Skip to main content

Full text of "Theatrum orbis terrarum"

See other formats


•^ 
■V '&■': 
% 
X ^•N ^ u '■■ili^f^'- 'jrt »1^ 


"? ^ n ftk' '■a ***^ \j 


«K >fti % fi .«^^ ' *t '^ "7 

nc *f X ^ ' ^«-. « 


tv^ 
Accessioiis ^^ Shelf No. 
FROM THE 
~^s^ *V 

.6f' m * r •• fy%» K ^- n r •»i 
fWW 1 


5u3^ 


^R ^^Br ^^sI^^bV '^^^^a^^^Bkh 
^^ 
[■ Sff"^ -j 


HLii..i s 1 \ ■^ 
^riA^f^ 


Epigramma 

DANIELIS ROGERII 

ALBIMONTANI 

IN THEATRVM ORBIS TERRARVM 

AB ABRAHAMO ORTELIO 

ELABORATVM. 

T^rifca Jides ftleat fecli monumentn priom^ 

Laudet^&' inuentisfamajtt cequa nouis. 
JA^c modo Tjramidum iaUet fafigia 3\[ilus^ 

3\(eq Tharias yltra Memphis adoret opes, 
^B^a triumphales taceat quos extulit JrcuSy 

oJAdarmore nec yarioJlruBa Tropha:a canat. 
3\(ecmiram injpeciem Tmis digejia columnis 

Torticus intonfo concelehranda T>eo ejl^ 
Quis nunc decantet CircoSyCoeloque ColoJJos 

jEquatos^Tariis c^faque Jtgna iugis ? 
Singulafc aui quce attriuit cana yettiJtaSy 

Vt maneat fneter nomen inane nihil , 
EJlybi Tomfei gradthus fublime Theatruml 

T)ignaque fydereis Jmphitheatra tholis ? 
CunBa nouo Ortelij cedant ea prtfca Theatro : 

QuodJiruBum ingenio ejl,fine carebit opus. € ^U. vJO Kr\AS V 'V.lS'! D-PHILIPPO AVS 
TRIACO CAROLI V. 
AVG. RO M. I M P. E I N 
D I ARVM H I S PA N I 
ARVMQVE, E T C. R E 
G I>0 M N I VM AETA 
TVM ET TOTIVS OR 
BIS AMPLISSIMI 
IMPERII MONAR 

C H A E , 
A B RAH AMVS ORTE 
LIVS ANTVERPIA 
NVS DED. CONSE C R ATQV E* Aij Adolphi Mekerchi 
brvg ensis i.c. 

P^A^nAIA 'EKAT02TIX0 2, 
FRONTISPIGII 
EXPLICATIO. 

1 MmEKSAM Terr^ molem , yaftique meatus 
Oceant , toto Jparfas (^ in aquore terras^ 
Scriptorum multi yeterum, multijue recentum , 
Ingenio prcejlanti cjt* rerum diytte cenfu 
HaBenm aggrefti , triplices tantummodo partes 
Inyenere Orbis^ quas nec defcribere plene 
ToJJe datum eU . 3\(oHro idtonge felicius ^yo 
Traftitit 0\TELiys multo majortbus aufts : 
%TB LlVS^ quem quadrijugo /uper aera curru 
Thoebusayrpolloyehifecumdedit^undejacentes 
Luftraret terrasfinumfufumque profundum^^ 
Htnc oUi T^hoebum , qui confttcit omnia, prorfus 
IgnotaSyalio penttus penitusque fub Orbis 
Axefttas monftrafe plagasyjbltsque reteBas 
Indigents^Orbemque noyum,gentesque,yirdsque 
Detexife ferunt^ mundique arcana remoti . 

IUe igitur^ftudtis quo conJulat,hocceTHEAT\VM 
Otl^ IS TE WAT{yM toti communicat Orbi . 
In quo non yeterum errores , incertaDe tradit 
Somnia ^fed trtpode ex ipfo certtftma ytfa^, 
Qudque magis mirere, trtbus fuperaddidit Orbis 

ORB 1 s PAK J- <^^ttbus btc btnas altas, quas nemo prtorum 
ih^, Vel fando audierat» Frontem foliim adjfice libri, 
Inyenies etiam quod te piBura docebit , 

tv R o p A . (^rce fedet Jumma folto ^R^gina fuperbo 
E V%0 TE, cujiis Vtridis fajiigia lamhit 
T^ampinus , (T dulci yitisfecunda racemo. 
{[h(am colit Europe ^acchum, ^acchus colit illam) 
T)extra manus fceptrum geftat, c/ayumque fniftra 
Jdmotum ftht^r^ , caput esi infigne corono—,, 
Ha:c reliquis UsQjnphis excelfior omnibus una eft^ 
Et late^ aujficibm quondam yiUricibus armis ASIA. APRICA. AMERICA. T^w^ tuts yfines porrexit adufque calentent 

In Ltbyam , inque Afiam , dhifoscme orbe ^ritannos, 

Ejtts (jT' Imperium proferre Hilpania nuper 

fiAufa ,per ignotum pelagrn noya regna ^nolposjue 
Inuemt populos , cjui nunc 3\Qo vus o h^bis habetur, 

^djpicis a dextris (lA siAM^ qu^e Jplendida Eois 
Tota nitet gemmisytotn ef/ ornata lapiUis* 
Hcec mantbus plenam turis beneolentis acerram 
OHentat , myrrham redolens ^fiaUen^ue fua^vem^ 
Et gummi crocetm ,pigmentn, (^ aromatu, cy* omnes 

(lAjJyrios fucos yArabum pr^dttia dona^. 

(lAF\1 CA parte alia efiferuore notnbilis ipfo 

jEthiopiJfa^perinfano Thaethonte perujia^ 
Infrenos dum Solis equos currumque fatigat 
Ignarusjuyenis , nec fleBere nolpit habenas^ 

(lAc terra propius candentem deprimit axern^: 
T)emens qui tantos animo conceperit aufus . 
Hinc habet i/la caput radiis cinBum omne corufcis^ 

eS\^embrajue perpetuum propter nudatn calorem^ • 

(L^tquia odoratofudantia ^alfama ligno 
jEgypttisproprtefbi loendicat^ hicc quoque Virgo 
^aljameum dextra ramum pr^tendtt olentem^, 

Inferiore folo quam cernvs A MEJ^ICA dtBa eft: 
Quam ntiper yeUtispelago Fejpucius audax 
Vi rapuit , tenero nympham complexus amore^. 
Illa oblttnfuiy caflique oblitn pudoris 
3\(udafedet totum corpus yntfytttn capillos 
Tlumea yinciret^fontem nifgcmma notnret, 
Ambirent teretes nift tintinnabulafuras^ 
Lignea claya oili in dextra : qua maBat obefos 

(tAtque ftginatos homtnes, captiydque bello 
Corpora,qu^ difcijfa in frufia trementia lentis 
Vel torret flammis^calidoyel lixat aheno • 
Vel yfi quando famis rabiesfitmulat mage^ cruda 
Etjam c£fa recens , nigroque fluentia tnbo 

z5\4embra yorat , tepidi paVttnnt fub dentibus artus^ 
Carmbus (sr miferorum (^ fanguine^vefeitur atro: 
Horrendumfactnusyijii^ horrcndumque relatu. 
Quid non impietas defgnat barbara ? quid non 
Contemptus Superum^^ 

Aiij Ad^ JMtcis in Uyafccdatum cade recenti 
Humanum caput . En arcum celerescjue fagittnSy 
Queh folet, adduHo dum fleBit cornua neryo, 
Fulncra certa 'viris certdmque infligere mortem^. 
(iS\4ox defejja hominum yenatu tradere fumno 
Membra yolens, leBum contextum rarius in/lar 
V^icult ^gemino a palo quemfixit utrtmquey 
Confcendit^ textoque caput reclinat (^ artus. 
M AG E L L A Haud frocul hinc nitidum caput exferit ultima ^J\Qmphe NICA. Ftrginis os inultumque gerens ^ peSusque yenu/lum : 
Trunca manus (r trunca pedes^ix cognita paucis • 
Hujus amore aiunt Magellum nuper iherum 
Exarfife^freto dum fe commift ad Aufiruw-i , 
Et ipocttaffi fuo de nomine (ifA/CA ELLa KA M. 
IUe etenim tum forte^micantibus undique flammu^ 
Incautam femel adfl^extt^folemnia fejla 
T>um parat: Htnc Vtrgo multo ftfjfufa rubore 
Extemplo caput occulutt ^furlpoque feipftm 
InDohtt fumo (^fufcie caliginis umbris. 

<tAt^ ne fors iterum temere fefe illa Videndam 
Tr^ebeat^ hancfixit memoremfub peBore fiammam-j, 

(tAudifii qtiid prima foris ttbt pagina monfiret 
SpeUator, nefiEe oculos htc \ injpice porro^ 

(tAtque Orbem breVtbus yafi^um metire tahellis. 
Sic poteris tuto regtones ire per o?nnes^ 
Ignotasque inter longtnqua per oppida genteSy 
Fluminaqtte, (s^ montes^ yalles, marta omnia circum 

<tAc peragrare yagi quidqutd capit orbtta mundi^ 


ABRAHAMVS ORTELIVS 
ANTVE R P I A N VS, 

BENEVOLIS LECTORIB. S.D. 

CV M omnibus pcrfpedum facis efle crcdam,quanra fit cognitionis hiftoriarum 
vtilitas, bcnigne Le»5tor j ecjuidcm mihi perfuadeo, neminem pene e(Te,mod6 
hiftorias primis (quod aiunt) labris guflarit, qui nefciat, quam neceflaria (ic ad 
eas rc(5tcintelligenda?, Gcographia:(quxmerit6aquibuldam Hiftorixoculus 
appellata cl1,)cognitio. Multa cnim in hiftoriisoccurrunt, ne dicam penc 
omnia , quae nili aUqua locorum cognitione polleas , non folijm intelligi bene non pofTunt, 
verijm etiam contra quam debeanc nonnunquam intelliguntur ; vti fit,cum in aliis, tum po- 
tiflHmum in Rcgum,[mperatorumq; expcditionibus,in diucrfis gcntium migrationibus,&: in 
clariflfImorumvirorumdiuerrarumRegionumperluftrationibus,pcrcgrinationibusq;.Qupd 
cum cxperientiaipradoceac, non efl:, quod ego heic latius dedarem . Hxcvero tam necclTa- 
ria Geographiae cognitio,vt multi egregij &dodi viri tcftati funt^exTabulisGeographicis lon 
ge facilhme peti addifciq; potcft. Atque vbi aliquantulum harum Tabularum vfui adfueueri- 
mus,vcl mcdiocrcm etiam Geographia? indc cognitioncm adcpti fucrimus,quxcunquc legun 
tur,Tabulis his quafi rerum quibufdam fpcculis nobis antc oculos collocatis,memoria? multo 
diutius inhaercnt.qu6fif,vttum dcmumcum fruclualiquo,qua:lcgimus, pcrcipere videa- 
mur. Omitto iam,mult6iucundiorcm vidcri&clfe,Hiftoriarumlectionem,fiTabulis ob 
oculos propofitis liccat quafi pracfentcm , res geflas ,aut loca in quibus gefta: funt , intueri . 
Nam,quantoperc iuuemur,cum in ficris litteris Ifraelicarum icer cxyEgypto per mare vubi um 
& immcniam propc fohtudinem in terram promiflam fadum lcgimus , i\ Palxftin.T Tabula 
infpedta, id quafi praefentcs videamus ; quemuis exiftimo f^pius cxpcriri . Qua? cum ita fint, 
quantopcrc impcdiantlir rcrineanturque , immo retrahantur criam fazp^ in ipfo curfu, hifto- 
riarum ftudiofi, facile cft videre,ciim vel omncs Rcgionum dcfcriptiones non poflint haberi , 
vel fi habcri quidcm poiTint, cariores finc ,qunm vc quiuis poffic,(pra:fercim cum plurimi finc 
tcnuioris forcunae) coemcre . Mulci enim funt, qui deled:antur quidem Geographia vel Cho- 
rographia)imprimisver6Tabulis,quxdeRegionumdcfcriptiGnibus,delinearionibusq; variae 
cxftant:fcd,quoniamaut nonhabent,quod iis comparandis impcndant ;aut, fiquidem ha- 
bcant,tantum,quanri illae valerc foIent,impcnderc noIunt,ab iis abftinenc ; ncc fibi ipfis fatis- 
faciunt. Sunt eriam,qui cum habcant quocmant ,emercquam lubenriffimc vellenc,nili 
locorum anguftia obftarec,qu6 minus \azx Charcae cxplicari Sc infpici commode poffinc. 
Nam,vt verum fatcar,magnae illae dc amplas Gcographicae Charte conuolutac,non ita commo 
difunt; ncCjCumaliquid forte lcgitur,infpc(5lufaciles. Omnes vcr6ordine paricti cxpanfas 
adfigcrc volenti , opus eflec , non mod6 amplilfima, latilTimaquc domo , verum ciiam Regio 
quodamThcatro. Haecegofaepcnumcroexpertus, cogitarecoepi,quie ratio inueniripoflec» 
hifce,qua: iam dixi incommodis,medendi,vcl vt dimin ucrentur aliquo modo ; vel, fi fieri pof- 
fet,vt omnin6 e medio tollcrcntur. ac tandem vifum cft , hac rationc , quam in hoc libro no- 
ftro (cui (vti fpcramus fingulisque optamus) quiuis facile locum inter fuos libros darc poccrit) 
obfcruauimus ; fieri pofle . Qu6 ver6 intclligas , quid a nobis in hoc Thcatro noftro prarfti- 
tum fit,quidvedccotibifitcxpcdandum;id tibi hcicpauciscxplicandum efl^eduxi. Prim6, 
nobis animus fuit reprxfcntarc tibi,quicquid in vllis Geographicis,aut Chorographicis Char- 
tishinc indctam rcccnter,qudm nuperrime mulrisabhincannis(quofadumcft ,vtearum 
criam multaenuncinucniri ncqucant) in luccm editis , vnquam habucris , vcl criamnum ha- 
bcas. quod vt pracftarcmus, hac rarionc fumus opus aggrcffi . Omnium Rcgionum, quarum 
GeographicxTabula:cxftant,vnam nobis (quarundamcnim funtplurcs) noftro iudicioo- 
mnium optimam propofuimus : quae tamecfi eflet aUquando magna 6c laca , in eam tamen 

A iiij for- formam contraximus,vt noftfo operi coniienirct ; ac vno,tota abrokiereturfolio : vel, qucm- 
admodum aliquoties fadum eft,vti videri licet,vno,continerentur plures ; nulla tamen,ne vcl 
minima re omifla^quae erat in maiore obuia,nullave mutata 5 nifi,qu6d faepius,qu.T in prfmis 
vixlegi poterant,eaitain noftris expreiferimuSjVt legi facileaquolibet pofient. Interdum 
ver6,vbi resipfa admonuit,&locus tulit,quorundam locorum vulganbus nominibus adfcri- 
pfimus antiqua. quod ( vti putamus ) nobis bona ipforum Au6lorum venia licuifte ; fic fpera- 
mus,prifcarum hiftoriarum le(5loribus,obferuatoribusque,fore non ingratum. In Tabulis, 
qnx Audoru nomina habent,nihil (vt diximus) eft a nobis immutatum,exceptis duabus auc 
tribus Belgicarum Regionum maritimis oris,quas mare p6ft, quam ab Audloribus defcripti- 
ones earum edita? funt, multum mutauit : quemadmodum (exempli gratia) in Flandria, e re- 
gione Zclandix, non longe ab oppido Watervliet , vbi mlris beneficio poft eius loci defcripti- 
onem editam,continenti mukum accreuit: nos, pro vt hoc tempore is locus eft, (accepta eius 
Topographiaa Clariftimo,Nobiliffiraoq5 Sc ftemmate & literis Viro,D.Mavco Laurino iftius 
loci Domino,)formam,Regionis ipfius hodierni ficus declarandi ftudio,mucauimus. In aliis 
ver6,quiE nullum habebant Audloris nomcn, furmus pauI6 audaciores. in quibus & mutaui- 
mus aliquoties pro noftro iudicio quxdam , &. quaedam detraximus , & qua^dam ctiam non- 
nunquam , pro vt rcs videbatur poftulare, adiecimus . Quarundam etiam Regionum , ad fe- 
riem noftram aliquo modo complendam , nouas primi pro noftro modulo Tabulas confeci- 
mus,vtquampauciffima2,quoad hoc temporefieripo{fet,dee(Tent. In iftis,quasdiximus 
Audorum nominibus additis,contrahendis; cafidevfi fumuSyVt non mod6a Led:ore nos 
gratiam fperemus inituros : verum ab ipfis ctiam Audloribus. aut ita fakem egifle, vt nemi- 
nem merit6 pudere huius noftr2e,quaecunquc etiam eft,pofliJ: ; imm6 hanc paruam noftram 
non minus , quam illam magnam pro fua & agnofcere poliit & habere . Studuimus cnim 5c 
ipfis Audoribus hocnoftrolabore,fi non gratificari, fakem nondifplicere.-Nccaliorum hoc 
temporc mores fumusimitati,quivtnoui aliquid in lucem videanturcdere^nil faciunt a- 
liud,quam huiufmodi Aud-orum opera & labores mutarc,atquc ex bonis ixpt aliquid quod 
bonum non eft,vulgo pro bono vcnditare j quibufdam nunc adic(5tis,nuncdetradis,6i ipfius 
Audoris nominediffimulato,velappofito fuo,VcI fido quopiam,qu6 nouitads gratiapla- 
ceat vulgo,vendique pofifit j vt pecuniam quouis modo corradant. Nos enim infana illa auri 
famenonfumus adhunc laborem impulfi:fed noftraadftudiofosharum rcrum adiuuan- 
dos propenfavoluntate,pofthabita omni exalieno laborcvanas gloriolx aucupandae occa* 
fione . Quid enim erat opus,cum aliorum, qua? extant Tabulaj,noftro fatisfacerent operi, no- 
iias facere ? Erunt fortaffis,qui plures in hoc noftro Theatro particulares Regionum dcfcripcr- 
oncs dcfiderabunt (quemadmodum quiuis naturi^ dudu optabit proeul dubio patrix i\ix 
defcriptionem heic extare) verum ij fciant,eas,quic heicnon habentur,noneflreautnGftra 
negligentia omiflas , aut qu6d iis fumptus impendere verici fuerimus : fed quia aut nullas vn- 
quam viderimus , aut ad noftras manus nunquam vllae venerint. Qu6d fi eft quifpiam , qui 
hniulmodi vel habeat,vel fciat haberi pcffe,eum oratum etiam atque etiam vehmus,vt nobis 
earu copiam faciat,cert6 promittentes,eas noftro fumptu non fine gratiarum ad:ione,& hono 
rinca nominisfui mentione,feparatimexfcnlpendascuraturos; vthuicdeindelibro.fuoloco 
aut vbi quilque volet , adiungi pofllnt . De ordine quoque in Tabulis his collocandis a nobis 
obferuaco, ratio quoque tibi,Candide Ledor, redcJenda videtur ; vt,fi fint forte,quibus aliter 
collocari debuifle vidcancur,iis hac noftra exponenda vel fatisfaciamus,vcl nos,quod officium 
poftulare videbatur, faltem excufemus. Prim6 omnium,Tabulam vniucrfum terrarumOr" 
bem complexam exhibemus ; deinde eius prxcipuas partcs,veluti funt -, America,Africa,Afia, 
&. Europa ; naturam fecuti,qua femper antc,quam partes fint ; totum aliquod, cuius illae finr, 
necefle eft efle . His fubiecimus harum partiura finguias Regiones ab Occidentaliore Euro- 
pae parce exorfi,Ptolcra^ura Geographorum Principem ,& ceteros pene omnes imitati. 
SicqueBricannicaElnfulieprim3eprodcunt.p6ft Hifpania?;deindeGallix:HineGermaniam 
pedmus,cuiusRegionibus perkiftrads, cxHsIuetia tranfimusinltaliam huic condguam, 
fingulas eiusquoque vifuriprouincias. Indein Gracciamnauigauimus.vndeiaSclauoniam 

pro- 9 

prorc(5li,fingulasProiiincias,quibus vfus c(liiagUx5ciauonic.r,vciriinrt4ungAria,TranlTyi- 
ii?.nia>Po!onia,Scanclia,&:Rufiia perfpcximus . Hocmodo F.uropa ablblutaad I{l:hiiuim,c|ui 
cft inter fontes Tanais , 8c Oceanum reptencrionalcm , Europx ac AHas terminum venimus ; 
eoque in Afiam ; quam contemplati, in Africam per anguftias^qua: funt iutcr intimum Sinus 
Arabici recefllim,&: Mediterranei maris Sirbonim lacum,de{'cendimus . Vndc pcr /4:gyptum, 
Barbariamquead fretum Gaditanum peruenimus.quo traic(5lo,domum , vnde eramus d- 
greffijtandem reuertimur,viatorifimiles velpercgrinanticuipiam,qui nationibu5fingulis,&: 
Regionibus , longo ordine, quo fibi inter le coniundar funt, (nulla pr.rtcrita) perluftratis, taa- 
dem,vndeexierac,la?tus atqueincolumisredic. Hadcnusde ipfisTabulis 5 nuncdeTabula- 
rumauerfapartedicemus. Quoniam vifum nobiseft,ingratum Ledori,aut Spcv!;\atori fore, 
foliorum tergaita vacua videre&omnino inania, flatuimus ibi fingularumTabularum bre- 
uem quandam declaratiunculam adfcribere,codem modo,quo in ipfisTabulis diximus,a nd 
bise(Tefad:um ; nullius,qui nobisvfui fuerit, nomincomiifoautdinimulato. Infinc, liifce 
adiecimusomnium,quotquotvelnouimus,velhabuin1us,Auv5torum nomina^cquibus lin* 
gularum Regionumplenior cognitio(fi quifpiam requirat)petiponit.Quapropccr,Geogra- 
phia!candidatihabebunthic,his Audtoribusordineadfcriptis,& Audorum TabularumGeo 
graphicarum Catalogo,quem libro pra?fiximus,ac his ipfis noflirisdemum Tabulis,qUandam 
quafi officinam omni inftrumentorum apparatu inflructam ; c qua , Ci forfan vel ad librum 
aliquem,velad Regionum defcriptiones fibi deefPc quippiam fcncianc,leui , imo nullo nego- 
cio vidcre poflmc, vnde id peti queat . Harc funt,quie putauimus Ledori cfle indicanda* 
Supereft , vt fingulos oremus , ne alio animo hunc laborem noflrum excipiant , qunm quo a 
nobis & inchoatuseft & abfolutus,ac tandcm in luccm editus . V^alc,(3^ frucre ; atquc 
Fr,ancisci Hogenbergi artificiofa: manui, cuius vnius indefatigabili 
diligencia fere omnes ha: TabulrE ca^laca^: funt, benc faueto . 
Antverpi/e.m* d.lxx. CATALOGVS AVCTORVM 

TABVLARVM GEOGRAPHICARVM, 

aVOTdVOT AD NOSTRAM COGNITIONEM 
HACTENVS PERVENERE; dVlBVS AD^ 
DIDIMVS>VBI LOCORVM, aVANDO, . 
ETAaVIBVS EXCVSI S V N T. 

.i^gidius Bulionius Belga, Oallum 'Belgkam Jefcripfit . qitam edidit Jntuerpidi loamm Liefj 

rinck i ■tfT Sidhiudiam cum 'Burgundice Comitatu; euulgatam apud Hieronymum Cock, Antuerpiid 
iEgidrus Tfchudus , 'i{lKtiamjHduetiamque ; Bafde.t apud IJingnnum. 
AndrC2LsThcUCtU$j Galliam.fednondumedidit. 

Antoniuslenkinfonus jXujsiami Londini. ijei. 

AntOniUS Wied , Mofiouiam; Jntuerput. 

AuguftinUS Hirfvogel , \cponum haShm non Vtfarum [vti titulia habet ) tahutam ediJit; 

Continet Vero Slauoniam , Carmthiam , Styriam^ Oorit;^iam, i^c. Vicinoique J{e^wnes j Kurenher^ 

^itj apud loannem J^VeygeL 

Auguftinus luftinianus yNchi^Efifi. Corfic^ deJcriptio?iem inTahulam rede^it,Vtipfimei 

inquit infua Hifioria Ocnucnfi. 

A V BarthoIemaJUS ScuItetUS, MifnU ir LufluU Coro^ra^hiam ,• Corllt^^j.Jn.i^^eo. 
Benedictus Bordonius, halutTahdamy^vtih.iha Lcanderinfua Itali^e defiriptioncS. 
Bernardus Syluanus , Cum Galham,(sr haliam/ttat l{obertM CcEnalii in Callicafita hifloria, 
Bonauentura Brochardus , TaUfiinam; Tarifiis^ apud Toncetum k freuic . 

Bonauentura Caftllioneus, Longohardiam -^ JuSlor loannes Jntonim Cafidioymisfim lihdlo 
qui de bifubrum aritiquis fedibus infinhitur. 

C arolus Hey dan US , Cermani^ Typum; Jntuerpi<e apud Hieronymum Cock» 

Carolus Clufius A . Hifpamam ,• antiquis ac recentibus locorum in ea nominihtts infcriptam . 
quamnospropediemedituri fumus . 

Cafpar Vopellius Medebach , T>efiriptionem Orhis terrarum- Item Europ^ totias; ac f^heni 
traSlum ; omnia Colonia. 

Cafpar Brufchius EgranUS , Montis Tmiferi (quernFiechtelher^Vulg^ nuncupant)Tahulam. 
yim^ apud Sehafiianum trancum. 

Chriftianus Schrot Sonsbekenfis, Ceh-iamcumCliuia,Vicinasque1{egioneSyAntuerpi^apud 
(BernardumTuteanum . Eandem tabulam idem recognouit ,ediqtte curauit per Hieronymum Cockj 
Jntuerpict; Deficripftt quoque V?iiuerfam Germantam,quam idem Cockpr^elo excudit. 

ChrifliOphorus Zellius , Ettrop^Typum; Kurenbergdi. 

Chrifl:ophorus Pyramius , Germania: Tahtilam^ "Bruxellis 'Brahantice. 

Cornelius Antonij , %eoionum Orientalium Tahulam(Vti Titulus hahet) Cofttinet autem 'Dania 
%egnum^i!r circumiacentes l^egiones^ ExCufaJmftekodami. Idem defcripfit Europamyeditam Fran* 
cofurti a d M(£nUm . 

DiegUS Qutierus , ^Americam.Jntuerpu apud Hieronymum Coch 

Dominicus Machaneus , Benaci lacus Coro^raphiam. a Leandro Jlherto citatam lepmus \ 

Erhardus Reych Tyrolenfis, Talatinatus 'Bauari^traSium; Kurenherg^. 1 540. 

Ferdinandus a Lannoy , 'Burgundioe Comitatus Tahulam ; apud Hieronymum Cock ,Jntuer* 
pi<x . Sed nondum edita^ . 

Fernandus Aluares ZeCCUS , Ltt/itaniam; J{om^,apud Michaelem Traine^^^tnum . i ^eo, 

FrancifcUS Monachi Mechlinienfis , T{egiones Septentrionales ; Antuerpi<€, apudSylue- 
firum a Tarifits. 

Gabriel SymeoneUS , Jlmania tahulam ,• in Ithetlo inficripto Dialogus Tius (ir Speculatiuus 

Liigdunt. 
Gemma Frifius , Vniuerfi Orhis TahuLm . Jntuerpi^, 
Georgius CoIIimitms , Hungarine Tahulam (quam Cujpinianus edidit ) recognouit. 

Gerardus Mercator Rupelmundanus , TaUftin^.fiue Terr^ SanR^; itm Flandricf, 

Louantj . foftea Europ^ ; 'Oeinde Orbts Vniuerfiad vfum nauigantium accommodati Tdhulam 
Tiuisburgi edtdit. Excudit quoque Britannide InfuU Tahulamjah alio quopiam defcriptam . 

Godefridus Mafcopius Embricenfis , T>ia:cefis Monaflenenfis (jr Ofnahurgenfis Typum; 
Emhric^ edidit per 'i{emigium Hogenbervum. i j J 8. 

Gregorius Amafeus , Fori lulij Tahulam defiripftt- quam ah Auclorefe hahuifiejnquit Lean- 

der infita halid->. 
HenricUS Zellius , Ettropam; Kurenherg^. 
\\\tVOnymxsC[nQiVit'ZyJmericamdefcripftt,qudinondiim in lucem prodiit^ 

Hierony mus B ellarmatus , Thtfdam . l{om^. Humfredus Lhuyd DcnhygiQnfis, Mgli^ l^e^niTahulam; lumCambrUCoro^apbiam, 

iju.ts HGS Deo fauente aliqiiando publicabimHS. 
lacobus a Dauentria, S/a^.t/irw; Hullandij>- Gelri^; Frifi^i Zelandice Tabuloi defcripfit,^ 

cJulit Mcchlmid' . 
lacobus Caftaldus Pedemontanus, Orbis Vmuerfalis typum^magnaforma: eandem minori 

forma ■■> Item /iJJit j /^fride ; Hifjhinict -, Italu i Sicdiit j Hiin^arioe i ir Tedemontan^ TabuUs-^ye" 

nctUs^ onmia pcr Matthceum Taganum . 

lacobus Zieglerus , TaUflinte •■, Scondice ; /€^pti,^Jrabiie ■ hbriforma^is' in iii Commentaria. 
j{rgentoratij apud Tctrum Opilionem . 1 5 ) i . 

loannes A uen tin US , ^auari^e Tabubm i Landshuti . Anno . i n ) • 

loannes Baptifta Guicciardinus , f^niuerft terrarum Orbis imaginemj maximaforma-yquani 
Aquda cnmpr.chendit^ Antuerpite . 1 549. 

loannes Bucius Aenicola, Europam -Jub forma pueUc^^Varfiis apudChrifiianumTVechelum. 
loannes Calameus, 'Bituri^um l^^ionem j Lu^duni apud Gryphium . 

loannes Crigingerus, Bohemice , Mfnut , Turin^i^e, O- collateralium T{egionum Tabulam ; 

Trctgce . I >- 6 8 . 
loannes Cufpinianus, Hfm^^rww^ quam Tetrtis Jpianm ediditimJuBoyeflPVolfg.La' 

:^U6 mfua Hun^ari^e Tabuld-,. 

loannes Dominicus M ethoneUS , Europam •, VenetOs, apud Matthceum Vaganum . 

loannes Georgius Septala Mediol. ^ucatum Mediolanenfem,^ T^giones Vicmas,Jnt' 
uerp. apud Hieronymum Cock . 

loannes Hafelbergius a ReichenaU , Tabulam quam Expeditiojiis Turcic^ titulo infcri- 

pftt- loannes Liefrmck Antuerpite edidit . 
loannes a Horn , Germanue Inferioris Tabulam •■, Antuerpi^e, 

loannes HonterUS , Tabults Geogrcphicas edidit libelli forma -yfub tituloy ^{udimentorum Cofmo^ 
^raphicorumfTiguri apud Chnfloph.Frofchouerum . 

loannes loIiuetUS , Galliam -, Tarifis, aut Lu^duni . 

loannes Mellinger Halenf, TuringictTabulam •.M^miarice, 

loannesStumpfius, HehtetiteTabuLis;in hifloriceHelueticceVolumine^jTi^uri excufo,apui 

Chripophorum Frofhouerum . 

loannes Sambucus Pannonius, Tranfyluaniatn , Viennce AuPri^.1^66. Item Hungariam^ 

ibidcm; 1570. 
loannes Surhonius, Veromanduorum l{cgtonem -.Jntuerp. apud Chriftophoru Tlantinum. 1 5 5 S, 
LaurentlUS rrifius , Cartam Vniuerfalem Marinam (Vt Vocant) alicubi in Germanid^. 

Lazarus Secretarius Cardinalis Strigon, Hww^^n.fO'/'"^ pnmus defcripfit^qui edltus 

cft In^ol/Iadij pcr Apianum, Anno .1518. 

Lcumus AJgoet, l\egionimt ScptentrionaliumTypum •^apudGirardum ludceumjAntuerp. 

M arcus A m brofius NiiTenfis , LiuoniamjVicmas^ %egiones -y Jntuerpiatj fed nondum edita» 

Marcus lordanUS , 'D.inite %5«/ Typum • Hafnice^apud loannem Vinitorem .1^5:1. 

M arcus Zecfnagel Salisburg. Vitionem SaUiburgenfem i SaUsburgi . 

!M artinus de Brion , faUftmam • Tarifits, apud Hieronymum Gormontium . 

^iartinus Helwig NeilTenfis , Sileftoe Tabulam-.quce Nifice excuf e/? . 1 56 1. 

Martinus Ilacomilus Friburgenfis,F//rc»/'.tw i eam ahcubi in Germania impreffam habemus, 

A vj Martinus Waldfeemuller, Vnmrfalem namgatoriam (quam Marinam Vnl^o appellant) in Cer 
mania editam . Tuto hunc eundem ejfc cum llacomilo ^rtcdtSlo . 

Mathias Cynthius, Hun^ariam ,• Kurenbergoe . 1 5 67. 

Nicolaus a C ufa , Hum Chartam Germanite, citat Jlthamerus. 

Nicolaus GenUS y Hum Tahula '^giomm Septentrionaliufn hahetur in Geographia ftolem^i,^ 
Girolamo l{iifcelli in Italicam Verfa ; excufa Venetiii^ apudVmcentiumValgrifium . 

Nicolaus Germanus , Hum Galliie Chartam citat 1{ohertu6 Cwnalis . Tuto hunc eundem ejfe 

cum Nicolao a Cufo-.. 
NicolaUS Nicolaius Delphinas, Euro^am mari^iam- ^ntuerpi^ apud loannem Stelfium, 

Idem Gallite Tahulam promittit . 

N icolaus SophianUS , Gr^ci^ Tahulam ; l{pm^ . 

Orontius Fineus Delphinas, G^/Zw defcriptionem; <j; Orhk terrarum typum , fuh forma^ 
cordis humani. Idem Tahulam l^gionumj quarum infacris 'Bihlttsjit mentto. Omnia fartf^ apud 
Gormontium . 

Olaus MagnusGothus, %egtonum SeptentrionaliumTahulam^Venetiis. 
Paulus louius, Larij lacus tahellulam, cum lihello . Venetiis. 

1 etrus Apianus, Europam . Veregrinationem T).Tauli ; (srTypum Vniuerfalem. omnia Ingolfladij. 
Petrus ab Aggere, Or/^w terrarum Typum^yfquila compr^henfum . Mechliniie. 
I etrus Boekel , Thietmarforum %egtunculam \ Antuerpide^ apud loan.Liefrinck» 
Petrus Coppus , Hyfiriam ,• Vfi Leander Alhertus AuFior esf. 

Petrus Laicftein , lud^amperlufirans eius loca defcripjit, quam defcriptionem Chriflianus Scrot in 
J^akdam redegit . Bxtat Antuerpioe apud Hieronymum Cock .1570. 

Philippus ApianUS , 'Bauari^ Tahulam ; Ingolftadij .1568. 

Pyrrhus Ligorius Neapolitanus, ^^^«i Keapolitani} item Gr<tci<e tahulam i l{pm<€jper 
Michaelem Trame:^inum . 

Sebaftianus CabotUS VenetUS , Vniuerfakm Tahulam . quam impreffam <)eneis formis Vu 
dimusjedftne nomine locij iF imprefforis . 

Sebaftianus Munfterus , Germani^ Typum, Bajile^. quem Tilemannus Stella^ emendauit O* 

locnpletauit . Wtttenherg,^^ apud Tetrum Zeit^. i^^V' 

SebaftianUS a Rotenhan , Franconiam Orientalem ; IngolfladijtJmw. i jj j. 

Sta . Por. depinxtt Ducatum Ositfiec:^imen. (sr j^atorienfem, Venetiis . 1 56 j . 

Stephanus GtlitnhoitV ^Campani^tT ahulam . fuppreffo tamenfuo nomine^^Xntuerpi^ i 

Thomas GeminUS , Hijpani^ TahuUm . Londini. 

Tilemannus Stella SigenenflS , TaUftin^ tahulas duas defcripftt ^ quarum Vnaminfcripjit, 
hinerarium Ifraelitarum ex y^gypto. alteramjCorographia %egni ludce^ <tsr Ifrdeiis. PVittehergie . 

Vincentius Corfulenfis , Hijpatiiam; Venetits^ apud Matthceum Tagantim , 

V VenceflaUS Godreccius , Toloni^ Tahulam ; 'Bafikct apud Oporinum . 

V VoIfgangUS Lazius , Hungari^ Corographiam • Viennx. Item yfuflri^; Kurenherg^ . Idem 

Comitatum fyroknfem ; Styriam ; Hiftriam ; er Carinthiam edidit . 

V VoIfgangUS Wiftenburgius Bafilieil . TaUflinam . Jrgentince,apud '^helium . ^^■^ 'iV 


Index Tabularum huius operis/iue 
Infcriptionum earundcm. Aegyptvs 

Africa 

Anglia 

America 

AsiA 

As I A Minor 
AVSTRIA 

B 

Bavaria 

B A V A R I A E Palatinatus 

Barbaria 

BlLEDVLGERID 
BlTVRIGV M Rcgio 
B O H E M I A 
BONONIENSE Territ. 
BOSNIA 
B^ITANNICAE Infular 

Brabantia 
bvrgvndia 

C 

Caletes 

C A N D l A Infula 

Carnia 

CaRTAGINENS. Portus 

Clivia 

COMACENVS Lacus 
CORFV InfuU 

Croatia 

CyPRVS InfuU 
D 

Dacia 

DaNI A 

E 
ElBA Infub 

EVROPA Folio yt 
ful. 4 
fol. 6 

fol. 2 

fol. J 
fol. yi 

fol. 2/ 
fol. 2^ 

fol. 56 
fol. 53 
foL 5j 

fol. 10 

fol. 25 
ful. tt 
fol. 4t 
fol. 6 
fol. i^ 
fol. tz 

fol. it 
fol. 
fol. 4t 
fol. 5i 
fol. tj 
fol. jjr 
fol. jS 
fol. 4t 
fol. 19 

fol. 43 

fol. 21 

fol. 58 
fol. f Flandria 


foL tr 


FORVM IVLII 


fol. 3j 


Franconia 


fot. 24 


Frisia 


fol. 29 


G 
Gallia 


fol. 9 


GaLLIAE N A R B. Ora marit. 


fol. tl 


Geldria 


fol. 1; 


G E R M A N I A 


foL tj 


G E R M A N I A Inferior 


fol. t4 


Graecia 


fol. 40 


H 
Helvetia 


fol. 31 


HeBRIDES Inful« 


fol. 6 


HlBERNIA 


foi. 6 


HlSPANIA 


fol. 7 


Hollandia 


fbl. 19 


HVNGARIA 


fol. 4» 


t 
InDIA Orientalis 


fol. 48 


ISTRIA 


fol. 4t 


Italia 


fol. 3» 


L 
L A R l V S -Lacus 


foL 5j 


L I M A N I A 


foL to 


U 
jMaLTA InfuU 


fol. 3J 


MeDIOLANENS. Ducat, 


foL 33 


M I S N l A 


fol. 2J 


MoNASTER.Epifcop. 


fol. 24 


MoscoviA 


fol. 4^ 


N 


. 


Natolia 


fol. jt 


NARBONENS.Oramar. 


foI.*ti 


NEAPOLlT.Rcgnum 


fol. 5/ A\i; KORTGOIA 


fol. 3© 


NOVVS ORBIS 


fol. t 


O 
O R B I S Terrar. 


fol. t 


OsNABVRGENS. Epifc. 


fol. 24 


P 
PaLATINATVS Bauariz 


fol. 30 


Palaestina 


fol. y» 


PeDEMONTANA Rcgio 


fol. 34 


Persia 


fol. 4p 


POLONIA 


fol. 44 


Portvgallia 


fol. 8 


Prvssia 


fol. 2X 


R 
R O M A E Tcrritorium 


fol. 3j 


R V S S l A 


fol. 4^ 


s 

Sabavdia 


fol. %t 


SaLISBVRG. Dioeccfis 


fol. 28 


Sardinia 


fol. 38 


Saxonia 


fol. 23 S C A N D l A 
S C O T l A 

SepteNTR. Regioncs 
SlCILIA 

Silesia 
Slavonia 

T 

Tartaria 

Terra SANCTA 

Thietmarsia 
Thvringia 

Transsylvania 

TVRCIA 

Tvscia 

V 
V E RO M A N DVO RV M TraAus 

Vindelicia 

V Vl E RT E B E R G, Ducat. 
Z 

Zelandia 

ZeRBI Infula fol. 4? 
fol. ^ 
fol. 4<f 
fol. 58 
fol. 1$ 
fol. 4t 

fol. 47 
fol. fl 

fol. 2t 

fol. 25 

fol. 45 

fol. yo 

ful. 3i( 

fol. u 
ibl. 2p 
fbl. jo 

foL iS 
fol. 3g BJ^ONIJM VE\0 fLr\ES IIE G I N E S JFT IN- 
fuUin his Tahulis interclum defcriptdefunt, quamin titulis earundem continentur^Vtfum 
nobiifuit operaprecium^ eas hoc altero Indice etiam ftudiojts indicarc^. A 

«Alcratbe 


fol 8 


Arabia 


fol.^o 


Artefia 


fol.14. 


B 

Bornholin, infuU 


fol. Zl 


Brefilia 


fol. z 


c 

Cataio 


fol. 47 


Calabria 


fol. 37 


Campania 
Corfica 


fol.37 Crabaten 


fol. 41 


L} 

Drent 


fol.io 


FefTa 
Friflant,'ni'ul» 


fol.5? 
fol.45 


G 

Genuenfis ora 

Gothia Infula 

Guinea 
Groenlandia 


fol.34 
fol. 1 1 
fol. 4. 

foL^.) H 

Hannonia 
Holftein 

Horn Corhitatus 
I 

lapan infuia 

laua Infula 

Iflandia infula 

luitlandt 

luliacum 

K 

Krain 

L 

Laufnitz 

Leodienfis Dicecefis 

Limburgum 

Lithuania 

Liuonia 

Lombardia 

Lutzenburgum 

M 

MagnaGrsecia- 

Maiorica,& 

Minoricainruia: 

MarOCchum Regnum 

Mafouia 
Moluccae infulx 
Monsferratus 
Morea 

Murfa Comiratus 
N 

Namurcum Comitatus fol. 14. 

fol. 21 

fol. 16 

fol.4-8 
fol.4.8 

fol.4.5 

fol. 2 1 

fol. 15 

fol. 4.1 

fol. 2 3 
fol. 16 
fol. 14. 
fol. 44 
fol. 4.5 
fol. 3 2 
fol. 14. fol. 57 fol. 7 
fol. 53 
fol. 44 

foL4.8 
fol. 33 
fol.4.0 
fol. 15 

fol. 16 Negroponte infuU 

Noruegia 

NouaGuinea 

o 

Ooftfrifia 
Orchades infula: 

OrmUS Rcanum 

o 

Oueryfiel 
p 

1 apiaC Tcrritorium 

Peru 

Podolia 

Pomerania 

R 
RhoduS Infula 

Rhutenia 
Romania 

s • 

Samogithia 
Stiria 
Suedia 
Sumatra 

T 

Traiecflcnfe Territor. 

Twendt 

V 

Valkenburgenfe Territ 
Voithlandc 
Volhinia 
VVmdifchlandc 

z 
Zeilan infula fol. 40 
fol. 45 
fol. 48 

foI.2 

fol. 6 
fol. 50 
fol. 15 

fol. 3 3 

fol. z 

fol. 44 

foL 21 

fol. 52 
foL 44 
fol. 40 

foL 44 

foL27 

fol. 45 
fol. 48 

foL 19 
foL 15 

fol. 15 
fol. 23 
foL 44 
foL 4» 

foL 48 


. _™i A viij ORBIS TERRARV M. HyE C TA B V L A comprxhendit, Sc exhibet totius terrarum &c circumambientis Oce- 
ani effigiem ; quem vniuerlum terrarum Orbem Veteres (cjuibus nouus nempe Orbis 
nondum innotuerat) in tres partcs diuifere: in AFricam fcilicet, liuropam ,6: AllamiSed 
inuenta America,eam proquartaparte noftra aftasadiecif.quintamque expedatfub Mcri- 
dionali cardine iacentem. Gerardus MercatorGeographorum noftri temporis corypha^us, 
in fuanunquam fatislaudata Vniuerfali TabulahiuicOrbem terrarum in tresContinentes 
diftinguit: primam vocat eam,quam Vcteresdiximus in trespartitas fui(re,&: vndehuma- 
numgenusoriginem fumpfiffeex facris litterisconftat: fecundam,quam hodie Americam 
vel Indiam Occidenralem vocamus: tertiam dicit terram Aullralcm^quam nonnulli MageU 
lanicam nuncupant,paucis hactenus httoribus dete<5tam. HuncOrbcm continerc in cir- 
cuitu , quo maxime patet , milliaria Germanica 5400 , fiue Itahca 1 1 600 , antiquitas docuic, 
idemque recentioraffcrit ajtas. Jtque hce tot porttones terrde,{\[.?\\n.'\n fccundo Naturae li- 
bro inquit ) imo yfero^ V^ plures tradidere ^mundi punBus (neque enim efi aliud terra in Vniuer/o) Ihxc 
efl materia gloriie noflrde, h^ec fedes : hic Iwnores ^erimus^ hic exercemus impena^^ hic opes cupimut^ 
hic tumultuatur humanum genus^ hic wftaiiramus bella etiam ciuilia^j mutui^que c^edibu^ laxiorem fa» 
cimu6 terram . Et Vt publicos gentium furores tranfiam , h^c m qua conterminos pellimu^^ furtoque Vi- 
cini celjntem noflro folo ajfodimuSjVt qui Lti/?ime rura metatus fuent , vltraqiie fines exegent accolof^ 
quota terrarum parte gaudeat ? Velcum ad menfuram auariti^ fu^ propagauerit ^ quam tandem por^ 

ttonem eius defunBus obtineat. Hadlenus ille. 
HuiusTerrae,Oceanique fitum,Regionum difpofitioncm,finuumque anfra(5lus, gcntiumqj 
mores, & quicquid cognitionc in iis ac fcitu dignum videbatur, defcribere aggreffi iunc cx Vetcribus 

Ptolemaevs ALEXANDRINVS; 

c. PLiNivs sECVNDVS.5.4.5.(J.lib.Natural. 

hiftoriat •, 
AKisTOTELES DE MVNDO,ad Alcxand. 
STRABO .xvij. Iibrisi 

SOLINVS POLYHISTORJ 
POMPONlVS MELA ; 

DiONYSivs APHERj&cius ComcntaloP 

EVSTATHlVSi 

APVLElvs, in libellodemundo-, 
DiODORVS sicvLvs,libris.5,priorib.Bib- 

liotbccaf, 
MARTIANVS CAPELLA; 
J>AVLVS OROSivs.in frontc fuaE hiftorix j 
BE ROSVS deraiplit Orbis Antiquitates ; 

AN rOMNVS AVGVSTVS (fi VCFUS cft tltulus) 

Itincranaj 
STEPHANVS, cius Vrbes \ 
ViBivs. SECtytSTER, ordinc Alpbabetico, 

eius Flumina, Fontes, Paludcs,Nc- 
mora, Montes,Gcntc5. 

ExRecentioribus, 

RaPHAEL VOLATERRANVS; 

ARiLFEDEA iSMAt L, lingua Aiabica \ 

lOANNtS HONTERVS-, 
SEBASTIANVS MVNSTERVS; 

AN lONiNvs Ardiicp.rlorcntinus,in opcrc 
hil^oricoTituio. i.Cap.j, 

DOMINICVS NIGERi 

ioannes AVENTrNVS.Boiorum Ann libro.i. 
JOANNES CAMF.RS.in Solinumj 
GIORGIVS RYTHAlMERVSj 
lOACHIMVS VAUJANVSj PETRvs lOANNHS OLiVARivs in Mclam i 

LAVKENTIVS CORVINVS NOVOf. 
ANIONIVS VtRUNENSlSj 

cvALTERVS LVDOvicvs , in Spcculo Orbis } 

ISIDORVS Hls;PALENSISj 

MICHAEL VILLANOVANVSjin PtoJemjEnm-, 
ZACHARIAS LILIVS VICENT. dc SitU OrblSj 
ALEXANDER CITOLINVS , \U Tipocolinta-, 

VJNCtNTivs GALLVS,in Spccuio hiftoruli 

lib.lecur.do ; 
CVILIELMVS POSTELLVS', 

HARIMANNVS SCHEVDEL in calcc Chronici 
chronicorum j 

lOANNES MANDtVILlVS,& ciuSCOmCS 

ODERICVS .i Foro lulij; 

GAVDENiiVS MERVLA.Iib.j.MemorabJliumj 

rRANCiscvs MONACHi , in Epifiola ad Ar- 
chicp.Panorm. 

ANTONIVS PlNEiVS,Gallicalinguadercrip(tt 
& iconibus cxhibuit quampliirimas fsii titu- 
lus habct ) tam Europ.T,quani Africx, Afiae, 
& Noui Orbis l\egionum,Vrbiuin,Opido- 
rumqucTabulas j 

IVLIVS BAi. LiNVS,celebrium totius Orbis Vr- 
bium lconcs edidit.cumcorundembrcuihi- 
ftorica enarratione,ltalica linwua; 

BENEDICIVS BORDONIVS,tOtIUS Otbis In- 
VVOLtGANGVS LAZIVS,& (liilasj 

lOHANNts GoROP. BLCANVS, cJus gentium 
Onginc«,& .Mi^rationcsj 

PETRVS APiANVS, & 

BARfri. AMA.Niivs,eiusInlcript.antiquas; 

lOANShS BoHLM\S,Si ALEX-^NDER SARDVS, 

omfiiiini C!Usgcntium,populoium^uc luo- 
res Scruus. I 
TTPVS ORBIS TERRARy '^ NOVVS ORBIS^ 

X Otum hoc Hemifpliierium (cjuod America,atque ob immenfam fiiam amplitu- 
dinem,Novvs Orbis hodievocatur) vetcribusincognitum manlide vfciuc adan- 
num aChrifto nato.M .cccc.xcn .quo primum ChriftoFero CokimboGenuenfc 
detedum fuit^humanaeadmirarionismodumexcedere videtur. Confiderata namqj 
cijm antiquorum in defcribendo cerrarumOrbe diligencia^&amplifllmorum hii- 
periorum ad perquirendas Regiones commodicace, opporcunitateque ; cum humani 
generisdira atque inlaciabili auro acque argcnco inhiance cupidine, nihil non cen- 
lance ,qu6 iis pociacur quibus ha; Regioncs incrcdibili copia abundanc, cam diu po- 
tuifle noftroOrbil3Cere,non iemel miraci fuimus. Sunc,qui hancContinentcm a 
Platone fub nomine Atlantis delcripcam opinencur ; Inquicquc Marinxus Siculus 
in Chronico fuo Hiipaniaj,hicnummum anciquum Augufti Cariaris effigie inlT^^ni- 
tum,in aurifodinis inuencum e(re,miirumquc in rci veritacem ibmmoPoncifici, 
perD.IoannemRufum,ArchiepifcopumConrentinum. NonnulliSenecam Poccico 
iaftropercicum,prasfagiifie huius inuencionem,hifce fatidicis verfibus,opinancur; 

Venknt annis Tateat tellnSjTyphliijue nouos 

S^cuLi fertSj cjuibus Oceanus Vetegat Orbes^ 

Vincula rerum laxet <ijr ingens ISlecfit terrts Vltima Th)lc^, 

Quemadmodum&illud SibyllasCarmen ,quod lacobus Nauarchus inuencum 
fcribic Anno.M.ccccc.v. in calce Lunas promoncorij (Rochan de Sinna vulgodi- 
d;um)ad liccus Oceani,quadraco columnx iniculpcum ; regnance limanucle Luii- 
tanorum rege : Voluentur faxa lltteris ^ ordme reFi^s, 

Cum Videa^s Occidensflrientis opes. 
GangeSjhidwsfl^aguSj erit mirahile Vifuf 
Merces commutahitjua^ Vterquejthi . 

Tota hxc Orbis pars hodie circumnauigata eft, prxter eum tracf^um qui Scptcncrio- 
ncm afpicic , cuius lictora nondum perluftraca iunc. A Sepcentrione in Meridiem de- 
fcendic iub forma duarum Peninfularum, qux cenui Ifthmo difccrnuncur. Ea Pcnin- 
fulaqux Sepcencrionalior cft, Nouam Hilpaniam,Mexicanam Piouinciam,Terram 
Floridam , &: Tcrram nouam comprxhendit . Meridionalior vero ( quar Tcrra firma 
Hifpanisvocatur)Peruuiam,Biefiliamque concinec. Q£arumomnium Regionum 
cognicionem legere poteft Gcographiac ftudiofus apud Leuinum Apollonium ;Pe- 
trum MartyrcmMediolanenfem ;MaximilianumTranftyiuanum,qui Lacina lin- 
guadciis fcripierunc. Plura non negligendaeriam videre func incerleluicarum cpi- 
iiolas. Promicrit&PoftellusCommencaria rerum Atlanricarum. 

Hi (equcnces ex profciTo de ea fcripierunt : fed vernacula lingua omnes,qux vtpluri* 
mum Hifpanica eft j fed Italica interpretari magna ex parte eriam extant . 1 rETRVS CIECVS LEGIONENSIS, FRATER MARCVS NIZZENSIS 

GONSALVS FERNANDVS OVIEDVS, FERNANDVS ALARCHONIVS. 

FERNANDVS CORTESIVS, FRANCISCVS XERESIVS, 

PETRVS ALVARADVS, . lOANNES VERAZZANVS, 

DIEGVS GODOYVS, AMERICVS VESPVCIVS, 

ALVARES NVNNIVS, FRANCISCVS LOPES DE GOMARA, 

NVNNIVS GVSMANNVS, HIERONYMVS BENZON IVS,Italic^^ 

FRANCISCVS VLLAVS, ' lACOBVS CARTIER,& 

FRANCISCVS VASQVES, ANDREAS THEVETVS^Gallic^fcripfTr, 

ANTONIVS MENDOZA, lOANNES STADEN SES Germanice. A S I A. 

jTi. S I A diufditur ab EuropaTanai fluuio , 6c linca ab eius fontibus 
tradta ad Granduicuni Oceani Scptentrionalis Sinum : ab Africave- 
r6,Ifl:hmo,qui eft inter mare Meditcrrancum (3c Sinum Arabicuin:ce' 
teraOceanus dc Maria ambiunt. Hanc veteres multifariam diuifcre : 
hodie vcro eam in quinque partcs,fecundum eius Imperia quibus ad^ 
miniftratur, nobis non inepte diuidi pofle videtur. Cuius prima pars, 
c[uajEuropaecontiguaeft,6cMagnoDuci lVIofcouiseparet,MariGla^ 
ciali , Obij fluuio, Kytaia lacu, 6c linea indc duda ad Cafpium mare, 
Ifthmoc[ue,qui inter hoc Mare 6cPontum Euxinum eft,terminabitur. 
Secunda erit, quae Magno ChamoTartarorum Imperatori obedit; 
cuius fines a Meridic , funt Marc Cafpium , laxartes fluuius, Imaus 
mons ; ab Ortu & Septentrione Occanus : ab Occidente,iam diclum 
Ducis Mofcouise Rcgnum.Tertiam partcm Ottomannorum profapia 
occupat, continetque quicquid terrarum eft intra Pontum Euxinum, 
Mare ^gasum,(nunc Archipelagus di(5lum)Mediterraneumque,^^ 
gyptum,Sinum Arabicum. Pcrlicumque,Tigri fluuio, Mari Cafpio, 
^ Ifthmo,qui inter hoc,(3c Poncum Euxinum vid^re eft, Sub quarta 
Rcgnum Pcrfi^ie, quod hodie a Sophis gubernatur,compraEhendetur; 
habet Ottomannos (quibulcum continuum fcre bcllum gerit) ab Oc- 
cidentc; Magni Chami Rcgnum a Septentrione -, 6c in Orientem fer^ 
me ad Indum fluuium cxtcnditur : a Meridie vcro mari quod hodie 
Indicum,olimRubrum appcllabatur,alluitur. Qjiintapars cetcrum 
obtinebit,quodlndiasnunc,vti&olim,nuncupant;quacnon ab vno 
folo,vt ali2e,fed pluribus R cgulis (nam quaElibet illius Rcgio proprium 
fcrc habet Principem,quorum nonnulli etiam Magno Chamo ve(fli^ 
gales funt) moderatur. Sed neque hoc prastereundum, quod loca ma- 
ritima,quaE funt a Sinu Arabico ad Promontorium vfque vulgo Cabo 
de Lampo di(5lum,(quod vides ad 30 gradum latitudinisBorcalis)ferc 
omnia Lufitanus poffidct,aut fibi tributaria fccit. Hanc Afiam Stra- 
bo fcx,ab vndecimo incipiendo,libris perfcquitur. Ptolemasus eam 
tribus y quinto,fexto 6c fcptimo, libris defcripfit i item duodecim tabu^ 
lis; tribuitque illi quadraginta Prouincias. Ex neotericis ncmo eam 
in vniucrfum fingulatim dcfcripfit . M. Paulus Vcnetus, Ludouicus 
Vartomannus,(5c loanncs Mandeuilius (kd fabulis refertus hic} tan^ 
tum ,quantum eiusregiones pcrluftrantcs in ea dignum fcituco- 
gnoucrunt,literis mandarunt.Vidc ctiam lacobi Nauarchi lefui- 
tx cpiftolam . Nos quoquc eius defcriptionem in maiori 
Tabula ante tres Annos edidimus. 

• 3 '±' iM^y eflc £c^JicCnu-. ^°\^R5ARETH 

0e/ertimjL N^ <I)efermm\ jna„sAMay 

Jtachtt ( Caracaratm 

('TficjsUcyvs OcjaC<T.m.TA'B.o 

'^r^^^p'tSb./^^'?^^:^f^f^-^^'i^^ -^ ^^ 


o / 

/ 

,' Santm-^ 

i» 


'Pancnt 

^'"•/Aj-..^ 


^S JT ■ 

, i»i.-J Ai Sarubum ^CK..^J. Jf ^««:..l!iM»».- '^ rnj™™ „ , - 

<;■* 


^ 
^ 


f^tUucuna 
^ 


» 


;5l 


^^fr)L7jacotora alim 
H^^I^\^i^curuiJa 


/ 
1 


#^^\ 


I N 


/d I A, 


olim 


• 


^^ 


>^ 


uirL—> m# 
B 


^ 'SalfU: ASIAE NOVA 
DE^CRIPTIOl _£),. Oual - '".' peneu -,^ 
* qulquc ^ •pJt.nrd 
wjt iimr r 

.C7 @ ENSV LA S.Jlpcl: C? f^^^cr Comjiajnos a. LAVKENTirjfe^ J7«ip<,„yo 'TJan ^'<i <^J- ^£ ^V i "~ ^jt r '1 » al Ctpru^bit ^A _ 

rnCmaem J^^caka.: ^ \ ^v^ Rw'«'^.affT^'"''2«/ 

-'H^^l.i^' -^ '^^rr- *l^' >^.l I >WHd,nllM/ \:M. 

pmyrrua 'Sainmr Mn 

j.S5p-^,.r^ """^'"V^'acoit4n ^i.^ ~;:^~~..^^Cab ^ ■ j ^'^/A f^(t.< ;lg^!)^Ssr^ — ^%>«^ iLrzprjt.i IJ V-ira^i, 

^^L. , sS^^U-t-i%J\J^ALai.j~^^^:g^ ^^S-"-' \ ^^«ir^a ^^Cr^/."»- _-,^^^^^^^ 
.?.•« »*.C*i^/V ' ^tir '^^''''^\P'Scierm, ,i^^Al,\C'mmJ^m.rj \r,hU, ^^i^ATT CIN CUl 

rw^„- OK^s£ '^'.'^..... ^^T ly ^^ k/ l^ V^ /LP-r " ^^''"''*' 

Tmacn\ oTv^*^ I lil 'illil»' ^jj I (^? ^^V-\W^^<^ / J W^ 

^S^.<gl^. ,^,j-=^'W^.''ii^Jl?»^ fe__J^^''.!^-#3Ml^''^ CAAIP^ ^C -f^o A F R I C A* 

TJT ANC veteres mulriFariamdiuireriintiliodie eamin quaruordiflinguunt partcsj 

^ -^ Barbariam , Numidiam , Libyam , & Nigritarum terram . BARBARIAM, 

cjuam mcliorem cenlent, Mari Atlantico,& Meditcrraneo ; Atlante monte, &c Barcha 

Rtgionc contermina -^gypti circumfcribunt. N V M 1 D I A,qux illis Biledul^e- 

rid dicirur , Sc dadylos producit , vnde Arabibus non alio nominc quam Dad:ylife- 

ra Regio nominatur, Atlantico Mari ab Occidente terminatur;6<: Atlante montei 

Septentrione : Orientem verfus excurrit ad Eloacat Vrbem ab/Egypto ccntum mi- 

liaribusdillnntcm . Libya? dercrtaarenoiailli aMcridie funt. L l B YA vcro tertia 

pars,Arabicalingua Sarra appdhwr ; qux vox idcm cjuod defertum fignihcat,aNilo 

ad Orientem Solem principium habet,indcque ad Mare Atlanticum verius Occi- 

dentcm pergit: Numidia illi Septentrionalis ell:in McridieNigritis ic iungit. Se- 

quitiirc:|uartapars,quamN I G RI T A R VM terram voant,nomineautab Inco^ 

lis,qui nigro colore alticiuntur, fiuca Humine Nigro, qui hanc Rcgionem iambir, 

iumpto : Hxc habet a Septcntrionc Libyam ; a Mcridie Oceanum /Lthiopicum : ab 

Occidcnte Gualatie,&abOrientc GoagxRcgnum. Aduertcndum,qu6d hoc mo- 

dovniueriam Africam Mari Mediterraneo, Atlantico,y£thiopico, &:Ni!o flumiac 

conllringiint j vnde &/Egyptus & iEthiopia, Afi^e afcribuntur. Nobis tamcn cum 

Ptolemarapotius mari Mediterraneo & Oceano, qu.im fliuiio circumfcribi oporterc 

iudicamus,habebitque Pcninfula? formam,lfl:hmo,qui ed interMarc Meditcrra- 

neum, & Sinum Arabicum Afiac iund:am . Huius pars Meridioiaiis vcteribus inco- 

gnitapermanfit,vfqucadannum .m.cccc .xcvii .quo VafcodcGama primusPro» 

montorium Bonx Ipci praftergrcifus, Africa circumnauigata ad Calccutium peruenit. 

Harc pars .i Perfis Arabibusque Zanzibar dicitur . Ad didhim Promontorium Bonx 

fpei incola^funtnigcrrimi ^quod mi.iime taccndum duximus ;quiacaufam nigredi- 

ris,calorcm propinquitatemque Solis omneseikopinentur,atque hic non magis 

Sol torreat,quam ad Frctum Magellanicum (fi c^Ii rcfpectu loci calorcm metiri ve- 

limus ) vbi tamcn candidifiimi cfle pcrhibcntur : Qu^od fi hanc nigrcdinem Solis 

aduftioni tribuercveIimus,videndum,vndeHifpanis,Italisquc,illecorporumcandor: 

cum aeque diflent ab /Equinodiali cum didis Bonx ipci incolis ; hi icilicet verius Au- 

ftrum, illi vcro veifiis Boream . Qui fub Prcsbytcro loanne dcgunt, fubfufci funt; in 

Zeylan &: Malabar habitantes nigerrimi cxiflunt,fub vna eadcmquc ab ^quatorc di- 

llantia, codcmquc c<rli parallclo. Scdhocmirari magisquis poilit,in tota America 

nuiquam nigros inucniri,pixtcrpaucosin loco ^.^rfc^ illisdid^o. Qux ergohuius 

coloris caufa efficiens , an cscli aut terrae ariditas? aut fortafle ibli qu.rdam incog- 

nita proprietas.^ an iplbrum hominum qu^edam naturx innata ratio?aut omnia? 

Scd ha:c arcanorum naturie indagatoribus confideranda rclinquimus. H«ec Rcgio 

Cr.ecis Libya dicitur; Latinis Africa^quod frigoris rigiditate careat : aut( fi lofcpho 

credimus ) ab Afro quodam cx Abrahx poftcris. Aliam nominis rationcm habes 

apud loanncm Lconem. Apud vctcrcs ncmo hanc Regionem figillatim dcfcripfit. 

Scd de ea vide Hannonis Africx circumnauigationcm apud Arrianum ; & lamboli, 

apud Diodorum Siculum. Ex reccntioribus conililc Aloyfium Cadamoftumj 

Vaiaim de Gama ; Francifcum Aluares, qui /Ethiopiam perluftrauit ; Sed 

omnium accuratilfime eam defcripfit loanncs Leo. Promittit&: 

loannes Barrius Africx volumcn . Dc Nilo fiumine totius 

Orbis terrarum maximo, habes littcras loan. 

Baptiftas Rhamufij, & Hicronymi 

Fracaftorij . 

4 ■'■'■•■■■:''emi'Pii:ulcnhi Oc 


y s, 

/ F^t^wr 


' ' ' ' " • -1 1 ...... ' I J'M I "" 


r vardos ^ fl^ MkGualata </ ,. ' _ GTGIL^TA jAP^* 'ge^rid.^' 


J ^'P vT ^^ «-^ ^qaJ^j^ 

_ tcmo ifost' 
T.-aopa \pr.dt.i jVl 6 () f 'J1 E K' J< .A \' E V M . ^OILIA 
j^amalca 

.J^MjJit-olT ^9 .^ Q^ 9 'H. d*^"^- Syrtu!- fijmr %^ imyutilk. lil^^y SirJm -^■fy^ ^MeJina ■rabalfi 

iflinhut 
Satta Z^: \0hmis' i£: 


BELLO Gheogan JnJa .^KarS^ltf^fi^ 


»^i Suatt^ant ■^hitam: far tem: C^, Soixs r:^ C-'JL 0X0 . 


- , Gvbfi butum; hac ttm: (- , iSaLsfc. \ GAiyso. ■ ., 

Amaztn ji^ttvix ^"^"^"^JWaxttm. ^, __ Mi ^tmtarea --v^^^ C.Sierra LiatiaA SS^ SJLO'.!/^ j^lekgete ll>ari/e^ 

■'-' ' \»y ■*" 


^-^ ^i S.Taulo 


''■■'«• O'' C' 

■tnmrns f \r%ielrrin:v^ A£i :octijli.75 crBLcyLy5. . ^jmfil CtJce. S-.ltat/x. ■^\ <l\ "'"7, ^p^sssrfi^-— ~ ■ ■ 

cflSB^^ B.L.WTT. .:■ ■ yvi''^*^"'^- Lii'/u iunj j 


^ u afmtl t s 


'''^W^'*' ilfc.C«m« S-Mihet Temei. Ceme: 
niot 

amtimf Zeila.i Zachct i^%^?hifjt' 


JTetln QYE. I flOTlAy -ti GOrAJtlE. f r^ 


^ pp: &T' f^iiTk^ Cemen 

j^yf .Amhianj ^C^ 7^ ^^fontbaxai 

"SiaraL r^ana -«fr. .I&^l^" C-Jaluaa 

r\ jT r "^^^ CEMEn. Jamola 
AGAG.\ ^?^ y ■''Wl^SGortye\J^a'mj^M^r:SINV3 BAJ!-3A;/ 
aqatm * y^<M. 7 %#i «l is-Tlal^elt^^f^-f.R. ICYS, qui et jjjie:/ 

ooa \ nitara fmK^-t^i^^i^OA.mm':/.:^-:,^ ' /■ 

^A-r^A. I ^■^AA. r r ^/ i-tf — -^^'1 ^K:.i -'■■SkAiLirnJ. aiifj 

T£S. /- - ■--'^l-^yj Stfaaal^mi^^.^.^^^^.-/-—— -J—f ^katA^ , 

' '3"^Lw,i! y' -^ ^ ^^f Isolas tnu hitllj Vafco 
; / JeAcwia Ttal: S-Franc^ca C /5£ ''^.4h'ca!o. S.Vu$-l._ JI..JeSUt^^^ .s.i^' f^dtfi, ■tfjy» '"^; '^' Uurimdad A 


M 


^ '/'Ul T/- v?^ \ifi^-Je a hS CiUitliv ladrijo". A F R I ^ 

CAE TA 
B VLA 

N O VA' cdtA \ ylcamur.^^f ^^?^ 
falhui'ast^ ^lCaitJ -^S^JJ, \ Deferta 

^^^^'JeUn-a. 

-JrtatjTwtis dkrii/f^ S.Sjtirito .. ''s/rlln^ Seinlii iiji'^ /'~tf^c iiifulii ab/mcohs Muiiya/cir 
ah 'Htipatm s/Laurentij, flim CiCe: 
nuthiat Ttol/Cemc farte Tlin 

liicitiir^ ' ^."tij .ircffS '■"•f ZA2V zi:' cMg^^ BAR Hfcvm-, 
Cje Us ^W^^-ZiJhcf meri&ma& TTi.oricv CJiaia Je fa* -s^ 


10 de la pja / t^ irjtnt . f' ii C Slanto a. JJO j<ro\ Wila Je^Ih/ta a^'' ' '^ft Je g.>n^ah i-° {'^M^arivzo^ C A ^i'nru\ fuiixos <.k )\'azm'ct i/af-iii WVfififr if^S ^ 

C'i^f^^i, '£ CVPRICORIvri./ J^.iietla voJti^ ] ^S-y, ° tianu ■.Jieocos j6dir*^3^* ^ ^. 

iS lom^ ,p^ cyflilS. 1 «.- ■^.V.^spf^ Cgrtatj!ai ^, 


-^ Cameca \ 'ule J , 


ms^^f^ 6oj SO, rj^ i E V R O P A 

JlI V R O P A vnde hoc nomen acccperit, neque quis nominis Audof 
cxtiterit,ab aliquo mortalium compertum eft^nifi quoJ dicimus ab Eu- 
ropaTyria nomcn accepifle Regionem,inquitHerodotus libro quarto. 
Hanc Plinius altriceni vicfloris omnium gentium populi,terrarumquc 
pulcherrimam nominat. AUxdcAfncx aliquando non magiiitudme, 
fedvirtutecomparatam.CertumeftjeamjCumhabitaurilmafit^gentium 
frequentia non multo alterutra inferiorem eirc. Huius latus Scptentri- 
onalior & OccidentaIior,Occano alluitur ; Meridionale,mari Mcdi- 
terraneo ab Africa feiungitur. Deinde Orientem verfus mari ^^Egaeo 
(nunCjArchipelago) Ponto Euxino, (hodie,mare Maggiore ) Palude 
Meotide ( hodie,mare delle Zabacche )Tanaj fiuuio, (\ ulgo Don,) &C 
Ifthmo , qui eft ab eius fontibus, recfta ad Septentrionem ab Afia diri- 
mitur,Glareano tefte. Habetque hoc modo PeninfuLc effigiem,vti ipfa 
in Tabula videre licet. Huius caput R oma,olim totius Orbis domitrix, 
Habet hxc noftraEuropa,praster Romanum Imperium toto terra- 
rumOrbe reuerendum,vltra viginti od:o,fi quatuordecim,qUa& Dami- 
anus aGoes in fola Hifpania numerat,adiunxeris, in vniuerdim Regna, 
Chriftiana Religionc imbuta : vnde huius Regionis dignitatem aefti- 
mare liceat. Regio vltra modum fertilis, naturalem temperiem,cX' 
lumque fatis clemens habens. Frugum omnigenum ,vini ,6c arborum 
Gopia nullis pofthabenda, fed optimis Regionibus comparanda eft: 
ddeo amocna, cultiffimisque Vrbibus , pagis, & vicis exornata,vt po- 
pulorum,gentiumque virtutc aliis terrae partibus, 6c fi forma minor^ 
tamen praeftantior habetur,atque femper habita fuit. Ab omnibus prif-* 
cisScriptoribus,cum ob jVJacedonum Imperium, tum ob Romano. 
rum potentiam maxime celebrata. Eius laudes apud Strabonem vi> 
dere licet, qui eam libro tertio , feptemque fequentibus libris elegan^ 
tiffime defcribit. Vide etiam ceteros veteres-Geographos. Ex recen> 
tioribus eam inter cetera defcribere conati funt, Volaterranusi Scb^ 
Munfterusj DominicusNiger; Georgius Rithaymerus, in fuis Geo> 
graphiis . Sed peculiariter eam defcripferunt Pius. 1 1 *; Chnftopho- 
rus, & Ancelmus Cell^e • 

Multa per vniuerfam ferc Europafii Itfnerariajocorumque diftanriis 

annotatisjlitteris mandarunt,Cherubinus StellaTohannes 

Herbaceusj (3cGeorgius Meyerus. Idem Guilielmus 

Gratarolus fecit in calce libri, qui infci ibitur 

De Regimine iter agentium < 

5 •"' "Um "" - •" 1E53 A N G L I A- B R I T A N N [ A omnis , qux hodie Anglia & Scotia duplici nomine appcllatur, & diid 
regna in fe concinet, totius noftri Orbis Infula maxima eft ; Occano, mari Germanico 6c 
Gallico ambitur. Cuius pars maxima, & Auftralior, nunc Anglia, ab Anglis cjui eam oc- 
cupauerunt vocata,proprium habet Regem,& in trigintadiuilaeft Conuentus,c]uos Co- 
mitatus vocant. Hi Comitatus in feptemdecim diuiii funt Pontificales lurifdidtiones, 
'C]uasGr.ycidicuntDioeceres. Hxcautem AngliaabOrtu & Auftro terminaturOceano; 
abOccalu Solis Wallia&Cornubiar finibus;a Septentrione Tucda flumen eft,c|uoddif- 
cnminat cam aScotis. Terra eft frugiFera,pecore maxime abundans:qu6 fit,vt incol.r 
quafi plures pecuarij quam aratores fint ; quod magis ferme pabulo c]u<\m aruo colcndo 
Itudeant ; fic vt tertia propemodum terra? pars tantum pecori reliv5la fit inculci. Regio eft 
quocunq; anni cempore ccmperati{fima,atc|ue cajli nulla grauitas,ade6 vt rari fint morbi, 
&:indeminorMedicinxvfus,quamalibi.Tcrra!motus hic fere nunquam . Fulmina ad- 
modum rara. Solum cftfixcundum. Sed vinum telkis non gignit.Pro vino cerciiifiain 
vlueft. Collespan]mmuIti,nuIIisarboribusconfiti,nequeaquarum fontibusirrigui,qui 
herbamtcnuirfimamatquebreuifiimamproducunt,quctamenouibusabundcpabulum 
fuppeditat; pereosoiiium greges candidifiimi vagantur ; qux,fiueca:li ,feu bonitate ter- 
raj,molIia,& longe omnium aliarum Regionii tenuilllma fcrunt vellera . Hoc vellus vere 
aureum cft,in quopotifinnuminfulanorum diuiti.r confiftunt: nam magnaauri &:ar- 
genti copia .1 negociatoribus eiufmodi imprimis coemendas mercis gratia,in Infulam 
qucrannis vndiqueapportatur. Cancs pr.€ftantiffimoshabet. Pilciumomnis generisco- 
pia redundat. Oftrea nonalibi delicatiora,nec plura. Fert aurum,argentum,ftannum, 
plumbum ; &. fcrrum, ied eius exigua copia . 

S C O T I A. 

O C O T I A reliquam Infiil.r partcm fibi vendicat ; quar paffim Pcrtus habec tutos,&:acJl- 
tus marinis aquis peruios : Item lacus, paludes, fluuios longe plenifllmos pifcibus . Lin- 
guam habent cum Angliscommunem. Ec cum rar.t!hic filua-^ignem fnciunt ex nigro 
<:arbone,qiiem ex tcrra effodiunt. Difterunt ab Anglis, Legibus &c laftitutis : quia^ifti 
Ciuilc ius vfurpant, illi vero municipale cancum habenc. 

H I B E R N I A« 

Jrl I B E RNI A Britannix Inful.r abOccidentali parte vicina, c.rlo & folo non multum 
differr,nifi qu6d montofior eft,&:aquisabundantior, quippc qu.e in a-ditilTlmis etiam 
montibuspaffimpaludes &ft.ignahabet. Vrbs Dublinum totius Inful.x caput. Pars In- 
fulx Orientalis qu.i? Angliam refpicit,eidcm Regno paret :reliqua paj-s, qu.r occidentalem 
fpedat , tota fylueftris eft incultaqiic,&: a pluribus Regulii polfidecur. HcCC fcre delibaui- 
mus ex Polidoro Virgilio, qui fufifllme,dodiffimequc hasBritannicas Infulas defcripfit» 
Idem Paulus louius ; loannes MaiorScotus ; Robertus C(]enalis,Periochc.2.de re Gallica; 
GregoriusLiIius;SyluefterGyraldusCambrenfis;GuiIicImusParadinus;Ant.SabeIlicuSi 
Enn.jo.lib 5;BedaPresbyter;F.ft &fragmentumHiftorixBritannica:Humfredi Lhuyd 
apud nos^in quo hanclnfiilam Britannicam(quac Angliam (ScScotiam hodic continct) 
tam fingulari diligentiadclcribit,vtomnes ceteros fcriptores hallucinafle in eadefcriben* 
davideantur. Deveterum Britannorum moribus 5clegibus lcripiitComentarium Da* 
niclRogeriuscognatusnoftcr,fed nondumedidic;Vtantiquiorcs,vri C.rlarcm,Tacitum, 
& ceteros fileam . Scotiam feorfim deicripfit Hedor Boethus magno volumine» 

De M o N A Druidum Infula, antiquitati fux rcftituta, habes in cake 
huius hbri, Humfredi Lhuyd do^aiffimam Epiftolam . mkm.'ir.^ V V .x.na,i — 3:^3; to);- -■jt.x^.^ng-— ic:fCT-° \..i.Mv-' rr^ 
^wc^ x^< ^:^^^:^ y,(^)C ^jc)L,. A-yyy- t.;y,y . Y^ V ji Zrr: ^.^yji &tJt 'Hk.rf lAAA J^jar ,:> iil ISTAKIA Stmboni corio bubulo humi protenfo comparatur.Ea pelagotfndique 
cingitur^ nijiquaparte Tyren^i montis obtectu a (jalliis dtuiclitur. Habet Htjjfania 
ab Ortu^montem T^jrenceum: qui a Feneris Templo fiue ^Promontorio exortus^pro^ 
pe IUiberos ( Colibre hodi(LS) tn Oceanum procurrttTiritanntcuni-j^ atque hacparte 
maximc angu/la efi ; adeo yt ego^ dum pcr Cantahriam tterfacerem {tnquit Vafeus) 
tn Monte 'Diui Adrtani^ mjifefelltt aJJ?eclus^ ytrumque mare me yidtjje memine- 
rim-jj Oceanum yidelicet , cui eramus proximi : atquc eminus^ quantum oculorum 
^proJpeBus ferre poterat^Medtterranet maris albicantcs JluUus , J Septentrione aw^ 
tem clauditur Oceano Cantabrico ; ab Occaju mari Occtduo ; a Mertdte Freto Her^ 
culeOy (jT mari TialeartcofDiutdttur yero Hijpania in tres Trouincias-^ H^ttcam^ 
Lujitaniam (jr Tarraconenfem-^, ^Mica a Septentrione claudttur (t/fnajluuio ; ak 
•OcCaJu habet eam aJtlanttct Oceani partem-j, qua: eft inter ojlium Jna (sr Fre^ 
tum Herculeum-j ; a Aicridte-^ mare 'Balearicumj quodeji inter Fretum Hercu^ 
Jeum^<(^ Chartdami promontorium , quod yulgo appellari dicunt Cabo de (jata^^ 
^Ab Ortente terminatur Itnea ducla ab hoc Tromontorio per Cajlulonem adAnam 
fuuiurfi-},T)iBa eft Ha^tica a B^tiJIuuio mcmorabilt^qui Trouinciam totam inter^ 
fecat : qui ortus injaltu Tjgen/t^ decurrit tn Oceanum Atlanttcum : atque hodte tfo^ 
ratur yocabulo Arabico Quadalquibtr, quodfonat^Fluuium magnum-j, Hac T^ro^ 
uincia pojlerius a Vandalts habttatorthus Vandaltcia dtBa^y hodie quoque corrupto 
yocabulo ^ndalufia dtcttur. Lujttania habet a Septentrione T)urium fuuium^^ 
ab o/lio ipfuSj^fque adpontem, qui ejl contra Septtmancas: ab Occafu eam Atlan^ 
tici Oceant partemyqu^ eft interoftta (tAn^ O^Durijfuuij: a Meridte B^ticam: 
•ab Ortente tcrmtnatura Tarraconenfi^ Itnea duBa ab Oretania yeteri^lpfque adpon 
tem, qui habet e regione Septimancas, Lu/ttania habet nomen a Lufo Liberi l^a^ 
trisfilio, (t Lyfa etujdem Ltberi focio ^cum Lufo 'ISacchante^iynde nunc^a Lufo^ 
Ltjttania-nunca Ljfa^LjJitania dicitM\%eliqua Htjpani^ pars pertinet adTar 
raconenfem Trouinciam , qu^a Tarracone Ctmtate nomen accepit, eius Trouinci^ 
AAetropoli, Ctuitate ad excipiendas Trincipum peregrinationes^yt inquit Strabo, 
€grc(rie nato-j : (s^ in qua Imperatores lurtfdtBionem agitabant. CompleBitur hac 
^J^egto Murci^e T(^gnum-jy (^ Vakntice^ O^ (lAragonum cum Cathalqnia—>,CafteU 
lam Veterem^ ^h^amrne 'B^gnumfPortugalliam InteramnemfjaUcti^^gnumy 
^Jlurtas, totam Cantahrtam^. Hac Vafeus infuo Chronico HtJJ^ant^^apud quem 
plura^ . Vide (s* Marineum Siculum^ Marium (tAretium^ Tjamiantm a (Joes- 
Francifcum Taraffam, Et quos idem Vafeus in eodem Chronico Cap,^. Hijpani^e 
fcrtptores recitat. Exyeteribus quoque confuIendtfiintC^far,StrabOj(jrcetert^quos 
Damianus a (joes in ltbello,Hifpanta infcripto^indtcat Mxtat (srlibcllus 
Viatortus Alonfi de Menefes Hifpamcefcriptus^ continens 
totitisfere Hijpani^ itinerarto-j, in qmbus etiam 
dijlantias locorum annotamt. 

7 Scvthiiiitn ■ 
pn»u . 
j£-!Zkj -^~^45^^£l^Ei£^^3-^ i^\ '■S\ ^\.~ C A "K T A^ T\T C V S O C Z A ^ T 5 - 17 T C ^SJ.mn Je Iitz. -^ iS-Jue Jf pt 
l^S >.J8 i^' 


„ 


o 


i- 


r " 


"■ w 
-y'. 


r, 


H 


H j 


E >" 


w 


^i;: IH ^oi:: ^ -j -i jf 

'^-/CMCiV,^ Matjei m 
^«Bflt 

GAi,i.rcy .11 

3t .t RJl^ 1:^.^ TIWEJO A.;*. fBmonaS^ 
ji^. JcjrumTti YS,>rt,>Km 4'";^ ''■•""^/ita.'^, •^'i":»:'.-" lA. 


r/iir^j LahuiJ.il^''^ Cjt,.jjj 


^♦4 SSffm,in I 
./,,t„; iie.itiSLY'1'.vtcrfim ^ , .-%.• ■i/;^s!».„>.A'e-''>'«J'*' 

Jurt>Ri\oo. PoffHffs 
■'^^"^fi^^^sisfte 


!>-J i3l,niamt f£. 


'uruim ptv - ^^'^gL, 


^Cttu.a Vill„,v,.l'~- r''P 

Ir^ ,.1 /Ai^''"''""",.»- ^fSifT^.ih.l' , >y . Oljmifii iairtmPi 

gcatn... J^,,>- .WW fc»,i 

„,. ^aSicJjr.-i,'""""'? 

■ ■ ^!...,-<*»- ^ T7,n 

« ^^«4»»;. #S'f'' 4*L''/g«"- ^ 

tnrrjJilL,^ '"'■■„,5^^-""'«'j^^ CuK-eti^'/- 
jtjUrm. ,^jn,StMa .f. N^^Jfi ALZAnilfES fllir liXM^E 

.STAE.. in/iih diie ■ ^M._,t^_ 2S?Kr \^\i^^ 


L,yBsl 
K5sr.i-<-f^ .-7T/<^ ^p'^ ■k .1^ iViI 


■, /■^^'•^ii.^^^rN^ii '^•^ R C^ ^^.!"aa. if^ ^^MIa ^^^rf^OP ■■ J /ca«a.'^-^- 

.*,Uari, ,r,na JLT^-^^ "^;^^ }:.\ii^ pjfSrr/T .-^'^ "'^ ''^^^'^-S.f.v.M/^ '''^WSr^**-> '^^S:' '''*fc- 

J». ./Va.«,4A 'Rjmtrta 

_ ,,. „,. „„. A^'^>i/r:.„.^^^!:*^V_^qi£>^=.c.L^-'^'^OF v;?' 

,f^-'l-W9^ SJtartm^^^^ ?^^ ^^.^%.^Sh . , |%*¥^i.-^^P-'f^'^-. -ir^'*^ ^-^■^^^'^^^^^'■''■^^''■'"''"■..u^^^J^b:^-^ S,'>a?^ifli^> l-.»,.^TOn... ^'.'.■..iS^. ,111-0- ampj. tlvif..!»A. ""• '^'ff^"^ '^'jP'''^ I '^llhfir,: 


QranJjui 
tkVriHtt /^•■"imy^^^^Mi, ^ltr 

fOJima^- A> ) -^ , i^ 

tftfe/ , JTJiyiLA. 
iVi'*'-*^^'^**^'^!* /T^ ■^, 4«t , -»7- , 
XV^ JWnK. ..ujjjtj,ud - 

''^''•■- i^Sism^- _ ™ >&./» /.,» rjTyjij S'iV'A.4lv «kibia: 

iV%^SWbr.rn.'^''""-lli'rj, .lttHrJjk,\' ~,. J^^^^iUjJth^rm, \3iaiiU, . H *^- ,- JULirJeej- fira ^X ^.<^ ^ 
/ '!>' 


.it:;L> - -, =. ■ r 

■- ^p J "''-" "i/^ 


■'/r.. 


vra,.,alrc cr- . r 

'r.vm£}ttir.l tru: 
.il- Ojihiitfi Drihfjman,, Cah-e i? V ^^^T».^ ^ .tha.mat'rf'%.'- ^ 

V .Bnnialtmuatr iM_ .^^.^ ZjrJiii , •-'^'//r^, 
'Jrrn^ta */Jmj yi".,/) 


'•/•fr/.-J .imJfSlt, 


Frait K 1i>(i'a1 .^f-°'^'* SmJraia - t. %^<, V, 


[i^/.i^XtrtjJ, 

' ^ ^ ymjfiattra _^ ^ ■-■ M/),i.l 

■//' 
«4. 


^i/5,^""' 


ili{rjnfA.A .,.1'r^".f-il.;, I 7! E 31 T i- T ,11 s„p 4*k.3H(r Chill'i,l,titttl.nTi'jnt . \ \ ^ \V' u Scala, icucdnim'r<s>^^\_ 'VxxTv.il 'olrji^Lrr.il^.smi tiUhiT.ai:,!,' 
Cjhe,{.i) (Q 0nift,. 


^% \ le>ion di 


■^''■^ OCEANVS ATHIt >f T I c yj 
v.n -■'■^""- E//,/„ ^Wl^ , 
JlloaoTua J 
;faniA'E p< 

EBI' 
'VFLIEII I) T. 

s^ PORTVG ALLIA; 

1 ORTVGALLIAM impropric Lufitanfam appellant, cum alioqili 
rrec tota Portugallia Lufitaniae finibus circumfcripta fit , nec totam 
Lufitaniam compleditur : iilud tamen negari non poteft, potiorem 
Lufitanias partem Portugalli.x Regi parere. Diuiditur vero PortugaU 
]ia in Tranfl:aganam,Cill:aganam,6c Interamnem . Tranftagana Be^ 
ticas partem carpit,eam fcilicet, qua; ab Ana fluuio ad Regni limites 
porrigitur. Interamnem appello Portugalliam,qux efl:interDurium 
6c Minium fluuios,Regio non minus amoena quam fcrtilis. H^c In^ 
teramnistota extra Lufitaniam efl:,nifi repudiata dcfcriptione pofita, 
Straboni magis accedamus , qui ait , maximam Lufitanorum partem 
Callaicosappellatos. HuiusRcgionis longitudo cft diiodecim leucsej 
latitudo qua maxima eft, duodecim ; alibi tantum fex, aut etiam qua- 
tuor. Atque in hoc tam exigno terr^ interuallo, prsetcr Ecclefiam 
Bracarcnfem Metropolitanam , & Portii^allenfem Cathedralem, ac 
alias quinque ColIegiatas,reperias pluti^iShifbhtumtriginta Mona^ 
fteria, quorum pleraque redditus habent ampliffimos : pr^terea plus 
minus mille quadringentas fexaginta Parochiales, cum fuis Baptiftc- 
riisjVt fcribit quidam. Certe in ea parte,qUcX Bracarenfem agnofcit 
Ecclefiam,odlingent3e rccenfentur. Ex qua re fertilitatcm ScReligio- 
nem antiquam gentis facilc agnofcas . De amocnitate vero quid opus 
cftdicere,cumin eanumerata fint vltra viginti quinque milliafon^ 
tium perennium : Pontes quadrato lapide elegantiffimc conftru<fli, 
propc ducenti :portus marini fex. Qupd propterea minimc taccn- 
dum duxi, quia bonitas & dignitas huius Prouincise ferc ignoratur» 
Huic Prouincia^ adhaeretea quam Tranfmontanam appcIlant^Regio 
optimi tritici , generofique vini fcrax, in qua eft. Brigantia, caput am- 
pliffimi Ducatus. Hxc ex Vafeo. Vide etiam Marineum Siculum j Sc 
Scb.Munfterum. DehuiusRegni origine,legcprimum caputDe- 
cadum Afiaticarum lohannis Barri. Huius Regni Vrbem primariam 
Vliffiponam defcripfit Damianus a Goes peculiari libello ♦ 

Lufitanorum Imperium hodie quam latiffimcpatet ; nam ab Herculis 
columnis vfque ad Chinam & Lequios per omncs Prouincias 
maritimas Infulasque adiacentes extenditur, 

8 i--. jfbalttira m 9^rTnsif>SJa cvrra 

'Tgrrvhlhai 
i ^TaraS 


- {'% i-ticarianava \ V^ 

jCoura V *. ■•'■' 'i. 

Jtamffte i.ampode ^ .,-.^4kC5liSl 


iViticofa ^K ' f\^ j •^''' ■■ - \'9^*''~' 


wS^Mpuerto mTriana ^ ^IO 5F0i(TJAE 5-7\.-^__ 
E- CARJ). CA^l?El^^ifl«5fiitou. 

'■^^ 5<i;. ^ ^*^"^ 

'l^i^rmrr^erruu^dbiari vtiv^-ia. ieprij^ tihl ob ^ 
jtrtttis iw^bj patrocimum Hcanm, ^ujJo Sfirtia:l{m£ ho= 
mines ina-eMtliyirate acjelkitate ^tvfe/H.oes Orhis terraru 
yartes ohieriit,.i/ria; ma^tajmrtem inTroiunaa reJe^erunt.- in' 
mmerahiles injulis, piatvaut nomen tanum, aut tu nonun qta- 
tUm vVum^tahat,piTmi fdtefecerut, iJeque occiwmumntT^ 
£^fim terram heat^.JthijHfeniiariamfecerunt-^ re 
i mo±J?. nationesjfhefu ChriiWcultum, rehgionemjju 
Jocuerunt. rifaJe) ^me 
CalmJai JTunias, 
-'ifi.u ' i&2!t^^""'^-r'^'B;J. 
fViiarJtjparat, AivfmAii rer ^ . D _ _. .^ivi^-f^i^ Jawre 


sr».<Mj-„ fMfi^ax^ ■ C^ Cervli^ w-^fB^^^ 'SrS^V'-*^' -^^^T^^ 


I» /^> if *»*«St8^J\ '^"i<'"ft.'^i* c T.«i 1 ' «2r '^'"""« JiJS l TntaSHjx, 

--'^ijfe^^<^»*4»i£"TT''!^'>-''.'A. '^■'''■■■c#'''''tV&<'.~A5-J:#:£5^J *if*'*'^ .r»../f*A*#. 

^\ : \r»iTO K%X '^■'*'!^*^miTn,„ in,n;!i^^'""»^'«'^'z."' 

■?s5fe?°'^S»V^'tJ>Sis?'^»^?o.!!?"'^'- '•'""i.-si 
" pk'* ^rrt^^S v-.^ .1-, "^i-Tl ^Mms\ 
•>^«f'^«*'-.SJ!feC^'tf42^J^^''a^V''"-'t '■ 
•■S^^g^Nl^Sk^S^» '^*'^ N ^'''^'*-J"v Bttnatc 00 «■n ,V//"Af 

G A L L I A. 

v^y Tc QV I D tcrrarum a Rhcno pcr Occanurn, Pyrcnxos montes, marc Mcditcr- 
raneum,&: Apenninum moncem vfquead Anconam claudicur,communi appel- 
latione Gallia Lacinis appellatur . Pyrcnneis cnim iugis ad Occailim includicur, & 
ab Hifpania fecludicur ; Ad Septentrioncm Sc Boream,Gallico Bricannicoque Oce* 
ano; AdOriencemautcmSolem ,Rhenus illi paribus penc fpatiis 6c Alpibus in 
Oceanum,quibus Pyrenxum iugum ex interno mari ad externum procurric ; qua 
Meridiem rped:ac,Narbonenfe illi procendicur pclagus. Acandore aucem populi 
nuncupaca efl Gallia . Nam monces & rigor cajfi , ab ca parce Solis ardores exclu- 
dunt,qu6fit,vtcandida corpora noncolorentur. HincGra^ci Gallos,Galacas vo- 
canc, propcer ladlcum gencis colorem : yaXa. enim eis eft , quod nobis lac : a quo 
nomine Latini Gallos deflexere ; Hanc ccymologiam omnes fere fcripcores pro- 
bancjfunt tamen quihanc deridencjacque eam pociusa pluuia,quod Hcbrneis 
Galah , & anciqua Bricannorum lingua Glau dicitur , nomen habere putant , quafi 
impluuiati vel inundati ab ipfo diluuio(cum gens antiquifiima fit)voccncur. 
Huius Regioncm olim in Cilklpinam 5c Tranfalpinam diuifcre . Cilalpinam di- 
xerunc , quam hodie fcre communi vocabulo Lombardiam vocamus , qua? Icalix 
pars cfl; ;Tranfalpinam, qu2E his quinque mctis , Rheno ncmpc,Oceano,Pyrcna:is 
moncibus,Medicerraneo mari, &c Alpibus finicur. HancTranfalpinam,Cicfare in 
fuis Commcntariis tefte , tripliccm fecerc j Bclgicam.Celticam, Sc Aquicanicam . 
Bclgicam qux Occano , Rheno, Macrona, &: Sequana fluminibus includicur, ho- 
dicque maiore ex parcc linguaTeuconica vcicur,& Germania infcrior vocatur. 
Cclticam fiue Lugdunenfem,quac Garumna,Macrona,Sequana,& Rhodano flu- 
minibus compledticur. Harc nuncFranciadicicur. Celrxenima FrancisGerma- 
ni.T fuba«5ci,Franci Occidencales coepcre dici,a quibus ipfa prouincia denominatur. 
Aquicanicam,ab obliquis aquis, Ligeris dida, Arcmorica ance appellaca,a Ga» 
rumna ad Oceanum,&: Pyrena:os monccs cxcendicur. A Circio vero Sepcencrionali 
vento Occidentem verfus Oceanum habet , qui Aquitanicus finus dicirur , ab Oc- 
cafu Hifpaniam,aSeptenciionc Lugdunenlcm prouinciam,a Meridic Narbo- 
nenfem; Corporibus hominum ,& lingua a ceceris diffcrt , hodieque Gafconia 
dicicur. HicGallorum antiquuscerminus . Sed Gallorum Rcgio,quarhodieRe- 
gni nomine gauder, atque vernaculo vocabulo Franciaj Regnum vocanc, non cam 
lacepacet,fed tantum verfusSeptentrionem angufl:iorefl:,quantum illilineaab 
ArgentoratoadRhenum fito, lccium portum (hodie Cales)vfquedu<5taadimic; 
Compra:hendicqucomnem eam terrarum tradum ,qui haclinea, Oceano,Pyre- 
n.Tis, mari Mediterraneo,Alpibusque montibus continetur. Gallias omnes defcri- 
pfit integro volumine Robertus Coenalis ; Dequc iis vide cciam Gilbercum Co- 
gnacum Nozorenum ; lohanncm Marium ; Poftellum in libello Vniuerficacis • 
Aimoinum in fronte Hifl:oriae Francorum ; Sebaftianum Munftcrum ; E,c ceteros 
Orbis defcriptores ; Ex veteribus ante omnes Cxfarem . Scripfit & Claudius 
Champierius Lugdunenfis vernacula lingua,opufculum de praccipuorum 
totius Gallia^ Oppidorum originibus ; Simphorianus huius pater 
cius flumina; Aquarumque &;fontiummiracula. 
Lutctiam Parifiorum dcfcripfitcarmine 
Euftathius a Knobelfdorf . 9 r.ATTTAF 'Rmsj rPOTENTISS: IVQVA DESCRIPTIQ, IQANNE IQLIVETQ AVCTQRH 

if;^ liW/'^ T A R S. CP^i,? *}it-rcnr^^r Anmiitl. Jl __ , Permq iche. l6"Hj ^SreitumJ ^•Runrt 
,.V.V 'Ki' ./i/i'« falmiiiul} JO^ 


.IfARE BRITAJSTNIC V jVf ''**''®i! iifrj/'''* 
.jpL-s <«^.,„„,w Putvru J iii^ia-^'^'^^'" i^j^irt»^^ Ai> ^^^. v^*'^ L.v.-fcoi' \>lviim «,«;;j.jj ^^ ,^-LM,l^j£j''^'f fMConirvitm A6',, £f"\l^.vk. .j-..,,,PSi 


,.„„«, ./:,'5r., f^Con/^-ltin-y^, V^.j^^^r^!:....!^^""" ^.mQf^, f ^a<^:Z&"'"'"/'"''i^-..T..'^»<^„ ..&„,- ^*' •//■.J, l&aiie Brctdi^ne ,j>fa. \'"^m /-^^|^™'° ,^ .^^''■'■^^P^f '^S.^I^^^,-,;: ■'^.^^^^'^""iaS^jijrf^ < 1 ■; '^■^ '^''"■j«*aL-iV/'I'rV 
.... X .... JCiKjtc ..,:... .fi:.^... .\j™r j^^>'Jm\. Stauek ■..„•, , 

l.onlai, 

■„u. .'.■*,£}, -foj . .wi... acB-'"- — --■ 

Mi^ • ''*'• f ■SdnMtmc .''■ruc Canii'',^,^., „, (liimdo 
QtrSriS.D. "'lihJi. . iuk -^ "^tt,»,, /■/.(«, A'-!"^'^'',"" A'''^l 

./.ir"^: — ^i-fois. ''XS. •'*'■■'■'?& a 1 . /S^^A. Trmc^jrt^ ■fin-.f^ l.unj.-r,u:au »&i_ „ ■^."^••'v-' 

_ _J%^'--^Lcs (hufcs 
^p^-/- •^,..^ 'Brctminc. ^cMm<^^.' — , ""-: 
,'«s,s V' /,^ ■ i^ i..,j,u;-,k- • . Lemaini- 

Jl)„oj,..r.vn,.,K-m r.ml„nl . l .^ .•'<•■•«■■' 

^^^t^u,Htj'cH.ty ^^ I^.f/(. l^ .ififl. L,jLrux \ Tin,. 

■■"^■- -^ )W ^ •oV t lermjnt ^ 


Tii-afche ,'*^'T •£)i .«. jkl^rrri-r.m-Aini,. ^nif ""i. , fpJffS, .«,)>',.. ■'f- -JhMI'! „£i. -7-6». . t ''.."•"" .^8*4- ' ''*n. .•;u,K/vu -^'s/i^i^^^Lorraine.^ .^ .wfrt' /^ iHRiiil. H\ <^ yj^ ^hfi.- 


U/W/a ton» /am ottm non. o» 
opes Jomm.&^virturem beUt: 
cam, quivus Jcmver pre/fmr, 
verum ctiam oS continentia^ 
(S~difcwltnam,qu^Ji(mmum «-' 
vua iUas locum fiaSuit ccicfns 
juit.XOtm S). artium im^iri' 
um, ct (Jrccc ctiam linqujpe' 
ritia^^cclluit , matre vt arbi' 
tror Mi^i^a Qrfca Vrvc.tn ma. 
ritima ora Trouinc^Jica.atfqtia 
quonaa cijcipiiruiru) aratia xulex 
vpsa 'Vrue 3<^oma miptsue 

— " ■ r ^ == 
qut aocereatr.^ fS ''"P'.ia^\,. ^ ''^!<i^"''r'^'i''""^\^~^'j..'i^ji'i^-".^ ,^_ ^ . /JiVrn,' ^ /^j^'i»' . ,- 

y^nnerr^ ' 


^1 0/W Con/lc 


Schwit 

■r Salu. ^.-^ '»«.te..r7;Ji, ^.^ ^._^^^^_^_ '.InJrr OCEANV5\ 'r ^.^■''^■^^fBrcj,^ - . ^'i';^*^»'-.^-'''-'''?^.. ^^N^--^-"!'^^''' tev,:.. ^.-'•^/As. -^,*. 

■C%- ^ '^nJ.inJnmiJ^' Toirtoir iW ri.. \ ^, CAjff,.«,™,A jS 

V»^ V "'"■'"' J'-™".J>' "p.'W7,'riA ^^'.w.^ ^- ■■*"'"■•■ jJii f ^ -,,■■ 

'"^^■■^ ^^"■^,^^^'''l.''=^^''i«i^"'"'-«'J- ■r^^«>-<«" 'T4^'-r/. ^^--^^ IE£"^'^ -^"*ffi'^'"""'^ ^<.<^' •i''^»' ,^ i. , r-^- ,^ ...... 

r,-/z.j,^^?^r^^'^^^'^^' .«^ \i ^■''"'"'''''^f^^^w^"^ '^ui^-jy^^Q -^^'•"*'"j 

^- iflif' \^ Mj.aRlchrlU „>, If-^^ V- .'Ar. ( 2«»5»^i^rr,,m}B.„ SlA V, 3t'/»'-.-.'»"''M' '-^"^W l^ ji^^d^fc^^SO-"^'^^'^'^ 

^a,,j^./i, A,,'4^r. '•''/'''''''■^^vJisg?'^.**'. ^ iT^*.A.fr -^yi- ^^^^^''"'"'f, ■»-«' li Ciui-roiois ^ «k -"^^ff^ i/^^^^^^IW ^,^^,. Sh^ni/in ^!^. JZjl!' '^ II 4 U. -,41«/' ,—/ «11 

B.™,^« ,^/V •A-.^r. / Bom-cwb-ne '*'-P'"'^p=s^J'^ ' ^"iL 

* ^' ^ '*;^Si-;'--''jR"^Lafraiicheconfc 

„ «Hl '■■urn , Ml,:,\ .p„/,.,„. asi, ^— 


% -'••\mJJ,n • |_ lant 'iil/}^u7chur ^^% L .i^^^-^i s^S^r^r—^J- ''■'-■'•'/'"^■"'•ii-' r^-^^hjfin ^ '-V"^^-^' 

^--'4- >t : ;"aai4i$^ ^^ rCi-i^irrr,^'^^"'^^^.^ U„„-,„,c fi. _^ j^ , . ^. .,/irm.,.,„,.J . *t i.i C/,d|-,. '^cTX^m^oiqni ^v>:(j;' i, ^cichj r^'^^^. ^■"'"•'- >7 . 

Airuero/ne ■ci\ ..r^l ■, •* 
l/j,, '*», "z^- ■• *^ -^^Larmffnr '^ - -r» ■ .y^Jlrn,lii.'ii\ tr.n,. 

53"^ L,„„l ■R^f«l- J^^^sijj^/"""--"" ^"J.^.W.iriij Ji.irJeawc ^S 'Itiir.iri 


jfh,-.>c r^^*^-_^feC'^'^'' ,.,,*,'«*''"'•■•" ,., ^-■\'l>.l-br,,.-h ., \Cl,i;,IMt 

.A.iDrCt ll.rB&i ^lkv*'=T^^^=**te=i.''^'''.'' /^)7TXii-/-.r i At/hy.:'.'" I',"' ./t..rjfi;;iut 


■,,vy?„ i/ O C CI D E ^n-.l v.^ ',™^ — v;^»^E«s*;;3i2/i.r.,,j ■■■" OTTyPi-,-V ch,/h7-''" 

^•-/-J^^ssrj5r=^^„„,,„,„;i.^<-itji,,^.„ '^./^- ; iioi W^-^gAff '^'-^■""'^'fl 

»,'„ *Tr -'■■"^' "^*-!. 1, 

s>»^/-""'"^<S?' ^•■'''^^'^- 


,P A B. S. 

CuntpriutQ^ ['fTre^ J^o • l.'i-/i',T,,il itf 1 ,«•«.,- 

l.hiCn J.uf,n,. £qyjaift\ ■"fi "sJanJcliis 


CwUHj £?,.,;, , /.jXart .^/j r^Bthic Soli-! lCm 

Guienne ^ii/&''.' ^ , 
iy.iK~/^ — ^™.,r/a<<\ ,,dfc.O / 

CaPiU Cuf p ,,/ ,/,„•;//, 


JilMraii- ^C'ii 


Ohmhi .liiuics 1 , ^ 

*^A. relLrr 
.A^.i.i.ziL'!^''"''::'^',**^ '■ - - ^jrtn \ 

l^ato.iriiu .r^ 

Vienriois. aJfM- ^^iiiitsivlk Don^s 

'jiSfiL Orta ^C ^^-^ ^ om ; lijan • \ di e . ■t'*"/' Si^ ^onc , JS;"j/''' rr}ii^iii 'inJM 


rlplur *i'.irma xye ■icfcirt^^ 
'I{piu Dtu-arujJ . 

■/- ^^"^ - '- 

■JAl Ct-fi ST aVi a: 
Nauarvi; CujA' 

^l^^atir^hna -d:fittr_cauiuinjj"*ni \cfL)u\^.\.^ ^LMuniedoc^'' ^ ^''"'^«f ^rt 't ',S:- ^"^^- J jy 

4bGafcoieneL-,,At*.'.^/.,.,MA^^^ ^^^^r''' '^ \ \ ^^" ^i %:'liF^M;:?^>,. ^'fe-^ ' 

»^ _ ii 6l*L^L. ,-^,611 Sb.^^rK'^.7tii:r,.ir AS....,„. A- ■^„1 A* ^^«^1. . r"^ i!SS^ .'"■'J^'- Mi/-.iP.'° '?•"' ehouni ^^■^^■AA -S^^'' ^^^4 

'-' La imm^ - , asi «BCl j. , . " 

^^ J^iiruivimj ^ «aa. -^i^ I TA L I AI_ 


^f'''.''flMl, ^th<ctia,t,ir ^ ■ ,i4'^w - v.t-/^?'y' ?-^^l /'/7/« --*'V; Lli.;rji.' ~~tiilliaria CaiEca ^^^omntmiaj> 


*'-& yatici 


Irtr >• (~l/on. llyU '■^■ilrhi ^L-zit'ys ^^LmrfcBu' 'onttitqney ^M /^.^ ^■**^ .^ duSaiilf- S^-t/ra ^■^iir^!"^ -— rromience 

U^'/.:.- '^^,\, Laliaubn^jLabu 

\K ~/^9' rs& J jsS£l 

'/'^;7,r„=.-,/i.'' 

*"^.-l, ,■?.-,■, /'cTohn 'firrU 

Jcll ■■IfitnA /.■^^tfi-t.Lcra ^JaiirlL f A R S /,■»,/.- '^■^ a-« ''2^'S &- 


*" J 'mrnlim y^ JFr^llir' •lili.^vifft- -^ '^"^*" /Tat^ Arragon. Pirrficjiian ij/Je •^to" ^tW 1.i''l. 

y ! .■• ^V.s^ CnBT JVlf.A J?. E 31 E D I .^"^ yuic 

■^'Ji ■Jiicn'at '■■■;:' nrtife ■^l 


jol 'uchc T X X .J/ injtilcjiavs l. /irtl R A >J E V J\I .!ji =^ i /- B I T V R I G V M 

R E G I O. 

.A.NNO abOrbc conc!ito.i79i.GomerGallas dcdndam in Bitii" 
riccnnum ditionem coloniam ,in Vrbc primaria Biturigum coulli- 
tuit, incolis a Noa auo fuo Ogygis nomine honoris caufa impolito ; 
quod ab incolis poflca pro fauore (5c amore erga fundatorem fuo cx 
Ogygis gencre procreatum mutatum cll:;qui fc Bitogygcs dixcrunt, 
quodArmenorum lingua/Ogygispoftcros fignificat.Vcrum vt con 
fuetudine corrumpi vocabula pla^rumque folcnt, duni vt familiaria 
fiant,aut magis propria,iis aliquidvcl adimitur,vel mutatur;ea auc 
potius Principis (quod facilius credidcrim ) Biturigum, qui Biturix 
cognomcn habuit,voluntate faclum cil, vt Bitogygcs Ditio,(3c priE- 
cipuaBituriccnfium Vrbsdeinde Biturigcs didta fit. Intcralias au- 
tcm hacde re opiniones,vna efl:eorum,quiBiturim,quafi Biturrim 
aduabusantiquis turribi]s,qu« olim in ea Vrbe fucrunt,diclam ar- 
bitrantur; vnde Grammatici cuiufdam antiqui talc carmcn extat; 
^urribtisa binisjndelpocor^ituris . Hxc lohannes Calamxus \n fuo de 
origine Biturigumvolumine^vnde hanc tabulam mutuati fumus. 

L I M A N I A> 

Longitudo totiusRcgionis (quam ab alimoniisnonnuHi Alimaninm, 
alij vero a pingui vcl limofo iolo Limaniam dictam putant, ( portio^ 
nemque Aucrniae continet ) 6c quam hic intcgram ob tcmporis bre^ 
uitatem,6c vallium, montiumque conglomcrationes,finuofic|uc foli 
orbicularesflexitudincs oilcndere, locorumque interualla punc^lim 
metiri nequiuimus) a ponte vcteris BriuatxGanatum vique Cfru- 
gibus , vino , melle , pecudibus , iumentis , croco , nucibus , oleribus, 
pafcuis, nemoribus, fontibus, fiuminibus,balncis,bituminc,Iacubus, 
argentifodinis, familiis infignibus,locis munitis,mercimoniisquc rc- 
fcrt^^ leucarum circiter zo, latitudo vcro fcrc 8 . A t nos fcraciorcm, 
cultioremque duntaxat fequutipartem,leucarum longitudinem pau- 
lominus 8, latitudinem pcney, complcxi fumus, inferiorcm hanc 
collocandis in oppidis(Sc vicisfcruantesmenfaram. Sic Au- 
cftor in Dialogo pio & fpeculatiuo ( vt infcriptio 
habet) Italiceafe fcripto,ybi hxc 
Tabula videri licet , 

10 
SOVI.OIGTiX-^ 
msm m CTurrifus a £im, itud vocor 'Bitiitis. 
HVR-EFOIS Clenupn Csruhrti ^Bnnon Titrrr 
jQb, 


«EATLS V 'AfiMI >XAX^riK SiUa ^^ SOVL01G}iI-^ ^^ ikiiV ■.^^ ^vI^dJu C^.™J 
XOIS. 


ji^II"J^ vlThfn^ 

^ Varrrws^L^ 


,-;,j 


5^*"ci.,^, L„...B»'^»„"r"^ 


riuifre lulOfterre 


V. ~f ,.L. 

,. ^rchaJi 

^rutna ittr f.Vwnm* 


;. « ^-*^ B OVRB OlSrOJS. /nj\/CoSm s^.k "'^* ^Ue^St-i 


iBrtumW i, iW^. 

.1 JiK 5'i3rft 
«i. >'roi-r 

^ B^nyures \S£. Moup^ 'aulx Cum vriuUeaio . 


rJTtay 
Co\an 
giBes 


tiucoru S^'^ aCalttrais FiJ!ud0t li? haSeroc ■ 

"'■»«= '»'>^M. -*''y^ 

Chal'^ /^Ai, \^£J""^ . -^yuifin -^ iA AfAR.CHE Bi: tljWOSIlV. 

Satvraes ' Chantwme 

S^Stiaifin ^*^ MERIDIES. 

Chafitau ajJa Jiommt 

I Qlaines 
E/jiirM^ 

*^J/^S-germaint .UGnt iB^eyi 
marin 
iVtERIDIE.y 
irita C A L E T E S ET BONONIENSES. 

JL/ E Iioc tradu Bononienfi fic dicit Robcrtus Coenalis, de re Gallica li- 
bri.I I . Perioche . 1 11 . De GelToriaco Morinoruni portu red:c cum Meiero 
dixerifti,vercdici Boloniam maritimam,a ciua ad Douerium portum An- 
glias^breuiffimuseft traiedus Gellbriacum autem nauale (c|uod falfoGaii 
dauum Bilibaldus affirmat) potius crediderim efie Call:ellum,nuncCaflel. 
iSunt,qui alio nomine Petrefiam vocant,6cScalas,vulg6Scales.Porr6 ex 
Bolonix fitu facilc efl: conied:are,an Iccius portus dici debeat. Qjja iii 
re ne quis hsefitet, illud ex Strabone fciendum, Interiedum maris ab 
Iccioin Angliam, trecenta viginti,nec amplius,fl:adia compledti ; qune 
ex a:quo conflituunt milliaria cjuadraginta. Porr6 7abula: recentiores 
defignant a Bolonia ad Douerium milliaria Anglicana fexdecim, ncrnpc 
Italicis longiora,aCalefio vcr6 ocftodecim . Qiu) liquid6 conflat,aBo- 
lonia in Angliam traietflum efle breuiffimum. Oirferunt itaque poitus 
GefToriacuSj^c GelToriacum nauale : quod nouiffimum fi quis Cafletum 
dixerit,nolim cum eo contendere. H.tc ille. Hanc ipfam Boloniam his 
verbis depingit Arnoldus PVrroniuSjqui Pauli yEmylij hilloriam Gal-' 
licani ad fua vfque tempora deduxit . Efl: autem Bononia 6c inferior, 
quam vocant, 6c fuperior. Bononia inferior, vicus non feptus manibus 
ante Anglorum aduentum , Ibi fanum Diuo NicolaoSacracum,(5c aliud 
Francifcanorum Sodalium. Mare Anglicum,vicum alluit : prope Fa- 
num fodalium , quod non longe abell; a mari , facillimus traiedlus in An- 
gliam . Abcfl: aBononia fuperiore centum ferc paiTus, (5c e6 quid fortc 
amplius. At Bononia fupenor, cincta moenibus validiffimis. Ibi folTx 
prxalt3e,muros ambientes . Totus ille locus fabulofus, ex eo genere, quod 
fabulum feruens maritimi homincs vocant . Vnde Bolonias nomen a fer^ 
uenti fabulo,Gallico nomine inditum putant , tametfi vetus eflfe nomeii 
ex Amm.Marcellino eflc videamus , Haclenus Ferronius. 

VEROMANDVI. 

J^ Vnc tradum, quem olim Veromandui inhabitarunt,hodie adhuc re- 

tento antiquo nomine VerM ANDO IS vocant. Hinc duo Humina 

Soma 6c Schaldis originem fumunt. Hic olim tefte Roberto Cocnali 

fuit Augufl:a Veromanduorum , nunc diruta, reftante pro reliquiis Ca^- 

nobio, fedes olim Epifcopalis. Vide de iis populis fcntentiam Petri 

Diuei, in libello antiquitatum Galliae Belgicae . 

II '^^SJfe^ c—^ Sciilit Lcu.vum ljallh- ar-u\ Crf7. iUIMS 


C~^9{ij;e, •^ Cs-) lyCH^ 


TenfUiyc r^ 

/JC DX Jt.^CLlw^Xj-Tji-'''''''''' 


^lalmciiK Injlenei " — • ■• •- 


■ 'tr- ,. T ^ S ceml/edK iiSm ^£/^ L ajidretun iSamei rcMbfi drehc I fi^^^r^ '^ ; 

•-*^MEk CJourncbdn 
^oiirny --- 

\Mlclumi M At A K I i 


■ f A Q_V I ' vetcagn 'Or^twt^er y^^oi^uin^ueh ^ -^^ v<Waiium: Vurri. 
ICTouUe GjSe ie 'Btvill^uins a ie fntmjc \l ^?- tLff^uvi T A \,(trcutt 2.0,-lteues, t^^^^iS^ HTanpten 

^"^^'ilmme , .. , 

^4^ Jeaeisuni eje Ji^' ^urque 

DE B OV 

Colemier . ^ I 'Brunenherj -Al^ rKmtL;r^XeUi ■ 'Bn.zTcmMi.-. ^ 
rernnl " Xf huyjjai 
ie ;ifaV fjui 
jtiri dCVS -U.T T (^ 7 ^M\Tort i'aiJm^'^f»'"jP-' ON ',}ji0, aentte 
Elcanj onfi^pe^ DaUes SJ^uie ^Citur/es 
Caur^t^ cdm- ^ S. WCAI.E 
T-LNSIYM 
ET BONOlVr 

Ietvt^ivm DITI 
ONIS ACCVRA^Jf*'' 

ta deline, 
atio>. Coriellel 
Sajuel.i^J 
^OfarJehl ^STerten^' ntha^ trxofei Etyer/en Etyimcl l,et(li^ 9feu rionts 
l ctfDames X'-' >^3< \CourCeutUe J^^a^^ lcs XjTormefen (^re^pejen UJI'.? Ar AI E R I D 1 E 3 . (Bentm 
'• I .:^iiii I _ i^ Stie^uin 

ySitmoulei 
fDcfa-ijJta 3 

CaoOficolai 
Ticfyljinatc, 
'^'Farijijs h539^ rhionffrem 

l Cttm priuifjio. <^< .Jftj/ii Loucanm CoM'1 


DI A 'olletnlm n^ W.-CV ^ riCAR 
^V" ^^far"^^' :&. u. £, ^ ^. ,..'<> 

■•Vflc • "; "•■ ' 
>,i,iiWiiin , 'EaUjeSl Chalanehi . 
lalijeTihfartin ,JlGienpoitt 


— 'Y 

^S-Lamhert A^ 

Aft 

'7('OT>^».__;£r'#' i^„ 


Sart l,c>^' V ' (fiVoiiheqni 3tS^^i It^S- '^^ "'fij^ 

.Mieaumonr ^ ^^'iX ^ 

^fl«;mr..«« Lcpleflier. ^ ■ 

Cwai. V '^ "^Jmen chajleau ^^'"•" f 

x^nuille ■** , 

-aSSf"^ A •';fi''^k 1 

'^i& . ' W i>.u, Aa, ,Offi;\ /<s'ti.i.Ks 'Jlr.iM 'Br l^«y 


'«"«,^«52^»«^ germam i " j&Jpeutje Eterj»ne 

ukourt VEM.MAJ('i A /Sj^W' At. „1 

T nr„:r.^ yiiT~- lieauoi! JL I •Brunetelle 

Lajfai/m j^j^t^ajeS. ^^j^ Tifafierc 7"* /pars. o 

|w1y»mi-.'»rr '"' rCTi/Be ^ Veri cBeauoi! -/ .•Brunetell 

.tfartetaSe g^tri j^^,^ „ «a.;Ai Bfo'K> Jtfailfm, \3ertaucourc ■ I ^.^ i^ ■T^arlfe^' 

... ... ■ iZ*,/inr/ilirL I ll-w rtg^. J?^f ie la 
CTPmite ^la^uejni^ OniJtXg''''"^''''^ 

tPetif^rmrioy yh-ee CTfmite ^^^^ K^SJT ^ 

C«rCMn^.Tjpg^J^O'EHo)«r . i^ 

rn^incouit UyJfaey^' Wl %£^li 


\^font S, 
nuintin iiErmaucourt Courlelle., . . ..„.„, 

j™L^ Jaiicourt 

cFonfimmejW^''I'"'t X -^ arana. jiQtbaie. ^ flhehi 

SXartm I <bJS- ."^ Oreurlet Cvisl—' \ 

^iyi r~Feruaeq.^1 

\ehauri . , I "^';;^ ,;^^^ ''^"' lif^^lfl -.-_ ._^ , 

Wanten; sehoJr- /«i^ill^^g^-^fi- ^,^ «!'»-',»- ^^^^^^ 

'*W^^4h.^''"^'«''^''' „AKTESIAI_/ cowt ^ari 


2L. '%anteuiUl ^'^"'^ Yauche.. 
ahhaijc'. IScaliis vJlfa ■• Cantan £k c.lit£\ ' -B^OMAtf-DV' 
TCYM. 

