Skip to main content

Full text of "Woordenboek der nederduitsche [sic] en deensche of noorweegsche talen, waarin het woordenboek voor de nederduitsche spelling van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek ten grondslage gelegd is"

See other formats


3 1761 07992609 3 
.*. ■.?»': ï. # ^%^ 4^v 

♦ T- 


'^' •%^ .JSi*..^ '^''•^ Digitized by the Internet Archive 

in 2010 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/woordenboekderne02jaeg DEENSCH OF NOORWEECSGH EN NEDERDUITSCH 

WOORDENBOEK. HOLLANDSK LEXICON FOR NORSKE OG DANSKE, HVORI Profesfor MATTHIJS SIEGENBEEICS 
Kye Retfkriynings-Ordbog er lagt til Grund» ved NICOLAI HENRICH JAEGER, Anden* Deel. NORSK eller DANSK-- HOLLANDSK» CHRISTIANIA, 1831. 

Ti'ykt i det Wulfsbergflce Boglrykkerie , 

af R. Hviid. WOORDENBOEK 

DER 

NEDERDUITSHCE 

EN 

DEET^SCHE of NOORWEEGSCHE TALEN, 

WAARIN HET WOORDENBOEK VOOR 

DE NEDERDUITSCHE SPELLING 

VAN DEN HOOGLEERAAR 

MATTHIJS SIEGENBEEK 

TEN GRONDSLAGE GELEGD IS, NICOLAI HENRICH JMGER. Tweede Deel. NOORfrEEGSCH of DEENSCH-^NEDERDUITSCH, CHRISTIANIA, 1831. 

In de Wulfsbergfche Boekdruliterij. 

bij R, flviid. •p^., FORKIARING OVER DE FORKORTELSER, 
som ERE BRUGTE l ORDBOGEN. 

VERKLARING DER VERKORTINGEN, 
IN HET WOORDENBOEK GEBEZIGD. TO, Mannelijk zelffiandig naamwoord. 
f. Vrouwelijk zelffiandig naamwoord. 
n. Onzijdig zelffiandig naamwoord, 
c» bij de deenfche of noorweegfche zelf- 

fiandige naamwoorden, beteekent: 
art. Lidwoord of Geflachtwoord, 
pi. Meervoud of meervoudig, 
u. pi. Zonder meervoud. 
pU u. Het meervoud niet in gebruik, of 

het meervoud onveranderd. 
pron. Voornaamwoord. 
pron, demon/i. Aanwijzend voornaamw. 
pron. posf, Beziltelijk voornaamwoord. 
pron. rel. Betrekkelijk voornaamwoord. 
V, a. Bedrijvend werkwoord, 
V, n. Onzijdig werkwoord, 
V, r, Wederkeerig werkwoord. 
V, imperf. Onperfoonlijk werkwoord. 
adj, Bijvoegelijk naamwoord, 
adv. Bijwoord. 

conj. Voegwoord of zamenvoegfel. 
prcep, Voorzetfel, 
interj, TusfchenwerpfeT, 
num. card. Getal- of telwoord» 
fig, figuurlijk. Masculinum , Hanljön, 
Femininum, Hunkjön, 
Neutrum , Iluerkenkjön. 
Genus commune, Fcelledskjön,/icisPro» 
nomen ikke er ban eller hun, /imndtu^ 
Artikel, 
pluralis, 
uden Pluralis, 
Pluralis ubrugelig, eller 
pluralis uforandret. 
Pronomen, 

Pronomen demonjirativuin. 
Pronomen posfesfivum. 
Pronomen relativum. 

Verbum activum. 

Verbum neutrum. 

Verbum reciprocum. 

Verbum imperfonale, 

Adjectivum, 

Adverbium, 

Conjunctio, 

Prcepojitio, 

Interjectio, 

Numerus cardinalis ^ Talord, 

figurlig. ^<TAT>ïr mnvliuï FORER INDRING. 1 det jeg beder uiidfkyldt, at Udgivelfeii af deiine Ordbog 
har medtaget faa lang Tid, livortil den Omftaendiglicd, 
at jcg blot liar kunnet anvende mine Frilimer dertil, er 
en af Hovedaarfagerne, kan jeg dog derhos forlïlvkre, at 
Verket Intet har tabt derved, men meget raere vundet, 
da jeg den hele Tid hverken har fparet Flid eller Möje, 
for at give det, efter dets Plan, al den Fuldftoendiglied, 
fom jeg har formaaet, og at forniindfke de Mangler 
og Ufuldkoramenheder , fora, den ftörfte Flid uagtet, 
findes red Arbejder af denne Art, allerhelft hror, fom 
her, ingen Forgsenger har, faa at fige, brudt Ifen og 
lettet Arbejdets mangfoldige Bcfvaerliglicder. 

Den faa meget brugte Maadc, ved enkelte Ord, at 
fammenpakke hele Spalter fulde med en Mai-ngde 
af de Ord, fom baade for og bag kunne faramenfuettes 
der med, gjör det faare befvaerligt og kedeligt, blandt 
de mange, at finde det fógte, hvorfor ethvert Ord, fam- 
menfat eller enkelt, ftedfe vil (indes focrfkilt paa det VIII 

steil, det efter alpliabetisk Orden b5r indtage; men af 
Talemaader faa eller ingen, fordi de fjeldeii Tóges, og 
endnu ijeldiiere findes de fögte, felv i de Ordböger, hvori 
Sprogenes ftörre Forfkjellighed gjöre dem nödvendige. 
Derimod har jeg ftroebt at iudfkrGenke Omfanget, og til 
det Yderfte at benjtte Rummet, livilket tilfteder et hur- 
tigere Overblik og en ftörre Fuldftoendighed, end der, ef- 
ter Arketallet, er at vente. 

Henvüsninger fra et Ord til et andet findes aldrig, 
uden at jo Ordet ligefiildt paa Stedet er forklaret eller 
overfat; thi de traette ellers, ja ere endog ftundum faa 
fortraedelige, at de, uden at Ordet paa det henvifte Sted 
findes forklaret , atter Tife frem eller tilbage ; ligefora ved 
Ordet Napoleon i Tydsk Conrerfations-Lexicon, der har 
givet Börne, 1 hans Brief e aus Pan's, Anledning til en lige 
faa billig, fom humoriftisk Bcklagelfe. 

Skjönt jeg, i Fortalen til 1ste Deel, har forbeholdt 
mig, 1 Grammatiken at forklare Grunden, hrorfor jeg i vort 
Sprog ikke har givet Diphthonger noget Indpas, tU jeg 
dog desangaaeade her bemoerke, at de ikke der höre 
hjerame , men deres Optagelfe deri kommer deraf, 
at vore Grammatiker, for det Mefte eller dog for en 
Deel, ere blevne til red Efterligninger og Overfaettelfer 
af den Latinfke og andre Sproga Grammatiker, hvori IX 

Diplithonger ere nödvendige. Saaiedes have de Gramma- 
tiker, foin briiges i vore Skoler, optaget Diplithonger, hvor- 
for de fiiides temmelig ofte i nyere Skrifter, dog uden 
at de derhos aldcles nödvendige Skilletcgn, fom ë, ï, 
etc. tillige ere optagne og indförte, hvorved den Fejl, 
hvori jeg ikke har villet gjöre mig fkyldig, opftaaer, at 
det nemlig ganfke overlades til den Fremmede felv, hror- 
dan han bedft vil udfinde eller gjette om tvende Yoca- 
Ier fkulle la?fes hver for fig eller voere en Diphthong, 
og fölgelig ere de til Forvirrelfe. 

Imidlertid er Diphthongernes Brug dog ikke endnu 
bleven almiudelig, da de i fiere nye Skrifter, hvoriblandt 
jeg vil naevne Tidsfkrift for Naturvidenlkaberne, udgivet 
ved tre af Kjöbenhavns Univerfitets Profesforer, lige 
faa lidt fom i Sveufke Skrifter, liave faaet Indpas, 
forraodentlig fordi de ikke blot ere unödvendige, men 
endog fkadelige, fom forvirrendc Efterligninger fra den 
latinfke Grammatik — hviiken oprindelig maatte lide un- 
,der Tillempninger efter den groeske — hvorunder der ikke 
tilbörligen er agtet paa, hvad der, fora egent for det ene 
Sprog, ikke maatte paatvinges det andet; hvorover den leer- 
de Bilderdijk — 1 Nieuwe Taal - en Dichtkundige ver- 
fcheidenheden , 2den Deel, Side 25 — iidbryder: Onge- 
lukkig brak Crates Mallotes, toen hij den Roineinen, voor nu bijna twee duizend jaren, een Grammatica 
k/ram leeren, zijn been, en niet zijn hals! 

Skulle imidlertid Diphthongerne vinde Sejeren, livil- 
ket kan vaere meget muligt; thi det er ikke altid det 
Gode, fom fejrer, da er det, for den vaefentligfte og 
rtörfte Deel, tilftraekkeligt, ganfke og aldeles at bortkafte 
j og fkrive i overalt baade foran og efter Vocalerne, 
hvilke da, med i foran eller bag, kaldes Diphthongen 
See Profesfor C. Molbechs Daiifke Haand-Ordbog, Ind- 
ledningen, Side 38 ; hvilken Retfkrivnings - Ordbog jeg 
har benyttet mig af under dette mit Arbejde; men, dens 
Fortrinlighed i andre Ilenfeender erkjendt, kan den i det- 
te Stykke ikke anbefales, omendfkjöndt den, hvad vort 
Sprog angaaer^ fortjener at ftaae ved Siden af Pro- 
fesfor M. Siegenheek's Woordenboek voor de Nederduit- 
fche Spelling, hvad det HoUandfke betraefFer, og jeg har 
faa ganfke befulgt faavel denne fom hün, at man, i Be- 
iiddelfe af dette Verk, ikke behöver nogen af dem. 

I Fortalen til 1ste Deel yttrede jeg at ville udgive 
Campes Robinson, fom lïollandsk Laefebog, men i Mor- 
genbladet, No. 86, for 1829, gaves mig et Vink om, at 
man heller önfkede en liden Chreftomathie eller Ilaand- 
bog i den Nederlandfke Literatur, "der, felv for Litera- 
torer af Profesfiou, i Aimliidellghed er en ubekjendt Re- X! 

gion," ledfaget af nogle korte Noticer ora Forfatternes 
Tid og Skrifter. Jeg afftod faaledes ftrax fra mit For- 
faet, da jeg ogfaa troer at en Biograpliisk, Anthologisk og 
KritiskHaandbog i den Nederlandfke Literatur var atfore- 
traekke; men Omkoftningerne red Udgivelfen af et faa 
betydeligt Verk, fom dette vilde blire, maae nödvendig af- 
fkraerame Udgiveren, der maa ftaae i betydeligt Forfkud, 
«den Sikkerhed for at fee fainme doekket; thi VaJget af 
Laefebog maatte i denne Ilenfeende ogfaa noget rette 
fig efter livad der kan ventes raeft affaettelig, og faale- 
des kunde det liaende, at en Exempelfamling af Kjöb- 
maadsbreve, etc. og Dociimenter, vcdkommeude Handel 
og Söefart og det daglige Forretningsliv, kort fagt en 
Formularbog, var, for Affactningens Skyld, bedre end alt 
Andet. 

Graramatiken, fom jeg fkylder at udgire, og fora 

fnarest muligt vil blive lagt under Presfen, fkal blive 

vedföjet en lidcn Hollandsk Clireftomathie, og ville de 

Böger, jeg dertil benytter, fornemmelig blive fölgende: 

1) Biographisch, Anthologisch enCritisck Woordenboek 

der Ne der duit f che Dichters, door P. G, Wisten 

Geysbeefc, 6 Dele, udkommen i Amfterdara, 1821 — 

1827, der gjör fine Laeiere bekjendte med deNeder- 

landfice Digtere, faavel de aeldfte fora nyere, uden XII 

at lade nogen, nok faa ubetydelig, vaere ubemacrket, 
og faaledes opfylder hvad Titelen lover, dog kun 
faavidt de afdöde Forfattere angaaer. 

2) Beknopte Gefchiedem's der Letteren en JFetefifchap- 
pefi in de Nederlanden, van de vroeg/te tijden af, 
tot op het begin der negentiende ee?iiv, door iV. 
G, van Kampen, 3 Dele, udkommen i 1822 — 1826, 
hvori Loeferen ogfaa gjöres bekjeadt med de nule- 
vende Nederlandfke Digtere, Skribenter og Laerde, 
famt deres Fortjenefter og Yerker. 

3) Vaderlandsch Woordenboel-, door Jacobus Kok, 35 
Dele, udkomne i Löbet af Aarene 1780 til 1791, 
med 3 Supplementbind, udkomne 17Ö7 — 17Ö9, der 
er en fuldftaendig Encyclopaedie for alt hvad der er 
Nederlandfk, og en ikke liden Hoeder for den Neder- 
landfke Literatur. 

4) Woordenboek der Nederduitfche Synonimen, door 
P, Weiland en G, N. Landrê, 3 Dele, udkomne 
i Aarene 1821 — 1825, et Sideftykke til vor Sporons 
eenstydige Danfke Ords Bemaerkelfe, oplyft ved Be- 
tragtninger ogExempler; men mere udfórlig, og lige 
faa interesfant, fom nyttig for dem, der ret ville laeg- 
ge fig eftcr Sproget, 

5) Handleiding tot den Neder land f chen Stijl^ of vol- XIII 

ledige aanwijzing ter vervaardiging van fchriffe^ 
lijke opftellen voor Nederla?iders, zoo in het alge- 
meen als in heroepsbetrehldngen , en gegrond op 
de Redeneerlnmde^ door J. C, Beijer, Sdie üdgare, 
1827, hvilken tillige indeholder tiiftraekkelig gramma- 
ticaUk Vejlednlng i Sproget. 
6) De nieuwe honinJdijle Secretaris y of Handhoeh 
voor alle Stayiden, udkommen 1817, egentlig en 
Formxilarbog. 

Med Anförelfen af disfe Verker, hvorunder jeg ikke 
vil forglemme, fkjöndt den naesten forfjente det, at naev- 
ne Koopmans-Brieven en grootere Koopmans Opftellen^ 
henevens eene Verhandeling over den goeden fmaak in 
Koopmans-Brieven^ 2den Udgave, Amsterdam, 17Ö2, har 
jeg tillige den Henfigt nemlig, at giveLaeferneValget af den 
Loefebog, de deriblandt, efter deres forfkjellige Interesfe, 
kunne önfke at forfkaflFe fig, dog maa jeg, foruden hvad 
jeg allerede har yttret om Koopmans-Brieven^ tilföje, at 
jeg ikke kan anbefale dem, fordi Orthograpliien deri er 
flet, og desuden aeldre end Profesfor Siegenbeeks Ret- 
fkrirnings-Ordbog. Derimod ere No. 1 og 2 at anbefale, 
ifaer for "Literatorer af Profesfion", da disfe ville dexi 
have en fuldftoendig Overfigt over Nederlandenes aeldre og 
nyere Literatur, Skribenter og Laerde, uden at beliöve XIV 

at gaaetil den Bekoftning at anfkaife fig No. 3, fora et 
for ftort og koftbart Verk, der desuden, faavidt jeg 
troer, ikke mere er i Boghandelen ; men for den, hvis Ön- 
fke det forneuimelig er, at trrengc ind i Sproget, anbefa- 
les ifaer No. 4 og 5, fom de nyttigfte Lapfeböger, og des- 
iiden indeholder den Sidfte, fom allerede bemaerket, end- 
og den fornödne granimaticalfke Vejledning i famme. 

Jeg Iiar, ved Siden af de mange Befvoerligheder, jeg 
vcd Udgivelfen af deniie Ordbog har liavt at overvin- 
de, ftedfe havt den Omftaendighed for Öje, at jo ftörre 
Möje dernied var forbunden, defto Tanfkeligere vilde Sav- 
net af et Hollandfk Lexicon kunne ventes afhjulpet fra 
nogen anden Haand, og desftörre Tak vilde man vide mig 
for dette Arbejde, hvortil jeg, i en langRaekke af Aar, 
har opofret mine Fritimer ; og idet jeg anbefaler det 
til Publicum, tillader jeg mig endnu til Slutning, at gjöre 
opmaerkfom paa en fortrinlig Egenfkab dervcd, nemlig at 
Endelferne i Pluralis og Subftantivernes Genera i begge 
Sprog ftedfe findes antegnedej hvilket ellers almindeligft 
i de ïydfk-HoUandlke og flere Lexica for endeel faiTies. 

N. H. Jceger 

Byefoged i Arendal, Medlem af det Kongl. 
Videnflcabcrs Selflcab i Tründhjem. ^^^^^^^^^^MW9m^<^4 IlM A. ^, n, A, ƒ. forfce Bogfiav i Alpha- Jabenrygget , adj. in den rug onon 
hetet, eerfie letter van het abé. Jahenfiaaende , adj. ^^^nix^:,,,,\ ],di„ 
Aal interj. aai! ach, och! aai mij! Aahne, ^. a. openen, open doen' 
^. zie ^a.,c.p/.. beek./, vh-et,,.. Aahnet , adj. geopend, ontHoten. 
Aaben ad), pi. aahne. open, niet ge- Aahning, c. pi. er. opening, f. gat n. 
floten; zonder verlchanfmgen; ^-«c/, ..«.;,/. (in de wetboek) boet'ing 
vn, , openhjk, onbedekt ; opreg,. of betaling van eene verwerking! 

Aabenbar adj. openbaar, klaar, dui- Aadfel , n. pi. Aadfler. aas, kren^ n 
deh,k, voor iedereen bekend. Aadf.lagtig^ adj. ..ig, als een'aas! 
^aW«....a. openbaren, ontdekken. Aadf.l//ue , c. pi. -Jluer. aasviie^ f. 
aabenbares, geopenbaard worden. ^-'/^/.^^«...,c.;./...krengtor,/(Silphai 
Aahenbarelfe,c.pl.r. openbaring,/. Aadjelkale , c. pi. -kuier, aasknil J 
Aabenbaret, adj. geopenbacu-d, ont- ^«<^, '^. /'/...beek,/ vliet, ... riviertje ,.. 
dekt , aan den dag gebragt. Aaebred, c. pi. -bredder. oever, kant, m. 
Aabenhar^ng,c.pl.er. o^.uh:.r\n^^,uyn. eener rivier, of van een' vliet 

de.k.ng,/ Joha^rnes's Aabenba- ^^e/[-W., ,,/,/. r. waterroos, -lelie / 
.z«^^, de openbaring ^anJohannis. de witte (Nymphcea alba.) 'de 

Aabenbarhgen , aab.nbarf, ad., open- geele waterlelie (Nyinphaa lutea.) 

baarhjk, n. 't openbaar, klaarlijk. Aag, n. pi. u. jnk, jok, .. Afrr/IeAaget, 
Aabenhed, c. u. pi, ongeveinsdheid, / 't j„k affcbndden, zich vrij maken 

Aahenh,dmet,adj. met openen helm. ^^^ie.« , /^. /,/.«. jukbeen, jokbeen n. 
Aabenloertet,aahenl>jertig, adj. o^,n- Aage , ^. a. in het juk fpannen. 
hartig, gulhartig, ongeveinsd, ^a^er, c. «.;,/. woeker, m. woekerwinst /". 
Aaber^hJernger^, ad., openharliglijk. ./.^.r.^/.g-, ac// fif «rf.. woekerachtig. 
Aabenhjerugked, c. u. pi. openhartig- Aagerkarl, m. pi. -^-../e. woekeraar, m, 
he.d,opregt-,ongev..insdheiu,/ Aagerrente , c. pi. r. woekergeld , «. 
^ai.«Oc//,«rf^. luidruchtig, luidkeels. Aagre , u. n. woekeren, fchagcheren. 
Aab.nlys, «rf/. onbedekt , openlijk. Aagrem , c. pi. -remme. \u\v\,,^, m. 
Aabenlyfi, ad... opeu-, onbedektelijk. ^a/, c. /,/."• aal, /r^. (Mtir.naanguilla.) 
Aabenmund, m. pi. e. fnaterbek, m. Aaledam , c. pi. -me. aah ijver, m. 
^c^e«,n««c?<./, a^y. klap-, fnapachÜg. Aalekijie , c. pi. .kifter. aalkaar,/. 

A AALE. AARE. .ARE. AASY. \Aaleiuhe , c, pi. r. aalkorf, m. 

ytaleqt^albe , c. pi. r. kwabaal, m. 

Aalefkind^ n.pl. u. aalsvel, n. -huid,/. 

Aaleftang, c. pi. -ftcenger. aalfpeer, ƒ. 

Aalglat, adj. glibberig, als een aal. 

Aand, c. pi. Aander. geest, m. ziel, ƒ. 

Aande, v. a. & n. ademen, adem halen, 

Aande , c. u, pi, adem, m. En Jiin- 
kende Aande, een fiinkende adem. 

Aandedrag , Aandedrcet , n. pi. u, 
adem, ademlogt, m. I eet Aande- 
drag, ineenen, of meteenen adem. 

Aandegab, n.pl. u. adem-, luchlgat, n. 

Aande gifp , n. pi. u. ademhaling, ƒ. 

Aandehul, n.pl. Ier. adem-, luchtgat,n. 

Aandelig, adj, geeftelijk. En aan- 
delig Sang , een geeftelijk lied. 

Aandelös, adj. aamborftig, kortademig. 

Aandelöshed,c, u. pi. aamborfiigheid,/. 

Aandepuji, n. pi. u. ademhaling, ƒ. 

Aandepuften, adj. aamborftig, kort- 
ademig, engborftig, korlafemig. 

Aandepuftenhed , c. aamborfiigheid,/. 

Aandig, adj. geeftig , onfiofFelijk. 

Aandrig, cc?/, ö'acff. geestrijk, vol geest. 

Aandrighed, c.u.pl. fchranderheid, /. 

Aandskraft,c.pl.-kroefier.ziAskrachl.f. 

Aandsncerucerclfe , c. u. pi. tegenwoor- 
digheid van geest of verfiaud. 

Aar, n. pi, u. jaar, n. Bet er Aar ogDag 
fiden, 't is jaar en dag geleden. 

Aarbog, c. pi. -böger. jaarboek, n. 

Aarcirkel, c. pi.- cirkler. jaarkring, m. 

Aare^ c.pl. r. ader,/, Vandaare, ader van 
■\yater ; Aar e i Steen , ader in fieen. 

Aare, c.pl.r. (ommeé te roeijen)riem,m. 

Aareblad, n. pi. -blade. riemblad, n, 

Aaredrag, n. pi. u. riemflag , m. 

Aarefuld, adj. aderrijk , vol aderen. 

Aarehinde, c. pi. -hinder, adervlies, n, 

Aarehul, n. pi. -huiler, riemgat, n. 

Aarelade , v. a. aderlaten , eene ader 
openen; van hier Aarelader, m, 

Aardadtni) c. u, pi, het aderlaten, n. Aareladning, c. pi. er, aderlating, /. 
Aarefriih , n. pi. -Jkibe. roeifchip , n, 
Aarejiag , n. pi. u. aderllag , m, 
Aarstag , n. pi. u. riemflag , m, 
Aaretol, c. pi. Ie, roeidol,TO. roeipen, ƒ 
Aar f e ft , c. pi. -f e/ie. jaarfeest, /;. 
Aarfugl, c, pi. e, oorhaan, m. -hen,/. 
Aargang , c, pi. e. jaarloop, -kring, m. 
Aarhane, c. pi. r. oorhaan, 7«..(Tetrao.) 
Aarhundrede , n. pi. r. eeuw, /. 
de tijd van honderd jaren. 
AarhÖne, c. pi. -höns. oor-, berghen, / 
Aaring, c, pi. er. jaarfchaar, / 
Aarke , v. a. vermogen , mogen. 
Aarle^ adj. & adt^. des morgens vroeg 
Aarlig, adj. jaarlijksch; aarlig Lön, 
jaarloon, huurloon voor een jaar. 
Aarligen, aarligaars , adu. jaarlijks. 
Aarling, c. pi. er. hokkeling, m, 
een dier van een jaar oud. 
Aarpenge, (c.pl.) jaargeld, «.wedde, ƒ. 
Aarrig, adj. oud, die bejaard is, 
Aarfag, c. pi. er. oorzaak, /. grond, m, 
Aarsarbejde, n. pi. r, werk voor eec 
geheel jaar, op een jaar bedon 
gen; van hier Aarsarbejder , m, 
Aarsdag, c. pi, -dage. jaardag, m. 
Aarsfriji, c. u. pi. tijd van een jaar, 
Aarsgammel, eenaar ig, adj. eenjarig, 
Aarslón , c. u, pi. jaarloon , huur- 
loon voor een jaar , jaargeld , n. 
Aarsmarked, n. pi. er. jaarmarkt, f. 
Aarstal, n. pi. u. jaargelal, n. 
Aarstid, c. pi. er. jaargetij, -getijde, n 
Aartufinde , n. pi. r. jaarduizend, n 
de tijd van duizend jaren 
Aarvaagen, adj.pl. - uaagne. waakzaam 
oplettend, wakker, zorgvuldig 
Aaruaagenhed, c. u.pl. waakzaamheid,^ 
Aarviis, adu. jaarlijks, jaarswijze 
Aas, Bj er gaas, c. pi. e. bergtop, 77:| 
Aafled, n. pi. er. plaats der verwerking 
Aafyn, n. u.pl. aanfchijn, n. For Gud, 
Aa/jn,in tegenwoordigheid vanGodj ABBE. ACCU. 3 ACTE, ABSK. 

'jdhbed, m. pi. Ahheder, abt, r.-. Aci , c. pi. er. ccle, ƒ. Nc'arial Acf, 
Ahhedic,n. pL r. ahdi], f, klooiter, n. notariaal gefchrift; iVe/ra bedrijf, «, 

AvhedCizds, Ahhedisfe, f. pi. r. zhü\s,f. Acteur, m, pi. er. toonceifpeler, m. 
Aas, c. pi. r, r.cp, m. f.m, f. (Simia.) Actie, c, pi. r, actie, f. BanJcactier,haiïk~ 
Ate, cftcrc.be, f. <2, naapen, nabootfcu. actiën; van hier Actieliandler, m. 

Aheagti.^ , adj. & adv, aapachlig. Actiehandel, c. Actiehaver, in, exiz^ 

Abeanfigt , n. pi, er. apengczigt, n. Acfor, m. pi. er. zaafebezorger, m. 
Abckct , m, pi. te. aap, gek, zot, m, Actrife , f. pi. r, tooneelfpeelfier, ƒ. 
Abelzjcsrlighed, c, u. pi. apenVieïde, f, Actuarius , m. pi. er. griffier, m, 
Ahepuds , n. pi. ii. apenftreek , f, Ad , proep, indad, binnenwaart ; udad, 
Aberie, Abeverk, n, u. pi. aperij, f. buitenwaart eller buitenvaarts, 

Abefpil, n. u. pi. apenfpel, n. aperij, y^ Addere, v, a. optellen, zammenleggen» 
^i/Wgaörc?, c./?Z. e. appelbüomgaard,77z. Adel, c. u. pi. adel, adeldom, m. 
Abildgraa, adj. ap^pel^raauw. En abild- Adel, adelig, adj. adellijk, van adel. 
graaHeJi, een appelgraauw paard. Adelshrev , n. pi. e, brief, m. of geluig- 
Ahlat , Jee Oblat, c, pi. er. ouwel, m, fchrift, n. van adel of adeldom* 

Aborre, c, pi, r. baars, m. (Perca.) Adelsmand, m. pi. -mt^nd. edelman, m, 
Abród, c. u. pi. bijvoet, m, et Slags Adeljkah , n. u. pi. adeldom, m, 
Bynke. (Artcmifia abrotanum.) Adel/tand, c. u. pi, adelfiand , m. 
Abfolut, cc?/. ö'öc/p.vülftrckt, onbepaald. Adfoerd, c.u.pl. gedrag,«. handel^vijze,ƒ. 
Ahfoluiion , c. pi. er, aflaat, m. Adgang , c. pi. e, toegang, m. nade- 
Ahfircct, ad). & adv, afgetrokken. ring, ƒ. weg om ergens te komen. 

Abfurd, adj. 6" <2c?f. ongerijmd, belag- Adjectiu, n.pl.er, bijvoegclijk naam- 
thelijk; van hier Abfurditet , c. woord, n, (in de fpraakkunst.) 

Academie, n. pi. r, akademie, hooge Adjutant , m. pi, er, adjudant, vi, 
fchool , f. van hier Academifl, m. Adkomft, c, pi. er. toegang, m. bevoegd- 
Academifk, adj. & adv, akademisch, heid , wettelijk geregtigbeid , ^'l 

tot de hooge fchool behoorende. Adle, v. a. adelen, veradeilijken. 
Accent, c. pi, er. toonteeken , n. Adlyde, v, a. gehoorzamen, gehoor- 
Acceptation, c. pi. er. acceptatie, ƒ. zaam zijn; van hier Adfydnlfe, c, 

Acceptere, v, a. aannemen ; eenen wisfel Adminijiration, c.pl.er. adminifiratie,/". 
onderteekenen, om denzclven te befiuur, befiier, n. befturing, ƒ. 

betalen; van hier Acceptant, m. Adminijirere , v. a, belluren, befiie- 
Accife, c.u.pl. accijs, m, belasting, ƒ. ren; van hier Adminiftrator , m. 

\an hier Accifejkriuer, etc, fchrij- Admiral , m. pi. er. admiraal, nu 
ver op een accijskantoor, enz. Admiralitet . n. pi, er. admiraliteit, ƒ. 
Accord, c. pi. er. verdrag, n. komme Admiralsflag,n. pi. u, admlraalsvlag,/! 
til Accord, tot een verdrag komen. Admiralfkah, n, pi. u. adrairaalfcbap, n, 
Accordere, v. a. & n, overeenkomen, Admiraljkib, n.pl.e. admiraalfchip, n. 
pasfen, item een verdrag maken. Adoptere , v. a. tot kind aannemen. 
Accouclieur,m.pl,er,vToedïneeÜev,m, Adresfe , c. pi, r, adres, opfchrift, n. 
Accurat,adj.&adf.r\aa\\vi\euTi^,]uisi, Ad/kille, f, a. fcheiden, uiteendoen. 
Accuratesfe, c.u.pl. naau\v\ieMT\'^eid, f. Ad/killalig, adj, fcheibaar, fcheidbaar. 
Ach! zie Ak.' interj, ach! helaas! Adfkillelfe , c. pi. r. fcheiding, ƒ. ADSK. AFBE. 4 AFBE. AFDE. 

\A(1JkiUig, ad), vcrfchoiden, verfchillis. Afhetjening^ c,ph u. gebruikmaking, yi 
yldjkilligen , adv, vcrfchcIderilijU. j4fbeile, aftigge , v, a. afbedelen. 
^f/yX'/////!^^, r. ƒ>/.«. fcliciding, dceling,/'. ylfhevifa, v. a. wederleggen; van 
Ad/kilt, <2(f/.afgefcl)eiüen, afgezonderd. hier Afbeuiisning^ c. afbeviisUg. 

j4dfplitte,u.a.\('ric\u-urvn,\er{XTO(n]n\. Afbide ^ v, a. afbijten, afknagen. 
u^dfplittelfe , c. pi. r, verfirooijing , /. Afbidjle , v. a. een paard onttoomen, 
u4dfprede, v. a. verfpreiden, fpreiden. den breidel of toom afdoen. 

yjdfpredelfe, c. pi, r. verfpreiding, ƒ. Afbie, oppehie, v, a. afwachten. 
Adfpredt , adj. verfpreid, gcfpreid, .t^i/^"/, c./)/.w. verzoek om vergeving, «, 
Adfporge^ v. a. vragen, bevragen. Afbilde , v. a. afbeelden, fchildercn. 
Adfiadig, adj. bedaard, fiil, gerust. Afbildning y c. pi, er. aibeelding , ƒ. 
Adftadigen, adf. bedaardelijk , fiil, Afbinde , v. a. ontbinden, losmaken, 
Adjladighed, c. ii, pi. bedaardheid,/. afbinden; van hier AJbinding, c, 

^Jf are, t'. c. Maarfchuwen, vermanen. Afblade , v. a. albladen , alLladeren, 
Aduarer , m, pi. e. waarfchuwer , m. ontbladen; van hier^/Zi/arf/zzVz^, c. 

Advarfel, c. pi. Aduarjler. waarfchu- Afblive , bliue af, v. n. afblijven, 
wing, vermaning, f. ondcrrigt, n. Afblornfire, f^ w. uitbloei jen, venvelken. 
Ad!/erbium,n.pl.Adi'erbier,hi]w()Ord,7i. A/hlcpfe , bloefe af, v. a. afblazen. 
Adv is , c. u. pi, advijs , berigt, n. Afhone , v. a. afboencn, boenen. 
Adinsbrev , n, pi. e, advijsbrief, m. Afborge , v. a. atborgen, borgen, 
ytduocat , m, pi, er. advokaat, m. Afbrud , n, u, pi. al"b reking, f. 
Af prcep. af, van. Dit wooi'd komt Afbrudl , adj. & adv. afgebroken, 
dikwijls in zamenvoeging niet Afbruge, v, a, afbezigen , afdragen, 
anderer, voornamelijk werkwoor- Afbryda , v. a, afbreken, eindigen, 
den, als een vcorzelfel, voor. als : y^i/-j'rf«i«^,c./)/.er. afljreking,fiaking,y". 
Afarhejde, v. a, afwerken, afdoen, ^/Arfejtr,77.M./;/.afbreuk, vermindering,/, 
door arbeid afbetalen of afmaken. Afbrcbkke, v. a. afbreken, breken, 
Afart, c. pi. er. bastaardfoort, f. ./^i/-ce«</f?,f.«.ö'/2.albranden,verbran- 
Afarte, udarte, v, n. ontaarden. den, door vuur verwoest worden, 

Afartning, c. pi, er. ontaarding, ƒ. Afbud , n. u. pi. afzegging, ƒ, 
Afbade, afva/ke, v, a. afwasfchen. Sende Afbud, laten afzeggen, 

Afbanke , afprygle , v. a. afbeuken, Afba:lge , v. a. doppen , afpellen, 
afrosfen ; van hier Afbankning, c. Afboere , v, a. afdragen , wegdragen, 
Afbarke , v, a. ontbasten, ontfchor- Afböde, v. a. afboelen, afzoenen. 
fen ; van hier Afbarkning, c. Afböje, v. a, afbuigen, afdraaijen, 
Afbede, v. a. afljidden ; door 't bid- afleiden; van hier Afhöjning, c\ 

den trachten af Ie weren. Afbörjle, v, a. afborstelen ; afrosfen. 
Afhenytte, v, c. bezigen, gebruiken. Afcirkle, v, a. afpasfcn, afmeten. 
Afbeftille, v. a. afzeggen, iets, dat Afcopiere, v. a. na-, affchrijven. 
reeds befield was, weder afzeggen. Afdampe, v, a, & n. uitdampen, uilwa- 
Afbetale , v. a. afbetalen, voldoen, femen. Van hier Afdampning, c. 

Afbetaling, c, pi, er, afbetaling, f. Afdeelt , adj. afgedeeld , gedeeld, 
Afbetjene , v, a. bezigen, zich van Afdele, v. a. afdeelen, verdeelen, 
bedienen, tot gebruik nemen, ,/^/<:/t;/i>7^, c./)/.er,afdeeling,/.gedeclte,n. AFDR. AFFY. 5 AFFY. AFGU. 

Jfdrag, n. u. pi. aflrektlng, ƒ. y//7) /•//2^^,c./7/.er.afviiren,/z,afvunng./. 

Afdrage, v. a. aitreklen , afkorten, Jffoeldig , adj. zwak, krathlclüos''cn 

^/r/re/V , «/%e, f. o. aldraaijcu ; ai- oud; van Vwr JJfwldighed , c. 

buigen. Van hier Afdrejelfe , c. AJcerdige, p. a. ahüardii;cn,afzeïidi:n. 

ylfdrift , c. pi. er. aldrijving, f. AJIcerdigelfe, c. pi. r. aisaavdi^ïn^, f. 

ylfdrik-ke, t: a. afdrinken, uitdrinken. Jjöde, v. a. veroorzaken; voortlelen. 

Afdrii.e.v.a.&n.aUy\\scn. Dri^e af Jffödning , c. pi. er. afkonieling, m. 

ƒ« Coür.9, van zijn koers afdrijven, jéfföre , hortjöre , v. a. afvoeren. 

Jfdriuning, c. pi. er. afdrijving,/. JffÖrelfe, Afforiiig, c. pi. er. aUoerm^,/. 

AJdryppe, v. n. afdruipen, dniipcn. Afgaae, gaae af, p. a. & n. afgaan. 

Afdybejordjbe, v. a. verdiepen, dieper Jfgang, c. u. pi. afgaan, n. afgang, w.' 

maken; van hier ^//K^-mV^,?, c. Jfgjerde, v, a. afheinen, attuinen. 

Jfdoekie , doeicke af, v. a. afdekken ; Afgift , c. pi. er. afgaaf , afgave , ƒ. 

dcBkke af Bordet, de tafel af- Afgive , v. a. afgeven, alkveren! 

dekken. Van hier Afdoekning, c. Afgiuelfe, c. pi. r. afgeving, afgave,/. 

Afdcsmme, v. a. afdammcn. afdcsm- Afgjort , adj. afgedaan, afgemaakt. 

7«erö;zc?e/, hel water afdammen. Afgjöre, v. a. afmaken, afdoen. 

Afdoemning, c. pi. er. afdauuuing, / ^/g/ó>e//e,c,p/.«.afdoening,afmaking/. 

Afdbd, adj. afgeftorven; geftorvcn. Afglatte, v. a. glad maken, gelijk 

Afdoe, V. n. affterven , fterveu. maken. Van hier ^/^/a/«zV2^, c. 

^/■<2W,;z.z/.;,/.afval,«^. afvalling,/ AJglide, glide af, u. n. afglijd'en. 

Affalde, falde af, v. n. afvallen, ^/k/ia*'^, f. c. afknag>-, af knabbelen. 

Affalrne, u. n. verblikken, verwelken. Afgnide, afbone, v. a. afboenen, af- 

AJJarc, V. n. afvaren, afreizen. vrijven ; van hier ^/^«/J;7^>^^, c. 

Affarue, v. n. afverwen , fmetten. Afgrave, v. a. afgraven, uitgraven. 

AJfatte, u. a. ontwerpen, opftellen. Afgravni-ng, c. pi. er. afgraving,/. 

AJfavne, v. a. vademen, melen. Afgrund, c pi. e. argrond, m. Ha- 

Affect, c. pi er. harlslogt, m. *'^/s ^/^^««cf, de afgrond der zee. 

^j7;.c/er^/,cc(/.onnatuurlijk,gedwongen. Afgrcede, grcede af, v. n, afweenen. 

AJfeje, feje af u. a. afvegen, afva- Afgrcesfe , v. a. afgrazen, het gras 

gen. Van hier Ajfejning, c. afeten, van hier Afgroesning, c. 

^ffile, fde af, v. a. afvijlen, ^/'/-'"örf^, c «./,/. vrucht, aardvrucht /. 

Affil^^S. c. pL er. afvijlfel, „. A f gr óf Ie , v. a. afgraven, af grof te 

Afjlaae, afkrcenge, u. a. afvillen. en Ager , eenen akker afgra- 

Afjlyde, v.n. afvlieten ; van hier ven. Van h\,T Afgröflnir2g , c. 

Afjlod, n. Afjlydelfe, Affyden , c. Afgud, m.pl. er. afgod, ;,.. valfche god- 

Afflode, affkumme, v. a. affchuimen. heid, / Gjöre en Afgud af Een , 

AJfordre, v. a. afvorderen, afeifchen. eenen afgod van iemand maken.' 

Affordring, c. pi. er. afvordering, / Afguderie , n. pi. r. afgodendienst, m. 

Afforme, u. a. afvormen, vormen, Afgudifk, adj. & adp. at'^odhAu Et 

afbeelden ; van hier Afformning, c, afgudifk Folk, een afgodisch vdk. 

Afritte, udjpórge, v. a. afvragen. Afgudsdyrker, m. pi. e. afgoden- 

■^FO'fi, ^ortfryje, v. n. afvriczcn. dienaar, m. afgod en dienares, /'. 

^ffyre (en Kanon), v. a. afvuren. die verdichte godheden vereert. AFGU. AFH^. 6 AFH.^. AFKR. 

j4f(Tudsdyrl-elfe,c.pl.r.afgodeT\d'icnst,m. Afhange, v,n. afhanj;?n, van iemand 
afgoderij, f. item fchepleldienst, m. afhangen, onder deszelfs bevelen 

y//;^zirf5/7r(T/?.77z./?/.er.afgodc'npriefter/7j. f;aan, in dcsi^elfs majt zijn. 

u4fgunft, zie Ugunft, c. u.pl. afgunst,/. Af/icpngende , adj, & adu. afhangend. 
Afguuftig, af?/, afgunftig, wangunfiig. Afhosngig, adj. €f adi^. an)an!:elijt, 
Afgyde , V, a. afgieten, door gieten .^A(E77^/^Aec?,c.«./?/. afhankelijkheid,/! 
afzonderen; van hier y//^yc?t?Z/ê, c, Afhöre, v, a. afhooren. Afhöre Vid~ 
j^/zfl^e, f. ö. afhaken, van een' haak ner , de getuigen afhooren. 

losmaken ; van hier Afhagning.c, Van hier Afhörelfe, Afhóring, c. 

Afhakke, hakke af, v, a, afhakken, Afhnjie, indhöjie , f. a, afoogfien. 
Afhandle, v. a. verhandelen, afhan- Afh'ófining , Indh'óflning , c. pi. er, 
delen; afkoopen, zie AfkjÖbe. oogfiing, aflezing, inoogfiing, ƒ. 

^/tfl7z<i/z«5', c.pZ. er. verhandeling, ƒ. AfMvle , v. a. affchaven , fchaven. 
Afhafpe^ V, a, garen afhaspelen. Afhöuling, c. pi. er. affchaving, f» 
Afhente, v. a. halen, afhalen, gaan Afjage, v. a. afjagen, wegjagen, 
halen; van hier Afhentelfe, c. Afkald, n.pl.u. kwijtbrief van eenen 
Afhjajke , v. a, afflonzen ; op erfgenaam voor zijn erfdeel, m« 

eene floi'dige M'ijze verllijten. Afkanf e, affageKanten,f,a. afksnlen, 
Afhjelpe,hjelpeafmed,v.a. aflielpen, Afkappe , afhugge, u, a, afkappen. 
Afhjemle, e. c, iets met eede hcvesti- Wanhicr Afkapning,Af/iugning,c. 

gen; van hier Afhjemling , c. Afkafte, v. a, afwerpen, affmijten. 
Afholde, holde af, V. a. & n. afhouden. Af kaft el je , c. pi. r. afwerping, f* 
Afholde fig,v.T. zich afhouden, ont- Afkige, v. a. afkijken, aflocren. 
houden; van hier Afholdenhed.c. Afkjób, n.Afkjóhen,c.ii.pl.aikooj>,m. 
Afholden, maadeholden , adj. matig. Afkjöbe , v, a. ailoopen , koopen. 
Afholdt, elfket, adj. bemind, gelieft. Afkjóle, zie Afköle , v. a. afkoelen. 
Afhug, n. pi. u. afliouwen, afkappen, n. Afklare, v. a. afklaren, helder maken. 
Afhugge, V. a, afbouwen, afkappen. Afklarere, v. a, afmaken, afklaren, 
Afhuggen , c. u. pi. afhouwing, af- afdoen; vanhier Afklarering, c, 

kapping,/, ook Afhugning, c. Afklemme, i». o. afklemmen, aflinellen, 
Afhykle, v. a. afhuichelen, door huiche- afkncvelen ; van hier Afklemmelfe, c. 
len krijgen; van hier.^/i>i77'«^,c. Afklippe , klippe af, v, a. afknip- 
Afhagne , v. a. afbeinen, afluinen. pen. Van hier Afklipning , c, 

Afhoegning , c. pi. er. afiuining, ƒ. Afkloede, f. a. ontkleeden, uilkleeden. 
Af heelde, v. a. afgieten. afkoelde alt ^/Xvza/J/ïe, f. a. verminderen, afkorten. 
Vandet , al het water afgie- Afknihe, v. a* afknijpen, afnijpen, 
ten; van hier Afhceldning , c. Afknoekke, v. a. & n. allcnakken, 
Afhcende, bortfcelge, v. a. vervrcem- Afkoge , v. a. & n, afkoken , koken, 
den, den eigendom overgeven. ^/Xiowz, k. ^^. ƒ>/. nakroosl, nabloed , n, 
Afhcendelig, fcelgelig, adj. vervreemd- Af kom ft, Herkomfi , c. u. pi. afkomst,/, 
baar, verkoopelijk, verkoopbaar. Afkorte, v, a. afkorten, aftrekken, 
Afhccndclfe, c. pi. r. vervreemding,/. Afkortning, c. pi. er, afkorting, / 
Afhandig, adj. & adt^, afhandig; ^/irr/rf/ê, f. <7. afkrabbelen, afkrasfen, 
gjöre afhcendig, aiiiandig maken. afkrabben; van hier Afkradsning, c. II AFKR. AFLI. 7 AFLI. AFLÖ. 

'jifkramme , f. a, uitknijpen, afkramme Afliniere, v. a. lijnen, liniëren, papier 
c/zC;V/~0'7, eenen citroen uitknijpen. lijnen. Van Xhqv yljliniering , c» 
jlfkride, v. a. met krijt merken. JJlifie, v, a, lisliqlijU ontnemen. 
Afkri^e, v, a. affirijden, ten einde Jflive ^ drcebe , v. a. ontlijven, 
firijden, door firijden verkrijgen. AJIiuelfe , c. pi. r. ontlijving, f, 
u4fkrog , c. pi, e. afgele£;en oord, n. AJlodde , v. a. atpeilen, de diepte 
u4fkrogs, i en Afkrog, adu. bezijden. afpeilen; van hier AJlodning, c. 
Afkryjie, v, a. uitperfen, uitdrukken. AJlokke, v. a, aüokken , ontlokken. 
Afkroefte , fi/akke, v. a, verzwakken. Aflokkelfe , c, pi, r. ontlokking, f, 
Afkrop.nge , Jlaae, v, a, afvillen. Afiosning, f. p/. er. af-, ontlading, ƒ, 
Afkrceue, v, a, afeifchen, afvordcren. Afiosfe, v, a. een fchip ontladen. Van 
AfkrcBvning , c. pi, er. afeifching, f. hier Aflosning eller Udlosning, c, 
Afkynde, v. a, afkondigen, aflezen. AJluge , v. a. wieden, onkruid ont- 
Afkyfe, affkrcekke, v, a, affchrikken. trekken; van hier Aflugning, c. 
Afkysfe, V. a, afkusfen , Mcgkusfen. ylflukke , v, a. affchutten; al'Quiten, 
Afkcemme , v, a. afkammen, met AJlukke , n. pi. r. affchutfel, /?. 
den kam reinigen. Van hier AJIukning , c, pi. er, afüuiting, f, 
Afkcemmen eller Afkcemning , c. AJlure , aflifie , v, a. afloeren. 
Afköle, V. a, afkoelen; afkble fig, AJlyfe, (i Retten) v. a, afkondigen, 
zich afkoelen; van hier ^/X:ó7z/7g',c. AJlysning, c. pi. er. afkondiging,/. 
Aflaane , laane , v. a, afleenen. Aflcegge, v. a. afleggen, wegleggen j 
Ajlad , c. u. pi. aflaat , m. verge- ajlcegge en Eed, et Vidneshyrd, et 
ving van zonden ; erholde Ajlad ^ Befög , etc. eenen eed, eene ge- 
den aflaat bekomen of verkrijgen. tuigenis, een bezoek, enz. afle,2;-gen. 
Aflade , V. n, aflaten, ophouden. AJlcegger, c. pi. e. aflegger, m. 
Aflade,(etSkih)v.a.ü[\vn!itn,hi\rSL^lcn. Benne Viinfiok er en Aflcegger^ 
./^ac//2J«g-,c./)/.er.afladiug, ontlading,/'. deze wijnftok is een aflegger. 
ook Aflosning, Udlosning, c. AJlagning, c, pi, er, aflegging, ƒ. 
AJladsbref, n. pi. e. aflaatbrief, m. AJlcegs,gammeldags,adj. ouderwetsch. 
Ajlang, adj, langachtig, langwerpig. AJIoekke , iidlckkke , v. n. aflekken. 
AJlangrund , adj. langwerpigrond. ^a?re , f . a. afleeren. AflcereEnKun- 
Ajlede , V, a, afleiden. Van hier fien , iemand eene kunst aüeeren» 
Tordenajleder, c. afleider, waar- Aflceje, v. a. aflezen, afkondigen; van 
mede de blikfem afgeleid wordt. hier Aflcesning, Oploesning , c. 
AJledning, c. pi. er, afleiding, f. Ajla^sfe, p.a,aü:iden; iets van een' wa- 
AJlette , ajlöfte , v, a, afligten. gen afladen. Van hier Ajlcesning, c, 
Aflevere, v, a, afleveren, afgeven. Ajlvh , n. pi. u, afloop, m. des waters. 
Aflevering , c. pi, er. aflevering, f, A/löbe , lóbe af, u. a, & n. afloopen. 
Ajligge , V. n, afliggen; afgelegen Aföbsrende, c, pi. r. buis, goot,ƒ. 
zijn; ligge affides, verwijderd Aflöfte , v. a, afheffen, afligten. 
liggen. Van hier Afiggenhed , c. Ajlöftelfe , c. pi. r, afheffing , ƒ. 
Afliggende , affidesliggende, adj. af- Aflöfe , v. a, aflosfen, Ajlöfe En, 
gelegen, achterafgelegen, bezijden. iemand aflosfen, deszelfs plaats 
Aflig§enhedf CU. pi. afgelegenheid, /i vervangen. Van hier .(^yZö5nzn^,c, AFLÖ. AFPI. 8 AFPI. AFRE. 

jjjlosne, V. a, aflosfen. Aflösne en Ka- j4fpine , v, a. afknevelen , afporfen, 

non, een fiuk kanon aflosfen. Jlfplanke, v.a. met planken afdeelen, 

j4Jlöve , V. a. alLIaden, afbladeren. afTchulten; van hier^^(//?/a/z^/2i«g,c. 

ytfmaale, udmaale , v, a. afmeten. Afplukke, v. a, afplukken; van hier 

Afniaaling, c, pi. er, almeiing, ƒ. Afpluk, n. og Afplukning , c. 

Afinagf, c. u. pi. onmagt, f.falde i Afplyndre,udplyndre,v.a.T^\w\\Aex^x\, 

Afinagt , in oninagt vallen, y^/o/e, f. c. afploegen; teneindeploe- 
v^/wa/e, V. Q. affchilderen, afmalen. g^'n i ^•'»" hier AJplöjning , c. 
Afnialing, c. pi. er. affchildering, f, Afpolere, afblanke , v. a. afwrijven, 
Afmalke, v.a. Ö'/z, afmelkcn, ten einde polijficn ; van hier Afpolering, c, 

melken; \anh'wr Afraalkni>ig , c. Afpompe, af pofte , v, a. uitpoujpeu. 

Afmane, v. a. afmanen, afraden» Afpresfe, v. a, uilperfen, afperfen. 

Afmarue. v. a. afmergelen, uitmergelen. Afprutte^ f.o.afdingenjdoordingen den 

Afinafke, v. a. ontmaskeren, het masker gevraagden koopprijs vei'minderen. 

alligten; \i\n\ncv Afmoftining, c. Afprygle , v. a. afrosfen , afbenken. 

Afmafte, (om Skihe) v. a. ontmaften. Afprceg , n. pi. u. muntflag, fiem- 

Af matte , udmatte, v. a, afmatten. l)el, m. \An\\\vv Afprcegriing, c. 

Afmeje , v. a. afmaaijen, den akker Afproeke , v. a. afjiraten, afpreken. 

afmaaijen; van hier Af mej el fe, c. Afpiid/e, v. a. fchoon of rein 

Afmulne, v. n. afmolmen, vermolmen, maken; van hier Afpudsning, c. 

Afmcegtig, adj. onmagtig, magleloos. Afpoele, v. a, afpalen, met palen af- 

^/>«a?^/zif(?« , oJf. onmagtiglijk, zwak. fclieiden; van hier Afpaling, c. 

Af moegtighed, c. u. pi. oinua^iii^hoiti, f. Afqt^ift<-', v. a. de telgen afkappen. 

Afmoerke, v, o. afteekenen, afficken. Af [tuitte, v. «.afkorten; zekere fom 

. Afnönfire, monfire, v. a. inonfieren. In van cene rekening , enz. aftrekken. 

het bijzonder gebruikt men Afraahe , v. a. & n. afroe{>en. 

het \an krijgsvolk en zeelieden, ylfraade, fraraade , v. a. afraden. 

j^/>2o/7pt;,f'.ör.met de vingeren aftrekken, Afraadelfe , c. pi. r. afrading, f. 

j^/«örrff, f. «. door kluchten verkrijgen. Afraadne , v. //.wegrotten, afrol ten , 

Afnoppe, aftage Nopperne. v. a. door rotten afgefcheiden wor- 

ontnoppen , de noppen afrukken, den. Van hier Afraadnclfe , c. 

Af node , afti.'inge, v. a. afdwingen. Afrage ^ v. a, barbieren, baardfche- 

Afpakke, v.a. afpakken, onipakken, ven. afrage Höe, etc het ht)oi, enz. 

Afpasfe, V. a. afpasfen , afmeten, harken; van hier Afragning, c. 

Afpe/le, V, a. afpeilen, door peilen Afraje,v.n.\n\^rzzen, ten einde razen. 

vernemen; van hier Afpejling, c. ylfrafpe, v. a. & n, afraspen, met de 

Afperfe, v. o. afperfen ; door perfcn en rasp wegnemen, ten einde raspen. 

dwingen verkrijgen, afdwingen. Afregne , v. imperf, afregenen, 

Afpersning, c. pi. er. afperfing, ƒ. uitregenen, ten einde regenen. 

Afpidfke, V. a. geefelen, afrosfen. Afregne, v. a. afrekenen, aftrekken. 

Afpikke , V, a. afbikken. AJpikke en Afregning , c. pi. er, afrekening, ƒ". 

Steen, eenen fieen afbikken. Afre;fe, c.pl. u, aheïsf. Vor Afreife er 

>^///7///5, </. a. afpellen, pellen, doppen, beftemt , onze afreis is bepaald. 

afpluizen; vanhier Af pilling, c. Afrejfe , v. n, afreizen, wegreizen. AFRE. AFSI. 9 AFSI. AFSK. 

^ƒ^e72/^, f. o. zuiveren, van onreinheid Affie , v. a. doorzijgen, kleinzen, 

bevrijden ; van hier Jfrensning, c. Afjlge, v. a, afzeggen, afjige Kjendelf'e, 

^ƒ/•^//e,f,a.a^regtcn,a^^glen, betwaam het vonnis vellen of firijken» 

maken; van hier Jfrettelje, c. Affigte, v, a, doorziflen , met de zift 

Afride^ v. a. & n, afrijden, ^veg^ijden. zuiveren; van hicv Af/igtm'ng, c. 

Af rids, n. pl.u. {cheis, f. ontwerp, ?z. de Af/indig , ad;. & adf, uit-, onzinnig, 

ruwe afteekening der omlrekken, Afjindigen , adf. uit-, onzinniglijk. 

Afridfe^v. a. affchetfen, ontwerpen, Affindigked , c, w. 77/. uitzinnigheid, ƒ. 

eene fchets van iets maken. Aff/celet, dód, adj, ontziehl, allijvig. 

Afridsning , c. pï. er. affchetfing . ƒ. Af/koff'e , v, a. affchafFen , opheffen. 

Afriue, V. a. affcheuren, ontfchen- Affkaffelfs , c. pi. u. affchaffing , f. 

ren; van hier Afrii>ning , c. Af/kalle^ v. a. affchillen, de fchil 

Afroe , bortroe , v. a & ?i. afroeijen. afdoen; van hier Af/kalling, c. 

Afrulle, bortruUe, v, a. & n. afrollen. Afjkape, v.a. affchaven, affchrnhben. 

A f runde y v. a. afronden; behoorlijk Affkavnmg^ c. pi, er. affchrabfel , w, 

rond maken ; van hivr Afrimding,c. Afjked, c. u.pl. affGheid,72. forlnngefm 

Afru/ke , v.a. afpluizen , afrukken. Af Jked . z\\n affcheid verlangen. 

Afrufte , hortrufie , v, n. afi'oeften , Af/kede, af/kedige, v. a. affcheid geven, 

door roest afgefcheiden worden. Vanhier Af^edelfe,Af/kedigelfe,c. 

Afrj'dde, v.a. opruimen, ruimen, v,eg- Affk.edshreu, n. pi. e. affcheidbrief, m, 

ruimen; van hier Afrydning , c, Af/kedsmaaltid,n,pl.u.SLÏ{i:he[AniaA\,n, 

Afryge, v. n. uildampen, uilwafemen, Afjkedsord, -tale,-pas, -fiund^etc. 

^ƒ/-> H-e, ('. c. afrukken, met geweld af- Af/keje: , v. n. builenfporig zijn, 

trekken; van hier Af ryhning , c. Aj/kihe ^ v, a. affchepen ; van hier 

Afryfte,nedrj'fte,v. a. a{ii:hn(!iAen. Af- Afjkiber, m. og Af/kihning ^ c, 

ryfie Aaget , het juk affchudden, Af/kjenke , f . c. affchenken , uilfchen- 

^//-ö'ge, o/7'«%^'*'-«' ten einde fraok en, ken; van hier Af/kjenkning , c, 

Afrómme, v, a, ruimen, wegruimen. Af/k ikke , v. <7. afituren, afzenden. 

Affadle , n o, afzadelen, Affadle Afjkildre, afmale , v, a. affchilderen. 

en Ileji , een paard afzadelen. Affkjcere , affkcere , v, a. affnijden. 

./4//öw/e, f, <7. aflezen; vruchten, drui- Af/krab, n. 11, pi, affchraapfel , w, 

ven, enz. afnemen en verzamelen, ^//^/-«ie, f, o. affchrapen, affthrabben. 

Affat.i, Af fcetriing,c. pi. er, liïzeUin^, f, Af/krabning, c.pl.er. affchrabbing, ƒ» 

Affaue^v.a, afzagen. Affave en Green, Affkrifl, c,pl, er. affchrift, «. kopij, ƒ» 

eenen tak van eenen boom afzagen. Af/krive, v. a. affchrijven, uitfchiijven, 

Affavn, n, pi. u. vermisfing, f. Affkriver , m, pi. e. aïfchrijver, m. 

Affavning, c. pi. er, afzaging, f. Af/krii'ning,\'c. pi, er. Siï{ehvij\ini^, ƒ, 

Affej Ie, V. n. & a, afzeiien; door zeiien Af/krubbe, v, a. affchrobben , afboe- 

aïzonderen.IIanfeJledemifBou/pridf . nen ; van hier Affkrubning , r, 

af, hij zeilde mijnen boegfpriet af, ^yT^rwe, f.o.affchroeven, losfchroeven 

Affende, affkikke , v, a. afzenden, en afnemen; van hier. ^//Xrwen, c. 

Affendelfe, c. pi. r. afzending, f. Affkrak, Affky.c. u, pi. alTchrik, af- 

Affender , m, pi. e. afzender, m. Ve.er.m. Ilaue enAf/krcekfor Noget, 

Affides, adv. bezijden, ter zijde. eenen affchrik van iets hebben» 

A -j. AFSK. AFSM. 10 AFSM. AFST. Affkroekkey afkyfe, v, a, affchrikkrn. 
Af/krwkni7jg, c.pl,er, affchrikking, ƒ. 
Affkrcklle, V. a. affchillen. Affkroelle 

et Mhle , ecncn appel affchillen. 
Af/krcBlling, c. pi. er. affchilling , ƒ. 
Affkrawme , afkyfe, v. a. affchrikken. 
Afjkuffe, V. a. wegfchoffelcn , reini- 
gen; van hier Affkufning , c. 
Affkum, n, pi, u. gefpuis; fchuim, 77, 
AfA'umme , fkumme, v, a. affchuimen. 
Affkumning, c^ pi. er. affchuiming, ƒ. 
Afjkure, v.a. affchuren,fchoon maken. 
Af/kuring, c. pi, er. affchuring, f. 
Affky, c. u.pl. af fchuvv, m, affchmven, 77. 
Af/kyde, V. a. affchielen, Affkyde en Pi- 

fiol,etc.ecne pifiool,onz. affchieten, 
Affkydning , c. pL er, affchieling, ƒ. 
Affkye, v, a. affchmv tegen iets hebben. 
Affkyelig, ad), affchmve-, verfoeijelijk, 
Af/kyeligen , foelt , adi>. affchuwe- 

lijk, op eene affchuwelijke -wijze. 
Affkyelighed,c.pl.er,diiïc\myfc\\)k\ï€.iA.f. 
Afjkyeligt, ads,; op eene affchuwelijke 

wijze, verfoeijelijk , affchuwelijk. 
Af/kylle, V, a. affpoelen, door fpoe- 

len reinigen ; van hier AfykyUing,Ct 
Affkcefte, v.a. den fteel(van de bijl, enz.) 

afnemen; \3inh\ar Affkoeftning c, 
Affkcelle.v. a.&n. affchelferen, affchil- 

feren, met fchilfers afvallen. 
Affkoere , affkjcere, v. a, affnijden, 
Afjkcering , c. pi. er. affnijding , ƒ. 
Afflaae , v, a, afüaan , weigeren. 
Afjlag, 77.p/.«.afflag, m. weigering,/. 
Afjlihe, V, a. afüijpen , door flijpen 

wegnemen; van hk'V Af/lihning,c. 

Af/lide , iidflide, v. a, afllijten. 

Afflikke , V. a. aflikken , met de tong 

fchoonraaken; van hier Afflikning,c. 

Afjl'óre, v.a, ontfluijeren, den fluijer 

afdoen ; van hier Affïörelfe , c. 
Af/mag, c. u.pl. walg, f. afkeer, m. 
Affmagelig,affmagende, adj, walgelijk, 
AJfmtde, v. a, & n. afiraeden. Affmeltt , V. a, & n, affmelten. 
Affmeltning, c, pi. er, affmelting, ƒ. 
Afjmigre, i>, a, aftroonen , afvleijen, 
vleijende trachten te verkrijgen, 
Affmitte , affarue , v. n, afverwen, 
Affmöge, V. n. ten einde fmoken. 
Af f mor e, v, a.affmeren, SmóreEn dyg- 
tig af, iemand wakker affmeren« 
Affnakke, v, a, afpraten, afpreken, 
Affnit, n.pl, u, afdeeling,/". affnijdfel, n, 
Afjnitte, V, o, affnijden, affnoeijen, 
Affniftelfe, c, pi, r, affnijdfel, n» 
Affnitting, c. pi. er, affnijding, ƒ. 
Afjnore , v, a. met een fnoer af- 
meten , afperken of afdeelcn, 
Afjondre, v. a. afzonderen, affcheiden, 
Affondret, adj, & adv, afgezonderd, 
Affondring, c. pi. er, afzondering, f, 
Affone, udfone, v, a, afzoenen , ver- 
zoenen. Van hier Affoning, c, 
Affpade, V, a, affpitten met eene fpade, 
Affpare, f, a. ontfparen, fparen, 
Affparet, adj. ontfpaard , gefpaard, 
Affpiift , adj. afgefpijsd. Jeg har alt 
affpiifi, ik heb reeds afgefpijsd. 
Affpinde,v.a. &n. affpInnen,door fpin- 
nen afzonderen,ten einde fplnnen. 
Affpire, V, n. affpruiten , 7?^. oniftaan. 
Affpife , f. a. & n. affpijzen, 
Affplitte 1 frafplitte, v. a. affplijten. 
Affpole,v.a. fpoelen; garen, zijde, enz. 
op weversfj)oelen of fchietfpoelen 
winden; van hier Affpoling, c. 
Affpringe , v, rt, affpringen, Springa 
afHeften,\;m hetpaard affpringen. 
Affprungen,-fprunget, adj. aige(proii^eit. 
Affprcenge , u. a. doen fpringen , 
met geweld fpringen maken. 
Affpcende , f. a. ontgespen , losgespen, 
Affpcendig,affpoendftig,adj.vfederip3in- 
nig; van hier Affpoendftighed, c. 
Affpöle, affkylle, v, a. affpoelen. 
Afftaae , i>. a, affiaan, overlaten, af- 
fiand doen ; van hier Afftaatlpt^ c. AFST. AFSY. 11 AFSY. AFTE. 

Afflamme, v. n, affiammen, afkomfiig Affynke , f, a. & n, afzakken; n.iar 

zijn; van hier Afjiairirnelfe , c. beneden doen zakken, dieper 

Afjtamning, c. pi, u, afftamming, ƒ. maken; van hier Affynhüng, c, 

yj'/77ö7/f/.c./j/.tt.afïtand,m. Dealgelegen- Afspoelde, p.a. dooreene zeef reinigen. 

heid der cene plaats van de andere. Affcelge, v. a. ten einde verkoopen, 

Affied, adv, w'cs,. Löbe af/ied, vfcgloo- Affcenke, v, a. verdiepen, dieper 

pen; haj/e affted, ywi^haSiSieu, etc. maken; van hier Affankning, c. 

^^y?ec?iow7ne, (/. o. veroorzaken, baren. Affceite , p.a, afzetten; verkoopen; 

Af/iige, t'. n, affiijgen. StigeafVog- afdanken; van hier ^//cpf/eZ/è, c. 

nen, van den wagen affiijgen. Affcetning, c. pi. er. afzetting, f. 

Afftikke, v.a. affieken, met fieken Afjöd , n. u, pi. afziodfel , n. 

of graven afteekenen ; affiikke Afförge , v. n. ten einde treuren. 

en Z(?/>, e/c, eene legerplaats affie- Aftage, v, a, & n. afnemen. Van 

ten, enz. Van hier Afftikning, c. hier Aftogelfe, c. Aflagende, n, 

Afftorme, v, n. ten einde fiormen. ^//oHe, <^ o. afdanken, af fcheid geven. 

Affirajfe, v. a. affiraffen , firaffen. Aflakkelfe, c. pi. r. afdanking, ƒ. 

Afjtraffelfe, c. pi. r. afftraffing, ƒ. Aftakle , v. a. aftakelen, onttakelen. 

Afftrege, v. a. met firepen teekenen. Aftakling , c. pi. er, onttakeling, ƒ. 

Af/ireg det Papir for mig, fircep Aftakning , c, pi, er, afdanking, ƒ, 

dat papier eens voor mij. Aftale, c. pi. r. affpraak, ƒ. mon- 

Afftride, v. a, & n. afftiijden, ten einde delinge overeenkomst uf verdrag. 

firijden; van hier Affiriden, c. Aftale, v. a, affpreken. AflaleNoget 

Afjiryge, v. a. afftrijken ; affiryge TnecfjEw, iets metiemand affpreken. 

Kornmaalet , de korenmaat af- Aftappe, udfappe, v, a. aftappen. af~ 

firijken; vanhier Affirjgning^c. tappe Viin, etc. wijn, enz. af- 

Affiubhe , p. a. eene fiomp afbouwen. tappen. Van hier Aflapning , c. 

Afftudfe, p, a. affnoeijen, affnijden. Aftegne, p. a, afteekenen, aflxrlden. 

Affiumpe, p, a. afhakken, korter Aftegning ^ c, pi. er. afteckeniug , ĥ 

maken; van hier Afftumpning, c. Aften, c,pl, er, avond, m. mod Aften, 

Afftyrte, p. a. & n. affiorten, ploffen. tegen wond; i Aften, van avond. 

Affiöbe, p, a. afgieten, door gieten Aftenhakke, c. pi. r, vledermuis , f, 

albeclden; \aiihicr Af Jtöbning, c, Aftenbejög , n. pi. u. avondbezoek, n, 

Affiöde, V, a. affiooten. Van hier Aflenbön, c. pi. ner, avondgebed, n, 

Affiöder, m. og Affibdning, c, Aftendug , c. u. pi, avonddauw, m, 

AJfiöpe,^p, a, afitoffen, bet fiof af- Aftenfóde, c, u. pi. avondkost, m, 

Aegen; van hier Afftöpning , c. Aftenklokke, c. pi. r, bet luiden vari 

Affuge, udfuge , p. a, afzuigen, uit- eene klok, wen de avond nabij is. 

zuigen; van bier Affugning, c, Aftenkulde , c. u, pi, avondkoudc, ƒ. 

Affvale, afkale , p. a, & r. afkoelen, Aftenluft, c. u, pi. avondlucht, f, 

Affvide, affuie, p. a. afzengen. Aflenmufik, c, u, pi, avondmuzijk, yi 

Affvcarge , p. a. alzweren, verza- ^yVen/>/c/TOe, c. ƒ)/. r. advondpfalm, w» 

ken, met eenen eed verwerpen. Aftenregn, c. u, pi, avondregen, m. 

,'l/'/3^Y/e, o/ïo^e, f. ü. afzieden, afkoken. Aftenfkumring, c, pi. er, avondfche- 

Affydning , c. pi. er, ailtoking, f. mering, ƒ. of fchemeravond , m. AFTE. AFTR. 12 AFTR. AFVI. 

Aftenf(iiig.c.pl.e,tL\()wtlz:xïi^.m,-\\.i:iïyn, Ajtrcehke , v. a, aftrekken, afkorten. 

Aftenjlwïe^ c. pi. r. avondfchool , f. Aflrahiing, c, pi, er. aftrekking, f, 

Afteiishoft, c. u. pi. avondkost, m, Aftroenge, v. a, afdringcn. Han 

Aftensmaaltid, n. pi. er. a\ ondmaal, n, trangte mig af Boenken , hij 

Aftensmad , c, u, pi. avondeten, n. drang mij van de bank af. 

Aftenfplfe ^ c. pi. u. avondfpijs, f. Aftufke^ v, a. afruilen. Erholde ved 

Afien/IJer?ie,c, pi, it. a.\onó£tütr,-ücr, f, at tiijke , door ruilen bekomen. 

Aftert/iund, c, pi. e. avondfiond, m. -^P^^nge , v. a. afdwingen, afperfen. 

Aftensvarjel^c.u.pl. Eene geregtelijke ■^P'^ifl'^-, afirette , v. a, afitrijden. 

daging om, binnen vier en twintig Afti.-atte , afuafke, v, a, afwasfchen» 

uren, voor het regt te verfchijnen. Aftcekke , v, a. het dak afnemen, 

Aftentid, c, pi. u. avondlijd, m. AftcBÜe, u. a. aftellen; aftoelleTengey 

Aftentime, c. pi, r. avonduur, n, geld aftellen ; van hier ^//^ZAn^, c. 

Aftenvandring , c. pi. er. avondwan- Aftar/ke , v, a. afdorfchen , uitdor- 

deling,/. M-andeling bij den avond. fchen , om het zaad daaruit te 

Aftenvind ^ c. pi, e. avondwind, m. krijgen. \auh\eY Aflcerfkning^ c» 

Aftjene, v. ö. zijne fchuld met dienen Aftömme , v. a. ledigen, ontledigen. 

afdoen; van hier Aftjening, c. Af torre, v. a. afdroogen; aflörrefme 

Afligge, afbetle, p, a, afbedelen. Taarer , zijne tranen afdroogen. 

Aftinge, V, a, afdingen; door dingen Afuandre, v,n, weggaan, afwandelen. 

den gevraagden koopprijs ver- Afvafke, af toe, p. a. afwasfchen. 

minderen; \anhïn- Afting72i??g,c. Afpafkning, c. pi. er. afwasfcbing, ƒ. 

Aftinget, adj. afgedongen, gedongen, -^f'^^h c./'/. -veje. afweg, m.fig. zW\\- 

Aftnes, V. imperf. dei aftnes elhr ting van het pad der deugd, enz. 

hliver Aften, het wordt avond. Af veje, v. a, afwegen; door wegen 

Af toe, V. ö, afwasfchen, met water rei- afzonderen; van hier Afi^ejning,c, 

nigen; van hier Aftoelfe, c, Afuejs , adp, bezijden den weg. 

Aftog, n, Afmarfeh, c, u. pi, aiiof^i,m. Af pende , v, a. afwenden, verhin- 

Aftrille, V. a. & n. wegkruijen , al deren; van hier Afpendelfe , c. 

kruijende wegvoeren; afrollen. Afpexle, ompexle, f, a.&n, afy/isfehny 

Aftrin, n.pl, u, aftred, m. eene plaats wisfelen; van hier Afvexling, c. 

waar men van de hoogte treedt. -^f^^S^ •> ^' ^« afwijken, afdeinzen. 

Aftrodfe, V, a, door trotfen krijgen. Afvigelfe, c, pi, r, afwijking, ƒ. 

Aftrue, V, c. door dreiging krijgen. Afviisning , c. pi. er. afwijzing, ƒ, 

■Aftrygle, aftigge, v. a. aftroggelen. Afvikle, v, a. afwikkelen, ontwik- 

^//^n'l-, 7z. /;/,M, afdruk, Tw.afdrukfel, «. kelen; van hier Afpikling, c, 

Aftrykke, v, a, afdrukken, drukken. Af pinde, v, a. afwinden. Garen, zij- 

A f trykke iVox, in was üidralkken, de, een kluwen, enz, afwinden. 

Aflrykning, c. pi, er, afdrukking, ƒ. Afvinde, frapinde, p, a, afwinnen. 

Aftrwde, p, c, & n, aftreden, af- Afpippe , f. a. & n. afwippen. 

ftijgen. Aftroede en Havegang, Afpife, v, a. afwijzen ; afflaan. Van 

een pad in den tuin aftreden, hier Afpifer og Afpiisning, c, 

Aflrcedelfe , c, pi. r. aftreding, f. Afpifke, v. a, afwisfchen, door 

Aftroek, n, u. pi. aftrek, m. vertier, n, wisfchen wegdoen of reinigen. AFVI. AGTE. 13 AGTE. ALEN. 

Afvijkning, c. pi. er. afwisfcliing, ƒ. Agterfcjl, n, pL u. achtcrzeil, «. 

Affride, f. o. afwringen , afdraai jen. Agter/kib , n. pi, u. achlerfcliip , «. 

Afvcehne , u. a, ontwapenen, flaLen. achterfte gedeelte van een fchip. 

Affcelie, f, o, afwentelen, afrollen. Aglerfpeil, n. pi. e. achtereinde, n. 

Afvcanne, v. a. afwennen; afvoenne het achtereinde van een fchip. 

et Barn, een kind van de borst Agterftapn, c, pi. e. achterfieven, m. 

afwennen; xanhicr Af poennelfe,c. Agterud, til agters , adu. achteruit. 

Afu'CBrge, V. a. afweren, verhinderen. ^^//'«o^iVe//^, c. «./;/. oplettendheid,/! 

Afi'Oergelfe , c. pi. r. afwering, ƒ. Agtpacgii^ende, adj, & adu, OTii\i'lW-ndi, 

AfcBde , V, a. afelen , afknagen, Agtpaagiuenhed,c.u.pl,o^\eil^xïè\iviA,ft 

AJöfe, V. a, met een fchepvat af- Agfforn , forfigtig, adj. achtzaam. 

fcheppen ; van \\\g.v Afösning , c. Agtfomhed, c. u, pi. achfzaamheid,/. 

Agatj c. pi. er. agaat, n. agaatfteen, m. Agtt^cerdig, cerucerdig, adj, achtbaar. 

Age , V, a, & n. in wagen varen Agurke , c. pi. r. komkommer, m, 

of rijden, op wagenen vervoeren, _/f£fz/rie/>óe, «.«./?/. konikommerzaad,«. 

Ager, c. pi. Agre. akker, m, ook hel Ah! int er j. aai! ach! o! och! 

gene dat op den akker wast. Ahorn, Vattirk, c, pi. n, ahorn, 7», 

Agerdyrker , ?n, pi. e. akkerman, m. Ahme, c. pi. Ahmer, aam, n. 

Agerdyrhiing , c. u. pi, akkerbouw, ot. Ahner, (c. pZ.) adellijke voorvaders,^/. 

Agerfure , c. pi, r. akkervore, ƒ. Ak ! interj. ach! o! och! helaas! 

■^S^''SF^dfel , c. u. pi. akkermist, m. Akehje, c. pl.r. akelei,/, eene bloem, 

Agerhyrde, m. pi. r. veldwachter, vi. Al, alt, pi, allé, adj. al, alle. Al 

Agerhöne, c, pi. -höns. patrijs, m. Verden, al de wereld; alle Men- 

Agerjord, c, pi. er. akkerland, n, nefker , al de, of alle menfchen. 

Agerl:aal,c.u. pi. wUdc kool, rakette,/. Alabafi, c. u, pi. albast, albaster, n. 

Agerland , n. jt, pi. akkerland, n. Alant,Alantrod,c.pl,te.i\]sntworle],m, 

Agermaaler, m. pi. e. akkermefer, m. Alarm, Tummul, c. u. pi, alarm, m. 

Agermuus, c, pi. u, veldmuis, ƒ. Alarmklohhe , c. pi. r. alarmklok, f, 

Agern , c. pi. er. aker, eikel, m. Alhue, c. pi. r, elboog , elleboog, m. 

Agerreen, c, pi, er. greb, greppel,/. Alchymie, c. u. pi. goudmakerij, /. 

Agn, n. u. pi. lokaas, visch-lokfel, n. Alchymiji, m. pi, er. goudmaker, m, 

Agt, c, u, pi. acht, f. oogmerk, n, Aldcles, adif. volftreklelijk, ganscb, 

^"g^f'g ^ ^gf, zich in acht nemen. Alder, c. pi, e. oudheid,/, ouderdom, m, 

Agthar , agtucerdig, adj. achtbaar. ee.\i\\,f. Guld-,Söh--, Jernalderen, 

Agtbarhed , c. u. pi, achtbaarheid,/. de goude, zilvere, ijzere eeuw. 

Agte , f . c. achten, eeren ; oordeclen, Alderdom, c. u. pi. ouderdom, m. 

Agtelfe^ c. u. pi. achting,/, aanzien, n, Alderfiegen, adj. bejaard, grijs, oud. En 

Agter, prcep. achter, het tegenge- alderfiegen Majid , een grijsaard. 

fielde \an for ; ook hag , lagen. Aldrende , adj, oudelijk, oudachtig. 

Agterdeel, c, pi. -dele. achterdeel, n, Aldrig , adi\ nooit , nimmermeer. 

Agterende, c. pi. r. achtereinde, n. Alen, c. pi. u. el, elle; ellemaat, /. 

Agterflag, n, pi. u, achtervlag, /. Alene , adj. & adt.\ alleen, alleenig. 

Agterkajiel, n.pl. -Ier, achterkafieel, n. Alenefte, adj. & adu. alleen, alleenlijk. 

Agterlig, hagen, adj, & adv. 3^Q)i\\.Kxy\\V, Alenniaal, n. u. 77/. ellemaat , /. ALEN. ALME. 14 ALME. ALTI. Alenviis , adi^. bij de elle. Scelga 
alenviis, bij de elle verkoopen. 

Alf , c. pi. er. aardmannelje, n. 

Alfader, Alherren, m. u. pi. God, Tn. 
de Allcrhoogfie , de Algoede. 

Alfarvej, c. pi. -vejë. heerbaan, ƒ. 

Algebra, c. u, pi. fielkunst, algebra, f. Almeenhed , c. u. pi. algemeenheid, f. 
Almeennjttig, adj. volknut, volksnut. 
Almeenvel , n. u. pi. gemeenebest, n. 
het algemeene best ot" belang. 
Ahnefroee, n. pi, r. olmboora , m, 
Almindelig, adj. algemeen, gemeen. 
Alinindeligen , adv. in 't algemeen. Al^od,adj. algoed, algoede. Dit wordt Almindeliglied,c,u.pl.a\^emeexiheid,ft 
alleenlijk van God gebruikt. Almitiding, Alminning , c.pl. er, ge- Den algode Gud , de algoede 
God-, van hier Algodked , c. 

Alhoue, c. pi. r. alkoof, alkove, ƒ. 

Allarm, zie Alarm, c. u. pi. alarm, m. meente, eene gemcene weide, ƒ. 

AlmiJJe, c. pi. r, aalmoes, /. eene vrij- 
willige gift aan behoeftigen, 

Ahniffedeler, m. pi. e. aalmoezenier, m. Allee, c. pi. r, laan, ƒ. wandeldreef AlmiJJelem,Fattiglem,m.&f.pl.-lemmer. 

wederzijds met boomen beplant. aalmoezeniersarnien , m, & f. pi. 
Allehaande, adj. allerhande, allerlei, ^//raz^e, c./jZ. r. gepeupel,/?, lieden die in 
AUehaande, n. u. pi. piement, m. eene kerk, of elders verzamelen. 
Allehelgen,Allehelgensdag,c.u.pl. den Almuefnah , c. u. pi. volkspraalje, n, 
fnrfle Nooemher. allerheiligen, jn, Alma'gtig,adj.& adv.a\m3i%i\^,s^xaa^- 
,AllerhedJi, oc?/. ö* ccfc allerbest, best. iiglijk. YanhiRT Almoegtighed,c. 
Allerchrifteligfie,adi.Merc\irifxe:Vi]k&Q. Aloë, c. Aloetroee, n, pi. r. aloë, f. 

Hans allerchrifteligfie Majcficet, Alphahet , n.pl. er. abé, alphabet, n. zijne allcrchriftelijkfte INIajefieit. 
Allerhöjefte, adj. allrrhoogfte. Dit 

wordt alleen van God gebruikt. 
Allerljcerefle , adj. & adu. allerlietst. 
Allerftörfi, -ftörpe, adj. allergrootfie. 
Allerede, adv. aireede, alreeds, al. 
Allejammsn, alfammen, adj. allegaar. 
Allejlags, aljlags , adj. allerlei, -bande. 
AUefteds, oueralt , adi^. allerwegen. 
AllefiedsnoervcÈrelfe , c. u. pi. o\er- Alraadendc , adj. almogend, -magtig. 

Aljeende^ adj. alziend. Jntet er fkjult 
for hans alfeendeöje, nicls is ver- 
borgen voor zijne alziende oogen. 

Alfkens, allehaande, -Jlags, ac//.allerlei. 

AlJIags, al t/la gs, allejlags, adj. aller- 
hande , allerlei, allei-lei foorten. 

Alt, adj, a.]. alt tilfammen, al tezamen. 

Ah , n. u. pi' al , w. het geheel , n. 

Alter, n, pi. e. altaar, outaar, outer, n. altcgcn-,alümtegenwoordigheid, ƒ. Allerhog, c. pi. -hoger, altaarboek, n. Alleftedsnoerucerende, adj. alomtegen- 
woordig eller overal tegenwoordig. 
Allevegne , adu. allerwegen, overal. 
All i gevel, adv. evenwel , echter. 
Allike, c.pl. r, kamv, ƒ. zekere vogel. 
Allun, zie Alun, c. u, pi. aluin, m. 
Alm, Elm, y^lm, c. pi. e. olm, m. 
Ahnagt, c. u. pi. almagt ƒ. Gods almagt. 
Almanak, c. pi. -Jcer. almanak, ra. 
Almeen, almindelig, adj. algemeen. 
Almeenaand, c, u. pi. volksgeest, ra. Aller dag, c. pi. e. altaardoek, ra. 
Altergang, c. pi. u. communie, ƒ♦ 
Alferkloede, n. pi. r. altaarkleed, n, 
Alterlys , n, pi. u. altaarkaars, f.. 
Altertavle, c. pi. r. altaarftuk, n. het 
fchilderwei'k boven het altaar. 
Alterens Sacramente, n. u. pi. avond- 
maal, het heilige avondmaal, n. 
Alt for meget, adj. & adv. al te veel, 
Allid, adv. altijd, altoos; aeker- 
lijk; geduriglijki ten ininfte. ALTI. ANAT. 15 ANAT. ANFÖ. Alting, (uden art.) alles, al. Alting 
fynea mig imod, alles fchijnt 
zich tegen mij te vcrzelten, 

Alun , c. u, pi, aluin , m, zekere 
bergfiof; vanhier Alunshand/ker. 

Alfidende, adj, alwetend, Den alvi- 
dende Gud , de ahvetende God. 

Alvidenhed, c, u, pi. alwetendheid, f, 

Aluiis, adjt alwijs, als God alleen. 

Aluiished, c, u, pi. alwijsheid, ƒ. 

Alvor, c, u, pi. ernst, m, for Ahor, 
in ernst;5pög' ogAli^or, jok en ernst. 

Alvorlig , adj, ernsthaltig, ernfiig. 

^/('or/z,§^tf7z,ac?f.ernfiig-,ernsthaftiglijk. 

Alvorlighed , c, n. pi. ernsthaftigheid, 
frnftigheid, /'.ernst, m. deftigheid^. 

Alvtslde, c. u. pi. almogendhcid, ƒ. 

Ahceldig, adj, almogend, almagtig. 

Amalgamere, v, a, vermengen, men- 
gen ; van hier Amalgamation , c, 

Amathyji, c, pi. er, amatistfieen, m. 

Amazone, Skjoldmöe,f.pl, r. amazonc.y. 

Amazondragt, c./?Z.m. amazonenkleed, n, 

Ambasfade, c, pi, r, gezantfchap, n. 

Ambasfadeur , m. j)l, er, gezant, m, 

Ambition, c, u, pi. eergierigheid, f, 

Ambol/ , c, pi. er, ara-, aanbeeld, n. 

Ambra , c. u. pi. ambergrijs , n, 

Ame , zie Ahme , c. pi. r. aam, n. 

Amindelfe , c. pi. r. gedenkteeken, n. 

Amme, f, pi, r. zoogfier, zoogvrouw, ƒ. 

Amme , v. a, zogen, amme et Barn, 
een kind de borst geven. 

Ammefiue , c. pi. r. kinderkamer,/". 

Amt, n. pi. er. ambt, baljuwfchap, n, 

Amtmand , m. pi, -moend, baljuw, jn, 

Amtmandfkab, n,pl. er. baljuwfchap, n, 

Amtsforvalter, m.pl, e. onderfchout, nz. 

Amtsme/ier, m. pi, e. gildemecfier, m, 

Amtftue , c. pi, r, ambtskantoor , n, 

An, prcep, aan. Hiermede worden 
vele werkwoorden zamengefield. 

Anatomere, fönderlemme, v. a. ontleden. 

Anatomie , c, u. pi. ontleedkunde , f. Anatomijk^ adj, & adv, ontleedkimdig. 
Anbefale, v, a, aanbevelen, aanprijzen. 
Anbefaling , c. pi. er. aanbeveling, ƒ. 
Anbelange, angaae, v. a. aanbelangen, 
Anbetroe , fortroe, v. a. aanbetrouwen. 
Anhinde , binde an , v. a, aanbinden. 
Anbringe, v.a, aanbrengen, melden ; van 

h'icr Anbringelfe, c. Anbringende,n. 
Anbrud, n, u, pi. aanbreken, n, Dagens 
^nirwrf, het aanbreken van dendasr. 
Anbrcekning , c, u, pi. aanbreking, f. 
And, c. pi. A^nder, eend./.eendvoge],m, 
Andagt, c, u, pi. aandagt, f. Bede med 

Andagt , met aandagt bidden. 
Andeel, c, pi, -dele. aandeel, n. 
Andehuns, n, pi. -hufe. eendenkooi, /i 
Andemad , c, u, ph eendenkroost , n. 
Anden, andet, pi, andre , adj, ander, 

andere ; for det andet, ten tweeden, 
Andendags,adj ,&adif. anderendaagsch, 

des anderendaags , dat iedei'en 
tweeden dag plaats heeft. ^-/«(/cTzt/ogs- 

feber, de anderendaagfche koorts. 
Andenjieds, adv, elders, ergens anders, 

op of in eene andere plaats, 
Anderledes, adj, & adr. anders» 
Andeceg, n, pi. u, eendenei, «» 
Andrag, Andragende , n, pi, r, mel- 
ding, ƒ. berigt, n. aanbrenging,/. 
Andrage, v, a, melden, berigten, 

aanmelden , te kennen geven. 
Andre, zie Anden, adj, ander, andere, 
Andrik,c.pl,l:er.^Yaard, woord, woerd. /w. 

het mannetje van eene eend» 
^«r7cF^/f^,a(//,aandachtig,godsdienstig. 
Anda-gtigen , adv, aandachtiglijk. 
Ando'gtighed, c.u.pl, aandachtigheid./. 
Aner , zie Ahner , (c. ƒ>/.) adellijke 

voorvaders, of voorouders, pi. 
Anfald, n, pi, u, aanval, m, aantasting,/". 
Anfalde, v, a. aanvallen, aanranden. 
Anfegte, frifte, v, a. aanvechten. 
Anfegtelje, c. pi, r, aanvechting,/. 
Anfóre j v, a, aanvoeren, opleiden. ANFÖ. ANIS. 16 ANKE. ANLÖ. 

An/orelft;,Anfdrfel,c.pl.er.aan\oer\Tig,f. Anke, (paa) v, a. klagen. Arike 

Anforer , m. pi. e. aanvoerder, m, ot'erwoife/, zich over iets beklagen. 

Arigaae, v. a. aang'aan, betreffen. Anke, Klcige, Taafale, c.pl, r. h.h^t,f, 

Angaaeiide, prcep. & adu. aangaande. Ankel, c. pi. Ankier. enkel, cï\\\:iVLuyf,m^ 

Angel, c.pl.Angler.an^v\, \ischani^el,7n. Anker, n. pi, e. anker, n. zeker maat 

.^«ofe^ew, «o?/', aangelegen, van belang. van vloeibare dingen. Et Anker 

Angelegen/ied,c.pl.u.aAngc]egcnhe.i(].f. Viin, etc. een anker wijn, enz. 

Angelike, c. u. pi. angelika , f. Van Anker, Skibsunker, n. pi, e. anker, n. 

hier Angelikerod, c. pi, -radder, Töj anker , Varpanker, etc, tuian- 

Angenem,hehagelig, adj. aangenaam. kei', werpanker , enz, kaft e , lette 

Anger, c. u. pi. berouw, leedwezen, n. Anker, het anker werpen, ligten. 

Angerfuld,angergi(^en,adJ,\o\ he.rouwt Ankerarm, c. pi, e. ankerarm, ra. 

Angerkjöb, n. u, pi. rouwkoop, ra. Ankerboje, c, pi, r, ankerboei, f, 

Angerlös , adj. zonder berouw. Van Ankerbund , c. pi. it, ankergrond, ra» 

h'wc angerlöft, adu.Angerlöshed,c, Ankergrund , c, pi, e, ankergrond, ra. 

./^rtge/?, c.pZ.M. angst,ra.benaauwdheid,/. Ankerhage , c, pi. r, ankerhaak, ra. 

Angeji, adj. angftig, bevreesd, bang. Ankerkloe , c. pi. -klöer, wem, ra. 

Angjelde , v, a. aangaan, betreffen, Ankerplada , c. pi, e. ankerplaats, f. 

Angiue, V, a. angevcn, aanklagen. Anker r in g ,, c, pi. e. ankerring, ra. 

Angiuelfe, c. pi, r. aangeving, ƒ. Anker fmed, ra. pi, e, ankerfmid, ra. 

.^;z^^ïfer,ra./^Z.e. aangever, verklikker,ra. Ankerfiok, c. pi. ke. ankerfiok, ra. 

Anglefnor, c. pi. -fnore. angellijn, f. Ankertallie, c, pi, r, ankertalie, f, 

AngleJtang,c,pl.-ficenger.an^e]roede.f. Ankertoif , n, pi. e. ankerlouw, Ji. 

Angre, v. a. & imperf, berouwen. JDct Anklage, v. a. aanklagen , betigten. 

angrer mig , het berouwt mij. Anklage, Anklagelfe,c. pl.r.aanWa^i,/, 

Angreb, n.pl. u.aan\a\,m. gjöreet An- Anklager, ra. pi. e. aanklager, ra. 

greb paa Tienden, eenen aanval op Anklager/ke , f. pi. r, aanklaagfier, f. 

den vijand doen; aantasting, ƒ. Ankomme, v, n. aankomen, naderen, 

Angrende,adj.& adv.heTQVCS'Axi^hexiA. Ankommen, adj. bedorven, rottig, 

Angribe, v, a. aangrijpexi, aantasten. An-, fretnkommen, adj. aangekomen, 

Angriber, ra. pi, e. aanvaller, ra. Anknmft, c, u, pi. aanVomsi, kivrnsi, f, 

Angrosndfe,tilgroendfe,adj,aan^renzen, Ankre, v. n. ankeren, het anker wer- 

Angji, zie Angefl, c. pi, u. an^st, ra. pen, het anker laten vallen. 

Anholde , v. a. aanhouden, vasthou- Ankring, c, pi. er, ankerwerping , ƒ1 

den, in beflag nemen. Van hier Ankjnde, forkynde, v. a, aanliundigen. 

Anholder , ra, og Anlioldelfe , c. Anledning , c. pi. er. aanleiding, 

AnhcengiggjÖre , v. a, anhcungiggjöre gelegenheid, kans,/, gemak, n, 

en Sa^ for Relten , een regt- Anliggende , n. pi, r, zaak, f, iets 

geding of regtzaak aanleggen. dat tot eene bezigheid verftrekt. 

Anhör, Paahör, n, u, pi, aanhooring, f, Anloeg,n.pl. u. aanleg,^, natuurlijke ge- 

Anh'óre , v. a, aanhooren, toehooren. fchiktheid of bekwaamheid tot iets. 

Anis, c. u, pi, anijs, ra. zeker gewas. Anlcegge , v, a, aanleggen, beginnen, 

Anisfröe, Aniskorn, n, u, pi. anijs- Anloegning , c, pi. er. aanlegging, /i 

zaad, n, het zaad van den anijs. Anlöb , Tillöb, n, pi, u. aanloop, ra. ANLÖ. ANSK. 17 ANSK. ANSifi. 

Jtnlöbe, rt a. fj n. aanloopen. Anjkyde , v. a, & n, aanfchfctcn, 

Anmasfe Jig, v. r. zich aanmatigen. Aiijlaae , v. a, aanHaan , berekenen. 

Anmasfelfe , c. pi. r. aanmatiging,/. Aiijlag , n, pi, u, aanilag, toeleg, m, 

AnmeMe, v, a, aanmelden, aankondi- Aitfpore, v, a, aanlporen , aandrijven. 

gon; van hier Anmeldclfe, c. Arifpordfe , c, pi. r, aanfporing, ƒ. 

Anmode , f. <2. verzoeken , heliefdelijk Ajtfpande y f, c, aanfpannen , in- 

eifchen-, -vSin Iner Anmodning, c. ^^^'^^^'Q.^anfpcendealleJineKrcBf- 

Anmozrhe , bemcbrke, v, o. aanmerken. 'er, alle zijne krachten infpannen. 

Anmcerkning, c, pi, er, aanmerking,/ Anfiaae, v. n, aanfjaan, pasfen, voegen. 

Annamme, v, a. ontvangen, beko- <^el ^^'fi^'cierdigil:ke^dsi\,v)ü5iuï\'n'i. 

men; van hier Annammelfe, c, -«^/^y/ü://, c. p/, <?r,tueite], m. fchikking, / 

Annexkirhe , c. pi, r, eene kerk, die -^«/'^'^^j '^^ "• y^* bouding,/ uitfiel, n. 

ergens toe behoort, ook An- Ajiftifle, v, a, aanfiichten, aanregten. 

nexfogn^ n. Annexgaard, c, enz, Anfdfter, m, pi. e, aanfiichter, m, 

Anordne, v, a, verordenen, gebieden, Anfiihhe, p, a. aanfieken , ontfteken. 

bevelen, inrigtcn , vaslfiellen. ^"Z'^^^' *'• '^^ <&" r, aanficllen; anfiille 

Anordning, c. pi. er, verordening, ƒ. Jig dum , zich gekkelijk aanftellcn. 

Anpriisnirig, c. pi. er. aanprijzing, ƒ. Anftrenge^ anfpcendc^ v, a, infpannen. 

Anprife, anbefale , v. a, aanprijzen. Anfir engel fe, c, pi, r, infpaiining, f, 

Anraab, Tilraab, n.pl.u.aaïiruvp'iD^, f, Anpryge, v. a. be-, aanltrijken. 

Anraabe, tilraabe , v. a, aanroepen. Anftrygning, c, p/. er. aauftrijking, ƒ. 

Anretning , c, pi. er. aanregling, f, Anftrëg, «. /jZ. w. fchijn, ttz. blanketfel, 

Anrette, v. a. aanreiflen, opdisfchen ; fchijnfcl,^. uitwendige verlooning» 

item bedrijven, begaan, plegen. Anjiunde, til/Iunde, v. n. naderen, 

AnrÖre , beróre , v, a, aanroeren. An- , iilfiundende , adj. aanfiaande. 

Anfats, c, zie Anlct-g, n.pl. u. aan'eg, m. Anfiandig,adj. vvelftaand, welvoegclijk, 

Anfeelig, adj. aanzienlijk, achtbaar. An/lcendigen. adu',v,ii\\op^Q]\jVi,^vpast. 

Anfeelfe,c.ii.pl. aaiizivTï,n. i:nj]land af Anflorndiglied, c, it, pi, welvoegtlijk- 

Anfeelfe, een man van aanzien, haiA, f, for Anjloendigheds Shyld, 

^«/t'enc/e, 77.«./)/, fchijn,77z, aanfchijn, 77. om welftaans wil, welfiaanshalve. 

Anfejle, v, n. aanzeilen, aanbeeren. Anftöd, n, pi, u, aanfioot, aanval, 772. 

Anfige ^ tilfige, v, a. aanzeggen, ^7«/?oc?eZ?g-, cff/, aanfioolelijk, ergerlijk. 

Anfigt, n. pi. er. aangezigt, gelaat, 7z. Anfcödelighnd , c, aanfiootelijkheid, ƒ, 

Anjigtsjarve , c. u. pi, de verw of An/iöds/ieen,c,pl,-yiene,£teen des aan- 

kleur van 't aangezigt of gelaat. fioots, 772. belet, tz. verhindering,/, 

Anfigtstrailc,n,pl, u, trek van 't gelaat. Anfvar, tz, u, pi. verantwoording, ƒ, 

Anjiüfe, c,pl,r, an&]o\is, f, (Uden Sild.) Anfvare , v, c, verantwoorden, 

Anjkaffe, forfkaffe, v. a, aanfchaffen, Anfi^arlig , adj, verantwoordelijk. 

An/kaffelfe , c. pi. r. aanfchaffmg, ƒ. Anfuarlighed, c, u, pi, verantwoor- 

An/krig, n, pi. u, aanichreeuwen, 77. delijkheid , verantwoording, ƒ. 

An/kriue, -tegne , v, a, aanfchrijven, Anfcetning, c, pi, er, aanzetting, f, 

Anjkriuning, c. pi, er. aan{c\iv'i)\'m^, f, Anfcatte, v, a, aanzetten, beftemmen, 

An/kue , V, a. aanfchouwen , zien, vastfiellen , waarderen , fchatten, 

Anfkuelje, c, pi, r, aanfchouw, m, Anfattelfe, c. pi. r, aanfielling, /. 

B ANSÖ. APRI. 18 APRI. ARMH. Anfiige, f. a, aanzoelcen, jinfóge om 
et Einbede , naar een ambt fiaan. 
Anfóger, m, pi. e, ver-, aanzoekcr, m. 
Anfógning, c. pi. er, aanzoek, n. bede,/. 
Antage, v, a. aannemen, gelooven. 
Aiilagelig^ gyldig, adj, aannemelijk. 
^«/öi^eZ%/iö<:^,c,z<.yj/.aannemelijkhcid,/, 
Antagelfe, c. ii, pL aanneming, f, 
Antager , Acceptant , m, u. pi. aan- 
nemer, m, van een' wisfelbriel*. 
Anlal, n. u. pi. aantal, n, groot getal. 
Antajie, v. a. aantafben, aangrijpen. 
Antajtelfe , c, pi.. /•. aantafiing, f.. 
Antegne, u. a, aanteekencn, aanfchrij- 
ven i opfchrijven, opteekenen, 
Antegne Ife , c. pi. r. aanteekening, ƒ, 
Antegning, c. pi. er, aanteekening, f, 
Anfog, n. Anmarfch, c, u. pi. aantogt, m, 
Antrcede,til-,fremtra:de^ v, a.&n. aan- 
treden ; van hier AntrcBdelfe, c. 
Antrcejfe, v, a. aantreffen, vinden, 
ontmoeten; van hier Antrwffelfe, c. 
Antforde, overantporde, v.a, overgeven, 
Antcende , v. a, aanfieken, ontfieken. 
Antoendelfe , e. pi. r, ontfteking, f. 
AntcBndelig, adj. brand-, onlfieekbaar. 
Anuende , f, a. toepasfen, gebruiken. 
Anvendelig^ adj. toepasfelijk,bruikbaar. 
Anvendelfe y c, ph r. toejiasfing, ƒ. 
Aufiisning , c, pi. er, aanwijzing; 
handleiding, f. voorfchrilt, tz» 
Anvije , V, a, aanwijzen , aantoonen. 
Apoplexie , c, u. pi, geraaklheid , ƒ♦ 
Apo/iat, m, pi, er. afvallig, afvallige, m, 
Apoftel , m, pi, Apojtler, apostel , m, 
Apojloli/k, adj, & adv, apostolisch. 
Apotheic, n, pi, er. apotheek, f. 
Apotheker^ m, pi, e, apotheker, m. 
Appellant, in, pi. er, een, die zich 
op eenen hoogeren regter beroept, 
Appillere , v, a, appelleren, zich op 
eene hoogere vierfcbaar beroepen. 
Appetil, Madlyft, c, u, pi, eetlust, f. 
April, c, u, pi, april, m, grasmaand, yi Aprilnar, m, pi. re, iemand, dien men 
op den eerften april zoekt te fop- 
pen , of voor den gek te houden, 
Apriluejr, n, u. pi, ongefiadig weer, n, 
Apri-, Ahriküs, c, pi. er. abrikoos, m. 
Ar, n, pi, u, lidteeken, likteeken, ??. 
Arhejde, n, pi. r, arbeid, m, werk, ??, 
Arhejde, v, a. & n, arbeiden, werken, 
Arbejder , m. pi. e, arbeider, m, 
Arbejder/ke, f, pi, r, arbeidfter, f. 
Arhejdsanjialt , c. pi, er, werkhuis , r., 
Arbejdsdag, c, pi, e. werkdag, m. 
Jrbejdsfolk, [m.pl.) arbeidslieden ,m.pl. 
Arbejdsfór, adj. tot arbeid bekwaam, 
fterk ; van hier Arbejdsfórhed , c. 
Arbejdshuus , n. pi, -hufe. werkhuis, n, 
Arbejdskarl, m. pi. e. werkknecht, m» 
Arbejdslön , c, u. pi. arbeidsloon , m» 
Arbe/dsmand,m.pI,-foli:.arheidsman,mt 
Arbejdfom, adj, arbeidzaam, vlijtig» 
Arbejdfomhed, c.u.pl. arbeidzaamheid,/^ 
Arhejdjomt, adt/, werk-, arbeidzaamlijk» 
Arbcjdspenge , (c. ƒ>/,) arbeidsloon. m„ 
Arbejdslime, c, pi, r, arbeidstijd, m» 
Architekt, m, pi, er, bouwmeefter. Tra» 
Archiv , n. pi, er, archief, n, 
Aret, zie Arret, adj. vol lidteekens, 
Arg , ondf Jlem, , adj, arg, erg. 
Ar gelift, c. u. pi, argelist, f. 
Ar gelift ig, trcedfti, adj. argelistig. 
Ar ie, Vife , c. pi. r, gezang, n. 
Arildstid, f ra Arildstid, adv, van ouds. 
Ark, c. pi. e. ark, f. de ark van Noah. 
Pagtens Ark, c. verbondskist, ƒ. 
Ark, (Papir) n, pi. u. vel, n, vieren- 
twintigfie deel van een boek papier. 
Arm, adj. arm, behoeftig, nooddruftig. 
Arm, c.pl e. arm, m. Modtage med aabne 
Arme, met opene armen ontvangen. 
Armbaand, n, pi, u. armband, m. 
Armheen, n. pi, u. armpijp, f,, 
Armfuld, c, pi. u. armvol, vadem, to» 
Armhul, n. pi. -Ier, okfel, m, hoUig- 
heid ouder den arm ; ooVArmhule, e. ARMP, ARVE. ID ARVE. ASPA. Armod, c, u, pi, armoede, ƒ. Komme i 
Armod , in armoede vervallen. 
Armpibs , c, pi, r. armpijp , f, 
Armring , c, pi, -ringe. armring, tti, 
ArmJkinne^c.pl,r.(tilHarni/k):ivni&vik,Ti, 
Arne , c, pi, r, haard, m. eene plaats, 
■waarop men het vuur fiookt. 
Arnejted, n, pi, er. haardfiede, f, 
Arpe,c.u,pl, danwworm, /«. zekere uit- 
flag aan 't voorhoofd der kinderen. 
Arrah, c. u, pi, arak, m. indiaansch, 
uitrijs gedefiilleerde LrandeNvijn. 
Arre/I, c.pl, er. arrest, gevangenhuis, n. 
gevangenis, hechtenis, f. beflag, n, 
Arre/rant, to. ƒ>/. er. een ge\angene, m. 
Arrejiantinde, f. pi. r.eene gevangene,/. 
Arrejrere , v, a, arrefieren, in beflag 
nemen, in hechtenis nemen. 
Van hier Arrejiforretning , c, 
Arreftering , c, pi. er, hechtenis, f. 
Arrejiforvarer , m. pi. e. cipier , m, 
Arrejihuus , n, pi. -hufe. kerker, m. 
Arret, adj. geteekend met lidteekenen. 
Arrig, adj. gram, grimmig, toornig. 
Arrigen^adv.Xoovm^-, grammoediglijk. 
Arrighed, c. u. pi. grammoedigheid, f. 
Ars, c.p/.e.aars,?ra.hetachtcrfie,Vanhier 
Arsbalde, Rumpebalde, c.pl. r. h\\,f. 
Arfenih , c. u. pi, rottenkruid , n. 
Art, c. pi, er. aard, m, flag, n, foort,yi 
Arte, V. r, aarden. Et Barn, fom arter 
Jlg vel, een kind, dat wel aardt. 
^r?z^,c(i/,aardig,beleefd,heusch,dienst- 
vaardig; van hier Artighed, c. 
Artikel, c, pi, Artikler. artikel , item 
lidwoord of gefchlachtwoord, n, 
Artikelsbreu, n, pi. e. artikelbrief, vu 
Artillerie, n.pl. u. artillerij.y. gefchut,??. 
Artifkok , c. pi. -/kokker, artisjok , ƒ^ 
Arf, c.pl. e. erfenis, f. erf, erfdeel, n. 
Arife , V. a, & n, erven , door erfe- 
nis verkrijgen, of iemand toevallen. 
Arveadel , c. u. pi, erfelijk adel, m, 
Arveafgift , c. pi, er. crfcijns , f. Arpehegravelfe , c. pi. r, erfgraf, n. 
dr toedeel, c, pi. -dele, erfdeel, n. 
Aruefiende , m. pi, r, erfvijand, m. 
Arvefiendjkab, n.pl.u, erfvijandfchap,». 
Aruefdlge , c. pi. r, opvolging, f. 
Aruegang, cpl, e, opvolging in deerfe- 
'n\s,Oo\iAri'efdIge,Arfegangsmaade,c, 
Ari>eherre,-konge, m,pl, r, erfkoning,/». 
Aruelader , m. pi. e. Een die zijnen 
erfgenamen, wat nageladen heeft. 
Arveland , n. pi, e* erfland, n, 
Arvelehn , 77. pi. u, erfleen , /»» 
Ari'elig, adj, erfelijk, dal geërfd wordt. 
Ari'clod, c, pi. -lodder , erfdeel , n, 
Ari.-elös,adj, éT\e-,crüoos,Arfelöfe 31id~ 
Ier, middelen zonder erfgenamen, 
Arvemidler , (n. pi,) erfgoederen , pi, 
Aruepart , c, pi, -parier, erfdeel, n, 
Arveprinds , m, pi. er, erlprins, m, 
Arueret, -rettighed, c, u, pi, erfregt, n. 
Aruerige, n, pi, r. eriland, -rijk, n, 
Arvejkifie, n, pi, r, boedelfcheiding, ƒ. 
Arvefyge, c, pi. -fyger, erfziekte, ƒ. 
Arvefynd , c, pi, er, erfzonde, f, 
Aruetager , m. pi, ?. erfgenaam , m. 
Ar f ing, m, & f. pi, er, erfgenaam, m, 
-^ename, f, uden Arvinger, erfloo». 
Asbefi , c, u, pi. asbest, fieenvlas, v, 
Afen, n.pl, er, AJeninde, e, pi, r, ezel, m, 
(lastdier.) ezelin of ezelinne, f* 
A/k , c, pi. e. esch , esfchenboom, m, 
A/keiroee, n, pi, r, esfchenboom, 7?»» 
Afke, c, u.pl. ascb,y. het overgeblevene 
deel van een verbrand ligchaam. 
A/ke/aruet , -graa, adj, aschgraauw. 
A/kekage, c, pi, -kager, aschkoek , m. 
A/kekrukke, c, pi. r. aschkruik, -bus,/. 
A/keonsdag, c. pi, -dage. aschdag, m. 
A/k-epotte , c, pi. -potter, aschpot, m. 
A/ketrug, n, pi. -truge, aschbak , m, 
Afp , ^/p , Efp , c. pi. e. esp , m. 
Afi>e- E/pelrcee, n.pl.r. espenbuom, nt' 
Afpargea , c, pi, er. asperfie, f. 
A/pcrgesbed, n. pi. e. a.'perfiebed, n. ASPA. AUCT, 90 AUCT. AXLE. Afpargesplante, c.pl. r, asperfieplant, ƒ. 
jisfesfor, 7n. pi, Asfesforer, bijzitier, m, 
Asfiftentshuus, n.p/.-ZjM/ê, lombard, m. 
Asfiftentshiiushone , f. pi. -koner, lom- 
bardvrouw , lommcrdvrouw , f. 
Asjljlentshuusfeddel , c, pi. -fidler. 
lombardbriefje, n, of -cedel, f. 
Asfiftere, v. c. helpen, bijfiaan. 
Asfurance, c, pi. r. a.sfuranlie , f. 
Asfurandeur, m, pi, er. asfuradeur, m. 
Asfurere, v, a, asfureren, verzekeren. 
AJirolahium, n,pl. AJtrolabier. hoogle-, 
hoekmeter, fterren hoogtemeter, m. 
Aftrojog ., m. ph er, fiarrekijker , m. 
AJirohgie , c. u. pi, Itarrekijkerij , f. 
A/rro)iom,m,pl,er.£tarrelQOi)kundig(.',m. 
A/Ironomie, c. w, p/. fiarreloopkunde, ƒ. 
Aftroiiomijk., adj, fiarreloopkundig. 
At., conj.ic, dat. for at, om te; at 
gjöre, te doen ; jeg troer at han har 
Ret, ik geloof dat hij gelijk heeft. 
Atlas, n, pi. Atlasfer. atlas, ra. verza- 
meling van land- of zeekaarten, 
Atlajk, Silkeatlafk , c, pi. er, fatijn, n, 
Atlafkes , af Atlajk, adj, fatijnen. 
Atten, num, card, & adj. achttien. 
Attende, adj, achttiende, den at- 
tende Deel, het achttiende deel. 
Atter , adv. nogmals , op nieuw, 
Atteft ^ c. pi. er. getuigfchrift, ji, 
Atteftation, c. pi. er, getuigenis, f. 
Atterie7e,v. a. getuigen, bekrachtigen. Auciionere , v. a. bij opveiling, aan 

de meestbiedcnden verkoopen. 

Audience, c. pi, r, gehoor, n, give 

Audience, gehoor geven, verleenen. 

Auditeur, m. pi. er. toehoorder, m. 

Auditorium, it. pi. -torier, hoorzaal, f. 

Augufr, c. augustus , m. oogstmaand, f, 

Aurikel, c. pi. Aurikler, beerenoor, n. 

Avancemenf, n. pi, er, bevordering, ƒ. 

Auancere, v, n. voortgaan, -komen. 

Ave, c, u. pi. tucht, f, holde i Tugt 
eller Ave, in tucht houden. 

Avelós, adj. tuchtelos, zonder tucht. 

Avet, adj, & adv. aafsch , averegts. 

Avind, c, u, pi. nijd, m. afjg-unst, ƒ. 
Boere Had og Avind i Hjertet , 
haat en nijd in het hart dragen, 

Avind.sfuld, adj, nijdig, haatdragend. 

Avindsmaiid, m, pl.~ moend. hater, m, 

Avindfyg, adj, nijdig, haatdragend, 

Avindfyge, c. u, pi. nijdigheid, f. 

Avis, c. pi, er, courant, nieuws- 
tijding, ƒ, vanhier Avisnyhed, c. 

Avis/kriver , m, pi. e. courantier, m, 

Avl, c, u, pi. teelt, kweeking, ƒ. 

Avle , V.. a. telen, voorttelen. 

Avledrift , c. u. pi. teelzucht , ƒ. 

Avlelem, n. pi. mer , teellid, n, 

Avlelyfi , c, u. pi. teel lust, ƒ. 

Avling, CU. pi. leling, voortbrenging,/. 

Avlsbrug, n. pi. u. teelland, n, 

Avlsmand, m, pi, -mcend. tcelman , m. Attraa, c. u, pi, begeerte, zucht, ƒ, Avn, Avne, c. pi, Avner, kaf, «» 

Attraae , v. a, begeeren, wenfchen. Ax, Kornax, n. pi. u. aar, korenaar, ƒ, 

Attraaelig, adj. wenfchelijk, begeerl ijk. Axe, Axel, Jordaxe, c. pi. r, wereldas, f* 

Attraction, c, pZ. er. aantrekking , f. Axel, Hjulaxel, c.pl. -axler. \yag(.'naa, f, 

Attrappere, paagribe, V, a. betrappen. Axel, c. pi. Axler, fchouder, m. 

Au! interj, o mij! helaas! aai mij! Axellaand, n. pi, u. fchouderlint, n, 

^Mc//o7z,c./)/,er.auctie, vendu, opveiling,/ Axelheen, n. pi, u, fchouderbeen, n, 

'Wixuhie.YAuctionsfori}alter,m.-for- Axeltorv , n. pi. -torve. markt, f, 

rttning, c,-/kjöde,n.-regning,c.tnz. Axle, v, a, op de fchouderen nemen. BAAD, BADS. 21 

B. BADS. BAGT. B, n. B, ƒ. andet Bogjiav i Alpha- 
hetet, de tweede lelf er van het abé. 
Baad, c. pi. e, boot, aak, floep , ƒ. 
Baade, c, «.ƒ»/. baat, /". nut, voordeel,;?. 
Baade, v. n, baten, nutten, helpen. 

Baade, fee Begge, ad;, beide, alle beiden. 

Baade, conj. baade Mand og Kone, 
zoo wel de man als de vronw. 

Baadsaare, c,pl,-aarer, riem, m. Med 
Aarer og Sejl,rïie\. riemen en zeilen. 

Baadsfolk, (m,pl,) bootsvolb, -ü;ezellen. 

Baadshage, c. pi. -hager. bootshaat, m. 

Baadsmand, m.pl, -m^end. bootsman, ?ra. 

Baadsmandsmat, m, pi. er. bootsmans- 
maat eller onderbootsraan , m, 

Baadstofte, c. pi. -tofter, roeibank, ƒ. 

Baal, n. pi. u. mijt, houtmijt, f. 

Baand,n.pl. w.baud, hoepel, m.lint, n. 

Baanddriver , c. pi. e. drijlheilel, m. 

Baandhage, c.pl. -hager. bandhaak, m. 

Baandjern, n. u. pi. hocpijzer, 77, 

Baandmager , m.pl. e. lintwerker, m. 

Baandmölle , c. pi. r. lintmolen, m., 

Baand/löjfe, c.pl. r, firik van linten, m. 

Baandfiau, c.pl.er. hoepeI-,hoepfiok, m. 

Baandftol, c.pl, e. linttouw, -getouw, n. 

Baandfoeuer , m. pi, e, lintwever, m. 

Baar, Baare, c.pl.r. baar, lijkbaar, f. 

Baaren,ad/. geboren ; nyhaaren, nieuw- 
geboren. Verleden deelwoord van 
het bedrijvend werkwoord hcere. 

Baas, c. pi. Baafe, fialling, f. 

Bahle,Jladdre, pluddre, v. n, babbelen. 

Bad , n, pi. Bade. bad , waterbad, 77. 

Bade, v. a. baden ; badejig, zich baden. 

Badehuus, n. pi, -hufe. badhuis, n. 

Badehar, n. pi. u. badkuip, badekuip, ƒ. 

^acfi;/-, 777. 77/. ^. bader, 777. die zich baadt. 

Badning, c. pi. er, baden, 77. bading, f. 

Bad/ker, m.pl. er. haardfchecrder,wond- 
aart5,777.Van hierBad/kerkniu^Bad- 
/kerlön, Badfkertang, Bad/kerkonjt. Bad/lue, c. pi. r. badftoof, f. -huis, 77. 
Bag, c, pi. e. achterdeel, tz. rug, 777. 
Bag,adr.&prcep.achlcr. 't tegengcfielde 
\iinfor.Bag7{irken,achU'rde kerk. 
Bagheen, n. pi. u, achterpoot, 772. 
Bagheeft , n. pi. er. bakbeest, 77. 
Baghinde, v. a, ruggeüngs hinden, de 
handen op den rug binden. 
Baghord, n, u. pi. bakboord, 77» 
Bagdcel, c. pi, -dele, achtereinde, 
achterdeel, -ftub, achtcrkafieel, 77. 
Bagdnr , c. pi. -dor e. achterdeur, f, 
Bage, V, a. bakken, brood bakken. 
Bogende, c. pi. -ender, achtereinde, 77. 
Bager, m.pl. e. bakker, broodbakker, 777, 
Bagerie, 77./?/. r. bakkerij, ƒ. bakken, 7J» 
Bageroun , c. pi, -ovne. bakoven , 777. 
Bagers, n.pl. er, bakhuis, 7z. bakkerij,/". 
Bagertrug, n.pl.-fruge.hak]iers trog, 777. 
Bagfjerding, c.pl. er, achterhout, 777. 
Bagflikke, c,/7Z.r.achtcr]ap,772,hakfiuk,77. 
Bagfod, c, pi. -födder. achterpoot, 777, 
Baggaard, c. pi. e. achterplein, 77. 
Baghaar , 77. pi, u, achterhaar , 77. 
Baghjul, 72. pi, u, achterwiel, -rad, 77. 
Baghold , n, pi, u, hinderlaag, ƒ. 
Baghoued , n. pi. er. achterhoofd, 77. 
Baghuus, 77. pi. -hufe. achterhuis, n. 
Baghammer, n. pi. e, achterkamer, /I 

Bagkappe, c, pi, r, achlerleder, 77. 

BagkjÖkken, n, pi. er, achterkeuken, ƒ! 

Baglaage, c, pi, r, achterdeur, f, 

Baglafl, zie Ballajt, c. pi. u. ballast, 777. 

Baglends, ad f. achterwaarts,rnggplings. 

Bagloedar, n, pi, u, achterledcr, 77. 

Bagla:nge, c, pi. r, achtergebouw, 7?. 

Bagport, c.pl. -porie, achterpoort, ƒ. 

Bagrem, c, pi. me. achterriem , m, 

Bagricm , n. pi. u, achterwinkcl , 771. 

Bagjiavn, c.pl,-jioevne, acbl erfte\ en, 777. 

Bagftykke , n. pi. r. achterftuk, n. 

Bostale , v. a. achterklappen, lafiercn. BAGT. BALS. 22 BAMB. BARB. Bagtalelfe, c. pi, r, achterklap, m» J3amhusror , n. pi, u. bambusriet, n, 
Tia^taler, m. pi. e. achtei'Ulapper , m, 13ancofeddel,c,pl. -fedler,haT\\i.hrieiie,}it 
Sagtalerjke^ ƒ, pi. r. achterklapfter, f. Band, Kirkens Band , n, u. pi, ban, wz, 
Bagtand , Kindtand, c, pi. -tcender. Bande, v, a, & n. \Ioeken , zweren, 
kies, ƒ. kaauwtand, maaltand, tw, IJowrfejC.p/./-, bende, ƒ. hoop, troep, m. 
Bagtrop, c. pi. -per, achterhoede , ƒ. Banden, c. u, pi. vloek, m. zwering, f» 
£og-^ö/;tÉ', /^ög-ZüZe, f. a. achterklappen. Bandlyfe, v. a, bannen, uitbannen. 
Bagia.fkelfe , c. pi, r. achterklap, m, Bandljsning, c, pi, er. baublikfem, 
, Bagi'uJJ:er , m, pi. e, achterklapper, m. kerkelijke ban, m. of banning, f. 

Bagfendf, adj. & adf, aafsch, averef^is. Bandfat , adj, verwaten, goddeloos. 
Baguerk , n. ii.pl. gebak, bakfel , n. BandfcBt fel/e, c. pi. r,]ier\n-]i\ki'han,mt 
Ba^uogn , c. pi, -vogne. achterdeel van Bandjtraale , c. pi. r. banblikfem, m, 
eenen wagen, achtei'wagen , m. Bane, c. pi. r. baan, vlakte, ƒ. hringe 
Baj,c.pl.er.CHat-bugt,Jhatii,f.inhain,fn, paa Bane , op de baan brengen» 

Baj, n. pi. u. baai, f, zekere wollen fiof. Bane, Banemand, m.pl.u, doodflager,«i. 
Bak, c. pi. u. bak, m, van een fchip. Bane , jeune, v. a. banen , effenen, 
J5oHe, c.;:»/. r. bak, nap, houten nap, 7n. Bane jaar , n. pi. u. doodfieek , nu 
Bakke, c. pi. r. heuvel, m, heuveltje, n. Banefot, Helfot, c, u, pi, doodziekte, ƒ. 
l?ö/!:yttf//ê,c./'/.r. gebak, fuikei-gcbak, 72. Bange, adj, bang, bevreesd, beangst, 
Bakket, ujeun, adj. heuvelachtig. Z?«/zgAeff, ca. /?Z. bangheid,/. angst, /«, 
JBcZ, n.p/.BaZ/er. bal, dansgezelfchap,«. Bank, c. pi, er. bank, wisfelbank, / 
Balance, c, pi. r. balans, wcegfchaal, ƒ, Bank, (n,pL) faae Bank, firips krijgen. 
Balunceregning , c. balansrekening,/. Banke , c, pi, r. bank, zandbank,/. 
Balheer, zie Barheer, m. pi, er, baard- Banke , v. a, beuken, kloppen, flaan. 
Icheerder, baardfchrapper , m, Bankeb-yg, n. u, pi, ^czmxi'.vde ^er&t, f, 
Baldrian, c, u. pi. fpeerkruid , n, Bankefi/k, c, pi, u, fiokvisch, m. 
Baldyre, zie Brodere, v. a, borduren. Bankehammer, c. ph e, beukhamer, m. 
Balg, c, pi. er, fchede, degenfchede, ƒ, Banken, c. u. pi, klopping, f. Hjerteis 
Ballaji, c. u, ƒ?/. ballast, m, Jkyde Bal- Banken, klopping van het hart. 

/oyZ, ballast Ichieten of uitwerpen, Bankerot , cpl, ter. bankbreuk,/. 
£aZ^///V,f .a.ballasten,met ballast laden. Bankerot ter er, Bankerotfpiller, m, pi. e^ 
Ballafiet , adj, ballastfcheeps. Afgaae bankbreker of bankerottier , m, 

AöZZö/?e/,ballastfcheeps vertrekken, Bankeftok, c. pi. ke, werf, timmerwerf/. 
jBcZZe,c./jZ.7-. baal,/, een hoop in matten, lade löbe af St abelen eller Ban- 

linnen, enz. zamengepakte wai'cn. i-e/?oMe«, van de werf laten loopen. 

Ballet , r, pi. ter. ballet , n, zeker Banketrcee, n. pi, r, linnenbeuker, ttz, 
dans. Van hier Balletmefler , m. Bankning, c. pi. er. klopping, f. 
Bal/am,c.u.pl.hMi-m,m.ftg.tvoost,m. Banner , n, />Z. e. banier, vaan, /. 
Balfamere , p, a, een lijk balfemen. Bar, blot , adj. bar, bloot, naakt, 
Balfamering, cpl, er. balfeming , /. Barajcke , Brakke, c. pi. r. barak,/, 
l?öZ/«m/rüet; , n. /^Z. r. balfemboom, TO. Barbar , m. pi, er, barbaar, ttj. 
Balfang, c, pi, -fange. danslied, n, Barbarie , n, u, pi. barbarij, /. 
Balftyrig, adj, balfiurig,. moedwillig, jKem wreedheid, barbaarschheid,/. 

wildj van hier Balftyrighed, c, Barbar ifk, adj. & adu» barbaai'sch. BARB. BARN. 23 BARN. BARO. Barheer, m. pi. Barberere, harbier, m. 
Barbeerbc'kken^n.pl.er. fchccrboliken, n, 
Barbeerdug , c. pi. e. icheerdoek, m, 

Barbeerfad, n. pi, e. fcheerbekken, n, 

Barbeerknif, c, pi. e. fchecrinps, n. 

Barbeerpofe , c. pi. r. fchcerkuker, vi. 

Barbeerftue, c. pU t. fcheerwinkel, m, 

BarbeertóJ , n. pi, er. fchcergoed, n. 

Barbenet, adj, & adu. blootsvoets. 

Barbere, v. a. barbieren, den baard 
fcheren. Van hier Barbering^ c. 

Barde, m. pi, r, bard, dichter, m. 

Barde, c. pi. r. baard, m. Hualfifkebar- 
der, de baarden der walvisfchcn. 

Bardun , c. pi. er, perdoen , «. 

Bardus , adj. & adr. eensklaps. 

Bare, adv, blootelijk, enkelijk, maar. 

Bare Jtg , v. r, zich onthouden of 

bedwingen; ikke kunde bare /ig, 

zich niet kunnen onthouden. 

I Barfodet, adj, & adu. blootsvoets, 

Barfodmunk, m. pi, e. barAoeter, m, 

Barhed, c. u.pl. blootheid, naaktheid, ƒ. 
! Barhopedet , adj. & adu. blootshool'ds. 
\Bark, c. u. pi. fchors, f. bast, m. 
I fchil of bekleedfcl van boomen. 

Barke , v. a. looijen , touwen, tanen. 

Barkekar , n. pi, u, laankuip , f, 

\Barkfarue, c, u, pi, taan, f, foort 

van verw, van run gekookt. 

\Barkfarvet , bruun , adj, getaand. 

: Barkholt, «./j/.er.barkhout, berkhout, ?7. 

Barkmolle, c. pi. r, runniolen, m. 

Barkning, c. pi. er. taning, looijing, ƒ*. 

Barrn, c. pi. e. boezem, m, borst, f, 

Barmhjertig , cd/, & adv. barmhar- 
I tig , mededoogend , goedertieren, 

\Barmhjertigen, adf, barmhartiglijk, 
\Barmhjertighed , c. barmhartigheid,/". 
iBö/-;z,n,/7Z.Z?ó/-^,kind,«. zoon of dochter. 
[Barnagtig , adj, & adu. kindei'achtig, 
.Brt/-«a^//g<^«,arff,kindsch,kinderachtig. 

Barnagtiglted , c. kinderachtigheid, f, 

Barndom , c. u, pi, kindschhcid , ƒ. Barndomsaar, fn.pl.J kinderjaren, n.pl. 

kindschhcid, ƒ,ook-Brt^^^f/o/«.<;«W<'/•,c. 
Bar/iebarn, n.pl.-börn. kindskind,//, 
Barneblee , c. pi. r, kinderdoek, m, 
Barnedaab , c. /)/. e. kinderdoop, m, 
Barnefader, m. pi. -foedre. vader, m, 

van een kind in onecht geteeld» 
Barnefod, c.pl.-fódder. kindervoc'tje, tz, 
Barnefödfel, c, pi. -födjler, baring, /*, 
Barnegjerning, c.pl.er. kinderwei'k,». 
Barnegraad, c. u. pi, geween, ge- 

fchrceuw van kinderen , n. 
Barnehue , c, pi. r, kindermuts, f. 
Barnekammer, n.pl.e. kinderkamer, f. 
Barnekjole , c. pi, r, kinderrokje, n, 
Barneleg, c, pi. -lege. kinderfpel , n. 
Barnemad, c, u, pi. kinderkost, f, 
Barnemoder, f, pi, -mödre. moeder yi 

van een kind in onecht geteeld, 
Barnemord, n, pi. u. kindermoord, m, 
Barnemorder, m.pl.e, -morder/ke.f.pl, r, 

kindermoorder, m. -moordfier, f. 
Barnepige , ƒ. pi. r. kindermeid, ƒ. 
Barne/kee , c pi. r. kinderlepel, /ra. 
Barnejkoe , c. pi, u. kiuderfchoen, /ra. 
Barnefkole, c. pi. r. kinderfchool , /I 
Barnefnak, c. u, pi. kindeiklap, f. 
Barneftue , c. pi. r. kinderkamer, f. 
narnefvöb , n. pi. u. kinderluur, f, 
Barnelöj , n. u, pi, kindergoed, n, 
Barneverk, n, u. pi. kinderwerk, n. 
Barnevogn, c. pi. e. kinderwagen, m. 
Barneuugge, c, pi. Vugger, wieg, ƒ. 
Barnfnd , adj. geboren, geboortig. 
Barnlig , adj. kinderlijk. Barnlig 

Kjccrlighed, kinderlijke lietde» 
BarnlÖs , adj, & adu, kinderloos. 
Barnlnshed, c,u, pi. kinderloosheid, f, 
Barnsbeen , (u. art.") kindsbeen. Tra 

Barnsbeen af, van kindsbeen af. 
Barnsnöd, c, u. pi. barensnood, m. 
Baron , m. pi, er. baron , vrijheer , m. 
Baronesfe , f, pi, r, barones, f. 
Baronie, n. pï. r, baronnij, baronie, ƒ. BARR. BEBR. 24 BEBR. BEDR. 

Barre, c. pi, Barrer. baar, fiaaf, ƒ. fieJ/-e7^d//e,c./?Z,r,berisping,/, verwijt,». 

en Söhharre, cenc baar zilver. Bebreve, v, o. overbrievcn, fchrille- 

Barfel, n. pi. er, kraam, baring, ƒ. lijk of bij brieven overdragen en 

Barfelgilde, n, pi. r, kraamniaal, n. af'itand doen; van hier i?eJ/-efe//e,c» 

Barfalkone, f. ph r. kraamvrouw,/. Bebroemme^ v, a. een kleed boorden. 

Barfelfeng, c. pi. Ci kraambed, 7i, i?eiejc/e, f. o. aanduiden, boodfchappen. 

Barfelfiue , c, pi. r, ki-aamkamer , ƒ. Bebudelfe, c, pi. r. boodfchap, f. Ma- 

Bar/k , adj. & adv. barsch , norsch, rice Bebudelfe , Maria-boüdfchap, 

Barjkhed , c. u. pi. barschheid, f. Bebuder, m, pi. e, boodfchapper , m. 

Bar/kt, adu. barsch, barfchelijk. TJtJyg'fj-e, f. c. betimmeren, bebouwen. 

Bart, adf. bar, bloot, open, woest, Bebjggelfe, c. pi, r. betimmering, f. 

Bas, c. pi. fer. bas, m, eeö fpeelluig, Bebyrde , v. a, belafien, bezwaren. 

item (ie laagfie toon in de miizijk. Bebyrdelfe , c, pi, r. bezwaring, ƒ, 

Basfloite, c. pi. -Jlojter. basïluit, ƒ. Bed, ii. pU e. bed in een' tuin, n, 

BaJlUJk, c. pi. Bajilijker. bafilisk, m. Bedaar e, v.a, begoochelen, misleiden, 

Bajk, n. pi. n. klets, ƒ. fmak, flag, m, verblinden ; van hier £tfc?<2a/"e(/ê, c. 

Bafke, v.a. kletfen , fmakken , flaan. Bedaget , adj, bedaagd, oud, grijs, 

Bajfet, Baffetfpil, n. u. pi. basfetfpel, n. Bedare,flïlle af, v, n, bedaren, fiillen ; 

Basfiemme , c. pi, r, basfiem, f. Vinden bedares , (}ic Vf'm^heè^xziri; 

Bafi , CU, pi. bast, wt. de huid of het Vejret bedares, hel weder bedaart. 

bckleedfel van boomen. Van hier Bede, c, pi. r, hamel , m, een gelnc- 

baftagtig; Bafireb, n.Bafimatte,c, den mannetje van een fchaap, 

Bafia! iiiterj. basta! het is genoeg. Bede, Rödbede, c, pi. r, hctlyforicl, m, 

Baftard, c. pi. er. baftaard , bafierd, m. Bede, v. a. bidden, verzoeken. Bede til 

Bafiion, c. pi. er. bafiion , bolwerk, «. Begrauelfe , ter begrafenis bidden. 

Bafun, c. pi. er. bazuin, f. bloefe i Bededag, c. p/. e. bededag, biddag, /«. 

Bafun , met de bazuin blazen. Bedehuus , n. pi. -huje, bedehuis , n, 

Bafimblcèfer , m. pi. e. bazuincr, m. Bedemand, m. pi. -mcend, bidder, m, 

Bafune, udbafune, v. a. Qf n. bazuinen, Bedemandsjiiil , c. u, pi, babbelarij, f, 

Batat^ier,m. pi. u.halaai, hatVi\ier, m. Beden, c, u, pi, fmeeking, f, 

Batterie, n, pi, r, batterij, fchans, ƒ. Bedeftp.d,n. pi. -fieder, bedeplaats, ƒ, 

Bavian, c. pi, Bavianer, baviaan, tw, Bedefiund, c, pi, e, bedefiond, m, 

Baxe, baxes, v, «. bokfen, worfielen. Bedetime , c, pi. -timer, biduur, n. 

