari ž. Plehan (nbpja Vrhbosna), m. 29.6.1972. Đakovo. 

2. DRENJE E3 54418 Drenje. U sv. Mihovil Ark., sagr. 1770. Ž. u>t. 1786. 

D: 3839 ( 228). 7 6 1A O €£): Đakovo. u mj., pruga Đakovo Drenje 

11 osn. šk. — Žk: Marko Ercegovac 10.8.1944. Privlaka, m. 29.6.1969. Đa- 
kovo. 

3 ĐAKOVAČKA SATNICA, Maršala Tita 1 E3 54421 Đak. Satnica. ja ,sv- 

Rok, sagr. 1900. Ž. ust. 1969. D: 2350 (-200). 16 O ^3: Đakovo. ^ u mj.. 
“jTruga Đakovo— Našice. 2 osn. šk. — Žk: Stjepan Schon, r. 21.4. 1930. Osijek, 
m. 5. 8. 1956. Sikirevci. 

4. ĐAKOVAČKI SELCI B 54415 Đak. Selci. U Snježna Gospa, sagr, 1859., 
obn. 1969. Ž. postojala XIV — XVII. st., ob. 1971. D: 1930 ( 194). 1A 0 ^3- 
Đakovo. q°3] u mj., pruga Đakovo— Levanjska Varoš. 1 osn. šk. — Adm. zk iz 
Đakova. 

5. GORJANI, Balokan 13 B 54442 Gorjani. U sv. Jakov, sagr. 1788. 

T sv. Klare knezova Gorjanskih iz XIV. st. Ž. spom. 1332. D. 3000 ( 1 
Isel. p. njem. m. 2 6 □ ss. sv. Križa. O Đakovo. u mj., pruga Đako- 

vo—Osijek. 3 osn. šk. — Žk: Mijo Vidaković, r. 8.4.1941. Piiškorevci, m. 
13.11.1966. Đakovo. 

6. LEVANJSKA VAROŠ B 54416 Levanjska Varoš, ja J>v- Antun Pad., 
obn. 1780. Ž. spom. 1332. (c. sv. Gala) D: 1666 ( — 80). 66 O ^£9- Đakovo. 

u mj., pruga Đakovo — Đak. Breznica. 6 osn. šk. — Žk: Nikola Škalabrin, r. 19. 
6. 1944. Zemun, m. 29. 6. 1969. Đakovo. 

7. PIŠKOREVCI BI 54400 Đakovo. ja Preobraženje Isusovo, sagr. 1758., 
obn. 1964. Ž. ust. 1758. D: 3922 (—395). 2 6* 1+ 1A O ®): Đakovo. “ 
roj., pruga Đakovo — Vrpolje. 3 osn. šk. — Žk: Josip Ivić ml., r. 2 . . 

Đak. Selci, m. 29. 6. 1965. Đakovo. 

8. PUNITOVCI BI 54422 Gorjani. U sv- Ladislav Kr., sagr. 1795. Ž. ust. 
1767. D: 2291 (—120), isel. p. njem. m. ^36 O SS- Đakovo. ^ u mj., 


147 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


pruga Osijek — Đakovo — Kmdija. 4 osn. šk. — Žk: Petar Markovac, r. 1. 8. 1913. 
Andrijevci, m. 21. 5. 1936. Đakovo. 

9. SEMELJCI, Školska ul. 80 K 54402 Semeljci. Rođenje BI. Dj. M. 

sagr. 1784. Ž. ust. 1754. D: 3804 (—207). 2 6 O Đakovo. : u mj. 

pruga Đakovo— Osijek. 5. osn. šk. — Žk: Marko Kolar ević, r. 25.1.1910 
Viškovci, m. 15.4. 1934. Đakovo. 

10. TRNAVA K 54411 Trnava. J* Našašće sv. Križa, sagr. 1845., obn. 1966. 
Prije Turaka postojale župe i crkve u Dragotinu, Svetoblažju i .Markovcu. 
Ž. u mj. ust. 1758. D: 2503 (—230). 3 6 □ ss. sv. Križa. O Ćgg: Đakovo. £3 u 
mi)., pruga Osijek — Đakovo — Hrkanovci. 6 osn. šk. — Žk: Luka Vincetić, r. 24. 
3. 1939. štitar, m. 29.6. 1964. Đakovo. — Julius Zeiter, pom. kod ss. sv. Križa 
r. 9.7.1903. St. Maurice (Valais, Švicarska), m. 26.7.1928. Innsbruck (Au- 
strija). 

11. VIŠKOVCI Kl 54401 Viškovci. sv. Matej Ap. Ev., sagr. 1779. Ž 

ust. 1966. D: 1845 ( — 179), isel. p. njem. m. 26 1A u mj.. 

pruga Đakovo — Semeljci — Osijek. 3 osn. šk. — Privr. upravitelj ž.: Franjo 
Bodonji, r. 3. 12. 1947. Đak. Satnica, m. 29. 6. 1972. Đakovo. 

12. VRBICA K 56284 St. Mikanovci. kk Pohođenje BI. Dj. M., sagr. 1793. 

ž. spom. u XIV st. □ Ivanovaca u Horvatima k. St Mikanovaca, XIV. st. 
□ oo. Franj. u XIV. st. — D: 2700 (—230). 6 Đurđanci. O Đakovo. St. 

Mikanovci. u mj., pruga Osijek — Vinkovci. 3 osn. šk. — Žk: Mato Maršić. 
r. 20. 9. 1932. Strizivojna, m. 29. 6 1956. Đakovo. 

13. VUKA, Osječka 90 © 2 Bi 54403 Vuka. sv. Josip, sagr. 1770., obn. 
1965. Ž. ust. 1942. □ 6 viteškog reda Ivanovaca, XIII. st. D: 3200 ( — 300). 
16 lf □ Marijine ss. O Osijek. ćggrgEg: u mj., pruga Osijek— Đako- 
vo. 3 osn. šk. — žk: Mirko Bingula, r. 15.10.1943. Osijek, m. 29.6. 1967. Đakovo. 


2. DEKANAT VELIKA KOPANICA 

Dk: Josip Blazeković, žk u Babinoj Gredi 

1. ANDRIJEVCI K 55214 Andrijevci. ^ sv. Andrija Ap., sagr. 1826., 

novi toranj sagr. 1893. Ž. ust. 1790. 6 sv. Marko u Markovcima prije Tu- 

raka (XV. st.). Više crkava na području župe u XVIII. st. D: 4350 ( — 600). 
16 lf O Slav. Brod. u mj., pruga Osijek — Slav. Brod. 2 osn. šk. 

— Žk: Josip Haubrich, r. 20.9.1911. Đakovo, m. 23.6.1935. Đakovo. 

2. BABINA GREDA, Braće Radića 6 K 55223 Babina Greda. 1* sv. Lo- 

vrinac M., sagr. 1838., obn. 1969. Ž. ust. 1785. U XVIII. st. ž. Lukačev Šamac. 
prenesena u Bab. Gredu 1875. □ ss. sv. Križa. D: 6030 ( — 730). O Županja. 

u mj., pruga Slav. Brod — Županja. 3 osn. šk. — Žk: Josip Blazeković , 

dk, r. 1. 3. 1908. Široko Polje ž. Punitovci, m. 31. 7. 1932. Đakovo.. 

3. GUNDINCI, Stj. Radića 6 9 K 55222 Gundinci. ^ sv. Matej Ap. 

sagr. 1852., posv. 1952., obn. 1971. Ž. ust. 1790. D: 3071 (—145). 1A O Slav 
Brod. Kopanica. ^ u mj., pruga Slav. Brod — Babina Greda. 1 osn 
šk. — žk: Drago Kolesar, r. 30. 9. 1922. Jakšić m. 18. 7. 1948. Đakovo. 


148 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


4. KRUŠEVICA, Gajeva 37 3 55220 Slav. Šamac. ^ Rođenje BI. DJ. M., 

sagr. 1800., obn. 1967. Ž. ust. 1930. D: 2637 (—162). 16 lf 1A O Slav. 

Brod. gS Slav. Šamac. c^Eg u mj., pruga Slav. šamac — Osijek. 1 osn. šk. — 
žk: Stjepan Kokanovič , r. 18.3.1930. Gundinci, m. 29.6.1961. Đakovo. 

5. SIKIREVCI, Gajeva 23 3 55224 Sikirevci. ^ sv. Nikola B., sagr. 1852., 

obn. 1962. Ž. ust. 1790. Ž. »Rastić« spom. 1660. D: 2500 ( — 500). 2 6 1 + 

1 /.. ss. sv. Križa. O Slav. Brod. ££pc£šg: u mj., pruga Slav. Brod — Osijek. 1 
osn. šk. — Žk: Josip Marković, r. 6.3. 1906. u mj., m. 6.7.1930. Đakovo. 

6. STRIZIVOJNA, Braće Radića 154 Kl 55210 Vrpolje. ^ sv. Martin B., 

>agr. 1836., prošir. 1937. Ž. ust. 1928. D: 2830 ( — 337). lf O Đakovo, 

.-geni- u mj., pruga Sikirevci — Osijek. 1 osn. šk. — Žk: Mitar Dragutinac, r. 
21. 10. 1920. Srijem. Mitrovica, m. 27.6. 1943. Đakovo. — Pom.: Kazimir Gregić, 
/k u m., r. 4. 5. 1895. Tomašanci ž. Gorjani, m. 18. 7. 1920. Đakovo. 

7. SVILAJ Kl 55215. ^ Ime Marijino, sagr. 1775., obn. 1954. ž. ust. prije 

1660. D: 2220 ( — 60). 4 6 1 + O Slav. Brod, Andrijevci. «£“) u mj., pru- 

ga Slav. Brod — Županja. 4 osn. škole. — Žk: Marko Talijanac, r. 13. 9. 1946. 
Gorani ž. Pođhum (nbpja Vrhbosna), m. 29.6. 1971. Đakovo. 

8. VELIKA KOPANICA, Trg Slobode 27 K 55221 Velika Kopanica. 1* sv. 
Ilija Pror., sagr. 1773., posv. 1777., obn. 1964. Ž. spom. 1600. D: 5729 ( — 600). 
~ O Slav. Brod. ĆŽjjcgEg: u mj., pruga Slav. Brod — Đakovo. 7 osn. šk. — 
žk: Josip Ivanuš, r. 11.1.1923. Srijem. Mitrovica, m. 14.7.1946. Đakovo. 

9. VRPOLJE, Meštrovićev trg 3 K 55210 Vrpolje. ^ sv. Ivan Krst.., sagr. 

1774. Ž. spom. 1660. D: 2904 (—199). 16 lf O Slav. Brod. u mj. 

2 osn. šk. — Žk: Mati ja Nikotin , r. 12. 1. 1919. Bački Breg (bpja Subotica), m. 
19. 7. 1942. Đakovo. 


3. OSJEČKI DEKANAT 

Dk: Stjepan Bulat, žk Osijek III 

1. ALJMAš, Trg Braće Radića 39 K 54205 Aljmaš. Pohođenje Mariji- 
nu, sagr. 1852., obn. 1967. ž. spom. 1332., obn. 1807. 6 sv. Marije (Samaria) 

spom. 1272. D: 1079 ( — 20). 1 1 □ + Malih ss. Charles de Foucaulda O Osi- 
jek Dalj. t^Eg u mj. (iz Osijeka). 1 osn. šk. — Žk: Mato Petrović ml., r. 
5-4. 1944. Novi Grad ž. Svilaj, m. 29. 6. 1967. Đakovo. 

2. DALJ, Braće Radića 9 K 56226 Dalj. kk sv. Josip, sagr. 1912. Ž. u 

trđutu spom. 1332. do pada pod Turke, obn. 1807. 6 u Erdutu i Dalju do 

luraka. D: 3700 ( — 200). 16 1 A U ž. ss. Naše Gospe O Osijek, č^egi-g: u 

mj. (iz Osijeka). 3 osn. šk. — Žk: Dr iur. Ivan Jemrić, r. 16. 12. 1930. šiškovci 
7. Cerna, m. 29. 6. 1955. Đakovo. 

3. JOVANOVAC K 56215 Ernestinovo. U sv. Rozalija Dj., sagr. 1904. Ž. 
ust, 1965. D: 4700 ( — 100), isel. p. njem. m. 2 6 1A O Osijek. Tenjski 

Antunovac. «£šg u mj., pruga Osijek — Vinkovci. 5 osn. šk. — Žk: Vilim He- 
fer, r. 22. 5. 1933. Cepin, m. 29. 6. 1959. Đakovo. 

4. OSIJEK I, B. Adžije 1 ® (054)24-350 K 54000 Osijek. U sv. Petar i 

Ap., sagr. i posv. 1900. Ž. ust. 1688. D: 28000 (isel. p. njem m.). 2 A 


149 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 

□ 6 oo. Kapuc. U ž. ss. sv. Križa. □ ss. Usmilj. O u mj. it Zagreb 

— Žk: Stjepan Bogdanić, r. 26.6. 1931. Vdškovoi, m. 29.6.1954. Đakovo. — Kp: 
Petar Aračić, r. 7. 1. 1944. Grk ž. Žeravac (nbpja Vrhbosna), m. 29.6. 1969. Đa 
kovo. 

5. OSIJEK II, Križanićev trg 2 @ (054)32-218 2 54000 Osijek. ^ sv. Mi- 
hovil Ark., sagr. i posv. 1750. ž. ust. 1687. D: 15000 (isel. p. njem. mT Tp 
1A □ <Too. Franj. O + oo. Dl. □ ss. Vasil. O u mj. Zagreb i 

Beograd. Šk: 3 osn., 3 sred. — Žk: Stjepan Mijatović, r. 1.11.1929. Valpovo, 
m. 29.6.1954. Đakovo. 

6. OSIJEK III, Bratstva jedinstva 

34 © (054)23-007 121 54000 Osijek, j* 
Ime Marijino, sagr. 1728. Ž. ust. 1688. 
D: 15000 (isel. p. njem. m.). 3+ 3A af 
ss. Mil. O u mj. (-> gore). 

— Žk: Stjepan Bulat, dk i pč. prisj., r. 
27. 11. 1916. Đakovo, m. 2. 6. 1940. Đako- 
vo. — Kp: Ivan Jelić, r. 3.11.1924. PJe- 
temica, m. 10. 7. 1949. Đakovo. — Ma- 
rijan Jelenčić, žk. u m. i duh. a ss. 
Mil., Sare Bertić 10, r. 23. 1. 1893. Dobra 
ž. Delnice (nbpja Rijeka), m. 14.6. 
1916. Đakovo. 

7. OSIJEK IV, Mljetska 57, ® 
(054)31-374 21 54000 Osijek. sv. Obi- 
telj, u gradnji. Ž. ust. 1968. D: 8000 O 

u mj. (-> gore). — žk: Ali- 
pije Laušin OFM, r 1.7.1937. Gradina 
(nbpja Zagreb), m. 26.6.1966. Zagreb. 
— Pom.: Andrija Matić OFM, predst. 
sam., r. 8.6.1934. Sonta (bpja Suboti- 
ca), m. 26.6. 1966. Zagreb. — Pom. An- 
tonin Poša OFM , r. 2.10.1941. Kanjiža 
(bpja Subotica), m. 29.6.1967. Zagreb. 

8. OSIJEK V, Moravska 36, ® (054)25-616 21 54000 Osijek. J* sv Josip 
Radnik, sagr. 1971. Ž. ust. 1961. D: 6000. □ ss. sv. Križa. O čSp u m j 

— Žk: Nikola Kerčov, r. 9.3.1930. Perlez (Ap. adm. Banat), m. 29.6. 1956. Đa- 
kovo. — Pom.: Josip Vincens, žk. u m., r. 18.3. 1908. Levanjska Varoš, m 28. 
6. 1931. Đakovo. 

9. OSIJEK VI — RETFALA, Zvečevska 17 21 54000 Osijek. ^ Uzvišen je 

sv. Križa, b. mauzolej grofova Pejačević, sagr. 1891., montaž. produžetak 1963. 
Ž. ust. 1961. D: 10000 (isel. p. njem. m.). □ t ss. Ćud. medalj. U ž. ss. N. 
Gospe. O u mj. — Žk: Helmut Schumacher , r. 17.7. 1943. Zemun, m. 

29. 6. 1968. Đakovo. 

10. OSIJEK VII, ćepinska c. 159 2 54000 Osijek. BI 

Uj, Marije, u gradnji, ž. ust. 1969. D: 1200. 1+ 1A □ + ss. Mil. (Pariš) O 


Crkva sv. Petra i Pavla, Osijek I 


150 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


u mj., pruga Osijek — Čepin. — žk: Zvonko Pšag OFMCap., gvard., r. 
18.7.1924. Križovljan (nbpja Zagreb), m. 16.4. 1950. Zagreb — Pom.: Modesto 
Borak OFMCap ., r. 16.3.1918. Radovec (nbpja Zagreb), m. 30.7.1944. Zagreb. 
Pom.: Zdenko Tomislav Tenšek OFMCap., r. 1. 10. 1943. Zadravec ž. Orehovica, 
m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

U gradu Osijeku ima 18 osnovnih škola, 20 sred. stručnih, 3 
gimnazije, 3 specijalne, 10 šk. za dopunsko obrazovanje, pedagoška akade- 
mija i ekonomski fakultet. — U inozemstvu radi 2500 radnika, pri- 
vremeno odsutnih. 

11. SARVAŠ, Osječka ul. 53 2 54204 Bijelo Brdo. ^ sv. Ivan Krst., sagi. 
1774. Ž. ust. 1769. D: 950 (—15). Isel. p. njem. m. O Osijek, q°E°): u mj., 
pruga Osijek — Dalj. 2 osn. šk. — Adm. žk. iz Dalja. 

12. VIŠNJEVAC 2 54000 Osijek. Gospa Fatimska, u gradnji. Ž. ust. 
1968. D: 4600 (—100). 1 A Žup. ss. rade u ž. O £gp: Osijek. ^ u mj., pruga 
Osijek — Našice. 1 osn. šk. — Žk: Stanko Haramija Dl, r. 21.2.1935. Gračani 
(nbpja Zagreb), m. 26. 6. 1966. Zagreb. 


Župna crkva sv. Josipa 
Radnika, Osijek V. 

(adaptirana i nadograđena 
stambena zgrada) 


II. BRODSKI ARHIBAKONAT 

Arhiđk: 

4. Brodski dekanat 

Dk: Vid Mihaljek, žk u Slav. Brodu I 

1. BRODSKI VAROŠ, Đure Đakovića 336 2 55000 Slav. Brod 4. Krist 

Kralj, sagr. 1971. ž. ust. 1961. D: 4500 (—200). J> Gromačnik, obn. 1970. 2 A 
U ž. ss. sv. Križa. O u mj. 3 osn. šk. — Žk: Boško Radielović, r. 12. 5. 

1930. Niš (nbpja Beograd), m. 29. 6. 1959. Đakovo. 

2. GARCIN 2 55212 Garčin. 1* sv. Matej Ap., sagr. 1796., obn. 1967. Ž. 
spom. 1474., obn. 1695. D: 3204 (— 239)7“ 46 ČT5Iav~krod. Sumj. 4 osn. 
sk. — žk: Stjepan Starešina, r. 27. 10. 1936. Razvor ž. Tuhelj (nbpja Zagreb), 
m. 6. 3. 1960. Đakovo. 


151 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


3. KLAKAR B 55000 Slav. Brod. ^ sv. Jakob Ap., sagr. 1828., obn. 1971. 
D: 1610 (—30). 26 4f 1A O čSg: Slav. Brod. <£“) u mj. (iz Slav. Broda). 
3 osn. šk. — Žk: Franjo Ivić, r. 1.6.1937. Valpovo, m. 29.6.1961. Đakovo. 

4. OPRISAVCI bi 55213 Oprisavci. Uzvišenje sv. Križa, sagr. 1830., 

obn. 1968. Ž. ust. 1804. D: 1832 (—42). 2 6 2 A 0&: Slav. Brod. u 

mj., pruga Stav. Brod — Županja. 3 osn. šk. — Žk: Boško Rimac, r. 25. 11. 
1940. Celebići ž. Ljubunčić (bpja Banja Luka), m. 29.6. 1965. 

5. PODVINJE, M. Đakovića 2 © (055)21-10 B 55107 Podvinje. sv. 
Antun Pad., sagr. 1828., obn. 1968. Ž. spom. 1577., obn. 1734. D: 5500 ( — 500). 
3 6 1A P ggg fff): Slav. Brod. 3 osn. šk. — Žk: Martin Rašo Dl, r. 24.8 
1925. Dobra Voda ž. Brusnica (nbpja Vrhbosna), m. 31.7.1954. Zagreb. — 
Kp: Miroslav Jurić Dl, r. 1.1.1921. Orašje ž. Tolisa (nbpja Vrhbosna), m. 
31.7.1951. Zagreb. 

6. RUŠĆICA B 55000 Slav. Brod. sv. Vinko đakon i M., sagr. 1968. — 
— 1970. Ž. ust. 3.9.1969. D: 2000 (— ?). 6 G. Vrba. O Slav. Brod. 2 osn. 
šk. — Adm. žk. iz Slav. Broda I. 

7. SLAVONSKI BROD I, Omladinska 57 © (055)29-15 B 55000 Slav. Brod. 
k sv. Stjepan Kr., sagr. 1761., obn. 1965. Ž. spom. 1660., obn. 1754. D: 14500. 
1+ 1A O 6 oo. Franj. □ + ss. sv. Križa. □ t ss. Uršul. 

u mj. — Žk: Vid Mihaljek , pč. kan. i dk, r. 21. 6. 1921. Majkovec ž. Brckovlja- 
ni (nbpja Zagreb), m. 18.7.1948. Đakovo. — Kp: Luka Strgar . r. 7.7.1946. 
Drenove i, m. 29. 6. 1971. Đakovo. 

8. SLAVONSKI BROD II, Kumičićeva 16 © (055)42-878 BI 55000 Slav 

Brod. la Duh Sveti, sagr. 1967. Ž. ust. 1964. D: 9500. 2+ 2 A □ ss. Kar- 

mel. B. S. I. u mj. — Žk: Marko Majstorović, r. 6.11. 1928. Nuštar, 

m. 6.7.1952. Đakovo — Kp: Borislav Romić, r. 5.7.1946. Rakitno (bpja Mo- 
star), m. 29.6. 1971. Đakovo. 

9. SLAVONSKI BROD III, ul. Mise Funarića bb. B 55000 Slav. Brod. U 
sv. Josip Radnik, adapt. u stamb. kući 1966. Ž. ust. 1970. D: 910. 

u mj. — Žk: Josip Rimac , r. 26.4. 1939. Celebići ž. Ljubunčić (bpja Banja Lu 
ka), m. 29. 6. 1966. Đakovo. 

10. SLAVONSKI BROD IV, S. I. Kljajić 20 BI 55000 Slav. Brod. U sv. 

Nikola Tavelić M., u projektu. Ž. ust. 1970. D: 2600. u m j . 

Adm. žk iz Slav. Broda III. 

Slav. Brod, škole na gradskom području: 8 osn., 7 sred. struč- 
nih, 1 gimn., 3 više šk. (pedagoška, kornere, i upravna) i strojarski fakultet. 
U inozemstvu radi 1500 vjernika. 

11. TRNJANI B 55211 Trnjani. U sv. Marko Ev., sagr. 1828., obn. 1964. 

Ž. postojala prije Turaka, obn. 1694. u Vrhovini, prenesena 1833. u Trnjane. 
D: 3789 ( — ?). 5 6 3 f O Slav. Brod. Zadubravlje. ^ u mj., pruga 

Slav. Brod — Đakovo. 6 osn. šk. — Žk: Stjepan Buček, r. 30.5. 1947. Beketinci 
ž. Vuka, m. 29. 6. 1972. Đakovo. 


152 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


5. SIBINJSKI DEKANAT 

Dk: Boško Radielović, žk u Brodskom Varošu 


1. KANIŽA B 55253 Brodski Stupnik. sv. Grgur VcL, sagr. 1840., obn. 
1924. Ž. ust. 1789. D: 590 ( — 30). O gSU Slav. Brod. 1 osn. šk. — Žk: 
Ivan FranjČević , r. 25.5. 1926. Međa ž. Sv. Petar Orehovec (nbpja Zagreb), m. 
10. 7. 1951. Đakovo. 

2. ODVORCI, Grgurevići 64 Bi 55252 Sibinj. sv. Filip i Jakov, sagr. 
početkom XIX. st., obn. 1881. ž. ust. 1779. D: 2040 (—150). 5 6 2f O ^ 

Sibinj, pruga Slav. Brod — Požega. 3 osn. šk. — Žk: Zlatko Rajčevac, r. 
16. 4. 1943. Sag ž. Valpovo, m. 29. 6. 1968. Đakovo. 

3. PODCRKAVLJE B 55201 Podcrkavlje. ^ sv. Ivan Ap., sagr. 1846., 

obn. 1968. Ž. ust. 1726. D: 2330 (—30). 96 2+ 0 Slav. Brod. 1 osn. 

šk. — Zlatko Ogrizek, r. 9. 9. 1925. Osijek I, m. 6. 7. 1952. Đakovo. 

4. SIBINJ B 55252 Sibinj. sv. Ivan Krst., sagr. 1768. Ž. spom. 1659. 
D: 3200 (—200). 1 6 O Slav. Brod. ćgjic£5p: u mj. 3 osn. šk. — žk* 
Ivan Miljan, r. 22. 7. 1925. D. Andri jevci, m. 10. 7. 1949. Đakovo. 

5. SLOBODNICA B 55000 Slav. Brod. 1* sv. Marko Ev., sagr. 1830., obn. 

1968. Ž. ust. 1789. D: 1342 (—69). 1 6 O ^9<gsj: Slav. Brod. 1 osn. šk. — 

Žk: Adam Dakić, r. 26.9. 1923. Cerić ž. Nuštar, m. 17.7.1948. Đakovo. 

6. ŠUMEĆE B 55254 Bebrina. ^ Pohođenje Marijino, sagr. 1858. Ž. ust. 

1807. D: 810 ( — 50). 16 OQ: Slav. Brod. c§Ep u mj., (iz Slav. Broda). 1 

osn. šk. — Žk: Zvonko Caktaš, r. 14.2. 1941. Dugopolje (nbpja Split), m. 29. 
6. 1967. Đakovo. 


III. PODRAVSKO-BARANJSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđk: ■/• 

6. DONJO MIHOLJACKI DEKANAT 

Dk: Mato Petrović, žk u Veliškovcima 

1 DONJI MIHOLJAC, Trg Slobode 11 B 54540 Donji Miholjac. sv. 
Mihovil Ark., spom. u XV. st. Ž. ust. 1057., obn. 1722. Sjedište arhiđakonata 
Osuvak kod D. Miholjca sa 15-tak ž. (XIV. st.). D: 5700 (—200). 1 6 2t □ 
ss. sv. Križa. O u mj. Šk: 2 osn. i 2 sred. — Žk: Stjepan Jedani, r 
7.5.1923. Slav. Brod, m. 13.7.1947. Đakovo — Pom.: Ivan Vajda, pč. kan., 
žk u m., r. 2.5. 1890. Veliki Citinv (CSR), m. 27.5.1916. Pečuh (Mađarska). 

2. MARIJANCI, Trg slobode 1 B 54553 Črnkovci. U sv. Petar i Pavao 

Ap., sagr. u XV. st. Ž. spom. u XVI. st., obn. 1754. D: 1654 ( — 598). O D. 
Miholjac. u mj., pruga Osijek — Virovitica — Zagreb. 1 osn. šk. — Žk: 

Vinko Zec , r. 31. 1. 1943. Viljevo, m. 29. 6. 1968. Đakovo. 

3. PODRAVSKI PODGAJCI, VI. Nazora 140 B 54552 Podr. Podgajci. U sv. 
Martin B„ sagr. 1795., obn. 1967. ž. spom. 1333., obn. 1807. D: 3650 (— 3^0)7 

1A O Našice. u mj., pruga Osijek — Zagreb. 3 osn. šk. — Žk: 

Rafael Brnić, r. 27. 3. 1937. Račinovci, m. 29.6. 1962. Đakovo. 


153 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


4. RADIKOVCI, M. Gubca 62 K 54543 Miholjački Poreč. ^ sv. Ana, sagr. 

1834., obn. 1966. Ž. ust. 1789. D: 2986 (—100). 4$ OD. Miholjac. u mj. 
(iz D. Miholjca). 4 osu. šk. — Žk: Đuro Čuraj, r. 6. 12. 1946. Lađimirevci L 
Bizovac, m. 29. 6. 1971. Đakovo. 

5. ŠLJIVOŠEVCI Kl 54542 šljivoševci. ^ sv. Grgur P., spom. XV. st., blag. 

1764., obn. 1874. Ž. ust. 1764. Ž. i 6 »Grgurevci« prije Turaka. D: 3530 ( — 30). 
3 6 OD. Miholjac. Našice. u mj., pruga D. Miholjac-^-Našice. 6 osn. 
šk. — Žik: Filip Prpić, r. 26. 6. 1910. Drenje, m. 8. 6. 1934. Đakovo. 

6. VELIŠKOVCI, Bratstva-Jedinstva 74 K 54551 Veliškovci. U sv. Rok, 
sagr. 1912. 2. spom. 1333., obn. 1840. D: 2098 (—180), isel. p. njem. m. 2 6 
O D. Miholjac. u mj., pruga Valpovo — D. Miholjac. 2 osn. šk. — Žk: 
Mato Petrović, dk, r. 19. 9. 1912. Bukovje ž. Podvinje, m. 22. 8. 1937. Đakovo. 

7. VILJEVO, Braće Radića 189 K 54531 Viljevo. ^ sv. Andrija Ap., sagr. 

1760., obn. 1967. 2. spom. 1333., obn. 1789. D: 1708 ( — 75). U ž. djeluju ss. 
Služb. Mil. O D. Miholjac. u mj., pruga Osijek — Virovitica. 2 osn. šik. — 
Žk: Nikola Horvat, r. 18. 9. 1915. Valpovo, m. 29. 6. 1941. Đakovo. 


7. VALPOVACKI DEKANAT 

Dk: Franjo Jungert, žk u Petrijevcima 

1. BELIŠĆE, Prilaz 13 K 54551 Belišće. ^ sv. Josip Radnik, u gradnji. 

2. ust. 1966. D: 7500 (—500). 6 Bislnnca. O Valpovo. ^gilc^Eg): u mj., pruga 

Osijek — Valpovo — Belišće. 1 osn. šk. — Žk: Bernard Rubinić TOR, r. 23. 10. 
1932. Bukovje ž. Plešivica (nbpja Zagreb), m. 29.6.1959. Zagreb. — Kp: 
Tarzicije Bugarija TOR, r. 27.8.1940. Bibinje (nbpja Zadar), m. 27.11.1966. 
Zagreb. 

2. BIZOVAC, M. Tita 134 £S3 54222 Bizovac. sv. Matej Ap. i Ev„ sagr. 

1802., proš. i sagr. sakristija 1875. 2. ust. 1789., prenesena iz Ladimirevaca u 
B. 6 sv. Kuzma i Damnjan i 6 sv. Petar u vrijeme Turaka. D: 4800 ( — 300) 
2 6 lf O Valpovo. u mj., pruga Osijek — Našice i Osijek — D. Mi- 

holjac. 3 osn. šk. — Žk: Mato Bešlić , lic. theol., r. 25.5.1923. Gorjani, m. 
18.7.1948. Đakovo. — Kp: Stjepan Petrović, r. 12.8.1947. Dragotin ž. Tmava, 
m. 29. 6. 1972. Đakovo. 

3. BOCANJEVCI, M. Gubca 72 Kl 54550 Valpovo. ^ sv. Filip i Jakov, 
sagr. 1928. Ž. ust. 1961. D: 1044 ( — 24). O Valpovo. Bizovac. t^E§] u mj. (iz 
Valpova). 2 osn. šk. — Adm. žk iz Marijanaca. 

4. BROĐANCI, školska 2 EE3 54222 Bizovac. sv. Ana, sagr. 1798., obn. 

1921. ž. spom. 1660. (sa 3 6), ust. 1747. D: 1750 (—50). 2 6 O Valpovo. 

Bizovac. u mj. (iz Valpova). 3 osn. šk. — Žk: Boris Gombarović, r. 
26. 5. 1931. Osijek, m. 29. 6. 1955. Đakovo. 

5. CEPIN I, M. Tita 200 Kl 54431 Čepin. ^ Presv. Trojstvo, sagr. 1769. 
obn. 1959. Kpl. ust. 1860., ž. 1898. D: 1986 (—200).' O Osijek. ^3^: u mj., 
pruga Zagreb — Beograd i Našice — Virovitica. 1 osn. šk. — Žk: Matija Pavić , 
r. 15. 2. 1916. Petrijevci, m. 2. 6. 1940. Đakovo. 


154 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


6. CEPIN II, I. L. Ribara 11 © 26 0 54431 Ćepin. Kristovo Uskrs- 

nuće, sagr. 1970. Ž. ust. 1.9. 1971. a Templara XIII. — XIV. st. D: 5500 ( — 500). 
Prop.: hrv., u 6 Vladislavci mađ. povremeno. O Osijek, u mj., pru- 

ga Zagreb — Beograd i Našice — Virovitica. 2 osn. šk. — Žk: Đuro Binder, r. 
7. 3. 1919. Petrijevci, m. 9. 7. 1944. Đakovo. 

7. HARKANOVCI, školska 1 Kl 54224 Koška. j* sv. Marija Snježna, 
sagr. 1799., obn. 1940. Ž. u Koški spom. 1332., prenesena u mj. 1818. D: 1835 
( — 50). 2 6 O Valpovo, gp Vučkovac i Koška. u mj., pruga Valpovo — 
—Osijek. 2 osn. šk. — žk: Nikola Grgić, r. 22.6. 1940. Koritna ž. Semeljci, m. 
29. 6. 1965. Đakovo. 

8. JOSIPOVAC k/Osijeka K 54221 Josipovac. ^ sv. Josip, sagr. 

1886., obn. 1970. Ž. ust. 1969. D: 3500 ( — 400), isel. p. njem. m. TS 1A 

0 Osijek. u mj., pruga Osijek — Našice. 1 osn. šk. — žk: Stjepan 

Sršan, r. 7. 4. 1941. Podturen (nbpja Zagreb), m. 16. 1. 1966. Đakovo. 

9. KOŠKA, V. Nazora 9 K 54224 Koška. sv. Petar i Pavao iz XIII. st.. 

blag. 1941., obn. 1962. Ž. spom. 1332., opet ust. 1943. D: 3310 ( — 370). 2 6 

(J ž. ss. sv. Križa. O Našice. u mj., pruga Osijek — Našice — Zagreb. 

3 osn. šk. — Žk: Adam Kovačev, r. 6.8. 1917. Bački Breg (bpja Subotica), m. 

9. 7. 1944. Đakovo. 

10. PETRIJEVCI, ul. Republike 70 Kl 54208 Petrijevci. sv. Petar Ap., 
sagr. 1754. Ž. ust. 1723. D: 4400 ( — 200). 2 6 O Valpovo. u mj., pruga 
Osijek — Valpovo. 4 osn. šk. — Žk: Franjo Jungert, pč. kan. i dk, r. 8. 12. 1917. 

1 laća, m. 6. 7. 1941. Đakovo. 

11. VALPOVO, Trg M. Tita 22 K 54550 Valpovo. ^ Bezgrješno Začeće 

BI. Dj. M., sagr. 1727, obn. 1970. 2. spom. 1332, obn. 1688. d: 8260 (—260), isel7 
p. njem. m. 6 6 1A U ž. djel. ss. Kćeri Mil. O u mj. Šk: 4 osn. i 3 

sred. — Žk: Antun Zdenko Petovari, r. 2.6. 1926. Ilok, m. 8.7. 1951. Đakovo. 

— Pom.: Josip Pelc, žk u m. (-» Umi rov. sveć.). 


8. DEKANAT DARDA 

Dk: Nikola Grlica, žk. u Luču 

1. BARANJSKO PETROVO SELO Kl 54322 Baranj. Petrovo Selo. j ^ sv. 

Lovro, sagr. 1903. Ž. ust. 1923. D: 1050 (—50). 1 6 lt 1A O ĆSžJ:Beli 

Manastir, u mj. (iz Belog Manastira). 1 osn. šk. — Žk: Ilija Raić, r. 
3.4.1940. Plavuzi ž. Solakova Kula (nbpja Vrhbosna), m. 29.6.1968. Đakovo. 

2. BILJE, R. Končara 1 K 54327 Bilje. ^ Bezgr. Začeće BI. Dj. M, sagr. 
1775. ž. ust. 1758. D: 2328 (—58). 1 6 lf O Beli Manastir. Osijek. 

u mj, pruga Osijek — Darda. 5 osn. šk. — Adm. žk. iz Darde. — Pomaže: Geza 
Var ga, vicerektor sjem. u Đakovu (-* 146). 

3. CEMINAC, Kolodvorska 1 K3 54325 Ćeminac. Presv. Srce Isusovo, 

sagr. 1906. ž. ust. 1789. Na teritoriju ž. nekad bila ž. i 6 Jagodnjak. D: 3250 
( — 50). Isel. p. njem. m. 2 6 O Beli Manastir, u mj, na pruzi Osi- 

jek— Beli Manastir. 3 osn. šk. — Žk: Josip Varzić, r. 3. 4. 1935, Koška, m. 

6. 3. 1960. Đakovo. 


155 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


4. DARDA, M. Tita 122 © (054)72-221 K 54325 Darda. sv. Ivan Krst., 

sagr. 1715., obn. 1970. Ž. ust. 1717. D: 4830 ( — 450), isel. p. njem. m. 1A O 
Beli Manastir. :u mj-, pruga Osijek — Darda. Šk: 2 osn., 1 sred. — 

Žk: Josip Vrbanić , r. 22. 11. 1938. Sv. Đurađ ž. Podrav. Podgajci, m. 29.6. 1963. 
Đakovo. 

5. KNEŽEVI VINOGRADI, Petofi Šandora 9 K 54309 Kneževi Vinogra- 
di. U sv. Mihovil Ark., c. vrlo stara, obn. i proš. 1840. Ž. ust 1851. D: 2502 
( — 120), isel p. njem. m. 2 6 O Ćgjj: Beli Manastir. ^ u mj., pruga Osi- 
jek— Sombor. 6 osn. šk. — žk: Nikola Gabnjel , r. 28.1.1907. šarlevil (ap. 
adm. Banat), m. 25. 3. 1931. Zrenjanin. 

6. LUC, Vladimira Nazora 97 K 54300 Beli Manastir. ^ sv. Marija Mag- 
dalena, sagr. 1721. Ž. ust. 1721. D: 1400 ( — 50). 1 6 O Ć23 Beli Manas- 

lir. 2 osn. šk. — Žk: Nikola Grlica, r. 15. 11. 1932. Bizovac, m. 29.6. 1963. Đa- 
kovo. 

7. PETLOVAC, R. Končara 72 K 54321 Petlovac. ^ Našašće sv. Križa, 

sagr. 1772. Ž. ust. 1856. D: 1060 ( — 60), isel. p. njem. m. 1 6 O Beli 

Manastir. cpip u mj. 2 osn. šk. — žk: Petar Petrović, r. 27.7. 1938. Brtkovci, 
m. 29. 6. 1963. Đakovo. 

8. TORJANCI K 54322 Baranjsko Petrovo Selo. Rođenje Marijino, 
sagr. 1850., obn. 1970. Ž. ust. 1920. D: 700 ( — 50), isel. p. njem. mi O UF 
Beli Manastir. pip u mj., pruga Osijek — Beli Manastir — Torjanci. 1 osn. šk 
— Adm. žk iz Baranj. Petrova Sela. 

9. ZMAJEVAC K 54307 Zmajevac. Našašće sv. Križa, sagr. 1752. Ž. 
ust. 1752. D: 2600 ( — 100). Prop: mađ. O Beli Manastir. pp u mj. (iz Bel. Ma- 
nastira). 2 osn. šk. — žk: Marko Karliček, r. 2.2.1945. St. Jankovci, ni. 29. 

6. 1970. Đakovo. 


9. DEKANAT BRANJIN VRH 

Dk: Marin Blazev, žk u Bran j inu Vrhu 

1. BATINA, Crvena Zvijezda 5 K 54306 Batina, sv. Valentin fe, sagr. 
1927. ž. ust. 1780. D: 2500 ( — 400). Prop.: hrv. i mađ. 1+ O Beli Manastir. 

u mj., pruga Beli Manastir — Batina. 1 osn. šk. — Žk: Josip Šostarec, r 
11.4. 1907. Krajina ž. Tišina (bpja Maribor), m. 10. 7. 1949. Đakovo. 

2. BELI MANASTIR, Ul. J.N.A. 80 K 54300 Beli Manastir, j* sv. Martin 

B., sagr. 1777. Ž. ust. 1852. D: 3000. Prop.: hrv. i mađ. O u mj." 

šk: 1 osn., 1 sred. — žk: Josip Merkaš , r. 18.3. 1938. Komari ž. Sv. Križ-Začre 
tje (nbpja Zagreb), m. 29. 6. 1966. Đakovo. 

3. BRANJINA, Matije Gupca 27. K 54303 Popovac. Pohođenje Mari 
jino, sagr. 1858. Ž. ust. 1874. D: 497 ( — 27), isel. p. njem. m. 6 Beli Manastir 

u mj., pruga Osijek — Draž. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Popovca. 

4. BRANJIN VRH, Vlad. Nazora 1 K 54301 Branjin Vrh. Uzvišenje 

sv. Križa, sagr. 1789. Ž. ust. 1789. D: 1280 ( — 80). 1 6 Beli Ma- 

nastir, pruga Osijek — Duboševica. 3 osn. šk. — Žk: Marin Blazev, dk, r. 21. 1. 
1915. Hercegsanto (nbpja Kaloča, Mađ.), m. 23.6. 1940. Pecuh (Mađ.). 


156 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


5. DRAŽ K 54305 Draž. 1^ sv. Barbara Dj. M., sagr 1839. Ž. ust 1749. 
D: 2750 ( — 150). Prop.: hrv. i mađ. 1 6 If O Sjp: Beli Manastir. ^ u mj., 
pruga Osijek — Draž. 2 osn. šk. — žk: Vjekoslav Stantić, r. 31. 12. 1910. Subo- 
tica— Đurđin (bpja Subotica), m. 23. 6. 1935. Senj. 

6. DUBOŠEVICA, Trg J.N.A. 1 K 54304 Duboševica. Uznesenje BI 
Dj. M., sagr. 1794., obn. 1960. Ž. ust. 1846. D: 1020 ( — 20). U ž. ss. čudotv. Me- 
daljice. O Beli Manastir. <£p u mj., pruga Osijek— Duboševica. I osn. šk 

— Žk: Andrija Kramar, r. 8. 10.1937. Petruševac ž. Belec (nbpja Zagreb), m. 
14.2.1965. Đakovo. 

7. POPOVAC, Vlad. Nazora 22 K 54303 Popovac. kk sv. Josip, sagr. 1778. 
ž. ust. 1789., sjedište najprije u Branjini, od 1945. u Popovcu. D: 1805 ( — 12), 
isel. p. njem. m. Prop.: u matici hrv., u 6 sv. Ane u Podolju hrv. i mađ. O 
^3 :Beli Manastir. pp u mj., pruga Osijek — Beli Manastir — Draž. 4 osn. šk. 

— Žk: Nikola Jelić , r. 27. 6. 1944. Indija, m. 29. 6. 1970. Đakovo. 

8. TOPOLJE, Matije Gupca 26 K 54304 Duboševica. ^ sv. Petar i Pavao, 
sagr. 1722., iza rata neupotrebiva. Ž. osn. 1775. D: 865 ( — 15) 1+ sv. Marka 
Ev. O ćStJ: Beli Manastir, pp u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Duboševice 


IV. GORNJO-SRIJEMSKI ARHIĐAKONAT 

Arhiđakon: Josip Pavlović, žk u Vinkovcima 

10. OTOČKI DEKANAT 

Dk: Josip Šverer, žk u Otoku 

1. BERAK, Orolička ul. 7 iK 56243 Orolik. Glavosjek sv. Ivana Krst., 

sruš. u II. svjet. ratu, sagr. 1970. Ž. bila u XIV. — XVlI. st., ponovno ust. 1807. 
D: 1056 ( — 46), isel. p. njem. m. 2 6 1+ O Vukovar, Orolik. u mj 

('iz Vukovara). 3 osn. šk. — Žk: Stjepan Karalić, r. 24.7. 1938. St. Penkovci ž 
Andrijevci, m. 29. 6. 1963. Đakovo. 

2. CAKOVCI K 56238 Čakovci. sv Ana, sagr. 1828., obn. 1970. Ž. 
»Chak« spom. 1333. Ž. obn. 1967. D: 500 ( — 50), isel. p. njem. m. 1 f 1 osn. 
šk. — Adm. žk iz Berka. 

3. KOMLETINCI, Braće Radića 15 K 56253 Komletinci. Ja. Bezgr. Zače- 
će BI. Dj. M„ sagr. 1812., obn. 1953. Ž. ust. 1780. D: 2247 (—150). O Vinkovci. 

Otok. ^Ep u mj., pruga Vinkovci — Nijemci. 1 osn. šk. — Žk: Herbert Me- 
dić, pč. konz., r. 10. 11. 1913. Čepin, m. 22. 8. 1937. Đakovo. 

4. NIJEMCI, Trg Slobode 12, © 4 K 56245 Nijemci. ^ sv. Katarina Dj. 
M., sagr. prije XVI. st., 1960. obn. toranj. Ž. spom. 1332., traje neprekidno do 
danas. D: 5439 ( — 360). 3 6 (Đeletovci, Podgrađe, D. Novo Selo). O Vinkovci. 
ćSšl Đeletovci. ^Ep u mj., pruga Vinkovci — Lipovac. 4 osn. šk. — Žk: Josip 
Plavšić, r. 8. 3. 1942. Gundinci, m. 29. 6. 1966. Đakovo. 

5. OTOK K 56252 Otok. U sv. Antun Pad., sagr. 1784., posv. 1819. Ž. 
spom. 1332. D: 5500 (—465). lf 2 A a ss. sv. Križa. O Vinkovci. ^3^): 


157 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


u mj., pruga Vinkovci — Nijemci. 1 osn. šik. — Žk: Josip Šverer, dk, r. 27.3. 
1921. Srijem. Karlovci, m. 6.4. 1946. Đakovo. 

6. PRIVLAKA, Fr. Čolića 1 E 56251 Privlaka. ^ sv. Martin B., sagr. 

1782., obn. 1926. Nova ž. c. u gradnji. Ž. spom. 1332. D: 3300 ( — 300). □ ss. 
sv. Križa. O Vinkovci. u mj. (iz Vinkovaca). 1 osn. šk. — Žk: Vinko 

Hajduk , r. 22.8.1936. Trapari ž. Pož. Sesvete (nbpja Zagreb), m. 29.6.1961. 
Đakovo. 

7. SLAKOVCI E 56242 Slakovci. ^ sv. Ana, sagr. početkom XIX. st., 

ž. ust. 1876. ž. Laže (XVI. — XVII. st.) i c. BI. Dj. M. u Gatini (Ganthe), c. sv. 
Martin B. u Svinjarevcima. D: 2660 ( — 425). lf O Vinkovci. u mj., 

pruga Vinkovci — šid. 2 osn. šk. — Žk: Marko Đidara, r. 8. 3. 1938. Velušić ž. 
Drniš (bpja Šibenik), m. 16. 1. 1966. Đakovo. 

8. STARI JANKOVCI, Ive Ribara 2 E 56241 St. Jankovci. ^ Uznesenje 
BI. Dj.M., sagr. 1780., obn. 1924. Ž. spom. 1332. (do XVII. st.), obn. 1750. 
D: 1849 ( — 38). 1 6 1+ Prop.: hrv. i mađ. O Vinkovci. ^gg^: u mj., pruga 
Šid — Vinkovci. 2 osn. šk. — Žk: Stjepan Bijuklija, r. 18. 10.1940., Valpovo, 
m. 16.1.1966., Đakovo. 


11. TOVARNIĆKI DEKANAT 

Dk: Nikola Bogdanić, žk u Bapskoj 

1. BAPSKA (nekada Novak), Radićeva 13 E 56235 Bapska, kt sv. Juraj 
M., sagr. 1764., obn. 1966. Ž. spom. 1334., traje do 1663/64., obn. 1790. D: 1800 
( — 150). f sv. Marija, na groblju, XIII. — XIV. st. 1A O Vukovar. £§3 Šid. 

u mj., pruga Vukovar — Ilok — -Šid. 1 osn. šk. — Žk: Nikola Bogdanić, dk, 
r. 8. 3. 1931. Viškovoi, m. 29. 6. 1955. Đakovo. 

2. BOROVO, Ul. 8. decembra 315 E 56223 Borovo. + sv. Josip Radnik, 

adapt. kuća 1962. ^ u gradnji. Ž. ust. 1966. □ oo. August, u XIV. st. 

D: 5324 ( — 150). 6 1 1+ 2 A O Vukovar. u mj., pruga Osijek — 

Vukovar. Šk: 8 osn. i 2 sred. — Žk: Flavijan Šolc OFM, r. 31.7. 1933. Virovi- 
tica, m. 29. 6. 1959. Zagreb. — Kp: Hadrijan Horvat OFM, r. 8. 3. 1932. Jurće- 
vec ž. M. Subotica, m. 29. 6. 1959. Zagreb (ovamo premješten iz Virovitice 
-» 119). 

3. ILAČA, Radićeva 7 E 56236 Ilaća. ^ sv. Jakob Ap., sagr. prije 1780. Ž. 

spom. 1612., obn. 1941. D: 1300 (—111). 6 * Gospa Ilačka. 2f 1A O Vdn 
kovoi. u mj., pruga Vinkovci — §kL 4 osn. šk. — Petar ŠokČević, 

r. 28. 6. 1935. Bošnjaci, m. 29. 6. 1961. Đakovo. 

4. LOVAŠ, Kr. Tomislava 16 E 56237 Lovaš. ^ sv. Mihovil Ark., sagr. 

1769. ž. spom. 1612. Blizu Lovaša 1332. spom. župe Mohovo, Odvorci i Peretin- 
ci. D: 2100 ( — 50). 1 6 1 A O Vukovar, && Tovarnik. u mj., pruga Osi- 

jek— Šid. 2 osn. šk. — Žk: Vinko Beraković, r. 1. 1. 1943. Oprisavci, m. 29. 6. 
1968. Đakovo. 

5. SOTIN, školska ul. 20 E 56232 Sotin. efc Marija Pomoćnica, iz 
predturskog vremena, obn. 1762., oštećena u ratu 1§44., obn. 1951 Ž. spom. 
1332., obn. prije 1717. D: 925 ( — 25), isel. p. njem. m. O Vukovar, Borovo. 


158 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


^ u mfj., pruga Osijek— Ilok. 2 osn. šk. — Žk: Antun Jovanovac, r. 1. 12. 1938. 
Bošnjaci, m. 29. 6. 1962. Đakovo. 

6. ŠARENGRAD, Školska ul. 13 E 56234 Šarengrad. sv. Petar i Pavao, 

sagr. 1698. ž. osn. 1405. Ž. Mohovo, danas filijala šarengrada, spom. 1332. 
U Voćinu, staro ime šarengrada, 6 Duh Sv. i □ oo. Franj. XV.— XVI st. 
D: 1535 (—45). 1 6 □ oo. Franj. O Vukovar, ^g Šid. q°=) u mj., pruga 

Vukovar— Ilok. 3 osn. šk. — žk: Ivan Krznar OFM, r. 8. 12. 1919., Domašinec 
ž. Dekanovec (nbpja Zagreb), m. 29. 6. 1946. Zagreb. 

7. TOMPOJEVCI, Marka Oreškovića 4 E 56238 Čakovci. ^ sv. Marija 
Magdalena, sagr. 1856. ž. spom. 1581., obn. 1906. D: 651 ( — 41), isel. p. njem. 
nr O Vukovar. Ilaća. ® u mj., pruga Vukovar— Cako vci. 1 osn. šk. 
— Adm. žk iz Berka. 

8. TOVARNIK, Kolodvorska 7 E 56249 Tovarnik. ^ sv. Matej Ap. 
Ev., sagr. 1804. Ž. ust. oko 1700. D: 2163 (—97). 1A U ž. Žup. ss. O Vu- 
kovar. čSgt^Ef): u mj., pruga Osijek— Beograd i Vinkovci— Šid. 1 osn. šk. — 
žk: Ivo Burik, r. 8. 11. 1928. Neštin ž. Ilok, m. 6. 3. 1960. Đakovo. 

9. VUKOVAR, Augustinćićeva 5 ® (054)82-308 E 56230 Vukovar, sv. 

Filip i Jakov, sagr. 1723., proš. i posv. 1899. Ž. Vukovo spom. 1332. D: 12200 
( — 700). 2 6 6 f 2 A □ oo. Franj. O^g^l: u mj. Šk: 5 osn., 4 sred. — 

žk: lomislav Andrašec OFM, gvard., r. 4.3.1923. Dekanovec (nbpja Zagreb), 
m. 29. 6. 1949. Zagreb. — Ante Perković OFM , r. 7. 12. 1944 Slobodnica, m. 29. 6. 
1971. Zagreb. — Pio Švasta OFM, r. 24. 12. 1918. Brekinjska ž. Gaj (nbpja Zag- 
reb), m. 29.6. 1947. — Rikard Patafta OFM, <r. 10.7. 1936. Pribislavec ž. Čako- 
vec (nbpja Zagreb), m. 2. 2. 1963. Zagreb. 


12. VINKOV AČKI DEKANAT 

Upravitelj dk: Ivan Varoščić , žk u Jarmini 

1. ANDRIJAŠEVCI EJ 56271 Andrijaševci. ]* sv. Andrija Ap., sagr. 1881., 
obn. 1968. Ž. ust. 1929., kpl. od 1919. D: 2130 (—70). O Vinkovci, ^g^: u 
mj. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Rokovaca. 

2. IVANKOVO, Bošnjaci ul. 3 E 56201 Ivankovo. U sv. Ivan Krst., 
sagr. u XIV. st., obn. 1964. Ž. i 6 s&l spom. 1334., uništene od Turaka^ 
u XVI. st. Ž. obn. prije 1708. D: 5500 (—600). lf O Vinkovci. 

u mj. 1 osn. šk. — žk: Ivan šešo, r. 17. 11. 1939. Osijek, m. 23. 12. 1962. Đa- 
kovo. 

3. JARMINA E 56212 Gaboš. sv. Vendelin Opat, sagr. 1846., obn. i 
blag. 1968. Ž. spom. 1332., obn. 1805. D: 2092 (—105), isel. p. njem. m. 2f 1A 
O Vinkovci, Gaboš. u mj. 4 osn. šk. — Žk: Ivan Varoščić, r. 24. 1. 
1941. šumeće, m. 16. 1. 1966. Đakovo. 

4. NUŠTAR, Ive L. Ribara 20 E 56221 Nuštar. j* Duh Sveti, sagr. i 
posv. 1860. Ž. spom. 1332. Nuštar postalo od »Monuštar«, ben. opatija XII. — 
— XIV. st., s 6 Duha Sv., prvotno u roman., kasnije u gotskom slogu, sruš. 


159 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


koncem XVIII. st. za cara Josipa II. D: 5940 ( — 200). 2 6 2f a ss. sv. 

Križa. O Vinkovci. ^3^: u mj., pruga Vinkovci— Vukovar. 3 osn. šk. - 
2k: Antun Branko Gilić, r. 9.6.1926. Slav. Brod, m. 10.7.1949. Đakovo. 

5. RETKOVCI EJ 56282 Retkovci. Ime Marijino, sagr. 1804. Ž. osn. 
1789. D: 2087 (—97). 1 6 1A O Vinkovci. £§3 Ivankovo. gg u mj., pruga 
Vinkovci— Prkovci. 2 osn. šk. — Žk: Vjekoslav Jurčić, r. 9.6. 1946. Gnojnice ž. 
Blagaj (bpja Mostar), m. 29. 6. 1971. Đakovo. 

6. ROKOVCI E 56271 Rokovoi. ^ sv. Rok, sagr. 1811., obn. 1965. Ž. osn. 
1920. O oo. Franj. u XV. st. D: 1780 (—4). 2 A O Vinkovci. Andrijašev- 
cj ^m) u mj (iz Vinkovaca). 1 osn. šk. — Žk: Alfons Janeš OFMConv., r. 6. 
10. 1933. Retkovci, m. 21.6. 1964. Vinkovci. 

7. STARI MIKANOVCI, Vlad. Nazora 2 E 56284 St. Mikanovci. U sv. 

Klara Dj., sagr. 1810., obn. 1938. 1. ust. 1869. □ 6 viteškog reda Templara 
u XIII/XIV. st. u naselju »Hrvati« (St. Mikanovci). D: 4877 ( — 850). 1 6 1 + 

0 Vinkovci. čS3^: St. Mikanovci, pruga Vinkovci — Đakovo. 2 osn. šk. — 
Žk: Antun Milošević, r. 25.1.1909. Glavice ž. Sinj. (nbpja Split), m. 6.7.1936. 
Sinj. 

8. TORDINCI, M. Tita 25 EJ 56211 Ostrovo. Presv. Trojstvo (u XIV. 
st. sv. Petar), sagr. iza 1792. Ž. spom. 1332 — 35. S lijeve strane Vuke od T. i 
Lastova do Vukovara i Dalja bile u XIV. st. 32 župe vukovarskog arhiđakonata 
(sjedište mu u Tordincima i Korođu). D: 1943. ( — 167), isel. p. njem. m. 3 6 

1 A O Vinkovci. ^3 Ostrovo. u mj., pruga Vinkovci — Tordinci. 6 osn. šk 
— Žk: Miroslav Puharić, r. 6.3.1939. Dalj, m. 29.6. 1964. Đakovo. 

9. VINKOVCI I, Trg Republike 5 EJ 56000 Vinkovci. U sv. Euzebije B. 
M. i sv. Polion lektor M. sagr. 1772 — 77., posv. 1818. U IV/V. st. Vink. (Cibalae) 
hiisk., sufraganska Srijemskoj metropoliji. 6 sv. Ilije, sagr. krajem XII. st., 
danas u ž. Vinkovci III, žitni magazin od 1880. Ž. sv. Ilije spom. 1332., danas 
Vinkovci. D: 16700 (—1600). 1+ 1A Df ss. Služ. M. I. at ss. sv. Križa, 
a 6 00. Konv. 0^3^): u mj. — Žk: Josip Pavlović, arhiđk, r. 1.2.1905 
Petrovaradin, m. 29.6. 1927. Zagreb. — Kp: Ante Markić, r. 9.6. 1944. Aladinići 
ž. Prenj (bpja Trebinje), m. 29.6. 1969. Đakovo. — Pomažu: Ivan Banić, žk u 
m., r. 21. 6. 1899. D. Dolac (nbpja Split), m. 5. 7. 1925. Zagreb, te Stjepan Lovrić, 
žk u m., (-> 168). 

Odlukom Kongregacije za bogoštovlje br. 112/73. od 17. 1. 1973. zamije- 
njen je zaštitnik crkve sv. Ivan Nep. sa sv. Euzebijem i sv. Polionom, muče- 
nicima u Vinkovcima (Cibalae). 

10. VINKOVCI II, A. Cesarca 15 EJ 56000 Vinkovci. U sv. Nikola B„ 
adapt. u stambenoj zgradi. Ž. ust. 1967. D: 2088 ( — 50). 1A 0^23 u 
mj. — žk: Ivan Bubalo , r. 23.4. 1938. Hardomilje ž. Humac (bpja Mostar), m. 
29. 6. 1967. Đakovo. 

11. VINKOVCI III, Ul. 13. travnja 73 El 56000 Vinkovci. ]* Bezgr. Srce 
Marijino, u stamb. zgradi. Ž. ust. 1971. D: 670 ( — 170), dsel. p. njem. m. a 00. 
I?onv. o /gri rPm)- u m,j — £k: Stanko (Duje) Mijić OFMConv., r. 1.1. 1940. Ka- 
rakašica ž. Sinj (nbpja Split), m. 22.8.1965. Split. — Kp: Dominik (Marijan) 
Kovač OFMConv., r. 27. 10. 1943. Plešce ž. Čabar (nbpja Rijeka-Senj), m. 31. 3 
1968. Zagreb. 


160 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


Vinkovci škole: 6 osn., 11 sred. stručnih, 1 gimn. i 3 više (poljo- 
privredna, ekonomsko — kornere, i nastavni centar pedag. akademije. 

12. VOĐINCI, St. Lehotc 166 El 56283 Vođinci. Stara Kraljica sv. Kru- 
nice (1808—1968), nova sagr. 1971. Ž. ust. 1930. 2 crkve iz XIV. st., spom. 1647. 
D: 2900 (—200). 16 O Vinkovci. u mj., pruga Vinkovci— Đakovo. 

2 osn. šk. — Žk: Vlado Poljičak, r. 15.8. 1940. G. Malovan ž. Suho Pol je (nbpja 
Vrhbosna), m. 29. 6. 1965. 


13. VRBANJSKI DEKANAT 

Đk: Msgr David Kolesarić, žk u Drenovcima 

1. DRENOVCI E 56257 Drenovci. pp. 226 L sv. Mihovil Ark., sagr. 1797. 
Ž. ust. 1719. D: 2800 ( — 400). O Županja. ^3^: u mj., pruga Županja— 
Račinovci. 1 osn. šk. — Žk: Msgr David Kolesarić, dk, r. 19. 5. 1909., Bistrinci 
ž. Valpovo, m. 31.7. 1932. Đakovo. 

2. GUNJA E 56260 Gunja. sv. Jakob Ap., sagr. 1847., obn. 1968. Ž. 
ust. 1917., kao sam. kpl. 1904. a 00. Franj. u »Alšanu«, XIV. st. D: 2930 ( — 30). 
6 BI. Dj. Marije u Šumanovcima. 1+ 1A a ss. Naše Gospe. O Žu- 
panja. ^3^j: u mj., pruga Županja — Gunja. 2 osn. šk. — Žk: Mato Sočko 
vić, r. 15.2.1940. St. Perkovci ž. Andrijevci, m. 29.6.1965. Đakovo. 

3. RACINOVCI, Braće Radića 2 E 56262 Račinovci. sv. Ivan Krst., sa- 
gr. 1814. Ž. ust. 1799. D: 1629 ( — 69). 1 6 1 1 O Županja. ^3 Gunja, igp 

u mj,. pruga Županja — Račinovci. 2 osn. šk. — Žk: V jenceslav Hošćek, r. 
20. 2. 1939. Doboj (nbpja Vrhbosna), m. 29. 6. 1964. Đakovo. 

4. RAJEVO SELO El 56261 Rajevo Selo. ^ sv. Ilija Pr., sagr. 1805. Ž. ust. 
1790. D: 2400 ( — 140). 1 6 1A (Podgajci). O Županja. £^3 Gunja, u mj., 
pruga Županja — Brčko. 2. osn. šk. — Žk: Ivan Kuner, r. 2. 6. 1915. Cerić ž. 
Nuštar, m. 6. 7. 1941. Đakovo. 

5. SOLJANI, Braće Radića 2 E 56255 Soljani. ^ Pohođenje Marijino, 
sagr. 1869, obn. 1954. Ž. ust. 1917. D: 1724 (—256). 1A O Županja. £3 Vr- 
banja. ^ u mj, pruga Županja — Strošinci. 1 osn. šk. — Žk: Vlado Mikrut, 
r. 1. 11. 1939. Slivno (nbpja Split), m. 29. 6. 1965. Đakovo. 

6. STROŠINCI, Vladimira 'Nazora 52 E 56256 Strošinci. ^ Preobraženje 
G. N. I. K, sagr. 1825. Ž. ust. 1847. D: 922 (—115). O Županja. Vrbanja. 

u mj. (iz Županje). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Soljana. 

7. VRBANJA, Nova ul. 2 E 56254 Vrbanja. Ime Marijino, sagr. 1821, 

obn. 1968. D: 4300 ( — 200). 1 6 2 A a ss. sv. Kriza. O Županja. iS3^^ 

u mj, pruga Županja — Strošinci. 3. osn. šk. — Žk: Martin Dakić, r. 23. 1. 1925. 
Cerić ž. Nuštar, m. 10. 7. 1949. Đakovo. 

14. ŽUPANJSKI DEKANAT 

Dk: Vjekoslav Harapin, žk u Cerni 

1. BOŠNJACI, Trg Oslobođenja 7 © 8 E 56275 Bošnjaci. ^ sv. Mar- 
Un__B, sagr. 1792, obn. 1970. Ž. ust. 1792. D: 4560 (—210). 2+ 1A a ss. 


lbl 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


sv. Križa. O Županja. u mj., na pruzi Zagreb — Županja — Vinkovci. 
1 osn. šk. — Žk: Antun Bačić, r. 7.1.1934. Županja, m. 29.6.1957. Đakovo 

2. CERNA, Kolodvorska 1 @30 56272 Cerna. ta sv. Mihovil Ark., spom. 
1332., obn. 1650. i prošir. 1786. Ž. spom. 1332. D: 4650 (—350). 16 lf O Žu- 
panja. ,gg<pgl: u mj., pruga Vinkovci— Županija. 2 osn. šk. — Žk: Vjekoslav 
Harapin, dk, r. 19.5.1925. Gorkovec ž. Klanjec (nbpja Zagreb), m. 8.8.1951. 
Zagreb. 

3. GRADIŠTE, Braće Radića 2 © 6 Kl 56273 Gradište. U sv. Franjo Asiški, 
sagr. 1844., obn. 1936. Ž. ust. 1790. D: 4245 (—600). 2+ 2 A O Županja, 
jjiep. u nij., na pruzi Vinkovci — Cerna — Županja. 1 osn. šk. — Žk: Zeljko Pav- 
ličić, r. 10. 4. 1923. Đakovo, m. 18. 7. 1948. Đakovo. 

4. ŠTITAR, M. Tita 45 K 56274 Štitar. 6 sv. Matej Ap., sagr. 1818. Ž. 
ust. 1848. D: 2500 (—200). O Županja. '^) u mj., na pruzi Županja— 
Babina Greda. 1 osn. šk. — Žk: Antun Drenjančević, r. 4. 6. 1936. Viškovci, 
m. 6. 3. 1960. Đakovo. 

5. ŽUPANJA I, M. Tita 45 0 56270 Županja. Jq Glavosjek Ivana Krst., 
sagr. 1803. Ž. ust. 1717. D: 8000 (—400). U ž. djel. ss. sv. Križa. O 
,135): u mj. Šk: 2 osn., 2 sred. — Žk: Adam Ivičić, pč. kan., r. 22. 12. 1900. šuš- 
njevci ž. Tmjani, m. 31. 8. 1924. Đakovo. — Kp: Ivo Matijević, r. 18. 1. 1936. 
Županja, m. 29. 6. 1966. Đakovo. 

6. ŽUPANJA II, M. Iliševića 84 Kl 56270 Županja, t sv. Nikola Tavelić 
M., u stamb, zgradi. ^ u izgradnji. Ž. ust. 7. 12. 1969. D: 3250 ( 250). O Ć2S 
.rimi- iU mj. šk: 1 osn., 1 sred. — Žk: Ivan Mulzhaus, r. 8.9. 1942. Valpovo, m. 
29. 6. 1967. Đakovo. 


V. ARHIĐAK.ONAT DONJEG SRIJEMA 

Arhiđk: 

15. KUKUJEVACKI DEKANAT 

Dk: Tomo Takač, žk u Gibarcu 

VoiVObuJA ., . . 

1. ERDEV1K, Đure Đakovića 1 Kl 22230 Erdevik. U sv. Mihovil Ark., 

sagr. 1890. Ž. ust. 1865. D: 820 (—50), isel. p. njem. m. 2 6 (Ljuba, Bingula). 
Prop.: hrv. i mađ. O Šid. £g3 Kuzmin. u mj., pruga Sr. Mitrovica — Ilok. 
Šk: 4 osn. i 1 sred. — Žk: Mihael Duša, r. 13.4. 1943. Laćarak ž. Srijem. Mitro- 
vica, m. 29. 6. 1968. Đakovo. 

2. GIBARAC Kl 22240 Šid. Ja sv. Ivan Nepomuk, sagr. 1802., obn. 1902. 
Ž. spom. 1332., obn. 1737. i 1807. D: 1160 (—60). O šid. ^9^: u mj., pru- 
ga Šid — Erdevik. 1 osn. šk. — Žk: Toma Takač, dk, r. 18. 11. 1912. Zemun, m. 
29. 6. 1936. Innsbruck. 

3. ILOK^ ^šetalište I. L. Ribara 2 Kl 56236 Ilok. Ja sv. Ivan Kapistran, 
sagr. u XII. st., obn. 1912., posv. 1921. Ž. spom. 1332. U sfeđ. vijeku na teri- 
toriju ž. 8 crkava, od kojih i |a sv. Petra (do Turaka), kada franj. 6 sv. Ma- 
rije postaje župskom. □ oo. August, i oo. Franj. XIV. — XV. st. D: 6000 ( 270). 


162 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


16 2 f 1A O Vukovar. (SS Šid. u mj., pruga Vukovar— Novi Sad. Šk: 

4 osn., 3 sred. — Žk: Ivan Holetić OFM, gvard., r. 26. 3. 1927. Mačkovec ž. Ča- 
kovec (nbpja Zagreb), m. 30.6.1953. Zagreb. — Kp: Kuzma Ivančić OFM, 
r. 24. 8. 1943. Davor (nbpja Zagreb), m. 27. 6. 1971. Zagreb. 

VO jVć>0irJrt4. KUKUJEVCI Kl 22224 Kukujevci. Jq Presv. Trojstvo, sagr. 1770., obn. 
1970. Ž. ust. prije 1770. D: 2310 (—90). lf O Šid. u mj., (iz Erde- 

vika). 1 osn. šk. — Žk: Petar Masnić, r. 6. 9. 1902. Glavica ž. Sinj (nbpja Split), 
m. 15. 4. 1928. Đakovo. 

HR'IAtsvca 5. LIPOVAC, M. Gupca 1 Kl 56246 Lipovac. L sv. Lovro M., sagr. 1812., 
obn. 1905. 6^ sv. Luke (XI1I./XIV. st.) stoji danas. Ž. spom. u XIV. st., 
obn. 1789. D: 2620 (—120). 2 O Vinkovci. Ćig Šid. .pp u mj., pruga Vin- 
kovci— šid. 3 osn. šk. — Žk: Zvonko Nevistić, r. 1.3.1938. Smeđerevska Pa- 
lanka (nbpja Beograd), m. 29. 6. 1969. Đakovo. 


VOjVOOi I^A 6. MOROVIč Kl 22245 Morović. Jq sv. Rok, sagr. 1825., obn. 1965. Ž. 

osn. prije 1239. 6 »Uznesenje BI. Dj, M. iz sred. vijeka. D: 995 ( — 20). 1A 
□ viteškog reda'Templara u XIII. st. O šid. ćgppgl: u mj., pruga Šid— 
— Jamena. 4. osn. šk. — Žk: Marko Marijanović, r. 3.11.1913. Otok, m. 
6. 8. 1939. Đakovo. 


Srednjovjekovna romanička 
crkva Uznesenja BI. Dj. 
Marije na groblju u Moroviću 
iz XIII. stoljeća 


163 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


lOiV&auM 7. SOT, M. Pijade 14 Kl 22243 Sot. sv. Katarina Dj. M., sagr. 1747., obn. 
1965. Ž. ust. 1737. D: 975 (—30). 1+ O Sg: Sid. ^ u mj., pruga Šid— Ilok. 
1 osn. šk. — žk: Stjepan Klaić, r. 25. 8. 1938. St. Perkovci ž. Andrijevci, m. 
29. 6. 1965. Đakovo. 

d, Titova ul. 18 K 22240 Šid. Presv. Srce Isusovo, sagr. 1932., obn. 
1959. Ž. spom. 1332. (isto i u Berkasovu),~obn. 1969 D: 1550 ( — 50). 26 (Ber- 
kasovo, N. Vašica). 0 ^3^: u mj. šk: 6 osn. i 2 sred. — žk: Tomislav 
Cvenić, r. 14. 1. 1934. Osijek, m. 29. 6. 1960. Đakovo. 


16. DEKANAT SRIJEMSKA MITROVICA 

Dk: Ivan Rončević, žk u Srijem. Mitrovici 

1. HRTKOVCI, M. Tita 1 Kl 22427 Hrtkovci. |* sv. Klement P. M., sagr. 
1824., obn. 1918. Ž. ust. 1786. D: 2202 (—370). U ž. djel. ss. Euharistinke. 
O Ruma. Nikinci. u mj., pruga Beograd — Ruma — Šabac. 3 osn. šk. 
— Žk: Ilija Martinović, r. 28.6.1940. St. Mikanovci, m. 16.1.1966. Đakovo. 

2. IRIG, Zmaj-Jovina 86 Kl 22406 Irig. ^ Svi Sveti., sagr. 1805. Ž. ust. 

1817. Na njezinu području ž. Vrdnik, spom. 1332. i Neradin, spom. 1247. Po 
predaji □ Eremita sv. Pavla (pavlini) u Remeti. D: 1535 ( — 15), isel. p. njem. 
m. 2 6 O u mj. Ruma. 8 osn. šk. — Žk: Drago Domitrović 

r. 9. 12. 1927. Belaj. Poljica ž. Ladvenjak (nbpja Zagreb), m. 29. 6. 1955. Đa- 
kovo. 

3. NIKINCI, Trg Bratstva i jed. 8 Kl 22422 Nikinci. U sv. Antun Pad., 

sagr. 1842., sruš. 1944., nova u gradnji. Ž. spom. 1332., obn. oko 1770. 1 6 adap- 
tirana 1945. Prop.: hrv. i mađ. D: 1925 (—95). O Ruma. u mj., 

pruga Ruma— Nikinci. 1 osn. šk. — žk: Antun Dević, r. 17.5.1941. Davor 
(nbpja Zagreb), m. 29. 6. 1966. Đakovo. 

4. PUTINCI (-»rkt. žup. ured Kl 22308 Golubinci). U sv. Ivan Nepomuk 
M., sagr. 1900., obn. 1952. Ž. ust. 1845. D: 350 (—10), isel. p. njem. m. O Ruma. 

u mj., pruga Ruma — Indija. 3 osn. šk. — Adm. žk iz Golubinaca. 

5. RUMA, M. Tita 178 Kl 22400 Ruma. ^ Uzviženje sv. Križa, sagr. 1813., 
posv. 1845., obn. 1968. Ž. ust. 1749. D: 3150 (—100), isel. p. njem. m. 1A 
U ž. ss. Naše Gospe. O <5g: Ruma. Šk: 7 osn., 3 sred. — Žk: dr Marijan 
Prepunič, pč. kan., r. 3. 11. 1911. Gašinci ž.Đak. Satnica, m. 21.5. 1936. Đakovo 

6. SRIJEMSKA MITROVICA, Trg Braće Radića 12 Kl 22000 Srijem. Mit- 
rovica. sv. Dimitrije M., sagr. i posv. 1811. Ž. od starokršć. vremena. 
Sirmium, po crkvi sv. Dimitrija, srijemskog mučenika, nazvan Mitrovicom, 
bio je u IV. st. politička i crkvena metropola rimske Panonije, s 12 biskupija, 
dijelom i izvan njezinih granica. Razoren od Avara 582. Srijem, biskupija ob- 
novljena je 1231., a za turske vlade gubi ona većinu svojih župa. Ostaje ž. u 
Sr. Mitrovici, spom. još 1655., dok propadaju ž. u Rači, Erdeviku, Dumbovi, 
Čalmi, Binguli, Grgurevcima, Manđelosu, Kamenici i drugdje. Benedikt. □ u 
Banoštoru, Mitrovici, Grgurevcima, Nađolasu (Manđelos), Dumbovu blizu Ka- 
menice, od XII. st. pa uglavnom do Turaka. D: 6000 ( — ?), isel. p. njem. m. 


164 


đakovačka biskupija 


2 f 6 Grgurevci, sruš. 1945. □ sš. sv. Križa. u mj. 't Beograd. 

— Žk: Ivan Rončević , dk, r. 1.12.1912. Nuštar, m. 21.5.1936. Đakovo. 
Dokinuta ž. ČALMA, danas filijala ž. Sr. Mitrovica. 


17. PETROVARADINSKI DEKANAT W Od VO 0 I M A ) 

Dk: Stjepan Miler, žk Petrovaradin II 

1. ČEREVIĆ, M. Tita 14 K 21311 Čerević. ^ sv. Josip, sagr. 1776. Ž. 
spom. 1333., obn. 1752. U Banoštoru od 1231. redovito sjedište Srijem, bpje. 
D: 2600 (—200), isel. p. njem. m. 2 6 O {gg: Beočin. ^ u mj., pruga Novi 
Sad— Čerević. Šk: 2 sred. i 6 osn. — žk: Pavao Šrajer, r. 20.5. 1935. Osijek, 
m. 29. 6. 1961. Đakovo. 

2. PETROVRADIN I, štrosmajerova 20 © (021)46-118 Kl 21131 Petrova- 

radin. Ja sv. Juraj M., sagr. 1701., posv. 1714. ž. ust. 1701. □ oo. DJ (1693— 
— 1773), s girnn. od 1765. D: 199 (—9). O Novi Sad. u mj. — Adm. 

