Skip to main content

Full text of "SatjugW 2016 24 21"

See other formats


2. _ ਲਵ 


੫੪੪.5110॥311153110.60।॥ 


13 ਤੋਂ 19 ਸਾਵਣ 2073 - 28 00 00 3 0000512016 ਵੀਰਵਾਰ, ਸੰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 201 


੧੧੦੬ : ੨੩. 5.00 1 


ਮਨ ਮੈ ਨਰਮਾਈ 


ਪੁਮੇਸਰ ਨੇ ਏਨਾ ਦੇ 
ਸੰਤਰੀਆ ਦੇ ਮਨ ਮੈ 


ਮਾ ਰ ਨਰਮਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾ 
ਨ ਏਹ ਕੁਛਕ ਬਾਤ 
॥੫____& € . € | ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੰਤਰੀ ਬੀ 
ਤਬਿ ਬੀ ਸਉ । ਐਸੇ ਹੈ, ਬਾਹਰਿ ਆਦਮੀ 


ਜਿਲਦ-24 ਨੰਬਰ-21 ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀ ਹੋਣਿ ਦਿੰਦੇ 


ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ 


, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਚਾਨਾ (ਯੂ.ਕੇ.) 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਸੰਮਤ 1713 ਬਿ., 1656 ਜੁਲਾਈ 7 ਈਸਵੀ, ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ, 
ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਨ ਵਦੀ 8 ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ 
ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਸਨ। 

ਸੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੰਜ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿਚ ਸੰਮਤ 1718 ਬਿਕ੍ਰਮੀ ਮੁਤਾਬਕ 1661 
ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਲ 
ਗੋਪਾਲ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਾਜੇ 
ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਭੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਜਲ 
ਦੀ ਇਕ ਸੌ ਇਕ ਗਾਗਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ 
ਸਨ। ਇਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਵਿਚ ਬੈਠ 
ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਕੋਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੈ ਕੇ ਰੋਣ ਲੌਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ 
ਲੈ ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈ। ਉਸ ਨੇ ਝਟ ਪਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ- ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੁ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਇਹ ਪਰਤਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲ ਗਈ। (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 2 `ਤੇ) 


ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ 
.੬; ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆ ਨੱਥਾ 
ਜੋਤ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਜਾਮਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਅਰਥਾਤ 
ਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਜੋਤ ਦੇ ਕਦੇ ਸਕੇ 
ਸੰਬੈਧੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਰਣ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੀ 
ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਨੇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾਤੂ, 
ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੂੰ ਆਪਣੇ 
ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਔਕ ਥੌਂਕ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਮਲ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿਚ ਆਕੇ 
ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂਜੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 
ਇਕ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ (ਸਫਾ ਜੈਗ) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। (ਬਾਕੀ ਸਫਾ 2 `ਤੇ) 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


੧ ਗ1101315।00੫੧॥%01360।। 


॥05//860੪.00/0&3।91311013।। 


2! _ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 501408 28 001੧ 70 3 803 2016 


ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ,(ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 1 ਦੀ) 


ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ 
ਪਾ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ 
ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 
ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ 
ਬੋਤਾ ਰੀਡ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਰਨ ਹੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਗ ਤਹ ਰਤ ਤਾਮਿਲ ਆਵ ਜੋ ਇਰ 
ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਆਏ 
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੌਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ 
ਦੌਸਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉ। ਜਦ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਤਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਲੈ 
ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਝੀਵਰ ਛੱਜੂ ਨਾਮ 
ਦਾ ਜੋ ਗੂੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਰੌਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ 
ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਡਤ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈ 
ਕਾਰ ਹੋਣ ਲੌਗੀ। 


ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ _ਭਾਵਨਾ- 

ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 
ਵਿਚ ਆ ਬੈਠਣ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 
ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ 
ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗੋਲੀ ਬਣਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਗੋਲੀ ਬਣਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, _ਉਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 
ਕੋਈ ਉਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁਤਰ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰ 
ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੌਂਗਾ ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾ 
ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉ। ਆਪਣੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ 
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਆਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ। ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 


ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਛੇ ਔਛੇ ਫਲ ਖੁਆਏ। ਦੂਸਰੇ ਰੀ 


ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਸੇ 
ਬਾਗ ਵਿਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 
ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 

ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਭੇਜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 
ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੌਦੀ ਦਾ ਆਦਰ 
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੁਣ 
ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜਦ ਸੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈਜੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ 
ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ_ਜਾਵੇ। 
ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂਮਿਰਿਤ ਇਕ ਖੂਹ 
ਵਿਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ ਚਰਨਾਂਮਿ੍‌ਤ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ 
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ ਲੌਗੀਆਂ। 
ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ _ ਸਮਾਉਣਾ- 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 
ਉਥੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ 
ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਉ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਸਰੀਰ ਛੌਡਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। 
ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ 
ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ 
ਆਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਲਿਖਕੇ ਘਰ 
ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੌਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ "ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ" ਵਿਚ ਹੈ- 
ਬਿਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹਿਵੈ ਥਿਰ ਕੋਇ ਨ। ਜਥਾ ਨ੍ਿਪਤ ਬਿਨ ਸੈਨਾ ਹੋਇ ਨ। ਜੋ ਗੁਰ ਗਰੰਥ ਆਪ ਨੇ 
ਭਨਯੋ। ਸੋ ਸਗਲੇ ਸਿਖਨ ਹੀ ਸੁਨਯੋ। ਲਿਖ ਲੈ ਹੈ ਅਬ ਸੋਢੀ ਸਾਰੇ। ਬੈਠਹਿ ਮਾਨੀ ਗੁਰ ਹੋਇ ਭਾਰੇ। 
ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜੋਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ 
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਚਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ "ਬਾਬਾ ਬਸਹਿ 
ਜਿ ਗਰਾਮ ਬਕਾਲੇ"। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਕ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੌਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਗੁਰੂ 
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਸੰਮਤ ੧੭੨੧ ਬਿਕੂਮੀ, ੩੪ ਮਾਰਚ ੧੬੬੪ ਈਸਵੀ ਵਿਚ 
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਦੇਹ ਦਾ ਉਹਲਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- 

ਹਗਾਂਨ/ਕੈਸ਼ਨ ਭਲ %ਜਟਨਆ ਲਲਲੀਰਾ/ /ਨਨ ਘਹਲ' #ਏਲੀਂ ਤਜੀ£ ਨਨ 

ਕਾਲ਼ ਰੂਪ ਧਰ ਲਵਾਗਾ ਰਲਾਲ/ ਤੜਾ ਹਲੇ ਤਨ ਛੜੇ /ਨਿਧਾਯ/ ਭਿ 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ_..<% .< , %, 


_ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜੋਤ, 


ਆਦਿਕ ਵਾਰ _ ਵਾਰ _ ਜਨਮ _ ਲੈਂਦੇ _ਹਨ। 
ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਨਕ _ਰਾਜ _ਦੇ ਤਖਤ 
ਤੇ `ਬਿਰਾਜ _ਸੈਗਤ ਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ _ ਤੇ _ ਰਾਹ 
ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। _ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ 
ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਔਤਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 
ਕਈ _ ਕੌਤਕ _ਸੈਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 
ਸਨ। _ ਕਦੇ ਸਰੀਰ _ਢਿਲਾ _ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ 
ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ _ਕਰ _ ਲੈਂਦੇ 
ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ 


ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ _ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 
ਠਾਕੁਰ _ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ _ਪੈਥ 
ਦੇ _ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਨਗੇ _ਅਤੇ ਸਾਰੇ _ਪੈਥ ਨੂੰ 
ਇਕ _ਮੁਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। 


ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ _ ਮਹਾਰਾਜ 
ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬੇਬੇ _ਦਲੀਪ 
ਕੌਰ ਦੀ ਕੱਖ ਤੋਂ ੨੨ ਜੁਲਾਈ ੧੧੫੮ 

੫ _ ਸਾਵਣ ੨੦੧੫ ਬਿਕਰਮੀ 
ਦਿਨ _ ਐਤਵਾਰਵਦੀ _ ਚੌਥ _ ਨੂੰ _ਪੈਜਾਬ _ਦੇ 


ਲਗਭਗ ਇਕ _ਸਾਲ _ਤਕ _ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਉਦੈ 


ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ 
ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ 
ਪੀੜ _ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ 
ਜੀ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਗਰ _ਕਰਕੇ 


ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ 


ਸਤਿਗੁਰੂ 


ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ _ਗਈ। 
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਨੋਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ 
ਕੀਤੀ _ਗਈ _ ਜੋ ਕੀਰਤਨ _ਕਰਨ _ ਵਿਚ 
ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੋ__ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕਵੀ 
ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ _'ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ, ਭਾਗ 
ਪਹਿਲਾ _ਸਫਾ _੯੦੩ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ 
'ਸੈਗੀਤ _ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 
ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ __ਸਿੰਘ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ _ਹੇਠ _ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਨੇ) ਗੁ 
ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਈ _ਵੈਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ 
ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ _ਜੀ ਦੀ ਇਛਾ ਹੈ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਗਿਆਨ _ਦਿਲਰੁਬਾ 
ਵਾਦਨ ਤੇ ਗਾਇਨ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁਰੀਲਾ ਹੋਵੇ। ` 
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 
ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੌਗ 
ਅਤੇ _ਚਿਟੇ _ਬਸਤਰਾਂ ਵਿਚ _ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ 
ਕਰੋ ਤਾਂ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ) ਜੀ ਉਹ 
ਟੀਮ _ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ _ਹੋ 
ਗਏ। ਅੱਜ _ ਨਾਮਧਾਰੀ _ ਹਾਕੀ _ਇਲੈਵਨ 
ਟੀਮ _ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ 
ਟੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ _ਤੇ _ਹੈ। ਅੱਜ 
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ 


ਕਰਨ ਦੀ _ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 


ਵਿਚ _ਮੋਗਲ ਲਗਾ _ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਤਿਗੁਰੂ _ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ _ਵੇਚਣ ਦੀ 
ਗਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 
ਮੈਨ ਕੇ ਉਹ ਫਾਰਮ _ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ `ਰਿਆ। 
ਫਿਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਫਾਰਮ _ਬਿੜਦੀ (ਬੈਗਲੌਰ) ਨੂੰ 
ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੌੇਵਾਰੀ 
ਸੌਪੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ 
ਰੌਣਕਾਂ _ਲਗਾ _ਦਿੱਤੀਆਂ। 


ਇੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮ ਕਰ 
ਰਹੀਆਂ _ਹਨ। 

ਜੇ _ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ _ਜੀ 


ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ _ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਨ 
ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ _ਚਿਤਵੀ ਤਾਂ ਉਸ _ਚਿਤਵਨਾ 


ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ 
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ _ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ _ਵਿਚ 
ਵਧਿਆ _ਫੁਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ, ਲਿਟਰੇਚਰ, 
ਲਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ _ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ _ ਅਤੇ 
ਸਮੁਚੀ ਸੰਗਤ _ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ। 
ਅਚਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਚੈਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਰਨ _ਪੈਥ ਡੋਲ ਰਿਆ ਸੀ, 
ਸੋਗਤਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਇਆ _ ਮਹਿਸੂਸ _ਕਰ 


ਗੁਲਾਬ _ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ _ਟਹਿਕਣ _ਲਗ 
ਪਿਆ_ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 
ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ _ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੈਥ ਤੇ 
ਇਹ ਬਸੈਤ ਬਹਾਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ _ਰਹੇ। 
ਕੋਈ ਦੁਖੀ _ਨਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ 


੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


॥605//8੮610੪.00/0&31911311013।। 


<< _ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 5471403 28 001੧ 10 3 808 2016 3 


ਸਿੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ੩" ਵਡਾ ਧਨ ਹੈ 
੍ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

ਹ 

ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ 
ਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ! 
| ॥ ਰੰ ੧੧9੬ । 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


। ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ 
। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਖੀਏ। ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਸੀਂ! 


। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ ੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


<< 4 _ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 501408 28 001੧ 70 3 803 2016 


(ਸਕਗਗ ਕਿਕਜ ਧਦ ਕਿਬੇਥ) 
ਈੀ ਦਕ੍ਗੁਕਰ ਕਧ ਜਿੱਛ ਦਜੀ 


ਗਂ0 ਦੇਗੂ ਕਿਥੇਕੀ, ਜਸ੍ਰਆਂਜਾਫ ਦੰਨ /ਨਣ/ਛਾਲ਼ਲੁ ਗਦਾਗਲੀ 

ਚਬਬਜ ਧੱਗੇਂ, ਕਜਬਜ ਬਧਵਯਚਗੀਂ ਕਗੈ 
ਚੰਕਰ੍ਹਜਿ ਦਈ ਛੇ। ਧਈਂਰਿਮੈਯ ਧਸਚੋਂ 
ਰਿਰਿਬਗ ਦੇ ਜਬ ਜਿਵਾਜਵ ਕਸਨਧ 
ਯਜਸਜਚ __ਕਗੇ __ਯਗੇਗਿਜ __ਕਗੀਵ 
ਜ਼ਕਗਗਿਜ __ਯਕਜੀ _ ਕਈ _ ਵੈਂ। _ਝ੍ਾਵੀਂ 
ਧਕਯਚਗੇਂ ਸੋ ਧੁਠ _ਜਸਬਵੈ _ਧਵਸਚ 


ਧੰਯ _ਰਗੇ _ਕਫੇਰਿਜ _ਕਵਹੀ ਢਈੀ ਝੇ। 
ਜਸਬਵੀ ਜਿਦ ਧਦਸਚ ਲੇ ਧਹੌਗਜ ਗੂਦ 
ਚਕ੍ਗੂਦ ਚਕਧ ਜਿੱਛ ਗੀ ਵੁਜ਼ ਬਕਯਵ 
ਰੰਗੇ ਕਹੌਗਜ ਕੀ ਵੋਂ। ਧਛ _ਜਸਬਵੀ 
ਯਸਯ ਯੇ ਕਿਟ ਯਟਧਾਜ਼ ਗ਼ੈਕਕ ਕੰਗੇ ਥਰ 
ਵੈ ਕਿ ਚਾਵੋਂ ਥਹੌਸਜ ਕ੍ਗੂਲ ਗੀ ਲੇ 
ਦਲਧ ਸੋ ਦਰ ਦੇਜੇ ਯਫਜੇ ਧੱਧ ਬਕਗਵਕਨ 
ਸਿਗੇ _ਦਯੀ _ ਯਧਜੀ _ਢਕਗੀ, _ ਯਧਜੀ 


ਗਧਜੇ ਕੋਸੀ ਜਕ੍ਗੂਲ ਯੇ _ਸਏਧਸ ਚੇ ਉਬ 


1920 ਸੋਂ ₹ਏਗਧਿਜ 
ਗੂਕ੍ਰ _ਛਦਕ੍ਰਬਗ _ਦਗਵਿਥ ਦਜੀ 


ਗੂਦਦ _ਛੁਦਕਰਚਗ _ਕਗਵਿਥ _ਦਯੀ _ਕਗ _ਯਸ _ਕਜਥਜ 
ਗੋ ਕਕੀ 9੦ (ਟਕੀਂ ਦਜਥਜ) _ਕਿਜ਼ਸ ਚਾਰਜ 999੩ (8 
7: ਯੂਗਵੁੰ 9੧੯੧) ਕਗੇ ਕੰਗੇਕਜਯੂੂਵ ਕਗਵਿਥ ਸੋਂ ਛੂਗ। ਕੇ 
= ਗੁਦ ਛਕ ਵਧ ਕਜਇਿਕ ਗੀ ਦ੍ਕੰ ਸਗ ਕਿੰਜ ਕਗੈਕ 
ਦੇ ਫ੍ਰ੍ਜਦੇ ਬੂਕ _ਪੇ। `ਢਸ _ਢਧ ਜੀ ਗੂਕ੍ਨ _ਛਕਕ੍ਰਝਗ 
ਕਗਬਿਥ ਲੀ ਗੇ _ਥਦੇ _'ਸਵੁੰ _ਘੋ। ਢਸਗਧ ਚੀ _ਕਗੇ 
ਚਜਕੈ _ਗੂਕਨ _`ਬਵ ਰਿਦੇਬੀ ਜਿਧਕਠਯੇਂ ਦ੍ਥੰ ਸੂਗਯ 
ਢ਼ਯਜਜਜ਼ ਯੇ _ਧਯ ਸੋਂ _ਦਕਚੇ _ਛੀਜੇ ਰੰਗੇ ਕਯਛ ਯੇ 
ਜਿਦਕ _ਧੱਬ ਚੋ _ਜਿਬਗਚਿਜ _ਕਵ ਕਿਧ ਗਧ ਬੀ | 
੮ ਕਖੋ ਕੰਗ _ਕਠਧ ਗਲ੍ਹ ਸੋ ਗੂਦਨ _ਛਵਕ੍ਰਭਗ _ਦਜਫ਼ਿਥ 
। ਜੀ _ਧਗੇ _ਗੁਲਧਕ _ਜ਼ਕਜ ਗਿਧ _ਗਧੀ। _ਗੂਦ ਛੁ 
ਢਧ ਗੀ ਜੋ 9੧੧9 ਸੋਂ ਗੂਦ _ਛੁਕਕ੍ਹਚਗ _ਯੀ _ਕਗੇ 
ਯਕਰਸ _ਜਜਕ ਗੂਦਨ _ਧੇ _ਕਨਧ _ਸੋਂ _ਕਵਗਧਿਜ ਕਿਨਧ | 
5 ਢੁਜ _ਜ਼ਕਗਵ ਚੇ _ਜਢਯ _ਛੀਕਵ ਦਸ _ਢਧ ਜੋ 
=<=੬ ਹੇਦੰਗਜੇਕ ਹੇ ਝ੍ਜ ਥੀਜ ਕੰਗੇ _ਗਿਰਗਗਜ ਕੰਗੇ। ਝੁਜ 