Bearbeide , v. a, bearbeiden, kneden, JBef/AO^,«,K./5/. bedrog, «.bedriegerij, /I 

Bearbejdning, c. ƒ)/, er. bearbeiding, ƒ. Bedrage, v.a. bedriegen. Bedrage Jig 

JSeiz«cJe, f, ö, met een bindfel bebinden, felv , zich zelven bedriegen» 

Beblande, v.a, mengen, vermengen. Bedragelig, adj, & adv. bedrieglijk, 

^e&/a/2£?e//e, c. ƒ)/. r. menging, vermen- Bedrager, m, pi, e, bedrieger, m, 

ging, vleefchelijke vermenging, f, Bedragerie , n, pi. r, bedriegerij, f, 

^etoe, (^, c, bewonen, een huis bewonen. Bedragerfk, adj, & adv, bedrieglijk, 

Beboelig, adj, bewoonbaar, -bare. Bedragerfke , f. pi, r, bedriegfier, ft 

Beboelfe , c, pi, r, bewoning , ƒ, Bedre, adj, beter, (comparatif van god.) 

iJeJoer, 7w,p7.(?.bewoner,7ra.bewoonfter,/. Bedre, v, c, verbeteren, beter maken. 

Bebrejdef v, c, berispen, verwijten, bedres , beteren, beter worden. BEDR. BEEN. 25 BEEN. BEFR. Bedrift^ c. pi. er. Ledrijf, n. daad, f. 

BedringjForhedring, c.pl.er. betering^. 

J]edriue,begaae, u, «.bedrijven, begaan. 

j[?ec?/öVe,f.o.bedroevfn,diüevig maken. 

Bedrörelig, adj, droevig, bedroefdelijk. 

Btidrövelighed, c, pi. u, bedrocldheid, f. 

Bedröpelfe, c. pi. r. bedrocving, zorg, f. 

Bedróvet , adj. droevig, bcdrocld, 

Hedfe, hejdfe, osdfe, u. a. bijten. 

JBedfing, Bejdfing, c. pi. er. bijting, f. 

JJedfi, adj, best. (fupeilatif van god.") 

JBedJte, n. u. pi. best, n. vorige dei 
JBed^e,hcihesi\i\pzen\Jeg/kalgJ(ire 
mit Bed/ie^ ik zal mijn best doen, 

Bedjtefader, m. pi. -foedre, groot- 
vader , beslevader , bestcvaar , m, 

J]edyieforoeldre,pl.gruot\ader,-mocdcr. 

JSedftemoder,f.pl.mödre.^rooimoc(ïev,f, 

JJedugge, ouerdugge, v. a. bcdauwen. 

Heduggelfe , c. pi. r. bedaiiwing, ƒ. 

Bedceiile, tildoekke, v. a. bedekken. 

Jjedoekkelfe y c. pi. r. bedekfel , n. 

JBedoekning, c. pi. er, bedekking, f. 

Itedcerue,v. a. bederven, befcbadigen. 

7?ef/osrfe//è,c./>/.r.bederf,/2,bedervingy. 

Bedcvrues, v. ri. bederven, verrotten» 

Beda-rfef, adj, bedorven, verrot, 

Jjedömme, v, a. beoordeelen, oordeelen. 

Bedömmelfe , c. pi. r. beoordeeiing, f. 

Beediga, hekroef te jnedBed, v. a. beëedi- 
gen, bezweren, meteede bevestigen. 

Beedigelfe, c. pi. r. beëcdiging, f. 

Been , n. pi. u. been , n, knok , m. 

Been, n. pi. u. been, n. komme igjen 
paaBenene,-v,edvr op de been komen, 

Beenagtig, adj. beenaehtig, dat iets van 
been heeft, naar been gelijkt. 

Beenbrud, n.pl.u.hQenhrtu\.,f. de brenk 
eens beens. Van hier beenbrudden. 

Beendrejer , m. pi. e, beendraaijer, m. 

Bcenjlöjte , c. pi. r. beenlluit, ƒ. 

Beenhaard , adj. hard als been. 

Beenhinde, c, pi. r. beenvlies, n, 

Beenhuusj n.pl, -hufe, beenderhuis, n. Beenkam, c. pi. me, ivoren kam, r?i, 
Bee/2klceder.(c.pl.)hrüc\i, mans broek,/". 
Beenk?iokkel, c, pi. -knoklcr. knok, m. 
Beenlare, c. u. pi, beenbcfcbrijving, ƒ. 
Beenlös, adj, beenloos, zonder been. 
Beenpibe, c, pi. r. beenpijp , ƒ, 
Beenraad, n, u. pi. beeneter, m. beenbe- 
dcrf, n. bederf in de beenderen, 
Beenrad, c. pi, -rader, geraamte, tz. 
Beenved, c. pi. u. mondhuut, n, 
Beefk , adj. bitter, gniir; fmertelijk, 
Beejkagtig, adj. & adf. bitlerachtig, 
Beeji, n. pi. Bejier. beest, n. een onre- 
delijk dier, onbefchoft mensch. 
Beeft ijk, ot//'.&'öA'.bcestig, beestachtig. 
Beef, c. pi. Beter, (i Kortfpil) beet, ra. 
Befale j v. a. bevelen, gebieden, 
Befaling, c. pi. er. bevel, n. beveling, f, 
Befalingsinand, m. pi. -mcend. be- 
velhebber, -voerer, gebieder, m. 
Befare , v. a. bevaren , bezeilen. 
Befarelig , adj. zeil-, bevaarbaar. 
Befarenhed, c, u, pi. bevareiiheid, f, 
Befatte, indhefatte , v. a, bevatten, 
Befatie fg vied, v. r. zich met iets be- 
moeijen of in eene zaak inlaten, 
Befinde , V, a. & r, bevinden, vinden. 
Befindende, n, bevind, n. bevinding, f. 
Bfter Befindende, naar bevind, 
Befindlig , voerende, adj. bevindelijk, 
Befippet, adj, & adf. verbaasd, bedut. 
Befippelfe , c. pi. r. verbaasdheid , f. 
Beflitte fig, p, r. zich bevlijtigen, 
Befolke , V. a. bevolken. Befol- 
ke et Land, een land bevolken, 
Befülkning, c, pi. er. bevolking, f, 
Beforderlig, adj, & adi>, bevorderlijk. 
Befordre, v.a. bevorderen, begunfiigen, 
Befordrer, m, pi. e. bevorderaar, m, 
Befordring, c. pi. er. bevordering, f. 
Befragte, v. a. bevrachten. Befrag- 
te et Skib , een fchip bevrachten^ 
Befragter, m. pi. e, bevrachter, m, 
Befragtning, c,pl. er. bevrachting, ĥ 
Bi BEFR. BEGJ. 26 BEGJ. BEHA» üefric, frigjóre, frte, p. a. bevrijden. 
7?^//-iV^«?,c.pZ.r.bcvrijding,verlosfing,/. 
Befricr, m, pi. e. redder, verlosfcr, m. 
Be/riet , f rel/t , adj. bevrijd, verlost. 
Z?e//-H^'?<?,f.o.bevruchten-, bezwangeren. 
Befruglelfe , c. ph r, bevruchting, ƒ, 
Befrugtning, c,jrt. er, be^Tuchting, ƒ. 
Befrygte, v. a. vreezen, duchten. 
liefrygtelig, adj, & adv. gevaarlijk. 
Befugle, f, a. bevochtigen, vochtig of 

nat maken. Vanhier Befugtelfe.c. 
Befuldmcegtige , f. fl. volmagtigen. 
Befaldmoegtiget, m.pl. -magtigede, gc- 

volmagligde, volmaglhcbber, m. 
Befcenge, v. a. aanfieken, bcfmctten. 
Befcetigelfe, c. pi, r. befmetting, ƒ. 
Befosfic, V. a. bevestigen, verficrkcn. 
Befarftning, c. pi. er. bevestiging, ƒ. 
Béföje,f. o. geregtigen,oorzak geven. 
Beföjel/e , c. pi. r. bevoegdheid, f. 
Beföjet, adj. & adu, bevoegd, geregtigd. 
Bef ore, f. a, lafieren, achterklappen. 
Befórelfe , c. ph r, lafiering, ƒ. 

achferklap, m. eerrooving, f, 
Beg^ n, u, pi, pek, pik, n. faa fort fom 

Beg, zoo zwart als pek, pekzwart. 
Begaae, v. a. begaan, bedrijven. 
Bègaae Jlg, v, r, zich uitredden. 
Begahe^ v. a. begapcn, fterk bekijken, 
Begagtig, adj. & adv, pckachtig. 
Begangen, adj. begaan, bedreven. 
Begave, v. a, begaven, begiftigen. 
Begavet , adj, begaafd. Af Naturen 

begavet, van de natuur begaafd. 
Bege, i'. <7, pekken, metpck befirijken. 
Bëgegtie, v. a. bejegenen, behandelen. 
Begegnelje, c. pi, r, bejegening, ƒ. 
Begejflre, i». c. bezielen, aanmoedigen; 

verhefen. Van hier Begej/iri/ig, c. 
Begge, adj.hiiAc; hegge to, alle beide. 
Beggryde, c. pi. -gryder. pekketel, m, 
Begjer , n. u.pl. verzoek, n. begeerte, ƒ, 
Begjere, v. a. begeeren, verlangen. 
Brgjen'ng, r.pl.er. verlangcn,verzoekj77. Begjerlig, adj. & adv, begeor}g.i?eg/'»r- 
lig efterNoget, naar iets begeerig. 

Begjerlighed, c.pl. er, begeerlijkheid^. 

Begive , 1/, a, begeven , verlaten, 

Begive flg, v, r, zich begeven. Begive 
fig paa Rejfe, zich op reis begeven. 

Begivenhed , c. ph er. gebeurtenis, ƒ. 

Begloe, V, a. begapen, fierk bekijken. 

Begplafier, n.ph -plaftre^ pekpleifier, ƒ! 

Begrandfkc, v. a. onderzoeken, navor- 
fchen. Van hier Begrand/kning ,e, 

Be gr ave, v. a. begraven, beaarden. 

Begravelfe, c.pl. r. graf,/?, begrafenis,/. 

Begravelfdsomhojininger, (c. p/.^ begra- 
fenis-kosten, lijkfchulden, ƒ, ph 

Begreb, n. ph er, begrip, n. bevatting,/, 
inbond, m. IcortBegreb, kort begrip. 

Begrihe, v, a, begrijpen, verfiaan, 

Begribelig, adj. begrijpelijk, vatbaar. 

Begroe, v, a. begroeijen, bewasfcn. 

Begroet, adj, begroeid, bewasfcn. 

Bcgrunde, v. a. gronden, grondvesten. 

Begrcede, v, n, beweenen, befchreijen. 

Begrcsdelig, beklagelig,adj, beweenlijk. 

Begrcedelfe, c. pi. r. beweening, /. 

Begrcc-dt, adj. beweend, bcfchreid. 

Begfort , adj. pikzwart , pekzwart. 

Begtönde, c. ph -tonder, pekton, /. 

Begunftige, fremme, v. a. begunfilgen. 

Begunftigelfe, c.pl, r. begunfiiging,/. 

Begyde, over gy de, v» a, begieicn. 

Begydelfe , c. ph r. begieting, ƒ, 

Begynde, v.a.&n, beginnen,aanvangcn. 

2?e^y«c/e//t;,c.pZ.7-.begin,beginfel,«.aan- 
\3LXi^,m.lBegyndeIfen,\n den beginne. 

Begyndelfesbogfcav, n. cerfte letter, /, 

Begynder , m. ph e. aan vanger, m. 

Beha^, n. u, ph behagen, n. finde Be- 
hag iNoget, in iets behagen fchcppen. 

Behage, f. w, behagen, willen, gelieven. 

Behagelig , adj. & adi>. behagelijk. 

Behagelighed, c.pl. er. bchagcli jkhcid,/. 

Behandle. v. a. behandelen ; beituren, 

Behandling, c. pi, er. behandeling, /. BEHA. BEKJ. 27 BEKJ. BELA. IleAandlingsmaade,c,pI.r,hanêie\\vi]ze./'. 

Beherjke, v, a. beheerfchcn, bedwingen, 

Beher/kelfe, c. pi. r, heerfchappij, ĥ 

JSeher/ker, m. pi, e, beheerfcher, m, 

Beherfkning, c.pl, er. beheerfching, f. 

Behjelpe fig , v. r, zich behelpen. 

JBehjelpelig^adj. behulpelijb, hulpzaam. 

Behjelpning, c. pi, er. behulp, n. 

Behjelpfom, hjelpfom, cf//'. behulpzaam, 
hulpzaam', van hiQxBehji'lpfomhed.c. 

Behjertet, adj, & adu. moedig, dapper. 

Belijertethed, c, u. pi. dapperheid, ƒ. 

Behold, ra.u./7/.behoud, n. behoudenis, ƒ. 

Beholde , v. a. behouden, bewaren. 

Beholden, adj, behouden, veilig, zeker. 

Beholdning,c.pl.er. ^est,ƒ. ovcrfchot,/?. 

Behou , n, u, pi. behoef, behoeve, n. 

Behugge, tilhugge, v, a, behouwen. 

Behoefte, v, c. beleenen, verpanden. 

BeJiceflet y (med GjeldJ, adj. verpand. 

BeJioende, hehoendig, adj. behcnde. 

Behcendighcd^ c, pi. u. behendigheid, ƒ. 

BehcBTige, V. a. behangen, vol hangen. 

Behör, Tilbehör, n.u.pl. toehehooren, n. 

Behörig, adj. behoorlijk, oorbaar. 

Behiirigen, adu. oorbaarlijk, behoor- 
lijk , op cene behoorlijke wijze. 

BeJiórighed, c.pl. er. toehehooren, «. 

Beh'ófe, v.a. behoeven, noodig hebben. 

Behüi'le,v.a, met ecne fchaaf befchaven. 

Behöuling, c. pi. er. befchaving, f. 

Bejae, f, a. bejaën , toefiemmen. 

Bejamre, v. a. bejammeren, beklagen. 

Bejamring, c. pi. er. bcklaging, /. 

Bejle , f. o, vrijen, uit vrijen gaan. 

Bejler y Frier ^ m. pi, e, vrijer, m, 

Bekjende, v. a. bekennen, belijden. 

2?eiyenc?e^,c./>/./-.bekente-,belijdenis,/'. 

Behjender^ m.yZ.e.beli jder,?».-l ijderes^. 

Bekjendt , adj. bekend , kondbaar. 

Bekjendt, rn, jjl. e. bekende , m, 

Bekjendtgjöre , v. a. bekendmaken. 

Bckjeudtgjörelfe y c, pi. r. bekend- 
making , f, üük Kundgjörcljc , c. Bekjcndlfkah, n.pl.er. hennis, ƒ. gjó~ 
re Bekjendt/kah , kennis maken. 

Bekige, hegloe^ p. a, bekijken, bezien. 

Bekken, zie Boekken,n.pl. er. bekken, n. 

Beklage, ynka , v. a. beklagen, me- 
delijden met iemand hebben. 

Beklageligy cf//. beklagelijk, klagelijk. 

Beklagelfe , c, pi. r. beklaging, f, 

Bc'klakke, v. a. bekladden, bemorfeu. 

Jieklemme , cengfte, v. c. beklemmen. 

Beklemmelje, c, pi, r, benaauwing, ƒ. 

Beklemt, adj, beklemd, benaauwd, 

Beklikke , v, a, verklikken, beklappen. 

Bekline, kline, v. a. bepleifteren, met 
kalk ol" klei , enz. bepleifteren. 
Beklipning, c. pi, er, befnoeijijag, f, 
Beklippe, v, a, befnoeijen, afknippen, 
Bekhimret , heklummert , adj. zwoel. 

Beklade, klcede, v, a. beklueden, 
Beklcedning , c, pi. er, bekleeding, ƒ. 

Bekomme, v. a, bekomen, verkrijgen. 

Bekomme, f. 77. bekomen, T^el bekomme 
l)em, wel moet het u bekomen. 
Bekommelig,erholdelig,adj,\){tkon\v\\]\, 
Bekomjt, c.K./jZ.bekomst, verzadiging, ƒ. 
Bekojie , v, a. bekoftigcn , de kofien 
betalen. Van hier Beko/ïning, c, 
Bekojielig, adj, duur, hoog van 
prijs. Van hier Bekofielighed, c, 
Bekoftning , c. pi. er, bekofiiging, f, 
Bekrandfe, krandfe, v, a. bekranfen. 
Bekrandsning, c. pi. er, bekranfing, ƒ, 
Bekrige, v, a, bekrijgen, beoorlogen. 
Bekrwfte, v. a, bekrachtigen, ftaven. 
Bekraftelfe, c. pi, r, bekrachtiging, f. 
Bekymre, v, a, & r. bekommeren, 
Bekymring, c, pi. er, bekommering,/. 
Bekymringsfri,adj.kommGr-,zoT^(t\oos^ 
Bekymringsfuld^adj. vol bekommernis. 
Bekcevipe, v, a. bekampen, befirijden. 
Belade, lade, v. a. beladen, laden. 
Baladt, adj. bohebt. Vare leladt med 
Noget, met iels bchebt zijn. 
Ualangc, augaac, t; a. & n, belangen. BELA. BEMA, 28 BEMA. BFQV, 

JBelave fig, v, r, zich gorcod malcen, Jlemanding, c. pi, er, bemanning, f. 

JBdee, i', a. l)elagchcn , bef'joltcn. Bemafie, v, c, Lcmaslen. Bemafie 

Jielejlig, adj.&cdi'.gv\c^('n,hcl:v,-3iam. et Shih , een fchip Lemaslen. 

Belfijlighed , c. u. pi, gelegenheid,/. Z?<;772eZJ,w.M,pZ. gewag, n. vermelding, ƒ. 

Belejre, v. a, belegeren; lelejre en Bemelde^ p, a, gewagen, melden» 

JVï-y/w/n^, eene vesting belegeren. Bemefire Jig^ v. r. verraeefieren. 

i5eZf/V/w^,c./»Z.er.beleg,n. belegering, ƒ. Bmnidlet , adj, bemiddeld, gegoed. 

Bdejrere, (m. pi.) belegeraars, vi, pi. Bemyndige , v. «. gezag geven. 

Belejrede, (m. pi.) belegerden, m. pi. Bemyndigelfc, c./^Z.r.gezag, «. magt, ƒ, 

/?eZe77ire, f. a. belemmeren, bezwaren. Bemceglige //g , v. r. bemagtigen, 

Belemring, c. pL er. belemmering,/. Bemcegtigelfe, c, pi. r, bemagtiging,/ 

Belehne, forlehne , v. a. verleencn. Bemoejige , t: a. & r, vermengen, 

Belehning, r. pi. er. verleening, ƒ. /?£?w<n?/-i(?,t',<7.bemerken. gewaarworden. 

Beleuen, arfig, ad;, beleefd, hcnsch. Bema-rkclfc , c\ pi. r. bedniding, ƒ. 

Belet-'enhed, c. u. pi. beleeidheid, ƒ. Bemccrkni/ig, c. pi. er, bemerking, ƒ. 

Belei'cnt, aJ/^. beleefdelijk, henfclielijk. Bemnje, p. a. & r, bemoeijen. Ba- \ 

Beligge , before ^ v. a, beüapen. m'V^^, Z)r/7/-(s7;(?y7^, zich bemoeijen. J 

Beliggende, adj. leggende, liggende. 7?tv/fl<7^£?,t'.o, begenadigen, begiinfiigen. 

Beliggenhed, c. pi, er. ligging, ƒ. Benaadiiiiig, c, pi. er. ho^mAiW^XDg, f, 

Belofe , 1'. o, beloven, toezeggen. \vin\i\n-Bi3naadningxhref,ii.~ret,c. 

Balure, V. a. beloeren, verfpieden. Benauet, zlc Beklemt, adJ, hcnaüuwi], 

Belicring,c.pl.er.ho\oei'iDQ,hcs,\ucms,f. Benaieelfe, -klemmelfe, c, benaauwing./. 

Beluxe, bedrage, v. a. be(h-iegen. Benegte, v, a, beneenen, loochenen. 

Belyve , t; a. beliegen, lafieren. Beneglnlfe, c.pl. r. beneoning, f, 

Belceg,n.Belcegni/jg,c.pl.er.hc]csM,n. Bengel, m. pi. Bengler, hcn'^v\ , in, 

Belcegge, v. a. beleggen, bedekken. Benytte, v. a. bezigen, gebruiken, 

Belceggelfe, c. pi. r, l)elegfel , n. Benjt tel/e, c. pl.r, ^chruik \ün n'.ts,T7, 

Belcere v, a. leren, onderwijzen, Bencevve , v. a. benoemen, noemen, 

Belcesfe, v. a. l)eladcn, bezwaren. Benoevnelfe, c, pi, r, benoeming, f. 

BelcEsfet, adj, beladen, geladen. Beordre , v, a, belaften, bevelen. 

Beleeft, adj. & adu, belezen, geleerd. Bepahhe , v, a. bepakken, beladen. 

Beloefihed , c. u. pi. belezenheid, f. Bepisfe , overpisfc, v, a, bepisfen, 

Belób, n. pi. u, beloop, n. het be- Beplante , v. a, beplanten , beputcn. 

loop van vcrfcheidene fommen. Beplantelfe, c, pi, t-. beplanting , ƒ. 

Belöbe, V. n. beloopen, bedragen. Bepleite, v, a, bcvlakken, bevlekken. 

Belóben, erf/, bedreven , geoefend. Bepryde , pryde , v, a. verfieren. 

Belöbenhed, c. u. pi. bedrevenheid,/. Bequem, arf/.bekwaara; ter betrekking 

Belönne, v, a. beloonen, vergelden. van cenig oogmerk dicnfiig. 

Belönning, c. pi. er, beloon ing, /. Beqvemhed, c, u, pi. bekwaamheid, /, 

Bemale, v. a. befchilderen ; befnieren. Bequemme , v, a. & r, bekwamen. 

Bemande, f, a. bemannen. Beman- Bequemmellg, öf/(',(&'öf//'.bekwamelijk, 

de et Slib, een fchip bemannen. Beqi'emmeUghed,c,j^l,er,\n'\v.;i;Mv\\ciA, 

Bemandef, adj. bemand, met luan- gelegenheid, /. gerijf, gemak, n. 

fchap bezet, van fchepengefproken. IJeqtmftit, adv, bekwameljjk, voegaaani. BERA. BERI. 29 BERI. BESI. 

Beraahejtg, f. r. zich'op ictsbcroppcn, Berigtige,rette,v. a. regelen, afdoen, 

Beraad, Overloeg, n, u, pi. beraad, ti. verbeteren , van misdagen zuive- 

Jieraade Jig , v, r, zich beraden. ren. Van hier Berigtigelfe, c. 

Beraadjlaae , v, Ti, beraadflaj^en. /?er//«e/-Zifort^, /z. berlijnsch-blaauw, w. 

Beraady!agning,c,pl,er,hcva:i{\!lai^hi^.f. Berlineruogn , c. /)/. e. berlijn, f. 

Beramme , p. a, beramen, vastfiellen. Bemfceen, c, u. jd. barnfieen, m. 

Berammelfe, c. pi. r. beraming, ƒ. Bcroe, f. w. benislen. Det heroer alena 

Berberis, c. pi. fer. berberis, ƒ. paa Dein, 'l lierust alleen ü[) ii. 

Berberistrcee^^n.pl.r.hQYhov'ishoom.in. B<;rolige, v, a, ])evredigen, ftiUen. 

Berede, v. a, bereiden, gereedmaken. Beroligelfe, c. pi. n. bevrediging, ƒ, 

BeredelJ^, c. pi, r. bereidfel , n, Bertromsrod, c. pi. u. l<wijl\vorlel, m. 

Bereden, adj, bereden. Jbi vel here- B>'nife, r^.fl, &/•, bedrinken; berufejlg, 

den Ueji, een wel I)ereden paard. zieli bedrinken, dronken maken. 

Beredning, c, pi. er. bereiding, f. Beryge , r. a. berooken , met rook 

Beredfkah , n, u, pi. bereidfcliaj) , f, doorlrekken, in den rook hangen. 

Beredi'illlg, flrf/. dienst-, bereidwillig. Berygte, v. a. beklappen, verklikken, 

Beredi^illigen, ade. l)erei<hvilliglijk, in een kwaad gerucht brengen. 

Beredi'illighed, c, bereidwilligheid, f. Berygtet, adj, berucht; maar al- 

Beregne, v. a. berekenen, begrooten. leen in eenen kwaden zin. 

Beregning, c. pi. er, berekening, f. Beryl , c. pi. Beryller, berilfteen, m, 

JDerejfe , v, a, I)ereizen. Berejje Berömme, v, a, roemen, prijzen, 

et Land, een land bereizen. Berömme fig , v. r. zich beroemen. 

Berej/r , adj. bereisd. En berejji Berömmelfe , c. pi. r, roem , lof, m. 

Mand, een bereisd man. Berömmel/esf aardig, adj. rocmwaardlg, 

Berende, hefionne , v, a, berennen, Berönit , adj, beroemd, vermaard, 

Berelning, c. pi. er. berigt, narigt, n. Beröre, v, a, aanroeren, gewagen. 

y/<?re//^, f. f/, berigten, kennis geven: Z»e- Berörelje, c, pi. r. aanroering, f. 

re//e<;n5Kg",een' kranken beregten, Berört , adj. gemeld, gewaagd. 

Berettige, v. a, geregtigd maken. Beróue, v. a. berooven , ontnemen. 

Berettiget , adj. geregtigd, gewettigd. Berövelfe, c. pi, r, bcTOoving, /. 

Berg, zie Bjerg, n. pi. e. berg, m, Beröuel , adj, berooid, ontnomen. 

Bergarhejde, ji. ie, pi, bergwerk, 7i. Befaae, v. a, bezaaijen, Ix'firooijen. 

Bergamf , n. pi. er. bergand)t, n. Befaaelje , c, pi, r. bezaaijing, f. 

Bergeftjk, c, pi, u, fiokvisch, m. Befan, Mefan, c. pi. er, bezaan,/, 

JSergfolk, (m. pi.) bcrglieden, m. pi. Bofan-, 3Iefanma/t , c.hczaanmci^l, m, 

Berghauptmand, m, pi. -mand. hur^- Bcjee, v. a. bezien, bezigtigcn. 

hoofdman, opzicneroverdemijnen,w, Befegle , v, o. bezegelen , bevestigen. 

Bergmand, m.pl.-mcend, bergman, ot. Befegling , c, pi. er. bezegeling, f, 

Bergmefter, m, pi, e. bergmeefier, m, Befejle , v. a, bezeilen. Et hefej- 

Berguerk, n. pi. er, bergwerk, n. lat Skih , een bezeild fchip. 

Beride, v. a, een paard berijden. Befiglelfo , c. pi. r. bezigtiging, f, 

Beridcr , m. pi. e. berijder, m. 'V:\n]i'un-/ieyigfelfc:smand,m,/Jr//g- 

Berige , <-. a. verrijken, rijk ma- telfesprotocol, -furretning, r. enz. 

ken; berige /Ig , sicti verrijken. Br/igfige, hcfigte , v, a. bezigtigen. BESI. BESK. 30 BESK. BESM, Bejïnde Jig, v. r. zich bezinnen-, he- 
find Dig vel, bezin u wel; zich 
bedenken, zijn befliiit veranderen. 
JJe/indelfe, c, u. ph bezinning, ƒ. 
Befuidig, adj. bezonnen, bedacbtelijk. 
Befjchle, lüfjele , v. a, bezielen. 
Bejkaaren, adj. bcfnedcn, befnoeid-, 
befchoren, toegedeeld, befiemd. 
Be/kadige, bejkade, f, a. befcbadigen. 
Bejkadigelfe, c. pi. r. befchadiging, ƒ. 
Bejkaffen, adj. gefchapcn, gefield. 
Ilvorledes er det bejkaffent ? 
hoe fiaat het daar gefchapen ? 
Bejkafenhed, c.pl.er. gefcliapenheid,/: 
Be/katning , c. pi. er. fchalling, ƒ. 
Bejkatte, v^ a. fchatlen, defom bepalen, 
welke iemand moet opbrengen. 
Bejked, c. u. pi. befcheid, antwoord, w. 
Bejkeden,pl. hejkedne, adj. befcheiden. 
Bejkedenhed, c. u.pl. befcbeidejiheid, ƒ. 
Be/kedentlig , adif. bcfcheidenlijk. 
Btjkide^ V. a. befchijten, bekakken. 
Befkidt, adj. bedreten, befcheten. 
Be/kjenlce, v. «.bedrinken, bcfchenken, 
Befkjerrne, v, a. befchernicn, behoeden. 
Be/kjermelfe, c.pl. r. bcfcherming, /: 
Bcfkjermer, m. pi. e. befchcrmcr, m. 
Be/kihke, v. a. befchikken; ontbieden. 
Be/kikkclfe, c. pi. r. befchikking, ƒ. 
Be/kinne, v. a. befchijnen, verlichten, 
aanfchijncn; van \\\qx Be/kinnel fe, c. 
Be/kjccre, iey^(Z'/-e,i'.<7. befni jden, fnoel- 
jenjbefchcren, toedeel en, fchenken. 
Bejkreveriyadj. befchreven, gcfchrcven. 
Be/krive, u. a. befchrijven, in fchrift 
ficllcn ; berigt van iets geven. 
Befkrivelfe, c. pi. r. befchrijving, ƒ, 
Be/kue, V. a. befchouwen, bezien. 
Be/kiielig, fynlig, adj. befchouweliik. 
Bejkuelje, c. pi. r. befchouwing, f, 
Be/liuer, m. pi. e. befchoiiwer, m. 
Be/kuffe , V. a, bedotten, bedriegen. 
Bejkyde, v. a. hcfchieten. Bi'Jkyde 
en Sla/l, eeuc ftad befchielen. ^^JSg'-', f. o, bcfchaduweii', belom- 
mcren. Van hier Bejkyggelfe, c. 
Bejkylde, v. a, befchuldigen, bctigten. 
Bejkylder, m. pi, e, befchuldiger, m. 
Bejkyldning, c. pi. er. befchuldiging,/; 
Befkytte, v. a. befchutten, befchermen. 
Bejkyttelfe, c. pi. /. befchutting, f. 
Be/kytter, rn. pi, e. befchutter, m. 
Befkceftige, fysJelfcBtte, v.a.&r. bezig 
houden. Van hkr Be/kctf/igelfe, c. 
Bejkoeftiget , fysfelfat, adj. bezig. 
Be/kcemme, p. a. befchamen,onteeren. 
Be/kammelfe, c. pi. r. befchaming, ƒ. 
BeJkcBmmet, adj. befchaamd, onteerd. 
Be/kcure , f, a. befnijden, befnoeijen; i 

befcheren, toedeelen, fchenken. 

Bejkcerelfe, c. pi. r. befnijdenis, f. 

Bcjkoering, c.pl, er. (van boeken, enz.) 

befnijding eller befnoeijing, f» 

Be/kcerknif, c. pi. -kniue. fnocimes, n. 

Bejlaae, p, a, beflaan. Bejlaae et 

IIjul, etc. een rad, enz. beflaan. 

^''J^^g-, "' ph u. bellag, n, Jernheflag^ 

beflag van ijzer; tage i Bcjlag, 

fcengjlig anholde, in beüag nemen, 

Bpjlulning, c. pi. er. befluitj flot, n. 

BcJliLlle, V, a. beüuiten; oordeelen. 

Bejlcegtet^ adj. verwant. Ilaner hejloeg^ 

tet til mig, hij is aan mij verwant. 

Bejloegtet , m, & f, pi. Bejlosgttde. 

verwant, bloedverwant, m. & f. 

Befmitta, v, a. befmetten, aanfieken, 

Befmittelig, adj. & adf. befmettelijk. 

Befmittelfe, c. pi. r. befmetting, f. 

Befmittet , adj. befmet, aangefioken, 

Bepnudfe, v. a. bemorfcn, vuil maken, 

bevuilen; van hier Befmudsning, c, 

Befmudfet , adj. bemorst, bevuild. 

Befinurt , adj, befmeerd, bemorst. 

Befmykke, v. a. bewimpelen. Befrnyk- 

ke en Sag, cene zaak bewimpelen. 

Befmykkelfe, c. pi. r. bewiuipeling, f* 

Bejiw'ire, v. a. befmeren, bcmorfen. 

Bcfmörelfe, c, pi. r. bcfniering, /". BESN. BEST. 31 BEST, BESU. Befnahhe, v, a, bepraten, overreden. 
Befnee , v, a, met fnecuw bedekken. 
Befneet , ad), & adu. befneeuwd. 
Befnige , v, a, bedotten, bedriegen. 
Befnitte, v, a. befnoeijen, fnoeijen. 
Befncere, p.a. verfirikken, befirikken. 
B-efncerelfe y c. pi. r. vcrfirikking, f. 
Befoldey l'ónne ^ v, a. bezoldigen. 
Befoldning , c, pi. er. bezolding, f. 
Befove, v. a, beflapen, bezwangeren. 
Befpare, v. a. befparen, Iparen, 
Befparelfe, c. pi, r. befparing, f. 
Befpejde, v, a, befpieden, verfpicden. 
Befpejdelftiy c. pi. r, befpieding , ƒ. 
Befpiisning, c, pi. er. f])ijziging , ƒ. 
Befpife , V, a, fpijzigen, voeden. 
Befpotte, V. a. befpotten, belagchen, 
Befpottelig, adj, & adu, befpottelijk, 
Befpottelfe, c. pi. r, befpolting , f. 
Befpotter, m.pl.e. befpotter, fpotter, w. 
Befpringe, bedcekke, p. a. befpringen. 
Befprudle, ~fprude , f. a. befproeijen. 
Befprcenge, heftcenke, p.a. befprengen. 
Büfproerigelfe, c. pi. r. befprenging, ƒ. 
Befpröjte^ ouerfpröjte, p. a. befpuiten, 
I^'^fpy^i ^^^"'fpye, P, a. befpngen. 
Befpytte, p. a. befpuwen, befpngen, 
Befpcende, p.a, bef pannen, omfpan- 

nen, item benarren, l)ekleininen. 
Befporge, p. a. bevragen, vernemen. 
i?^y?,zic^c(^y?,ac//'.best.(fiipérl.vangoJ.) 
Be/iaae , p. a. n, & r. befiaan. 
Beftalling, c. pi. er. aanfielling, f, 

aanficlling der fiaatsbeambteii. 
Bejiand, n. Varighed, c. u.pl. beftand, n. 
Bejianddeel, c. pi. -dele. befianddecl,;/. 
Befiandig, adj. & adi^, befiendig. 
Bfftandigen, adu, beficndiglijk, altijd. 
Bejiandighed, c.u.pl. befiendigbeid,/". 
Beftemme ^ p, a. beftemmen, bej)alen. 
Be/iemmelfi; , c. pi. r, beftcmming , f. 
Be/temt, adj. & ad r. hcüi'ind, bepaald. 
Beft jaalcn, adj. bcfiolcn.(van hejljoele.) 
Bc/lige, p. a, beklimmen, beftijgen. BeJtigeUg, adj. betlimbaar, -bare. 
BeftigL-lfe, c. pi. r. beklimming, f. 
Beftik, n. pi. u, befick, ontwerp, n. ƒ 

ftort Be/tik , in een groot beftek. 
Bepikke, p. a. befieken; omkoopen. 

Vanhier bcjèikkelig, Beftikkelfe,c, 
Beftikning, c. pi. er. befieking, f. 
Beftille , p. a. befiellen , belpreken, 

bedingen. Beftille et ParSkoe,etc, 
een paar fchoenen, enz. befiellen. 
i?ey?/////zg-,c,/?/.er.befielling;verrigting,/ 
Beftjcele , p. a. befielen , berooven. 

Beftjoele En, iemand befielen. 
Beforme, Jiortne , p. a. befiormen, 
Befiormelfey c, pi, r. befiorming, J. 
Beflraale, p, a, befiralen, befchijnen. 
Beftraaling y c. pi. er. befiraling, ƒ. 
Befraffe, p. a. befirafTen, fira£Fen. 
Befiride, v, a. befirijden, bevechten. 
Beftridelfe , c. pi. r. befirijding, ƒ. 
BeJirygByP.a. befirijken, Befirygemed 

JSro/2o«er,methetgefchutbefirijken. 
Beftrcebe fg, p. r, pogen, zijn uiterfie 

best doen, om iets te verriglen, 
Beftrcebelfe , c, pi. r. poging, ƒ. 
Beflrwnge, p. a. met fnaren verzien, 
Beftröe, p. a. befirooijen. Beftröemed 

Blomjter, met bloemen befirooijen. 
Beftroelfe y c, pi, r. befirooijing, f, 
Beftyre, p. a, befinren, befiieren. 
Beftyrelje^ c. pi. r. befiinir, befiier, n. 
Beftyrer, m. pi. n. befiuvirder, 7«, 
Beftyrerinde, f. pi. r. bcfiuurfier, f, 
Beftyring, c. pi. er. befiiiring, f, 
Beftyrke, f. a, verfierken, kracht ge- 
ven, fiaven, bevestigen, fierken. 
Beftyrkelfe , c, pi. r, bekrachtiging, 

fiaving, bevest iging, verfierking,y^ 
Bpftyrte, p. a, verbazen, verfchrikken. 
Bc'fyrtelfe^ c, pi. r, verbazing, f, 
Jjeftyrtel, adj, 6" c^f, verbaasd, ontfield, 
2? (^y?cr-«i-e, f. ö. befprengen, befprenkelen» 
Befioenkning, c. pl.er. befprenkeling.y, 
Befudle, p. a, bezoedelen, bcmorfcn. BESU. BESÖ. 32 BESÖ. BETR. 

Bejudlin^y c, pi. er. bezoedeling, ƒ. JJe/oger , m. pi. e. bezoeker, tn. 

//f/l-ong-re, f. ö.bezvangeren,benapen. Bafóle , v. a, bcmorlen, vuil maken, 

Befi^oTii^relfe, c. ƒ>/»/•, bezwangering, ƒ. Jieförge, v. a. bezorgen, vcrfehaffen. 

i?e/»'a;7g-/-e/,öf//. bezwangerd, bevrucht, Bejör.gAfe, c. pi. r. bezorging, f, 

Jiefvare , fvare ., v, o» beantwoorden, Belage , u. a, benemen, berooven. 

Befuarelfe, c.pL r, beantwoording, ƒ. i^fJ/ff^e//^, flc//,benemelijL-,beneembaar. 

7*e/l/ii:e.f'.o.bedriegcn,onderfiec'l; doen. Butagelfe, c. pi, r, beneming, ƒ, 

j[?<?,^fj^''e//é,c.7'/.r,bedrog,/i,onderftet;l<,7«, Bciakkejig^v.r, bedanken. Han hödmig 

Befuime, claane , f\ n, bezwijmen. finJMecliHrkning^menjegbetakkede 

Befininelfe, c. pi. r, bezwijming, f. /rai^", hij bood mij zijne mcdewer- 

Bejvogre, f. a. & r. verzwageren. kingaan, maar ik bedankte hem. 

Beffogrelje, c, pi. r, verzwagering, ƒ. Betalckelfe, c, pi. r. bedanking, ƒ» 

i/e/fc-ogre/, ac?/. verzwagerd, door zwa- Betalhar , mij, betaalbaar, vervallen. 

gerfchap ofmaaglthap verbonden. Betale , v. a. betalen, voldoen. 

Bejvar, n, u, pi, bezwaar, n,\ast,m,falde Betaler, m, pi. e, betaler, belaalslieer, m. 

tilByrdeellerBefi^ar, laftigvallen. Be/aling,c,pl.er. betaling, voldoening,/. 

Befi^cBre, v. a. bezwaren, beiafien. 2?e/ee y?^, f. /•. zich betoonen, wijzen, 

Be.fvcere Jïg , v. r. zich beklagen, Betegne ^ v. a. beteckencn, beduiden. 

Befuoerge, v. a. bezweren, beeedigen. Belegnelfe , c. pi. r, beteekenis , f. 

BefvargeEn, iemand bezweren ot" Befids, adj. & adu. tijdig, gocdtijds. 

hartelijk bidden, om iets te doen. Betjene , v. a. bedienen, waarnemen. 

Befvarge, jnane, f.o. bezweren, bannen. Betjening.c. pl.er, bediening,/", ambt,;?. 

i/t/fcerg-eZ/è, c.pZ./-. bezwering, duivels- Betjent, m. pi, e, & er, bediende, m, 

bezwering; bevestigingraet eede,/. Jietimelig, adj,& ar/t'. tijdig, gocdtijds. 

Befva-rger, m. pi. e. bezweerder, wi. Belinge , v, a, bedingen j bij ver- 

7?e/^£e7-/7/^,c.p/.e7-,klagt, bcklaging,/. drag befpreken -, iVew beknibbelen. 

Befvchrlig, öff/.bezvaarlijk,moeijelijk. Betingelfe, c. ;?/. r, beding, verdrag, r, 

7>V/i.ce/-Z/5-Aec/,c.75/.<?r.raüeijelijkIieid,/. Betinget, befiilt , adj, bedongen» 

Befye, v. ö. benaaijen , borduren. i?e/z7/c', <•. o. betitelen, een titel geven. 

Befyening, c. pi. er. borduurfel, n. Beile, f. ff. Ö* «. bedelen, gaanbedclen. 

Befynderlig , adj. & adu. bijzonder, Betlefcerdig , adj, & adu. bedelarm. 

vüornameli)k-.zeldzaam,Wünderliik. Betlen,c. u.pl, bedelarij, ƒ, bedelen, n, 

BeJjndcrirglied,c,pl,er,h'\]zvnCH'i-hc\i], Betier, ut, pi, Betlere, bedelaar,»/, 

zeldzaamheid; eigenaardigheid, ƒ. Betleragtig,adj,& adv.\m^e\dLSLT^Q^\\'^. 

Befynge, lovfynge , f. ö. bezingen. Betlerie, n, pi, r, bedelarij, f, 

Befcetning, c. pi. er, bezetting, ƒ. Betlermunk, Tn,pl,e, bedelmonnik, m, 

Befoette, v. a, bezetten; bemannen. Betlerpofe, c, pi, r, bedelzak, m, 

J]efcettelfe,iDjcei^els) chczeivnhvid, f, BetlerjJce, ƒ.ƒ>/. r. bedelaarfter, ƒ. 

Bfjog, n. pi. u. bezoek, bezoeken, n. Betlerfiau, c, pi, e. bedclaarsftaf, in. 

Afloegge et Befóg Iios En , h\] 7?e/o«iV, c. K./?/, betonie,/. zeker kruid. 

iemand een bezoek afleggen. Betraadt , adj. betreden, bewandeld. 

BepigefV,a.hi'zop]ivn.Befdgefre7iime- Befragte, f. ö, betrachten , bezien, 

de Lande,\rcem(it.' landen bezoeken, Betragten , c, u, pi, betrachten , n, 

Befógelfe, c. pi. r, bezoeking, ƒ, Betragter, ut, pi, e, betrachter , m. BETR. BETyE. 33 BETiE. BEVI, JBetraglning, c. pi. er. bctraclifing, f. 
Betroe, v. a. betrouwen, vertrouwen, 
aanbetrouwcnj van hvcvBetroelfe^c. 
JBefrygge , v. a. beveiligen, veiligen, 
Betryggelfe, c. pi, r. beveiliging, f. 
Betryggef , adj. beveiligd, verzekerd. 
i?(?/r)'i-,/z.M./)Z.bcdruktheid,/',inangel,«. 
Betrykt, adj. bedrukt, ncèrflaglig. 
Jjetroede, v. a, betreden, bewandelen. 
Betreeffende, adv. & prcep, belreffende. 
Betroek,Ouertrcel:,n,pl.u,o\eT\.reV{t\,n. 
BetroeJcke, troekke, v. a. overtrekken , 
bekleeden. Van hier Betrcek- 
Icerred , Betrcekpapir , n. enz, 
Betrcekning, c. pi. er, behangfel, ta- 
pijtje, bekleeding^, overtrekfel, n. 
BetrcBkfCst'er, m. pi. e, tapijtwever, wz, 
Betrceiigt^ os^y.&'dJf. benaauwd. Ethe- 
trcengt Bryft, een benaauwde borst. 
Beitel-, Betlerfiav, c. bedelaarsfiai', m, 
Befutte, V. a. beteuteren, ontfiellen. 
Betuttelfe , c. pi, r, verbaasdheid , f. 
Betuttet, adj. & ad f, beteuterd. 
Beffinge, v.a, bedwingen, betoomen. 
Betuingelfe , c. pi. r. bedwang, n, 
Beti/inger, m. pi. e. bedwinger, m, 
Betyde, i'. a. beduiden, bcteekenen, on- 
derrigten, verklaren, aankondigen. 
Betydelig, oc/y, gcwigtig, van veel be- 
lang. Van hier Betydelighed, c. 
Belydenhed, c. u, pi, belang, ge- 
wigt, 72. En Sag af /tor Betyden- 
hed, pene zaak van groot belang. 
Betydning , c. pi. er, beduidenis, ƒ, 
Betydningsfuld, adj, van grootbelang. 
Bctynge, v. a, bezwaren, belafien. 
Betyngelfe, c, pi, r, bezM'aring , f, 
Betoemme, v. a. betcmmen, bedwingen, 
Betccnde , v. a. ontfieken , verhitten, 
Betobndelfe 1 c. pi. r. ontfieking, ƒ, 
Betcenke, v, a. bedenken, overwegen. 
Betcenke fig, v. r. zich nader bedenken, 
jPe/cenXv/jg', arf/.bedenkelijkjgevaarlijk, 
Betcenkelighed^ c. bedenkelijkheid, ƒ. Btitankning , c. pi, er, bedenking , f, 
Betce/ikni'ngstid, c. «./'/. bedenktijd, m, 
Betcenkfom, adj. & adc bedachtzaam» 
JÖtf/G?/^I;^/;^/^<?J,c.^^./: /.bedachtzaamheid, 
voorzigtigheid, voorzürg,y^beleid,«, 
Bctoenkjomt , adv. bedachtzaamlijk» 
Betoenkt, adj, & adv. bedacht, beraden, 
Beundre, v, a. bewonderen, vereeren; 
met verwondering befchouwen, 
Beundrer , m. pi. e, bewonderaar, m. 
Beundring, c, pi. er, bewondering, f, 
Beundringsvcerdig , adj, wonderlijk, 
vcrwonderingswaardig ; zeldzaam» 
Vanhier Beundringsucerdighed, c 
Bevaagen, pi, bevaagne, adj, gunfiig» 
Bevaagenhed, c. pi. u. gunst, genade, ƒ"» 
Bevandre, u. a, bewandelen, betreden. 
Bevandret , adj. bedreven, ervaren. 
Beuant, adj, & adi\ gewoon, gewent» 
Bevar, n.u.pl, bewaring, hoede, f, 
Beuare , t>, a. bewaren, behoeden. 
Bevarelfe, c, pi, r. bewaring, ƒ♦ 
Bevarer , m. pi, e, bewaarder, m. 
Bevaring, c,pl. er, bewaring, hoede, ƒ. 
Bevaringsmiddel , n. pi, -midler, bc- 
waarmiddel , behoedmiddel , tz» 
Bevendt ^ adj. & crft^, gelegen, gefield. 
Beverte , v, a, vergasten, onthalen. 
Beuertning , c. pi, er, vergasting, /V 
Beuidne, v, a. betuigen; verzekeren» 
Bevidne.lfe , c. pi. r, betuiging, f,. 
Bevidjl^ adj, & adv. bewust, wetens, 
Bevidfthed, c, u. pi, bewustheid, f» 
Beviis, n, pi, Bevifer, bewijs, 77. 
Beviislig, adj. bewijslijk, bewijsbaar, 
Beviisliggjöre , f, er, bewaarheden, 
Beuiislighed, c.pl.er. bewijsbaarheid, ƒ. 
bewijsgrond , m. bewijsreden , f, 
zVfTw bewijsfiuk , n. bewijzing,/'. 
Beviisning , c, pi. er, bewijzing, yi 
Bevikle, v. a. bewoelen, bewinden» 
Bevikling, c. ph er, bewoeling, ƒ♦ 
Bevilge , V, a, bewilligen , tocftaan. 
Bevilgelfe, c. pi. r, imvilUging, ƒ. BEVL BIIiL. 34 BIBR. BJER. 

Jleuilling, c. pi. er. bewilliging, f. Bil/ragt, adj, hijgetragt, toegcbragt, 

Jiei'inde, v. a, bewinden , bewoclen, /ij/^r/wg-^, f. <?. bijbrengen, toebrengen. 

7/(?t'//zj^(.',f.o.bevIerten, vleugels geven. Bihringelfe ^ c, pi, r, bijbrenging, f. 

Beuirke^ v. a, bewerken, bevorderen. Bibygning, c. pi, er, 7-ijgebonw, 77. 

Befiff, V, a, bewijzen, betoogen. /?iV/, c. /;/. «.beef, brok, t??. mondvol, ƒ. 

Befogle, V, a. bewaken, beboeilen. Bid, n. pi. u, beet, m. bit, gebit, w, 

Btuogtelfti, c, pi, r. bewaking, ƒ, Bide, v, a. bijten. Peber bider paa 

Bevogfning, c, pi, er. bewaking, f. l'ungen, de peper bijt op de tong. 

Bdi'oxe, V. a. bewasfeii, begroeijen. Biden, c.u,pl, bijting, ƒ. 't bijten, tz. 

Bevoxel, adj, bewasfen, begroeid. Bldendü, adj. bijtend, bits, bitfig. 

Beuoshne, *'. o, wajjcnen; hevoehne fig, Bi'des , v. n, bijten. Hundene bides, 

zich wapenen; bevcebne/igmedTaal- de honden bijten malkander. 

;nocf/g-Aec?, zich met geduld wapenen. Bidliiig, Billing, c, pi. er. brokje, 77, 

Befoehnet, adj. & adp. gewapend. Bidrag, n, pi. u. bijdrag, bijdrage, ƒ". 

BeifOehning^ c, pi, er. wapening, f, Bidrage, yde Bidrag, t», a, bijdragen. 

Bei-'0:gaarfag,c.pl.er.he\veegoorzcLoi[i,J'. Bidfhl, n, pi. Bidjler. breidel, ttj. 

Beucege, f. a. bewegen, verroeren; la- Bid/k, adj, & adv. bits, bitfelijk, 

de fighevcege, zich laf en bewegen. Bid/khed, c, u, pi, bitsheid, f, 

Bei'ceg-t'7/g,«f//. beweegbaar, bewegelijk. Bidör , c. pi. -döre. zijdeur, f. 

Bei'a-gc-Hgen,adu.he\\e^a\\]\i,Tv,evQ'ai!L. Bie, v.n. beiden, wachten, vertoeven. 

Beuceg(dighed,c.pl,u^eyie^e\\^\e'\<\.,f. Bie, c. pi. Bier. bij, honigbij, f, 

Bevoegelfc, c. pi, r. beweging, f, bringe Bieavl , c, u, pi. bijenteelt , f. 

i Bevüegelfe, in beweging brengen. Biebraad.c.pl. -braadde, bijenangel, 771. 

Beuaget, adj, bewogen, verroerd. Biecelle , c. pi, r. bijencclletje, 7?. 

Bei'a-ggrund, c.pl.e, beweegreden, ƒ*. 7j?7(?f/7-o77/7/77jO-, c. pZ. er. bijenkoning, wi. 

Bece?ig/te,heceng/iige,f.a,heanPÜi^vn, Biekube, c. pi. -luber. bijenkorf, m, 

Beoengfielfe , c, pi, r, bcaugfiiging, f. Bjejfe, v, n. blaffen. Bjejfe ad Maa- 

Beoengfiety adj, beangst, bevreesd, 77e7z, tegen de maan blaffen. 

Becére, v. a, vereeren, eer aandoen. Bjerg, n. pi. e. berg, 777. Et hnjt og 

Beoeret , ceref, adj, geëerd, vereerd. //e/V/Z^/Vri,', eenhoogeenfieileberg. 

Bi, fee Uie, c. pi. r, bij, honigbij,/". Bjergagtig ^ adj. & cuh-, bergachtig. 

Biaarfag, c./j/. er. toevallig oorzaak, ƒ. BjerghLial, n. n. pi. bergblaauw, tz. 

Bibegreb , n, pi, er. hevenbegrip , tz. Bjergboe,-boer,m.pl,e.]ter^he\v(tner,m, 

Bibel, c, pi. Bibler, bijbel , 777. den Bjerge , v, a. & r. bergen, redden. 

heilige Shrift , de Heilige Schrift, Bjergegn, c.pl,e. bergachtig gewest, 77. 

Bibel fap, adj. & adv, bijbelvast, Bjergelön, c. pi. u, bergloon, n. 

Bibellcefer , m. pi. e, bïjbellézcr, 777. Bjerget, adj, geborgen, gered. Bjer- 

Bibellcesriing, c. pi, er. bijbellezing,/'. get Gods , geborgerie goederen. 

BibeTJfk, adj. bi'jbëlsch. En bibelfk Bjerghule , c. pi. r, fpelonk, ƒ. hol- 

Foriófhing, een bijbelsch verhaal. lighcid in eene rots of eenen berg. 

"ii^'ê'etfprog ,' n. pi. u. bijhelfpreuk, f, Bjergig, adj, bergachtig. Ef bjer- 

Biheli^erk-, n. pi. er. bijbelwerk, 77. gigt Land, een bergachtig land. 

üibliothek, n, pi. er. boekerij, ƒ. Bjergh-yfial, c, pi. Ier, bergkriftal, 7z. 

Biï/liötlièkSar, m.pl.er. bibliolhekaris, 7/7. Bjergmand, m,pl. -mami, bergman, m. BJER. UILL. 35 BILL. BISL. 

Bjer^'^flvt, n. p?, -Jlotte. oen Uaftccl Billige, hifalde, v. o. LillijLen. 

of Ilot, «• dat op ecnen berg ligt. liilUf^clfn , c. pi. u. LilIijLaig, f^ 

Bjera^fiad , c, pL -Jtceder, eene BiUip;hed, c. u. }d. billiJKhciil , ƒ. 

fiad, f, die op ecnen berg ligt. Billing, Bidliiig, c. pi. er. LroLjc, n. 

Bjergfircchning, c, pi. er. gebergte,/?. Bilcc-gge , v. a. bijleggen, vcrge- 

Bjergtrold, n, pi, e. bergmannetje, «. lijken, bevredigen; bijvoegen. 

Bjergugle, c. pi, -ugler. fleennil, m. Bllceggi'lfe , c. pi, er, bijlegging, f. 

Bjergperk, n, pi, er. bergwerf, Ji, Bilceggernvn^ c.-pl. -ovne. fornuis, n. 

Bie/luger,c, pi. e. h'i]cu\\o]l',-\Ti'.t('r, 711. Bilöher , c. pi, -löhere, bijlooper, ?«. 

Bie/iade, c. pi. -ftader. bijenliorf, m, Bimpe/,c.pl,Bimpler.ha.Urond\a2i{]t:,n. 

Bieffcerm, c. pi. e. bijenr.v.erm , m. Bim-, Pimpjiecn,c.pl,u.puunüecn,m. 

Bifald, n.pl.u.hïjxn], n, ^oedlienrlng, f. Jjinai'rt, n.pl.e. bijnaam, toenaam, 7h. 

Bifalde, v. a. bijvallen, goedkeuren, iji«c?,«.7ïA«.band,TO.deelvan een boek, w, 

Bihenjigt , c. pi. er, bijoogmerk, ri. Binde, v.a. binden; breijen, bi'eiden. 

Biil^ Bile, Biilöxe, c. pi. r. bijl, f. Bindebreu,n,pl,e.hvk-i]c,n,A'jL\.'ii^vaüïvA 

Biilhrefi n. pi, -breve, bijlbrief, m. op zijne naamdag gegeven wordt, 

i?/Vr/?c?/<?r, m,/?/, e, vedelaar, vedeler,m. B inde gal , ad;. & ade, razend , dol. 

Bilag, n, pi, Bilagc. bijlage, f, Bindchiind, c, pi. e. bandrekel, in. 

Bilde ,hille, v. o, billen; den molen- Bindelfe, c. pi, u. verftopping , f^ 

fieen fcherpen. Van h\n'Billejern,n. Binden, c. u,pl. binding, ƒ. 't breijen, «♦ 

Bilde , danne ^ forme, v. o, beelden. Bindeord, n, pi, u. voegwoord, n. 

Bildhugger , m.pl.e. beeldhouwer, m. Binde-, Sfrikkepind, c.pl.e.hreinüHM,/', 

Bild/iuggerie,n,pl.u,'thcc.\dhonv,'cn,n, Bindereh , n. pi. n, bindlouw, n, 

Bildhuggerkunft, c. u.pl. beeldhouM'er- Bindeftreg, c. pi. er, koppelteeken, lu 

kunst, -kon.st,beel(lliouwerkunde.y^ Bindingsverk , n. pi, er, bindveik, fi, 

Bilh'd, Billede, n. pi. r, beeld, n. Bindfaale, c,pl,-faaler. binnenzool,/". 

beeldtenis, ƒ. eller afbeeldfel , n, Bindfel, n. pi. Bindjler. bindfel, n, 

BilleddrrkclfejC.u.p/.hcddcndicnst.Jn. Bindfel, c, u. pi, verfioppjng, ƒ". 

Billeddyrker, m.pl.e. hecldenilienüür^m, Bindöxe , c. pi, -ö.ver, limmerbijl, f. 

Billedhandler, m.pl.e. h<:('\d^ramei%m, Bing, c.pl,e, eene groole meelkist, ƒ". 

Billedlig , ad). & adv. beeldelijk. Biord,n,pl.U,fadi/erbiumJhi^\vourd,n, 

Billedjhjcerer, to. /)/. e. beeldfnijdi-r, /«. Bipoji, c, pi. er. neven- of bijpost, m« 

Billedfprog , n. u, pi. beeldfpraak, ƒ. 2?//-^, c./>Z. Z?iV^-e. bcrk,berkenboom,7n, 

Billedftormer,m.pl.e.\n.'v\d£tovm(iT,m, Birk , n. pi, er, zeker regtsgebied» 

Billedftöber, m. pi, e. beeldgieter, m. Van liier Birkedommer , -foged, 

Billedfiótte, c, pi. r, fiandbeeld, n. ~/kriuer,m. -ting,n,-retlighed,c, 

Billeduerk , n. pi, u. beeldwerk , n, Bifag , c, pi, Bifager, nevenzaak , ƒ". 

Billeduiis , adu. beeldelijk, figuurlijk. Bijldder, m, pi, e, bijzitter, ni, 

Billiard, c. pi, er. troklaM, f, hi]]aTd,n. Bi/l:op , m. pi. per, bisfcbop, vi. 

Billiardkugle, c, pi. r. trokbal, m, B//l:oppelig, adj.&adc, h\s{choj)j)vVi]ii, 

Billiardfpil , n. u, pi. Irokfpel , n. BiJl;opsliat, r. pi. le,his{^choTpshocd,m» 

Billiardfiok^ c. pi. ke. trokfiok, m. Bijkopspau, c. pi. e. bisfcho.psftaf, m, 

Billig , ad/. & adi'. billijk, redelijk, B'/köjfe, e, /'/.'•. befchuit,/,|wcebak,«. 

op cenc billijke wijze: goedkoop. Bijleg, n, pi. e. luif, luifel, ƒ. BISL. BJ^L. 96 BJÖR. BLAN, Jiijïopper/ke , f. pi, r. bijflaapflcr, ƒ. 

Hismer, c.pl, e. fnel'ivaag, ƒ. unftcr, m, 

Sismerpund , n, pi. u. zeker noor- 

weegsch gcwigt van twaalf ponden. Björn, c. pi. Bjorne, beer, m, dan lille 

Björn, de V\c\nchocT;denfioreBjörn^ 

de groute beer, zeker geftarnte. 

Björnehoer , n. pi. u, braambezie, ƒ. Bifol , c, pi. Bifole. bijzon, ƒ. BjÖrnedands, c, pi. u. hi-ercnihns, m» Bi/p, m. pi. Bifper. bisfchop, m. 
Bifpedömme , n. pi. r. bisdom, n. 
Bifpeemhedti, n. pi, r. bisfchops arabt,w. 
Bifpegaard, c, pi. e. bisfchopshof, n. 
Bifpehat, c.pl, te, bisfchopshoed, m. 
Bifpehue, c.pl.r. bisfchopsniijler, m. 
Bifpel^aahe , c.pl. r. bisfchopskap, ƒ. BjÖrne.fedt, n. u. pi, bceren%et, n, 
Bjórnefel,-fdd,c.pl,er, beerenvel, n, 
Björnehud, c. pL er. beerenhuid,/» 
Bjornejagt , c. pi. u. becrenjagt, f, 
Björnekloe,c.pl,-klder,beeTcn^daau\Y,m, 
BJörnelab,c.pI.ber.ipoot\an een' beer,7re. 
Björneleje, -hle, n.pl.r. beerenleger, n. Bifpelig , adj. & adi/. bisfchoppclijk. Björncjlcind , n. pi. u. becrenhnid, f. Bifpeftav , c, pi. e. bisfchopsfial", m. 
Bifpinde , f. pi. r. bisfcbopin, f. 
Bisfe , föjte, v, n, bijzen, omloopen. 
Bisfekroemmer, m.pl.e. veildrager, m. 
BisfekrceTnmeryi:e,f.pl.r.\e[\dra3^Ücr,f. 
Biyiaae, hjelpe v. a, bijfiaan, helpen. Björnetroskker,m. /j/.e.beerenleider, /ra, 
Blaa , blaat, adj, & adr. blaauw, 
Blaaagtig, adj. & adi\ blaanwachtig. 
Blaabar, ji.pl. u, blaauv/e boschbezie, ƒ. 
Blaafarue, c. pi. r. blaauwfel, n, 
Blaafarver, m. pi. e, blaauwverwer, m. Bi/tand, c. u, pi. bijfiand, m, hulp,ƒ. Blaafari.'erie,n.pl.r.h\üzn\\\n'\\n\],f. Bijlander , m. pi. e. bijfiaander, m. 
Bi/ter, adj, bijfter , barsch, wreed, 
Biflerhed, c. u. pi. bijfierheid , f. 
Bijtert, adf, bijfter, barsch, barfchelijk. 
Bifoette, V. a, bijzetten. Bifcette et 
JLiig, een lijk in de kerkbijzelten. 
Bifoettelfe , c, pi. r. bijzetling, ƒ. 
Bitte, lille lille, adj, klein, kleintjes. 
Bitter, adj. bitter, hard, fmartelijk. Blaaladen, adj, & adu. blaamvachtig. 
Blaaleer , c. u, pi. blaamve klei,/. 
Blaalig, adj. & adu, blaaiiwachlig. 
Blaane, u. n, blaamven, blaauw worden. 
Blaar, n, u. pi, werk van vlas, n. 

Van liH'v Blaargarn, -leerreden, enz, 
Blahre , Jladdre , v. n, brabbelen. 
Blad, n. pi. Blade. blad, n. Bladet har 

vendt yig, het blad is omgekeerd. Bitteragtig, adj. & adu, bitlerachtig. Blade, t; a, bladeren, doorbladeren. Bitterhed , c, pi. er. bitterheid, f. 

Bitterligen, adu, bitterlijk, bitter. 

Bitlerfóde, c. bittei'zoet, n. zeker kruid. 

Bitter uiin , c. u, pi, alfemwijn , m. 

Bivaane, f .a.bijwonen. Biuaane enFor- 

famling, eene vergadering bijwonen. 

Biuej, c. pi. -ueje. bijweg, toeWeg, 7n, 

Bjcfiffe , bjeffe, v. a, blaffen, keffen. 

Bjcelde, c.pl, r, bel,yi Et Halxbaand med 

Bj celder ^ een halsband met bellen, 

Bjcelke,Bjelke, c.pl.r,ha\k,m,njcelke i et 

Vaahen, een balk in een wapen. 

Bjcelkefiribe, c. pi. r. balkfireep, f. 

Bjoelkevejer, e, pi, c, balkwager, m. Bladguld, n. u. pi. bladgoud , n, 
Bladluas , c, pi. u. blad luis, f. 
Bladlos , adj, & adu. bladerloos, 
Bladrig, hladfnld, adj, bladerrijk. 
Bladfölu , n, u, pi, bladzilver, n. 
Blaf, Vindblaf, n. pi. u, windje, n, 
Blakket , adj, vaal , bleekverwig. 
Blande , v, a. mengen, mengelen, 
Blandet , adj, vermengd, gemengd, 
Blanding, c, pl.er, vermenging, men- 
ging, f, mengfel, mengelmoes, n. 
Blandinger,(c.pl,)n\cv\^t\d\<^\cvi,n,pl, 
BlandingKgods, n, u, pi, mengelmoes, n. 
Blandl, iblandt, prctp, onder, lusfchen. BLAN. BLIK. 87 BLIÏC. BLOD. JJIanl, ccf/. 'blank, zuiver, klaar. 
Blanhhed, c, pi, u. blank-, zuiverheid,/'. 
Blankt , adu. blank , klaar, zuiver. 
Blee , c, pi. Bleer, kinderdoek , m. 
Bleeg, c, pi. Blcge, bleek, f. de 

plaats, waar men linnen bleekt. 
Bleg , cdj, bleek, vaal, bleekverwig, 
Bleghlaa, Ij fehlaa , adj, bleekblaauw. 
Blege , V. a. bleeken , v.it maken, 
Bli'gedam, c.pl, me, bleekveld. n, plaats, 

waar men linnen , enz. bleekt. 
Blegalön, c. pi. u. bleekloon, n, 
Blegemand, m, pi, -mcBnd, bleeker, m, 
Blegeplads, c.pl, -pladfe, bleekveld, n. 
Bleger, m, pi, Blegere. bleeker, m. 
Blegarie , v. pi. r, bleckerij , f. 
Bleget, adj. (als linnen) gebleekt. 
Bleg-, lyfeguul, -gule, adj. bleekgeel. 
Bleggron , lyfegrön, adj. bleekgroen. 
BIcghed , c. pi. u. bleekheid , f. 
Bleghuidt^ Bljhuidt, n. u. pi. loodv.it, n. 
Blegladen, adj, bleekachtig , bleek. 
Blegn, c, pi, e. pui.st, f. blaart je, n. 
Blegne, v. n. bleeken, bleek worden. 
Blegfot, -fyge, c. u. pi. bleekzucht, f. 
Bink, zie Blik, n. u, pi. blik, blek, tz. 
en Blikfpand, een blikken cimer. 
Blek, z\t Bleek, n, u.pl, fchrijfinkt,/n. 
Blende, v. a. blenden, verblinden. 
Blendverk, n. u, pi, blindwerk, n. 
Bleven, hlevet, adj.[\2in blive) gebleven. 
Bliant^ Blyant, c. u. pi, potlood, n. 
Bli-, Blyant, c. pi, er. potloodpen, f. 
Blid, adj. blijd, mild, niet barsch. 
Blidelig, llidt , adi>. mild, blijdelijk. 
Blidemaaned, c, pi. er, februari], m. 
Blidne, v. a, verligten, verzoeten, 
Blidnes , v, n. blijd of mild worden. 
Blik, n. pi, ke.hWk, oogenblik, m. 
Blik, n, u. pi. blik, n. beJlaneKoget 

med Blik, iets met blik beflaan. 
Blikform, c.pl. e. een blikken vorm, 772, 
Blikfjr, n. pi. er. blikvuur, ii. 
Blikke , V. n. blikken, blikkeren. Blikken/lager, m. pi. e. blikflager, m, 
BUkmager , m. pi, e, bliküager, m, 
Blikmynt , c. pi, er. eene voormalige 
munt van goud- of zilverblik. 
Blikplade, c.pl. r. eene blikken plaat, ƒ. 

Blikfmed, m. pi. -fincdc. blikflager, m. 

BUkfiille , adj, & adi; v\indftil. 

Blik/tille, n. u, pi. windfiilte , f. 

Blind , adj, blind. Et blindt 
Vindue , een blind venfier. 

Blinde , n, u, pi. als i Blinde, 
blindelings of zonder te zien. 

Blinde, v, a, blinden, blindmaken, 

Blinddbuk,c.u.pl.h\ic.A^iB.d.nne\]ti,n.lege 
Blindebuk. blindemannetje fpelen. 

Blindföd , -Jodt, adj, blindgeboren. 

Blindhed , c. u. pi, blindheid, f. 

Blindt, blindthen, adf. blindelings. 

Blink, n, pi, u. fchijnfcl, licht, n. 

Blinke^ r.fi. blinken, lichten, fchijnen. 

Blinken, c. u. pi, 't blinken, «. 

Blinkende, adj, & adi^. blinkend. 

Blis, c. pl.fer. bles, f. Eene witte vlek 
aan het voorhoofd van een paard. 

Bliue, V. n, blijven, verblijven, toe- 
ven; omkomen, vergaan; worden. 

Blivefied , n, pi. er. verblijf, n. 
verblijfj)laals eller woonfiede, f. 

Blod, n. u.pl. bloed, n.fig. geboorte, af- 
komst,/^ ^ƒcBC?e//i?/of/,uit edel bloed. 

Blodaare , c. pi. r. bloedader, f. 

Blodagtig , adj. & adv. bloedachlig. 

Blodhad, n. pi. -bade, bloedbad , r«, 

Blodbrcekning, c.pl. er, bloedftorting.y". 

Blodhyld, c.pl. -ZyZt/er. bloedzweer,/". 

Bloddom, c.pl. -domme, bloedvonnis, n, 

Bloddraabe, c.pl. r. een droppel bloeds, 

Blodfarvet, adj. & adv. bloedverwig. 

Blodfinne, c.pl.r. bloedvin, -vinne, /". 

i?/off/7ojEr,«./'/.«.bloedvlag,roode vlag,/. 

Blodjlod, n. pi. u. bloedvloed, ni, 

Bludgang, c, u. pi, bloedloop, m, 

Blodgjerrig, adj. bloedgierig, -dorfiig, 

Blodgjerrighed, t: blocdgieriglieid , /'. BLOD. BLOM. 38 BLOM. BLOT. JBlodheuner, m.phe. blocdwrcter,???. een 
die den dood van een ander wreekt. 

Blodhund, m. pi. e. bloedhond , m, 

JBlodig, adj, & adi>. bloedig, bebloed. 

JSlodigle, c, ph -igler. bloedzuiger, ?«. 

i9/of/I-a/-,K.;7Z.«,bloedvat,n.(inonlleedk) 

Bladlos, adj, & adu. bloedioos, -looze. 

Blodpenge , ( c. pi, ) bloedgeld, n. 

Jjlodpis, c, pi. u, bloedloop , m, 

Blodpólfe, c, pi. -pölfer. bloedworst,/. 

JBlodrenfende , adj, bloedzuiverend. 

Blodret^ c.pl. ter. bloedregt, halsregt, n. 

Blodrig, adj. bloedrijk, vol bloed. 

Blodröd, adj.hlodrödt.adv. bloedrood. 

Blodfkam^ c. u,pl. bloedfchande, ƒ. 

Blodflyld, c. u. pi. bloedfchuld , ƒ. 

Blodfkyldig,död[cns,adj.\)\ocAic\\n\A\^. 

Blodfkoender, m.pl. e. bluedfchender,m. 

Blodflioenderfk ^ adj. bloedfchandig. 

Blodjkcenderjle ., f. bloedfchendfter, f. 

7?/of//o/,c.M,/7/,bloedloop, bloed vIoed,77j. 

Blodfpytuing, c.pl. er. bloedfpuwing. ƒ. 

Blodjieen, c. pi. -fiene, bloedfieen, m. 
Blodfiillende , cd)'. bloedfielpend. 

Blodftyrt/iing, c. pi. f/-.blüedlturting,/. 

Blodfianht , adj. bloedig, bebloed. 

Blodfuer , Blodfuger, c. pi. e. bloed- 
zuiger , m. J/g. woekeraar, m. 

Blodtnrft , c. u, pi. bloeddurst , m. 

Blodtörftig , adj. & adt^. bloeddorftig* 
Blodtör/iighed, c. bloeddorltighcid, ƒ. 
Blol:, c.pl. Blolke. blok, fcheepsblok, m. 
enBIarmorblok,^i'n marineren blok. 
Blok/iuu.i, n. pi. -hufe, blokhuis, n. 
Blokke, udblokke, v, a, \erwijden, 
Blokkedrejer, m. pL e. blokmaker, m. 
Blakkere, v, a. blokkeren, influiten. 
Blokkering , c. pi, er. blokkering, f. 
Blokmager , m. pi. e. blokmaker, m, 
Blokjkib , Tl. pi. -fkihe. vlolfcbip , n. 
Blak/teen, c. pi, -fiene. blokfieen, m. 
Blüktin,n,u.pl. bloktin,n. een blok tin. 
Blomkaal , c. u. pi. bloemkool , f. 
Illunuue, c, pi. r, hlnviu, f. 7.'u' BlomJ/. Blomnw, c.pl.r. pruim,/, pruimpje, u. 

Blomme,A^.ggebloinme, c.pl, r. dojer, m. 
Blnmmefteen, c.pl. fiene. pruimefieen, w. 
i?/oww(?/,a(i/.6'ac?(/.bloemig,gebloemd, 
Blommetrcee, n. pi, r. pruimboom, m. 
Blomraadden., adj, beurzig, et hlom- 
raaddent Auble, een beurzig appel. 
Blom/t, c.pl. er. bloem, /. bloempje, /z. 
Blomjter, n. pi. u, gebloemte , n. 
Blomfierbed, n. pi, e. bloembed , «, 
Blomjterblad, n.pl. -Made. bloemblad, 7i. 
Blomfterbceger, n. kelk eener bloem, m, 
Blomfierdu/k, -kaft, c. pi, s, ruiker, ni, 
Blomfterjröe, n. u. pi. bloemzaad , n. 
Blomjter fuld, -rig, adj. bloemrijk. 
Blomjtergartner, m. pi. e. bloemist, m, 
Blomjierhaue , c. pi. r. bloemhof, m, 
Blomfterknop, c. pl.pe, bloemknop, m, 
Blomjterkrands, c.pl, e. bloemkrans, m, 
Blomfierknru , c.pl, e. bloemmand , / 
Blomjierlög , c. pi. u. bloembol , m, 
Blomji er maler, m.pl, e. bloemfchilder,??». 
Jjlomjiermalerie , n.pl. r. bloemftuk, n. 
Blomfierpotte , c.pl, r, bloempot, m. 
Blomjierquarteer^ n,pl,er, bloemperk, 77, 
Blomfierrig , -fuld, adj. bloemrijk. 
Blomfierfcilk , c. pi. e. fteel van eene 
bloem, m. ook Blom/ierftangel, c, 
Blomfterftok, c. pi. ke. bloemfiok, ///. 
Blomfterftykke, n. pi. r. bloemftuk, n. 
Blomfterftöt/ , n. u. pi. bloemfiof, n, 
Blomflertid, c.pl.u. bloei-, bloemtijd,/«. 

Blomfterverk, n. u. pi. bloemwerk, n. 

Blomftre , v. n. bloeijen, bloefemen. 

Blomftren , c. u, pi. bloei, bloefem, m. 

Blomftretid, c. pi, u, bloeitijd, m. 

Blomfiring, c, pi. er, blocfem, m. 

Blond, adj, blond, blond van haar. 

Blondine, f. pi. r. eene blonde vrouw,/. 

Blot, pi. blo t te, adj, bloot, naakt, 

Blot , crff/. blootelijk, maar, enkclijk. 

i?/oMed,c.M./7/.bloolheid, naaktheid, /". 

Jilotte, v,a. ontbloolen, bloot maken. 

Blottdfe, c. }>l, r. oulblooting, /, BLOT. BLjëR. 39 BLiER, BODD. Jilnttet , adj. ontbloot , beroofd, 
Bla, zie Bly^ adj. bloo, blood, bloode. 
Jiluelfe, c. u. pi, befthaamdhcid , ƒ. 
jBIues,/kamme /ig, f, «.zich fchamen, 
Blufcerdig, adj, & adt-: fchaamachtig. 
Bliifoerdig/ied, c. u, pi, fchaamacbtig- 
heid, zedelijk-, befchaamdheid, /, 
■ i?/««(i,w./?/.tó. fluimering^.ligleflaap,/;?. 
Blunde^v.n, fluiraeren, de oogen luiken. 
Blunden, c, u. pi, fluimering, ƒ. 
Blus, n, pi. u, vuurvlam, f. vunr, n. 
Blusje, f. n, blozen; hlusfe af Und- 

feelfe , vau fchaamle blozen; 

hlusje af Sundhed, fom hlus- 

fende Kinder, blozende wangen. 
Blufel, c.u.pl. fchaamte, bloodheid,/. 
Blusród , adj, blozend rood. Bli- 

ve blusröd, eenen blos krijgen. 
Bly , adj. zedig, befcheiden, blood. 
Bly, 77. u. pi. lood, 77. zeker metaal. 
Bljagtig, adj. & adf, loodachliij-, 
Blyant , Bliant , c, u. pi. potlood, 77, 
Blyantspen, c. pi. ne, potloodpen, f. 
Blyarbejder , 777. pi. e. loodgieter, m, 
Blydaafe, c, pi. r. eene looden doos, f. 
Blyfaruet , adj. & adf. loodverwig. 
Blyfcerdig , adj. & adu. befeliaamd. 
Blygrube, c, pi. r, loodiiiijn,- groef, ƒ. 
Blyhvidt, Bleghi/idl^n. 77. y;/. loodwit, tz, 
Blykam, c, pi, me. een looden kaïn, ?n. 
Blykugln, c.pl.r. een looden kogel, w. 
Blylod,n.pl der. werplood, dieplood, 77. 
Blymine, c. pi, r. loodiuijn, -groef, ƒ. 
Blyplade, c.pl. r. eene looden plaat, ƒ. 
Blyrende, c. pi. r. ei-nC- loöden buis,/, 
Blyjkum, n, u. pi. Ichuini van lood, 7z. 
Blyjïoher , vi. pi, e, loodgieter , m, 
Bly flikker, n, u, pi. loodfuiker, f. 
Blylag, n. pi. -tage. een looden 
dak, 77. Van hier Blyicehker, m. 
Bleek, n. u. pi. inkt, fchrijfinkt, 777. 
Bloere, Vable , c. pi. r. blaar, f. 
faae Blcerer i lloenderne , bla- 
ren in de handen krijgen. BlofTe, c.pl. r. blaas, ƒ. blaasje, 77, 
Bloirefteen, c. pi. u. fieen in de blaas, 777. 
BlcEreflrceng, c. pi, e. blaasband, 777. 
Blceret, adj, geblaard, vol blaren. 
Blceretroskkejide , adj. blaartrekkend. 
Bloefe, V. a. & n. blazen, Blccfe ilU 

den,\Tx't vuur blazen; blafe Alarm, 

alarm blazen; waai jen, als de wind. 
Bloefeboelg, c. pi. er, blaasbalg, -balk,777. 
Bloefen, c, u. pi. geblaas, 77. blazing,/. 
BlnferiJr , n. pi, u, blaaspijp, f. 
Blcesning, c. pi, er, blazing, f, 
Blcpft , c. u. pi, wind, fiorm, 777. 
Blöd, adj. week, murw, zacht. 
Blödagiig, adj. weekachtig, flap, zwak. 
BlÖdagtigen, adf. weekelijk, teer. 
Blódagtighed, c, Ti./j/.weekelijkheid, /^ 
Blöddyr , n. pi. 11. zulke zeedieren, 
als de zeelterren, enz. (Alollusca.) 
Blode, V, a. weeken, te weeken leggen. 
Blode, V, n. bloeden. Dette Saar blö- 

der endnu, die wond bloedt nog, 
Blödgjöre, V. a, weeken, week maken. 
Blodgjöretide , adj. vermurwend, 
Blodhed, c, u. pi, weekheid, ƒ, 
Bllkllijertet, -hjerlig, adj. weekhartig, 
Blödlijertighed, c. weekhartigheid, f. 
Blödhudet , adj. poezelig, weekhuidig. 
Blödmundet , adj. weekbekkig; dit 

wordt alleen van paarden gezegd. 
Blödne, V. n. murw of week woi'den. 
Blodning , c. pi. er. uitVM-t-king , f,. 
BUnlfhullet , adj. week van fchil, 
Blödfindet , adj. weekmoedig, mcé- 
doogend, teérhartig, teder, teer, 
Blndfodne JEg, (n.pl.) Ilurpeijer, n.pl. 
Blodt , adv. zachtjes, lenig, zoetjes. 
Boble, c./iZ.r. bobbel, 777. waterblaas, ƒ. 
Boble , V, 77. bobbelen , opwellen, 
Bobling, c, pi, er. bobbeling, f. 
Bod , c, pi. Bader, winkel , 772. 
Bod, c.u.pl. hov\v,f. g/öre Bod, boelen, 
Boddreng, m.pl. e, winkel jongen, 777, 
Boddör, c, pi, -döre, winkeldeur, /l BODF. BOGS. 40 BOGR. BOM, 

JiodfcBrdlg, aclj, & adv, boetvaarclig. Bcgreol , o. pZ, er, boekkas , /. 

Bodfardighed, c. boolvaardigheid, ƒ. Bog/kah, 77. ph -fkahe. boekkas, ƒ, 

Jiodmerie, n, pi, r, bodemcrij , f, Bog/krii^er^ m, ƒ>/» e» boekfchrijver, ttz, 

Bodmeriehrev , n, pi, e, bodcmerij, /. Bogjpcende , n, pi, r. bockbcflag, n. 

Bodprcediken,c,pl,er,hov[i)red'd<.aii'i,f^ Bogf/au, n, pi, er, htlev, boekfiaaf, /; 

Bodp/alme, c, pi, r, boclpfalm, m, Bogfiauelig, adj. & odf, letterlijk» 

i?oe, f^Tz. Monen, zijn verblijfhebben, Bogjlauere , Jtaue , v, a, fpellen. 

Boa, Bodig, c, pi, er, woon, f, Bog/lapcring , c, pi, er, {pcUing, f. 

Boe, 77, pi, r, boedel, m, el Fallilhoe, Bog/tat'omfaiJ2ing,c,pl,er,\cUerliecr,ft 

een defolate uf infolvente boedel, Bogfiol, c, pi, -fiole, lesfcnaar, m, 

Boejaft, adj, gehuisvest, woonachtig. BogtryJcher, m, pi, e, boekdrukker, m, 

Boehave, n,pl, u, huisraad, inboedel, m, Bogtrjkkerie, n, pi, r, boekdrukkcrij,/; 

Boende,ad;,wvonach\\^; boende her paa Bogtryhkerhunjt , c, u, pi, bcck- 

iS/iCBf/tf/, alhier tei-ftede woonachtig. drukkunst, f, boekdrukken, tz» 

Bog, c, pi, Böger. boek, boekje n, Bogirjkkerjrcerfe, c,pl, u, (lraliin]it, m,. 

En Bog Papir, een boek pa- Bogtyv , m, pi, -type, boekdief, m, 

pier; holde Bog, de boeken hou- Tiojan, r. /jZ. er. bojaan, waterkom, y^ 

den; /ó>e/i7. Z?og-5, te boek brengen. Boje, c, pi, r, boei, ankerboei, f, 

Bogbind, n, pi, u, boekband, m, Bojereh , n, pi, u, bocireep , m, 

Bogbindcr, m, pi, e, boekbinder, 7n. Jiold , adj, boud, fiout, moedig, 

Bogfinle, c, pi, r, boekvink, m, Bold , c, pi, e, bal, kaatsbal, m, 

Boggjeld, c, pi, u, boekfchuld , f, Boldhuns, n, pi, -huje, kaatsbaan,yi 

Bogguld , V, u, pi, bladgoud, n, Boldfpil, n. pi, u, kaalsfpel , /?, 

Boghandel,Boghandling,c,pl,er,hock- Boldiroee, n, pi, r, kaalsnet, w. -zeef,/I 

handel, m, og- boekverkooping, f, Bole, t\ /z. boelen, boeleren, hoereren, 

i?o^/zö/zf//e/-, OT./)/, e, boekIiandelaar,TO. Boler , m, pi, e, boel, boeleerder, m, 

Bogholder , m, ƒ?/. e, boekhouder, m, Bolerie , n, pi, r, boelering, f, 

Bogliolderie, «,/iZ, r, 't boekhouden, tz. Bolerfke, f, pi, r. boelin, boelecrjfier, ƒ, 

Boghyldc, c, pi, -hylder. boekkas,/. Bolig, c, pi, <?r, woon, ƒ. woonhuis, /z, 

Büghvede, c. u, pi, boekweit, f, Boliner , (c, pL) boelijns , f, pi. 

Van hier Boghuedemeel, -gryn, n. Bolle, c,pl,r,Catdrikl:eaf){\vin]iVop.m, 

-gröd , -hage, -uelluig , c, enz. Bolle, c, pi, r, (paa Supjie^ klont, f. 

Boglrcemmer,m,pl.e, hochycrlionpeTjTn, Bollen, adj, bol, bolachtig, etterig. 

Boglade, c. pi, -lader, boekwinkel, ttz, Bollenlied, c, u, /)/, bolachtigheid, ƒ, 

jPng/zV, «f//, fif cc?f. wetenfchappelijk, Bolne, v, n, etteren, bol worden, 

Boglcerd, Icerd, adj. ö" oJf, geleerd. Bolfier, n, pi, e, beddetijk, f. Van 
Bogla-rdom , c, u, pi. boekoeiening, ƒ, \v\eï:Bolfieruoever,m,Bolfterdyne,c^ 

Bogrnöl, n, pi, u, boekworm, m, Bole, c, pi, er,houl, ijzeren bout, m, 

Bogorm , c. pi, -orme, boekworm, m, Boltre, v, a, & r, omwellen, Boltrcjlg \ 

fig, een die op boeken verzot is. zCrcE's/c'/^, zich in 'l gras omwenlelen, 

Bogperfe, c. /?/. r. boekbinderspers, ƒ. Boherk , n, pi, er, bolwerk, tz, 

Bogrcgifter , n, pi, e, bladwijzer, m. Bom, c, pi, me, boom, flagbooro, m, 
Bogfal, c, pi. e, boekzaal, 'boekerij,/, boom van een weefgetouw, ecne 

Bogfamling , c, pi, er, boekerij, /, drukkerspers , enz, fluilboom, m. BOMB. BOND. 41 BOND. BORD. 

Bovihardere f p, a, bombarderen, J^o^^^eplager, m.pl, e.hoernip]ager,mi 

Bomharderer, /n. ƒ>/, e. bomhardier, /«. Bondered/kob, u, pi. er. botrentuig, «, 

Bomhardering,c,pl.er.ham\iVkrAn'\v\^.f. Bonderet , c. pi, u. bocrenregt, w, 

Bomhajln , c. pi, u. bombazijn, n. i^o>idi'yi;ra;der,m.pl,p,hoi-rvnlnijdcr,m, 

Bo77ibe , c. pi. Bomber. bombe, f, Bondefprog, n, n, pi. bocrcntaal, ƒ, 

Bom7na7Z(f,m. pi -'RQ?7zrf, boomfluiter, ƒ. Bonde/tand, c, u. pi. bocrcnftand, ttz, 

Bomme, Madbomme, c./?/. r. toemand, ƒ, Bondetös,f. pi, e. «S'er.boercnmeisje, n, 

Bomme, v. n. misflaan, niet treflFcn. Bondevije , c. pi, r, bocrenlied, n, 

Bommert, c, pi. er, misflag, m. feil,/'. Bondeuiisy (paa) adv. opzijn boersch, 

Bomolie, c, u, pi, boomolie, f, -Ööwcfet^oj/z, c. />/. e. boeren wagen, ;7Z, 

Bomp , Stöd n, pi, n, bons, ƒ, Bone,afbone, f, e. boenen, afboenen, 

Bompenge, Cc pl.J boomgeld, n. ^onet, c. pi. ter. (TrcB/le/iafJ honnet, f» 

Bomjtcerk, adj, boomfierk, zeer fiert. Bonnel, c. pi. ter, bonnet, f. bijzeiltje 

Bomftille, adj,& adu, zwijgend, ftil. op fchepen, als er weinig wind is. 

Bomuld, c. ?/. 77/. boomwol, ƒ, katoen, n. Bopoel, c. pi, e. woon, woonplaats, f. 

Bomuldsballe , c, pi. r, katocnbaal, y; -i^'"')«'/'i"'boor,/.waarmede men boort. 

Bomuldsgarn, n.u.pl, katofndraad, m. Bord, n.pl,u. deel, plank, /^plankje, n. 

Bomuldsiroee, n,pl. r. katoenboom, tw. Bord, n, pi. e. tafel, /. gaae tUbords 

Bomuldstöj , n, pi, -töjer, katoen, n. aan tafel gaan; Jidde tilbords, aan 

ftof of lijnwaad van boomwolle. tafc-1 zijn; cf<reK-eZ?o/-ff, de tafel dekken. 

Bomuldsvoege, c, pi, r, katoen, ;z, van Bordblad, n. pi. -blade. tafelblad, n^ 

de kaars of lamp, lemmet, n. Bordbon, c./j/./zer. gebed over tafel, «. 

^o/zrfe, 7n.p/. Sörtrfer. boer,landman,77ï. Borddug, c. pU -duge, tafellaken, n. 

Bondeagtig, adj, boersch, boeracbtig. Borddcekhe , n. pi. r, tafelkleed, 77, 

Bondeagtighed , c. u. pi. beerachtig- Borde , Bord, c, pi. er, boordfel , n. 

Leid, boerschheid; onbeleefdheid,/, Bordubaand, n. pi. u. boordlint, w« 

Bondearbejde, n. pi. r. boerenwerk, n. Bordende, c. pi, r, fiuk van eene plank, 

Bondebrjllup , n, boerenbruiloft, f, Bordende, c.pl.r. einde eener tafel, «, 

Bondebye, c, pi. r. dorp, dorpje, n, Bordepapir, n. u, pi. boordpapier, n, 

Bondedands, c. pi. e, boerendans, rn. Bordjlaade, c.pl.r. een vlot deelen, «. 

Bondedreng, m.pl.e. boeren jongen, /re. Bordfod, c pi, -fódder. tafeUchcaag, f. 

Bondefóde , c. u, pi. boerenkost , m. Bordklokke, c. pi, r. tafelfchel, -bel,/i 

Bondegaard, c, pi. e. landhoeve, ƒ. Bordklcede, n, pi, r, tafelkleed, «. 

Bondegods, n. pl„ er. hoef, hoeve, ƒ, Bordklcedning, c, pi, er, bekleeding. 

Bondehaand/ering,c.pl.u.hoerpnyfev'k,n, ol bcfchieting van planken , f. 

Bondehuus, n.pl.-hufe. boerenhuis, n, Bordkniu , c. pi, -knive. tatelmes , n» 

Bondehytta , c. pi. r. boerenhut , ƒ, Bordloesning , c. pi. er, gebed 

Bondekarl, m. pi, e. boerenknecht, ttz. over tafel, n. ook Bordbön , c» 

Bondekone,f.pl,r.hoerin,f,hoe.renyf\]i,n, Bordplade, -/kit^e, c. pi, r, tafelblad,». 

Bondekop. , c. «.ƒ-/. boerenkost , m, BordfeI/kab,n. pi. er, iaMgczeKchap,r7, 

Bondeleunet, n, u. pi, boerenleven, n. Bordjkaffe, c.pZ.r. lade in eene tafel,/! 

Bondemand, m. pi. Bönderfolk. boer, Bordftol , c, pi. -fiole, tafelftoel, m, 

landman, akker-, bouwman , m, BordJoli>, n, u. pi. tafelzilver, n. 

Bondepige , f. pl^ r. hoercniaehie f n, Bordtö; , n, u, pi, lafelgoed, n» 

Ca BORD. BORR. 42 BORT. BORT. 

Hordijen, m^ pi, ner. tafel vrientl , m, Bort, adt/. &interj. heen, we^t^ort f ra 
Uordi^ün, c, u. pi, lafclwijn , m» wj]g,wpgvanmij;5or/,£orf/weg,weg! 

Jiordöl, tyndl Ö/, n. u.pl, tafelbier, n. Bortaande, bortbloefe, v, a. wegblazen» 

Bore, p, a. boi'cn, een gat maken. Borthloefe, f. a. wegblazen, -waaijen. 

Borejern , n, pU u, boorijzer , w, Bortbringe , -f ore, v, c, wegbrengen, 

Boremejier, m. pi. e. meefier bij het jBo/-/£;///e, f. c. verruilen, vermangelen» 

boren der tanonen,boormeefter,wj, Bortbcere, v. a. wegdragen, -flepen» 

Borg,' c. pi, Borge, burg, m, kafieel, n, J5or/ff;-iVe, *>, a. 6'«. wegdrijven, -jagen. 

Borg, n, u, pi. 't borgen, n, tage paa Bortdun/ie,-dampe, v, n. wegdampen* 

Borg , te. borg nemen , borgen. BortdÖe , v. n. wegfierven , fierven» 

Bor^e, f. ö. éji'rt.borgen, teborg nemen. Borte, adu, weg, afwezend , heen» 

Borge, love for , v. n, voor iemand Borteblivelfe, c, pi, r, nitblijving, f. 

borg blijven. Eenen borg ftellen, Bortevcerelfe, c. k, ƒ)/. afwezendheid, ƒ. 

Borgemefter , w./?/. e. burgemeefier, m. Borteuoerende, adj, afwezend, afwezig. 

Bor^era, c. M,/>Z. borg, TM, borgfielling,yi Bortfalde, v. n. ontvallen, wegval- 

Hvem er mig Borgen derfor ? len , geen plaats meer hebben* 

wie is mij daarvoor borg? Bortfare^ v. n, wegvaren, wegreizen» 

Borger, m,/j/. e. burger, burgerman, 772, Bortfeje, v, a, wegvegen, uitvegen, 

Borgeragtig, adj,& adu.huYgeTdchi'xg. Bortfjerne , v, a. & r, verwijderen. 

Borgerbref, n. pl.-brei>e. patent, tz. of Borlfjernelfe, c.pl.r, verwijdering, ƒ. 

brief, Tra. om burgerregt te hebben. Bortflyde, Jlydebort, v, w, wegvlieten» 

Borgerdragt, c. pi. er, burgerdragt, f. Bortflygle , flygie , v. n. wegvlugten. 

Borgerdyd, c. pi, er, burgerdeugd, f. Bortjlytte, v, a, & n, verplaalfen. 

Borgereed, c. u, pi. burgereed, m, Bortforpagte, v.a, pachten, verpach- 
Borgerfolk,Cn. pl,J hurgerlieden, m, pi, ten, verhuren, in pacht geven, 

Borgerfrihed, c, pi. er, burgcrregt, t;. Bortforpagtning, c.pl.er. \erpai:hlmg,f. 

Borgerkone, f. pi, r, burgervrouw, f, Borlfragte , fragte, v, o.vervrachtcn. 

Borgerkrig , c. pi. e. burgerkrijg, m. Bortfryfe, v. n. vervriezen, afvriezcn. 

Borgerlig , adj, & adv, burgerlijk. Bortfckjie, v, a. verhuren, Fcejie fig 
Borgerlove, (c, pi,) burgerwelten, ƒ./?/. bort til Tjenejie , zich verhuren. 

Borgerofficier, m, pi. er, officier van Bortfoeftelfe , c. pi, r, verhuring, f, 

de burgerij of burgerfchap, tti. Borlföre, v, a. wegvoeren, fchaken, 
Borgerpige, f, pi, r. burgermeisje, n, bortföreen Pige, een meisje fchaken. 

BorgerpUgt, c. pi, «/•, burgerpligt, tti. Bortforelfe ., c. pi. r, fchaking, f, 

Borgerret^ c, u, pi, burgerregt, tz, Bortfórfel , c. pi, er, wegvoering, f, 

Jiorger/kab,n.pl,u.hurgev{chap,n,&f, Borigaae, f. tz, weggaan, heengaan, 

itum burgerij, yi alle de burgers. Bortgang, c. u. pi. weggang, tti, 

Borgerfke, -inde, f. pi, r. burgcres, /^ 2?or/gz//(f,f.a.uittrouwcn, -huwelijken. 

Borgerfland , c. u. pi. burgerfiand, ttz, Bortgiue, v. a. weggeven, -fchenken. 

Borgervagt, c.pl,er. burgerwacht, f, Borthjelpe, «/. a.uithelpen, weghelpen» 

Borgerven, m,pl. ner, burgervader, ttz. Bort- , udhugge , v, a, weghakken, 

Borggreve^ m, pi, t, burggraaf, m, Borthugning, c. ƒ»/; «r. wegkapping, /", \ 

Borggrev/kab,n,pl,er,hnTggra3ilïchaip,n, Bori/iyre, hyre, i/, c. verhuren. Hyre 
porre, c, pi, r, klis, f. kleefkruid, aller forhyre /Ig, zich verhuren. BORT. BORT. BORT. BOV, Bortjage, v. a. wegjaj^en, -drijven. 
Bortile, v, n, weghaaslen , -fnellen. 
Bortkalde , t>, a. weg-, heenroepen. 
Bortkappe, v, a. wegkappen, -hakten. 
Bortkapre, (_Skibe) f, a. wegkapen. 
Borfkajte, v, a. wegwerpen, -fmijten. 
Bortkomme , mi/ies, v. n. wegraken. 
Bortkradfe , f. a. af-, wegfchrappen. 
Bortlade, v, a, weglaten, niet bezigen. 
Bortleje, f. a. verhuren, in hmir geven, 
Bortlove , f, o. uilloven , beloven. 
Bor/lcegge, v. a, wegleggen , bewaren. 
Bortldbe, v, «. wegloopen ; uitlekken, 
Bortpakke , v, a. & r, wegpakken j 

pakke Jig hort, zich wegpakken. 
Bortplyndre, -rane, v. a. wcgrooven. 
Bortrejfe, v, n, wegreizen, heenreizen. 
Bortrejfe, c.pl. r. wegreis,/. weglegt, m. 
Bortrejjt, adj. weggereist, weggetogen. 
Bortrinde, f, n, wegvlieten, heenvlieten, 
Bortrunden , adj, heen-, weggevloten. 
Bortrydde , rjdde, p, a. wegruimen. 
Bortryddelfe, c. pi. r, wegruiming, ƒ. 
Bortrjkke, f, a. wegrukken, bliue bort- 

rykket, weggerukt worden, fierven. 
Bortrykkelfè, c. pi, r. wegrukking, ƒ*, 
Borfröue, -plyndre , t>. a, wegrooven, 
Bortfalg, Salg , n. pi. u. verkoop, m, 
Bortfejie, v. n, wegzeilen, heenzeilen. 
Bortfejlet, affejlet, adj, weggezeild. 
Borffende, v, a. wegzenden, heenzenden, 
Bortfendelje , c, pi, r. wegzending, y^ 
Bort/kajfe, v. a, wegf chaffen, wegdoen. 
Bort/kajfet, adj. weggefchaft, -gedaan. 
Jiortfkikke, r',a.wegzendcn,heenzenden, 
Bortjkjenke, v, a, wegfchenken, -geven, 
JBortJkj'óde, foelge , v, a, vervreemden, 
Bort/kumme , v, a, af-, wegfchuimen. 
Bort/kyde, /kjdebort, v. o, wegfchie- 

tcn, van zijne plaats Ichieten. 
Bortfkylde , v, n, in fchulden fieken, 
Bortfkylle , i». c, ö" n. wegfpoelen. 
Bort/koere, c,c, wegfnijden, -fnoeijen, 
Bort/IcebCf v, a, wegflej)en, -lorfchen. Borfjlcebt, adj, weggefleept, -gelorscht. 
Bortjloenge, t>. a. wegfmijtcn, -werpen, 
BortJIccngty Gc//.weggefmetcn,-worpen; 
Bortfmelte , v, a, & n. wegfmdten. 
Bort~ ^ henfniulre, v, n, wegniolmen, 
Bort-, Jienfmulret, adj, weggemolmd, 
Bortfmutte , v, n, wegfluipen, (Inipen. 
Bortfnappe y v, a, weg-, opfnappen, 
Bortfnitte, aff/iitte, v. a, wegfnoeijen, 
Bortfove, v, a. wegQapen, verflapen, 
Bortfpille,v,a, verspelen, Borf/pille/ine 
Pe72ge, zijn geld met fpelen verdoen. 
Bortfijaalet , Jijaalet, adj. weggefiolen. 
Bori/tjcele,v,a,yyegReïen.StjceleJigborf^ 
fieelswijze weggaan, wegfluipen. 
Bortjtröe, f.a, wegfirooijen, iels derwij- 
ze firooijen, dat het verloren ga, 
Bortjiryge, v, a, & n, wegïïrijken, 
Bortftödey v,a, wegfiooten,-fchoppen, 
Bortjvinde ^ fvinde, v. n, verdwijnen, 
Bortfcclge f (oelge , v, a, verkoopen. 
Borttage, v, o, wegnemen, vervoeren. 
Borttagelfe , c. pi. r, wegneming , f, 
Borttaget, adj, weggenomen, -gevoerd, 
Borttinge, f, a. uitloven, beloven. 
Borttroekke, -drage, v, a. wegtrekken. 
Borttrcenge, ~trykke, v. a. wegdringen. 
Borttufke ^ bortbytte, v, a, verruilen. 
Borttörre , af torre y v, a, afdroogen, 
Borf-, hentörres f f, n, verdorren. 
Bort-, hentörrety adj, weggedroogd, 
Borli/andre^-drage, v. n, wegwandelen. 
Boriuende y v, a. afwenden, afkeeren. 
Bortuige, v. n. wegwijken, ont- 
wijken. Van hier Borluigelfe^ c» 
Bortfife , v. a. afwijzen ; wegfiuren. 
Bortuiisning y c, pi. er, afwijzing, ƒ. 
Bort-, henvisney v. n, verwelken, 
Bortofde, v, a, wegvreten, wegbijten. 
Bortde, v. a, verkwisten, doorbrengen. 
Bosfel, c. pi. er, kegelbal, -kloot, m, 
Botanik , c, u, pi, kruidkunde , f, 
Botaniker, m. pi. e, kruidkenner, m, 
Bov , Skibsbou , c. pi, e. boeg , m. BOV. BBAN. 44 BRAN. BRAT. 

Sou,c.pl.e.&er.hon\,{choipc.nhout,Tn, Brandasfufancg, c. pJ. r, brandvor- 

Van hier Bouleen, -JtjkL';, n, enz, zekering , eller -asfnrantie , ƒ, 

Bouanker , n, pi, e, bocganker, n, Brandbrev , n. pi. e. brandbrief, m. 

Boulam , adj. heuplam, lam aan J5/'c«'^t'ö5/i?,c./3/. /•.brandverzekering,/', 

de dij; van hier Jioplamhed, c. Iirander,c,pl.c.hrcinder,m.hr;Lnd{chii),n, 

Boufpridt, n, pi. er, boegfpriet, m, Brandfolk, (m. pi.) brandlieden, 77i./?/, 

Braacl ^ c. pi. de. prikkel, angel, m, Brandforordning , c. pi. er. wetten 

Braade^ c, pi. r, zaailand, n. van hout- in geval van brand ot" \uur. 

gewas en wortels gezuiverd bij Brandforfikkring, c. pi. er. brandver- 

\\.\\\\\Yd^n\ï\^xBraadehrcBnding,c, zekering, eller -asfurantie, ƒ« 

J3rad, Bradf, adj. & adu. ploelfelijk. Brandguul, adj. gelaand, vlamverwig. 

Bradpande, c. pi, r, braadpan, f. Brandhuge , c, pi, r. brandhaak, to, 

Brad-, Sfegefpid, n.pl. u, braadfpit, n, Brandhjelp, c. u, />/.brandfchatting,/. 

Bradt, brat, adj, ploetfelijk , on- Brandjern, n. pi. u. brandijzer, n, 

verwacht, fchielijk, item fieil. Brandklokke , c. pi. r. brandklok, ƒ. 

jB/-ag',n,/7Z.«,gekraak, geraas, geklaler,«, Brandkom , n.pl. u. brandkoorn, n, 

Brage, p, n. klateren, Icliateren. Bra?idmeJIer, m.pl. e.hvsindinceixer,m, 

Jjragen, c.u.pl. gekraak, geklaler, n. Brandma!cr,c.pl.-mure.hrsiadinuuv,m, 

Brak ^ ari/. brak, zoutachlig, Brakt Brandpiil,c.pL-pile.hranA-,\imiyi]\,m. 

Vand, zontachtig of brak waler. Brandplafter, n, /?/.<?. brandpleifier,/. 

Brak, adj.&adu. braak. Ageren ligger Brandredjlaher, (n. /7/.)bkischgerecd- 

brak f de akker ligt braak. Van fthap eller brandgereedfchap, n. 

hier Brakager, c. og Brakland.n. Brandrör , n. pi, u. vuurroer, n. 

Brakke, Barakke , c, pi, r. barak,/. Brand/kade, c. pi. r. fcbade, aan hui- 

Brahna^fe, c, pi, r, brakneus, m, zen, enz. dtjor brand veroorzaakt. 

Van hier brakncefet, brakne.uzig. Brand/kaf, c.p/. /er. brandfchalting,/ 

Brakuand , n, //. /?/. brak water, /z. Brand/katte, p. a. brandfchatten. 

Bram, c, u. pi. pronk, pracht, f, Brandjkatning , c, brandfchatting, ƒ. 

Brambcer , n. pi. u, braambezie, ƒ. Brand/lange, c, pi, r. brandflang, ƒ. 

BrambcBrbuJk, c, pi. e, braambosch, n, Brandfpand, c. pi, e. brandemmer, m. 

Bramme, v, n, pronken, pralen. Brandfpröjte, c. pi, r. brandfpuit, ƒ, 

Brammen, c. u.pl, 't pronken, pralen, n. Brandfiige, c.pl.r. brandladder, -Icèr, f, 

Bram/ejl, rf, pi. u, bramzeil, n. Brandvagt , c. pi. er. brandwacht,/ 

Bramfejlshuling, c. pi, er. bramzeils- Branke, brunke, v. a. fruiten, bran- 

koelte , ƒ, (in de fchccpvaart. ) J^e .Srnör, etc. boter, enz. fruiten. 

Bram/rang, c,pl,~Jtcanger.hram&vng, f. Bras, c.pl. er. bras, to, het touw, waar- 

Brand, c.u, pi. \\mr, n. brand, m. de mede men de ra en het zeil aanhaalt, 

toeftand waarin iets brandt, en Sro/ê, »'.a. brasfen, de zeilen aanhalen, 

gebrand wordt. Raabe Brand , Brafe, brafe op, p, a. brasfen, flempeo, 

brand roepen, paae i Brand, in B/-«/ê7z, c./>/. /-.brazem.m. zekere visch, 

brand fiaan; hitte des ligchaams. Bra/k, c. u. ƒ)/. praal, pronk, f, 

J!?/-<2/zcf, c./j/. e. een brandend ftukhouts. Brajke , v. n, pralen, pronken. 

Brandanfialt , c. pi. er. fchikkingen Brat, adj. & adu, fieil, fieilhoog, 

en wetten in geval van brand. gaae brat opad, fieil op gaan. BRAT. BRIL. 45 BRIN. BROE. Drat, Bradt, adj. & adc. plootfelijk, JSringe, c./^/*/-. borst,/. \an een paard, 
Brathed, c. pi. er. fieilheid , f. Bringe, f ore, f. a. brengen, Bringefor 
J]raute,z'ic Prale,i'.r2,{aoe\ en, jio^chen. Dagen, aan den dag brengen. 

Brau, adj, & adv. braaf, goed, eerlijk. 2?/'/"5"er,/n,/>/.e,brenger,overbrenger,/ra. 
Jjreche, c. pi. r, bres, f. opening in JJringerem, c. pi. me. borstriem, m. der 
den muur eener ftad of vesting. paarden; ook Z?rz>7^'-e/?jMe,-/(T/,7z. 

Bred, brcdt, adj, breed, wijd en breed. Brink, c./>/, e. helling van een' berg, ƒ". 
Bred, c, pi, rfer. rand, boord, oever, tw. Brisling, c. pi. er. fardijn, n, {prat, f. 
Bredagtig, adj, & adv, breedachtig. Brisfel,Kali^ebrisfel,c.pl.er,z\vcesri\i,f, 
Brede,c,pl.r.hceedte,f.Sj'dligeUtirNord- Brijl , c, pi. Brifier, berst, barst, m, 

//'gZ?/-ef/t?,zuider of noorder breedte. Brifie, *>. /j. barfien, berfien , fplijten. . 
Brede, udbrede,v. a.breiden, uilbreiden. Brifle af Ilarme, van fpijt berfien. 

Bredfuld , adj, & adv. boordevol. Brix, c, pi, er. betikfpaan, m. item 
Bred/kuldre f, adj. hreedvan fchouderen. bank , ƒ. daar men in 't \Vacht- 

Bredt , adj. & adv, breed. Man taler huis op gaan leggen of flapen. 

pidt og hredt derom , man Brodde, lishrodde, c, pi. r. ijsfpoor, f. 
fpreekt er wijd en breed van. Brodde, t>, a. een paard fcherpen, 
Bregne, c, pi. r. varen, woudvaren, ƒ. deszelfs boefijzers fcherp maken. 

Brem,zieBrcem,c.pl,7ne,hoord,l.üint,m, B radden ^ adj. vermolfemd , rottig. 
Brems, c. pi, er. brems, paardevlieg, ƒ. Brodeerra77ime,c. pi. r,horduurv3L3im,in, 
Bref , zie Brcef, n. pi, ter, bord, n, Broder,m.pl.Brödre, broeder, hTüèr,m. 
Z>a7n-,Spillehroet, dam-, fpeelbord. Broderbarn,n.pl.born,brijcders-\:.[nd,n, 
Brev,n,pl,e, brief, m. letteren,/./?/. Jeg broeders-dochter,/.broeders-zoon,OT. 
har rigtig modtaget Der es Brev, Bro'^i'-rdatter, f. pi. -döttre. nicht, ƒ. 
uwe letteren zijn mij wel geworden. Brodere , v. a, borduren, flikken, 
Brevbog, cpl.-bnger, brievenboek, «. B roder et , adj. geborduurd, geitikt, 
Brevdrager, m. pi. e, briefdrager, m. Broderie, n, pi. r, borduurfel , n» 
Brevpenge , (c, pi,) briefloon , n, Brodering, c, pi. er, borduurfel, n. 
Brevporto,c.pl. u. hr'ieligeld, -loon, n, Jiroderkjoerlighed, c. broederliefde, ƒ. 
Brevjkaber, (_n.pl,) papieren, n, pi. Broderkone, f. pi. r.brocdcrs-\ronw,J\ 
Brevftiil , c. u. pi. briefftijl , m, Broderlav,n.pLu.broederie\\Ap,gAd,n. 
Brevta/ke, c. ph r. brievcntasch , ƒ. Broderlig, adj, & adv, broederlijk, 
Brevvexling, c, pi. er, briefwisfeling,/*. Broderlighed, c.K.pZ. broederlijkheid, ƒ, 
Jirig , c. pi. Brigger, brigantijn, m, Broderlös, adj, broederluos, -looze, 
Jirikke,c.pl,r,£chi][,f, van'tdambord. BroderiTiord, «.ƒ?/. «.broedermoord, 7?i, 
Brille, c. pi, B rilier. bril, m. Lcefe B rodermor der, m.broedernioorder, m, 
med Briller, met eenen bril lezen. Broderpligt, c.pl. er, broederpligt, m. 
Brillefoderal, n. pi. er. brilhuisje, n, Broderfa77ificnd, n. pi. u. brocderge- 
Brilleglas, n. pi. u. brilglas, n. meente, broederfchap, f. gild, n. 

JDrillekroemmer , m, pi. e. brillenman, Broderfkab, n. /?/. er. broederfchap, ƒ. 
brillenkramer, -verkooper, m. Broderfón,m,pl.ner,broeder&-zoon,m„ 
Brillemager,m,. pi. e, briWeximaker, m, Broe, c. pi, r. brug, f, bruggetje, n. 
Brille/lange, c, pi, r. rekere flang Broelcegge, p, er. beftraten, plaveijcn, 
of adder. (Coluber naja Lin.) firaten , firaat maken , vloeren. BROE. BRUM. 46 BRUM. BRYG. JJroeloegger, m. pi. e. ftraalmater, m. 
XlroelcBggerhammer , c, pi. e. firaat- 
hamer, firaal makers hamer, m. 
J3roelcegningy c,pl,er, 'tfiraalmalien,ra. 
Jirop.mandy m. pi, ~Tnoend. brugman, m, 
Broepenge, (c./?/.) firaat-, bruggeld, n. 
Jiroepille,c,pl,r, pilaar van eenebrug,m. 
JSroget, adj. bont, veel verwig. Gjör dut 
ikkefor Jro^e?,maali het niet te bont. 
JJrok, zie Grauling, c. pi. er. das, m. 
Jirok, n.pl.u. breuk, ƒ.ligchaamsgebrek. 
Jirokbaand, Ji. pi. u. breukband , m. 
JBrokfugl, c.pl.e. pluvier, ƒ. tureluur, m. 
Mrokke, c.pl, r, brok,m. ftuk, gedeelte, «, 
JJrokke, v. a. brokken, brokkelen. 
Jjroklcege, m. pi. r, brenkmeefier, m. 
Jirokfkcerer, m. pi. e, breukfnijder,/». 
JBrud, c. pi, pi, de, wezel, ƒ. wezeltje, n. 
JSrud, n. pi, u. breuk, verbreking,/. 
Jirud, ƒ./>/. e. bruid, ondertrouwde,/. 
Jirudefolk, pi, nicuwgetrouwden, pi, 
JBrndegave , c. pi. r, bruidsgaat' , f. 
Jirudejomfrue, f, pi, r. fpcelmeisje, n. 
Jirudekammer, n. pi. e, bruidskamer, f, 
Jürudekloeder , (c. pl.^ bruidskleed,/!. 
Brudekone , ƒ. pi. r, bruidleidfter, f, 
Brudekrands, c.pl. e. bruilof tskrans, m. 
Brudepar, n.pl, u. bruid en bruidegom. 
Brudepige , f, pi. r. fpcelmeisje, n, 
Brudefeng , c. pi. e. bruidsbed, n. 
Brudepers, n.pl.u. bruiloftsgedicht, «. 
Brudgom, m. pi. me. bruidegom, m, 
Brudgomskloider, pi, bruigomskleed, n. 
Brud/iykke, «.ƒ)/. r. afgebroken fiuk, ti, 
Brug, c, u. pi. gebruik, «.gewoonte,/. 
Brug, n.pl. u.fom Agerbrug, akkerland, 
Jordbrug,Sai>brug,Noeringsbrug, enz, 
Brugbar, tjenlig, adj. bruikbaar, ge- 
bruikelijk. Van hier Brugbarhed^c, 
Bruge, V. a. gebruiken, bezigen. 
Brugelig , adj, & adv. gebruikelijk. 
Brugt]benyttet, adj. gebruikt, gebezigd, 
Brumle , v, n. brommen , grommen. 
Brumletiy c. u. pL 't bromiuen, n. Brttmler , m, pï. e. knorrepot, m, 
Brumme, v, n, grommen, gonzen. 
Brumnien, c.u.pl. 't brommen, 72. gons, /». 
Brune , v. a. bruinen , bruin maken. 
Brunes, v, n, bruinen, bruin worden. 
Brunette , /. pi. r, bruinet, ƒ. 
Brunfti c.u.pl, bronst, bronftigheid,yi 
Brunfiig, adj,&adu, bronfiig, togtig, 
Brunfttid , c. pi, «, bronsttijd, /ra, 
Brufe , V, n. bruifen , fchuimen, 
Brufen, c. u. pi, gebruis, gefuis, n, 
Brujk y c. u, pi, kraakbeen , n, 
Bru/kagtig, hru/kei, adj, kraakbeenig, 
Bruun, adj, bruin, bruinverwig» 
Bruunagtig, adj, & adu, bruinachtig. 
Bruunagtighed, c, bruinachtigheid, / 
Bruungraa, adj, & adi^, bruingraauw» 
Bruunguul, adj, & adu, bruingeel, 
Bruunladen, adj, & adv, bruinachtig, 
Bruunrödy adj, & adv, bruinrood, 
Bruunrridf, n, u. pi, 't bruinrood, tz, 
Bruunfort, adj, & adv, donkerbruin, 
Bruunfteen, c, u, pi. bruinfieen, ttj, 
Bruiindjet, adj. bi'uinoogig. En bruun~ 
öjetPige, een bruinoogig mejsje, 
Brj'de, c. ƒ?/. r. braak,/, zeker werktuig 
om vlas en hennip meê te braken. 
Brjde, V. a, breken. Brydejlt Ord, zijn 
woord breken; bryde fit Hoved med 
Noget, zijn hoofd ergens meê breken. 
Bryden, c, u. pi, het breken van iets. 
Brydeplads, c. pi. e. worfielperk, tj, 
Brjderie , n. pi, r, moeite, ongele- 
genheid, f, bezwaar, ongemak, n, 
Brydes , v. n, worfielen , vechten» 
Brydning, c. pi, er, breking, f^ 
Brydfom, adj. lastig, verdrietig, 
Brygge, c. pi, r. brug, /. bruggetie, /7« 
Brygge, v, a, brouwen, bierbrouwen» 
Bryggen , c, u, pi, 't brouwen , 7t» 
Brygger, m, pi, e. bierbrouwer, «i, 
Bryggergaard, cpl. e, brouwerij,/ 
Brygger/iuus,n. pi. ~hufe. brou\rhuis,n, 
Bryggerie, «, pi, r, brouwerij, /, BRYG. BRYS. 47 BRYS. BR^N. Hryggerhar, n. pi. u, brouwers kuip, ƒ. 
JBryggerlcarlf -hnegt , m, pi. e, brou- 
wers knecbt, m, in eene brouwerij, 
JSryggerlj'edel, c, pi. -kjedler. brouw- 
ketel , m, ook Bryggergrydfi , c. 
Bryggerlaf, n.pl.u. bi'ouwers gild, /?♦ 
Bryggerpige ^ f, ph r, brouwfier, f» 
Bryggers, n. pi, er, brouwhuis, «« 
Bryggerfvend, m, pi. e. bierwerker, m, 
JBrygning, e, pi, er, brouwfel , n. 
Jiryllup , n, pi. per, bruiloft, /, 
Sryllupsdag, c, pi, e, bruiloftsdag, in, 
Sryllupsfeji, c. pi e, bruiloftsfeest, n, 
Bryllupsfolk^ pi, bruiloftsvolk, pi, 
JBryUupsgjoi/t, m.pl.er. bruiloftsgast, tw» 
Brvllupshójtid, c.pl.u. bruiloftsfeest, n, 
JSryllupsklcbder , pi, bruiloltskleed, n, 
Bryllupsfang, c.j?/. e. bruiloftszang, m, 
bruiloftsgedicht, bruiloftslied, n, 
Bryn, Öjebryn, n,pl. u. wenkbraauw, /'. 
Brynde ^ c. u. pi, bronst, drift, f, 
Bryne , v. a. wetten , fcherpen, 
Brynejieen, c. pi. -Jiene, wetfieen, m, 
Brynie, c.pl, r, harnas,n.ook Ilarni/k^n, 
Bryji, n. pi, er. borst , f. boezem , m, 
Give et Barn BryJi eller Pat- 
te, een kind de borst geven. 
Bryjiheen , n, pi. u, borstbeen , n, 
Brypbillede, n, pi, r, borstbeeld, n, 
Bryfihyld , c. pi, er, borstzweer , ƒ. 
Bryftdug, c. pi, -duge. borstrok, m, 
BryftharnJjk, n, pi. er, borstliarnas, n, 
Bryfihinde , c. pi, r, borstvlies , n. 
Bryjikjertel, c, pi. er. borstklier, ƒ. 
Bryftknude, c. pi, r, borstknoop, m, 
Bryftlap, c, pi, per, borstlap , m. 
BryJtmiddel,n.pl.midler.borsiniiddt;\,n. 
iJry/inaal, c. pi. e. borstjuwcel , n. 
Bry/ipille, c. pi. -piller, borstpil, f. 
Bryfiplade, c, pi. r, borstplaat, f. 
Bryftpuluery n. pi. e. borstpoeder, n, 
Bryjirem , c. pi, me. borstriem , m, 
Bry/tfinykhe^ n. pi, r, borstjuweel, n, 
Bryftfincekke, c, pi, r, borstlap , vi. Bry/lfukher, n, u. pi, borstfuiker , f, 
^''yfifjS^y t^' "« pi* borstkwaal , f, 
Bryftuorte, c.pl.r. tepel, m .van de borst» 
Bryftuoern, n. pi, u. borstwering, f, 
Brcedeguh, Ji.pl. e. een houten vloer, m, 
Brceder , ('n. p/.J planken, deelen,/?/, 
Brcege, v, n, blaten , als de fchapen, 
BrcBgen, c. u, pi, geblaat, gebleet, ji^ 
Breek, n. pi, u. braak, verbreking,/. 
Breek, n. pi. u, braakfel, n. braking, /; 
Brcekdrik, c. pi, u, braakdrank, m, 
Brcekjern, n, pi, u, braakijzer, n» 
Brcekkelig , adj, breekbaar , broos» 
BrakkeVighed, c, u,pl. breekbaarheid, /; 
Brcekke Jig, v, r. fpuwen , opwerpen» 
Brcekmiddel,n,pl. 7«/c//er.braakmiddel» 
Brcskning, c, pi. er, brak ing , ƒ. 
Brceknöd, c. pi. -nódder. braaknoot, f, 
Broekpult^er , n. pi. e. braakpoeder, /z» 
Brorkftang, c. pi. -/langer, koevoet, m, 
Brakvand, n, u, pi. Lraakwater, tz, 
Broekuün , c, u. pi, braakwijn , to, 
Broem, Brcemme, c. pi, r. boordfel, /z, 
Brcendbar, adj, & adv, brandbaar, 
Brcende,n. Veed,c.pl. «. brandhout, tz, 
Broende, v, a.&n. verbranden, branden, 
Brcendcglas, n, pi, u. brandglas, n, 
Brcendehugger, m.pl. e, houtklüver,7re» 
Brcendejern, n. pi. u. brandijzer, n, 
Brandekldver, m.pl. e. houtklover, m» 
Brceiideloft, n. pi. er. houtzolder, ttï, 
Brcendemcerke, n. pi. r. brandmerk, n, 
Brandemcerke, v, a. brandmerken, 
Broendemcerket , adj. gebrandmerkt, 
Brcendcn , c. u. pi, 't branden , n, 
Brcendende. adj, brandend, vlammend» 
Brcendencelde , c. pi. r. brandnetel, f, 
Brcendepunkt, n, pi. er, brandpunt, n, 
Brcenderie , n. pi. r, ftokerij , f, 
Brandefpejl, n. pi, e. brandfpiegel, tb» 
Broendeviin, n, u. pi, brandewjin, m,, 
Brcendeviinshrcender, m.pl. e. brandc— 
wijnfiokcr, brandewijnhrander, m, 
Braendeuiinsbra-nderief n, Üukerij, f» BR^N. BROK. 48 BRÖL. BUGO. 

BTandevi'insfad^n.fl.e. -tonde, Pibe.c. Bröl, n. u, pi, bruWing, f. gebrul, n, 

ƒ)/.'-. brandewijnvat,n.-lon,-pijp./. Jiröle , v, n. brullen, als een leeuw. 

Brcendeviinsjlafke^ c, pi, r. brande- Brölen, c.u. pi, hruMing, ƒ. gehru\, n, 

wijnflesch, ƒ. brandewijnflescbje, «. Breiende , adj. & adi>, brullend. 

Broendeuiinsglas , n, pi, u. brande- Brönd, c.p/, e. bron, ƒ. waterput, m. 

wijnglas, brandewijnglaasje, n, Bröndaare, c, pi, r, bronader, ƒ. 

Broe7idt;i/iinsmand,m.pl.inoend,\n'dinAe- Bröiidgjceji, m, pi. er. brongast, m, 

wijnbrander,brandewijnitoker, m, Bröndgraver, m. pi. e. brongraver, m, 

Brcending, c, pi. r, branding; bar- Bröndhage, c,pl. -hoger, puthaak, Tre, 

ning, f, het fchuimcn en brui- Bróndhjul, n, pi. u, putrad , n» 

fen der zee tegen het firand. Bröndkarfe, c, u. pi, waterkers, f. 

Brandoffer , n. pi. e. brandoffer, n, BröndLrog^ c. pi. -kroge, puthaak, m, 

BrcBndoun, c, pi. e, brandoven, m. Bröndlaag , n. pi. u. putdeklel, n. 

Brand/el, n, u. pi. brandhout, n. Bröndloenke, c, pi, r, putketen, f. 

^/■cen£?^,aJ/,6'a£?c*gebrand, verbrand, Bröndfpand, c,/?/. e, putemmer, m, 

Br(£t,n.pl,BratterAt(t\.Tp\t)Ln\,f.\>OTA,n. Bröndi^and, n, «,ƒ>/. bron-, putwater, n, 

Broetfpil, n. pi, u. fpeel-,dainbord, n, Bröndvippe , c, pi, r, putgalg , ƒ, 

Bröd, n. pi. u. brood, n. Scette En Bröfi, c, pi. u, gebrek, mangel, m, 

paa Vand og Bröd , iemand te Brn/tfc^ldig, cJy, zwak, broos, broze. 

water en te brood zetten; tjene Brbfifaldighed^ c./?/, er» broosheid, y; 

fit Bröd, zijn brood winnen. Bröfiholden , adj, niet fchadeloos. 

Brvdbager, m. pi. e. broodbakker, m. Bud, n.pLu,CBefaling)gchod,hQ.\e],n, 

Brödbagning,c. pi, u.hroodha^kcv'i], f. Bud , Sendebud, n, pi, u, bode, m. 

Brödbrcef, n, pi, ter. broodbord, n, Buddik, c, pi, kcr, fchroeidoos, ƒ. 

Brode, c.pl, r. fchuld, overtreding,/". Budding , c, pi, er, pudding, pod- 

Brödfrugttrose, n.pl, r. broodboom, m. ding, m. Van Wier Budding farm, c, 

Brödhoekke, c. pi. r. broodfpinde, /l Bud/kab , n, pi, u, boodfchap, f^ 

Brödkammer, n, pi, e, broodkamer,/. Bud/kikkelfe, c.p/, r, boodfchapping,/; 

Brödkijie , c. pi. r. broodkist, f. Bue, c, pi, r. boog, m, gewelf, n, 

Brödkniu, c, pi. -hiiue, hrooAmcs ,n, Buedannet, adj, Óf öc?«', als een boog, 

Brödkrumme,c.pl.-krummer.\.rmm,f. Bueinager, m, pi. e, bogenmaker, m, 

Brödkurv, c.pl.-kurve. broodkorf, /ra. J?«i;yX-«(f, «,ƒ)/, M»boogfchoot,-fcheut,OT. 

Bródlös , adj. broodJoos, nutteloos. Buu/kytte, m, pi, r, boogfchutter, to. 

Brödmangel, c. m. ƒ)/. broodgebreV, n. Buet, adj, & adv, als een boog, 

Brödpofe , c, pl.-pofer. broodzak, m. Bueviis, adv, boogswijze, als bogen. 

Bröd/kab, n. pi, -Jkabe. broodkas, ƒ. Bug, c, pi, e. buik, m, pens, f, 

Br'ódjkorpe, c.pl. r, korst, ƒ. van brood. Buget, adj, hmV\^, eenen buik hebbende, 

Brödjcek, c.pl. -foekke. broodzak, m. Bugflod, n, pi, u,huik\]oed, -loop, m, 

Brödtaxt , c. pi. er, broodprijs, m. Buggjord, c, pi, e, buikgordel, m, 

Brödtyv, m, pi, -iyve. brooddief, m. Bugle,Bule, c, pi, r, hui], f. gezwe], n, 

Brödvand, n, u. pZ, broodwater, n. \an hiev buglet , bugleru>id, etc, 

Brödvogn,c.pl. -vogne,hrood\ya^en,m. Buglöb, /z» /?/,«» buikloop, -vloed, /w. 

Brok, c. pi, er, breuk,/, gebroken Bugne , v, n, zwellen, vol zijn. 

gelaU Van hier Brökregning^ c, Bugorm, cpU-orme, buikworm, wi. BUGR. BUND. 49 BUND. BYES. Bwgrem^ c. pi. me, biiiliricm, m 
Sugfprog, n, u, pi, buikfpraak, f, 
JDugt, c.pl. er, bogt, ƒ. zcebuczem, tti 
JBugtaler , m. pi. e. buikfpreker, m 
Bugtet , adj. & adu. boglig, krom 
Hugvrid, n. u. pi. biiik])ijn, f, -wee, n 
Huk, c. pi. Ice. bok, ?«,geiteLok, reebok 

bok aan de koets, item inisflag, m 

HegaaeenBuJc, een' luisflag begaan 
Bulc, n. u. pi, bukking, f. eerbewijs 
JSiihke , V. a. & n, buigen, bukken 

bukke for En, voor iemand bukken 
Bukkebeen, n, pi. u. bokspoot, m 
Bukkeblad, n. pi. -blade. drieblad, n 

en VcBxt. (Mcnyantbes trii'oliata.j 
Bukkefod, c. pi, -jödder, bokspoot, m 
Bukkehaar, n. pi, u. bokkenliaar, n 
Bukktihorn, n, pi. u, bokshoren, m 
Bukkekid, n, pi. u, bokje, boksken,7z 
Bukkelader, n, u. pi, boksledcr, n 
Bukken, c. u, pi. bukking, buiging, ƒ*. 
Bukke/kind , n. pi. u. boksvel , n 
Bukkefpring, n.pl. u. bokkenfprong,r« 
Bul, c. pi, /e. fiam, afgekapte fiara,77j 
Bulbider , m. pi. e, bulhond, m 
Bulder, n. u. pi. gebulder, getier, n 
Bulderbasfe , m. pi, r. bulderhasl, m 
Bulderi'orn , adj. & adf. bulderig 
Buldre , V, n, bulderen, tieren 
Buldren , c, U. pi, 't bulderen , n 
Buldreride , adj. & adi>, bulderend 
Bule, Bugle , c, pi. r. deuk, bluts, ƒ. 
Bulk, c. pi. er. buil, ƒ. hobbel, m 
Bulket, adj. hobbelig, niet effen 
Bulle^ c. pi. r. bul, bulle, f. En pa- 

velig Bulle, eene paufelijkc bulle 
Sullen, z\c Bollen, adj. ha], gezwollen 
Bulineurt, c. pi. u. bilfemkrnid, n 
Buloxe , c. pi. r. bul , bulos , m 
Buluerk, zie Bolvsrk, n.pl.er, bol werk, /z 
Bund, c, pi. e. bodem , grond, m 
Bunde, V. a. & n. bodemen, een vat 

bodemen; tot den bodera zinken 
Bundfald , n. u, pi, grondfop , n ü Bundfalde, v, n. tot den bodem zinken. 
Bundfajt, adj. & adv. grondvast. 
Bundfryfa,v. n. tot den bodem vriezen. 
Bnndgarn, n. pi. u. vischnet , n. 
Bundlos , adj. bod»!mloos , -looze. 
Bundsforvandt, vi.pl, e. bondgenoot, m, 
Bnndfkrah , n. u. pi, droesfem , m. 
Bundflykke, n. pi. r. bodemftuk, n, 
Bundl, n. pi, er. bondel, bundel, m, 
Bundtc , V. a. in bondels binden, 
Bundlinager, m.pl. e, bontwerker, w. 
B linke, c.pl.r, tas, to. tasje, «. hoop, 77z, 
Buntet, broget, adj. bont, vcelverwig. 
Burre , zie Borre , c, pi. r. klis,/, 
Burs, m, pi. er. ambachtsgezcl , m, 
Bujk, c. pi. e, firuik, heester, m, 
Bufkaglig, adj. & adi\ ftruikachtig-, 
Bufkals, c. pi. er. boschaadje , f, 
Bnfket, adj. \ol ftruiken, firuikachtig. 
Bu/kverk, n. u. pi. kreupelbosch, n, 
Busfemand, m,pl,-moend. bullebak, m, 
But , adj. & adi>. bot, fiomp; zuur, 
Butte, V, a, bot of fiomp maken. 
Butterdej, c. u. pi. geboterde deeg, n. 
Buttet , adj. dik en rond van gewas. 
Buur, n. pi. Bure. kooi, vogelkooi,/. 
Buur/k, adj. &adi>. boersch, beerachtig. 
Buus , adv. onverhoeds, bot, botlijk. 
Buxbom, c. pi. u. buks-, bosboom, m. 
Buxehaand , n, pi. u. broekband, m, 
Buxer , (c, pi.) broek, bokfe , /. 
Buxere, (et Skib ) f. a. boegfercn, 
Buxefpcende , n, pi, r, broekgesp, m. 
Buxering, c, pi. er. boegfering , f, 
Byde, V. a, bieden; bevelen. BydeEu 
Ilaanden, iemand de hand bieden. 
Bydende , adj. & adv. gebiedend. 
Bydende, n, u.pl. gebod, n. gebieding,/. 
Bye , c. pi, Byer. fiad , fiede , /. 
Byefoged, m. pi. er. ftadsvoogd , in, 
Byefolk , (n. pi.) fieélieden , m. pi, 
Byemand, m.pl, -moend. fieéman, m, 
Byefegl , n. pi. u. fiadszegel , n. 
Bye/kat, c. pi, -Jkattcr. fiadslast, /». 
D BYES. BYTT. SP BYTT. B/EVR. liye/kriper, m, pi, e. fiadsfchrijver, wi. 
Uyefuencl, Tti.pl. -fvende, ftadsbode, m, 
Byetingy n, pi, e. fiadsregt, -geregt, n, 
Jiyg , n, n, pi. garst , gerst , f, 
Sygager, c, pi. -agre. gerfienakker, m, 
Byghröd, n, pi, u, gcrfiebrood, n, 
Bygd, Böjgd, c, pi, er, buurt, ƒ. 
Byge , c, pi, r, bui , windbui , f. 
Byge, V, a, loogen, in de loog zetten, 
Bygelar , «. pi, u. loogbak , m, 
By gelild ^ c, «, pi, loogwater, n, 
Bygefaa , c, pi, er, loogbak , m, 
Byget, adj, & adt^, buijig, buiachtig. 
Bygevejr , n, u, pi, buijig weder, «, 
Bygfoeld, c, u, pi, bouwval, m. 
Bygfceldig , adj, & adu, bouwvallig. 
J^ygS^ i *'• ^' bouwen, timmeren, 
Byggely/f, c, u. pi, lust tot boviwen, m, 
Byggen, c, u, pi, bouw, ot, timmeren, n. 
Byggerie , n. pi, r, timmeraadje , ƒ, 
Byggryn , n, pi, n, gcrfiengort , f, 
Byggród, c, u, pi, gerfiegrut, f, 
Bygherre , m, pi, r, bouwheer , m. 
Bygkorn , n, pi, u, gerfienkorrel , f, 
Bygmeel, n, n, pi, gerftemeel , n, 
Bygmejler, m, pi, e. bouwmeefter, m, 
Bygning , c, pi, er, gebouw, n, 
Bygningskunfi, c, u. pi, bouwkunst, ƒ. 
Bygningsmaterialier,fn,pl.Jhouvf&o(,f, 
dat tot bouwen vereischt wordt, 
Bygfel, c, pi. u, erfpacht, -huur, f, 
Bygfclmand,m.pl. mcertd. erfpachter,m, 
Bygftraa , n. pi, u, gerfienfiroo , n, 
Bygfced, c, u, pi. gerfiezaad , n, 
Bygfandy n, u, pi, gerftewater, n, 
Bygveïling , c, u, pi, gerfiebrij , ttj. 
Byld, c, pi, er, zweer , bloedzweer, f, 
Byltf c, pi, er, bundel, m. pakje, n, 
Bynie, c, pl,r, bijvoet, m. zeker gewas. 
Byrd, zie Födfel, c, u. pi, geboorte, ƒ. 
Byrde^ c, pi, r, last, m. zwarigheid, f. 
Bytte , n, u, pi, buit, roof, m, 
Bytte, tujhe , v, a. ruilen, wisfelen. 
Bytlen, c, u,pl, ruiling, wisfeling, f. Byttlag^Slifting, m.pl.er, wisfelkind, n, 
Boeger, n, pi, e, beker, drinkbeker, ra, 
Bofgt, Bagning, c, pi, er, bakfel, tz. 
BcBky c, pi, ke, beek, waterbeek, f, 
Bcekken , n, pi, er. bekken , n, 
Bcelg, c,pl,e, balg, m, peul, ƒ, Blce- 
febcelg, blaasbalg; Ertebcelg, peul, 
Boelge, V, a. doppen, fchillen, pellen. 
Boelgetroeder, m, pi, e, orgeltreder, m, 
Bcelgfrugt ^ c, pi, er, peulvrucht, f. 
Boelgmörk , boelmörk, adj, pekdonker, 
Bcelgmörke , n. u, pi, duifiernis ; f» 
BceU, Balt, n. pi, er, belt, zeeëngte,yi 
Boelfe, Liubcelte, n, pi, r, gordel, m, 
Bcelte/led, n, pi, er, onderlijf, n, 
Boendel, n, pi, Bcundler, lint, n, band, m* 
BcBTidelorm, c, pi, e, lintworm, m, 
Bcengel, m, pi, Bcengler, bengel, m, [ 
Bcenk, c, pi, e, bank, ƒ. Eene zitplaats. 
Van \iierBcenkehynde,n,-kiJte,c. enz, 
Bcsr y n, pi, ii, bezie, bes, bei, f. 
Bare, v.a.&n. dragen. Betre en Pakksy 
een pak dragen; boireHad, haat dra- 
gen; boere Frugt, vrucht dragen, 
Bcerebaand, n, pi, u, 4i*aagband, m. 
Bcerebör y c. pi, e. araagbaar, f, 
Bcerekurf, c,pl, e, draag-, rugkorf, m, 
Bcerelón, c. u, pi. draagloon, -geld,«. 
Boerende , adj, dragend, zie Boere, 
Bcerer , m, pi. e, drager, kruijer, m, 
B oer er eb , n, pi. u, draagriem, /n, 
Boereftang^c.pl,-JicBnger.A\-aa^hoom,m, 
Bcerejiol, c, pi. e. draagfioel, -zetel, m, 
Boeretou, n. pi, e, draagriem, m, 
Boerme, c.u.pl. droesfem, m.hef.heffe, ƒ. 
Bcermefuld, adj. droesfemig, onklaar, 
Ba-Ji, zie Beefl, n. pi, Befter, beest, n, 
onredelijk dier; onbefchoft mensch, 
Boeve, V, n, beven, rillen, fidderen. 
i?arce//tf,Z?CEcen,c.w,/7Z.beving,rilling,yi 
Baever, c, pi. e. bever, m, zeker dier. 
BcBvergejl, c. u, pi, bevergeil, n, 
Boeverhaar y n, pi, u, beverhaar, n, 
Bcevre, v, n, bibberen, rillen, fidderen. BÖDD. BÖNH. 