žk iz Petrovaradina II. 


Zavjetna crkva Snježne 
Gospe na Tekijama, 

glavno proštenište Majke 
Božje u Srijemu. 
(Sagrađena 1716., temeljito 
obnovljena i proširena 1881. 
po petrovaradinskom 
župniku i opatu 
Ulij i Okrugiću) 


3. PETROVARADIN II, Frankopanska 21 ® (021)46-352 H 21131 Petrova- 
radin. Uzvišenje sv. Križa, sagr. 1812. ž. ust. 1812. D: 2900 (—100). 1A 
O Novi Sad. Novi Sad i u mj. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan Miler, dk, 

r- 15. 11. 1929. Ruma, m. 6. 7. 1952. Đakovo. 


165 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


1 


4 PETROVARADIN III, Preradoviceva 160 K 21 131 Petrovaradin. sv. 
Rok sagr 1808 obn. 1961. 2. ust. 1777. Na području ž. 6 * Gospa Snježna na 
Tekiiama upr.’žk Petrovaradin II, uz pomoć žk Petrovaradin III i žk Sr. 
Kamenica. S u Bukovcu, sruš. u ratu. □ ss. Euharist. U ž. ss Mil. D: 1350 
(—50). O Novi Sad. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan Sokolović, r. 21. 

8. 1943. Šumeće, m. 29. 6. 1968. Đakovo. 

5. SRIJEMSKA KAMENICA, Zmajev trg 13 K 21208 Srijem. Kamenica. 
Lv Našašće sv. Križa, sagr. 1811. 2. spora. 1332., obn. 1746. D: 1135 (—20). O 
«g. Novi Sad. £=) u mj. (iz Rume, Osijeka itd.). šk: 1 osn. i 1 sred. — 2k: 
Mirko Širok, r. 1. 1. 1935. Babina Greda, m. 29.6. 1962. Đakovo. 

6. SRIJEMSKI KARLOVCI, Trg B. Radičevića 4 K 21205 Srijem. Karlov- 
ci. U Presv. Trojstvo, sagr. 1765. 2. spom. 1332., obn. 1737. D: 1850 ( 50). 
+ Gospa od Mira. 1A OS® u mj. ir Beograd. Šk: 1 gimn., 1 osn 
Pravosl. bogoslovija. — 2k: Franjo Stamberger, r. 15.5.1912. Forkusevci z. 
Semeljci, m. 22. 8. 1937. Đakovo. 


18. ZEMUNSKI DEKANAT 

Dk: clr Duka Marić, žk u Zemunu 

1. BEšKA, Fruškogorska 90 K 22324 Beška. Kao |a sv. Terezije od Dj. 
Is. služi dvorana u kući, sagr. 1964. 2. ust. 1966. D: 1850 (—250). 1 A O lu- 
dila. SiDcS: u mj., pruga Beograd— Novi Sad. 1 osn. šk. — Žk: Marim 
Radman, r. 7.9. 1941. D. Novo selo ž. Nijemci, m. 13. 11. 1966. Đakovo. 

2 GOLUBINCI, Đurđevska 6 K 22308 Golubinci, ta sv. Juraj M., sagi. 
1885., obn. 1965. 2. ust. 1771. D: 3100 (-400). 6 St. Pazova, sagr. 1910. 1 A 

O St. Pazova. ćgg u mj. Šk: 3 osn. i 1 sred. - Žk: Blaž Penskic, r. 8.2. 1923. 
Vrbica, m. 8. 7. 1951. Đakovo. 

3. INDIJA, Lenjinova 3 K 22370 Indija, ja sv- Petar Ap., sagr. 1872., 

nosv 1935. 2. ust. 1835. D: 1300 (—100), isel. p. njem. m. □ ss. sv. Križa. 
O u mj. Šk: 4 osn. i 3 sred. — Žk: Franjo Pajc, r. 30.9. 1913. Vukovar 

m. 8. 6. 1940. Đakovo. 

4. MARADIK, B. Kidriča 9 SE3 22327 Maradik. |a sv. Ana, sagr. 1880. 2. 
ust. 1928. (kpl. ust. 1898). D: 700 (-50). O Indija. & I Beška. ® u ^ 
pruga Beograd— Novi Sad. I osn. šk. - Žk: Delimir Švagel, r. 5.11.192a. 
Vukovar, m. 8.7. 1951. Đakovo. 

5. NOVI BANOVCI, Vojvođanska 16 K 22304 N. Banovci. L Rođenje 
BI. Dj. M., sagr. 1766. 2. ust. 1789. D: 620 O St. Pazova. Batajnica. ^ 
u mj., pruga Zemun — N. Banovci. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Surčina. 

6. NOVI BEOGRAD, župa sv. Ivana Kapistrana u formiranju; privrem. 

adresa K 11080 Zemun, Štrosmajerova 6. 2. ust. 1.1. 1972. — Ik'.Benko Hor- 

vat OFM, r. 18.11.1938. Kotoriba (nbpja Zagreb), m. 29.11.1964. Zagreb. 

7. NOVI SLANKAMEN, M. Tita 140 K 22323 N. Slankamen. la sv. Mi- 
hovil Ark., sagr. 1862. 2. ust. 1862. 2. i 6 sv. Marije u St. Slankamenu, spom. 
1352. Arhiđakonat Obona (St. Slankamen, Petrovaradin) Srijem, biskupije s 


166 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


8 ž. (XIII.— XVI. st.). D: 3350 (—110). U 1A O Indija. U ž. ss. Predrag. 
Krvi. (29 St. Pazova i Indija. u mj. 2 osn. šk. — Ž(k: Vlado Mikloš, r. 

l. 2. 1928. Lipovljani (bpja Križevci), m. 14. 1. 1951. Đakovo. 

8. SURČIN, Vojvođanska 227 K 11271 Surčin. ^ Presv. Trojstvo, sagr. 

1896., obn. 1970. Ž. ust. 1938. D: 660 (isel. p. njem. m.). □ škol. ss., rade i 
u ž. O Zemun. 29 u mV šik: 2 osn., 1 sred. — Žk: Mr Antun Kola- 

rević, r. 10. 4. 1930. Viško voi, m. 29. 6. 1954. Đakovo. 

9. ZEMUN, Omladinski trg 4, © (011)608-718 K 11080 Zemun. ^ Uzne- 

senje BI. Dj. Marije, sagr. 1795., obn. 1945. Ž. ust. 1721., postojala prije Turaka. 
D: 14500 ( — ?), isel. p. njem. m. Ž. Novi Zemun, ust. 1889 i dokin. 1962., a nje- 
zina 6 sv. Vendelina (1888 — 1948) sruš. lf 2 A a 6 ss Mil. a t Škol. 
ss. U ž. djeluju ss. Kćeri Milosrđa. 0 6 oo. Franj. u mj. 29 Novi 

Beograd, -f* Beograd (Surčin). šk: brojne osn. i sred., Poljoprivredni fakult. 
— Žk: dr Duka Marić, pč. kan. i dk, r. 30.1.1913. Borak, m. 7.2.1937. Đa- 
kovo. — Pom.: Ostijan Ostrognaj OFM, r. 21.3. 1910. Kotoriba (nbpja Zagreb), 

m. 6. 4. 1935. Zagreb. 


VIII. SVEĆENICI U DRUGIM SLUŽBAMA 

a) U biskupiji 

JELENČIć Marijan, duh. □ Mil. sv. Vinka Paul. — Osijek III. (-» 150). 
ŠEB Jakov, duh. □ ss. sv. Križa, Đakovo, r. 28. 1. 1895. Sv. Jelena ž. sv. 
Ivan Zelina, m. 29. 6. 1919. Zagreb. 

ŠTIMEC Josip, duh. □ ss. sv. Križa, Đakovo (->146). 

b) Izvan biskupije 

FIŠER Petar, r. 26. 6. 1912. Čalma, m. 7.2. 1937. Đakovo. — Linz, Austrija. 
GAHL Josip, r. 7.2. 1913. Čeminac, m. 7.2. 1937. Đakovo. — Sada u S. R 
Njemačkoj. 

HEHNEN Franjo, r. 12.10.1896. Diisseldorf, m. 18.11.1928. Đakovo. — 
U mirovini u S. R. Njemačkoj. 

JAMNIK Oskar, žk u Kalinovcu (nbpja Zagreb) (-> 90). 

LIMBURGER Sebastijan, r. 19.1.1912. Drenjanski Slatinik ž. Drenje, m. 
16. 1. 1938. Đakovo. — U S. R. Njemačkoj. 

M/ERNI Josip, r. 28.7.1914. Tomašanci ž. Gorjani, m. 6.8.1939. Đakovo. 
— U Austriji. 

ŽIVICNJAK Zvonimir, r. 5. 10. 1905. Svedruža, ž. Petrovsko (nbpja Za- 
greb), m. 18. 11. 1928. Đakovo, žk u m. — U S.R. Njemačkoj. 

c) Svećenici na studiju 

CAKTAš Zvonko (-> 153). — Teol. fakultet, Zagreb. 

ČECATKA Antun, r. 29.1.1944. Bodovaljci, ž. Vrbje, m. 29.6.1968. Đa- 
kovo. — Hrv. zavod sv. Jeronima, 00186 Roma, Via Tomacelli 132, Italia. 


167 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


DOGAN Nikola, r. 2. 1. 1944. Hrfckovci, m. 29.6. 1972. Đakovo. — Pont. Co- 
llegio Germanico — Ungarico, 00187 Roma, Via S. Nicolo da Tolentino 13, Italia. 

MARIJANOVIĆ Luka, r. 14. 10. 1943. Anđrijevci, m. 29.6. 1968. Đakovo. — 
Hrv. zavod sv. Jeronima (kao gore). 

PETROVIĆ Mato ml. (-» 149). — Filoz. fakultet, Zagreb. 

SOKOLOVIĆ Stjepan (-» 166). — Prirodoslovno-matcmat. fakultet, Novi 

Sad. 

ZIRDUM Ivan, r. 4.3.1941. Rastovača, m. 29.6.1967. Đakovo. — Hrv. 
zavod sv. Jeronima (kao gore). 


d) Privremeno izvan službe 

BABIć Josip, r. 12.3.1947. Bošnjaci, m. 29.6.1970. Đakovo. — U vojsci. 
BORICIĆ Adam, r. 29.5.1940. Rokovci, m. 29.6.1961. Đakovo, boravi u 
Cerni. 

GRGIĆ Josip, r. 8. 5. 1930. Sibinj, m. 29. 6. 1955. Đakovo. — Na dopustu, bo- 
ravi u Sibinju. 

ŠIMIć Antun, r. 28. 10. 1936. Gunja, m. 29.6. 1961. Đakovo. — U S.R. Nje- 
mačkoj. 


e) Stalno izvan službe (neuređen status) 

BOŽIĆ Luka, r. 15. 11. 1936., Rokovci, m. 29.6. 1961. Đakovo. — (Napustio 
službu god. 1972.). 

LANGHAMMER Josip, r. 6. 10. 1912. Svinjarevci ž. Jankovci, m. 4. 8. 1935. 
Dubrovnik. — (1947). 

LULIć Branko, r. 11.1.1937. Valpovo, m. 29.6.1963. Đakovo. — (1968). 

OPRAVIĆ Stjepan, r. 13.4. 1907. Vukovar, m. 6. 5. 1929. Đakovo. — (1939). 

SIT ARI ć Đuro, r. 11.2. 1940. Novi Sad, m. 29.6. 1965. Đakovo. — (1973). 

ŠTULHOFER Ljudevit, r. 30. 5. 1907. Osijek, m. 24. 7. 1932. Đakovo. — 
(1951). 

U N TE RREINER lakša, r. 30.1.1915. Đakovo, m. 24.7.1938. Đakovo. — 
(1970). 

VARGIĆ Vlado r. 1.9.1933. Đakovo, m. 29.6.1958. Đakovo. — (1969). 

VRBEŠIĆ Milan, r. 23. 1. 1942. Lacići ž. šljivoševci, m. 24.3. 1968. Đako- 
vo. — (1971). 


IX. ĐAKOVAČKI SVEĆENICI U MIROVINI 

BENKOVIć dr Jakov, prof. teol., r. 1. 10. 1894. Ugljara ž. Tolisa (nbpja 
Vrhbosna), m. 29.8.1920. Enghien (Belgija). — 54400 Đakovo, Strossmayerov 
trg 5. 

GAZDIć Milan, žk, r. 29.4.1908. Garčin, m. 14.4.1935. Zagreb. — 55212 
Garčin. 

GAZIVODA Mirko, žk, r. 23.9.1908. Subotica, m. 8.4.1934. Đakovo. — 
54000 Osijek 1, Šamačka 25. 


168 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


GREGIć Kazimir, žk, r. 4.5.1895. Tomašanci ž. Gorjani, m. 18.7.1920. 
Đakovo. — 55210 Vrpolje, St rizi vojna. 

HALILI Augustin, žk, r. 28.8.1891. Pločice (bpja Dubrovnik), m. 8.12. 

1913. Sarajevo. — 54400 Đakovo, Slrossmayerov trg 4. 

HANAUSKA Vladoje, žk, r. 3.9. 1891. črnkovci, m. 20.7. 1917. Đakovo. 

54552 Podravski Podgajci. 

JELEN ĆIĆ Marijan, žk. i duh. (-» Osijek III.). 

KOSTANJEVIć Petar, žk, r. 2.7. 1890. Martinoševec ž. Čakovec, m. 29.6. 

1914. Zagreb. — Strahominec, 42305 Nedelišće. 

KRASNIK Zvonimir, žk (-> 126). 

LOVRIć Stjepan, žk, r. 29.3.1903. D. Viljevo, m. 27.4.1927. Đakovo. — 
56000 Vinkovci, Trg Republike 5. 

PELC Josip, r. 7.3.1902. Osijek, m. 31.8.1924. Đakovo. — 54550 Valpo- 
vo, M. Tita 22. 

PURIć Julijan, sveć., r. 28.6.1925. Vrbanja, m. 6.7.1952. Đakovo. — 
54400 Đakovo, Strossmayerov trg 4. 

RADIČEV Josip, žk, r. 20.11.1896. Bački Breg (bpja Subotica), m. 26. 
6. 1921. Pečuh. — 25275 Bački Breg, Gakovačka 22. 

REVESZ Josip, žk, r. 5.6. 1887. Subotica, m. 24.6. 1910. Kalocsa. — 24000 
Subotica, Trg Cara Jovana 13. 

ŠĆAP Stjepan, žk (-» 126). 

TOMLJENOVIć Josip, žk, r. 26. 5. 1909. Slav. Brod, m. 23. 6. 1935. Đa- 
kovo. — 55214 Anđrijevci kbr. 32. 

VAGNER Ferdo, žk, r. 4.5.1916. Nuštar, m. 2.6.1940. Đakovo. — 56270 
Županja, Milivoja Pražića 1. 

VAJDA Ivan, žk, r. 2.5. 1890. Vel. Citiny (nbpja Nitra, Č. S. R.), m. 27.5. 
1916. Pecs. — 54540 D. Miholjec, Trg Slobode 11. 

VINCENS Josip, žk, r. 18.3.1908. Levanjaka Varoš, m. 28.6.1931. Đa- 
kovo. — 54000 Osijek 4, IV. Vatrogasna 50. 


X. SVEĆENICI DRUGIH BISKUPIJA U ĐAKOVAČKOJ BISKUPIJI 

a) u službi: 

BLAŽEV Marin, dk i žk, sveć. bpje Pečuh — Pecs (-> 156). 

GABRIEL Nikola (ap. adm. Zrenjanin), žk (-» 156). 

REBIĆ dr Adalbert, (nbpja Zagreb), prof. V.B.Š. (-> 57, 62). 

STANTIć Vjekoslav, sveć. bpje Senj, žk u Dražu (-> Draž). 

b) u mirovini: 

BANIć Ivan, (sveć. nbpje Split), žk. — 56000 Vinkovci, I. G. Kovačića 69 
(-> 160). 

RENDULIć Martin, sveć. bpje Maribor, žk u m., r. 15.8.1908. Vukovar, 
nik), m. 28. 7. 1928. Makarska. — 57210 Biograd n/m, Vrgada. 

SILO V Kršio, sveć. bpje Šibenik, žk u m., r. 9.5.1903. Rupe (bpja Šibe- 
nik), m. 28. 7. 1928. Makarska. — 57210 Biograd n/m. Vrgada. 


169 


DAROvAčKA BISKUPIJA 


ĐAKOVAČKA 


Redni 

broj 

Arbiđa- 

konati 

Dekanati 

1. Župe 

2. Crkve 

3. Kapele 

4. Vjeron. 

dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 

vini 

Svega 

1 

I. Kate- 

Đakovo 

13 

45 

2 

6 

12 

20 

4 

36 

2 

dralni: 

Vel. Kopanica 

9 

22 

6 

2 

9 

— 

2 

11 

3 

Osijek 

12 

17 

11 

10 

10 

— 

3 

13 

4 

II. 

Brod 

11 

30 

12 

9 

10 

— 

1 

11 

5 

Brodski: 

Sibinj 

6 

23 

4 

— 

6 

1 

— 

6 

6 

III. Po- 

D. Miholjac 

7 

20 

2 

1 

7 

— 

2 

9 

7 

dravsko- 

Valpovo 

11 

30 

1 

2 

10 

— 

1 

11 

8 

-baranj- 

Darda 

9 

17 

2 

1 

7 

— 

— 

7 

9 

ski: 

Branjin Vrh 

8 

10 

4 

— 

6 

— 

— 

6 

10 

IV. Gor- 

Otok 

8 

14 

5 

2 

7 

— 

— 

7 

11 

njosri- 

Tovarnlk 

9 

15 

10 

6 

5 

— 

1 

6 

12 

jemski: 

Vinkovci 

12 

21 

9 

7 

10 

— 

2 

12 

13 

Vrbanja 

7 

11 

2 

5 

6 

— 

— 

6 

14 

Županja 

6 

7 

6 

3 

6 

1 

1 

7 

15 

V. Do- 

Kukujevci 

8 

15 

5 

1 

7 

— 

— 

7 

16 

njosri- 

Sri j. Mitrovica 

6 

9 

2 

1 

5 

— 

— 

5 

17 

jemski: 

Petrovaradin 

6 

9 

1 

2 

5 

— ■ 

— 

5 

18 

Zemun 

9 

12 

2 

5 

7 

— 

— 

7 

19 

Đak. sveden, izvan bpje. 

6 

6 

7 

19 

Ukupno 

157 

237 

86 

63 

141 

28 

24 1 

|l93 

KEY TO TABLE 

The following table shows the situation in the Đakovo Diocese ex- 
pressed in figures arranged according to archdeaconries and deaneries. 
The figures in the vertical columns refer (for each deanery — total num 
ber) to the follovving: 

1. parishes (župe) 

2. ehurehes (crkve) 

3. chapels ( kapele ) 

4. halls for religious teaching (vjeronaučne dvorane). 

Section 5. refers to the diocesan clergy (biskupijsko svećenstvo): (a) 
active in congregations (u pastvi); (b) active outside congregations (izvan 
pastve); (c) retired (u mirovini); (d) total (svega). 

6. monks (redovnici); (a) their houses (kuće); (b) parishes admini. 
stered by monastic orders (župe); (c) total num ber of their priests (sve- 
ćenici); (d) number of priests active in congregations (u pastvi). 


170 


ĐARČvAčRA BISKUPIJA 


BISKUPIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

i sa 
r* 

župe 

kuće 

Svećenici 

kuće 

župe 

Sestre 

ukupno 

od toga 
privrem. 
odsutni 

u 

pastvi 

svega 

svega 

po žu- 
pama 

— 

— 

i — 

3 

6 

i 199 

43 

46550 

3963 

147 

— 

— 

i — 

— 

2 

1 5 

5 

32271 

3333 

148 

4 

4 

16 

8 

6 

9 

j 128 

38 

98229 

2935 

149 

1 

1 

6 

2 

3 

2 

i 31 

19 

49945 

2011 

151 

— 

— 

j — 

— 

— 

— 

i — 

— 

10312 

529 

152 — 

i 

— 

— 

1 

1 6 

6 

21326 

1333 

153 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

I 9 

9 

43885 

2854 

154 — 

j — 

— 

— 

— 

i — 

— 

19720 

988 

155 

— 

— 

| — 

— 

— 

1 

| 2 

2 

13717 

704 

156 

— 

2 

8 

8 

22551 

1843 

162 

3 

3 

8 

7 

1 

2 

i 16 

7 

27998 

1369 

164 

2 

1 

! 6 

3 

2 

4 

i 22 

20 

48707 

4113 

165 — 

— 

— 

1 

2 

i 10 

10 

16705 

1210 

166 

— 

— 

j — 

— 

— 

3 

10 

10 

27205 

2010 

157 

1 

1 

| 3 

2 1 

i 4 

4 

16430 

690 

158 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

! 25 

25 

15162 

590 

159 1 

1 

— 

1 

— 

i 10 

— 

10034 

429 

161 

1 

1 

j 2 

2 

4 

4 

! 128 

19 

26080 

910 

161 

i 

. 

• 

13 

13 

44 

26 

23 

40 

613 

225 

546.827 

31.814 

7. nuns (redovnice): (a) their houses (kuće); (b) rectories, monaste- 
ries etc. where they are engaged on catechization, housework, etc. (župe); 
(c) total number of nuns (svega); (d) number of nuns working in recto- 
ries, monasteries etc. (župe). 

8. number of Catholics (broj katolika): (a) total (ukupno); (b) tem* 
porarily absent — living abroad as emigrant vvorkers etc. (od toga pri- 
vremeno odsutnih). 

The last column indicates the number of the page dealing with the 
respeetive deanery. 

Similar tables are added at the end of the statistical reports on the 
mdividual dioceses. 

A Latin version of this key is added after the statistical report on the 
Zagreb Archbishopric (-» p. 129). 


171 


ĐAKOVAČKA BISKUPIJA 


SVEĆENSTVO ĐAKOVAČKE BISKUPIJE 
Na njezinu području borave: 


a) pripadnici Đakovačke biskupije 167 

b) drugih biskupija 7 

c) svećenici — redovnici 44 

Ukupno 218 


svega 

1 

138 

26 

22 

187 


Inkarđinirani u Đakovačku biskupiju: 


a) 

biskupi 

u bpji 

1 

izvan bpj 

b) 

svećenici u duhovnoj pastvi 

132 

6 

c) 

u drugim službama 

20 

6 

d) 

umirovljeni 

15 

7 

Ukupno 

168 

19 

Svećenici drugih biskupija u Đakovačkoj biskupiji: 


a) u duhovnoj pastvi 3 

b) u ostalim službama 2 

c) umirovljeni* * I. 3 

Ukupno 8 


Svećenici-dušobrižnici na njezinu području: 

a) biskupijsko svećenstvo Đakovačke dijeceze 132 

b) bisk. svećenstvo drugih dijeceza 3 

c) svećenici — redovnici 26 

Ukupno 161 

* od tih jedan nastanjen izvan biskupije. 


Redakcija đakovačkog dijela O.š. završena je 31. III. 1973. 


3. KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


EPARHIJA ISTOČNO SLAVENSKOG OBREDA 

(DIOECESIS CRISIENSIS RITUS SLAVICO-ORIENTALIS) 


Zaštitnici Eparhije: 
Tri Svetitelja (sv. Vasilije Vel., 
sv. Gregorije Bogoslov i sv. Ivan 
Zlatousti). 

Patron Stolne crkve: 
Presveto Trojstvo. 

Površina biskupije: 
255.804 km2 (cijela Jugoslavija). 

Propovijeda se, ako dru- 
gačije izričito ne stoji, hrvatski, 
inače rusinski odnosno ukrajin- 
ski, makedonski i rumunjski. 

Grkokatoličkih vjer- 
nika: 58.778, od kojih '2139 

privremeno odsutnih. 

Biskupija broji: 2 vikarijata, 
9 dekanata 62 župa (od toga 7 
ugaslih). 

Stolna crkva Presv. Trojstva 
u Križevcima 


I. POVIJESNI OSVRT 

Provala Turaka na Balkan u XIV. vijeku i njihovo postepeno osva- 
janje država i zemalja sve do Hrvatske na njegovu skrajnjem sjevero- 
zapadu izazvalo je jake migracione pokrete, posebno u krajevima na 
turskoj granici. Staro stanovništvo bježeći u masama pred premoćnim 
osvajačem da se spasi od turskog ropstva i sačuva svoju kršćansku 
vjeru. Turci opet, iz vojničkih, političkih i ekonomskih razloga, nase- 


173 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


lj uju u opustjele krajeve novi, uglavnom pastirski, poluvojnički organi- 
ziran elemenat koji oni zovu »Vlasima« i daju mu znatne povlastice, tzv. 
»vlaški status«. Ti novi doseljenici bili su najvećim dijelom pravoslavne 
vjere, ali među njima nije manjkalo ni katolika; jezikom su Slaveni 
(Srbi i Hrvati), ali ih nešto ima i romanskog (rumunjskog) i albanskog 
govora. Starosjedilačko stanovništvo naziva ih »uskocima«, »prebjezi- 
ma«, »predavcima« i slično, a zapadna povijesna vrela, kako u kojoj 
prilici, daju im ime »Valachi«, »Uscocchi«, »Rasciani«, »Serviani« itd. 
Neki od tih naziva sačuvali su se i u prezimenima kao napr. Vlah, Vlašić, 
Vlainić, Karavlah, Uskok, Skok, Predavec, Prebjeg ili Prebeg, Rac, Ar- 
banas (Arbanasić), Hot (Otović), Klimenta, Cincar i druga. 

Kad je u Turskoj došlo do sve jačeg tlačenja »Vlaha« i ukidanja 
»vlaških privilegija«, mnoštvo »vlaških« obitelji bježi preko hrvatske 
granice i naseljuje se po .pustim posjedima hrv. plemstva i biskupa. 
Od kralja dobivaju donekle slične povlastice kao i nekad od sultana, 
dakako, uz uvjet da s domaćim narodom brane zemlju od Osmanlija. 

Među »prebjezima« u ivanićkom kraju prvi je razvio jaču duhovnu 
djelatnost ivanićki župnik Martin Dubravić, i sam dijete uskočkih ro- 
ditelja. Kasnije je stigla i grupa vasilijanskih kaluđera, na čelu s vla- 
dikom Simeonom Vratanjom, i nastanila se u Marči kod Čazme na 
rječici Glogovnici. Na ruševinama katoličkog samostana i crkve Svih 
Svetih osnovaše oni svoj manastir i crkvu sv. Arkanđela Mihajla. Za- 
grebački biskup Petar Domitrović , također potomak pravoslavnih pre- 
bjega, pokloni crkveno imanje Marču vladici Vratanji i učini ga arhi- 
mandritom tamošnjeg manastira. Nato vladika održi sastanak u Marči 
s narodnim vojvodama i kaluđerima, na kojem bude prihvaćeno jedin- 
stvo s Katoličkom crkvom. Papa bude priznat poglavarom cijele Crkve, 
a istočni obred u cijelosti zadržan. Marča postaje središtem crkvenog 
jedinstva kod nas i sjedištem marčanskog vladike, a tim istim i pret- 
hodnicom današnje Križevačke eparhije. Nato vladika polazi god. 1611. 
u Rim papi Pavlu V. i tamo položi ispovijest katoličke vjere u prisut- 
nosti kardinala Bellarmina. Papa podigne marčanski manastir na čast 
arhimandrije poznatom konstitucijom od 21. XI. 1611. Sjedinjenog vla- 
diku priznaje on »pravim episkopom Rašana (Rascianorum) grčkog ob- 
reda« u granicama Mađarske, Slavonije, Hrvatske i Kranjske (Carniola), 
dok mu je car već ranije dao naslov »s vidničko g« episkopa i vlast 
nad doseljenicima istočnog obreda u Hrvatskoj. 

Simeon Vratanja ostao je do kraja života vjeran položenoj ispo- 
vijesti vjere i priveo je mnoge svoje sunarodnjake jedinstvu s Kato- 
ličkom crkvom. Biskup Domitrović god. 1626. svjedoči za vladiku Vrata- 
nju: »Njemu su se podvrgli svi »Vlasi« moje biskupije, također i oni što 
žive u Zumberku. Taj je vladika ostao dosada iskreno odan sv. Apo- 
stolskoj Stolici, o čemu ja nemam nikakve sumnje.« Za sav taj narod 
on rukopolaže svećenike i drži ih u poslušnosti Katoličkoj crkvi. 

Kasnije nastupiše tužni dani za sjedinjene vjernike. Neki su od 
nasljednika Simeona Vratanje bili samo naoko sjedinjeni. Za Domitro- 
vićevih nasljednika nastaje također borba »svidničkih« vladika sa za- 
grebačkim biskupima o jurisdikciju nad sjedinjenim vjernicima istoč- 


174 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


no-slavenskog obreda. Prilike se pogoršavaju još više kada duhovna i 
svjetovna gospoda u Hrvatskoj pokušavaju da naseljene uskoke na svo- 
jim imanjima učine kmetovima. U tim socijalnim borbama priključuju 
se pravoslavlju ne samo novosjedinjeni nego i neki katolici — uskoci koji 
ovdje i drugdje pri prelazu ne mogu zadržati svog rimskog obreda. 

Rimska Kongregacija za širenje vjere šalje u žumberak u Us- 
kočkim gorama, drugo važno središte crkvenog jedinstva kod nas, vasili- 
janskog monaha Metodija Terleckog iz Ukrajine, a kasnije neke druge 
monahe za misijonare među uskocima. Poslije Terlecki postaje vladikom 
u Cholmu, ondašnjoj Poljskoj. Međutim, uspjeh tog rada osiguran je 
tek kad su brigu za te uskoke preuzeli vladike iz Marče, osobito Pavao 
Zorčić (1671 — 1685), muž velike teološke i filozofske naobrazbe, sav pro- 
žet idejom crkvenog jedinstva. Ostaje nepokolebiv i kad je njegov pred- 
šasnik vladika Vasilije bio radi istih ideja i rada otrovan u Marči. 

Zorčić je organizirao i utvrdio sjedinjenje u Hrvatskoj. Pošto Kon- 
gregacija de Propaganda Fide nije priznala izvjesnih nasljednika vla- 
dike Vratanje, jer su primili episkopsko posvećenje iz ruku pećkog 
patrijarha, a ni njihova naslova »svidničkih« vladika — titul u Rimu 
nepoznat — koji im je car davao, to je Zorčić dobio naslov platejskog 
biskupa (Plataea in Beotia), a tako i svi njegovi nasljednici do god. 
1777. Važno je Zorčićevo djelo bila ustanova eparhijskog sjemeništa 
u Zagrebu (1680) koje postoji neprekidno skoro već tri vijeka. Za nje- 
govo uzdržavanje poklonio je car Leopold I. dobro Pribić kod Karlovca. 

Međutim, isti je Leopold dao carsku povelju s velikim povlastica- 
ma patriarhu Arseniju Crnojeviću koji je god. 1690. bio došao s velikim 
brojem srpskih izbjeglica pred Turcima preko granica carske zemlje. 
Na temelju te povelje, vrlo smišljenim i energičnim radom, uspije 
Arseniju skoro do kraja zbrisati uniju u Hrvatskoj. Iz manastira Hopo- 
va u Srijemu protjera on sjedinjenog vladiku Petra Ljubibratića, apo- 
stolskog vikara za Srijem i Slavoniju (od god. 1688.) tako da je vikari- 
jat bio dokinut već 1706. nakon opstanka od nepuna dva desetljeća. 
Konačno hajduci oplijene i spale manastir Marču, rastjeravši i dijelom 
pobivši sjedinjene kaluđere. 

Jedinstvo s Katoličkom crkvom sačuvalo se uglavnom samo u Žum- 
berku najviše radom vladike Gabrijela Palkovića, rodom iz Potkarpat- 
ske Ukrajine, i njegova nasljednika Vasilija Božičkovića, domaćeg sina. 

Od vremena Simeuna Vratanje postoje u Hrvatskoj sjedinjeni vjer- 
nici istočno-sla venskog obreda i njihov vladika, ali ne i posebna eparhija 
za njih. Vladike nose naslove bivših dijeceza »in partibus«, dok stvarno 
vrše vlast bilo apostolskih vikara bilo generalnih vikara zagrebačkih 
biskupa za vjernike istočnog obreda s dužnošću »obrednog biskupa«. 
To provizorno i posve nezavidno stanje proteglo se do bule Pija VI. 
»Charitas illa« od 17.6.1777. kojom je ustanovljena Križevačka 
biskupija za vjernike istočnog obreda u Hrvatskoj. Bila je spočetka u sas- 
tavu Ostrogonske, a kasnije novoosnovane Zagrebačke metropolije (1853y. 

Prvim križevačkim vladikom postada učeni i zaslužni Vasilije Bo- 
zičković koji stanuje na biskupskom dobru Tkalec. Sijelo eparhije bude 
1801. premješteno u poklonjeni b. franjevački samostan u Križevcima. 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


Uz njega se osniva i Stolni kaptol sa 4 člana (1846.)* Od 2. 12. 1966. nalazi 
se sijelo Ordinarija eparhije u Zagrebu, Kaptol 20. 

Jurisdikcija križevačkog vladike bila je protegnula na sve katolike 
istočnog obreda u Jugoslaviji god. 1923., a godinu dana kasnije i granice 
Križevačke eparhije proširene na čitav državni teritorij Jugoslavije. Nje- 
zini vjernici potječu iz 5 različitih pokreta za sjedinjenje: onoga u Hr- 
vatskoj (Marča-Žumberak), Poljskoj i u Ukrajini (Brest-Litovsk), u Pot- 
karpatskoj Rusiji (Užhorod), Erdelju (Alba Julija) i Makedoniji (Kukuš). 

Katolički Ukrajinci, plod Brest-Litovske unije (1596), počinju 
doseljivati u Bosnu, najprije oko Prnjavora, već od god. 1896. Dva put ih 
pohodi i šalje im svećenike veliki ukrajinski metropolita Andrej Šepticki 
iz Lavova. Imali su jedno vrijeme i svog posebnog apostolskog admini- 
stratora, Msgr. Aleksija Baziuka (1914—1924). Iza II. svjet. rata broj im 
je dosta opao seobom preko Save (Srijem, Slavonija) i Dunava (Bačka). 

Rusini, zapravo potkarpatski Ukrajinci, sele u Bačku, koja 
je ostala napola pusta nakon Turaka, već sredinom XVIII. vijeka (prvi 
doseljenici u R. Krsturu 1746. i u Kucuri 1763.) Odatle sele i dalje po 
Bačkoj i Srijemu. Nove istočne župe formiraju najprije dekanat i kasni- 
je, bačko-srijcmski arhiđakonat. Za vrijeme mađarske okupacije, radi 
onemogućenih veza s Križevcima, osniva se apost. administratura (kaloč- 
ki nadbiskup kao administrator) i posebni gen. vikar u Ruskom Krstu- 
ru (5.7. 1941.). Iza rata, mjesto nje ustanovljen je Bački vikarijat Križe- 
vačke biskupije (21.2.1946.), kasnije proširen na čitavu Vojvodinu. 

U borbama protiv grčkog ugnjetavanja na crkvenom i nacionalnom 
polju jedan se dio makedonskih hrišćana sjedinio s Katol. crkvom (iza 
1860.). Središte pokreta bio je gradić Kukuš (kod Soluna), a predvodnik 
mu kasniji metropolita Josil Sokolski. U jeku pokreta sjedinjenje 
je prihvatilo oko 30.000 Makedonaca. Međutim Sokolski bude odve- 
den u Rusiju, gdje mu se zametnuo svaki trag. Nakon balkanskih rato- 
va, uz druge svoje sunarodnjake, katolici istočnog obreda moraju napus- 
titi svoj stari zavičaj, Egejsku Makedoniju. Od njih potječe današnjih 
pet župa u jugo-istočnoj Makedoniji i još veći broj u Bugarskoj (katol. 
egzarhat u Sofiji istoč. obreda). Ovi prvi dobili su skopskog biskupa Msgr. 
dr Joakima Herbuta za apost. vizitatora s punom jurisdikcijom (1962). 


GRKOKATOLIČKI VLADIKE KRIŽEVAČKE EPARHIJE 


(najprije nose naslov: vladike »manastira i cr- 
kve sv. Mihajla Arkanđela u Marci«, »vra- 
tanjski«, »plalejski« (Platea, nasl. biskupija 
u Grčkoj) krivo protumačeno »na gorama 
Pleterja« i »svidnički«, a od god. 1777. »kri- 
ževački« 


1. Simeon Vratanja (1611 — 1630) 

2. Maksim Predojević (1630—1642) 

3. Gavro Predojević (1642—1644) 

4. Vasilije Predojević (1644 — 1648) 

5. Sava Stanisavljević (1648 — 1661) 

6. Gavro Mijakić (1663 — 1670) 

7. Pavao Zorčić (1671—1685) 

8. Marko Zorčić (1685—1688) 

9. Isaija Popović (1689 — 1699) 

10. Gabriel Turčinović (1700—1706) 

11. Grgur Jugović (1707—1709) 


12. Rafael Marković (1709—1726) 

13. Grgur Vučinić (1727 — 1733) 

14. Silvestar Ivanović (1734—1735) 

15. Teotil Pašić (1738—1746) 

16. Gabriel Palković (1751 — 1759) 

17. Vasilije Božičković, svidnički (1759 — 1777) 
pa križevački (1777 — 1785) 

18. Jozal'at Bastašić (1787 — 1793) 

19. Silvestar Bubanović (1794 — 1810) 

20. Konstantin Stanić (.1814 — 1830) 

21. Gabriel Smičiklas (1834 — 1856) 

22. Đuro Smičiklas (1857 — 1881) 

23. Ilija Hranilović (1883—1889) 

24. Julije Drohobeczky (1891—1920) 

25. Dionizije Njaradi (1920 — 1940) 

26. Janko šimrak (1942—1946) 

27. Gabrijel Bukatko (1952—1964., zatim nbp 
beogradski i apost. administrator Kri/.cvač- 
ke bpje 1964— . . .) 


176 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


II. VLADIKA I POMOĆNI VLADIKA 

Msgr. dr GABRIJEL BUKATKO, 
APOSTOLSKI ADMINISTRATOR KRIŽEVAČKE EPARHIJE 

Rođen 27. 1. 1913. u Andrijevcima k/Slav. Broda. Rukopoložen za 
sveć. 2. 4. 1939. u Rimu. Dr theol. u Rimu na Propagandi 1940. 
Kapelan u Ruskom Krsturu (1940), kancelista i kth u Križevcima 
(1941), bisk. tajnik (1942), prisj. Duhovnog stola i upravitelj bisk. 
dobara (1943), kanonik ( 1944), interkalar. ekonom Eparhije (1946), 
administrator Eparhije (1950). Imenovan naslovnim vladikom Se- 
veriane 23.2.1952., za vladiku posvećen 27.4.1952. u katedrali u 
Zagrebu. Imenovan rezidenc. vladikom križevačkim 22.7. 1960. Pro- 
maknut za nasl. nadbiskupa Mocisse 2. 3. 1961. i pomoćnog nadbisku- 
pa beogradskog. Postaje rezidenc. beogradskim nadbiskupom 24. 3. 
1964. i apost. administratorom jugosl. dijela Banata kao i Križevač- 
ke eparhije. — 11000 Beograd, Svetozara Markovića 20 ® (011) 
334-846. 

Msgr. DR. JOAKIM SEGEDI, pomoćni vladika i generalni vikar. 

R. 27. 10. 1904. Ruski Krstur, m. 4.9. 1927. u mj., dr theol 1930. u 
Rimu na Gregorijani. Duhovnik sjemeništa (1930), gen. vikar bačke 
apostol, administrature za katolike istočno-slavenskog obreda i žk 
u Ruskom Krsturu (1941), vikar bačkog vikarijata (1945), apost. 
protonotar (1961). Imenovan nasl. biskupom Gisarije 24. 2. 1963. Po- 
svećen za vladiku u Rimu u bazilici sv. Petra 28.7. 1963. Gen. vikar 
1966. — 41000 Zagreb, Kaptol 20 S (041) 32-932, 

Biskupski vikar za Vojvodinu: 

MIHAJLO M AK AJ, kan., žk u Ruskom Krsturu, r. 28. 10. 1922. 
Ruski Krstur, m. 29.6. 1948. Đakovo. 


III. STOLNI KAPTOL 

Veliki prepošt: •/• 

Kanonik — štilac: •/• 

Kanonik — p o j a c : Mihajlo Makaj, bisk. vikar (kao gore). 

Počasni kanonici: 

Ljudevit Caslar (-» Beograd, nbpja). — Msgr. Mihajlo Firak, žk u 
lizevcima (-» 180). — Đuro Mikloš, sveć. u m. (-» 187). — Dr Julijan 
e->esnyj) r. 2.12.1919. Kamenica k/Prnjavora u Bosni, m. 24.3.1946. 
Rim. — 1920 Barton Str. East, Hamilton, Ont., Canađa. © 416-545-8002. 


177 


KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


IV. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

Članovi: za zapadni dio Eparhije: Danijel Herak, Slavomir Mi - 
klovš, Ivan Pavković, Luka Pogačić OFM ; 

za srednji i istočni dio Eparhije: Ivan Barčevski, Dimitrije Zvoni- 
mir Besermenji, Aleksandar Biljak, Joakim Dzudzar, Miron Hirjovati, 
Mihajlo Ivanjak, Mihajlo Makaj, Roman Myzj (12). 


V. BISKUPSKI ORDINARIJAT 

Pisama Ordinarijata: 41000 Zagreb, Kaptol 20 © (041) 32-932 
Vodstvo Eparhije:. Zagreb, Ćirilometodska 1 © (041) 443-440 

Biskupski konzistorij: 

Ordinarij, gen. vikar, svi pravi i poč. kanonici. 

Ispitno povjerenstvo i cenzori knjiga: 

Ordinarij, gen. vikar, bisk. vikar Mihajlo Makaj, za crk. pravo Msgr. 
dr Joakim Herhut, bp u Skopju. 

Ženidbeni sud: 

Predsjednik: Msgr. Joakim Herhut. 

Branitelj ženidb. veza: Ivan K. Pavković, rektor sjem. — 
Druga instancija je Nadbiskupski ženidbeni sud Zagreb. 

Dijecezanski sud: 

Predsjednik: gen. vulkiar. 

Članovi: svi kanonici. 

Dijecezanska uzajamna pomoć 

(za bolesne i iznemogle svećenike te za one u potrebi) 

Upravitelj : Slavomir Miklovš, bisk. ekonom. 

Knjižnica i arhiv: 

a) u Križevcima: upr. Mihajlo Firak, žk ondje. 

b) u Zagrebu: Msgr. dr J. Segedi, gen. vikar ondje. 

Eparhijska vijeća: 

PASTORALNO VIJEĆE: 

Ima 16 članova: 7 svećenika, 5 laika i 4 časne sestre. 


178 


KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


EKUMENSKO VIJEĆE: 

Ordinarij, gen. vikar, Luka Pogačić OFM i Ivan Pavković. 

MISIJSKO VIJEĆE: 

gen. vikar, Slavomir Miklovš i Simeon Hromiš. 

VIJEĆE ZA CRKV. GLAZBU: 
gen. vikar, Onufrije Timko i Miron Hirjovatij. 

VIJEĆE ZA SJEMENIŠTE 

gen. vikar, Mihajlo Makaj, Ivan K. Pavković i Janko Šandor. 
KATEHETSKO VIJEĆE: 

gen. vikar, Mihajlo Makaj, s. Vjera Pap i 5. Irena Smičiklas. 

Ukupan broj mladeži, obuhvaćen vjerskom poukom, varira prema 
sredinama: u gradovima 15 — 20%, u selima 80 — 90%. 


VI. EPARHIJSKO SJEMENIŠTE 

41000 Zagreb. Ćirilometodska 1 © (041) 443-440. 

Internat za bogoslove i sjemeniišitarce. Obuka se vrši sa rimokato- 
ličkim kolegama u Zagrebu. 

Ravnatelj : Ivan Krst. Pavković , r. 17. 10. 1917. Pavkovići /. 
Grabar, m. 16. 9. i 945. Zagreb. 

Duhovnik: Slavomir Miklovš, r. 16.5.1934. Đurđevo, m. 7.7. 
1964. u mj. 

Ekonom: Janko šandor, r. 1.11.1927. Ruski Knsitor, m. 27.5.1955. 
Srijem. Mitrovica. 

Bogoslova ima 9. Studiraju na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. 
U inozemstvu studiraju 6 bogoslova. Svih zajedno 15. 

Sjemeništaraca ima 46, po razredima: u I. — 15, II. — 11, III. — 17, 
IV. — 3. Pohađaju interdijecezansku srednju školu (klasičnu gimnaziju) 
u Zagrebu, na Šalati. 


BOGOSLOVI KRIŽEVAČKE EPARHIJE 


a) u Zagrebu 


Vorotnjak Štefan, VI. godina studija; 
Kekić Petar, V. 

Gočur Antun, III. 

Hucal Branislav, III. 

Njivojda Vlado, III. 


Mudri Vlado, III. 
Haraj ak Ljubomir, II. 
Vranešić Milan, I. 


Hardi Mihajlo, V. god., u vojsci. 


179 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


b) na studiju u inozemstvu 

Novta Janko, V. godina studija u Innsbrucku; 

Dudaš Joakim, IV., u Regensburgu; 

Repčen Petro, III., u Eichstattu; 

Menjuk Ivan, II., Ukrajinski zavod sv. Jozafata, 00165 Roma, Passeggiata del 
Gianicolo 7, Italia; 

Fedišin Gregor, II., Rim, sv. Jozafat; 

Rac Joakim, I., u Rimu, (kao gore). 


VII. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

1. STOLNI DEKANAT 

Dk: Ivan Krst. Pavković, žk u Zagrebu 

1. KRIŽEVCI, Katedralna ž., Račkoga 2 El 43260 Križevci. J* Presv. 

Trojstvo, sagr. XIV. st. (nekad franjevačka), obn. 1895. Ž. ust. 1803. D: 50. 
16 lf □ ss. Vasil. u mj. Šk: 2 osn., 3 sred. i 1 viša ratar- 

ska. — Žk: Msgr. Mihajlo Firak, pč. kan. r. 21.11.1897. Ljacko Veliko (Zap. 
Ukrajina), m. 20. 11. 1921. Zagreb. 

2. KARLOVAC, Dubovac 7 1S1 47000 Karlovac. Rkt t sv. Križa. Župa u 
osnutku 1972. □ ss. Vasil. O £Š9<gEp: Karlovac. — Žk: Nikola Kekić ml., r. 18. 
1. 1943. Stari Grad ž. Sošice, m. 1. 11. 1970. Sošice. 

3. STENJEVEC, Okrugljačka 9 K 41171 Stenjevec. f Krist Kralj, sagr. 
1968. Ž. ust. 1968. D: 544 (—9). O Zagreb. ^9qg“): u mj. Šk: (-► 73). 
— Adm. žk iz Zagreba. 

4. PRGOMELJE K 43252 Prgomelje. ^ sv. Petar i Pavao (njom se služe 
rkt.). Ž. ust. 1897. (raseljena). D: 6. — Adm. žk iz Križevaca. 

5. ZAGREB, Ćirilometodska 1 © (041) 443-440 K 41000 Zagreb. sv. Ćiril 

i Metod, b. crkva sv. Bazilija, sagr. 1831., nadograđ., obn. i posv. 1886., a za 
zaštitnike uzeti slav. apostoli sv. Ćiril i Metod. D: 6300 ( — 300). 2t 1A 
□ ss. Vasil. u mj. Šk: (-> 71). — Žk: Ivan Krst. Pavković, dk, 

r. 17.10.1917. Pavkovići ž. Grabar, m. 16.9.1945. Zagreb — Pomaže: Nikola 

Kekić st., r. 7. 5. 1917. Stari Grad ž. Sošice, m. 25. 12. 1945. 

Raseljene župe: 

BALJKE. Ž. ust. 1832. D: 5. — Adm. žk iz Zagreba. — 

KRIĆKE. Ž. ust. 1832. D: 10. — Adm. žk iz Zagreba. — 

VRLIKA. Ž. ust. 1834. D: 6. — Adm. žk iz Zagreba. — 

2. ŽUMBERAĆKI DEKANAT 

Dk: Ivan Krst. Pavković, žk u Zagrebu 

1. DRAGE (kod Metlike) K 68330 Metlika. Rođenje presv. Bogorodi- 
ce, sagr. 1914. D: 172 (—27). 2f 1A O ^9<g“): Metlika, pruga Metlika 
— Hrast — Dol — Novo mesto — Ljubljana. 1 osn. šk. — Adm. žk. iz Metlike. 


180 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


2. GRABAR K 47233 Kalje, sv. Ivan Krst., sagr. i posv. 1912., obn. 
1958. Ž. ust. 1810. D: 394 ( — 38). O Samobor. £g9 Jastrebarsko. ,g™) Kalje i 
Budinjak, pruga Samobor — Kalje. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Pećna. 

3. KAŠT K 47284 Kašt. sv. Antun Veliki, sagr. 1828., obn. 1907. Ž. 
ust. 1776. D: 360 (—44). 3f O Ozalj. £g9 Metlika. cg™) Ostriž, pruga Metli- 
ka— Radatovići 1 osn. šk. — žk: Danijel Herak, r. 27.8.1921. Brašljevica ž. 
Kašt, m. 16. 7. Ej50. Zagreb. 

4. MEtIIkA, $ova Cesta 17 K 68330 Metlika. sv. Ćiril i Metod, sagr. 
1903. Ž. ust. 1958. (za sve grkokt. u Sloveniji osim ž. Drage). D: 1140 ( — 60). 
1A 0£S9^: u mj. — žk: Luka Pogačić OFM, r. 23.4.1929. Klanjec, m. 
30. 4. 1965. Ljubljana. 

5. MRZLO POLJE K 47233 Kalje. ^ sv. Petar i Pavao, sagr. 1666., obn. 
1907. Ž. spom. 1641. D: 970 (—120). lf O Jastrebarsko. cg™) Gornja Vas 
(iz Samobora i Karlovca). 2 osn. šk. — Žk: Jaroslav Vovk, r. 25.9.1943. Liš- 
nja, m. 22. 10. 1972. Lišnja. 

6. PEćNO K 47233 Kalje. Uspenije presv. Bogorodice, sagr. i posv. 

1824., obn. 1958. Ž. spom. 1764. D: 597 (—120). 1+ O £§9: Jastrebarsko. cg™> 
Pribić, pruga Jastrebarsko — Kalje. 1 osn. šk. — Žk: Petar Ovad, r. 21.7. 1941. 
Kamenica, m. 7. 12. 1969. Lipovljani. 

7. PRIBIć K 47233 Kalje. Navještenje BI. Dj. M. sagr. 1910., posv. 

1971., obn. 1971. Ž. ust. 1942. Bisk. posjed i ljetnikovac, nacionaliziran. D: 30. 
O Jastrebarsko. cg™) Kostanjevac i Sošice, pruga Zagreb — Sošice. — Adm. 
žk iz Pećna. 

8. RADATOVIĆI (Sv. Nedjelja) K 47285 Radatovići. Uskrsnuće Gos- 
podnje, sagr. 1870., obn. 1958. Ž. spom. 1623. D: 791 (—72). 3f O Ozalj. 
£§9 Metlika, cg™) u mj. (iz Metlike). 1 osn. šk. — Žk: Juraj Hrnjak, r. 2.4. 1918. 
Brašljevica ž. Kašt, m. 16. 9. 1945. Zagreb. 

9. SOŠICE K 47232 Sošice.. sv. Petar i Pavao, sagr. 1750 — 1775. Ž. ust. 
1746. i 1775. D: 870 ( — 70). 3f □ + ss. Vasil. i starački dom. 1 osn. šk. O 
£^9 Jastrebarsko. cg™) u mj. (iz Zagreba). 1 osn. šk. — Žk: Jakov Novak, 
r. 6. 2. 1941. Kucura, m. 27. 7. 1960. Kuoura. 

10. STOJ DRAGA K 41430 Samobor. sv. Juraj M., sagr. 1847., obn. 
1952. ž. ust. 1776. D: 284 ( — 17). lf O cg™): Samobor. 1 osn. šk. — Žk: 
Mihajlo Jurista, konz., žk. u m., r. 11.4.1899. St. Petlikovci ž. Bučač (Ukr.), 
m. 7. 12. 1924. Zagreb. 


3. SLAVONSKI DEKANAT 

Dk: Zinovij Šagadin, žk u Banja Luci 

1. DIŠNIK E3 43280 Garešnica. Presv. Trojstvo, sagr. 1842. (predana 
ikt. ž. Kaniška Iva), ž. ust. 1892. (raseljena). D: 3. O Garešnica. 1 osn. šk. 
— • Adm. žk iz Križevaca. 

2. KANIžA 55254 Bebrina. ^ Rođenje presv. Bogorodice, sagr. i posv. 
1936. ž. ust. 1908. D: 533 ( — 40). lf Prop.: ukrajinski. 0^9^): Slav. 


181 


RRlžEVACKA BISKUPIJA 


Brod. 1 osn. šk. — žk: Vasilije Vorotnjak, r. 5. 10. 1935. Brezik ž. Lišnja, m. 
29. 8. 1965. Brezik. 

3. LIPOVLJANI, Nemetova 23 Kl 41322 Lipovljani. 6 Bezgr. Začeće BI. Dj. 

Marije sagr. i posv. 1924. Ž. ust. 1909. D: 1200 (—200). lf i t Kutina. 1A 
Prop.: ukr. O Novska, u mj. 1 osn. šk. — Žk: Adam Hnatnjuk, 

r. 28. 2. 1943. Kamenica, m. 28. 5. 1972. R. Krstur. 

4. SIBINJ Kl 55252 Sibinj. Uspenije Presv. Bogorodice, sagr. i posv. 
1953. Ž. ust. 1908. D: 1300 ( — 100). 16 2f Prop.: hrv. i ukr. O Slav. Brod. 

u mj., pruga Slav. Brod— Požega. Šk: 15 osn., 4 sred. i 2 više. — Žk: 
Mihajlo Ivanjak, r. 12.11.1942. Ćelinac ž. Banja Luka, m. 17.10.1967. Rim. 


4. VUKOVARSKI DEKANAT 

Dk: Dimitrije štefanjuk, žk u Vukovaru 

1. BERAK Kl 56238 Čakovci. + sv. Ivan Krst. Ž. ust. 1954. D: 111 ( — 1). 
1+ O Vukovar. Prop.: rusin. ^ Oriolik. ^ u mj., pruga Vukovar— Šid. 
1 osn. šk. — Adm. žk iz Mikluševaca. 

2. MIKLUŠEVCI, Moše Pijade 1 K 56238 Cakovci. j* Rođenje BI. Dj. Ma- 

rije, sagr. 1907. 1858. ust. dušobrižništvo, 1930. ž. D: 620 ( — 2). lf 1A 
Prop.: rusin. □ ss. Vasil. O <gg: Vukovar. u mj., pruga Vukovar— Šid. 

l. osn. šk. — Žk: Vladimir Pap, r. 4. 12. 1912. u mj., m. 11.4. 1932. u mj. 

3. OSIJEK, Vilsonova 2, © (054)25-311 Kl 54000 Osijek. + sv. Vasilije 
Vel. (u □ ss. Vasil.). Ž. ust. 1941. D: 270 (—20). OS^: u mj. Šk: 
(-» 151). — Žk: Dimitrije Zvonko Besermenji, r. 12.9.1932. Šid, m. 7.7.1956. 
Petrovci. 

4. PETROVCI kod Vukovara, ul. J. N. A. 4 K 56230 Vukovar. Pokrov 

presv. Bogorodice, sagr. 1893, obn. 1930. Ž. ust. 1836. D: 1070 ( — 20). 1 + 

Prop.: rusin. O Vukovar. St. Jankovci. c^) u mj., pruga Vukovar— Vinkov- 
ci. 1 osn. šk. — Žk: Kiril Plančak, r. 26. 2. 1927. Kucura, m. 16. 5. 1954. Kucura. 

5. PIŠKOREVCI, Slavnovićeva 1 K 54400 Đakovo. U sv. Dimitrije V. Mč., 

sagr. 1906. Ž. ust. 1906. D: 256. 1 6 1+ Prop.: ukr. O €5): Đakovo. ^ 

u mj. pruga Đakovo — Vrpolje. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Vinkovaca. 

6. RAJEVO SELO, V. Nazora 16 K 56261 Rajevo Selo. sv. Jozafat M., 
sagr. 1912. Ž. ust. 1911. D: 200. Prop.: rusin. O Županja. g£i Gunja. 

u mj., pruga Vukovar — Vinkovci — Brčko. 1 osn. šk. — Žk: Ljubomir Vasilije 
Seman, r. 1. 1. 1938. Ruski Krstur, m. 6. 12. 1969. Ruski Krstur. 

7. VINKOVCI, Lenjinova 86 K 56000 Vinkovci. + Vozdviženije Česna- 
go Križa, sagr. 1958. Ž. ust. 1958. D: 319. Prop.: ukr. O £23^: u mj. 
Šk: 6 osn., 12 sred. i 3 više. — Žk: Joakim Dzudzar, r. 19. 1. 1930. Ruski Krstur, 

m. 7. 7. 1964. Đurđevo. 

8. VUKOVAR, Masarikova 5 K 56230 Vukovar. Krist Kralj, sagr. 
1972. ž. ust. 1962. D: 1470 (—20). Prop.: ukr. at ss. Vasil. OS 

u mj. Šk: 7 osn., 11 sred. i 2 više. — Žk: Dimitrije Štefanjuk, r. 6. 11. 1920. 
Prosjek ž. Devetina, m. 5. 8. 1958. Zagreb. 


182 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 

5. SRIJEMSKI DEKANAT 

Dk: Miron Hirjovatij, žk u Srijem. Mitrovici 

1. BACINCI Kl 22225 Bačinci. sv. Luka Ev., sagr. 1906. Ž. ust. 1850. 

D: 805 (—5). Prop.: rusin. O šid. u mj., pruga Kukujevci— šid. 

I osn. šk. — žk: Đuro Fejsa, r. 5.4. 1934. Gospođinci, m. 12.7. 1966. Novi Sad. 

2. BERKASOVO K 22240 Šid. sv. Mihajlo Ark., sagr. oko 1760. (vlas- 
ništvo Đakov, bpje, dana na upotrebu grkt.). Ž. ust. 1919. D: 1224 ( — 4). 1 6 

I I Prop.: rusin. O £gg: šid. u mj., pruga Šid— Ilok— Novi Sad. 1 osn. 
šk. — žk: Đuro Herbut , r. 18. 3. 1913. R. Krstur, m. 27. 3. 1939. Trebišov (Kar- 
pat. Ukr.). 

3. INDIJA, M. Tita 82, © (022)82-052 K 22320 Indija, Uspenije Majke 

Božje (u gradnji). Ž. ust. 1966. D: 544 ( — 8). Prop.: ukr. u mj., 

pruga Beograd — Novi Sad. Šk: (-» 186). — žk: Stefan Pitka, r. 28.2.1934. 
Novo Selo ž. Derventa, m. 2. 8. 1965. Hrvaćani. — Kp: Petro Mironjuk, r. 3. 10. 
1944. Selište ž. Prnjavor, m. 4. 9. 1972. Indija. 

4. SRIJEMSKA MITROVICA, Trg braće Radića 30 K 22000 Sr. Mitrovica 

U Uzašašće Gospodnje, sagr. 1906., obn. 1929. Ž. ust. 1886. D: 2012 ( — 12). 
lf Prop.: hrv. i ukr. O u mj. šk: (-» ...).— žk: Miron Hirjo- 

vatij, dk, r. 1. 9. 1914. Rajevo Selo, m. 11. 8. 1940. Sofija. 

5. ŠID, Đure Kiša 7 K 22240 šid. Preobraženje Gospodnje, sagr. 1780. 

Ž. ust. 1810. D: 1410 ( — 10). a ss. Vasil. Prop.: rusin. O u mj., 

pruga Beograd — Vukovar, šk: 6 osn. i 2 sred. — Žk: Kiril Besermenji, r. 17. 8 
1915. Berkasovo, m. 1. 6. 1941. Užhorod. 


6. BAČKI DEKANAT 

Dk: •/• 

1. ĐURĐEVO, M. Tita 79 K 21239 Đurđevo. Rođenje presv. Bogorodice, 
sagr. i posv. 1900. Ž. ust. 3893. D: 1819 (—50). 2f 1A a t ss. Služb. 
Bezgr. Dj. Marije Prop.: rusin. O Žabalj. u mj., pruga Novi Sad — 
— Žabalj. 1 osn. šk. — žk: Joakim Hološnjaj , r. 25. 1. 1932. R. Krstur, m. 9.5. 
1958. R. Krstur. 

2. GOSPOĐINCI, Partizanska 47 K 21237 Gospođinci. sv. Mihail Ark., 

sagr. 1970., posv. 21.11.1970. Ž. ust. 1921. D: 352 (—27). Prop.: rusin. O ža- 
fralj- u mj., pruga Novi Sad — Zrenjanin. 1 osn. šk. — Žk: Julijan 

Hornjak Kuhar, r. 21. 1. 1929. Kucura, m. 23.6. 1957. Kucura. 

3. KUCURA, M. Tita 72 K 21466 Kucura. Uspenije presv. Bogorodi- 
ce, sagr. 1792. ž. ust. 1765. D: 2882 (—158). a ss. Služb. Bezgr. Zač. lf 
filijala Zmajevo. Prop.: rusin. 0£5g: Vrbas. ^ u mj-> pruga NovJ Sad — 

rbas 2 osn. šk. — žk: •/• — Upr. ž.: Kiril Mudri, r. 10. 6. 1915. Mikluševci, m. 

7. 9. 1941. Užhorod. 

4. KULA, ul. XVI. diviz. 71 K 25230 Kula. f sv. Jozafat M. u a ss. Vasil., 
sagr. 1971. ž. ust. 1956. D: 1020 ( — 20). Prop.: ukr. O^g^): u mj. Šk. 


183 


RRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


2 osn. i 3 sred. — Žk: Metodije Biljak, OŠBM, r. 15.7. 1912. Novyci ž. Kaluš, 
(zap. Ukrajina), m. 19. 8. 1938. Prnjavor. 

5. NOVI SAD, Ivana Milutinovića 2 BI 21000 N. Sad. ^ sv. Petar i Pavao, 

sagr. 1820—38., obn. 1960. Ž. ust. 1780. D: 6000 (— ?). □+ ss. Vasil. □ 

f ss. Služb. Bezgr. Dj. Mar. □ ss. Euharist. 2+ Prop.: rusin. Og3 

u mj. Šk: (-> rkt. ž. Novi Sad). — Žk: Roman Myz, r. 14. 8. 1932. Drohobič 
(Ukr.), m. 19.12.1958. Zagreb. — Pom.: Maksimilijan Buila, žk u m., r. 10.6. 
1904. Vrbas, m. 31. 3. 1929. Zagreb. 

6. NOVO ORAHOVO, Tornjoški put 21 BI 24351 Novo Orahovo. + Fatim. 
Bogorodica, sagr. i posv. 1957. Ž. ust. 1954. D: 360 ( — 10). Prop.: rusin. O 
£Sg: Bačka Topola. u mj., pruga B. Topola— N. Orahovo — Senta. 1 osn. 
šk. — Adm. žk iz Vrbasa I. 

7. RUSKI KRSTUR, M. Tita 56 3 25233 Ruski Krstur. 1* sv. Nikolaj 

B., sagr. 1784., posv. 1797., obn. 1949. Ž. ust. 1751. D: 7200 (—200). □ + ss. 

Služb. Bezgr. D. Mar. □ Male ss. 16 2f 1A Prop.: rusin. O 29^ Kula. 

u mj., pruga Sombor — Novi Sad. Šk: 2 osn., 1 sred. — Žk: Mihajlo Makaj, 
bisik. vk. i kan., r. 28. 10.1922. u mj., m. 29.6. 1948. Đakovo. — Kp.: Joakirn 
Simonović, r. 12.9.1945. u mj., m. 8.9.1971. u mj. — Kp: Vladimir Mudri, 
r. 22. 6. 1946. Tkalec ž. Križevci, m. 27. 8. 1972. Kucura. 

8. VRBAS I, Sivčova 91 31 21460 Vrbas. sv. Pokrov, sagr. 1939 — 43. 
(Ž. c. Rođenje Bogorodice, sagr. 1860., sruš. 1939). Ž. ust. 1860. D: 920 ( — 30). 
16 Prop.: rusin. 029^: u mj. Šk: 7 osn. i 3 sred. — Žk: Vladimir Tim- 
ko, r. 1.11. 1928. Kucura, m. 29. 11. 1959. Vrbas. 

9. VRBAS II, D. Bojovića 46 3 21460 Vrbas, t sv. Vladimir, sagr. i 

posv. 1961. Ž. ust. 1960. D: 930 (—30). □ + ss. Služb. Bezgr. D. M. Prop.: 

rusin. 029^: u mJ- šk: (-> Vrbas I). — Žk: Feliks Biljcnkij, r. 1. 10. 1913. 
Prnjavor, m. 18. 9. 1938. Devetima. 


7. BANATSKI DEKANAT 

Dk: Vasilije Mikleu, žk u Markovcu 

1. BEOGRAD. Bl.Dj. Marija Ž. ust. 1930. za grkokatolike područja 

grada Beograda J dijela Banata (Opovo, Preliv, Besni Fok, Perlez i Borča). 
Prije II. svjet. rata ž. posjedovala gradilište za crkvu u Dalmatinskoj ui., 
izvlašteno iza rata. Ž. c. Bl.Dj. Marije, vlasništvo Križevačke eparhije, još 
služi kao ž. c. istoimene rimokatol. ž. oo. Asumpcionista u mj. D: oko 1000. 
16 029 u mj. — Adm. žk iz Indije, adr. ž. u. 22320 Indija, Maršala 

Tita 82 © (022) 22320. 

2. JANKOV-MOST 3 23202 Mihajlovo. ]* sv. Petar i Pavao, sagr. i posv. 
1899. ž. ust. 1891. D: 34 (—1). Prop.: rum. O Zrenjanin. 29 Zrenjanin i 
Klek. ^ u mj. (iz Zrenjanina). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Markovca. 

3. MARKOVAC 3 26335 Gudurica. ja sv. Đorđe M., sagr. i posv. 1902. 
ž. ust. 1864. D: 48 (—5). Prop.: rum. OčSj: Vršac. ^ u mj. (iz Vršca). 
1 osn. šk. — žk: Vasilije Mikleu , dk, r. 1. 12. 1919. u mj., m. 29. 11. 1942. Jan- 
kov-Most. 


184 


KRIžEVACKA BISKUPIJA 


8. BOSANSKI DEKANAT 

Dk: Zinovij Šagadin , žk u Banja Luci 


1. BANJA LUKA, Martićeva 16 3 78000 Banja Luka. t Krist Kralj, u 

ž. dvoru od 1945. ( ^ Krist Kralj, sagr. 1931., u bombardiranju sruš. 1944). 

Ž. ust. 1917. Apost. administratura za Bosnu u B. L. 1917 — 1924. D: 1115 ( — 14). 
3 1 Prop.: ukr. OSl® u mJ- Šk: (-» rkt. ž. Banja Luka) — žk: Zinovij 
Šagadin, r. 27. 4. 1932. u mj., m. 9. 6. 1957. Križevci. 

2. CEROVLJANI 3 78403 Cerovljani. ^ sv. Jozafat M., sagr. i posv. 
1917. Ž. ust. 1917. D: 512 (—34). 1+ Prop.: ukr. O Bos. Gradiška. 29 Oku- 
čani i B. Luka. ^ Nova Topola i Bos. Gradiška. Šk: 6 osn., 2 sred. — Žk: 
Evstahije Lehenjkij, r. 12. 5. 1898. Lavov, m. 9. 8. 1920. Lavov. 

3. DERVENTA, Hasana Kikića 9 3 74400 Derventa. Uspenije presv. 
Bogorodice, sagr. 1958. Ž. ust. 1930. D: 550 ( — 10). lf u Detlaku. Prop.: ukr. 
O^s): u mj., pruga Slav. Brod — Doboj. 29 Slav. Brod i Doboj. Šk: 2 osn., 
3 sred. _ žk: Ivan Levyckyj, r. 9. 10. 1898. Suhoriče (Zap. Ukr.), m. 23.2. 1930. 
Lavov. 

4. DEVETINA 3 78436 Hrvaćani. Uspenije presv. Bogorodice, sagr. 
1937., posv. 1938., obn. 1966. Ž. ust. 1900. D: 563 ( — 42). 1 6 lf Prop.: ukr. 
O Laktaši. 29 Banja Luka. ^ Hrvaćani, pruga Banja Luka — Prnjavor. 
/ osn. šk. — Žk: Ivan Baršćevskij r. 28.5.1941. Trnopolje ž. Kozarac, m. 
15. 9. 1968. Kozarac. 

5. KAMENICA (raseljena) 3 78000 Banja Luka. Ž. c. Rođenje presv. Bo- 
gorodice, sagr. 1912., uništena 1945. Ž. ust. 1932. D: 25. Prop.: ukr. O Prnja- 
vor. — Adm. žk iz B. Luke. 

6. KOZARAC 3 78436 Kozarac. ^ Presv. Euharistija, sagr. 1939. Ž. ust. 
1911. D: 790 ( — 20). 6 sv. Križa, sagr. 1911. 1+ Prop.: ukr. O Prijedor. 
<23 1£™): u mj., pruga Prijedor — B. Luka. 3 osn. šk. — Žk: Antun Tarasenko, 
r. 17. 1. 1944. Hrvaćani ž. Devetina, m. 13. 6. 1971. Devctina. 

7. LEPENICA 3 78430 Prnjavor, Pokrov presv. Bogorodice, sagr. 1912. 
Z. ust. 1933. D: 214. Prop.: ukr. 4f O Srbac. — Adm. žk iz Prnjavora. 

8. LIŠNJA 3 78434 Lišnja. sv. Petar i Pavao, sagr. 1931., posv. 1933. 

ž. ust. 1930. D: 640 (—40). 2+ Prop.: ukr. O Prnjavor. 29 B. Luka. «^p 

u mj., pruga Prnjavor — Banja Luka. 5 osn. šk. — Žk: Nikola Ovad, r. 2. 1. 
1944. Kamenica, m. 26. 7. 1970. R. Krstur. 

9. PRNJAVOR, Ul. 27. jula 48 3 78430 Prnjavor. Preobraženje Gos- 
podnje, sagr. 1912, obn. 1935. Ž. ust. 1900. D: 1305 (—55). 1 6 Prop.: ukr. 

Oc^Eg): u mj, pruga Derventa — B. Luka. 29 Dragalovci. Šk: 7 osn. i l sred. 
— Žk: Msgr. Grigorij Biljak, r. 9.9. 1884. Zalizci (Zap. Ukrajina), m. 19.9. 1909. 
Lavov. — Privrem. kp: Aleksandar Biljak, r, 27.6.1910. Rudno (Zap. Ukra- 
jina), m. 9. 2. 1936. u mj. 

10. STARA DUBRAVA (raseljena) 3 78000 Banja Luka. Žc. Voznesenije 
G.N.I.K, sagr. 1915, sruš. iza 1945. Ž. ust. 1906. D: 30. f u Ukrini, sagr. 1958. 
Prop.: ukr. — Adm. žk iz B. Luke. 


185 


KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


9. MAKEDONSKI DEKANAT 

Dekretom sv. Kongregacije za Istočne Crkve od 3. 7. 1972. imenovan je 
skopsko-prizrenski biskup Dr Joakim Herbut Apostolskim vizita- 
torom za katoličke vjernike istočnog obreda u Makedoniji s punom 
jurisdikcijom. Odatle grkokatolici Makedonije spadaju pod jurisdikciju Apos- 
tolskog vizitatora, iako nisu izdvojeni iz Križevačke eparhije. 

Dk: Msgr. Atanasije Ivanov, žk u Strumici 

1. BOGDANCI E3 91480 Gevgelija. sv. Kiril i Metodi, sagr. 1944. 

Ž. ust. 1868. D: 320. 1 + Prop.: mak. O^Šg: Gevgelija. ^ u mj., pruga 

Stmmica— Gevgelija. 1 osn. šk. — žk: Georgi Angelov, (adm. iz Strumice) 
r. 28. 3. 1935. Radovo, m. 25. 3. 1959. Križevci. 

2. GEVGELIJA, Risto Faršinin 7 El 91480 Gevgelija. + sv. Petar i Pavao, 

sagr. 1933., obn. iza II. svjet. rata. Ž. ust. 1868. D: 80. □ ss. Euharist.’ 

Prop.: mak. 0£gg u mj. Skopje. Šk: 2 osn., 2 sred. — žk: 
Georgi Angelov, (adm. iz Strumice), r. 28.3. 1935. Radovo, m. 25.3.1959. Kri- 
ževci. 

3. NOVA MAALA IS1 92411 Vasilevo. U Uspenije presv. Bogorodice, sagr. 
1937. Ž. ust. 1914. D: 400 (-4). Prop.: mak. □+ ss. Euharist. O Strumica. 
^ Strumica (i'z Skopja). Miravci. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Strumice. 

4. RADOVO El 92433 Turnovo. U sv. Ilija Pr., sagr. 1928. Ž. ust. 1913 
D: 693 (—20). □ ss. Euharist., 1942—1960. 16 1 f Prop.: mak. O Strumica. 

Mmavci. ^ .u mj., pruga Strumica— Turnovo. — žk: Dimitar Tašev, r. 
18. 10. 1909. Aleksovo (Egejska Makedonija, Grčka), m. 4. 12. 1934. Križevci. 

5. STRUMICA El 92400 Strumica. Uspenije presv. Bogorodice, sagr. 

1925. posv. 1931., obn. 1970. Ž. ust. 1922. D: 3100 (—50). □ ss. Euharist lf 
1A Prop.: mak. u mj. (iz Skopja). Šk: 3 osn., 1 sred. i 1 viša. 

— ž.k: Msgr. Atanasije Ivanov, dk, r. 24.3.1883. Aleksovo (Egej. Makedonija, 
Grčka), m. 27.7.1910. Solun. — Kp: Vančo Stojanov, r. 10.1.1922 u mi m 
27. 10. 1957. u mj. 


VIII. OSTALI KRIŽEVAĆKI SVEĆENICI 
a) Svećenici u raznim službama 

Zivka Antun Kustić, r, 12.12.1930. Split, m. 4.5.1958. Križevci, član 
Uredništva »Glas Koncila«. — 41000 Zagreb, Nova ves 7. 

b) Svećenici u drugim biskupijama (u zemlji) 

Msgr. dr Joakim Herbut, skopljansko-prizrenski bp i apost. vizita tor 
katolika istočno-slaven. obreda u Makedoniji (-» bpja Skopje-Prizren). 
Vladimir Mikloš, žk u Slankamenu bpje Đakovo (-» 167). 


186 


KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


c) U Eparhiji se nalazi: 

Luka Pogačić OFM , žk u Metlici, franjevac hrv. provincije sv. Ćirila i 
Metoda (-» 181). 

d) Svećenici izvan službe: 

Dr Bela Romer, r. 21.2.1912. Segedin, m. 3.9.1939. Kucuira. — 41000 Za- 
greb, Šulekova 1 ® (041) 648-327. 


IX. SVEĆENICI U INOZEMSTVU 

a) Australija 

Dimitrije Seniv (rodom iz Bosne). — Church St., Lidcombe, N.S.W. 
2141, Australija. 

Vasilije Rozek (rodom iz Bosne). — 20 Ferguson St., Maylands, W.A. 6051, 
Australia. 

b) Engleska 

Msgr. AUGUSTIN EU GEN HORNYAK OSBM, STD, apost. egzarh i bp 
istočnoslav. obreda za Ukrajince u Engleskoj, nasl. bp Hermonthisa i sufra- 
gan »ad instar) vvestmunsterskog (londonskog) kardinala-nadbiskupa, r. 7. 10. 
1919. Kucura, m. 25.3.1945. Rim, rukoložen za biskupa 26.10.1961. — 14 
Nevvburgh Road, London-Aoton W. 3 © 992-1732, England. 

c) Francuska 

Nikola Bučko, r. 16. 12. 1912. Mikluševci, m. 16. 11. 1936. Križevci. — 12 ruc 
de Moulin, Corquilleroy, 45120 Chalette sur Loire, France. 

d) Kanada 

Julian Nebesny STD, pč. kan. križevaoki, Hamiiton, Ont. (-» 177). 

Ljubomir Ramač, r. 13. 8. 1927. Ruski Krstur, m. 12. 9. 1954. R. Krstur. 
— 215-3 Ave SE, Swift Current, Sask., Canada. 

e) S. R. Njemačka 

Wolodimyr Arvaj, — 7092 Roehlingen, Kirchstr. 23, B.R. Deutschand. 

Nikola Erdelji, r. 25. 11. 1914. Šid, m. 5. 10. 1941. Užhorod. — 85 Nurnberg 
S. Willstr. 24/11, B.R. Deotschland. 

Wolodimyr Harhaj, r. 5. 1. 1927. Petrovci, m. 5. 10. 1954. Petrovci. — 78 
Freiburg i/Br. Deutschordenstr. 1., B.R. Doutschland. 