OTsrFINI^ 


JMA DE.SCRirTI? 

C- lofinnni Surmi. ni^all 

ajuri ^i£j" A Creuecettr moitu 
Leiam A^ y^^oiellc Cpoatfi' Lantmerie J^unuiM 

Canti^n PronuiUe 
k/Premi PARS, '^/ontay nioj/Ludlori -^. e A(3^B> ^ontaine nojhre IPTETsTTlLIO. GALLIAE NAR 
B O N E N S I S 

ORA MARITIMA. 

HVi vs Tra6lus loca cclebriora defcribic Guilielmiis Paradinus his verbis ; Arela- 
tem Sextanorum Coloniam fuifFe tradunt fcriptorcs . Ea Ciuitas ad Rhodanum 
vndique fepta eft paludibus : in quibus hodie prarferoces aluntur boues . Olim no- 
bile Emporium fuifle, Strabo Audor eft his vcrbis j Narbo ( inc|uit ) amplifllmum 
cius Regionis Emporium, fupra exitum Ataxis fluminis,Narbonenfemque lacum, 
iacet : Rhodano autem adiacet Oppidum , Emporiumque non paruum Arelace . 
Arelate vicina? lunt aquaccalid^,apud quas Sextius,vc idem Strabo aic, oppidum fui 
nominis ardificauic, vocauicque hoc,Aquas Sexcias. Condcndi Oppidi confilium 
fuic,vcillic Romanum collocarecpr.rfidium. Illic cnjfos hiiflTeCymbros a Mario, 
fcribicD. Hieronymus. Araufio ( hodie Orrangc) Cabilonenfium Imperio olim 
infignis ; in qua ThcaC! i ingentis ruinas ,& ftupendi operis murum quadraco affabre 
lapide vidimus , &c cui,haud fcio,an Gallia vniuerfa fimilcm habeac. Eft 6c ad por- 
tam qua Lugdunum fpedac , Arcus criumphalis,cum infculpca Equeftri pugna, 
quam diu magna volupcace fpecSlauimus . Huc (ScNemaufum percinec,Amphiche- 
acroantiqui operis vifendum ( Arcnas vocant) mirum illic oftendi fubtcrraneum 
mcarum,quiper tranfuerfum Rhodanum fubipfoalueo du(5lus,inprocul diflitam 
perueniacciuitatem . Eft &BafiIica Plotinar,quam Hadrianus Imp.cxxdificauit,Au- 
d-orc Spartiano.&c. Ha?cex Paradino.Sed accuraciffimc defcripfit hanc Vrbcm, ico- 
nibusque eius antiquitates ob oculos ponens, loannes Poldo Albenas . Idemquc lo- 
corum vicinorum lirum,&anciquasappellaciones diligenciffimepcrquiric. De hoc 
vidcquoqucapud ScrabonemliD.4. Vide ctiamGunthcrum Ligurinum 
Poecam. HuiusTabula? archccypum fuamanu defcripcum 
nobis communicauic D. Carolus Clufius 
amicus nofter. BVRGVNDIAE 

COMITATVS. 

BVRGVNDIA duplcx,alccra Inferior,qua2 Sc Regla vocatur; hajc Ducatus 
nomine gaudec , olim Heduorum Regio : alcera Superior,quas Imperatoria voca- 
tur(Marlianoccfte)&:Comicacus nominc cenfecur, Hanc olim habucruntSequa- 
ni :Eam hxcTabulacontinec.CuiusRegionis fercilicaccmhaudfacilequis dixcrit, 
itaeniminomnifrugumgenerc foecundaeft,vcfemperviliffimo precio frumcnca, 
vina,olea,ibidcm vencanc:carnibus, &:omnibus denique ad vidum neceflariis fu- 
pcrabundac ; ica^vc alcera Icalia,ficu, aeris amoenicace,& falubricacc,vidcacur. Homi- 
num procericasac corporum pulchricudo omnibus nocaeft:nec minus apud 
omnes eorum vircus clara eft. Cuius Mecropolis cft Bifoncium. 
Sed fingulas eiusVrbcs defcripcas , habes apudCogna- 
tum Nozerenum . Vide & Paradinum : nec 
non Robertum Ccenalem , 

12 rg~S9W^mm9' 
lothrinGiae 
confinia 
^' GERMAN lA. G E RM AN lA Europf terrarum ma^ximajmultis diflinda nominibus;cuius 
termini ab Aud:oribus,vtquifquefuitemponsrationem fequutus efl:,ade6 
varie defcribuntur,vt triplicem quafi Germaniam,fecundum eius artatem, 
facere videantur ;Veterem nempe,Mediam,(5c Recentem. Vetcrem voca- 
bimus Berofianam,quam Rheno,Oceano,Tanai,Ponto Euxino,Danubio, 
eiusque accolis circumfcribit. Media erit,quam Tacitus,Ptolema!us,<5c Pli- 
nius,cosetanei ferc,cognouerunt j quas cum ex ipfis Audtoribus fatis nota fit, 
«on opus videtur hic denuo eam defcribere . Porro reccns Germania,qua£ 
nofl:raefl:memonavfitatior,vlcraRhenumeatenusen:extenfa,vtomnesfer 
nic Belgas vfque ad Alpes Tridentinas contineat. Ita quoque vltra Viftu- 
lam Ortum verfus vfque ad Schytas Alanos, quos hodie Lithuanos appel- 
Iamus,pertinet ; Eritque eius longitudo ab Iccio portu vulgo Cales^vfquc aJ 
Lithuanif fines:HabebitquelatitudinemaManGernianico,Venedicoque, 
ad Alpes vfque . HsecGermania hodie pulcherrimis, munitiffimisquc Vr^ 
bibus,Cafl:ns,pagis,incoIisque refertiffima,vt nec Itali«,nec Gallix, neque 
Hifpanix cederedebeat. Habetfrumenta,vineta,amnes pifcofos,quibusfa- 
cile cum fertiliffimis Regionibus certare poffit.Sunt fontes aqu^ dulcisTuiit 
dierniiE calidx;funtmineri^falisplurimae. Metallorum autem,nenipe auri, 
argenti,ftanni,plumbi,a^ris,& ferri copiarnullis vnquam cefluraeft Regnis. 
Qjjinetiam vrbanitas,&:morum ciuilitas,veftitus honeftus,rei militaris pe- 
ritia apparatusque bellorum,6c nobilitasnullibi maior. Ha:c illaeftjqucX o- 
lim,vtCorneliusTacitus teftatur,in vniuerfum aut fyluis horrida,autpalu- 
dibus fada fuit. Hancex Neotericis magna diligentia defcripferunt, Beatus 
Rhenanus;MunfterusinfuaCofmographiaiFrancifcusIrenicus;Ioannes 
Auentinus in Boiorum annalibus.Obiter Bilibaldus Pirckeymerus ; Gerar 
dusNouiomagus;ChonradusPeutingeruS;ChonradusCcItes poctaTa- 
cobus wimphelingius Seletftadienfis j Aimoinus in fronte libri hiftoriarum 
Francorfi ; 6z Henricus Pantaleon,in principiolibri primi ProfopographidC. 
SebaftianusBrand multapeream Itineraria, Iocorumquediftantias,(Sc flu- 
minum decurfusannotauit. CarminedefcripfitRhenum flu. Bernhardus 
Mollerus. lohannes Herold de ea duos libellulos aedidit,vnum de Germa^ 
niae veteris locis antiquiffimis, nonnullisque in ea Romanorum ftationibus, 
legionibusque : alterum deRomanorum in Rhetia littorali ftationibus. 
GafparusBrufchiusde MonafteriisGermania:,volumen in lucem dedit.Ex 
veteribushanc diligentiffimc defcripfitCorn.Tacitus,peculiari opufculo; 
^uoddodiffimiscomentariisilluftraruntAndreasAIthameruSj&.Iodocus 
WiUichius. Plures Germaniae fcriptores,quos nos non vidimus,enumerat 
Francifcus Irenicuslib.j.Cap.z.Exegefeos Germaniae, 

I "> G E R M A N I A 

I N F E R I O H . 

XlXhibethaecTabuIa non totam Gerrnaniam infcriorem,fcd huius duntax.it 
partem,eam nempe,quam PhilippusCaroli. V.Imperatoris filius in eahacredi 
tario iure poffidet.Continetque has feptemdecim UitioneSjDucatum Brabaii 
ti2e,Limburgi,Lutzenburgi,(5cGcldrixjComitatuFlandrix,Artefiac,Hanno 
niae, Hollandia!,Zelandise,Namurci,<ScZutphania;;Marchionatu Sacri Im- 
perij;DominiaFrifi2e,Mechlinii€,Vltraiecl:enfis,Tranfyfalana:,6cGroeningx. 
Regiones,fi quas ali2e,culciffimae;Vt in quibus (tcfie Lud.Guicciardino) nume 
rantur zo8 Vrbes,muris,aggeribus,autfoffis munitie,6c plufqua 6300. Pagi 
templis turrigeris infignitijpraeter villas,caficlla,(5c arces,quoru in his non ex- 
iguus cft numerus. Habetque hic tracftus ( principium fumendo ab Oricntali 
maritimaparte,adfluuiumAmifum(vulg6 l:ems)huiusad Occanu terminus) 
hos Principes vicinos : Comite Frifiac Oricntalis ; Epifcopu Monafterienfem; 
DucemCliuiae ; ArchiepifcopumColonicnfem,(5cTreuirenfem; ^ dcmum 
Regem Galliae,vfque in oram maritima ad flumcn Aa, quod huius terminus 
cftadOccidente.Acr6cfi ineo plusiequo luimidus videri poteft^incolaru ta- 
men fanitati,nec non digeftioni admodum conducere putatur,vt qui homines 
longa:uos,praccipuein CampaniaBrabantia! parte,nutrit. Fluminibus irriguis 
vndique perlabitur.Ncmonbus fyluiscj;,quanrum voluptati aut venationi fa- 
tiseft,autRegionis decorexigit,fparfimornatar.Montcsnon habct^nifi circa 
Lutzenburgu (5c Namurcum ; ncc non in Hannonia, vbi vfpiam collibus at^ 
tumulatur. Fertiliseft frumenti,6c frucftuum omnis generis ; etiam herbarum, 
quarum in medicis vfus eft. NonnulHs tamen in Iocis,quos incolx ob ericas 
herbaeinibi frequentia,Ericeta vocant,vcIuti funt in Brabanti^ Campanici,(3cc. 
horum minus ferax ; fed huiufmodi Ericcta mirum quam laeta pafcua pccori' 
bus prasbeant, adco vtnufquagentium (etiam vicinaru Regionu tcftimoniis) 
carnesguftum fuauiorem habeant. Animaliahumanogencri noxia non pro^ 
ducit. Has omnes Regiones defcriptas,cxtcn ferc omnes (^maxima ignoran^ 
tia, partem pro toto accipientcs^ vno nomine Flandriam,incolasq; Flandros 
indigetant , quum Flandria pars tantum fit , aut vna harum R egionum ; vti in 
Tabula videre eft. Proinde hi non minus errant, qu:m illi,qui Hifpaniam de- 
f]gnaturi,Caftclla,Andalufiam,autaliamhuiusRcgionisProuinciamloquaa 
tur: Aut de I talia loquuturiTufciam autCalabria,6cc. nomincnt : vcl dc vni- 
uerfoGalliasRegnodid:uri,Normandiam,aut.6cc tantum foncntjatquc eo 
modo de tota Hifpania,Italia,aut Gallia dixifte videri velint. Has R egioncs (uis 
docfliffimis fcriptis defcribere aut elucidare conati funrloanncs Goropius Bcca 
nusinfuisBeccefcIanis;PetrusDiueusLouanien;HubcrtusThomasLeodius. 
IoannesCaluetusStelIaHifpanus,fcripfitfualinguaItincrariun\Philippi Hif 
paniaru Regisper omnes has R egiones, in quo multalcd:u digna,qua: ad co^ 
gnitioneharumRegionum(5cCiuitatumfacerevidcntur,infcruit.Qj^ii plura, 
aut plcniorem harum notitiamfibi comparare defiderat,LudouicumGuic- 
ciardinum legat,<5c non lcgifte,fed oculis eas perluftralTe fibi perfuadebit. 

H W' m 


aki- ^. TIQ GERj\iAyjA£ INrERIOKIS. Ri' ■v IWo/i ►\'iw\ 


«Sfe ^^„<, 
-■ 9fa>tlts- jrii^. Crri 'Foiuiuehera 

iiasiL' '^ ^:^ fOoftmle^ ■M/iUle [^Ur^l .71 


^j*»: :ab. f/)^ 
. y/7/n «Jai imtiiffnr GA: LL'43 nif .-iiaf \ 3etlmii!. 'Belle Miiffhie 

f^ ^ Ci menet 

CC^ BjUwaert \i > '- Sneeckj , a>orittfln: ^'-'^''^ikmi^^'^^^'™^ V Grfe 


rapaln TCtX5 «(^s Coific^f- Clery CJ>.M 


-^ s>f < " ^ ^"^ ^oteheri 

Chmrei ^)^^., tieert/Iierj/e ^ '^'^J 


•'■'*,• ^raemJ' tpeem tt>etv 1 LX r.Bn-; V';^ ^ KTK .\ •^. l.lll-ftWv C E AE JftCrej}'! 

PA Chaurty m Stf^- CnAMPA 
IGNE 


nTere. <*i *' - - yN O- S.&rle^^SUaiB 1faie,\ ^ ^OSS^^ '''""'^'" \ ...«ail, , •->ai"it,egmr ^ 

3mJeio. -jm'VM<im„p ^ „,„... 

'• \ ^W^"^\ Wlf/j. Bre-, — 1 -~¥c''/'''"f'JL ABAN'- i^ /^=^"^''^,Jk , 

,^ -, f„,^/. * ,^s<^Oa/kriiwh.-^, '^fih. S^crfel^hf- , , %^ -" 


BIl f.^T - &<..x.....,ft , -• ^. :-:j^*^C7^i^.Pr-*A&'"'^''4iR,*^^A <Dam fr^^ 


'■Bah^ ., 'Bms. TantiWies ^iam if '£/"• 3A^. i^crtiiaittea 

lu: Caminltttt. 

ItjrmO . !?% i^- ,-,£fl^^: „ M^acti^L.^J^^S^ ^^^^^—^icren j^^yV^ W«-,//a ^**^*, 

!*> 3li>rTiijl^ia ' ^ { /'Snyiir^^f^^a/Si ^ .t^L,mcti.'& 

". ■-> 
' _ Ji.irlmnont _^^^ ™*^ 

'-'^ ■ ,-l- •■ TlaJ^ ■M.i^Ta/Tf '^.ir^3o,lef'^Va,inuU ^■'^'y' 

^^i^lfei l/-.,//'.- ,'■- !s*_^B^T^%k .V '^■qu-anir^\ ^'iTciO gS^^mMn-t\R.IO-m}i' '•-■, ^- ,J . 0FE"\' K T55EL ■.. 

CS.U 5j/^S,^Wct,' .CaeuoeimVX^,^^ ■Rje.l. 

^Jbaeeitter.. f< ( ^^'»-J«L ^ ^^ ^' FB-lJ T TF/ I -Y T. "S 


■ML" \ . s 'A .aacn 


^hchutfcn GenMsitrs '^'hrthoi \ V , iuefnes ^ > L/C rpianJ 


CMVn hiiac-^ijk iciiih OHrmkm ■^ Sccfph. 'i.,.""';&(L(rt!A J^ ^iZ: 1 1 "HASPfSQifvy^^kiJiCieSb 
) '^■'Falleiis.., ■ 


< O' tDuIketu ■ /danck.. - . 

«^frJcn^A^, ■-. 1 
«1 vV ^ 3,rot1 l-Ti;,.,/?/.* <&"•" o '^Cum vriui&tjiJ '-'§■ 


waitA «i^l^ ••.•^,to,-f Ai^mtaPeiiieiS fm^V^: 
^. ValketihorJ, ICiifiereKX : -> l -C^fiempen 

lA ite IHb/.: 'iS':: .,.\. <!, \ I ,.', . .- /.S ."0 At 3w3 _ ySitlittrch' >»,Jl'j,c„ . ^^, ^atyc^X A, 11 '^ ^''Jf . ■"'■^-■^M-^n I. \ 

Ijlibheceki ,^ _^,,„^^\ ^^i^aijiS^. ■• 

■ rj OrJtnJe, \' ' IJtihtieiO / ' 

'^ *^ y ^'Dt,-kii> i,ftr> r\ iW\ ■^ V £) BTRG. ^ ^ajiaicjne^ r^atno ^ 


.cylcrlitcrJ. \ ,Al 5£\^^:U. 
■^" fJ £^- ^,*^^ \fa,derfif$<~J, £,i/&rf(J^ fJ^" ^ 
5,^,/^,/frt '•■. < *!» G E L D R I A. 

Lj E L D RI A antfquorum Sicambrorum (vti fere omnes fcriptores coa- 

fentiunt) fedes,habet a Septentrione Fni]am,(5c finum Germanici maris vul' 

go Zuydcr ^ee : ab Oriente Cliui;e Ducatum : a Meridie luliacum attingit: 

Brabantia (?c Hollandia eam ab Occidente refpiciunt. Regioefl: campcftris, 

montibus omnino carens,fed paffmi fyluis ac nemoribus ornata. Omnium 

rerum eft fertilis, prasdpue frumenti foecunda ■ (5c fupra modum pafcendis 

pecorib. ob pratorum vbique viridantium luxuriem apta,ade6 vt ex vltima 

Dania emacerata armenta hic faginanda mittantur.Tnbus celeberrimis flu- 

uiiSjRheno nempe,Mofa,&:VahaIiirrigatur.Nouiomagum in eaMetropo 

Jis eftjCuiusterritorium Regni titulo decoratur. Continet in fe Comitatum 

Zutphanicnfem j nec non eumtra(flum,quem Velaniam vulgo cJeVchnvevo 

cant. Eftautem Velania,Infu]a,quaj inter Rheni oll:ium,quod Arnhemium 

prxterfluit,5c Ifalam interiecftaad mare eciam protenditar,mediocris fertili- 

tatis,nemorum,montium, dc collium copia non infrequens. Pluriini huius 

InfulacincolaSjCaninefateseflecontendunt.HabetGeldriavigintiduasVr- 

besmuris5cfoffismunitas,(5cfupratrecentospagos.SubOthoneIII.eiusCo 

mite,maximafumpfitincrementa;Ruremondamenim,Arnhemium,Har- 

dereuicam,BoemeIiam,Goch (5c Wagening oppida,tunc temporis Villas^mu 

riscinxitj(5c ciuilib.Priuilegiisconfecrauit.ComitatusTituIo vfque ad Rein- 

haldum Il.infignitafuit: fed cum huius Reinhaldi non foldm virtus,fed(5c 

potentia vicinis Regionib.formidabilis eftet^ac fama iuftitiiE,pietatis dc fide- 

litatis ipfius erga Romanum Imperium increbrefceret,Francoforti in publi- 

cis Comitiis a Ludouico Imperatore Dux confecratus eft ; prsefentibus Re^ 

ge GaIIiae,Rege Anglia2,6c Eledlorii ColIegio,AnnoChrifti Millefimo tri- 

centefimotricefimonono. Sunt,quinarranttemporeCaroIiCaIuiImpera^ 

toriSjVerfus eum locum vbiGeldria Oppidum eft,immane quoddam 6c ve- 

nenofum animal, illisque locis inuifum, fub efculo arbore delituide , mirx 

magnitudinis,(Sc inauditx atrocitatis. Beftia illa agros deuaftauit, pecora (5c 

animalia minora deuorauit,& ne ab hominibus quidem abftinuit. Vicini rei 

nouitate (Scatrocitate finibusfuis excefTerunt^fefeque in folitudines abdiderut. 

Dominus quidam de Ponth filios duoshabuit,Hi partim rcbus propriis con 

fulentcs,partim vicinorum calamitatibusfuccurrentes,fumma calliditateac 

audacia animalaggrefn,diuque Iud:ati,tandem interfecerunt. Ille verohaud 

procul a Mofa ad ripam Nerfx in rei memoriam Arcem extruxit,quam 

Gelrc appellauit,e6 quod interfeda beftia crebro clamore & horrendo mu^ 

gitu Gelre ^elre f«pius ingemuiflet : hincque incoepiire Geldriorum nomen 

alTerunt. Hancoriginemnominis,pIurimirecipiunt,licetnonnuIli,etiamvel 

aGeIduba,veI aGerIaco,fecundoeorum PraEfed:o,Geldros appellari exifti- 

mant. Haec fere ex Chronico Gelriae Henrici Aquilij . Plura fuppeditabic 

Francifcus Irenicus . Sed plcniffimam huius delineationem inuenies apud 

LudouicumGuicciardinum in fuaGermania inferiore. 

15 ^t^l^^OvX^tC-^xxvvV-^C^^ ^^vXXmX^^ANs^^ r.«lf;i 'l'.'plvr tr W K S T r H L I, A^ /» Capptl. ^*'J '^Jarp 

Vfkhufin ^-^ r^ JJ- \f 3 E . ■u-illaiia -S=^— ^^g™^ 
fiaL amtincc-' ^iWJ^^^tJ^ ^^lll pr/IT^iif- lll.jH"*.!»/^'!''''»?*''''^'^^''^^!- 


■£.m-\imUnJ>e Vlf-H T Mvr- ' 

V litTuhheraen A^- • 

^ EM. '■ ^'- — 


■OWJk^ 


D V 

_^ ^' \ ^hoer ^audfprfl-. C' O ' I C^ramjhcr^i Sipk^- Q)i£fenhci 1-4 ufen*. 5ALAKA l ''?^ 


Sciur 

M I-. 'eherch. "«inktk 

L S'<"'l 

^ 'Omffin. 

" '''iai. «r I A IL "t» JiV, 


borchS ej^eiembrn maloTi f i \ LiUV tfP-jterioff -.^" FROyiTv 
' * CI A * oyj/^ ^-1' 'T)i>erTU 
■^.'^rjimor/f 

\ 'Berehiipes. 

\s-,r.„T. «"^f* Wa^etu 

tTifiatnors '^'Wctmen 
BEKGIAE BYCATVS 

P A R S. .■K(!fcmJ«i^ 8,1^7 ifsb •4. JlnSf!^ Werden ; , . , 

1 JJ. Ileydotyt, 

'■^^- »■ / f^ V '''"■■. i'''^^ <^"' "^' 
4 \ il>-% ($ „ii^/J"'"-r'>^''''"''':j^!^ «.jyal^ ^^ • f /"^^"^;^^ C O I, O hr I E X,' s I s .5/'- .fW^tffrffWm • Catam 
1 , ^ Br<imn\]irs i^rrf E P I S C « tiWm ^ieehenJi 
lech "Clerf 

aemtkh ui r Sj V*^'--"-,^*!--*"»'' CrJ».-«\"i5;>.f AV'- -KerjiM ■'^^ -vv^^w^" 'y™<- ... •^■v^>J' 
...i_,-*'"^\7i. « *'jati'^t.f d-foj'- ,,-^rf ■i:/:»^ Camp- 


sWrahmms 
Wifen Vorjh. yloMiea ihhealc ^3 CtfHinjthaur^ "i^>m-!J '^'^f^c/rr s j ehffcrfi-a^ 

*\wtnt^ KittlnJJf 


/Jc^iiKr- t£dcehi^.:f; . .. ^Zr^,4i..r-fv'^'r""' -\.vji 


'a^j; '„C , ^ i ttUl^tri yf ,.j?' jehha' S-SahMiirr j f^s VA Li / .rj^SMjf,; )JSrl;. ,jj'^^ '«r».i «_ „,.•,_, 


>^"^?w,^||£€ , ieffenhralekj _„a^^„.- Ot0ti VCjeellei.eit , CtiAtnray 

nn Perle 

ffjfterum ^^_^^^ CXSSEI.^V^^^ar&» ^^''■^C^,r.rf?S' 

SSjSlfatetl, " t^Jfff^y^ » 
— Fi yiaxiin -^ V^- 
Uaiiha/en rlhiirj 'fSraen/em 
"^Mknkj 
y,'i4irtrh nClemtneti 

tiBiiiytng^^inltelrajfl . y-J- 
'S^ . , %9ehr.tk^'im 'yctilpen 

^rcurieHiat^ 3e,ck mare. 1* "«,?. KEN;/r^- WPiterrte tffac{^ Srratt^ratj 
veer,^ C^ . Oj' Octeren i|;|;| ZFTDER ^^ 

;;i||;|;f germanici '^aris finus . 

liii-'»:;/ 'sl^ DiV-nefclt 'i WBur^hoeen 'r,Ti FARS 
D I A IL 

Ctfm priia&axi' OtitiM l^rjr A ^fV D.iiwi 
.IfMSh-ieht 
L E O D I '^ 'I ^'O 

%-yisiS PR,o' 

' • V I N C I j«^ 
T A 'J>^S. \ GELRIAE, CLIVIAE^FINF/ 
TIMORVMQVE LOCORVM 
VERI55IMA DESCRIPTIO 

Cfrriftiana S c/Jrotri-£udvrP. \OCCIl ^ \\v\\\v-a.vu53E:' 

V^R B R A B A N T I A. BR A B A N T I it Ducatus,Mora,Schaldi,Sabi,& Tencra fluminibus fere circunv 
fcribitur, adeo vt nulciuam hos fluuios tranfiliat ; fed nccjue etiam vbique attin- 
gitjcum cis Mofam Lcodicnfls Prouincia magnam huius tradus partem occupat . 
Habetque (vt plenius eius terminosdcfcribamus) Hollandiam & Gcldriam a Scpten 
trionc; Leodicnlem Dioeccrem abOricnte ; Namurci Comitatum,ncc non Hanno* 
niam ad Meridiem rcfpicit : Flandria illi ab Occidente efl: : Scaldique fluuio ab ca,ex 
partedirimitur. Rcgio nobilis eft&amoena. Gcns hilaris,adc6 vtvixgrauem fcnc- 
dutcm fcntire videatur j qux res,ioco (quod Adagij vicc vicinis in ore cfl:)locum de- 
difle putamus,quo dicunt,6rabantus quo natu grandior hoc ftulcior. Aeris hic ma- 
xima lalubritas : nam graflantc maxima faeuitia in circumiacentib. Regionibus pc- 
ftilcntia, Brabantos ab ea inta^flos manfifle, non femel magna cum admirationc cx- : 

pcrtifumus. Continct hafcRegioMarchionatum Sacri Imperij (cuiusMetropolis 
cft Antucrpiaj) Marchionatum a Bergis , Ducatum Arfchotanum ; Comitatum 
Hoochftratanum , &: Megem.&c. Sunt in ea ncmora & faltus , qux multiiugis fera- t 

rum gcncribusabundant; quorum maxime infignia vocanturvernacule ,Grootcn- 
hout,Grootcnhcyft,Meerdael,ZauentcrIoo^(S<:omnium maximum Socnien,(eptem 
miliarium ambitu Pagos & Monafteria in le compraehendcns. Venacio 8c aucupium, • 

fi ha?c quinquc dida nemora cxcipias, (qux Principis priuatis voluptacib. inferuiunt ) • 

omnibuslibcrumcft. InBrabantiamaximinominis vrbcsfunt, AN TVERPI A 
ad Scaldim fita,Emporium non folum Gcrmaniic,(ed totius Europ.r cclcbcrrimum. ; 

Vrbs, fi quicalia, aducrfus hoftiles impctus munitiflima ; & Turri Fano Diuar Mariac | 

impofita ex candido Marmorc mirx imo ftupcnd.K alticudinis clara . y£des Pra^to- i 

rias magna impenfa rcccntcr cxtruclas in ca videre licet,cuius in tota Europa vix * 

fimilcs rcpcrias. BRVXE LLy£,Vrbs fontium percnnium fcaturiginc nobilis. i 

hic Principis fedcs eft,eoquc Aulicorum frequentia,NobiIiumquc virorum magnifi- 
centia fpcx5labilem fe rcddit. LOVANIVM, ampliffima Vrbs , hortos , vincta, ' 

pafcua,intra mceniaclaudit ; Mufarum domicilium proprie diccrcs. obque id Acade» 
miam omnium fcientiarum refertiflima ibi conftituit Brabantix Dux lohannes iiii. 
Anno . M . cccc . xxvi . Huius Tcrritorij bcneficio , hoc honoris Brabantia^ acccdic, 
quod dc vindemia gloriari quoquc potcft . Scquitur M E C H L I N I A , Concilio 
Regio (quod Parlamcntum vocant) infignis , a Carolo Burgundo cius Duce inftitu- 
to Anno Chrifti . m . cccc . lxxi ii. Eft&BVSCVMDVCIS, Vrbs minimi 
ncgligcnda , Ludo Litterario exccllens, 5c pugnaci populo quondam celcberrima . 
Habct pra?ccrea plura non contemnenda Oppida , fcd ea omnia hiccnarrare,non eft 
noftri inftituti. Scd apud LudouiciGuicciardini Gcrmaniar Inferioris Rcgionum 
defcriptionem,eaomnialegerc licet, imo oculis luftrari ,tam diligcntcrabeo defcri- 
pta videntur. Huius Rcgionis incolx olim fucrunt Aduatici. Dc quibus vide 
loannis Goropij Bccani Bccccfclana . Dc Lcodienfi Prouincia , qux fcrc 
integra in hacTabulahabetur,videaturopufculum Huberti 
Leodij,deTungris dc Eburonibus. lacobus Lefla- 
bacus Hannoniam (cuius fincsin hacTa* 
bulaviderelicct)Commcntariis 
illuftrauic . iiv»tfj'«v,/«vjfivrf>»Vi»W:iit"i»'"r I i»i,'«»»lH!!ffl«»wi;^»as;i>i,v,s , 


nOirl X Tffcl. ^ Kfiin^-T , PATl.5. Ofnl^d Jyitrli^, mheicli 


V/TfW mmrci) i LI M' i3!rffi Tt C/t '^^ y 


TfvmcJmnjnt-^ \ ' I»- *#-*- •'^ •'flTnaK jf,fc v,fflropi„h , '. 

,p.l,-l-t,„ Cujtci. \ ■J' . 

:'[■, 9'v' •r/i.»y-. .J"y ..■■ 

•Sttrj. M _ Utfi. \gU!' ^.V \ '■'■"''^■'\s.^d..ttl^^.J^r / '^*'" ^V- 

vZr„t AtT^rtn j-''" —': . / Sb^frti/tn , J fV«*m», "^ 

.n ,. i\apv . — " -^*^ ■ K t,^utr. 4-..«,;.',^='^ SanttrtnJ • ^'■etnfttrh .§•)"■■ '«■■■;s35% 3,% Tecl: } • '■■■ c^,J^ ^^fii^ik. -^ '^■'•y"-!' 

f^ la.ndt. ■■■ V.,^~*s!S£., ... 0;„/nv <7/,"t,r« ,)(.jr ^\ JJ7553 Diant ran Rauen ■ 

1 'KMcnlkifj^:, Xt^Jiifjcn /irein ^lfnytn 'ptf^t!,'^"^^-^--'^^^ '"""„,, , \TAT{AJiJ>ni£ ' r *.^»'*» Wfo* .^•rT'' . •■■ • ,\,di4 ■c X. •\ 

,.|j GcrJi,gcn\ tSmiiti-oji ■« . 

Ifittf^ iMicl ^^^^^\^ f^ .•'>(!j%fn 

• ^''' ■■ *y>^' ^ >^ , .-•^», .«n^An "-*' ^ '■XuetKn • 

yerwen * GtUiff^ f*.:iandt ^'*- .^, .sf.fl!?. ^^"; •■'# ^'^idert :?\>., ■««• Ckinhatjtl ■1br~'-i^*ff!f" ■t:.,/,- , , ,t> . 

\ Lilt. 8 StiiitgemJ 

. . .J -^ .^^^ ^ ■ • , ,.IJilutr. 

Srjft. Sdi^ 'hhn,- ^ JiomnieUn ^Jp/i^l. Ouerpieu ^-^_ 

S^igmcten dach .' Vj ^ f f j*^^ ■ "^jjthniail p 'H^khti jB£mJen O^kriter^m 

.T(Ud,^"^jilL.,^'^''' "V %■ 
rA]R5 ^ale\l'0uen _ ,e 
('«•/m^ nCtluon-t^ ■lierthytkj.' ■■,, ,..■•■■■ ',3fw,Qhi 

,s/"n^/, * .■■fi^i/, .■■ „ ■'. .•■'"^ ■.•■ . 

o^ r ../^' "■'■■"■' ^-l&^ 

^ £cr/e/^ ■■-. ..-:■ , .••■•V'' ■ 

9>i,Jgfle! ■:-■'■■ . J \b 

^iUeHiectzi^» -" _ ^ ^ \ z' :*""'•''' \^/,,i 'AtJ, ''''■'■'W-''' .-^5-;^^, ' 

TtaUinAj ■.Vammc ^'^T} 

"^ ,-,7, : • 

Oliiien . ■\lila I Bajiaert ^'oi-nlei^fn ^ --• Hepcbel e V?^.x Cit/e . . 3r..r3t 

■.•^is i«,>i</. «iiA ^.»/.-„jk<„ i''«"s''' y ^ffiW,,rw 

gA» . ■^■^•" i HA.SB.A: 5,V^ '^^ '^ 

'SueWJ^l '^''i"^T I . WIA.. 

^si/m/w.»* meerdervi,: ff • X/^ 

Sfl/^rf/»' .VOt « • . ../j/? ^^•-fju/S.i/«»W 

-n ■ir /,™-. e / . ... . % 

■^'il^^ff^ Sp.u,'f Islues tteiic ,^,,» Semef 

-» ^ .,,- -^••(rP^'"* . nr» ^ ■ T/»/„//.,.\.J,,„,a. « . .SWC. StJfMvuJti ^U^n » Sk.® •Cjum (arffnffrit^ 
Voem _ n^X ^Wcrtriat^ o<DMjaH aSIJIv& «•,/?,/.! '"'''""■''^ <»»«,. ^--cr" V"^,- '^4^.- . (■veHi. \ 

'tiaUeltl^ la^„t,-tiiiJtn^ . tlTter \L„ninjt -, % -V 

^X;..'''^« • V6cin-/w/« ,^ . /«:■,■&/; «5^Bro<yi 

. - '^— *•* » .TS„r/„/ I ^t* -•' 

?r//*m,Wl 9C^r J <"•»•„<■„.■, VR^^Vi • .■'^ T-^/fit..,) MtBiif 

^■r^Jik, Szfjir' i-^ ^NA^ftA-y-*-^ S„r/)W ■' ^i/eer ., , '^ „«• JT r I.S 

,fc; « ^.■Iriiycn ^^^jiti..^ 'Btri,^ '■■. /^ » o,rfi 

5ilTI ; '..J''S^^ ..Crehl-^ / -' .V 

^Leen^e j>'t^^r- .5j.,/.'i,T^ _ 

" '■ Jlt?t,:l,ut TIA.GER, 
MANIAE 
INFERIO^ 
RIS NOBI 
LISSIMA. 
PROVIN// 
CIAE DE' 
SCRIPTIO. ' s ' s'^'^<. \ ' ^WIJ>'M,>,^,>jm 9fautem\ „^ , ■Ji^ Z>ejmf.^ ^ ^aV/. ,Tj \, Z)i*- 

w 

I , >Mj.|fW« 

B\ • - 

^ iT O L ■ ™^ ' lli. iin!?''"''' . ^ *l L 3tcfc/» . \l Ifiliicrcnlceck,.' . •>,/•, 

''''■'^'■'«^"X^ofJ*' "-S ^*:E2/fW\ • ^J-cc/cnijicrJc^y'' 

gitl^ (Toffcl '■.^uactmcchthii ■ e 

fjf«r-. • .>'i 

\l,j„t ■. . ; fi gn- 

® ■'Tepenlerht ^'p\ pj;,eUat ^^^.'"ij^ Hit (ilt V^ . , 

; , \ «'.tr^^s'^- 


|i<ii?4v/- ..^'■"t l»'"'^'' * . ll£samfin> 

'ifL ''''''^"■'•'"Ji ^'^'"i:'"'- i\MZ-'^'^"'' ' -1lvele\ 

.C,** ™ri »T{erh,\j S ^.^trtjljt ], V^.J,/''^ 
'^""'•^■'■'^■■■'^^,. ^^y^ «.U,^"-^-' , ''^i-^X ^L^Jat^^^^J^ •i'»"^ '^<s„r:,<itr*f^\ss;"'^:^: {.^ift.-:.... V"*-v,/, c/r/. /L -T-i '^ vfe- a#-r/.,»T-%i=e_ «/f,/,'jf ^•?r»''*'fe',A.Sr (• «,,ri,,\ ?\ «i^ 

J.1 -S "'"''''^■'.S&MS-^ ^% c / ^ Tr»,i_ i. '*St_ ZiLl%-'*'^'"^"«'«wr-J^^°^«^ 

^-/-^ ■ . j^- / /, jil^lKr ^^'^'''''^XY ■°) /fe^^ '-•'*' l,,^N52^'*' bV •., -fei-^^''f^"'- 

D^crteny i , (77,„./,t!ir'^ ^>^^S. ft,.,. \ \(r5„,,«A. J,.r..A :^lr „^ ., r<». .^ . | ,„mJ -•?/?,/,„ 

■ ,__ • /'„.■,^1 t'J±irctals cei, rojf. ./■ 3£/%>„ :-' 

ethc 


elen e afw. C'^"'";.; I ■"'^Jg-' k-T,?'^ 1'rf//fo,5y l,' 

'>,^ •/ I KLinJtn ^^f^..^",- •/fe ' a , ^Cttma llh ^^ JJinant' >.',., ^- ■" X.^X,;./,f„,./.. \ "•■^^» V7.,r/. 1 ■-Wp^ . /, "^'&. •!."".«' \ i _•■ %2-- / ^'"'i'' e,i„J'" 

k*Z>.£."'*,„,. V A • v.rj^i» «.««-..■.■ii. « '-•"fr t ^.'^ •". . • w .. Opfrviaix ASStCaria /Zf,,.^,», . ^ .i(,5«','^,f/«/: 

*«/. M«*\ r e » *'<'^" 'jm^mii' w 


eij/tt»lmim -A- -1 CVarieiu-.iwr. ■ \d lA E^fBs \CR^tteriai 

Schitdam 
(V/(ierJiiyH p wimi A"».» n»»,)!'.'!, 9 SjCntnnU 
\*l„/dtr \Terlciir sf-uM. 
ICatii?' 

r Ou,itttl,as . 
(aa/lel. OpJclZht I"^ai'r 

■■M>a^efel 

%lf''e/l,ia,-en> uckiiccti i\uumaer \jjentinel 

^oude ^jlt/'t;r//rMe\j 
QlMptJrout Caj,ellc Harn 

■V;,r. jl^if • . Yrr ""■-'S 

,-■'*', A^^, te.r I^/-> ■ ^^ 

____._•.' W'.^'"'»' X* V«ffl^-«j!^/ 

■^'^' cTft^.V"'"-"' -k///"^' feys?* .■*—■-," „ ^ erz..[tMr 

^ttit \irt/,nt 

reyK, . .^^ 

K.£^„y /;.," £c/v/it/, *■»£/?<■ Tmitaines ■ ^ ^'^JiyiLJ r A ji^ s f CntF/lan qflenJrccht ^J^ '■ Otr. 

.lCoMer/iejiJe ^SantvSiet 

fP ^"■•f^r.Hn'. ^y> 
j/ r £tnaut ^ ^ff J\,,t 

_ «;#.,vi •'a'^'» ^^'ti;ff,ij't^'"'' .fr^'^ Fi/V^ '''^■^"•" 

IkteetiknTif ' Sf^/ra u/ "SXjf^c',"! ',' /l ^^ ^ , ^ l'rj'i' 

f ^,^.^ TMr ■f.w2£iC^^,/i,^ ^ ffT^\'^^ TARS. ■^ 

^fO.Tokn Kei:r%a tSentffl 
■■■■■■ ■ . , TamSartuK. , 
■yeii ■■ " ■' 

'"'""^^^anS^S •-'"^*« OpvjiA, . JUeWr TLf.JS " . a c^''-'"' «•>»■■ p,aE,^-.-;./..,.,,,fc iwrjwael j ■^ir,,rfc/t,. , 

... i%j^ i'^'^; 

:..-/./.„.•,•/,, 3j , ,- - /.:,... ...•■•••^'*«<U_>"-: «>'^!!^" • „ ^, ^ 

^ -ip"J ^^ Jr^ \ "'^"^'^ "^' ^^«y 

ti n«''"i«T <rr ^Si I f^ ■ E .^. .. ■ I *n/- -■_ ^ ^ •t .,,,,,.., -^ •^/■^■■''' /, , ...•X3ttht ,- .^^. a/;«,...„/7„ - V. Sca§n} Sai^ni ■ iTa N H O f V AT I A £ 
jiyvfi/i&^ 
5ffl& miliarhmLJi^Brahant: ''.'««/'.aiMi v^- F L A N D R I A. 


1 Radlum Europx extreitium Brftannic^ Infulas obiedum,inter Galliam, 
Germaniam,<3c Oceanum,incol^Germaniam Inferiorem appellant: Galli, 
exterique fere omnes,vno nomine FJandriam vocant .Verum Flandria 
non tam latc patet. Nam quxhodie Flandria eft,ea Brabantia,Hannonia, 
Artefia, & Oceano terminatur . Hanc in tres partes diuidunt,in Teutoni- 
cam,Galliam,&Imperatoriam, quam&:Proprietariam ( quod nunquam 
Superiorem pra^ter Flandriae Prmcipem agnouit ) nominant . Teutonica 
Flandria has habet vrbes j Gandauum, Brugas,Ypram,Curtracum,Aldc^ 
nardam cum Pamelia, Neoportum, Furnas, Bergas, Slufam, Dammum, 
Bierfletum, Dixmudam, Calletum, Dunkerkam, Greuelingam, Burbur^ 
gum,& Hulftum. Gallica;Infulas, Duacum,Orchianum, Imperatoria; 
Aloftum,Teneramundam,Gerardimontium,(5c Niniuam .Flumina eius 
celebriorafunt,Scaldis,Liza,6cTenera. Regio maxime compafcua,im^ 
primis Occidentem verfus : Boues,equosque pra:flantifrimos,belloquc 
aptosgignit. Cafeo,Butiroque abundat, Tritici admodum foccunda & 
nobilis . Populus fere mercaturam exercct : atque ex lino (cuius hic ma- 
xima fertilitas & excellentiaeft) lanaque (qu^ ex Hifpania dc Anglia huc 
aduehitur ) pannos Iineos,laneosque magna copia conficit , latiffimequc 
diftrahit . Habet ha:c Flandria. X X V U l . Ciuitates muro cindtas : M.C.LIIII. 
Pagos , pr^eter Arces , Caftella , & Nobilium /Edes . Inter quas , eft Gan- 
dauum , maxima Ciuitas : de qua Erafmus Roterodamus in epiftolis , ita : 
Non arbitror (^inquit^ quaqua patetCIiriftianaditio,Ciuitatem vllam rc- 
periri , qux cum hac conferri queat,fiue fpedtes amplitudinem vrbis ac po^ 
tentiam, fiue Politiam, fiue gentis indolem . haec Erafm. Tria milliaria no- 
ftratia in ambitu continet.Tribusfluminibus irrigatur,quibus in viginti 
Infulas habitatas diftinguitur. Bruga2,multitudine atque elegantia aedium, 
omnes Germanise Inferioris fere vrbes antecellit ; Emporium olim tam ce- 
lebre,vtFlandri2e nomen (inquit lacobus Marchantius) peream occafio- 
nem vicinas Regiones velut obfufcauerit . YPRA , flumen Hypram habet, 
fulIonibusaptifrimum:creuitque lanificio invaftamolim magnitudinem, 
donec ab Anglis & Gandauenfibus obfefta , difiedis ampliffimis fuburbiis, 
magnopere diminuta fuit . Fuit hxc Regio pro maiore parte ab exordio 
fub clientelaRegumFranciae,nuncver6 libera,&fui iuris,vindiceCaro^ 
lo V-Augufto Flandrise Comite, qui feruitucem illam pacflione Madritia 
in totum aboleuit. Defcripfit hanc Regionem Ludouicus 
Guicciardinus accuratiffime,fed dodiffime 
lacobus Marchantius, 

17 \l L^ # FLANDKIA: 'Al^I C IM rpAnsl ZEiAl>>r: Wafclje •eren^ Scouwat^ 


VSfiMelho, ? lI> i AE PARS Oil elatuu rmers^ m^-hbeiy£ >«- 


'i/iirtru':3ert 11'fl/c' '■ \^ 

'f^i ^- 

^erO^h ■rrj^ch,. 


y-^mjlacht •acjlyn mSnru- 
^ ulut ' 1i'At .i^^rtrhytn 'KitAdt " 

•^ ^ZiWlJfirrp ) f-r * A ^^ iMoereJ Caluf Vtrhroiuk^ 

* Calloo.^ U^ Oofttnmit Itlkndi^ ^ rbrces- 
{ ^/oriafls?-M ■^tku/ iL.' JKfrSrtkf, ,, " ' „r.ir CsjrJtr ■Ant- ''■■"e/!'£r. 
}Lttrlith • 

I •' • ,£— 

iflinjtlm. **SchelU 
'Tolhim Vaniannf 
■tU^u^ '^{acwele^ e ^rien f-^i ^ "^; Vto/I"" 7'rl ■■ /*■' ; 

s.t^ -y , .^^^ .^.^^ . ^;53r <^i.^^ j 

\ f, ,,^fSAtL. ■■::-^o,^f "^ys-^P^z „. •• / ^- '"-■*' J^'"i!^.Af,S. -^ - 'ii'»^^..,J ^f^y.r^^ ,«.. -t^-"^" , •Bd/?.:; »-rj/.>^ N. /' «'•^-:/ «^'•r '^^y^manajnamrica, varutb, 
■mealocria, & magna ■ \Ssnta \'tnMn *4iS*ifc!Si Chenujii- .«liri CW'' i..U„J,;tn 

gerariius Jlfercator 
SK. upelmundanus 
" .Se/crihebat €)' , Uinaiir. -^'fij'' -ifW-^^iir-iMt- , 

'^lCtnnyrtLietare ■» ■JLtbtutoiir Orehies- -^ i^"^^ 

'^""^ ' CoMf aitnri.'' ^ , 

ifonta-rast _ bii ^'"""^•'"''rri' liVrr"^,, ii ,-' .^Z..,ib7n \l)oiiaJ,'. _.,.^Ly":'-^" Lyijt^iy^ 
^ " "• "' ^^^nltinj^.y ilTitaupar 7..-.>.."r'J aContai 


(.«/« j}rmilq)i<?- ^ ^ K.W,..fe '<<^.. - y '\ ,K- / V>v^*'^%£ 


,iT Z E L A N D I A. 

J^Euinus Lemnius Zirizxus in libello de occultis natur^ miraculishaec ha- 
bet inter alia de fuis Zelandis • Rcaionem hanc maritimam vetenbus ohm 
non ruifreincognitam,exCornehoTacito colligi poteft.non hocequidem, 
quo nunc innotefcit,nomine 5 fed ex vfu ac vulgata illa alloquendi confue^ 
tudine ac copellatione,quapopularesatque indigenx inter fe funt vfmtaquc 
MATTIACORVMillosnom!nedeflgnat,cuniinquit:Eftineodemobfe^ 

quio Mattiacorum gens Batauis fimilis, nifi quod ipfi terrse fux folo acrius 
animantur. Q^o indicat, tametfi Batauis liue Hollandis a cauitate terrx fic 
denominatis vicini fint ac finitimi , ita vt inter illos referri debeant • vulgari 
tamen nominis appellatione difcretos,atque Oceano propiores,magis feroces 
elTe- vt reuera funt, ac viribus, ingenio, folertiajverrutiis, calliditate,fillaciis, 
captionibus,negociandi peritia,ac conquirendi induftria fuperiores. Qu^od 
autem Mattiaci nominentur, non a loco,aut Duce aliquo,fed a populari ap^ 
pellatione,atque vfitato loquendi more enatum eft,nempeai5Wi^^^quac 
vox in quotidiano fermone,ac congrefiii famihari,omnium apud nos adiO' 
'num,c6tracl:uum,periculorum,ac totius voluntatis,confilii,laboris -, focium, 
comitemque fonat ■ omniumque rerum quas inter fe exercent,participem ac 
confortem &c. Nam Zclandise nomen recens cft,ac veteribus incognitum, 
a tcri a ac mari conflatum,quafi dicas,terram ac folum maritimu : mari cnim 
vndique cingitur,multisquelnfulis diftincl:aeft,nempe quindccim,tameifi 
paucis abhinc annis ma^nam cladem huic RcaioniOccanus intulit ; cuius 

•• • • 1-1 ITr-^PJ' 

faeuitia atque immanitatcmagna Zelandix pars,diuulfis ac dilfipatis tundi- 
tus aggeribuSjfUo opprefla eft,atque mari arquata: fubfiftunt tamen infignes 
aliquotLifulae,quarumtrcspra:cipua:cumOceania:fiucontinenterludan- 

tur,atque immenfis fumptibus,aduerfum barbarum hoc atque indomitum 
ekmentum xgrc fe tuentur. Liter has primum ex alto m portum delatis fe 
off^ert V^Valachria,vel abeiuscultore fic denominata,vcl(vtconiicio)aG3l 
hs,qui hanc oram frequcntabant,qui Belgica voce ctiam nunc jr^len vocan 
tur ^aut ab ea parte BritanniaD,in qua verfus Occidentem confiftuntWalli; 
apud Anglos pvxcipux nobilitatis viri,aGallis ctiamoriundi,quod idioma 
eorumadhucindicat.(Scc. HincAquiloncmverfus,autabOrturolftitialiop 

Eofita eftScaldia,a practcrlabenteScalde flumine fic nominata.&c. Suyt-- 
euelandia^quicafolo Auftrooppofito,ficdenominata eft ;fpatiofiifimo,a- 
ma'niffimoquevcrfusFlandriseacBrabantia^orastracl:uexporrc(5la,tametfi 
paucisabhincannis maximam iacT:uram pafla, dimidio iam fit anguftior. 
Reliqualege apudipfum Auc1:orem,quiomnesciusInfulas,Oppidaquee- 
legantilT.defcribit. His,fi velis,adiungas Lud.Guicciardinum,^ horum ab- 
folutam habebis cognitionem . Sed corollari} vice^ adde Adriani Bar- 
landi Vrbium Germanite inferioris defcriptiones, 

18 


^•aiip).i /^# HolJ.TJld 'Ajfi4;f*^'ic- v; ^ l\olt,i:Lii CvWA^ K •^ 1? ."ikJlBak-- :> iWWVHiV/ ) ai'< fLl.jilIr \itUj'Dort — ( 7tm prnifL- SchieJar, ■r^ . Aci\lm 'rlfihl. •Uck:k i]i]K: ^^^^^ l^' ^ 


7), *:^i' SiVJlti ■J\,;uf. „1m . . '■ 
/iami.iivi 'jjniafljf-'- oon, . 


.«OT«V/fr/JT:j.,./,^.i S^w-L; ^ll. iiS^iS^M 7^"^-C^,-- i.-"<-'^ 


''ur.ii F--*r ■';>' 

'jfftw; i-/T{r/;-J H./.m ■rM^i.' 


V-r (li.-/fn ■liml i,.W'Wffl- , H.-l;Slp y-^^w. 


;-i/.-«..-/v, 'MijlmMi:- -^-i^'^ 


^ -^-^ 


l^/Z-r/J ChilJcrshouck Shjin eX(V Ttithibmtn 

i .'lUc-IKII 

•Diwlm SMcji ^^3 :**' JlCidJSemil?- .■l.,-«..*«.^ Elk^^^-^ &,:',^..SS„cm.cr. ^^■fej^^. ^A <?« Tioimiid . 

/■/.jfrl^ 
.Ci.ilc/ifr Dnirmri ]..—. «f ^^sgr'"-'^ ^^ . ^^''iN M^oehSu. 


Ijnjtandt. 

Jimelant Oom /^--.'^- 


Onlir Vrm 


.J.-.^i-///.-« 

. Fiiiacrt JWk-fei-iiai ^Kj ieijilc Ojflerhout-^ |m' ,0" .iu'- ^Siiimen: 

laniit. Stici^ir^m )^«J'l \4 «5r«P, ^<>^ 

OuJeiiBi/cht. ^^^ , Vj^'^ jJmiaeiLJ> " Wfl Jj.vnhu. 


^ .ii.hrtn OvrtJ^tl 
^ _ . ^ ^,_ >*^^*:( s.ietebl'»' , , " S"- Wtl^ . Martetis \< ) •"^ , i^ <<-' tCahren. ''vllouj^ fcmejijc ,~- . 
^j^loe^cn ^cr/tchcnJatii.^ 

"Waicneren. -, fc 13m;!/iMf/iAj 
«PX-J^L OiUeskercke^^ 

Bnkejjrp^ .fajwarl^- «r _ - , ■ 

■_»•<?. |i,'«- ''oOTr" *0 -r ^ 

^Beiyeii op .^am '^ 
\ jBL.'Binrhvliet ^t'» 

nMIJerni/I? _^ 

9 Oiiiherjen 
— ^.^y-isotjerheiide^ 

fYloemilreeht O 3iH' yfe"'- SenJreehtr S) ^¥^ 


!Breffim *■ A £aert-r^^ "~ ^ ^ Ormans: 

}0iftin,rj ^'■•'^'"^ pKmiiijd 


^ficrcndncht4 
'Lilb StJbroeck Kj Oor.hi '^ teerloome 
Steehm ^P-4kI!^.t S.CMtlinP. 
•■ O J^ -^ ^l=}^^/m\l^V''^'"'' JiA.SMait;riete. 

kfe,„tt,e. tapptllt ^ , ^ ^ /*^-™^|ii|||T"' '' \ Z"*''"'^- 

'^Lapjchutre ■ .^ggjQ^BB^^^^^^^^^^B^ - ^l/ieiiedi "^tfiJi Cojiiitaru5 Oeenijji 

MMtTitefie 

^/ , f«di ^{^itd^y S-Jmireiis CaiifimS 

^^ r/?//,^.-/r>»-5j>„,„.,i Vj iTi ;■" 

^■\v5sr ^P''''^x 

T-itiiteyt. _f^ „ , ^( \ „ /. 

- Zacitinaehr. V^ W ,„ . 'idilfL-frh. 

StpjifMii^y^^ :^ J ^A^ 

, -Jioi/knhliiJe. ^^__^^J,-.~—^^^ielii-ech 

A. i ^r^^SA. ii^iflerveele 

Ixel?. Sfatii^cnc C-{/,«T i Ci^ ^l^^'^^ 

-JU 'Bcncrcn J]ScjJ/en 'l 

7an ' ( driae mEI^idiil s . par 5Qv7../^»rfe iia,.d,t' 

•?>U5' ''L^ - 

f UBlI(J i[ N 5 y iL A R ^/M 1F.',XAC' 
Tlf5.'^'l ,V[ A ifiir^ HOV,\ 

ojii.-^ r (i ( i^T i[ (XhWc 

/\ If) A y if, N T' ifl, II ,A.^'J ■r^l ^^ techren 

!)il,,,..,:1.m.-h ^~' SchiUe I ^ihhiier.hnc - ^i^Jfiyen. V) aheAc. 
iiliana ZtGnJicaJcdjiania ^ooojiapu uunLj) ntivci-pci HOLLANDIA. Rasmvs Roterodamvs Batavvs hisverbishancfuamdefcribicHollan- 
diam:Conueni:interplxrorquedo(5tos,necid refragancibusconieduris,camRhc 
ni ad Oceanum Infulam,cuiusTacicus libro vicefimo meminic, cfTcjQuamnunc 
HoUandiam vocanc, terram mihi femper celebrandam,& vcnerandam,vtcui vitac 
huius inicium debeam . Acque vcinam illi nos ram poffimus honeftamcnco vicif- 
fim efie, quam illa nobis non efl: pocnicenda . Nam quod MarciaHs cam gcncem 
Tuft;icicacisinfimulac, quod candem Lucanuscrucem vocaCjaut nihilad nosper- 
tinec,aut eciam laudi vercendum arbicrorvcrumque. Siquidem qua: gens non 
aliquando fuic rudior? Auc quandoRomana gens laudacior,quarn cum pr«etcr 
agriculcuram 5c miliciam nihil artium noftet ? Quod Ci quae quondam in Bacauos 
dit5tafunc,concendec aliquisad huiuscemporis racionem percincre • qux maior 
laus Hollandi^r mea? pocuic cribui,quam fi dicacura Marcialis iocis abhorrerc,quos 
eciam ipfe nequicias appellac? Vcinamque Chriftianis vel omnibus aures eftent 
Bacau.ie, quo peftilences eius Poece facecias, auc non admitcerent, aut ccrce his non 
caperencur. Quod fi quis id rufticicacem vocare vclit,nos conuicium haud illi- 
benter agnofcimus ; videlicet cum integris Laccdajmoniis,cum prifcis illis Sabinis, 
cum laudacilllmis Catonibus commune . Lucanus autem (opinor) ica truces ap- 
pellat Bacauos,vt Virgilius acrem Romanum . Alioqui fi mores domefticos fpe- 
<ftes,non alia gens eft ad humanicacem,ad bcnignitacem propenfior,cuique minus 
adfic vel fcricacisjVel cruculencix. Ingenium fimplex,& ab infidiis,omniquc fuco 
alienum,nullis grauibus obnoxium viciis ; tantiam ad voluptatcm praccipuc conui- 
uiorum, aliquanco dedicius . Cuius rei caufam cftc puto, miram rcrum omnium 
cxuberanciam,quibus volupcacis ftudium irricari folct ;idque parcim ob commo- 
dicacem imporcationum,quc)d non foliim occupatduo nobililTimorum flumi- 
num oftia,Mofa:,Rhcnique ; verumcciam quod aliquanta ftii parce Oceano allui- 
tur ; parcim ob naciuam Regionis vbercacem , vt qu^ paffim nauigabilibus ac pif- 
cofis inccrluatur fluuiis,pafcuis vbcrrimis abundet. Adhxcauium infinitamco- 
piam, paludes, faltusquc fuppeditant . Proinde negant aliam inucniri Rcgionem, 
qua: fimili fpatio, tancum Oppidorum contineac,mediocri quidcm magnicudinc, 
fed incrcdibili policia. Indomefticxfupelledilis nicore,palmam vni concedunt 
Hollandiar,Negociacorcs,quibus plarraquc parsOrbis cft pcragraca . Mcdiocricer 
Erudicorum , nufquam gencium frequencior numcrus . Ad exquifitam eruditio- 
nem, prxfertim antiquam, quod non perinde multi perueniant, aut vitx luxus in 
caufa eft,aut quod apud illosplushonoris habecur cgregix morum intcgricaci, 
quam cgregiacdovflrinae . Nam ingenium non efte negacum illis,pIurimisconftat 
argumencis ; quanquam mihi lane quam mediocrc contigit,ne dicam exiguum,vt 
ceceraplctraque. HadtenusRrafmus in Chiliadibus . DefcripfithancOlandiam,vt 
ipfe vocat,ChryfoftomusNeapoHtanus,elegantiEpiftola,adComitemNugaro- 
lum . De eadem vide Hiftoriam Batauicam Gerhardi Gcldenhaurij,& Petrum Di- 
iieum. De admirabiU huiusRegionis rerum copiaatque abundantialegc Lud. 
Guicciardinum .Ruinarum Armamcntarij Romaniquod arcem Britannicam vo- 
canc incola: (quas func in liccore Oceani Gcrmanici ad pagum ^atwijck o/? ;^ef appel- 
lacum , non longe a Leyda Oppido) marmorearumque infcripcionum ibidcm in- 

ucncarum effigicm,olim fcorliim in luccm dedimus. Dc Rcgionc Traicdcn- 

ftum, quae hac Tabula cciam concinctur, confule Hiftoriam 

Lamberti Hortenfij Montfortij . IP m :•©' ojYS j ffTmmuu M / R r S I A L O C L 1 D I.^NT ALI S 

'/nt^ouc/e ^Ku, Q TU S V. %unif" O 

I I 

^iCankr « 'luntfren 'rwti^n 5^« > M i "f / GV "^W^!-„rX ghfcC 
'^"'^«v. '■v.f «/^, V:« I Cmer taucrfL 
SCELtlNCh "W^^^ 


w Soem r oBarent' ^Ofrr^nJI 


SHfciJncn IntjrnJ t» 'HW/" 
^runu^ Mufandi-' 0,, ntritC 


'«>*, ,a?..-Af^ *l)-''^''n-r'"-' ^ <uir^ey W^ 1 rZ^^^ Culcnbunf Jtu''''''*"*^ !'^«'^ °''™™Jf«S„f<'o»fnj* 
mriacirr^ 

<Xi^Urt^^ fldrria / f-*V| ul;j^/ rGTTi /,f JLlEhA^BT ^ .-^^^- " 

- WiurhyriifrrBtditr ] 
»iPtrWi^ • ^J 

- ^'%2/!»»,ul.-''"-^'-* 
H.lntrifyS^ '^inJ tt-M-^^wi 

in^^i^^'-»"^' ^^ ^Jf,„ l^m g,r«rr^^\ -^ Wr^„ *^M) ^^f>^ S\,l p-y ■^'^3?..*r.i*,^ MSfetfir, ^<M' ^^iiji^iiJ ^iC 


kf/^i ^^anlen^ 
EliMpTi^P S&otm » ^ %;.,rC,n,> nCnjtn 

_ irc), '%iW^&..''r';T- 

WtEXSL WcMife; •*> '''fahi . t~6irv 
■i&^ma "■ivamrfJitm &iSSm^ a,m, njylrnfhrcC .> R^£3££. . Qirrn^tkjt, ^mf^iijttn ■«"■BJX-. 

'-.?"■."' _/.^^^5<^^ <S^^&5'^"^"'' ^Br^iSinxJr .=*,1 o c 
aIvi g^r 
^.. .■-L l .. ^ rzjarr^rnti- • gZ CliSrtr, f,uc(_y -J^, A N I C I 


J^ -o. 2^ ''LoUim£ ^arui , mt&crid . ^ mciemaJ_ HOLLAIVDIAE A^Ti: 


QVORTM CATTHORVM 


SEDIS 7^0 VA PESCEJP; 


TIO, AVCTORE lACO | 


BO A DAVEIVTRIA^ ^er^ ianu 
':^=5;fe«. .^'■^iV">^^*''^*'^X L ."^'-'''S -"*'*°^*«! 

n~7S^*''^^^^SP''''j'''^n,/S-' h\f.^i^ ''^"- 

•T!.DQ^'al!m,irrS-ir~^^ml2i^'j^ Hjl^f Cllarn/ftrrsnrtnimJ. 

~.<*"'r-"^'"V \ ya-ieJ\i m^Js^ •«?^««i^r' F A^ 'k^: 
Ou^iton^e 1 
^^^ 
■■?.■■. r..~v::^,-<^^r* F R I S I A. 

r RI S 1 1 veteribus fuerunt, qui littora Germanix Aquilonaria tc 
nent;vnagens,vnis moribus,longo licet interuallo diftans per Ger-- 
mania^littora . Ab Hollandiaenim in Occiduum fumpto initio,Ori' 
cntem verfus per Gelriam , Ifulam Rheni oftium , Diacefes Traie- 
denfem, Monaflerienfem, & Bremenfem adAlbim fluuium vfque 
pertingit; Deinde ex latere Hoffatise in Iutiam,qux 6i Cimbrica 
CherfonefuSjfe fied:it,intercifa aliquandopaludibus ( quasimmen- 
fos lacus vocatTacitus ) aliquando maris finubus. In horum finibus 
Amifiaiuxta Emdem,in Oceanum effunditur. Iaderaamnis,cuius 
Ptolemasus meminit,qui lada vulgo appeIlatur,Frifios lambit; a quo 
adiacens ora Budiagen dicitur . At Vidrus inter Bufadores, nunc 
V Veftphali,& Frifios fluens,(3c in mare inter Rhenum 6c Aimiriani 
egrediens Nigra vnda dicitur. Hodie non tam latc pateteorum no- 
nien ; diuidunturque Amifia fluuio, in Occidentalesv?c Orientalcs. 
Occidentalis, ( lacobo Dauentrienfi aucflore ) Friflx nomen quali 
proprium libi antiquiffimoiure vendicauit, cxterisque feniperpras- 
ftantior eft habita : patetque ab Ifalx feu extremo Rheni oftio ad A^ 
miriamvfquefluuium:<3cOftergoamjVVeftergoam,Septem liluas, 
Groeningam inclytam Vrbem, cum circumiacenti territorio com- 
ple(5lens;pecore,pafcuibqueexuberans,<3cpagisac2edificiispIufquam 
vlla alia Regio exculta, cui Tranfifalana cum DrentaTuentaque iun 
gitur. Qux omnes fub dominio ha^reditarioDucum Burgundiic fe^ 
liciter florefcunt. Orientalis etfi olim ( at a^grc ) HollandixComites 
dominos agnouit,hodie tamenproprioComitegaudet. Ait Pet.Oli- 
uarius in fuis nnnotationibus m Melani, vbi loquitur de Occidentali 
Frifia,nunquam vidilTeRegionem tam anguftam tot habereParo-- 
chias:Fuerunt (^inquit^ nonnulli,qui caultam tot templorum hanc 
atFcrunt , narrant contentionem olim inter Nobiles illius tracftus, de 
loco in illis templis ortam, nam omnes volebant habere primum lo- 
cum ;<3c cum hxc contentio indies increbrefceret ,decreuerunt, qui 
poterant, in fuis p^agis propnas erigere Parochias : 6c fic quilque pn- 
mum libi locum propria lua fede capiebat : atque hinc tot templa • 
Hxc ille. apud quem plura Vide quoque Saxoniam Alb.Crantzij. 
Sed qui ampliorem huius Regionis cognitionem defiderat, 
legat Ludowici Guicciardini defcriptionem 
Germaniae inferioris. 

20 AliiiLiiiCf ^'liCoom'' litlttv Suriji Scclh WKk X^ idt C E I C I >-balm '^?,: .■/mc(im/r" 


JfK ^ "^ififw \~tr- n'/Y^ \'m\k-i 


■'/;' idt 


tTjnt •::;!;: EJens. 


TJ/m Wcrdum p, . , f"'^ 
._ MJaricnljou^ • CdUittnc^ 


Cjocnsi i/' J{ I si 4 0. .'AafmctLJ 

'~iGrJhiU ff~^'^- r^i ; M^,vi£coui- ^ So'ac})talt-'^ 

r~Barty ■ mttpn ' <lft?ghchunJr V 

* • V 

Sta^ehwer q^^f 

Vututthrauck) • "^ [Oert. ^lo^eherum 

hire ' ^u.^ k X^c ^^. ^.V^ VrUslt,a>:. ''^ , »^> LX iyrcjm Stichtjen •^ hreehuff \ / ^^ 

r • -'' V \ 

N . 1>ctrcm ^^_j J^kjdtick, , <l4eddt ieren Tharns 


' riich: 
oJivMe ^^'{fchendi lorji '2>^ Kra w %Oc^ Scaruvi 
o 

^aei-k J^teciiwi/cle i 

:J^mbu-ir ^^^ Ji». • 

Cheithoren.,' f~ \ 

VMiJl.^ti^^ ^larehur^f' t, 

•[Ens. ;1^2 VoWen: cWewie: /CMrveen 'Vetieivn 'Omiyhllae diiU *-i. 


'^aracrciL' \i£veen Ujc / ' na Scpk^^f '^^j/cn^^ \ jJ 32. OLPEynOJiiJEOi \ I ^^ fO 'A^ tOUe s yarccn\ , y „ 

J-Unscap " V Lf '^M^^^teijn 

, , |,,|,- S"'^ tl ftiiifh CockfinJe 

Si^^V Seemtiiilai^^^rswarte '■••.« ^ 

*^ |^Vj/?"# JJ"'""'' ■*?&'■'■■., '^'^"S S^t»'Aie 

J^BS^^y/climtyJctt ^^ ^^&t o * ^-^ ^* « ^i 

■■Ww% l;!^feB./f'^-''..>^»'«C ''"* 

>"l««-5,wi^^^ (^^ 1 '^««.'/«.•«^ 

OJ/hviii-- '^■■■'■•^""W^r/ 11 °/5«i,^r,; 

Cliiretratcr °|\ \ 

/^ '£>a//Jn 

"^CX^^^^fess^ Omm, 
^rtt «mC 1 'AfchterenJ 

tHulsber^enJ « «v 

^ElLVK^IAli ' 

^ W^fefvM. 'J\aeltr^ 

'~Fev. " i "^ ■" \ 'njliornJ Clf4frl!eJJel-n 

Oilfefhe/ebn 

'T>aelhein 
ftr-..,, (oewcfileii, 

'vLAOSr T O r EIIYS S E L Cirattt/hen-h . 
°Denor,lel / C^'^^ SLrenJ , J.)0 CEmnc SiW; Bii».' • ^Marderwijck • ^atrem Lafcn >c Lum j>rtui/^lX ^xjw»*.*^'^ 


VTRIVSQVI^ 

FRISIORVM RE 

GIONIS N0VIS5: 

DESCRIPTIQj fi/ -T^ -t L''^ > ro 8. ^ 'c\clu\W Oyen Vii^J, htftl D A N I A. 

X_J A N I A E defcriptione ex Saxone Grammatico Iianc accipe ; Dania me> 
diispelagi flucflibus intercifa^paucas folidi continuique tradus parteshabec, 
tjuas tanta vndaru interriiptio pro varia freti reflexioris obliquitate difcrimi- 
nat. Ex hisIVTI A granditatis inchoamentique ratione Danici Regni princi- 
pium tenet,quseficutpontionepnor,itaiituporredior,Theutonixflnibusad- 
mouetur. A cuius complexu fluminis Eydori interriuatione difcreta,cum ali' 
quanto latitudinis excremento, Septentnone vei fus in Norici freti httus ex^ 
currit. In hac finus,qui Lymicus appellatur,ita pifcibus frequens extitit,vt no 
minusalimentorii indigenis,quam ageromnisexoluerevideatur. Huicetiam 
FreS I A minor adiacet, qua; a lutia: prominehtia fubfidentium camporu ac 
gremij deuexioris incJinatareceflu,maximos frugu prouentus beneficio Oce^ 
ani inundantis aflequitur. Cuius r^fluxionis vis, plus vtilitatis an periculi in^ 
colisafferat, ambiguum extat. Siquidem tempeftatismagnitudineperruptis 
*eftuariis,quibusapud eos maritimi fluctus intercipi folent,tanta aruis vnda- 
rum molesincedere coilfueuit,vtinterdum non foliim agroruni culta,verum 
etiam homines cum penatibus obruat. Poft Iutiam,Infifla ad Oriente verfus 
Fl ON lA reperitur,quam acontinenti anguftiadmodum sequoris interiedlus 
abrumpit. Haecficutab Occafu Iutiam,ita abOrtuSialancliam profpedlat, 
confpicua neceflariarum rerum vbertate laudandamrqua^ amocnitate cUndlas 
noftraeRegionisProuincias antecedens,medium Danixlocum obtinefe pu- 
tatur,ab extimse remotionis limite pari fpaciorum intercapedine difperata. 
Ab huiusOrtiuo latere, Occafiuu Scanias media pelagi difcifcitinterruptio, 
optimam prasdiE magnitudincm quotannispifcantium retibus adigere foliti. 
TantafiquidemfinusomnispifciumfreqUcntiareplericonfueuitjVtinterdum 
impa^a nauigia vix remigij conamen eripiat. Nec iam pr^eda artis inftru- 
mento,fed fimplicimanus officio capiatur. Ceterum Hallandia ac Blekingia 
ab integritate Scanise, ceu rami duplices ex vnius arboris ftipite promeantes, 
Gothia:,Noruagiceq; longx dechnationisfpaciis,diuerfisquerecelluum inter> 
ftitiis adneduntur.Hadenus Saxo Grammaticus. Vide etiam Albertil Crant 
zium j Sebaftianum Munfteru : apud quem habes quoque Petri Artopa-ij de- 
fcriptionem Pomerani^*,cuius delnieatione quoque in hacTabula videre licet. 

G OTH I A Infula SueciicRegi paret,fub Epifcopo Lincopenfi:agrum 

habet armento,equis,&: bobus aptum : multa ibi venatio^ck pifcatio : pulcher 

rimo m^riilore,& omnibus rebus humano vfui neceflariis diucs eft . In ea eft 

Visbui prf clarum oppidum ; ohm Emponum (i qUod aliud Europx cele- 

berrimum.Extant etiamnum ruinae marmore«,teftantes veterem claritatem: 

hoJie adhuc Cocnobio Benedidli ordinis,infigne : in quo eft bibliotheca 

circiter duum millium & Aucftorum dc codicum veterum . h.tc 

Olaus Magnus , & lacobus Z ieglerus • 

21 \.^i K- THIETMARSIA. 

JLVi AR S O RVM , qui a Marfo orlginem trahunt, mcminit Strabo ; cosque antc 
multa Hi^cula ex locis Rheno finitimis,in profundam atquc paluftrcm Regionem mi- 
grafle memorat. Horum poft:eriTheutomarfi,fiue,vt vulguspronuntiat,Thictmar(i 
ante.cccc.Annos,antic|uirs.Staclienfium familia:paruerunt;quorum multosfraude 
opprefterunt; fcquc in libertatem ,eiedaomni Nobilitate,vindicarunt . Vicit eos 
Hcnricus Lco Saxonias dux . Scd eo ab Imperatore Friderico profcripto, Rcx Daniae 
VValdemarus terram occupauit, cumqueThietmarforum operacontra Adolphum 
Holfatiae Comitem,& Lubecenfes vteretur,defccerunt ad hoftes; a quibus Rcxapud 
pagum Bornhouet profligatusfuit . Itadenuo liberrati reftituti ,ne Anarchi vide- 
rentur,Archicpifcopum Bremenfcm PrincipemprofelTi funtjfcd nectributafoluc- 
runc, nec iuffis luis vnquam parucre . Sa[:pe ab Holfatis tentati ,fcmpcr cos rcpulc- 
runt. ImperatorFridericus 1 1 i.terram Ducatus titulo contulitRcgi DanixChriftia- 
noprimo icuius filius Ioanncs,cum An.M, d. ipfisbellum inferret, omnibusfuisco- 
piisca:fis,vixcum paucisfugaelapfuseft,amifta maxima parte HolfaticarNcbilitat-is. 
Ab eo tempore infolentiores vidoria fadti , plurimum negocij Holfaticis Pnncipibus 
fecerunt. Adolphus filius Regis Dani.r Fridcrici, hxres Regni Noruegiie,Dux Slefuici 
Sc Hollati.?, indigne ferens illorum petulantiam, An. m. d. lix . milites confcribit, cui 
Rex Dania Fridericus 1 1. & lohannes frater , focia arma iungunc . Colle(5i:is omnibus 
copiis, cnpitur Mcldorpium , cum tota parte auftrali , Dcinde interie«5lis paucis die- 
bus, pervallum Tilenbruggecopiarducuntur : quibusThietmarfi exHcmmingfta- 
<Iioantc Oppidum Heydam obuiam proficifcuntur,cxpulfuri pugna milites cx iti- 
neredeFatigatosrfed aliquotiesrcpulfi,pr<rliumque renouantes,demumc;ijduntur, 
fuganturque, (S<:Oppidum incenditur .Ca?lalunt eodicThietmarforum tria millia. 
Dtix AdolphuSjCum militibuscontinendis, quifeiam in fugam coniecerant,ftrcnuc 
opcram nauaret,vulnusaccepit. Fuit isdies.x 1 1 1 ,Iunij .Hacclade accepta,Thiet- 
marfi Rcgi &: Principibus fupplices facfli , veniaque impetrata, in gratiam redierunc : 
atque ita T hietmarfia , qu.r per multa fajcula libertatem fuam armis tutata eft , Hol- 
faciar Principib. paret. H.rc Audorin fuaTabula,quamhic noftro operi infcruimus. 
Sed lege Saxoniam Alb.Ciaac/iij. 

P R V S S I A. 

PR V S S l A , Latine Boruftu , olim yocata Hulmigcria ; ficuc adhuc quardam por- 
tio Rccrionis iuxta Viftulam , appellatur Culmigeria . Putatur primum per omnem 
Prouinciam inhabitata a populis, qui oHm fcderant iuxtaTanaim fluuium,Europam 
difterminantem ab Afia : fcd qui pcrtosfi fterilis illius tcrnr, & egreftl quxfitum ferti- 
liorem terram, veneruntin Hulmigeriam ;ibiqueconfederunt,illed:i bonitateillius 
foli , nomine fuo totam illam cognominantes Reaioncm . Eft Regio frumenti fcrax, 
aquis irrigua,&:hodie colonisplena,habcnsmulta ambitiofaOppida, fed &multi 
maris finuofi flexus r.cddunt e-im amoenam . Eft in ea pecorum ingens vis, multa vc- 
natio, atque diues pifcatio . Habet autem Pruffia ab Orientc Lithuaniam ,a Meridic 
Poloniam,ab Aquilone Liuoniam,&ab occiduapartePomcraniam .Maritima eius 
hodie in Vrbibus & Arcibus Teutonica funt ; at in rure interiori , pauci prifcae lingua: 
homines manent. Habet autcm maritimas Vrbcs, Montem regium, opus Regis Bo- 
hemi.r,vbi Principis nunc fedes cft,- Elbingcn,& omnium nunc locupletilfimam 
Gcdanum ( Dantifcum vulgo vocanc ) Vrbem infignem , magnumque mercatorum 
Emporium. H.rc Munfterus .Deeavidc ctiamCromerum lib.j.rerum Polonica- 
rum ; & Erafmi Stell.r de Borufl^x antiquitatib. libros duos. 

inhuiusRegionislittore,Succinum,antiquisGleflum,incolisPirnftein, 
Tb aliis Geimanis Augfteindiaum,colligitur. 

22 
5EPTENTKIO. .^JTRVS S lAE IfES CKITTIOW. 

H \ antc aliquot amos ah ffcnrico ^cllio cdm, ! ' ) 
ab eo^ 'D. loanm Clur. cmi (JciimciifJ ■Dcd. ' ' r" Laris Ccrmamci vars iji-rbin 
fl.itd 

CurlanJt . 

rh^yllJM) 
■Ucmel. - * Tsamidi Svdi Im len u/. • .^^' ■.Vn.7'nij tOlicr \Rjlehiu:t Po:l Capiint "f^ jAJ 

§I^'tfuntau. cDi^rKs^^eT^^rriiic^ 

\Praus x^fon/ ,,i_^,^'" j^""'^ M 

^^fi-melatd.^^liai^i^-hartcnlain 


'B,//-.,;^ ■ ' J'^*^ ^^"^XJ"***!?^'*'"^ ifockerlandr. ^f». ^ n> •=' 

^^.'P^i^S^Scaraaref StraJau- a-liirim.iRifin SiJfdd- Yenci 

\^'iricr &hcr^ ^^ ' 

iFomezan. i&. 'i^-^™Ai \ 'fimpcn , 

Kl ^■^'^^'g^aaD hhansbwvg 

xJ\cvdc7ihurj VSchlocha. 


>,. XBrctchcn 

C\cumai'CK>\ ^limhjcc. 
S^i^inf-haf. jcf^. 

herg €xCulmifchIandt.^^ 

Culm I Strapbur^ 
P^"Schmfcc 7^ 

rpJhis 

Scalci mi: AIERIDIES. 'IJau 

«i. 'Tc7aBtiiaL—> 
SUHaw ^ ^ ^ 
Tccficnau 

^^^ JVaimi' 
(rolttn Serocl KVbiiD^rod 

ri: 

TimeticU-J nartum ^ JO. .10 # . ■ S A X O N I . A- 

OAXONVM natioantiquum nomen rctinens,termina(urabOccafu Vifur- 
gi fluaio , ad Aquilonem Danos iiue Cymbros habet, 6c mare Baltheum j 
ad Ortum Odera , qui veteribus Viadrus, Prutenis d<: Silefitis excipitur : a 
Aieridie Ma-num 6: Bohemiam habet: Oritur autcm M(rnus in monte 
Pinifcro , qui eft m ea R egione , cui V O I T L A N D I A nomen , fub ditione 
Marchionum Brandeburgenfium,vnde caduntquatuorinllgniaPiuminaiii 
quatuor nmndi cardines ( mirum dicT:u) elfufa. Moenus inquam m Occa- 
lu . in Ortum fluit Egra ; qua; Albi m Bohemia mifcetur , Salas in Arclon, 
qui 6c ipfe Albi confunditur. Nabus per Norifcos dccurrcns m Occidcn- 
temRatifponcX Danubium ingrcditur. Vrbes VoithlandicT,vt & obitcr hoc 
dicam,funt,Chuhiibach,Parreyt, HofF. Saxonum Rcgio complcdlitur 
Th V R I N G O S, quibus ab Ortu M ifnij, ab Occafu Hcffi occurrunt ; a Scp^ 
tentrione Brunfuicia>a Meridie Franconia,Vifurgo,Sala,(5c Marno claufi; 
Metropoliseil: Erfordia(qUcX maximaGermania.^ vibs ccnfetur)Thuringos 
a Gothis originem traxiflc inde deprarhcndi potefl:, quod apud Thuringcs 
Gothi gentis fux. vocabuloGotham Vrbem condidcrunt: Regio farisfclix 
ab iis qua' ad vidum pcrtinent. Ifatis herba inibi nalcitur, lanarum infedo^ 
ribus vtilisjvulgo Qj^adam vocantjCxqua plerique annonam totius anni 
fibi parant, Diuiditur infuperSaxonicum folum in duasRegiones,vtraque 
Marchi^nomen habetjqUcX Nouadidaefl:,Odera fluuioperfunditur,Ve- 
terem Albis interfecat,ad cuiusripam vrbes V Vitenberga,Magdeburga, 
Stendelum,Ofl:erburgum,Hamburgum,Lubecum,quod a ripa Albis ali- 
quancum receffit. Noua in Auftrum, in Bohemos, 6c Silcfios vcrgit , cuius 
vrbcs Erancofordica, Bcrhnum , Brandeburgum , Stctinum, Auclburgum . 
M I SN I A pariter SaxonicX huic, qnam Superiorem vocant, infita eft, inter 
SaLam 6c Albim pofita efl: . lianc oHm Hermanduri (5c Sorabi Sclauorum na 
tio habuerunt . Mifnia autem a Mcfia lacu , ad qucm olim fortaffis habita- 
runt, aut a Mifna vrbe, cui opinioni libentius acccdo,nomen habet : vrbes, 
Mirna,Chemnitium,afluuioquipra:terfluitdicl:um,Suiccauia,Lipfia Aca- 
demia, Altenburgum,Santo Amix mons;huius Regionis montana func 
fa-ta mineris. Anmes, Molta, Albis,6c Salas. Lvs AT I A regiuncula, 
quamuisBohemorum ditioniparens, tamen & ipfaSaxonix tribuitar, in- 
ter Albim,Oderam,(?cBohemixmontesinteriacct;Vrbspixcipuacil:Gor- 
htia. NilTafluuius cam rigat. HadlenusGeorg Rithaymerus in fuaOrbis 
defcriptione. Plurade his Rcgionibus Pius. 1 1. in Europ.^ fu:e defcript.;(5c 
VVitichnidusin fuaSaxonia. V^ide etiam Munflerum. Scd intcrbmnes 
ftudiofifs.defcripfit Saxoniam integro volumine /'Mb.Cranrius. Milniam 
obiter etiam defcribitIoan.Gcrfon,in libellodc rebus Saxonix. Harum Re 
gionum typicam delineationem ex TabulaGeographica loannisCrigin- 
geri, qu^ PragcX excufa eft Anno.1568. huic noliro operi infcruimus. 

23 
Jd^kkki^^g^^^ ^^^ i 


^tts^" 'Qarlrlrfn-' 4 iiitifc^^^^^^^ - ^9 'WolfenLtel. ^J^l "5ST' — r i 'Qnfchiitlirui 

i '2>raunfivw. »lbt. '-'^J ^ C 

Ulimtham. c , „ » S< 

^^ Ochonm^m. ■^ ^''cyKm; I^^S.UmnJim. iV .^' 


TTT-ftad- 


R C H VX I '^erndip ierlt» . \'lrtyj>en \ TvrJienjeMt. 

^W^btraiipcr^. 'Rntmn. JQoilrm 

^ c-^^dorff. ■MnclicLrj. 
'?f«i<^^ 4 ^cl,o1j,lk. X'^^ 

'tmfriFen. t ■^.lilT f/- , 
•^ ^ _ - ««m\ tra7ickfurf 

r/kn^^alck^f"'.- ^" ^ ^^ 

1 dtoreia. ' lenul ^Ofpida nofat, 
• ^rtatkfoJmai, 


'^' ""^.r..... ""■ -, . 

■|4W. "~'5fi'/ 


'5«f";^ yorrvukj hifchtna ■' ^ '-■-'- •- ■^ ' » ' "^^ ■^ 

'/»-«»» ^J .9^ 5einia wjchchrs. J"ILWme- J :^ ^'yTx 

.^^^ ilatitmm. Ji,j«*-^jvn' O Hpsbur- '■^ S AXO N I AE] 
»MI6NIAE,THV^* 
RmOlAE , NOVA 
EXACTI ^<SIMA( 
DE^ CRIPTIO. Utir. hM,nffO_^^^ 
iicknlrra.^tilnpt. ' 

*i/i"y. LAN 
^Sfauchi' * «■■ — ^- MA.,±er.::^^^^^^ --''^^^ 


Jjisnt. «Qi 

■■©, "^ Y^ -^Litrola. 

kWati. tA' 
M meieHZ":^ ^^j^' I^/L, 4 wrj^'^'^^:^^- «P^* TSriTZ. 


ioierftverat' . I lollpitk ^ \'"'"''^'^. Xbmm'!/'' thlni ,^^ 

"/Sm. ■mlporff'. 
f''^"^^^^''!!:- 4f- ^"lP"\ fm 5^.01^ Mria ^, 
^ HfCtfrttt. '■:j^,j-c6/j m ^A, \J^^i»2i-j>o«i-. £.-•»■.' Qhemntf:C\ ^'^i ■$." '^ 'i'^"'''^ ^fe #*1M^^"A /^'■♦•^"■le^/' 
$aiaa . ^ 
/'■ ,'?*^ ft ~A •^W'"''"-, w - 1^^ n 
^f57," CTmSflfeTOrff^WS^FWi ■ 
«> ERANCONIA. F RANCONIA partim plana efi:,&partim montofa ; montcs ipfi haiid difficiles 
funt ; ager non admouum pinguis ; nam plerunque arenofus efl: . Mukis in locis confiti 
colles vincis ,gratum producunt vinum ; maximc vero apud Herbipolim ( vulgo Wirtz- 
burg.) MuIt3E fylua», & multa venatio efl: . Terra in multos partita e!l: Dominos, quamuis 
Epifcopum Herbipolenfem Ducem Franconiasdicant. Maguntina Ecclefia &: Bamber- 
genfis plurimaobtinent loca. PalatinusquoqueComeshaud paruam occupat partem . 
MarchioncsOrantesin cafiint. MuItteprartereaCiuitatesImpcrialcsapud Franconcsflo- 
rcnt. De Norimbergadubiumcfl:, Franconiacan Boiariarccdat,- ipfum nomen indicatad 
Boiarios Vrbcm pcrtinere. Norimberga cnim Noricum montem fignificat^. ob quam rcm 
patct Noricorum Ciuitatem fijifTc*". Noricisautcm Boiarixfijcceflere : Sc nunc ea portio 
terr«cBoiariaj,quaeinterDanubium&Norimbergam iacet,Noricum appellarur. Ciui« 
tas tamen in Paroechia Bambergcn fi cfl: , qua:ad Francones pertinet . Ipfi Norimbergcn- 
(es ncc Boiarios, nec Francones videri le volunt, fed tertiumquoddam (epararum genus. 
Vrbs ca nobilis ,magnificis operibus publicis ac priuatis ornata efl:. Amne Pognitio intcr- 
labitur,inagrofl:eriIi&arcnoro condita,atque obcam rem indufl^riofopopulo : omnes 
cnimaut opificcsfijnt,aut negociatores : hinc multa:illisdiuitia?, &:magnum inCerma- 
nia nomcn. Aptilfima Imperatorum fedes, libcra Vrbs,&: in medio ferme GermaniAe fita. 
Intcr Bambergam,& Norimbergam Forchaim iacet ,famofiim niuco pane Oppidum . 
Incolxpatriamfuifle Pilati putant. Hxc hadlenusPius i i.in Europxfuaedefcriptionc. 
Confuleetiam HcrmannumComitem Nucnarium ; Munfterum •, Rithaymerum ; Hu* 
nibaldum ; Abb.Trithemium ; & loann.Auentinum ; qui eius Vrbem primariam Wirtz»- 
burgum,olim Pceoniam vocatam autumat. 

MOxNASTERIENSIS 

EPISCOPATVS. D E hoc Epifcopatu hxc habet Sebaft.Munftcrusin fuaCofmographia : C ar olvs 

Magnus tertiam Epifcopalem Ecdefiam erexit in mediterraneis Saxonia? , nunc Weftpha* 

liac in Myningrode, loco, qui poftea ab infigni ibi fundato Monafterio, Monafterium fuic 

dcnominatum ; ordinauitquc ibi Epifcopum Ludgerum,natione Frifium.Cuius fucccflbr 

Harmannus dcdicauit Sc confecratum Monaftcrium & Ecclefiam trans aquas,in titulum & 

honorcm Beatae Marias virginis ; quod Monafterium breui ita creuit, adeoquc fadum efl: 

cclcbre,vt nomen dcderit & Ciuitati & Epifcopo; ita vt paulatim abolito veteri Mingarde- 

uordenfi vocabulo, incoepcrit dici Ciuitas & Ecclefia Monafterienfis, quod nomcn praeua- 

luitinhodiernumvfquediem. HactenusMunfterus. Vide dehocEpifcopatu,&01habur 

genfijSaxoniam Alb.Crantzij . Ha?c Vrbs maximam Ann. 1553. cladem ab Anabaptiftis ac- 

ccpit,qui cam ciuibus expulfis inuafcrunt ; Regeque ex eorum coUuuie creato,eam contra 

cius Epifcopum,Archiepifcopum Colonienfem,& Ducem Cliucnfem,qui illam valido 

exercitu obfederant , per annum quafi tenucrunt ; Sed Epifcopus tandcm 

cum fuis fupcrior fadtus, fupplicium de illis,Rcgeque 

illorum ( vti merucrant) fumpfic. 24 H^Ltipiikijrm m-M lymTukj mi, , mGntti £^ yileyjcnpera jmWT ^A^*™''^" ,„ *^ L r^Affy ^tfwft Sirhtt^ ^S 

iV'!S i.jiai. : ?unf-;Ti\-T ^JUs *^ ^n^aresfiU rhtt Stln T^^/^^rmital tlfai-' ^' fm« OffcmtLetk ■■■ g^^-Wwww <.>vH-^^/Vi lUi""^"4" .i^.ps«-i-i™ xc^*Sili^,4BL Fiflt .^ ^#x^ S'.' Lcushtcr7\ ~^-U: \; crcttti—} 

[Voliach r V 

hauia ^ttctitu 
uiutcttus ^.rErelbach 

ffluti '■''"i^^*-- ■''^'' A .. A*"J jiieiact, ■ Thten gHiitL. 

^iruler Tuchen VPhtnciemu Jbkd^'. u 


V.A'Xrami •^^V^A.Salttiliil 
^fek. ^^ 

5?«»«-' W^erthaim _, , 0<-^etiherg 'X^ihjAj^ \%. 
j!FraiMerj &Aavti M. '^^ A[. ■^''iV-^ \* 

HHS^9r f^^Thuren , JlG^nml. J %relbati .^^.- ^,^, 


<Jterj-tti em 'edermi'. c r r- ■ «^ \ ^ (aitnkira 

, Jmoflhaitn ,« COMITA 
OLDE N .01 MONASTERi: 
E?fSIS ET 05 ' 
iNABYRGENSLS 
EPI5^C0PATV5 
DESCILIPTIO. k .'^ ly^tajdmoet' 
Vaerwolt AMTT DYL; 
MAJfHOILST. HenaAer holt en^i Olele 
k ^i^hetulerp 

AdCurett. '4- /TLf^ 'TrielhUe 

jbSen \lhrpeti -t 'Duhmn 

horfb 1/mtDi m '-.«tyetl 'W 


/torpe Qfafmi Gueten Erepvcl^ ^rz laB ^FRAyCTA OB.IENTALJS (vVXGoPBII! 
^^^^^.^^lHTRANCKENtANT} DEJCRIPTiaP " 
nrrTnTVy^ JB AYCTOIUi..yEBA5T.A ROTEHHAA fJ [ AE 'DVC. 'Ke^^.f'-^t -..^^' .^ iS^uppeti (tCafem^ 
\ 0<¥"" rHritrm 'XLppa^ch (Vpeckj 

J&lierjetl ^i^petijoiy ^cUe^de^ 

Scaae^i. I Lojvkfiirjctt 
ICtleheil'!^ l^A£u TW^NT -. 'Setithettu 

:■■-. ¥ 


''■■(Vafunou, o _^<:7i ; ^K 


Ofe rr^^f '^^ Ochtc ■''V-BorAj, JU ^rantutttt ^' Oen. . tlEnisbtiren ■■. >5i x io-. r VSiefhok. ■ '(DicpeithTVu\_> fj^ei n)elher/e '^ '^irJ V ^/^xt. \ ^*"^ ^^^M^n'^^ ^?^ r"^:;™..,®/ r..^ oeuer<l 
^ema \3rMms CrSchth^ 1 ■■-Oldett ^ertiickj . «. "^ I Itemen 

t ^uersborch LedJen 


I-tf^r >t^' 'Borck Ti r^ /i ^' ^^ l ^^* ''^t */«■"■-• t 

harH/^tnfdettm-fredken- SS^ » ^iScn^^~''i^\lu"i/^''^"'^ '^ 

' ■■ ^'''^■^KsrS'^'^;)-^^^™.^ ■ Boroti , Derus. 
ueUt iecJ;en.l lenJte^ 

M, r^ 

iin^T^ ^"S^* ^^'■■■" ^-^"^^lehdfin L Oidenherch ^aSer^e '{} 'i-,, -i, D -V , iMoiicel. Vclei "■^.^^aucnr ^. 


COiflT,- 'leu^ercl^en j Offen IS--I Notarum eia 
plicAtio . 

o (])r£s . 

+ Xei&sfPrincipis . J^fyhaf, 

9 Yrbs, cumJicJilt.prin 
Cljtis. 

■=> Vaans . 

■•^ SUonimerium 

V Tr^toraim,Jme ViUa 

9 'Pa^US, cum Tr^torio 

1>AT VESTH VA^N 
%^C HL TCHVSE^N 

^ I ' r ~ I 7 . £A,iij>4 "^-rf 

^ueckenlreck, tcrltSd:fttr Ga.f ^ ^i Sajlenhorch '■:.1^AVI.:SS'B: 

grefen^ .¥1 

/! i---i , kIo - .^.^'ruiJt ^C. , <^^i^','^"^ ^~V^ehvclo ] ■'•• •! la/«*ft»wr _ - tl 

\WidetJtmy {_j 

■■■■.$jMiorch p^ I ^ Oe/lenuelde . 

^'Enittfer ■We/H^h^ Wc-' A"- tPoelbei^en —" ' '^otrhAtu , ,^ ^ ^ib. 

7/«, I iVeHeren Cappci . d&ucl •Boeci rJtom "=* „^/7? (fi^iTni ■p' i^.^. ''•li^^-jje: M , ^"mehifen 

1 Sttvettiherae / 
'D^detU I \ k ^ ifertxueUe M^aei •elhor i-^iA'-./ jiy>. com; iTP. 7 :\ n TLAI^DT VANDEB^ 

-T — I f,/aqna -^ 

-^ — ^ — 'i^M Commuma^vttmana Cof^el. Cum_priui%it. B O H E M I A^ 

BO H E M I A , Germanix portio cft , Aquilonis flatibus tota fermc cxpoflta . Cu- 
ius ad Orientcm vergens latus Moraui obtinenc , 6c Slefitarum natio , Septentrio- 
ncm iidcm Slefij acSaxones, qui&Mirnenfes &Thuringi appcllantur . AdOcci- 
dentem Aduocatorum {Voitlandia vulgo) terra cfl:,Boiariorumc|ue Rcgio . Meridio- 
balem plagam tum Boiarij,tum Auftrales habent,qui ripas Danubij vtrafquc ac- 
tolunt , nec alia Bohemid? quam Theutonum tcrra coniungitur . Sylua vniucrlam 
claudit,quam veteres Hercyniam vocauere^cuius&Grajcifcriptores & Latini mc- 
min^re. Flumina qux terramirrigant,vniueriain Albim exonerantur. Hicin mon 
tibus exoriens,qui Bohemiam Slcfiamque difterminant, mediam fcrme Prouin- 
ciam perlabitur : primo in Occidcntem ,deinde in Septentrionem verfus,vbi Pro- 
liinciam relinquens,pcranguftias montium &abrupta conuallium prxcepsSaxo- 
hiam petit j quam duas in partes dirimens,in Oceanum fertur j vbique a Rheno 
flumine xquo terrarum fpacio diftans. Amnes alij,quos Bohemi memorant,Or' 
lioze,quoa Aquilam fignat ;E^ra,qui exnomineOppidi quod alluit, vocatur,iii 
terraAduocatorumexoriens,apud Litomericiam Albi mifcctur:fcd cundos Mul- 
tauiacxccdir,quiMetropoIimRegni PragaminfluitjhicSaczaniam, & Lufmicium^ 
& Mifam,&Albim fccum trahit. Oppida totoRegno memorabilia,Praga j Rcgi^ 
PontificiquCjhonefta fedcs j neque minor neque ignobiliorEtrufcaFlorcntia, treis 
in partes diuila ; quis nomina indidere , paruam Pragam , vcterem , ac nouam . 
Parua finiftrum latus Multauia^ fluminis occupaticolliquc coniungitur:inquofira 
cft Rcgia, ac S.Viti Pontificale Auguftumque templum . Vctus Praga in plano iacet, 
vniuerfa magnificisoperibus adornata. lungitur autem minori Pragx lapideo pon- 
tCjC^uatuor &viginti arcuum. Nouam ciuitatcm a veteri fofta difiungit profunda^ 
vtrinquemunitamuro,&:in quamfacile fluminisaquadcriuaripotcft. Poft Pragam 
Litcmefcc , altera Pontificalis ciuitas,vicinaMorauis. Cuthna quoque haud parui 
nominis habetur: vbiargenti veucr. NecBuduicumeontcmnere opportet. Habec 
ctiam nomcn Slagcnwerdium,vtraque Brod<iiBudinge,Colonia, Litomericium,&c. 
gelida prorfus Regio, pifcc,atque armentis abundans,cum volucre ferisque frumcnti 
ferax. Ciccra pro vino vtitur,illi Ceruifiam vocant. Ager toto Rcgno optimus. 
Vinum quod nafcituraeerbum jditiorcsex AuftriaatqucHungariaimportatb vtun- 
tur. Sermogenti 6cDalmatis vnus. Mos vetusinhancvfquediemferuatur,in tem- 
plis fcrmonc Theutonico , in coemiteriis Bohemico plebs docetur. Solis Mendican- 
tibus libertas fuit qua vellent lingua populum inftruere . Plebs toto Regno bibula^ 
&ventri dedita. Qupties Crctcnfe vinum Caupones venalc proponunt,inuenies 
quamplurcs,qui iuramcnto adacti , nunquam cellam vinariam cgredientur, nifi 
cxhaufto dolio. Nobilitas glorix appetens, belli perita. &c. Hxc fumpfimus cx 
JEntx Syluij hiftoria Bohemica . Plura habes apud Munfterum , Rithaymerum , & 
Sabellicum ^nn.io. lib.i., & Alb.Crantium in defcrip.Wandalix . De huius Regio- 
nis incolis,vndc vcnerint,&antiquis eorumfedibus,lege Mart.Cromcrum lib. i. 
hift.Polonicaf . Idcmcitatcuiuiclam DubrauijOlomucenfis Epifcopi Bohe- 
micam hiftoriam,quam nos non vidimus. Pragam huius Regni 
Vrbem primariam defcripfit Georg.Handfchius. Hanc 
typicam defcriptionem fumpfimus cxTabula 
lohannis CrigingcrijPraga: 
An.i^^S.acditai 

25 voi T ; 

L A n: 

DIAE 
PAB^S. Schn^ht. JVI l S TSS I jiE PAR5,/ •3 Iraujft £^ig L*;^o^. ^a rt)j> K/ultrn hejidc SVeur ^"V-, tV^citztn ^aboth 'Htt oWij/rf LeutmeritZj.hic J^^^rmein^^SKmttfk^k;^ r^Tro^ 

^ -'^ 'i,'^ Cloilotz^ ^^„„ „ 


la^'-"* »^^~— wi* nJ — — *-— fcigjj a^^VfH7V*/a i i^ 


'fittina ^jr- \^ gCot S5*r ('(i/«^. ^^ir^njfem 


5/:;/s M4 ^ahiensweraa 

ARS.I FrMnj z' N ■cr^'' tattd 1 Mfenicz-i lyeNiaw- .>^° <-, Litit^—} ■ — . _jMlmj>l>ursd,n: l^pct: ^''^J^V^f^KB^mi,jiAP.''^f"t^ ^ ^mmUM litc optmas hakem lti^on,jsfi l'cho^a7^ j^^ \\ .,^^&«r .„„ .I> '^Fardidntz^mvJiattt^ 
^kdios hic jabfi^^^ . 


^-yauc ich 'Befe GcJencKi: •£s/"''^--.. temisci CTriie fk 'T\oteen£f 

tucnm 
VTfirinift 
'i otiiivrtz_' I, \\ -Voiarad , Sctsch 

.^cpciak: 

i ^tuJcns -Linsf^ . WU^otiiz^ ^urwitz^ r ^ 

.*M- S^tSchivan: 

.^lan -^..^^^bercj 

jkil£^^^:^2^ '^T '..wn'-^"'<. ^'-^-^I ..^ 

Sv I „ _ 

\&obcjlm JZ' '«'itta Taintz 'oliti ^llf. ,rara J^i^'"""^^»^^^^ i.Ji£er/eritz'^ •^ I 
Jitta I ^ tCau/hticir "^Jitta ^Schivei/S Ohnutitzj' iratn 
Lobfkirchen ^Cutmv.preitat opt. 

' ' *■ l/eis. . .a:Efc3uL . 

j^j^ lioreflaHiitg^ Wjuu — 'Bur 

mMjlc^O)!' Ge. i.^J-r^ r ir Stracknitz-o 'Bujna ^\ J^f*^ 

t^chUttenhoJfn tj^ f^ ^oclia\ Tlan—> MTrin MORAVIAH-^ 
P A R 5. tOuerfery 'R.fmberii "■Viittinqa ^'Tif-tus I Bl ^ // 

,~i^^!k^ -^- ■ W^^^ud-weiB.riic funt arqentifodine 

Trahalitzj.klis |JP* X^ n ■ ^^ '' 

h^cmporiu^. 1^^ ^'r/^'""^ ' hnqintih uruuettaw RE GNI 

BOHEMIAE 

DESCRIPTIO: CumvrtutiMio. f ^aflttfii^ .O^V/rtGw Cromclaw- kwct "" 
argentifoSnam • 

j ^ofctwey^ -. ■■ - ^ — ■ ' 

},uiaiJ<)q^f.'w for.ruuii rvaut^am Joaem''^ cmv' 
m^, m:,;:icnnbns mantilms :wc^ie,ciiha ihametru tri'- 
|M i/Tfi M-.Ttim itinere 'ficfiJit)? ,ih/Sluitur: atii^ru tnait' 
■ta^^ fu(w( ,^i/t' .j,/ SejftenO-i-^dfm fltM.t yeiytmr StiAref li^^ 
/ ■ifffifllji'nir,,trJiiiJane ac jrreyqrites.vln t^iihritajihux vt^em 
- '■^■..•nJicui^ijia ntifnrcs eum aijjs Diirnihij pr^^amis VnJi . Clbiffl.Jir' 
fi\ji-im! .ifcjrjn.tm ejeune,aujs VnJLj^prj/JmJJ/irrhi wm;ym lui/i 
i Jtme o.-ctqKir.t:j£efemia tmmjihui Vmueja fisheminm cjmfrfhejtt. "a r S T R I ^ 
A E P A R 5, /^. w riT tip^. J i> ^ 


nrfwrrrr.^. &., ^ ^m^immms ] l^\' X S I L E S I A* 

Fvi T hasc Prouincia diu fub Imperio Polonorum, tandemquc fub^ 
iicitur CoroncC Bohemice, accipiens nomen ab amne Schlefo (vel vt 
alij fentiunt) aSchJefo Kege. Odera fluuius perlabateam.Latitudo 
eius patet itinere trium dierum,(3c longitudo quatuor dierum : exten 
diturque a Regione Hungarica , vfque ad Brandeburgenfem Mar- 
cham. Fuit Epifcopalis fedes primum Nilfe: deinde tranflata fuit 
per Cafimirum primum ad Vratiflauiam Metropolim Prouincise. 
Sermo populi Germanicus efl: : ab altera tamen parte Oderae fluuij, 
vbiPoloniam refpicit^Polonicalinguaprasualet. HabetRegio duos 
prascipucComitatus;vnumin Lignitz,cui magna pars terrae 6c po^ 
puli fubfunt : alterum in Schweidnitz, qui paret Regi Bohemi2e,6c 
is habet in eo prasfecflum fiue Vicecomitem , qui in Oppido Lauer 
manere folet , & quatuor in anno vna cum reliquis Nobilib. in Vrbe 
Schweidnitz celebrat ludicia . Multitudo Ducum,inter quos patcr^ 
na hasreditas per capita diuifa fuit,Iacerauit Prouinciam in multas 
parteSjVnde Regio frequentes incurrit calamitates, & crebris expo- 
fita fuit latrociniis . Terra ipfa vallatur montibus,& multis infpergi^ 
tur fyluis ; humec^latur plurimis riuulis , quos Bohemiac montes ex- 
trudunt , & ad oderam defl:inant , vnde Regio admodum foecunda 
redditur. Incolae bibunt potum ex cerere fadum, quem Bierram 
vocant . Infertur quoque vinum ex Morauia & Hungaria. Et iuxta 
Crofnam Oppidum crefcit vinum ; fed quod magna ex parte per 
Oderam in Pruffiam , & alias maritimas terras auehitur . Aiunt e^ 
tiam vidtum in hacRegione comparabiliorem efle,&in minori pre- 
cio inueniri, quam in aliis circumiacentibus terris. HascMunft^e^ 
rus in fuaCofmographia. Cetera Pius . fl . in Europse defcriptionc; 
Laurentius Coruinus Nouoforenfis; Francifcus irenicusj Sabel- 
licus ^nn. 10 . lib. z . 6c optimc Georgius Rithaymcrus . nec non 
And.AIthamerus. 

Vrbs huius Regionis (quam primariam diximus)Vratiflauiaeft, 

ampliffima , a Vratiflao fecundo Regc Bohemi^e condita j olim Bu- 

dorgis appellata. Sita efl: inter duos montes ad ripam Oderae (inquit 

Pius . n . ) priuatis ac publicis aedificiis magnificc ornata . Odera 

fluuius (PtoleniiEo Viadrus dicftus^ qui eam fecat, in 

Hercynia Bohemias ortus,apud Stetinum 

Vrbem fe in Sueuicum mare 

exonerat, 

26 i. '"'' ">■ V:-.- N T-- 


A V S T R I A. 

JW S T R I A M fiib nomine Pannonix riipcrioris his vcrbis defcribit Georgius 
Rithaymerus,in kiode fitu Oibis rerrarum ccmpendio: PannoniafuperioradSo- 
lisortum Leyrha^r Huuio iungitur: Ptolemarus huicRabonem abOrtu terminum 
ftatuit : Onalb fluuio,(S<: Norico ad Occafum. Sunt,qui Ca^tio monte ab eo cardinc 
nniunt,Teium fluuium &Morauiam aSeptentrione: nam eovfcjue liodie proten- 
ditur. Ab ca parte,qua decurrit Sol,Montana Styria^: . Gleba vbcr 5c fertilis omni ge- 
nere frugum , 8c qu.r minimo impendio colitur. Vili etiam & ftrigofo equo agrico- 
ia in eo tradu,cjui CampusTranfdanubianus fiuc Marchianus dicitur,vbi olim 
Chetuari &Parmccampi fuerunt,terram arat. Marga,citracjuam agriin Bauaria 
infoecundi,6cmacri funt,c]uid fit, Aullriacis incognitumclT Crocum itagcnero- 
fum gignit , cum cjuo nulhim aliud de bonitate certarc potefl;. Vinum natur.r ami- 
cum . Vrbes & anriqux , & nobiles mult.r ; maxime tamcn infigncs, Styra,Vaden- 
hoffum,Mclicum,Cariellum,anriquitus Claudioni'i jCremifium^Cctro caftellum, 
hodieZeifircfmaur;Santohypolitus,Neuburgumduplex,alterum acocnobio,.ifru- 
mento alterum didlum ; Petronclla nunc vicus, magnar olim Vrbis,id quod rudcra 
&ruina?indicant,vcfligium;NouaCiuitas,Pruckad ripam Leythae fluminis fitum, 
Hamburga:Omnium tamenmaximeinfignisVienna,olimFlauiana,fiuc luliobo- 
na did;a,ftudio htterarum admodum nobilirata,&: quo nullum aliud prajrrtantium 
Mathemaricorum feraxfuir. Eam vinctacoronant.^dcs ciuiummagnifica:,vtvel 
Principes hofpites accipere poffent , & qux feneftris patcntibus ventos accipiunr, & 
tranfmittunt ; ncc vnquam acrc pigro Sc mancnte,e6 quod fingulac fingulas areas ha 
bent,ingrauefcunt.Frequensalienarumnarionumad hancconuentus.Rcrum,qu^ 
tuend.i! hominis vitae nccefHirias funt^ m.igna copia . Flumina Auftrix funt Danu- 
bius,oIimRcgionisterminu5,nuncmediuseamfecans;Onafus,Traunus,Erlaphus, 
ui ad Cellam templo Virginis matris infignem ex lacu amoenilfimo oritur ;Trai- 
us, Ypfius,Melicus,Marchia,Teius, qui Morauiam ab Aullria difiungit . Campus 
vario generepifcium nobilis, Leythaj&inquo fciriffimi faporis cancri, Sucgadus. 
HadenusRithaymerus. Deorigine voc.ibulihuius RegionisharcrefercLazius in 
iuis rerum Viennenfium Comentariis. Aufiriae nomc rcccnri feculo natum ert,ante 
annos circiter quadringentos,ab Aufiri (vt credo) vcnti flatu,qui iftain Regione frc- 
qnenseft:vel obfimilitudinem Germanicae appellationis ^/Icmich (quod verifi- 
niilius mihi videmr) quod nomen Orientali Regnorum fuorum limiti Francorum 
Rcgcs indiderant,ceu & Occidentali ^effenrich . Habuit haec Regio olim Marchio- 
nes , poftea Duces , dcinde Archiduces, quibus hodie paret : vri videre cft in didis 
LazijCcmeiuariis. HuiusRegionisinfigniaolimerantquinque Alauda!aureaE,in 
crlcftino clipeo pictar ; Sed Liipoldus Marchio hoc nomine Quintus, a rei euentu 
ab {mperio concelTa noua vlurpauit infignia,rubro &albo coloribus,diftin(5la: 
quod ita totus fiifl^ufiis finguine in expugnatione Ptolcmaidos fuiftet,cingulo tenus 
cluntaxat(quod albumcorpus interfecabat)acruore immunis. Cetera videapud 
Munfterum, & Cuipinianum . Auftrixetiamdefcriptio extatapud Bonfiniumin 
fine libri.4. Dec.idis.4. rerum Hungaricarum . Pius.ii.in fuaEuropa^defcri' 
ptione citat Hiftoriam propriam huius Regionis a fe defcriptam , nobis 
tamen eam videre hadenusnon contigit. Idem pulchcrrimc 
in fuis Epiftolis defcripfit huius Rcgionis 
Metropohm Viennam. 

^7 ^ gg>T^ T r T ^Tv r ^r« r ^r*T^ 2 >s^s*>2>z^^^ ^ ^ s k t> =Tyg^^ i o. ' •VT>lr^^^iw:j>i!»T.>g7v.^-e:r^^^^ h^i' Ti, >>* 'Drojn^rff', ^larnt. 'AV<5TRIAE 
'DVCATV^" CHORO PAR5. VI, -* -i^^^s^C-ijiae- J?-.!llS!''^'«i;^^.2r:"??r;-£ir. Ci^^^, 'iA ''■ Ofyi yrww- Haimn Cnlitt, Sitk ni>Unt}i. \ otampfm. 4? ^^. ii 


lA* 


'allfn. \^ha-pi ^'BrHow. irttfnacnn- 


2 ""'*''''■ 

P»^/^ 


'--r^-iHUniii. mJmim,. .^ycC!>^f#«,f^ "^oiper ■*^pj,f^ (j"fl" 


*y'. TuJHfa HidUl. 
S.Th, -Xwftpti "!![• Werfnu 1W*^' ,;^/» j!S&././*-^««. -Altmmmi. ^^i^flttCT^mn 


fi.Xln*. IjchintriM . 


}(i^. Sjiita lort- ■^HVI Ki/irjt 

IVf/frffJtwfTT- 

RIAE TCtf/im.. 
fpi;!*'5' A^„j^tt- ^&m^. .(9/«)n«Ibm 


T^^rUcMn ■•t. tliUni/fain. 


X-^i^i. punlifchu£^lR^ ^^■«^»^— 'CARNIT/A.." I/""'^'^' Oru,f~'"""^'_^'-^'^' "S^^^^^^J-^^^^-^^^u'''"'^'^"''^^'"'" 


'Jil/mard. i.tfmharJf. 

^n/a mifiai 

num. 

fCim prm ifyj.^^^ "KtiJiUia ^atitti himimirieti. 

>4 A trrtlm. 
S.Tetir. * '"Dofi. ■Jnt/ier 

4 MutLJorff ■ 
iersJorff: -" 

^ .rkfk' ■^ «- aii Timler. Ijordeffhrra. ^RJierspun 

_f]Cdsm. 1.! 


t-^''"""tr^a^l l-ff^y^'^' '^t:^-'rr.,obsJr^^^ ■i. ^ i.L\.., '^'^•k^ tdMf». MrVatfd>. ij^ant. Mimim .Kte^ 3i Tetta». ■frijat 
Slrtenir^. >a> " ^/tofe» 

r ■•1 ^ iHWi^ai iKWmflw. 13^ M. E R^_i_D S. H0hO<><>^0»<>«K><><><>^>*SK><><><><><><>^^ SALISBVRGENSIS 
DIOECESIS^ rRAKCISCVS IRENICVS,ex quinque EpifcopatibusBauariiC, 
hunc primum vocat ; eiusque Vrbem Cathedralem, ( quam i^neas 
Syluius Metropoliticam vocat,) cuius hic piduram addidimus,his 
verbis defcribit Munfterus : Gernianos IVLIVSC^tSAR aggref- 
furus, in faucibus montium Arcem munitiffimam extrui curauit,vt 
milites ad eam refugium , & fatellites ex ea iuuamen haberent . 
Et inde Caflrum luuauienfe^Germanicc^-Oe^^^w^^r^^appellatum eft, 
Fluuius quoque cui adiacet, (luuauius didlus,) Arci nomen dedifle a 
quibufdam putatur, a quo & Ciuitas inde condita luuauia dicfla eft. 
Habet haec Vrbs paludes, planitiem , colles , 6c montes . Paludes 
prxbent pafcua ; montes aucupia,& venationes nonnullas. Cum au^ 
tem hxc Ciuitas olim floruiiTet,temporibus Attilae Regis Hunorum, 
fuftinuit incurfiones , vaftationes, dz incendia . Poftea circa Annum 
falutis . D.XX , cum Diuus Rupertus ex Regia ftirpe Francorum or^ 
tus , V Vormatienfem rexilTet Epifcopatum , & poft obitum Regis 
Childeberti a fede VVormatienfi pulfus eftetjThedo DuxBaioari- 
orum Ratifponx eum cum gaudio fufcepit, baptifatusque eftab eo 
vna cum Proceribus dc populo . Et circumiens Rupertus Epifco^ 
pus per Noricum vfque Pannoniam , pr^dicansque C H R I S T V M , 
plunmos ad fidem eius conuertit. Veniens autem ad luuauium 
fluuium,vbi olim luuauia Ciuitas fuerat,fed tunc collapfa, virgul- 
tis operta, & defolata; contemplansque locum Cathedrali fedi ido' 
neum, proprietate eius Duce obtenta, extirpatis arboribus 6c vepri- 
bus,repertisque xdificiis, Bafilicam in honorem D.Petri conftru- 
xit. Quin (5c CoenobiumOrdinis S.Bencdidi,cum munificentia 
Ducis inftituit,rexitque Ecclefiam Epifcopalem Ann. ^^. (5cc. 
ceteros eius Epifcopos & Archiepifcopos enumerans. 
Vide etiam Auentinum,qui putathanc Vrbem 
PtoIem3eo,pardicum efle. 