JJóddel, m, pL JBódler. beul, n». 
JBèddelagtïg, adj. & adv. beulachtig. 
JBöddelknegt, m. pi, e, beulsknecht , m. 
Bode, V, a. boelen; herfiollcn, lappen, 
£öder, (c./?/.) boete, geldboete, ƒ. Kom- 
meiHóder, in de boete vervallen. 
JBSdier, m,pl.e. kuiper,vatenbinder, to. 
Bödherarbejde, n.pl.u, kuipersarbeid, .i. 
Sódkerhaanduerk, n, kuipersambacht,n. 
JBó(fier//a^e, c./)/.r. kuipei'sklemhaak,7n, 
Hödkerlön, c. u, pi, kuiploon, n, 
JSÖdkeröxe, c, pi, r, kuipersdisfel, m, 
£ödkre, i/.a. 6*71. kuipen, vaten binden. 
Böffel, c. pi, B'öfler. buffel, m. zeker 
wild dier, item onbefchoft raensch. 
Böffelagtig, adj, & adu. buffelachtig, 
Bbfftilhud, c. pl.-huder, buffelsbuid, ƒ. 
Bög, c, pi. e, beuk, beukenboom, m, 
Bögetrcee, n. pi. r. beukenboom, m, 
Bögetrcee, n.-veed. u.pl. beukenbout, n, 
BÖge/kov y c. pi. e. beukenbosch, tj, 
Böje, zie Boje, c. pi, r. boei, ankerboei,/^ 
Böje , V, a, & r. buigen, krommen. 
Böjel, Döjle, c.pl. Böjler, beugel, m, 
Bojelig , adj, buigzaam, gedwee. 
Böjelighed, ^ u, pi. buigzaamheid, Jl 
Bojelfe, c, pi, r, buiging, kromming, ƒ. 
Bö/gd, Bygd, c. pi. er, buurt, ƒ. 
Bfijle, Böjel, c, pi. Bojler, beugel, m, 
Böjning , c. pi, er, buiging , ƒ. 
Bölge, c. pi, r. baar, zeebaar, golf, f, 
Bölge, V. n, golven, golvend zijn. 
B'ólgeagtig, adj, & adu, golfachtig. 
Bölgelrud , n, pi, u, barning , f, 
Bölgende , bölgeformig, adj. golvend, 
BöllehcBr, Michelsboer, n. pi. u. boscbbe- 

zie, ƒ. (Vaccinum uliginosum.) Van 
• hier Bolle- eller Michelsboerviin, c. 
Bon, c, pi, ner, hede, f. gebed, verzoek, «, 
B'ór.der, (^pl, af Bonde.')hoeTcn, m. pi. 
Bónfalde , v. a. fmeeken, bidden. 
Bönhas, m, pi, ~1iafer, beunhaas, m, 
Bönh'óref v, a, vcrhooren, gunfiig 

aanhooren. Van hier Bönhörelfe, c. 61 BÖNL, BÖSS. Bónltg^ adj, fmeekend , ootmoedig, 
Böiine , c, pi, Bönner. boon , f, 
Bónneager, c. pi, -agre, boonakker, m, 
Bönnebog, c,pl.-böger. gebedenboek, n, 
Bönnehalm, c. u, pi. boonltroo, w, 
Bönnemeel , n. u, pi. boonmeel, n. 
Bónne/kal, c, pi. Ier, boonfchel, f» 
Bónnejlang, c.pl -/Icenger, boonfiaak,wi. 
Bnn/krift , n. pi, er, fraeekfchrift, n, 
Bnr,Baare,c. pi. r, baar, f. Bcerebór^ 
draagbaar, /'.///«fööV, kruiwagen, m» 
Bör, V, n. ('van burde) behooren. 
Bör, Medbör, c, pi, u. voordcwind, m. 
Börn, (j)l. af Barn.') kinderen, n. pi. 
Bórneaar, (jt, pi.) kinderjaren, n, ph 
Börnealder , c, u. pi, kindschheid, ƒ» 
Börnebnrn, (77. /)/,) kindskinderen, n.ph 
Börnehuus,n.pl, -hiife. vcrbelerhuis, w. 
Börnekopper, (c.pl.) kinderpokken,/',^/, 
Börneleg , c. pi. -lege, kinderfpel , n. 
Börnelcerdom, c, u, pi. kinderleer, ƒ. 
Bornefkoe, {c.pl.') kinderfclioenen,/^./'/» 
Börnejkole, c, pi. r, kinderfchool , /. 
Börne/krig, n.pl. u. kinderfchreeuw,/». 
Börnefnak, c. u, pi, kinderpraat, ƒ"♦ 
B'órneftreger , (c. pi,) kinderwerk, n* 
BÖrnetugt , c, u, pi, kindertucht, ƒ, 
BÖrnetöj , n, u. pi. kindergoed, /i, 
Börneven, m.pl, ner, kindervriend,/». 
Bbrneuerk, n. u. pi. kinderwerk, n, 
Börnlig, zie Barnlig, adj, kinderlijk. 
Bnrs , c. pi. er, beurs , f. Verzamel- 
plaats der kooplieden, i/e/ra geldbeurs. 
Börfi, Boft, Stryg, Ilug , n, pi, lu 
{trips , pi. Faae Bör/è, ftrips krijgen, 
BörJle,c,pl.Bórfter, borfiel,fchuijer, m, 
Börfte, V, a, fchuijeren, borfielen. 
Börjlebinder, m, pi. e, borfielmaker, m. 
Borst id , c, pi. u, beurstijd , m» 
Bösfe, c. pi, r, busj f. fnaphaan, tw, 
Bösfekolb , c, pi, -kolber, kolf, f 
Bósfekrud y n, u. pi, buskruid, w. 
Bösfekugle, c, pi, r, buskogel, m. 
Böafemager, m. pi. e. geweermaker, m. BÖSS. CANC. 52 BÖTT. CARA. 

Uösfefmcd , m. pi. e. bnsgiefer , pi. B'óite, c, pi. r. but, f. tobbetje, n, 
Unft ^ zie Börjr, (n, pi.) ftrips , pi. 3Ialkehötte , melkemmer; Mel- 

/?ó//<?, c./)7.r. but, OT. zekere platvisch. kebülie , melkraouw, mclkkom. a C«. C,/,Romeinfche talletter voonoo, Candldat^ m. pi, er. candidaat , m, 

Cahale, c, pi. Calaler. kabaal, f. Cö«J/.?, c, «»/)/. kandij, /".luiker, die tot 

Cahinet , n. pi. ter. kabinet , n. kristaal is gefchoten. Huid eller 

Cabinetsraad, n. pi. «, kabinetsraad,;??. £/-«i//2C<7nrii\j, witte of bruine kandij. 

Cahinetsjlykke, n.pl.r.liaiVinels&ak,}!. Candisfukker, n. pi. u, kandijfuiker, ƒ♦ 

Cadet, m. pi. Cadetter. cadet, m. Caneel, Kaneel, c. u. jd. kaneel, n. 

Van hier Cadetacademie, n.-/kole,c. Caneelhlornji, c. pi. er. kancclbluem, ƒ. 

Caffe, zie KoJJ'e, c. u. pi. koffij , ƒ. Caneelolie, c, pi. u. kaneelolie, /. 

Calciriation, c. pi. er. verkalking, ƒ. Caneelfukker , n, n, pi. kaneelfuiker, ƒ. 

Calcinere ^ v. a. & n, verkalken. Caneeltrcee, n. pi. r. kancelboom, m, 

Calender , c. pi. e. almanak, m. Caneehiin, c. pi. u. kancehvijn, /n. 

Calejke^ c. pi, r. kales, reiskales, ƒ. Canin, zie Kanin, c, pi, er, konijn, n, 

Calfatre, v, o. kalefateren, een vaar- Cannifas , n. pi, u. kanefas , n, 

tuig met werk breeuwen en diglen. Eene foort van ruw lijnwaad. 

Calfatring, c. pi, er. kalefatcring, ƒ, Canon, zie Kanon, c. pi. er. kanon, n, 

CflZ/5er,c./j/.e.kaliber,K.hoedanigbeid,/I Canonicat, n, pi. er. domheerfchap, n. 

Ca/o/, c.y?Z. /er, kalot,ƒ. hoofdbedekfel, Canonicus , m. pi. er. doomheer, m, 

Cameel , c. pi. Camcler, kameel, m. Canonijk, adj. kerkelijk; regelmatig. 

Xamelot, n. pi, ter. kamelot, n. Slof, Canton, n. pi. er. canton, gewest, n, 

uit kameels of geitenbaar geweven. Cantor, m. pi. er. voorzanger, m. 

Camillehlomji , c. pi. er, kamille, f. Capel, n, pi. Capeller. kapel, f, 

Camin,c. pi. Caminer. {c\ioor£tit(tn, m, Capellan, m, pi. er, kapelaan, m. 

Camƒ)/^er, CK,/?/» kamfer, ƒ. Hars van den Capelle, c. p'. r. kapelle, fmeltkrües,yi 

kamferboom, in Japan groeijende, Capehnefier, m. pi. e. kapelmeefter, m. 

Camaleon, c. pi, er, kameleon > n, Caper, c.pl.e. kaper, m. kaperfchip, «. 

Canal , c. pi, Canaler. kanaal, n. Caper s, c./?/. m. kapper, ƒ*. De geflotene 

Canapee, c, pi. Canapeer, zitbank, ƒ. bloemknoppen van den kappei'boom. 

een lange en breede leunftoel , m. Capitain , m, pi. er. kapitein, m. 

Canarifröe, n. u. pi. kanariezaad, n. Capital, c. pi. er. kapitaal, /«, 

Canarifugl, c, pi, e, kanarievogel, m. Capitaliji , m. pi. er. rentenier, m, 

Canarifukker, n.u.pl. kanariefuiker, ƒ» Capitsl, n. pi. Capitler, kapittel, n, 

Canajier, Knajier,c.u.pl, kanaster, m. Capre, v.a. kapen, op vrijbuit varen, 

Cancellie, n, pi, r. kanfclarij, f. Van Capriol , c. pi. er. kapriool , f, 

liier Cancelliefegl , 71, Canccllie- Capfel, c, pi, Capjler, zegeldoosje, n, 

Jkrift^ Cancellie/iiilfC,Cancallifc,m. Carabin , e, pi. er. karabijn, f. CARA, CAUT, 53 €AUT. CIFF, 

Caracteer, zie Charalter, c. karakter, n, Caa/ioniJ?, m. pi. er. borg, waarborg, m. 
Cara/", c.p/.M. karaat, «,2^ deel vaneene Een die voor een ander infiaat, 

mark goud , bij de goudfmeden. Cavallerie , ti, pi. u, ruiterij , f, 

Caravane, c. pi. r, karavaan, f. Carallerift, m. pi. er. ruiter, m, 

Carbonade, c. pi. u. karbonade, f. Caviar , c. u. pi, kaviaar, f, 

Carbunkel, c, pi. kier. karbonkel, m, Ceder, c. pi. Cedre. ceder, cederhoom,m. 

Cardemomme, c» u. pi. kardemora , ƒ. Cedcrtrcee, n, pi. r. cederboom, to. 
Cardinal, m. pi. er, kardinaal, m. Cederf ra-e eller-peed, cederhout, n. 

Cardinalshat, c.pl. /e.kai'dinaalshoed,wi. Celle, c. pi. r. cel, f. in een kloofier, 

Carduus, c. pi. Cardufer, kardoes, f. Cement, 3Iuurhit, n. u. pi. cement, n. 

Carduu.tpapir,n,u.pl.\iarAoes\i^\ner,n, Cenfor, m. pi. er, boekkeurder, m. 

Carme^nröd,rödf,ad;.&ad1^^iarlnezi\n. Cenfur, c, pi. er. boekkeuring, f. 

Carmin , c, u, pi. karmijn , n. Centner, n. pi. e.centener, kwintaal, n, 

Carneval, n. pi, er. karncval , ƒ. Ceremonie, c. pi. r, plegllgbeid, f, 
Carniol, c, pi, er, karnioolfieen , m. Van hier Ceremoniemefter , m, 

Carnis, c. pi. fer, kornis, kroon- Charahter , c. pi, er. karakter, n. 

lijst, ƒ, Van hier Camishnvl, c. Charlatan, m, pi. er. kwakzalver, m, 

Cnricatur ^ c, pi. er, caricatuur, f. Charlatanerie, n.pL r. kwakzalverij, /I. 

Caronfel , c, pi. Ier. ringloop , m. Charpie, «. z<. ƒ>/. rafeling, /I plukfel,«. 

Cartefke, c. pi. r. kartets, ƒ. Chirurg,m,pl,Chirurger,hee\mee£ter,m. 

Cartove y c. pi. r. kartouw, ƒ, Chirurgie, c. u. pi, \iee\k\iude, -kunst, f. 

Casfe, c. pi. r. kas, geldkas , f. Chocolade, c. u, pi. chocolade , f. 

Casfere , v. a. kasleren , afdanken, Chor, n.pl.e. choor, koor, n. van eene 
{7ö5/ê/-er, /«.ƒ'/. e, kasfier, kashouder, 7«. kerk; zang van alle de ftemmen. 

Cajianie, zie Ka fianie,c,pl.r,'kas\ain\e, f. Choral, c. pi. er. koraal, koorzang, m. 

Cafiel, n, pi. Ier. kafieel, «.vesting, f. Chorifl , m. pi. er. koorzanger, m,. 

Caftorhat, c.pl. -hatte. Vzstoorhoed,m. Chri/ielig , adj, & adu. chrisielijk, 

Cafiral, m.pl. er. platbroek , m. Chri/ien, pi. Chrijine, christen, m. & f. 

Ca/irers, f. a. lubben, ontmannen. Chriften, adj. chr\sle\i]k. Chrifien Jord, 
Cafirering, c. pi. er. lubbing, ƒ. ingewijde aarde, f. kerkhof, n. 

Cafuar , c. pi. er. lafuaris , m. Chriftendom, c. u. pi. christendom, n. 

Calalog , c. pi. er. catalogus, m. Chriftenhed, c. u. pi. christenheid, ƒ. 

Catechet, m. pi. er. catechifeerder, 7«. Chrifine , v. o. een kind doopcn, 

Catechifere, v. a. & n. catechifcren. Chriftnetnj , n. pi, er. doopkleed , n. 

Catechismus, c.pl, er, catechismus, tw. Chronologie, c.^/./)/. tijdrekenkunde, /l 

Categorijk, adj. kort en duidelijk. Chronologi/k , adj. tijdrekenkundig. 

Catheder, n.pl. Cathedre. Ieerftoel,m. Chryfoliih, c. pi, er. chrijzolijt , m. 

Catholik, m. pU ker. catholijk, m, Churfyrfte , m.pl. r, keurvorst, rn. 

Cat hol/k , adj. roorasch , catholijk. Chymie, Chemie, c.u. pi. {cheWunde, f. 

Cattun, Kattun, n.pl. er. katoen, n. Chymijk , chemijk, adj, fcheikuncIJg. 

trykt Cattun, gedrukt katoen. Chymift , m. pi. er. fcfieikundige, m, 

Cattuntrykker,m,pl.e,]iitoendra]ilier,m. Cider, z'ie Mo/l, c. «./>/. appeldraiik,/n. 

Cattuntrykkerie, w. /?/. r. drukkerij, ƒ. Ciff'er , n. pi. Ci^re. cijfer, gelal, n. 

Caution, c. /?/, e/-, borg, ^re, borgtogt, ƒ. Cifferbog, c. pi. -böger. cijt'erbock, «, CINN. COMF. 64 COMM. CONF» 

Clnnoher,Zinnoher,n.u p2,vprïniV]oen,n, Comma, Komma, n.pj, er. komma, ƒ. 

Cirkel, c. fl. CtVi/er. cirtel, kring, ttj. Commandant, m,pL er. commandant,m. 

Cirkelhue, c, pi. -buer. cirkelboog, m, Commandere , v. a. bevelen, gebieden. 

Cirkle,v.a.&n. cirkelen, kringen maken. Commandeur, m.pl, er. commandeur, m. 

Citadel, n. pi, Citadeller, ciladel, ƒ. Commishröd, «.ƒ>/, m. foldatenbi'ood, n. 

Cifation, c. pi. er. citatie, aanhaling,/. Commisfair, m. pi. er, commisfaris, m, 

Citere , v. a. aanhalen; dagvaarden. Commis/ion, c, pi. er. commisfie, ƒ, 

Cither, Cithar, c. pi. Citharer, citer, ƒ. Commisfionair, m. pi. er. commisfiona- 

Citherfpiller , m.pl. e. citerfpeler, wi. ris, /«. een die voor een ander handelt. 

Citron , c. pi. Citroner, cilroen, m. Communicere, v. a. & n, mededee- 

Citronhlomjier, n, citroenbloefem, m. len ; item ten avondmaal gaan. 

Citronfarve f c. «. pi. cilroenklcur, ƒ, Communion, c. pi. u, communie, ƒ► 

Citron farvet, -guul, ad/. citroen\erwig. Compagnie, n. pi. r, compagnie,/. 

Citronguul, adj. citroengeel, -verwig. van krijgsvolk; maatfchappij , ƒ. 

Citrontrae, n. pi. r. citroenboom, m. Comparent, m. pi, er, comparant, m, 

Civilfiorgerligi adj. & adu, hur^f^v\i]V. Compas, n, pi. fer, kompas, zee- 

Clasfe , Zie Klas/e, c. pi, r, klasfe, ƒ. kompas, n, ftreekwijzer op zee. 

Clasfi/k, ad/, éyacf f, zuiver, naauwkeu- Compasböjle, c./?Z. r. kompasbeugel, tt». 

rig, clasfisch. En clasjijk Forfalter, Compashuus,n.pl.-/iufe.\siomY)ashms]e,n, 

een zuiver of naauwkeurige fchrijver. Compasmager, wi, /j/.e.kompasmaker, m, 

Claveer, n. pi. Claverer, klavier, m, Compasrofe, c. pi. -rofer. windroos,/. 

Clima, Climat, n. pi. er, klimaat, n. Compasftreg, c. /j/. er. kompasfireek, ƒ. 

Clyfieer , n. pi, Clyfierer, klifieer, /. Competent, adj. & adv, bevoegd, ge- 

Clyftee.rpihi: , c. ƒ>/. r. klifieerpijp , ƒ. regtigd. En competent Dommer ^ 

Clyfieerfpröjte, c. ƒ7/. r. klifteerfpuit, ƒ. een bevoegd (of wettig) rcgter. 

Cocarde, c. pi. r. firik, m. Hans Hat Complement, c. pi. er. pligtpleging, ƒ. 

prangede med en fort Cocarde, zijn Complet,adJ. compleet, voltallig, -ledig. 

hoed prijkle met eenenzwartenfirik. Componere, v. c, (in de muzijk) com- 

Cocosnöd, c. pi. -nödder, kokosnoot,/, poneren; zamenfiellen, -voegen. 

CocostrcBe, n. pi. r. kokosboom, m. Componiji, m.pl. er. componist, m. die 

Cocon, c. pi. s. tonnetje van eencn zang- of fpeelfiukken opftelt. 

zijdeworm, waarin hij zich befluil. Compofition, c. pi. er. compofitie, ƒ. 

Codicil, n. pi, Ier. codicille , ƒ. Compres, adj. & adf, comprcs, digt, 

bijfcbrift in een testament. Concept, c, pl, er, ontwerp, opfiel, n. 

Cokleare,Skeeurf, c.pl.u. lepelblad, w. Co«ce/j//ja/Ji>, «.«,ƒ;/. gemeen papier, «. 

Collegium, n. pl, Collegier. collegie,/. Conclufiony c, pl. er, Ilotvonnis , n, 

Colon, n. pl, u. dubbele punt, «, Concordants , c, pl, er, concordan- 

Colonie, c. pl. r. volkplanting, ƒ. tie,/. of bijbels woordenboek, n. 

Colonne, c, pl. r. kolom,/, pilaar, m. Concurrence, c.pl.r, 't mededingen, n, 

Colos, c. pl. fer. reuzenbeeld, n. Concurrent, m.pl. er. mededinger, m, 

Colosfalfk, adj. & adv, reusachtig. Confect, c, pl,u. konfijt, f. banket, w, 

Comedie, c. pl. r. tooneelfiuk , n, Conjlrmation, c, pl. er. hc\esi\^ing, f, 

Comeet, Comet , c. pl. er, komeet, f Confirmere, v, a. bevestigen, fiaven. 

Comfur^ c. /?/. er, komfoor, comfoor, «. Confi/kation, c, pl. er, conüscalie, f. CONF. CORP. 55 CORR. CZAR. Confi/kere, v, a, verbeurd verklaren» 
Confrontation, c, pi, er, vergelijking 
der getuigen met den misdadiger. 
Conjugation, c. pi, er. vervoeging, ƒ, 
Connosfsment , n, pi. er, connosfe- 
ment, n. overingcladenc goederen. 
Confonant, c. pi, er, medeklinker, m, 
Conjiabel, m.pl. Conftabler, konfiabel, m, 
Conftitution, c, pi. er. fiaatsrcgeling, /. 
Conful^ m, pi, Conjuler. conful , /«. 
Confulat , n. pl^ er, confulaat , n, 
Confulenl, m. pi, er. raadgever, m, 
Confulere ^ v. a, & n, raadplegen. 
Confumtion y c. u, pi, confumptie, f. 
Contingent , c, pi. er. contingent , m. 
Contant , adj. & adv, gereed. Contante 
Penge, gereed geld of penningen. 
Contoir , n, pi, er. kantoor , n, 
Contrabog, c.pl, -böger. contraboek, n. 

Contract, c. pi, er, contract, fchril- 
telijk verdrag, n, verbindtenis, f, 

Contiahent, m, pi, er, contractant, m, 

Contrahere, v, n. een verdrag maken. 

Contribution , c, pi, er. contributie, f. 

Controlleur, m.pl. er, tegenlchrij\ er, m, 

Conuoj , c, pi. er. konvooi , n. 

Convojere, v,a, konvooijeren, geleiden. 

ConpojP;ib, n, pi. e, konvooijer, to, 

Convulfion , c. pi. er. fiuip , f. 

Copie, c. pi, r. kopij, f. affchrift, n, 
item namaakfel \anecne fcbilderij. 

Copii/t, m,pl. er. kopijist, affchrijver,m. 

Coral, c. pi. Ier. koraal, f. Van hier 
Coralfi/ker, m. og Coralfi/kerie , n. 

Corallrae, n, pi. r. koraalboom, m, 

Corduan , n, pi, er. korduaan , n. 

Corende, c pi, r, korint, korent, f. 

Coriander, c. pi, u. koriander, m. 

Cornet , m. pi. er. kornet , m. fian- 
daarddrager onder de ruiterij. 

Corporal , m, pi, er, korporaal , m. 

Corporlig^ adj. & adv, ligchamelijk. Correct, adj. & adv. correct, zuiver, 
Correctur, c.pl. er. proef,/, proefblad,;», 
Correcturark , n. pi. u, proefblad, «, 
Correfpondence, c.pl, r.briefwisfeling,/. 
Co/ke-, Cochenille, c. «.ƒ>/. konzenilje,/ 
Cosmologie , c. u, pi, wereldkunde, f, 
CosmologiJJ:, adj, &adv. wereldkundig. 
Cosmopolit, m.pl, er. wereldburger, m. 
Cothurne y c.pl. r, tooneellaars, ƒ. 
Coulisfe , c, pi, r, tooneelfcherm , n. 
Cours, c, pi, er. koers, m. Vexel- 
couTs, de koers van den \Visfel. 
Creatur, n. pi. e. fchepfel, dier, n. 
Credit , c. u, pi, credit , n, Scelge 
paa Credit, op credit verkoopen, 
Creditor, m. pi. er. crediteur, m^ 
Criminal, criminel, adj, crimineel, 
Criminaldommer, m.pl.g. bloedregter,TO. 
Criminalret, c, pi, ter, bloedregt, n, 
Critik, c. pi. er. beoordeeling , f, 
Critijk, adj. & adv. oordeelkundig. 
Crocodil , c. pi. Ier, krokodil, m. 
Crocodilgraad,c,u.pl.]iro]iodütrünen.pl, 
Crucifix, n. pi. er. kruis, n. kruis- 
verbeelding, ƒ. ook crucifix, «. 
Cryfial, zie Kriftal, c. pi. Ier, krifial, n, 
Cubeben, n, Cubeber,pl, fiaartpeper f, 
Cubik, c. u. pi, cubik, m. zeshoe- 
kig vierkant, als de dobbelfieenen, 
Cultivere, v, a. befchaven, verbeteren, 
Cultur , c. u. pi. befchaving , ƒ. 
Curator, m, pi. er. curateur, voagd, m. 
Curator bonorum, m. boedelredder, m, 
Curere , v. a. genezen , heelen. 
Curreer, m, pi. -rerer, postlooper, m, 
Cuur , c, pU Curer. kuur, genezing, f, 
Cylinder, c, pi. e. ei 1 inder, m, rolhout, «» 
Cypres, c. pi, Cypresfer, cipres, to, 
Cyprestrae, n, pi, r. cipresfenbooin, 777, 
CzMr, m. pi, er. czaar, m. Eertitel 
van den keizer van Moscovië, 
Czarinde , f, pi, r, czaarin , f. DA. DAGL, 66 DAGIa dand. 73, n.D,/.Romeinfche talletter voor 5oo 
Da, conj, daar, toen, als, dewijl 
Daab, c, u,ph doop, m. doopvont, ƒ". 
Daabspagf y c. u. pi. doop verbond, n 
Daahsvidne , m, pi. er, peet, peter, m 
Daad, c, u, pi, daad, ƒ. bedrijf, n 
Daadfuld^ adj, werkzaam > naarfiiy 
Daadlös , adj. onwerkzaam, ledig, 
Daadyr , n, pi, u, damhert , n 
Daane^ v, n, bezwijmen, bezwijken 
Daanelfe, c. pi, r, bezv.ijming , f, 
Daare, m, pi. Daarer. dwaas, gek, m 
Daarehuus, n, pi, -hufc, dolhuis, n 
Daarekifie , c, pi, r, gekkenhuis, n 
Daarlig , adj. dwaas , dwaasfelijk 
Daarligen, adif, dwaasfelijk, dwaas 
Daarlighed, c. pi. er, dwaasheid, f, 
Daarligt, adv, dwaasfelijk, dwaas 
Daarfkab, c.pl.er. dolheid, dwaasheid, ƒ. 
Ddafe , c, pi, r, doos, fnuildoos, f, 
Daddel, c. pi, Dadler, dadel, m 
Daddeltroee, n, pi, r. dadelboom, m 
Dadel, c, u, pi. berisping, blaam, f, 
Dadle, v, a, berispen, laken, vilten 
Dadlen, c» «»/>/. berisping, bedilling, ƒ, 
Dadler,m.pl. e. berisper,laker,vilter, m 
Dadhjyg , adj. & adv, bediiziek 
Dadlefyge, c. u. pi. vitlust, m. -zucht,/. 
Dag, c, pi. e. dag, m. Do/nmedag 

den yderfte Dag, de jongfie dag 
Dogblad, n. pi. -blade, dagblad , n 
Dagbog, c. pi. -hoger, dagboek , n 
Dagbrcekning, c, pi. er. dageraad, m 
Dagdriver , m. pi, e. lanterfant, m 
Dagdriuerie, n, u. pi. Icdiggang , m 
Dages , V. iniperf. dagen, Det hegyn- 

der at dages, het begint te dagen 
Daggert, c. pi. er. dagge,/, korte degen 
Daglig, adj. & adu. dagelijksch 
Dagligdags, C(f</, dagelijks, alle dagen 
Dagligen^ adi/. dagelijks, alle dagen ^^g^'g^"^, c, pi r, troonvertret, n, 
Daglön, c. u. pi. dagloon, daggeld, n, 
Dagl'ónner, m, pi. e, daglooner, m, 
Dagning, c. pi. er, dageraad, m, 
Dagregifter, n. pi. e. dagregister, n, 
Dagreife, c. pi. -rei/er. dagreis, f, 
Dagsarbeide, n.pl. r. taak,/, dagwerk, 77, 
Dagsgierning, c, pi. er^ dagwerk, n, 
Dagslys , n. u, pi. daglicht , n, 
Dag/kjoer, n.K.pZ.inorgenfchemering,/. 
Dagstid, c, pi. u, tijd van een' dag, m, 
Dagtyu,m.pl, c. dagdief, 777. daglooner, 

die niet naar behooren arbeidt. 
Dagvagt, c, pi. er. dagwacht, f, 
Dagverh , n. pi, u. dagwerk, n. laak, f, 
DagDoelger, in, pi. e. dagwigchelaar,/n. 
Dal, c. pi. Dale, dal , n, over 

Bjerg og Dal, over berg en dal. 
Dalboe, m. pi, r, dalbewoner, m, 
Dalbygger, m, pi. e, dalbewoner, ttj, 
Dale, f. n, dalen, nederdalen. 
Dalen, c. u. pi. daling, nederdaling, f. 
DaUr, c, pi, e. daalder, daler, m. 
Dam, c, pi, me. vijver, m, vijvertjc, n. 
Dam, c. pi, me. dam,/«. in 'tdamfpel» 
Damajk, c. pi, u, damast, n. zekere 

fiül, van zijde of wol geweven. 
Dampbaad, c.pl.-baade, fiooraboot, ƒ". 
Dampagtig , dampet, adj. darapig, 
Dambrihke , c. pi. r. damfchijf, f, 
Dambroet , n. pi, ter. dambord, n. 
Dame, f. pi. r. dame, ƒ. I Kortfpil, 
fom Spader Dame, fchoppen vrouw. 
Damp, c. pi. e, damp, wafem , m, 
Dampe , v. n. dampen , waf emen» 
Dampen, c, u.pl. damping, wafeming, / 
Dampkugle , c, pi. r, damp kogel, 77/, 
Damp/kib, n. pl.-Jkibe. dampfchip,n. 
Damfpil , n, pi. u. damfpel , n, 
Damfpiller , m. pi. e. dainfpeler, m, 
Danda, c, pi, Dandfe, dans , m. DA.ND. DEELv 57 DEEL. DERO. 

Damïfe, v, n. & o. danfon. Dnnd/a Deelt agelje, c. n. pi. dpelnrming, /. 

paa Line, op de koord danfen. Deeltagmda , adj. & adi\ declnemrrid» 

Dandfemefier, m.phe, i]nD$,mee£xt;v,m. Deellager, m. pi, e. deelnemer, m, 

Dandfen, c. u, pi. het daufcn, n. Deger , n.pl. Degere. tien vellen] 

Dandier, m. pi. Dandfere. danfer, m. Degn,m. pi. e.hostvr, m. Van hier Degi 

DandfermdeJ.pl.r.dantvrosMnsüer, f. neholig, c. Degnekald, Degneojfer, «. 

Dandjefal, c. ph ^fale. danszaal,/. XX-;, c «. Mdeeg,«. gekneed voorgebak! 

Dandfe/hoe, (c.pl.)èüixs,{c\iocïiQx\,m.pl. Dcjet , o^/y. deegaditig. DejetBrlkl, 

DandfeAole, c, pi. r. dansfchool , ƒ. ongaar en niet wel gerezen brood.' 

Dandfefyge, c. u. pi. dansziekte, f. Dejlig , adj, fraai, fchoon , mooi. 

Dandfeöuelfe, c. pi. r. dansoelVning, ƒ. Dejlighed, c. fraaiheid, fchoonheid,/. 

Da7ine, v, c. vormen; befchaven, DejUgt , adu. iVaaitjes , mooitjes. 

veredelen. Van hier X>«n«e//^^, c. Dejfe, v. n. vallen, neervallen. 

Dannebrog , c. u. pi. deexiMu' ridder- Deift , m. pi. er. godist, deist, m, 

orde. Van hier Da,inebrogsi:ors, n. Dejtrug, Bagerirug, n.pl. e. baktrog. m. 

-mand, m. Dannebrogsorden , c. Dele, v. a. doelen, nit-, verdeelen. 

Danne-,Danmarh,n.YifX\vn\v^rVcx\,n. Delelig, deelhar , adj. deelbaar! 

Dannis, cJy. braaf, eerlijk, opregt. -De/i«S-, c /,/. er. deeling, verdeel ing,/! 

Dannhhed, c. u. pi. opregtheid, ƒ. Demant,z\cDiamant,c.pl.er.dïaTaAu[\m. 

Danfk, m. & /. pi. Banfke. dcen, m. Den, pi. de, pron. & ar f. de, 7n. & f. 

Danjk, n, u. pi, Deensch, n, de Deen- De?ine, pi. disfe, pron, deze, die, Tra. & f. 

fche taal; item adj. deensch, Z>er, «J^. daar, aldaar, op die plaats. 

Da/k, n. pi. u. klap, m. klets, ƒ. Der, fom, pron rel. die, dat, Welk. 

£>«y^<?, f. o. &«. klappen, klctfen, liaan. Deraf, adu. daarvan, daarvan daan. 

23flyZv./-/e,n.«.p/.overfpel,».boelering,/; Derejter, adu. daarachter, daarna. 

Datere (etBrev,etc.)v.a. d:s'iiee\exierx. Deres, {Gen. af De) mv, mve. Deres 

Datering, c. pi. er. dr.gteekening, ƒ. Barn,mYlind;Deresnoger,mYehoc- 

Datter,/. pi. Bóttre. dochter, f. Van ken; hjemme hos Deres, tot nwent; 

hierDatterbarn,n.-datter.f.-J};n,m, Deres Velosdelhed , Uwe Edelheid, 

i^o^'^e, c. ;;/.«. ontbijt, morgenmaal,«. Derfor , adu. daarom, deswege. 

r><:, pron. perf.^{].JI^orledes lever De? Derfra , adu. danr van daan. 

hoe vaart gij? hoe gaat hetmetu? Derhen , adu. daar heen, daar naar. 

Z>e&i7or,;«.p/.er.debiteur,fchuIdenaar,m. Derhenne , adu. daarhenen , aldaar. 

December, Chriftmaaned, c. pi. u. Derhos, adu. daarbij, daarnevens. 

December, m. wintermaand, /. Z)e/-/,.Jmic//, cf/t-. daarin, daarbinnen. 

Deel, c. pi. Dele. deel, gedeelte, n. Ta- Deriblandl,-imellem,adp.daArluskhen. 

geDeeliNoget,dee] ergens in nemen, Derigjennem, derued , odi'. daardoor. 

Deelagtig, adj, & adu. deelachtig. DcW/raorf, oJ^. daarlegen, daarentegen. 

7)ee%//ir^/ó>^,,..c. deelachtig maken. Derinde, derudi , «J,.. daarbinnen. 

Deelagtighed, ^.«./>/. deelachtigheid,/. Dermed, adu. daarmede, met die zaak. 

Deelbar , delelig , adj. deelbaar. Dernoeft, adu. daarna, verder, voorts. 

Deelbarhed, c. u. pi. dee\h;x:irheid, f. Derom, adu. daaromtrent, daarvan. 

Z»ee/,9,a£fr. deels, eensdeels, anderdeels. Derop , adu. daar op , er op. 

Deeltage, tage Deel, u. a, deeXnemen, Dcroppe, adu. daarboven, boTen. 

Dl DERO. DJER. 68 DJEV. DISP, Deroi^er , adi>, daarover-, daarboven. Djeuel, Vjoepel,m,pI. Djeule,dinve],mt 

Derpaa , adv. daarna , daarop. Djeveljk , djeuels , adj. duivelsch. 

Derfom f conj. indien, zoo» als. Djevel/kah, n. pi. u, duivelarij , ƒ, 

Der til, adc daartoe, tot die zaak, Djeuelunge, c, pi, r, duiveltje, «, 

Berud adi^, daaruit, er uit, uit. Djeuleblendt, adj, & adv, duivelsch, 

Deruda ^ adv. buiten, daarbuiten. D/Vf Ze/reawe/*, /ra. /?Z. e, duivelbanner, ttj. 

Derudover, adv. overzulks, derbalve. Djevlemaning, c. duivelbezwering, ƒ. 

Derunder, adv, daaronder, onder. Djevleviis, ( paa ) adv. duivelsch, 

Derved , adv. daarbij , daardoor. Dig, pron. {Dativ & Accuf. af Du) U, 

Desaarfag, adv. derbalve, deshalve. Dige, n. pi. r. dijk, m. gracht,groef,jC 

Desa?jgaaende,adv,aan§aaendo diezaak. Dige, f .0. dijken, eencn dijk opwerpen. Deshedre, desheUer,adv, des te beter. 
Defcendent,m, pi. er. alfiammeling, m. 
Defertere, v, n. wegIoopen,üntloüpen, 
Dejerteiir , m. pi. er. deferteur, m. Digebejigtelfe, c. pi, r. dijkfchouw, /*♦ 
Digegreve, m. pi. r. dijkgraaf, m, 
Digel, c, pi. Digler. fmeltkroes , ƒ. 
Digevoefen , n. pi. u. dijkwezen , n. Defertion y c. pi. er. defertie , f. Digt , n. pi. e. gedicht, n. poëzij, ƒ! 
Desfuriiden, desuden, adv. daarenboven, gedichtfc-l, verzierfel,«. verziering, f. 
Deslige , pron. & adv. zoodanig. Digt, zie Toet, adj. digt, dat niet lek is. 
Desmer, c.u.pl.ci\cX,f.iQov\. van muskus. 
Desmerkal , c. pi. -katte, civetkat, f. 
Desmerkugle, c, pi, r, muskusbal , m. Digte, V. a. dichten, \erzen ma- 
ken ; ook verzinnen , verzieren, 
Digte, toette, v. a. digten, digt maken. Defpot, VI. pi. er, alleenheerfclier, m. Diglekunft, c, u. pi, dichtkunst, /*, 

Defpotijk ^ adj, & adv. defpotisch. Digter, m. pi. e. dichter, poëet, m, 

Defdllateur, m, pi. er. fioker, m. Digterinde , f. pi. r. dichteres, f. 

Dcftillere, f. 0. deftilleren, fioken. Digtning, c. pi. er. dicht, n. poëzij,/; 

De/io, adv. des te. defto bedre, des Dild , c. u. pi. dille, f. zeker kruid, 

te beter; dejio vcerre, des te erger. Dimmeluge , c. pi. r. de fiille week,/; Desuagtet , adv. des niet te min. 
Desuden, adv. bovendien, daarenboven. 
Desvoerre, adv, des te erger; helas! Din, pron. pos f. m. & f.dit, n. uw, uwe, 

Dingle , v. n. hangen te fpartelen. 

Van hier Dinglen, c. Dingeldangel, n. Det, pron, & art, n. het. Deterjandt, Directeur, m. pi, er. bcfiuurder, m, 
het is waar; det erTid, het is tijd. Direction, c.pl.er. befiuur, beftier, n. 

Dette,pron. n. dit. detteBarn,ditkind. Dirik , c, pi. ker. dievenfleutel, tb. 

Dialect, c, ƒ)/. er. bijzondere tong- Dirke, opdirke,v.a, een üotoiionüekcn, 
val van het een of ander gewest. Dirre, v. n. rillen, beven, fidderen. 

Dialog, c. pi. Dialoger. tweefpraak, f. 

Diamant, c. pi. er, diamantfieen, m. 

Diameter ,- c, pi, e. doormeter, m. Difcant , c. u. pi. bovenfiem , f, 
Difcipel, m. pi. Difciple. fcholier, m. 
Dijig,adj. d i ]zi^.DiJigtVejr, dijzig weer, 
Did, didhen, adv. derwaans, daarheen. DiA, c. pi. Di/ke. disch, m. tafel,/. Die, Pat te, c. u. pi. pram, mam, f. 
Die, patte, v.a. & n. zuigen, mammen. 
Dien, c, u. pi. zuiging, f. 't zuigen, n. 
Djerv , djarv, adj, fiout , vermetel. 
Djervhed, c. u. pi. ftoutheid, f. Dispenfation , c, pi. er, bevrijding 
of uitzondering van eene wet. 
Dispenfere,v. a. ontheffen van eene wet. 
Dispofition, cpl.er, geficldheid , ƒ. 
Disputere , tvifte, v. n, zintwistcn. DISS. DORS. 59 DOSM. DREJ. Z)isfe, pron, plur, doze, m, f. & n, 
Z)iJtribution, c,pL er, uit-,verdeeling,y. 
Diftrict,Ti,pl.er. A'istv'ichi, regtsgcbied,;?, 
Divan,n, u.pl. di vati; turkfche divan, m. 
Diat,c. u. ƒ?/. cetniaat, f. eetregel,7«. 
Dicetpenge , (c, ƒ?/,) kostgeld , n, 
Djavely zie Djeuel, m, duivel, m, 
Dohbe, C. pL Uobber. dobber, m» 
Dobbel, c, u,pU dobbel, m. dobbelari j,/". 
Dobbelt, adj,& adv. dubbel, dnbbeld. 
Dobbelthed y c, u. ph dubbelheid, ƒ, 
Doble , V, n, dobbelen , fpelen, 
Doblen , c, m. pi. dobbelarij , f, 
Dobler, m. pi. e. dobbelaar, fpeler, m. 
Doctor, m.pl.er. doctor, geneesheer, 7». 
Doctorhat, c.pl, te. de doctorale hoed, m. 
Document, n. pU er. getuigfchrift, n. 
Dog , CO/27, doch , maar , toch. 
Dog, Dogge, c. pi. Dogger, dog, m. 
Doglap, c, pi. -lapper. kosfem, m. 
Dok, Dohke, Skibsdok, c. pi. ker. dok, n. 
Dolbordf'fpaa Skibe) n.pl.e. dolboord, w, 
Dole, c, pi, r. greus- of fcheidpaal, m. 
Dolk, c. pi. e, dolk, pook, /«.dagge,/'. 
Dom, c. pi. me, vonnis, oordeel, n, uit- 
fpraak oi" gewijsde van den regter. 
Domcajjitel, n.pl. pitlar. domkapittel, n, 
Domherre, m. pi, -herrer. domheer, vi, 
Domhuus, n. pi. -hufe. reglhuis, n. 
Domkirke , c. pi. -kirker. domkerk, f, 
Dommedag, c, u. pi. de jongfiedag, m. 
Dommer, m.pl. e. regter, m. openbare 
beamte, om het regt te oefenen, 
Dommerembede, n. pi. r. regterambt,w» 
Dommerfcede, Tit pi, r, regterfioel, m, 
Dompap , c pi, er, dompaap , m, 
Domprovjt , m, pi, er, domproost, m, 
Domfiol, c, pi. <r.regtbank,vierfchaar, ƒ. 
Done , c. pi. Doner, vogelftrik , m. 
Donkrafl, c, pi, er, dommekracht, /^ 
Dont , c.u.pl. doen, werk, bedrijf, n. 
Dop, zie Dohbe, c, pi, r, dobber, m. 
Dor/k , adj, dodderig , traag , lui. 
Dor/khed^ c u, pi. dodderigheid, /", Dosmer, m, pi. <?, domkop, botterik, /w. 
Dosmeragtig,adj,&adi'AwüaiS,Aoui,hoU 
Doven , adj. traag, loom, log, lui. 
Dovenfkab , c. u. pi. traagheid, loom- 
heid, luiheid, f, ook Doveiihed, c. 
Dovne,v.n,\ni\n'cii, denluijaardipclen. 
Dovne, (als bier,enz.) v. n. a erfcLalen. 
Draabe , c. pU r. droppel, druppel, m. 
Draabeviis, adv. druppe-; droppel ings» 
Drab, n. pi. u. doodHag, manllag, /«. 
Drabant , m, pi. er. lra\yant , m» 
Drubaiil, c, pi, er, wachter, m,, Jupiters 

Drabanter, de wachters vanJupiter. 
Drabelig, adj, dapper, kloekmoedig. 
Drabeligen , adv, kloekmoediglijk , 

dapperlijk; van hier Drabelighed,c, 
Drabsgjerning, c.pl. er. moorddaad, yi 
Drabsmand, ni.pl.-moend. doodflager,/«, 
Drag , n, pi. u. haal , f. trek , m. 
Drag , n. pi. u. üag, itokflag, /«, 
Drage, v, a, & n, ti-ekken, halen, 
Drage , c. ///, Drager, draak , m» 
Drageblod, n, u. pi. drakenbloed, n, 
2?/-cg-ef/Mii(<?,c./)/.r.kaboatermannetje,/?. 
Dragehoved, n. pi, er, drakenkop , m. 
Drager , m. pi, e. drager, kruijer, m» 
Drageur l , c. u. pi, drakVnkruid, //» 
Dragkifie , c, pi, r, fchuiilade, f. 
Dragon , m, pi, er, dragonder , m, 
Dragt, c.pl, er, dragt, f. (kleeding.) 
Dragt , c. pi, er, dragt, ƒ. zoo veel als 

men te gelijk draagt of kan di-agen. 
Dram, c. pi, Dramme, borrel, m. En 

Dram Genever, een borrel jenever. 
Drank, Drav, c.u.pl. draf, droesfem,//*. 
Dranker, m, pi, e, dronkaard, zuiper,w. 
Dratte, v, n, vallen, ncdervallcn. 
Drejc, V, a, & n, draai jen , di'aai- 

werk maken; wenden, kcercn. 
Drejebroe , c. pi. -broer, draaibrug, /I 
Drejejern , n, pi, u, draaibeilel , m. 
Drejekunji , c, u, pi, draaikunst, f, 
Drejel, n, pi. Drejeler, ferA et-linncn,/z. 
Drejelad, n. pi, u. draaibauk , ƒ♦ DREJ. DRIK. 60 DRIK, DRUE. 

Drejen, c, u. pi. óva;\\, m. tiraaijing, ƒ. Drikojfer, n. p/. -q^<rr«. drankofiFcT, tz, 

Drejer, m. pi, Drejere, draaijer, jn. Dril, c. pl.le. dril, w, zeker werLluig. 

Drejerarhajde, n. pi, u, draai Wfrk, n, Drille , v. a. drillen, door ronddraai- 

Drejerhcenk, c, pi. e. draaibank, f. jen een gal boren, bij de fmeden 

Drejereh , n. pi, u. draaireep, m, en andere werklieden gebruikelijk, 

Z>/'e/«f/2jD', «.p/.e/-. draai-, oradraaijing,ƒ» Drille, t'. a. foppen , fpoUen, gekken. 

Drek, Skarn , n, u, pi, drek, m, Drillebor, n, pi. u.drW, m, órilhoor, f,. 

Drang, m. pi, e, jongen, m. knaapje, n, Drillebue , c. pi, -huer, drilboog, m, 

■Drengeagfig, ad;, cnbefcholt , ruw. Z'/-i7/(?ri(?, 72./)/. r. fopperij,gekkernij, ƒ! 

Drengebarn, n. pi, -b'órn. knaapje, n, Drifte , v, a, & r. verfiouten, >va- 

Dreu, Dreuhjul, n, u. pi. drijfrad, n, gen; drifte Jig til, zich verfiouten, 

Dreu, n. u. pi. werk, n. van hennep, enz. Driftig, adj. ftout , boud, ftoutmoedig. 

Dreven , adj, (van drii.e) gedreven. Driftighed , c, u, pi. ftoutheid , f. 

Drift, c. pi. er. dri[t, f. hartslogl, w, Z?/-//?/;§'/,ac?f.ftoulclijk,onbevreesdelijk, 

fchieiijkheid, f, firoom van 'twater, Driubolt, c.pl. e. drijfijzer,n. een werk- 

Driftig , adj. driftig. Hink, fchielijk. luigomlpijkersmedeterugtedrijvcn. 

•Driftigen, adv, driftiglijk, fchielijk. Z>/'«W, «'.o, Ö"». breeuwen; drijven, Z)r/fff 

Driftighed, c. u, pi. drii'tigheid, ƒ. Handel, handel drijven; drive for 

Drik , c, pi. ke, dronk, 772. teug, ƒ. y«/^«^'er, opzijn ankers drijven, enz. 

En Drik Viin, een dronk wijn. Driveba-nk, c, pi, -bcenke, trekkas, ƒ. 

■Drik, c. u. pi, dronkenfchap , f. Drii^efjader, c.pl. ~f/oBdre,dri]ï\eêr,f. 

•Drikfceldig , cdj, & adv, zuipaclilig. Drivende , adj.& adv, drijvend. C/^r/n-, 

DriIcfoeldighed,c,u,plAroT\Vi'n{cha\if. fveddrivende, water-, zweetdrijvend. 

Z>/-iiXe, c, drank, 7«. al wal men drinkt, Driuer , m, pi, e, brecuwer , 77J, 

jMad og Drikke, fpijs en drank, Zï7'iV/2ö77277je7-, c. /;/, e, breeuwhanier, 777. 

Drikke, v. a,& n. drinken, zuipen. Drivholt , n. pi, er. drijfhout, n. 

Drikkehroder , m, pi, -brödre, drink- Drivhuus, n. pi. -hufe. oranjerij, f. 

broeder, -broer, drinkgezel , 7/7. Driviis , c, u, pi, drijfijs , tï, 

Drikkegilde , 77. pi. r, drinkgelag, 77. Driufand , c. u, pi, drijfzand , 77, 

Drikkeglas , n. pi. u, drinkglas, 7Z. Drivtömmer, n, u, pi, vlothout, n. 

Drikkehorn , n. pi. u, drinkhoren, m. Drivvaad, adj, heel nat, doornat. 

Drikkehuus, n. pi. -hufe. drinkhuis, 77, Drog, n. pi. u. botmuil, weetniet, 771, 

Uz-jMe^öT-, 77,/?/. 7i.drink-,drenkbak, 7/1. Dromedar , c, pi, er. dromedaris, 777. 

Drikkehg, n. pi. u. drinkgelag, 7z, Drone , c, pi. r, bijenmoeder, f, 

Drikkelig , adj, drinkbaar. Drik- Dronning , f. ƒ?/. er, koningin, ƒ. En- 

Icolig Viin , drinkbare wijn, kedronning^ koninginne-weduw, 

Drikkelyfl , c, u, pi. drinklust, 777, Drosfel , c. pi. Drosler, lijfier , 7,-ï» 

Z)7-7i(;>te;7j c.z/./;/, drinking,/l 't zuipen, 77, Drofl, m, pi, er. drost, drosfaard, 777. 

Drikkepenge, (c. pi.) drinkgeld, 7z. Drot , m. pi, tar, heer, m. Jorddrot, 

■Drikker, m, pi, e. drinker, zuiper, 7/7. landheer, grondheer, -eigenaar. 

■Drikk'efel/kah, n. pi. er. drinkgelag, 77. Driie , c. pi. r, druif, wijndruif, ƒ, 

Drikkefkaal, c. pi, er, drinkfchaal, f, Drueblod, n. u, pi, druiveiibloed, 77. 

Drikkb'trug, n, pi, e, drenkbak, m, Druekjcerne , c, pi. r. druifkorrcl, ƒ, 

Drikk&^ife, e. pi, -vifer. zuiplied, n, Drueklafe, e, pi, r, druiventros, m, f DRUE. DRÖN. 61 DRÖN. DUKS. 

Druefaft , c. u. pi. tlruivennat, ti, Drünna , v, n. dreunen, Javcrrn, 

Druefcmier, m. pi. e. druivcnlezer, Tra. Drörtnen, c, u. pi. dnuniiig, ƒ, 

Druefiilk, c. pi, e, drnivenficel , m. Drhfe , n'óle, v. n, drentelen, n. 

Drueurt, c. u. pi. druivenkruid , n. X>/-ó/êr, /re. /^/.e. drentelaar, neiilelaar,w. 

T> r ukken , le/kjenket, adj, dronken. Dröferie ^ ii. u, pi. ne)itelarij , f. 

Drukkenholt , m. pi. e. dronkaard, ?rt. Drövtygge, v. a. weder-, iierkaauwen. 

Driikken/kab, c. «. /j/. dronkenfchap, ƒ. Bröutygning, c.pl.er. hei'kaauwing,/! 

Brukne , v. a. & n. verdrinken. Du, pron. perf.pl. I. ^\], fingul. & pi. 

in hel water omkomen. Druhie Dublet, c. pi. ter, dnbblclten, m. ph 

en Ilund, eenen hond verdrinken. Ducat ^ c, pi. Ducater. dukaat, m, 

Dryp , c. pi. per. drop, drup, m. Due, ï*. n. deugen, dienen, goed zijn. 

Dryp , Draab, Tcigdryp , n. u. pi, Due, c, pi. Duer, duif, f. duifje, ;?, 

drop, m, het afdruipen van water. Duehiins , n. pi. -httfe, duifhuis, n, 

Drypiicpfe, c, pi. r. druipneus, m. 6* ƒ. Z)«eivo?OT/ner, /ra.p/, e. duivenkooper, ttj» 

Z)/-j/'/'^, f. ö. 6* /z. druipen, afdruipen» Duel, c, pi. Ier, tweegevecht, n. 

Dryppen,c,u,pl.ArxÜYïias,,a(Avu'n^'iu^,f, Duellere, «/.«.in een tweegevecht treden, 

Dryppert , c. pi. er, druipert , m. Duelig , adj. gebrnikbaar, dienfiig, 

Dry p/teen, c. pi. -Jtene. dropfieen, m, bekwaam; van hier Duelighed, c, 

Drysfe, V. a.& n.hc&voo'i]en,&voü\\i^n. Duemog, n. u. pi. duivendrek , m, 

Dr(ee,c.pl.u.CpaaI{uge//Jrug^A^\oi;m f. Du?JIag, n. pi. u, duivenflag , 77, 

DrcBg , c. pi. ge. dreg, dregge, yi Een Duel , c. pi. Duetfer. tweezang, m. 

klein anker met drie of vier haken, Dueunge, c, pi. -unger. dnil"je, n, 

Drcegtig , adj, dragtig, dragende. Dueceg , n. pi. u. duivenei , ?j, 

Drcegtighed, c. u. pi. dragtigheid , ƒ. Duf/, c. u. pi. wafcra, damp, m. 

Drcegfov , n, pi. e, dregtouw, n. Duf Ie , v. tz. wafemen ; fiof regenen, 

Dröbel, c. pi. er, huig, ƒ. De lel of het Dug, c. pi. e. doek, m. tafelkleed, n, 

tapje achter de tong, aan de keel, Dug, c. u. pi. dauw, m. Marken laae 

Dröfie, u. a, ziften, naauwkeurig on- fald af Dug, het veld lag vol dauw, 

derzoeken. Z^rfl/Ve ^o/-«, korenzif- Van hier Dugdraahe, Dugperle, c. 

ten. Van hier Dröftefaald, -trug, n. Dugge, v.imperf. dauwen. 2)(?/ har dug~ 

Dröftning, c. /)/. er. zifting.toetfing, ƒ. g^/ yZcerX:/, het heeft fierk gedauwd, 

Dröj, adj. duurzaam, zwaar, firaf. Duggel , hedugget , adj, bedauwd. 

Van hier Dröjelfe, Drbjhed , c. Dugmager,ni. pi. e. doekmaker, laken-i 

Drom, c, pi, Drömme. droom, m. wever, ztz, N2in\i\ev Dugmagerie,nt 

Drömme,v,a,&n,órooxnei\,IIuem/kulde Dukke,p. a. & n, duiken, onderwater 

c?/-ó>w/neoTO(fe/? wiezou datdroomen? zwemmen, duikelen, dompelen, 

Drömmebillede,n.pl.r,ilrooingcfyuis,n, Dukke , c. pi, r. bondeltje , n, van 

Drömfnebog,c,pl.-böger, dri)omhoc]ii,n, draad , garen, zijde, vlas, enz. 

Drommen, c, u. pi, droomerij, f. Dukke, c./j/.t-, pop, kinder fpeelpop, ƒ. 

Drummer, m, pi. e. droomcr, vi. Dukkemager,m,pl.e.j)Oi>pcnia:i]ier,m, 

Dröjnmerie , n. pi. r, droomerij, f. Dukkemand,m,pl,moend.poi)iH']onl.er,m^ 

DrömmefydTr,m,pl,e. droomduider, /«. Dukker, zie Dykker, m. pi. e. duiker, m, 

Drömmeverk, n. u. pi, droom<'rij , ƒ". Diikkctiij , n. pi. u. popjimgoed , n, 

Drön, n. pi. u, dreun, galm, m. Dukfieen , c. pi. -fienu. duflicen, m. DULC. DUTE. 62 DUUN, DYNE. JDulcian , c, pi. er. basÜuit , ƒ, 
Dulgt , adj. verzwegen , verborgen, 
Dulle, f. pl.Duller. drilgat,/. onluch- 
tig of liglvaardig vrouwsperfoon. 
Duim, c.pl. tf. hazcflaap, ligle flaap,7re. 
Dulme, V, n, fluimeren, ligt flapen, 
Dum , adj, dom, Lot, onvernnflig, 
Duindrifiig, adj, vermetel, vermeien. 
Dumdriftigen , adu. fiout, vermetel ijk. 
J)u7ndriftighed,c, pi, «.vermetelheid, ƒ. 
Dujnhed, c. pl.er, domheid, botheid, ƒ, 
Dujumerhoued, n. pL er, domkop, m. 
Dump, n.pZ.u. geluid vanncdcrvalling,«. 
Dumpe, V, n, nedervallen, plompen. 
Dumpejagt , c. u, pi, hoerenjagerij, ƒ. 
Dumrian , in, pi, er. domkop, m, 
Dumfnude,m,pl.er.ho\um'i\,hoVivi''\k,m. 
Damt, adv, boltelijk , dommelijk. 
Dun, zie Duun, n, u. pi. dons, n. 
Dundre, v. n, donderen, bulderen. 
Dundrcn, c, u. pi. gedonder , n. 
Dunct , adj, donsachlig, vol dons. 
Dunh , c, pi, e. vaatje, tonnetje, n. 
DunHel , mark, öJy, donker , duifier, 
Dunkelhed, c. pi. er. donkerheid, f. 
Dutihelt, adu, donker-, duifierlijk, 
Dunkraft, zie Donkraft , c. pi. er. 
doramekrat:ht, ƒ. eene werktuig, 
waarmede mengroote ki'achl doet. 
Dunfi , t'. pi. er, damp , wafeni , m. 
Dunfte, p. "n. dampen , wafemen, 
Dunftfuld , adj, dampig, vol dampen. 
Dunjikreds, c. pi. e. dampkring, m, 
Dun/ikugle , c. pi. r, dampkogel, m, 
Diirik, Duerik, c. pi. ker, doffer, m, 
Durklöb , n, u. pi. buikloop, m, 
Durchlaulig, adj. doorluchtig, heerlijk, 
Durchlautighed , c. pi. er, doorluch- 
tigheid , f. eernaara , die aan 
fommige vorslen gegeven wordt. 
Dujin ^ n. pi. Dufuier. dozijn, n. 
Uu/k, c. pL e, kwast, f. kwastje, n. 
Dute, dutte, v, a. iemand metjDi^ aan- 
fprckcn. Van hier paadutte. Duun, n, u, pi, dons, n. de zacht- 
fte en Ijinfie veren der vogelen. 
Van hier duunhlöd,duunhaget, enz, 
Duunhage , m, pi. r, vlasbaard, m» 
Duusbroder , m, pi. -brödre, ka- 
meraad, makker, boezemvriend, m, 
Dvale, c, u, pi. winterflaap , m. 
Dualcdrik, c, pi. ke, flaapdrank , m, 
Duelg , c, u. pi, zwilg, zwilk , /?. 
zeker gegomd en dik linnen, 
Dverg , VI. pi, e. dwerg, m, & f» 
Dvergtrcee, ii, pi. r, dwergboom, m. 
Dva;le,u.n.zich ophouden,fiaan blijven. 
jDj'b,adj^dicp .ftille Vand har dybGrund, 
ftille waters hebben diepe gronden, 
Dyb, n.pl.u, óiep, «.diepte des waters» 
Dybde , c, pi. Djbder. diepte , f, 
Drbe, v, a. diepen, dieper maken, 
Dybgaaende , {Skih\ adj. diepgaande, 
Dybhed, c, pi. Dybheder, diepte, f^ 
Dybjlndig, adj, & adi', diepzinnig, 
Dybjlndighed, c.m,/?/. diepzinnigheid,y. 
JDybslod , n, pi. - lodder, dieplood, «, 
Dybt , adv. diep, dybt ind, diep in, 
Dybtoenkeiide^adj . & adi>. diepdenkend. 
Dyd, c, pi, Dy der, deugd, f. Gjó~ 
re en Dyd af Nödvendighed, 
van den nood eene deugd maken. 
Dydelcere, c. u.pl. zedeleer, -kunde,y. 
Dydig, adj. deugdelijk, deugdzaam, 
Uydighed, c. u. pi. deugdelijkheid, f, 
Dygtig, adj, & adu. deugdelijk, braaf, 
gefchikt, bekwaam, fierk, klo<;k, 
wakker. Van hier Dygtighed, c. 
Uykke, f. «.duiken, onder water zwem- 
men, duikelen als de endvogels, 
Dykker, m, pi. e. duiker, duikelaar, to« 
JJykkerie, n. pi, r. diiikerij , f» 
Dynd, n, u. pi. modder, m. flijk, n, 
Dyyidet, adj. modderig, flijkerig. 
Dyne, c. pi, Dyner, vedei'bed, bedde, «, 
Dynebetrcek, n, ph u. beddetijk , f, 
Dyner, Sandbanker, (c. pi.) duin, n. 
Dyncvaar , n. pi, u, beddetijk , ƒ. DYNG. D^KK. 63 D^KN. DÖDN. 

Bynge, c. pi r. hoop, tas, ftapel, m, 7)«:l«/«- c./7/.^r.dekkin{.,bodekking,/: 

^y"Se, fammendynge, p. a. ophoopon. Üoelcshjcelke , c. pi. r. dekbalk , m. 

Dyngeuiis , adi'. Lij of met hoopen. l>^-t^/,«./;/.er.dekfi-l,«.vanecn'pot',enz. 

Bynguaad, ad), doornat, heel nat. 2>a./, c. /;/. e. LIoof)e, «. als Da^l 

Dynning^Dönning, c. pLer. Aitmms,, f. { jjagen , kloofjc in de kin. 

Dypning, c. pi. er. indompeling,/. Dcemme, v. a. Aixmnwn, aCdammen. ' 

Uyppe, V. a. indompelen, indoopcn. Bamning.c. pier. dam, m. van aarde 

JJyppelfe, c. u. pi faus, ƒ. van fpijzen. cnfteenen,om walertegenle houden. 

2>vr, erf/, dier, duur, hoog van prijs. Boempe , v. a. dempen, fmoren. 

Byr, n. pi u. dier, n. Landdyr, land- ncB,„p,r^ c./7/.^.don,pertje, n. Lyfedcem^ 

dieren; Huusdyr, huisdieren, enz. ;,er,kaarsdompertje,«.domphoren,TO. 

Dyrehar, adj. dierhaar, kostelijk. Dcempning , c. pi er. demping, ƒ. 

Dyreharhed, c. u. pi dierbaarheid,/. Daenge, prygle, v. a. rosfen , Haan. 

Dyrehave, c. pi r. diergaarde, /. ^^ói^, v. o. doopen, een kind doopen. 

Dyrekreds, c.u.pl dierkring,-riem,m. J)öhebog, c. pi -hoger, doopboek, «. 

Dyrerige, n. u. pi dierenrijk, n. Dóbefad , «.;;/. ^. doopbekken , n, 

Dyrhsd, c. u. pi duurte, dierte, /. DöLe/iandlü?g,-acf,c. pier. óooping, f. 

Dyn/k,adJ. dicrVij^. Bet dyri/keJJi^Mt Döhenaun , n. pi e. doopnaam, m, 

dierlijk leven. Van hïcv Dy ri/khed, c. jj^-j,^ ^,„^ omdöbe, v. a. wederdoopen. 

Dyrke, tilbede, v. a, aanbidden. Böber,m. plBobere.iïooiwx^m.Johan- 
nyrle, P. a. bomven, bearbeiden. 72^^ rZ^« l>öèer, Johaunes dcDooper. 
Uvrkelfe, c, pi r. aanbidding, /. Zföbafeddel c. pi -fedler. dooi,cviie\, f, 
Uyri:ning,c.pler.homY,hndhouw,m. jjöbei^and, n. u. pi doojmater , n. 
Dyrloege, m. pi -loeger. veearts, m. ^^órf, c. u. pi dood, m. I Boden, inden 
/>yrZ^o.e/^o/^,f./^/.r.veeartfenijfchool,/; j^^j. -^^^^-i ^^v/e», tot der dood. 
Byrt, adu. duur. Bet maa han dyrt j^--^^ ^^^^ j^^j^ geftorven, overleden. 
betale, hij moest dat duur betalen, j^^^^ ^^ pj^ j^--^^^ j^^j^.^ ^^ jj^,.^ ^^ 
Bysfe,Steendysfe,c.plr.{lMi,xd\oo}^,vi. J)ödbleg , adj. doodsch en bleek. 
By.^fe,dysje i Söi^n,v.a. in üaap brengen. j)r,dedag, Bödsdog, c. u. pi fterfdag, m, 
By,/t, c.ple.Umi^, m.^vuvÜvUui;, f. jDMelig, adj. doodelijk, fterfel'ijk. 
Byft, c. u. pi bloem, /. van meel. jyödelighed, c. 11. pi fterlelijkheid, /. 
Byuelsdrek, n. u. pi duivelsdrek, m. J^öddifie, c. pi -lifter, fierllijst, /. 
Bagge , p. a. & n. troetelen. Bódfarve , c. u. pi doodverw , /". 
Baggebarn, n. pi -Z-óm. troetelkind, n. jjodjaruet, adj. doodverwig, doodsch. 
Bcek,Skibsdüek, n. pi u. dek, «.van r>i;dfiende, m. pi r. doodvijand, t/i. 
een ichiiy , Tredcekker, driedekker. DödfÓd, död/odt,adJ. dood geboren. 
Bcekke, n. pi. r. dek, dekkleed, n. Dbdgjöre, dode, droebe, v. a. dooden. 
Dcekke, V. a. dekken, bedekken. Doekke Diklhed, c, u. pi. traagheid, luiheid, ƒ. 
i/orJ, opdifchen, op tafel brengen. Jjüdkjöd, n. u. pi koudébrand, 'm. 
Bcekkekuru, c. pi e. teljoorkorf, m. Bödkold, adj. doodkond, ijskoud. 
^«K-e//e,c.77/.r. dekking,/. bedek fel,«. JJodning , c. pi er. doode, m. lijk, tt. 
Bakken, n. pi. Bcekkener. deken,/. Bödningbeen,n.plu.dood<,hcendQrQn,pl 
Bcekkengjord, c. pi er. gord, gorde,/. Bódningdands , c. u. pi doodedans, m. 
Bakkttüj ^ n. pi u. lafelgoed, n. Bódningfarpe, c. u. pi. doodservf, f^ DÖDN. DÖJE. 64 DÖJT. DÖVT. 

Dndninghoued, n,pl, <fr, (]oo(].slioo{"tl,n, Dojt, c. pher, duit, m, ITan har ikieen 

JJödniiigrad, c, ph er, {^oraainte, n. Dnjl, hij hoeft niet oenen duit, 

Dödsaar , n. u. pi, ftoi-ljaar , n. Dol-, m, pi. Doler, dalhewoner ^ /w, 

Dodsangejt y c, /V, er» doodsangst, vi. Dölge , v. a. verzwijgen, verbergen, 

Dödsaite/i 1 c, pi, er. doodbriof, m. Vanhier Dölgen, c. Dolgsmaal, n^ 

getuigenis, dat iemand geftorven is, Dölgning, c, u. pi. verzwijging , ƒ1 

Dödsboe, n, pi. -boer. l)oedelhuis, n. -Ö')m7rtft'; ^♦a,6'«.oordeelen, vonnisfen, 

Dödsdag,- c. u. pi. fierfdag , m. Dömrnekraft, c» ƒ>/»«, oordeelkur.de, ƒ» 

Dödsdom, c. pi. me. doodvonnis, n, het vermogen om te heoordeelen. 

Dödfens,dödJlcyldig,adJ. doodfchuld'ig. Dörnmen , c. u. pi, vonnisfing, f, 

JDödsfald, n. pi. u. fiorfgo\ al , n. Domt , domfceldt , adj, verwezen, 

Düdsfare, c. pi. r. doodsgevaar, n. Dönning, c. pi. er. deining der zee, yi 

DödsJ'ori/e,-bleg/ied,c.u.pl.duod\QV\Y,f. Dor, c.pl.e. deur, f. lukke eller aabne 

Dodsfrygt, c. u. pi. doodfchrit, m. i^óre/z, de deur openen of toedoen, 

Dódskamp , c. pi. e. doodfirijd, m. Dnrhammer , c. pi. e. deurtlopper,A«, 

Dödsleje y n. u. pi. fjorfbed , n. Dorhoengfel, n. pl.er. deurhengfel, n, 

Z)öJ5/7zac(fe, c./j/.r, de wijze van fierven. Dörkarm, c. pi. -karme. dtnvrs-ATa, f, 

Dods?idd, c. u. pi. doodsnood, vi, Dörklinke, c. pi. -klinker, klink, f, 

Dödsqual, c. pi. er. doodfchrik, m. Dcrlaas, c. pi. -laafe. denrüot, n, 

Dódsfaar, n. pi. u. doodwonde , f. Dörpofi , c. pi. -po/ter. deurfiijl, 7n, 

Z>ó'(:Z,?/t;«^, c»/?/, a, doodbed, fterfbcd,w, D'órjlaa, c. pi. -Jlaacr. grendel , wi, 

Dóds/hrcek, c. u. pi. doodfchrik, m, Dör/lag , 7i. pi. e. doorda^ , m. xc.r^ict-' 

Dödsfiillc , blik/lille, adj'. doodfiil. test, f. bekend keukengereedfchap, 

Dadsf:raf^ c. pi. -fcraJJ'e. duodftraf, ƒ, Dörflabel , c. pi. -Jiabler. denrduim, m. 

Dhdsfirid, c, u, pi. doodürijd, m. waarop het deurhengfel draait, 

Dbdsfiund, c, pi. u. doodfiond , f. Dörfiolpe , c. pl.\ r. deurftijl , m, 

Dódsfuk y n. pi. ke. doodfnik , m. Dörtoerfkel, c. pl.er. doYTpc\,dvcmj)c\,m. 

Död.fffed, c. u, pi. doodzvfQct^ reeuw, n. Dbruogter ^ m. pi. e. deurwachter, tw, 

Dodfyg, d'ódeligfygy adj. doodkrank, l^óVfoo-Zez-y^e, ƒ,/?/./■. deurwachlfter,/*. 

Dödsfynd, c, pi. er. doodzonde, f. Dnfe , v. n. lanterfanten, druilooren, 

Dödslid, c. u. pi. doodfiond, f, Dnjig , adj. dodderig, druiloorig, 

Dödstime , c. u. pi. fierfnur , n. Dnfighed, c. u. pi. dodderigheid, f, 

Dödty cf/f.doodsch, naar, eenzaaml ijk, Dnltre, {f.pl.af Dat ter') dochtiV f., f. pi, 

Doe, i-\ n. fterven , overlijden, Döu , adj. doof, doo\e; g/öre/igdöi^, 

Doende, adj. fiervend , doodzicik. (^ikke uille höre') zich doof houden, 

Dögenigt , m. pi. er. deugniet , m. Döt>e, t>. a. dooven , doof maken, 

Dögn , 77. pi. u. dag en nacht. Doven, Döuelfe, c.u.pl. verdooving, /i 

Dögnblad , n. pi. -hlade. dagblad, n, Dövet , dcempet , adj. verdoofd. 

Dögnflue y c. pi. -fiuer, vliegje, n. Z)ii)V/itfrf, cw.p/. doofheid, doovigheid,/! 

dat maar eenen dag leeft. Dövning ■, c. pi. er. verdooving, f, 

D'óje, V. a. lijdon. Döje Hunger og Dóvftum , adj. & m. & f. dooffiora, 

Törft^ hon^'-cr en dorst lijden. Dövt , adf. doof, doofachtiglijk. EBBE. EENG. 65 EENH. EFTE. E. JB, n, en Vocal, £,ƒ". ren lllnker. 
Ebbe, c. pi. u, vh, ebbe, ƒ. 't atloopen 

diT zee. Ebbe og Flo'l, eb en vloed. 
Ebbe, f, n. ebben, Sóen begynder at 

ebbe, de zee begint Ie cbbep. 
Eben-, Ibenholt, n. u. pi, ebenbout, n. 
Echo , n, pi, er. echo, f, weergalm, m, 
Edder, c, u. pi. etter, m, hetgeen uit 

een gezwel ofwonde, enz, vloeit. 
Edderagtig, adj. & adi/. etterachtig, 
Edderbjld, c. pi, er, etterbuil, f. 
Edderduun, n. u, pi, duns der i jsgans, n. 
Edderjugl, c. pi. -fugle, i jsgans, f, 
Edderkop, c.pl. per. fpinnckop,fpin, f, 
Eddike, Edikke, c. u. /'/.edik, azijn, m. 
Eddikdbrjgger, m, pi. e. azijnmaker, m, 
Eddikebryggerie,n.pl.r.üzi'jun\aki'ri'],f. 
Eddikejla/ke , c, pi, r, azijnilcsch, ƒ, 
Eddikefuur, -fure, adj, azijnzuur. 
Eddiketónde, c. pi, -tonder, azijnton,/. 
Edelig, adj.&adi/, bij eede,met een' eed. 
JEder, proii. (^Datiu, & Ace, af I'), u. 
Eders , Deres, prort. posf. uw, uwe. 
Eed,c.pl. Eder, eed, m. eedzwering, /*, 
Eedfi/oren , adj. gezworen, beècdigd, 
Eeg, c. pi. Egc. eik, eikenboom, m, 
Een,pron, c, eet, n.evn,m.&n.vcne,f. 
Een, num, card, cvn; Jkrives, til For- 

Jkjel paa Artikelen, gjerrie een, 
Eenaarig , eenaars, adj. eenjarig, 
Eenbaaren, adj, eengeboren. Guds 

eenbaarne SSn , de eengeboor- 

ne zoon van God, Jezus Christus, 
Eendrcegtig, enig, adj. eendragtig. 
Eendra-gtigcn , adf, eendragtelijk. 
Eendroegtighed, c, u. pi, eendragtig- 

heid,/". ookEendragf,c, eendragt.y, 
Eenfoldig , adj, enkeld , eenvoudig, 
Eenfoldigen , adv, eenvoudig! ijk, 
Eenfoldighed, c.u.pl, eenvoudigheid.y. 
Eengang, adu. eenmaal, ecna reis. Eenhaandet, adj. & adt.\ eenhandig, 
Eenhed , c. pi, Eenheder, eenheid, f. 
Een/l jdrni/ig,c.pl.er,eenhoorn,horen,TTu 
Eenlig , adj, eenzaam, eenloopend, 
Eenlighed, c. u, pi, eenzaamheid, ƒ, 
Eenrum , n, u, pi. i Eenruni , in 

het geheim, heimelijk, geheim. 
Eens, adj. eens, eveneens, evengelijk. 
Eensartet , adj, evenaardig, eenparig, 
Eensformig, adj. & adf. gelijkvormig, 
Eensjormighed, c, gelijkvormigheid,/. 
Eenshed, c. u, pi. eenparigheid, f, 
Eenslydende, adj, &adu. gelijkluidend, 
Eenjidig , adj, eenzijdig, partijdig, 
Eenjidigen, -Jidigt, adv. eenzijdiglijk, 
Eenjidighed, c. u. pi, eenzijdigheid, ƒ. 
Eensjlndet , adj. & adv. eensgezind. 
Eenlom, adj, eenzaam, eenig, alleen. 
Eenfojuhed, c. u, pi. eenzaamheid , y^ 
Eenfomt , adv, eenzaamlijk, alleen. 
Een/l avelfesord,n, eengrepig woord, w, 
Eensjtemmig , adj. eenfiemmig, eens. 
Eensjtemmigen, adv, eerifiemmiglijk, 
Eensjtemmighed, c. eenfiemraigheid, ƒ, 
Een/tig, adj.cQnlg, En een/tig, een eenig. 
Eet, pron. n. een, Blot eet. maar één. 
Eettal, n. pi. u, eental, n. cijfer. 
Effen, adj. even. Effen eller ueffen, 
even of oneven, zeker fpel. 
E/ter, proep. na, achter, Jeg erkoniniet 

efter ham, ik ben na hem gekomen, 
Ef leraar, n.pl.u. achlerjaar, najaar, w. 
Efterabe , v. a. naapen, nabootfen, 
JS/^e/-flfe//6?,c./)/./-.naaping,nabootfing,yi 
Efterat, conj, nadal, Efterat Kongen var 

död, nadat de koning gefiorvenwas, 
Efterbleven , adj. achtergebleven. 
Efterblive, v. n. achterblijven, toeven, 
Efterbryllup, n, pi. per. nabruiloi't, ƒ, 
Efterbyrd, c. u. pi, nageboorte, f. 
Efterdags, adv. van nu voortaan» 
K ÉFTE» EFTE» 66 EFTE. EFTE. 

Efterdanne, f. c. nabootfen, -beelden. Efterleuerfke , f' pi' r, weduwe, ƒ. 

Efterdannelfe, c. ph /". nabeelding, ƒ. Eflerligne, v. a, nabootfen, naapen» 

Efterdi, conj, naardien, naardcniaah Efterlignelje, c. pi, r, nabootfing, f, 

Eflerfare, v. a, navaren, narijden. Efterligning, c.'pl. er, namaakfel,??. 

Efterfor/ke,v.a. navorfchen,-f(jeiiren. Efterljd , c, u, pi, nagalm, 'vit 

Ef ter for fkning, c, pi. er. na\ori'c\\in^,f. Efterly/e , v, a, nafpeuren, nazoe- 

Ejlerfuïgt, adj, nagevolgd, nagedaan, ten ; van hier Efterlysning^ cl 

Efterfólge, »». a. navolgen , opvolgen. Eflerlcefe, <''. 'o; nalezen , naflaan en 

Eftefpiïgelfe , c. u. pi. navolging, ƒ. ^ lézen ;" van Vier Efterlcesning, c» 

Efterpilger^m.pl.e. na-, opvolger, w. iJ/'/ermoö/e, f.'a.' namelen, bermctén," 

Eftergaae, v, c, & n, achterna gaan. Eftermaixlhig', c. 'pi. eV, nameting, f* 

fyVer^/or/, «(7/. nagemaakt, nagedaan. Eftermad, c. u.' pi. nadisch, m, 

Eflergii/e, f. a. toegeven, wijken. Bfler)nale^v,'a. nafchilderen, -malen, 

Eftergiuélfe , c. pi, r. toegeving, jC E ftermahd, m. pU -mcend. opvolger, m* 

^/er5ifi?n(7é?,arf/.toegev'e'na',rektelijk.' Eftermiddag, c. pi. e, namiddag, ?«, 

Eftsrgj'óre, v, a. nadoen,' namaken. Eftermoeïe, n. ?i. /?/. nagedachtenis, /i 

Eftergjnrelfe, c. pi, r, nabootfing, /♦ Efterregne, f. a, over-, narekenen. 

Mft erg] bril g, -fölgelig,adj. mdoen\\]k. Efterregning, c. pi. er. narekening, ƒ. 

Uftergrandfke ^ f» a. riavorfchen. J?/yerre/w//jg, c.p/.er. riarigt, berigt,«, 

Efter^andfknlng , c. navoffclling' , ƒ. Efierréltelig, adj. zeker, waar, orde- 

Etfergrafe, v.a. nagraveri, namodden. lijk; vfln hier Efterrettelighed, o, 

Èflergrunde, v, c. napeinzen, -denken. J^/er/c/zXv?, f. 0. nalezen.Na deinzame- 

Ef ter "rees y n, u, pi, niagras , n, ling van de vruchten, nog eens le- 

Eftergrodcy c, u» pi, naoogst , m, zen; van hief Efterfankning, c. 

Eft er liaanden , adu, allengskens. Éfterfee, v.a.xiz.i\^r\, Efterfee en Reg- 

Efterhafte , v, Q. naijlen, nalaaasten, njn^,é/<.-.eenei'eken ing, enz. nazien, 

Efterhige, v, a, naij veren, najagen. Efterjige , ' v. a. nazeggen; van 

EfterJii'gen, c. u. pi, najaging, ƒ. hier Eftèrfigelfe , c, Efterfagn, n, 

Efterlioji , c. pi, u, naoogst , m. Efterfkreven , adj, nagefchreven. 

Èflerjagé, v, a, najagen, naijlen. Efter/krift, c, pi. er, nalchriJt, n, 

Hfterile f f , c. naijlen, nahaasten. JJ/VeryXr/fe, i'.c af-, uit-, nafchrij ven. 

EfterUang, C, «. pZ. naklank , m, Efler/l:rii'ning, c.pl,er.i\Oi[chri]\\ng,f, 

jG7Ve7lo/7j;72(?,i'.a. nakomen, volbrengen. Eflerjlaae,'^ v. a, naflaan en lezen. 

Eflerkommelfe, c. pi, «.nakoming,/. Eflerjloegt , e. pi, u, nageflacht, n, 

Efterkommende , adj, nakomende. Efler/loeng, n. pi, w, nafleep, m. 

Eftérkrav^ n. w, pi, navordering, ƒ. Efterjla'i , c. u, pi, etgroen , n, 

£/Ve7-7a& , e. c, nalaten ; verzuimen. Efterfmag, c, u, pi, nafmaat, ttz. 

Efterladelfe , c. pi. r. nalaling , ƒ. Efterjmoek ,n, u. pi. nawee , n, 

Efterladen, adj, nalatig, achteloos, Efterfnak, -tale, c. u. pi. naiiyraa^, /, 

i^flerladenhed, c,u. pi. nalatigheid,/. Efterfom, conj. naardemaal, naardien. 

Eflerladen/kab,n.pl,er. nalatenlchap,/. Efterfommer, c. pL e. naiomer, m, 

Efterlede, f, a. nazoeken, nafporen. Efterfpil, n, pi. u, nafpel, n, 

Efterleve , v.a. navolgen, nakomen, Efterfpore, v.a, nafporen, nafpeuren. 

Ej terleuelfe y c, pi, u, nakoming, /, Efterfporiiig, c, pi, er, nafporing,/. EFTE. EFTE. 67 EFTE. EGGE. 

EflerfpiiTgt, adj, nagevraagd, bevraagd. Bflertoenkfomlied, c.u.pl. hfdachtzaam- 

Efterfpörge, v, a. navrafjen.vernfmcn. Leid, voorzigtij^heid, /. beleid, «, 

Efterfpörgen, c. u. pi, navraag, f. Eflertcenkfomt, adu. Ledacblzaamlijt. 

Efterfpörfel , c. pi. er. navraging , f. Eftervee, c, pi. -peer. naweeën, n, pi. 

Efterjiaaende , adj, achterfiallig, Eflerveje , v. a. nawegen , herwe- 

Efterjiand, Re/t, c, pi. u. acLterftal,/«, • gen ; van hier Efterrejning , c» 

onbetaalde ofachlcrfiallige fcbuld. E/teri/erden.c,u.pl.nakonn\'iii^i^chsp,fi 

Eflerftik, «.p/, u. nagemaakte prent, ƒ. Efteruinter, c, pi. -fi/itre, na%yinter,m. 

EJtcrfiikke , v. a. eene prent nama- Eg, c. pi. ge. 't fcherp vaneen mes, enz. 

ken; van hier Efterftikning , c. Egebari:,c,u,pl,eikcnhasl,m.-ichoTs,/'. 

EJterJirctbe, f. a. nafireven, vervolgen. Egeblad, n. pi. -Made. eikenblad, n» 

Efterjirahelfe, c. pi. r, vervolging, f. Egegreen, c, pi, -grene. eitentak, m. 

Efterftroeher , m. pi. e. vervolger, m. Egekrands, c. pi, e. eikenkrans, m, 

Efterftykke,EJterfpil, n.pl.u.vai})t\, n, Egelói/ , n. pi, u. eikenloof , n, 

^/er/f<Erm,c.tweedebroedfehan bijen. Egen, adj. eigen; bijzonder, vreemd. 

Efterfvömme, v, a, & n. nazwemmen, Egenhed , c. pi. er. bijzonderbeid, f, 

Efterfyn, n, u, pi, overziening, f. Egenhcendig, aff/. éfc</t-, eigenbandig. 

EJterJjnge, v. a. & n. nazingen. l^genhcendigen , adu, cigenbandig. 

EfterfcBtte, v, a, nazellen, najagen. Egenkjcerlig , adj^ eigenbehagelijt» 

Eflerfóge, v.a. nazoeken, navorfchen. Egenkjcerlighed, c. «.ƒ>/. eigenliefde,/'. 

Efter[f)gelfe,c.pl.r.ndi-,oxxAtrzoek,n, 'Egenmofgtig, adj. & adv, eigenwillig, 

Efterfogning, c.pl.er. navorfching, ƒ. -ina^\^\\3inh'\erEgenmcegtighed,c, 

Eftertale , c. u. pi, nafpraak , f. JEgenmoegtigen , adu, eigenmagtig. 

Eftertanke, c. u. pi, nadenking, ĥ Egennjfte, c, ii, pi, eigenbaat, f, 

Eftertegne , copiere, v. a, naleekenen. Egennyttig, adj, & adi>, eigenba- 

Eftertegiiing, c.pl.er. uateekening, /*. tig; van hier Egeiinj't/ighed, c. 

Eftertid, cj^./?/. de toekomende tijd, /n, Hgenraadig, adj, eigenmagtig, eigen- 

Eftertids, adj, & adu. loekomfiig, dunkclijk; van hier £"g««/-caff/gAfrf;C, 

Eftertragte, v, a. nafracbten, nafire- "Egenros, Seluros,c. u. pi. eigenlof, m, 

ven; van hier Eflertragtning, c. F.genjindei , adj, & adu, eigenwillig. 

Eflertrop, c, pi, per. achterhoede, f, Egenjlndig , adj, & adu, eigenzinnig. 

Eftertryk , c. u, pi. nadruk, m, Egenjindigen, adu. eigenzinniglijk. 

nadrukfel , n. nagedrukt boek. Egenfindighed, c, eigenzinnigheid, f, 

Eftertryk, n. u. /^/.nadruk, /n. klem, ƒ. Egenjhab , c. pi, er, cigenfchap, f* 

Eftertrykks,(Böger,etc._^v,a,n3ATuWtTi, Egentli^, adj. eigenlijk, ƒ egentlig 

Eftertrykkelig,adj.&adv.ndiAr\ik\t\V]k. Forftandy in den eigenlijken zin» 

Eftertrykker , m, pi. e, boekdief, m. Egentligen, adu. eigenlijk, juist, regt» 

EJtertroede, v. a, natreden, -volgen. Egentlighed, c, pi. u, eigenlijkheid,/". 

Eftertcblle, v. a, hertellen, natellen. EgenvilUg, adj, & adu. eigenwil- 

Eflertalling, c. pi. er. natelling, ƒ, lig, naar eigen wil of verkiezing. 

Eftertanke, ^. a. nadenken, napeinzen. Egenöd, c.pl, -nödder, tiVtl, aker, /n» 

Eflertoenkende, adj. nadenkende. JE'^er/z,/?./?/.^/-. eekhoren, eekhoorn, 77J. 

EJtertoenkning, c, pi, «. nadenk ing, ƒ. Egge,opegge, v. a. ophitfen, tergen. 

E/iert(£nkfom,adj,&adu. bedachtzaam. Eggen, Eggelfe, c. u. pi. terging, ƒ. EGEP. ELEP. 68 ELFE. ELSK. 

J^geplanle, c. pi. r. cikcnplanlc, ƒ, Elfenheen, n.u.pL ivoor, clprnboon,;?, 

Hge/kou. c, pi. '/koue, oikrnbosch, n. Elfenbeens-, af Elfenheen, orfy. ivoren. 

Egejiamme , c, pi. r. eikenfiarn , m, en El fenheensiam, een i\oren karo* 

Egetrae, n.pl. -trceer, eikenboom, ra. Elfenbeensarbejde,n.pl.r.i\ooY\\tr\'i,n, 

Egetrcee,n, -peed,c.u.pl.c\\.Qr\honi,n. Elle, c. pi. JE'//e/rc?er.els,elzenboom,rra. 

Egctömmer, n. u. pi. eikenhout, n. Ellebark, c.u, pi, e\zcnhast,m. -fchorsf, 

Egn, c.pZ. Z^ne.gewest.Tz. landfircek,/. EUehlad, n. pi. -hlade. elzenblad, /z. 

Egne, anjlaae, v, n. pasfen, betamen. Ellebroende,n,-ueed,c.u.pl. clzenhout,7z. 

^S"^J^g-> *'. '". zich voegen, pasfen. Ellehujk, c. pi. -5«/X(?. elzenbosch, n. 

^-K°^ft ' "^^ T^' ^'■« baatzoeker, /re, Ellegreen, c. pi. -grene. elzentak , m, 

Egoifii/k, adj. & adu, baatzuchtig. Ellekonge, m. pi. r. boscbgod, elzen- 

Ej, adv, niet, Ej alene, niet alleen. koning, m. Hoogduitsch Erlhönig. 

Ej ! interj, ei! ei lieve! aai! Ellelund, c. pi, -lunde.(i\zvn\,ond,n. 

EJe, n, u, ƒ?/. bezit, «. bezitting,/". Eller, conj.oï» Rig ellur fatfig,r\]\i oi 

Eje, have, v, a, hebben, bezitten. armje/eZ/i/rawcfe/, 'teenof 'tander. 

Ejegod, adj, doorgoed, hartelijk goed. Ellers , adv, anderzins , anders. 

Ejendeel, c. pi. -dele, bezitting, f. Ellefiamnie, c, pi, r. elzenfiam, m, 

Ejendom, c. pi, me, eigendom, m, EAletrcee, n,pl. -iraer. elzenboüm./n. 

Ejendommelig, adj. &adv, eigendom- Elleve , num. card, elf". Elleve Gan- 

T[ie\'\'\k;\Sin\iïcrEjendommelighed,c, ge, clfmaal; elleve Aar, elf jaren, 

Ejcndomsret , c, u, pi, het regt Ellevfe, adj. elfde, den Ellevte, Lud~ 

van eigendom, n, Proprietet , c, vig denEUdvte, Lodewijk de elfde. 

Ejer, m. pi, Ejere, eigenaar, m, Elm, c. pi, e, zie yElm. olm, o]mboom,m, 

EJermand, m. pi. -mcend. eigenaar,;». Elsdyr, n.pl. «. eland, ttj. elanddier,n. 

Ejland, n. pi, -lande, eiland, n. Vanhier Elsdfrhud,c,-/iorn,n.enZt 

Ekel , voemmelig, adj, valgelijk. El/ke , v, a. lieven, beminnen. 

Ekles j zie Voemmes , v. n. valgen. El/kelig , adj, & adv, beminnelijk. 

Elafiicilet, c. u. pi. veerkracht , ƒ. Bljker , m. pi. e, beminnaar , m. 

Elaftijk, adj, 6* adv, veerkrachtig. Elfkerinde , f, pi. r, beminnares, /. 

Electricitet , c, u. pi, elektriciteit, ƒ! Eljket, afholdt, or?/. bemind, geliefd. 

Electri/k, adj, & adv, elektrick. El/ket,m.&fpl.El/kede.heminAe,m.&f. 

Electrifere, *». a. elektriferen. Vanhier Elfkov, c. u, pi. min, minne, liefde, ƒ. 

Electriceren, Electriceermafkine ,c. Elfkovsbaand, n. pi, u, liefdeband, m. 

Element, n, pi, er. element, n. El/kovsblik, n. pi, ke, minnelonk , ttz. 

grondflof,ƒ. Vanhier elementari/k, El/kovsbrand, c. w./)/. minnebrand,,*/!. 

Etende, n, u. pi, ellende, ramp, ƒ. Ef/kovsbrev, n, pi, e, minnebrief, m, 

Elendighed, c, pi, er. ellendigheid, ƒ. El/kovsdigt, n. pi. e. minnedicht, //. 

Elendigt, ufelt , adv. ellendiglijk. Elfkovsdrik, c, pi. ke. minnedrank, m. 

Elephant , c. pi. er, olifant, m, Elfkovsliandel, r.w.p/. minnehandel,/ra, 

Elephant orden, c, u, pi. orde van El/kousild, c, u, pi, minnevuur, n. 

den olifant, ƒ. (In Denemarken.) EIJkovsleg, c. pi. u. minnefpel, n, 

Eleplianf/nabel,c, pi. er. o]ii'ant{nuit,m. El/kovspiil, c, pi, -pi Ie, liefdepijl, /n» 

Elephant tand, c.pl. -toender. olifant- El/l'ovsfrjng , c, pi, e, minnelied, //, 

tand^ m. ivoor, elpenbeen, n. El/kvosrdig , adj. Mei, liefwaardig. ELSK. ENDE. 69 ENDE. ENG. 

Elfkvcerdighed, c, bcminnelijlsheid, /. Endemaal, zie FormaaI,n, oogmert, n. 

Elf, c. pi. Elue, rivier, f. ftroom, m, Enderiim , n, pU n, rijmklank, m, 

Elfdige , n, pi. -diger, rivierdijk, /n. aan het einde van een vers. 

Eli-JJ/k, c. pi, -fijke. riviervisch, m. iJ^rfe/X/fe, c. onderfnede, van brood, ƒ. 

Elui'ond , n. u. pi. rivierwater, n, Endetann, c. pi. e. aarsdarm, m, 

Ein, Eem, c. u. pi. wafem, damp, m. Endeuende, f. c. omkeeren, 't ondcr- 

Emaille , c, u. pi, brandverw , f, ftc bovenkeeren, overhoop werpen, 

Emaillere, v. a. brandfchilderen. itwrf/f/ejC./j/.M. andijvie,/", zeker gewas. 

Emailleur, m, brand-,vuurfchilder, /w. Endnu, conj, nog, Endnu en Gang 

Embede, n. pi, r, ambt, «.bediening, /". nog eens, nog eenmaal, nogmaals, 

Embedsbroder, Medbrodcr, m.pl, -brö' Endog , conj, zelfs, wat meer is, 

dre. ambtgenoot, 7«. ook Collega, JE'nrfoij'/aa, cow/'. darenboven,bovendien, 

Embedsforretning , c. pi. er. ambts- Endraegtig, etc, zie Eendrargtig, enz, 

verrigling , amblsbezigheid , ƒ. End/kab, n. «. /^/.flot, «. eindiging,/i 

Embedsfiirelfe, c. u, pi. waarneming Endfkjondt, alligeuel, conj. offchoon, 

van een ambt of eene bediening. Enduidere , conj. voorts, nog meer. 

Embedsmand , m, pi. -moend, amb- Ene, adj, & adv, eenig, alleen. 

tenaar, ambtsbediende, beambte, TO. Eneboer, m, pi, e, kluizenaar, m. 

Ernbedspligt, c. pi. er. ambtspligt, m. Ene-, Enerbosr, n.pl.u. ]ene\Qrhcz\e, f* 

Embedstitel,c.pl. -titler, ambtsnaam, m. Enebcerbra-ndevün, n. u.pl. jenever, m. 

Emmert, c. pi. er. pompemmertje, n, Enebcerolie , c, u, pi. jeneverolic, ƒ*, 

Emne, zie JEmne, n,pl, r, fioffe, fiof, ƒ. Enebcertrcee, n. pi. r. jencverboom, m, 

waaruit iets vervaardigt wordt. Enehandel, c. u, pi, alleenkoop, m, 

Emter, Afner, (c,pl,) kaf , «. De Eneherre, m, pi, r, aWeenheericher, m. 

lijg-te afval van gedorschte granen. Enehcrredömme , n. pi. u, alleenheer- 

En. art. & pron. c, et, n, een, eene, een. fching./. ook Enemagf,Enevcelde,c, 

End, conj, dan, nog. Han er Enemarke, n, pi, -mcerher, gebied, tz, 

Jiörre end Du, hij is groo- Ener,c.Eneboertrcse,n.]ene\cThooT[i,m, 

ter dan gij. End mere, nog meer. Eneraadig, adj.&adu. alleen belturen- 
Endda , conj, nogtans , evenwel. de; van hier Eneraadighed, c. 
Enddog, conj, echter, niet te min. Ener et , c. u. pi. monopolie, ƒ, 
Ende, c.pl. r, einde; ftvik;oogmerk,w. EneJ}e,adj.(fuperl,afene.)enl.c],eerïi^, 
Til den Ende, ten einde, opdat. Enetale , c. pi. r. alleenfpraak , ƒ, 
Ende, p, a, & n. eindigen, ten Eneuoldsherre, m. pi, -herrer. alleen- 
einde brengen; een einde nemen, heerfcher, fouverein, monarch, m, 
Endelangs , adu, langs de einde. Eneuohhherredomme , n, pi, r, alleen- 
Endelig , adj. laalfte , eindelijk, heerfching, éénhoofdige regering,/", 
Endeligen. adv, eindelijk, ten laatfie. Enevoldskonge, m, pi. r, fouverein, m. 
Endelighed, c, u. pi, einde, flot, n, Enevoldsmagt,-regjering,c.pl,n,a\]een- 
Endeligt, n, u. pl.v.inde,n. Et forge- heerfching,éénhoofdige regering, ƒ, 

/j'^/JÏ'«(/e//n'/, een rampzalig einde, Enfoldig , ar?/, onnoozel, eenvoudig, 

Endelfe , c, pi. r, eindiging, ƒ. En- Enfoldigen , adv. onnoozelijk , zot. 

delfe (i Grammatii:enjnaam\a],m. Enjoldighed, c, onnoozcl-, zotheid, yi 

Endelös, adj. eindeloos, oneindclijk. Eng, c, pi, e, beemd,/, weiland, «. EN.GA. EPIG. 70 EPIL. ERKJ. 

Engang,adi:ecns,Seee?igat7g,zicloi'.nSt Epilepfïe , c. u^ pi. vallende ziekte,/. 
Engbund, c, pi, e, weide, beemd,/. Er, Kohberruft, c. u,pl, kopeiToest, n. 
Engel, m. pi, Engle. engel, m. Er, (Prcpjens af ucere.) Jeg er, ik bertt 
Engelland, n. u. pi. Engeland, n, Eragte, v, a. erachten ; vonnisfen. 
Engel/k, adj. & ady, engelsch. Era gtning, c. pi, er. oor Aiii'\,\oma\s,n, 
Engel/k, n. u. pi. het engelsch, n. Erbarmelig,;ammerlig,adj.crhariïïdï]]i, 
Eiigel/kmand, m, pi. -mcend. bril, "ï, Eremit , m, pl^ er. kluizenaar, m, 
Engelföd,c.pl.n,i'nge]zovi,/i.ccn^e\\;is, Eremitbolig, c, pi. -boliger. kluis, /l 
Enggrund, -buiid, c, pi. e. weiland, n, Eremitldunef,?7.u.pl.]iluizeDa2irs\e\en,n, 
Enggroes, n. u. pi. gras in de weide. Erfare, v. a, ervaren, ondei'vinden, 
EnghavL', c. pi, /".getuinde beemd,/". Erfaren, adj, ervaren, bedreven. 
Engleagtig, adj. & udu. engeJaclitig. Erfarenhed , c, u, pi. ervarenheid, f, 
Englcchur, ■ n. pi. u, engelenkoor, n, Erfaring , c, pi. er. ervaring , ƒ. 
Englelig , adj. & adi^. engelachtig. Er holde , v. a. verkrijgen, bekomen. 
Englejkare, c. p/. /". cngelenfchaar, f, Erholdelig,adj.\erkrV\^e-,hekoxiiit\\]k, 
Enhver, adj. & pron. m, &. f, ieder, Erholdelfe, c, pi. u. verkrijging , f, 
een ieder, iedereen, elk, elkeen, Erhuerv , n, u, pi. al die middelen, 
jegelijk, eenjegelijk. zie Ethuert, n. waardoor men zijn beftaan zoekt. 

Enig, adj, eendragtig, eens. blii'e enig, Erhveri/e, v.a. verwerven, verkrijgeij. 
eens worden ; van hier Enigh^d,c. Erhueri/elfe , c. pi, r, verwerving,/. 
Enigt, enigen, adv. eendragtelijk. £''""JC?/-e, *-. c. herinneren; aanmerken, 

Ening, 6-.i^/)/.cendragt, o\ ereenkomst,/, Erindring c. pi. er. gedachtenis, geheu- 
Enhe , f. y^/. /•, weduwe, weeuw, ƒ. genis; aanmerking, aanteekening,/; 

Enkecasfe, c. pi. r. weduwkas , f, Eri/idringstegn,n.pl,u.^v.d(.'.uktcü\ien,nt 

Enhefrue, f. pi. r, weduwvrouw, /. Erke , aarts. wordt alleen gebruikt 
Enkel, adj. enkeld, enkel, eenvoudig. in zamenfiellingen , wanneer 

Enhell , adu. enkelijk, eenvoudiglijk. het eeuen overtreffenden trap 

Enkelthed, c.pl.er, eeuvoudiglicid, /. '<' kennen geeft, als in volgende: 

Enkemand.m.pl.-mcend,\\v.A\x\\n\\za,v,vi. Erkebi/l;op, m.pl.per. aarlsbisfchop, m, 

Enkepenfion, c. pi, er. wednwgcld, n. Erkeengel, 7n, pl.-engle, aarlsen^e], m, 

Enkeftand, c. u. pi, weduwfchap, n. Erkehertug, iii.pl, er. aartshertog, tb, 
Enkejücdc,?!. pl.r.\\üx\iï\^,\mis iiihoï- Van hier Erkehertugdömme , n. 

fiede tot eene weduwfchat gemaakt. Erkehertugelig , adj, aarfshertoglijk. 

_Enten , conj, oi". Enten jeg el- Erkehertuginde.f.pl.r. aartsliertogin,/. 

lerDu, oi "dn, oi^ïy-ienf en det Ene el- Erkekjetter , m. pi. e. aartsketter, tw, 

Ier det Andet, of 't een of 't ander, Erkelögner, m, pi. e. aartslogenaar,7n. 

Entre,v,a. cniCYL'n. Enlre ef Skib, een Erke/kjelm, m, pi. er. aartsfchelm, ttz. 

fchip enteren; aan boord klampen. Erke/kolefux,m.pl,er,:iiir\&{choo\\os,m. 

En/rebiil,-öxe,-/iage,c.pl.r. vnterhi]\.f. Erkjende, v. a, erkennen, belijden. 

Entredroeg, c. pi. ge, enterdreg, /. Erkjendelfe, c. pi. r, erkentenis, /, 

Entring, c. pi, er. entering, ƒ, Erkjendt , adj. erkend, beleden. 

Epidemie, c.pl. r. aanftekende ziekte, ƒ. Erkjendtlig, adj. erkentelijk, dankbaar. 

Epidemi/k, adj. aan-, onlfiekend. ErkjendtUghed,c.u.pl,cv]n.-uUr\ïs,i^&nk- 

Ej'igraru, n, pi. tner, imnidichl , n, \)Si2ii'hck\, f. ook Takncmmeliglied,Ct ERKL» ESPA. 7L ESS'E. EXTR. 

Erklaere, v, a, verklaren, getiiigon. Esfe, Smedeesfe , c, pi, r. fiuijfe, f, 

Erkloere Krig, den oorlog ver- Et, art. n, een. Et Bar/i, een kind. 

klaren-, van hier Erklcering, c. Etage, c, pi, r, verdieping ,ƒ. /o>- 
Erkyndige fig, v. r. ondervragen. fte Etas^e, tle eerftc verdieping, 

Erkyndigelfe, c.pl. r. ondervraging, f, Ethvert, adj. & pron. n, elk", elk een; 
Erlange, v, a. erlangen, verkrijgen. ethvcrt Aar, elk jaar, alle jaar. 

Erle , c, pi. Erler. kwikftaartje , n. Etmaal, n. pi, u, eliiiaal , n, 

Erlcegge, u. a. voldoen, betalen, Ef/teds, adi/, ergens, f n eenige plaats, 

opbrengen; xanhivi' ErIoeggelfe,c, Etymologie, c. pi. r. oorfprong van 
'Ernoere, v, a, onderbonden, voeden. de ^voordén,7«. (in de fpraakknnst.) 

Ernaring, c. u. pi. onderhouding, ƒ. Ei^angeli/k , ad/. & adu. evangelisch, 

Eröhre , v, a, veroveren, innemen. Ewarigelium, n,pI,-gelieriQ\anga\ie,n, 

Erohrer , m. pi. e, veroveraar, m. Ei^entyr , n, pi, er, avontuur, ft 

Eróbring, c, pi. er.' verovering, f, Eventyrer , m, pi, e. avonturier, wï, 

Erre , v, n, verroesten, " (van ko- Eventyriig, adj, & adv. avontunrlijk. 

per gefproken.) A^an hier É?rre/, ef(/, Ewig , adj. eeuwig, zonder einde. 

Erjiatning , c. pi, ér. vergoeding, f. Evigen , adv, eeuwig , eeuwiglijk. 

Erjlaite, v. c; vergoeden, weer goed- Efighed , c, u. pi, eeuwigheid, f, 

doen, fchadeloosbouden,berfi:ellen. Evigi-anmdü , adj. eeuwigdurend. 

Erftattelig, orf/, berzet-, herfielbaar. Efindelig, ar//. Ö' «f/c. eeuwig, fieeds. 

Srt,c.pl.er. erwl. f. grörineErter,j)t'u]vn. Evne, c. pi, r, viprinogen, n. magt,/l 

Érfebcelg, c. pi, -bitsige. -peiüdo]) , m, Exctillence , m. pi, r, exeellentie , f. 

Erteorm , c, pi. e. erwfcnworm , vi. Execution , c. pi. er, volvoering, ƒ, 

Erte/kok , c, pi, kf.r, artisjok, f. Jï'.\f_^t'//y^, or/y, verklarend, uitleggend, 

Ertefuppe , c, pi, u, erwtcnnat, n. Exempel, n, pi, Exempler. \onrhci-\d,n. 
Erts, c, pi, er, erts, m. zie Malm. for Exempel, b. v. bijvoorbeeld. 

Es, Tt.pl, Esfer.;ias,n.Ruder-,IIjerfer-, Exemplar , n. pi, er. exemplaar, n. 

Xlöi^er-og Spader-Es, vuit(;n-,h3iC- Exemplari/k, adj. & adi>. voorbeeldig, 

ten-, klaveren- en fchoppen-aas. Exerceermefier, m. pi. e. drilmeefier,/?». 

Efel, «. Sfc./?/. er, ezel-, dominensch,w, Exercere , <^. a. drillen , in de wape- 
Efelagtig, adj, & adu: ezelachtig. nen oefenen-, van hier yi-rfz-ceri/zg-jC. 

Efeldriver, m. pi, e, ezeldrijver, m. Exifients, c, u. pi. aanwezigheid, /i 

Efelhoued, n. pi. er. ezelshoofd , n. Ex r/Ie re , v, n, aanwezen, befiaan, 

zeker blok boven op den mast, Expedit , ac7/, & at/f. prompt, haastig, 

waarin de fieng gezet wordt. Expedition, c. pi, er, afvaardiging,yi 

Efelhouad, n, pi. er, ezelskop , n, ^.rpre^/e.c./j/.r. afgevaardigde bode, w?, 

Efelinde, c, pi, r. ezelin, -inne, ƒ. JE'.r/e/rey7ore,adf/.êröf?(^. oogenblikkelijk. 

Efelnre , n. pi. -oren, ezelsoor, n. Extra, adj, & adv, buitengewoon, 

ï//), zie y^//j,c./>/.e. esp. espenboom. Tw; Extract, c, pi, er, uiltrekfel, n, 

Efpaliere, v. a. aan latwerk tegen de Extraction, c. pi. er, herkomst, /. 

heining planten- of- binden. Van Extrahere, udtra-kke, v. a. uhtrvlikcn. 

hier Efpaliaring,c, Ej palier iroee, n. Extrapoft, c./V.er,builengewonepost,OT. FAA. FABR. 72 

F. FABR. FAGV. JP, n. ConfononK F, f, medetllntcr. 

FaOf {adj. pi,) weinige, niet veel. 

Faae , u, a. krijgen , verkrijgen, 

T'aa/ied, c, u, pi. vveinigle , f. 

J^aar,n,pLu, fcliaap,«. ooi,/i Etforlo- 
rent Faar , een verloren fchaap. 

Faarearty c. pi, er. aard van fcliapen, 

Faareaul, c, u, pi, fchapenteelt, f. 

Faarebeen , n, pi. u, fchapeubeen , n. 

FaarehrcEgen, c, u. pi, 't blaten, n, 

Faarefold, c. pi, e, fchaapskooi, f, 

Faarehuus,n, pl,-hufe. fchapenhok, n. 

Faarehyrde^ m. pi. r. fchaapherder, ."tz, 

Faarekjöd, n. u. pi. fchapenvlccsch, n, 

Faaref:Iipning,c.pl.er.ichasLp[chvrtin,n. 

Faareklipper,m.pl. e.{chaap{chi'crdcr,m. 

Faareklceder^ {n,pL) f chijnheiiigheid, ƒ. 

i^ööreio/J/Jer/c./j/Jpokken der fcliapen. 

Faarekylling , c, pi. er, krekel , m, 

Faareleuer^ <:, pi. e. fchapenlever, f. 

Faarelort , c, pi. e, fchapenkeutel, f. 

Faarelunge, c, pi. r, fchapcnlong , f. 

Faareluu.t, c. pi. u, fcliapen luis, f. 

Faaremelk, c. u, pi, fchapeninelk, f. 

Faaremog, n.u.pl. fchapenmest,-mist,/'. 

Faareojl, c, pi. e. fchapenkaas, f. 

Fa ar e fa X , c. pi. e. fchapenfcliaar, f, 

Faare/kind, n, pi. u, fchapenvel, n. 
beredet Faare/kind , fchapenleèr. 

Faareflald, c. pi. e. fchapenhok, n. 

Faarejiie , c. pi. r, fchaapskooi, f. 

Faaretalg , c, u, pi. fchapenongel, /«. 

Faareuld, Uld, c. u.pl. wol, wolle, f. 

Fabel, cphFabler. fabel.^vei'diclilfcl,«, 

Fabelaglig, adj, fabelachtig, leugen- 
achtig-, Miti hier Fabelagtiglied, c. 

Fabeldigt, n,pl, -digte, verdichtfel, n. 

Fabeldigter , m. pi. e, fabeldichter, m. 

Fabellcbre , c. u. pi, fabelicer , f, 

Fabelverk , n. pi, u, fabelwerk , n, 

Fubrik , c, pl.ker, fabrijk,ƒ,maakfel,«. Fahrll-ant, m. pi, er. fabrlkcur , m, 
Fabrikmcjier, m.pl,e. fabrijkmeefier,77z. 
Factor, m. pi, Factorer, factoor, m, 
Factura, c, pi, -turer, lijst of rekening 
der goederen, die men verzendt, 
Facultet, n, faculteit, ƒ. DetTheologi- 
Jke, Medicinjke og Juridi/ke Facul- 
tet, de faculteit der godgeleerd- 
heid, der geneeskunde.en der regten, 
Fad, n, pi. Fade. fchotel, m. vat, n. 
Fadbinder, m.pl.e, valbinder, kuiper,»», 
Fadder, m. & f.pU e. peet, peter , peet- 
oom , m. meter, doopmoeder, f» 
Faddergave, c. pi, r. pete-, pillegift, f. 
Fadderfkah, n. pi, u. petcrfchap, «, 
Fade, v. a. vaten, ia vaten doen, 
Fadebuur , n. pi, -bure, fpinde , f» 
Fader , m. pi, Fcedre. vader , m, 
Fader-,Foe.drenearv , c, u. pi. vadererf,«. 
Faderhaand,c.pl. u, vaderlijke hand,y^ 
Fader hj erte , n. pi. u. vaderhart, ti, 
Faderkja-rlighed, c, «.ƒ?/. vaderliefde, /i 
Faderlig , adj. & adv. vaderlijk, 
Faderlighed, c. u.pl, vaderlijkheid, ƒ, 
Faderlös, adj. vaderloos, zonder vader. 
Fadermord, n. pi. u, vadermoord, wi. 
Fadermorder, m. pi, e. vadernioorder,m. 
Fadernavn , n. u. pi. vauernaam , m, 
Faderuor, n, u. pi. 't onzen vader, n, 
Ilerrens Bon , 't gebed des Heeren, 
Fading, c. pi. er, gefic;! van eene 
koels of flede, n. wagenkorf, n», 
Fag, n.pl.u,\ak, n, gedeelte der weten- 
fchappen. En flor Mand i fit 
Fag, een groot man in zijn vak, 
JVife,/'ia/Z/ge«,ac/£'.haastiglijk,fcbielijk. 
Fager , adj. mooi, fraai, fchoon. 
Fagerhed,c, u.pl. fchoon-, fraaiheid,/". 
Fagot , c, pi. Fagotter. basfon , vu 
Fagler, (c. ƒ?/,) gebaar, n. zwier, m. 
Vagviis^ ady', bij vakken, vakswijzc. FAKK. FALS. 73 FALT. FART. 

J^kkel, c, pl.FaUer, fakkel, toorts, ƒ. Falte , zie FaTs , c. pi. ér. ■ \or\\v , f, 

Fakkelbcerer, m, pi. e, toortsdragcr, m. Familiair , adj. & adt^. gemeipnzaarrJ» 

Fakkellys, n. u. pi. toortslicht, 77» jr«m//j(?, c,^/, r. familie, ƒ. huisgpzin,//» 

Fakkeliidfel,c,pl,-ittl/Ier. toocisplantyf, Familiegrav, v, pi. -gratie, orfgraf, ;?» 

Falblader, (n. pi.) falbala, ƒ, zekere Familiefyge, c. pi, r, erfziekte, f\. 

. plooijen aan vrouwenklecdcren, enz. Famle ; 'v. 'n. happeren , ' hakkelen"» 

Falbyde, V. a. veilen, te koop aanble- Van hier Fanden, c. Fafnlérièyii 

den. Van hier' Falbydelfe , c. Fanatisms , c. u. pi. dweeperij , P^ 

Fald, n.pl,u. val, wï. nedervaliing, ƒ, Fanden; rh. u. pi, Am\v\,tn. Ad S^^fkV, 

Faldbroe , c, pi. -broer, valbriig, f. Fana, c, pi. r, • vaan-, A'Bandel, f, 

Faldbuur, n.pl. -bure. knip, Tra. val, ƒ, Fanedrager, -fó'rer, -f anker, tn.pl. e. 

Falddör^ c, pi, -döre. valdeur , f. vaandrager of vaanjonker ,- m. 

Falde, V, n. vallen,- nedervallen. Fanelehn\ n, pi. u. vaanleen, n. 

Faldhat , c. pi. -^a/A?. valhoed, Trèi Fhnefhór ,i^)bypl.-e. vaandelkÖdrd, /; 

Faldport, c. /?/, -por/^» valpoort, ƒ. Fanefioky'-dpl. ke. Taandelïtbk', m. 

Faldreh, n. pi, u. {^paa Skibe) valreep ,f. Fang, n. pi, u. (af Feed,etc.Jvirm\o], m. 

Faldjirikke , c, pi. /". valftrik , m. Fange, v.- a. vangen, gevangen" 

Falholde, -Jj'rfö, ♦>. 'c, veilêii", voor nemen; verfchaïken ; gi'ijpëhi 

veil hebben; vanhier Ftf/AoWe^/è, c. Fange\ m. pi. r. gcvangetife ,' )7iï 

Falk, c. pi. e. valk, m. zekere vogel. Fangefoged , m. pi, trr, kafielein, m. 

Falkagtig , adj, & adf. valkachlig. Fangehuus, n-.pl.-hufe. gevangenhuis, n. 

Falkehoetle, c, pi, r, valkcnnnits, f, FangeUg , fdBhgsiig,adj. g-cvattkelljk. 

Falkejagt, c. pi. u, valkenjagt , ƒ. Fan geit ne-,c. pi, r, boolstóuw, n. 

Falkeneer, m. pi. -nerer. valkenier.m. Fangen/kuh, n.u. pl.-^RMti^in'iïchA]), f. 

Falkeneer gaard, c. pi. e. valkenhuis, «. Fangeuogter.m.pl.e.^e\aTns,en\\Otdi(iT,m. 

Falkeneer me f er, ?«. ƒ?/. e. valkenier,7w, Fangevogterfka, f. gevangenhoedfier,/, 

Falkeöje, n. pi. -öjne. valkenoog, n, Fangji, c.pl.er. vangst, ƒ. 't gevan- 

Falkonet, c. pi. ter. valkonet , n. gen wild, of de gevangen visclii 

Fallent , m. pi. er. bankbreker, m. Fant, m. pi. er. vent, fchöo'ijer, m, 

Fallere, gaaeFalUt,v,n. bankbn'ken. Fantafie, zie Phantafie, c. pl.r. vax\-- 

Fallit , c. pi. ter. bankbreuk, f. mering, verbeelding, dweeperij.yi 

Fullitboe,n.pl.r, infolvente boedel, m. Farbroder, m.pl. -brödre. ■oom,m. \a- 

Falme, v. n. verbleeken, verleppen. ders broeder, oom van vaderszijde. 

Falmen , c. u. pi. verwelking , f. Farce, c, pi. Farcer. klnchtfpeJ , n. 

Falmet, adj. verbleekt, verlept. Fare, c. pi r, gevaar, n, nood, m, 

Fals, c. pi. er. vouw, plooi , f. Fare, v. n. varen, afvaren. Fare vel 

Falsbeen , n, pi. u. vouwbeen , n. eller ilde, wel of kwalijk varen. 

Falsbroet, n. pi. ter. vonwbord , n. Faren , Farf, c. u. pi. vaart , f. 

Falfe , V, a, vouwen , plooijen. Farf ader y m. u. pi. grootvader, m. 

Pö/y^, arf/. 6" arfc. valsch, valfchelijk. Farlig , adj. & adu. gevaarlijk, 

Falfkcligen, adv, valfchelijk, ontrouw, vreesfelijk; van \\\itv Farlighed, c. 

Falfkhed , c. u. pi. valsthheid, /. Farmoder , f. u. pi. grootmoeder, f. 

Fal/kner, m. pi. e. valschaard , m. Fart, c. u. pi. vaart, drift,/, loop.ni. 

Falsning ^ c. pi. er. vouwing, ƒ, Fartöj , n. pi. er. vaartuig, Ichip, n. 

EZ FARV. FAST» 74 FAST. FATT. Farvand, Jf» pi, e, vaarwater, n. 
Farve^cpl. r* vervv, ƒ. vcrwfiofFen, f,pl. 
Tarve , f. fl, verwen , in de rerw 

doopen , verw doen vatten. 
Farfehlanding , c» pUer, fthakering, ƒ, 
Farpej', c. pi. -veje. vaarweg, m, 
Farve.kjeclel , c, pi, er, verwketel, m. 
Fari'd, interj, & «, u,pl. vaarwel, n, 
Farv&lös , adj, & adu, verweloos. 
Faruemölle, c. ph r. verwmolen , m. 
Farver, iri. pi. e. ^ ervver,r/i. Farveren har 

forhrcendt Klcedet i Farvningen, 

de verwcr heelt het laken verbrocid. 
Farferhaandferk, n, -kunji, c. u, ph 

yerwei'sliandwerk , n. -kunst , ƒ. 
Fari/erlön, c, u. pL verwersloon, m» 
Faruerie , n, pi, r, verwerij , f, 
Fart/^rmefter, Tn, pi, e. verwer, m, 
Farue/kal, c.pl. -/kaller.\tv\\ic\\t\'^,f. Fajler, f. pi. e, moei,/, vaders zuster, 
Faftetid, c. pi. er, vasten-, vasttijd, m. 
Fajigjort, adj, vastgemaakt, gevestigd, 
Faftgjöre, v, a, vastmaken, -binden. 
Fajigjörelfe , c. pi, r, vastmaking, ƒ. 
Fa/t gr oe f -uoxe , v. n. vastgroeijen, 
Fajihedy c, u. pi, vastigheid , f, 
Fafthefte, v. a, vasthechten, -binden» 
FafihcegtCyhcegle fafi, v. a, vasthaken. 
Fa/ihcenge,hcengefaJi,v.n.\SLS{h2Jï^Gn,. 
Fajiholdende ,. adj, vasthoudend. 
Fafiholdenhed,.c, Vasthoudendheid, ƒ*. 
Fafiklcehcy v, n, vast-r, aankleven. 
Faftkline, v, a, vast-, aanplakken* 
Faftknibe, f.a. vastknijpen, -knellen. 
Fafiknytte, v.a. vastknoopen,-binden, 
Faftlimef v. a. vastlijmen, aanlijmen. 
Faftmure, v, a, vastmuren, -metfelen, 
Fafinagle, i'.c. vastnagelen,-fpijkereu. Faruetf adj. geverwd. Faruet med Faflne , fafines , v, n, vastblijven. j,jjij?/G(f,jaietbloedgeverwd, bebloed, 
Faruetrcee , n, u, pi, verwhout, n, 
Farue-Vajd, c. u, pi. weed, weede,/*, 
Faruning , c. pi. er, verwing , f, 
Fafan, c, pi, er, fazant, fazantvogel, m. 
Fafanerie, n, pi. r, fazanthok , ii, 
Fafanvogter, m, pi. e. fazantwachter, m. 
Fa/kine, c. pi. Fajkiner. takkebos, m, 
FaPiinedoemning,c. pi. er. rijsdara,OT, 
Fajkinei^erk , n. u, pi, rijswerk , n. 
Faji, adj. vast, digt, onwankelbaar. 
Faft , conj. & adu, vast ; bijkans, 
Faflbinde, fajlknytie, v, a, vastbi/iden. 
Fa/ibunden,-knytief,adj.\ast^ehondeti, 
FaJie,v.n.\'asien,Jeg har faft et heleDa- 

g-e/2,ik heb den ganfchcn dag gevast, 

Fajiedag, c, pi, -dage, vastendag, m. 

Ja/?eZ<2f /z,c,M,7?/. vasten-, vafiela vond. 7ra. 

holde Fajlelavn, vastenayond houden, 

Fa/ien, c. u. pi, 't vasU-n, n. de daad 

van vasten, onthouding van fpijs, 
Fajiende, adj, nuchter^ nuchteren, Fa~ 

JiendeSpyt, nuchteren fpeekfeljpaa 

fa/iendeJJjerle, nuchterens luonds. Fajipakke, v. a. vastpakken, -fiuwen, 
Faft/krue , v, a. toe-, vastfchroeven, 
Fa/ijmede, -klinke, v, a, vastfmeden, 
Fajtfpigre, f.a.vastfp ij keren, -nagelen. 
Faftftaaende, adj. vastfiaand,-itandig. 
Fafiftikke, v. a, vastfteken, -fpelden. 
Faftjioppe, V. a, vastftoppen, -fiuwen, 
Faftftuve, V, a. vastftuwen, -pakken. 
Faftfoitte , V. a, vastzetten; bepalen. 
Fafifattelfe, c. pi, r, bepaling, f, 
Fa/l/ye , v. a. vaslnaaijen, -flikken, 
Fafttrykke, v.a, vasldrukken, -knellen, 
Fa/ivoxe, v, n. vastgroeijen, -wasfen. 
Fat, adi>, vat, m. Have fat paa En , 
aan iemand vat hebben ; ikke 
have fat , geen' vat aan hebben. 
Fatning, c. u. pi. tegenwoordigheid van 
geest,/, 't vatten, begrijpen, n, 
Fatte, V. a. vatten,begrijpen,befeffen. 
Fatteevne, c. u. pi. befef, begrip, n, 
Fattelig, adj, & adf, befeffelijk, be- 
vattelijk , begrijpelijk , vatbaar, 
Fattelighiid, c, u. pi. vatbaarheid, / 
Fatteligty aüff.befe£fe]|ijk, bevattelijk. FATT. FEDM. 75 FEDT. FEJLJ 

Fattes,v,n.ichorlen, fchelen, happe- Fedf, n, u. -pi. vel, reuzel, finper, n. 
ren^Hpadfatles Dig? VfStt{chortu? Fedtaare, c. pi, -aarer^ veladcr , ƒ", 

Fattig, adj. arm, behoeftig, fchamel. Fedte^ v. a. fmercn, \èttig maken. 

Fattigblok, c. pi, -blokke. armbus, ƒ. Fedtet, fmóret, adj. vettig, fmcrig» 

jFo///g-ió\s/è, c./7/.r.armbus,armenkas,/I Fedt hinde , c. pi. r. vetvlies, n, 

Faitigcasfe, c. pi. r, arm-, armenkas, f. Fcdthcsvelfe , c. pi. r, vetgezwel, n. 

Fafttgdom, c. u. pi. armoede, ƒ. Fedtighed, c, u. pi. vettigheid, ƒ» 

Fatiigen, fattigt , adi>. armelijk. Fedtlceder , n, u. pi. vctleder , n,. 

Fattighed , c. «. p/. fchamelheid , ƒ, Fedtplet , c, pi. ter, fmcervlek, f. 

Fattighuus,n.pl.-hufe. armenhuis, w. Fee, f, pi, Feer. toovcrgodin, f, 

Fattiglem, c, pi. -lemmer, armen of Fee/lot , n, pi, te. tooverkafieel, n, 

aalmoezeniersarmen, m, èf f. pi. Fegte , v, n, vechten, firijden, 

Fattigpenge,Cc.pl.)aTmen-,arva.^,t\A,n. Fegfebane, c. pi. r. vegfperk, /z. 

Fattigfkole , c. pi. r. armfchool, f, Fegtekunji , c, u. pi, vechtkunst, f. 

Fattigucefen , n, pi. u, armbefiuur, n. Fegtemejter, m. pi. e. vechlmeefier, /re, 

Favn, c, pi. e, vadem, vaam, Fn JPi?g-/ew, c. «,ƒ>/. gevecht, n. vechterij,/! 

Favn Broende , een vadem hout. Fegteplads, c. pi. e. vechtplaats , ƒ♦ 

J^ifwe, f. o. omarmen; vademen, meten Fegter, m. pi. e, vechter, firijder, m. 

hoe vele vademen iets lang is, Fegterie , n. pi, r» vechterij , ƒ* 

Favnemaal, n. pi, u. maat van 6 voet. Fegte/kole, c. pi. r. vechtfchool, yi 

Favnetag, n. pi. u, omarming, ƒ♦ Fegtning, c. pi. er, gexecht, 72. flag, m. 

Favneveed , c, u. pi, vademhout, n, Fej , adj, veeg. Du er ikke fej 

Fauneviis, adu, bij of met vademen, endnii , gij zijt nog niet veeg, 

Feber, c. pi. e. koorts, ƒ. Hverdagsfe- Fejde, c. pi. r. krijg, ftrijd, oorlog, m. 

her, Andendagsfeber, etc. aUedaag- Feje, v. a, vegen, met een' bezem. 

fche-,anderendaagfche koorts, enz, Fejekone, f, pi. -koner, veegfier , yi 

Ivierag/jg', a<//'.koortfig, koortsachtig. Fejeko/i, c. pi. -kofle. bezem, m, 

Feberbark, c. u. pi. koortsbast , m, Fejer, m. pi, <?. fchoorfieenveger, m. 

Feberdrik , c, pi, -ke. koortsdrank , m. Fejejkarn , n. u, pi. veegfcl , n, 

Feberhede, c. u.pl. hitte van de koorts. Fejg, adj. lafhartig, blood, moedeloos. 

Feberkulde, c. u, pi, huiverigheid, ƒ. Fejghed , c, u, pi, lafhartigheid, f, 

Februar , c. u. pi, Februarij, m. Fejgt , adu. lafhartiglijk , blood, 

Fed, n.pl.u, (van garen) bondeItje,n, Fejl, c. pi, u, feil, ƒ. gebrek, n, 

Fed, fedt, adj. vet, wel gevoed, Fejl , adj. & adu. mis, niet regt, 

Fede, V. a, mesten, vet maken. Fejlagtig,fejlbar, adj. & adu. hUhaar^ 

Fedekalv, c. pL -kalvc mestkalf, n. Fejlbarhed , c. u. pi. feilbaarheid,/. 

Fedekoe, c. pi, -koer, mestkoe, ƒ, Fejle, v. n. feilen, dwalen, dolen. 

Feder, zit Fjceder,c. pi. FjcEdre.\tèr, f. Fejlfri , adj, zonder fejl of misHag. 

Fedeftie, c, pl.r. mestkooi, f. -£ta\,m. Fejlfuld, adj. gebrekkig, feilbaar, mis^ 

Fede t arm f c. pi, e. vetdarm , m, Fejlgreb, n. pl.u, misgreep, /ra, feil, /", 

Fadevarer, (c, pi,) vette waren,/*, pi. Fejlregning , c. pi, er. misrekening, f^ 

Fedhed, c.u.pl. vetheid, vettigheid, ƒ, I'ejI/kriue , v. a, verfchrijven, een' 

Fedladen, adj. & adu, vetachtig. misflag in het fchrijven bc- 

Ftdme, e, u.pl, retheid, vettigheid, ƒ, gaan; van hier Fejljkrivning t c. FEJL. FEMT. 7.6 FEMT. FJEL. Fejljïag^ n. pi. u. raisflag, m, feil, f. F'emten , num. card. vijftien, »ie/- 

Fejltagelfe,c,pl. r» dwaling,/. ruisflag,w, lemosfemten, onder ons vijftienen, 

Fejltrin y n, pi. u. mistred, m. T'emtende,adJ. xiihiemh. Den Femten- 

Fejning, c. pi. er. veging,/, 't vegen, n. de, de vijftiende dag dezer maand. 

Fejr , adj. bloeijend,. boud, ftoüt. Fennihel , c. u, pi, venkel, ƒ. 

jF(?/>e,/4^_/?//^/ioZf/t?, f. ö.vieren, heiligen. Fennikelolie, c. u. pi. venLelolie, f. 

Fel, Feld, c.pl. Feller, \c\,n. huid, ƒ, Fannikelvand , n.u.pl. venkelwater, n. 

Felhereder, m.pl.e., zeembei'eidcr, 7«. /T?/-/ec?ag-e, (f./?/.) vacantiedagen,nj./>/. 

Felt,Vaabenff;lt,n.pl.u,\\aLT^(in\t\A, n. Ferier, (c. /?/.) fVrien, vacanlien, ƒ. f»/. 

Feit, Feldt, c.pl. u. veld, w. Dragc til Ferm, adj. flink, rasch, vlug, be- 

Feltselleri Feiten, itvtXèiir^Wcvi. kwaam ; van hier Fermhcd ^ c, 

Feltapothek, n. ƒ>/. er. veldapothcck,/, Fernamhuk , c, rood brazilienhout, n. 