Dionizius Kopčansky, r. 17.10.1913. Kuoura, m. 28.11.1943. — 44 Mun- 
ster/Westf., Rinkerodcweg 35, B.R. Doutschland. 

Zlatko Latković, r. 18.3.1928. Banja Luka, m. 5.7.1956. Zagreb. — 
1. Berlin 12, Bleibtroustr. 15 S (0311) 883-2516. 

f) Sjedinjene Države Amerike (USA) 

Marko Badovinac, r. 2. 5. 1917., m. 6. 12. 1943. Križevci. — P.O. Box 128, 
Leisenring, Penna 15455, USA. 


187 


KRIžEVAčKA BISKUPIJA 


Msgr. Tomislav Firis STD, Ph. D., hrv. župnik sv. Nikole u Clevelandu, 
Oh., r. 17.12.1900 Petrovci, m. 9.10.1925. Petrovci. — 3431 Superior Ave, 
Cleveland, Oh. 44114, USA. 

Simeon Hromiš, žk na privremenom dopustu, r. 2.5.1913. Piškorevci, 
m. 1. 6. 1941. Užhorod. — Boravi u U.S.A. 

Msgr. Viktor Pospišil, Lld, Jcd, SEOL, r. 4.2.1915., m. 16.6.1940. Rim. 
— Carteret, N.J. 07008, USA. 

Sylvester Salamon, r. 5.10.1912. Berkasovo, m. 2.4.1937. Radovo. — 
649 Sibley St. NW, Grand Rapids, Mich. 49504, USA. 

Vladimir Vančik STD , r. 4. 10. 1910. Lipovljani, m. 28. 10. 1934. Rim. — 
P.O. Box 493, Carnegie, Penna 15103, USA. 


X. SVEĆENICI U MIROVINI 

Babij Petar , r. 24. 1. 1911. Bukovac ž. Derventa, m. 21. 11. 1937. B. Luka. 
— 75000 Tuzla, ul. Husinskih rudara 122/3, stan 34. 

B ii jak Aleksandar , r. 27.6. 1910. Rudno, ž. Lavov, m. 9.2. 1936. Prnjavor 
- (-> 185). 

Msgr. Biljak Grigorij , žk (-» 185). 

Buila Maksimilijan , žk, 21000 Novi Sad, Orlovića Pavla, paviljon br. 
29/11-12 (-> 184). 

Dumka Taras, r. 16. 10. 1897. Kupčenci, Ternopilj, Zap. Ukrajina, m. 11.7. 
1933. Lavov. — Piškorevci, 54400 Đakovo. 

Jurista Mihajlo, žk, Stoj draga, 41432 Bregana (-» 181). 

Đuro Mikloš, r. 23.4.1899. R. Krstur, m. 13.11.1921. Križevci. — 56000 
Vinkovci, Gundulićeva 9. 

Rapljenović Janko , r. 4.6.1895. Kravljak ž. Stojdraga, m. 17.9.1922. 
Stojdraga. — 41000 Zagreb, Ćirilometodska 1. 

Timko Onufri , r. 5. 10. 1908. Kucura, m. 14. 10. 1934. Zagreb. — 21460 
Vrbas, Sivčova 89. 


XI. ĐAKONI (izvan službe) 

Janko Ljubanović, r. 1. 1. 1943. Radatovići, đk, 30.3. 1969. — Boravi u Lud- 
vvigsburgu, S.R. Njemačka. 

Milko Predović, r. 28.2. 1924. Liješće ž. Radatovići. — Stan: 41000 Zagreb, 
Ćiri lo-Metodska ul . 1 . 


XII. REDOVNICI RODOM IZ KRIŽEVAČKE BISKUPIJE 

a) Vasilijanci (OSBM) 

Msgr. dr Augustin Eugen Hornyak, apost. egzarh i vladika Ukrajinaca u 
Engleskoj (-» naprijed). 


188 


KRIŽEVAČKA BISKUPIJA 


Preč. O. Kristofor (Gabriel) Myškiw (Savenko), r. 19.5.1905. Slobodnica 
k. Slav. Broda, m. 21.9.1932. Nadstojnik novicijata, osnivač sekularnog In- 
stituta, prvog u Istočnoj crkvi, »Katehistkinje Presv. Srca Isusova«, odobre- 
nog od Sv. Stolice i međunarodno raširenog. — PP. Basilianos, Prudento- 
polis, Parana, Brazil. 

Preč. O. Pavao (Petar) Myškiw, b. general Reda oo. Vasilijanaca (kao 
takav nabavio današnju gen. kuriju Reda i umjetnički ukrasio crkvu Krista 
Kralja — Pantokratora), gen. prokurator i gen. ekonom Reda, r. 12.8.1911, 
Slobodnica k. Slav. Broda, m. 26.8.1934. — 00153 Roma, Via s. Giosafat 8, 
Italia. 

Tit Lazor (Palinkaš), pučki misijonar, r. 1.12.1903. Kucura, m 

— 434-90 Ave North, St. Petersburg, Florida, USA. 

Jozafat Worotnyak, stud. theol., r. 6.7.1948. Brezik ž. Prnjavor. — 00153 
Roma, Via s. Giosafat 8, Italia. 

b) Salezijanci 

Danylo Novak SDB. — Buenos Aires, Ramon Falcon 3960, Argentina. 

SVEĆENSTVO KRIŽEVAĆKE EPARHIJE 

Na njezinu području borave: 


a) svećenici Križevačke eparhije 58 

b) drugih biskupija — 

c) svećenici-redovnioi (jeromonasi) 2 


Ukupno: 

60 

Inkardinirani u Križevačku eparhiju: 

a) vladike (biskupi) 

3 

b) svećenici u duhovnoj pastvi 

45 

c) svećenici u drugim službama 

4 

d) umirovljeni 

9 

e) izvan biskupije 

17 

Ukupno: 

78 

Svećenici-dušobrižnici na području eparhije: 

a) Svećenici Križevačke eparhije 

45 

b) iz drugih eparhija 

— 

c) svećenici-redovnici 

2 

Ukupno: 

47 

189 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


KRIŽEVACKA 


Redni 

broj 

Dekanati 

0 

1 

>N 

2. Crkve 

3. Kapele 

ii 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 

vini 

Svega 

1 

Stolni (dek.) 

8 

3 

5 

1 

5 

4 

1 

10 

2 

žumberački 

10 

10 

15 

2 

5 

— 

1 

6 

3 

Slavonski 

4 

4 

5 

1 

3 

— 

1 

4 

4 

Vukovarski 

8 

7 

7 

1 

6 

— 

1 

7 

5 

Srijemski 

5 

6 

2 

— 

6 

— 

6 

6 

Bački 

9 

7 

15 

2 

9 

— 

2 

11 

7 

Banatski 

3 

4 

— 

— 

1 

— 

1 

8 

Bosanski 

10 

10 

14 

— 

6 

— 

3 

9 

9 

Makedonija 

5 

5 

5 

1 

4 

— 

— 

4 

Izvan biskupije 

. 

17* 

. 

17 

Ukupno 

62 

56 

68 

8 

66 

9 

75 

* od tih 2 biskupa 

Vidi latinski tumač: Explicatio tabellae statisticae (-» 129). 


190 


KRIŽEVACKA BISKUPIJA 


EPARHIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

<u 

'O 

župe 

i Svećenici 

kuće 

župe 

Sestre 

ukupno 

od toga 

privrem. 

odsutni 

^pastvisve*=a 

svega 

po žu- 
pama* 

; 

— 

3 

1 

24 

4 

6921 

309 

180 

— 

— 

| 1 

1 

1 

— 

4 

— 

5608 

568 

180 

3036 

340 

181 — 

: — 

— 

3 

— 

13 

— 

4316 

63 

182 — 

— 

— 

1 

— 

5 

— 

5995 

39 

183 

— 

— 

1 

1 

9 

— 

33 

— 

21483 

525 

183 

1082 

6 

184 

5744 

215 

185 

— 

— 

— 

— 

3 

— 

8 

— 

4593 

74 

186 

. 

• 

. 

. 

— 

— 

2 

2 

20 

1 

87 

4 

58.778 

2139 

• 

Vidi engleski tumač tabele: Key to table (-» 170 — 171). 

* ss. djeluju po župama, sjemeništima i drugim crkvenim ustanovama. 


191 


KRCKa BISKUPIJA 

0. LOŠINJ V . rv 


ft \ 

U±M *4 C^OUB-, 

vPP SMUĐA v- 


R I JE Č KO - SENJSKA 
NADBISKUPIJA 


4“ UOA 

o.skarđa 


C-vPPTRČA^e’^-T-°^"' * POSEOA^JE "■ « OBPOVAC 

'-■■■*' '• ■' A PbUCANiK*'- "^oviGRADk* KR,,rr'"' ' 

Jt • BOKAN JAC ^L— - <h, 

i: ® Q T ZEML kikK..--...— ••* 


MEC 

POPOVIĆ 


• NADIM 

• ŠKABRINje. « « 

: KOftLAT 

• KUKUIČ*. VI[N •«£•£, »iBENKOVACJ 
* LL\Wu RAN j \ i.*V 

^v£4SM^ Ibioor^* n&Ht- 

*fcw>-r- 057SA 

• VSTANKOVCl 

VRGAO^J# . 

MURTErA^O^PIROVAC 


SPLITSKA METROPOLIJA 

I ZADARSKA NADBISKUPIJA 


BANJALUČKA 

BISKUPIJA 


v* K,J.Ey| \ 

•rupe •PROMiNA /V. 

t • VRLIKA 

skradW-.v!-va5C.*Siveric/ V [CETINSKI QKTfe 


UAUA-# VAL- • SivERiC v CETINSKI DKT I*a 

MURTER^^tP'RO'AC JŠKR AOINJ • - • \ — — “'N* 

■*•. ; V3S3> \ [DRNisi \ A\. ZASIOK S*, 

1 |TlJESNO&r"---A VfTm p,. j* KONJE VRATE \ V ^ ^ 

^ I \*±i' LICE*‘-.S MIJ^^OVIC • KLJAKE S\ • BITEUC 

« V .• VODIČ F I •■ \\^Q>nl,PD->Vft .- % XORIE> HRVAČE, > 

i* n fcL - ^ŠIBENIK! QANHC-KRALJTt^- /* \ • V 


čHVžzr---. y\ 

J Y„MUci 6« Sifjj V 

••. • / ™oortl,0;TUB^ 


Sboraja 

PRIMOŠTEN £ BLIZMA* 


* BL IZNA • '••■ * J , PRUGOVO * -^tp' , VOŠTANE- ROŽE 

\ K sWl*’”\KLiS| • DUGO POUE LJ 
CAT»? . - ....fe UGUANE - ARZANO 

Cm a p 1 na •«£* • -.troori t-yJsouNj " V :**"• CISTA 
^•^VlNlŠCr ^ - * 1 m,Dcr - £ 


<0<!P . 

DRVENIK 


BARSKA 
t NADBISKUPIJA 


£ 

4- 

i 

¥ 

jl 

4 


LEGENDA 7 

'P 

GRANICE METROPOLIJA 
GRANICE DIJECEZE 

granice dekanata I CETINSKI DKT I 
REPUBLIČKA GRANICA 

SJEDIŠTE NADBISKUPIJE- METROPOLIJE fePUTl7 

SJEDIŠTE NADBISKUPIJE ) ZADAR I 
— 

SJEDIŠTE BISKUPIJE 
SJEDIŠTE UTRNULE BISKUPIJE 
ŽUPA 

MJESTO S 2 ILI VIŠE ŽUPA (OSIM B|SK SJEDIŠTA) 
SAMOSTAN (VAŽNIJI) 

ZAVJETNE CRKVE (PROŠTENIŠTA) 


-f" fo[ Vis I 


J L'^C\V 

‘SIONJ ^ 

• DOLI « 


TREBINJSKA 

BISKUPIJA' 


\j^/ 0 LASTOVO 


BABINC POLJE 

MARANOVIĆl" 


i-. 

IĆI-VŽ 


£ 


jsvr’’. 

’lcl i KONAVOI^ ( 


SA 

PRIOVORJE 


KOc 

BAOANKOVtĆ , 1S73. 


II. SPLITSKA CRKVENA 
POKRAJINA 

(PROVINCIA SPALATENSIS) 

Zaštitnik crkv. pokrajine: sv. Jeronim Isp., naučitelj Crkve. 


DIJECEZE CRKVENE POKRAJINE: 

SPLITSKO-MAKARSKA NADBISKUPIJA i metropolija. 

Suf raganske biskupije: 

DUBROVAČKA BISKUPIJA (Dioecesis Ragusina). 

HVARSKA BISKUPIJA (Dioecesis Pharensis). 

KOTORSKA BISKUPIJA (Dioecesis Catharensis). 

ŠIBENSKA BISKUPIJA (Dioecesis Sibenicensis). 

EPISKOPAT SPLITSKE CRKVENE POKRAJINE: 

MSGR. DR FRANE FRANIĆ, nadbiskup splitsko-makarski i metro- 
polita. 


BISKUPI SUFRAGANI: 

MSGR. JOSIP ARNERIć, biskup šibenski. 

MSGR. CELESTIN BEZMALINOVIĆ, biskup hvarski. 

MSGR. DR SEVERIN PERNEK, biskup dubrovački. 

MSGR. GRACIJA IV ANOVIĆ, apostolski administrator kotorski. 

POMOĆNI BISKUP: 

MSGR. IVO GUGIĆ, pom. biskup splitsko-makarski. 


Izravno podvrgnuta Svetoj Stolici: 

ZADARSKA NADBISKUPIJA (Archidioecesis Jadrensis) 
Nadbiskup: MSGR. MARIO OBLAK, nadbiskup zadarski. 


193 


I 


4. SPLITSKO-MAKARSKA 
NADBISKUPIJA 

(ARCHIDIOECESIS SPALATENSIS-MAKARSKENSIS) 

Nebeski zaštitnik nadbiskupije i grada Splita: sv. Du- 
jam B. M. 

Drugotni zaštitnici grada Splita: sv. Arnir (Rainerius) 
B.M. i sv. Staš (Anastasius) M. 

Naslovnik Prvostolne crkve: Uznesenje BI. Dj. 
Marije. 

Površina Splitsko-makarske nadbiskupije: 3.668 kmI. 2. 

U nadbiskupiji propovi jeda se isključivo hrvatskim 
jezikom. 

Katoličkih vjernika 342.046; od tih privremeno od- 
sutnih u inozemstvu: 27.999. 

Inovjeraca približno 16.000, a ateista oko 20.000. 

Crkvena podjela: 11 dekanata, 1 67 župa i 2 samostalne 
kapetanije. 


I. POVIJESNI OSVRT 


Ranokršćansko podrijetlo, mnoštvo crkvenih i kulturnih spomeni- 
ka Solinske, a jednako tako bogatstvo crkvenog i snaga kulturnog 
života njezine nasljednice Splitske crkve, posebna uloga ove u po- 
krštenju Hrvata, organizaciji Crkve, i u životu stare hrvatske države, 
pomanjkanje izvoi^a za VII. i VIII. st. i relativno bogatstvo za ostala 
razdoblja, doveli su do stvaranja obilne literature i raznolikih mišljenja 
o nekim središnjim pitanjima povijesti te naše najstarije biskupije na 
hivatskom tlu. Od splitske na neki način vuku podrijetlo sve ostale 
crkvene jedinice od Rječine do Vrhbosne, Kotora i Bara. 


.v- I^avao, doduše, svjedoči o odlasku svog učenika Tita u Dalmaciju 
; .lm* 4, 10), ali uslijed punog pomanjkanja izvora ne znamo ništa o 
Posljetcima tog misijonarskog putovanja i početcima kršćanstva kod nas. 


195 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Do početka XX. st. tradicija je smatrala osnivačem Solinske 
crkve sv. Dujma, učenika sv. Petra Apostola. Novija povijes- 
na znanost, s don Franom Bulićem na ćelu, utvrdila je napiotiv da je 
Solinsku biskupiju doista organizirao s v. D u j a m, solinski mučenik 
g. 304., nakon prethodnog misijonarskog djelovanja s v. Venancija 
u Dalmaciji u drugoj polovici III. st. Solin je bio sjedište metropolije, 
koja je održala pokrajinske crkvene sabore u Solinu g. 530 i g. 533., a 
do razorenja Salone oko 614. imala je dvadesetak biskupa. Neki su 
od njih poznati i u općoj crkvenoj povijesti po svom radu i međuna- 
rodnim vezama. Na primjer, Hezihije se dopisuje sa sv. Ivanom Krizo- 
stomom, sv. Augustinom (De civ. Dei XX, 5) i s papom Zosimom; kralj 
Teodorik piše biskupu Jamiariju, Dionizije Exiguus šalje svoje dvije 
recenzije kanona biskupu Stjepanu, Fronlinijan, solinski biskup, pred- 
vodi borbu protiv Triju kapitula i biva prognan od cara Justinijana u 
Egipat, nadbiskupu Maksimu upravljeno je više pisama pape Grgura 
Velikoga. Solin je imao biskupom detroniziranog zapadnori niskog cara 
Glicerija (474). 

Tragovi djelovanja Solinske crkve sačuvani su u veličanstvenim 
građevinama: bazilici i groblju na Manastirinama, krstionici i drugim 
bazilikama po solinskom teritoriju. Ti spomenici, nazočnost mučenika 
i dirljivih natpisa na solinskim grobovima daju nam mjerilo visoke 
duhovnosti solinskog kršćanstva. 

Četvrt stoljeća nakon razorenja Solina dao je papa Ivan IV. (640 — 
— 642), podrijetlom Solinjanin, prenijeti u Rim nešto moći dalmatinskih 
i istarskih mučenika, te ih pohraniti, s oznakom imena glavnih mučeni- 
ka na krasnom mozaiku u kapeli sv. Venancija, u sklopu La- 
teranske bazilike. Ovaj susret znači uspostavu prvih diplomatskih od- 
nosa Hrvata sa Sv. Stolicom. 

Kršćani solinskog područja sklonjeni u Dioklecijanovoj palači, da- 
našnjem gradu Splitu, obnovili su za cara Heraklija ( + 641) u 
Splitu Solinsku biskupiju i metropoliju, izabrali I v a- 
na Ravenjanina prvim splitskim nadbiskupom i prenijeli tijelo 
sv. Dujma iz Manastirina u Dioklecijanov mauzolej, koji tako postaje 
najstarijom hrvatskom katedralom. 

Zajedno s misijonarima poslanim iz Rima Splitska crkva započinje 
već tijekom VII. st. pokrštavanje Hrvata, koje se tiho na- 
stavlja slijedeća dva stoljeća, da IX. st. potpuno dobije konačni 
zapadni karakter. Hrvatski knezovi bogato darivaju Splitsku crkvu. 
Kad se ova našla u sklopu Bizanta, a 864/67. — 923. zbog Focijeva raskola 
i pod utjecajem Carigradske patrijaršije, bez redovite veze s Rimom, 
Hrvati osnivaju svoju posebnu biskupiju u Ninu povezanu s 
Rimom i Akvilejom. Čitavo izvangradsko područje Splitske nadbisku- 
pije, koje se nakon propasti biskupije u Sisku u VII. st. prostire do 
Drave a nalazi se u Hrvatskoj, biva podvrgnuto crkvenoj vlasti nin- 
skog biskupa. Nakon povratka splitskog nadbiskupa u zajednicu s Ri- 
mom (923.) nastaje između tadanjeg nadbiskupa Ivana i ninskog bis- 
kupa Grgura žestoka borba za primat u Hrvatskoj s kulminacijom na 
splitskim saborima za kralja Tomislava g. 925. i g. 928. Poslije tih sa- 


196 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


bora postaje metropolitanska vlast splitskog nadbiskupa neospornom. 
Naslov »primas Dalmatiae et Croatiae« nosi splitski nad- 
biskup od početka XIII. st. 

U XI. st. javlja se crkvena opozicija Sedehe u sjevernom dijelu 
Splitske metropolije. U doba reformističkog pokreta Grgura VII. Split- 
ska je crkva pod nadbiskupom Lovrom (1059—99) provodila program 
crkvene reforme u svojoj pokrajini u čemu su je pomagali hrvatski kra- 
ljevi Petar Krešimir IV. i Zvonimir. Prestankom hrvatske narodne di- 
nastije težište crkvene politike ugarsko-hrvatskih kraljeva postaje ugar- 
ska ravnica. Arpadovići nameću češće Splitu za biskupe osobe svoga 
povjerenja ( Manases , Absalom i dr.). Istodobno umanjuje se i opseg 
Splitske nadbiskupije i metropolije: osnutkom nadbiskupije u Baru 
1089. i u Dubrovniku 1120. gubi Split više sufragana (kotorskog, bosan- 
skog, trebinjskog itd.). God. 1094. osnovao je ugarski kralj Ladislav Za- 
grebačku biskupiju i podvrgao je Ostrogonskoj metropoliji, te time od- 
vojio srednjovjekovnu Slavoniju od Splitske nadbiskupije. G. 1154. po- 
staje Zadar nadbiskupijom i dobiva za sufragane biskupe Raba, Osora i 
Krka. Konačno se odvojio od Splitske dijeceze teritorij Hrvatske bisku- 
pije, osnovane 1147. koja se nakon podložnosti Zadru od 1154. podlaže 
splitskom metropoliti g. 1181. Barski nadbiskup Grgur 1178/79. priznaje 
Solinsko-splitsku crkvu »in matrem et dominam« crkava ^totius Dal- 
matiae«. 

Grad i biskupija splitska pozornica su od XII. do XV. st. socijalnih, 
političkih i vjerskih borba (slobodni seljaci, feudalna gospoda, patareni), 
za kojih je u Srinjinama ubijen nadbiskup Arnir g. 1180. Ali, upravo 
u to dinamično doba nastaju u Splitu i Trogiru naši najljepši um- 
jetničko-kulturni spomenici: zvonik, Buvinova vrata ka- 
tedrale sv. Dujma, romanički kor i propovjedaonica u Splitu, Radova- 
nov portal trogirske katedrale, Kronika Tome Arciđakona. 

U XV. st., koje je donijelo nove nevolje Splitskoj crkvi, imala je ona 
nekoliko odličnih pastira. Pelegrin Aragonski (1403 — 09) djeluje u Bosni 
te umire na glasu svetosti. Njegov nasljednik Dujam de Judicibns, Spli- 
ćanin, opire se žestoko mletačkoj najezdi i mora bježati iz Splita. Nad- 
biskup Petar iz Paga član je sabora u Konstanci, Bartolomej Zabarella, 
pouzdanik pape Eugena IV., prisustvuje saboru u Ferrari, a Lovro Zanne, 
nećak Eugena IV., nosi titul patrijarha antiohijskog. 

U početku XVI. st. osobito se proslavio Bernard Zanne na V. Late- 
ranskom saboru plamenom riječju, prikazujući nevolje Hrvata u borbi 
s Turcima u kojima je inače i sam sudjelovao. Po njegovim izjavama 
doznajemo da je imao 12 sufragana, a u saborskim odborima držao je 
prvo mjesto iza kardinala. 

Apostolski vizitator Augustin Valier 1579. bilježi da se 13 župa split- 
ske nadbiskupije nalazi pod Turcima (u Dalmaciji i Bosni, livanjski kraj, 
u samo 5 pod Mletačkom republikom (Split, Omiš, Šolta, K. Sućurac, 
K- Kambclovac-K. Gomilica). Split je u to vrijeme imao 50 svećenika, a 
biskupija u svom mletačkom dijelu 7555 vjernika; Poljica su imala svog 
»vanjskog vikara«. 


197 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


G. 1602 — 16. nadbiskupom je u Splitu prevrtljivi Marko Antun de 
Dominis, pisac djela »De republica ecclesiastica« i drugih eklezioloških 
i polemičkih spisa, vrstan fizičar. 

Za teških vremena turskih ratova i pustošenja u XVI. i XVII. st. 
drži se u Splitu više sinoda. Izvrsni nadbiskup Sforza Ponzoni (1616 — 40), 
prijatelj sv. Roberta Bellarmina, brižno spašava od propasti arhivsko 
blago splitske kurije. Sv. Rota potvrdila mu je (1618) pravo na naslov 
»primas Dalmatiae atque totius Croatiae«. 

Oko god. 1640. biskupije Senjska i Modruška ili Krbavska prelaze 
pod Ostrogonsku metropoliju. Potiskivanjem turske vlasti (1648. pa- 
dom Klisa, 1699. mirom u Karlovcima) Splitska nadbiskupija opet do- 
biva veči dio svoga starog područja. Počinje doba pastoralne obnove za 
revnih nadbiskupa Bonifacija Albanija, Stjepana Cosmija i Stjepana Cu- 
pillija kojega je Inocent XII. nazvao »drugim sv. Franjom Saleškim«. 
Kultivira se hrvatski jezik. Cosmi dovodi za misionara Ardelija della Be- 
lla, sastavljača talijansko-latinsko-hrvatskog rječnika (1728) Cupilli na 
veliku utjehu puka uvodi, poslije više vjekova, hrvatske propovijedi u 
katedrali, sam propovijeda hrvatski i osniva »Ilirsku akademiju« za gaje- 
nje hrvatskog jezika. Nadbiskup Kacić (1730 — 45), izvrstan propovjednik, 
piše teološke priručnike za glagoljaše. Pacifik Bizza, Rabljanin, jedan od 
pomoćnika Riceputijevih pri zamisli djela Illyricum Sacrum, osniva u 
Priku kod Omiša sjemenište za glagoljaše (1750). 

Zbog krupnih državnih promjena i na pritisak austrijskog jozefiniz- 
ma Lav XII. bulom »Locum Beati Petri« od 30. lipnja 1828. ukida 
Splitsku metropoliju i nadbiskupiju; čini je biskupi- 
jom i podlaže je Zadarskoj metropoliji. Priključuje Splitu dio ukinute 
Trogirske biskupije, a Makarsku biskupiju združuje sa Splitskom. Prvim 
biskupom splitskim i makarskim postao je g. 1829. Makaranin Pavao 
Klement Miošić, hrvatski pisac i osnivač gimnazije u splitskom sjeme- 
ništu. Pod kraj XIX. st. Splitska je biskupija dala snažan doprinos raz- 
voju starokršćanske i starohrvatske arheologije, a splitsko svećenstvo 
općehrvatskoj i međunarodnoj afirmaciji hrvatsko-glagoljske liturgije 

Prema konkordatu iz 1935., ratificiranom ali neizvršenom, imao je 
Split biti uzdignut na nadbiskupiju i metropoliju cijele Dalmacije. 
Sazrijevanjem prilika podiže papa Pavao VI. bulom »Qui Vicariam« od 
27. srpnja 1969. Splitsku biskupiju na nadbiskupiju i metropoliju s bis- 
kupijama Dubrovačkom, šibenskom, Hvarskom i Kotorskom. 

Makarska biskupija osnovana je na solinskom crkvenom 
saboru g. 533., kojega je zaključke potpisao njezin prvi biskup Stjepan. 
Njezin je biskup vjerojatno sudjelovao na crkvenom saboru u Splitu 
g. 1060, ali g. 1185. njezino područje, »cijelu Krajinu«, splitski sabor pri- 
pisuje Hvarskoj biskupiji. Istom g. 1320. spominje se makarski biskup 
Valentin. Kao i Splitska biskupija proživljava i Makarska teška vremena 
zbog prisutnosti patarena i kasnije Turaka. 

U XVII. st. vršili su biskupsku službu u Makarskoj franjevci, 
a krajem toga stoljeća dolazi na makarsku biskupsku stolicu splitski ka- 
nonik Nikola Bjanković, veliki misijonar i propovjednik, koji u 35 go- 


198 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


dina biskupovanja obnavlja biskupiju svetim životom i svestranim pas- 
toralnim radom. Pokrenut je postupak za njegovu beatifikaciju i završe- 
na je prva etapa toga postupka, zato mu pripada naslov »sluga Božji«. 
Njegovi su nasljednici dva biskupa Blaškovića, koji su u svemu nasta- 
vili njegovo djelo. Lav XII. združio je g. 1828. Makarsku biskupiju sa 
Splitskom. Stolna crkva je proglašena sustolnom, a kaptolski prepozit 
s biskupskom čašću bijaše namjesnik splitskog biskupa za Mak. bisku- 
piju. Zadnji je biskup-prepozit bio dr Juraj Carić koji je 1918. postao 
splitski biskup. Kroz vjekove su Hrvati ikavci ove biskupije uredovali 
hrv. jezikom i bosančicom, zvanom gdjekada »hrvatskim pismom«. 

Trogirska biskupija osnovana je u drugoj polovici X. st. 
Prvi poznati biskup je sv. Ivan Ursini (1062 — 1111), danas gradski pat- 
ron. Treguan (1206 — 55) Florentinac, učen čovjek i diplomata, prijatelj 
Tome Arciđakona, spomenut je u natpisu glasovitog portala trogirske 
katedrale. U njegovo vrijeme počinje Šibenik raditi na osnutku vlastite 
biskupije, u čemu je konačno i uspio 1298., pa se područje Trogirske 
biskupije za toliko umanjilo. 

Od 1000. do 1802. imao je Trogir 52 biskupa među kojima i četiri 
kardinala. Zadnji biskup, Antun Pinelli, odrekao se g. 1802., a g. 1828. uki- 
nuta je Trogirska biskupija i razdijeljena između Splitske i šibenske. 
Pod Lavom XIII. g. 1880. odlikovala je Kongregacija koncila župsku cr- 
kvu, nekada katedralu, naslovom opatske. 


Kronotaksa Splitske (Solinske) nadbiskupije i njezinih područnih biskupija 


I. KRONOTAKSA BISKUPA ODN. 
NADBISKUPA SOLINSKE CRKVE (SALONA) 

1. s. Venantius Martyr (250—257) 

2. s. Domnius (Dujam), Martvr (284 — 304) 

3. Primus (305—325) 

4. Maximus I (326—346) 

5. Leontius (365—381) 

6. Gaianus (381—391) 

7. Svmferius (391—405) 

8. £sychius (405 — 426) 

9. Paschasius (426—443) 

10. Caesarius (443 — 460) 

11. Justinus (460 — 473) 

12. Glycerius, b. zapadno-rimski car (474 — 480) 

13. Honorius I (481—505) 

14. Januarius (505—510) 

15. Stephanus (510—527) 

16. Honorius II (528—547) 

17. Frontinianus (547—554) 

8. Petrus (554-562) 

19. Probinus (562—566) 

20. Natalis (582—592) 

21. Maximus (598—610) 

22. Theodorus (610—614) 

II. SPLITSKA METROPOLITANSKA CRKVA 

1. Joannes Ravennas (Ivan Ravenjanin) u 
VII. st. 

2. Petar I. 

3. Marijan 

4. Martin I. 

5. Leon 


6- Petar II. (840-860) 
7. Justm (860—876) 


8. Marin (881—886) 

9. Teodozijc (887—890) 

10. Petar III. (893—912) 

11. Ivan II. (914—928) 

12. Januarije 

13. Frontinijan 

14. Martin II. (970-1000) 

15. Pavao (1015—1030) 

16. Martin III. 

17. Dobralj (1030—1050) 

18. Ivan IV. (1050—1059) 

19. Lovro, rodom Dalmatinac (1059 — 1099) 

20. Krescencij, iz Rima (1100 — 1114) 

21. Manasses, Ugrin* (1112) 

22. Grgur* (1135) 

23. Gandino, Splićanin (1136 — 1158) 

24. Absalom, Ugrin (1159 — 1161) 

25. Petar IV., iz Lombardije (1161 — 1165) 

26. Albert kard. de Mora* (1166) 

27. Gerardo, iz Verone (1167 — 1175) 

28. sv. Rajnerije Muč. (1175—1180) 

29. Petar V., Ugrin (1185—1187) 

30. Petar VI.. Ugrin (1188—1196) 

31. Bernard iz Perugie (1198—1217) 

32. Slavič (1217—1219) 

33. Guncel, Ugrin (1221—1242) 

34. Stjepan, zagreb bp (1242 — 1243) 

35. Toma Arciđakon split. (1243 — 1244) 

36. Ugrin, Mađar (1245—1248) 

37. Ivan IV., skradinski bp* (1248) 

38. Rogerij, iz Beneventa (1249 — 1266) 

39. Ivan V., Ugrin (1266—1294) 

40. Jakob, arciđakon (1294 — 1297) 

41. Petar VII. (1297—1324) 

42. Belijan, Beritanac (1324 — 1328) 

43. Dominik Luccari, Splićanin (1328—1348) 

44. bi. Peregrin, Saksonac* (1348) 


199 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


45. Hugolin Branca iz Gubbia (1349 — 1388) 

46. Andrija Gualdo, iz Riminija (1388 — 1402) 

47. Marin a Cutheis* (1402) 

48. F. Peregrin de Aragonia (1403 — 1409) 

49. Dujam II. de Judicibus. Splić. (1410 — 1411) 

50. Petar VII., Pažanin (1411—1426) 

51. Franjo Malipiero, Mleč. (1427 — 1428) 

52. Bartol kard. Zabarella, Mleč. (1428 — 1439) 

53. Jacobino Bađoero. Mleč. (1439—1451) 

54. Lovio II. Zanne, Mleč. (1452—1473) 

55. Ivan VI. Zanetin, iz Udina (1474 — 1478) 

56. Petar IX. kard. Foscari, Mleč. (1476—1479) 

57. Bartol II. Averoldo (1479—1503) 

58. Bernard II. Zanne. Mleč. (1503—1524) 

59. Andrija II. Cornelio, Rimlj. (1527—1536) 

60. Marko Cornelio. Rimljanin (1537 — 1566) 

61. Alojzije Michieli, Mlečanin (1566 — 1575) 

62. Ivan Dominik Foconio, Mlečanin 
(1577—1602) 

63. Mark Antun de Dominis, Rabljanin 
(1602—1616) 

64. Sforza Ponzoni, Dalmatinac (1616 — 1640) 

65. Leonard Bondumier, Mlečanin 
(1641—1667/68) 

66. Bonifacile Albani, iz Bergama 
(1668—1678) 

67. Stjepan 1. Cosmi. Mlečanin (1678—1707) 

68. Stjepan II. Cunilli. Mlečanin (1708 — 1719) 

69. Ivan Krst. Laghi. Mlečanin (1720—1730) 

70. Antun Kadčić, Makaranin (1730—1745) 

71. Pacifik Bizza. Rabljanin (1746 — 1756) 

72. Nikola Dinarico (Dinarić), Hvaranin 
0757—1764) 

73. Ivan Luka de Garagnin, Trogiranin 
0765—1780) 

74. Lclije de Cippico, Trogiranin (1784—1807) 

* Bili su samo izabrani za biskupe, ali kasni- 
je nisu vladali bpjom. 


III. TROGIRSKA CRKVA** 

1. Petar (970) 

2. Bp nepoznata imena (oko 1000) 

3. sv. Ivan Ursini, Rimljanin (1062 — 1111) 

4. Bp nepoznata imena (oko 1112) 

5. Desa Macearelli, Trogiranin (1151) 

6. Mihovil. Trogiranin (1177 — 1206) 

7. Treguan, Florentinac (1206 — 1255) 

8. Kolumban. Rabljanin (1256) 

9. Ivan II. (1276) ' 

10. Grgur Machinatura, Trogiranin (1282) 

11. Ivan II. (1297) 

12. Liberije iz A neone (1320) 

13. Lampriđije Victuri, Trogiranin (1330) 

14. Bartol, iz Vallismontane (1340) 

15. Nikola Casotti (Kažotić), Trogiranin (1362) 

16. Valentin (1370) 

17. Grizogon de Dominis, Rabljanin (1373) 

‘18. Simeon de Dominis, Rabljanin (1403) 

19. Marin de Cernotis, Rabljanin (1423) 

30. Toma Tommasini, iz Tuscije (1424) 

2L Ludovik Kard. Scarampio Mediarotta, iz 
Padove (1435) 

22. Ivan III. Kard. Vitaleschi, Florentinac 
(1437) 

23. Ancelo Cavaccia, Mlečanin (1440) 

4. Jakob Turlon, iz Ancone (1452) 

-5. Lionello Chiericato. iz Vicenze (1484) 

26. Franjo Marcello. Mlečanin (1489) 

27. Toma II. de Nigris. Splićanin (1524) 

28. Knstofor de Baptistis. Splićanin (1525) 
g- r,re.^er^k Kard. Corner. Mlečanin (1560) 

30. Alojzije Kard. Corner. Mlečanin (1561) 

21- Toma Hl- Corbelli Speradio, iz Fana 

( 1567) 

32. Anton Guidi, iz Mantove (1574) 


33. Marko Andreozzi, iz Udina (1604) 

34. Jordan Pax, iz Vicenze (1633) 

35. Franjo Coccalini, Mlečanin (1654) 

36. Ivan Pavao Garzoni, Mlečanin (1663) 

37. Ivan IV. Andreis, Trogiranin (1676) 

38. Ivan V. Cupareo, Splićanin (1684) 

39. Simeon II. Cavagnini, Splićanin (1695) 

40. Stjepan Cupilli, Mlečanin (1699) 

41. Petar Pavao Calora, Mlečanin (1708) 

42. Mikelanđelo Farolli, franjevac (1713) 

43. Ivan VI. Vidović, šibenčanin (1716) 

44. Ante II. Kadčić, Makaranin (1722) 

45. Josip Caccia, Mlečanin (1731) 

46. Jeronim Fondi, iz Pirana (1733) 

47. Didak Manola, Splićanin (1755) 

48. Ivan Antun Miočević, SibenČanin (1766 — 
—1786) 

49. Antun III. Bclglava, Zadranin (1787—1789) 

50. Ivan Petar Galzigna, Rabljanin (1790 — 1795) 

51. Ivan Antun Pinelli, Trogiranin (1795 — 1821) 

52. Ivan Antun Pinelli, Trogiranin (1794—1821) 


IV. MAKARSKA CRKVA 

1. Stephanus (od 533 dalje) 

2. Valentin (oko 1320—1367) 

3. Ivan (oko 1367) 

4. Simeon (1370) 

5. Jakob (1375—1384) 

6. Ivan II. (oko 1388) 

7. Franjo (oko 1445) 

8. Jeronim (oko 1465) 

9. Andrija (1472—1482) 

10. Vid de Ruchis (oko 1490) 

11. Franjo IT. Orelli (oko 1520) 

12. Bartol Kačić-Žarković, Makaranin 
(1615—1645) 

13. Fra Petar Kačić, Makaranin (1646 — 1660/61) 

14. Fra Marijan Lišnjić, Imoćanin (1664—1686) 

15. si. B. Nikola Bjanković, Splićanin 
( 1698—1730) 

16. Stjepan Blašković, Soltanin (1731—1776) 

17. Fabijan Blašković, Soltanin (1777—1820) 

Pomoćni biskupi: 

1. Pavao Klement Miošić (1830 — 1837) 
Adrarnvtcnški (1856 — 1867) 

2. Kazimir dr Forlani, iz Drniša, nasl. bp 
Komanski (1872—1879) premješten u Kotor 

3. Stjepan Beficdikt Pavlović Lučić, iz 
Makarske, nasl. bp Nikopolja, (1881—1905) 

4. Dr Juraj Carić, nasl. bp ceramski, iz 
Hvara, (1906 — 1918) promaknut na split. 

i makar. bisk. stolicu 


V. SPLITSKA I MAKARSKA 
BISKUPIJA 

1. Pavao Klement Miošić (1829—1837) 

2. Fr. Bcnigno Albertini, samo izabran (1839) 

3. Josip Godeassi (1840—1843) 

4. Alojzije Marija Pini (1840—1865) 

5. Marko Kalođera (1866 — 1888) 

6. Filip Frano Nakić (1889—1910): (Vinccncij 
Palunko, pom. biskup 1904—1921) 

7. Dr Antun Đivoje (1911—1917) 

8. Dr Juraj Carić (1918 — 1921) 

9. Dr Kvirin Klement Bonefačić (1923—1954) 

10. Dr Frane Franić (1954—1969) 


VI. SPLITSKO-MAKARSKA 
NADBISKUPIJA I METROPOLIJA 

1. dr Frane Franić (1969—. . .) 


**) ovdje donosimo samo godinu izbora biskupa 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


II. NADBISKUP 1 POMOĆNI BISKUPI 
ORDINARIJ: 


MSGR. DR FRANE FRA NIC 

SPLITSKO-MAKARSKl NADBISKUP -METROPOLITA, 
PREDSJEDNIK KATEHETSKOG VIJEĆA BKJ, 

ČLAN PREDSJEDNIŠTVA VIJEĆA ZA EKUMENIZAM BKJ, 
VELLK1 REKTOR 1 PROFESOR VISOKE BOGOSL. ŠKOLE 

U SPLITU 

R. 29. 12. 1912. u Kaštel Kambelovcu, m. 25. 12. 1936. u Splitu. 
Gimnazijski vjeroučitelj u Splitu, prefekt bogosl. sjemeništa u Spli- 
tu. Doktor dogmatskog bogoslovlja na pap. sveučilištu Gregoriani. 
Profesor V.B.Š. (od 1944. do danas). Dušobrižnik u sudben. tamni- 
cama u Splitu, nadstojnik C.B. sjemeništa u Splitu. 

Izabran za biskupa 22. 9. 1950., posvećen 17. 12. 1950. u Splitu. 
Od tada pom. biskup i gen. vikar u Splitu. Apost. administrator 
Splitske i Makarske biskupije (9. 5. 1954.), službu preuzeo 25. 6. 
1954. Rezidencijalni biskup splitski i makarski (24. 12. 1960.). Bio je 
član Pripravne teološke komisije II. vat. sabora i poslije član Dok- 
trinalne komisije istog sabora. — Imenovan 27. 7. 1969. rezidencijal- 
nim nadbiskupom Splitsko-makarske nadbiskupije i metropolitom 
Splitske crkvene pokrajine. — Adresa: Zrinjsko-frankopanska 14, 
58000 Split 3 (058) 30-62. 

Nadbiskupska kapela u Nadbiskupsko-svećeničkoj ku- 
ći, Zrinjsko-frankopanska 14, u čast sv. vjerovjesnika Dalmacije, 
posvećena je 22. 11. 1969. 


Pomoćni biskup: 

Msgr. IVO GUGIĆ, nasl. biskup Bonuste, gen. vikar, trogir. opat, 
dk i žk. 

R. 2. 3. 1920. Vela Luka, m. 13. 8. 1944. Dubrovnik. Kth u Du- 
brovniku, zatim upravitelj ž. sv. Mihajla na Lapadu — Dubrovnik. 
Posvećen za biskupa 13. 8. 1961. u Dubrovniku. Pom. biskup u Du- 
brovniku, premješten u Splitsko-makarsku nbpju 14. 6. 1967. — 
Narodni trg 1, 58220 Trogir 3 (058 ) 73-426. 


Nadbiskupski vikari: 

Generalni vikar: Msgr. Srećko Vuković, apost. proto- 
notar, prof. kth, r. 14. 1. 1909. Jesenice, m. 1. 4. 1933. Split, gen. vi- 
kar od 1944. 


201 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Biskupski vikar u Splitu (za područje tajništva nbpje) : 
Srećko Bezić (-> 204). 

Biskupski vikar u Makarskoj (za područje b. Makarske 
bpje): Mile Vidović (-> 224). 

III. PRVOSTOLNI KAPTOL U SPLITU 

Prepozit: nepopunjeno. 

Arhiđakon: prof. Mate Grgin. 

Dekan: Danko Vlašić. 

Kanonici: Msgr. Srećko Vuković, Ivan Pavlinović , dr Ante Ku- 
sić, Frane Bego i Petar Kovačić. (Jedno kanoničko mjesto nepopunjeno). 

Počasni kanonici Prvostolnog kaptola: prof. Rafael Radića, 
Branko Markić, Ante Jurić ml., Toni Cecić i prof. dr Mirko Cecić. 


IV. ZBORNI KAPTOL U MAKARSKOJ 

Prepozit: nepopunjeno. 

Dekan: Srećko Bezić. 

Kanonici: Josip Bebić (-> 223) i Mile Vidović (-> 224). 

Dva kanonička mjesta nepopunjena. 

Počasni kanonik Zbornog kaptola u Makarskoj: dr George L. 
Budimlić. 


V. ZBORNI KAPTOL U TROGIRU 

Opat: Msgr. Ivo Gngić, pom. bp. 

Kanonici: Frane Coce, Josip Carev i Josip Bedalov. 
Dva kanonička mjesta nepopunjena. 

Počasni kanonik Zbornog kaptola: Petar Katunarić. 


VI. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

Predsjednik: Nadbiskup — ordinarij. 

Delegirani predsjednik: Msgr. Srećko Vuković, gen. 
vikar. 

Tajnik: dr Josip Delić. 

Imenovani članovi: Msgr . Ivo Gugić, pom. bp; Srećko 
Bezić, bisk. vikar, tajnik nbpje; Mile Vidović, bisk. vikar u AJakarskoj; 
dr Petar Čapkun OFM, provincijal franj. provincije Presv. Otkupitelja. 

Izabrani članovi: Danko Vlašić, Ante Jurić ml, Juraj Na- 
ranča ml., Miro Jovanović, Dušan Vuković, Ivan Bašić, Petar šimić 


202 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 

SDB, Josip Prelas, Vladimir Tadić OFM, Karlo Krolo OFM, Frane Miha- 
nović, Stanko Radić OFM, Mijo Vrdoljak, Ilija Perleta, Špiro Vuković. 

Poslovni odbor Svećeničkog vijeća: Msgr. Ivo Gugić, Msgr. 
Srećko Vuković, Srećko Bezić, Mile Vidović, Mijo Vrdoljak, Ivan Bašić, 
Frane Mihanović, Juraj Naranča ml, Miro Jovanović. 

Odbor za duhovni život svećenika: Ante Jurić ml., 
duhovnik Bisk. sjemeništa; prof. livan Bezić; Petar Šimić SDB i Špiro 
Vuković, zk. 


VII. NADBISKUPSKI ORDINARIJAT 

58000 Split, Zrinjsko-frankopanska ulica br. 14, prizemlje ^ (058)35-58 

Konzistori jalno vijeće: 

Predsjednik: Nadbiskup — ordinarij. 

Članovi: pomoćni biskup, generalni vikar u Splitu, kanonici 
Prvostolnog kaptola u Splitu, starješine zbornih kaptola u Makarskoj 
i Trogiru. 


Nadbiskupska pisarnica: 

Upravitelj pisarnice: Ivan Pavlinović, kan., kth, revizor 
crkv. računa, r. 30. 10. 1908. Podgora,, m. 1. 4. 1933. Split. 

I. bilježnik: Danko Vlašić, kaptol, dekan, r. 3. 8. 1920. Podstra- 
na, m. 12. 8. 1945. Kaštel Novi. 

II. bilježnik: Stjepan Podrug ml., r. 4. 7. 1916. Solin, m. 1. 6. 
1941. Split. 


Crkveni interdijecezanski sud I. stupnja: 

Predsjednik: dr Ante-Krešo Zorić, sveć. šibenske bpje. 
Promicatelj pravde: dr Josip Delić. 

Branitelj ženid. sveze: dr Vojko Devetak, sveć. Šib. bpje. 
Suci: dr Andrija-Slavko Antić, dr Jerko Barišić, prof. Živan Bezić, 
kan. Danko Vlašić. 

Bilježnik: dr Ivan čagalj. 

Crkveni interdijecezanski sud II. stupnja: 

Predsjednik: Msgr. dr Urbari Krizomali, apost. protonotar, r. 
8. 12. 1897. Knin, m. 11. 4. 1920. Split © (058)45-123. 

Zamjenik predsjednika: prof. Mate Grgin. 

Promicatelj pravde i branitelj ženidbene sveze: dr Ante Brajko, sveć. 
Mostarske bpje. 

Suci: dr Ante Kusić i dr Bernard Dedić OP. 

Bilježnik: kan. Petar Kovačić. 


203 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


NAD BISKUPIJSKA ADMINISTRATIVNA VIJEĆA: 

Vijeće prosinodalnih ispitatelja: 

dr Jerko Barišić, prof. Živan Bezić, prof. Nikola Biilat i Msgr. dr 
JJrban Krizomali. 


Vijeće za pastoralne konferencije: 

Msgr. dr Urban Krizomali, prof. Mate Grgin, kan. Josip Bedalov . 

Vijeće cenzora: 

Rafael Radića i Mate Meštrović. 

Vijeće za administraciju vremenitih dobara: 

Predsjednik: Msgr. Srećko Vuković, gen. vikar. 

Članovi: kan. Ivan Pavlinović, Marin Bakić, sudac u m. i ing. 
Petar Maroević. 


Delegati za ekonomiju Bisk. sjemeništa: 

Kan. Ivan Pavlinović i kan. Danko Vlašić. 

Nadbiskupijsko ekonomsko vijeće: 

Predsjednik: Zdenko Bratić . 

Tajnik: Danko Vlašić. 

Članovi : Ivan Pavlinović, Stipe Podrug, Dušan Kuzmanić, Frane 
Bego, Mijo Vrdoljak, Ante Jurić najml., Jure Naranča ml. i Mate Kaleb. 

Nadbiskupijsko građevinsko vijeće: 

Predsjednik: Msgr. Josip Melki. 

Članovi: dr Josip Delić, Ivan Bilić, Zdravko Čulić i Frane Mi - 
hanović. 


VIII. NADBISKUPSKO TAJNIŠTVO 

58000 Split, Zrinjsko-frankopanska ulica br. 14/1 @ (058)30-62. 

Tajnik nadbiskupije: kan. Srećko Bezić, bisk. vikar, r. 5. 
9. 1922. Grohote (o. Šolta), m. 8. 4. 1945. Split. 

Pomoćnica: s. Goreta Goić , služ. M.I. 


NADBISKUPI JSKA APOSTOLSKA VIJEĆA: 
Nadbiskupijsko pastoralno vijeće: 

Predsjednik: Nadbiskup — ordinarij. 
Delegirani predsjednik: Srećko Bezić, bisk. vikar. 


204 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Članovi: pomoćni biskup, generalni vikar u Splitu, predsjednici 
nadbiskupijskih apostolskih vijeća, predstavnici bisk. svećenika, predsta- 
vnici redovnika i redovnica, predstavnici kat. laikata i žup. pastorak 
vijeća. 


Nadbiskupijsko vijeće za katolički odgoj: 

Predsjednik: Ivan Cvitanović. 

Tajnica: s. Rozarija Utrobičić, služb. Milosrđa. 

Članovi: Alojzije Bavčević, Petar Šimić SDB, Vjekoslav Blajić 
OP, Gracijan Gašparev OFMConv., dr Milan Šetka OFM, prof Drago Ši- 
mundzci, Ivan Grubišić, Imelda Anđelić, milosrdnica, Josipa Vidaković, 
dominikanka i Mirjana Miletić. 

Vjerskom poukom obuhvaćeno je u nadbiskupiji 29.668 mladeži. 

Nadbiskupijsko vijeće za liturgiju, umjetnost i glazbu: 

Predsjednik plenuma: kan. Petar Kovačić. 

Tajništvo za liturgiju: dr Jure Radić OFM, tajnik, Marko 
Stanić, Alojzije Bavčević, Josip Marendić, Luka Vučo, dr Milan Šetka 
OFM i Stjepan Katalinić. 

Tajništvo za umjetnost: kan. Srećko Dragošević, tajnik 
Ante Škobalj, Frane Mihanović i Marijan Čagalj. 

Tajništvo za glazbu: kan. Jure Belić, sveć. Hvar. bpje, taj- 
nik, dr Ante Kusić, Ivan Grubišić, Mate Kaleb i Petar-Zdravko Blajić. 

Nadbiskupijsko vijeće za dijalog: 

Predsjednik plenuma: dr Josip Delić. 

Tajništvo za ateizam: Drago Šimundza, Ivan Cvitanović, 
dr Ante Kusić i predstavnik laikata. 

Tajništvo za nekršćane: dr Ante Brajko, sveć. Mostar, 
bpje, tajnik; Nikola Bulat, Živan Bezić i Mate Grgin. 

Tajništvo za ekumenizam: dr Jerko Barišić, tajnik, Sreć- 
ko Dragošević, dr Franjo Kovačević OP, Vladimir Jelić i predstavnik lai- 
kata. 


Nadbiskupijsko vijeće za redovništvo: 

Predsjednik: Berard Barčić OFM. 

Tajnica: s. Rozarija Utrobičić, služb. Kć. Milosrđa. 

Članovi: prof. Mate Grgin, dr Josip Delić, prof. Nikola Bulat, 
Josip Karninčić OP, dr Stjepan Vueemilo OFM, s. Serafika Balajić, 
škol. s. sv. Frane, s. Vicencija Anđelić, mil. sv. Vinka. 

Nadbiskupijsko vijeće za dušobrižništvo turista: 

Predsjednik: Ilija Vuletić. 

Članovi: Frane Bego, Ivan Matković, Stanko Radić OFM, Vicko 
Velić i Dušan Vuković. 


205 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Nadbiskupi jska ustanova »Gospine crkve« 

(osnovana 1966. za izgradnju crkava i past. centara u nadbiskupiji) 

Predsjednik: Ivan Pavlinović. 

Tajnik: Alojzije Bavčević. 

Članovi: Danko Vlašić i Josip Perica. 

Nadbiskupijski ured za religioznu sociologiju: 

Predsjednik: Ivan Cvitanović. 

članovi: Juraj Naranča ml i Ante Sekelez OFM. 

Nadbiskupijski delegat za bolnice: 

Josip Perica , r. 16.3.1921. Zakučac, Omiš, m. 18.8.1946. Split. 

Dijecezanska međupomoć: 

Predsjednik: kan. Ivan Pavlinović. 

Članovi: svi članovi Nadb. ekonom, vijeća. 

Interdijecezanska međupomoć: 

Predsjednik: Msgr. Srećko Vuković. 

Potpredsjednik: kan. Ante Radić , predstavnik šiben. bpje. 
Tajnik: kan. Jure Belićf predst. Hvarske bpje. 

Članovi: kan. Marko Herendija, predst. Dubrov. bpje., kan. Ivan 
Pavlinović, predst. Splitsko-makar. nbpje., Mile Galić, predst. Kotorske 
bpje. 


Nadbiskupijski karitas: 

Voditelj: Vinka Luković. 

Del. predsj. NPV-a: kan. Srećko Bezić. 

Članovi: predstavnici NPV-a. 

Nadbiskupsko-svećenička kuća 

u. Splitu, Zrinjsko-frankopanska 14 (otvorena 1969. godine); ® (058)46-755. 

Upravitelj: Msgr. Josip Melki, r. 8. 5. 1910. Klis, m. 27. 10. 1935. 
Split. 

Poslovni odbor Kućnog vijeća: kan. Srećko Bezić, Tadija 
Bajić, Msgr. Josip Melki. 

Ostali stanari: Nadbiskup-ordinarij, Danko Vlašić, Petar Kova - 
lit, Rafael Radića, Živan Bezić, Nikola Bulat, dr Jerko Barišić, Drago 
* Šimundža, Ivan Cvitanović, Juraj Marušić, Mate Meštrović, Bozo Jugi- 
nović, dr Ivan Ostojić, Petar Kovač, Stipe Bojanić, Stipe Knezović i 
Josip Bedalov. 

Članovi KV stanuju izvan kuće: Msgr. Srećko Vuković, 
Ivan Pavlinović, dr Ante Kusić, Mate Grgin, Srećko Dragošević. 
Domaćinstvo kuće: 9 ss. Služ. M.I. 


206 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


IX. SJEMENIŠTA I VJERSKE ŠKOLE U NADBISKUPIJI 

1. CENTRALNO BOGOSLOVSKO SJEMENIŠTE U SPLITU 

U splitskom sjemeništu, što ga je g. 1700. otvorio nadbiskup-prvo- 
stolnik Stjepan Cosmi, djelovala je uzorna bogoslovna škola. U njemu 
su učili klerici iz raznih biskupija tadanje Splitske metropoli je. Austrij- 
ska vlast, čim se učvrstila u Dalmaciji, naredila je da se obustave pre- 
davanja iz bogoslovnih predmeta u svim sjemeništima pokrajine, a u 
Zadru je otvorila najprije pokrajinsko »ilirsko« sjemenište (1821)/ koje 
je nekoliko godina poslije zamijenila centralnim »latinskim« (1826). 
Ovaj zavod je radio u Zadru do šk. g. 1920/21. Poslije Rapallskog ugovora 
kojim je Zadar pripao Italiji, zavod i škola preselili su se u Split, gdje 
su počeli s radom šk. g. 1922/23. Od 1922.— 1928. bogosl. sjemenište je 
radilo u zgradi biskupskog sjemeništa u Splitu. G. 1926. postavljen je 
temeljni kamen nove zgrade koja je bila dovršena g. 1928. U vrijeme II. 
svjetskog rata talijanska okupatorska vlast neprijateljski se odnosila 
prema ovom zavodu; gotovo svi bogoslovi su bili prisiljeni tražiti uto- 
čište u drugim hrvatskim sjemeništima. Od 1945. zavod je opet živio re- 
dovitim životom sve do g. 1956. Od 1957. do 1962. rad je u zavodu bio 
potpuno prekinut odredbom sudske vlasti u Splitu. Od 1963. zavod opet 
djeluje uglavnom za bogoslove biskupija Splitske metropolije. 

U prava zavoda 

Veliki rektor: Msgr. dr Frane Franić, nadbiskup-metropolita. 

Rektor: dr Josip Delić, r. 18.3.1935. Košute ž. Trilj, m. 29.6. 
1961. Split. 

Vicerektor: dr Ante Brajko, sveć. Mostar, bpje., r. 18. 5. 1936. 
Šuica, m. 29. 6. 1964. Grabovica. 

Duhovnik : Andrija Vojko Mardešić, sveć. Hvarske bpje., r. 19. 
12. 1923. Komiža, m. 8. 4. 1950. Hvar. 

Ekonom: Stjepan Vrdoljak, r. 11.1.1939. Grabovac, m. 29.6. 
1963. Split. 

Delegati za ekonomiju: Ante Radić, dekan šiben. Stolnog kap- 
tola, Marko Herendija, kan. dubrov. Stolnog kaptola, Jure Belić, kan. 
hvar. Stolnog kaptola, Zdenko Bratić, predsj. Nadbp. ekon. vijeća u Spli- 


2. CENTRALNA VISOKA BOGOSLOVNA ŠKOLA U SPLITU 

(afilirana Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, dekretom sv. Kongregacije 
za katol. odgoj od 15. 8. 1972.) 

58001 SPLIT pp 248, Zrinjsko-frankopanska 19 @ (058) 46-075. 

Uprava škole: 

Veliki rektor: nadbiskup dr Frane Franić. 

Rektor: dr Andrija-Slavko Antić. 

Tajnik: dr Ante Brajko. 


207 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Profesorski zbor: 

Antić dr Andrija-Slavko, sveć. Šiben. bpje., prof. dogmatike, r. 12. 

11. 1911. Šepurine, m. 29. 6. 1937. Šibenik. 

Barišić dr Jarko , prof. fundamentalne teologije, retorike, istočnog 
bogoslovlja i homiletike, r. 1. 2. 1927. Split, m. 3. 6. 1951. Split. 

Bezić živan, lic. teol., prof. pastoralke, pedagogije i ascetike, r. 18. 
5. 1921. Grohote, m. 29. 6. 1945. Split. 

Brajko dr Ante, prof. Sv. pisma St. zavjeta i sociologije, vicerektor 

zavoda (-> 207). 

Bulat Nikola, lic. teol., prof. dogmatike, r. 11.2.1931. Bisko, m. 4. 
12.1955. Split. 

Delić dr Josip, prof. kanonskog prava i katehetike, rektor zavoda 
(-> 207). 

Devetak dr Vojko, sveć. Šib. bpje., prof. moralke i liturgike, r. 1.5. 
1916. Sinj, m. 18.6. 1939. Šibenik. 

Dragošević Srećko, prof. opće i nacionalne crkvene povijesti, povi- 
jesti umjetnosti i starokršćanske arheologije, r. 14.1.1916. Priko ž. 
Omiš, m. 29. 6. 1940. Split. 

Franić dr Frane, nadbiskup, prof. povijesti filozofije i židovskog 
jezika. 

Grgin kan. Mate, lic. teol., prof. izabranih poglavlja civilnog prava 
i dijela moralne teologije, r. 8. 12. 1914. Kaštel Novi, m. 23. 7. 1939. Split. 

Jelić Vladimir, lic. teol., prof. Sv. pisma Novog zavjeta i patrologije, 
r. 5. 10. 1939. Vranjic, m. 25. 3. 1964. Split. 

Kusić kan. dr Ante, prof. filozofije, r. 23. 1. 1922. Grabovac, m. 8. 
4. 1945. Split. 

Marcelić dr Josip TOR, prof. uvoda i specijalne dogmatike, r. 31. 

12. 1929. Preko nbpja Zadar, m. 6. 4. 1953. 


Slušači CVBš: 

a) svi pitomci Centralnog bogoslovskog sjemeništa u Splitu, 

b) redovnice: s. Vedrana Krstdčević i s. Marcela Žolo, služ. MI, I. tečaj; 
ss. služb. Milosrđa, III. tečaj: Dragica Denčić, Rozarija Utrobioić, Nives Mlina- 
nić; u IV. teč. s. mil. Imelda Anđelić i s. Jelena Radina služ. MI. 


POPIS BOGOSLOVA: 


* I. tečaj 

Babaić Josip 
Banić Ivan 
Barišić Martin 
Bitunac Jure 


Jerončić Marinko 
Jurišić Marinko 
Kaounko Anđelko 
Pavić Ljubo 
Rančić Jakov 
Sučić Ivan 


208 


SPLITSKA 


II. tečaj 

Barišić Ivan 
Crljen Ivan 
Čizmić Ante 
Franulić Josip (hv.) 

Jakulj Ivan 
Kalaj žić Ivan 
Kusanović Ante (hv.) 

Margeta Mladen 

Puljić Tomislav (šibenski) 

Šitum Petar 
Ujević Ivan 

III. tečaj 

Bodrožić Jozo 
Bračanov Tugomir (šib.) 

Brnas Mate 
Čeko Franko (šib.) 

Čikeš Špiro 
Mihalj Miro 
Reljić Zlatko 

IV. tečaj 

Batarelo Ante 

Bender Đuro (mostarski) 

Beroš Frane (hv.) 

Boko Josip (šib.) 

Cikojević Jakov 
Čurić Drago (most.) 

Delaš Josip 
Džaja Ivan 
Gabričević Petar 
Glamuzdna Ante 
Janjić Filip (kotorski) 

Janjić Milidrag (kot.) 

Kešiina Nedo 
Krstiće vic Petar 
Kukavica Ante 
Lebo Petar (most.) 

Lozić Vlado (most.) 

U vojsci 

Akrap Petar I. 

Antunović Ante II. 


Marić Pero (most.) 
Matijaca Marin 
Mlikotić Stipe 
Obradović Boško (most.) 
Puljfić Stanko (most.) 
Renjić Božo 
Sučdć Ivan 
Ursić Andro (hv.) 
Varvodić Josip 

V. tečaj 

Bevanda Drago (most.) 
Čubelić Marko 
Dagelić Ivan 
Galov Niko 
Ivančić Stipe (most.) 
Jerčić Stanko (hv.) 

Jurić Josip (šib.) 

Pavlović Šime (most.) 
Pranjić Tadija (đakov.) 
Puljić Ivica (most.) 
Raguž Damjan (most.) 
Ribičić Nedjeljko 
Vukšić Ivan (most.) 

VI. tečaj 

Banić Ivan 
Bižaca Mate (hv.) 
Bjažević Paulin (hv.) 
Bodrožić Frane 
Bodrožić Ljubo 
Capković Benjamin (hv.) 
Delić Božo 
Dukić Josip 
Jerković Stipe 
Luketa Josip (šib.) 

Majić Nikola (kot.) 
Mihovilović Josip (hv.) 
Pavišić Emil (hv.) 

Pejar Stanko 
Carić Jurica (hv.) 

nalaze bogoslovi: 

Basic Augustin I. 

Čubelić Tomislav I. 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Đonlić Petar I. 
Jurković Luka I. 
Kusanović Jure I. (hv.) 
Marjanović Mirko I. 
Marović Sitne III. 
Milavić Ante I. 

Pavić Pavao I. 

Piplica Pavao I. 


Raos Ivan I. 
Roguljić Stipe I. 
Senader Ivica I. 
Štević Mario I. 
Vladimir Dujo I. 
Vr dol jak Ivan I. 
žuro Jure I. 


Svega bogoslova 105, od kojih splitskih 69, hvarskih 13, kotorskih 3, šibenskih 
6, mostarskih 13 i đakovačkih 1. 


DIJECEZANSKI BOGOSLOVI NA VANJSKIM SVEUČILIŠTIMA: 

Ante Ctulić, VI. tečaj — teološki fakultet Konigstein, S. R. Njemačka. 
Maran Barišić, IV. tečaj — pap. Lateransko sveučilište, Rim. 

Petar šolić, III. tečaj — pap. Lateransko sveučilište, Rim. 

Ante Ančie, III. tečaj — teol. fakultet, Innsbmck, Austrija. 

Andrija Rako, III. tečaj — teol. fakultet, Konigstein. 

Stipe Šilić, III. tečaj — teol. fakultet, Beč. 

SVEĆENICI NA STUDIJIMA IZVAN ZEMLJE (-» 233). 


3. NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE (dječačko) U SPLITU 

Povijesni osvrt 

Nadbiskupsko sjemenište u Splitu osnovano je prema uputama Tri- 
dentinskog sabora. Otvorio ga je nadbiskup Stjepan Cosmi 25. ožujka 
1700. u kući Dujma Kuparića, istočno od crkve Sv. Duha, s prvih 12 đaka. 
To je bilo sjemenište za gradsko svećenstvo, a u stvari latinaško, dok je 
za tzv. seosko svećenstvo, ono glagoljaško, posebno sjemenište otvorio 
1750. nadbiskup Bizza u Priku kod Omiša, pri starohrvatskoj crkvici 
sv. Petra. Današnje je Nadbiskupsko sjemenište u Splitu nasljednik jed- 
nog i drugog starog sjemeništa; nalazi se u zgradi koja je sagrađena 
nastojanjem ravnatelja Tome Ostoje i konačno otvoreno za biskupa 
Marka Kalođere 5. rujna 1868. sa 65 đaka. Za vrijeme Drugog svjetskog 
rata zgradu je sjemeništa zauzela okupatorska talijanska vojska. Po svr- 
šetku rata u zgradi je bila bolnica Jugosl. Nar. Armije do 1966., kad je 
vojna bolnica iselila u svoju novu zgradu. Zgradu sjemeništa preuzela je 
* splitska općina za Školski tehnički centar, koji se i sada tu nalazi. Dije- 
leći sudbinu Centralnog bogoslovskog sjemeništa i malo je sjemenište za- 
tvorilo svoja vrata sve do god. 1963. kad je opet proradilo, i to dijelom u 
prostorijama bogoslovskog sjemeništa, a dijelom u montažnim, provizor- 
nim zgradama u vlastitom dvorištu, gdje se i danas nalazi. 


210 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Uprava sjemeništa: 

Ravnatelj: Ante Škobalj, r. 2. 7. 1914. Duće, m. 1. 8. 1937. Split. Adre- 
sa: 58001 Split pp 248, Zrinjsko-frankopanska 19 © (058)46-547. 

Duhovnik: Ante Jurić ml., r. 17.5.1922. Vranjiic, m. 18.5.1947. Vra- 
ni jiic. 

Ekonom: Stjepan Vr dol jak, ekonom CBS. 

Prefekti: Ivan Dagelić i Damjan Raguz, bogoslovi V. tečaja CVBš 
u Splitu. 


P i t o m c i sjemeništa: 

I razred: 8 pitomaca, II. — 13, III. — 18 i IV. — 16. 

Od 55 sjemeništaraca 42 pripadaju Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, 
8 Mostarskoj i 5 Hvarskoj biskupiji. 


4. SREDNJA ŠKOLA ZA SPREMANJE SVEĆENIKA U SPLITU 

58001 Split pp 248, Zrinjsko-frankopanska 19 ® (058) 46-547. 

Povijesni osvrt 

Sadašnja Srednja škola za spremanje svećenika u Splitu osnovana je 
zajedno s biskupskim sjemeništem i u tadašnjoj zgradi sjemeništa, ulica 
Kozmi. Svečano je otvorenje obavio nadbiskup Stjepan Cosmi 25. ožuj- 
ka 1700. škola je počela raditi u dva razreda s 12 učenika. Tijekom se 
godina mijenjao broj razreda i đaka, naziv škole i njezin sastav, školu 
su odmah u početku pohađali i vanjski đaci iz grada; bila je to jedina 
srednja škola u Splitu kroz cijeli XVIII. vijek. God. 1808. imala je 6 
razreda i filozofski institut; pohađali su ga i vanjski đaci i redovnički 
klerici. Gimnaziju sadašnjega tipa otvorio je 1906. biskup Filip Nakić. 
Pravo je javnosti dobila god. 1925. za ministra prosvjete Stjepana Ra- 
dića, a 1928. počela je raditi sa svih 8 (razreda i 187 učenika. 

Poslije Drugog svjetskog rata škola je obnovljena u skučenim pro 
storijama i bez prava javnosti, ali sa sve većim brojem učenika (npr. god. 
1951. — 192). Kasnije su državne vlasti uvele osmogodišnje osnovno ško- 
lovanje. Srednje škole imaju otada 4 razreda. U njima je ipak bilo god. 
1956. 118 sjemeništaraca, koji su, zatvaranjem ove crkvene škole iste 
godine nastavili školovanje po drugim sjemeništima u zemlji. U rujnu 
god. 1963. škola je obnovljena (dva razreda i 77 učenika), dok je 1966. 
već imala sva četiri razreda sa 134 učenika. 

U klupama sjemenišne škole u Splitu sjedili su ugledni i glasoviti 
ljudi: Natko Nodilo, povjesničar; Ugo Foscolo, talijanski pjesnik; Miho- 
vil Pavlinović, pisac i političar; Nikola Tomaseo, talijanski i hrvatski 
pisac; dr Ante Trumbić, državnik; don Frane Bulić, arheolog; Tim Ujević, 
pjesnik itd. Donedavna bili su profesorima ove škole i učenjaci: dr Lov- 
ie Katić, povjesničar; dr Ivo Rubić, geograf; dr Ante Ercegović, bioiog. 


211 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Nastavnički zbor: 

Direktor: prof. Rafael Radića, r. 20.3.1906. žnnovnica, m. 7.4.1929. 
SipMit. 

Profesori: 

Cvitanović Ivan predaje matematiku, fiziku i vjeronauk, r. 7.5. 
1932. Baška Voda, m. 18. 11. 1956. Bast. 

Dragošević Srećko predaje povijest, zemljopis i povijest umjetno- 
sti (prof. CVBŠ). 

Grgin Mate predaje drž. uređenje SFRJ, zemijopis i talijanski (prof. 
CVBŠ). 

Krstulović Petar, ^trener, predaje predvojničku obuku. 

Kusić dr Ante predaje filozofiju (prof. CVBŠ). 

Marušić Juraj predaje latiinsiki i 'talijanski, r. 9. 6. 1914. Podgrađe, 
m. 23. 7. 1939. Split. 

Nazor s. Berhmana predaje hrvatski jezik. 

Oreb dr Martin OFMConv. predaje vjeronauk. 

Radišić Rajko OFM predaje prirodopis. 

Šimundža Drago predaje grčki, latinski, francuski i filozofiju, r. 20. 
1.1935. Bisto, m. 13.8.1960. Mostar. 

Inspektor škole: dr Ante Kusić. 

Školu pohađa 55 sjemeništaraca na početku šk. g. 1972/73. 

Odjel za redovnice 

Odjel za redovnice Srednje škole za spremanje svećenika u Splita 
osnovan je na pobudu nadbiskupa dra Frane Franića g. 1968. Odjel je 
započeo rad 1. 12. 1968. s jednim razredom i sa 20 učenica, kandidatkinja 
raznih redovničkih kuća u Splitu. Svrha je škole stjecanje opće naobraz- 
be budućih redovnica s temeljitim poznavanjem vjeronaučnog gradiva 
Prema tome poučava se 16 gimn. predmeta s pojačanom poukom iz 
vjeronauka. Prve godine škola se držala u jednoj prostoriji gospodarske 
zgrade ss. franjevki na Lovretu u Splitu, a slijedeće preselila se u ure- 
đeni podrum nadbiskupsko-svećeničke kuće u Splitu (Zrinjsko-Franko- 
panska 14). U šk. g. 1972/73. škola ima dva razreda; II. s 15 i IV. s 18 
učenica. 


INSTITUT ZA TEOLOŠKU KULTURU LAIKA pri ĆVBŠ u Splitu 

Otvoren je 27. 10. 1970. Svrha je instituta da laici intelektualci stek- 
nu odgovarajuću teološku naobrazbu i da se osposobe za sudjelovanje 
u pastoralnim vijećima, katehizaciji, karitasu i'td. Institut traje 4 seme- 
stra. Profesori CVBŠ predavaju osnovne teološke predmete. Predstojnik 
instituta je dr. JERKO BARIŠIĆ, prof. CVBŠ u Splitu. G. 1972. institut 
je pohađalo u 1. tečaju 7, a u II. 12 slušača. 


212 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


X. KULTURNO-HISTORIJSKE ZBIRKE, ARHIVI I KNJIŽNICE 

Arhiv Splitsko-makarske nadbiskupije 

Stručno ga je uredio g. 1971. prof. dr Makso Peloza. Smješten je u 
prizemlju Nadbisk.-sveć. kuće u Splitu, u posebno adaptiranim prosto- 
rijama i uređajima prema propisima suvremene arhivistike. — Sadrži 
crkvene povijesne arhive Splita (42 kutije), Trogira (51 kutija) i Ma- 
karske (173 kutije); akte splitskog ordinarijata 1807. — 1940. (648 ku- 
tija); pozicije (157 fascikla); školski arhiv 1834. — 1869. (54 fascikla); 
protokoli (28 + 33 kom.); matične parice (duplikati, 49 metara gra- 
đe) i ostale rasute građe (oko 10 metara). 

Čuvar je arhiva Splitsko-makar. nadbiskupije kan. Ivan Pavlinović, 
upravitelj nadbisk. pisarnice. — 58000 Split, Zrinjsko-Frankopanska 14. 

Riznica Prvostolne crkve u Splitu 

Nalazi se na prvom katu sakristije Prvostol. crkve. U riznici se 
nalazi Evangelium Spalatense iz VII./VIII. st., kodeksi i antifonari iz 
XII. — XV. st., zbirka križeva iz IX. i X. st., relikvijari, kaleži i misno 
ruho XIV. — XVI. st. — Rizničar je kan. Frane Bego, upr. ž. Prvostol. c. 

Arhiv Prvostolnog kaptola u Splitu 

Nalazi se na katu iznad katedralne sakristije. Sadrži razne spise od 
XI. st. dalje, manuskripte, među kojima je glasovita Historia salonitana 
Tome Arciđakona iz XIII. st., Origenove komentare iz XII. st., liturg. 
knjige, pergamene i razne knjige iz XIII. — XV. st. Arhivom upravlja 
Prvostolni kaptol u Splitu. Adr.: Kraj sv. Duje br. 5, 58000 Split. 

Knjižnica Centralnog bogoslovskog sjemeništa u Splitu 

Osnovana u Zadru 27. 5. 1872., a prenesena u Split 1933. Nalazi se 
u prizemlju zgrade Bogosl. sjemeništa u Splitu. Posjeduje oko 25.000 
knjiga koje su smještene na novim željeznim stalažama. — Upravitelj 
knjižnice je zavodski ravnatelj. — 58000 Split, Zrinjsko-Frankopanska 19. 

Riznica znamenite Zborne crkve sv. Lovre u Trogiru 

Osnovana u XV. st., nalazi se u sakristiji te crkve. Sadrži mnoštvo 
srebrnih kipova, oltarnih ukrasa, crkvenog posuđa i ruha, te relikvijara iz 
XIV’* i XV. st. Uz tu riznicu bogata je vrijednim djelima i Kaptolska 
biblioteka koja se nalazi u posebnoj prostoriji uz sakristiju ove crkve. 
Riznicom i bibliotekom upravlja trogirski opat. 

Muzej crkvene umjetnosti u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Trogiru 

Osnovan je 1969. godine. Sadrži bogatu zbirku crkv. umjetnina: sli- 
ka, ruha, evanđelistara, rukopisa, pečata i si. Muzejem upravlja tro- 
girski opat. 


213 


Nacrtao Ante Zidić 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


XI. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

I. SPLITSKI (KATEDRALNI) DEKANAT 

Dk: Frane Bego, žk Prvostolne crkve u Splitu 

1. SPLIT — STARI GRAD, župa Prvostolne Crkve, župni ured, Kraj 
sv. Duje 5 ® (058)42-589 13 58000 Split. ^Uznesenje Bl.Dj.M., nekad mauzolej 
cara Diokelcijana, sagr. u IV. st., posv. oko 641. Ž. ust. u VII. st. Povj. spo- 
menici: □ ss. Ben. (sv. Benedikta ili sv. Arnira) iz XI. st. □ ss. Ben. sv. 
Marije de Taurello (sada pravosl. crkva u gradnji) iz XIII. st. □ ss. Klarisa 
iz XIV. st. 6 sv. Mihovila, po predaji sagrađena od Ivana Ravenjanina u 

VII. str., sruš. 1916. D: 5570 (—100). 7 6 1A □+ oo. DL □ ss. Dom. 

□ ss. Kraljice svijeta. u nij. ± Split (Trogir), šk: 1 srednja. 