28 
Pui fdtrif aifert ityeniojij ^ ■^^/'^ 

^flkiire noimn,LauMus excohis 
'D^nusjauorc cfhpjmio^ 
Puem Jejuens 'veneretur (ctas 
^rnn Marcus er^ojtccrit loc opis 
Qrato tuum.tc qvpojvucjmu 
Salc^hn^a ciuem,^c/hens'pe 
ToHeritatis honore cinq? , «»- ^-r!«-- 

9ra/?e 
B A V A R I A. 

13 A VA RI A ab Auaribiis Hunnoruni reliquiis,qui Noricis cx^ 
pulfis in ea terra confe(dere,adied:a littera appellatur. Boiaria etiam 
a Boijs Cifalpinas Galli^e populis hoc loco aliquando moratis,dicitur: 
Noricum olim fuit,& Danubio infigni fluuio exSueuia profluentc 
irrigatur. NuIIaGermanias Prouincia,pluribus,cuItioribusque illu- 
ftratur Vrbibus. Saltzburga, quas olim luuauia fuifle creditur,Mc- 
tropoIis.Hxc Regio,priufquam in Prouinciam redigeretur,aproprio 
Rege , ad Arnulphi vfque Imperatoris tempora, adminifl:rata eft ; vt 
quidam fcribunt : deinde Duces habere coepit ; hodiequc tenet . Re^ 
gio ipfa,prxterquam vbi Auftralior eft,non feritur. Nemorofa mul- 
tum eft,& montofa. Sues glandibus,fylueftribusque pomis,tanta co- 
pia nutrit,vt veluti Hungaria boues, ita hasc fues ceteris Europas na^ 
tionibus large fuppeditet. Gens ipfa veftitu vt plurimum flauo colorc 
amicitur: ocreis Iibentiusquam caligis calciatur. Non eft hodie de- 
ferta,vtStrabonis temporefuit,fedcuItiffima;magnas&fuperbas Ci 
uitates habens,5c Oppida nobiIiffima,quorum fpTendorem nefcimus 
quse in tota Europa vincere poflent. Magna copia frumenti circa Ra 
tifponam, 6c Landshutam : at vinum in paucis crefcit locis, idque a- 
grefte. SednobiliaimportanturexAIfatia, (3c Franconia,Athefi,<5c 
Neccaro fluminibus ; viciffimque fal,cuius magna ibi paratur copia, 
eflircur. Monacum Vrbs ad ripam Ifarae fluuij fita, inter Ciuitates 
Principum inGermaniaeft pra2clariffima,vbi Principes Bauarias no^ 
ftro aeuo refidere folent: ibique femper Leones nutriunt: folcntque 
nonnunquam Leenas ibi parere catulos. Marcusquidam,difcipulus 
S.PauIi^hancRegionemadChriftianam fidem conuertit. Primus 
Epifcopus BauariiE fuit in Laureaco,vt ex veteribus colligitur littcrisj 
fuitque tunc Laureacum ingens & potens Ciuitas,fita in Confluen^ 
tia Eni 5c Danubij . Sed Principes Bauarias iranftulerunt eo inCi^ 
uitatem Patauienfem : <Sc Carolus Magnus rurfum a Patauio Saltz^ 
burgum,vbi hodie eft. Hxc apud Munfterum. Plura apud Pium.fl, 
Sed qui omnia, qux ad h uius defcriptionem defiderari poffint, 
velit, legat loannis Auentini diligentiffimi 
hiftorici Boiorum Annales . 

29 vrluifrtiu'- x^ \8Jenmj «Kf VY^Z&a ^mi^m, vtrjiis Scpi 'litrdtmcj jihi( Bjr.r .)if 
'Bshemmi dnqit—r' 


IHOCENTA 

WW— N. i**,^'"^'''* THVNICATES ., r^liffcf '^^Jzfjou 


Ukrhoum coLoifUi. Ir HE T I A E 
PA R5. BOrODVRVM .i 

W/\ J^ '^^'"^^^X^^^l^^ fw / 'Smach ^^^;^^^ ^c Bauanam intcrl)anubiunr Oemim --^^^^ AT S TRI JE. 
P AIL S. icurtacH \ s.Lc, .Dcncrarm 

o iancm tiffipiff XICATES rt LICATrij^jjsfg^^ijrra AT kcnMd BAVARrA 

I2*^FERIOII mjlLlSIA 


A^:^^ Zjm linu: 
-jcnlng. -Apff-ccfCONSVATfETES. ^ 

BREVi^r^^------— rO^Y ^ f 1 r ^ 

p^ '^"^. -^^^^ .."^oricum lme'\ kerraneuy (icf ^c Ov-OI^CVM ET >• OBIC O 5 «VcriWf »l!l.^ -/ IpQNTES JCAPHQte 

\SaMtrcn—) ivsucm. 


.ivmsivjt , 

BAVARIA __SVPEH'' 

ojjenncim t .SVlirSTA 
^TIIIDELI 


' Lfitma- 
imq. I a J .* .5 <r 7 


r.5ii^« :^<^ |^^to« Tiauariam cis Otmmfiiium '^>X^<. ; ' J^ p> 'f ^ra l-Ci ^•^ -^ 'Bafkn^cHj. 


~'~Qrvi>alfcnJT ^iiggg^ ^BfiEATl^ri 3/:;r itE RID I E s ^10^^ .o VINDELICIiL 
SIVE VTRIVS^E. 
. «. BAVARIAE.SECVNDVM 

i VI antimtm iiff^nccntiormjttum, dfoann?jGtm'. 
tino o^ if/crititus, Principimjut eiufam 
^ re^onis Jemcatus, ataup J-^y' 
^ futi caitvs^Asimo a — s ■^ 
''# ~\Cfjb "^o.isiy ^ -'<Sl J-s Xf N O R T G O I A. 

vel 

EAVAKIJE PALATINATVS. 

Jl5avARI/E altera pars,qua2 vltra Danubium Bohemicam excurrit fyl^ 

uam , vocatur noftro aeuo (ficut^c olim) Nortgoia,habens Nurenbcrgam 

Metropolimj vnde Regioni,fecundum quofdam,datum nomen . Etlicet 

Nurenberga non fitperuetuftaCiuitaSjtamenCaftrumeiusin sedito colle 

fitum, quod olim Caftrum Noricum fuit appellatum, eft antiquum . Ha- 

bet hxc Regio plurima Oppida, Monafteria, (3c Villas, potifs. Amberg; 

Sultzpach i (Caftel Monafterium j vbi olim Principes Nortgoias fuam ha- 

bueruntCuriam.3 Eger}Beierut>Eiftet;NapLirg,6cc. Q^x pro maiori 

parte funt Principum Palatinoril . Siquidem Ludouicus Imp. 6c Dux Ba- 

uarix fecit AnnoChrifti.i 5 3 9. huiufmodi djuifionem,qu6d ex tota Baua^ 

ria^ Prouincia Palatinis Principibus cederet NortgoiiE Regio, pr^cter Oppi 

da quxdam Imperialia :MuIta etiam pertinentia ad Coronam lmperij,oiim 

fuerunt Principib. Bauari^ impignorata . In hac Regione inter Bamberga 

<5c Nurenbergam,adOrientem,verfus Oppidum Eger,fitus eft mons ma^ 

gnus di(5lusFichteIberg,ex quoprotluuntquatuor infignes amnes,Moe- 

nus, Nabus, Sala, (5c Eger. Compledlitur autem mons ifte in circuitu fuo 

circiter fex miliariaj 6c extrudit varias mctalli fpecies; gignit (5c optimuni 

c^ruleum colorem , quem vulgo Lazurum vocant . Inuenitur quoque in 

fummitate montis ftannfi ; 6c multae fouea!,ex quibus olim metalla fuerunt 

eruta: in fumma,tota illa Regio turget mineris,potifs, ferri,vndeNortgoi- 

enfes annuatim magnam vim pccuni^-colligunt.HacflenusSeb.Munfterus. 

Vide etiam Pium.ll. DeonginePalatinatushuius Regionis,Iege Franc. 

Irenicum . HuiusRegionis Vrbem primariam Nurenberga,elegantiffim(: 

defcripfitConradusCeltes Poeta. Montem Piniferum,quem Fichtelberg 

vocant,defcripfitGafpar Brufchius Egranus peculiari libello . 

VVIRTENBERGENSIS 

D V C A T V S. 

Re G I O VVirtenbergenfis Ducatus circularem Iiabet quafi fitum; compledi- 
turque Ciuitates (5c Oppida plurima ; multa Caftra,(5c Monaftcria ; Villas, 
<Sc Vicos penc infinitos ; praeter tres Ciuitates Impenales,Eflingam,\Vilam, 
<Sc Reudinc^am,qua^intraditionemPrincipis fuum habentlitum, (5: pro- 
nriaslurifdicfliones. Pra:ftantioresautemhuiusDucatusCiuitatcsfunc,Tu 
bincra, vbi Academia;(3c StLngardia,vbi Pnncipis fedes . h'ax pra*fatus 
Munfterus,6cplura. HuiusRegionis pnmarium fiuuium Neccaium,(3c 
ccteros, pulchrc defcribit Fr. Irenicus lib. 8. cap. ] 4.. N eccarus fl auius, 
generofi vini,quod inde Neccarenfe vocant, fertilis eft , 

3^ ^^PALATINATyS BAVARIAE DESCRIPTIO 
feriERHARDO REYCH TIROLENSE AVCTORE. "^^^^^*^^^*^*T"^ffHf'rTf1 ^IRTENBERGENSIS DVCATVS VE 
RA DESCRIPTIO TVBINGAE EDITA.,55. FV}eihrim %" ~ 1 _/7 (?/*< v^ "'-Tnmt ,^/ -W(itf/« Cm^« aJfji <T7-il,!.s^- ^^/ i^pWf: ^<i, ai;«.. _^ij^*^ Efcknm 'Wi^^m! ^Sriifiii t^rmP' 

icrff. :Bat 


Yajti ,tk foch. ~SIS!^ 0r/, >-ajF waiiierf 
iLen^eli- <Priuk numarck Wnhir. Caiitcrlhm 


jf^reriher^ '•'ikh GreSing .ejenffnmjk. r ^W""" 5mc^img f^rejiJel: ber^. SE P TETir TRI O lV^» Jfranconte 
fars: 


"l/'. Ol i^ Sretta 
^Meki. 

thonis fiUi 


^'"0 'S. 'ti-?teLN*^ «J^niWj ^^ JJftS .echerezir Te0e, h^ ^HU^ <Poimrfl: 
Huehort i\cuctipinr \j)iefei Gr ^StettJta, ^\ ■icmnjei _ ieiwrutt A.C1CII,!, bad Q x^^^ Piii'. \iniejfiit- WCmtflar wigcn eJirtet '^ Tertic. 

^mif^iyoh.' <Piidach.^ ■^rTTEMj] g^^hS7,!% /ttes, 'KiJantdl S^eh^a. lomimff giiiiend 'Dei Melhi liilLed <Hailerh(l ^vrfri <DohfteU ■^"It OCei _ t^ \ Joimihrhaijir scntAor;. •K3^ v^ 

f' ■^Staffen ^ '««r. ■'■ ^ «SKi \rent2iiy0 


Kro^rzEBT^i. .IVJVll tiDorllhaii., 

Schwartzj: tR^otetilu' . Schilta <Bai_ 'Hmfi^T^lfed 'fP&^ iiOvf' ZVMhad hju/en. ff^ntioEd.\ ^■^%^^- ^ . ■.'^ TrfntijJ afor ■\ Lifi te^JamS Ir^ih \ STT^fcVfAI^ eb: -^^!^ > rJg^ C A L A M i L I A R I V 31 C E K ^A ^I C O R " ^^ Jolefr, JUm^i^ 


S.Jer^, M^' 0^> ,. .jLrochel:. -^ 
■■JJSijm. ( i^ c^ hlii^en <Blaheirn <D£k-:>. ,yen. '^0»<^. 7 oafe c^- (Sc^wal^en 5<FAICHI,I.'VGEI^ ^flflCl /^ -^ - Cl^. 'aujen MJL V^iniBS. (Kmx '^mtn-:>. I ^avs Cum yrnu/c(^:L ^ HELl^ETlAr ir\ E bac ^egioncjtc inquit Munjlcnis : Eani T^c-gioncm, aut magnam cimpar^ 
tem^ quam T^nani olim Heluetiam ipocauerunt^hodtc yulgo yocant Stiiciamy 
(^ Confccderatorum terram . lucipit a fummls Alpthm ^dcftncnsque ah Ortu ad 
^Bjoenum , excurrit in Scptcntrionem Vfque ad JValdshut (s' Laufenhcrg^ atque 
htnc refleUttur in Occidcntcmfccundum traBum lur^ monttSy^vfque adLacum Ge- 
neuenfem • quoufque rurfum pcrttngat ad Jlpes^^^obt fuperiorcm Gallia tunctem- 
poris tenutt locum. Diuidehatur autem ea tempcflatc tn quatuor Rfgiones : ynam 
tncolchant Ttgurtnty(s^ ht cxpedittonem factentes exfua 'Rcgtonc contraT^manos^ 
oAnno ante ChrijH nattuitntem centefmOyO' amphus {yt ex Ca^fare dcprahen^ 
dcre Itcet ) intcrfecerunt ^B^nanorum Confulem TDucem helli, L. Cajftum - cepe^ 
runtque, (^ perdomucrutit exercitum eius . Cclehratt fuerunt tunc Hcluetij fupra 
reltquos Gallta^ popu/os,propteranimiy egrcgiorumque in hcllts facinorumy^vtrtu- 
tcm->, ayfnno ante Chriflum natum circiter fcxagcjtmojnicrunt Hclucttj focdns 
cum %auracts Hftctnis futs ^ atque alti^ adtacentthus populis . \Poft hac Hctuetij re^ 
ItBtsterrisfuts^ qua^ fthi non fufficientes erant^cncre jedes pettttm^incenfts moe^ 
nthusfuis, neffes ylla ejfct rcdeundi , meltoresque occuparent tcrras . ^A(ec dcfuit 
illis animus^totamfpotuiJfentJuhigereGalltam-3* ^ProJellt autem funt prtmimi 
yerfus (jencuam ^erjusque T^ornanorum 'Troutnciam-j^ qu£ modo Sahaudia (s* 
T)elphinatus appeUant . lulio Dero Ccefare Duce ^R^ani exercitus pracludente 
yiam multisfoJJts,aggcrihusqt{ey(^aliis ohfacults ^ coaBi dcclinare per Sequanamy 
qu£ hodie eU Comttutus ^urgundi^ : "Venicntesque adHcduos,qui iam hahitant 
^urgundiam^ ^ ihi pofl multas dtmicattones tandem l^entum cjiad atrocem pu^ 
gnam^ durauitque c^desipfa afeptima hora in nollem yfque^. Cumqtic ytrinque 
fortiter in acie farent , Ca'far tundcm yiElor fa&tis ypcrdomuit Helucttos^atque 
gentem hellicoftf.fic infedes fuas yclutigreges injlahula pafiorum pcrduxtt^ye^ 
ritus.fihoc nonfeciffet^ Gcrmanos tranftto %locnofedes ah Hchicttis rehcias occu^ 
paturos, DeuiBis itaque Heluettis^ Ccefar fine ccffatione (falltam oppugnauity do* 
nec eam tundem totnm l^nanorum Imperio fuhicctt , TJe hngua^, qua tunc yft 
funt Heluctij (s^ Gallt , dtiafunt conicBur^. Quidam entm putnnt ( "vt Hcatus 
'^Rjoenanus) Galltcam hnguam tunc neque ctmi Gcrmantcay ncquecum Qallica-^y 
quahodte yterque ytitur^communicajfi Jcd propriam extittffe Itnguam-^.Alij "Vero 
( inter quos ejl jEgtdtus T^/chudus^ (^ Henrtcus (flareanus ) putnnt (ffallos tunc 
yfos Itngua (fermanica^ypotifitmtim ea , qua adhuc Hcluettj ytuntur ^ hahcntur 
ytrinque prohahiles rattones, HaBcnus iUe^, L^rMcr ca^ qu^ de his ^Rfgiomhus 
hahes apud Cafarem^ O* Strahonem-j ^ plura leges apudVadtanuni-j ^ jEgtdium 
Tfchudum-> j Franctfcum jyigrum Bafiancnfcm-j \ Henricum (jlareanum ; (^ 
Ofualdt Mohtoris in eum Commcntario-j: O^tnndcm loan. Sttimpjium, qui ingens 
yolumcn de tlltsferipfit.Htspotesaddere loJ^RJoellicani Commcntaria in Cafarem» 
Tromittit etiam %lj£Ctt£e defcriptionem i^QcoIaus Stupanus ^KJ^a^tus, J^icnmtwt^ ~Rcamis mrs 4^Gzz)j^o 2^sozrvz:>o ^vczr _)-Lckmonim fines habcnc ni lomjiniiwic ccxL.mtm papiium, a- 
if Cfliir jifiv I. ,iimf C^lwdic vcrum cffT^TXjam fuitc a vidffeCatc 
faaisji;irjiiii L^cimiam vsjuc , mifiana ILelucck-a vt ipfi computanC 
XXX. /m ktitumem aittm ntrcriF^imi yef Jtiram ver/us ft' 
mtima-Ajtfium Lz-cxx.milliajafJuum. qtif x.vf/ vii.miSari: 
a iLeliictica efficiunC. (oiuitiet autem miltmiMelueticitm. vt riiic 
vtiintur. IJiacittm dttarum fioiwwit ci]ueffrif; Juarunujue (X Sni 
die peiiefh'is itmerts. Lompittantur enjj ofto miflia iHi/jiiuin^ 
'Jtraficoriim vro vito mitiario f-LefiieCico . 

I T A L I A, ITALIA Prouinciarum Orhis primaria,vti nomen pro tcmporum,rerumquc mur 
tatione fa^pius mutauerit ; nam & Oenocria, Auronia,Herperia,Saturnia,&:c. dida fuit : 
fic etiam cius termini &: fincs varie ab Audoribus dcfcribuntur : poftcrioribus tamen fx- 
culis hi ftatuti • Flumen Varus,inde linea per Alpes Codias,montcra Adulam,Alpes Kbe 
ticas , adiun(5tacjue iuga porro ad amnem Arfiam, Hiftriac terminum j Hoc vnum latus, 
cetera maria alluunt. Ptolemxus eam in peninfiila? Formam defcribitjquam maria cribus 
laccribuscircumfundunt,vnovalluncAlpes. Prilcis Scripcoribusafilrailacurquernofolioj 
Recenciores eam incegri cruris humani non inconuenicnceracoxendice ad imura vlc|uc 
pedem ctfigic pingunc . Habec Italia dorfum,&feu in pifcibus efie videmus a capite in in- 
.fimam parccm, fpinx forraara, Apenninura : qui raons cx Alpibus , qua ab Infero mari 
!receduncoriundus ,cura redo properaodura ciirlu Anconac Vrbi appropinquare,in raa- 
te Superum ferri,& ibi finiri videcur : camcn indc rurfus ab eo mari recedcns,pcr mcdiam 
Icaliam in Brucios,ac Siculura frecura fercur . Olira in hac Regione . m .c. lxvi . Vrbes cx- 
ticiiTe .^lianus Audtor efi:. Guido Presbicer Rauennas,cx Igino,qui ance fexcencos Annos 
de Vrbibus Icalia: fcripfic, fepcingences duncaxac fuifie cius cemporibus fcripfic . Hanc Ita- 
liamBlondusino(5lodecira Regiones diuiditj Leander,nouemdecira. S^uatquenomina 

Antiqua ^B^entia^ 

L I G V R I A l(imem di Genua, 

HetrVRIA J^ofcana^. 

V M B R I A Oucato di Spoleto, 
L A T I V M Campagna di l\oma, 
CAMPANIA FELIX T^erradtLauoro. 
L V C A N I A Baftlicata^ . 

!B R V T 1 1 CaLhria ittferiore. 

MAGNA GRAECIA CaLibria fuperiore, 

SaLENTINI Terra dVtranto. 

ApVLIA PEVCETIA Terradi^Barri. 

APVLIA DAVNIA fughaTiana^. 

SaMNITES ^ Jbbrif^:^^o. 

F 1 C Q E N V M Marca Jnconitana. 

F L A M I N I A Jipmagna. 

A E M I L 1 A Lombardia di qua dal fo, 

.GaLLIA TRANSPADANA LombardiadiladalVo. 

V E N E T I Marca Treuigiana, 
FORVM IVLII Fnuli^erTatrta^. 
lilSTRIA Jfirta-., 

tVmbilicum totius Italix in agro Reacino,Velinum kcum confticuic Piinius; cxVarronis Ccr). 
tentia.huiclacui vicinuseUAger Rofellanus ; ( Rofxa ruraVelini,Virgilio) totius Itali.E 
fcrciliirimus ; qui tancx fercilicacis erac(ceft;e Varrone) vt pcrcica in eo relicla poftridie non 
apparerec propcer herbam ; ob idque Icaliae fumen didus. Olira dixere Carapura Scella- 
tera,cociuslcalixfolum araoeniffiraura:nunc ver6,loca circaBononiara &Mucinam, 
Blondo Audore. Sabellicus Icalici nominisprincipibus Vrbibus,exvulgi prardicacione, 
hxc epicheca afcribic;Dices Venccix,Mediolanum ingens,fupcrba Genua,pulchra Floren 
tia,Bononiaferax,Rauennavccus,Romafand-a,&Ncapolisnobilis. Defcripfcrunchanc 
Regionem cx veceribus C.SemproniusjM.Cacoj Polybius lib.i., &:diligcncifi^rae,vtce- 
iera,Strabo. Ex Reccntioribus Blondus ; loanncs Annius Viterbienfis in Coraencariis in 
Berofum,6c ceteros Audorcs cum codem irapreflbs jVolacerranus ; SabcUicuSj 
dc Dom.Niger j fed abfolucifiilme Lcander. 'h. 3^ MEDIOLANENSIS 

D V C A T V S. 

LEANDER in defcriptione fualtalii (poftprolixam huius Ducatus gubcrnati- 
onis deicriptionem ) harc de eius Vrbe primaria Mediolano refcrt : Vrbs cft Mcdio- 
lanum opportuno admodum fitu ; quo,prxtcr agri ipfius vbcrrimas frugcs, e Gallia 
Cilalpina rcs omnes, tam ad vfum humanae vitae, quam ad dclitias vtile$,comportari 
cjueant. Spatiumcomplediturampliffimum^vfque adco quidem,vtintcr maximas 
Europa: totius Vrbes cen(eatur. Suburbia longa,latacjucadmodum habet,quibus 
plurimumaugetur,plerifque tam ingentibus,vt cum magnis Italia:Ciuitatibus cer- 
tent. Supcrioribus tamen annis ftragcs vaftas pcrtulcre ob pcrpctuorum inter Caro- 
lum.v. bc Gallos acVenetos bellorum incendia ; cjuibus propemodum maiori cx 
parte fubuerfa dirutaque func,quanquam nunc concinuo ftudio rcficiantur. Vr- 
oem, ipfaque fuburbia, lata:aquarum foflac cingunt ; per quas vndique nauigiisan- 
nona» copiadefertur tam magna, nihil vc non vili htc pretio fic. Summam Mchcr- 
culcs admirationem habec ,omnium rerum qux funt ad vfum mortalium vtiles, 
huius Vrbis infignis abundantia,copiaquc . Tam mulca hic,& tam diuerfa artificum 
gencra,tantaque frequcntia,plane vt rcfcrri nifi difticillime haud pofictjvnde & vulgi 
natum verbum celebre, Qui Italiam reficerc totam velit,cum deftruere Mcdiolanum 
debere;Nimirum,qu6 ex his fedibus artificum examina per omnes Itali.T partes 
fpargantur. Habet Vrbs a:dificia mire fplendida,magnificaque ; nominatim /Edcm 
perauguftam ampliffimamq; , quam D o m v m vocant, immenfo fumptu,ac tam ad- 
mirabili artefa(5tam,vtpaucis omninoOrbis terrarum vniuerfi templisconferri pof- 
fit, fiuc magnitudinem & artificium,fiue pretia marmorum & opera fpedtes : etenim 
non folum vndique foris intusquecruftis niuei marmoris iiited:a nitet,vcrum ctiam 
mirabilibus ex marmore ftatuis arte fumma elaboratis eft ornata . Pra?tcrea,funt no- 
bilia Fana pcrmulta , inter qux Gratiarum ^des, fodalitatis Pra^dicatorum, e regione 
munitifllmi caftclli Portae louia? fita ; fumptuofum imprimis Hemifphxrium a Lu- 
douico Sfortia fadlum habens ; fub quo cum vxore ipfe poni volebac,fepulchro ibi ex 
marmore nobili confticuco , CoenobiumhuicFano infignc coharrec Pra:dicacorum, 
tum praeclara bibliocheca,cumq; nobili triclinio,ccenac Chrifti & Apoftolorum admi 
rabili pidura decorato , quod eft Leonardi Vincij Florcntini opus,fummam artcm 
Audoris omnium pidurae peritorum cenfura probans. Priuatorumin Vrbcdomus 
amplifllmas permulta? confpiciuntur. Eft & Arx Portx louia^, munitiflimum, pracci- 
puumquc totius Europa? propugnaculum , quod vlla profe6l6 vi capi nunquam po- 
tuit. Sed(Scalia multaprxterh.rc pra^claraa!dificiaMediolanumhabct,quxbrcuita- 
tis caufa prasterimus. Had-cnus Leander,quicetcra cius tcrritorijOppiaa,Iocaquc, 
elcgantcr depingit. Vidc de his etiam apud Volaterr. in fua Geographia ; &Bonauen- 
turam Caftillioneum ,quide Infubribus^eorumq; antiquis fcdibus,antiquitatibusq;, 
peculiarem acdidit libellum . Scripfit &BernardinusCorius,linguaItaIica 

HiftoriamMediolanenfium . 

LI G VRI AiqUc^c in hacTabulaetiam intcgr^ defcribitur ,Varo 5cMacra fluminib., 

Aoennino monte,&mari Liguftico(quod vulg6Leoninum dicitur,)circumicribi- 

tur. Hanchodic Ripam Genuenfcm ,ab eius Metropoli Genua,vocant. Hacc Vrbs 

aliquando ad Tanaim vfque Imperij fui fines produxit;Thcodofiam enim (hodic 

Catfa ) fua^ dicionis cfFccit ; Cyprum, Lesbum.Chium Infulas, & Peram Thraci.i? Vr- 

bem inpoteftacem redcgic. Hodictoci Liguriae.&Corficae Infula: imperac. Hmpo- 

rium celcbre ; cuius ciues potencilhmi,mercatura &: negociacionibus,per omnes 

fereOrbisparces,maximum fibi nomcn acquediuicias compararunc. 

Gcnucnfium Hiftoriamdiligencerdcfcripficvernacula lin- 

gua AuguRinus luftinianus Nebia^ Epifcopus . 

00 T PEDEMONTANA 

R E G I O. AVRINORVM Regioncm nunc Pedemontium vocamus, tanquam pc^ 
dem montium j quoniam ad radices Alpium ert^quc-c GaIliam,Sabaudiamque 
ab Italia diuidunt . Fines ponemus ab Oriente, Padum ; a Meridie,Liguruni 
-Alpes;abOccidente,Galliic Alpes -aSeptentrione Duriam ripanam. Agros 
habet amoenis frucftiferisque collibusplenosjqui frumentum,aliasque fruges, 
6coptima vina,cum nobilifllmis frucflibus producunt . Vrbibus,Oppidis,Pa- 
gisque perhoneftis nitent.Ducatus Taurinus,fub Longobardis appellabatun 
a quibusin Prouinciae formam,cui Dux praeerat^redacfius eft. Longobardoru 
vero Imperio deleto, primum in Italias Regum,quos Imperatores Ca:fares in^ 
ftitucre,potefl:atem venit: poft in Reguloru diuerforuni; diuque fa[:culis vlti- 
mis Ditioni Principum,Comitum,Ducumque Sabaudiae fuit habita,donec 
Anno.M.D. XXXVI. partemeiusFrancifcus.j.Francia^Rexcepit. (nuncvc- 
V6 Sabaudise Duci reftituta cft. ) Metropolis eft Ciuitas Taurinfi,ad oftium in 
Pado Durix; quam Ptolemaeus,Plinius,& Tacitus AuguftamTaurinorij vo^ 
cant. Prifcis temporibus hanc nobilem fuifte Vrbem,vel hinc intelligere licet, 
quod Colonia Romanorfi crat. lacet ad montium radices, forma quadrata, 
cumportis quatuor,nobilitateCiuium maximc clara; fplendidisetiam asdifi- 
ciis ornata,inter qu^ fummu templum. Gymnafium habet omnium difcipli-- 
narum 5 mirificeq; rebus omnibus ad vfum vita: neceftariis & vtilibus abundac. 
Agro cft perbono ac fertili,maxime vero verfus Orientem dc Auftrum,cum 
vallibusferri copiafa-cundis. Taurinum Longobardorum fedem fuilfc Pau- 
lusDiaconusperhibet. His,vfque adcaptum belloCaroli Magni Defiderium 
Regem,paruit : deinde autem in Italiae Regum, Iinperatorum,Montisferrati 
Marchionum,5c Sabaudiis R egulorum (quibus hodie etiamnum paret ) fuit. 
Ad Padi fontem verfus Ripellum <5c Paifana, funt niarmorum nobilium la- 
picidin^. Ad capitis Padi dextram,incipit planities qu^cdam amocna,Vallis 
Padi dida 5 vel (vt incol^ vocant) Lufernae ; ab Oppido nimirum,quod habet, 
Luferna . Procurrit in longum millia . xxx . latitudinis ad fummum . 1 1 1 1 . In 
aditu eiusOrientali capite,Mambrinu cft ; in cxitus fine verfus Occidentcm, 
Cruxlapideapra^celfa.Coloni vulgo nominantur Chrifliani,fed ritus 6z cas- 
femoniasChriftianoru haudquaquam fequuntur ; imo perquam nefaria fla- 
gitiofaqae colunt inftituta: quale pras ceteris eft,qu6d men ftruo tempore diem 
obferuant,quo cuncfli in /Edem conuenientes,poft Antiftitis impuri acfcelefti 
Concionem,extin(5lis obfcuro nodlis luminibus,in venerem deteftabili, ac pror 
fus a fanx mentis nemine non vituperato exemplo, promifcuc ruunt. Hac ex 
Leandrodelibauimus,quiplurahabet. Lege quoquede hac Rcgione Do- 
minicumNigrum. VidesinhacTabellaetiam Montisferrati Regionis, quse 
hodie MantuanazPrincipibus paret,exad:am delineationem. dehac 
vide Merulam,lib. 6. HiftoriasVicecomitum. 

34 A 
4 TAm: Df?jgp r\IOU (iALE.«J .ftyilm- ^Ll^ S^iSiel :fnjna Viir 


k£^" ^^Gailiiu HiTfghtt Vr/csk -^l^ 


vl vKA-^,„ 


'lana ,CK Vsfi''"" ,,t^f#". y^Vv iujiCr„?- (jiuazju ^tf^- ??v Laenmi ' ■ - i^ 
"^— ^'Ume/lier. CTzrbip-^m PA'i(TE DEt. -V-.-Tjlh •Ifli 


-— fTVrri/, 

W;'W 

iJliLV, 


u-^2 .•ttL l''ffi"M ^f" lii Aflr.tVg/^-'.' , ",„^;. ' x:''»^„,aL/5± c-fJni^X ■'"AAi>.A>^^^^r'"V'?y'^^i! 

AS.Vfti Tairon 


4'''- ^^•ifir. 


So^^iSar'''^ ,'^™°, i'.™=T- ,ww 


A: .. ,'«S^''A- T/titjf" ■'Lh^^n^ 
^ crtiMi: jtii. \ ^'^M l-T^wrtrrf V.'i'^''V ^^^k.- -™''*iffxj^ "i^^ 
1 ~ I I ^^«'»Wflfe Tarom ^ 


'4 " W"j?^_{f„. J^^''/"^"^ awj^ ?^^!«S.,*5h, i~FaMJne limhi -^w, 


- "- -'• ■^'^ ' ■4."^ r::i'''^x? 

_.. '^'.'■st^^^W^^ ^K-f-^^^^r:^- '^io 
'tijiunfii ^ ■s>k ^gcigm 


'^^ajloMg^frprtOtca Suamtri .^ia^ro^T-"*^-*^ •'■^'"#^^rSl T,ila. 
■ 52?* T^" ^<7J»tnv ***- 


'5I/nfaJ .^ ^' 1 (arhanara J.autSa 3al^am. 
■ * ■ , Martm p a; .?^f//c Tjr £, . ■^ijj." Lapktudt %^^> 
- Oflbentta >g^ ; ^cairo f^atvarana ||, 

•*Uha/oj 

Siateza fPontec^ ^thxi 


PEDE DO»lfA TiELLA 


<n«B^>-^ ^-^ ^RMJm MM '^Smnaruia^f'*i-'l^JL''<m-i^ ^ "■ -^i*^ 

^j__ — ^n,^ _-yj ET- j» * # ''■O^TO'w<£Sx. ^r^^^^-c.Cc.y"' f^:::^^:::"^^-'^^ 


AtE BSAtK NORVMQVi: 

l^ AVCT.ORE lA^M^-»"^^^- 
C OBO CAS'P 


^;' 

liif TALDO DE, 
SCRTP.> ^iS^j r^^t^^^^^^^^^^^-t^U : /"r-S^^/^i!^ 
"JT*^ ■-. Vijhera 

■^^^iiitajmj'^'^^- 

■ ■... _?S:^ 

I , .J3lli,rt dtnagzap^ortai 

'ybipeilr' .VT ,J i^^i^ .^ Ocorna 

-mpora: /^;^!^ \Manh,ih a/J^^^^ 


Lapcna '^uhiLim 
r ■•iif^pr^^^^-.?^'''''""'^ 

'^UJ 


ISSttaltana, /Kl ^'^^^^^'^Ip''' p'"f"^^ 
^^^JltrJa caittim^^ r ^ 1^^^^^ Liff^fca^jCiirtia rita VKi 


^omali J ■ ' 

3.j&-/-/^'^ i^'''iT™'-'!^iir^c^55;s5Siir^^ 
Jiulij!, 
^ ^Mi> -•• ^,«i„t^y W& 'X.' ''■■"' Iff''-'- 


ofan XstriL, yMiil^f^^^^^^t^rhnjj' 


J/5LJc.t 
Jclta la ffaliiuifj 

■^cSj_£;^i"^^''^.iw'i^''^^'"^'^^^®f^Ii&-'^S;\.-^ ^**^**.^ 
LACVS COMENSIS 

olim 

L A R I V S. 

L^TII P^S Laci0j (qiiem hodle Lago di Como ab Opido jWi adiacente^Vocant) a Septentrione in 
^uprum adco millia paffuum producitur; Vndicjne coronatur montibus^quorum cacumina/a/}a' 
nearum arborum mmora habenthterajVmece olea:'que.radices Verofylutejn ijuibuf ferarum Venatioties 
frtquentes.bi margme autem LacuSyCaftella conftdunt; mterqu^ m Meridionali ripayComum eflycU' 
rum Opidum a Oallis Orobii^yaut Vt quidam Vult^a Cenomants conditum; %omana Culonia po/}ea a Di 
uo lulio ibi deduElajHouum Lomum appellatum ejl; m anmiif^. ioco pofitum^adeb Vt adfolits delitiAS 
excooitatum Vukatur : tiam afronte pulcherrimum Lacum^a tergo campeflria culta^isrojnmgencre 
fruEiuum feracijsima habet ■■, accedit etiam aerfduberr.jucundijsmiuique . Hoc oppidum duos Tltnios 
/iteniitate Viros dignos nobis protidit, in quorum memoriam h<tc elogia infronte yEdU T>iit^ Mari^ 
Virgvm agrat^ ciuibu6 pietatn ergo marmoribiH mcifa^AnnQ • 1 5 5 8 . ^ x Italia redeuntes legimus i 

tA dextra Daluarum^ tAfimjlra taluarum, 

OrDO POPVLVSQVE COMEN SIS, C.PlINIVM C. PlINIO CAtCILIO SECVNUO, Q^'I consvla- 

SECVNDVM MACTVM INGENIO VIRVM , DIG- TV,AVGVRATV, MILI TIAE GES7 IS,AC OKANDIS CA V 

NAT I ONE CLARVM , DOCTRINA ADMIRABI- SIS,POEMATIB. ET HIS TORUS CONFIClENDlS,CAE 

LEM, VT QVl OLIM I M P P. CAESS. VESPA- SARE TRAIANO AVGVSTO LVCVLENTISSIME LAV- 

SIANOKVM AMICITIAM M EK V E R I T, O F F I- DANDO, ADFICIENDAQJE IMMENSA LIBERALITA 

CIA MAXIMA GESSERITjAC SCRIPTO- TE PATRIA SVA , EIDEM IMMORTALE CONTVLIT 

RES VNIVEKSOS COPIA ET VARIETATE SV- ORNAMENTVM, ORDO COMENSIS CONCJVI SVO 

PERAVER IT, MVN ICIPE M SVVM INCOMPA- DbSIDERABlLI , HONORE ACCEP TO , MONVMEN- 

RABILEM STATVA ET ELOGIO ORNAVEKE, TVM POSVIT. M. CCCC.LXXXXVII I. KAL.MAI. 

Tantin honor dulcnqueiuuat mefama Seiundum^ FunBm eram,fedtum yeteri praclarui honorf^ 

nAt mage conciues hxc pufmfe meos. yiueham^^erij^nunc quoque yita mibi e?^. 

Hunc Lacum Taulus louiui elegantif^ime defcripfit integro libello^ex quo etiam hanc Tabulam nO" 
flro Vfui excerpfimui. Defcrip/it l^BenediHus louius res Comenjiutn . 6'^^ Vide etiam Leandrum in 
fua Ualia ; isT>oni- Nigrum mfua Oeographia^, 

F O R. V M I V L I I. 

jp 0\I I VLI I notnmis originetnfinquit Leander^diuerse prodiderunt fcriptores. Quidam ida /«- 
■*" lio C^fare putant fuxiffe. 'Blondus ab yrbe Foroiulio detwmmari Videtur afftrere. ^egiotiem etiam 
hancAquilegien/etu ab illiui Metropoh vocatam ttionumenta Utterarum produnt. Ad extremumfPa' 
triam diclatn conflat Venetis ; quod tiomen m hutic Vfque dieni quoque manet . Situs %egiotii6 e/} hu" 
iujtnodi : Incipit aplanitie mari appofta ^ moxque paulatim crejcetis pritniiin in colles/andetn m mon-' 
tes altifsimos euehitur;qui propetnodum Vndiquefinesadeo claudunt,Vt h^c Valiata montium iugtspla 
nities tanquatn muro^theatrmn Videatur ifaucibus autem Vnis pateatjpcrquaSjVti porta,Sontij flu* 
mmis traieUu ab Tarui/io aditur. Ceteros itaque termmos Alpes vbique pretnunt ; tdeoque nijiper ma- 
rttimos portttSj aut cotiuallei tnontiumfeu ipjos Vertices accejjittn prtebet . 'Portus habet in ora quatn* 
plurimos. Sutit in hac twbiliJi.l{egtotie campi lati isrirrtguijmaximeque fertiles- abundat enim Vitibus 
getierojif.fiicci ;quarum Vinutn Tlituus in Vinorum cenjura primo loco celebrat fPucmumq, Vocat a lo^ 
co. Hctc ex Leandro.^pud ipfutn plum legere Itcet- Vide ettam 'Blondum ■ ir loatmis Candidi hipo' 
riam Aquilegienfiutn - 

ROMAE TERRITORIVM. 

I jH Vrbel{ptna quondam Orbi-s Ltiperatricejeius^territoriOjquia hic locus amplam proeius digni" 

^—^ tate defcriptionetn tion adttnttit ; atque ottitunb de ea tacere., quatnpauca dicere ^ praftare Videre* 

tur^ Auciores^ quieamfcnptis fuis cclcbrarutit Jnc cnumerarejat Vifumfuit . Quorum ex Vetu/liori^ 

hus Jiint jQ^Fab.TiBor ; Sex.l{uff'u^ /jrT .Vtfior . Ex recentiorib. Blondus eandem infua Italia^; 

Fabiu^Cahius l^uennas ; Barth.Marlijtius; Oeorg.Fabricius; Luctus Fautius;yfndreai Talladiifs; 

'Pyrrhui Ligoriui;(jr Lttcius Maurus .Collegit erdejcrip/it lacobus Maz^occhius eiusantiqua epf^ram 

mata ; (jr Vlyfes Aldroandus eiusjtatuas ; Hubertus Oolt:^us non mitiori artijicio quatn ddfgentia 

maxittiisque itnpetifis eius Fa/tos a:tjeis Tabulis librifortna ey:pref^it.A^didimustioshocAntio 

Tabulatn l\omatu Impcrij (quum tnaxiinejioruit) efpgiem continentem. 35 -'^t^,. r?3 , /^w// 
. ) 'lii almfU ■ik 
mjplataimtjiliu 
-_ .^, etiu cpifblucilim w^JBraitJelL' 
ij/iV? Ltiic 

. (oniVM, iturrum \i.'aUimta I TarUfM ' aJ*^4Ur .(£»m/j ji^ «»>• 

^ -<"^«^ *%-- /7;/,|j Jf-La. 

TrcTttitts ^ 

■ ^^ 

SccnJcntum XT '.^■I.i^^-niM ^^ * 

ttes. uum-M a.. 


'^^ SlfuS/Jmm \Gr^a£^J Sumohcus ■ ^ ^acmm , naftm Suricufn id^CTU ,^P^-1„ 1-*: c^^J^^^^^' tijla I rmm uf/k^iS c-i^'^ fCnlio -^-'e. 


-^2^/w, ■^]<ycrgmm-i''/ trw J^^iKii l/Tcvs ojrfyo 
Cog-Ewsis Q:e s crjt ti o, 
rcT.' 


^' ^ sti vino akbris .j-;l^=S^ VIO^ nfOVIO. OXcurrit Larius aJiCerime in Sep: 
Jzn4rionem, yronior tamin Oric ntc) p k 


yohmay 
mrrv 

A^M hn^e \ith ohnia^^ ^^ 

turtivSirtirr^m ur-^^ 

hemjitife ciimt\at, cX ^&%" 

^^^gs ii'iJcjx\tantihu5 " 

"•'mimtii _/^ ^Fnviconis ) ^ 
^tena.^^^^^ ^ "^- 
' 'PchBmm H l^ika. 'fatuh\ 
jiiJctu '''^r-y^J-.wum 
i/camia ^.aCS 


'<^' "V iTnrhanium ''^ f^-. jM^imria fta/ica . m .vu:C€CCCCC.CCC«.eeCiH€:l ii!< ■«<<<< <<«<<< '<f7T^-: -ic^rilkJx f-~rSrrcS.4' Ja^ 

'Ptcrra. fl5rr)>'^ S.Siliie/hv ^* '"'■4 ' 


idj-iano CfFa-rcira ^ *^ LaCahmui'' 

-"^"'-^^C diSJncoilil ^rmciUt iLVllL 

"-'"'" JjLa!Uilara 

'P,.. q/kria ScliuTjel 
^KTriara -^jl>i>- m f^^McaJcl'Pjva ,'Va!. Sltjrvu.jh ^ „ , 

■acM Jffrcra ^^,%-,<,r„rii 'ichaioh 

^^ r, I / I • " VcUm. d 

•^■Jf^l^li^LaciuMattm M I C3! C.Laumia-l jLj{^-'7/tfn/y r/, 

-^ — -^ ^>ra?^>>A«J^?^^r.rj,,,w5?^jri^LJ2r^ -*- ■*<ba4,'//,- 

..cjtU^rt.^ ^,.Zj^w^^l^^"r^4„^,, «"" ^^""^ /'ir'' v-7/s,«^w 

^-wr.f^J; L /h M.Wl^'l^^ .*"«!. Ji'I^J' i^^ .4iSFiJ^' y M>.-'^Alball,m,a. 

> aCaiikino i,.C''P-<' =* ^,-»— ^.ettiiar/i 
vy- 1, .^crjpft^^^iroittc \ 

^.Scrofiuia ^/LaVicca^j 

jiWSi. ■^-/i/T 1 Ai^crit ^^St- J . ( >«wlft>M^-'""''"'' -J?*' * Tr'"'"'' .^V®','''"»*'^. ^~Tormtlh>.j armtt _, ^My^eri^^'' 'Jhyittairv 
/pcjjt^ Ca/iiritmh 

Cajrjii Tmic Jt 
CaJubriiJ 

' >^iA>I ■>".. Slt.Sctms .-.^ 
:-jurmmt tna^imtiui^^'^ 'J^/ (rcmtcha (c:^^^-.. ■:j^ ^:*»-:^ ^^ ,i)/:,i!f 'iCio-ma . Tf^^k^A, ^tt ^-^ i/i^ >^ Ffe^^i^^A^^,. ijn» -■K/o c.anpj. „, 

A'""'?g»'-" 

^rncttli Ig. 
Tetro: XAtTV^-z:' J^-^A \yigia: ~€imii» i -/^" J#V 'y"<g;/. ^ctccal-Fcntcs^ec: j^c^f^t^ '^''■^^,%) 

-,k/W %f" T /» Carmt.br^ "^ « ^- f-j,!a»«w / 


.f^iiviU .'Vrf^/Mnrf ^a, 'Dcciim .^^ \ ^vn^uiUaru ^ ^'«s^y 'dHk iVittti/ MA-" ** ' ^' n^''. .'i' C omrf^ew-jl^ CaMi ^rtotaibiA SAntJ 4 juiwj ^- ttlU Cilii CTcj J Jj^. tJita • Ljpri Ofleria .idfeft - /T ,, ^'■IrCJr/''.! 

■ afylipitc^ . jta.j^ 'Cf^O^ TORII 

roma; 

5CRrF W A E PAR.Si X ^ i—r-Zi, 

(■Iraneua^l .Tirrc^^f'^ Sk ^t, 

trSSfrxi^.ipt^ \ iiaaM'..^ 

> 'jiittf. 

_-\J. tartj bufalcta .y.i: .;l:'S;- t/</^, 

^.^l?^' AA-'^''j):.t^'l^<^ ^ gWic afVCTltl V 

4 ifi^i"iJT -^ .v,cv.//'f Cernit^ 


l^iatu "^iU 


■^ t.T/Zrn»f 1 Saluarvl ^^<i,^ ■0 
tLll' 
lGO 
ILl J^^ iV; 


*■•*£, t^ 'S<Tri.fle Jitirms 
'Pucwn .itdhif 

m •iJ n ■/-/ H L^o.Ji.t.^^JPi'^ i^^JBk," ^'^ 

..-&i4yf'^,r thm' ,^HpmJ^:^ ' 'STHiA£ 

Hca rcligi^cuftjJmrJ- ^^^ -3^^ ' 

^^^ Capi, itl^bia ab 
Jti/iinjjrjUs 

ysa -^- l- tnn vriurie. Ljc^ i^'1...., *.r,.i f. J^riurUiju ■ 'e R G E S T I N V .S ^^■sm.tjt. 

5INVS. fmr--^^< 

' Vtmct Je 'a-an ■^'^ ■ 
humaaa ^y~ ^ -■'v 


.fc«s T V S C I A. 

TV S C I y£ (quac olim Hctruria ) tcrmini funt , ab Oricntc ,Tibcris ; ab Occidcntc, 
Macra fluuijja Mcridie, Infcrum mare;a Scpcentrionc,Apenninus mons. 
Tcrra pcrnobilis,pulchra lautaquccfl: Indigcnx adomnia fummo, pacis bclliquc 
tcmporibuSjingcnio promptilHmo : ncc minus ad ftudia litcrarum, qnam negotiati- 
oncs. Gcntcm cxremoniis & cultui diuino maxime femper addi<5tam fuifie,cx prifcis 
AuAoribusconftat. Oram Tyrrhcni maris faltus maiori cx partc occupant hoc a:uo, 
<]ucmadmodum & ajtate Eutropij , vt ipfc in Aureliani vita pcrhibet , maxime vero 
irans Arnum aliquant6,vfquc vltra Plumbinum. Intcrior Rcgionis pars efl: fere moii 
tofa. In ca hx funt Vrbcs maxime prae cctcris mcmorabiles; Florcntia,Scna,Luca,Pc- 
ru(ia,Pira?,Viterbum,&c, Florentia (itaefl: invtraq; Arni Huminisripa,quatuor 
pontibus iunda;Splcndore ac elegantia fumma efl:,quamobrcm vulgo Florentia 
Bclla nominatur,vc qui flos vidcatur Italia^. Nobiliflimis enim xdificiis tum Diuino 
cultui,tum Ciuium vfui paratis,nitet. Imprimis efl: admirabile Fanum D.Mari.ic Flo- 
ridaf,totum ex marmorc cruftatum,cum Hcmifph.rrio ftupendi opcris ; iuxta turris 
ftateximia tintinabulorum,tota iccm marmorca ; modicoque poft inccruailo vctcr- 
rimum Martis tcmplum, forma rotunda,magno ingenio conftruclum , &c nunc 
D. loanni Baptiftae facrum . Valuas habet ex aere,fufiH operc,tam raro artificio fadas, 
cas pracfertim, quae contra Fanum D. Marix Florida: funt , vt omnes omnin6,quibus 
ingenijvis adfit vlla,rcliqua in Europa tota fimileseflTe nufquam arbicrcntur. 
Scd omnia huius Vrbis xdificia,tam Sacris quam Publicis rebus deftinata, enumcrarc 
hocloconondatur. Quiceteravelit,Lcandrumconnjlat . Sena iacctin colle,praj- 
cclfiscindla crcpidinib.tophinis,frcqucntia ncbilium a:dificiorum nitcns;c quibus 
./tdes maxima D.VirginiMatri facra, fplcndidis ac fumptuofis,quac in toraEuropa 
funtFanisannumcranda, fiuepretium marmoris, exquo tota conftat;fiuccxcellen- 
tiam opcris ac arcificij,quo fada,fpc(5tes. Pra?terea,funt a?des amplifs.quadraco lapide 
ftrudae Pij . TT. Ponc.opus : aliaque mulca pernobilia .xdificia. Spaciofi ornatique fori 
commcndationempraeccrmictimus,cuminfigni fonceBranda,fempcr niccncibusa- 
quis copiofb. pERvsiAColli infidccApennino,maioreagriparcefru6liferis &:am'X- 
nisaflurgcncccoUibuSjVini nobilis,olei,ficuum,pomorum,aliorumq;opcimorum fru 
(5luum fertilibus. SubterVrbcm ad Afnfiam ,item adTuder verfus,iuxtaTiberim 
campi flernuntur iucundi,tririco,ceteroque frumento copiofi. Nacura loci V^rbs per- 
municacft,nobilibus xdificiis,cum priuacis Ciuium,cum culcui diuino dicacis niccns. 
Tccmquc nobili ac largo fonce,qui medium Vrbis habec. Populus frequens,&: animis, 
ingeniisque fummis : nec minus ad licceras quam arma prompcus . P i s A,Vrbs olim 
fclix &admodum bcaca,non folum ante rei Roman^ florem,fed etiam illa iam vigen- 
te ;ac item poftea,mulcis annis fuit.Doccnt id inhgnes victori.c nauales,quas habuitj 
quibus & Infulam Sardiniam Cux ditionis feccrunt. Panormum Sicilia: Saracenis 
eripucrunt : & ex eius bcHi fpoliis templum maximum,quod Domum vocant,Epifco 
piquc fplcndidas a^des acdificare coeperunt. Gymnafium habet omnium dilciplinaru, 
An.poftChrift.M.cccix.infticutum. Viterbvm iacecamoenolpatiofoq;loco,iu- 
gis Cyminiis a tergo imminentibus,plurimis haud pccnicendis operibus nicens;incer 
qu.r fonseft infignis,&:maxima cumadmiracionc Ipecftancium copiolus. Lvc a in 
planicie fica eft, non procul .i collibus,a?dificiis perhonefta ; gens lauta, prudens, inge- 
niofa;VCqua:libcrcaccmfibi diu fapiencifhme conferuauicinccgramjccfi finicimora 
bcllishaud rar6 fuericpecica. Reliqua qua:rc apud Leandrum. Defcriplcrunchanc 
Regionem olim Myrfilus Lesbius ; M. Caco in originibus-, Sc eorum Commencuor 
loannes Annius Vicerbienfis,qui cciam fcorfim de Anciquicatibus Hecruri.r .rdidic li- 
bcUum; Guiiielmus Pofteiius ;Volacerranus ; 5<c. loanncs Campanus pulchre 
Thrafumeaum lacum litceris mandauic. \ 3^ ri33:xsK2n \' 'i £ O AlJJARni.iE- ' /■■» iJALLIAL C f .S A L P i N '. . „ ^ ^ ^' T E \% j^l 0-^ ^ ViVA>'y*»<y«y<»ffi»i»¥»»y<»»»^f rq^,,, //, _yy4 Car 
/ ;*-'»i montcs 
,1 ^rB*vA»\ 'utialtam 
Caumarut, M.-^I.Uut •atiaona Caji 


j^^-^^^raade^lio j4i MSlluno 
fisloia. 


ru^iam LGI' ■^fi^rnis. '^ Camaijre ("tfnf * '.^n 
jSauMtunau: 


Sl ,-'^'^tfr 1" .SJI^/' 
V^mia n ' i^l' ,./"^^^^^ - nk. 1 « ^rr -.y.^- » -w 'Taitertielli 

■ ^W'' J ^tiT^S^SiJ»^ 4 ''''''' ** \ ^^'■Jerr.lldo 

sTier^^ Cuti KKe^^jT^^ .*^MOpoU X ) >W «&. 

'^]^^\,^Ais,.'rf^"',^'""''# , - , 

■^" 'onu Jifoiho -^ . .«« ^VS!^'-' J- 

A'/^«M- \ ^^;^'^'"""';" ^^^»^- 

larii "^^ Tahriea \ /Jf "" C.\'ouoT\ '^ 
- «i. ^ ^^TN^ ^ .\'^ A^fSP 

^ CTerric^ ^ ,Al . ..Lirt ''"afta.is' -l'"''': 

jiiawo -^/f™ Vakn-ra 
il/oreima ^ 

inira 
Crc^ /^ 'Vitfcmu CalSabt fiip^e^i C^iatw- 


Irti/la ybe Tamis rcmut primus.^fmataauc ah ii 
fmjjojm Ujfcr fopdisA Turmna Tanto, 
Jitfirnj,.'di Supero: ■nupas auxi^'iu colffws, 
Impcriimiqylmlos trans Jmcs;Jvctlcra natis 
^umjenma ntcis.J^J vic di/cordutpr^ccps. dojmcam r Mchria iiip^ 
jI LantcUianf JJlfinrano. '^ 

"^r,/».;;/ oi^ /^ LjfTiitCoiiJoli 

ihiuonS — -Garho '^jiLy,aS^^'''""'&. \^^\2»;ji^"«- 


^jI*}^i hiijii^niVio 
jVK-.-Ji \Jerii- /Aa -*i>V 
^■fMSiitonJo. , .nv— - ^. l^Cdclptaw - ,. dgL _ '-■ 
Ta/ta^nw 

l Safcaa 

Suereto. 

_— . «Kti 
i^Frata {^gahjano 1 1 i^j/.i i ( li}i-to 'Baratto.^ 

ji^jpuUuTf^i 

TroTfi ' CPort^ti 
•(~n\mmis . 'Tiomhint A' Gic<nchiun:hi} 1» 

iviiw Ciih 

!to •T'^iiui A{ 

K. . . / 'fiiin.i V 
jr.Cioui- ., 

'^"«'4' # {cwn^j. ^ W'"-' ^.«^--rsr 

««.T^ .-F .,'^ Wi /jWCielh. \ T""' ■'"' '^r.iiofli.''\^ .VOfaio 
^a/Ejnaiio 

<3arofelle jrt,i.j ^■R^Uie^ita ^ ^ t-,]^ grjieetiSi 

fjf/jipro/uo: \ 4& ^ 1 C,r^bmj JM M :<Q'7'>"'"""^'''' 
»/5 ft .liiu/tu-s 
' refennir. 

.llhirfe.l - Tel.imoiu^ 
forcusThe^ 
. O hmoiiis. ^Scan/ai 

rpei'ra^ 

i .llaaliano -,-,-i*i^^ J^ -^ A K.i,i'n.'m?^k ji. 
A t"'""/'.' 11/.;»''".« t jii.'"- *»'- J*i G'«5' 

-'■ -/^«^N V 6 Jii, ,i-:it^'«' ■ snd n^TJ^ -XI iiuxhau/lis ch^hum jjcncro/a mctaUis 
'Ei SStephaia. ^ 
,V^,Tg,vgri;yyy*!Wj'r^mgyTyg ^^^n ^.y^!»H7W7i;?M«!wy «y ytyrrrrrym''^.'^ yiirry^> tytt Y ntfijf t ^ f f f ji i 

!'.;,•&«&. P'Jj>"'^* llfmte .i/yintMi' ■ 
.Uaiis.lrjjoitaiius .. 
yg^^g^yw^gy wviy:» v w v v ry A«ik*:i«A^JIi>A'>4>A<«-'>.A>A<'.A.<'.A< -T^w H w »Viit»v '..'^v.v.^^ v;^Tr^ '^ R E G N V M 

NEAPOLITANVM 

*\7 Niiierfijm hoc Regniim hodie continenir inter Hadriaticum & Tyrrhenum mare^ 
^ ab amne Truento,&: Funciis,vl'que ad Fretum Meflanaj : continetque nouem opu- 
lentiflimas,ama'nirfimasc]ue Italia^ Regiones ; ilx funt, Latij pars ; Canipania felix; 
Lucani ; Calabria ; Magna Graecia ; Salentini ; Apuli Peucetij ; Apuli Dauni ; &c Apru - 
tium. Vrbs,quxRegno dedit nomen,lautifllmaCiuitasNeapolis,maris littori &:a- 
moenilfimorum collium radicibus appofita eft ; Acrem habet placidillimurh & mol- 
lem ; agrum iucundifllmum ; eocjue hac aftate Principes, lllurtresc|ue viri non minori 
frequentia cjuam olim,NeapoIim concurrunf.etenim vniuerfi fere Regni huius Re- 
guli maiorem anni partem hac in Vrbe exigunt,*cdesc|ue fplendidiffimas ferme o*- 
mnes habent : vnde Principum , Ducum , Marchionum , Comitum , F.quitum , Do- 
dorum , Baronum , ac Nobilium hominum, plena, confcrtacjUe adeo eft , vt paucilli» 
masOrbis terr.ie Ciuitates huic ex^c^uari Incolarum nobilitate polTe cenfeam. Vrbs 
fpacium ampleditur magnum , inter mare , amoenilfimosc|ue collcs ^cdificata magni- 
ficc,moenibus firmiflfimis^prxlertim haud pridem iuflu Caroli . V. Imp. confepta, 
munitaque. yEdcs cum Diuorum, tum hominum ornatifllmas ac fplendidifllmas, 
Arcesque pene inuidlas habet . iEdes pr^t ceteris ampliffim^ funt, Ducis Grauinenfisj 
item Salernitani Principis. Viaf Ciuiratis pcrelcgantes,diredacque. Curix quatern^, 
quas Sedes appellant , Capuana , Nidenfis , Montana , Diuique Gregorij ; quo Princi- 
pes , Duces , Marchiones , omnesque ceteri Ordines ad confultandum de rebus publi- 
cis conueniunt. Arces fortifs.funt hx ; Caflellum nouum ,hoc Alphonfus primus 
inflaurauit,operibusc|uc maximis fcpfit, ade6,vt firmiffimis Europa? totius propugna- 
culisadnumerari meritoqueat. Caftellum hincCapuanum,c|uod nuncConciliisha- 
bendis,&: Imperij ,Ciuitatisc]ue ncgociis attributum eft. Itcm Caftellum Oui, modico 
cxtra Vrbcm fpacio ,in fcopulo ^Mcagrum vetercs appellabant) cinclum mari . 
Pr^cter h2Cc,CaftcIlum Santemerenfe cft in rUpe , moenibus Vrbis imminente, fuperi- 
oribus Annis aCaroIo.V.mirificecommunituni. Extra muros Auftrali parte moles 
in mari , opus arte fumma fachim conlpicitur , ad Portus commoditatcm atque tute- 
lam , nauibus ex omnibus fere Orbis partibus perpetuo pleni . Gymnafium etiam o- 
mnium difciplinarum Neapolis habct ; ad quod ftudioforum ex toto Regno maximus 
flcconcurfus. Extra mngnihcentilfimam hancCiuitatcm,ageramoenifs.atqueiucun- 
difs. cft,non folum rebus ad hominum,animaIiumcjuc neccffitatcm ,• fed etiam ad vo- 
luptates atque dclitias opportunis vndique confertus. Imprimis omnc genus fru- 
mcntum,vinique nobilils.fummam abundantiam fundit,adc6, vtqui non videric, 
tantum vnius iugeri cijm frumenti , tum vini vbertatem eirc pofle, haud facile credat. 
CoIIes itcm hoc in agro feracifs.plenique nobilifs. fruduum,&: aliquiTheatrorum 
inftar arcas planas cingentes , venationibus feraiuin opportunas. Pra^tcrca circum 
Neapolim horti amoenifs.cuItiflimique,mcdicis,ac eiulccmodi generofisarboribus 
ornati,dulciffimoqueriuulorum vndi.|uedifcurrentium murmure refonantes funCi 
Nec vfquam abeft odorum fuauitas , quos paffim abundantia myrti ^ lauri , gclfamini^ 
rofmarini,rofof,&:c.afpirat . Breuiter,horum locorum amoenitas,elegantia,deledatio, 
vixinrra modum humanum confifterc mihi profect6 vidctur; vt mirari nemo de- 
beat,cumoIim,Cumhacictate,pra:cipuoshomines viram hicdegerefolitos . H.T:ce^ 
Leandro cxcerpfimus ; apud qucm plura : qui hanc Vrbem eiusque territorium atquc 
Regnum tam abfolute defcribit , vt Ledorem ad alium Audorem minime 
relegare vifum fuit . Antonius Galatcus dodiflime luam lapygiam 
Peninfulam (quam hcdie Puliam vocant ) dcfcripfic . 

37 
ft 

i Maiis Hadriatici iiue Superi p ars, nunc ^i),„„,,4 ,>^ „„„, Qolfo di Yineti 

S:Uiti'a ileTi-amti- 
\etU{JesTrr > '-<juOCkj^\.>^^ ^ ^7fKf^yZcl^iyA^^^X H S I C I L I A. 

NE M O vctcrum Hifloricorum vcl Geographorum non mcminit,atquc (ludiol^ 
hanclnfulamdefcripfit; imprimisStrabo;PliniusjSoliiuis;aliic}uc. ExNeotericis 
vero fic cam defcribit Vadianus : Sicilia non fertilitate modo (ob quam tamcn Ccrcri 
& Baccho a Vctcribus confccrata fuit ; &. horrcum ctiam Vrbis Rom.r crcdita.)fed frc 
qucntia atque vetuftatc Oppidorum,amnium commoditatc,&: rcrum gcftarum 
mcmoria , vid:oriisc]ue Poenorum &:Romanorum altercanribus,fupcromncs alias 
infignis. Vrbcseius fcptuaginta duasPiinij aetas numcrauit. hodic duodccim Epif- 
copatus feruntur,late patentibus dioecefibus.Tenucre eam muItisannisSucuorum 
Duccs . Ab Anglis & Lotharingis etiam pctita inuafaquc fuit,hoc maxime tempore, 
<juo in Syriam & Saracenos expeditiones fumebantur. Poflremo in Regum Arrago- 
num Hilpanix manus peruenit , hodieque iifdcm obfccjuitur. Neque aHa ed: , quod 
quidem fciam , toto Orbc Infula,quam cx a?quo Grj^ci &:Latini fcriptorcs partim 
nobilitatc Infulac, partim autcm occafione rerum geftarum,cclebriorem rcddiderint. 
Qui plura velit,Bencdi(5tum Bordonium,qui omnes Orbis terrarum Infulas vno 
voluminc comprxhendit j Leandrum Albcrtum ;Dominicum Nigrum ; Francifcum 
Maurolicium jMarium Arctium,qui eam doctiffime ; 5c tandcmThomam Fazellum 
Siculum,qui eamexadiffime, plcniffimcquc defcribit, legat:apud qucm quoque 
iEthnac montis hiftoriamhabesjdequo etiamPetrusBcmbus peculiarcm libellum 
cdidic. 

s A R D I N r A. 

Vius Infulicpulchcrrimam habes defcriptionem apud Munfterum, AudorcSigif- 

mundoArqucroCalaritano Siculo. Eandcm Lcandcr Alb.jBcnedidusBordo- 

nius ; prxter veteres Audlorcs habent . Hxc Romanorum rcbus coUapfis , Saracenis 

aliquando paruit ; ab his interim a Pifanis vendicaca fuic . Nunc vero vna cum Siciliae 

Regno Hifpanis fubeft. 

M ALT A olim MELITA. 

AncInfulamelcgantcrdefcripfitQuintinusHeduus^finguIarcmquc libcllum dc 

cacdidit. Hancolim D.Paulus appulfu fuo naufragio fido nobilcm reddidic. 

Scd hisAnnisproximeelapfis^fugataillaTurcorummaximaclafte.HierofoIymitanis 

Equitibus propugnatorib.eam forciccr,atquc immortali gloiia defendentibus, mulco 

celebrior fa<5ta eft . 

E L B A olim I LVA. 

Vfcorum Ducibus hodie harc Infula parct,atquc nouo propugnaculo aduerfus Tur 

corum incurfioncs tuta fada videtur. De noua in hac [nfula Srephanitarum Equi- 

tum(ad inftarHierofoIymitanorLiminMclica) Au6loreCofmoMedicc,An.i5 6i. 

inftitucione,VideCxIium Sccundum,inbeIIo Mclicenfi. 

CORFV olim CORCYRA. 

INfutamarisAdriacici,Venecorumditionis,incaArxmunici{fimaeiufdcmnominis, 
prxfidio concra Turcos cbfirmaca . cam deiiribunc ( omiflis vcccribus Geographis ) 
Benediaus Bordonius, Sc N . Nicolaius, in ol^feruacionibus fuis Oricncalibus . &:c. 

Z E R B L 

CLadcs clafl^is ChriftianoruiTi,quae Anno.1560.apud hanclnfulam accidic,cam 
innocefcerc fecic . De ficu,magnicudine, &: quibus gubcrnecur, lege loannem Lep- 
nem Africanum , lib. 4 . Defcripcionis Africac . 

38 H T C O K. -S' 1 C A JE_^ 

I ti S V L \ £ T A y,.^»^^ a . TJ^IO. ^ row-i-^^ffliw. INSVLARVM ALkoyOT MARIS 
MEDlTERRA>kl DESCRIPTIQ fpimfiii- r-''J'-i\F^'!W..S". Mca nma' %^ari l^tj/art Atyetar rSvnik 3oJ ctuuna Olhiaic' ■wsmt taJ if aka.. 
Tetm 3ojfa 

^Ti/aco 
vOfto ^3/1, C^t0 m,. S.^cm^ ^qir^olai itk. •rta Wf^a VfP" IjlCamiJa , Al hAreaJahua r^ ■% I J^' CuJufla onreal Srieh 
fTaim 


Ao^J^ lapoz. J^ F^^-- s::^ 'i<wii^^ U^, O (Jedcu hiJMim COuCaw JtGiaia S I C IL lA,J»f£ij 
defcrmta a, lacoSo Cajicdao 
(-Tedemontarw cojnw^rapho - deMylaz. ijpociffi. :■ C dijM-, 


~'Bam, 


CSoccella. Stiultri sj..,^ Omf* *- 

[SltJtam.ZA-'Xu/iiliimcm ''''"iijSi^ r.i 


Ca(miitJ fonitt i. 'w- . . Salctni 
XA nonc tata ^ji^» a ( JtcfonR Scala (a Vbtltarnmi-: thariton-,' I I c tiSliJ^P"ta'\ 

I l-uaiaft ^confu. _ _ 
\cTtrrn i \:tnar.imm: J^^odiCa Wjnjfi- ^ can^r- \ ^ o^a/?<n o(im^Gn 


ntailari, ^ramata ySopim/a y^.-mrf . IJHW Santi JlttttlL J-o- -fh '-^ ^^i^tliii 

C 071 r,i SiMjtria dti 5.5! Torto Tjtan S^^nol^ /^ *onttiie% Sjfinh .(nfi£ A^^lfot 


&J- vcnRsW' ^rr*' LT^ •^ sc^ ...^-_. *^ 5f rtw ■miSanutn ) .^ r^^"^ tj. ^ j.t i iji i n pi| -»' J" >^ 


f fan X? ittal i ^nttzo j3orai ; 
SlCotites Jttarmorei ZaJoi ^^ ^Jjittal 
Vllfchita^^ 

Z E R B I infiL ii^7i&. ^ 

olim ivtophiuitis ^, ca/tcUettvJ 

A.girtt v.^ (aittarai, ^u /ssr lA :;'' - ^ :<riJ" fTif" mtibusjimt f' 
xfirnfodi iiti^ \«to ttt 
(acjnete 
•leritui 'A 5» iMarci TMiiTTi ilrr Wii'"' . M E K 1 3>J T/fg^ lifc P^ 9" ""m' "W*-"^ J>^'^ '*-f -^ . 


^"iw/ CTafTKen M A L T A 

^JCe&aJnJt£i.^,,p,^ "^- ^p ^goMa 

Staco '^'ka^ ^Satthi Vaxac g^k 
Jilarza * 

Syraiho. | fyTartcr -^ Xite/M ja>t« -Bohakra f ? -«'•■y'' ' t -_^ bi;ii/« mCmriutrO 

^=T p r- ' A "^ ¥: ■ i^iij^iim c C Y P R V S. 

Y P R V S inter mafores maris Mediterranei Infulas locuni fibi vendicat.Tota Infula: figuraparte alteralongioreft. HuiusMetropo- 
lis 6c Regia,efl: Nicofia . Eft dc Famagofta Vrbs nobiliffima, dc totius 
1 nfulx Emporium,portu & vedligalibus diues. NuIIa Infularum eft in^ 
ferior;nam6c vino abundat,^ oIeo,frumenti quoque fatis habet./Eris 
etiam metalla in ea fuerunt, in quibus vitriolum (5c rubigo a:ris nafce- 
batur, ad iVledicinac vfum idonea. Canna mellis multa in eareperitur, 
ex qua faccarum excoquitur. Vini etiam,quod cum Cretico certare 
polTetjeft ferax. Ex pilis quoque caprarum,pannus conficitur,cui Zam 
belloto noftraaetas nome dedit. Multas res Infula ad alias gentes mittit, 
ex quibus lucra nonpauca redundant. Alienisnonmultum eget,fed 
aerem parum falubrem habet.TotalnfuIadeliciis incumbit: focminas 
admodum lafciux funt.HabetlnfuIain circuitu quadringenta 6z viginti 
feptem millia palTuum , in longitudine vero duccnta , Bordonio tefte. 
Veneti eam iure hasreditario poffident, eamque per Praetorem admini- 
ftrant . Ex veteribus eam fcriptis fuis ceIebrarunt,Strabo ; Mela; & 
ceteri Geographi • ExNeotericisBenedi(5tusBordonius,in fuo opere 
InfuIarijVadianus; Pius.II.Pontifex; Dominicus Niger ; (3c optime 
lacobus Zieglerus. Hxc Cyprus tam eximias fertilitatis olim fuit,vt 
Macaria,id eft, beata,did:a fit ; 6c tantoperc iuxuriae dedita ,vt ob id 

Veneri facra credita fit. 

CANDIA.oiim CRETA> 

V^ R ETA M hodie Candiam vocant,maior eft Cypro,minor autem 
Sicilia6c Sardinia^quibus folis in toto mari Mediterraneo cedit; inte- 
rim nobilitate <5c fertilitate par omnibus.OIim centum vrbibus claram 
fuifle prifci Scriptores tradunt : earum circiter quadraginta Plinij aetas 
nouit 5 hodie vero Bellonio Audlore, tres tantiim alicuius nominis ha- 
bet; quae funt,Candia Venetorum coIonia,vnde Infulae nomenjCa^ 
nea5(5c Rhetimo. Ambitus Infuliequingentorum viginti millium paf- 
fuum eft. Vbiquemontofa,obqueid incoLx admodumvenationibus 
addicfti. NuIIus inibi nauigabilis fluuius. Sedneque noxiumanimal 
gignit . Hanc Infulam nobiIem,6c toto terrarum Orbe cognitam , facit 
optimum vinum,quod incolae Maluafiam vocant jindeque per omnes 
Orbis fere partes auehitur.Cupreflbrumarborum ad naues fabrican- 
das,hicmaxima copia. Hodie Vcnetis paret. loui olim confecrata fuit, 
quodeum hic natum alitumque credidit antiquitas . Strabo interVe- 
teres hanc diligenter defcripfit; inter Neotericos vero Dominicus Ni- 
gerjVadianus;ZiegIerus;6cBenedid:usBordonius. Sednoftra 
^ctate omnium optime Bellonius in fuis obferuationibus, 
vt qui diligentifrimc eam perluftrauit. 

39 PAMPHTLLVM MAICE-^ XfFontana 
W amorapt 


CjniiJi-hitt /£^0. §Car\ 

,/W ■■*- 

'A A '■ ■ ~" 

1 A.V' ^* 

l^ Carapm 

j^ Mfafira m. %^ \ * Ey ( \j^Aphroi 


na/hro ■Bufa: ^Trufii »/. Carj/a/tai Crufch^ Clatw ' ■■SM..V -h i^ vi ,*r*,;,.,,^<^"'*i^ -X^S-^-^'*'''*!^, VAr"'"^!^^- 
,,._^ i '^ C A «"•' ^.1''i iKif*™ .,1 i^ I .«>/>?^ 

fUirauani A. \ C*" fyo™ Pt;^'' 

Jirarata/i. siriati ^^»40f~*~Si_j-.xr,'.- ''■^*'' .'^^2^1^^'^)tf^F^™J2.i.'«'^^'"''^" '^"'-''"^" 'i, jr-''''^"' 


Lajtados nari. ^,^!^ S^Caia. ti C di Inijfaiw, ^1,4 
tfl (Drfpanum^rom s,ii~" y * \ c^4^'^^ „ A.^f"^ , ri * j ■ '^^ i£/?'"^*~^'a. '>iiH'*t laamJa J\ j.r^&^. ( ^ ^>''i'5iit'"'4i Cunuclia ■/' 

Jero(}}^\ i rFimcha 

Va/l 

z^triiim-ri^^^^^^r"-;^^^ ^J ^ 

\^ taphia^^ 1,9 JfA r ,<i, . V '\AtM)tra 


^Stilss '^''icottina -'""" 

Ipf liA Jd,\ 
■■'■ J,^-/,'' cFiJlachiAi j CaUana l Carpa/ut ^^BSr ^'"''' '"/"^'' • P. Cofhan^ . ^ iSait^^- na^u/ia, olim CTamafiiis 
%S . Chaternia ■ 
kJLe/i^cra 

_%:C'ds la ariega, oIji< 
S^^^ '^eAaJtnm 'Prom ■ 5 r R I ^ c V 31 i ivniii malt 
oi zsphtrtitm (Ft ^^ M '^^■'t&i Wcofia '*»X 

' 'tiftra ji, ' ^jrmtac 
ol.Curmm 
^Acratmor ' 

'Fr^ .r I ruriur/i j. rum* ^mim r^^ 

?k quoJhUnt yrfcimtttrt fn 
^ijpoUtms aram i.ontijeranr'' 


Mixiihxs -Clida >> I CYPRVS INSVLAj Cum jjt tuiC^jio Candja.olim Creta Sfitentrio «* C Che/ttij ohrti i 
Ciamam Tr^,' ;."% JlfoJjlOi 


C R Z T I ■V M A R .^f JKoIo} 
t tartio SSah STclafia^""^"^ l^Jtihi ^r Of. inolo. 


^ » TiimJt' 
'Bttcho 


■.fj1>' ■ l Cntapitut \ Cre. reJomUa frjk.o-'''-'^''-' * ' A: voU c- j „. ■ i^luixopai 

IL f Spaci 'yainJiar Cuus Projif. 
CitanuStt T.Jc CifaZpoli. Mci/ht^, ^( Stil. W £pin \ n/maft yCormco- 
iPTnons " <P-( A ^Cormco ' <I-h%< Lcfa J^giiafa \ . hbjij VoU , OfcmlU s:jirantin . 


Ccrtottejc lA'! 

3ib 


J'*'^« 
. S ifliora »•.; . \^- „V OLitU-hi 


. -^oineo. Clit. Qoto, ohm C. 
Gaiuios SfCcU 
quam'DfFaui 
apjjidit ^ct O 1 ChiiSI^^L I 5 A/VA LLyI5. 

.Itiafcorio jACii''"' 
"{ructa ■P.^a "raba 1] ^«^ ~- , Carfor^ V "b 

'Zparci "* " 

^"^ J*{^, Ay^^,. ^^^ ^/erafoh. [ ^'^"j^ t^^Trmjn num c< A' 'Beleo cafhro. Ornal caixipus i«ir^ n » i ^^ ?"-"■•• •*- Cahui ^ ii^£TemjrL i^^er^tmo. '.f^tan, lauJili 
ad 

dusj Ftntalo, olim 

^Foectlajuim . 9iermic9, 

Arietis frons 'Pro lin i I £ r C V JVf _ M A ^ ^'\ Si(ataK 
t.ba. Chrifhana wCadei Scafa miharium^^tancorun.^ . ■;-Merid les. f G R A E C I A. 

/^ R A E C I A , qua olim omtiium bonarum difcipllnarum tanquam mater (y parens fukj ex opuknta 
^^ isr diuite T\egto7ie , fuaque \irtutema»nte partiOrhis quondam dominantej eo hoc tempore redacia <//, 
(/ic/o>s ar tempHs omnia "Verfat) Vt nihil reliquum reMlumfit^ quod non aut TurcarumjugOj aut ^em' 
torum feruitutiJubieFlum^ac tributarium faclumftt . Turca maiorem partem occupat. Vencti in ea Infw 
Idi aliquot dtmtaxat po/^tdent. Qmfub VenetUfuntj meltorem habere condittonem Vtdentur (quantum ad 
%cligiunemjJ)eBat) quam qui TurciifuntJubteHi. Et Vt ij qui Turcts parent^ illorum mores tmitantur; 
ftc ,qiiiVenetis jeorum rttus fequuntur. Interim omnes in tantts i^norafitia: tcnebrn Verfantur,Vt tn tota 
Grdcta ntilla inueniaturyfcademia. nec etiam curant illorum pueros Ittteras doceri. Omnes etiam tndi/ftren-' 
tcr corruptam ab antiqua Itnguam loquuntur : fed altj altis elegantius. tamen illorum Itngua melti^ cunue" 
ntt ctm Vcteri Gr^ca^ quam Italorum cum Jntiqua Latina. Qui Vrbes Venetorum Imperto/ubiecl.ts ha^ 
hitant^tam ftalice qudm Gr^ce loquuntur : qui Verb rurt degunt^ nihil nift Groece, Qui Turciccts Ctiutates 
in ea incoluntfTurcice isrGrd:ce : fed quipagosfirnece tantiim loquifciunt . Habent ettam hoc/kculu^Vtt 
4S olimjVaria idiomata Vulgaria : nam Vntus Trouinci^ homines meltus^ alterius Verb detenus loquuntur: 
quamobrem illis accidit, quodtn aliis Europ^partibus VtdemHi,Vtpote^ quodalter alttriHS tneptam (Vt ftbi 
qutdem Vidctur)proftunciatione rideat Jubfannetque :ftc Vt etiampuert Conjlantinopoli nati^ trau/martnos 
dertdeantyob accentuum Varietatem^ in quibns cum illts non conuentant; haudaliterj quam ItalHS^qut Tuf 
canam : aut Gallus qtii Gallicam ; aut Ht/j^anHS jqui Ca/iellanam Itnguam profitetnrjOmnia cetera/ut£ ^{c' 
gionis idiomata contemnit ^exftbtlatj.. Vt autem ingenere defcribamus omntum tncolarum Viuendi morem, 
oper^prectum Vifum r/?, Nobiles tsr Ciucs a ccteris plcbeiSj infim^que fortunit hominibHS difcerncre : nam 
quorum ccnfus e/f ampltor^^i^ m maiori extjlimatione habcri Volunt^Trincipumjquorum /mperto/ubfunt, 
tnore Ve/Jitt coNjJmiuntur ; ita Vt quifub f^enetis degunty Venetos ; Hr qui Tunts parentfTurcos Ve/^ttti 
exprimunt. Scd cctera plebs /ub cuiufcunq- Ditionefitjtam in Continenti quam Infulps^altqutd /uit^ntiqui' 
tatts haFienu4 retinet ; nam plerique omnes comam ab occipite nutriunt^isr a fronte finciput tondent.Vtun' 
turjj magnis dupltcibm^^ ptleis. htfulares in l^ligionis exercitio Vtuntur omnesfcrme ei/dem rittbu^t^adem^ 
forma c<£remoniaru. Tlerique omnes Turcarum more non multum fupcllcHil^ habentjnec leciis plumis rc' 
Jertis Vtuntur; at eorum toco culcitras quafdam habent^ex tomentoftue lana confeBits. Omnes odio habent 
Vtnum aqua mixtum^isrvfque in hunc diem antiquum propinandi morem obferuantjisrprtecipueCretenfer. 
in eo autem djferunt a Gcrmanis jquod i/Ji inuicem Vrgent magnis culullis:Grjeci Veroparuos hau/ius mui* 
cempropinant:Vnde Vt olim antiquttHsfita iynunc Grcccaripro inebriart dicitur. Sed quia in bibendo ccr- 
txi quafdam lcgcsfiu c^remonias cbferuant eafdem pr^etermittere noluimus.Vrimq Vtu?tturValde humilib. 
tucnfiSjiybibunt pcr vices. nunquam ordmem pr^etermittentesjta Vtfiquts extra ordinemjjoc e/ljantequa. 
ad illum peruenifjet btbendi ordOjVinum pofceret jmagn<t inctutlitatis haberetur. Et qui promptiJ?.e/i ad in' 
Jundcndum jpocidum tenet ^ceterisjf^ omntbfolus pcr ordincm infundit.Vtuntur tn i/lis compotattonib.paruo 
quodam Vttrojtne baji^aut pedCjita Vt mtnime e manu reponi liceatyilludque omntnb ebtbuntjneguttam qui- 
dcm Vtni reltnquentes . Jnterdumfefe inuicem prouocant ad bibendum Germanorum more ; i^ tum quidem 
amplc8untur /e mutuo ^manumque alcer altcrtus contreSlat jillamque ofcuLtturjfrontique admouct ; deinde 
piaLts/Juegenas tam dextram qudm fini/ham exofculantur,fd tunc non obferuant btbcndi ordine. Et quia 
fortifi. illudVinum paruis hanfitbus potitant , <sr indeValde incalcfcwit -fcmper cantharum aqua plcnim 
pr^jfb hahent ,i(jr fimiliter magnosaqn^ haujius tngurgttantjVt fcfe itcrum refrigerent: nam aliter haud- 
quaqua/itimjcdare poffent . Multercs non adfunt illorum comeffationtb. Vctus ille mos ethnicorum dcplo' 
randi mortuos^ettam hudierno dtc per totam (jroeciam obferuaturJ\>ti ijrin Victnis T\cgiontb. Quji res Vulde 
e/i ab/urda: nam pofiquam aliqim Vita dcfunclus efijmtdteres certo quodam in loco conucniunt- CT ab ip/b 
Jummo mane vlulatum quendam ordiunturj percuttentes peBorajVngutbas gencts lacerantcs jextrahentesque 
capilloSj ita Vt plane mifcrabile /J^cFiaculum exhibeant. Et Vt melius h^c my/ieria peragerentur ^ multercm 
conducuut egregie canora,qut€ ceteris pr^cintt ^Vt intermiffiones (paufts Vocant) ifraccentus huius Nieni,t 
vicltus intclligercntur ; atque in hoc planBu laudcSjVirtutesq^ dcfunFii recitant, tncipientes ab tpfius nattut^ 
tate vfque ad extremum etus halitum.l^c. H<ec ex Tetri 'Bellontj Obfcru. lib.x.tran/iultmus; vbtpluro-.. 
Ex Vetertb h.inc lycgtonem defcripfcrunt Strabo;i!rMela;Sed omntum fiudtofifiimc Taufamas.ExNeo' 
tertcis jHtccl.Gcrbeiius ; ijrPVoif.La::iius ; qui citat ettam quendam Jntofi.Vrantium Eptfc.Jgrietifm,Vt 
qui eam peragrauit ,atque eius dc/criptionel{ecentiore, l{ccentiortbusj, Vocabulis propcdtem in luce pro/crct. 
Hi.< adiungerc bcet Hugonis Eauolij jHodceporicum "By^^antinu; isNNicolaijObfcru.Orientaies^Andr, 
Tl^euetii- Vet .Beilonium.cyc.Tctrus Gyliius diligentifi dcfcripftt BoJJ)horu^<jrVrhem Con[iantinopoitm. 

40 \H. 
P^. Tjuoj, 


^?. a^««l. ,^,.„1^^ ^^^y„,^- G 1, r j^/u-f^ 


VI 


2>J _ '-{jitoUf. <^.lffanm ^^ 'iApolimaMo. , «A / ACern. J "^) c * Marah 'MmiL. iS "tr^ 


~ (jHordta. \ 
it '*'^ rBnjdriVi 
.•^itoirfHo. V «a, 
erniiua.} rr -#>_ jws,— 

/ HO :m,A »- 'K I .>L._ MAIL MAGGWRi. H tOBn.\ 


/p.«" 

'Panh-io.j^^y ^ ,/ M / ACera. J ^'^Nsf'" N ^«'fcnjM'- Ciirtslo, .JO^t 
A6 . "B--^-^ C- ^f Dnrfl^" 9Vi 

../4m/rm. 
T/ci^Mrt "-^. friV?». , 

■j!anar. \ ^^ri 

5.1t!riiJi'""'<»'- t^"'^-^iss5«iksfv^/\ja^ '^^^i0-/ [^ob. ODE 
^N-fESX. r;.i!. ■at^l-Ui-a. iUtar. 
■4,1% nier. CjP" 

J 'Br.'"^'''- 

ilTAuAl ,0»^*' H..£ j'U;na.'^::0^f:t^ 

, S.aTarza <fr /LS.2orj!. 'Ptrtoqmr.j C T>r 
.Oeriia. Jyjponor,^' '^'"'J^SlJ ^ ^*^ , , fHt ■.iPTX /r 

^ r^ •/"'i^sJiSHfifllF^' 

^^rCi;H13M.. /■/•NX '""*'■ Opa.W'i''l ^S^^^ytrieoU^^^^a. f^^K-fnoy ■" ™» .^nu,f.^^OVT:tSA-NlO. foUhaJh 
V^ltfo 

9eUri: Ofe MA%j Vt 

Caknino. Mi,'^'-'^''""'- SamaJrachh^ IfwS •""«.;; '•■S''4^ Jsltea/ln. I 
padt. jHa-i 
'Jeneii.i JUn.?.'.. iL» j jDuryifl., ^ r^^-^-S^ W Ji Aaafar royn. 
'Sanh4.o. 
*..'M. ^tlmatam. 'fraianiipoU. Qaii. 'uina. Safeno^^gCf^ 'autna- 'jiatart. /mL(jona.. ^nter/mo. 40.1 ■ Orlranie^ 
jCfimoM 
Cilftro- , ^-^T^-^iiJ^ ^in„.i-a. sA^^.L^b^>:r <:2:^^j^'-"'" AHCHlPtL.iGO. J{arajic/f^, i2C?^4. S¥i''^*°.i "f ' ^'^T"* 
rg ~/a'21 'Bt/umo. Ou^V- -/'24 


OOLfOld TH-RA 
TO '"j"" lacobo Cas' 
tatdo ?<•//('/ ■3 as^e/"!f-< 


c-m.. ^st •5'r'- .^««f^JVw-t ^ii.*»'^''^'^ r^ 

forona. ^ 'Tc.re.riolQSWiA^^ ^" Scimfob. aSCI--l 

ratanojioi 


Jn.ia.UtAW.alea. 'fmt. 

rtrcianoua. ^^ l .fl Tf***^ 

^iritl"" J 'pnchfU.'^ gy ^„nc. ^ 'i: 

^ mUn.^oriimo. ffi ^ fodri. t. Ctnji^^ 
*" U/turn, 

%mta> jinbjachfi.. TJenrtiw. I t ',',,',', siTVM, Neo. 

Teill CA T)£ 
5CT^IPTrO. fcvwgjR Syieocajlro. '^iM(a.^[V<'J^ 
A f 'Xjintrina.^^ 'fti'^*'TO^^ -^ uwrr.. i-yi.jliffl 

Mjio.^&^^>m^. tij'"^ ^^'■'^^ui-p 

R'V^'^1%5^'"-"'- 9 „. Js' ^'^'^"'"'- "7 ■'* ""^T.' * ^'"■'' 

m^^ jk ^"-^'- fer- -G.ri^-(5.z%^°'5.zt,.| 

■*-^^ '^'""fe>-/ A 11 1 ' 

^fi-i' ^'tenarZN 'Uerdom'^ . L 

fXhtttrqn . i;,^^ '-' a, B3r, ,, «v&OrfOr ,„/-,gM^Affi-». C«?/»js, * '■■'■ cYracano. M Uk t .s^ ^^itvvoti. ^l'^ '~Vufci. ' ifenail 'Hoy. In^ia. 

>amda. j-^- 

itdra. 

j^ ■*'3)fmo..«rj, 4i^ yomoti. yifandrt Cajira^ r^> 


«oA, 


X£'r Mernuja. Tiattoli-.,, 

^ ./a%^ " -^ 

c , m^ Antivario^t^ul^Stenofa 

t&na. Settejo^'. rf„l^ra. J[nU' ■^ArV^iirc^. ^"3"°- ^Stof^ fiS.Zori'. 

III f ,L. "' /.^" ., 4Jlff ^^ raJoKro. 

A^ ?5ffn ^«Worr; "■" ' C'''»*''"''''' Cnm yj-iui/r.ji jAnctiitcrmnci 
[■'o"\ ." P?"q^T^^^^^^M^^^M^ -^'^' '/'"'' „ Cnri..nlo. . 

I^emaniiu yi^to Chirana^ '^^A 
~B*=a rwn — r~ t--'-J- ^X ^.p-aa— jaa - iBwi it^i^r |g-ar ^gfTiJcrTrfSs. 

J^ SCLAVONIA. [^ Vcrunt olim inter marc Adriaticum & Regnurh Hungarix duaf infigncs Regio- 

nes, c^ux Iljyricum & Dalmacia appellabantur ; inter quas prior noflro xuo in 

multas fcirta cll: partes , nempe in Carinthiam , Croatiam , Carniam , Sc Marcam 

ScIauonicam,(c]U3m vulgo Windifchniarck vocant.) Sunt qui illis etiam Bolnam 

annumerent . Pofuerunt etiam veteres inter lllyrios , Dalmatas , & Liburniam : fed 

hodie confufi funt Regionum 6c Prouinciarum harlim fines. Subiicitur hxcRegio 

hodiepartim Regno Hungarico,partim V^enetis; inhabicantplerunquelignea a?di- 

ficia , culmo contedla , pra:ter paucas littorales Vrbes , in quibus humanius degunt, 

&tellurem optimam colunt. Duobus prarcipuis fluminibus totaRegio irrigatur, 

Sauo &c Drauo , qui in Danubium corruunt. Hxc Munfterus . Illyricum nomen 

olimprope in immenfum patuifre,inquitGeorg.Rithaymerus,eoquenominc ho- 

die Dalmatas, Liburniam (quam Crabacen vocant) lltriam & Carniam continerc 

ccnlet • qui etiam CarinthiariStiriap,&: Iftria:,has defcriptiones habct ; quas libenter, 

quia harc Tabula has omnes continet,hicadiungimus . I S T R I O R V M gens fen- 

tentia qUorundam Illyriar pars,a Colchis (vt fama eft) originem duxit ,• his ab Occafu 

occurrit Carinthia , Alpes a Septcntrione , Sinus Adriaticus a Meridic . Vrbes in hoc 

tradu, Scardona, ladcra, Parentum,AquiitMa,TeriTeftum,&c. C r o a t i a olim Li- 

burnia, noftrate lingua Crabatcn , inter Cufpam &. Sauum flumind,6<: Moefiam fii- 

periorem fica. S t i r i a Regio vndique moncibus cin(5t4,a!iis Valeria,aliis lapigia di- 

<5ta,Norici pars ^fodinis fcrrariis ,fereomnibus totiusEurbpxRcgionibuspri^ftat. 

Pr.rterea nu!-ius rei , quaj vfiii efTc horhini potefl: , indiga : vinl , frutiienti , pccoris, 

falis abundans . Illud iocofum ,Stirioe contra accidcre ac Wefl:phalia! ; nam vt hacc 

improbos citius gignit,quam ftultos,-ita illagutturofos&ftultoscicius^quam ver- 

fipelles&improbos ,-huicRegioniCilixComitatus adnumcratuf . Carnith i a 

quam corrupteCarinthiam vocant, &:cuiUs incolieCarni,nofl:rate linguaCraner 

dicuntur,cuiuspars etiarti Carniolacfljhas habetVrbes,Santouicus,Villacum,Cla- 

gefurcium. Huius Vtbis Ciues ,furibus funt incxorabiles,vt quidam dixerc :lei!is 

cnim fufpicio grauifllme nocet huic,qui rcm furto parare putatur ; inauditus ad fup- 

blicium crucis abripitur, ncc pUrgandi fui tempus datut . Pofl: eius diei , quo fuppli- 

ciumfumptum efl,dienrl tertiumde mortuoiudicanf. quem fi infontem fuiffeco' 

£;nouerint,fplendide fepeliunc:fi iurc occifutn compererint, pcndcrc finunc. 

Plura de his Regionibus apud cundem,&apud MartinumCronierum,Dornini- 

cum Nigrum,Volaterranum,& ceteros. Lxtat quoque libellulus,aut Chronicon (vc 

ipfe vocat) Carinthia:,Germanice fcriptus ab Aurcolo Thcoph. Paracclfo . 

Sdauonica lingua (vtde ea obitcr nonnihildicamus)qu.T nonnullis \Vindifai,& 

apud Latinos lllyrica appellari putatur, hodie oirinium lacifllimc pacet: vt qu.^ a 

mari Hadriatico ad Oceanum Sepccncrionalerri extendi videatur : Nam eaque vturt 

tur Iftrij , DalmatAc , Boihenfes , Moraui , Boherrii, Lufatij, Silefij, Poloni,Lirhuani, 

Pruchcni , Scandiuauix incolx , & Ruffi longe lateque imperantes , Bulgari ^ 

mult;cquc alix circumuicin^e Regiones Conftantinopolim 

fcre vfquc,ade6 vt eius ctiam intcrTurcos 

ftequcntiffimus vfus cft . 4^ 
S CHLAVONIAIL, CB.OATIAIL, CAROTAE, iSTUlAE, BOSISTIAIL, rmiTIMAKVMQVE 
REGIOWM ]srOAA DESCRIPTIO. AVCTORE AVGVSTINO HIRSVOGELIO . N H V N G A R I A. H V N G A R I A ( c]iia? nomcn ab Hunnis vel Hiingaris populis cx Scycliia prorc» 
dis^qui eam incolunc,habere conftat) Pannonias,&: vlcra Danubium Iazygum,(Sc 
Dacorum Regionem Ferc omnem occupat. A Drauoad Meridiem fumit initium ja 
Septentrione,Sarmacis quos Polonos, &: Gecis cjUosWalachos dicimus,tcrminatur; 
abOccaru,Aurt:riamhabec,rupcriorisquondamPannoniecaput;abOriente,Myfiam, 
cjuam Rhetianani nuncappellant. Danubiusomnium quos Europahabct,fluuio- 
rum maximusmediam interfluit,atquein partes,nempc in Citcriorcm & Vltcrio- 
rem fcindit. Citerior eftca,vbi olimPannoniae fuerunt: hxcab VltcriorcHungaria 
Danubio ; ab Auftria,^ Norico , radicibus Carcij ( flc olim didli ) montis : a Slauonia 
Drauo ; X Bofna & Rafcia Sauo fluminibus tcrminatur . Huius Citerioris Hungariae 
caput ert: Buda,Regni fedcs . Nobiliora in ca oppida , Alba Regalis , coronatione & fc- 
pulturaRegum inligais,Strigonium metropoIitana,QuinqueccIcficnfis,Epifcopalis 
ledes , praecerea Sopronium,laurinum,&: Sabaria,Diui Marcini , & Scridon Diui Hic- 
ronymi pacria. Flumina mulca ineo nobilia. Lacushabetduos nobiIi(Iimos,BaIatoii 
&Fcrtou. HuicCitcriori Hungarix,vbi Drauum tranficris,anncxa Slauonia eft, 
pars olim Pannonix fuperioris,inter Sauum & Drauum pofita: fcd Sauum etiam 
longe tranfgrcfla,&vfc]ue ad flumen Hunam(hoc enimillinunc crt:nomcn)pro» 
tcnfa , vbi Croacia incipic . Poft quam Dalmacia (equicur, per oram Adriacici maris, 
c|uae parcim Veneco , parcim Turca? parct ; minima eius particula ert: Rcgi Hungariae 
fi.ibieda : loca mcditerranea Bozncnfes tenent, & Rafciani, cjui olim Mcefi fijpcriorcs 
fiierunt. Slauonias caput Zagrabia ert::Croatix nunc Bigihon ert:,antea Fumium 
crat . Vltra Danubiana Hungaria moncibusCarpachiis fupra Pofonium incipicntib., 
& longirtiimo flcxu ad liccus Euxini maris porredis , a Morauia , Slefia , Polonia , & a 
Rullu dirtinguitur, vft^ue ad cum Iocum,vbi Rcgio cft , quam Maromarufiam voca- 
mus . Ibi iam alij montes &c (y\ux ab eo loco Seucrinum vcrfus tcndentcs , a Tranf- 
fyluania&ValachiaTranlalpuiafeparant: Hancvltcriorem HungariamTibifcusflu- 
liius pifcofilfimus , in montibus Maromarufiis ortus , mediam intcrfluit . Hxc Hun- 
garia habet Oppida nobiliora, ad Septentrionem Pofonium ,Tirnauiam,&c. ad Meri- 
dicm vero Colociam ,Bachiam,Zegedinum ,&:c. vltra Tibifcum ,Varadinum , Debrc- 
cinum,(S«LC. cum fodinisauri dcargcnti. Scuerinum,vbipontis olimaTraianoImp» 
exftrudi veftigiactiamnunc apparcnt, &alia quxbreuitas hiftorica nuncprolixius 
vctat enumerare. Incolac Scythica lingua vtuntur,ab omnibus finicimisdiucrfa. 
Nulli Rcgioni tcrrarum,hominum robore,pecorum foecunditatc,vbertate(bIi , me- 
tallorum copia cedens . Ca:li benignitate, &: pulchritudinc fitus , omnibus Orbis Rc- 
gionibusfuoiurepoifit anteferri .Tellus rcrumomniumcopiaanatura donata; vbi 
aurum,argentum,fal,IapiIlos,coIorese(Fodcrelicet.Frumcnti,pabuli,leguminis,&po- 
morum abundantia prxrtat. Necjuc deeft amnicorum copia pifcium , &: cupri con- 
fcctura ; in plerifque fluminibus auri optima ramcnta inueniuntur: quin 5c in vitibus 
in aurifero folo fatis aurum quandoque legunt. Haec exStcphani Brodcrich 
cpufculo ; &: Ant. Bonfinij rerum Hungaricarum Dccadibus collcgi- 
mus ; quos ipfos ftudiofus Lcdtorconfulcrc poteft .V^idcat 
ctiam Mathiam a Michou de Sarmatiis ; & Munfte- 
rum . Scripfit & Gcorgius Wcrnhcrus de 
admirandis Hungarix aquis 
opufculum . 

4^ 
^:7 '^.^ wm 'J, IHVNGARIAE DE3CRIPTIO, WOLFGAl<iGO LAZIO AVCT. |' Cur, Tr,.,Ugi,. POLO>JlAE PAR6. J^^^r^m^^ff^^::^^^, 

MORAviAE PAR6 :^^ x:: ^"^- '"'^"^.A 


i/\ Jtumei.\ Itypu^ 
'Stnrfltt. p' ** ^^^d-^^^M-J/^^^^J^- MVLDAVIAE PAR6 . 

«4-. ^ 

^ , -»» rlanmln »imj ^^1 camvi . 


■Bnuri. - ni^^Jd JtL'*'^'^'^ 


^^^ T|r 


uneia- R-vy, ^ttan/atunia.Jjik .^ -'^ \ 

An''"- '"^"^tySs^. -i3«£ 


etVtuarh. 


^!:;,/;,.e. 'ifortrnnam. 

° 6TRIAI:. 5^' "Z:^^!i(^%J^nk^.t. 
,em „fW^... PAI^ Crt DeTnpem. ^ ^ 
©,>«»»'. 


''VDeinaart, ^-^ germamceimeehiUteis.r^Oienn: ^^^^■^"^'I^^^Zta OiUr. ^'*- ^ ^ ''^'''' ffl vWj,.» Ml.^0P ^'"■'''^/Irek. ^t^r YintnefhlKettn- War. nr ^ '■*^ c ■* M, lay/i-.^-^'''' '- '^'^'^^^^^^^*>y }^^hrSuh^ui. uOoAart. 
JLAI\J5 ^^Kanysi 
^ ^^ . CeiV. o/MirU.m-^""'^- HVNO L>«-A,r. "^^-s^-^^^d^walAChiXUe pa^5 


}rrn^ek. olttn ; MOE6IA INFI SttUTtJMUr: m , .ptfirmaiTP ^ 
•iV., :, ,', '"i'f "''^^■.3««%^'\<i«a„ 
IA3CI -a,. ■»*> <3« **^ ■-x^y?^"^ i^ilniiai-i, . 
^,iiinihen. 
''iXerf^ ■&j'^.Xm±: 
^/"sTiS QfetioM^. 
neiiierat^ on. , 
llJeril/ Ora^fi.'^S^VMA,,U MOE5 

'X)JMar Sirw£. ^ 
-ZeiOertiHU. "]^ 'i>ehi,etA(^-KreJ}t,u^. Tvl E R I D 

. ■ 1 1 — — ' 1 r-< 1 — ■ '^1 I- t '~ 1 _3* 
TRANS S YLVANI A. D. SrcphanusBrocJerith in opufculo excufo Bafilea! flmul cum An- 

tonij Bonfinrj hiftoria Hungarica , his verbis hanc Rcgionem defcri^ 

bit. TranfTyluaniaDaciiE olim pars ; eius caput Alba lulia, vel a lulio 

Cicfarc,vel ab Hiulapotius quodam Hunnorum Principe ,ita did:a, 

Oppidacompluranobiliffima, in quibusCibinium, BralTouia^CoIo- 

fium,Bifl:ricia,6c pIuraaIia,aGermanis,quos nosSaxones appella- 

mus,condita 6c habitata . In ea funt Siculi , genus hominum ferox, 6z 

bellicofum : inter quos nullus , neque Nobilis, neque rufticus, omnes 

codem iure cenfentur, Heluetiorum inftar. TrahlTyluaniaipfa rerum 

omnium eft feraciffima, pr^ecipuc auri,argenti,(5c alioru metallorum ; 

adhaec Salis montani » Equos generat nobiliffimos ; vino abundat • fcd 

non sequc excellenti,vt Hungaria 6c Sclauonia . Tranfiyluaniam duac 

cingunt WaIachia?,TranfaIpina,6c Moldauia : illa Danubio ; hxc Mari 

Euxinoadmota:vtraque cumTranlTyluaniajeam Europse nuncoc- 

cupantpartem^quce olim Daciaerat, Sic totusirte tractusTranfda^ 

nubialis,qui non folum Hungariam vlteriorem , fed TranflTyluaniam 

quoque cum vtraque Walachia continet, Danubio, montibus Car^ 

pathiiSjMari Euxino,6c rurfus eodem Danubio ex omni parte in- 

cluditur. Hadenus ille. Sed Iibet etiam eiusdefcriptionem ex Ant. 

Bonfinrj lib, i . Decad. i . rerum Hungaricarum hic adiungere . Trans 

montes (inquit) Carpathios cxtrema Dacice Rcgio ad Axiacem flu- 

uium vfque produda, quam nunc Tranllyluaniam vocant, pecoris, 

vini, frumentijitem auri 6c argenti,feracilfima;vbi amnes nonnulli 

aurea ramenta ferunt, aurique (^ragmenta quandoque fefquilibralia 

trahunt, quum montibus fit vndique circumfcpta in coronas fpeciem. 

In fyluis lubati boues,6c vri, ac fylucftres etiam equi,vtrifque eoruni 

mira pernicitas: at equi iubafuntad terram vfquc demiira: domefti- 

cis per fe eft mollis alterno crurum explicatu glomeratio. Regionem 

hanc habitant Schytas, partim Saxones, & Daci : minores hi, afperio- 

rcscontrdiUi. Olim RomanisSarmaticisque coIonis,antcGothorum 

& Vnnorum eruptioncm ,totaDacia complebatur. <!kc. Vide etiani 

Georgium Rithaymerum , Pium . 1 1 . in Europ^ dcfcriptione , loan- 

ncm Aucntinum ; 6c Mart.Cromerum rerum Polonicarum libro.iz. 

Haec Regio vulgo vocatur Sibenburgum,(3c Zipfcrland, 

audlore Seb.Munftero. 

43 ]^9-:;^ Uff^ 'B~a.k Y*^ .^J. issm: 'LS^^S^»,^ 


tyjalhyjf. 


A7- SEPTENi - + 8 xRIO 'H; fSchppe:, 
iorj. ^ <Iiln Lfe 't/S/torff CBtflcn ffljot.-^ ^ectrfiorf^ 
'^tniorf. 

v^MQ,LDAVIAE, TERMINV5 TRAHjJlja MA- iiSfciy --^-d^st "Pm 'Z/3h J^reti-i ■k^j ^X^lJcloT_ 5a)ft 
's^iintiibriF Sefan J ichnitz ■ jVffK) -0;% 'M^fli :V;. .I^ ff/frrt 5AN 


;:iifcr Cl ' cy: L I - "L^ CAUrATTS J«0N4v<r^^feS 


Vilack juSj^ T}rmf2-i 


V^yV ' ^eumarck 
ISED A^^i 

IQ^ jMk, f5EI> ORSAI y/to. 'R.aMeii V-atzendorf. 'L&.. 'iomida ai: G^b S.^tei Ak 'Koivffeu cBula. \~^T" \{ike]florf uHk^J^ecknuitl. 
Tache -^f K"^ /ff&,«, ■""', j- "Katzendoi 

~^-y%ct,^^^c^^^^j^^^ . S-Cjeotgen 
SED 
SCE-PSI. Q. Sicu: 'Fenf-h. a-ei '. ' ,M.- ;^ 'TJi ■renhiira ■ Schamherj. SlHaitai. -Fclmcr CL.iVJIIOPOI.lS. 

Clau/enltiir^. 
.^Lohfiiai: H. ' ^acara 
Gerenj Tikitetho.H 1'3 Tlan. <l>i l^ereft iiieio 

"' JJ 

OhenvintZ-j\_^ 

n 

; Ei^etin 


«it«. ^■Mc^a*-, .■Afe 
j^ pw^iera Lejfirrh BTR3EXAND 

li ir.r cia. Ofeui^ ^ 

Imetlin^ Schars. '—» ji..r ^ - ^--^ .^ Jk. ctf^^ 
Centai^X ^"■^"'tal. <?CA,^r|^ JBfck.. .JBfc^S^fc i;«,&* 

Tr,>,/. 
^Scharkjin. W Haniersdorf) ^iuahail- Ka/lefti 


\CAyoina 


"""^AivD toi;**"d1e^ .^^?''^^''"'' -^^ r^^^-y^'^-^^ jte,.„..AV-^ 1 DlechisiorftL^ ^ .^ . . ,orS) ■tzjeffi L CORO.VA . 5TEPKA7^0 : 

\voi.is.Cronfla)t. 
3r^o.H. 
''^euftai^ 
IS^Mii .Gtera in mc ta •? k/E twmmUis voca ' • n -J „ Oher/poU JV -* JMu-htUberj \ !K.ertz.eberq fulis atliimcf 'pijfi/ csfc. smn\ \Schaeiin\ 
avnuj. 


Tlotn 

„./ V,' V^'^ ^MiUehach. jii. di*t ^ / «-^ "^ 

"_ , , j/SMichel OulatcrruarH.^^M^- '■telterMorF. >=— - 

-^BoiinjK^!"^^- ' -"- 

^:-. T/Ffl-/,,/ S^Kmermezo J^^ Schiiiit. itentm^ u\/i/ci^ tcminiim 

TALACHIAE Qmfohtjgum. .r^ ^ltz nttfch\ ^^iiteidier^ ^•y ;; -^rf.l S.Gioty ■ f 


^Z/ftyT (penol'ii'" '«"'■ ■aretZ—> ^81- z^A'^^ ^■"t^ '"'"^, 'PiltK. ^£^; W^' J^" HANC TLTRATEL TR-A 
' SILVATiflAM.^AE ET PANNO ' .| 

Ldacia.et dacia rjpensis, 

VYLGO 5IBEJWBTRGEN DiaTVR,' 

^ l iiilit Vieim fJi'! ise^^oftSlIati/^aliip^ 


«te«^ MERIDIES ^^" ,>''-! P O L O N I A E 

R E G N V M. POLONIA,quicaplanitic tcrrae, (qiiam ipfi vcrnacule ctiamnum Pole vocant) 
nomcn habet, vafl:aRegioeft,qua: SchlenxadOccidentem proximat. Hungaris, 
Lithuanis,ac Prutenis contermina. Diuiditur inMaiorem & Minorem . Maior dici- 
tur,qux Septcntrionem afpicit, habetquc Guefnam,Pornauiamquc,inrigniora loca. 
Minorem vocant,quacad Mcridiem vergit, habetque nobilcm Vrbem Cracouiam, 
ad caputViftulae,qua:Regionem diuidit,fitam;reliqu2Ciuitates parum nitidop. 
Ex maceria domos ferme omnes componunt , plerafque luto linunt . Plaga Rcgio- 
nispaluftriscft,&:nemorofa. Potusgenti cereuifia. Vini rariffimus vfus; nccvincae 
cultura cognira . Equitatu in bello maxime prxftat. Ager ccreris ferax ; multa genti 
armenta; multaferarum venatio. Melle abundat. Habet (ScSalis maximam co- 

f)iam,quod cx terra cruitur. Habct & aeris fodinas in montium iugis,Tatri,ab inco- 
is di(5lis : nec non fulfuris . Sub Regno Poloniaf continetur Lithuania,Samogitia, 
Mafouia,Volhinia,Podolia, 6c Ru(sia, qux Meridionalis cognominatur,&: Ruthenia 
quoquea nonnullisdicitur. Lithvani a magna fui parte paluftris,plurimumquc 
ncmorofa , & co ditficilis aditu, acquodammodo inaccefla , aquis omnia obtinenti- 
bus; Hyeme commcrcia cum Litnuanis habiliora:paludibus & ftagnis altaglacic 
concretis,niuec|ue fuperinfu(a,fiunt omniamercatoribus pcruia.Raraia Lithua- 
niaOppida; Villarum incolatus infrequens. Accolarum diuiti.r pecora , pellesque 
preciofiC multigenum ferarum,quibus Regio infignitcr fcatet. Cerxac mcllis abun- 
dans. Vfuspecuniajgenti nullus.Sermogenti vtPolonis,Sckuonicus. Caput Re- 
gionis Vilna cft,Epilcopalis Ciuitas, tanta: magnicudinis quant.r Cracouia. Domus 
tamenconriguacincanon funt,fed vcluti in rure,horti intermedianc&pomaria. 
Samogitia (quod eorum lingua terrainferior (bnat) habet gentcs proceras 6c 
pulchrxftaturac,agrcftestamen &incukis moribus , parco viclu viucntes. Nullus 
illic aedificiorum Nobilium , fed tantummodo tugurij vfus. Ex ligno &culmo fic 
ftru6Vura.Largiusab imofenfimoperis incremento ardificiumin ardtius cogitur, 
in carinacfeu galexmaxim<t fimilitudinem claborata. Incacumine feneftra vna, 
fuperne lumcn reddens,fubtcrquam focus,cibosparabiles coquens. Ineadomo, 
(e,vxorcs,pionora,feruos,ancillas,pecus,armcntum,frumentum,&omnemfuppel- 
lcdiilem condunt . M a s o v i a Regibus Poloniac fcudalis,huius Mctropolis eft Var- 
fouia,vbioprimus conficitur medo,potus genus eft ex melle conftans.&c. Vol- 
H i N I A Regio omnium rerum propter agri fertilitatem abundans, &Oppidis,Ca- 
ftellisque frequcns . P o d o l i a agro tam ferrili cft,vt eius gramen pcrricam tribus 
diebus fupercre(cendo contegat;& aratrum in locis graminofis dcrelidlum paulo 
pluribus fepiat, & cooperiat . Mellis quoque maxima copia. Pra:cipua huius Vrbs 
cft Camyenetz . R v s s i a abundat cquis , bobus , & ouium gregibus , preciofiffi- 
misquc pellibus. Potu vtuntur ex mellc fa<fto . Adducitur &vinum exPannonia, 
Moldauia,5cWalachia. Huius mctropoliseft Leunpurg, Larini Leopolim vocant. 
Plura habes de his Regionibus apud Mathiam a Michou,in libello de Sarmatiis j 
Alb.Crantzium in defcriprione\Vandalia?;Bonfinium de rebus Hunga- 
ricis. Scdomniumoprimeeas defcripfit MarrinusCromerus in 
Clironico Poloni.ic ; & Sigifmundus ab Herberftain 
in fuis Mofchouiricis Commentariis . 
Vide & Seb. Munfterum . 44 
■ -ii»jj^V«ljMlJ 5ffliS mifdrium (jertmnic0ruml^.si^ Z^%^ Vem£icus Jinus 
•^ , Svlenta 

Hcyiujaw _^ ^l4j.i Bttiaola *iJ^^jjmr '""1 


'*• S?!^ 


^l 


(v^^fsntt 0im iJ.C.liiraiiX ^ I •■ 


*Dr.i«7wy (WfZL-' 

''I-A. 

Vavaktnf. 


91^«' 


glogawl (^fj^wt ■oteczj ■Hb., \-c?7lna ^^^' ""'' , 'VarS^ 

'skchou jikouf iihmit ^ \Mco>q^er 'JlijtJ/^ 

'Dnzefljc 

Cohrin •zjt^e -^^"'•' <ri^ /f\ . 
w«-. t% Sch^i ■•StrzezOf 
OklamirzAf 'Kozinhittk^ fy^ /X)^ o^^.^S^-Tr-^;^ 5t^ 


vBr^/2«az ^>j'.qff«( ^Sch^'iUn>iecz^ 


QSi li^m/i^AFKteSaK^ ^— w. ^^j^^ Sjee^^^mfS^"" j^ .A^' 


iLttiezpa i^ fh«ii?^ fr""- p^i-^'^ JStepatn 
Ttfiehiyefij J «Adste., 

CrupiLJgfyL 'hitc Strz, 'V'i ,^- ■.c.r.,^-^.,-^^ ^ci^. .^"^L^^ . Mi^'''Ko,Wo^^^ /-" -'(«3*'- ^^i^-^P^^H \ "'f^^^Ms'^' "''' 

Wr- ^ifym^^^W'^ -"'"■■■'■■ ^J"""' 

]rt«kij 
S C A N D I A 

flue 

; REGIO NES SEPTENTRIONALES. 

VvOntinethaecTabiila fcrc omnem cogniti Orbis tradum Septentrionalemt 
kd imprimis Peninfulam veteribus fub nominibus Scandia,Scandinauia,B«J' 
tia,(5c Bafilia,male cognitam : quam & alterum Orbem terrarum,propter eius. 
magnitudinem,(5cofficinam,vaginamquegentiumcognominarunt.Comprae 
hendit hxc Peninfula hac ^tate tria Regna , Noruegiam,Sueciam,Gothiam : 
& partem Regni Danici : aliasque multas Prouincias ; vti funt,Bothnia,Fin^ 
marchia,FinIandia,Lapponia,5cc.CuiusfingularesdefcriptioneshicexIaco^ 
bo Zieglero apponemus . N O R V E G I A , interpretatur Septentrionalis tra- 
d.us aut via ; fuit R egnum hoc aliqiiandiu admodum florens,Imperiumq; tc^ 
nuit per Daniam & Frifiam,Infulasque adiacentes,donec domefticum Impe 
rium per hasreditariam fucceffione adminiftratum fuit. Poftea fub interregno, 
confenfu Procerum inftitutum eft, vt Reges per elecflionem fufciperentur. 
Eftque hoc tempore fub poteftate Danorum . Hi non legittimos modo red- 
ditus,& tolerabilia vedigalia imperant,fed omnia comoda conradentes tranf- 
ferunt in Daniam. Ad hanc difficultatem accedit qualitas locorum ; habet e- 
Inim Dania in poteftate nauigationes omnesNoruegianas: neque hccc exer- 
cere mare poteft , neque exportare merces ; prxterea a coelo, a tellure , a mari 
nequaquam humilis aut parum felix exiftimata . Haec mittit in reliquam Eu^ 
ropam pifcem ex genere Afellorum,frigore induratu(3c extenfum m fuftem, 
vnde & eum Germani dicunt Stockjifch, Captura eiuslaudatiffimaeft lanu- 
ario, quando fuper eft frigus vt induretur ; & qui clementioribus mcnfibus 
capiuntur,"marcefcunt} neque funt idonei,vt exportentur. Tradlus totus lit- 
toralis Noruegiae eft mitis ^ mare non conglaciatur. Niues non diu durant. 
S V E CI A , Regnum eft diues argenti, 2eris,plumbi,(5c ferri , frugum, pccoris; 
<^prouentu immenfopifcium ex fluminib.lacubus, & mari ., venationibus 
quoque ferarum . Stockholm in ea eft R egia & Emporium,Vrbs munita arte 
dc natura. Sitaeft inpaludibus inftar Venetiarum. Inde fortita cft nomen, 
quod fitain aquis,fundamentafint palisftabilita. GOTHIA,ideft,bona 
terra ; Regi Suecia^ paret. In ea eft Portus ScEmporium Calmar,vrbs magna; 
habetque Arcem,quas operum magnitadine certat cum Arce Mediolanenfi. 
ApudTinguallaoppidum funtfoffiones optimiferri. HaecZieglerus. Dc 
D ania hic nihil addimus,cum de ea dicftum fit in propria,qua occupat, tabula. 
Eft in hacTabuIa Iflandia Infula ( veteribusTyle didta) miraculis,fi qux alia, 
clariffima. Etiam Groenlandia paucis nota. Apud veteres pauca harum Re- 
S^ionum teftimoniahabes. ExRecentioribus eas defcripferunt , Olaus Ma- 
gnus Godius, Epifcopus Vpfalienfis ; Albertus Crantzius ; Saxo Grammati- 
cus 1 lacobus Zieglerus ; Sigifmundus ab Herberftein in fuis Mofchouiticis 
Comentariis. Edidit & Nicolaus V Vimmannus Maris Ardoi nauigatione. 
Videquoquc NicolaiGeniComentaria^&Naufragium Petri Qujrini, ab 
eo &: Chriftofero Fiorauante,neG non Nicolao Michaclis Italicc fcriptum . 