Fellhager, m. pi. e, veldbakker, m, Fernis , c, pi. Fernisfer, vernis, n, 

Fellhagerie, n, pi, r, veldbakkerij, ƒ♦ Fernisfere, v, ö. vernisfen, met vernis 

Fellherrc , m. pi, r. veldheer, m, befirijken; vanhier iT?r«25/ê/-j>!g-,c, 

Felthojpital, n.pl.er, veldhospitaal,». Ferfk , adj, versch , ongezouten, 

Feltlejr , c, pi. e. veldleger , n. Fer/hen , c, pi. er, perzik , f, 

Feltlcege , m, pi. r, veldarts , m. Ferfkentroee, n, pi, r. perzikboom, m. 

Feit ma r/kalk, m. veldmaarfchalk, m. Ferjl;hed, c. u, pi. verschheid , f, 

Feltmufik, c. u, pi, veldmuzijk , f. Ffft, c. p/. er. feest, n. ö*/, vierdag, m. 

Feltprceji, m. pi. er. veldprediker, /n. Feftdng, c, pi, -dage, feestdag, m, 

Feltfeng , c. pi. e. veldbed, n, Feftlig, adj, & adv. feeftelijk, plegti'^. 

Feltfkrig , n. pi. u. vcldgefchrei, n. Feftlighed , c, pi. er. plegtigheid, f, 

Feltjkarer , to./j/. e. veldfcheerder, m,, Fjante, m.&f.pl.r.{nf[cr,m.iai[ter,f. 

Feltjlag , n. pi, u, veldllag , m, Fjante, vife fig fjaniet , v. w. fiiffen. 

Feltfiol, c.pl. -ftole. veldfioel , m. Fjanterie , n. pi, r. fufferij , f, 

Felt/iykke , n. pi, r, veldfiuk , n. F/as, n. u. pi. boert, klucht, f, 

Felttegn, n, pi. u. veldteeken, n, Fjafe , fpöge, p, n, boerten, jokken. 

Felttog, n. pi, -toge, veldtogt, m. Fjafehroder, m. pi, -hrödre. fnaak, m. 

Felttros , n, u. pi. veldtrein , m. Fjafen, c, u. pi. boerterij, ƒ. gejok, n, 

Feltuagt , c, pi. er. veldwacht, ƒ. Fjafende, adj. & adu, boert ende. 

Fem , num, card, vijf. Klokken Fjafer, Fjasmager, m. pi. e. bocrter, m, 

Jlog fem, .de klok floeg vijf. Fiddel, c, pi. Fidler. vedel, viool, ƒ. 

Femaarig , femaars , adj. vijfjarig. Fidler, m. pi. Fidlere. vedelaar, wi, 

/•~ew5/ö(ie^, (P/i2/2/e,e/c.)Gdy. vijfbladig. Fjed , n, pL u. fiap , tred , 77i, 

Femdohbelt, adj. vijfdubbeld,-voudig, Fjeld, n, pi. e. berg, m, klip, rots, f, 

Femfold, femdohbelt, adif, vijfvoud, Fjeldboe , m.. pi. r, bergbewoner, m, 

Femfoldig , adj, &. adf. vijlvondig. Fj eldböjgd, c.pl. er, hunrt, f, ^ehvLch\.,n, 

Femkant, c, pi. er, vijfkant, -hock.m. tusfchen de bergen in Noorwegen, 

Femkantet , adj. vijfhoekig, -kantig. Fjeldfolk, pi. be.rgbewoners,7n. Ö*/^ /?/. 

Femmcr, c. pi, e. \\]{, f. En Femmer Fjeldklöft,c.pl.er.{p\ettineeneco\.s,f, 

og en Treer, eene vijf eneenedrie. Fjeldtop , c, pi, pe. fpil^ van eene 

Femte , adj, vijfde. Den Femte , rots, ƒ. oot Fjeldaas, Bjergaas, c. 

de vi}fde dag dezer maand. J/eW»/*/, c, weg, tusfchen gebergten,»». FIEN. FIIR. 77 FIKK. FINK. 

fïende, m, ph r. vijand, m. lEn fvO" JFikke, c, pi, Fihher. dijzak , m, 

renFiende, een gezworen vijand. Filsy v, a. met de vijl vijlen» 

Fiend/k, adj. & adi/. vijandelijk» Filegrand, n. u, pj, draadwerk, n. 

Fiend/kah, n, u, pi. vijandfchap, f. Filehugger , m. pi. e. vijlmaker , /n, 

Fiendtlig t adj. vijandelijk, Fiendt- Filen, c. u. pi. vijling, ƒ, 't vijlen, n. 

ligt Indfald, vijandelijke inval, Filere, nette, v. a. netjes maken, 

J^/e/i(i//i^Aec?,c, ƒ)/. e/-, vijandelijkheid.y, 1'7/ef, orf/,. met de vijl glad gemaakt, 

Fjer^ zie Fjoeder, c. veder, veer, ƒ. Filt, c. u. pi. vilt, n, Eene fiofTe, 

Fjerdg,adj. vierdejrfen FJerde, de vierde. die uit aaneenklevendfi wol b.efiaat. 

Fjerdedeel, c. pi, -dele. viei'endeel, n. .FiIt-,Filtehdt, c./?/, /e. vilten hoed, /n. 

Fjerding, c. pi. er, vierendeel, n. En Filtet,Jiltagtig, adj, & adv. viltachtig. 

FjerdingSmör, een vierendeel boter, Filtkappe , c.pl. -kapper. viltmantel,wi, 

Fjerdingaar,n.pI,u,\ieren(lw\]SiSirSin, Filtmager, m, pi. e. viltmaker , m ^ 

Fjerdingspund, n. pi, w. vierendeel, n, Filtrere, u, a, doorzijpelen, kleinzen. 

Fjern, adj, ver, verre, afgelegen. Filtrering, c. pi. er, doorzijpeling, _/i 

Fjerne, bortfjerne, v. a. verwijderen. Fin, m. pi, Finner. finlander, m, 

Fjernhed, c. pi, u, verheid, verre,/". Finantfer, (c. /)/.)finanlie,/. geldmid- 

Fjernt , adu, ver van hier, ver. AiAen, pi. WaiXy h'iev Finantsdepar- 

Fjert , c, pi, e. poep, fcheet, wind, m. tement,n.-miniJier^Tn.~vcefen,n,euZt 

Fjerte , V. n. poepen, wind laten. Finde,v.a,\inAcn. Findefor godl,^o^dL 

Figen, c, pUer,\i]g, f. zekere vrucht, vinden; lade Jlg Jinde, zich ergens 

Figenblad, «,ƒ)/, -i/ac?e. vijgeblad , n. laten vinden; item ondervinden. 

Figenkurv, c, pi. -kurue. vijgemat , ƒ. Findelön, c. belooning des vinders, f. 

Figenmelk, c. u. pi. vijgemelk, ƒ. Finder, m. pi. Findere. vinder, m, 

Figentrcee, n, pi, r. vijgeboom, m. Finding , c. pi. u. vinding, ƒ, rin- 

Figur, c. pi. er. figuur, gedaante,/. dingje, n. \ anhier Findingsret, c, 

Figurlig, adj, figuurlijk, oneigenlijk, Finger, c, pi, Fingre. vinger, m, 

Fiil, c. pi. File, vijl,y. zeker werktuig. Fingerhölle, n, pi, r, vingerhoed, /«, 

Fiilfmed , m, pi, e, vijlmaker, m. Fingerende, c. pi. r. vingertop, m, 

Fiilfpaaner , (c. pi.) vijlfel , n, Fingerfijk, c.pl. e. vingcrvisch , m„ 

Fiilftöp , «, u. pi. vijlftof , 77. Fingerhandfke, c. pi. r. handfchoen 

Fiin, adj, fijn, dun, zuiver, met \ inpers, m.IIand/ker uden Fin- 

Fiinhed f c, pi, er. fijnheid, f, gre, handfchoenen zonder vinyers. 

Fiint,adv, fijn, fcbrander, fnediglijk. Fingerhcette,hj'tte,c.pl.r.\mger\ing,m, 

Fiirbeen, c.pl.u. hagedis ^ haagdis,/ Fingerlang , adj, & adu, vingerlang. 

Fiirbenet, -föddet, adj. viervoetig. Fingerled, n. pi. u. vingerlid , n, 

Fiirbladet,(Planfe,etc.)adj.vierh\3id\g. Fingerring, c. pi, e. vingerring, wz. 

fiirdeelt, adj, & adu, gevierendeeld. Fingerfprog, n. u. pi, vingerf jiraak,/^ 

Fiirfóddet, -benst , adj. viervoetig. Fingertyk , adj. & adu. vingerdik. 

Fiirkant, c. pi. er. vierhoek,-kant,ffi. Fingre , fingerere , v. a, vingeren. 

Fiirkantet, a/dj. vierkantig, -hoekig, ilnke, c. pi, /-.vink, m, zeker vogel. 

Fiir/kaaren, adj, lijvig, kloek, dik. Finkei, c, u, pi, korenbrandewijn,»». 

Fiirtal , n, pi, u, viertal, n. cijfer. Fink^r, {c, pi.) vinken, m, pi. kiei- 

I!'iir-,FiteJindstyue,num,card,i3Lc\xi\^. ne vierkante fiukjcs vleesch. FINK. FISK, 78 FISK. FISK. 

Finhenet, n, pi. ter. vinkenet , n, FiJ^eheens, af FiJkeheen,adJ, haleïnen, 

Finland, n. u. pi. finland , n. Fi/kelloere, c. pi. r. vischblaas , f, 

Finlap, m. pi. per. laplander , m. 1'i/kedam, c. pi. -damme. vijver, m. 

Finloender, m. pi. e, finlander, m. Fi/kedrat , c. pi. u. vischvangst , f. 

Finne, Fi/kefinne, c. pi. r, \in, f. Fi/kefinne, c. pi, r. vin, vinne, f. 

Finne , c, pi. • Finner. puist , f, Fi/kegjcelle, c, pi, r, vischkieuw, ƒ". 
Finnet, adj. pnislachtig , puislig. Fi/kehandel, c. u. /?/. vischhandel, 7». 

Finie, c, pi. Finier, vond, trek, m. Fi/kekjedel, c, pi. er, vischketel, m. 

FJog, n, pi. u. botterik, bolmuil, Tra. Fi/kekijie, c, pi. r. vischbun , f, 
Fiol , c. pi. er. viool, vedel, f. plaats in cene fchuit, daar de 

Fiolet, adj. violet, vioolkleurig, paars. visch levendig in wordt gehouden. 

Fiolin , c. pi. er, viool , vedel , ƒ. Fi/kehrog, c.pl, -kroge, vischhaak, m. 

Fiolinfpiller, m. pi. e. vioolfpeler, m, Fi/kekum, c. pi. mer, vischhouder, m, 

Fiolin/irceng, c, pi. e. vedelfnaar, ƒ. Fi/kekurv, c.pl. e. vischben,-benne,/, 

Fjollet, adj, & adf, dwaas, zot. Fi/keliim, c. u. pi. visdilijin, f. & n, 

FJor , i Fjor , adu. vorig of voorle- Fi/kemaaned, c, n. pi. September, m. 

den jaar-, van hier fjorgammel. Fifkemading , c.pl. er, vischaas , n. 

Fjord, c. pi. e. inham, inwijk, m. Fijkemarked, n, pi. er. vischmarkt, ƒ. 

Van hier Fjordbred, Fjordjrjk, c. Fi/kemelke , c, pi. -melker, hom , ƒ. 

Fjorten, num, card. & adj. veertien, Fi/ken,c.u.pJ.\i&{ch&r\'],f.'i\\sichen,n, 

Fjortendags, adj. veerliendaagsch. Fi/keodder, c.pl. -oddere, \ischolier,m. 

Fjoriende, ad/,\eerl'ier)dc.DenFjorten- Fi/kepark, c.pl. -parke. vijver, m. 

cfe, de veertiende dag dezermaand. Fijkepoftej , c. pi, er. viscbpastei, ƒ. 

Fip , c. pi. Fipper, fpits,^ flip, f. Fijker , m. pi, Fifkere, visfrher, ra. 

JV/V^/ct^, «.fpits toeloopend baard, m. Fijkeravn, -rogn, c. u. pi. kuit, f, 

Fire, v,a. vieren, toegeven, involgen. Fifl^erhaad, c, pi, e, visfchersboot, f. 

Fire, num, card. vier. JJe fire Aars- Fijkerfarlöj,n, pi, er, visfcherspink,y. 

tider , de vier getijden des jaars. Fifkergarn, n. pi, u, vischnet , n, 

Fireaarig , fireaars, adj, vierjarig. F?ykerhuus,n,pl.~hii/è,\is{chershuis,n<, 

Firedeelt , adj. & adf. gevierendeeld. Fifkerhytte, c.pl, r. visfchershut, /. 

Firedolbelt, adj. & adv. vierduhbeld, Fijkerie , ti, pi. r, visfcherij , f. 

Firefold, adf. viervoud , viervoudig. Fi/kerjolle, c. pi. r, visfchersboot, ƒ. 

Firehjuls , adj, met vier raderen. Fi/kerkjcerUng,f,pl,er,\'isc\\\TOu\y,f, 

Firepundig.firepunds, adj, xierpondi^. Fijkerkone, f. pi. r, vischvrouw, f, 

Firepundiger, c. pi. e. vierponder,7re. Fijkerrufe , c, pi, ~rufer, fuik, f. 

Firefidet , adj, vierzijdig, vierkantig. Fijkefaus , c, pi, er, vischfaus , /» 

Fire-,Fiirfindstyfe, num, card. Ischt'i^. Fijkejkee, c, pi, r. vischlepel , m, 

Firefiavelfes , adj. vierleltergrepig. Fijkejkind, n, u, pi. vischhuid , f, 

Fi/k, c.pl. Fi/ke, visch, w. vischjc, «. Fi/ke/kcel, n. pi. u. fchob, fchobbe,/; 

Fijkagtig , adj, & adv. vischagtig. Fifkefnor , c, pi. -Jn'órer, fim , ƒ. 

Fifkal, Fiscal , m. pi, er. fiskaal, ra. Fi/keJiang,c.pl.-pcenger.\\en^Q\ro<!Ac.f, 

Fi/ke, V, a. visfchen , visch vangen. Fi/kefuppe , c. u. pi, vischfoep,-fop,n. 

Fi/kebeen, n. walvischbeen, balein, n. Fifketoru , n. pi, e. vischmarkt, fi 

Be»n i Fijt, graal,/, graten, pi. Fijketran , e. u. pi. vischlraan, ƒ. I DAAR. DAKB. 79 PAKD. DANK. Daartoe, daartoe, adi^, dertil. derhos. 
Daar tusfchen , adu. derimellem. 
Daar uit, adv. derudaf, af dettc 
Daar van , adv. deraf, derfra. 
Daar van daan, adv, derudaf. 
Dadel, /ra. pi. s. Daddel, c, {en Frugt.) 
Dadelboom, m. pi, en. DaddtUrcee, n. 
Dadelijk, adj, & adv, virhelig ; ftrax. 
Dadelijkheid, ƒ. pi. -heden. Virkelig- 

hed, Virlcfomhed, virhende Kraft, c. 
Dader, to, pi, s. Gjerningsmand , m. 
Dag , m. pi, dagen. -Do^, c. 
Dagblad , n, pi. en. Dagblad, n. 
Dagboek, n. pi, en. Dagbog , c. 
Dagdief, m, pi, -dieven. Dagfjv, m. 
Dagelijks, adv, dagligen, hver Dag. 
Dagelijksch, adj. daglig , hverdags. 
Dagen , v. a, indf'cvne for Retten. 
Dagen, v, n, dages , blive Dag. 
Dager, m. Stevnevidne,n.Kaldsmand,m, 
Dageraad, m. pi. u. Morgenrode, c. 
Dagge, f, pi. n. Baggert; Tamp, c. 
Daggeld y n, u, pi, Daglnn , c. 
Daglicht , n. u. pi, Daglys , n. 
Dagloon, -geld, n. u. pi. Daglon, c. 
Daglooner , m, pi. s. Daglönner , m, 
Dagregistcr, n. pi. s. Dagregi/ier, n. 
Dagreis, f. pi. -reizen. Dagrejfe, c. 
Dagleekenen, v, a. dalere et Brev, etc, 
Dagteekening, ƒ. pi. en. Datering, c. 
Dagvaard, f, pi. en. Landdag, c. 
Dagvaarden , v, a. indfievne, -kalde. 
Dagvaarding, f, pi. en. Indjiefning, c. 
T>aLgstT\iAa\,n. pL-haAtn. Dagregifter,n, 
Dagwacht, ƒ. pi, en. Dagvagt , c. 
Dagwerk, n, pi, en. Dagverk, n, 
Dagwerker, m. pi. s. Dagarbejder, m, 
Dagwigchelaar, m. pi. s. & -laren. 

DagvcBlger,SandJtger, Spaamand, m. 
Dagwijzer, m, pi, s. Datovifer, n. 
Dak, n. pi, en. Tag , Hiiustag, n. 
Dakbalk, m, pi. en. Tagbjoelke, c. 
Dakbord, n, pi, en. Tagbord, n, item 
Tagfpaan, c, hvormed Hufe tcekkes. Dakdekker; m, ,pl. s. Huustoekker,^ pt. 
Dakdigt, adj, tagtoet , fri for Dryp, 
Dakdrop , m, pi, pen. Tagdryp , c. 
Dakgoot, ƒ. pi, -goten. Tagrende , c. 
Dakpan, f. pi. nen, Tegl-, Tagfieen, c. 
Dakrib , f, pi, hun. Spar reverk, n. 
Dakriet, n,pl,en, Ror,n,attcekkemed. 
Dakfpar, f, pi, ren. Sparretrcte , n, 
Dakfiroo , n. u. pi. Langhalm , . c, 
Dakvenfier, n,pl,s,&eB, Tangvindue,n, 
Dal, n, pi, dalen. Dal, c. Over berg 

en dal , over Bjerg og Dal, 
Dalbewoner, m.pl.s, Dalboer, Dol, m. 
Dalen, v, n, dale, neddale, gaae ned. 
Daler, yêe Daalder, m. pi, s. Daler, c. 
Daling,/, pi, en. Dalen, Synken, c. 
Dam, 772, pi, men. Dcemning; Dam i 

Damfpil, c. dam hebben, haveDam^ 
Damast, n, pi. en, Damafk, c. 
Damasten, adj. Damafkes, af Damafk» 
Damastbloem, f.pUeu.Damafkblomfi, c* 
Dambord, n. pi, en. Dambrcet, n. 
Dame, f, pi, dames. Dame, f, 
Damlooper, m.pl.s. Et Slags fmaa flad~ 
bunde.de Fartójer tillndenlandsfart. 
Dammen, v, o, dcemme, opföre Doem^ 

ning, item gjöre Dam i Damfpil, 
Damp. m.pl. en.Damp, c. og/aaitoom, m, 

/ieraf{ioon\hoot,f, Dampbaad,c. 
Dampen, v. a. dampe, ryge, dun ft e» 
Dampig , adj. & adv, dampagtig, 
Dampigheid, f. u.pl, Dampagtighed, c* 
Dampkogel, m, pi. en, Dampkugle, c. 
Dampkring, m. pi. en. Dunfikreds, c. 
T)aLXixïch\\i,f.pl.-{ch\]\Qn,Dambrikke^Ct 
Damfpel , n, pi. en. Damfpil, n. 
Dan, adv, & conj. da, altfaa, end; nu 
en dan, nu og da; kom dan ! Kom alt- 
faa f grooler dan gij, ftórreend Du, 
Dank, m. pi. u. Tak, Takfigelfe , c. 
Dankbaar, -bare, adj, taknemmelig. 
Dankbaarheid, f, Taknemmelighed, c,. 
Dankbaarlijk , adv. taknemmeligen, 
Dankdag, tti. pi, e», Takkefefidag, e. DANK. DASH, 80 

Danten, v, a. ialhe, item hetakhe Jig, 

fom ik dank u! nej , Tak! 
Dantt'eest, n, pL en, Takkefeji, c. 
DanWiedjW.p/. -liederen. Takkefang, c. 
Dankoffer, «. pi. s.' Takojfer , n, 
Dankprcek, /"./j/.-preken, Prcsdikenpaa 
en Takke- eller TakJIgelfesfeft, c. 
Dankwélen, p. n. have at takke for. 
Dankzeggen, v.a.&n, takke, Jlge Tak, 
Dankzegging, ƒ. pi. en. Takfigelfe, c. 
Dans, m, pi. danfen. Dands, c, 
Danfen, p, n, dandfe, hoppe, fpringe, 
Danfer , m, pi. s. Dandfer, m. 
■ Danfercs , f. pi, fen, Dandferinde, f. 
Dansfeest, n. pi. en» feftligt Bal, n. 
Danslied, n, pi. -liederen» Balfang, c» 
Dansraeefier, m,pl.s, Dandfeme/Ier,m, 
Dansrei, f. pi, -reijen. Dandferad, c, 
Dansfchoenen, (m.pl.) Dandfe/koe,c.pl, 
J)2ins{c\\oo\,f.pl,-£c\io\en.DandJe/kole,c, 
Danszaal, f. pi, -zalen. Dandfefal, c. 
Dapper, adj, tapper, kjcek, mandhaftig. 
Dapperheid, f, u, pi, dapperheid, f. 
Dapperlijk, adu. tappert, mandhajtigt. 
Darm, m. pi, darmen. Tarm, c. 
Darmbreuk, f, pi, en. Tarmebrok, n. 
Darm jicht, ƒ. u, pi, Tarmegigt, c. 
Darmkronkel, m. pi, u, Tarmevrid, n. 
Darmnet, n, pi, ten, Tarmenet, c, 
Darmpijn, c, u, pi, Tarmevrid, n, 
ï)strinin3tar,f.pl,-inaren,Tarme/troeng,c, 
Darmfnijding, ƒ. u. pi. Tarmegigt, c, 
Darmvel, n, pi. \tn. 2'armehud, c, 
Darmvet , n. u, pi. Tarntefedt , n. 
Darmvlies, n,pl.-\\\czen, Tarmehinde,c» 
Darrawee, n. u, pi, Tarmepine. , c, 
Darre, f. pi. n. Törreovn, c, til Malt, etc. 
Darren, yèeDm'ven, p.n, underjiaae fig. 
Dartel, adj,&adv.yppig, kaad, vellyflig. 
Dartelen, v. n. vcnre overgiven. 
Dartelheid, c.u.pl, Yppig-, Kaadhed^ c. 
Das, m, pi. dasfen, Groevling, c. 
Das , f, pi, dasfen. Ilalskrave , c» 
Vashondt .m, pl^^eu, Grceylinghund,c, DASS. DEEL, 

Dasfenvel, n. pi, len. Grcevling/kind,ru 
Dat, pron, demonftr. n, det, dette. 
Dat, 77. die,m.&f.pron, rel,&conj.fom; att 
Dauw, m. u. pi, Dug paa Marken, c. 
Dauwachtig , adJ, & adv, dugget, 
Dauwel, y. pi, s, dovent, uhyggeligt 

Fruentimmer , n. Nöler/ke, f, 
Dauwelachtig, adj, & adv. trag, doven, 
Dauwelachtigheid, ƒ. Tra:g-,Ladhed, c. 
Dauwen, v, imperf. dugge. 
Dauwwater, n. u, pi. Dugvandy n. 
Dauwworm , m. u, pi, Arpe , c. 
Daveren, v, n. hoeve, ryjie, /kjcelve. 
Davering, /. pi. en. Boeven, Ryjien,c,. 
De, art,m.&f, het, n.pl. de. den, det, 
de man, de vrouw, Manden, Konen, 
hetkind,Sö/-72e/;dekindcren,^ó>rte«(?, 
Debet, n. Debet, c. item /kyldig. 
Debiteren, v, a. dehitere i Regning, 
T)ehilcur, m.pl, en, Debitor,Skyldner,7n, 
December, m, u. pi. December, c. 
Deeg, n.pl, deegen, Dej, c, Kagedej, etc. 
Deegachtig, adj, & adv, dejet, 
Deegbrok, m. pi. ken, Dejklump, c. 
Deegbrood, n, pi. en. dejet Bröd,n, 
Deel, f. pi, en. Bord, n. Planke, c. 
Deel, n, pi. deelen. Deel, Part, c. 
Deelachtig, adj. & adv. deelagtig. 
Deelachtigheid, ƒ. Deelagtighed c, 
Deelbaar,-bare, adj. & adv, deelbar. 
Deelbaarheid, ƒ. u.pl. Deelbarhed, c, 
Deelen, v, a, & n, dele, tage Deel, 
Deeler, m, pi, s. Deler, Divifor, c. 
Deelgenoot, m. pi, en, ParthaveVy m, 
Deelgenootfchap , n. u, pi, Sameje, n. 
Deelhebber, m, pi. s, Parthaver , /re, 
Deelhebbing, yi u.pl, Deelagtighed,c. 
Deeling , ƒ. pi, en. Deling , c. 
Deels, adv, deels, tildeels, forendeel. 
Deelnemen, f. «. deeltage, tage Deel i. 
Deelnemend, adj. & adv. deeltagsnde. 
Deelnemer, m, pi. s. Deeltager, m. 
Deelneming, f, u, pi, Deeltagelfe , c, 
Deelteeken, n. pi, s, Delingstegn ^ n. FLUE. FLiEB. 81 FL;EK, FODE. Fluelorty r, pi, e, vliegefiront, m, 
Fluenet, n,pl. u. vlicgpnlcleed, -net, «. 
Flue/kab, n, pi, -Jkahe, vlicgenkas, ƒ. 
Flue/harn, n, u, pi. vliegefcheet , m. 
Fluefmcehke, c. pi. r, vliegcnklap, m, 
Fluefvamp ^ c, pi, e, vlicgczwara, m. 
Fluevifte, c. pi. r. vliegwaaijer, m. 
Flueag, n.pl.u. vlicgenei, n. -made,y. 
Flugt, c. u. pi. vlugt, f. Begine fig paa 

Flugtsn, zich op de \\v\gi begeven, 
Flunle, zie Funke, c, pi. r. vonk, f, 
Flunke, zie Funkle, u, n, fchilteren, 
Flunkende ny , adj, vonkelnieuw. 
Flux, adv, fluks; terfiond, ving. 
Flyde , rinde, t>. n, vlieten , vloeijen. 
Flj'debroe , c. pi, -broer, \lütbriig, f, 
Ftyden,c, u.pl. 't vlieten, 't vloeijen, n, 
Flydende , adj. vlietend, vloeijend. 
Flye, V. a, &n, vlieden , ontvlugten. 
Flye, V. a, behaiidii»'en, leveren. 
Flye, Jkye, v, a, mijden, fchuwen. 
Flyg.flyvefardig, adj. vlug. Fug- 
leungerne ere allerede jlyvefoer- 
dige^de vogeltjes zijn reeds vlug. 
Flygges, V, n, vluggen, \lng worden. 
Flygte, v.n, vlugtcn, de vlugt nemen. 
Flygf'g^ ^^J' '^'"glig. ongefiadig. 
Flygfighed, c, u, pi, vlugtigheid , f, 
Flygfling, m, pi. e. vlugieling, m, 
Flynder, c. pi. Flyndre. bot, fchol,/. 
Flytning, c, verhuizing, -plaatfing, f, 
Fiytie, f. 0.6'rt.vorhuizen, vt-rplaatfen» 
Flyttedog, c, pi, e. verhuisdag , m, 
Flyttetid, c. pi. er. vcrhuistijd , m, 
Flyve , V, n, vliegen, Jlg, ijlen. 
Flyvehlad, n, pi. -blade. dagblad, n, 
Flyuefoerdig, Jlyg, adj, vlug, in 

ftaat tot vliegen, (van vogeltjes.) 
Flyvende,adj,&adu,\\\ft^cnd,\\\^^^nAst 
Flyuehaure, c, u. pi. vloghaver , f, 
Flyvefand, c, u.pl. fiuif-, welzand, n, 
Flcebe, V. n, weenen als een kind. 
Flceben, c, u, pi, weening, f. geween, n, 
Floebende , adj. & adf^ weenend. Flcehke y V, a, klieven, kloven, 
Floerige, zie Flenge, c. pi. r, fnede, 

fneê,/I lisjlcenge, fchol, ijsfchol, ƒ". 
Flöde, e, u.pl. room,7«, de vette deelen 

dor melk. Van hier Flödeböfte^c.enz» 
Flödekage, -/cBrte, c.pl, r. roomtaart,y, 
Fl'ndeoft , c, pi, - ojte, roomkaas, f. 
Flöde/kjcpg, m. pi, ge. melkbaard, m, 
Flój, c, pi, e. vleugel,m, op een fchip, 
Flöj\ c, pl.e. vleugel, m. de beide ui- 

terfie einden van eene krijgsbende, 
Flöj, Flöjbygning, cpl.er, vleugel, m. 
Flöjbord, n, pi, -borde, vouwlafel, ƒ♦ 
Flojel, n, u. pi. fluweel, fulp, felp, «, 
Flój els , af Flöjel, adj, fluweelen, 
Flöjelsblom/i, c, pi. er. fluweelbloem,/^ 
Flöj mand, m.pl. -mcend, vleugehnan,7w, 
Fl6it,c. Flöjtjkib, n.pl.-Jkibe. fluit, f. 
Flöj te, c, pi, Flöj ter, fluit, f. Spille 

paa Flöj te , op de fluit fpelen, 
Flöjte, v.n, fluiten, opde fluit fpelen. 
Flnjfen, c Ui pi, gefluit, n. fluiting, ƒ1 
Flöj ten , adu. weg , weggcraapt. 
Flöjtefpillsr , m. pi, e, fluitfpeler, /ra. 
Flöj t/kipper, m,pl. e. fluitfchipper, m, 
Fnat, n.u.pl. fchurft, kraauwaadje,/^ 
Fnatmid, c, pi. -der. fchnrftmijt, f, 
Fnatrniddel, n,pl. -midler. fchurflmid- 

del , n, zalf, enz. voor de fchurft, 
Fiiatlet , adj, fchurft , fchurftig. 
Fnife, v,n, grimlagchen, glimlagchen, 
Fnifen , c, u. pi. grimlach , /«. 
Fnug, n.pl.u. pluisje, vlokje, nopje, w, 
Fnyfe, v, n, fnyfe af Harm, woeden, 
Fod, c. pi. u. voet, m. twaalf duim, 
Fod, c, pi, Födder, voet, m, poot, /i 
Fodangel, c. pi, -angler, voetangel, /ra, 
Fodbad, n. pi, -bade. voetbad , //, 
Fodbalde , c, pi. r, voetplant , /♦ 
Fodbred, c,pl,u, voet, /ra. twaalf duim, 
Fodboekken, n. pi, er, voelbekken, n, 
Foder, n. u. pi, voeder, voer, n, voor 

de beesten ; voeder van een kleed, 
Foderal, n, pi. er, koker,/», busje, //, FODE. FOLD. 82 FOLD. FORA. FoderJzarl, m. ph e, voederaar, m. 
Foderlifte, c, pK r, \ocderkist , ƒ. 
Foderlarred, n, voer-,\oederlinnen, n. 
Fodermefler, m,pl,e^ voederbezorger, m, 
Foderplante, c, ph r, voederkruid, n, 
Fodarpoje , c pK r, voederzak , m, 
Fodertrang, c, u.ph gebrek van voer, 
Foderurt, c. pi, er, voederkruid, 7?» 
Foderuerk, n. u. pi, bontwerk , n, 
Fodfqld , K. u, pi. voetval, m, Gjóre 
et Fodfald for En, een' voetval 
voor iemand doen, te voet vallen. 
Fodfolk, Soldafer, (m, pi.) voetvolk, w. 
Füdgarde , c, u. pi. lijfwacht, /. 
Fodgigt, c, u, pi, voeteuvel , n, 
Fodgcenger , m. pi, e, voetganger, vu 
Fodjern, n. pi, u.\oelhoei, f, -ijzer, «. 
Fodkj's , «. pi. II, voetkus , m, 
Fodmaal, n, pi, u, voetmaat , f, 
Fodmatte, -maat te, c, />/. r. voetmat,/'. 
Fodpoft , c, pi, u. postloopcr , vi, 
de bode, met welken de brieven 
op gezette tijden verzend wordt, 
Fodre,fore, f, a, voederen, voeren. 
Fodfaale, c, pi, r. voetzool, -plant, f. 
Fodfkammel, c. pi, er, voetfchabel, f, 
Fodjokke, c.pl. -fokker, voeteling, m, 
Fodfpor, n, pi, u. voetfpoor, n, 
Fodfiie , c, pi. -Jiier, voetpad , n, 
Fodfiykke, n. pi, -Jiykker, voelfiuk, n, 
Fodlrin , n, pi. u. voetfiap , /n, 
Fodtöj, Skoetöj,n, u.pl, voetdekfel,«, 
Foer, Foder, n, u,pl, voer, voeder, n, 
Foer-, Formand, m.pl,u.\OQrnian,m, 
Fore , fodre , v, a, voeren, voederen, 
Foer-y Foderverk, n, u. pi, bontwerk , n, 
Fog, Sneefog, n, pi, u, fneeuwjagt,ƒ♦ 
Fogderie , n, pi. r, landvoogdij , f. 
Foged, m. pi. er, landvoogd, fchout,7ra, 
Fogedembede, 7?, pi. r. landvoogdij, f. 
Fok, c, pi. Fokker, fok, f, fokzeil, n, 
Fokkemaji, c, pi, er, fokkemast , m. 
Fokker ö ft , n. pi, er, fokker ust , f, 
Fold, c, pi. Folder, vouw, plooi, f. Folde , f. a, vouwen , plooijen, 
Foldekniu , c, pi, -kniue, vouwmes, n, 
Foldning, c, pi. er, plooi j ing , ƒ. 
Fole, i>, n, veulenen^een veulen werpen. 
Fole, c, pi. Foler. veulen, jong paard, n. 
Foliant , c, pi, er, foliant , m. 
En Bog i Folio, een boek in folio. 
Folie, Spejl/olie, c. pi, r, foelie,/. 
Folk , n, pi. u, volk , n, natie , ƒ. 
Folkeforvierelfe, c. u. pi, populatie,/, 
Folkeforfamling, c. pl.er, volks vergade- 
ring,/ ook Nationalforfamling, c, 
Folkefoird , n. pi, u, landaard, m, 
Folkehad , n, u, pi, volkshaat , m, 
Folkelcerer, m. pi, e. volksleeraar, m, 
FolkelÓn, c. u, pi, dienstloon , n, 
Folkemöde, n,pl, r, volksvergadering,/ 
Folkeregjering, c, u,pl, volksbefiuur, n, 
Folkeret, c. u. pi. volkenregt, n, 
Fülkerig , adj, volkrijk. En folke- 
rig Stad , eene volkrijke ftad, 
Folkerighed, c, u, pi. volkrijkheid, f. 
Folkeröper, m, pl,e, zielverkooper, /n. 
Folke/kat, c.pl. ter. volksfchatting,/ 
Folke/ky, adj. ö'afZf. menfchenfchuw, 
Folkefnak, c. u. pi. volkspraatje, n, 
Folkeuandring , c, volksverhuizing,/ 
Folkeucehning , c. volkswapening, /. 
Fond, Bankfond, n, pi, u, fonds, ./z. 
Font, c, pi. u, font, d o op font , / 
Fontenelle , c. pi, r. fontenel , / 
For,füran,pra-p. voor, voor, vooraan, 
iK,OTa. Formeget, teveel; forlidel, 
te weinig; for Uden, te klein, enz, 
For Deres Skyld, om uwent wü, 
Foraar, n, u. pi, voorjaar, n, lente,/, 
Foraarfage , v, a, veroorzaken. 
Foraarfagelfe, c.pl.u. vei'oorzaking,/ 
Foraars-, Vaarhlomft , c. pi, -hlom- 
fter, voorjaarsbloem, lentebloeni;/. 
Foraar sluft, c, u.pl, lentelucht, / 
Foraarsregn, c, u. pi. lenteregen, m, 
Foraarsuejr , n. u, pi, lentelucht , /. 
Foragt, c. u, pi, verachting, f. FORA» FORB. 83 ' FORB. FORB. 

Foragte, v, a, verachten, verfmaden. /^<:""^tf«?/"«,«',«,verbeleren,beter worden» 
Foragtelig , adj, & adif. vcraclitelijt. Forbedrhig, c, pi. er, verbetering, /l 
Foragtelighed, c, verachtcl ijkheid, ƒ♦ ForbedringshuuSy n, pi, -hufe^ ver- 
Foragler , m. pi. e, verachter, m, beterhuis, n, ook Tugthuus , n, 
Foran, prcep. & adf, voor, vooraan, Forheen, n,pl,u. voorvoet,m. -poot, ƒ♦ 
Foranderlig , adj, veranderlijk, onge- Forbehold, n.phu, voorbehouding,/^ 
{inA'ï^.Yinhiev Foranderlighed, c, Forbeholde , v. a. voorbehouden. 
Forandre , andre , v, a. verande- Forbeholden,adj,&adi'.\ooThth.ouA.iiï\» 
ren, eene andere gedaante geven-, Forbeholdenhed, c. voorbehoud ing, ƒ! 
forandre fig ^ zich veranderen, i'oriena?*'^/, -me/r//, ad/, bovengemeld. 
Forandret, adj. veranderd, verwisfeld, Forberede , f, a, & r, voorbereiden. 
Forandring, c, pi, er, verandering, ƒ, Forberedelfe, c,/?/, r, voorbereiding, ƒ, 
Foranledige, v. a. aanleiding geven, Forberedende , adj. voorbereidend, 
JoAcw/Zö/^e, f. a, ordenen, bevelen, be- Forberedet, adj. voorbereid, gereed, 
zorgen. Van hier Foran/talining,c. Forberedning, c.pl. er. voorbereiding,/. 
Forarbejde, f, o, verarbeiden, -werken, Forberetning, c. pi. er. voorberigt, n, 
Forarbejdelfe, c, /?/. 7/. verarbeiding, /, Forbetinge , v, a. voorbedingen, 
Forarbejdet, adj. verarbeid, verwerkt. Forbetingelfe, c, pi. r, voorbeding, w, 
Forarge, v.a. ergeren, aanfioot geven, i^o/-ie/^c?e, f.a.vooi-beduiden,-fpelIen, 
Forargelig, adj, ergerlijk, aanfiootelijk. Forbetydning, c.pl.er. voorbeduidfel.w» 
Forargelighed , c. pi, er, ergernis, f. Forbi, preep.& adu. voorbij, al over, , 
i'oraro'e//è,c./j/.r. ergernis,/.aanfioot,7re, Tiden er forbi, de tijd is voorbij. 
jPo/-ö7-ge5, f, n. ergeren, ergernis nemen. Forbjerg, n. pi, e. voorgebergte, n. 
Forarm, c.pl, -arme, voorarm, jn. Forbifare, u,a, voorbijreizcn, -varen, 
Forarme, f. a. verarmen, arm maken, -zeilen. Van hier Forbifart, c, 
Forarmelfe, c, u. pi, verarming, ƒ. Poz-Z^j^aae, f. ö. voorbijgaan, overtref- 
Forauctionere, v, a. in het openbaar fen,voorbijfireven} overzien; voor- 
aan den meestbicdenden verkoo- bijloopen. Van hier Forbigang, c, 
pen. Van hier Forauclionering, c, Forbigaaende , adj, voorbijgaande} 
Forbage, v, a. verbakken, opbakken. i Forbigaaende, in 't voorbijgaan, 
/oria/itfe, f, o, vervloeken, verdoemen, Forbigaaet, «<//, overzien, vergeten, 
Forbandelfe, c.pl, r. vervloeking,/, Forbigangen,adJ,\Ci(iV-,y^x\v.A^n.Ben 
Forbandet, adj. vervloekt, verdoemd. forbigangne 2'id, de verledene tijd. 
ForbarmeJig,v,r, zich. ontfermen, zich Forbillede, n. pi, r, voorbeeld, n, 
erbarmen. Van hier Por Jar/wi»//è,c, Forbilöbe, -ile, v, a. voorbijloopen, 
Forbaufe , v, a, verbazen, ontfiellen, Forbinde , v, a, verbinden, een ver- 
Forbavfelfe , c, u. pi, verbazing,/. band leggen op eene wonde, enz, 
Forbaufende,/krcBkkelig,adJ,\e:rh2iZ^Tad, Forbinde, forpligte , v, a. verbin- 
Forbavfet,adJ.&adu.\crh3idisA.Han/iod den, verpligten , dienst bewijzen, 
forbavfet, hij fiond er verbaasd van, Forhindelje, c./?/.r. verbindtenis,ver- 
Forbeder, m. pi, e. voorbidder, ot, eeniging , item zamenvoeging, /, 
Forbederlig, adj, verbcterlijk , dat Forbindende, gj^ldigjadj, xerpU^tenê, 
verbeterd of herfield kan worden. Forbinding, c. pi, er, verbinding,/. 
/^o/-ie£?re, f, o, verbelerenj herfiellen, verband van cenc wonde, enz. FORB. FORB, 84 FORB. FORD. 

Forlintltlig, ad/, gedienfiig. er!<on- Forbydende , adj, ö* aJt^. verbiedend, 

lelijk. V^an hier Forbindtlighed,c, Forhygge, c.a. verbouwen-timmcren. 

Forbirejfe, c. pi. r. voorbijrcis, f. Forbygniug, c. u. pi. verbouwing,/. 

Forbirejfe, v.a. voorbijreizen, -varen. Forbygning, c. pi. er. voorhuis, n. 

Forbifejle, p. a. & n. voorbijzeib-n. Forbytning , c. pi. er. verruiling,/. 

Forbiftret, adj. & adc. verbijfterd. Forbytte, v. a. verruilen, tuifchen, 

Forbittre, v. a. verbitteren, tergen. Forbcere /Ig, v. r. te veel draoen, 

Forbittrelfe, c. u. pi. verbittering, ƒ. Forbödkre, ( Fo«//X^er)e..o. verkuipen'. 

ForbiUret, adj. verbitterd, gram. For£ó/z,c. 77/. «er. voorbede, -bidding,/; 

Jb/-i/a«rfe, «.. a. zamen-, vermengen. Fordands , c. pi. e. voordans, m. 

Forblandelfe , c. pi. r, vermenging,/. Fordandfer , m. pi. e. Aoordanfer, m, 

Forblinde, v, a. verblinden, blinden. Forrfön/;^e,f^,e. in 't deensch overzetten. 

Forblindelfe, CU. pUsfvhXmAm^, f. Fordeel , c. pi. -dele. xoordevl , n, 

Forblindet, adj. verblind, geblind. Fordeelagtig, adj. voordeelig, profijl 

.Forbli^e, V, n. verblijven, volharden. yt\\\\.^AnV\&v Fordeelagtighed.c, 

■For-, pedbliuende, örf/. volhardend. Fordeelagtigen , adu. voordeel!-^. 

Forblhende, n.u. pi. ^t xcrhVi)sen,n. For deelt , adj. verdeeld, gedeeld. 

For^-/ommtf,t'.G.verbloemen.-monmien. Furdele , v. a. verdeelen, omdeelen. 

Forblommet, adj. verbloemd, bedekt. Fordelelig, delelig, adj. verdeelbaar.' 

Forblujfe, forblijfe , p. a. verbluffen. Fordeling , c. pi. er. verdeeling, /. 

Forbluffet, adj. verblufd, bedeesd. Forderlig, adj. & adu. aanftonds, 

Forblöde, V. n. veel bloed verliezen. Fordi , conj. omdat, wijl, dewijl, 

Forblödejlg, p.r. zich dood bloeden. Fordoble, p.a. verdubbelen.dubbelen. 

^brèZörf«/«g',c77Z.É?/-.'tverlies van bloed. Fordoblet, or/y. verdubbeld , dubbel. 

Forbodme, f.a.metboderaerij belaften. Fordobling, c. pi. er. verdubbeling,/. 

Forborgen, adj. verborgen, geheim. Fordom, c. pL me. vooroordeel, n, 

Forborgenhed,c.pl.er, verborgenheid, f. Van hier fordomsfri, fordomsfuld. 

Forbrug, Brug, n. u. pi. verhruikinii, f. Fordrag , n. u. pi. verdrag, n. 

Forbruge, p.a. nuttigen, verbruiken. Fordrage , p. a. verdragen, dulden, 

Forbrugning, c. u. pi. nuttiging, /. Forrf/-«^e%,arfy. verdragelij k, lijdelijk. 

Forbryde, p.a.& r. verwerken, misdoen. Fordragelighed, c. verdraagzaamheid/. 

Forbrydelfe, c. pi. r. misdaad, / Fordre , p. a. vorderen, eifchen. 

Forbryder, m. pi. e. misdadiger, m. Fordreje, p. a. verdraaijen. Fordreje 

ForbrcBnde, p. a. & r. verbranden. Meningen, den zin verdraajen. 

Forbrcendelig , adj. verbrandbaar. Fordrejelfe , c. pi. r. verdraai- 

ForbrcBndelfe , c.u.pl. verbranding,/. jing van iemands woorden, enz. 

Forbrcendthed,c.u.pl.verhrs.ndheiA,f. Fordrejet, adj. & adv. verdraaid, 

Forbud, n. pi. u. \oorhode, m. vooraf Fordret, adj. gevorderd, geèischt, 

komende bode, ^■/(?/7^voorteeken, «. Fordreuen, adj. verdreven, verjaagd, 

Forbud, n. Forbydelfe, c.pl, «.verbod n, Fordring, c. pi. er. vordering,/ eisch,w. 

Forbuden, forbudt, adj, verboden. Fordrifte fig , p.r. zich verfiouten, 

Forbundy/i. pi. u. verbond, verdrag, n. Fordriue, p. a. verdrijven, verjagen, 

Forbyde, f, a. verbieden, ontzeggen. Fordrivelfe , c. u. pi. verdrijving, /. 

Forbydelfe, c. u, pi. verbieding, / Fordrullen, crfy. verdronken, -zopen. FORD. FORE. 85 FORE. FORE. Fordulgt, adjt verzwegen, verborgen. 
Fordum, adtf, voormaals, eertijds. 
Fordunkle, vtörhne, v,a. verdonlferen. 
Fordunhlijig^c. pi. er. ve^donlJcring,ƒ. 
Fordj'be, f, a. verdiepen, dieper maken. 
Fordybning, c. pi, er, verdieping, ƒ. 
Fordcegtig , adj, & adu, verdachtig. 
Fordosgtighed, c.u.pl. verdachtighcid,/. 
Fordcek, n. u, pi, bak vaneen fchip, tk, 
Fordcekt, adj. verfcholen, verborgen, 
JPo/-ffcEr<',«,r/./7/.verderf,«.ondergang,7«. 
FordcBri>e , v. a, verderven, bederven, 
Fordcervelig, adj, verderfe-, fchadelijk. 
FordcBrvelfe, c. u. pi. verderving, ƒ, 
Fordcerue.t, v, n, verdorven worden. 
Fordoeruet, adj, verdorven, befchadigd. 
Fordöje , v, a, verduwen , verteren, 
Fordöjelig , adj, verduwbaar, ver- 

duwelijk. Van hivr Fordöjelighed,c, 
Fordöjelfe y c. u. pi, verduwing , f, 
Fordölge , fortie , v, a, verzwijgen. 
Fordölgelfe, c, pi, r, verzwijging, f, 
Fordómme, forhande, t>. a. verdoemen. 
FordöjiiTTielig, adj.&adi', \ erdoemelijk. 
Fordömmelfe, c. u. pi, verdoemenis,ƒ. 
Fordnmt , adj. & adu, verdoemd. 
Fordór, c. pi, -döre. voordeur, f, 
Forehragt, ~draget, adj. voorgebragt, 
Forebringe,foredrage,u. a.xoorhren^^i'H, 
Forebygge, v, a, belellen, fluiten. 
Forebyggelfe^ c, pi, r, beletfel , n. 
Foredrag, n, pi, u, voordragt , f. 
Foredrage, v,a, voordragen, -bri-ngen. 
Foredragende, n. pi, r. voordragt, f, 
Forefalde, v, n. voorvallen, gebeuren, 
Forefaldende, adj, voorvallend, opko- 
mend, voorkomend, gebeurlijk. 
Forefinde , v, a, aanlre£Fen, vinden, 
Foregaae , v. a, voorgaan ; goede 

voorbeelden ter navolging geven. 
Foregaaende, adj. voorgaand, vorig. 
Foregiue, v, a, voorgeven, -wenden. 
Foregivende , n, pi. r, \ oorgevcn , n, 
Foregifet, adj, voorgegeven, -gewend. Forehave, have for, v, c. voorhebben, 
Forehauende, n, pi, r, voornemen, n, 
Foreholde, v. a, voorhouden, -fiellen. 
Forehajie, f. o, voorwerpen; verwijten. 
Forekajielfe , c. pi, r. verwijting,/. 
Forekomme , v, a, beletten, afwenden. 
Forckomme , v, a, vergaauwen, voor- 
komen, 't geen een ander in den 
zin had te doen , eerst doen. 
Forekomme, f . c. ö*/». \ oorkomen, be- 
jegenen, toefchijnen, dunken. 
Forekommelfe, c, pi, r, a oorkoming, /i 
Forelle, c. pi. r. forelle, f, zekere visch. 
Foreljke Jig , v. r, verliefd worden. 
Foreljket , adj, verliefd. Vaere forel- 
Piet i Noget, verliefd op iets zijn. 
Foreljkede, ('/ra. Ö* ƒ.ƒ)/,; verliefden, pL 
Foreljve, v, a, voorliegen , liegen» 
Forelcegge, v. a, voorleggen, voor- 
houden, onder het oog brengen. 
Forelceggelfe y c. pi, r, voorlegging, f, 
Foreloefe, icefe for , v, a, voorlezen. 
Forelcefer , m, pi, e, voorlezer, m, 
Foreloesning , c. pi, er. voorlezing, ƒ. 
Forelöbende, cc?/. voorgaand, -loopend. 
Forelóbig , adj, & adv, voorloopig. 
Foremaale, v, a. voormeten, toemeten, 
Forende , c, pi, r, vooreinde, n» 
Forene , v, a, vereenen, vereenigen. 
Forenet, adj. vereenigd, vergeleken. 
Forening , c. pi. er. vereeniging, f, 
Forerindring, c. pi, er, voorberigt, n, 
Forefaf, adj. voorgezet, -genomen. 
Forefat, m, pi, te, opperhoofd, m, 
die ergens over gefield is. 
Forejige, p,'a, voorzeggen, zeggen he 
geen een ander nazeggen moet. 
Forejkreven , adj, voorgefthreven, 
Fore/krive, f. c, voorfchrijven, 
Fore/krivning,c.pl.er,\Qovïc\\ri']\'in^,f* 
Forejlaae , v. a, voorflaan , -fiilien. 
Forefnakke^-pra^ke, v.a. voorprediken. 
Forefpille , v. a, voorfpelen , muzijk 
of kaartfpel voor iemand fpeleu. FORE. FORF. 86 FORF. FORF. Forefpórge, v, o, & r, ondervragen. 
JFore/pörgfel, c. pi, er, ondervraging, f, 
Fore/iaae, v, a, & n, voorfiaan, op- 
zi'gt of bewind over iets houden, 
Foreftaaende , adj, vooraanftaande, 
ForeJiaaende,kominende,adj,2i2iï\&zSir\(\c 
Forefiille, v. a, voorfiellen, -dragen. 
Forejiilling, c, pi, er, voorfielling, f. 
Forejiilling, c, pi, er, verbeelding, f. 
Forejiilling&hraft, c.u.ph verbeeldings- 
kracht, ƒ. zie Indbildningskraft, c, 
Forefynge, v, o, & n, voorzingen. 
Forefcette fig, v, r. zich voornemen. 
Forelage, v. a. & r, ondernemen. 
Foretagelfe , c. pi, r, onderneming,/, 
Foretagen, iuerkfat, adj, ondernomen. 
Foretagende, n. pl.r, onderneming,/, 
Foretrukken , adj, voorgelrokken, 
Foretrcekke , v. a, voortrekken, bo- 
ven iets anders fiellen of achten, 
eeren, enz. Van hier jPcire//'cei/2/7z^,c, 
Foretygge^v,a.\\c\. eten voorkaanwen, 
Forefende, v, a, voorwenden, -geven. 
Foreuending, cpl.er. voorwendfel, n, 
Forepidende ^ n. pi. u, voorwelen, n, 
Foreuiden/iad,c.u.pl.\oor\vttvnóiic'ni,f, 
Forei>ige, v, a, vereeuwigen, in een 
eeuwig aandenken doen zijn. 
Foreuigelje, c. u. pi, vereeuwiging, f. 
Foreuüsning , c, pi, er, vertoon, n. 
Mod Foreuüsning y op vertoon. 
Foreuife, v. a, toonen, vertoonen. 
Forevifer, m.pl, e, vertooner,toonder,m, 
Foreviferen heraf, toonder dezes. 
Forfald, n.pl, u. hindernis,/. beletfel,n. 
Forfald, n,u.pl,\px\'a\,n, ondergang,7w. 
Forfalde, f. «.vervallen; betaald moe- 
ten worden. Forfalde tilDrik, etc, 
tot dronkenfchap, enz. vervallen, 
Forfalden, adj, vervallen, bouwvallig. 
Forfaldsdag,c,pl. -dage, vervaldag, pz, 
waarop een wisfel, enz. betaald 
moet worden , vcrfchijndag , m, 
Forfaldstid , c, pi, u, vervaltijd, m. Forfalfke , v. a, vervalfchcn, na- 
maken 5 bedriegelijk vermengen, 
Forfal/ker, m, pi, e, vervalfcher, m. 
Forfalfket , adj, vervalscLt , onecht. 
Forfalfkning, c.pl, er, vervalfching,/". 
Forfang^ c,u,pl, hinder, m. belctfel, w. 
Forfange, v, n. (van paarden) vervan- 
gen, be vangen; van hier jFbr/angeZ/êjC. 
Forfare , v. a, & n. ondervinden. 
Forfaren , adj, bedreven , ervaren, 
Forfarenhed, c, u, pi, bedrevenheid, / 
Forfaining, c,pl,er, loefiand,fiaat, m. 
Forfatte , v, a, iels in gefchrift 
ftellen. Van hier Forfattelfe, c, 
Forfatter, to./j/. e, fchrijver, fieller, ?n. 
Forfatterinde, f. pi, r, fchrijffter, ƒ, 
Forfegte, v.a. vervechten, verdedigen, 
Forfegter, m, pi. e, verdediger, m, 
Forfegtning, c, pi. er, verdediging,/, 
Forfejle, v.a. niet raken, misfen. For- 
fejle fit Maal, zijn doel misfen, 
Forfjerding , c. pi, er, voorbout, m, 
Forfine, u, a, befchaven, fijner maken. 
Forfinelfe, c, pi, r, befchaving, /. 
Forjlege, forpleje, v, a, onderhouden, 
Forjlegning, -plejning, c. onderhoud,», 
Forjlere, foröge, p. a, vermeerderen, 
Forjlytning, c, pi. er. verplaatfing,/, 
ForJIytte, omjlytte, v, a, verplaatfen, 
Forjly i tel/e , c. pi, r, verplaatfing, f, 
Forjlöjen , adjt vervlogen, verloopen, 
Forfod, c, pi, -födder, voorvoet, m, 
Forfordele, v,a, misdeelen, bedriegen, 
Forfra, fra Forjlden, adv. van voren, 
Forfremme, hefordre, v, a, bevorderen, 
Forfremmelje, c. pi, r, bevordering,/. 
Forfremmer, m, pi. e, bevorderaar,7ra, 
Forfremmet, befordret, adj. bevorderd, 
Forfrifke, v. a. verfrisfchen, -kwikken, 
Forfrijkelfe, c. pi, r, verfrisfching,/; 
Forfrijkende, adj. verfrisfchend, koel. 
Forfri/kning, c.pl, er. verfrisfching,/. 
Forfrosfen, ad)', verkleumd, vervrozen, 
-vroren. Van hier Forfrosfenhed, c. FORF. FORG. 87 FORG. FORH. Forfryfe, v, n, verkleumen, -vriezen. Forgjet mig ej, Kja-rminde, c. pK r. Forfule , v. n, vei'vuilen, verrotten, 
Forfulet, adj, vei'viiild, verrot. 
Forfulgt, adj. vervolgd, nagejaagd, 
Forfu/ke, v,a. verbrodden, broddelen. 
Forfujkning, c. pi. er, verbrodding, /^ 
Forfylde, f, a. vervullen, te vol maken. 
Forfyldt , adjt dronken , verzopen. vergeet mij niet, penfebloem, /, 
Forgjet te, forglemme, t-, a. vergeten. 
Forgjettüt, forglemt, adj, vergeten. 
Forgjeues, adj. & adv, vergeefsch, 

te vergeefs, nutteloos, vruchteloos, 
Forgift, Gift, c, u. pi. vergif, -gitt,«. 
Forgifte, V. a. vergiftigen, vergiften. Forfoedre, (m,pl.) voorvaders, m, pi. Forgiftelfe , c. pi, r. vergiftiging, f^ 

Forfoengelig , adj, ijdel , praalziek, Forgiftet, adj. vergiftigd. Forgifte- 

Forfosngelighed, c. u. /?/. ijdelheid, ƒ, de File, etc. vergiftigde pijlen, enz, 

JPor/iFrtfe,f.c. vervaren, verfchrikken. Forgiflig, adj, vergiftig, fg, kwaad, 

Forfoerdelig, adj. & adu, vervaarlijk, Forgiftiglied, c, u. pi. vergiftigheid,/. 

ForfoerdeUgen,-ligt, adv, \eT\aiax\V]V, Forgjort , adj. & adv. betooverd. 

i-or/ie/-£?e//è, c. z?/. r. verfchrikking, ƒ. Forgive , p, a. vergeven, door ver- 

Forfa-rdet, adj. & adv.veryaard, bang. gift doodcn. Van hier Forgivelje, c, 

Forfoerdige, t-.a. vervaardigen, maken. Forgivet, (med Gift) adj, vergeven. 

Forf(£rdigelfe,c. pi. r.verraardi^'in^, f. Forg/öre , Jor/iexe , v. a, betooveren. Forfcerdiget, gjort, adj. vervaardigd. 

Forfoje figt V. T. zich vervoegen, zich 
begeven. Van hier Forfojning, c, 

Forfölge, V, a, vervolgen, nazetten. 

Forfólgelfe , c. pi. r, vervolging , ƒ. 

ForfölgelJèsaafid,c.u.pl,xcrvo]^zuchtf. 

Forfólger, m. pi. e, vervolger, m, 

ForfÖre, v. a. bekoren , verleiden. 

Forfóielfe, c.pl.r, bekoring, veleiding./'. 

Forfórende,adj. verleidend, bekoorlijk. 

Joryo>er,w./j/.e.verltidcr,bekoorder,m. 

Forforerjke , f. pi. r. vcrleidfier , f. 

Forföri/k, adj. bekoorlijk, fchoon. 

Forgaae, v, n, vergaan, omkomen, 

ForgaardfC.pl.e. voorhof, n. Tempte ts 
Forgaard, het voorhof des tempels. 

Forgaars, (ij adv, eer-, voorgisteren. 

Forgabefg, v. r. zich vergapen; ƒo/•g•aèe 
fig i Nagel, zich ergens aan vergapen. 

Forgang, c, u. pi. voorgang, -togt, m. 

Forgangen, forleden, adj. & adv, ver- 
leden, voorleden, dat voorbij is. 

For gemak, n. pi. her. voorkamer , ƒ". 

Forgjeldet, adj, met fchulden beladen. 

Forgjemme , v. a, te lang bewaren, 

Forg/emt, adj. verlegen, vermufl. Forglemme, v, a, vergeten, overüaan. 
Forglemmelig, adj. vergetel, -getelijk. 
Forglemmelfe, c. pi, r. vergetelheid,/; 
Forglemt , glemt , adj. vergeten. 
Forgnave, opgnave , v. a. verknagen. 
Forgribe fig, v. r. zich vergrijpen. 
Forgribelfe, c. pi. r. vergrijping, ƒ. 
Forgroe, v. n. vergroeijen, verwasfen. 
Forgrund, c. pi. e. voorgrond, <m. 
Forgrcedl, adj, tranen vol, weenend. 
Forgude, f.a.vergoden, te hoog prijzen. 
Forgudelfe, c. pi. r. vergoding, ƒ. 
Forgude f, adj. vergood. Ilan blei/ 
forgudet, hij werdt vergood. 
Forgylde, v, a. overgulden, vergulden. 
Forgylder , m. pi, e, vergulder, m, 
Forgyldirig, c. u. pi. vergulding, ƒ. 
Forgyldning , c, pi. er, verguldfel, n. 
Forgyldt,adj, verguld. EnBog,forgyldt 
paa Snittet, een bock op fneè verguld, 
Forgcengelig, adj. vergankelijk, ijdel, 
Forgangelighed, c, vergankelijkheid,/, 
Forhaabe , v. a, verhopen, hopen, 
Forhaabning, c, pi, er. verwachting, f. 
Forhaand, c.u. pi. voorhand, ƒ". For- 
haand i Kortfpil, voorbeurt, /", FORH FORH« 88 FORH» FORK. 

Forhaanden , adi^, voorhanden, bij Je Forhude, v, a, een vaartuig of fchip 

hand, voorshands, voor de hand. met cene nieuwe huid beklee- 

Forhaane , f, a. honen, befchimpen, den. Van hier Forhudning , c, 

Forhaanelfe, c, ph r. hoon, lmaad,m, jPorAag'ge, f, a. door houwen bederven, 

JoMaoner, m./>/,e. honer, fchimper, m. Forhugning, c. pi. er. verhakking, ƒ. 

Forhadt, adj, & adv. gehaat, verhaat, Forhungre , v. a. uit-, verhongeren, 

Forhakke, forhugge, v. a. verhakken. Forhu/ke Jig, v. r, zich verzinnen, 

Forhale, v.a. verfchuiven, uilfiellenj Forhutle, v. a. verhoetelen, knoeijen, 

verplaatfen, Nsxihxcx Forhalingy c. verbrodden. Van hier /^o/-/zm/Zj/2^,c, 

Forhammer , c. pi. e. voorhamer, m, Forhuus, n. pi, -hufe. voorhuis, n, 

Forhandle, «'.o, verhandelen, -koopen. Forhuerve, v. c, verwerven, -krijgen, 

Forhandling, c, pi. er, verkooping, /i Forhuervelfe, c, pi. t-, verwerving, /i 

Forhajie, v, a, & r, verhaasten, Forhyre, hyre, v. c. verhuren, (van 

Forha/ïelfe , c, u, pi. verhaasting, ƒ. zee- of fcheopslieden fprekende.) 

ForUen, adv, voorheen, voorhenen. Forhyre Jlg, p, r, zich verhuren, 

Forherlige , v. a. verheerlijken. Forhyring, c, pi. er. verhuring, y^ 

Forherligelje, r./?Z. r. verheerlijking, /l , Forhceng, n, pi, u. voorhangfel, «, 

Forhexe, forgjore, v. a, betooveren. JorAasrr/e, f. «.verharden, hard maken. 

Forhexning, c. pi, er. betoovering, ƒ. Forhoerdelfe , c. pi. r. verharding,/, 

Forhja/ke, u. a. afflonfen, verflonfen, J'o/-/(aETc?e5,fr'.ra.verharden,hard worden, 

Forhjelpsy v. a. verhelpen, helpen. Forhoerdet, adj, verhard, ongevoelig. 

Forhjelpning, c. u. pi, verhelping,/, Forhnje, v. a, verhoogen, verheffen. 

Jor/u'/zdre, f. fl. verhinderen, beletten. Forhnjelfe , c. pi. r. verhooging,/*. 

Forhindret, adj, verhinderd, belet. Forhnjet, adj. verhoogd, verheven, 

Forhindring, c. pi. er, verhindering,/, Forhöjning , c, pi. er. verhelfing, ver- 

Forhippet, adu, veere forhippet paa booging,/, heuvel, wi, heuveltje, n. 

iVojO-e/, groote lust tot iets hebben. Forhór, n. pi. er, verhoor, n. 

Forhjul, n, pi. u. voorwiel, n* Forhnre, v.a. verhooren, ondervragen. 

Forhold, n.pl.u, gedrag, w, wandel, /K. Forhbring, c. pi. er. verhooring, /. 

For/iold, n. u. pi, evenredigheid, /. Forjage , p, a, verjagen, verdrijven. 

Forholde Jig , p. r, zich gedragen. Forjagelfe, c. pi. r. verjaging, f. 

Forhnlde , v. a. terug-, onthouden. Forile fig, v, r. zich verhaasten, 

ForhoUUliighed,c.ii.pl.*t\'^x\ve(^\^w\A^f, Forinden , inden, adv. vóór, binnen, 

Forholdsmaade, c. pi, r. handelwijze,/. Foring, Fodering, c.pl. er. voering, /. 

ForholdsmcBsJig, adj, & adv, excïivt'dl^, Forjatte, p, a, beloven, toezeggen, 

Forholdsmcesjigen, ac?f, evenrediglijk. Forjoetielfe , c. pi. r, toezegging, /. 

Forholdsordre , c. pi. r, bevel, n. Fork, c, pi, e. vork, /. drietand, m, 

waarnaar men handelen moet. Forkalke, p, a. verkalken, in kalk ver- 

Forholdsregel , c. pi. -regier, re- anderen. Van hier Forkalkning, c, 

gel, rn., hoe zich te gedragen, Forkammer , n. pi. e. voorkamer,/. 

Forhore, v.a. verboeren, verhoereren, Forkafie , p. a. verwerpen, wraken, 

Forhoret, adj. verboerd, ontuchtig. Forkajielig, adj. verwerpelijk, wraak- 

Forhoued, n, pi. er. voorhoofd , n, baar. Van hier Forka/telighed, c, 

Forhud, c, pi, er, voorhuid, /, Jbr/(:o/?e//^, c. verwerping, afkeuring,/; FORK. FORK. 69 FORK. FORL. 

ForJceert , adj, & adr. verteerd, /^o'-^z-o/Ze?) f. ö.verfümmelen, -krenten, 

aafsch, averegtsch, vei-keerdelijk. ForhroUet , er//', verf'ommeld, -kreukt. 

ForJceerthed, c.pl. er. verkeerdheid, f, Forkue, f. a. verdrukken, dwingen, 

i^or>t/e^//-e,*'.ö,verketteren, tot een' ket- onderdrukken; van hier Forkuelfe,Ct 

termaken, van ketterij befchuldigen, Forkundfhah, c.pl.er, kennis tervoorbe- 

Forkjcele, forvcBTine^ v. a. vertroetelen, reiding,dieinen vooraliuüet leeren» 

Forkjoelelfe , c. phr. vertroeleling, f, Forkjnde ,^v. a, aan-, verkondigen, 

Forkjöb-iOphjöb, n. u. pi. voorkoop, ttz. ForkyndelJ'e, c, aan-, verkondiging, ƒ, 

Forkjöbe fg, v. r. te duur koopen. Forköle, v, a» vei'koelen, verkouden, 

Forkjöle, zit Forköle, i'. a.\tr\.ouAen. Forköle /tg , «/, r. zich verkouden, 

Forkjöre, v. c, overjagten , -haasten, of eene verkoudheid krijgen, 

Forklage, v. o, verklagen, aanklagen. Forkölelfe , c. pi, r, verkoudheid, /, 

Forklagelfe, c. verklaging, aanklagt,/. Forlade, v, a. verlaten, laten varen; /or- 

Forklare , v. a, verklaren; uitleggen. ^a^ey?^paa, zich ergens op \erlaten, 

i^ciri7a7-//2je',c./)/.e/-, verklaring; uitleg- Forlade^ v, a. o\cr]adcn, forlade I£a~ 

ging; getuigenis voor den regter,/, noner, het gefchut overladen. 

Forklejne , v. a. lafteren, verkleinen. Forladelfe , c. u, pi. vergifïenis , /^ 

2*o/-i7ew/7ie, f, ü.verknijpen, -drukken, Forladning , c. pi, er. prop voor de 

JFori7/i-jte, f. a. verklikken, aanbrengen. lading yan een roer of fiuk, 

Forklikning, c. pi. er, verklikking,/. jFo/-Zflg,/z./:7.M, verlegging,/, uitgaaf van 

Forkloede,n.pl.r,hoezt[adir,m.^üo'ï, f, een boek, en het verfchot der on- 

JForil7<^<fe,na,verkleeden,vei*mommen, kosten. Vanhier Forlagsböger,c,pI, 

Forklcede fig , v. r. zich verkleeden. -For/ag5/-e^, t. w./?/. regt van te drukken, 

Forkloedningt c, pl,er,\QvWQC^\x\^, f, Forland , n. pi, e. voorland, n, 

Forknuge, -trykke, f. a, verdrukken. Forlange, v. a. verlangen, wenfchen, 

/^orivzM/ê, f. G. verbrijzelen, -morzelen. Forlangende, n. u. pi. verzoek, n, 

Forknuusning^ c. M.p/. verbrijzeling, ƒ, Forlappe, v, a, verlappen, verftellen, 

i^ori/2>^//e//£;,c. «./?/. moedeloosheid, ƒ. Forlappet , adj. verlapt , verfield. 

Forknytlet ■, forknyt , adj, moedeloos. Forlede , v, a. verleiden, bedrie- 

Forkobbre, v, a. verkoperen, bronzen. g^n » op eenen doohveg helpen, 

Forkoge,indkoge, v. a, <&' 72. verkoken, Forledelfe., c. pi. r. verleiding, ƒ. 

jFc)ri-o«TOfi,«',a,Ö'/2,verl eggen, Megraken. jFo/-/e£/e«,cr?/.6'a<Zc.verleden, voorleden. 

Forkomme t v, n, omkomen, vergaan. Forledet , adj, verleid, misleid. 

Forkorte, u. a. verkorten, verkleinen, Forleet, adj. afgelagchen, door lag- 

ƒ0 rior/e y/7e«, den tijd verkorten. chen gansch moede of afgemat. 

fori-o/-/tfe/7'aZ;een getal verkleinen, Forlegen , forlegne , adj. verlegen, 

Forkortelfe , c.pl. r. vcrkorlfel, n, Forlegenhed, c. 77Z, er. verlegenheid,/. 

Forkortningi c. pi, er. verkorting, f. Forlene , v. a. verleenen, vergunnen, 

Forkradfe, \Ara3e, e. o. verfchrabben. Forlening, c.pl. er. verleening, f, 

JoT-^vün^/niï, f. a. verdrukken, -kreuken. Forlette, v, a. verligten, ontlafien, 

Forkrumme , -böje, v, a. verbuigen. Forlibe Jig, v, r, verliefd worden, 

Forkrummet , -böjet , adj. verbogen, Forlibelfe , c. pi. r. verliefdheid, ƒ", 

Forkrcenke, v, a, verzwakken, kren- Forlibi , forelfket , adj, verliefd, 

keuj vau hier Forkrcenkelighed, c. Forlig, n,pl. u, vergelijk, verdrag,». FORL. FORL. 90 FORL. FORM. JForlige Jig , f. r. zich vergelijtcn. 
Forligelig,fredelig, adj. vergelijkelijk. 
Forligelfescommisfair , m, pU er, mid- 
delaar,bemiddelaar,fcheidsman,TO. 
Van hier ForligclfescommisJionyC, 
Forligge, V, n. door liggen bederven. 
Forliis, n. pi. k, vei'lics, n. oot 
het geene men verliest. Mit For- 
liis er Jiort, niijn verlies is zwaar. 
Forlife, V, a, verliezen, kwijt raken, 
Forlije t p. n. firanden, vergaan. 
Forlods t adf. vooruit te nemen. 
Forloklce, f, a, verlokken, verleiden. 
Forlokkelfe, r, pi, r» verlokking, f, 
Forloren,forlorne, adj, veï'loren, nutte- 
loos; nagemaakt, onecht, valsch. 
Forlov f c. u, pi, verlof, oorlof, n, 
vrijheid, ƒ. MedForlou, met verlof. 
Forloue,v. a,& r.verzeg^^en, verloven, 
zich door trouwbelofte verbinden. 
Forloifslfe, c, pi, r, trouwbelofte, f, 
Forlover , m. pi. e» borgfieller, m, 
Forlouet , adj, verloofd ; verzegd, 
Forlouning, c. pi. er, verloving, f, 
Forlyde, v, n, verluiden; lade fig 
forlyde med, zich laten verlui- 
den. Van hier Forlydende, n. 
Forlyfte^ v, a, verlustigen, vermaken. 
lorlyjle Jlg^ v, r, zich verlustigen. 
Forlyjlelfe^ c, pi, r, verlustiging, ƒ, 
Forlcegge, v, a, verleggen. For- 
lagge en Bog, een boek drukken 
en uitgeven. Van hier Forla-gger,m. 
Forlcegning, c, u. pi. verlegging, f, 
Forlcenge, v, a, verlengen, verlangen, 
Forloengelfe, c, pi, r, verlenging, f, 
Forlrenges, Icfnges , v, n, verlengen, 
Forlctngft .Icenge fideUy adv, voorlang. 
Forlcefe Jig , v, r. te veel lezen, 
Forlcesfe , v, a, al te zwaar laden, 
overladen; forlcaafe fin Mave , 
zijn maag overladen, overlafien, 
Forliib^ n. u, pi. verloop, n, van tijd. 
Foriöba, v, n, verloopca, weggaan. Forlole Jig, V, r, zich verloopen, 
Forlöben, adj, verloopen. En forl'o^ 
ben Student, een verloopen fiudent. 
Forlöber, 7«,/)/,e,voorlooper,-bode, m, 
Forlöfte, n. pi. r. borgtogt, -fielling, f, 
Forlöfte Jig, v, r, zich vertillen. 
Forlöfe , V. a. verlosfen, redden, 
Forlöfe, V. a. verlosfen, ontbinden, 
Forlöfer, m.pl. e. verlosfer, heiland, m, 
JPor/ós7w'rtg-, c./^/.ff/-. yerl osfin g,b e vr i j din g, 
verlosfing van eene kraamvrouw,/! 
ForlÓue, V, a. getuigen verlof geven, 
Form, c. pi. er, vorm, m. gedaante, f. 
vorm, waarin de gezette letters op 
ene drukkerij ftaan; vorm daar iets 
in gegoten wordt, als kogelvorm, 
Formaae, i\ a, vermogen, kunnen, 
Formaal, n, pi. u. oogmerk, oogwit, n, 
Formaale jig, v. r. zich Vermeten, 
Formalifet , c. pi, er, formaliteit, f, 
Formand, m, pi. -mcend. voorman, tti, 
T'or~,Foermand,m,pl.mcend.\ocrinati,m, 
Formane, v. a. vermanen, voorhouden, 
Formanel/e , c, pi. r, vermaning, f, 
Formaner , m. pi, e, vermaner , m. 
Formaning, c, pi, er, vermaning, y*, 
Formajle Jig , v. r, zich vermeten. 
Formaftellg, adj. vermeten, vermetel, 
Formajteligen, adv. vermetelijk, fiout. 
Formajielfe , c, pi. r. vermeten-, nu— 
telheid, ƒ. ook Formaftslighed, c, 
Format , n, pi. er. formaat , 7i. 
Forrne, v. a, vormen, gedaante geven, 
Formedcljt, prctp. door, bij, door hulp, 
Formeent , adj. vermeend, gemeend, 
Formeentlig, adj, & adv, vermoedelijk. 
Formegen, formeget, adj, & adv. te veel, 
Formeld, n. u. pi, vermelding, f. 
Formelde, v, a, vermelden, melden, 
Formelig, ccfy. duidelijk, uitdrukkelijk. 
Formelys, n, pi, u. gegoten kaars, ƒ. 
Formene, mene, v, n. vermeenen, 
Formene, v, a, verbieden, verhinderen, 
Formenelfe , Ct pi, r, yerbieding, f. FORM. FORN. 91 FORN. FORN. 

Formening, c, pi, er, gevoelen, n. Fornedret, ad;', vernederd, verlaagd. 

Former , m. pi. e. vormer, m. Fornegte , v. a, ontkennen, yerloo- 

Formere, danne , p, a. formeren. dienen, verzaken, tegenfpreken. 

Formere, foröge, v. a. vermeerderen. Pbrne^g'/eZ/g^, ac?/, loochen-,onlkenbaar. 

Formerelfe , c. pï.r. vermeerdering, ƒ♦ Fornegtelfe, c. pi. r, onlkenning, yi 

Formiddag, c, pi, e, voormiddag, m, Fornem,anfeelig,adj. voornaam , aan- 

Formilde, v, a, verzachten, matigen, zienlijk ; van hier Fomemhed , c» 

verligten; van hier Formildelfe, c. Fornemme y föle y v, a, vernemen» 

Formindfke , v. a, verminderen. Fornemmelig, hjendelig, adj. kennelijk, 

FormiTid/kelfe,c,pI.r,\n'm\nd^T'\Ti^,f, Fornemmelig, ifoer,adv, voornamelijk, 

Forniind/ket, adj, verminderd, -kleind. Fornemmelfe^c.pl.r, gewaarwording, /^ 

Formind/kning , c. pi, er. al'neming, /i i^or/ze/7i/?,ö<//,voornaamst,aanzienlijtst» 

Formmager, m. pi. e. vormfnijder, in, Fornemt^ adv, voornaam, aanzienljik. 

Formning , c, pi, er, vorming , f, Fornujt, c, u. pi. vernuft, verfiand, n, 

Formode , v, a, vermoeden, gisfen. Fornuftheuiisy n.pl, -hefifer.iniWilSin,, 

Formodentlig,ad;.&adu.\ermoede\i')\!:, uit de rede genomen of ontleend» 

Formodning, c, pi. er, vcrraoeding.y. Fornuftgrund, c, pi, e, natuurlijk 

Formon, n, pi, u. voorlprong, m, of redematig grond, m, oorzaak, ƒ*. 

Formjkcerer, m. pi, e, vormfnijder, /ra, Fornuftig , adj, vernuftig, verfiandig. 

Formue y c, u. pi. vermogen, n, Fornuftigen,l:logt, adt'. wrÜandigVi]^* 

Formue , c. u, pi, rijkdom, jn, Fornuftlou, c. /j/. e. de wet der rede, /V 

Formuende y adj. vermogend, rijk, Fornuftlcere, c. u. pi. redekunde, f, 

jror/M«(?/^a/,c.fchatting vangoederen,7z. Fornuftlös , adj, vernufteloos, dom, 

Formular, c, pi. er, formulier, n, Fornuflmcesjlgy adj,& adv, redematig» 

Van hier Formularbog, c. pi, -hoger, Fornuftmassjighed, c, redematigheid, f, 

Formummey v. a, & r. vermommen, Fornuftreligion y c, u. pi, natuur- 

Formuur, c, pi. -miire. voormuur, m, lijke religie of godsdienst , f, 

Formyiider, m.pl. e. moml)t'r, voogd, m, Fornuft/lut /iing,c, pl,er.rvdK\ict\e]hi§,f, 

Formjnder/I;ab,n,u. pi. ïuoiuhei'[chap,n, Fornye , v, a, vernieuwen , met 

i'orwc6/c/<;,zie /'o/'/neWc^c.a. vermelden, nieuwe kracht doen werken. 

Formoele, V. a, & r, hnwcu , trouwen, Fornyelfe, c. pi, r, vernieuwing, ƒ. 

Formoelingy c. pi. er. huwelijk, n, For}ioegte,iicFornegte,v.a. i>ï\[.kcr\ii&n, 

Formange, blande, v, a, vermengen, Fornoerme, forurettey v, a. Jjeleedigen, 

FormcBrkeyTnoerke,v. a, gewaarworden, jro7V2£er/7:e//^,a£?/.beleedigend, hoonend, 

IT^r/raóV^e, f.a, verduilteren,-donkeren. Fornosrmelfe y c, pi, r, heleediging.y*, 

Formörkelfe,c,pl.r.\erdm&er'\n^,f.SoI- Forncermet, forurettety ad/, beleedigd. 

ybr/nöric^/ê, verduifteringin de zon, Forncevnt y adj, voornoemd, -gemeld. 

Fornagle, v. a, vernagelen. Fornag- Fornóden,fornódne, adj, noodig, nood- 

le Kanonery 't gefchut vernagelen. wendig , noodzakelijk, behoeftig, 

Fornaglingy c, pi. er, vernageling, ƒ, Fornodenhed,c.pl.er.nood\yend'\g\iit\d,f. 

Fornavriy n, pi. e, voornaam , m. JTornödent , adv, noodig, noodzakelijk- 

Fornedre , v.a, vernederen, verlagen. Deler ikkefornödenty 't is niet noodig' 

Fornedre Jigf v, r. zich vernederen. Fornöjoy v, a, vergenoegen, genoe- 

Forfiedrelfe g c. fl, r, veruederiog, ƒ. gen geven; vermaak aanduen* FORN, FORP. 92 FORQ. FORR. 

jrornoJeUgfnnJfom^adJ.xer^enoe^zaam, ForqvaUa , v. a, verkwalitelen, ver- 
Fornöjelig, adj. vermakelijk, ver- hoetelen; van h'iQv Forquakling, Ct 

heugend, genoegelijkiLlijdc, vrolijk. Forraad , n, pi. u, voorraad, m, 

Fornöjelighed, c. u. pi, vergenoegd-, Forraade , v, a, verraden, ontdek- 

verheiigd-; vergenoegzaamheid, ƒ» ken, zVem fchelmachtig bedriegen. 

Fornöjelfe, c. pi, r, vermaak, n, Forraadelig , adj. & adu, verradelijk. 

Forom^, formeldt, adj, voorgemeld, Forraadelfe , c, pi, r. verraad, n, 

Forord,n, pl,u, \oovwaardc, f, \oorhc- Forraadne, f. /z. verrotten, vervuilen, 

ding,n,MedForord,oi'\d{ivvoorwaarde. Forraadnelfe , c, u. pi. verrotting, f, 

Forordne, v. a, verordenen, bevelen. Forraadnelfes/eber^ c.u.pl.rolkoorts,f» 

Forordning^ c. pZ. er, verordening, ƒ". Forraadnet , adj, verrot, vervuild. 

For oven, adv, boven aan, boven. Forraadshuus ^ n, pi, -hufe, voor- 
Forouer , adv. voorover, voorwaarts, raadhuis, n, voorraadfchuur , ƒ. 

Forpagle, v, a, verpachten, pachten. Forraadshjclder, c, xoorraaAkéïdQr-, nit 

Forpagter , m. pi. e, pachter, m, Forrang , c, u, pi, voorrang, m, 

Forpagtergaard, c.pl,e, pachthoeve,/. Forra/ke , ouerra/ke, v, a, verrasfen. 

Forpapning^ c. pi. er, verpachting,/, Forra/kelfe , c, pi, r, verrasfing, f. 

Forpagtningsafgifi,c.pl,er,Y>acht^e\d,n. Forra/ket, overrafket , adj, verrast, 

Forpakke, v. a, verpakken; overladen, Forreden, adj, afgereden; verboerd, 

Forpante, v. a. verpanden, verzetten, Forregne Jig, v. r. zich verrekenen, 

Forpantning, c, pi. er, verpanding, f. Forrejfe, v. a, verreizen, aan reizen te 
Forpid/ke, v. a. geefelen , zweepen. koste leggen. Ilanhar forrejji mange 
Forpine , v. a. & r, verpijnen, Pcnge, hij heelt veel geld verreisd, 

Forpju/ket, adj, Ilordig, onordelijk. Forrente, v, a, de renten betalen, 

Forplante, omplante, p, a, verplantcn. Forreji , adj. & adv, voorfie, voorst, 

Forplantelfe , c, pi. /-, verplanting, ƒ. Forrepen , adv, voor het overige, 

Forplantning, c. />/. er. verplanting', ƒ. Forret , c, u, pi, voorregt , tz, 

Forpleie , pleje, v, a, onderhouden. Forretning, c, pi, er, verrigting, f. 

Forplejning, c. u. pi, onderhoud, 21, Forretfe , adj, verrigten, uitvoeren, 

Forpligt , c, u. pi, verbindtenis, f, Forrettet , adj, verrigt, uitgevoerd. 

Forpligfe, forbinde,t'ta,&r.\crTp]i^tcn, Forreven , adj, verreten, verlchcurd, 

Forplig fel/e, c. pi. r. verpligting, ƒ. For rider ^ m, pi, e, voorrijder, m, 

Forpligtende,gyldig,adj.-ver^\igifiVidi> Forrige , adj, vorig, voorleden. 

Forplumre , u, a, onklaar maken, jpbrriwgfe, *'.c, verkleinen, '-minderen, 
Forport , c. pi, e. voorpoort, f» vernederen. Van hier /'orr/77^e^, c. 

For poft, c. pi, -pofier, voorhoede,/. Forrive, v, a, verfcheuren, fcheuren. 

Forprang , c. u. pi. voorkoop , m, Forrivning, e, pi, er, Verfcheuring, / 

Forprariger, m,pl. e, voorkooper, m, Forrofe , v, a, al te veel prijzen. 

Forproppe , v, a, & r, al te zwaar Forritjte, v. n, verroesten, roestig 

proppen, zich door eten overladen, worden. Van hier Forruftning, c. 

Forpurra, forhindre , v. a. beletten. Forrykke, v, a. verrukken. Van bier 
Forpujtel, adj. & adv. aamechtig. Forrykning, og Forrykkelfe , c. 

Forputte , V, a, wegfieken, verfieken. Forrykt , adj, verrukt, onzinnig. 

Ferputtet, adj, woggefiokeu, verfiokeo. Forrykthed, c. u, pi, onzinnigheid, f. FORR. FORS, 93 FORS. FORS. 

Forrceder, m, pi. e. verrader, m. For^aaren, -/kaaret, adj. ycrfneêen: 

Forroederie, ji. pi, r. verraderij, ƒ, For/kahcy van/kale, v. a, mismalcen. 

Forrceder/k, adj, & adv. verradcrsch. For/kaffe, v, a. verfchaffcn, bezorgen. 

Forrcederjke, f.pL r. verraderes, ƒ. For/kaJJ'elfe , c. pi. r. verfchaffing, ƒ. 

Forrcekke , v, a, & r, verrekken, For/kandfe, v. a. om-, verfchanfen. 

Forróge, v, o, al te veel rooken, For/ka7idsning,c. pl.er, \cTfchanfin£, f^ 

jPor/aaZt', f. a.fchoenen, enz. verzolen. For/ke, p. «. vorfchen, navorfchen« 

Forfaaling, c. pi. er. verzoling, f. For/ker, Efterfor/ker, m. pi, e. navor- 

Forfagc, V. a. verzaken; afzweren» fcher, to. Vanhier Jb/-/^eriM,w.enz, 

Forfagt, adj. verfaagd, moedeloos. ForA/V/,c. K./7/.verfchil,onderfcheid,?z. 

Forfagthed, c. u, pi. verfaagdheid, ƒ. ForfkjelUg, af^A verfchillig, -fchillend. 

Forfal, c. pL -fale. voorzaal, ƒ. For/kjelHg/ied, c. pi. er. onóerichcid, n. 

Forfalfe , v, a. al te veel zouten. foryZyerZ/è, f.c. verfchertfen, verwaar- 

Forfamle^ v, a. verzamelen, -gaderen. \oozQn. Wanhier For/kjertsning, c, 

Forjamle Jig , v. r, zich verzamelen. For/kjertfet,forfpildt, adj.^^richerlsU 

Forfamling, c, pi, er, verzameling, ƒ. For/kikke, forfende^ v, a. verzenden. 

Forfamlingsplads , c. pi. -pladfe. ver- Forjkjcere, -/kcere, v. a. voorfnijden; 

zamelingsplaats, vergaderplaats, ƒ. verfnijden, door fnijden bederven» 

Forjang, c. pi. -fange, voorzang, m, Forjkj'ónne, pryde, f, a, verfraaijen. 

Forfanger^ m. pi, e, voorzanger, m, Forjkjonnelfe , c. /j/. r. verlraaijing, /". 

JPor/ee, ƒo^/5-/^e,{/. ff, voorzien, vei'zorgen, Forjkjönnet , prydet , adj, verfraaid. 

Forfee, i', o, 6* r, verzien, zich verzien. For/kning, c. pi. er, navorfthing, f, 

Forfeelfe, c, pi. r. feil,/, misflag, m, For/koe, c. pi. u. voorfte hoofijzer, n. 

Forfegle, v. a. verzegelen. Forfeg- For/kreven, et//, verfchreven ; befteld. 

Ie et Bretf, een' brief verzegelen. For/krift , c, pi, er. voorfchrift, n. 

Forfeglet, adj. verzegeld; bevefiigd. For/krigejig, f. /-. zich verfchreeuwen, 

Forfegling, c. pi. er, verzegeling,/. Forjkriue.v, a, verfchrijven, befiellen. 

Forfejle, v, n. verzeilen. Lade et Skih Forjkrive fig, v. a. zich verfchrijven, 

forfejle, een fchip laten verzeilen. een misflag in hetfchrijven begaan, 

Forfende, v, a, verzenden, wegzenden. For/kripning^ c, /jZ, er. verfchrijving,/". 

Forfendelje ^ c, pi, r, verzending,/. For/kruc, *». a.verdraaijen, -fchroeven, 

Forfidde , v. a. & r. verzitten, zich For/kriiening,c. pi. er. \'cr{c\\roc\'m^, f* 

door veel zitten benadeelen, For/krumpes, v. n. verfchrompelen. 

Forfiddet, tratafatjldde, cff/. verzelen, For/kroekke, CBngfte, v. a. verfchrikken. 

Fnrfide , c. pi. -fider. voorzijde, ƒ, For/krcekkelig, adj, verfchrikkelijk, 

Forjlgtig, adj. voorzigtig, omzigtig. Jo/#/-a?H-eZ/e, c.f /. r. verfchrikking./. 

For/igtigen, adv, om-, voorzigtiglijk. For/kroekket, adj, \pr{chrilil, vervaard. 

■^'""y'S^''g'^''''^)C. /)Z, er. voorzigtigheid,/. For/kud , n. pi. u. verfchot , », 

/^or/?/C,tr<?, t/.c, verzekeren; bevestigen, For/kudt , adj. verfchoten ; ver- 

Forjikkring, c. pi. er. verzekering,/. worpen, verfiooten , ook for/lódt. 

Forfinke , v, a. ophouden, beletten, For/kudt, c. pi. e, verfiootcling, ver- 

ftuilen. Van hier Forjtnkelfe , c, werpeling, vcrworpeling, t/i & f, 

For/kaane, fkaane, v. a, verfchoonen. Forjkyde , v. a. in verfchot geven; 

Forjkaanelfe^ c, pi. r, verfchooning, /, item vcrfiooten , verwerpen. FORS. FORS. 94 FORS. FORS. 

FoTjkydelfe ^ c. pi, r, verwerping,/*, porfonIighed,c,u.pLvenoenU]]i.heió,f. 

J'^or/kylde, V. a, vergelden, erkennen, Forforg, Omforg, c. u, pi, voorzorg, /i 

For/kyldt, et//, verfchnldigd, verdiend. Forfove, v, a. & r. verflapen, met ila- 

Forjkoere, -/kjoere, v, a, voorfnijden; pen doorbring-en ot" verkwisten, 

vci'fnijden, door fnijden bederven, Forfjmnd, -fpcend, n. pi, u,\oor{paTi, n, 

For/Iaae,v,n,&a, toei'eiken, verflaan, Forfpil, n. pi. u, voorfpel, n. 't geen 

ForJlaaeTiden, den tijd verkorten, als eene inleiding voorgcfpeeld wordt. 

Forjlag, 72.jD/,K,voorflag,7?j, voor{tel,7z, Forfpilde , e. c. verfpillen, verkwisten, 

^o/yZrtgjC.M./»/, duur,?«.duurzaamhcid,ƒ. nutteloos verteren of aanwenden. 

/^cr//ojgfen, //-asf//;?:, ad), loos, doortrapt. Forfpildiiing , c. u. pU verfpilling, ƒ, 

Forjlagenhed, c, u. pi. loosheid,/'. Forfpille , v. a, & n, voorfpelen, 

Forjlappe, Jlappe , v. a, verüappen. Forfpille fig , *-, r. zich verfpelen , 

Forjïide, -/icebejig, V, r,zic\i aihcvAcn, zich in het fpelen misgrijpen, 

Forjlidcy V. a. verflijten. Forjlide Jlne Forjpinde , v. a, vcrfjjinnen, al fpin- 

iStoe,e/c,zijnefchoenen,en2.verflijten, nende verbruiken; flecht fpinnen. 

Forjlidt y adj. verfleten , gefleten, Forfpife Jlg, v. r, al te veel eten, 

Forjlime, v. a, & n, verllijmen. Forfpring, n. pi. u, voorfprong, m. 

Forjlimef , adj. met flijm opgevuld. Forfpringe Jig, f. /■, zich verfpringen. 

Forjluge fig, V. r, te veel zwelgen. Forfprunget,forlöbet,adj,\tvi^Ton^tï\» 

Forjlugen, adj, gretig, happig, gulzig. Jor/^rceng^e,t/.c.(Sj'/'.overjagen,-haasten, 

Forjlugent , adu. gulzig, gulziglijk. For/pundet,op/pundet, adj. yeriponnen» 

Forjloebe fig y v, r, zich albeulen , Forfpoend,-fpand, n.pl.u,vooripa.n, n, 

zich door zware lafien afmatten, Forfffcend/, adj, aan-, voorgefpannen, 

Forfmaae, v. a, verfmaden, verachten, Forfpcendt , adj. benaauwd , beangst, 

Forfmaaet , adj. verfmaad, veracht. te zeer of al te fterk gefpannen, 

Forfrnag , c. u. ƒ>/. voorfmaak , m, ForjpÖrge Jlg , v. r. al Ie veel vragen, 

Forfmulre,f/nulre, f. n.& a, \e.rmoKe~ door gevraag zich vergrijpen. 

men, verniohnen , verbrijzelen. For/taae , v, a. verfiaan , begrijpen; 

Forjrnadelig, adj. finadelijk, pijnlijk. give at forftaae, te verfiaan geven. 

Furpncedelighed,c.pl.er.{niüèi.'\i]W\&v*^,f. Forftaaelig , adj. & adv. verfiaanbaar, 

Forfmatdelfe ^ c, u. pi, fmaad , m, verftaanlijk, begrijpelijk,befeffelijk. 

For-, vanfmoegte, v, n, verfiuachten, Forftaaelighed, c, verfiaanbaarhcid, ƒ. 

Forfma-glelje, c. u, pi. verfraachting, f, For/iaaelfe,c. pi, r. verfiandhouding, ƒ, 

Forfnalcke Jlg, v, r, zich verfpreken, Forftaale, v, a, verfialen, met fiaal 

het een voor 't ander zeggen. bezetten of beleggen ; fig, harden. 

JVjr/rtzV/e, i*. c. door fnijden bederven. Forfiad , c, pi. -fioeder» voorfiad, 

Forjnnre, v. a, & r, al te fterk veteren, voorbuurt, ƒ, Der ligger en Uden 

Jbr/ü«e, f, o.&r. verzoenen. Forfonefig Forfiad foran Byen, er ligt eene 

mecZf/J, zich met iemand verzoenen. kleine voorbuurt voor het dorp. 

ForfoTiendey adj, uit-, verzoenend, Jbr/7om/, w, ƒ>/, er, houtvesterfchap,;z. 

Forfoner y m, pi, e. verzoener, m, Forfiand, c. u, pi. verfiand , n, Jeg 

Forfonet, adj, verzoend, bevredigd. har ingen Forfiand derpaa, ik heb 

Forfoning, c, pi, er. verzoening, f, er geen verfiand van; vare ved 

For/onlig, adj. & adv, verzoenlijk, jPör/Zanc?*», bij zijn verfiand zijn. FORS. FORS. 95 FORS. FORS. 

Forji ander , m. pi, e, voorfiandcr, m, Forftumme , tie^ v, 77, verfiommcn. 

Forjianderjke, f. pi, r. voorftandficr, ƒ» Forftummen, c. u, pi. verflomming, f. 

Forjiandig , adj, & adv. verfiandig. -for/Zwz/jpe, t^. a, verfionipen, afknotten, 

Jbr/ïa/zrf/^Af^c?, c.f/.pZ, verfiandigheid ƒ. Forjtyike , n. pi, r, voorfiuk , n. 

Fbr/èanordningjC.pl.er.Vi'ondwclteiijf.pl, For/tykJce , v. a. vcrlappen, lappen. 

Forjtavn, c,pI,-/toeuner.\oorfxeven,f, Forftyrre ^ v. a. verfioren , veront- 

Forftbeljenty m. pi, e. houlwachler, m, rusten; geheel bederven, vernielen» 

Forjiege , v, a. & n, verbraden. Forftyrrelfe, c, pi, r. verfioring , ƒ. 

Forjiegt , adj, te fierk gebraden, Forftyrrer, m, pi. e, verftoorder, m, 

Forfiemme, v. a. onlfiemmen, -Rellen. For/tyrret , adj. verfioord , verrukt. 

Forjiemning , c.u.pl.'loni£iemmen,n, Forftcerie , Jtyrhe, v. a, verfierken. 

Forftemt , adj. & adu. ontftemd. ForftwrJcet , Jtyrket , adj, verfierkt. 

/"or/Zswe, f.a.verfieenen,infteen veran- Forftcerlcning, c, pi, er» verfierking, /; 

deren; forjiene en eller anden Ting, For/iöde , v. a, yerftootcn, Forfiöde 

deze en gene dingen verfieenen, Jln Kone, zijne vrouw verfioolen. 

Forjtenes, v. n, in fieen overgaan, Forjiödelfe , c. pi. r, verftooting, f. 

For/tenet , adj. verficend, y/^. hard. Forjiorre , f. a, vergrooten, groo- 

Forjiening, c. pi. er. verfieening, ƒ. ter maken, grootcr doen fchijncn, 

Forjiikke, v, a, vcrfieken, fchuilen. ForftÖrrelfe , c. pi, r, vergrooting, f, 

Forftikke Jig , v, r, zich verfieken. Forftörrelfesglas, n.p/,M.vergrootglas,77, 

Forjiille Jig, v. r. veinzen, den fchijn Forjiöuet , lejiövet , adj. beftoven. 

maken, zijne gevoelens verbergen. For/ulf en,ybrhungret, adj\ \erhoTigcró, 

Forftillelfe , c, u. pi. geveinsdheid, ƒ, Forfvar , n. pi, u. verdediging, f. 

Forjiilt , adj, geveinsd, gehuicheld. Forfvare , v. a, verdedigen, beweren. 

Forftokkelfe , c. u, pi. verfioktheid, ƒ. Forfuare Jig^ v. r, zich verdedigen. 

Forjiokket , adj. verfiokt, verhard. Forfvarer , vi. pi. e. verdediger, m, 

Forjtopning, c. pi. e/-. verftopping,y. Forfuarlig , adj. verantwoordelijk. 

/'or/zo/jpe, t-. c. verfioppen, toefioppen. Forfuarligen , adu. verantwoordelijk. 

Forftoppelfe , c pi, r. verftopping, ƒ. Forfuarskrig , cpl.-krige. een verde- 

For/ioppende,hindendr,adj.\i'r[tü\)\M;nd. digende of verwerende oorlog, to.6'«. 

Forjioppet , adj, & adu. verfiopt, Furfuarslös , adj. & adu. weerloos. 

Forfiramme , v. a. verfiraramen. Forfuarslóshed, c. u, pi. w'e<}r]ooshtid, f. 

■ Forftrammelfe,c,pI.r, verfiramming,/". Forfuarsmiddel, n. pi. -midler. vcrde- 

Forftrammet , adj. & adu, verftraind. digingsmiddel , bcMaarmiddel , n, 

Forjirand, c. pl.e. firand, zeeftrand, w. Forfuars/krifl,n.pl.er.\(.:ró.vd\^{i:hr\h,ti. 

Forftrandsret, c. w. 77/. ftrandregt, n, J^or/i/ars/a/t^, c./7/.r.verdedigingsrede,y^ 

Forjiret , c. pi, -rel ter. boschregt , /z. Forfuarsuiis, cJf, verdedigender wijze, 

ForJirarkke,u.a.\er£xrtWcn, For/ireekke Forfueden , adj. verzengd, gezengd, 

merfPe/z^^e, iemand geld verftrekkcn. Forfuie , v, a. verzengen, zengen. 

For/irctkkelfa, c. pi. r, \cr£trL'\di\n^,f. Forfuielfe ^ c, pi, r, verzenging, f. 

Forfircakning, c. pi. er, veriirekkiug, ƒ. Forfuige , v, a. onderfteek doen, 

Forjtue, c.pl,r. voorhuis, 7Z, de voor- Forfuigelfe , c. pi. r. onderfteek, m, 

fie ruimte vlak bij de deur; vaa Forjvhide^ v, a, verdwijnen, ver- 

hia FQrJiuedör^-trappe,-lygte^c.e.üt, zwixiden» Wsuhii^rForfuindelfe^c. FORS. FORT. 96 FORT. FORT. 

Forfviret ^ adj, & ad f, verzopen. Fort, ad f. & inter/, weg, voort» 

Forfuoren, adj. verzworen, meineedig. Fortale, v, a. verliezen, Iwijt raten. 

l^or/pMWcfe/z, Cf?/. verzwonden,-dwenen» Fortabelfe , c. pi. u, verlies, n, 

Forfi/wrge, v.a. verzvveren, verloven. Fortabt, adj, verloren; moedeloos. 

Forfvargelfe, c. pi. r. verzwering, ƒ. Jor/ö^-eTZg-, f.T-.zicli te fiert aangrijpen. 

Forpyn, n. pi. u. voorzienigheid, ƒ. 7^or/a/e, c. /?/. r. voorrede,/. -berigt, n» 

Gtó</5 Jpor/yw, Gods voorzienigheid. Fortale, f, a, lafiercn, eerrooven. 

Forfynde Jlg, v, r. zich bezondigen. Fortale Jig , v. r. zich verfpreken. 

Forfyndelfe, c. pi. r. bezondiging,/. Fortalelfe, c.77/. r.lafier,7ra. lafiering, /*, 

Forfjne^v.r, \ oorzxcn, Forfyne/igmed Fortaler , m. pi. e, lafteraar, m» 

Noget, zich ergens mede voorzien. Fortalt, adj. veihaald, verteld, berigt. 

Forfyndfe, c, pi, u, voorziening , ƒ. Fortand, c. pi. -/osncfer. vooi't and, m» 

Forfynlig, adj. zuinig, fpaarzaam, Fortegn, n. pi. u. voorteeken, «, 

Forfynlighed, c. u. pi. zuinigheid, f. Fortegnelfe, c, pi. r. opteekening, ƒ. 

Forfcede , n. pi. r. voorzilting , ƒ, Fortfare, vedhliue , f. «. voortvaren. 

Forfcenke ,fynle,v, u. &ü^n\f:xz\viktn. Fortgang, c. u. pi. voortgang, m, 

Forfoef, n. pi. ter,, opzet, voornemen, «. Fortid , c. u, pi. voortijden, m. pi* 

Forfcetlig, adj. & adu. opzettelijk. Fortids , adu. voortijds, eertijds. 

Jo/-/ce///5''?w, cc^t'. nietopzet,opzettelijk, Fortie, v, a, verzwijgen, niet uiten. 

Forfa^tlighed, CU. pi. oi)z,et,her3iad, n, Fortielfe, c. u. pi. verzwijging, ƒ♦ 

Forfcetning, c. pi. er. eerfie ftelling, ƒ". Fortjene , v. a. verdienen , winnen. 

F'orfoette, v.a. voorzetten; verzetten, Fortjenefie , c. pi. r» verdienfie, /*. 

verplaatfen, buiten de regte plaats Forljent, adj, verdienftelijk, braaf. 

zetten. Van hier Forfoettelfe , c. Fortil , adu. van voi'en, vooraan, 

Jor/of/(?, f. a. verzoeten, zoeter maken. Fortinge, f. a. bedingen, befieden. 

Forfódelfe, c. pi, r, verzoeting, f, Fortinne , i>. a. vertinncn, met een 

Forfóg, n, pi, u. beproeving, proef, ƒ. dim bedekfel van tin overtrekken. 

Jbr/o^e,/}/-óVe,(^.a.beproeven, proeven. Fortinning, c. u. /?/. vertinning , yi 

verzoeken, op de proef fiellen. Fortinning, c. pi. er, verlinfel , n. 

Forfógt , adj. verzocht, beproefd. Fortlöbende, adj.&adf.\oorl]ou])endQ* 

For/ó/i/e, f. e. verzilveren, met zilver Fortog, n, pi. -toge. voorplein, «, 

overtrekken; van hierFo/-/ö/(/«/«g,c. Fortolde, (Varer, etc,) p. a. verlollen. 

Forföluet, adj. over-, verzilverd. Forloldning, c. pi, er. vertolling, ƒ. 

Forfómme, v. a. verzuimen, nalaten. Fortolke , v. a, vertolken, uitleggen, 

jPor/o'/7u«e//^, <2(//',(&'ac?f.vcrzuimachtig. Fortolker , m, pi, e. vertolker, m. 

Forfómmelighed, c. u, pi. verzuim,/?. Fortolkning , c. pi. er. vertolking, ƒ. 

Forfnmmelfe, c, pi. r. verzuimenis, ƒ. Fortoning, c. pi, er. verlooning, ƒ, 

Forfómt, adj. verzuimd, verwaarloosd. Fortop, c, top, m. van den fokkemast. 

Forjörge , v. a, verzorgen , voeden. Fortrin , n. pi, u, voorkeur , f. 

Forjorgclfe, c. u. pi, verzorging, f, Fortrinlig, adj. uitmuntend, -fielcend, 

Forforger , m. pi. e, verzorger, m, on^emeenwanhicr Fortrinlighed,c. 

Forforget, adj, verzorgd, geholpen. Fortroe, v, r. & a, zich verlrou- 

ForfÓrget , adj, door zorg afgemat. wen , betrouven , toevertrouwen. 

Fort^ n, pi, er, fort, kasteel, n. Fortrolig, adj. & ady. \evtcouy(e\i\V. FORT. FORT, 87 FORT. FORU. 

fortroet ., betroet, adj, vertrouwd, Fortyd/ke, v. a, verduitfchon, in 't 

Fortrolig,m.&f.pUe,\Qi'iro\x\yCic, m.&f» Iluogduitsch overzetten ofvcrlalen. 

Fortroligeni-troligt,adv.\KVivoxivift\ï\\i... Fortygge, v,a, door taan wen bef eha- 

portrolighed, c, u, pU vertrouwen, «♦ digen,^^. te lang over ietsfpreken. 

Fortrop , c, pi. per, voorhoede, ƒ, Fortylde /tg, *-» r, te veel drinken» 

l^or/T-j'rfi;, f. a. éy/i. verdrieten, fpijten, Fortyndc, v, a, verdunnen, dunner 

Fortrydelig.fortr'óden,adi.\^v\^r\i^\t\\^, maken» Van hier Fortyndelfe , c» 

\txAv\c\\g.\3x\\\\ctFortrydelighed,Ct Fortcelle ^ v» a, vertellen, verhalen» 

Fortrydelfe, c. berouw, leedwezen, 7i, Fortoeller, m. pi. e. verteller , m, 

Fortryhke, f. a. verdrukken, onder- Fortcellen, c, u. pi. vertelling, ƒ, 

drukken. Van \\\^v Fortrykkelfe,c. JPo/-/<»ffi/7£;-,c./)Z.er«vertelling,/;-lelfel,«, 

Fortrykt , adj. & adv. verdrukt. Fortcenke, v. a. verdenken. Fortccnke 

Fortrylle, v. a, betooveren, bekoren» JS/i, iemand eigens van verdenken, 

Fortryllelfe , c, pi. r. betoo vering, f. Fottmte, t>, c. verteren, opeten. 

Fortryllende, adj. & adi/, heloo\crenó, Fortoereife, c. u. pi. uittering, fl 

Fortrced, c, B. ƒ)/, verdriet, n. moei je- Forta-ring, c, u. pi. kost, vertering, /*, 

lijkheid, f. Bringe En i Fortrced, FortÖje, (et Skib, etc.) v. a. verluijen, 

iemand in het verdriet brengen» Fortöjning, c. pi, er, vertnijing, f, 

Fortrcbde , v. a. vertreden, -trappen, Fortöjningsanker,n.pl,e,\erlu']an]i.er.n^ 

Furtradelig, adj. 6" acft", gemelijk, ver- Fortömre, omhygge,v,a,\fvt\iixTm.erQn, 

drietelijk. Van h'wr Fortrcedelighed,c, Fortnmring, c. pi. er, verlimmering, f\ 

Fortreeden, adj. knorrig, niorrig. /or/órwe, *'.atvertoornen,vergrammen, 

Fortrcejfelig, adj^ & adv. voorlreffe- Forlörnelfe, c. pi, r, gramfchap, f^ 

lijk, heerlijk, deftig, uitmuntend, Fortórre, v, a. al te- dor xnaten. 

fchoon. Van hier JFo7-/ro7^c7/^Aerf,c. FortörrelCe, c, pi, r, verdorring, /; 

/^or//-rt-^^e//g-/,_/«gff/z,a(/t/.voortreffelijk» Fortörres, i'.M. verdorren, dorworden. 

Fortrakke, v, n, & r, vertrekken» Fortnrret^ hentdrret , adj, verdord, 

Fortrcekning, c, pi, er, vei-trekking, ƒ» Fortöve, v, n. vertoeven, ftil houden, 

Fortroille fig, v, r. zich afbeulen. Fortöuning, c. pi. er, vertoeving , /i 

Fortrcenge, v.a. verdringen, -drukken. Forud,adu, \oo\&i,\oovmt. Hai^e, git^e^ 

Fortrcengelfe , c, pi, r, verdringing,/". /aae/brwfif, vooruithebbcn, geven, enz, 

Fortrccngt , adj. verdrongen, verdrukt, JPorKcfSe/Zemme/^, cvoorbefiemming,/» 

Fortrnfte, v, a. & r, verlrooften» Foruden, adi>. & proep, zonder, buiten, 

Fortrnpende, <2c//'. ö" c£?f , vertrooftend» Forudfatlet, adj. vooruit opgevat, 

Fortröfining, c, pi. er, vertroofiing, /l Forudlove , v. a, vooruit beloven» 

Fort/kride, «'.«.voortgaan, -ftappen, For udfe e , v, a, \oovz\{:n , vooruitzien, 

Fortfcette, v, a, voortzetten, -varen. Forudfige, f, a. vooral" zeggen, 

Fortfoettelfe, c, pi, r. voortzetting,/. Forudfigelfe, c,pl.r. voorfpclling, f^ 

Fortumle , forvirre, p, a. bedwelmen. Forudfcetnirig, c ])l,er.\jniltiiitv\\iï\^,f. 

Fortumlet , forvirret, adj. bedwelmd. Forudfa^lle,v,a.onili'v£li'\\n\,LadosJor^ 

Fortumling, c, pi, er, bedwelming,/'. «(//a'/Ze, laten wij eens ondeiftellen» 

Fortvivle, forfage, v. n, vertwijfelen. Forudvide, v.a, voorweten, -kennen. 

Fortuivlelfe, c, u, pi, vertwijfeling,/. Foruduidende,hevidJ/, adj. vooryfcloxid, 

Fortvivlel^ adj, ö* «cff, vertwijfeld. Jf- orurfci t/cnAecf, c. voorwet endheid, ƒ, 

G FORU. FORV, 98 F0R7. FORV, 

Forulejlige, v. a, verongemakken, Forventet y adj, venvacht, verhoopf, 

Forulejlige Jlg-, v. r, zich bemoeljen. Forventning, c.pl,er. verwachting,/. 

Forulempe,forurette,v.a.\croT\ge\\\\cn. Forverden^ c. u, /?/, voorwereld, ƒ. 

i'or«/jH-e//^,c./?/.r. verongelukking,/; Forvexle, v. a. verwisfelen, wisfelen. 

jForMZjH-e5,/or5-aae,f.7z.verongelukken» Foruexling , c, pi er. verwisfcHng, /. 

Forimde, v, a. vergunnen, gunnen. Foruiisning , c, pi er. banning' ƒ, 

Forunderlig,adj.&adu,\cvv/oiider\\]k, Foruiift, adj. uitgebannen, gebannen. 

Forunderlighed, c. pi. er. wonderheid,/. Forviift, m. & f. pi. e. balling, m. & ƒ. 

Forunderligt , adv. wonderbaarlijk. Jbrc^He, p. c. inwikkelen, in wanor- 

Fornndre fig, v. r. zich verwonderen. de brengen. Van ViavForvikling^c, 

Forundret, adj. & adv. verwonderd. Forvilde, v. a. verwilderen, warren^ 

Forundring, c.pl.er. verwondering,/; Forvildelfe, c. pi. r. yerwildering, ƒ, 

ForundringsvcBrdig , heundringsvoer- Forvildes , r. n. verwilderd worden. 

<^% , . ö^A verwonderenswaardig. Forvildtt, adj. verwilderd, geward. 

Forundt, undt, adj. gegund, vergund. Forvinde,tr. c.doorfiaan, over-, te bo- 

Forurette,fornwrme,v.a.\eroTLigt\\]\erï. venkomen. Vanhier Foruindalfe,ci 

Forurettdfe, c.pl. r. verongelijking,/. Forvindelig, adj. & adv. o\er\omG\ï]k, 

Forurettet,forncermet,adj.\itron^vVi\\U Porvirhe, forhryde, f. a. verwerken. 

Forurolige, plage, v. a, verontrusten. Forvirre , v. a. vervyarren, in ver- 

ForuroUgelfe, c/j/. r. verontrusting, ƒ. warring, of in de war brengen. 

Foz-t^aög^/, aJ;. door 't waken afgemat. Farvirrelfe , e. pi. r, verwarring, ƒ. 

Forvagt,-poJl, c.pl. er, vooryfschi, f. Forvirret , orf/. verward , geward. 

Forvahe, p. a, befiuren, beftieren. Forvirring, c.pl.er. verwarring,/. 

Forvalter, m,. pi. e. beftunrder , m. Forvife , p. a. bannen, uitbannen, 

Forvaltning , c. pi. er. belturing , /. Forvi.ine. i>. n. verwelken, verleppen» 

Fort^a72c?/<?,«/.a. ver%ormen,veranderen. verflenfen. Van hier forvisnelig, 

Fort^ü/zJ/e/, af/y. vervormd, veranderd. Foruianet , adj. verwelkt, verlept. 

Forvandling, c^pl.er, vervorming, f, Forvi.uiing, c.pl. er. vergewisfing, /. 

Forvandt, ï.\i.^ Bejloegtet, adj. verwant. Forvisfe, v. a. vergewisfen, verzekeren. 

Forvamlf/?:ab,n.pl.u.\er\vantichA^,f. Forvisfet , arfy. vergewist, verzekerd. 

Foz-fc/zy^e, */, o, trouweloos v/aarnemen, Forvift, adv. gewisfelijk, voorzeker, 

onderflaan. Van hier Fo/-('a??y^nj/zg',c. Forvogn, e. pi, «. voorftel, vour- 

Forvare, v. a. verwaren, bewaren, ftuk, n, van een' rijtuig of wagen. 

behoeden. Van \\\^r For varing, c. Forvolde, p. a. veroorzaken, baren. 

Forvaret, adj. verwaard , bewaard. Foz-t^oWe//*, f. p/. r. veroorzaking, /; 

Forvarfel, n. pi. -varjler. vooi'fpel- Forvorpen, adj. verworpen. Hecht. 

''"g- /•voorteeken,voorbeduitfel,7J. Forvorpenhed^c.u.pl. verworpenheid,/; 

Fori/ör//e, f. G. voorfpellen, -beduiden. Forvoven, adj. vermetel , vermeten. 

Forvarjlende , adj. voorbeduidend, Forvovenhed, c. u. pi. vermetelheid, f. 

Forved, proep. \oor, \oren, \oor asin. Forvovent, adv. vermetelijk, fioiit, 

Forvejen , i Forvejen , adv, vooraf. Forvoxe, v, n. verwasfen, vergroeljen. 

Fort^e7zc?e, f . o, verdraaijen, verkeeren. Forvoxet, ac?/. verwasfen, vergroeid, 

Forvendelfe, c. pi. r. verdraaijing, /. Forvoxning, c.pl.er, vergroeijing, /. 

Forvente, v. a, verwachten, -hopen. Forvreden, adj. verwrikt, verfiuikt. FORV. FRAAr. 99 FRAA, FRAL. 

JtfriT/rfe, f . a. venvrikken, vorftuikcn. Praadfer ^ m, pi, e. gulzigaard, m. 

Ilanforured/ln Arm, hij \ev\vriktQ Fraadjèrie, n, pi, r. flemp, ?«. fiaul, ƒ. 

zijnen ariu.Van hitvForvridning^c, Frabede Jig, v, c, &r. zich Yci'onlfcliul- 

Torvcenne,v.a.\eT\yexïxxeji.Duforucen- digen, iets niet gaarne doen, ont- 

ner dit Bar n, ^i]\ tvw ent wyf\mAt zeggen. Van hier Frahedelfe , c, 

Forvcerre, v,a. verergeren, erger maken. FractuTfC. fchrirtuietgebrokenc letters. 

Forvcerrelje, c, pi, r, verergering, f, Fradrag,n,u,pI,ahreV,m,Siikor\.\i\^,ft 

Forvcerret, adj» verflimraerd, -crgerd, Fradrage, v, a, aftrekken, at'korlen, 

Por^'Tz^tfjf.a.verjongen, jonger maken, Fradragelje, c. pi, r, aftrekking, /l 

Forynge Jlg, f. r, jonger ■worden. Fradömme , v. a. bij regterlijk Aon- 

Foryngelfe , c, pi, r« verjonging, f, nis of eene oordeelvelling ont- 

Forcede Jig, v, r, al te veel eten. zeggen. Van hier Fradömmelfe, c. 

ForcedleXTrcE'er,efc,')f.a,\eredtt\fn,ede~ Frafald, n, pi, u, afval, m, afval 

Ier maken. Vanhier Forcedling, c. van het geloof of van de religie. 

iForeeldes, v, n, verjaren, oud worden, Frafalde, p, n, afvallen, afftaan. 

verouden , verouderen. Et for- Fragaae, v, a, ontkennen, loochenen, 

oeldet Ord, een verouderd woord. Fragaaelfe, c. pi. r, ontkenning , /i 

Foroeldet^ adj, verouderd, verjaard. Fragaaet, adj, ontkend, geloochend, 

Forceldre,pI.ouders,pI.\ader en moeder, Fragang, c, u, pi. afgang,77j. 't afgaan, n, 

Foroere , p, a, vereeren , fchenken, ., Fragt, c, pi, er, vracht, ƒ, vrachtgeld, «* 

Foroering, c, pi, er, vereering, gave,/'. Fragtbaad, c, pi, e. vrachtfchuit, yi 

Foröde, t*. a. doorbrengen, verkwisten. Fra^tbrev^ n, pi, e, vrachtbrief, jn, 

Forödelfe , c, pi, r, verkwisting , /i Fragte ^ befra^tc , p, a, bevrachten» 

Po/-ó<fe/-,7w. verkwister, doorbrenger, OT. Fragtgods, n, pi. u, vrachtgoed, n. 

Foröge, ir,a. vermeerderen, -grooten. FragtlÖs ^ fraglfri , adj. vrachtvrij. 

Forögdfe, c, pi, r. vermeerdering, ƒ. Fragtning ^ c. /;/, er, bevrachting, ƒ. 

Forön/kelig, öri/^elig, adj, yyen[chi'U]]i, Fragtpenge , (c,pl,) vrachlgeld, n. 

Forön/ket, adj, gewenscht, naar wensch, Fragtfeddel,c. pi, -fadler, vrachtcedel,/"» 

Fos,c,pl. fer,Fandfald,n. yirater\a\, n, Fragtjkib , n, pi, e, vrachtfchip , n, 

FoJlbroder,m.pl.-brödrt. honiif;enoot,m, Fragtuogn, c. pi, e, vrachtwagen, m, 

Fofter, n, pi. Po/?/-*, kind, «. vrucht,/". Fraholde , v, a. & r. onthouden. 

Fojterbarn, n, pi. -bórn. voedfterkind, n. Frak, Frakhe,c,pl, Frakker, overrok, rii, 

Fofterfader,m,pl.-fcBdre.\otdïtcraidiT,m, Frakjende, -domme, v, a. bij regterlijk 

Fofiermoder, f, pi, -mödre. voedfier, f, vonnis of eene oordeelvelling ont- 

Foflerfón,m.pl,-ner,-datter,f.pl.döttre, zeggen, Yanhier Frakje?idel/e, c, 

voedfierling, 7ra,(&y. voedfierkind,«, Frakomme, v.n. wegraken, verloren ra- 

Fojlre, opfojire^ p, a, voedfieren, ken, Vanhier JVa-, 7''o/Zow/7i(?//(?,c, 

Fourage , c. u, pi, voeraadje, f. Fraliggende, adj, verafgelegen, verre. 

jPra, prcep. van, Fra nu af, van nu JP/-a//g-^e«/ief?,c.M./?Z,verafgelegenheid,/, 

af aan; fjemt fra, van verre. Fralifie, aflifle, p, a, ontlorren. 

Fraade, c, u, pi, Ichuim, kwijl,/. Fralokke, forlokke , p, a, ontlokken, 

JProöt/^, </,«. fchuimen,fch(u*mbekken. Fralokkelfe , c. pi, r, ontlokking,/', 

Fraaden, c, u, pi, 't fchuimen , n. Fralidke, aflukke, p. a. affltiifen. 

Fraadfe, «/, «, vrcttu, gulzig eten. P/o/cp^ge /?^, t-, r, zich rcglvaardigtn ♦ FRAN. FRAT. 100 FRAT. FRED. 

Francrre, v, a, ontfutfelen, ontlorren. Fratrcehhe, v. a. aftrekken, afkorten, 

Prankere, v.a. eencn brief frankeren. Fratrcenge, v, a, afdringen, -perfen. 

Frank ogfri, adj, &adu, frank en vrij. Fratuinge, aftvinge, v. a. afdwingen. 

Frankrige, n. u. pi. frankrijk, n» Frauelte, zie FravoeIte,v,a^alLwente\tn^ 

Fran/k,ad/.& adi^,{ra\isch\paaFran/k, Frauende, v, a. afwenden, afkeeren ; 
opzijnfransch, op dcfranfche wijze. onlnemen. VsmYAgv Fravendelfe^c» 

Fran/khröd, n, pi. u. franschbrood, w. Frauendf, adj, afgp^vend. Med frauend- 
Fran/f:mand,m.pl.mcBnd,[ranschm3in,m, te Öjne, met afgewendde oogen. 

Frantfofer, (c. pi.) venusziekte, ƒ♦ Fravige, u. a. verlaten, afwijken, af- 
Frapille, afpille , v, a. afplukken, ftand doen. Vanhier /'>a»'j^^e//'^, c. 

Fraraade, afraade ■, v, a. afraden, Frauinde , v. a. afwinnen. Fravin- 
Fraraadelfe 1 c. pi, r, afrading, f. de Penge, etc. geld, enz. afwinnen. 

Ffarane, fraröve, v, a. ontrooven. Fravundet, -uunden, adj, afgewonnen, 

Fraregne, v, a. afrekenen, afkorten. Fravcelte, fravelte, v, a, afwentelen. 

T'raregning, c, pi. er. afrekening, f. Fravcenne , p, a, af-, ontwennen. 

Frarenfe, v. a. door afzondering zui- Fravc^nnelfe , c, pi, r, afwenning, /. 

veren. Van bier Frarensning, c, Fravarclfe , c,pl, u. afwezendheid, ƒ. 

Frareven, adj. afgereten, afgefcheurd. Fravcerende, adj, afwezig, afwezend, 

Frariue, v, a, afrijten, affcheuren. Fred, c. «, pi. vrede, gerustheid, /. 

FrarSue , v, a, ontrooven, rooven. Fredag , c. pi. -dage. vrijdag, m, 

Frajie, «/, o, met een' kiens afzonderen. Frede, p. a. befcliutlen, omheinen, 

Frajige, i', a. afzeggen, opzeggen, ver- Fredelig , adj, & adv, vreedzaam. 

zaken. Van liier Frajlgelfe, c, Fredelighsd, cm./)/, vreedzaamheid,/^ 

Tra/kille, v. a. affcheiden , fcheiden, Fredeljkende,adj. & adf.\redie\\v:\i'.nA. 

afzonderen. Van hier J^/-öy^///e/A,c, Fredlyfe, v, a. befcbadiging of over- 
Frajkillelig , adj. fchei-, fcheidbaar, last, door aankondiging, ver- 

Fra/kjiJde,fraf(elge, v.a. yorsrccmden, bieden. Van hier i'>ef//js/2/«g', c, 

Frajkriue, v, a. fchriftelijk affiaan of Fredlös , adj. vogelvrij. Erklcere En 

berooven. Vanhier J'/-r//^/'it'e//ê, c, y>(?£f/ó'.9, iemand vogelvrij verklaren, 

Frafmelfe,af/inelte,p,a.&n.af(ma]tP.ii, Fredlnshed, c. u. pi. ballingfchap, ƒ. 

Frafnakke, v. a, ontpraten, afpraten. Fredning, c, u. pi. befchutling, ƒ. 

Frafnige, u. a. door list onlnemen, Fredsarfikel,c.pl.~tikler.\reAespunt,n, 

Frafprcekke, v, a. aftarnen, aftornen. Fredsbrud, n, pi. u. vredesbreuk, ƒ, 

J^/-«y/?f&n^e, f,a.affpannen,ontfpannen. Fredsbud, n. pi. u. vredebode, «. 

J>-a/7fl?zf/,c.M.7?Z.a(ftand,m. de afgelegen- Fredsdommef, m.pl.e. vrederegter,7«, 

heid der eene plaats van de andere. Fredsfe/i , c. pi, er. vredesfeest, ». 

Fraftjcele, p, a, affielen, ontftelen. Fredsflag, n. pi. u. vredesvlag, ƒ, 

Fr afvoer ge , v, a. afzweren, met Fredsforhund,n.pl.u.\reócsver(]rag,n, 

eencn eed verwerpen of verzaken. Fredsforhandling, c. vredehandel, m„ 

Fratage, v. a. ontnemen, berooven. FredsforJlag,n.pl,u.-vveAcs\oorWa^,n, 

Fratagelfe, c. pi. r, ontneming,/. Fredsforftyrrer^m.pl.e.wcAchvekcr.m.* 

Frafaget, adj, ontnomen, beroofd. Freds/rrjie , m. pi, r, \rc(h\orst, m, 

Fratrctde, v,a, aftreden, verlaten, ne- Fredsmcegler,vi.pl,e. vredemaker, m, 

derlcggcn. Van hier Fratrcedelfe, c. Fredsmwgling, c.pl. er. %redehandel, m. FRED. FREM. 101 FREM. FREM. 

Fredfommelig , adj. vreedzaamlijt, Fremdrive, p, a, aan-, voortdrijven, 

Fredfommelighed, c. vreedzaamheid, ƒ. Fremdrivelfe, c» voort-, aandrijving, ƒ, 

Fredspagt, c. pi. er. vredesverdrag, n. Fremel/ke, v, a. voorttelen, -kweeten, 

Fredftjliitning, c, pi. er. vredebefluit, n. Fremel/kning, c.pl.u. aankweeking,/! 

Fredsffifter^m. pi, e. ^•redeftichte^, m, Fremfare, v. n, voortvaren, gedragen, 

Fredstegn, n. pi. u. vredesteeken, n, Fremfaren , adj., verloopen , ver- 

Fredstid, c. pi. er. vredestijd, m. leden, voorleden, dat voorbij is. 

jFrerf.?/7-oc/a/, c./)/. er. vredesverdrag, «, Fremfart , c, u. pi. gedrag, n. 

Fredsunderhandling y e. pi. er. vrede- Fremfod, c, pi, -fódder. voorvoet, m^ 

handel, m. vredeshandeling , f. Fremfor^ adv. boven; fremfor alt, 

Fredsön/ke, n. pi. r. vredewensch, m, boven al , voor alle dingen. 

Fregat, c. pi. Fregatter. fregat, n. Fremfafènde , adj. onfiuiniig, onbe- 

Fregat/kib , n. pi. e. fregatfchip, tj, dacht. Van hier Fremfufenhnd, c, 

Fregne,c. pi. r.f^roet, zomerfproet, f. Fremfcerd, c. u. pi. handelwijze, f, 

Fregnet , adj'. fproetig, fproetachtig. Fremfóre , v. a. aandragen, aan-» 

Frejdig,adj.& adf. vreugdig, moedig. brengen. Vanhier /^/■em/?7re//è, c, 

Frejdighed, c. u. pi. onverfaagdheid, ƒ, Fremgaae, v. n. voortreden, voorl- 

Frek, zie Freek, adj. fchaamleloos. wandelen, voor den dag treden. 

Frelje, v. a. & r. redden, behouden. Fremgang, c. u. pi. roortgang, m, 

Frelfe, c. u.p/. behoud, n,behoudenis,ƒ. Frerngangsmaade y c. pi. r. gedrag, /i, 

Frelfer y m. pi, e. behouder, redder, Fremgrye, p. n. aanbreken als de dag. 

behoudcrderwereld,zaligmaker,77ï. Fremhjelpe, v. a. voorthelpen, begun- 

Frelsning, e. u. pi. behoudenis, ƒ. ftigen. Van hier Frem/ijelpning,c. 

Frem, prcep. & adv, \ooTt,\oorsTaarls, Fremholde, f. o. voortzetten; aan- 

Fremad,adf. voorwaarts, naar voren. houden. Vanhier /->emAo/c?eZ/è, c. 

Fremavl, c, u. pi, voortteling, f. Fremkalde, u. a. voorden dag roepen, 

Fremaule, freinjöde, v, a. voorttelen. doen komen. Vanhier/v-ew/(:aWe'Z/e,f, 

Fremavling, c. pi, er. voortteling, f. Fremkomme , mode, t>. n. verfchijnen. 

Fremheen , n. u. pi. voorvoet , m. Fremkommelig , adj, bevaarbaar. 

ive/«/;/oOTy7re, f, Tj.blueijen, bloefemen. Fremkomfl, c. komst, verfchijning, ƒ, 

Frenibragt , adj. voort-, voorgebragt, Fremlaane, v. a. iemand iets, dat 

Frembringe, f. a. voortbrengen, aan- geleend is, te leen geven of leenen. 

brengen. Van hier /re/Mi /■//7g'e//è,c, Fremlange, -rcekke , v. a. aanlangen. 

Frembrud, n. u. pi. 't aanbreken,/?, i^/'em/erfe, f, a. voortleiden, -brengen, 

Frembrudt, ad;, aan-, voortgebroten. Fremlokke, v. a. doen uitkomen, uit- 

Frevibryde, i'.w. aanbreken, voortbre- lokken. Van hier Fremlokken, c. 

ken , item te voorfchijn komen, Fremlyfe , v. n. door-, uitfchijnen. 

Frembyde , v. a. & r. aanbieden. JPrem/of^g'e, f, o. voorleggen, -brengen. 

Frembydelfe , c. pi. r. aanbieding, ƒ, Fremlceggelje, c.pl. Ti. voorlegging,/! 

Frembare, v. a. aan-, voortdragen. Fremme, v. a. vorderen, bevorderen. 

Fremhöje, v. a. voorwaarts buigen, Fremme, c. u. pi, voortgang, m, 

Fremdeles, adv, vervolgens, voorts, Fremme ,, prap. & adu, voor, vooraan. 

Fremdrage , v. a. bijhalen, aan- Fremmed, adj. uitheemsch, vreemd. 

halen, te voorfchijn trekken, Fremmed, m. pi. e. vreemdeling, m. FREM. FREM. 102 FREM. FRIH. Fremmeïig, orfy. zwanger, bevrucht, Fremfura, vedblwe^v,n. volharden.' 

i^/-ewTOM"i/e,f«c, binnen 's monds mom- Fremviisning, c. pi. er, vertooning,/, 

pelen» Van hier Fremmumlen, c, Fremvife^ v, a, vertoonen , doen 

Frempegc, v. a. & n. uilfteken, er- zien, ten voorfchijn brengen, 

gens buiten uit fieken of komen, Fremuoxe, v. n. opwasfen, toenemen, 

Fremra'^e, *',«. buiten fiaan, uitfieken. Fremucelde^v.n, o-gwcWcn, opborrelen. 

Fremrykke, v. «. & a. voortrukken. Fremvcext^ c. u, ph opwasfing, f, 

Fremfat, adj. voorgezet, -gefield. Frende, z'\e Froende, thaü^ j m. & f, 

Fremfende, v, a. overzenden, zenden. JVff/^omaZer, m./>/. e. frescofchilder,/B. 

Fremfendelfe, c. pi. r. overzending, ƒ. Fre/komalerie , n. frescofchilderij, f* 

Frernfige, v. a. zeggen, voorzeggen, Fri, adj, vrij, onafliankelijk. De frie 

uitzeggen. Van hier Fremjlgelfe, c. Kunfter, de vrije (edele) kunfien, 

Fremjkaffe ^ v, a. aan-, verfcbaffen. Frihaaren, adj, & adp. vrijgeboren. 

Frem/kinne t v% n^ doorfchijnen. Fribrev, n, pi. -hreva, vrijbrief, m. 

Frem/kride , v. n. voortwandelen. Fribytter, m, pi, e, vrijbuiter, m, 

Fremjkridty n, pi. u. voortgang, nr. Fribytterie, n.pl.u, vrijbuit, m. Fa-t 

Frem/kyde, p, n, & a. voortfcbieten, re /jaa P'/-j6)'//e/-jV,opvrijbnitTaren. 

voortfpruiten; voorwaarts fchuiven. Fricorporal, m. pi. er, TrijkorporaaU m, 

Frcm/ky/ide, v.a,aandn\\tn, -porren, Fridag , c, pi. -dage, rustdag, tt», 

Frenijloebe, t>, a. voort-* aanflepen. Fridömme,frikjcnd*, «".a, vrijfpreken, 

Fremfpire ^ v. n. voortfpruiten. jFne, 5e/>j«f,»'. a.bcYrijden,verlosfen, 

Fremfpringe, v. n. uitfpriDgen, -fteken. Frie, bejle, v. n, vrijen, uit vrijen gaan. 

Fremftaae, u.n. verfchijnen, voorde Frier, m, pi. e, vrijer, minnaar, ttï, 

regterverfchijnen, zich vertoonen. Frierie , n. pi. r. vrijerij, \rijaadje,/. 