— Žk: kan. Frane Bego, r. 10.3. 1920. Kaštel Kambelovac, m. 12.9. 1943. Split. 

— Kp: kan . Petar Kovačić, r. 2.2. 1914. Rogoznica, m. 23.7. 1939. Split. 

2. SPLIT — BOL PLOKITE, župa sv. Petra; ž. u. (privremeno) Prilaz 

VIII. korpusa br. 7 iSI 58000 Split. kk sv. Petar, sagr. 1871., sruš. do temelja 

od bombardiranja 3. 1. 1944. Stara ž. ust. 1700., nova ž. u formiranju. D: 30000 
( — 500). u mb &k: 2 osn. i 3 sred. — Žk: Ivan Grubišić, r. 

20. 6. 1936. D. Dicmo, m. 29. 6. 1961. Split. 

3. SPLIT— BRDA, župa Materinstva Bl.Dj.M., Neškovčinova 87 El 58000 
Split. Žup. t Majke Božje, sagr. 1967. Ž. ust. 1966. D: 7100 (—500). 

u mj. 1 osn. šk. — žk: Alojzije Bavčević, r. 25.6.1937. Split, m. 
29.6. 1961. Split. 

4. SPLIT— DOBRI, župa Krista Kralja, Trg Gaje Bulata 3 ® (058)36-70 
ES3 58000 Split, kk Gospa od Zdravlja, sagr. i posv. 1937, Ž. ust. 1947. D: 5400 
( — 150). 3t 4 A □ oo. Franj. □ ss. Služb. Milosrđa (»ančele«). □ ss. Mil. 

□ škol. ss. na Lovretu. O u mj. 2 osn. šk. — žk: Petar šuš- 

njara OFM, r. 10.8.1931. Jasensko ž. Sinj, m. 29.6.1957. Zagreb. — Kp: 
Nikola Ćurčija OFM, r. 22.11.1942. Ostrovica ž. Benkovac, m. 29.6.1969. 
Šibenik. — Kp: Tihomir Grgat OFM, r. 6.6.1938. Otok (Sinj), m. 28.2.1965. 
Makarska. 

5. SPLIT — KMAN, župa Marije Pomoćnice kršćana, Vrh Kmana 28 

S 58000 Split, kk Marija Pomoćnica kršćana, sagr. i posv. 1971. Ž. ust. 1966. 
D: 10420 (—50). □ Kćeri milosrđa 1A u mj. — Žk: 

Petar Simić BDB, ir. 28.6.1938. Drinovci (bpja Mostar), m. 29.6.1965. Za- 
greb. — Kp: Ivan Hendak SDB, r. 1.2. 1932. Salajci ž. Gradec (nbpja Zagreb), 
m. 29. 6. 1967. Zagreb. 

6. SPLIT — LOVRINAC, župa Gospe od Milorsđa; ž. u. (privr.) Narodni 

Irg 8 A/II bi 58000 Split. U sv. Lovro, sagr. 1888. Ž. ust. 1966. D: 1800 (—200). 
1 6 u mj. — žk: Mate Katavić, r. 14.6.1917. Slivno Imotsko 

m. 3. 5. 1942. Sarajevo. 

7. SPLIT — LUCAC, župa Gospe od Ružarija, Hrvojeva 2 ® (058)41-378) 
£3 58000 Split, kk sv. Katarina Dj. M., sagr. 1880., posv. 1898., obn. 1933. Ž. 


215 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


ust. 1967. D: 5075 (—50). 3 A □ oo. Dom. O u mj. Šk: 2 osn., 

2 sred., 2 visoke. — Žk: Mario Marinov OP, r. 16.12.1938. Primošten, m. 
29.6.1966. Zagreb. — Kp: Vjekoslav Ivo Blajić OP, r. 14.6.1938. Krušvar, 
m. 25.7.1964. Walberberg. — Kp: Stanko Prcela OP, r. 1.10.1938. Košute 
ž. Trilj, m. 29.6.1965. Zagreb. 

8. SPLIT — MEJE, župa Imena Marijina, Titova obala 1 E 58000 Split. 

U sv. Stjepan, sagr. 1814. Ž. ust. 1967. Ben. opatija na Sustjepanu (zadužbina 
grada Splita), od 1020—1701. D: 4500 (—50). 2+ OSa® u mj. 

1 osn. šk. — Žk: Vladimir Dugandžić OFMConv., r. 28. 8. 1938. M. Ograđenik 
ž. Cerim, m. 6.4. 1968. Padova. 

9. SPLIT — POJIŠAN, ž. Gospe od Pojišana, Ive Lozice 5 © (058)42-556 

^ Gospa od Pojišana, sagr. 1260. ž. ust. 1944. Stara c. potječe iz doba hrv. 
narodnih kraljeva. D: 9590 ( — 150). 1 6 1A □ oo. Kap. □ ss. Klarisa, 

sagr. 1311. u mj. šk: 1 osn., 1 sred. — žk: Krsto Martin 

Hrienjak OFMCap., r. 8. 3. 1939. G. Voća, m. 27. 6. 1965. Zagreb. — Kp: Leo- 
pold Podor OFMCap., r. 22.2.1939. Viljevo k. Osijeka, m. 27.6.1965. Zagreb. 

10. SPLIT POLJUD SKALICE, ž. sv. Trojice, Topuska 4 © (058)42-254 

EJ 58000 Split. Gospa od Anđela, sagr. u XV. st. ž. ust. 1967. C. sv. Tro- 
jice iz XI. st. Stara c. sv. Marije na Poljudu iz g. 1020. D: 3000 ( — 51). 1 6 
1A □ oo. Framj. OćŽ9 u mj. šk: 1 osn., 1 sred. — žk: Stanko 

škunca OFM, r. 17.12.1937. Novalja (bpja Krk), m. 30.3.1964. Zadar. 

11. SPLIT — SUKOIŠAN, ž. sv. Obitelji Nazaretske, Sukoišanska 8 © (058) 

45-340 E! 58000 Split. sv. Obitelj, sagr. i posv. 1971. ž. ust. 1946. D: 6000 
(__200). 1A □ oo. TOR u mj. 1 osn. šk, Pravni fakultet. 

— žk: Vilibald Baričević TOR , r. 12.2.1932. Lun, m. 21.2.1960. Zagreb. — 
Kp: Ivan Milanović TOR, r. 25.6. 1944. ćosanlije ž. čuiklić (bpja Banja Luka), 
m. 27.6.1970. Zagreb. — Kp: Vojko Sikirić TOR, r. 12.3.1941. Preko (kod 
Zadra), m. 3. 12. 1967. Zagreb. 

12. SPLIT — ŠKRAPE, ž. Prečistog Srca Marijna, škrape 90 El 58000 

Split. Ž. t Gospa Fatimska, sagr. i posv. 1967. Ž. ust. 1967. D: 7550 ( — 300). 
1+ 1A □ ss. Domin. OćgjJ u mj. — Žk: Ante Jurić najml. r. 8.6. 

1933. Prugovo, m. 7. 7. 1957. Split. 

13. SPLIT — VELI VAROŠ, ž. sv. Križa, Ivančica 29 El 58000 Split. 
Uk sv. Križ, sagr. 1680., obn. 1853. i 1929. Ž. ust. 1625. C. sv. Nikole na Mar- 
janu, sagr. 1219., uz nju i Ben. hospicij. C. sv. Jere na Marjanu, sagr. 1433. 
D: 12270 (—300). 7 6 1A □ oo. Konv. a ss. Služ. M.I. □ Kć. Bož. Ljub. 

ing*!*: u mj. šk: 3 osn., 5 sred., nadb. sjemenište s gimn. i Cen- 
tralno bogosl. sjemenište s Vis. bogosl. šk. — žk: Mijo Vrdoljak , r. 8.3. 1925. 
Grabovac, m. 3. 6. 1951. Split. 

14. SPLIT — VISOKA, ž. Presv. Srca Isusova, Nova Visoka 57 ta 58000 
Split. Ž. f Presv. Srce Isusovo, sagr. 1969. Ž. ust. 1966. D: 3600 ( — 300). 
1A Oč§3 u mj. 2 osn. šk. — Žk: Vdlent Miklobušec Dl, r. 17.3. 
1937. Remetinec, m. 29. 6. 1967. Zagreb. 


216 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


2. BIOKOVSKI DEKANAT 

Dk: Ante Dukić, žk u Župi Blokovskoj 


1. DUS1NA — VELIKI PROLOG ta 58277 Veliki Prolog, j* Velika Gospa, 

sagr. 1896., posv. 1896., obn. 1966. Ž. ust. oko 1650. D: 1804 ( — 84). 4 6 □ ss. 

Služ. M.I. O Vrgorac. Metković. c£e°) u mj., pruga Split— Metković. 

3 osn. šk. — Žk: lakov Dragušica, r. 13.9.1936. Trilj, m. 29.6.1965. Split. 

2. KOZICA E 58274 Kozica. ^ sv. Ilija Pror., sagr. 1785., posv. 1785., 
obn. 1939. Ž. obn. 1763. D: 480 (—84). 2 6 O Vrgorac. ČŽD Metković. u 
mj., pruga Makarska — Vrgorac. 1 osn. šk. — Žk: Mile Marović OFM, r. 28. 1. 
1943. Zelovo, m. 29. 6. 1968. Split. 

3. ORAH El 58276 Vrgorac. ^ sv. Marko Fv., sagr. 1785. Ž. osn. 1825. 
D: 351 ( — 45). 2f O^: Vrgorac, pruga Split — Metković. 1 osn. šk. — 
Adm. žk iz Stilja. 

4. POLJICA VRGORSKA E3 58274 Kozica, Gospa od Zdravlja, sagr. 

1887., obn. 1960. Ž. ust. 1922. D: 1380 ( — 255). 2 6 O Vrgorac. Metković. 
r°Ep u mj., pruga Slivno Imot9ko — Kozica. 2 osn. šk. — žk: Tomislav Brečić, 
r. 24. 8. 1944. Metković, m. 29. 6. 1969. Split. 

5. RAŠĆANE El 58273 Župa Biokovska. ^ sv. Mihovil Ark., sagr. 1601. 

Ž. ust. 1599. D: 880 ( — 640). 1 6 O Vrgorac. Metković. u mj.. 

pruga Split — Vrgorac. 2 osn. šk. — žk: Mirko Skejić, r. 17. 1. 1947. Srijane, 
m. 29.6.1971. Sinj. 

6. RAVCA E 58276 Vrgorac. 1* sv. Mihovil Ark. Ž. ust. 1720. D: 610 
( — 125). 2 6 O Vrgorac. c^Ep u mj., pruga Split — Metković. 3 osn. šk. — 
Adm. žk iz Rašćana. 

7. STASEVICA E 58277 Vel. Prolog. Ž. f sv. Anastazija, sagr. 1963. 

ž. ust. 1760. kao Pasičina, od 1963. zove se Staševica. St. 6 Svi Sveti, sponi. 
1733. D: 9G1 ( — 104). 3 6 OfiSi: Ploče. c§Ep Vel. Prolog, pruga Vrgorac — 

— Metković. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Nimac OFM, r. 14. 5. 1945. Lišane Oštro 
vičke, m. 29. 6. 1969. Šibenik. 

8. STILJE — PRAPATNICE, ž. u. Prapatnice E 58276 Vrgorac. L^sv. Ivan 

Krst.. obn. 1969. ž. ust. 1922. D: 996 (—120). 1 6 Oc^: Vrgorac, pruga 

Split — Vrgorac — Metković, igg Metković. 2 osn. šk. — Žk: Ilija Perleta, 
r. 8. 7. 1945. Vidonje, m. 22. 6. 1970. Rim. 

9. VRGORAC E 58276 Vrgorac. Navjcštenje Bl.Dj.M., sagr. 1913., 
posv. 1935., obn. 1962. Ž. stara, obn. 1690. D: 1646 (— ?). 16 1 A □ ss. Služ. 
M.I. 0<^Ep: u mj., pruga Split — Vrgorac, ćgp Metković, šk: 3 osn., 1 sred. 
— Žk: Vjeko Vrčić OFM, r. 28.2.1914. Imotski, m. 12.3.1938. Split. 

10. ZAVOJANE E 58275 Dragljane. Porođenjc Bl.Dj. Marije, sagr. 

1712., posv. 1764. ž. ust. u XVII. st. D: 1500 (—75). 2 6 O Vrgorac. «^p u 
mj. (Dragljane), pruga Vrgorac — Split. 3 osn. šk. — Adm. žk iz Kozice. 

11. ŽUPA BIOKOVSKA E 58273 Župa Biokovska. sv. Ivan Krst., sagr. 
i posv. 1906. ž. ust. u XVI. st. D: 558 (—45). 3 6 O Imotski. ^ u mj., 
pruga Split — Vrgorac. 3. osn. šk. — Žk: Ante Dukić, r. 2. 6. 1928. Košute 
ž. Trilj, m. 5. 12. 1954. Split. 


217 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


3. CETINSKI DEKANAT 

Dk: Tomislav Karaman, žk u Tril ju 


1. UAJAGIĆ — OBROVAC El 58241 Han Dalm. U sv. Nikola B„ sagr. i 
posv. 1937., obn. 1955. Ž. ust. 1780. D: 1884 (—170). 3f O Sinj. & Split. 

mj., pruga Sinj— Han. 2 osn. šk . — Žk: Josip Smoljo OFM , r. 3. 8. 1932. 
Lučani, Sinj, m. 23. 3. 1958. Makarska. 

2. BITELIć E3 58234 Peruča. U Mala Gospa, sagr. i posv. 1968. Ž. ust. 
1770. D: 1241 (—220). 1 6 O Sinj. <gg Split. <5^ u mj., pruga Sinj— Vrlika. 

4 osn. šk. — Ađm. žk iz Zasioka. 

3. BED1MIR, ž. u selu Biorine E3 58244 Cista Velika. U Gospa od Ruža 
rjj a, sagr. 1789. Ž. ust. 1936. D: 450 (—131). O Sinj. u mj., pruga Imot- 
ski — Split. 1 osn. šk. — Atlm. žk iz Biorina. 

4. CAPORICE H 58240 Trilj. U sv. Rok, sagr. 1734., obn. 1970. D: 620 

( 50). o Sinj. ^ u mj., pruga Sinj — Imotski. 1 osn. šk. — Žk: Jerko Jelić, 

r. 24. 1. 1912. Vranjic, m. 3. 12. 1939. Split. 

5. GALA — GLJEV ISI 58241 Han Dalm. ^ Svi Sveti, sagr. 1830. Ž. ust. 

1830. D: 1550 (—150). 1 6 1 + O Sinj. Split. ■£=) Gala-Krenica, pruga 

Sinj— Vrlika. 1 osn. šk. — Žk: Leo Delaš OFM, r. 5. 10. 1936. Zelovo, m. 
15.4.1963. Makarska. 1 

6. GRAB E3 58272 Grab kod Sinja. sv. Ivan Krst., sagr. 1872., obn. 
1957. Ž. obn. prije 1750. D: 1950 (—140). 2 5' O Sinj. <£“) u mj. (iz Sinja). 

5 osn. šk. — Žk: Bernard Medvid OFM, r. 29.9. 1914. Radošić ž. Sinj, m. 7.4 
1940. Makarska. 

7. HRVAČE BI 58233 Hrvače. L Svi Sveti, sagr. 1871., posv. 1872., obn, 
1965. Ž. obn. 1757. D: 2000 (—572). 3f 1A O Sinj. gg Split. <g“) u mj. 
pruga Split — 'Knin. 2 osn. šk. — Žk: Karlo Krolo OFM , r. 30. 10. 1927. Giz- 
davač ž. G. Muć, m, 29. 6. 1951. Zagreb. 

8. OTOK BI 58241 Han Dalm. U sv. Luka Ev„ sagr. 1883., posv. 1905. 

ž. ust. 1687. D: 3725 (—370). 1 6 3+ O Sinj. fgg Split. ^ u mj., pruga 

Sinj — Ruda. 3 osn. šk. — Žk: Augustin Krolo OFM, r. 9.8.1927. Sinj, m. 29.6. 
1951. Zagreb. — Kp: Stjepan Matić OFM, r. 1.3. 1941. Čitluk ž. Sinj, m. 29.6. 
.1969. Šibenik. 

9. POTRAVLJE BI 58234 Peruča. sv. Filip i Jakov Ap., sagr. 1774., 

obn. 1970. ž. ust. 1705. D: 2235 (—230). 2 6 lt O Sinj. gg Split. u 

mj., pruga Sinj — Knin. 3 osn. šk. — Žk: Stanko Brčić OFM, r. 21.8.1918. 

Gala, m. 8. 8. 1943. Makarska. 

10. RUDA B 58242 Grab (K. Sinja). U sv. Martin B., sagr. i posv. 1897., 

obn. 1970. ž. ust. 1791. D: 1315 (—220). 1+ ~0 Sinj. fijg Split. ^ u mj., 

pruga Sinj — Ruda. 1 osn. šk. — Žk: (nepopunjeno). 

11. SINJ, ž. u. A. Jonića 3 © (058)82-147 B 58230 Sinj. U*. Uznesenje 
J31.Dj. Marije — Čudotvorna Gospa Sinjska, sagr. 1715. Ž. obn. 1696. Stare 
crkve: sv. Katarina iz XIV. st., sv. Frane iz XVII. st. D: 16363 ( — 1516). 4 6 


218 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


5+ 5 A □ oo. Franj. □ ss. Mil. □ škol. ss. 0<S°p: u mj., pruga Sinj— 

Split, Split. Šk: 7 osn., 3 sred. i Franj. gimn. — Žk: Vladimir Tadić 

OFM, r. 18.6.1938. Udovičić ž. Otok, m. 15.7.1965. Makarska. — Kp: Ivan 
Akrap OFM, r. 23.6.1942. Bisko, m. 29.6.1969. Šibenik. — Kp: Ferdo Jukić 
OFM, r. 3. 8. 1939. Runović, m. 28. 2. 1965. Makarska. 

12. STRIZIREP B 58245 Tijarica. ^ sv. Rok, sagr. 1755, Ž. osn. 1825. 
D: 386 (—50). O Sinj. ^ Vrpolje, pruga Split— Duvno. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Vrpolja — Cačvine. 

13. TIJARICA B 58245 Tijarica. ^ 
sv. Duh, sagr. 1872., obn. 1970. Ž. obn. 
1741. D: 2006 (— 515). 1 6 lt O Sinj. 
čSJ-t-: Split, cgjgl u mj., pruga Split— 
Duvno. 2 osn. šk. — Žk: Marko Mara - 
sović, ir. 3. 2. 1938., Koštanje, m. 8. 8. 
1964. Split. 

14. TRILJ b 58240 Trilj. U sv. 

Mihovil Ark., sagr. 1900. Ž. obn. 1805. 
D: 2763 (—192). 1 6 1A □ ss. Služ. 

M.I. O Sinj. £gg Split. u mj., pru- 
ga Split — Duvno. 2 osn. šk. — Žk: 
Tomislav Karaman, r. 15. 10. 1926. Me- 
šeište, Bitola, m. 29. 6. 1953. Split. 

15. TURJACI B 58230 Sinj. j* sv. 
Ante Padov., sagr. 1924., posv.. 1939. Ž. 
spom. 1701. D: 1200 (—115). O Sinj. 
Split, tpg) u mj., pruga Sinj — Trilj. 1 
osn. šk. — Žk: Paulin Vuković OFM} r. 
31.1.1913. Glavice ž. Sinj, m. 7.4.1940. 
Makarska. 

16. UGLJANE B 58243 Ugljane kod Sinja, tk sv. Ante Padov^ sagr. 1720., 
obn. 1959. ž. obn. 1732. D: 1300 (—150). 2 6 O Sinj. gg Split, q°3) u mj., 
pruga Sinj — Imotski. 1 osn. šk. — Žk: Ante Sekelez OFM, r. 11.2.1919. Lo- 
vreć, m. 15. 8. 1943. Makarska. 

17. VOJNIĆ — GARDUN B 58240 Trilj. j* sv. Juraj M., sagr. 1937. Ž. obn. 
1715. D: 966 ( — 102). 1 6 lt O Sinj. Košute, pruga Trilj — Sinj. 2 osn. 
šk. — žk: Mate Simunić, r. 28.2. 1903. Donji Dolac, m. 18.7. 1926. Split. 

18. VOŠTANE — ROŽE B 58245 Tijarica. Presv. Ime Isusovo, sagr. 
1929. ž. matice od 1826. D: 960 (—160). O Sinj. ^ Voštane, pruga Split— 
— Duvno. 3 osn. šk. — žk: Nedjeljko Ledić, r. 1.11.1942. Aržano, m. 29.6. 
1968. Split. 

19. VRLIKA B 58236 Vrlika. Gospa od Ružarija, sagr. 1868., posv. 
1898., obn. 1959. Ž. ust. 1185. i obn. f688. Zidine c. sv. Spasa u Cetini iz 
IX. st. Franj. □ na izvoru Cetine, XV. st. D: 4720 ( — 1550). 5 6 U ž. pomažu 
Škol. ss. o Sinj. ^g Split. igEp u mj., pruga Split — Knin. Šk: 7 nepotp. i 
3 potp. osn. — žk: Metod Latinac OFM, r. 24.2. 1916. Trilj, m. 6.7. 1941. Sinj. 


Gospa Sinjska 


219 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Kp: Frano Bilokapić OFM, r. 10.4.1941. Udovičić ž. Sinj, m. 29.6.1969. 

Šibenik. 

20. VRPOLJE — ČAĆVINA Bi 58245 Ti jarica. ^ Presv. Srce Isusovo, 
sagr. 1927. ž. ust. 1825. D: 558 (—113). 1 6 lf O Sinj. cg™) Vrpolje, pruga 
Spi i't — Duvno. 2 osn. šk. — žk: Jure Marasović , r. 27. 1. 1939. Koštanje, m. 
29. 6. 1966. Split. 

21. ZASIOK Bi 58234 PeruČa. fc* sv. Ivan Krst., sagr. 1780. Ž. ust. oko 
1770. D: 450 ( — 90). 1 6 'O Sinj. cg™) Vučipolje, pruga Sinj — Vrlika. 3 osn. 
šk. — žk: Bogoslav Bartulović , r. 30.7.1935. Kreševo Katuni, m. 2.7.1961. 
Katuni. 

22. ZELOVO Bi 58233 Hrvače. U sv. Vid M., sagr. 1933., ota. 1971. Ž. obn. 
1874. D: 384 ( — 15). O Sinj. cg™) u mrj. (iz Splita). 1 osn. šk. — Žk: Stjepan 
BariŠić, r. 9. 2. 1945. Vi donje, m. 22. 6. 1970. Rim. 


4. IMOTSKI DEKANAT 

Dk: Frane Mirković, žk u Imotskom 

1. ARŽANO Bi 58246 Aržano. U Svi Sveti, sagr. 1887., posv. 1965., obn. 
1970. Ž. ust. 1825. D: 1456 (—500). O Imotski, ćgg Split, cg™) u mj., pruga 
Split — Duvno. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Bilić, r. 22.2.1926. Studenci, m. 6.1. 
1952. Split. 

2. BIORINE BI 58244 Cista Velika. ^ sv. Juraj M., sagr. oko 1740. 
ž. ust. 1824. D: 590 (—168). O Imotski, gjg Split, cg™) u mj., pruga Split— 
— Imotski. 1 osn. šk. — žk: Nikola Margeta, r. 13.2.1934. Desne, m. 29.6 
1961. Split. 

3. CISTA BI 58244 Cista Velika. ^ sv. Jakov St. Ap., sagr. 1885., posv. 
1905. Ž. ust. 1825. D: 2700 ( — 500). 1 6 1 "T 1 A □ ss Služ. M.I. O Imotski. 
@p Split, cg™) u mj., pruga Split — Imotski. 3 osn. šk. — žk: Josip Prelas, 
r. 7. 10. 1919. Srijane, m. 29. 6. 1944. Zagreb. 

4. DOBRANJE IMOTSKO B 58244 Cista Velika, sv. Ivan Krst., sagr. 
1967. Ž. ust. 1825. D: 806 ( — 350). 2f O Imotski. £&) Split, cg™) u mj., 
pruga Livno — Split. 1 osn. šk. — žk: Lovre Zuljević-Mikas, r. 4. 5. 1933. 
Srijane, m. 22. 3. 1959. Split. 

5. GRABOVAC B 58271 Grabovac. Porođenjel Bl.Dj. Marije, sagr. 
1722., posv. 1899., obn. 1970. Ž. obn. 1806. D: f086 (—206). O Omiš. fiš Split. 
<g™) u mj., pruga Split — Imotski. 2 osn. šk. — žk: Petar Tadinac, r. 17.11. 
1926. Dolac G. ž. Srijane, m. 1. 4. 1951. Split. 

6. IMOTSKI, VI. Nazora 41 © (058)84-1*78 B 58260 Imotski. U sv. Frane 

Asiški, sagr. 1900., posv. 1904. Ž. obn. 1717. D: 4300 (—120). 2 6 1+ 2A 

□ oo. Franj. Q Škol. ss. 0<gEp: u mj. gS)^: Split, šk: 4 osn., 2 sred. — 
Žk: Frano Mirković OFM , r. 13.10.1934. Kosovo ž. Knin, m. 14.7.1959. Ma- 
karska. — Kp: Eugen Poljak OFM, r. 1.4.1941. Glavice ž. Sinj, m. 29.6. 
1967. Sinj. — Kp: Silvestar Bota OFM, r. 20. 11. 1939. Prugovo, m. 29.6. 1967. 


220 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Split. — Kp: Mijo Marić OFM, r. 28.3.1939. Benkovac, m. 14.7.1965. 
Makarska. 

7. KRSTATICE B 58272 Slivno Imotsko. j^Presv. Srce Isusovo, sagr. 
1732., obn. 1872. Ž. obn. 1835. D: 1300 ( — 180). O Imotski, cg™) u mj., pruga 
Split — Slivno. 1 osn. šk. — Žk: Jakov Turić, r. 14.5. 1945. Župa Biokovska, 
m. 29. 6. 1972. Beč. 

8. LOKVICICI B 58263 Krivodol. Krist Kralj, sagr. i posv. 1936. 
Ž. obn. 1789. D: 2130 ( — 655). 1 6 2A O Imotski. Split, cg™) Berinovac 
i Kljenovac, pruga Split — Imotski. 2 osn. šk. — žk: Veselko Luetić, r. 21.1. 
1931. Župa Biokovska, m. 13. 7. 1958. Split. 

9. LOVREć B 58257 Lovreć. Vk Sv. Duh, sagr. i posv. 1938. Ž. obn. 1735 
D: 2900 ( — 500). O Imotski. £53 Split, cg™) u mj., pruga Split — Imotski. 
3 osn. šk. — Žk: Ante Anić OFM, r. 11.9. 1933. Slivno Imotsko, m. 3.7. 1960 
Imotski. 

10. MEDOVDOLAC B 58271 Grabovac. sv. Rok, sagr. 1760. Ž. ust. 1760 
D: 1125 ( — 228). 1 6 lf 1A O Imotski. Split, cg™) Matkovići, pruga 
Makarska — Imotski. 3 osn. šk. — žk: Danijel Guć, r. 1.1. 1942. Biokovsko 
Selo ž. Krstatice, m. 29. 6. 1969. Split. 

11. PODBABLJE B 58262 Kamenmost. sv. Luka Ev., sagr. 1722., druga 
6 sv. Ante, sagr. 1969. Ž. obn. 1718. D: 3376 (—990). 2 6 7f 1A O Imotski 

Split, tg™) Drum, pruga Split — Runović. 6 osn. šk. — Žk: Ivan Marunica 
OFM, r. 28. 10. 1934. Vučipolje ž. Zasiok, m. 3.7. 1960. Imotski. — Kp: Stanko 
Milanović OFM, r. 29. 9. 1942. Otok (Sinj), m. 29. 6. 1964. Split. 

12. POLJICA IMOTSKA B 58263 Krivodol. sv. Ana, sagr. 1744. Ž. 
obn. 1747. D: 2079 ( — 527). 3f O Imotski. Split, cg™) Krivodol, pruga 
Split — Imotski. 3 osn. šk. — žk: Ante Silić, r. 13.2.1938. Dicrno D., m. 29.6. 
1964. Đakovo. 

13. PROLOŽAC B 58264 Proložac. sv. Mihovil Ark., sagr. i posv. 1901. 
Ž. spom. oko 1400. Franj. □ na Prološkom Blatu od XV. st. do 1715. odakle 
preselio u Imotski. D: 4560 (—2000). 16 lf 1A O Imotski. ^Čapljina, 
(g^) u mj., pruga Split — Imotski. 4 osn. šk. — Žk: Ivan Vuka OFM, r. 1. 10. 
1925. Prugovo, m. 20.3.1949. Zagreb. — Kp: Josip Bilić OFM, r. 25.11.1945. 
Pakovo selo ž. Mirlović, m. 29. 6. 1969. Šibenik. 

14. RICICE B 58264 Proložac. sv. Ivan Krst., sagr. 1910., posv. 1911. 

obn. 1963. ž. ust. 1750. D: 1573 (—552). O Imotski. ^ Split, cg™) Draga 
Ljubica, pruga Split — Imotski. 1 osn. šk. — Žk: Filip Pavić, r. 21.3.1941. 
Rašeljke (bpja Mostar), m. 29. 6. 1967. Split. 1 

( 15. RUNOVIć B 58261 Runović. ^ Gospa od Karmela, sagr. 1869., obn, 

1964. ž. obn. 1747. Rimski municipij Novae, kršć. bazilika iz VI. st., obn. u 
st* za hrv. kneza Branimira. D: ,4500 ( — 800). 2 6 lf O Imotski. 
££) Split. tgEp u mj. (iz Splita). 3 osn. šk. — Žk: Stanko Bačić OFM, r. 28.8. 
1916. Lisičić ž. Benkovac, m. 6. 7. 1941. Sinj. — Kp: Mate Gverić OFM, r. 3. 11. 
1943. Brištani ž. Drniš, m. 29. 7. 1971. Visovac. 


221 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


16. SLIVNO IMOTSKO S 58272 Slivno Imotsko. U Presv. Trojstvo, 
sagr. 1753., obn. 1969. Ž. obn. 1717. D: 1400 (—400). 1 6 O Imotski. Split. 
c j3ap u otnj. (iz Splita). 2 osn. šk. — žk: Bernardin Kamber OFM, >r. 8.8. 1918. 
Podlog ž. Perušić, m. 8. 8. 1943. Makarska. 

17. STUDENCI K 58265 Studenci. sv, Ilija Pr„ sagr. 1882., obn. 1970 
Ž. obn. 1787. D: 1970 (—494). 1+ O Imotski. gg Split. u mj., pruga 
Split— Imotski. I osn. šk. — žk: Julijan Ramljak OFM, r. 5.11.1918. Siverić, 
m. 15. 8. 1943. Makarska. 

18. SVIB K 58256 Cista Provo. Uk sv. Ante Padov., sagr. 1732. Ž. ust. 
1759. D: 948 (—350). O Imotski. u mj., pruga S£>lit— Aržano. 1 osn. šk. 

— Žk: Petar Rođić, r. 24. 8. 1934. Trnbusi, m. 19. 4. 1959. Split. 

19. VINJANI K 58260 Imotski. ^ sv. Rok, sagr. 1882., obn. 1918. Ž. ust. 

1917. D: 3477 (—300). 2 6 1A O Imotski. ^ u mj., pruga Imotski— 

Mostar. 5. osn. šk. — Žk: Petar Sikavica OFM, r. 30. 7. 1923. Baška Voda, 

m. 4. 9. 1949. Zagreb. 

20. ZAGVOZD K 58270 Zagvozd. ^ Gospa od Karmela, sagr. i posv. 1963. 

Ž. ust. oko 1600. D: 2390 ( — 400). 3 6 Ta U ž. pomažu ss. Kć. Bož. Ljub. 
O Imotski. Split. u mj., pruga Split— Imotski— Metković. 3 osn. šk. 

— žk: Josip čikeš, r. 1. 11. 1942. žeževica, m. 29. 6. 1968. Split. 


5. KLISKI DEKANAT 

Dk: Branimir Markić, žk u Diomu Donjem 

1. BISKO K 58232 Dicmo. U sv. Mihovil Ark. sagr. 1753., posv. 1769., 
obn. 1970. Ž. ust. 1822. D: 515 (—30). 2+ 1A OSinj. ^ Split. ^ u mj.; 
pruga Split— Bisko. 1 osn. šk. — Žk: Vladimir Đuderija, r. 10.7.1946. Dugo- 
polje, m. 29. 6. 1971. Sinj. 

2. DICMO DONJE K 58232 Dicmo. sv. Jakov Ap., sagr. i posv. 1934., 
obn. 1969. Ž. spom. 1760. D: 2250 (—180). 4 6 1 A U ž. rade ss. Mil. OSinj. 
čSg Split. u mj., pruga Split — Sinj. 2 osn. šk. — Žk: Branimir Markić, pč. 
kan., r. 1. 8. 1915. Split, m. 11. 6. 1938. Split. 

3. DICMO GORNJE (KRUŠVAR) K 58232 Dicmo. U sv. Ivan Krst., 
sagr. 1756. Ž. ust. 1752. D: 1032 (—27). O Sinj. ^*1 Split. ^ u mj., pruga 
Spli't — Krušvar. 2 osn. šk. — Žk: Ivan Bašić, r. 13.3. 1934. Dubrava, m. 13.7. 
1958. Split. 

4. DUGOPOLJE K 58204 Dugopolje. U sv. Mihovil Ark., sagr. i posv. 

1938. Ž. ust. prije 1700. D: 2535 (—105). 2f 1A Odgg: Split. «g“) u mj., 
pruga Split — Dugopolje. 1 psn. šk. — Žk: Pavao Vuković, r. 22.3.1929. 
Jesenice, m. 29. 3. 1953. Split. Pom. kateh. 2 ss. služavke Malog Isusa. 

5. KLIS K 58231 Klis. U Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1902., posv. 1905., obn. 

1939. ž. spom. 1387. C. sv. Vida, kasnije džamija, opet kat. crkva od 1648. 
D: 1500 (—30). 3f 1 A OgSJ: Split. ^ u mj., pruga Split— Sinj. 3 osn. šk. 
— Žk: Ljubomir Mlikotić, r. 31.1.1926. Dolac G., m. 3.6.1951. Split. 


222 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


6. KONJSKO K 58231 Klis. ^ sv. Mihovil Ark,, sagr. i posv., 1935., obn. 
1969. Ž. ust. 1750. D: 370 ( — ?). Ofip: Split, u mj., pruga Split — Muć. 

1 osn. šk. — Posluž. iz Splita: Srećko Dragošević, prof. bogosl. (-» 208). 

7. KOPRIVNO K 58231 Klis. I* Svi Sveti, sagr. 1901. Ž. ust. 1856. D: 326 
( — 18). ofip: Split. i§Ep u mj., pruga Split — Koprivno. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Dugopolja. 

8. KOTLENICE K 58232 Dicmo. sv. Petar i Pavao, sagr. 1873., obn. 
1964. Ž. ust. 1825. D: 355 ( — 10). 1 6 OčSj: Split, ipg u mj., pruga Split — 
— Dolac D. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Biska. 

9. MUe DONJI e>3 58203 Muć. Mala Gospa, sagr. i posv. 1890., obn. 

1967. Ž. osn. 1718. D: 1003 ( — 75). 16 2f OGSi: Split. i^Ep u mj., pruga 

Split — Drniš. 1 osn. šk. — Žk: Krsto Tomić , r. 7.1.1935. Siverić, m. 29.6. 
1963. Split. 

10. MUĆ GORNJI K 58203 Muć. sv. Petar Ap., sagr. 1762., obn. 1871. 
Ž. osn. u IX. st. U srednjem vijeku ž. se zvala Zmajevo (Zmin, Zmina). Za- 
dužbina hrv. kneza Branimira iz 888. D: 1110 ( — 60). 1 6 2f OS Split. 

u mj., Split — Drniš. 4 osn. šk. — Žk: Petar Kuran, r. 16.4.1947. Otrić- 
-Struge, m. 22. 6. 1970. Rim. 

11. NEORIć K 58203 Muć. U Svi Sveti, sagr. 1897. Ž. obn. 1743. D: 1484 
( — 26). lf 1A OčSti: Split. u mj., pruga Split — Drniš. 1 osn. šk. — 
žk: Ante Vrbatović, r. 7.2.1943. Umljanović ž. Gradac-Šibeniik, m. 29.6.1968. 
Split. 

12. PRUGOVO K 58231 Klis. ^ sv. flnte Pad., sagr. 1880. Ž. ust. 1690. 

D: 758 ( — ?). 16 1 + 1A O fgg: Split. u mj., pruga Split — Muć — Drniš. 

2 osn. šk. — Žk: Ivon Samardžija OFM, r. 11.9.1914. Luka ž. Bos. Grahovo, 
m. 6. 7. 1941. Sinj. 


6. MAKARSKI DEKANAT 

Dk: Mile Vidović, žk sv. Marka u Makarskoj 

1. BACINA K 58330 Gradac Dalm. ^ sv. Juraj m., sagr. 1872. Ž. matice 
od 1746. D: 100 ( — ?). 1 6 lf O £2g: Ploče. u mj., pruga Split — Dubrov- 
nik. — Adm. žk dz Graca. 

2. BAST — BAŠKA VODA © (058)77-753 K 58320 Baška voda. Uznesenje 

BI-Dj.M., sagr. 1780., obn. 1903. Ž. obn. 1735. D: 1589 (—65). 1 6 2f O Ma- 
karska. Split. u mj., pruga Split — Makarska. 3 osn. šk. — Žk: 

Anđelko Simić OFM, r. 1.12.1920. Tučepi, m. 15.8.1943. Makarska. — Kp: 
Dominik Radić OFM, žk Velikog Brda (-* Vel. Brdo). 

3. BRELA DONJA K 58322 Brela. sv. Stjepan Prvomuč., sagr. 1890., 

posv. 1897., obn. 1966. ž. spom. u XV. st. "Oratorij filipina iz XVIII. st., ka- 
snije glagoljaško sjemenište Makar. bpj. D: 1180 (—120). 2 6 1+ □ ss. 

Služ. M.I. o Makarska. Split. u mj., pruga Split — Makarska. 

1 osn. šk. — žk: kan. Josip Bcbić, r. 27. 11. 1927. Desne, m. 29.3. 1953. Split 


223 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


4. BRELA GORNJA E 58255 Zadvarje. ^ Gospa od Zdravlja, sagr. 1938.. 
obn. 1971. Ž. ust. 1963. D: 383 (—12). O Makarska. ^ u mj.; pruga Split— 
—Zadvarje. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Zadvarja. 

5. BRIST E 58330 Gradec Dalm. U sv. Margareta M., sagr. 1870. Ž. obn. 

1780. D: 328 (—47). 2f Ploče, sggu mj., pruga Makarska— Ploče. 

— Adm. žk iz Graca. 

6. DRAŠNICE E 58329 Igrane. sv. Juraj M., sagr. 1891. Matice od 
1736. St. 6 sv. Jurja, sagr. 1523., srušena od potresa 1962. D: 350 ( — 18). 
O Makarska. fgg Split, s&gg: u mj., pruga Makarska— Ploče. 1 osn. šk. 

— Adm. žk iz Igrana. 

7. DRVENIK MAKARSKI E 58333 Drvenik kod Makarske. Gospa od 

Karmela, sagr. 1966. Ž. obn. 1726. Stara ž. c. sv. Jurja iz XVII. st. D: 400 
( — 59). O Makarska. Ploče, : u mj. Drvenik — Donja Vala, pruga 

Makarska — Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Norac-Kljajo OFM, r. 18.4. 1944. 
Otok (Sinj), m. 29.6. 1972. Drniš. 

8. GRADAC E 58330 Gradac Dalm. ^ sv. Mihovil Ark., sagr. 1852., obn. 

1971, Ž. ust. 1700. D: 708 (—12). 16 0£gg: Ploče, u mj., pruga 

Makarska — Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Stanko Radić OFM, r. 19.5.1924. Baška 
Voda, m. 20. 3. 1949. Zagreb. 

9. IGRANE E 58329 Igrane. U Gospa od Ružarija, sagr. 1752., zvonik 

sagr. 1925. Ž. obn. 1752. 6 sv. Mihovila Ark. iz XII. st. D: 364 ( — 17). 4 6 

1+ O Makarska. Ploče. u mj., pruga Makarska— Ploče. 1 osn. 

šk. — Žk: Jeronim Grcić OFM, r. 17. 10. 1927. Badanj ž. Drniš, m. 29.7. 1951. 
Zagreb. 

10. MAKAR — KOTIŠINA E 58300 Makarska. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 
1690. Stari rimski grad Mucrum, u kojemu je 531. osnovana Makarska bpja. 
D: 120 ( — ?). O *£e|): Makarska. — Adm. žk sv. Marka u Makarskoj. 

11. MAKARSKA, župa sv. Marka, Zagorska 2 E 58300 Makarska. i 
zborna sv. Marko i Jeronim, sagr. 1755., posv. 1766., obn. 1966. Sjedište 
biskupije od VI. st., uz prekide, do 1828. 6 sv. Petra iz XV. st., strušena u 
potresu 1962. Oratorij sv. Filipa iz XVIII. st. D: 3900 ( — ?). 2 6 lt 1A 

6 oo. Franj. □ ss. Mil. 0<SeŠ: u mj. ćggif: Split. Šk: 1 osn., 3 sred., 
Visoka franj. bogoslovija. — Žk: kan. Mile Vidović, r. 1. 10. 1935. Vidonje, 
m. 29. 6. 1961. Split. 

12. MAKARSKA, župa Kraljice mira, Put Oslobođenja 108 E 58300 Ma- 

karska. Ž. f Kraljica mira, sagr. 1971. Ž. ust. 1969. D: 1900 ( — 200). 1A 
Oid§<Si): iu mj. Split. — Žk: Josip Corić, r. 31.3.1941. žeževica, m 

29. 6. 1966. Split. 

VEPRIC kod Makarske, samostal. svetište Gospe Lurdske s vlastitom 
upravom, ® (058)77-336 EJ 58300 Makarska. Lurdska špilja, svetište ust. i 
blag. 1908. lf Dom za duh. vježbe i tečajeve. c^Ep u svetištu, pruga Split— 
— Makarska. — Upr.: kan. Srećko Bezić, tajnik nbpje, r. 5. 9. 1922. Grohote 
(o. Šolta), m. 8.4. 1945. Split. 


224 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


13. PODACA EJ 58334 Zaostrog. Gospa od Pohođenja, sagr. 1963. Ž. 

obn. 1623. 6 sv. Ivana iz XI. st. St. 6 sv. Stjepana Prvomuč. iz XVIII. st. 

D: 164 (—26). ’ 26 O figj}: Ploče, u mj., pruga Makarska— Ploče. — Adm. 
žk Drvenika. 

14. PODGORA © (058) 77-311 E 58327 Podgora. Uznesenje Marijino, 

sagr. i posv. 1964. Ž. spom. 1621. St. 6 Svi Sveti iz XVIII. st. teško oštećena 
potresom 1962. D: 975 (—25). 2 6 2t O Makarska, fig Split. u 

mj., pruga Makarska— Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Vicko Velić, r. 27.10.1913. 
Tugare, m. 16. 4. 1938. Split. 

15. TUČEPI E 58325 Tučepi. ^ sv. Ante Pad., sagr. i posv. 1901. Ž. spom. 

1667. St. ^ sv. Juraj iz XIV. st. D: 1451 (—345). 2 6 3+ O Makarska. 

ggg Split. r^tgEp: u mj., pruga Makarska — Ploče. 2 osn. šk. — Žk: Milan 
Šetka OFM, r. 23. 5. 1917. Desne, m. 22. 8. 1943. Makarska. 

16. VELIKO BRDO E 58300 Makarska, sv. Jeronim, sagr. 1745., posv. 
1756. Ž. obn. 1735. 6 sv. Mihovil na groblju, XVII. st. D: 271 ( — 26). 15 1A 

Makarska. 1 osn. šk. — žk: Dominik Radić OFM, r. 13.8.1934. 
Baška Voda, m. 23. 9. 1958. Makarska. 

17. ZAOSTROG E 58334 Zaostrog. Uznesenje Marijino, sagr. 1747., 

obn. 1963. Ž. spom. u XVI. st. D: 300 ( — 17). 2 6 1+ □ oo. Franj. i inst. 

za odgoj braće. O Makarska, gg Ploče. u mj., pruga Makarska— 

— Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Nikola Radić OFM, r. 12. 3. 1929. Baška Voda, m. 
23. 9. 1955 Makarska. 

18. ŽIVOGOŠĆE E 58329 Igrane. ^ sv. Križ, sagr. 1766., obn. 1906. 

ž. spom. u XVI. st. D: 380 ( — ?). 16 □ oo. Franj. O Makarska. 

u mj., pruga Makarska — Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Gabrijel Nikolić OFM, r. 20.6. 
1916. Imotski, m. 7. 4. 1940. Makarska. 


7. NERETVANSKI DEKANAT 

Dk: Ante Klarić, žk u Opuzenu 

1. BAGALOVIć E 58350 Metković, Karmelska Gospa, sagr. 1865., obn. 
1953. ž. ust. 1921. D: 1850 ( — 60). lf Ofižp: Metković. Knvavac-Kula, u 
mj., pruga Metković — Ploče. 3 osn. šk. — Žk: Špirko Vuković, r. 25.7.1921. 
Jesenice, m. 18. 8. 1946. Split. 

2. BOROVCI s 58278 Nova Sela n/N. sv. Nikola B., sagr. 1570., obn. 
1897. Ž. ust. 1720., samostalna od 1957. D: 197r( — 15). lf O <5*1: Metković. 

Nova Sela, pruga Metković — Vrgorac. — Žk: Ljubo Bodrozić, r. 14. 10. 
1948. Svib, m. 29. 6. 1972. Split. 

3. DESNE E 58344 Komin n/N. ^ sv. Juraj M., sagr. 1609. Ž. ust. 1849. 
D:290 ( — 43). 1 6 Ofiji: Metković. ^ Ploče. Komin n/N. 1 osn. šk. 
— Žk: Nikola Juračić, r. 19.3.1942. Opuzen, m, 29.6.1969. Split. 

4. DOBRANJE NERETVANSKO, Bijeli Vir bb E 58350 Metković, j* Mala 

•S^s £a, sagr. 1617., posv. 1620., obn. 1960. Ž. obn. 1769. D: 507 (—44). 1 6 


225 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


OćSg: Metković. ^ Bijeli Vir u mj., pruga Metković— Vidon je. 1 osn. 
šk. — Žk. Ante Sipić, r. 17.8.1943. Vedrine ž. Trilj, m. 29.6.1969. Split. 

5. KOMIN n/N K 58344 Komin n/N. U sv. Ante Pad., sagr. 1910., posv. 

1924., obn. 1970. ž. obn. 1740. D: 1406 (—107). 16 1A O^: Ploče. 

u mj., pruga Metković — Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Duje Škarica, r. 25. 1. 1926. 
Duće, m. 6. 7. 1952. Split. 

6. METKOVIĆ, župa sv. Ilije, Omladinska 23 © (058)88-218 K 58350 

Metković. sv. Ilija Pror., sagr. 1870., posv. 1905., obn. 1970. 2. obn. 1722. 
D:3500 (—100). 16 1+ 2 A O ss. Služ. M.I. 0^3*6^: u mj., -*• Mo 

star i Dubrovnik. Šk: 1 osn., 2 sred. — Žk: Mario Jurišić OFM, r. 29. 10. 1937. 
Baška Voda, m. 30. 3. 1964. Makarska. — Kp: Ciro Ujević OFM, r. 8. 5. 1902. 
Krivodol ž. Imotska Poljica, m. 8. 8. 1926. Makarska. — Kp: Vinko Prlić OFM, 
r. 22. 7. 1940. Sovići ž. Gorica, m. 14. 7. 1966. Makarska. 

7. METKOVIĆ, župa sv. Nikole, Struga 58 Kl 58350 Metković 2. Ž. + 

sv. Nikola B., sagr. 1969. ž. ust. 1969. D: 3170 (—140). 1A u 

mj. iF Mostar. — Žk: Ciro Burić, r. 1.9.1936. Srijane— Dolac G., m. 29.6. 
1961. Split. 

8. NOVA SELA n/N. 131 58278 Nova Sela. n/N. sv. Ante Pad., sagr. 

1774., obn. 1966. Ž. ust. s Borovcima 1720., samostalna od 1957. D: 216 (— ?). 
OćSr. Metković. Mostar. u mj., pruga Metković— Vrgorac. 1 osn. šk. 
— Adm. žk iz Borovaca. 

9. OPUZEN Kl 58355 Opuzen. sv. Stjepan Prvomuč., sagr. 1883. Ž. obn. 
1716. D: 2557 (—81). 1 6 1A O ss.' Služ. M.I. O Metković. {ggjdS^: « 
mj., pruga Split— Mostar, “t Mostar i Dubrovnik. 2 osn. šk. — žk :~~Ante 
Klarić , r. 8. 10. 1926. Split, m. 3. 6. 1951. Split. 

10. OTRIC — STRUGE, ž. u. Mali Prolog K 58278 Nova Sela. n/N. W sv. 

Nikola B., sagr. oko 1733., obn. 1968. Ž. spom. 1733. D: 1612 (—250). 2 6 

0^9*. Metković. Mali Prolog, pruga Metković— Vrgorac. 2 osn. šk. — 
žk: Srećko Franić, r. 3. 12. 1943. Blato n/C, m. 29. 6. 1968. Split. 

11. PLINA, Stablina K 58340 Ploče, Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 
1700. ž. ust. 1733. Nekad ž. Podjezerje (XVI. st.). D: 700 (—180). 16 2f 

Ploče. 1 osn. šk. — Žk: Aleksandar Ribičić OFM, r. 24. 11. 1921. 
Brela Donja, m. 20. 3. 1949. Zagreb. 

12. PLOČE, Primorski put bb K 58340 Ploče. Ž. + Kraljica neba i zem- 
lje, sagr. 1967. Ž. ust. 1961. D: 4600 (—200). u mj. ± Mostar 

i Dubrovnik. Šk: 1 osn., 2 sred. — Žk: Petar Mikić, r. 27. 1. 1939. Jesenice, 
m. 29. 6. 1966. Split. 

iITrOGOTIN K 58343 Rogotin. U Presv. Trojstvo, sagr. 1870., obn. 1970. 
Ž. ust. 1919. D: 729 (—34). Ploče. ćggcgp: u mj., pruga Ploče— Met- 

ković. 1 osn. šk. — Žk: Ante Jurić st ., r. 30.4.1910. Vranjic, m. 20.4.1935. 
Split. 

14. SLIVNO RAVNO, ž. u. Vlaka K 58355 Opuzen. sv. Stjepan Prvo- 
muč., sagr. i posv. 1900. ž. ust. 1687. D: 1327 (—47). 4 6 4+ O Metković. 


226 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


ggg Opuzen. Ploče. i^Ep Mala Neretva, pruga Split— Dubrovnik. 2 osn. 
šk. — žk: Ivan Matković , r. 19. 10. 1942. Medovdolac, m. 29. 6. 1968. Split 

15. VID K 58350 Metković. Sniježna Gospa, sagr. 1961., posv. 1965. 

ž. obn. 1733. Vid nekad Narona, starokršć. bpja IV— VI. st. Stara c. sv. Vid. 
D: 1474 (—40). 2 6 1A Metković. ^ u mj., pruga Metković— Vid. 

2 osn. šk. — Žk: Pavao Banić, r. 21.5. 1943. Polača ž. Tordinci, m. 29.6. 1967. 
Split. 

16. VIDONJE K 58350 Metković. Presv. Srce Isusovo i Preč. Srce 
Marijino, sagr. i posv. 1971. Ž. obn. 1720. Stara 6 sv. Ivan Krst., sagr. 1616. 
D: 1070 (—99). 4 6 4f OićSp: Metković. Mlinište u mj., pruga: st. cesta 
Metković — Dubrovnik. 3 osn. šk. — Žk: Anđelko Dukić, r. 28. 1. 1943. Košute 
ž. Trilj, m. 29. 6. 1971. Sinj. 


8. OMIŠKI DEKANAT 

Dk: Josip Jurić, žk u Omišu 

1. BLATO NA CETINI K 58254 Blato na Cetini. Uznesenje Bl.Dj. Ma- 
rije, sagr. 1742. Matice od 1805. D: 1117 ( — 150). 1 6 2f O Omiš. ^3 Split. 
(Jpf) u mj., pruga Split — Imotski. 1 osn. šk. — Žk: Josip Pavić, r. 1. 11. 1936. 
Srijane-Dolac Gornji, m. 18. 2. 1962. Hvar. 

2. KATUNI — KREŠEVO K 58250 Šestanovac. Bl.Dj. Marija Posred- 
nica svih Milosti, sagr. i posv. 1970. Ž. spom. u XIV. st. pod imenom Rado- 
bolj. St. 6 Uznesenje Bl.Dj. Marije iz XV. st. D: 2968 ( — 1050). 2 6 lf 3 A 
□ ss. Služ. M.I. u Šestanovcu. O Omiš. ^ Split. u mj., pruga Split — 
— Imotski. 3 osn. šk. — Žk: Ante Vojnović, r. 14. 12. 1926. Duće, m. 6. 7. 
1952. Split. 

3. KUCICE K 58208 Kučiće. ^ Tijelo i Krv Isusova, sagr. i posv. 1970. 

Ž. spom. 1637. St. J* sv. Luka iz g. 1750. D: 886 (—42). 16 1 + O Omiš. 

Split. ^ u mj., pruga Omiš — Slime. 1 osn. šk. — Žk: Mate Stanić, 
r. 8. 1. 1923. Zvečanje, m. 2. 4. 1949. Split. 

4. NOVA SELA na Cetini K 58254 Blato n/C. sv. Petar Ap., sagr. 1700. 
Ž. ust. 1752. D: 725 ( — ?). O Omiš. ćgg Split, Blato n/C, pruga Omiš — 

Ugljane. 1 osn. šk. — žk: Petar Perleta , r. 29. 6. 1943. Vidonje, m. 5. 12. 
1971. Vidonje. 

5. OMIŠ K 58310 Omiš. j* sv. Mihovil Ark., proš. 1627., obn. 1898. Matice 

od 1488. C. sv. Petra na Priku iz‘lX. st., glagoljaško sjemenište od 1750. — 1879. 
D: 3500 (—20). 26 4+ 1A 60 op. Franj. O ss. Služ. M.I. Oc^sfg: u 

ĆS3 Split, šk: 1 osn., 1 sred. — Žk: Josip Jurić , r. 3.3.1922. Vranjic, 

2. 4. 1949. Split. 

6. ROGOZNICA k. Omiša K 58317 Lokva — Rogoznica. ^ Uznesenje Bl.Dj. 
Jipi^sagr. i posv. 1867. Ž. spom. 1767. D: 952 (—10). 3 6 O 'Omiš. gg SpliL 

u rnj., pruga Omiš — Makarska. 1 osn. šk. — Žk: Dušan Vuković, 
r- o- 6. 1932. Bisko, m. 13. 7. 1958. Split. 


227 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


7. SLIME K 58255 Zadvarje. k sv. Ivan Krst, sagr. 1786. 2. ust. 1710. 
D: 476 (—30). O Omiš. S) Split. ^ u mj, pruga Omiš— Slame. 1 osn. šk. 
Ivan Sladojević, r. 7.1.1914. Koštanje, m. 17.7.1938. Split. 

8 SVJNIŠĆE a 582GS Kučiće. t. Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1899., 
nosv 1900 obn. 1954. 2. ust. 1754. D': 580 (—55). 1 1 O Omiš. SS Split 
^ smoline, pruga Omiš-Slime. 1 osn. šk. - žk: Pavao Medić, r. 20. 11. 1934. 
Kj ilo-Jesenice, m. 12. 7. 1959. Jesenice. 

9. ZADVARJE K 58255 Zadvarje. k. sv. Ante Pad., sagr. 1755., posv. 
1774. 2. ust. 1774. D: 400 (—27). 15 2t 1A O Omiš. <S3 Split. ^ u mj, 
pimga Omiš— Zadvarje. 1 osn. šk. — žk: Ivo Lendić, r. 24. 1. 1932. Rašćane, 

m. 13.7. 1958. Split. 

10. 2EŽEV1CA a 58250 Sestanovac. k sv. Juraj M., sagr. i posv. 1768. 

2 ust 1941. D: 86© (—140). O Omiš. SS Split, pruga Split-Imot- 

ski. 3 osn. šk. — Žk: Vicko Vukušić, r. 2. 3. 1913. šestanovac ž. Katum-Kre 
ševo, m. 16.4.1938. Split. 


9. POLJIĆKI DEKANAT 

Dk: Frane Mihanović, žk u Gartima 

1. DOLAC DONJI a 58205 Dolac. D. k sv. Martin B., sagr. i posv. 1898. 
Matice od 1759. D: 730 (—50). 15 5+ O Omiš. S) Split. ^ u mj., pruga 
Split— Dolac G. 3 osn. šk. — Žk: Ante Delić, r. 17. 3. 1945. Split, m. 29. 6. 
1969. Split. 

2. DUBRAVA a 58252 Tugare. U sv. Luka Ev. Matice od g. 1721. D: 454 

( 5). 4f o Omiš. <£gl Split. ^ u mj., pruga Split— Dubrava. 1 osn. šk. 

— Žk: Marko Jurišić, r. 7. 11. 1919. Tugare, m. 29.6. 1944. Zagreb. 

3. DUĆE a 58310 Omiš. 2. + sv. Josip Radnik, sagr. 1963. 2. ust. 1723. 
St k cv. Ante Pad. iz 1864. D: 1850 (—50). 3 5 O Omiš. ^j) Split. 

u mj, pruga Split— Omiš. Šk: 1 osn, 1 sred. — 2k: Ciril Žamić, r. 14.11. 

1912. Brela D„ m. 23. 7. 1939. Split. 

4. GATA K 58253 Gata. k sv. Ciprijan B.M., sagr. 1620, obn. 1967. 2. 

spom. u XIV. st. Sjedište nekad, poljičkog vikarijata. D: 860 (—23). 15 5 t 

0 Omiš. £gg Split. u mj, pruga Omiš— Gata. šk: 1 nepotp. osn. — 2k: 
Frane Mihanović, r. 1. 10. 1922. Sitno Donje, m. 6. 4. 1946. Split. 

5. JESENICE K 58314 Krilo— Jesenice. k sv. Rok, sagr. 1852, posv. 
1869, obn. 1948. 2. osn. prije X. st. Povj. spom.: sv. Petar u Selu (Sumpetar) 

— benediktinska opatija osn. od Splićanina Petra sina Crnoga oko g. 1069. 
spominje se do 1224. Starohrv. crkvice: sv. Mojsije, sv. Stjepan, sv. Petar 

1 sv. Ivan iz X. st, a starohrv. kapelica sv. Maksima iz XI. st. D: 1623. 6 5 
3t □ ss. Služ. M.I. O Omiš. SS Split. ^^=1: u mj, pruga Split— Omiš. 

2 osn. šk. — Žk: Duje Perleta, r. 5. 7. 1939. Vidonje, m. 29. 6. 1965. Split. 

6. KOŠTANJE Kl 58207 Koštanje, k sv. Mihovil Ark, sagr. 1939, posv. 
1954. 2, ust. 1686. St. k sv. Mihovila posv. 1711. D: 1287 (—149). 1 5 O Omiš 
gjg Split. ^ u mj, pruga Split— Podgrađe. 1 osn. šk. — Žk: Juraj Sokol, 
r. 12. 4. 1915. Župa Blokovska, m. 30. 6. 1940. Split. 


228 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


7. OSTRVICA Kl 58253 Gata. k sv. Nikola B, sagr. 1452. D: 380 (—18). 
lf O Omiš. SS Split. ^1 u mj, pruga Omiš— Podgrađe. 1 osn. šk. — 
Žk: Ivan Blaž Culin, r. 2. 8. 1910. Dugopolje, m. 1.4. 1933. Split. 

8. PODGRAĐE K 58207 Koštanje, k Uznesenje BI. Dj.M, sagr. i posv. 
1762, obn. 1958. 2. ust. prije 1762. D: 477 (—33). U ž. rade ss. Mil. O Omiš. 
jgft Split. r)*fl u mj, pruga Omiš— Podgrađe. 1 osn. šk. — žk: Pavao Perleta, 
r. 29. 6. 1943. Vidonje, m. 5. 12. 1971. Vidonje. 

9. PODSTRANA Kl 58312 Podstrana. k Bezgrj, Začeće BI. Dj.M, sagr. 
1790, posv. 1899, obn. 1866. Matice od 1722/ Nova k Prikazanje Bl.Dj M. 
(Gospa od Zdravlja) sagr. 1971. D: 1560 ( — 20). 4 5 2f i A O Split. 

u mj, pruga Split— Omiš. 1 osn. šk. — žk: Zdravko čulić, r. 31. 1. 1931. 
Biorine, m. 4. 12. 1955. Split. 

10. SITNO DONJE K 58251 žrnovnica. k Presv. Trojstvo, sagr. 1905. 
2. spom. 1780. D: 350 (—4). 1 6 2t O £gg: Split, u mj., pruga Split— 
—Dubrava. 1 osn. šk. — 2k: Josip Perica, r. 16.3.1921. Zak.učac ž. Omiš, 
m. 18. 8. 1946. Split. 

11. SITNO GORNJE 131 58252 Tugare. j* sv. Luka Ev. 2. Sitno razdije- 
ljena 1921. na Donje i Gornje Sitno. D: 350 ( — 17). 7f O Omiš. Split, 
tffm) u mj., pruga Split— Dubrava. 1 osn. šk. — Adm. žk. iz Dubrave. 

12. SRIJANE — DOLAC GORNJI isi 58205 Dolac Donji. Uznesenje 
Bl.Dj.M., u XII.— XIII. st., obn. 1934. D: 1252 (—67). 8f O Omiš. <29 Split. 
ij1™) u pruga Split — Dolac G. 3 osn. šk. — 2k: Dragan Rajković, r. 30.8. 
1944. Otočac, m. 29. 6. 1971. Sinj. 

13. SRINJINE 131 58252 Tugare. Porođenje Bl.Dj .M., sagr. 1863., obn. 

1966. 2. ust. 1825. 6 sv. Mihovila sagr. f605. D: 863 ( — 169). 4 6 1 1 O 

Split, u mj., pruga Split — Tugare. 1 osn. šk. — 2k: Ivan Vr dol jak, r. 
30. 12. 1910. Grabovac, m. 5. 7. 1936. Trilj. 

14. TRNBUSI 31 58254 Blato n/C. j* sv. Luka Ev., sagr. 1913.. posv. 1915. 
2. ust. 1825. D: 407 (—101). O Omiš. Split. tgEg) u mj., pruga Split— Tm- 
busi. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Blata n/C. 

15. TUGARE 3 58252 Tugare. Porođenje Bl.Dj.M., sagr. i posv. 1734. 
2. spom. u darovnici hrv. kneza Trpimira g. 852. t Bezgrj. Začeća Bl.Dj.M., 
sagr. 1669. (185 g. prije proglašenja dogme!), t sv. Katarine, spom. 1397. D: 
780 ( — 21). 10 1 O Omiš. Split. ^ u mj., pruga Split — Tugare. 3 osn 
šk. — 2k: Josip Marendić, r. 3. 7. 1924. Split, m. 20. 12. 1947. Split 

16. ZVEČANJE 3 58253 Gata. ^ sv. Mihovil Ark., sagr. 1890., obn. 1960. 

Matice od 1640. D: 459 (—22). 3 6 6 Omiš. gS "Split. gEg! u mj., pruga 

Omiš — Podgrađe. 1 osn. šk. — 2k: Slavko Kadić, r. 5.7.1911. Jesenice, m. 
11. 7. 1937. Split. 

10. SOLINSKI DEKANAT 

Dk: Ante Gojo, žk u Kaštel Gomilici 

1. DONJE SELO (otok Šolta) K 58430 Grohote, k sv. Martin B, sagr. 
1685, obn.1908. Matice od 1703. Sakristija ž. c. sv. Martina potječe iz XIV. 


229 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


st. D: 495 (—52). 1 6 0£SJ-t: Split. u mi-> P™ga Rogač— Maslinica. 

Rogač. 1 osn. šk. — žk: Ante čipčić, r. 29. 4. 1940. Dugopolje, m. 29. 6. 1965. 
Split 

2. GORNJE SELO (o. Šolta) 3 58432 Stomorska. J* sv. Ivan Krst., sagr. 

1859. Ž. ust. 1641. Ben. □ sv. Marije potječe iz 1216., sjedinjen je s benifi- 
cijem arhiđk split. Prvostol. c. (1452). 6 Gospe u Borima, sagr. 1776. D: 554 
( 30). 3 6 O čS): Split. u mj., pruga Grohote— Stomorska. Sto- 

morska. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Grohota. 

3. GROHOTE (o. Šolta) 3 58430 Grohote. ^ sv. Stjepan Prvomuč., sagr. 

1924., posv. 1942., obn. 1965. Ž. spom. 1483. Starokršć. bazilika iz VI. st. C. sv. 
Mihovila iz XIV. st., c. sv. Petra u Nečujmu iz XV. st. D: 768 (— ?). 2 6 2f 

0 £23 : Split. ^ u mj. (iz Rogača). j^g Rogač i Nečujam. 1 osn. šk. — 
Žk: Ante Tomasović, r. 25. 3. 1933. Kučiće, m. 3. 8. 1958. Split. 

4. KAŠTEL GOMILICA 13 58213 K. Gomilica. U sv. Jeronim, sagr. 1918. 

Ž. ust. u VIII. /IX. u zajednici s K. Kambelovcem, samostalna od 27.2.1604. 
6 sv. Mihovil iz 1104. 6 sv. Kuzma i Damjan na današnjem groblju u mj. 

sagr. split. ss. Ben. sredinom XII. st. B: 2000 ( — 40). 3 6 O ćSip: Split. 

u mj., pruga Split — Trogir. 1 osn. šk. — Žk: Ante Gojo, r. 22.7. 1913. 
Kamen ž. Stobreč-Kamen, m. 11.7.1937. Split. 

5. KAŠTEL KAMBELOVAC 13 58213 K. Gomilica. sv. Mihovil Ark. i 
sv. Martin B., sagr. 1893. Ž. ust. u VIII./IX. st. Žup. patronatsko pravo spom. 
15.8.1104. Matice od 1615. C. sv. Mihovila u Lažanima i sv. Martin u Kru- 
ševiku, spom. 1104. D: 2200 ( — 60). 3f □ ss. Služ. M.I. O Split. 

u mj., pruga Split — Trogir. 1 osn. šk. — žk '.Mate Kaleb, r. 2.10. 
1935. Desne, m. 13. 8. 1960. Mostar. 

6. KAŠTEL SUĆURAC 13 58212 K. Sućurac. ^ sv. Juraj M., sagr. i posv. 

1958. Ž. ust u VIII./IX. st., obn. 1489. C. sv. Jurja na Putalju, sagr. od hrv. 
kneza Mislava g. 838. C. Gospe na Hladi, sagr. 1393. St. ^ sagr. 1691., sruš. 
od bombardiranja 5.12.1943. D: 4750 ( — 50). 2 6 1+ 2 A □ ss. Služb. 
Milosrđa. O Split. u mj., pruga Split— Trogir. Šk: 1 osn. 

1 sred. — Žk: Stanko Vrnoga, r. 27.7.1936. Vidonje, m. 29.6.1963. Split 

7. KUČINE 3 58210 Solin. ^ Bezgrješno Začeće Bl.DjJM., sagr. i posv. 

1871., obn. 1969. Ž. ust. 1914. D: 413 (—7). OiagSS: Split. ^ u mj. (iz 
Splita). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Mravinca. 

8. MASLINICA (o. Šolta), ž. u. Donje Selo 3 58430 Grohote. L sv. Nikola 

B^sagr. i posv. 1708. Ž. ust. 1708. D: 162 (—23). O £3i: Split. u mj., 

pruga Rogač — Maslinica. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Donjeg Sela. 

9. MRAVINCE 3 58210 Solin. sv. Ivan Krst., sagr. i posv. 1873., obn. 

1946. ž. spom. u XV. st. D: 566 (—10).' 1+ O Split. ^ u mj., pru- 

ga Split— Kučine. 1 osn. šk. — Žk: Juraj Juginović, r. 16. 8. 1935. Dubrava, 
m. 12. 7. 1959. Jesenice. 

10. SOLIN, župa Gospe od Otoka 3 58210 Solin. Porođenje Bl.Dj. Ma- 
rije, sagr. 1878., posv. 1900. Sijelo nadbiskupije od konca III. st. Rimski 
Krše. spomenici: gradska bazilika, Honorijeva bazilika, grobna bazilika sv. 


230 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Dujma. Starohrv. kršć. spomenici: c. kneza Trpimira u Rižinicama iz g. 852., 
c. kraljice Jelene od 970., c. sv. Stjepana — mauzolej hrv. kraljeva (oko 970), c. 
u Gradini XI. st., krunidbena bazilika kralja Zvonimira (sv. Petra i Mojsija) 
XI. st., sruš. od Turaka u XVI. st. Na njenim ruševinama sagr. nova c. Gos- 
pe od Otoka oko 1670., izgorjela 1875. D: 6000 ( — 200). 2 6 1+ 1A O ss. 

Služ. M.I. i dom za defektnu djecu. Ocg: Split. Ćgšlq!gp: u mj., pruga Split— 
— Trogir. 2 osn. šk. — žk: Tugomir Jovanović, r. 9.9.1920. Postira, m. 23.9. 
1946. Postira. — Kp: Marko Stanić, r. 4.2.1913. Komiža, m. 19.7.1936. Split. 

11. SOLIN, župa sv. Kajo 3 58210 Solin. U sv. Kajo P., sagr. početkom 
XIX. st. Ž. ust. 1967. D: 3000 (—51). 16 Og: Split. ^*1^: umj., pruga 
Split— Trogir, šk: 2 osn., 1 sred. — Žk: Vjekoslav Pavlinović, r. 20.1.1936. 
Rašćane, m. 29. 6. 1963. Split. 

12. SREDNJE SELO (o. Šolta) 3 58430 Grohote. Očišćenje Bl.Dj. M., 
sagr. i posv. 1882. Ž. ust. 1726. D: 204 (—28). O ćgp: Split. u mj, pruga 
Rogač— Maslinica. ^ Rogač. — Adm. žk iz D. Sela. 

13. STOBREC — KAMEN 3 58251 žrnovnica. ^ sv. Lovro M., posv. 1899., 

obn. 1897. ž. obn. 1807. D: 1250 (—50). 1 6 3f O Split. u mj., 

pruga Split — Omiš. 2 osn. šk. — žk: Dušan Kuzmanić, r. 19.2.1917. Split, 
m. 31. 3. 1940. Makarska. 

14. VRANJIC 3 58211 Vranjic. sv. Martin B., sagr. 1729., posv. i obn. 
1929. Ž. ust. (odijeljena od ž. Solin) 1911., a spom. 1180. D: 1020 ( — 5). O 6gp: 
Split. idS^: u mj., pruga Split — Solin. 1 osn. šk. — Žk: Radoslav Terzić, 

r. 10. 9. 1917. Svinišće, m. 1.6. 1941. Split. 

15. ŽRNOVNICA 3 58251 Žrnovnica. Uznesenje Marijino, sagr. 1727. 

Ž. obn. 1727. D: 2347 ( — 32). 2 6 1+ □ ss. Služb. milosrđa. O Split. 

u mj., pruga Split — Žrnovnica. 1 osn. šk. — Žk: Srećko Peroš, r. 26. 5. 

1920. Mravince, m. 8. 4. 1945. Split. 


12. TROGIRSKI DEKANAT 

Dk: Ivo Gugić, pom. bisk, žk u Trogiru 

1. DRVENIK TROGIRSKI 3 58225 Drvenik k/Trogira. sv. Juraj M., 
sagr. 1500., obn. 1740. ž. spom. 1500. D: 670 (—23). 2 6 O Trogir. ^ Kaš- 
tel Stari. dg u mj. 2 osn. šk. — Žk: Stjepan Jerković, r. 19.11.1946. Ko- 
min, m. 29. 6. 1972. Split. 

2. KAŠTEL LUKŠIC 3 58215 K. Lukšić. j* Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 

1817., posv. 1861., obn. 1905. Ž. osn. u IX./X. st., spom. 15.8.1104. u mjestu 
Oštrog — Ostrožine, prenes. u K. Lukšić 1534. C. sv. Ivan Biranj iz X. st. 
St. iz 1530. D: 2000 (—100). 2 6 5t 1A O Škol. ss. O Split. Kaš- 
tel St. u mj , prUga Split — Trogir. 1 osn. šk. — Žk: Mijo Ivanišević, 

r* 2. 6. 1935. Krilo-Jesenice, m. 3. 12. 1961. Zagreb. 

3. KAŠTEL NOVI Q (058) 72-105 3 58216 K. Stari. ]* sv. Petar Ap., sagr. 
*476., posv. i obn. 1908. Ž. spom. 1189. Ben. □ sv. Petar od Klobucca s 6 
sv. Petra sagr. krajem XI. st. od hrv. velikaša Ljubomira, sruš. u XV. st. D: 


231 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


2000 (—30). 2 6 lt 1A □ ss. Služb. mil. O Split. ^ K. Stari, x*gc£“): 
u mj., pruga Split— Trogir. 2 osn. šk. — Žk: Zdenko Bratić, r. 25.9.1932. 
Klis, m. 7. 7. 1957. Split. 

4. KAŠTEL STARI © (058) 72-156 B 58216 K. Stari, sv. Ivan Krst., 

sagr. 1714., posv. 1720. Nova kt Gospa od Ružarija, sagr. i posv. 1971. Ž. ust. 
u IX./X. st., obn. 1600. D: 2785 '(—30). 3 6 2 A □ ss. Mil. O Split. 

,j3E5): u mj., pruga Split— Trogir. — žk: Mate Selak, r. 19.2. 1926. Rašćane, m. 
7. 7. 1957. Split. 

5. KAŠTEL ŠTAFILIĆ B 58216 K. Stari. U Bezgrešno Začeće BI. Dj.M., 

sagr. 1765., posv. 1799., obn. 1913. Ž. spom. 1475. D: 1214 ( — 20). 3 6 □ ss. 

Služb. Milosrđa. O Split. Kaštel St. u mj., pruga Split— 

—Trogir. 1 sred. šk. — Žk: Ante Meštrović, r. 10. 10. 1923. Split, trn. 2.4. 1949. 
Split. 

6. OKRUK BI 58220 Trogir, sv. Karlo Boromejski, sagr. i posv. 1735. 

Ž. ust. 1686. Spom. ž. sv. Tudora iz X./XI. st. D: 970 ( — 78). 2 6 lf O 
Trogir. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Gajo Cvitanić, r. 28.5.1925. Split, 

8.12.1954. Split. 

7. SEGET © (058)73-777 B 58220 Trogir. Gospa od Ružarija, sagr. 
1780., posv. 1800. Ž. spom. 1700. D: 2280 (—50). 4 6 O Trogir. gg K. Stari. 

u mj., pruga Trogir— Šibenik. 1 sred. šk. — Žk: Juraj Naranča ml, 
r. 11. 2. 1935. Krilo — Jesenice, m. 12. 7. 1959. Jeseniee. 

8. SLATINE BI 58224 Slatine k. Splita. Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1650., 

posv. 1951., obn. 1927. Ž. ust. 1540. 6 Gospa od Prizidnice, sagr. 1546. D: 

769 ( — 100). 1 f O gg: Split. sSš. u mj~ 1 osn. šk. — žk: Petar Katunarić, 
r. 16. 6. 1916. Split, m. 8. 4. 1939. Split. 

9. TROGIR, gradska župa, Narodni trg 1 © (058) 73-426 BI 58220 Tro- 
gir. i zborna, sv. Lovrinca M., sagr. 1598., posv. 1750. Matice od 1569. □ sv. 
Ivana Krst. oo. Ben., spom. 1108. Današnja c. sv. Ivana Krst. sagrađ. u XIII. 
st. D: 1000 (— ?). 13 6 1A a oo. Dom. □ ss. Ben. □ Služ. M.I. O^sjg: 
u mj. šk: 1 osn., 3 sred. — Žk: Msgr. Ivo Gugić, pom. biskup (-» 201) — Kp: 
Ivo Đurđević, r. 12. 1. 1947. Imotski, m. 29. 6. 1971. Sinj. 

10. TROGIR, izložena kpl sv. Jakova Ap., Čiovo, ž. u. franj. sam. Drid 
B 58220 Trogir, sv. Jakov Ap., sagr. u XV. st. Kpl osn. 1. 1. 1971. C. sv. 
Josip (nekad, franj. sam.) iz 1265. Današnji franj. sam. Drid sagr. 1432. D: 3000 
( — 5). 3 6 4f □ oo. Franj. O«^^: u mj. — Žk: Mate Trinajstić OFM, 
r. 20.8.1941. Vrbnik, m. 29.6.1968. Torino. — Kp: Vjekoslav Bonifačić OFM, 
r. 26. 12. 1902. Punat, m. 4. 4. 1929. Arezzo. 