45 '^I Colqi^ciic 


m (^« :#/ 


^U 


M A IL IL C X? N 
E L A T, V M &■ .«'/ '^,- 


Rotil^t 


^T ' 'V. .^i>. X. X :*^«v. ■^ ^'•- o 
n w CyD 

c (D: Ornfy Gallis c K S^3ranJam .^-:- Gr e n ; „> I prtmtj__ y. >if Jandt. e? S.Tim JUlhtil /Chm 
vam: ^ 


VV'^" icarhl- Snaufl I 
iokel-i Tojla/kr- , ^Toiu-i- -uho.' j|, 

Xthu ifJant^ 7; . 'J>cn boot- jO C -E^ A^HV S\ HYPER 
B O r/ E V S. J\ 

R.^ prom'. >?■"««/., Cojidora 

^^^^ ionepTtme 

^ -'^' -^ fcmu X\ \ 1 .^'.^«'■sr^ 

-' / J4B crje/\^ jscmjyur %'/ 
w r ■9f rPek ^ '.'rrwx^jxm^-l im^ JAkf HLfo/fo' yjMs-f^Ktilas. 
tdrprom:iiau- l\ m^ \, ^""•^ Mhus ^^mfc^^Y 
'tls%rmiiaUXyoybikk irilll lii^ ''^ .Alcolai m^jojt. QtreUhorg ^^^tfdn RVS S I 


^^< .o: nu/her^ Jiei fcl^-^i'^»? t voorte Yaila 

itt-U'rtj;- ^^ ^ ^' ..i' iRo V. ^^c/Hiu 


^^ O C EA-NVS DI.VCALiv OVIVS" Vofh-al.i 
Laiitjiinosfi 
Vai-o ; rrrjf. , Cu.""" %V", "'^<? _.^.' 

'il/^V-J^ -"■' 


fai*re . Lapaiusi 

5S|p:'^ •"" aS.rJft" 

ualtjrot '?{otioqrod & 

jBon-ohm -^r^uijf^ 
/>{eiid. . 
'hCajisaH^ ^ 'Dcrhi. ..s i^CV r5^ y c. f <foMih^ ^JLeuis Orcoiii 


.--ycril Ciimk n^rn tnn faok ■ik. ''"■cAuSAt.I^ Th • rajil. "^riK.ffBiiR.. j„ _ ,._ 

•.Sv^^ ,^ia/^ Ltthl^mcs 
ynjtn 

OCii-^'^"S GEB.: 

QTS. -1^ .iiArhiict "^j^fi^ 

u/LJr«r.^flPIH(B|0^a . ^^K^-mO^ Oo/Mee. _il«-.? t •.'nitupvcn \bor^o\m. tyslu-rj l-:^. Lojlin (fauJ''ftcz-? I mi^ vcrby. BrvwfH .TomeranJtvl 
paj-s- 'i 


X^- J Ve-nh <Peniar ^ Scala mill: Gc 

s- SE P 

TRI 

ONA 

LIVM RE 
GIONVM 
DESCRIR *-jVtEJJjIDIE 5. R V S S I A 

aut potius 

MAGNI DVCIS MOSCOVIAE 

IMPERIVM. 

XJ./EC Tabula non continet totam Ruffiam, nam deefl Polonia & Lithiiania ; qiiac 
rubRuffias nominecciamcompra^henduntur. Sed vniucrfum ImperiumMofcoui.r 
Ducis , quod mari Glaciali a Sepcentrione terminatur j ab Orience ,Tartaros ; a Me- 
ridie ,Turcos & Polonos ; ab Occidente vero , Liuones &: Sueciae Regem, vicinos ha- 
bet,exhibec : Cuius omnes Regiones fingulatim defcribit Sigilmundus Baro ab 
Herberftain : apud qucm harum rerum fiiudiofos ledtores relegamus. De Incolarum 
Religione, ritu, viuendique more, ha?c pauca libencer excodem excerpfimus. 
In Religione rere Gra^corum rirum fequuntur. Eorum Sacerdotes vxores ducunc. 
Imagines in templis colunc. Infances cum bapcifanturjter in aquam toti immergun- 
tur ; Aqua vero baptifmatis fingulis infantibus confecratur. Confeffionem^quamuis 
cx conftirutione habent,vulgus tamen eam Principum opus elfe, & ad Nobiles pcrti- 
nere exifiimat ; Finita confelfione , pcenitentiaque iuxta delidi qualitatem iniuncfla, 
figno Crucis frontem,pe(5tusque fignant, magnoque gemitu clamant ; Ihefu Chrifi:e 
fili D E i, miferere nofiri : Harc eftcommunis illorum oratio. Dominicam enim ora- 
tionem perpauci fciunt. Communicantilib vtraque fpecie,mifcentes panem vino, 
feu corpus fanguine . Pueris fcptem annorum porrigunt Sacramentum : dicuntque 
tum hominem peccare . Feftos dies viri pra^ftanriores peradtis facris, epulis, ebrietate, 
&veftitu eleganti venerantur,- vulgus&ferui pIerunquelaborant,-diccntes,feriari,& 
alaboreabftinere^DominorumefiTe. Purgatoriumnoncreduntiprodefunclis tamen 
(acrafaciunt. Aquabenedi<^a,nemofealpergir,nifiaSacerdote afpergatur. leiunant 

' in Quadragefima feptem perpetuas feptimanas. Matrimoniacontrahunt ; Bigamum 
concedunc, fcd vix legittimum matrimonium efPe putant. Diuortia admittunt. 
Adulterium nonappellant,nifi quis alterius vxorem habuerit. Mulierum conditio 
miferrimaen:: nullam enim honefl:am credunt, nifi domi condufa viuat ,adcoquc 
cuftodiatur,vc nufquam prodeac . Gens aftuta & fallax,& qux magis feruitute qnam 
libertate gaudet. Omnes fe Principis feruos fatentur. Raro iili eft quies : nam auc bel- 
lum Lithuanis , aut Liuonienfibus , aut Tartaris inferc : aut , fi nullum bellum geric, 
funtin pra^fidiis circa Tar m &c Occam fluuios, ad reprimendas Tartarorum dcpra?- 
dationes .Tunicas oblor \is,fine piicis ; manicis ftrictoribus,Hungarorum ferc more 
geftanc : ocreas fere rub .is easque breuiores , vc qua? genua non attinganc ; foleasque 
ferreisclauicuhsmuni ishabent. Ventrem nequaquam,fed foemoracingunC;arquc 
adeo pubetenus , qr .nagis promineat ventcr, cingulum dimittunt . lufticiam ftre- 
nue exercent in p^cdones. Furta & homicidia raro capitali poena puniuntur . 
Monetam argent- „m habent, non rotunda , fed oblonga & ouali quodammodo for- 
ma. Pellibus nc .nlibusac preciofiffimis, quaj hincper totam Europam exportancur, 
Regio abund.: . & vbique fere fyluofa eft. Ha:c omnia ex cicaco SigiluTundo. 
Pluradeh'- f^egionibushabesapud Machiam a Michou,in libellodeSarmaciisi 
Albf, jCranczijWandaliam;P.Iouium delegarione Mofcouirarumad 
Clemenccm.vii. ; Albertum Campenfcm ad eundem; Etitine- 
rarium Perficum Ambrofij Contareni . Sed videndus 
cft etiam Bonfinij liber.i. & . ii. oecadis prima: rerum Hungaricarum. 46 B I A R 31 1 A 


<Wonihus -— -^ ""- ^;^ "^' " ^^lZ\— _ , ? .fc/nZi iil.J 'TKIOWALlT^ QLokJi.^ vir"Kj V :s^ 3> OK A ^ta%ahaM eit aurcaJ 1 
vetvla ah OhJariam^.iflim 1 

^oriiViB re^i^- coIitur.Jdj 1 
i/m hocjacaaos con/hUt, 1 
^'t/ i^Jaaedurn. qaoucju 1 
nihjramtan. ijfjunuj^(4ictii 

, vmnini) certa amfiiUntib» , 
dat re/ponfi, certiqtic e ■ 
uentJis conpipitmttau} GOM 
z AIA. B AIDA, ^A: %K 


K.A. 


M Y A w? A Ls' 3fE5' \.. 1 TiTfM Oierd QurJhcfCi 
sjaeus Voichjij.hi j^' 


toltf. -M- ^ hais-^ kP Z K 3f 7 A 

CTermefdick^ KI T Al 
I. A CTi iTsrovo ^ 'v/ttl f<ya' ^^iiffiSfv ii ^: — •rfaUSm r M t.J \-.^Ca//im aoivJe ■ ■ ■ TACHIX.^ 
CERE , 

GOTOl. /f^-t^ 

Cazane T V . CJ""' iL. «^^ s/\ f *J/^f_/t*ii AiJiff/ iumentoi-wn canieloruTtLJ 
^ecjruttiqu^, qte-rarumtj^ reru^Jornm refe 
i renthij^orda papuli ^re^is pa/centis, ar - 
; meta£i,Jiat:Qi^^Jbipenda quaaam nieti ^ 
; morpnoji, rspentx mjaxa ri^uxt.prwrijhr: 
ma nuUa in parte diminuta.I^ucmt hcc 
^' prodmmm anrns circiter ^oo. retro 
, eLifsis^- C A 5 C OLMACK, fCorum reaionum inco. 
Solcm, Vel rubrum pan: Jj 
num pertica Ji^erjum. 
adarant. In caftrii V/'; 
tam ducunt; ae oim ani 
matmmjerpentm), vermm- 
q^carneVeJcuntur.ac pro: 
I pria idiomate VtuntutLJ> . 


I m/k CUfc)f>rfLmi\^ 
I^^Hm^ - amfflmperatjri V " "^ 

jLlTVA' vi: A. CHezim) CEB.E7; 

arisE 

GOR i5«y ^t ^. CKiou- tmZrwh^. 


iH VA . Q A I A 


t; ^M^ R T A ^" K ^>. CHIB.K,A.y.yi J'£ TIG OB.\5KI, Jlara.lf\ 
tracan. jjiilkt // ^.^ <J~V '^^^' POiVTVSl 
liYT:S. "%?rtj .Q-J S T I V (KY S SIAE, MOSCO] 
VI AE ET TARTAl 

•RIAE DE S CRIP 
T I O. ^j^u/T^y/^ 

-Aintanio lenKnjano^jijnqlo, eMa} 
hanainiAnno.j^ 6 i. i^ de((icata\ 
imi tri[^: G). J~Lenrico Sydneo CTumenfk ]) I A i/rAn JSlCamju/laSlviyfiiram v/k 2.o-.iiminiJ 
' itir habcnt.Jine vllisJcMus, cumjiinmia 
aque femiria.d Sh^ura vfj^gijjai-^ar 
iciiteris interiiallum lativcinjjs infefnmJ: Shav/iir^ «A^S^. V^ 

Lonyan-parua, a^eije - 
CPerslco luiimiaittihiisCTar' 
tiU-ii is.:^^7ypiuin.ttaluit . CKiti/essi aens catenuuim de^it, id e!,f in hordis .haietq^ 

ritum hatfmoii. cum rS Jiittnam i^oruijicerjas feriyit, 

limauiicm.hc, efjmw) iumentortm aecipit.ac terr^ rnycet, 

'inij.vas auaJJam iijitnjit, eoij^ arh>rcmjcanjit,ai% cScu: 

\ rte lalnra. in fop£mJ}ia>yit. atcj^ hec q/per& mv ^eo ha 

^.iettir cx. cohhir.Cum ijpds iiem mtcr iBos ohit.hca fepJtii 

'•'-■' . . rc .vhorihtis (ti/hendut 'B O rfKymiV' r A s \5 e\ s n A' M. A ^ TTJ^t-' G H A >r. ^^ 1«^ (i-a^ofy Ui^ vrf. ■sidi. Shanuufi -A^-dvnen C\u/?,M :-. L HTii priiiiiy^ii^. Ca/fi ^. Tenpres ■ J.njhcii ^ <l£jfia Sca/a. mi/iarii"]^ 5o j6o .'lle/i fmnu \ Shamarcaniia olim tothd Jartarif 

' metropolisjiiit.at ntmc niinis ijamns 

■ iacet.vna aim mtilti: antiipiitatis Ve/li' ^/^ /iijeahcn 

■ ms.tli canJittis cihTitmcrlanes lUciitii ' ^ ' 
! olimTiircariilnwenitordBmJire' cap- - Q J-"" i+So jSo\S. ■>j.o 8oo '1^^^^° \^:'.o J.S'>\JJ.o\ 6oo j8^ iojl m 

.., Cora/am mym 

S 1 -i. 
■^ rarapmi/t montes. I^ImferatordBmJire 
\ ttim atireis catenis VhtAiin.cir.timCiiht 
^ Incolf mahunutanijinfc 

ik H O (5 O L G E S-i \Mi.; ^ 1k Cafara.hinc tiii)mtnTtU^ itmere art^ 

v' cntem ^'erflis mcimunt cermmi mperi) {a- 

' tiajii; .ih his /matlhus ad Camiahi, trhim 

"'■ mejmm iter intcriacet. ^^^^^ k, T A R T A R I A 

fiue 

MAGNI CHAMI IMPERIVM. 

v^VI Tartaros defcribere velit,multas nationes defcribat neceffe eft, 
& eafdem longe ab inuicem diftantes . NamTartaria hodie ferc vo- 
catur, quicquid terrarum ab Orientali Oceano, fiue Mangico, pofi- 
tum eft inter Septentrionalem Oceanum 6c Meridionales regiones 
Sinam,Indi^ partem extra Gangem,Sacos, laxartem ( hodie Chefel) 
fluuium, mare Cafpium(5c Meotidis paludem ;& ad Mofcos pene 
Occidentem verfus : quia haec omnia fere occupaueruntTartari,& 
in iifdem locis refiderunt . Ita vt antiquorum fcriptorum Sarmatiam 
Afiaticam,vtramque Scythiam ,Sericamque regionem (qux fortaf- 
fe hodie Cataio eft ) comprsehendat, Horum nomen Anno falutis 
M.CC.XII . primum in E uropa auditum eft . In hordas diuiduntur, 
quas vox illis fignificat conuentus,aut multitudo. Sed vt varias longe 
lateque diftantes Prouincias inhabitant,ita neque in moribus aut vitae 
genere omnesconueniunt.Homines ftaturaquadrata,lata facie(5cobe 
fa,oculis contortis & concauis, fola barba horridi,cetera rafi,corpore 
valido, animo audaci ; cquis,aliisque animalibusquoquo modo in- 
teremptis fuauiter vefcuntur,demptis porcis,a quibusabftinent : ine- 
dise fomnique patientiffimi : equitantibus porro {[ fames fitisque illos 
nioleftauerit, equis quibus infident venas folent incidere, hauftoque 
eorumfanguinefamem pellunt. Etquoniam incertisvagantur fedi^ 
bus,ftellarum,imprimis vero Poli Ardici, quem ipfi fua lingua ^'f /cj-- 
nilwl^ hoc eft,ferreum clauum ( tefteSigifmundo ab Herberftein,) vo 
cant,afpedtu,curfum fuum dirigere folent. Vno in loco non diu com- 
morantur, rati grauem efte infelicitatem diu in eodem loco ha^rere . 
luflitia apud illos nulla. Homines funt rapaciffimi, nempe pauperri- 
mi ; vt qui alienis femper inhiant. Auri & argenti apud eos nuUus v- 
fus . Tartaros , eorumque mores 5c ritus accuratiffimc defcriptos ha- 
bes apud Sigifmundum ab Herberftein. Vide 6c Antonij Bonfinij 
comentaria Hungarica ; M . Paulum Venetum , quem diu inter illos 
vixifte conftat . De eorum origine lege Mathiam a Michou; 
Haythonum A rmenum ; Cxlium Curionem in hiftoria 
Sarracenica ; 6c literas lacobi Nauarchi lefuitae. 
De Tartaris habesetiam quaedam non ne- 
gligenda apud Nicephorum, 
hbro.i8.cap. 30. 

47 f VILO PAJL- 
PAR5. 1 Sjljfla COlfVOR.A 


lO. 1 C>>hi>vc}ii Qvcts y\^sa 


/]"■•"•', 

,j£^'JTiu f>attituijltn 
"^ h3f,yi.tleicifh„fiui 
ilcjccn/iiimit e.xpttlna/ ^ ^c^d:. :1: '^J.SI j^Bulidi fBc/li„ jCidino /• lCotutan "... Tj\iA "V^:: <^- GiAm 'olrem 

'^yrtus jrrvufTUus 
'■ iiramatici. mCrtt^ijma \ rda.. 


.Wfrhent^ Bach ^aurii oh 
£chamiuu-» /A/R> T" AnjR»- l/JL,pue/Sar: mr, 

^^ /matiam ~^sianainu^§lvt/amque Scythiam / « 

^j,;**/ Veterunr compr^her^'-' ' ' ' ^^ 

bj'er airor.um ii orda/^^ 

■Gr,i>e ialpmm.!m[<\ „w.3r™«»„-^.afifo.„y;/,„„ Apa/iachit 

W^- ^■■/ ^X^ / i.^jj!^:^. / ' \ V- TA R^ 

T .A R I A E' 
SI VI. MA€ 
I CHAMIi ptvn Zfrtuf/i. Cham^hwd 
brQua Xntrtarorum /; 
^atDremJonac) 
^ ' princeps 

"^tarcian 
>^Chcrc/^A^?f/^Qjj^J. ^^y- ^ 

Perertnrm J-op TabarJhiXQhur. Vmb'di:.irii^(riIit,t-\ 
fvrum reifia.vhiiicet-ohm lihrosjacr 
jerjiihpencjiine timiti i^nirrfiJf.Mm 
re^e.^ti tsj.o. in GaUiam vs.iJadr^pm^ 
<" Fnmcifcum tii naminit jrrimtini Venic,cc\ 
^ojhea a CdrM V..qiimttte ijit]juj infiicr 
Oiatis joeiuu hiit: qui,tjecretcjphinr.iluit^ ] 
Cbrjban^s ^rumpes a/ Jtidiifmum, dc 
^ua re Garolum V. alhqtnitiis eratr^ 

I /Chiojlsjl.I 

'Deierrtrm (faracora: 

JlUIl /0cEiA3vnj-5 sgytAicvs^ 

/iifci fsf 't(tra> aiaSre. qui ihukas m eo . 
iiifl&s mi £cit,vketiam M:>Fau(: Veiu: \ 
tus: fearuuter JteAsitum nen^ n^meru trtuut. ,:-FWl. r.sa'k.i.Jh* 

Wic lo fCrihiu Je^ere, ctOliearor^JilicTarm^ 

fjmrum i».v Scyd^Jiib/htiurrunr- l'iiJe\f^Miti^ 
mi Cauth^ kJmmu^Dei ghria ^ererutiibi 
ii^Junr, ec hine Ciuhiif' chrji: %ian. ' 

A%.^GO}f, dnj/hanirrum .lun 
reijnu nme Fijhitrk laS iM..A/ia erat, 
tlDrrhimta ihi iniHnttum.vt iK-tma-- A- llarun- i r 

TATf./l r vO jTANGvf.orict,rtc^ 

y imjrimenii ante nime, vt 

Jemat, annos habueruntj^ «- ^ , ^ r- «-. nf -•u^ 

tCis montihus ^fnl: ciuitasyeli ^ \ J OrVI O'^ w Cnana ( .g ^ .V, Ca^vl 

Cnlls Sitchio'. ^rif^ sc 


'aami MTTI.. _ Continct lj(c nj.-^N.^' 
bulh oem Tartariam, inim ^^ 
^ reppajfii Oricntalioris vsij^Oce: - 
, am''Ecmmjarte,jKiuina cSamo oSeifi: , 
enu: Cuius tnrperium. OSij jl:tiiitaia (a: ' S.t^chitm ■"ff 'ca: 

fZAN.i Biucunf M 3,»> ^y. /Cum "Priui/L/i: ^f/lj t^) J^' M OIN. CIl^. \P-Trmuetv- \ ??^; -J^ut ^indii zan"'^ j^il^tt ZV'ii,. _,W .V 

W ^ \ 

Ws„^,.Amanqitco , V ^ 'Meaci) \ , 
WSTrNaOx-J < ff^ inftttetiiH/^"''!'" 
I - j^^ultgo g^ \ M/prirmm^fik- tfajOT.-.ir T pMfA . 'B,, 
.?ȣ/"' 1 Satbanit . Chinch, »Je Liampa S-1/arill * 

'aJi.S°^^ AL<Itu 

fy^^T, T^ 1 

^'^T.etmihojr.iiiiic Tt \ Ja^antnfula.^JOTaitb 
'' VVencta^i^tjri ihrta} 

\olinrChysc, a Mojno 
.^."^"i^ham oTim hello petirn 
"JJi-iiflra. J.dclnpa.. a , d Lajvfina 

A yalcani thl fiicaJ 
Livtteni V: tlclle prrlc V 

iilplajcrim £5 <3'Vt!.t 

L ilint )ij.v hery. 'CS'Bm'thohmeo. A. I N D I A. N Obilinimam totius Orbis terrarum partcm 1 N D I AM cfTc , ncque maiorcm 
Regionem vno nominc compr.ichendi,omnesfereScriptores vnanimitcr pro- 
dunt. Ab Indo flumine nomcnhabet. Incli.€rpacium,cxStrabonc 5cPlinio, intra 
Indum ab Occafu ; a SeptentrioncTauri iugis ; ab Ortu Eoo pelago ; a Mcridie luo, 
hoceftjlndicojclauditur. In duas Regiones, Gange flumine intcrluente dirimitur: 
quarumaltera,quxOccidentaliseft,intraGangcmdicitur:alteraadOrientem ma- 
gis,cxtra Gangem cognominatur. In Sacris voluminibus illam Euilat, hanc Scriam 
vocitatamlegimus,Dom.Nigrotefte. M.PaulusV^enctus cam videtur in tresdiui- 
dere,in Maiorem,Minorem,& Intermcdiam,c]uam Abafiam vocari dicit. Harc non 
gentium tantum,atquc Oppidorum prope innumerorum , lod omnium rerum 
prouentu (a:rc tantiim &:plumboexcepto,fi Plinio credimus)fclix:fluminacum 
plurima , tum maxima : quorum irriguo procurfu fit , vt in vdo Tolo , proximantis 
Solis vis,nihil non magna quantitate gignat . Aromatibus, gemmiscjuc,quibus pr.r 
omnibus aliis mundi Rcgionibus afFatim abundat , torum fere Orbem implcre vi- 
detur. Multx illi contigu«c funt InfultC hinc inde in fuo Oceano fparfar,adc6 vt 
meritoOrbemlnfularum dicerequispoffet. Imprimis in eo efl; lapan ,M.Paulo 
Vcnet.Zipangri dicla ; qua: quoniam paucis abhinc annis haud mulcis cognica fuit, 
dc ca hic nonnihil dicere vifum fuit. Infula eft: latilllme patens,cxli candem fere clc- 
uationcm cum Italia habet. Incolx Rcligioni ,lictcris,&: lapientia: funt addi(5lif- 
fimi ;& vcritatis indagatores acerrimi . Nihil illis frequcntius orationc,quam more 
noftro facris in Delubris exercent. Vnum agnofcunt Principem , a cuius Imperio &c 
nutu pendent;Sed dc hic fibi fuprcmum habet,Voo illis diclum,penesquem fum* 
mum eft rcrum Sacrarum , & Rcligionis Imperium;hic fortafle noftro kimmo 
Pontifici,illc Impcratori noftro affimilari poflet. Huic plebs animarum fuarum 
falutcmcrcdit. Vnum tantummodoDEVM adorant,triplici capitc efligiatum, 
cuius nullam tamen reddcre norunt rationem . Infantes apud hos baptifantur: 
iciuniis in pcenitentix teftimonium corpora maccrarc ftudcnt:Crucis fignaculo 
contradicmonuminfultus,vti nos,fe muniunt:ade6 vt in Religione, & viuendi 
more Chriftianos imitari videntur : quos tamen,Socictatis I E S V profefTores, ma- 
ximis laboribus in totum Chriftiana: Religioni imbuere fatagunt. Sunt «SdMo- 
luccx lnfulic,aromatum fertilitatc celebrcs,&auicula Manucodiatta(quam nos 
Paradyfi auem vocamus) nobilcs. Eft &Sumatra(olimTaprobana)Infula vctc- 
ribus nota. Sunt plures alia: ; vti laua Maior & Minor, Borneo,Timor,&c. quas in 
Tabulavidcre licet. Haslndiasex veteribus dccantarunt magnis laudibus,Dio- 
dorus Siculus ; Herodotus ; Plinius ; Strabo ; Q^ Curtius ; & Arrianus in vita Ale- 
xandri Magni. Extat&Epiftola Alexandri Magni ad Ariftotelem dc fitulndiae. 
Ex Rccentioribus Ludouicus Vartomannus ; Maximilianus Tranflyluanus; 
loannes Barrius, in fuis Afiaticis Dccadibus . Scd vide ctiam Ic- 
fuitarum cpiftolas,in quibus multa ad cognitioncm 
InfuU lapanicae facientia obuiam occur- 
runt. Scripfit dc loannes Maccr 
lurifperitus Indicarum Hi- 

ftoriarum libros.iii. * aS PERSIAE REGNVM 

Hue 

SOPHORVM IMPER.IVM. P Erfarum Imperium vti olim cclebre/ic etiamnum liodie maximc cla- 

rum eft, ampliffimasque Regiones compriehcndit : nam omnem eum 

Afiae tradum^qui eft interTigrim fluuium,Sinum Perficum,Mare In- 

dicum ( quod olim Rubrum ) Indum, 6c laxartem ( hodie Chefel ) flu- 

uium , 6c Cafpium mare , noftra astate a Sophis poffidetur. De Sopho- 

rum origine,ex loannis Barrij Afix Decadib. hxc tranftulit CaeliusCu- 

rio, in fua hiftoriaSarracenica, Anno Salutis noftrae . M . CCCTlxTx . 

Erat quidani Regulus inter Perfas,ArdeneIim oppidum obtinens,Sophi 

appeUatus,qui fe ex Alis Muamedisgeneri, ftirpe, per Mufam Cazinum 

eius nepotem oriundum gloriabatur. Hic Babilonio Calyfa extindo; 

6c aduerfa facftione , quam Turcae tuebantur, d Tartaris deprefta, cccpit 

hberius fuam de religione fententiam profiteri : 6c quia Hoccmus Alis 

filius,aquoipfefegenusducereiadabat,duodecimfilioshabuerat,vo- 

lens aliquod fedae lux , quo a ceteris dignofcercntur, fignum imponere, 

inftituit,vt qui fuam fedtam ampledi vellent,tyaram fub velo, quo caput 

Turcae omnes involuunt, ( tulibantem appellant ) purpuream geftarent, 

qux in medio extra tulibantem duodecim faftigia emitteret. Eoquc 

mortuo fucceffit filius Guines appellatus; qui tantam fibi in toto Oriente 

dodrinx fanditatisque opinionem conciIiauit,vtTamerIanes ille clariC' 

fimus Parthorum Imperator, qui Bayazetem Turcarum Regem cepit, 

perPerfidcm iter faciens,eum quafi fandum aliquem virum inuiferc 

voluerit : ab eoque Guines triginta captiuorum, quos fecum adducebat, 

millia dono impetrarit, quos ipfe poft in fedla fua inftituit ; eorumque o^ 

pera Secaidar eius filius in bellis vfus eft : is enim Guine mortuo,Gcorgis 

Scythise popuIis,fuis finitimis, fed Chriftianis,(^horumviribusfretus,^ 

bellum intulit,multisque iIIoscladibusafdixit,<3cc. Hxc de Sophorum 

origine did:a fint. Hi cumTurcis continua bellaobMahumetanamRe^ 

ligionem gerunt ; quoniam Sophiani vnum Mahumeticx R eligionis in- 

terpretem fequuntur,5c Turcae alterum ; qui quidem interpretes inter fe 

funt diircntientes, adeo vtSophiani haeretici fint nuncupati aTurcis,& 

Turci a Sophianis. Gens natura liberalis eft, & ciuilitatis amans, litteras 

& artescolunt,nobilitatem agnofcunt: in coaTurcis difterunt, quod 

hi nuUum faniruinis aut ftemmatum difcrimcn norunt. Harum Reirio- 

num fitum , gentisque viuendi morem & ritus, vide apud Aloyfium lo^ 

anni^ Venetum ; lofaphat Barbarum ; Ambrofium Contarenum ; loan- 

nenl Mariam Angiolellum ; & cuiufdam mercatoris anonymi, cum his 

imprefCim peregrinationem . Confule etiam lefuitarum Epiftolas . & 

Nicolai Geni Patricij Veneti Comentaria rerum Perficarum . 

49 S-rl JJO ■^^ D V C I S Af O S C O V I A E 
5IVE RTS5IAE IMPE 
RATOR.IS C.ON FINll CartKus 


IIS \ ClfinJ iTOXTI 
|PAR,5 ^men; .fl.7.u-:/T*-_ ALARE HYKCANVM SIVE CASPIVM 

/i^yit' i'rfW?5 nomuisvus maujitant^ ^uniaii ulua ChuaQtisKAi llo 
rc vocanc.J\{aiiri ^BiJnar Coijun y vociwulo cuin Jum ^'ijravtci} co 
muni j ciuod nuirc claufim Jiamfwat. 1 \aeo vr^terea ap luus aft 
tcr aiwcaart , vti ^Lvc ae '3actm , Cum^r, Ci0raian,^T7rfcjtan , C ,? 
rujlan, a rc^ionitfus ncnlfc &. iocis vicinis acnominatumiffus ^ . Lai.us 
totins iitfis iiiiiXiniiiS i^~f^ d^ fnlfiL^ . ylfciriis iivniuiat . .;:;*gKr?1 „ ^i. 'fr.as JS.i,ml,m A^ 

Ocerra , -^ ti\iis, A i Aj*, -fii.irf™ ii "«- i^ IHCT iVifrjn 

Chcmy^^j-^Cint >.,^MAVREKACHERAj,.^£SRrSEN. L-5AFANi\an. 
^Faaaii/a l'a\arces I \siminan ^giend f^"-'""iA 'R.eutiif^ -, , 


.-«,«.«. . -/ •rcras ^ ntai. 

1^''" Chesm, J *™t- SAMAJR.CMAWD.'^''''^"-'^' 
LmIio&^ / Samarchat^,maani j^ii^r 
Ciarcian Crermcnt 
^Sachi .s amarchania, maani v-nni lECr-./i ,„ 
•-ramhcrbnp reTjsC 7^"'"/ SIM 
.iiachiiurh SIILISITVKJ/',/^/'' 
, ,(, /Af'^'-"" . ChurjaM^^^-^^S^iS" „ 
Al,^ ■Succa.-aJj.j^^^t^Y^Chcfimi Sferlan. ^ ™o„„, , ,,,,-,;., 

_. '^V,h!!^^^^"'jfi^ Y' jgf>^1>iihacanhcr \ -^biajl 

ST^livrf. '^s^rtunu A .niiiru.^^^^^-^lacus. \ t-i, 
N. /'A.«.lA/.;.,c.... 1./ U 1 ,£ CIARCIA^iT. ^hnacho^ SACHIJ^ 

CT. I ^&I^Chc-e: 1 . 

'l!.spunucl!cs '^\ji<n.J^ EMWin] 

GIECVJI. l^gi^ 


lus Srrahom ,'* BA5> |^«,y ^^ ^CHARA^55AN ^l A\RZE)RVjVI> Cafu; 1. CufiSn ,ij "T SimiiSL, «It i&Liraiicui h>c/crtum ^'•"' AWSi /^m.' 

r>'' 4* **7^''--yS" *;''"'• CASMIN. fchin-mdo ■/ ■^*^'*'' 

, 7,iMA Jnr/T 11-17 -*!i , ■i/Sr''i'i&, ^V"!2i ,1 ♦ «" gi''^"'.'"i,.''»i^/a£' .^&Va.MES^AT. I ''■"^T'!^^ niisr—^LBAs. / <?«OAPl/l.BE -"S^V-^j.^e^. c^-^„^.^^':ir^reJ,i. ^!'/"-*' ^„./"^;^-'T ifTurB Satinyci a,c%l /5TrGIAJ 

r<-J-,^rf«OT rUnanJar, Chei Samachftr 

Cax^ ^arejh JTartanx mrs. 

"Lahor 

i, 

huche 

VeJualtna 

TARTARIAH^ vs ^TarcanJ. IJi-'(y-„ ' ^ *&- ^"^ 'Surti 
"""^^'"af-ICfSa Sah.hu,r 'erhi 
ir «»- ^'fTcrmc.fK^ 

ufdachjan yFar^an ^g/ \Ccrin 

B EDaI-NE 

v^ \ 'BacLwi, 

,SerhcrchXRJl-T^Cn.l SIVE IMPE^ 

RII MAGNI 
CHAMI PARS. Sertnenaan 

iiSi '■' 

TACALISTA^J -„ t T t *- * ^^t--^ 

Vitnran J^ J J JVIAGNI ^ 


Cauficnii — ..^ 
■.■^*gv*»££^ur<un\ CalchaJhn.M.^^^ ^^-■ira/Ji. 


TAN?: ^Jcal- 
kcanil .^W^ lyalatujuer mons. tr' .\s . yDefertum 
\3criara. JUiiina^ «if/RABI A /va ,., / / ^iC^'" j,i — .......n. . ^^ j^ '■"•T-^a.r i 

■in'-r^ .^.i,^ J^"^''] . L/i&'!r''--^i\T,.^^''i''d,ct.±^ i^'j^1^^ _^yf^, 

.;i;;-,r«. i 5,., f^ ['^-au^jistni I / / i^ujiach m. '■'"■-1 ^---f cAiL a%&, , . Uercn. •■ii" LfiP'J <7peabanct. Lk SchmMT , S.iJami^/l^^^cJ:'; .4^"'^ T /^ A if . ^^Tarhoian 

SA 3L i:s : jfCalm. 
XMdahar KCatIu/hachantjfj;„ 'i^'/Gibiiki W V/nw 'Tamnr lifJaha^a r^/ya \CpnJu 'Bafiai ("^ A R A B I A 
r)E«S E K.TA ! Iracha i "'£/"'■ " .' * 
i^Sapancch "> ■S/T/ir j^ --<■«-.-;.., 

'Bai^uchir ^, C^ I. hcdt .'«n! ,. I . I "'dfmmar ljc],ull\ura i^ 

S'f' LAn^h^ia\ )'^"-¥f,Ay 1 »iJ. -^ /->. ^ 'VV 

^ LasM M^'"-"""'^ V/iJ^SATAS}/ ,/S^a '>-'"'" '/'"^ , ,* i^ ^ _ ./ ^ 

il'JireJim. fc^ \s\'Cecrumes ^ ^^^fTiimerMj ^tVftit^' ',• 

^ELAli. ^^CamataJec \ Ca/ha 
\frimihar c^i,.Ji^i^^ Cariacfi Chiruan Cr.lcn Siachci CJclfeL-n i^J ^^m,,^ /rsciflte: 'ipV'.''J>''^\S¥''-^7AKJ^-'^-^''0^J"''^\, , 

•/ W^%rM ^ m citi- .,vk. {''-^'^lsi'''' r^^r,.-'ji$^fj , ^^r^,^ '^.r'^'^ S 1 \(i I 5 (t A }\r. , 

^/i .^'/4;^,'-'-:J^lWCi^kica„...h 7 ,4--^'" - O^/iyl 1 /:1j/r.m*l^ '*'f »_ il .^ 4^j^i^l -A 'Denare ■jKS"''"' 

ftflf htm. '-"laian ^ ^ 

Craa., t^Y OBjMY.f:\^ . -_>-'*2/'-'^ i^^f' 

l£^' h" J-anmTKeJeiin^ ^etfatjiOr., . y^ man. ;, 7G.i,jf.,.^..'pi^ r^ii.trlc.li' c , .^^'&^'''-^X''-"-ent ^'» AYAM AN,i>/;w 

A RAB lA FELIX 

|C mjian Mtti. ^efertum \kfjcretia rnm^, 

Lar. Y c IR C^Ajv. 

t, obtnatu Sajmraa: CA TIF. ofim """rrii'" ^--^ rmjionu 

' -^vs,. . ./ '/ -^ '^^L/ "" ^''-^^ ^ 


(BmwAu Aif iw ifBaijian Loharaz-j 
flfxchh \Chilhei l N D I A INTRA 

l7 A N G E Ji.imnc I N' 
D 5 T A N. 'htchme j J^ 

E R ApiA lAJ^hl ^''il^ui'' 
i.y,',£m.i, ... 
*,*«A ,' ...L^-^l^, ^^IACRA^, 

^°'&''J?'«-/j,y' <■'!!,, ^ lclfac^anl. 

^^y-^ff^tJSauitJ.r Chniilu GYZAH. A T^, 

^■f^lliii 

^Mhinin-\ 

^'S^"-^A i, 
-^ . .Hnin.ilkii 

Stittfin i\ iT.i frfHitip "*, . OR JM \ S. .nfettc lUhil Qiar.vr^smwn^ Scala Uucarum .Jiue 'Farfhn^afum jooo. piif7uum:qniffus^J>cyf^6i 
flLaun, ^ui nutgnam Asic jfnrfem occupant hodie bcorum mteruaBa 
metiuntur; ju{ mey^ra U rok cum antiquo vocahulo Tarafarya 
■onucnixtnt XcKri fcre Jjiatici j/er th'es hcorum Jiflantias 


Chc^ui Citnii 

■'^''•''Jjtya^hM^ 

nGha 
IIJ hchich 

Jyculaqa 
Citmhaia ti(^anJnut 
■^fTimipor PERSICI 

SIVE SOPHO 

RVM REGNI 

TYPVS. ..t T V R C I C V M 

IMPERIVM. 

1 V R C r C I Impcrij originem,incrcmentnm,& quomodo paiilatim in hanc (qiia 
hodie nobis minari vidctur) magnitudinem cxcreucrit; his paucis,cx noftri tcm- 
poris Hiftoriographis Ledori exccrpfimus. AnnoaChrifto nato.M.CCC. Ot- 
TOMANNVsTurca quidam Zichi fiiius,tcnuis conditionis homo, nomen &di- 
gnifatem,ob ingenium, & rei militaris peritiam, inter Turcas habere ca-pit . Hic no- 
men Turcarum Imperatorum familix dedit ; 6c primus eorum Regem le conftituit. 
Et .xxviii . Annis, cjuibus imperauit , Bithyniam & Cappadociam obtinuit . Phjri- 
maque loca munita Pontico Mari adiacentia occupauit. Huic fuccellit fihus O r- 
CH ANES,hicPruham ampiinimam Vrbem expugnauit, Regnique caput fecitrA 
Tartaris vigcfimo fecundo Regni Anno,infehcitcr pugnans, occidicur^ filiumque 
Amvrathem Imperio rcHcjuit , qui a Grajcis diflldentibus euocatus , primus ex 
Afiain Europam traiecitjCalhpohm &Cherroncfum cepitjAbydum liipcrat. Phi- 
lippopoh &c Hadrianopoh Vrbibus in potellatem redadis, Seruia Bulgariaque nobis 
adcmpta,Superiorcm Myfiam ingreflus,obiit,pugione percufl^usjlmperij Anno vige 
fimo tertio, Cuius fihus Baiazetes fratrc occifo, magnam Thracia: partem oc- 
cupauit; totam fcre Grafciam fubegit;&: Phocidem Bulgariar partcm.lcd vidusa 
TambcrlanOjinglorius obiit. Captopatre,C a le p i n v s fihus Regnum obtinuit.&: 
quum Sigifmundumbello funditusdcturbaflct, Impcrarorisquc Confl:antinopoh- 
tani fines deuaftiare coepiflet,in ipfo aetatis flore obiit; ci^im fex annis imperaflct. 
Mahometes pofl: liunc Imperium arripuit,qui V^alachis afperrimum belium in- 
tuht jmaiorcmpartcm Slauoniasfubegit; primusDanubium traiecit; Macedoniam 
pcrdomuit : &c ad lonium vfque pelagus peruenit. Tranflata Regia fcdc ex Bithynia 
Hadrianopoli pofuit, vbie vita excelfit,decimoquartoImperij anno. Hinc Am v- 
R ATH ES.ii.Regendi munusfubiit. HicobcinuitEpirum,/Etoham,Achaiam,Bos- 
otiam,Atticam,& Theflalonicam Venctceditionis vrbem. HuicfucceditM ahom t- 
TES.ii.qui Athenaseucrtit.Conflantinopohm.ip.dicMaij Anno.i452.exp'ugnauit. 
Trapezuntium Imperium iux poteflati fubiecit . Corinthum cepit . Lemnum, Eu- 
boeam^&iMitylencm Infulas bcllo fubegit. Capham VrbemGcnucnfium deuicit. 
Pr.Tfuit is Imperio.32. Annis. B ai AZETES.ii.belhim in Venctos gclfit; eisque 
Naupa»5tum, Methonem,Dyrrachiumque abftuht ; Dalmaciamque omnem dcpo- 
pulatus cft : obiitvencno . HuiusfihusZE l imvs Imperium inuafic . Hic Alcairo 
munitiluma yEgypti Vrbe expugnato,Sultanoque cxlb , Alexandriam , totam.que 
yEg)'ptum iliolmperiofubdidit. Damafcum cepit. Solymannvs vnicusZehmi 
filius fuffedus eft patri,Belgradum expugnauit ; Budam Regiam Vrbem occupauit, 
Strigoniumquc. Hungariam fere totam deuaftatus,Rhodum Inlulam deditione ob- 
tinuit,Quinqucclefias cuertit. lula Vrbe capta,Zigethum obfedit ; in obfidionc obiit. 
quam filiusZelimus.ii.Imperij hxres diripuit Anno.1566. Atque hocmodolub 
vndecimlmperatoribusducentisfexagincaannismagnam Africae,maioremEurop^, 
& maximam Afix partem,Turcica tyrannide fibi fubiugarunt.Sed qui harum hifto- 
riarum cognitionem pleniorem defiderat, legat Paulum louium ; Chriftoferum Ri • 
cherium Senonem ; Culpinianum ; Bapt. Egnatium ; Gilb. Nozorenum ; Andieam 
Lacunam , Pium . 11. cap. 4. Europa^ ; &: ceteros Turcicaium rerum fcriptores. 
I Turcarumoriginem,Octomannorumqueprolapiamdiligentilfme 

defcrjpfic Laonicus Chalcocondiles. 


Sf^, 
J£ Citracan. 


»k'"' TARIAE PARS 


Samarchand 

( lamherlanis maaniOar^ 

torum^ tmjffrfumv tjuanm 

Jtvn reqioj ■ /a^Cbinut '-' CTaurif, <^t%AatanA'. tZE.K.V3{ 
GEIXCaALAT Juuvf tjtc laew a .V^S^aiiltf Ven: 
' ah al^ AfR.GlS, a S trahont Jvrtc liARTtAJfA palui , "SIVL 

10/0/, dft " ^--~«- ''\^^ *^Di. fv ct^fuentajtccati, inJunU^^ — •---'- -■r_-— 


wtchum 


^-■"■-l^, i^!^ ^irtjpii 
A~^SOrHIS GV 
ArrVQK ^ CMI.?'^^ Ci^ii'»'' 


i-criahil ji^raJjeJm fertnm. 


XChmii 

'""1 StCccrtanes .£nr. yiaican tl V ^ iikScubni 
-i^a 


O-RM-VS. „ OliJtVS 9if^num,jicculiarcm hahec iKcacm 
Lujttani^ ^c^t tribtuarittm: cantinetA totam 
Arabiam. littoralcm ah ^uphratis jl. ostio vj^ 
ad C.%azal^ati, tuc non partcm. Acatn Tcrs3is 
duf aJiarct Jreto ^afor.[,atq^ ittfulas Jerc omncs 
Jmis Tersict. Cttius ttutnpohs c^ Vrhs Ormw 
in irjttla Gerujlia, cmjiorium ceUhre. '^ JLihyx defcrta.. 


) jtaj^ai ^Athtijeflan ELCATIF (^^ 


iarem, htc 
taiui copta 
gtyaneitrum abm Sl-mVS latrjitrfene^- .. «™_~&,5' mBadnthenen m.. -- Eli CATIF.'tJXr-'"'''.*tl^^t /" > , jafiKSiin.1 «Jt^ »^— ..^^^— . .r,_ Iqjun. .^, ^.-1'^ "■'M U'^^^'^ FELIX ^«^'W?''*^^"^^^^^ Jw^rFl^i K)?')®> jt-ii' :. Oa» Mf.J>'/Li _J CiheWian Jj ii BIN. 

^£l^^rA ^'Elferfch^^^ •'"« W/2^ , 1.«™'» I 

' .pefme /' ■'^';;^: ^^■/'•■''^■oMi^cauuSi^ore^.^Ajs^^ -^ ^^ J-dua. '.liii-t i' ™~_Z _ Sati^^ CaJM^nuttKet^FAKTAcf, kreeherj is fontas MAV^IS Vurta 

mu, , , ,^ m^ I 1. ^s^ Vatncitr *^ 

fttntultt^MsL"'^'^-''^ -=_V'* ABEM. -^ii, 

. -n Tl\A n A -vyT' gteButrvarUaru qmceif: ,,,. n e C . -'"'• iKV BT^I pARJ 


tSrimera. VfffijT i-rf/i mSnriunL.^. IK. •Beh 'tJ^ .,o.v* ■S'-^/ I D I E ^ ti ynuiUui t„,.. •hatitjtu J"-"-' ^catara, alim 'Diofcnrttida, 
_j\U!inc per Vniiie^am (Ew. 
l%|g/ii>Jk,agan, Je/srtur Aheti 

^^^^PfautLuJ/. ^uaiii ituie So : . 
cotoyinam itpctlant'. 
:ssL PALAE STINA 

vel 

TERRA SANCTA- 

1 A Ly£ S T I N A , olim Chanaan ditfla , IdiimcTam Juda:am,Samariam,&: Galilaram, 
complcdiciir ; tamctfi lud.xq nominc cocam PaUftinam non raro appellamus. 
Fa ab Ortu limiccm habet Libanum monccm ; ab Occafu , mare Phocnicium ; a Scp- 
tencrione, Phocnicen ; a Meridie,Arabiam Pecr.ram . I d v m /E i ab emerfu Sirbonis la- 
cus in Occalum habitant,- quorum V^rbes Marcra,!lhinocorura,& intus Kaph<ta,Gaza 
(quam ilij Iud.re tribuunt) Anthedon, Afcalon, Azotus. I v d yE a , ab Occafu & Me- 
ridie iundla eft ldum«te , incercis tamcn limicibus ; & a mari noftro^quod ei ed a Sep- 
tentrionc ad Arphalciten lacum , & ahquanculum vlcra porrigicur, vbi TranHordancs 
nomen habet . Vrbes ludare mult.r . Sed Vrbium Orientis longe clarils. Hicrofolyma, 
templo quod fama fuiOrbem terrximpleuic,infignis. Salomon (lex reptcnni cen- 
tum quinqu.igincamillium hominum opere adculmcnperduxit. loppe vicus, nunc 
Iatfo,Turris Stratonis,quam Herodes Tctrarcha in honorcm Augu(ti inftauratam, 
Ca^farcam dixit : & intus non ita procul a Hierofolymii Bethleem , Chcbron , Cypris, 
inTranHordane Macherus,Sodoma,Gomorra. Samari a fcquitur Iuda:am,intef 
mare noilrum 3c Lacum Tibcriadis fica : Vrbes,Sichem,aut Sichim i,c|u.r poflea Nea- 
polis, Capernaum in littore Lacus Genefareth, Bethlaida ad lordanem ,Corazim, 
Magdalum . Galil.«a abOrcuSyriaCauaclaudicur,lacereOcciduoPhoenicia:aSep- 
tencrione, Libanus & Antilibanus eam amplecfluncur ; .i Meridie,Samaria : Vrbcs, 
Nain,Cana,Nazarerh,Gadara .Galilara co^nomcnto Gentium, finicima Tyriis in fortc 
TribusNeptalim;altera inTribusZabulon c RcgioneTibeiiadis^ac (lagni Genefarech. 
lordanis fiuuius in Antilibano monce duobus fontibus , cjuorum alceri lor, alreri Daii 
ncmen eftexorcus^mediam lud.ram perlabitur; qui vt nominibus,ita aquis iundis 
duos Lacus facit ; primum , Genelaram ; alterum , Tiberiadem : 3c in Afphalciten La- 
cum,qui Bitumengignit,& in quo nihil mcrgicur.atqueob immobilitatem aqua- 
rum , Mare mortuum dicitur, (e(c infundit ; in eoque aquas fuas laudatas pefiilcntibus 
miftas amittic : Longo.a Hicro(blymis rece^Tu campi (unt igne diuino exufti : altis 
enim cineribus terraoppletaefl: :poma in eoloco nata, quamuis foris viridia, &:e(ui 
apta videantur, intus tamen fuliginem quandam nigram habent, vt mandi nonque- 
ant. Eifeni interioralud.re tenent,areliquorum hominum ritu reccdentes,abftinenc 
ab vxoribus, vino,carnibus ;quotidianum ieiunium in naturam vertunt; pecuniam 
nefciunt ; vitam patiencius quam D E I cultum , aut reliqua pietatis officia deferunt : 
gensxterna,quamuis ineanemo nafcitur, indies tamen conuenarum turba renafci- 
tur. Hxcex Georgij Richaymeri deicripcione fumpfimus . Hanclaudatiffimam Re- 
gionem (pr.rter (acra Biblia) dclcripfcrunt lofephus lib.^.de bello Iudaico,cap.2. 
F. Brochardus Monachus fufilTtme ; Vadianus in fua trium Orbis partium epitome 
dodifiime,- lacol us Zicglerus; & Wolfgangus WiiTcnburgius,- Poflellus in libello dc 
vniuerfitate, & in IibeIlo,quem Syriam infcripfit. &alij qui cam lufirarunt,vti Petrus 
Bcllonius,in obferuationibus; AndreasTheuctus in fuaCofmographiaOrientali;Iu- 
docus.iGhifiele . Huius Regionis aut potius totiusOrbis Vrbem primariam Hiero- 
folymam exadiffime dclaipfcrunc lofephus , lib. de bello Iudaico.6. cap. 6. 
^cnuper fcpcem libris Adamus Reifnerus. His,quis poteil: 
adiuncTcre Gcorgij Agricol.r Hammonij 
lcinerarium Beata: Maria^ . 


3ic: sj ?r5? :«r-^V?3 

n 
hutiu Irrr^ appeltatto 
fuit Canmn,hfilit! Chamjii 
Jido: cmusjily eam ititer Ji iis -. 
trihuerunt . 'yuerunt nutem hi Sydon. 
'y^eth^uj, ieluJ\Hs, Amorreus , QerijeJ^us , 
et yimndh^us , etc. %ctinuit autem hi^e tef: 
ra hot nomen, dontc Ifraclilil Jio/leritd. 
t( C^naan jmr/im cffa , jiurUm Juiacla ca 
occujjcircni : InJe c^yit uocari Urael a j 
lacoli j/atriarcha . 'Ptolomeus ei alij cam 
' uocant ralejiinam a falejlinis quns ^ 
Jacri lih-i 'Phiif}im uocant 
(jtfoJie eam tirram Sanc 
tam miticiipant^. 
MA-Kt 5ytli-v;h. Vr^''-^ i^ '^nomicivM.. IZ^^ l^ n 
■egio. Sr-KOTHOt A 


lewt;. ■CIA.. M tD irOiXA^il T^t-R S. 


■^>^ ■Do; 


1)^ ''nont^^^{/'^^ 'KimmonJ 


"hSn. 
LkU' 


fi^f^ cj^ ^ O) .'^ ^f 
r^ ^ c^ =0 .AzoXp-. \ Ai^X-" Zl^- ■XA S..,^r^% 
MicUeM^^^I^,S,t-^J^^^fWSMIar.e^ i,l>'^'^ COt\.l: Amm o -. 


5YTIIA £ 
'VA\J>. AfALti ^^^r.cm^^' ^^'^'t'^Mi'''' .ifU'1-J!' 


^TllATlfc ^£,GY'PTl'V':?kL. ii-yfhllhS C.ifiiis mtiu. YM 

..■(rw,i> -Vt»' -'^' -, .^ . 

»■3 A TFLXj ^^^R/ wA j^a^ \ ".J$ej!hermimi. 
'1''"' /"a^;^ r .JSepnrrmanj. ^^^ ~; ,■ . -' ■'Vi '^L. £, Aj 

'yfijijJvcs nionj . .y^' i.'.i?'^' 

/^Joiofi. ^>.^ '^- ZS l laakan. 
^^.ffhu 
non 'iratbcn M^-^'-- > (^^ <^ ^'/^'^^JS: l^^--^-'^^ ffjihares^ <,-_ -^ 'Nity- 

...^ Seimn^tusjt %aemfr i.itwo. 
^^^:<y:S..;^^'^^- ' :^iS: ^*y<!'' ciuitoj. '^qliJium ^tOBcht 

OXuhafii-a. 

mari lanis. ^ l reo"iO 
chrnt 4-- 
rnn^ ft^fTJmP 

^ff, 

■ 6:^ttim >rcuj!lfcen ' 1 

*^ ^ .' mons. 
■3o']X,attt">*l"'- i^ 
\ 
'^c^QMi MATLI S 
TUV-BT?.! ^ATiS. Sin/^patihca 

5£1L' 
h^tlin m 
pon 
faier. . ! / 

J^'77M uet 
~%JSr'iiiX CaJes Je, 
,---5^^; fertum. 

U bJCtMirfAt uel 
CINEI ATLABtS. 3J Cuni p-iuiicjh 30 Mil. Qermamea,. -jfsr -4 U-1 1.^ .'S- 4-00.1 4.80. SI0. -4-^ _f4±' ■ s^o. <f<f i)> N A T O L I A 

olim 

ASIA MINOR. 

PEtrvs Bellonivs inpercgrinationum fiiarum docflifTlmis obrcruationibus, 
inquitjhanc ACix partcm (ab antiquis Minorcm appellatam,) hodie a Turcis Nato- 
liam , aut Anatoliam appcllari , a Graeco vocabulo avaroAw , quod Orientcm fignificar. 
Eoquc vocabulo comprehcndi omnem AfiaeRegionem vltra Propontidem, Sc Hel- 
lcfpontum (cui Ottomannorum profapia pra^eft) fitamjncmpc vniuerfam Phry- 
giam , Galathiam , Bithyniam , Pontum , Lydiam, Cariam, Paphlagoniam, Lyciam, 
Magnefiam,Cappadociam,6<: Comagenam. Quarum Rcgionum conditionem, 
viuendiquc morem atqueritumhodiernum fcirequi defiderat,eundem Audorcm 
tanquam tcftcm oculatum confi.ilat. Videat & Andreaz Thcucti Cofinographiam 
Orientalem; (vt vocat.)Nicolai Nicolaij obfcruationes Orientales ; &: Petri Gillij Bol- 
phorum. Rhodum Inrulam,qu.ThuicAfia: Minori adiacet,dercriplltTheodoricus 
Adama:us Suallembergus. 

AEGYPTVS* 

AE G Y P T I apud omnes Auc^orcs , ob antiquitatem, & in ea res prxclare geflas, 
mcmoria &: claritas nemini non nota cfi: . Harc mari Mediterraneo, Sinu Ara- 
bico,Bugia Regione,& Libyx delertis clauditur. Nilus fluuius tocius Orbis maxi- 
mus eampermedium fecat. Ineafunt Alexandria,E.mporium olim celebcrrimum, 
& CayruSjhodie inter maximas Afi-ica? Vrbes numerata j Bt demum ftupend.r ill.€ ob 
altitudincmomnibusfa^culis decantatarPyrnmides ,inrerfeptemOibis miraciila ha- 
bitx. Quorumomnium cognitionem,qui velit,ex veteribus legat, Diod.Siculum 
lib. i.jStr.ibonem j Hgft-odotum >, Sc Plinium. Ex Neotericis Petrum Bcllonium ;Do- 
minicum Nigrum ; & Laurcnt. Coruinum Nouoforenfem . Sed imprimis loanncm 
Leonem , qui cam diligentilfime pcrluftrauit , omnesque eius Vrbium antiquitntes, 
fitum,populosque,figillatim defcribit. Ludouicus Nugarola Dialogum a:didit,infcri- 
ptumThimotheum,fiue de Nilo. Scripfit &: loannesGoropius Becanus Nilolco- 
pium, inter fua Bcccefelana . /€didimus nos olim Tabulam ^gypci maiori forma,ex 
antiquis 3c recentioribus Audoribus vcterem fimul & nouam eius delineationcra 
pro nodro modulo continentem . Hanc autem quam hic ccrnis,cx Tabulis in Italia 
impreffis habcmus. 

CARTHAGINENSIS 
PORTVS. 

CARTHAGINEM Romani Imperij a?mulam ; 8c alterum poft Romam,Orbis 
terrarum decus,defcribere,nofl;ri non efl: infliituti ;Scd quia hunc cius Sinum pro' 
ilare in Icalia hac forma vidimus ,eum hoc nofiro opcri ctiam inferere non ingra- 
tum Gcographia^candidatis forc cxiflimauimus jatquehifce Pauli louij vcrbis cxpri- 
mere vifum fuit . Carthnginenfis finus ea forma cfl:,vt eius ingrefl^us ab alto adnaui- 
gantibus abfcondacur; quoniam Clupea! promontorium , antiquis Mercurij & Pul- 
chri vocatum,multijm inOccidenccm Solcm lefeexcendit,&.introrfumdemum fc 
refled:ens,alterum cfficit promontorium,ohm Appollinis, hodie Zafranium a naucis 
appellatum. Inde vero lunato ambicu ad Gulet.r fauces recuruatur ; &c ad laruam Ra- 
dxVrbis calidarum aquarum falubritate celebris,Re^ionem relinquic. Ex adiierfo 
aucem collapfarCarthaginis fitum fpe«5tat.H.Tec ille. Sed apud loannem Leoncm 
etiam loca huic vicina, luflrare licebit. \ *;2 / BARBARIA. U Ecentiores Afric.Tfcriptores Africam ipfam in qii.ituorpartes c]i(lingucntcs,lnanc 
primam appcllant;ftatuuntc]ue illi ab Ortu Solis Marmariccr (qu.T hodicBarcha 
dicicur ) deferca : ad montis vfque Atlancis partem hodie Meies vocatam ; qu.r pars a 
Scraboneforcefubnomine Arpisdelcribitur: Huncque montem Adantem (fecun' 
dum eius abOriente in Occidentem ad mare vfque,quod ab eo Atlanticum nomi- 
natur,longitudinem)aMeridionaliplagahabet:aDOccafu,ipfummareAclancicum; 
Sepcencrionale vero latus mare Mediterraneum lambit. Harc Africx nobililllma 
pars hodie cenfetur,atquein quatuorRegna,feu mauis,Prouinciasdiuiditur;inMa- 
rochum nempe,Feflam,Telcfinem,&: Tunetem . Ab hominibus fubfufci coloris in- 
habitatur.Qui Ciuitates incolunt,funtinArchiced:ura,atqueinuentioneMathema- 
tica mire dexteri , quod quis ficile ex eorum artihciofis ftruduris colligcre poteH: . 
Probiifimi (fi loanni Lconi credendum efl:) fimt viri ;nullus illis fucus-nmplicitatem 
atque veritatem, non ampledentes modo, fed &: re ip(a comprobantcs . ^''alidilfimi 
funtatque robuflilhmi j 6c inter hos pra^cipue illi,qui montes incolunt. Fidei omnis 
obferuantiffimi.NullagensmagisvexaturZelotypia,ade6vtvelmori mallcnt,quam 
cx vxoris parte aliquam fcrre contumeliam . Diuitiarum atque honoris auidi,obque 
idpervniuerfum fereOrbem mercatum proficifcuntur. Qui tentoria inhabitanr, 
hocefl:,quipccorum curamgerunt,pii funt,&animofi,paticntiffimi,comes,oecono- 
mi,vitxque integritatis amantillimi, fi quiquam alij . Sed cum nemo ex omni parte 
beatus^habenc&fuavicia: nam Oppidani,quos diximus,mulca fuperbia tiimidi 
funt,iracundi vcnihiHupra,ade6 vtvel minimaminiuriamdurilfimo (vtaiunt) in- 
fculpant marmori . Ruricolis rufticicas^acque morum rudicastam inanimo fedet, 
vt vix cxterus quifquam illorijm amicitiam fibi conciliare potefl: . Simplicioris funt 
ingenij, plus facis fidci etiam impolfibilia referentibus adhibentcs . Phyiicae Philofo- 
phia? tam ignari ^ vc omnes natura? operationes pro diuinis habeant . Cholcrica bile 
ade6 funtinfc(5ti,vtvix plateas interdiu inuenias,quibusnonbiniauttrini fint, qui 
fe mutuis pugnis lacelfant . Nunquam nifi iracunde , & Stentorea voce ( vc dicitur) 
loqui videntur.Harcdeincolarum moribus, nuncdenaturalocorum.Regionispars 
Gux mare Mediterraneum fpe*5lat, montibus occupata eft . Ab his montibus vfquc 
ad xAdantem, planitiem habet lpatiofam,&: quofdam etiam colliculos . Maxima hic 
fontiumcopia,riuulisque amoenilTuTiisirrigatur. Da(5lylorum,Malorumque Puni- 
corum feracilTima;fedfrumentinonade6fertilis;frugumquevbertatefelix,ficuum 
& oliuarum copiofa.Mons Atlas frigidiffimus efl: &c fterilis,omnique cx partc nemo- 
rofus,atque niuibus obfitus ; omnia fere totius Africx flumina procreac. Frigus nun- 
quamhicade6incenditur,vtquis ignemobid accedere vellet. Autumnifinis,to- 
ta Hyems,bonaque Veris pars,impetuofis plena ventis,quin & grandinibus,fulguri- 
bus 6c tonitruis horridis interdum difcruciantur : neque dcefl: aliquibus in locis nix 
copiofi,&c. Sed accuratam harum Regionum ,populorumque defcriprionein 
habes apud lohannem Leonem Africanum : atque etiam apud Fazellum 
Capice . i . libri . 6 . Decadis pofterioris rerum Sicularum . Regnura 
Marochi peculiariterdcfcripfitCaelius Augufti- 
nus Curio 3 hos confulite . 53 I BARBARIAE ET BILEDVLGERm NOVA DESCRIPTIQI ^ 
ISFANIAE PAKS. 
Tor: Arragon 

flfisbona , C^ifrii i;:» '£ar(ahina 

togal' "Falenfia 

[ia. .M^ Vuua MarcelUs Wiztl fSfpTENTRK ^l^Golfo ifi Vine' '^ -■)& 1 G oJfo de Ja5 jer 

0Ucl5, id qr Sinus e' 
auarum: a demerjis 
imi eauavus, vt refert %^\ 

l^ermndui Ouiemis. %t <aP i-^^^i"" Qranada Cartaga j 
^ oram 
jUinorica 

i Aza 
■^v: w"'/4''''" 5^™^:''''" ^$s."4i- "^ clVr.* v^!» ..sA*f :=.oJ^ 
>&- Ul-fiVhi \ 

5ICILTA. /ffu/^^.i . M ^ /• X^'^^ 4^\?i. Onim^\ G.tliin Scnwlj. dau C de gdon^ ^^*^>— 

I<4-. ^-«^/^ Jlm,^ 


'achi ma ffer. Silan. ^ Guzj/a £0 _ZSAHA' 
^ajam/t\ ^j^. 'B^iiifahTS 
arzoLA '.'Beiiihafai 

'afih- y^t' /y».^. 

,"% 7j7% Tl.SI.Bir. 

■ini^Ahiiiiiain, ineok "^ 

miniic0i 
Ftircallii. "^ '^ '^ '^^fhi^^^-lCtkami: -^-^ 

.^ 'Jm^ ti.. '^ ^^fi^^s^-^n^-^^S^r^Ss^T"^.^^^ -^ •■ r^ 1 / z3 ' -r-,;.,J/.^^L n.iliiulede'11 Mj^ X,r/,tfil tASeiiiijn 

'fi^^ *=^ '^^Sil^^,^ Jie. lcham.ua \j>4.-f^"^^ ■ :WSetti- ^onte 
T.ik- iih-ihn^^/Q^Gijlfa ie rHubeiuch I lum.hh-vtvfri 

fwit crtsjv: -^y^^ ^ 

Golfo ie cauali '^'"'•ft-"' rreft^f^ 
C. oLirtdo^^j^^ j,/ ^ ^^^ Xnhaftr. 

Guiiilen dejer: 
tiim. '£N3 OZAI m.-^eh I J^ojueJi. 

k 
Galla Vcrr,! j.jana 
o.iltt: .L jpn(intra ^l'zan^^ 

C. J.IS i:iiim. (^"'1 ""'•^ "" •''^"> 
I. acnaum cavermnt.iu^ui 

Ganiii Gmil-im, vieus mifir. •nienzia. 

riinis meolis habaucm, i™! , . n- r r 

venatioAis vu^m ^-'^cMzui. hu-J,disJ-a,line, 

auenint. I ynaejal in nciiiai fniiiin 

r I I j \ ""^ J^ertur. ejhj,, eius 

'DeJertUm .Azciohcm hie nuiximanegociaciu. 

ieercjunt mjtJiunemli^eiA aneliJHnm, in fua ne^ue 

ij iiratia. , JiJi. aaiiaia nearhahitationemin „ , , i 

A •!> Gualata <>^ . ^ntefuiioyix rejerias milUmio. ^uteus Aiochai. 
%• ffifcra. "\%: fCarion , -^ J^ ^l c/*'£ 

, '!»Oi)AICH/<f_ -_==. 

. , rfi, tnecAlCiiwa ^ BVcllA.f .2=. < ""■iQT^m»- Ij^eari, ,^ ^Fanralarni faln "=^5 ;»J^J-*- ^rjjvyi 
Camaat ICijwVwi maiiitra j m?, br.7/tf.- t^7 m.iiitra LampedeJa Beniqoriu ^c,,j , 
TEGOJI^P^tif. 

iimi cTaut^ 
Tavt 

■hjir.yhiriinjs . eaiis^M.rsi.XNjb„r n., -^'"'yant {-^nicrA 

l^r^CalliSFiat ^ ^^\ / 
^.^Lamhefni ' ' 

Dtu/cm op ^ f ~..~ -^ .» -. 
antujuiss. 
' mulm aJ- 

-^ ' manttme. I kD"" }tvnz ta .^t. ''^H^eihi ■ Tehesn .'i / fif/i Kjcitum. Hic laaisjiu-'f' 
rncio ar7nc.>i""K" 
rarioiu- lii.ia»" -';?"" 
reiiiicoics t.m-i''* 
/'; 

/ 1 I ''^«js.^-^. Caral 

Gua/ler m- 

Vftj^^^^ RI^G-^ .Rv<«»-^»' ^ 

' T ^«l'2»'"'&T'*^»^ ^^, 

reni m 
t^U- ■ ^^ Faiv^ - J(^^ I 'Bemtfn 

^ '''{^'i. ( (^er^ 

dTif.iS.i. Mi\p^DZS 

milediil , 

jerii. r:^«/rw3T»3 c-,y 

'BH.RBV L 1%.. 

ahicha -' Jehepe. 

Tld. (jik^ omtir Jmmiaia 

- maximi 
vber.ttts .Incol^ iitfiini 
vrojircr cantium ino])i,imJh-u 
tionibiis vcfiannir. 'Defertum ^TebeUe. ^eiiita ciejertum.ariiiBi- 
muin cjl, et ineotis tacroni 

guarijal^ fejertum jjd^^"' ijfijhim-u W ikjcrtum 
Lihjeic par.s, qii^ Jiodie sSarra appeiJatur. ,1 cjuae uox, idem cjuocl dciermm iignjficat '. ^ ^ . ^'^.,^- 

totus iUe -ijrici 

tradvs maritimm 

qiii odm vtram^t^3faun 

taniam, et Africam mirwrem ^.^^iy^ 

cmtinepat. 

La/Iitem' 

Guademes 
defertum 

Lh-ama.^ 

Chaihis . ^ 

Ciim '^riuile^i } £KZfl 

Tehan-eifaii refwrrcnau dcjertum 
^ DE MONA DRVIDVM IN'SVLA, A NTIQVI- 

TATI SVAE RESTITVTA (CVIVS IN ANGLIAE DE^CRIPTIONE 

meminimvs)Epistola NoBiLis ET Ervditi VIRI. HVM- 

FREDI LHVYD3IN QjA etiam de Armamentario 

Romano, cvivs in Hollandia facta est mentio, 

non inelegans disceptatio. 

V,^VO D initam internosnuperamicitlam obliuioni non tradi(^i!ti,rr1ecjuc tuisliterisfa* 
lLitare,(Sc munere mihi gratiffimo donare dignatus es, fummas aoo tibi gratias dodi(r. Orteli : 
Dcumque ceftor, nihil unquam milii gratiusaccidere pocuifie,c^uam interviros doctos & 
Antiquitacum aflercoreSjfJ per longilfimam tcrrarum dillanciam hoc licercc^verfari . Scd an- 
tequam ad plenum tu.T dulcilfim^ Epiftolaj refponlum deveniam,hoc prarfari libecrMe, 
pollquam bonas literas vix alimine nilutafTem , meipfi.im in familiam Illullriffimi Principis 
Comitis Arundelij inferuifle,ibique hos quindecim annos concinuos manliirc,ubi nec Lacine 
loquendi nec fcribendi toto hoc tempore aliqua rnihi concefla fuic opporcu!iicas,unde conci- 
gic me Lacini fermonis eleganciam fcrvare non pocuifle . Tuartl igicur humanicacem precor, 
uc meam hanc barbariem boni confulas «, & non eloquentiam^fed rem ipfani verbis uccunqtie 
vul£;aribus,&:phrali parum Lacinaexpoficam,animiimquecui dediciff. confidercs :&fiquid 
poflhacad cemiccam,quodIibrocuo (cuiusmentioaliquod rarum mihi promiccere vidctur) 
inferere Iibuerit,telogodxdalum (Scdidionisillullracorcconfticuo. [ncerimquid egode hac 
turri Bricannici (cuius nome Orcelius iam mundo iUuftre luiselcgancifT, typis fccit)conicclu- 
ra aflequi pofTum, (cum certi nil me Icgiife contigic) accipico j Bricannos,omne5q; Occani ac- 
colas olim pyraticam exercuifle,ex noflris Annaiibus Britannica lingua fcriptis liquet ; eosquc 
fxpenumero in Morianam , Rutheniam , &: Germaniam traiccifle conflat , qi\x nomina Mo- 
rianar Sc Rutheni.r, noftraces &c Angli noftrarum hiftoriarum interprctcs, ob lingux &: hifto- 
riarum imperitiam , in Mauritanos &. RulTos faris infeliciter pro Morinis &.Flandris contor- 
quent.IgiturcumnuHusefrctcomodiorporcusquamoftium maximi fluuij,vertfimiIeefteos 
inillum locumlipius craiecifle,&:inde incclascurrimaliqur.m adeorum impecum refiften- 
dum fabricafle ; & Imperacores Roinanos hoc xdificium (nomine feruaco ) poftea in alium u- 
fum convertifTe. Alia eti^m conied:ura ex eadem otTicina fcibricari poccft : Anconini cempore 
ctiam , cum iam mare pcr Saxones & Phrifios infcftaretur, ipfe hoc ardificium inftanravic im- 
pofitis in eodem ex Britannico excrcitu militibus, unde &c nomen adipild potuic . Reftac uni 
qux inftar omnium eric. Cum Bricannia cunc cemporis eflec quafi horreum Occidencalis Im- 
perij,(& annona illinc cransferebacur per Bricannos, ad exercicum limicis Germanici cuftodem 
alendum , nullus aptiorlocuseracdeponendi onera,quam in oftio maximi fluminisRheni, 
ubi iccrum alcerius generis nauibus concra curfitm aqu^r per Menapios ad Coloniam & Ma- 
guntiam ufque (ut nunc fad:itant) veheretur,u»de ille locus cum &c ciXet Mcrcacoru Bricanno- 
rum recepcaculum, & annonx ab illis invedl:^ quafi horreum, (qualia rcferc Ammianus Mar- 
cellinus lulianum Cxfarem mulca per Galliam & Germaniam pro Britannica annona confer- 
vanda extruxifTe^&aliaincenfa &dirutareftaurafle)afrequcnciaBritannorum,Brirannici no- 
men mcruit. Has aucem nudasconiecturas nullisceftimoniiscorroboracas,cuoiudicioexcu- 
riendas relinquo , quem non dubico cx mulcijuga cua cognicione , multo mdiora in medium 
adferre poflc . Reftat,ut de Mon^t InfuU uomine 3c fitu, qux apud Anciquiores & modernos 
Auchores obfervavi,quxq; ipfe experienria 8c ex Hngux Britanica: (qua iam illius Inlul.r Inco- 
\x ucuncur) cognicione didici,tibi cui aliquid denegare, quod vires mca: prarftare poflinc,apud 
me piaculi loco erit,aliquid fcribam ; quamvis fcio me hoc faclicando nomen meum mnlcorci 
calumniis exponere,quiaerrores femel imbibiridiflicillimeevelluncur,maxime ,cum Poly^ 
dori VirgiHj viri dodi, & non vulgaris eloquenciacauchoricate confirmencur: fed pace eorum 
dixerim,virum hunc Annales fuos manifeftis erroribus & mille mendis impleviire , idq; non 
folum ei accidiflTc ob impeririam linguae BricaniccT,(qua nunc AngH more Germanico canqua 
illis non intelledam Wallicam vocant) fine qua nec nome ipfius Infulae leule intelligitur,cum 

a ali alij per p,alij perb,alij per ph litcras fcjibiint : fecl etlam cucd meliores Authores non lcgerit, 
velcjuod invidiaBritannici nominis (cjuodNcbiliri^mi Roman.Imperaroru nimis fiudiofe 
amplexi funt) tumens,eorum Autoritates parvipcndens,5^ fibi nimium tribuens,(fpretisme- 
lionbus) Guilhelmi cuiufdam & re &: nomine Parvi caecutientis c<tcus veflima fecutus fit . Sed 
crepatlicetBritanniccglori^ vellicatorimpudentiflimus,dum extantinterGr;ccos,DiQdorus 
Siculusj Dion Caflius bis Conful; Herodianus ; Plutarchusj Paulanias ; Ptolcm.Tus dc Strabo: 
Inrer Latinos,Cxfariscomentaria; Corn.Tacitus; Eutropius; Suetonius;Oro(iu5;/£l2us Spar 
tianus; IuliusCapitolinus;i£lius Lampridius ;Flavius Vopifcus^Aurelius Vidor; Ammianus 
Marcellinus, Sextus Rufus; Pancgyrica Mamertini,& aliorum ; Plinius ; Antoninus; Mela,6c 
Solinus; pra?terAnnalesantiquiffimosBritannice kriptos ;Gyldastres jNcnium; (Scclarioris 
eruditionis multos alios,qui anteadventum Anglorum (quos noftrates veteri nomine adhuc' 
fcruato Saxonas vocant) res Brirannicas fcriptis luis illufl:rauere,& poft devidlam ab ilHs iilain 
Infula?partem,quamil!i Angliam,nos ver6Loegiiam,antiquum nomcn retinentes,dicimusj 
Afierius,Obbernus,Fclix,Monumetcnlis,HuntyntoncnfisyMalmesburicnfis, Annovjilanus, 
Iicanus,Nccchamius,Gyraldus Pari(ien(is,Trenetus,& infiniti alij,crepat (inquam) licet imp^ 
riofus Vrbinas,&:clariffimisBritannorumrebusgeftisoblatret,dum hij dafficum Britannic^ 
gloriar cantent,nufquam potcrit mcndaciifimis fuis calumniis Britannix decus,&: nominis fli 
mam a tot dariillmis viris decantatam,vcl obicuram rcdderc,vel aliqua infamiainurere. lam 
ad Monam rcdeundum eft,quam Polydorus facfs pro impcrio nomine antiquo privavir,ano- 
nymamq; relinqucns,Mcnaviam utroque dcconivit,quod facile & ex Romanis,Gra!cis,&: Bri« 
tannicis fcriptoribus,& Incolarum linguayhunc in modum probatur. 

ConftatcxCaefare,Tacito,&:rclrquis,MonamcffcInfulam Brirannixfi!nrtima, intcripCinT 
& Iverniam fitam , m quo mari dux funt tantiam alicuius nominis & magnitudinis (pr^tet 
Hcbrides)Iniulae. IgiturneceiTceft unam haruantiquoriiMonamfui^irejitaq; fitum ucriuiaj. 
Infula: ante oculos ponendum eire duxi, ut inde cetcra facilius intclligantur. Prima, quam Pa 
lydorus Anglifcam vocat,finitima cft eac Britannix parti,qua nos Cambriam,Angli vero Wal 
liam vocitant,aqua tenuiffimo ieparatur Maris finu(ab incolis 3)?m^/di(5lo)itaqu6d iuxta 
medium InfuliE,non longius quam mille paflus pateat. In Orientali parte Infulx cft caftrum> 
fortiffimum,& elegans Vrbs,opus Edwardi primi Anglix Regis,cui Bcllo Marifco nomen eft 
inditum . In adverfa vcr6 parte eft locus traiicicndi in Iverniam aptiffimus,& Anglis ufitatif- 
fjmus,quod illi f^joly head quafi facrum caput, nos vcro ^^e/rj^i. i. Ciuitatem Kybij dicimus, 
In ea Infula eft ^iherfrau ante trecentos annos Principis Guynedhias (qua Angli NorthvvaHamy 
& Barbari Venedociam vocant) Rcgia : boum & ovium multitudine ( pro Infulas magnitudi- 
nc) clara, triticique ita abundans , ut ob fertilitatem , mater Cambrix vulg6 nuncupetur : ar- 
borum inopia m^axima, quamvis quotidie ingentcs trunci, & radiccs,abictesqu€ m\xx longi- 
tudinis in campis paftim fub tcrra invcniuntur. Incola: Britannica utuntur lingua, AngHce pe- 
nitus imperiti : Angliae tamen Regibus poft 500 Annos cum reliquaCambriaparent. Nunc 
ver6 ad fecundam quam Polydorus nuper Monas nomine donavit,dcveniamus. Ea fita eft iii 
medio Maris, a proximo Britanniar promotorie diftans v^ miliarib., magnitudinc priori pene 
xqualis,magis tamen fteriUs & inculfa,hominesq; imbelks ( nifi qui ab Anglia ob Inlul.€ cu- 
ftodiam a Comitc Derbicnfi ( cuius patrimonijeft ) iTHtcuntur ) gignit . Lingua Scotica fiue 
Ivernica qua? eadcm eft,utuntur. Diftantia utriuiq;.ab Iv-crQra fere eadem. lis prarHbatJs,q-uid 
Rom.ani de ea fcripfcrc difeutiamus , intcr quos Ca:far primus Mona^ meminit , & poft eum 
Plinius & Dion Caftius, fcd nihil prxter nudum nomen , & cam in Mari intcr Britanniam,5c 
Iverniam fitamefle,in medium attul^re,quod utcrque noftrum ctiam fatetur. Corn.Tacicus 
virdo^iffimus &rerum Britannicarum (a lulio Agricolalbceroiuo cdo<5lus)fcientifiimus,dc 
cius fitu & a Cotincnti diftantia, plura nobis communicavit. Huncigitur aiidicmus Hb.14. ita, 
loquentcm : Sed tum Paulinus Suetonius obtinebat Britanos,fden tia militix & rumore popii 
li,qui nemincm finc azmulo finit,Corbulonisconcertator,reccpt2Eque Armcnie decus a:quare, 
domitispcrduellibus cupicns . Igitur Monam Infulam Incolis validam & reccptaculum perfu 
garum aggredi parat , navesque fabricatur , plano alvco advcrfus breve littus & inccrtum , fic 
pedites,equites vado fecuti,aut altiores inter undas adnantes,equis tranlmiiere. Stabac pro lit- 
tore diueria acies,denfa armis virisque, intercurfantibus fceminis, in modum Furiarum,vefte '» reralijCrinibiis deiedis/aces pra[rferebant,Druid<icc|; circum,preces diras fublatis ad cxlurh tlciA 

M nibus fundenres,novitate afpedus pertulere militem, ut cjuafi ha*rcntib. membris immobilc 

i% corpus vulneribus pracberentidein cohortationib.Ducis tkle ipfi riimulantes,ne muhebre Hc 

„ fanaticum agmen pavefcerent, inferunt figna, flernuntc]; obvios,& igni luo in volvunt,Prajfi- 

>, dium poflihac impofitum vicis,cxcific|ue luci, f.Evis fuperflitionib. facri . Nam cruore captivo 

adolcrearas,&:hominumfibrisconlulcre Deos, fashabebant. Audiobfccro opcime Ledlor^ 

pedites vado,& altiores inter undas equis adnantes tranfmifiirc.F.tiam idem Authar Agricola: 

» in eandem Infulam expeditionc in eius vita depingens ita fcribic:Iulius Agricola Monam Infu 

») lam jCuius poflefiilonem revocatum Paulinum rcbellione tciius I3ritanni.u fupra memoravi, 

.) redigere in poteftatem animo intendit,fed ut dubiis confiliis naves Jcerant,ratio &c conftantia 

>) Ducistranfvexif.depofitisomnibus larcinis,lectiffimosauxiliarium,c^uibus nota vada,&pa- 

.) trius nandi ulus,qu6 fimul fequc &i arma &c cquos regunr,ita repencc immiiic,uc obflupefadti 

» hoftes,qui claflera,qui naves,qui Mare expeclabant,nihil arduum,aut invidum crediderinr, 

M fic ad bellum venientibus . Ita petita pace,ac dedita Infula,clarus ac magnus haberi Agricola : 

»» quippe cui ingredienti Provinciam,quod tempus alij per oftentatione aur otficiorii ambitunn 

tranugunt,labor&pericuIumplacuinet. Audiiterum: Milites (ineclairc,linenavibus,nanda 

inMonam evafilTe; neq; ha^cauthoraudivit abaliquo obfcurioris famae,fed ab ipfo Agricola, 

focero fuo viro undecunq; dariflimo & expeditionis Duce. Sed audi quid huic refpondct Po-» 

» lydorus. Scribit lib.Anglicac hiftorix.i. Hxc olim ((cilicet Mona) mari difiunda angufto,quo- 

»» tiesdecrefcebatOceanus,cuiusmagnifiuntomni temporciieftus,ade6propeccrramerat,utfi-» 

'» ne navigiisadiripoiTet. & poftea,Vidc(inquit)quidpon]t vetuflas , infula nuncab omni tcr-» 

raabeftamplius.25.millibus,qua?quondam vixmillepaflus pioculcrat. In qucd nominis 6c 

famajdilcrimen (etiam excellentifs. ingenia)non impellitinvidia, &contradicendi ftudium. 

Somniac Vrbinas maximam cerrarum inundationem.cuius ncc Latini (criptorcs,nec Anglici, 

nec Hibcrnici,ncc Scoti unquam meminere j & quod m.igis mirum eft,nec in vulgus rumor 

aliquis huiusdiluvij dimanavic. Queritur etiam de anguftiaaltcrius Iniul.T Sc inopia frugura 

&arborum jubi fimiliter fides in illodefiderari pofficjnam h^c lnfula(Anglifeameius,cfii« 

vere Mona eft,intelligo) habet in longitudine milliaria noftra circa. 25. in !atitudine.i6. quorti 

unumquodque ad minus. 1200. paftus Geographicos continet : igitur in circuicu patetcirca 72 

milliaria^^Italica^quiaquibufdam locis angufiior eft.Quod de inopia arborum dicit,verum eft: 

nam Tacitus aifirmatlucos efreexcifos,quorum (ut anteadixi) trunci innumcrabiles paflirri 

terra obruti inveniimtur.Syivas etia illic fuifle ante 400 annos ex noft; is hifloriis patet.Nefcio 

quid dicam de fterilitate , cum hic affirmare non veretur , quod omnes (ciunc efle faliils. nam 

ob fertilitatem in proverbium inter noftrates a.b'nt,\Slon mam Q^ymry. iMoai raatcr Cambri^. 

Et Incolx ( pro ratione noftrx Regionis) lunt ditiflimi , etiam & validiflnTji,ut ex hiftoriogra- 

phis Andicis liquec : nam fxpius Angli daflc invedi Infulam invalcre,led fruftra : nam ab In- 

colis ad fnccrnecione cxfi funt.teftis erit Hugo Salopias & Arundelij Comes illic ocdfus, teftrs 

etiam Henricus filius naturalis Henrici primi , & cum eo multi Nobilesibidem deleti. Qurd 

plura r Polydori Mona a Cerra. 25. milliaribus diftans,hac nihilo maior, mult6 magis fterilis,&: 

imbellium hominum Ivernorum parens, Mona cum Polydoroefledefiit . Sed quid rcliqut 

de hac re fentiunt,difcutiamus. Geographix Princeps Ptolemxus ad Oi icntalem Ivernia; pla- 

gam quatuor ponit Infulas ; Monarinam (aliaexemplaria Monaidam legunt ) Monam ; A- 

dron & Lymnon : hx ultima? nobis optirae cognofcuntur,antiqua retincnces nomina. Adios 

a noftratib.g)«>j abar, quod Infula avium fignificat,didtHr: Lymnos .1 noftratibus (f /////, ab Aii 

gWs^arbefeyA .hirdonlrxi Infulavodtatur. Reftantreliqu.tduaj^quaru neccflccfl:,utuna fic 

noftra,altera Virgilij Mona. Monarinam ponrt Ptolema^us mult6 magis ad Sepcentrionem,& 

Orientem Monam. Mona Polydori magis vergit ad Aquiloncm &Ortum quam noftra.Ergo 

Monarina, non Mona Ptolemaeoeft , & noftra Mona etiam apud ipfiim Moncc nomen obti-' 

nebit. Hacc exexternis.ad noftro^ veniamus,quibus magis in nominibus quam hoinini Itala 

noftrae linguae imperito,crcdendum elTearbKror. Sed ut h^c melius intdligantur,pauca prius 

intcrferenda funt.Britannosante advenCum Anglorum tocam hanc Inlulam polfcdilfc^ornni- 

bus notumeft;aquibus dolo vi<5li,a meliori eius parte in extremaseius Regiones dcpulfi iunr, 

& nomina a locis accepere.ut qui in Cambriara abiere^Cambri : c^ui in Ce^rnoviam,Cornovij 

3k i> aj^' appellarcntur. Angli tamen eos omnes more Germanko ( qui Italos &: Gallos Walfos vocant) 
Wallos nuncupavere, additis eciam Regiontim vocabulis, ut ex libris lingua Saxonica fcriptis, 
(etiamnuncexfantibus)apparet. Nam noRrat-es, BrytasWalas,CornovienlesCornwalasinIr-* 
bris illis vocantur • no ut rudiores foraniant, a Cornugallix di<5ti. Nec hic filentio preterire pof 
fum impudentia Virgilij , qui (c gloriatur hoc primo fcriptistradidifle. Cum hanc veram Wallr- 
ci nominis Etymologiam ex Sylveftri Gyraldo Furatus eft ; fed ut revertar unde digreflTus fum . 
lam Britanni in anguftias terraru pulfi lingua Britannica fervay^re ; ita ut Regiones,Civitares, 
Fluvij,lnfula2,& populi,apud noftrates nomina obtinentanticjua.Nam Anglorfi nome nefcr- 
mus,^t?(//u/7.i.Saxonas(namxlitera non habemus)omncs Anglos in huncdiem appeliicantes. 
Angliam vero antic|uo nomine 2hoe^er. i . Loegriam,WaIliam ^amhry. \ . Cambriam,Cornu- 
gailiam (2"or«w.i.Cornoviam_,Scotiam 2(/^.i«.Hiberniam vero '^werdhonyC^ua, etiam antiquio- 
res Geographi non Hiberniam fed Iverniam dixere,appellamus. Ita&omnium Anglia? Civi- 
tatum nominibus utimurantiquis,quibus olim anteadventum Saxonum vocitabantur. Sed 
ad Mona redeamus.Noftrates omnes & Ineolie ipfiuslnfulx (eadem hac antiquiffima lingua 
ufi,nullum aliud eius novere nomen pra^rer tD?o;?,ita ab omnibus vocitatur. Poiydorus Angli- 
feam,id eft,Angloru Infulam appellat ; fateor hanc Infulam ab Anglis domitam eoru nomrne 
decoratam fuifre,& Anglos ita eam vocare. Sed dbfecro,an cum Angiis emerfit Infula,vet nul- 
lum habuit ante Anglorum ad vcntu nomen ? heus expergifcerc Polydore. eadem ratione nec 
Anglia erit Britania,nec Francia Gallia. Sed quod magis cft,in hac Infula Incolx (quamvis An- 
glo fubditi) necquid fit Anglus,nec Anglifea^norunt ; cijm Anglum Snn fingulari,plurali vcro 
Saifon^pitvhm fuam dulciffima \SR&n appellant. Pr«terea,Vrbs elcgans fuper illum finum con 
• tra Occidentalem Infulic partem extru6la, haud procul a loco vbi olim Segontium,Romanis 
cognitaCivitas fitaerat,(?^eraryo« nuncupatur.i.Civitas fupraMonam: nam (^aer s^ud noftra- 
tes Vrbem muris cin(5tam,5(r fupra fignificantjfcd quod in ultima fyllaba m in u mutatur vult 
IdiotifmuslinguiE-,namin omnibusdicftionibusincipiencibusab min contcxtu fermonis illa 
poft certas conibnantes in u vcrtituryeuios loco noftrates f utuntur, cum u femper vocalis fit ; 
utdies Mercurij "die ^Slercher^ nox Mercurij '^os fercher dicvmim {\ia. Mariam 3)?^/>,Fanum Ma 
nx.,2han Vair vocamus. Nec folum Vrbs , fed totus ille Continentis contra Infulam tradus, 
SfrVo« .i^contra vel fuper Monam appellatur. Efto camen hane non fuifte Monam,debuiftet 
Polydorus pro fua authoritatc aliud ei finxiffe nomen , & non Anonymam reliqiiifle . lam ad 
alteram accedamus, quam noftraces tD^ew^w^Incolx omnes,Angli & Scoti,etiam Britannicum 
nomen contrahentes ^SSlan dicunt ; itaquc ncmo hominum (quodfciam) prartcrVrbinatem & 
quendam impurifs. hominem Heftorem Boethium Mona^ nomime^hanc decoravit . Sed re- 
li(5tis hiis luce n3eridia4iacIarioribusargumentis,ad authoritaces deveniamus^quibusfulti, 
utrazque Infulas fua genuina noraina tribuamus. Reftat adhuc fragmentum antiqui fcriptoris 
Gyidae Britanni ,'viri undequaquc doctifs. rn fingulari illa 6: omni gencre bonoru Authorum 
refcrtifs.Bibliotheca, IlIuftrifs.Herois,&: unici intcr noftrares Doxftorum virorum Mecoenatis, 
Domini mci fufpiciendi Henrici,Arundelij Coraitisjin quo h^c verba in defcriptione Britanie 
»> habentur :Tres habet Britannia Infulas,Vedam contra Armoricas,fecunda fita eft in vmbilico 
» Maris inter Iverniam &Britanniam. Nome eiusEubonia vulgo ^anaw. Audi optimc LeCtor 
Britannum Britannice loquentem : namita nos vernacula lingua Monam Polydori hoc tcm- 
pore vocamus. Beda etiam Anglus vir in omnilitcraru genere darus,hb. fu^ Hiftoric x.Cap.^. 
» hxchabet verba:Qiiotemporcctiam gensNordan Humbroru,hoceft,ca natio Anglorum, 
j» qu2E ad Aquilonare Humbri fluminis plagam habitabat,cum Rege fuo Eduyno verbum fidei 
»' pricdicantePauIino(cuius fuprameminimus) fufcepit,cui videlicetRegi in aufpiciumfufci- 
» piendx fidei & regni cxleftis pGtcftas,& terreni creverat Imperij,itaut (quod nemo Anglorum 
» ante eum fecit ) omnes BritannisE fines , qua vel ipforum vel Britonii Provincia* habitabantur, 
>» fub ditione acceperit . Quin <&: Menanias Infulas, ficut & fupra docuimus, Imperio fubiugavit 
»' Anglorumjhiccgocrediderim MenaviasproMenaniasfcribioportere,cumfacilisfitlapnjsab 
n in u. Henricus pricterea Huntyngdonenfis Ecclcfiae Archidiaconus,Hiftoricus egregius,qui 
fa-ipfitcirca Annum noftrx Rcdemptionis 1140 Beda: veftigiis inhajrens, himc lapfum dccla- 
rare vidctur . Eduyni Northumbrorurn Regis potentiam &: vicloriam enarrans in h.rc verba 
" prorumpit ^ Edwyn Rex Northumbrorii,cund:is qui Britanniam incolunt Anglorum pariter 

""^ "' & » &:Britoniim populis prapruit, prxror Cancu.irioa, ncc non Meiiavlam fnfulim^qu.ie inter Hi- 

» berniam&Bricanniam fita ell^dk vulgo u)?.Y/2clicicur,Anglorum lubieciclmpeno. Nocandum 

hicefl:,hunc Anglum,Anglicum ctiam Infule (quam Virgilius Monam falfo vocat) tribuide no 

men ; nam ^hm vulgo (inquit) clicicur,c]uo nomiue ab Anglis in huncdicm noca elt. F.c pr.xter 

hos, Ranulphus Ceflrenfis in fuo Polychronico libro primo cap.44 .ica de Infulis Britanni.i: 

»> vicinis loquitur : Britannia ( inquit ) tres habot Infulas fibi adiacentes (pr.€ter Orchadcs ) (]ux 

" cribus eius principalioribus parcibus quafi refpondere videncur. Nam Vecia adiacet Loegri.E, 

•» quar nunc Anglia dicitur ; Mona,qu.r ab Anglis ^na^lifea vocatur,ad Cambnam (qux &: Wallia 

" eft)pertinet;lnfulaver6Eubonia,quaeduoaIia habet nomina,Menavia fcilicet &:Mania, 

Scotix contermina eft. Hx tres,Veda Mania ^ Mona,ciufdem fere funt quanticatis. Hxc ille. 

Quod Gyldas (Scalij hanc Infulam Euboniam Latine vocanc,hincvidetur originem traxiiie, 

quod abeadcm natione, nempe Ivernica,aqua &Euboni.T(quasHebrides aliqui dicunt) 

incoletur. Beda& HuntyngconenfisBritanniconomini Manau,cum Mcnaviamappellitant, 

alluderevidentur:fed nuUi horumMona dicitur. Ex hiis argumentis &: tclumoniis liquet, 

Monam,eam efle Inlulam,quam incola:(vt fuperiusdixi)Monam ctiam vocant,nullo alio 

nomine cognito,& qux Anglis Anglifea dicitur : altera vero, qu.-e Polydoro & in eius luto \\x- 

rentibus Mona dicitur,a Gylda Eubonia,ab Huntyngtonenfi Menavia,ab aliis Mania vocita- 

tur. Hicfinem (vno,quodinfi:armulcorumeric,priusin medium addudto teftimonio)fa- 

ciam ; nempe SylvelhisGyraldi Cambrobritanni viri non minus nacalibus illuftris ,quam 

cruditione clari,utpote exNobiliGyraidornm familia ortus ,qiiibus dcbent Reges Angliae 

devi6tam lverniam,(S<:ipfe Regi Henricofecundochaiiffimus,ac filioeius Iohanni,aSecrctis 

fuiC;cuius nomen in Decretis Pontificum Ronianorum (quod cum Epifcopus cnetMcne- 

venfis,cum ArchiepifcopoCantuarienfide prarrogatiuaeius Ecclefi^certaret)ell admodum 

celebre : ille inquam in libro cui titulum fecit Icinerarium Baldwini Archiepifcopi Cantuari- 

cnfis,Crucem in infideles per Cambriam pra:dicantis,cuius etiam individuus Comes fuit,hacc 

„ de Mona Infula memori.T prodidit ^ Crafl:ino tranfivimus per Cafl:rum de Caerarvon , & pec 

„ valles & montes difficiles ad Bangor pervenimus, ab Epilcopo decenter exhibici, cuius nomen 

,1 Guianus,quiad Crucis fufceptionem ferecompulfus,cummagnalamentacione& vocifera- 

„ tione hominum utriufque fexus ; Inde in Monam Infulam duobus miilibus pairuum indc 

„ diftantium tranfivimus,brevi maris brachio tranlhavigato ; ubi iuniorOcni fiiius Rothericus 

„ cumlncola: totius &:terrarum adiaccntium populo devotus nobis occurric;ibi faclo quaft 

„ Theatro in pctrofis rupibus prope littus , pr.-cdicante Archiepifcopo &c loci Archidiacono Ale- 

„ xandro, multi ad Crucem funt allc^ti : fed luvenes elevfti de iamilia Rotherici , qui contra nos 

„ ledcbanc,nullo modo allici poterant adCrucem fuftinendam ;quorum aliqui paulo poft 

» dum prA^dones fequerentur,occifi , alif vulnerati, ultronei in carnc iibi invicem Cruccs affixe- 

,> runt. Rothericus Refi Principis filiam fibi rcrtio gradu cognatam ,uxo:em habuit , quam nul- 

j> lismonitisafepellere voluit, fperans indcauxilium contra fratris filios,quos exha:rcditave- 

„ rat ; at paulo poft iUi omnia recuperavcre : Habet hnec Infula .^ 4^.Villas , & tamen pro tribus 

5, cantredis habecur : habet Britannia tres Infulas fibi adiacentcs eiufdem fcre quantitatis,ab Au- 

„ ftroVed:a,aZephyroMona,aCircioMania:fedduxpriorespiopinquiusC6tinentiadiacenr, 

» modicis diftindla? maris interftitiis ; tertia vcro, quae Mania dicitur, medio inter Hibcrnicam, 

» Vltoniam &Scoticas Galovidias libraminc iaccc. Mona vero ab Incolis ^on mam Q^ymbryob 

» triticifertilitatem dicitur. Etpoftea. Hugo Comes Slopcsburicnfis 8c Arundclii,cum Hugone 

» Comite Ceftrenfi , ciim hanc Infulam vi ingrederetur, canes in Ecclefia Sand:i fefridanci no- 

» dte occlufit, quos omnes mane rabidos invenit, & iple poftea a piraiis de Orcadibus venienti- 

»' bus , quorum Princeps Magnus fagitta in oculo (quae pars corporis Ibla fcrro nuda erat) ic^us, 

anavi peripiiimMagnum ,in marimortuus cecidit:quod vidensMagnus dixitDanica lin- 

gua , 2eit loupe^, quod fignificat, fine eum faltare . Item cum Henricus fecundus exercitum ia 

Venedotiam ducens apud Caleshull bcUicam aleam in ardo fylveftri expertus eft , claflem in 

" Monam mifit , qUcT Ecclefiam prsfdidam cum aliis locis fpoliavere ; unde ab accolis , multi a 

" paucis,armatiabinermibus,viai,vulncraci,&capti,&intercmpti fch>omnes fucre. Fuerant 

" duo Nobiles viri,& eius qui fcripfit Wxc Avunculi,cum aliis huc a Regc miffi , Henricus fciliccc 

» RegisHcnriciprimi filius,5cfccundi Avunculus,ex NobiliNeftaRcfifilij Thcodon filia,in 

a iij Au- » 
» 

>> » I) >l ♦» Anftrali Cambria Demeti^e finibus oriun Jus, Sc Stephani fiUus Henrici frater non germartus, 

» fcd uterinus , vir cjui noflro primus ten>pore aliis viam pracbens , Hibernicam non longe pofb 

»' aggrefTuseft expugnationcm,cuiusprxconiavaticinalisdepromit hifloria. Henricus iiimia 

» fretus audacia , bonaque deflitutus omnino fequela inter primos lanceis confoffus occubuic* 

»> Robertus vero dc defenfione diflfidens,vixad navcs graviter vulneratus evafit. Hxc Infula fo- 

»> ris fterilis &c hifpida ut terra de Pebidion prope Menaviam apparet ,cjuamvis multis fercilifll- 

roa. Hu€ vfque Gyraldus. Quid unquam planius aut dilucidius de Monx nomine,loco,ferti]i- 

tatc, & incolarum flrenuitate'; etiam de alterius Inililx dc fitu & nomine , literis mandari po- 

tuit? Idem Author in fua Cambrix Topographia , ita de hac Infula loquitur : In Northwalia 

»' inter Monam & montes Eryri fedes Banchorienfis Danielis patrocinio gaudet . Et iterum : 

Totius autem Walli^ ficut Auflralrs pars circa Rcgionem Ccreticam , 8c prajcipue Demetiam 

»> campeftri planicic, maricimoque Iktore longe amoenior efl;,ita Borealis Venedotia,&fita tcr- 

" rarum munitior,&.robuflisvirorum cordibus foecundior,ubiquegleba fertiliorefTGdigno- 

»' fcitur. Nam ficut montes Eryri cundis Wallrae armentis in unum coadtis ad pafcua, ficMona: 

Inlula trrtici fertilitate toti Wallix fertur aliquandiu fufficere poffe . Hiis ledis & peniiculaciSy 

quis hominum ita flupidus,qui dubitet Anglifeam Polydori veram cfTe Monam Druydum 

fedem , & Romanis armis litterisque nobilitatamr Aliam vero Infulam Britannis \Silanau^ 

Anglis vero ^an di(5lam , quam ille , & alij viri docli cx eius lacunis turbidam bibentes Mo- 

nam fallo appeHavere,red:ius Monarrnam vel Monatdam,ut Ptolema?us : Euboniam,ut 

Gyldas;aut Menaviam ut Beda,6c Huncyngtoncnfis ; aut Maniam ut Gyraldus,dici oporcerc» 

Pluractiam,&argumenta,&dod:orum virorum teftimoniain medium adferrepofTem :fed 

ne le«5tori txdium adferam, hiis inpracfcnti fuperfedebo; non dubitans,quin ha?c omni vi- 

ro dodo , & in hiftoriis Britannicis exercitato , ad omnes adverfariorum calumnias diluendas 

faris firma efTe videntur . Igitur te , pro co quo pr^editus es candorc 6c humanitate , oratum 

velim,ut hxc qualiacunque lmc,boniconfulas,Monamque noftram fuo priftino glori;e,t^'pi$ 

tuis reftitues. Speroquc me propediera tibi no« folum Mona», fed eciam tocius Cambrias cer- 

tiffiraam dcfcriptioncm nominrbus tum Antiquis,Romanis,&: Britannicis,tum Anglicis mo- 

dernis illuftratam mifTuTum. Anglias etiam Chartara Gcographicam additis ex Pcolem.xo, 

Plinio , &c Antonino , antiquis nomenclaturis , ut Hed:oris Boethij innumcra mendacia hinc 

facilius digriofcantur, in qucm Ljclandus nofter aptiifimum acdidic Epigramma,. . 

HeSlom 'hiporici tot, qmt mmdacia fcripfity 

Si VfS ut ntimeremy LeSior amiceytibi ? 
Mejubea^ etiam fluSlus numerare marinos^ 

Et liquidi fiellcis connumerare Tali . 

Habco etiam exadiffimam tra^lus maritimi Scotiie Jefcriptionem , qux omnia cum Lotr- 
dinum vencro (quod Deo favente antc finem Aprilis fiet) ad te mittam , ex quibus virorunt 
quorundam dodiiffimorum manifeftipatebunt eirores -^qui imperitis quibufdam nimium 
fidentcs, fitus, & nomina multorum locorum,Vrbium & Fluviorum , in Chartis fuis Gcogra- 
phicis fatis infeliciter,6c mulciim a vero aberrantia depinxerc . Interim te bene valereiubeo,& 
fi quid aliud fit, in quo tibi placcre pofllm , non roges ,.fed iraperes,quodvoles . Richardus 
Cloughus vir inrcgerrimus & contradtx inter nos amicitix Amhor , idemquc comunis nofter 
amicus,& literas tuas ad me perfcrendas dabit, & meas tibi ( pro ea, quae inter nos eft, farailia^ 
litatc ) reddec . Vale duicifs.Orteli . Denbighiaj,Northwallia: fiue Guynedhiac. 5. Aprilis. 1568, 

Tuus per faxa per ignes, Humfredus Lhuyd 
Denbighienfis Cambrobritannus. ANTIQVA REGIONVM, INSV* 

iarum,Vrbium,Oppidoriim,Montiijm, Promontorioriim,Sylu.'irurn,Pontium,Mariurn, 

Sinuum,Lacuum, Paludum, Fruuiorum,&: Fontium nomina , recentibus corun- 

dem nominibvis cxplicata ; Audoribus quibus fic vocantur, adiedis . 

ABRAHAMO ORTELIO SVO, ARNOLDVS MYLIVS. 

I^ Ogatiti ahs te, mi^lrahame, occttpaiiore iam aliii,tjuam tt hmc Indiii confcrihendo yacare pojps, et/i aliis ^mque 
•*• ^ marrnopere impedtrer, tamen pro mutua inier nos amtiiiia, ea qute iamtirtdem e)c yarii^ AuHortbni, de proprin locO' 
rum nominthui coUeiia, in yarics fcijedti apud te habehas,luhens in ordinem redegi. Quamquam tero ea nondnm lunt,qualia 
yterjue nojlrum hac in re requirit : attamen, quoniam & adiumenti & oLleilamenii muUumjltidiofis adjerre pofjunt j credo 
iia,ytifunt, omnihtn fore grata^, 'Namfiue prifcarum Hifloriarum lcBioni qun adjueuerit Jiue rehui najtra ttate geflis 
jluduerit^ac recentihus nominihus omnia in meworia haheat,facile,quicqutd qu£ret,ohuiam hahehit : ctimG prijcH nomini- 
Itn recentia, <j yiceyerfa recentihtu antiejua heic ordine fubiiin^a fint ;adeo yt yelhoc Indice demum fa^um yideripofjit, 
yt /juihufuh ha tabuU Geographicx yiiles ftnt & commodx . T^ifi temporis hrcuitas , qua tandem quafl ex prjcfcripto ahfo- 
lutum tdi koc Theatrum ttium oportet, ohflarei ; pofjent & hccc accuratiu^ corfcrihi , er alia fk pturihus ytuiloribtts colle^d 
dddi : yeriim ciim td non liceat, orandu^ nohn ef^ heneuoltti LeVior^^t^ qvod datur, xqui bonique conJuUt^citm 

quod quidem maxime yelimin, dari ita fuhito non poterit * A&D^RKyTfolemtcOjaliis akdek^, flijl>ania 'Baticte op- 

pidum, nUnc Almcria, Jojtpho T^Jotmio, & Tarapha y 

Adra, (arolo Cluf.o. 
Abdera, Thracixyrhs, patria Vemocriti ; nunc Polyfty- 

lo, Kic,Sophiano,(9- "^hletio. 
AhD\ K,Lomhardia Tmnfpadanx fluuitn j Aclda,£wn</ro 

Mil/erto. 
Abea, Teloponnefi oppidum maritimum ; Cal.imata,7vri- 

coUo Sophiano. 
Abon I m e n \h,Afif. minorif opp.\ VioVi^Tet.^Bellor.iOi 
AbvdiaCVm , 3auarix in Gcrmama cpjjidum j Abach, 

^uentino. 
Abvla, (aJlelU yeterif in IIiJJ'dnia oppiditm-^ Auila, Qt'' 

rolo Clufio,cff 'h/Julnio. 
Abyla, ^Jrica T r orncntorium ad Frerum G aditanurtfj 

iam Aliruna enlja/batia^:, (arolo ijujio. 
ACANTHOS, %lactdoniie yrhs maric.:, lAjfio,^oplianOd 
Achataka, ,^f:tc yrhs ; Aiitcr. Gerardo %lcrcatori. 
Acci.oim AcTi Ttol.HiJfaniayrhsfimAw^^kloletioi 
AcciTVM , yti hahent Jnfcrtpiiones tefle Cluf; "Batica 

oppidum ; Fjniana, Qtrolo Clufo, 
Accvsii , Callix Narhonenfs popuR ;GTenoh\c,Ioan'' 

ni Toldo, 
AcEDVM Ttolemteo, Venette T^gionh oppidum 5 Afola 

Qaflello, Leandro ^lberto. 
ACEL\ }riTlimj, ACEDVM Ttolemteo, l^eneta 7{egionit 

oppidum in Italio-j; Mor\Cc\\ce, Leandro Jlberto. 

ActSINt T^KCfW.AsiNESp/iw.ONOBALA Jfp.SiciHti 

Jluu.; Csnun,Th.Fa:^ello. 
AcHELOVs.G raciafluutus; Afpn,S ophiano.Geromlea. 

K^yriaco^nconitano. 
AcHARuEVS «Jr«^.VARDANVS TtoLSarmatia ,.4f4- 

ticajiuu.-j Copa, Gerardo %iercatori. 
AcHERONTiA,"M4^«<f Graciayrbs %iediterranea^'y 

Matera, Leandro ,Alberto. 
AcHMKOi^Tys, ytde Cercinvs. 
ACHILLEA, f nfida Tonti Euxini-^qtta &X.EVCEi&'MA'* 

Garon Tlinio ; Si<\omii,Gerardo Jvlercaiori. 
Ac]S, Siciiia fiuuitn ; Freddo, »Aretio. 
AciTln\s,Sicilia fiuuiin, in traBu Orientaii ;Birgf,T^<»-- 

ma Fd:^eilo. 
AciVAiAPiGiA TUnioyM lAPiGiVMi5c Salentjnvm %Jagna Gracia oppidum 'Kiediterranetm •, Capo di • 

S.Maria, Leandro .yLHerto. 
AcKATH,,Ajucaoppidum ; Bcllis de Gomera,/4fo^o 

Qajiaido. 
AcKiTAS,aiias AcMTE, tefle Fauoiio, Teioponneft pro,- 

moniorium ;Cji^o de GA[o,Sophiano,tj fiug.Faudio, 
AcROCEkAVNi, qm «y Ceravni i montes £peiri; Ci- 

mariotti, Aiphonfo Adriano in ithro de difcipiina miii- 

tart. Monte de Chimara,Z^4«</ro Aiherto. 
AcvKlS Strahont, \Jagna Graciafqua nunc (aiahria 

fupcrior yocacur) fiuitiiPS ; Titnio \CKis,fortafIe cor» 

rupte ; Acn fiuiiie, Leandro ,Ai^erto, 
Ad fisES, (afieiittm inrifaTuriayei Thauri fiuuif^ 

Pfin, 'Be.^to T^henano. 
Adm\ro^,^ ullriaoppidum ; Sumemn,V/ oifg.La:!;io, 
ADit.ABJE,campi in AufiriA-j;MiTckk\(lt,L4:^to, 
ADRANA,Jt?a/?<c oppidum; Aiexno, ClAretio. 
Adkanvm , 'S/Iednerraneum Stciiia oppidum; Aderno, 

JJjoma Ya:!^ello. 
ADy^iASOPOLii, Thraciayrhs iPriMVscvDAMA, pO' 

Jiea Oresta «/it/rf j Adrianopoli,io/>^i4«o, &■ Hugo^ 

ni Vauoito, 
Adrvmetvm , xAfrica minortj oppidum ; Machometta, 

Gerardo \iercatori jToulb, Aiphonfo Adriano. 
AdVATICVM Tungrorum,nunc J'phatta 'Brnhantia qudm 

amcenifima ^ Tongerloo, Huherto Thoma Lcodio. 
Advla mons,inter aipes ; Mont S,Gotard,/o<i»ni Told» 

in Hijioria N.emaufana^. 
Aedess A,%Iacedonia oppidum \Jtditerraneum;Vo^enz^ 

Sopkiano. 
AEGATE^T^/Wf AeGVSA. 

AEGAtVM MARE, pars marts%1editerranei,qtta ah Eu" 
ropa diutditur Jfia^; Arcipelago,5o/?/;;4wo, 

Aegiala ,yrhs /Imorgt Infuia ; Hyali,io/>/;M»o. 

Aegia li a, Infuia. prope Teiopon.; Ccccrigo, Sophtano,. 

Aegina, Infuia propeTeioponnefum , L.vgina,io/)/;M«o. 

AtLiA RiCiNA yinTtceno oppidum;\\ec;in3iti,Georgio 
Fabfitio in J tinerariis fuis . 

Aemilia, halta 1{egio ; Lombardia di qua dal Po,If- 
andro Aiherto. 