ਧੈਯਵਿਕ ਚਫਯਗ ਗੋਕ ਫ੍ਰਵਰ੍ਹਦਿ ਦੇ ਕੁਵ ਧੱਧ ਰਗੇ ਜਵੁੰ ਚਬਵੁੰਗੇਂ ਧਵ ਗੇ ਦਗਜੇ ਰਗੈ 


ਥਥਜ ਵਗਛਗੱਛ ਜੇ ਦਸ ਵਧ _ਧਗ _ਧਛ ਗੋਹੇ ਝੂਠ `ਚਢਗ _ਯਧ _ਜਿੱਛ _ਧਗੇ _ਗੂਦਨ 


ਅਸਗ ਵਜੇ ਵੋਂ। ਝ੍ਜਸੋਂ ਧ੍ਰੰ ਗ੍ੂਲਗੋਂ ਕੰਗੇ ਚਗੇਜਿ ਸਵੁੰ ਝੂਵੰ ਝੈ। ਧ੍ਰਥੰ ਗੂਦਗੇ ਯੇ 
ਜ਼ਰਗਚ ਜੈ ਯਗੇਕਿਜ ਧਜੌਸਜ ਯਕ੍ਗੂਲ ਗੀ ਜੇ ਧੱਯ ਰੰਗੇ ਧਗਬੈਵ ਯੋਮਗਜੇ ਯੇ ਜਬ 
ਈ ਧੰਬ ਸੋ ਜਧੀ ਕਧ੍ਹੂਰਿ, ਜਧੀ ਗ਼ਯਗੀ ਗਜੇ ਝੇਜੂ ਜਥੋਜਧਸ ਦਬ ੱਗਗੇਂ ਗੇ ਯੰਗਠਿਜ 
ਕਦ ਚਾਵੇਂ ਜਕ੍ਗੂਦ ਦਸਜਿੱਛ ਗੀ ਕੇ ਗਧੇ ਕਗਧੌਜ਼ਸ ਰਗੇ ਅਗੇ ਕਗੁਜੇ ਝੂਠ ਜਸਬਚੈ 
ਧਕਯਚ ਲੇ ਯਮੀ ਬਸਿਲ ਕਰਕਗੇਂ ਰਗੇ ਧ੍ਰਹੈ ਅਕ ਜੈ ਯਧਜਜੇ ਬਕ ਦੇਵ ਕਿਧ। ਧੇ 
ਭਧਜੇ ਚਧਕੇਝੀਂ ਗੇ ਸਏਧਸ ਚੇ ਗਵਸਥਵ ਧਛ ਚੌਕੇਗ ਕੇਜੇ ਝੈਂ ਕਿ ਛੁਸ ਯੇ ਜਿਜਜੇ ਮੀ 
ਯਬੂਹਜਿਨ ਛੀ ਦਧੰ ਕਿਨਜੂ ਸੋ ਯਕ੍ਗੂਦ ਯੇ ਥਗਧੇ ਢਦਜੇ ਰਗੇ ਕਮੀ ਜਈਂ ਮ੍ਰਜਜ ਵੈ। 

ਯੋ _ਯਬ-ਚਬ ਯਧਜੀ ਧਵਯਚ ਰਗੇ ਥਜਧੇ ਕਬਜ਼ ਗਯ ਲੇ ਯਸਧ ਗੀ 
ਚਜ਼ਥਜੇ ਥਝੀ ਯੂੂਜੇਜੀ ਦੈ। ਯਬ੍ਰਜਿਭਗ਼ ਥੰਗੇ ਬਰਗਬੈਂਬ ਸੋ ਜਧੀ ਧੀਫੀ ਯਧਜੀ ਧਦਸਦਗੇਂ 
ਚੇ ਯਲ੍ਜ ਜ ਛੇਜੇ ਧਧੇ ਢੁਜਰਗ ਫਸ ਯਮੀ ਰਗੇ ਦਕਜ਼ ਏਗਜ ਕਦਕਜ ਯਵਿਦ੍‌ | ਭੁਜੀਕਿਦ੍‌ 


ਛਵਕਹਝਗ _ਯੀ _ਕਗੇ `ਚਜਗੇ _ਕਸਘ _ਚਧਕਿੰਬਜ ਕਕਜੇ _ਕਗ ਯਕੇਵ ਕਿਧ। ਵਯ _ਯਧ 
ਜ਼ਿੱਛ ਜੇ _ਯਧਜ _ਯੱਕੇਵਧਛਕਨ _ਕੰਗੈਕਜਯ੍ਰਵ _ਮੋਜਕਵ _ਗੂਕਨ _ਕਗੇ _ਕਿਠਲੀ _ਫਗਜੇ _ਕਗ 
ਗਰਕੇਢ ਕਿਗ। ਧਛਲੇ ਗੇ _ਗੂਨ _ਦਵਿਥ ਜੇ ਯਜਿਕਗ _ਯਵਿਵ ਥਗੈ। ਧਵਾਜੂ ਚਜਕੇ 
ਗੂਵਜਿਵਕੀਂ ਦ੍ਧੰ ਦਯ _ਯਧ _ਜਿੱਛ ਯੇ _ਥਦ-ਕਵ ਕਸਛ ਕਵਜੇ ਧਵ ਧੀ ਕਿਠਲੀ ਯਜੇ 
ਕੈ_ਜਿਧੁ ਜੈਧਵ ਛੀ ਗਧੇ । 

ਝ੍ਜਲੇ ਕਕ ਧੱੌਜਥ ਲੈ _ਗਮੀ ਕਰਸਜਿਕ ਯਸ੍ਰਛੀਂ ਜੋ ਕਕਵ ਗਰਕ ਕਜਵਿਥ ਕਗੇ 
ਧਿਕਨੀ ਕੀ। ਚਦਗੋਂਜੇ ਗੂਦਨ ਕਜਵਿਥ ਧਗੇ ਯਗਕਠ ਦੈ ਜਿਕਟ ਧੌਗੀਦਕਵ ਤਜ ਜਕਨ 
ਢਜੇਗ। ਝੁਯ _ਕਵਗਜ _ਧਵ _ਗੂਦਨ _ਢਵਿਥ ਜੇ ਲੀਗ _ਕਗੇ _ਯਧਜੇ _ਯਧਜੇ `ਬਵ _ਘਧਿਗ 
ਚਗਜੇ ਥਗ ਘਕੇਵ _ਕਿਗ। __ਗੂਦਨ ਦਵਿਥ ਯਧਜੇ _ਧਕਿਗਵਯਗੋਂ `ਧ ਯੂਲ _ਜਿਦਕੀਂ ਯੇ 
ਢਾਬ _ਕਿਠਲੀ ਲੇ _ਗਿਦ _ਵਧਗ ਛੂਧੇ। _ਧਵਕਜੂ _ਝੁਜ ₹ਏਗਜ _ਰਗੇ _ਦਜੈਢਜੇ ਜੇ _ਧਝਗੇ 
ਗੂਦਨ ਦਜਵਿਕ ਜੇ ਚਜ ਸਛਜ ਵੁੰਢਧਵ ਜ਼ਕਜ _ਢਜਿ ਕਗ ਧਵਿਬਧ ਕਿਗ। ਗਗ ਬਕ, 