11. TROGIR — TRAVARICA, izlož. kpl. Gospe od Anđela, Rađovanov trg 

1 B 58220 Trogir, Gospa od Anđela, sagr. u XV. st., obn. 1971. Kpl. osn. 
1.3. 1971. D: 2000 ( — ?). 4 6 u mj. 1 sred. šk. — Žk: Ilija Vuletić, 

r. 5. 12. 1942. Kazaginac ž. Rašeljke, m. 22. 6. 1970. Rim. 

12. VINIŠĆE B 58222 Marina. ^ Presv. Srce Isusovo, sagr. 1932., posv. 
1964. Ž. obn. 1871. Nekada se zvala Orihovica — Biskupija; u Orihovici 6 sv. 
Jurja s Ben. hospicijem iz XIII. st. D: 1100 ( — 100). 2 6 O Trogir. gg Split. 


232 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


u mj., pruga Trogir — Šibenik. 1 osn. šk. — Žk: Ante Balić, r. 18.7. 
1941. Katuni, m. 29. 6. 1972. Split. 

13. ŽEDNO — ARB ANI JA, ž. u. □ Sveti Križ B 58224 Slatine k. Splita. 
sv. Ivan^rsiufsagr. 1650., obn. 1969. Ž. obn. 1891. C. sv. Maura Op. iz 
XII. st. Dom. □ sv. Križa osn. 1351. D: 404 ( — 13). 2 6 lf Trogir, 

u mj. — Adm. kp. sv. Jakova iz Trogira. 


Zborna crkva sv. Lovrijenca M., 
nekad stolna crkva 
grada Trogira 
(na njoj Rađovanov portal) 


XII. BISKUPIJSKI SVEĆENICI U OSTALIM SLUŽBAMA 

1. Na studiju: 

BLAJIC Zdravko-Petar, r. 14.11.1940. Solin, m. 29.6. 1966. Split. 

Adresa: Hrv. zavod sv. Jeronima, Via Tomacelli 132, 00186 Roma (Jtalia). 

BULAT Bozo , r. 15.2.1940. Bisko, m. 6.12.1964. Split. — Hrv. zavod sv. 
Jer. (-* gore). 

ČAGALJ Ivan, r. 15.7.1942. Medovdolac, m. 29.6.1968. Split — Dietrich- 
strasse 30, 55 Trier, B.R. Deutschland. 

ČAGALJ Marijan-Ivan, r. 15.1.1938. Medovdolac, m. 29.6.1965. Split. — 
41421 Hrv. Leskovac 5. 

FRCEG Ljubomir, r. 24. 5. 1937. Rašćane, m. 29. 6. 1963. Split. — 17, Rue 
de lAssomption (75) Pariš XVI. 


233 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


KOVAČIć Slavko, r. 27. 4. 1938. Kučiće, m. 24. 3. 1964. Split. — Hrv. za- 
vod sv. Jer. (-» gore). 

ŠKARICA Marin, r. 9. 3. 1936. Slime, m. 29. 7. 1962. Šibenik. — Hrv. za- 
vod sv. Jer. (-» gore). 


2. U inozemnoj hrvatskoj pastvi: 

CULIĆ Vjekoslav, r. 17.4.1937. Split, m. 18.10.1959. Split. — Adresa: 
Pfarramt, A — 2422 Parna (Bgld) Austrija. 

DUKIČ Stjepan, r. 30.8.1939. Košute ž. Trilj, m. 24.3.1964. Split. — 
Davidstrasse 27, 7320 Gopingen, B.R. Deutschland. 

GNJEČ Stjepan, r. 1.8.1936. Bagalovići, m. 29.6.1963. Split. — Misionar 
u Geelongu, Vic., Australia. 

RAKO Slavko, r. 25. 5. 1942. Zagvozd, m. 22. 6. 1970. Rim. — Kroat. katli. 
Miission, Manerstir. 60, 48 Bielefeld, B.R. Deutschland. 

STRUJIč Josip, r. 4. 1. 1926. Srijane, m. 6. 1. 1952. Split. — Kaiserstr. 60, 
5802 Wetter/Ruhr (Paderborn) B.R. Deutschland. 

SUPUK Većeslav, r. 28.9.1936. Slime, m. 29.6.1963. Split. — CNR Stir- 
ling HWG, Alfred Road, North Fremantle 6159. W. Australia. 

VUČO Luka, r. 4. 5. 1939. Vojnić, m. 29. 6. 1965. Split. — Dusseldorferstr. 
129, 4136 Rumeln-Kaldenhausen B.R. Deutschland. 


3. U drugim službama izvan nadbiskupije 

a) u domovini: 

FRATROVIć Juraj, u Zagrebačkoj nadbiskupiji (-» 95). 

KOSTOVIC prof. dr Jakov, r. 9.11.1895. Drvenik Trog., m. 16.6.1918. 
Zadar. — Martinska 23, 42315 Mursko Središće. 

PAVLOV Bozidar, u nbpji Zagreb (-> 102). 

PELOZA prof . dr Makso, r. 14.9. 1915. Vele Mune, m. 29.6. 1944. Zagreb. 

— Trg Republike 1, 51000 Rijeka. 

VLAHEK Josip, u nbpji Zagreb (-» 92). 

b) u inozemstvu: 

ANTIĆ Petar, misionar, r. 31.1.1896. Prvić-Šepurine, m. 5.4.1925. Split. 

— Santissimo, Rio de Janeiro, Brazil. 

GOJO Filip, duhovnik bolnice, r. 1.4.1911. Kamen, m. 24.1.1937. Split. 

— Schloss »Jagersburg«, 8551 Bammersdorf b. Forchheim B.R.D. Bayem. 

KALAJ ZIć Ivan, misionar, r. 10. 12. 1909. Grohote, m. 1.4. 1933. Split. — 
Buenos Aires, Argentina. 

KOMIć Frane, misionar, r. 2. 10. 1906. Dubrava, m. 13. 12. 1931. Split. — 
Los Molinos, prov. Santa Fe, Argentina. 

MERCEP Msgr. dr Vladimir, duhovnik Hrv. zavoda sv. Jeronima, r. 8. 9. 
1920. Katuni, m. 5.4. 1947. Rim. — Via Tomacelli 132, 00186 Roma (Italia). 


234 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


POGLAJEN Stjepan, misionar, r. 8. 9. 1906. Podgorač, m. 24. 8. 1935. Lou- 
vain (Belgija). — Pariš, Francuska. 

SUDIĆ Ivan, duhovnik i popularni ispovjednik, r. 21.3.1906. Jesenice, 
m. 19. 7. 1931. Jesenice. — Rafaela, prov. Santa Fe, Argentina. 

TADIN prof. Marin, r. 13.10.1914. K. Kambelovac, m. 11.7.1937. Split. 
— 3, Av. de Peterhof, (75) Pariš XVII, France. 

VERAJA Msgr. dr Fabijan, povij, stručnjak sv. Kongr. obreda, r. 20.1. 
1923. Metković, m 19. 7. 1947. Rim. — Viale Romania 32, 00196 Roma, Italia. 


4. Na bolovanju: 

BAJIč Tadija, r. 20.2.1915. Zadvarje, m. 6.8.1939. Hvar. — Zrinjsko- 
-Frankopanska 14, 58000 Split. 

BEDALOV Josip, r. 23. 12. 1919. Kambelovac, m. 12. 9. 1943. Split — Split 

(-> gore). 

BUČAN Ljubo, r. 28.3.1922. Mravnice, m. 29.6.1948. Sinj. — Mravince, 
58210 Solin. 

DEMAN Marin, r. 14.1.1915. K. štafilić, m. 23.7.1939. Split. — Prilaz 
VIII. Korpusa 7, 58000 Split. 

KNEZOVIć Stipe, r. 10. 7. 1914. Grabovac, m. 30. 7. 1940. Split. — Adresa 
kao 1. 


XIII. BISKUPIJSKI SVEĆENICI U MIROVINI 

BUČAN Msgr. Ante, žk, r. 26.2. 1895. Mravince, m. 27. 10. 1918. — Adre- 
sa: Mravince, 58210 Solin. 

CAREV kan. Josip, r. 6.6. 1892. K. Gomilica, m. 9.4. 1916. Zadar. — 58220 
Trogir. 

COCE kan. Frane, r. 10. 10. 1899. Trogir, m. 14. 10. 1923. Split. — 58220 
Trogir. 

JUGINOVIč Bozidar, žk, r. 9.11.1889. Dubrava, m. 9.8.1915. Split. — 
Zrinjsko-frankopanska 14, 58000 Split. 

KLARIč Duje žk, r. 15. 5. 1894. Jesenice, m. 5. 9. 1920. Zadar. — 58314 Kri- 
lo-Jesenice. 

KOVAČ Petar, žk, r. 14.2.1908. Konjsko, m. 20.4.1935. Split. — 58000 
Split, Zrinjsko-frankopanska 14. 

NARANČA Juraj st, žk, r. 27. 7. 1897. Jesenice, m. 5. 9. 1920. — 58314 Krilo- 
-Jesenice. 

PETAK Ante, žk, r. 5.6.1894. Klis, m. 19.3.1918. Zadar. — 58231 Klis. 
PIVčEVIč Bozo, žk, r. 22. 12. 1902. Zakučac ž. Omiš, m. 18. 7. 1926. — 
Bolnica o. Ugljan, 57275 Ugljan. 

PODRUG Stjepan st., žk, r. 10. 12. 1888. Diomo Donje, m. 20 8. 1914. Split. 

— Počiteljska 42, Trešnjevka V., 41000 Zagreb. 

VULIč dr Miroslav, r. 30.11.1897. Zakučac ž. Omiš, m. 9.5.1920. Split. 

— 9546 So. Ewing Ave, Chicago, 111. 60617, USA. 


235 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


XIV. SVEĆENICI IZ DRUGIH BISKUPIJA U NADBISKUPIJI 

ANTIĆ dr Andrija-Slavko, prof., sveć. Šiben. bpje (-» 208). 

BOJAN I Ć Stjepan, sveć. Hvarske bpje, um. — Zrinjsko-frankopanska 14, 
58000 Split. 

BRAJKO dr Ante, sveć. Mostar, bpje, vicerektor CBŠ (-» 207). 

DEVET AK dr Vojko, prof., sveć. Šiben. bpje (-> 208). 

KATAVIĆ Mate, sveć. Vrhbos. nbpje, upr. župe Lovrinac Split, — Narod- 
ni trg 8/A II 58000 Split (-> 215). 

MARDEŠIĆ Andrija-Vojko, sveć. Hvarske bpje, duhovnik CBS Split 
(-» 207). 

MOSKATELO Ivan, sveć. Hvarske bpje, u m., — Hrvojeva 2, 58000 Split 
(-> Hvar. bpja). 

OSTOJIć dr Ivan, sveć. Hvarske bpje i prof. bogoslovije u m., — Zrinj- 
sko-frankopanska 14, 58000 Split (-> Hvar. bpja). 

RAKELA Jure, sveć. Hvarske bpje um. — Hrvojeva 12/1, 58000 Split. 
@ (058)47-200 (-> Hvar. bpja). 


XV. STATISTIKA SPLITSKE NADBISKUPIJE 

Svećenici na području Splitske nadbiskupije: 


a) pripadaju Splitskoj nadbiskupiji 149 

b) pripadaju drugim biskupijama 9 

c) redovnički kler 135 


Ukupno 293 


Redni 

broj 

Dekanati 

1. župe 

2. Crkve 

3. Kapele 

4. Vjeron. 
dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 
vini 

Svega 

1 

Katedralni ( Splitski ) 

14 

28 

11 

13 

7 

30 

11 

48 

2 

Biokovski 

11 

29 

5 

— 

5 

— 

— 

5 

3 

Cetinski 

22 

42 

20 

7 

9 

— 

— 

9 

4 

Imotski 

20 

36 

26 

8 

12 

— 

— 

12 

5 

Kliški 

12 

20 

13 

6 

8 

— 

1 

9 

6 

Makarski 

18 

43 

17 

3 

4 

— 

— 

4 

7 

Neretvanski 

16 

34 

15 

4 

13 

— 

— 

13 

8 

Omiški 

10 

21 

11 

5 

10 

— 

— 

10 

9 

Poljički 

16 

41 

43 

3 

14 

— 

2 

16 

10 

Solinski 

15 

33 

9 

3 

12 

— 

2 

14 

11 

Trogirski** 

13 

55 

15 

3 

12 

— 

2 

14 

Split. sveć. izvan nbpje 

. 

14 

14 

3 

31 

Ukupno : 

167** 

382 

185 

55 | 

120 

44 

21 

185 

**) od tih 2 izložene kapelani je (capellaniae expositae). 

Latinski tumač: Explicatio tabellae statisticae (129). 


236 


SPLITSKA NADBISKUPIJA 


Svećenici Splitske 

nadbiskupije 

(inkardinirani): 

u 

nadbiskupiji 

izvan nadbiskupije 

svega 

a) biskupi 

2 

— 

2 

b) u duhovnoj pastvi 

103 

14 

117 

c) u drugim službama 

27 

14 

41 

d) umirovljeni (i bolesni) 

13 

3 

16 

Ukupno 

145 

31 

176 

Svećenici drugih biskupija u Split, nadbiskupiji: 

a) u duhovnoj pastvi 1 

b) izvan duhovne pastve 4 

c) umirovljeni 4 

Ukupno 9 

Svećenici u duhovnoj pastvi: 

a) biskupijsko svećenstvo 

(inkardiinirano i neinkardinirano) 106 

b) svećenicbredovnici svih redova i družbi 62 

Ukupno 168 

Redakcija splitskog dijela O. Š. završena je 11.5. 1973. 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

i z 
r1 

kuće 

župe 

Svećenici 

kuće 

j Sestre 

ukupno 

od toga 

privrem. 

odsutni 

sveSapa“tvi 

3 ! svega^° ^u" 

>3 i * parna 

7 

8 

46 

16 

22 

7 i 446 

48 

111875 

2901 

215 

— 

4 

3 

3 

2 

- ; i4 

5 

11106 

1577 

217 

1 

10 

35 

14 

3 

4 i 37 

10 

49026 

6821 

218 

1 

8 

16 

13 

2 

2 j 13 

8 

44666 

10220 

220 

— 

1 

1 

1 2 i 4 

4 

13238 

561 

222 

3 

8 

20 

9 

3 

2 j 22 

16 

14863 

969 

223 

— 

2 

4 

4 

2 

— i 15 

7 

25205 

1440 

225 

1 

— 

6 

— 

2 

— i 12 

3 

12464 

1574 

227 

— 

— 

— 

— 

1 

1 7 

5 

13682 

749 

228 

— 

— 

- 

— 

4 

2 i 29 

8 

25729 

638 

230 

2 

1 

2 

5 

— I 33 

15 

20192 

549 

231 

• 

• 

. 

. 

. 

. 

. 

2334 

15 

★ r 

42 

135 

62 

46 

20 632 

129 

342.046 

27.999 

neformirane zajednice po župama i inim crkvenim institucijama. 

Engleski tumač: Key to table (-» 170/1). 


237 


ft 


5. DUBROVAČKA BISKUPIJA 

(DIOECESIS RAGUSINA) 


Stolna crkva u Dubrovniku 


Zaštitnik biskupije: sv. Vlaho (Blaž) B.M. 

Zaštitnica Stolne crkve: BI. Djevica Marija na 
nebo uznesena. 

Površina biskupije: 1368 km2. 

Biskupija se prostire najjužnijim bijelom S.R. Hrvat- 
ske (općine Dubrovnik, Korčula, Lastovo). 

Propovijeda se hrvatski. 

, Katoličkih vjernika: 78.076. 

Inovjeraca: 6950 (od kojih pravoslavnih oko 2.000, osta- 
lih kršćana 250, muslimana 2.200 te ateista 2.500). 

Biskupija ima: 5 dekanata sa 60 župa i 4 samostalne 
kapetanije. 


239 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


I. POVIJESNI OSVRT 

Dubrovačka biskupija nasljednica je biskupije staroga 
Epidaura. Pošto su Rimljani poslije dugih ratova bili potisnuli stare Ilire 
tamo sve do u sadašnju Albaniju, zaposjeli su i grad E pidaur. 
On postaje rimskom kolonijom god. 168. pr. Kr. i cvate osobito za 
careva Valerijana (253 — 260) i Galijena (260 — 268). Sigurno se ne zna, 
kada je kršćanstvo stiglo do Epidaura. Vrlo vjerojatno je tamo dopr- 
lo u isto doba, kada i u Solin, dakle u prvo doba Crkve, kada je sv. Pavao 
poslao Tita, svoga učenika, u Dalmaciju. Zna se da je Epidaurska crk- 
va spadala pod Solinsku metropoliju. Sv. Hilarijon (291 — 371) u oko- 
lini Epidaura obratio je na kršćansku vjeru ostatke poganstva. Ta 
historijska činjenica uščuvala se je u simboličkoj priči o zmaju, što ga 
je sv. Hilarijon ubio i spalio u Dubrovačkoj Župi, o čemu govori sv. 
Jeronim u »životu sv. Hilarijona«. Od biskupa Epidaura poznajemo po 
imenu samo Ivana u doba, kada su Avari razrušili i spalili grad (639). 
Taj biskup Ivan s ostacima epidaurskog naroda bježi u Župu Dubrovač- 
ku, a kasnije, pod konac VII. vijeka u novosagrađeni Dubrovnik, na 
podnožju brda Srđa. Tim je i biskupija bila prenesena u Dubrovnik. 
Dubrovačka biskupija bila je isprva potčinjena metropoliji u Splitu. 
Kasnije postaje ona nadbiskupijom i metropolijom, najprije nestalno, 
još u X. vijeku, tek za ovog ili onog svog natpastira, a kasnije, od god. 
1076. dalje, kao stalna institucija, iako u početku, kako izgleda, bez 
sufraganskih biskupija. Od pape Kaliksta II. god. 1120. Dubrovnik do- 
biva i svoju točno određenu crkvenu pokrajinu u svom zaleđu (Trebi- 
nje, Kotor i izvjesne biskupije u Duklji), ali će se ta kasnije proširiti 
i na neke druge biskupije, posebno na Bosnu. Bilo je to za Kulina bana 
(1180), prijatelja dubrovačkog nadbiskupa i rođenog Dubrovčanina Ber- 
nardina koji posvećuje dvije crkve u Bosni, sagrađene od istog čuvenog 
bana, i jednu u Zahumlju. Postoji i izvorni dokumenat iz god 1195. o 
posveti bosanskog biskupa u Dubrovniku, gdje su i ranije bili posvećivani 
neki bosanski biskupi. 

Sredinom XIV. vijeka bio je nadbiskupom u Dubrovniku jedan od 
rijetkih domaćih sinova, Ilija Saraka (1342 — 1360) koji se bio složio s 
narodom protiv plemićke oligarhije u republici. Posljedice tog čina bile 
se dalekosežne: dubrovačka vlada zaključuje da će uvijek u grad dovo- 
diti stranca za nadbiskupa da tako osigura svoj oblik vlade od mogućeg 
saveza crkvenih krugova sa širokim slojevima puka. Vlada dovodi sebi 
za nadbiskupa povoljnog čovjeka iz Italije, čuvajući se kod toga ljudi 
iz Mletaka, svog stalnog, vrlo opasnog suparnika na Jadraru i u Sre- 
dozemlju. 

Međutim, takva praksa imala je na crkvenom polju i izvjesnih, po 
Crkvu sudbonosnih posljedica. Nadbiskup-tuđinac teško se snalazio u 
novim prilikama, posebno izvan grada i republike Dubrovnik. Skoro 
cijelo zaleđe Dubrovnika, ono u Travuniji i Zahumlju pa i dalje, u gr- 
čevitoj borbi postepeno otpada od Katoličke crkve, ostajući sve više 
bez svećenika i bez pravog razumijevanja i pomoći iz Dubrovnika. Tre- 
binjski biskup, protjeran za vlade Nemanjića, boravi u Dubrovniku, što 


240 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


nastavlja i pod Turcima, bez dovoljne mogućnosti da pohađa svoje vjer- 
nike i drži s njima redoviti kontakt. Kasnije će nadbiskup-stranac, ovaj 
puta Bernardin Larizzi rodom iz Apulije, doći na nesretnu misao da 
dokine staroslavensku službu Božju koja je odvajkada postojala ne sa- 
mo u Trebinjskoj biskupiji nego i po selima Dubrovačke republike. On 
dokida i »ilirski kolegij«, ustanovu biskupa Tome Budislavića starinom 
iz Nevesinja, za odgoj domaćeg klera Trebinjske biskupije i slavensku 
službu Božju, te konačno uvodi latinski jezik, i ne sluteći kakav udarac 
tim zadaje i onako oslabljenoj Trebinjskoj biskupiji. 

Dubrovnik je imao nadbiskupe sve do god. 1815. Zadnji od njih 
je bio Nikola Ban (1800 — 1815). Petnaest godina, od 1815. do 1830. Dub- 
rovnik. nije imao natpastira. Bulom »Locum B. Petri« od 30. lipnja 1828. 
prestala je Dubrovačka nadbiskupija i metropolija, ali Dubrovačkoj 
biskupiji budu pridruženi teritorije dviju ukinutih dijeceza, Stonske i 
Korčulanske. 

S t o n s k a biskupija, spomenuta prvi put 877. među sufraganskim 
dijecezama Splita, obuhvaćala je osim Stona i Primorja još i Zahumlje, 
uglavnom na lijevoj obali Neretve. 

Imena biskupa su nam nepoznata sve do Gabrijela (1044) i Šimuna 
(1143). Biskup Donat bježi iz biskupije pred silom Miroslava i Petra 
Nemanjića. Biskup Ivan (1300 — 1312) prenese svoju rezidenciju na Kor- 
čulu, jer mu je sav poluotok Pelješac bio zaražen bosanskim pateran- 
stvom. 

Papa Bonifacije VIII. osnuje Korčulansku biskupiju i združi je sa 
Stonskom. Dubrovačka republika radi svojih političkih ciljeva isposlu- 
je od pape Pavla III. god. 1541. da se Stonska biskupija odijeli od Kor- 
čulanske. Otada je Ston imao svoje biskupe sve do g. 1802. Od 1802. do 
1828. vikari su upravljali tim biskupijom, dok je bula »Locum B. Petri« 
ne združi s Dubrovačkom. 

Otok Lastovo (i okoljni otočići) koji su od starine pripadali Dubro- 
vačkoj biskupiji i za vrijeme talijanske vladavine bili pripojeni Zadar- 
skoj nadbiskupiji, bili su 27.11.1950. odlukom sv. Konzistori jalne kon- 
gregacije opet povjereni dubrovačkom biskupu kao apostolskom admi- 
nistratoru sa svim pravima rezidenci jalnog biskupa. Konačno je Las- 
tovo (53 km2) opet odjeljeno od Zadarske nadbiskupije i utjelovljeno 
svojoj staroj matici, Dubrovačkoj biskupiji, dekretom iste Kongregaci- 
je br. 243/63 od 8. 4. 1963. 


KRONOTAKSA BISKUPA ODNOSNO NADBISKUPA DUBROVNIKA I 
PODRUČNIH BISKUPIJA 


Paulusa(533) Sab°rU U Saloni (! 

F1 1 ^(592— 597)SPOm ' U Pismima PaPe Grg 

IVn?k TJ,aZ0rei10§ Epidaura prešao u Dubi 
nik (prva polovina VII. st.) 


Biskupi i nadbiskupi Dubrovnika 

? Andrija (743) 

N. u aktima splitskih crkv. sabora (915—928) 
Ivan I., po dubrovačkoj tradiciji prvi dubro- 
vački nadbiskup (oko 980) 

N. nadbiskup (oko 1000) 

Nikifor, nadbiskup spom. (1012) 


241 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Vital, nadbiskup, spomenut (1022) 

Tribunije (oko 1058) 

Vital II., biskup, spom. (1074) 

Od 1076. dubrovački pastir stalno se naziva 

nadbiskupom: 

Petar, nadbiskup (1076 — 1100) 

Dominik, iz Venecije (1102—1108) 

Petar (oko 1115) 

Gerard, iz Lombardije (1120—?), 

Salvije iz Rima, prema Cnjevicu (1132—1141) 
Andrija I. iz Lucce (1142—?) 

Andrija II. (1153 — ?) 

Tribunije Micheli, iz Venecije (1158—1187) 
Bernard, iz Dubrovnika (1189—1195) 
Gaukson (oko 1197) 

Leonard (1208— 1215 ?) 

Aringenje, iz Rima (1227—1235) 

Ivan II. iz Venecije, spomenut (1238—1252) 

? Jakov, franjevac iz Genove (1253—1254) 

Ivan III. (1256—1258) 

Alearđo (1258 — 1268) 

Andrija Causoni, iz Mletaka, nepotvrđen od 
pape (oko 1270) 

? Luka (1272—1274) 

? Kristofor (1272—1274) 

Šalvije, iz Dubrovnika (1276 — 1278) 
Bonaventura, franj. iz Parme (1281—1303) 
Burtolomcj, iz Trani-a (1312 — 1317) 

Benedikt (1317) 

Petar de Martinis, domin. iz Toskane (1317 — 
— 1322) 

Lovro, franjevac (1322 — 1323) 

Toma, iz Brisena (1324 — 1341) 

Ilija Saraka, iz Dubrovnika (1342—1360) 
Hugo Cigalo, iz Genove (1361 — 1370) 

Petar Calicc, domin. (1370 — 1385) 

Mafiol Lampugnana, iz Milana (1385 — 1387) 
Andrija, domin. iz Drača (1387—1393) 

Nikola dc Hortis, domin. iz Imole (1393—1401) 
Nikola de Sacchis, domin. iz Beneventa 
(1401—1408) 

Ivan Dominici, domin. iz Firence (1408) 
Antun, franj. iz Reata u Umbriji (1409—1440) 
Jakov Veneri, iz Recanatija (1440 — 1460) 

Frano de Capitibus, servita (1460—1466) 
Antun de Alliis, iz Firence (1466—1467) 
Timotej Maffei, iz Verone (1467—1470) 

Ivan Veneri, iz Recanatija (1470 — 1490) 

Ivan de Sacchis, iz Ancone (1490—1505) 
Julijan Maffei, iz Volaterre (1505 — 1510) 
Rainald Graziani, franj. (1510—1520) 

Filip Trivulzio, iz Milana (1521—1543) 
Pamfilije Strasoldo, iz Furlanije (1544 — 1545) 
Ivan Anđelo Medici, iz Milana ' (1545— 1553) 
Sebastijan Portici, iz Lucce, imenovan od pa- 
pe ali neprimljen od dubrovačke vlade 
(1553-1555) 

Ludovik Beccatelli, franj. iz Bologne (1555 — 
—1564) 

Krizostom Calvino, benediktinac iz Gumigli- 
„ ana u Kalabriji (1565—1575) 

Vmcenco Portico, iz Lucce (1575—1578) 
Jerolim Matteucci, iz Ferma (1578—1583) 
Rafael Bonello, iz Barlette (1583—1588) 

Pavao Alberto, iz Rima (1588—1591) 

Aurelije Navarino, konventualac iz Cremone 
(1592—1602) 

Fabije Tempestivo, iz Montefalca (1603—1616) 
Vmcenco Lantoro, iz Ventimiglie (1616—1628) 
Toma Cellesi, iz Pistoic (1628—1633) 

Antun Severoli, iz Faenze (1634—1639) 
Bernardin Larizzi, iz Fossana u Apuliji 
(1639—1647) P J 

Pompej Mignucci, viteškog reda jeruzalem- 
skog, iz Offide u Markama (1647—1650) 
Frano Perotti, iz Sassoferrata (1650—1664) 
Petar de Torres, iz Trani-a (1664— 1688) 

Ivan Vincenco Luccchesini, servita, iz Lucce 
(1689—1693) 


Placido Scoppa, teatinac, iz Messine (1693 — 
— 1699) 

Toma Antun Scotti, iz Vigevana (1701 — 1708) 

Andrija Roberti, iz Salerna (1708 — 1713) 

Ivan Krst. Conventati, oratorijanac iz Monte 
Grenario u Markama (1714—1720) 

Rajmund Gallani, domin. iz Dubrovnika 
1(1722—1727) 

Filip Iturbide, karmelićanin (1727—1728) 

Anđelo Franchi, franj. iz Dubrovnika ( 1 728 — 
— 1751) 

Hijacint Marija Milković, domin. iz Dubrov- 
nika (1752—1756) 

Arhanđel Lupi, domin. iz Dubrovnika (1757 — 
—1766) 

Nikola Pugliesi, iz Zatona kod Dubrovnika 
(1767—1777) 

Grgur Lazzari, benedikt. iz Dubrovnika 
(1777—1792) 

Ludovik Spagnoletti, franj. iz Stona (1792 — 
— 1799) 

Nikola Ban, iz Dubrovnika (1800 — 1815) 

Ispražnjena biskupska stolica (1815 — 
—1828) 


Dubrovački biskupi 

Antun Giuriceo, iz Krka (1830 — 1842) 

Toma Jedrlinić, iz Omišlja na Krku (1843 — 
t— 1855) 

Vincenco Zubranić, iz Baške Nove na Krku 
(1856—1870) 

Ivan Zafron, iz Korčule (1872—1881) 

Mato Vodopić, iz Dubrovnika (1882—1894) 
Josip Marčelić, iz Prekog na Ugljanu (1894 — 
—1928) 

Josip Marija Carević, iz Metkovića (1929 — 
— 1940) 

Pavao Butorac, iz Persata (1950—1966) 

Severiu Pernek, iz Travnika (1967 — ?) 


Stonski ili zahumski biskupi 

Stonski biskup N. u aktama splitskog crkv. 
sabora (928) 

Biskupija Zahumlja, spomenuta u bulama 
papa god. 1022.,’ 1121. i 1142. 

Simeon, biskup Zahumlja (oko 1142) 
Gabrijei, biskup Zahumlja (prije 1151) 
Biskupija Zahumlja, u papin, bulama (1153. 
i 1158) 

Donat, biskup stonski, protjeran od zahum- 
skog kneza Miroslava (1181), živio u bene- 
dikt. samostanu na Lokrumu do smrti 
(1211) 

Dugo vremena stolica stonskog biskupa nije 
popunjavana, te su pape Martin IV. g. 1284. 
i Honorije IV. g. 1286. naredili dubrovačkom 
nadbiskupu, da imenuje biskupa u Stonu. 
Ivan Krusić, iz Dubrovnika, stonski biskup 
(1300) prelazi na Korčulu 


Stonsko-korčulanski biskupi 

Ivan Krusić, dominikanac iz Dubrovnika 
(1300—1303) 

Ivan, franjevac iz Cresa (oko 1314) 

Marin (oko 1326) 

Fra Ivan, iz Krka (oko 1338) 

Marin (1342—1348) 

Dominik Topia, dominikanac iz Albanije 
(1249 — 1363), kasnije zadarski nadbiskup. 
Ivan, franj. iz Krka (oko 1370 — 1392) 


242 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Frano (1392) 

Fra Nikola (1392—1406) 

Andrija (1407—1414. /15) 

Nikola Menčetić, iz Dubrovnika (1416 i dalje) 
Andrija Kanavelić, iz Korčule (1426 — 1440) 
Ivan, iz Venecije, spomenut (1441) 

Ivan Pavlović, iz Korčule (1447—1450) 
Andrija Kanavelić iz Korčule (1450—1454) 
Luka Leoni, Mlečanin (1454 — 1462) 

Toma Malumbra, dominikanac iz Mletaka 
(1463-1513) 

Nikola Nikoević, iz Korčule (1513—1540) 


Popis korčulanskih biskupa 

(Godine 1541. odijelila se Stonska biskupija 
od Korčulanske, te od tada imamo samo 
korčulanske biskupe). 

Marko Malipiero, iz Venecije (1541 — 1549) 
Klaudije Tolomei, iz Venecije (1549 — 1556) 
Petar Barbarigo, iz Venecije (1556 — 1564) 
Benedikt Loredano, kamaldolez, iz Venecije 
((1564 — 1573) 

Augustin Kvinčić, iz Poljica kraj Splita (1573 — 
—1605) 

Rafael Riva, dominikanac iz Venecije (1605 — 
—1610) 

Teodor Diedo, dominikanac iz Venecije 
(1611—1625) 

Jakov Fagagna, augustinac iz Bergama (1626— 
— 1642) 

Frano Manola, iz Splita (1643—1664) 

Jerolim Andreis, iz Trogira (1665—1673) 
Nikola španić, iz Korčule (1673 — 1707) 

Marin Drago, iz Kotora (1708—1733) 

Vicko Kosović, iz Perasta (1735 — 1761) 

Mihael Triali, iz Zadra (1761—1771) 

Ivan Kršana, iz Zadra (1771—1773) 

Simun Spalatin, iz Raba (1774—1781) 

Antun Belglava, rođen u Zadru iz budvanske 
plemićke obitelji (1781—1787) 

Josip Koserić, iz Šibenika (1787—1803) 

Nakon toga sedisvakancija, a g. 1828. ukinu- 
ta biskupija. 


Popis stonskih biskupa od g. 1541. dalje 

Toma Crijević, iz Dubrovnika (1541—1550) 
Petar Gučetić, iz Dubrovnika (1551—1564) 
Bonifacije Stijepović Drakolica, franjevac iz 
Dubrovnika (1564 — 1582) 

Bazilije Gradić, benediktinac iz Dubrovnika 
( 1584—1585) 

Krizostom Ran j ina, benedikt. iz Dubrovnika 
(1585—1605) 

Ivan Krst. Đorić, benedikt. iz Dubrovnika 
(1606—1608) 

Mihael Restić, iz Dubrovnika (1609—1615) 
Ambrozije Gučetić, dominik. iz Dubrovnika 
(1615—1632) 

Ludovik Zamanja, dominik. iz Dubrovnika 
(1632—1634) 

Pavao Gracić, s Mljeta (1635—1652) 

Karlo Julian de Freddis, dominik. r. u Dub- 
rovniku od oca Mlečanina (1653—1663) 

Petar Lukarević, iz Dubrovnika (1664—1679) 
Hijacint de Passatis, dominik. iz Lopuda 
(1680) 

Augustin Flavije Macedonić, franj. iz Srebr- 
nog (1680—1682) 

Ivan Krst. Natali, dominik. iz Trpnja (1683 — 

• — 1687) 

Karlo Olantes, dominik. (1687—1692) 

Hijacint Tvrtković, franj. iz Konavala (1693— 
— 1694) 

Alfons Bazilije Getaldić, benedikt. iz Dub- 
rovnika (1694 — 1702) 

Vicko Lupiš, franj. iz Grude (1703—1709) 
Frano Volanti, iz Dubrovnika (1710—1741) 
Anđelo Volanti, dominik. iz Dubrovnika 
(1741—1744) 

Hijacint Milković, dominik. iz Dubrovnika 
(1745 — 1752) 

Petar Budmani, iz Dubrovnika (1752—1772) 
Frano Sorkočević, iz Dubrovnika (1772—1800) 
Antun Dolci — Slade, dominik. iz Dubrovnika 


Nakon toga sedisvakancija, a god. 1828. uki- 
nuta Stonska biskupija. 


II. ORDINARIJ 

M S GR. DR SEVERIN PERNEK 

dubrovački biskup 

R. 9. 11. 1924. u Travniku, m. 29. 6. 1948. u Zagrebu. Kao svećenik 
obnošao u Banjalučkoj biskupiji slijedeće službe: župnika, bikupo- 
va tajnika i bilježnika Biskup, ordinarijata, katehete, kancelara, 
rektora katedralne crkve, dijecez. konzultora, prosinodalnog suca, 
biskup, delegata za Banjal. biskupiju, predsjednika Biskupijskog 
s™b generalnog vikara. Imenovan dubrovačkim biskupom 10. 4. 

967., posvećen 18. 6. 1967. u Zagrebu, ustoličen u Dubrovniku 
23. 7. 1967. 

Adr.: 50000 Dubrovnik, Poljana Marina Držića 3 ^ (050) 64-45. 

Generalni vikar: Msgr. Karlo Capurso, prelat Nj. Sv. i pč. 
Kanonik, r. 8. 9. 1889. Dubrovnik, m. 17. 8. 1913. Dubrovnik. 

ei^eralni provikar: Mirko Talajić, kan. i žk katedralne 
Pe> i. 2. 11. 1912. Nova Sela (nbpja Split), m. 17.7. 1938. Split. 


243 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


III. KAPTOL STOLNE CRKVE 

Prepozit: Pavao Poša, kancelar Bisk. ordinarijata, r. 14. 11. 1900. 
Pupnat, m. 20. 9. 1925. Dubrovnik. 

Dekan: Mirko Talajić, gen. provikar i žk katedralne župe (-» 
naprijed). 

Kanonici: Mato Bogišić, dk i žk u Cavtatu, (-» 253). 

Marko Herendija, rektor sv. Vlaha u Dubrovniku i blagajnik Bisk. 
ordinarijata, r. 28. 12. 1916. Obod, m. 15. 6. 1941. čilipi. 

Ante Dračevac , dk i žk u Stonu, r. 22. 8. 1920. Lumbarda, m. 23. 9. 
1944. Dubrovnik. 

Ivo Kordić, žk u Čilipima, r. 4. 1. 1916. Ivanića, m. 7. 7. 1940. Manda- 
ljena. 

Počasni kanonici: Msgr. Frano Vučetić, Msgr. Karlo Ca- 
purso i Niko Kusalić . 


IV. ZBORNI KAPTOL CRKVE SV. MARKA U KORČULI 

Arhiprezbiter: Ivo Matijaca, pč. opat, žk grada Korčule (ar- 
hiprezbiter, koji stoji na čelu ovoga Kaptola, uvijek je aktualni kor- 
čulanski župnik, koji, kao arhiprezbiter, dok mu traje dužnost, ima 
pravo na počasni naslov opata). 

Kanonici: kanonička su mjesta zbog nedostatka svećenika već 
godinama nepopunjena. 


V. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

(imenovano 10. 11. 1972.) 

Po službi: Msgr. Karlo Capurso, gen. vikar. 

Odabrani od Ordinarija: dr Jerko Bakotin OFM, Hinko 
Kraljević OP i Vladimir Pribanić DL 

Na prijedlog subraće: Danko Gatić, Ivan Kordić , Toma 
Lučić, Franjo Markić, Baldo Mladošević , Josip Njavro, Petar Pranjić, 
Mirko Talajić i Grgo Tomić. 


VI. BISKUPSKI ORDINARIJAT 

50000 Dubrovnik, Poljana Marina Držića 3 S (050)64-45 

Biskupski konzistorij: 

Predsjednik: Ordinarij. 

Generalni vikar: Msgr. Karlo Capurso (-> naprijed). 
Generalni provikar: Mirko Talajić (-» naprijed). 
Savjetnici: svi pravi kanonici 


244 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Biskupska kancelarija: 

Kancelar: kan. Pavao Poša (-» naprijed). 

Blagajnik i ekonom: kan. Marko Herendija (-» naprijed). 

Bilježnik: Vlado Puce, r. 6.2.1940. Kruševo, m. 29.6.1967. 
Split. 

Biskupov tajnik: Vlado Puce. 

Biskupijski sud I. i II. stupnja: 

Dubrovačka biskupija ima s ostalim biskupijama Splitsko-makar- 
ske crkvene pokrajine zajednički Inter dijecezanski sud I. i II. stupnja 
sa sjedištem u Splitu. 

U smislu ustrojstva toga suda, na samom teritoriju dubrovačke bis- 
kupije, a u svojstvu članova Interdijecezanskog suda, obavljaju sudske 
poslove: 

Sudac: O. Dr iur. can. Pijo Pejić OFM 

Zatočnik pravde i branitelj ženidb. veza: Antun 
Bat urica, r. 5. 3. 1910. Dubrovnik, m. 21.4. 1935 Split. 

Bilježnik: Msgr. Bogomir Babić, r. 7. 9 .1912. šmarje pri Jelšah 
(bpja Maribor), m. 3. 1. 1937. Dubrovnik. 

Prosinodalni ispitivači: 

Dr theol. Jerko Bakotin OFM, kan. Marko Herendija, Vladimir Pri- 
banić Dl i dr iur. can. Pijo Pejić OFM. 

Prosinodalni župnici-savjetnici: 

Ivo Kordić, Danko Gatić, Jozo Njavro i Milan Majić. 

Vijeće za upravu crkvenih dobara: 

Predsjednik: Ordinarij 

članovi: Niko Kusalić, pč. kan., Antun Bab urica i Pero Vuletić. 

Cenzori knjiga: 

Msgr. Karlo Capurso i Mirko Vladović DL 

Uprava biskupijske međupomoći: 

Voditelj poslova: kan. Marko Herendija. 

Članovi: Ivo Bjelokosić i Pero Vuletić. 

Dijecezanski liturgijski odbor (DLO): 

Msgr. Bogomir Babić, kan. Mato Bogišić i Antun Baburica. 

Dijecezanski odbor za crkvenu umjetnost: 

Kan. Mato Bogišić i Ante Salacan . 


245 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Biskupovi delegati: 

a) za Apostolat molitve: Vladimir Pribanić Dl; 

b) za misije: Vladimir Pribanić Dl; 

c) za duhovna zvanja: Vladimir Pribanić Dl; 

d) za ekonomiju Bisk. sjemeništa: Msgr. Karlo Capur- 
so i kan. Marko Herendija; 

e) za katehizaciju učenika osnovnih škola: Slavko Gru- 
bišić; 

f) za katehizaciju srednjoškolaca i sveučilišta- 
raca: dr Mario Šikić OFM i dr Pijo Pejić OFM. 

Ukupan broj stalnih polaznika vjeronauka u škol. god. 

1971/72.: 

a) učenika osmoljetke 4.565; 

b) učenika srednjih i viših škola 329. 

Ostale službe: 

Biskupski ceremonijar: Msgr. Bogomir Babić. 

Ravnatelj crkv. pjevanja u dubrovačkoj katedrali: prof . 
Miho Demović, prof. glazbe na sjemenišnoj gimnaziji, r. 16.6. 1934. Dub- 
ravka, m. 9.8.1959. Dubrovnik. — Stan: 50000 Dubrovnik, Palmotićeva 
3 © (050)24-092. 


VII. BISKUPSKO SJEMENIŠTE I GIMNAZIJA 

Adr.: 50101 DUBROVNIK, p.p. 20, Poljana Ruđera Boškovića 2 © (050) 

64-48 

1. Biskupsko sjemenište 

Biskupsko sjemenište u Dubrovniku osnovao je biskup Toma Jeder- 
linić (1851). Najprije su sjemenište vodili dijecezanski svećenici, a kad 
su se god. 1854. u Dubrovnik vratili isusovci, oni preuzimaju upravu 
do 1869; zatim ga opet vode svjetovni svećenici; pa 1876 — 1887. ponovno 
isusovci da ga predaju u ruke vanjskog klera (1887 — 1947). Tada ga bis- 
kup Pavao Butorac povjerava isusovcima zbog pomanjkanja biskupskij- 
skih svećenika. 

Sjemenišna zgrada nalazila se najprije uz samu katedralu. Tu je 
kuću sagradio biskup Jederlinić, a biskup dr. Josip Marčelić nadogradio. 
Kada je vraćen crkvenim vlastima stari isusovački »Collegium Ragusi- 
num«, biskup Butorac tamo premiješta sjemenište, a tu se i sada nalazi. 

Od početka rada sjemeništa, u njemu su se odgajali ne samo pitom- 
ci Dubrovačke nego i drugih dijeceza, a tako je i danas. Broj sjemeniš- 
taraca iznosio je u početku 25 — 30, poslije se penje do 70, a iza II. svjet- 
skog rata, u razdoblju 1960 — 70. dosizao je čak do 140. Sada je u njemu 
običajni broj 60 — 70 sjemeništaraca. 


246 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Poglavari i odgojitelji: 

Rektor zavoda: Mirko Vladović DL, r. 16. 1. 1920 Kotlenice ž. 
Klis (nbpja Split), m. 22. 8. 1947. Zagreb. 

Generalni prefekt: Slavko Pavin DL, r. 6. 5. 1938. Podravska 
Moslavina (nbpja Zagreb), m. 29. 6. 1967. Zagreb. 

Odgojitelj : Mijo Matošević DL 

Duhovnik: Vladimir Pribanić DL, r. 11.5. 1932. Josipdol, m. 30. 
7. 1961. Zagreb. 

Početkom školske godine 1972/73. bila su 49 učenika u četiri razreda. 


2. Gimnazija 

Humanistička srednja škola »Ruđer B o š k o v i ć« za odgoj Klera 
Adr.: 50101 DUBROVNIK, p.p. 20, Poljana R. Boškovića 2 © (050)264-48. 

2. Kratak povijesni osvrt. 

U početku sjemeništa pitomci su polazili državnu gimnaziju koju su 
od 1854. do 1868. vodili isusovci. Kad su je preuzeli vanjski profesori, 
isusovci su, uz pomoć biskupijskih svećenika, otvorili nutarnju gimnazi- 
ju koja je radila do 1888. Radi materijalnih poteškoća počeli su učenici 
opet pohađati državnu gimnaziju. Poslije I. svjetskog rata franjevci otva- 
raju u Dubrovniku svoju klasičnu gimnaziju — samo za četiri viša raz- 
reda — koju polaze i sjemeništarci viših razreda, dok nižeškolci i dalje 
idu u državnu gimnaziju. Iza II. svjetskog rata biskup Butorac osniva 
ponovno u sjemeništu nutarnju školu najprije kao pripravni tečaj za 
teologiju, a kasnije pravu klasičnu gimnaziju s osam razreda. Od godine 
1952. prema državnom zakonu u sjemenišnu gimnaziju mogu dolaziti 
samo učenici koji završe osnovno osmogodišnje obrazovanje. Prema to- 
mu, od god. 1952. gimnazija ima samo viša četiri razreda, i naziva se 
humanističkom srednjom školom za odgoj klera »Ruđer Bošković«. 

Program je škole kao i u državnim gimnazijama. 

Popis profesora početkom škol. god. 1972/73. 

Direktor: Janko Pavlinović, predaje grčki. 

Mirko Vladović, rektor sjemeništa, predaje latinski i talijanski. 

Franjo Ivanušec, predaje vjeronauk i latinski. 

Slavko Pavin, predaje vjeronauk. 

Vladimir Pribanić , predaje engleski. 

Mijo Matošević, predaje fizički odgoj. 

Svi gornji stanuju u Biskupskom sjemeništu — Poljana Ruđera Boš- 
kovića broj 2, Dubrovnik p.p. 20 © (050)26448. 

Miho Demović, predaje glazbeni i likovni odgoj. 

Đr Ratko Perić, predaje povijest. 

Đr Marijo Šikić, predaje filozofiju. 


247 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Vicko Rakiđija, predaje predvojničku obuku. 

Andrija Cetinić, predaje matematiku, fiziku, kemiju i državno ure- 
đenje. 

Vjeko Cetinić, predaje matematiku. 

Martin Boziković, predaje biologiju. 

Verka šlaus, predaje hrvatski. 

Ana Gunther Perić, predaje njemački. 

Marija Jež, predaje zemljopis. 

Ukupan broj đaka početkom škol. god. 1972/73. je 57. 

Broj kandidata po biskupijama i redovničkim zajednicama: 

Dubrovačka biskupija5, Kotor, bpja 1, Split, nbpja 3, Vrhbos. nbpja 
28, Mostar, bpja 4, franjevci herc. provincije 8, dominikanci 5, kapucini 
3. Svega 57. 


VIII. KULTURNO-HISTORIJSKA ZBIRKA 
1. RELIKVIJAR (MOĆNIK) STOLNE CRKVE U DUBROVNIKU 

Vlasnik: Stolna crkva — Dubrovnik. 

Upravlja: rektor Stolne crkve, pomaže mu gradski župski pomoćnik. 

Osnutak: Prvi je Relikvijar bio utemeljen u crkvi sv. Stjepana Prvo- 
mučenika, koja je potpuno porušena u potresu god. 1667. Izgradnjom no- 
ve katedrale sv. Marije Velike, po predaji znatnim doprinosom engleskog 
kralja Rikarda Lavljeg srca, sagrađen je u istoj crkvi veliki Relikvijar. 
U njemu su se pohranjivale nove nabavljene relikvije, a ključeve Relik- 
vijara držali su od Dubrovačke republike za to određeni plemići (Acrarii 
Praefecti — Tesorieri). Po Motu proprio Pape Siksta V. jedan od klju- 
čeva bi predan Nadbiskupu, a kasnije je taj ključ prešao u ruke jednog 
kanonika. Sada dva ključa Moćnika drži Rektor crkve, a jedan Zavod za 
zaštitu starina. 

U velikom potresu od 6. IV. 1667., kad je bila do temelja porušena 
katedrala, moći spašene iz ruševina najprije su bile prenešone u tvrđa- 
vu Revelin, a zatim u kapitul dominikanskog samostana. Tu su osta- 
le do 3. 2. 1721. kada su u svečanoj i pokorničkoj procesiji prenešene u 
današnji Moćnik u katedrali. Nova, sadašnja katedrala počela se graditi 
već 1672., na temeljima stare katedrale nastojanjem kanonika Stjepana 
* Gradića, vatikanskog bibliotekara. Katedrala je bila posvećena i predana 
bogoslužju već 1713., iako ne potpuno dovršena. U njoj je uređena poseb- 
na prostorija za Relikvijar, po nacrtu arhitekta Marina Gropelli, a pozla- 
tu i rezbarije napravili su braća Vissiani. Mramornu ogradu napra- 
vio je Karlo de Frangi, a prostoriju je oslikao dubrovački slikar Mattei. 
U novi Relikvijar pohranjene su i sve relikvije koje su se nalazile u crkvi 
sv. Stjepana kao i relikvije onih samostana koje je ukinula francuska 
vlada. 


248 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


NAJVAŽNIJE RELIKVIJE: 

Drvo sv. Kriza — dar hrvatske kraljice Margarete, koja 
je zadnje godine svog života provela u Dubrovniku i tu pokopana. Oklop- 
nica od pozlaćenog srebra rad je dubrovačkih zlatara iz XVI. st. 

Glava sv. Vlaha — napravljena u obliku bizantske carske krune, sva 
od zlata i emajla. Bila je teško oštećena u velikom potresu, a kasnije po- 
pravljena od Francesca Ferro Veneta god. 1694. Na njoj su osobito vri- 
jedni medaljoni, od kojih neki potječu možda još iz XI. stoljeća. 

Desna ruka sv. Vlaha — sva u zlatu s medaljonima. Jako oštećena, i 
mnogi su medaljoni izgubljeni. 

Noga sv. Vlaha — također sva u zlatu, filigranski rad dubrovačkih 
zlatara. Na njoj je grb Dubrovačke republike i godina 1684., kad je izra- 
đena. 

Lijeva ruka sv. Vlaha — pozlaćeno srebro, filigranski rad. Popravio 
ju je Francesco Ferro Veneto 1712. 

Glava sv. Stjepana Prvomučenika — od srebra, kvrge pozlaćene, rad 
iz vremena Karla Velikoga. 

Nadalje: Pelenica Gospodinova; napravljena u obliku srebrnog sar- 
kofaga, sa stranama od stakla; Ruka sv. Ivana Krstitelja; u baroknoj sre- 
brnoj škrinjici sa staklima, oklopnica od zlatne žice, filigranski rad, te 
neke druge srednjovjekovne relikvije. 

Tacun s bokarom — izrađen od pozlaćenog srebra. Na njemu je pri- 
kazana dubrovačka flora i fauna; najvjerojatnije rad dubrovačkog zlatara 
Ivana Progonovića iz XV. st., dok drugi drže da je tacun izrađen u Niirn- 
bergu od braće Jamnitzer u XVI. st. Mnoge od oklopnica izradili su 
dubrovački zlatari i na njima su utisnute punce sv. Vlaha. 


2. ZBIRKE NA PODRUČJU ŽUPE KORČULA 

a) OPATSKA RIZNICA SV. MARKA, otvorena god. 1954., vremenom 
proširena i povećana. Ima 9 izložbenih prostorija, a nalazi se u opatskom 
dvoru. Vodi je župnik Ivo Matijaca. Izloženo je mnoštvo eksponata po- 
vijesnog, umjetničkog, umjetno-obrtnog sadržaja. Raspored: Kuhinja sa 
suđem iz rimskog, srednjovjekovnog i novovjekovnog vremena. Kabinet 
crteža XV. — XIX. st. i numizmatike raznih vremena. Dvorana hrvatsko- 
-dalmatinske renesanse, umjetnog obrta. Kapela s relikvijama XVII. — 

XVIII. st. Soba talijanske renesanse. Barokna dvorana. Soba Hrvat- 
ske moderne. Dvorana paramenata. Lapidarij. 

b) ZBIRKA IKONA BRATOVŠTINE SVIH SVETIH; temeljito pre- 
uređena i otvorena god. 1961. Vodi je Prokura Bratovštine uz čuvaricu 
Ivanku Padovan. Sadrži: zbirku bizant. ikona od XIV. — XVII. st., pred- 
mete umjetnog obrta, povijesne eksponate i uspomene Bratovštine od 
XV. — XVIII. st. Nalazi se u bratimskoj zgradi na prvom spratu. 

C) ZBIRKA BRATOVŠTINE GOSPE OD UTJEHE; uređena i otvo- 
rena g. 1965. Nalazi se na I. spratu bratimske zgrade. Izložene su umjet- 


249 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


ničke slike XVI. — XVIII. st., predmeti umjetnog obrta i bratimskog in- 
ventara, liturgijski predmeti Bratovštine XVII. — XIX. st. Vodi brigu Pro- 
kura Bratovštine. 

d) ZBIRKA BRATOVŠTINE SV. ROKA; uređena i otvorena g. 1968. 
Nalazi se također u bratimskoj zgradi na I. spratu. Izloženi su povijes- 
no-umjetnički predmeti Bratovštine XVII. — XIX. st. Zbirka se sastoji u 
starim velikim svijećama, liturgijskim predmetima Bratovštine, umjetn. 
slikama i kipovima XVII. — XX. st. 

e) BIBLIOTEKA, u zgradi opatskog dvora. Postoji još u XVI. st. 
Ima 17 inkunabula, 9 rukopisa XII. — XV. st., te mnoštvo rukopisa do- 
maćih pisaca XVII. — XVIII. st. Ima oko 4.000 knjiga, od XVI. st. nadalje. 


3. CRKVENI MUZEJ LOPUD 

Smješten u župnoj kući. — Osnovao don Vicko Lisičar (1930). — 
Upravitelj: lopudski |župnik. 

INVENTAR: 

Slike: 1 slika od Nikole Bozidarevića (triptih); Krštenje sv. Iva- 
na (rad na drvu, nepoznati slikar); 2 slike venecijanske škole i to: Obra- 
ćenje sv. Pavla i Salomin ples; 4 slike tal. majstora Gerolamo di Santa - 
croce (sv. Antun, sv. Juraj, sv. Sebastijan i sv. Mihovil); bizantinske iko- 
ne (dobro sačuvane) i 1 bizantinska ikona, ali prilično uništena, nekoliko 
portreta i manje vrijednih slika. 

Relikvijari: 5 komada iz crkvice sv. Ivana iz VIII. i IX. st. te 
dva lijepa komada baroknog relikvijara (lopudski rad). 

Votivne pločice: Veliki broj votivnih pločica iz XIV. — XVI. 
st. sakralnog karaktera. (O dotičnima je pisala Jugosl. Akademija znan. 
i umj. Vrijedne su spomena votivne pločice pomoraca). 

Crkveno posuđe: 1 veliki kalež iz XV. st., patena je emajlira- 
na, 3 manja kaleža i 1 lijepa monstranca. (Sve je srebro pozlata). Prili- 
čan broj srebrnog crkvenog posuđa. 1 lijepi kadionik (gotika miješana 
s bizantskim stilom — srebro — XVI. st.). 

Lapidarij : Hrvatski troplet i ornamentika iz VIII. i IX. stolje- 
ća. (Oko 20 fragmenata). Priličan broj Kapitela XV. i XVI. st. 

Oružje: Večinom dubrovačko. 

Numizmatika: Nešto staro-grčkog, rimskog i bizantskog novca. 
Velik broj dubrovačkog i srednjovjekovnog novca. 

Medalje i medaljoni: XV, XVI, XVII. st. (Najvredniji je 
komad spomen-medalja bitke kod Lepanta. 

Porculan : XVI., XVII. i XVIII. st. (hrvatski, francuski i engles- 
ki). 


250 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


4. ŽUPSKA PINAKOTEKA U CAVTATU 

Osnovao ju je 1952. župnik Ivo Dagonig. Nalazi se u posebnoj zgradi 
uz župsku kuću u Cavtatu. Fundus od 60 eksponata — slika i gipsanih 
odljeva te srebrnih i drvenih rezbari ja — vlasništvo je župske crkve sv. 
Nikole u Cavtatu. Pinakotekom upravlja župnik. 


IX. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

1. DUBROVAČKI DEKANAT 

Dk: Ivo Bjelokosić, žk Dubrovnik-Pile 

1. DUBROVNIK — GRAD, Kneza Damjana Jude 1 BI 50000 Dubrovnik, 
kk Gospa Velika (katedrala), sagr. i posv. 1713. mjesto st. stolne c. iz XIII. 
st. ž. ust. u VII. st. Sam grad je jedan povjesni spomenik, pa i sve crkve 

u njemu. Ben. opatija sv. Marije afilijacija Montecassina, postojala 1023 

— 1798. D: 4200 (—200). Zborna c. sv. Vlaha B, M. 16 10 f 3A □ 6 oo. 

Dom. □ 6 oo. Franj. □ 6 oo. Dl. u mj. škole izvan grad. 

zidina. — žk: Mirko Talajić, kan. stol. c., provk, r. 2. 11. 1912. Nova Sela, m. 
17.7. 1938. Split. — Kp: Slavko Grubišić, r. 22.5. 1938. Drinovci (bpja Mostar), 
m. 29. 6. 1963. Dubrovnik. 

2. DUBROVNIK — BONINOVO @ (050)235-38 BI 50000 Dubrovnik. ^ sv. 

Đurađ M., sagr. u XIII. st. Ž. ust. 1965. D: 3150 (—150). □ ss. Franj. □ 
ss- Mil. O u mj. 1 osn. šk. — žk: Pero Vuletić, r. 13.5.1934. 

Gradac (bpja Trebinje), m. 29. 6. 1962. Trsteno. 

3. DUBROVNIK — GRUž, Gruška obala 79 @ (050)248-62 BI 50000 Dub- 

rovnik 2. J* sv. Križ, sagr. 1954., posv. 1955. Ž. ust. 1968. D: 4200 (—200). 
16 2 f 1A □ oo. Dom. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Hinko Kra- 

ljević OP, r. 2.2.1937. Uzarići (bpja Mostar), m. 29.6.1968. Zagreb. — Kp: 
Luka prcela OP, r. 14. 10. 1941. Košute ž. Trilj (nbpja Split), m. 29.6. 1969. Za- 
greb. 

4. DUBROVNIK — LAPAD, Put Bratstva i Jedinstva ® (050)250-64 EJ 

50000 Dubrovnik 3. sv. Mihajlo Ark. sagr. 1292., obn. 1966. Ž. ust. u XI. st., 
titular sv. Pankraoije M. do 1667., kada potresom sruš., kasnije sv. Mihajlo. 
D: 6300 (—300). 2f 2A O 6 oo. Kapuc. □ Kć. B. Ljub. □ ss. Služ. M.l. 
O u mj. Šk: 1 v. pomorska. 3 sred. i 1 osn. — Žk: Josip Mihovi- 

lović, r. 16. 8.1915., Srednje Selo na Šolti (nbpja Split), m. 28.8.1942. Split. 

Kp: Vojislav Vlašić, r. 30.3. 1942. Sovići (bpja Mostar), m. 29.6. 1968. Split. 
— Pomaže: Ignacije Cafuk OFMCap., r. 30.11.1914. Vidovec (nbpja Zagreb), 
7.7.1940. Ljubljana. 

5. DUBROVNIK — PILE, Miha Klaića 8 ® (050)278-08 BI 50000 Dubrov 
*lk l- 1* sv. Andrija Ap.t sagr. u IX. st., obn. 1893. i 1939. Ž. ust. 1850., kao 

Pl- 1512. D: 5250 ( — 250). 7 6 8f O Služb. Milosrđa. □ ss. III. Reda sv. 


251 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Frane — Danče. u mJ- šk: viša turistička, pedag. aka- 

demija, gimn. i 3 osn. — Žk: Ivo Bjelokosić, dk, r. 27. 12. 1917. Čilipi, m. 
17. 3. 1942. Dubrovnik. 

6. BRGAT 121 50207 Mlini. sv. Ana, sagr. i posv. 1912. Kpl. ust. 1860., 

kao ž. 1951. D: 339 (—1). 1+ OiSS: Dubrovnik. «£Ep u mj., pruga Br- 

gat— Dubrovnik. 1 osn. šk. — Žk: Marko Babić, r. 19.9. 1945. Vidovice (nbpja 
Vrhbosna), m. 22. 6. 1970. Rim. 

7. KLIŠEVO 21 50234 Orašac. ^ sv. Mihajlo Ark., sagr. 1845., posv. i obn. 

1898. Ž. ust. 1620. D: 763 (—80). 1 6 6+ O *£. gj): Dubrovnik. t£Ep u mj., 

pruga Riđica — Dubrovnik. 3 osn. šk. — Žk: Miljenko Majić, r. 5. 10. 1940. Dri- 
novci (bpja Mostar), m. 29. 6. 1965. Dubrovnik. 

8. KOLOĆEP 2 50221 Koločep. Uznesenje BI. Dj. Marije, sagr. u XV. 
st. Ž. se spominje u XII. i XIII. st. U XVI. st. 2 žen. redovn. kuće: Presv. 
Otkupitelja i sv. Vida. D: 209 (—2). OSšJipp: Dubrovnik. *4^ u mj. 1 osn. 
šk. — žk: Ivan Simić, r. 8.2. 1947. Drinovci (bpja Mostar), m. 29.6.1971. Du- 
brovnik. 

9. LOPUD 2 50222 Lopud. ^ Gospa od Šunja, sagr. 1476., posv. 1486. Ž. 

ust. 1476. U XIV. st. postojala na otoku župska crkva, dominikanska i fra 
njevačka. Župski muzej. D: 409 ( — 10). 5 6 28 1 □ Kć. Milosrđa. O £5jl 

rjpfl- Dubrovnik. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Slavko Majić, r. 27. 3. 1944. Drinov- 
ci (bpja Mostar), m. 29.6. 1969. Dubrovnik. 

10. LUKA ŠIPANSKA 2 50223 Luka Šipanska. sv. Stjepan Prvi M., 

sagr. u X. st. Ž. ust. 1347. D: 497 (—90). 16 3+ 0«3«g“): Dubrovnik. *£ 

u mj. 1 osn. šk. — Žk: Milan Majić, r. 18.9. 1938. Drinovci (bpja Mostar), m. 
29. 6. 1965. Dubrovnik. 

11. MAJKOVI 2 50232 Slano. sv. Trojstvo, sagr. i posv. 1905. Ž. ust 
1857. D: 492 (—37). 1 6 5+ O ćSjj: Dubrovnik r§Ep u mj., pruga Split— 
Dubrovnik (starom cestom). Slano. 1 osn. šk. — Žk: August in Milina, 
r. 20. 7. 1936. Lumbarda, m. 29. 6. 1963. Dubrovnik. 

12. MANDALJENA 2 50207 Mlini. sv. Marija Mandaljena, sagr. 1285., 

obn. 1912. i 1972. Ž. ust. 1285. D: 667 (—3). 1 6 9+ □ oo. Dom. □ ss. 

Služ. M.I. Dubrovnik. Plat, pruga Dubrovnik — Cavtat. 1 osn. 

šk. — žk: Pero Butigan, r. 16-5.1935. Papra tnica (bpja Trebinje), m. 29.6. 
1963. Dubrovnik. 

13. MLINI 2 50207 Mlini. j* sv. Hilarion Op., sagr. 1301., obn. 1930. Ž. 

ust. 1449. D: 1326 ( — 16). 3 6 TTf O £23 Dubrovnik, u mj. (iz 

Dubrovnika). 1 osn. šk. — Žk: Nikola Mioč, r. 20. 8. 1939. Šuica (bpja Mostar), 
m. 27. 6. 1965. Dubrovnik. 

14. MOKOŠICA 2 50236 Mokošica. yzašašće Gospodnje, sagr. i posv. 

1963. Ž. ust. 1769. D: 506 (—6). 1 6 2f Dubrovnik. «£“) u mj., 

pruga Dubrovnik — 'Split. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan Vlašić, r. 9. 6. 1944. Sovici 
(bpja Mostar), m. 29. 6. 1971. Dubrovnik. 

15. ORAŠAC 2 50234 Orašac. Pohođenje Bl.Dj .Marije, sagr. 1529., posv. 
1909. Ž. ust. 1601. U župi kameni Križ* iz' 1040. D: 530 ( — 75). 7f O £2si 


252 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


Dubrovnik. i^Ep u mj., pruga Dubrovnik — Split. 1 osn. šk. — Žk: Kruno Mik- 
lić OFM, r. 5.4. 1914. Kalinovac (nbpja Zagreb), m. 11.9. 1938. Banja Luka. — 
Pomaže: Antun Baburica, žk u m., r. 5. 3. 1910. Dubrovnik, m. 20. 4. 1935. Split. 

16. OSOJNIK 2 50236 Mokošica. ^ sv. Đurađ M., sagr. i posv. 1925. Ž 

ust. u XIII. st. D: 407. 3+ Dubrovnik. 1 osn. šk. — žk: 

Petar Pranjić, r. 3. 1. 1941. Ledenice (nbpja Vrhbosna), m. 22.6. 1970. Rim. 

17. POSTRANJE 2 50207 Mlini. U Velika Gospa, sagr. 1888., obn. 1970. 
Osn. kao kpl. 1956. D: 567. O ćSgidS: Dubrovnik. u mj., pruga Dubrov- 
nik— Buići. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Brgata. 

18. ROŽAT 2 50000 Dubrovnik 2. Velika Gospa, sagr. 1115., oo. Ben. 
s Monte Cassina do XV. st. Ž. ust. između 1295. i 1321. D: 1250 ( — 50). 5 6 
4f 1A 12 6 Franj. iz XVI. st. O S eSz- Dubrovnik. i^Ep u mj., pruga 
Dubrovnik — Split. 2 osn. šk. — Žk: Dinko Vlašić OFM, r. 26. 8. 1920. Velaluka, 
m. 14. 9. 1943. Dubrovnik. 

19. SUĐURAĐ 2 50223 Luka Šipanska. L Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 
u XV. st. u XV. st. D: 351 (—77). 2 6 7f Benedikt. opatija sv. Miho- 
vila u XIII. st. u Pakljeni na Šipanu, zadnji redovnici odlaze iz nje 1741. O 

Dubrovnik. ^ u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Luke Šipanske. 

20. TRSTENO 2 50233 Trsteno. sv. Vid M., sagr. u XIII. st. Ž. ust 

1458. D: 479 (—37). 2 6 8f Dubrovnik. (£e°) u mj., pruga Dub- 

rovnik— Split. 1 osn. šk. — Žk: Ilar Kisić, r. 13.2.1919. Postranje, m. 21.3. 
1942. Dubrovnik. 

21. ZATON 2 50235 Zaton Mali. ^ sv. Stjepana P.M., sagr. 1050., posv. 
1909. Ž. ust. 1324. D: 649 (—130). 5f OfilsS1:' Dubrovnik. ^ u mj., 
pruga Dubrovnik — Split. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Orašca. — Pomaže: Antun 
Baburica, žk u m., iz Orašca. 

2. KONAVOSKI DEKANAT 

Dk: Mato Bogišić, kan., žk u Cavtatu 

1. CAVTAT @ (050)78-33 2 50210 Cavtat. ^ sv. Nikola B., sagr. 1484., 
obn. u XVIII. st. Ž. od pamtivijeka. Rimski municipij i biskupija Epidaurus, 
današnji Cavtat, razoren od Avara. Na otočiću Mrkanu u XIII. st. (od 1218.) 
opatija oo. Ben., u XIV. st. prešla u posjed protjeranih trebinjskih biskupa, 
koji dobivaju naslov i mrkanjski (»mercaniensis«). D: 1231 ( — 20). 7f 2 6 oo. 
Franj., □ ss. Kć. Milosrđa. O Dubrovnik, rpEpsJg: u mj., pruga Dubrov- 
nik— Kotor. 1 osn. šk. — Žk: Mato Bogišić, kan. stol. c. i dk, r. 2.9. 1916. Dub- 
rovnik, m. 15. 6. 1941. Cilipi. 

2. ČILIPI ei 50213 Čilipi. sv. Nikola B., sagr. 1856. Ž. ust. 1746. 

D: 1827 (—81). 5 6 10 f □ ss. Služ. M.I. O Dubrovnik. u mj., 

pruga Dubrovnik — Kotor. 4 osn. šk. — Žk: Ivo Kordić, kan., stol. c., r. 4. 1. 
1916. Dubravka, m. 7.7.1940. Mandaljena. — Kp: Marko Bošković, r. 30.11. 
1915. u mj., m. 15. 6. 1941. Cilipi. 

3. DUBRAVKA (nekoć Mrcine) EE3 50216 Dubravka. sv. Nikola B., sagr. 
1941. 2. ust. 1731. D: 705 ( — 62). 6f 0^3: Dubrovnik, u mj. (iz Dub- 


253 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


rovnika). 1 osn. šk. — Žk: Ivan Vlašić, r. 10.3. 1939. Sovici (bpja Mostar), m. 
29. 6. 1967. Split. 

4. GRUDA E3 50215 Gruda, j* sv. Trojstvo, sagr. 1891., obn. 1935. ž. ust. 
u XVI. st. D: 1680 (—80). 14 1 O & Dubrovnik. £p u mj., pruga Dubrov- 
nik—Kotor. 4 osn. šk. — Žk: Baldo Mladošević, r. 5. 9. 1922. Vitaljina, m. 
11.3. 1956. Dubrovnik. 

5. PLOCICE Kl 50218 Pločice. ^ sv. Lazar Uskrsnuli, sagr. početkom XV. 

st. Ž. od davnina. U XVI. st. spominje se župa Rarasovići uz c. sv. Petra. 
D: 1094 (—64). 1 6 12 + O {£$: Dubrovnik. pp u mj., pruga Dubrovnik — 

—Vitaljina. 3 osn. šk. — Žk: Mirko Maslać, r. 20.2. 1938. Cerovica (bpja Trebi- 
nje), m. 27. 6. 1965. Dubrovnik. 

6. PRIDVORJE ® 50217 Pridvorje. sv. Srđ i Bak MM., sagr. 1584., 
posv. 1835., obn. 1958. Ž. ust. 1584. D: 1184 (— §0). 12 + □ 6 oo. Franj. OČS>: 
Dubrovnik. igp u mj., pruga Dubrovnik — Vodovađa. 4 osn. šk. — Žk: Ivo 
Đanović, r. 5. 12. 1937. Visočani, m. 1. 12. 1963. Dubrovnik. 

7. STRAVČA BI 50210 Cavtat. sv. Đurađ M., sagr. i posv. 1872. Ž. ust. 
1620. D: 394 (—36). 4+ O £51: Dubrovnik. q£p Zvekovica, pruga Dubrovnik— 
—Cavtat. 1 osn. šk. — Žk: Franjo Markić, r. 3.10.1941. Biograd (bpja Mos- 
tar), m. 29.6.1967 Split. 

8. VITALJINA Kl 50218 Pločice. ^ sv. Spas, sagr. i posv. 1911. Kpl. 
ust. 1620., a ž. 1952. D: 359 (—20). 1+ O^J: Dubrovnik. u mj., pruga 
Dubrovnik — Vitaljina. 1 osn. šk. — Žk: Miho Dender, r. 6. 1. 1919. Visočani. 
m. 8. 8. 1954. Dubrovnik. 


3. KORČULANSKI DEKANAT 

Dk: Ivo Matijaca, bisk. provk., žk u Korčuli 

1. BLATO K 50271 Blato. L Svi Sveti, sagr. početkom XIV. st., posv. 

1680., obn. 1814. Ž. ust. 1350. D: 5931 (—2131). 27+ 1A O Korčula. q°p 

u mj., pruga Korčula — Velaluka. Velaluka i Prigradica. Šk: 1 osn. i 2 sred. 

— Žk: Ivo Protić , r. 28.3. 1921. u mj., m. 22. 10. 1944. Dubrovnik. — Pomaže: 
Ivo Marinović, r. 20. 7. 1916. u mj., m. 13. 7. 1941. Kotor. 

2. CARA K 50273 Cara. ]* sv. Petar Ap, sagr. 1728., posv. 1729., obn. 1939. 
Ž. od pamtivijeka. Vrlo stare crkve: sv. Stjepan, sv. Todor i sv. Ivan. D: 951 
( — 300). 1+ O Korčula. t£p u mj., pruga Korčula — Velaluka. j^g Zavalatica. 

1 osn. šk. — Žk: Josip Barišić, r. 31.8.1943. Zagreb, m. 29.6.1967. Split. 

3. KORČULA Kl 50260 Korčula, j* sv. Marko Ev. iz XIII. st., posv. 1556. 
Ž. od pamtivijeka. D: 2704 ( — 52) 16+ 1A □ Ž oo. Dom. Franj. G3'6_SV;_ 
Križ od Otoka (Badija). □ ss. Dom. sv. Anđela Čuv., matična kući. Oj^S 
^!p: u mj. Šk: 1 osin., 2 gimn. i 1 učen. u privredi. — Žk: Ivo Matijaca, arhi- 
presb, bisk. provk., pč. opat, r. 3. 1. 1916. u mj., m. 21.6. 1942. Zagreb. — Kp: 
Bozo Baničević , r. 24. 12. 1937. Smokvica, m. 1. 12. 1963. Dubrovnik. — Poma- 
že u ž: Jozo Geričić, kth. u m., r. 28.6.1890. u mj., m. 21.8.1916. Mokošica. 

4. LASTOVO Kl 50290 Lastovo, j* sv. Kuzma i Damjan, sagr. 1473., posv. 

1692., obn. u XVI. st. Ž. ust. u XIV. st. fetara žc. sv. Petar u“Ublima, danas 6 


254 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


D: 2415 (—1200). 16+ O u mj. ^ Ubli. 1 osn. šk. — Žk: Jerko Pejić, 
r. 16.1.1931. Sovici ž. Gorica (bpja Mostar), m. 25.9.1955. Dubrovnik. 

5. LUMBARDA K 50263 Lumbarda. ^ sv. Roko, sagr. 1561., posv. 1774., 
obn. u XVI. st. Ž. spom. 1561. D: 1121 (— !>4). 6+~ 1A O Korčula. 

u mj. 1 osn. šk. — Žk: Jozo Azenić, r. 18.3. 1913. šljivoševci (bpja Đako- 
vo), m. 20. 6. 1937. Sarajevo. 

6. PUPNAT Kl 50274 Pupnat. Gospa od Snijega, sagr. 1393., posv. 1772., 
obn. 1885. Ž. ust. 1625. D: 839 (—168). 2'+ ' □ Kć. Milosrđa. O Korčula. £S) 
u mj., pruga Korčula — Velaluka. 1 osn. šk. — Žk: Ante Marković, r. 16. 5. 1938. 
Šuiea (bpja Mostar), m. 29. 6. 1966. ,Dubrovnik. 

7. RAČIŠČE K3 50264 Račišće. sv. Nikola B., sagr. i posv. 1907. Ž. ust. 
1722. Stara ^ Bl.Dj.M. Pomoćnice Kršćana. D: 665 ( — 60). O Korčula. t£p 
u mj. (iz Korčule). u mj. 1 osn. šk. — Žk: Tomo Lučić, r. 14. 8. 1942. Gra- 
čanica (nbpja Vrhbosna), m. 29. 6. 1969. Dubrovnik. 

8. SMOKVICA E3 50272 Smokvica. Očišćenje Bl.Dj .Marije/ sagr. i 

posv. 1920. Ž. ust. 1610. D: 1653 ( — 600), 8+ □ Kć. Milosrđa. O Korčula 

i^p u mj., pruga Korčula — Velaluka. £^g Bma. 1 osn. šk. — Žk: Stanko 
Lasić, r. 6. 1. 1942. Jare (bpja Mostar), m. 29. 6. 1967. Split. 

9. VELALUKA K 50270 Velaluka. ^ sv. Josip, sagr. 1848., posvećena 

1898. Ž. ust. 1849. D: 4691 (—500). 1 6 8+ 1A □ ss. Dom. O Korčula. 

c£p u mj., (iz Korčule), j^g u mj. Šk: 1 osn. i 2 sred. — Žk: Jozo Njavro, 
r. 2. 6. 1937. Cerovica (bpja Trebinje), m. 29. 6. 1964. Dubrovnik. — Pomaže: 
Msgr. Ivan Oreb, r. 15. 8. 1915. u mj., m. 5. 3. 1939. Dubrovnik. 