Fremftamme , v, a. uitftamelen. gaae paa Frierie , uii \TÏ](in t^aian, 

Fremftikke, v. a, & n. uitfieken. Frem- Frifinde, frikjende, r. a, \rijfpreken. 

y?iKe ^r/rae«, den arm uitfieken. Frifindelfe , c.pl, T, vrijfpraak, ƒ. 

Fremftille, </. a. voorfiellen. Frem- Frifunden,-kjtndt, adj,\r\]^f;ïpvo\&n, 

ftille Vidner , getuigen voort- Frijöd, fribaaren, adj. vrijgeboren, 

brengen. Vanhier F/-t?/n/Zz7/iV2ê',c. Frigejft , m. pi. er. vrijgeest , m. 

Fremjiraale, v. n. uitfiralen, -fchijnen. Frigejfterie, n. u, pi, vrijgeefierij, ƒ. 

JPreOT/?órfe, f. c. voorlfiüoten, -duwen. Frigive, v, a. loslaten, vrijlaten. 

Fremfoette, v. a. voorzetten, ten Frigivelfe, c, pi. r, vrijlating, ƒ. 

toon fiellen; item voordienen. Frigiuet, adj. vrijgelaten, losgelaten, 

F/-em/ö^<?, f. a. nabij brengen of nemen. Frigjöre, v. a, vrijmaken, bevrijden, 

J>em/arf,7z.u. pZ. best, beste, TO. nut, «. Frigjörelfe, c, u. pi, vrijmaking,/". 

Fremtid , c, u, pi. toekomst, ƒ. den Frihaun, c, pi. e. eene vrije haven, f. 

kammende Tid,AQ \.oe\ome.uAclï]ói, Frihed, c. pi. er. xrijheid, f. Tillada 

Fremlidig, adj. & adv. toekomstig. fig for mange Friheder , zich 

i'>em/m«//-e,f./2.doorfiralen, -fchijnen. te veel vrijheden veroorloven. 

Fremtrine^ -trade, v, n, voortreden, Fri/iedsaand, c.«. ƒ>/. vrijheidsgeest, m. 

-flappen. Vanhier Fremtrceden,c, Frihedsbreu , n, pi. e, vrijbrief, ot, 

Fremtrange, v. a, doordringen, voor- Frihedstrcee,n.u.pl. vrijheidsboom,m. 

dringen. Van hjerjr/-«/7i/rceB^e//e,c, Friherre, rn. pi. r. vrijhcer, ra. FRIH. FRIT. 103 FRIT. FRUG. Friherreftand , c, vrijheerl ijl-heid , ƒ. Frit, Fritte, cpl.r. frel.yi zeker diertje. 

Friherrinde, f, pi. r» vrijvrouw , ƒ. Fritbor, n. pLu. fret, n. kleine boor, 

Friher/kaby n. pi. er, vrijheerfcliap, n. Fri/ime, c, pi, r, fnipperuurtjes, «.ƒ>/, 

Frikarl, m, pi. -larie, vrijman, m, Fritte, udfritte, v. a. uitvragen, 

Frikjende, frifinde, v. a. vrijfpreken. Frittefyg , adj, & adif. vraagziek, 

Frikjendel/e, c. pi. r. vrijfpraak, ƒ, Frittefyge, c, u. pi. vraagzucht, ƒ. 

Frikjöbe, -ft a, vrijkoopen, loskoopen. Fritoenker, m. pi. e, vrijdenker, m. 

Frikjöbelfe, c, pi, r. vrijkooping, ƒ. Fritcenkerie, n, u, pi. vrijdenkerij , y^ 

Frilade , v, a, vrijlaten, loslaten. Frivilli^, adj, & adu. vrijwillig. Friladelfe, Lösladelfe, c. vrijlating, /l 
Friligen , reent ud, ad f, vrijelijk, 
Frille, f. pi. Priller, bijflaapfier, ƒ. 
Frillebarn, n.pl.-börn. minnekind, «, 
Frillekone, f, pi. -koner. bijwijf, n. 
Frimandy m.pl, -mcend. vrijman, m. 
Frimejier, m. pi, e, meefier of hand- Friuilligen, -filligt, adc. vrijwilliglijk, 
Frivillighed, c. u, /'/.vrijwilligheid, ƒ, 
Fro, adj. vrolijk, verheugd, vreugdig, 
Frodig, {i Vaxt) adj. groeizaam. 
Frodighed, c. u. pi. groeizaamheid, ƒ. 
Frokoft, c. pi, er. ontbijt, n. Taga 
eller fpife Frokoft , ontbijten. werksman buiten het gild, m, From, adj, vroom, goed, deugdzaam. 
Frimodigy adj. & adtf. vrijmoedig. Fromhed, c. u, pi. vroomheid , /*, Frimodigen , adv, vrijmoediglijk. 
Frimodighed,c.u,pl,rT'\]moc^\^tii^,f, Fromme, Baade , c. u. pi. baat, f, 
Fromme, baade, gaune , v, n. baten. Frimurer, m. pi, e. vrijraetfclaar, tti. Fromt, adv, vromelijk, deugdzaam, 

Frimurerie , n. u. pi. vrijmetfelarij, ƒ. Froprcedihen, c. pi. er. vroegpreek, /, 

Fripas, n. pU-pasfe. vrijgeleibrief, /ra, Frosfen , adj, gevroren, als ijs. 

Fripo/tig, adj, vrijpostig, al te vrij, Frosfenhed, c. u. pi. huiverigheid, /i 

P>//7o/?/^e?n,-/»oy?/^/, Qfff/. vrijpostiglijk. Froji, c, u. pi. vorst, ƒ. het vriezen, 

Fripoftighed, c. m, /?/. vrijpostigheid, ƒ, FroJiagtig,froftig, adj.& adv. vorstig, 

Friraadig , adj. & adv, ongebonden. i^/-o/?f /f^cB«r?e/-ntf,c.winterhanden,/^jt7/, 

Fri/k, adj. & adv. frisch, gezond; Froft iHcelene, c. wintcrhielen, to. /)/, 

versch. Paa fri/ke G/erninger, op Pro/i i Fódderne,c. sviniervoelen, m.pl, 

verfcher daad. Van hier i^/-//^Aerf,c, Frue, f. pi. Fruer. mevrouw,/, eer- Fri/ke , forfri/ke , v, a. verfrisfchen. 

Fri/kole , c, pi. -fkoler, vrijfchool, ƒ. 

Frisier, (c. pi.) zekere koortsachtige 

ziekte met roode vlakken op de huid. naam , dien men aan getrouwde 

vrouwen van eenig aanzien geeft; 

Fruedag, c. u. pi. vrouwendag, tti, 

Frueklo/ter, n, pi. e, vrouwenk looster, n. Friji , c. u. pL befiemde tijd , m, Pruentimmer , n, pi. u, vrouw , /", uitfiel of verlenging van lijd. 
Friftad, c. pi. -/loeder, vrijfiad , f. 
Frijie , v. a. verzoeken, aanvechten. 
Frified, n, pi. -ftader. vrijplaats, f. 
Friflelfe , c. pi. r, aanvechting, f, 
Frit, adv, ongehinderd, vrijelijk. 
Fritage, v. a, uitnemen, uitzonderen, 

vrijmaken. Van hier Frifagelfe, c, 
Fritalande^ adj. vrijuit fprekendc. Fruentimmerdragt , c. pi. er. & -klce~ 
der. vrouwe-, vrouwenkleed, n, 
P ruent immer Jiads, c, u. ƒ>/. optooifel, n, 
Fruerfiue, c. pi. r, vrouwentimmer, n, 
Frugt,c. pi. er, vrucht,/, ooit, iruit, ». 
Frugtbar, adj. vruchtbaar, voordeel ig. 
Frugtbarhed,c. u.pl, vruchtbaarheid, /l 
Fruglbringende y adj. yoordeelig. 
Frugtbcerende , adj, vruchtdragend. FRUG. FRiÊN. 104 FRÖE, FULD. 

JFrttg/e, f. n. nulten, baten, nuttig zijn. Fröe, c, pi. r. kikvorsch, vorsch, m. 

Frugteslós, ad;, vruchteloos, onnut. Froe, n. pi, u, zaad, n» zaadkorrel , /. 

Frugleslöshed,c.u.pl.vruchte\ooshe\6,f. FrÖehandler, m, pi. e. zaadkooper, n. 

Frugteslöft,adt',\Tuchie\oos,tvt vergeefs. Fróehandltr/ke,f,pl. r,zaadkoopfter, ƒ» 

Frugtfad, n, pi. e, fruilfchotel , m. Froehuus, n. pi. -hufe. zaadhuisje, n. 

Frugihandler, 7«, p/. e. fruilkooper, Tra. Fröken, f. pi. er. jonkvrouw,/, eene 

Frugthaue, c. pi. r. boomgaard, m. benaming van adelijke dochters. 

Frugtkjelder, c, pi. e. fruitkelder, m. Wanh'ier FrökenkloJier,n. -/tand, c, 

Frugtknop, c. pi. per. vruchtknop, m, Fróekorn , n. pi. u. zaadkorrel , f. 

Fruglkone, f. pi. r. fruitvrouw, /. Fröe/kal, c. pi. -fkaller. zaadpeul, f.. 

Frugtmaler, m.pl. e.KtnAicVMvx, m. Fuge, c. pi. F/zger. voeg, voege,/; 

Frugtfommelig, arf/.zwanger,bevrucht. FughÖvl, c.pl. e. een kuipers fchaaf,/; 

Frugtfommelighed, c. zwangerheid, f. Fiigl, c. ƒ?/. Pw^/e. vogel, m. vogeltje, re, 

Frugtjtjkke,n.pl.-Jlykker. fruitfiuk,/?. Fuglebiiur, n. pi. -ture.\oge\\ioayr, f, 

Frugttrcee, n. pi. FrugUrcBer. fruit- Fuglebósfe , c. pi. r. vogclroer, «♦ 

boom, vruchtboom, ooftboom,m. Fuglefang/l , c. pi. tr» vogelvangst, /. 

Fryd, c. u. pi. vreugd, vreugde, ƒ. FugIef/cBder,c.pl.-fJoedre.yo^ehtêr,f, 

Frydedag, c. pi. -dage. vreu^deóas, m. Fuglejlint, c.pl. er, vogelroer , n, 

Frydefeft, c. pi, er. vreugdefeest, n, Fugle/lugt, c, u. pi, vogelvlucht,/. 

Frydefuld, ad;. & adu. vreugdevol. Fugleflöjle, c. pi. r. vogelüuit, /. 

Frydeild, c. pi. u. vreugdevuur, n. Fuglefcenger, m. pi. e. \oëeU:xn^cr,m, 

Frydemaaltid,n.pl.er.\rc\J^demaa\,n. Fuglegarn, n. pi. u. vogelnet , n. 

Fryderaab,n,pl. u.\Yengdn.'^*']n\c\\,n, Fugleglas , n. pi. u. vogelglas , n. 

Frydefang, c. pi. e. vreugdezang, m, Fuglehandler, m.pl.e. vogel houder, /n. 

Fryde/krig, n. pi. u. vreugdegebaar, n. Fuglehuus , n. pi. -hufe. vogelkooi,/. 

Fryde/kud, n. pi. u. vreugdefchot, /z. Fugh-jagf, c. pi. u. vederfpel , n. 

Frygt, c. u. pi. vrees, vreeze , /. FuglekirfehcEr , n. pi. u. kriek, /". 

Frygfagfig, adj. & adp. vreesachlig. Fuglekrcemmer,Tn,pl.e.\ogA\u(yTi^tT,Tn, 

FrygtagUghed,c.u.pl.\recsütcht\^hcAd.f. Fuglelürn , c. u. pi. vogellijm, n. 

P/jg/e, f. «-.éy/ï.. vrpezen,beduchtzijn, Fuglenet , n. pi. u. vogelnet, n. 

JVjg^e, <s7-e, f .fl.onlzien, eercn,vreezen. Fuglepihe, c. pi. r. vogeliluit , f, 

Frygtelig, adj. & adi^. yreesfelijk, Fuglequiddren, c. m./j/. vogelgezang, n, 

Frygtelighed,c.pl.er.yYe^'s,M\\V[\ii\AJ. Fug/erede , c. pi. r. vogelnest , n. 

Frygtet, eer et, adj. gevreesd, geëerd, Fuglefang, c. u. pi. vogelzang , m. 

Frygtfum, «ff/, bevreesd, blood, bloode. Fugle/krig, n. pi. u. vogelgefchrei, «. 

Frygtfomhad, c. u. pi. hvsTCVsdhcid, /. Fuglefnare, c. pi. r. vogelftrik , m, 

Fryndfe, c. pi. Fryndjer. franje, /. Fuglefpaadom, c. vogelwigcheling, /. 

Fryndfemager, m. pi. e. franjeraaker, m. Fughftang, c. pi. -y?£K/z^er. vogelroede/, 

Fryfe,v,ri.&ifnperf.\rkzi'n,hc\riezfn. Fugleunge, c.pl. -unger, vogeltje, », 

Fryfepunkt,n.u, pi. w'iQSimnX, zero,n. Fttgte , v. a. natten, vochtig maken. 

Froek,frakt, atf/". fi^af/f. fcliaamleloos. Fugtig, adj. vochtig, nat, bedaauwd. 

Froekhed, c.pl.u. fchaamteloosheid,/. Fuglighed, c. u. pi. vochtigheid,/. 

Froende, m. & f. pi r. maag, m. & f. Fugtning, c. pi. er. bevochtiging,/. 

Franke^ f, pi. r, (oud woord) maag,/. Fuld^ adj, vol, geheel, item dronken. FULD. FULD. 105 FULD. FYLD, 

Fuldhaaren, (Fojïer) adj. voldragen, Fuldtallighed, c, u. pi. vollalligheid, /I 

Fuldblodig, adj. bloedrijk, volbloedig. Fuldtop, adv. vol op, in overvloed 

Fuldhlodig]ied,c..u.i)l.\o\\Aociïv^wA.j» Fuldvoxen, pi, -uoxne, cc?/, vülwasfen» 

Fuldbragt , fuldjört, adj. volbragt. Fuldi^agtig, {Ducat, etc.) arf/.volwi'g- 

FuldbringL', fuldjóre, v. a.\o]bren^en» lig. Vanhier Fuldfcegti'g/ied, c. 

Fuldbringelfe, c. pi. r. volbrengiiig./l Fund, n. pi. u. vinding, f. vond, //j 

Fuldbroder , Heelbroder, m. ph -brö- Fundament, n, pi. er. fondament «» 

dre, heel of volle broeder, to, Fundation, c. pi. er, Ibndatie, /i 

FuldhYgge,(etHuus,etc.)u.a.\o\hony!cn. Fundats , c. pi, er, fiichting, f, 

jFu/<fiy/-rf5, f. o. uitvoeren, volbrengen, Funke, Ildfunke, c, pi. r. vonk, ƒ, 

nakomen. Van hier -F«W/yr(ft?//tf, c, Funkle, iindre , v. n, vonkelen, 

/7<We//jf«, ar/f. geheel-, volftrektelijk. Fure , Ploufure , c. pi, r, vore /*. 

Fuldende, f.a. voleinden, -eindigen, Fure, gjöre Furer, f. a. voren maken 

Fuldendclfe, c. pi. lu vüleindiging, ƒ. Fureer, m. pi. Furerer^ fourier, w» 

Fuldfure, v, a. volvoeren, uitvoeren. Furie, f, pi. t-, lurie,/", helfche godin» 

Fuldfórelfe , c. pi, u, volvoering,/. Fufe, fremfufe, v, n, onftuimig zijn. 

Fuldgjort , adj. volmaakt, voltooid, Fnfentafl , m. pi. er. wildvang , tb» 

Fuldgjóre, v.a. volmaken, voltooijen. Fujke , v. n, broddelen, knoeijen. 

Fuldhed, Fylde, c. u. pi. volheid,/. Fa/ker , m. pi. e. broddelaar, m, 

Fuldkomme, v. a. volbrengen, nakcimen. Fujieragtig, adj.&adi,; broddelachti», 

FuldkommenMdj.\o\]ionicn-mz:i\l,\o\- Fufkerarbejde, n,p/,/-. broddelwerk n^ 

firekt, Sanhxtv Fuldkommenhed,c. Fufkerie, n. pi, r. broddelarij, f^ 

pwZai-owme/i/,üc?p'.gehcel-,volkoraenlijb' Fu/kerperk, n. pi. u. broddelwerk tz» 

Fuldmaane, c. pi. r. volle maan, /, Fuul, adj. vuil; loos, flim, listig, 

Fuldmagt , c, pi. er. volmagt, /. doortrapt. Vanhier Fuulhed, c« 

FuldmodeUf adj, volkomcnlijk rijf. Fy,interj.ï\],ïoe\.Fy,dethaudejegikke 

Fuldmyndig, orf/'. meerderjarig, mon- 'as/zif/ fuei, dat had ik niet gedacht I 

dig. Vanhier Fuldmyndighed , c, F} ge, f. w. Ituiven, drijven, als fneeuw, 

Fuldproppe, -ftoppe, v.a. volproppen, Fyld, c. pi, u. vulfel, n. vulling,/ 

FuJdfkab, c. u. pi. dronkenfchap, /. Fylde, v. a. vullen, vol maken, 

/"«/dyZyeAii-e, f. a. boordevol fchenken, Fylde, c. u. pi. volheid, / Ti- 

JwWyXrefew.of//. ganschvolgefchreven. dens Fylde, volheid des tijds, 

jFuZJ/X/-<Ve,t'.a,volfchi'ijven,bcfchrijven. Fyldebötte, m. pi. r, di-onkaard, m, 

Fuldjlagen , heel , adj. vol Hagen, Fyldehund, m, pi. e, zuiper, zwel- 

Fuld-, gjennemflegt, adj. doorbraden. ger, m. ook Fyldebeeji, Fyldehals» 

Fuldftoppe,-proppe, V. a. volproppen, Fyldekalk,c. vulfel, n,vulwoorden,rz,p/» 

Fuldfioendig, acf/volfiandig, volledig, Fylderie, n, u. pi. dronkenfchap,/ 

Fuldjtandigen , adv. volfiandiglijk, Fyldeft , c^ u. pi. genoegdoening, f» 

Fuldfioendighed , c. volftandigheid, / Fyldejl gjöre, v.a. voldoen, vervullen» 

Fuldfödjkende, pi. heele of volle broe- Fyldejigj'órelfe, c. pi. r. voldoening,/ 

ders of zusters, ook Heelföd/kende. Fyldeflgjörende., adj, & adv. voldoend» 

Fuldt , adv. vol, geheeliijk, volledig, Fyldevom, m, pi, -vomme, vraat, m, 

Fuldtakke, v, a. genoegzaam danken. Fyldig , adj, lijvig, gczetj kloek. 

Fuldtallig, af/y, voltallig, compleet. jFyW/^AeJ, c, /^Z. u. lijvig-, gezetheid'/. 

G2 FYLD» F^DR. 106 FiEDR. F^ERD. 

Fyldi'rig, c. pi, er, \u\\ins, f. \v\ic\,n. Fcedrenelandfk , ad), vaderlandsch» 

Fyldning, c. u.ph vulling,/, 't vullen, n, Fcsdrelandfskjcerlighed, c. -Jind, n. u,pK 

Fyldt , adj, gevuld , boordevol» vaderlandsliefde, -gezindheid, fi. 

Fynd, c, M. pL klem, kracht, /. Fcedrelandsuen, m. vaderlander, tk» 

Fjndig, adj. & adv. nadrukkelijk, iPa?rf/-i/>, c. 77/. er. kudde,/, weiland, tz. 

metnadruk»Vanhier F/wd/^/jecfjC. Foedriuer, m. pi. e. veedrijver, m. 

F)r,c.&n,pLe. vuur, n. vuurbaak, /. Fcehandel , c. u. pi. veehandel, m, 

Fjr, m. pi. e. vrijer, jongeling, vi. Foehjord , c. pi. e. veekudde, /. 

FjrlceH-eii, n, pi. er, bedwarmer, m. Fcehoued , n. pi. er. domkop, m. 

Fjrböder, m. pi, e. vuurfioker, m. Foe/tund, c. pi. c. herdershond, m, 

Fyre, v. n. vuren, vuur geven. Fcehuus, tj. pi. -hu/e. veeftal, m, 

Fyren,c,u.pl. 't vuren; 't fchieten, «. Fcshyrde, m. pi. r. veeherder , wi. 

F^rfad,n.pl.-fade.\u\\T\}Oi,m.-lc&i,f, Fofijk , adj. & ad f, beestachtig, 

Fyrig, adj. & adv. vurig, levendig. Fa^l, grum, adj, fel, boosaardig, ilira. 

Fyrighed, c. u.pl. vurigheid, /. Fcelde , c, pi. r. \Si\ , muizenval, /; 

Fyrrc,c.Fyrreiroee,n,pl.Fyrrer.den,m, Fcelde, v. a. vellen, nedervellen» 

Fyrrehord, n. pi. u. denncnplank, /. FwldeenDom, een vonnis vellen. 

Fyrrehroende , n.it. /?/, dennen hout, 77. Fcelde, /kif Ie Haar, p, n. verharen. 

Fyrreplanke, c. pi. r. dcnnenplank, /. Falde, /kif te Fjadre, v. n. ruijen, 

Fyrre/kou, c, pi. e. éenncnhosch, n, Failde fammen , v, c. aaneenvoegen. 

i^r/-e//-CB£r , /z. /)Z. r. dennenboom, 77t. Fceldetid , c. pi. er. ruitijd, m. 

Fyrreira:;e,.'i.veed,c.u.pl.deïincnhout,n, Foelding, Fveldning, c. nedervelling,/. 

Fyrre-, fyrgetyue, num. card. veertig. Fcelge, Iljulfoelge , c. pi. r, velg, /. 

Fyrre-, fyrgefyuende, adj. veertigfie. Foelhed, c. pi, u. boosheid, felheid, ƒ. 

Fyrretömmer, n. u.pl. dennenhout, w, Foelled, c. pL er. gemeene wijde,/. 

Fyrftaal, n. u. pi. vuurilag , n. i'ö?//^;.?, ör//.6'örft.. gemeenfchappelijk. 

Fyrfie, m. pi. r. vorst, prins, ni. Fcelle/kah , n. pi. u. gemeenfchap, /. 

Fyrflehuus, n. pl.-hufe. vorfienhof,«, Fa?/%,/V£//t'.9.a^/". gemeenfchappelijk. 

Fyr/telig, adj. & adv, vorftelijk. Fcelf, grtiint , adv. fel, boosaardiglijk, 

Fyrftendömme , n,pl.r. vorfiendom, «. Foendrik , m. pi. er. vaandrik, m. 

Fyrftlnde, f. pi, r. vorstin, -inne, /. Fcenge, v.n. ontbranden, vuur vatten. 

Fyrfvamp, c. u. pi. tondel, tonder, n. Fcengelig, Jh.ngbar, adj. onlfteekbaar, 

Fyrtaarn, n, pi. e, vuurbaak , /. Foenghul, n. pi, -huiler, laadgat, n, 

Fyrtöj , n. pi. er. vuurflag , n, Fcengkrud^ n. u. pi, laadkruid, 71» 

Fyrtönde, c. pi. r. tondeldoosje, n, Fangpande , c. pi. r. laadpan, /. 

Fyrverk , n, pi. u. vuurwerk , n, Fa^ngfel, n, pi. Foeng/ler. kerker, m, 

Fyrverker, m. pi. e. vuurwerker, m. /'a:ng/?e,<'.a.kerkeren, gevangen zetten. 

Fyrverkerie, n. pi, r. vuurwerk, n. Fcengfig, adj. & adr. gevankelijk. 

Fyrverkerkunft, c. vuurwerkkunst, /. FfEUgJïing, c. pi. er. kerkering, /. 

Fee, n. pi. u. vee, 7i. het tam gedierte. Fa:rd,c.u.pl.fomvoerei Fcerdmed, in 

Fceavl, Qvoegavl,c. u.pl. veeteelt, /. 't werk zijn, Z%/cBrJ,72.1ijkfioct,77ï. 

Fcedre, (m, pi.) voorvaders, m. pi, Fcerdes, v.n. reizen, varen, wandelen, 

Foedrenearv , c, u, pi, vadererf, n, Fardig , adj, vaardig, gereed, ras, 

Fcffdreneland f n, u, pi. vaderland, n, F'cerdigcn , adv, vaardiglijk , ras. FiERD. F^ST» 107 l^MTO, FÖJE. 

Foerdrghed, c, pi, er. vaardiglieid, /♦ Fatotu , n. pi. -torve, veemarkt, ƒ! 

fctrgtf, c./)/,r. veer, «.praam, fchouw,ƒ• Fcetter, m, pi, e, neef, makker, m, 

Foergebaad, c,pl.-baade. veerfchuit,yi j^,n hftig Fcetter, een vrolijke fnaak, 

Fcergebroe, c, pi, r, veer, n. plaats of Fat ter/Ie, f. pi, r, nicht./, nichtje, «. 

kaai, daar de veerfchepen aan leggen. /oV/,od/",geboren;«r/órf, nieuwgohoren, 

Fcergefolk, (m, pi,) veerlieden, m, pi, Föde, c. u.pl,\otditA,n. have Fódeog 

Fcergehuus, n. pi. -liufe, veerhiiis, w, Klcede, voedfel en dekfel hebben. 

Fcergelarl, m. pi, e. pontman, m, Fode, u, a.&7i.h&rcn, kinders baren, 

Fcergelön , c. u. pi, veerloon , n, Föde, v, a, voeden, voedfel geven, 

Fcergematid,m.pl.-moend.\vxnwar\,m, Födebye, c, u, pi, geboortefiad, f» 

F(Brgepenge,(c.pl.)i}ont-,\('cr^i'\A,n, Födeland , n, u. pi. vaderland, n. 

Fcergeplads, c, pi, e.veer, n. plaats, Föden^ c.u.pl, baring, ƒ. voeden, n, 

daar de veerfchepen aanleggen. Fodenöd, rt. pi, u, ledigganger, m. 

Ffergepram, c, pi. me, pout,icho\ivr, f, Föderig, noerende, adj. voedzaam. 

FcBrgeJted, n, pi. er, veer, n, plaats, Juidejiavn, c, u, pi, geboorteplaats, ƒ. 

daar de veerfchepen aanleggen, Föde/ied, n, u, pi. geboorteplaats, f, 

Fcergetot/, n, pi, e. veertouw, n. /-""ócfej/crer, (c.pZ.) levensmiddelen, w.p/, 

Fcerre, foerre/i, adj. weiniger,weinigfte. FÖdfel,c, pi, Föd/ler, baring; geboorte,/! 

Foerfel, c, u. pi, doorvaart, vaart, ƒ. Födfelsaar , n. het jaar der geboorte. 

Fcejiald, c, pi. -/lalde, veeftal, m. Födfels-, Geburtsdag, c.pl.e. geboor- 

FcBpe, n. pl.r. greep van een' degen, /! tedag, verjaardag, verjaring, m, 

/ay?(r, f. «. pachten, befieden; hechten. Födfelsdeel, c, pi, -dele. geboorlelid,w, 

Foe/ie,n.pl.r,\)3n\il,f,HvemhardenJord Födfelsfeji , c, pi, er, verjaarfeest, n, 

//"cf-y/e? wie heeft dat land in pacht? Födfelshjelp , c. u. pi. vroedkunde, /". 

item huur,/, pacht-, huurgeld, n. bijfiand,?». hulp, ƒ. bij de geboorte, 

Foefte Jlg, V- r. zich verhuren, zich, te- Födfelshjelper, m.pl. e. vroedmeefier, m, 

gen een bedongen loon,tot de diensten Födfelshjelper^e,f,pl. r.xcoedvronyr, f, 

van i-cnt-n knecht, enz, verbinden, Födfelshöjfid, e. pi. er, verjaarfeest, n. 

Fa;/tebonde,tn,pl.-bönder.\nn:\'fnaür,m. Födfelslem , n. pi. u, geboortelid, n, 

Fa-fiebrev, n.pl. -breve, pachtbrief,7«. Födfelsfmerte , c, pi, r, weeën, n, pi. 

ta-Jtegaard, c. pi. e. j)a(hlhoeve, f. Födfelsjtjerne, c. 2<. /)/. geboortefiar, /i 

Fwftekone , f. pi, r. befieedfier , f. Fódfels/iund, c, u. pi. geboorteuur, n, 

Foefiemand, m. pi. -moend. hefteder, 7», Födfelstid, c. u. pi, geboortetijd, m. 

Foeftemand, m. u. pi. bruidegom, m, Fndfelstirne, c. u, pi, geboorleuur, n, 

Forfiemöe , f, u. pi. bruid, lieffte, ƒ. Födfelsfee,c,pl,r,deweei'n eeiicrbaren- 

Fceftensgave , c. pi. r, bruidsgaaf, f, de vrouw, pi. ook Födfelsfmerte, c, 

Foejïensring^ c. pi. e, trouwring, m, FódfelsuiderjJI:ab,c.u.pL\roQAkunde,f. 

Fceftepenge, (c. pi.) godspenning, m. Föer, zie Fór, ad;, dik, lijvig, gezet. 

Fce/ler, m.pl, e. pachter, erfpachter,?». Föje, adj, kort; inden foje Tid, weldra. 

Fcefining, c. pi. er. vesting, m, Föje, c.u.pl. oorzaak, bevoegdheid, ƒ*. 

Fcpfiningsarbejde, n. «./?/. flavernij,/. Föje, v, a, voegen, pasfen, fchil<ken. 

Fafiningshj'gni/ig, c, vestingbouw, m, Föje Jlg, v, r, zich voegen, fchikken, 

Foeftningsfiraf, c.pl.u. vestingftraf,ƒ. Föjelig . adj, gevoegelijk, willig, niet 

Fcefiningsverk^ n,pl, er, vcslingwcrk, n. %ycderfpaning. Vanhier ƒ «/e//g/»erfj/I FÖJN. OAAE, 108 FÖR. GAAR. Fójning^ c. pi. er. zamen voeging, ƒ. 
Föjte, V, n, omzwerven, omloopcn. 
JFöl, n, pi, u, veulen, jong paard, n. 
JTölbar, fóleligyadj, & adu, voelbaar, 
Fdle-, fornemme, p. a, voelen, betasten. 
Föleevne, Fnlelfe, c, u, pi. gevoel , n. 
Fóle/iorn , n* pi, u, voeler, m. 

voelhorcntje der Hekken , enz, 
Fölelig, adj,& adu, voelbaar, gevoelig. 
Fölelfe^ c, pi. r, gevoel, n. een der 

vijf zinnen, iiem aandoening, ƒ. 
Fólerie,n.u.pl. gemaakte gevoeligheid,/. 
Föleslös, adj, gevoelloos, ongevoelig. 
Fóleslóshed, c. u, pi, gevoelloosheid,/. 
Fölgagfig, adj. volgzaam, genegen om 

te volgen. VanXnw Fölgagtighed, c. 
Fülge, V, a. & n, volgen, nagaan. 
Fölge, n, pU u, gevolg, n, fioet, m, 
Fólge, c. pi, r, gevolg, n. werking,/. 
Fölgelig, adj, & adu, gevolgelijk, dus. 
Fölge feddel, c. pi. -fedler, gelcid- 

briefie, paspoort, tolbriefje, 7», 
fo7^e/Xö£,72,tó./i/,Yergezelfchapping,/, 
Fölgefuend, m, pi. e. geleidsman, m, 
Fólgevcerdig, adj, navolgenswaardig. 
Föllefod, c.ii.pl, hoetLlad./z. zeker gewa.s, 
Föl/om, adj, gevoelig, medelijdend. 
Fölfomhed, c. u, pi, gevoel , n, 
gevoeligheid, aandoenlijkheid, /, Fór^ adj. dik, diklijvig, lijvig, gczcft 
För, forinden, adv. vddr, alvorens, fór 

Krigen , voor den oorlog , enz. 
Före, n. u, pi. baan, /. in zonderheid 

de door de fneeuvv gemaakte weg, 
Före, f. a. voeren, bi-engen, dragenj 

fóre Commando, 't gebied voeren, 
Förend , conj, & adu, alvorens. 
Förer, m.pl. e. aanvoerder, leidsman, m, 
Fórked, c.u.pl. lijvigheid, gezetheid,/ 
Föring, c.pl.er, voering, vervoering,/*. 
Fnrlemmet, adj. gezet, diklijvig, lijvig. 
För lig, adj. kloek, lijvig, fierk. 
Förlighed.c.u.pl. gezelheid, lijvigheid,/, 
Förfel , c, pi, er. vervoering , f» 
För ft, adv. eerst, vooreerst, nu eerst, 
Förfte, zie Fyrfte, m.pl.r, vorst, m, 
Förfte, adj. eerfie; den fnrfre, deeer- 

fte, de hoogfie , de aanzienlijkfie, 
Förjteföd , -födt , adj. eerstgeboren, 
Förjiefödfel, c. u. pi. eer.sl geboorte, /l 

Van hier Förjtefödfelsretlighed, c, 
Förjiegröde, c, u. pi, eerfieling, / de 

eerste vruchten van het land, de eer- 

ftelingen der dieren of van het vee. 
För/i kammende , adj. eerstkomend, 
Förft og fremji , adv. eerfielijk, ten 

eerfien, voor eersl, Itraks, dadelijk. 
Förftningy o. u. pi. begin, beginfel, w. G. 

C, n. G, /. Confonani, medeklinker, Gaae til Ferhs, f. n. te vrcrk gaaïi, 

Caade, c. pi. r, raadfel , n. verbor- Gaae op, aabnea, v, n, open gaan* 

gene of dubbelzinnige rede, /. Gaae, ualidere, fom Penge, f.w, gaan, 

Gaadefuld, mörk, adj. raadfelachlig. Den Mynt eller Pengefort gaaer 

Gaae, v. n. gaan, wandelen, fiappen, ikke her, dat geld gaat hier niet, 

Gaae tilfods, v, n. te voel gaan. Gaaende , adj. gaande, te voel gaand, 

Gaae tillands , v. n. te land gaan. Gaar, igaar , adu. gister, gisteren, 

Gaae tilvands , v. n. te water gaan, i Gaar Aftes, gister avond, enz, 

Gaae tilfös , v, n. te fcheeps gaan. Gaard, c. pi, e, hoeve, hoef, ƒ, 

Gaat tilgriindg, *>, n, te gronde gaan, Gaardbruger , m, pi. e. hoevenaar, m. GAAR. GALBi 109 GALTT. GANE, 

Caarddor, c. pi. -dóre. achterdeur, ƒ. Galde , e. u. pi. gal , ƒ. Soa bitter 

Gaardfoe/ter , m, pi. e. hoevenaar, m, Jom Galde, zoo bitter als gal. 

Gaart//z««rf,c./)/. e. rekel, waakhond, 771. Galdeagtig, adj. & adv. galachtig. 

Gaardkone, f. pi. r. landvrouw , ƒ. Galdeblcere, c, pi. r. galblaas, f» 

Gaardmand, m. pi. -moend, landman, m, Galdejeber, c. u. pi. galkoorts, Jl 

Gaardskarl, m. pi. e. dienstknecht, 771. Galde fo t , -fyge, c. u, pi, galziekte,/! 

Gaardsrum, n. pi. u, achterpUin , 77. Galdefyg , adj. & adu, galzick, 

Caare , zie Stribe, c. pi. r. fireep, ƒ. Gale , v. n. kraaijen als een haan. 

Gaarsdag, c. u. pi. gisteren dag, ttj. Galeafe, c. pi. r, galcas, Z'. zeker fchip. 

Gaas, c. pi. Goes. gans, f. gansje, n. Galej , c. pi, Galejer. galei , f, 

Caafefedt , n. u. pi. ganzenvet, n. Galej/laue , m. pi. r, galeiboef, 777, 

GaaJe/;oeder,c.pl.f;oedre.^SinzenYeói'V,f. Galen , c, u. pi, hanegekraai , n, 

Gaafefod,c. pi. -födder. ^anzenpoot,m. Galen, zie Gal, adj, dol, razend, 

Gaafehuus, n,pl. -hufe. ganzenhok, n, Galenfkah, c.j/.p/. dolheid, razernij, /^ 

Gaafekraas, c. pi. er. ganzenkroost, 77. Galge , c. pi, r, galg, f. Hcenge i 

Gaafclaar y n. pi. u. ganzcnbout, m. Galgen , aan de galg hangen. 

Gaafepen, c, pi. -/^er/Tje. ganzenpen, ƒ. Galgchakke, c. pi, r, galgeveld , tj. 

Gaafe/karn, n. u. pi. ganzendrek, m. Galgefugl, m, pi. t. galgenvogel, 77j, 

Gaafeftie, c. pi. r, ganzenhok, n. Galgereb , n. pi. u. hangbast , 777, 

Gaafefpil, n, pi, u. ganzenfpel , Tt, Galgeftige, e. pi, r, galgladder, f, 

Gaafeurl, c, pi. er. ganzenbloeni , f, G al ge ft r ikke , c. pi. r. hangbasl , 777, 

Cab , n, pi, u. mond, m. opening, f. Qalgetrixe , n. pi. r. galgpaal , 7/7, 

Gabe, v, n. gapen, ftaan gapen. Galhed, c, u. pi. dolheid, razernij, f, 

Gabe, af Söunighed , v. n. geeuwen. Galhoved, tj, pi. er, dolkop, 777, 

Gaben , c. u. pi. gaping, gceiiwing,/. Galhouedet , adj. & adi'. dolkoppig. 

Gabe/tok, c./?/. i'e, kaak, ƒ. prangijzer^ 7i. Gallerie, n. pi, r. galerij, gaanderij, y. 

Gabmund,m.pl. e.babbelaar, fnapper, m. Gallion, c. pi, e7-,galjoen, 77. van fchepen, 

Gabmundet , adj. & adi'. klapachtig. Galliot, c, pi. er, galjoot, n. 

Gade, c. pi, Gader. firaat , f, Galinej , c, u. pi, kalniijniteen , 77», 

Gadedreng, m. pi. e. ftraaljongen, 77». Galning, m, pi. er. dolkop, dwaas, tti. 

Gadedór , c. pi. -dóre, firaatdeur, ƒ. Galon, c. pi, er. galon, boordlint, n, 

Gadehjörne, n. pi. r, firaalhoek, 771. Galop, Fiirfpring, c. u. pi, galop, 7/7. 

Gadelangs , adi>, langs de firaat, Galoppere , v. n, galopperen, rennen, 

Gaderygtey n, pi. r. firaatgerucht, 72, GaIJkab , n. pi. er. boerterij, boert, yi 

Gade/karn, n. u. pi, (traatflijk , n. Galt, adv. mis, JJet er gal/, dal is mis, 

Gadffeen, c. pi, -ftene, firaatfieen, 777. Galt, c, pi. e. barg, m, gelubd varken. 

Gade/iryger , m.pl.e. ftraatlooper, m. Galceble, n. pi. -cebler, galappel, 777, 

Gadevife , c. pi. r, firaatliedje , 77. Gam , Gamfalk, c. pi. e. giervalk, 771. 

Gaffel, c. pi. Gaf er, gaffel, vork,/. Gammel, pi. gamie, adj. oud, bejaard. 

Caffeldannet, adj. als eene vork geheeld, Gammelagtig, aldrende, adj. oudacht ig. 

Ca^e/yX'a/V,77./)/.e7-,ftecl van ecne gaffel. Gammeldags, adj. &adr, ouderwetsch. 

Gage, c. u. pi, loon, 77. bezolding, f Gammen , c. u. pi. vermaak, n. 

Gal, adj. dol, verwoed, razend. Götz*. c. ƒ»/. r. gehemelte des nionds, n. 

GalbcBr, n. pi. u, kwartelbezic , ƒ. Van hier GaTieiecw, R. -i/W, c, enz. GANG. GAVM. 110 GAVM. GELE. 

Gang, c. pi, e. gang, Leer, m. reis, ƒ. Gaumildt, adv. mild, milddadiglijk. 

xndi3\,n, Engang, eenmaal of eens, Gaun, n, u, pL nut, voordeel, n, 

Gani^bar, ad;, gangbaar. Gangbare Gaune, v. c. Ö*/?. nutten, baten, voor- 

JMynter eller Penge, gangbaargeld, deelig zijn. Van hier Gaf ;ze/x/?, c. 

Gaiiger,I''odgoenger,m.pLe.^an^er,7n. Gaunlig , adj. voordeelig, heilzaam. 

Gans,er,Pasganger, c.pl.e.\vji\'kQX\{A,f. Gavnlös , adj, nutteloos, onnut. 

Ganglclader,pl,WQcdiCTQT\,\dch-en,n.ph Gavnlöshed, c. u. pi, nutteloosheid,/. 

Ganglinned, n, u, pi. linnengoed , n. Gavnrig , adj, nuttig , voordeelig. 

Gangfpil , 77. pi. u, windas, n. Gaunira-e,-tóm7ner,n,u.pl.'wevVhout,n, 

Gangftie, c.pl. r, gangetje, voetpad, tj, Gavtyp, m. pi, -tyue. gaauwdief, m. 

Ganguej , c, pi. -veje. voetpad , n, Gavtyverie , n. pi, r. gaauwdievc-- 

Gangvogn,c.pl,e,VinA(iv-To\waz,en,Tn, i'ij» ƒ. ook Gavtyvejlreger , c.pl, 

Ganjke, ade. ganfchelijk , geheellijk. G<?5cerc?É?, c.p/. r. gebaar, ri. houding,/. 

Gante, m. pi, r. dwaas, nar, gek, m. GeLcerde/tg, f. r, zich Qthacen,houdvn. 

Gante , f. a. & n, gekken, fchertfen. Gtfrf.r.pZ.er.geit,/', 't wijfjevan een' bok. 

Ganterie, «, pZ. r. gekkernij , fcherts, ƒ. Gedebuk , c. pi, -bukke, bok, m. 

Garde, c. u, pi. garde, lijfwacht, f. Gedehaar, n, pi, u, geitenhaar , n. 

Van h'itv Garder, m, Garderhefi., c. Gede/iam.<! , c, pi. er, wesp, horzel,/. 

Gardin, n. pi, Gardinfir, goi-dijn, f. Gedehamsrede, c. pi, r. wespennest, n. 

Cardinring, c. pi, e. gordijnring, m. Gedemelk, c. u. pi. geitenmelk, ƒ. 

-nai2o-,c.pl,-/icenger. ^OTdi]nrocde,f. Gedefkind, n, pi, u. geitenvel , n, 

Carn, n. u. pi, garen; net, n, Gedejkjoeg, n. pi. u. geitenbaard, m. 

Garnhandler, to. /iZ. e. garenkooper,m, Gedeurt , c, u, pi. geitenkruid , n, 

Gar/ihafpe,-ci'ide,c.pl.r.^areiihaspQ\,m, Gedigen, adj, louter, onvervalscht. 

Garnifon, c, pi, er. garnizoen, n. GedigentGuld, etc. louter goud, enz, 

Garnnógle, -nö/ie, n, pi, r, ]i\u\ven, 71, Gefrejder ^ m. pi, e. gevrijde, Jii. 

Garnpofe , c, pi. r. gare iizak , m, Ge/ialt , c. u. pi. alooi, gehalte, n, 

Gartner , m. pi. e. hovenier, m. Gehejm, zie Hemmelig, adj. geheim. 

Gartner/ke, f, pL r. hovenierfier, f, Gehfijmeraad, jn. pi. er. ge\ie\mraad, m. 

Garue , v. a, looijen , leêrlooijen. Ge/imng, n. pi. er. draagband, m. 

Garver, m.pl. e. looijer, lcèrIüoijer,m. Gehör, n. u, pi. gehoor, n.IIan har intet 

Garuerbark , c, u. pi. looi, run, ƒ. g-<;cf/GtfAó>,hij heeft geen goed gehoor. 

Carf6'r/e,n./5/.r,loüijerij,leèrIooiicrij,/. Gejl , adj. geil, ridsch, wellustig, 

G«/-feri-«/e, c. /;/. r. Ieèrlooijerskuil,7«. loopachtig. Van hier Ge/V/teJ, c. 

Garvermólle, c, pi. r. runmolen, m. Gejfi , c, pi. er. geest , vu fpook , n, 

Garunirig, c.pl.er. 't looijen, touwen, n. Gejft,{fomViitigejft)c.u.pl.\y\]n^eesi,m^ 

Gasfe, c. pi. Gas/er. ganzerik, m, GejftUs; , adj. geeftelijk, kerkelijk. 

Gat, n, pi. Gat ter. gal, n. opening,/. Gejftlighed , c, u. pi. geeftelijkheid, ƒ. 

Gave, c, pi. r, gaaf, gave, gift, /. Geled, n. pi. er. gelid, n, eene 

yavi\\\QxGavebrev,n.Gavebog,c.ex\z, rij van geflolcne foldaten. Det 

Gavl,(paaIIufeJc.pl.e.s,i-\c\,m.Yanh\er forrefte Geled , het voorfte gelid. 

Gavlmuur, -fpids, c. -tag, n. enz. Gelee , c. u. pi. gelei, n. geftold nat. 

Gavmild, adj. mild, milddadig. Gelejde , z\e Ledfage , v. a. ge\e\d'fn, 

Cavmildhed, c. u. pi. milddadigheid,/. Gdejde, n, Ledfagen, c.pl. u. geleide, », GEBO. GEDE. 111 GEDE, GEDR. 'Gebouw, n. pi. en. Bygning, c. 
Gebouwd , adj. bygget , item dyrhet. 
Gebraad, w, pi, u. Steg, ftegt Mad, c. 
Gebrabbel, n, u. pi, Vrevl, Vrövl, n, 
Gebras, n. u, pi, Velleunet, n. 
Gebrek, n. pi, en. Mangel, Bröji, c, 
Gebreten, ontbreken, v, imperf. fattes, 
Gebrekkelijk,fl<f/.6' adu. mangelhaftig. 
Gebrekkei ijkheid, f, pi. -heden, Man- 
gelhaftighed, - TJfuldkommenhed, c. 
Gebriesch, n. u. pi. Heftes Vrin/ken,c, 
Gebroed, n.u.pl. Yngel, Udklcekning,c. 
Gebroeders, (rn. pi.) Brödre , m. pi. 
Gehroedevicha^,n.pl.pen.Broder/kab,n, 
Gebroedfel, n.pl.s. Yngel, Ögleyngel,c, 
Gehroe^t,adj.&adu.for/j'netmedJiuxer, 
Gebroken , adj. hicekJcet, brudt. 
Gebroken gelal, «./?/. len. brudneTal.pl, 
Gebrom, n, u. pi. Brammen, Brumlen, c. 
Gebrouw, n, u, pi, Bryggen,Brygning,c, 
Gebruik, «.«.ƒ'/, Brug, Skik,ScBdi>ane,c, 
Gebruikelijk, adj, brugelig, foedvanlig. 
Gebruiken, v. a, bruge , ani^ende. 
Gebruis, n, u, pi. Bruus, n. Brufen,c, 
Gebulder, gebalder,/?, «. pi, Buldren, c, 
Gebulk , n. u, pi. Kötrnes Brölen, c, 
Gebuur, m. pi, geburen, Naboe, tw. 
Gebuurfchap, n. pl,\>cx\, NahoeJkab,n, 
Gedaan, gedane, adj, & adv. gjort ,forbi. 
Gedaante, f, pi. xx,Dannelfe, Skikkelfe,c, 
, Gedachte, ƒ./7/.n. Tanke, Formening,c, 
Gedachteloos, -looze, adj. tankelös. 
Gedachtenis, f. pi, fen- Erindring, c. 
Gedachtig, adj. & adi'.. i f rijk Minde, 
Gedans, n, u. pi, Dai^dfen, c, 
Gedarinte , n, u, pi, Indfold , c. 
Gedaver, n, u. pi. Boeven, Ryjien, c. 
Gedeelte, n. pi. n. Deel, Afdeling, c. 
Gedeeltelijk, a dj.& adv, deels, jor endeel. 
aedempt , adj. & adv, doempet, 
jedeoken , v. a, toenke paa , erindre, 
jeden]i^taï,n,pl,-gTa\en.Grauminde,n. 
gedenkpenning, m, pi, en. Medaille, 
Jlaaet til Erindring, Skuepenge, c. Gedenkpilaar, -pijler, 7n, pi, -pila- 
ren. Mindejiötte , jSLrefiöttey c, 
Gedenkfchrift, n.pl. en, Blinde/krifi^n, 
Gedenkfpreuk, ƒ. /j/. en. Tanke/prog,nt 
Gedenkleeken , n. pi. s. & en. Min- 

deslegn , n, Tankejlreg, c. 
Gedenkwaardig, adj, mindesvcerdig, 
Gedenkwaardigheid,yi/>/.-heden,iV/a'/-^-. 
voerdighed , c, i Hiftorien , etCt 
Gedenkzuil , f. pi, en. Mindejiötte, c* 
Gedicht, n. pi, en. Digt, n, Poejie, c, 
Gedichtfel , n. pi, u, Digtning , c, 
Gedienfiig, adj, & adv, tjenftagtig^ 
Gedieufiigheid , ƒ. pL u. Tjenji- 

agtighed, Tjenftjcardighed, c« 
Gcdienftiglijk, adv, tjenjtagtigen. 
Gedierte, n,pl. n. Dyr,n, Skouens Dyr; 
onder de gedierten, blandt Dyrene» 
Gedijen, f. n. trives, iiltage, voxe^ 
Geding, n. pi, en. Proces, Sag , c» 
Gedingbezorger, m, pi. s. Sagjorer, m. 
Gedingfchr ijver, m, pi. s. Skriver 
i Retten, Retsfecretair, m, :,,;) 
Gedingfiuk, n, pi, ken. Retsacf,, e» 
Gedingzaal, ƒ. pi, -zalen, Tingftue, c, 
Gedingzuchtig , adj, proce.üyflen, 
Gedoen, /2. u.pl. Larm; itemLevevej, c» 
Gedogen, Jee Gedoogen, v, a, tillade. 
Gedoken, adj. neddukket i Vandet, 
Gedommel, n. u. pi, Tummel, Mum- 
len. Sarren, c. ifcer af Bier, 
Gedonder, n.u.pl, JDundren, Tordnen,Ct 
Gedood, adj. drcebt, dödet, ihjf.ljlaaet^ 
Gedoogen, v, a, tillade, taaie, 
Gedoogzaam, -zame, .adj, lanynodigi 

fee Lijdzaam, Verdraagzaam. 
Gedrag, n. u.pl. Adfcerd, Opforfel,c, 
Gedragen, v, r, forholde, opföre Jig» 
Gedrang, n, u.pl. TrcEngJel,c, Tillöb, n. 
Gedreig, n. u. pi, Truen, Trudfel, f. 
Gedreun, /èe Dreun, m, pi. en. Dr'ón, «♦ 
Gedreven, adj, dreven, drevet^Jom 

Sölv- eller Guldarbejde, etc. 
Gedrogt, K. pU en, Uhyre, Spögel/e, n* ^edr; geep* 112 GEER, GEGO. Gcdrogtelijt, adj, uhyre, forfoer- Get-f, f, pi. geeren. Skraahilcy c. i delig, affkyelig, van/kaht. 
Gèdron^én,ddJ.'fammér?presfet,-troengf, 
Gedropen, ad/i dryppef, neddryppet. 
Gèdk'uL^ch, n, u, pi. Lannen, Tummel, c. 
Geducht , ad;, frygtef , frygtelig. 
Geduld, n. u. pi. 2'aalmodighed, c. Sejl eller Scerher,. etc, 
Geeren, v, n. Jkraane; löbn til Siden, 
Giefel, m. pi, s, & en. Suöbe, Pid/k, c» 
Geefelen, u, a, pid/ke , hudflette, 
GeeCeling, ƒ» pi, en, Hudfletningy c. 
Geest, m. pi. en. Gej/i , Aand, c. Geduldig, adJ, & ade, iaalmodig. Geestachtig, adj. kraftig,JpirituÖs, Geduldiglijk, adu, taalmodigen. Geestdrift, f, Fyrighed, Sjoelskraft, c. Geduren, fee Duren, v, n. veduare. Geestdi-ïjvcr, m. pi, s.Su£ermer,Fanta/l, 
Gedureiid , prcep. under, imedens. Geestdrijverij, f. u. pi, Suoermerie, n, 
Gi'duri^, adj,&adu.veduarende,/tadig. Geefielijk , ad/, aandelig, ge/filig. 
Gedurigheid, f. u,pl, Vedi^arenhed, c. Geeftel ijkheid, ƒ. u. pi, Gejftlighed, c, 

Geefiendom, n, u. pi. Aandeverderif c. 

Geefiig, adj, & adu. aandig, aandrig. Geduriglijk , adr. uophörligen. 

Geduurzaam, duurzaam; ad/, varig. 

G('(]nurzaamheid, f. u, pi. T^arig/ied, c. Geefiigheid, ƒ, u, pi. Aandrighed, c, 

Ged%vaal , n.u.pl. Vildfarelje , c. Geefiiglijk, adj. aandrigt, aandigt. 

Gedwee, adj. fmidig , hö/elig; lydig. Geestkracht,/, pi, en. Aandskroff, c. Gedweeheid, /. n, pi, Bójelighed, 

JSmidighed, item Lydighed, c. 

Gedweil, w. u. pi. Skuren, Va/ken, c. (ïeestkunde, f, u, pi. Aandelcere, c. 
Geestrijk, adj. aandrig, Jindrig, kraf- 
tig, fuld af Aand og Liu. Gedwongen , adj. tvungen , unaturlig, Geét, n. u. pi. (iJagtCproget) Sted, hvor Gedwongenheid, ƒ. u.pl, Tmmgenhed.c, 
Geecht, adj, godtgjort, legitimeref. 
Geëerd, adj. oer et , agtet:, honoreret» 
Geëffend, adj.joeunet.afja ujiet; forligt, 
Geeffier, /. pi, s. Giverinde, f. 
Geel, gele, adj.guul, gule. 
Geelachtig, adj. 6* adu. guulagiig. Hjorten grcesfer eller holder Jig, 
Geeuwen , u, n. gabe af Söunighed» 
Geeuwen, n. u, pi. Gaben, c, 
Geeuwer, m, geeuwfier, f. pi. s. TIn, 
fom af Dor/khed gaber befiandig. 
Geeuwing , f. u, pi, Gaben, c. 
Gefemel, gelutitl^n. Nölerie; Vrevl,n, Geelgieler, m. pi. s. Mesfingftöber, m, Gelleem , n, u. pi. Smigren , Geelheid, f. u. pl.Guidhed, c. Geflikker, n. u. pi. Glimren, c. Geelkoper, 7z. M. pi, Mesjlng , n, Geflonker, n. u. pi. Funklen, c« 
Geelvink, m, pi, en, Guulfpüru, c. GelUiit, n. u. pi. Flöjten, Piben, c. GeelzuCilit , ƒ. «. pi, Guulfot^c^ 

Geelzuchtig,orf7. guulfottig. 

Geen, geene,adj.ingen, intef. geen geld. Gegadigden, m,&f,pl. De forfamlede 
Liebhabere, vedoffentlige Auctioners 
Gegeenw, w. u. pi. Gaben, c, : - rngen Penge, geenehoop, intetHnab, Gegeten, adj, fpiift, opfpiifl. 

Geen, gene, pron. hiin, hiint , hine. Gegil, n. u. pi. haftig Skrigen, c, 

aan gene zijde, paa hiin Side. Gegleden, adj, gleden, gledet. 

Generlei, generhande, adj. intetjlags, Gegluur, n, u. pi. Skelen, Skotten, c» 

Geenszins, adu. ingenlunde, -finde. Gegoed, adj, bemidlet , formuende. 

Geënt , adj. podet, indpodet, ympef, Gegolf, n. u, pi. Bolgen, c. 

Ceep,f.pl.^eepen.Tangfnel,-fnegl,c.en Gegons, n. u.pl. Brammen, Sufen, c 

*^''-iiden Fijk med langt Jpidft Neeb, Gegoói, n, u. pU Kaften, Sleengea, c. GJEN. GJEN. 113 GJEN. GJET. 

Cjennem/kin, n. pi, u. dooTlc\u]n'iDQ, f, Gjennemvcude , e, o. doornatten, 

Gj ennemjki nneiide, adj, doov{c\\\]nituA. Gjennemvauey f, a. doorwerken, 

Gjennemfkjcere , v, a, doorfnijden. Gjenopratning, c, pi. u. \\(;vila\\\n^, f^ 

Gjennem/kjcering,c,pl.u.door[nïjdin§.f, Gjenoprette, v. a, vergoeden, hcrfiellen. 

Gjennem/kuelig , adj, doorzigtbaar, Gjenpart, c, pi. er, atlchrilt , n, 

Gjennem/kyde , v, a, doorfchieten, Gjenfee , v. o, wederzien , na ee- 

Gjennemfkylle , v, a, doorfpoelcn, nig afwezen op nieuw zien, 

Gjennemfnige Jlgy v, r, doorfluipen. Gjenfidig ^ adj, weder-, weêrzijdsch, 

Gjennemfnit, n. pi, u, doorfnede, ƒ, G;en/idige?i, adv, weder-, weêrzijds. 

Cjennemjnufe , f, a, doorfnulTelen, GJen/kin, n, pi, u; weèrfchijn, ztz, 

GJennem/pekke , f. a. doorfpeiiken. Gjenfkinne , v. n, weêi-fciüjnen, 

Gjennemfpille , v, a. doorfpelen, Gjeji/krald , n, pi, u, weergalm, m, 

Gjennemfplitte, f. a. doorfplijten. Gjenjkralda , v. «♦ weergalmen, 

Gjennemftege , v, a. doorbraden. Gjenjlag,-Jidd, n.pl.u, wederfioot, /ra, 

Gjennemfiikkey e, a, Ö* «, doorfteken, Gjen/iand, c, pi, e, onderwerp, n. 

G;ennem/iikning,c,pl.er.door&c]!i.ing,f, Gjenftie, <r» /)/. r. toepad, «. toeweg, w, 

Gjennemftraale , v, n, doorftralen, Gjen/tridig, frod/ig, adj. wederfpannig, 

Gjcnnemfirejfe t v, a, doorzwerven. Gjenftridigen, adu, wederfpanniglijk, 

Gjennemfiryge , v. a, doorfirijken. G/Vn/?rzc?«g-/ierf, c^wederfpannigheid, /"« 

Gjennemjirömme, v, a, doorfiroomen. Gjenfuar, n. pU u. wederantwoord, ra, 

Gjennemftyrte, v, a, & n, doorfiorlen. Gjenfuare, v. n. wederantwoorden, 

Gjennemftöde , f, a, doorfiooten. Gjenfyn , n, pi, u. het wederzien , n, 

Gjennemjvede , v. a, doorzweelen, Gjentage, f. a, herhalen, herzeggen, 

Gjennemfyn^n.u.plAoorzi^Un.Let^eretil Gjentagelfe, c, pi, r. herhaling, f„ 

G/en«/?/«/yn, ten doorzigt overgeven. Gjantjenefie, c» pi, r. tegendienst, tw. 

Gjennemfoge , f. a, doorzoeken. Gjenuej, c. pi. e. toeweg, m, toepad, n, 

Gjannemfogning, c.pl.er. doorzoelÜDg, f, Gjenuordighed, c. wederwaardigheid,ƒ. 

Gjennemtog , n. pi. u, doortogt, m, Gjerde, n. pi, r, tuin, m. heining, ƒ, 

Gjennemtroede, v, a, & n, doortreden. Gjerde , v, a, heinen , omluinen, 

GJennemtrcskke , u. a. doortrekken. Gjerde fang, n.u.pl, tuin, w. het hout 

GjennémtrcBkning, c. doortrekking, ƒ, waaruit tuinen gemaakt wordt, 

Gj ennem.tr cenge ^ v. a. doordringen. GJerdekonge, c, pi. r. tuinkoninkje, ra. 

G/e/z«em^rci?/2g-(?//g-, Gc?/. doordringelijk, Gjerdepcel, c. pi. e. tuinfiaak , t/z, 

Gjennemtrcengende, adj. doordrin^^uAt Gjerdefmutte, c, pi, r. tuinkoninkje, ra» 

■Gjennemtrcengt , adj. doorgedrongen. GJerdeJtav, c.pU-Jiaure, tuinfiaak, /n. 

Gjennenüöry adj. heel of doordroog. Gjerne, adv. gaarne, gewilliglijk, 

Gjennemvaad, adj. doornat, heel nat, Gjerning, c. pi, er. daad, ƒ. doen, n« 

Gjennemuade, v, a. & n. doorwaden. GJerningsmandfm.pl.-mcend.óadorjm» 

GJennemvadning,c,pl,er.door-wüding,f. GJerningsfag, c. pi. er, daadzaak, yi 

GJenn^mvandre , v. c, doorwandelen, Gjerrig, adj^ gierig, gcldgicri^ 

GJennemvandring, c. doorwandeling,/i Gjerrigen, gjerrigt, adv, gieriglijk^ 

GJennemvarm, adj^ heel of doorwarm» Gjerrighed, c. u. pi. gierigheid, /*. 

CJennemve;, c, pi. -veje^ doorweg, /n, GJe/i^ zie Gjceji, m, pi. er, gast, w, 

Cjennemvoxe t e, a« doorwasfen. Cjethuus^ n» pi. -hu/e, giethuis, n, 

U GJET. GIPS» 114 GIPS. GJÖG, 

Cjetning, Gisning, c. pi. er, gisCmgi ft Gipfe , f» c, gipfen , pleifieren. 

Gjette, u. a. gisfcn, vermoeden, raden. Gipfet , adj^ gegipst , gepleifierd. 

Gjetteriy c. u. pi, gisfing, gis, f. Gipsuerkj-arbejdejn.pl.u.TpleiÜerwerVifnt 

Gjetterie, Gjettei>erk , n, u. pi, gis, /l Gisning, c. pi. er, gis, gisfing, ƒ, 

Cjeu, adj, deftig, boud, voortreffelijk, Gifpe , f» n. naar zijnen adem fnik- 

flink, braaf. Van hier Gjeuhed, c. ken. Van hier Gifp,n, Gifpen, c, 

Cjevt, adf, deftiglijk, voortreffelijk, Gitov , n, pi. e. gijtouwen , n^ pi. 

Gift, Forgiff, c. «.ƒ>/. gif, gift, vergift, Gitter, n. pi. e, tralie, f, hek, n, 

venijn, fenijn, n, Den meft dros- Gitterdör , c. pi, -döre. traliedeur, f. 

bende Gift, de doodelijkfie gift. Gitteruerk , n. pi. er, traliewerk, n. 

Gift, c. u. pi. gift, gaaf, gave, f. Gittervindue, n. pi. r. tralievenfter,^. 

Gift, adj. gehuvvd,-huvveIijkt,getrouwd. Give, v. a. geven, fchenken, overreiken. 

G//ï5/a«r/er, 7«./jZ. e. venijnmenger,ver- Civer , m, pi, Giuere. gever, m, 

gif-, vergiftmenger, vergiftiger, '«. Giuerinde , f. pi. r. geeffier , f, 

Giftblanderfke,f.pl.r,\eni]nïneD^Üev,f. Givt, zie Gift, adj, gehuwd, getrouwd, 

Giftblanding,c,pl,u,\emlnmeni^in^,f, Gjcek, zie Gjek, m. pi, ke. gek, m, 

Gifthoeger, n, pi, -Jcegere. giftkelk, ttï, Gjoelle, c. pi. Gjoeller, vischkieuw, ƒ, 

Giftefoerdig, adj. huwbaar, manbaar. G/cet, c. u. pi, gest, gist, f. Tor Gjcer, 

Gif termaal , n, pi. u, huwelijk, n, f oacf G/osr, drooge gest, natte gest. 

Giftig, adj, & adv, vergiftig, venijnig. Gjaring, c,pl, er, gesting, ƒ. oproer,/;. 

Giftighed, c. u, pi. venijnigheid, f. Gjces, zie Gees> pi. af Gaas, ganzen. 

Giftlcegedom, c, pi, u, tegengift, n, Gja-ft , m. pi, Gjcefier, gast, m, & f. 

Gige, zie Fiol, c. pi. r. vedel, f, Gjceftebud, n, pi. u. gastmaal, n. 

Gigt, c.fi.pZ.jichtjdevliegende jicht,/. Gjcbfterere, leve höjt, v, n, gafiereren. 

Gigtfeher, c, u, pi, jichtkoorts, ƒ. Gj oefier er ing , c, pi, u, gasterij , ƒ. 

Gigtig, gigtifk, adj, & adv. jichtig. Gjoefteret , c. u, pi. gastregt, n. 

Gild, adj, keurlijk, fchoon, fraai. Gjaflfri, adj. gastvrij, herbergzaam. 

Gilde, V. a. lubben, ontmannen, Gjaftfrihed , c, u, pi. gastvrijheid, ƒ". 

Gilde, n. pi, r. gild, n, genoot- Gjceftgiver , m, pi. e. herbergier, tw, 

fchap , /, van eenig handwerk. Gjop.figiverie , n. pi. r. herbergje, n, 

Gildebroder , zie Laushroder , m. pi. Gjöde, gjödfie , *>. a, mesten, misten, 

-hrÖdre. gildêbroeder of genoot, m. Gjödekalv , c, pi, -kalvê. mestkalf, n, 

Gild'er, ÏIe/legilder,m.pl.e.\\ihher, m, Gjödning, Gjöden, c, u. pl.mesting, f. 

Gilde t , adj, gelubd, gefneden. Gjödfel, c. u, pi. mest, mist, w. 

Gilding, m,pl,er. gefnedenP, gelubde.wi. GjÖe, (^fom Ilunde) v. n. blaffen, keffen, 

Gildning, c. u. pi, lubbing, ƒ. Gjoen, c, u. pi. blaffing, f. geblaf, n. 

Gimmérlam, n, /jZ, ü, ooilam , n. G;%, c, p/. e. koekoek, /re. zekere vogel, 

Gjord, c.pl.er. gord, ƒ. goirdel, m, een GjÖgemad, c. u. pi. klaverzuring, ƒ. 

band, waarmede men iets omgordt, Gjögemoder, c. pi, u. grasmusch, ƒ, 

Gjordé'i 'V. a. gorden, ombinden-, Gjögle, v. n, goochelen, guichelen, 

■liiet etneii gordel vastmaken. Gjöglen, c, u, pi, goocheling, ƒ. 

Gjordemoder,f,pl.-mödre.\roedi\TOnyf,f, Gjögler , m. pi, e, goochelaar, to, 

Gips^ c. u. pi. gips, n, pleifter, ƒ. Gjöglerie, n, pi. r,- goochelarij, ƒ« 

Gipstirbe}der,m,pUe,}iitïÜtv^€tkttjmt Gjöglerfke , f» ph r» goochelares, /i GJÖG. GLAS» 115 GLAS, GLOE. Gjöglerta/ke, c, pi, r» goochellasch, f. 
Gjöglefpil, n, u, pi, goochelfpcl , n, 
Gjöre^ f, a. doen, maken, verrigten, 
Gjóren , c. u. pi. het doen , n. 
Gjörlig , adj. doenlijt , dat gedaan 

kan worden. Van hier G;c)W/gAerf,c. 
GjÖrtler, m, pi, e. gordelmakerj geel- 

gieter, kopergieter, tinnegieter, w. 
Gjós, c.pl, e. geusje,n, eene foort van 

vlag, die van de boegfieng afwaait. 
Glad, adj. blijde, blijd, vreugdevol, 
Gladelig, adu. blijdelijk, vreiigdig. 
Clam, Hundeglam, n. u. pi. blaffing, ƒ. 
Glamme, gjöe, v. n. blaflcn , keffen. 
Glands, c, u. pi. glans, luifier, m. 
Glandsbörjie, c. pi. r. glansborfiel, m, 
Glandserts, c.pl.er. glanzig bergfioffe, ƒ. 
Glane, v. n, fiaan gapen, aangapen. 
Glar , zie Glas, n. u. pi. glas, n. 
Glarme/ier, m. pi. e. glazenmaker, m, 
Glarójne, zie Briller, (c./'/.)briI, m. 
Glas, n. pi, u, glas; drinkglas, n. 
Glasagtig, adj. & adv. glasachtig. 
Glasa/ke, c, u, pi. glasasfche , ƒ. 
Glasbod, c. pi. er. glazenwinkel, m. 
Glasdör , c. pi. -döre, glazendeur, ƒ. 
Glasfarve, c. u. pi. glaskleur, ƒ. 
Glasgalde , c. u. pi. glasgal , ƒ, 
Glashytte , c. pi, r, glashuis , n, 
Glaskirfebar, n. pi. «.morel, moerei,/'. 
Glasklokke, c. pl.r. eene glazen klok,/. 
Glasljgfe, c. pi. r. lantaren, ƒ, 
Glasmager, m. pi. e. glazenmaker, m. 
Glasmaler, m, pi, e, glasfchilder, m. 
Glasoun, c. pi, e, glas- koeloven, m. 
Glasperle, c. pi, r, parel van glas,/. 
Glaspujier, m, pi, e, glasblazer, m. 
Glaspufterie , n, pi. r, glasblazerij, ƒ. 
Glasramme , c, pi, r, glasraam, m, 
Glasrude , c, pi, r. glasruit , ƒ. 
Glas/ere, v. a. verglazen, met ee- 
ne glasachtige korst overtrekken. 
Glasferet, adj, verglaasd, verlood» 
Clasfering, c. pi, er, verglazing, f. Glasfur , c. pi. er. verglaasfel, n, 
Glasurt , c, pi. er. glaskruid , n. 
Glasöje, n, pi. -öjne. glasoog, n, 
Glat, adj. & adu, glad: glibberig, effen, 
Glat-, Glattefiil, c.pl. -file. zo ets ï]\, f, 
Glatfile, V. a. zoetvijlen, polijsten, 
Glatgjöre, glatte , v. a. glad maken, 
Glathed , c. u. pi, gladdigheid , f,. 
Glathövl, c. pi. -hövle, rijfchaaf, / 
Glatte, V, a, glad maken, polijsten, 
Glatte/ieen, c.pl. -fiene. polijstfieen, m, 
Glattet, adj. glad gemaakt, geëffend. 
Glattetrcee, n, pi, -troeer, likhout, n, 
Glauind, n, pi. u. zwaard, n, ook Svcerd, 
Gledet, gleden, adj. gegleden, gefuld. 
Glemme, forglemme , v, a. vergeten, 
Glemmebog, c. u, pi. vergeetboek, n. 
Glemmelig , adj. & adv. vergetelijk. 
Glemfel , c. u, pi, vergetenis, f» 
Glemfom, adj. vergetelijk^vergeetachtig, 
GZem/o/«/iec?,c.ü.77/.vergeetachtigheid./, 
Glente, c.pl. r. gier, m. zekere roofvogel, 
Glide , V. n. glijden, glijen, fullen. 
Glidebane, c.pl.r. glij-,fulle-,fulbaan,/. 
Glimmer, c. u.pl. glans, m. flikkering, /i. 
Glimmerguld , n. u. pi. klatergoud, ra, 
Glimre, v, n, glinfieren, flikkeren. 
Glimren, c. flikkering, f. geflikker, n. 
Glimrende , adj. & adv, flikkerend. 
Glimt, n. u. pi, glimp, tti. ook Skimt» 
Glimfe , Jkimte , v. a, & n* glimpen. 
Glindfe , v. n, glinfteren , glanzen. 
Glindfen, c. glinftering, flikkering, /; 
Glindfende, adj, glimmend , glanzig» 
Glip, gaae Glip af, v, n. misfen, 
Glippe, f, n, glippen, glibberen. 
Glitte, zie Glatte, v, a. glad maken. 
Globus , c, pi. Glober, globe, /", 
Gloe, V, Tl. met opgefperde oogen zien. 
Gloeheed, glödheed, adj, goeijend heet» 
Gloen, Gaben, c. u, pi, gaping, f» 
Gloende , adj. gloeijcnd , vurig. Glo- 
ende Kugler , gloeijende kogels, 
Gloeorm , c, pi. e, glinfierworm, m. GLOR. GNAV^ 116 

Clorle, c. pU Glorier. glorie , ƒ. 
Clofe, c. pi. r. glos, ƒ. fchimpwoord, n, 
Olojehog, c. pi, -hoger. wooTAtnhot^, n, 
Glubcnde, adj. verHindend, grimmig. 
dub/k, adj. vcrflindend ; onmatig ; 

fel ; hevig. Van hier Gluh/khed, c» 
Cluffe, c.pl.r, fchimp-, fpotwöord, «, 
Ging, c.pl, Gluggp.r. lochjot, kijtgat, n. 
Glughul, Kighul, n.pl. Ier. kijlcgat, n. 
Clugmaaned ^ c. pi. er. louwmaand, f. 

Januarij,?«,decerfiemaandin't jaar. 
G/m/, c, pi. ter. meisje,lclein Idnd, n. 
Glcede, c, pi. r. vreugde, blijdfchap, ƒ. 
Glcede , v. a. verhengen, verblijden. 
Glcedefuld, adj, vreugdevol, vreugdig. 
Clcedelig, adj, verblijdend, verheugend, 
Glcedeligen, adu, vreugdig, blijdelijk, 
Glcederig, adj, vreugdevol, vreugdig. 
Gloédesdag, c, pi, -rfia^tf. vreugdedag, /ra. 
Glcadesdands, c, pi, u. vrcugdedans, m, 
Glcedesfe/l, c, pi. er, vreugdefeest, n, 
Glofdesild, c. u, pi. vreugdevuur , n. 
Glcedesmaaltid, n.pl,er. vreugdemaal,7z, 
Glcedesraah, n.pl.u, vreugdegeroep, w. 
Glcedesfang, c,pl,e. vreugdegezang, n, 
Glcedestaare, c.pl.r. vreugdetraan, /ra. 
Glcsdestegn, n. teeten van blijdfchap, 
G/o?£?e.y///'''ng,c./)Z.(?r.vi'eugdebetoon,72. 
Clctdfkab, Glcede, cu.pl, blijdfchap,/. 
Glód, c./p7. er, glocd,TO.gloeijende kolen, 
'Clöde^ f. n. gloeijen, zeer heet zijn. 
Glöde, f», fl, gloeijen, gloeijend maken. 
Glódheed,gloeheed,adj, gloeijend heet. 
Glödeoun, c, pi, -opne, gloeioven , m. 
Cnaddrig , adj. luorrig, knorrig, 
'Cnalding, Bidling, c. pi. er, brok, m, 
Cnafke, hio/ke , f, n. knabbelen. 
Gnomen , c. u. pi. knabbeling , ƒ, 
Cnav , n, u. pi, knorrepot , m, 
ook zeker fpel. Van hier Gnav- 

fpil, n, Gnavpofe, Gnavbrikie , c, 
'Cnave, f, a. knagen, knabbelen, 
Gnaven , adj, morrig , knorrig. 
Cnat>en,c, u.pl. geknabbel, knaging,/. GNID. GODT. Gnid^c.pl.Gnidder, neet,/", neten, pt» 
Gniddre, v,a,&n. krabbelen, onleesbaar 
fchrijven; van hier Gniddren, c, 
gnidderagtig, Gnidderagtighed, Cm 
Gnide, afgnide, v^ a, wrijven, boenen. 
Gniden, Gnidning, c. u, pi. ^vr^jv^ng, ĥ 
Gnidfel, c. u. pi. geknars derlanden,n» 
Gnid/k^ adj. vrekachlig, gierig, karig, 
G«/o[/XAec/,c.M./?/, vrekheid. gierigheid,yi 
Gnie , v, n, karig of gierig zijn. 
Gnier , m. pi, e, vrek, gierigaard, m, 
Gnieragfig, adj, vrekachlig, vrekig. 
Gnieragtighed, e. u, pi, vrekheid, f. 
Gnierie, n, u, pi. gierigheid, f» 
Gni/i, c. pi, er, vonk, glinfier, fprank,/*. 
Gnijirg , v. n. glinfieren, vonken, 
Gny , n, u, pi. geraas , geluid , n. 
God, adj. goed, bekwaam, gefchikt, 
Godartet , adj, & adv. goedaardig. 
Goddcedig, adj. goeddadig, weldadig. 
Gode , n. pi. r. goed, n. Det höjejte 
Gode, het hoogfie goed. Holde til- 
gode, ten goede houden of nemen, 
Goderaad, c. pl.u. oblie, ƒ. gebak, n. 
zeker dunne en harde wafTeltje, 
Godgjörende, adj. goeddoende, mild- 
dadig; van hier Godgjörenhed, c, 
Godhed, c.pl.u. goedheid, goedigheid, ƒ. 
Godhjertet, godhjertig,adj. goedhartig, 
Godhjertigen , adif. goedhartiglijk. 
Go(f/^7i?/-//D'A(f</,c. ?<.ƒ>/. goedhartigheid,/". 
Godlidende.adj. iierta]ig,aanrainnelijk, 
Godlidenhed, c, u.pl. lieflaligheid, /^ 
Godmodig , adj, goedaardig, -hartig. 
Godmodigen , adv, goedaardiglijk. 
Godmodighed, cu.pl. goedaardigheid,/*. 
Gods, n.u.pl. goed, n. Rörligt og urörligt 
Gods, roerlijk en onroerlijk goed. 
Gods, Tl. pL er. landgoed, -bezit, n, 
Godsejer, m, pi. e, landbezitter, Tra, 
Godt, adv. goed, wel. Jeg maae godt 
lide det, ik mag het wel lijden, 
Godibefindende, n. u. pi. goeddunken, n, 
Godte,gotteJigy v,rt zich laven,vermaken GODT, GRAM. 117 GRAM, GRAV. üodtgjore, heuife, «», a, bewaarheden, Grammatikal/k.adj.^adi'S^raaVkn-aAiz» CodtgiorC) erjiatte, f, a, goedmaken, 
goeddoen; vergelden, vergoeden, 
Godlgjörelfe , c. pi. r. vergoeding, f. 
Godthjöbs , adj, & adv, goedkoop, 
Codtroende , adj. onnoozel; ligtge- 
loovig; van hier Godtroenhed , c. 
Godvillig, adj, goedwillig, vrijwillig. 
Goduilligen, adf. vrij-, goedwilliglijk. 
Godvillighed, c.u.pl. goedwilligheid,/. 
Gold, ufrugtbar^ adj. onvruchtbaar. 
Goldamme, Töramme, /!ƒ)/. r. bak er, ƒ". Grammatiher, m, fpraakkunfienaar, m. 
Grams, n. pi, u. grabbel,/. Kajta 
til Grams, te grabbel gooijen, 
Gramfe, v, a, grabbelen, grijpen. 
Gramfen, c. u, pi. grabbeling, ƒ- 
Gran , n, pi. u, grein , n, goudge- 
wigt van twaalf in een karaat, 
Gran, c. pi. er. pijn, m, vurenhout, n, 
Granadeer, Grenadeer,m, granadier, to, 
Granat , c. pi. er. granaat , f, 
Granaterts, c, pi. er, granaat, n. Goldhed, c. u. /?/. onvruchtbaarheid, ƒ. Granatjieen, c. pi, -Jiene, granaat, m. Gondol , c, pi. er. gondel, ƒ. veneti- 
aansch roeifchuit, zonder zeiltuig. 
Gordinger , (c. pi,) gordingen,/, pi. 
Golher, m. pi. u. got, m. pi. gotten, 
Graa, graat, adj. Ö'orff.graauw, grijs. Granatcp.ble , n. pi. r, granaat , f, 
Granatcebletrcee , n. pi. r. granaat, m. 
Grand, n, pi. u, fiofje, ziertje , n. 
Grande , m, pi. r, buurman , m. 
Grandehone , f. pi. r. buurvrouw, f. Graaagtig , adj, & adv. graauwachlig. Grandelag, Nabolag, n. pi. u. huurt, f. Graaagtighed, c.u.pl. graauwigbeid,/. 
Graabrödre, (/n./7/.)graauwbroeders, ƒ»/. 
GraabjnL-e , c. u. pi. bijvoet , m. 
Graad, c. u, pi, geween, n. weening,/. 
Graadjuld, taarefuld, adj. tranenvol. 
Graadig, adj. gulzig, gretig, happig. 
Graadigen, adu, gretiglijk, gulziglijk. 
Graadighed, c. u. pi, gretigheid , f. 
Graagaas , c, pi, -goes. wilde gans, f, 
Graahaaret, adj, grijs, graauw; graa- 
fkjoegget, met eenen grijzen baard, 
Graahed, c, u, pi, graauwigheid, ƒ, 
Graalig, adj. graauwig, graauwachlig. 
Graane, blive graa,i',n. graauwworden. 
Graajkjceg, m, pi. ge. grijsaard, m, 
Graajieen, c.pl, -ftene,\t\,Vt'iï\atn,m, 
Graat, adi/, grijs, grijsachtig, graauw. 
Graaverk, n, pi, u. bontwerk, n, 
Crad, c. pi. er, graad, trap, m, I höje/te 

Grad , in den hoogden graad. 

Vanhier Gradftoh,c. -maal, n, enz, 
Gradbue , c, pi, r, graadboog, m. 
Gradviis , i Grader, adu, trapswijze. 
Gram, adj, gram, toornig, vergramd, 
Crammatik, e, pi. er, fpraakkunst, ƒ, Grandgipelig , adj. duidelijk, klaar, 
G/-a«c?giV<?Z/^<f«,flf/f.klaarlijk, klaarblij- 
kelijk; van hier Grandgiuelighed, c. 
Grandjeende, -fynet, adj. fcherpziend. 
Grand/ke, v. a. befpiegelen, vorfchen, 
navorfchen. Ns,u\i\cvGrandJker,m. 
Grand/kning, c.pl. e/-, befpiegeling, / 
Gravdt , adu. fiiptelijk , naauw, 
Granit, c. pi. er. graniet , n. Een 
zeer harde fteen , waaruit dik- 
wijls ganfche gebergten befiaan. 
Granitjieen , c, pi. -ftene. graniet, m. 
Grantrcee , n, pi, r. pijnboom, m, 
Grantap, c. Granceble,n, pijnappel, ttz, 
Grasfere, v.n, (om Sygdom) heerfchen. 
Grav, c. pi, e. graf, n. gral'ftede, ƒ. 
Grav, Foejiningsgrav, c.pl. e. gracht, f, 
Grave, v, a. graven, delven, fpitten, 
Grapeer,Graueur,m,pl.er,^r3i\eerder,m, 
Graven, c. u, pi, graving, delving, f. 
Graver, m, pi, e. doodgraver; del ver, m, 
Gravere , v, a. graveren , figuren 
in eenige harde fiof fnijden. 
Gravering, c, pi. er, gravering, f. 
Graverkarl, m. pi. e. grafmaker, /a. GRAV. GRIL. 118 GRIL. GRUM. Crai^gaas, c.pl. -gfes, eene wilde gans, ƒ. 
Grafhö; , c, pi. -höje, graf, n. heuvel 
van opgeworpen aarde op een graf. 
Gravhule, c, pi. r. graffpelonk, ƒ, 
Gravkjelder ^ c.pl. e. grafkelder, m, 
Gravminde, -moele, n.pl.r. graftombe,/. 

Grauning, c.pl. er. graving, delving,/. 
Graufang, c.pl. e, grafzang, m. -lied, n. 
Grau/krift , c. pi. er. graffchrift, n. 
Gravfied, n. pi, er, graffiede, -fieé, f. 
Graufieen , c. pi, -Jiene. graffteen , m, 
Graujiihke , c. pi. r. graveerijzer , n. 
Graujiötte , c. pi, r. grafnaald , ƒ. 
Grauöl, n. pi. u. dood-, i'ouwmaal, n. 

Greb , n. pi. «, greep ^ m, & f. de 
daad van grijpen; kunstgreep,hand- 
vol, /. I eet Greb, met eene greep. 

Greb, c. pi. e. greep, meslgreep, -gaffel,/. 

Green, c. pi. Grene, tak, m. telg, ƒ. 

Grenadeer, m.pl, -derer. granadier, rti. 

Grenebrc£nde,n.-peed,c.u.pl,t3ikkehos,m. 

rijshout, n, ook Riisbrande , n. 

Grene fuld , adj, takkig, vol takken. 

Grene Ji^ , v. r. takken fchieten. 

Grenet, adj, getakt, takkig, vol takken. 

Greue, m, pi, r. graaf, m. Van hier 
Grevekrone, -titel, c. -fcede,n, enz. 

Grevelig, adj, grafelijk, graaflijk. 

Greuejiand, c. u. pi, grafelijkheid,/. 

Grevinde, ƒ, pi, Greuinder, gravin, f. 

Grevfkab , n, pi. er, graaffchap, n, 

Grib, c.pl, C/'iW^/'. grijp, grijpvogel,7«, 

Gribe , v, a. grijpen , aanvatten. 

Gridfel, c. pi, Gridsler, ovenfchop, f, 

Gridfle Brüd, f,a. gortfelcn, garfielen. 

Gridjk, adj, gretig, gulzig, ijve- 
rig, gierig; van hier Grid/khed,c, 

Grif, c. pi, Grijfer, grijpvogel , m. 

Griffel, c. pi. Gr ijler, grift, griffel, ƒ. 
waarmede men op eene lei fchrijft. 

Griin, n, pi. u, grijn, m. grijns, f, 

Griis , c. pi. Grife, varkentje , n. 

Grille, cpl.r. gril, f, Ilvad er detfor 
Griller? wat zijn dat voor grillen? Grille fuld , adj, grillig, grilziek, vol 
grillen ; van hier Grillefoenger, m» 
Grilleverk , n. pi, u, grilwerk , n» 
Grim, pi. grimme, adj, leelijk, walgelijk. 
Grimace , c, pi, r, grjmas , gril , fi 
Grime, c. pi. r. halfter, halfier, m. 
V:iu\\i^rGrimepenge,c,pl.-rem,c.tnzm 
Grime/kaft , n, pi, er, Icireep , m. 
Grimhed, c. u, pi, leelijkheid , ƒ» 
Grindfau , c. pi, e, raamzaag , f» 
Grine, f, n, grijnzen, grijnen, grimmen. 
Grinebider , m, ph e, grijnsaard, m. 
Grinen , c, u. pi, grijnzing , /l 
Griner,m. pi, e. grijn, grijnsaard, m. 
Groe, voxe, v. n. groeijen, wasfen. 
Groening, c.pl. u. groei, m. groei jing, f. 
Gros, n. pi. u. gros, n, twaalf dozijn. 
Gros/erer, m. pi. e, grosfier, m» 
Grot te, c. pi. r. grot, fpclonk, ƒ. 
Grou , grout, adj. grof; dik, zwaar, 
Grovbröd, n. pi, u. roggenbrood, ra, 
Groveligen, adu. groffelijk, grovelijk. 
Grouhed , c. pi. er, grofheid , f. 
Grovhöul, c. pi, e. rofiFelfchaaf , f, 
Grouladen, adj, grofachtig, groffelijk, 
Grovlemmet , adj, grollijvig , dik. 
Groufmed , m. pi. e, groifmid , m, 
Grovt, adv. groffe-, grovelijk, plomp, 
Gru, c. u, pi. gruwel, fchrik, m, 
Grube , c, pi. r. groef, mijn , f. 

Van hier Grubedrijt, c, -vand,n, enz, 
Grubearbejder, m. pl.e. mijnwerker, m. 
Gruhle , f. n. peinzen , overdenken. 

Van hier Grubler, m, Grublerie, n, 
Grublen, c. u. pi, gepeins, ra. peinzing/l 
Grublende , adj, & adtf, peinzend. 
Grud f Grums, n, u. pi, gruit , f» 
Grue, V, ra. gruwen, affchuw hebben. 
Gruelig , adj, gruwelijk, fchrikkelijk. 
Gruelighed, c. pi, er. gruwelijkheid,/. 
Gruelfe , Gru , c, u, pi, gruwel , m, 
Grum , adj, gram, wreedaardig-. 
Grumhed , c, u. pi. wreedheid, ƒ. 
Gramme , adv, ongemeen , zeer. GRUM, GRUN, 119 GRUN. GR^D. 

Grums, n, u, pi. gruit, /. grondfop, n. Grundfandhed , c. grondwaarheld, ƒ. 
Grumfet, adj, drabbig, onklaar. Grundfkat, c.pl.ter, ^vonAic\i^\,x:,n« f^ 
Grw^Tï/, ürff/. weedaardiglijk, booslijk. Grund/kud, n. pi, u. fchoot , ka- 
Grund, c.ple. grond; grondflag, m. nonfchoot, onder het water m 

Cr und, c. pi. e. grond, m.ondu'ipie, f, Grundfprog , n. pi. u. grondtaal' k 
Grund, Bund, c. pi. u. aardbodem, m. Grundfteen, c.pl. -/iene.grondüeen,m 
Grund , adj. ondiep, niet diep. Grund/tof, n.u.pl. grondftof/ ƒ! 
Grundaarfag., c. pi. er. grondoorzaak, f. Grundfcttning, c.pl. er. grondftellin- f. 
Grundafglff,c.pl.er.grondreDte.-ó\ns.f. Grund/al , n. pi. u. grondgefaJ ,"'77' 
Grundheuiis,n.pLbel>ifer.-vQxxdh^^y\\^,n. Grundtaxt, c.pl.er, grondfchatJin'g,/! 
Grundbreu, n. pi. e, grondbrief, ;«. Grundtegning,c.pl.er.gtm~idit^\iv,\ng'f 

Grunde, v. n. peinzen, nadenken. Grundtext , c. pi. er. grondtekst, w. 

Grunde, v. a. gronden, grondvesten. Grunduold, c. pi. e. grondilag,' m. 
Grundejer, m. pi. e. gTondeisenoiar, m. Grundarlig , adj. opregt, eerlijk! 

Grundet, adj. gegrond, bevoegd. Gri.«i-er, (/,/.) veel geld, /^^ Jermogen.' 

Grundfaft, adj. & adv, grondvast. Cra/^pe, «:. /j/.r. groep,/; inde (eeken- 
Grundf alJkM). ^ adv.y oMxvi^Vt valsch. kunde, eene vereening.van heelden. 

Grundjlade, c. pi. r. grondvlakte, f. Gruppere, u. a. vele beelden kunfii-- 
Gr««c?/iE/?e, v.ö. grondvesten, fiichten. lijk bij elkander fcbilderen. vln 

Grundfceflet, adj.&adi^. gegrondvest. h\iiT Gruppering, c. grupperet, ad;. 

Grundgod, adj. doorgoed, zeer goed. Grü^/,/o72C?.?/,örf/-.gFuisachtig. gruizi"! 

Gründherre, m. pi. r. grondheer, m. Grufom , adj. gruwzaam , gruwelijk. 

Grundig, grundigt, adj. & adv. grondig, Gru/omhed, c. pi. er. gruwzaamheid, f. 

bondig. Van hier Grundighed, c. Grufomt, g^</. gruwelijk, wreedaardi"! 

Grundigen, adv. grondig-, bondiglijk. Gruus , n. u. pi. gruis, puin , n. 

Grundlag, n. pi. u. grondflag , m. Gruusagtig , adj. & adv. grnisachtio'. 

Grundlagt, -faflet, adj. gegrondvest. Gry , Daggry , n. u. pi. dageraad, m. 

Grundling, c. pi. er. grondelinj^, m. Gryde , c. pi. r. een ijzeren pot ! w. 

GrundlinU{Bafis),c.pl.r.gvondV\\vi,f. Grydeirog , Grydejkore , c. haal ,' /«. 

Grundlod, 71. pi. u. dieplood, n. Gryde/^ee , c, pi. -/keer, pothpd, m[ 

Grundlou , c.pl,,. grondwet,/. Grydejlev , c. pi. -Jleue. potlepel! Tra! 

Grundlofggi , ,,. a. grondleggen. Grye, v. n. aanbreken. Dagenbegynder 

Grundlagning, c.pl.er. grondlegging,/. at grye, de dag begint aan te breken, 

Grundlaird,adj. doorgeleerd, geleerd. Gryn , n, pi. u, gort, grut, /. 

Grundlcerdom , c.pl. me. grondleer, /. Grynet, adj. & adu. korrelig, gortig. 

Grundlös, adj. grondeloos, ongegrond. Gryngröd, c. u. pi, grut, /. van gorten, 

Gz-ü/jrf/o^Atfc?, c. i^. ƒ?/. grondeloosheid,/. Grynmeel , n. ü. /?/. gortenmeel, n. 

Gru72^/7ZM7-er,ac(/. van fieenen gebouwd. Grynmölle , c, pi. r. gortmolen, 77*. 

Grundmuur,c.pl,-mure.gTondmnm,m. Grynpölfe, c. pi, r. gortbeuling, /. 

Grund-,Stamord,n.pI.u.grond^voord,n. Grynqveern , c. pi e. gortmolen, m. 

Grundpille, c.pl. r, grondzuil, /. G/yw/e, *«. n. knorren, als een varken. 

Grundregel, c.pl-regler. grondregel,/?!. Grynuelling, e. u. pi. gortenbrij, m. 

Grundrettighed, c.pl. er, grondregt.w. Grcede, v, n. weenen, tranen ftorlen. 

Crundrids,n. pi. u. fchets, ƒ. ontwerp,». Crevden, c. u. pi. geween, n. weening,/. GRj£D. GRiES. 120 GR^T, GUDE. Groedende y adj, & adv. Tf eenend. Gratiën, adj. & adv. morrig^'knorrig, 
Groeder, m.pLe, weener, m. die weent, GrcevUng, c. pi, er, das, bunfing, m, 
Croedöjet , atf/. weenachlig, tranenvol. GrceuUngehund, c. /?/. e, dashond , w», 
Grcekenland, n» u. pi, griekenland, tz, Grcevlinge/kind, w,/)/, u, dasfenvel, tz, 
Groeker, m. pi, Grcekere. griek , m, Gröd, c, u, pi, grut, ƒ. Van hier 
Croekerinde , ƒ. pi. r, griek in , f. Grödfad^ n, -gryde, -Jlev, c. enz. 
Groekijk, zie Groejk , adj, grieksch. Gröde, c, u. pi, wasdom, groei, m, 
Groemme figy v, r, berouw hebben. Van hier G/-ó'</eaar, n, -/zcf, c, enz. 
Groemmc.lfe i c, pi. r, kwelling, f, Grödhoved , n, pi, er, domkop, m, 
Grcendfe, c, pl,r. grens, f. ^renzen,pl, Gröft, c, pi, er, grift, gracht, ƒ. 
Crcendfe , v. n. grenzen, aanpalen, Grö/ZjgTÖnrae, cc?/, groen, groenverwig; 
Grcendfefcejining^ c, grensvesting,/, onrijp;gTó>z/zePcertfr, groene peren, 
Grcendfelós , adj. zonder grenzen. Grönagtig, adj, & adv, grocnachtig, 
Croendfende, (til) adj. aangrenzende. Grönfarvet , adj, groen verwig, groen. 
Gr and fep cel, c, pi, e, grenspaal, m, Grönhed , c, groenheid, onrijpheid, yi 
Groendfe/kjel, n.pl.u, ^rensichtiding, f, Grönkaal , c, u, pi, boerenkool, f» 
Grandjejiad, c,pl.-Jta:der.s^rcns£x3id,f. Grönladen, adj. groenachtig, groen, 
Grcend/ejieen,c,pl,-/iene,grens{teen,m, Grónland, n, u, pi, groenland, n, 
Grandfeftóttc , c. pi, r, grenspaal, m. Grönlandjk, adj. & adv. groenlandsch, 
Grte5,n.u. pi, gras,n.gröntGross, groen Grönlandsfarer , m, pi. e. groen- 
gras; yiaae Grces, gras maaijen, landsvaarder, tb, fchipper, die, of 
Crasagiig, adj. & adv, grasachtig, fchip, dat op groenland vaart, 
Groesba'nk, c, pi. e. grasbank, f, Grönloender , m. pi. e, groenlander, /ra, 
zitplaats met graszoden belegd. Grönlig, grönagtig, adj. groenachtig. 
Cross-, Engbund, c. pi, e, beemd , f. Grönnes, v, n. groenen, groen worden, 
Grcesfuld, -rig, adj. grazig, vol gras. Grönning, c, plaats, met gras bewast, 
Gro25g'a/zg', c,/)/.tf, weide, ƒ. weiland, /z. Grónfaltet , adj. gepekeld, gezouten, 
Grcesgrön , adj, grasgroen, groen. Grönfel, n, u, pi. groenmoes, n, 
Grceshoppe , c. pi. r, fprinkhaan , m, Grönjkolling, in. pi, er. vlasbaard, ttj. 
Grcejk , adj, grieksch. Det groe- Grönjpaan, c, u, pi, kopergroen, n. 
. /ke Sprog, de Griekfche taal, Grönfpoet , c, pi. ter. groenfpecht, ro, 
Croeskar, n, pi, u, kalebas, kalbas, ƒ, Grönfvar , c. u, pi, plagge, zode, /, 
Grceslög , c, u, pi, bieslook , n, Grönt, Grönfel, n. u. pi, groenmoes, n. 
Gr cesmark, c, pi, er, weiland, n, Gróntorv, Grönfvcer, c.pl, u, zode, f, 
Grcesning , c. pi. er, weide , f, Guhbe , m, pi. Gabber, grijsaard, m, 
GrcBsrig, -fuld, adj. grazig, vol gras, C«c?, OT.«.p/,God,7ra. het hoogfie weren, 
Grcesrod, c, pi, -rödder, graswortel, m, Gud, m, pi. e/-, afgod, m. goden, pU 
Groesrytter, m, pi, e, zandruiter, m, Gudbarn , n, pi. -börn^ petekind, n, 
Grcbsfe , v, a, & n. grazen , weiden. Guddatter, f. pi. -dottre, petekind, n% 
Grcesfelig, adj, afgrijsfeljjk, ijsfelijk, Guddom , c, pi, me, godheid, f, 
Grcesfelighed, c, pi. u, ijsfelijkheid,/*. Guddommelig , adj, & adv, goddelijk, 
Grcesjiraa, n» pi, u. firoo van gras, n, Guddommelighed, c, goddelijkheid, f, 
GrcBStörv , c, pi. e, zode, f. een met Gudelig, adj, godzalig, godsdienüig, 
eene fpa^e algeüokeu üuk grasland, Gudelighed, c, u.pL godsdienüigheid,/^ LELL, . LEPE. 221 LEPE. LETT. Lelling, ƒ. pL u. kedelig Gjentagel- 
fe, Frcm- og Tilbagefnakken , c. 
Lemmer, n,pl,s. & en, Sfcerdklinge, c. 
Lemmet, n,pl. ten, Lyfe-^Lampei'epge, c. 
Lemte, ƒ./?/. r\. Lamhed, Vanförhed.c. 
Lende, f, pi. n. & lendenen. Lend, c. 
Lendenader, ƒ, pi. en. Lendeaare , c. 
Lendenbreuk, m, pi, u. Lendebrud^ n, 
Lendenbreukig , adj. lendehrudt, 
Lendenjicht, ƒ. u. pi, Lendegigf, c, 
Lendenkusfen, n. pi. s. Lendepude, c, 
Lendenloos, -looze, adj. ledelós, 
Lendenpijn, ƒ. u. pi, Lendefmerte^ c, 
Lendenwee, n. u, pi. Lendeuerk, c. 
'Ltng^f, pi. en. Lange ^ c. (era Fiji:,) 
Lengen, v. a. & n. forlcenge, loenges. 
Lenging, ƒ. pi. en. Forlcengelfe, c, 
hen^ie, f, pi. n.Loengde, Ud/troehnng,c, 
Lenig, adJ, & adp, lind, blöd, fmidig. 
Lenigen , v, a. lindre , hlödgjöre. 
Lenigheid , f. u, pi, Smidighed, Böje- 
lighed, Lindhed, Lemfceldighed^ c. 
Leniging , f, pi. u. Lindring, c. 
Lens, fee Luns, f, pi. en. Lunteflikke, c. 
Lens, f. pi, en. Spyd til Hvalfangjt, n. 
Lens, adj.\lens) torn, lens pompen, 

pompe lens; lens houden, holde lens. 
Lenfen, f. a, droehe Hvaler medSpyd. 
Lente, f. pi, n, Foraar, n. Vaar, c. 
Lentebloem, f. pi, en. Foraarsblomjt, c. 
Lentedag, m, pi, en. Foraarsdag , c. 
Lenteklokje, n, pi, s, JBlaaklokke, c, 

(Aquilegia vulgaris) en Markblomft. 
Lentelucht , ƒ. Foraarsluft, c, -uejr, /j. 
Lentemaand,/", pi. u, MartsMaaned,c, 
Lenzen, lens maken, v, a, lenfe, öfe lens. 
Lenzen, v, n, lend/e, fejle for en Fok, 
Lep, m.pl. pen, Dayk,Slag,öre/igen,n, 
Lepel, 7n, pi. s. Skee , Spife/kee , c. 
Lepelaar, m, pi, s. & laren, Skee/ugl,c, 

(Cancroma.) ogfaa Brednofb, v. 
Lepelblad, n.pl.en, Skeeblad, n. Skee- 

urt, Cokleare, c. fCochlearia.) 
Lepelkost, m, u, pi, Skee-, Sabemad, c. Lepelkruid, n, u, pi, Skeeurt, e, 
Lepelfpijs, f. pi. -fpijzen. Söbemad, c, 
Lepelfieel, m, pi, -fielen, Skeejkaft, n, 
Lepelftok, m. pi, ken. Stok paa en 

Lade/kee, til Kanoner ^ c. 
Lepeltje, n, pi. s. Uden Skee, c, 
Lepelzucht, f. u, pi. Ilunger , Graa- 
dighed s Jllangel paa Ncbring^ c» 
Lepel vol, m, pi. len. Skeefuld, c. 
Leppen, *'. a, fparke, vippe med Foden, 
Leppen, lepperen, v, a, drikke draa- 

beuiis, lahe \ loedjke en Srg, 
Leproos, leproze, adj', fpedaljk. 
Leproosheid, f. u. pi, Spedal/k/ted, c, 
Leprooshuis, leprozenhuis, n.pl, -hui- 
zen. Zazöz-e/, c. ogfaa]eprvosêii],f. 
Les, f.pl.ien. I.ectie, Lection, La^re,c, 
Leschbak , koelbak, m, Ladjketrug, w, 
Leschdrank, m. pi. en. Lcedjkedrik^c, 
Lesfchen, v. a, Icedfke, Jlukke Törflen, 
Leschgereedfchap, n. Brandred/kab, n, 
Lesfching.y./7/.en. LcedJken,Sliikning, c, 
Leschtrog, m, pi. gen. Lcedfketrug, n, 
Leschwater, n, u. pi, Loedfkeuand, n. 
Lesje, n.pl, s. Uden Lectie, Lecfion,c, 
Lesfenaar, m. pi, s, Lce-fejndt , c. 
Lest, fee Laatst, adj. & adu. fidft. 
YjeiieX^n. pi. s.Skade, For treed, Hinderde, 
Letten, beletten, u. a, hindre, afholde. 
Lellen ('op) f. n, ogle paa, give Agt, 
Letter , f, pi, s. & en, Bogftav , n, 
Letlerblokken, f. n, fiudere jlitligen. 
Letterbode, m.K./»/. loerde Efterretnin- 
ger, c.pl. et Holland/k Ugefkrifti 
Letterdoek, tn, pi, en, Navneklud , c. 
Letterdoek, n. u, pi, Cannefas, n. 
Letteren , v, a. fye Naun paa fjTöj, 
Letteren, {f, pi.) Breu, n, Skrivelfe, 
item Lcerdoniy c, de fraaije Lette- 
ren , de Jkjönne Kunfler , c, pi, 
Leltergieler, m. pi, s. Skriftf/óber, m, 
Leltergieterij, /".pZ. en. Skriftfiöberie, Wj 
Lettergreep, /". pi, -grepen. Stauelfe,c, 
Lelterheld, in, pi. eo. laerd Mand, m» LETT. iLEUR* 222 LEU9« LEVE. • Xettêrhonl, w. u.pl. Tree, hvnrafi For- 

tidenftore Bogftaver hleve udjkaarne, 

Leltcrhüulwerk , w. m. p/. indlagt 

Trcee- eller Snedker- Arbejdn , n. 

Letterlos, f. pU fen. Skriftkasfe, c. 

fom hruges i Bogtrykkerierne. 
]L,ettprkeer, m, pi, en. Bogftavomjcet- 

■ning^-omjlytning^ c. Anagram^ n. 
Leltorlvennis, f. literair Kundfkab, c, 
Lcllerlïuride, ƒ. u.pl. Liter atur^Philo- 
logie,c,itemJielcerihed^ Belcefcnhed, 
yidenjkahelighed, Bogkund/kab, c. 
Lettertnndig, adj. philologi/k; literair. 
l,citer\iuni'\^e,m.P/iilolog;Literator^m. 
\_i^\,iQT\'\]\'^,adj.&adu.bogfiauelig,ordret. 

• Lettermeeficr, m. pi. s» Skolemejier, m. 
Letteroefening, /. pi. en. Studering, c, 
Letterteelien, «♦ pL s, & en. Accent, c. 
Lettertje, n. pi. s. lidet Bogftav,Brev, n. 
Lettervvijs, adj.fom kjenderBog/iaverne\ 

hargjortnogen Fremgangien Viden- 
Jkab; Ae/'fl/'letterwiize,7n. -wijsheid,/. 
Leiterzetten , n, u. pi. .Sa-tten, c. 
Letlerzftter , m. pi. s. Spetter, m. 
•Letterziften, v, a. kritifere nhje, 
Letlerziflen, n. u. pi. Kritiferen, c. 
Lelterzitter, m. pi. s. Dadler, Kriti- 
ker , Kritikus , Haarklóver, m. 
Leugen, /e«? Logen,/, ƒ?/. s. &cn.Lögn,c. 
Leuk, adj,& adf. lunken , ligegyldig. 
Leunen, lenen, v. n. kune ; fibtte Jig 
paa eller irnod , item Jiole paa. 
Leuning, ƒ. pi, en. Stol te, Stötning, c» 
Leun-, leen-, leuningfioel,. tw. pi. en. 
Lcenejiol, c. ogfaa armfioel, W3, 
Leur, f, pi' en. Pjalt, ubctydelig Tingx. 
"Lear^^oor, f. u. pl.F/as, n. Bagatelle, c, 
'te leur fiellen, Jkuffe i Haabet; 
• teleur, Ie loorgaan, gaae forloren, 
Leurachtig, adj. ringe, ubetydelig. 
Leuren, v.n, gaae om med Smaakram, 
Leurkramer, m. pi, s. Pjaltekrcemmer ,m. 
'Le\XTyfe.T^in^u,pl.Lapperie,Kludrerie^n» 
XieurwiJQ ) "ï* **• P^* tifel Viin, c. Lens, f. pi, leuzen. Löfen, Feltraah, n, 
Leulerbol,m.p/.len, Gjek,Halvtosfe, m. 
Leuteren, p,n. lösne,vakle, fam.le, nöle, 
mangle. Van hier leutering, f. 
Leuterwerk, n. u.pl, daar ligt Arbejde^n, 
Leuwensch , adJ. jra Byen Lówén. 
Leuwers, leeuwers, (m, pi.) Huiler i 
Sejlene til Hebene , hvormeddereves^ 
Leuzig, adj, 6r adv, flap, doven, feen, 
Levant, f.u.pl. Leuanten ; ÖJtenvind,c, 
Levantijn, m.pl. tn.floerk Stormvind,c^ 
Levantsch , adj, & adv, leuanti/k. 
Leven, Ti,U,pl, XiV, Leven, n, Bevor" 
gelfe , Munterhed, Vrimmel , c. 
Leven, v, n, leve, vare i Live, 
Levend , adj. levende , i Live, 
Levendig, adj, livlig , munter, op- 
makt; heraf Levendigheid, /» 
Levend igmakend, adj, oplivende, 
Levendigniaking, ƒ. p/. u, Oplivelle,c. 
Levenloos, -looze, adj, & adv, livlös. 
Levenloosheid , /, u, pi. Livlöshed, c. 
Levensader, f, pi, u, Livskilde, c, 
Levensbefchrijving, ƒ. pi, en, Liv 

og Levnetsbe/krivelfe, c, 
Levensgeefien, (m.pL) Livsgejjier, c.pl. 
Levensgroot, adj. i Legemsftörrelfe, 
J.eveas^roolte, f.u.pl,Legemsftörrelfe,c, 
Levenskracht, ƒ. pi, en. .Livskraft, c. 
Levenslicht, n. u.pl. Livslys, Daglys, n. 
Levensloop, m, pi. u, Levnetslöb , ii. 
Levensmiddelen , («. p/.) Levnets- 
midler , Nceringsmidler, n, pi, 
Lcvensfiraf^ /, u. pi* Livsfiraf, Döds- 
flraf, c. Op levensfiraf verbie- 
den, forbyde under Livsfiraf, 
Levenstijd, m. u. pi, L^eve-, Livstid, c. 
Lever, ƒ. ph s. Lever, c. long en lever, 
Lunge og Lever; Ac lever fchudden, 
ryjie Leveren , lee hjerteligen. 
Leverachtig, adj, leveragtig, levret. 
Leverader, ƒ. pi, en. Lever aar e , c. 

(Vena cava) Huulaare, c. 
Leverantie, ƒ. pU n. Leverance, c. HAAN. HAAN. 123 HAAN. HAAR. 

Jlaandbue , c, pi, r. handboog, m. Haandteen, c. pi, -tene, fpil , /', een 
Haandboekken, n.pl, er, handbeklien,n, werktuig, om al gaande te fpirmen. 

Haanddajk, n.pLu. flag op de hand, m, Ilaandtere, v. a, hanteren, handtcren. 
Haanddug, c, pi, e. handdoek, m. Haan dt er ing ^ c. pi, er, hantering , ƒ. 
Jlaandelag, n, u. pi. handgreep, be- Ilaandtryk, n. pi, u, handdrukking, ƒ; 
' handigheid in het uitvoeren van JIaandi>ending, c. u.pl, oogcnblik, k, 
alles, wat men ter hand neemt, Haanduerk, n, pi. er, handwerk, am- 
Jlaandfaaet, adj. in handen geleverd. bacht,/^.ha^terjng.ƒ,üokP/-oƒtf.?/^o7^,<:. 
Haandfang , n. pi. e. handvatfel , 77. Jlaanduerker]^ m.pl,e. handwerker,/». 
Uaandfaft^ adj. & adu, fierk, rustig. IIaandi/erksdreng,m,pI,e,]eer]ong('n,m. 
Jlaandjlade, c, pi, r. palm, f, Jlaandverksfolk^ (^m, pi.) handwerks- 
Haandfuld , c, pi, e. handvol , ƒ. lieden of ambachtslieden, m, ph 

Jlaandfcefie, n, pi, r, handvat, fteel, m, Ilaanduerkslaif , n, pi. u, gild , «, 
Haandfofjining, c, pi, er. handvest,/^ Jlaandverksmand , m, pi. -mcend. 
Haandg'^moeng y (J) at?c. handgemeen, handwerksman, ambachtsman, m, 

JTaandg/erning, c.pl.er.haiiósvheid,m, Haanduerksfvend , m. pi, e. hand- 
Jlaandgiuning, c, pi. er. handreïhin^, f. werksgezel , ambachlsgezel , m* 

Haandgreb , n, pi, u. handgreep, ƒ, Ilaane, f. a. honen, fmaad aandoen. 
Ilaandgribelig , adj. handtafielijk. ^acn/a//?/-, c.^/./i/.eenfmadelijk lach,??!. 
/faa?2rfA7ff//7,c,a./7/.handbieding,hulp,/, Ilaanlig, adj. honend, fmadelijk. 
Haandhoeve,befkjite, f. «.handhaven. Haanlighed, c.pl.u, fmaad, hoon, 7?z, 
Jlaaridhoeuelfe, c,u. j)l,\\&v\A\\3i\\Ti^, f. Haan/k, hacnligen, adu, met fmaad. 
Jlaandhoever, m. pi. e, handhaver, m, Jlaant , adu, fmadelijk, met fmaad. 
Haandjern, n. pi, u, handboei, f, Haa?itale, c. pi, r, fmaadrede, ƒ, 
Ilaandklap, n. u. pi, handgeklap, n. Haar, n./)Z. «.haar, «. Mit Haar rejfer 
Haandklade , n, pi, r, handdoek, m, Jlg paaHovedet, Ae.\\diTQnT'\]zc^n mi] 

Haandkjs , n, pi, u, handkus , ƒ, te bergen; paa et Haar, op een haar. 

Haandlanger, m. pi. e. handlanger, m, Haaragtig, adj, & adu. Laarachtig, 
7/afl?2c//tfrf,«./7/. rftf, gewricht der liand,77, Haarhaand, n, pi. u, haarband, m, 
Haandlj'gte, c, pi, r, lantarentje, n, Haarhukkel,c.pl.-bukler.ha3LchoV\e\,f^ 
Jlaandnem,behaendig,adj. handgaauw, Haarhu/k, -du/k, c. pi, e, haarbos, ??j, 
Haandpenge, (c. /?/.) handgeld, n. Haard., adj. hard, zwaar, fierk, 
Haandqvcern, c, pi. e, handmolen, m, Haardagiig , adj, & adi: hardachtig. 
Haandra:kning,c.pl.er,\\3Ln(\ci;\V\n'^,f, Haardeligen , adv. hardelijk , hard, 
Haandfau^ c, pi. -fave. handzaag, ƒ. Haardfór, adj, hardvodilig, fterk, 
Haandsbred, c,/>/, er, handbreed,/, de Haardförhed,c.u,pl.\\aLTAvoch{\'^he\A,f, 
breedte van eene vlakke hand, Haardgjöre, u, a. harden, hard maken, 
Haandjkilling, c. pi, er, handgeld, n, Haardhcendet, adj, hard van handen, 
Haand/krift , c, pi. er, handfchrift, n, //aaz-JAec?, c.pZ. ez-.hard-, hardigheid,y. 
Haandjlag , n. pi, u, handflag, m. Haardhjertet , adj. onmeêdoogend. 
Ilaandjpade,-/j>age,c,pl,r,h3ind{paik,f, Haardhjertighed , c, onmeèdoogend- 
Haandfpiger , c, pi, e. handfpaak,ƒ. heid, ongevoeligheid, hardigheid,yi 

tlaandfpyd, n, pi, u, handlpies , f. Haardhudet)adj.hnvdh.u{d'i^,cf:\iachi\g, 
Haandtag,-Jlag,ntpUu* handüag, m. Uaardkogte.^g,n,pl,\iAtd^Q\]^rcn^n.pl^ Haar» hade. 124 HADE, HALM. Haardlivet , adj. hardlijvig, verfiopt. 
Jlaardmujidet, adj, hardbitlig,-toomig. 
Ilaardnahkenhed , c. u. pi. hard- 

nelitigheid , fiijlhoofdigheid , ƒ, 
Haardnakket ^ Jiiu, adj, hardnekkig. 
Haardrages , v, n, elkander aan 

de haren trekken of halen. 
Haard-, iungnern, adj, hardleerend» 
Haardjkallet , adj. hard van fcheU 
Haardl ^ cdu, hard, onmeédoogend. 
Ilaardug, c, pi, u. vlaggedoet, n. 
Haardu/k, -hu/k, c. pi, e, haarbos, 7W, 
Haardorkken, n.pl. er, een haren dek, n, 
Ilaare, Jlippe Haarene, v» n, af haren. 
Maarety adj, harig» met haar bezet, 
Haarfiin, adj. fijn, dun als een haar. 
ïlaarjietning, c, pi, er, haarvlechf,y. 
Haarfceldning, c, pi. er. verhai'ing, /l 
Ilaarig, adj, harig, met haar bezet. 
Haarkam , c. pi. me. haarkam , m, 
Uaarklouer, m, pi. e. haarklover, m. 
Haarklöuerie, n, pi. r. haarkloverij, ƒ. 
JJaarkrölle ^ c, pi, r, haarbokkel, /. 
Haarlok, c, pi, -lokker, haarlok, f, 
Haarlös, Jkaldet , adj, haarloos, kaal, 
Haarnaal, c. pi. -naale, haarnaald, f. 
Haarorm , c. pi, u, haarworm , m. 
Haarpenfel, c.pl, -penjler,. penfeel, n. 
Haarpomade, c. u, pi, pomadc, f, 
Haarpudder , n. u, pi. haarpoeder, /i, 
Haarpung, c, pi, -punge, haarzak, m. 
Haarpynty c, u. pi, haarlooifel, n. 
Haarfaald^ n, HaarJIgle, c. haarzeef, f. 
Haarfkoerer, m. pi, e, haarfchcerder, m. 
Haartang, c, pi. -toenger. kriiltang, f. 
Haar tot, c, pi, -tot Ier. haarbJcs, ƒ, 
Haartresfe, c. pi. r, haarlrens , f, 
Haartuur , c, pi. -turer. haartoer, n, 
Haartut, -Jletning, c.pl. er. haartuit,/". 
Had, n.u.pl.havit,m. gajumelt Had, een 

oude haat; bcnre Had, haat dragen, 
Hade^ v. a* baten, haat toedragen. 
Hadefuld, adj. haatdragend, vol haat, 
Hadelig , adj, & adtf, hatelijk. Hader , m. pi, e, hater, vijand, m, 
Hadat, forhadt, adj. gehaat, hatelijk. 
Had/k, hadefuld, adj, haatdragend. 
Hage , c, pi, Hager, kin, kinne, ƒ. 
Hage, fajihage, v, a, haken, vasthaken, 
HagBy c. pi, r, haak, bootshak , ro, 
Hagebaand, n. pi. u, kinband , wi» 
J/o^ef/wg',c./>Z.c, kwijldock,7n.-flabbe,/i 
Hagel, n.pl, u, hagel-, hagelfieen, m, 
Hagelbyge , c. pi, r, hagelbui, ƒ, 
Hagelhósfe , c. pi, r. yogelroer t n, 
Hagelkorn, n. pi, u, hagelfieen, m. 
Hagelpungy c, pi. e. hageltasch , f* 
Hagelfejr, n, u, pi, hagelweèr, n, 
Hagefrncekke t c, pi. r. kwijlflabbe, ƒ, 
Hagetorn, c.pl. e, hage-, haagdoorn, m. 
Hagle, p, imperf, hagelen. Het hag- 

ler, het hagelt, er valt hagel, 
Hoj, c, pi, er. haai , m, zekere visch, 
Jlak, n, pi, u, hak, houw, m, kerf, f, 
Hakke y c, pi. r, hak, f, houweel, n, 
Hakke, u. ö. hakken, vleesch hakken, 
Hakkehloky c. pi, -blokke. hakblok, n, 
Hakkebroet, n, pi, ter, hakbord, n, 
Hakkeknivy c, pi. -knive. hakmes, n. 
Hakkel/a, c, u. pi. hakfel, n, van firoo, 

Y;iuhitvHakkelfeknit',c,-/kc£rer,m, 
Hakkcinad, c. u, pi, gehakt vleesch, n. 
Hakken, c. u. pi, gehak, n. hakking, f, 
Hakkefpcet, c. pi. -Ipatter. fpecht.Tw. 
Hal, c. pi, Hallcr, hal, halle, zaal, ƒ. 
Hald, c.pl, er. afhelling, fchuintc, y^ 
Hale , c. pi. r, (taart, m, (taartje, n, 
Hale, trakkey v, a, halen, trekken. 
Halepeber, c, u, pi, fiaartpeper , /, 
Haleftagy n, -rem, c. fiaartriem, m» 
Halm, c, u. pi. halm, flroohalm, m. 
Halinbaand, n, pi, u, firooband, ttj, 
Halmhundt y c. pi, er, ftroobos, m» 
Halmdyne , c, pi, r. firoozak , m, 
Halmhaty c. fU *e. firoohoed , ra» 
Halmknippe, n, pi, r. firoobos , m. 
Halmfeng , c. pi. e» firoobed , n, 
Halmftraot n, pi, u, halmüroo, n. HALM. HALT. 125 HALU. HALV. 

Ildlmfcelzy c, pf. -fcekke. firoozal:, m, Halunh, m. pi. er, guit, deugniet, m. 

Balmvijk, c. pi. e, firoowisch, m. JIah',halt>t,adj.\\:x\ï,hd\\c,Forftaaeet 

ffalsyC.pl.e. hals, m. keel,/. 't leven, «» halvtOrd, een half woord verfiaan, 

Oi^erJ/a/jo^ //oferf, hals over kop. Haluaaben , adj. & adv. halfopen, 

Halsaare , c, pi. r, halsader, f, Halvaar ^ n. ƒ>/. u, half jaar, /z, 

Hahhaand, n, pi. u. halsband, m. Jlali^aarig , adj. & adf. half jarig. 

tialsbeen, «,ƒ)/, u, been inden hals, n» Haluanden y adj. anderhalf, -halve, 

Halsbrcekkende , adj. zeer gevaarlijk. Halvhroder, m.pl. ~hrödre.hü\\e broe- 

JJalsbrynde, c. u, pi. bruine, ƒ, worg, m. der, m. van vaders of moeders zijde, 

Halsbyld, c. pi. -iyWer. keelgezwel, n, TIali'cirkel,c.pl.-cirkler.\\a\\e.c\rVit\,m, 

ïlalsdug, c. pi. -duge. halsdoek, m, Haludeel, c. pi. -dele, half part, n, 

Jïa/s/wig^e, */. a, onthalzen, onthoüf- Halvdcek, «, pi, u, half dek , n, 

den; van hier Ilalshugning , c. Jfalvdöd, ncefien död, adj. halfdood, 

Jlahhcefelfe y c, pi, r. halsgezwel, n, Jlaludör y c, pi, e, halve deur, f, 

Halsjerriy n, pi, u. haUijzer , n. Halve, n, u, pi. det Halve, helft, /", 

HaUkjcede, c.pl.r. halsketenen,/. pi, Halvere , v. a, halveren, half deelen» 

Ealskjertel, Ct pi. -kj'ertler.halskViev, f, Halvfemte y adj, vijfdehalf, -halve» 

Halskludy e, pi. e. halsdoek, m, Halvfemt^ndstjve,num.card.negQnt\gt 

Jlalskrave, c, y?/. r. hals-, ringkraag, m, Halvfjerde , adj. vierdehalf, -halve, 

Halspibe, c.pl. r. keel, f. gorgel, firot, m, Halvfjerdfindstyve,num,card. zeventig, 

Ilalspine, c. pi, u. pijn in den hals, y^ Halvforklcede, n, pi, r, fchort , f, 

Halsret, c, pi. -re/ter, halsregt, n. Hal vfuld, adj. ha][ \ol;ha\{ óronlipn. 

Halsring, c, pi, -ringe, halsijzer, n. Halvgal, adj, half gek, ijlhoofdig, 

Halsfmerte , c. pi. u. pijn inden hals,/^ Halvgud, m. pi, -guder, halve god, m, 

Halsfinykke, n. pi. r, halsfieraad, n, Halvgylden, c, pi. u. halve gulden, ttz, 

Halsfnur y c. pi, e, halsband, m, Halvhand/f:e,c. pi. r.hvi]\Qhand[chven,m 

Halsjiarrig, aüf/. halsfiarrig, koppig. Halvhundrede,n,pl.r.ha\( \ïOTaèn'A,n, 

Halsfiarrigen , adv. halsfiarriglijk. Halvklode , c, pi. r. halve kloot, m, 

Ifals/iarrighed , c. pi, u. halsfiar- Halvkogty adj, half gekookt, ongaar. 

righeid, koppig-, hardnekkigheid,/. Halvkugle, c.pl, r, halve kloot, m, 

Halsftrafy c, pi. fe, halsftraf, ƒ. Halvlard, -fiuderet, flf//. half geleerd. 

Halsjiykkcy n, pi, r. halsfiuk , n. Halvlccrd, m.pl, e. halve geleerde, wi. 

Halsfirimmel,c,pl,-/irimler,h3\skrSi3i^,ni, Halvmaane , c, pi, r. halve maan, f, 

Halsfyge y c, ü, pi, keelziekte, /. Halvmenne/ke, n,/)/. r. halfiuensch, ttï, 

tJalstörklade , n, pi, r, halsdoek, m. Halvmetal, n. pi. Ier. hallmetaal, n. 

Halsurt, c. pi, er, leelkruid, n, Halvnögen, adj. halfnaakt, ontbloot. 

Halsvee y e. u, pi, keelziekte, ƒ, Halvoxehovcd, n,pl.er,hoi\ïolishool'd,n. 

Halt, adj. Vrenyd, mank, hinkende, Halvpart, c.pl, er,ln-\ït, f. hülf pavt, n» 

ifaZ/e, A/rti-tf, f. n, mank gaan, hinken, Halvpund, n. pi. u, half pond, n, 

J7ö//e/i27zc?6'«, TO. de kreupel duiwel, m. Halvraa, adj. half raanw, ongaar. 

Hallen, c, t/,/)/. hinking, 't hinken, «. Halvraaden, adj. half rot, vervuild. 

Hollende, adj, hinkende. Hallende Ifalvrund, adj. halfrond, roudachlig. 

Perfon,m,&f, hinkepink, m,&f, Halv/hjeppe y c. pi. r. half fchepel, n, 

^althed, cu.p/. kreupel-, mankheid^/. HalvJkiUin£,Cypl.er.ha\\(iiG\ic\\irï^,m, HALV. HAND. 126 HAND. HARE. Halvfk)OTte, c, pK r, half hemd, n, 
ïlalujkygge, c, pi. r, halve fchaduw, ƒ. 
JlalvftÓvle , c, pi, r. halve laars , ƒ, 
Jlalujofter, f.pl,-föftre,\\z\\e. zuster,/". 
Halvt, halvvejs, adv, half, lm halve. 
Halutag, n, pi. -tage, half dak, n. 
llalvtime, c, pi, r, een half uur, n, 
Halvtolv, (KI.) half twaalf (uren;. 
Jlalutone , c. pi. r. halve toon, m, 
Ilalftosje , m. pi, r. halve gek , m. 
Jlalftredie, adj, dordehalf, -halve, 
Ilalvtred/indstyue, num, card* vijftig.' 
Hulutredjïndslyuende y adj. vijftigfie. 
Halutönde , c, pi, r. halve ton , f. 
Halvuej , c, u, pi, halve weg, m, 
Ilalt'uejs, paa Ilalvuejen, adv. half weg. 
Halvuending, c.pl, er. halve wending,/, 
ïlalvuoxen, adj, & adv. halfwasfen. 
Jlalvöe, c. pi. r, half-, fthiereiland, n. 
Ham, c. pi, me. huid, f. vel, n, 
Ilamle op med, v, n, voegen, pasfen. 
Hammer, c, pi, e, & Hamre, hamer, m, 
Hammerme/fer,m,pl,e.haniei'mv(.'{ter,m. 
J laminerfkaft , n, pi, er, hamerfiecl, m, 
Hammer/kcel , n. «, y;Z. hamerflag, n, 
Hammerjlag , n. pi. u, hamerüag, m. 
Bammerverk, ri.pl, er, hamerwerk, n, 
Hamp, e, u. pi. hennep, kennep, m, 
Hampager, c,pl, -agre, lienncpakker,/». 
Ilampefróe, n. u. pi, hennepzaad, n. 
Hampegarn, n.u.pl,^aven van hennep, n. 
Hampelcerred,n,pl,er, henneplinnen, n, 
Hampeftcengel, c, pi, er, hcnnepftük, m, 
Hamre, v. a, hameren, pletten. 
Hamfe, c,~pl, r, holftcr , notenbol- 
fier, m, de groene bast van noten, 
Hamfe, v, a. holfteren, noten bolfieren. 
Han,pron.m,h\]. Hanlaver,h'\] Ieeft;enz. 
Han, c. pi, Hanner, hij, m, J?/* det 
en Han eller Hun? is hel een hij 
of eene zij, een mannetje of wijfje? 
Handel, cu.pl. handel, koophandel, w. 
Handel ogf^andel^haiidvl en wandel. 
Handcliconioir, n, koopnianskantoür,«. Handelshrev, n. pi, e,\iooj)manshric{,mi 
Handelsmand,m,pl.-'7ncBnd,koo^niai\,m, 
Handels/kib , n, pi, -fkibe. koop- 
vaarder, w, koopvaardijfchip , «, 
Handelsftad, c. pi, -ft ceder, koopftad.y^ 
Handle, v. n, handelen, koophandel 
drijven ; handle vel eller ilde,yvtt\oï 
kwalijk handelen of te werk gaan, 
Handlemaade, c, pi. r, handelwijze, J". 
Ha rullende, adj, koophandel drijvende. 
Handler , m. pi, e, handelaar, m, 
Handling, c,pl, er, handeling, daad,/^ 
Handfel , c, pi, er, handgift, f» 
Jlandjke , c. pi, r. handfchoen, m, 
Hand/kemager y m. pi. e, handfchocn- 
niaker, m. handfehoenmaakfier , f* 
Handtering, zie Ilaandtering, c, pi. er. 
hantering, handtering, nering, f, 
Hane , c. pi, r, haan, m. haantje, n, 
Hanehjoelke, c, pi, r. hanebalk, in, 
Hanegal , n. pi. u. hanegekraai, n, 
Hanefegtning, c.p/. er, han ege vecht, ra, 
Hanekam, c. pi, me. hanekam , m. 
Hanekylling, c, pi. er. haantje, w, 
Hane/T;jceg,n.pl. u. lel van een' haan, ƒ, 
Hanefkridt, -fjed, n, pi, u.hanetred, m, 
Hanefpore, c. pi. r. hanefpoor, f. 
Hanfi/k , e. pi, e. hommerd , m. 
Hang , n, u. pi, geneigdheid , f. 
Hank, c. pi. e. handvatfel, hengfel, n. 
Hankat , c. pi. -katte, kaler, m, 
Hankekurv , c. pi, e. hengfelmand, /, 
Haukjön,n.u,pl,\\e\ mannelijke geflacht, 
Ilanrej , m. pi. er. hoorndrager, m, 
Hanfejiad, c.pl. -y?a?Je/-.hanzefiad, ƒ. 
Hansvurft , m. pi. er. hansworst, /ra, 
Happe , hjappe , v. a. happeren. 
Hare, c, pi. r. haas, m. haasje, n» 
Harefod, c. pi, ~födder. hazen voet, tti. 
Harehuar , n. pi. u. hazenhaar, n. 
Harehagel, -hagl, n. pi. u, hagel, to. 
om hazen mede te fchielen. 
Harejagt , c, u. pi, hazejagt , f» 
Harekaal , e, u, pi. hazenkool , /♦ HARE. HASS. £27 HASS. HAVE. 

HarehjCy n, pi. r, hazenleger, m Ifas/elLjep, c, pi. pe. hazdaarsroede, f, 

ffareAoar,n,pl.u.hazemond,m.-\'np,f» Hasfelkrat, «. /?/,«. hazelbosch, n. 

Hare/kind t 77. pi. u. hazenvel , n, Hasfelnöd, c. pi. der, hazelnoot,/! 

Harefpor , n. pi. u, hazenfpoor, n. Ilasfeltrae , n. pi. r. hazelaar, w. 

Harefpring, n. pi. u. hazenfprong, m. Hasfelurt, c. pi. u. hazelwortel , m. 

Harefteg, c. pi, u. een gebraden haas, m. Haft, c. tt.pl, haast, f. IHuft, met haast, 

Harke , v, n. rogchelen , ragchelen. Haft e , v. n. haast maken, haasten. 

Harlekin, m. pi. er. hansop, nar, /ra. Haften, c. u. pi. haast, ijl, f, 

Harm, Harme, c.u. pi. gvamicha-p,/. Hafiig , adj. haastig; oploopend. 

Harme , v, o, verdriet aandoen. Hajtigen, adv, haastiglijk, ras, ijlings. 

Harme Jlg , v. r. zich twellen. Haftighed, c. u. pi. haastigheid, ƒ. 

Rarmonere , p. n. overeenfiemmen, Ha/iverh, n. u, pi, haast , ijl, f» 

Harmonie, t, pi. r. harmonie, ƒ. Hat, e. pi. te, hoed, m. Tags 
Harmoni/k , adj. & adu, harmonisch. fm Hat af, zijn' hoed afnemen, 

Harnijk, n. pi. er. harnas, pantfer, n, Hattehaand, n. pi. u, hoedband , m. 

Harpe, c. pi. Harper. harp,/, zeker Hattefjceder, c. pi. -fjcedre. pluira,/, 

fnaarfpeeltuig, i/ewi korenharp, ƒ. Hatteform, c, pi, e, hoedenbol, m. 

Harpe, v. a. harpen. Harpe Korn^ Hatfefoderal, n. pi. er. hoedenlas, /l 

het graan met de harp zuiveren, Hattemager, m.pl.e. hoedenmaker m, 

Harpejpiller, m. pi. e. harpfpeler, m. Huttepuld, c. pi, e. hoedenbol, /ra, 

Harpix, c. u. pi. hars, f. harpnis, w. Haubits, c. pi, er. honwitfer, m, 

Harpixaglig, adj, & adf, harsachtig. Hauge, z\e Have, c. pl.r. hof, tuin, ttï, 

Harpixe, v, a. harpuizen, mei bars of Hav, n. pi. e. zee, /. Det ftore Hav 

harpuis beftrijken of overtrekken. de groote zee; lisJiavet, de ijszee. 

Harpun, c. pi. er. harpoen, m, Havaal, c. pi. u. zeeaal, meeraal, m, 

Harpunere,(Hi'aler,efc.^i'.a.harY>oenen. Havarie , n, pi, r. haverij, averij f. 

Har/k, adj. garfiig. Har/k Flpjk, gar- Havblik , n. u. pi. zeeftilte /, 

fiig fpekj^ü/-/^ 5/7ZÓV, garfiig boter. Havhred , e. pi. der. zeeoever, m. 

Harfkhed, c. u. pi. garftigheid, ƒ. Havhugt , c. pi. er. zeeboezem , m» 

Harfad, adv, bijna, bijkans, haast, Havhölge , c. pi, -bölger, zeebaar f, 

Hartkorn, n. u. pi. hoef, hoeve, f. Have, v. a, hebben, bezitten, 

zeker fiuk lands of akkcrgronds. Have, c. pi, r. tuin, hof, lusthof, m, 

Harv, Harve, c, pi, r. egge, ƒ, Havearhej de, n. u. pi. tuxnarh^ïd, m. 

Harve, v. a. eggen, met de eg- Havearhejder, m.pl.e. imnatWiüiev^m, 

ge bearbeiden, het land eggen. Havebed, w. ƒ?/, e. bed, «, in een' tuin. 

Harvning , c. pi, er. ogging , ƒ. Haveblomft , c. pi. er. tuinbioem , f. 

Hafe, c. pi. Hafer, Knieboog, m, Havebog,c.pl,-böger,horeniershod,n. 