ਚਕ੍ਰਗੂਦ ਜੇ 'ਗ਼ਸਜਿਸਕਜ' ਧਵ ਥਝ ਜੀਵ ਕਿਗ ਵੈ। ਚਾਲੈਂਜੇ ਦਧਟ ਘਕੇਗ ਕਿਧ ਝੈ 
ਕਿ ਸਧੇਠ ਜਸਯਦੈ ਵਰਗ ਜਬ ਯਧਜੇ ਥਟਜੇ-ਕਠਿਜਗੇਂ ਕਗੇ ਦੁਠ ਬਾਟ ਜਸ ਜਿਸਵਜ 
ਯਦਲਦ ਕਵਗਧੇ। ਝੁਜਚੇ ਛਸਦੈ ਘਜੇ ਗਗੀ ਬੈਠੀ ਯਧਜੀ ਚਕ੍ਗੂਲ ਬਵਸਯਦ ਦੇ, ਯਧਜੀ 
ਗੂਲਗਗੀ ਦੇ ਕਰਧਸੇਕ ਯੂਝੁਜੀ ਬਲੀ ਦਗਧੇਗੀ। ਯਬੰਜ, ਯਦਕਚਜ ਸੋ ਥਝੀ ਢਜਿਨ ਛੀਰੀ 
ਵੈ! ਯਬੋਗ ਸੋਂ ਛੁਗ਼ਦੈ ਯਾਜੋਬੇਜਜ ਥਗ ਥਵਿਬੋਜਜ ਜੇ ਚਢੀਬ ਚਬਯ ਕ੬ਗਧਿਜ ਫੀ 
ਗਗ ਵੈ। ਭਜ ਯੰਜਕ ਸੋਂ ਯਚੈਂ ਗੋਦ ਕਿਲ ਢਜਿਨਗੈਂ ਯੋਲੀ ਲੂਵੰ ਦੋਂ ਗਲਕਜ ਝੈ_ਚਾਦੇਂ 
ਚਵਜੇ ਜਚੈਲੇ ਚੇ ਯਛਜ ਕਨਕਜੇ ਰਗ ਯਥ ਝੁਸ ਵਜ ਸਜ ਚੇ ਧ੍ਰ੍ਗੋ ਯਸਬੋਗ ਧੰਨੇ ਅਕਜ 
ਚੇ ਯਯੰਜ ਕਨਹੇ ਛੈਂ ਗੇ ਛਸਵੀ ਕਾਜਬੋਜਜ ਧਗ, ਛਸਚੈ ਘਾਜ਼ਕਿਲ ਚਨਗੀ ਕਗ ਚਲਤ 
ਕਿਲ ਯਗਜ ਕੰਗੇ ਬੇਜਗ ਯੇ ਛੀਗ਼ ਵੇ ਗੋਦ ਵਸੋਂ ਚਜਯੈ ਜਧੀ ਚਯੀ, ਜਧੀ ਕਧ੍ਹੂਰਿ ਯ਼ਾਜ 
ਛਹੀ ਛੈ। ਭਰਜੀਗਿਦ ਯਕ੍ਗੂਲ ਗੀ ਜੇ ਘਧਜੇ ਚਧਕੇਵੇਂ ਕੇ ਸਏਧਸ ਜੈ ਦਬ ਯੰਗਰ ਰਗੇ 


ਵਿਦ੍ਰ੍‌ ਯਵਿਕਧ ਯੇ _ਯਕਵ ਰਿਛੁਜ _ਦ੍ਥ _ਕਏਗਕਿਸਕਨ ਯ੍ਰਲਥ, ਜੇ _ਗੂਦ _ਕਗਵਿਥ ਚੇ 
ਗੀਜ ਕਗ ਯਐ ਧ੍ਰਲ। ਗੂਕਨ ਕਗਵਿਥ ਜੀ ਜੋ ਯਜੀ `ਗਜੇ ਗਲੇ ਧ੍ਰਕ _ਲਚਿਨ ਲਚਜ੍ਰ 
ਢਸ ਕਗੇ ਕ੍ਰਗਧ ਰਹੈ ਜਿਜਯੇ ਛੁ ਚੰਧ੍ਰਹੀ ਗੀਜ ਢਕ ਯੂਜਯਵ ਕਗਯ ਬਕ ਥਗੇ 
ਛਜਯਸ ਕਕ₹ ਕਿਗ। _ਵੁਜਯੇ ਬਝਯਜ ਗਯ ਬਕ ਜੇ ਜਿਦਕ ਬਸ ਕਗੇ ਯਧਜਗ ਦ੍ਧ 
ਗੂਕਨ ਦਇਿਥ ਕਗੇ ਹਰਕਤ ਜਰ ਦਗੈਵ | 

ਯਥ ਗ੍ਰਨ _ਕਜਵਿਕ _ਕਿਠਲੀ ਧਬੂੰਬੇ ਗੇ ਵਗ ਯੁਧ _ਜਿੰਛ ਦ੍ਥੇ ਕਿਠਗੀ ਸੋ ਕਬਜੇ 
ਗਲੇ ਜਿਦਕੋਂ ਜੇ ਚਜਕਗ _ਥਚੇ `ਈ _ਗਸੰਦਜੇਝੀ ਜੈ ਕਧਗਜ ਕਿਧੀ। ਗੂਕਨ _ਦਜਵਿਥ ਥਗੇ 
ਢਗ ਯਧ ਜਿੱਛ ਯੇ ਸਛਯ ਸੋਂ ਠਛਵਗ ਗਧ। ਯਮੀ ਬਸ ਯੇ ਲੀਗੋਂ ਰਗ ਸਛਗ ਸੋਂ 
ਗੂਦਦ ਕਗਇਿਥ ਕੇ ਕਢੀਜ ਲੇ ਗਿਧੁ ਜੱਗ ਯਗ ਗਧੀ। 

ਧਰ ਗਵ ਢਗ _ਯਧਜਿਂਛ ਜੇ _ਥਛੂਜ ਚੀ _ਗੀਵਗੇਂ ਗੇ, ਗੀ ਕਿ ਧ੍ਕ _ਯਸਜ 
ਢਯੀ _ਯੱਥਦੀ _ਐੀ, _ਗੂਦ _ਦਗਵਿਥ ਕੈ __ਕਜਸਜੇ `ਚਧਕਿੰਯਜ ਕਿਧੀ ਵੈਦ ਯਛ ਰਿਹ _ਧੇ 


ਕਵਵ ਯਦਕਯ ਕਕਜੇ ਰਗ ਚਧਕੇਝ ਕੇਹੇ ਏੈ। ਚਜਲੇ ਘਜੂਜਦ ਬਵ ਗੋ ਥਛਵ ਜਿਕਯਜੇ 
ਚੇ ਧ੍ਰਧੇ ਗਵਕਜ਼ ਯਦਵ ਕਕਜੀ ਵਿਦ ਗਕਿ ਝਸਦ ਬੰਧ ਜਿਯੰਟਲ ਥਜ ਝ | 
22 ਯੂਲਵੰ, ਚਕ੍ਗੂਲ ਚਰਕਧ ਜਿੱਛ ਗੀ ਕਗ ਸ਼ਕਗਢ ਕਿਧਜ ਵੇ। ਭਜ ਯਧਜਦ 

ਧਕ ਮੀ ਕਬ ਯੰਗਜ ਧਗੇ ਯਧਕ ਢੂੂੁਗਿਧੇ ਜਪ ਥਬਭੁੰਧੇ ਦੇਜੇ ਸੋ ਸੇਕੋ ਕੁਢ ਯਕ੍ਗੂਦ 
ਲੇ ਯਕਗੀ ਸੋਂ ਧੇ ਚਕ ਦਰੂਸਜ ਯਕ ਯੇ ਜਧ ਜ਼ਸਧਿੰਜ ਕਿਧ ਹਦ ਕਈ ਏ। ਭਰਿ 

੨ ੦੨੨੫੫ | [1 
ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਕੇ ਹੋਈ ਪਸ਼ੁਆਂ ਦੀ 

ਦੇ ੦=੧ 

ਮੰਤ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ _ਸੈਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸੈਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂ ਪੁਰ 
ਜਲੀਧਰ) ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਛੱਪਰ ਨੂੰ ਔੱਗ ਲਗਣ ਨਾਲ 
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ _ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 


ਮੱਝ ਇਲਾਜ _ਅਧੀਨ _ਹੈ। _ਅੱਗ _ਲਗਣ _ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ _ਦੀ 
ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ _ਅਧੀਨ ਮੱਝ _ਦੀ _ਤੋਦਰੁਸਤੀ 


_ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ _ਕਰਨ, _ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ, ਸੁਖ _ਅਤੇ 


-ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ, ਮੁਠਡਾਂ ਕਲਾ 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


ਯਯਲੀ _ਢਜੀ _ਕਗੇ ਧਛਯਜੇ। ਗੂਦਦ _ਯਵਿਥ ਧ੍ਠ ਸਫਿਲ, ਦੀ ਕਿਹ ਜੀਕਵਜੀ ਕੰਗ 
ਧੇਵਸ਼੍ਰਥ ਸੋ _ਯੀ, ਥੇ ਗੀਕ ਸੋ _ਗਯਵ _ਕੈਠ _ਗਧੇ। ਧਛ _ਸਫ਼ਿਗ _ਛਈ _ਯਜਲੀ _ਢਜੀ 
ਪੀ। ਝ੍ਜਲੇ _ਯਗਧੀ ਮੀ _ਜਿਦਕ ਭੁਰਿਛਜ ਸੋ _ਚਜਕਨੈ _ਗੈੜ੍ਰਿਨ ਯਸਜ ਰਗੇ _ਗੇਕਵ 
ਥਝੂੂਜ ਧੀ ਕਜਥਿਕਗੈਂ ਜ਼ਬਗਿਜ ਛੇ | 