10. ŽRNOVO K 50275 Žrnovo. sv. Martin B., sagr. 1399., posv. u XIX. 
st., obn. 1958. Ž. ust. u IX. st. D: 1561 ( — 200). 8+ O ss. Dom. O Korčula. 
Pp u mj., pruga Korčula — Velaluka. 1 osn. šk. — Žk: Josip Batistić, r. 20.5. 

1924., Blato, m. 11.3. 1956. Dubrovnik. 


4. PELJEŠKI DEKANAT 

Dk: Danko Gatić, žk u Orebiču 

1. BRIJESTA (sam. kpl.) S 50248 Putniković. sv. Liberan, sagr. u XVI. 
st, obn. 1910. Kpl. ust. 1964. D: 178 (—22). 1 + O fig: Dubrovnik. 1 osn. 
šk. — Adm. žk iz Putnikovića. 

2. DONJA VRUĆICA K 50240 Trpanj. ^ sv. Kuzma i Damjan, sagr. 1548. 
Ž. ust. 1548. D: 187 (—38). 1 6 2+ O Dubrovnik. ' ^ Ploče"”^) Trpanj, 
pruga: Dubrovnik — Trpanj. ^ Duba. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Kordić, 
r. 1.5. 1940. Grljevići (bpja Mostar), m. 29. 6. 1965. Dubrovnik. 

3. DUBA (sam. kpl. u sklopu D. Vrućice, od 1958.) K 50240 Trpanj. 

„sv- Antun Pad., sagr. 1921. D: 162 ( — 23). 1 + O Dubrovnik. ^3 Ploče, pp 

Irpanj, pruga Dubrovnik — Trpanj. ^ u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz D. 
Vrućice. 


255 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


4. JANJINA Kl 50246 Janjina. ^ sv. Vlaho B.M., sagr. 1767., posv. 1878. 

Ž od pamtivijeka, spom. 1222. Stare c. u ž.: sv. Vid u Sutvidu i sv. Đurađ (ple- 
ter) iz IX. st. D: 786 (—104). 4f O Dubrovnik. ^9 Ploče. ^ u mj., pruga 
Dubrovnik— Trpanj—Orebić. ^umj. (Drače). 1 osn. šk. — Žk: Mile Protić , 
r. 2. 10. 1929. Blato, m. 28. 7. 1957. Dubrovnik. 

5. KUNA K 50243 Kuna. U Uznesenje Marijino, sagr. u XVI. st. Ž. ust. 

u XVI. st. D: 1863 (—73). 6 6 18 + □ 6 oo. Franj. O Dubrovnik. 

u mj., pruga Dubrovnik— Trpanj ili Orebić. Trajekt: Ploče— Trpanj . 4 osn. 

2k: Augustin Vlasić OFM, r. 23.1.1937. Sovici (bpja Mostar), m. 7.7. 

1967. Zadar. — Kp: Maksimilijan Vlasić OFM, r. 24. 11. 1938. Sovici (bpja Mo- 
star), m. 29. 6. 1965. u Zadru. 

6. LOVIŠTE (sam. kpl. od 1964.) K 50269 Lovište. J* Srce Marijino, sagr. 
1928. D: 203 (—16). O Korčula. Ploče. ^ Orebić (iz Dubrovnika). ig 
u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Vignja. 

7. OREBIĆ H 50250 Orebić. U Pomoćnica Kršćana, sagr. i posv. 1884. 

2. od pamtivijeka, matice od 1617. 6: 1115 (—120). ć>+ □ 6 oo. Franj. 

□ ss. Dom. O Korčula. u mj. (iz Dubrovnika). ^ u mj. 1 osn. šk. — 
Žk: Danko Gatić, dk, r. 8. 3. 1916. Cavtat, m. 30. 6. 1940. Tivat. 

8. PUTNIKOVIć Kl 50248 Putniković. U sv. Marija Mandaljena, sagr. i 
posv. 1749., obn. 1892. i 1912. Ž. ust. 1749. D: 531 (—44). 4f O Dubrovnik. 

ii mj., pruga Dubrovnik — Velaluka. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Penava, r. 5.2. 
1938. Batin (bpja Mostar), m. 27. 6. 1965. Dubrovnik. 

9. TRPANJ Kl 50240 Trpanj. U sv. Petar i Pavao ,sagr. i posv. 1902. Ž 
ust. 1849. D: 752 (—2). 2+ □ Škol. ss. O Dubrovnik. £g9 Ploče. u mj. 
(iz Dubrovnika), sgg u mj. Trajekt Ploče— Trpanj. 2 osn. šk. — Žk: Ante Sa- 
lacan, r. 20. 8. 1914. Opuzen (nhpja Split), m. 11. 7. 1940. Prčanj. 

10. TRSTENIK (sam kpl.) K 50245 Trstenik. j* sv. Antun Pad., sagi. 
1700. Sam. kpl. ust. 1864. D: 148 (—2). 1+ O £gg: Dubrovnik. jg u mj. 
ijdšjjl u mj., pruga Dubrovnik — Korčula. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Putnikovića. 

11. VIGANJ Kl 50267 Kućište. U sv. Mihajlo Ark., sagr. 1740., posv. i ž. 
ust. 1761. U ž. 4 histor. t pod zaštitom države, a oo. Dom. s 6 Gospe od 
Rozarija iz g. 1672. D: 669 (—88). 8f 1A O Korčula, gg Dubrovnik i Ploče. 

u mj., pruga Dubrovnik — Orebić. u mj. 2 osn. šk. — Žk: Kruno Silov, 

r. 7. 3. 1903. Rupe (bpja Šibenik), m. 29. 7. 1928. Makarska. 

12. ŽULJANA Kl 50247 Žuljana. ^ sv. Martin B., sagr. u XIII. st., obn. 
1961. Ž. ust. 1556. D: 220 (—25). 3f O Dubrovnik. «g“) Dubrava, pru- 
ga Dubrovnik — Korčula, xg u mj. 1 osn. šk. — Žk: Jerko Suton, r. 15.3. 
1940. Tribistovo (bpja Mostar), m. 29. 6. 1967. Zagreb. 


256 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


5. STONSKI DEKANAT 

Dk: kan. Ante Dračevac, žk u Stonu 


1. BABINO POLJE K 50225 Babino Polje. ^ sv, Pavao Ap., sagr. 1935., 
obn. i posv. 1966. Ž. ust. u XI. st., (vrlo stare crkve: sv. Pankracije i sv. 
Đurađ). □ oo. Ben. u XII. st. D: 817 (—30). 16 6f O £gg: Dubrovnik, 
cgs) u mj. Sobra. 2 osn. šk. — Žk: Niko Ucović, r. 19.7. 1933. Gruda, m. 
11.3. 1956. Dubrovnik. 

2. BANICI s 50232 Slano. ^ sv. Marija Mandaljena, sagr. 1600., obn. 
1933. Ž. ust. 1771. D: 408 ( — 28). 3f O ^i:" Dubrovnik! u mj., (iz Dub- 
rovnika). jg Slano. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Slanog. 

3. DOLI — ZATON K 50231 Doli. kk sv. Petar i Pavao, sagr. 1668. Ž. 
od davnina. D: 779 ( — 15). 2f O& Dubrovnik. u mj., pruga Dub- 
rovnik— Ston — Split, xg Doli. 2 osn. šk. — Žk: Marinko Bilić, r. 9.9.1936. 
Proložac (nbpja Split), m. 29. 6. 1963. Dubrovnik. 

4. GOVEDARI E3 50226 Govedari. ^ Uznesenje Bl.Dj .Marije, sagr. 1141. 
Ž. ust. 1897. □ 6 opatija sv. Marije oo. Ben. iz XII. st., kasnije sjedište Ben. 
Mljetske kongregacije, raspuštene 1808. od Napoleona. D: 359 ( — 13). 1 6 O 

Dubrovnik, u mj., pruga Babino Polje — Govedari, jg Polače. 1 osn. 
šk. — Žk: Frano Dragim, r. 8. 4. 1943. Zajezda, m. 22. 6. 1970. Rim. 

5. LISAC K 50231 Doli. Gospa od Rozarija, sagr. 1611., obn. 1955. Ž. 
od davnina. D: 820 ( — 131). 10 1 "-O^Sg: Dubrovnik. Rudine, pruga Dub- 
rovnik— Metković (starom cestom). 2 osn. šk. — žk: Grgo Tomić, r. 23.11. 
1938. Trusina, m. 29. 6. 1967. Split. 

6. MALI STON K 50230 Ston. sv. Antun Op., sagr. 1309., obn. 1965. 
Ž. ust. 1309. D: 749 ( — 84). 6f O £2gf Dubrovnik. i^Eg) u mj., pruga Dub- 
rovnik— Ston. jg u mj. 1 osn. šk. — Žk: Josip Brešković, r. 13.7. 1910. Bol 
(bpja Hvar), m. 28. 7. 1935. Dubrovnik. 

7. MARANOVIĆI Kl 50224 Maranovići. sv. Antun Op., sagr. i posv. 
1888. obn. 1906. Ž. ust. 1769. (Kpl. spom. u Okuklju 1693., u Koritima 1694.). 
ik sv. Nikola u Okuklju iz g. 1667., danas u ruševinama. D: 484 ( — 30). 2 6 
4+ O Dubrovnik. tgEp u mj., pruga Korita — Babino Polje. *g Sobra. 
1 osn. šk. — žk: Rajo Šijaković, r. 23. 12. 1939. Trebinja (bpja Trebinje), m. 
29. 6. 1965. Dubrovnik. 

8. OŠLJE IK 50205 Topolo. ^ sv. Roko, sagr. 1400., posv. 1906. Ž. ust. 
oko 1300. U ž. ruševine st. osmeroapsidne crkve (rotonda). D: 475 ( — 100). 
3 1 O Dubrovnik. ^ Hutovo. u mj., pruga Dubrovnik — Metković (star. 
cestom). 1 osn. šk. — žk: Ante Glavaš, r. 9.8. 1943. Bukovica (nbpja Vrhbos- 
na), m. 29. 6. 1969. Dubrovnik. 

9. PONIKVE K 50230 Ston. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 1400., obn. 1936. Ž. 
ust. u XII. st. Hist. spom. c. sv. Đurđa iz doba preromanike. D: 710 ( — 38). 

O & Dubrovnik. u mj., pruga Dubrovnik — Vela Luka. 2 osn. šk. 
Žk: Mariofil Perić OFM, r. 17. 3. 1929. Tihaljina (bpja Mostar), m. 29. 6. 1954. 
Sarajevo. 


257 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


10. SLANO BI 50232 Slano, k. sv. Vlaho B. M., sagr. 1758., obn. 1934. 2. 
ust 1407 D: 488 (—23). 5 + 05 oo. Franj. O Dubrovnik. £gg Zavala. Jgp 
u mj., pruga Dubrovnik— Split. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Boraš OFM, 
r. 9. 5. 1917. Vitina (bpja Mostar), m. 29. 6. 1941. Mostar. 

11. SMOKOVLJANI El 50231 Doli. L sv. Vid M„ sagr. 1700. Ž. ust. 1692. 
D: 400 (—19). 1+ O^gg: Dubrovnik. q“f) u mj., pruga Dubrovnik— Metković 
(star. cestom). 1 osn. šk. — Žk: Pavao Dukić, r. 27.6. 1931. Trilj (nbpja Split), 
m. 11.3. 1956. Dubrovnik. 

12. TOPOLO 13 50205 Topolo. i* Gospa Mala, sagr. 1600. Kpl. ust. 1620., 
a ž. 1951. D: 561 (—110). 5+ O Dubrovnik. ćgg Hutovo. ^ u mj., pruga 
Dubrovnik — Metković (star. cestom). 1 osn. šk. — Žk: Josip Krstanović, 
r. 19. 3. 1942. Šuica (bpja Mostar), m. 26. 6. 1970. Rim. 

13. VELIKI STON 13 50230 Veliki Ston. U sv. Vlaho, sagr. 1873., posv. 
1886. Biskupija ust. 925. u mj., ukinuta 1828. Hist. spomenik Gospe od Polja, 
zahvaća sela oko Stona. Nekad u ž. □ oo. Franj. i oo. Dom. D: 764 (—40). 4 6 
10 f 2 Q ss. Franj. Trećor. □ ss. Dom. O ĆS: Dubrovnik. ^ u mj. (iz Dub- 
rovnika). 1 osn. šk. — Žk: Ante Dračevac, kan. i dk, r. 22.8. 1920. Lumbarda, 
m. 23. 9. 1944. Dubrovnik. 


X. SVEĆENICI U RAZNIM SLUŽBAMA 

a) Svećenici izvan biskupije 

Luka Depolo, član Uredništva »Glasa Koncila«, Zagreb, r. 27. 1. 1942. Kor- 
čula, m. 4. 12. 1966 Zagreb (-» 126). 

Mijo Filipović, boravi u Njemačkoj, r. 10.5. 1930. Proslap (nbpja Vrhbos- 
na), m. 20. 1. 1957. Dubrovnik. 

Niko Kličan, studira sociologiju na Papinskom sveučilištu »Gregoriani-< 
u Rimu, stanuje u Hrv. zavodu sv. Jeronima, r. 21.5.1938. Pridvorje, m. 27. 
6. 1965. Dubrovnik. — 00186 Roma, Via Tomacelli 132, Italia. 

Slavko Majić, studira kan. pravo na Papinskom sveučilištu »Gregoriani« 
u Rimu, stanuje u Hrv. zavodu sv. Jeronima, r. 13. 9. 1939. Drinovci (bpja Mos- 
tar), m. 28.6.1965. Dubrovnik. — 00186 Roma, Via Tomacelli 132, Italia. 

Martin Sentić, misijonar za hrvatske radnike u Njemačkoj (Tngolstadt), 
r. 24. 7. 1932. Gradac (bpja Trebinje), m. 29. 6. 1959. Zagreb. 


b) Svećenici izvan službe 


258 


Ivo Marinović, boravi u Blatu na Korčuli (-» 254). 

Msgr. Ivo Oreb, na bolovanju, boravi u Veloj Luci (-> 255). 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


XI. UMIROVLJENI SVEĆENICI 

Petar Bokarica , žk i kan., boravi u Dubrovniku, r. 6.9.1911. Gruda, m. 
11.6.1937. Split. 

Ante Gagulić, žk, boravi u Slanom, r. 5.3.1902. Krešovo (nbpja Vrhbos- 
na), m. 17. 7. 1927. Banja Luka. — 50332 Slano. 

Jozo Geričić, kth, S 50260 Korčula (-> 254). 

Ivo Grbić, žk, r. 16. 7. 1895. čilipi, m. 15. 6. 1919. Zadar. — 50213 čilipi. 

Niko Kusalić, žk, boravi u Dubrovniku, r. 8. 10. 1894. Čilipi, m. 26. 8. 1917. 
Čilipi. 

Stijepo Kusijanović, žk, r. 11.9.1892. Mokošica, m. 27.8.1916. Mokošica. 
— 50236 Mokošica. 

Dr phil. Karlo Lovac , žk, boravi u Dubrovniku, r. 15. 2. 1896. Dubrovnik, 
m. 21.3.1920. Sarajevo. 

Marko Tomašić, žk, r. 11. 8. 1894. Smokvica, m. 17.4. 1917. — 50272 Smok- 
vica. 

Msgr. Frano Vučetić, prelat Nj. Sv., rektor Sjemeništa i žk, boravi u 
Dubrovniku, r. 26. 5. 1879. Vela Luka, m. 28. 8. 1904. Dubrovnik. 

Pero Vuković, žk, boravi u Slanom, r. 7.2.1899. Luka šipanska, m. 28 
3. 1954. Dubrovnik. — 50232 Slano. 


XIII. SVEĆENICI DRUGIH BISKUPIJA 

Msgr. dr Čedomil Čekada, sveć. Vrhbosanske nadbiskupije, komornik Nj. 
Sv., nadbisk. kancelar i kan. u m., r. 6. 11. 1896. Posušje (bpja Mostar), m. 15. 
8. 1919. Sarajevo — Stan: 50000 Dubrovnik, Put Bratstva i Jedinstva 20. 

Ante Makjanić, sveć. Hvarske bpje, r. 4.2.1888. Svirče (bpja Hvar), m. 
12. 6. 1912. — Stan. u Dubrovniku. 


SVEĆENSTVO DUBROVAČKE BISKUPIJE 
Na njezinu području borave: 


58 

2 

40 


a) pripadnici Dubrovačke biskupije 

b) drugih biskupija 

c) svećenici-redovnioi 


Ukupno 


100 


259 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


DUBROVAČKA 


Redni 

broj 

Dekanati 

<L> 

i 

>N 

y—4 

2. Crkve 

3. Kapele 

4. Vjecron. 

dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 

vini 

Svega 

1 

Dubrovnik 

21 

58 

122 

7 

18 9 

6 

33 

1 A 

2 

Konavli 

8 

15 

66 

— 

9 — 

1 

1U 

3 

Korčula 

10 

22 

84 

4 

13 — 

2 

15 

4 

Pelješac 

12 

22 

50 

1 

7 — 

— 

7 

5 

Ston 

13 

22 

64 

— 

11 — 

2 

13 

. 

Izvan biskupije 

• 

• 

1 4 

5 

U kupno 

64* 

139 

386 

12 

59 13 

11 

83 

* od kojih 4 samostalne kapelanije. 

Latinski tumač: Explicatio tabulae statisticae (p. 129). 
Engleski tumač: Key to table (p. 170—1). 


Iiikardinirani u Dubrovačku biskupiju: 


u bpjii 

izvan bpje 

svega 

a) biskupi 

1 

— 

1 

b) svećenici u duh. pastvi 

57 

1 

58 

c) u drugim službama 

9 

4 

13 

d) umirovljeni 

11 

— 

11 

Ukupno 

78 

5 

83 

Svećenici drugih biskupija: 

a) u duhovnoj pastva — 

b) u ostalim službama — 

c) umirovljeni 2 


Ukupno 2 


Svećenici-đušobrižnici na njezinu području: 

a) biskupijsko svećenstvo Dubrovačke biskupije 

b) bisk. svećenstvo drugih dijeceza 

c) svećenici redovnici 


260 


Ukupno 


67 


DUBROVAČKA BISKUPIJA 


BISKUPIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

o 

'O 

& 

1 Svećenici 

------ 

<1) 

'O 

* 

% 

& 

Sestre 

po žu- 

ukupno 

od toga 
privrem. 

3 

pastvi 

>N 

parna 

odsutni 

3 

6 

29 

4 

u 

6 

160 

53 

32441 

1714 

251 

— 

2 

3 

— 

3 

— 

17 

7 

8474 

413 

253 

— 

1 

2 

. — 

6 

2 

90 

25 

22531 

5265 

254 

1 

2 

5 

2 

2 

3 

22 

13 

6814 

557 

255 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

13 

13 

7816 

655 

257 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

258 

5 

12 

40 

8 

24 

12 

302 

111 

78076 

8604 j 

** neformirane zajednice po župama i inim crkvenim institucijama. 


Redakcija dubrovačkog dijela O. Ž. završena 5. 6. 1973. 


261 


6. HVARSKA BISKUPIJA 

(DIOECESIS PHARENSIS) 


Stolna crkva u Hvaru 


Zaštitnik biskupi- 
je: sv. Stjepan I., papa i mu- 
čenik. 

Drugi zaštitnici: za 
otok Vis i Hvar: sv. Prosper 
M.; za otok Brač sv. Juraj M. 

Patron Stolne crk- 
ve: sv. Stjepan P. i M. 

Površina biskupije: 
807.5 kmI. 2. 

Propovijeda se samo 
hrvatski. U turisti č- 
k i m mjestima za vrijeme s e- 
zone prema potrebi: talijan- 
ski, njemački, francuski. 

katoličkih vjerni- 
k a : 29.393, od kojih privreme- 
no odsutnih 2490. 

Inovjeraca i ateis- 
t a : oko 1.000. 

Crkvena podjela: 3 
dekanata i 45 župa. 


I. POVIJESNI OSVRT 

Sve do XII. vijeka otoci Hvar, Brač i Vis potpadali su pod nadbis- 
kupiju Splitsku. God. 1147. ustanovljena je Hvarska biskupija sa sjediš- 
u Hvaru. Njoj pripadoše spomenuti otoci s Korčulom, Mljetom, 
Makarskim Primorjem i manjim okolišnim otocima. 


263 


HVARSKA BISKUPIJA 


Prvi hvarski biskup bio je Martin Manzavino. Hvarski biskupi nazi- 
vaju se sad hvarskim (Episcopus pharensis), sad hvarskim i bračkim 
(Episcopus pharensis et braciensis), sad opet otočkim (Episcopus insu- 
larum). Hvarski biskup bio je sve do god. 1828. sufraganom splitskog 
nadbiskupa osim kratkog razdoblja od 1154. do 1181. Poslije 1828. do iza 
svršetka I. svjetskog rata spada Hvar pod zadarskog metropolitu. Po već 
ratificiranom ali u život neprovedenom Konkordatu u predratnoj Jugo- 
slaviji imao je Hvar opet potpasti pod splitskog nadbiskupa. 

Početkom XIV. stoljeća Korčula otpada od Hvara i dobiva samo- 
stalnu biskupiju; Mljet dolazi pod vlast dubrovačkog nadbiskupa, a po- 
četkom XIV. vijeka splitski nadbiskup ustanovi zasebnu biskupiju u 
Makarskoj za Primorje. Tako Hvarskoj biskupiji ostadoše samo otoci 
Hvar, Brač, Vis, šćedro i kao i neki manji. 

Patron biskupije i titular Stolne crkve jest sv. Stjepan 1. papa-mu- 
čenik. Mletački patrijarh Josip Sarto, kasnije papa Pijo X., pokloni nje- 
govu sv. glavu Stolnoj crkvi 1893. Osim toga donio je biskup Ivan II. 
Andreis god. 1671. tijelo sv. Prospera M., nuspatrona otoka Hvara i Visa, 
i pohranio ga u posebnom oltaru u Stolnoj crkvi. Svetkovina mu se slavi 
10. svibnja, a sv. Stjepana P.M. 2. kolovoza. 

Kad je 1969. bila obnovljena nadbiskupija i metropolija u Splitu, 
Hvarska je biskupija, prirodno, opet postala njezinom sufraganskom di- 
jecezom. 


REDOSLIJED BISKUPA HVARSKE BISKUPIJE 


1. Martin Manzavini (1147 — 1175) 

2. Lukaro Cicla (1175 — 1177) 

3. Martin Manzavini, ponovno (1177—1184) 

4. Nikola Manzavini (1184 — 1198) 

5. Miha (1198—1227) 

6. Nikola II. (1230—1260) 

7. Dobronja (1260—1280) 

8. šimun (1280—1288) 

9. Dujam (1288—1304) 

IO! Fra Gabrijel (1308—1312) 

11. Grgur de Madiis (1313 — 1323) 

12. Stjepan (1323—1328) 

13. Luka 1329—1337) 

14. Ivan (oko 1341) 

15. Stjepan II. Ciga (1350-1384) 

16. Benvenuto (1385 — 1410) 

17. Fra Jure (1412—1421) 

18. Dodim de Cranchis (1421 — 1422) 

19. Fra Jure, ponovno (1423 — ?) 

20. Fra Toma Tomasini, papin izaslanik u 
Bosni kod kraljeva Stjepana Tome i Stje- 
pana Tomaševića (1428 — 1466) 

21. Nikola IIIu a Crucibus (1467—1473) 

22. Lovro Michaeli (1473 — 1490) 

23. Jeronim Dieda (1490—1491) 

24. Bernardin de Fabiis (1492 — 1509) 

25. Frane Patricije, iz Nina (1509 — 1522) 

26., Ivan Krst. Palavicini (1522—1524) 

27. Zaharia (1524—1537) 


28. Jeronim II. Argentino (1537—1549) 

29. Marko Maripetra (1549 — 1552) 

30. Zaharija II. Delfino (1553 — 1574) 

31. Martin II. de Martinis (1574 — 1581) 

32. Petar Cedulini (1581 — 1634) 

33. Nikola IV. de Georgiis (Đorđić) (1635 — 
— 1644) 

34. Vincencije Milani (1644 — 1666) 

35. Ivan II. de Andreis (1667 — 1676) 

36. Jeronim III. Friuli (1676 — 1692) 

37. Fra Ivan Toma Roveta (1693—1704) 

38. Fra Rajmund Asperti (1704 — 1722) 

39. Dominik Condulmer (1723—1736) 

40. Cezar Bonajuti (1736 — 1759) 

41. Ante Bečić (1759 — 1761) 

42. Fra Joakim Marija Pontalti (1761—1767) 

43. Petar II. Riboli (1767 — 1783) 

44. Fra Ivan Dominik Stratico (1784—1799) 

45. Anđelo Petar Galli (1801 — 1812) 

46. Ivan Skakoc (1822 — 1837) 

47. Filip Dinko Bordini (1839—1865) 

48. Juraj Duboković (1866 — 1875) 

49. Andrija Ilijić (1876 — 1887) 

50. Fra Fulgencije Carev (1889 — 1901) 

51. Fra Jordan Zaninović (1903—1917) 

52. Luka Papafava (1919—1925) 

53. Mihovil Pušić (1926 — 1968) 

54. Celestin Bezmalinović OP (1968 — . , .) 


264 


HVARSKA BISKUPIJA 


II. ORDINARIJ 

MSGR. CELESTIN BEZMALINOVIĆ 

R. 7.5.1912. Selca (o. Brač), 3. 7.1938. Dubrovnik, Reda oo. Do- 
minikanaca. Služio je po raznim samostanima i kroz to vrijeme bio 
triput izabran za starješinu samostana. Posvećen za biskupa 30. 9. 
1956., služio je pomoćni biskup Hvarske biskupije, a 9. 1. 1968 
postaje njezinim Ordinarijem. — Adresa: 58450 Hvar p.p. 29 ® (058) 
74-152 

Biskupski vikar: Msgr. Antun Vranković, r. 9. 2. 1891. Stari- 
grad na Hvaru, m. 25. 10. 1914. Zadar. 


III. STOLNI KAPTOL 

Prepozit: Msgr. Antun Vranković, prelat Nj. Sv. i upravitelj Bis- 
kupske kancelarije (-» gore). — 58450 Hvar. 

Dekan Stolnog kaptola: preč. Jakov Lušić, r. 21. 10. 1893. 
Vrbanj na Hvaru, m. 10. 9. 1916. — si 58462 Vrbanj. 

Ostali kanonici: 

Msgr. Ante Marušić, žk Postira (-» ž. Postire). — ^ 58410 Postire. 
Preč. Luka Trebotić, žk, Selca na Braču (-» ž. Selca). — si 58425 Sel- 
ca, Dalmacija. 

Preč. Jure Belić, žk Hvara (-> Hvar). — isi 58450 Hvar @ (058)74-102. 


IV. PREZBITERU ALNO VIJEĆE 

Predsjednik: Ordinarij. 

Članovi tog vijeća jesu: biskupski vikar, svi dekani te po jedan 
od biskupa određen i po jedan od svećenika izabran u svakom dekana- 
tu. Mijenjaju se svake tri godine. 


V. UPRAVA BISKUPIJE 

Upravu čine Ordinarij i biskupski vikar. 

Josip Jelenčić, ekonom biskupskog dvora (-» 265). 

Komisija za preuređenje crkava i crkvenih objekata 

Članovi: po tri člana za svaki otok (Hvar, Brač i Vis), zatim je- 
dan član Konzervatorskog zavoda i Josip Jelenčić, bisk. ekonom. 


265 


HVARSKA BISKUPIJA 


Crkveni sud 

Interdijecezanski crkveni sud I. i II. stepena za sve biskupije Split- 
ske metropolije nalazi se u Splitu (-» 203). 

Interdijecezanska međupomoć 

Nalazi se također u Splitu za sve biskupije Splitske metropolije (-> 
206). 

Predstavnik za Hrvatsku biskupiju: kan. Jure Belić, ujedno tajnik 
Interdijecezanske međupomoći. 


VI. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

1. HVARSKI DEKANAT 

Dk: Franko Franetović, žk Starograda 

1. HVAR ® (058)74-102 E3 58450 Hvar. sv. Stjepan P. M., sagr. 1637., 
posv. 1706. Ž. od pamtivjeka. Značajni objekti i umjetnička ostvarenja: osim 
katedrale, franj. samostana i drugih crkava, u kojima se nalaze vrijedne 
slike i druge umjetnine, posebno se ističu kazalište iz 1612., arsenal iz XIII. 
st., loggia iz XVI. st., sat-kula, gustirne, kampaneli, muzej biskupije, franje- 
vački muzej, hvarski arhiv, gradska tvrđava (fortica) i tvrđava Napoleon. 
D: 2534 ( — 90). 8+ 1A □ 6 oo. Franj. □ + ss. Ben. □ ss. Kć. B. Ljub. 
U bisk. dvoru ss. Dom. Oi^Epcg: u mj. Šk: 1 osn., 1 ugostiteljska i 1 
gimn. — Žk: kan. Jure Belić, r. 18. 5. 1924. Jelsa, m. 8. 4. 1950. Hvar. — Pomaže: 
Josip Jelinčić, r. 3. 10. 1934. Postire, m. 29. 6. 1959. Đakovo. 

2. BOGOMOLJE E 58468 Bogomolje, BI. Dj. Marija od Blagovijesti. 
Ž. ust. oko 1565. D: 450. 1 1 O Hvar. c^Eg) u mj., pruga Sućuraj — jelsa. 
Sućuraj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Gdinja. 

3. BRUSJE El 58454 Brusje. ^ sv. Juraj M., sagr. 1792. Ž. ust. 1732. 
Znamenitosti: slika Battiste Zelotti na oltaru sv. Nikole, dvokatni pjevački 
kor i arhivska zbirka. D: 339. O Hvar. u mj., pruga Hvar — Starigrad. 
sg Hvar 1 osn. šk. — Žk: Ivan Matulić, r. 10. 5. 1943. Postire, m. 12. 7. 1968. 
Postire. 

4. DOL na Hvaru El 58460 Starigrad. sv. Mihovil Ark., sagr. 1908. 
Ž. ust. 1585. D: 479. U ž. ss. Mil. 2t O Hvar. ^ u mj., pruga Jelsa— Sta- 
rigrad. ^g Starigrad. 1 osn. šk. — Žk: Mario Zelanović, r. 20. 8. 1946. Sumar- 
tin, m. 27.6. 1971. Hvar. 

5. GDINJ h 58467 Gdinj. sv. Juraj M., sagr. 1901. Ž. ust. 1565. Stara 
ž. c. Prikazanja BI. Dj. Marije iz XVI. st.' Df408 (—176). lf 3A O Hvar. 

u mj., pruga Sućuraj — Jelsa. ig Sućuraj. 1 osn. šk. — Žk: Ivo Lozić, 
r. 16. 11. 1935. Milna, m. 31. 7. 1960. Milna. 

6. JELSA ® (058)75-651 E 58465 Jelsa. sv. Fabijan i Sebastijan, sagr. 
1535. u obliku crkve-tvrđave, obn. 1967. Ž. ust. 1608. Nekoć se zvala c. sv. 


266 


HVARSKA BISKUPIJA 


Marije, kao i crkvica na tom mjestu iz 1331. Glavna bratovština sv. Fabijana 
i Sebastijana, preuzevši brigu za nju, nametnula joj je svoj titul. Tako su 
patronisv. Fab. i Sebast., a glavna svetkovina Velika Gospa (nad gl. oltarom 
kip Uznesenja Marijina, dar bjegunca pred Turcima iz Čitluka). D: 1459 
(—100). 6 f 2 A □ ss. Mil. O Hvar. tgEpcg: u mj. šk: 1 osn. i 1 gimn. — - 
Žk: pč. kan. Bozidar Medvid, r. 2. 3. 1924. u mj., m. 7. 4. 1947. Hvar. 

7. PITVE El 58465 Jelsa. ^ sv. Jakov Ap., sagr. 1877., posv. 1889. Ž. od 
pamtivijeka. D: 287 ( — 20). lt "*U ž. ss. Mil. O Hvar. i§e°) u mj., pruga 
Jelsa — Starigrad. *g Jelsa. — Adm. žk iz Vrisnika. 

8. POLJICA E 58466 Zastražišće. sv. Ivan Krst., sagr. 1579., obn. 1940. 
Ž. ust. 1924. D: 194 ( — 3). lf O Hvar. u mj., pruga Sućuraj — Jelsa. cg 
Sućuraj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Zastražišća. 

9. SELCA na Hvaru E 58460 Starigrad. ^ Mala Gospa, sagr. 1880. Ž. 
ust. 1924. D: 53 ( — 3). O Hvar. t^Eg) u mj., pruga Starigrad — Hvar. cg Stari- 
grad. — Adm. žk iz Starigrada. 

10. STARIGRAD E 58460 Starigrad. k* sv. Stjepan P. M., sagr. 1605. Ž. 
ust. od pamtivijeka. U Starigradu se nalazi Hektorovićev Tvrdalj s ribnjakom 
i zanimljivim natpisima, zbirka arheoloških nalaza u dom. samostanu, stare 
crkve i vrijedne umjetničke slike. D: 1559 ( — 100). 5f 1A O oo. Dom. 
□ ss. Dom. (2 kuće). O Hvar. <^E§)idg: u mj. 1 osn. šk. — Žk: Franko Fra- 
netović, dk, r. 3. 9. 1921. Starigrad, m. 2. 4. 1949. Split. 

11. SUĆURAJ E 58469 Sućuraj. sv. Juraj M., sagr. 1897. Ž. ust. 1526. 
U ž. venecijan. tvrđava, izrezbarena kamena krstionica i zvonik u c. sv. Ante. 
Kao ž. stan služi b. □ oo. August. (XIV./XV. st.). D: 462. 1 f O Hvar. i£e§) 
ig: u mj. 1 osn. šk. — žk: Anđeo Cvitanović OFM, r. 15.3. 1914. Podaca, m. 

12. 3. 1938. Split. 

12. SV. NEDJELJA E 58460 Starigrad. ^ sv. Spiridion B., sagr. 1823., 
posv. 1823., obn. 1906. Ž. ust. 1820. D: 147 ( — 16). 3f O Hvar. 1 osn. šk. — 
Žk: Ante Mežnar, r. 12. 1. 1913. Topolec, ž. Ilir. Bistrica, m. 26.6. 1938. Zagreb. 

13. SVIRČE E 58462 Vrbanj. ^ sv. Marija Magdalena, sagr. 1777., obn. 
1913. Ž. ust. 1690. D: 585 ( — 25). 3f 1A □ ss. Mil. O Hvar. u mj., pru- 
ga Jelsa — Starigrad. xg Jelsa. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Vrbanja. 

14. VELO GRABLJE E 58455 Grablje. sv. Kuzma i Damjan, sagr. 1888., 
posv. 1888., obn. 1952. Ž. ust. 1760. D: 161. 5f O Hvar. u mj., pruga 
Starigrad — Hvar. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Brus ja. 

15. VRBANJ E 58462 Vrbanj. sv. Duh, sagr. 1457., posv. 1793., obn. 
1940. ž. ust. 1457. Na gl. oltaru platno »Silazak Duha Svetoga nad Apostole« 
slikara Baldissera d’Anne. D: 785. 5f 1A O Hvar. u mj., pruga Jelsa — 
— Starigrad. jg Starigrad. 1 osn. šk. — Žk: Slobodan Štambuk, r. 1.3.1941. 
Selca, m. 3. 7. 1966. Selca. 

16. VRBOSKA E 58463 Vrboska. ^ sv. Lovro M., sagr. 1571., obn. i 
prošir. u XVII. st. Ž. ust. u XV. st. Znamenitosti: gl. oltar, djelo Ivana Ren- 
dića, s poliptihom od 8 slika (po tradiciji djelo Ticijana, po dr G. Gamu- 
linu Paola Veronesa). Oltarna slika Gospe od Ružarija s 15 medaljona, kras- 


267 


HVARSKA BISKUPIJA 


no umjetničko djelo J. Bassana. Na još dva oltara slike Celestina Medovića. 
Kipovi dvaju anđela i križ od Antonia Poria. XIV. stajalište Križnjeg puta, 
rezbarija Jakova Adharda. Srebrni križ Ticijana Aspetti-a, ostensorij Josipa 
Botte, ciborij, bosanskih kujundžija radnja XVI. st. Crkva-tvrđava BI. Gospe, 
spom. 1465. i 1571 zapaljena od Turaka; obn. oko 1575. prošir. i pretvorena u 
tvrđavu. D: 552 (—70). 4f 2A O Hvar. u mj. 1 osn. šk. — Žk: 

Branimir Marinović, r. 14. 2. 1939. Mlina, m. 29. 6. 1963. Đakovo. 

17. VRISNIK E 58465 Jelsa. ^ sv. Antun Opat, sagr. 1410., posv. 1430., 
obn. 1940. Ž. ust. 1852. D: 349 (—30). 2+ 1A O Hvar. u mj., pruga 
Jelsa — Starigrad. Jelsa. 1 osn. šk. — Žk: Joško Šantić, r. 25. 3. 1946. Pos- 
tire, m. 29. 6. 1970. Komiža. 

18. ZASTRAŽIšĆE s 58466 Zastražišće. ^ sv. Nikola B., sagr. 1565., obn. 

1800. Ž. ust. 1565. D: 422 (—38). 2t O Hvar." ^ u mj., pruga Sućuraj— 
— Jelsa. Sućuraj. 1 osn. šk. — žk: Ante Erstić, r. 22. 1. 1942. Sikovo, ž. 

Biograd n/m., m. 29. 6. 1970. Komiža. 


2. BRAČKI DEKANAT 

Dk: Ante Jelinčić, žk u Sutivanu 

1. BLACA E 58423 Nerežišće. ^ Uznesenje Blažene Djevice Marije, 
sagr. 1588., posv. u XIX. st., obn. 1891. Vrijedne slike mletačke škole (XVII. 
st): Mandalena pokornica i Samari tanka na zdencu. D: 3. O Supetar. — Adm. 
žk iz Nerežišća. 

2. BOBOVIšćE E 58404 Ložišće. ^ sv. Juraj M., sagr. 1693., obn. 1914. 

ž. ust. 1620. Dvije znamenite oltarske pale, rad Palmine škole, i Gospa od 
Karmela, venecijanski rad XVIII. st. D: 75 ( — 3). O Supetar, u mj., 

pruga Milna — Supetar. — Adm. žk iz Ložišća. 

3. BOL E 58420 Bol. Gospa od Karmela, sagr. u XVIII. st. Ž. od 

pamtivijeka. U mj. galerija slika i kipova, u samostanu muzej. Na gl. ol- 
taru u □ 6 velika pala od Tintoretta, ispod kora više slika domaćeg slikara 
Tripa Kokolja. D: 1007 ( — 50). 6f 1A □ oo. Dom. 2 kuće ss. Dom. (u 
župskom centru i u □). O Supetar, u mj. Šk: 1 osn., sjemen., domi- 

nik. gimn. i ugostiteljska. — Žk: Tonči Dešković OP, r. 20. 10. 1917. Pučišća, m. 
19. 7. 1942. Dubrovnik. 

4. DOL E 58410 Postire. Očišćenja BI. Dj. Marije, sagr. 1866., posv. 
1957. Ž. ust. u XI. st. (?). D: 380 (—30). $ + fc>‘ Supetar. Postire. 1 osn. 
šk. — žk: Mijo Klarić, r. 9.3.1945. Mnkodol ž. Bukovica (bpja Mostar), m 
29. 6. 1970. Komiža. 

5. DONJI HUMAC EJ 58423 Nerežišće. sv. Fabijan i Sebastijan, sagr. 
u XII. st., obn. 1875. Ž. od pamtivijeka. Znameniti mramorni reljef nad gl. 
oltarom: Bogorodica između sv. Fabijana i Sebastijana. D: 256 ( — 10). 4 t 
O Supetar. (§°p u mj., pruga Nerežišće — Supetar. — Adm. žk iz Nerežišća. 

6. DRAČEVICA E 58423 Nerežišće. Bezgr. Začeće BI. Dj. Marije, sagr. 

1790., obn. 1904. Ž. ust. 1843. D: 137 (—10). 1+ O^: Supetar. £=) u mj. 

(iz Supetra). — Adm. žk iz Mirca. 


268 


HVARSKA BISKUPIJA 


7. GORNJI HUMAC EJ 58424 Praznice. ^ sv. Nikola B., sagr. 1768. Ž. 
ust. u XII. st. U t na groblju reljef iz XV. st/od Nikole Firentinca. D: 340 
( — 30). 6f O Supetar. £“) u mj., pruga Sumartin— Supetar. 1 osn. šk. — 
Adm. žk iz Praznica. 

8. LOŽIŠĆE E 58404 Ložišće. ^ sv. Ivan i Pavao Mm., sagr. 1820., posv. 
1958., obn. 1904. Ž. ust. 1831. Do c. zvonik po nacrtu kipara Ivana Rendić, 
sagr. 1888. D: 288 ( — 20). 1 f O Supetar. u mj., pruga Milna — Supetar. 

Bobovišće. 1 osn. šk. — Žk: Vicko Jelinčić, r. 6.6. 1932. Postire, m. 30.6. 
1957. Pučišća. 

9. MILNA EJ 58405 Milna. Gospa od Blagovijesti, sagr. 1783., posv. 

1894. Ž. ust. 1620. U c. više umjetničkih slika nepoznatih majstora. D: 1058 
(—14). 5 f O ss. Kć. B. Ljub. O Supetar. : u mj. 1 osn. šk. — Žk: 

Stjepan Bonačić, r. 8. 1. 1917. Milna, m. 14. 7. 1940. Milna. 

10. MIRCA E 58400 Supetar. Pohođenje BI. Dj. Marije, sagr. 1733., obn. 
1858. Ž. ust. 1825. D: 340 ( — 100). O Supetar. u mj.. pruga Sutivan — 
— Supetar. — Žk: Milivoj Vidošević, r. 18. 1. 1918. Vrbanj, m. 21.6. 1942. Hvar. 

11. MURVICA (DRAČEVA LUKA) E 58420 Bol. Bezgr. Začeće BI. Dj. 
Marije, sagr. 1968., posv. 1968. Ž. ust. u XVI. st. (kao sam kpl osn. 1479). U 
mj. bilo nekoliko muških i ženskih pustinjačkih nastambi, ali napuštenih i 
porušenih. St. presv. Trojstva, izvan naselja, napuštena je od kada nema 
stalnog župnika. D: 85 (—10). O Supetar. Bol. — Adm. žk iz Bola. 

12. NEREŽIŠĆE E 58423 Nerežišće. BI. Gospa od Karmela, sagr. 1593., 

posv. 1764., obn. 1750. Ž. (?) spom. u X. st. U ž. c. oltarna pala Gospe od Ru- 
žarja, rad Carla Ridolfija (XVII. st). U 6 sv. Jurja i sv. Petra više kamenitih 
reljefa iz g. 1578., rad Nikole Lazanića. D: 711 (—40). 10 1 □ ss. Služb. Mil. 
O eS: Supetar: u mj., pruga Sumartin — Supetar. 1 osn. šk. — Žk: Ivan 

Eterović, r. 26. 12. 1931. Pučišća, m. 29. 6. 1957. Pučišća. 

13. NOVO SELO na Braču E 58425 Selca. Navještenje BI. Dj. Ma- 

rije, sagr. 1894. Ž. ust. 1907. D: 242 ( — 50). O Supetar! Selca, pruga Su 
martin — Supetar. Sumartin. — Adm. žk iz Povija. 

14. POSTIRE E 58410 Postire. sv. Ivan Krst., sagr. 1766., posv. 1827., 
obn. 1900. Ž. ust. 1528. U c. zanimljiv Križnji put, rad trojice slikara iz kraja 
XVIII. st., a restauriran 1952. od Z. Wyroubala. D: 1396 (—242). 3+ 1A □ 
ss. Kć. B. Ljub. O Supetar, u mj. 1 osn. šk. — Žk: kan. Msgr. Ante Ma- 
rusić, r. 3. 5. 1896. Postire, m. 22. 7. 1919. Zadar. 

15. POVLJA E 58413 Povija, sv. Ivan Krst., sagr. u XII. st., obn. 1924. 
Sam. kpl od 1715. ž. od 1854. Centar ž. je starokršć. krstionica (baptisterij) 
uz ruševinu bazilike iz V. st. Nakon rušenja krova bazilike, glagoljaši (kasni 
je benediktinci) dio bazilike adapt. za □, a baptisterij sa sačuvanim svodom 
za 6 Sadašnja sakristija bila je kapitul samostana. Datum osnutka nepoz- 
nat, obnovljen 1184. (Povaljski prag i Povaljska listina iz početka 1184., sa- 
čuvana u prepisu iz 1250). Baptisterij služi kao c. za Povija sve do 1717., kada 
pada prvo proširenje, drugo 1793. i treće 1924. U c. se nalaze i vrijedne ve 
necijanske barokne slike Ecce homo i sv. Obitelj. D: 465 ( — 50). lf O Su- 
petar. u mj. 1 osn. šk. — žk: Ante Miličić, r. 31.3. 1917. Brusje, m. 25.6. 
1939. Senj. 


269 


HVARSKA BISKUPIJA 


16. PRAZNICE IS) 58424 Praznice. ^ sv. Ante Op., prošir. 1766. i 1885.. 
posv. 1802. Ž. ust. oko 1400. Na gl. oltaru kameni reljef sv. Ante Op., rad škole 
Nikole Firentinca. U pokrajnim kapelama vrijedni reljefi iz XV. i XVI. st. 
D: 437 (—30). 5 1 1A O Supetar, g u mj, pruga Šumar tin— Supetar. 

1 osn. šk. — Žk: Šimun Vrsalović, r. 15.4.1941. G. Humac, m. 18.7.1965. 
G. Humac. 

17. PUČIŠĆA ® 58412 Pučišća. sv. Jeronim, sagr. 1614., posv. 1881. Ž. 

ust. 1566. Znamenitosti u c.: dva barokna oltara, slika sv. Roka, djelo Palme 
Mlađega i reljef sv. Jeronima od maslinova drva, rad Franje Cyoca iz 1578. 
U mj. su i četiri kule iz XVI. st. za obranu od Turaka. D: 1750 ( — 350). 6f 
1A □ ss. Služ. M. I. O Supetar, u mF 1 osn- 1 1 učenika u 

privredi. — Žk: pč. kan. Petar Eterović, r. 13. 11. 1921. Pučišća, m. 29.6. 1948. 
Hvar. 

18. SELCA E] 58425 Selca-Dalmacija. ^ Krist Kralj, sagr. 1955., posv. 
1955. Ž. ust. 1747. U ž. c. kip Srca Isusova, rad tvana Meštrovića. D: 1172 
( — 80). 1+ 7 A ^ Split. O Supetar. t^Egl u mj., pruga Sumartin — Supetar. 

Sumartin. šk: osn. i 1 učenika u privr. — žk: kan. Luka Trebotić, r. 28. 7. 
1905. Milna, m. 29. 1. 1928. Hvar. 

19. SPLITSKA ISI 58410 Postire. Uznesenje BI. Dj. Marije, sagr. 1228. 
Kpl ust. 1834. Na gl. oltaru Gospina slika, djelo Leandra Bassana. D: 251 
( — 30). o Supetar. x^g u mj. 1 osn. šk. — Žk: Drago Lovrić, r. 20.2.1918. 
M rat ovo ž. Promina, m. 24. 8. 1940. Hvar. 

20. SUMARTIN S 58426 Sumartin. sv. Martin B., sagr. 1911. Ž. ust. 
1646. U ž. c. O oo. Franj. kojemu je temelje postavio o. Andrija Kačić-Miošić 
1747. noseći kamenje na svojim ramenima. U □ nekoliko vrijednih slika ve- 
necijanskog baroka kao i fra Šimuna Ribarevića s kraja XVII. st. D: 446 
( — 50). 2f 1A O Supetar. t^Epc^g: u mj. 1 osn. šk. — Žk: Pavao Glibotić 
OFM, r. 19.4.1913. Slivno, m. 12.3.1938. Split. — Kp: dr Ivan Glibotić OFM, 
r. 16. 6. 1901. Slivno, m. 2. 8. 1925. Makarska. 

21. SUPETAR s 58400 Supetar. ^ Navještenje Marijino, sagr. 1733., 

posv. 1738., obn. 1887. Ž. ust. 1597. U c. ima vise umjetničkih slika od XVI. — 
— XVIII. st. i relikvijar rezbara Vicka Tironija (1780). D: 1551 ( — 50). 3f 3 A 
□ ss. Mil. □ ss. Kć. B. Ljub. u mj. Šk: 1 osn. i 1 ugostiteljska. 

— Žk: pč. kan. Mirko Matulić , r. 30. 9. 1916. Dol-Brač, m. 29. 6. 1944. Zagreb. 

22. SUTIVAN S 58403 Sutivan. ^ Marija Velika, sagr. i posv. 1772. Ž. 
ust. 1579. U ž. c. se nalazi oštećena pala Gospe od Ruzarija iz XVI. st., a u 
6 sv. Roka na groblju velike kompozicije Navještenja, Posljednje večere i 
Uskrsnuća. D: 582 ( — 60). 3t □ ss. Služ. M. I. Og^sSz- u mj. 1 osn. šk. 

— Žk: Ante Jelinčić, dk, r. 13.6.1935. Postire, m. 30.7.1961. Postire. 

23. ŠKRIP ^ 58410 Postire. ^ sv. Jelena Križarica, postoji od davnine, 
obn. 1916. Ž. od pamtivijeka. U ž. c. se nalaze 4 oltarne pale, rad Jacopa Palme 
Mlađeg; slika Poklon mudraca, rad venecijanskog seicenta. D: 312 ( — 45). 2f 
O Supetar, j^g Postire. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Dola. 


270 


3. VIŠKI DEKANAT 

Dk: Dinko Jerković, žk Visa 


HVARSKA BISKUPIJA 


1. KOMIžA IS! 58485 Komiža. kk sv Nikola B., građena od XI. do XV. 
st., posv.1572., obn. 1695. Ž. ust. 1568. Uz'ž. c. bila nekoć opatija sv. Nikole oo 
Ben. Oni doselili s otočića Biševa (XI. st.), ali opatija dokinuta za pape Ka- 
liksta III. (XV. st.). D: 2000 (—300). 3+ 1 A □ ss. sv. Križa. O^^iumj, 
1 osn. šk. — Žk: Mirko Kačić, r. 5.12.1912. Pučišća, m. 11.7.1937. Hvar. 

2. PODŠPILJE E! 58483 Podšpilje. kk Pohođenje BI. Dj. Marije, sagr. 1890., 
obn. 1969. Ž. ust. 1917. D: 330 ( — 10). 2f O Vis. u mj., pruga Vis — 
— Komiža. ^ Komiža. — Žk: Ivo Mardešić, r. 24. 9. 1945. Komiža, m. 29. 6. 
1970. Komiža. 

3. VELOSELO ISI 58480 VIS. * Uznesenje BI. Dj. M., iz XIII. st., obn. 
1968. U ž. c. stara zavjetna slika Gospe Velog sela. U davna vremena ž. bila u 
mj. za čitav otok Vis, sve do osnutka ž. Vis (1587). D: 320 ( — 5). O idg: Vis. 

u mj., pruga Vis — Komiža. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Podšpilja. 

4. VIS E 58480 Vis. kk Uznesenje BI. Dj. Marije, sagr. i posv. u XVI. 

st., »abn. 1947. Ž. ust. 1587. D: 1720 (—150). 2+' □ i oo. Konv. □ ss. 

Križa (i starački dom). u mj. 1 osn. šk. — Žk: Dinko Jerković, 

pč. kan. i dk, r. 23.9.1893. Nerežišće, m. 9.7.1922. Nerežišće. — Kp: Juraj 
Burić, r. 30. 9. 1912. Vis, m. 26. 7. 1936. Vis. 


VII. SVEĆENICI U RAZNIM SLUŽBAMA 

Zdravko Ostojić, radnički misijonar, r. 22.3.1914. Povija, m. 16.4. 
1938. Split. — 44, rue Gustav Courbet, (92) Bagneux (S), Francuska. 

Juraj Paršić, žk, r. 12.5.1911. Sv. Nedjelja, m. 27.6.1937. Senj. — 
7931 Neuburg p. Lauterach, B.R.D. (Njemačka). 

Toma Karmelić, prof., r. 20. 4. 1897. Bol, m. 28. 9. 1919. — živi u Ri- 
jeci. 

M 1 a d o m i s n i k, koji još polazi zadnju godinu studija. 

Jarica Carić, r. 12.9. 1945. Svirče, m. 27.6. 1971. Starigrad u Splitu. 
Jurica škarpa, r. 22. 12. 1946. Starigrad, m. 27. 6. 1971. Starigrad, stu- 
dira psihologiju u Rimu. — 00186 Roma, Via Tomacelli 132, Italia. 

Vojko-Andrija Mardešić,' duhovnik bogoslovije, r. 19. 12. 1923. Komi- 
ža, m. 8.4.1950. Hvar. — 58000 Split, Zrinjsko-frankopanska 19. 

Gustav van de Vreken, karitativ. radnik, r. 16. 3. 1934. Hemiksen, m. 
17. 9. 1972. — Arbeitsstraat 42, B-9300 Aalst, Belgia. 


VIII. UMIROVLJENI SVEĆENICI 

Ivan Babarović, žk, r. 8.6.1896. Milna, m. 26.6.1921. Sarajevo. — 
£3 58405 Milna. 

Mate Blašković, žk, r. 4. 4. 1896. Vrboska, m. 28. 8. 1921. Hvar. — ta 
58465 Jelsa. 

^ Andrija Bogdanović, žk, r. 6. 1. 1913. Komiža, m. 11. 7. 1937. Split. — 
s 58424 Praznice. — G. Humac E 58424 Praznice. 

Stjepan Bojanić, žk, r. 24.4.1891. Vrisnik, m. 30.8.1914. Split. — 
0 58000 Split, Zrinjsko-frankopanska 14. 


271 


HVARSKA BISKUPIJA 


Luka Čubre, žk, r. 4. 3. 1890. Vrbanj, m. 30. 8. 1914. Split. — Kl 58462 
Vrbanj. 

Niko Ivanović, r. 25. 12. 1885. Hvar, m. 28. 3. 1909. Zadar. — K 58460 
Starigrad. 

Ante Krstulović, r. 15.2. 1911. Nerežišće, m. 5.7. 1936. Ljubljana. — 
Na liječenju K 58460 Starigrad. 

Jakov Lušić, kanonik, dekan stolnog kaptola (-» 264). — K 58462 
Vrbanj. 

Marko Milatić, kth, r. 15.9.1896. Svirče, m. 17.8.1919. Hvar. — K 
58462 Vrbanj. 

Ivan Moscatello, žk, r. 16.7. 1902. Dol na Hvaru, m. 5.9. 1926. Dub- 
rovnik. — K 58000 Split, Samostan oo. 

Dušan Nazor, žk, r. 5.4. 1899. Bobovišće, m. 10.7. 1921. Sarajevo. — 
Kl 58485 Komiža. 

Dr Ivan Ostojić, prof., r. 6. 11. 1893. Povija, m. 2.4. 1916. Zadar. — 
Kl 58000 Split, Zrinjsko-frankopanska 14. 

Juraj Raketa, žk, r. 23. 6. 1913. Ložišće, m. 19. 7. 1936. — K 58000 
Split, Zrinjsko-frankopanska 14. 

Petar Rudan, žk i zč. kan., r. 3.5.1887. Bogomolje, m. 15.8.1912. 
Hvar. — Stanuje: K 58450 Hvar. 

Frane Tadić, žk, r. 24.2. 1900. Starigrad, m. 21.9. 1924. Šibenik. — 
ki 58460 Starigrad. 


IX. SVEĆENIČKI PODMLADAK 

Bogoslovi u CB Sjemeništu u Splitu: 

Beroš Frane, IV. tečaj; Bižaca Mate, VI.; Bjažević Paulin, VI.; Capković Benja- 
min, VI.; Carić Jurica, VI.; Franulić Josip, III.; Jerčić Stanko, V.; Kusanović 
Ante, II.; Kusanović Jiure, I.; Mihovilović Josip, VI.; Mihovilović Petar, I.; 
Pavišić Emil, VI.; Ursić Andro, IV. 


HVARSKA 


broj 

Dekanati 

1. Župe 

2. Crkve 

3. Kapele 

4. Vjeron. 
dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 
vini 

Svega 

1 

Hvarski 

18 

22 

51 

12 

13 

2 

7 

22 

2 

Brački 

23 

25 

64 

15 

12 

— 

2 

14 

3 

Viški 

4 

6 

7 

1 

4 

— 

1 

5 

Sveć. izvan hvar. bpje 

.... 

2 

4 

5 

11 

Ukupno 

45* 

53 

122 

28 

31 

6 

15 

52 

Latinski tumač: Explicatio tabellae (-> 129). 


272 


ŠANnOniA 


crkvena organizacija 

u KASNOANTIČKO DOBA 

ORGANISATIO ECCLEsiAST 


VIRUNUM 


IULIUM CARNI 


POE TOVIO, 


IM IULIUM 


ICA TEMPORIBUS IMPERli ROMANI 


♦ KRAN. 


cel£ia 

♦ R.'fN* 


'acquae iassae 


-♦emona 

(Ljubi jak«) 


♦ HRUSJCA 


VOANJC 


CONCOhDIA 


V€i MELEKfCl 


AQUILEJA 


ANTIANAE 


o ANOAUTONIA 


GRAĐO 


Iergeste 

y » HiS K! ) 


BOLENTIUM 


AEMONKA * 

DVO GRAD + 


| « O.UiRlNU'5 


PARENTIUM 


f EOSf ftlUS I .... T'ff.r. 


• MAUftUS 

• £LlU?£*IUS 


rSERVITIUM 


\+ 

££+ NESACTiUM 

i * s 


♦ 0CAGAJ 


SIRMIUM 

[ SRFM MITROV1C 


OfBURGENAE 

BA5SIANAE _ ( SREM MlTROVICA) 


f AN AS T AGI A 

* DEMETftiUS 
(RENAEUS 
BASn A 
PORtUNAlUS 
DONAT US 
Vit VIRGINES 
SA B BA TI A 
AGRIPPINUS 
SECUNDUS 
ROMULUS 
SILVANUS 
SVNERUS 


♦ 2AL02JE 


INGIDUNUM 

Beograd ) < 


f^HAO) S^TVIMINACIUM 


ARBA 


DOL JAK. 


f HE RM AGO RA S 
¥ M0H1AMUS 
MA* IM INA 

V6HUSTUS 


♦ VBTOČE 


' ♦ MAJOAN 

BALOIE. 


5TRID0N 


AQUAE 


HIERDMTMUS W 


+<TE -V^ZENICA -A 

mujoScK ^iCBISTUE NOVA 

MUJDZ'CI + MO W- + KAKANJ 

\ + KBISTlTE VETUS I + dabi 

člPULJić \ ( BUGOJNO) \~ + bre2a 

/♦OTINOVCI / \ V 

4 V V0RWKUF Xiepenica 

♦ 5UICa\^ y + 

/ + VAR VARA T 

/ +0UVNO . 

DELMINIUM 6- MARTARI 

\TvTnANT7US j / ) <fV \ 


STANECLI 


"+ zaklorača' 


BONONSA 


+ HALAPIC 


LUDRUM •< 


MARGI 


ORREUM 


BURNUM 


+ (5KELANI 


AUGUSTA E 


%-ratiaria 


^UlCE/sSlRMI JSKE 


APS »SOJE 

SALONA V-. 

( SOI N) CISTA i 


KAPLJUC, 


..../'X CRVENICA 

^ BILUDIUM 

> DfKOVAkN*. 


* ANASTASljS 
T ASICRIUS 
DOM NJU S 
PR#*US 
TELLUS 
PAL'N IANL:S 
SGPTlMfUS 
AJVTJOCNtAHLTS 
GAIAMUS 


+ POTOCI 

[SARSENTERU^ 


+ KOLOVRAT 


CIm+4( 

KLOBUK Ti N 
+ ♦ ČERrN \ 

MOGORJELCf/' 


MUCCUR 


remmtnma 


IUSTINIANA PRIMA 

(C.ARICIN GRAD) - 


iEOMlTUM IMP OALERtl 

[ANN J1I-UCET E.S&E CHRtSTtANOS 


+ BUDIMLJE 


LAUSINIUM 


m SERDICA 

' (SOFIJA) 


SALLUNTUM 


PREGLEDNA KARTA 


LASTOVO 


BCNOSVS 


EPIDAURUS 


ULPIANA 


RISINIUM 


W . 

ZANJICA4 PRE1 


♦ r QOCLE A 

MARTINICI f 


KOTOR 


r PREVIAKA 

\1 14 


O TlA&U MjPES 

N I J A 


PAUTALIA 


+ BELA CRKVA 


R U 

T£MISCA»A 


LEGENDA 


tbeato 


+ KONJUH 


SCODRA 

\( Skadar ) . 


SCUPI 

(SKOPJE) 


LISSUS 


plo«»v 


SUVODOL 


+T1EMIR KAPIJA 


TROJA 


ALCOME 


+ NJJl*tTĆ 
DOBERUS 


o 

LARISA-- 


$(DYRRHACHIUM 

)V (ORAČ) 


CoKTISI 
RAOOLISTF + 


poznatija mjesta 

NUNICIPIA NOTIOHA 


RAMENSKA TUMBA 


LVCHNIDUS 

(ACHRIS) 


pauErmd 


SERRHAE 


PHILIPPI 


HERACLEA LYNCESTlS 


SCAMPA 


GRANICE RIMSKIH PROVINCIJA 
Fines provimc iaruu romah arum 


BERGA 


TOG GRADEC 


NEAPOLIS 


Sadašnje granice 

Fmts AATIJALES 


O PELLA 


THE55ALONICA^*amphiopolis 

(SOLUN) 

APOLLONIA 


BEROEA 


CRTAO NIKOLA BADANKOVIC ,1973 


SASTAVIO -ĐURO BASLER I K Oc 


metropolitanska sjedišta 

*(§}/ SEOES MEIROPOLITANAE 

t 

1 

BISKUPIJSKA SJEDIŠTA 

SEOES EP1SCOPALES 

+ 

CRKVENE GRA€E VINE 

j basiljcae 

t 

DONACIJA cara justinijana sv. benediktu oko 

DOHATIO IMP. IUSTIHIAKI S. B6NEOICTO, ANN. SJS/StO 

535/ 540 

f 

MUČENICI 
mar ryp es 

% 

RODNA MJESTA POZNATIH OSOBA 

LOCA NATAUA ItLUSTR HOMIMUM 

HVARSKA BISKUPIJA 


U Rimu (Collegio Capranioa): 

Bižaca Nikola Eterovać Nikola 

Svega bogoslova 15 i sjemeništaraca 5, studiraju u Splitu. 

X. SVEĆENSTVO HVARSKE BISKUPIJE 

Na njezinu području borave: 

a) pripadnici Hvarske biskupije 41 

b) svećenici drugih biskupija — 

c) svećenici-redo vilici 18 

Ukupno 59 


Inkardinirani u Hvarsku biskupiju: 


u bpji 

izvan bpje 

svega 

a) biskupi 

1 

— 

1 

b) svećenici u duh. pastvi 

27 

2 

29 

c) svećenici u drugim službama 

3 

4 

7 

d) umirovljenici 

10 

5 

15 

Ukupno 

41 

11 

52 

Svećenici-dušobrižnici na području Hvar. biskupije: 

a) biskupij . kler Hvarske biskupije 30 

b) redovnici 6 

Ukupno 36 


BISKUPIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

kuće 

§ 

>N 

j Svećenici 

kuće 

župe* 

Sestre 

ukupno 

od toga 

privrem. 

odsutni 

svega 

u 

pastvi 

svega 

po žu- 
pama" 

2 

1 

6 

1 

4 

4 

44 

23 

11225 

671 

265 

3 

1 

11 

4 

10 

1 

53 

21 

13284 

1354 

268 

1 

— 

1 

1 

2 

1 

17 

6 

4884 

465 

271 

. 

. 

. 

271 

6 

2 

18 

6 

16 

6* 

114 

50 

29393 

2490 

* neformirane ss. zajednice po župama i drugim crkvenim ustanovama. 

Engleski tumač: Key to table (->170/171). 


273 


7. KOTORSKA BISKUPIJA 

(DIOECESIS CATHARENSIS) 


Katedrala sv. Tripuna M. 
u Kotoru 


Nebeski 

zaštitnik 

Stolne crkv 

e : sv. Tripun 

M. 

Površina 

biskupi- 

j e : 

674 km2. 

P r o p o v i j 

e d a se hrvat- 

ski. 

Katoličkih vjerni- 
ka: 11 .000 otprilike. 


Broj i n o v j e r a c a : pravoslavni sačinjavaju većinu, mu- 
s lmana i ostalih neznatno, zatim ateista, ukupno oko 36.000. 

Nebeski zaštitnik biskupije: sv. Tripun M. 

i.^ 9 r v e 11 a podjela: 4 dekanata, 21 župa, 7 samostalnih 
pelanija; 28 župa i kapelanija zajedno. 


275 


KOTORSKA BISKUPIJA 


I. POVIJESNI OSVRT 

Prvi počeci Kotorske biskupije obavijeni su neprozirnom maglom. 
Padaju u davna, možda kasno-antička vremena nakon propasti Zapadno- 
rimskog carstva, ali radi nedostatka povijesnih vrela ne možmo o nji- 
ma ništa sigurna reći. Najstariji spomen Kotorske biskupije nalazi se 
u Ljetopisu popa Dukljanina, i to kao sufraganske Barskoj nadbiskupi- 
ji u IX. vijeku. Međutim Dukljaninovo svjedočanstvo mutno je i često 
puta nepouzdano, tim više što Bar postaje nadbiskupijom i metropoli- 
jom tek god. 1089. za vrijeme dukljanskog kralja Bodina. Prvi siguran 
spomen kotorskog biskupa dolazi tek za splitskog sabora god. 925. pod 
hrvatskim kraljem Tomislavom, kad se među sufraganima splitskog nad- 
biskupa Ivana spominje i kotorski biskup. Istom kasnije dolazi Kotor- 
ska biskupija pod Barsku metropoliju (koncem XI. st .) , zatim pod Dub- 
rovačku, da najdulje ostane pod metropolijom grada Bari ja u Apuli- 
ji, s onu stranu Jadrana, od god. 1178. do 1828., kada pripade Zadar- 
skoj crkvenoj pokrajini. Kad je ukinuta Zadarska metropolija (1932), 
njezine sufraganske biskupije budu izravno podvrgnute Svetoj Stolici 
sve do podignuća Splita na čast nadbiskupije i metropolije (1969). Uz 
druge biskupije postaje Kotor opet sufraganom, Splitske metropolije, ka- 
ko je to i bio prvih stoljeća svog opstanka. 

Najstariji po imenu poznati kotorski biskupi bili su Grimaldo (1090) 
i Ursacije (1124), dok je još Kotor bio u bizantskoj vlasti. Od njih do 
danas sačuvan je skoro neprekinut redoslijed katoličkih biskupa Kotora 
sa 68 imena. 

Teritorij biskupije u prošlosti vrlo se je mijenjao. Od uskog pri- 
morskog pojasa u bizantskoj i dukljanskoj eri proširio se u XIII. sto- 
ljeću sve do Dunava po cijeloj srpskoj državi, pod koju je, za Nemanji- 
ća, spadao od god. 1185. do 1370. U vrijeme dok su Turci vladali Herce- 
govinom i dijelom Boke jako se suzilo područje Kotorske biskupije. Me- 
đutim, u to doba, svakako prije zauzeća Hercegnovoga po Mlečanima 
(1687), stvarno nestaje Risanske (Rhyzoniensis) i Budvanske 
(Buduensis) biskupije za koje preuzima brigu kotorski biskup. 

Biskupija u Risnu siže još u starokršćanska vremena. Njen 
biskup Sebastijan spominje se u listovima Pape Grgura Velikoga god. 
591. i 595. 

O počecima Budvanske biskupije nije ništa sigurno utvr- 
đeno. Katalog njenih pastira počinje sa biskupom Silvestrom (1143). U 
turskoj eri, sredinom XVI. vijeka, zamiru i Risanska i Budvanska dijece- 
za i biskupi se u njima više ne imenuju. Njima stvarno upravlja kotorski 
biskup, sve dok one ne budu ukinute (1828) te i pravno pripojene Ko- 
torskoj biskupiji. 

Prvi patron biskupije bio je sv. Juraj, ali ga je kasnije zamijenio sv. 
Tripun M. čije su relikvije donesene u Kotor 13. 1. 809. Malo zatim sazi- 
dana je katedrala, njemu posvećena. Ova je do temelja porušena. Nova 
katedrala potječe iz XII. stoljeća. 


276 


KOTORSKA BISKUPIJA 


Kotorska biskupija dala je Crkvi bi. Graciju iz Mula (ti 508) i bi. 
Hozanu (t 1567), rodom iz Crne Gore. U toku je proces za poblaženjenje 
Božjeg sluge o. Leopolda Mandića (1*1942), kapucina iz Hercegnovoga i 
Božje službenice Ane Marije Marović (t 1887), utemeljiteljice Družbe za- 
dovoljštine Srca Isusova i Srca Marijina. 


KRONOTAKSE KOTORSKIH, RISANSKIH I BUDVANSKIH BISKUPA 


KRONOTAKSA KOTORSKIH BISKUPA 

N. kotorski biskup na saboru u Splitu (928) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

JI. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 


Grimaldo (1090 — ?) 

Ursacije 

Nikefor 

Malo (1054—?) f 

Nikefor II. (1167 — oko 1178) 

Majo (1179 — ?) 

Bučchia, Kotoranin 
Leon Mihael (?— 1205) 

Leon Sergije (?— 1219) 

Blaž (1220—1240) 

Deodatus 

Donati Centiberio, Kotoranin (1249—1254) 
Marko (1260— oko 1270) 

Domnius (Dujam) (1280— oko 1326) 
Meliciacca, iz Raše (1326 — 1328) 
Ponponije (1328—?) 

Sergije II., Kotoranin (1328 — ?) 
Rajmund Agonti (1331—1334) 

Toma, iz Ulcinja (1334) 

Sergije III. (1344) 

Bartol I. (1348— oko 1349) 

Adam, Kotoranin (1349 — oko 1352) 
Dujam II., Splićanin (1352—1368) 

Stjepan de Nigris, Miečanin (1369 — 1374) 
Bernard I. (1374—1375) 

Ivan, iz Drača (1375—1397) 

Nikola 

Bartol II. (?— 1408) 

Antun, iz Bitonta (1410 — 1420) 

Rajmund II., iz Viterba (1421—1422) 
Franjo de Pavonibus (1422—?) 

Secundo Nani, Miečanin (1425 — 1429) 
Marin Contareno de Bernardis (1429 — ?) 
Bernard II. (1453—1457) 

Angelo Faseoli, Miečanin (1457—?) 
Marco de Nigri, Miečanin (1459—?) 

Petar de Brutis, Miečanin (1475—1493) 
Ivan II. C’he regato (1493—1512) 

Tripun de Bisanti, Kotoranin (1513—1540) 
Luka de Bisanti, Kotoranin (1532—1569) 
Pavap dc Bisanti, Kotoranin (1565—1578) 
(1578— 159i f)Upan de Zuppanis iz Bara 

Jeronim Bucchia, šibenčanin (1581—1604) 
Anđelo II. Baronio, Miečanin (1604—?) 
®mDn- ,Rlisca, Miečanin (1611—1630) 
Jakob Pamphyli (1620—1632) 

Y“He Bu£fhia' Trogiranin (1622-1656) 
(1657-?) Zborovac (Sborovacio) 

Frlnfn Vtt8d Rv, Kotoranin (1688—?) 
Simln IrI'.f?arcx1f Šibenčanin (1709-1715) 
Hifflnt 7n i,u Makaranin (1716—?) 
VincenH^enT?be^t1’ Zadranin (1718-1742) 
Ivan Antn IIirDrago> Kotoranin (1743) 
c*an Antun II. Castelli (1744) 

l?vinPaR>IL d,e 01eo (1762—1788) 

(1/89) crnar£loni (Baccolo), Miečanin 

Mihovil Matej Spalatin, Rabljanin (1793— 

Tianjo P. Rakamarić, Pažanin (1796—?) 


59. Mark Antun Gregorina, Kotoranin (1801 — 
— 1815) 

60. Stjepan III. Pavlović-Lučić, Makaranin 
(1828—1853) 

61. Dr Vincencije Zubranić, Krčanin (1854) 

62. Marko Kalogjera, Blaćanin (1856 — 1866) 

63. Juraj Markić, Korčulanin (1868 — 1879) 

64. Dr Kazimir Forlani, Drnišanin (1880 — 1888) 

65. Tripun Radoničić, Peraštanin (1888 — 1894) 

66. Josip Marčelić, iz Preka (1892 — 1894) 

67. Frane Uccellini, iz Lopuda (1894—1937) 

68. Dr Pavao Butorac, Peraštanin (1938—1950) 

69. apost. administrator Gracija Ivanović, iz 
Dobrote (1950— do sada) 


KRONOTAKSA BUDVANSKIH 
BISKUPA 

1. Silvestar (oko 1143) 

2. Sebarizije, izabran (1196) 

3. Ptolomej, izabran (1245) 

4. Incelerije, izabran (1276) 

5. Anzelmo (oko 1297—1326) 

6. Ivan I., izabran (1326) 

7. N. N. (1347—1351) 

8. Ivan II. Lucian (1361—?) 

9. Ivan III. (?) 

10. Roder Oto, izabran (1401) 

11. Ivan IV. (1423—?) 

12. Matija (?— 1433) 

13. Ivan V. de Sillanego, izabr. (1433) 

14. Ivan VI. Rubino (1446) 

15. Jakov I. de Breberio. izabran (1447) 

16. Ivan VII., izabr. (1455) 

17. Jeronim Magnan, izabr. (1509) 

18. šimun dc Boschellis, izabr. (1518) 

19. Gundislav Charvagial, izabr. (1524) 

20. Jakov TI. de Medio (1530 — o. 1537) 

21. Luđovik Chierigato, nadbiskup barski i 
budvanski (1541) 

22. Antun Civrelia (1558 — o. 1570) 


KRONOTAKSA BISKUPA 
RISNA (Rhysonium) 

1. Sebastianus (591 — ?) 

2. Mihalj (oko 1271) 

3. Nikola (?— 1350) 

4. Dujam (1350-1352) 

5. Andrija (oko 1398) 

6. Henrik de Tolvis (1400—1420) 

7. Konstantin (oko 1423) 

8. Đuro (oko 1430) 

9. Ivan (1432—1436) 

10. Dionizije Stjepanov (1436 — ?) 

11. Egidije (oko 1422) 

12. Adrian de Arnoldis (oko 1517) 

13. Ambrozije (o. 1519) 

14. Antun Paschalis (1520—1540) 


277 


KOTORSKA BISKUPIJA 


II. ORDINARIJ 
MSGR. GRACIJA IVANOVIĆ 

Rođen u Dobroti 15. 2. 1903., zaređen za svećenika 11. 7. 1926. na 
otoku Gospe od Milosrđa, apostolski administrator. Župnik sv. 
Eustahija u Dobroti i ekskurent Ljute. Imenovan apostolskim ad- 
ministratorom Kotorske biskupije 25. 9. 1950. 

Generalni vikar: Gracija Brajković, r. 14. 2. 1915 Pe- 
rast, m. 19. 3. 1938. Rim. 

III. STOLNI KAPTOL 

(nepopunjeno) 

IV. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

Predsjednik: Msgr. Gracija Ivanović, apost. administrator. 
Članovi: Brajković Gracija, Buble o. Fabijan, Janović Luka i Ća- 
var Petar. — Izabrani 26. 11. 1970. na tri godine. 


V. BISKUPSKI ORDINARIJAT 

Ordinarij : Gracija Ivanović 
Generalni vikar: Msgr. Gracija Brajković. 
Ekonom: Bogdan Petrović. 

Cenzor knjiga: Gracija Brajković. 
Referent za misije: Mile Galić. 


Interdijecezanski crkveni sud I. i II. stepena 

za sve dijeceze Splitske metropolije (-» 203) 

Metropolitanski prizivni sud u Splitu. 

Interdi jecczanska međupomoć, u zajednici s drugim 
biskupijama u Splitskoj metropoliji (-> 204). 

Vijeća su u formiranju. 

Ukupan broj mladeži obuhvaćen vjerskom poukom 400 po prilici. 


VI. MUZEJI I GALERIJE 

Postoje uz crkve: sv. Tripuna u Kotoru, Rođenja Bl.Dj. Marije u Pr- 
čanju, sv. Mateja u Dobroti, sv. Eustahija u Dobroti, sv. Ivana u Budvi, 
sv. Nikole u Perastu i Gospine crkve na Škrpjelskom otočiću. 
Biskupska knjižnica postoji u Kotoru. 


278 


KOTORSKA BISKUPIJA 


VII. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 


1. KOTORSKI DEKANAT 

Dk: •/. 