Hafpe, c, pi. r, haspel, m. een werk- Havebcenk, c. pi. e, tiiinbank , f 

tuig waarop men het garen windt. Havedyrker, m. pi. e. tuinier, m. 

Hafpe, (Garn, etc.) v, a. haspelen. Havedyrkning,c. u. pi. 't hovenieren, n. 

Hafpen, c. u. pi. haspeling, /". //<'/(^e/>öe, tz. z;(ad van tuingewasffn,n, 

Hafpetrcee , n.pl.-trceer. haspel, m. Havefrugt , c. pi. er. tuin vrucht , ƒ. 

Hu.: fel , c, pi, er. hazelaar, m, Havegang^^c. pi. -gange, luinlaan,/, 

Hasfelbu/k, c. pi. e. hazelaar, m, Hauegjerdcy n, pi, r, Ininhaag , ƒ. HAVE. HAVS. 128 HAVV. HEGN. HaveJiuus, n, pi, -Tiufet tuinhuis, n. Havuand ^ n» k» pU zeewater; n, 
Havejord, c» w, ph luinaarde, f, Havörn ^ c, pl^ -örne, zeearend , m» Haveharfe, c, u, pU tiiinl<ers, ƒ. 
Hauekone, f, pi, r. luinierfter, ƒ. 
Havekunji, c. u. pi, hoveDÏerUunst, /l 
Havemand, m, pi. u, tuinman, m, 
Hauerie, zicllauarie, n. pi, r, havei'ij,/. 
Havefax , c, pi. <?. tuinfchaar , f, 
Jiavefnegly c. pi. e, tuinkraliol , f. 
Havefiige , e, pi. r. tuinladder , f» 
Jlavejiol , c. pi. -Jiolct tuinfioel , m. Hazard, r, pi, u, waagfiuk, tz, 
Hazardfpil, n. pi. u. waagfpel , n. 
Heb r ai/k , n. u, pi, hebreeuwsch, n» 
Hehrai/k , adj. & adv, hebreeuwsch, 
Hehroeer, m. pi, e, hebreër , m, 
Hedy hedt , adj, heet , zeer warm, 
Heddey v. /2« heeten, genaamd zijn, 
Hede, c, u, pi, hitte, warmte , ƒ, 
Hedey f, a. heeten , heet malcen. Havefiue y c, pi, r, tuinkamer, f. Hede, c, pi, Heder, heide, hei , ƒ, Haveurt , c, pi, er, tuinkruid , n, 
JJaueucExt, c. pi. er, tuingewas , n, 
Havfrue , f, pi, r, meermin , f. Hedehlomji , c. pi, er, heidebloem, ƒ. 
Heden, adv^ heen, van hier; weg, 
Hedendömme, n, pi, u, heidendom, n. Havfagl , c, pi. e, zeevogel , m, Hedenfaren , adj, overleden, dood. HavgrcES , n. u, pi. zeegras , n. 

Haugud, (Neptu/ms) m, zeegod, m, 

Havheft , c, pi, e, zeepaard, n, 

Havkalc y c, pi, -Jcalfe, zeekalf, n. 

Havkant , c, pi, er. zeekant , m. Hedenfart, c, u, pi, 't overlijden, 7i, 
HedeTiold, n.u, pi. al-, aaloude lijd,7ra, 
Hedenjk, adj, & adu, heidensch» 
Hedenjkab , n. u, pi, heidendom, n, 
Htdning , m. pi, er, heiden , m» Havluft, Söeluft, c, u. ƒ7/. zeelucht, ƒ, Hedt, varmt , adu, heet, zwoel, 

Haumand.m. pi, -meend, meermsn, m, Heed, zie Hed, adj\ heet, warm, 

Havn, c. pi, e, haven, f, Eene veilige Heel, pi, hele, adj. geheel , gansch. 

en beflotene plaats voor fchepen. Heelbroder,m,pl.brödre,\o\]ehv(iedi'r,m, 

Havne, lande, v, n, havenen, landen. Heelfkindet, cc?/, ö" öcfc. onbefchadigd. 

Havnefoged, m.pl. er. havenmeefter.Tw, //tfi?//o<f/^e/2r/e,/)/,heeleof'vollebroeders 

Havnepenge, (c. ƒ>/,) havengeld, n, of zusters, pi, ook Fuldjèdjkende, ttavnetold, c, u. pi. havpncijns, m, 
Havnetönde, c. pi. -tonder, baak , ƒ♦ 
Havre, c, u. pi, haver, f. Een 
bekend voeder- of graangewas. 
Havreager, c. pi. -agre, havorakker, m, 
Havrebröd, n, pL u, haverbrood, n, 
Havregryn, n, pi. u, havergort, f, 
Havregród, c.u.pl, bavergortenbrij,77z, 
Havrehalm, c. u, pi. haverfiroo, 7Z, 
Havremcel, n, u, pi. havermeel , n, 
Havrefa^k, c. pi. ke. haverzak , m, 
Havrevelling, c, pi. u. haverpap, f, 
Havjide y c, pi. r. zeekant , m, 
Havjhum, n. u, pi, zeefchuim, n. Heelfofier,f,pl,pl,-Jofire, volle zuster, f. 
Heelt, ad f, heel, geheel, geheel lijk. 
He f te, V. a, & n, hechten, vesten. 
Hef te, n, pl.r.heït, hecht, bundeltje, n. 
Hef tel/e, c. pi, r, hechting,/", arrest, n. 
Heftig, adj. hevig, fierk, vinnig» 
Hejtigen , adu. heviglijk , hevig» 
Heftighed, c, pi, u, hevigheid, f. 
Hegle, c. pi, r, hekel, vlashekel, m, 
Hegla , f, a, hekelen , vlas of 
hennep door den hekel halen. 
Heglen , c, u. pi, hekeling , ƒ, 
Hegier , m. pi. e, hekelaar , m, 
Heglerfke , f, pL r, hekelfier, ƒ. Havsnöd, c, u. pi, nood op zee, m, Hegn, n, pi, u. heining, fchutting, ƒ. 
Havfiille, B, pi, u, zcefiilte , f, Hegne^ v. a, heiuen , omheinen. HEGT. HELL. 129 HELL. HENF. 

jffegte, zie Iloegta,c, pi. r,ha:ik,m,y,aar- Helligholde , v. o, vieren, heiligen, 
mede men de kleederen tui-liaakt. Helligholdelfe , c. ph r^ lieiliging, f, 
Hej y interj. hei! Hej ! lob ikke Jaa Ii^eIIigtreko/igersdag,c,]ionin^enda^,m, 
Jioerkt, hei! loop zoo rasch niet. Hel/en, c. u. pi. gezondheid, /I 
Hejdukke, m. pi, -dukker, heidok, m. Helfot , c. u. pi. doodziekte , f. 
Hejre, c. pi. r, reiger, m. zekere vogel. Helft^ adi\ (Snperl, af heller) liefst, 
Hejre, c, u, pi. dolik, m, pen onkruid. Helt, c.pl,u. zeevoren,»?. zekere visch. 
Hejref ja-der, c.pl.-fjoedre.Te\«er\n'v\f. Helt, vu pi. e. h.-Id, krijgsheld, m, 
Hejrejagf , c. pi. u. reigerjagt , f. Heltedaad , c. u. pi, heldendaad,/*. 
Hejrerede, c. pi. r. reigernest, n. Heltedigt , n, pi, e, heldendicht, /ï, 
Hejfe, hisfe, ophisje, v, a. hijfchen. Heltedyd, c, pi, er, heldendeiigd, f. 
Hek, zie Hoek, c, pi, ker. hek, n. Hellegjerning, c. />/. er. heldenftuk, tz, 
Helbred , c. u, pi, gezondheid, /". Heltenwd, n, u. pi, heldenmoed, m, 
Helbrede , v, a, genezen, heelen. Hellemodig , adj, heldhaftig, dapper. 
Helbredelig, adj, geneeslijk, heelbaar. Hellinde , f. pi. -inder, heldin , ƒ♦ 
Helbredelfe , c, pi. r. genezing, ƒ. Hehedbrand, tii, u. pi, hellewirht, tw. 
//eZrf, «.M./)/. heil, geluk;/*. voorfpoed,?/z. Hehede , n, u, pi, hel, f, de 
Helde, zie Halde , v. n. hellen. verblijfplaats der verdoemden. 
Heldig , adj, voorfpoedig, gelukkig. Zfe/ff^Jfs, of//. c^rtf/f. helsch, duivelstb, 
Heldigen, -digt, adf. voorfpoediglijk. Hehedhund , c, pi, e, helhond , m, 
Heldighed, c, «./?/. voorfpoedigheid, /■. Hlvedpine , c, u. pi. helfche pijn,/. 
Heldigfüs , adv. voorfpoediglijk. Hem.' interj, hein! een roepwoord- 
Hele, loege , v. a. heelen, genezen. je, oni iemand te doen fiil fiaan. 
Heles, f. «. heelen, Saaret begynder at Hemvie ^ hctmmc , *'. a, hemmen, 
heles, de wond begint te heelen. Hemmelig, adj. heimelijk, verborgen. 
Helgcn, m. pi, e, heilig, heilige, m, Heinmeligen, adu. heimelijk, in 't 
Helgenbillede , n. pi, r. heiligje , n. verborgen, bedektelijk, verholen, 
Hellebarde, c. pi. r. lieiiebaard, m, Hemmelighed, c,pl.er.hi'inu\\]liheid,J'. 
Hellejlynder, c. pi -Jlyndre. heilbot, /l Hemmelighedsfuld, ad/. \ol ^vheimais,. 
Heller, conj. & adv. Iie\er, eerder. Hen, adv.hecu. Jeg gaaer hen, ik ga 
Heilig, adj .& adv. ht'iVi'^. Den heilige heen; bringe hen, heen brengen. 
iSiv//V,/i/5tf/e/z. de heilige fchriftuur, Henhiere, v. a. heen dragen, liepen. 
llelligaand^c. u.pl. de heilige geest, 777. Hendaane , v, n. in onmagt vallen. 
Helligufleu, c. pi. er, heiligavond, rn, Hende, pron. {Dat.&acc.afhan^haar. 
Helligdag , c. pi, e, feesidag, 7/7, //(?/7(://-(7g-e,f. ö.Ö*/?. heen gaan, trekken. 
Helligdags, adj, & adv. feestelijk. Hendrive, v. a. heen drijven, onnut- 
Van hier Helligdagsklader , pi, tig doorbrengen (zijnen tijd.) 
Hclligbröde, Helligdagsbröde , c. Hendöe , v. n, kwijnen; overlijden. 
Heiligdom, c. pi. me. heiligdom, n, Hendód,adj, o\er\eden,duod,geÜor\en. 
Heilige, v, a, heiligen, toewijden. Ihnfare, v, n.heen varen, wegvaren. 
Heiligen, heiligt, adv, heiliglijk, heilig. Henjlyde, v.n. heen vlieten of vl oeijen. 
HelliggJÖrelfe, c. u. pi. heiU^mnVw^, f, Henflye, heutye, f. n, heen vlieden. 
Helliggjörer, m. u, pi. heiligmaker, m, Henjlyve, v, n, heen vliegen, heen ijlen. 
Hellighed, c. u, ƒ>/, heiligheid, ƒ. Henjöre, v. a, heen brengen, voeren, 

/ HENG. HENR, 130 HENS. HENT. 

Hengaae, V, w, heen gaan; verloopen. Henfee, tage Jlenfyn, p, n, heenzicn.' 
Ilengive , v. a, overgeven, ofl'ercn. Jlenfeende , c. pi, r, opzigt, n. I 
Hengiuen, tilböjelig, adj. genegen, de7i Ilenfeende , in dat opzigt. 
g«n{tig, geneigd. Ilengiven til Henfegne , v. n, nederzinken, in on- 
Vrik , tot dronltenfcliap geneigd. niagt vallen ; van hier //en/ï^g/zen, c, 
Ilengiveiihed , c, u, pi, genegen- Henfende ,' v, a. heen zenden, ver- 
heid, gunüigheid , geneigdheid, f. zenden; van hier Ilenrendelfe , c, 
ï/englide, u. n.lu-en glijden ot' vlieten. Hdn/ulde , p, n. zitten blijven, vast 
Hcnholde Jig, v. r. zich op iets zillen , namelijk gevangen, zich 
beroepen, zich op iels betrekken. nietbewegenjvan hierZf^e«/?fWe//ê,c. 
Henhold, n. u, pi, betrekking, ƒ. Ilenfigt^c.pl.er.oo^merXi^n.Ht^aderhans 
Henhnre til, v. n. loebehooren. Henjigt? wat is zijn oogmerk? 
Henh'órende til, adj. toebelioorend. Henjigte, v. n. bedoelen. Ilenfigte til 
Heniinod, adv. bijna, bijlans, omtrent. noget , betrekking op iets hebben. 
Ilenkalde , v. a, wegroepen, door Henfigtende,adj.hii\ri'Wv\\]\.,t\oc\(tViè» 

geroep van zijne plaats doen Henjiglslös , adj. zonder oogmerk» 

komen; van hier Ilenkaldclfe , c. Ilenjigtsmcesfig, pasfende, adj. ovcr- 

IiL'iika/te, V. a. heen werpen, fmijlen. ecnlomende met het oogmerk. 

Uenkoge, indkoge, f. o. ö" n, verkoken. Ihnfliikke, -/tv/f/e, f. o. heen zenden of 

Ilenkogning, c. pi. er. 't verkoken, «. lieren; van hier Ilen/kikning , c. 

Henkomme, t>. n. heen komen, raken. /TtJ^yX/r/tfy/g-, e. r. zich op iets beroepen. 

Henkomji, c. u. pi. komst, aankomst,/'. Jlunjlide, v.a. flijten. Ilenjlide l'iden, 

Ilenlcegge, v. a, wegleggen, bewaren, den lijd doorbrengen of hefteden. 

Henlede, u, a, heen leiden, voeren. II,-TiJlumre , v, n. overlijden, fierven. 

Henleue, v. n, volharden, fiandvastig Jlenfloebii, v. a. heenflepen, torfchen, 

blijver;; van hier IIenlei.-en , c. //i?////a«,p-e, f. a. heen werpen, fmijten. 

Uenllgge, u. n. rusten, heengeleid zijn. ^c-j/zneZ/e, f. «. heenfmellen, verfmel- 

Henlöh, n. u. pi. verloop, «. van tijd. ten. Van hier Ilenfmeltuing, c. 

Henlohe, V, n. heenloopen, verloopen. //e«///zi<//'e, i'. «. vermolfemen, in puin 

Henne, ac?t'. heen, henen. Ilvor er han o\ergaan; \an hier Ilenf/nulren, c. 

henne? waar is hij heen gegaan? Ilenfoue, v, n. overlijden, fierven» 

Ilanregne, v. a. aan-, toerekenen. Ilenpaae, v. n. onaangeroerd blijven. 

Henregnelfe, c. pi. r. aanrekening,/. Henjtand, c. u. pi. verfchuiving, ƒ. 

Henrejfe, v. n. heen-, wegreizen. Ilenfiille, v. a. iets aan eens anders 

Henrette, v. o. reglen , Ier dood oordeel overgeven of overlaten, 

brengen; van hier Henrettdfe, c. Henjlyrte,v,a,& n. heen-, neèrCtorlen, 

Jlenrettet, adj. ter dood gebragt. //cw/mHi?, f. o.met zuchten doorbrengen, 

Henrevet , adj, verrukt, door blijd- verzuchten; van iuer//<?/2/ttl-rti«g,c. 

fchap, enz. als buiten zich zelven. Ilenfi/inde, v. n. verkwijnen, vermin- 

llcnride, f. n. heen-, wegrijden. deren; van hier Ilenfuinden , c, 

Ilcnrinde, v, n, vervlieten , ver- //era/yn, «.ƒ>/.«. opzigt, «.belrekking,/; 

vloeijen, verloopen, voorbijgaan. Hmfynke, v. n, neerzinken, in onmagt 

Ilenrykke, v, a. door blijdfchap, enz. vallen; van hier Henfynken , c, 

als builen zich zelven voeren; van Heniage , p, c. heen, wegnemen, 

hier Hcnrykkdfe, c, hanrykkende. Hente , v. «. halen, gaan halen. HENT. HERM. 131 HERM. HERS. 

Hentyde, V, o. zinfpolen, betretkclijk Ilermed, adu. hiermede, hiernevens. 

aanduiden; van hier //e«/j</«/'wg-,c. Hermelin , c. pi, er. hermelijn, m» 

Hentarclfe , c, pi, r. verkwijning, ƒ. H'irmelin,(iSLind)n. u.pl, htrm(i\i]n,n, 

ffen/ares, v. n. verkwijnen, kwijnen. lierned, adif. hier naar beneden. 

Ilentörre^ v. a. & n. verdroogen, ver- i/(^r«ef/c,cfff.lner beneden, op de aarde, 

dorren; van hier Hentörrelfe, c. Her og der, adf, hier en daar, 

Henved, adv. omtrent, bijna, bijkans. Heroi/k, adj, & adi^. heluhaftig. 

Uencende Jcg , u. r. zich tot iemand Herold, m, pi. er. heraut, herout, m, 

wenden; ydiU h'icr Henucndelfe, c, Herom, adv. hierom, hiervan. 

Ilenuife, v, a, naareene andere plaats Ileromkring, adv, hier omheen. 

wijzen; van h'n-x Henviisning, c. IJerop , adu. hier boven, omhoog. 

Henvisne , v, n. verkwijnen, ver- Heroppc, adv. hier boven. Ilveni boer 

welken; van hier Henvisnen , c, heroppe? wie woont hier boven? 

Her^ ac?f . hier. Jeg er her,\khex\\\\vx. Herovenfor , adv. hier omhoog. 

lleraf , adv. van hier, hiervan. Herover, adv, hierover, hierom, 

Heraldik, c. u. pi, wapenkunde, ƒ. Hcrpaa, adv. hierop, hierna, daarna. 

Heraldiker, in. wapenfchildkenner, m. Ilerre, m. pi. r. heer, m. meefter, ei- 

Reraldi/k, adj. & adv. vapenkundig. genaar, m. Min Harre, Mijn Heer, 

Herberg, n, pi. er. herberg, kroeg,/, Iierreagtigfijdende,adj. h.<'^r&ch3ic\\\.\g. 

Herberge, v, a. herbergen, herberg Herreblad , n, pi, -hlade. Heer, 

geven; van h'iQc Herbergering, c. vrouw of boer, in fpeelkaarlen. 

Herbergerer , m. pi. e. herbergier, m. Herrehud , 7i, pi, u. heeren gebod, n. 

Herefter, adv, hierop, vervolgens. Jy^rz-erf, «, zeker regtsgebied. Van hier 

Herfor,adv. hier voor. Han bliver betalt Herredsthing, n. -foged, -provji, m, 

/jtfz-ybr, hij wordt hier voor betaald. Ilerredag, c. pi. -dage. landdag, m. 

Her-, desforuden , adv. daarenboven. Herredömme, n, pi, r. heerfehappij, f. 

Herfra, adv, hiervan, van hier. Herrefcerd, c. pi. u. plegtigheid, ƒ, 

Herfrem, adv. voort, naar buiten. Herregaard, c, pi. e, \andgoed, n, 

Herfugl, c. pi, -fugle, kemphaan, m, Herregunft , c. u. pi, heerengunst, f. 

Herge , heer je , v. a, verheeren. Herrelevnet, n. u. pi, heerenleven, re. 

Herhen, herhid, adv. hier naar toe. Herrelös, adj, heerloos, zonder heer. 

Herhos , adv, hier bij, hier nevens. Herremand,m. pl.-moend. landheer, ttz. 

Heri, herudi, adv. hierin. Ilvad Herren, m, u, pi, de Heere God, nii 

er der heri? wal is er hierin? Herrenaade , c, u, pi. heerengunst,/. 

Heriblandt , adv. hier lusfchen. //<?r/-e7zy7a/<?/-«(?,(c./;/.) de Heeren Staten, 

Herigjennem, herved, adv. hier door. Herrefiand , c. u, pi. hcerenftaat, m. 

Herimellem , adv, hier tnsfchen. Herretjenefle, c. pi. u. heerendienst, m, 

Herimod, adv. hiertegen, daartegen, Herfkab, n, pi, er, heerfchap, n, 

Zfermc?, adf. hier binnen, kom binnen. Herfkahelig, adj. heerlijk, vorstelijk. 

Herlomft, c, u.pl. herkomst, afkomst, f, Her.//;are,zieHoer/I:are, r.pl. r.heerfcha- 

Herlig, adj. heerlijk, deftig, kostelijk. ren, /./?/. de hemelfchehcerfcharen. 

Herliggjóre , v, a. verheerlijken. Herjhe , v, n. heerfchen, regeren. 

Berlighed, c. pi, er. heerlijkheid,/. Herfken , c, u, pi, heerfching, ƒ. 

ff«rmaphrodit,c,pl,er,heTma{rodi'}t,m, Herder, m, pi, e. heerfchcr , 771, HERS. HEST. 132 HEST. HIDS. 

}ier/kefyg,-lyften, erf/'. hcerschznchlig. TIeftefkjcerer , m. pi, e. lubber, tti, 

Herjktfyge, c. «. pi, heersclizucLt, f. Hefte/koe , c. pi. n. hoef ijzer , «. 

Ileryke/j'gf, adi', liepr.schzuchti{,Hijl<. HefieJloefHm, n. pi, u. hoefnagel, /n. 

Hertil, adi>. hn-rXoe, hiernaartoe. IIe/re/l;rabe,Strigle,c. pi. r, roskam, m. 

Hertug, 771. pi. Hertuger. herlog, ttz. Hefiefiald, c. pi, e. paardenfial , tw. 

Ilertugdömme, n. pi. r. herlogdom, tz. He/ietyu, m. pi. e, paardendief, tti. 

Iler/ugelig, adj. & adu, herloglijk. i/e/7e/jcf/-/<?,7z./7/. r. paardendieverij,/. 

Jlertuginde , f. pi. r. hertogin, ƒ. He/ielöj , n. u. pi. paardentuig, n., 

Jlerud, adc. & interj. hieruit. //(?/?et'7Hv?,c.p/.r, paardenwiliken, ƒ,ƒ)/. 

Herudover, herouer , adt^. hierover. He ft cur in/ken, c. u. pi. gehinnik, n. 

Herunder, adv. hieronder, beneden. Ile/ïfolk, {m. pi.) paardenvolk, n. 

Ilerued, adv. hierbij, hier nevens. Hevn, c. u, pi. wraak, ƒ. 't wreten,//. 

Ilerverk, n. u. pi. gewelddadigheid,/, ^ej/ne, t^.a. ö"/-. wreken, Mxaali oefenen, 

Herpexel , c. pi. -vexler. herwisfel, m, Hevner, m.pl.e. wreker, 77z.wreetfier,/i 

Ilesfdl, z\tllasfel,c.pl. er, hazelaar, 7/i. I/ev/igjerrig,-ly/ien, ad;, \vrasi\zvicht\g. 

Heft, c. pi. Hffte. paard, ros, n. Heungjerrighed, <r. «.ƒ)/. wraakzucht,/^ 

Ilefteavl, c. u, pi, paardenteelt , f. Heunende, adj. wrekend. En hevnen- 

Hefiehönne , c. pi. r. paardenboon, ƒ. de Haand , eene wrekende hand. 

//e7?e</oc/or, 7«,;j/, e.paardenmeefter,77j. Hex , f. pL er. heks, looverheks, ƒ. 

Ilejiedarkken, 7/. /j/. <»/•. paardendek, n, Hexe , v. n. & a. hekfen , tooveren. 

Heftejlue, c. pi. -fuer. paardeuxUf^^f. ITexehog, c, pi, -iö^er. loo verhoek, 77. 1 

Jf^fefoder, n. u, pi. paardcnxovder, n. Hexedrik, c. u. pi. tooverdrank , m. { 

Heftegtlder , m. pi. g. lubber, m. Hexekjep , c. pi. pe. wigthelroedc, ƒ. 

Jfefiegjodfel, c. u. /)/. paardenmest, 772. Hexekreds , c. pi. e. tooverkring, 772. 

Hejiehaar, n. pi. u. paardenhaar, 77. Hexekunji , c. pi. er. too verkunst, ƒ. 

Hejiehale, c. pi, r. paardenfiaart , 777, Hexemcfier , m. pi. e, too venaar, 77j. 

//e/?eA(7/2rfÉ;/, e. «.ƒ>/. paardenhandel,7«. Hexen , c. u. pi. 't luovercn , n. 

■"'^feliandler,Tn.pl.e.j)aardim\oo^er,m. Hexeord, n.pl.u. tooverwoorden,77. ƒ>/, 

Hejteliov, c. pi. -hove. paardenhoef, 772, Hexeqvi/t, c. pi. e. too verroede , f, 

^ff^(?/e/(;,c,7/./7/. huurgeld voor paarden. Hexerie, n.pl.r. hekferij, tooverij, ƒ. 

Hefielort, c. pi. e. paardenfiront, 77. Hexering, c. pi. -ririge. tooverring, 771. 

Heftelcege, m. pi. r. paardenmeefter, 777. Hexefiav , c. pi. e. tooverroede , ƒ. 

Ileftenian, c. pi. er, paardenmaan , f. Hexetfgn, n. pi. u. tooverteeken, n. 

Jleftemanke, c. pi. r. paardenmaan, f. Hjadder, c. pi. u. gefnap, gefuater, 77. 

/ftf/?e7na7-i-e(fj /z.^i/. er. paardenmarkt, ƒ. Iljaddre, v. n. fnateren , fnappen. 

Heftemög , n. u. pi. paardendrek, 777. 7//a//e, 77. p/. /".heft van een zwaard, 7i. 

Heftemölle, c. pi. r. rosmolen, 777. Hja/k , c. pi. er. vod, vodde , f, 

Jleftepranger , m. pi. e. paardentui- Hjafke , föle , v, n. niorfen , flonfen, 

fcher; van hier Hefteprangerie,n. Ujajket , adj, üordig , vuil, morfig. 

Hejiepcere, c. pi. r, paardenvijg,/. Hid , adv, hier, hier naar toe. 

Hefterenden, c. u. pi. paardenloop, 777. Hidad, adv, hierwaarts, hiernaar toe, 

Heferumpe, c. pi, r. paardenfiaart,/. Hidkomfr, c. /?/. ü. aankomst, komst,/. 

Hejïerögter , 7n. pi. e, fialknechl, m, Hidfe , tirre, v. a. lergen, farren. 

Hejt^arn , n, u, pi, paardendrek , 777, Hidfg , adj, oploopend ; ijverig» HroS. HJER» 133 HJER. HILS. 

Hidfighed, c.u, pi, oploopendheid, ƒ, Hjernelós, adj, brein-, herfenloos. 

Hidtily hidindtil, adv. tot nu toe. Jljernefkal^ c, pi. Ier. bekkeneel, ri. 

Hie , Björnehie , n, pi. r. fchuil- Iljernefpind, n, u. pi. herfenfchim, /i 

plaats of leger van eenen beer. Iljerte, n. pi. r. hsivi, n. fig. moed, /w, 

Iljelm, c. pi. e. helm, m, heimet, tz» Iljerteaare , c. pi. -aarer. hartader, f» 

Jljelnikam, c. pi. me. helmkam , m. II;eriehlad,n.pl.e,hsvl'ie,n.ecner plant, 

Hjelmfpids, c. pi. er. hehnfpits, /. Iljerteblod , n. u. pi, hartebloed , tï, 

Hjelp, c. pi. u. help, f, bijfiand, m. Il/erteglad, ad/, innerlijk verheugd, 

Iljelp.' hjelp.' interj. help ! help ! Iljartegruhe , c. pi. r, hartputje, n, 

Ifjelpe, V. a. helpen, te hulp komen. Hjertehinde , c. pi. r. hartenvlies, n, 

Hjelpelós, adj. hulpeloos, reddeloos, ///(.'/•/eiö/wffier, «. holligheid van 't hart, 

zonder hulp;vanhier///e//7tf/ós/!ec?,c. Hjerlelag , n. u. pi. gemoed, hart, n, 

IIjelpemiddel,n.pl.-midler. bulpinïdde].. Hjertelig , adj. & adf, hartelijk. 

Ifjelper,m.pl.e.he]per,m. helpfter,/. Iljertelighed, c.u. pi. hartelijkheid,/', 

Hjelpetrop, c.pl. per.hu\phQr\den,f. pi, Iliertelös , ufölfom, adj. harteloos. 

Ujelpfom , hjelpuillig , adj. hulp- Iljertensfryd, c.u. pi. yrouwe,nkcuid,n, 

zaam; van hier Hjelpfomlied , c. Ujertensly/i, c. u, pi. harteninst , f, 

Iljem, n. u.pl. heem, helm, n, Begiue Jfjerienst'fin,m.pl.ner.hoezeni\nend,r7t, 

Jig hjem, zich naar huis begeven, Hjerlensön/ke,n.u.pl.hartenweiïsch,m, 

Iljemad, adv. naar huis, herwaarts, Hjerter^ n. ph{iKortfpil),\\avicn, n.pl, 

Hjembringe, u. a. naar huis brengen. ITjerterkongc, etc. harfeuheer, enz. 

Hjemhcere, v. a, naar huis dragen, Hjerteroe, c. w. />/. rust des gemoeds,/", 

Hjemfalde , f. n, te beurt vallen. Hjertefaar ^ n. pi, u. haartzeer, a. 

Iljemfart, -rej/e,c. u.pl. te ImisTeis, f. Hjerteforg, c. pi. er, harteleed, n. 

Iljemföre , v. a, V huis voeren. Hjerleftyrkende , adj. harlfterkend, 

njemliev.te , v. a, t' huis halen. Hjerte[tyrkning,c,pl,eT.\\diV\ix,^xWna^j'^ 

Hjemkomme , v. n, V huis komen. Hjerte/iöd , n. pi. u. hartzeer, n. 

Hjemkomfty c. pi. «.tehuis komst,/. Hjerteuee , c. u. pi, hartewee, n, 

Iljemle , v, a. wettigen, verant- Higejiige efter,v, n. hijgen, trachten. 

woordelijk zijn; van hier Hjem- Higen, c. «.ƒ>/. hijging,/. 't trachten,/?. 

mei, c. og Hjemmelsmand , m. Hiin, pron. m. & f. hiint , n, gten, 

Hjemme, adu. te huis, in huis. gene. Denne og hiin, deze en gene, 

Hjemmedaah, c, u. pi. fiille doop, m. Hik, i'i, pi, u. hik, Inak, fnik, //:, 

Hjemmeföd, -födt, adj. inheemsch. Ilikke, c. u. pi. hik, m. het hikken, «. 

///e/raTO^/, C.M. p/. bevoegdheid,/", regl,«. Hikke, v. n. hikken, de hik hebben. 

Hjemmelsbref,n.pl.e. oycrdrz^thrU'Um, HUI interj. om heil Ie wenfchen. 

Hjemföge, v. a. bezoeken, tuchtigen. HU veere Big! gegroet zijt gij! 

Hjemting , n, pi. u. eerfie zitting, ƒ. Hilde, c. pi. Hilder. firik, valfirik, rn. 

Van hier Hjemtin'^sdom, c, enz. Hilde, u.a. befirikken, in eenen firik 

Hjemviisning, c./?/. er. terugwijzing, /", vangen. Van hier Hildning , c, 

HjemuiCe , f. a, terug-, afwijzen, Hille, hillemoend! interj. feldrement! 

njerne,c,pl, r, brein,/,herfenen, ƒ./?/. lUlfe, v. a. groeten, begroeten. Hils 

Hjernefo/ier, n, pi, e. herfenfchim, f. ham hjertelig fra mig , groet 

Hjernehinde , c. pi, r. breinvlies, «. hem hartelijk van meinent wege. HILS. HJOR. 134 HJOR. HOER. 

Hiljen, c. pi. Hilfener. groet, m, Hjortelalu, c, pi. -halve, hertje, n. 

I/ilsning, zie Hil/en, c. pi, er, ^roet,m, Hjortekjöd, n. u. pi, hertenvleescb,/z. 

Himle , V, n. hemelen, fierven. IJ/ortetakke, -tagge, c. pi. r, Qe\vi^i,7i. 

Himmel, c. ph Himle. hemel, m. Hjortefalg, c.u. pi. on^cl van een hert, 

JIimmelblaa,adJ.heme]h\aaxiw, azuren. Jljortetunge, c.pl.r. hertslong,/, item 

Himmelbröd, n. u. pi. hemelbrood, n. fieenvaren ^.miltkruid,rt. (en Urt.') 

Himmelegn, c. pi. e. luchlfireek, ƒ. Hirfe, c, Hirfekorn, n, ii. pi. gierst, f, 

Himmelfart, c. u. pi. hemelvaart, f. Hisfe, hejfe, f» c. hijfchen, opwinden. 

JIimmelfartsdag,c.\\eme\\a&rtsAdi^,m. Hisfet , hift, adv. ginds, gindswaarts. 

Ilimmelhöj, adj. hemelhoog, zeer hoog. Jliftorie., c. pl.r. hiftorie,gcfchiedkundp, 

Jlimmelhreds, c.pl.e. hemelkring, m. gefchiedenis,/". gefchiedverhaal, n. 

Himmelkugle, c. pi. r, hemelkloot, in. TIi/ioriebog,c.pl.-böger.§eSchiedboeli,n. 

JJimmel/egerne, n.pl. r. hemelsch lig- JIiJ?oriemaltr,m,pl.e.hi[toriefch\lder,m, 

chaam,/z. als de zon, planeten, enz, Uiftoriejkrivcr, m. pi. -fkrivere. hifto- 

Himmellys , n. u. pi. hemellicht, n. riefchrijver, gefchiedfchrijver, m. 

Himmelraabende , adj. hemeltergend. i7(/7o/-i/;?:,öc//.hiftorisch,g('fchiedkimdig. 

Jlimmel/k, adj. & adu. hemelsch. /////e,/Z/2</e,i/.fl.ö'7z. vinden, uitvinden, 

Hivimelfproet, c. pi. ie. een doek, daar IIiUebarn,n.pl.~börn,\onde\ing,m.&f, 

men iemand inwikkelden op wipt. Ilittegods, n. u. pi. gevonden goed, 77, 

liimmelftrög, n. pi. u. luchtfireek , ƒ, ^/«/, «./>/.«. rad, wiel,radje,raderlje,77. 

JJim?7ielfegH, n.pl. Il, heme]steeVen,n, Hjulbenet, adj. krom van beenen. 

Ilimmerige, n. pi. u. hemelrijk, n, Hjulbejlog, n. pi. u. radbeilag, n. 

Hin, zie Hiin , pron. geen, gene. HjulbÖr, c. pi. e. kruiwagen, m. 

JIinanden,hferandre,pron.ma\\iander. Hjulege, c. pi. -eger. radfpaak , f. 

Ilind, c. pi Hinder. hinde, ƒ. Hjidfcelge, c. pi. r. radvelge, f. 

JlindbcEr, n, pi. u. framboos, ƒ. H;ulmand,Tn.pl.-mcend.raóema\ier,m. 

IIindbairbuJk,c.pl.e.{ramhozenhuom,m. Hjulnau, n. pi. er. radnaaf, nave, ƒ. 

Uindboeredikke , c. frambozenazijn, ƒ. IJjulpen , hjulpet , adj, geholpen. 

Hinde, c, pi. r. vliesje, dun velletje, n. Jijulrok , c. pi, -rokke. fpinrokken, n. 

Hinder, c. m./^/. hinder, ƒ. belotfel, n. ijjulfpor , n.pl, u. wagenfpuor, n. 

Hinderlig, adj, hinderlijk, fchadelijk. Jijultuinge, c. pi. r. radfparre, ƒ. 

nindet, adj. vliezig, vol vliesjes. Hjuluerk, n. u. pi. raderwerk, n. 

Hindkalu , c. pi. -kalue, hindekalf, 72. Jiiue, zie Kafte,v.a. gooijen, werpen. 

Hindre, u. a. hinderen, beletten. Hjörne, n.pl,r,hoe\, m. Paa Hjörnet 

Hindringt c, pi, er. hindernis, ƒ. a/GatfeT:, op den hoek van defiraaf. 

Hing/i, c, pi. Hing/ter. hengst, m. HjÖrnebjcelke, c, pi. r. hoekbalk, m. 

Hinke, v. n, hinken, mank gaan. Hjórnehuus, n. pi. -hufe, hoekhuis, ». 

Hinken , Halten, c. u. pi, hinking, ƒ. Ujörnefteen, c,pl, -fiene, hoekfieen, ttz. 

Hinkende, haltende, adj. hinkende. Hjörneland,c.pl.-tcender.hoektand,m. 

Hjord, c, pi. e. kudde, veekudde, ƒ. Jjob, c.pl.Hobe, hoop, 77j, menigte,/. 

Hjordvoper, ttj. /i/. e. kuddehocder,7/j. JJobe, v.a. hoopen, in hoopen zetten. 

Hjort , c. pi. Hjorle. hert , n, Hoboe , c. pi, Hoboer, hobo , ƒ. 

Hjortehorn, n, pi. u. herlshoren, ttz. Hoboift , m. pi, er, hoboist, tti. 

Hjortejagt^ c. pi. u. hertenjagt, ƒ. Hoer, zie Hor, n, u. pi. hoererij,/. HOF» HONN. 135 HONN. HORN. 

Hof, 77. 1)1, Hoff-iT, hof, 77. Et Honningavl, c. u, ph bijenteelt /. 

Kongeligt Hof, een konniglijk hof. Honninghie, c. pi. -hier, honigbij,/. 

Hofbarbeer, m, pi, er. hofbarbicr, m, Honningdug, c, u. pi. honigdauw, tti. 

Hofbetjent,m.phe,&er,[mihe.A\cT\ÓQ,m. Honningfarve, c. u, pi. honigverw, ƒ. 

Hofdame, f, pi. -damer. hofjufler, f. Honningfugl, c, pi e. tolibrietje, ti, 

Hoffolk', (n, pi.) hofgeziiij 72. Honningka°e, c, pi, r, honigkoek, m^ 

Hof 'roken, f, pi. er. hofjuffer , f, Honningkage,('iBikuber)c.hou\graatf, 

Hof'oerdig , adj, & adf, hoovaardig. Hon/iingfafl, c. u. pi. honigfap, n. 

Hoff'orrdigen , adi>. hoovaardiglijk. Honningvand, n. u. pi. honigwater, tj. 

//■oj^ofii/^/jef/, C.M./?/, hoovaardigheid,/. Honninguiin , c, u. pi. honigwijn, m, 

Ilofholdning, c. u. pi. hofhouding, ƒ, Honorere , {en Vexel^ v. a, aanne- 

Hofjunker , m. pi. e. hofjonker, m. men, eenen wisfelbrief aannemen. 

Hofmand, m. pi. -mcend, hoveling, m. Hop, n. pl.u. fprong, tt:. huppeling, ƒ. 

Hofmef er, zie Hof/nef er, m.hofmetütr. Hoppe, c, pi. Hopper, merrie, f. 

Hofnar, m, pi. -narre, hofnar, m. Hoppe, v, n, huppelen, fpringen. 

Hof pro- ft , m, pi. er, hofprediker, m, /To/yjeTjjC. 7/./)/. 't huppelen, fpringen, 77. 

Hofraad , m, pi. er. bofraad , 7a. Hop fa! Hdjfa! lyfiig! int er j. heifa! 

Ilofret, cpl. /er. hofgeregt, -gerigt, 77, Hor, n. u. pi, hoererij, y^ overfpcl, 77, 

HofJla^iïg^n.u.pl,]\oKtoQ:i,m.-Q.ee\^,n, Horagtig , adj, & adu, hoerachtig. 

Hofforg, c. u, pi. rouw aan 't hol, m. Hore , f. pi. r. hoer, overfpeelfter, f. 

Hufte, c. pi. Hofter, heup, lende, f. Hom, v. n, hoereren, overfpel plegen. 

Hof lebeen , n, pi. u, heupbeen , n, Horeharn, n. pi, -h'órn, hoerenkind, «» 

Hojtepine , c, u, pi, heupjicht , /. Horebuk, m, pi. -hukke, hoereerder, 777. 

Hojtepude, c. pi, -puder, heup, f. Horehuus, n, pi, -hufe. hoerenkot, 77. 

Hofljenefte, c. bediening aan't hoi, ƒ. Horejager , m, pi, e. hoerenjager, 77/. 

Hold, 72. u. pi. vastigheid, fierkle, f. Horekippe , c. pi. r, hoerenkot, 777. 

Holde, v,a,&n. houden. Holde Vagt, Horen, c. 77. /;/. hoereren, 77. hoererij, /". 

wacht houden. Holde meget af fine Horeqvinde, f. pi, r. overfpeelfter,/. 

i?Ó7-/2, veel vanzijne kinderen houden. Horerie, n. u. pi, hoererij, ƒ. 

Huldning, c, pi. er. houding, /. ^orefe/-/,/^./?/.^/-. hoerenwaard,-dop,77j. 

^o/f//?ee72,c.f /.-yZe7/e.hoek-,ftopfieen,777. Horevertinde,f. pl.r, hoerenwaardin,/. 

Holdt ! interj. halt 1 hou! Gjöre Horevife, c, pi. r, hoerenlied, 77. 

Hold f, halte houden, halte maken. Horizont, c, pi. a, gezigteinder, 777. 

HollandJk,n,adj.& adv. nederduitsch, Horizontal, adj, & adu. horizontaal. 

hollandsch , 't Nederduitsch , 77. Horizontallinic, c. horizontale lijn,/". 

Eollcender, m. pi. e. Nederlander, tti. Horkarl, m. pi. e. hoereerder, tti. 

Hollcenderie, n. pi, r. melkerij , ƒ. Horkone, f pi. r, overfpeelfter, ƒ. 

Halm, {Uden Öe) c. pi, e, eilandje, 77. Hom, n. pi, u. horen, hoorn, 177» 

Holfteen, n, Hoifiein , //. (Ilolfatia.) Hornagtig, adj, horen-, hoornachtig, 

Holftener , m, pi. e. Holfteiner, 771, Hornbloefer, m. pi. e, hoornblazer, m, 

Holtsfnrfter , m. pi. e, houtvester, 777. Horndrager, m. pi, e, hoorndrager, m, 

Honning, c. u. pi, bon ig, 772. Jomfruhon- Hornet, adj, gehoornd, dat horens heeft, 

77i7jg,maagdel!onig(vanjongebijen.) Hornfjk, c. pi. -fifke. horenvisch, 777, 

Honningagt-ig,adj. & adv. honigachtig. //bT-TjAjTjtftfjC./?/./". horen-, hoornvlicj>,7}. HORN. HOST. 136 HOST. HOVE. 

Ilornkam,c, pi. me, eenhoorneniaïn,m, Hostryht , adj, aan-, bijgedrutt. 

Hornlös,htllel,adv. 6" arf«', horenloos. Hou, HeJieJiou, c. pi, -houe. hoef, m. 

Ilorncjvcbg, n. pi, u.horenbQCst, -yee, n. Hov , Fifkehov , c, pi, e, fchepnet, «. 

Hor n/lange, c, pi. r. horcnflang, ƒ, Hoved , n. pi. er, hoofd, n, kop, m» 

Hornjteen, c, pi. -fiene, horenfieen, m. Houedaare , c, pi. r, hoofdader, f, 

Hornugle, c, pi, -ugler, {teenuil, m, Hovedartikel, c.pl.-tikler, hoofdarti- 

Hornverk , n. pi. er. hoornwerk, n. kel,hoofdpunt,«, voornaamfie zaak. 

Hors, zie Hoppe, c. pi. r. merrie, f, Xslïi Jlouedbaand, n, pi, k. hoofdband, m, 

hier HorfefÖl, -heen, n, -plag, c, Houedhrud, n, pi, u, hoofdbreken, n, 

Horunge, c.pl.-unger. hoerenkind, «. IIouedbjgiiing,c.pl,er,hoofdgehuiïyv,n, 

Hos, prcep. hïj, mede, ne\ens, Hos hin- Houedcasfe , c. pi. r. hoofdkas , f. 

anden, aan malkander; hos os, bij Hoveddeel, c. pi. -dele, hoofddeel, n, 

ons; herhos, hier mede, hier nevens. Houeddör^cpl, e, lioofd-, grootedeur,yl 

Hofe , Strömpe, c, pi, r, kous, f, Hovedgaard, c. pi. e, adelijk goed, /z. 

Hofehaand, n, pi. u, koufeband, m, Hovedgade ^ c. pi, r. hoofdfiraat, f. 

Hofebinder, m. pi. e. liou^enhreijer, m. Houedhaar, n, pi. u, hoofdhaar, n. 

Hofebinder/ke,f.pl.r,\.ouieuhre\&er,f, Hovedisfe , c. pi. -isjer. krujn, f, 

Hofekone,c. {Skjeldsord)pl.r.\aïhe\i,m. Houedkaal, c, pi. u. witte kool, f,. 

Hofekrcpmmer,m,pl.e,]s.oa[en]iüopei\rn. Houedkirke, c. pi. r. hoofdkerk, f, 

Hojepind, c. pi, -pinde, breinaald, ƒ. Hovedkulds, adv.'^\^^i{e\i'<^,^^\^i\.ie\\ul^, 

Hofefokke, c.pl.r, fok, ƒ, voeteling, m. Houedlag, n. pi, u, hoofdfiel , n. 

Hofevaver, m. pi. e. koufenwever, m. Houedlehn, n, pi, u. hoofdleen, n, 

Hosfóje, V. a. bijvoegen, aanvoegen. Hovedlcerdom, c, pi, me, hoofdleer, f^ 

J{osfó;df,adJ,hi]^e\oe^d.lIosföJedeReg- Houedlös , adj. hoofdeloos, -looze. 

ning,etc, bijgevoegde rekening, enz, Houedmand, m. pi, -mornd, {lichter, m, 

Ilosfnlge, V. n, volgen, mede volgen. Houednögel, c. pi, -nögler. looper, tb. 

Hosfölgende , adj, bij-, nevensgaande. een fleutel, die veel floten open doet. 

Hoslagt,vedlagt,adj,hï]^e\e^d,-^e\oe'^d, Houedord,n, zelffiandig naamwoord, n, 

nosliggende,adj,\ii]\i^^ende,-s:,e\oei^de, Hovedpine, c. u. pi. hoofdpijn, f, 

Hoslcegge , V, a. bijleggen, bijvoegen, Hovedpude , c, ]>l, r. hoofdpeliiw, f. 

Hofpifal, n, pi, er, ^■dst-,\ro\^\venhuis,n. Hovedpunkt , c, pi. er, hoofdpunt, n, 

Jlojpltalsfurjiander , m, pi, e, gast- Hovedpynt , c. u, pi. boofdfieraad, n, 

huisnieefter, gasthuisvader, m, Houedquarteer, n. ph Houedqvarterer, 

HoJpitahforftanderPie , f, pi, r, gast- hoofdkwartier, n, van het leger. 

huismoeder, y. ineen vrouwenhuis. Ho uedregel,c, pi, -regier. hoofdregel, m, 

Hofpitalslem,n,pl.mer.gasihuis\iedeja,pl, Houedregrung,c,pl,er,hoo{dceliening,/', 

Hosfiaaende , adj, nevens {taande. Hovedrig, adj, zeer rijk, fchatrijk, 

Ho/te, c, u. pi. hoest, 771. kugching, /", Hoi/edfag, c, pi, u, hoofdzaak, f, 

Ho/ie , V, n, hoesten , kiigcheu. Houedfagelig, adj,&adv. hoofdzakelijk. 

Hostegne , -fkrive , v. a. bijfchrijven. Hoved/kal, c, pi, Ier, hoofdfchedel, 77z, 

//o5/e^«e/, -y^z-et-c/, ac?/. bijgefchreven. Hovedfmykke-, n,pl, r, hoofdfierlel, n, 

Hofien, c. u.pl. gekuch, 't hoesten, tz. Hovedflad, c. pi, -Jiader, hooïdïxüd, f, 

^oy?cr, 77ï./iZ. e. kugcher, 772. kuchfter,/, Houedjiads, c, u.pl, hoofdtooifel, n, 

Hostrykke , f. a, aan-, bijdrukken. Hofedjiol, c, u, pi, hoofdfom , f» HOVE. HUGG. 137 HUGG. HUN. 

Hovedftykke, n, pi. r. huulditLik, «. Iluggejern , n. pi. u. beitel, m 
Hoi>edfum, c, pi. rner, hoofdfoni^ f. Huggekaarde, c, pi. r. houwdegen, m. 
Houedfijinimel, c. u, pi. duizeling, f. Hugger, m, pi, Iluggere. houwer, m. 
Hovedfi'immel, adj. duizelig, bedwelmd. Huggert, c.p/.e/-. houwer, houwdegen, nj. 
Houedfatning, c, pi. c;/-.houidfte!ling, f. Jluggetand, c. pi. -tcender. ilaj^tand, m^ 
Hovedtiiig, c. pi. u. hoofdzaak,/. -S^«^«"^5'r c.pZ. er. hakking,/, gebak, «, 
Hovedtöj , n. pi, er. hoof'dtooifel , n. Htigorm , c. pi, -orme. adderflang, ƒ. 
Houedfagt, c. pi. er. hoofdwacht, f, HugTt, Skouhugjl, c.u.pl. hakking, f, 
Houediand, n, pi, u. reukwater, 7^. Huje , Jkrige , u, n, ichreeuwen. 
HovedvandsJlaJkeiC pl.r,vQ\\\'^v^c\\\f^^n, Hujen, Sirigen, c.u.pl, gefchreeuw, tz. 
Iloucdi^ind, c. pi. e, hoofdwind, m. Huk, c. pi. Ilukke. hoek, tw. hoekje, n, 
ïfoi'edö/emeed,n.pl.ie.hovi\iuo^im'rli,n, Hukker/,c.pl.er.hoi-\wr,m, zeker leb ip. 
Houen, adj. gezwollen, opgezwollen. Hukomme, zie I/iukomme, u. a.h(^vgtn. 
Houenhed, c, pi. u, gezwollenheid,/, Hukommel/e , c, u, pi, gebeugenis, f. 
Hollere) (ou-er) juble-, v. n. juichen. //w/tow/72t?//d5/<^/7,c.gebrek aan geheugen. 
Hoyeren. c. u. pi. 't juichen, gejuich, «. Hul, n, jl. Huiler, gat, n. opening,/. 
Houerie , n. pi. «, heerendienst, m. Huid, öc(/'. genegen, lieftalig, getrouw» 
Houeriiig, c. u, pi, 't juichen, gejuich, n, yanhierHuldgudinde.f.IIuld/l;ab,c, 

Horjern, n. pi. u. veegmes, n, Hule,c,pl,r.\\o\,n.k\\\\,m. i^^t\o^^\ f, 
Hoifme/ter , m. pi. e. hoHneefter, m, Hule, udkule, u, a. uitholen, -gra^en, 
Hovinod , n. u, pi. hoogmoed, m. Huling, c, pi. er, holte, bolligheid,/, 
Houmodig, ar//, hoogmoedig, trotsch, Hulke, v, a. & tl. fnikken , weenen. 
^ocmorf«gert,/?o//,arft'.booginoediglijk. Van hier Hulken, c, hulkende, adj, 

HoumodigliedjC.u.pl.hoo^mup.digheiii,/. Hullet, adj. gatig, vol galen,gefcheurd, 
Houne, v, n. zwellen, opzwellen, Hulmejfel, c.pl,-mejsler,ixeKVbc\\.e\, m, 
Hounen, c, u.pl. zwelling, ƒ. gezwel, n. Huiler tilbulter, adu. holber de bolder, 
Hoffrned, m. pi, -Jmede. hoeffmid, tk. Humeuren, pi. er, humeur, luim,/. 
Houftald, c. pi. -fialde, boefltal , m. Humle, c.u.pl. hup, hop^t,f. cvne plant, 
Houjom, n, pi. u. hoefnagel, m. -öuw/e, <^, a. hoppen-, met hop mengen. 
Hu, c, u, pi. z'\n, m. gedachte, /". lust, to, Humlebie, Humle,c, pi, r, hommel, /i 
Hud, c, pi. Huder. huid, / \el, n, Humleblad, n. pi. -blade, hophlsn], n. 
Hudjletning, c. pi. er. geefeling, f. Hunilefrce , n. u, pi, hoppezaad, «, 
Hudjlette, pid/ke, v. a. geefelen. Hunileftang,c.pl,ficenger,h6ppi^&-dak,m. 
Hud/kiftning, c. pi, er. vervelling, /, Humlefcek, c. pi, -fakke, hoppezak, to, 
Hudfjge , c. pi, r, huidziekte, f. Hummel, c, pi, Humler. hommel, /. 
//aef, c, pi. Huer. huif, muls, /. Hummer, c, pi. m. fteurkrab, f. zee- 
Huebaand , n. pi. u, keelband, jn, ]ircv[t,m,Yanh\erHummerkloe, c.enz^ 
Hug, n. pi, u, houw, flag/ ^n. Humpe, u, n, hompelen, ftrompelen, 
Hug, (^n. pi.) FaaeHug, ürips krijgen, Humpel, c. pi, Humpler, homp, m. 
Hug , u. art, hurk, ƒ. Sidde paa Humplen, c, u, pi. hompeling, / 
Hug, op te hurken zitten, Humplet , adj, hompelig, onefFen, 
Huge , bukke, f, n, huiken, bukken. Hun, c, pi. Hunner, zij, f. zïc Han, 
Hugge , V, a, houwen , hakken. Hun, pron, f, zij. Hun var her igaary 
Huggeblok, c, pi, ke, bouwblok, n, zij is gisteren hier gewi-'t'st, 

/3 HUND. HUUL. 138 HUUL. HUUS. Hand , c. ƒ>/, Hunde. hond , m. 
Ilundedage^ (c,/?/.) hondsdaj^en, 777, p/. 
Hundeglam, n, u, pi. LIatTing , f. 
I£undegroes, n. «, pj, hondsgras, n. 
Hundehuus, n, pi, -hafe. liondcnlvOt, n. 
Hundehvalp^ c^pl, e, wclp^ hondje, n, 
Hundelort, c» pi, e, hondenkentel, m, 
Ilundeliius, c, pi, u, hondsluis » f, 
Ilundefiejh , c, pi, r, fiekelbaarsje, n» 
Ilunde/ijerne, c. u. pi, hondsfiar, ƒ. 
Hunde tand, c,pl,-tafnder, hondsland.Tn. 
llitndredaarig , adj, honderdjarig, 
Ilundrede , n. pi. r, honderd , n, 
IJ/indrede, hundredjie, adj, honderdfte. 
IIundredfold,n, &adif. honderdvoud, n. 
Hundredfüldig , adj, honderdvoudig. 
IJundredtal^ n. pi. u, honderdtal, n, 
Jlundfk , adj, & adc hondsch , wreed, 
Hund/vot , 77J, pi. te, hondsvot, m, 
Ilundyr, n.pl.u. wijlde van dieren, tz, 
Ilunger , Sult , c. u. pi, honger, m. 
Ilungcrsnlkl, c. u, pi. hongersnood, m, 
J/uw^rff, f, 77. hongeren, honger hebben. 
llungrig, fulten , adj, hongerig, 
Hungrighed, c, u, pi, hongerigheid, yi 
Hunhjön, n, het vrouwehjk gcflachl, 
Jlurlumhej , n. u. pi. rumoer , n. 
Jliirra! interj, horra! zeLer gejuich. 
Hartig, adj. & adv, gaauw, gezwind, 
rap, rad. Vanhier Hurtighed , c, 
Hufar , 771. pi, Hufarer, huzaar, tti. 
Van hier Hufarhe/r, -fabel, c, enz. 
Ifushlas , c, u, pi. huisblas , n. 
Hus-, Hunshond, m. pi, er, huishecr, m. 
Nufe, V, c, huizen, herbergen. 
Hufersy v, n, tieren, razen, woeden. 
Hu/ke, erindre v, a. & n. herinneren. 
Huftruet f. pi. r, ega, egade, f, 
Hufvale, v, a, laven, verkwikken. 
Hufvalelje^ c, pi. r, verkwikking > f, 
Hufvalende, adj, verkwikkend, lavend, 
Hutle , kludre , fa/ke, v, n, hoetelen, 
Huul, adj, hol. Et huult Trcee, een hol- 
le boom, hule Tcender, holle kiezen* Huulaare , c, pi. -aarer, holader , f. 
Huulagtig, adj. & adu, hoiachtig. 
Huulhed , c. pL er, holliglieid, f, 
Huulrund , concav , adj. bolrond, 
Haulfpejl, u. pi, u. brandfpiegel, m. 
Huulöjet , a<lj, & adi^, boloogig. 
Hutis, n, pi, Ilufe, huis, 77. woon, f. 
Huusarme , pi. huisarraen , m. pi, 
Ilnusbagt, (Brdd) adj, huisbakken. 
Huusbefóg, n, pi. u. huisbezoek, 77. 
Hnusbefógp.lfe, c. pi. r. huisbezoeking,/". 
Huusdyr ^ n. pi. u. huisdier, n. 
Huusejer, m, pi. -ejere. huisheer, m, 
Huusfader^ m.pl, -fcedre. huisvader, 777. 
Huusfoged, m, pi, er, huisvoogd, m, 
Hausfolk, (77, ƒ?/.) huisgezin, n. 
Huusfred , c. u. pi, huisvrede, f, 
Hausgeraad , n. u. pi. huisraad, 77ï, 
lluusgejinde , n, u. pi, huisgezin, n. 
Hunsgjerning, c. pi. u. huiswerk, 77, 
Huusgud, m. pi. er, huisgoden, m. pi, 

Huusherre , m, pi, r, huisheer, m. 

Huusholdcr , m. pi. e, huishouder, 77r. 

Hitasholderi/k , adj, huishoudend. 

Huiisholderfke, f, pi. r, huisboudfter, ƒ". 

Huusholdnirig^c.pl. er. huishouding,y*. 

Huushund, c, pi. -hunde, huishond, 777, 

Huusjomfru, f, pi. nr. kamenier, f. 

Huusiors y n. pi, u, huiskruis, n, 

Huusleje, c. u. pi. huishuur, ƒ. 

HuuslejUghed. c. pi, er. huisgerak, n. 

Huuslig, adj. huisfelijk , zuinig. 

Huuslighed, c, u, pi, huisfelijkheid, f, 

Jluuslng, c. pi, u, huislook, n, 

Huusmand, m, pi. -mcend. huisman, m. 

Huusi.iandskofi, c. u.pl. boerenkost, m. 

Jfuusmoder,f.pl.-m(}dre,\n\\smoedcr,f. 

Iluusmönning , c, pi. er. vorst , f. 

Huuspofiil, c. pi. -pojiiller, pofiil, ƒ„ 

Huusraad, n. huis-, geneesmiddel, «• 

Huusfager, (r./7/.)huisfelijke zaken,/)/. 

Huusiag, n, pi. -tage» dak, n, 

Huustoekker , m» pi, e, dakdekker, m. 

Huustyv, m, pi, ^tyve, huisdief, m. HUUS. HVER. 139 HVER. HVIN. 

Huuslyuerie, n. pi, r, huisdieverij, ƒ. IluerJcen, adj, & cnnj, noch. Ilver- 

Huustömmer, ?i. pi. u. tiramcrhout, n. leen det ene eller det andet , 

Huusuert , m. pi, er. waard, m, noch het een, noch het ander. 

Huusuild, adj.& adf, zonder verblijf. H^erkpnhjön, Neutrum, n. u. pi, on- 

Huusfifitation, c, pi, er. huhzoeWry^, f, zij'^'S zell'ftandig naamwoord,/?. 

Huusu(^fen,n.u.pl,\mis{Q\\]VKZdktn,pl, Hi'erv , n„ u, pi, taak, f, gezet werk. 

Jluad , pron, wat, welk? welke? Jli^erve , v. a. werven, aanwerven» 

Hval , c. pi. Hvaler, Malvisch, m, ^^^erper , m, pi. Ilueruere, wer\er, m, 

H('albarde,c.pl.r.y,ahischhatir(ifn,m.pl, I^^eruing, c. pi. er. werAing, f. 

IIualfanger,m.pl,e.\\ü\\[sch\^Ti^er,m, J^^'- 1 adv, waarom, om welke reden. 

Hualfangft, c. u. ƒ)/. walvischvaiigst,/. ^t^'^> °dj. wit, wit geverwd, wilharig. 

Hvalfifk , c. pi. -fijke. walvisch, m. ■^^'^^^^ <"♦/''•". heller, halve penning, /». 

Hvalfi/heheen ^ n, u. pi, balein, n. ^I^idagtlg, adj. & adf, witachlig. 

Hvalfijkerie,n.pl.r, walvischvant^st,/. -^^''"^'^. <^. ('" -^g) 't wit van een ei, Ji. 

Hualp, Hundehualp, c. pi. e. welp, n, -^^""'^<'' «• [i Öjot) i wit van een oog,??. 

Hvalrav , n, u. pi, Malfchot , m, ^''''^fJ^i c. pi. -fl/l:e. wilvisch, m. 

Hfalros , c. pi, fer. walrus, m, ^^^"^^raa, ///ï-^rrta, of//. iJchtgraanw. 

Hi^alfpek, n. u. pi. walvisclifpek , n. Hvidhaaret , adj. witharig, wit. 

U^alt,ln'Oeluet, adj. ^i'SYi^\l[i^ y^YwAïil. Huidhed , c, u. pi, witheid, f, 

Iluallran, c. u. pi. walvischtraan, f. Jl^idkaal, c. pi, u, wiltc kooi, ƒ. 

Hi^as, adj, fcherp, fnijdend, fpils. ^f^'^^^'Si huidagtig, ad}, wilachtig. 

^ca5/ierf,r.a./)/.fcherp-,fch(rDi"heid,/". Tfuidling, Hvilling, c.pl.er, wijting,/. 

Hvede, <'.«./'/. weit, tarw, tarwe, ƒ. Hfidlog , c. pi, u. knotloük , «, 

Huedehröd , n, tarwe-, weilenbrood,/?. Hi^'idne, hlive huid, v, n. wit worden. 

Hvedel-agff, r, pi, r, weitenkoek, m, U^idle , hvidkalke , v, a, witten. 

/Tt^^r/e^Ao/w, c. «./?/, halm van tarwe,rt. Hfidtekalk , c. u. pi, wllfel , n, 

Ilvedeklid, Klid , c. u, pi. zemel, f. H'^i'lt'^k'^Ji, c, pi. -kofte. witkwast, rii, 

Ili'edemeehn.u.pl. tarwe-,weileniijeel,rt. ■'^'^"^^''^'■''"■/'^•^•witter.witpleifteraar,/^. 

Hveden, adf. \an v. aar, waar naar toe. Huidtorn, c.pl, -tornc. haagdoren, m, 

Ji'-'iili'e,z\L' Ili-ahe. u. a, f;; r. wf^Ucn. Hi^idtbl , n. u. pi. witbier, n, 

IIvtfTn. pron. (dat. & acc.af hvo) wien. U^He ^ c, u, pi, rust, gerustheid,/. 

JJi'iin^gavhandetl \s\i'n^2i'i\\\\\\(\'] Hvile , v, n, rusten, rust nemen, 

-Tor //fc/Ti er rf^/? voor wien is hel? Huiledag, c, pi. -dage, rustdag, m. 

Tli-eps, c. pi. er. wesp, horzel, f. Ht^H'^punkf ^ c. pi. er. rnsipiint, «» 

Iluer, hvert, pron. ieder, een ieder, J^^^^^f'^d, n, pi, er. ruslj)laats, ƒ. 

iedereen, elk, elkeen, een iegelijk. J^^^^^'^^i'^ ■> <^' V^> er. nisitijd, w. 

7/('ei-a«c/,-e,^,^o«. elkander, malkander. ^I^^^'^fi'^e , c. pi, -timer, rustuur, n, 

Hverdag, c. pi. -doge. werkdag, m. ^^"'^^'^'^^ P''""- P^- ^^ii^i^^e- v.c]k, welke. 

Hperdags, adj. & adu. dagelijksch, da- ^^''^^^'"S^ Iluidling, c. pi. er. wijting, f. 

gelijks, alle dagen; gemeen, gewoon. Huiin ^ n, u. pi. gehuil, gefthn-i, n. 

Hfereen , enhuer , adj. iedereen. ■^''^^'^ » *'• "♦ huilen , fchreijen. 

Hvergang, adu, telkens, altoos. ■^^^''^'^"' <^« "• W- gehuil, n. huiling, /*. 

Üverken, n, pi, er, weeffel van lin- ^"^"^^^ ^ v* n, waggelen, wankelen. 

nen en katoen of >yoIIen garen, Hvinghn, c, u. pi. waggcling, f. HVIN. HVOR. 140 HVOR. HYLD. 

Hvinglende , adj, & adi>, waggelend. Hvortil, adu, waartoe; ten wel- 
Jluiruel, c» pZ. Iluirvler, wervel, m. ken einde, uit wat oogmerk, 

Hvirvelheen, k. pi. u. wervelbeen , «. Hvorudouer, adi\ waarover, weshalve. 

Huiruelfyg, adj. wervelziek, baloorig. Iluorimder, adi\ waar onder, beneden. 

Huiruelfj ge , c. u. pi, wervelziekte, f. Hvorued , adv, waardoor, waarbij. 

Huirveluiiid , c. pi, e. wervelwind, m. Hvorvel ■, adu, hoewel, offchoon. 

Huirule , v, a, & 7?. wervelen. Hvorwidl , adv, hoe ver, hoe veri'e. 

Jlvis , pron, [Genitiv, af hvo^ wier, Ilvcelve, v, a. &/•. welven, verwelven. 

livis , conj. zoo, indien, bijaldien. Hvoelvet , adj. gewelfd, verwelfd, t 

Hvishvas, n, u. pi. wisjewasje, n, JIvcelving,c. pLer,^vt[\ing,f, gewe\l,n. 

Hvifke ^ V. n. luisteren, prevelen. Hvoerv , zie Ilverv , n, u. pi. taak, f. 

Hvi/lcen, c.u.j>l.]uister\ng,f.geiyve\e\,n. Hvoefe , v. n. fthnifelen, fisfen. 

^fi7Xe/",7H,/7Z.e.Iuisle!aar,prevelaar,m. Hvoefen, c. gefchuifel, «. fchuifeling, y, 

J/vislc' , V, II. fcliuilelen, als flangen. Hvoefp, z\e Ilveps, c, pi, er, wesp, y, 

//t-Z.s/e;?, c. fchuifeling, /. gefchuil'el.Tz. Hvcpsfe , v. a, weUen , fclierpen. 

Jlvisfti, V, a. in üaap wiegen, Hvctsfeftaal, n. pi. u. welfiaal , n, 

i7i/o?/)ro;2,wie?welkman,welkewrouw. Jlvcesfefteen, c. pi. -pene, welfieen, m. 

Hvor , adv, waar, in welke plaats. Hvoesfet, hrynet, Jkoerpet, adj, gewet. 

Ilvor er du? waar zijt gij? Hyacint^ c. pi. er, hiacint, m. 

Hvoraf, adv, van waar, waar uit. Hyhen , c. pi. er, egelantier, m, 

Hvordan, adv. hoe, hoedanig. Hvor- I/jbenblomJr.c.pl er.p^ii\ant\(;rh\u('ïn,f. 

dan lev«r Da? hoe vaart gij? Hjbenrofe, c, pi r, egelanlierroosje, «. 

Hvorefter , adv, waarna, waarop. Hyhentorn , c, pi. e, egelantier, m. 

Hvorfor , adv. waarom, waarvoor. Hydraulik , c. waterleidingskunde, ƒ. 

Hvorfra , adv, vanwaar, waarvan. Hydrofcatik, c.u. pi. •watvrv/eegknnde, f, 

Ilvorhen , adv, waarheen, waarheen. //>'r?/''5/É't72/^/|-,c.«./7/.waterwerkkunde,y. 

Hvori , adv. waarin, waar in. Hygge, v. a. befchulten, befchermen, 

J£voribla}idf,-i77iellem, adv, waaronder, Hygge.c. u.pl. befcherming, ƒ. fietin, r«. 

Hvorigjennem, adv,-w?iarAoor, waarhV). Ilyggelig, behagelig, adj. heugelijk. 

JIvorimellem,-iblandt,adi/, yvaaroTtder. Hykkel/h , adj, & adv. huichelachtig, 

^vorzwoc?, acZf'. waar tegen, tegen welk. Hykle, v. a. & n. huichelen, veinzen, 

Jluorlangt , adv, hoe ver, hoe verre. T/yHer, m./j/.e. huichelaar,veinsaard,7n. 

Hvorledes , adv. hoe, op wat wijze. Hyklerie, n. pi, r. huichelarij, ge- 
Hvorlunde, adv. hou, op wat wijze. veinsdheid, veinzerij, veinzing, ƒ. 

Hvorlcenge, ^adv, hoe lang (\an tijd.) HyUer/ke, f, pi, r, huichelaarfier, ƒ, 

Hvormange, adv. hoe veel (in getal.) Hyld^ c, pi, e, vlier, vlierboom, m, 

Huormed, adv. waar mede, waar door. JJylde, v, a, hulden, huldigen. 

Hvormeget ^ adv. hoe veel, hoe zeer. Hylde, c. pi, r, plank, om iets op te 
Huorofte, hvor tidt, adv. Uoe d\V\v\]\^, l«'ggP"i Boghylde , boe.kkas, ƒ. 

Hvorom, om hvilket-, adv, waar van. Hyldehoer, n. pi, u. vlierbezie, -bes, ƒ, 

Hvorover, hvorudover, adv. waar over. Hyldeblomft, c, pi, er. vlierbloem, f, 

JIvorpaa,livorefeer,adv.yvaarop,\\aavüa. Jlyldebösfe, c. pi, r. vlierhoutbus, ƒ. 

Hvorfnart, adv, wanneer, wat lijd. Hyldefaft , c, u, pi, vlierfap, n. 

Huorftor, hvor ftor, o«/ï/. hoe groot. Hyldefirup , c, u, /?/. vlierfiroop , ƒ. HYLD. HYTT. 14 L H^DE. ±1^LS. 

Hyldeji , c. u. pL gunsl, genade, f, Ilceder, c. u. pi. eer, achling, f, 

Jlj/ldetrcee , /z» pi. r, vlierbooni, m. Hcederlig, adj, eerzaam, eerwaardig. 

Troee af Ilyld . vlierhout, n, //cpc/crZ/^ew, «rft/.eerwaardiglijk, braaf. 

JIj'lding, c. pi. er. hulde, huldiging,/. Ila-derlighed, c, u. pi. eerzaamheid, ƒ. 

\' an\wY Hjlding.';eed,-mjnt,c.cx\z, Hcbderlös, zie JErelos, adj, eerloos. 

Ilyle, V, n. huilen, fthreijen, weenxn. Hoeder shrands, c. pi. e. eerekrans , m. 

Ilylen, c. u. pi. gehuil, n. huiling, ƒ. JicBdersmand,m.pl,-moend.raSiU\SiTiceT. 

Hrlle, indhylle, omliylle, v.a. hullen. Hadersnavn , n, pi. e, eernaam, m. 

//r/A»^''»'^»/''*^* holfier; pifiuolliolier,m. Haderspoji , c, pi, er, eerambt, n, 

Ilylfterkappe, c. pi. r. holfierkap, f. Hoedersfang, c. pi. e, eer-, lofdicht, n. 

Hymen, rn. u, pi. huwelijksgod , m. Hadersjiand , c. u. pi, eerfiaat, m. 

Hymne, c.pl.r. goddelijke lofzang, ttj, Hoederstegn, n. pi, u. eereteeken, n, 

Hynde, n, pi. r. kusfen,' fioelkusfen, n, Hoederstitel, c. pi. -titler, eernaam, m, 

Hyppe, f. a. de aarde rondom de plan- i7c5<ie/-i'a>/-rfig, örf/.eerwaardig,eerzaam. 

ten opboopen ; vanhier T/ypn/rtgjC. Hredre , v, a, eeren, eer bewijzen, 

jy»/»/?/^, cc(/.&"gc?(/. dikwijls, dikmalig. Hcedret, ad;', geëerd, geacht, eerzaam. 

Hyrde,m, pi. r, herder, vceherder, m. Ha-fte,Sabel/iaffte,n,pl.r.hec\\X.,\\eii,'n, 

Hyrdebrei/, n.pl,-brepe, hevdershrlel,m, Hoefte, zie //e/ye, f. «. hechten, hef te 
Hyrdedigt, n, pi, e. herdersdicht, n, ew-öog", een boet hechten, innaaijen. 

Hyrdedreng,m,pl. e, herder!i\or\^en, m. Hcejte, arrejtere, foengjle, v.a, bech- 
Hyrdeflojte , c, pi, r, herdersiluil, ƒ. ten, arrefieren, gevangen maken. 

I{yrdeliund,c.pl.-/iundri,herd('rshor\d,m, Hceftelfe^cpl. r. hechte-, gevangenis,/". 

Hyrdehytte, c.pl. -hytter, herdershut,^. Hceg, c, pi, Hcegger, vogelkersboom,/», 
Hyrdeliu, n. u. pi. herdersleven, n, \an hier Hcegtrcc^e, Hceggebcer, n, 

Hyrdepibe, c.pl, -/jz'èer. herdersfluit, ƒ. Hcegte, c, pi. Hcegter, haak, m. waar- 
Hyrdepige, f. pi. r. herdersmeid , ƒ. mede men de kleederen tochaakt. 

Hyrdefang , c, pi. e. berderslied, n, Hcegte, v, a, loehaken. Op/ioigte , 
Hyrdefiav , c, pi. e. herdersftaf, m. ophaken ; tilhcegte , loehaken. 

Hyrdetajke , c. pi. r. herderstasch, ƒ. ^o?^, //o&X^e, c./?/. r. haag, heg,/". hek,/?, 

Hyrdevers, n. pi, u. herdersdicht, n. Heek-, Hekbaad, c, pi. e, hekbool, ƒ. 

Hyrdinde, f. pi. r. herderin, f. Heek-, Hekbjcelke, c, pi. r, hekhalh, m, 

Hyre,c, pi. r. huur, ƒ. dienstloon, w. ^a?/,c./)/.e. hak, /.hiehw. verzenen,/ />/. 

Hyre, f. o. 6" r, huren, zich verhuren. Hceld , n. u. pi. helling, fchuinle, ƒ. 

Hyrekarreet,c. pl.-reter,huurkoe\&, f. Haalde, v. n. hellen, overhangen. 

Hyre-, Lejehejt, c, pi, e. huurpaard, n. Ha-lden, c, n,pl, 't hellen, tz. helling,/. 

Hyreuogn , c. pi, e, huurwagen , m, Hcelding, c. pi. er, helling, overhan- 
Hys! interj. fiil daar! bid ik u. ging,/, item restvan bier, enz. 

Ilysfc, tysfe, v, n, ftilbeid gebieden. Heel e , {med Tyue) v. n. helen, 

Hysfing, n, u. pi, bindgaren , n. Ha-hr,m.pl,e,he\er,hee\der,verhe\er,m, 

Hytfe, c, pi. Hytter. hut, /. hutje, «, Hcelerie, n.pl.r. heling, verberging,/. 

//j//e/^, t/. r. zich hoeden of wachten. Hcelcrjke, /. ph r. verheelfter, /. 

Hyttefad, n. pi, -fade. vischkaar, /. Hoeljlikke^ c, pi. -flikker, hakftuk, «. 

Hyttemefter, m. pi. e, meefier, op- Hoelkappe, c. pi. r, achterieder, n, 

ziener over eene fmelterij , m, Hcelftykke , n.pl. -fiyhker. hakfiuk, k. H^ND. H.EVE. 142 H^VE. HÖJF, 

Ifcende,u,imper/. gcheuven,\oor\a\\eTa. Hoeuen, c. u. pl^ heffing, opheffing,/. 

JfcBndelfe, c. pi. /•. gebeurtenis, ƒ. Hoauer, Hoerp-ert, c. pi. Hcererter.ht- 

Zrce/zc?eZ/«(.«\?,flc?P'.gevallig, bij toeval. vel, m. zekere wijnkoopers pomp. 

HcBndes, v. imperf. toe-, voorvallen. Hcevefiang.c.pl.-ftoznger. hefboom, tb. 

JfcBudig, adj. handig, behendig. ■^a?f'«jzie//et^«, c. ;/./;/. wraak, wrate,/; 

Rcendighed, c. u. pi. handigheid,/. Höde, zie Tnie , v, a. & n. dreigen. 

Hange, v. a, & n. hangen, ophangen. Hoe, n. u. pi. hooi, n. (droog gras.) 

Hangedynd, n. pi. u. moeras, n. Ilöeavl, c. u. pU hooibouw , ra. i 

J/<*/;^e^-oy£;,c./j/.-^o7e/-.hangmat,-mak/. Hóebjerger, m. pi. e, hooijer , tw. 1 

Hoer.gelaas, c. pi. -laafe, hangflot, n. Hóe-, Engbund, c.u.pl. hooiland, n, 

Hoengematle, c.pl.-Tnatter.\\üx\s,va:)X, f. Höcfork, c, pi. e^ hooigaffel, -vork / 

^cew^ewc. «.pZ. 't hangen, ophangen,77. Ilöehöft , c, pi, u. 't hooimaaijen, «. 

Hoengende, er//, hangende; med ha-n- Höelade, -loe, c. pi. r. hooifchuur f, 

g-enc?e/^f>?2-e/-, niet hangende wieken. Höeloft, n. pi, er. hooizolder , nz. 

Hcengenöd , n. pi. u. hanggat, m. Höemark, c. pi. er, hooiland, w. 

IIcBngerem., c. pi, -remme, een riem, Ho e ft ah , c. pi. -flakke. hooimijt, ƒ. 

daar de koets, enz. in hangt. Höetoru, n. pi. -torue. hooimarkt, /. 

HcBngefiage, c. pi. r. hangblaker, m, Höetyu , c, pi. -tyve. hooivork, / 

Hoengfel, n, pi, -Jler, deurhengfel, n, Höevogn, c. pi, -vogne. hooikar, /. 

Hoengöre, m. pi. r. hangoor , m. Hn/Iig , adj. hoffelijk, beleefd. 

Hcengöret , adj, & adu, werkheilig. Hnfligen, adr, hoffelijk, beleefdelijk. 

Hot, c./?Z.e?.heer,n.eenegroote menigte, ffójli^hed, c, pi. e/-, hoffelijkheid , f. 

Hoerde, t^.a.&r, harden, hard maken. Hog, c. ƒ?/. e. havik, m, een roofvogel. 

i/ce7-de/,orfy. gehard, verhard, gefterkt. Högeurt, Dild, c. u. pi. havikskriiid,«. 

iïa?/-/ü/-/, c. /?/.«. heervaart, /-togt, 7rt. Höj, Jordhnj , c, pi, Hoje. heuvel, m. 

Haerff)rer,77i.pl.e.heervov&t,\e\dhci-T,m. Ho; , adj. hoog, verheven, deftig. 

Hcerje, hoerge, herje, v. a. verheeren. Höjadelig, adj. & adu. hoogadelijk. 

Hcerpauke , c. pi. r. keteltrom, f, Höjaglbar, adj, hoogachlbaar, -bare. 

/fce/-/7fltó((:e/-, w./j/.e. keleltromflager, m. Hójagte, v, a. hoogachten, -fthallen. 

Hcerjkare, c. pi. r. heerfcharen, /. /^/, Hojagtelfe, c. u. pi. hoogachting,/ 

Hceruiis, adi\ bij heeren of troepen. Hnjagtet , adj. hooggeacht, waard. 

Has, pi, hafe, adj, heesch, fchor. Hnjaldrenda , adj. hoogbejaard, oud. 

i/ct5/ierf, c.M.;?/. fchor-, heesthheid, f. Höjalter, n. pi, -altere, hoogaltaar, /7. 

Hceslig , adj, leelijk, kwaad, flecht. Hbjbaadsinand, m. hoogbootsman, m. 

Hoeslighed, c. pi. er, leel ijkheid, / Höjbaaren, (Titel) rta>. hooggeborene. 

Hcesfel, zie Hasfel,c. pl.er. hazelaar, m. Höjbenct, adj, dat lange beenen heeft. 

Heette, c. pi. Hoetter. huif, kuif,/. Höjbryjlet, adj. hoogborftig, geborsf. 

Hceud, c. u. pi. een wettig regt, door Höjde, c. pi. r. hoogte, poolshoogte, / 

een twintigjarig bezit verkregen. Höjefte, (fuperlatif van hiij) hoogfie, 

'V&nh\<tvhavde,v.a.HoevdsTid,c,(:nz, HÖjeJteret, c. u, pi, hoogfie gcrcgt, n. 

Hoevde, haandhceve, v. a. handhaven, HójeJieretsadi>ocat,m.pl.er,aA\oVoiaii,Tn, 

/Tflefffji', o, heffen, opheffen, verheffen. Höjformaaende , adj. hoogmogend. 

Hcsvebjcelke , c, pi. r, hefboom, m, Höjfornem, adj, zeer voornaam» 

flöJi^eZ/^, c,/)/, r, geawel, /ï. zwelling,/. Höjfortjent^ adj, zeer verdieuüelijk» HÖJF. HÖJT. 143 HÖJT. HORD. 

Höjfyrftelig , adj, hoog vorftelijk. Hnjtidsdragi, c. pi. er. {eeRigewaad, n. 

Höjgrevelig, adj. hoog gralVIijk. Höjtidsoffer , n. pi, e. ^eestoffer, n, 

Ilöjgunfiig, adj. & adu, zeer gnnftig. Hnjtidsfang, c. pi. -fange. feestlied, 77. 

^ó;7irt//e/,ör/;.ilaleen-hoogen hals heeft. Ilbjtlydmde, adj. fchelluidei^d, lufd. 

Höjhed, c. hoogheid,/. Hans Kon gelige Hojtravende, adj. & cdu hoogdravend, 

^óy/ierf, zijne koninklijke hoogheid. Höjtravenhed, c. hoogdravendheid, f. 

Hójhed, c. ii.pl. verheven-, grootheid, f, Hoj ttroengende^adj . doodarm,hehoeftig. 

Höjhjertet, -modig, adj. hooghartig. Ilöjiyd/k, n. adj. & ad f. hoogdnitsrh. 

Höjkongelig, adj, hoog koninklijk. Hnjicrret , adj. hoogeeerd, -geacht. 

Hójlig,höjligen, adu. hoog-, hoogelijk. Höjuelbaarne, adj. hooggeborene. Van 

Höjloulig, -prifelig,adj, huogloffelijk. hier Hójuelbaarenhed , c. {Titel.") 

Höjlosnder, m. pi. e, hooglander, m, Höjuigtig , adj. & adv. hoogwigtig. 

HójlcBrd, adj, & adu. hooggeleerd, Ii^Ji'<^rdig,adj.hoogwü2iYè\g. Dethöj- 

Jïojlcerd/ied,c.pl.u.\wogge\eeróheid,f. fO^rdige AUerens Sacramante, het 

Uójmesfe, c. pi. -jnesjer, hoogmis, f. IioogwaardigavondmaaldesHeeren. 

Hójmodig, adj. & adu. grootmoedig. Ilöji'ctrdigen , adu. hoogwaardiglijk. 

/ró>"7noc:/g/i6'(/,c.u.;)/.groofmoedigheid,/. -ö"ó/<*rfe/,a<i/.hoogedel,hüogedelgtLoren. 

^y/TJO?,,"^//^, «rf/. 6' flr/t', hoogmogend. Hojcerucerdig, adj. hoogeerwaardig. 

Hójprifelig, -lotdig, adj, hoogloffelijk. Ilöjoerua-rdighed,i: hoogwaardigheid./. 

Höjre,adj.&adu.ri!»iSC%is.HöjreIiaand Höker, m. pi. Ilnlere. kramer, m. 

regier hand. Höjre om, reglsom. Ilnkerie., n. pi. u. kramerij, f, 

I^")0'S&et, {StoI,etc.)adj. hoogruggig. Höllike, c. pi. r. \rouwenniuts, kuif,/. 

Höjröd, adj. piirperkleurig, -verwig. Hóne, c pi. Höner. hen, f. poelje, ». 

Höjró/iet, adj. & adu. luid, luidkeels. i/em/'/. /fo«j. hoenders, hoenderen. 

^oy/^wg-^c.p/.^.hooglied.w.vanSalomon. Jlon/e, (fcheepswoordO f. n. hanzen. 

liöj/kole, c. pi. r. hoogefchool, /. IIönJefjaedcr.c.pl.fjadre.hocndvi'xwT,/ 

Hnjfi. adu. ten Loogfte, uiterst. Hönfegaard, c. pi. er. \iOi^ndi-r^\i!\n, n. 

I{r,jrrammet,[Tra:e) erf/", hoogftammig. Hónfehund , c. pi. e. patrijshond, m. 

Hnjjibydiiide, adj. moesfLiedende. Honfehuus, n.pl.-huje. \\(n.'wdex\\ii'\i.,n. 

Saelge til de Höjfibydende , aan Tlönfeifier, n. u. pi. hoender vet, n. 

den niceslhiedcndcn verkoopcn. Hónfekjödfuppe, c.pl.u.hwnAvr£ue-^,n. 

Höjftuigtig, adj. & adu. hüog\viglig. Hónfekrammer, m. huenderkooper, 77;. 

Hiijt, adu. luid. Tal Iicijt, fpreek hiid. Ilónferede, c. pi. -reder, hoendernest,»» 

Hojtagtet, adj. hooggeëerd, -geacht. Himjeroekke^ c. pi. r. hoenderrek, n. 

Hój talende, cd/, luid, Uiid fprekende. Hönjetyu , m. pi. e. hoenderdief, m, 

fföjlberömf, adj. ef adu. hoogherovmd, Hönfeoeg , n, pi. u. hoenderei , n 

HSjiel/ket, adj. veel of reer geliefd. ^ó>, Z»7n,c.K.p/. vlas, n. vlasplant, / 

Jlójtidy c. pi. er. hoogtijd, feestdag, m. Hörager , c. pi. -agre, vlasakker, m. 

Höjtidelig, adj, & adu, ph-giig, deftig. Höraul,Hörauling,c. u.pl. vlasbouw,^. 

Höjtideligen, adu. plegtiglijk, deftig. Hórhlaar, n. u.pl. werk van vlas, n. 

^Jföjtidelig/iedjc. pi. er. j>le^li^htid, f, Hörblomft , c. pi. er, vlasbloem , ƒ. 

[Köjtideligholde, v. c. vieren, heiligen. Hörbod, c. pi. -boder, vlaswinkel , m. 

Möjtidsdag. c, pi, -dage, feestdag, n. I/örbryde, c, pl.-bryder. vlasbraak,/". 

Höjtidsfuld, adj. plegtig, feefielijk. ^è>»iai&;tf, #, /?i. r. bondeltjevau vlas,n. HÖRE. JADD. 144 HOST, JAGT. Höre, V, a. & n. hooren, toehooren. 

Hörelfe, c. u. pi. gehoor, n. een der 
vijf zinnen, Jeg har mijtet Hörel- 
fen, ik heb mijn gehoor verloren. 

Ji'órer-, m, pi. Hörere. hoorder, m. 

Hörefal, c. pi. -fale. hoor-, gehoorzaal,/". 

Hnrfrne, Liinfrbe, n. u. pi, vlaszaad, n. 

Hörhegle, c. pi, -hegier. vlashekel, m. 

Hörhegler , m. pi. e. vlashekelaar, m. 

Horig, adj, horigen, adi^. gehoorzaam. 

Horighed, c. u. pi. gehoorzaamheid, ƒ, 

Horkr (Emmer, m. pi. e. vlaskooper, //j. 

Horlccrred, n, pi. er. vlasfen lijnwaad, n. 

HÖrmark, c. pi. er. vlasland, n 

Hor-, Liinolie, c. u. pi, lijnolie, f. 

Hor/kjette, c. pi. -fkj etter, blouwel, w. 

Hörfom, horig, lydig, adj. gehoorzaam. 

Horfomhed, cu.pl. gehoorzaamheid,/, 

Horfommclig, Ijdig, adj. gehoorzaam. 

Hörfommeligefi , ady. gehoorzaam lijk. 

Horfommelighed, c. gehoorzaamheid,/. 

Höfi, c.pl.u. oogst; herfst, m. najaar, «. 

Hofiagtig , adj, & adu, herfslachtig. 

Hoftdag, c. pi, -dage. herfstdag, m, 

H<\fie, indhofte, v, a, oogfien, inoogfien, 

Hdften, Höfining, c, u, pi, oogfting, ƒ. H'óflfrugt, c. pi. er. herfstvrucht, f. 
Tlófthöe, n, u, pi. heristhooi, n. 
Ilnfijeundogn, n, pl.e, nachtevening,/^ 
Höftkarl, m, pi, -karle, oogfier, m, 
Höftlig, adj, & adv, herfstachtig, 
Hofiluft , c, u, pi, herfstlucht, /. 
Höftmaaned, c, pi, er. herfstmaand, f, 
Höfimand, m. pi, -mcend. oogfier. Tra. 
Hofirofe, c, pi, -rofer, fiokroos, f, 
Ilófttid, c, pi. -tider. herfsttijd, m. 
HoJivejr,-peJrligt, n.u.pl, herfstweer, n. 
Ilóftvogn, c. pi. e. ladderwagen, m. 
Houding, m, pi. e. bevelhebber, m. 
Höved, n. pi, er, rund, hoornbeest, n. 
Hövedsmand, m, pi. -mcend, oxeriXQ,m, 
Ilöui/k , adj, eerbaar, kuisch,» zedig. 
HÓui/khed, c. u. pi. eerbaarheid, ze- 
digheid, kuischheid, fchaamte, f, 
H'ói>l,c. pi. e, fchaaf,/. zeker werktuig. 
Houle , hehöi-le, v. a. fchaven, 
met de fchaaf glr.d maken, 
Hóulabcenk, c,pl. -ioswite. fchaal"bank,yi 
Houljern, n. pi, u, fchaafijzer, n. 
H'óvling,Behövling,c.pl.er.h^{chz\\x\^,f 
Hövlfpaan, c.pl,-fpaaner. f chaveling, ƒ. 
krullen, die uit de fchaaf rollen. I^J. ƒ, n. I, /".klinker. J,n. !,ƒ. medeklinker. 

I.pron. perj,plur.& fingul.^ï], ^\\\ietim, 

I,udi, proep. in, iByen, inde ftad ; iMid- 
ten,in 't midden; i Liuet, in 't leven. 

Ja, adu, ja./a f //?,jazeker; ja vel, ja wel. 

Ja, n, pi. u. ja, jawoord. «. Dit 
Nej er faa godt , fom hans Ja , 
uw neen is zoo goed als zijn ja. 

Jabroder, m. pL -hrödre. jabroêr, m. 

Jacobiner, m. pi, e, Jakobiju , m. 

Jadder, zÏG Hjadder, /z.w./?/. gefnap, n. 

JaddrOf hjaddre, Vt n, fnappen. Jage, V, a. 6* n. jagen; jagten. 
Jagen, c, u, pi. gejaag , 't jagen , n, 
Jagt, c. pi. u. jagt, f. 't jagen, n. 
gaae paa Jagt, op de jagt gaan, 
Jagt, c, pi, er, jagt, n, zeker vaartuig. 
Jagtgeucer,n,pl,er. jagtgeweer,-roer,n. 
Jagtheft, c. pi. -hefte. jagtpaard, n, 
Jagthorn, n. pi. u. jagthoren, m, 
Jagthund, c, pi, -hunde, jagthond, m, 
Jagthuus, n, pi, -hufe, jaglhuis, n. 
Jagtjunker, m. pi. e, jagt jonker, m, 
Jagtkniv , c. pi» -knive. weidiues , n» JAGT. IDYL. 145 JEG. IF^EL. 

Jagtret,-rettighed, c. />/.«. jagtregt, n. Jeg , pron, ik. Jeg under/krevne til- 

Jagifpyd, n. pi, u. jaglfpiet, -fpies, ƒ. y?aaer,iljondergefchrevenbekpnne. 

lagttage, f, a, waarnemen, gadeflaan. Jern, n. u. pi. ijzer, n. Dingen die uit 

lagttagelfe, c. pi. r, waarneming, f. ijzer gemaatt worden, kluifter, f» 

lagttager , m. pi, e. waarnemer, m. Jernaglig , adj, & adv, ijzerachtig. 

Jagtta/ke, c. pi. -tafker, weitascli, ƒ. Jurnarhtrjde , n. pi. u, ijzerwerk, «, 

Jagttid, c. pi. u. jagltijd , m, J'^^'^^'^and, n. pi. u. hoep \an ijzer, m, 

Jakal, c. pi. er. jakhals, m. zeker dier. Jernhejlag, 7i.pl. u. heflag van ijzer, n. 

Jakke, c. pi. Jakker. {Tróje) \zk, m. Jernhlik, n. pi. u, ijzerblek, -blik, n. 

Jaloufie, c. u. pi. jaloerschheid, f. Jernfilfpaan, c. pi. u, ijzervijlfel, n, 

Jaloufie, c. pi. r. venfierlralie, f. Jerngjord, c, pi, e. ijzeren band, m. 

Jammer, c.u. pi. ]ammei\ m. ellende, ƒ". Jer.igrube, c. pi, r. ijzermijn, f, 

Jammerfuld, adj. &adu. jainmerklaglig. Jernhammer, c, pi, e, ijzeren hamer, m, 

Jammerkloge, c. pi. r. jammerklagt,/. Jernhandler, m. pi, e. ijzerkramer, wj. 

Jammerlig, adj, jammerlijk, ellendig. Jernhyfte, c. pi. ~h.ytter, ijzerhut, f^ 

JamOTer/jg-en,arf('.jammer-,ellendiglijk. Jernjord, c. u, pi, ijzeraarde, f. 

Jammerfang, c. pi. e. jammerzang, m. Jernkajion, c, pi. er, ijzeren kanon, m. 

Jammerykrig,n. pi. u. lammer ^c£chrei,n, Jernkrum, n. u, pi. ijzerkramerij, /. 

Jamre, f, n.&r, jammeren, beklagen. Jernkrosmmer, m, pi. e. ijzerkramer, tti. 

Jamren, c. u, pi, jammerklagt, f. Jernlcenke, c.pl, r, keten van ijzer, yi 

Jan, c. pi. er. wordt in zekere fpelen Jernmalm, c, pi. e. ijzererts, m. 

gebruikt ;£//fe /on, kapot worden, Jernmine , c, pi. r. ijzermijn, f. 

Janitjkar , m, pi. er. janitfaar, m. Jernplade,c, pi, -plader. ijzcrenp]aat, f, 

Januar, c, Januarij, w. louwmaand, ƒ. Jernruji , c, u, pi, ijzerroest, n, 

Jaord, n.u.pl, jawoord, n, ondertrouw, ƒ. Jern//ang,c.pl.-/èoenger, £taï\an ijzer.m. 

Jarl , m. pi, Jarler, leenbouder, jn. Jern-,Staahraad,c. pi, e, ï]zeri]raad,mt 

Ja/k, zie IJja/k,c, pi, er, vod, vodde, ƒ. Jernurt , c, pi, er, ijzerkniid, «, 

Jasmin, c, ])l, Jasminer. jasmijn, f. Jernuerk, n, pi, -verker, ijzerwerk, n, 

Jaaminblomft, c. ƒ>/. er. jasmijnbloem, ƒ. Jerpe, Hjerpe, c, pi. r, hazelhoen, n, 

Jafpis. c. /?/. e/-, jaspis, w. jaspis{ieen,m, Jertegn, n. pi, u, wonderteeken, n, 

Ihetiholt , n. u, pi, ebbenhout, n. Jeru , Joerv , c. pi. e, veelvraat, m. 

Ibenholls , adj, ebbenhoiiten , ebben. Jefuit , m. pi. er, jefuit, jezuïet, m» 

Iblandl, adv,& pra-p. onder, tnsfchen. Jette, ICckmpe , m, pi, r, reus, m. 

Iboende, {Huu.i) adj. inwoonende. '^^ff^t'^fnp,-krig,c,pl,e,reuzenCtriid,m. 

ld, c, u. pi. daad. f, werk, bedrijf, n. Jettekraf't, c. u. pi, reuzenkracht, ƒ. 

Idag , adu, heden, huiden, van dag. Jetteqvinde, f. pi. -qvinder, rensin, /; 

Ideal, n. pi. Idealer, denkbeeld, n. Jetteficegt, c.pl. u. reuzengeflachl,«. 

Idnaljk, adj. & adv, denkbeeldig. Jettefirid, c, u. pi, reuzenfirijd , m. 

Idee, c. pi, Idser, befef, begrip, n, Jevn, zie Jcevn, adj, effen, gelijk. 

Idel , adj. onvermengd, gansch, Ifald, conj. indien, zoo, bijaldien, . 

Idelig , adj. gefiadig, befiendig, Ijlaeng, adv, blindeling, blindelings, 

Ideligen, adv, gefiadig-, befiendiglijk. Ifylde , v. a. invullen, -plengen. 

/ii/-ce/,c. pZ. /tf/-. daad,/, werk, bedrijf, n. Ifoelde, v. a. inlasfchen , invoegen, 

I'^y^t c. pi. Ier. herdersdicht, n. Ifoeldning, c, pi, er. in lasfching,/, 

K IFÖL. IISN, 146 IISP. ILDS. 

Ifölge, adv, volgens. Ifólge Beres lisplante , c, ph -/)/an^<?/-. ijsplant , ƒ. 

Bdfaliiig, volgens uwe bevelen, lis/lag, «. u, ph ijzel, ftofhagel, m, 

Iföre^ f. a, aankleeden , aandoen. lisjlwde, c. pi. -Jlceder. ijsflede, ƒ, 

J^;'e/c?, c. vergoeding van gefiolen goed. lisfpore, -brodde, c. pl^ r, ijsfpoor,/. 

Igjen, adv, weder, 'weer, nogmaals, lisfiyJcke, n. pi, r. ijsfchol, fchots, ƒ, 

Igjenföde, gjenföde^ p, a. wederbaren, listap , c, pi, -tapper, i jskegel , m^ 

Igjenfódelfe, c, u, pi, wederbaring, /. lisuaage, c. pi. -vaager. bijt, f, 

Jg/ew/óyêr, 7?i, verlosfer, zaligmaker, 7w. Ikke, adu. niet. Jeg kan ikke, ik 

Igjenlösning, c, u, pi, vcrlosfing, f. kan niet; ikke meer, niet meer. 

I^jennem , zie Gjennem, adv. door. Ikkun, adv. maar. Hechts, alleenlijk. 

Igle , c, pi, Igler. bloedzuiger, m. Iklcede, v, a, aankleeden, aandoen* 

Ih! interj,tï\ Ih.'holdop! ei houd op! Jklcedning, c. pi, er, aankleeding, f, 

Ihjel, til Dode, adv. dood, ter dood. lid, c, pi, e. vuur, n. fig. ijver, m, 

Ihjelfkyde, /kyde, v. a. doodfchieten. Ildbefiandig, zie Ildfaft, adj. on- 

Ihjeljlaae, v, a, doodflaan , dooden. kwetsbaar of gehard voor 't vuur, 

Ihjelfcikke, v, a, dood-, doorficken. Ilddrage, c. pi. t-, vliegende draak, t». 

Ihukomme , i'.a. herinneren, geheugen. Ilde , v. a, & n, vuur maken , vuren. 

Ihukommelfe , c, u, pi. gedachtenis, ƒ. Ilde, adv. kwalijk, euvel, flecht. 

Jhvorvel, conj. alhoewel, olïchoon. Ildehefmdende, n. u. pi. krankheid, ƒ. 

Jhcendehaver, m, pi. e, houder, m. Udebrand, c.pl.e. hi:xnd,Tn.hraïidhout,n, 

lid, zie ld, cu.pl. daad, ƒ. werk, n, Ildeklingende.lydende, adj, \Yan\uidenót 

lil, cu.pl. ijl, haast, fchiel ijkheid, ƒ. Ildelugtende,Jiinkende , adj, fiinkend* 

Jilbud, n. pi, u, haastige bode, m. Ilder , c. pi, e, fret, n, zeker dtertje» 

lilfcurdig, adj, & erft', ijlings, haastig. Ildefindet , adj. niet wel gezind. 

lilfcerdigerif adv, haastiglijk, fnellijk. Ildfarve, c. pi, -farver, vuurkleur, ƒ. 

lilfcerdighed , c. u, pi, haastigheid, f, Ildfarvet , adj, & adv, vuurkleurig. 

lilregn, c' u. pi, fiort-, piasregen, m. Ild/a/t, adj, onkyretshaar \oor 't vuur. 

lilfindet, adj, & adv, ijlhoofdig. Ildjlamme, c, pl.-JIammer,\nurv]ain,f, 

Jiljindighed, cu.pl. ijihoofdigheid, ƒ. Ildfunke , c. pi. -funker, vonk, f, 

lilfom, adj. fpeedig, haastig, fnel. lldgni/i , c. pi, er. fprankje vuurs, n, 

liljomt , adv, ijlings, haastiglijk. Ildgryde, -potte, c, pi. r. vuurlestj ƒ. 

Jisy c. u, pi. ijs, n, bevrozen water. Ildkugle, c, pi. -kugler. vuurkogel, /n. 

lisbane, c, pi, -baner, ijsbaan, f, Ildlós, Brand, c, pl,u. vuurbrand, m, 

lishjerg , n. pi. -bjerge, ijsberg , m, Ildmbrfer, c. pi. -mörfere, mortier, m, 

lisbjörn, c, pi. -björne, ijsbeer, m, Ildplade, c. pi, ~plader. vuurplaat, /♦ 

lisbraad, -brod, c. pi. der. ijsfpoor,/. Ildpotie, c, pi. -potter, vuurpol, m, 

lisbraekker, c, pi, e, ijsbreker, m. Ildpröve, c, pi. -pröver. vuurproef, jC 

lis/leng, -/lage, c, pi, r, ijsfchol, ƒ. Ildrage, c, pi, -rager, ovenkrabber, w. 

lisfugl, c, pi. -fugle. ijsvogel, m, Ildregn, c, pi, u. vuurregen, m, 

lisgang, c. pi, -^ön^<?. ijsgang, m, Ildröd , adj. vuurrood, vuurkleurig, 

Ji.shav,Polarhav,n. pi. -have, \]szee,f, Ild/kjerniy c. pi, e. vuurfcherm, n, 

liskjelder, c. pi, e, ijskelder, m. Ildjkuffe, c, pi. -/'•«^tfr. vuurfchop, ƒ! 

liskold, adj. ijskoud, heel koud. Ildslue , c, pi. -luer. vuurvlain, ƒ. 

lisne , v «.i'zen, ij,sküud worden. Ildtnödy c, u, pi, vuursnood , /ra. ILDS. INDB. 147 INDB. INDD. 

Ildfprudende,{BJerg^adJ.\uuT^'p\JQend. Jndherette, f. a, melden, berigten. 

Ildjiaal, FjrJ/aal, n. pi, u, \uuruaQ, rz. Indbjerge , v, a, bergen, inoogfien. 

Jldjted, «./)/. <?7-, haard, /«.haardfiede,/, Indhilde, t>. a. bepraten, wijs maken» 

Ildjiedjkat^ c. pi, ter. haardfieègcld, ;z. //zr/è/We y7g-, i^.r. zich inbeelden, wanen. 

Ild/ieen, c. pi. -fiene. vuurfteen, m, Indbildning,r.pl.er,mhee]d'mi^,f.yfaan,m 

Jldfiöffe, c, pL-fibtter. vuurkolom,/. Indbildningshraft , c, pi. u. verbeel- 

Ildsuaade, -nod, c, pi, n, brand, m. dingskracht, f, denkvermogen, n. 

Jldtangi c. pi, -tcenger, vuurtang, f. Indhild/k, adj. & adu, verwaand,ver- 

Ildtöj , Fyrtöj , n. pi. er. vuurflag, «. waandelijk, laatdunkend, waanwijs. 

Ile , V, n^ ijlen, fnellen, fpoedcn, Indbild/khed, c, u, pi. verwaandheid, 

Ilen, c. u. pL ijl, fchielijkhcid , f. laatdunkendheid, waanwijsheid,/, 

Ilende, adj. ijlend, haastig, fpoedig. Indbildt, (ikke virkelig) arf/. ingebeeld, 

Iliug , c, pi. er, regenbui, -vlaag, /. Indbinde , v. a. inbinden, intoomen> 

Imaale , f. a, inmeten, toemeten. j>zf/6/«rfeen^og-, eenboek inbinden. 

Imedens, adf. terwijl, onderwijlen. Indbinding, c. pi. er. inbinding, f. 

Imellem, proep. tusfchen. Imellem os, Indblande, v, a. inmengen. Indblan- 

tnsfchenons;^V7^eZ/e/7itei,'■g^e,tamelijk, de Jlg, zich ergens inmengen, 

Imellem, imellemftunder ^ adv, fom- Indblanding, c. pi. er. inmenging,/, 

tijds, fomwijlen, nu en dan. Indblctfe, v. a. inblazen, ingeven. 

Imidlertid, adt; inmiddels, onder- Indblcesning, c. pi. er, inblazing, /i 

wijlen, ondertusfcben,middelerwijl. Indbore, v.a. inboren, /^, indringen. 

Immer, zxe Stedfe, Altid, adu, immer. Indbringe, f. ö. inbrengen, opbrengen. 

Imod, prcep, legen, Iinod Aftt-n, etc, Indbringelfe , c, pi, r, inbrenging, f. 

tegen (of omtrent) den avond, enz, Indbrud, n. pi. u, inbraak, -breuk,/» 

Imodfcette, v. a. legcultellen, -zetten. Indbrjde , f. n, inbreken, indringen. 

Imod-,modfoette ftg, V, r, tegenkanten. Indbrcende, v. a. inbranden, met een 

Imodfoeltelfe, c, pi. r, tegenkanting,/, gloeijend of heet ijzer indrukken. 

Imodtage, v. a, ontvangen, onlli.ilen. Indbuden, adj. genoodigd, uiigenood, 

Imodtagelfe,c,pl.r.oni\!tn^,m.oï\{\\a;\],n, Jndbukke , iridböje, v. a, inbuigen. 

Imorgen, arff, morgen. Jeg/kalkom- Indbyde, v. a, noodigen, uitnooden. 

mèimorgen, ik zal morgen komen. Indbydelje, c. pi. r. uitnoodiging, /, 

Imorgen tidlig , adv. morgen vroeg, fndbygger, m, pi. e. inwoner, m. 

Imorges, adv. dezen morgen vroeg. Indhyrdes , adj. & adv. ouderling, 

Imóde , adv, te gemoel. Gaae En Jndbcere , v. a. indragen, indepen. 

imode, iemand te gemoet gaan, Jndboje, indbukke , v, a. inbuigen, 

Imódefee , v, a. iets te gemoet zien, Inddele, v, a, afdeelen, verdeelen, 

Ind, proep. in, naar binnen. Aar ud Jnddaling, c. pi. er. verdeeling,/, dee- 

og Aar ind, jaar uit, jaar in, üng van groole deelen in kleinere, 

Indaande, v. a, inademen, inafcmen. Inddige, v, a, indijken, bedijken, 

Indaandelfe, c, pi. r, inademing, f. Jnddiget , adj. ingedijkt, bedijkt. 

Indad, adv. binuenwaart, -waards, Inddigning, c, pi. er, indijking, ƒ! 

Indbefatte , v. a, behelzen, inhouden. Inddrage , v. a. intrekken, inhalen. 

/«rfie^reJ, n. «.ƒ>/. begrip, /2. inhoud, w, Inddragning, c, inhaling, -trekking, /", 

Indberetning, c,pl. er. berigt, narigt, n. Inddreven,adj. ingedreven; -gevorderd. INDD. INDE. 148 INDE. : INDF. 

Jnddrwe, f. a. indrijven, inflaan. Inderjie, Lejlcending,Tn,pU Inderfter* 

Jnddriue, indfordre, f. o, invorderen. huisman, die bij een' boer woont» 

Inddriuelfe ^ c, pi. r, invordering, ƒ. Indefidda [medNoget), v. n, inzitten» 

Inddrifjiing, c. pi. er^ indrijviug, ƒ. Indejlutte, indelukke, i\ a, opOuiten. 

Inddrypning, c. pi. er, indrnipiiig, ƒ. IndL'Jtaae,p.n,\ï\üa:iT\.Inde/taae for En, 

Inddryppcy p. a. & n. indruppen. voor iemand inftaan of borg blijven. 

Inddrysfe, f. c. inftrooljen, metfirooi- Indejiccngs, -fpcerre ^ v. a, verfperren, 

Jen indoen; van hiev Inddrysfen, c. IndeftcBugning, c. pi. er. verfpcrring,/! 

Inddoemme, v, a. indammen, indijken. IndeucBrende,adJ.te§,en\\(iOvd\§.I}ideuce- 

Inddoemning, c. pi. er, indamming, f. rende Aur^ in dat jaar, daar wij in zijn. 

Inde, adt', binnen, inwendig, t' huis. Jndfald^ n. pi. u. inval, m. Et fiendt- 

Indehrcvnda, v.a. brcende inde, p, n. in ligt Indfald, een vijandelijke inval, 

een' brand ombrengen olfneuvelen, Indfald, fGrille) n, pi. u, inval, vi. 

Indefryfe, v. n, in eene haven vast- ^dW/g-e/wd/öZc/, gelukkige invallen. 

vriezen; vanhier Indefrysning, f, Indfalde, v.n. invallen, infiorten; ma- 

Indehave , f, a, inhebben , bezitten. gerworden; in de gedachten komen. 

Indehaui:nde,(Ladning)adJAvAi.*^\svVki\^. Jndfalden, adj, ingevallen; mager, 

Indehaver , m, pi. e, bezitter, hon- Indfalfe , v. a. invoegen, inlasfchen. 

der van eenen wisfelbriel', rii. Jndfalsning , c. pi. nr. inlasfthing, /. 

Indp.holde , v. a. inhouden, behelzen. Indfare, v. n. invaren, inzeilen. 

Indcklemme, v, a. inknellen, inperfen, Indfart,c,pl.u. 't invaren, «.opening,/^ 

Indelukke, v, a. inlluiten, opQuiten, Indfatning, c. /?/. e/-, invatting, lijst, /". 

Indelukke, n. pi, r, fchutfel , n. Indfatte , (Stene etc.) v. a. in vatten, 

Indelukkelfe, c, pi. r. in-, oplluiling, Z'. Indfatlet, adj. ingevat. Indfattet i 

Inden ^ conj. adv. & proep. binnen. Guld, met goode ingevat zijn. 

J«c?É?/2a<f, ac?c. van binnen, het tegenge- Indfile, v.a. invijlen,doorvijleninwer- 

fielde van iidenad, van buiten, kenofkwetfen; van hier /«d^//«g", c. 

Indenbyes, adj. inheerasch , het te- Indfinde Jïg, v. r. verfchijnen , zich 

gengefielde van buiten de fiad. vertoonen , zich laten vinden. 

Indi'.ndigs , adj. & adv. binncndijks. Indfletning, c. pi. er. invlechting, ƒ. 

Indenfor,adv.&prcep,hinnen. Inden- IndJ/ette, v.a. haren, enz. invlechten. 

for Murene, binnen de muren. Indflettet , adj. ingevlochten. Ind~ 

Inden i, proep. binnen, inwendig. jlettet Haar, ingevlochten haar. 

Indenlands, adv. binnen 's lands. Indflikke, v. a. inlappen, inlasfchen, 

//2c?6'7z/ö«f//^,ac//. inheemschjinlandsch. invoegen; ss^nhxtv Indjlikning, c. 

Indenrigs , adv, binnen 's rijks. IndJJyde , v. n. invlieten, invloeijen. 

Indenrig/k, adj. inheemsch, inlandsch. Indjlydelfe, c, uitwerkfel,«. werking, /". 

IndenfkjcËrs, adv, tusfchen den oever Jndjlygte, v. n. invlugten, vlugtend 

en de klippen langs het land. inkomen; van hiev Ind/lygten, c. 

/nrfe72/z7,ac?r. van binnen, inwendigl ijk. Indflytte, v.a. verhuizen, hethuisraad 

/nc?<?r//g',Gf//'. innerlijk, innig, hartelijk. van het oude naar het nieuwe 

Inderligen, adv, inniglijk, hartelijk. huisbrengen;vanhier/«c(/?7A'2ï/z^,c, 

Inderlighed, c, u. pi. innigheid, ƒ. Indjlyve, v, n, invliegen, vliegend 

ImUrJiey adj, (fuperlatif) binnenfie. inkomen j van hier Indjlyven, c. INDF. INDG. 149 INDG. INDH. 

Indflöjen, adj, ingevlogen. JDuerne ere Indgnavet, cf/y. ingeknaagd, -gevreten. 

indjlöjne, de duiwen zijn ingevlogen, Indgnedet,(^med Salt^adj. ingewreven, 

Indfordre, v, a, invorderen, -drijven. Indgnide , v. a, inwrijven. Ind- 

//zJ/brrfre/,ac?/. ingevorderd, -gedreven, gnide med Salve , met zalf in- 

Indfordring , c. pi. er. invordering,/". wrijven. Van hier Indgnidning, c^ 

Jndfrede, indgjerde, v. a, lieineu, Indgraua , v. a, ingraven, infuijden, 

omlieinen; vanhier /«fZ/z-erf/iWig-, c, Jndgravef , adj. ingegraven, inge- 

Jndfrie, v. a. inlüsfen, losfen, naasten, fneden ; van hier Indgrauning , c, 

Indfriclfe, c. pi. r, losfing, inlosfing./, Indgreb , n. pi. u. ingreep, m, fig. ge- 

Jndfriet, adj. gelost, ingelost, genaast. welddadige aanmatiging van iets, 

Indfuul, adj. doortrapt, loos, listig, Indgribe , grihe ind, v. n. ingrijpen. 

Jndjoelde, indjiykke, v, a. inlasfchen. Vanhiev Indgriben, Indgribning^c, 

Jndfaldet, indfiykhet, adj. ingelascht. Indgroe, u. n. indgroeijen, inwasfcn, 

Jndfceldning, c. pi. er, inlasfching, f. Judgroet, adj. ingegroeid, ingewasfen. 

Jndfcejte, v. a. huren, in huur nemen. //2(igTte7zf//è,i'.a. omfingelen, beperken, 

Indfcefining, c.pl.er.hunr,f. huurgeld, «, ornringensvan h'itrlndgrarndsning,c, 

Indjöd , indfödt , adj. ingeboren, Indgröfle , v. a. indijken, ingroeven, 

Indfód,Indfödt,c.pl.e. inboorling,inge- bedijken; van hier Indgröftning, <?. 

borenejW.öy. Vanhier //2(i/oV/sre/,c. Indgjde, v, a. ingieten, inplengien. 

Indfóje , V. a. invoegen, bijvoegen. Indgydelfe , c. pi. r. ingieling, ƒ, 

Jndföjning , c. pi. er. invoeging, f. Indgydet, adj. ingegoten, ingeplengd, 

Jndfiire, v. a. invoeren, inbrengen. Indhage , v. a. inhaken, met eenen 

Indförelfe , c. pi. r. invoering, f. haak in iels vasthechten of haken, 

Indfar/el,c.pl.u.invoev,m.in\'oercjn,n. Indhagning, c, pi. er. inhaking, f, 

Indfórt, adj, ingevoerd, ingebragt. Indhale , v, a. inhalen, intrekken. 

Indgaae , v. a,& n, ingaan, intreden, //2rf/!fl///2^,c,/i/.e/-. inhaling,-trekking,yi 

Jndgaaeride, adj, ingaande. -komende. Iridhai'n , c, pi. e. inhani; inwijk,»/, 

J/idgnng, f. ƒ)/. e. ingangjW, opening, /". Jndhef/e, u. a. inhechten, innaaijen, 

\snh\e.r Indgang.sbillef,-fale,c. enz, fnd/iegne, v. a. heinen , omheinen, 

Indgetogen, adj, ingetogen, zedig. Indhegnet , adj. geheind, omtuind, 

Indgetogenhed, c.u.pl. ingetogenheid, f, Jnd/ieg/iiiig,c, pi. er.\u''ining,{chult'w^.J', 

Indgjeld,c,u. pi. {chuld, /'. Indgjeld og Jnd/icn/e, v. a. inhalen, achterhalen, 

Z7r/g-ye/c/, fchulden fu weèrfchulden. opvangen; \an hier Indhenf el/e, c. 

Indgjerde, v. a, heinen, omheinen. Indhentet, ac/y'. ingehaald, achterhaald. 

Indgjerdning , c. pi. er, heining, f. Indhold, n. pi. u. inhoud, ?«, begrip, ;z, 

Indgift , zie. Indgiuelfe, c, ingeving , /. Indhugge, v. a, inhakken, inkepen; 

Jndgiue, f, a, ingeven, inboezemen, van hier Indhug,n.Indhugning, c, 

Indgiuel/e , c. pi, r, ingeving, f. Tndhule , v, a. ingraven, inholen, 

//zc?^zfe«,arfy, ingegeven, ingeboezemd, Indhylle , v, c, hullen, bedekken, 

Indgleden, adj. ingegleden, ingefuld. Indhcende, v. a, ter hand ftellcn, be- 

Indglide, v. n, inglijden, infullen. handigen; van hier /«rf^a?«</e//ê, c. 

Indglidsn, c, u. pi. inglijding, f. Indhcenge , v. a. in-, binnen hangen. 

Indgnaue , -cede, v. r. inknagen, in- Jndhö/ie, höjie, f, a. inoogfien, 

vreten; van hier Indgnauning ^ c. Indhóftning^ c. pi. er, inoogfiing, f. INDH. INDK. 150 INDK. INDL. 

Indhö/tningstid, c. pi. er, oogsttijd, m. Jndknibning , c. pi. er. verenging, ƒ. 

Indjage, v. c, injagen, indrijven. Jndknylte, v. a. inknoopen, inpak- 

Indianer, m, pi. e. indiaan, m* ken; van hier Indknytning , c, 

Indianeriride, f. pi, r, indifche vrouw. Indkoge, v,a.&n, inkoken, verkoken. 

Iiidian/k-, adj.^& adi/. indiaansch. Jndkogning , c. pi. er. verkoking, ƒ, 

Indien, n. u, pi. indië, n. Veftindien, Indkogt, adj, ingekookt, verkookt. 

weslindië; OJiindien, oostindië, Jndkomme , v, n. inkomen, intreden. 

Indigo, c. u.pl. indigo, f. zekere verw, Indkommen,indkommet,ad;,ingekoTnen, 

Van liier indigohlaa, Indigohiaat, enz. Indkomji, c. Komme, ii. u.pl. inkomst,/". 

Indiisning, c, pi. er. inbijting, f, Indkomfi, Indtagl, e. /?/. er. inkomst,/". 

Indife, (Skibe, e/c.) f. a. inbijten. fndkrjbe, v. n. inkruipen, influipen. 

//2c//yX, flf/;'. Ö* öf/f.indisch, indiaansch. Indkrybning, c, pi. u. inkrniping, ƒ, 

Indkalde, v. a. dagvaarden, dagen, in- Indkrympe , v. a. & n. inkrimpen, 

roepen, indagen voor het geregt. Ind-.fammenkrympef,adJ. ingekrompen. 

Indkaldelfe, c, pi. r. daging, dagvaar- Indkrympning, c. pl.er. inkrimping, ƒ. 

ding, indaging voor het regt, ƒ. Indkrceve , p. a, invorderen, -manen. 

Indkaldet, adj. gedagvaard, gedaagd. Indkrcbuet, adj. ingevorderd, geëischt, 

Indkafte, v. a. inwerpen, door werpen Indkrceuning, c. pi. er, invordering,ƒ. 

inbrengen; vanhier Indkaftning,c. Indkröbet, ad/. ingekropen, ingeflopen. 

Indkafitit, adj, ingeworpen, -gelmelen. /«rf/wtfe, f. a. inladen, in een fchip laden. 

Indkige,v.n.\n\.\\\.en;\d^n\\\erlndkigji, Indlade, indlukke, v, a. inlaten bin- 

Indkjöb, n.pl.u.inkoop,m,GjöreIndkjöb nen laten ; vanhier Indladen, c, 

af Varer , inkoop van waren doen. Indlade fig, f. r. zich inlaten. Indlade 

Indkjnba, kjöbe, v. a. inkoopen. yZg-metf £«, zich met iemand inlaten. 

IndkjöbeUe , c, pi, r, inkoop, m. Indladelfe , c, pi, r. inlating, ƒ. 

Indkjöber , m, pi, e, inkooper, m, Indladning , c. pi. er. inlading, f, 

Indkjöbspriis, c, inkoopsprijs, m. /«cfZarf/, arf/. ingelaten, binnen gelaten. 

Indkjöbt, adj, ingekocht, gekocht. Indlagt, adj, ingelegd, ingeleid, 

Indkjöre, v. a, & n, op wagen in- Indlede, v. a. inleiden, naar binnen 

brengen, inkomen of invaren, leiden; van hier Indlede r , m. 

Indkjórjel, c, pi, -kjörfler, poort, ƒ. Indledning, c, pi, er. inleiding, ƒ. den 

Indklage, v, a. inklagen , klagen. aanvang of 'het begin eener rede, 

Ysiuhier i}idklaget, Indklagning,c. Indledet , adj, binnen of ingeleid. 

Jndklattre,v.n,in]s.\immen,\Mmmendi Indleje, v.r, inhuren; zijn verblijf bij 

inkomen; van hier Indklattring,c, iemand huren; van hier/«c?/e7«iV2g-,c. 

Indklemme , v, a, zamendrukken, Indlemme, incorporere , v, a, inlijven, 

inprangen; van hier /nd'/t/em7we//ê,c. in eene gemeenfchap aannemen,' 

Indklog , adj. doortrapt, loos, listig. Indlemmelfe , c, pi, r, inlijving, ƒ. 

Indkla:de, f .a.inkleedcn, bedekken. /«t?- Indlemmet, incorporeren, adj, ingelijfd. 

kleide i I'abler,inïdLhe\enink\eeAen, Indleusre , v. a, inleveren, ingeven, 

Indkloedning, c, pi. er. inkleeding, ƒ, Indleueret, adj. ingeleverd , -gegeven, 

IndUwdt, adj, ingekleed, gekleed. Indleuering , c, pi. er, inlevering, ƒ, 

Indknebet, ~kneben, adj, bekrompen, //ïcf///«e,f.a.inlijmen,door lijmen in iets 

Indknibe, v.a. verengen, ruger maken. vastmaken j ran hier /«c?/«/«nin^,c» INDL. INDM. 151 INDM. INDP. 

Jndli^e,ind/nige,v.a.&r, induiken, in Indmad, c, u. ƒ)/, vulfel, n. vulling, ƒ"« 

zwangkomen;vanhier/«d/(/?«m^,c» Indmarfch, c, pi. e/-, intogt, intrek, wz, 

Indliftet , indfnegen, adj, ingcflopen. Indmarfchere, f. «, inrukken, -trekken, 

Indlogere, v^ a, & r, huisvesten, in Indmnrfchering, c,pl.cr,into^t,~ivvli,m, 

huis of verblijf nemen, herbergen. Indmure, v, a, inmctfelen, bemuren» 

Jndlogeret , adj. gehuisvest, gehuisd, Indmuret, adj. ingemetfeltl, bemuurd, 

Indlogering 1 c, pi. er. huisvesting, f. Indmuring, c, pi. er, inmetfeling, f, 

Indlolie , v. a. inlokken, door lok- Indmcenge, -hlande , v. a. inmengen» 

ken of aanlokfelen inbrengen, Indmanget, -blandet, ac?/. ingemengd» 

Indlokicet, adj. ingelokt, naar binnen Indmcfugning, c. pi. er. inmenging,/; 

gelokt; van hier Indlokkelfe, c. /w(f«óc?t?,f.fl.innoodigen, verzoeken om 

Indlodfe, lodfe ind , v, a. inloodfen. in te komen*, \&xihier Indnöden, c, 

Indlodfet, adj, binnen-, ingeloodst. Indpakke , v, a, inpakken, toepakken» 

Indlodsning, c. pi, er, inloodfing, f. Indpakket , adj, ingepakt, toegepakt. 

JndlulJce, n. pi. r, fchutfel, kot, n, Indpakning, c, pi. er. inpakking, f^ 

Jndluhke, v, a, infUiiten , inlaten, /nd'/'a^, 73. «./^Z. plaats, ƒ. ingang, w, fii-e 

IndlukJcelle , c. pi, r, inlating, f, /ööe /«c^/io,?, geenen ingang vinden, 

Indlukket , adj. ingelaten; ingefloten. Indpasfe, tilpasfe, v. a. inpasfen. 

Indlyfe, v, a. & 11, inlichten, ver- Indpasfet ^ tilpasfet , adj, ingepast. 

lichten; klaar en duidelijk worden. Jndpaslere , v. n, inkomen, ingaan, 

Indlyfende , adj, klaar en duidelijk. Jndpatte , iiidfuge , v, a. inzuigen, 

Indlysning, c, pi. er, inlichting, f. Indplanke , v, a, beplanken , met 

Indly/i, arf/. ingelicht, binnen gelicht. planken fchutten o^ omheinen» 

Indlceg, «.ƒ)/. M. fchriftelijk pleidooi, «. Indplanke l ^ adj, beplankt, geheind» 

Znd/a-g-g^e,f.o. inleggen; verengen, enger Indvlankning. c. pi. er. beplanking, ƒ. 

maken; ingeleid werk maken. ilein een fchutfel van planken, 7t» 

Indlceggelfe , c. pi, r, inlegging, f, Indplante , v. a. inplanten, inpoten, 

Indlagning, c. pi, er, inlegfel, n, Indplantet , adj. ingeplant, ingepoot. 

Indloending , m, pi. e, inlander, m, Indplantning, c, pi. er. inplanting, /", 

Indlaenke, v. a, fchakelen , ketenen. Jndplóje , v, a. inploegen, groeven 

Indlcenkning, c. pi, er, fchakeling, ƒ, aan planken, door den ploeg maken. 

Jndlnb, «,ƒ>/.«. inloop, «.'t inloopen,n. Indplnjct, adj. ingeploegd, duor den 

Jndlóbe , f. n, inloopen , inkomen. p'oeg. Van hier Indplöjnir.g, c, 

Jndlóben, cd), ingeloopen, -gekomen, Indpode, v, a, inenten. Indpode 

Jndlöfte , V, a, intillen, inbeuren. Koekopper, de koepokken inenten, 

Indloftet , adj. ingetild, ingebeurd, Jndpodet , adj. ingeënt, ingeëntet. 

opgebeurd; van bier /«J/o/? 72:/7^,c, Indpodning , c. pi. er. inenting, ƒ. 

Jndlöfe , 9. a, naasten, inlosfen. Jndpreiile, v, a. inprenten, inpreken. 

Jndlósning, c, pi, er, naasting, inlos- Indpre)itet,adj. ingeprent, ingepreekt, 

fing, f. Vanhier Indlösningsret, c, Jndprenining, c. pi, er, inprenting, ƒ» 

Indlö/c , adj, ingelost, genaast. Jndpras/e, v. a. inperfen, inpres- 

Indmaale, v, c, inmeten, door meting fen. Van hier Jndpresning , c, 

inkrijgen; vanhier Indmaaling, c, Indpresfet , adj. ingeperst, ingeprest, 

Indmaalt , imaalt , adj, ingemetcn. Indprikke , -fiikke v. a. inprikken» INDP. INDR. 152 INDR. INDS. 

Indproppe, u. a. inproppen, proppend Indrómmet, adj. ingeruimd, toegelaten. 

inprangen;\anhierJ«rf/77-o/?«/ng,c, Indröre , p, a. inroeren, door roeren 

Indproppet, adj, ingepropt, gepropt. inmengen. Manlixcv Indröring, c* 

IndprcBge, f. ö. inprenten, infiampen. Indrört , adj, ingeroerd, ingemengd. 

IndprcBgning, c. pi. er. inprenting, f. Indfalte , v. a. inzouten, inpelielen. 

Indproehe, indprcBdike, f. ö. inpreken, Indfaltet , adj, ingezouten, gepcteld. 

J«(Z/7«^(ire,f.a. poederen, poeijeren.Van Indfaltning, c. pi. er. inzouting, f. 

hier indpuddret, adj, Indpuddre?ï,c, Infahe , v. a, met zalf inwrijven, 

Indpufle, indblcefe, f» a, inblazen. Indfamle , -/anke, v, a. inzamelen. 

Indpatte, putte ind, v. a. infteken. Indfamlet, adj, ingezameld, ingelezen, 

Indpaele. v, a. met palen omgeven. Indfamling , c, pi, er. inzameling,/. 

Vanhier indpcele f, adj, IndpoeliT2g,c, Indfanke , v, a. inlezen, inzamelen, 

Indqvartere , f, a. inkwartieren. IndfanJcet, adj. ingelezen, ingezameld, 

J>zrf^«^ar/eri«^,c.j9/. er. inkwartiering,/. Ind/ankning, c, pi, er. inlezing, /. 

Indraabe, indkalde , v. a. inroepen. Indfat , adj. ingezet, ingeplaatst. 

Jndraahen, c. u. pi. inroeping, /. /«J/^z/j, c./?/. er. inleg, /ra. inlegging,/. 

Indraait^ indkaldt , adj, ingeroepen. Indfaue, v. 0. inzagen, meteene zaag 

Jndramme, indjlaae,u,a.inheijen. Van infnijden, Vanhier Indfavning, c, 

h'itr Indramning,c. indrarn7net, adj. Indfavet , adj, ingezaagd, ingefneden, 

Indre , adj. inM'endige , binnenfte. Indjee, v. a, inzien, befeffen, vatten. 

Jndredsel, c. pi. -dele, binnenfie deel, n. Indfeende,n,u,pl.toez\gl,n.toezienw§,f. 

Jndreden, adj, ingereden, bereden. Indfejle, v. n, inzeilen, in de haven 

Indrende v, a. & n, inrennen, inloopen. Van hier Indfejling. c. 

Indrente , v. a, inbrengen, winnen. Indfende , v. a, inzenden, naar bin- 

Indretning , c. pi. er. inrigting , f, nen zenden. Vanhier /«d'/ènr?eZ/è,c. 

Indrette v, a, inrigten, fchikkcn. Indfidder, (/«Jer/e) wi.pZ. e. huisman, 

Indrettet , ordnet , adj, iugerigt. die bij eenen boer woont, m. 

Indride, ride ind , v. c. Ö" n. inrijden. Indfigelfe, c. pi, r, tegenfpraak , /, 

Indridning, c, pi. er. inrid, m. I/id//gt, c. u. pi. kvnnis, f. verüand, n. 

Indrinde, v, n. invloeijen, invlielen. Indfigtsfuld, adj. kundig, verftandig. 

Indriue, v. a. inwrijven, met wrijven Ind/kaar,npl.u. inkerving, -fnijding./. 

inbrengen. Van hier Indrivning, c, Ind/kaaret, indfnittet, adj, ingefneden. 

Indrode, u, a, & r. inwroeten. Ind/kibe, v. a, & r, infchepen. 

Indrollere, f,a, enroUeren, krijgsvolk Ind/kibet, G<i/'.ingefchepen,-gefcheept, 

opfchrijven;vanhier/«£/roZ/t^r/;2g,c. Ind/kibning , c, pi, er. infcheping, f, 

Indrolleret, {Matros) adj. geënrolleerd. /rtc?/^rece/,arZ/.ingefchreven, geteekend, 

IndruUe,fammenrulle, f .a.zamenrollen, Ind/krift, c.pl.er. opfchrift, bijfchrift,w. 

Jndrykke, v. a. inrukken; van hier Ind- Ind/krive, v.a. inkhrijven, inteekenen. 

ryk,n. Indrykning, Indrykkelfe, c. Indfkrivning, c. pi, er. infchrijving, /^ 

Indrykket, adj. ingerukt, ingetrokken. Indjkrue, v,a. infcliroeven, indraaijen. 