Aemonia, Hifiriamaritimayrhs j Citta now3.,L.Aih^ 

A B W ARlAfy ide LS AR i M £, 

" *iiij, AEQi:i'' 3o/-^J^^- f.EQjiLivUfCarnorum Feneta ditionis op^idum jCitta 

noua, Leandro jilberto. 
AESEK^i\, Hirpinorum in Samnitihus o^^i£^«m,Sergna, 

Leandro %Alierto. 
AESs\i,Hannonix in Gallia 'Belgtca oppidum-ykcih,Hu* 

herto Thoma Leodio. 
kES\s,ficenorum apudFmhros & Senones Jluuius; Sino 

fiumey Leandro ytlherto. 
AESSis^Drhs Ticenorumin Italia-»'., GieCe,Leand.Jlh. 
AETKA,mons Sicilia;^uem folaterranu^,tefie Carolo Ste-* 

phano,ait priui yocatum Inesiam ,perjpetuo igne fla* 

grans; Mongibellojr/<tK///o .Aretio. 
Aets A,Sicilia yrhs ad Jetna montps radicesjito-t-j Ccn- 

toihe,C l./tretio. 
Aethvsa, ^frici maris Infula;Lmozi,Gerar.%{erc. 
Aethvsa olim,qux nunc ConftantinopolisjEryr/^y^ew^", 
Africa minor,cum ytra^ue^iauritania^fei^ hodie Bar- 

hani,Jhr.Ortelio. 
Agabka ,Turdetanorum in Hijpania oppidum j Cabra, 

Qtrolo Clufio. 
Ar^ATSi AGOKAyyf fia yrhs-, Agonara, Gentr^/o %{erc. 
Agatha W Agathapolis, item Civitas Nigra, 

Gallia T^arhonenfis oppidum-, Ag6c^ loanniToldo. 
Agathyrsvs Sicilia yrhs; Sanfradello,r/.c^m/o. 
AGENDicvM,/»rer Celtas opp.; PtouinSf^larliano, 
AGios,Wf Constantinopolis. 
Agraga,? o/)i^jo, fluuif44 Sicilia,intraSu%leridionalii 

Drago, T^om<ei^<?:^c//o . 
Agrippina CoLONiAjCe/c^rftr Germaniayrhs ad 7{he 

num,Jgrippina IsLeronps matr^s^a qua etiam es^adijica' 

taef[,y patria^yCcdcn^^Beato 'RJtenano. 
Alabi Siciliaflu. j CantAn^Thoma Fa^ello, 
Ala Flaviana^WCastra Flaviana, Ivliobona 

Ttolemxo, vindobona /1ntonino,Juflrix clarif?ima 

'i>rhs,ynicum Turca in nos irruenti ohfiaculum, Wicn, 

La:^io. 
Alatmvm, Latij oppidum,in HernicpS'^ K\axxo,L./tlb. 
Alra, yngarite yrhs clariftma, Gulafeyruar Hungarice, 

Weiflenburg G ermanice ,Samhuco. 
AlbAj Hijpania oppidum; Binni,Tarapha. 
Alba, "Sdediterranea yrhs Latij',Siut\\o,Leand.Jlherto. 
Alba Pompeia, Lomhardia Cifpadana yrhs ; Alba, Le- 

andro /ilherto. • 

Alba Heluorum,yti yulgo apudTlinium legitur,Tintia' 

tttnlegit Helvcocorvm : Alba elycotiorvm 

Ttolemao,Gallia Narhon.oppidum; A\hi,Ioan.Toldo, 
ALBANiA,v^/?<e ^'gio'y 'ZuniiyJlphonfo Adriano. 
Alberracinvm yel Sec\ki\m, Hi^ania oppidum', 

FtiiLSfTarapha. 
Alb i N I M i N I Vm Ttolemteo, Liguria yrhs j ^ua Al- 

bivm intemelivm Tacito yocatur,& Antoninw^y in 

x\mi^i?L,Leandro Alherto, 
Albitavnvm Ttolemao , quod Albingavnvm ceteris 

yocatur, Uguria oppidum; Albenga, LeandroAlherto, 
Albvla nohiltjlimus Italia fluuitts ,qui alids Thybris,<^ 

TiBERiS yocatur ; Teuere, Leand.Jlherto. 
Al^\ LA, fluuitt4 in Telign^', LihcTatA,Leandro Alherto, 
Aldvasdvsivs, yel Dvris, Gall.Narhonen/isfluuius', 

Le DoulxjPo/^OjCjr T^ym.^S/larliano. 
Alemannvs, Sueuia fluuitn ; Weitmul, Gfor_g/o Fahr, 
Ales A,Sicilia littoralii opp. ^ Caronia,F<t;^e//o. • 
Alestes, 'MeU ,forte CELAHDVSfHiJjaniafluuius-y 

Ca- Cauado, r/w/o. 
Alex Strahoni,%/lagna Grxcia,nunc Qdahrix Superiorff 

fluuiti4,qui Carinvs, autforte Cjecinvs Tlinio,A' 

ieflo iinme,Leandro ^Alherto. 
Alexia , oppidumJManduhiorum in Celtis; Lauxois, 

1{oh.Canalps. iafS^t^' 
ALCiDVM,mediterraneum Latij oppidum; Rocca del Pa- 

pa, Leandro Alherto. 
Algidvm, nemn4 Latij mediterranett -, Selua del raglio, 

L.^yilherto. 
ALiACMOs,Gracia fluuitti ; Pelecas,5o^^M«o. 
Alicarnassvs, /IJiaminoris yrhs,patria "Dionyfij Ali' 

carnajlei hiflorici ; }AzC^,Sophiano, 
ALL\A,y mhria fluuiu^ in Sabinis ; Caminate,L./^/^, 
AllobrogeSjG^///* T^arhonen populi'y Daulphinois, 

loannes Toldo, "Beatits J{henanu4,& 'Marliantps. . 
Alma Antonino, Avcte yolaterrano, Thufciafluuittfj 

AthiA,L„yilherto. 
Almvs, Hungaria mons,quem Trchtts Imp .yitihus eleV.if 

fimis ex Italia allatis conjeuit ; Arpatarro Hungarice, 

Wolfg.La:^io. 
Alone %^Wie, Alona Ttolemao, item Ilice, &: Ili- 
CiTANVS PORTVS , 7{egni Valentia HiJ^aniee oppi- 

dum 'yA\\c3inx.Q, Clufio,& Tarafha. 
Alpes svmmae jMonte S.GpnnTdo,Leand./llherto, 
Alphev s,Teloponnefifluuifts j Ro^hci^S ophiano,& Fa^ 

uolio ; A\a.ho, tAlphonfo Adriano, 
ALSAyfiuuiui Fori lulij in Italia ; And^Leandro Alherta, 
Altiv M,maritimum Thufcia oppidum ; CeTQ,L./llherto. 
Altivm Ttolemao,Hiflria oppidum mediterraneum 'y A\f 

gona, Leandro Alherto, 
Alvh^tiv MySicilia oppidum-^SznX. Angdo, lAretio, 
Alvta, alias Alvata,& Alvtvs, icem Alvtivs, flu- 

uitn Hungaria in Danuhium influens j Aluata,Ger<jr, 

%lerc. Olt Hungarice^ die Alth Germanice^Samhuco, 

&Wolfg.La:^io. 
Alybe coLOMNA,tx^yr;V<c ad Fretum Gaditanum op- 

pidum ; Ceuta, lacoho Caflaldo. 
AMANVS,Cilicia mons ; Monte NegTO^^Bellonio. 
AMATHvSfCypri Infula oppidum',h\mi{fo,Ger.%dere, 
Am A SE N vs, y olfcoru fluuitii^yAhhaiiii, Georgio Fahricio, 
Am ASTKV Aretio j Amestrata Ciceroni,& Tlinio, Mi- 

siSTRATVM Tolyhio,yrbs mediterr.Sicilia iMiftretta, 

Fai^elloyfi; CL^Aretio. 
Ambiani,T icardia opp. '^ Amtcns ,%larliano. 
Ambi liates , populi 'Britannia citerior^ ; Duranccs, 

%larliano. 
Ambrosia, yicus non incelehrps Vilugiana Trouincia,Al 

hioni^ /«/«/<ejAmbresbyri Saxonice,loanni Lelando in 
Arturo fuo. 
Ambracivs sinvs , Epeiri ad mare lonium jGolfo del 

aTtz,Sophiano. 
Ambkacia,G raciayrhsinEpeirO',AmhTich\3i,Sophiano^ 
Amsiv AKiTi i^Brahantix pop.',Amuerpcn,Tetro Viuxo. 
Amekia, Vmhria oppidum -y Ame\isi,Leandro .Alherto. 
Amenanvs, AMENES Tyndaro,Sicilia yerfus Orientem 

fluuiiii; ludicello, Ti&ow(f Fat^ello. 
Amorgvs, Infula mari^ j£gai,yna eic Cycladih.-^AmuT- 

go,Sophiano. 
Ampelvsia %Ula, Cotes Ttolemao,tAfrica promon- 

torium adfretum Herculis ^Cabo Spite\,G.%lercat. 
AM7liiPOLis,%lacedonia yrhs 'jChiyfopo\i,Soph:aKo, 

am- AMPhm\Lts,TtolemxOy/inM (retic Infula:-^ Goiroddla 

Suda,v5o^^:rf»o. 
Anania, yrhs Latij in Tiernicis ,^ux Ttolemtco yocdtur 

ANAGMAiAnagna; Leandro jUerto. 
Ai<A'X.\'S,Tlinio,fiuuitii Qtrnorum Feneta dJcionh;V\i' , 

\ic,Lean(iro /4ll>erto. Brenta, /rfco^o Cafialdo. 
Analitiorvm kegiOjC <«///«£ T^arl/onetijisj Proucn- 

cc^hanniToldo. 
Ati\Piiic.,Infulamarh(retici^&nomen o^^idii» frfjNam- 

phiOjSophiano. , 

Ana CTOKiVM,E/>f;n opptdum,ad ftmm^mhracium-y 

Yoi\izza,S ophiano. 
Anas Hijpanitc f{uuiui,G\yAA\Arin x\o^Carolo Clufo, 
Anapvs Thucydidi,SJcilite flu.-y Alphco, (J.c^rmo. 
Anchialvs T/^r/if/* oppidum^ad pontum Euxifium;An' 

chu\o,Sophiano, 
AsDES,yicu^ Lomhardiie tranfpadantt^Virgilij patria^-y 

Pctula contrada, L.KAlberto, 
A>iDKOS,Infula celebrii marus /£gtti,yna ex Cycladih,^ 

tjyrhs in eaeiufdem nominn ; An6\o, Sophiano. 
Anemo Tlinio &Jntonino, Flaminia jiuuiu^ apud^BoioS', 

Lamonc fxumc', Leandro Alherto. 
Awo, Latijfiuuiui in HernicM; Teucronc, L. Jlhcrto, 
Anivs, lacui Tuteolts yicinus ; hodie Lago Sudatono, 

Erythrteui. 
Anianae therMae, (umanorum (ampania: Felicti op" 

pidum •yBignidci LzgOfL.yllherto. 
Anicivm, Gallia Narhonen/is oppidum ; V\X)',Io.Toldo» 
AhiiTi \,fiuui)4S Lomhurd.CiJ^adante qui & nitia yoca» 

tur ;, Lenza, L.xAlherto. 
An TANDER , oppidum xAfnt mxnorK admare /Egtfum j 

Santo T>\nmn, Sophiano. 
A^ZENACXM^Germanite oppidum ad J^henum j Ander* 

mch, Chrifl.Tyramio. 
Antiv M.maritimum Latij opp.-^Caho dc Antio, L./ilh, 
AviT\sOE, t€gypti oppid. ad Nilum ; Amh\Oi,Z^egUro. 
A^STlPOLlS, Galli* Narhon.oppidum; Rsigny, lo.Toldo. 
AsTlGOi< A,Epeiri ciuitas ; Ctoia,:s ophiano. 
Antiphellvs, Lycia: oppidum maritmum ■-, Antiphelo, 

Sofhianq, 
AsT\p\KG\s,tAfricte oppidum -, Luco, lac. (afialdo. 
AN\s,Tortugallite fiuuius ; Au\^, Qtr.Clufo. 
Anxvr, Laitj yrhs mantima jTcrracina, Leandro Jlher» 

to,& Georgio Fabricio. 
Anxa ?/i«w ,Gallipolis aut Callipolis %leU, 

mediterranea %iagnte Gracite yrhs ; Ga\hpo\\, L./^lh. 
Apamia, "Bithynit ciuitas ad Tropontidem ; Apamia,i"o- 

phiano. Hamous, "BeUonio. 
APEKKm,'yrhs Lycitc maricima •, Phinica, J'o^/&w«o. 
ApiSA,yetus Italianomen; ltA\\A,L.tA.lberco. 
ApOllinis TEMPLVM,w/^ynV<e o^^/V«WiTamacIati, 

/4fo^o (afialdo. • 

ApOLLONiA^^/rfcr^/oM/* oppidum admare l6nium;A^o\ 
i\ne,Soph.Item ciuitas inAfrica; Bonandrca,/4C. (afi, 
Apollinis PROMONTORiVM, k^/Wf<c «j/womj Ra(a- 

mu{at, Gerar.^lercacori, 
Apollonii chersonesvs, i^f/^^fwmoWw tra^M Si' 

cilite; Cabo MA^zo^Thomte Fa^^ello, 
ApK\usJtiionino,ThuJcitc maritimui LaciM,PKiiAS Tli 
ttio-y Fangofa palude,L..r^//fr;o. Lago d'orbiccllo,/<i 
coho (aftaldo. 
ApRvsA Tlmo fluuiws yix jEmiliefin FUminia-j Phifa, LtandrtKAlherto. 
ApviyiJij\>\\M,^ylf>ictz oppidum j Maomctta,(}f^'?J*i(?, 

Ahxa.Gerar.^Klercaioii. 
AphKODISWM, Hijpaiiitc mautima yrhs,alio yetere La- 

tino Hominf, Pkomoni okivm venekis j Cabo dc 

CwZ,/o(iprjo\j6Utio. , 

Ap Hi,oppidum Thraittc }7iediterrt:net'.m;AfTO,Sophiano. 
Apvlia i'LVCtT ia, /rrf//*e rc^io ^icrraili li.ini^L.//lh. 
ApVLfA \:) AWi A,Jtali^'f\egio; Pugha piana,/../y/^fr, 
ApVANORVM,»jo«rfi in /V)/«/a«tj^\4oiiragnadi Carra- 

u,6<: di Luni<j^\ani, Leand.^lheno,yidenionces. 
Apva (aconi& yIntoui>io,ThuJdte oppidum mediierraneuy 

Caftcllo di pontc trcmiili, L.y^^/^crio. 
Aq^vla Ttolem<eo, Acxy ASt.ShsTlinio,Thufciaciuitas 

mediterranettL; Ac[ua. ^cn6cnts,Leandro /llberto. 
Aq\!E. C.w JE,lhulcitt yrhs medicerrancA^y B.igni dcl 

Bolhcano,£..,x4/^erro. 
A(x\lLOi<\\,Sdtnnittim,ftt'.e Ahrtttiorum yrhs jAgnons 

caftcllo,Lfrf«</ro Alberto. 
ActsisSM, Hifpinorum in Samnitilin oppidum;k<2^u\no^ 

Leandro /llheno. 
AQ\\rA-siA,Galiite pars,yerfM Hiffaniam; Guienne, 

%Iarliano. 
Aq^'a; st ATiELORVM,Lowi^dr^i<e Cijpadants oppidum 

A cqui, Leand. yilherto . 
Acvv/E soLis .Antonino ,altas hADOSWS.monsJlbio- 

nts infuUapiid 'Brigantesjnter montes BUchemorinos^ 

THbRM>E ?/o/.jCair hndon^Britanniceflo.LcUndo, 
Aov^t SEWi*, opptdurn Gallite Narhonenfs-, Aix,/o- 

anni ToUo. 
Aq\ k. AVGVST.f:, alias GEK>i\s,H'tffantx yrts j Ba- 

iona ,(telio.Augtifiino (^uriont in HiftoriuSarraceKica» 

AQV^ VLA\tK.yTo:'tUgall.Opp:, ChiUCS.f.Clufio. 

Aq\je CALiDJE,CiliuoruM Hijfanitt oppidum-j Oreiiur, 

lojepho 'Kloktio. 
Aqv'ae Q^iNHANAE Ttol.Selurrorumin HiJpanitL^ 

• oppidum-j A quccaldcs,">/o/f //0 . 
Arachotis, /('/<? TU;r^d,Cht:f\tnur,Cer4r.%lerc. 
AK.\\v.l\S,fltiUiUf Galltv. Narbonenfs ,\\ A\K.\R1S,T to* 

lemtto & Strahom; Audc, loan.Toldo. • 

AKAK,fUuius Galliis Narhonen.e yogcfo monte per Ht* 
duorumfinesO Se^uanoruin 'RJjodani-.m defiuens\ali<i 
nominc Araris •, La Saonc, foan.Toido,c^ %Iariic.no. 
Akavsio secvndanokvm, Gaiiit: Narhonetifs oppi" 

dum-j OrAn^e,Toido. 
Arae sextianae, JwTvRRis avgvsti,&. Lvcvs 

A\G\ ST\,Hifhanite oppidum; l.wg^ofTaraphx. 
Arae solis Ttoi.Tromonioriu HilpaniJ-^pofl Neiitm 

promontorium-j Cabo de Mongia, lcfepho %lo!etio. 
ARANDis,Lufianiteoppidum\ Torrc Vodra,"A/o/f:/o. 
Arad\ CTA, mediterriineum Lufcanite oppidum-^lMiU' 

rinto,7^d oietio. 
Aradvca, aiias AradvctAj-v: in 1{egio ccdicc legi,ait 
%toiei,ius,cum defit in Grtcco, (aiiaiKoriim in IIiJfa.nid 
oppidum; Arzua, \/o/mo. 
Arabia petv.^^a,J fiie \egio,Taltifitntc contermintu-, 

Barraab,^rf^/f ro. 
Arapotes Titmo,aiiis, AIaria, &: Mareotis,?*/^»*/ 
/Egypti^incumhifJlexandnx d piagd m^ridtano-.; Bu-» 
lTeira,-^f^/e/o. 
Arb OK 1-e Lix,<<^ 'BrigaKtiun: !aci;m in Heiuetiii ^ Ar-» 
hon fbiuii T^henawt Arcena, eir Ar cek\m ,ThfcU yrhs ^ttditerranta j 

Bracciano,Lf<t»//.tx4/^mo. 
Akc \r i ,?{egia Sora,J/ia yrh ; Bifnagar, Uc. QtJlaUo. 
AKCiiift haUnt [nfcriptienes tefte Qarolo Clu/io, o^ftdum 

Hijpania Tarraconenjis ; Hmzi, (ar.CluJio. 
Arcit-acis Ttolemao, Hijpania oppidum yAlcah horra, 

%foletio, Item oppidum ^ajlitanorum in Hijpania me» 

diterraneum-jPiTchiCAmJofepho^M oletio . 
ArcobrigAjW Arcobrica TtolemteOjLuJitaniie op* 

pidum; Alcafor,Mo/m'o. Item Hijfanix Tarraconen' 

Jisoppidum j Arcon,%^o/mo, Atcoz, (arolo Clujio. 
Ardvenna ,falt»s Callix "Belgica j Luttichcr waldt, 

3eato 7{J>enano, 
Arecomici Tlinio, Arecomii Ttoiemao,Nemaufen' 

Jiumin Gallia 7^arhonenJiterriiorium\TctntoiTedG 

Nifmes, Joanni Toldo. 
Ake lata se \rMsOK\M,Callia t^arhonenfisoppidum-^ 

AT\cs,Toldo. 
, Arenacvm, Geldria oppidum j ATTihcm^Tetro 7)iueo,& 

3eato 'RJjenano. 
Aretivm, ^«» y/;Wo Arvtini veteres, Fidentio- 

RES,IvLiENSES,Ti^t</f/<e Wj «e</j>rrr.i Arczo,/4co- 

ho Qtjfaldo cjr Leonardo yfretin», 
AKEDArA,Ju/iria eppidum adDanuhium; lAntz^Chri» 

jlophoro Tjramio,& Jac.Caftaldo. 
Ake DkrA^yel Ara la pidea,«««< 'Monajierium^ATda^' 

cher nomint^,V/ollf. La:^io, 
Arevates,!?/ ruina indicant,Tortugall.populiprope Ch 

«WOTj Marquefia,Crfr.r/«^o. 
ARGENTARivs,»;o»i Thufcia maritma-jlAoxxtc Argcn- 

UTO,Leand.*Alherto « 
Argaricvs/«/#* in ^fia j Golfo di Bengala.G.Merf. 
Arg essa olim,qua nunc Italia diciturr^AuthoreEr-ythraOy 

eic interprete Lycophronts. 
Akcik\pa, Italia yrhs j Montc S.AngcIo,£r)f;lr<fo in 

indice in Virgilium . 
Argolicvs sinvs, marps Sgai ; Golfo dc Napoli de 

Romania^Xo^i&Mno. 
AKGOS,$ppidum Teloponneft', Argos, Soj>hiano. 
AAgen VM ,w^y?<e minorts promontorium e regiene Jnfula 

Chio; C.Stc\hTO,Sophiano . Item promontorium Sich- 

lia yerftts Orientem j C.de S. A\chOyThoma Fa:^ello: 

^uod C.Jretio ef^ Argent vv. 
ARGENTEOLA,/^«y/ri«c opp.tn f/j^.-jMcduleSjV/o/mo. 
ARGENOMESCVM,yw/.Hi^4«wo^/>.;Arnani,%io/«io. 
Argentvaria yictts Ello Jluu.imminens ■yHothuT^ ^ 

"B. 'RJjenano, 
Argentoratvm W ARGENTiNA^y^m »»f* Germa^ 

nia yrhs:, Straesburg,3.^/Jf»4«ff, 
Arime,Wc Inarime. 

ARiNiANVM,T/&K^MTjr^i mediterr.y ATignano,L,Alh. 
Akicj A,Latij yrhs mediterr.:,R\zziyL.tAlhert9. 
AKiMii^yM^F laminiafue f{omadiola op.-yRimii\e,LAlh. 
ARiMiNVMjT^i^f SmUue in Flaminia flumen-y Marechia, 

Leand.^lherto. 
Ar I a , tAfia ^gioy Scrnerc, Ger.%1ercatori.yide ^uo^ue 

Thratia. 
AK\ACJE,Afia ^gio; Dean, lac.CaJialdo, 
ARiSABiVM,y//r<c oppidnm-^ Aua, Jac. Qtjialdo. 
Aki A, T tol. AJia lacu4; Bur2^i^n,xA hr.Ortelio. 
Arivs Ttol.^fa fluuiwj Pulimalon,y/^r.C>r«^tf. 
AKHOKiA^^uod idm ef^ acjidisas: Super mare,j«« rr- 

«»- centi yocahulo 'Britannia dicitur; Bretaigne, To. Lelan, 
Armenia MAiOKf^Jta T^egio; TiircomanjajC5v</erf. 
Akmi:^\ws, Hijpania mcnSy Arftiino monts, Qir.Clufot 
Aroma TA, Tromont.Africat, Cabo de Guardafu,Gc- 
• rar. %lercatori, 

Akpi^\ M,Hirpinoruyrhs,inSamnitih.;hrpino,L.Alh, 
Arrabo, Hungaria JluuitH'y dcr Racb,i4^io, 
Aks\A, Hijlria fluuim; Arfa, L.Mherto. 
Arsenaria coLONiA,y^/r/f<c yrhs; Arferum,/4f. Qajit 
AKSA,Ttoiemao,HtJj>ania yrhs', Arcoz,%loletio, 
ArsinoEjC^ TEVCHiRA,///m«e regionis opp.-j Taocara, 

Cerar.^Mercatori. 
Arsenari A, V4«r/V4«/<e yrhs-, Arzcn, C.Mercatori. 
ARS\S,Thracia flu.; Chiixn^iCfTiellonio. 
AKSYSSA,Armenia paltts jGiocho,/f ^r.Or/e//o. 
ARTH£MiSVS,//4/««r/<f l^egniin HiJ^aniaoppid.-yAtxy» 

mus, Car. Clufio, 
AKr\G\s,T toLHiJpania oppidum ; A\ham3L,Tarapha. 
Artabrvm, alias Nekwm, HiJJ>ania promontor.; Cabo 

Finis terrx, Tarapha,& Cl.Aretio. 
Artobriga minor, jua & Cenvm yocatur,Cernta* 

nia oppidum-j Aitzbcrg,AueHtino. 
Arvc ci,t« tejiantur Jnfcriptiones,Tmdetanorum in S<e 

tica oppidum-j Moron, Car.Clufo. 
Arvnda,4//m Mvnda,'VI} /&4^f»f Infcript. Hijp.oppid, 

yhi Qafar Tompei flltum yiUor infugam yertit'^ K.oa« 

da, Qtr.Clufio} Mundecaram,r/.>/r«/o. 
AsAKAr ii,Africafluuiftf, ScfCis^facoho Caflaldo, 
AsA MA, Africa fluuiui j Omirabr, lac. Qaflaldo. 
Asc\L\M,A puiia Vaunia oppidum ; A(c\x\o,L.Alh9rto, 

Item oppid. Tracutinorum in Samnitihits j, Afcolo, Le* 

andro Jilherto^, 
AsciBVRGVM •>>*/ Asci BVRGIVM , yictif tnfra Coloniant 

ad ^enum^ion longe a yeterihtts Cialirts ,ditionts Co» 

mitts %ioerfenfis,,yhi quondamfuit ampltf.yrhs eitts no- 

tnints,quodteftantur ruina & yetuftata monumenta ihi 

Japttts inuentaatque terra eruta; Aiharg, HuhertoTh» 

ma Leodio-yTieato^ yero ^henano eft opp.ditionts 'MoH" 

tenfis trans %henum, Duisburg. 
AsiA MiNOR, Nathoha Tmcis,T .'BelUnio. 
AstNB.,9pp.mariumum Teloponnefi,& fcopuli prope Tel»* 

ponnefum; Ph3inctomin\fSophiano,& HugoniFauoL 
AsiNESjWf Acesine. 
As\^D\M, HiJ^ania oppidum-jMcdini Sidonii, Q.Cluf, 

^ua 'Moletio^apudTtoLef^ Asyla. 
AsiNARVM,i/«//<fy?».jFalconara,C/.^rmo,eJ'T^i%«:^. 
Asv\s,pars monttsjitlantts Strah. ^Mcici^C.Aug. Qurioni,- 
AsP\s,.Africa yrhs j Quipia, /4co^o QaftaL 
Asp AWA, Hijfania opp.ad Salfum fluu. prope Corduhamy 
forti, Apeia, caftillo cerca de Cajiro ei 7{io , nonnullts 

dLdro c\?tio,Car.Clufia* 

ASI»ERVM MARE, ^uod & SlNVS BARBARICVS yOCOtUr; 

Golf«>de Mehndc,//^r.Orf»//o. 
As PirHAKA,A fia yrhs'y Afpicia, Gerar.%derc. 
AssisiVM Pro/.EsisiVM Qatoni,ymhria'opp.cmu4 incota 

AssisiNATES i ACciG, Leand.^lh. 
AssvM,Troadts promontoriit; Santi QnATiLnti,SophianOt, 
Ass\DOt<A, Hijpania yrhs-jfortafts Xcrcs dc la fronte* 

Ti,Car.CiuJio. A^-T^ict' 
Asso,TtoL HiJpania yrhs; OtCc&i^M oletio. 
As SE K\M,Sicilia oppidum; Azaro, Cl. Aretio. 
AiS\KiA^,AJia T^gio i Sarch,Gfr4r</iB Mtrcatori, MThtHifpamx o^pidtm Ttol. Xerc,^,\Ioleno. 
hsTSViOv.hS,Kyifncxftuui(i4\ Taccadj, Gerrfr.Merc. 
AsTACAl'KA,/^/^ oppiilum; Clanipanir, iac. Qiflaldo. 
AsTACtNVS si^s^s-^Propomidn-^ GoIFodi Nicomcdie, 

TisUonio. 
As'iW \,exigua Jrfula prope Cephalenikm hfulamj^i- 

dj(calio,J(/^/^fdwo. 

AsTYPAf.AEA, h.fcla maris /ligai-y Srampalia,5o^/;/4«o. 

AsTVRiCA, AsTVRiCA A\c\srA,TiQl.regni Legionen 

fi m HtJp.opp.-jAdorg^iyQClufo.Tantpka: &\loktio. 

Asi VRfcS , Hifhanite popult,quonim \egto tam yocaiur 

ACnnias, (^ar.Cltcfo. 

AsT\KA,fu.Latij,juiStrah.ST\RA,'Plin.N\Mi>Hl.\'S, 
Swra, L.,^!hcrto. 

AsTiGl, yti hahetit lnfcript.tefle(lufio,Turdttanorum in 

Hijpania oppidum^alias ASTlRc^" As i ygis,^k« olini 

AVGVSTA HRMA ClT" ASTIGITANA COLOM^,T>f Ta 

raphaait; E^\]a,Carolo Qufo,Tarapha,ar 'Kioletio. 
As\LA,yide ASINDVM. 
Atalanta , exigua Infula probe Eulteam e regione 0- 

puntiorum; Talandi, Sophum. 
At. \^,fltiuiii4 Galliie Warhonen.; Au6^, Carolo 0ufio. 
AlELLA,aliis AteLLAEj funianorum in Campania Fe- 

lice opptdttm:yAusrCA,L.,.Alherto.& Geor.Fahrtcio, 
Aterk\ Syfluuitfi inTeligfiti; VcCcaTA.L-^Uerto. 
Ateste ,I'eneta ditionn Gppidum;E({c caficUo^L.y^lher. 
At Htsis, fttuita Fcmterum:,LzA\CQ,LeAnd.yilher.ltent 

7^)€tixfuuiui; EtCch, Georg.Fahricio. 
ATHtNAE, Grnecixnohilijji.ma yrhsfolapene Thilofopho 

rum ijuondam alumna,iam tantufn funt cafv.U atttcdam 

pifcatorum y,Sztli\zs, Sophiano,& Hug.FauoUo. 
Athesi>:i, tyilpium incoU-., Efch\cni.\Qr,Geor.Fahricio. 
Athmo. fluuiwi Lomlatdi.t Traflfadanf.floC3,L.^!hi 
Atlas maior Ttttlemao, mons jatis noiKi j Hanchila/ 

(jkI. Atig. Cur. 
Atlantis UAiOKis promontOrium^JfrictcadOceanttm 

%Atlanticum-y Cabo d'Algucr, Cer.%Iercatori. 
Atlantis Insvla Platonif -^forte An-\Gx'\CA,G.'\Urc. 
Athos, "^LuedcniiS mor.s ; MotueUwclo^Sophtano. 
Atrebates, GaUia 'Belgica: populi ^ Arcojs, Qhnfopho-i 

ro Tyramio. 
Att.kli A,TamphiUte opp .\S:ixs\u\,Sophiano,<^ G .%} erc. 
Attkca, Hifp. Tarracon€n.oppidum;Aieca,Car. Qutfo^ 
At TA CVM Ptol. Hi/panite ojpidum-y Alagon,%^o/er/ff. 
At\s, S 1 ciUic fltiuiu^ in traUu yerftn meridiem-y Carabi, 

Tho.Fa^eUo. • 

ATH\RAS,Thra(iie fhttitti; Athyr3,SophiaKO. 
AwLOsiAyyrhsJlhionn Injula, Inis Aualon %itnmce 

Inis w\tuT\,Sa:x{Ofii€e, loanni Lelando in ^Arturo ftio. 
A\AK\C\ M,opp.in fnihui 'Biturigti:,\'\AXQ\M,%UrUano. 
AvARVM Ttol. Hif>antcepromot. jC.de Viano,5V/o/f//a. 
AvcA,^«<e aUas Bravvm eirMASiiVKGi \loletio,C}Tto 

lemxo, Hiffanite celebrn iiuitas j Burgos, Taraphx,& 

'Moletio. 
AvENio (attarttm,GaUix Narhonen.oppid. j Anignon, 

loan.Toldo. 
AvERN vs, (ampania Uc»s,^ag& di rTripergolajGf or, 

Fahricio. 
AvENTicVM,f/e/we«orKmoj>/?.;Wiefclsburg,S.?^/'f». 

Auenchc,%/4r/M«o. 
AvnDVs, /i^iUhi Teiueiicefltmit^-^ Lofanto, L.tAlh. AVGVSTA VACIE?;6RVM,/f«BACIEN'ORV,Vl,Z^»!^4?i 

dix Cifp^ii.inx citiitas ; Bafi?2nana,Lf<««.'/ro /liherto, 
AvGVSTA v?-.Jf.T OK\A,SaUjJorum Lomh.Franfpadand 

prhs i Olla, L. /HLerio. 
AvGVs TA rAVRiNORVM,/!.omi<tr</T(f Tranffadance op-^ 

pidum fE\^n'.\o ,L. yi Iherto. 
AvGVSTA TRiCASTiNOKV,M,G<«//;.c N.irhone?ifis oppi- 

dum ; Aymargucs, lo.Toldo. 
AvGVSTA ?.A\KicoK\M, pagfts prope Tjaftleam jAugfl, 

'B. T^henano, 
AvGvsiA vrRO.MANDVORVM, GaU.^Bclgica oppidum'^ 

Sant Quintin,/4foio ^Aarchantio. 
A\G\ST OBKiG A,y ti hahent /nJcriptiones,locin circa Ta 

gum fUiitittm, in Hi/fjVilUr de pedrofo. Qtr.CUtfo, 

Medina c.vli , \!oletio. 

AVGVSTA VALEKIA,<t/wi SeTABIS, Hiff.yrhs;\Ml' 

ua, Tarapha. 
AVGVSTA fcMfeRITA,rf/?^jFORVM RGVRRORVM, /■'t?;/^. 

Tr^j^Medina deriofccc», rUr/j'?^^. Mcnda /V/o/ff/o; 

AVGVSTA NOVA , aUuS POKTA AVGVSTA, Hi/f.yrhs ; 

Torcjuemada, r4r,j^/;<e & Ivfolerio. 
AvGVSTA BKACCHAKA,(«//<//fO?'«m wtc^ro^o/MjBraga; 

1 araphx. 
Avc^siA ACiLiA,'^rhsadI)anuh.r,StTAuhl\i^,.^uen- 

tmo^ & idem aUo iii loco duii ejfe extra StraMvingam^ 

eam /]U(e.nunc yocatur Azalburg. 

AVGVSTA.M UKMAM ,yide ASTlGI. 

AvGVsi A TiBERiij^Vri-i Germanu ad Vanuhium ; Re- 
gensburg,/^Ke«//w&. 

AVGVSTA VlNDELlCORVM,Gcr»J.4'.?i/<ClWJj^«4/J/U^- 
uentiniu dii.it iam non exflare : fh.ff autem proxime 
\Volfiact?Jiauzen yiciim.&Arcem adpontes Scapho- 
neos,quo^ytilgo Scaftlaren yocanr,/fuen:ino. 

A\ 1 A, Hil}cm:c oppidiim,Ttolcmcto, G rxciti^s "R^^^U^ CO' 
dexteftc \/JoUtio, hahet Livl a ^ Vulalou,yv/o/c«o. 

A\LOU,°>x^J acedoniiE maritimu oppiditm ad finitr.t Uadri- 
aiicum; \ i:\or) n,Sophiano,G Hugoni Lauotw. 

A\RhA CHERSONESVS,/y/<C regio^NiAUcA^UcfajL 

AvKELU \ icvs /''o/rfrfrr^^o, BiKACELLVM Ttol.cppi' 
dum Thufcia,\ icaTtWo, L. /1 Uerto. , 

AvKE.vs,OTo«j Hun^atiie- Machsciilc./-i'/«»F4r/Vf , La^iO. 

AVRJGDA, Tentapoli^^frictc Tsegionn oppidam -jZidii, 
Gerar.^^dercatori. 

A\K-iGiA,7>atica oppidum in I-ii/fania; Ariona, (". (Ufo. 

AvRiA, Hifpanix QiUaicorumoppidmi ad '\iiniumflu- 
men; Orenfe, Qtr. Qufo. 

A\K\.L\^,qux &Clak\sa, Hifhanixyrhs;Czxoz3^,Ta' 

raphx,ctiidam Cai^orla. 
AvKELiANVM,y/«///« oppidum; hisM^,\%^olfg. La:^:o. 
A\ SO^iiA, y etws ItaUixnomen:,\t».\\A,Lean.jilherto.i:cm 
yrh^ in Hiifania- X\CQnC\S ,nonnuU'yi Ozona, 1 araphx. 
AvsFKVS TUiuo,Es.\K\s Strahcni^lio aCT\s TtoUmAo, 

Thujciie fUiuiui-, Scrchio, L. /iUerto. 
AvsTRA TUnio,qu£ Ttol.ChA\STKA,Latijyrhs mariti- 

ma; Artura, L.,Alherto. 
A\SA,yti hfcriptiones tndicant, tcfle Q.Ch-.fo QatJcmx 

Ilrffanix '/{egioni^ oppidi:m;hinc Avsb lANi tr.Qata.' 

lonutprincipaiu fufra Lacetanos;\'\ch,C<ir. Qaj>o. 
AvSTViCVM Lvcvs TioUm. FJtJ}ania ciuitds; Ouicdo,- 

%ioUtio. 
AvxiMVS 5rr,z/'on;, OxiMVM Uuio/Ficenorum oppidttm;- 

OCmo ^LenHdrVt 

Atf»' rtrff. yFt^u^- Ui-. 


u AXALITA, yti indkant tejle Clufio Infcriptiones ^'Batiae 

oppidum , Lora, Car.Clttfio. 
Ajii\ s,%iacedoma fluuiusjn /inum Thermaicum effluens^ 

Vardari, SophianO , 
A\ihCE,opl>.adpontum Euxinum., Oczakon, G.%iere, 
AwLis,%larmarica oppidum; VorzcVi, Gerar.%Jerc. 
A:n.o -NAiT^elgafl.in T^hemorum finibw,h3L Difne^Mrfr- 

liano. Ay ne, T^h. Qenali. 
AzYLiAj Epeiri oppidum maritimuj NauMco jSophiano, 

B 
"BAEiLO-St/Egypti md)cima tir yetuflifima yrhs; Italici 

Cino,,yirahice Mnz^taut }Aizn,jirmenice Maflar, 

Chaldaice A\chahyr,Hehraice McCT^im,j4nommo cui- 

dam. G ."S/lercatori quoque c{^,Cairo. 
"BABiLONfiAffyria yrhs,cum facri^ 'Biblips tum omnibm 

ferme hijlori^s nota & celebrps j Baldach, lacCaflaldo^ 
"BACENiSyyide "Martiana fllua^. 
Bacvn Tiw s,Hungaria fluuitts ; Bozwtha, 1.4^/0, 
Badonivs, mons Albionis Injula ^Ttolom.THEKuAEt 

tAntonino Aqvae solis j Cairbado, "Britannice, 

loann, Lelando. 
Baetjs, Hijp.flu. qui & Tartessvs yocatur, oritur iri 

faltu Tygenji: Straboni yero,yt Cluftu habet,ex Orpe 

da monti_j^ iam yocatur Guadalqucuir, (ar.Clufto/^ 

Tarapha» 
B A GRada, Africa fluuiitf j Megrada, lac. (ajiafdo, item 

Terfla fluuiits j Bintmir aut Budmir,Nic.2Vico/<«/o, 
"B Aj AEfQtmanorum oppidum in Italia-,;B2i\i,L.Alberto. 
Baleares, "Ve/BALEARiDES, item GymnesItE, Inf 

maris mediterr. ^MaWoxci. & Wi\tioxcz,Cer.'Merc.& 

Tarapba, 
Balti cvm mare Xenop. Morimorvsa 7hilem.hodit 

Svevicvm mare, Germani Ooft/ee', 7{huteni Wa* 

reczkouie inoric appellant, Ger.^Merc. 
BALANTiPYRGVM,i-/f/<c opp.'^ Capilamba,Gf r.Mfrf. 
Balista, mons LombXiJfadana Liuio jValcftra montef 

Leand.Alberto, 
BANCONA,Germ.opp.ad1{henuJDppct)heyn\,Fabritio. 
Bakcinon, HiJp.yrbs;Bitce\om,Tarapha,&QClufio. 
BARBAKyM,H}Jpaniapromontorium;C2.ho de Spichel, 

. Tarapha,& Car. Clujio. 
B AKD\ LiA,HiJJf ania ciuitas-j Caftilla la vkJ2,C.CluJio, 
Barbari , JJia yrbs ; Bctmct, lac.CaJlaldo, 
Barigasa, AJia yrbs ; Bacam, (aflaldo, 
B A\kAC\Y.A, Jfia oppidum-, B3iCz\3L,Iac.Caflaldo, 
B AKATHiAE,A jrica oppidum j Brau,Caflaldo. 
BAK\ssjE,mari4 £"oi/K//</<sjMindanao,Cailon,Subut, 

cum relijuis duabus Circium yerjits,Ger,%4ercatori. 
BA?.ACE,yifia Infulo-j; BAZ!L\m,Gerar.%ferc. 
BAf(.iVM,maritima Apulia Teucetia yrbs; Qam^L.Alb, 
Barra Tlin.,Lomb.Tran^adanaciuitas; Bzixdin^caftel- 

lo,Leand.iAlberto, 
Bakaca, Infula adoflium Indi flu.^Dm^Alph.Adriano. 
Barbaricvs sin\ s,^ui&Jjj>erummare dicitur,Go\(o 

dc Melinde, Abr.Ortelio. 
Basteta-ni, Hi^ania populi,^ui alias Tvrdetani & 

TvRDVLi yocanturfhorum regio nunc yocatur Anda- 

luzia, Car.Clufio. 
Bastetania, Hijpania ciuitas; BiCi, Qtr.Clu/io. 
Bata\ OD\R\M, Germania injtriorts oppidum; Durftc- 

denjfwro Diuao;Wyc\i te Durftcden.S. T^henano. 
BATRACH\s,%iarmaric(e o^pidum; Trabuco, G.%ierc, 

Ba. BatavI pars Catiorum j Betouwcr,S. ^^cnano^ Kol- 

landt aliis. 
Batan CffiSAREA, Aflayrbs jBnicudcl, lac.faflaldo, 
BATis,Sicilia Septentrionalts fluuitn; laii, Tho.Fa:^ello, 
BA\Tis\s,tAfla fluuiui iQuiam, Gemr.%Ierc. 
Baxacat A,Afatica Injula; Bafle, lac. Qiflaldo, 
BELON,Hijp.yrbs;Briibate.(^ar.CluJio. 
Belbisa, Infula fltiiti Argolici.e regione/!thenii;B\en6a, 

2^icolaoSophiano,& Hugoni Fauolio. 
Bellovaci, opp.in Trouincia 'BJjemenf; Eeauuoifin, 

%/larUano. 
Bellvn VM Tlinio, Qtrnoru oppidum ; Belluno, L.Alb, 
B£NNJ,prope%1onacum "Boiaria; Perlacherhcyd,C/;r;- 

flophoro Tyramio. 
B ENE\ ENT\ M,quod olim Maleventvm, oppiJu Hir^ 

pinorum,in Samnitihits; Bcnwcnti, Leand.Alb. 
Benac\s, Lombardia Jranjfadana Ucits; Lago di gar- 

dA,Leandro ^lberto. 
Bena c vm, Lombardia Tranjpadatia pagu^;TuCcu\ino, 

Leandro xAlberto. 
BEnR\s,A fia oppidum; Bon^TUO,Gerar.%Iercatori. 
BERENiCE,Tr/'J Africa; Bcnich, lacobo Caflaldo. Item 
^gypti oppidum,adJinumJrabicum ;ChoUn,^eglero, 
Bergomvm, Lomhardia tranjj^adana oppidum_;Bcr^A» 

mo, Leandro Alberto. 
BERiNSONA,<?/Mi CastRvm belincionis 7)iacon9, 

yrbs Lombardia TranJj?ad.;Bd\nzona,L,Alb. 
Berg\ L/£.,Thracia yrbs; Bergas, Gerrfr.%^erf<»ror/. 
BERR0EA,>J)fri<e yrbs; lla.\eppo,Tet.Gyllio. 
BERROEA,%lacedoniayrbsmediter.;YeTii,NicoLSoph, 
Besbic\s,T ropontidii Infula •^C3\omio,G.%lercatori^ 

& Bellonio. 
BETASU^Brabantia popu!i;Aic Peelanders,!F. 7{henano, 
BET\LOisA, HiJpaniayrbs;BAdc\onn,Tarapha, 
BLTH\L\s,item Betholon Ttolemao,BET\LO %le» 

la, Hijpania fluuiits ; Befon, Tarapha. 
Bia n or V MfHetruria oppidu ; Pianora, Geor.Fabricio» 
B\BR\yi, T^hemorum oppiaum,quatuor Gallicts milliarib. 

d Suef^ionib.diftans ;Bviine, Hub.Tho.Leodio, Bray, 

en la Conte de T^hetel^Carolo Stephano. 
BiBERiACVM, Suetonio,Lombardia Tran^ad. cp>pidum', 

Labina caflello, Leandro. 
B iD Ai\ M, /I uflria oppidum; Dietm^inino, La:^io. 
BiD\s,Sicilia yrbs;Bigen\s,Cl.Aretio. 
Bigerra yt habent Infcriptiones tefle Clujio^yrbs %egni 

yalentiani ; Villena, Qar.Clufio. 
BiNGi\M,G ermania opp.ad T^henum; Bin^,'^ .7{hen, 
BiLBiLis, Hijpania Tarraconenfis adSalonemflu. oppi- 

dum,%lartialM Teetapairia; qua P/o/.Bilbi3 yoca- 

tur; Calataiud, Tarapha, %Io!etio, Qsi.yyiuguflinOj 

dujiiti ait ijuibufdam fic yocari, 
BiLBiLis, Hi^. in Batica yrbs; Billcna, Q C!uJio, 

BlRACELLVM,')»/We AVRELII VICVS. 

Bistritia, yngaria opp. ; Beftercze Hungarice,NceCn 

Germanici, Sambuco. 
BiSTONi s !ac/ts in Thracia^PoTUjSophiano.Bonm^^BeU, 
BiT\RGi\ MyTuringia 'Vr/ijBicvRGiVM Ttoi.yocatur^ 

omnium Germania yrbium hodie md)cima cenfetur^Er- 

furdt,Tyramio. 
BiTM LA,Te!oponn.in Laconia opp.\ii\\o,S ophiano, Bro- 

degui,'Mo!etio. 
BLEKEjThufcia mediitrranea yrbs-, Bieda,Z.,w^7/'erf(?, 

BUE- Bletha, Mij^anU trhi tmimij Salmaniicen^s-^LQdci' 

tx\A,(jtr.Clttfio. 
BiATEKRk.Gallix Narl/onen.oppidum; BsCicts,Io.Tol' 

do .Alhenati. 

BOACTVSjWff AVSERIS. 

BoCAN VM HF.MERVM, yrls KAfrica tiohHif?. & omnium 
totiiu terrarum Orhtf amplif.olimfortajje "BochiT^epta-y 
Mztocho^Ctel.ylug.Curioni. 
BoCENVM, prima r{heti<e opp.; Bozzen, Geor.Fahritio» 
BoEBEis, lacui %lacedonitt j 'Ezcto^Sophiano, 
BoiORVM deferta 7^e^/o i Wiencrwalclr,Wo^. Z^?/e. 
BoiODVRVM,<«</ Vanuhium oppid.., Vi(^i.w,C hrijiophoro 
Tyramio,in Tahula Germania,iAuentino,& LatJo in 
Tahula ,A.u/hite, 
BoNAE FORTVNAp, Infulamarif £ o/iBurnco,Gf /vtr- 

do 'S/tercatori in f^niuer/ali tahula^. 
BoNvnvM, Thufiiayrhs mediterr.jPogphondifL. Alh, 
BoRisTHENES,/f«.?^«/?i<e-, Nicpcr i^.G.Xiercatori. 
BosPHORV.s CiMMERivs j Strccto di Cnffi^Iac.Qt/lal, 
Bosf HQRVS THRACivs ^ Strctto di Conftantinopoli, 

Jac.Ca/ialdo. ;. j .:/ ; 

BoviAHVM, Hirpinorum opp.inter Samnites iBoiano, 

Leandro tAlhertO. 
BoviLLAE , oppidum mediterratteum Italia in Hernicis^ 

ha.h!i}co,U4nd.iA.lherfo. 
B».ACARA,Toriugafli<e'r>rhs,alias BRACH\K\,Ttolemao 

• B R A 6 iC A RA r, Braga, C Clufio,& 'MoUtio 
Bv.AGOO\Ky}A,T{l)<tixopp.; Rockenburg,S.^)&f»4««. 
BRAMMA,^y/(«Ti'ri'j ; BvQmA^Gerar.^Kiercatort. 
Branomces ipopMli inter (eltas j la Moriane,%</<«r- 

liano, • 
Brathia,c^/V;c<« minoris opp.-., Blata, Ger.^MercatorL 
'BK.t\si,'Bauarit populi jPerlachcr hiid, /iuentino, 
Brisiacvs mons , inter ,Argentinam '& "Bafilcam yrhi 

in ripa T^tni '; Brifach, S. 'RJttnano, 
BR.m AfLomhardi* tranfpadana opp.-., Brcfcii^ L.Alher$. 
Brixe llvm, Lomhardia CiJJfadattti oppidum; Brefcello, 

Leandro .Alherto. • '■•f^-.r 

Brillendvnvm yOppidulum& porttn Ifurouicante pre* 
c uincix /ilhionit lnjuU\ Bridhngton, loan.Lelando. '} 
Brigantes, Alhionts JtifuU populi;Ehor3iccnCcs,Ioan' 

ni Letando. 
Brigentivm, ^//diBRiGACiVM, quodrecimi^vocahulo 

Ouetum yocani ^Htfj>ania oppidttm;Q\i\c^o,Taraphxy 

Briuicrca,%/o/erto. 
Brocomagvs, Germania yicm duohu^ mill.infra Argen 

toratumfitui i Brucomat, 'B.%benano. 

BKAVVM,Wf AVCA. 

BRVCA,i;a7i;i 'vrhs; Longobaldo,r/./^r«»o. 
Brvti i , Italia l^egio •, Calabria infcriore, L,Alherto. 
B RVTi VM,"\/rf^w;c Graciaoppidum marttimum-j Burlano, 

Leandro Mherto. 
Brvndvs \\u ,%tagna Gracia maritimum oppidumy 

Brindili, Leandro /ilherto. 
BvaAST\s, Sgypii ad 'N.ilum oppid.; Azioth, Z^glero. 
BvBiENVM , 'Bohemia 7^egia^,qua altas Ma9.oboo\M 

yeteri nomine quoque DQcatur;Pr2gi,i4uentirto. 
BvccA, Samnitum in Ttlignts oppidum, %iela Bvcca- 

RA.Secca, L.Alberto. 
BvcEPHALA,y^y/<c Drhs:, Gd^ctzt\,Gerar.\Ierc* 
BvcEPHALA^C/r^ja^rTor^ij Cauallc,i5<//o»;o. 
Bvdokij, Germanta yrhs jDmhch po(ius,auam Hey» 

■ ■" dcU delbcrga,2f4ro I^Jjenano. 
B\ D\KC\s, Silefia yrhs adOderamfluuiMm/it^',BTc{liO, 

Cbrtfi.Tyramio. 
BvLVA, Illyrici oppidum -^Bu^ouai, Sophiano. 

BvKCi Afl^^ngarta opp.Bntczzh^Hungarice,Witrtzhnd 

Germanice, Samhuco . 
BvsACTOREs , Germania Jnferierys populi •, Dlant oucf 

Y(fc\,Cbri/i.Tyramio. 
B,VSENTVS,3r«nor«»j amn^s ; B\ifcnto,L/ilherto. 
Bv TRIVM , Boiorum Flaminia opptdum ; Butrio cafltllo, 

J^andro Alberte. 
B \T\A,I-.thurnia opp. j Buia,i\(««o//o . 
B VTHROTVM , Epeirt nohilt opp. maritimum •,B\xitiTitOt 

W.Sopbiano. 
BvTHROTORVM Sinu4 Ttol.; Butrontro, %ioletio. 
BwEKT^M^maritimayrhs JMcanta;Pifc\ottAfLtandro, 
BvZANTIVM,W(r CONSTANTINOPOLIS. 

c 

C A B A L L I o Strah. C a B E L li o Ttol. er Tlin, GalUa Nar 
. , honenfis opp. ; Csiim\on,Io.Toldo. 
Cabillonvm, oppid. Htduorum yChiWons fur Saonc, 
%Jarlianuf. 

CAD\KC\,Galliapopali;Ccv\\6cCihots,7{oh.QBnalii. 

C/ECis\s,yide Carinvs. 

Ca:sar aVgvsta, nota Htfp.ierhs , olim Saldvba,-»^! 

fons lapideui memerahilts; Cit3Loot^i^Clufio,Tarafba, 

& ^retio. tt ojViUfi. t^jCz^i^y^ ' 
Caisakea ph ili pp I , Talafltna ifrhs; Balbec, Tetro 

"Bellonio. 
C;ecivs, motts f^ngaria ; den Schekcl,I^;^w. 
Cac yparis^TT^^cw/. amnu Siciita ; Caffibili,C/,y^rfftVj 

Cr Fa:^ello, 
Cjere \ZT'\s,Virgilie,Tbufcia yrhs maritima •, Ceruc- 

lcxc,Leand./ilitrto. 
Calata, ijua & Celinacte,J/c/7/« yrhs ; Calatagi- 

rot\c,CLtAretio. 
Calathis, Thracia ^rhs ; Caliacca, C\/«rc<for*. 
Ca LA\Ri\, Infula in Sinu /irgoitco j Sidti,N,SopbianOf 

<jr Fauolio. 
CALLiPOL\S,Tbracia oppidum ; Gallipoli, ^o^/^t4wo. 
Cala I lA, Qtmpania felicts oppidum ; Gaiazzo, L.Alh» 
Ca LE, (^ampania feiiCK opp. j Ca\ui,L,Alherto. 
C ALv.jT ortugalita yrhs; Pucrto, (ar.Clufio. 
CalliCVla, (^ampanta feiicu opp. ; Ci\ii\c\\o,L.Alh. 
Calenvm, Campania felicts o^^.j Carinula, L./ilherto. 
CKLLE,yictts Senonum in Ticenps j Cag\io,L.Alherto, 
Calag\rris, HiJp.oppidkmyCi\Ahotti,C.Clufo, 
CALPE,mons Hijfaniaadfttum G adiianum^GihtAltir, 

Clufio, Aretio. 
CALLiGAK\s,,Afia yrhs ; Cananor, lac. (afialdo, 
Ca lligatis, sAfia yrhs j Nigapatam, /<ce^o Caflaldo^ 

in Afia tahulis. 
Callaici,' Hifpania pop.Ttolemao ; GaIli^ia,T4r/»/;^<r 

Cr %iolti/o. 
Calaiina Diodoro , Calata T/cfrow, Calacta 

Ttol. Sicilia Septentrionaln yrhs ; S.Marco,/^4:^f//o, 
Calidona ,/£tbolta opptdum ; Aiton, J^irtaco Jncot 

nitano. 
CalidomvMjWc Epidivm. 
Camesena , yetui Italta apud AuHorts nomtn •, Italia, 

Leandro /ilherto, 
CAMEiilNVM, Tictnorum epp.-^ Ciitf\CT\no,L,Alherto. 

b Cam- \lVUti 


jLe-fi-'^ u^ Campania FtLtxJuIU 1{egio jTcrra dl Liuord,!!^- 

andro Alhtrto. 
Camerina , Sicilite yrhs , dt qua yirgjliuf j Camarana, 

CiArtm,& Tho.Fa:!^ello, 
Campi vHLEGiiSEi, Qimffdnia felicii oppidum , Strahni 

FoRVM VVLCANI jSolfataria,L,^/^fr«. 
Campi nacri Strahoni, Lomhardite CiJ^adana jValJc di 

Montirono,L.y//^mo. 
Ca mpi lapidei , Gallitt Narhonen^s j La Crau, [o4H* 

ni 'Poldo^fir Car. Qlujio. 
CAMANES,y^^<e Dppidunty Chaul, (aflaldo. 
CAMALETVM^-Vr^i Alhiontf InfuU,in ipfis 'MurotrigUm 

UmitihiH'y CairmaIci,/o. Ltlando, 
CAMPiDVNVMjT^httorum opp.-yKtmptcnXh.Tyramio» 
CAMBODVNVM,®rf««r;<f oppidum ; Bacrgen,//«f»«»o. 
Cambetis pagui,in T^auracti., Cacmps,S.7^^«4«o, 
CANDiDVM,y7 0»«0Kr.?V/«w/</i<e,CaboFcrara,C7.V/fr. 
Caninefates, Gtrmanite populi j Kcnncmcrlandcr, 

'B.1{htnano. 
Canobvs & Canopvs, ^gyptiyrhs ; Bichicri ,/4<, 

(ajialdo 5 Z^tgltro Bochir. ' 
CANAGORAju^yfiC oppidum y Canaga Cafialdo, & Can- 

gigu, Gtrar.%ftrcatori. 
C AN TABRJA, Hijpama 7{egio j Bifcaia, Cal. /iug. Curi^" 

ni,& Car.CluJio. 
CANTABRi,S?.niillana,T4r/fj^^<e^ . Gurpu/coa:,r.r/«/^ 
Capharevs, Euhota Inf.oi>pidumyChimi,7^.Sophiano, 
CAPENATES,(/«rof»i Cavw A,mtdittrranta Tufctayrhs-, 

Canapina caJitUo,L.Mhtrto. 
CAPREA,/«r CAPREAE,/«/ii/4 Tyrrhtni mmpt\ Cam- 

panella,i^(:^«//« . 
CAPRi£,5e»on«m in Titenit opp. -, Cnprc{fo,L.Jlherti>, 
Capvt ERiDANi, ynum ojiiorum Tadi in T^mandiola, 

Codcrea, L.Mhtrto, 
Caprasia, >««»» ojliorum Taet$ , T^/m.Magnauaccha,. 

L./ilhtrto,fSC Gtor.Fahricio, 
Capionjs i\f.Yi\Sf,HiJj)ania opp.centamjladiis ah ojli»' 

3(etnjluu.y Chipiona/or;r, Q Qlufio. 
CAPARA,y«<f «jr Cappara ,>« lnfcrtptiones,yrhs 'Bati' 

ca j Caparra,r/«^o. 
CKVi%,Afric€ yrhs j Caps, lac.CaJialdo. 
Cape LLATiVM W PALAS,rKrr«r mtdio itt T^h^nTfiumi" 

nt txtru^a^j Pfaitz , "B. %htnano, 
CARAMBis,Galaria pramont.;Ciho VifcWo, f^is.SopS, 
Carpathvs, Infulapropt ^W«»j jScarpanro,Joft^, 
CARYSTVS,£«^or* InfuU yrhs y Ciry{{o,S(>phiano. 
Carteia, Hifpan.yrhs ad frctum Gadicanum ; Tarifni,. 

C.Aug.Curioni, Cartagena, j«<f t^ad frttum Gadi' 

tanttm,Clufio, 
CAKFATHySfl^ngarix mons-^ ntczsX Hnngarice, Gtrnra 

nice ytr6,Acn Munch,\Vurtgarten,Sch«cpcrg,Vat- 

tcr, La^io in tahuU Hungaria. 
CARREA,y/r». Thufcixyrhsmidittrr.-jCaLXt!iTz,L.Mh. 
CA¥.s\LA,y mhria ciuitas •, Carfuli, L,^lherto. 
Ca rin V s, ^lagna Gracia ytl (aUhria Suptriofts jUf, 

'Flinio C^ciNVS j Aleflo fiumt, L. /ilh. 
Cakch^v M,\lagna Graiixpromont. /^uodcrCociH' 

TVM diciiur ; Capo di Stillo,L.fc/4/^mo. 
CARBONARiA,o//jHm &portM Tadiflu.Vornici, L./llh. 
Carmona, Hifpaniayrhs yforte Carmona propt Hi- 

Ipitlim, Qtr. Clufio, 
Carthago so\a, HiJ^anik "Sxtiu TPr^XiCanageixi,. 
Q.CUfio, CartaMA, yti infcriftiones , yrhs l^egtii Granatenfisi 

CzxxAmi, Clufio , 
Carraca , Hijfiamayrhs,qux (yt Tarapha ait) alio 

ytttri nomint TvKi Ay ocatur-y Guadalajara,4/w Rio 

Henares, (Jufio,&^ Taraphit, 
Carnasa ,yifix oppidum ; Curdcm,G. %lercatori injia 

yniutrjali tahulo-j, 
CAtiVE^iTORACTE, Gall.l^arhontn.oppidum jCarpcn- 

tras, lo.^PoUo* 
Carc A s SVM, Gallix Warhontn. oppidum j Carcaflone, 

lo.Toldo Alhtnati. 
Cav.te^s^ %,xAfricxflu.'y Mina, (aflaUo. 
CARTENNA,///rK<e yrhs; Mazzagran,/4C. (aflaldo. 
Cakip\ LA, tAfricx yrhs-y Muftaganm, lac. CaflaUo, 
Cavm A,HiJfanix yrhfj alio nomine A\Vii.LJA yocata^^ 

Ciioii,Tanfx, '■ ^---r. 

Carnicvm ivliv.m, (arinfhix oppidum-^ VillachjT^jyra- 

mio,/lutntinof,f^j4lph. Hadriano-y Gornin,L.Alh, 
Carrodvnvm, (arinthiaop.; Crgmhtifg,(h.T^ramio, 
CAK\C\s,Germanix7ti9ns yPrinntffTyrami&t 
Carotvs,^/^ Cyrene. 
.CariC vs, Qcilix eppidum; Churaj Gerar^^Kiert, 
Carnvs & Carnvntivs defirui?a^,nunc monafltrium 

tf[, Diuje Petronellar, insAuflrr4^,\Volfg.La^io, 
Cartris Tlinio, CymhrorUTeninfulaTtel.-ylXxithndt, 

^hr.Orttlio, ■ - ■ • - 

Cassiliacvm, KJjttixoppidum-j^ohMik&a^cVj^B^.JQtn, 
CASSANDRiA,Gr<e«<t yrhs-y CzJS3tn6n^,M,Sofhiano ^ 

Schiatta, Bff//»»?». 
CASSW9E,Ckaonix pmttf j Caifofo,%4oUti9,i&.Soph, 
CASSiOPE,(orcyrx InJuUyrhs ifS.Mana, Ca(Iopi,%/»'« 

Ittio. lomnmx,Sophiatto, 
C ASi L iN VM Cumanorum,Cam^ix felicis- «ppidttw/Zs^ 
'i ^cWmzo^LxAlhtrfo. . i 

C A s o s,Carpathi marps Infula^ ; C&C^Oyl^ic. Soph. 
Castrvm" Ttol.Trtcutinorum oppidum. Tli»,CASTK\U 

NOVVM ; F!auiano,L,^/^«rf>.. ^ .i- .. . .: '^..' .;.ii 
Castellvm menapiorvm, InftnorpsCerm.opptdunf 

ad'Mofamy¥.eiic]fyTtf.Dittao,& Huh.Leodio. 
Castellvm M»RrNO-RVM, FUndrJx oppid.-y KafleJ oj> 

dcn bcrch/ Tet.Druxo. 
Castra vicelliana, yti hfcriptiones, "Bxticx in Hh» 

ffianidL.. oppfdum-, Medelin^.C/w/o, ... ,1: ; i ; ,: 
Gastra fl/!Viana, ^ux alio nomineyetere Ala fla- 

VIANA,?/*/. IVLIOBONA, .^«««/«0 VtNDOBONA 

yocaturyyrhiJuflrixad 'DattuhMnohilijIima jWien, 

'Wolfg. La^io", 
Ca svrgis , iohtmix T^gia^, Vrag^Tyramio in tahuU 

fua Germanix. 
Castra HANNfBALis, T'/»». maritimum%lagnx Grx^ 

(ix oppidum-yLt Cii\c\\c,L,/llherto. 
CaSTRVM OCTAVIANVM io/z>»Oil» f/»^4»»/C-; Cucu- 

fi»5, Car.(Jlufio, 
Castrvm fiOWM, Thufcix oppidum maritimum, ijuci 

yirgHio Castkvm invi •);of4/«rj Coructo,L.^lh, 
Castrvm novvm Antonino,Thufcixoppidum mcditer» 

rantum-y Caftcl nono, L.Jlherto, 
Castrvm bilincionis Viacono ,BerinzonaS(>- 

nauent. Ca/iilioneo, Lomhardix TranJ^adanx oppidum ^ 

}^c\inzor\A, L.u^lh. 
Cas.<;ii fok\m. mediferraneum Tiufcix oppid.-yVctraWa^ 

L^AlhatOr 

Cas- T CASTVLO,2«e/«Vrf/« HijhanUltrbs j Cidom, QClu/io. 
Castelon, yfi hahent Injcriptiones, Qtthalonu yrhs-j 

Caftdlo d'Anipurias, Car. Qlufio. 
Casventvm Tlin.Qtlahritefuperiori^flumen; Vafento, 

L..Alherto. 
Caspira, ^Jta oppidum j Cofpctir, Gerar.%ferc, 
Cas ASiLLA, iy4fricx minortf opfidum', Cazarulo^G^mr- 

do %lerc. infua Europa tahulo-j . 
Castrvm TUn.alips ELOK\i,Sicilia yrhs^, Sta in pace, 

Thomte Fa:^ello. 
Cattiara, Indiaintra Gangem yrhs; Ca.\icnt,,Abh. 

/idriano in difciplina fua militari. 
Cat M^K,Sicilix yrhs,Thuc.Ttol.tirStrtih. Catina Ci' 

ceroni. Catania Tlucarcho-jCatania,Tho.Fa:^ello. 
Ca tti, Germanorum popuU j die Heflen, G . Fabncio. 
CATTiMELiBOCi,GermdniM oppid.., Katzcnclcbogen^ 

3^ l^henano. 
Cattigara, Jfia yrhs; C^nton,lac.Cafialdo. 
Cavnvs, opp. Cari/e maritimum ; La Kof^yK.Sophiano . 
Cavdina vallis, Hirpinorum j Valle di gardano, 

L.Alherto, 
Cavdin^ fvrc^, Hirpinorum locuf; Stretto de Ar- 

paia, Lv^/^mo. 
C A VRI ta, Hifpanix yrhs ; Coria, Qar. Clufio, 
Cavrana,c^/<cWxj Camul, Qajialdo. 
Cavcon;E pmufTtol. Cavcones Trocopio, inSici- 

/i^-jScalambri porto,& dcS.Croce,f4^e//o. 
CEBENNA,»Jo«i Gallix Narhonenjis ; Montaigncs ds 

Ccuenes, lo.Toldo .^lh. 
ChCiA, /iuflriie yrhs j ZeifreImaur,Wo/^.Z,<»:^ro, 
Cecivs mons Juftriie, comprahendtt omnem eum tr/i-* 

Hum <]ui hodie yocatur Kalcnbcrg,Schneberg,Semc- 

ring.Kcinberg, Hertzberg,Deubsberg,Hengftbcrg 

ynt ?\!Lnz,\^olfg.La7^io. 
CELASDWS,HiJj>anite flu. forte tjuem alio nomineALE' 

STEN ToM^f jCauado, Q.Clufo. 
Celticvm promontorium,yide Aktarkvm. 
Ce li , yif^ yrhs-j Calantar, lac. Qaflaldo. 
Calje yirg. Claudiano & Tlin. HyM£Ri£ Ttol.Sicilik 

fluuiM j S3.\Ci,Tho.Fa:^ello. 
Ci.LiA,/^puliaTeucetite yrhs mediterr.,Ci\io,L.yflh. 
Cele t<0,Thufcit opp. mediterraneum j Czhno, L.Alh. 
Celendv,\s, Qtlicia yrhs ; Ciioncro, Gerar.%/lerc. 
CEMENEL\o^,LiguriamonSjCimc\iono,L.iAlherto. 

CENVM,Wf ArTOBRIGA. 

Centrones, ditionpt Leodienfs opp.tribu^ niilliarihtu d 

Tungru ; S.Truyen, Huh.Leodio. 
CENi€VM, Euboea Infula promont. •, C.Litar,5o^/;M»o, 
Centvm colles, Hungaria oppidum; 'Zizhalon ^n- 

gfirice, Hundertbuhl Germanice,lo.Sambuco. 
Centvm CELLiE, Thttfcia oppid.marifimum;¥orcc\le, 

L.Jlberto. 
CEPHALESiA,mari!s lonij InfHlayCcp\)3.\oT\iA,Sophiano, 
Cephaledv s,Sicilia yrhs; CiphaIu,C/.c^re//o. 
Cervaria,/»» Gallia 'N.arhonenfis;yerfut Hif^aniam-y 

La Corbicre, lo.Toldo Albenati. 
Cerne Tlin.Africa Infula^.qua TtoL MenvthiaS; 

Madagafcar JW(o/« jS.Laurentij Hijfants, G.%ierc, 
Cerasvs, Tonti oppidum \ Cherafoaa, Gerar. "Kdere, 

CeRAVNII ,TP;</e ACROCERAVNI. 

CtRAVNlA,rjy/»A/ InJiiL opptdum ^ Ccrine5,CMer«» CERLS,Thufcia ftuu. jui(j;\lisio i;c/V//r; Mugrion^, 

L.yllherto. 
Ceretanvs Tlin.Thufcia fluu.;^ti, L./llh. 
Ceretanvm, Emporium Thufcix marttimum^quodJn' 

tonino T\ kv.es ■,S.Scnc\A,L./Ilherto. 
C ER E A TE, %iarforum oppid.in Latio mediterr. j Ccrcto, 

Leand.Jlberto. 
Cersinvs, qui aliis AcHtKOyiTVS^^Brutiorum fluuiui; 

Sauto fiumc,L^/^. 
Ceretanorvm \\g\'m, Qathalonia yrhs-y Puigferda, 

Qar.Clufo, 
Cesena, portui in Ticeno ^ Cefnadigo.G.Frt^nV/o. 
Cesanvs, ^mbrorum in Ticenis flu.y CeCii)o,L.Jlh. 
ChSse.KO, Gallia Narbonenfs oppidum; dihes, loanni 

Toldo .Albenati. 
Cekesi, ar^nonlongeab yrhe Ltodienf jCetC)',Hu- 

herto Leodio. 
Cercinna, ^frici marit Infula^; Charchana, </«i 

Qu^erqnencs, Gerar.%lercatori. 
Ch AB AR i S, ^fa oppidum ; Ca.\ipitc,Caflaldo. 
Chalf.os, oppidum adyinumQ)rintbiacum,A(pxo Spiti^ 

'Mic.Scphtano. 
Chalcis, Euhea Infula (racipua yrbsy Ncgropontc, 

'blic.Sophiano. 
Chalcedos ftue Chalcedo^\a,,A fa yrbsiuxtd 

"Bojphorum Thracium, e regione 'ByT^antij ; Chalcido- . 

na, Sophiano. ScmAn,Alph. Adriano. 
CHALDEA,v^y/<c I^egio; ^7.AmiA,'Bellonio. 
Chadisa, Tontiyrhs Tlin. Phavda Strab. Phadi/a, 

Gerar. %lercatori. 
Chak\bo\s, yorticofum mare adTelorum Sicilia pro- 

montorium jGalofaro, (l.Aretio, & Th.FaT^ello. 
Charax 5rr/i^.PHARAXA Ttol.op^idum Africtt ad marti 

mediterraneum ; Sihcca, lac. Qaflaldo. 
Charidami Tromontorium, Htfpania admare mediter*^ 

raneum; Cabo de Gates, CCluJio. 
CHA\KASA,^ftt K^gioy CArdind^n, Gerar.Xltrc, 
CHAK\Tis\yGermaniapop.-^^iencnhcr^,Ch.Tyramio^ 
CheLonates , Teloponnef promont. iCaftel tornefo^ 

T^ic.Sophiano. 
ChErronesvs, yrbs maritima Teloponnef .,Vh2nir, 

Nic. Sophiano. 
Chersonesvs, Siciliayrhs &portui Pro/.i Augufta, 

Tho.Fa:^ello. 
Chersonesvs Sicilia, qua Virgil. Thucid. & Ouidio 

Tapsvs ; Manghifi, Fa:^ello. 
Chertobalvs cherolata , /^ Ky?r»« 'vr/ji Chacrl- 

.burg,\Vo//^.i^t'°- . ,. 

CHETT^A,.-^/r/V<e yilla^\C^rtO,Iac. Caflaldo. 

Chios, Infula marts/£gai;Sc\o,Sophiano. Sachcs Ttir'» 

cice, ^br. Ortelio. 
Chrysoras^w. Vamafcum praterfluens; Adcgele,Sf/- 

lonio in ohferuationihus. 
Chrysivs, Hungariafluu. j Kcurenz Vngarice, die 

KrAy(C Germaaice, lo.Sambuco. 
Chrise Tlin.Sinus marts Eoi, Ttol. MaGNVS SINVS;^ 

Mare Cin,Gerar.%lercatori. 
Chkise, Afa Infula^; Upzn,Gerar.%4ercatori. 
Chris ITES , %lacedonta oppidum ; SiderocapfajT^wro 

"Bellonio. 
Chyd;e, Licia oppidum tnaritimum ;Giu^,N .Sophiano,- 
GHVRETiiE, %lac^d*nia oppid.; Molcoluri, Nic.Soph. 

b i^ Ghyb^A^ a K Ghyda, Suiliafluuifis •jRofmarini, TEo.Fd^^elk, 
CiABRVS, Hnngarix jluu.in Vanuh.influem-^ Morauia, 

Gerar.^Mercatori. 
Ci A ymar ti Mgtei Infulo-j; 'Zc!(,'Nic.Sol>l'iano. 
CiBiNiVM , Vacia oppid.mediterramum j Hermanfladt, 

Lrfi^io in tahula Hungaria. 
CiDON, Crettt JnjuU opp. j Civ.c:i,7i ellonio. 
CiC\SETH\'S,l7:f.inSiriu ftlafgico-^ Vov\nco, Sophiano, 
CiGVNVS , FlaYninia mons Sirab. j Cerognone monte, 

Leand.uAlherto, 
CiLiciAM cum Pamphiua Jjodie Caramaniam yocant^ 

'Belloniii^. 
CiMiNVS, mons Thtifcia mediterr.y Montc de Viterbo, 

Leandro Ali>erto, 
. CiMiNVS lacM^ Lago de Ko(\\\\ot\,Erythrxu^. 

CiMOhis, Taphlagonite yrhs j Quinoti, G .°Mercatori in 

Europa tahulo-j. 
CiNGVLVM, Ticenorum opp.; CinguIo,L.y^/^. 
CiNTiLiA, Hijpania yrhs; S&milianA, (^(cl.//uguflit}0, 
CiN G A, Qthalonia in Hi/paniaflumen; Scrga, Q ClufiVt 
CiRAT AKA,Sicilia yrhs; larrataua,r/ «^reno. 
CiRC.tvs, mons Latij maritimui, in qiio Ciriaum ?r»- 

momorium Ttcl.Monte Circeilo, L.Jlb. 
CiRTHA, Ifide SaLde. 
CissE, jifritayrhs j Serceli, Qafialdo. 
.CiSAMVS, Creta Drbs martiima;Ch}GiMOpo\\,7^,Scpht 
CiTVORVM /w/k/^IjjjVj "Danuhio-, Schut Cermanice, Ci- 

tuatu Hungarici, La:^io. 
CiViTAS >iiGRA,Gallia 'Marhcnenfisoppidum,<}Uodalias 

Agatha "vel Aga'IHOpolis yocatur ; Agdc,Ioanni 

Toldo .Alhenati. 
Claros, hijHla marps /€gai j C3.\Awo,Sophians. 
Clavdos, Jnfidaprope Qetam-ji\mJoos,'N.Sop/;iano, 
Clavdiopolis, Hangaria oppidum ; Kolofuar Huti' 

Prfr/ffjCbufnburg Germanice, lo.Samhuco. 
Cla V D i V s mons, in Httngaria-^;[uiui iuga Occidua 'vo- 

eant Cilienfes den Voghel, Rochitzerberg,im Sagor: 

Huiigari yero eiia 0^««r<i//<L_., Motay, Monoczlc, 

Kifdarnocz, VVerencze , La:^io in paginii taluUfute 

Hungaria adiunSlt^. 
Clavdji hOKVM , oppidnm Thufcia mediterr.; Tolfi 

noua, L./ilherto. 
CLanivs olim,dtinde Liv.i<.,Tlin,GLAi<iiC\'S,Latij fltt. 

Garigliano, L.y//ic?Yo. 
CLANivs,rt»?K« Qamp*i»ia jelici!;C\imo fiurac,£,/^/^, 
ClavstrAjT^/V^ Avstka. 
Clastidivm, Lombardia Ciffadana o^^e.jChicfteggio, 

Leand. //Iherto, 
Clasio SoUno,Hiff.oppidumprope Corduham; Andu'- 
■ ]Avforte,Car.CluJio. 
Cladianvm, Germania oppidum ad Danuiium-y^Ac^ckf 

ChriJi.Tyramio. 
Cla^k^S, fons Jlhion^s InfuU; Sl>iiburne, Jo.Lelando, 
Clavdia, InfuU marth }iiediterranei,non longed Qret* 

Jnfula^,ad^uam D.Taulu^ ajfpulit.-jGozo^G.^Merc, 
Cli P ia, AJrica yrhs ; Zafaran, Qijlaldo. 
Clite rna , 'Boiorum FUminia oppidurA -, Qnaderna, 

L.Alherto, 
Clvgia:,&;'Fossa clodia Fenetorum in liitore marti 

Hadriatici oppidum; Chiogga,Geor.Frf/'m/o. 
Clvsivm, Thitfcia mediterraneum oppidum , (fuodolim 
Camersol Tocalaiur; Chi\iCif_L,Jll-erio, Clvk\A, Hiffania oppiditm ; ncnnuHii tf^ ClmnA,cerca 

Aranda de Duero; aliis Caftro,4//;V Co' liiia in Galk' 

cif oppidum,yt hahent Injcriptiones, Qar.Cluf.o. 
Clvtillvm, Sahinorum in ^mhria 0^^.^ Contigliano, 

L.LAlherto. 
CsiDOS,Doridii promontorium ;Ca.ho cvio ,7^. Scphia' 

no, Chio, '%/toletio. 
Coa, InfuU maris \!yrtoi; hango, Sophiano. 
Coddvra, u^fayrhs; Gan^AmrifJac. Qa/Ialdo, 
C OE ta RiA,yrhsSicilia; Scupello, Tho.Fa:^ello. 
CoccORANAGORA,y^/?^<E yrhs ;forte Cianganor .7. 

Alhu^ Ucu^,G.%lercatori.. 
CoGifi.NSES Tliii. Qarnorum dition^ Feneta oppidum; 

Concoinno, L./ilherto. 
Co LOtiE^T eloponnefi cppidum; Gnd, Isl .Sophiano. 
CoLLis LIBERA Tcol.GalHaNarhonen.opp. ;Co\\iutet 

Jo.Toldo,Albenati. 
CoLCHis, Afa 7{cgio;McngTe\i3i,tAlph./driano. 
CoLcm, ,yifa oppTdum; Ca.mimcina., lac.Cafaldo. 
CoLACA,yrhs Hijpania, 7\egni Legionenfs; Valentia, 

C. Jug. Qurioni. 
CoLiBRiA , celehreTortugallia oppid.ynica totiui %tgni 
\ .^Academia cUrum ; Coimbra, Q Clttfio. 
CoLMAK\A, Germania yrhs; Colmar,S.?^^fW4«o. 
Co LOE, palit4 in xAfricA-^ ; Barcena, Gerar.\lerc. 

C0LVBRINA,y«<eCrC0LVBRARIA,& Ol'H}\SA ^ Ittfu- 

la marn 'Balearici ; Dragonera, Qar. CUfio. 
CoLONiA AGK\p?inA,Germania ad 7{henum celebrif 

yrhs, non modt /icademia haud pcenitenda.^, fed merca- 

tura etiam cUra^;Cce\n,Tyramie,'B. T^enano^&c. 
C o L L o p s,y ide C V L L V. 
CoLLAicvM.CALLiGicVMjT^ro/fwjtco CoKi, Jrriano 

CoCHi,Af apromontorium;C.dcCo\\e,G,%fcrc. 
CoMPLVTVM, Qarpentanorum in Hifp .oppidum ; Aicala 

de Hcnares , Qar.CUfio in indice locorum Hi^ania in 

hinere dfe confcripto. 
CoMA GEN vs, mons Jujlria; Haimpurger pcrg.I,<t^/a. 
CoMAGENVM yel CoMAGENA CASTKA, tAuJlria op» 

pidum; Holnburg, Hymburg, La:^io. 
CoMARiA, promor.tcriumAftf:; Capo Comnri, Cafialdo. 
CoMVM, Injubrum oppid. Lombardia tranffadana^ Tlinij 

patriiu.; Como, L. Alherto, 
CoMARA,yetin ThuJciiC yocahuUm;TofcAni,L.Alberf, 
C o MA c EN vs LA c vs apud Jnjuhres, qui Larivs di- 

ciiur; Lago diComo,L./f/^fr/o. 
CoNDRVSi , populi Jjeodienfis ditionps , auorum caput ef^ 

JJoyum opptdum ad %/loJ'am; Con^xoiz^Hub.Leodio^. 

&Tet.Diuao, 
CoNFLVENS, Germania yrhs ad T^jenum ; Coblcntz, 

Chr.Tyramio. 
CoNiMBRiCA,o//»j Tortugall.yrhs; Condeira ha velh*, 

Qar.CUfm. 
CoNSENTiA,wf<//Vfrr<<»c4 'Brntiorum,quihu^ nunc Cala* 

hrianomen,yrbs; Co{cnzi,L. Alherto, 
CoNSTANTiNOPOLis , olim BvzANTiVM , antea A - 

Gios & Aethvsa, au^ore Erythrao. Thraciayrhs 

nobilijlima; Stambol Turcts ,Hug.Fauolio; Czarigrad 

SUuotjice, auHore Herherfteino ; Czarou dom, auBo" 

re \lathia %li(houienf,ytrun^ueJedem T^giamfgni" 

ficat. 
CoN SVA R ANi, Gallia Narhonenfis populi ; Coferans 

forte. loanjfoldo» CONTESTANIA , Hlf^antx opp.-y Conccnteyn.1, Cluf^. 
CoNTiAEVM, Galaiia m ^Jia minori oppitlurn j Ctte, 

"Bellonio. 
CorOna yel STEPHAS.0P0US,yrigaria •VrZjjBraiTo 

Hungarice , Cronftat Germanice,Saml^uco. 
CORCORAS, Hungarittflu.-^ DerGurck,Wo//^./.rf-/o. 
CoKiTVS.A^wirwwjOMj- Montc Coruo, L. .Alherto. 
CoKHNiVM, Samniium in Telign^ j Campi di S. Pclli- 

no.alio nomine Pcntinia, Leand. /flhrio. 
COKNELII FORVM, "Boiorum F laminix o^bidum j Imo- 

h,L.yilhcrto. 
CoKD^RA.Hifi.^Batiae yrhs iSeneca^&Lucani patria, 

Corduba, CarXlufio. 
CoRi, marn Eoi Itifuld-.; Nicouat, G.%lercatori. 
CORTACHA, /ffia yrhs; Tiniho,Gerar.%:ferc. 
CORTINA, (jeix Infyrhs; Metaria,3f//o»/o. 
CoaONE.opp.maritimum Teloponef j Coxon, Sophiant, 
CoRNV BVZANTIVM, Thracia oppidum prope QonllaHti' 
nopolim, alio nomirtc yeteribui Galata diUum-y Pcra, 
T^.Sophiano. 
CORCVRA,»J4m lonij Infultu., alio nomineteteri Covi- 

FINIVM appellata^; Corfu, Sopfjiano,cr \1olctio. 
CoRCVRA MELfcNA .i. nigra-j,maris Hadriatici fnfula-y 

Cw/-o\3.,%loletio,& Sop/}iaNO,& Fauolio. 
CovAti T\\\s,.Achaiiie yrhsin medio IJlhmiTcloponne- 

Jtaci ; Corintho,!^ .Sophiano . Co\into,%f olstio. 
CoRlNlHiACVsyfwfM, alio nomine Chrissaevs apbel' 

latus; Gojfo de Patras, Sophiano, 
CoKMDi\ K,/^/ia yrhs; dnhidcr, lac.CaJlaldo, 

CORSlCAjWf CVRNVS. 

CORU, J/ia promont .], Capo C3nAmc\nn,Iac.Caflaldo. 
CoRiNiA,^/^;o«w InJuU 1\egio;d Qorino palejhitaf.c 

di^a^\ Corncwalle, loan. Lelando. 
Cos, Injula maris /Eg£i j Stancou,!5£//e«/o. 
CosvRA, ^K<f &CoKS\KK,/1frica marti Inful^-^ Pan* 

talarea, G.%Ierc. (;; Fa:^e{lo. 
CosAMBA, »^/;<cTr^JiSatigan, lac.Caflaldo. 
CoTZVS, Jllyridii yrhs-^ Coxzio,H.fauolio. 
COTES TtoL Ampelvsia %ieU,^frica promontorium-y 

Cabo Spartello , Jac.Cajialdo,&G.%1ercatori. 
CoTTiARA, ^Afia oppidum; CocKin, Qajlaldo. 
CoTTLt, /llpes SaUJforum iMonte bcnis,L.Jlt. 
CRM<os,Thraciayrhs ; Ccxc^, 'Bellonio. 
Cri n i s I vs, Sicilixjlu. Tbuc.tj Tlutarch. •, S. Banho- 

lonixo, Tho. FaT^ello. 
Cra I xSj^Brutiorum fltimen j Gratti, L./flberto. 
Ckess A, Caria portitStContra T^jodum-j Porto Malfctan, 

ti.Sopbiano. 
Creta, Infula n'.mini non nota, centum yrlihw olim cla» 

r<t-.;Candia,5o^/&.er G.%terc. 
CKOMj>ii\M,Cypri ItiJ. promont..,CoTnachicto,G .%Ier. 
Croton, Qalahria maritima yrhs ; qua& Crotona 

Tof«ifKrjCrotone,L.ux4/^crro. 
CK\ST\Miyi\M,Flaminia flumen ; ConcA,L.Jlherto. 
Ctemene, Efliotidts %lacedonia T^egionis o^^.jGrifa- 

nOfT^I.SophianOf 
CvcvLVM Strahoni, %larJorum in Latio oppidum medi» 

rrrr^nrftffjjScutula caflello, L.yflherto. 
CvNEVS ,fe:i Sphen, Tortugallia oppidum ; El faro cn 

los "Algaruos forte, Qar. Clv.fio, 
CvRVA CESENA^^Bcioru Flaminiaopp,-, Cc(cni, L. /4 Ib, 
CvLLV & CoLLOPS MAQH\SyNumidia yrbs jAlcol, 
CMercafori, CvMA, yrls maricima j£o!:dii -y Caftri,V.5o^^;<«»»» 
CvMURVM, yide Cimlria. 
CvKVLLA,///f<e yrhs; Cohnn, Qaflaldo. 
CvRiANVM, Gallia promcntorium-y Sollac,C%/frf, 
CvRES, Sahinorum opp. in Vmbria^:, TutTC,L./iIherto, 
C\RS\ LA,Sahinorum in l^mbria opp.; Cafiia, L.Mhert, 
CvsA Tto[.^fricafluu.;OnMTihi,Qel..^ug.Curioni. 

CVSTODIA HERMOPOLITANA , Sgypti yrbs ad Ni- 

lum ; Beniluaif, Zieglero. 
CvsTODiA THEYiA\CA,yrbsjEgyptiad'N.ilum;lA.\in\i, 

Zifglero. 
Cvsvs, Fngaria flu.; Khercs, /u<:^;o inpaginis Hunga» 

ria tahnla adiun^h. 
CvAMVM. Qreta InfuU promont . ;C2.ho SpidiySophid» 
»'»'no,Chizino, Gerar.%lercatori. 
CvDON, Cretayrbs; Cincc,'^ ellonio. 
Cydonis, Qreta InfuUyrhs ^ChintA^N. Sophiano. 
CtCEOP^sM J'copuli,prope Siciliam; Gli Faraglioni,r/. 

4.^rf;;o. 
CvLLENE,m4r;V;»j«m oppidum Teloponneji; Chiarcnza, 

N.Sophiano. 
CvMBRiCA CHEKSONESVS Ttol.Vania T^egnifars; 

luitlandt, ^'Jlh. Qrantio. 
CtMRKOK^M, promovt. in Cymbrica Cherfonefo ; Sca- 

gen, Gernr.^KJerc.in fia tahula Etircpx. 
C\Mis\s, Laci^ Thujcta mtditerr.quic7 Elbii yocatur 

yeterth. La^o 6i\icOyL.Jllerio.fj G.Fahritio. 
CvMERiA, Ticenorum promoni.Tlin.C\ MEK\ M j Mon- 

te d'Ancona,/..///^frro. 
CvPARissi, T elbponnefi yrhs marit.; Arcndia,7v/.5o^^, 
CYPARissiVM,7*f/o^o»«fy?6ro»jon;orzKOTjCaboConcl- 

\o,Sophiano. 
CvPHANTA, Teloponnefiportuf, St)\o,t^ic.Sophiano, 
C)LPSEE\.A,Thratta o^^. j Chyplala,2V;c.J>'o^/;.Chap(i- 

IdT^^Bellonio . 
CyjHER A,InJ'.infinu Jjtconico; CcT't^o,Hug.Fauo!io, 

&Sophiano. 
CyKENE, Lihyaopp.alias Carotvs •, Carcora, G.%Ier, 
CyRNVs, /«/!;'» mari Ligufl'tco,qua etiam CORSICA yC' 

terihm appelUta efQ; CordcAyG erar.%lerc. 
CyKJ HA ,^ua Ttolemao Salda, Wumidia yrbs ; Alger, 
in cuiuiportu Qarol.\ . Imp.naufragiiim pa(?us,Va:^ello, 
CyTHM\M, Qreta martttmtm oppidum; Phrafcia,2S/.io- 

phiano. Cyt\x,Tet. 'Bellomo. 
CyTHARivs, %lacedonia mons ; Xerolibado, 5o^^;4no, 
CyTHNOS,'>«<» e)c Cycladihus Infulti;Cythno,Sophiano. 
Cyzicvs, %lyfiayrbs adTropontidem ; Chizico,5o^^, 
Cyzicvs, Tropontidis Jnf.}AiTmoTA,Gerar.%lerc. 

D 
Daci \ antiquorum,comprahendit hod'te Tranfljluaniam, 

VValachiam,&: Moldauiam, Steph. "Broderitho. 

DaCIA MEDITERRANEA, -Vf/ RlFBNSI S, C7 PaNNO- 

DACiA, Transylvania , Vltrasvlvania •, Her- 
Ac\,Hungarice . Sibnburgcn, Cfrw4M;ce, le.Samb, 
C7 La:^io. 

Dan vbivs, numifmat* hahent 'DA'S\\i\S,md^imHf Eu' 
ropafluuiu4,{jui<& IsTEKyocatur ;Strabcniyerv ab eo 
tantttm loco ybi in eum Sauui ittfluit Euxinum yeijtn 
ISTER diciriir; Stephano Matoas eTQy yt jitt^or e^ 
%Alchatnerus , Driturin %!artiana-. Jylua^. Donaw, 
/ibr.Grtelio. 

Daon.\, /ifia yrls j VonCyGerar.^Siercatori. 

b iij Dar- DEBORXSylvJ acedonU yrhs j Dihti,},Sop/;u{no. 

De LVtiij^Beotia iprh, tn ^ua /tj^olUni4 letr.plum ; Caftri, 

TsL.So^hiano. 
DELMiNiVM,Z?rf/w<««^ opp.-yDenrtAySophiaiio. 
Delioli HOKTi.prope 'Neapoltm;Vo/.zo RcAe^Ceor. 

Fahritio in Itinerarin. 
Dem ETR lA S, ^/lacedonix ad Sinum Telafgicum oppidum-j 

DimnriAda,S ophiano. 
Delphinvs POKTXSfLJguriaTlin.VoTtoHnOfL.JlL 
Deorvm )nsvl« Ttol.prope Hijj>aniam j Iflas de Ba- 

\ox\3i,,^hr.0rtelio. 
DEKTOSA,HiJp.yrh (athalonia jTortofa, QCluJio. 
Dekto i>iA,Lomhardia Ci/fadana opp.{Yovx.ot\A,L.Alh. 
DERRis,Zi^y<« yrhs j DeroaSjCMfrc 
Deserta BOiORVM , .Auflria traBtu iWienerwaldt, 

La:!^io in tahtila fua /fujiria. 
DE\ELT\'S,Thracia yrhs :,Dcudto,Sophiano. 
DiA, Infula mart^ Cretici-., Stzndia,?^ .Sophiano. 
DiABLiNTREs, popuU inicr CeltaijOppoJid uingli^e j Le- 

onAo\i\,*M arliano, 
DiAN;E FAN VMjGr^ecw oppidum -y S cutari, Sophiano. 
DiANiA ,feu DiANiVM , Sirahoni Hemeroscopivm , 

Hijjf.oppidum ; Dcnia, puerto de Valen^ia, Q. Clujio, 
DiASA, Liguria in Jtalia opp. j Diano,L.v^/^e>7(». 
DiCTA , mons Creta j Labyrintho, So^hiano. Sethie 8c 

Lafthij'Pf//eM/o. 
DiDi yAA,Siciliapromont.-yS2\\n\^Fa:<^ello. 
Digentia Hcratio , Sahinorum riuui j Riuo del Sole, 

Leandro yllherto. 
DiKiA, Gallia Narhon.oppidum ; DigncJo.Toldo Jlh, 
DiOME DE AEflnfula Sintu ^drtatici^ro^t *Apuliam j 

S.Maria de T vivniti, L.Jlherto. 
DivoDVKVMylvJediomatricum opp.-^ Victz, 'B.T^enan; 
DlVlTENSE monvMENTVM , pagus tranfrhenanuf, i rt- 

gione Colonia Jgrippina •, DeutlchjS. "RJjenano. 
DiVGVNTioRVM FORVM Ttol. Lomhardia TranJJada- 

na oppidum ; Cxcnin,L.Alherto, 
DoMMOniifJ Ihionti Jnfpopuli^nunc corrupte eorum re» 

gio j Deuonia, I.Lelando. 
DoKis, portm ^lhionii Infula , olim celehrif j Doucr, 

/. LeUndo, 
Drangiana,iv^/(C T{egto; Segiftan,G,5^rrf. 
Draw\ s.flu.Hungaria ; Dri,La:^io, 
DKEPAi\\M,Cypri Infpromont.jTTAp2inOfG.%1er.Mc' 

\cch3, Sophiano. 
Drilon Ttol. illyriajluu. ^ui cx Scardo monte profluit ; 

Lodrino,KJo^i^/rf;/o. 
D RiNVS . fluuiin Jllyria , pti apud Taurunum tnjluit in 

Danuhitm j Lodiin, Hug.tauolio in Hodeeporicojua 

"Byi^antino. 
DR,VkNTVs , Gallia Narhonenjis fluuittsj LaDurencc, 

lo.Toldo. 
DK\EWr\ M,Tracutinortim in Italia fl.Tvonto,L. j4lh, 
DvAE COLOMNAE, Injuhrum oppidum Jmm.%iarcelli-' 

«fiiGemboIace caJlello,L,^lherto. 
DvBis,yide Aldvasdvsivs. 
DvBA L,quodpriM TvBAL yocahatur^TortugalUamari-' 

tima opp. j Seuibal, Tarapha. 
DwGAyA/ia opp.:^Da,hu\J ,(afraldo in tahuUs Jfia. 
D\MA,.Alhiontf Infoppidum^ d Vurofluuio ita ditlum j 

Dorcfccshire,/. Lelando, D\P.iA,Ga!lia Narhonenjis paruului yictt^ jDoyre^/o- ' 

anni Toldo /llh. 
DvRiA Tlin.ftuu!U4 Lomhardia Trarjj>adan a;Don& Bal 

cia,Leandro Alherto. 
DvRiA v.iPAKiA,SaUJfort(m flu. -J^OTictta, L.Jlh. 
D\)k\\S,Hi(pania flu.qui in Telendonilta prouincia Tar 

raconenfis oritur.,Ducro, (ar.C lufo, 
DvRii, ncnnullt^ yocatur Hijpania yrhs, tjua alio '\etere 

nomine Scarabris efl, yel Oceli j C3mora,r/«/o. 
DxKOCorvR^M^Gall.^BelgicayrhSyKcinns^^.^^ccnali, 
DvROVERNVM Cantiortim, ,Alhionii InfuU mitropolts ; 

Canrewarbyri Sa^onice,Lel.inJm jirturo. 
D\KLAC\M,Germania opp.; Heydelbergjf /^.T^jr/twio. 
DRVsiPARA,T/»r/j«<e yrhs ; WiyCmifNSophianO' 

E 
Ebolvm, Ticentinorum Campania opp. •j'E\io\o,L.,Alh. 
E BORA, Lufitania oppidum-jEhor^, (ar. Clufio . 
EB^ROi^iESf^Belgica populi ; Licge, Huh.LeodiQ, 
Ebvrvm , "Morauia in Germania bppidum j OlmuczjC/&. 

Tyramio, 
"E&^sss, InfuU marti "Balearici •,Ymcsi, Clujio. 
Ebrodontii , ijuos Tliniu4 Inalpinos yocat,Gallie 

Narhonenfis populi ^ Anitrum forte, l.Toldo. 
EcALiD\S, Thujcia amnis j Caldano/wwje, L.Alherto, 
EcHEDO?.\s,'ivJ acedonia jlu.propeTheffalonicam in tna- 

re /Egaum influens;G3.\ico,N.Sophiano. 
EcHiN ADES, InfuU marts lonij ^prope Teloponnefum j 

Cozzuiari, N.Sophiano. 
EcE LESi A, yt Itjcrtptiones yetufta,aliii Mediolvm, 

HiJ}>ania opp. ; Medina ce\i,CluJio. 
Edeta, tjua & LERiA,7^gni Valentiani oppidum-jLirii, 

(^arolo Clufio. 
Ege sta , ^ua & SECE&TAySicilia yrhs j Conterrana, 

Aretio. B!ir\iiTH,Fa:^ello. 
Ege LiD\ s,amnis Thttfcia 5 Freddano,Z»^/^frro. 
Egelaste Strah. (aftelU Hif^ania J{egionis opfidum ; 

Ynicfta, (ar. Clufio, 
Egion, Stcilta yrhs j Mazara,C/./^rmo. 
EciTA, Jeu iGEDi TA,LuJitania yrhs -jEdunia, QCluJio» 
Egithaks\s,S icilia promont.yerfut Septentrionem; Ca- 

bo S,Vito,i^ii^e//o. C.di S.Theodoro, (r/.//rfrzo. 
EG\RRi,Hi^. populi-^ Mcdins. de rio Seco, (^.Clttjio, 
EG\SA,^ua& AEGATEflnJuUproft .Jifi/wwiFauagna- 

t\a,Th.Fa:^ello. 
Elaver, Galliaflu. ;AlIier,V<tr/;4««^. 
Elbii Ucifs,ThuJcia ,^ui & Cymin vs ; Lago di Vico, 

Leandro yllherto, 
Elbi\ M,Thufcia oppidum •^ico, L.Jlherto. 
Elbora, Hijpanta yrhs jTalauera, Tarapha, 
Ele\sa,G racia yrhs ■,E\efi3i,Sophiano. 
Ele\sis, /^chaia yrhs maritima-,LejpGna,SophiatfO, 
Eliocrata, Hifjania oppidum •, Lorca, (ar.CUJio. 
El\beris, Granata Hij^ania Ji^gionis metropolii j Gra- 

nada, (ar. Clujio, 
Elori, fluuirts Sicilia ; Aby{o,T^. Fa:^ello, 
Elor\s,S icilia yrhs, qua Tlinio Castrvm ; Sta in Pa- 

ce,Th.Fa:^ello. . 

Elvi I, prope Ehoram Lufitania pcpuli j Elucs/orrf,(u- 

rolo Clitjio. 
Elyma, %lacedonia mediterranea oppidum jCannina, 

'N.ic.Sophiano. 
Emerita A\G\^TA,HiJjhaniayrhs 3 Merida, Q.CUfio, 

Emi- EMiNiVM,yf«EVMENiA,/7z^/«;<ep^^/</KWjAgadavilU, 

Qirolo Clttfio. 
"EMiSSAyT/^anicia yrhs j Hamfa AraL^f jH^iman TurcpSy 

Tet.Hdlonio. 
EmoniAj /«/«/<« Scoti^ Orientaluf ^ Maid, CMrrc^r. 
Em pori a, V<trntconenfs HiJhAnite ojfpidum j Ampuhas, 

(]tif:o,0' Taraphx. 
hsc\K\, (appadocix o^^.^Anguri,?'. Tellonio. 
Eshi A,mediierranea Stcilix yrhs ; Anna cajlro^Fa^^ello. 
EKDiVS.SiciHxflu. ; Nifi,F^>f//o. 
Enona , yrhs Dalmatia adjmum Jdriaticum ; Nona, 

Hug. Fauolio. 
Enisipja , marti Lihyci hifulo-j ; I(cla di colombi.Gf- 

rardo \lercatori. 
Ei<TELLA,Ttol.flu.Liguriis,alias Labonia jLauagna, 

Leand.iAlhcrto. 
Epetivm, Gri"xia oppidum ; SpC7ze,7^ .Sophiane. 
EPHESTlA,yrhs in Lcmno /nJ.;Coc\vno,7^ellonio. 
Ephesvs, lonia yrhs,Vianxtemplo inter feptem miracuU 

mundi numerato clara^; 'Ephcfo,7\l.Soph. 
Epidivm & Caledoi5ivmj, Scotia promontorium jThc 

mul of cantijrCjCX^/crc. 
Epidamnvs, M<«Cf</on/<c mariiimayrhs j Durazzo,iV/c. 

Sophtano. 
EPiDAVRVS^^Vr^j maritima lllyria, mercafura& reipuh" 

lica ftatu cUro-j; K.igu{\,Soph.& %dercaiori ; Dobro- 

nicha Turcice,^hr.Ortelio. 
Epidavrvs, Teloponnefyrhs maritimA-^; Cherronifo, 

'M.Sophiano. 
EpiDAVRVS,L<«cor/if maritimu opp.; Maluafi,i,So^/'rv«wo. 
Eporedia, Lcmhardix Tranl^adanx SaUjforu oppidum 

ad /ilpium radices ; {mcA,L.Alherto. 
T.Pi»-\'S,Graciie 7^e^;o;A Ibania, L /1lherto,&Erythrieo. 
Ek^tv M, (rufiuminorum tn Fmhria oppidum; Montc ri- 

tondoji,. u^/^mo. 
EKErESVS, /Eliano , yeneta 7{egionis fiuuiu^ ;RcTone , 

Lcandro Alherto. 
Er ganica ,Tarraconcnfis Hijp^nia oppidum quodTa- 

rapha dicit Erganicivm auo^ueyocari ; Alcanis, (rf- 

rolo Cluf:o,Taraphte. 
Ekicvsa, InfttU marps Ionij,prope (orcyram ;'Pn\o,7<! . 

Sobhiano,& 'Bellonio. 
Er^gos, %i acedonia fluuiit^ in Thtrmaicum fmum infU- 

etis ;\' idntz^fSophiano. 
%R\SES,7 hucid. fiuu.Sicilix , TtoLOv.\ti\,Jretio Eri- 

NEVS; NotijCir eita oftium Miranda,/''rf:^f//o &yiretio, 
ERTTHR.tA, /oh;^ oppidum maritimum ; Cabo bianco, 

Sop/^iano. 
Ekithkis, promont..'^fx rr.inoris ; C.]\o(fo,T^e[lonio. 
Eritron, locus in w/iyrzV^— ; Furcclli, lac. QtfaUo. 
Eris , mons & yrhs in Sicilia-,, ^hi Jretio Eryx dicitur-y 

Monte S, Iuiiano,&:Trapani,f<t:^f//o. 
Ericis siNVSjWrfrw Zi^«y?w, ^«icrVENERis cJtLvn^ 

<^yc;Vj<rjPorto di Luna, L.^Alherto. 
EridanVS , maximus ItalixfUums, qtiialio nomine Pa- 

dvs dicitttr ; Po,L.Jlherto. 
EsARis Strahoni, AvsARis Tlin. BoACTVs Ttol.; Ser- 

chio,/L. i>^/^^rro. 
Es KKVS,flHrt.%lagnis Gratcix , fjuem Leander HvLiam * 

T/mcidide appelUri putat -, Efaro, L.^lh. 
EssiLissA Ttol.Jfricx oppidtim^ad Fretum Hcrculeum ; 

Ccpta, ^//«^.(TKrrowO' EssvT, '^e!gtjpopitIi;Ei contc dc Eu^r^r.Z^/ttco.Rcte- 

\oi$,1vUrliano. 
ESISIVM (4fOMi,AsSTSIVM T^ro/. rf/7<iJ As S I SINATES, 

^mhriii cppidum; MaG,L./flherto. 
EsiG\s,N ttmtdite yrhs ; Lchie.Ch^ercatori. 
E\'BOEA,marn /€ga,i makima InfuU ; Ncgropontc,^o- 

pfiiano. Egnbos Turcice,xAhr.Oriclio. 
E\BO\iA,ipide Mania. 

EvGiVM,.x?c/'rf/<r oppidum maricimum; Boftizan,^^jr/'rf- 
. fo /imonitano. 
Evmi.st vm, Wc Emintvm. 
EvPins, /nfuhrum /actii,in LomhardiaTranfhadana^l.A- 

godi PuliianOjL.yf/^crco. Lago di monteorphano, 

T^ic.Er-^jthrKO. 
E\PHRATES,nolilifimfn ty^fte fluuiti4;AphcTit,N .Ni' 

co/aio Velph. 
E\v.OT aS, f/uuiiu Laconia ; BafilopotamOjJeft/^Mwo, 
ExiLIs?A,/y/riV<jr oppidum ; \\uCa,(aJUldo. 
Exi TA N I , HtJpaniiS tn J\fgf'o G ranaca ^opuu^Silohreui, 

(ar.C/ufio. 

F 
FabARIS, Vnthriiefiu.in Sahints ; FarFaro, L.^A/herto. 
T ALAC'P.\\M,promont.Sict/ix; Raza culnio^T^^./Ttj^-f/.^b^ 
Famini lovis , yrhs Gal/ix Narhonenfs ; Fan loulx, 

Jo.To/do /1/benaci. 
Falisci W Phalisci ,T/J«/c/<c^o^.i Monte fiircone, 

L.yilhtrto. 
Fa liscorvm MOsSy^ide Fessenta. 
Fana I icvs /,•«/►* T/in. PoLATicvs %fe!e, maris Ha- 

driatici ; Quarno.o Carncro, cjuaf hominum carnif- 

cina^,oh fe^uentia natijragia^, L.Jlh. 
EELS^^SA^/Hmt/iicicirhSjejua pofea etiam Latinis Bono- 

NIA ; \ic\ognA, G .Fajritio,& I^yl/herto. 
Vev.v.ak\a .promontoriurn Htjfaniic ;forte C.de Martin,- 

(^ar.C/ufo. 
FERONiA,'Vr/'J Thufci.i; Caftcl di S.SA\\c{{ro,L.Jlh. 
Fe RON I .V. LV cv s , rhufcia mediterraneum opp . 5,*Pietra 

•Saiua,Z..>i'//frro. 

FhRENTIA Tto/.^ FERE.NTENViM Strah. ^ FeRENTIVM 

Tlin. opp. mediterr.-inettm Thufcix;X't\cni\o,L.A/h. 
Ferentinvm , oppidum mediterrantu. Latijjn Hernicis-y 

Ferentino, L./i/heVfi. 
Fertin J, (arnerum popu/i ; FeItro,L. Jlherto. 
Fessenia T/in.\, Fescenivm (jitoni , Faliscorvm 

h\o\S yih .Se^uejho ,oppidum Thufix mediierri-.neum j 

Citta caflellana, L ./t/herto. 
FesvL:*: & pHESVL^,wf(//cfrr/?«fKW T/mfia oppiditm; 

E\eCoV\,L.J/herto. 
T\DEt<iA,7^omam territorij^Cnf^eiiuhilcOjN .Erythnto. 
Fidentia, ErrttriiC in ^pennino oppidum ; riorenfola, 

Geor.Fahritio. 
Firmvm,/« Ticeno,oppid.maritimum;TcTtno, L.y^/h. 
Fl AMINIA, /ta/ia 'J{egio ; Romagna, L. /f/herto. 
FLAMMONA,TPr^i H/yridts adfnum ^driaticum;T i^no- 

na,Fauolio. 
Flavianvm, "Vr^j ^tifrix cUrif?.;^^'\cn^Ch.Tyramio. 
Flaviobriga , qua & Flaviogallica , in Qantahrts 

oppidum ; Eilbao,T<ifr/7^f^<j', 
FLAMONAViA,flK.f C7" Flavivm ^P\CA^r\M,HifhavitZ 

oppidtim in (jdecis ; Compoflclla, larr.pha. 
FLAVlA-LAMURlS^yM*- etiatn Fl.AVIA^^Vr^i HiJp.CalU- 

icorum mariiima; S. Man.i dc finis tcttc, Tarnpha. 

h iiij Fle- A 


f' r 6VU/nk^ 
FL^fSi ATES, /fjuiiamiepop.-yContt de Fioix, 7\^. QanulL 
FORVM APPif tfnediterr/tneum LcMij oppidum-jLi marutti, 

hojpitium nunc tantum, L. AlLsrto. 
FoRVM CASSii , oppid.mediierraneum Thufcia iVctralla, 

Ltand. Alherto. 
FoRVM CELLX.,Thufci(e marir.opp.-yForcc\\e^L.All)er, 
FoRVM coRNELii,Soior«»j oppid.in Flaminia jlmohf 

Leand./llberto. 
FoRVM c LAVDii , opp.mediterr.Thufcite jTolfa noua, 

Leandro Alberto, 
FoRVM CLAVDii,i« (entronih .{£ a.xi.miL\(e^T^h . (jxnali. 
FoRVM DiVGVNTiNORVM Ttol. Lomhdrdi^e Tranj^a- 

dant oppidum j Crcmi, L.Jllerto. 

FORVM EGVRRORVM,Wf AVGVSTA EMERITA. 

FoRVM FVLvii Tlin. ^uod& Valeniivm, Lomhnrdia 

Cifpadana oppidum jValenza,L. Jlh. 
FoRVM gallorvm , 'Boiorum oppidum in Flaminia.^; 

Caftel friT\co,L.j^lherto, 
FORVM iVLii , Fori lulij T^egtonM quondam metropolui j 

Ciuida.\t L.Jllherto. 

FORVM IVLII OCTAVANORVm7*/z«. NaVALE CiESA- 

Ris avgvsti StrahonijFreius,lo.Toldo, 
Forvm lebvoni ,feu Libetiokvm, Infuhrum oppi' 

dum jBorgo 'Li.Mtzz3i,L.Jlherto. 
Forvm LiMi, 3 oiorumopp.in Flaminia;Tor\i,L.^lh. 
FoRVM lycini , oppidum lnfuhrum;l?iQ\XG d'Incino, 

Lcand.^lherto. 
FoRVM POMnLU, Flaminite oppid.;Fory\mpo\i,L.,Alh. 
FoRVM s egvsianorvm -jBourg en Brefle,}^. Qtenali, 
FoRVM SEMPRONH,5eno««m oppidum in Ticeno j Fof' 

h\mbrur\o, L./ilherto. 
FoRVM TiBERii , tn Heluetiii ad ^enum trhs j Kcy- 

ferftul,S.\^rw<««o. 
FoR VM TRVENTiNORVM,Soior«»i infUmtnta oppidum'^ 

Qrcntinore, L/ilherto. 
FoRVM viBii, Fori Julij oppidum jVillach,o Villaco, 

Leandro Jlherto, 

FORVM VVLCANI i'^»«^Owi>f«0'^'*/''* CaMPI PHLE- 

CRAEi, locjti Qtmpania-y So\fmrii, L.^lh. 
Toc .\Ti.\f,, promont.F laminiajMQntc di PcCaro, L.j^lh. 
FONTES APONi %iartiali , Vtnetorum oppidum j Bagni 

de Abano,L,y^//'«rro. 
ToKCOMVM, yeflinorum yrhs ; Forcono,L./1lh, 
FOKMIO, Fori lulij fiu.;KiCM\o,L./^lherto. 
FormijE, Qampania yrhs •, Mola, G.Fahritio. 
FoR TVN K. FA u\M,oppidum marttimu in Tif*«*i jFano, 

L./ilherto, & C.Fdritio. 
Foss.t MARiAN^. , oppidum Gallia Narho»enftS',LA 

Camarouc.ou Aigue mortes,/o.Po/</o. 
FossA clodia,WcClvgi;e. 
Fo s s « p A piR I A N ^ , Thufcix oppidum mediterraneum j 

FofTwl nouo, L.^llherto, 
TRV.GtL\.fF.,Latij oppidtm ; Ponte coruo, L.Alherto. 
Fretvm hercvlevm, quod& Gaditanvm ; Eftre- 

cho di Gibralcar,T?(;/dc Marocho,^.r/«yfo,G.Mfrf. 
Frvsi.nvm , Latij oppidum msditerraneum , in Hernictf j 
. Frarcllono,L./y/^e?Yo. 
FvciNvs, laciis in Itnlia.-'; fii & Marsicvs j Lago de 

Roflilon, Erythrxo. 
Fvllinivm c^/'P?^«o,Fvlginivm Qttoniy Vmhria op' 

pidam ; ruXi^no, L.AihcrtQ, FvNDi ZcV\NDKE,Lattj oppidum •^Vonii.L./ilhf.to. 
F\i\DAU\s,Campanix /«ic«* jLago di Fundi,Z../ii^. 

G 
Gaballi , Gallia Karhonenfis ^0^«/; j Gcuauldan, /0- 

anni Toldo. 
Gaballicvs pagvs , Gallix N^r^owf «/i i Baulx , /0- 

4«»/ Toldo Alh. 
Gabell\ Sffiu.Ljomhardia Ci^adana^^ ScchiA,L.^lh, 
Gades, Hifpamte ad fretum Herculeum Infula j Caliz, 

G .\lercatori. 

GADITANVM,Wf FrETVM. 
GALATA,>lWe CORNV BYZANT. 

Gallia transpadana, Italix 7{egio 5 Lombardia di 

ladal Fo,L.Alherto. 
Gallicanvs MONS,f«idr lAASSic\s^Qampania jiti* 

cis ; Monie Gerro, L.Alherto. 
,Gallipolis Mf/«,ANXA Tlinio,yrhs \lagna Gracix', 

G allipoli,L./^ /^mo. 
Gammaria extrema, Africx promontorium admare 

Atlanticum •, Cabo dc Non, l^c.Cajlaldo . 
GANGE^^Vr^i ad OfliumGangif fiu.'yl&cn^a\A,Caflaldo. 
Ganges , fiu.lndix j Cantan Cer,\dercat. Ganga,/4C. 

Qajialdo. 
Gangeticvs sinvs, m^rii /«<//'« iGolfo di Bcngala, 

Jac. Cajlaldo. 
Garganvs, mo»j Apulia 'jlAonte S,Angc\o,L.Alher, 
Ga\dos, Infula Africimarti jGozo,G.Mm, 
Gedkosia, Afia \egio yGc(i,G.%lercat. 
GELA,Sicilite opp.littorali_j'yA\ic3Lt3i,Th.Fa:^ello. 
Genabvm, Gallia opp.ad Ugerim fitum,Academia cUm 

rum •,Or\cins,7^h. Cenali, 
Gek AD\\M,Hungaria oppidum 5 Chonad,W. Z^i^fo. 
Gennvs, ^ute & Aq\ae a\g\stae, oppidum CantA* 

hrorum,in Hiffania^; ^iionn, Q.Aug.Curioni. 
Germania , Europx 1{egio, JncoU Teutfchlant , Itali 

Alemagna , Grttci Elcraags , Turci Alaman yocane, 

Ahr.Ortelto. 
Gergobia , oppidum Gallite ad fiuu.EUue/ 'jGcr^oic^ 

Gah.Symtonto. ClMJ^tncntZ . 
GtRVNDA, ^ux & GEs.EOi<A,T4rracontnJis FJif^aniie 

yrhs y Girona, Q.Clufio, 
GESSACvs,mo»; Hungari* 'y^Dcr^ Schekel,i[<<;^w, 
GESS0DVNVM,.-/^«/^r»<e oppidum ^ Steyr,W.Lrf:^/o. 
Gessoriacvm , Calliaportui , i T^egione Alhionis Jn- 

fuU i Bononia,/o, LeUndo,& S. 'Rjenano, 
Giertis ager, qui "Dionyfij tyranni fuit,TUt4rcho^ U» 

cus Sicilia j Caua di Georgia,C/.rfi^re/«, 
GiR,o/^/r/f<e^«.i Nigir, G.%iercateri. 
G\s\KA,,Africa oppidum j Onc, Qajlaldo, 

GLANICVS,Wf ClaNIVS. 

Glanvm, Callix Narhontnfs opp.',GA^,To.ToldoAlh. 
GLESso^\KG\s,Angli(c oppidum-j Gleflcnburg Saxoni* 

ce, Jo. LtUndo. 
GoBEvM, Gallix promontorium j Lc Four^Cerar,\lerCt 

in fua Europa.^. 
GoRDVNi, FUndria yrhs-^ magnitudint ctlthrif^Gcn^t^ 

"Marliano. 
GoRTYNA, medittrr. Qreta oppidum; Gurt\ni,Sophiano, 
GoKGADiiS,marnJtUntici Inf-j Iflas de Cabo Verde, 

G .'Mercatori , 
Gt.aec\a, Europx 1{egio,hodie incolnCracK Romech», 

TunicB F^oromeliiW^^r, Ortelio, 

Gra- ^^ ii?- XiX*>'^ c/t^afhi^up^Ao^- hfteh. Graiae ALPES S*Ufforum ^LomlarJiitTrdi^D^aiar^^fy 

Montc minore di S.llernardo,o Colomnc di loue, 

Leattdro ^lhcrio. 
G !iAC c AKis, Hifpanix op'^idum ; Agredaj Qir. Clufto. 
GR\KT.\,,^figlia-vrhs olim «ori/?.^ Cairgrand Tiriun» 

tiice , Grantebndgc Saxonice, Camebridge nunc cor- 

rubte, lo.Lelando. 
Grinnes , 'Belgij o^fidum j Rhenen, Tet.Viuto. Grin, 

'B. 'RJiennno. 
GiiVDii, qui & l.EVACt.^Belgij nobili^.yrhs "Mttfis facra-i 

Loeuen, H. Leodio. LinnQ{s,%farliano. 
Grvmentvm, Lucania oppidum mtditerraneum j Sapo- 

t\AX<\,L./1lheuo. 
GvGERNi , Germanix fnferiorts pobuli-y Die Gulichefi 

Tetro Diueo,^ B. T^kenano. 

G\-SiD\'i<i,Belgij am}flij?imayrl>s •,Gcn6t,HukLeodi(r. 
GvNTiA, 'J{f;ecia oppidur/i • Gunsberg,3. 'R^enano, 
GvTALVS ?/in.ViADRVS Ttol.Ctrmaniefl,Dxi Odcr, 

^lthamero. 
GYMNESlAEjWf BaLEARES. 

H 

HADRIANOPOLIS,^«<f //m^ VsCVDAMA,</«W<f OrE* 

ST.\,Thracix 'yrh ; Hadrianopoli, Hug.FauoUo. 
Haemvs, mons Tbracia-, Monteargcntaro Italii.]ia.U 

kan 7'«rc«r,Cumouiza Slauii,^nt.Tineta: 
HAGlNOiA,Bc/^j) \cgio ; llcnc^o\y,T et.Viueo. 
HalycidoNj Gallix 'hlarhcnen/is cb^idum j Peccaij, 

prts JiguemortesJo.Toldo j4lh. 
HAi^PADiyM, Hirpinorum in Italia o^^.-Arpaia,^,./^/^^ 
Harvdes, ad RJjcnum in lacu //crowio.Coflents,?^©^. 

Qtnalts^ 
HasbamvM , T)iocctJts Leoditnfis traBus •, Hafpcngaw, 

'Pet.Diueo. 
. Hebrvs, r/Wc/Z.Marifa G.^Kitr.YaliCi^n.Nicotaio. 
4,jf^y, . He D\l, Bur^undiee pop. • howvooxoncJB .'({henano. 
IIf.le i^.\,hf mar^ /Egxi \ M3iCtc;iMfo,'N .Sobhiano, 
yiELESAjHilhaniie opftidum ; V\ni,Taraphte, tpi-aexuni . 
HELLtsPON rvs,i-^»|«/?;« martj inter Selhim&^hy' 

dnm oppidum\ Strccho dc Gallipoli,/. Qtjhldo, Bra- 

chjum S.Gcorgi), l^oUtsrrano. 

HEMEROSCOPIVM^^v/i/f DlANlA- 

He HC o^ijSiciUte //«. jOliucrio, Frf:^p//(» , 
Helvktii , Ccrmanixpop./llpiitm mcoU •, Schwcitrei', 
Aeg.Tfchudo. 

HELVINVS?/i«.HOMATRlNVs5/r/J^.MATRINVS?fo/v 

Sarjinitum jiu. ; 1'iomba, L.Jllerto. 
Hephf.stias , Lemni InfuU oppidum •, Cochino, Hug. 

Fauolio, 
Herbesvm Ttol.& Vtodoro , Sicilix oppidum mtditerrn' 

neum •■,'P:ini.\hca,Tho.Fayello, • 

HeInBESVM Tolyh.oppid.Sialix mtditerrantum ; Grotta, 

Tha.Farello. 
Hermea Ttol. Mercvrivm 'Plin.,,.Africa promontor, 

ad mare \kditerr. ; Cabo bon, /. CaJlaldo,& Fa^ello, 

HERCVLEVM.Wf FrETVM. 

Hercvlis tvrr is, y^/r;c<e opp.;CoTC\xtxA,(af}aldo. 
Heraclea, Minoa Liuio , Siciliit oppid. ■yTena. noua, 

Cl.Aretio. 
Heracls^a, GallU Warhnenfs oppidum ; S.Gyllis, 

lo.Toldo ^■iib. 
Heraclea,^.'.'.c alias Hercvlanevm, Qmpani.t feli' 

cts yrhs jTurre di Greco,o Turrc di ottauo,L./f/^. H£RACLfeVM,/>rowo»/or/«»j Jf^ adTontum Eukinutfi*^ 

CAC3ii^G.%hrcatori. 
Hekca' Li s, promontorium Jfriae, ad Oceanum Jtlanti-' 

cwwjCabo de CAntin,G. Mrc««ror/. Gebelcihadich, 

Qd.^ug. (uricni ;fed duhitat an itx->, Ifel VsAGiVM 

Ttolemao yocatur. 
Hesperi C0R>i\/, y/fric<epromontorium;C3iho blanco, 

G .'Klercatori. 
lrlESPtK\A,yenn Italite nomen ; \u\h,L.^llert9. 
llp.TR\K\A,Italiie 7{egio ^ToCc^ni, L.^lh. 
ilETRVKiAE lucufTlin. VvLSiNLNSiVMo//WiBorcd 

di Monte V\3{cone.,L./4lh. 
Hermione , opp.maiitimum Teloponnefi ; Caftri,5o^/t, 
Hicesia Tiol. hfprope Sictliam • Panaria,F<:>e//o. 

HlERA,yK«CirSACKA,&THERASlA,/«/./>r0^fi/fJ//4Wi 

Vidcania,frf:^e//(?. 
Hi DRA, Stctliig oppidum; CiAcdi,Cl.^rttio, 
HlERAPOLis, Jjyr/tfVr^i; Halep/orrr Bellomo, 
HitKOsOLYMA, yrhsfacra^,Iitd«ne 'MetropoWs j Turcrt 

Cu/umobarech, Nic.Sophiano. 
HiEKA PiTNA, Qetie Inf.mariiima *yrhs jGieta petrt,' 

Nic.Sopbtano. 
H 1 PP O C V R A, ^fix yrhs; Onor, Qa/laldb. 
HipPON,/f« ViBO VALENTi.^, cppidum mtdittrrantttnt 

'Brutioruni; Maida,£.y//i. 
HipPON,2V«w/V/<c yrhs,cuittt 'D.,AuguJiinM olim Fpi' 

fcopns fuit; Bona, Gerar. \terc . 
HiPPONiATES ,finus^Aarii Inferi, ifui& Napetinvs, 

ac Terisvs ,item Vibonensis jGolfo di S.Eufe- 

mia, L./Jlherto, 
Hipparis Tyndaro , Hippasis I^ih.Se^ue^. Ypom 

Tttl. Siciiufiu.x Camcrini,/V:^e//o. 
Hipp.vtin, Sicilite fiuu.^ui & Pantagivm & Panta- 

CHI Ttolj', Por4:ari,I-/<:^tf//o. 
Hircania, J/ia 7i*gio; Diargumcnt,G.Mffrc,Strau3, 

Io.%Iaria KAngi-ilello. 
HisTiONiVM, oppiduin Samnitum, in Italia^'^ Guaflo di 

Amone, L.^lbtrtt. 
KiSTKiA, Italix l^egio, qutndam Iapidia tefle Tlin.^j 

lAna,£.. tilherto. 
HisPALis, Hifpat.iie cclehrt Emfoiium; ScuiIla,T«ir/i- 

pha,& Car.ilujtc. 
HfSPELLVM, Vmhrix opp . alius HisPELLiVM Ltandro-^ 

Spcllo,L.u^//\C5* Gttr.Fahriiio. 
Ho MATRi n V s,yide Ht lvin vs. 
HosTi A, Latij oppidum ad Tyheri^ oflium; Oftia, L.Jlh. 
YlosTiL\ A, ^monino, F snettc regionts opfidum-^ Hoftia, 

L.,Alherto. 
HvRTANVM, T^«yc/tf medittrraneum opp. jHorti, L./^lh. 
HYBLA,i/c/7/<c opp.:, Mi(illis,r/. //rf//o . Auola /"««:^e//o. 
Hyccara, opptdum Sicilix; CiLTin\,Fa:^tllo. 
HYERASVS,V/o/</rfKi<e^«.^Pruth,Gfr/jr.?l</erc. 
Hydrvntvm.Hydra Ttol.\tagnte Gracittyrhs m^ri' 

tirmu^; Otranto, L..A.iberto. 
Hylia Thuc. aliis ES'AR.\s fiu.\lagna Gr<sc/<f j Efaro, 

L.^Alherto. 
HYMERAf/o/.CELAE Kirg. Qaudiano &Tlin.flumen 

Sicilia; Sai (i, Fa:^el!o . 
HVPANNIS Htrod.Sarrtiatiit flu.;VtOo. Gtrar.%terf. 
Hyppadis PELAGVS,w.irM 'Rjibrt parsTtol.;titc\\\^Z' 

jaso di Maldiuar, ^hr.Ortelio. 
Hvpsa, fiufjtti Sicilia; Bihci,/^4^f//o, t ckr^^ H vPE RB OREVS, motis SarmatU ad Oceanum Septentrio' 
«<j/f»>,RiPHEVS ?/i«.Camenoipoyas.i.a«g«/«»j «r- 
ra,G.%lercatori. 
llYKiA^yrhs %lagna Gracia mediterranea, qute & Vria j 

OreiyL.Jlherto. 
HyriAjWc Zacynthvs. 
Hyrminvs ,flu.Sictlia j McLuYifTh.Fa^ello. 