ਕਛ੍ੂਜ `ਈ ਕਸ ਯਸਧ ਸੋ ਗੂਕਨ ਛਕਯ੍ਰਝਗ ਕਗਵਿਥ ਗੀ ਜੇ ਯਸਦਧ ਯਜਗ ਯੇ 
ਦਬ _ਯੋਧਜੇ _ਸਿਤਗਬ੍ਰਹੀ ਕਕਬਵ ਚੇ ਢਯਯਜੀ ਸੋਂ ਫਜੇਗੋ ਜੇ ਗੈਠਜਿਧਗ _ਛਚਿਯ 
ਕੰਗੈ। ਝ੍ੁਚੀ _ਕੀਢਜ _ਕਿਠਲੀ ਸੋ ਫੋਜ _ਰਗੈਵ _ਦਜੈਟੀ ਸਗ ਗੈਬੀ _ਕੀਸਦਿੰਗੇਂ ਕਹ 
ਜਕਗੇਧ `ਸਛਸਵੀ ਲੇਠਭਵ ਕਧ। ਸੂਗਗ ਵਯ ਯਜਗ ਦੇ ਸਹਿ _ਯਯੰਧੇਕਜਝੀਲ ਬੀ । 
ਚਗਜ਼ ਯਜ ਦ੍ਧੰ ਲੌਕ _ਜੀਸ _ਕਗੇ _ਕਦਰਿਜਵ _ਕਨਜੇ ਛੂਦ _ਗੂਦਨ _ਕਗਇਿਥ ਜੋ _ਢਯਮੀ 
ਅਵਹੀਧ _ਯਗੋਂ ਧੰਨੇ ਜੋਧ `ਕਗ ਯਸਿਧਜ 'ਬਯਗਧ। ਦਕਚਜ਼ਯਵ ਕਿਠਲੀ ਸੋ _ਦਛਜੇ ਗਲੇ 
ਸੂਕਿਯਸ _ਚਜਕੰਗੇ ਝੁਜ _ਸਜਧਗ ਰੰਗੇ ਜੋਗ ਦੇ _ਕਥਲੂੂਜ ਯਮਰਿਜ ਛ੍ਰਦ ਦ੍ਧੇ ਗੇ ਚਾਵੇਂ 
ਥਗ _ਧੀਕ _ਧਕਨਫਕਵ ਬੂਕਗਕਜੇ `ਯਗੇ। ਜਜਮਥਜ ਦ੍ਥੇ _ਧਵਿਦਿੰਯਰਿਗੋਂ ਧਗੇ ਕੇਦਕਹੇ ਛੂਦ੍‌ 
ਵਗੈਦੰਗਯੇਥ ਮੀ _ਚਾਵੋਂ ਜਈਂ `ਲੇਝ ਯਕਗ। ਧਵਾਜੂ ਕਹਬ ਵਈ ਕਬ _ਯੀਵੰਗਯੋਥ ਜੇ ਦਸ 
ਢਧ _ਧਗੇ ਵਛ 'ਸੀ ਕੇਕਵ ਦਦਕੀ, ਜਕਿਨ ਕਰਸਕਿਕਨ ਸਜਮੇਕ ਚਗਗਦ ਛਂ। 

ਕਿਜ ਵਜ ਸਛਗਦੀ ਜੈ ਗ਼ਵਜ ਗੇਗੋਂ ਰੰਗੇ ਜੋਗ _ਕਵਜੇ _ਕਵਜੇ _ਗੂਦਨ _ਕਜਵਿਕ 
ਯਧਜੇ ਰਗਧ ਮੀ _ਜੇਜ ਚਰਬਵ ਚੇ ਧੀਫਿਜ ਛੀ ਗਧੇ। ਦਜੈਟੀ ਸਗ ਕੇ _ਯਯਜਕ _ਯਥਗੇਧ 
ਜੋ ਚਾਵੇਂ ਕਢ _ਕਿਗੇਂ ਜਗ ਕਿਦਜਵ ਯੇ _ਘੰਬ _ਕਿਯ। _ਯਥ _ਚਜਕਗੈ `ਛ਼ਗਜ _ਗ੍ਹੂਝ 
ਚਗਕ/ ਛੀ _ਗੱਸੀਵ ਛੀ _ਗਧੀ ਗੀ _ਚਝੀਜੇ ਯਧਜੀ ਸਗ ਥਗੇ _ਯਧਜੇ ਯਚ ਕ੍ਰਗਧ 
ਗੀਵ _ਕਫ ਰਿਹ ਰਜਕਗ _ਕਯਜ਼ _ਯੋਥ _ਜਿਕਟ ਛੈ। `ਯਥ _ਚਾਢੋਂ _ਯਧਜੇ _ਰਜਵਸਿਕਗਦੀ 
ਕਗ ਜਸ ਲੋਜੇ ਲੇ ਜਿਦ _ਕਡ, __ਗੀ _ਚਾਢੇਜੇ `ਲੈਧਗ _ਥਥ _ਥਕਗਗ _ਧਗ ਜਸ 
ਗਿਸ। ਕਈ _ਝਥਕ ਲੋਕਲ ਸਰਿ ਗੂਦਨ, ਗਰ ਜੇਗਥਛਰਕ੍ਰਵ ਕਜਵਿਥ, ਗੀ ਰਿਹ _ਧੰਗਥ 
ਸੋ ਛਗਯ ਜਕੀ ਲੇ ਰਿਨਜਵੇ ਕਿੰਯਜ ਥਕਗਗ ਤੱਥ ਸੋ ਵਛ ਛੇ _ਘੇ, ਯੇ _ਗਿਧੁ ਜ਼ਗੇਗ 
ਛਰਗ ਬੀ। 

ਯਧਜੇ ਯਾਜ਼ ਸਗ ਸੋ _ਗੂਕਨ ਕਗਵਿਕ ਮੀ ਗੀਗੋ ਧਗੇ ਜਿਕੌਢ ਕਿੰਗ ਕਿਨ _ਕਗੇਵੁੰ 'ਮੀ 
ਚਜਕੰਗੇ _ਸੂਠਧੂ ਧਵ _ਚੈਧੇਗ ਜਈਂ। _ਥਟਿਕਨ ਗ੍ੂਕਜਕਗੀ ਸੋ ਜਿਥੇ _ਢਕਕੀ ਕਗੇ ਗਧੋਗੇ। ਝੁਚ 
ਜਕਗਵ ਥਠਗ _ਧੈਵ ਯੇਹ ਚ੍ਰਕੀ 9੪ (ਜੈਯਦ ਧੈਕਦ) ਕਿਕ਼ਸ ਦਬ 99੨9 (੩੦ ਸਾਧੇ 
9੧੪) _ਕਗੇ _ਚਯਜਿਗੇਜ __ਢਬਸ _ਗਧੇ। _ਕਬਕੋ `ਜਜਕ-ਗੂਕਨ ਗੈਰ _ਢਜਛਿਥ ਗੀ ਜੋ 
ਯਧਜੀ _#ਕਯੰਗਿ _ਕੇਜੇ ਝੂਠ _ਭਵਕਜ _ਸੋ ਕੇ _ਗਿਹਧ _ਹਿਨ ਆ _ਛਦਲਰਲਨ (ਕਲ 
/ਨੋਚ _7ਭੇਗੇ _ਦਭ _ਕੂਦਾ _ਗਭਦ/ ਕਿਠਲੀ ਸੋ _ਗਿਜ _ਘਧਯ _ਸੋ ਗੇ ਦਏ, _ਧਈੀ ਧਰ; 
ਭੀ ਥੰਗਠ ਕਜਇਿਧ ਏੇ। ਡ੍‌ 


੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 5471408 28 001੧ 70 3 003 2016 


੭4੧0੧ 1 1੮12114040 ੨10013 71,414. 
(06108ਇ॥ 1932 - ੮001 2016) 


53104" 
131੩ 10101 109੧1) ੧0 1211੯ 35 


1₹1190118111311 _ $5111211 
19181 ੧1055 105 7116105 3110 131]? 
05 
0੬181160 005 ੬810) ੮ 1੧੯੦1 
80002 011 25 1618੧ 2016. 11੬ ੧੨5 
84 ੧੦5 020. 


811100125( ੧ਗਵਿ _ €01168205. 


1੧1[1011811011 5112115 
855061311011 ੧੮101 1੧੧10011811 51115 
03੧੬5 0360 0੦ 01) 01025 07 511 
58010 12168] 51111 115 7156 ੧1611 
੧੦ 111੧੩ 111 1958. 11 015੬ €811₹ 
03੧5, _ 1੬ਟ02115111ਏ 115 _ 10518] 
1811, $੫010 18877 51211 11 ੫10 
1੧੧੬7 $11 5੩010 4182]1( 51111 31 
180੬ 1011੧ ੩ 10101 2011110007 
(੧01 ੧੮10) 1੧81 00181 51121 
`1)1870' 


115 ]8551011 ੧੩5 ]04₹11£ 14013. 


1੬੧51) ੧) 1€16011 11181) . 