Indroekke, v. a, behandigen, overgeven, Ind/kruet.adj. ingefchroeft, -gedraaid, 

overleveren; van hier /«rfrce^-«Z«^,c. Indfkruening, c.pl.er. infchroeving,/, 

Indrömme , v. a, inruimen, toelaten, Ind/krumpe, -krympe, v, a. inkrimpen. 

overgeven. Van hier Indrömmelfe, c. Ind/krumpei,krjmpet,adj,in%ekromfcn, INDS. INDS. 155 INDS. INDS. Indjkrcfmme, v,a. door fchrik injagen 
Jnd/kroenke , v, a. bepalen, beperken 
Indfkroenkef , adj. bepaald, beperkt 
Ind/kroenkning , c. pi, er, bepaling, ƒ". 
Ind/kud, n.pl, u. in]vg,m. inzetling, f. 
Jnd/kudt , adj, ingelegd, ingezet 
Indfkyde, v.a. infchieten, infchiiiven 

tiisirbenvoegen; inblazen, ingeven 

Waxïhier Ind/};ydning,Ind/kydelfe,c 
Ind/kylle,u.a,&u. infpoelen, invloeijen 
Indfhoere, u, a. infnijden, inkepen 
Indjkoeriiig, c, pi, er, infuijding, f, 
Ind/kcerpe^ v. a, infcherpen, inprenten 
Indjkaerpelfe, c, pi, r. infcherping, ƒ. 
Ind/koerpet, adj. ingefcherpt, -geprent 
Indjlaae, v, a, inflaan. Indjlaae Vin- 

duerne,etc, de glazen indf laan, enz 
Indfiaael, adj, ingeflagen, ingeworpen 
Indjlag, n, pi, u. inflag, m, 't inflaan, tz 
Jndjlebet, indjlehen ^ adj, ingeflepen 
Jndjïibe, huuljlibe, v, a, inflijpen 
Indjlippe, v, a, & n, inflippen 
Indfluge, V. a, infchrokken, -zwelgen 
Indjlumre, v. n, infliiimeren; fierven 
Indflutning, c, pi, er. influiting, /. 
Indflutte , V, a. influilen, inpasfen 
Indjliittety indlagt, adj, ingeflüten 
Indflcbha ^ indhare, v, a, in (Iepen 
Indjlcfrige, indkajie , v. a. infniijten 
Indfmelle , v. n, infmellen, door 

het fmellen verminderd worden, 
//irf/Jn <?//«/, ac?/'.ingefinolten,vf>rfmoUen 
JndfrneUning, c, pi, er, infuicll ing, ƒ. 
Indfinigre, v. r. zirh in g'.insf brengen 
Jndfinugle, v. a, fluiken, fmokkelen 
Ind/muglet, adj, gefmokkeld. gefloken 
Indfmugling,c. Üui]i\ng, fmokkeling,/", 
Indfmuffe, v.n, influipen. ongemerkt 

inkomen; van hier Indfiimtten^c, 
Indfmuttet, adj. ingeflopen, ingeflipf 
Indfmiiurl, adj, ingefmeerd, gefmeerd 
Indjmnre, v, o» infmeren, fmerend 

inwrijven; vanhier Ind/rnörel/e, c. 
Ind/negen, indliftet , adj. ingeflopen Indfnlge, v,a,& r. influipen, in zwang 

komen; van hier Indfnigelfe, c, 
Indfnit, /z. /)/,«. inlnijding, inkeep,/. 
Indfiiitte, f, a. inkepen, inkerven. 
Indfnufe , f, a. infnuiven , door 

fniiiven in den neus optrekken, 
Indfnufe t, (i Kcefen) adj. ingefnoven. 
Indfn'óre. v. a. rijgen, inrijgen, aan- 
rijgen; van hier Indjnóring, c. 
Indfoue, v. n. inflapen, fig. fierven. 
Indfouen, c'i inflapen, infliiimeren,??. 
Indfouct, fig, dhd, adj. ingeflapen. 
Indfpinde, v,a. omfpinnen, met fpinfel 

omringen. Van hier Indfpinden, c 
Indfpringe, v. n, infpringen, fpringend 

inkomen. Van hier Indfpringen, c. 
Indfprungen , adj, ingefprongen. 
//?c//^ra?«g-e, f. o. begieten, bevochtigen; 

inflaan. Yanhier Indfpra-ngning.c» 
Indfpröjte, v. a, infpuiten, infpritfen, 
Indfprbjtet, adj, ingefpoten,-gefpritst. 
Indfprcijtning, c. pi. er. infpuiting, ƒ. 
Indfpundef,/punden,ad/.om^t{^pounen» 
Indfpyl/e, v, a. infpuwen, infpugen. 
Indfpa-nde , </. a, toegespen , met 

eenen gesp enger of korter maken. 
Indfpoerre, v. a. infliiiten, opfliiilen, 

blokkeren. Van hier Indfpcerring, c. 
Indfiampe^ v. a, infiampen, intreden, 
Indftampning, c. pi. er. infiamping, ƒ. 
Indftegen, in.ilraadt , adj, ingeftegen. 
Indfteune, v, a. indagen, dagvaarden. 
Indfieunet, adj. gedagvaard, gedaagd. 
Indfievning, c. pi. er. dagvaarding, ƒ. 
Indfiifte, v. a. fiichten, infiellen. 
Indfiiftelfe, c. pi. r. inficlling, ƒ. 
Indfiifter, m.pl.e. fiithter,infteller,7re, 
Jndftige, v, n, infiijgen, intreden. 
Indfiigning, c, pi. er, intrede, ƒ". 
Indftikke, v, a. infieken, inprikken. 
Indfiikning , c, pi. er. infieking, f, 
Ind/iille, f. a, fiaken, opfthorfen, 

infiellen. Van hier Ind/iilUng, c. 
Indfiilla fig , v. r. zich laten vinden. 

K 2 INDS. INDS. 154 INDS. INDT. 

Jndjlilling, c, pi, er. inftelling, ƒ, Jnd/i»/, n, ƒ)/. ö.inzelti'ng,/, inleg, Wi 

jfrtc//7o/>pe, f/, a. infioppen,door fioppen Indfoette, v, a, inzetten, inplaatfen. 

inprangen. Vanhier /«f//?o/7«/«,»,c. Indfctttelfe,c.pl,r. inzelting, -ftelling, /". 

Indftoppet, indproppet, adj, ingcfiopt. Jndfóe, c, pi. -/oer, binnenwater, n, 

IndJlorme,v. n. infiormen, met geweld Indjöle, v. c, bemorfen, vuil maken, 

indringen. Van hier Indjtonnen, c, bezoedelen. Van hier Indfóling, c, 

Jndfirande, zie Slrande,v. «.firanden. Indfölet, adj. bemorst, bezoedeld. 

Indjtryge,i>.a,& n.xti£xv\']VGï\, ÏXY'\}kQT[iA Indtage , ♦>. a. innemen, veroveren, 

indoen. Van hier Indjtrygning, c. Indtagelfe.c. inneming, verovering, y^ 

jrMc//?/-öe, f. a. inftrooijen, met firooijen Indtagende , yndig , adj. innemend. 

indoen. Van hier Indjiröening, c, Indlaget , erobret, adj, ingenomen, 

Indjt roet, adj. ingefirooid, ingemengd. Indtale,c. Sögsmaal, n. pleitgeding, n, 

Ind/irögen,adj, in^e&rtken, gefireken, Indtale, v. a, geregtelijk invorderen. 

Indftrömme , v, n, & n. infiroomen, Indtappe, v. a. intappen; infchenken, 

Ind/iukket, adj. ingefioken, ingeprikt. Indtappe/, adj. ingelapti-gefchonken, 

Indjiuue , v, a. infiuwen , inladen. Indtegne, indjkrive, v. a, inteekcnen. 

Indfiuuet , adj* ingefiuwd , ingepakt. Indtegnelje , c, pi, r, inteekening, ƒ. 

Indftuuning , c. pi. er. infiuwing, ƒ, Indtegnet,ind^rei^en, adj. ingeleeliend» 

Iiul/lyrte, v, fl. & n, infiorten. Indtegning, c. pi. er. infchrijving, ƒ. 

Indjiyrtet f adj, ingefiort; ingezakt, Indtil, prcfp.& conj.iol, tot die tijd; 

Jndjtyrtnirig, c. pi. er, infiorting, f, indlil nu, tot nog toe} indtil 

Indjicendig, adj, aanhoudend, drin- J>for^en(r«, tot aan den morgen toe. 

gend. Van hier Indjtcendighed, c, Indtog, n. pi. u. intogt, m, intrede, f, 

Indftcfiige, V, a. influiten, opfluiten. Indtruffen, adj. gebeurd, geraakt» 

JndftOfune, zie Indftepne, v, a, indagen. Indtrukket,inddraget,adj. ingetrokken. 

Indjlöde , indjlaae , v. a, induwen. Indtryk, n.pl.u. in<iri\l:, m.Gjöre/tcerkf 

Indfue, indfuge,v.a, inzuigen, zuigend /rtrf//-j^,een'fterken indruk maken, 

intrekken. Van hinr Indfugning,c. Indtrykke, indpresfe, y. a. indrukken. 

Jnd/ugel, indfuet, adj, ingezogen. Indtrykning, c, pi, er. indrukking, f» 

jr/jc//f'//2c?(?,f.??. inkrimpen, vermindei'en, Indtrykkel, indpresfet, adj . ingedrukt. 

indroogen. Vanhier //2£//t'//2^//z^,c, Indtrade, v. n. intreden, ingaan. 

Indfröb, n. pi. u. zwachtel, m. Indtrctdelfe, c, pi. r. inireili; inlreè, f. 

Jndfuöhe, fföbe, v. a. inzwachtelen. Van hier Indtroedelfesproidiken, c, 

Indfuijbning, c. /?/. er. inzwachteling, /". Indtrceffe , i>. n. gebeuren, geraken. 

Indfiföbl, adj. om-, ingezwachteld. Indtroekke, inddrage, v, a. intrekken. 

Indfye , v, a. innaaijen , toenaaijen. Indtrcekning , c. pi. er, intrekking, yi 

Jnd/yening , c. pi. er. innaai jing, ƒ. Indtrce/ige , v, a. & r. indringen, 

Indfyet, adj. ingenaaid, toegenaaid. Indtrceitgelje, c. pi. r. indringing, ƒ. 

Indfylte y v. a. inzulten, inleggen. Indtctgt, c. pi. er. inkomen, n. in- 

Indfyllat , adj, ingezult, ingelegd. komst, f, ontvang, m, Indtagt og 

Indfyltni/ig, c. pi. er. inzulting, ƒ. Udgift, de ontvang en uitgave» 

Indfoebc , v, a, inzeepen , met zeep 'S an\\icx Indta:gtskilde,-hog,c,e.m.. 

infmeren. "Waiihiev Indfoehning, c. Indtceres, v. n, interen, inkrimpen. 

Indfitbet, adj, ingezeept, als baarden, Indtörralje^ c. pi, r, verdrooging, ƒ, INDT. INDjfi. 155 IND^. INTE. 

Indtbrret, i>. n, rerdroogcn, -dorren, Indadfe, indoetfe , p, a, inbijten. 

Indtörret, adj, verdroogd, verdord. Indcedjende , -oedende, adj. inbijlcnd. 

Indvaaner, m. pi. e» inwoner, m, Indcedsning , c. pi. er. inbijting, f, 

Indifand,n,z'\e Indföe,c.h\nntx\y/:\\.cr,n. Indóedt , ad), ingevreten, ingegeten. 

Indvondre, if. n. binnen wandelen. Indosite, v. a, door kneden mengen» 

Indvarjle, v. a. indagen , dagvaar- Yanhit;Tindcell(!t^adj.Inda:ltniiig,c, 

den , inroepen voor bet geregt, Indoetfe, indcedfe, v. a. inbijten. 

Indi'ar/Iet, ad/, mgeds^a^d, gedagvaard. Jndöfe, v. a. infcheppen, door fchep- 

Indimr/ling, c. pi. er. indaging, ƒ. pen indoen. Van hier /«f/oi/z/z/g-jC, 

Indvende, v, a. tegenfiellen, -werpen. Infanterie, n, pi. u. voetvolk, n. 

Induendig, adj, & ad f. inwendig. Infanterijl, m. pi. er. voet knecht, m. 

Indvendige, n, u. pi. 't inwendige, /i, Ingefar, c. ii.pl. gember, gengber, ƒ. 

Indt^endigen,-fortes,adi'.invrem]i^]i]\i, Ingcii, c/fy. geen, geene, Hanharin- 

Jnduending, c. pi. er, tegenftelling, ƒ, gen P enge, hij beeft geen geld ; in- 

Indvexle, v. a. in-, opwisfelen. Van g^'^ °f ^^gg^, geen van beide, 

hier indvexlet, adj. Indpexling, c. Ingenieur, m, pi. er. vernufteling, wi, 

Indvie , v, a, inwijden, inzegenen. Ingenlunde , adt^. in geenerlei wijze. 

Indrielfe, c. pi. r. inwijding, f. Ingcnfinde, aldrig , adt\ geenszins, 

Indviet y adj. ingewijd, ingezegend, Ingenfteds, adu. nvrgans. Det er ingen- 

Induig, c, pi. e. inwijk, ƒ. inham. m. fieds atjinde, dalis ncr^cnsteviudvn, 

Indvikle , v. a. & r. inwikkelen. Infcriplion, c. pi, er, opfchrift, «. 

Indfiklet, adj. & adf. ingewikkeld, Inject, n. pi, Infecler, krniper, m, 

Indfikling, c. pi. er. inwikkeling, f. kruiperfje, gekorven diertje, n, 

Induilge , u. a. inwiijigin, toefiaan, Infinuerefig,v.r.z\ch.in^wr\s,X.\iven^ci\. 

Indfilget, tilladt , adj. ingewilligd. Infpecteur , m, pi. er. opziener, m, 

Indfilgning, c. pi. er. inwilliging, ƒ. Infj<ection, c. pi. er. opzigt, toezigt, n. 

Indvinde, v. a. inwinden, intrekken, Inftallere, v, a. inzetten, infiellen. 

inhalen; een windfel omdoen. Infant s , c, pi. er. zitting,/. I för- 

Indfinde (^Ptn^e, etc.)v.a, inwinnen. f<i Infiants, in de eerfte zitting. 

Indinnding, c. pi. er. inwinning, y^ /n/?//2c/, c./?/. er. natuurlijke neiging,/^ 

Indvirke, v. a. inwerken; inweven. Inftitut , n, pi. er, leerfchool, f, 

Induirkning, c. pi. er, inwerking, f. Inftrument , n. pi. er. fpeeltuig, n. 

invloed, m, item inweving, f, //z/?rMme/2/mOjg'er, /n. fpceltuigmaker,OT. 

Indvold, c. pi. e. ingewand, n, Inftrux, Inflruction, c. pi, er, wijzing, 

Induortes, adj. & adv. inwendig, onderrigling, f. narigl, berigt, n, 

Indfoxe , v. n, inwasfen, ingroeijen. Infurgent, m. pi. er. oproermaker, m, 

Induoxet, adj. ingewasfen, -gegroeid, //ï/tfre^/an/, orf/.aangelegenjvan belang. 

Indualte , v. a. & r. inwentelen. //i/<^/-e*/é, c,/)/.r,interest,m.rente,cijns,/. 

IndfCBve, v, a, inweven, inwerken. Interesfent, m.pl.er, belanghebber,m, 

IndvcEvning , c, pi. er. inwecffel, n, Interesferet, adj, & adv. baatzuchtig. 

Indjmpe, zie Indpode, v, a, inenten, /«/er/ec/tow, c./?/. er.tiisfchenwerpfe],w. 

Indynde , v, r. zich in gunst bren- J/z/e/, n.u.p/. niet, niets, w. (geen zaak.) 

gen. Van hier Indyndelfe, c. Gud har fkabt Alt af Intet, God 

Indoede, u. a. & r, invreten, inelen. hedt alles uit nief gefchapen. INTE. JORD. 156 JORD. IRRI. 

Intetf arf/. 6' <2c?c. niet, niet ter wereld. Jordegn,c,pl, e, gewest, «. landftreelcy*, 

Jntethetjdende, cc?/, nietsbeteekenend» Jordegods, n, pi. -godfer. landgoed, n, 

//zfoZ/V/,w,/'/. er. oud of verminkt fol- Jorderige, n. u. pi, hel aardrijk, n, 

daat,m. Van hier Invalidhofpital.n^ Jordet, adj. beaard, ter aarde befield. 

Jnifen/ariitm,Ti.p/.-/arier. t^evi'có^chap- Jordet, jordagtig^ adj, aardachti». 

pen, ƒ. pi. opteekcning daar over. Jordfald, -Jkrad, n. pi u, aardvai, m. 

Inleent ion, c. pi. er. uitvinding], f. Jordfrugt, c. pi. er. aardvrucht, ƒ. 

Jnuitation, c, pi, er, noodiging, ƒ. Jordhakke.c. pi. -hakker, hünweel, n, 

Inuitere ^ indhyde, v. a, noodigen. Jordhöj, c, pi. ^höje. heuvel, m. 

Ja, adt'. ja, hoe. Jo Icenger, Ja Jordi/k. adj. &adi'. nardsch, wereldsch. 

kjcerare, hoe langer, hoe liever. Jordklode, e, pl r. aardkloot, -bol, tti. 

Jod, n. pi. it, je, 1, ƒ. als medeklinker. Jordklamp, c, pl. -klamper, kluit, /*. 

Jolle, Skibsjolle, c. pl, r, jol, ƒ. Van Jordkugle , c, pl. -/:Mo-/e/-, aardbol, m, 

hier J(>lleror,-foi',n. -aarer,pl.enz. Jordlag, n. f/. «. bedding van aarde,/. 

Jomfrii, f. /j/.e/-. jonkvrouw, juffer, ƒ. Jordloppe, c. pl. -lopper, aardvloo,/, 

Jomfruagtig^adj. & adv. juiferachtig. Jordmuus, c. pl, u. aard-, landmuis,/. 

Jomfrudom , c, pl. me. maagdom, m. Jordnöd, c. pl. -nndder. aardnoot,/; 

Jom/>i^e//^,oc//'.juffer-, jonkvrouwelijk. Jordorm, c. pl, -orme. aardworm, m, 

Jomfruhonning, c. maagdenhonig , m. Jordpol , c. pl. -poler. aardpool , f, 

Jomfrtnnelk, c. «./?/. maagderaelk, /. Jordrvftelfe, c, pl. r, aardbe\ing, ƒ. 

Jomfruolie , c. u. pl. raaagdeolie, f. Jord/kjoilt/ , n. pl. u, aardbeving, ƒ. 

Jomfruran, n. pl, u, maagdenroof, /ra. Jordjkred, -fald , n. pl.u. aardvai, w. 

Jomfrufland, cu.pl. maagdenfiaat, 7n. Jord/kyld, c. u, pl. verponding, f. 

Jomfruuox , n. u. pl, maagdenwas, n, Jordsmoii, n, u. pl, landouw , f. 

Jord, c. n. pl, aarde, ƒ, de aardbo- Jordftrög, n. pl. u. landfireek, f, 

dem, de aardkloot, het aardrijk. Jordjvamp, c, pl, e. kampernoelie, ƒ. 

Jord, c, pl. Jorder, veld, land, n, Jorduedhande , c. pl. r. aardveil, n. 

Jordagtig, adj. & adv. aardachtig. Jordi^a-xl, c. pl. er. aardgewas, //, 

Jordarbejde, n, pl. u, veldarbeid, m, Jordorble , n.pl, -atbler. aardappel,//». 

Jordaxe, c. pl. -axer. aardas, f, Journal, c. pl, er. dagboek, n, 

Jordbanke, c, pl, -banker, aardbank,/". Iretlefa^tte, u, a, verwijlen, berispen. 

Jordbe/krii^elfe, c, aardbefchrijving, ƒ". Irettefcettelfe , c, pl. r, verwijl, «. 

Jordbrand , c, u, pi, aardbrand , m, Irgang, c, pl. e. dool-, dwaalweg, ///. 

Jordbutid, c. pl. e. aardbodem, m, /r/'/X', <?./?/. er. vIasvink,/«. zekere vogel. 

Jordbunke, c. pi. -bunher. aavd\ïoop,m. Irland, tz. m./>/. Ierland,//. (Hibernia.) 

Jordbcer , n. pl, u. aardbezie, ƒ. Irlys , n. pl, u. dwaallicht, //. 

Jo/-ff(^np/y)/a///e,c./?/.r. aardbezieplant, /*. Irlander , m. pl. e. lerlander , m. 

Jorddjnge, c, pi, ~djngfir.aardboop,m. Irlcenderinde, f. pl. r, ierfche vrouw, ƒ. 

Jorddyrker, m. pi, e, landbouwer, m. Ironie, c. pl. r, fchimptaal, f. 

Jorddyrkning, c, pl. er, landbouw, m. Ironijk , adj, & adv, fcbimpig. 

Jorde, V, a, beaarden , begraven. Irre,fejle, e. w, dwalen, misbebben. 

Jordebog, c, pl. -böger, grondboek, //. Irregulair , adj, & adi>. onregelmatig. 

Jordedderkop, c. pl, per, aardfpin, f, Irren, Fejlen, c, u. pl, gedwaal, n, 

Jordefoerd, c. pl, u. begrafenis, /. //'/•/'/i^, c./>/. er. dwaling, /", gedwaal, «. IRSK. JUBE. 157 JUBE. IVER. 

/r^.n. &'a'f/. iersch; de ierfchetaal,7i. Juhelfejl , c. pi. er, jubelfeesl, n, 

Jfabelfarvet, adj, ïfabel, geelachlig. Jubellcsrer, m. pi, e. jubel priefter, wi, 

ICe, V. a. ijsbreken, 't ijs ophouwi-n. Juble,v.n. juichen, vreugde bedrijven. 

Ifenbod,c.pl.-boder.\]ZQr\Vra3im,f.\\'ia- Jubel, Jublen, c, u. pi, gejuich, n, 

kei. /». daar men ijzerwerk verkoopt. Judaskjs, n. pi, u, judaskus, m, 

Ifenkram, c. u. pi. ijzerwaren, f. pi. Judasnre , n. pi, -oren, judasoor, n. 

IfenkrcBmmer, m.pl.e. ijzerkramer, /w. Jul, zie Juul, c. u. pi. kersmis, ƒ". 

jy^/en/te, f. a. infchenken, metfchen- Juleaften, c. pi. er. kersavond, m. 

ken ingieten. Van hierZ/^7>«jt«//7g-,c, Julehuk, c, pi. -bukke. bullebak, /n. 

iy^rwtf, f, fl. infchroeven,vastfchroeven. Juledag, c, pi. -dage. kersdag, m» 

IJkrueni7ig,c. pi. er. infchroeving, ƒ, Julefeft, c. pi. -fe/ter. kersfeest, n. 

J/kruet , adj, vast-, ingefchroeid. Julegaue, c. /?/. -got^er. kersmisgift, ƒ. 

Island, n. IJsland, n. oudt. Garderey, vereering of gefchcnk op kersdag. 

Island/k, adj. & adt-; ijslandsch. Julenat, c. pi. -noetter, kersnacht, m, 

Islcender^ m. pi, e, ijslander, m. JuleoJJ'er, n, pi, e, kersmisoffer, n. 

IJloet , c. u. pi. inflag, m. Rending Jul'^pfaline, c, pi. r, kerslied, n. 

og T/lorf, de inQag en de fchering. Juleqveld, c. pi., e, kersavond, m. 

Isne, V. n. ijzen, van fchrik bevangen Julcfang, c. pi. -fange. kerslied, w, 

worden; koud van fchrik worden. Juletid, c. pi, -tider, keistijd, m, 

Ifop,c.u. pl.h\]zop.m. Rens mig af Synd Juleugp, c. pi, -uger, kersweek, f. 

/7i*<i//o/', onizondig mij met hijzop. Julevife, c, pi. r. kerslied, -gezang, n, 

Isfe , c, pi. r. kruin van 't hoofd, f. Juli, c,u,pl. Julij, jn. hooimaand, ƒ, 

Ixfepunkt.c. \.ru\n\n\n\.,n. kruinfiip, ƒ'. Juni, c.u.pl. Junij, w,zümermaand,y, 

toppunt,/?.dat boven ons hoofd ftaat. Juriker, /ra. /)/. e. jonker, jonkheer, m, 
IJiandftiette, u. a. verftellen, la[)pen. Jurikeragtig, adj.& adf. jonkerachtig. 
IJiondfcettelfe , c. pi. r. verftelllug, ƒ, /ür/fZ/T^", of(/. 6* af/f. regis-, wet kundig, 
Ifieden, ijiedet , ad^. in plaats van. Jurisdictiun, c, pi. er. regtsgebied, n, 
I/itrmnte, f. a, aanheffen, beginnen. Jurift,ni. pi. er.Ye'^\.s-, welgelterde, m, 
J[//c-w//jg/;, c. w./i/. aanheffing, /.begin, «. Juft , netop , adf. juist, effen, net, 
Ifier, tl, pi, e. niervet, nierbed, n. Ju/iere, v. a. ijken, den ijk zetten. 
IJierhug, m. pi, -bugc. fmeerbjik, m. Jufleer-, Jujteremaal,n. pi. u.\]\iin:idi^, f. 
Ifterfloinme, c. pi. r, nierbed, n. Jujterema-rke, n.pl.r. ijk,w. merk iler 
Ifterhinde, c. pi. -hinder, velxlies, n, malen en gewiglen, tenbüjke dat zij 
Iftykker, adj. in fiukken, gebroken. juist de grootte en zwaarte hebben, 
Iftyrte, v. a. infiorlen , ingieten. Jufiits, c.u.pl. regtspleging, jufiilie,/^ 
Italien, n, u. pi. Italien, n, (Italia.) 'VanhierJu//itsbet;enf,m.-fag,c.enz. 
Italiener, m. pi. e. Italiaan, m, Juul, c, u, pi, kersmis, ƒ. kersfeest, 72, 
Z/c/^V/^er^V^rfe,ƒ'.p/.r.italiaarlfche vrouw. Juveel, c. pi. Juueler. juweel, f, 
Ilalienjk, adj. ilaliaaDSch, Det ifalien- Jupeelkasfe , c. pi. r. juweelkoffer, m. 
/ke Sprog , de italiaanfche taal. juweelkastje, juweelkofferlje, «, 
Itu , adf, in fiukken , gebroken. Juveli-rer , m. pi. e. juwelier, wi, 
Iturive , v. a. verfcheuren, fcheuren. Jux, Jugn, n. a. pi. affchraj)fel , //. 
Jubel, Jublen, c, u. pi. gejuich, n. Iver,c.u.pl.i\\er,m. Enbra■ndellde,hel- 
Jubelaar , H, pi, u, jubeljaar, n, //g/t-tfr, een brandende, heilligc ijver. IVER. KAAL. 158 J^VN. KAAR. 

tverfuld, adj. ijverig, vurig, naarltig. Jtsvnhed, e, pi, u. fimpclheid , ƒ, 

Iverkfcette,v, a. uitvoeren, werkficllig Jee f ning, c. pi, er. etfening, evening, f, 

maken; van hier luerkfoettelfe, c. /o?f«//g', arfy'. 6* ac?t'. dikwijls, dikwerf, 

lure, f. n. ijveren, ijverig zijn. Joevnlige, (c. pi.) evengelijken, m. pi, 

/«^ren, c. ?<./^/. ijvering, ƒ. 't ijveren, 77. Ja-i-nt, adf. effen, giad , fimpelijk. 

Ivrer y m. pi. Iirere, ijveraar, m. Jöde, rn, pi. r. jood, hebreër, m. 

lurig, adj. & adv. ijverig, naarftig. /ö^caö^e?r,c. woeker, /ra. woekerwinst,/". 

Jt^r/gen, iVr/nf/,acf(/.ijvprig, naarfiiglijk. Jódeagtig, adj, joodsch, woekerachlig. 

Jf/-/^Aec?,c.«./>/. ijver,7n. naarftigheid,/. Jödebeg, n, u. pi. jodenlijm, n. 

Jyde, 771. pi. r, jut, jutlander, ttj. Jödedom,-dömme,n.u.pl.]odiindom,m. 

Jyd/kf n. adj. & adt'. jullandsch. Jndefolk, n.u.pl. 't joodfche volk , n. 

Jylland , n. u, pi. jutland, n. Jódekirke, c, pi. -hirker. jodenkerk, /". 

Jceger, m. pi. e. jager, weidman, m. Jödekirfebcer, n. pi. u, jodenkers, f. 

Joegerdragt, c. pi. er. jagtkleed, n, Jöddand, n. u. pi. 't joodfthe land, n. 

J'(ygerAor«,77./^/.M.jagthorcn, -hoorn, 771. Jödeliim,c. zie Jödebeg, n. jodenlijm, 77. 

Jcpgerhuiis , n, pi. -hu/e, jaglliuis, 77. JóV/e/ja/Zo/?, c. «./?/. de joodfthe natie, /". 

Jce:gerknii> i c. pi. -knive. weidmes, 77. Jöderente , c. pi. -renter. woeker, tti. 

Joegermefter, m.pl.e. jagermeefter, 77i. Jödf/kole, c. pi. -/koler.]oAei\{cho6\,f. 

Jofgerta/ke, <f/c. weitasch.enz. zie/og/. Jödujteen , c.pl, -ftene. jodenfieen, 771. 

Jcevn, jevn, adj. eflVn, gelijk, glad. 7ór?/«f/^,ƒ./>/./•.joodin,joodfche vrouw,/". 

/(^t/TzoWre/zf/?, atf/. gelijkjarig, -jarige. Jndi/k, adj. joodsrh; woekerachlig. 

JavndH<^n, n. pi. e, evennacht, 777. Jódijk, adv. joodsch, op zijn joodsch. 

^cBf/zrfr)'g'775///j7e, c. «ƒ>/. evennachtiijn,/, JÖkel, c. pi. Jöklsr, fneeuwberg, tti, 

Jofvne, V. a. evenen, gelijk maken. liife , v. a. infcheppen, door fchep- 
Jcbvnet y öc//. geëffend, geëvenaard. pen indoen. Van hier /ó\j77777g-, c. 

Joevnföre, v. a. zamenhouden, ver- lÖvrigt, forövrigt, adv. overigens, 

gelijken. \ an hier Jee vnförelfe, c, Jor dat övrige, voor 't overige. K. 

jr, 7J. Confonant. K, ƒ. medeklinker. Kaalkniv, c. pi. -knii-e. hakmes, n, 

Kaa, c. pi. er. kauw, f. zie Jllike , c. I^aalluus, Bladluus, c.pl. u. ln'o\lm$, f, 

Kaabe, c. pi. r. kap, vrouwekap, ƒ. Kaalorm, c. pi, -orme, kool worm, tti. 

Vanhier Ji:aabehcegte,-hage,-krai'e,c. Kaalplante , c. pi. r, koolplant, f. 

Kaad, adj. dartel, weelderig, wnlpsch. Kaalrabi , c. pi. er. raap, knol,/, 

Kaadhed, c, dartel-, weelderigheid, /. J\'aalfpire, c.pl, -Jpirer. koolfpruit, ƒ. 

Kaadmundet, adj. & adv. klapachlig. JCaalfiilk,c.pl.e, koolftruik, -ftronk,77j. 

Kaal, c. u. pi. kool, ƒ. bekend gewas. Kaalfiok, c. pi. -ftokke. koolftronk, 777. 

Kaalblad, n. pi. -blade, koolblad, 77. Aoar, (77. /?/.) toeftand, tti. gelegenheid,/^ 

Kaalfrne, n, pi. u. koolzaad, 77. Kaarde, c.pl. Kaarder. degen, m. 

Kaalhave, c. pi. r. koolhof, -tuin, 777. Kaardebalg, c. pi, e. degenfcheede, / 

Kaalhovtd, n, pi, er, wiUc kool; f. Kaardefcefle, n, pi, r. degengCTCst, n. KAAR. KAHY. 159 KAHY. KALK. 

Kaardegrth , n, pi. u. degengreep, f. Ka/iyts;onge,m. pi. r. kajuitjongen, m, 

Kaardehcejte, n, pJ, r, dcgengevesl, n, Kahytua:gter,m.pLe. kajiiitv, achter, m. 

Kanrdeknap, c. pi. per. dcgenknop, w. Kakadue , c. pi. r. kakketoe , f^ 

Kaardejkede, c, pi. r. dcgenfthccdc, ƒ. Kakao , Cacao, c. u. pi. cacao, ca- 

Kaardeflik, n, pi. u. dcgenftcfk, m. cau,wj. \an\\\üvKakaoLnnner,c.pl, 

Kaart, voelge, v. a. kiezen, uitkiezen. Kdkeluk, c. pi. er. Kakkerlak, m. 

Kaaren, Kaarelfe, c. pi. u. kiezing, yi Kakkeloin, c. p/. -ofwc, kagcheloven,/?*, 

A'aa/"tf/,ti(fiaare/,acfi',geküzen,gekoren. \an hier Kakkelounsdör,-fod,~form. 

Kaart, Kor t,n, pi. u. kaart, /.zie A'or/, -Jkjerni, c. -rör, n. -uarme, c. enz. 

Kaas, c. m. ƒ>/. koers, loop, m. vaart, ƒ. Kald, n. /j/. «. beroep, n. hantering, ƒ. 

Kaafter, Kojier, (c.pl.j gefiolen goed,?». Kald ogFarfel, dixgin^, dagvaarding. 

Kabel, n.pl.er. kabel, m. kabeltouw, n. Kalde, v. a, hielen, inroepen, roepen, 

Kabelgarn, «. m. /?/, kabel garen , n. Kaldel/e,c.pl.r.benuemiag.heroepiD^,f. 

Kabelloengde,c.pl. r.leD^teeeDskabch,/. Kalde t , adj. geroepen, gedagvaard» 

Kabelrtim, n. pi, u, kabelgat, n, Kaldsmand, m, pi, -mand. dager, m, 

Kahellov, n. pi, -tove, kabeltou^y, n. Kaldspligt, c. pi. er, ambtspiigt, m. 

Kabinet, zie Cabinet, n. kabinet, n. Kaldsret,-rettighed,c,pütioon{chap,n, 

Kabuds, c, pi. er, kabuis, muts , /", A'a/emrt/?/:e,c./»/.u.kalaniink,kalraink,/i, 

Kabudskaal, c. u, pi. kabuiskool , ƒ. Kalender^ c. pi. e. almanak, m, 

Kabys, Shibskabys, c.pl.fer.]iomhiüs,f. Kalfatre, v.a. kalefateren, breeuwen, 

Kadet, zie Cadet, m. pi, ter. cadet, /n. Aa//n//-<r/, atf/. gekalefaterd, gebreeuwd. 

Kaffe, c. u. pi. koffij, f, koffijboo- Kal fat ring, c. pi. er. kalelatering, ƒ. 

nen././7/.ff«A'o/7A'rt^!?,een kopje kolTij. Kaliber, c. pi. e. kaliber,/!, hoedanig- 

Kaffebruun, adj. koHljkleurig, -bruin. beid,/, wijdte des monds van een 

KaffebrcBt, n. pi. ter. koffijbakjr, n, gefchut, doorfnede eens kogels, 

Kaffebónne, c. pi. r. koffijboon , /. Kalk, c. pi. e. kelk, drinkbekker, m, 

Kaffehuus, n, pi. -huje. koffijhuis, n. Kalk, c. u. pi, kalk, pleiflerkalk, m» 

Ka^ekande, c.pl. -kander.kolT>]lan,f. Kalkagtig, adj. & adt^. kalkachtig. 

KaJjrekjedel,c.pl.-kjcdler.\.oir\]\('U'],m. Kalkbrctnder, m. pi. e. kalkbrander, 

Kaffekop, c. pi. -hopper, koflijkopje, n. -mai\fT,m.\dinh\evKalkbroenderie,7i, 

Kaffemnlle , c. pi. r. koffijmolen , m, Kalke , huidte, v. a, kalken, witten, 

Kaffeqi'arn, c. pi. e, kolTijruülen, m, Kalkeknft, c. pi. -kefte, witkwast, m. 

Kaffelrcee, n. pI.-froier.ln,lTi']huoni,m. Kaligraf, c. pi. -graue. kalkput, m, 

Kajfelnj , n. pi. u. kolHjgoed, n, Kalkgruus , n. u. j>l. kalkgruis, n. 

^'^S> c. pi. <;. kaak,/, geregtspaal. Kalkkule, c. pi. -kuier, kalkput, m, 

Koge, c, pi. r, koek, m. zeker gebak. Kalkkólle, c. pi. -knller. kalkkluet, m. 

Kagebager , m. pi. e. kockebakker, /n. A'ü//:////?^,c. p/.(?r. 'tkalken, pleifieren,«, 

Kagedej , c. u. pi. kockeuderg, n. Kalkorn, c. pi. -oune. kalkoven , /», 

Kagepande, c. pi. r. kockepan, ƒ, Kalktrug, n. pi. e. kalkbak, m, 

Kagle, V. n. kakelen, als de liennen. Kalkun, c. pi. er. kalkoen, m. 

Kagpid/ke,-Jtryge,v.a.a2iTidQVz!L]i^ec- Kalkun/k, adj, & ad f, kalkoensch, 

felen. Vanhier Kagpid/kning,c. Kalkun/k liane, //ó«tf,c./)/. r. kalkoen- 

Kahyt, Skibskahyt, c. pi. ter. kajuit,/. fche haan, m. kalkoenl'the hen, ƒ. 

^ohj,tidreng, m, pl,e. kaluilYfichier, m. Kalkmand, n, u. pi. kalkwater, /i. KALL. KAMM. 160 KAMM. KANO. 

Kallun, 72. pL K. pens, m. bekend gp- Kammerherre^ m, pi. r, kamerheer, m» 

deelte der ingewanden van dieren, Kammerjunker,m.pl,e,\aLm^r\on\tr^m» 

Kallunkone, ƒ, pi. -kontr. penswijf, n. Kammerjomfru, f, pi, er, kamenier, /, 

Kalluntoru , n. pi. e, pensmarkt, ƒ. ICammer jaeger, m.pl.e, karaerjager, m. 

Kalmuk , <\ u, pi. zekere wollen fiof. Kammerpige , f. pi, r, kamermeid, ƒ♦ 

Xalmus, (^Urt) c. u. pi. kalmus, m. JCammerpotte, c. pi, r, kamerpot, m, 

\an hier Kalrnusrod,c. pi, -rödder, 7i^nmmerraad,m,fTitel)liamcTvataid, m, 

jKalo/ke, c. pi. r. overfchoen , m, Kammerref, c. pi, /er. kamergerigt, n, 

Kulot y c, pi. ter. kalol, ƒ. kalolje, «. Jiramr7zer//e«er, w,/)/,^, kamerdienaar,m» 

Kalv ^ c. pi. Kalue. kali', n. Gjöde- Kamp, c. pi, e. kamp, firijd , m, 

jtaZf, feed Kalv, een gemest kalf, Kampere, v, n. kamperen, legeren, 

Kahe, v,n. kalven, een kalf werpen. KaTnpefteen,c,pl.-fiene,\e\,\ie^i£x*:en,mt 

Kalvehryfti n. pi. er. kalfsborst, f, Kampplads, c, pi, e, kampplaats, ƒ*. 

Kaluefjerding,c.pl.er.\dAhii:\nnke\,m. Karncsleon, c, pi, er. kameleon, n, 

Kalveforpart , c, pi, er, kalfsrib, f. Kan, zie Kunne, v, a. kan (van kun- 

Kahehoued, n, pi. er. kalfskop, m, nen.) Jeg kan ikke, ik kan niet, 

Kalvekjöd, n, u, pi, kalfs\leesch, w. Kanal, c. pi, Kanaler. kanaal, n, 

Kaluekjndjuppe, c, pi, u, kalfsnat, n, Kande , cpl.r. kan, drinkkan, koffij- 

Kalvekrös, n.pl. er. zwees-, zwezerik, f, kan./", zekere maat van drie potten. 

item {paa Skjorter) lob, lub,/. Kandebnrfte, c./?/, a kannewasfeher, m. 

Kalfelobe, c, pi. -lóber. runfel , n, Kandelaag, n, pi. u, kannelid , w, 

Kalvejkind, n. pi. u. kalfsvel, n, Kandeftöher, m pi, e. tinnegieter, ra, 

Kalvefteg^ c, pi. e, kalfsgebraad, n, Kandeuiis, adu, bij of met kannen, 

Kuhc'öjne, (n, pi.) kalfsoogen, n. pi, Kane, Sla de, c, pi, r, flede, fieè, ƒ. 

Kam,c. pl.me. Vaiin,m. IIjelinkam,Hane- Kane fort, c, pi, er. fledevaart , ƒ. 

ytrtTrej/j/c.kam van een' helm, haan, enz. Kaneel, Kaneelhark, c.pl.u, kanerd, ƒ*. 

Kamhörjie, c, pi, r, kamborftel , m, Kaneelblomft, c.pl.er. kaneelbloem, /*. 

Kameel, c. pi. Kameler, kameel , m, Kaneelfarue, c. u, pi, kaneelkleur, f» 

Kameeldriferjm.pl, e.]iamo.e]dri]\cr,m. Kaneel far f et;-bruun,adj.]ianee\li]eur\fi. 

Kameelhaar, n, pi. u, kameelshaar, n. KaneeloUe, c. u. pi, kaneelolie, /. 

Kamelot, c, pi, ter, kamelot, n, Kanee/fakker, n. u. pi. kaneelfulker, ƒ, 

Kamfer, Campher, n. u, pi. kamfer, f. Kaneeltrcpe, n. pi. r. loneelboom, m, 

Kamfoderal , n, pi. er. kamhuis, n, Kaneeluand, n, n, pi. kaneelwater, Ji, 

Kamhjul, n, [d. u, kamrad, n. Kaneeluiin, c. u, pi. kaneelwijn, m. 

Kamille, -blomft, c, pi, er. kamille,/, Kanin , c, pi, Kaniner, konijn, n. 

Kamin, Camin,c. pi. er, {choorRten, m, Kaningaard, c. p/. e. konijnperk , n, 

Kammager, m. pi. e. kammaker, m. Kaninhule, c, pi, r, konijnenhol, w» 

Kammer , n, pi, Kamre, kamer, ƒ, Kaninhuus,n,pl.-hufe,\oï\'\\n^r\\iok,n, 

Kammerad, m, pi, er, kameraad, m, Kaninjagt, c. u. pi. konijnenjagt, / 

Kaminerad/kab,n.pl.u.m.a\dicvic\\a^,n. Kanon, c. pi. er. kanon, n, (gefchut,) 

JSTömm^z-oJf/oca/, m.,kamerad\okaat,m. Kanonerer , m, pi. e, kanonier, m, 

Kammerdug,c,H,pl, kamerijksdoek,/?. Kano?2kugle , cpl.r, kanonkogel, m, 

Kammerdör, c. pi. -döre. XiamerdcMr, f, Kanonporte, {c. pi.) gefchutgang, tti. 

Kamm^rjröken,/, pi, er. kamerjuffer, ƒ. Kanonjkud, n, pi. u. kanonfchoot, m. KANO. KARD. 161 KARD. KAST. 

Kanonfiöber, m. /?/. ir. gefchutgieter, m, Kardemoger, m. pl,e. kaardemaker, wrf 

Kanonuijker, c, pi. e, kwast, m, om Kardepige , ƒ. ph r, kaardfier, ƒ", 

kaoonen van binnen te wisfchcn. ICardetid/el,c, pi, -tid/ler, liaardfhol,m» 

Kanjkee , maafkee , adv, misfchicn. Karduus, zie Carduus, c, kardoes^ ƒ! 

Aa/2/, c./?/. er, kant, OT. zijde, y. boord, /w, Kariol , c, pi, er, rijwagen, tw. 

Kante, v. a. kanten, kantig maken. JCarklud, c. pi, -klude. vaatdoek, m, 

Kantet, adj. kantig', gekant, hoekig. Karl, m. pi, Karle. karel , kerel, m» 

Kanthugge, v, a, eenen balk kanten, JLn hrau Karl, een braaf karel. 

Kantning, c, pi, er, kanlboordfel, n. Karnt, c. pi. e. raam, item karos, f» 

Kantte, v.n.&a. kenteren, omliggen, Karmelitermunk,Tn.pL e, karmeliet, m.% 

oinflaan. yi hantrede, wij hebben Karnap, c, pi. per, uitfiek van een 

omgelegen. Van hier /(Tfl/j//-//?^, c, hms,n,Yai\lnQrKarnapi'indue,n,enz, 

Kap, n, pi, u. {Forbjerg") kaap,/. -Karnz5, c. /)Z. yèr. kornis, bovenlijst,y. 

]andpunt, die in zee uitfieekt, Karosfe , c. pi, Karosfer, karos, f, 

Kap, [om Kap) adv, wedding, f, Karpe, c. /?Z. /•, karper, /7z. zekere visch. 

löbe om Kap, kappes, wedloopcn. Karre , Koerre, c. pi. r. kar, karre, yi. 

Kapel, n, pi. Ier. kapel, kleine kerk,y, Karreet , c. pi. Karreter, koets, f, 

Kapellan, m, pi, er, kapelaan, m, Karreetmager,m.pl, e. ]ioct[enniaker,m, 

Kapehnefier , tw. /j/. e. kapelmeefier, /«. Karrig , adj, karig, deun, gierig» 

Kaper, zie Caper, c, pi. e. kaper, m. Karrighed, c. u. pi. karigbeid, f. 

Kaplöb, n, -löben, c, u. pi, wedloop, m, Karfe, c, u. pi. kers, kors,/". zeker kruid. 

Kapning, Afkapning,c,pl,er, kapping, ƒ, Van hier Karfebed, Karfefröe,n, enz» 

Kappe, bortkappe, v. a, kappen, Karfk, adj, gezond van ligchaam. 

Kappe, c. pi. r, mantel, m. kap, ƒ. Korfkhed , c. u, pi. gezondheid, f, 

Kappekrave,c, mantelkraag ,m, -bef, ƒ, Karte, karde, u, a. kaarde, wolkammen, 

Kappelyft , c. u. pi, lust ter verkrij- Kartoffel,c,pl.KartoJIer. aar(iap]ie\,m» 

ging van den prijs, naijver, m, Karud/e, c. 73/. r. karuts,/. zekere visch. 

Kappelceder, n, pi, u, achterieder, n, Karvand, n, u, pi. fpoelwater, /z, 

Kappes, V. n. wedloopen, wedijveren, Karue, Kommen, c. u, pi. komijn, m, 

Kapppjlag, n. pi, u. manlelbef', f, Karve , v. a, kerven, fijn fnijden ; 

Kappefnor, c, pi. -fnore, mantel 1 is, /i karve Rngtobak, tabak kerven. 

Kappet,afkappet , adj. ^ckaiit, afgekapt, Karvet, adj. gekorven, fijn gefneden, 

Kapre , v. a. & n, kapen, de zee ATflT-fe^aaZjCZ/./)/. koolmoes van komijn, 

fchuimen. Van hier Kaperie, n, Karvejiok, c. pi. -Jiokke. kerffiok, t/i. 

Kapfun , c, pi, er, neusnijper, m. Karuning , c. pi. er. kerving, ƒ, 

Kapun, c, pi. Kapuner, kapoen, n, Ka/ket,c,pl.ter.\askGt,n,£xurnï\\oeA,m, 

Kapunere, (^Haner) v, a. kapoenen. Kasfe, c, pi. r, kas, ƒ, Inderkasfe og 

Kar, n. pi, u, vat, n, kuip, f, l^JerX-a^/ê", binnenkas en builenkas» 

Karakteer , zitCharakter , c, pi. er.Va- Kasfe, z\t Casfe , c, pi. r. geldkas, ƒ. 

rakter, w, denk- en handelwijze,/', Kasfere , v, a, kasferen, afdanken, 

Karbaand, n. pi, u, hoep, hoepel, m, Kasjerolle, KaJlerolle,c,pl.r.\.a[trol, f. 

Karde, c. pi. Karder. kaarde, /, Kaft^ n, pi, «. goüi,ƒ. worp, werp, ?«, 

iCarJe, i-ar/e,f.c. kaarden, wolkammen, Kaftanie, c. pi. Kaftanier, kaftanje, ƒ» 

Kardebolle , c, pi, r. kaardebol , m, Kafianiebruun , adj, kafianjebruin, 

L KAST. KEGL. 162 KEJS. KJEN. 

JCa/taniefarve, c. u. pi. 'kaÜan]ek]enT,f. Jiejfe, haaVe , veel ge , v. a, kiezen, 

Acy?ö«jeAö/, c. pZ. /er. kafianjefchil, ƒ. Kejfer, m, pi, Kejfere. keizer, m. 

jfö/Zcw/e/rcpe, «. /jZ, r. kafianjeboom, m. KejJ'erdömme , n, pi. r. keizerdom, n, 

fjZfZ/A'a/?a«/e/ro?e,lsaftanjel<inaboom, Kejferinde ^ f. pi. -inder. keizerin, f. 

Kafianietter, (c, /7Z.)kafianjetten, ƒ. pi. Kejferkrone, c, pi, r. keizerskroon, ƒ. 

Xq/te, v,a, werpen. Kajie over Bord, Kejferlig, ad], keizerlijk, keizersch. 

üver boord vverpen; ka/?eZ7«^er,ZaOT, Kejferfnit, n. pi. u, keizerfnede, /l 

e/c. jongen, lammeren, enz. werpen. Kejte, c. pi. Kejter. linker hand, f, 

Kafte Kom , v, a. koren wannen. Kejtet , kejthaandet , adj. linksch. 

Kajtegarn, -net, 72./»/. «. werpgaren, n. Ketfer, c. pi. Keffere, fchepnet, 7i, 

Kajiepiil, c. pi. -pile. werppijl , tw» Kid, n. /jZ. ?<. geitje, bokje, boksken, B. 

Kaftefkovl , c. pi. -Jkouler, wan, f. Kjed , zie ked, adj. wars, moê en beu. 

Kaftefpyd, n. pi, u, werpfpies, /. Kjede,Kioede,c.pl,r.Vi;V^n,f.\e\.\.\ns^,m, 

Kaftevind , c. pi, e, windvlaag, ƒ. Kjede zie Kede, v, a, & r, -vervelen, 

Xaflning, c.pl.er, werping,/. gegooi,w. Kjedel, c. pi. er, & Kjedler, ketel, m. 

Kat, c. pi, te. kat, ƒ. /fa«/ta/, kaler, /re, Kjedeljlikker, m. pi, e, ketellapper, m. 

.^a/o/?,c./)Z.M.kaasjeskruid,n. maluwe,/. Kjedelkrog, c,pl,-kroge, ketelhaak, zn. 

Katterad,{Skjeldsord)c.pl.er.\a\.ais,n, Kjeft, zie Kjoeft, c. pi. er. fmoel, wi. 

Katterumpe, c, pi. r. katlefiaart, m, Kjek, zie Kjoek, adj, fioud, moedig. 

Katteurt, c, pi, u, kattenkruid, Tl. ZiT/eWeT, c. pZ. e. kelder, wijnkelder, m. 

Katteöje, n. pi. -öjne, kattenoog, «. ^;eZ<ZeM«Z5, c. pZ. -AoZ/è. kelderhals, tw. 

Kattun, n.pl. er. katoen, n. lijnwaad Kjelderhul, c. pi, -huiler, keldergat, «. 

van boorawolle, gedrukt katoen. Kjelderlem, c. pi. me, kelderluik, n, 

X:attunfrykker,m,pl.e.\ialoen(iru\ker,m. Kfeldfrmarid,m.pl,~nicF:nd.ke]derïDan,m 

Kattunlrykkerie, n. katoendrukerij, f. KjeldL'rmp//er,m. pi. e.he]deTmeeÜer,m. 

Katugle, c, pi, -ugler. katuil, m, Kjeldertrappe , c, pi, r. keldertrap, 777. 

Kavring, c./7Z.e/-.tweebak,72. befchuit,/. Kjelderuindiie, n.pl. r. kelder verifier, n, 

Ked, adj. \yavs,Ii:ed ogled,moè.enhea. Kjele , zie Kja-le, t: n, troetelen. 

Kede, v. a, & r, vervelen, vermoeijen. Kjelke, c pi. r. kleine flede of fleê, /. 

Kedelig, adj. langwijlig, vervelend. Kjeltring.m. pl.er.^xii\\ohhe]ak,ho^{,m, 

Kedende,adj. vervelend, vermoeijcnd. Kjeltringagtig, adj. 6" «r/t., gnilachtig. 

Kedfom, adj. langwijlig, gemelijk. Kjeltringpak,n.u.pl.^t{^ms,g,i'hov.{{K,r?, 

Kedfomhed , c. u. pi. iangwijligheid, /. Kjeltringftreg , c, pi, er, guJlerij,/. 

j:e<-//o/«TCeZ%,afZ7. langwijlig, vervelend. Kjendhar, kjendelig, adj^ kenbaar. 

Kedfommelighed,c,H.pl,^(tine\\\\\i^\A,f, Kjende , v. a, kennen, oordeelen. 

Kegle, c, pi. r. kegel, m. Sprlle Kegler, Kjendelig, adj, kennelijk, duidelijk, 

kegelen, met de kegels fpelen. Kjendelighed, c.pZ. u. kennelijkheid,/. 

Keglalane, c. pi. -baner. kegelbaan,/. Kjendelfe , c, pi, r. oordeel,vonnis, n, 

Keglebosjel, c. pi. er. kegelkloot, m. Kjendemoerke , n. pi. r, kenteeken, n. 

Kegledannet,~for7nig,adj.lie§e\\oi-mi^, Kjender, m, pi, Kjendere, kenner, /w. 

Keglekugle, c.pl. -kugler. kegelbal, m. Kjendes ved, v.- n. kennen, erkennen, 

Keglejnit, n. pi. u, kegelfneè, f. Kjendetegn, n. pi. u. kenteeken, n, 

Keglefpil, n. pi, u, kegelfpel , n, Kjendsgjerning, c. pi. er. daadzaak, /, 

Keglefpiller , m, pi. e. kegelaar, m, Kjendfkah, n, u, pi. kennis, kunde,/, KJEP. KIND. 163 KIND. KIRS. 

Kjepy cpl. Kjeppe.£xo\i,£x3i{, m. ronde, ƒ. Kindtand, c.pl, -fa'W(/(?7-. kaauwtand, m. 
Kjepheji, c.pl. e, hobbel-, fiokpaard,/z. A7o/e,c./j/./-.rük,inansorvrouwenrok/rt. 
Kjephöjet, -hö), adj. & adi^. grootsch, Kjoleflig, c. pi, -flige. Hip, f. pand,«. 
Kjer-, zie Kjaer , adj, lief, liefelijk. Kjolefoder , n. u, pi. roksvocring , ƒ', 

jL/erne, Smörkjerne, c. pi. r, kern, /i Kioleliv, n. pi, u. rokslijf, -lijfje, n. 

Van hici' Kjernelaag,n.-ftang, c, Kjolejhjod, n.pl.-fk]öder, rokspand,», 

JCjerne, kjerne Smör, f. a. kernen. Kjoleoermer,(i2. pi.) roksrnouwen, /".p/. 

Kjernemelk, c. u. /?/. kernemelk, ƒ. K/ortcl,zie KJole,c.pl.er.ro\s.,m.rok]p,n, 

Kjertel,Kirtel,c.pl.Kjerller. klier,/. Kippe, c, pi. r. hoerenkot;, bordeel, n. 

Kjertelagtig,adj, & adw. k lierachtig. A'z/jpe/-,^. m.;?/, keper,/, gekeperd doek. 

Kjeule, Toertekjevle, c./;/. r.rolfiok, tw. Kippret,ua:uet fomKipper,adj.^Gke^evó^ 

Kige, V. n. & a.; kijken, bekijken. Kirke , c. pi, r, kerk, gemeente, /. 

Kigen , c, u, pi. 't kijken, n. Kirkehetjent, m.pl.e.Uevki'ndk'naLar,m, 

Kighojie, c. u. pi. kinkhoest, m, Kirkeblok, c. pi. ke. gods-, armbus,/. 

Kighul, n. pi, -huiler, kijkgal, n, Kirke-,Minifierialbog,c.kcY\ei\h{Hi\i,n, 

Kiis,c.u.pl.kei,m,Suofelkii.i,z^\ayQ\kei. Kirkebrug , -/kik, c. kerkgebruik, n. 

Kikkert, c. pi. er, verrekijker, m. Kirkedag , c. pi. -dage. kerkdag, m, 

y^nhier Kikkertglas,-foderal,n.enz, Kirkedör, c, pi, -döre, kerkdeur, /» 

Kilde,c. pi. r. wel, bron, f, oorfprong,^. Kirke forfamling, c. kerkvergadering,/. 

Kilde-,Bröndgj(eJi,m.pl.er.hion^i\sl,m, Kirkegang, c, pi. u, kerkgang, m. 

Kilden, adj. kittelachlig, kitlelig. Kirkegaard, c pi, -gaarde, kcrkhoï,», 

Kildefpring,-i>cBld,n.pl,u.bücn,hvoD,f. Kirkegods, n, pi, -g'ot?/^/-. kerkgoed, 7j, 

Kildeuand f n, pi. u. bronwater, n, KirkehucBlfing, c.pl. er. kitr\i^i'we\ï, n, 

Kildre , v. a. kittelcn , z7e/n vleijen. Kirkein/pecteur,m,pl.er.]n'r]i\oügd,m, 

Kile,c. pi, r, keg, kegge, wig, wigge,/. Kirkelou, c.pl,-love. kerkelijke wet,/. 

Kile , V, a, eene keg of wig inflaan. Az>^e»iöc?e, «./?/. /•. kerkvergadering, yi 

Kilebeen , n. pi, u, wiggebeen , n, Kirkepatron , m. pi, er, kerkheer , m. 

Kiledannet,-fcrmet, adj, als eene wig. Kirkepjalme , c. pi. r. kerkgezang, n. 

Killing, c. z?/. tf/-, katje, 72. jonge kat,/. Kirkeran, n. pi. u. kerkrooverij, /, 

Kilte,opkilte, u.a. opgorden, -fchorten, Kirkeritual, c. pi, er. kerkeordening,/, 

Killebaand, n. pi. u, gord , gorde, /. Kirkefang, c.pl. -fange, kerkgezang, n. 

Kime med Klokker, v, n, beijeren. Kirkefogn^ n. pi, 'fogne. kerfpel, n, 

Kime,Spire, c,pl,r,i^rmi,f,{^rui\.if\,n. Kirkejiol, c.pl, -Jiole, kerkftoel, m. 

Kime, Jhyde Spire, v, n, uilfpriiiten, Kirketaarn, n. pi. e. kerktoren, tzj, 

Kimer,m. beijeraar, klokkenipeler, ttj, Kirketid , c. pi, -tider, kerklijd, m, 

Kiinming,c. kim,/ gezigteinder, rn. Kirketjenefte, c, pi. u, kerkdienst, m. 

Kimfe, V, n. kimfs ad, verfmaden, A'/V^e/jt', j^. /)/. e. kerkdief. -roovcr,//^. 

Kina, China, c. u, pi, koortsbast, m, Kirketyverie, n. pi, r. kerkdieverij, /i 

Kind, c. pi, er, kaak, koon, wang, /, Kirkeugle, c, pi. -ugler, kerkuil, m, 

Kindbakke, c. pi, r. kinnebakken, n, Kirke uindue , n. pi, r, kerkglas , «, 

Kindbeen, n, pi. u. kakebeen, n, Kirket^arger, m. pl.e. kerlibcw'aard('r,m. 

Kindhe/è, c. pi, e, kinncbakflag , m, Kirfebcer, n. pi, u. kers, kars, f, 

Kindhul, n.pl.ler. putje, tz. in de wang. Kirfebctrblomft, c, kerfenbloefem, m. 
Kindkjertel, c/V, -^yer^/eA-, Laakklier./. Kirfebcertrcvn, «./>/. r. kerfenboom, ut. KIRS. KJifiV. 164 KJtëT. KJÖD. 

Kirfeloerfuppe^ c, u. pi. kerfenfop, n, Kjceveheen , n. pi, u, tatcbcen n. 

Kirfeboer/ieen,c.ph-JieneX\ev{Qii{le.Qi\^m, Kjcevle-, zie Kjevle, c,pl,r, vo\^o\m, 

Kirtel^z\^KjarteUc,phKjertIer,W\e\\f. Kjceules^ z'\e. Kjcegle, v, n. krakeelcn, 

Kijie, c, pl,r.Y\s>i,f,Liigki/ie,Aoné\isi, K/öb, n. Handel, c. pi. u. koop, m, 

Kiftelaag , n, pi. u. kistdekfel , n, Kjöbe , v, a. koopen , inkoopen. 

Kit, n. u, pi. tiras, tras, cement, ji. Kjöben, c.u.pl. koop, m. 't koopen, n. 

Kitte, f. o. met tiras digten. A;oZie7-, m./?/, e. kooper, /re, koopfter,yi 

Kittel, c, pi. Killer, linnen keel, 77i. Kjöbefeddel, c, pi, -fedler.lioo^cedc],f, 

A/f, c. «./>/. kijf, ƒ". gekijf, gefchil, n. Kjohefum, c, kooppenningen, m. pi, 

Kifagtig, adj. & adi\ kijfachtig, KJobefyg, -lyjien, adj. koopgierig. 

twistgierig.Vanhier7r/fO'5'//^AeJ,c. Kjöbmand, m. pi. -mo'/zc?. koopman, m, 

Kiverie, KJoeglerie,n. pi. r,\d]\erij, f, Kjnbmandsbog, c, koopman.sboet, n, 

Kifes, V, n. kijven, oneenig zijn. Kjöbmandsgods, «./?/.«. koopwaar, /j 

Kiuefyge, Kivelyft, c. u. pi. kijflust, ƒ. Kjöbmand^ab,n.pl.u.lioopman{cbci'p,f, 

Kjoede, zie Kjede, c. keten, ƒ. ketting, m, Kjöbmandskarl, m.pl. e. kantoorknecht, 

Kjcegle, kjcegles, v.n. kijven, twisten. /i^o5m«wc?.'t/Z/i,ra. koopvaardijfchip, n, 

JTyo'g'/örie.Tz.p/.r.kijverij./, krakeel, n. Kiöbinandsfiiil,c.u.pl.]ioo^maiUs£t\]\,m, 

A7«'^,a(//.kloekmoedig,mordig,dapper. KjÖbmandsfare, c, pi. r, koopwaar, ƒ, 

K/cekhed, c.u.pl. mop(ii§-,da'ppei-hc\ó, f. Kjóbjlaae, v. n. een koop fluiten. 

A;'q?^-/, ac?('. kloekmoedig-, moedig] ijk. Kjöbftced, c. pi. -fioeder. koopftad, ƒ. 

Kjcele, V. 77. troetelen, liellozen. Kjöbfioedagtig, adj. & adv. ftcedsch. 

Kjceledoegge, c. pi. r. troetelkind, n. Kjöbftcbdbarn, n.pl. -hom. fieêkind, n, 

Kjcelen, adj. teeder, teer, verliefd. Kjöb/ioedfolk, (n.pl.) fucUeden, m.pl, 

Yanh'ier KjcBlen/iedjC. Kjcelen/kab,n. Kjöbflcedkone , ƒ. pi. r. fieê vrouw, yi 

Kjoir, adj. lief. KjoereSön, lieve zoon. KjöbJtcBdma)id,m.pl.-moend.üepman,mt 

Kjoer, /z. /jZ. «. moer, 7^. waf erknil , m. K}nd,n, vleesch, «. de eetbare hefiand- 
Kjcerejie, m.&f.pl.r. ïie.£,rn.&f. liefje, n, deelen van dieren,vogelen, fruit, enz» 

Kjcsrkommen, pi. -komen, adj, welkom. Kjndaure, e. pl.-aarer. vleeschader, ƒ. 

Kjoerlig, adj. liefderijk, goedertieren, Kjödagtig, adj. & adu, vleeschachtig. 

J5r/a»r//g/zÉ?</, r. ?^ p/. liefde, tederheid,/. Kjödblok, c. pi. ke, vleeschblok, m, 

KjcBrlighedsbaand,n.pl.u.]ie{dehand,m. Kjödbolle , c, pi. r. vleeschballetje, n, 

KicErlighed.'igierning , c. liefdedaad,/. Kjöddag, c. pi, -dage, vleeschdag, m, 

K;cBrligliedsild,c.u.pl.Ue[ac\]sim,f. Kjödelig, adj, & adu, vleefchelijk. 

Kjairling, f. pi. er, oude vrouw, ƒ. /iryóVfeZ/^^Aefi^,^. «./?Z. vleefchelijkheid, ƒ. 

Kjcerlingagtig, adj. moedeloos, laf- Kjödfarve, c. u. pi. vleeschkleur, ƒ. 

h3irl\^.y SLnhicvKjcerlingagtighed,c. Kjodfari>et, adj. vleeschkleurig. 

Kjarminde, c. pi. r, penfebloem , ƒ. Kjödfuld, adj. vleezig, wel gevleescht. 

Kjcerne,Frugtkjcerne,c.pl.r.'kern,i)[Lf. Kjödfuldhed, c. u. pi. vleezigheid, ƒ1 

Kjoernekuus, n. pi. -ku/e.Uevnhuis, n. KjödgaJfel,c.pl.-gafler.\U'^sch\or\,f, 

Kjcerv,Kornneg, c.pl. er. korengarf, ƒ. Kjödgrjde,c.pl. -gryder.\\ifQschT^oi,m, 

Kjcetter, Kjetter, rn. pi. e. ketter, m. Kjöd/iinde, c.pl, -hinder. \]eesch\]'n'S}n, 

K/cetterie, n, pi, r. ketterij, f. Kjödhoued, n. pi. er, botmuil, m, 

Kjcetter/k, adj, & adif. kcttersdi. Kjödkjedel,c.pl.-kjedler.\]eesclAcle],mt 

Kjaei/e, c.pl.r. kaak, /.kinnebakken, n. Kjödklump, c,pl. er, vlceschklomp, m. KJÖD. KJÖL. 165 KJÖN. KLAM. KjÓdhrog, c,pl. -hroge, \lcesclihaat, m, 
Kjödliim, c. u, pi. vlecschlijrn , n. 
KJödmad, c. u. pi, vlceschfpijs , yi 
Kjödorm, c. pl.-orme. vlecschinade, ƒ. 
Kjódpofiej , c. pi. er. vleesclipastei, f. 
Kjódpölfe, c, pi. r, vlecschworst, ƒ. 
Kjödrig^ tyk, kjödfuld , adj. vleezig. 
Kjödfaar , n. pi. u, vleeschwonde , f. 
Kind/tde,c. (paaHuder) vleeschzijde,/". 
Kiödfuppe,c.\\itesc\\T\ai,-{oQy, -fop, n. 
Kjódjpifiy c. pi, r. vlecschfpijs, f, 
Kjödtaxt, c, pi. er. vleeschzcUing, ƒ. 
Kjodtori' , Tl, pi. e, vleeschmarlit , ƒ. 
Kjödtönde, c. pi, -tonder, vleeschton,y. 
KjöducBgt , c. pi. er. vleeschfchaal, f. 
Kjödordende, adj, (o7raZ)j('r)vleeschelpnd. 
KjÖge-,Kngeme/ter,m,pl.e.oi>ichn{ler,Tn 
Kjnkken, Kokken, n, pi. er. keiikcn, f, 
Kjökkenarbejde, n,pl, u, keiikenwert, n, 
Kjökkendrertg, m.pl.e. teulïenjongpn,m, 
Kjökkendór, c.pl.-döre. keuL'endeurjy, 
Kjöhkenhape, c. pi. -haver, moestuin, m. 
Kjökkenklud, c. pi, e. keukenvoddp, f. 
Kjökkenlafin, n, u.pl, keukenlatijn, «. 
Kj6kkenmeJier,m.pl,e.\eukcnïnQi.'{tcr,Tn, 
Kjökkennögle, c, pi. r, keukcnfleutel, m. 
Kjókkenpige, f. pi, r, keukenmeid, ƒ. 
Kjökkenfalt , n, u. pi. gemeen zout, n. 
Kjökkenfeddel, c,pl,-fedler,kc.ii ken ceel ƒ. 
Kjokken/kah , n. pi. e. fchapraai , f. 
KjökkentöJ , n, u, pi, keukengoed, n, 
Kjökkenurter, {c.pl.) moeskruiden, n,pl, 
Kjöl, Skibskjöl , c, pi. e, kiel, f. 
Kjól, zie Köl, kólig,adj, &adv. koel. 
Kjnle, afkjöle , zie Köle, v.a, koelen. 
JÏ)ci/eia/-,zie<Sca/ciar,72./j/.«,koelkuip,y^ 
Kjólgang,c,pl.-gange,]iic]f^an^cn,m.pl, 
Kjölhale, V, a, een fchip of iemand 
kielhalen. Van hier Kjólhaling, c, 
KjóUg, zie Knlig, adj, & adu. koel. 
Kjóling, zie Kölüig, c. pi. koelte, f, 
KjöUe , Kölle, c, pi. r, knods, f. 
Kj'nlfvlin, n.u.pl, kolfem, kolzwijn, ?«• 
Kjöhand, n, u. pi, kielwater, n. Kjön, n. pi, u. kunne, f. geflacht, n, 
Kjón, adj, mooi, fraai, fchoon, aardig. 
Kjönsdeel,c.pl.-del(;,{Qhvt3imAeQ\pv\,n,pl, 
Kjönsdrift, c.u,pl, togtigheid, bronst,/'. 
Kjónsord,n. (Artikel) pi. u, lidwoord, /?. 
Kjönt, adu. moeitjes, fraaitjes, fierlijk. 
Kjore,v,a,&n,OTp\fü^en rijden, of van de 
eene plaats naar de andere brengen. 
Kjfire-, Vognheft, c.pl.e, wagenpaard,??. 
Kjorelon, c, u, pi, wagenhuur, f, 
Kjörefvend , m, pi, e, voerman, m, 
Kjöretöj, n. pi. u. wagenluig, n, 
Kjörevej, c. pi. -veje, wagenweg, m, 
Kjórfel, c, u. pi, 't varen met wagen. 
Kjöruel, KÖrvel , c, u.pl, kervel , ƒ, 
Kjórvelkage^c. pl.-kager. kervelkoek,77i, 
Kjöruelfuppe, c. u.pl. kervelfoep,-fop,n, 
Kladdebog, c, pi, -hoger, kladboek, n, 
Kladderie , n, pi, r, kladderij, f^ 
Kladdevorn, adj, & adv, kladdig. 
Klad/k, Smcxk, «.ƒ»/. m. klets,/. klap,/7j, 
Klad/ke, v, n. klelfen , klappen, 
Klajffer , m. pi, e, achterklapper, m, 
Klafferie, n. pi. r, achterklap, m, 
Klajf'ermund , c, pi. e, lafiermond, m, 
Klafferjke, f,pl. r. achterklapfter, ƒ. 
Klajff'ertunge , c. pi, r. lafiertong, f, 
Klage, V. a. & n. aanklagen, klagen, 
Klage, c, pi. r, klagt, aanklagt, /I 
Klagelig, adj, klagelijk , klaaglijk, 
Klagelyd, c, pi, u. klaagtoon , m, 
Klagemaal , n. pi, u, aanklagt , f. 
Klagen, c, u. pi, geklag , klagen, n. 
Klagende , adj, klagend, jammerend. 
Klager, Anklager, m,pl,e, kl.nger, m, 
Klagefang, c. pi. e, klaaglied, n, 
Klagejkrift, n. pi. er, klaagfchrift, /z, 
Klageftemme , c. pi, r. klaagftcm, f. 
Klagetone, c. pi. -toner, klaagtoon, m. 
Klak, c. pi, ker, klak, klad, kladde,/. 
Klakhog, c, pi. -böger, kladboek, n* 
Klakke, V. a. & n. klakken, kladden. 
Klakpapir , n, u, pi, kjadpapier, n. 
Klam, adj. klam, nalachtig, vochtig. KLAM. KLAT. l66 KLAV. KUN. 

Klamhed, c. pi, u, klamheid, ƒ. Klai>eer,n.pL Klai-erer.'k]si\\eT,7n.& n. 
Klammer, c. pi, e. kram,/, houvast, n. Vanhier Kla(^eerJtrcBng,c,-/pil.n.enz. 

Klammerie^ n. pi, r, krakeel, n, Klaure , Klattre , v, n. klaveren» 

Klamp, Klampe, c. pi. r. klamp, m. Klai/ren, Klattren,c.u. pi. kUruming, f. 

Klampe, fammenhlampe, u. a. klampen. Klein, adj. klein, gering; zie liden,fuag, 

Klamre, </, «.rammelen, geraas maken. K/einmodig, erf/, ö" arft-. kleinmoedig. 

Klamren, c. u.pl. gerammel, geraas, n, Khjnfmed, m,pl. -fmede, kleinfmid, m. 

Klamres, v. n. kijven, oneenig zijn. Klekhe , klobkke , v. a. uitbroeden. 

Klang, c, pi. u, klank, m. geluid, n. Klekke, v, n, toereiken, firekken. 

Klangfigur, c. pi. er. klankteeken, n. Klekkelig, adj. firekkelijk, toereikend. 

Klap, n. pi. u. klap, m. klets, ƒ. Klekketid, c. pi. u. broeitijd, m. 

Klap, c,pl.per.\\a.]i,m. En Hue med Klem, c. u. pi. klem,/, nadruk, m. 

Klapper, eene muts met klappen. Klamme, c. pi. r. klem, f, Sidde i 
Klaphingfl, c, pi. er, klophengst, m, Klemme, in de klem zijn oi" zitten. 

Klapjagt, c. pi, er. klopjagt, /. Klemme-,Klemhage,c.pl.r. \i\emhaa^,m. 

Klappe, V. a. .met de handen klappen. Klemme,v.a.V\e.mmen.Jeg har klemt min 
Klappejagt, zie Klapjagt, c, klopjagt,/, Finger,[k heb mijn' vinger geklemd. 

Klapper/lange, c. pi. r, ratelflang, f. Klemt e , v. n. met de klok kleppen. 

Klappertrcee , n. pi. r. klaphout, «. A7ew/e«, c. u.p/.geklep der klokken, n. 

Klappre, v. n. klapperen. Klap- Klenodie, n, pi. r. kleinood, n, 

pre med Tcenderne, klappertanden. Kleppert, c.pl. er. klepper, m. een paard. 

Klappren, c, u. pi. klappering, / A7er^, /ra.p/. e. klerk, 77i. geeftelijk man. 

Klar, adj. klart , adv. klaar, helder. Kletser, zie KlÖver, c. pi. u. klaver,/. 

Klare, v, a. klaren, helder maken. Klid,Huedeklid,n.u.pl. zemel en,/./j/. 
Klare, v, n. klaar of helder worden. Van hier KlidbrÖd,-vand, w.enz. 

Klare, klarere, v. a. klaren, aCklaren. Klik, c. u, pi, vlek, fchandvlek, /. 

Klares, u, n. klaar of helder worden. Klikke, zie Forklikke, v, a, verklikken. 

Klarhed, c. u, pi, klaarheid, /. Klikke, [med et Get^oer) v,n. Uikkeo, 

Klaring, c, u.pl, 't afklarcn, n. Klimat, zin Climat, n. pi. er. Uin\aat,n. 

2r/ar/zg,flci'7.6'affc.klaarlijk, duidelijk. Klimp, Jordklimp, c. pi. er. kluit,/. 

AZa/-/%.?/2,aif.klaarlijk,klaarbliikelijk. A7/m/;/-e,<^. «.op't klavier flechtfpelen. 

Klarlydende, adj. helder luidende. Kline, v, a, met leem pleifteren. 
Klarly Jende , adj, klaarlchijnende. Van hier Klineleer, -verk,n. enz. 

Klarfeende, adj. fcherp-, klaarziende. Klinge,Svcsrdklinge,c. pi. r. kling,/. 

Klar/ldnnende , adj. klaarfchijneude. Klinge, v, n. klinken , geluid geven, 

Klafe,Drueklaje,c.pl.r. druivenlros,m. Klingen, c. u. pi, 't klinken, geklink, n, 

Klasfe, c.pl,r. klasfe, foort,/. flag,«. Klingre, v. n, klinken als eene bel. 

Klat , c. pi. ter. kliek, f. klonter, m. Klingrende, klingende, öf// klinkende. 

Klalgjeld, c. u. pi. kliekfchuid, /. Klinke, Dörklinke, c. pi. r. klink,/. 

Klatte, V. a. & n. morfen , kladden. Klinke, v. a. klinken, vastklinken. 

Klatterie,Kladderie,n.pl.u.\\aMvv\\,f, Klinke, v, n, met de glazen klinken. 

Klattet, adj, kladdig, klonterachtig. Klinken, {med Glas^c. u.pl. ^^\X^n\n, 

Klattre, klaure , v. n. klaveren. AZi«im«g, c. p/. er. 't vasklinken, w. 

Klatöjet , adj. & adf. leepoogig. A7/«/, c.pl. er. voorgebergte, «. KLIN. KLOK. 167 KLOK. KLYV. 

Klinte,c,pl,u.nik\ie\,Tiilikcr,m. bolder,/, Klol:hetaarn,n,pl.-taarne. kloktoren,^, 

■ Vanhier klintet, Klintefaald,h. itnz. Klore, rire, tradfe , v. a. klaauwen, 

Klipfi/k , c. pi. «. fiokvisch, m. Klofier, n,pl. e,k\wt£tvv,n. Goaei Klo- 

Klippe , V. a. knippen, affcheren. fter, zich in een kloofier hegeven» 

Klippe, c.pl. r. klip, r-)ts, fieenrots,/. Klo/ieragtig, -lig, c/y. khjufteiachtig. 

Klippeagtig, adj. klipachtig, rotfig. Klo/ierbroder,m,pl. -brödre. kloüfier- 

A7i/?/)e/M/(f,ad'7.kllpachtig, vol klippen. broer, -broeder, monnik, m. 

Klippegrund,c.pLe.W\^Siv\ï\\^e^Tor\A,Tn. Klojtergods , n. pher, kloofiergoed, n, 

Klippehule, c. pi. -hular. fpelonk, f. Klofierjomfru,f.pl.er.Woo(H'T]\iï'Lcr,f. 

Kli ppeklÓ/t, c.pl. er. {p]cet\neex\erols. f. Klojierkirke, c. pi. r. kloofierkerk, f^ 

Klippeland, «./?/, e. bergachtig land, ra, Klofterliu , n, u, pi. kloofierleven, 77, 

Klippert,z\eKleppert,c.pl.€r.Wc'^ptr,mt Klofterlov, c. pi. e. kloofierwet, f, 

Klippetid, c.pl. u. fcheertijd, m. Klo^erlöfte , n. pl.u. iloofttr^tloïtCjn, 

Klirre, fom Vaaben, v, n, klikklakken. Klojiermöe , f. pi, r. kloofterjufïer, ƒ. 

Klirren j c. u. pi, geklikklak, n. KloJierföJter,f.pl,-JöJire,Wo(j[ti'Tzvis\.cv. 

Klifteer , zie Clyfteer , n. klifieer, ƒ. AT/of, Klove, c. pi, KlÖver. klaamv,m. 

Klifter, ri.u.pl.pap, f. om te plakken. de gekloofde voel van horen vee.enz. 

Vanhier Klifterhorn.n. -pot f e,c,evz. AT/w J,c./)/.Ae;r.cIub, gefloten gezclfchap,», 

Kliftre, V, c. plakken, zamenplakken. Vanhier Klubgjoeft,Klubi>ert,m.cuz, 

Kliftring.c.pl.er, 't plakken, 't pappen, «. Klud.c.pl. e. vod, vodde, /.oude lap, m. 

Klif . c. pi. fer. duin, zandduin, n. Van KludekrcBminer, m.pl. e, \oddc]iüoper,m, 

hier Klitbakke,-ucExt,c.-groes,n.enz. Kludefamler, m. pi, e. vodderaper, m, 

Kloe , c. pi. Klóer, klaauw, poot, m. Kludre, v, n. brodden, bnjddelen. 

Kloddrian,m. domkop, broddelaar, rai. Kludrer ,FuJker,m, pi. e.hrodde\aar,mt 

iT/of/t?, c. /?/. r. aardkloot, kloot, bol, /ra. Kludreric , n. pi, r, broddelarij, /. 

Klods,c.pl.er.h]ok,n,Jig. onbefchaafd Kludrerjke , f. pi. r. broddelaarfter, /. 

mensch: c?^^ er «-/zAT/rtf/^jhij is een blok, A7wi-,72.klok, m. 'iklokken der hennen. 

Klndfct , klodsachtig , adj, onhandig. Klukhöne ■, c. pi. -höner, klokhen , /l 

Klog, adj. kloekzinnig, verftandig. Klukke, (als hennen) f. n. klokken» 

AT/o^aJ, c. «. />/. fchranderheid,/ Van Klakken, c. u pi. 't klokken, geklok, n. 

bier Klogfkahsloere. -regel, c, enz. Klamp, c, pi, er, klomp, m. klompje, /z. 

Klogt , klogelig , adi'. kloekzinniglijk. Klumpe ftg, v. r. Klonteren; klum- 

Klokke, c.pl. r,li]ok,/. i f em uurwerk, n, pes, als een klonter zich zetten» 

Klokkeblomfi, c, pi, er. klokbloem, /. Klumpe, c, pi. r, klont, /. klonter, m. 

Klokkefaar, n, pi, u, belhamel, ro, Klumpet , adj. klompig, geklonterd» 

Klokkeknebel, c, pi. -knebler.Wepe\,m. Klyds, n. pi, e, kluis, f. kluisgat, »7» 

Klokker, m.pl.e. koster; klokluider, m. Klynge, c.pl. r, hoop, w. menigte, ƒ» 

Klokkereb , n, pi. u. klokreep , m. Klynge fig , v. r. aanklampen, 

Klokkeftag, n, pi. u, klokflag, m, Kljnke , v. n. klagen, kreunen. Van 

Klokkefpil , n, pi, u. klokkenfpel, n, hier Klynker,m, Klynketone.c. enz 

Klokke fpiller, m, pi. e, klokkenist, m, Klynken, c. u. pi. geklag, gezucht, n.. 

Klokkeftrcbng, c.pl, e. klokreep, m, Klys, zie Klyds, n.pl.Klydfe. kluis,/', 

Klokkeftóber, m. pi. e. klokgieter, m. Klyfteer , zie Clyfteer, n. kliftcer, ƒ, 

Klokkeftöberie, n.pl.r. klokgieterij, /i Klyue, klattre,klaure, v. n, Llimmen» KLYV. KLÖE. 168 KLÖE. KNAS- Klyver , c. pi. e, kluiffuk, ƒ. Van 
\\\erKlyuerbom,c.Klyver/kjöd,n.CTL\z, 
Klabe ■) hcEJige ved, v. n. kleven, 
Kloehende , klcabrig, ad;, kleverig. 
Klad, zie Kleedt, adj. gekleed. 
Klctde, v,a, & r. klee(len,ziclikleeden, 
Klcede , n, ph r, kleed, dekkleed, w» 
Klatdfl, n, M. pi. laken, «, Fiiiit og 

grout Klcede, fijn en grof laken. 
Kloedebod , c, pi, er. lakenwinkel, m, 
Kloedebon, n, />/, u. kleed, n, AJlceg- 

ge et Klctdebon, een kleed afleggen, 
Klcbdebörfle, c, pi. r, kleèrborfiel, m. 
Klcededragt,c,pl.er.WeeA,n,Weeiïm^,f, 
Kloedefabril:,c,pl, ker. lakenweverij, ƒ. 
Kloedefaruer, m, pi. e. lakenverwer, m, 
Klaedehandel, c, u, pi, lakenhandel, m, 
KlcEdehandler,m,pl,e,\3\\ex\\\aLn^e\?iAY,m 
Kla:dtikammer,n,pl,-l:amr e.WeèrVamer. 
Klcedekifce, c. pi. -hijier, kleêrkist, ƒ. 
jr/oEc?<?ivö2mme;",w2,/)/.e.lakcnkooper, m, 
Kloedekurv, c, pi. -^Mr<^e.kleèrmand, ƒ. 
Kloedelofl, n, pi. -lof ter, kIeèi'zolder,m. 
Klcedernagazin, n, pi, er, lakenhal, f, 
Klcedemon,KlcedningsJiyhke,n. kleed, w. 
Klcedemöl, n. pi. u, fchietworra, m, 
Kloedeoplag, n, pi. u, lakenhal, f. 
Kloedeorm, c.pl, e. mot, ƒ. kleèrvvorm,m. 
Klcedc'pres/e , c, pi, r. lakenpers, f. 
Klceder, {n, pi.) kleèren. kleedcrcn. 
Kloederamme , c, pi, r, lakenraam , n, 
Kloedejkab , n. pi. -fkabe. kleèrkas, ƒ, 
Klcbdeftang, c.pl. -ftcenger.Weèvho\.,ni. 
Klcedefiykke, n.pl, r. een fiuk laken, n, 
Klcedeuceu, c,pl. e, lakenweb, -webbe, n, 
Kloedeuoever, m, pi. e, lakenwever, m. 
Kloedevoeuerie, n.pl. r, lakenweverij, ƒ. 
Klccdning, c.pl, er. kleed, «. kleediiig, ƒ. 
Kleedt, adj, bekleed, gekleed, gedekt. 
Kloeg, zie Dynd, n, u. pi, modder, m, 
Klceg, zie Ile/Ie/lue, c, paardenvlieg, ƒ, 
KliJe , f. a. & n, kraaiiwen, jeuken. 
Kloe , c. u, pi. jeuking, kraauwaadje, 
kriewel, krevel, jeukte, fchurft, f. Klóen,c, u,pl. kreveling,/, 't jeuken, n, 
Klófl, c, pi. er. kloof, fpleet, ƒ. 
Klriftet, adj. gekloofd, gefpleten. 
Klove, Klof, c.pl, Klöuer, klaauw, jn, de 
gekloofde voet van horen vee, enz» 
Klöue, V, a, kloven, klieven, fplijten» 
Klöuekile, c.pl.r, wig, wigge, keg, /i 
KlÖfer, (zeker kruid)c. u,pl, klaver, /V 
Klóver, (c. pi.) klaveren, f. pi. Klöver 
Es, -konge, etc, klaverenaas, enz. 
KlÖuerblad,n, pi, -blade, klaverblad, n. 
Klöi^ereng, c.pl, -enge, klaverweide,yi 
Klöverfrbe, n. pi, «, zaad van klaver, 
Kióuermark, c.pl.-marker, klaverveld,w, 
Kl'ouning, c, pU er. kloving, ƒ. 
Klövfadel, c. pi. -fadler, pakzadel, m, 
Knag, c. pi, e, nagel in de wand, m, 
Kna^, n. pi, u, gekraak, n, zie Knagen, 
Knage, v. n. kraken. Det fryfer faa dei 
knager, 't vriest dat het kraakt. 
Knagen, c. u.pl. gekraak, «. kraking, f. 
Knagende, adj. krakend, krakende. 
Knald, n, pi, u, geklater, gebalder, n. 
Knalde, v, n, klateren, fchateren. 
Knaldguld, n, u, pi, klatergoud, n. 
Knap, c, pi. Knapper, knoop, m, waar- 
mede men de kleedcren tocknoopt. 
Knap, Stokkeknap, c, pi, per. knop, m. 
Knap, adj. naauw, eng; deun, karig, 
Knap}ied,c.u.pl. demiheid, karigheid,y, 
Knaphul, n. pi, -huiler, knoopgat, n, 
Knapmager, m, pi. e. knoo[)maker,m. 
Knappe, v, a, knoopen, toeknoopen. 
Knappe, zie Afknappe, v, a. alkortea. 
Knappenaal, c, pi. -naale. fpelde, ƒ. 
Knappenaalspenge,(c.pl.'){^e\i\e^e\i!i,n, 
Knappejlober, m. pi, e. knoopmaker,wi. 
Knapt, neppe, adv, naauwelijks» 
Knark, m, pi. e, oude knorrepot,w, 
Knarke ,v. n, knarfen, een knarfend 
geluid geven. Van hier Knarken, c, 
Knarvorn, adj, knorrig, gemelijk. 
Knari>ornhed, c. u. /)/. gemeüjkkeid, f, 
Knas, n.u.pU fnoepcrij, lekkernij,/. KNAS. KNIP. 169 KNIR. KNYT. Knas, (u, art.) Slaae i K/ias, ver- 
pletten, verpletteren, verbrijzelen. 

Knafe, f. n. een knarfend geluid i;even. 

Knafen,c. u.pl. knarfing,y. geknars, «. 

Knaji , c, pi. er, knoest, kwast, m. 
En rig Kna/t , tw, een rijkaard. 

Knajier, c, pi. u. kanaster, knastcr, m. 

Knajiet , adj^ knoefiig , kwastig. 

Kneb, n.pl.u. kneep, /^ loozefireek,7n. 
plooi, ƒ. die in iets geknepen is. 

Kriebel, Knevel, c, pi. er, klepel, m, 

Knebre, ♦',/z. kleppen als de ooijevaars. 

Knede , zie jSLlte , v. a, kneden. 

Knegt, m. pi, e. boef, knecht, m, 

Knej/cy bryjie /Ig, v.n. grootsch zijn. 
Van hier Knejfen^c. knejfende, adj, 

Knep, n, pi. u. knip, 777. (vingerflag.) 

Kneppe , Jlaae Knep > v, n. knippen, 
iemand voor den neus knippen. 

Kneuel, Knehel, c, pi. er, klepel, 771. 

Kneuels-, Knebelsbart,c.pl.er.kne\e\,m. 

Kneple , kneble , f, c. knevelen. 

Knibe, klemme , trykke, v, a, nijpen* 

Knibe, v, n, vrek of karig zijn, 

Knibe, c.pl.r. knijp, f, T^cere i Kni- 
be eller Trang, in de knijp zijn. 

Kniben, c, u. pi, nijping, knijping, yi 

Kniber y m, pi. e, vrek, vrekaard, tti. 

Knibetang, c.pl, -tcenger. knijptang, ƒ. 

Knibning , c. pi. er. nijping, f, 

Knibjk, arfy. Ö'ac/f. bits, bitfig, fpijfig, 
verwaand. Van bier Knihjkhed,c. 

Knihs, n. pi, u. knik, 777. biikking, ƒ". 

Knikfe, neje, v. n, knikken, bukken. 

Kniple , V. a. & n. fpeldewerk maken, 

Kniplepige, f. pi. r. fpeldewerkfier, ƒ. 

A'77//'/i;/'wrfe,c,/j/,/-.lpeldewfrksl<usfcn,77. 

Kniplefiok , c. pi. -fiokke. klos , f. 

Knipling, c.pl. er. kant,/, kantje, n' 

Kniplingsarbejde, n. u.pl, kantwerk,77, 

Knippe, 72. pi, r, bos, 777. Et Knippe 
Nögler, etc, een bos fleulels, enz. 

Knippel, Prjgl, c. pi. Knipler. knods, ƒ. 

Knippeyiis, adu, bij bosfen of bundels. Knirke, v,n, kraken, als deuren, enz, 
Knirken, c, kraking,/, van deuren, enz, 
Knirkende, (als deuren) cdy. krakend, 
Knittre, (als blikfem) v, n. een 
knarfend of kratend geluid geven, 
A'>77f , c, pi. Knive. mes , mesje , /7, 
Kniublad, n.pl. -blade, mesl emmer, n, 
Kniufoderal, n.pl. er. mesfenkoker, m. 
Knivjkaft, n. pi, er. meshecht, -heft, n, 
Knivfmed, m. pi, e. mesfenmaker, 772, 
Kniusod, c, pi. der. fpits van eenmes,yi 
Knoe,c.pl. r. knokkel van de vingers, 777, 
Knokkel,Knogle, c.pl.r. knok, 777. been, 77, 
Knold, c. pl.e. knol; bengel, lomperd, ttï. 
Knoldrod , c, pi, -rödder, knol, 771. 
Knop, c, pi. per, knop, 777, uilbotting 
van boomeu, knop van eene roos, 
Knoppes, V, n, knoppen, uitbotten, 
Knoppet, adj, dat knoppen heeft. 
Knort, c, pi. e. knoest, hobbel, 771, 
Knortekjep, c. pi. -kjeppe; -Jiok, c, 
ƒ7/, -fiokke, een knoeftige fiok, 771, 
Knortet , adj, knoeftig , hobbelig, 
Knub, Trckknub, -knubbe, c.pl, r, een af- 
gekapt knoeftig fiuk van een' fiam, 
Knubbet , knortet , adj, knoeftig. 
Knude, c, pi. r. knobbel, knoest in 't 
hout; knoop, dat geknoopt is, 777» 
Knudret, knortet, adj. knobbelachtig. 
Knuge, f. a, drukken, klemmen» 
Knugen,c.u.pl. 't drukken, klemmen, tz, 
Knuget, adj. gedrukt, geperst, digf. 
Knur, 72. Xnurren, c. u, pi. geknor, 72, 
Knur, Knurhane, c, knorhaan , 771. 
Knurre, v. n, knorren, grommen. 
Knurren, cu.pl. geknor, 't knorren, n, 
Knurrepotte, m, pi. r. knorrepot, 771. 
Knurvorn, adj. knorrig, gemelijk. 
Knufe , V, a. morzelen, vermorzelen. 
Knufen, c, upl.morze-, vermorzeling, f» 
Knuufi, adj, gemorzeld, vermorzeld. 
KnyCy f. 77. kikken. Ingen voveds 
at knye, niemand durfde kikken. 
Knytning, c. pi. er, knooping, f, 
Li KNYT. KOBB. 170 KOBB. KOFF. Knytte, v, a, knoopen, vasttnoopen, 
vastftrikken, item breijen, breiden. 
Knoee; Skibsknoee , n, pi. r. knie, f, 
Kncebaand, n. pi, m, knicband, m. 
Kncefald, n. pi. u, knie-, bidbankje, n, 
Kncegrces, n. u.pl. lidgras,hondsgras,n, 
Knctlc , n. pi. u, knak , m. breuk , f, 
Knoekke , v. a. knakken , breken, 
Knakket, adj. geknakt, gebroken. 
Kncele, v. n, knielen, de knien buigen. 
JT/zos/eTz, c.K./?/. knieling, kniebuiging.yi 
Knoeiende, adj, & adv. knielende. 
Kncbling, c. pi, er, kniebuiging, f. 
Knce/kal, c, pi. Ier, kniefchijf, f, 
KncefpcBnde , n, pi, r. kniegesp , m. 
Knceftykke , n, pi. r. kniefiuk, n, 
Knoffcette , v, a, op de knie zetten, 
Knoetömmer , n. pi. u, kniehout , n, 
Knös, m, pi, e, jongeling, jongman, m, 
Knöfk, c, u. pi. tondel, tonder, n, 
Kobbe, Robbe, c./jZ, r. rob, 7«. zeehond. 
Kobbefangji, c. pi, u. robbevangst , ƒ. 
Kabbelen. pi. Kohier, koppel, -band, m. 
Kobbelrem, c. pi, me, koppelriem, m, 
Kobher,n,u,pl, koper,n. zeker metaal, 
Kobberaare, c, pi, r, koperader, f. 
Kobberagiig, adj. & adu, koperachlig. 
Kobberarbejde, n, pi. u. koperwerk, n, 
Kohberblad, n.pl,-blade, koperblad, «, 
Kobberblik, n, u, pi, koperblik, n. 
Kobbererts, c. pi, er, kopererls, m, 
Kobberfad, n,pl. e. een koperen vat, n, 
Kobbergrube , c. pi, r, kopermijn, f, 
Kobberhammer^ c, js/.e. kopermolen, m, 
Kobberkar, n.pl.u. een koperen vat, w. 
Kobbermynt , c. pi. er, kopermunt, f. 
Kobberpenge, (c. pi.) kopergeld, n. 
Kobberplade, c. pi. r, koperblad, n, 
Kobberruft , c. u. pi, koperroest, m. 
Kohberröd , ' adj, rood , als koper, 
Kobberjlager, m, pi. e, koper/lager, tk. 
Knbherfmed, m, pi. e. koperllager, m, 
Kobberfiik.n.pl. u, prent, koperfneè, f, 
Kobhurjiikker, m,pl, e. plaalfnijder, m. Kolberftihning, e. pi. er, graTeriDg,/". 
Kobberjiykke, n, pi. r. prent, print, ƒ» 
Kobberjióher, m, pi. e. kopergieter, m, 
Kobbertraad, c, pi, e, koperdraad, ro, 
Kobbertrykker, m. pi, e, plaatdrukker, ro, 
Kobbertrykkerperfe, c,pl, r, plaatpcrs,yi 
Kobbertcekket, adj, met een geko- 
perde dak bedekt of verzien» 
Kobberfój, n,u,pl. koperen vaten, enz. 
Kobbert^and, n. u, pi, koperrood, m» 
Kobberverk, n, pi, er. koperniijn , y^ 
Kohbret , adj. koperig, koperachtig, 
Koble, fammenkoble , v, a, koppelen, 
Koblen,Sammenkoblen,c, 'l koppel en, n, 
Kobler, m. pi, e, koppelaar, m, 
Koblerie, n. pi, r, koppelarij, ƒ. 
Kobler/ke , f, pi, r, koppelaarficr, ƒ. 
Kobling, c, pi. er, koppeling , ƒ, 
Kobolt, c. u.pl. kobold, m, (cobaltum.) 

Van hitr Kobol/ers, c.-verk,n, enz» 
Kode, c. pi. r, koot, f. kootje, been, n. 
Koe, c, pi. Koer, koe,koei, melkkoe,/*, 
Koebeen , n. pi. u, koevoet, w, 
Koehlomme , c. pi, r. boterbloem, f, 
Koebrygge, -broe, c, pi. r. koebrug, f, 
Koedrit>er, m, pi, e, koedrijver, m, 
Koefod , c. pi. -födder, koevoet , m» 
Koehaar , n, pi, u, koehaar , n, 
Koehale, c. pi. -kaler, koefiaart, m. 
Koehorn, n,pl. u, koeboren, -hoorn, m, 
Koehiid , c. pi, -huder. koehuid, f, 
Koeliyrde, m, pi. r. koclu-rder, /n» 
Koekafe, c. pi, -kafer, koeftront, m. 
Koekoppe , c. pi. -kopper, koepok , f, 
Koekoppematerie, c. u.pl. koepokfiof,/! 
Koemelk, c, u. pi, koemelk , /", 
Koemög , n. u, pi. koemist , -mest, ro, 
Koerumpe, c, pi. r, koefiaart, m. 
Koe/karn , n. u, pi. koedrek , m. 
Koeftald, c, Fcehuus, n. pi. e. koefial, m, 
Koeyuer, n. pi. e. koeijenuijer, m, 
Kuf, Kaf, e. Kufjkib, n.pl. -fkibe. kof,/, 
Koffardie/kib , n, pi, -fkibe. koop- 

vaardijfchip,n, ook IIandel\fkib, n. KOFF. KOLD. 171 KOLD. KOPS. Koffert, c. pi. er. koffer, 77». koffertje, n. 
Kojf'ertlaag, n. pi. u. koffordekfcl, n. 
Kojfartlaas , c. pi. -laafe. kofferflot, n, 
Kojf'ertnögle , c. pi, r. ko£Ferfleutel,/ra, 
Kof te , c. pi. r, jak, wambuis, n. 
Kog, n. u. pi. kook, y*. J'andet er i 

Kog, hel water is aan de kook. 
Koge, fyde^ v. a. & n. koken, zieden. 
Kogehog, c. pi. -löger. kookkunst, /. 
Kogehuus , n, pi. -hufe. kookhuis, n. 
Kogekunst , c. u.. pi. kookkunst, f. 
Kogen, c. u. pi. gekook, 't koken, n. 
Kogerie , n. pi. Kogerier. kokerij , f. 
Kogger, Koger, n. pi. e. koker, m. 
Kogheed, pi. -hede, adj, ziedend heet. 
Kogle,Grankogle, c.pl. r. pijnappel, /«. 
Kogle,gjogle, v.n, goochelen, tooveren. 
Koglerie, n.pl.r. goochelarij, hekferij,/. 
Koglefpil, n. pi. ü. goochelfpel, n. 
Kogning, c. pi. er. koking, f. gekook, n. 
Kogfalt, n, u. pi. gemeen zout, n. 
Kogt , afkogt, adj. gekookt, gezoden. 
Koj<^,c. pi. r. kooi, bangmak, -mat, f, 
Kojedoekken,-kla:de, n. /'/.r.kombaars,/. 
Kojejig, loeggejig, f. r. te kooi gaan. 
Kok,m.pl.Kokke. kok, fcheepskok, m. 
Kokkedreng, rn. pi. e. koksjongen, m. 
Kokkekniu, c. pi. -knive, keukenmes, «. 
Kokkepige, f. pi, r. keukenmeid, f, 
Kokkejkee , c, pi. -fkeer, potlepel, m. 
Kolb, Kolbe, c. pi. Kolber. kolf, ƒ. 
Kolhottii, c.pl. r. tuimeling, f. f ode 

Kolbötter, over bet hoofd tuimelen. 
Kold, adj. koud, niet heet, niet vurig. 
Koldblodig, adj. koelb!oedtg,koudelijk. 
Koldbrand , c. u. pi, koudebrand , m. 
Koldfeber , c, pi. -^febre. de koude 

koorts,yi ook Kolden, Koldfyge, c. 
Koldhed, c. u.pl. koudheid, koelheid,/'. 
Koldpis, n. (en Sygdom) koudepis, f, 
KoldJcndig,adj. koelzinnig; koud, koels- 

moeds. Van hier Koldjïndighed, c. 
KoldJlndigen,-/lndigl, adi>. koelzinnig. 
Koldjkaal, e, u. pi. koudfchaal, n. Koldl, orff.koud, koeltjes. Modtage En 
koldt, iemand koclties ontvangen, 

Kolik, c, u. pi, kolijk, n. darmpijn. 

Koller, Kuller,c. u. pi. kolder, m. eenc 
ziekte, bijzonder onder de paarden. 

Komedie, Comedie, c.pl. r. tooneelfiuk, n. 

Komeet, zie Cornet, c. pi. er. komeet, f. 

Komme, n. u.pl, komst, aankomst, f, 

Kom,me, v.n, &a. \ovnen. Komme i Huus, 
in huis komen. Komme efter en 
I£emmelighed,achiev ^en geheim ko- 
men; komme i/iu, her-, erinneren. 

Kommen, adj. angekomen, gekomen. 

Kammende, adj. komend, aankomend. 

Kompas, zie Compas, n.pl.fer, kompas, n. 

Komplot, c. pi. ter, zamenzwering, f. 

Kone,f.pl. Koner, vrouw, echtgenoot, ƒ♦ 

Konge, m. pi. r. koning, regent, m, 

Kongehuus, n.pl.-hufe. koningshuis, n. 

Kongekrone,c.pl,r.^siox^\x\W'\]ke^i.v^)on,f. 

Kongelig, adj. & adi^. koninklijk. 

Kongeligen, kongeligt, adf. koninklijk. 

Kongeligfindct, adj. koningsgezind. 

Kongelys, n. pi, u, koningskaars, f. 

Kongemord, n.pl.u. koningsmoord, m. 

Kongemorder, m. koningsmoorder, m, 

Kongerige, n. pi. r. koningrijk, n, 

Kongefcepter , n. pi. e. koningsftaf, w. 

KongefÖn, m. pi. wer. koningszoon, m. 

Kongethrone, c.pl. r, koningstroon, m, 

Kongevej, c.pl. e. heerhaan, f. -weg,m. 

Kongeucerdiglied,c.u,pl.\wn'm^{'chap,f. 

Konning, zie Konge, m.pl. r. koning, 7». 

Konft, zie Kunfi, cpl, er. kunst, konst,/. 

Kop,Koppe,c.pl.Kopper^v>^,m,iQhaa\.f, 

Kopal , c. u, pi, kopaal, zeker gom, f. 

Kopar, n. pi. u. pokdaal, ƒ. teeken van 
de kinderpokjes of kinderpokken. 

Koparret , adj. & adu. pokdalig. 

Kopper,Börnekopper,(c.pl.)\>ok]CA,n.pl, 

KopfcBtte , V. a. koppen , koppen 
zetlen. Van hier Kopfoetning, c. 

Kopfofttejern, n. pi. u. fcherfijzer, n. 

Kop/kat, c.pl. -Jkatter. hoofdgeld, n. I KORA. KORS. 172 KORS. KRAA. Koral, zie Coral, c. pi. Ier, koraal, ƒ. 
Korende, c. pi. r, korint, krent,/. 
Korendekage ^ c. pi. r. krenlekoekje, «. 
Koriander^ c. pi. u. koriander, m. 
Kork, c. u. pi. kurk, n. zeker fchors, 
Kork, c pi, er. (Prop) kurk,/, ftopfcl. 
Korke, V. a. proppen, toeproppen. 
KorketrcBe, n.pl. -trceer. kurkboom,m, 
Korketrcekker,c.pl. e. kurkeutrekker.m. 
Korn, n. (af alle Slagx) pi. u. graan, n. 
Korn,Byg, n.pl.u. koren, tz. gerst,/. 
Korn, Frökorn, etc. n.pl.u. korrel, /. 
Kornager, c.pl.-agre. korenakker, to. 
Kornax , n. pi. u. korenaar, /. 
Kornblomfi, c. pi. er. korenbloem, /. 
Kornbrand, c. u.pl. brand in 't koren, m, 
Kornbroendeuiin,n.korenhrandeyvï)D,m. 
Korndynge, c.pl. -djnger. korenberg.m. 
Korne, bliue kornet, v. n. korrelen. 
Kornet, grynet , adj,& adv. korrelig. 
Kornfröe, n. pi. u. raket, rakette, f. 
Kornhandel, c. u, pi, korenhandel, m. 
Kornhandler, m. pi. e.korenkooper, m, 
Kornharpe,c.. pi. -harper. korcnharp,/". 
Kornjöde, m.pl.r. korenwoekeraar, m. 
Kornlade, c.pl. -lader, korenfchuur,/. 
Kornland, n. pi. e, korenland , n. 
Kornloft, n.pl. -lof ter, korenzolder, m, 
Kornmaal, n, pi, u. korenmaat, /. 
Kornmaaler, m. pi. e, korenmeter, m. 
Kornmagazin,n.pl.er.]i.oreninaigaz[']n,n, 
Kornmod, -moen,n, pi, u. weèrlicht,n. 
Kornmolle , c. pi. r. korenmolen, m, 
Kornneg, c.pl. u. korengarf, fchoof, /. 
Kornorm,c,pl.e. korenworm, -bijter, m. 
Kornfegel, Jigd, c. pl.er. korenfikkel,/ 
Kornfcek, c, pi. -foekke. korenzak, m. 
Kornvarer , (c. ƒ?/.) granen, n.pl. 
Kornvippe, c, pi, r, korenaar, ƒ. 
Kors, n. pi, u, kruis, kruisbeeld, n, 
Korfar, zie Krydfer, m. kruifer, m, 
Korsbroder,m,pl.-bródre,^rmshrocder, 
Korsdrager, m. pi. e, kruisdrager, m, 
Korfet V, a. & r. kruifigen, zegenen. KorsfcB/te, v. a, kruifen, kruifigen. 
Korsfcejlelfe, c. pi. r. kruifiging, /. 
Korsgevcer, n, pi. er, hellebaard, m, 
Korskirke, c. pi. r, kruiskerk, f. 
Korskloede, n. pi, r, hoofdkleed, n, 
Korstog , n. pi, -toge. kruisvaart, /. 
Korsvej , c. pi. -veje. kruisweg , m, 
Korsuiis, paa Kryds, adu, kruiswijze. 
Kort, Kaart, n. pi. er, kaart, /. 

landkaart, zeekaart of paskaart. 
Kort, Spillekort, n. pi. u, kaart, / 
Kort, adj. & adu, kort, niet lang. 
KortaandetJtakaandel,adj.Vori3iAem\e, 
Korte, V. a, & n. korten, afkorten. 
Korteligen, kort, adv. kortelijk, in kort. 
Kortfattet, adj. kortbondig, beknopt. 
Korthed, c. u. pi, kortheid, kortbun- 

digheid, /. i Korthed, kortelijk, 
Kortmager, m. pi. e, kaartmaker, m, 
Kortpenge, (c. pi.) kaartgeld, n. 
Kort/pil , n. pi. u. kaartfpel , n, 
Kortfpiller, m. pi. e. kaartfpeler, rn, 
Kortfynet, ncerfynet , adj, ftikzien- 

de, fig. bekrompen van verfiand. 
Kortuarig, adj. kort van duur. 
Kofi, Fejekoft, c. pi. Kofte. bezem, ot. 
Koft, c. u. pi. kost, mondkost, m, 
Koflbar , dyr, adj, kostbaar, dier. 
Koftbarhed, c. pi. er. kostbaarheid, f, 
Koftbart , dyrt, adv. kostbaarlijk, 
Kofte, V. a. kosten, Hvad, eller hvor- 

megetkofter det? hoe veel kost dat? 
Koftelig , pragtig , adj. kostelijk. 
Kofttiligen, proegtigen, adv, kostelijk, 
KofteJkaft,n.pl .er, bezemfiok, -fieel, m. 
Koffri,adj.ko&\.\r\]\Vo&i-en fchadeloos. 
Koftfrihed, c, u, pi, kostvrijheid, /. 
Kofgoengsr. m, pi. e. kostganger, m, 
Koftgcenger/ke, f.pl.r, kostgangfier,/, 
Koftpenge , (c. pi) kostgeld , n, 
Koftjkole, c, pi. -fkoler. kostfchool,/. 
Koufe , ( i Skibsfejl) c. pi. r, kous , /. 
Kraas, c. pi, er. kroost, kroos, gan- 

zenkroost,ra.Van \x\tvKraafefuppe,c. KRAB. KRAN. 173 KRAN. KRIG. 

Krahajk, c,pl,er, karbats, karwats, ƒ. KrandsuerJ:, n. pi, u, kranswerk, n, 

Krabat, m, pi, er, boef, m. boefje, n, Krandsviis^ -formigt, adv, kranswijze. 

Krabbe, c, pi. r. krab, zeckrab, f, Kranhjul, n. pi. u, kraanrad, n, 

Kradfe , V. a. krasfen , krabben» AVartTOe/?er, to. y?/, g, kraanmeefier, m, 

Kradfer,Geucvrkradfer,c.pl.e.kYa.s{c^r,m, Krap, c. u. pi. krap, meekrap, w. Van 
Kradsnirtg, c. pi. er, krasfing, ƒ. hier Krap far f e, -mölle, -aul, c. enz. 

Kraft, c, pi. Krep f ter, kracht, ficrktc,/'. Krat, n. u, pi, kreiipelboscb , n, 

Kraftes-, hraftlös, adj, krachteloos, Kratbu/k , c, pi. e. krcupelbosch , «. 

Kraftfuld, kraftig, adj, krachtig. Kratfkov, c, pi, -/kove. boschaadje, ƒ, 

ÜTro/V/^e/z, /nerf A>o/>, a</f. krachtiglijk. Krav, n, pi, u, vordering, ƒ. eisch, tw» 

A^ra/V/ci,y,a«f/.krachteIoos, zonder kracht. Krave, c, pi. Kraver, kraag, m. Van 
Kraftlöshed, c. a. ƒ)/. k^achtcIüOsheid,ƒ. hier Kravebeen, n. -linning. c. enz, 

Kraftjuppe , c, pi, u. vleeschnat, n, Kraule, v, n. klaveren, klauteren, 

Jtra/Vfc/id, n.M./j/.verfierkend water, /ï. Krav-, kraueslös, adj, zonder fchuld, 

Krage, c. pi, r. kraai, ƒ. zekere vogel. Kreatur, n. pi. er, fchepfel, dier, n, 

Kragefod, c. pi, u, kraaijenvoet , m, Krebs, c, pl.u. kreeft, rivierkreeft, /w, 

Kragemaal, n, u, pi, brabbellaal, /. Krebfe, v, n, rivierkreeflen vangen, 

Kragerede, c. pi, r, kraaijcnnest, n, Krebsgang, c, u, pi. kreeftengang, m, 

Kragetceer, (c. pi.) krabbelfchrift, n, Krebs/èeen,-öJne,c.pl,l.reehoogen,n.pl, 

Krak, zie. BosTik, c. pi, Bcenke. bank. f. Kreds, c. pi, e. kreits, kring, m. Van 
Krakmandler, (c. /^/.Jkraakaiuandelen. hier Kredsdag,-dands,c. -lob, n, enz» 

Ar/-a;7i,c.w./7/. kraam,/*, koopwaren, enz. Krep, Krep/lor, n. u, pi. krip, n, 

Krambod, c, pi. er, kraam, y. winkel, m, Kreppe, v. a, het haar kreppen. 

Kramboddreng,m.pl,e.\finke\]ox\geTk,m, Krid, Kride, Kridt, n.u.pl, krijt, n, 

Krambodkaminer,n.pl.e,i,\ii\\ie\kamer,f, Kridogtig, adj. & adu. krijtachtig. 

Kranibodkarl,m.pl.e,-wiVike\knvc\ï\.,m, Kridhjerg , n. pi. e, krijtberg, m, 

Krambodpige, f, pi. r. winkelnieid , ƒ. Kridgrube, c. pi, r, krijtniijn, f, 

Krambodvarer,{c,pl,)y,inke\\\aren,f.pl, Kridjord , c, u, pi, krijtaarde, f, 

Krambodi'indue,n,pl.r.w'iukeUeii{ter,n, Kridfnor , c, pi, -Jnore. fmetlijn , ƒ. 

Kramme, v. a. met de handen drukken. Krig, c,pl,e, hoekje, «. kleine bogt, f, 

Krampe , c, pi, Kramper, kram, f, Krig, c, pi, e, krijg, oorlog, m, 

Krampe,c, u, pi, kramp, krami)]icht, f, Krige , v. n, oorlogen, krijgen. 

Krampeaare, c, pi. r, krampader, f, AV/^<?r, /ra, ƒ?/. e. krijger, krijgsman, m. 
Krampeagtig, adj,& adu,kram\^ac\\\\^. Vanhier Krigerbane, -daad, c. enz, 

Krampedrag,n,pl.u.kramptrekkini^,f. Kriger/k , tapper, adj, krijgshaftig, 

A>a/n/?e/?/^,c./>/.e, kramp-, drilvisch,m, Krigfórende , adj, oorlogvoerende, 

Krampetrakning, c, kramptrekking, ƒ. Krigsartikelsbreu , n,pl,e, krijgswet,yi 

Kramsfugl, c, pi. -fugle. lijster, m. Krigsbedrift , c. pi. er. krijgsdaad, f, 

Kramvare, c. pi, r, winkel waar, f, Krigsbrug, c. u, pi. krijgsgebruik, n, 

Kran, Skibskran, c. pi, er, kraan, f, Krigscasfe, c, pi. r. krijgskas, f, 

Kranbjcelke , c. pi, r. kraanbalk, m, Krigsdifciplin, c. u. pi, krijgstucht,/. 

Krands, c. ph e. krans, f, kransje, n, Krigserkloering, c. pi. er. oorlogsver- 
Krandje, bekrandfe, v. a. kranfen. klaring, vijandelijke verklaring, f, 

Krandsurtf c. pi, er. kranskruid , n. Krigsfane , c, pi. r. oorlogsvaan, ƒ. KRIG. KRIN. 174 KRIN. KRUD. 

Krigsfange,m.pJ.r,kri]sR^ev3ingene,m. Kringle, c.p/.r. krakeling, m. Vanhier 
Krigsjlaads , c. pi, r, oorlogsvloot, ƒ. Kr{nglebager,m,-bröd,n.-dej,c,tTiz, 

Krigsfolk, (m. pi.) krijgslieden, m. pi. Kringfoette, v.a,ox<aT\i\°e\cn,-i\T\^Q.\e.n. 
Krig.igiid, m, u. pi. krijgsgod, m, Kri/ial, Krypal, c. pi, Ier, kriftal, n, 
Krigsgiidinde , f. u. pi. krijgsgodJn, ƒ. Krijtnlklar ^ adj. kriftal lijnen , helder. 
Krig.shelt , m. pi, -/ze//?, krijgsheld, m. A'/-//7ö/</ö?(//?<;, c. krifiailijnen vocht, tj, 
Krigsliosr, r. pi. -koere, krijgsheer, n. Krilik, zie Critik, c, beoordeeling, f, 
Krigskammerad, m,pl,er. kri jgsgezel, m, Kroe, c, pl,r, kroeg, ƒ, gemeene herberg» 
Krigshunfc , c. pi, u, krijgskunst,/. Kroe, Fuglekroe , c, pi, r. krop, m. 
Krigsliji , c, u, pi. krijgslist , f. Kroe Jlg, v, r, op iels grootsch zijn, 
Krigslou, c. pi. -lofe. krijgswet , f, Kroegcsnger, to./?Z. e. kroeglooper, m. 
Krigxlue, c, pi. u. oorlogsb'iikfera, m, Kroekone,f,pl,-koner.lir(H'g,hovid£ter,f» 
Krigslykke, c. u. pi, krijgslui, n, Kroemand,m.pl,-moend.\vi>t^ho\iAer,m. 
Krigslöfen, n, pi. u, krijgswoord, n, Kroei^erl , m, pi, er. kroegwaard, ttj. 
Krigsmagt, c. pi, er, krijgsmagt, ƒ. Krog,{Fi/kekrog, efc.) c.pl, e,haa]i,m, 
Krig.snia/id,m.pl,-moendA<vi\^snitin,m, Krog, (Il/örne] c, pi. er, hoek, m, 
Krigsomko/Ininger,((;pl.y]iri\^s\iosU'n, Kroget, adj,\roTa, kromachlig, bogtig. 
Krigspuds, n. -///?, c./)/.u. krijgslist, ƒ. Krogfod, c, pi, -fódder, kroravoet, m. 
Krigsraab, n. pi, u, krijgsgeroep, n, Kroghals , c, pi. -halfe, kromhals, m, 
Krigsraad, n, pi. u. krijgsraad, m. Krogncefi , c. pi, r, kromncus, m, 
Krig.sraad,(^Ti!el)m,pl.er,]ivi]^sraAd,m, Krogtand, c. pi. -toender, hoekland.w», 
Krigsred/kah , n, pi. er, krijgstnig, /«. Krogvej , c. pi. -veje, kroraweg, 7». 
Krigsret, c, pi, -retter, krijgsregt, n. Kronarbejde,n,pl.u, mrhcid in eeneves- 
Krigsrufining. c,pl. er. krijgsriisting, f. ting van verbrekers, veslingfiraf, f, 

Krigsfagcr, (c. pi.) krijgszaken, ƒ. /j/. Kronaruing, m. & f, pi. er, de 
AV/g-.?ya«^,r./7/. e, krijgslied, -gezang, «. naaste t-rfgenaam van de kroon. 

Krigs/lcaf^c.pl. fer, oov\ogs\aaii'n,m.pl, Krone , c. pi, Kroner. kroon; kruin, ƒ. 
Krigx/kib, n,pl. -/l:ibc, oor]o^f.Müp,n, Krone , v, a, kroonen. Enden kroner 
KT{gs/kik,r.pl.-/kikke.Vr\\s^s,^vhr\\\\i,n. Verket, hel einde kroont heiwerk. 

Krigs/Iyr, c. u. pi. krijgslasten, m, pi, Kronet, adj, gekroond, bekroond. 
Krigstid, c, pi. er. oorlogslijd, m, Kronguld, n, u, pi. kroonengoud, «. 
Krigstjenejie, c, u.pl. krijgsdienst, m. Kronhjul, n. pi. u, kroonrad , n. 
Krigsfog, n. pi. -loge, krijgslogt, m. Kroning, c. pi. er. krooning, ƒ. Van 
Krigsfugf , c. u, pi. krijgstucht, ƒ. hWr Kroningsact, -dag, -feji.c.v^nz, 

Kr{gstynge,c, pl.n. krijgslaslcn, w./»/. Kronprinds, m. pi. er, kroonprins, m. 
Krigsuaaben,{n.pi)\r\\^s.\\aYyn\cn,n.pl. Kronprindfe.ife, f, pi, r. kroonprinfes, f. 
Krigsvcefen, n,u, pi, krijgszaken, /'t p/. Kronrage,(Hoi'edet)t',a.\ru\niche:Ten. 
KrigsöuerJ/e, m, pi, r, iivi]^s,o\cr[lc, m, Kronverk, n, pi. u, kroonwerk, n, 
Krikand, c, pi. -eender, kruipeend,/. Krop, c. pi. pe, ligchaam, lijf, n. 
Krille, klöe, v, a, & n, prikkelen. Ji>o7J,c.«./>/.droes,7w. ziekte der paarden, 
Krillen, Kl'óen, c. m./j/. prikkeling, f, Krop,c.u.pl,{HalshcEuelfe')kro-p?:,f^z^<i\. 
Krinds, Kreds, c.pl.e, krcifs, kring, 7«. Kropgaas, c. pi, -gces. kropgans , / 
Kringelkrog, Bugf, c,pl.er.kr\nkQ\,m. Kropfalat , c, u. />/. kropfaladc, ƒ. 
Kringelkroget , adf, & adu, krinkclig. Krud, n, u. pi, kruid, buskruid, n. KRUD-. KRY. 175 KRYB. KRYS. 

jrru/Wflm/7,c./7/.ff.damp van buskruid, wj. Kryb , Krce, n, pi. u. hrnipertje , n. 

JTrM<fAorn,«./;/,ü,kruidhoren,-lioorn,OT, Krybbe, r, pi. r. krib, f. voederbak, m. 

Krudkanimer,n.pl,-Jcamre,\.m\AVanwT. Krybbehider, m,pl.e. kribbebijter, m, 

Krudkarre, c. pi. r. kruidwagen, m. Krvbe, v. n. kruipen, zachtjes gaan» 

Krudmaal, n. pi. u. kruidmaat, /", Krjbende , adj, & adf, kruipend. 

Krudmagazin,n.pl.er.l.rmilmci^:izi]n,n. Kryber, m. pi, e. kruiper, llibriooijer, 

Krudmölle, c. pi. r, kruidmolen, m. veinsaard, /«, Van hier AV;'ie/-te,7z. 

Krudjtgte, c. pi. -/igter.\rmi\zveï, f. Krybefkytte ^ m.pl.r, wildftroopcr, m, 

JCr«rf/Xye, -ró'^, c. damp van buskruid. Kryderagtig, adj, kruidig, geurig, 

Krudtaarn, n. pi, e, kruidtoren, m, Kryderagiighed, c.u.pl.hruUUq^hi-iójf. 

KrudiÖnde, c. pi, -tonder, kruidtün,ƒ. Kryderie , n. pi. r. kruiderij, fpece- 

Krudcogn,c,pl.-i/ogne,kruid\fa^ei],m. rij, f. Van Jiier Kryderie/kab, «, 

Krukke, c.pl.r. kruik, waterkruik, f. Krydernellike , c. pi. r. kruidnagel, ot. 

Krum, adj. krom, fcheef, gebogen. Kryderpofe, c. pi. r. pop,/, een lin^ 

Krumbeen,n.pl.u. krümhpen,-\üel, m. «en zakje of doekje met kruiden. 

Krumbugtet, -böj'et, adj. krombogtig. Kryderviin, c. u. pi. kruidwijn, /«. 

Krumhals, c. pi. -halfe. kromhals, m. Krydre , f. a. kruiden, met kruid 

iTru/n/tec?, c, «.ƒ)/, kromte, kromheid,/. offpecerij befirooijen of mengen, 

Krumholt , n, pi. er. kromhout, n. Vanhier krydref, ad;, Krydring, c^ 

Krumliorn,n.pl. u,kromhoren,-hoovn,m Kryds, n, pi, u, kruis, n, kruifing, f» 

Krumkage, c.pl. -kager. ijzerkoek, wi, Krydsbom, c, pi. me. kruisboom, m. 

Krumkniv, c.pl. -knife. krommes, n, Krydsbue , c.pl, -buer, kruisboog, m, 

Krumlöbe?ide, ad/,& adi'. ]irom^Viands, Krydfe , v, n. kruifen, op zee kruifen, 

krombogtig, dat kromom loopt. AVj'd/èrj c, kruifer, ?«. fchip dat kruist. 

Krumme, v. a, krommen, krorabuigen. Krydsfod, c. pi, -födder, fchraag, /*» 

Krumme, B rödkrumme , c.pl.r . kruim,/. iirr)'J5/io//,/z./;/.e/-.fchraag-,kruishout,7i. 

Krummen, c, u, pi. kromming, ƒ. Krydslöbende, adj. 6* üc/f. kruifeJings. 

Krumncbfe, c. pi. r, ki'omneus, m. Krydsni/ig , c, pi. er. kruifing, /, 

Krumning, c. pi. er. kromming, f. Krydsraa, c. pi. -rcner, kruisra,/. 

Krumfpring, n, pi. u, kapriool, f. Krydsramine , c. pi. r. kruisraam, n. 

Kramt, adu. krommelijk, kromom. Krydsfcjl, n, pi. u, kruiszeil, n» 

KrumueJ y c, pi. -t»ije. kromweg, m, Kryd.s/iang,c.pl.-/loeriger.]iruis[iei\^,yi 

Krufe , f. a. & r, kroezen , krullen. Krydsftreg, c, pi. -Jireger. kruis, n. 

Krufejern y n, pi, u, krnlijzer, n, Krydslog, togt, n. /j/. z/, krulstogt, rn, 

Krufekaal , c. u. pi. kruikooi, f, Krydstroee, n, pl.-trceer. kruishout,/», 

jrru/eTO;/2/(?,c, ƒ?/./■. kruizemunt,/ Van Krydsuiis, adf. kruiswijze, dwars, 

hier Krufemynteblad, -uand, n, enz, Krykke, c.pl. Krykker. kruk,/ Gaaepaa 

Krujefalat , c. u. pi. krulfaiade, / Krykker, op krukken gaan. Van 

Krufet, adj, kroes, krullig, gekruld. h\trKrykkegang,-fiau,-Jiok,c. enz. 

Krufetang, c.pl. -/<^e-«^«r. kruilang, / Krympe, v.a. & r.Vr\n\^en. Krympejlg 

Kruus, n. pi. Krufe. kroes, beker, m. c/^we/'/tf, e/c. krimpen ^an pijn, enz. 

Ymnhier Kruuslaag,n.-hank,c, eï\z, Krympning, c, pi, er. kriiuping, / 

Kruushoved, n. pi. er. kroeskop, m, Kryfial, Krifial, c. pi, Ier. kriltal, «, 

Kry^ adj,&adu, wakker, lustig, moedig. Kryfial-^ kri/ialaglig, adj, kriüallijnen. KRYS. KUF» 176 KUFF. KULS. Kry/talglas, n, pl.u, trifiallijn glas, tz. 
Kryftal-, krijialklar, adj, krifiallijnen. 
Kryftahcedjke , c, pi, u. het kri- 
ftal lijnen vocht in het oog, w, 
Kryjte, trykke , perfe, v. a. drukken. 
Kryfier, m. pi. e. bloodaard, lafbek, m. 
Kry/teragtig, adj. Iaf,bIood, verfaagd. 
Krcee, n, pi. u. vee, diertje, «. 
Kreeft, c. u. pi. kanker, m. Van hier 

Krcefthyld, -knude, -Jkade, c. enz. 
Kraftagtig, adj.&adv. kankerachtig. 
Kroeg, zieKryb, n,pl,u, kruiportje,«. 
Krcemmer, m. pU e. kramer, m, 
Krosmmerhuus, n.pl. -hufe. peperhuis,w. 
Krcemmerlatin, c.u.pl. kramerslatijn,/?. 
Krcenge, v, a, villen, 't vel afïtroopen, 
Krce7ige,fomSkibe,u,n,oi) de zijde liggen. 
Krangning, Kroengen, c.u,pl,\[\\<tr'\],f. 
Kroenke , v. a. krenken ; fchenden, 
Kroenkelfe, c, krenking, be]eediging,y, 
Krcefen, adj. vies, lekker, lekkerbckkig, 
Krcejenhed,c. ii.pl. lekkerbekkigheid, ƒ. 
Kroefent,adi'. kiesch, lekker, lekkerlijk. 
Kroeue, v,a, vorderen, eifchen, manen, 
Krceven, c.u.pl, maning, ƒ. eisch, m. 
Krabbel, lam, adj, kreupel, mank. 
Kröbbelhed, c. u, pi, krcupelheid, f. 
Kröbling, m, pi. er. kreupele, m, 
Kröge, V. a,&n, krommen, kromgaan, 
Krölhaar, n.pl.u. fcheer-, vulhaar, «. 
Krölle, c. pi. r. krul, haarkrul, f. 
Krölle, v.a. & r. krullen, zich krullen. 
Kröllejern, n. pi, u. krulijzer, n. 
Krollen, Krol, c. u, pi, krul I ing, ƒ, 
Kröllet, adj. & adv. krullig, gekruld. 
Krölletang,c. pL-tcenger. krultang.y, 
Krönike, c.pZ.r. kronijk,/". jaarboek, n, 
Krönike/kriver, /«. kronijkfchrijver, m. 
Krös, Kalfekrös, n. pi. e. zweesrik, f, 
Kube, c, pi. r, bijen-, aalkorf, m. 

Van hier Kubemager, jn,-iagi n, enz. 
Kud/k, m. pi, e, koetfier, voerman, m. 

Van hier Kud/kehynde, -fcede, n, 
Kuf^ c, pi, KuJ/'er, kof,/, koffchip, «, Kufert, zie Kof er f, c.pl.er, kofiFer, m, 
Kuffkib, n. pi. -Jkibe, koffchip, /j, 
Kugle , c. pi, r, kogel , buskogel, m, 
Kuglebakke, c. pi, r, kogelbak, m, 
Kuglebösfe, c. pi, r, kogelbus, ƒ. 
Kugle form, c. pi. e. kogelvorm, jti. 
Kuglerund, adj, rond als een kogel, 
Kugle trcekker, cpl.e, kogellrekker, tb, 
Kujon, m.pl. er, bloodaard, lafbek, to, 
Kujonere, v, a. dwingen, onderdrukken. 
Kujonerie, n. u, pi. lafhartigheid, f, 
Kukelure, v.n, koekeloeren, fiil zitten. 
Kukkenbager,m,pl,e, koekebakker, m, 
Kukuk, zie Gjög^ c, pi. e, koekoek, m. 
Kul, n, pi. u. kool, ƒ, kolen, f, pi, 
Kulbrwnder, m, pi, e. koolbrander, m, 
Kuld, Kulde, c. u. pi, koude, f, 
Kuld, n. pi, u, broedfel, gebroed, n, 
Kuldamp, c, pi, e, kooldamp, m. 
Kulde, Kuld, c, u. pi. koude, f» 
Kuldegyfen , c. u, pi, huivering, f, 
Kuldfrosfen, adj, huiverig, grillig, 
Kuldkajie, v. a, omverfiooten , ver- 
nietigen. Van hier Kuldkajtelfe,c, 
Kuldfejle, kantre , f. n. kenteren, 
Kuld/kjcer^ adj, huiverig, grillig. 
Kuldjlaae, v, a, verflaan, verkoelen, 
Kuldjlaaet , adj, verflagen, laauw» 
Kule, c. pi, r, kuil, m, hol, w» 
Kule, kulegrape , v, a, kuilen. 
Kule, V. n. koelen. JDet begynder 

at kule, het begint te koelen. 
Kulgrube, c.pl, -gruber, ko«i!iuijn, ƒ. 
KuUiandler, m.pl. e. koolhandelaar, tw. 
Kuling, c, pi. Kulinger, koelte,/". En 

laber Kuling, eene labbere koelte. 
Kulmile, c, pi, r, mijt, f. of hout- 

ftapel, m, tot 't houtkoolbranden. 
Kulle, c. pi. Kuiler, fchelvisch, m. 
Kuiler, zie Koller,c, kolder, kol Ier, m, 
Kullet, kuldet, adj, ongehoornd, 
Kulfkibf n. pi, -Jkibe, kooldrager, m, 
Kuljort, adj. pekzwart, pikzwart. 
Kulfiöv, n, u, pi, mot van kolen, n. KULS, KUNS. 177 KUNS. KYST. 

Kulfvier, m. pi. e. koolbrander, m, Kiinjlregt;l.c,pl.~reghr. kiinstregel,;/!. 

Kuljviertroe, een blind geloot'. Kitn/iftykke, n, pi, r, knnslfiiik, 77, 

Kulfctk, c. pi. -fcxkhe, koolzak, in. Kunfwerk, n. pi. er, kunstwerk, n, 

Kultur, zie Culltir^ c. befchaving, f. Kuppel, c. pi, Kupler. koepel, m» 

Kum,Kum7ne, c.pl.r. hom, f. Y\]\ev,m. Kurre, v, n, kirren, als de duiven, 

Kunmen, Kommen, c. u. pi. hoïi\'\]n,m, Kurre, c. pi, r. (poa Traad) war, y^ 

komijnzaad, n. Van hier Kum- Karren, c. u. pi. gekir, 't kirren, n, 

menbrcendeuiin, n. -have, c, enz. Kurret, adj. in de war. Garnet ef 

Kummer, c. u. pi. kommev, m. zorg,/*. kurret, het garen is in de war, 

Kummerlig, adj. & adv, kommerlijk, Jï'«/-f,c./?/.e. korf', m. mand, ƒ.mandje,^. 

ti.umm.erli gen, -ligt, adv, kommerlijk, Kurvearbejde, «.ƒ)/.«. raandenwcrk, n, 

Kummerlös, -fri, adj. kommerloos. Kurvebinder,^l,pl,e,\\i3i^nAen^aa^iCY, m» 

Kun, ikkun, kuns, adv. maar, Hechts. Kurvefading, c. pi. er. wagenkorl', m» 

Kundbar, adj. kondbaar, ruchtbaar, Kurvejigen, c.pl.er. kabasvijgeti, ƒ./'/, 

Kunde, (imperf.af kan.pl.kunne)\.ox\Ae, Kurvemager, m.pl.e. mandtumaker,OT, 

Jeg kunde ikke, ik konde niet. 7t«/'t'et/«g-^e,c.v>l('g van maudenwerk,/^ 

Kunde, m. pi. r. kalant, klant, m. Ku/ke, kue, forkue, v. a. verdrukken» 

Kundgjöre,v. a, kond doen, bekend- Kuulgrave, u, a. huilvu. Kuulgrave Po- 

maken, aankondigen, doen weten. iat03, etc. aardappelen, enz. kui- 

A'«/ïrf^/'ó'/-e//è,c./j/.r. bekendmaking,/, len. Van hier Kuulgravning, c, 

Kund/kah, c. pi. er. kondfchap, ƒ. Kux, c. pi. Kuxer, zeker aandeel 

Kunne, v. a. & n. kunnen, konncn. of actie in eene bergmijn. 

Kuns, zie Kun, adv. üechts, maar. Kyd/k, adj. & adv. kuisch, oerbaar. 

Kunji, Konft, c. pi. er. kunst, konst,/. Kydjkelig, cerbart, adv. kuifchelijk. 

Kunftarbejde, n. pi. r. kunstwerk, n. Kyd/klied, c, u. pi, kuischheid, f. 

Kunftbog,c. pi. -böger. kunstboek, «. KydJkhedstrcEe,n.pl,r,\mschhoöm,m» 

Kunftbroder.m.pl.-brödre,kunst^enooU Kyle, v. a. keilen, werpen, gooijen. 

Kunftdommer, m. pi. e. kunstregter, tti. A^^-Z/Zw^jC./)/. er, kieken, kuiken, n. Vaa 

Kunfidrejer, m.pl.e. ivoordraaijer, 7n, hier Kyllingfteg, -pojtej, c. enz, 

Kunfteljkende, adj. kunstlievend. Kyndelsmisje, c. u. pi. lichtmis, /I 

Kunyierfaren,adj.he(ire\cn in de kunst, Kyndig, erfaren, adj, kundig, ervaren, 

kundig. Van bier Kun/ierfarenlied,c. Kyndigen,adv. kundiglijk, met kennis. 

Kunftjlid, c. u. pi. kunstvlijt, ƒ. Kyndighed, c. u. pi. kundigheid, /. 

Kunfrgreb, n. pi. u. kunstgreep, ƒ. Kyrads, c. pi. er. borstharnas, n. 

Kun/tig, ton/lig, adj. kunftig, kunst- Kys, n. pi. u. kus, zoen, m, 

matig. Van hier Kunfiighed, c. Kyfe, c, pi. Kyfer, kaper, kuif, ƒ, 

Kunftigen, kunftigf, adv, kunftiglijk. Kyfe, f. a, vervaren, verfchrikken. 

Kunftkammer, n.pl.e, kunstkamer,/. Kysfe, v. a, kusfen, zoenen. Vanhier 

Kunfile,v,a.&n. veinzen, kunftig uit- Kysfeleg,c.kysJekJoer, -lyjlen, enz. 

werken. Van hier Kunjilen, c. Kysfen, c. u, pi. gezoen, 't kusfen,/», 

Kunfimcesfig, adj, & adu, kunstmatig, Kyft, c. pi. er. kust, ƒ. fare langs 

Kunftner, m. pi, e. kunfienaar, m. Van Ky/ien, langs de kust varen. 

hier Kunjinerbane, -hcBder,c, enz, Kyfibevarer, c. pi, e. kustvaarder, m. 