1. KOTOR El 81330 Kotor. Prvostolna i sv. Tripun M., sagr. 809., 

posv. 1166., obn. 1907. Ž. spom. u VI. st. Značajne stare crkve u ž.: 6 sv. 
Franje As. i 6 sv. Dominika, nekad oo. Konv. i oo. Doim kojih više nema u ž. 
6 sv. Marije (iiz XIII. st.) u kojoj se čuva tijelo bi. lizane. D: 550 (—50). 
Uz to i 2 f □ oo. Franj. (iz XIII. st.). O ss. Mil. O u mj. Dubrovnik 
i Bar u mj. it Tivat i Dubrovnik. ^ Kotor. šk: 2 osn., viša 

pomorska, pom. tehnikum, gimnazija. — * Žk: Fabijan Buble OFM, r. 8. 10. 1913. 
Trogir (nbpja Split), m. 7. 7. 1938. Split. 

2. BOGDAŠIč El 81320 Tivat. ^ sv. Petar Ap., sagr. u XII. st. Ž. ust. 
prije 1000 god., obn. 1958. D: 251 ( — 1). O Tivat. Dubrovnik, u mj., 
pruga Kotor — Tivat. i^g Tivat. 1 osn. šk. — Žk: Vlado Pandzić, r. 2.4.1946. 
Drinovci (bpja Mostar), m. 29.6. 1971. Sinj. 

3. DOBROTA ^ 81330 Kotor, kk sv. Matej Ap., sagr. 1670. Ž. od pamti- 
vijeka. D: 380 ( — 20). lf 1A □ ss. Franj. O Kotor, Dubrovnik. u 
mj., pruga Kotor — Hercegnovi. Tivat. Kotor. 1 osn. šk. — žk: Bogdan 
Petrović, r. 10. 12. 1911. Škaljari, m. 11.7. 1937. Split. 

4. DOBROTA S 81330 Kotor. ^ sv. Eustahije, sagr. 1753., obn. 1969. 
Ž. ust. 1753. D: 131 ( — 49). 16 2f □ ss. Služ. M.l. □ ss. Franj. □ surad- 
nica Krista Kralja. O Kotor, Dubrovnik. Kotor (iz Kotora). 
O? Tivat. 1 osn. šk. — žk: Msgr. Gracija Ivanović, r. 15.2.1903. ž. Dobrota, 
m. 11.7. 1926. Otok Gospe od Milosrđa. 

5. DOBROTA — LJUTA Samostalna kpl. S 81330 Kotor. ^ sv. Petar Ap., 

sagr. i posv. 1783., obn. 1967. Kpl. od davnina. D: 67 ( — 18). £Sg Dubrovnik. 
O Kotor. Tivat. j^g Kotor. — Adm. žk sv. Eustahija — Dobrota. 

6. DONJI STOLIV S 81334 D. Stoliv. Ime Marijino, sagr. 1781. Ž. 

ust. 1781. D: 207 ( — 4). 2f O Kotor, ^g Dubrovnik, jš) Donji Stoliv, 
pruga Tivat — Kotor. «£• Tivat. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Lepotana. 

7. GORNJI STOLIV ia 81334 Donji Stoliv. U sv. Ilija Pror., sagr. 1556. 
Ž. od davnina. D: 17. 2 f O Kotor, gŽD Dubrovnik. <£i=pi^g: Donji Stoliv, 
pruga Kotor — Tivat. Tivat. — Adm. žk iz Škaljara. 

8. MUO a 81330 Kotor. j* Pomoćnica kršćana, sagr. i posv. 1864. Ž. 
od pamtivijeka. D: 345. 1 6 lf O^: Kotor, ^g Dubrovnik. u mj., 
pruga Kotor — Tivat. 1 osn. šk. — Žk: Ivica Borilović, r. 1.8.1935. Bošnjaci 
(bpja Đakovo), m. 25.6. 1968. Split. 

9. PRćANJ 81335 Prčanj. ^ Rođenje BI. Dj. Marije, sagr. 1789 — 1909., 

1^^1913. ž. ust. oko 1500. D: 360. 2 6 2f □ ss. Služ. M.L O Kotor. 

7T® Dubrovnik. «gEg) u mj., pruga Kotor — Tivat. ^ Tivat. ^ Kotor. 1 osn. 

— Žk: Anton Marinović, r. 7.9. 1913. G. Stoliv, m. 9.2. 1958. Dubrovnik. 


279 


KOTORSKA BISKUPIJA 


10. ŠKALJARI BI 81330 Kotor. L Gospa od Snijega, sagr. i posv. 1903. 
Ž. ust. 1825. D: 836. 1 6 O Kotor, Dubrovnik. ± Tivat. 1 osn. šk. 
— Žk: Ilija Janjić, r. 20.9. 1944, ž. Vidovice (nbpja Vrhbosna), m. 29.6. 1969. 
Split. 


2. BUDVANSKI DEKANAT 

Dk: •/• 

1. BRCA BJ 81355 Sutomore. sv. Andrija Ap., sagr. 1856. Ž ust. u 

XVIII. st. □ oo. Ben. — opatija sv. Marije od Rtca (Ratac, Rae) — St. Ma- 
ria de Rataz (Retez), XII.— XVI. st.' s pripadnim crkvama u Dubovioi, Prask- 
vici i si. D: 130 (—10). 16 O Bar. Sutomore, pruga Tivat— Ulcinj. 

j^g Bar. — Adm. žk iz Sutomora. 

2. BUDVA, Trg JNA 7 BI 81310 Budva. V sv. Ivan Krst., sagr. oko 1400. 

Ž. ust. od pamtivijeka, nekad sjedište biskupije od XII. st. do 1828. D: 200. 
3 6 U ž. ss. Služ. M.I. 0£“): Budva. Bar. -$• Tivat. 1 osn. šk. — 

Žk: Mile Galić, r. 6.8.1936. Gorica (bpja Mostar), m. 7.8.1960. Kotor. 

3. PETROVAC B 81300 Petrovac. sv. Vid M. Ž. od pamtivijeka. D: 
50. U ž. ss. Bezgr. Zač. O Budva, ćSšag: Bar. u mj. Titograd. 1 
osn. šk. — Adm. žk iz Budve. 

4. SUŠANJ B 81350 Bar. j* Rođenje BI. Dj. Marije, sagr. 1895., posv. 

1902., obn. 1907. D: 450 (—50). 1 6 1 1 O Bar. £§) Sušanj (iz Bara). 

i? Titograd. 1 osn. šk. — 2/k: Ljubo Galić , r. 9. 5. 1945. ž. Gorica (bpja Mostar), 
in. 29.6. 1971. Sinj. 

5. SUTOMORE Bi 81355 Sutomore. sv. Marija, sagr. 1895., posv. 1898. 

Hist. značajna 6 sv. Tekle. D: 280 (—20). O Bar. £ggi£p: u mj., pruga 

Rijeka— Ulcinj. Titograd. Bar. 1 osn. šk. — žk: Srećko Majić , r. 15.4. 
1945. Drinovci (bpja Mostar), m. 20.6. 1970. Rim. 


3. HERCEGNOVSKI DEKANAT 

Dk: •/* 

1. BOGIŠIĆI — KRTOLE BI 81320 Tivat, p.p. 21. U Ivan Krst. Ž. ust. 
od davnina. U ž. 6 ^ Svetište Gospe od Milosti na otoku od 1482., sa □ oo. 
Franj. (1482—1800 ). D: 123 ( —8). O kuća DT. O 3F 5g: Tivat. Dubrov- 
nik. Radovići (iz Tivta. 1 osn. šk. — žk: Stjepan Koren D.I. , r. 6. 11. 1927. 
ž. Reanetinec, m. 27. 7. 1958. Zagreb. 

2. HERCEG NOVI Bi 81340 Herceg Novi. L* sv. Jeronim, sagr. 1856. Ž. 
ust. 1687. D: 1148 (—77). 26 0 oo. Franj. TOR. O ss. Mrk I ss. Bezgr. Zač. 

Dubrovnik. Oid£'o^: Ll mj., pruga Dubrovnik — Kotor, “t* Cilipi. šk: 1 
osnovna, 1 srednja. — Žk: Viktor Kaloćira, r. 19. 12. 1911. Rab, m. 23. 12. 1934. 
Rim. 

3. KRAŠIĆ BI 81320 Tivat. L sv. Nikola B., sagr. u XVIII. st. Kpl. ust. 

1849. D: 88. 16 O Tivat. Dubrovnik. ^ Tivat, pruga Tivat— 

— Radovići. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Bogošići — Krtole. 


280 


kotorska biskupija 


4. POKRIVENIK BI 81345 Đenovići. ^ sv. Nikola B., sagr. 1862. Kpl. 

vrlo stara. Ž. ust. 1939. D: 217 (—6). 26 U ž.~ss. Bezgr. Zač. O Herceg Novi 
^Dubrovnik, Đenovići. it Dubrovnik (Cilipi). 3 osn. šk. — Adm. 

žk iz Herceg Novog. 

5. ROSE BI 81348 Rose. ^ Gospa od Karmela sagr. 1862., obn. 1960. 
Kpl. od starine. D: 14. O Tivat. £5) Dubrovnik. £e°) Herceg Novi. — Adm. 
žk iz Herceg Novog. 


4. PERAŠKI DEKANAT 

Dk: •/• 


1. DONJA LASTVA BI 81332 D. Lastva. L sv. Rok Isp., sagr. 1901., posv. 

1904. Kpl. ust. 1551. D: 630 (—5). 3f U ž. ss/Služ. M.I. O Tivat. & Dub- 
rovnik. Donja Lastva, pruga Kotor — Tivat. ^ Tivat. cjg Kotor. 1 osn. 
šk. žk: Đuro Papić , r. 19. 4. 1915. Petrovac, m. 1.7. 1940. Split. 

2. GORNJA LASTVA BI 81332 D. Lastva. U Mala Gospa, sagr. 1410. Ž. 
od davnina. D: 92 (— 1). lf O Tivat. £3 Dubrovnik. ^ Donja Lastva. 

Kotor. — Adm. žk iz Donje Lastve. 

3. ĐURIĆI B) 81343 Bijela. ^ sv. Ana, sagr. i posv. 1914. Kpl. ust. 1887. 
D: 172 (—2). 3 6 O Herceg Novi. £§9 Dubrovnik. Kamenari, pruga Her- 
ceg Novi— Kotor. ± Tivat. srfg Kotor. 1 osn. šk. — žk: Ivan Galić, r. 10. 9. 
1945. Gorica (bpja Mostar), m. 29.6. 1971. Sinj. 


4. KOSTANJICA BI 81338 Morinj. 
Ivan Krst., sagr. 1874. Ž. ust. 1859. D: 
133 (—7). 3 6 O sfg: Kotor. <S9 Dub- 

rovnik. Kostanjica, pruga Herceg No- 
vi— Kotor. Tivat. 1 osn. šk. — Adm. 

žk iz Đurića. 


5. LEPETANE B 81333 Lepetane. ]* 
sv. Antun Pad., sagr. 1757. Ž. ust. 1757. 
D: 199 ( — 15). 2f Q ss. sv. Križa. O “t*: 
Tivat. Dubrovnik. cgg: Lepetane, 
pruga Tivat — Kotor. 1 osn. šk. — Žk: 
Petar Ćavar, r. 29.5.1939. Prozor (nbpja 
Vrhbosna), m. 28.7. 1968. Prozor. 


6. PERAST BI 81336 Perast. sv. 
Nikola B., sagr. u XV. st., obn. 1621. Ž. od 
pamtivijeka. Hist. spom. u ž.: Svetište 
Gospe od Škrp jela, (a, •%> na otočiću, sagr. 
1628. 1630. sv. Križa; IX.— XIX. st. 
□ oo. Ben., opatija na otoku sv. Jurja naj- 
kasnije od XII. st. do XV. IZ! oo. Franj. 
refonm. provincije sv. Antuna (1636—1890). 
D: 239 ( 9). 16 6 □ ss. Služ. M.I. O siS 
Kolor- & Dubrovnik. ^ u mj., pruga 


Svetište Gospe od škrpjela 


281 


Kotorska biskupija 


KOTORSKA 


Redni 

broj 

Dekanati 

1. Župe 

2. Crkve 

3. Kapele 

4. Vjeran. 

dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

1 izvan 

pastve 

u miro- 

vini 

Svega 

1 

Kotor 

10 

18 

12 

1 

6 

6 

2 

Budva 

5 

11 

3 

— 

3 

— 

— 

3 

3 

Hercegnovi 

5 

11 

— 

— 

1 

— 

— 

1 

4 

Pera sit 

8 

17 

25 

— 

6 

— 

1 

7 

Izvan biskupije 

• 

• 

1 

1 

— 

2 

Ukupno 

28 

57 

40 

1 

17 

1 

1 

19 

Latinski tumač: Explicatio tabellae (-» 129). 


Herceg Novi— Kotor. -J* Tivat. 1 osn. šk. — žk: Gracija Brajković, gen. 
vik., r .14.2. 1915. Perast, m. 19. 3. 1938. Rim. 

7. RISAN E3 81337 Risan. ^ sv. Mihovil Ark., sagr. 1874., srušena u II. 
svjet. ratu. Kpl. ust. od davnina. Hist. spomenici u ž.: □ oo. Bcn., opatija sv. 
Marije. Od VI. — XVI. st. biskupija u Risnu (Rhyzonium). D: 141. 2t □ ss. 
sv. Križa. □ ss. Mil. O Kotor. ^3 Dubrovnik. u inj., pruga Herceg 
Novi — Kotor, ifr Tivat. 1 osn. šk. — Žk: Đuro Perković, r. 26.8. 1905. Bog iš ići, 
m. 3.8. 1930. 

8. TIVAT E3 81320 Tivat. sv. Antun Pad., sagr. 1732., obn. 1931. U ž. f 

sv. Antuna Pad. iz 1373. D: 2594 (—253). 1 6 □ ss. Služ. M. I. o u mj. 

Dubrovnik. Šk: 1 osn., 3 sred. — Žk: Luka Janović, r. 18.7.1903. Bogda- 
šići, m. 29. 6. 1926. Ljubljana. 


VIII. SVEĆENICI IZVAN BISKUPIJE 

Vjekoslav Krzelj, r. 29. 12. 1913. Dobrota, 111. 17.7. 1938. Otok Gospe 
od škrpjela. — Adresa: Cevio (Ospedale), Ticino, Svizzera. 

Vjekoslav Dabović, r. 23.2. 1921. Kostanjica, m. 17.3. 1946. Rim. — 
244 Sierra Drive, Pittsburg, CaliL 94565, U.S.A. 


IX. SVEĆENICI DRUGIH BISKUPIJA 

Daniel Pušić, sveć. Vrhbosanske nadbiskupije. 


X. SVEĆENIČKI PODMLADAK 

U CB Sjemeništu u Splitu nalaze se bogoslovi Kotorske biskupije: 
Nikola Majić, VI. tečaj; Filip Janjić, IV. tečaj. 

U dječačkom sjemeništu u Splitu nalaze se 2 sjemeniš taraca Kotor- 
ske biskupije (u I. i u IV. tečaju). 


282 


Kotorska biskupija 


BISKUPIJA 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

i » 

kuće 

'župe 

i Svećenici 

kuće 

župe* 

! Sestre 

ukupno 

od toga 
privrem. 
odsutni 

! svega. 

u 

pastvi 

po žu- 
svega* 1 

parna 

1 

1 

| 1 

1 

5 

2 

j 63 

4 

3144 

142 

279 

— 

— 

i — 

— 

2 

— 

i 6 

1 

1110 

30 

280 

2 

1 

i 2 

1 

1 

2 

15 

2 

1590 

91 

280 — 

j — 

— 

4 

1 

40 

4 

4200 

292 

281 

. 

. 

• 

• 

• 

• 

282 

3 

2 

! 3 

2 

12 

5 

124 

11 

10044 

555 

* neformirane zajednice ss. po župama i drugim crkvenim ustanovama. 


Engleski tumač: Key to table (-» 170/1). 

Svećenici na području Kotorske biskupije: 


a) pripadaju Kotorskoj biskupiji 16 

b) pripadaju drugim biskupijama 1 

c) redovnički kler 3 


Ukupno 20 


Svećenici Kotorske biskupije (inkardinirani): 

u bpji izvan bpje svega 

a) biskupi — — — 

b) u duhovnoj pastvi 16 1 17 

c) u drugim službama — 11 

d) umirovljeni — — — 

Ukupno 16 2 18 

Svećenici drugih biskupija u Kotorskoj biskupiji: 


a) u duhovnoj pastvi — 

b) izvan duhovne pastve 

c) umirovljeni 1 

Ukupno 1 

Svećenici u duhovnoj pastvi: 

a) biskupijsko svećenstvo 16 

b) svećenici-redovnici svih redova 

i družbi 2 

Ukupno 18 


Redakcija kotorskog dijela O. Š. završena je 25.6. 1973. 


283 


8. ŠIBENSKA BISKUPIJA 

(DIOECESIS SIBENICENSIS) 


Stolna bazilika sv. apostola Jakova St. u Šibeniku 


Zaštitnici biskupije: sv. Mihovil Ark. i sv. (Kristo- 
for M. 

Titular Stolne bazilike: sv. Jakov St., apostol. 

Površina biskupije: 3327 km2. Biskupija se pro- 
stire S.R. Hrvatskom te sitnim dijelom S.R. Bosne i Hercegovine 
(selo Bos. Uništa). 


285 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


Propovijeda se hrvatski; u turističkoj sezoni u nekoliko 
primorskih župa (5) drže se propovijedi za turiste njemačkog, fran- 
cuskog i talijanskog jezika. 

Broj katol. vjernika: 151.007, od toga privremeno odsut- 
nih 24.247. 

Broj inovjeraca (pravoslavnih i drugih) oko 25.000, te 
ateista oko 1000. 

Crkvena podjela: biskupija broji 7 dekanata i 70 župa. 


I. POVIJESNI OSVRT 

Šibenik se počeo razvijati u X. stoljeću pod tvrđavom (Castrum) sv. 
Mihovila. Prvi pisani spomen Šibenika jeizg. 1066. Hrvatski 
je kralj Petar Krešimir IV. izdao na Božić 1066. »in Sibiniquo«, dakle 
u Šibeniku, ispravu kojom podjeljuje kraljevsku slobodu i zaštitu sa- 
mostanu sv. Marije u Zadru. 

Papa Bonifacije VIII. bulom od 1. 5. 1298. ustanovio je šiben- 
sku biskupiju i podigao Šibenik na čast grada. Za prvog Šibenskog 
biskupa bio je izabran 28. 6. 1298. fra Martin Rabljanin, starješina ši- 
benskog samostana sv. Frane. Spomenutom papinskom bulom bile su 
određene granice nove biskupije kao i posjedi koje je grad Šibenik da- 
rovao za uzdržavanje biskupa, kaptola i stolne crkve. 

šibenska je biskupija do danas imala 45 biskupa. 

Šibenskoj je biskupiji bila god. 1688. pripojena Kninska bis- 
kupija, osnovana od kralja Petra IV. Krešimira prije 1050. god., a imala 
je do tada 53 biskupa. Ta je biskupija ukinuta zbog turskih osvajanja u 
XVI. i XVII. vijeku, pa je znatan dio biskupije bio opustio i biskupi du- 
go vremena nisu mogli stolovati u Kninu. 

Bulom »Locum B. Petri« od 30.6.1828. ukinuo je papa Lav XII. 
Skradinsku biskupiju te ju je u cijelosti pripojio Šibenskoj. Skra- 
dinska se biskupija spominje već od god. 530. (Scardona) i do god. 1813. 
imala je 46 po imenu poznatih biskupa. 

Istom bulom Lava XII. bila je ukinuta i Trogirska biskupija, 
nekad matica Šibenske biskupije, te je jedan njezin dio, tzv. zagorske 
župe, bio pripojen šibenskoj biskupiji. 

Odredbom sv. Konzistorijalne kongregacije br. 610/33. od 21.7. 1933. 
odijeljena je bivša filijala Bosanska U n i š ta (pod Dinarom) župe Bos. 
Grahovo od Banjalučke biskupije i pripojena Šibenskoj s provedbom na 
1. siječnja 1934. 

Stara crkva sv. Ap. Jakova St. uništena požarom 29. 6. 
1380., postala je stolnom crkvom čim je osnovana Šibenska biskupija. 
Sadašnja velebna katedrala uzela je naslov stare, naime sv. 
Jakova Starijeg, apostola. Gradili su je od 1431. do 1536. Biskup Ivan 
Lucije Stafilić na 28.4. 1555. obavio je svečanu posvetu katedrale. Papa 
Lav XIII. breveom od 2. 10. 1895. podigao ju je na čast bazilike. 


286 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


Šibenik je god. 1970. doživio svoje najveće duhovno slavlje: nje- 
gov sugrađanin fra Nikola Tavelić, jeruzalemski mučenik iz god. 
1391., proglašen je svečano 21. 6. 1970. u Rimu svecem od pape Pavla VI. 
i tako postao prvim hrvatskim kanoniziranim svecem. U rujnu iste go- 
dine u Šibeniku je obavljena domovinska proslava ove kanonizacije. 


BISKUPI ŠIBENIKA I UTRNULIH BISKUPIJA NA NJEGOVU PODRUČJU 


KRONOTAKSA ŠIBENSKIH BISKUPA 


1. fra Martin Rabljanin OFMConv. iz 
samostana sv. Frane u Šibeniku 
(1298—1319) 

2. Krizogon Fanfogna, Zadranin (1320 — 1340) 

3. Tolko, šibenčanin (1340—1343) 

4. Martin, benedikt. opat iz Zadra (oko 1344) 

5. Bonifacije iz Ravenne (1344 — 1357) 

6. Matej I. Cernotta, Rabljanin (1358—1388) 

7. Antun I. Barbadicus, Mlečanin (1389—1394) 

8. Antun II. dc Ponte, Mlečanin (1395—1402) 

9. Bogdan Pulšić, šibenčanin (1402—1437) 

10. Juraj šižgorić OP, Šibenčanin (1437—1453) 

11. Urban Vignato, Mlečanin (1454 — 1468/70) 

12. Luka I. de Tolentis, Korčulanin 
(1470—1491) 

13. Franjo Ouirini, Mlečanin (1491—1495) 

14. Bartol Bonino, Mlečanin (1495 — 1512) 

15. Ivan I. Stafileo, Trogiranin (1512 — 1528) 

16. Ivan II. Lucio-Stafileo, Trogiranin 
(1528—1557) 

17. Jeronim Savorgniano iz Forli-a 
(1557—1573) 


18. Luka II. de Spingaroli OP iz Zadra 
(1573—1589) 

19. Vinko I. Basso iz Cremone (1589—1597) 

20. Vinko II. Arrigoni OP iz Brescie 
(1599—1626) 


21. Ivan Pavao Savio, Mlečanin (1627—1628) 

22. Ivan Toma Malloni iz Vicence (1628—1634) 

23. Alojzije Marcello, Mlečanin (1635—1653) 

24. Natalis Carideus, Mlečanin (1654—1676) 

25 • Jvat^°minik Calligari, Mlečanin 


~7 (n56-i-l759^alebotta' Trogiranin 


28- (n509^76®'až B°načič, iz Milne 

(1762)*^* Petai1’’ Zadranin (samo izabran) 


30. Nikola Divnić, Šibenčanin (1767—1783) 
(1783)6 Cippico’ Trogiranin (samo izabran) 


(179n807)tej SPalaUn' Rabljanin 

34 U8q7-?i839)nik Bordini, Skradinjanin 

36. ilan1!/0 bSČ? Pin*’ šibenčanin (1839-18 
'an V. Brčić, Zadranin (1846—1855) 


37. Petar Dujam Maupas, Splićanin 
premješten na zadar. nadbp. stolicu 
(1855—1862) 

38. Ivan VI. Zaffron. Korčulanin, 
premješten u Dubrovnik (1863 — 1872) 

39. Antun Josip Fosco, Šibenčanin 
(1876—1894) 

40. Matej II. Zannoni, Trogiranin 
(1895—1903) 

41. Vicko III. Pulišić, iz Oliba premješten 
na zadar. nadbp. stolicu (1903—1910) 

42. Luka II. Pappafava, Hvaranin, 

(1912 — 1919) premješten u Hvar 

43. Jerolim Marija Mi leta, Šibenčanin 
OFMConv. (1922-1947) 

44. dr Ćiril Banić, iz Dolca k. Splita 
(1951—1961) 

45. Arnerić, iz Postira (o. Brač) 


KRONOTAKSA KNINSKIH BISKUPA 

1. Marko I. (1050—1058) 

2. Rajnerije (1059—1069) 

3. Anastazije I. (1069—1074) 

4. Grgur (1074—1082) 

5. Petar I. (1082—1100) 

6. Anastazije II. (1101—1140) 

7. V. (1140—1162) 

8. Deda (1163—1176) 

9. Flaskon (1179—1185) 

10. Grgur (1196—1199) 

11. Mikuzij (Miha) (1210—1226. ?) 

12. Ladislav I. (1251—1272) 

13. Nikola I. (1272—1274) 

14. Y(ula) (1274—1275) 

15. Petar II. Boncher, Francuz, dominik. 
(1290—1300) 

16. Leonardo Splićanin (1300—1322) 

17. Nikola II., benedikt. (1322 — ?) 

18. Arkanđeo (1330—1334) 

19. Ivan I., dominikanac iz Gebenne 
(1334—1337) 

20. Toma (1337—1344) 

21. Nikola III. (1344-1347) 

22. Dionizije (1349) 

23. Blaž I. (1350—1357) 

24. Ivan II. (1358—1360) 

25. Nikola IV. (1365—1373) 

26. Pavao I. (1373—1388) 

27. Mihalj Dubrovčanin (1390) 

28. Ladislav II. (1392—1412) 


287 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


29. fra Nikola V., iz Krbave (1418—1428) 

30. Ivan III., Hrvat (1428—?) 

31. Dimitrije Čupor (1438—1446) 

32. fra Franjo I. Sperančić (1446—1462) 

33. Marko II. Riječanin (1462—1468) 

34. Nikola VI. (1469-1480) 

35. Nikola VII. (1491 — 1492) 

36. Bricij (1492 — 1520) 

37 fra Franjo II., iz Schia, franjevac 
' (1525-1539) 

38. Andrija I. (1539—1550) 

39 Matija I. Saberdini, Hrvat iz Zagreb, bpjc 
' (1550-1554) 

40. Pavao II. de Chutina, Hrvat iz Zagreb, 
bpje (1554 — 1556) 

41. Ivan IV., iz Iloka (1558—1561) 

42. Andrija II, Dudić »Sbardellato« Ugrin, 
učestvovao u Trident. koncilu (1562—15/1) 

43. Stjepan Fejerkovy, Mađar (1571—1573) 

44. Zacharias Mossoczy, Mađar (1573—1578) 

45 Petar III., de Heresinec, (Kerestinec?), 

Hrvat (1584) 

46. Ivan V. Cserody (1589—1600) 

47. Matija II. Drašković (1600—1608) 

48. Grgur II. Mattisio (Matišić?) (1608?) 

49. Pavao III. David (1610—1634) 

50. Ivan VI. Juvanez (Jovančić?), đurski kan. 
(1634-1648) 

51. fra Ivan VII. Bjelavić (1646 — 1668) 

52. fra Kristofor de Rojas Spinola, španjol. 
franjevac (1668 — 1687) 

53. Aleksandar Mikulić (1687 — 1688) 

God. 1688. Kninska je biskupija stvarno bila 
pripojena šibenskoj, kad je Knin, oslobođen 
od Turaka, dospio pod mletačku vlast. Ipak 
ugarsko-hrvatski kralj, ujedno i austrijski 
car, nastavlja imenovati kninske biskupe, ko- 
ji, bez vlasti i bez povratka u biskupiji, nose 
njezin puki naslov. Takvi su bili: 

54. Blaž Jaklin (1688—1691) 

55. Nikola Antun Eszterhazy (1692—1696) 

56. Franjo Ferd. Rummel (1696 — 1706) 

57. Andrija Matussek (1708 — 1713) 

58. Đuro Gyllany (1714—1728) 

59. Aleksandar Mariassy (1730—1755) 

60. Josip Karlo Zbisko (1755 — 1762) 

61. Ivan Szily (1775 — 1777) 

62. Josip Pierer (1779) 

63. David Szolnai (1806 — 1814) 

64. Ladislav Csaky (1815 — 1830) 

65. Aleksij Jordansky (1831 — 1840) 

66. Martin Miskolczy (1840—1852) 

67. Josip Krautmann (1852) 

68. Ivan K. Nehiba (1855) 


III — Kronotaksa skradinskih biskupa 

1. Constantinus, na I. solinskom saboru 
(530) 

2. N. N. skradin. biskup na provinc. sinodi 
Dalmacije (877) 

3. Grgur Dobre (Grgur Ninski), nakon doki- 
danja Ninske biskupije premješten na 
skrađinsku stolicu (927 — ?) 


4. N. N. biogradski bp. Nakon razorenja Bi- 
o izrada (1126) premještena bisk. stolica u 
Skradin. Od tog bpa (1126—1160) počinje 
redovit slijed skradinskih bpa. 

5. Lampridije (1160 — 1171) 

6 Mihalj I., učestvovao na III. Lateranskom 
saboru (1179-1199) 

7. Bartol I., Splićanin (1200—1228) 

8. Nikola I., Splićanin (1228—1240) 

9. Bartol II., Splićanin (1240—1247) 

10 fra Ivan I., ugarski dominikanac (1248 — 

— 1265) 

11. fra Andrija I., dominikanac iz Zadra 
(1270—1279) 

12. fra Galvan, dominikanac (1280—1283) 

13. Nikola II. (oko 1293) 

14. Damjan (1300. do iza 1308.) 

15. fra Nikola III., franjevac (1315—1319) 

16. Pavlin Drašković (1319 — 1322) 

17. Andrija II. Musculo, Ugrin (1325—1356) 

18. Mihalj II. (oko 1358) 

19. fra Vilim, dominikanac (1360 — 1363) 

20. Mihalj III. (ili II. ponovno) (1363—1393) 

21. Franjo (1393-1408) 

22 fra Petar I., (Petramustus), franjevac 
(1410-1417) 

23. fra Nikola IV., franjevac iz Splita (1417) 

24 fra Petar II., franj .-konventualac (1418 — 
— 1420) 

25. fra Nikola V., franjevac iz Splita (1426 — 
— 1428) 

26. fra Ivan II., augustinac (1428—1431) 

27. Jakob I. Martinušević (1431—1443) 

28. Feliks, Splićanin (1444—1459) 

29. Jakob II. Bragadin, Mlečanin (1460—1463) 

30. fra Aleksandar, franjevac iz Dubrovnika 
(1463—1479) 

31 fra Petar III. de Marchia, franjevac 
(1479—?) 

32. Arkanđeo Varikaša, Zadranin (1483—1502) 

33. Nikola VI. Martinušić (1502—1519) 

34 Toma I. de Nigris, Splićanin (Turci osvo- 
jili Skradin 1523.) (1520-1524) 

35. Ivan III. Rosa, Zadranin (1524—1549) 

36. fra Andrija III. Crnota (Cernota) (1583— 

37. fra^Antun I. iz Požege (1613—1625) 

38 fra Toma II. Ivković, franjevac iz Fojmce 
(1625—1633) 

39 fra Pavao Posilović, franjevac iz Glamoča 
(1642—1655), admin. — 1697. 

40. Grgur Civalieli, Zadranin (1700—1713) 

41. Ivan IV. Vidović, kasnije premješten u 
Trogir (1714 — 1716) 

42 Matej Giovanizio (Ivanišević), Splićanin 
1717 — 1720) 

4; Nikola VII. Tommaseo (Tomašić), Braca- 
nin (1722-1732) . 

44. fra Vičencije Bragadin, Mlečanin (1733— 

45. Antun II. Bečić, Budvanin (1754—1759) 

46. Dominik Pasqualigo, Mlečanin (1760—1766) 

47. Stjepan Antun Trevisan, Mlečanin (1766— 

48. Ivan Dominik Altei, Zadranin (1803—1813) 

God. 1828. Skradinska je biskupija bila doki- 
nuta i njezino područje pripojeno Šibenskoj. 


288 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


II. BISKUP ORDINARIJ 

MSGR. JOSIP ARNERIC 

Rođen 13. 5. 1912. Postire (Brač), m. 1. 3. 1936. Šibenik. JCapelan 
u Tijesnom 1936; upravitelj župe Soline. Kp pa upr. ž. u Skradinu 
(1937 — 1945), onda upr. ž. u Primoštenu (1945 — 1949), vicerektor 
bisk. sjemeništa, Šibenik (1949 — 1954), opet upr. ž. u Primoštenu 
(1954 — 1961) . Imenovan šibenskim biskupom od pape Ivana XXIII. 
17. 7. 1961. Posvećen za biskupa u Šibeniku (3. 9. 1961.) od za- 
grebačkog nadbiskupa dr Franje Šepera i suposvetitelja zadar- 
skog nadbiskupa Msgr. Mate Garkovića te pomoćnog hvarskog 
biskupa Msgr. Celestina Bezmalinovića. Upravu Šibenske biskupije 
preuzeo 2. 9. 1961. — Adresa: ^ 59000 Šibenik, Obala palih omladi- 
naca 1 @ (059) 21-53. 

Biskupska kapelica BI. Dj. Marije i sv. Josipa nalazi se u samoj 
biskupskoj palači. Obnovljena je 1970. god. Posjeduje brojne moći 
sv. mučenika. 


Biskupski delegati 

Msgr. Ante Radić, r. 3.7.1897. Šibenik, m. 26.10. 1919. Šibenik, de- 
kan Stolnog kaptola. — 59000 Šibenik, Wilsonova 1 ® (059)21-04. 

Dr Ante Krešimir Zorić, r. 7. 1. 1901. Šibenik, m. 10. 5. 1923. Šibenik, 
kanonik senior. — 59000 Šibenik, ulica 3. studenoga 1944. 8 ® (059)22-17. 


III. STOLNI KAPTOL 

Kaptolski prepozit: nepopunjeno. 

Dekan: Msgr. Ante Radić (-> gore). 

Kanonik senior: dr Ante Krešimir Zorić (-» gore). 

Kan. penitencijar: Srećko Pavić , r. 26. 1 1 . 1 900. Tijesno, m. 
10. 8. 1924. Šibenik. — 59000 Šibenik, I. Lole Ribara 2. 

Kan. teolog: dr Vojko Devetak, r. 1.5.1916. Sinj, m. 18.6. 
1939. Šibenik, prof. na Centr. V. Bogosl. školi u Splitu. — 59000 Šibenik, 
Wilsonova 1 © (059)21-04. 

Kan. junior: Rafael Benamati, r. 2. 6. 1908. Filipjakov, m. 2. 7. 
1931. Šibenik. — 59000 Šibenik, I. Lole Ribara 2. 


IV. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

(stanje na dan 15. 10. 1972.) 


Predsjednik: Biskup. 

Tajnik: Ante Skračić (upravitelj past. centra). 

Članovi: Msgr. Ante Radić (Kaptol), Milan Šesnić OP (šibenski 
samostani), dr Antun Krešimir Zorić (imenovani član), Pijo Doljanin 


289 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


OFM (Lećevica), Frane Samodol OFM (Perković), Ivo Bcibačić (adm. Bora- 
je v.d.), Roman Skorin (Rogozuica), Ivo Babačić (Ražine), Ljubo Ivanče- 
vić OFM (Gradac), Srećko Vekić OFM (Promina), Ante Grčić OFM (Cista 
Velika), Mirko Skorin (Tijesno), Dragutin Bilić (Šepurine), Ante Marinov 
(Šibenik-Baldekin), 


V. BISKUPSKI ORDINARIJAT 

Biskupski konzistorij 

Predsjednik: Ordinarij. 

Članovi: svi kanonici Stolnog kaptola. 

Pisarnica ordinarijata 

Predstojnik: Msgr. Ante Radić (-» bisk. delegati). 

B i s k. tajnik: Josip-Veljko Jadronja , r. 22. 3. 1920. Šibenik, m. 
2. 5. 1943. Šibenik, kurijalni bilježnik. 

Kurijalni bilježnik: Vjekoslav Kurent , r. 18.4.1912. Tr- 
bovlje (bpja Maribor), m. 11.7. 1937. Trbovlje. 

Ekonomat biskupije i računovodstvo 

Msgr. Ante Radić, predstojnik, Vjekoslav Kurent, revizor crkvenih 
računa i Dominik Škevin (-» Vodice). 

Arhiv 

Arhivar1 Josip-Veljko Jadronja. 

Ispitno povjerenstvo — cenzori knjiga 

Dr Ante Krešimir Zorić, dr Vojko Devetak, dr Andrija Slavko Antić. 

Ženidbeni sud 

Zajednički za Splitsku metropoliju. Član istoga za Šibensku bisku- 
piju: dr Ante Krešimir Zorić . 


Međupomoć 

Zajednička za cijelu Splitsku metropoliju. 

Voditelj biskupijske »Međupomoći«: Msgr. Ante Radić. 

Drugih vijeća Biskupija zasada nema. 


290 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


VI. OSTALE DIJECEZANSKE USTANOVE 
Dijecezanski muzej 

Osnovan je 1966. god. u crkvi sv. Barbare (ul. 12. kolovoza 1941. bb) 
s eksponatima crkvene umjetnosti (2 poliptiha, više slika i relijefa, li- 
turgijsko posuđe, zvona, križevi, »matrikule« bratovština itd). Pod nad- 
zorom je Ordinarijata. 

Dijecezanska svećenička knjižnica 

Nalazi se u prostorijama Ordinarijata (Obala palih omladinaca 1). 
Sadrži većinom teološke knjige, starije i suvremene. Ima uređenu karto- 
teku po auktorima i naslovima knjiga. Knjiški fond oko 5400 knjiga. 

Voditelj : Vjekoslav Kurent. 

Sjemenišna zgrada 

[59000 Šibenik, Wilsonov trg 1 © (059)21-04] 

Biskupijsko sjemenište sada više ne djeluje. Zgrada se većim dije- 
lo još koristi za potrebe državnih škola, a djelomično služi i za potrebe 
dijeceze (umirovljeni i aktivni svećenici, dijecezanski pastoralni centar, 
održavanje svećeničkih rekolekcija, pastoralnih sastanaka i si.). 


VII. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

1. ŠIBENSKI DEKANAT 

Dk: kan. dr Ante Krešimir Zorić 

1. ŠIBENIK — GRADSKA ŽUPA, Ul. 12. kolovoza 1941. br. 19 ® (059) 
44-18 is: 59000 Šibenik. Katedralna i sv. Jakov Ap. građena 1431. — 1536. , 
posv. 1555. ž. ust. 1045. — Katedrala sv. Jakova' spada među najljepše spome- 
nike hrv. gotično-renesansne umjetnosti po svojoj originalnoj konstrukciji 
i skladnom prelijevanju stilova. U grad. ž. ističu se: 6 sv. Barbara, sada 
dijecezanski muzej, S sv. Ivan (Presv. Trojstvo), Nova crkva, S □ sv. Frane 
oo. Konv. (važna biblioteka i obn. orgulje našeg graditelja Petra Nakića), 

sv. Lovre oo. Franj. sa pinakotekom. — D: 4500 ( — 450). 3S 2f 2A 
a 6~šs. Ben. a + ss. Dom. u mj. Split i Zadar. 2 osn. 

p ~~ 2k: Frane Šimat, r. 6.9.1935. Tijesno, m. 29.6.1960. Đakovo. — Kp: 
Vinko Belamarić, r. 27. 3. 1913. u mj., m. 11. 7. 1937. u mj. 

2. ŠIBENIK — BALDEKIN, Ivana Gundulića 7 Kl 59000 Šibenik, 

neina- 2 ust. 1966. D: 15200 (—200). 1+ 2 A □ ss. Mil. u 

rnj' Split i Zadar. 2 osn. šk. — Žk: Ante Marinov, r. 14.4. 1929. Primošten, 

18.7.1954. Šibenik. — Kp: Marko Kozina, r. 22.10.1943. Međugorje (bpja 
oštar), m. 6. 8. 1972. Šibenik. 


291 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


3. ŠIBENIK — CRNICA E 59000 Šibenik. U Bezgr. Začeće BI. Dj. Ma 

rije, obn. 1927. Ž. ust. 1610., prestala 1649., obn. 1966. D: 3500 ( — 200). 1 6 1 + 

'□“ss. Predrag. Krvi. u mj. ± Split i Zadar. 1 osn. šk. — 

Adm. žk iz šibenika-Meterize. 

4. ŠIBENIK — DOLAC, Prvoborca 23 E 59000 Šibenik, sv. Križ, sagr 

početkom XV. st., posv. 1421., obn. 1868. Ž. ust. 1424. D: 1520 (—120). 1 6 

lf □$ oo. Dom. u mj. ‘t Split i Zadar. — Žk: Vjekoslav 

Kurent (-» 290). 

5. ŠIBENIK — METERIZE, Gvozdenova 17 ® (059) 50-43 BI 59000 Šibenik, 

sv. Jeronim, isagr. 1966. Ž. ust. 1966. D: 642 ( — 42). 1 1 O u mj. 

Žk: đr Petar Bezina OFM, r. 14. 4. 1917. Prugovo, m. 12. 7. 1941. Split. 

6. ŠIBENIK — NJIVICE, Bratstva-Jedinstva 17 © (059)44-18 E 59000 Ši- 
benik. Li Pohođenje Bl.Dj.M. Ž. ust. 1966. D: 2100 ( — 100). 1 6 0 4^9^ 

u m j .* — Žk: Ante Ivas, r. 26. 12. 1939. Vodice, m. 5.7. 1964. Vodice. 

7. ŠIBENIK — VAROŠ, Beogradska 14 © (059) 25-77 E 59000 Šibenik. 

^ Gospa van grada, sagr. i posv. 1740. Ž. ust. 1604. D: 4500 ( — 490). 1 6 

lf" 2 A □ t KućaT matica ss. Franj. od Bezgr. O u mj. •$* Split. 

Šk: 2 osn., 2 sred. — Žk: Silvestar Aračić OFM , r. 17.10.1926. Imotski, m. 
29.6.1951. Zagreb. — Kp: Ante Matić OFM, r. 16.9.1942. Čitluk ž. Sinj, m. 
29. 6. 1969. Šibenik. 

8. BILICE, Beogradska 14 ® (059)25-77 E 59000 Šibenik. ^ Uznesenje 

Marijino, sagr. 1470., obn. 1923. Ž. ust. u XV. st., obn. 1969. U Konstantina 
Porti rogeneta (X. st.) vjerojatno su današnje Bilice »Belitcein«. D: 1700 
( — 350). 16 1+ Šibenik. u mj., pruga Šibenik — Skradin. 

I osn. šk. — Žk: Ante Matić OFM (-»Šibenik — Varoš). 

9. BLIZNA E 58220 Trogir. sv. Ante, sagr. i posv. 1967. Ž. ust. 
1687. D: 2070 (—170). 4 6 O Trogir, ćgg Kaštela. u mj. (iz Trogira). 
3 osn. šk. — Žk: Frano Kamenjarin OFM, r. 8.9. 1923. Kambelovac, m. 4.9. 
1949. Zagreb. 

10. BORAJA E 59205 Perković. Gospa od Ružarija, sagr. 1937., obn. 
1966. ž. ust. 1934. D: 1109 (—15). 3 6 1A O Šibenik. Ripište. «g=l u mj., 
pruga Šibenik — Lepenica. 3 osn. šk. — Adm. žk iz Ražina. 

11. BRISTIVICA E 58220 Trogir, j* sv. Ivan Krst., sagr. 1802., obn. 1911. 

i 1966. D: 1100 (—200). 15 1+ O Trogir, TPrgomet. ^ u mj. (iz 

Trogira). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Blizne. 

12. DANILO — KRALJICE E 59205 Perković. sv. Danijel Prorok, sagr. 
u XV. st., obn. 1773. Ž. ust. 1858. D: 2250 ( — 250)! 5 6 lf O Šibenik. ® 
Petfković. u mj. (iz Šibenika), 3 osn. šk. — Žk: Stjepan Poljak OFM , 
r. 9. 3. 1940. Glavice ž. Sinj, m. 29. 6. 1967. Split. 

13. DUBRAVA, Beogradska 14 © (059)25-77 E 59000 Šibenik. U Gospa 

od Zdravlja, sagr. 1913. ž. ust. 1966. D: 1600 (—100). 16 1+ OQ^: 

Šibenik. I®} u mj., pruga Šibenik — Danilo. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Bilica. 

14. GREBAŠTICA E 59000 Šibenik, sv. Marija, sagr. u XII. st. Ž 

ust. u XIII. st., obnovljena 1964. D: 909 ( — 67). 2 6 Šibenik. 


292 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


u mj., pruga Šibenik — Primošten. 2 osn. šk. — Žk: Juraj Vukušić, r. 15.4. 
1910. Katuni, m. 8. 3. 1936. Šibenik. 

15. JADRTOVAC E 59000 Šibenik. ^ sv. Margarita, sagr. 1757. Ž. ust. 
1825. D: 390 (—20). 2 6 O Šibenik. ^ Primorski sv. Juraj. ^ u mj., 
pruga Šibenik— Jadrtovac. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Krapnja. 

16. KRAPANJ E 59231 Krapanj. sv. Križ, sagr. 1500., posv. 1523., obn. 

1937. Ž. ust. 1523. D: 2200 (—500). 1 6 'lf 2 A □ oo. Franj. O® Šibe- 
nik. ^ u mj. Brodarica, pruga Šibenik — Split. 2 osn. šk. — Žk: 

Hinko Balajić OFM, r. 2. 1. 1940. Sinj (nbpja Split), m. 5. 12. 1965. Dubrovnik. 

Kp: Andrija Vlasić OFM, r. 21.5.1932. Sovici ž. Gorica (bpja Mostar), m. 

7. 7. 1963. Zagreb. 

17. LJUB1TOVICA E 58220 Trogir, sv. Katarina M. D: 1150 ( — 50). 

16 1 1 1 A O Trogir. Prgomet. rpp u mj. (iz Trogira). 1 osn. šk. — 

Adm. žk iz Mandaline. 

18. MANDALINA E 59000 Šibenik. ^ sv Nikola B., sagr. 1940. (u ratu 
ostali samo zidovi crkve). Ž. ust. 1544. D: 610 ( — 11). 2 6 1+ O i^g: Šibenik. 

,u mj. ^ u mj. (iz Šibenika). 1 osn. šk. — žk: pč. kan. Lovro Kramar, 
r. 27. 7. 1910. Sv. Juraj u Trnju (nbpja Zagreb), m. 3. 7. 1938. Šibenik. 

19. MARINA E 58222 Marina, sv. Jakov Ap., sagr. 1594., posv. 1970. 
obn. 1970. Ž. spom. 1495. D: 1950 (—100). 6 6 O Trogir. u mj., pruga 
Šibenik — Split. 4 osn. šk. — Žk: Nikola Dragićević, r. 3.3.1944. Bijakovići ž. 
Međugorje (bpja Mostar), m. 29. 6. 1970. Šibenik. 

20. PRIMOŠTEN © (059)80-031 E 59202 Primošten. sv. Juraj M., sagr. 

prije 1760., posv. 1760., obn. 1962. Ž. ust. oko 1485. D: 4340 (—1530). 4 6 1 + 

□ ss. Franj. O ćSp: Šibenik. u mj. 8 osn. šk. — Žk: Josip Pavić, 

r. 15. 1. 1937. Tijesno, m. 29. 6. 1963. Tijesno. — Kp: Stipe Perkov, r. 4. 11. 1942. 
umj., m. 11.7. 1968. Šibenik. 

21. RAŽINE, Perkovićki put 2 E 59000 Šibenik. ^ sv. Josip Radnik, sagr. 
1965. ž. ust. 1964. D: 1520 (—20). 2 6 1A OeS: Šibenik. £53^: u mj. 

I osn. šk. — Žk: Ivo Babačić, r. 31.5. 1936. Primošten, m. 25.7. 1961. Primo- 
šten. 

22. ROGOZNICA E 59203 Rogoznica. Uznesenje Marijino, sagr. 1746., 
posv. 1970. Ž. ust. 1495. D: 5900 (—800). 4 6 2f 1A O & Šibenik. ® 
idS u mij. 7 osn. šk. — žk: Roman Skorin, r. 1. 10. 1934. Primošten, m. 7.7. 
1963. Primošten. 

23. VRPOLJE s 59205 Perković. ^ Uznesenje Marijino, posv. 1762. obn. 
1941. 2. ust. 1568. D: 820 (—40). 3 6 lf 1A O Šibenik, Dabar. ^ 

II mj., pruga Šibenik — Boraja. 1 osn. šk. — Žk: Ante Bošnjak, r. 10.9.1939. 
Visoka (Nevest), m. 29.6. 1971. Šibenik. 

24. ZABLAĆE E3 59000 Šibenik. ^ sv. Ivan Krst., sagr. 1837. 2. ust. 1928. 

D. 745 ( — 340). lj lf ia O Šibenik: u mj. (iz Šibenika). 1 osn. 

šk. Adm. pč. kan. đr Andrija Stavko Antić, rektor Centr. V. B. škole u Spli- 
lu (-» 208 i 299). 


293 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


25. ZATON B 59215 Zaton (kod Šibenika). ^ sv. Juraj M., sagr. 1533. 
(stara i nova crkva, sada spojene). D: 1150 ( — 120). 1 6 1 + 1A 

Šibenik. ^ iu mj., pruga Šibenik — Raslina. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Bareša, 
r. 15. 8. 1913. Vodice, m. 3. 7. 1938. Vodice. 


2. DRNIŠKI DEKANAT 

Dk: Ivan Bilušić OFM 

1. DRNIŠ, Radnička 8 © (059)86-337 B 59320 Drniš. U Gospa Rožarica, 

sagr. 1886., u njoj kameni kip »Gospa Petropoljska«, djelo Ivana Meštrovića 
1961. Ž. ust. 1686. Prvotno sjedište župe bilo u selu Badanj, do odlaska 
Turaka (1686). 6 sv. Ante, b. mošeja. U XIII. st. u selu Žiitnić bila ž. U 

odlomku Tepljuh postojao rimski grad Promona. D: 6150 ( — 550). 4 6 1 1 1A 
□ ss. Franj. Oi^cgEp: u mj., pruga Šibenik — Knin. Split i Zadar. Šk: 
8 osn. i 6 sred. — Žk: Ivan Bilušić OFM, r. 20. 1. 1914. Promina, m. 7.4. 1940. 
Split. — Kp: Pavao Čuljak OFM, r. 10.6. 1942. Klobuk (bpja Mostar), m. 29.6. 
1969. Šibenik. — Kp: Nikola Bulat OFM, r. 1.3.1943. Mirlović, m. 29.6.1968. 
Split. 

2. GRADAC (kod Drniša) ta 59322 Ružić. sv. Marija, sagr. 1710., posv. 

i obn. 1971. Ž. ust. 1700. U Otavicama mauzolej Ivana Meštrovića (iz 1932), 
gdje je i on pokopan (1962). D: 2500 ( — 300). 3 6 1 1 O Drniš. u mj,. 

pruga Drniš — Gradac. 3 osn. šk. — Žk: Ljubo Ivančević OFM, r. 25.3.1925. 
D. Muć, m. 20. 3. 1949. Zagreb. 

3. KADINA GLAVICA — PARĆIĆ BI 59320 Drniš. L sv. Josip Radnik, sagr. 

1964. Ž. ust. 1969. D: 1010 (—150). 16 0^9«^: Drniš. 1 osn. šk. — Žk: 

Nikola Bulat OFM, r. 1.3. 1943. Mirlović, m. 29. 6. 1968. Split, stanuje u Drnišu, 
Radnička 8. 

4. KLJAKE BI 59322 Ružić. L sv. Ilija Prorok, sagr. 1832., obn. 1871. Ž. 

ust. 1832. Na brežuljku Babina glavica nekada rimska utvrda »Magnum«. Os- 
taci starohrv. crkve iz X./XI. st. D: 3050 ( — 800). 1 6 O Drniš. u mj. 

(iz Drniša). 4 osn. šk. — žk: Frane Belamarić OFM, 13. 1. 1918. Dubrava (Ši- 
benik), m. 8.8.1943. Makarska. 

5. KONJEVRATE BI 59221 Lozovac. L sv. Ivan Krst., sagr. 1832., posv. 
1868., obn. 1878. Ž. ust. 1861. D: 2843 (—843). 1 6 l A O iSp: Šibenik. ^ 
u mj., pruga Šibenik — Drniš. 1 osn. šk. — Žk: Vitomir Štih OFM, r. 8. 11. 1925. 
Zagreb, m. 20. 3. 1949. Zagreb. 

6. MILJEVCI BI 59320 Drniš. j* Ime Isusovo, sagr. 1699., obn. 1963. Ž. 
ust. u XVI. st. Na području ž.: ruševine utvrde Kamičak, rodno mjesto kard. 
Jurja Utišenovića, te utvrde Ključice, grad obitelji Nelipić (XIV st). D: 2500 
( — 200). 2 6 O S Drniš. <^™1 u mj. (iz Drniša). 5 osn. šk. — žk: Milan La- 
pić OFM, r. 21. 9. 1937. Sinj, m. 15. 4. 1963. Makarska. 

7. MIRLOVIĆ B 59323 Unešić. ^ Uznesenje Marijino, sagr. 1688., obn. 

1911. Ž. ust. 1688. D: 3180 (—500). 3 6 1+ O Drniš S Unešić. ^ u mj, 

pruga Drniš — Unešić. 6 osn. šk. — Žk: Stanko Prcela OFM, r. 13.4. 1933. Trilj, 
m. 3. 7. 1960. Imotski. 


294 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


8. OGORJE B 58206 Ogorje. sv. Juraj M., sagr. 1855. Ž. ust. 1882. 
D: 2956 (—1912). 1 6 lf 1A O Split. S9 Drniš. ^ u mj., pruga Split— 
Drniš. 3 osn. šk. — Žk: Šimun Janković OFM, r. 1.1. 1929. Hrvače ž. Sinj, 
m. 29.3. 1953. Split. 

9. RAMLJANE (samostalna kpl) BI 58206 Ogorje. U sv. Ivan Krst., sagr. 

1767. Kpl. ust. 1959. D: 1015 (—610). 16 O <£Si: Split. ^ u mj., pruga 

Split— Drniš. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Ogorja. 

10. S1VER1C B 59321 Siverić. U sv. Petar Ap., obn. 1852. Ž. ust. 1969. 

D: 1800 (—600). 16 2f 1A O Drniš. u mj., pruga Šibenik— Knin. 

2 osn. šk. — Žk: Vjekoslav šušnjara OFM, r. 26.4. 1914. Sinj, m. 6.7. 1941. Sinj. 

11. ZLOPOLJE B 58203 Muć (Radunić). ^ Svi Sveti, sagr. 1825. Ž. ust. 
1881. D: 3050 (—465). 3 6 O Split. u mj., pruga Split— Drniš. 6 osn. šk. 
2k: Petar Babić OFM, r. 2.9. 1944. Runović, m. 29.6. 1969. Šibenik. 


3. KNINSKI DEKANAT 

Dk: Petar Janković OFM 

1. KIJEVO B 58237 Kijevo. ^ sv. Mihovil Ark,, sagr. 1933., obn. 1950., 
posv. 1969. Ž. ust. 1726. D: 1900 (—550). 2 6 lf O čSi: Knin. ^ u mj., 
pruga Sinj — Knin. 2 osn. šk. — Žk: Pavao Matić OFM, r. 30. 3. 1910. Sinj, m. 
27.8. 1933. Šibenik. 

2. KNIN, M. Oreškovića 2 B 59300 Knin. U sv. Ante Pad., sagr. 1862. 

obn. 1962. Ž. prastara, obn. 1688. Grad Knin od XI. st. sjedište hrv. kraljeva 
i banova, te biskupa (1050—1688). U selu Biskupija k. Knina u doba srednjo- 
vjekovne hrv. države bilo je 5 crkava (»u petih crikvah na Kosovi«), a god. 
1938. sagr. je po nacrtu Ivana Meštrovića »Zvonimirova spomen-crkva naše 
Gospe«. Oštećena u zadnjem ratu, uređena je prigodom 900-godišnjice prvog 
spomena Šibenika i mjesto kamenog kipa (djelo Meštrovićevo) postavljen je 
odljev u bronzi, dok Kljakovićeve freske nije moguće obnoviti. D: 1500 ( — 445). 
4 6 lf O oo. Franj. a Škol. ss-, rade u bolnici i u ž. u mj. 

Split i Zadar. Šk: 5 o-s nov. i 1 sred. — Žk: Petar Janković OFM, r. 28. 8. 1927. 
Hrvače ž. Sinj, m. 19. 3. 1952. Zagreb. 

3. PROMINA B 59303 Oklaj (Čitluk). U sv. Mihovil Ark., sagr. 1784., obn. 
1914. ž. ust. 1690. Na području ž. b. rimske terme (u Oklaju), utvrde Neč- 
ven (velikaša Nelipića iz Knina), utvrde Čućevo (bribirskih Šubića). D: 3500 
( — 500). 5 6 O Drniš, Knin. ^ u mj., pruga Šibenik — Knin. 9 osn. šk. 

— žk: Srećko Vekić OFM, r. 20.12. 1937. Metković, m. 30.4.1964. Makarska. 

— Kp: Borislav Vlašić OFM, r. 18. 1. 1943. Gorica (bpja Mostar), m. 29.6. 1968. 
Split. 

4. VRPOLJE KNINSKO B 59300 Knin. U sv. Jakov Ap., sagr. 1855. Ž. 
ust. 1825. D: 2123 ( — 971). 1 6 O ^3): Knin. u mj., pruga Knin — Grahovo. 
3 osn. šk. — žk: Jerko Jurić OFM, r. 2. 11. 1931. Prugovo, m. 23. 3. 1958. Ma- 
karska. 


295 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


4. SKRADINSKI DEKANAT 

Dk: Ante Lovrić-Caparin, žk u Skradinu 


1. BANJEVCI 2 57302 Stankovci. J^l sv. Nikola Tavelić, sagr. i posv. 

1971., Ž. ust. u XVII. st. Stara potječe iz XIII. st. D: 1250 ( — 280). 2 6 
1 A O i££t: Benkovac. u mj., pruga Šibenik — Benkovac. Zadar. 1 osn. 

šk. — Žk: Bernardin Bebić OFM, r. 29. 11. 1908. Desne (nbpja Split), m. 26.6. 
1932. Desne. 

2. CISTA VELIKA 2 59223 Bribirske Mostine. U sv. Ana, sagr. 1969. 

Ž. ust. 1969. D: 950 (—150). 4 6 O Šibenik. u mj. (iz Šibenika). 

3 osn. šk. — žk: Ante Grčić OFM, r. 10.7. 1935. Jasensko ž. Sinj, m. 29.6. 1961. 
Split . 

3. DUBRAVICE, ® 59222 Skradin, j* sv. Kata, sagr. XVII. st., obn. 1724. 

2. ust. u XV. st. Na području župe nalaze se ruševine utvrde »Uzdah« te oto- 
čić Visovac, □ 6 efc oo. Franj. D: 1403 ( — 50). 1 6 2f O ifip: Šibenik. rgEp 
u mj., pruga Šibenik — Rupe. 1 osn. šk. — Žk: Frano Bilokapić OFM, r. 15. 1. 
1911. Udovičić ž. Otok, m. 6. 5. 1937. Split. 

4. LIŠANE — OSTROVICA 57303 Lišane — Oslrovica. L sv. Mihovil 1 
Ark., sagr. 1663., obn. 1923. 2. spom. 1723. Na području tvrdi grad Ostrovica 
(spom. 1198., bila posjed bribirskih Šubića i zatim Nelipića), te Mišljen. 

D: 2640 ( — 250). 5 6 O Benkovac. u mj. 4 osn. šk. — Žk: Petar 

Pletikosa OFMt r. 17.5.1936. Brištani (Miljevci), m. 30.3.1964. Makarska. — 
Kp: Milan Vrdoljak OFM , r. 6.2. 1942. Slivno Imotsko, m. 29.6. 1969. Šibenik. 

5. PIRAMATOVCI 2 59223 Bribirske Mostine. ^ Svi Sveti, sagr. 1864., 
obn. 1896. Ž. ust. 1876. U ž. ruševine grada Bribira, spom. oko 950. od Kon- 
stantina Porfirogeneta, u njemu b. □ oo. Franj., bogato obdaren 1346. oporu- 
kom Pavla II. Šubića. D: 1856 (—300). 6 6 1+ O & Šibenik, Bribirske 
Mostine (Bribir), pruga Šibenik— Benkovac. 8. osn. šk. — Žk: Šimun Čugura 
OFM, r. 17. 4. 1936. Jasensko ž. Sinj, m. 30. 3. 1964. Makarska. 

6. RASLINA 2 59215 Zaton (kod Šibenika), sv. Mihovil Ark. Ž. ust. 
u XIII. st. D: 540 ( — 80). 2 6 O& Šibenik. cg°p~u mj., pruga Šibenik — 
Zaton — Rasliina. 1 osn. šk. — Žk: Ante Skračić, r. 3. 3. 1933. Murter, m. 29. 7. 
1959. Šibenik. 

7. RUPE 2 59222 Skradin. U sv. Juraj M., sagr. u XVIII. st. Ž. ust. 
1773. D: 1350 (—150). 2 6 O Šibenik. ^ Kistanje. u mj. (iz Šibenika). 

2 osn. šk. — Žk: Dominik Tomić OFM, r. 8. 9. 1934, Sivenć, m. 14, 7. 1959. Split. 

8. SKRADIN, Trg Ivana Bulata 117 @ (059)88-404 2 59222 Skradin. U 
Porođenje BI. Dj.. Marije, sagr. nanovo 1748. Skradinska bpja, spom. najprije 
na I. solinskom saboru 530., postojala, uz dulje prekide do 1828., kada je pri- 
pojena Šibenskoj. D: 953 (—30). 2 6 1A O Šibenik. u mj., pruga 
Šibenik — Benkovac. 1 osn. šk. — žk: Ante Lovrić-Caparin, r. 14.11.1934. Ro- 
goznica, m. 24. 8. 1960. Šibenik. 

9. STANKOVCI 2 57302 Stankovci. 1^ Uznesenje Marijino, sagr. 1885., 
posv. 1906. Ž. ust. 1752. Na teritoriju župe nalaze se ruševine više utvrda 


296 


ŠIBENSKA BIŠKUPiJA 


(Stankovac, Budak, Velim). D: 4670 (—1100). 5 6 lt O Benkovac. ^ 
u mj., pruga Šibenik — Benkovac. 2 osn. šk. — Žk: Ivon Lučić OFM t r. 1.2. 
1937. Pokrovnik (Mirlović), m. 15.3. 1963. Makarska. 


5. TJEŠNJANSKI DEKANAT 

Dk: Slavko Mikelin, žk u Murteru 

1. BETINA 2 59244 Betina. ^ sv. Frane Asiški, sagr. 1608., obn. 1884. 
Ž ust. 1680. D: 916 (—20). 2 6 O čgj: Šibenik. ^ u mj., pruga Šibenik— 
—Murter. 1 osn. šk. — Žk: Ante Hailo, r. 1.2.1912. Brusje (Hvar), m. 14.7. 
1935. Hvar. 

2. JEZERA 2 59242 Jezera. Gospa od Zdravlja, sagr. 1752. Ž. spom. 
1602. D: 899 (—167). 2 6 3f O S Šibenik. £“1 u mj., pruga Šibenik— 

Murter. 1 osn. šk. — Žk: Mihovil Ri bičić, r. 21.9.1914. Gista-Prova (Cista 

Velika), m. 3.7. 1938. Šibenik. — Novouveden © (059)85-341. 

3. MURTER, br. 163 © (059) 85-656 2 59243 Murter. U sv. Mihovil Ark., 
sagr. u XIV. st., posv. 1770., obn. 1965. Ž. ust. u XIII. st. Nekada rimsko 
naselje Colentum. D: 2090 (—60). 2 6 1A O Šibenik. u mj. (iz Šibe- 
nika). I osn. šk. — Žk: Slavko Mikelin, r. 24.7.1927. Primošten, m. 8.7. 1951. 
Đakovo. 

4. P1ROVAC 121 59213 Pirovac. jg Gospa Karmelska, sagr. 1506. Ž. ust. 

1608. Ž. se ranije zvala Zlosela, po tradiciji zbog slabe uspomene kod Turaka 
u vrijeme njihove najezde. D: 1397 ( — 60). 1 6 O -Sg: Šibenik. u mj., 

pruga Šibenik — Zadar. 1 osn. šk. — Žk: Ivan Pavlović, r. 3.5.1915. Vratno 
(Vinica), m. 29. 6. 1938. Šibenik. — Novouveden © (059)85-185. 

5. TIJESNO 123 59240 Tijesno. ^ sv. Duh, sagr. i posv. 1548., obn. 1969. 

Ž. ust. 1548. D: 1975 (—375). 3 6 1A O&i Šibenik. u mj. 

(iz Šibenika). 3 osn. šk. — žk: Mirko Skorin, r. 5.11.1937. Primošten, m. 
13. 8. 1961. Primošten. — Novouveden ® (059)85-308. 


6. UNEŠIĆKI DEKANAT 

Dk: Anđelko Marić OFM, žk u Unešiću 

1. BRSTANOVO 21 58202 Lcćevica. U Uznesenje Marijino, sagr. 1872., 

obn. 1967. ž. ust. 1720. D: 1600 (—300). 3 6 1+ O Split. u mj. (iz Spli- 

ta). 3 osn. šk. — žk: Pavao Vučković OFM, r. 21. 8. 1940. Maljkovo ž. Sinj, m. 
14. 7. 1966. Makarska. 

2. CVRLJEVO 2 59323 Unešić. Ime Isusovo, sagr. 1903. Ž. ust. 1730 
D. 2630 ( — 250). 5 6 O Drniš, ifgg Unešić. u mj., pruga Drniš — Unešić — 
— Cvrljevo. — žk: Ante Mihaljević OFM, r. 27. 4. 1942. Ostrovica ž. Benkovac, 
ni. 29. 6. 1969. Šibenik. 

3’ LECEVICA 2 58202 Lećevica. sv. Martin B., sagr. i posv. 1886., obn. 
1%3- (matice od 1739). D: 900 (—150). 3 6 2f O &sj: Split. u mj. (iz 


297 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


Splita). 3 osn. šk. — Žk: Pio Doljanin OFM, r. 11.4. 1937. Hrvače, ž. Sinj, m. 
30. 3. 1964. Makarska. 

4. NEVEST K 58202 Unešić. L sv. Marija (S vijećnica) posv. 1700., obn 
1969. Ž. ust. 1560. D: 1500 (—300). TŠ O Drniš, igg Unešić. ^ u mj. 
2 osn šk. — Žk: Jos/p Dodig OFM, r. 19. 3. 1928. Podbablje (Imotski), m. 19. 3. 
1952. Zagreb. 

5. PERKOVIĆ K 59205 Perković. sv. Juraj M., sagr. 1700. Ž. ust. 

1686. kao ž. Visoka; u zadnje vrijeme sjedište ž. preneseno u Perković, a selo 
Visoka pripojeno ž. Nfevest. D: 2300 ( — 230). 2 6 1 + O Šibenik. £5$ u mj- 

4 osn. šk. — Žk: Frano Samodol OFM, r. 16.4.1936. M djevci, m. 30.4.1964. 
Makarska. 

6. PRGOMET (Labin dalmatinski) K 58201 Prgomet. i* sv. Stjepan Prvo- 

muč., sagr. 1863., obn. 1967. Ž. ust. 1735. D: 1280 ( — 43). 4 6 1+ O Split. 

Labin dalmatinski. 4 osn. šk. — Žk: Viče Lučić OFM, r. 16. 6. 1936., Pokrov- 
niiik (Mirlović), m. 15.4. 1963. Makarska. 

7. PRIMORSKI DOLAC K 58201 Prgomet. U sv. Ante Pad., sagr. 1730., 
posv. 1730., obn. 1949. Ž. ust. 1730. Ostaci utvrde* »Znoj no«, sagr. u obranu 
od Turaka. D: 1946 (—113). 4 6 lf 1A O Split. gg Primor. Dolac. 3 osn. 
šk. — žk: Albert Marić OFM, r. 11. 9. 1936. Suhač ž. Sinj, m. 30. 3. 1964. Makar- 
ska. 

8. RADOŠIĆ K 58202 Lećevica. U sv. Juraj sagr. 1912. Ž. ust. 1881. 
D: 573 (—20). 1 6 O Split. gg Kaštel Stari, u mj.; pruga Split— Rado- 
šić. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Lećevice. 

9. UNEŠIĆ K 59323 Unešić. U sv. Juraj M., sagr. 1885. posv. 1959. Ž. 
ust. 1856. D: 2497 (—185). 25 2f O Drniš. gg u mj. 5 osn. šk. — Žk: 
Anđelko Marić OFM, r. 11.4.1925. Košute ž. Trilj, m. 20.3.1949. Zagreb. 


7. VODIĆKI DEKANAT 

Dk: Dominik Škevin, žk u Vodicama 

1. KAPRIJE K 59235 Kaprije. sv. Petar i Pavao Ap., sagr. 1858. Ž. 
ust. 1861. D: 1200 (—700). 16 OS Šibenik. *4? u mj. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Žir ja. 

2. PRVIć LUKA K 59233 Prvić Luka. k sv. Marija od Milosti, sagr. 

koncem XV. st. Ž. ust. 1602. Od početka ž. bila povjerena oo. Franj. Trećo- 
redcima, oni je poslije rata predali bisk. svećenstvu, a od 1972. predana Sale- 
zijancima. D: 937 ( — 555). 1 6 1A O gg: Šibenik, iJS u mj. — Žk: 

Ivan Ljubić SDB, r. 6.11.1914. V. Horvatska ž. Desinić (nbpja Zagreb), m. 
5.7.1942. Torino (Italija). 

3. PRVIĆ ŠEPURINE K 59234 Šepurine. ]* Velika Gospa, sagr. 1878., 
posv. 1968. Ž. ust. 1830., kasnije samost. kpl pa opet ž. 1968. D: 898 ( — 405). 
2 6 O gg: Šibenik. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Dragutin Bilić, r. 14.9.1933. 
Betina, m. 12. 7. 1959. Betina. 


298 


,i 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


4. TRIBUNJ K 59212 Tribunj, ^ Velika Gospa, sagr. 1883., posv. 1884., 
obn. 1921. Ž. ust. 1460. D: 2480 (—1300). 2 6 4f 1A O gg: Šibenik. ^ 
u mj. (iz Šibenika). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Vodica. 

5. VODICE © (059)83-163 K 59211 Vodice (kod Šibenika). L frlašasće sv. 

Križa, sagr. 1749., posv. 1760. Ž. spom. 1484. D: 3000 (—200). 4 6 1 A □ ss. 
Franj. O Šibenik, u rnj. 1 osn. šk. — Žk: Dominik Škevin, r. 

4. 8. 1936. Betina, m. 29. 6. 1960. Šibenik. 

6. ZLARIN K 59232 Zlarin. ^ Uznesenje Marijino, sagr. 1740., posv. 1748. 

obn. 1882. Ž. spom. 1460. D: 625 (—43). 2 6 □ ss. Mil. O& Šibenik. ^ 

u mj. 1 osn. šk. — Žk: Vergilijo Bilić, r. 28.3.1936. Betkia, m. 4.7.1965, 
Betina. — Novouveden © (059)88-524. 

7. ŽIRJE K 59236 Žirje. tk sv. Marija, sagr. 1891., posv. 1906., obn. 1964. 
Ž. ust. 1460. b. □ oo. Ben. (XII. st.) samostan. D: 1200 ( — 700). 1 5 O Ši- 
benik. li mj. 1 osn. šk. — Žk: Krešimir Čvrljak, r. 20.8.1946. Skradin, 
m. 29. 6. 1971. Šibenik. 


VII. OSTALI SVEĆENICI 

(izvan neposredne pastoralne službe) 

Svećenici na studiju 

Mirko Šikić, r. 9. 4. 1940. Murter, m. 29. 6. 1965. Murter. — 00186 Ro- 
ma (Italia), Piazza Imperatore Augusto 4 © 675-168. 

Svećenici u drugim službama 

Dr Andrija Slavko Antić, rektor Centralne V. bogoslovne škole, Split 
(-» 208). — 58000 Split, Zrinjsko-frankopanska 14 ® (058)46-075. 

Dr Vojko Devetak, prof. C.V.B.Š. u Splitu (-* 208) i kan. u Šibeniku 
(-> 289). 

Marijan Grgas , r. 10. 7. 1915. Zablaće, m. 30. 6. 1940. Šibenik. — 59000 
Šibenik, Wilsonova 1 © (059) 21-04. 

Franjo Kopman, r. 27. 7. 1910. Lobor (Zlatar), m. 3. 7. 1938. Šibenik, 
žk u Poličniku u Zadarskoj nadbiskupiji (-» 323). 

Stjepan Matkov, r. 13.7.1914. Mrnjavci ž. Lovreč, m. 18.6.1939. 
Šibenik, žk u Dikki (-» 313) u Zadarskoj nadbiskupiji. 

Svećenici na bolovanju 

Jere Bilić, r. 30.9.1936. Betina, m. 25.7.1961. Primošten. — 59000 
Šibenik, Wilsonova 1 © (059) 21-04. 


VIII. SVEĆENICI U INOZEMSTVU 

Dr Ivo Bulančić, r. 1.1.1921- Lećevica, m. 23.9.1944. — 8 Miinchen 1, 
P- Fach 72., S.R. Njemačka. 


299 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


Miloš čulin, r. 19.9.1916. Jezera, m. 16.3.1941. Zagreb, hrv. žk u 
Windsoru, Ont. — 1707 Turner RcL, Windsor, Ontario, Canada. 

Dr Srećko Diomartić , r. 2.11.1914. Zlarin, m. 8.8.1937. Zlarin, 
žk hrv. župe u Los Angelesu, Calif. — 712 North Grand Ave, Los Ange- 
les, California 90012, USA. 

Mirko Halbedl, r. 31. 3. 1910. Vel. Kikinda, m. 4. 8. 1935. Šibenik. — 
Nalazi se u Italiji. 

Ferdinand Kolednik, r. 24. 5. 1907. Maribor, m. 25. 9. 1932. — Nalazi 
se u Koruškoj, Austrija. 

Dr Mate Luketa, r. 21.2. 1911. Primošten, m. 14.7. 1935. Šibenik. — 
Buenos Aires, Argentina. 

Dr Ante Špika, r. 6. 10. 1909. Seget (Trogir), m. 14.7. 1935. Šibenik. 
— Živi u Californiji, USA. 

Rudolf Urbič, r. 14. 3. 1908. Sevnica (bpja Maribor), m. 23. 3. 1935. 
Šibenik. — Živi u USA. 

Msgr. dr Krešimir Zorić, r. 6.5. 1912. Šibenik, m. 14.7. 1935. Šibe- 
nik. — Kanonik Luteranske bazilike u Rimu, Italija. 


IX. SVEĆENICI U MIROVINI 

Toma Bašić , r. 16.9.1913. Prugovo (nbpja Split), m. 18.6.1939- Šibenik. 
— Stan: Kaštel Novi E3 58216 Kaštel Slari. 

Grgo Frzop, r. 10. 10. 1903. Vodice, m. 15.8. 1929. Šibenik. — 52000 
Pula, Bazovički ogranak 7/1. 

Ferdo Mrakovčić, r. 12.7. 1881. Punat (bpja Krk), m. 5.8.1906. — 
51521 Punat. 

Ivan Odlešić, r. 28. 10. 1908. Markovac ž. Čazma (nbpja Zagreb), m. 
17. 3. 1935- Šibenik. — 59000 Šibenik, Wilsonova 1 © (059) 21-04. 

Krsto Silov (-* 169) — Vrgada 57210. 

Janko Župane, r. 30.6.1911. G. Ponikva (bpja Maribor), m. 3.7. 
1938. Šibenik. — Stan: 63301 Petrovče, 96. 


Redni 

broj 

Dekanati 

1. Župe 

2. Crkve 

3. Kapele 1 

4. Vjeron. 
dvorane 

5. Biskupijski svećenici 

u 

pastvi 

izvan 

pastve 

u miro- 
vini 

Svega 

1. 

Šiiibenik 

25 

63 

22 

16 

16 

7 

2 

25 

2. 

Drniš 

11 

21 

6 

4 

. 

3. 

Knin 

4 

12 

2 4. 

Skradin 

9 

30 

4 

2 

2 

2 

5. 

Tijesno 

5 

10 

3 

2 

5 

5 

6. 

Uinešić 

9 

26 

8 

1 

7. 

Vodice 

7 

13 

4 

3 

4 

— 

— 

4 

Šiben. sveć. izvan bpje: 

. 

4 

8 

4 

16 

Ukupno 

70 

175 

49 

28 

31 

15 

6 

52 

Explicatio tabellae statisticae (-» 129). 


300 


ŠIBENSKA BISKUPIJA 


X. SVEĆENIČKI FODMLADAK 

Sjemeništarci su u zadarskom Nadbiskupskom sjemeništu (3), a 
bogoslovi u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu te u Njemač- 
koj i Austriji (ukupan broj bogoslova: 7). 

(Imena bogoslova nisu dostavljena uredništvu O. Š.) 