11੬ ੮੧੧ 0011 1 012 01011 ੦70 
1) ੭&558 51111 11818 410 1618੩ 
191੫) 130੧ 01318. 121 4,553 51121 
੧੩5 ੩ 00001 08 _॥007800੮ 
1੯011 01 012 011੧€151₹% 0੦00 
੮0308, 11018. “੧੧ 012 5811 010੮ 
॥ਇ ੮੩5 ੩ ੮€1₹ 811੬0 1105121311. 
1) 4563 51121 1੬311 10512 70111 
012 0੧31100 €31818118 ੩10 5੦010 
1੧ 1੬11੩ 11 1935, ੧141 012 ਗਿ101₹ 
10112 1011 ੩0010 1940. 17 11 
[ਟ70070ਟ0 12121 5੬੧੨, 111 
€18551681 1111181 3 012 6901000818 
- $15 6981 5800 111 17111 ੦੯੬1 8 
11100 01 18 ੧੬815. ੪1001 02 
01111 8੮10੯25, ੮ 8150 12111 01੩6 
0 ੧ 581231, 012 1:011005 5111 111 
012 10008₹ 1੯10516-1111 1100507₹ 
੧੧੩5 1੧੧ 0111% ੩ ੮195੬ 71610 001 1੩੦ 
8150 0੬611 (0010 0% 121 4553 51111 
1 10111 €18551281 10512 . 

11੬ 102111ਟ0 ੧001 ੫ 82ਟ 


30010 18 (13 17੬੬7 1950) ੧0 


11803] ੬3801. 

11ਏ 1੬੧੯੧ _ 0000 00੮ 
੮0101€11, 50115, _128੧11021  511211 
810  1101111001 51121) 3110 
030211੧ਟ1 _ 485੧110ਟ1 1801, 105 


1811$ 1601੮ 810 10੬੬5 &70 
001 0010੦) 7੮ 105 €੩੧੬00ਟ੦0 


0ਿ111%, _ 1161105 &10 ੧ 18ਟ 


1੦(੧੧1੬ ੮0 115 1051੦ 101111₹. 
012 8 012 18119 [185510115 ੦ 
1101811 
1॥ਇ 
18510 8 8& ੧੮7 ੧੦01 82੬ 41 
01੬ 1੩105 0 105 0ਟ੮੯੦੧੬੦0 &)0 


1੧1[90118111011 _ 51121 _ ੧੩5 


€18551231 10051, 8੩ 811 


[ਗਹ੮55100181 112, 12 ੪558 
5111211. 

4੫( 105 3005  501€1₹, 
13190118111011 51121 1੬੩11 
€0111]98551011 10 €70801%, 80 ੩੧ 
॥ਿ$ ਕਿ 100512  5$01001 11 


1੧੨੧001 1੬ 1੬311 [1311 ੧੨11005 
1051੮81 156001€115 8110 08112 
8 135੦1 (401੬ [3੧€1, 311 ੩ 1ਟ ੧੩੧ 
010੧1 ੮ ੧1055 ੩ ੮10 8001੬1੧੮੬ 
11 012 ੧੦110, ੬50€213119 1 1119੩, 
03003, ੨੧ 511 13181 $&00, 
1018੮, 11013 10 012 00. 115 115 
[ਗ੦੮੦58 11 01੬ 018 ੧0੦01 111੧ 
1100 ੮105੬ ੮008੦ ੧੯101 6811 ੧੦110 
11005 (੫0੬ 1718੦5005 1 0500 
44111 1382)3 11811 &10 0580 
50₹11੧੯11101' 51121 [0001311₹ 
10੧੦1) 85 1110੯. 

4੫6 012 ੧੦011 ੧2੬ 1੯ 03111 
8 01561 08 5੩041 185੧1: 51121 
44111158113 810 01€1। 18601 05080 
44181 18੧1੩ 5800 00111 00੧੦ ੦ 
05 00 0001. 1ਏ 1੩੦ ੧੦6011700ਟ0 
001 01 18085 ੮101 ੯੩੧1005 12 
੮8100 1101811 161051618115: 

“1116 50111 981101105 (1€119੩1 
$5111211 4110 5011110€1" 5911211) 

-_6101€118 ੧1811231104₹ (015110€ 
01 €91018111 ੧1050819113 1€11311 
01 1011108₹) 

1੩੬) 67013411) 51211 12੮51 
੧1) 56010 00 00 01 ੩ 
(9810011417 1੧32 ੩30 180 
00੬11 ੩ 015]0ਇ 01 1); %553 
$511121॥ 

- 10151068111 _1੯31918, ੩ 
01€1119€1" 03 01 101005 
2108281 61112€3" ਹੈ32111 $91211. 

“_ ,&੮₹੩1" 51111 13110੩1, ੩ ਹਟ 
10141੧ €13551631 ੮₹0੮81151. 

-_ 6011311181 11141104171, 3 71 
51031" [੩੧੬3 810 01501][0€ 00 
02 ੮0110 13005 241101( 
1੧੩੮੧ 511311%37” 

“_181101(761₹4818115311311 ੧1151 

11੬ 5੩੦੦ ੨1੦ ੧01 005 81੧ 

0000 ₹੦0012€1 £11€1801015 18੯11 
11080 ੩10 (੬8੦101 _ €18551281 
[80201811% _ 1428 
1 105 

€1056 11141, 114111( 51111 5੧੩7) 


11081੮, 0 


੧811005 _7€150015 0੧੧11 
੧00 11 0011 19080 15 0੧1੧ 561) 
1੧੦੯੬] 51111 110 ੬2011 ੩ 
51111) 
51111) 
1051੮ 


012 0 118੧1, ੨0101) 
1੧3੧੨, _ 810  16813110ਟਟ17 
੧1੦5੬ £181100001ਟ1 1੬111 
70011 121 ੪553 $1111 3 105 1051੮ 


6611001 11 13811010. 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


-- ੧੬,” ਟ 


ਸ,514131.151111) 1੫ 1920 


1੬ 5੦੧੬੦ 01੦ 5੬੬08 0 10051੮ 
11 1੩11੯ 1੧1011੩11 5105 11 145 


੫7118 8110 0॥%. 1੧੦੧੧01₹, 
1੧17011819411 10030 
(14811011411 5311(0ਗ' ੧੩੦੩੧) 


11101081 51121) (5011 06 5&001 
5808611811 51111 17੬03) 1110) 
1&08 118੧1 ੮0੦ 181 0000 0]? 
1੬81101 5੩108 ੧੦10) 01 01੯1੬ 
[॥ਇ66115 ੮ 5੩010 132]1( 51111 
31 060 


11101081 51121 15 10੧1) 35 001 


161313141. 1003₹ 


੮0 01੬ 11੬51 [18੧੮1 01 02 0830001 


115001111( _ 53101 0101 01੬ 
016611126101]) _ 07 13101  510₹% 
1€011181 _ $1181114. 
1੧117011819411 5111 ੧੩5 ੫ 
02111 _ 1€5€੮6€0 ੩10 10੮੦0 ਰੱ 12 
11€1%1` 07 138101011 51) 11411 41 0 1310੩ 


58128 56001811.1111 1੦੬70 1੯  ₹,00ਟ% 51111 $੦੯801 


॥€100110€0 518080 10100) 00111 


॥%0੩ 10101 0% 5010001" 
012 01031 18]7 71890. 17 1੧੧੦5 ੧੩6੩੬, 1੨੧1੦੦॥੭੦ 50011 
& 181 ੧੮੦10 11 012 ੮੯81੦ ੧੧0 1)੬੬613. 


111 0 ॥॥॥ ] ਸਿ 
੮੧111 0 ੬309 155੦0 ।੫ਿ੪993010411 59121 5੩23੧ 


1੩0 ( 
ਨ 50000811 ੧1੮ 


7001੧  ਸਿ010% 09 


੬੮੦੮੮ ੧ 


ਰ 
11141 ॥1₹1੧੧ਇ0 01` 1੧੫1019411 2111, 25, 5 ੮੬੧ 3 11੧01੧€6, 1 
86, ੮16%. 
60466: 09256860177, 01675-285120 05੬ 0੩: 1010। 
ਪੰ: ਪੰ | 

੧੧3॥੧੧੯੦ 1੧1₹1/(90੮₹₹. 5੮1੮੩॥੬ 13661੧ 701 1੧੩॥੧011811 201, 
23, 5 ੮੬੬( 4 10135, 12.5੮. (੧1692). 


| 
੯0636: 09815026755 066 10੩: 10111 


ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਣ ਯ੍ਰੰਠ | 
| 


01615, ]2.1€੮11., 1੬011" 1੧ €-0112€. | 
(01186: 09779770496 1056 80੮: 1012 


501(310 2111 1੯00੧॥੮0ਹ 01 1੧31018173 10₹, 27, ੨ ਇਟ 7 


9 ੫%%. ੫5. 
੧੦ % &ਇ 


| 
੧੧੩॥੧੬੦ 50131 11੩6੧ 7017 1₹੩॥1014171 2111, 23, ੨ ੮( 
01611€5, 3.5€.(11), ॥0150੧॥ 13..%. (111₹੩੧੦). | 
60466: 09779770496 106੧ 10੩: 10131 
| 

| 


੧%. ੫0, ੫5 
੫2 %ਇ ੧ 


11141 ॥1₹1੧ਇ0 01` 1੧੫॥1014171 2911, 23, 5 ੮੬੧ 4 11205 
1,65੮. (ਿਗ161112). | 
€006466: 09815026755 ॥05॥ 10੩: 10141 

| 


ਵਾ... 
2 %ਇ 2 


| 
1੧੬00॥ਟ੦ ੮€0 ੬0080, 10€80001 2111 001 ਹਿ81910113411 


1॥31106011)ਦ _100₹; 27, ੨ ੮ 6 ॥॥15, ]9€1111311116 ]00 1] 
€8॥303. | 
(-0808₹1:09876010532 106 10₹:1015 


| 

| 

ਪ੍ਰਿ ਪ੍ਰਿੰ ਪਰਲ | 

੧੧੩੬0 50168 ੧੩61੧ 701 1₹੩1001811 ੧%੧00₹ਦ 291, 29, | 

5 '€੬( ੨ ॥111੮5. 13.€-010., 1.70 
€0110466: 8375003423, 9711660839 106( 10੩: 1016 
1₹01॥0120142014 €% 2111811.0311 | 