I 

' /-* r * f/t !• ftiH- '^'^ DE R A, Lihurnia marit. oppidum •■, Zara, 7^.Sophiano,& 
^VJf .' Jf . Fauolio. 

i^ — Iagat», oppidumJfrica;Tcrgi,Iac.Caflaldo. 

lANicvLAiTm*^ /M//<e «owfw j \ta\\A,L. Alherto,etiam 

Thufcia antiquum nomen eodem AuBore^. 
Iapydivm,M<{ct«* Grxcixpromont. Salatinvm alias, 
&AcRA iapydia Tlin. Cabo de S.Maria,L.y^/^cr- 
lARSATH,v/f/r;V« oppidum -^Tedeicz, Qtjlaldo. 
Iargan VM,v^^<£ minorpi promontorium'i C.dc S.Maria, 

2^.Sol>hiano,& 3ellomo. 
Iaxetani ,Tarraconenfis Hij^ania yrhs ; 'iacaforte, 

(ar.Clufo. 
\^TLKM,hiJ}ania fluuiin qui inter Tyrenaos crlduhedam 
montes , aquo tamen ah ytroque difiun^M fpacio fluit ., 
"Ehro, QClufo,& Tarapha. 
iBtKiA, ^fia ^egio ; G eor§iin\, ,yilph. Adriano. 
lc AKiA Jnfmarts /Egai ■,'Nicir\n, Sophiano. 
ICOKIVM, Licitt oppidum ; Co^r\e, 'Bellonio. 
Jco^iiWMfAfrica oppidum; Acor, Qtftaldo. 
Ida, mons in Qreta Infula ; Pfi\orki,T et.^Bellonio. 
Idvbe DA , Hifpanix oppidum j Vbeda, Tarapha. 
Ietvm Tlin. Ietas excelsvs Silio,mediterraneum Si' 
cilix oppidum ; lato,Fa:^ello. 

ICEDITAjWe EgITA. 

iGiLGiLi, Africa ofpidum marit. ; Bugia, Qaflaldo. 
jLi.KDA,Tarraconen/is Hi/f.yrhs ;Leridi,Clufio. 
Illiberia jW Illiberis , Granata 7{egm metropol^ j 

Granada, T/irapha . 
Illiberis^W Salsvl^ > Callia Karhonenfis yrhs; 

S2nACes,Io.Toldo, 
Illiberis, Hijp.Tarraconenfis yrhs fColibre, Q. Clufio, 
Ilice , Hif^ania yrhs , qu* Tarapha alias Alone & 

Ilicitanvs PORTVsjElche/orrf,(^r.r/«/o.Ali- 

cznte,Tarapha . 
IllitVrgis, Hifpania yrhs ^Aldea el rio, Clufio. 
Ilivm , KAfiiS yrbs , decennali ohfidione ^uondam calami" 

tofA^;Troi^,SophianQ. 
Imavs , mons Afia ma)cimttf •, Altai (in quo omnes Tar- 

taridi 'Reges fepeliuntur ) lac. Qajialdo. 
Imbros, marti Mgai lnfula^;Lemhro,Sophiafw. 
li<GK\Oi<ES, fylua Germania; Die SpeCszrt,Ch.Tyram, 
l-NACii\s,T elo^onnef fl. Vht\izzi,N.Nicolaio,& Scph. 
Inalpini, Wf Ebrodvntii. 
Inesia, Wf Aetna . 
Inarimb Virgilio , Arime Homero , Aenaria Tlinio, 

Pithecvsa Strahoni,marM Tyrrhent /«/«/4 j Ifchia, 

G . Fahricio,& E rythrao . 
India intra gange m, A/ia 7{egio ^ Indoftan, e)c h. 

"Barrto^G.^Kdercator. 
l>iD\s, Jfui fla.celeherrimuf ; Indu, Qajlaldo. 
In G i N I VM Tlin. Isvvi C VM Ttoiem.ymhriee ofpidum ; 

Eugubio,L,/^/^erw, 
Inicvm Tauf. Inyctos Herod. Inyctvm Strah.& 

Ste^hano ; Sicilia opp.-^Lon^ohjndOfFa^ello: InTeramnia, F»)^r;<c yrhs j Terir\i,L.Alh» 

Invi cajlrum,yide Castrvm novvm. 

Invtrivm , "Boiariainter Jlpes pagin-j Mittcnwaldt, 

tAuentino. 
lOL, qua & IvLiA c MSAKEA, Afriae propugnaculum ai 

mare mediterraneum ; Algier,Ger<jr.'McrMf. & Al^h, 

Adriane. 
lOMANES^Afiaefluuiw ; Diamuna,G.%^crf. 
lo s, marii Mgai Inf. ; 'Nio^Sophiano. 
Iosedvm , Gallite oppidum ad Sequanam fluu.;Coihe\\, 

%larliano. 
Iria FLAViA , yrhs Qallaicorum in Hifp .nonnullis Pa« 

dror\ iQar.Clufio. aliis S.Mafia in finibus terrae. 
Iri^ vicvs, Lomhardia CiJpad.opp.;V ogherHyL.KAlh» 
ISAisiNWM, promontorium Jhernia ; Portmuck,G.Vfrf. 
IsAR, •Vf/ Tis ARA , fiuuiui GalUa Narhonenfs ; Lyfere, 

lo.Toldd 
ISAPis Strah. qui & Savis, fluuiui Flaminix ; Sauio, 

L.Jlherto. & G.Fahricio. 
lsA\K\s, flu.Trxcutinorum ; ¥og\ii,L.tAlherto, 
lsB\K\s,Sicilia fluuiu4 ; MAyhiCo\i,Fa^e!loi 
I s s A , Infula fnuitA driatici, Li fla, 2S/ . J ophiano , 

ISTIONIVMjWc HlSTONIVM. 

IsEDON SY.K\c A,xAfiayrhs ; QimhAvi,Qhami Tarts^ 

rorum Imperatorps Ti^egia ; Caflaldo. 
IssEDON scythica , *Afia yrhs ; Succuir, qua toto 

poene Orhi fola %habarharumfuppeditat,Caflaldo. 
Itanvs, maritimum Creta opp.;?a\xo (^(\io,SophianOm 
Ithaca, Injula maris Ionij,prope C ephalemam,^ lyfln 

patria^ ; Compare , N.Sophiano. 
Ityca, A frica oppidum; BiQrti, Qaflaldo. 
IvRA , mons Gallia "Harhonenfs ; Mont S. Claude, /«• 

anniToldo Alh. 
l\G\M,yide Ceretanorvm. 
IvGA rhetica Tlin. LomhardiaTranJ^adana montetf 

Monte Braulio, L..Alb. 
IvLiOBONA, (d/ecorww opp.; HonneReu,T .Diuao.Sed 

yide fHo^ue Ala elaviana. 
IvLiA ¥AMA,HifJ>aniayrhs ;SeriA,Tarapha. 
Ivlia felix, 7*/;».Salatia, Lujhaniayrhs jLisboa^ 

yrhs exoticarum mercium offcin/L-.,Taraphx. 
Ivlia liberalitas, ytt<c?5"EBORA pofiea^,Luftafii» 

oppidum j Eb o R A , Tarr.pha . 
Ivlia myrtilis, Hifpoppidum ^Vaern^Tarrpha, . 
•IVLIA PiETAS Tlin. aliis POLA, Hifria yrls;Vo\Zf 

L.Alherto. 

IvLIVM CARNICVM, '^jVtfCARNICVM IVLIVM. 

IvLiVM PKJESIDWM, Hijj^aniaoppid.aliii SCALABi-Si 

Trugillo,W Santaren,T<ira^^<e. 
IvLiOBRiGA, Hilpania yrhs ad Jherum flu.-^Logrono, 

Qar.Clufio,& Tarapha. 
IVNONis TEMPLVM, Hifl>.oppid.;Tr!i^:L\o^r,Tarapha, 
IvsTiNOPOLis, Hifiria oppidum maritimum jCabo de 

\0iri3L,L.Alherto. 
l\\ANri\s,\flu.Tracutinorum jTordino,L. tAlh. 
IvvAVi A , ^ua & Po EDic VM,!5oMri«e yrhs-y Saltzbufg, 

Auentino,& La^^io. 
IvvAVivs, flu. 'Boaria; Sa.\tz,Auentino. 

L 
LABATVS,T?;Vf Navportvs. 
Labadii Infula, marii Eoi; Ttol.Noui, Gaines. forte, 

CerarJMsrcatori. 

La- Labicvm & LAVicANVM, Litij mtiittrranem ^dguf'^ 

Valmontone,L. ^lh. 
hK&OK\kyiiidt Entflla. 

'LKCEox.iAOii yftlofon .yrlfi ceUhrif\M\^i\\iA,SophidM. 
Laborini campi, r4;w^4ni<c j Terra di Laborc, Lt- 

andro /llbtrto. 
LaCvs albanVs,!» LmojLagodi CaftclloGangoU 

io,L./llberto, 
Lacinivm, promontorium%lttgna C7r«c«<fjCapo dcllcJ 

colonnc, L.tAlb. 
Lacvs felicis ,,Aufiri£'^ Gemunder (ec,La:^io. 
Laletani , HifPania populi, qui & LACtTAM, dh 

aliii poflca Gotholani 'vocati-^QazoXoh^ ^TarAphi. 
hkMBEKfflu. LomhardittTranjp^dana; Lnmhro, L.^lh. 
Lamvm, L^ttij oppidum ., Mmno, Gtor.Fahritio. 
Laminitanvs ager, Hil^anix traBut-^ El campo de 

mohtcicl, (arXlu/jo. 
Lamell\m, hfulamarts Tyrrhtni; Malora,L.t^/^, 
Lameca, yrhs Lu/itania ad Vuriumfluuium ; Lamego, 

(ar.,Clufto. 
Lamps ACVS, %lyjia opp. ad Ht!U/J)ontum , Lampfictt| 

., ■ 'M.Sopbiano. «>r- i. •.'^' 

Lanvvivm, Latij oppidum j Tncliuina, L.^/Jmo. 
LANCOBRiGA.T^r^i Tortugoluiead Octanum j Allagoai, 

QClufw. '■"■"■ -, 

Latobrigi , oppidum adlacum I^manum j Lo(annc^ 
.i ChriJi.Tyramio. 
Latopolites, /Egypti ddtiilumoppidum iDcrote^ 

Zi^glero. 
LaRvs, amnh in Thufcia^\hzxGivti L.^lbtrto. 
Larivs lacM,qui & Comacenvs j Lombardix Tran* 

f^adana ; Lago dj Coma, L.%Alb. & T. louiot 
LARTHES,^»ro«mo, Thufciafiu. j Marta, L.^lhi>. .♦ h^ 
LaRIS SA^^Mactdtniafrbi marittma^; Lanzzo,2V'ir. J** 

phiano in tabulafua Gracitti ". 
LAKiAGARA,>A/ia: yrbsi,C2tiicinn,Gtrar.%ferCt 
Latera, yrbs Gallite 'Marbonenfis ad mare mediterra-* 

ntum \ LAtez, lo.Toldo xAlh. 
LartHE nIAN VM, mediterraneum Thufcia oppidum,quod 

(Sr Veientvm yeteribm\ MarrhcniAno,L. ^ib. 
Lativm, Italia 7{egio; Campagna di Ronu.L.o/^/^. 
Latoa, Infula marh Libyciprope (retam-y Chriftiana/ 

l^I.Sophiano. 
LAVS,y«i(2r Talavs, Lucania flu.-^Cocco flu.L.^lbt 
Lavm TUn.Lucanix mediterrdneum oppidum ; Laino ca- 

i{eWo,L.^4lbert04 
Lavda POMPEiA, Infubrum ytifyLtmbardiaTranffa^ 

dante; Lodi,L.KAlbtrto. 
L A\ MELLVM, hfubrum oppidulum ^LamcIIo.L.o^/^. 
Laviacvm, .Aujlrite oppidum; LaufFen,Wo/y^. La^i^* 
LaVreacvm, Juflria oppidum v Ens, Lai^io. 
Ledvm ,y?«. Gallite Narbontnjfspropc meniem Ttjfula* 

num 5 Lcz, Car. Clufio. 
Legio, Hi/pamtc 7{tgio; Lcor\,Car.0ufto. 
Legio germanica ,jrtt-e crSEfTiMA.irfm Svbian- 

tia,8c Regia LEG»A,£-e^»«»/if K^g^^ mttrop.; Lcon, 

Tarapha. 
Lemanvs , lacut GalUte "Hariontnfis f I^ de Gcncuc, 

loanniToldo. 
LemoviCes, GalUte popuU ; Limodns, XlarUano, 
Lemnos, Infttla.marii j£gxi;St^\\mznc^Sophiam. Fa» 

uoUOfC^ Erythrao. LeON Euboea Infula pramontorium; Cabo Mantclloj 

T^ic.Sophiano. 
Leontinvm, SiciUa oppidum \lAX\x\n\,Arttio. 
Lepas vertex Thucyd.SiciUa mons ; iMonte Crimiti, 

Cl. fArttio. 
Lepont n,y««r IIelvetii, 'KlarUano. 
Leptis magna, oppidum maricimum Jfrica minor»; 

Lcbida, GtrAr.%lcrcatori. 
LtPONTli ALPfcS j Dicgrauwcn pundtner, Chriflo" 

phoro Tyramio. 
Leria, fK«eCr EDiTA,?^f^«i VaUntiani oppidum;Lis'\2i 

Car. Qufio. 
Lek\a, Inl.mari^ jEgtn; Leto,TJ.Sophiano. 
LtKSA, palta in Ttloponnefo ; Vho\^cA,7^ .Sephiano. 
Le$t\m, Troudii promont. ;Scorp\MH,7^ .Sophiano, 
Lesbvs, Inf.martf Aigai ; }Actc\\n,N.SophtaKo. 
Letvs mons.Lombardia Tr.:nffadana,U i\^\ di S.Pcle^ 

grino, L.y//^erro. 
Le\ Kti^^Belgarum pop.ptdximi Grudiu\ Lucucn,\/4r.» 

UanO. 
LevcaspIS, Lyhia yrbs; Rips: aIbx,G.%/frf4fori. 
LEVcoPETRA,2>r««orKw ftrowo«;6?i«/7)iCapo diSpar» 

to \'cnto, L.iAlbertOi 
LevcEjW* Achillea* 

Ltvci, frtiamons ; Madafa 5i Spachia,?*^. Se//o«io. 
LevcogaI, toUts (ampania-y Luncra, G.Fabritio. 
Levcas, InfkU inttr EptirUm & (ephaUniam l»fulam\ 

S.Maura, N .Sophiano. 
LevCasia.Wc Sa.mothracia. 
LRVCiMNE,(orc)ir«c Inf.promoHiorium; Cabo bianco, 

Nif. Sbphiano. 
Lexovii, & LE»OBii,in GalUa Ctltica pop. ad Oceo' 

num ; L\r\cu\,%IarUano. 
Libvrnia, Germania T^egio ; Crabatcn, I.4;^io, 
LiBVRNVM mart (jceroni , Mare TYRrhenvm aliis\ 

Mar Tofco, L.Mberto. 
LlCA lES, qui & L\CATii , popuU ad Ucum fiumen Ger^ 

mania ;Lechti\i^cr,,Auenfino. 
L\COKiTi\KGl$, Hifpaniayrhs;^ur^os,Clufio. 
LiCVSj 'Khstite in Germania jiuu,; Lech, G.Fabritio^ 
LiGERis, GalUa ceUberrimMflu.^ Lo\ie,%1arlianQ* 
Ligvsticvm mare; Mar Iionc, L.Jlbcrto. 
LiGVKlA, IiaUa ^egio ; Riuiera diGcnua,L.>^/^i 
LigvrVm MONTts, in Thufcia^ •, Montagjia di Cit- 

rara & di Lunigiana, L.Albeno. 
LiLiR/txM, promor.tonum SiciUx,yerfM Occidenttm, 

Capo Boci, Fa^tllo. 
LiLYB^VM, SiciUa yrbs, in ipfo Lilybai promontorio; 

MArCi] 3, Fa^ello,fir xAretio. 
LlMlA & LETHE,TonugalUa fluur, Liiua, (ar.CUifio: 
Linterna VAL\$,(ampania ftUci^;\..^vo >\e\\k patria, 

Ltandro Albttto. 
L\KrEKf<\ M,Camp.feUei4 y Torrc della pafrr*,L.yf/i^. 
LlNDls farna , Infulaprope ylngUam ad Oflia Tutua 

flu.; Halig Eilande, lo.Lelando. 
LiNGON ts, GalUa populi ; Langresy^V/rfr/irfwo. 
LiQ^ENTiA Tlin.Carnorum flu.; L\uen?n, l^.yl Ihtrto. 
Linis,yide Clanivs. 

Liss\s, Illyridii opp. maritimum ; A\eGo,Sophiano, 
Liyi,Jfric<ifluuifn ; LufTo, Iac.(aflaldo. 
IA\A, Africayrbs adOctanum Jilanticum ; Larah,(7* - 

rardo'^'lerc(t{ori. hawiCiiCafialdo. Loc AN vs ,fluu'm Vlitgnx Gracia •, fui & Sa gra j Sa- 

Locvs FELix, ^ujirix oppidum 5 Wels,Wo//^.I^^Jo. 
.LoNDOBRiES , TtoUm.InfuU Ocedni frope Lujitaniam-y 

Barliriguas, »Ahr.Ortelio. 
LoNPiNVM, & LoNDiNivM, item Trenobantes 
POPVLt ysAnglia Emporium cr T^egia^ ; London, 
Dan.T^ogerio. 
'LovAD\s/i,yifrici marit lnfula.,L^mpi6oCa,%lercarori» 
hoT OA,InJula martt lonij ■■,Gw3ivdiizm,Sophiano. 

LotOPHAGITES ?*«/. MEN1NxP/?«.MiRNIx7o()'^. 

Infula marii Africi, hojie Gci:hi,Fa:^ello. 
LvCAfyrls (allaicorum in Hiffania^; Lugo, (^. (/«/T», 

LVCVS AVGVSTI,'VJ</# Ar^ SEXTIAN^. 

LvcANiA, Italia f^egio •, Bafilicata, L.y^/^frro. 
LvcRiNVs, lacuf Campani^e-j Mare mortuum,i^(t^r/no, 
LvGVDVNVM in marmorihiii, Lvgdvnvm apud Au&o- 

res,Gallix Emporium, ad confluentia T^hodanidsr/ira- 

rfsfitum ^hion, /ihr.Ortelio. 
LvMNiMiA, Lufttania ohpidum ; Auiz,Tarapha. 
LvcvLLANA viLLA, Latij ojfp.-^ in /E^uicolnjYufczto, 
-■ L^xAli/erto. 
L\^JE fin$tf,yide Ev.ic\S. 
h\SAV.i\M,promontoriiim Hijpanixadmare ^editer- 

raneum.,C.^t \3\\ii,QLJretio. 
LvTETiA^Tr^j Galli* nemininon nota-, Paris^^M arliano, 
lj\i))i\K\,Germani<ii populi -jDie Slefier,r^r. fyrami^. 
L\C\s, fiuu. Sicilite j Viod. Siculo-^ Platina iAretio, Fa^ 

T^ello Platani. 
LiHCUti.iTi.iJactft in^^laced. j Lago de Lochrida,«yo^j5'. 
Lychites, palufjrmenia, Ttol. L\(Qc\\in,Jbr.Ortelio, 
L^iCHUiD^SjVrhJ^acedonite ad lacum Ljchnitem'', O* 

chrida, Sophiano. ■■--'■ 

Lycini /or/iw, rtide Forvm. 
LY(^i\s,flutti "Bulgaria^inVatmhiumfe euoluens-, lCcha, 

Cerardo 'Mercatori. 
Lyn dvs, 7{hodi Jnfulte oppidum j Lindo, Jo^^w«o. 
Lys I MACHiA,T^r^f;<c iprhs; Hexamili,Jo/»>^w»o. 
Ly sna, Inf.marts Hadrtatici ; Liefena, Hug. Fauolio, 

M 
MACHARA,iy»«/;<e oppidum ; Cittadella,F4:^e//o. 
Macra, fiuuius qui diutdit Liguriam d Thufcia ; Magra, 

Leandro ^Alherte. 
Mactorivm Herod. Macharina TtoLSiciliayrhs', 

Mazarino, 0.,yiretio. 

MaCARONjWp ACHILLEA. 

Mage trobia, locM in (jUm ;T oawx, \1arliano. 

}^ AGi^LsiAy^Macedonia promontorium iCabo Veriiclii, 

IsL.Sophiano, 
Magvntiaq^M , "Vrhs Germania ad 'T{henum, .Archi- 

eptjcopatui titulo injignita ; M-ents.S. ']\i;enano. 
Magnvs PORTVS,t^/nV<c jSerem ^octo, Qtfialdo. 
Magnvs siis\s,yide Chrise. 
Magna gr-ecia, Italia T^gio; Calabna (upcriore, 

Leandro /ilherto. 
Mal ACA,mAritima Hifi^ania 'Batica oppidum ; Malaga, 

(ar.Clufo. Kc}-/cfC' 
Malka , alias Mai.evm , Tcloponnefi Tromontorium ; 

C.Miilio, Sophi^no. 
Maleven rvM,Wc Beneventvm. 
Ma LiACVS yfintts mar^s j£gai ; Golfo del 7^\tor), Soph, 
MaL'./' Af^iJric^finuiM i }^i\iiiiio. Iac,rajiald}. 

Ma- Mamertinvm fretvm , inter Italiam & Siciliam j El 

faro di Meffina, Ahr.Ortelio. 
"Maisda, flu./ifia ; Menan, Gtrardo 'Mercatori. 
Mandorinvm , oppid.Vlagna Gracia medittrraneum 5 
- Cafal nowo, L.Alherto. 
MANDVRiVM,/<if^ /l^ulia Vaunia ; Andoria lago,L*- 

andro ^lherto. 
MaNIA, ^«<C <2r MENAVIAjCjrEVBONI A,/w/«/4 iW?r ///- 

hionem & Hiherniamjiodie Man./^w^/ic*',Manau "Bti 

tannice,Humfredus Lhuyd. 
}AA>iT\A,Lomhardia Tranjjadanayrhs celehris jMan- 

toi,L.Jlherto. ' i -2-'.. 

MANTVA,H;^i«MJ« yrhs , ^ua & Viseria, itm Man- 

tva Carpetanorum diBa rf^j Madrid,T4r4^A<c. 
Manliana, Hiffania "Batica yrhs , juafortafie ^uo^ue 
■■ VLLhe^;Mot\tcm.^.yoT,(ar.Clttfio. 
Mandragora,-^* yrhs ; Mongalor, lac. Qafialdo. 
MAmoLK^Infula Oceani Eoi ; Iflas de Pra(jel , Orteli». 
MAfETA,Sarmatiaj4fiatica oppidum adTontum Euxi' 

num i Copa, Gerar.^lercatori. 
yiA^ATHOti, ^chaia yrhs ; MiLrAthonSi,Sophiano. 
MARONiA,Tr^j Thracia maritima^; Marogna,N;Ve/4(» 

Sophiano. Trtjnl; 

MARONiAS,rz/Jc*<r opp.i, Maras,/&fff 'Bellonio. ^ 

MARCODVRVM,</;Vio«« luliacenfis o^/».jDurcn,3.J^/$f« 

nano,& Ter.Viuto, 
Mariana WLLAyLatij meditermneum oppidum^^lAin' 
\ no caftello, oZagarolo,L./^/^mo./ < »■ • J<«':o ; , ; 
Martiana sylva in Germania^', alias Matitianvm 

NEMVS, quod & Bacenis i Schvvartzwaldt^S, T^tm 

»ano,&Tyramio. 
}AAKGAt^A,,Afiayrhs ;Mognin, (afialdo. 
Maritima ciYiTM, 'Galtia Narhonenfis ; Martegu^ 

loanni Toldoi ;-o.rr.' v \ • ^( ". *.l 

Marmarica , kAfia %tgio jBarcha, QAug. Qurioni,^^ 

2^glero. 

MAROBVDVM,*V/</f BVDIENVM. 

Makt\ A^TtoL qua& P0MPILOS&P0MPEIOPOLIS5 

Hi^aniayrhs;\?&mpQ\oni,Tarapha,Qar.Clufio, 
M AR c I A , Hifi) . "Batica oppidum ; Marcliena, Q. Clufio, 
Marantivm , medittrraneum Thufcia op^id.; Rrpa ma- 

Tin{i,L./ilherto. .y.a. uvku; j«u-. -. .1 

Marsicvs /rfc»^,W(r FvciNVs. 
Marrvvivm , Vlarforum in Latio opp. ^Mavio, L.Jtf» 
Marianvm,& MERELiANVM,e'/)/';</«»i Qampamafel^ 

eh;M3Lihtino;L.Alhtrto. ...... ..!'ij; 

Marianvm , quod& Malianvm, Inftihrum ofpidum ; 

Marliano, L.^/^mo. 
Maria /4f«^,i>;V/(? Arapotes. 
Marysvs , Vaciafiuuim ; Maros Hungarice, Marrifch 

Germanice, lo.Samhuco. 
Masaci, oppidum ad °S4ofam ; MACseyck,H. Leodio, 
Mass A, ,A frica fiuuiuf ; Sus,Iac. Qafialdo, 
Masbvrgi , yide Avca. 
MASsiLiA.y^off«/{"«m Colonia,Gallia%farhon.admart 

%Iediurraneum yrhs j Marfeille,/o,yo/</o./f/^. 
Massicvs mons,yide Gallicanvs. 
Ma s s I cIj montti promontor.in Campania felice ; Monte 

DcAConc, L.y^lherto. 
Matiscona , yel yt yeteres codices M ati s* sana, 

Qafari,Gallia opj^idum adJrarim ; MiCcon,Thilip. 

Ma- Matthci Taciio, GallWBelgicx populi ad 0<eanum 

ZecIanHers,ile«/«o Lemmo. 
Mativm, (jeta hfuU meiropolii^Caod^A^TielLinio. 
MAllhRA, Halycarnafei ,7\DERWM. Tiol. TvDER 

& T\OKA,yml>riig oppidum yi odi, L.Jlhrto. 
Matrik\s flu.yide Helvinvs. 
Mavkitania tingjtana ,^/m« 7{e^io -^ Rcgno di 

^orocho, Qtl./iug. (^utioni. 
MAVRn ANiA ytra^ue,cum Africa minore. hodie yo 

catur Barbaria,^ ^r.Ow/zo . Mavretania habent 

numifmatA^. 
MEAGRVS,/w/:/ro/>e Neapolim ; Caad del o\\o,L.Alb. 
XdhCON vs, htfuU marn /£ga:i,yna f> CycUdthui ; Mi- 

co\c,Sophiuno. 
MEDlOLVM.We ECELESTA. 

Mediomatkici , quorum metropolti %leta, quam "Kiet^ 

yocanc iWeftrcichcr,3, 7^/;en4«o. 
Mediolanvm, hifkbrum metrbpoli^ • Milano.L. /flb, 
Medvacvs maior,fl.Fenetx 7{egioni4;Tlin. la Brenca, 

L,/ilberto,& G.Fabritto. 
MedvacVS minor,fi.ytneta \egiont^ -.'Plin. Bachilio- 

riC,Leand./ilbtrto. 
Med \SA,3rutiorum flu. •jMckina, L ^Alberto. 
ME.mA,Jfia %tg%o,admare Qafpium ; Seruan, (afialdo, 

C2r G.\lercat.ori. 
'Megav.a, nAchaite oppidum ^ Mcgara^J^o/^/^/^tno. 
Megara^-v;*; maritima .^icilite ^ Auou{{i,Jretio. 
Mega, promontorium Jfrica j la Giiarda, QtJiaUo. 
MEGALOPOLis^w^rfrf^rt- oppi.Um; Leont3Ti,'N .Sopk 
Melas, fintn maris /€g<ti; Golfo de Caridia,Jo6/;/4«o. 
M E L o S, Inf "Mari^ (jetict^inter Cretam &S unium/ichaix 

promontorium j Mi\o, Sophiano. 
Melm A,lnfmarA Hadriatici,prope Valmatiam^ Meli- 

diySophiano. 
Melita , marii mediterranei InfuU noti/^ima-^ Malta, 

Gerardo %Ierc.& Quintino Heduo. 
Melibocvs MONS,Gfrm-«»;<f Cattorum oppidum-y^^at- 

zet\c\Qn\>ogCT),Chr.Tyramio. 
MeLAKGE, Emporium Jftc; Milipar, Cajialdo, ybi cor 

pu^ D»Thom«e requiijcit. 
"MELPms, Hirpinorum in ltaHaflu.;\\e\f.\,L.<^lb. 
yiELO,flii.(jttullo,apud 'Bri>iiam j Mcla./-..>4/^mo. 
Melodvnvm, rf/r<«r«»j opp.-Jfodie Mctun -\larliano. 
IAelpwm, hifubrnm oppidum j Melci, L.Albtrco. 
Melane mons Tiol. Sinai & Okeb infacru littertt-^ 

hodie Sinai ChriJlianiffTnT^A %laurh,N. NicoUio in 

obferuationibui /ui^ Orientalib. 
Menavia,Wc Mania. 
Mentesa, Hifpanix yrbs j lacn , aut Mentcxa ^ro^e 

lacn oppidum, Qtr.CUfio. 
}A Ei<E, mediterraneum Siciliit oppidum •, Mcnco,F4:^f//o. 
MENiVM,id*-o«/<c oppidum j Mc^Acn^iUT^y^Ch.Tyramio. 

MeNTNX^-V/W; LOTOPHAGITES, 

Menvthias /'ro/.Wif Cerne. 

yAEUAPU^^Belgij populi j Geldren(es,Iuliacenfcs,& Cli- 

ucnfes, Hub . Leodio. 
"MERyLA, fU.Liguriai Mcira, ZL.w^/^mo. 
Me^cwku promcntorium^.^frica o»"«or«jCabo bono, 

G.%ierc.& Fat^ello. 
MESSAPiA,%/agn(C Grtscine meditermnea yrbs Mi^ino, 

Leand.y^lberto. 
MtSGANA , yrhs adoram %lart) mcditerranei ; Hif^ani hu 


A]'^CT,%fauri Gczeir yocant,Ta:^e!Uf, 
MESiAyfyUa Thufcix; Bofco di Baccano, L.y^/^. 
MESSANA,J/«//<e Emporium, ad Fretum 'Klamertinumi 

Mci(\TM,Fa:^ello. 
Mesovot AM\A,/iftx T^gio ; Diarbech,C%/crc. 
MtSENlACvs finui,marn %lediterranei,a %1efjent Telo- 

ponnejiyrbe nomcn habens;Go\to dc CoTon,N .Soph , 
MESEMnRiA^Tv/)/^*? yrbs ad Tontum Eu^cinum ; Mc» 

fiinbi iA,N .Sophiano. 
Mes\ A,TeninfuU Galltx Narbon.;McCc,Lo.To!d'). 
Methoke, Teiobunneji yrbs maritima-^ Modon,io^^, 
Me J ELVTES,Sgypti opp.ad Oflia Nili; Rofctto nojlrtf, 

Rafchit Turcts,Qaftaldo. 
Me TAGONiTES , promontorium yifricx . Cabo de trcs 

forcas,^4//<»/^o. 
Metavrv», flu.3ruiiorum ■ Seminara,L.y^/i. 
Me TAVRVS, fUuius m Ticeno ; Metro, L.Alberto, 
Me\ A>UA, Fmbrix oppidum ; Beuagna, L./tlb. 
MidobriCjA, HiJJj.yrbs . Mont m3i]OT,Taraphx. Ciui- 

dad Rodri2o,67/./?^0. 
"Mu. LEA , fUuiin Sicilix; S.\u\\3ir,o ,Cl. Arttio . 
MisTWS, fUuiii4 Lomb. franjfadana i Mcnao, L.yflb. 
'Mi>i\o,fU.Thufcix,^ui& Ceres j Mugnonc,L.///^. 
MjNOON,/-y/^.o^^. {4//rf/cor«»»-,Mondo)edo, ^.{r/«yro, 
MlNivs, //«/«/*/ Hijlanix -^Minio, Qar .C Ufio. 
MiNOA,portui Qetx InJuU ; A\\.CTnuT^,Sophiano, 
M\f<oiA,yid! Heraclea. 
AliNARii, montes aliiflimi Somarix %egionti,in ^ngUa-y 

Minedepehille, Lf/rfWo. 
MlNNAGOKA,/y/J« yrbs ; Maciqucparan, /^c. Qajlaldo, 
MiNTVRN* , Qampanix in Italio-^ oppidum jTraietto, 

Georg.Fabritio. 
MlNYA,4-/^wor^/ Infoppidum ; V\3ii\,N .Sophiano. 

MiRNIX,Wc LOIOPHAGITES. 

M\SA, flu.in Ticeno ; Marotto,G.f 4^mio, 

MlSISTRATVM,Wf AmASTKV. 

MiTYLENE.Tcr/'; Lesbi lnJ'.;M\t)\in,Sophiano. 
MoCENiA, opptdum Germanic. ad Z)<f««^.i Montzing, 

/iuentino. 
M.OE>i\s,flu.Germ.in Franconia^;T)'\c Mcyn,Tabritio. 
MoD\RA,JJix yrhs ; biCnigar.QajUUo. 
MOESIA Superior,Eurnpx l^gio ; Scruia,Zl<«:^/o. 
MoESiA !nferior,Eur6px ^^egio ; Bulgaria,L<t:^/o. 
MoDOETiA,/M/«^r/<w oppidum ; Monza, L.Alberto. 
MoLOCHATH, /ifrtcx flu.', NocoTC, QaJlaUo. 
MoNA Infula^, inter .Angltam & Hibern'iamfita-.:,ah 

incoU Mon , ab Angln Angiciay yocatur, Humjre- 

dm Lhuyd. 
Mo's,oviUCA,Hi^.yrhs'Bxt'tcx:,}sf^nohT'\g^,QClufto. 

MoNDA, cfui Strahoni M\L.\ADAS,HtfJ?anix fiu.jMon- 

dego T\OfQarolo CUfio. *« 

MONA LVS,5/f///<e fUuim ; Pollina,F4:^f//o. 
MONTES /ipuanorum, LiguTum,Segaunorum,Tegulioru^ 

yioUtum,in ThuJ'cia\Momi^n3. di Carrara,&: di Lu- 

n\g\3in3L,L./ilberto. 

MORIMORVSA^-vi^/f BaLTICVM. 

MoK\m,'Belgijpop.;Tarwa.ncn,Hub.Tho.Lecdio. t<^t(ji\-n n. 
MoRlDVNVM, >ri'i o/«»J cUra%lurotrigum,Alb'ionti In- 

fuU i Somerthon,/. LcUndo. 
MoKG\S,T lin.f Uuiu^ SaUJJorum -^Orco, L.jUerto. 
MosA fU. e)c Vogefo ongtnem trr.hensjn HclUn&ia Oce^ 

anoje imniijcens •, Dc MicCc,,yibr.Ortelio, 

- . c Mo- 

yl/ionf CACi . Hifj^ m^n<AM . Coy iy 


MoSELLAjTcjVf ObRINCA . 

MoTTA,5ia7i« op^idum liiioralejVoTto Ga\\o, Fa^i^elh, 

MOT^ C\,Sicilite yrhs interTachinum <3 Lily^eum pro- 

monterium ; ModicA,y4retio. 
yioTH^CAms, fluui/f^ Sicilia-y Cycli ,Fa:^ello. 
MvROTRiGES, ^m&SyMOiKiGEs,/ilbionh Infpopttli j 

Somerfetshire mennc, Lelando, 
MvRGENTiVM i/ra^.MvRGANTiA Liuio,o^ftdum Sici- 

lia j Agnuni, Fa:!^ello. 
tfn^- MvNDA, Hi^aniie yrhs , thi Ctefar Tomfetflium infu' 
' ^OT T?fmV;Mundecaran ^retto,MonAa,QClu/io. 

MvKELLA , Hijpania yrhs'^ in T^egno l^alentiano j Mo- 

rella, (rfro/o Clufio. 
MvRGis, Hi£>ania yrhs ; MmGi, Qtr.Clu/io, 
'MvTisc JEjl^mhria ofpidum jTrcui, L./ilherto. 
MwTWA^Lomhardia Cijpadanayrhs ; Modena,L.y//i^. 
'bAvTiLV M,Flaminia oppidum j Modiana,L.«^/^. 
"M^ ChK je, T eloponne/i opp.; Agios idrnnos, So^hian», 
MsLAfyrhs Sictlia;MiU'/.on,^retio. 
M\L!E,Sicilia oppidum ; Mi\izzo, Fa^^ello. 
Myrina, Lemni yrhs Jnfula j Lemno,T ."Belloni». 

MYRTlLIS,Wf IVLIA. 

MYSOCORAS.^orr»* /ffrica,Gozi i^ono ^ Qtjlaldo .Tca 

cedor, Gerar,%dercatori. 
N 
Nagara.c^/* yrhs, yK<€<5-DiONYsiopoLis t, Nerg, 

Jac.Caftaldo. 
Nagi e^a, Hijp.oppidum; Nauarra, QeL/^ug. Qtrioni. 
Na n n etes, Gallta maritima ciuiias ad Ocednum j Nan- 

tes^Xlarliano. 
Nantvates , ciuitas Gtrmania ad lacum Jcronium; 

Qo^znts^^S/larliano. 
J^iAK, flu.ymhria in Sahinti; Ncgra fiumc,'L./flherto. 
Narbona, colonia 'Dtcumanorum.fiueAtactnorum,Gal-' 

lia 7\larhontn/is yrhs t, Narbonc, h.Toldo. 
'NAKNiAfl^^mhriain Sahinis o^pid.^uodf^ NeQVINVM j 

'Nerni, L./flherto. 
'Nav.s Oi<,flu.Jllyridii ; Narinz3,Htig.Fauolio. 
"NARiscif^Boiaria populi -jNoidgiw j^uentino.Voithlca 

dcr, G.Fahritio. 
N ASAhATH, .4 frica flu.;Sofs&o\si,Iac,C ajialdo. 
Na tar o n vs, Qampania flu.; Arona, L. Alherto, 
Nati s o,Fori lulijflu. jNatifone, L. ^lherto. 
N AVPACTVS , oppidum jichaia,ad finum Corinthiacum j 

Lepanto,5o^/;/<«wo. 
Navplia, Teloponnef maritimum oppidum ;NATpo\i de 

Romania,i"o^/i;<»?jo. 
Navlvm, Uguriaoppidum ; No\i,L.Jlherto. 
Navportvs Tlin.qui& LABAT\s,fluuius Fari luliji 

Quiete^jL.KAlherio. 
Nav portvm Tacito, Hijlriaoppidum, Labato caftello, 

'DalmatikhuhQAnijL. /ilherto. 
Navstatinvs porti^ P/;«.Phoenicvs TtoLSicilia -, 

Y indicATi, Fa^^ello. 
Navstathmvs portM, Qtcypari amni yicinu^Jn Sicilia-^ 

Fontana bianca,o/f rmo. 

NaVALE C;tS. AVCVzVe ForVM IVLII. 

Naxos , /«/«/4 marts /Egai^yna ex Cycladiht*}; Nicfia, 
• • "Mic.Sophiano. 

Neapolis, 'jvlacedonia cppidum adfnum Strymonicum; 

C}\n\\oYo\n,lsl .Sophirno. 
NiiAS, Sicilix oppidum-j Noto,Fa:^ello^<C^ ,Arefio, Nebis,^««. Qallaicerum ; Ncnt, Car.Clufo. 
Nebrodes, mons Sicilia; Maduma,r/.t^rfrio. 
Nemetes ad 7^henum,Germaniaopp.; Spcyrj^S. 7{J?en, 
NEMETOfiR\GA, Hijfania 'VrAj^Val de nebro, T^rrf^A, 
Nemavsvm, GalliaNarhonenJis oppidum ; NifmeSj/o- 

anniToldo^Alh. 
Neomagvs, Gallia Narhon.opp.;Nyon,Io.Toldo Alk, 
Neoportvs, Carniola Germania %egion^s oppiuum; 
1*"' Laubach, Chr.Tyramio. 
NEPiTA,^«««;cir Nepe, medittrraneum Thufcia oppidum-y 

Nepe,L.yilherto. 
Neptvnivm, Latij maritimum opp.;Ntttun\z,L.Alh, 
Nermi, Gallia 'Belgicapoj)uli-.^ouxnMfMarliano.'N.ojt' 

««//«, Oudenardc. 
Nerw M promom.yide Artabrvm. 
N ESS\S,flu.Thracia;Nc({o,Sophiano.T. 'Belleniuifcrihtt 

eum d Turcts Chara(ou yocari; d Gracisytro Mcftro, 
Nevris, Tropontidn Inf;M^vmoxi,F auolio. 
NiCER ,Germania flu., (jui yniuerfum 'Wirtenhergenftm 

Vucdtum perfluit ; Necker.S. I^henant. 
NjCtiobriges, Galtia Narhonenfspopuli^Tcxxitoite 

de Monpeliers, lo.Toldo. 
NicoTERA, "Brutiorum oppid.mArit.;N\codxo,L.Alh. 
NicoPOLis , Epeiri oppidum adQfiiumfntu AmhraciJ^ 

PrcaGZ3,S ophiano. 
NicopoLiTANVS,y?»w Tropontidps ; Golfo di Mon- 

tance,!B«//o»/W. 
NiCOPOLis , ad radites Hami momif ,Thracia oppidum\ 

N\cQ^o\\,Sophiano. 
NtCJEA^^Bitbynia mediterranea yrls ; N\c\\C3i,Sophiano, 
NiCEA Tlin. quaTtol.&^ntonino NiciA, Liguria oj^* 

pidum marttimum ;Nizzi, L./Jlherto. 
NissAEA,tAchaia maritimum oppidum adSinum Saroni» 

cum ; Sahna, Sophiano, 
Ni si A, tAfrica opp . ad mart medittr. r, Nubia, Fa^tllo, 
N\s\R\s, tnfula maris Vlyrtoi yNiCixo,N. Sophian9. 
NiTiA,yide ANiriA. 
NiTiOBRiGES, populi prokimi Narhonenfhf*s;Mox\^eU 

\\cx,\larltano. 
Noega, Qallaieorum in Hifp.oppidum ; Nauia, Q. Clufo, 
NoELA,feu No\l\ MyQallaicorum opp.;Noya,Q.Clufo, 
NoMEST\ M,Sahinorum cpp.;L3imentan2,L.Alhtrto. 
NoRBA CAESAKEA, Hijj>ania opp.;h.\czntix&,Q.Clttfo, 

<2r Tarapha. 
Noricvm RiPE^iSE, Auflriaoppidum;lr{nuCmc\i,La:^to. 
Nov.\CiA,Sueuia Imperialps yrhs jWeiflenburg^C/.Frf^. 
NovANTVM , promontorium Jfo/i^c jArdermoutheadc, 

Ger.^Mercatori, 
NovEM pagi , Tlin. mtditerraneum Thufcia oppidum -, 

Bagnarca, L. u/f /^f r/o. 
Noviomagvm , "Belgij oppid.ad Vahalim 7{heni oflium ; 

Nimegem, (T;^. y^jyrrfwio. 
NoviODVNVMjSf//o«rffor«»j oppid.in Gal!ia^jNoyox\, 

Huh.Thoma Leodio. 
NovESiVM, Germania oppidum ad T^henum infra Qplo* 

niam ; Nuys,S. '7^henano,& Chr.Tyramio, 
NvcERiA , yrhs Qampania Tifentinorum ; Nuccria da 

i V^z^ni.L.Jiherto. 
N\'CEV.iA,ymhria oppidum ;NoctXA,L.,Alherto>. 
NviTHONES, ctrca 'Bernam,cj Frihurgum in Heluetiify 

Nuithlandt,!15. 7^/;fK4«o. 
N\v.siA,fnedicerrmeim Vmhria o^^.^Norza,L.-^/^. 

Nv- f NvMrDlA,c^/rw<f T{^fgio 5 Biledulgciid, tx Jo.LtotK^ > 

Gcrardo %fereaiori. 

NvMANTiA,Wf Hifp.TarracontnJis ySonz^Tdrapht, 
KyMPHEvs,T»/</r Asivra. 

O 
Oa^\ S,Tw(iaro flu.Sicilu ; TrAftohn,Faifllo. 
Oassis magna , in Uhy^ deftrtH locta • Gademcs, /4- 

coIq Z^eglero. 
Obrinca Ttol. alifi Mosella , Germamttfluu. tjui ad 

Qonfittentts in 'RJjenum infiuit; Die Uoc{'c\, 'B.'J{hen. 
OCHIS, ammculMjlhionn Jr.f. in fahulofo Jpecu \line' 

rarij monttj ortens j Oukey Jnglice^Ltlando. 

OcELIjWf DVKH. 

OcEANVS ATLANTicvS;Golfodelasyeguas,;Vff^, 

Sintn equarum, Jhr.Ortelio. 
OcTOD\v.\s\,Germantx oj>pidulum,ad Jlpium radites-^ 

MArtcnacli,t« 'WallifferUnt,'Beato '/{henano. Maria, 

Chri^. Tyramio. 
OcKiC\L\M,l^mhria Sahinoruopp. ; Otricoli,!.///^, 
Odyssia, Sicilite ^romontorium yetJM 'S/lertditm-y Cabo 

}Air/.a,Fatiello, 

Oeason, Hi/fania promcntorium, propc illudauod nunc 

T^of^wr Fontarabie, Qtr.Clufio. 
Oen\S, fluuiuf ./^ujlria-^ Inn, La^io. 
Oenae, lnful<eScandinauiee,in "Baltko mari; Aland, Gt- 

rardo 'Mercatori. 

OEi<AT>iTmA,y^fa promontoriumadTontumEu>;inum'j 

S.SopKiA, Gcr/ir.'\^ercatori. 
Oenotria, yetut Jtalia nomen;\ta\\i,L,/^lherto. 
OEKlAS,^chaia sppidum maritimum, ad Ojrium /ichtioi 

flu.-y DiagameflojJo/^/^WMo. 
Oenvs, Jnf.prope Teloponnefum; SA^\tm\A,Sophiano. 
Oeta mons,in conJinibusAchaia ^'Kdacedonia:, Bunina, 

T^ic.Sophiano. 
Olani, alter Tadi portitf Tlin.; \o\inz,J^.tAlh. 
Olbia, Gallia Narhonojis opp. •, Eres, lo.Toldo /tlh. 
Olbia, 'Bithynia oppidum ad Tropomidem; V crlia, Soph. 
Olivs Tlin.Lomhardia Tranf^adana fluuw j Oglio, 

Leand.Alherto. 
Olisippo ^tol. fue\ i.\s\VVO,yt halent Infcriptiones 

lapidum, teflt Cluflo, tjua & Vlixbona Solino, item 

Salatia Tlin.Tortug^Jlitc hodie celehre Emponnm; 

Lisbon^, Qarolo Clufio. ' 
Oluo, oppidum non longe a^Bafilea • Hole,';^. 'Pjjenano. 
OL\\\p\s,mons %Jacedonia; 0\ym^o,K.Sophiano.LA^ 

cha, Qajlaldo. 
Oki€.\u, promontorium Dalmatia j Cabo Cuniano, 

N.Sophiano. 
Okchi\\\s, Epeirif>romont.-j Santi c[UAYintA,Sophiano. 
OsoiiALA,yide Acesine. 
OvA^SE, ^Africa op^idum; Oo\x\,Gerar.%lercatori. 
Op\\iE?.G\\H,Veneta regionis (arnorum opp.; Oderzo, 

Jjtandro Alherto. 
OpHivsAjWe Colvbrina. 
Orceli s, Hijpania yrhs in 1{cgno Valentiani; Oriola, 

Carolo Clu/io. 
Oretani, Jiijfania oppidum non procul d Qtrthagine 
noua-j,d <juihm ptr Vaccaos ittr trat ad yfflurts-yCi- 
htxnwx, Qtr.Clufto, Oretanvm germanicvm yo- 
cat Tarapha—.. 
Orge, quxrsr Svlga, fotis in Gallia Narhon.-j La Sor- 
^iie, lo.Toldo Jlh. Or c Waves, TnfuliC mAr^i Stp:cntrionah's,prope Scotiam^ 

O rcane, Gcr. "Klercatori. 
Or c OPHanta ,v^y7<e 'Vr^j j Rotas, fac. Qaflaldo. 
Orevs, Euhota Infula marittmum oppidum y Lorco, 

Wic.Sophiano. 
Orobis,/^«. GalliaNarhoncnJis; Or\), Qtr.CluJio, 
0».\s\,yide Erinf.s. 

Orospe da, Hifp.nions; Sicrra xworrznsi forte,Q.CluJio. 
Oropitvm , mtdittrraneim Thujcta oppidum iOruicto, 

L.s^llherto. 
Ortonivm i^rr/j^.ORTONE 'Pro/.ORTONA Tlin.OR' 
TONVM (at.Quondam {AuClore Strahoni^) Petra 
PIRATARVM dtcia-j; Samniium '^rhs in Telignu; Or- 
tor.a,L.^ilh. 
Ov.T\KA, Jfix yrhs-., OrifTi, lac.Caflaldo. 
Osc AyHiJftania Tarracomn/is yrhs; Hr.crca,^. Qujio, 
OssOBONA, /orr^ Turdctanorum yeterum in Hifpania 
oppidum; E.xuba en el reyno de los Jli^aruts, Q. Clujio. 
Ot\ ov.OCOV^A, -Afiayrhs; SalgoraiGfr/tr.^ierc. 
0\\LAVAs,xAufttia yrhsy Lambacn,/1<«;^«. 
OxiMVM, yide AvxiMvs. 

O xo M A ,tjua cS" V XA M A , Htfpania yrhs\ Ofma, f. (jufo, 
OxEtsEf /i/iayrhs, Ttafcam 'J^egiartol.PA\e,CaJlaldo, 

P 
PACHiNVS,5tV;7i(e promontorium yerfis "S/lcridiem; Ca- 

bo Pa(Liro,F<«:^e//o. 
Pachini, portu4 Sicilta Cictroni; Porto Longobardo, 

Tho.Y-a-s^elio. 
Paconia, Inf.marts mediterranti -^ Pantalarca, N.Ni- 

colaio Dtlph. 
Pactv A, Thracia opfidum maritimunt;Vxv\\^oJN.Soph, 
PA\)\s,yide Eridanvs. 
Paemani, 'Bclgtj popttli; Pcclandcrs.Tff. 7) /ttfo. 

PAESTVM,tfW<CC7 PoSSJDONlA,iLf<C<tW<e OTrfrw/fllrf iJf^J; 

Pol(idonia,L.t./^/Afrro. 
PAESTANVsy/«»H j Golfo Agropolitano, L./f/^frfo. 
pAGKASA,/f/?« iDrhs; PcTpcT\,Iac.(alialdo. 
PAL\s,yrhs (ephalenia Infitla; Pa\\ch\,Nic.Sophiano. 
PALr.ENE,'V/tfff//ont<f oppidum maritimum,ad Sinum To 

ronicum;C3ir\\(\TO,Sophiano. 
Pa LA^DA,Jfia oppidum; Pari, fajlaldo. 
VAL\.KSA,jJia oppidum ; Panconia, lac.QaJ^aldo, 
Palibotra, Jjiayrhs ■.,Kua.forte,Gerar.%ierc. 
V AL\ CA,Sicilia yrhs; P.'\\\cor\\A,Cl,Jretio. 
Palasti A,HiJj>.yrhs; Paler^a al rio farrion.Q.CluJio. 
P ALf.POL\s, .Qumanorum famparaa oppidum ; Torre de 

i Gioparelli,o Poggio rcale, L./fbtrto. 
V AM?H\L\A, Jfia miuoris Jij:gio\Szri\iiy.Alph./idricr.o, 
Pamphiliam cKfw Cilicia, ^oAV Caramanja 'Voc«t«f, 

"Belloniu^. 
PASDATA?.\A,ThyrrenimarH-Itjf.PA\m3iro\A,Fa:*^ellf0. 
Pangevs MO>iS, Thracia pro.^nontoriUy ^rlalaca.Sc Ca- 

ftagnaj!Pr//o«/o. 
PANORMVS,(rfr* FnfKla yrhs; Vovi\\Cmert\,T .Telwnro, 
Pan ormvs, Epeiri promont. 3 Panori.io,.Jo/»/':rf>jo. 
pASOKM^S^^yichaiapromvntorium^RnY^ici^Snphiano. 
PASOt<.M\s, Siciliemeirop»lis •, pAJcrmOjf/./^rfr/o. 
PANEVS,r^/)' lnf.prom6>itoriim:,PAn!i\e,Hug.Pauoiio, 
Pannonia Sttperior,yel Trima.^, oueu Valeri^ to- 

f4r«r La-s^io; Auftria Inftrior cum Stina,B. J^/if«4«o. 
CSr Wolfg. La^io, 
VhiikSSAflAfta yrhs; Pand3(gii,Gfr/jr.%/<?rc. 

cij Pan- 


PANTAGlVM,Wf HlPPAtlN. 

Pantanvs, Uctti la^ygiie^in^^ulU Z^rfww/^cjLago di 

Lefina,L.///^mo. 
Papirian* fossav, meJirerr/tneum Thufcix 9^piduM\ 

Foflcl nouo, L.^lhtrto. 
Pakos, Itijula yna e>{^Cycladihu4), VAx\o,'N.,Soj^hiano, 
Vaku.kssss, nohilii /1 chaix mons ,%! ufs facer -y Liacura, 

So^hiano. Parnaft), Qaftaldo. 
T AJf.\y M,Troadti adTropontidem oppidum-^ Vino,Soph. 
Paketonivm, 'Kdarmaricte oppid . Porto Rafla, (4//<i/- 

do. Bcrcon, Gfmr.^V/frc. 
ParTHIA,-/^/* 7\egio; Arach, CS^ftrc. lcyiyAl^h.Jdr. 
Pakentivm Tlin. Hifrix oppid. mariiimum jParcnzo, 

Leandro ,Alherto. 
Passvmena terra Straheni, traHM longuj Etrurtaf 

quem Hannihal tranfiit ; il Cafentino, L,/1ll>. 
PatarAj L)icj<f maritima yrhs ; Patcra, Sophiano. 
Pathmos, /«/«/<* marh Sgxi j PalmoG,3Vif.So^^w»o. 
VAiKiE,Ttloponnef maritimum oppid.; VatrAS,Sophiano, 
Pa TA LA,^fa yrlfs ; Petacal, Cafaldo. 
Patavivm, yenet«dttionts oppidum ; Vi^tiA, L.Jlh. 
Pax IVLIA, ^ux & Pax a vgvsta, Hijpanix yrhs; Ba- 
dlajos, Taraph/e & MoUtio . Beja o Bc\2fiudad en 
Tortugal, Qar.Clufio. 
Vedasi\i MfCypri Infpromontoriumy Cabo dc la Grie» 

ga, Cerar.l^itrcatori. 
Peiso, lacm Hungarix; Ferteu f/««ff<«riCf,Ncwfidlcf- 

fcc Germanice,Wolfg. La^ifto. 
Pf.LORVS , ymm ts^Sicilite promontoriis 5 Cabo delia 

Torrc dcl Faro, Cafaldo. 
Velasgia, yttui Thufciie nomtn ; ToCcAnA,L.yilhtrto. 
Pelvsivm, ad Ofiium Nili yrhs ; Damiata,-^e^/tfro,cir 

Cafaldo, Bi!bin,Cfc^Kg. ([«rjowi. 
Pella, 'Macedoniteopp. ThilippiCrtAle.\andri Xfacedo^ 

num T^egum natalthin illufrt,^; lcT\iz3i,Sophiano. 
VELOPONisE$\s,G raciaTtninfula^;Morc3^,Sophiano. 
Pelia, Thu/cite fluuitti ; Paglia, L.jilherto. 
Penevs, %iacedonia flu.-y Salampria,?\//c.So^^w«o. 
Pentia, Sicilix mari proi^mayrhSyin ^ua oiim Tolluctt 
templum.hic mulca adhuc yetufatPS monumenta ytftn- 
tur; Li pulicijC/. y/rcr/o. 
PEPERiNA,/«y«/rf Indtci marts;Q^a\pentAyQ(faldot 
PtRCA,Wf Thracia. 
PERiMVLA^c^y/iJTr^x ; VAUt\c,Cafaldo. 
Perga, Tamphilia oppidum ; Vicgi/lSl.Sophiano. 
Perga M\M,Jfte minorii opp. Galeni medtcorum Trinci- 

pfipatria^; Vergiisno, Sophiano. 
VEKisTH\s,Thraci{e maritimum e^^. j Heraclia,?V.S«» 

phiano.Kodofio^^Bellonio, 
Persepolis, Terfa yrhsi S\TA%,%Alph.Jdriano. 
PeronTICVM, T/;rrf«> yrhs ; Vcrdifo, Gerar.Mtrc, 
Perincari,/^;?* T^r^iiPeiagonga.C/t^^j/^o. 
Pervsia, yrhs mediterranea Thufcia;Vtr\i^\A^L.Alh. 
Persicvs sinvs ; McCc^'\i\,N .Nicolaio. 
VEKSlAy^fix l\egio; Farfi, Gcwr.Mcrc. 
PfiT i L lA, W««|Wfe G r* a<e Wrfric. "Vr^i ^Beli caftro. iL.y//^. 

PeTRA PtRATARVM,Wf OrTONIVM . 

VETKAf/frahite felicM oppidttm; Mccha,2«//on/o. 
Phasis, yrhs %ledia ; Thauris, N. Nicolaio. 

PHALISCI,We FaLISCI. 

Phalaris (atoni, Phalirvm T^ro/.PwALERiA Vlony' 
fo,mediterraned Thufcm yrhs jFalarc, L.Mherto. PMARVs,f/»^.JM GaUciacppidum; Coturia,Qir.Clufo, 
ViiARATiiA,yide Chakax. 
VnAisJEjpromontoriumChiJ InfuU;Caho Mafticho,.y*- 

pbiano,& "Btllonio. 
Vn AK.1 A,Infulafmtf Hadriatici ; Lcfcna, Sophiano. 
Pharybvs, 'Kiacedonixflu.; Nhimo, Sophiano. 
Vhakmac\sa, martf jEgai hif; VAsmoCa^^Bellonio. 
VHA\DA,yide Chadisa. 

Pher^, maritimum Teloponnef opp.; Chcr3midi,5o^i^. 
PHELLVS,L^f/«e oppidum; VhcWo. iephiario. ■ 
Phebiana CASTRA,7^/^f««« o^.jBebenhaufen,^.?^/^?. 
VHESVLJE,yide Fesvl^. 
PHiTERNvs, mons Japygia,inJpulia Z)<J«nw,TiPHER- 

NVS y/j«.MonteBifano,L.////'mo. 
VHir EK>i\s,flu.Iapygixifi,Apulia 2)auniiU>;VottOTO, 

L.Jlherto. 
Philenorvm ar«, Africa Uctn ad mare medicerra- 

neum;L\cu6\a.,Qafaldo. 
Vh I Li STi NA fossa, ynum e^feptem ofits Tadi, qua 

Tlin.feptem 'Maria yocat;FoiJonA,G .Vahr.&L.Jlh. 
VHWOPOLis,ad 'Boffhorum Thraciumyrhs;VhinojpO' 

li, Nic.Sophiano. 
PHLEGRAI CAMPIjWf Forvm vvlcani. 
Phlivs, maritimum Telopor.nefi oppidum; liy, Sophtano. 
PHoenicvs porTvs, Wc Navstatinvs. 
Phoc.«a, jEolidt^ opp.maritimum; Folia vcchia,!©^,^, 
PHregenae Tlin. & Ant. PHregena Strah.Thufim 

marit.oppidum ;VAh^L./ilherto. 
Phrvrivm, Cypri Infpromont.; C.Blanco,G.%/erf. 
Vht\th, fluuiit) in Jfrica^; TcnC\(\,Qafaldo. 
VHisc\s,/ffa minorps opp,e T^egione T^odo; Phycfco, 

N.Sophiano. 
Vi\DA,yrhs %Afa; Vc\m,Gerar.\1erc. 
ViCT o>iE.s,C allia populi ; Vo\A\crs, %larliano, 
ViCTOi<i\M, promontorium Gallia; Vornoc,G. T^Iere, 
PiCENVM, Jtalia T^egio; Marca Anconitana,L.^/^, 
PiCENTlA, Tijentinorum in Campaniafelice oppidum ; 

Caftello al mare «ii StAh\c,Leand.Alherto, 
PiL* getHic^, yeterih.yrhs Hungaria ^ViCcApu, 

Hungarice, Eyfnthor Germanice, SamffUco. 
PiLLANVM, Aiquictdorum in Latio oppidum; Pagliano, 

Leandro /ilhtrto, 
PiLiVM, mediterraneum Latij oppidum in /E^uicolhi Pi- 

hOtL.,Alherto. 
Vis^A,Silio,Samnttum oppidum; Venn3L,L,xAlh. 
V\i<G\ENTi\M,TtoLHifria medirerraneum oppidum-y 

Vingucnto, L.tAlherto. 
Visci A,HiJpania yrhscekhrps ;Valladohd,(4r.C/«/o. 
PiN D vs,OTOW Ttrrhahorum inter Acarnaniam (jThef- 

faliam; Mczzouo,N .Sophiano. 
PiRAEVS, portui ^thenarum; Por X\on,N.Sophiano. 
PisoNiVM, Germania oppidum adDanuhiumjWiCchQU 

hurg, Auentino. 
PisCENA, Gallia Narhon.yrhs; Pcfenas, lo.ToidoJlh, 
VisoKACA, fluu.C afiiUa yttern,in HiffantA^; Pifiicr* 

ga, Qarolo Clufio. 
PiSTORiVM Qat.& Tlin. Pistoria Ttol. Ad pisto- 

RES Antonino,mtditerr.Thufci(t opp,;V\(io'\A,L.yl Ih, 
ViSA\¥i\M, f^mhrorit in Ticeno oppidum; VcIa\o, L.Jlh, 
Placentia, Lomh.Cijfadana cpp. ; VizccnCA, L.^lh, 
VLACEt<T\ A,Qaflella nouain liijfariia o/^^.jPbi^enzia, 

Caiolo Clifo, 

Pla- Pl A N A SIA , Callu 'Narhntvjii yrls ; Pont S. Efprltj 

atl T^hodanum fitA-.yJo.^Poldo. 
PLANASIA, m^rii Tbyrreni /«/!jSarduni,f<i:^e//j**. 
PLtvhWiiijfUneirU cpjfUum •,ConTi)ck,HuLLeo/iio. 
TLEMmRi^Jnfulafrope SiciliamjlCoh di S. Martiano, 

Th.Fa:iello. 
PLF MMvRiVM,5/«/w^row#«for.iCabo Mafla viiuicri, 

fa;^elIo,<ir ^retio. 
Vlot AEyJnfttU marii Jonij , quefir Strophades ir- 

f«»r«rjStriuaIi,5o^^irf«o,cir G.%ltrMori, 
PL\TiA,Stcilie yrbs j P\iZi,Aretio. 
PotNiNA VALLis, Germanic T^egio^ Heluetiis feederc 

iunUa^y^i\\\(^<:v\iinAi,^.%J,enano, 
Vov-TOSio^Stjriit yrbs ; Vcuw, 'BJ^henano. 
VoECiLA,Ctltcixyrbs ■, Pi\r>\\i,G .%Iercatori. 
VoBCiLASix M,Qtfa JMfpromonr.yVctMilOfG.^Ierc. 

VOi.DlC\M,yide IVVAVIA. 

PoENiNAE ALPES ; Montc magiorc di S.Bcrnardo, 
o Monte di lo\iz,L./1lberto. 

POLAjWflVLIA PIF.TAS. 

VoLATic\s /initi,yide Fanaticvs. 

PoLLtNTiA, Lombardite Cijjtadame opjiidttm j Palanza, 

Jjand.Jlberto. 
VOL\LGOS,Jnf.maris /£g^i \Vo\\Z2Lr\Ato,Sophiano. 
VoiAV\LOS,yide Martva. 
PoNS MiL\i\s, inTyleri,prope J^ow^miPontc MoHe, 

Leandro yflberto. 
VotiT is A paluf in Latio , qu^e Erythrao eT^SATtv.ht 

palvs j Au^snre palude.nel B.ujdino,L.///^^rfo*. 
PopvLONi.« POKT\s, Tujciaopiitdum maritimum-^Vot' 

to fcrr.ito, L./ilberto, 
VoP\LOSi\M,Thiijcitefromontorium 'jVorto Baratto, 

J-tand.^lberto. 
PoRTVS EVYiOti^Tlin.Ventt4t T^^gionit o^pidum-^Vor- 

to di Chiozzi, J^./^lberto. 

PORTVS HEKCVLIS MONOECHI, LigUritt CfiJ)idum l 

Villa Franca.L.^/^erro. 
PoRTVS MO^iOECi, Liguriit oppidum;Mon3iCo,L.4^ib . 
PoRTVS MAVRrnvs,Zig«rj«e oppidum jPorto Monlo, 

Jjtartd.Alberio. 
PoRTVS ROMATiNVS,/ori [uHj opp,', Porto Grua- 

TO,L./4lberto. 
PoRT vs VENE Ris, JL/^«ri.f opp. -jPorto Vencrc^ l. Jlh. 
PORTVS VENERIS, Gallitt Narbonenfs oppidum j Cap 

dc Crcux, hanni Toldo. 
PORtVS HANNIBALIS,//i;^.>r^J j hX\)OT,Tar/iphx. 
PORTVS ILlCITANVS,Wf AlonE. 

PoRTVs MAGNVS,!\^yrf«r7f.WjjMarzachibir,G.%/erc. 

PORTA AVGVSrA,Tr/<<f AVGVSTA NOVA. 

PoRTiLVM, quod ToRTiLLVM Thticid. SiciUx Ofpi' 

dum; CuTcmizx, C LXlario Aretio. 
PORCifERA, Ligurixflu.-,VoTzc\iCTA,L.Albtrio. 
PosiDiVM, ad tntimum fitiu^ ,Arabict rtctjfum oppidum', 

Ques, aliis Xacs.Z.iegttro. 
VossiDoyii ATE, jtromom. JMcania-jCaipo Lcucozo, 

L.Albtrto. 
VoTESTi A,mtdittrr.Luc4ni(tyrbs'yVottT\zi,L-KAlb. 
Vrobastia, InfuU pro^t Siciliamj Liuenio, fai^tllo. 
pRiLis.Wr Aprilis. 

PRENESTE,inf</iffrr<j>jf4 Latijyris -, Pilaftrina,/..^^/^. 
Privernvm, m*<^'f*rr/tn*«OT Ijtdfo^pidum jPipcmo, 

L.Alltrto. Procosessvs, Jnf.Tropontida ; WitvnoTi/Btllonio. 
VR\SA,^ithynix yrbs ; ho\iTce,3ellonio. 
Vsicm\M,(jet* Jnjulx pjomontorium., Sichino, G«r4r- 

do '\Iercacori. 
Ptolemais, Wi TaUllind;Acon,G.\fercatori. 
Pv lEOLi, (KW4«or«m Qtmpaniiefelicn o^p., Vuzzaolo, 

L.Alherto. 
V\RG\s,\1 armaricx oppidum\ Barda, Gfwr.^^crf. 
Pyrgi yirg.aliis PvRGANVM,m«<riMm«« Ihufctit opf.-y 

S.MinncWo, L.Aiberto. 
V\THEC\SAE,yide Inarime. 

Pyxentvm, /jrowonforiwm L«i<«ji«CiCabo Jc Pifciota, 
L.%Albtrto. 

Qv^adrata, Auflrixyrbs-y Ncunkirchen,W. L«;^io. 
QviNTANORVM coLOSiA^oppidum quondam ad Vom 

nubium,nunc pxgus'j Kjtitzcn, loan.Aueniino. 
R 
Raptvm, Africx promontorium Ttol. Magale, CV^wf. 
R A KASSA, Jfix yrbs\ Racang, /. (aflaUo tn tabuinA/id, 
Razekva, yetu^ Tbufcix «omrwiTofcana.L.»^/^. 
R eaTE, ymbrix oppidum in Sabinn-., Ricte, L.Aibtrto. 
Regivm LEPiDi, LtmbardtxCiJ^adanx oppid.yRc^^io, 

Ltand.Alberto. 
Rf GIVM iVLi VM , "Brutiorum opp.-., TKczzo,L.Aiberto, 
Kegill\S, lacui J^tij:, Lago di S.Pra(Iode,L^/i. 
Regia legia, ^«/ drSFPriMA legio germanica 

^ Svbiantia,//»;^ Tr^JiLcon^XKrrf^^^e. 
R Ea> lESC iT, 7V«»3j/k4«/* o/)^A/. j Rihor.falua ^««- 

^arice, ReichcrfdorfFGfrmrfMif^, I.Samhucitfinfce' 

dulaqux additur tahulx Topographicx Tranf^yiuanix. 
Rha, Ttoi.Sarmatix Afaticx maximiH fluu.in (aflrtum 

maiefe e^^^nerans iV o\^3.7^uttnice , Edcl Txrtaric?, 

^br.Orttiio. 
Rhavri s, flu. Gaiiix Narbenenfls •, Erhaud, (ar,Ciu/io, 
RHENVS;f0f/«4 Europx ctielerttmi*ffluuiu4;DeT Rhijn, 

^.T^henano. 
R HENVS,^oiorKm,i« fixminiaflu. j Rcno, L.Albtrto. 
Rhena Inf.ynx txCycUdibi^ ; V\\cTinenc,Sophfxno. 
Rhivm & Anthi RRivM, </«o Cr<e<i<f ^romowforiic-. 

/juibm ciauditur fnt^ CorintlAacin ; El ftrctto delli 

caftclli de Lepanto, N.Sopfjiatio. 
Rhodvs, /nf marn %ltdittrranti cUrifl.u4poilinifucnt 

olim ; Rhodo,io/»^i<««o. 
Rhoda, Hi/hamxyrbs,tjux er Rhodope f fo/.jRo- , 

(cs, Taraphx. 
Rhodanvs, Gailix fluu.non ionge aVanubio fy^Rheno 

flumintbu^ oriens, ai^ue in mart %ltdtttrrantumjt ti^- 

oneranSy VJ^odnc.^lariUHUi. 
Rhvteni, Gaiitxoppid. , Rhodes,V4r/i«tm<4'. 
RHyTHYM NA,{/<f« Infulx oppidtim OT4ri./w«m jRcthi- 

ma, 'Nic.Sophiano,<y "Beilonio. ^ 
RHYMNVS,y?tt«.^y/<f,fKi in Qaffium mxreft euoiuit j 

laick, Ger/ir.^/frf. 
RiCfcNETVM, Tictnorum opp. ^Kcc^inzto, L.^iberto, 
RlGlACVM,Sf/gi/ infigne ofiid.forte ATHi, Ttt. 2) tueo. 
RiPHvEVS, We Hyperborevs. 
RlSISTVM ,T/^rrtfi* >r^i ; Rodofl:o,.yo;)^i4«o. 
Ki\\L\,Tran(?yiuanix cppidum-^ Nagbania Hungar-.ci, 

Kcu([ct Germanice, loan.Sambuco. 

KoMATiis\s Tiin. fluuiM (jrnorum ytMix ditionK\ 

Limino, L.Aihtfto. 

c iij Ro- . i>. RosETVM,T«/c?«e marumum «^^. -jGrofTcttOjL./f/^. 
RossE LLAE Ttol.mtditerr,TpJciieopp.-yRoCc\[n,L.Jll>. 
Koss L\M,medttcrr.Tujax opp.;Mo\nc vo(Q,L.Jlh, 
R\ZEAE , promofitorium Liuo'ni(e,ad mare ^alticum-^A' 

^l)QTon,G.%fercatori. 
RvHRiCATVM %ieU, Hi/pamafluu.prope 'Barcitfnem-y 

Lobrcsat, r^r. C/k/5^0. 
RvBRiCAT vs,/f/V;V<s/7«.; Ladog, Fac. Qtjlaldo. 
R\Q\COs, flu.FlaminiXfltalite &Galiia aliquando tef 

minu^yK\.\ncone,G.¥ahitio.PiCzic\\o, L./ilherto. 
R\ fAC\M, /ilfatiain Germania opp.-^K\i^a.c\\,'B. 1{J;en, 
K\smn,xAfricte opp. j Eftczo cajielium,Iac. Qtjlaldo, 
Rvs s 1 NVM, Hiffanix opp. ; R ofhllon, Tarapha. 
K\SCiJ>iO, Calliie 'Narlonenfi opp.binc RvsciNONES 

populi ; Rouffillon, h.Toldo Jlb. 
K\S1CAD\, t^jrica trhs ; SioTa., lac.Qiflald». 
K\STQM\M,,Africa yrhs ; }ixcCca.,lac.C afialdo. 
RvTENA, Grt//;<»i Narhonenfis opp.ynde Rvteni ^o^«//i 

Khodes, lo.Toldo. 
K\T\B\,Uguri<e flu.yKotti, Leandro .Alherto. 
K\T\Bis, /ffricte yrhSyadOceanum /itlanticum yKuC\hiSf 

Ger.\lercatori. 
RysfA o\K\M^u4fricie opp. jArcu^ia, lac, Qtfaldo. 

S 
SABKKAyjifix yrhs JnfuU Iapana;Sicr\6ehcT,G .%fert. 
Sabakac\ i,fnu4 mar^s Jndici;Go\Co S-^uo\as, QaJiaUo, 
SABADiBiiE Ttol.marif JEoi InJuUjC^immJnJula cum 

duahm ddiacentihtn ,G ."Klercatori. 
Sat^aki A,»Attfriie opp.ad ^ngrum fluu.-yStA\DyLa:^io, 
SAiATiAyLiguria yrhs ; Saiiona, L. /ilhvrto. 
Sabatia 'RT.CAOyThufcitt fnt^/MjCampo d'Anguillara 

& Braxena,Lf4M</ro Jlherto, 
Sabatinvs lacvs, qui Sabata Strahonl, & Sabatia 
' stagna Silio; olim Tarcxvtmi lacvs, in T/jufcia', 
Lago di Braxiano,L, /ilherto. 
Sabbatvs .>^«f<»«i«o,SAiftNivs F!oro,Hirpinorum flu, 

in Samnitihu4;Viiimc de Beneuento,L.,^/^. 
Saris, flu.Gallia 'Belgicce-y Sambrc, /<«co^o LeJfaheo. 
Sacra ms\ la, prope Siciliam; Marctamo,F<t^?//o. 
Sacrvm pkom. Lftfitania oppidum;C3\>Q S.Vinccnrc, 

Ger.^Merc. <jr Qtr. Clufio. 
Sacrvm prom. Lycia -yCiho ChcM^onx, Sophiano, 
SaCarvm REGio,tyJ!y{";e jBelordefertumjG. Vfrc. 
Sacarbantia,Wi .Aufiriiz ad Jrrahonem flu.-yGwi' 
met\t,WoIfg, Lai^o. 
• S^TABis.^J^/We Avgvsta valeria. 

SKGAKi%,fIu,Afix minorti-y Sangari,^e/.Wo, 
SACiiiNA,oppidum mediterr.TuJ'cix-yS!i\caa.,L.Alh, 

SaGRAjWc LOCANVS. 

Sag\nt\M, H^ania yrhs,yhi xdhuc multa amiftiita' 
tis monumenta-y Morucdre, Q. Clufio . Tampha c7 Aretio. 

SaLDE C OLONTA, {ftX & ClRT HA Fai^elloJ Africx 

opp.in %Iauretania;Mg\cr, QaJiaIdo.TA(\c\is,G.%Jerc. 
Sa Lii Gallia 'Narhonpopuli; d hntour de Aix, /. T oldo, 
SALs\LJE,yidt Illibekis. 
Salona, Dalmatia yrhs j Aruinata,//K|./^4«o//o.Sa- 

lona,WJc.^o^^?4«o. 
Salodvrvm,©/'/'. in Lleluetiis ; Solorhurn,??. T^en. 
S A L^TIO yGermanix oppidum fex miliarih. infra Ar^en" 

toratum-ySciCAy^B.^henano. 
Saltvs galliani Tlin. in FUminia Jtalia J^egionCy 

G3i\QitaiyConfrade trCfL.Alhcrto. Saltvs, Tnuiilcitel^arhyienfs -y Contc de Sault,^.,^»- 

ton.Tineto. 
Saldvba, Hif^ania 'Buticit fluu. Guadalquiuirejo,(}t- 

ro/a Clufo. yide C7 C/esar avgvs ta. 
Salsvm, Hifhanix "Batica fu.yGuidijoxJn quem injluit 

el rio Salado. Qarolo Clufio. 
Salacia, Hiffanix yrhs j Sctubal, Qnr.Clufo. 
SalmantiCa, HiJJianiayrhs jSalamanca,(^.f/«/o. 
Salav.\a ^Hif^ania yrhs j Siruela, C<ir.(r/«y^o. 
Salia, yel SAi<GA,Hif}>ania fluuitis inter .AJIures-ySiin, 

Qarolo Clufo. 
SALATiAyyide Olisippo. 

Salentini, /r<</i<c T^f^io^Terra A'Otxontq,L.Allerto. 
Salek^\ M,Qampaniitfelict^,TiJeniinorum oppidum-y Sa- 

\cmOyL.Alherto. 

SALENTINVM,Wf ACRA lAPYGIA. 

SALAPiA,^«4f cjr Salpia, Apulia Vaunia opp.emporium 

Argiripinorum-y Salpe, L.Alherto. 
Salnia, Ticeni oppidum; Alia ca(ic\\o,L.Alh. 
Salsvbivm, FUminia oppidum; Ca({\o CAro,LAlherto, 
Salamis, /«/«/4 injinu Saroniio ; Coluri,,J o^//W«o. 
Samba, xAfta yrhs ;hvvzcm,Cafialdo. 
Samothracia, W Samothrace, qua ejr Levcasia 

fritn eC^ appclIata^^auHore 'M.Erythreo.maris /F.ge.i 

Jnfula; Samaudrach,F<iKo/»o, Samothracia, Jo/)/;irf«o. 
Samorobrina, Sf/^/; Tr^j ; Camhx n^jyHuh.Leodio, 

AmicnSyTif. 7)iu$o. 
SAMOsWMypromontorium Qreta htfuU^SaXnmonCyGe* 

rardo l^ercatori, Cabo Sa^Simo, Sophiano. 
SAMOS\s,TranfyIuania fuuiu^; Zamos Hungarice ySx» 

niifch Cermanice, lo.Samhuco. 
Samnites, I talia populi; Ahtuzzo, Leandro Alherto, 
Samos, Jnfula marh /£pai;SAmo,N .Sophiano. 
SAMOS,oppidum Qefhalenia Jnf; Samo,7^ .Sophiano, 
Santon VM, Calliapromont.; Maluafon,Onjr.Mcrr, 
Sandaliotis,Wc Sardinia. 
SAP\s,flu.Lttcania in Ticeno ;A\hs,LjeandroAIlerto.Std 

yidefupra h\^lS. 
Sara, Afayrhs; Sclnngos, /4C. Qaftaldo, 
SaR M I s lA va LLi s, locM in Tranfyluania,yhi olimfuit 

opp.Sarmifgethufa.^;Hsiqz2g yei Hatfaag Hungarice, 

Samhuco. 
Saka^k\s, Hifpania yrhs;forte CimorayQar.Clufo^aliti 

ToTO,ad Durittm flu. 
Sarnvs, Qampania Felicis flu.; Sxrno, Leand.AIherto, 
SAKDii'iiA,^ua& Sandaliotis, »>4r#tf mediterranei 

Jnf.; Sardcgn2,,Ahr.OrteIio. , 

SAK\s,fiuuiui 'Magna Gracia; Sangro Tc/Sagnino, 

L.Alherto. 
Sarsina, Flaminia yrhs,TUutipatria nonnuIIiJySaiC\r)a. 

L.Alierto. 
Sardica, Thraciayrhs miditerrattea->;TriadizziyScpI>, 
Saronicvs sinvs , wrfr^ y£gai ; Golfo del Acgina, 

2^. Sophiano. 
SASOfparua Inf.maris JoniJ ; SiCeno,Sophiano. 
Satvrma, yetips Jtalianomen ; \tA\ii,L.Alherto. 
Satvrnia colonia, Thuftia oppidum rnediterraneum, 

Saturniana, L.Alherto. 

5aT\RAE PALVS^^iV/r RONTINA. 

SA\L\M,Liguriaoppidum i Sori. L.Alherto. 

Saws, Hungarjaflu.; De Sav\',Wo/yg.Z..i:^/o. 

Savia i'AN.NONfA, Europa 7<(^f^ioiSchlauonia,l4;^/o, 

Sa- SK\iKY~\KyHuvgartx j{u. j Dc Saan, La:i^io inpagtnii Q' 
rogrr.phica tahulx fjungarix adiunBn-^ in Talula yeri 
ifja,ntcic Mncr jiuuium, olim Savariam Tof^rwOT. 

ScALiJis Caftri O" 7^/i«»o jTabvda Ttol.Gallix fluu, 
in yeromanJun originem lumit , prel>e x^bbatiam S. 
%Uruni j rErcault Gallice, De Schclde Germantce, 
^hr.Ortelio. 

ScA KDOSA, lUyrici yrbs maritima.,SciT6ona,Sophian<)» 

ScALLABIS, TjVtf IVLIVM pra:sidivm. 

SCARABRl>,T<«/(? DVRII. 

SciATH\'S,parua Inf.marn /Egai-^Scip.xhott^ .Sophiano. 
ScOMiiT.AK.i\, Htjf ."Batict piomontorjiii Cabo dc Pa- 

los, (ar.Clu/io,(^yitetio. 
ScoDKA, Valmdiix opjiidum aJ Vrilonem jluu.-^Scuurif 

"isL.Sophiano. 
Scopt Ltjs, Infmaris ^gtti-, Sco^\o,Sopbiano. 
Sc\'Vi,%lyfi.e fuperiorii oppidum; Scopii,S«phiA99, 
Sc VLTENNA, fh.Ylaminiie:, Panaro,Z..///t'«rM. 
Sc\1\CK,Htffatiite yrhs; XAmora, Car.Clu/io. 
SCYLLwtVM, premontorium BrK«"or«-Garohlo,L./f/^. 
ScYLLMyM.Telcponnef promoni. Cabo de Sygjllo,F4- 

K0//0. Cabo Scyl!i,J"o^^;<i»o. 
Sc\LLX.\M,oppidum 'Brutiorum-., S\^\o,L',Alb. 
Sc YLLA, Calahriafopu/t^ i Scyllo,F4^tf//o. 
SCYLLATIVM CAFVT, proTKontorium "Magnte Cracia-^ 

Cabo dc Squildcci,JL.fc^/^«rfo . 
ScYROS, marn /EgAt Infula^ -iScyTO, N .Sophiano. 
ScYTON,W< Thracia. 
StBiNVS,/4coi Tlin.Lomhardix TratiJJ?addH4ejlCco lago, 

L../^iher:o, 
Sebvsii, Gcrmanixpopuli; Wiflemburg.S.T^^&fWrfMO. 
StBViiANl, Galii>epopuli;l.ci brcif;Lntz,/itit.Tineto, 
Ss.CViiMii,GaHix populi; Forcft piyi,^yi ttt^Tineto. 
Stc\Ri\M,yide Albekacinvm, 
Segestvm Ttin. ^HiC fortt Tegvlia Ttol.LJgttrite 

trhs-y Scftri de Leuante,Z..^/i/fr«. 
SLCfcSTA, yide Eglsta. 
Sljestanorvm emporivm,/« Sicilia-y Caftro al mar 

di Golfo.r/.y^m/o. 
Segn x^Belgij opp i Siney, H. Leoi. Segny,7*. Diueo. 
StGtDVN vm , Hungaria oppidum ad Ttbifumflu. . Sc- 

gcd, V/o/y^. Laiio. 
SEGhSTiCA, hfitU in SduojluH.,Xy^Qi, Hungariccy 

V/olj-g. I.rf:»;/o. 
SeGVNTIAjW Serg VNTIA, Hifpanite Tarraconen.op- 

pidum-y Siguen^.% Carolo Clufo. 
Segethvsa, Vacid yrhs; CoTor\i, Juemifto. 
Segnia, lllyrici yrhs marttimx^;Scni3,H.Fauolio . 
SLGOti9.\CA, Hijfaniie yrhs, regni l^alentianiySegorhiiy 

Qtr.Clu/:o,& Tarapha. 
Slgcrlk^Q/^IU yrhs in HifJ>ania^;$egou\A,QClufo: 
Sj£GAVNORVM,»»offf*i Thufdix-y Montagna di Carrara, 

& di Lunigiana,L.-r///e?'fo. 
Segvsivm, Tlin.Taurinortim LomhardiaTranJfadanie 

oppidum ;SuCi,L.yilherto. 

SeLENIS,^/V/7/<? Oppidtim,^Uod & SELINON./VfmSELl- 

NVS dicitur j SaiemOjy/rmo.Terra di Pulici,r4:^f//o. 
Selenjs, Lihya yrhs ^ Saloncf,Ger<ir.%/f rc. 
Selinvs PORTVs,,^|ric< yrhs maritima-^ Porto Alber* 

to, lac.Qtjlaldo. 
Selines, Ji«7/<«///<.i Midi\xnifFa:^ello, S£LYMBRIA,Tt^; T^rrff/>«^7'ro/>C>///V(fmiScliufCC "Bit- 

lonio,^ N.Nicolaio. Si\ihr\i,Sophian9. 
SiLL\MPVK.\.,J/ia yrhs; Lnnipuraa,C7»rrtr.\/frf. 
SemanTHIni, mtntes inJjta auriferi; Idifa.G.Mrrc. 
Sempronivm, yrhs JuJ}ritt,Os:6cr.huT^y/olfg.La:;^io. 
Semask, /ylua GermaniiC; Duringcrvvaldr,7*jyrd;wio. 
Sentis\s, fluuitts in Ticeno •, WiCi,L./flherto, 
Sentina, oppidum mediterr. Tbufci* •, Scnto, L.yilh. 
Sena, ^M«er Senensis coLOtHK Tiin.Thufckeyrls, 

Siena, L,Alherto. 
StPiAS, %lacedonia promontorium; Cabo Monaflier, 

N.Sophiano. 
Sk.PiK\ M, H irpinorum inSamnttihin oppidum-, Scpino, 

L. /fihtrto, 
Septem PEDA,7/Vf«/ oppidum-., S.Seucrino.L.w/^/^. 
Stp i\M\NCA,HiJpanite yrhs,CaJleiiayeterni Siman- 

cas*, (arolo CluJio. 
SfcQVANA ,////, Gallia, Tarijios diuidens,& infra 'RJjoto» 

magum in Oceanum deiahens ; Sty r\c, %larltano. 
Seqj ANi, Galiite populi; Bourgoignons,'2V/rfr//<wo. 
SerninvS VICVS, tAntonino Utrnhardiit Cij^adatixop- 

piduium-y ScrnCito, L.Jiherto, 
SEKPf 1 1 s,^fricafiu. ■., Miron, lar. (a(ialdo, 
SLV.\,Jf<e oppidum; Sindinfu,Gfn:r.'A/ierc. 
Serica, JJu proutncia^; Cau\o, Ca/laido. 
SEKE,y^r/f<f minortf opbtdum; Mefurata.Gfr^r.^ffrf, 
SEK\s,JiJitefiu.; C0TOttMrin,Gerar.\1erc. 
Sv.Kh^is,HiJj>.flu.; Sc^yiTi fc)te,aue7.\mT3,QClu/io, 
SekezOLA, Ttoi.Hijpaniayrbs; Tohdo, Tartiphg. 
Sk.KiPii\s,[nfmariiA:^ai, yt:a cx Cyciadib.; Scrphonc, 

'N.Sopiji^.no. 
Se ssvCHhs, fiu.TIin.Lomhardi* Tranjjiadani:; Scnza, 

L.Aibcrto. 
Sestiaria Ly^TKEMK, .Africiz promontoritan; Galba, 

lac.Cafialdo. 
StriA, oppidum Latij mediterraneum; Sc^Zi,h,/flherto. 
Slveram, Tlin.ThuJQix mediterr. oppidum ; Soureuo, 

L./liherto. 
Skvatvm, Juflria yrhs-; Schwatz,\Vo.^^. Ldn^to. 
SiCORiS, Cathaionixin Hifpania jlu.;S::^rc T\o,Clufio, 
Sici>i\s, parua Infuia marts £g^t ; Sicino, Sophtatio. 
SiCYON, Ttioponnefi oppidum ; ?nC\\\CA,Sophiano, 
SicVM, liiyrici opptdum admare Hadriatiium j Sebcni- 

co, Sof hiano lo;' Fauolio. 
SlGA,./ijricapH. ; TcC\ni,QiJialelo. 
SiGA,w^/r/V<f yrhs; Hurmnn, lac.CaJfnido. 
SiCMA, oppid.mediterratieum Latij in Hernicis ; Scgna, 

L.Jiberio. 
^iGK.\M,Troadps promontorium e regione Ttnedtu lnf.\ 

Tanizzari, N. .Sophtano.(^ Tielionto. 
SiLVA. Lufiianiie Tpr^ij Selucs, Qar.CiuJi», 
Silvs,WcTanais. 
SiMENi, ///^/0«« Inf.popuii,yerJips\ltrid:cm; Auoniani, 

loanni Leiando. 
S\M^OL\S, portin Tauricx Cherfont/i ;S\h\Ax,G .^trt. 
SiMiLA, .Afix emporium; S\nticori, Qajialdo. 
SiNOPE,^»* & SoESSA, Ttoi.Qantpanitefeiicfs oppidum; 

SinuefTi, L.Jiherto. 
SisDJETtol.Infuiie maris £o/iCclcbcs,Gilolo,& Am- 

bon, Gerar.^lerc. 
SiNGiDVNVM, Hungarite oppidum adDanubiutn ; Zcn- 

derin, Woifg. Lt^io, & "^Urcacori. 

C iiij Sl* S€P^ n /cjtx C^, CtuhK JA e^ /trl SitsA\,yide Melane. 

SiPPHARA,^/* ojfpiJum, \\(f;xop3Ltzn,CaJialdo. 

SiPONTVM, Laiinn ftre,S\Ti\s Grttcn,Jpulia Vaunitt 

oppiJum; Sipontc, L.^lherto. 
SiVH^, Acltaix opl>.A(lJiHu Corimkiacii yKoCsi^SophiaMO, 
SipHNOs, exigua Infula inter Cyclades\S\^\\Ar\o,Soph. 
SixMiVM Amonino,Lombardi(ie TratifJ>adanacpp.(atulli 

patria^; Sirmio CA^cWo^L.Jlberto, 
SiRAbTRA \ic\s,^ /ia oppidum; Saurac, (*/?<</</•. 
SiSAPONE, Hi^anixyrh-^Xcies dc la frontcra/or/f, 

(ar.CluJiO. 
Smyrna, ./ffia minorif yrls^ad mart Mgxum-y Lcfmir- 

t\t,'N.ic.Sophiaro. 
SOBANVS, .4fia fiu.\S\zr\,ijui 0* Mcnan, Qtflaldo, 
Socivs,/«. Sicili^ j Caltabcllotta,F«*;^e//o. 
SoGDiANA,w/<t/<f Ti^tgioy Maurenliaer,GA/frf. 
SoMONA, Gallia^Belgicaflu.; Sommc^T.Viueo. 
SoLh.T\M, opp.Xiagna Gracia; So\cto,L.Alherto. 
SoLis MOtis, tA fritte promont.;CC:iniin,C aflaldo. 
SoR.ACTE,»iowT«/f?<eiMonte di S.Syliieftro,L./^/^, 
SosicvRE,y^Aif oj>pidum ; lacamcuri, (afialdo, 
Spartaria TtoL Hifpanix yrhs^CAxiiQ^tnifTarapha. 
Sperchia , %iacedonia promentorium adfinum 'Klalia-' 

cum ; VhtcW^fS ophiano. 
Sperchivs, J^lacedoniajlu. j .^onomeh^Sophiano, 
SpfLDiAyLiguriayrhs; S]^cz\c,L.Alherto. 
Spineticvm oJiium;y>num tx ofUu TadiJlu.^Viimero, 

Georg.Fahriiio, 
Spoletvm, ymhriaoppidum ; Spolcto,L./^/^m», 

SpHEN,Wf CVNEVS. 

Statones Tlinij,Thufcia oppidum maritimttm,Au^or9 

yolaterrano; Sc^iVino, L.Sdll/. 
STAGiRA^Tr^j 'MacedoniaadfinumStrymonicumfAri' 

fioteltfs patria^; Lihanouafs ephiano. 
Stereontivm , HaJlia,Ceirr.ania 7{egionii oppidum-, 

Czffe\,Chr.Tyramio. 
STEPHANOPOLis,Z)4a« W TrnnfyluaniatrlSy^uam 

etiam Coronam "Vocant; Braflb H ungarice, Cton' 

ftat Germanice, lo.Samhuco. 
Stratonica, 'Macedonia yrhs,adSinum Singiticumy 

Franeo CA{[ro,Sophiano. 
Stridon , Hifirixoppidum mediterntreum, D.Hiero- 

nymi patria-.; Stuo 1^^,13 londo,& L.Jlherto. 
Strigonjvm, Hungaria yrhs ad Vanul/ium ; GrAn, 

V/olfg. Lazio. 
Stk\g\ LiAi^hionti Inf.opp. . Chc^cdiwJ. LeUndo. 
S i rophades ,Wff Plotae. 
Strymon, %iacedoniafj{.; StTomom^Sophiano. Mar- 

mirz^Tet.lBellonio. 
$TR\MON\\s finu^^^Macedonia; Golfo di Montc San- 

tOj^Bellonio. 
Svassa 7*«/.Vrbinates metavrenses Tlin.Ticeni 

yrhs;Vrhmo,L.Jlh. 
Svblacvm, Latij mediterraneum opp.; inhuius Qenohio 

Anno.i^6<;,La6{antiui elegantif.typts excuftts tx^aty 

SoW^^o, L.Alberto. 

SVBIANTIA, We LeGIO. 

S V B V R, tAfrica fluuitu;S\ihvi, Qtfialdo . 
S\i\S,%laHritanixAfrica regiomsflu.. Sus, QAug, Qtr, 
S\fi\s, Hifpania Tarraconenfis fiu.forte BcfoSj^. (fufio, 
S\'C^o^HifJ>aniafluu.-j Xuar, Qtr.Ciufio. S^CHYif Svdernvm f rt/.TvDERNVM Anton. oppidum Thufcik 

mediterraneum; Muderno,Z..w4/^mo. 
SvDETi, GermaniamonteSy Ficchtelberg,f*jyr/jwio. 
SvEVi,Gerw4ni«c populii Dic Schwaben,C?f <t^r«;o. 
SVESSIONES, Gallia populi • So\Cson,%farliano. 
SvESSVLA, Qampania felicti oppidum ;Sc(ivA:i,d'alctm 
, nominato Scafaro, L. Allerto. 
S\\^\s,fluu.Samni(um;SAn^OfL.Alherto. 
S\LGA,yide Orge. 

S\ LMO, Telignorum yrhs,in SamnitihHfOuidij ^atria^i 
Sulmona, L.Alherto. 

SVMOTRIGES,Wr MvROTRIGES. 

SvMARiVM,Lig«ri«c promont,\ Capo di Monte, L./flh, 
SvNici, oppidum ad T^henum; Snns, Tet.I>iueo. 
S\Ni\M,Telopon.promont. ;Ca.ho dcWc ColonnCfSoph. 
S V R IG AftAfrica oppidum; Abct, lac. Cafialdo. 
SvRRENTVM, C ampania ftUcts , Tifentinorum oppidum^ 

SnTrcnto,L.xAlherto^. 
S\s\AtiA,^fia 7{egio; Cufiftan,G*r4r.Vfrf. 
S\TK\\M,Thufcia mediterraneu oppidum; SntT'\,L.Ali, 
Sybota, i)sigua Infula, inter Epeirum &Qorcyramf Sy- 

mtHfN.Sophiano, 
SYi.t<E,y£gypti yrhs; \Cn2,^glero. 
S\LAK\s,'Brutiorumflu.;Coch\lc,L..Alh. 
S YNGI LIA,"*» hahent InfcriptioneSj Hijfiania yrls; An- 

t equara, Qarolo Clufio. 
S\SG\L\s,HiJ^aniaflu.i Xcnilrio,r4ro/o C/«/o» 
Syris Tlin.%lagna Graciaflu, ; S\no,L.Alb, 
SyroSjYm tx Cy(ladih$*s j Syn^Sophiano. 

T 
Ta ba CRA,m Africa ora ad mart TAtdittrrantum oppij.* 

Bugia,/^4;^e//o. 
Tabvda,^* Scaldis. 
Tabvrnvs , moHt Camfania felicii j Taburo monte> 

L.Jlherto, 
lACOLA,,Afia Emporium \ lAAACA^^Alph.Adriano, 

Tauay,/<ic. Qaflaldo, 
Tjenarivm , T eloponnefi promontorium ; Cabo Mata« 

pan,<3P Cabo Maini, Sophiano,& Fauolio. ♦ 
TjtNiOLONGA.^Vr^f Africa; Mcfcnm, Qafialdo. 
Tagvs, Hijj>aniaflu.aurifer,fi yeterihus creditur; oritur 

,in Ctltiherts ;quos primum fecans , mos^Carpetaniam, 

deinde Lufitaniam diuidit,& prope Vltfii^onam in Oct* 

anum es^neratur; Txyo,Car.Clufio, 
TALAVS,Wf Lavs. 

T AM\s\c A,Africa oppidum;T cfchnCT, Qaflaldo . 
Tamassvs, Cypri Inf.yrhs; Famagofta, Gfrrtr.V^rr. 
TA>iA\s fluuitts,quiAfiam ah Europa diuidit;Don,Ge» 

ratdo 'Kierc. Olim SiLYS, 
T ANA\s,oppidum ad Tanats flu.ofiium;ACoph,G .%Ierc» 
'TA>iET\M,fla.LomhardiaCi/^adana;Tinc<io,L.Alh, 
TA>iAK\s,Lomhardia Ci/padana flu.;TAmro,L./ilh. 
TAPS\s,yidt Chersonesvs. 
TAPROBANA,/«/»irfr^£oim<«x/OT4jSumatra,C%/er, 
TARRACO,r«/w»or«»ii« Hiffania Tarraconenfi yrhs^ 

Tarragona, (ir. Qlufio. 
Tarvscvm colonia ,4Kf TARASCOjTr^j Gallia 

Narhonenfis; Tarafcon, lo.Toldo Alh. 
TARS\s,Ci!icia oppidum ; Hama & Hamfa,3f //o«io, 
Tarvs,/7«. Lomhardia Qifpadana; Tiro,L.Alh. 
Ta ren 1 VM, "Magna Gracia yrhs ^Taranto, L.Alh. 
TAixiiNiiNVS siNVSj Mar grande^L. ^//^mo. 

Tar- TaRQVIM^ LACVSj-VlV/r Sabatia. 

Tavrvs, ^r*r/o Ta vkvm, Jzc/7»<c fromotttorium j Cabo 

do S.Croce, Fa^^^ello & yfretio. 
Ta VRVNVM, HungHiite yrbi munidjiima, ad (Jonfiuentid 

Saui in Vanuhiu j Nanilor Alba Hungarice,Qn<ic\\z- 

wci/Tenburg GermaniceyLa-^io. 
Tavromenivs, amni^Siciiits; Cantara,w/4rm<). 
TaxanijkvMjW* Toxandria. 
TA.'ZOS>,oppidum Sarmaiitc /^Jiatic«\SuCa.co,G .%lerc. 
TtcrosAQES , Gallia Narhnen/is pop. ceulx dt Tho- 

\o\.\i^,han.Toldo. 
Tegvha , mediterratmm Thufcite oppidum ; Laula,/!.*- 

androyiW. nde eiiam St.GTiSi\s\. • 
TfeGVLiORVM, mpmes Thufcix ^ Montaona di Carrara 

&. di Lunigtana, L. Alberto. 
Tt.LGiR,^//iC oppidtim {Trinnn^ius, (^aftaldo. 
TtLOS, QiTpatljt maru Inj.yE[)iC(:op\,Sophiano, 

TENKA.^V/rtV TlNNA. 

TtSEDOS, InfuL in fauiilntf Helle^ontiyTcncdo,Soph. 
TESOS,yna ex Injuh^s CycUdilui •^Tino^Sopi/iano. 
Tt R E A , flti. Sicilix • i arrct ra, Fa^^ello. 
Tergbste golonia, For/ liilij opp.-fi^x\zCic,L./ilh. 

TERINVSjT/Vf HlPPOMATES. 
TtVCHIKA,'VzWf ArSINOE. 

THEBAE,cy^cA<<»« yrhs (TlMua, "M .S ophiano. 
Thebae, \idced9nix yrhs,ad Sinum %laliacum j Ziton, 

W.Sophiano. 
Th¥.gak\sa, parua prope Teloponnefum /«/«//» j Caura, 

T^.Sophiano, 
Therksia, Infmarh /Egtei; SAntor\n\,Sophia7to. 
Therasia, ^«<e & Sacra,®- IIiera Grtccn Infulapro- 

pe Siciliam jVulcanu,f rf^^e/Zo. 
THhRMAicvs,/n«/ marn /Egei ;Go\Co de Salonichi, 

'M .Scphiano. 
Thermae STiDiANAE,%^«»r/VrOTKm Thufcia opp. iBagni 

Sabatini,L. 4^//'crro. 
Thermae colosi\, SiciHaoppidum; Sicc3,Fa:^ello. 
Thermae H\MEK.\h, oppidum Sicili(S;TcTm\ni,/4rec:o. 
THEAiEfSamniitsm cppidtim in Teligni':! ;ChiCte, L.Alh, 
Thesvinvm, flin. oppidim Sammtum jMurotiafnno, 

L./ilberto. 
Theodosia GAUGKOKVfAiTaphlagema ippiduWjTo' 

Ud^^Bellonio. 
Theodosi AyEmporium Tattrictt Cherfoncfi ■y.CACCi, 

^hr.Orielio. 
Thelesia, Hirpinorum oppidum inSamniiih,; Thekre, 

L.Alberto. 
Thormis, Hijpanixflu.-., ToTtncz, (ar.Clufo. 
THOLoai, Hijpanite faittm prcpe "BardnonemyTitdcri, 

Qar.Clufo. 
Thrasvmhnvs ,/4c«/ T«/«<;-,Lagodi Vcx\.\ou,L%Alh. 

THRAClA.^ttiCer PeRCA0//W,C>7- ARlA,CrSCYTON..«J«- 

toie Frythrao,curopa \fgio ; Roir.dn\i,LCaftaldo. 
Thvscvlvm, oppidum Lattj mediterraneum; Thufculo, 

Leand.yilherto. 
Thvle, Ocf<t«t Septentrionalu Inf; Iflandia, G. %icrc. 
ThvscvLanvm ciceronis, LatijinALijuicoU's;hodie 

\IonaJlerium,di5!im S.Maria di grotta ferrata,Lf4M- 

dro .A.lherto. ¥riicAi3i,G .Fahritio. 
Thvscia, Iialix T^gio ; ToCciin3i,L.iAlherto, 
Thyi}£Ris,Wc Albvla. 
Ti B A l Li , ii uropttpdpuli ; B \i\^xn,Sophian9, TlBERIS,T/Vf AlbVLA. 

TiBEuioPOLiSj^P/^r^^wwrf^fKCVr^iiStromizza^^o^^. 
TiciNVM,/,om^<r^i<e Tranjpadana fiu.;TcC^no,L.Alh. 
TlC\N\ M,Lomhardix Tranfbadanx oppidum,memorahiU 

(aroli V. Imp. yiSloria de 7{ege GalUa rtportata, cla- 

rum; i^M\\i,L.Alherto. 
Ti( AT A, mons (^ampanix fcUei4;Montc di Capua,!..///^- 

TltERNVS,T/</f PhITERNVS. 

TiiERN ^^,/-^»7;^^/.« opp. ;C\tt2 di Caftello, Z../^/^frro. 
TiGNiVM^T^/cfwro^/j.i S.Mana in Gcorgio, L.>^/^erro, 
TiLOGRAMMVM,^yr« yrhs; Cit\^An,Iac.Caf{aldo. 
TiLiAVENTVM MAivs, Fori /uUj Jlumen;Tii^\iimcnto, 

L.Alherto. 
TlLlAVENTVM MINVS, Forj luUj flu. ;Stc\\i, L.Alh, 
Ti.MAVVS FONS, in foro luUo; T\nM\xo, L.Alherio. 
TlNGis,c^/r/c<e ad Oceanum yltUniicum yrhi ; Tangcr, 

Gerar.^ltrc. TjLng\:i,(aJialdo. 
T[>iE, oppidum Afta; Tcnduc forte,Gerar.*}Aerc. 
TiNNA, jui& Te^sea, Jlu.f^mhritt; Topino, L.Alh.& 

Georg.Fahritio. 
TiNNi montes Strdh.aUisT\iiiAiXM,in Thufcia:^otX' 

t\in\3.ti,L.Aiherto. 
TiPASA , Africizin %Iauri:ania yrhs; Tcntt,Cajialdo. 

T;xucs,Gerar.\lerc. 
TlSAR.A,Wff ISAR. 

Tni\s,HiJlria fuuiui ; Cercha, FauoUo. 
ToGisOT<i\s,TUn.l^tneta 7\egionfi fiu.;Sc\oco,L.Jllf, 
TOLETVM, Hijfanieeyrhs ;To\cAo, (^ar.Clu/io. 
To us TOBO Gi, (^«j///<« NarhoHenJis popuU; Tolofains, 

loanniToldo. 
ToLBiACVM, GaUix^Belgica opp.; Zulpich,P.Z)/«fO. 
ToPiRis,77>r<«c/<t yrls; PuCio,Sophian$. 
T OKios A,IIij^ani.e oppidum; DcxtoCi,Car.CluJio. 
TORONt, *Macedonix oppidum ad Sinum Toromcum; 

hon2,o, Sophiano. 
Tvjxandria , ^/Wer Taxandrvm , oppidum ad\fo- 

ftim,inter LeodtHm&Traie3umfuperiuSy\S/'citt,Huh. 

Leodio.TcCCcndcT^oOjTet.Diueo. 
Traiani POSi, fupra Tagtm in HiJJ>ania yrhs,yti ha^ 

hent Injcriprioms; Ponte de Alcantara,(/*r.^//</J«, 

TKANSYLVANlA.Wf DaCIA. 
TRENOBANTtSjWe LoNDINVM. 

Treviri, t?erm<t/;/« popuU ; Die Tncrifchc,S. T^hen. 
TT.ETVM,.^lj-iic^promont.;Ca.ho Ferrato,/. (afiatdo. 
Tkj BOCi, Cci maniic pcpuU ; Stracsburger,3.2^^en. El- 

CiCCcr,'Pyramio. 
Tv.iC A,Klacedonia o/»^.;Tricala,3f//o»/o. 
TRiCADlBA,W4r« indict hif; QuciWo 3., Cajlaldo. 
TMCc:A,Troadn.yrhs -, T(icc.i\A,Sophiano. 
TK\EKOR\Mpromont.SiciUje ; C.Mcfurata,F<*:^f//o. 
TRlGLYPTONjyiy^f^w .yi/ix ^rhs ; Pogu, (ajlaldo. 
Ty.\>iESCK,lnfAfatici marn ; KcC\^\\c,(alUldo. 
Tritolinvs mons,inter "Baias & Tuteolos ; Saluiati, 

Georg. Fahritio. 
Tmcastisa, GalUa T^arhonen.locua-yTrois chafteaux, 

loanni Poido. 
TritoNj Numidia promontorium i Cabo Brueramd, 

Gtrar.\iercatori. 
Trid> NTVM, Germanta in .Alpihm oppidum; Trento, 

L.Alherto. 
Trinivs,//«.w Samnitiht4; Trcn\o,L. Jlherto. 
TRii<i\Mf J^uUa Teucetta cppid.marit.; Tra.iu,L.Alh. 

Tko 


<!<'. i i> j^ncf^T-i i^}ic^S%''^ Troph^a avgvstA; Zig«n<c opp.{Toth\3,L.^!h. 
Tr o s s \L\M,oplfidum ThufcU medtterraneum jTrofluIo, 

Leand.Alberto. 
Trogyl\m Jnfmarh Tonij ^ GtiiomC^^lsl .Sophiano. 
Trogylvm , Sicilite opfidum {YQ\otA,ClJMario Jreti>. 

TKOTILLVM,T?i</e PORTILVM. 

Troana,.^/* yrbs ,TA\o\n,Qaftaldo. 
TR\isiOyi\s,flu.Samnitum, qui c2r Vomanvs Tlin. Vo- 

mz^o, L.Jlberto. 
TvBANTi , Germania fopuli,Frifiorum accoU -jTwenit, 

Chrifi.Tyramio. 
TvBAL, Lufitanix oppidum •yScm\i!\,Tarapha, 
T\h^LLK,Htjj>anix ofpidum •jTudclAtTarajiha, 
T\RALL KfHi^aniit oppidum •,T&fa.\h,Ttiraphte. 
T\CCA, feu Tvc ci, Hijpanix of^idum-^ Mmos, Clufio. 

TvDERjWe A4ATIERA. 
TvDERNVM,Wf SVDERNVM. 

T \ LLi\M ,o^pidum ad^lofelUm •yTuW, Ch.Tyramio. 
TvNGRi, oppidum C ermanne Inferiori^ , in Eburonibuf, 
yetujlate ytnerandum •jTongQtcn, Hub.Th.Leodio, 

TvNIATVM,Wf TlNNI. 

T\ RiHGJ fC ermanix populi ; T>{iT'\ngeT,G .Fabritit. 
TvscANiENSES fUnio^oppidum mediterraneum Thufciit; 

Tofcarello, L.j4lhtrto. 
T^TiiASO , rfti hahtnt Infcriptionts, Hij^anifi oppidum j 
TAT3LConA,QCluf9.tpc lyxi^r ^auffoMjf 

TVRDETANl,We BaSTETANI. 

TvRDETANi V ete R ES , Lufcanite pop.;h\^!LT\ies, Qlujio, 
ToROLWM, Hi^anix oppidum •jTuy p,Tarr.pha. 
TvRONE s, Gallia populi^jToursfMarliano. 
TvRiAjWf Carraca. 

TvR R\s,flu. Tlinio^Fori lulij jTurro, L, Jlhtrto, 
TvRRis AvGVSTijT/Vi? Arae sextianae. 
TvRRis SYLL Ai<A,HiJpania opp.;ToTde{i\\zs,Tarapha. 
TvRRES ^ntonino, maritimum Thufcia oppidum j Santa 

Se\ieTA,L./ilbtrto. 
TvRENA A\G\STALis,oppidum Thufciamediterrantum; 

Ijurnea, L.Alberto. 
TvB\R,Latij opp.adjinienem flu.t,T'\uo\\,L.Alh. 
Tyrjsc\ s, Hungaria flu.;Te\(r:x,W olfg.La^io. 
TyDE, tjuodGrT\DE,Ht/j?ania oppidum in ripa ^dinij 

flu . -^Tuy, Qtr. Qlufo. K<0 • h^tc^ • 
TyRRHENiA,<fw«^K«j» Thufci* nomen; Tofcana, L./ilh» 
TyKRHENVM mart^^MATToico^L.^Werto. 

V 
\ARAR,oppidum /Ifrica; B'iCmeo,QdJl.ildo. 
Va c va, feu Va C CA, flu. Luftania-y Vcga, Qar. Clu/io, 
Vadvm Sabativm, LiguriiS oppidum-y \'a.\\.L./ilh. 
Vadimonjs, lacus Thufcix; Lago di BalLnelIo,L./f/- 

herto:, Lago di Viterbo, G./^^^rmo. 
V. \DA, Gallia^Belgica oppidum jWageningjS. 7{heH.& 

Tet.Diueo. 
Vaga, flu.^lhion^ InfuU, in Limonio mome oriens ; 

Gowi], lo.LeUndo. 
Va HALis ,//«. GaWa 'Belgica,7{heni oflium j De Wael, 

Tet.Diueo. 
Vallis jANi ,Thufcia mediterraneum o^/?/W. jValliana, 

Leandro /ilberto. 

VALENTIVM,Wr FORVM FVLVIL 

VALDANVS,//«.HKw^^n«r;Valpo,Lrf:^zo. 
Valeria, Germanta 7<jgio ; Crabaten,^. I^henano. 
\ ALERiA, Hi^aniaopptdumiVikrii.o Querica,<>» Qa- fiilU nueuA^, Qar. Ctufo,& Tarapho'. 
V ALEi<TJA,Gallia Narhon.oppidumiVJilcr.cc^Toldo. 

Va len Ti A , Hijpania yrhs . Valen^ia , Qar. CUfio. 
Vallata, opptdum HiJp»nta;\Anen^.\,Qar.C!uJio. 
Vallesivm,')'/*/^ Varronis vicvs. 
Vangiones, Germanixpopuli, ad T^henum iWormbfcr 

bifthumbs^S, T^cnano. 
Varvs,//«. Gallia tirltalia terminm ;Varo, L.,Alher,& 

loanni ToUo. 
Varetanvm ,Antonino,Thufcia o^^zV«w;Valeftano, 

L./ilherto. 
Varronis vicvs, ^k/ctVersisivm & Vallesivm, 

Lombardia Tranjj^adana oppiduliim\\-^TQ(c\o,L./Hh, 
Varanivs, fl.Tlin. Qarnorum Fcneta /{egionio;C&\oTOf 

Lcandro Alhtrto. 

VARDANVS,Wf AchARDEVS. 

\ ASCO^JA, Hijj>ania 7{egio contigua Tyrenah montih.', 

Nz\j2TTA,Tarapha, 
Va tre^n V s flu.Tlinio, FUminia -jSa n terno, L. Jlh . 
Vatvca , QafttUum quaji in mediii Ehuronthtt^ -^jortaft 

G u\ick,%Iarlian9. 
V BJJ, G trmania populi -jDiQ CcelnifchejS. "RJjinano. 
Vectis, Inf.marpf 'Britannici •^ic\:\^,Gtrar.'hdtrcatori. 
\ecesat\ M^GalliaBelgica oppid.ad 7^}ofam jWclct, 

Tet.Viueo. 
Veientvm.Wc Larthenivm. 
Velinvs lacvs, ;« /'Wnrf_.jLago deTerni,G./W- 

hritio. Lagodi pic di huco, L.Alherto. 
Ve LO c A SSES, Gallia "Belgica ^op .•.^S eu^i.^itnfPct.Vi» 

ueo. Caflcl, %:/<«r//4«o. 
Ve ljtrx., Latij oppidum mediterraneu ; 'Bc\itrs,L.Alh. 
\ LKhT J, Italia popuii ; MarcaTriuizana, L.Alherto. 
Ve NE RiA, , Hijjiania oppidum ; Nebrilfa, Tarapha, 
Veneris siNVS,Wr Ericis. 
\Lti\SJ\M,oppidum mediterraneum Jpulia Teucetia-yQ» 

nofi, L.Jlherto. 
Venafrvm, Hirpinorum oppid. in SamnitihM iVenafri, 

Leandro /llbtrto 
Venantodvnvm , idt^tVtnatorum mons,,Alhionff 

InJ.oppidum-yHuntendune Sakomce, lo. LeUndo. 
Vervlvm , Latij oppidum mtditerraneuinjn Herntc^', 

\ cru\o,L. Alherto, 
Verbanvs, Ucui LomhardiaTranffadanee; LagoMa- 

iort,L. Alherto. 
Verce LL/E, cppidum Lomhardia Tranjfadana iVercel- 

\\,Leand.Mherto. 
Vero vicvM , ^Alhionis InfuU oppidnm jWerenwike, 

Saiconice. Werwike fulgo, lo. LeUndo. 
Verbigenvs,Vrbienvs ^henano , oppidtm in Helue- 

tips; Orba,S. T^henano, 
Verbin VM t Gallia Belgica oppidum '^crair^^T.Viuco. 
\ EROLASJ\M,,Alhionit Inf.oppidum dflumineinicino no 

men hahens jWcthclingceftrc Saiconice, LeUndo, 
Veromandvi, Gallia Belgica traUm iVcrmandois, 

'Marliano. 
VERSISIVM,Wtf VaRRONIS. 

VesvlvSjJko»^ Lomhardia Cijfadana^^vnde Tadttifluu, 

tffluit jVefo mome, L.Alltrto. 
Vesevvs, ^ui &\'ES\\j\s,mons Qampania felich^Mon» 

te di romma,L./^/^frro. 
Ves on ti o , Qom'natui "Burgundia oppidum ; Belanfon, 

VUrliano. (xU.\T ^^: fCi.'' >» tla , 

Ve. 

/- ]; '* -^vi' A ■ - c^ (^y^\ -^ "V a^^ ^ - Vesvvian^ aqv^, Qtm^amx ftticit jTorre de i b;»gni, 
Leandro /llberto. 
^ VET\i,ONi\M,Thuf(ia o/>/>»W«w,VctuIia,Z,.///^. 
^ \ EThRA, G allix "Belgica oppidum -^SiLnt&n^CLTyr/tniio, 
Vetera castra^ Germatiitt opj/idum adDanul/ium-y 

Pfstcr, Auentitio. 
VlAt>RVS,We GVTALVJ. 
VlBO VALENTIA,We HlPPON. 
VlBONIENSIS SINVSjW* HlPPONIATES. 

ViCENTiA,^f«fr* \egioni4 yrl)S;\ ictmsi, L.Jlh. 
\iEKS A^Jllohogiiopprin Gallia "Narb.^xcnnCyToUo. 
ViL VGi A , Jlbiomi /tifuU oppUum ,Wilugshire /inglice, 

Wileshire corrupte, LLelando. 
VlNDOBONA,Wf AlA FLAVIANA. 