XI. STATISTIČKI PREGLED ŠIBENSKE BISKUPIJE 

Svećenici na području Šibenske biskupije 

a) pripadaju Šibenskoj biskupiji 36 

b) pripadaju drugim biskupijama — 

c) redovnički kler 54 

Ukupno 90 

Svećenici Šibenske biskupije (inkarđinirani) 


u bpji 

izvan bpje 

svega 

a) biskupi 

1 

— 

1 

b) u duhovnoj pastvi 

27 

4 

31 

c) u drugim službama 

7 

8 

15 

d) u mirovini 

2 

4 

6 

U kupno 

37 

16 

53 

Svećenici u duhovnoj pastvi na području Šiben. biskupije 

a) biskupijsko svećenstvo 27 

b) svećenici-redovnici svih redova i družbi 41 

Ukupno 68 


6. Redovnici 

7. Redovnice 

8. Broj katolika 

kuće 

župe 

Svećenici 

sveSapasUtvi 

kuće 

župe 

Sestre 

po žu- 
sve§a parna 

od toga 
ukupno privrem. 

odsutni 

4 s 

H 

9 

4 

14 

8 

7 

7 

107 

34 

63.475 6.285 

291 

11 

— 

11 

11 

1 

1 

9 

4 

30.064 6.930 

294 

4 

1 

6 

6 

1 

1 

12 

4 

9.023 2.466 

295 

7 

1 

11 

8 

1 i 6 

— 

15.612 2.390 

296 

— 

— 

— 

— 

. 

1 

i 3 

3 

7.277 682 

297 

8 

— 

8 

8 1 

: 

3 

15.226 1.591 

297 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

j 8 

2 

10.340 3.903 

298 

• 

• 

. 

. 

299 

40 

7 

53 

42 

12 

12 

| 145 

50 

151.007 24.247 

1 - 

Key to table (-* 170/1). 


301 


9. ZADARSKA NADBISKUPIJA 

(ARCHIDIOECESIS JADRENSIS) 

Nebeska zaštitnica: sv. Anastazije (Stošija) Dj. M. 

Površina Nadbiskupije: 3009 km2, isključivo u granicama 
SR Hrvatske. 

Propovijeda se hrvatskim jezikom, a u sezoni stranim 
turistima na njemačkom, talijanskom i francuskom. 

Katoličkih vjernika 134.928, od kojih privremeno od- 
sutnih 18.147. 

Inovjeraca, uglavnom pravoslavnih, do 39.000, te ateista 
(nepoznat broj). 

Crkvena podjela: 13 dekanata sa 61 župom i 50 sam. 
kapetanija, svega 111. 


I. POVIJESNI OSVRT 

Grad Zadar (Jadera) javlja se još u doba ilirske prevlasti kao značaj- 
no središte plemena Liburna. U vrijeme prvih rimskih careva dobiva on 
naslov i prava kolonije. Kršćanstvo dolazi u njega vrlo rano. 

Prvi zadarski biskup, prema starim, legendarnim kronikama, bijaše 
sv. Donat. Drugi je onaj koji se, s ostalim dalmatinskim biskupima, spo- 
minje 341. na koncilu u Rimu, a ime mu nije poznato. Godine 381. spo- 
minje se zadarski biskup Feliks na koncilu u Akvileji i 390. u Milanu. Iza 
njega, uz neke izuzetke gdje se ne zna ime, redoslijed zadarskih biskupa 
dosta je potpun. U jeku seobe naroda, kada su stradali mnogi dalma- 
tinski gradovi, Zadar je ostao pošteđen vjerojatno zbog svog strateški 
hranjivog, insularnog položaja. Tada je izgledalo da će Zadar umjesto 
porušene Salone postati centar provincije Dalmacije. U IX. stoljeću za 
C ^S^vse. ^kup Donat nalazi na dvoru cara Karla Velikoga kao predstav- 
nik težnje dalmatinskih gradova za što većom autonomijom i afirmac i- 
]°m. On je dao izgraditi monumentalnu crkvu sv. Trojstva koja je kas- 
nije po njemu nazvana sv. Donat, a donio je Zadru i relikvije sv. Stoši- 
J<-\ zaštitnice biskupije, odnosno nadbiskupije. 


303 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


U X. stoljeću konačno je i juridički uređeno pitanje hijerarhi- 
je u Dalmaciji: splitski nadbiskup kao nasljednik salonitanskog 
postaje glavom dalmatinsko-hrvatske crkvene pokrajine. S takovim 
rješenjem splitskih sabora 925. i 928. nisu se slagali ni ninski biskup 
Grgur, zapravo biskup čitave Hrvatske, ni zadarski Formin, kao bis- 
kup središta bizantske Dalmacije. Međutim, njihovo neslaganje nije 
utjecalo na saborske zaključke i papinu potvrdu istih. Nešto ra- 
nije javljaju se u Zadru benediktinci koji će uz crkvu sv. Krševana 
imati svoj važni i glasoviti samostan. Da li su u isto vrijeme došle u 
Zadar i benediktinke, još nije posve utvrđeno. U XI. vijeku zadarski 
se biskup, uz neke druge, redovito nalazi u pratnji hrvatskih kralje- 
va Petra Krešimira IV. i Dimitrija Zvonimira. Tako je 1066. bio pri- 
sutan u Šibeniku uz ostale biskupe i zadarski biskup Stjepan kada 
je na Božić Krešimir podijelio zadarskom samostanu benediktinki 
kraljevsku slobodu. Samostan sv. Marije obnovila je Krešimirova ses- 
tra ili bliža rodica Čika i on nosi to ime do danas. 

Kada su god. 1126. Mlečani porušili hrvatski prijestolni grad Bi- 
ograd na moru, ujedno i sijelo istoimene biskupije, ona 
time prestaje opstojati; njezin najveći dio bude pripojen Zadarskoj 
biskupiji koja je time gotovo udvostručena. 

Nastojanjem zadarskog biskupa Lampridija kod pape Anastazija 
IV. uzdignuta je zadarska stolica na čast nadbiskupije i m e - 
tr opoli je bulom »Licet universalis Ecclesiae pastor« G154). Pod- 
ložene su joj otočne biskupije Osor, Rab, Krk i Hvar koje su u to vri- 
jeme, kao i Zadar, bile pod vlašću Krilatog lava iz Mletaka. 

Glede jezika i nacionalnih osjećaja stanovnika 
Zadra u to vrijeme vrlo je značajno svjedočanstvo kardinala Bosona 
koji je pratio papu Aleksandra III. na njegovu putu preko Zadra u 
Veneciju. Svećenstvo i puk dočekalo je 13. ožujka 1177. papu u Zad- 
ru aklamacijama i pjesmama na hrvatskom jeziku koje su visoko 
odzvanjale (»immensis laudibus ct canticis altissime resonantibus in 
eorum lingua slavica«). Ti isti građani »buntovnog grada« jedanaest 
puta će dizati ustanak protiv Mlečana za slobodu i ljubomorno čuvati 
svoje kulturno i nacionalno obilježje, posebno na polju službe Božje 
na staroslavenskom jeziku (»glagoljica«). 

Jedan od najtežih udaraca doživio je Zadar za mletačko-kri- 
žarskog osvajanja 1202. Prema riječima Inocenta III. »Mle- 
čani oboriše gradske zidine, opljačkaše crkve, porušiše zgrade.« Na 
mjestu srušene katedrale započeo je gradnjom nove nadbiskup Lovro 
Periandar posvetivši je s najvećim slavljem 27. V. 1285. Inače je grad- 
nja te, današnje, katedrale trajala u cijelosti oko 120 godina. Za vrije- 
me nadbiskupa Periandra doneseno je u Zadar tijelo sv. Šimuna Pra- 
vednika-Bogoprimca, i smješteno u crkvu Svete Marije Veće. 

Tada Zadarskom crkvom upravljaju nadbiskupi redovnici (1281 — 
— 1320), prvo tri franjevca, a zatim dva dominikanca. To bez sumnje 
govori o ugledu koji su tek pridošli redovnici (franjevci oko 1228. i 
dominikanci oko 1280.) uživali u gradu. God. 1377. dala je hrvatsko- 


304 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


-ugarska kraljica Elizabeta, kći bana Stjepana II. Kotromanića i udo- 
vica Ludovika Anžuvinca, napraviti glasovitu od pozlaćenog srebra škri- 
nju za tijelo sv. šimuna koja i danas krasi svetište svečeve crkve. Na 
području nadbiskupije u gradu Pagu osnovao je nadbiskup Petar 
Matafari kolegijalitet (1396). Njegov drugi nasljednik Blaž Molin (1420 — 
1428), kasnije akvilejski patrijarh, dade paškom kaptolu primicera, a 
u zadarskoj katedrali o vlastitom trošku podiže korska sjedala. 

Na V. lateranskom koncilu (1512 — 1517) istakao se je kasniji za- 
darski nadbiskup Egidije Canini, vrstan teolog, filozof i liturgičar. 
God. 1517. bio je imenovan kardinalom, zatim 1530. zadarskim nadbis- 
kupom te nešto kasnije i naslovnim patrijarhom carigradskim. Od 1554. 
do 1555. nadbiskupijom upravlja kardinal Alojzije Cornaro. Njegov 
nasljednik Mucije Callini sudjeluje na Tridentskom koncilu, a papa 
mu Pio IV. povjerava redigiranje Rimskog katekizma, Indeksa za- 
branjenih knjiga, Misala i Brevijara. U duhu odredaba Tridentinuma 
održavane su redovne dijecezanske sinode i vizitacije. Što se tiče si- 
node, prema zadarskom povjesničaru C. F. Bianchiu, do 1877. bilo ih 
je održano 125 što prije što poslije Tridentskog sabora. Na sinodi dal- 
matinskih biskupa u Zadru 1579. između ostalih značajna je odredba 
prema kojoj biskupi, pohađajući koludrice, imaju im govoriti hrvat 
skim jezikom. God. 1624. imenovan je nadbiskupom Oktavijan Gar- 
zadoro kojemu je zatim povjerena uloga papinskog vizitatora i refor- 
matora za biskupije od Osora do Bara. O svojoj misiji 1624/25. osta- 
vio je opsežan izvještaj od preko 2000 stranica koji se čuva u Arhivu 
Propagande u Rimu. On je dao 1632. prenijeti tijelo sv. šimuna iz ka- 
pele sv. Roka u današnju crkvu sv. šimuna. 

Za odgoj svećeničkog podmlatka otvorio je nadbiskup Bernard 
Florio 1656. sjemenište koje je po njemu prozvano » F 1 o r i o «. 
Iza zagrebačkog sjemeništa, zadarsko je bilo prvo kod nas, u duhu Tri- 
dentinuma. Posebno sjemenište za svećenike-glagoljaše podigao je nad- 
biskup Vicko Zmajević (1713 — 1746) a otvorio ga njegov nasljednik 
Mate Karaman 1748. pod nazivom »Zmajević«. Sjemenište »Zma- 
jević kasnije se ujedinilo sa sjemeništem »Florio« pa djeluje do da- 
nas. 

Na ovom mjestu valja nam nešto reći o glagoljici i gla- 
goljašima u Zadarskoj nadbiskupiji. 

Začetnici službe Božje na slavenskom jeziku bila su sv. braća Ć i- 
r i I i Metod. Dobivši potvrdu od pape Hadrijana II. (867) i Ivana 
VIII. (880) počela se ona širiti po našim krajevima posebno za učenika 
sv. Metoda (t 6. 4. 884.) pa je među Hrvatima na Jadranu u prvim de- 
setljećima X. vijeka bila općenito u upotrebi. Viši latinski kler osuđu- 
je »glagoljicu« (slavenska služba Božja rimskog obreda s glagoljskim 
pismenima) na splitskim saborima 925., ali je brani ninski biskup Gr- 
gur, Zadranin iz hrv. obitelji Dobre. Usprkos zabrani, glagoljica se na 
selii p°tpuno održala, dok je u primorskim gradovima bila tek dje- 
omično uvedena i tek se donekle sačuvala. U katedrali grada Zadra, 
g avnog mjesta bizantske teme (pokrajine), bio je obredni jezik grčki 


305 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


sve do konca XII. st., kasnije latinski, ali je glagoljica postepno bila 
uvedena u veći dio gradskih crkava da se na koncu održi samo u njih 
tri. Mletačka vlast i nadbiskupi, uglavnom stranci, rade protiv glago- 
ljice, ali je narod brani. Već prije spomenutog sjemeništa »Zmajević* 
postoji u Zadru »Collegium illyricum« i njegovi »ilirički«, glagoljaški 
alumni (1607 — 1680). U gradu su također glagoljski i ćirilski pisari 
(1410 — 1820) koje ni mletačka vlast nije ukinula. Crkvene matice vo- 
de se obično glagoljicom, dio župa ima svoje pečate na istom pismu. 
Po župama i župskim arhivima i knjižnicama sačuvan je lijep broj 
glagoljskih Misala. Od X. vijeka pa dalje poznato nam je imenom oko 
3100 zadarskih glagoljaša i Zadar je u izvjesnom periodu hrvatske 
književnosti »glagoljaški grad«. Nijedan zadarski nadbiskup za vri- 
jeme mletačke vladavine nije zabranjivao glagoljice po selima. Učinio 
je to istom jedan domaći sin, nadbiskup Rajčević, pod utjecajem aus- 
trijske politike (1899). Zabrana bude povučena odlučnim zauzimanjem 
naroda i klera kod sv. Stolice. Za očuvanje našeg življa pod vladom 
tuđinca, za njegov jezik i kulturni napredak stekli su skromni popovi 
glagoljaši neprolazne zasluge. 

Za vrijeme austrijske vlade i pod utjecajem carske jozefinističke 
politike provedena je reorganizacija Crkve u Dalmaciji: bulom »Lo- 
cum B. Petri« od 30. 6. 1928. postoje Zadar, sjedište carskog namjes- 
nika za Dalmaciju, metropolijom cijele zemlje sa sufraganskim bis- 
kupima od Šibenika do Kotora; dokida se Ninska biskupija i pripaja 
Zadarskoj nadbiskupiji; biskupije u Osoru i Rabu sjedinjuju se s Krč- 
kom, izdvajaju ispod vlasti zadarskog metropolite i podlažu metro- 
politi u Gorici; konačno se Splitska stolica lišava časti nadbiskupije 
i metropolije te postaje sufraganskom biskupijom Zadarske metropo- 
lije. 

Vrlo težak udarac zadesio je Zadar mirovni ugovor u Rapallu 
(11.2.1920.). Zadar sa četiri župe u svom najužem zaleđu pripade Ita- 
liji, otrgnut od domovine i čitave nadbiskupije. Apostolskim admini- 
stratorom najvećeg dijela nadbiskupije, onog u Jugoslaviji, postaje 
šibenski biskup dr Jeronim Mileta (1922), dok se na čelo talijanskog 
dijela postavlja nadbiskup Petar Dujam Munzani. Bulom »Pastorale 
munus« od 22.8.1932. ukinuta je metropolija u Zadru; ostaje samo 
nadbiskupija koja se, zajedno s njezinim nekad sufraganskim biskupi- 
jama, izravno podlaže Svetoj Stolici. Zadarska nadbiskupija dobiva 
nove granice: oduzeto joj je cijelo područje koje je pripalo Jugoslavi- 
ji, a pripojeni su joj otoci Lošinj, Cres, Lastovo i neki manji, tada već 
pod Italijom. Novoustanovljena apostolska administratura bila je po- 
vjerena šibenskom biskupu sa svim pravima rezidencijalnog biskupa, 
dok Sveta Stolica ne odredi drugačije. 

Tako je ostalo sve do svršetka II. svjetskog rata i krupnih teri- 
torijalnih promjena, koje su nužno tražile i preuređenje crkvenih pri- 
lika u povraćenim krajevima. Reskriptom Svete Stolice od 1.3.1948. 
obnovljena je Zadarska nadbiskupija u svojim starim, predrapallskim 
granicama. Kad je nadbiskup Munzani optirao za Italiju, imenovan je 


306 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


apostolskim administratorom najprije hvarski biskup Msgr. Miho Pu- 
šić, a onda Msgr. Mate Garković, od 27. 9. 1950. On postaje naslov- 
nim biskupom adraškim (22. 2. 1952.) i kasnije rezidenci jalnim nadbis- 
kupom zadarskim (24. 12. 1960.). Zasluga mu je što je u teškim poratnim 
prilikama obnovio brojne oštećene crkve i otvorio dječačko sjeme- 
nište »Zmajević« god. 1949., a zatim i ono bogoslovsko 1959. Poslije 
smrti nadbiskupa Garkovića na 26.5.1968. upravu biskupije preuzima 
Msgr. Marijan Oblak (od 1958. pomoćni biskup) najprije kao kapitu- 
larni vikar, zatim kao apostolski administrator (1969) i već iste godine 
kao rezidencijalni nadbiskup. 

Godine 1970. s velikim slavljem ponovno je obnovljen samostan sv. 
Marije u Zadru koji je bio potpuno porušen u II. svjetskom ratu. Za 
darska crkva još osjeća posljedice komadanja nadbiskupije i otuđenja 
Zadra, te zbog toga pomanjkanje srednje generacije klera koja bi 
povezivala predratnu i poslijeratnu generaciju. Unatoč svih teškoća, 
Zadarska se crkva obnavlja i djeluje u duhu II. vatikanskog sabora. 

Ninska biskupija, koja bi po legendi imala čak apostolsku 
tradiciju, nastala je u doba hrvatskih narodnih vladara, a prvi njezin 
povijesno zajamčeni biskup bio je Teodozij (879). Nepokolebivo je sta- 
jala na strani narodnog jezika i glagoljice u Crkvi. Dokinuta je god. 
1828. i njezino područje pripojeno Zadarskoj nadbiskupiji. 


Kronotaksa zadarske hijerarhije i njezinih područnih biskupija 


KRONOTAKSA ZADARSKIH BISKUPA 
I NADBISKUPA 


Biskupi: 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 


sv. Donat (legendaran) (?) 

N. N. (341) 

sv. Feliks (iza 380—390) 

Sebastijan I. (oko 393) 
sv. Donat II. (o. 402) 

Vital I. (o. 428) 

Pavao I. (o. 446) 

Julije (o. 462) 

N. N. (464) 

N. N. (489) 

N. N. (518) 

Andrija I (530. na saboru u Saloni) 
Pavao II. (557) 


Petar I. (574) 

Sabinijan II. (o. 590) 

Gvido (601) 

Ivan I. (o. 612) 

Ivan II. (o. 634) 

Jakov (o. 642) 

Bazilije I. (o. 674) 

692) 

N. N. (712) 

N. N. (746) 

Petar II. (774) 

Damjan (791) 

vjLVTt31,111- (o- 801-806) 

Vital II. (o. 879) 

Forrrnn ili Firmin (o. 925) 
Bazilije II. (o. 969) 
Anastazije (o. 978) 
vestaneiie I. (Q. 1018) 
Andrija II. (1029—1036) 
Petar III. (1044-1055) 


35. Andrija III. (1056—1059) 

36. Stjepan I. (o. 1066.) 

37. Andrija IV (1072—1073) 

38. Stjepan II. (o. 1073—1090) 

39. Andrija V. (1091—1094) 

40. Grgur (o. 1101-1111) 

41. Marko (o. 1111—1124) 

42. Miha ili Mihovil (o. 1124—1136/7) 

43. Petar IV. (o. 1138) 

44. Lampridije de Gallis, biskup (1141—1154), 
zatim prvi zad. nadbiskup 


Nadbiskupi: 

1. Lampridije (1154—1179) 

2. Tebaid (1179) 

3. Damjan, izabran (1179) 

4. Petar I. (1187—1190) 

5. Nikola Manzavin (1198—1202) 

6. Leonard, benediktinac (o. 1208.) 

7. Ivan Venerius (o. 1218.) 

8. Toma, izabran (1238) 

9. Dominik Franco (1239 — 1244) 

10. Lovro Periander (1249—1287) 

11. Andrija Gausoni (1288—1290) 

12. Ivan iz Anagnia, franjevac (1291—1297) 

13. Hcnrik iz luderta, franj. (1297—1299) 

14. Jakov iz Fulginea, franj. (1299—1311) 

15. Aleksandar, dominikanac (o. 1312) 

16. Nikola de Setia, dorainik. (1314—1320) 

17. Ivan Butovan (1322—1332) 

18. Nikola de Matapharis (1333 — 1367) 

19. Jakov de Candis (1367—1368) 

20. Dominik Epirota (1368 — 1376) 

21. Petar de Matapharis (1376—1398) 

22. Antun de Benedicto (1398) 

23. Ivan (1398—1399) 

24. Luka iz Ferma (1400-1419) 


307 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 
60 
61 
62. 
63 
64, 

65 

66 
67 


Blaž Molinus, Mlečanin (1420—1427) 

Lovro Venier, Mleč. (1428 — 1449) 

Poliodor Foscari, Mleč. (1449) 

Mafej Valaresso, Mleč. (1450—1496) 

Ivan Robobella, Mleč. (1496—1500) 

Alojzije Cippico, Trogiranin (1503) 
Aleksandar (1503—1504) 

Ivan Cippico, Trogir. (1504—1505) 

Franjo Pisano, Mleč. (1505 — 1530) 

Eeidiie kard. Canini, augustinac iz 
Viterba (1530-1532) 

Kornelije Pisano (1533—1554) 

Alojzije kard. Cornaro (1554—1555) 

Mucije Callina, iz Brescie (1555—1566) 
Alojzije Cornaro, ponovno? (1566—1567) 
Andrija Minutio (1567 — 1572) 

Marko Loredano (1573—1588) 

Natale Venier, Mleč. (1577 — 1588) 
Markantun Venerius (Venier) (1589—1592) 
Alojzije Baroccia (1592) 

Alojzije Molina (1592—1595) 

Minucije de Minutiis (1596—1604) 

Viktor Ragazzoni (1604 — 1615) 

Luka Stella (1615—1623) 

Oktavijan Garzadori (1624—1639) 

Benedikt Cappello (1639—1641) 

Bernard Florio (1642—1656) 

Teodor Balbo (1656 — 1669) 

Ivan Ev. Parzaghi (1669 — 1688) 

Viktor Prioli (1688—1712) 

Vicko Zmajević, iz Perasta (1713—1745) 
Mate Karaman, Splićanin (1745 — 1771) 
Mihovil Toma Triali, Zadranin (1771—1774) 
Ivan Carsana (1774 — 1801) 

Josip Grgur Scotti (1807 — 1817) 

Josip Franjo Novak (1823—1843) 

. Josip Godeassi (1843 — 1861) 

. Petar Dujam Maupas (1862—1891) 

Grgur Rajčević (1891 — 1899) 

i. Matej Dujam Dvornik (1901—1910) 

L Vinko Pulišić (1910—1922) 
i. Petar Dujam Munzani (1922 — 1948) 

>. Mate Garković (1961—1969) 

Marijan Oblak (1969—?) 


* Biskupi pod br. 4 — 11, 13, 14 te 16 — 26 na- 
vedeni su samo u nekim starim kronotaksa- 
ma i ne nalaze potvrde u drugim, sigurnijim 
povijesnim vrelima. 


NINSKI BISKUPI 

1. sv. Anselmo* (?) 

2. Maksim (380) 

3. Ivan (530) 

4. Konstantin (539) 

5. Teodorik (686) 

6. Patricije (699) 

7. Maur (714) 

8. Anastazije (756) 

9. Pavao (787) 

10. Marin (812) 

11. Teodozij (879) 

12. Jakob? (oko 890.) 

13. Alfreda (o. 890.) 

14. Grgur I (Ninski) (900—925) 

15. Petar (?) (956) 

16. Marko I. (?) (1008) 

17. Andrija (o. 1050—1072) 

18. Stjepan? (1073) 

19. Firmin (o. 1075.) 

20. A . . .? (1094) 

21. Grgur II. (o. 1104.) 

22. Rodan (o. 1163.) 

23. Matija (1170—1194) 


24. Prodan? (1195) 

25. Sanson? (1205) 

26. Ivan I. (o. 1206.) 

27. Grupcius? (1214) 

28. B. (o. 1229.) 

29. Sanson II. (S. Janson?) (o. 1230—1241) 

30. Ivan II. (o. 1253—1268) 

31. Stjepan (o. 1272.) 

32. Augustin? (1281) 

33. Marčelo de Candis (o. 1288.) 

34. Marko II. (o. 1291.) 

35. Ivan III. (o. 1318.) 

36. Natalis I. (o. 1328.) 

37. Nikola de Matapharis? (1330) 

38. Ferdinand? (1336) 

39. Ivan IV. de Matapharis (1342) 

40. Dimitrije de Matapharis (o. 1354.) 

41. Lodovicus? (1373) 

42. Antun Ćrnota (Chernota) (o. 1387.) 

43. Ivan V. (1388) 

44. Franjo Petri (o. 1402.) 

45. Ivan VI. (1409) 

46. Nikola II. iz Trevisa (o. 1410.) 

47. Ludovik, benedikt. (o. 1424.) 

48. Natalis II., karmelićanin (1436 — 1462) 

49. Jakov I. Bragadin (1462 — 1474) 

50. Juraj Divnić (Difnico) (o. 1479.) 

51. Jakov II. Divnić (Difnico) (1523 — 1554) 

52. Marko III. Loredano (1554—1577) 

53. Petar II. Cedolini (1577—1581) 

54. Jeronim Mazzarelli (1581 — 1588) 

55. Anđelo de Gradii (1588—1592) 

56. Horacije Belloti, konvent. iz Mletaka 
(1592-1602) 

57. Blaž Mandevius (1602—1645) 

58. šimun Divnić (Difnico) (1645—1649) 

59. Juraj II. Giorgiceo (Juričević) 

(1649—1653) 

60. Franjo I. de Andreis (1653 — 1666) 

61. Franjo II. Grassi (1667—1677) 

62. Ivan VII. Borgoforte (1677—1687) 

63. Ivan VIII. Vušić (Vusius) (1688—1689) 

64. Juraj III. Parčić (1690—1703) 

65. Martin Dragolović (Dragolius) (1703 — 1708) 

66. Ivan IX. Manola (1709—1711) 

67. Antun Rossignoli (1713—1715) 

68. Nikola III. Drašić (1716—1720) 

69. Bernard Dominik Leoni (1722—1727) 

70. Ivan Andrija Balbi (1728—1732) 

71. Jeronim III Fonda (1733—1738) 

72. Ivan Friderik Orsini Rosa (1738—1742) 

73. Toma Nekić (1742—1754) 

74. Antun II. Tripković (1754—1771) 

75. Ivan Krst. Jurileo (1771) 

76. Josip Juraj Scotti (1789—1806) 


* Svi biskupi sa znakon (?) su historijski 
nepotvrđeni, dok biskupi prije Teodozija (br. 
1—10) ubrajamo u osobe iz legende. 


BIOGRADSKI BISKUPI 

(Belgrad, Biograd na moru) 

Teodozij I. (oko 1059) 

Dabro (1066) 

Teodozij II. (1069) 

Bazilije (1072) 

Prestancije (1075) 

Teodozij III. (možda Teodozij II. opet) (1076) 
Bono (1100—1102) 

N. N. (1116) 

Biograd n/m razoren, biskupska stolica pre- 
nesena u Skradin) 


308 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


II. ORDINARIJ 

MSGR. MARIJAN OBLAK 

ZADARSKI NADBISKUP 

R. 8. 12. 1919. u Velom Ratu, m. 5. 8. 1945. u Šibeniku. Prefekt u 
sjemeništu i vjeroučitelj na državnoj gimnaziji u Šibeniku (1945 do 
1949). Profesor i vicerektor sjemeništa u Zadru (1949 — 1957). Di- 
plomirao romansku grupu na Fil. fakultetu u Zagrebu. (1955). 
Imenovan za pomoćnog biskupa zadarskog (1958), primio bisk. 
posvećenje 6.7.1958. Gen. vikar (1958—1968), rektor sjemeništa 
»Zmajević« (1958 — 1963), nadzornik Nadb. gimnazije (od 1959.). 
Rektor Nadb. bogosl. sjemeništa (1953 — 1963). Kapitularni vikar 
(1.6. 1968.), apost. administrator (24.5. 1969.), te konačno residen- 
cijalni nadbiskup zadarski (21. 11. 1969.). 

Adresa: Zeleni trg 1, 57000 Zadar © (057) 22-395 stan i 
Nadbisk. Ordinarijat; (057) 25-399 kancelarija g. Nadbiskupa. 

Nadbiskupska kapela u Nadb. domu posvećena je 
sv. Marku Ev. Kapelu je podigao nbp Priuli (oko 1700.), a nbp 
Carsani ukrasio stukaturama (oko 1775.). 

Generalni vikar: Msagr. dr PAVAO KERO, r. 25. 1. 1940. 
Bibinje, m. 10. 7. 1966. Rim. 


III. STOLNI KAPTOL 

Prepozit: Ivan Barulić, prosinod. ispitatelj, delegat za disciplinu 
sjemeništa, r. 4. 5. 1903. Olib, m. 6. 10. 1925. Olib. 

Arhiđakon: Msgr. Josip Bobić, komornik Nj. Sv., ekonom Nad- 
biskupije, r. 10. 2. 1902., Pašman, m. 17.7. 1926. Split. 

Dekan: Ivan Veršić, kancelar, delegat za ekonomiju sjemeništa, 
r. 2. 3. 1905. Vinjerac, m. 17. 3. 1929. Šibenik. 

Kanonici: Jure Meštrović, delegat za ekonomiju sjemeništa, 
r. 26. 1. 1909. Pag, m. 13. 1. 1935. Šibenik. 

Ivan Zorica, delegat za disciplinu sjemeništa, r. 9.2.1919. Biograd, 
m. 20. 2. 1942. Biograd. 

Počasni kanonik: sveć. Splitske nbpje Srećko Dragošević, 
prof. VBS u Splitu (-> 208). 


IV. SVEĆENIČKO VIJEĆE 

Predsjednik: Ordinarij. 

Delegirani predsjednik: Msgr. dr. Pavao Kero, gen. vikar. 
Tajnik: Ratko šešan. 


309 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


Izabrani članovi: Milivoj Bolobanić, Žarko Brzić, Franjo 
Hrg, Šime Kevrić, Joso Kokić i O. Bono Mazić TOR. 

(57000 Zadar, Zeleni trg 1, © (057) 22-395) 


V. NADBISKUPSKI ORDINARIJAT 

Predsjednik: Nadbiskup Ordinarij. 
Generalni vikar: Msgr. dr Pavao Kero. 


Nadbiskupska kancelarija 

(57000 Zadar, Zeleni trg 1, © (057) 22-395) 

Kancelar: Ivan Veršić, kanonik 
Ekonom Nadbiskupije: Josip Bobić, kanonik 
Nadbiskupov tajnik: Grgo Batur, r. 2. 3. 1934. Pridraga, 
m. 29. 6. 1960. Zadar. 

Službenik: Lukrecija Mičić, s. Milosrd. sv. Vinka, r. 5. 7. 1928. 
Sutomišćica. 

Ispitno povjerenstvo 

Kan. Ivan Barulić i dr Pavao Kero, gen. vikar. 

ženidbeni sud 

Dr Tomislav Bondulić, kan. Ivan Barulić i prof. Rozarije Šutrin. 


Liturgijsko vijeće 

Prof. o. dr Martin Kirigin, Mr. Marijan Grgić, lic. th. i Jerko Gregov. 

Misijsko vijeće 

Žarko Brzić i kan. Ivan Zorica. 

Vijeće za umjetnost 

Mr. Marijan Grgić i prof. Ivan Tomljanović. 

Delegati za sjemenište 

Kan. Ivan Barulić , kan. Ivan Veršić, kan. Jure Meštrović, i kan. 
Ivan Zorica. 

Ekonomsko vijeće 

Kan. Ivan Zorica, Josip Radić i Čedo Šupraha. 

Nadbiskupski Karitas 

Članovi relig. centra: Jerko Gregov i Milivoj Bolobanić. 

57000 Zadar, Trg 27. marta br. 2 S (057) 23-048 


310 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


VI. SJEMENIŠTE »ZMAJEVIĆ« 

[57000 Zadar, Trg 27. marta br. 2 © (057) 230-048] 

Rektor: Ivan Prenđa, r. 31. 12. 1939. Zemunik, m. 29. 6. 1964. 
Zadar. 

Duhovnik: žarko Brzić, r. 3. 4. 1922. Filip-Jakov, m. 16. 7. 
1946., Đakovo. 

Ekonom: službu ekonoma obavlja rektor. 

Prefekt: Luka Janjić, sveć. nbpje Vrhbosanske, r. 8. 1. 1944. 
Pećnik, m. 29. 6. 1969. Zagreb. 

U sjemeništu ima 12 sjemeništaraca Zadarske nadbiskupije: 4 u I. te- 
čaju, 2 u II., 2 u III. i 4 u IV. — Osim ovih sjemenište ima 18 sjemeništaraca 
iz Vrhbosanske nbpje, 4 iz Banjalučke bpje, 1 iz Šibenske i 1 za teologiju u 
Eichstattu. Svih zajedno 42 sjemeništaraca. 


VII. PREGLED ŽUPA PO DEKANATIMA 

1. ZADARSKI DEKANAT 

Dk: Ivan Zorica, žk Sukošana 

1. ZADAR — sv. Stošija (katedrala) ® (057) 23-904 BI 57000 Zadar, S. Kon- 

čarevića b.K sv. Stošija Dj.M., sagr. 1275., posv. 1320., obn. 1971. Bpja i 

ž. iz IV. st. D: 7000. Na području župe nalazi se Nadbisk. dječačko sjeme- 
nište »Zmajević«. 6 sv. Krševan (Krizogon) M., $ sv. Petar, 5 Gospa od 
Zdravlja, kult. spom. sv. Donata. □ 6 ss. benediktinki sv. Marije. □ £ sv. 
J ran je oo. Franj. Srednja vjerska šk. za spremanje svećenika. 

u mj. Split ii u mj. — Žk: Jerko Gregov, r. 30. 9. 1937. Preko, m. 29. 6. 1963. 
Zadar. 

2. ZADAR — Arbanasi © (057) 24-216 BI 57000 Zadar, Ul. bratstva i jedin 

stva 4. JfrGospa Loretska, sagr. 1907., posv. 1912. Ž. ust. 1734. D: 4000 

(—300). 2A □ Skol. ss- u mj. Šk: 1 osn., 1 primalj- 

ska. — žk: Fabijan Košćak SDB, r. 31.12.1927. Oštrice ž. N. Marof (nbpja 
Zagreb), m. 29. 6. 1963. Zagreb. 

3. ZADAR — Bezgrješno Začeće Kl 57000, Rranjčevićeva 7. jfr Bez- 

Jgrješno Začeće, sagr. i posvećena 1968. Ž. ust. 25.8.1968. D: 5000 ( — 500). 
2 + u mj. 1 osn. šk. — žk: Ivan Mustać, r. 17.-2.1935., 

Privlaka (Dalm), m. 29.6. 1961. 

4. ZADAR — Uznesenje Bl.Dj.M. © (057) 24-617 K 57000 Zadar, Put Nina 

76. (Neki župu nazivlju »Gospa Maslinska«.) Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 

u XII. st., obn. 1970. Ž. ust. 1968. D: 1200 (—100). lf O ss. Kraljice. Svi- 
jeta. u mj. — žk: Šime Perić, r. 3.9. 1940. Poljana ž. Sutomišći- 

ca' m. 29. 6. 1965. Zadar. 


311 


cr 


DL 


rsi 


3 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


I 


5. ZADAR — sv. Ivan @ (057) 25-565 
O 57000 Zadar, Gundulićeva 3. ^ sv. Ivan 
Krstitelj, sagr. u XIV. st., produžena i 
sagr. zvonik 1858. Ž. osn. 1953. D: 6000. 

2+ 1A O ss. Mil. sv. Vinka Paul. 
nigffifgg) u mj. Šk: 1 osn., 1 sred- 
nja. __ žk: Vlado Rozić TOR , r. 16.9. 1937., 

Dugobabe kod Splita, m. 29.6.1971. Za- 
greb. — Kp: Josip Vrdoljak TOR, r. 24.5- 
1942. Žabljak ž. Vidoši (bpja Banja Luka), 
m. 29. 6. 1971. Zagreb. 

6. ZADAR — sv. Šime @ (057) 23-729 
Bi 57000 Zadar, Trg oslobođenja 7. U sv. 

Šime, sagr. 1190., posv. 1705., obn. 1970. 

Ž. osn. 1832. Od hist. spom. tu je raka 
sv. Simeona Proroka, dar ugarsko-hrv. 
kraljice Marije Kotromanićke, izrađena 
god. 1381. Prvotno je crkva bila posveće- 
na sv. Stjepanu. 1632. crkva povećana i 
preuređena, kad je tijelo sv. Simeona 
Pr. bilo doneseno u ovu crkvu, posv. 1705. 

D: 4000 ( — ?). 2f 2 A □ sv. Mihovila, ss. Franj. trećoredica. □ ss. Kć. 
Milosrđa. u mj. Šk: 3 osn., 9 sred. i 2 više. — Žk: Milivoj 

Bolobanić, r. 15. 2- 1937, Olib, m. 29. 6. 1961. Zadar. 

7. ZADAR — Voštarnica, župa Presv. Srca Isusova © (057) 25-520 BI 

57000 Zadar, Branimirova obala 17. Presv. Srce Isusovo, sagr. 1924., 
posvećena 1924., obn. 1964. Ž. ust. 1934. D: 5000 ( — ?). 1+ 1A □ Škol. 
ss. u mj. 1 osn. šk. — Žk: Jerko Valković OFM, r. 5.8.1920. 

Vrbnik, m. 8.8.1943. Dubrovnik. — Kp: Justin Velnić OFM, r. 16.12.1914. 
Baška Draga, m. 26.6. 1935. Hvar. 

Zadar — župa sv. Josipa Radnika, u formiranju. 

8. BIBINJE (sam. kpl) BI 57205 Bibinje 54/A. ^ sv. Rok Isp., sagr. 

1854. Kpl osn. 1713. D: 2580 (—389). 2t 1A O Zadar, u mj., 

pruga Zadar — Bibinje. 1 osn. šk. — Žk: Stanko Turčić TOR, r. 30.5.1920. 
Dubašnica (.bpja Krk), m. 15.7. 1945. Zagreb. 

9. BOKANJAC B 57000 Zadar. sv. Šimun i Tadej Ap., sagr. 1623., obn. 
1769. ž. osn. 1349. D: 1023 (—50). 1+ OSshsS: Zadar. ^ u mj. iz 
Zadra. 1 osn. šk. — Žk: Ante Ivančev, r. 26.5.1938. Brbinj, m. 29.6.1963. 
Zadar. 

10. CRNO (sam. kpl) BJ 57000 Zadar. sv. Nikola B., sagr. 1522., obn. 
1962. Kpl. osn. 1500. D: 400 (—50). 1+ 0€gsfs£: Zadar. ^ u mj. (iz Za- 
dra). 1 osn. šk. — Adm. kan. Josip Bobić (-» 309). 

DIKLO BJ 57000 Zadar. Gospa od Ružarija, sagr. 1797., posv. 
/98; z °sn. 1646. D: 796 (—40). 1+' Zadar. ^ u mj. (iz Za- 

di'a). 1 osn. šk. — žk: prof. Stjepan Matkov, r. 30.7. 1916. Lovreć, m. 29.6. 
i 939. Šibenik. 


Crkva sv. Donata bniskofOv 


313 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


12. DRACEVAC ZADARSKI (sam. kpl) B 57000 Zadar, j* Uznesenje 
Bl.Dj.M. Kpl osn. 1525. D: 420 (—20). 2t OSiisfi: Zadar. g™l u mj. (iz 
Zadra). 1 osn- šk. — Adm. pro/. Rozarijo Šutrin, r. 3. 10. 1920. Luka, Dugi 
otok, m. 3. 9. 1944. Zagreb. 

13. KOŽINO (sam. kpl) B 57231 Petrčane. sv. Mihovil Ark., sagr. 

1522. obn. 1970. Kpl. osn. 1387. D: 510 (—281). 1+ 0^9^: Zadar, g^l u 

mj., na pruzi Zadar— Nin. 1 osn. šk. — Adm. kan. Ivan Veršić (iz Zadra). 

14. SUKOŠAN B 57206 Sukošan. i* sv. Kasijan B.M., sagr. 1604. Ž. 
osn. 1399. D: 2784 (—293). 2+ 1A O Zadar. ćg-jg^)^: u mj. (iz Zadra). 
2 osn. šk. — Žk: kan. Ivan Zorica, r. 9- 2. 1919. Biograd n/m, m. 20. 12. 1942. 
Biograd n/m. 


2. BENKOVAČKI DEKANAT 

Dk: Šime Torbarina, žk u Benkovcu 

1. BENKOVAC Bi 57300 Benkovac. ^ Porođenje Bl.Dj.M., sagr. 1864., 
obn. 1962. Ž. ust. 1743. D: 907 (—97). 2+ O ss. Kć. B. Ljub. 0^g“): 
u mj. Šk: 1 osn., 1 gimn. — Žk: Šime Torbarina , r. 8.9.1906. Debeljak ž. 
Sukošan, m. 3.4. 1933. Šibenik. 

2. BRUŠKA B 57321 Bjelina (Dalm.). j* sv, Nikola B., sagr. 1963., posv. 
1963. Ž. ust. 1963. D: 475 (—52). 1+ OČg9g“): Benkovac, pruga Benkovac— 
— žegar. 1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa iz Zadra (-» 310). 

3. ERVENIK BI 57321 Bjelina (Dalm.). ^ sv. Mihovil Ark., sagr. prije 

1402. Ž. ust. 1402. D: 47 (—2). 1+ O Benkovac Hi Ki stanje g™) u mj. 

1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa (dz Zadra). 

4. KISTANJE (sam. kpl) Bi 59305 Kistanje. U Prikazanje Bl.Dj.M., sagr. 
1895., posv. 1895. Ž. ust. 1895. D: 20 1 1 O Benkovac, ćgg <£!“): u mj., pru- 
ga Zadar — Benkovac — Knin. 1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa (iz Zadra). 

5. KORLAT (sam. kpl) B Benkovac. ^ Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. u 
XI. st., posv. 1826., obn. 1919. i 1969. Ž. ust. 1826. D: 671 (—135). lf O Ben- 
kovac. £gg Raštević. g™) Nadin-Kosa, pruga Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. 
— Adm. žk iz Benkovca. 

6. MEDVIĐA B 57321 Bjelina (Dalm.). j* Prikazanje Bl.Dj.M., sagr. 
1855. ž. ust. 1755. D: 818 (—93). O Benkovac. g™l u mj. na pruzi Zadar— 
— Obrovac — Knin. 1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa (iz Zadra). 

7. NADIN B 57300 Benkovac. |a sv. Ante Pad., sagr. u XVII. st. Ž. ust. 

u XVII. st. D: 1000 ( — 300). 1+ 0^9^): Benkovac, pruga Zadar— Ben- 

kovac. 1 osn. šk. — Adm. žk škabrnja. 

8. NUNIć (sam. kpl). B 59305 Kistanje. U sv. Ante Pad., sagr. u XIV. 
st. ž. ust. 1875. D: 317 (—90). 1+ O Benkovac. ^ Kistanje. g°p Bjelina 
(Dalm.). 2 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa (iz Zadra). 

9. PERUŠIĆ B 57300 Benkovac. U Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1684. Ž. 

ust. u XVI. st. D: 1755 (—86). 2+ OĆgp: Benkovac. g™l u mj., pruga 

Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. — Žk: Milan Ujević OFM, r. 18.9. 1937. Krivodol 
ž. Poljica Imotska, m. 30. 3. 1964 Makarska. 


314 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


10. POPOVIć (sam. kpl) B 57300 Benkovac. ^ sv, Ante Pad., sagr. 
u XVIII. st., obn. 1967. Ž. ust. 1782. D: 614 (—85). lf 0^9 ^"Benko- 
vac, pruga Zadar — (Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa (iz Zadra). 

11. PRISTEG (sam. kpl) B 57300 Benkovac, Prikazanje Bl.Dj.M., 
sagr. 1892., Ž. ust. 1405., pretvorena 1851. u sam. kpl. D: 950 ( — 100). lf 
OćSSi: Benkovac, cg™) u mj., pruga Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. — Žk: Miho- 
vil Cnkar, r. 28. 9. 1933. Olib, m. 29. 6. 1961. Zadar. 

12. RADOŠINOVAC (sam. kpl) B 57300 Benkovac. ^ sv. Ante Pad., 
sagr. u XVI. st. Ž. ust. 1700., od 1851. dalje tek sam. kpl. D: 750 (—80). 1 + 
0€59<gE?: Benkovac, pruga Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. žk Pristega. 

13. RAšTEVIć (sam. kpl) B 57300 Benkovac. ^ sv, Juraj M., sagr. i 
posv. 1820., obn. 1959. ž. ust. 1820. D: 598 (—104). 1+ 0*59: Benkovac, 
g^l u mj., pruga Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. žk Benkovca. 

14. RODALJICE (sam. kpl) B 57300 Benkovac. Uznesenje Bl.Dj.M., 
sagr. 1405., obnov. 1966. Kpl. ust. 1405. D: 241 ( — 36). lf OćgšJ: Benkovac. 
g™l u mj., pruga Zadar — Benkovac — Knin. 1 osn. šk. — Adm. Ivan Prenđa 
(iz Zadra). 


3. BIOGRADSKI DEKANAT 

Dk: dr Tomislav Bondulić, žk u Biogradu na moru 

1. BIOGRAD na moru B 57210 Biograd. ^ sv. Stošija M., sagr. 1761., 
obn. 1970. Ž. usl. u X st. U XI. st. Biograd je sjedište hrv. kraljeva i bisku- 
pije, osnov. od Petra I. Krešimira zajedno sa □ sv. Ivana Ap. oo. Ben. i 
□ ss. Ben. sv. Tome Ap. D: 3220 ( — 120). 3t 2 A Og^i^g: u mj., pruga 
Zadar— Biograd, šk: 1 osn. i 1 sred. — Žk: dr Tomislav Bondulić , r. 11.8. 
1936. Olib, m. 29. 6. 1962. Zadar. — Novouveden © (057) 83-314. 

2. FILIP- JAKOV B 57207 Filip-Jakov. U sv. Mihovil Ark., sagr. 1470. 
Ž. ust. 1670. D: 1403 ( — ?). lf O Biograd. gEp u mj. 1 osn. šk. — 
Žk; Franjo Hrg , r. 3.13.1932. Ivanec, m. 22.7.1957. Zadar — Novouveden 
@ (057) 85-646. 

3. PAKOŠTANE B 57211 Pakoštane. ^ Uzašašće Gospodinovo, sagr. 
1906., posv. 1912. ž. ust. 1613. D: 1923 (—263). ~2+ O Biograd, g^^: u 

Pruga Zadar — Pakoštane. 2 osn. šk. — Žk: Grgo Negulić, r. 13.2.1915. 
Pag, m. 29. 6. 1940. Šibenik. 

4. POLAčA B 57301 Polača. ^ sv. Kuzma i Damjan M., sagr. 1820., 
obn. 1836. Prastara župa, propala za Turaka, obnov. 1673. D: 1470. 2+ 1A 
0£S9: Benkovac, gšp u mj., pruga Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Biograda. 

5. TINJ (sam. kpl) B 57301 Polača. sv. Ivan Krst., sagr. 1817. Ž. spom. 
1640. D: 800 ( — 100). lf OĆgjj: Benkovac, g™) Polača, pruga Biograd— 

Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Gorice. 

6. TURANJ B 57207 Filip-Jakov. Gospa Karmelska, sagr. 1739. Ž. 

sponi. 1430. D: 931 (—50). 3f 1A O fiiogražL gg) u mi., pruga Za- 

ar Biograd. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Filip-Jakova. 


315 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


7. VRANA Kl 57211 Pakoštane. kk sv. Mihovil Ark., sagr. 1885. Prastara 
i slavna župa. O priorat Templara (u XIII. i XIV. stolj.). D: 1338 ( — 115). 
1 f O Biograd. u mj., pruga Biograd — Benkovac. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Pakoštana. 

8. VRGADA (sam. kpl) K 57210 Biograd. kk Presv. Trojstvo, sagr. oko 
1700. Matice od 1825. D: 474 (—68). 1+ OfiS): Biograd. u mj. 1 osn. 
Šk. — Žk: Krsto Silov, sveć. Šibenske bpje (-» 169 i 299). 


4. BOŽAVSKI DEKANAT 

Dk: Josip Rudić , žk u Božavi 

1. BOŽAVA Kl 57286 Božava. kk sv. Nikola B., sagr. 1882—3., obn. 1938. 

Ž. ust. u IX. st. D: 226 (—19). 3 + Č> Zadar. *££ u mj. 1 osn. šk. — Žk: 

Josip Rudić, r. 14. 1. 1913. Sali, m. 11.7. 1937. Split. 

2. BRBINJ Kl 57285 Brbinj. kk sv. Kuzma i Damjan, sagr. 1100. Ž. ust. 

oko 1100. D: 650 ( — 386). lf O Zadar. u mj. 1 osn. šk. — Žk: 

Nedjeljko šarin, r. 22. 9. 1946. Sutomišćica, m. 29. 6. 1971. Zadar. 

3. DRAGOVE (sam. kpl) K 57286 Božava. kk sv. Leonard Isp., sagr. 

u XII. st., obn. 1938. Ž. spom. u XII. st. D: 338 (—28). 2f O Zadar. 

u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Božave. 

4. SAVAR (sam. kpl) K 57285 Brbinj. kk Bl.Dj.M. od Ka r mola. Ž. ust. 

1797., obn. 1900. D: 353 (—162). 2+ O Zadar. u mj. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Brbinj a. 

5. SESTRUNJ (sam. kpl) K 57291 Sestrunj. U sv. Petar i Pavao., sagr. 
u XVI. st., obn. 1830. Ž. ust. 1579. D: 247 (—64). 2 1 O Zadar. u mj. 
1 osn. šk. — Žk: Amos Filipi, r. 27. 3. 1905. Sali, m. 17. 3. 1929. Šibenik. 

6. SOLINE (sam. kpl) K 57287 Veli Rat. kk sv. Jakov Ap., sagr. 1547., 

obn. 1930. Kpl ust. 1863. D: 488 (—132). lf O Zadar. ^ u mj. 1 osn. šk. 

— Adm. žk iz Velog Rata. 

7. VELI RAT (sam. kpl) Kl 57287 Veli Rat. kk sv. Ante Pad., sagr. 1866., 

obn. 1966. Kpl ust. 1731. D: 349 ( — 10). lf O Zadar. u mj. 1 osn. šk. 

— Žk: Josip Marcelić, r. 27. 3. 1912. Preko, m. 14.7. 1935. Šibenik. 

8. ZVERINAC (sam. kpl) Kl 57286 Božava. kk sv. Ignacije Isp., sagr. 

1690., obn. 1925. Kpl osn. 1690. D: 185 (—39). lf O Zadar. ^ u mj 
1 osn. šk. — Adm. žk iz Božave. 


5. NINSKI DEKANAT 

Dk: Srećko Frka-Petešić, žk u Ninu 

1. DRACEVAC NINSKI (sam. kpl) K 57235 Vrsi. sv. Martin B., sagr. 

1785., obn. 1921. Kpl ust. 1701. D: 452 (—40). lf oesf: Zadar, cgs) u mj„ 
pruga Zadar — Nin. ^ Nin. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Poljica. 


316 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


Starohrvatska crkva sv. Križa u Ninu 

(sagrađena. u IX. vijeku) 


2. NIN Kl 57282 Nin. kk^ sv. Anzelmo B., b. katedrala, sagr. u VII. 

stolj. (?) nanovo podignuta od hrvatskog kralja Zvonimira (XI. st.), obn. 
1528, 1673. i 1892. Ž. se spominje u starokršć. vremena. Histor. spomenici: 
starohrv. c. sv. Križa (IX. st.), c. sv. Ambrozija, sv. Mihovila i sv. Marije. 
Nekad je u Ninu također bio □ oo. Ben. i □ ss. benediktinki. D: 1810 ( — 20). 
3f 1A OćSp: Zadar, u mj., (iz Zadra). 3 osn. šk. — Žk: Srećko 

Frka-Petešić, r. 15. 10. 1941. Sali, m. 29. 6. 1966. Zadar. 

3. PETRČANE (sam. kpl) Kl 57231 Petrčane. kk sv. Ivan i Pavao MM., 

sagr. 1874., Kpl. osn. 1621. D: 560 ( — 50). lt Zadar. t^Epj^g: u mj. 

mj. (iz Zadra). 1 osn. šk. — Adm. Eduard Peričić iz Zadra (-> ž. Vrsi). 

4. POLJICA Kl 57235 Vrsi. U sv. Mihovil Ark., sagr. 1857. Ž. ust. 1687., 
obn. 1921. D: 730 ( — 80). lf 1A OfiSi: Zadar. r§E§) u mj., pruga Zadar — 
— Nin — Poljica. 3 osn. šk. — Žk: Milo Perović, r. 20.9.1921. Arbanasi, m. 
1.4. 1945. Zadar. 

5. PRIVLAKA Kl 57233 Privlaka. kk Porođenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1839., 

posv. 1841., obn. 1968. Ž. ust. u XIV. st. D: 2780 (—200). 2+ 1A Ofis: 

Zadar, u mj., pruga Zadar — Nin. 1 osn. šk. — Žk: Nedjeljko Ivanov, 

r. 30. 6. 1940. Poljana ž. Sutomišćica, m. 29. 6. 1963. Zadar. 

6 VIR (sam. kpl) si 57234 Vir (Dalm.). kk sv. Juraj M., sagr. 1845. 
Prastara župa (do 1853.), obn. 1896. D: 1256 (—300). 2f Ogg: Zadar. ^ u 
m<j. (iz Zadra). 1 osn. šk. — Adm. žk iz Vrsi. 

7. VRSI (sam. kpl) Kl 57235 Vrsi. ki sv. Mihovil Ark., sagr. u XVII. st. 
Kpl. ust. u XVII. st. D: 2023 (—600). 2f 1A Osdg: Zadar. u mj., pru- 
(iz Zadra). 1 osn. šk. — Adm. iz Zadra: Eduard Peričić, r. 31.11. 1935. Suko- 
šan, m. 29.6. 1963. 

8. ZATON kod NINA (sam. kpl.) E3 57232 Nin. Rođenja Bl.Dj. Marije, 
sagr. 1670., obn. 1969. ž. ust. 1670. D: 1508 (—500). lf 1A □ ss. Kćeri 

i osrđa. O^Sj: Zadar. u mj. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Nina. 


317 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


6. NOVIGRADSKI DEKANAT 

Dk: •/• 


1. JASENICE BI 57250 Obrovac. L> sv. Jeronim, sagr. 1874. Ž. spom. u 

XII. st. D: 1550 (—250). 3+ O Obrovac, u mj., pruga Zadar— 

—Obrovac. — Adm. iz Zadra: Grgo Batur, bisk. tajnik (-> 310). 

2. KRUŠEVO BI 57250 Obrovac. sv. Juraj M., sagr. 1850. Bivša c. 

sv Jurja iz IV ili V. st. sada ruševina na groblju. Prastara ž.. spom. 1222. 
Ptr: O oo: franj. Karin. D: 1250 (-350). 2+ 1A O Obrovac. ^ u mj 

pruga Zadar— Benkovac. eJS Obrovac. 2 osn. šk. — žk: Augustin Babic OFM, 
r. 19. 3. 1910. Katuni (nbpja Split), m. 28. 3. 1936. Split. 

3 NOVIGRAD 3 57312 Novigrad (Dalm.). U Porođenje Bl.Dj. Marija 
sagr 1890 Ž. spom. 1350. D: 1482 (-460). 3+ OćS>: Zadar. u mj., 

na° pruzi: Zadar-Novigrad. 1 osn. šk. - Žk: Ante Oštrić, r. 18.6.1914. Obro- 
vac, m. 18.4. 1937. Šibenik. 

4. OBROVAC 3 57250 Obrovac. L sv. Josip, sagr. u XVII. st., obn. 

1794. D: 290 (—40). 1 + O Obrovac. Zadar. u mT' Pru§a Za* 

dar— Obrovac. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Kruševa. 

5. POSEDARJE 3 57242 Posedarje. U Bl.Dj. Marija, posv. 1700. Ž. ust. 

1722. D: 1800 (—250). tf Ogš): Zadar. u mj., pruga Zadar— Po- 

sedarje. 2 osn. šk. — Žk: Joso Kero, r. 17.8.1934. Bibinje, m. 29.6.1963. 

Đakovo. 

6 PRIDRAGA (sam. kpl.) E 57226 Pridraga. U sv. Martin B„ sagr. u 
X st obn 1924. D: 1920 (—200). lt 1A O^: Zadar. £“) u mj., pruga 
Zadar — Benkovac. 1 osn. šk. - Žk: Frane Višaticki, r. 7.4.1943. Catrnja z. 
Bos. Gradiška (bpja Banja Luka), m. 29. 6. 1968. Đakovo. 

7. SMILCIĆ (sam. kpl.) E3 57313 Smilčić. k Bl.Dj. Marija od Zdravlja, 
sagr. oko 1869. Kpl. ust. 1820. D: 180 (-20). lt O Benkovac. SS Zadar, 
u mj. 1 osn šk. — Adm. žk iz Pridrage. 


7. PAŠKI DEKANAT 

Dk: Frrne Manđić, žk u Pagu 

1. BARBAT na Pagu (sam. kpl) BI 51290 Pag. U Bezgnešno Zacc£g_ 

Bl.Dj ,M„ sagr. 1854., obn. 1970. Ž. osn. 1852. D: 880 (—60). 1 2 3 4+ ° a®; 
SS Zadar ili Rijeka. u mj., na pruzi Zadar-Pag. 2 osn. sk. - zk. 

Sitne Kevrić, r. 16. 12. 1944. Visočane, m- 24. 6. 1968. Zadar. 

2. DINJIŠKA (sam. kpl) BI 51292 Povijana. U svJVIavroO^, sagr. 
1401. Kpl osn. oko 1400. D: 400 (—50). lt O Pag. Zadar ih Rijek . 

na pruzi Zadar— Pag. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Povijane. 

3. GORICA na Pagu (sam. kpl) BI 51290 Pag. la sv- AntL_P^-'’ 

1852., obn. 1963. Kpl ust. 1925. D: 95 (—15). lt O Pag. ^ a 

Rijeka. u mj. na pruzi Zadar— Novalja— Pag. Adm. z %■ 

4. KOLAN BI 51293 Kolan. ta. svi Luka Ev. ž. spom. 100.‘ ‘ 

(—50). lt O Pag. 'čiS Zadar ili Rijeka. u mJ-- na pru/1 

—Pag— Kolan. 1 osn- šk. — Adm. žk iz Barbata. 


318 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


5. PAG, Ruićeva 15 @ (051) 89-076 3 51290 Pag. Uznesenje Bl.Pj.M. 
sagr. 1443. obn. 1847. 2. osn. 1190. Hist. spomenik kulture u ž.: svetište »Go- 
spe od Starog grada«, pod zaštitom države, udaljeno cca 2 km od Paga. 
D: 3350 (—1000). 4f 1A □ ss. Ben. O^PeS: u mj., na pruzi Zadar — Pag. 
šk: 1 osn. i 1 gim. — Žk: Frane Mandić, r. 31.10.1935. Turanj, m. 29-6. 
1961. Zadar. 

6. POVLJANA na Pagu (sam. kpl) 3 51292 Povijana. sv. Juraj M., 

sagr. 1765., obn. 1898. Ž. osn. 1432. D: 624 ( — 54). lf A u gradnji. O Pag. 
ggg Zadar ili Rijeka, u mj., na pruzi Zadar — Pag. 1 osn. šk. — Žk: 

Ivan Kevrić, r. 22. 8. 1946- Visočane, m. 29. 6. 1971. Zadar. 

7. VLAŠIĆI (sam. kpl) 3 51292 Povijana. ^ sv. Jeronim, sagr. 1401. 
Osn. 1292. D: 250 (—70). lf O Pag. Zadar ili Rijeka. t^Epidg: u mj., 
na pruzi Zadar — Pag. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Povijane. 


8. PAŠMANSKI DEKANAT 

Dk: o. dr Martin Kirigin OSB, žk Tkona 

1. BANJ (sam. kpl) 3 57263 Ždrelac. ^ sv. Kuzma i Damjan M., sagr. 
1381., posv. 1730. Ž. spom. u XVI. st., kasnije propala. Kpl osn. 1851. D: 
355 ( — 80). 3f O Biograd. u mj., na pruzi Zadar — Banj. 1 osn šk. 
— Adm. Žk iz Dobropoljane. 

2. DOBROPOLJANA (sam. kpl) 3 57264 Neviđane. sv. Toma Ap., 
sagr. 1717., obn. 1967. D: 453 ( — 50). 2+ O Biograd. ^ u mj., na pruzi 
Zadar — Dobropoljana. 1 osn. šk. — Žk: o. Anselmo Štulić , r. 29. 12. 1946. 
Nin, m. 19.12.1971. Pula. 

3. MRLJANE (sam. kpl) 3 57264 Neviđane. sv. Ante Pad., obn. 
1874. D: 286 ( — 64). 1 1 O Biograd. x^g Neviđane, na pruzi Zadar — 
— Pašman — Neviđane. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Pašmana. 

4. NEVIĐANE 3 57264 Neviđane. ^ Presv. Srce Isusovo, sagr. 1899., 

posv. 1899. Ž. spom. 1565. D: 646 ( — 114). lf O Biograd. u mj., 

na pruzi Zadar — Pašman — Neviđane. — Adm. žk iz Pašmana. 

5. PAŠMAN 3 57262 Pašman. Rođenje Bl.Pj.M., sagr. 1885. Pra- 

stara ž., pripadala Zadar, bpji, pa Biogradskoj 1050. do 1126., pa opet Za- 
darskoj. U Pašmanu (»Kraj«) □ oo. Franj. po tradiciji iz XIII. st. D: 1360 
( — 760)- lf i A O Biograd, u mj. 1 osn. šk. — Žk: Stjepan 

Vinko, r. 19. 12. 1939. Štrukovec ž. Selmica, m. 29. 6. 1970. Đakovo. 

6. TKON 3 57212 Tkon. sv. Toma Ap., sagr. 1742., obn. 1938., pon. 
obn. 1945 — 57. ž. spom. u XI. st. D: 727 (—37). lf □ oo. Ben. »Čoko- 
\ac«. o Biograd. Zadar. *£“) u mj., na pruzi Biograd — Tkon. 1 osn. 
sk. žk: dr Martu Kirigin OSB, r. 14. 12. 1908. Mirca (bpja Hvar), m. 29.6. 
1931. Supetar. 

7. ŽDRELAC (sam. kpl) 3 57263 Ždrelac. ^ sv. Luka Ev., sagr. 1825., 
obn. 1958. ž. spom. 1395. D: 520 (—100). 2t O Biograd. u mj., na 
Piuzi Zadar — Ždrelac. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Dobropoljane. 


319 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


9. RAŽANACKI DEKANAT 

Dk: Jure Meštrović, kan i žk u Ražanou 


1. ISLAM LATINSKI (sam. kpl) 057242 Posedarje. Ja sv. Nikola B_„ 

sagr. 1756., obn. 1950. Kpl ust. 1762. D: 1000 (—300). 1+ O& Zadar. 

^B5| u mj., na pruzi Zadar— Posedarje. 2 osn. šk. — Adm. žk iz Posedarja. 

2. LJUBAĆ (sam. kpl) 0 57248 Ražanac. Ja sv. Martin B., sagr. 1712., 
obn. 1812. Kpl ust. 1851. D: 716 (—110). 2 + OfiŠS: Zadar, ^sg: u mj., 
na pruzi Zadar— Ražanac. 1 osn. šk. — Žk: Nikola Peđešić, r. 14.11.1908 
Banj, m. 3. 7. 1938. Šibenik. 

3. RADOVIN (sam. kpl) 0 57248 Ražanac. U Gospa od Zdravlja, sagr. 

1887., obn. 1968. Kpl ust. 1825. D: 892 (—223). lf 1A Ogjljsg: Zadar. 
,-CM Jovići, na pruzi Zadar — Ražanac. 1 osn. šk. — Žk: Nikola Peđišić (ml.), 
r. 2. 12 1921. Tkon, m. 16.7. 1950. Đakovo. 

4. RAŽANAC 0 57248 Ražanac. L Bl.Dj.M. od Ružarija, sagr. 1856., 
posv. 1902. Ž. spom. 1460. D: 2802 (—300). 5f □ ss. Predr. Krvi. OćSs: 
Zadar. 1^1) eS: u mj., na pruzi Zadar — -Ražanac. 4 osn. šk. — Žk: Jure 
Meštrović, kan., r. 26. 1. 1909. Pag, m- 13. 1. 1935. Šibenik. 

5. SELINE 0 57244 Starigrad-Paklenica. U Porođenje Bl.Dj.M., sagr. 

1840., posv. 1850. Ž. ust. iza 1700. D: 617 (—47). 1 + O®): Zadar, ^sg: 

u mj., na pruzi Zadar— Karlobag. 1 osn. šk. — Žk: Cedomil Šupraha, r. 
20. 1. 1938. Kolan, m. 29. 6. 1963. Zadar- 

6. SLIVNICA 0 57247 Vinjerac. U sv. Kuzma i Damjan M., sagr. 1845. 

Ž. ust. oko 1759. D: 1338 (—146). 1 + O^cg: Zadar: u mj., na 

pruzi Zadar — Vinjerac. 1 osn. šk. — Žk: Ante Jakša, r. 1.1. 1896. Gradac ž. 
Podzemelj (nbpja Ljubljana), m. 21.12.1929. Buenos Aires (Argentina). 

7. STARIGRAD-PAKLENICA 0 57244 Starigrad-Paklenica. sv. Ju- 

raj M., sagr. 1850. Ž. ust. oko 1690. D: 1661 (—500). lt OiS>: Zadar. 

u mj., na pruzi Zadar — Karlobag. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Selina. 

8. TRIBANJ 0 57245 Tribanj-Kruščica. Ja sv. Ante Pad., sagr. 1868. 

Ž. ust. 1800. D: (846 (—220). 1+ O& Zadar. <^glcg: u mj., na pruzi 

Zadar — Karlobag. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Selina. 

9. VINJERAC 0 57247 Vinjerac. J^ sv. Ante Pad., sagr. 1846. Ž. ust. 

1826. D: 650 (—150). 2f Zadar, ^cg: u mj. 1 osn. šk. — Adm. 

žk iz Posedarja. 


10. SALSKI DEKANAT 

Dk: Srećko Petrov, žk u Salima 

1. Iž MALI (sam. kpl) 0 57283 Iž Veli. L Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 
1900. Kpl ust. 1765. D: 534 (—80). 2f O Zadar.' cg u mj. 1 osn. šk. — 
Adm. žk iz Velog Iža. 

2. Iž VELI 0 57283 Iž Veli. U sv. Petar i Pavao Ap„ sagr. 1391., obn. 
1962. Ž. spom. 1405. D: 941 (—100). lf O Zadar, sg u mj., na pruzi 
Zadar— Iž Veli. 1 osn. šk. — Žk: Santo Bitan, r. 18. 10. 1917. Iž Veli, m. 
8. 4. 1945. Split. 


320 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


3. LUKA (sam. kpl) 0 57282 Žman. ^ sv. Stjepan Prvomuč saer 

1882. Kpl ust. 1742. D: 353 (-20). 1+ O Zadar. *g u mj„ na pruzi 

Zadar— Luka— Žman. 1 osn. šk. — žk: Anđeo Zorić, r- 22 5 1936 Božava 
m. 29. 6. 1962. Zadar. 

4. RAVA (sam. kpl) 0 57283 Rava. J^ Uznesenje Bl.Di.M.. saer n 

XVI. st. Kpl ust. 1613. D: 232 (—100). 1 f o Zadar. u mj., na pruzi 

Zadar — Rava. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Luke. 

5. SALI 0 57281 Sali. J^ Uznesenje Bl.Dj.M.. sagr. 1584., obn. 1873 
Ž. spom. 1462. D: 1331 (—252). lf 1A o ss. M.I. O Zadar, ^g u mj. 
na pruzi Zadar— Sali. 1 osn. šk. — žk: Srećko Petrov, r. 2.11.1919. Brbini 
m. 5. 8. 1945. Šibenik. 

6. ZAGLAV (sam. kpl) E3 57281 Sali. sv. Mihovil Ark., sagr. oko 

1500., Kpl ust. 1921. D: 509 ( 143). 1 □ oo. TOR. O Zadar. u 

mj., na pruzi Zadar— Zaglav. 1 osn. šk. — žk: Jerko Meštrović TOR r. 30. 9. 
1909. Pag, m. 29. 6. 1934. Zagreb. 

7. ŽMAN (sam. kpl) Bi 57282 Žman. sv. Ivan Glavosjek, sagr. 1674. 

Kpl ust. 1522. D. 465 ( 50). 1 T O Zadar. u mj., na pruzi Zadar — 

— Žman. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Luke. 


11. SILBANSKI DEKANAT 

Dk: /. 

1. BRGULJE (sam. kpl) s 57292 Molat. sv. Andrija Ap., obn. 1926 

i 1956. Kpl ust. 1903. D: 162 (-30). 1 f o Zadar. ^ u mj., na pruzi 

Zadar — Molat. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Ista. 

2. IST (sam. kpl) 0 57293 Ist. 1* sv, Nikola B.. sagr. 1856. Kpl ust. 
7a0. D: 512 (—100). 2f 1A o Zadar. ^ u mj., na pruzi Zadar— Ist. 

~ 2k: Sime Sturnela, r- 22.8.1917. Poljana ž. Sutomišćica, m. 
zy. 6. 1942. Zadar. 

3. MOLAT 0 57292 Molat. h Pohođenje Bl.Dj.M.. sagr. 1449., obn. 1955. 

D- 297 ( 50). 2f O Zadar, xg u mj., na pruzi Zadar — 
Molat. 1 osn. šk. — žk: Marijan Magaš, r. 24.9. 1897. u mj., m. 24.8. 1920- 
Zadar, 'umirovljenik. 

Uas \°L!?0S 57296 01ib- ^ Uznesenje Bl.Dj. Marije, sagr. 1899. Ž. spom. 

irSiz^H A7k8)' 6+ O Predrag. Krvi. O Zadar. ,£ u mj" na 

M ‘ ' °Sn' Šk- ~ žk: Pelar Vlasanović, r. 5.2-1902. Trinidad- 

-Lal., USA, m. 8. 8. 1926. Preko. 

-ko l5fiinRE^IU,^A S 57294 Premuda- 1a sv- Jakov Ap., sagr. 1610. Ž. ust. 
muda , 'D:.,171 <-20). ,1+ O Zadar, u mj„ na pruzi Zadar-Pre- 

muda. l osn. sk. - Adm. žk iz Silbe. 

oočetknn^vvT ^ ;’7293 Silba' ^ Porođenje Bl.Dj.M., sagr. 1843. Ž. ust. 
dar. j« ■ Sl’ D: ( — 100)- 2f 1A a ss. Predrag. Krvi. O Za- 

r 8 4 i q o 7 Uq. na Pruzi Zadar — Silba. 1 osn. šk. — žk: Mario Gržanov, 

■ vn. Sutomišćica, m. 29. 6. 1963. Zadar. 


321 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


7. ZAPUNTEL (sam. kpl) E3 57293 Ist. Rođenje Bl.Dj.M, Kpl ust. 
1701. D: 218 (—50). lf 1A O Zadar. u mj., na pruzi Zadar — Zapun- 
tel. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Ista. 


12. UGLJANSKI DEKANAT 

Dk: Eugen Konatić, žk u Ugljanu 

1. KALI BI 57272 Kali. tk sv. Lovro M., sagr. 1698., posv. 1777. Ž. ust. 
u XVII. st. D: 2650 (—150). 2+ 1A □ ss. Kć. Milosrđa. O Zadar. g u 
mj., na pruzi Zadar — Preko — Kali. 1 osn. šk. — Žk: Ratko šešan, r. 18. 9. 
1944. Filip-Jakov, m. 24. 6. 1968. Zadar. 

2. KUKLJICA BI 57271 Kukljica. ^ Obraćenje sv. Pavla, sagr. 1666. 
posv. 1673. 2. ust. 1405. D: 1590 (—234). 2t 1A O Zadar, jg u mj., 
na pruzi Zadar — Kukljica. 1 osn. šk. — Žk: Anđeo Kolić, r- 26. 9. 1923. So- 
line, m. 10. 7. 1949. Đakovo. 

3. LUKORAN BI 57274 Lukoran. sv. Lovro M., sagr. 1878. Ž. ust. 
1500. D: 963 ( — 63). lf O Zadar, ?g u mj., na pruzi Zadar — Lukoran. 
1 osn. šk. — Adm. žk iz Sutomišćice. 

4. PREKO ® (057) 61-33 ISl 57273 Preko. Gospa od Ružarija, nova 
sagr. i posv. 1967. Ž. ust. oko 1770. D: 2198 ( — 50). 26 2+ 1A (Uf oo. 
TOR i □ ss. Kć. Milosrđa. O Zadar, sg u mj., na pruzi Zadar — Preko. 
1 osn. šk. — Žk: Josip Vrdoljak TOR, r- 5.11.1942. Žabljak ž. Livno, m. 
1.12.1968. Zagreb. — Kp: Šime Antonina TOR, r. 12.11.1937. Žman, m. 
26. 6. 1966. Zagreb. 

5. SUTOM1ŠĆICA B 57273 Preko. ^ sv. Eufemija M., sagr. 1679., posv. 
1710., obn. 1963. Ž. ust. 1349. D: 1150 (— 50). 2+ 1A O Zadar, jg u mj., 
na pruzi Zadar — Sutomišćica. 1 osn- šk. — žk: Ante Jelić, r. 7. 3. 1943. 
Jaklići ž. Rumboci (nbpja Vrhbosna), m. 29.6. 1972. Sarajevo. 

6. UGLJAN B 57275 Ugljan, Uznesenje Bl.Dj.M., sagr. 1423. obn. 
1968. Ž. ust. 1401. D: 1741 (—210). 4f □ ss. Kć. Milosrđa. O Zadar. 
xg u mj., na pruzi Zadar — Ugljan. 1 osn. šk. — Žk: Eugen Konatić, r. 
21. 1. 1910. Iž Veli, m. 14- 7. 1935. Šibenik. 


13. ZEMUNIĆKI DEKANAT 

Dk: Tito Šarin, žk u Gorici-Raštane 

1. BRIŠEVO (sam. kpl) B 57000 Zadar. U Gospa od Ružarija, sagr. 
1886. Ž. jiust. |1613. D: 580 (—50). 1 + Ojg& Zadar. <£“) u mj.,, na 
pruzi Zadar — Ražanac. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Murvice. 

2. GALOVAC (sam. kpl) B 57222 Zemunik, sv. Mihovil Ark., sagr. 
1882. Kpl ust. početkom XIX. st. D: 1530 ( — 70). lf OžS3c£!™): u mj., na 
pruzi Zadar — Knin. 1 osn. šk. — Adm. žk iz Gorice. 

3. GORICA-RAŠTANE BI 57222 Zemunik, j* sv. Ivan Krst., sagr. 1848. 
Ž. spom. 1188. D: 1993 (—230). 2+ 1A O'gPig^l: u mj., na pruzi Zadar— 
— Knin. 3 osn. šk. — Žk: Tito Šarin, r. 12.2.1944. Poljana ž. Sutomišćica, 
m. 24.6.1968. Zadar. 


322 


ZADARSKA NADBISKUPIJA 


4. MURVICA BI 57000 Zadar. Bezgrješno Začeće Bl.Dj.M., sagr. 
i posv. 1892. Ž. ust. počet. XVIII. st. D: 580 (—69). lf 0<£5Dxj4g: Za- 
dar. «g!g) u mj., na pruzi Zadar— Murvica. 1 osn. šk. — žk: Marinko Ivan- 
ković SDB, r. 26. 6. 1942. Sovići ž. Gorica (bpja Mostar), m. 26. 6. 1969. Zagreb. 

5. POLIČNIK B 57241 Poličnik. sv. Nikola B., sagr. 1877., obn. 1943. 

Ž. ust. 1768. D: 2140 (—500). 3+ 1A Zadar. ^ u mj., na pruzi 

Zadar— Poličnik. 2 osn. šk. — Žk: Franjo Kopman, r. 17.1.1910. Cebovec ž 
Lobor (nbpja Zagreb), m. 3.7. 1938. Šibenik. 

6. SUHOVARE (sam. kpl) BI 57241 Poličnik. ^ sv. Ante Pad., sagr. 

937. Spom. u doba hrv. kraljeva (X. st.), nekad bila’ ž. D: 950 (—250). 

Zadar. ^ u mj., na pruzi Zadar— Poličnik. 1 osn. šk. — Adm. 
žk iz Poličnika. 

7. ŠKABRNJE (sam. kpl) Bi 57222 Zemunik. ^ Uznesenje Bl.Dj.M., 
sagr. i posv. 1913. Kpl spom. 1625. D: 2160 (—500). 3f OSlj^g: Zadar. 
q°Egl u mj., na pruzi Zadar— Zemunik. 1 osn. šk. — Žk: Joso Kokić, r- 1. 12. 
1945. Pridraga, m. 26. 6. 1969. Zadar. 

8. VISOCANE BI 57241 Poličnik. sv. Ante