€011੮60900 631੮ 2 | 

| 

| 

| 


੨੦ ੧੦੫ ਭਿ .7ਧ 70 ਖ 
_੧ਿ:੩111611123373 63॥370੮੮੬੩॥੩ 1₹2113€513 1੧੩੩3” ਹੋਖਏਦਦ _1261111-15 
€-1112331 5 5੩00 2੮੯੦੮॥ਿ1₹ € 2॥॥॥੩੩31.<0013॥ 


੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 5471408 28 001 70 3 803 2016 


ਸਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ 


1 


ਮੈ ਨ, 


ਲਿ-- ਤਾ ੬ ਇੱਟ. । ੬੫. 
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ 
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। 


੨੫ ਜੂਨ ੨੪੧੬: ਅੱਜ ੫੧ਵੇਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ 
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ੫ ਵਜੇ 
ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 
ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ 
ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ 


ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ 
ਰਹਿਬਰ _ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ 
ਆਗਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ੧੫ ਕੁ ਦਿਨ 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸ 
ਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 
ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ _ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੇਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਸੀ।ਸੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ _ਤੇ _ ਲੜਕੀਆਂ _ ਨੇ _ਇਸ 
ਇਕੱਤਰਤਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 
ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ਵ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ 
ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, 
ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪੀ ਐਚ ਡੀ 
ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ _ਤੇ ਆਈ ਟੀ 
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ 
ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ੪੬ 
ਸਾਲ ਤੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾ ਸੌ 
ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਸਮੇਂ ਦੀ 
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਪਾਏ।ਠੀਕ ਸਵਾ ਛੇ ਵਜੇ 
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ 
ਕੌਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਸਤਰੀ 
ਵਿਦਿਅਕ ਜਥੇ _ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ 


ਵੀ ਕੀਤਾ।ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ 
ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 
ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੋਟ 
ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਸੁੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ 
ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹਾਂ 
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇੜਤਾ 


ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ ਹਾਂ।ਤੁਹਾਡੇ 
ਖਿੱਤੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ 
ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ।ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ 
ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸੇ ਤਰਾਂ 
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਦਿਆਂ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਏਨੀ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ੀ 
ਹੈ।ਸੋ ਆਓ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 
ਜਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ 
ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 
ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਈ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 
ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇ ਆਉ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ 


ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਨ 
ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ 
ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ,ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਪੁਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ _ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 
ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ 
ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 


ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 


ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ 


| ਤੱ ਕਰੰ ਤੇ ਕਾੀੰ ਲਾਗੰਦਾ ਹੀ 
/ਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ.  ਹੱਰਾ 
#ਟੰਡਰਾਣਜ਼ਿਡ ਕੰਡਾ _ਲ਼ਾਵੈ/ _ ਇੱਕ 


ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਨੌਜਵਾਨ ਡਾ: ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾ ਪਤਨੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀਆਂ 
ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦਿਆਂ 


ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ 


1 
ਹਰ 
ਸੰ 
੍ 
ਗੰ 


ਕੰ 
ਤੋ ਗੇ 


5 


ਸ਼ 
ਮਮ 
ਇ 


ਜੈ, % ਕੈ ਕੇ ਪੈ 8 


ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 


ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ 
ਨਹੀਂ _ ਸਕਦਾ _ਸਤਿਗਰੂ __ਕਿਰਪਾ _ ਕਰਨ 
ਅਸੀਂ _ ਉਸੇ _ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ __ਅਨੁਸਾਰ __ਚਲ 


੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


ਸਪਤਾਹਿਕ ਸਤਿਜੁਗ 13 ਤੋ 19 ਸਾਵਣ 2073 # 5471408 28 001 70 3 003 2016 


ਕਿੰਨਾ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਕਮਾ ਗਏ 'ਓ 


ਲੌਹ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਖੂਸ਼ ਚਲਾ ਗੰ 6) 
,_ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਫਾ ਦੀ ਜ਼ਝ ਸਿਖਾ ਗਏ 6) 
; ਸੁੰਦਰ ਓਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਗਏ 6) 


ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੁੰ, ਕਿੰਨਾ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ਼ ਕਮਾ ਗਏੰ ਓ। 


ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੰ_ਕਗੰ ਜਾਵੈ, ਸੈਫਾ ਸ਼ਿਦੁਕ ਦੇ ਦੰਵੈ ਜਗਾ ਗਏ _ਓ) 
ਕਿਵੇਂ ਸੈਫਾ `ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸਮਝਾ ਗਏ 61 
ਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਤੋਂ 'ਕੰਗ` ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਕਮਾ ਗਏ 61 


ਲਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 
ਸਮਾਗਮ 
12 ਜੂਨ 2016-ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ _ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ __ਲੁਧਿਆਣਾ _ ਵਿਖੇ 
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ _ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਬੜੀ 
ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ _ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ _ਗਿਆ। _ ਸੈਤ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ _ ਪਰਿਵਾਰ 
ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ 
ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ _ਸਿੰਘ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, 
ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਜਥੇ ਨੇ _ਕੀਤਾ। 
ਬੀਬੀ _ਅਵਤਾਰ _ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ _ਰਏ _ਬੌਂਚੇ _ਸੌਤ ਕੌਰ ਅਤੇ _ਤਾਰਾ 


'ਦਿਅਕ ਸੰਮਲਟ ਚੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਟਨਾਵ' ਰਿਲੀਜ 


ਰਿ 
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ _ਵਿਮੋਚਨ 
ਕੀਤਾ।ਪਹਿਲਾਂ ੧੯੯੮ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ।ਸੂੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ _ਦਾ ਪਾਠ _ਕਰਨਾ ਵੀ _ਹਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 
ਹੈ।ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੋਥੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 
ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 
ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ 
ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ _ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 
511 5੩010 132] 57111 ]1-145200155 ( ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 
ਦੇ ਪੁਵਚਨ )।ਇਸ _ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 
ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਛਪਿਆ 
ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਮਾਣਿਤ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ 
ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਸਤਿਜੁਗ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 
ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਈ 
ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। -ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲ 
&ਘਲ੨. ਗਲ 
ਸਲੋਹ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਵੇਰ 
ਸਲੋਹ, 10 ਜੂਨ- ਅੱਜ ਇਥੇ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਨਗਰੀ ਸਲੋਹ ਵਿਚ ਨਾਮਧਾਰੀ 
ਸਾਧ ਸੰਗਤ _ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ _ਸੰਤ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਘਰ _ਜਾ 
ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਫੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ _ਵਿਛਾਈ ਉਤੇ ਵਿਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 
ਦੇ ਆਸਣ ਅਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਭ _ਮਾਲਾਂ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ 
ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ _ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ, ਉਸਤਾਦ ਹਰਭਜਨ _ਸਿੰਘ, 
ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ 
ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਧ ਸੋਗਤ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੈਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ- 
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ੫ਇਓ 
ਬਿਨੁ _ਸੱਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ _ਪਗਇਆ। / 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ _ ਸਾਥ _ ਤਬਲੇ ਤੇ _ ਨੌਜਵਾਨ 
ਗੁਰਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ _ਔਮ੍ਰਿਤ ਛਕ _ਰਹੇ _ਸਨ। _ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ 
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਵਨ ਕੀਤੇ। 
ਪ੍ਰੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਨਜਾਣ ਨੇ ਮਾਝ _ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ - ਸੌਰਾ ਮਨੁ _ਲੌਚੈ 
ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ _ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੁ _ਦੀ 
ਆਰਿਆ _ਵਿਚ _ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ _ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ _ਦੇਵ ਜੀ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਗੱਦੀ _ਉਤੇ _ਸੁਭਾਏਮਾਨ _ਹੋਇਆ। _ ਵੱਡੇ _ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਤੇ 
ਸੁਆਰਥੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਨ ਖਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 
ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਾਧ _ਸੈਗਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। -ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਰਕ 


ਪਿਛੇ ਕੀਰਤਨੁ ਕਰਿਅਹੁ ਨਿਰਬਾਣੁ 


ਸ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਧੇਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 5 ਮਈ _2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਸੈਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੁਰੀ _ਕਰ ਗੁਰੁ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ 


ਕਰਤਾਰ _ ਸਿੰਘ _ਦਿਓਰਾ _ ਅਤੇ 


ਸ੍ਰੀ_ਭੈਣੀ _ਸਾਹਿਬ_ ਤੋਂ 


ਤਉ 

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ _ਸੈਸਾਰ 

ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ _ਸੈਗਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ 

ਤਾਂਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ _ਮਾਰਤੋਡ _ਦੀ ਨਾਲ _ ਨਿਵਾਜਿਆ _ਰਿਆ। 

4 ਸਧਾਰਨ _ਪਾਠਾਂ ਦੇ _ਭੋਗ _ਪਾਏ _ਗਏ। 

1 ਪਾਠ _ਦਾ ਭੋਗ _ਸੈਤ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ 

ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ _ਲਈ। 

1 ਪਾਠ _ਦਾ ਭੋਗ _ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿਚ _ਸੁਖਸ਼ਾਂਤੀ _ਅਤੇ 

ਕਾਰੋਬਾਰ _ਲਈ। 

1 ਪਾਠ _ਦਾ ਭੋਗ _ਸੈਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ 

ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 

1 ਪਾਠ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਮਿਤ _ਸੈਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨਗਰ 

ਵਾਲਿਆਂ _ ਵਲੋਂ 

ਪਾਠ _ਚੋਪਈ _ਦੇ ਸਾਧ _ਸੋਗਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 

ਕਲਾ _ਲਈ। 

10 _ਪਾਠ _ਸੁਖਮਨੀ _ਸਾਹਿਬ _ਦੇ ਸਾਧ _ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਉਦੈ ਸਿੰਘ 

ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਾਧ _ਸੈਗਤ ਵਲੋਂ _ਸੈਤ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ _ਸੈਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ 

ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ _ਸਿੰਘ _ਨੇ _ਕੀਤਾ। 

19 ਜੂਨ 2016-ਅੱਜ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ _ਵਿਖੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 
ਵਿਦਿਅਕ _ਜਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ “ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ _ਦਾ 


ਆਯੋਜਨ __ਕੀਤਾ _ਰਿਆ। ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ _ਦਾ ਕੀਰਤਨ 
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਵਲੋਂ ਢੋਲਕੀ _ਛੈਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ _ਰਿਆ। ਉਪਰੈਤ _ਸੋਤ 
ਧਿਆਨ _ਸਿੰਘ _(ਰਿਟਾਈਰ _ਏ. ਜੀ. _ਐਮ. ਬੈਂਕ _ਆਫ _ਬੜੌਦਾ) ਵਲੋਂ ਸਾਧ _ਸੈਗਤ 


ਨੂੰ _ਸੁਚੇਂਜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੇ ਕਰੀਬ _30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖੇ ਕਿ 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ 


ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ _ਵਾਲੇ ਜਥੇ _ਨੇ ਕੀਰਤਨ _ਕੀਤਾ। _ ਆਪ _ਜੀ _ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ _ਅਤੇ 
ਸਮਾਜ _ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੌਮ _ਕਰਦੇ _ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਪੂਰਨ 
ਗੁਰਸਿੱਖ _ਅਤੇ _ਨਿਤਨੇਮੀ _ਸਨ। ਉਹਨਾਂ _ਦੇ _ਸੁਯੋਗ _ ਪੌਂਤਰਾਂ ਜਗਦੀਪ _ ਸਿੰਘ, 


ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ _15 ਮਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ _ਪਿਤਾ_ਜੀ ਨਮਿਤ ਪਾਠ 


ਸਿੰਘ _ਟਮਕੌਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ _- ਏਕੋ ਨਾ# ਧਿਆਵਹੁ, ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ _ਦਿਵਾਨ _ਸਜਾਏ। _ਦਿਵਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦਸ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ 
ਭਜਨ _ਪੁਛਿਆ। _ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ 


ਸੰਤ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ _ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ _ਦਰਸ਼ਨ_ ਦਿੱਤੇ। 
ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ _ਅਤੁਂਟ ਵਰਤਦਾ _ਰਿਹਾ। 


ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ _ਹੈ। ਕਰੀਬ _45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਾਮਧਾਰੀ 
ਪੈਥ _ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ _ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ _ ਮਾਸਟਰ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ _ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ _ਪੜਨੀ ਹੈ ਉਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ _ਦਿਤੀ। 


ਦਾ _ਧੈਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ _ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੌੱਂਡਮੁਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ _ਸੈਗਤ ਨਾਲ _ ਸਾਂਝੇ 
ਕੀਤੇ। 


ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹਿਆ। _ਡਿ 


੧ ਗ110115।00੫੧॥%01360।। 


8 086੬ 01੮00003001: 27/07/2016, 93੬ 01705000: 28-29/07/2016 ੧੧ ੧੦.55658/93 980॥ 705। ੧੬00. ੧੦. 91 (//) 01/2055/15-17 
੮050 81 7560 ।੧੬%# 9000-110001 (16੬5੬ 00 7051 ।/101001 ਗਿ੪-73੧੧੬0 (0) - 169/2015-17 


ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥਿਆ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਪੁਸਤਕ 5॥ 58690੫ 4੪/% 50:0/। . - (86601565 
ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ । ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ । 


ਕਤਹਂਟ ਤੋ 


ਦਾ & ੍੍ 


$ 


ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । 


1" 


4 -- ੨ ਗਰ ਹ 

ਸਾਊਥਾਲ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਧਮੀ ਜੀ (ਤਬਲਾ), ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਲੁਧਿਅਣਾ ਵਿਖੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੇਲੇ 
ਕਿਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸੰਤੂਰ) ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ਸਮੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਸਮੇਤ - 12 ਜੂਨ 2016 

॥1[ ਸਹਾਇਤਾ 
2੩1... ੪੬. |5 ਦਾਦੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰ 
ਸੰਤ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ, ਪੁੱਤਰੀ ਨਵਕੀਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 1500/- 
ਭ ( ! ੈ #ਤੋ: ਸੰਤ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਯੂ.ਕੇ, ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 1100/- 
ਜਿ ( ਰ | | ਸੰਤ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਿਤਾ ਸੂਬਾ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 1100/- 
ਰ ੧ | ਜਿ 1 ਸੰਤ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਫਲੌਰਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸੀ ਵਿੱਚ 9000/- 
] ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ (ਐਡਵੋਕੇਟ), ਸੰਤ ਨਗਰ ਗੂਹਿ ਵਿਖੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 500/- 

! ਰ ਦੇ ਚਰਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 

7] ਰ | ੧ ੧ ਸਮੂਹ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਸਿਰਸਾ, ਬਸੰਤ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸੀ ਵਿੱਚ 500/- 
ਭੂ ਭੂ । ] ਸੰਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਕੌੜਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਰ੍ਹੀਨੇ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ 500/- 
ਨਧਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਰਕ ਲੁਧਿਅਣਾ ਵਿਖੇ 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ , ' ਤ ਵੋਤਿਹਾਬਾਦ, ਬਸੰਤ ਮਲੋ ਦੀ ਖੁਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾਨਾ! - 
ਅਤੇ ਸੰਤ ਧਿਅਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਨਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਲ ਜਾਣਕਾਰੀ __ “ਪੰ ਸਿੰਘ ਭਾਵਦੀਨ, ਸਿਰਸਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਂ 500/- 
ਦਿੱਤੀ ਸੂਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਅਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼਼ਸ਼ਅਾਂ ਦਾ ਸਨਮਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਰੂਪ ਫੋਟੋ । __ 3 ਝੱਟ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ, ਪੁਤਾਪ ਨਗਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਕਾ 


7੧੧੦ ੩੦੧੪੪ ੪“: | ਇਕ ਪੁਤੀ : ਪੰਜ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿ 
ਉਨੀ - ਤਵ ਵੀਰਵਾਰ: ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਵੇਰੇ 5.24 ਮਿੰਟ 
$0050110613 40055 ਪਾ ਹਜ ਪੰਜ ਸਾਲ : ਦੇਸ - 1000 ਰੁਪਈਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ - 120 ਪੌਂਡ | ਵੀਰਵਾਰ: ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸ਼ਾਮੀਂ 7.22 ਮਿੰਟ 


੮ਿ॥੬0 310 000151੬0 0) 0. 1ਗ੪੬॥03 $010/। ੧508! 0। 06131 01 ।੧3੧੧0੧੨। 2%0%. ੧੧੬0 ੩ $0000(604€0501] ਗਿ€55, 2 27 (੫0), 000 ੧0੫, 
੧੬੪ 9810-110015 3੧0 00150੬0 ।% 1੧੩੧੧01੫੧ 20003, ੧ਿ੩੧੬5। ੧੧80੫, 14੬੪ 9800-110015. ੬0(%-1%੪0103 $।0। 31508. 
18੬0101੬।0 : 011-40519403, £੧। : 53]000060/6%081.60। 15500 |੧0. 21 0128 00(/ 2016 


5।। 5300੫ 1301 511011]। ੬0੧ ੧ ਗ1101315।00੫੧॥01360।।