ViNDONissA,z»i Heluetin opptdumy^^mSifch^^B.T^^en. 
Violatvm , montes Thufcix jMonragna di Carrara,& 

di Lunigiana, L..L^/^erro. 
VlRGlVM,Zi^«n(e oppidum ^Voraginc, L. yilh. 
ViRGl, HiJ}anije opptdum ^Vera, Qtr. Clufio. 
\iKyKWM,Styri^ oppidum ; lixdQt^huro^CLTyramio, 
ViseriAjWcMantva carp. 

\iSO siWM.Luftania opp. ^uod &\\se\m jVifco^r/tt/o, 
VlTVLLlA.T^efw^ ftalite nomen ; \ta.\\ii,L.Jlherto. 
Vitvlonia, />/«<« Thufcia; Seltia Vetlerca.L.///^. 
VlTERBVM,T^«/a« '>trhs -^V itctho, L.Jlherto. 
VlTlS Tlin. Flaminix flu.;Montonc,L./ilherto. 
\iVAKiVM,Gallia Nar^n.opp.-^WmicrsJ.Toldo /tlh, 
VLISlPPOjWe Olisippo. 
Vlyssis portvs,^'i«7»<5 oppidum-jhono\na,,^retio, 

VlPIA TRAIANA, ^«<eeirZERMISGtTHVSA,Z)<carfr»?f- 

djterranea oppidum ^Verhel /-<«;^?o,VcczcI Samhuco. 
\ MBKIK, Italiis ?^ff^?o;Spoleto , item Tufcix quondam 

nomen Tofaty A,^uSlore L.Alherto. 
\ MV>KO ,Tufax flu. -yX tt\hYone,L. /i Iherto. 
VoLC.*:, Gallia pop. •, Aiicnion,%i4r/M«o. 
Vomanvs, Wdfe Trvnonvs. 
\K&\C\K^Hifpaniix oppidum •, Arbcca,^.f /«/«, 

VRBINVM,Wff SVASSA. 

VRCi/fH \iKGi,opp. Hifpanix; Berea o Vcrea, QCluJio, 
Vr CESA^Hiffanix oppidum jVehz, Q. Clufio. 
Vrgella, Wfl>'TarrAConcnfis opp.-jM f^dh^Q.Clufio, 
VRiA;Wf Hyria. VsfiJ\M,^u/!ri<e trhs ; Pcrfcnpcug, Layjo. 
\TiCA,xAfrica op_pidum ad mare mediterraneum ; Porto 

Farina,/'«t:^f//o. 
Vtinvm, 6c Vtina, ror/ lulij yrhs •y6mc,L.Jlh. 
VviZA Tiol..Africx oppid. in ora '%Urii mediterratiei ; 

Orano,F<t;^f//o. 
Vvltvrnvm , Qtmpanix felicis oppid. .,Ci(ic\\o almare 

di Botorni,L.y^/^crfo. 
Vvlsinensivm vrbs, ^a<f cirVoLSiNiA r^fonj.VoL- 

Sisii,Jntonino,Thufci4e yrhs iBoHena.L./f/^. 
VvLsiENSivM LACVS,T«/f/<fiLagodi Bollcna.L.^y/^, 
Vvlsinensivm LVCVSjHwrMrirfriBofco di Montefi- 

sCconc, L.Jlherto. 

VxAMA,Wf OXAMA. 

VxENA, ^xticte oppidum, yti tejlantur Infcribtiones anii» 

^ute •jVcchs,Q.Clufio. 
\\EST\M,\Ugn<e Grxcix opp.mediterr.V fcVLlo^L.^lh. 

X 

XANTHONVM.T^/Vif SaNTONVM. 

XiLiA,c^yr/f<c opptdum adOceanum /itUnticumyArzita, 

Gerar,\Iercacori. 
yi.ii'HO>n\M,Sicilia promont. ,Cjiho di Molina,/^«<:j;«//o. 

Y 

YpORI,Wf HiPPARIS. 

YoK oiA,yalen(iani J^egniin Hijf>ama o^^.jVilajoyfa, 
Qarolo Ciufiq, 

Z 
Zacynthos,^»* dr Hyria Erythrxo ,marH hvij In» 

y»</.OjSante, Hug.Fauolio. 
V-j\GHL\i, Lyhite oppidum •, Cazalcs,G -^/frMfor/. 
Xak CLA, ^uondam Sicilia oppidum,nunc pagu^ j Chiera, 

Cl. /irecio. 
ZeRMISGETHVSA,W* VlPIA TRAIANA. 

Zeta ,xAfrica mtnorti opp. marttimnm; Zerbi, CKderc, 
Zi L\A, /ifricce oppidum j Algcr, lac. QajlaUo. 
'L\GK.,Afiatic(S Sarmatix pop. jCircaHi, Q^ug. Qirioni, 

ZlNGIDVNVM,a/<^f SlNGlDVNVM. 

ZvKlGA T tol. yj ft icit portu^ .,Coz }potto,Qxl.Jug.Cur, 
Zyg.^vm , promontorium *Ajrica minorii j Cabo de ja- 

nizzari,A/.?vZ/fo/<«o, 
ZYGls,/fyV/f<«^or/»*jGoIfo dc li \Tkh\,lac.QuflaUo, 
Zygris MLLa, *yifficx oppidurr{iSolo[\ct,QaJraUo. 


Indice hoc primo ad finem perdu6lo^ hunc alte^ 

rum in ftudioforum gratiam fubiungere placuit;vt,quemaclmodum primus 

.ordine Alphabetico interpretatus eft nomina Antiqua Recentibus, 

ita hic alter inuerfo ordine Recentia Antiquioribus reftituat. ^^>% > ^t> r. w> Abach, "Bauarixin Germ.opp.:,AR\D\AC\M,y4uentino, 
AhhiiiA, yolJcorumflu.-,AMAS¥.>i\S,Geor.Fahritio. 
Ahct,Jfricte oppidum ; S\K\G\, fac.CaJiaUo. 
Abruzzo, Italia \egio , S A m n ir E s, Leatid. /ilherto. 
AhyCo,Siciliafiu.; ELOK^^Th.Fa^^ello. 
Acoi\, TaUjlinx yrhs ; Ptole.mais, G.^Mcrc. 
AcQt,xAfricit oppidum j lcosiVM, (4/^4/(^0. 
Acc[u'i, Lomhardix opp.y\Qv ae stat\elok\m, L.Jlh. 
Acn, QaUhria fuperioris flu. -jAcKiS ?//'». AcYRiS Strah. 
Ltand.tdlhtrto. Adda, LomhardiatTranffadanx f{u i,KiMi\A, L./^lherto, 
Adegc\e, flu. Jfiyrix, Damafcum prteterJhtens-^CHK\SO' 

KKS^Tet.Tiellonio injuii ohjeruationihu^. 
AdTi,Hifpania 'Bxticx obpidum ; t\%DAKA,Qar, CUfio. 
Adrianopoli,7'^rrff/<f yrhs;pritti ysc\i:>AMA, pojlea O- 

KESTAyfin^eHADRlANOPOLIS,5c^/;.er///f^.frf«o/. 
Aeth , Hannix in Gall.'Belgica opp.:,AkSS\\,Huh.'Tlo' 

m^ Leodio,in lilello d: Tuttgts ijE.huror.ihu4. 
AfncA, ^yiJiicte\linori4 oppidu.u ad inare meditcrrane::m; 

APHRODiSiVMjGemr.^^/frfrf/jr/, 

A^a. 4 


Agacla \'\\\a.,Hi}^dnix oppiJu •^Emikivm & EvMlNiVM, 

(}«ro/o Clujio. 
Agde, Gallta Narhonen/ts o^^zWkot j Agatha,& Aga- 

THOPOLIS, irew ClVlTAS NIGRA, /o.PoWo. 

Agios Adrunos,^ eloponneji opl>.jM\ct.yiJii,Sofhiano. 
Agnone caftello, Sr««or«m 'Vr^;^ Aqvilonia,L.^/^. 
Agnuni, Sicilix oppi^um j Mvrgentvm, & Mvrgan- 

lilh.Th.FaTreUo. 
Agomr i, ^fia yrhs •, AGANAGORA,Gen»>'. MfrMrftr», 
Agreda, Hi/Jjanite oppidum-j Graccav-is, (ar.CluJio. 
AQ^nome\z,\Jacedonicc flu.;SptKCHi\ s,Sopl}iano. 
AiguemorteSjTJiVf Camargue. 
Airon, /Etholi<t o^^.^CALiDONA,/^rrwco Anconitano, 
Ai-K, Gallia 7<larhonen.oppteIum;hQjJE SEXTiiE, l.Tol- 

do Albenati. 
Alabo,/iftf . Teloponneji ; A lph ev s^u^lpb.Adriano, 
Alagon, Hifpanix oppidum\\T\AC\u,%hletio. 
Aland, InfuU in mari Haltico ■,Ot.sx.,G.'^'iercat.infua 

Europa tahulo-». 
A\Atro, Lattj oppidum in Hernici^i Alatkivm, LJlher, 
Albania,Gr«c«.e ?(e^/o ;EPEiRVS,L.o^/^mo. 
A\hA,Lomh.Cifj>adanayrhs-yhLfiA VOUVEIA, L.Alhert. 
Albenga,L;^'Kr/« oppidum;ALBViA\ti\M Ttol.alips Al- 

BINGAVNVM,L.///^mo. 

Albi , Galliie Karhoiknfis oppidiim j Alba HELVORVM, 

Alba elycotiorvm Ttol.Io TpldoAlh. 
A\hov, Hiffaniayrhs ; Portvs HANNiBALiSjTrfrri^^rf. 
A\h$,Lucaniaflu.inTiceno,SAPis,LAllierto. 
Alcala horra, Hifpaniit oppidum , AKCiLACis,%ioletio. 
Alcala dc Henares, (arpentanorum in Htffania oppidumr, 
Complvi VM , QClufio , in Jndice locorum Hijfanix 
in itinere dfe confcrtpto. 
Alcantara, Hijji.yrhs yNoKBA CJESAKi.AtTaraphK,& 

(arolo Clufio. 
A\cAzoT, Luftania ol>pidum-y Akc onKiGA, %Ioletio. 
A\co\,yrhs Numidia; C\LL\t&L CoLLOPs magnvS, 

G ,%lercatori. 
A\cJih\s ,Tarraconenfis Hiffania oppidum j Erganica , 

6c ERGANiCiVM,(}«r.(r/«/fo, & Fran.Tarapha. 
Aldca del no, Hiff.^rhs j lLLiTVRGis.C<*r.f/K/J"o. 
A^cCCo, fluu.Qilahria Superiorii jAlex Strah. Carinvs 

autforte C^ClNVS Tlin. L.jlhertt. 
A\ciio,Illyridh oppidum maritimum j Lissvs,So^,^/<«mo. 
Algarues , Lufitania 3{egio jTvrdetani veteres, 

(urolo Clufio. 

A\gtr,Africx oppidum •, ZiLiA Fac.QtJlaldo, Mesgana, 

Th.Fayello , qui id d Ivlaurpi Gezeir appellari jcrihit. 

Al'^ier,///rJc« oppidum admare mediterraneum j loL,qua 

e*rlvLiA c^SAREA,G.X</crc4/ori,«5" Alph.Adriano, 

Alcicr (rf//rf/i/o, Tadclis %Urcatori,^Africa in '}viaurita' 

nia oppidum ; Sa lde colonia. 
A\ooviA, Hijlria oppidum ; Altivm Ttol.L.Jlh. 
Alhania, Hijfania opp.; Artigis, Fran.Tarapha, 
Alia caftclIOjT^rcewr opp.;SAL>i\A,L..Alh. 
A\ica.u,Sicilia littorale opp.; G^L A,fa:^ello. 
Alicante, l^alentia regniin Hi^iOppid.; Aloke %tela, 
Alona TtoL Itsm aliii Ilice er Ilicitanvs por 
l\S,CU{fio^& Tarapha. 
A\\oL<yoa.i>,T cr:ugalli.t ad Oceanu yrhs;'LAtiCO-R?<iQK, 

Qarolo Ciujio. 
AlUer , Galliafu.ii»Sy Elaver, Xlarlianus &Galr. Sy- 
meoneu^. Almina •, At-iLK ,Jfricapromom.ad Fretum Gaditanum-, 

Qarolo Clufio. 
Almcria, Hifpania "Batica oppid.; Abvkka & Abdera, 

lofepho %loletio, & Tarapha. Jlit Ct^ ^ ^ atr^*^ 
A\[>hco,Sitilia flu.'j Anapvs Tkucididit,*Arttio. 
Alpi di S.Pelegrino,Low^<*r.Tr4«^<t</.-,LETVS monS, 

Leandro Allerto. 
Altenburg , 4«f Presburg , Tannonia yrhs j Flexvm , 

Wolfg.La^io. 
Altai , KA/ia maximus mons, in quo Tartarorum Impera- 

torts omnes fepeliuntur; lMAys,Iac.Qafialdo. 
Ahh,Wf Olt. 

Altcmura,(/cf<f /«/.jMinoa voktvs,^. Sophiano, 
AmbonjTP/Vf Celebes. 

Ambrachia^T^r^j Epeiri ; AMBKACJA,Nic.Sophiano, 
Ambresbyri^T^K^tfiw xAnglia ; Am^kosik yLLelando in 

fuo Arturo. 
Amhrun, Gallia tiarhonenfs opp. -^Ebkodoktu , quoi 

Tlin. Inalpinos yocat,lo.Toldo. 
Ame\i^,y mhria oppidum ; Ami.kia, L.Alherto. 
Amcrica, /orr*-' Atlantis Inf,Tlatont!s,G .%Iercatori. 
AmieT\s, Ticardia in Gallia oppid.; AMBiANl,5^<ir/i4«o, 

fed yide Cambray. 
Ampurias, Tarraconenfis Hifp .opp.-^MPOK\K,Q. Clttfio, 
Amurgo,'»'»* ex Cycladihus InJults-jAMOKGWS^lsl.Soph. 
Anagna,L^«) yrhs in HernicHiAsKi^iA,yelAsKGMK 

Ttolemai,L.Alb. ' 

Anchialo, T^^r^c/^c oppidum •, ANCHiALVS,5o^i&w»9. 
Andoria lago,*^^«//<e Daunia j Mandvkivm lacvs, 

Leand.tAlherto. 
Andro,T«<« ex Cycladihui Infulis •, AsDKOS,Sophiane, 
AnduiATjHifjf.opp.prope Qorduham-yCLKSTO,Q.Clufi9. 
An^c^ay ,yide Mon. 

Anguri, Qappadocia opp. ■■,ENCYKK,Tet.'Bellonio, 
Anna caftro.iy/ci/i^e opp.-jEssK^I^a^ello. 
AT\h,fiu.Fori lulij,in Italia.^;ALSK,L.Ali* 
AntcqiicLT2i,Hifp.yrhs ', S YNGiLiAjTfri tejiamur Jnfcri' 

ptiones, Qar.Clufo. 
Antioos, Infprope Qretam •, CLAVDos,3\r.So/»&, 
Anthios,y£^;y^« yrhs:, AsT\so^,Zieglero. 
Anu^hc\o,Lycia opp .-.^ksTWH-ELLMSfSophiano. 
Antwerpcn yernacule, AntOT ff Germanice, Anuers Cal- 

i'c<r,Enberes HtJpanice,AnuerCa. Italice, AntwcTp Jn 

^/ic^, Antucrpia cjrHandoucrpia Latine,Ahr.Ortelio. 

Olim Ambivariti T.Diueo. Advatici L 'Becano, 
Apamia,Sw^j«i<t yrhs ; Apa mia, So^^i<««o. 
Apherat , ^Jia nohilij?. fiuuius j Evphrates, l^.Kico* 

laic Velphinati. 
Apo\\\ne,\Iacedoniaopp.-,ApOLLOs\A,Sophiano, 
Apro, Thracia opp. j APR\,Sophiano. 
Aquapendente,T^«/ci/f o^^.jAqjvla TtoL &Aqvk» 

SESES Tlin.L./ilherto. 
Ac^uccaldcs, HiJjf.Opp.;AQ\ JE QViNTiAN;E,%^o/«io. 
Amiino ^Hirpinorum opp.; Aq\\s\ M,L.Alherto. 
Arach 'Mercatori,lc\ Alph.Jdr.,A/ia ^e^iojPARTHiA. 
AThcci,HiJfaniaopp.;YK&\c\K,Qar.CluJio. 
ArhiA ,Thufcia fluu. Alma %Anton. Avcte yolaterr, 

Leandro Alhtrto. 
Arbon,i« H eluetiii opp.\ Akbok ¥EL\x,7{henano. 
ATcadu,Tflopon.yrhs mariiima^; C\PAR\ssi,Sophiano, 
ATcon,Hif},Tarraconen.opp.-yARCORRiGA,\io!etio. 
Arcos, Hif^.opp.j^KCO&KiGK CluJio^AKSK ^iolsiio. 

Ar. Archjpcljgo ,parsm<trti meJiterr. qua ^fia. ah Euro^d 

Aiuiduttr-^ A kG -t.vM M A R E ,Sop/;idno. 
ArchipcI,^go lii M.ilciuiar , 'Marn T{tihri pan ; Hyppa- 

oii PELAGVS Ttol./iLr.Ortelio. 
ATchiC\n:i,opp.'BaJUranortimin Hi(p.-jkKCiLhC\i,\io' 

letioinfu:t Ceogr.iphiu 'Ptolemjci. 
ArcudiA, Jfricet o^^.;Ryssadirvm, A<rc. QifaUo. 
ArJcnnourlic.itle, Jc(?r;^<7row.;NovANTVM,G.X^frc. 
.ArJiichcr, ^iovaftcriitm in yiujhio-,; olim \rh.,nornini_j 

AKhDATA,W Aka i.APfi>i:A,Wt;//^. La:(^io. 
AT0Z7.o,ThJci(e yrt>: j At^p, f ivm , Arvtini veterf.s, 

FJDKNTIORES,Ivr.IENSl:S,/. ('aJ}alrlo,& ^rttino. 
Argentaro xx\ontc,ThuJ'ctx maritima y AKGiLST\¥.i\$ 

KQKS, L.Alherto. 
Arigt)ano,Tr!u/ii.t yrhs ; .^R!NiANVM,L..-/i//wo. 
Anona^^.vW-j opp.in Hi^j.;\\'\<.\GiA,far.Cltifio. 
Arles, GalHa TJarhon. op^idum ; ARhLATA SEXTANO- 

K\M,lo.'Poldo. 
Armino monxc , Hifparjix -, Arminivs MONS, f.ClnJio. 
Arnnni, Hifl>anix o/j/>. jAKGhNOMEscvM,%.'o/cr/o. 
Arnhem, Gc/^ri.e ofp. ; Akf.nac VM,'?. 7)iueo,&'B. 7{J:e. 
Arona,C<»w/'rt«/<c//K. ;N'ataronvs,/1. ^/^erro. 
Arpai.a, Hvpinoru in Italid opp. ^Ha rpa dwm, L.uAlh, 
Arpatarro, nions Hung^ri.c; Almvs,Wo//^./.4-io. 
Ax^\no, Hirptnontm yrhs,ia S amniiihui ; ARPiNVM,£f- 

andro AlLerio. 
Arracan, Afx yrhs ; Samra, fac. (Jafialdo. 
AxxzsJ^Bcl^ij inf.gr.e opp,Ji\iG\AC\M forte^Tet.Viueo, 
ArQ, Hijirixjlu,-,ARSls,L.yilherto. 
Ax(exux\\,jfricte yrhs; Aksenaria COLO K\K.faj}aldo. 
Artois, Gailtte^Btl.icigpop.; ATVit.fs kt\ls,C hr .Vyramto. 
Artzbcrg, Gtrwd?//.c o/»/>.iAKTOiJKiGA MLNOR,^«.<cir 

CENVM,yf«fWr/WO. 

Aruinata Hug.Fauolio , Salona N.Sophiano , Valmatix 

frhs jSalo.na. 
Axztt\,\J auritania yrhs-^ ARSENARiA,G.V/crf«?ror», 
AxziUftAfrica oppidttm ad Oceanum Atlanticum ; XiLiA, 

Gerar.^lertatori. 
Axzu3,Tarratonen/is in Hijhania opbid.-, Aradvca, aue 

AKADWCiAjoJepho %lolerio. 
Asburgj^v/fw* in/ra Qoloniam ad T^hcnum,diiionti Comitii 
\ .%loerfen.; Ascibvrgivm,W AscJBVRGVM.H./.fOi/. 
A(c\C\ , y mhrite oppidu\ EsisiVM (rfro«j,AssisiVM Tiol. 

alio AssisiNAT ES,L./f /^mo. 
ACco\o, opp.Tracutinorum in Satr.nitihui i AscvLVM, 

L..^lherto. 
A^c\\\o, ^ipuliie Vaumte opp.-y Asc\l\'m, L.y/lherto. 
■ Ain-i, j£gypti yrhs ad Nilum ; S\ESii, fac.Z^glero. 
Afola cajieilo.oppiduliim Feneta l^egionn:, AcEDVM,Ie- 

andro Alherto. 
A\o^\\,opp. ad rai:ai< fiuui; oiiitim \T \y:.K\s.G ."Kierc, 
Afpeia , Hijfanix oppidutn prope Qorduham; AsPAVlA 

/vrccjfar .Clufio. 

Arpiaa,vy//tf yrhs; Asitthara, G.V/erc, 

Arpri,Grm>y?«. -jAche lovs,.Jo^,''m«o. 

Afpro fpiri, oppidum ad Sinum Qorittthiacum-^CHALLOS, 

N.Sophiafio. 
A^iJ^omhardite Ci^adantc oppid. ^ASTA COLOnia,!/- 

andro /ilherto. 
A^ox^.\, Hijpanix opp. regionts Legi<inenfs j AiTVRlCA 

A\CiyfsiA,Tarap/}<e,i& Qtr. Clttjio. 
Aftura., L atijngrhs triaritima ; Avstra P/m, ^ux TtoL J. h^hCA ■ CK^enh^x Ci:K\STRK,L.JlhertO. 
Aduius, Hi^anix 7{fgio ; AsT\?.ES yQtr.CluJio. 
At^ynms, f^alentia \egnitn Hi/j>anta opptdum-j AkTH^- 

Mis\ S,(ar.Clufo. 
Arcca, Hi/}.Tarraconenfis opp.; Attaca, Q.Clufio, 
Atcxno/Sicilix opp. ADRANi^^rffio Adranvm, / 

Th.Fa:^ello. 
Athyra, Thracie fiu.; ATH\KAS,Sophiano. 
Aua, /t/ix opp.; Arisabivm, /<tc. Qtjlaldo. 
Au.i,/(y7<e yrl^s; Paliboira forte,Gerar.%fere. 
Audc, Galtta Narhon.JJu.;KA\R.KK\sTtol.&Strah.a!iii 

Aka\RI\S, foan.Tofdo. At A\,(J.Clitfio. 
Aucn\c,n, Gallix Narhonenfis o/)^.-, VoLCAE,V4r/M«o. 
AucncYiC, Heluetiorum oppid.\ AvE NTlCVM, 'Marliano, 
Aucrfi, Qtmpatiia felicti oppid.iAT^LLLAftL Atell/e, 

L.Jlb.& G.Fahritio. 
Aufcntc palucic,;« f^rio; Pontina palvs, L.Alh, 
Augsburg, AvGVSTA vindelicorvm.W^o. 
A\n^(i,pagftf prope 'Bafileam ; A vgvsta ravracORVM, 

S. 'f^henarto. 
Aucufta, Sictiix ^rhs mar'uima-j\ yii.GAV.A,Cl.*Arttto, 

CHERRONESVS,F<t!^e//o. 

Au\A,Tortugali!x fiu,:, A^\S,Qtrolo Clufio. 

Au\onon, Gaiiix Narhonenfis opp.-,\\h-s.iO CaVarvm, 

fo,Toldo .Aih. 
Auila, Qafeilx yeter^s in Hijpania oppidtim j Abvla, 

Qarolo Clttfio,& %ioUtio. 
Auonnni, ..Aihioni^ IfiJ.popniiyerfui^Ieridiem-jSmE' « 

ni, I.fjiando, 
Au(lnainferior,cHwStiria-,PANNONiA svpeRIOR.W 

Prima ,^ux& V ALLRiAy ocatur j 'B.!R^henaao& 

\Voifg.La::^io. 
Auttx,^ fictyrhs-., Ac»ATAKA,Gerar.%Ierc. 
Ayniargiics,G4//irf Narhoii opp.;^\G\ST\ TRICASTI- 

i<OK\M, f.ToUio. 
Aync,Gai!ix fiu.; A\OtsA,7\oh. Qafiali. 
AzAxo, Siciiixopp.; AsSEVi\M,C l.Jretio. 
Azaiburg, oppiditmGermanix ad Danuhiumi Avgvsta 

ACJLLK /f.Jttetjtino. 
Azm\\2L,^fix 7{egio • CHALDEA,T'f/.'Z?f//o«/o. 
Azioi\\,/£gyptt ofpidum ; BvBASTOS,-^f^/fro. 

B^huco,Itaiixopp.tnHernicis;Bo\\LLJ£,L.Jfherto.^^CK- L?CaM^ Tio'^ ■ 
Bachilione,/cw«rf 7^c^/o;;w//k. i Medvacvs minor, ^^ (MjfnC^i^ ^.ikf 

f../}ihtrro. "^ 7 

^M]os, TarAphxfr ^loietio^HiJfaniayrhs ; Eeja^W 

B c\a frhs Torrugaiiix, Q. Ciufio; P ax iv Li A , jk* er 

Pax avgvsta. 
B^cx^cn^^Bauarixopp,-, CAMnOD\s\M,f.Juentino in 

"Boiorttm Ann. ^ 

Baj^narca, mcdtterraneum Tliufix 0/>^.jNoVEM pagi 

Titn.L.Jil^erto. 
Bagni d' Abano^Z-^f M^rorKw o/»/7.iFoNTES APONr,Mur- 

tialt^fL./iil^^erto. 
Bagnidel ]io\\icJino,Tl>ufcix cppidum ; Aq\' /e cai^, 

L.Aiherto. 
Bagni del \.\2,o, Campamxfeiicts opp. .,A>iiAt<JE ther- l 

MJf., L.Mherto. 
Bagni Sab.itini^Tk/a* ffJ4r;«OT«w o/)^.>Therm.€ STI- 

DiANvt, L/iiherto. 
Baia, Cumanorttm opp.in ftaiio-..; Baiae, L.Jlh. 
Biuno^Samnittm tn Itaiiaopp. j Bovianvm,L..W^. 

d Ba- ■A*^^ /j (T p r 

(^{^(^Um U)- aoiH^' B-nom ,Hi/pan.yrhs ; Gennvs, & Aqv'^ avgvst^, 

C.tAug. Qtriom in hijhriajua Sarracenica^. 
\ 'BA\hcc,TaUjfinxyrl/s;CASARt.\ yHinPviyBelloKio. 

. ■ •• 'B3\dach,yi/^yritel>rh;liARiLOsJac.(ajiaUo. 

Balkart, yi^e Montc Argentaro. 
Barbaria, lotnprxhendi^tramque Mavritaniam cum 

Aprica MisOREyJh. Ortelio. 
'BiihirifSiiilia yrh; EGESTA,^«tfc!7 SF.GESTA,7'^.i^tf- 

:^ello. Hanc yero Cl.^rttiu^ Conterrana yocat. 
BzTchsi, Jjrica f^egio; Marmakica, Jac.Z^eglero. 
Barcena, in /ffrica^; Coloe LKC\s,Gerar.%Jercatori. 
Barda,%f<jr»74m« opp.:, Pyrgvs, CMercatori. 
Barczaiag Hungarice, W\.mz\ind Germanice, Hung4ria 

oj>p.; BVRCIA, I.Sambuco. 
Bariinguas, Inf.Oceani iuxta Z.k/;w«m»jjLondobries, 

./^hr. Ortelio. 
BatTAa.h,/fJia 7{egio,TaleeJlina c o»rf r»j;«<Cj; Arabia pe* 

TR.X.A, Zifgleto. 
BAh\\cA,Teloponne/i opp.-., Sicyon,5o^^m«o. 
Bafilicata,//4/;(e ^gic; L\CA>iiA,L,/fllferto. 
Bafilopotanio, Laconiaflu.- 'Ew.OT as,JsI .Sophiano. 
B^ih^niini,Loml?,CiJpacianxol>jf..A\G\SlA BACiE- 

NORVM,L. /ilberto. 
Baulx, G<t//i<c Narhnen.; Gaballicvs pac\s, Toldo» ' 
Beauuoifin, Galliie oppid. in Trouincia ?\hemen/i •yhEL'- 

Loy AC\,%larliano. 
Bebenhauren,7^/^f«<co^^.iPHEBiANA CASTRA,S.2^/;f. 
Bcja.-^/^/e Badaios. 

Bclicaftro,Vrf^«<e Cracite ^rh •, VvnL^AyL.Jlherto, 
Bchnzon^, Lomhardiaopp.^BEKlsxo^Aj^Bonauent.Qi- 

Jlilioneo-^ Castrvm bilincionis T>iacono,L.tAlh, 
Be\nre,LatiJopp.mediterraneum:,\ELnv.AE,L.jilherto, 
Beilis dc Gomera , ^Africx 4tdmart mediierrantum opp.-^ 

ACRA TH, /4f . Qijlaldo, 
R -. '~7| Lt>t-- Belor, </f/frri<m^/^jSACARVM REGiOjG.Mm. 

Bcngaii, ifrhs adOflium GangM flu.:,GAi<GE,CaJlaldo. 
Beniluaif, /£gypti opp.adNHum • Cvstodia hermo- 

POLiTANA, /ac.Zieglero. 
Berca,o \crca,Hi^. opp.j\RCi,Jiu VikCi,C.CluJio, 
Berxon,yide Pono RalTa. 

Bcf\cv%, Gallia Narhon.opp.;BLlTEKRA,I.Toldo Jlh. 
Befos, H ijf .'Tarrnconenlis fiu.;forte S\fi\s,Qtr .Clufio, 
Bc{\crczc Hungarice,Nc£(n Germanice,Hungaria opp.-y 

BiSTKiTiA, hamhuco. 
. : Beuagna, Fmhria opp.-^^ME^A^siA^L./ilherto. 

B\An»,HiJJ>aniit opp.; ALUA,Tarapha. 
Bichieri, Sgypti yrhs ; lac.CaJlaldoy qux Bochir-^f- 

gjero; Canobvs & Canopvs. 
BxCi.\3i,ThuJcta mediterranexyrhs; Blere,L, /f/^mo. 
Bigenis,i?a7i* yrhs-., BiD\s,CLJret:c. 
Bilbao, Hi/pania oppid.in Cantahr^i j FLAV10BRIGA,& 

FLAVIOGALLICA;(«r.C"/K/z"o. 

Bilbin.TJ/Wf Damiata, 

Biledulgcrid,^y>/c« l^gio j NvMiDiA,7o.£.fowi,«Sr 

Gerar.\1ercatori. 
B\\\c\, S'tc'tlix fluu.:, H^iPSA, Fa^ello. 
•yBiWcni, Hijp ."Satica opp.:,BiL^\L\s,QAr.Cltt(io. 

Bing, Germaniee opp.ad T^yenum •, BiNGiVM,^.?^/;^». 
Bindtmir, Terjia fluu.; Bagrada,2V/. Nicolaio. 
B\rg\,Sicili{eflu.; Ac\iH\\s,Th.Fa:^cl!o. 
Bifano monte, in Jpulia^; Phiternvs MOKS/Plitt. 

i:ietigs.ii\$fL,Jlh(rfo. M^»M^/vJ!r^ Bcfanfon, (owiwr»/ 'Burgundite metropolh ■^Y esoktio, 

%farliano. 
B\Cca'\n,HiJj>.7{egio:,CAKTARfiiA,Q./^uguJlino,&Clttflo. 
Biferta,uW/r;r<e oppidum; Itxca, Qaftaldo. 
B\[mco, /ffriae opp.; \[ AhA^K, QaJ}aldo. 
Bifnagar,w^y;<c yrhs; ARCATi,^ir^74ior4,«&-MoDVRA, 

lac.Qdjialdo. 
BlAta, Jfrica minortf cpp.',BR at\^\a, Gerar.%ferc, 
Bog, Sarmatiaflu.; HvPANNis^G.V/frf. 
Boli,w^y/* minorn opp. j ABONiMENiA,Sf//o«/o. 
Bologna, /Emilix yrhs, ^Academia ceUhrts j Felsina, 

^u£ poflea Boso>>,\A,L.Jlhtrto. 
Bollcna, Thujcix yrhs ; Vvlsinensivm Vrbs , Catonl 

VoLSINIA,/^«fO»»«0 VOLSINII,L.////'mo. 

Bona, "Numidix yrhs, cuiui V.AuguflittM ^uondam epif' 

copuifuit; tiippos, Gerar.^Mercatori. 
Bonandrca, opp.in .Ajrica^; A?OLLOs\A,Qaflaldo. 
Bononia,G allite portui, e '\egione Anglix; Gessoria- 

c\M,LLxlando,& 'B.T^enano. 
Borgo Lauezza, Infuhrum opp.; FoRVM LEBVONi,y^ii 

LiBETiORVM, L.Alherto. 
Bofco di Baccano,T/^»/(;/(ej Mesia s\ lva, L./flherto. 
Bofco di Montc Fiafconc ; Hetrvriae lvcvs,o//i» 

^uotjue y\LSisESS\\M, L.Alherto. 
Bo{fcn,Europ<e1^egio; Dardasia^W olfg.La^io. 
Boftilan, jichaix oppidum maritimum ; lc.\ ci\M, ^iriaco 

Anconitano. 
Bourcc^Bithynix yrhs; VK^SA^Tet.Btllotuo, 
Bourg en BrefTe, Galltxyrhsf Forvm segvsianorvm,' 

°f\oh.Q(tnali. 
Bourgoignc; Hedvi^S. 'FJjenxno.SEQjKS i,%iarliano, 
Bozwtha, H ungarix fiuu.; Ba c vnti vs,/^;^»o. 
Bozzcn, 'Kjjetix primx opp.; BocES\s,G,Fahritio, 
Brabatc,Wi Hijpanix; Belon, Q.Clu/io. 
Bracciano, Thufcix yrhs mediterranexy Arsena,& Ar- 

CES\M,L./ilherto. 
BrAga.,Tortugallix yrhs ; Braccara,& Braecara 

TtoL C.Clufio,(sr\loletio. 
Briga,Callaicorum in Hifpanix mttropoltiy AvGVSTA 

BRACCHARA,T«r/J^^<e. 

BralTo Hungarice , Cronftat Gtrmanice , Vacix yel 
Tranfyluanix yrhs,STEPiiASOP(yLiS,/iuxm etiam 
CoRONAM yocantyLSamhuco. 

Brema,^y?^ yrhs; Bkam MA,Gfr4r.V/*rf. 

Brenner,Wf Prenner. 

Brci\u,yenetx regionis flu.-jMEDV AC\S UAiOK,L,Alh^ 
& Georg.Fahr. As\\S,Qaflaldo. 

Brentinorc, Bo;or«»j in FUminia o^^.jFoRVM trven- 

TlSOR\M,L-/^lh. 

Brefca, Jfricxyrhs ; Rvs tonivm, lacoho Qaflaldo In 

^fricxfux tahula..^. 
Brclc\i,Lomhardix yrhs; Brixia, L./tlherto. 
Bre{Iantz,C<«//;<e 7{egie; ShB\ siASi, Jut.Tineto. 
Br c^<:e\\o,Lomhardix Cijpadanx cppidum ; Bruellvm, 

L.Alherto. 
Brc^2.\v, Sileftx yrhs primaria; B\ d\rgi$, Tyramio, 
Bretaignc, Gallix 7{egio ; Armoki A,Io.Lelando. 
Bridlington, cppidum Alhionn Inf ; BrilendvnvM, 

lo.Lelando. 
Brindifi, %lagnx Grxcix maritimum opp. Brvndvsivm, 

Leandro /ilherto. ~""i.ti 
Biilach, opp.'in ripa 'KJieni ; BrisiacVs m on S,S. T{l}en, 
Bti^ 
BTiukfc^.Hifiama 'vrhi \ BmGENTIVM , <:L';BniGA- 

cwMt^oletio, 
BrodegiiijT^f /o//0««f// o^^. •, Bity LA,^/o/cV/o. 
Bruconiat, Germama yicwf,duo[>i(4 mill. infra ^rgento- 

ratumfuM •, Br o c omagvSjS. %henano. 
BrucT^msl^NumiiHa pror/ioHt.-^TRf TOi^^C .J^lerc. 
Budoua, lllyrici opp.;R\L\' A ,S ojf/jiano. 
Biigiri, .Africx ofp.ad mare mediterr.-^lciLGiLiJac. Qt" 

ftaldo. rAR\C\!.A,Th.Fa:>^€llo. 
Bulicir.1, lacu4 in /Egypco,non longe ab /ilexandria j Ma- 

RiA,&: Mareotis, item Akapoths, Zieglero. 
'BuiA, Liburnia opp.-^ ^\t\'a, Fauolio. 
Bulg.iriA , fwro^rf 7{egio ; MOESIA inferior,W.Z.4- 

:^io.TiRALLJ,Sop'uano. 
Bunina,?» confnie.%Iacedonia& Jc/jaia j Oeta mons, 

T^.Sop/jiano. 
'K\.\:g\M\,yi fx lactt^ j k?.\.\,yi/)r.Ortelio. 
Buraos, Hi^.celeLrts ciuitas ; Avca,^k<c alias BraVvm, 

& Masbv RGi,T<tnj^/;«,cirMo/fr;o.LjcoMTiVRGis, 

(ar. Clu/io. 
Burnca , opp. T/jufcia mediterraneum j Tvrrena AVGV- 

STALIS,/..y^//if«e. 

Burneo, Infulamarts Indici., EoN« f ORTVN>E,Gewr. 

'\'Jercatori. 
"Rur C:\no, opp.%farna Gracia; BKVTiVM, L.y^ll^erto. 
'Buicmo, Brutiorum in Italia amnn jBvsentvs,^.///^. 
Huttinto, Epeiri no/file opp.i, Bmhko i\M^Sop/fiano. 

C 
Cabo Jc S.A\c{fo,Sici!iapromontorium;kRGlE.K\M,^uod 
.Aretio ARGE>iT\M, Fa:^eliO, 
^ Cabo cl'Algucr,.^|ri£«e ad Oceanum Jtlanticum j At- 
lantis MAiOKis moM.G.\lerc. 
Cabo <.K AmiOtLatij maritimum opp.-jAKTl\M,L.Jllt. 
Cabo bianco, (orf^ir^c /nJ.prom,;Lf.\ ClMK E^T^ .SopL 
Cabo bianco, lonia oppidnm mariiimum ; EriTHRa:a, 

'Nic.Sop/jiano. 
Cabo Blanco,^//r;f<c^ro»jo«for;«mjHESPERi cornv, 

Ger.tr.^lercacori. 
Cabo bIanco,r}'^r; Infpromont.;Vv\K\K\\M,G. \'/erc. 
Cabo i'i ]Sozi,Stcilia . V ilyra^vm FROM.T/j.farjHo. 
Cabo hon,Jpica promoKC.tid mare tKcditerr. •yhiEKMtAf 

I.Qifla/do. AdERCVRn PROM. G.\i(rc. 
Cabo Canamcina, ."ffe pro^none. ; CoRii, (afaldo, 
Cabo de Cantin, G.%iercat. Gcbelelhadich,(7t/.//ft^. 
t^frica promontorium ad Oceanum jidanticum ; her- 
CVLIS PKOM. SedQel./^ug.dulitat an pccimftYsA- 
GiVM Tiolemai . Qtjlaldo yero^ Cabo de Cantm , eft 

SOLIS^ONS. 

Cabo^^^H^ni^L^ci/e^romonfor/Km^SACRVM prom. 
Cabo iA^^mic,,^/ia promont.-y CoKi,item CalLigi- 

CVM,& Co^E'AICVM,G.^:/frC, 

Cabo dcllc Cd!onne,\/rf^M4« Gracia; Lacinivm pro 

MONT. L.ill/jerto. 
Cabo dclle colonne, Te loponne/s promontoriuj S\ki\m^ 

'N.ic.Sophiano. 
Cabo Comari,.x^^<e^romo«f.-,CoMARiA,("<t^<t/<^o. 
Cabo Conc\\o,Te/opennefipromontoriu;C\PAKissi\M^ 

'Nic.Sopljiano. 
Cabo de Cxzux,HiJpan.yrhs ; AphrodisivM;8c Pro- 

MONTORIVM \EKIKIS, Icfep/jO %i(i/etl0. 

Cabo Cwo fD oridn promom .-i CsiDOS,N.Sop/ji4no, Cabo di S. Croce , Stcilia prom. jTa VRVS, & Tavrvm, 

Fa^€llo,i& Jretio. 
Cabo Cuniano,"Z)<r/m4r/<f; Prom.On;f.vm,5o^/;/4«o. 
Cabo fcraca, Numidia promont.; CANDiDVM,G.7Vifrf. 

Tretv^T, lac.Caftaldo. 
Cabo finis tQxxc, Hifpania promont.; Artabrvm , a,li*9 

Nertvm, & Celtic\ M,Clufo,Tarap/ja,(ir /fretio, 
Cabo do tres forchas , sAfricaprom.; Mltagonites, 

lac.Ca/la/do. 
Cabo di Gallo, Teloponneji promontorium ; ACRiTAS,6c 

ACRiTE,/f/?f Fauolio,& N.Sop/jiano. 
Cabo dc Gztci, Hijpania prom. ad mare mediterraneum j 

Charidami prom.Qar.Clufo. 
Cabo dc la Gricga, rj^r» Infpromontoriu; Pedasivm, 

G*r<ir.Mfrf<tror/. 
Cabo dc Guardafu, ^frica promontortum j Aromata, 

Ger.\lercatQri. 
Cabodelanizzari , ^.frica minor^s; Zigaevm PROAt, 

N.Nicolaio Delplj. 
Cabo dMftria, Hijlria opp.maritimum j IvSTiNOPOLis, 

Leandio /iluerto. 
Cabo lcucnlo,^>om.lHf4«/<e . PossiDONiATE,L.y^/^. 
Cabo licar, Euioea Injula promontorium \ Cenaevm , 

Nic.Sop/jiano. 
Cabo maini,Tr/V* Cabo Matanan. 
Cabo di Molina, Stctlia promont.;XiPHOKi\M,FaieIlo. 
Cabo Malio, Teloponnejiprpm.; Malea, &c Malevm, 

Nic.Sop/jiano. 
Cabo Mantcllo, Euhoea Infula promontorium yLEOS, 

N.Sopbiar.o. 
Cabo de S.Maria, %iagna Cracia promont.; AcKK lA- 
PiGiA Tlin.aiitis 1ap<givm,& aALENlINVM,LM«- 
dro .Allerto. 
Cabo di S.Maria, Afa minoris promont.y\.KKQKii\Mf 

N.Scp/jiario. 
Cabo dc Marrin , promontorium HtJJiania ;Yi.KKAK\K^ 

forte, Qar. Clujio. 
Cabo Marza , Sicilia prom.yerfm 'Kderidiem jOdyssia, 

Th.Faieilo. 
Cabo Ma& Vljuieri, i/«7/tf/roOTa»f.i Plemmvrivm , 

Fa^tllo,(!; /iietio. • 
Cabo MaftKho,/»romo«r.f^/) Inf;VHASJE,Sop/jiano. 
Cabo Marapan,^/<o</cyCabo \Uini, TcloponnefprO' 

m9nt.;T AL>iAKi\M,Sophiano,& fauolio. 
Cabo Mcrurata,J/f///x/FroOTcnr.jTRiERORVM prom. 

T/j.Fa:^el/o. 
Cibo Milazo,j>romo«f.i«//»>iApOLLONii cherso- 

NESVS, T^/'4^c//o. 

Cabo Monafticr,%/4(-f(/o«/«« /)rom. i SEPiAS^W.io/^A. 
CabodJmonte,L/^«r/«/»romo«f.iSvMARiVM,L.///^fr. 
Cabo de ^on,Africa promont.ad Ocear.um /iilar.ticumj 

Gammaria f.xtkem Aylac.Qafaldo. 
Cabo de P3.\os, Hi/}ania "Batica promont.iScoMhKA' 

KlA,Clufio,& ^retio, 
Cabo Paflaro, J/f/7/>/;romo«f.iPACHiNVS, Faiello. 
Cabode Pifciota, Lucaniaprom.;P'^\B.>iT\M,L.Jlh, 
Cabo Pifcllo,G4/^f/<r/)rom.i Carambis,5c/>A/4«o. *" 
Cabo Ko{[^o,^Jia mviorK prom.^LKKTHKii^^Tiellonio. 
Cabo Salamo,Jo/»///4«o. Salmone, G.^ifrc. Q.eta Inf, 
' promont.; Samoswm PKOM. 
Cabo Spada,(>f/* Infpromontor.;C\ AM\m, Scphiano, 

%lercatori yeru efC hodi(_j Chifino. 

d i j Cabo ['n . Hrik^Jjldj {jf ' aClu^ Cabo c^l Sparto vcnto, "Brutiorttm ^romoM.'^ Levco- 

vwiK^.L.jilheno. 
Cabo Sp^ne\\o,,^fijc(e promo»toy'ium ad Fretum Her 
culetm;Ttol. CoTEs, %leU Ampelvsia, (jtjlaldo,'& 
(j e rar.%iercatori. 
Cabo dcSc^m\a.cci, %'/ag!ta Gr<e«<e/)rowo»f. jScvLla- 

TIVM CAPVTjL.yf/Z-erro. 
C;ibo R.cl\^xo,^Jix minori^ ^romomorium-j\KGEi<\M, 

T^.Sop/jiano. 
Cabo c\i Stillo, magtne Gracia promot.^CociKTHVMf 

&:Carcinvm,L./^/^. . 
Cnbo de Sygillo Fauolio,Caho Scyllo Sop/fiano, 7ek' 

ponne/i promont.jSc\LLKE\'M, 
Cabo di S.Theodoro^^v/Vo Cabo S.Vito. 
Cabo dclla torrc del Faro , ynu ex Sicilix promontortis^ 

Pelo rv s, lac.Caftaldo. 
Cabo de V&Wis, HiJpaniaadXiare mediterraneum •^'LV' 

NARIVM PROM. Cl.Aretio. 
Ca\)oVcT\ichi,%^acedomieprom.;}AAG^^iiA,7\l.So^L 
Cabo de Viano, Hijpanix promont.; AvAKVMy^Moletio. 
Cabo S. Vincente,L«/ff«i»/4e oppidum-y Sacrvm prom. 

%iercatori,& Clujto. 
Cabo S.\iio,Siciliajfrom.,EGiTHARSVS,T/).Fa:^e!lo, 
yfretiin yero putat,/;odie Cabodi S.TheodorolJOf^iri, 
Cabra ,Turdetanorum in Hijhania opp.^kGK&RKjjtr, 

Clufw. ^ 

Ca.cm,,Afig ad Tontum Euxinum ^romontorium j He- 

RACLEVM,Cer.Vfrf<«fori, 
Cadra, Siciliizopp.; hwra, Cl.Aretio. 
Czemps, pagta in T^hauracn-^CAMBETis.^B.T^J/enan», 
Caif^yThaurica C/jerfonefi opp..,TnEODOSiA,Ortelio. 
CaoYioJenonum.lDicfif in 'Picenti;CALLE,L.Alherto, 
CihoTS, oppid.in Gallia^^C ahvrci, 1{oh. Qenali. 
CmaneWo, (^ampania fclicii opp.-, CkLL\cvLA,L.Jlb. 
Cainam, Infula cum duahta adiacentihuf,martf £o; jSa- 

BA DIB AE, Gerar.%4ercatori, 
Cair grand^We Grantebridge. 
Cairbadon, ^///owftf Inf.mons ;A(x\ae sOLis,Ant, 

THERMAEf /o/. alit^ BADONIVS,/.£e/Wo. 
Cairmalei,w^/^/o«^ Jnjula yrhs j Camaletvm ,/o4». 

Lelando. • 

Cairo & Alcairo , d nojlr^ ; Mazar aut Mizir Arahice; 
Maflar Jrmenice'.,A\chihyT Chaldaice^M^^Tzim He- 
hraice^LatinU B ABiLOi^ifjEgy pti mditima ciuitas-jEx 
lihello anonimo. 
Calabria Superiore,/f4/xy^cg/o jMagna graecia, 

Leandro Alherto. 
Calabna Inferiore,/w//<f ^f^w ;BRVTii,L.y^/^mo, 
Ca\s\\OTTA,Hif^ania cpp.;CALAGVRRiS, (ar.CluJio. 
Ca\a.m2LU,'Pehponnefiopp.maritimum;A&EAySophian9, 
Ca\arr\o, Inf./€gai marts ; Claros, Sophiano. ■ 
Ci\ir\iaT,.Ajiayrhs; Celi, lac.Qajlaldo. 
Calapate,/y/7«e opp.;CHABAR\S,(aJlaldo. 
Ca\ataonone , Sicilia yrhs i Calata, quatS; Celi- 

NACTE,f/.//re«o. 
Ca\.u,v\}d,HiJJ!aniaTarracofi.oppidumyB\LB\L\S,Ttol. 

Bilbis, Tarapha,%hletio, [al.jugujlino. 
Ca\atTa\xa,HiJJania opp. non proculd Qtrthagine T^oua-, 
Oret AKi,Qar.C lujio. Oretanvm glrmanicvm 
Tarapha. * 

Ca\<\ano,Thufcia amnts -^EcAL^DVs^L. Allerto. 
Calecut, India intra Cangtm yrhs } CATTiARA,w^^i&. /fdriano,in difciplitia fua militatt. 
Ca\iacea,T hracia yrhs ; Calathis,G .%/erf4«rr. 
CaUz,InJuU adfretum Hercults yGADES, G.%4erc. 
Caloro, Qrnoru I^eneta regionis fl. jVa RANi vs,L...^/^. 
Calta bellotra,ii«7/<ey?«'.jSocivs,T/i'./"rf^f//o. 
Calui, Qampania felicis opp. ^Ca Lt.,Leandro xAiherto 
CamaTana,S icilia opp.;CAMER\-SiA,CLAretio. 
Camargue , ou AiguemoTies, Gallia 'Harhonenjis opp.; 

FOSSAE MARIA^ AE,LToldo. 

Cambalii,,^yz<8 yrhs ,Tartarorum Impp . regia.^; IssE- 

DON SER\CA, Qljlaldo. 

Cambray Htth. Leodio , Amiens T. Diueo , "Belgij yrhs^ 

Samarobrina, 
Camebridge^TJ/Vf Grantebridge. 
Cameliono, ligwriiC mons-, CEMT.tiELio-N, L.Alherto. 
Camenoipoyas.i. cingulum terra, mons Sarmatia Ajia- 
tica ad Oceanum ; RiPHEVS , qtii <& Hyperborevs, 
Gerar.%iercatori. 
Camcrini, Sicilia fluu.; Tind. HipPARis,Fih,Sequeflr» 

HiPPANis,7*ro/.YpoRi,i^«»^f//o. 
Camcrino^T^xVrworww opp,;CAMER\JsVM,L.Alherto 
Caminate, l^mhria flu.in SAhinif;ALL\A,L./ilherto. 
CamoTZ,HifJaniayrhsi Scarabris,& O Celi ,hac 

etiam nonnull^ DvR\i, QClufio. 
Campagna di Koma, Italia T^egio ; Lativm,L. Jlh. 
Campane\\a,Thyrrenimarts Jnjula^;CKPRX.A,^ Ca- 

VREAE,Th.Fa7^ello. 
Cam^aniT,^faopp.;AsTACAVRA,Qaflaldo. 
Campo d'Anguillara & J^Tayiena. ,Thufcia traUtt^ ; Sa» 

BATIA REG\o,L.Alherto. 
Campo dc Montiel, Hijj>ania traStu4 j Lamitanvs • 

AGER, Car.CluJio. 
CamyA,,Afta yrhs ; Cav RAtiAyl.CaJlaldo. 
Canaga,,Afa opp. iCANAGoRA,/4f. Qaftaldo, 
Canamcina,AJiaopp.;CoLCHi,IacQaflaldo. 
CananoT,Jfa yrhs ; Call\gar\s, lac.Qtflaldo. 
Canapina caJiello,T/}ufcia oppidulum ; Capina,& Ca- 

PE^AZ ES, L.Alherto. 
Candia, /«/'. marps mediterranei , yino praflantifl. nottfjl* 

ma\ Cret A,Sop/)tano,'Bellon.& %'lercatori. 
Candia,^rff<c Inf metropolti;yiAT\VM,T .'Bellomo, 
Canea,Creta Inf. opp.'.,C\Doy^,Tet.'Bellonio. 
Cang\o\i^.Ajia oppidum-, CANAGORA,G.V(frc. 
Cannina, %1acedonia mediterr. opp.;EL^MA,7^ic.Soph. 
Cani(\To, %lacedonia oppid. adjinum Toronicum ; Pal- 

lese,N ic.Sophiano. 
Cantan,KAfia flu.;GA^GES,G .%derc, 
Cantata, Sicilia fluu.; AcESiViE Thucid. AsiNES 7lin* 
Onobala Appiano-jThom.Fa^^ello. Tavromenivs 
Cl. Aretio. 
CantaTi, Sicilla flu.;ALAR\,Thoma Fa:^elto. 
Cantewarbiri, Qantiorum in kAnglia metropolps jDVRO- 

VERNVM,Lelando infuo uirturo, 
Camon, Jfia yrhs -, Ckttigara, lac.Cafialdo. 
Ca^ATTa,yrhs HiJp.Batica ; CaPARA^&CappaRA» 

yti hahent Infcriptiones,C.Clufio. 
Cap de Creuz, Narhon. Gallia opp. ^Veneris POR- 

TVS,Io.Toldo. 
Ca^o,yide Cabo. 

CapreHo, Jfwowttw in Ticents opp.CkVRKE,L.AW, 
C^ps, Africa yjhs j Cap\s, I.Cafialdo, 
Ci.uh\,Si(:ii.!:jiu.-JiTYsfrh,Faieilo, 

Ca- 
Caracaran;>/^^/« yris j LAK^hGAKkyC ."jvlercarori. 
CirAgo(^a,{:iiJfd»iie'Vrl>s-,CyV.SAK avgvs TA, ^uottcUm 

Sa l dvba, Qir. Clufo. Ttmphx & ^-retio, 
Cir.\mamA /?odii^, Pamphiliam 8c Ciliciam, ar.ii- 

qnoium cQtmnet,tej}« Ttt.lhllonio. 
CaiaLffonCyG allia "Marlottenfts o/»/>/V/«otjCaRCassvm, 

lo.Toldo. 
CArcoTS,Lilya ojfpidutni CxtiEKB, alias Carotvs, 

CeKir.%lercatori. 
Cardamian,/^//;? '/{egio; Chavrm<a,G .'S^ercatori. 
Canbider,///^ yrlis ; Corindivk,/. Qaf.uldo. 
Caiini,Sicilia opp.;lhccAV.A,T/j.faycllo. 
Carnuila, (atnpauice felichopl>.-, Call s\M,L,yfll>erto. 
Cirmona, HiJJf .opp. prope Hijjalim j CarmoNa/o»;^, 

(ar.Clu/io, 
CarnerOjT/Vf Q^nrnero, 
C^ronn, Siciliiit}iarit.opp.:^^LESA,Fa'^ello. 
Caroza., Hifi.^vrh •, Avkelia, ijuit^ Carisa ^Tara- 

pbx. (juidam hanc Ca^orlani yoca:. 
Ciipcntr^s, Gallia Narhon.opp. jCARPEiiTORACTE, 

lo.ToUo. 
Carrara,T^«/"«> yrhs tnediterranea^; C a?jrea, L.Alh, 
Cniiuli^l-^mhrixopp.-^CAKSXLAjL.Jlieyto. 
Cartagcna ,yrls ad Fretum Gadi:an)in;-,C.\KTE\A,(a- 

rolo Ciujio. tAt ea ^ua ejl in "Bittica ad mare meditw 

r.itieutn ; Cartago >iO\ A^codetn Juilori^^. Spar- 

T AKl A,Tar/!pha. 
CiiunML,regni G rjnatenfs iprls -j CAKTAMA,e:x^Itsfcri' 

ptionihii4, Qar. Clufio. 
Cmio, Africx DtUa^\QHETTAEA,J.C<!tllaldo. 
Car>fto, Euboea InJuU oppidum ; CAK\ST\i,N.Soph. 
Calal nouOf^XIagna Gra-ciie opp .meditei rancum-y Man- 

DORIN vxt, L.Mlfcrto. 
Cafentino, tratius Etrurix^^uc HannHfulcranJJit j Stra» 

/on/ Passvmena ThKK\, L./ill/. 
Ci([ona./Bttiica in HiJf.Drbs j Castvlo, Qir.Clufto. 
C3ifopo,Chao)iiic portm j Cassiope,»5o^/;.C" 'Sloletio. 
CaiTandiia, Grxcix "vrhs ■^Cass AisiDK^ a, "N .Sophiavf}. 
Ciill:\,HaJ?iie Germanix regiotiii oppidum j Stereon- 

TWuXhr.Ty ramio . 
Ci(\c\,FUridriji oppidum^yT^LOCAS^ESfJ^arliano, Ca- 

STF.LLVM MORINOKVM^T^er.iDmfP, 

CiiCu,Sal/inorntn op!.'. -.yC^KS^LA, L, /> ilerto. 
Caifibili,d,7j««- ^'."«//«iCA CVPAK13 ThuiididtifCl.Arc- 

tio,& Fayillo. 
Caflo, Qarpathi marn InJ. -^Casos.W .Sophiano. 
Caftagna &. MaLca, 'Votvirttr Thraciic mons; Pangevs, 

"Belloniu^, 
Caftel franco,2?o;or«OT opp.in Flaminia j Forvm gal- 

LO RVM,L./^ /yfrro. 
Caftel iubiieo, Terr/Vorj; 7{omani j Fidena, Er^r^r<fO. 
Caftel nouo, Thttfciie oppid. mediterratieum jCastrvm 

NOVvm Jntoni»i,L.Alherto. 
Caftel del ouo , prope 'bleapolim j Meagrvs Infula^, 

Leandro Alherto. 
Caflel di S. Sylueftro ,Thttfcia oppidum ; Feronia, 

Leandro Alherto. 
Ci{{c\xornt(o,Telopcn.promont.:,CHELO'tiATES,Soph, 
Caftello d^Ampurias, (jtthaloni<e yrhs\ Castelon^w" 

Infcriptiones, (ar. Clufo, 
Caftello al marc di Botorni, (a/npania felicti oppiium j 

Vvltvknvm,£.///^wo. Caftcllo al maic di Stabic, Tifnuncriitn in Italia opp.; 

VlCLNT\A,L.Jll'ertO. 

Caftdlo di por.tc trcmuli,Ti^«/i:;rfr opp.; Ap\A, L.Alh, 
Caftclluzzo, Qtmpat:iie fclicu opp.;CASUAS\M,L.^llf. 
Cadrcs, Gallia K'arhon.opp.;CT.sSEKO, lc.Toldo. 
C.mri,/1:olidfs Hrhs mdriiirria^^ C\\\a, Sophiano. 
CA[\r\, 'Baotix Vr/^jjDLLPHi, tn qitc Apollinfs ttn.plum, 

'N.iophiar.o. 
Caftri , opp.tvariiimum Teloponnef •,llLRMiO>iE,Soph, 
CaftrOjT/Wlf Cruria. 

Caftro caro, flaminiis opp. -.Salswwm, L.,Alhcrfo 
Caftro al niare di Golfo , tnSicilia-^; Slgestanorvm 

EMPORlVM,iL./r//>'fr/0. 

Caftro cl rio , oppidu.n Hijlanix-., Aspavia nonnulUs, 

tnquii Qar.Ciu/iu^. 
Catato,.^/iE 7{egio ; Sekica Jac. Qap..lJo. 
Caia\ohA, HiJJanix )\egio ; tliprius Laletani,^ «•' JST 

LAC£lANl,cr^c,/?erfG0lHULANI,T;rr^/;4C. 
Catania , Sitiiiic ■Mrhs ^ThHC. Ttol & Strnl.CATXNt., 

Cicer. Ca\ak\a, alin C atak A^Th.Far^i lio. 
CAtioix),^ f.t yrhs jTilogram MVM,/rfC. (ajlaldo. 
Caua di Georgia , iocm Siciiia j Giertis Af;ER .. aui 

Viotiyjij fyrannijiiit,Juciore Tiutarcho,Cl.Aretiitf, 
Cauado, Hijjtanicefu. jCe LANDVS,.«//o/orif noihi;ic^ 

AiA.siES, Qar.Citfa. 
Cauailon, Gaiii.c T^arhotienft opp. •^C.A^ALLlO StK.h, 

Cabellio TtoL&T lin . Io.P oido Aib. 
Cauaile,G»-<ec/« Hrbs ; EvcLPHALA,Sf//o«/o. 
Caura.^4r«4 Itf.prope Telopon.;Tm.GA>i\SA,Soph. 
Cxi3\cs,Ubyx cppidum ;Zagvlis, G.*V/»rf^.'c;?/. 
CazaruIo,/y/?;V.e nnuorn opp. .,Casasilla, G.'iVlerc,in 

Jiia Europx tahuia^. 
Ceccrigo, Inf prope Trlffjornefim^, Arcialia, N.Soph. 
CclcbLS,Gilolo,&: Ambon, m«/r« Eoiltfuitc-^ nux TtoL 

SlND AE ,G erar.^h^ftrraiori. 
Ce\\no, T/.-ufax oppidiim ^Celeso, L.Aibf.o. 
Cer.:Qfhe,SiC!Uce opp. ad r.tdices Jitn.t n:^i.in; Aetna, 

Cl.\iario Arttio. 
Ccph.ilo, %1arii Ictsi; Itfula ; CEmALES\A,N .Soph, 
Ccrcha, Hijhia f,u. •^T\Ti\s,Fauc!io. 
Cc;c, maritimum Thujcie vppidurr;A LsiVM, L.Aiberto, 
CcrQs,Thrati.t yrbs ;CK.\t<<jys,Teiior!:o. 
Cercto,%Iaifort(m opp.in Latio ; Cere.\te, L. /-lib. 
Cercy,ar,^tion ionge ab yrle Leodiet}f:,Cr.KH.s\, Lecdio, 
Cerigo, itf.in Sinu Laconico:, CYTiiEKAi^Nic.Sophiane, 

V" Fauolio. 
Ccr\ncs,Cypri Infopp.;CEK.K\NlA,Ger.\hrc. 
Ccroononc,Fiaminix mons ; Cigvn vs, L.Jlhcrto. 
Cerueterc, T/;«/a<c yrbs ; Cafre Vltvs, L.^iiterto, 
Ccfano,/^»jZ-ror«w in Ticeiio Jiu.;CLSAK\s,L..yilb. 
Cc[cni,3 oioru Fiamiuix opp. •.,C\K\A s\jSEUA, L./Iie. 
CcQud^go, Tortus in Ticeno;CESEKA,Georg.Fabritio. 
CcntA,J fricx opp. ;Al\v.e colomsa, Qafaido.Ei^i- 

L\ssA, Qai.Aug. (uriotfi. 
Chaeilberg, w^«//r/:e T>r/; jChertobolvs chlro- 

LA TA,vVoty^. La:^io. 
Chalcidona,Wc Scutari. 
Ciialons (ur Snonc, Heduorum oppidi(;C.M\LLON\M, 

\larliano. 
Charaiou T«rm, Mcftro Crxcpf,Tlmcite flu.;^E^ 

s^s.B eiionio.. 
Chapfilarp-/*/^ Ch^pfella. 

d iij Chu.- a V,h^uQs, T ortugaUi X opp. jAQV.t: TL^xiJE^Qir.Cltifs, 
Chaul,///f<c offtdutn; Ckuht^h^iJac.QiflAldo. 
Chep.cftaw,yV/^io«« Jnf.opp. •, Strig\lia, I.LelauJo, 
Ohcrnmidi^maritimutn Tdopon.opp.-^ PHEKJE,7\KSoph. 
Chctafo6i,T onti opp. • CEKASX^.Cemr.lvlercatori. 
ChQrroniCo,Teloponne/iyr^s n,ariiima-^ Epidavrvs, 

'Mic.So^hiano. 
ChcHvnuTytAfi* y{fgio-y AR.KCHoris,Gerar.\Urc. 
Chiaurlic, Thracix jlti.; h%s\s, 'Bellomo. 
ChizTer^fAj^pp.TelopoiiKe/imarit.^CyLLEHEjStplnano, 
ChicrA^Sicilia p^gi^. <juondam opp. j Za n c la , Aretio. 
Chicfteggio,Lo»7/rf?<//« Cij/adanx o^pidum^ Clasti- 

Di\M, Leandro Jllerto. 
C\\\f:tQ,Samnitum opp.in Telignii; Thest E,L.Jll)erto, 
Ch\mi,EuioeaJt}f.opp.;CAPHAKh\s,N.Sop}Hano. 
Chir)3,uA/iK ^gio;SjNJE SWAV.\M,(aJ}aldo. 
Chiooaa^ f^enetorum oppidum in littore rt^arnjdriatici-f 

Clvgiae,& Fossa clod\a, Georg.Fahriiio. 
ChipionAjHiJp.opp.; Capjonis T\KKisforte,C!ti/io, 
Chijpfah Soplfiano , ChapfiUr 'BeUonio, Ihracia oppi- 

■ dttm; CWSELLA. 

Chifmo^yide Cabo Spada. 

Chiufi, Thufcia mditerraneu oppidum; Clvs iVM,yK03- 

dam Cameksol, L./^lherto. 
Chizi.co,VA);^c yrh adTropontidem-yCYXJC^SjSoph» 
Chor\^d, Hungarix opp.; Genadivm, Wolfg.La^^io, 
ChriRiana,/»y^ Lihycimarpiiuxta (jeta ■,'Lato A,Soph . 
Chrijlopoli,'\/«(fe</oM/<e •rrhs; hMPmpOLiS,Sophiano. 
ChriRopolis^\i<«ce</o«/<c oppidum adfinum Strymonicui 

tiEAVOLis,K. Sophiano. 
Chura,riAa« opp.; C ARi CVS, Gerar.%ftrcatDri. 
Cianganor,/^/<c yrhs; Coccoranagora, G.Mfrf. 
Ci\io,.Apulix Teucetixopp.-y CEL\K,L.xAlberto. 
Cimariocti,»jo«ffx Epeiri; Ceravnii, & Acroces 

v.A\'SSiU,Jlph.Mrtano,& L.Alherto. 

Cin,mari4 E oi/inuiiTtoLMACi^i^s sims^Tlin.CHKi" 

s E, Gerar.Xiercatori. 
Cir)ou\o,Ticenorum oppidum; C\yiCVL\M, L./llherto. 
Ciph.i\u,Siciliayrhs; Cephaled\s,0. Jretio. 
CircAfG, Sarmatia/f/iaticiepoptdi; X\gae, Cal./fug. (u. 
Cifamopoli, (reta '^rbs maritima^;C\SAM\$,7\l .Soph, 
Citra di cnftello./^w/rj^f oppidum; Tifernvm,!. J^/^. 
Citta cz(ic\\AT\A,oppid.Thiifciit mediterraneum ; Falis- 

CORVM MONS ^thio Se^ue/lro,¥ESSEu\A P/iw.Fes- 

CL^iWM (atoni,L.Alberto. 
Citta T)OUA,Hi/iria maritima yrhs-j Aemo^\a, L./il- 

berto infua defcriptione Italite. ' 
Citta noun, (arnorii f^eneta ditionh opp.-y Aeqvilivm 

L.Jlherto. 
CittadelU ,5i«7i«e oppidum; Ma c hak A,Th.Fa:^eUo. 
Ciuidad RodrigOj-vi^ff Mont Major. 
Ciuida!,Fori lultj oppid.; Forvm ivlii, regionps quon' 

idam metropolps,L.Jlberto, 
CliucnfeSjVii/c Geldrenfes. 
Coh\er\:z,Germania oppidii ad T^henum-jCo^STLYLt^s, 

Chr.Tyramio. 
CQchi^Qj^B rutiorum fluu.; Sylaris, L.,Alberto, 
Coch\t\, Jfia oppidum ; Cotjjak A,LCdJialdo. 
j Cochino,I.cwwi JnfuU oppid. ; liEPHEST\AS,N ,Soph* 

Cocco, Lucanite flu.; LA\s,^ui & Ta lavs, L.Jlberto. 
Colcrca^ynum oftioru Tadi; Capvt eridani, L.Alb, CogT\c,Lycia eppidum; TcONiVM,^f//o»io. 
Coinibra, TortugaUia yrhs^ Academia decorat /u-^CO" 
LiBK\A,Car.Ciu/io. t>vt*K/^^t i^r^tru.y^c\ 
Colibre, Hi//>. Tarr,iconenfis yrbs; Illib eris, Q Oh/io. 
Co\\\UTi,GailiaNarb.opp .CoL\AS L\beka, LToldo. 
CaMlnjTr^j Germani.? fatis »or<L-.j COLONIA AGRip- 

P\KA,Chr,Tjramio,'B. 'Kj^enano,^ ceteris, 
CoA\^\f ch^ ,G ermaniee piptdi ; V Bi \,Ti. T^jenano. 
Cohu^^r, Germ.yrbs; CoLMAK^Ay^B.TiJjenano. 
Colomna di \ouc,yide Montc minorediS.Bernardo» 
Coloran,^x^yr<e yrbs; C\k\LLa, lac. (a/laldo. 
Co\uri, In/jn StnuSaromco; S AL AM\S, N .Sophiano. 
Como, Injubr.cppid.ad Larium lacum; Comvm, L.Al* 

berto,& lotiio. 
Compare, Infmarts lonij^prope Cephaleniam Infulam^ 

Ithaca, Vlyf?h patria^, Kic.Sophiano. 
CompodcWA, H i(f>an.yrbs in Callecif; Flavionavia, 

quiK& V\.A\\\MV,K\GA^T\M,Tarapha. c^Ya S^Uf Ij^tj 
Cort^Tchietto, Cypri Infprom.; CKOM>i\\M,G. \Ierc4 
Coi^CA,Flaminia fiuu.; Ck\ST\ MW\M, L.,Alberto. 
Concc^McinA, Hi/fania: opp.; Contestania,C"/m/;o. 
Condeheira ha \c\h&,T ortugaUiayrbs ; Conimbri, 

CA, (ar,Clu/io, 
CondTo:7-.,traSiii^ ditiont^ Leodien.,cuiuf caput eT^Hoy» 
j4m opp.ad %lofam; CosDK.\s\,H .Leod.&T.T)iueo, 
Concgiano,(rfrKor«OT Veneta ditionts o^^.j CoGiEN- 

SES,apud Tlin.L.Alberto 
Conte dc E\i,GaUta "Belgica traSiui; Ess\\,Tee.T>iueoi 
Contc dc Foix, A^uitania traUin ; Flvstates,?^^. 

Qeenati. 
Conte de Sault,?roKi«ci4C Karb.-y SALTy5,A.Tineto, 
Conrerrana, Wf Barbara. 
Contigliano, Jrfiiworww in ymhria o^^.jClytillvm,' 

L.Alberto, 
Conftantinopolis, hodie Tmcis Stambol yocaturiGra» 

cps Stimhoili,o/iw BvzANTiVM,F4«o/io,o*Orfe/io. 
Copa, Sarmatia ,Afiatica /luui/is;AcHAKDi.\s Srrah»' 

Vardanvs Ttol. Gerar.%lercatori. 
Copa, Sarmatia ,A/iatica oppid.ad Tontum Euxinim^ 

M A PETl A, (7 f r/jr.^v/f rc . 
Coranto,//c/;<«iiC yrbs,in 1/ihmo Telopon. COKitiTHVi 
Sopb .'Moletiu^ dicit eam hodie adhuc Corintho yocari, 
Coxh\e\,GaUia cppidum ad Sequanam Jiuu.;lost.D\M, 

"SdarUano, 
Corhicrc,fnpfG aUiayerfut Hifj}-;CE R S Kfi\A, I.Toldol 
Corcucra, Africeopp,; Hercvlis t\kkis fQtfialdt,. 
Cordubi, Hi^.^Battca yrbs ; CoRDVBA,^.r/<^#. 
Corfis, Inf.maru /owi/j Corcyra,& Corfinivm,^'»- 

phiano,^ %loletio. 
Cor\a.,Hi/paniayrbs; Cavrita, Q.Qlu/to. 
Corncto, Thufcia opp.maritimumi Castrvm novvm, 

quod I^irgiUo Castk\m iNVi yocatur^ L.Alberto 
CoTnewa.\\c,Albioni^ Inf7^gio'yCQKii<iAjo,Lelando, 
CoTom3.rnn,^Afiaflu.', S%K\$,Gerar,%ierc. 
CoTon, Teloponnefiopp.;CoKONZ,Sophiano, 
CoromL,I)acia yrbs; Segethws A,xAuentino. 
Corfica, Inf.marps mediterranei ; CoRSiCA,Cr ^uondant 

C\K^\s, Gerar.^Merc. 
CoTm]c\i,Flandria opp.-, Ple\mosii, Huh.Leod, 
Co:un3L,Hi/pan.in Galecia oppid.i VHAK\s,Car,Clu/io, 

yid{ Cruiia. 
Cofcnzi,CaUbritc mediterr,opp,\ Cosestia, L,Ai»> 

co(c- ert *»■ CoCennStGallU Narh. jCONSvARANl fortc, l.ToUo. 

Cofpct]r,i^/ia:ol?p.-.,C\spiR\,Ger.%fercatort. 

Co([cnts,Germaniieopf).a<{Ucumy^ironium;HAK\'DES, 

7{. Qcenali, l^K-!>iT\KTV.s,%larliano. 
Cotzio, Illyridii frhs ; CoTZVS, fJug. Ff.uolto. 
Coz/.ularij Inf.marus Ior,iJ,prcpe Telcponncfiim jECHr- 

■SKnES,'N.ic.Sophiano. 
Crahatcn,Germani(t T^rgio ; Lhjvrma.Wo/^^. La:;^io. 

Va I.E Ri A ,!S. ?^/;ew4«o. 
Crainbiirg, Qtrinihix opp.; C\T<.Kon\K\h\,Tyramio. 
Cv zmoi, Lomhardix Tr.inffadanx oppidit ; Divgvntjo- 

RVM fOK\M,L.Jlhert0. 
Cr\oncTO,Ciliciie yrhs ; CELKNDRis.Gf/ir.V/frf. 
Croiz, Epem ciuitas \ ^'STlGO-sAyN ic.Sophiano, 
CroT\{isit,y:de Bra/lo. 

Crotonc, Qtlahria mariiimum cpp.jCKOTO^SfZc Cro 
TOyiA, L.Jlherto. 

Criifia, Hijfanite opp.adI)Uriumfl.;CL\i<\A.hanc Clv 
NTAM alijyclunt eff^^tjuam hodie Cor\xx\Atocant jtt 
Galecii opp. 'Nonnulli^ etiameTQ C.A^ro, Qar.Clufio. 

Cv.C\\fiS,Opp.NiJfan.;CASTK\M OCTAVIANVM io//- 

ni,Qar.Clu/io. 
Cumouiz.i ,yid(_j Monte Argcrttjrrt. 
CurcuraEi,^/f///rf: opp.; Pokt]L\m, &ThucididiTKO'- 

TILLVM, CL Ivlario ^retio. 
Cindcmj ,yi/ite opp. ; Ca rnasa, G .'Klcrc. 
Curzola, maris Hadriaiici Jnf; CorcyrA MELENA, 

id e\^ nigra, %foletio,Sophiano & Fauolio. 
C\}Ci(\ar\^J/ia 7\egio ^S^siASA^Ger.^fercatori. 
Cute, Galatiic in %Af.a%iinori opp.; CoNTiAEVM,Pff« 

'Bcllonio. 
Cuzumobarech Tnrcis, HiHKOsOLYMAflPrhsfacra, & 

Judax ijuondam metropoln;N , Nicolaio Velphinatt^ 

infutt Ohferuaiionihiti OrienialihM. 
Cycli, Sicilixfitt.; MoTHYCAMis,T/;.F<t:^e//o. 
CythnOjTWrf ex Cycladih.Jnfuli^; Cythhos^S «phianc. 
Cytie, yidt_j Phrafcia. 
Czarigrad Slauenice, Herher/}cino, Cr.tirow^om %1athid 

%Jichouien.Thraci(emetrop.;Coi<$T A>iTiKOPOLis. 
D 
t)Ahu\,/f/i(e opp.; V)\-NGA, Caftaldo, in tahuUf fiiis ^fm. 
Damiata".^(r^/ero,Bilbin QA.Aug.S^ypti yrhs adNi 

lio/lium; Pelvsivm. 
Daulphinois, (?««///> Narhoncr./is 'Rjegio; Allobro- 

GES, J.Toldo, & 'B.T^lenanO. 
Decan,/^y7rc J{egio ; Akiace, Jac. Qafialdo. 
Denia.puertodcValen^iaj/yT^rfw/^o^/j.^DrANiAj/frt 

DlANIVM,5fm^0W; HEMEROSCOPIVM,(<tr.r/K/f"e. 

Denna,Z)<?/w<i«<r opp.-S>LLMisi\M,Sophiano. 
'Dcro^s.Lihyayrhs; Dv.kkis, G.%1ercatori. 
Titrotc,j£gypiiAd Nilum o/>/». Latopo l\t^.s, Zieglero 
Dertola, Hi^anite oppidum;ToKTosA,Qir. Clufio. 
Deubsberg,'>r;.'/f Kalenberg. 
DeucIto,77;rrfa« oppidum ; DE\ELT\SfN. Soph. 
Deuonia,//«^//<c ^egio; DoMMO\>iU,l.Lelando. 
Deutlch , pagtn tranfrhenanits e regione Qolonia y^grip' 
pinx; DjVITENSE MONVMENTVM,!5.7^/;f«4»0. 

Diano,Zig«n« opptdum ; D\ASA,L.Jlherto. 
D\imur\3^/^/iteflu.;IOM AtsES, Ger.%iercatori. 
Diarbech, //>?<• "J^egio; MESOPOTAMiA.G.Mfrf. 
Diarguir.ent,Gffr.%/frf. Straua,/o.%/4r/<r Jngiolelloy 
^/ite T^gio; HlRCANlA, DihrVj, %Ia(edonia yrls ; DEP,ORVs,»fo/»P<r». 

Dietmaning,/^/.^/?r/<e'Vr^i;BiDAiVM,WD/J2-/^'«^''>' 
Didafcalio, ex/^j/rf Infulaprope Qphaleniam hf.;hiTV. 

KiA,Nic.Sophiano. 
Di^ne, Galliit Narhonenfs opp. ;D\'s.\A,Io.'Potd-). 
Di(nc,y?K./n 'J^hemorttm fnihui ; AxONA,%'/<(r/.'*rff!*. 
Dimitriada,Vrffcd'cn/.i: opp.adSmum Telafgicum iDr,* 

Ml.IRrAS,v?P/)^frft/0. 

Dlant ouerYfTcI, GfrOT^fn/^c Jnferiorit T^i-^/ojBvsAC* 

TO R ES, f /;r. 7')fr//»(/o. 
Dobronichaj^v/Vf Ragufi. 

Don,y/.^tt/ Jfam ah lluropa dirimic {T A^iAM^G .*Meri 
Don^w, fluuiM makinmii^ Gcrmanix ; Danvrivs, iiem 
IsTER, 6r Stephano (yti .^lcbamerus /fuilor e^(_J 
Matoas ; In numifmatih. T^omani^ legiiur Danv* 
Vivs,.-^/'r.Orrf//o. 
Donc,u4fttyrhs; DaOS A,G.^ercdtori. 
Doria BaIcia,/?«. Jjomhardia Trau/jiiid. ;DvRlA, L.v///-. 
Dor\ttt^,S alafforttmfiu. ;D\K\A K\P.KKlA,L.JUcrto. 
Dortlctshire,///^/o»/^ fn/uUopp.; D\KiA,LLelaiido. 
Douer , 'Anglorum e 7{egione Flandriit portM ; DoKiS, 

Jo.J^elando. 
Douh,GalliteNarhonenfsflu.;D\B\j,&cALD\ASD\* 

s\\/i,Jo.Teldo. 
Doyre, Gallia Narhonenfis paruuluiyicM jDvRiA,/o« 

Toldo,infua Nemaufenfum hifloria^. 
D>i,HungartxfIu.; Dka\ \s,\Volj-g.I^:^io. 
Djao:[mc(io,/^chaittopp.adJcbeloijlu.ofium;OES\M 

Nic.Sophiano. 
Drago , Sicilix in traUu *Kieridionaliflu.; AcRAGA To* 

lyhij,Th.Fayj:llo. 
Dngontri, Jnfmaris "Balearici ; colvbrina,&. Co- 

LVBRARIA, item Ophivsa Qar.Clufo. 
Duero, J-Ji/pani<eflu. ; DvRi vs, Qar. Clufio. 
Duisburg, oppid.ditionis%iontenfs;ksc\V\K<i\M^yet 

Asci^^KGWMj^B. J^henano. 
Durances, OVfr/erw Britannia oppidum ; .\MbiLtates, 

%farlianui^ 
Di\r.^zzo, %}acedonia maritima yrlsfE^\ r a m^\S, Soph. 
DurcniOpp.diiionis luliactnfs ; 'M.KKCOOWMM/B.lsJit 

nano,&T.7)iuco. 
D:\rencc,GallttNarhotten.fIu.;DK\ElSiT\s,LToldo, 

Duiingcr, Germaniiepopuli;T\K\sc\,G.Fahrino. 

Duringervvaldt,/nGerm<fr//««-,SEMANA SYLVA,Pjr/i«j/o* 

Durlach ,/?o:/KJ ^uam Hcydelberg e?[,anti^uis Bvuo- 

RiS,7i. J^'}enanOi 

E 
Ehor^, Ltiftanite opp.;EBOKA,&i IvLtA LiBERALITAS> 

Fran.Taraphte. 
Eboracenrcs,/^/^/o«/j Inf.populi;ftK\GA*<TE^,Letando. 
Ehro, Hiffania celeherrimtfs flau.; \EEK\S,Taraphx, & 

Qar.Clufo. 
E^ija , Turdetanorum in Hiffania oppidum ; AsTiR , & 

AsTiGi, item Avgvsta hrma,& Ast^gitana co 

L ON r A , Clufio. Tarapha,& %Jolecio. 
E6c\,yide Volga. 

Edunia, Lnftanix yrhs-, Egita ,& Ige biTA, Qar.Clufo. 
t\chc,Hijfania o/>/7/W.;Ilice,Ilicitanvs portvs, 

item Aloke, F ran.Taraphx. 
Eiera,Gr<«f/<c yrhs; Ele\s A,Sophiano. 
YAm^Hifpanite oppidum ; Uele^ A,Taraphg. 

J^U^cT,yide Straesburger. 

6 iiij tluc» Eliies, Lci/itama opp. prcpe Flcrrfr ^ Elvii, f. CU/o. 

EnSj,yIuj}ii;e Opp:;l A VR b.A C \ M,La:>^io. 

Ephefo , fonits '^rhs^Tjiunes Fano nonpmiL,; EphesVS, 

'Mic.Sophiano. 
Epifcopi, Qtrpathi tnarps Itif-y'ViiLOS,Sophiano, 
ETes^Gallia 'Marboncnjh opp. -^OLh^A, h. ToUo. 
EifLirdc , Germarii.e cclehrayrhs ; Bi tvrgivm, aui Bi- 

cXKGixu ,yt T tDl.hahet,C h.Tyumio. 
Erhaiicl^Grf///'^ Narhonert/is fiu.-jRhiA^KlSj Q Clujio. 
Eri, Th ufciisfiu. ;Cereta n vs, L.Jlherto. 
JLniTOf^facetloma Hrbs maritima -yAcAtiTHOS^Soph. 
Efaro, "^iagna Grtccixflu. j Esarvs, L.Allerto, qui eum 

putat fuoque Hyliam* Thucidide appellari. 
E9iQ,Venetx ditiotiH opp.t, Ate STE,L..Alb. 
E{}efb,w/^//^/c<e oppidum- R\si^is,Cal}aldo. 
Eftrccho deGibralur.^Vf/de Marochoj Fretvm her 

CVLEVM,&;GADITANVM,G/Mm.dr QCluJio. 
Ecrchlender,c^/^/«ffz /«fo/<e;ATHESiNi, Geor.Fabritio. 
Eugubio , Vmbria oppidum j Inginivm , &; Isv vicvM, 

.Lcand.tAlberto. 
Euolo , Ticentitiorum Qimpania opp.:/E^OL\u,L.Jlh. 
Exfechia,c^mc«w •, Lychnitis ^KL\s,,Abr.Ortelio. 
Exuba, in T^cgno jilgarbiorum Lujitania jOssoROHiA 

forte^Qar.Clufo. 
EyfiithorjTJ/Ve Vafcapu. 
Ezero, lacin in %iacedoni/u>r,'BoEEis,7\!ic.Sophiano. 

F 
Va\3iyc,Thufcixyrhs -^qux Qatoni Phaj:.aris,P«/.Pha- 

LlKVM,Z);o».PHALERlA,L.y^//mO. 

Fal connra, Sicilix jlu.\A s IN ar vm, Cl Jretio,&Fa:^ell9, 
Famagofta, C\/)ri /nf.yrbs /1 am\ss\ $^G.%ferc. 
Fan Ioulx,T!r^i GalliaNArbonenJis y Fauini iovis, 

loan.Toldo. 
Fangofa palude,?» Thufcia-jVKiLJS lacvs7//«.Apri- 

LisAnt. L./ilherco. 
Fano,Gppid. maritimum in Tictntf-j Fortvnje fan vm, 

Ceorg.Fabritio. 
Faraglioni , Sccpuliprope Siciliam j CycLOPVM sc O- 

P\Li,Cl.yiretio. 
Faro en los A\ganios,Tortugallia oppidu-j CvNEVS,/f« 

SpHEN /orrr, (^r/w^o. 
Faro di Mefiina, inter Jtaliam &Siciliam-jF ret\m ma- 

MERTINVM,u/f^r.(9m/w. 

VAxhro,f/mhruefiti.in Sabir-.t^ ; Fa BARis,L./flberto. 
FarfT,^/tf 'Ajgio j Peks^ A^Gerar.Vfercatori. 
Fauagnana , InfuLprope Siciliam ; Aegate,& Egvsa, 

Th. Fa:;^ello. 
Feltro, Qartiorum opp.-yTEKTiKi,L.Jlberto. 
Fcrentio, oppiaum mcdicerr.ineu Thufcix ; Ferentia,& 

FERENTlVAJ,r>fm FERENTENVMjL.y//^. 

Fcrencino,Z^/7/' opp. mediierr.;FEKtsTiisi\M,L.Jlb. 
Fcw.\o.opp. in Ticeno maritimtim j Firmvm,L.>^/^. 
Ferceu Fhngarice, Neufidier Tec Germanice, lacu^ in • 

Hv.ngaria^- Pei s o, Wo^^. La-^^io. 
Fiechcelberg,iM Cermat^iaySv det\ MOTSiTES, Tyramio, 
F'ieCo\i,Thuf(i^copp.;FEs\L^,&c Phes\lje, L.Jlh. 
Finiana, fdijpanix 'Bx.ttca opp.:,AccYT\M,yti patet ex 

Infcriptionilifi marmorum, Car. Clufio. 
Fiorenlo!a,£,Vr«nW oppidum in^penrJno ; FiDENTlA, 

Leandro ^Jberto. 
Fiunie de BQncuznxo,Hirpinorum fl.in SamniOjAnton, 

Sabbatvs, i^/oro ShM^i\s^L,Alberto, Flauiano, jPr^rm/worM o//>. jCastrvm Ttol. Castrvm 

NOVVM Tlin. L.Alherto. 
Tog\iA,TritCMtinoric flu.-, Isavrvs, L./flb.infua Italia, 
Folia vec^nu./Eolidti oppidum maritimum . Phoca.a, 

Nic.Scphiano. 
Fondi,Latij opp.; Fvn di,& Fvnd.«, L.Alberto. 
Fontana biancha, in Sicilia^, Qacypari amni yicinti^; 

NA\STATiiM\s,Jretio. 
Fontarabisc, Hi/j>ania promont.'.,OEASON, Q.CluJio. 
ForccWx ,Thufciie opp. mdritimttm i Centvm Cell^, 

f-^andro Mberto. 
Forcono, f^efinorum yrbs ; Fokcom\m, L.,Atb. 
Foreft paySj G<«///« T^egioi SEC\SJA^i, ,itn.Tincto. 
FoT\impopo\i,Flaminttsopp.-,FoK\M POMmLU, L.Jlb. 
Fotli^^Boiorum opp.in Flaminia-j;FoK\'M L\\ii,L. /flb, 
Fornaci , ojiium & porttn Tadi fluu. .,CAKBOtiAKiA, 

Leatid.Alherto. 
FonoTO, lapjgiic flu.in lApulia Z)4««i<ojPHiTERi^vs, 

Leandro Mherto. 
FoTzcVij^Marmaricte opp.-jA\iLis,G .'S/fercatori. 
FolTel nouo, mediterraneum Thufcia oppid.-j Papirianx 

EOSS.fEyL. ^lberto. 
Fo{Con3i,ynum ex Tadifeptem ojliis, ^ux Tlin.feptem 

%4aria yocati Philistina ^ossA,L.Alb. (j Ceor, 

Fahritio. 
Fo(runibruno,iyf«o»«»t oppid.in Ticeno- Forvm sem- 

PKONii,L. Alberto. 
Franco caftro , "Macedonia yrhs adfnum Singiticum j 

STRATONICA,5"o/>^/<t«0. 

Fr liCcito, Latij opp.in /Equicolp}-^ Lvcvllana villa,' 

Leandro /ilberto. 
Frafcata , tjjVo S.Maria di grorta Ferrata. 
Fralcolari,.S;«/i<t;^«. :,OAN\s,Fa:^ello, 
FrafcIIono,o/>^. Latij in Hertiicts. Fr\sij<\m, L.tAlh. 
Frcdd^inOfT hufiia amnts j Fgel\d\s, L.Albeno. , 
Tre(}>i]o,Sifiliie jlu.-yA c\s,.Aretio. 
FiciiM, Gallix Narbonen/is opp. :,FoK\M IVLII OCTA- 

VANORV.M,^«e</e2r Navale CAESARIS avgvsti, 

to.Toldo Albenati. 
Fn&s, Hijfania opp. ; Albe?.kaci^\m , Sc Secvrivm, 

Tarapha. 
Fuli^no, l^'mbria o/>/>. ^FVLLINIVM w^/r/>.FvLGiNIVM, 

QatonH, Leand. Jlberto. 
Furcclli, locrn in .Africa.^; Ekitroh, lac.CaJialdo, 

G 
Gademcs , loctts in Libyx deferth j Oassis magna, 

lac. Z^glero. , 

Ga\izzo, Qampanice felicts opp.t, C ALATi A,L,Alh. 
G3^hz,^fricie promontorium j Sextiaria extrema, 

lac.Qaflaldo. 
Galeata, che fono contrade tre,in Flaminia Italix T^gh* 

«f;SALTVS CALLE ASi,L.Alberto. 
Gallipoli, T^mciit o/)/;. j Callipolis, N.Sophiano. 
GaUipoIi,%i4^«« Griecix TJr^j jCallipOlis %ieU, 

Anxa TljHij,L.Alherto. 
Galli^ia, A/i;^. ?^f^io-, CALLAici,Trfrvi/»^<e,<*r %Ioletio, 
GiyicOf^lacedonia flu.;ECHEOOK\S,N.Sophiano . 
Galofaro , f^orticofum mare ad Teloripromont.Sicilia. 

CHAK\&Dis,CLAretio,Gr Th.Fa:^ello. 
Gandauari,c/<y?* yrbs j Coddvra, fac. Qtjlaldo. 
Gxn^3.,xAfi(itflu. -jGanges, fac. Qaflaldo. 
Gap, Gallix 'karbon.opp.jGLAS\Mj.To!do Alhtnati, 

Gari- G.ir"gIiano,I^//)'j/?.v.;CLANivs,8iLiRis, iiem Glaki- 

cvs, L.Jli/erto. 
Garofilo,Sr«/»ort.'WiPROM. sCYLL.^EVsi, L.JlLeito, 
G o : onifi , hfmAru lonij ;T rogv l\'M,N .Sop/.Uno. 
Gcbclelhaclich,'>'i^e Cabo dc Cantin. 
Geldrcnics,Iiiliacenrcs,&: CliucnfcSf^BelgiJ populi; Me- 

S^PM,Hulf.Leoaio. 
Gtircten,c^y?\j'Vr/'; -jBv CevhaLA, Gerar.\terc. 
Gcinbolace caflcllo , Injuhrum obp,-^ Dvjt colOMN/E 

yfnim.'\1arceIiini,L.//lherto. 
Gemiindcr fee, Jujhia ; Lacvs fe licis,wo/^^. J^yjto. 
Gcndt , TielgiJ arriblilsima "vrhs , Qtroli V. yiug. natalihtn 
f/<«r/t_,iGvNDVNi Huh.Jjodio.GoKostsi 'S/Jarliano. 
Gcorgijni,o-^y7<e 7^egio-,liiEK\,JlpLJdTiano. 
Gcibi , %/rfr*< ,Ajrict lr,f.-^ I.otoph AGilES Ttcl Me- 

NCNX Tlin. MiViKi\TolyhTh. Fa:^ellin. 
Gergoie , Galiixoppidwn ad E Utier J{uu. -jGEKCORWy 

Giib.Symeoneo. 
Gcromlea, Gracice fuu. in Epeiro :,ActiLLO\S,JQriaco 

^^iiconirano, 
Gc{[,^Jiie 7\egio ;GED7.osiA,G.'S/ierc. 
Gezeer^-vir/e Ali^er. 

GcuAul(l.vi ,G a!li<e IsLArhon.opp.-, GabalLI, /o.7*c/</o. 
Gjbr.i!tar, HiJ}>ani.f ot^. ad fretum Henuleum jCalpe 

MOtiS,(ar.Cluf:o. 
Giera petra , (fetit InJuU oppidum ; HiERA PiTNA,NiV, 

Sophiano. 
Ciocho,ArmeniicpalM-jPiKSYSSAf,.Ah,Ortelio, 
Gilolo^^-jVe Celebes. 
GironA, Hijpanig Tarraconenjis 'Vr^^jGERVNDA, qiue& 

G E REON A , Qtr. Clufio. 
Glanio, Qtmpam^t jeltcu flu. jC LANI VS, J^.Mherto. 
Glc(renberg,^«^//« opp.;GLESSOfi\v.G\sJ.L^Undo. 
Golfodcl^Acgina, w^rw ^^<ej jSaronicvs sinvs, 

N.Sophiane. 
Golfo Agropolitano jPaestanvs S\ti\sJ^.Jlherto, 
Golfo de gli Ar.ihi, /^frica portiu-^ ZvGlS, /<tc. (ajLddo. 
Golfo di Bengala,wi«r«r I»dicijint(4; Akgakic\s si nvs, 

Ger.%lerc. GAi<Gi.Tic\s,CaJ{a!do. 
Golfo de Caridia,/V/<trw ALgxi; Melas sin vs,ioy;. 
Golfo dcCoron, %/ur0 /Eg^i . Siws messenjacvs, 

Tslic.Sophidno. 
Golfo di S.Enfcmia , maris JtJ^ri ; Sinvs hippoma- 
TES, ^ui& Napetinvs,4C Terlnvs, item Vibo- 
NE-Nsis, iL.>^/^rr;o, 
Golfo dc larta 5'AMBRAClvs S\K\S,W. Sophiane. 
Golfo de Melinde j Aspervm MARB,^«o/,cr Sinvs bar 

BARlCVS,/f^r.Orrf/lO. 
Golfo di- MontAnsSyTropontidiifnt^ j Nicopolita- 

Nvs siNVS,!5<'//(?«;o. 
Golfo di monte Santo, /Eg^ei mar^s Jintu j St^ymoni- 

cvs siNVS,7)e//&«;o. 
Golfo de Napoli dc Romania j ArgoLicVS sinvs, 
'N.Sophiano. 

Golfo dc'Nicomedie j Astacenvs sinvs Troponti' 

dis^^Bclionio. 
Golfo de Patras ; Sinvs Corinthiacvs , alio nomint 

quoque Criss.«:vs appeilatur,N.Sophiano. 
Golfo dc Salomchi jThermaicvs siNVS,w<<rfir/£^(e/, 

N.Sophiano. 
Golfo Sauolas, marti Indici /inui,SARAV.AC\s,(aJ}aldo. 
Golfo della Suda j Sinvs amphimales Ttol. N.Sop/;, Golfo dc las yegtus/d dcnierfh tc:ic: tnili c.juatr:^,a!i' 

isqne iument!.sJyocat Hijpani eum Occani traUum, aui 

yecerihns fl^OcEANVS atla ST\C\s,Jhr.Ortelio. 
Gulto dcl Xiion, mar n Aigiei ; Sinvs maliacv3,A/»c. 

Sophtano. 
Goritia,For/ htliJyrhs;\\L\\M CaRniCVM.L./^/^. 
Goio,^frici maris Inf..,GA\ DOS, G.%lerc. 
Gos poTto,/4fric<eporttu j Ttoi.'L\v.\GA,CxLJug,Cur, 
Gothardo monte,»:o«i inter Jlpcs ; Ad\ la, loToido 

in Nemaufenfum hifioriA^. Alpes svmma:, L./II- 

herto & 'Jfchudo. 
Govvij , tilhionis In/.fuuinf, in LJmonio monte oriensy 

VagaJ. Leiando 
Goze porto (^aJ}a!do,Tenccdor G .'Kletcat./^frica por' 

/;«jMvsocoRAS. 
Gozo, (nfnarn \lediierrnnei,non iongc a Creta; Clav 

DiA,G.%7frfrfrorf. 
Gran , Hungaria yrhs ad Dantdittm i Strigonivm, 

Woifg.La^^io. 
Granada,5^e^;?/ eitt^ %letropolis j TlliberiAjUc/ Illi- 

BFRIS^Trfr^/j/;^. 

Granrebridi^e S.a\o«jVf,Caircrand 7?rTM«rjfrC3mc- 

bridse nunc conupte./^miia Tri;;GRANTA, Leiando. 
Gran\, 'Brutiort{mfiumen;CKAT\S,L.KAtherto. 
Grauwen Pundtn* ; Leponiii a Lpes , ChriJl.Tyra- 

mio in tahuia fua Germaniie. 
Grenoble.G.»///^ Narh.yrhs ; ACCVSII popuii ,T oido . 
Griechzweiffcnburg Gfr;7:4«;ff,Nandor Alba Hunga- 

rice , Hungaria yrhs mumtif. ad confueniia Saut in 

Vanv.hium (ita^:,TA VRVN VM,W. La:^io. 
GT\n,yide Rhenen. 
GriUno, E/!iotidii I^ef^ionis \facedonia opp.-^CTT.Mt.' 

Kh ,Sophiano in Gra:ci<eju(e I aluia^. 
GwC[ctto,Thu/ax maritimutn opp.;\\OSET\M,J^.Jlh. 
Giotta, opp.Siciiiiemediterr.; W^v.R YlSS M ,Th . F a:^e!!o, 
Guadajos, Hi/h.^BiCticte fiu. in juem injiuit ei rto Saiado-y 

Sals\m, (ar.Clttfo. 
Guada!queuir,/y/yy/rf»./?«K;V^iB;iLTis,?cTARTESSVS, 

far.C!u/to,<y Tamphie. 
Guad.ilquiuircjo, Hif/j.^Bxticafiu.; Sald\b A,C!tiJio. 
Gii:iMA]&Ta, Ht/p.yrhs, aius Rio iienarcs.CARKACA, 

Clujlo & Taraphte ; Hanc eiiam Tvriam yocatam re 

jert Tar/ipha^. 
Guadi.ana, Htfpanix f!u.-^AK,\s,far. Citifo, 
G\.\AA\\,Hifhania yrhs j Acci,&: AcTi,^re«o. 
Cuarda,c^/);Vrf/>rciwo«f.; Wega, lac.Cafiaido. 
Guafio di Amone, Samniium opp. in lcaiia^y HiSTip- 

NiVMjL. /^'//'crro. 
G\}\.-i,Lyci(t oppidum; Cti\DJE,Nic.Sop/}iano. 
Gnicnne, Gaiiia \cgio \ AQ\lTAS\A,'\!ar!iano. 
Guipufcoa, .f-JiJp. trnBi^s •, Ca NT Ar.Rl, far.Ciufio. 
Gulaft-vruar /^H«^4r;cf,WciiTcnburg Germantce,Hun 

garite yrhs ciari/I.; Alba, I .Samhuco. 
GulicherIandt,Gerfft<<«;<« Injertons y^e^;ojGVGERNl, 

"B.fshenano^^jrT.Vtueo. 
Guhck , luiiacenfs Ducatt^ yrhs primaTia^;YAT\CA^ 

%lar!ia>20. 
Gunsberg,7^/;er;« opp.;G\ST\A,'B.7{/:enatio. 
Gurck,li ungarix flu.;CoKCORAS,\\ oifg. Lat^io. 
Gunr\cn:,yrhsJu/lriaadJrrahone Jlu. ;Sacav.hast\A, 
Gurtina,(^rf;<e opp.;Go^T\NA,N ,Sop/f, (La^sfto. 

Gwj-dh.^VrVo Wyght. 

Hac- leon-^, jch^fin^tf-^'^'^ W^. osc^^etCiSf(\ Ji^ '>^ H 

Haczag, tcl Hatfaag , Iocm in Tranjiyltiama^ j ^ni olim 

SaRMISIA \ALLIS, l.Samhuto. 
Haimpurger pcrg, »zo«j/^«/^r/*jCoMAGENVS mons, 

Woifg,LA'^io. 
Halep , Syria y rhs -jUiEKAVOLiS forte^^Bellonio. Ber- 

KOEA,Tet.Gjllio. 
Halig 'Eihndcjnf. prope ^ngHam,ad Ojlia Tuedefluu,', 

LwoiSfAKKA, Ioan.Lela»do. 
Haman TKrw,Hamfa ArabK,Thoenicia 'yrijjEMiSSA, 

'Btllonio. 
Hamous,S;V^^m<c oppidum-^APAMAyTellomo, 
Hanchi(a, mons /ffrica ; Atlas maior, QJug.Curioni. 
HznCifHi^an.TarraconenJis yrhs j ARCij^y^ hahent In- 

fcriptiones antiquXi tejle Clujio, 
Ha(pengaw,Z)/ac<r/j Leodienfis traSlttfj Hasbanivm, 

Tet.Tfiiieo. 

HiufTMCkfJuflria opp.ytiOKlCVM RIPENSE.W.I/f;^;/©, 

Henault /»co/«r,Hcnegou Flandrice^^Belgica '^gio-^A" 

CASOiAyT.Viueo. 
,Henegou,Wf Hcnault» » 

Hengftbcrg.^V/Wf Kalcnberg. 

Heraclia ,Tii&r4a(t maritimu o^^. jPerinthvj, W.Jo^^, 
HcrdcljTp;<^f Sibenburgen. 
Hermanftadt, Vaii^e opp.mediterraneu;Citliii\U^La!^io 

in tahula Hungarix, 
Hertzbcrg, We Kalenberg. 
Heflen, Germanix T^egio ; CattI, Georg, Fahritio, 
Hexamili,T^r:cfU yrhs •yL\siMACHiA^N.Sophtano. 
Heydclberg, Germanitt opp.*Academia clatum j DvRLA- 

C^u^Tyramio, 
TdoXc, opp.non longe d 'Bafile/u:,OLUO,'B.'I{henano, 
Holnburg,4«r Hymburg,.^«/rj<f o^/>.iCoMAGENVM, 

•ye/COMAGENA CASTRA,W.Z^;^/fl. 

Honnefleu, (alecorum Gallia maritimum eppid.il^LiO' 

BONA^T.Diueo. 
Horburg , yicu^ Germ.Ello fiumini immintns j Argen- 

T\A'P.JA,'B.7{henano. 
Horomcli.T^i^e Romechi, 

WoTt\,Thufci(s mediterraneum opp.\ Hvrtanvm, L. /Ilh, 
Hoftia,/^fKfr;c 7{egionii o^^.^Hostilia /inton. L.jilh, 
' H u efca , Hifpanix Farracon.yrhs. Osc A,Q.Clufio, 
HundertbuheljTi^jVe Zazhalon. 
Humain,.>/</r;V<c yrhs ; SiGA,Iac. (afialdo, 
Huntcndunc,i.^/^/e«;ir Aw/lo^p.jVENANTODVNVM.i» 

yeiJatorum mons, I . Lelando. 
Iiy^\i,Ly4morgi Infyrhs j AEGiALA,Sophian9. ■ 
HymburgjTc/^/f Holnburg. 

I 
Iacamcuri,u^^<c oppidum ; Sosicvre,(4/?<«///(>. 
lacca, Hij^.TarrACOnenfis "rrhs ylAXETAt<i,(ar.Clufi9, 
l3iick,S armatix Jfatica flu.;RH\Myi\s,G.%ierc. 
lanizzari , Troadd promont. e T^gione Tentdm JnfuU j 

SlG^VM^Jo/^/i/^ffO. 

lapan, ^ux %L Taulo Zipangri , martf Eoi clara Jnfula j 

ChrisEjG. Vfrf<jror/. 
Iarratana,>9/«//<c 'vrhs; Cikat A,Cl.Jretio. 
larretta,J/c7//<c^«.;TEREA,F<?;^p//o. 
Tato, Siciliie mediterraneu opp.-j Ietvm Tlin. IetaS EX- 

CE LSVS Silio^Fa^eUws. 
Idifa, uAfite mons aurifer; SemantHINI montes, 

Ger.Mercatori,. Icniza , \iacedonia yrhs j Pe LL A,Thilippi & Mtjcandri 

%4acedonum 7{egum patria.^ftl .Sophiano. 
Jtnoh^Flaminin 6pp. \Tok\m cOKKELn,L. /Jlherto. 
lnn,/1 ujlria flu.^OET^^s^Wolfg. La!^io. 
Indnnnz, Latij opp.-y LA>i>i\\i\M,L./i!herto. (rio. 
Indoftan, y^y?<c rc|/o j Jndia intra GANGLM,/o.^«»r- 
In^M^Jfittjiu, celeherrimui • h<iv\s, (jijiaido. 
Inis Aualon Britannici , Inis Witrin /itfgiice ,lerls AU 

hionu Jnf.; k\ ALOvnA,LLelando. 
loannina, (orcyrte Infulte opp.-^CASSiovE^ScpLiano, 
hy, maritimum Teioponnef opp, •,VHiA\s,'N..Sopkiano. 
IkhijBuigariie fiuu.in Vanuhium infiuens; LYGi\s,Ger, 

"Kiercatori. 
Ifchia , martf Thyrreni Jnf. ; Ina Ri me, Georg. Fahritio» 
Ifeo \3i^o,Lomh,TranfJadanx; Sebinvs lac\s, L.Aih, 
Iflandr, Oceani Siptentrionaiis JnJ.^TH^^Lh^Gerar.^ler" 

catori in Europa tahuia^. 
Iflas de Baiona, ^ro^f Lujnaniam iD eor\m insvlae, 

^hr.Ortelio. 
Iflas dc Praccl*, Infuia marts Eoi ; MANiOLAE,Orrc/Jo. 
Iflas dc capo Yerde, ..Atiantici marts Jnfuia; Gorga- 

• DESjGerar.^Mercatori. 
l(ola di Colombi, iL)i^/ci marif /n/!;ENisiPiA,G.\/frc. 
Ifola di S.Martiano, Infprope Siciiiam j Plem myria, 

Th.Fa:i^eiio. 
Iftria, Italia T^egio -, HiSTRiA, ^ua quondam etiam Ia- 

v\mA,L.Alherto. 
\t3\\!L,oiimyocata ff^AvsONiA,ApiNA,HbSPERiA,lA- 

Nl CVLA , CaMESENA , O^NOTRIA, Sa TVRNIA , & 

" "ViTVLLiA, Leafidro uAiherto , etiam Akgessa Ery- 

thrao author^» 
ludenborg, .ft^rw Germanica T^egionh o^^. jVirvnvm, 

Chr.Tyramie. 
ludicello , Sictiia fiu.;AMEi^AK\s,Tyndaro Amenes, 

T;^.T«l^c//o. 
Iuitlandc,^i<rj 1{egni Z)4«/<£-,Cartris 7*//n.CYMBRiCA 

CHEKsoi<ES\s TtoL^hr.Orteiio. 
luliacenfes^^ViWf Gcldrcnfes. 
lurea , Salafforum ad *Aipium radices yrhs j Eporedia, 

L,Alherto. 

K 
Kalenberg , ^ui &■ Schncberg , Scmering , Keinberg, 

Hertzberg,Dcubsbcrg,Hcngftberg, & Plaitz dici' 

tur,in AuJiria^;CEC}\s MOSS,Woifg.La^io. 
Kaflel op den berch, Flandria opp.-y Castellvm mo» 

RINORVM,?ff.Z)l«C0. 

Katzenc!ebogcn,Gfr/«<<»;«c o^^/V/.;Cattimelibocj, 

B.T^henano. MtLiBOCVS MONS,C/;r.^r<j/«w. 
Keinberg,T/Vf Kalcnberg. 

Kempten,7^/&cror« -vr^j j CAMBiDVNVM,r/&.Pyn<w/o. 
Kennemerlander,(7fr/w<<»/(C^o^.jCANiNEFATES,Sc<ir» 

T^henano. 
YiQ^c\,Jnferiortf Germania opp.ad 'Mofam .,Castell\m. 

MEKAPiOK\M,Tet.2)iueo,& Huh.Leodio. 
KeureuZjWc Kraifs. 
Keyferftul , in Heiuetih ad J^henum yrhs ; Forvm ti- 

^EKii^B. T^henano. 
K\ycr es, Jiuu.Hungaria ; C\s\s,Woijg.La:;^io inpagmis 

Htmgariie tahula adieUis. 
Kifclarnocz , Motay , Monoczlc , & Werencze yocant 

Hungari eius montis Orientaiem piagam , quem Latini 

oiimCLA\Di\u uosTEuyocarunt; Germaniyero 

citn 
eiM OcciJua ittga appeliant, Den Voghc!, Rothitzer- 

bcrgjni Sigor,\\' oljg. Layo tn pagintil-Iunga^ix jua 

tahuU adieUtf. 
Kiinrzciy, pagtti adDanuhium, oiim oppiuum j Qvinta- 

N ORVM C O LON 1 A, lo.yiuentino. 
Krayfs Cermanice, Kciireuz Hungurice^ Hungariixfiu.; 

Chkysivs, l.Samhuco. 

L 
Labaro cjflello, "Dalmatts Lubeana,////?r;<f obb.^T^w^ 

voKTWMyL.Jlherto, 
Labyrintho, motis Qft.fJ)icr K.Sophiano. Jt f .'Bello- 

nitu injttiA Ohjerttationihui dtcit tum hodie Scthic, & 

Lafthi yocari. 

Lac lic Gcnc\.tc,GallixNarliot:en/is.,LEMAs\s lacvs, 

lo.Toldo. 
La CrAu.GalHte Narhonenjis tra^tu-, Campi LAriDEi, 

Toldo^cr Clufio. 
Lach.1, "VK^e Olimpo. 
Ladice ItdUce,^i{c\\ Germanici , f^^eneta Jiiionts flu.; 

ATHhSlS,C t'ahtitio,& L. Jlherio. 
Laciog,c^/m« flu. • Rvb kic atv sjac. Caftaldo. 
Lxgina, /«/: prope Teloponnefum; AhG . N a', A/ .Sophiatit. 
Lago di BairineIIo,/,.yy/^er/o.Lago di Viteibo,Cf 4= 

hrtcio,in I u/cia^-.V adjmokis lacvs. 
Lago di BoIlena^TY^^fjVvLsiENMv.M i.KC\s,L./ilh. 
Lago di Braxiano, in Tufcix^; Sabai in vs lacvs , ^tti 

Sarata Strdoni, & Sabatia s i agna Silio, ^uon- 

dam Tarqvinii lacvs diBtii,L.yilhato. 
Lago di Cafteilo Gangolfo, in Latio .,hAC\s alba- 

hi\s, L.Jlherto. 
L.igo di Como, apud [nfuhreS;LA.Ki\s LACVS,&: Co- 

MACENVS,/.. .y/^mo,?ir louio. 
Lago di Fondi,(}<ff;/»rf«/<PiFvNDANVS LKC\s, L.Jlh. 
Lago di Le/ina, f^pygi^e tn Jpulia Vaunia; Pan tan v$ 

LAC VS,L.y^/;J(?rro. 

Lago de Lochrida,/» %^acedonia; LvCHNITeS lacvs, 

J^ic.Sophiano. 
Lago Maiorc,Low^.Trrf«/^.VERBANVs LKCxs.L.Jlh. 
Lago di niontcorphano, Itali^ lactt^ -^ E\viLiS,KicoL 

Erythrxo. 
Lago d'OrbirclIo ^Thufcix lacm j Prilis Tlin. Apriljs 

.Anc. lac.Cajlaido. 
Lago dclla patna , Qampaniie felicK; Linterna pa lvs, 

Leandro ^lherto. 
Lago di Perugia , in Thufcio-^fT HRAS\Mtv>\s Lacvs, 

LeaHdro /ilherto. 
Lagodi S.Pr.iflode, in latio;KLG\LL\S lac\s.L Jlb. 
Lago di Pufiiano , hfuhrum lacui, in Lomlardta 'rrtin' 

Jpadana;E\viLls,L,^lhetto. 
Lago di Roflilon,/» //4/?4_.iLACVs ciMiNVS,7v/i£o/. 

Erythrxw. 
Lago Sudatorio, Tuttolii yicinitiftn Italia j Anivs LA- 

CVS, £n'r/'r*o. 
Lago dcTcrni,G(rorj[.F<«^r;V/o. Lago di pic di Luco, 

L./ilh. Velinvs laCVS.w ymhria^. 
Lago di Tripcrgola,(4w^jt«;*/rfC»4jAvERNVS,F<«^r;V;o. 
Lago di Vico, in Thujcia^ jCyminvs lacvs, ^k/ct 

F.LBii yeterthiti,L.Jlh.cr G.fahritio. 
Lago di VitcrbojWff Lago di Badanello. 
Laino caflcllo,L«c<:«;rf opp.mediterr.; LwM, L./flherto, 
Laniarante, Lujitaniie mediier.opp. Ara d\ CTAyTid olgtio, 
Lambach,c,'i/</^r;.r o^pidum j Ovilabis,!**:^/©. Lambro,Z.owi. Tranjpadanceflu. ; LAMV.T.V., L./illerr9, 
Lamego, Lufiatiiit yrhs ad Dunu fUt. ; Las\lc A,Clufo, 
LimcWo, Itjjtthrum oppidum; Iamell\s\, L.Jlheito. 
Lamcntana,j'4//wor«w opp.; Nomentvm, L.Jlltno, 
Lamonc, ///<./« f Uminta^; AtiEMO, L./Ilherto. 
Lampidofa,t-///r/f/ mam Inf-, Lopadvsa,G. V«rf. 
Lampfico^Vy-^y^rfr oppidum ad Hellejfonc; LampsacVS, 

7\lic.Soph!.tno. 
I.ampuraa,,_/f//<e opp. ^Selamvw.a, Gerar.^^erc. ' 

Lango,wrfm Kfyttoi InJ'; CoA,N .Sophiano. 
LAngccs, Gallix oppidum ; l.\^GO>iES, %!arltati0. 
Larach, Gerar.%lerc. LaniFa CdJ}a'do,^fricieyrhs ad 

Oceanttm; Lixa. 
Larilla^T/Wf Larach. 
Lari/^o, Xlacedonixyrhs maritima.^; Larissa,N/V.^o- 

phiano tn fua Gracix tahula..j. 
LsiVonQyThuJcix amnn; La R\s, L. /Hherio. 
La RoCi, opp. (arix •, C.w s\S,Sophiano, 
Lallhi,Tf/Vf Labyrintho. 

L2te/.,yrhs Gallt^Narhon.ad mare mediierraneum;LA' ' i 

lERA, lo.Toldt. 
Luiagna, Liguriit fluu. iEntella, qux cir Labonia, 

L.^lherto. 
I.aubach, CarnioU Germania T^gion^ opp, ; Neopor- 

r\s,Ty/tmio. 
Lauenzo, Inf iu^taSiciliam; Pe.OBASTlA,Th.Fa:^ello, 
Lauczza.^v/W^ Borgo. 

Laiiifen,.>f/<//r/<« opp.;LA\i.KC\M,^^olfg.La:^io. , 

Laula,wf///:frrri»f/<m fujctic Ppp.\Tt.G\L\A,L.jlherto, 
L:iu\o\s, oppidum %Janduhierum in (jilt a ; Alewa, T^h , 

Ceenaln. 
Leh\i\3,^fricieminortt opp.maritimii \LEpris magna, 

Gerar. %}ercatort. 
Le Caft^lle, magna Gracix oppid.maritimumjCASTRK 

HANNIBALIi., Tltn. L.JlhetfO. 
Lcch, Germanixin 7{hetia-.,flu.'y L\C\S, Geor.Tahritio. 
Lechrainer, pobult Germatiiie ad Licum flu.-y LlCATES, 

& LiCA m, ^//f«//«o. , ^ 

Lcderma,/7'/y;^x«/'<r Wrj BLETiSA.Or.r/w/T». ie^/^A :j^Afi> hoCe^ 
Lc Four, Galli.t prom.t,GoBE\M,Gerar.%1erc. 
Lelefe, Numidtxyrhs ; Es\G\s,Gerar.%lercaio}i. 
I.emno, Lemniyrls; MYRlNA,Sf//o«/o. 
Lembro, mari^} /Egtei It)f.;\MRRo>,N.Sophiat}o. 
Lenza, !j»mhardi£ flu.; NlilA,& Aniiia, L.^Jherto, 
Ltow, "Kietropoln R^tgnt Ijegionn •, LhGio germani- 

CA,& SEPlIMA,/ZfffJ ReGIA LtGIA, 5c SVBIANTIA, 

Fran.Tarapkce. 
Lwn.^ Hi/hatiiit \egio; Leg\0, Clufo. 
LconAo\\\, pop. ttuer Celtas,/inglix oppo/iti ; Diablin- 

TRbS,%'/<ir//i««o. 
Lco\\ux\,Ar(adiA- pcp. ^Mf.galopoLIS, "N.Sopliano. 
Ltp3.nw,.^chat:e adfnum (orimhiacum opp.jbiAWAC" 

TVS, Nic.Sophiano. 
LcpC\nJi,/Ichuix yrhs marttima^ ^Elevs^s,^ .Scphiano, 
Lerida, Tarraconenfs Ht/^.yrhs; \LE'f.\:iA, Qar.C Ufo, 
Lero, In/.maris Aigxi ; Ler\ A,Sophtano. 
Lolena, InfSinm Hadriarici; l^HAK\A,7\i ic.Scphiano. 
Lefmirnc,^//.f minoru yrhs, ad mare /Hgiium; Smvr- 

NA, Tslic.Sophiano. 
Lc)hn'\:z, Jufirix yrhs ; SA\AR\A,\Volfg.[ayio. 
Lc/>,Galltx Narhon.fiu. iuxta %lontet/pe/?ulanum; I E- 

V\M,Qtr(>lo Clujio. 

Lia- LincurajT/Vif Parnafo. 

Lihanou:^,^^ acciiioniteifrhs adfinum Strymonicum., Sta- 

ciA.K, ^rijioteln pAtria^,N .Sophiano. 
Liberara, flu.in Telignps-^ Al.B\ lA,L.^ll>erto. 
Licvdia, /ifricfc locw admare mediterraneumyP HILE^SO' 

RVM \RAE, lac Qtjlaldc. 

LicgQ^alidS Luyck,Se/g^e 'vrhs nohilijl.ad 'Mofam;EB\' 

KONh.s, fJuh. Th. Leodio. 
Licfena, Inf.marps Had)iatici ],Ly[S-^A ,Hug.Fauolio. 
Lima,Tortugallite flu.; LiMlA,& LETHE,C.Clu/io. 
Limino, (arnorum flu.; RoM Arisvs, L.^lherto. 
Limif[o,'.Cypri InfuU opp.\ Auathvs, Gerar.%ierc, 
Limoims, Callitc T^egio ; I.emovices, %larliano. 
LiinoziL, ^frici marn Jrfula^-^ Aeth\ SA,G.%lercatori, 
L\n6o,7^hodi Jtf.opp.i LvN d\s,7^. Sophiano. 
Lintini, opp.Sicilia; Le ohti^s^ u, C l.%l ario Aretio. 
Lion, Gallia nohilifima trhs; Lvgdvnvm, %larmora 

&Upides LvGVDVNVM hah$nt,Ahr.Ortelio, 
Li ri a, \egni l^alentiani oppidnm yEDETA,^ux&LEK\ A, 

(ar. Clujio. 
L\ntz,.Auflria o/»/>.; AvRELUNVM,Wo//^.il<t;^/o. Are- 

DATA Tyrdmio,& (ajlaldo. 
Lisbona, Luftaniie emporium celeherr., ^ua yere exoticw 

Tum mercium officina dicipote^-., Ivlia FELix,?2rSA- 

LATi A, Tarapha . Olisippo Ttol. /iueVLYsiPPOt 

yt hahent Infcriftiones marmorex , «f»j Ylixbona, 

(ar.Clufo. 
Lijfcre, Gallia Narhon.fl.; IsaRjWTisara,/.?»/*/*». 
Liifiylnf.Sinii^ Hadriaiici ; liSA.T^ .Sophiano. 
Liuenza,(arnorumfluu.yLiQ^Ef<nA,L./^lherco. 
LidGiWyGallia (eltica ad Oceanum; Lexovii,& Lexo- 

BHj 'Kiarliano. 
Lobregat, Hijf. prope 'Barcinonemfluu. j Rvbricatvm, 

(jirolo Clufio. 
Lodi,lnfuhrum opp.; Lavda vompeia, Lodi.L./4lh. 
Lodrin, Illyria flu.qui apud Taurunum in Vannhium in- 

flutt j Drinvs. Fauolio inluo 'By^antino Hodceporico. 
Lodrino , Jllyriajluu. e:)^Scardo monte projluens j Dri- 

V,OK,'M.Sophiano. 
Lceucn, Belgij nohilij^.iprhs ^tufisfacer j GrvdiIj^kJ CT 

LfiVACi, Huh.Leodio. 
Lo^anto^y^ipulixT eucetiic flu.; k\ic\D\s,L. /Ilherto. 
Logronno, Hijp.lprhs ad Jherumfluu.j IvliobriCA, 

(jir.Clufio,& Tarapha. 
Loivc,Gallix celeherrtmw flu.', LiGEKis, ^'larliano. 
Lombardia di qua dal Po, Jtalix T^egiOj Aemilia,L«- 

andro lAlherto. 
Lombardia di la dalPojGALLiA transpadana. Lc 

andro tAlherto. 
London, /4 nglia Emporium<3' >^(r^/<i_.;LoNDiNVM,& 

Londinivm, item TkExNOban tes, Dan.T^ogerto, 
Lonpn:i,S icilia opp.; Vlyssis PORTVS,/?m;o. 
LonoQ,%iacedonijiopp.adSinum Joronicum; Torone, 

'M.Sophiano. 
Longobaldo, Sicili(g opp.y Brvca, (J..AretiO' 
Longobardo ^otto,in Sicilia^] Pachim portvs,0'- 

ceronu. Th.Fa^ello. 
hongohiT(io,Sicilta opp.', Inicvm Tauf.lisWCTOS He- 

ro^oro,! nyctvm Strah.& Stephano. J^h.Fa:^elltPS. 
Loi-3.,Hifp.'Batica opp.; A\AL{T A,(ar.(Jufio. 
LovcA, f-jiJJ>anix opp.iELiocRATA,(ar.Clufo. 
LorcOj Euloeis Jnfopp. jOke\s fhlic.So^htano, LoCanne, opp. ad lactm Lemanum.,LATOiiKic\,Tyramio. 
LubeanajT^ir/f l abato. 

Luco,^frica opp.-^A-ST\vmc\S,Iac, (afaldo. 
Luoo, Htjfania opp. ; ARvE sextian^, alias TvRRiS 

avgvsti,& Lvcvs a\ g\st\, Tarapha. 
LxincTi,Campania colles; Le\COGAE\,G eor.Fahritio. 
Luyck^lpide Liegc. 

Luflo, tlfricafluu.; Lix, lac. (jiflaldo. 
Lutticherwaldt,5<i///<tf GalliaBelgica; Akdvenna, 

^.7{henano. 

M 
MachomettA,.^/'nc« 'Miyiorisopp. ; ARDVMETVM,(7f- 

rar.^S/lercatori. ApHKOD\s\\M,CaJ}aldo. 
.Maciquepatan,y//Frf yrhs ; M\t<i<AGO».A, fac.CaJlaldo, 
lAiCToniio, Inf.man^ /£gai; Helek A,7\l.Sophiano. 
Madaraj& Spachia,Cm«c monSy Le\ c\,T .'Bellonio. 
Madegalcarj^^iWe S.Laurcntij. 
Madiuni, Siciliafluu. j S ElAyiES, Fa:^ello. 
}sAidi\d, Ht^ania ii>rhs ; Mantva,& Mantva CAR- ^q 

PETAtsOS.\M,icem \\SEK\A,Tarapha. t*uM<ruiu/tr\: JXH 
Maduna,5?a7/W mens-y NerkodeSjC l..^retio. 
Majrilch, W(? Maros. 

Maefe, (?<«///<« Belgica flu.', Mos Ay,Ahr.Ortelio, 
M2Cscyck,oppidum ad%Jofam infra TraieHum; Masaci, 

H.Thoma Leodio. 
Magale, jfrica promont.;^APT\M PROM.Cerar.%ierc, 
Magnauaccha,-»»*/»» oftiorum Tadi; Capras\a, L'/ilh, 

er Geor.Fahritio. 
MAgT!i,fluu.^ui Liguriam a Thufcia..j diuidit-y Macra, 

L.Mherto. 
ViiixAyinf.Scotia yerfus Orientem; EMONiA,G.Vcfc. 
Maid A, 'Brutiorum opp.maritimum jHippoNTf» ViBO 

\ ALET>iT\ A,L./Jlherto. 
M aij hafo\i,Siciliaflu , j I s B VRV S, T/; . Fa:^ello. 
Maiorqua,& Minorca, Infula marti 'S/Jediterranei-yBA- 

LEARESjTf/ BaLEARIDES, «m GYMNESIAE,G«nir. 
'K4ercatori,& Tarapha. 
Malaca,cx4y/« 7^egio;A\REA CHERSONESVSj/^C.rrf- 

Jlaldo,t>ide T iuay, y ide fuo^ue Caftagna. 
Mi^^oAjHi/p.lBxtica marit.opp., M alaca, (ar.Clufio. 
Malipur,*>f/?<« yrhs,yhi corpui T}.Thoma requiefcii-y 

ViELASGE, [aftaldo. 

Malora, Jnf.marps Tyrrheni -.Lamellvm, L.Jlherto. 
Malta ,marK %Jediterranei Inf.notifiimo-j; Melita, 
. Quintino Heduo,<!2r CMercatori. 
Maluada, Laconia maritimuopp.; EpiDAVRVSiV.Joc/5, 
Malua(on,G4///<f, Prom. san roNVM,Gcrrtr.%/ifrf. 
Man .Anglice, Manau Britannice, Injula interAlhionem 

& Hiherniam ; Mania , Menavia , dr Evbonia, 

Humfredo Lhuyd. 
Mnne^lwG, beninjiila Sicilia j aua Ouidio,f^irg.fi; Thucid, 

T APS\s, aliis CHERSONESVs.T^owiC Va^^^ello. 
MAmon, Lomh. TranJ^. yrhs celehns; Mantva,L./^/^, 
Maras,ri';c/<e opp.-, MAKO^^AS.^Beilonio forte. 
Marathona,w/f c/'4/* yrhi ;MAV.ATHO^,Sophiano. 
Marcad'Ancona, //4//« T^egio; P\CEyi\M, L.Jlherto. 
Marca Truiizana, //<t//<f T^egio; \euet\, L./Ilherto, 
M^vchenA, FJiJp. Baticaopp.; Makc\a, (ar.Clufo. 
Marechia,F/rfw/«/<«//«.j Arimi SVM,Lyf /i^er/o. 
Mareramo, Infprope Siciliam;SACKA \fiS\LA,Fa:^elh, 
Marcfeldr, campiin Jujirio-,; ADRAB.«,Wo/f^. L<«:^/o, 
Mar grande-, Tarentinvs sii^\s,L.^lhmo 

Mar Mar Lione; Ligvsticvm UMk^.iL.Mherto. 
Marmorto, iw ^4OT/»<tn/<L-,j LvcjviNVS lac\s, Ceorg. 

Fahritio. 
Mar ToCco,qmd Qceroni Mare LiBVRNVM,<t/m Ma- 
, R& TVR,RHpNVM,L.y//^frro. 
"Marino caftello, o Z.igarollo, Latij mtditerrantuopl>.\ 

Mariana \ILLA,L. ^llerto. l.AM\\\,G.Fal/ritio. 
Manfa Gerar.^S/lercaiori ^ Valifa 'N..'Micolaio,Thr.icix 

y/K«. jHebrvs. 
Marliano,/n/«/'r«m o^y;;V.j Marianvm, quod & Ma- 

L\AK\ML./ilherto. 
_i^afliano, Qtivpania ftlic^, 6j^pid. -., Ma rianvm,& Me* 

rei.ia nvm, L./flherto. 
M3rmora,TropoT3fi(!ii In/.-^C^/xwxs^Gerar.VtercatO' 

ri. NE\nus, Fauotio, PKOCosy-ss^s^^Eellonio. 
MarochOjc^/Wf.-c l>ihs,toiin4 Orh^s amplifima-^ BoCA- 

NVM HE MERVM,r<f/.w^«^.r«r<OW. 

Marocho rcgno, (ofncx \cgto; Mavrita nia tingi- 

TA N A, f . y^tig. Qmoni. 
Marogna.Tr^r Thracix maritima; Maros\a,N. Soph. 
Maros /yKM^rfr/cP, Msrifch Germanice,T>aci.tflu.:,MAr 

rysvSj lo.Samhuco. 
'Kinrotio, fluu. in Ticeno ; MrsA, Georg.Fahritio. 
M:ix<\mC-i^,Torttigallix oppidum; AREVATtSj^V/ ruin^e 

indicant, Qtr. Clu/io. 
MavreiIIe,G<<///* Narhon.yrhsad maremediter.; Mas- 

S I LlA, Thocenfmm Colonio-j^ lo.Toldo Jlhenati. 
Marl^Ia. J/fi7/«c liirhs in ipjo Lilyhai promontorio . LiLY- 

B*VM, Fa!^ello,& uAretio. 
Vim^^Thufcite ftu.; LARrnFJS\L./4lherto. 
Marrcgue,C<i///<c 2V«*r^.MARiTj.MA civiTAS,!Po/</a. 
Martenach,T/ W. T^henanta^Mmi yt Tyyamiui,opp.m 

Heluetiii; Octodvrvm. 
Marrheniano,T/i//yc:iC opp.; Larthenianvm,^i/o//c5* 

Veientvm, L.^//erro. 
MinoStHi/fania opp. j TvcCAjtu Tvcci. 
Maruo,V4r/irt<»2 in Latio opp.; Marrvvivm, L.Jlh. 
'hAawtu,Dppidum LAiij,hoJ^iiiumnunc tantum; Forvm 

APPii, L.Jlherto. 
Marzachibir, V<//<r/MM/<c ■^r^^iPoRTVS MAGNVS, 

Gerar.\Urc4tori. 
Mafcon, Galli<e opp.ad Jrarim flu.; Matiscona.T^c/ 

yt yeteres codnes, MATlsSAt< A,T hilippo 'Bugnonio. 
Materaj^vrZ-i \iagnic Gr<«li<eOTe///Vfr.j Acherontia, 

L..^lherto 
Mauli , 5/c/7/<e j?«. : H V r Mi N vs, Fa^^^ello. 
Maurenhaer,c^y/<c 'Kjgto; SoGD\A>iA, G .\lercatori. 
Mazara, Sicilialprhs; EG\ot<, Cl.j4retio. 
Mazarino, Siciliie Drbs ; Macharina,& Macto- 

^\\Wi,Ql.Aretio. 
Mazzagran,i-^|/»c«« Drhs; Cartenna, lac. Qtffaldo. 
}AQc\\3i,.Arahi<e felicts opp.^Uhurfieiis patri^;?Ei?.A^ 

Tetro "Bellonio. 
Mechscgk,montt^ nomen in H ungaria; A\ke\s monS, 

"Wolfg. La^^to. 
Mtic\\r), HiJpanixBatiae oppidum; Castra vicel- 

L\AKA,yti Infcriptiones, Qtr. Clujto. 
Medina cxU, Ht/lanix oppidum; Ec fc LESTA ,yti halent 

Jnfcrtptiones yetujlx,alits MediOLVM, Qar.Cluf. Av- 

GVSroBRiGA,A</o/e//o. 
MeHinade rio leco, Hi/faniayrhs ; Avgvsta e.me- 

RITA Taraphx^allaS FORVM EGVRROKVM,f .f /k/^O. M-t\i Medina Sidonh, Hijfania oppidum iAsiNDVw CiuJiQ, 

AsYLA%hletio. 
Medulcs, Hifpaniaopp.; ARGENTEO.LA,?l^o/a/'o, 
Mcgara,y/c/;rf/.c opp.; Meg AV.A,N.Sophiano. 
Mc^rAd:i,^ fricxflu.; Bagrada, lac.Qajlaldo. 
Meis,pars month /itlantts yerfin %Urmaricam j Aspis, 

QA-l.Secundo Qurioni. 
Meydenburg, Saxonix ad Alh.fluuium Jrhs; MtNlVM, 

Chr.Tyr^mio. 
Meyr\, Franconitein Germaniafl. • Moenvs,C Fahrit. 
Mcira, IjgurtiC jh. ; M lk v la, L.Jiherto. 
M ela , ^« . in Italia apud 7Jri>^tam; M EL O, L. /4lherto, 
Melci, hfihrtttri^ppidum; \\E\.P\M,L.Jlher$9. 
Mc]c\i, Germ.opp.ad Danithiu;CLADlAS\M,Tyramio. 
Melccha.We Trapano. 

Mclii, Hirpinorum in ItatiafU ; MelPHVS, L.jlh. 
Mclida^ hjtila mans Hadrtattci prope Dalmatiani.ME' 

LITA , Nic. Sophiano. 
Mclun, Celtaytim oppidum;ME.LOD\^\u,%1arliano. 
McnAn, ^Ji.e flu.;MA>iDA,G .\lerc.yide quoque Sian. 
Mencio,Low^. l'ranjpadanitfluu.; Mls\l\S,L.Jlh, 
Meneo, Sicilia mediterrmeum opp.; ME>iE, Fa:^ellv. 
Mengrelia,y^y/<s T^egio; CoLCH\i-,/ilph.Jdriano. 
Mcntcxa, autforte Izcnprope Mcmc\im, Hijj^an.yrhsi 

ME^iTLSA, ^ar.Clufo. 
Ments, yrhs Germanix ad Tijjtitum ,j4rchiepifcopatu de- 

C0r,J/4Lj iMAGVNTlACVM,B.^/;fK<f«0. 

Mci'\di, Hijfanitc yrhs; Avgvsta E\\EV.\JA,Q.Qufio, 

aliaS FORVM HGVRRORVM,"Wo/f//0. 

MeCc,Gallia Narhon.peninjula-.; Mes\a, h.Toldo. 
Mefedin, Persicvs s\s\s,N .NicoUio Delph. 
MeCenn 3, .^fiicie yrls; Taenio longa, Qifaldo. 
Mef\,^Jia \linorpsyrhs; HAL\CAKSAi)S\S,SDphian9. 
Me(imbria,%/yy/<c ^rhs,adTontum lLu%inum, MeseM' 

BRlA, Nic. Soj)hiano. 
Mefiina, .J/c/7/rt; F.mporium^ ad Fretum '\4umeriinum-f 

MxESSASA,Th.Fayelio. 
Mefuna, Ihutiorun: fluu.; 'SAEDWiA yL.^Alherto, 
Me(viV3iX.3i,,4fric<e \iinorii opp.; Seke, Ger.\lerc. 
Metaria,(/fr<f Injyrhs; Cortina,^c//ow/o. 
Miciehn^^Klarn /Eg£t Inf; LEsa\S,Nic.Sophtano. 
Metro, //«./« Ticeno ; Mlta\k\s, L..Alherio. 
Meiz,%lediomatricum "Kleiropoln; DivodvrvMjSm. 

to T^henano, 
Mczzouo, Tcrrhithortm mons, inter >Acarnaniam^(^ 

Theffaltam; P\SD\s,N .Sopkiano. 
M\co\e,ynaex CycUdtbui In/tiln; M\CO^\S,N.Sop^» 
Milano , Injtihrum metropoln , c? amplitudine celehri^\ 

Mediolanvm, L.Alherto. 
Milo, Inf.marn Qretici,inter Crttam Inf.& SuniumprO" 

mont. ^..^ichai.: ; M H LOS, 2V/c. Sophiano. 
MiIazzo,.V/a//<c oppidum ; }\\\LS.,Fa:^ello,Cf^retio. 
Mi nA,.Africte jlu.; Carte NNVS, Qaflaldo. 
Minedcpehille , montes altijlimi in /Inglia^i MiNARil, 

loan. LeUndo. 
Minio, Hi/jfanix fluu.^ M\ n l vs, Qar. Clufio. 
M\Ton,^fiica fU.; Serpetis. L.Mheno. 
Mi{ano,w</^K<f Gracitemediter.yrhs;MESSAP\A,L./4l, 
Mi<Ta, //»(«. 7« Ticeno ;Sest\s\s, L.^lherto, 
Mifillis, J/c/7/<c oppidum; U\RLA,Cl./iretio. 
M)C\n\,Thraci<e yrhs; DK\s\P\v.A,N.Sophiano. 
MiC\thT!i,T elcpouneji opp. ;La c ed.i^m o s,Sophiano. 

e Mi» .'vi» #VjM 2 '-::: fh^Kfjl^i^cj . ^ 
-C^Ct^-Cn/l/ & ?//'w?),MlSISTRATVM Tolylij. ^Aietij AMASTl^Vf 

T/}.Fa:^€llc,& Cl.\fario /^rerio. 
Mittenwaldr, 'Boiarix in tAl^ilM ^agtn j InvtrivM, 

lo.Jlumtino. 
Mitylin/pr^; I«^j fnf.;yiiT\LE-SE,Nic.Sopl}iano. 
'Modena,Lomh.CiJpadanxyrh j M\TmA, L./l!hrto. 
Moc)ica,ii«7;<c 'Vjij ;«/fr 7achinum & Ulyhaum pro- 

mont.;WoT\CA,Cl'^retio. 
'Modiinsi, Flaminia oppidum; MvT»LVM,L./f//mo. 
Moilon^Telopon.yrh maritima ;Mt.THO>iE, Scphiano. 
M<icCc\,Cerm.fl,;MosELLA,Ttol.ORK\t<CA.,7>.7<Jjen. 
Mognan,y^//«e T>r^j j Makga na, /ac. (ajlaUo. 
M ola, (ampanix yrhs ^ Fo Rm i ^, Georg. fahritio. 
Moldauia,Walachiaj& Tranfi) luania, Eurcfte coiigua 

7{egiofies;olim/tih Daciae ncmine compnehendeban 

tur.Step.^roderith. 
Mon incolti , Anglerey ^ngl^ ; hfula inter ^lhionem 

d* Hiherniam ^ Mona, Vrtcydum antit^uorumfedes, 

Humfredo Lhuyd. 

Mon^icoJjguriteopp.^VoRTVs MOisOFCi, L.Jllerto. 
Ivlonda r/«//o, Mundecaran Jretio,Hi/p.opp.M\KDA . 
Mondego Rio, Hijfanix fiu.;Mo^DA,6trahoni M\' 
" LXADAS, Qar.Qlufw. 
yil^ Mondoj_edo, (allaicorum in Hij]>ania oppidum j MiN- 

DON,(^r.("/ft/o. 
Morgalor, .Afix yrhs ; Mandkagora^/^c. (aflaldo. 
MongiA, Hiff.promont.,\}t.AE soLisJof.S/Joleiio. 
MonoczIe,We Kifdarnocz. 

Momhriga^Hiff.Titctica: yrhs ;Mo^omiCA,Clufio. 
MonpeherSj^Kr eiu4 territorium ;in Gallia Narhonen/i; 

'^iCTiOhKlGES, I.Toldo.&^Iarliano. 
Monfelice; opp.ir. Italia.Veneta ditionps,hcEL\u Tlin. 

AcEDVM Ttolemai,L.Jlherto. 
Mongibello, Sicilix mons ,perpetuif ignihus flagrans :, 

Aetna,& Inesia, L.Jlherto,& Volaterrano. 
Montagna di Carrara,& di Lunigiana,?» Tufcia ; Li- 

gvrvm,Apvanorvm, Segavnorvm, Tecvlio- 

RVM;5c ViOLATVM MO>iTES, L.Jlherto. 
Montaigncs de Ccuencs, Galliie 7\larhoncn.;CE&EH' 

NA MOSS, lo.Toldo. 
Monte de Ancona, Ticenorum promontorium ; Cyme- 

R1A,& C\MEV.\m, L./iUerto. 
Monte S.Angelo,/W/)ft/zrf-GARGANVs MOHS,L.Jlh. 
Monte S.kr\oz\o,Itali£Drhs; Argirvfa, £rj^//;r<£0 in 

Jndice in /''irgilium. 
Monte Argentaro Italis , Balkan Turcis , Cumouiza 

Slauts,Thracix mons;WiEu\s Moss, /^m.Tineto, 
Monte "Qr.mlio, Lomh. Tran^adana mons 'y l\GA RHE- 

T\CA, Leandro Jlherto. 
Monte magiore di S.Bernardo,o Montc di louej Pob 

NIN* AL-PES, L./ilherto. 
Alonte minore di S.Bernardo,o Colomna di Iouc,54 

lafforum in Lomh.Tranffad.; GRAlyE alves,L Jlh. 

"MomediC&pu^^monsQampan.Felicti^TiFAiA^L./ilh, 

Monte de Chimara^i^Vo Cimanotti. 

Monte Circello, Latij ; Circaevs mons, in quo Cir- 

cmm promont. L.Jlherto. 
Mont S;CIaudc, Callia Karhon.; IvRA Moss^Toldo, 
Monte Coruo,j« FmhriA-, ;Covi\T\s,L.Alherto. 
Monte Criniiti,J/«7w wo«jj^«i T/mididi Lepas ver- 

TEy.,Cl,%iar„Areti9. Monte Dracone , in (ampania Felice ; MassIci mon* 

Tis PROM. L.^//'crr6. 
Monte Fiafcone^TK/uW o/j^.jFalisci^WPhalisci, 

Leandro /^lherto. 
Monte Gerro, (ampanix feUcps ;Gall\Cas\S mons, 

^j/icr MASSicvs,L..-/i//ierfe. 
Monte di loue, tidt^ Monte magiore di S.Bernardo. 
Monte S,lulianb,& Trapani , mons,& yrhs in Sicilia-.y 

E\\\i,,Fa:>^ello. Eryx autem .Aretio JuBort^. 
Monte Keoro, Ciliiitt mons ; AMAWSf^Bellonio. 
Montedi Pelaro,?» F/4»7/«.jFoCATi.« VROM. L.Jlh. 
Monte ritondo, Qufuminoru in Vmhtia oppidum ; ErE- 

T\M,L.,Alherto. 
Monrc ro(is,mediterr.Thufci(C opp.;Kos\L\M,LJlhert. 
Montefanto, Macedonia ; AthoS MO^s^Sop/}iano,& 

"Bcllonio. ,, ^ 

Monte Scmfs, Sala/iorum ^Cotiae alpes, L./llh. 
Monte di S.SiIu'eftro,woHi Tufciie; Soracte, L.jlflh. 
Monte di So\ri^nMi, (ampanine Felicn ; Vesevvs mons, 

qui^VES\\\\s,L./llherto. 
Montedi Viterbo,T/;«/f/<ejCiMiNvS MOss, L.Jlherto. 
Mont major Tarnphx, CiuidadRodrigo Clufio,Hifpa' 

niayrhs; Midobriga, 
Mont Mnyor^HiJfaniie^Batiaeyrhs; Manliana,jk<8 

fortafle quoque Vlla eT(,Carolo Clufo. 
Momonc, Flaminiisflu.; V \T\s,L.Alherto. 
Montuniara,i» T/;K/«<t_>iTiNNi MONTES,i"/r4^.4/w 

T\ti\AT\M,L. Alherto. 
Montzing, Germanix oppidum «iflf 2>4««^.jMocenia, 

lo.xAuentino. 
Monza, Infuhrum opp. ;M odoet\a,L. ^Alherto. ■ 
Morauia, HungaritefUn Vanutium injiuens; CiABRVS, 

Gerar.^Khrcatori. 
Morea, Gracitc pars ; Pe LOPONNESVSjTS/.io/^^/rfHO^ 
Morclla,/yi^.Tr^j :n regno Valent.; M\RELLA,C lufio, 
Moriane,fraf/«4 (eltiae Gall. BRANNOViCES,'M4r//<ino'. 
Moior\,Turdetanorum tn "Batica oppidum- ^K\CCi^yti 

tcfantur Infcripticnes, (ar. Clufo. 
Moruedrc, Hi/faniie yrhs^yhi mulia adhuc yetuflatis mo nutT^ 
raimenta yifumur; Sag^kt^ M,Taraphte,/iretio oClu- th'^ 
Mo{\o\\i\\,%1acedoni(eopp.;CH\^ETlAE,Soph, (fio, '^ 
Motay,We KifHarnocz. 
Mudcrno,T;^«/ti<e mediterraneumoppidum; SvDERNVM 

!P/o/.TvDERNVM Jnt.Ll/ilherto. 
Muer flu.We Saan. 

Mi\gnone,Thufcia flu.; MiKio,qut& CERES,L.Jlh, 
Mululo,cy^/r/V(e fluu.; MAL\A,Iac. (ajialdo. 
Munchj^v/Ve Tarczal. 

Mundecaran,///;^<tn/<e opp.; M\tiD A,CL%i.,Aretio, 
Mnn\2L,/Egyptiyrhs ; Cvstodia THEBAiCA^-^f^/tro. 
Mur^iaj/i/i/^.^j^r^j; M\kgis, (ar.(ltt/io. 
MuTo:Taffi(\o^opp.Samnitum;THES\iK\MTlin.L.j4lhm 
MiiC3,Jfrica opp.; E\\L\SSA, Iae.(aJialdo. 
Muftaganin,^/r/c<e yrhs ; Cakip\la, Iac.(afialdo, 

N 
Nagbania Hungarice, Neuftetl Germanice^Tran/Iylua* 

ntxopp.; K\\\L\,lo.Samhuco. 
Namphio,/«/i</4 marts (retici; A>iAP HE,N.Sophian<^» 
Nandor alba,T/^c Griechzweiflcnburg. 
Nantes, Gallia opp.ad Oceanum; Na nn ete S,%larliano, 
Napoli de Komin\a.,T eloponneft maritimum opp. ; Nav- 

J!UA,Nic.Sop/}iano, f Narapza, llhrUii fluu. ; Nars ON, Hug.VauoHo, iv fuo 

Hodaporuo ^y^^antino. 
N.irbone,6"<i//?« 'N.ailonenfis Tr^;jNARBONA,(o/o«;«« 

'Decumanorum, fiue /fcacinorum, lo.Toldo. 
t<.-i:.\\ico, E ^eiti opp.niaritimur/i;^7.YUA,W.Sop/jiano. 
N^itilonCj/or/ iu/rjfiu.; NATiSO,L.Jllterto. 
Natclia j AsiA MisoR,7'eiro "Belionio. 
N.uun a, Hiffanix op^. ^ Nagie ra, (^ctl.Aug.Curioni. 
'K.m.^xxAjHtfpanix 7\e^io,con[igua Tyrenan montthtf}, 

V A SC ONl A, Ir.iN. Tar^ii/ite. 
'K.wiia, Caliaiconim in Hiffania o/>^y.-,NOEGA,r.f /«,/^0. 
Nebnfli, Hiff-ar.itz oppidunt ; Vln i.Ki\,Taraphx. 
Ncckar, flu. Gerrnanite fiotijl.^ yino prajlanti amahiUs-y 

NiC ER, 2?. 'I\i?en.ino. 
'i^coi^J-^mlria jiu.in Sahinis j Nak, L.Mherto. 
J<icoiny)Ot::,EuiO£tsfn/.prircipuayrhs;CnALClS,SopL 
Ncyropor.te, mavti Aigisnnaxima Inj.-^ Evboea,.?o- 

phiano.l urcice EoTihos,.^^ hr.Ortelio. 
Nepc, medtterrancum Ti}ufcix opbidum ; NrrE, quod& 

Nt.v\T\,L.yilherto. 
Ncrg , ^fix^vths •, Nagara', qux & Dionysiopolis, 

Uc (aHaldo. 
Nerni./^m/T»* in Sahinii oppid.-, NARNiA,^KO</cir Ne- 

(i\'\\VM,L.jlherto. 
J<iQ({o,ThraciiefIu. ; Ke SSVS^W .Sophiano. 
Nettunia, Latij maritimum opp.;Nt\^T\i<l\M,L..Jl!>. 
'Nci\c,(allaicotum f!u.-yNt.fi\s,(ar.Cluf!o. 
NcnnI<irchen,o/^f;//rj> yrhs-^ QvADRATA,W. I<«;^/o. 
Newndlcr CcCfi-tde Ferteu, 
NeuUetl.l/Vf Naobania. 

Niuria, mar^ /^gt^i /«/-j lCAKiA, Wic.SopLiano. 
'N\cheA,'Bit/}yniie "^rhs mediterr.:,K\CAEA.Sop/}iano. 
Niconro, SrH:7&; KW opp. wdr»«w?7jNicOTE ka, L /ilh. 
Nicciiat , marii £o/ /;//.; Cor\, Ger.ir.'\'Iercatori. 
Nicopoli, r/jracnE opp. adradices Hucmi montts .,NiCO~ 

P o L I S, 'A' ic. i ophiano. 
Niclia, /«y.w^rw /f-gxiex Cj(ladihui:J<lA\05,W .Sop/;. 
Nieper, '/{ufiixflu. ^BoKlSTH hNES,Ger/jr.'Mfrf , 
Nigapatam.w^/i-^c "nrhs; Calligatis, (^afialdojn Jfne 

fux tahul^. " "* 

'K\'2}r ^ty^lfricx flutiiiis •,G\K,Gerar.\!ercatori. 
Nimeoeni,'5c/j/;'V?/; ad l^ahalim flufta j NoviOMA- 

GSMX/jf-T^yrnmio. 
Nio, marn /£ga Inf-., [os, 'N.icSop/jiano. 
Nsort,Gallia Karhon.opp.; TSiEOMAGV sJo.TolJo. 
Nii"mes,Urf///.e Tslarbonenfis yrbi ; Arecomici Tlin. 

ARECOMII ff«rW,NEMAVSVM,/o*K«/ Toldo. 
"Nii.wo^lnfinarM "V)ir/o/ ; NiSVRlS,2V/V.io^^/<t«o. 
Nili..o/f/7j<e //«. j Ebi\S\'SyT/joma Fa:^ello. 

NlliniO,V/<«ff^A'«/«e /"///.-, PHAKIBVS,2\//f.5o^Z'/4»0. 

Niz/a, IJ^urix opp.mauiimum j /intonino NiCiA,Tlin, 

N\C.fEA,L.cAiherto. 
Nocera,/'^m/'r/(S oppidum ; NvCERiA, L.Jlherto. 
'Nocoxc^.Africce flu :, Molochata, iac (ajlaldo. 
Nojfn.T/f/i! Beftercze. 
Noya,, (allaicorum in Hiffania oppidum ; NOELA ,feu 

Novi\'M,(arolo Clufo, 
Noyon , 'Btlkuacorum oppidum in Cri///<t-j NoviODV- 

N VM, H. Thoma Leodto. 
'No^U, iJguriiC opp.-jN.K\\.\M,Leandro Jlherto. 
Kou!>.,Dalmati£ yrhs adfnum Hadriaticum j EnONA, H"gO/:i Fauolto, ^ Kor(1gcru, We Voithlanc^t. 

"NoxU^mediterraneum ymhrit opp.;N\KS\A,L./flherfO. 

Noti,//«. 5/f/7/<e {Lhucididn EMisES^Ticltmtei Orim, 

cuiino/}ium /jodie Mn3n63iyocatur,Va:^ello,&Jretio. 
Noto,Siciliie opp.;NLAS,T/;.¥a:!^ello. Nt.TH\S,/iretio. 
Noua Guinea,won///<m yndi/jue perlufraia, /or/f Laba- 

DII INSVLA Ttol. Gerar.\terc. ^'TV a (^-AA^tW 

Nubia,///r/f<e opp.admare mediter. yN^SlA, Ya^i^cllo. 
Nuccria dc i Pagani,TrZii Tifentinorum Qampanix;N\- 

CEKiA, L.Jlherto. 
Nuithlandr ,(irca "Bcrnamin Heluetih jNviTHONES, 

'Beato Tijienano. 
Nuys, Germaniie oppid.ad 'RJ)enum,infra Coloniam-^ No- 

VESlVM,7^/;f/;4«o,c7 Tyramio. 

O 
Ochricla,'Vr/'j?l'/<<ff</o«/<£ adlacum Lyc/mitem jLycH- 

SWi^S^^Nicolao Sopl/iano. 
Oc/.akon,opp.adTontum Eu\i>tum,y\\\ACE,G .%ier. 
Odcx,Germaniafl.G\rAL\s,3<.V\A\:)K\s,Alt/)amero. 
OAcxzOsV enetce ''R^gioni^ in Qarna opp.;OviTEKGi\M, 

L./flherto. 
Oc«lenburg,.'//</?r/dr yrhs; SemproniVM,V/.L<«^/o. 
Oglio, Lomhardite Tranffadana: flu.;OL\\S,L.Jli^. 
Oliuerio, Siciliccflu.; llLL\COS,T/j.Fa:^eUo. 
Olmucz, %/orauite in German.opp. •, ERVRVM^T^^r^/m/o. 
Olc Hungarice, Mih Germanice,Hungarixfi.;\L\TA, 

& ALVTVSj/rm Alvata,& A«lvtivs,/o. J^twiwco, 

tj %lercatori. 
Olympo Sop/iiuno, Lich:L Cafaldo j OLYMPVS,M<<fr- 

doniie mons. 
Om\xahi,^fric(c fluH. • CvsA Ttol. Cxl.Aug. Curioni. 

AsAMA, lac.Cajlaldo. 
OnQ.Africx oppidum-, G\s\RA,IacQafIaldo, 
Or\ox,A/ia yri-s:, Uippoc\ka, (aflaldo. 
Oo ftfee , B A L T 1 c V M m a r e , G era r. %/<?rc. 
Opin, ///;/>« opp.:, OvA>it.,Gerar.'hlerc. 
OxAX\gc',Cal/i(cNurloKenfsoppid.; ArAVSIO SECVN- 

DANORVM,/o.'7'(y///o. 

Orano,y?/r/fiC op.in ora marii medit.^VwzA^Ttol.Fa^eL 
Oxh, Galliie Karhonenfs flu.-, Okob\S, C.Clifo. 
Oiba, opp. in Heluetin ; VRBiENVS^dT Verbigenvs, 

"B. 'Rhenano. 
Oxanc, /n/uleprope Scotiam yerfin Se^tentr'ionem;OK' 

CHADES, Gerar.\lerc. 
Oxco,Salafforumflu.; MoKG\S,T lin.L./^lherto. 
OxQa,yrhs mcditerranea '\dagnx Gnecia; HvRlA,yK« & 

\K\A,L./^lherto. 
Orcnfe, Hifpamx opp.-, kQ\iE. CALiDiE, Ufcp/jo %lo- 

letio, A v R I A , f . Qiufo . 
Oriola, Hiff.yrhs in regno Valent'ian'i;OKC'E.L\S,Clufio. 
Ox\(f:i,Jfieyrhs; Ort\ra, Caflaldo. 
Oxkzns,Gallia: ad TJgerim flu.^cademia celeherrtm^Uy 

Gt.y,AV,\M,T\oh.Ccenali. 
Onon^,Samnituyrbs in Telignis,Tlin.ORTO>iA,TtoL 

Ortonej Catoni Ortonvm ; S trah.O rtoswm, 

Peiram v\RAT ar\m quondum diSlam idem refert, 
Oxn\ctA,Thufcia mediterr.opp.;ORO\>\T\M,L.^Alb. 
Ofma, //;y^. o/)/>. Oxoma^k* eir V xam A , Or. (7////0. 
Ofmo^T^/ffworKW opp. ; Av ximvs ^fr^i.OxiMVM Ltuij^ 

L.Jlherto. 
Ofona^-vr^; Hiff.nonnullti A\so>iiA,Tarapha. 
Offci.Hifhanix yrhs; Aiso, 'Kiolttio. 

' e ij Ofta, .^/J^e/y.?/.^ Hte ^ foyKfrt^yftuC 0lUtifft -A^^ > oxAjH/^ix- ^y f <^i^n^ ■ o yhaij ' ^ \> v^A*^ ^Y^-rr! c Ofta, LomlariU TmnJ^adantc ejip. jAvgvsta pRjETO- 

v.iAtL.,Alhrto. 
0(\i^, Latijopp.ad mare Tnferum ; VloST^ A,L.Jllerto, 
Otranto, %lagnte Gracite Tarh tnarit.; HyDRA;5c Hv- 

DRVN T VM, L. Jlherto. 
OincoW, y mbrix Sahinoru opp .:^Ocv^lC\lMU,L..Alh. 
OudeniiTde, Flandria opp.^^biERMinonnulln, 
i \ Oiiiedo, Hijpanix yrhs ; Astvrvm LXC^sJofMole- 
tio. BKiGESTiVM.Taraphte. 
Oukey, KAlhJonis hf. amniculttiiOcms,lo.Lelando. 

P 
Padron^-vr^J Qtllaicorum in HiJJ^ania^^lKiA flavta, 
Qar.Clufio. xAUk hxc eS^ S.Maria in finibus terrs. 
VzduAjFeneta ditioni^ opp.-, Pata\ivm,L, j^lherto. 
Paglia, Thujcix fiu. ; Pe lia, L.Jlherto. 
Pagliano, Latij in ^quicolts o^^.-,Pillanvm,L./^/^. 
Palanza, homh. Cijpadana opp.; Po L len tia , L. j^lh. 
Palxocaftro,w4nV Creta opp.-j lTA>i\s,7^. Sophiano, 
'Pa\e,,A/i(e yrhs yTtol.O^ZENEyTiafcani regia,(aJlaldo. 
Va.\en<^iz,Hifl>an.yrhs ; Palantia, ad Carrionem fiuu, 

(ar.CluJio. 
Va.\eTmo,Sicili{e *Metropol^iVA^OKU\s,Cl.j4retio. 
Pali , Thufcia maritimu opp. ; Phrege n ae Tlin.&Jnt, 

Phregena Str/ih. h.Alherto, 
Palichi, Qephalenix Inf. opp. -^? ALn, 't^ .Sopliano. 
Paliconia,J;f//i<c nrhs ; Pali CA,Cl./iretio. 
Palmarola,T/^jrrf«i»j<?wj/«y!pANDATARiA,F<«:^c///*^. 
Va\mo(k, Inf.martj /Egai ; PATMOS,lsI.Sophia»o. 
Vampe\ona,HiJpan.in \egno 'Mauarrayrhs. PoM Pi- 
LOS,<2; PoMPEiopoLis, item Martva TtoL Clufio 
tjsc Tarapha, 
VnTizni, Infprope Siciliam ; liiCESiA,Fa:(eUo. 
VamTO,Flaminiafli'..;Sc\LTEKt<A,L.Jlhertff, 
VaT\coT\\2,,Afia opp.; P aLI A f< A, I ac. Qa/Ialdo. 
Panda{gu,c^/«e yrhs; Panassa,G erar.Mercatori. 
VaTwdOjThracia opp.maritimum; PACT)iA,Sophiano. 
Vam7.2a,'Pelopon.fiu.;lKACii\s,'M..Nicolaio. 
VaT\oimo,Epeiri fromont.^PASOKMVS.JN .Sophtano. 
VantaVica, Sicilia opp.mediterr.., HERhtsx M,Th. F a:^eL 
Vanta\arca, InfJfrici marfi-Cos\RA,Gerar.\iercato„ 

ri. Paconi A,N .Nicolaio. , 
Varenzo,Hifiria opp.maritimum ; Parentivm,L./^/^, 
Vari,^ fia opp.-, V alasd A,Qaflaldo. 
VaT\o,yna ex Cycladihus Jnjulh ; Pakos,N .Sophiano. 
VaT}0,Trcadts adTropontidem opp.;VARi\M,Nu.Soph. 
VaT\s,Gallia celeherr. "vrhs ad Se^uanam fiu. ^ L v j biiA 

PARISlORVM,\/«jr/i4«0. 

VaTmoCa^^Marts ^gai Inf; Pharmacvsa,7'.Sc//ow/o. 
Parnafb Qafaldo, Liacma Svphiano,nchilts Jchaia monsf 

ParnassVS, ViKyfj ^uondamjaccr. 
Paflaw, Germania oppid. ad Damlium ; BoiODVRVM, 

Tyramio, %Auentino,<& Wolfg. Lar^io. 
Vatane,KAfia oppidum ; V*hKn\\LA ^Qajialdo. 
Patcra, Lycia m.aritima yrhs; Pat ARA^N.Sophiano. 
VatraSjTeloponnefi maritimum opp. ; P atr AE,Sophiano, 
Vau\a,Lomh. Tranfjadana yrhs,^iademia ctkhrts-fTi' 

C\^\M,L.^lherto. 
Paxo , marps lonij Infprope Corcyram j Ericvsa,2S/jV, 

Sophiano. 
Paxolli,C/7/«<e yrhs j Poecila, Ger.%fercatori. 
Vecca\$,Gallia Narhon.ojip.; Halycidion, I.Toldo. 
PeQlandsrs, 'Brahantij po^uli j Paemani, Tet. Viuto. Vtg\i,^fa yrls iTRIGLYPTON,74C. Qafialiot 
Ve\m,^fia yrhs ; Pi ad A, G erar. %! ercatori, ^ 
Pelagonga,/?/r<e yrhs;V^R\iiCAR\,(afialdo. 
Vdccas, Graciafi.u.;ALiACs\o^,Nic.Sophiano, 
Venna,Samnitum opp.;Silio PjNNA,L.w4/^mo. 
Pcn talo, Qreta In/.promont. ; PoECi L AS iVM, G . "Merc. 
Pcnrinia, <i/io nomini^ Campi di S.Pellino,^4»j«K«»i 

in Telignps j CoR nm\M,L.j^lherto. 
VeTa,Thracia oppidum prope QonJIantinopolim;G ALATA, 

& CORNV BYT.MsTWM^Nic.Sophiano. 
Pergamo, Jfia %linorii opp.;l?EKCAM\M ^GaUnilvU' 

dici patria^, N.Sophiano, 
VeTlacherhaid.^Bauaria traSius-jBKE^Ki populi,I.Juen 

tino.BRE{sM,Tyramio. 
VeT[enpeug,.AuJiria opp. ^Vsbivm, "Wolfg. La:^}o, 
VeTperi,<y4fayrhs ; Vagrasa, lac.Cafialdo. 
Perugia , yrhs in Tufcia^,xAcademia clara^-j PervSia, 

Leandro Alherto. 
VefaTO,f^mhrorum in Ticeno opp.-,V\SA\R\M,L,Jlh, 
VeCcara,fiu.in Telignts-., ATLR>i\s,L.uAlherto, 
VeCenas,Gallia Narhon.yrhs j ViscEiiAlo.ToldoAlh, 
Veiaca\, /ifa yrhs ; Vat ALA^Iac.Qafialdo. 
Vetaw,Styria yrhs ; Poetovto,2. T^henano. 
Velu\a,yictts Lomhardia,Firgilij patria:,h'SDE%,L.yilb. 
Pfalr^,r«rm in medio J^heni extruUa j PaLlas,& Ca- 

PE L LATI vm, 3. 7^/^f «•»«». 
Vieter,Germania opp. ad Danuhium'j\ eteRA CASTRa, 

Jo.KAuentino. 
Pfin, Qaflellum in ripa Turi,yel Thauriafiuu,'y Ad FI- 

ti^iS^B.I^henano, 
Phadira,7*o«;/ yrhs\ Chadisa Tlin. VHA\DAStrah, 

Gerar.%1ercatori. 
Phanale.f ;&/) hf promont.-, VAfiE\ S,Hug.Fauolio. 
Vhanar, maritima yrhs Telopon.;CnER.KO>iES\ s,Soph, 
VhaneTOm\n\,opp.&fcopultTeloponnefi;AsisEfSophia- 

no,& Hug.Fauolio. 
Phello, Lycia opp. j V\\ELL\S, N.Sophiano. 

Vhe\mene,yna e3^Inf.Cycladihiti-^KHEiiA,N .Sophiantfl 
Phmica,Lj«<c yrhs 5 A?errje,N .Sophiano. 
Vhye\co,/^fia %linorps oppid.i regione T^hodi •jVniSC\s^ 

N.Sophiano. 
Phinopoli, ad 'BoJ^horu Thracium yrhi j PhinopoliS, 

N.Sophiano. 
Phonea, in Teloponnefo j Lerna pa L\$,Sophiano. 
Phrafcia Sophiano,Cyt\e 3ellonio,Qretamaritimum op- 

pidum ; Cytaevm. 
Vhte\ia,%lacedonia promont.ad Sinum%ialiacum'jSpER 

cniA, N.Sophiano. 
Viacerza, Lomh.CiJpadana opp.; Placentia,L.///^. 
Piaue//«. yenetaditionis ; AsAW s,L.Alherto, 
Pietra {anta,Thufcia mediterra7ieum opp . j Ferrontab 

Lvcvs,L.^//mo. 
Pieue d'\nc\no,Infuhru opp. ;VoR\M LYCiKi,L./4lh. 
V\\a(iT\na, LatiJ yrhs in mediterr.; Vrekeste, L./ilh. 
V\\\o, mediterraneum in Latio opp.;ViL\\M,L./4lherco, 
Vin^uento, Hijlria medit.opp.; Pingventivm,L/^//'. 
Piomba, Samnitumflu. ; Helvinvs P/zw.Matrinvs 

?fo/.HoMATKiNVS Strah. L./llherto. 
Vi^erno, mediterraneum LatiJopp.;VR\\B.Rti\M,L,Alht 
Pirgi, Tamphilia oppidum; VERGA,Sophiano, 
PifatellojWe Runcone. 
Pjfcidtta,L«f<i»k yrhs-, BvxENTVM,L.v^//frf». ^Crtfi V^' Piftoia,T«/f/<f opp.mJi:er.-,ViSTOtii\M (ami&^lfitt 

risTOKiATtol. Ad viSTOKEsJnt.L.Jlhrto. 
Pifuerga, (afltlU "vetertf jlu.in Hi^ania ; Pi sora C A , 

Qarolo Clufio. 
Plairz,>;Vo Kalcnbcrg. 
Plai; enzia, Hif}>ama iu (a/iella noua ojipidum ; Pla CE n 

iij\,(jtr.Clu/io. 
V\ni,/fniorgi Infoppidtm. Mifs^A^Sopf^iano. 
Platina u^m/o,riatani Fa^ello,Sicilta:fiu.-J^\c\s. 
Vhza,Si(t!ia "Mrbs ; Plv 1 1 A , Cl./irttio, 
IHuia, FUminixfiu. •, kvK\SA^L.MheTto, 
Po, ma)cimtn Italixfiuuiu4 j Paovs, ^ui & Eridanvs, 

Leandro /^lberto. 
Poggiobondo, T«/f/<c trhs •^V)OKiT\\}A,L.Alberte. 
Poggio Reale,i'/Wf Torre dc i Gioparclli. 
Poi(flicrs,G4///<;c cUra yrhs j PiCTOt<EsJ\darliano. 
Po\n,Hiliriie oppidum maritimum j Pola,& Ivlia pi- 

liTAS,L./illjerto. 
Po\\'ws,Sicili€fiH.-^MosAL\$,T/}.Fa:(^cllo. 
Polica«dro, /nJ./Hgtti marti ; Po l.i ^GO s, Sobhiano. 
PoIy(l)lo ,Ti6r/«f»<c yrhs j Abd£KA ,patria Democritii 

SophianOy^GX Ivhletio, 
Ponte dc Alcantara ,fupra Tagttm in HiJJf.yrhs yTRA- 

lAM PONS, (ar.C/ufiO. 
Ponte Coruo, /^atij oppidum •, Fre GELLx.fL.A/h. 
Ponte Molle,»« Tyberiprope 7{omam; PonS milvivs, 

Leandro J/hcrto. 
Pont S.Elprit, Gai/ix Narhonen/is opp.ad "RJfodanum j 

PlauasI A,l.To/do Jihenati. 
Pontico, fnf.in Sinu Te/afgico^CiCYt^ETH^s^K.Soph. 
Porcari, J/«7;<c)?K.;Hn>PATiN, ^ui & Pantagi vm,5c 

Pa NTA C H I, T^. F<i:^f //o. 
Por L\or\, Athenaru portKi; PiK^vs vORT\s,N.Soph. 
Porrnuick, Hihernnepromont.:, Isannivm, Gfr.^^/Zfrc. 
porto Alberto,.^/r/c<cTi»r^f maritima j Sllinvs por- 

T\S,1ac.(jtflaido. 
Porto BirnttOtT/utfcite promontorium i Popvlonivm, 

Leandro J/herto. 
Porro di Chiozza. Venette T^egionis oppiduni ; Poktvs 

EDRONjL.^V/imo, 

Porto Farina, .^frica oppidum admare mediterraneum; 

\T\CA,Fa-^ei/o. 
Porto ^zxvAto ,Thufciix opp. maritimum 5 Popvloniae 

PORTVS,L.///^frro. 

PortO finO,ia Li^«M"4^iDF.LPHINVS T>OKT\S,L.Jih. 

Porto Gallo,Jiu/;W opp./ittonile^MoTTA^Th.Fa^^el/o. 
Porto Gruaro, Fori luiij opp.; Poktvs romatin vs, 

L.A/herto. 
Porto di Luna, marps I.igu/iici ; Ericis SINVS , pi & 

Veneris &: Lvn-*: dicitur, L.J/herto. 
Porto Malfctan,r4r/<t/>orr»if,co«fnii ^/^o</«w;CreSSA, 

7^.Sop/}iano. 
Porto MonCoJJguriaoppidum; PoRTVS mavritivs, 

Leandro Aiberto. 
Porto RAiVi,(afia/do , Bcrton %lercatori, \larmarica 

oppidum:, Paraetonivm. 
Porto Vcnerc, L/^ttr»«o^/>. jPoRTVs veneRIS,L.///^. 
Poru Sophiano,in T/jracia^ •, Borun Sc//o«io,BiSTONiS 

lacvs. 
Pofiidonia,L«c4«/<« maritimayrhs j PossiDONiA,tf»<e 

& Pjest^m, L.tAiberto. 
VotQnza,medi:err. Lucania yrhs jPojEtAT\A,L.^ib. Pozzeucria, Ugurixf/u.-^ PoKC\TE9.A,L.^tbert9. 
Pozzo realc, Trope Neapolim j DuLioLi HORTi,(7r* 

org.Fabr.infun Itinerarin. 
Praga, i5o^fm/\e5V7mo^o/« jBvbienvm,& Marobv* 

DVM ,^ttfm;«o,CASVRGis Tyramio. 
Prenncr^W Brenner, Germaniemons ^ CarvacVS, 

C/;r.Tyramie. 
Presburgj-v/^/c Altcnburg, 
Prcfla\v,T7///e Brcflaw. 
Preueza, Epein opp.ad oftium fnnf /tmbratij\ NlCOPO- 

LIS,2V.j"o^/;/4«0. 
Primero.Tn/^m f.x^oy/zw 7'4<//ySPiNETicvM OST. Cf» 

org.Fabriiio. 
Vrouci\cc,G ai/ia ^egior, Analitiorvm REGio,/o«f«* 

ni To/do. 
Prouins, opp.inter (c/tas-., AGZKD\c\Ki,%Ur/iano. 
Vrm\\,\lo/dauixfiu. ; H YE R A*s v >,G er. \1erc. 
PjTlotri, (^r«<r Infmons; \DA,Tei.'Bc/!onio. 
Vu&txo,Tortuga//ixyrbs;CALE,Q.C/ufio. 
Pugliapian.i, Ita/i^e 7{egio:, Apvlia da\s\A, L.yl/h. 
Puiglerda, Cai/ja/oniayrbs 5 Ivgvm ceretanorvm, 

(aro/o C/ufio. 
PulicijT^r^; Sici/ix mariproximo-.', /jic mu/ia a^itiauitatii 

yefiigia hodie etiamnum cernuntur ; Peni;ia,'V/'; o/iin 

To//ucu tempium,Ci.Aretio. 
Pu\'\xr\A\on^.Af(cf/uiiitii 5 A.R\\s,/fhr.Orrs/io. 
Pufio, Thracite yrbs ; ToPiRl S, Sophiano. 
Puy,Ga//iteNarhon.opp.-jAK\C\\M,Jo.Tc/do, 
Puzzuolo, (umanorumin (ampania Feitce opp. jP^TS.» 

OLi,L.^A/berte. 

Quaderna, "Boiorum in Fiaminia oppidumj Cliterna, 

L.nA/berto. 
Qu^alpcnea, Indici maris Inf. ; Pepemsa, (aftaido, 
Qiiarnero,Tc/ Carncro, fW4r^ .AdriaticifntUy Fana- 

Ticvs T/in.PoLAT\c\s%Ie/te,L./l/berto. 
Qucilloa, mari^ Itulici Jnf. TR\CAD\BACafiaido. 
Qucr.ca o VA\cx\z,HiJj>ania oppid. Qafie/ite Nou£ j Va» 

l e R l A , (^. C/ufio, & Farapha. 
Querqucnes, ylfrici maru Inf; Cercinna, Gfr/tr. 

hlercatori.hodie quoque nonnul/ti Charchana. 
Qn(:s,/iut Xucs,opp.^rahia ad intimum rcceffum.Ara- 

l/icifnii^-y PossiDlVM, lac.Z^giero. 
Qviicte, Tor/ Itdtj fiu.;K\\\'OV.T\s,ii. Labatvs^Ic- 

andro j/lertc, 
Q^woii,TaphUgcnite yrhs; CiMOLi, G.Xlercatori. 
Quipii,tAfriCie promont. ; Aspi s, lac. Qtjialdo. 

R 
Uacang,y///<f yrbs; Rarass A, Caflaldo in talul^ Jf<e» 
Kicb,f/u.Hungari.':y.A9.-RATiO,\\o!fg.I-aiio. 
Ki2,uy, Gaiiite Narhon.oppidufm; Antipolis,/o.?o/- 

tio jiibenati. 
Ragulij-Vr^f Il/yridts,mercatura & \epub/ica Orhi no- 
tif^, Ev\D A\K\S,Sop::iano,(<;'^crcatori.Hac Ttirci' 
ce yocatur Dohxox\\c\\A, ^br.OrtcLio. 
Raphei,/^C(^rf/.f promont.-., Pas,ov.m\s,N .Sophiano. 
Rafo culmo,5;c//;ie/'roOT.;FALACRiVM pkom. Fa:^ei/o, 
Kcczxiit'\,Ticeni't)ppid.; Aelia K\c\SA,G.Fabritio tn 

fuh /V;/»fr4r/w,RiCENE TVM, L.Allerto. 
Rejjcnsbure.T^rii Germanta adVar.uhtum' AvgVSTA 

TIBERII,/o.///««.'/»0. 

Kc^^\o,Lomb.CtJ^udan(topp.T,KEG\\^A LEP\Di,L.J/b. 

eiij Reu wr 'Jrf^S- TlM ' flO^^y^' >vC^^ Reiclieil^oiffjlj/^c RihonGlja. 

Reims , Gdllia 'Belgux yrbs ; Dvrocotvrvm, y\ohr, 

Canali. 
K eno,Se/orKw in FUminia fiu. :, K hen vs, L Jlhrto. 
Rcrone, f^enetie T^egfonhji. ^Erltl :>>.\s'ALliain,L.Alb, 
Refiphe,c^//^rifi /►%-m /«/^jTkinesca, QtJiaUo, 
Retelois, 'Belgi<e traciin ; Ess\i/S/JarliaKo. 
JKczzo.Brutiorum ot?p. ^P.lcivm i\i.i\M,L./4!herto. 
'Rhcnsn, oelgij «/'/>. jGrin NLS,?f/ro 'Diueo. "B. 'R^ena- 

titts yero Gnn tocat, 
KhQiimci, (reta Infoppiclnm nidritimum.,RH\T hymsa, 

Sofhiano,& 'BtUotuo. • 
Rhijn,ror?«* Cermani/e celehrr.flu.-.yRHEsxs/B.T^/jen. 
Rhodes, G<i//?<c 'Marlonenjii oppd.-^K\Ti}.Sh,yndeK\' 

TE^i popuH^lo.Toldo. 
'Kho6i,marts'S/hditerranea cUriJI. InfuU,coloJfo Jpollinfs 

quondam cUra-^RHOD\s,S6phiano, 
Rhofiie, Callia tiotifimus flu.-, KhODA-N\s,%larliano. 
'^'\Qtt,ymhrix oj)p.in Sahints ; RfcAi e, L.Alherto. 
' Kihot\fi\uifJungarice,Keicher(iioTffGermanice,Tranf 
fyluania oppidum ; RlQ^. ies Ci r, loanm Samhuco in 
JceduU qua additur TahuU To^ographica TranJ?yl- 
uania. 
Rimine, FUminia/iue 7\omandioU oppid.; Ariminvm, 

Leandro Jlherto. 
Rio Hcnarcs^T^/Vf Guadalaiara. 
Ripa maranfi, T^«y«<e oppid. mediterraneum \ Maran- 

T:\\M,L./1lherto. 
Ripx albae, Lihyx "crhs ; hEVCASVis^CKUrc. 
Rilano, Fori Julijfn.-^ Formio, L.Jlherto. 
Riuieradi Genoa,M^ 7^f^;o;LiGvRiA,L.^/^, 
Riuo del Sole , Sahinorum nuu^ j Horatij Diglntia, 

Leand.Alherto. 
Kizza, Latij oppidum :, hv.\c\A, L.^lherto. 
Rocca del Papa , oppidum Latij mediterraneum j Alg i- 

D\M, L.tAlherto. 
Rochitzeibcrg,W(r Kifdarnocz. 
Rockenburg, T^hetia oppid. ;B R a dvrvm,S. 7^^f»4«(>. 
Rodorto^T-^r/ic/^ yrhs j RiSliiRVM,^/.Jo/)/;w«o. Pe- 

RINTHVS,Sf//cK/0. 

Romagna,/M/7<c 7{egio ; FLAMis\A,L.^lherto. 
Romana, Europx 'J\egio ; Thracia, lac. [ajialdo. 
«• yf / . ^0> I^omakcfri,?^/;mrt;o;;».jCASSiLiACVM,S.J^/;fJM«o. 

1/ 4U-5 ^ <=• T^A/mj WCt^j^'£lfJ<}L ' Romechi Gracn , Horomeh Turci^s , Europa %/o ; 
fiuay/t^i Vam^^ at^' GKAECiA,^^ihr.Crtelio. 

' Ronda , Hiffanice opp. •, Ar vn DA, fti hahent Jnfcriptio- 
nes ; alii^ M v n da, Q CUjio . 
KophQ2,TeloponneJifl.; ALPHE\s,Sophiano,&Fatiolio. 
Kola^ Jchaia opp.ad/mum (orinthiacu;SiPHE,Soph'tano. 
Rofella , mednerranea 'Tujcia yrhs ; RosELL^, L.Jlh» 
Kofes,HiJp.yrhs-,KHODA,^RHODOPE,Tarai>ha. 
Rofctto nojh^,RaCchitTurcis,/£gyptioppidum adOjiia 

'Hili-WiE1ElATES,Cal}aldo. 
KoCiWon, J-Jijpania opp.-,R\ssii^\M,Tarapha. 
KoCmarin\,Siciliafiu.;CHYDA,Th.Fa?ello. 
Kotas, Jjia yrhs ■jOKCOPHASTA;lac.CaJlaldo, 
Kona,LiguriaJiu.;\\\T\'BA,L./ilherto. 
Rour{]llon,G4///<? Karhonenjis cppid.y Rvscino, hine 

Kwsci^iOSES pcpuli,lo.To!do /Jlh. 
KiifCach, Jlfatia in Germama opp.;?^\fAC\M,7}.7{/jen. 
Runcone Ceor.f ^^r7«o,Piratello L.Jlh.FUminiaJl.', 

Rvbicon, liahiS & Callia a-ipiando lerminu^. Rufibis, tAfrtca opp . ad Oceanum JtUntkum-^ vtvbis, 
Cerar.%lercatori, 

S • . . . . 

Saan, Hungatia flu. ; Savaria,Wo/^. i<«:^io in pagintt 

Qorographica TahuU Hungaria adieclis; in ipfa yero 

TahuUdicitMuct flu. olim Sa\akiam Ifocatum. 
Sacca, Sicilia opp.; Therm^ colo^ia, L./llh. 
Saendeber, Japana Jnf. "Trhs; SAhAKA,C erar.Tiderc, 
Saoniuo^tide Sansro. 
Sagor, yide Kifdarnocz. 
Sagriano, >«<f^n<cGr<cfJ<e//««.iSAGRA, & LOCANVS, 

J^andro/Jlherto. 
Saia,HiJp.flu.interJJlures;SALiA,t)el Sanga, Qlujio^ 
Sahmanca, Hijpan.yrhs ,yhi ^cademia celehrts-j Sal- 

mantic A,r<«r. f /k/J^o. • 
SalamonCjTP/Ve Cabo Salomone. 
Salampria,%'7<<ff</o«/<c//K. ; pE>ik\s,7^ .Sophiano. 
Salemoy/rc«o,Terra di pulici Fa^e!lo,Sicilia opp,;SE- 

LEmS,(JUod dr SELINON,zVm SELINVNS^»f««r. 

Sahrno, Qampania Feliciis opp.; SALEK^\M,L./flh€r. 
Sa\goiA,Jjiayrhs;OTTOfiOC AKA,t. Jlh. 
Sa\ir>a,^chaia oppidum adfinum Saronkum ; Niss^l, 

"M.Sophiano. 
Sa\ini,Stcilia promont. ; Dl DiMA,Th. Fan^ello. 
Sa\mo,SamnitumfU.; S\ii^\s, L.Jlherio. 
Sa\oncC,Lihya Drhs; Selenis, Cerar.%ierc, 
Sa\ohTeha,HiJj)ania in T^egno Cranata opf.-jExiTAi^i, 

Qtr.CUfo. 
SaIona,We Aruinata. 
Sa\pe,tApulia 7)aunia Jrgiripinorum Emporium;SAL* 

PIA,& Salapia,!.. Alherto. 
Sa\Ci,SiciliafU.:,U\MEKX.TtoL Celae Virg.CUui, 

& Tlinio, Th.Fati^elliPS. 
Sa\iz, "Bciariafluu. ; l\\A\ivs,tAuentino. 
SaltzburgjBo/rfr/tf yrhs; IvVAViA, ^ua eJr POEDICVM, 

Juentino,& La:^io. 
Saluiati,iWr Baias &Tuteolos;'TKiTOL'iN\S MONS, 

Georg.Fahritio, 
Samaudrachi Yauolio, Samothracia Sophiano,niarM 

Sgai /«/jSamothrace.^vc/Samothracia. 
Sainbre ,^«. Callia Belgica in °Mofam injiuens-j Sabis, 

Jacoho Leffaheo, 
Samifch^We Zamos. 

Samo,opp. Qephalenia Jnf; Samos, 'M.Sophiano, 
Samo, maris /EgaiJnf; Samos, 'M.Sophiano. 
Sanfradello,5/V///<c yrhs; Agath\ks\s,0. Jretio, 
Sangati^Jfia^Jinorii flu.-ySACARiSjBellonio. 
SanoTo,yelSagnino,%lagnaCraciafl.-jSAK\s,L.Jlh, 
SantaTcn,yide Trugillo. 

Santen, Callia Belgica opp. ; Y etek A,Chr.Tyramio. 
S ante aut 'Lante,maris lonij Jnf.; Zacynthos,F4«o/, 
Santerno, F Uminia f U.;V atkek\s Tlinij,L./ilherto, 
Santillana, Hijfania opp. ;Castabki Tarapha, Cin- 

ti l\a, Cal.Jug. (urioni. }An£h\^ ji4iXJu\ . ^f ct^tJhi4^ 
Santi c|uaranta,7>04i//j^ro>«6«r.jAssvM,?y?.5o^^wwo. ^ 
Santi quaranti,£"^«V/^rowo«r. j Onchim vs,.yo^(^/4MO . 
Santonni^/M/iwJrfr/ir /£^<e/;THERASiA,7v/.i"o^^. 
Sant Angcio,J/f/7/<e opp.; AL\>iTi\M,Cl.Jretio. 
S.lian\\o\omxo,SiciliafU. ; Crinisivs, Th.Fao^ello. 
Santo Dimitri, ^fa minorts oppidum j Antander, 

2Vt . Sophiano , 
Saint Gy\hSfGall.Karhon.opp.'j I^lkacleaJo.ToU, * -r $.IiiIi?.no,^^?V/7/(f/7w.;MiLi-F.A,r/.^rmo. 
S.I.aurcnrjj Infiila Hij]>anify}iJ\^<^c2,:\(c&\ Incoh) JtifnU 

Oceani prope^fricam,Oi!emem "tojn^, MtNVl HiAS 

"Ttol. C ERN E Tlin. Cerar.%Icrc. 
S.MArco.Siciliie^-vrhs^CAL^TA Cic. Calacta Tiol. 

Calai ina Vicd. Th.Fa^^elUs. 
S.Maria Caflbpij (orQ/r<c In/.opp..,CASS^oVE,%loletio. 
S.Maria di grotra tcrrata.L./f/^fr/o.Fiafcata G.Fabii 
tioj^tij in /E^uicolii;, Thvscvlanvm ciceroniS. 
S.Maria in Gc(ng]0,'Piccniopp.;T\csiVM,L.yjlk 
Santa Maiia dc hnis ccnx^^^Drh Qallaicornm Hfjpanitfy 

Flavialamrris, tfWiceSr Flama, Tampba. 
S.Maria in finibiis terra:,T»Wc Padron. 
S.Maria de trcmiti, InjuUfinM Hadriatici,prope yfpu.. 

liam; DiOMEDEAE InjuUy L./llherto. 
Santo Marinelio, maritimum Thttfcix opp.-jVYKCijaliii 

PvrCiANVm, L.tAll-crto, 
S.Maura, hf.inter Epciium & Cephaleniam InfuUm^ 

hE\ CAS, N.SophiatiO. 
Sant Vetvoncl^nunc^hdonajierium in^y^ujlria.^- "v/i olim 

CaRNVS,& CARNVNTlVS,\Vo/f^.£<l^/0. 

Saint Qnintin, 6" <«///(« 'Belgicaopp.; AvGvs ta vero- 

MANDVORVM,/.tco/o %/larchantio. 
S.ScucTi,rhuJii(e Eniporium w<jr;<w;«i Ceretanvm, 

^'intonino. TvRRES, L.yiV/frro. 
S.Scucrino, Ticeniopp.:,SEPTEMPEDA,L.Jll)erto. 
Santa Sopliia, i^/ta promont.adTontum Euxinu-^OE- 

tiA^THXA yGerar.Xlerc. 
Sa.onc,fiu.Galiia Narbon.-^ARAK.Sc^A-RAKiS^LToUo. 
Sapicntia, /»/iKA;Yrf Teloponnefum; OLi<\'S,Sophiano, 
Saponara,Z.KM«i(€o^^.j Grvmentvm, ZL.yf/^erro. 
Sitch, Jfia T^egio-., AssYRiA,6"fr/«r."X'/c;'f. 
Sardigna,Mfa/rjrrdWf? marts InJ.fatn nota-^ Sardinia, 

^uondam Sasdaliotis, ^hr.Orielio. 
Sarduni, marii Tyrrheni Jnf.; PLANASiAjT/^.F<t:^c//o, 
Sarno,(ampania: relici^ flu. ; SAV.ti\'S,L..^4llerto. 
Sarfina, VUminitc "yrhi, S A RS i n a , L. ./illerio . 
SafcnOj^i^r^i lonijparua Inf; Saso,7^. Sophiano. 
S!ii3.\\A,T amphilix opp.-^ATTA L\A, Gcr.-.r.XIerc. 
Satigan,/^y/.!C yrhs; Cosamka, lac. Qiftaldo. 
Satines, Gr«f;<c quondam ciuitas primaria^-^ATHEKMy 

Sophiano,^ Wtuolio. 
Saturniana,77;«y<./<c oppid.mediterraneum ; Satvrnia 

COLONlAjL. yf//mo. 
Saw, Hungariafuu.;SA\\SyWolf^.La:^io. 
SaucWo, mediterranea ^rhs Latij; Alra, L..,l/lh. 
Siwio, TUminice jhu.; Sapis,&: lsAPiSyL./iU'erto,(!r 

Georg.Vahriiio. 
Sauires,G<<///<c 'hlarhonenfis trhsi Illiberis^t^c/ Sal- 

S\Lie.,I.Toldo. 
SA\xona,Liguri£ yrhs; SAnATlA,L.j^U'erto. 
SamAC, u^/iaopp.; Sirastra \\c\s, lac.Qaftaldo. 
Siuto, fiuu.orutiorKm-y Cersinvs, (jui& Acheron- 

i\S, L.Jlherto, 
S3ycu^,opp. mediterr. Thufcia; Sa gnina, L.^AUerto. 
Sc3i^^ro,quod nonnuUis Sci[\x\!i,Campanix Feiicnc^pid.-y 

S\ESs\LA J^./^lherto. 
Scagen, Z)<«/<«/;c^ro»«o»r. jCymbrorvm promon- 

TORiVM,/^/^.rrrfM/:^/o,0* Gerar.Vlerc. 
Scalambi porto, qui & Porto di S.Croce.in Sicilia^-y 

CAVCONvt, PORTVS, 7'rOCOy?.CAVCONES,rrf;^e//o. 

Scardona,///)'r;fi -//•/' j mariiimaj ScARooi^iAiSophia- 

no. ScArWno, Thufcite oppid.maritir,i.;Tlinlj STnATONtS, 

f^oUterr.-.nns. 
Scarpanro, hif.prope T^hodum ; Carpathv.^, Jo^ft/./<:>jo. 
Schcldc^/<. (7er»;d«/ff, Efcar.lr CdHice^CaUiit 'Liclnca 

f.u.in Feromandui'! prope /Ihhaiiam S.^iartiui ori^i- 

nemfumens ■,Tiir..(:7 Qcfari Scaldis,7^/o/.Tai;v- 

Y>A,Ahr.Ortelio. 
Schtkcl.fnonj Hun^ariitiCjLCWS MONS,Wo//V.£.u- 

■^ o ' ' /o 

:^/o.GtssACv?,;fl'f»i. - 
Schlcficr, Gfr»;<j«/rf \egio-^ \.\T\PA'^c\,Chr.Tyn:mio, 
Schiatto Tjeiionio, CiLl].wdT\iSophiar.o,GraciayrhSy 

Cassandria. 
Schnepcrgj-v/^/c Tnrczal & Kalenbcrg. 
Sd\Wiben,GermaT:ite populi ; S\'E\\, Gecrg. Fahritio. 
Schvvardt7.\valdr,Gfrw.i Martiana svLVAjtyMAR- 

TIANVM NE MVS, 'B.'I'^ienar,o^& Tyr.tmio. 
Sc\\wM7.,Juflri:e yrhs; Shv A T v M,\\'(///_^. Lapjo. 
Sweitfchcr, Germaniecpupuii.^lpium /,vio/<tj IIl-.LVE- 
• T\\,Aig.Tfchudo, LbHONl \\,'\lariiar.o. 
Schut Gfr/7f.;/«/Vf,Cituatu Hungariie,ihjuiain "Danuh. 

ClTVORVM INSVLA, V/o//jj. I ti->io. 
Sciatho, Infula exigua mariiA:.gtii;Sc\A iH^sft^'. Scph. 
SciOj (^//(cSachcs / urcKjuJ.marn Aig^i yCiiwsJSo' 

phiano , &.yllr. Orielio . 
Sciocco, Peneta regionn Jl.i ToGisoNVS Tiin. L.Jll>. 
Scop\ii,%IyJite fuperiorti opp.. Sc^P^f^N ic.SopJxiuKO. 
Scopu\o,InJ.marn /Fgi>'.i\ScoPELOS,7^.Sophiano. 
Scorp\3i:i,Troad0 promot.-y LhSTVM pn^ow.S cphiano. 
Scupello,a'r^; Smira; CoeTapia,T/!'./'^<j-;c//o. 
Scurara,Cr<cf/.e opp.-., Di an a: ¥AS\M,"L\l.Svp'iano, 
Scurari /}i()!)./]dr. Chakidnna Sophiauo, ^fia yrhs 
iuxta 'Bojphorum Thradum e regionc 'Bys^^.intij-yCn.K.L- 
CEDON,/ttf ChALCEDONIA, 

Scutula^Mrft/oM /M / <i//o opp ; Cvcvl VM, L,Aiherto, 
Sc)\\o, Qaiah r i it Jlopuiips ; ScYLLA,/''<:re/.'o. 
Scyro, m.arn /Egci ItJ.;Sc\ROS,'Nir.Scphiano. 
Scbcnico, liiyrici oppid.ad mare Hadrattcum j SiCVM, 
, Sopliiano,&- Fauoho. 
SeccA.Sanniicum in Teiignis opp.-yV>S C CA, Bv CCARA 

'Kdelx ,Leandro Jllerto. 
Sechia, Lomhardix CiJ}adana /7«. ^ G A r. E L L\ s, L.Jlh, 
ScozA,Hungari(g opptdum ad Jthijcum fiuu.; SlglDV- 

nvm,W'o//^.L<«:^/o. 
Scgiftan, ^ey^rt- K^egio; DRASc\ASA,Gerar.Vlerc. 
Se^ni,opp. Latij in Hernici^. S\GS\ A,L.Alherto. 
Segny,!P.Z)/«fo, Siney H.Uodto, 'Bclgij cpp.;S.ECSu 
Scgorbia, HiJ}>yrhs,'kjgm Valeniiani ;Sv.cov,K\CA, 

rarapha,^ far.CluJio. 
Segouu,frf//f//<c yrhs in Hifj>.; SEGOBiA.fur. Quflo. 
Segre rio, (athalonia in Htjpania Jlu.;S\COY.\s,Ciufio, 
Sc^ra,aut forte Z\\mi,HiJfania:fl.SEV.Ar.\S,C. Clufo. 
Seliuree N.Kiioiato, Sihbria Scphiano, Thracia yrhs-y 

Selymbkia. 
Solla, Germaf.ne opp.fcy^miU.infraiArgentoratum; Sa- 

LETIO.^S./^^/^fW^WO, 

Selua del Aglio, nemw in Latio; Alg\v>\m, L.AUerto, 
Selua yct\c\u,Thufia ; Vitvlonia sylva, L.Jlh. 
Sc]\\es,Lttfitaniayrhs\ S\L\A,Qir.CifJ:o, 
Selungos, ^JiiC "^rhs ; Sa RA , lac. (afJdo. 
Scminara, 'Brtttiorum in Itaiiafiu.; L\\ETA\K\S,L./iih, 
Scniering^Tr/Vc Kaienberg- 
SQw^i,(jnLaioniAm H'Jffl"-jC\sGA,C.Cluf:o. 

euij Senia oiiSu^ -.Scf<^ huJy\xO< . Hf^. -/ /.(•„ j-^ A. prrvi- 
/^ ctu Scnia, lUyrictopp. maritmum ^ Segkia tH.Fauelio, 
SQnCa,Loml>.TranJpa(lanteflu.SESSiTHES,L.^lherto. 
Senio,opp. Thufaa mediterraneum; Se ntjna, L./Hher, 
Sc^\no,Htrpinoruin Samnitihtu opp.;SEPiK\M,L.^lh. 
Serce\i,ty4 frica yrh ; CiSSE, lac. (ajialdo. 
Serchio,ThuJ'cia flu.;^\'SERisTlin.EsAK\s Strah.BtO- 

hC-\ysT tol.L.^llerto. 
Serem ^ono,J fricx-^Mhc-tiVS vov.rvs, lac.CaJiaUo, 
ScTgmi,Hirpinori{ m Samn!tiLopp.;AESEKKiA,L,/illf. 
Scria, Hifpamx '^rhs;\\L\A \ awa, Taraphte. 
St\Vi\\xo,Lomh .Cijfadanx cpbi(iulum-.,SEK>ii\s VlCVS, 

L.Jlherto. 
SerncTQ,yy4ji(C 7{egio; \\K\A,Ger.%lercatori. 
SerphonCV»** ex Infulti Cycladih.;SEK\VH\s,7^ .Soph. 
ScruAT\,^Jia 7{egio j MtD\A,(^aJ}aUo,& C.%lerc. 
Scruia, Europx 'I{eg:o; Moesia S\PEK\OB.,\y. La:^io. 
SeGii\z,yide Scafaro. 
Seftn de LeuantejZi^wrw opp. Segestvm Tlin.Th- 

G VLi Aforte TtoL Leandro yllherto, 
Scthie,Wc Labyrintho. 
Sethihajy^yF* l^gio-^V AUPmiAA, Jlph.Jdriano. 
Setubal,^orfK^rf///<e opp.-, D\BAE,olim T\BAL,Frhn. 

Taraphce. Sa lacia forte, Q (Jujio. 
Seuilla, Hijpania celehre E mporium ■jH\sPAL\s^Tara- 

fha,& (ar.CluJo. 
SiyT)Q,Galliteflu.; SEQ\'A^A,%'farliano. 
Sezza, Latij opp.mediterr.-ineum ;SET\A,L.Jlherto. 
S\\iTh\xrr\Q, fom KAlhionpi IvJ.; Clak\ s,Io.Lelando. 
Sian,^KJ & Mcniin,JJiaflu.;So\iAyt\s,L(^aJ}aldo. 
Sihecci,Jfrica admare mediccrnineum opp.; Charax, 

& Vhaka\A tJac.fajlaldo. 
Sibenburge Germanice, Wcr^c\ Hu)tgarice,T>AC\A me 

DITERRANEA,& RlPENSlS, TrANSSYLVANIA,Yl- 
TRASYLVANlAjKfW PANNODAClAji^^/WJ^.drZx^^/O. 

Sibula,/K)rr«* Taurica Cherfonefi; S\}abol\s,G .\ferc. 
Sichino,Cm<c Inf.promont.; PsiCHiVM, Cenr.WIerc. 
SiciT\o, parua Inj.maris /£gai; S\c\>i\s,7^ic.Soph. 
Si^eioca^CiL.^lacedoniteopp.^CHK^S^TES^Tet.^BeHohio. 
Sidri,Inf.Sinuf^rgolici;CALA\K\A,Soph.&fauoho. 
Sidonifi , Inf.Tonti Euxini ; Achillea, & LtvcE, 

iiem MACAKOyi, Ger.%fercatori. 
Siena,Thu/cia yrhs praclaro-.; SEy<A,^ua a Tlinio Se- 

NENSIS COLONIA '>'OC<ff«r, L.Jlherto. 
Sierra }AoTcna,HiJf. moni j Orospeda MQssforte, 

Car.CluJio, 
S\g\io, opp.Tirutiorum ; Scyll^vm, L.Llherto. 
Siguen^a, HiJjf.Tarraccn.yrhs;SEGOST\Aty>el Ser- 

G VN Ti A, f^ar. Clujio. 
Silibria, Dtde Seliuree. 
Simancas,^/^ .yrhs (aJielU yeteris ; Septimanca, 

Car.Clufio. i^fk^ivTnA/nc^ ^ {{^ 7(rGJr . ^ 

Sinai mons(^/&rJ^»4««,Turla %iaur k^Okey, inSacris li- 
«rw,MELANE Ttol.2^ ,7\'tcolati^iti OlJertt.Orientalih. 
Sindin(u,/ifiaopp.; Sek a ,Gerar .%/! ncatori. 
Sino (ii\mc,Ttcenorum fluu.; Aes\s, Lcandro/4 Iherio. 
S\no,%Iagna Gracia fluu.; SsR\s,L.Jlherto. 
SintTruyen, dition^s Leodienjis opp.-, Centrones, 

Hub.Leodio. 
Sintacora,u/£^c Emporium yS\M\LA,lac. Cajlaldo, 
Sinuefla, (rfw/»<iMJ« ielicfi opp.-jSoESSA,^ua & Sino- 

PE,L./^lherto. 
Si^hinOfCycladum InfuUrum yna),SiPtiKo$,N.Soph. Siipontt, Jpulia Vaunia oppid.-j SiPivs CracittLatinu 

ftre S\POiiT\M,L. Mherto, 
Sir SiS, T erfia yrhs; Pers EPOL\s,tAlph.Mriano. 
Sirmio, Lomh.TranJfadana opp. ,S\ rmi v m| ^nt. L./ilh, 
S\ruc\A,Hilf.yrls.,SALAK\A,(ar.0ufio, 
Slanonia, £«ro/><t 7(eg/oj Savia pannonia^W.I^^j;!». 
SolTagia,t^/V?f<e flu. j Nasabath, lac. (ajialdo. 
Soi{[on,G allia yrhs-^ SvESS ^Oi^EsJM arltano. 
Soleto, Ivlagna Gracia opp. ',So\.ET\M^L.^lherto, 
So^fataria, (ampania felicts opp.; FORVM VVLCANI,8C 

CaMPI PHLEGRjtl.L. y^/^mo. 
Sollac,G4///<c^roOTowr.-, CvRiANVM.G<rmr.%:/frf. 
Sollago, Laiij medtterr.opp.In huitti (jenohio /4n.\^6^, 
LaBantius elegantiJ^.typK escxufus exitaty SvblaCVM, 
L.Jlherto. 
So\onex.,^frica opp.; Zygris villa,74c. (ajialdo. 
Solothurn,o/>^. in HeUetiis; SALODVRVM,2.7^/&e»4«. 
Sommc, Gallia "Belgica fUu.; Somoua, Tet.Viueo. 
Soraerfetihire mcnne, /llhionps Inf.populi jMxkotkI" 

GESy^uiGr S\'MOTK\GfS, lo.LeUndo. 
Somcrthon,w^//^io;;«' lnf.yrhs,olim f/rfr<L-jMORiDV- 

^\M,Io.LeUndo. 
Sorgue,in GalliaNarhoti.OKCE PONS;^w"(Jr SvLGA, 

Jo.Toldo. 
Sori, Liguria opp.; SA\L\M,Leandro /ilherto. 
SoriA,yrhs Hi^.T arracon.; '^\MA'ST\A,Tarapha, 
Souretto adcWo, Tiufcia mediterraneum opp..,Tlinio 

Se\EKAk\, L./ilherto. 
S[>ccic, IJguriaoppid.jSpED^AfL.Jlherto. 
Speyr, Cerm .yrhs ad %henum., Nemetes,!3. %htnano. 
Speilo, Vmhria opp. . \i\sPELL\ M,alids Hispellivm, 

L./ilherto,& Ceorg.Fahritio. 
SpefTartj CeTmaniaJylua.^; lsGKiONE5,Chr,Tyramio, 
S^czzc,Gracia opp.; Epet\\m,N .Sophiano. 
Spoleto, /m//« \egio ;N MhK\ A,L./1lherto. 
S^o\cro,Vmhria ciuitas-, Spolrtvm,jL Alherto. 
Sta in i^Acc,Sicilia opp.Tlinio CAsrRVM,d/«f Elorvs, 

Tb.Fay^ello. 
SiT^n, /iujirix opp.ad /fngrumjlu.; Sabakia^W. Las^io, 
Stahmene,w4}** ^^*» l nf.LE mso s,S oph. & Fauolio» 
St3imho\,y ide Conltantinopolis. 
StawpA\\A,Infmarh/Egxi; AsT\pALJEA,N.Sophi4no, 
StRncou, Infmarti /Egai; Cos,T etro^Bellonio, 
Standia, maris (jetici InJ.;T)\A,Sophiano. 
Stcyr,JuJhiaopp.;GESSOD\t<\M,Wolfg.La:^io, 
Stella, for; 7«/:}^«. jTiliaventvm MiNVS,L.y^/i, 
Sty\o,TeloponneJi portut; C\PHAi>iTA,N .Sophiano. 
Stora, Latijfluu. •, Stvra ifr/t^.AsTVRA alti^, NvM- 

phevs Tlintj, Leandro ^lhtrto. 
Ston, Jfrica yrhs; K\S\ CADA,Iac.CaJlaldo. 
Straesburg, Cermania Celehris yrhs; Argentoratvm, 

& ARGENTINA,^.?^^f«4W0. 

Straesburger 'B.^RJienano, EKafler ?)fr<r»nw,TRiBOCi. 

Straua,We Diargument. 

Straubing yrhs ad Vanuhium in Germania^yk\G\STK 

AC\L\A, lAuentino. 
StrechodiGallipoli /^c.^^t^^^u/i/o.Brachium S.Georgij 

VoUcerrano, Angufliamarps inter Sejlum &Ahydum\ 

Hellespontvs. 
Scretto di Arpiiz, Hirpinorum j Cavdin« fvrc.«, 

Leandro /ilhtrto , 
Stretto di CafFaiBosPHORVS ciMMERivs,f4/?^/</o. 

Stretio. Stretto dclli CartcIIi tVi Lepanto, Juo Gracu promott' 
toria^y quihui clauditttr jtnui Qjrinthiacwf ; RmvM, 

& An rHIKRHlVM,?V/.Jo^/;;4»0. 

Stretro A\ Conftantinopoli ^ Bosphorvs thracivs, 

lac.QiJialdo. 
Strign.», Hijhite oj^p.mediterraneum-j Strid0N,Z).///V-- 

ronytni j)atria-^,'Blondo,(2' L.^lherto. 
Stnmli, Infula marti Jonij-^ PloTj€,& Stroi>ha*des, 

Sotf/}iano.& "Mercatori. 
Stromizz.i,T'?rygixmagnieyrh;TiBEKiOPOL\s,SopL 
5trr,mona,%/dfc//o»/A'y/«.; Si K\\\o\,Sob/)iano, 
Si\\i\.i,/ffriiajiu. ; S VB VK, lac. Qaftaldo. 
Siiccuir, yJjix trls,^uxJola toto jere orhi 'RJjaharharum 

fuppedicat; ISSF.DON S ERICA, Qaftaldo. 
Siilmona.Tehgnonim opp.inSamnic; SwLMO^OuidiJpa- 

tri£^,L.Jlherto. 
S u ni.i r r.i, /r.J. main Eoi max:ma:,TA pro b a n A , G . 'Kier. 
Sumercin^i^ ujlri^ opp. ;Ad MVKos,\V(///g. /L^i^/o. 
Suns, opp. ad 7\J?enurr. SvNiCi, T^wro Viiteo. 
Surrcino,Campa7ii(C felicn opp.;S\v.REKTVM,L./ilh. 
Sus^^^Iaurtraniie Jfricie \egionh Jlu.:, Swb\s,C<el.Jug. 

Ciirioni.MKlS\,Cajlaldo. 
Sufi, raurinorum opp.in italia^; Seg\S\\m, L.^lh. 
SuUco,S urmaciiC J/Jiatica opp.. T Axos, Gerar.\lerc, 
Sutti,TrJuJcia mediterraneum opp..^ S\rK\VM,L./4lh,' 
SyrA,yfia exCycUdihu^ InfultSy Syros, 'N. .Sop/^iano. 
Syiiica, exigua InJ. inter Epeirumtff Qorcyram Infularh} 
S\BOTA,7\Lic.Sop/;iano. 
T 
TACC^C^jJfricaflu.; AsrABORAS,Ger,jr.V/frf, 
TahWAyHtJpaniiC oppidum; T \BKLL.\.,Tarr.p/)a. 
T2gli.imcnto, For/ /«/////««. jTiliaventvm maivS, 

Leandro Jlherto. 
Tahjcora, /Ifrica oppidum; Thevchira ,f4/<«/</o« 
Tii^in, Jjia yrhs; Troana, /«c. QajUldo, 
Teim,h'ungarial{u.;T\Risc\s,M/olfg.La:^io. 
Talancii, <^;jVttJ InJ.marn/£gai;({TAL\t<rA,SobhianOt 
Talaiiera, HtfJ>ania Drhs; Elbor A,'Tarap/?a. Aciiitf. "&. 
Tziv:ic\?.ti,tAjiica oppidum ; Apollints templvm, 

lac.CajUldo, 
TAv\zxo,Lcm.hardi^ CiJJadanafluu.; TAfiA^vs,L.yilh, 
TAnci\o,Loml.CiJladanaflHwen;TAt<hT\M,L./ilh. 
Tangcr %iercaiori, Tangia QaJlaldo,^Jtica oppidum ad 

Oieanitm y/tUnticum , Ti n G i s . 
T3.oc2.xA,Tentapolis /Ifrica 7\egionts opp.; Arsinoe,&: 

TEVCHiRA.Gcc-zr.jV/erc. 
Tzr2cou3,H'JJaniieoppidumi TvRiASOi^vn Infcriptio- 

nes marmore,t:,Cdr. Clufio. 
Tarragona, Hijp. Tarracon.opp.; TarraCO.T. Qlujio, 
Taranraifc,i« (}wfron/^.j Fokvm CLAVDn,7^.r(r«4//. 
Taranto,>//rf^«u; GraciyCrrhs; Tarentvm, L./tlherto. 
Tarafcon^-Vr/ii Gallia 'N.arhonen/}S;T av.asco,^T A* 

rvscvm coloma, LToIdoyilienati. 
Tarczal /i«n^rfr/ff jMunch,Wiirtzoarten,Schneperg, 
Vattcr,G^rwrf«/Vf'j Carpathvs mons,»; Hunga- 
ria^; Wolfg. La:^io. 
Tirdcr A,HiJp.flu.iuxta 'Darci»onem;THOLORl,CluJio. 
Tariffi, oppfdum ad Frecum Herculeum j Carteia, 

CaL//uoXurioni. 
Tiro,Lomhardia Cifpad.:na flu.; Takvs, L./ilherto, 
Tarraho, ^y/.cvr^ij Corta cha, Gerwr.V/erc. 
Tauay Qij!aldoy}vUhcAjlp/;.Jdr./^Jia yrhsfl.KCOLA. Tailcs %Iercatori , Tcnet CaJlald9^,Africa in ^^aurttd" 

nia yrhs; Tipasa. 
Tayo, Hifh .Jiu. celeherr. -jT A G V S,aurifer credittn, Clufio . 
Tcdclez, ^frica opp. ; Ia r SA th, /ac. Qajlaldo. 
Tefeltner,.^/Wc<f oppidum ;T AMVS\GA,lac.C ajlaldo^ 
Tcncci^Qr,yide Goze porto. 
Tcnduc,y^/<c oppidum; Ti^sv. forte,Gerar,\1erc. 
Tcnedo, hfinfaucihtts Hellejponti; TtNEDOS,5o/'^. 
Tencr.-v/^/f Taues. 

TcnC\(\:,Jfrica: flu.; PhtvtH, lac. Qajialdo. 
TerAni^l^^mhria Iprhs; 1n rERAMNiA,L.i^7Zerro. 
TcrracinajZ-^^ypr^j marit.;Aw\K,L./1lh.& G.Fa- 
TtroA,J/rica opp.; IaGA th, /ac.CajIaldo. (hritio, 

Tcrgea,Srf/7/<c o^^.j TrogyLvm, (J.\lario Aretio. 
Tctmini,opp. Sicilia; Thekma; h\mek^., L,/flhertO, 
Tcrra di Barri,//rf//rt! rf^/OiApvi-iA PEVCLTiA,/..yi7^, 
Terradi l.auoro, /rd//icrf^/o;CAMPAMA tELlx,/../^/^. 
Terradi Lauore, ^4/^/^4«/^ Ff//c^iLAB urini Campi, 

Lcandro /ilherto. 
Terra noua, Sictlia opp.; Hlraclea MlNOiA,/^rw"o. 
Tcrra d'Otronto, It.ilta '/{egio; SALEiiTlK\,L.Jlh. 
Tcrra di \\ihci,yide Salemo. 
Terwancn, 'Belgij oppidum nuncdirutum ; MoRlNl, 

H.Tboma I^odio. 
Tc{inc,,Africaflu.; S\G A,facoho Qafaldo. 
Tefino, Lomhardia Trajp^danafl. ;T\citi\M,L. Alh, 
Tencndcrloo/;^///;* Tielgica ; Toxandria, T.Viueo, 
Tcixcrc, /talia nohtlijl.fiuu.; Albvla olim,poJlea Thy- 

BKIS &: TlHEKIS. L./^/^crfo. 
Teucrone, /.ri//) fUi.; AsiO, L./^lherto. 
Teutfchlandr /«r(///j , Alcmagnay/<«/w, Gracis Ele- 

niags,T«rc« Alaman ; German iA,y2 /-r.CrmVo. 
Thauris,'Mf///<e'Vr/';-, Phas i s^Nic.Nicolaio. 
TUe\ck,Hirpin07Um in Italta opp.;T HtLESlA, L./flh, 
The mul of Cancyro, Scotiaprom.; Epidivm,& Ca- 

LEDONiv.M, CWfrf^/or/ inJnglia fua tahula^, 
^T\nuA,Ai/)atayrhs ; Theb AE^t^tc.Scphiano, 
y'Bi-Thc,\ouCc,Gall.Karhon.yrhs;Ti.CTOSAGES,LToldo, 
Thufculo, Latij opp.mcdicer, ; ThvscVLVm, L.JlhertO. 
Tiinauo,in Foro /ulio;TlMA\\S vons, L.Jlherto. 
TinOjTw.tfx Cycladihui; TESO$,Sop>)iano. 
TiUoYi, Ldcij opp.ad rinier,emflu.;T\\\\K,L.A/herto, 
Toaut,/;/ QeitH} Wagetkobw,'^! arltano. 
Toi.^\,ymhua oppidum;T\DEK,&i. MAii£RA,/Vf/wTY. 

DERNVM,£..i/tcr/0. 

Tc.lfa noua.oft;». T/»ifcix ; ForVm C.LA\t>\\J.Jlh. 
To\cdo, Htj]).yrhs,& fereymhtlicm ^SLKE-zo^.A^Ta' 

rapha, Toletvm, Qar. Qlufio. 
To\o{Ains,GalL'K' arhcn.;TOL\STOBOC\J .Toldo, 

Tongercn, opp.in £httronihui,y€tujJaie celehris j TvN- 

GKij H.T/)Oma Lxodio. 
Tonoer\oo,Jhhatia in 'Brahantia 7^e_^/o«o; AdVATI- 

cvM T\scv.ov.\M, Huh.I^eodio. 
T o^ino, l^' mhrtx f[u.;T\s^A,tiui & Tenea, L.^1' 

to,& Georg.Fahritio. 
Torhh, Liguriaopp. ;TROVHmA AVG\iTA,L.Alh. 
TorAi\\o,1^racuiinoru in4ialtafl.; \\\.\sr\\s,L.Jlht 
Tordcfillas, Htjpania o/>.-,TvRRis s\LLAKA,Tarapha. 
Tormez, Hiljaniaflu .;THOV.M\s,Qar. Qluf.ojy^t-xn^t jt/ 
Tortom, Lomhard.CiJfadana opp,; Dektoha, L.Alh. 
Tor<\ucmaii, Hijfania oppidu; A\gvsta KO\/A,aliaS 

PoRTA K\C\STAjTan>^ha,& %Jo/ctio, 

Torre T^/nUA, ^ yi^ ^ Uyfn MC^Uumlj Td liOcL- h^f-^ if^<ytu^. it^D-/^A 


r Torrc ^e 1 B.ignij Qitr^an'u Felic^ ^VesvVian^ Ar 

QyjE,L.JUerio. 
Torre de i Gioparelli , o Foggio P.eals, (jumatiorum 

Qamfanix opp.-, Palepolis, L.Jlhno. 
Torre della patria, CampaniteFelini oj-ft/^«wjLlNTER» 

-sXM^L./ilhrto 
Torre \edxA,Lufitania opp.-^ A?.AtiD\s,%fokiio. 
1ono{A,HtJpaniayrls ; DLK'YOSA,Car.Clu/io, 
ToCn,Loml>arcIits fiu.; AiHlso.Z.. Alherio. 
Tofc^inAjtalia 'Jiegio-, COMAKAjHhTR\RIA,TANICV 

LA,PeLASGIA,RaZENVA,1 VKKHtNIAjV^lBRlAjCS' 

tandem TxsciA, L.Jlhrto. 
ToCcand\n,of)p. Thufiiuf: me(litemneu;T\sCA>iiESShS 

Tlin. Leandro /^ll?erto. 
Tona jTaphlagotiiaoppid.-fTHtODOSiA sangrorvm, 

"Belionio. 
Tov\h,J (rica %/linorM ad mare mediterraneum oppidum; 

ADRKMhT\'M,,Alph.^j d>iat70. 

TouTx\A\, FUndria yrh ; iKERXiit^Iarliano. 
Tours, Gallia Vrhs •,T\RO>.ES,%'Jarliano. 
TTAf3\g3T,Hi/p. 0^/>.jIVNONIS lEMPL\M,Tarapi!a. 
Trzicuo,Capant«e in Italia opp.;Mii<T\KKX.^Fal>ritio, 
TT&ni,/fpu!ia Teucetiacpp.marit. ;TKmivM, L.Jlb. 
Tranflj'luania,We Mold.uiia. 
Trapano^Ty^rz Jnfprumont jDrepanvm, Ger<ir.%/(Pr 

catori. Sophiano TPfroMelecha hodie yocarifcrihit. 
TTcnio, flu.in Samnitihn -.yTvimws^L.^Alherto. 
^TrentOj-ve/ Triendr, Cermanite in Alpibtn yrbs jTri- 

DEST\ M,L./^lherto. 
TTeui,ymbri,t opp.:,M\TisCJE,L.Jlberto. 
Tnd.6\zza,Thraciie yrbs mediterr.-^SAKD\ CA,Sophiano. 
TTiccAi^Maccdoniayrbs^TRiC CA,Sophiano ^Htllonio. 
Tricndt,T/Ve Trento. 

TriQriCclxc, G ermanix populi iTREViRi^^. T^kenano. 
Triefte, Fori lultj opp. {Vergeste coLot^i A,L.Jlh, 
Triminauas, w^/<£ oj^p. -.^Tei.g i k, lac. CaftaUo, 
Troia,.^//e minorn yrhs, dtccnnali obfdioue clara^-y 

Iliv m, l^.Sophiano. 
Trois chi(\ eau\,Gallia 7^arlonen/:s locta -jTricaSTI» 

isAf lo.ToluO /illenati. 
TTomo,T r<t(utino;um in Itaiiafiumen , Drventvm, 

L./ilherto. 

TToCCu\o,opp.Thufcia mediterr.;Ty oss\L\M,L.JIb. 
Trugilojif/ Santaren , Hijptima cpp,dum s^ScALAhis^ 

&IVL1VM PRAESlDIVM,T««r,,/?/;dr. 

Tuburo monte , (ampanitt Fettcu jTabvrnvs mons, 

L..Alberto. 
TuddA, Hilpani,t cpp. ;T\RfL\A. Fr^n.Tarnpha. 
Tu\\Hifp(iruK ojpiGum in ripa ^lnaj ji.;T\DE, auod& 

T\DE,(ar.Clufo. 
Tu)T,HiJfania oppidum -fCOROLWM, Fran.Tarapha. 
Twendi, Germ.re^iu FtifisyicinafrxBAisrijTyramio. 
Tu\\,opp.adTvlofellam{T\LLi\M,ChriJi.Fyramio in ta- 

huiajua Germawa. 
Turconiania,cxf/f<e reo/o ; Armema uaior, G.^Kierc, 
Turla, yidc Sinai. 

TuTTQ,Sabinorum cppidum ;C\KES,L./^lbertO. 
Turre di Greco , o Turre di Of tauo, Qtmpania Felicps 

0/?/?.jHeKACLEA,&. HEKCVLANtVM,/..^/^. 

Turino, Lomb.Tranjp&duna oppid.; Avgvsta tavri- 

T>iOK\M,L./4lherto. 
TuuOiFori luHjfu.-^ flinio TvKK\s,L.Jiherto, 


VnAi,Liguria opp. jVadvm sabatiVM, LvAlberto^ 
\Aem,Hilpania opp. -ylVLlA M\KT\L\S,Tarapht. 
Valladohd, Hifpania yrhs ceiehrt^-.PiKClA, Q.Clufo. 
Valliana,Tj&«/(j«e mediterr. o/>/>.jVallis iaki, L.Jlb, 
Vdlledi Gardano,H«r/»»wor«jCAVDiNA \allis, L.Al. 
Valle di Montirono,Low^<«r<t.r/^««</«<«<f jCampi ma- 

CKl,L.tAlberto. 
Val de Nebro,///^.'Vr^J;NEMETOBRlGA,T«r^/»/^(f. 
Valen^ia, ^/^/-.Tr^jjVA lentia, (^r. (7»yJ"o. 
Valentia Wj Hi/j>. \egniLegtin.Co\ACA,Q./ug.Qu, 
\a\cnce,Gailtayarhon.opp.;\'ALE>iTlA,Io.Totd. 
\a\cnz3i,Lomb.Cif)adana oppid. jfoK\M t\L\n, ^uod 

& N ALE^sTWM, L.Jlberto. 
Valeria.T/^e Quen^a. 

Valeftano,TK/c/<e opp.;Jntonino\AKETAti\M,L./llh, 
ValiG,Wf Marifa. 
Valmontone , Latij mediterraneM pagtti j Labicvm,& 

LAVlCANVMjL.t^/i^frfO. 
Valpn,/:/Kw^rfr/«^/<.;VALDANVS,W.l4:^;o. 
Xancnc^i.HiJpania oppidum ^Va LLAl A, Qar.Citfo, 
\ ATdATi,%Iacedonije flu.:,A\i\s,N .Sophiano. 
Varcfcio, Lomb.Tranl]>adana opp.-.^M A^f.K^rsis VlCVS, 

& Versisivm,& Va LLtsivM, L.c^/Zcr/o. 
Varo,//«. ejui Gailiamab I taiia diuidit ;y AR\s, Lean^ 

dro ^lberto,& lo.Toldo. 
Vafcapu Hungaiice , Eyfnrhor Germanice , Vaciafstt 

Tranflyiuania •yr^ijPiL* GF.rHiCiE,/o..J</»/^«fo. 
Vafento, Qalabriafuperiornfiu •jCAS\t.tiT\M,L,/dib, 
Vatter, Wf Tarczal. 

V beda, Hijpania oppidum j Idvbe da , Tarapha, 
Vcelis, HtJjf.^Batica oppidum j Vxena,'*// tefantur /a- 

fcriptiones,(aroio (jufio. 
Vdine,For/ luiijyrhs ^VtinVM, & \T\ViA,L./4lberto, 
\ t^i,Lufitania jiu.j\ ACCA,feu \ ACsiA,Car.Qlu/io. 
\c\\z,FJtJf>ania oppidum -jV KCESA, (ar.C iufo . 
\enAfv\,Hirpinorii opp. in Samnio :,\ E^tiAtK^MjL./^ib, 
Venofa , ,Apulia Teuccti^ opp.:,V EK\s\\M,L./iiberto, 
Vera, HtJJjania oppidum ;V irgl (ar.Cdufo. 
Vercelli, Lcmhardia yrhs ad/llpium radicesi\ eRCel» 

LAE, L.Jiberto. 
\ crdiCo, Thracia yrbs •, Peronticvm, Ger.\Iercatori, 
Verhel La:^io,\cczc\ Samhuco, 'Dacia oppidum jVlpia ' | 

TRAIANA,^»<«e?irZERMISGETHVSA. 

Vcrlia,S///^j»/<e opp.ad Tropontidem •,Oly,i A,Sophiano, 
Vermandois,G<t///<€ Tielgica tra^ui iV ekomandw, 

\1ariiano. 
\ eTu\o,Latij oppidum in Hernicts-,\ER\L\M,L.Alher. 
Vcruin, Galiia "Beigica opp.;\EKBiis\M,Tet.'Diueo. 
Vefo monte, ynde Tadus \iu.originemfumitj\hS\L\S 

MOtiS, luandro Alberto, 
\etTa.\\i,opp.mediterr. Thufcia^T OR\'M CASSii, L.Jih, 
\ ctuhA,Thufcia opp.;\ET\LOi<\\M,L.Jiberto. 
Veugaliin,G-«///« 'Beigicapop.-,\ELOCASSES,T.Diueo, 
Viarons', opp. Gailia infnibu^ 'Biturigum j A VARiCVM, 

"Kiarliano. 
\\cATt\\o,Thufciaopptduium;k\KELii vicvs Foiater- 

rani,B\KACELL\MTtoiemai,L.Jiberto. 
\icenC\s,yrbs Hifiania ; A\soKiA,Tarapha'. i^^fp-Jf^^Tt**^* 
Vicenza,^mr« 'k^egionn yrbsiV \CEKTiA,L.^lh, ^ 
\ic\\, (atalonia Uijfania T\egionp} oppidtm; A\S A,y ti 

JnJcripiiQnes indicant, Car. Clufio^ 

/» Vico Viennc, /^llvl)TOgu «pp.in Gallia "Marh .WxhK^SKfTuUo, 
\ ihjoyilx, f^aleniiani regni i>t HiJ^.opp.Y i)i<0'. \,(^liiJ:o. 
Villachj aui Villaco Italice. (armihtit in /^Ij^iLm oppidu; 

1\IA\M <ZAKKic\M,Tyramio,yiueniino^<:jJlpl'.J' 

</wV;no. -FoRVM wnw^L./^llerto. 
XiWifTincitUguriiCcppiiia-f Poinvs hercvlis mo- 

sof.C\,LeandtQ yllherto.. 
\ i\h\oD, Hi/j>aniie oppidum; A\iA, aucpotiin LlWA, ttjie 

%Joletio injua Geogrtiphia Ttblemizi. 
Villar dc Pedrofl), locm circa Tapumjlujn HiJpar.:A->; 

AVGVSTOBKiGA,Tr» hahcnt lTi/criptio7ies,C .Ciufo. 
\'i\\cnA,ya'er,tiuni regni yrhs;BlCERKA,ytt halent In- 

Jcriptiones,Qir.Clu/io. 
Vinclicari;^/a//xjNAVSTATiNVS portvs?Aw.Phoe 

NICVS Ttol. Th.Fa^ello. 
Vincinii^lia, Ligurix marit.npp.:^ kLV:\i<\M\yi\\M Ttoh . 

Albivm iNlEMt-LivM t'aciti,& /Inion. L.Jlherto. 
\ifeo,LuJitafii<e opp.\ is^.\M,tjuod&Visosi\'M,Cli</!o. 
Vjflaoparan^y^//* oppidum ; SiPHA ka, lac.CaJialdo. 
\'i{\Tiua,%iacedonia: jiu. tn Thermaicum ftnum injhens'j 

llv.\GOK,'N .Sophiano. 
\itc\:ho,ThuJcia:yrhs;VirEHfi\M,L.>.y4llerto. 
\n\\o,T eloponnefi oppidtim \ B\t\la,N .Sophiano. 
\ \v\crs, Gallix Narhon. oppidum ^V \VAK\\M,Io.Toldo» 
\\v.[)ione,ThtJ'ciie Jh.;VMi\KO,L. .Alberto. 
VoAcnAj^Klacedonitc opp.mcdiierr.-j AEDES$A,Sophiano. 
\oo\^c\,yide Kifdarnocz. 

\ o^^cx:!i,Lomh.CiJpadan£ opp.;\K\JE \\C\S,L.Jlh. 
Voithlandt Georg.Fabritio, Kord^xw Kyiuentino,Ger» 

maniit f{egio ^ NakiscI. 
Volana,<j//fr Tadi portu^ ; Tlinij Ol. At<\,L./fllcrto. 
Volga T^hutenice yEdc\ Tartarice , Sarmatix ^AfaticA 

TnaxitnUifiu.in QiJ}iu mareje e\oner^.ns;KHA.,Or:elio» 
Vomano , Samnitum flu.-j\ OMAti\S Tlin. qui <^ TrV- 

NONVS,L./^/^fr/C. 

\omzza^E peiri oppidum ;Ai<ACrOKi\M,S cphiano» 
Voragine, Zi^wr/.e oppidum ;\\KGl\ M,i. jiilerto. 
\oTnoc,Galiia: prcmont. ^VicrOfiXM PKOM.G .%fer. 
VouIifmeni.OeriC Inf.yrhs ;Pa^okm\s,T .'Beiionio. 
\ih\no,Ttceni yrhs;S\Ai>SA Ttoiom.\ KBWKit^ me- 
rA\KEsSES Tiin. L..^iherto. 
Va >h' \ToSzj^HiJh. Tarraconenfs opp. ; Vrg e l L a^C Ciufo . 
CTW' ^(anOj^lanna Grxcia cpp.mediier.\ %Ei<r\M, L.Jih, 
Vulcania , hfprope Siciitam; Hiera,& Therasia, 

Th.Fa:^eiio. 
"Wacl^Ji.Gaii.Tieigica:, T^heni^ ofiu;\ ahai.\S,T .THueo. 
'Ws2,cn\n^,Caii.'Beigicxopp.;VAOA,'B.7{hett.&T.Di- 
Walachiaj^-zWc Moldauia. (i'fO. 

WalIi{rcrlandr,Gerw4«/.« T^egio^Heiuetiis confcederato-^; 

POENINA \ALi.is,li.TsJ,tnano. 
WcifCcnhuT^^Sueuia Jmperiaii^ yrhs ; NOK^C A,Fahrit. 
WeilfenburgjWc GulaFcyruar. 
Weicmul,//«.^«e«w ; ALEMA-^y/s.G eorg.Fabritio. 
V/c\s,JtiJhiaoppidum ;Loc\S EEL\\,vioifg.La^io. 
Werence,We Kirdarnocz. 
Werenwike ^^'^owVf.Werwike yuigo, Angiia oppidum; 

VEKO\\c\M,[o.Le!ando. 
Wefet , oppidum ai \loJam inter TraieUum & Leodium ; 
TAyiA>iv>K\M,ScToTf.ArsDK\A, Huh.Leodio;Jt\E' 

GESAr\M,Tet.2)iueo. 
Weftricher, ^uorum metropoli:,- hActS; Mediomatrici, 
^,7\lmano. Wethcllngceftre , tAilionM Tnf opp. a flutao yicintt rtti- 
mcn hahtnt ;V EKOLASW s\, lo.l elando. 

Wjcn , ciariji.^ujhiie yrls , yninm adtierfu^ Turcitum 
impetu praJidium;ALA FLAVIANA.TPf/ CaSTRA FLA- 
VIANA,&I IVLIOBONA Ttol. item VlNDOBONA Jw 

tonini,\V oifg. La^io. Vlawasvm, Chr.Tyr.mio. 
WioncrwaKIt , iocu) in xAujlria^, non ionge d ytenna^\ 

BOIOKVM DhStRIA RLCl O, WvJ>;/. />i;^;0. 

Wieticiibcrg", Cermamx 7\egio ;Ct\nKir\si,Tyramio. 
\^^ iii..\shw g, H eiuetiorum opp.;A\ tN r ICVM,®. 'J\hcn. 
Wiluglhirc yf^/^'//fr',WiJc(iiirc corrupie,^ng!ix InJ op- 

pidum ; V 1 L\ GlA,io.Leian4o. 
Winiii!ch, /'« Heluetits opp ;\ \s\:)OSiiSA ,1^ .T^henano. 
Wi(cht;lbi!rg , Germamit oppidum ad Danuhtum ; Pho- 

S\\M,lo.Ju:n::no. 
Wificn)biirg,Gf>»?</«/<e' opp.;Si-ti\Sii,7)eato T^/^enano. 
W'orms, Girm.yrlsad \/f»« ;V ANGlONLS,®. y^/cn, 
Wurt/garten,'Y;.-/f Taicznl. 
Wurtzlan..!,'i'/^<r Rarczalag. 
W\oht w/^»^'//ff', Gw)(^h "Britannic^ , infula 'Britanntci 

mans ;V ECiiS,IIumjredo Lkujd^ 

•X 
Xatiu:i, HiJJanixyrhs; StTABiSjtirAvGvsTA Valekia, 

Tarapha. 
Xcnil f\o,HiJj)ani.*.f.u.;S\SGMAS.(ar.Ciufio. 
XcTC3,H!jpaniSopp:dum ;AsrA, lojepho \foietio. DOS A.yel SiS APOSi. Jorte^far.Ciiifo. l7t/}f^ \4^ ■ ' ^^C*tX*^ 

Xerolib.idi),V/rfcf^o/<;<f »ioaiiCviHARivs,Jo^i»4«o. I (J 
')^\xc^x,Htf}anixfiu.; S\ CK 0,(ar.CiuJio, 

Y 
ynic(la,(^y?e//<e Hijj^ania 7{egiont^ o/^^/V/V ; Egelastb, 

Strnhonis, fay. Ciujio. 
"Yuici^maris 'Baitanci Inf ; Eii\s\$,Car.Ciufo. 

Z 
Zara, Zlf/rtr///(t marit. opp,;\ adek a, Sophiano,t^ Fauolio. 
7,2LdTA,TeKtapoits Jfrica regicntf opp. ;A\KlGDA .Gerar» 
Zafaran^.-f/^/f^c yrhs;C\AP\A,Jac.Cafiaido, (%Ierc. 
Zaf^arollo,^;^^ Marino cadello. 
Zamora, Hi/j^anta yrhs ; ScvilC A, f^r. (tufio. 
Zamos Hungarice, Samilch Germanice,Tranfy!t(ania 
J{u.;SAMOS\S,hati.Samhuco. 

ZantCj-v/Wo Sante. 

Za/halon //fc«^rir/Vf,Hundcrtbuhel Germanice,in Htttt 

garia opp.;CEsr\M COLLhSylo. Samluco, 
Zc3,/€gai marn Infuia^^CiA^^Nic.Sophiam. 
Zcclandt,Grf///<« Beigica j{egio ad Oceanttm;\lArriACi^ 

Leuino Lemaio . 
Zeiflelmaur, /lujhia yrbs ;CECiA,\\ olfg. La^io. 
Zenderin, HungariaadVanulium opp.; Sjngiovnvm, 

La7io,& Gernr.%lercatori. 
Xcihi, ^Africx '^'linori^ oppidum ad mare mediterraneumf 

'ZEr A,G enir.t^ercatori. 

Zipangii.Wo I-ipan. 
'Z^iion,'\lacedcniayrhs,adfnH'S/talia(um;T»ERJF.,Soph, 

Zycrea, Infin S^uo Jlumine;SEGEsriCA iss\la, La^io. 

Zues,Wf Qiies. 

7M\T^^f^ 'K^g'0 ; ALii.\SiA,J Iphonfo Jdriano. 

Zulpich,G*«//i^ "Belgica oppidu ;T OLhiAC\M,T. 7) iuto. 
SIGNA ET SERIES FOLldRVM. 

A.Quarcrnio eft. t . 2. 5 .4. y. <J. 7 . 8 . 9 . to. 11. tz . 1; . 14. tf . tjf . t^ . t8 . i5>. toi- 
21 , 22. ly. 24. 25 . 2<J. 27. 28 . 29 . 50. 5t . 52. 55 . 54* ?5' J<^' 37 • ?^' ?P' 40 • 4» • 4-2» 
45.. 44.45 • 4^. 47- 4.8 .49. 50 . fi . 52. 5'j. (ingula folia funt. a.b.c.d.e.TernioncsfuRC. 

Sed notaridum,c|uod his fingulis foliis qux cifris fignata funtjdebeat Compaftor adglutiiia- 
rea tergo iuxta papyri partem qua in dorfoiibri ligentur, ne ligatura impcdiac quo nunns Ta- 
btilac intcgre plene^ue oculis paceant , 
TENOR PRIVI LEGII. 

E Conincklycke Maiefteyt verbiedt eenen ye- 
ghelyckenin alledefefyne erfnederlanden^dac 
hem niemant en vervordere dic Boeck Thea - 
trum Orbis terrarum, te weten, de Tafelen, of tc 
fchriften des felfs,in tgheheele, ofc in deele, in 
gheenderleye talen oft fpraken nae tedrucken; 
cfc elders ghedrudl, binnen fynen voorfeyden Landen te bren- 
gen,oft te vercoopen, den tijt van Tien laren naeftcomende.Op 
de verbeurte van alle de felfde naegedrucfte boecken,ende bouen 
dien vijfentwintich Carolusguldens voer elcken boeck.Gheli-cft 
breeder blijckt int Originael van fijnder Ma! daerop verleenc. 

Gegheuen te Brueflel inden Secreten Raedt ,int laer 

ons Heeren M» D. LX I X. den z^.Odtobris ,ende 

onderteeckent rrs r / 

JJe Langbe^. 

Ende inden Brabantfchen Raedt M . D. LXIX. 
den z 1 . Februarij , ende onderteeckent 

T>elVitte^. Vifitauit & approbauit hoc opus D. Sebaftianus Baer Delphius, infignis 
Colleg.Ecclefia: S.Marix Antuerpienfis Plebanus &Canonicus. 

Au^Oris a:re & cura imprefilim abfolutumquc 
apud i€gid.Coppenium Dieflh, 
Antverpiae 

M. D. LXX, -' . . / 
.^«r-^i ^ 'fr-- I t- f^-^ ^^■^^^T^» V :^A 7' V M 


\i > w^ '•% V 


I ^^ E/' ^ 


^" y-^ 1 ■Ji -v\ ^«>" 4.«» ■ ^l 'Hl l\ • <\ 1f ^ -Jfe ''*w i^ fi.i}y.-ftr