Kunftord, n. pi. u. kunslwoord, ti, fchip dat op de kust kruist. KYST. L\AR. 178 KÖKK. LADE. 

Kyftfarer^ m, pi. e. kustvaarder, /n, Knhken^z'i^ KjökJ:en,n. pl.er.kexikc^n^f. 

A're-g-Zs, zie Aycpg/^,*'.». tij ven, twist en. Kol, kölig, adj, koel, koudachtig, 

Kcblve, zie Kalue, v. n. kalven. Eöle, afköle, u, a. koelen, afkoelen, 

Kcemme, f» a, kammen, hekelen. Van Köledrik, c. pi, ke. koeldrank, ?«» 

hier Kcemmen, Kcemmekam,c, enz, Kolekar,n.pl .u, koelkuip, ƒ*. -bak, m» 

Kcemmet, adj* gekamd, gehekeld, Kölemiddel, n.pl, -midler, verkoelings- 

JKoemner,mt pi. e, gaarder of ontvan- middel, n, als Köleplajter, enz, 

ger van ftadslasten of impost, Kölende, adj. koel, verkoelende. 

Van hier Xcemnerregnjkab,n. enz. Köleocn, c. pi, -övne. koeloven, m. 

jSTcem/Je, m.p/./-, ftrijder, held; reus, ?«, Köletrug,n.pl,e. koelkuip,/", -bak, ttz, 

A'»mpe,i^, 7i, kampen, firijden, vechten. Kötevand, «, u. pi. leschwater, n, 

Kcempeagtig, adj. & adv, reusachtig. Kölig, fual, adj, koel, koudachtig. 

Kcenipearf, c, pi, u. reuzenaard, m, Kölighed, c, u, pi, koelheid, c, 

KcempeblUede, n.pl.r. reuzenbeeld, «. Kbling c. pi. u. koelte, koeling, f» 

A'a?/«/7e7z, c. «.ƒ)/. gevecht, 't firijden, n. Kölle, c. pi, r. eest, moutoven, m» 

Koempe-, Kampplads, c. kampplaats^y. Kölle, c. pi. r. knods, f. Herkules- 

Kcemper, m. pi. e, kampvechter, m. kölle , de knods van Herkules, 

Kcempefkridt, n.pl. u. reuzcnfchrede,/*. Kólledrager, m. pi. e. knodsdrager, tw, 

A'öJ77i/7<?/?//-i-e, c, M. /?/, reuzenkracht, /. Kölle/lag ,. n. pi. u. knodsflag , m. 

Kcempeverk, n. pi, u, reuzenwerk, n, Kölnes, bliue kold, v. n, koel worden, 

Kampeuife, c. pi. r. heldenlied, n, Könrög, SucBrle, c. u. pU zwartfel, n. 

Koere-, Klagemaal, n, pi. u. klagt, ƒ*. Körvel, c. u. pi. kervel, yi ook Kjöruel, 

Koer, (c. pi. af Koe) koeijen, f, pi, Körvelkaal, c, u. pi, kervelmoes, «, 

Kögemejier , m, pi, e, opfchaffer, m. Kórvelfuppe , c, u. pi, kervelfop, n* - X, n, L, f, Confonant, medeklinker. Laarkn'g, c. pi, -krige, lies, liesch, f. 

Laad, n, u, pi, wol, ruige wolle, ƒ. Laarfiykke, n. pi, -fiykker. dijftuk, n, 

Laaden, pi. laadne, adj, harig, ruig, Laas,c.pl,e,^o\,n. deurJlot, enz. Van 

langharig. Van hier Laadenhed, c, hier Laasblik, n, l.aafefmed,Tn. enz, 

Laag,n, pi. u, dekfel, w. van een' pot, Lab,c.pl.Labber.pool,m.\an eendier, 

eene kist, enz.öjenlaag, ooglid, n. Labe , (fom Hunde) v. a. Ö" «. flahben, 

iaage, f./5/,r, achterdeur,/^, -deurtjp;77, Laber, jcevn, adj. labber. ILn laber 
Laan, n. pi, u, leen, n, leening, ƒ. Kuling, c, eene labbere koelte. 

Laane , v. a. leenen, aan iemand I^abyrinth, c, pi, er, doolhof, wi, 

leenen, item van iemand leenen. Lad, adj. lui, traag, log, loom. 

Laanehuus , n. pi. -hufc. hniibard, m. Lade, c. pi. r. la, lade; korenfchuur, ƒ! 

J^aantn, c.u.pl. 't leenen, n, leeuiug,/'. Lade,(et Skib,etc.') u, a. laden, inladen, 

Latint , adj. geleend, geborgd. iac?(?, f. (/. laten, niet doen ; /rtrfe/are> 
Laar, n.pl. u. dij, dije, ƒ. fchenkcl, m, laten varen; lade fiaae, ligge, kom~ 
Laarheen, n. pi, u, fcbenkel, m. /7ie,c/c.latenfiaan, liggen, komen, enz» LADE. LAMM. 179 LAMM. LAND. 

Lade,v.n.ic\\\\ncTi.IJan lader lil at 7ia- Lamlied, c. u, pi, mank-, lamheid,/, 

fe iZ<?/, hij fcbijnl gclijlv te hcbljen. Lamme, Icemme, v, n, lammeren, 

Ladefoged, JU. pi, er, o^z.\ei]ev over de Lammehov, c.pl,-boue, lains])outje,n, 

dienstwerkers bij een landgoed, m. Lammefjerditig, c. pi, er. lamsbout, tti. 

Jjadegaard,c, ph -gaarde.XaLuA^OQÜi, n. I.ammehoi^ed, n, pi, er. lamslioold, n, 

jMdeguli^, n, pi, e, dorschvloer, m, Lammekjöd, n, u. pi, lamsvleesch, n, 

Ladejern, n, pJ. u. laatijzer,«. vlijiny. Lamme/kind, n. pi, u, lamsvcl, «, 

Laden, c, u. pi. 't laten, n, Gj'iren og Lamme/teg, c, pi. e. lamsgebraad, n. 

Laden-, 't doen en laten van iets. Lammeuld, c. u. pi, lamsvacht, f, 

Ladeplad.1, c. -/led, n, pi, er. plaats,/ Lampe, c. pi. Lamper. lamp, f, 

daar de fchepen lading innemen. Lampeolie, c. u, pi, larapolie, f. 

Lader, (c, pi,) zwier, m. manier,/. Za;«/)(?y7jZ>e,c./>/./". pijp van eene lamp./i 

Ladcfkee, c. pi. -fkeer. laadlejiel, m. Lampet, c. pi. ter, hangblaker, m. 

Lade/tok, c. pi, -ftcLke, laaciftok, m, Lampeuage, c, pi. r, lemmet, n, 

Ladhed, c, u. pi. hiiheid, traagheid./. Lamprei, c, pi. ter, lamprei, f. 

Ladning,ShibsIadning,c.pI.er.\3iAiï\g,f. Lancet, c. pi. ter, lancet, n. vlijm,/. 

Lag, n, pi, u. laag, /. git^e dst Land, n. pi. e, land, gewest, veld, n, 
glatte Lag, de volle laag geven, /-«/Zarac/e/, 't vaste land. Det for~ 

Lag, Vennelag,n,pl. u, vergadeiing,/. jetlede Land, 't land van beloltc. 

Lage, Saltlage, c, u. pi, pekel, / ianJa/mwe, c, /?/,«. landlieden, /«, p/. 

Lage, V. a, & n, pekelen, in de Landarbejde, n, pi, u, landbouw, m, 

pekel doen, tol pekel worden. Landboer, m, pi, -boere, landzaat, /ra. 

Lagen, n. pi, er, bcddelaken, n, Landbrug, n, pi, u, landbouw, 7«» 

Laguiis, adu, bij lagen, laagswijze, Landcadet, m, pi, ter, cadet, m. 

Lak, c. u, pi, lak, m, laftering, /. Landdag, c. pi. -dage. landdag, m, 

LaTc, n, u, pi, lak, zegellak, n, Landdrofl, m. pi. er, landdrost, m« 

Lakej, m, pi, er, lakkei, lijfknecht,m, Landdyr, n, pi, u. landdier, «. 

Lahere, v. a, verlakken, vernisfen. Lande, v, a. & n, landen, havenen, 

Lakeren, c. u. pi. verlakking, f. Landejred, c, u. pi, landsvrede, /. 

Lakerer, m, pi. e, verlaUker, m, Landejendom, c, pi, me, landbezit, n. 

Lakdring,c,pI,er,\er\ak,\er\^\\M,n, Landemode, n. pi. r. kerkvergade- 
Lakfernis, c. pi. fi-r, vernis, verlak, n, ring, /".vergadering van een bisdom, 

Lakke, u. a. lakken, toezegden. L.andemcerke,n,pl.r. ^rcus^a\en,m, ph 

Lakkn,v, n. & imperf. Det lakker mod Landeplads, c. pi. e, aanlanding, ƒ» 

jE'«f/tf/z,het gaat of loopt naar 't einde, Landeplage, c, pi, r, landplaag, /. 

Lahmos, c, u, pi. lakmoes, n, iö/if/e/?fiJ,«./?/.er. plaats om te landen. 

Lakoj, zie Leukoj, c. pi, er. lakooi,/. Landefyge, c, yl, r, landziekte, /. 

Lakrits,c,u,pl.zoc\honi,n. Vanhier Za«t?/'«y?, cd/, niet omgevloeid, met 
Lakrilsrod,Lakritsfaft,c.-trcee,n.^x\T.. het vaste land aaneenhangend, 

Laktukfalat, c. u, pi. latuw, lalouw,/. Landjlygtig, adj.&adi^, landvluchtig, 

Lakuerk, n, u, pi, lakwerk, n, Landjlygtig, m. pi. e, haUiu^, m. & f. 

Lalle, V. n, tatewalien, fiamelen. ia«J//yg^/«^/ief/,c. «./>/. balliugfchap,/. 

Lam, n. pi. u. lam, fchaapje, n. Landfoged,m.pI.-fogder.\:xm\\i)O^A,m, 

Lam, adj, lam, kreupel, mank. Landfogderie, n, pi, r, landvoogdij,/. LAND. LAND. 180 LAND. LANG. 

Zondfolk, (m. pi.) landlieden, m. pi. LandfeJcnegt, m, pi. e. lanstnecht, to. 

JjCndgang, c. pi, e, aanlanding, f, JLandsfader, m. pi, -fcBdre.lnndsheer oi 

J,andgiIde,-^yld,c.u.pl.\f^Tpunóini^.f, -vader, m. Vanhier landsfadcrlig. 

Zandgods, n. pi. er, landgoed, n. Landsfolk, (m. pi.) landslieden, m. pi, 

Zandgreve, m. pi, r. landgraaf, m. Zands/orrcfder,Tn.pl.e.]ands\errader,m. 

Zandgreuinde, f. pi. r. landgravin, f. Landsforr ceder ie, n. landsverraad, n, 

Zandgrec'/kal),n.pl.er,lain]^viiMchap,n. Zandsf-jruiisning , c. ballingfchap , f. 

Zandgrcendfti, c./?/,r. landfchcidiiig, /. Zandsforuiiftjandly/i, adj. verbannen, 

Xa«rfAMU5/joZ«/«//7^,c.landbouwliunde,/. Zandsfyrjie, m. pi. r. landivorst, m. 

Zanding, c, pi. er. landing,/. Van Zandsherre,m.pl. r.\a.xiAshttr,m.Yan 

h'\er Landings/Ied, n, -plads,c. enz. liier Zandsherlighed, c. -herjkab,n, 

ZMndjord, c, u. pi. aardbodem, m. Zandshöuding, m, pi, er, landdrost, tti, 

Zandkiending,c,pl.er,\tivA\<iu\-\\x\^,f. Zand/kub, n. pi. er. landfchap, n, 

Zandkort, -laar/, n. pi. er, \and]iaarl, f, Zand/kahsmaler, m, pi, e. landfchap- 

Zandlevnet^ n. u, pi. landleven, n, fchiider, m. Van hier Zandjkabs- 

Zandlig, adj. & adi/, landelijk, maling, c, -malerie, -Jlyhke, n. 

naar de wijze der landlieden, Zandjldldpadde, c. pi. -padder, ic\n\d- 

Zandliv, n, u, pi. landleven, n, pad,/, die zich op de aarde ophoudt. 

Zandlyft, forviift, adj, verbannen. Zand/kole, c, pi. -Jkoler, landfchool, f. 

Zandlöber, m, pi, e, landlooper, m. Zandjkyld, c. u. pi, verponding, ƒ. 

Zandlöher/ke, f, pi. r. landloopfier,/". Zandslou, c. pi. e. wet, f. wetboek, n. 

Zandmaal, n. pi. u, 't landmeten, n. Zandsmand, m,pl,-mcend,\aDdsm3Ln,m. 

Zandniaaler, m, pi. e. landmeter, m, Zandsrel, c, pi, -retter. landsregt, n, 

Zandmaalerkunjl, c.]andmceikux\de, f. Zands/kik, c. pi, -/kikke, landswijze,y^ 

Zandrnaalerftok,c,pl,ke.\andme<tiito\i,m, Zandsfprog, n. pi. u, landsfpraat, ƒ. 

Zandmaaling, c, u. pi, landmeterij, ƒ. Zandsting, n.pl.e. landgeregt, n. Van 

Zandmogf, c, pi. u. landmagt, f. hier Zaridsf ingsdommer, -/kriuer, m. 

Zandrnand, m. pi. -mofnd, ]andnian,m. Landftryger, m. pi. e, landlooper, m, 

Zandmarke, n. pi, r, landkenning, f. Landftrygerfke, f,pl,r. landloopfier , /I 

Zandprang, c. u, pi. uitdragerij, f. Zandjiroekning, c, pi, er, gewest, n, 

Zandpranger, m, pi. c, uitdrager, m. Zand/irng, n, pi, u, landfireek, ƒ, 

Zandpynt, -odde, c, ƒ»/. r. landpunt, ƒ. Zandjcede, n. pi. r, landbezit, n, 

Zandraad, m. pi. er, landraad, m. Landfcette, v, a, aan den wal zetten. 

Zandrejfe, c, pi, -rejfer, landreis, ƒ. Zandfind, c. pi. -pinde, landwind, m. 

Zandret,c, pi, ter, ]andrcgt,-geregi, n, Zanducern, n, u, pi, landweer, ƒ. 

Zandsharn, n, pi, -börn, landskind, 72. Zandvcerts, adj, & adv, landwaarts. 

Zandabye, c, pi, -byer, dorp, n, Landuoefen,n. pl.u, landbouwkunde,/. 

Zandsbyagtig, adj.&adt/, dorpachtig. Z««^,af(/.Iang;j/a/2g-7'/rf, in langen tijd, 

Zand.'ibyefolk^fm.pl.) doi'pVieden, m. pi. Zangagtig, adj, & adf, langachtig. 

Zandsbyemand.m.pl.-mand. dorpeling, Zangbeen, c, pi, u, langbeen, ?n, 

ZandsbyeprcBjt,m.pl.er.dovpp\-'n'iiev,m, Zangdrag, n, u, pi, draling, ƒ, 

Zandsdommer, m.pl. e. landregler, /re. Zange, u. a. & n, langen, toereiken, 

Zandfe,c. pi. r. lans,/, zekere fpies. Lange, c. pi. r. leng, ƒ. zekere visch. 

\aa hisr ZondJèdrager,m. -/pidfe,c. Zangjlngret, adj, geoegea tot Üelcn. LANO. LARM. 181 LARV. LAVD. 

Xangfredag c. pi. e, goede vrijdag, m. Larve, c, pi. Larper, rups, pop, f. 

JLanghaaret, laaden, adj, langharig. Zafe, Pjalt, c. pi, Lafer. \od, wodde, f, 

JLanghalm,c.u,pl.\v3t\m,m,da]iüvoo,n, Zafef, pjaltet, adj. & adi>. voddig. 

Langhals, c. pi, -halfe. langhals, m, La/k, c, pi. La/k e rAsi&ch, f. \Zin een ic\\\^, 

Langhed, c. pi. u. langheid, lengte, yi ÏM/ke, v, a. lasfchen, aaneen voegen. 

Langhóvl, c. pi, -hbule. rijfchaaf', ƒ. La/ket, tjk, fed, adj. poezelig, vel, 

Langjern, n. pi, u, ploegijzer, n, Laji,c.pl.u. last, m. zwaarte, lading, ƒ". 

Langkaal, c, u. pi. fnij-, fnijdkool, /. Lajt, c, pi, er, ondeugd, zonde, f, 

Langleds , paa langs, adu. langs. Laftdrager, m. pi, e. lastdrager, m, 

Langlivet, adj, dat een lang lijt" heelt. Laftdyr, n, pi, u. lastbeest, -paard, n. 

Langniodig, adj. & adif. iangtnocdig. La/ie, dadle, u. a, lafteren, eerrooven. 

Langmodigeny adf. langinoediglijk. Laftefuld, adj. ondeugdelijk, kwaad, 

Langmodighed, c. langmoedigheid,yi Laften, Dadlen, c, u. pi. lafiertaal, f, 

Langnn^/e, c, pi. r. langneiis, m. La/t/kib, n.pl. -/kibe.]3tstichepeu,n,pl, 

Langrund,ot'al, adj, langwerpigrond. Lajlvogn, c. pi. -vogne. lastwagen, m. 

Langs, langsad, langs med, adu. langs. Lajtvardig, adj. & adv, berispelijk, 

Langfom, adj. langzaam, traag, log, lafierliik. Van hier Zc/ït-OTr/Z^/jerfjC, 

Langfonihed, c. u. pi, langzaamheid, ƒ. Latin, c. latijn, n. de latijnfche taal. 

Xa«ij/b/7j/Me//^,ac?/.6'atfc.langwij!ig,log. Latiner,m.pl.e. latijnist; latijnpn,OT.p/, 

Langfomt,adv. langzaamlijk, niet fnel, item de oude inwoners van Italië. 

Langfynet, adj. verre-, fcherpzicnde, Latinjk, adj, & adf. latijnsch, 

Langl, adf, lang, ver, verre j langt Latin/kole,c,pl,r,\si\'\\xï£c\\e fchool,/". 

borte, langt herfra, ver van hier, Latter, c. u.pl. lach, m. gelach,;?. En 

Langharig, adj. langdurig, langwijlig. tuungen Latter,ecn gedwongen lacb, 

Za«5-fa/-/^/ie<f, CU.;;/, langdurigheid, ƒ. Latterlig, adj. & adu. belagchelijk, 

LMngvejs f ra, adv. ver van bier. Latlerligen, -ligt, adv. belagchelijk. 

Langnre, c. pi. -oren, langoor, m, Lalterlighed,c,pl.er.he\ai^chf\ï\Wn.-[d,f, 

Lanterne,ticLygte,c. pi. r.laniaren, f. Lattermild, adj. & adv, lagchende, 

Lantfe, zie L.andfe, c. pi. r, lans, ƒ, Lattermildhed, c. een lagchend wezen. 

Lap, c. pi. Lapper, lap, f, lapje, n, Lattermund, c, pi. e. lachbek m. & f. 

Lapland, n, u, pi. Lapland, n, Lang,z\e.LaVfn.i^[\d,n. ^enooiich^),/. 

Lapland/k, adj, & adv. laplandsch. Laurbcer, n. u, pi. laurierbezie, ƒ, 

Laplcender, m. pi. e. Laj)lander, m. Laurbctrblad, n. pi, e. laurierblad, n, 

Lapning, c. pi. er, lapping, /. Laurba:rgreen,c.pl.-grene.\aar\eT\a\i,mt 

Lappe, V, a, lappen, verfiellen, Za«rJcE/-iv-a«c/jf,c, p/, ^.laurierkrans, w, 

Z<2/'/5er/e,n./>/,r.lapperij,/. lapwerk, n. LaurhoeroUe, c. u. f/, laurierolie, /*, 

Lappe/kr ceder, m. pi. e. lapfnijder, m. XoM/-ia-/-//-a;'e,r/. p/. /•. laurierboom, /«, 

Lapfalve, v. a, lapzalven, pekken, Lav, adj. laag; niederig, gemeen, 

ia/7,9,772./j/.e/-.lalbek, een jonge lafbek, OT. Lav, n. pi. u, ^\\d, n. genootfchap, ƒ, 

Van hier lapfet, adj. Lapjejireg, c. Lava, c. u. pi. lava, f. uit vuur- 

Larm, c. u. pi. alarm, m. geraas, «. bergen; van hier Lavaftrnm, c. 

Larnihlcbfer, m. pi. e. alarmblazer, m. Lavalder, c. w. 7^/. meerderjarigheid,/". 

Larme, V. n. alarm of geraas maken. Lavbenet, -benede, adj. \url van been, 

Larmklokke, c, pi, r, alarmklok,/", ia('C?«g, c. p/. c, daging door 't regt,y. LAVE. LED. 182 LED. LEG. 

Laue, V, a. fchikten, toebereiden. Led, ad/, leclijt, afkeerig, walgelijlc. 

Lavendel, c, pi, Lavendltr, lavende], f. Ledere, «,/j/. afkeerig-, Malgelljtheid,/". 

Lavendelblomft ,c.pl.er.\ii\ i'r\Ac\\i\ocTi\,f, J.ede,fög<;, p. o, & n, nazoeken, zoeken. 

Z/«fe/zrf(?/fö«f/, «.«./?/. lavendelwater, 7z. l.ede, fore,/tyre,v, a. leiden, geleiden. 

Lavere, v. n, laveren, digt Lij den Ledehaand, n, pi, u, leiband, m, 

wind zeilen en dikwijls wenden. Ledelris , adj. & adv, lendenloos. 

Lavet, c. pi, ter. affuit, rolpaard, n, Ledemod, n, pi. ii. lid, gewricht, n, 

Lavhed, c, pi, er, laagte, laagbeid, f. Leden, c. u. pi, nazoek, 'l moeken, n. 

Lavmand,m, pi. -moend,\anilvi'^Wi\m, Leder, Förer, m. pi, e. leidsman, m. 

Jjovrety n, u. pi. de bijzitters, m. pi, Ledes, vcemmes, ekles, v, n, walgen. 

Lavretsmanrl, m.pl,~mce/id. hilzilti'i',m. Lede/raad, c. pi. e. handleiding, f, 

Xat'.9ar/i7:/t^/-,('c./;/.^welten van een gild. Ledevand, n. u. pi. ledewater, n, 

Lavsbrev, n. pi, -breve, gildebrief, m. Ledig, torn, adj. ledig, daar niets in is. 

Lavsbroder,m,pl.-brödr'i.g\\AthToeêif!X. Ledig, uvirkfom, adj. ledig, niet werk- 

Lavsbud, n, pi. u, gildeknecht, m, zaam; ledige Timer, ledige uren. 

Lavsfrihed, c, pi. er. gilderegt, n, Lediggang, c, u. pi, lediggang, rn. 

Lavshuus, n. pi. -hufn. gildehuis, n, Lediggoenger, jn. pi, e, ledigganger,m. 

Lavsmefter, m. pi. e. ambachtsman, m. L.edighed, c. u. pi. ledigheid, /. 

Lavsoldermand, rn. giidemeefter, ni. Leding, c. Ledingstog, n.]iri]^si(jgl,m, 

Lavsprivilegier, {n. pi.) gilderegt, n, Ledingsjkat,c. ~fiyr,nt etc. zit Krigs- 

Lavsrettighed, c. pi. er, gilderegt, n, pyr, c. u. pi. üorlogslafien, m, pi, 

Lavting, n, pi, e, landgeregt, n. L.edfuge, v, a, verzeilen, geleiden. 

7.a('f0f/-^e,m. curateur eenerwediiw, m, Ledfagelfe, c. u. pi. gelei, geleide, n. 

Lax, c. pi. u, zahn, m, zekere viscli. L.edfager, m. geleider, geleidsman, m. 

Laxativ , n, pi. er, purgatie, f, Ledfagerinde, f.pl.-inder. geleidfter, ƒ. 

Laxeerdrik, c. pi. ke. purgeerdrank,7w, Ledfagning, c, pi. er, gelei, geleide, w» 

Laxeermiddel, n.pl.-midler.puv^iiüi.; f, Ledtog, n. pi. u. bondgenootfcliap, «. 

Laxejifker, m. pi. e. zalinv isfcher, m. Ljee, c, pi. Leer. zeis, zeisfen, /". 

L.axefifkerie, n. pi. r, zalnivangst, ƒ', Lee, v. n, lagchen, fchateren; lee i 

Laxegurn, n, pi. «, zalmnet, n, Skjagget, in zijne vuist lagchen. 

Laxehoved, n, pi. er. zalmkop, m. Leer, c. u. pi. klei, f. leeraj n, 

Laxersf p, n. juirgeren, een pnrga- J^eeragtig,adj.&adi'.V\t'\-,\>ti.'ïnai:hi\^, 

tic of purgeermiddel innemen, Zeeriz^/j^f, c./>/.«. kleigründ,7ra. -land,«. 

Laxöret, c. pi, er, zalmforrelle, ƒ. Leergrav, c. pi. -grave. leemkuil, m. 

Lazaret, n. pi. Lazaretter. lazaret, «. Leerhjtte, c, pi. r, ei'Xie leemen hut,/'. 

Lazur, c. pi, er. azuur, m, & n, Leerjord, c. pi u. klei, ƒ. leem, n, 

Lazurblaa, adj, azuren, lazuren. L^eerkar, n. pi. u, een aarden vat, n* 

Lectie,c.pl,r,\t&,f,lcereJtnLectieuden- L.eerpotte, c. pi, r, een aarden pot, m, 

ad, zijne les van builen leeren. L^eer/kifer, c, u. pi. arduin, n. 

Lector, m, pi, er, voorlezer^ m, Leefmed, m. pi. e, zeisfenmaker, m. 

L^ecture, c. pi. r. lezing,/, 't lezen, n. L.ejle, v. n. flikflooijen, vleijen. 

Led,Vangeled,n,pl.e. hek, fluithek,«. Lefler, Le/lebroder, m, flikflooijer, m, 

L.ed, Ledemod, n,pl,u. lid, n. lidmaat, m, L^eflerie, n. L.ejlen,c.u.pl. flikflooijerij,/, 

/<«(/, c. u./j/. kant, zijde, ƒ. gewest, «. Leg, c. pi. e. fpel, kinderlpcl, n. LEG. LEJE. 183 LEJE. LEOP. 

Leg, Fi/keleg,c,u.pL\mt,\hc\\^n'\^.,f» Lejehreu, n, pi. e. huurbrief, m, 

Legat, n. pi, Legater. legaat, n. J.ejeheji, c. pi. -hejte, limirpaard, n, 

Legebroder,m.pl,-brödre.{^ec\THH)i,m. Lejehuus, n. pi. -hufe. hiiiirlitiis, 77, 

Legedukke, c. pi. -dukker, Ipeolpop,/, Lejer, m, pi. Lejere. Iiiinnjir, tk, 

Z,egt;kammerad,m.pI.er,{^Qe\^cnoo\,Tn, JLeJermaal, n. pi, u, hijflaap, m, 

Legeme, n, pi, r. ligchaam, n. Van hi»T Lejermaalsböder, c. pi, 

Legemlig, adj, & adv, ligchamelijt. Lejeruold, (/) adt^. in verlegenheid. 

Legemsbe/kaffenhed c.\'\^c\ïdk-in\ss,iii'ic\,n. Lejefvend^m, pi. ~fuende. huurling, ot. 

Xeg-^m^iroj^-, «./?/,«, ligchaanisgehrek,«. Lejetid, c, pi. u. huurlijd, /n, 

Legemsdannelfe,c,u,pl.V\](?,^v{i:i\\.c,f. Lejetjener, m. pi. e, huurling, m, 

£e^em5/e/7, c.y;/. «.ligchaamsgebrefe,«. Lejevoaning, c, pi, er, huurhuis, «♦ 

Legems/kikkelfe, c.pl, r. lijfsgefialle, ƒ. Leje-, Hyrevogn,c. pi, e. huurkoels,/^ 

LegemsJiörrelfe,c.u.pl.\e\tns^rooi\.e,f, Lejlighed, c.pl. er, gelegenheid,/. Van 

Legemsfuaghed^c, pi, er, krankheid, /l hier L^jlighedsdigt, -vers, n, enz, 

Legemsöuelfe, c.pl. r, ligchaamsocfc- Lejlosnding, m, pi. er. li uurder, m, 

ning, f, oefening des ligchaains. Lejr, c. pi. e. leger, n. legerplaats, /^ 

Zegende, c. pi. r. legende, ƒ. levens- Lejre, v, a. & r. legeren, zich legeren, 

befchrijving van de heiligen. Lejring, c. pi. er. legering, f, 

Xeg'ere,f.a. vermaken; metalen mengen, ZÉ?m,c.p/.7we,luik, /.van een' zolder, enz, 

Legeplads, c, pi. e, fpeelplaals, ƒ. Lem, n. pi, mer. lid, n, lidmaat, m, 

Legejtue, c. pi. -ftuer, fpeelhuis, n. Lcmfoeldig, ad).& adu. mo\\\<^, zacht, 

Legefö/ier, f, pi, -fbjire, fpeelnoot, ƒ. Lemfaeldi gen.adv>.mo\\\^,x\\i'i ^(^£trer\^, 

Legetid, c. pi. er, fpeeltiid, m. Lemfceldighed, c. u. pi. molligheid, /. 

Legetime, c, pi. -timer, fpeeluur, n, Lemlcbfie, i>, a. verminken, fchenden, 

Legetnj, n. u. pi. fpeelgoed, -tuig, w. Lemlceftelfe, c. pi. r, verrainklheid, ƒ, 

Legeverk, n. pi. u. poppenwerk, n, Lemlcefiet, adj. verminkt, mank, 

Legion, c. pi. Lfgioncr, legioen, n. Lemon, c. pi, Lemoner, limoen, », 

Lehn, n. pi. u. leen, leengoed, n, Lemonkasfe^ e. pi. r, limoenkist, f, 

Lehnsafgiff,c.pl,er,]ci'urvi\te.f.-^e\d,n. Leinonade, c. pi, u, limoendrank, ra, 

Z,ehnsbe/idder, m.pl. e. ]L-cnbez\Uer,m, Lemonfaft, e, u. pi. limoenfap, n, 

Lehnsbog, c.pl. -böger, leenboek, n, Lemontroee, n, pi. r. limoenboom, m, 

Lehnsbrev, n. pi. e, leenbrief, ;«. Lempe, c. u. pi. zachtheid, mollig- 

Le/tns-,Lelingods,n.jd.er.lvcn^ovi\,n. beid,/, med Lempe, adf. zachtjes. 

I^hnsherre, m, j>l, r, leenheer, m. Lempe, föje Jig, v, r. zich voegen, 

Lehnsmand,m. pi. -mctnd, leenman, m, Lempelig, adj. & adv, zacht, zachtjes, 

item (in Norw.) onderfchout, m, Lend, c. pi. Lender. lende , f. 

Lehnspligt, c, pi. er. leenpiigt, m. Lendebrud, n. pi. u. lendenbreuk, f, 

Lehnsret, c. pi. u. leeuregt, n, Lendabrudt, adj. lendenbreukig. 

Lej, adj. kwaad, Icelijk, vervelend, Lendepude, c. pi, r. lendenkusfen, n, 

Lejde, c, u. pi. gelei, vrijgeleide, n. Lendefmerle, c. pi, u. lendenpijn, f. 

Lejdebreu, n, pi. e. geleidbrii f, m. ook Lendeuee eller Lend^vcerk, c. 

Leje, n. pi, r. leger, /z. flaapplaats, ƒ. Lens,adj.U-ns..Pompe lens,\(tt\s yom^vn, 

Leje, c. u. pi. hiuir, /. Imishuur, enz. J^enje, v. a. lens pompen, lenzen. 

Leje, V, a. huren, item verhuren. Leopurd, c. pi er, luipaard, m. LERE. LEVB. 184 LEVE, LIDE. Leret, ad;, leemachtig, kleiaclitig. 
Lerke, zie Lcerke, c.pl.r. leouwcrik, w, 
Lerred, zie Loerred, n. lijnwaad, w. 
Lefpe, tale utydeligt, v» n. lispen. 
Lefpende, ad;, & adv, lispend. 
Lefping, Lefpen, c, pi, u. lispirig, ƒ. 
Let, ad;. & adr, ligt, niet zwaar. 
Letflydende , adj, vloeijende (fiijl.) 
Letfodet, adj. rap, Inel, vlug. 
Letfcerdig, adj, ligtvaardig, dartel, 
Letfoerdigen , adv, liglvaardiglijt. 
Z«//VK/-<f/g//ec?,c. M.pZ. ligtvaardiglleid,ƒ. 
Lethed, c. u. pi. ligtig-, ligtheid, ƒ. 
Letftnd, n, u. pi. liglzinnigheid, ƒ, 
Letfindig, adj, & adu. ligtzinnig. 
Letfindigen, adi>. dartel, ligtzinniglijk. 
Letjlndighed, c.u.pl. liglzinnigheid, ƒ, 
Letfóvnet, aarpaagen, adj, wakker. 
Lette, V. a, ligten, tillen, verligten. 
Lettelig, letteligen. adu, ligtelijk, 
Letlelfe, c, pi. r. verligting, verzach- 
ting, verligling der belaftingen,ƒ. 
J^etlroende, adj, & adif. ligtgeloovig, 
J^etlroenhed, c.u.pl. ligtgeloovigheid, ƒ. 
Letfoebnet , adj, ligt gewapend. 
Leve, V, 72. leven, in leven zijn. 

Leve Kongen! lang leve de koning! 

leve Friheden ! \3iX\^ leve de vrijheid'. 
L.evealder,c. levenstijd, m. leeldagen, ƒ>/. 
Levcbröd,n.pl. w. ambt,«. bediening, ƒ■. 
Levedage, (c. pi.) leeldagen, m. pi. 
LeveJ:raft,c.pl.-krcBfter.\f\ensVvaihtf. 
Levemaade , c. u, pi, leefwijze , ƒ. 
Levende, adj. & adv. levend, levendig. 
Levende, munter, ar/y. levend, vol leven. 
Lever, c.pl.e. ]e\er, /, Ryfie Leveren, de 
lever fchudden, hartelijk lagchen. 
Levcraare, c. pi. -aarer. leverader, ƒ! 
L.everagtig, levret, adj. leverachtig. 
Leverance, c. pi. r, leverancie, f. 
Leverandeur, m. pi. er. leverancier, m, 
Leverhruun, adj. leverkleurig, bruin. 
Leverjarve, c. u, pi. leverkleur, f, 
Leverfarvetf -bruun, adj, leverkleurig. Levere, v. a. leveren, behandigen, 
J^everegel, c. pi. -ris^/e/-. levensregel^ w. 
Levergang, c, u. pi. leverloop, ro. 
Levering, c, pi, er, levering, /, 
Leverpiet, c, pi, ter, leverpuist, f» 
Leverpölfe, c, pi, r, leverworst, J". 
Leverfyg, adj. & adv. leverzuchtJg» 
Leverjyge,c, u.pl. Ie verzucht, -ziekte,/", 
Leverurty c, pi. u, leverkruid, n, 
Levelid, c. u, pi. levens-, leei'tijd, m, 
Levkoj, Lakoj, c. pi. er, lakooi, f* 
Levne, v. a. overlaten, overig laten, 
laten overblijven. Van hier Levning,c, 
Levnet, n. u, pi. leven, n, levensloop, m, 
Levnetsbe/krivelfe, c, pi, r, levens- 
befchrijving, ƒ, levensloop, m, 
Levnetslöb, n, pi. u. levensloop, m, 
Levnetsmiddel, n. pi. -midler, levens- 
middelen, n, pi, leeitogt, m, 
Levning,c,pl.er.hro)i,m,0'v&rh\V]iM,n, 
Levret, adj, & adv. leverachl ig, leverig, 
Levvel, Farvel, n, & interj, vaar- 
wel, affcheid, n, afcheidsgroet, m, 
Lexe, zie Lee t ie, c. pi, r, le«, f. 
Lexicon, n, pi. Lexica, woordenboek, n, 
LJberie, n, pi, r, livrei, liverei, /", 
Liberiebaand, n. pi. u, livereilint, n, 
IJhhaver,Lyfthaver,m,pl.e,\{ei[\ch\n:r,m 
Libhaverie, n, u. pi. liefhebberij, f, 
Licitation, c, pi, er, licilatie, f, 
Licitere, v, a. aan den minstbieden- 
den, bij den affia^ overdragen. 
Lid, c, u. pi, vertrouwen, n, verlrouwd- 
heid,/; /«-/re Lid til, vertrouwen. 
Lide, c, u. pi. kant,zijde, helling, ƒ, 
van eenen berg, heuvel, enz, 
Lide, ynde, v, a, lijden, verdragen J 
lide Smerte, etc,, fmert, enz. lijden. 
Lide, ftole paa, v. a. vertrouwen, 
op iets op of iemand bouwen, 
Lidelig,adj.&adv, lijdelijk, dragelijk. 
Lidelfe, c. pi, r, lijding,/, 't lijden, /z. 
Liden, adj, kleen, klein, niet groot. 
Lidenhed, c, u, pi, kleen-, kleinheid, f. LIDB, LIGB. 185 LIGB. LIIG. 

lAierifkah, e. pJ. er, hartstogt, m. Llgeuagtig, adj, & adv, evenwigtfg'^ 

Liden/kahelig,adj,&adv.hdiVis\o^W\i\k. Ligge, v, «, liggen, gelegen zijn. 

Lidenfkahelighed^ c,u,pl. hartstogt, m. Ligge for Art}cer,\Qor SlVxV^^t liggen. 

Liden/kabeligt, adv. hartslogfclijk. ^^gS^^^^gy*^' pl' -dage, \\^i\2taf.^fj^pj^ 

Liderlig, adj, losbandig, wulpsch, Liggehnne,c.pI.-hnnerAt'g~MU>\i\n'n,f, 

onluchtig. Vanhier LiderUghed,c. Liggen, c, u. pl.\\^^\\-\^,f,-'\_\\att^j^ j^^ 

Lidet, lidt, ad;. & adi/. yveini^.lutle]. Liggende, adj. liggend, leggend» 

Lidet, n. u. pi. een weinigje, n. Liggendefafe,n.u.pUch^t^X\fi'mooA,n* 

Lidfe, c, pi. r, lis, liskoord, f. -i''S'S'^'"jC./>/,e. legger, m. waterval op de 

Lieutenanl, r». pi. er, luitenant, m, fchepen; de onderfie molenfieen. 

Li/lig, nd/.&adi'. aangenaam, bevallig. Liggefid, c. pi. u. legtijd, broeitijd, m, 

Lijlighed, c. u, pi. bevalligheid, ƒ. Liggeoeg, n, pi. u, broei-, neslei. /i. ei, 

Lijligt, lijligen, adv. aangenaamlijk. goed om uitgebroeid te worden. 

Lig, zie liig, adj. gelijk, gelijkend. Lighed,z{f Liighed,c.pl,er.<-G\[]\he\A,f. 

Lig, zie Liig, n. pi, u, lijk, n, Ligkjbb,Lidkjnb, n.u.pl, \\\]nküO'^,m* 

Z/^e,a'/7.Ö'a</c. gelijk, effen, evengelijk. Ligne, u. a. & n, gelijken, gelijk zijn, 

Ligearlet, adj, even-, gelijkaardig. Z%«^, f. a. fchalt ing of belasting ver- 

Ligedan, adj, & adu. eveneens, ^^^^cn.Wtinh'n'TLigningsforretning.c. 

Ligedannef,-formet, adj. ^p\i\\i\ürm'ig. Lignelfe,c, pi. r, gelijkenis,/, allieeld- 

Ligefrem, adj, & adv, fimpel, regl uit, fel, zinnebeeld, «. vergelijking f, 

zonder omwegen, ongeveinsdelijk. Lignelfesviis,udv.h\] vergelijking, beel- 

Z/ge/wW/^ac/f.evenweKetbter, nogtans. delijk, bij gelijkenis, figuurlijk, 

Ligegyldig.adj.au\vcic\\\\\tïid,-{i:h\\\'\^, Lignende, odj.&adv. gelijk, zoodanig, 

Ligegfldigen, adv, onverfchilliglijk. ■Z'S'^'^^:. c. M <?/•. vergelijking; verdee- 

Ligegj'ldig/ied, c. on\erkin[U§,hcid, f, ling, f. van fchatting of bela- 

Ligeledes, adv, insgelijks, gelijk ook. fiing. Van hier Ligningsmand, m» 

LigeligJigeligen,adv,^i.A[]\Lf^\\\V,t\eii- Liid, zie lid, c. u, pi, vertrouwen, n, 

rediglijk. Van hier Z/^^/i^r/,e.cf, c. Liig, adj, gelijk, van dezelfde foort. 

Ligeliniet, retliniet, adj. regtlijnig. Zjïg, «.«./)/. lijk, «, hel touw, dat rond- 

Ligelj'dende, adj. & adv. eensluidend, om hel zeil van een fchip genaaid is. 

Ligelöbende, adj. evenwijdig, parallel. Liig, n, pi. u. lijk, n, dood ligchaam. 

Ligemaal, n, u. pi. evenredigheid, /. Liighaal, n. pi, u. lijkftapel, m. 

Ligemand,m.pl,-mctnd,^f\\\k,^eiiOoi,m, Liighaare, c. pi. r. doodbaar, ƒ, 

X/ge/7K?^(?/,arf</.e\enwel,onverfchillend. IMgbegcengelfe, c, pi, r. lijkfeest, 7i« 

Ligerviis, adv, desgelijks, insgelijks. Liigbarer, m. pi, e, lijkdrager, m. 

Ligefaa, adv, insgelijks, gelijk ook. Liigfakkel, c. pi. -faUer, lijktoorls, /. 

Ligefidet, adj. gelijkzijdig, -hoekig. Liigfarve, c. u. pi. doodverw, ƒ, 

Ligefind, n. n. pi. eensgezindheid, f, Liigfarvet, adj. doodverwig, doodsrh, 

Ligefindet, adj. & adv. eensgezind. Liigfard, n. pi. u. lijkdienst, /", 

Ligefom, adv. gelijk, als, als hel wai'e. Liigfölge, n. pi. r. lijkfioel, m, 

Lige-, eenstydig, adj. gelijkzinnig. Z«j^Ae</,c. gelijk-, gelijkvormigheid,/. 

Zigeuff,aJt', regl uit, zonder omwegen, Liigkappe, c. pi. r. rouwmantel, m. 

Ligevinklet, adj, & adu, gelijkhoekig. Liigkifre,c.pl.r. doodkist, zark, zerk, /. 

Ligeuoegt, c, u. pi, evenwigt, n, Lügklokke, c, pi. r, doodklok, f^ 

M 2 LIIG. LILL. 186 LILL. LINO. Lii'ghlcede^n.pl. r. dood-, lijktleed, n. 
Liigkraike, (Urne) c. pi, r, lijkbus, ƒ. 
Liiglagen^ ti, pi. er. lijklaken, n. 
Liigprcediken, c. pi. er. lijkrede, f, 
Liigpfaltne, c. pi, r, lijkzang, m. 
LiigfangyC, pi, e. lijkzang, m. -digt, n, 
Liigfkare, o.rouwfiaatfie, ƒ. -fleep, m. 
Li tg/hen, c, pi, -fiene, graffiecn, m. 
LiigtalkY c. ph ^taler, lijkrede, ƒ", 
Liigiorn, c, pi. -torne, ekJ[teroog, n, 
Liiglaj, n, pi, u, lijkklcederen, n, pi, 
Lifgi'srs, n, pi, u, lijkdicht, n. 
Lirgüogn, c, pi, -vogne. lijkkoets, f, 
Liim^c, u. pi. ]i']m, f, &n.een bekend kle- 
verigHgcïiöam, waarmede men lijmt, 
Liitnagtig, adj. lijmachtig, lljmig. 
Liimagtiglied,c. u, /j/. lijmachtiglieid,^. 
Liimlogerie, n, lijrnkokerij, -ziederij, /. 
LiiTnkdfi,\c, ph e, lijmkwast, ire. 
Liimpind'yU. pi, -pinde, lijmfiok, m, 
Liimpotte,.c, pi, -potter, lijmpot, m, 
Liimfiang^ c, pi, u, lijmfiang, ƒ. 
Liimfjder,-koger, m.pl,e. lijmzieder.w. 
Liihivandy h, u,' pi, lijmwatèr, n, 
Liin,:n,pl,.a:flep,f.\ïni}en kleedje welk 

.de woawm t>p het hoofd dtagen, 
Liin^ K,..iZ\e-'H'nr, c, u. pi. vlas, n. 
Liinkagatc, pi. -kager, lijnkÓek, jti, 
Liinolley c •'■ u, pi. lijnolie, f, 
Lilie, c. pi, 'LiU'er. lelie, witte lelie,/» 
Lilieblad, n. pi. -hlade. lèlïeblad, n. 
LiliecoTival, e. pi. -Ier. meibloem, f. 
Liliehvid, adj, leliewit, glanzig wit, 
Liliekind^ c./?/. er. 1 el i ewi 1 1 e wan gen , f.pU 
Lilieknop, c, 'pi, -per, leliebol, Tn„ 
±ilieolie, c, a. pi. lelieolie, ƒ, 
JLilieftcetigel, c. pi, -Jicengler, fieel van 
»fh>'(«erie lelie.w.ook Liliei>aand,c.fig, 
-■ .*ten teder, liefelijk jong meisje. 
JLïlle, Uden,' pi. finaa^adj. klein, Den 

lille Finger , de kleine vinger; 

en Uden Bye, eene kleine fiad ; de 

fmaa Propheter, de kleine profeten. 
X?7/tf,c./7/,.iS/7jcc. kleintje, klein kind,n. Lillefinger^ c, pi, -fingre, de kleine 
vinger, prnk, m, Han hosrer en 
Ring paa Lille fingeren^ hij 
draagt eenen ring aan den pink» 
Lillehuus, n.pl. -Aw/è. fekreet, huisje, n, 
Lime, {Ko/t) c. pi. Limer, bezem, m» 
Lime,faftlime, p. a. lijmen, vastlijmen. 
Limingy Liimning, cpl.er. lijming, ƒ! 
Limon, zie Lertióh, c. pi, er, limoen, 77» 
Lind, adj. zacht, lüGllfg, zoet, letiig. 
lAnd, c. pl.e. linde,/". lindenboom, /rt. 
Lindeharky c, u, pi, lindenfchors, ƒ, 
Lindebaji, c, u, pi, lindenbast, m. 
Lindeblad, -T?» pi, e, lindcnblad, n. 
Lindelof, ti, pi, u, lindenlöof, n, 
Lindetrcee, n,''pl, r. Hndenboom, m, 
Lindhed,c. «.ƒ>/. mollig-, zachtheid,/. 
Lindorm, {Drage) c. pi. e, draak, m, 
Lindre, v. a, verzachten, verligten, 
Lindrende, adj, verzachtend, -ligtend» 
Lindring, c, pi. er.verzachting, verlig- 
ting, vermindering van pijn, f. 
Lindfe, zie Linfe, c. pi, r, linze, /. 
Lindt, adu, 2achtjèi5, zoetjes, lenig. 
Line, c, pi. Linér, lijn, koord, ƒ» 
Lineal, c, pi, et, liüfial, /. lijnhoüt, rt. 
Liheament,n.pl,èr, trek van 't gelaat,»» 
Z/n<fc?crac?/e/-, 'm. /)/. e. kóordendanfer, ro» 
Linedandferinde, f. pi, -inder, koor- 
dendanfier, koordcndanleres, f. 
Linie, c, pi. r. lijn, linie, fireep, /. hét 
twaalfté gedeelte van een' d^üiin* 
Liniere, <'.<7, liniëren, linien trekken. 
Litiiejkih, n, pi, -fkihc. liniefchip, n. 
Linklade, n. pi. r, eeb linnen kleed, n. 
Linned, I^cerred, n. pi, u. linneh/i^, 
Linnédkifte, c. pi. r, linni'nkist, f, 
Linneds, iidf, linnen, ttAn linWèri» 
Linnedfyening, c, u.pl. linneiinaaijen,». 
Lin7ieduosuer,m. pi, e, linnenweVer, in, 
Linnedjkab, n, pi, e. linnenkas, f, 
Linning, c. pi, er. kant, boordj 
Skjortelinning, hemdenboord, m, 
Linolie, zie Liinolit, c. lijnolie, /. LINS. LIVL. 187 LIVM. hODD, I^iife„c.pl.i.r, Unze, ƒ. glaasje dat in de L 

gedaante eei^cr linze geflepen is. L 

Xinjèager, c.ph -rtgre. linzenakker, m, / 

ÏJnJedannet, -formig, adj.\mze\orinig, L 

Linfkav, n.u.pl. rafeling.y. plukfcl, n. L 

Lire, c. pi. r. lier, yi zejfer fpeelluig. L 

Lire-, Lirendrejer, m,pl,e. lierman, w. j^ 

Lirefpiller , m. pi. e. lierspeler, m, L, 

fJrhe, v^ a. & n. iets allenjj.skens doen, L 

Life, c. u.pl. venuindtring van pijn, f, L 

Lispund, n, pi. u. lispond, n. gewigt L 

van lö pond, Vari liier Lispunds- L 

hismer, c,-lod,n, li.tpundsuiis, adu* L. 

LJsfe, zie Lidfe, e. pi. r, lis, liskoord,/'. L 

Lift, c. u. pi, list, doorlraptlieid, ƒ. Z. 

LJft,KlcBdelifi,c.pl.er,\\\%\,f, zeiikant,7n, L 

Lifte, c. pi. r. lijst,/, van namen, enz. L 

Lijie, V. a. & r. fluiken, üuipen. L 
Liftehovl,c. pi. e. fchaaf, om lijstwerk 
Ie maken, lijstenmakers fchaaf, f. vmcdicus, m. pi. u. lijfmcdicus, m, 
urcnte, c. pi. r. lijfrenten, ƒ. pi. 
t'ref, c. pi. -refter, lij f kost, m» 
fsagnd, c. pi. er. levensgceik-n, rn. pl^ 
ufalig, ad/, lieftalig, aanniinneJijk, 
tffalighed, c, u. pi. Heflalight-id, f. 
l/sar uing, c. pi. e/-, lij^fservc, m. & f. 
vsbalfamj c. u, pi. levensbaifaftn, m. 
vfenstrcee, n. u. pi. levensboom, 7/1, 
usfare, c. pi. r. lijfsgevaar, n. 
vsfrugt, c. u. pi. lijfserven, pi, 
i-sgcjji, c.pl. er. levensgeeüen, m. pi, 
uskraft,c.pl.-krcerierM\i.'ns\.mc\\i,f. 
ufkrceder, m.pl.e. lijfkleèrmakcr, m. 
vfhytte, m. pi. r. lijlTcliut, m, 
vsophold, n. u. pi. lijfsberging, f. 
usfag, c. pi. -fager. lijfzaak, f. 
vsftraf, c. pi. -fraffe. lijfflraf, ƒ. 
Det er forhuden undtir ÏAuspraf, 
dat is op lijffiraue verboden. Liftig, o.dj. listig, loos, doortrapt. XzVs/eg-n, «./?/. k. leeken van leven, n, 

Lifiigen, liftigt, adf. lisliglijk, fnood, Livstid, c. u. pi. levenstijd, m. 

fjjtighed, c. u. pi. i^noo(l-,]isii^heid, f. IJufiyhlce, n. pi. r. lijfje, keiirsje, n. 

Litanie, n, pi. Litanier. litanij, ƒ, Lipsyttring,c.]'l.er.tetkcn van le\en,«. 

Liturgie, c, pi. u. kerkgebruik, n. Lifi/agt, c. pi. er, lijfwacht, f, 

Liv, n. pi. u. lijf, ligchaam, 't leven, n, Lod,n. pi. Lodder,\ot>A,n. een lood ge- 

Liv, (LiufiykJceJ n. pi. u. lijf, lijfje, n, wigis, een twee en derdigftc deel van 

Lifoglig, fkiribarlig, adj. fchijnbaar. een pond, item een looden kügel. 

LAuagtigen, adj. & adv, fchijnbaarlijt. Lod, «.ƒ)/. Zorfc?e/-.dieplo(jd, paslood, «. 

Lifogtighed, c. u.pl. levendigheid,/. Lod, c.pl. Lodder, lot in de loterij, k. 

Liubaand, n, pi. u. lijlband, n. Lod, c. pi. u, lot, noodlot, n. En LJi'b(elte,n.pl,r.(^urd,^or(ie, f. gordel, m, 
Lifegen, pi. liuegne, adj. lijfeigen. 
LJver^en, irt. pi. -egite. lijfeigen, m.& f. 
JAuegenfkah, n. u.pl. lijfeigenfchap, «. 
JAvfari>e, c. u. pi. lijfklcur, -verw,/i forgelig Lod, een droevig lot. 
Lod, c.pl. Lodder, lot, aandeel, n, Ka- 

fte Lod., kavelen, het lof werpen. 
Loodde, med et Lod, v. n. pi-üen» de 

diepte van eenig walcr armetcn. Zii'/MZ<f,//i^//^,aff/. levendig, volleven. Loodde, v. a. fouderen, folderen. 

Van hier Liufuld-, Livlighed, c. Loddebolt, c. pi. er. foldeerijzer, n, 

Lifgarde, -vagt,c. u. pi. lijfwachl, ƒ. Loddele, v. a. loten, kavelen, dceien. 

Lii/gjord, c. pi. er. gordel, m. Loddelingx.pl.er.\oi\n'^,f.n\:Si\tAvn,7i. 

LJulig, adj. levendig, vol leven. Lodde-, Lodline, c. pi. r. loodlijn, f, 

Liulcege, m, pi. -loeger, lijfarts, m. /,oiWe«,c. w./?/. 't folderen , 't peilen, «. 

Liflós, adj. levenloos, zonder le\en. LodderÖr. n. pi. u. blaa.pijp. ƒ. 

Lii/löskfd, c. u. pi. levcnioosheid, ƒ. Loddefnor, c.pl. -fiiore. pasloodlijn, ƒ LODK. LOKK. 188 LOKK, LOVB. f^odhaft, n. pi. «, loting, ƒ. werping Loklet, adj, vol haarlokken, gekruld, 

derlolen. VedLodkaft, bij loling. Lokning^c, pi, er. lokking,/. lokfel, tï. 

Lodkajte, v.ji, loten, het lot werpen. Lom, c. pi. Lommer, duikalaar of 

LodkaJining,c.pl.er.l.a\e],m.]otiïi^,f, duiker, m, zekere watervogel. 

Lodline , c. pi. -liner. loodlijn, ƒ. Lomher, c. u. pi, loniberfpel, omber- 

Lodning, c. pi, er. fundering, /. fpel, n, Spille Lomher, lomberen, 

Lodret,adj,& adi:\ooèvc^\, in 't lood. Lomme, c. pi, r, zak, m, zakje,?/. tasch,/l 

Lods, 771. pi, er, loods, loodsman, m, Lommehibel,c.pl,-hihler,za\h\\he]t]e,nt 

"Van hier Lodsoldermand, m, -uce/en, Lommebog, c, pi. -hoger, zakboekje,». 

-moirke, n. Lodsanordning,c, enz, Lommefla/ke, c.pl, -fla/k*r,{[esc\\\c, n, 

Lodshaad, c. pi, e, loodsmansboot, /. Lommekniu, c, pi. ~kniue. zakmes, «♦ 

Lodfa, V. a. & n, loodfen (in of uit.) Lommepenge, (c, pi.) zatgeld, «» 

Lodfeddel, c, pi, -fedler. lotbriefjc, «. Lommepuffert, c, pi. er. zakpiftool, /l 

Lod.yolle, c. pi, r, loodsfchuit, f. Lommefpejl, n, pi, e, zakfpiegel, m, 

Lod/kifte, V. a, loten, 't lot trekken. Zo/wTTZtf/j^', m. /j/. e. beurzenfnijder, wi. 

Lodsning, c. pi. er, 't loodfen, n, Lommetörklcede, n. pi. r. zakdoek, m, 

Lodspenge, (c, pi.) loodsgeld, n. Lommeuhr, n. pi. e. zakhorlogie, n. 

Loe, Toer/keloe, c. pi, r, dorschfchuur, ƒ. Loppe, c, pi. Lopper, vloo, vlooi, f, 

Loegulf, n. pi. e, dorschvloer, m. Loppe, v. a, vlooijen, vlooijen vangen, 

Zo/V, w. p/. er. zolder, w. zoldering, ƒ. Loppehid, n, pi, u, vloobeet, m, 

Loftkammer, n. pi, -kamre. vliering,/. Loppeftik, n, pi. u, vloobeet, m, 

Loflsdör, c, pi, -döre. zolderdeur, ƒ. Loppeurt, c, pi, er, vlookruid, », 

Loftslem,c.pl,-me. luik, n, Lad Lofts- J^oppc/karn, n, u, pi. vloofcheet, /ra, 

lemmen falde , laat het luik vallen. Lort, c. pi. e. keutel,/, ftront, wi, 

Lojtsluge, c. pi. r, luikje, luikgat, n. Los, c. pi. /er, losch, m, zeker dier. 

Loftstrappe, c. pi. r. zoldertrap, m, Losning, c, pi, er, ontlading, f, 

Lofis-, Lof/findue, n, pi. r. vliering- Losfe, (et Skib) v, a, uit-, ontladen, 

venfier, dakvenfier, -vengfier, n, Losfaplads, c. pi. e, ontlastplaats, f, 

Log,c,pl. Logg e, Iv^^e, f, Yan hier Zog- Losfepram, c, pi, -pramme. ligter, m, 

hog,-line,c. -glas, -brcet, -uhr,n, Losfejled., n, pi, -/teder. onÜa&fp\aals,ft 

Loge, c. pi, Loger, afgefchoten plaats Lols, zie Lods, m, pi, er, loods, m» 

in een' fchonwburg, ƒ. item eene Lotterie, n. pi, r. loterij,/. Van hier 

vergaderplaats der vrijmetfelaren, Lotteriekalender, Lotteriefeddel^ c, 

Logik, Forniiftlcere, c, redekunde, ƒ. Lotteriefpil, n. u, pi. lolerijfpel, », 

Logre,(JomIIunde)u,n,\i\\\$^e\£xaarieï\, Lou, Priis, c. u, pi. lol, roem, m» 

Lok, Haarlok, c. pi. ker, lok, haarlok,/. Lov, (Frihed, Tilladelje)c. u, pi. oor- 

Lokke, V, a. & n, lokken, aanlokken, lof, 'n, gi^e Lou, oorlof gevep. 

Lokkedue, c. pi. -duer. lokduif, /, Lou, c. pi. Loue, wet,/, wetboek, n, 

Lokkeflujte, c, pi. r. lokfluitje, n, Lovhefalet, louformelig, adj, wettig, 

Lokkefugl, c. pi. -fugle. lokvogel, m, Loubog, c. pi. -hoger, wetboek, n, 

Lokkemad, c, u, pi, lokaas, lokfel, n. Lophryder, m, pi. e. wetbreker, m. 

Lokken, c. u. pi, lokking. aanlokking,/, Louhud, n, pi. u. wel, verordening, /. 

Lokkende, adj, lokkend, aanlokkend. Loubyde, v. a, wettiglijk aanbieden, 

Lokkeord, n, pi, u. lokwoord, n. \sinhkT,L<n^bydniKg,Lot^d<t^e,6t I LOVE. LUE. i89 LUE, tUGT. 

lovtf r. o* loven, prijzen, roemen, Lue, blusfe, v. n, vlammen, blozen* 

Jx)vt, f» a, beloven, toezeggen, Liieild, c, pi. u, vuurvlam, fl 

Xofcra, c, «./?/. 't beloven, toezegging, ƒ . Luende, adj. vlammend, blozend, 

lovfaft, adj, & adv, wettig, bondig, ZKerórf, aof/. 6* arfc.vlamvenvig, vurig. 

JLoirformelig, adj, & adv, wettiglijk. Lufi, c, u, pi, lucht, f, Loofdfiof, 

ioc/or/o/i-win^-, c. ƒ>/. wetve^lolking,ƒ. die de aarde en zee omvat. 

Loffa-ldt, m, pi. e, veroordeeld, m. Lufte , v, a. luchten, lucht geven, 

Zjovgirende, adj, & adv. wetgevend. in de lucht hangen of zetten. 

Lovgiver, m, pi. e, wetgever, m, Zuffegn, c. pi, -egne. luchtfireek,/l 

Lovgivning, c, pi, er. wetgeving, f, Lufthul, n. pi, -huiler, luchtgat, w, 

Lovg^ldig, adj, wettig, bondig, regt- Luftig, adj. luchtig, niet bedompt» 

malig. Van hier Lovgyldighed, c, Luftkaftel, n. pi. Ier, luchtkafieel, n. 

Lovhyndig, m. pi. e. wetgeleerde, m. Luffkr^ds, c. pi. -kredfe. luchtfireek, ƒ. 

Lovkyndig, adj.&adv. regtsgeleerdelijk, Luftkuglc, c. pi, -kugler. luchlbol, m, 

Lovkyndighed, c. u. pi, regtsgeleerd- Luftmaaler, c. pi. e. luchlraeter, ttï, 

heid, wetgeleerdheid, /. (jura.) Luftmafkine, c, pi, r. luchtbol, ra. 

Lovlig, adj. & adv. wettig, wettiglijk. Luflningy c.pl.er. 't luchten, luchtje, n, 

Lovlighed, c, u, pi, wettigheid, ƒ, Luftpompe,c.pl.-pomper.]uchlpomp,f, 

Loulös, adj, wetteloos, onwettig. Luftpróver, c, pi, e, luchtraeter, tti» 

Lovmaal,n. u. pi. pleit, regtsgeding, n, Luftrum, n, pi. u. ruimte der lucht,/V 

Lovmasjig, adj. wettig, gewettigd. Luftrör, n, pi, u. luchtpijp, ƒ, 

Lovmoesfigen, adv, wettiglijk, wettig, Luftfejler, m, pi. e. luchtreiziger, iw. 

Lovmcesjighed, c. u, pi. wettigheid, f. Luftjlot, -ka/iel, n. luchtkafieel, n, 

Lovovertra:delfe, c. pi, r, wctbreuk, f. Luflfpring, n, pi. u. luchtfprong, m. 

Lovfang, c. pi. -Jange, lofzang, m. Zuft/pringer, m.pl, e. \ucht{pnn^er,mt 

Xot/iivö/V, c, u./>/. kracht der wetten,ƒ, Zuf//irög, n, pi, u. luchtfireek, /*. 

Lovjiridigt adj. ftrijdig met of tegen Luftfirömf c, pi, -fir'ómme. windje, n, 

de wet. Vanhier Lovfiridighed,c. ZuftJ}n, n. pi. u. luchtverfchijnfel, «♦ 

Zovfynge, bcfynge, v. a. lofzingen. Zufttegn, n. pi. u. luchUeeken, n. 

Zovtale, c. pi. -taler. lofrede, ƒ. Z«//^o/n,af//.lvichtIedig,waaruit de lucht 

Zovtaler, m, pi. e, lofredenaar, m. gepompt is. Van hier Zwƒ//o/nAe(?, c. 

Zovtroskker, m, pi. t. pleitvogel, m, Zufttrcek, n. pi, u, togt, m, wind door 

Zovtrcekkerie, n. pi. r, verdraaijing een fcheurtje of luchtgat komende. 

van het regt of van de wetten. Zuflta;t, pi. lufltatte, adj. luchtdigt. 

Za, c. «.ƒ)/. nop,/, pluisje in 't laken, Zuge, c. pi, r, luik, n. van een 

Zubbet, adj. vet en zacht, poezelijk, fchip of luik van een' zolder, enz. 

Zud, c, u. pi, loog,/, loogwafer, n. Zmo:^,!'. o. wiec'en, 't onkruid uitroeijen. 

Zude, V, a, loogen, in de loog zetten Zugejern, n. pi. u, wiedijzer, n, 

of leggen. Van hier Zudefi/k, c, Zugekniv, c, pi. -knive, wiedmes, w, 

Zude, V. Tl, neigen, bukken, overhellen. Zugekone, f. pi. -koner, wiedfier, f, 

Zuden, c. u. pi. neiging, overheliing, /. I^uger, m, pi, Zugere, wieder, m, 

Zuder, /. pi, e. drilgat, hoer, /. Zugger, Zog^er, c. pi. e. logger, m. 

Zue, c, pi. Zuer, loog, vlam, /, Zugning, Zugen, c. u, pi. 't wieden, «. 

Xu0, zie HuCf c, pi. r» huif, muts, f, Zugt, c,u.pl,rcali,m,ccn der xijdinucu. LUGT. LUNG» 190 LUNG. LUVA. Lugt,c, Ut pi. reuk, m. geur,/l JBlom~ 

Jierne have en Uflig Lugt, de bloe- 

»,rr.,inen hebben een' liefelijken x'cuk. 

Z«g'/e,t'.n. ruiken, rtiuk van zich geven, 

JLugte, V, a. ruiken. Zwg-/ eugang, ruik 
ecxiS.Jeg lugter Lunten,W v\i\k lont. 

Lugtejlajke, c. pi. r. ruiklleschje, n, 

Lugtende, adj. x-uikcnd, ruik gevend. 

JLiigtenerve, c. pL -nerver. ruikzenmVj/. 

Lugtlns, adj» zonder reuk of geur. 

Lukaf, n, pi. u. aï'fchulfel, n, 

LukJce, V. a. luiken, toedqei;i, fluiten, 

Luhke, n. pi, r. bewaring, fluiting, ƒ, 

Lukkelfe, Lukken, c. u pi. toefluiting, ƒ. 

Lukning, c. pi, er. toegrendeling, f. 

fjulle, f, c, in flaap wiegen of neu- 
riën, neuren. Vaa hier Lullen, e. 

JLum, lummer, lummtrhed, adj. zoel. 

JLumhede,Lummerhede,c.u.pl.zoe\hei(l.f. 

Lummervarm, adj. heet, zoel, zwoel. Lungcfyg, fvindfotig, q^dj^ longznchlig. 

Lungefyge, c, u. pi. longzjekte, f. 

Lungeurt, c, pi, er. longkruid, n. 

Lunken, pi. lunhie, adj. laauw, Lunkent 
Vand, laauw water, j^g-, ijverloos» 

Lunkenhed, c. u. pi. ijverloosheid, ƒ, 

Lunkent, adf. laauwelijk; ijverloos. 

Lunkne, v, a. laauwen, laauw maken. 

Lunkne, v. tz, verlaauwen, laauw 
worden. Van hier Lunkning^ c. 
Lunte,c.pl, Lunter. lont,/, Lu^te Liin- 
ten, lont ruiken, ünraa,d vernemen. 
Lnniefiok, c. pi, ke. lontfiok, m. 
LuntJiikke.zieLundJtikie^c.pl, /■.luns,/. 
Lupin, c. pi. Lupiner, vijgboon, f, 
Lure, ,p. n. & a, loeren, item lorren, 
leuren, c, loer, m. de daad van loeren, 
Lurendrejer, m, pi, a, lorrendraaijer, m, 
Lurendrejerie,n.pl.r. lorrendraaijeri j, f. 
Lurer, m.pl. e. befpieder, verfpieder, m. Lummeruarme, c. u. pi. zwoelheid, ƒ, ZMre7-iV,«.«.p/.befpieding,verfpieding,/'. Lampen, pi. lumpne, adj, lomp,Ionipig, 
onbefchoft; van hier Lumpenhed,c, 
Lumjk, adj. fnoüd, loos, valsch, door- 
trapt, listig. Van hier Lumjkhed, c. 
Lum/keligen, adi'. fnoodelijk,Ioosfelijk, 
Lund, c, pi. Lunde, bosch, woud, n. 
Lundjiikke, c. pi, r, luns, wagen luns, ƒ. 
Lune, c. pi. Luner, luim, gril, ƒ. 
Lune, Humeur, n. pi. u, luim, ƒ. vare 
i ondt J^une, een kwade luim hebben, 
Lune, V, a, & n. laauwen, afnemen, 
van den wind en koude f piekende, 
Lunejuld, lunet, adj, & adv. luimig. 
Lunge, c. pi. iMnger. long, f. 
I^ungeaare, c. pi. -aarer. longader, f, 
Lungebetandelfe, c. pi. r, longvuur, n, 
Lungehyld, c, pi, er. longzweer, f. 
Lungefeber, c. pi. e, longkoorts, f. 
Lungemos, c. u, pi. louggehak, n. 
Lungepröve, c.pl.r. proef met de long 
van een kind, om te ontdekken, of 
hetzelve dood of levendig geboren is. 
Lungefot, c. u. pi, longziekte, ƒ. Lurvet, adj, & adv, ruig, flodderig, 

Lufekam, c, pi, me. luizenkam, m, 

Luferie, n, pi. u. karigheid, f, 

Lufefali/s, c. pi. u. luiszalf, f. 

Lufefyge, c, u, pi, luisziekte, f, 

Lufet, adj. luizig; karig, deun, 

Lufetorv, n, pi. e, luizenmarkt, f. 

Lvjke, V. «.lorren, fluipen, fluiken, 

Lut, c. pi, Lutter. luit, f. Spille 

paa Lut, op de luit fpelen. 

Lutenift,m.pl.er. luitfpeler, -flager.in, 

Lutheraner, m. pi, e. lutheraan, m. 

LMtherJk, adj. & adf. Inthersch. 

Lutmager, m, pi, e, luitmaker, m. 

Lutter, adj. louter, zuiver, rein, 

Luttre, V. a. louteren, zuiveren. 

Van hier Luttredigel, ~oun, c. enz, 

Luttring, c. pi, er. loutering, ƒ. 

I^uun, adj, luw, daar minder wind is. 

Luu, Lavfide,c, u. pi. loef,/, de zij van 

het fchip,daar de wind van daan komt. 

Luf'ort, adu, loefwaarts. J-igg'i til 

iMvart, boven den wind liggen. LUVG. LYKS. 19i LYKS. LYSE. Êuugjerrig, ad;', loefgierig. Et Iuf~ 
gjerrigt Shib, een loefgierig fcfaip, 

Ly, n, M, pi. luwte, f. plaats, die 
voor den wind bef( hnt is. 

Xj^rf, c. pi, e. geluid, gfklant, n. 

Lyde, ilingé, v. n, luiden, tlinken, 

Lyde, adlyde, v. a, gehoorzamen. 

Lyde, vanzire, v, a. ontfiercn. 

Lyde, c. pi, r.lat, feil, f, gebrek, n. 

Lydefuld, adj, lafierlijk, lafterig. 

Lydêlig, adj, luid, fchel. Med lydelig 
StemTfiey tnet luider 'fiemme. 

Lydeligén, lydeligf, adf, overluid. 

LydelóSy lydefri^ adj, onlafierlijk. 

Lydende, ad}, luidend, tlinkcnd, 

Lydhul, n, pi. -huiler, galmgat, rii 

Lydhör, -horende, adj, fcherphoorend. 
VacnhievLydhörthedjLydhörighediC 

Lydig, adj, gehoorzaam, onderworpen. 

Lydighed, c, u. pi. gehoorzaamheid, ƒ. 

Lj-digt, lydigen, adc, gehoorzaamlijk. 

Lye, ïie Ly, 'n. u. pi. luwte, f, 

Lygte, c, p/. r, lantaren, lantaarn, ƒ". 

Lygtemaget^ ni. pi. e. lantarenmater, m. 

Lygfitniind, c.pl.-mar.d, dwaallicht, «. 

Lygtepcel , c. pi. e. lantarenpaal, m, 

Lygte/kat, c. u, pi. iantarengeld, n, 

Lykki:, zie Lók/ce. r.pl.r. I'chuifknoop, m, 

Lyhki, Jy^kke, c,pl. r. landouw, f. welke 
doür ebne hèinibg omtuind is, 

Lykke, t. ü, pi. geluk, hêil,/i. voor- 
fpoed, m. Lykke paa Rejfen ! geluk op 
uwe reis ! Til Lykke.' geluk daarmede! 

Lykkefriji, c. pi, u. waagftuk, n. 

JLykkefri/ier, rh, pi. e. gelukzoeker, m. 

Lyikekjülj ti, pi, u, draaibord, n, 

Lykkejixger, -ridder, m, gelukzoeker, m, 

Lykkelig, adj. gelukkigj^voorfpoedig. 

Lykkeltgi/iis, adv, bij gt'luk, bij geval. 

Lykkepvtte,c,pl,r^o\.ftv\\, f.^\y^ks\^i^\,m, 

Lykkei, v, fi, gelukken, /lagen. 

Lykkefpil, n, pi. u, waagfpel, n. 
Lykketrcef, n, u, pi, avontuur, n, 
Lykfalig, adj. gelukzalig, gelukkig. Lykfüliggjnre, «•, a. gelukzalig maken, 
Lykfalighed, c. pi. u, gelukzaligheid,/". 
Lykön/ke, f. a. gelukwenfchen. 
Lyk5nfknï]7g,c.pl,er,s,a'\vi\'Vicr\{c}\\ns,,f. 
Van h'nT Lrknn/knirigshreu,n.-fale,c, 
I-j'n, n, pi, u. blikfem, m. Hartig 
fom Lynet, fnel als de blikfem. 
Lynojleder, m. pi, e, afleider, m. 
Lync, V. n. blikfenien, Jig, vloeken. 
Lynen, c. u. pi. 't blikfemen, ». 
L^yng, c. u, pi, hei, heide, f, gewas 
daar rnen bezems van maakt. 
Lynghlomjl, c. pi, er, heibloem, ƒ, 
Lynghede, c, pi. r, hei, heide, ƒ1 
een onvrufhtbaar en ■ dor land. 
Lyngkofi, c, pi. -kofle. heibezem, m, 
Lyngkratj n, u, pi, heefiergewas, n, 
Lynglimt, ti, pt, u, blikfem, m, 
Lynild, ó, u, pi, blikfemvuur, n, 
Xj' /T^fl^,»./)/.^, blikfem-, donderflag,77J. 
Lynjlugen, adj. van blikfem getroffen, 
•Lynfnar, adj, fnel als de blikfem. 
Lyynflraale, c^ pi, r. blikfemftraal, m, 
Lyre. Lyra; c, pi,. Lyrer, lier,/. Apol- 
Ins Lyre,- 'db Tver \'An Apolló. 
Lyri/k Digt, n, pi. e, lierdicht, n, 
J.-s, adj, licht, fclaar, fchoon, helder, 
Lys, n, ph u, kaai's, ƒ. arhejde 
ved I-ys, bij de kaars werken. 
Zj.9,77.«./)/;licht^chijnfel,«.klaarheid,y. 
•Lyfe, belyfe, v, a. lichten, toelichten. 
I^ys mig lidt, licht mij eens, 
Lyfe, p, n. lichten, Det.\ begynder 
at lyfe, het begint te lichten. 
Lyfearm, c, pi. -arme. armblaker, m, 
Lyfeblaa, adj. licht-, bleekblaauw, 
Lyfebruun, pi, -hrune, adj, lichtbruin. 
Lyfeform, c, pi, e, kaarfenvorm, m, 
Lyfegarn, n, u, pi. kaarsgaren, n, 
L.yfegrön, pi, -^ró«ne,ö(//'. bleekgroen. 
Lyfeguul, pi. -gnle, adj, bleekgeel, 
L^yfekasfe, c.pl.r, kaarsbak, m. -kist,yi 
Lyfekrone, c, pi, r, kroonkandelaar, ttj. 
Lyfende, adj, lichtend, fcbijneud. LYSBk LYST. 193 LYST. Li£C> Zyfepihe, c. pi, T, kandelaarspijp, ƒ. Lyjlhavende, (m, ƒ>/.) liefhebbers, 

Ljfeplade, c. pi. -plader. blaker, m, Lyfihuus, n, pi, -huje, lustprieel, n, 1 

Lyfeprofit, c. pi. ter. profijlcrtje, n. Lyfijagt, c. pi. u. lust-, fpecljagt, f, 

JLyJepadfer, m. pi. e, kaarsfnuitcr, m. Ly//Jagt,{FartöJJc,pl, er, {pec\\a.^t^ n, 

Lyferöd, blegröd, ad;, bleekrood. Lyfiig, adj. lustig, vrolijk, blijd, 

Lyfe/ax, c, pi. e, kaarsfnuiter, m. Ly/tigen, lyjiigt, adv, lustiglijk. 

Lyfe/kjerm, c. pi. e, lichtfcherm, n, Lyftighed, c, pi, er. lusligheid, f. 

Lyfti/lukker,c,pLe, kaarsdomperlje./z. Lyftkamp, c, pi. e, fpeelgevecht, w» 

Lyfejpid, n, pi, u. kaarfenfpeet, ƒ. Ly/tlund, c, pi. -lunde. lustwoud, n, 

JLyfeftage, c. pi, -fiager, kandelaar, /n, Lyfirejjey c, pi, -rejfer, fpeelreis, y; 

Lyfeftöher, m, pi. e. kaarfenmaker, m. Lyfire, adlyde, v, a, gehoorzamen. 

i^/è/Zóiijrtc, «./7/. r.kaarfenraakerij, ƒ, Lyfire, (Jyftre AalJ v, a. aal fieken, 

Lyfetande, e, pi. r, kaarsfnuitfel, tï, Lypjkov^ c, pi, -Jkove, lustwoud, n, 

Lyfetyu, c, pi. e. kaarsdief, m. iets, Xr/T/^iV, «./?/.«. blijfpel, kluchtfpel,7z. 

dat de kaars doet afloopen. Lysvaagen, adj. wakker, wakend, 

Lyfiuoege, c, pi, r. kaarslemmet, n. /-j'//«,f.o.luifteren, fcherptoehooren, 

Lyshaaret, a/f/, blond van haar, iy'/^«,c.M./'/.luifiering./. 't luifieren.w. 

Lyjke, c. pi. Lyjker. lies, f. Van Zjte, «/.«.liegen, onwaarheid fpreken. 

hier Ly/keaare, -byld,c. -broh,n. ^uz. Loe,n. u, pi. luwte, lij,/, lugge Ro- 

Ly/kehauelfe, c. pi, r, liesgezwel, n. ret i Los, het roer in lij leggen, 

Lysne, f, n. lichten, licht worden. Lcebe, c. pi, Lceber, lip, f, Saar^ 

Lysning, c. pi. er. fchijnfel, n. loeber, de lippen eener wonde, 

dageraad, TTj. item opening waar- Loebedannet,adj.& adu.W^^^cnsormi^ 

door het licht of de dag valt, icec?tf/-,rt.M./)/.leder,n. fcheede,/:rra2i- 

Lys/ky, adj, & adi>, lichtfchuw. i' fra Lcederet, van leer trekken. 

Lysflof, n. U. pi. Hchtftof, ƒ. Loederbereder, m. pi. e. leer-, lederbe- 

LysftraaU, c. pi. r. lichtftraal, m, reider, leérlooijer, leèrlouwer, m. 

Lyft^ adv. licht, klaar, helder, Laderhcelte, n. -handfhe, c, pi. r. ten 

Lyft, c. u. pi. lust, ƒ. Gjöre en Ting lederen gordel, handfchoen, m, enz, 

med Lyft, iels met lust doen. Lcedertröjti, c. pi, -trijer, kolder, /n, 

Lyft, c, pi. er. lust, begeerte, f. Loedike, Ledike, c, pi, r, laadje, n. 

Lyfte, V. a, & imperf. lusten, behagen, Lad/ke, v. a, lesfchen, laven. Loedfke 

Lyfielig, fornöjet, adj. lustig, vrolijk, ftn\ Tnrft, zijm dorst lesfchen. 

Zyften,beg/oerli^,ad/.&adv.bdust.En Loedjkedrik, c, pi. -ke, leschdrank, m. 

lyflen Kone, eene beluste yrouw. Loedftiekar,n, pi, u.\(i$chhaik, -\to^, m* 

Lyftenhed, c, u, pi, belustheid, ƒ. /-o?(//Ztf//tf,c,/j/,7-.lesfching,/', 't laven,». 

Frugtfommelige Koners Lyftenhed, Lctdfketrug, n, pi, e. 1 eschbak -trog, itu 

belustheid der zwangere vrouwen, Loidfkevand, n. pi. u. leschwater, n, 

Lyfter, n.pl.c. aalgeer, /re. aalfpeer, ƒ. Lcedfkning, c, pi. er. lesfcbing, f, 

LyfierCf v.n. fpeiemeijen, zich op het Loee, zie Zee, n, u. pi, luwte, lij, f» 

land in de vrije lucht verlustigen, L^ag, adj. leek, ongeleerd, wereldlijk, 

Lyftering, c. pi. er. verlustiging, f. Lag, n, pi, u. vouw, plooi, ƒ, loegge 

Lyfifart, c. pi. -farter. fpeelreis, f. i Leeg eller Folder, plooijen, 

Lyfthafe, c, pi, -haver, lusthof, /»» Leeg, c. pi. ge, kuit, yaa 't been, /i Lcsgd,n.pl.er.zc]i.er]and-o[ze(^iii&vict. Lce/if^d«, c.pl.r. lengte,/". Af tolif Foch 

,ó Yanhievf.a;gd.srnand,m,-ntne,c,6nz, J^f^/igdg, van tv>aa]l' soi'ili-n^ic; paa 

itPgtf, TO./j/, r, {Tcncpshepr,-mceftcPv/«. i5 (jraders Larngde, op 45 graden 

Loege, *>. a, & r, genezen, heelen. lengte. Vanhier Loengdemaal , n, 

Loegeblad, n, ƒ)/. -iZot/<r. heelkruid, n, Langdegrad,LcBrtgderegmng,c.i'm., 

J^cegedom, c, u. pL ^iinczin^, nrlicn'i], f. Lange,, adu. lang, langen tijd. 

Lofgedrik, c. pi, Le, genecsdranU, /«. J.cenges, v. «. lengen., dender worden, 

Loegekunjt , c, m. pi, g(^neeskunst, f, i/emnaarictsliijgènofzoer verhingen. 

Lcegelig, ad), geneeslijk, geneesbaar. Lcsngfel, c. pi. Lcyngjler.\\xmki:.v'm^,f. 

La-gemaade, c, pi. r. geneeswijze,/. Van h\pv Lcb?2gfel.^/ui:, n. ~^aare,c, 

Lcegemiddel,n.pl.-nlidler.^J;^^nei•snli^i('ie], Lcengfelsfuld , adj. hartelijk hijgend. 

Loegen^c, u, pi. heeiing, genezing, ƒ. /.o?«ie, c./)/. Zo-«i<?r, keten, ketting, /l 

Lcegende, adj, heilzaam, genezend. Lamke, v, a, ketenen, zamenhinden. 

La- geplante, c. pi, -planter, heel krnid,«. Lcenkehund, c.pl. -kunde, bandrekel, m, 

J^cegeplajier, 71. pi, ^. heelpleifter, ƒ. Loenkekugle , c. pi. r. tetfingkogel, 7«, 

Lcegeurt , c. pi, -nrter, heelkruid , n, Lcenkeled, n. pi, u, fchakel, fchalm, 7». 

Lcegeuideii/kab, c. z/, ƒ)/. heelkunde, ƒ. I^oenkniiig , c, pi er, fehakeling, ƒ. 

Lcegge, V, a. leggen, plaatfen ; Itrgge Loiiite., v, n, toeven, zich ophouden. 

fig tilfengs^ zich te Led leggen. I^cep, (Örelcep, etc.) c, pi, per. lel, f. 

J^atgmand, m. pi. I^oegfolk, leek, m, /.ce/-<-/,ö<//. fif «f/t-. geleerd, gcleerdelijk. 

Leegte, c, pi. Loegter. lat, latte,/". Loerd, m. pi. J.oerde. etn geleerde, m. 

ZcF^:/^, f. a. latten, met lati en heieggen. Losrd/ied, c, u, pZ. geleerdheid, ƒ. 

Lagteverk, n, pi, u. latwerk, u, Zav</o/n, c. 77/. 7710, leer, geleerdheid, ƒ. 

L<£k, uloet, adj. lek, niet digt. JS"/ leekt Loer e , c, pi. u, leer, leere, leering, f. 

Skih,Fad,etc.eevï\ek M\\'^,\!t{, enz, Lcere, t'. ^, leeren, item onderwijzen; 

XceH-o^e,c.7'/.7-. lekkaadje./.Iek, ;i. fcha- loere udenad , van buiten Icercn. 

den door het lekken \an de vaten. Lcereaar, n, pi, u, leerjaren, 77. pi. 

XceKejf.o.ö' 77. lekken, uitlekken, door- I^oerehegierlig,ad) ,& adv, leerbegeerig. 

druipen, lek zijn, een lekgat hebhen. Leer eh e gr eb , n. pi. er, leerbegrip , 7/, 

Lctkke, La-k, c, pi, u. k-k, n. Skibet har L^cerebret', 7?. pi, -breide, Icerbriet", 777. 

en Leek, het fchip heeft een lek. L,ceredigt, n, pi, e, leerdicht, w. 

/ceX/!;er,öf//'. lekker, fniakelijk; lekker- L^ceredreng , m. pi, e, leerjongen, ttj. 

bekkig. //ö77 er /a?Xle7-, hij is lekker, L^ecreembede , n, pi, r. leeraarsamb'^ tj. 

Zce^ieT-Acff, c./j/. «. lekkerheid der fpij- Lesrelyft, c, u. pi, leerbegeerte, ƒ. 

zen, 77e77i lekkerbekkigheid , f, Lcerelyften , adj. leerzaam, -begeerig. 

Lcekkerie , n. pi. r. lekkernij, ƒ, Loeremaade, c. pi, r, leerwijze, f. 

Lcekkert , adv, lekkerlijk, fmakelijk. I^eeremefter , m, pi, e, leermeefier, m. 

Leekkertand, m, pi. u, lekkerland, 777. LcbremeJierinda,f,phr,\eerTaeeïxeres.f. 

ice^777'77^, c./j/.eT-. lekking, uil lekking.y^ Leerepenge, (c, pi.) leergeld, n, 

Le£kuiin,Lnkkeviin, CU, pl,\e\i\\\]n,m, L^eierepige, f, pi, -piger, leermeisje, n, 

Lcempe,z'\eLempe,c,u,pl,zach\h<iti,f, L.oerer, m. pi. Leerere, leeraar, 7rt. 

Loend, zie Lend, c, pi, er, lende, f. L^cereregel, c', j)l. -regier, leerregel, 77«. 

Loene fig, v, r. leunen, lenenr I^cererig,adj,&adu.\e.evr\^,'\<\erzaAta. 

Lceuejiol, e, pi, -^o/e.- leunfioel, m, Lcererinde, ƒ./;/. r'.'lecnncefieresfe, /l 

N LiËRE. L.EST, 194 LÖB. LÖKK. Loerejiül, c, pi, -Jlole, leerfioel, m, 
Lcereftykke , «. pi, r. . leerliuk , n. 
Lcbrefoetning, c. pi. er, leerfielling, f, 
Lcere/id,c.pl.uAcerli')d,m.\cer]aircnyn,ph 
Lcerke, c.pl. r, leeuwerik, leeuwr ik, m, 
Wüuhicr Larkebuur,-garn,n,-rede,c, 
Lcerketrae , n, pi, r. lariksbouin, m. 
Leerling , m,pl,er, icholier, leerling, /tj, 
Loerredy n, pi. er. linnen, lijnwaad, n, 
Loerredsbod , c. pi, er, linnenwinkel, th. 
Loerreds/iandel, c, u,pl. linnenhandeljTn. 
Lairredshandler^m,pl.e,\\n-nen\oo\)cr,Tn 
Lourredskone,/. pi, r. linncnkoopfier,/. 
Lcvrredsuoever, m,pl, e»liDncnwevcr,wi. 
Lcerredscerrne, n, pi. r, linnenmouw. ƒ. 
Lceruillig , adj. leerzaam, leerzuchlig. 
Loeruillighed, c, u, pi, leerzucli tigli e i d .f. 
Lees, 71. pi, u, last, m, wagen vol, ƒ. 
Lcefe, p, a, & n, lezen ; losre at Icefe og 
Jkrive, lezen en fchi-ijven leercn. 
Lcejebog , c pi, -böger, leesboek , n, 
Lcbfelig, adj, & adi/. leesbaar , leeslijk. 
Lccfelyji, c, u. pi, lecsbegeerte, /. 
Lvefelyften, pi, -lyflne^ adj. leesbegeerig. 
Loefemaade,c. pi. -maudar, leeswijze, f, 
Loefepull, c, pi, er. lesfenaar, m, 
Loffer, ni, pl^ e, lezer , voorlezer , m, 
Lofferinde , f,,pL -inder, lezerin , f, 
Lw/e/al , c, pi, -fale. leeszaal , f. 
Loefefkole , c.pl, -Jkoler. leesfthóol,jr. 
Lcefeftol, c. pi, -fiole, lesfenaar, m, 
Loejetime , c, pi, -timer, leesuur, n, 
La-fevcerdig , adj, lezenswaardig. 
Lcefe'óvelfe , c, pi, r. leesoefening , f, 
Loesni/ig, c, pi, u, lezing, ƒ. 't lezen, n, 
Leefpe,< zie Ae//'e , v. n, lispen, 
Lcejfe, V, a. laden, beladen ; Iceffe paa 
en F'oga, op cenen wagen laden, 

• Van hier Lossning, LchJJen, c, 
LceJ/èbom, -/lang, c, hooiboom, m. 
Los/i, c, pl.Lor/Ier. leesl, fcboenleest,/! 
Lce/t, c.pl. Lce/ler, last, m, twaallton, 
Loefi, c,,pl, Lopjler, last, /ra. Et Skib paa 

lOOLa/ier^ean fcbip van honderd last. Lob, n. pi. u. loop, m. En Flods Löb, ds 
loop van eene rivier; Gepwrlöb, 
de loop van een' fnaphaan, enz, 
Löbe, (OJielóbe) c. ƒ)/. r. leb, lebbe, ƒ. 
Löbe, p, n. loopen, rennen -, löbe ind, 
löbe i Jlapn , binnen loopen. 
Löbebane,c.pl, r, loopbaan, renbaan,/^ 
Löbedag, c, pi, -dage, loopdagen, m,ph 
Löbegrap, c, pi, -gr ave, loopgraven,ƒ,/7Z. 
Löbeild, c, pi, u. loopvuur, n. 
Löbeknude, c. pi. r. fchuifknoop, m, 
Löben, c. u. pi, geloop, 't loopen, n. 
Löbende, adj, loopend, vloei jend. 
Löhenurnmer , n, pi, e, nommer, n, 
Zciie7-,7/i.yj/,Zó7>ere.looper,wetlooper,7«, 
Löber, c. pi, e. looper, m, de bovenfie 
molenficen, kleine takel of hi jstouw, 
Lóherfiok, c.pl, ke, ftaf, m. eens loopers. 
Löbelid, c, pi. u, bronsltijd,OT.brünst,/l 
Löbetid, c.pl. u. loopdagen, m, pi, 
Löbetidende , c. pi, r. loopmaar, f. 
Lbbfk, adj. fchiclilig. En löb/k TIe/i, een 
fchichtig paard. Van \\\trLöb/khed,c, 
L(')d, (Farve) c. pi. u. kleur, verw, f. 
Lof te, n, pi, r, gelolle, ƒ. Holde fit 
Löfte, zijne geloften volbrengen. 
Lof te, p, a. ligten, heffen, tillen. 
L^óftefiang, c.pl, -flcenger, hevel, m. 
Log, c. pi. u. look, 72. ajuin, ui, uije, m, 
Lógagtig, adj, & adu. lookachtig. 
Lögbed, n. pi. -bede. uijenbed, n, 
Lögn, c.pl. e, logen, m, onwaarheid,yi 
L^ögrtagtig , adj. & adp. logenachlig. 
Lögnagtighed,c,u.pl,]o^i'uac\il\^\\r'u\f, 
Lögner , m, pi. e, logeiiaar, rri, 
Lögnerfke , f, pi, r, logenaarfier, f, 
Lögnhals, m.pl, e, logenzak, -fiueder, m, 
Lögreue, c, ~knipp&, n, pi, r, rist,yi 
Lögfaus,c, pi, er. lookfaus, uijenfaus,/'. 
Löjboenk, c. pi. -banke. rustbank , f, \\ 
Lóje, dovne, p. n. luijeren, fukkelen, 
Löjer , Cc pi. J hoert, boerlerij , f. 
Löjerlig, adj. & adt>, boertig, kluchtig. 
Lókke, c, pi. Lökkar, fchuifknoop, m. LÖKK. LÖSN. 195 LÖSN. LÖVV. 

Lohhe, c. pi, Löhher, landou\r, ƒ. yff\ki ,^>L6sningsrct,c. u.pl. rc-gt, ?«. van binnen 

door eene heining omgegeven is, zekcron tijd , iets weer te losfen» 

Lokkeknude, c. pi. r. fchuifknoop, ttz, Lösriue , t>, o. loslornen, -fchcnren. 

Lömmel, m4 ph LSmler, bengel, in. ■'•'■••'^ Vanhier Lösriumng^ Lösrivelfe^r, 

Lömmelagtig, adj, & adi>. onhtfchóh. Lös/ige , v, o. affiaan, afftand doen. 

JLön, c, u.pl, loon, n, belooning, y^ Lösjkrue , lösdrcja, v. a. losdraaijen. 

.Xó'n, (i) adv. in 't geheira, heimelijk. Jjtxjkcere^ affnilte, v. a, losfnijden, 

\&Q\nerLöngang,c.-kammer,n,e'az. .J^sjfccermg, c, pi, er. losfnijding, f. 

Lön, c. LóntrcBe, n. pi. -troeer, ahorn, m. ^Lfifti adv\ los» losfeli j'k j onbedachtelijlf, 

iö«ffoOT,f/^atfc, heimelijk, in 'Igehefm. £,ösöre,'n. ü, pL rucreni góè<l» ru 

JLönlig, adj, heimelijk, verborgen. Z,iw, >»."ƒ)/. k. loof, lof, n, bladen. 

Zört//^e/j,ö/yt/. heimelijk, in 't heimelijk. LSfdoskket, adj. met loof bedekt. 

Lönne , v. a. loonen, bcloonen. iöfe,i'.ö. het loof afdoen, ontbladeren. 

Zó'n«//?^,c./7/.er,loon,n.foldij, ^dienst- J^ave , c. pi. Lover, leeuw, m. 

loon, n. Van hier JJinningsdag^c. Juövefod^ c,pl,-foddery\eevivrGn\oet,m. 

Lönjkrift , c, u,.pL gcheimfdirift, "«. JLövëhjerte , n, plf r, leeuwenhart, '«. 

Lönlrappe, e. pL r. heimelijke trap,m. Lövehoved, n. pi, er. Iccnwenkop, m. 

Lönvej , c. pi. -ve}e. bedekte weg, «i. Lövehnd , c. pi. 'er. leonwenbnid, f, 

Lös, adj. los, niet vast, onzeker; LÖuehule,-kuIe,c,pl.r.\ci'a\fcuku\\,m, 

ongebonden ; item op vrije: voeten. Lövekloe, c. pi. -kloer, leeuwenvoet, m, 

Lösagtig. adj, onkuisch, wellustig, geil, 'Löveman, c, pi, er, leeuwenmaaen', ƒ pi, 

Lösagtig/ied , c. u. pi. onkvüschheid, f. Lovemod , n, u. pi. leeuwenmned, rh, 

JLösbryde, V, a. ]oshr(;ken ; bryde lös, ie- /.overdag, c. pi. -dage. zaturdag , m. 

gen iemand in woorden uitvallen. Löverdag.i , -dag/k, adj. zatiirdagscH. 

Ló(e, V. a. losfcn, loslaten, vrij maken. Lóvetand, c. u. /)/v jpaardenblopm, f. 

Liifelig , adj. & adv. los, losfelijk. JL,bvejinge , c. pi. r. leeuwenwelp . m. 

Löfen, n. pi. er. leusj leuze.y. fein, n, Lövfald,n. u.pl. 't Siiyallcn van 't loof. 

Lö/epenge, fc. pl.J losgeld, rantloen,«. Löv/rne, c. pi, -fröer. ioolvorsch , nt. 

//ötfij/W/, arfy'. losgemaakt, vrijgemaakt. Lnvfuld,- -rig, adj, loofrijk, vol loof. 

Lösgivcyv. o. losfen , loslaten , Haken, Lövliylte, c. pi. -hytler. loofhut, ƒ. 

onlkhiistcrcn; vanhirr Zó>^iVe//e,c. Löv.inde , c. pi. r. leeuwinne, f. 

Lösgoetiger, m^ pi. e. ledigganger, m, ljÖvknop,c, pi. -knapper. hot, f.linoi>,m. 

höjkc , V. a. luizen, luizen vangen. Lövr.ig,^fuld, adj, loofrijk, vol loof. 

/,ös/yV;ie, f. o, losköopen, vrijkoopen. Lövfal , c. pi, -fale. loofhut, f. 

Lóslade, v. r/. loslaten , ontkluisteren. Lövfahfeft , c. loofjiultcrDfi-esf , n. 

Lnsladelfe, c.pl. r. los-, vrijlating, ƒ. Llh-Jkygge, c.pl. r, fchadtiw van 't loof, 

Jxisne, p, fl. losfen, los maken. Z'w/?* Lnvfpring , n, u. pi. bloeitijd, wi, 

Kanonerhe, het gclehut losfen. JUivie, zie Löfte, n. pi. r. gelofte, ƒ. 

Lösne, gaae lós , v» n. losgaan. Lóvtrcee, n. pi. r, hoorn, m, met \ooï, 

Zf>*«//7^, c./?/. e/-, losfuig, kjslaling, ƒ. Vivtofkkvl , adj. met loof bedekt. 

/'/e/M losbranding van het g<f< liiil. i,/ü»///!E-/,-«g',a<//. loofrijk, vol bla<leren. 

Lüsitingspenge, ('t. y/.yl losgild, n. Jj/riferk , n. pi. Ui loofwei'k, n. MAA. MAAN. 196 MAAN. MADP. 

. 1 .-.lil oJ itru.è'.ii . ■ ...';■ < ■> . iJf,n.,^iy^.Romci-HfthelaUeUorvoorlOOO. Maanedspengg, Cc'^ pl^) maanêgeló, h, 

Maa, »ie:il/aa4A(?; ('."«. moeten ; mugcn. Maaneds/krifl, n.pl, er,maand{cbrift,n, 

Maake^:^ :<.>:. », , moppen ., \ga;p('ji. .Maanedsfyg, adj. & adv^ Ti\Siamnch\i^. 

Maada., 6. p], r. wijs, wijzp, f, .,Püa Muanedsfyge ^ c. .u. pi, maanziekle, f, 

dertii?.': 31aaJe^, op die, ,. wijze, .Maanedstider,Cc.pl,JmaAndÜoDdcn,f.pI, 

Irlaadehold, n. «;; )jZ, raaliglieid , ƒ. - dei maandclijkfclie zuivering,'/; 

MaddehoMen, ad^, & adv, matig. .^/(7rt«ef?,5«//?\r, orff. bij of met de maand. 

Maadeli^. ar//', mat.i'g, niet^ovordadig-, Maaneduifer, c. pL e. maandwljzer, ot, 

t/r-LlHiddflmalii;, lijdelijk, dragelijk, Mnaneformhrkelfe, c, pi. r. eklips, ƒ. 
•■) r^tamelrjk. Wan\nvx Maadelighed,k, • vcrduifiering of iatiing der maan. 

MacuMigti flc?*'>, namelijk ,.-5 redelijk. Maanelys , 'n; u. ƒ)/; .maanlicht , ». 

Jï/ü!ae,.^ie.il/ffo5rfe,,fcV.«; raoetenv nlogen. Maanelöb , n. pi. ja. . maanloop , m. 

Maóge:^ c.. pl.\ Mdager, meeuV, JT, .Maanering, c, pL «r„ maankring, wi. 

Maal^:,n..,pl. f<. mavit, ƒ. niaalfiok, /n. Maanerude, c.. pi. lu maankrnicl, n. 

.Maal,. MceU., n, pi. «. taal, ftem ,f . Mnane/kifte, n.' pi. r. maankecring, ƒ. 

Maale, v. .C, .'. melen, affiielen. Maane/kin, n. u, pi. maanlicht, n, 

Maalehr£i' , 7i. pli' e. iBi'JCihriet , rn. .Maanefyg, ad), maanziek, -ziichlig. 

■Macilekun/i, c. u. pi. meetkuudov ƒ. Maanefyge, c. u. pi. raaanziekte, y^ 

Maal all g , adji, meetbaar, -bare. Maar., e. pi, Maarer, marter, m. 

Jf<2fl/^/-i,'7H, pZ; e. niefer, landraè.ter^m. Mnarfcelde, c. pi. r. marterval , /I 

Maalérpenge , ' (c. pi.) meelluon, n. Maar/kind, n. pi, u. martervel , w. 

Moalf/kife^ c. -bord, n. meetbord, n. Maa_n;ee, adi'. & n. u. pi, n)isfchien, 
Maalefnor; Ci pi. ~fnore, nieeliijii, ƒ. vcelligt, welligt, mogelijk, ligtelijk, 

Maaleftang.c.pl,-/tceTiger,vi\.ep[rocdv..f, 3fa.a f f e, f. n, moeien ; mo^vn, Jeg maa, 
Maalefiok , c. pi, Ice. meetftok , m, ik raoesf,ikmag J J?^772flo//e, ikmogl ; 
Maalc/ig, Maalnir/g^c. pi. er. mi'l'tng. f. Jeg har inaattet, ik heb gemoeten. 

Jlfi2ü//ö,s, «rZ/. é^arff. fprakeloos, ftoni. Maat Ie, Matte , c. pi. Maat ter, mal, j", 

Maallóshedjc, u. pi. iprakelooshcid, f. Maattehinder, »^./^/. e, mattenmaker, m. 

Maals, adj, dat zijne volle maat heeft, 3Iaatfe-, Maf tejif^n.'u. pi. mallvhie.s, f. 

Wanh'xQX Maalshjcelke,-planke,c.CT\z, Maattehuru, c. pi. ->i:urue. bieskorf, wz. 

Maaltid, n, pi, er. maal, ji. maaltijd, m. Mad, c. u, pi. fpijs, f. voedfel, eten,«. 

Maana, c, pi. r, maan, f. fnld,tiltagende, Madame, f, pi. r, vrouw, mejuffer, /; 

aftagende Maan e , de volle, de Madbomme, c. pi, r, toemand, f, 

vaslende, de afgaande maan. Maddike, c, pi. r. maai, made,/, 

Maaneaar, ri. pi, u, maanjaar, n. Made, v. a, azen, voeren, voeden. 

Maanecirkel,c.pl.~cirkler,maancii]ie],Tn. Madfad, n, pi, -fade, fchotel, m, 

Maaned, c.pl. er. maand, f. vier weken. Mading, c, pi. er. lokaas, vischlokfel,/?. 

JJ/aGW<?f///>, o£?7. 6'crft'. maandelijksch. Madkut-u , c.pl, -kufpe. toemand, ƒ! 

MaanedUgen, -ligt,adu, maandelijks. Mndlyfl , c, u, pi, eetlust, f, 

Maanedsdue, c. pi, r. maandduif , ƒ. Madmoder, f, pi, -mödre. bazin, f, I 

MaanedstSn,-foldyC.u.])l.maAndi^v\d,n, Madpofe , c, pi, -pofer, knapzak, m, \ MAOS. .MAIM, 197 MAJO. MALT. 

Mad/kab, 37. pi. -Jkahe. eetfplndo, ƒ. Major ^ m. pL er, majoor', m. 

. Mad/kee, Spifejkee, c. pi. r. lepel, m, .Maiqviji , c, pi. —qui/le, meitak, in, 

Madtfarer^ (c. pi.) eetwaren, f. pi, Malker , m. /)/. e, makker, m. 

^rt^, (ï)a<f e, gemakkelijk, met gemak. Mahrel , e. pi. er, makreel, 77?. 

Magdzin, n. pi. er. magazijn, n, . Vunh'i^r Mahrel fangji,c,-fifkerie,n, 

VanhicrMagazcnpriis,c.-fort^alter,m, .Mahron , c.' pi. er. makaron , m, 

i>/ag(f,c. /7/. r. weerga, wederga, -gade,/, .Mahilatur , c. ;«. p/. fcheurpapierj n, 

Maga, V, o.'pasfc'n, voegen, fchikken. Male, v. n. & a, m^len; koren malen. 

Magelig, adj,& adi^. gemakkelijk. Jfa/<?, fif/maZt?, i». «. malen , fcliiideren. 

^öci'irZ/^AeJ, c. «./)/. gemakkei ijkheid,/! Malen, c. «,ƒ>/. gemaal, «. van koren, 

Magslö.t, adj. gadeloos. zonder weerga. Malepeuge, (c. /7/,) maalgèld, -loon, w. 

Mager, pi, niagre^ adj. mager, niet vet. Maler, m.pl. e. fchi lder,knrtslfchilder,7B. 

Maiferhed, c, u. pi. magerheid, ƒ. -iï/rt/eroz-ie/f/c, n. m. />/. fchildcrwerk,». • 

Magert, adu. mag^-rlijk, magertjes. -Malerbrwt , n, pi. ter. palet, n. 

Mages, parre fig, v. Ji. & r. paren. Malerie , n. pi, r. fcliilderij, f. 

Mugefkifte , n. pi, r. vcrrniiing, ƒ. Malerijk, adj, & adu. frliilderachtig. 

Ma ge/kif te , b)tte, v. a. verruilen. Malerkofi , c. pi. -kofie. penfcel, n, 

MagiTter, m, pi. Magifire. magifter, m. Mnlerkunft , c, u. pi. fcLiiderl^nnst, ƒ. 

Magiftrat , c, pi. er. magifiraal, m. Malerpen fel, c. pi. -penjler. penfi-el, n. 

Magnet, *. pi. er, magneet, zeil- Malerfiok, c, pi. ke. leunfiok, m, 

fieen , m. Van liier magneiifk. Malerjtue , c, pi. r, fchilderliainer, ƒ. 

Magnetnaal , c. p/. <r. magnectnaalil, ƒ. Male-, Mulftröm, c, pL- me. kolk, /I 
Magnetjteen, c. pi. ^ftene. zeilfieen, m, maalftroom , m. ■ <li-aaikolk , f, 

Magt, c. pi. M. magl, /l vermogen,/;. Malet , adj. gemaaid; gcfcliilderd, 

Magt, c. pi. er. mogenheid, magt,/. Male/and, c. pi. -Ue?ider. maaKtcr, f. 

Magtc , V. a. & Tl. mogen, vermf)gen. Mnlke, v, o. melken, koeijen melken. 

Magteslös , niagtlös, adj. magteloos. Malkebntte, c. pi. r. melkemmer, m. 

^fagleslöshed, c. u, pi. ina^U'\(>{>ahi-i(.hf. Malkekoe, c. pi. -koer. melkkoe,/. 

il/fl^/e.y/<7/?,orff.krachte-,n]agtelooslijk, Malkekrands , c. pi. -krandje. wrong,/". 

Mogthavende, adj. maglliebliende. Malke/iige,/, pi. -pig^r.mc\k(\)e\!^]i', n. 

Maglhai'er, m.pl. e. maglliebher, m. Malkeqvag, («.ƒ//.) melkkoei jen, /./^Z. 

Magtpaaliggende, adj. aangelegen. Malkefpand, c, pi. e. melkemmer, m. 

Magtpaaliggenhed, c, ;/./>/. belang, n, Malk/iing, c. pi. er, 't melken, n, 

Magtfprog, n, pi. u. dingtaal, /. Jlfo//e, c. p/. r. oog van een' haak, n, 

jjfa/jomecfaner, m./)/.e. mahometaan,m. Malle, c.pl.r. wels, ?«. zekere viseh, 

Mahomedan/k , adj. mahometaansch. Jlfa/m,c.pZ.e/-. erts,7n.allcrlei bergftof,/, 

Mai, c. u. pi. Mei, /tj, bloeimaanil, ƒ. Malmgrube, c. pi. r. bergftolgroeve, ƒ. 

Maihlomft , a pi. er, meibloem,/. iJ/o/m7«o/-/er, c. /?/. e, metalen vijzel, t/ï. 

Maidag , c. pi, e. meiavond , m. Malning , c, pi. er, geniaal , n, 

Maje/lcet,c. pi. er.ma]c€teit, f. VanhuT Malftrlim, c, pi. me, maalftroom, m. 

majeflcetifk,Majefla:tsforhrydelfe,c, Malt, n, u. pi. mout, .«. tot bron wen. 

Maigreen, c. pi. -grene. meitak, m, Mallgjörer, m,\pl, e. moiitniaker, m. 

fllaikirfeboer , n, pi. u. moikcvk-n, f. pi, Maltgjörerie , n. pi. r. moiilcrij, /. 

Maimaaned, c. pi. er. blorimaand, /. Mallmöllc , c, pi. r. moulniolen, vu MALT. MAND. 193 MAND. MANG. 

JHaltofjif c, pi, e, moutoven, m, Mandshjole, c. pi, t, mansrolc , m, 
Maltquoern, c, pi. e. moutmolen , m. Mandshloedning, c. ƒ>/, e/*, manskleed, ti. 
Maltirug , n. pi, -fruge. moulbak> m. Mandslehn, n, pi, u. mansleen, n, 
Malurt , c. pi, u, alfem , m. Mandslinie, e, u, pi. zwaardzijde,/*. 
Malurttfiin, c, u. pi, alfemwijn , m. Mandsminde,n,men{chen gedenken, n, 
Malvajier^ c, u, pi, malvezeiwijn , m, Mandsnavn, n, pi, e. mansnaam, m, 
Mammeluk, m, pi, ker, mammeluk, w, Mandsperfon,m,pl,er,mansY)erioon,m. 
Man,ffeyteman,c.plM.Taaan,f,\an een Mands/kjor/e , c. pi. r. manshemd, to, 
paard ot een' leeuw; ook iffa/iie, c, Mandsjkoe^ c, pi, ti, mansfchoen, m. 
Man, pron. men. Manfiger, men zegt. Mands/krceder, m, pi, e, kleermaker, m. 
Mand, m, pi. Moend. man, m. item Mandstugt , c. u, pi. krijgstucht, f. 
de echleman van eene vrouw. Mandtal, n, pi, u, lijsl van mannen,/". 
Mandag, c. pi, -dage. maandag, m. Mandvoxen, pi, -voxne, adj, manbaar. 
Mandbar, cd;, manbaar, huwbaar. Mane, hroeve, f, o. manen, vorderen. 
Mandbarhed, c.u.pl. manbaarheid, /", Mane Aander, v. <?. geefien bezweren. 
Manddom, c. u, /j/. mannelijkheid, ƒ, Maneer , c. pi, Manerer, manier, ƒ. 
Manddomsannammel/e,c.u, pi. mensch- Maneerlig , adj, heusch, manierlijk. 
wording,/", (in de godgeleerdheid.) Maneerlighed, c. u.pl. raanierlijkheid,/". 
Manddrah, n, pi, u. A(iod-,ni^nï[a^,m, Manelfe , Maning, c, maning, f, 
Manddraher, m. pi, e, doodflager, m. Maner, m, pi. e, maner ,maander, m. 
Mandehoued , n,pl, et, manshoofd, n, Mange, adj. menig, yeel in gelal. 
Mandel, c. pi. Mandier, amandel, m. Mangeaarig , adj. & adu, veeljarig, 
Mandelmslk, c.u.pl, amandelmelk, ƒ. Mangedobbelt jadj. & adf, \Gti\\o\\<\'\^, 
MandeloUe, c. u, pi, amandelolie^ f, Mangefold , adj. &. adv, veelvuldig, 
Mandeltrare, n.pl.r, amandelboom,/?». Mangefóddet , adj. & adv. veelvoetig. 
Jl/a«<fe//ct7-/e, c. ƒ>/. r, amandellaarl, /". Mangehaande , adj. 'menigerhande. 
Mandfolk, n. pi. u, mansperfoon, m, Mangekaniet , adj. & adv, veelhoekig. 
Mandfolk, (^m.pl.) manlieden, m. pi. 3Iangel, c. pi. Mangler. mangel, m. 
Mandgal, adj, manziek, geil, wulpsch. Mangel(iglig,-haftig,adj.&adv.^ehrc]si- 
Mandhaftig, adj. manhaft, -hallig. \ic\\)k,W!kn\\'\ex MangeUi,of'lighed,c, 

Mandhaftigan, adv. raanhafliglijk. Mangen^ mangen een, .adj. menig. 
Mandhaf iighed, c. manlialtigheid , f. Mungengang, man gelande , adv. nu-- 
3Iandig , adj. & adv, manviv\\]k,Ww}i, nigmaal , laenigwerl', dikwijls. 

JJfi3«(//g-e/i, rtcff. mannelijk, dapper) ijk. Mangefidet , adj. & adu. veelzijdig. 
Mandighed, c. «.ƒ>/. mannelijkheid,/". Mangejlags, adj. veler - men igerlei. 
Mandinde, f. pi. -inder. mannin, f, Mangefiavelfes , (Ord) adj, van ve- 
Mandkjön, n. 'l mannelijk geflacht, n. Je lettergrepen ot" woorddee-len. 

Mandllg, adj. mannelijk, mans. Mangfoldig , adj. menigvoud, me- 
Maiidsdragt , c, pi. er. manskleed, n. nigvuldig, veelvoudig, veelvuldig. 

Ma ndxf adder , m. pi. t\ Y>cvL, peler, m. Mangfoldigen, adu, menigvuldiglijk. 
3fand.'igjerning,c.-arbejde,n.m:\ns\vcr\<. Blangfoldiggjöre, v. a. vernienigvuldi- 
Mandshjerte, n. u.pl. manhaltigheid,/". ^cn.'Vai\h\evMangfoIdi.ggjorelfe,c. 

Jlandshöjds, c. u.pl. uianslengte, ƒ. Mangfuldighed , c. raenigvuldighvid, 
Mandjkab, n. pi. er. maufchap, f, veelvoudigheid, veelvuldigheid, /". MANO. MARK, 199 MARK. MART. Mangle, v. n. mangelen, ontbreken, Marletenler, m, pi. <•. markelenter, ot. 

Mangïe, «*, a. mangelen , glad maken. Marhetentarte, n.pl.r,mar\n'iKnivc'\],f. 

Manglefjctly c, pi, e, mangelbord, n, Markefenfer/ke, f. pi. r,zoftv\a;ir&vr,f, 

Mangleftok y c. pi, ke, mangelfiok, m, Markfrugt, c,pl. er. \eld\-rachU'n,f.pl, 

Jtrartg-/e/,flrf/. gemangeld, glad gemaakt. Markgreue, m. pi, r, markgraaf, tb, 

Mangletrcte , n, pi, r, mangelbord, n. Markgrevinde, f, pi. r. markgravin, /i 

Manifefi, n, pU er, manilest, n, Markgreu/kab^ n. markgraaifchap, n. 

jlfa/z/ng-jr. ƒ>/. er, maning, bezwering,/', Markmuus^ c, pi, u, veldmuis, f. 

Manke, Heftemanke, c, pi, r, maan, f, Mark/kriger, m, pi, e. kwakzalver, m. 

Wan hiec Mankefedt, -haar, n, enz. Markjiykke , n. pi. r. rijksoord, m» 

Manket, adj, dat eenc maan heelt. Marmor, c, u. pi. marmer, n. 

Manna, c. u.fl. manna, hemelsbrood, n. Marmorbillede, n.pl. r, marmerbeeld,«, 

'VaDh\crMannagroes,-grjn,-korn,n, Marmorhrud, n.pl, «. marmergroef,/! 

Maa/kety c. pi, ter, lob, lebbe, \ah,f, Marmorere,('Papir,etc.Ju.a.mirmt\en. 

Yaubier3fan/ketJkJor/e,c,-Jern,n,cnz, Marmorering, c. pi, er. marmeling, f. 

Mantel, zie Kappe, c.pl. r, mantel, m. Marmorgrube, c, pi, r, marmergroef, ƒ. 

MantelJcek,z\cVadfiek,c.pl,ke.\ü\h's,n. Marmormorter, c. pi, e, vijzel, m. van 

Manu/kript, n, pi, er, handfcbriit, n, marmer, marmerfieenmortier, m. 

Mare, c, u, pi. nachtmerrie, y^ Van Marmoryteen,c,pl.-/iene.insirnm&cen 7Tt 

hier 3Iarerid, n, Marelok, c. enz. -/l/a/"mor/Zó7/e,c. /?/. r. marmeren zuil f, 

Marekat , c, pi, -katte, meerkat,/. Mars, m, m. ƒ>/. (oorlogsgod) Mars, w*. 

Mariehillede , n. pi, r. vrouwenbeeld, n. Mars, c. u, pi. (eene planeet) Mars, m. 

Marieglas, n. u, pi. vrouwenglas, n. Marfch , c. pi, Marfcher. marsch, m, 

Marie/iöne, c. pl.-/iöns,zonneke.\i'r,m. Marfchere , p. n. gaan, marftheren. 

Mariemejfe, c. u. pi, vrouwendag, m. Marfchfa-rdig , adj, marschvaardig. 

Marine, Söemagt , c, zeemagl, f, Marfchrutte, c.pl. r. marschroiite, /", 

Mariner, m. pi. e, zeefoldaat, m, Marfipan, c. pi. er, marfipcin, ni. 

Marionet, c. pi, ter, mavionet, iooneel- Mar/kalk, m. pi, e/-, maarfchalk, m, 

pop,/. Van hier Marionet f/iil,n,enz. Van Inev Mar/ka lkxbord,n.-/lau,c.enz. 

Mark, c pi. er, mark, n. acht onzen. Marfkalkinde, f. pi. r, maarfchalkin,/^ 

Mark, c, pi, er, mark, n. rijksoord, m, Marjkland, n. pi, e, laag bouwland, «, 

Mark, c./;/. er. mark, ƒ. veld, land, «. Wi\n\\\ev MurJkbonde,m.-egn,c.enz. 

Markarbejde , n.pl. u, akkerwerk, n. Marfviin, n, pi. u. meerzwijn , ;/, 

^/ö/-ii/oOT/?,c,/;/.(?r.blüem,veldbioem,/, Marter, {Piinfel) c. pi. u. marteling, f, 

Markdue, c. pi, -duer, veldduii", f, Martre, pine, v. a. martelen, pijnigen. 

JJfarierf, 71. ƒ>/, er. markt, jaarmarkt, /i Marts, c, (lentemaand) maart, m, 

Markedsbod,c.pl,-boder.marVikraan),f. Van hier Martsjnee, c. Martsöl, n, 

Markedsdag, c,pl.-dage. marktdag, m, Martsblomft, c. pi. er. maartbloem, f, 

Markedsgang, c, pi. m. marktgang, ju. Marlsfwl, c, pi, er, maarlfiool, f, 

Markedskram, c, w. ƒ?/. marktkraam, ƒ. Martyr , m, pi, er, martelaar, m, 

Markedspenge , {c.pl.) marktgeld , n, Marfyrbog,c.pl,-böger. marte]aarsboek, 

Markedsplads, c, pi. er, marktplaats,/. Martyrdom, c, u. pi. martelaarfchap, n, 

Markedspriis,c.pl,-pri/er.mar\itpri]s,m. Martyrdöd, c. u. pi, marteldood, m. 

Marke/kjel, n, fchcidmerk, n» -paal, m, Mart^rinde, f, pi, r, martelaarfier, /. i MART, MATIU 200 IVUTR, MEDE. 

MartyrhroTie , c, pi. r, martclkroon, ƒ, Matros, m. pi. er, matroos, m» 

Marv, c. u, pi. merg, pit, 77» kracht,/. Matroshyre , c, pi, r, raatrozengcld, n, 

Maruagtig, adj. & adu. mergaclitig. Matrospagt^c^pl.er.ixiTiiTozcnv/OLchi.f, 

Marubeen, n, pi. u. racrgbeen, n. Matte, zie Maatte, c, pi. r, mat, ƒ. 

Marupibe, c. pi. -piber. racrgpijp, /i Matte, v. a. matten, afmatten. 

Mafe , knufe , v^ a. vcrbrijzc-Ien, Maue, c, pi, r, ma^g,. /", buik , m. 

Ma/k , c, u, pi. draf, m. van brouwfcl. Mauedraaher, (c. /iZ.) maagwater, n, 

Mci/kapie, n, pi. r. maatfchappij, ƒ, Mauehinde, c. pi, r, buikvlies, n, 

Majke , c. pi. Mafker, maas , f. fieek Mavekage, c. pi. r. maagkoekjes , n, pl„ 

\an eenc kous of van een net. Mavekneb , n. pi, u. maagpijn , f, 

M<i/ke ^ V, a. mazen, mazen maken» Mauepine, c. u, pi, maagpijn, f. 

Ma/ke, c, pi, 3Ia/ker, masker, n, Mavejaft , c. u, pi. maagfap , ju 

Majkedands, c, pi. e. maskerade, f. Mauefmerte , c, pi, r, buikwee, n, 

Ma/kerade, c, pi. r, maskerade, f, 3Ia f e/ot, -fjge, c, u. pi, maa»zitktc, f» 

Ma/kere , v, a. & r. maskeren, ver- Mauejtyrkende , adj. maagverfierkend. 

mommen. Van hier Ma/kering, c, Mavefyge, c. u, pi. maagziekte, ƒ. 

Ma/keret, adj. gemaskerd, vermomd. Mat^auand, n, u, pi, maagwater, n. 

JJ/f//X/«<;,c./'/. r. machine,/, werktuig,». Maueviin, c, u, pi, maagwijn, m. 

ySinh\erMa/kinme/!er,m.-perk,n.(;nz, Maxime, c.'< pi. r, grondfielling, f. 

Mas-,3Iarsoi'n,c,pI.-ot'ne.{mi-ho\cn,m. Med , prcep. met , mede , me(^. 

Maffa, Maffe , c, pi. Maffer, masfa, ƒ. Medaille, c. pi, r, gedenkpeiming, m, 

Mafff, adj. masfif 5 afmaffii^t Guld eller Medarbejder, m, pi. e, medearbeider, m, 

Sölv, van masfif goud of zilver. j-'5/<^f/erf»i/7g-,7n./>Z,(fr,medeerfgenaam,/«. 

Maft, c. pi. er. mast,?«. van een fchip. Medbejler , m, pi, e, mededinger, m, 

Mafcehugger, m. pi. e. mastniaker, w. Medbejler/ke, /, pi. r, mededingfter,/; 

JJ/<?/i:e/ós,aÉ?/.masIelüOS, zonder masi en. Medboler , m. pi, e. medeboelcr, m. 

Maftetrase, n. pi. r. mastboom, m. Medborger, m, pi, e, medeburger, m, 

Mafiix, c, u, pi. mastik, m. zekere hars. Medbringe , v, a, medebrengen, 

Mafiixtrcte, n. pi. r. mastikboom, m. M'fdbroder,rTi,pl.-brödre, mcóthrüeófi\ 

Mafilös, adj, masleloos, zonder mast. Medbör , Bor, c. u. pi. voordewind, w, 

Muftfpor, n. raaslfpoor, n. -koker,?». Medchrifine, (m. pi.) medechristenen. 

Majitarm, c, pi. e. aarsdarm, m. il/jfWe/e, t-, a. mededeeU-n, deel geven. 

Mat, adj. & ad f. mat, vermoeid. JJ/eA/t^W/^, öc?/.&'öJ«/.mededeelzaam. 

Materialicr, {n. pi.) materialen, f. pi. Meddelelfe , c. pi, r, raededeeling, ƒ. 

Van liier Materialgaard, -heft, c. Meddelende , adj, & adi^, mededeelend. 

-huus, n, -kudfk, -fkriuer^ m. enz, Meddeling^ c. pi, er, mededeeling, ƒ. 

Materialift, m, pi. er. materialist, m, Meddifcipel,m.pl.-Jciple.mvAe\cfx\ini^, 

Materie, c.pl, r. materie, ftof, ftoffe, ƒ. Meddomsmand,m.pl,-moend.ühc^cn,m, 

Mathed,c. «.ƒ>/. mat-, vermoeidheid,/. Mede, v,a. doelen, naar mikken, naar 

Mathematik, c. u.pl. wiskunst, -kunde./. fiaan, item metden hengel visfchcn. 

Mathematijk, adj, & adu. wiskundig. Medejer, m, pi, e, aandcclhebber , vi. 

Matras, c. pi, Matraffer, matras,/. Medekrog , c, pi. -kroge, hengel, m, 

Matrikel, c. pi. Matrikler, rol, lijst, f. Medeijker, m. pi, e, medeboelcr , vu 

Matrone,/. pl,r,inilroïie,meYVijuvr, f. Medens , adi^. inmiddels, gedurende. MEDE. MEDS. 201 MEDS, MEER. 

Jff(?<fr/nor,c,7)Z.<?.fiDQ^ ƒ, hongel.tlraad, m, ,3fedjirider, m. pi, ^, ïDedofti-ijd^r, W, 

Meée/iang,c.pI,-JtcBnger.\nti\fie\rüede,f. Medft^oren,j\,adf. . . a^amcDgezworen, 

Jfedö/ö/,w.u,p/.liengel,77i. visthtuig,«. Medtage, v. a, medenemen, met zich 

Medfare^ -handle„v, a, behandelen. nemen, y?^. bedoUen, bedriegen, 

Medfart, c, u, ^/.behandeling,/. Medtagef^adJ.&adi'^meQCgcnomcu» 

Medföd f -fndt , adj. _ aangeboren. Medljener,jTi.pl,e.mvditil[tn&i\iiechl,m, 

3fed/olge, V. «. .Taedegaan , volgen. Medfidende^ adj. & adf. medevyptjg, 

Medfólge, n,pl, u, gevolg, n. itoet, 7«. Meduidende, n. u. pi, medewelen, n, 

Medför, n. k. ƒ?/» gevolg, «♦al wat er- .M<idi<i.d.enhsd, .c,u.<pl. medeweten, «. 

gens voortvloeit. /3/er;?/b>, bij gevolg. Madfidiir, m. 7?/. e. medrweter, m» 

Medfore, v. a, medevoeren, -brengen. Meduindj c. u. pL gunfiig wind tw, 

Medgaae, forbruges, </. n. mcdegaan. Meduirke, p, a. & n. medewerken, 

Medgang,c. ii.pl. yoorfpoed, in. geluk, n. Meduirknin^^ c. pi. er. medewerking, /fl 

Medgijt , c. u. pi, huwelijksgift, ƒ. Medynk , c. , «♦ p/. jnedelijden , ,«♦ 

Nedgive, v. o. medegeven, -zenden. .#<?Jj';2^/p/«,. öf/y. 6' ac?*/. laedelijdend. 

Medhandle, -fare, v. a, behandelen. Meed, zie Öjenieed, n.pL u. ougmer]i,nt 

Medhandling, c.pl.er, behandeling,/. Meel, ?i.u.pLmeel, n. gemalen koren, 

Medhave, v, a. met zich hebben. Meelaglig ^ adj. meelachtig, melig. 

^JUIedherJke , f., n^ mede heerfchen. Meelbcer, n. pi, u. meelbcs, -bezie,/, 

J^/e<fA«ry^er, m.p/. e. medeheerfcher,'7w, -M^elböJJe^ c, pi, r. meelkuip /, 

Medhjdp, c, u, pi, medehulp,/; i^tfeZc/ü^, c. «./j/. meel-, honigdauw, m., 

Medhjelper, m. pi. e, medehelper, m. Mselgröd, c, u. pi. meelgrut, /; 

Medhjelperjke, f. pi. r, medehelpfter,/. Meelhandler, 7n.pi, e. meel verkooper,fn« 

Medhold, n, u, pi. toeftemming, /. Meelkaffe, -kifie, c. /?/. r. meelkisl^.^ 

Medhuftrue, /. pj, r, h'\\\,ï\i, n, Meelklifier, n, pi, u, meellijm, ;?». 

J>fi?c//c/«, c. «.ƒ>/, medicijn, artfexiii,/. Meehnide, c, pi, r, meelmijt /l 

Mediciii/k, adj. & adu. medicijnscb, Meelprm ^ c, pi, e. meelworm.' ^^ 

Medifierpölfe, c. pi. r, metworst,/. Meelpnp, n. ■ u. pi, meclpap ƒ• 

Medlem, n. pi. /«£/•, lidmaat, m, & f. Meelpofe , c. pi, ~pofer. mecizak ot, 

Medli'dende, adj, &_ adu, medelijdend. Meelfigte ^ c. pi, -figfer. meelzQ^f f, 

Medlidenhed, c, u. pi. medelijdend- Meclfpife, c, /)/, r. jneclfpijs f. 

beid, mede-, meèdoogendheid, f, Meelfiöv , n. u, pi. ftofmee! , n, 

Medlydep.de, adj. medcluidend. ^leelfakker , n, u, pi. meelfuiker, /. 

Medloerer, m. pi. e^ medeleeraar, m. Meelfaky c. pi. -fakke. meelzak, m, 

Medloerling, m. pi, e, medeleerling, 7/i. Meeltönde, c. pi, -tonder, meelfonj / 

Medr^der, m. pi. e, medereeder, m. Meen, c, u, pi. gebrek mano-clj 7(i, 

Medregent, m. pi. er, mcderegent, m. Meeneder , m. pi. e, eedbreker m, 

Medregne, f. 0. mederekenen, -tellen. Meeneder/k^mee>ift'oren,adj, mt'iuecdis. 

Med/kabnirig, c, pl.er. medeichepM,n. Meeneed , c. . pi, -eder, meineed, •//*. 

Medjkabt, -fdd , adj, aangcfchapen. Meenlös, fejlfri, adj, zonder inanstl,. 

Med/iyldig, orf/. medefchqldig, mede- Meen/ivoren^ -ederjk, ctf/V meineed ig. 

pligtig. Van hier Medfkyldige, pi. Meer, mere, adj. & adu. meer; meer el- 

Medfpiller , m, pi. e, makker , m, Ier mindre , meer of min. 

Med/Iemme, ,v, ttf niedcitemiQcq, Meerbcmeldt , edj. vooraf gemeld* t MÊEtl. MELK. 202 MELK. MELL. 'Medt/kum, n, u. pi, 2eefchuiin,n. Van 

«rf'ï^r'hiei- Meer/kumspibe'''^"^'c.' «?nz, 

Mègèn, adj, veelj for Tne^en^iè'y^'^\» 

Meget, adv.xteV, me ge t for Uden, long, 
etc, veel Ie weinig, veel te lang, enz. 

Mègïe, zie Moegle, V, a. & n. makelen, 

'Mejë, (en Koriiager) v, a. maaijen. Van 

•' '\\itt Mejedrag\ 72» -Zee , c. enz, 

'Mejer, m, pi, Mejere, maaijer, m. 

Mejerie , n. pi, r. melkerij, f. Van 
hier Mejeriafgift , c. Mejerjke^ ƒ. 

■Mejetid , c, pi, u. maaitijd, m. 

Me/hing y c^ pi. u. maai j ing, ƒ. 

-Mej-ran , 'c, "t/, pi, mariolijn , ƒ, 

'Mejfe, 'c, pi. r,iüees,f. zekere vogel. 

^Meffel, c, pi, Mejfier, beitel, m. 

■Mekanik, c, u, pi. werktulgkunde, ƒ. 
Mekani/k, adj, & orfo, werktuigelijk, 

Mekankus , m, wci-ktuigmakcr , m. 

Melankolie, c. u. pi. zwaarmoedigheid,/. 

Melde, c. pi. r. melde,/, zeker kruid. 

Melde, V. a. melden, aanmelden. 

Meldeuoerdig , adj, meldenswaardig. 

'Melding, Berefning,c.pl.er,ïnMin^,f. 

■Mele , V, a, met meel beftrooijen. 

■Melet, adj, & adu. melig, bemeeld. 

'Mele fig , V, r, tot meel worden. 

Melk,c.u.pl.mc\hf.föd3i:elk,zoete melk; 

■.■■"• fyk Melk, dikke, geronnen melk. 

Melkaare, c, pi. -aaref. meikader, /. 
Mdkagtig, adj, & adv, melkachtig. 
Melkebötte, c. pi. r, melkmouw , /, 
Melkefad, n, pi, -fade, melkvat, n. 
Melkefeher , c. u. pi. melkkoorts, /, 

- Melkefi/k, c, pi, e, hommerd, miltcr, m, 
Melkefla/ke , c, pi, r, melkflesch, /. 
Melkekande, c. pi. r, melkkan, /. 
Melkekjelder , c. pi, e. melkkelder, tw, 
Melkekoe , c, pi, -koer. melkkoe, / 
Melkemad, c. u. pi, melkfpijs, /. 

•'.M^lkéntund , c. ph e. mclkmuil, m, 
Melkepenge , (c, pi,) melkgeld, n, 
Melkepottè , c. pi, r. melkimt, m. 

-Melkefie y c, pU r, itms, teems > /. Melkefpand, c, pi, e. melkemmer, w, 

Melketand, c. pl,-f eender, melktand, m, 

Melke falie , c, u. p7, wei, hui, f, 

Melkeuarm, <idj, & adv. laaUWachtig, 

Melkevej , c. u, pi. melkweg, ire» 

Melke velling, c. u. ƒ>/, melkpap, ƒ, 

Melkevogn , c. pi, e, melkkar , /, 

Mellem ,■ imcllem, prcep, tusfchen. 

Mellem osy tusfchen ons. Mellem 

iegge, tusfchen beiden, tamelijk, 

Mellemarbejde,n, pl.r. tusfchenwerk,«, 

Mellemblande, v.a, door-, vermengen. 

Mellemdige , n. pi. r, tusfchendijk , m. 

Mellemdoek, n, pi, u, tusfchendek, n. 

Mellemdnr, c, pi, -döre. middeldeur,/, 

ilfeZ/e77y?«ge/-,c./i/,-/72;gTe.middel vinger, 

Mellemgang, cphe, tusfchengang, in, 

Mellemgrav, c, pi. e. tusfchengracht,/, 

Mellemgulu, n. pi, e. middelrif, n, 

Mellemhandel,c,u.pl.tas{chenhande],m, 

Melli^mhandler, m, pi. e, middelaar, m. 

Mellemhandling, c. tusfchenbedrijf, «, 

Mellemkomft, c. u, pi. lusfchenkomst,/, 

Mellemled, n. pi. u. tusfchenlid, n, 

Mellemlinie , c. pi, r. tusfchenlijn, f, 

Mellemlcègge , v, a. tusfchenplaatfen. 

Mellemlöbe, v, n, tusfchenloopen. 

Mellenimad, c. u. pU vesperbrood, n, 

Mellemmand,m.pl,-moend.midde]a3.r,m, 

Mellemmuur, c,pl,-mur e.tus^chtnmauv, 

Mellemplads, c. pi. er. tusfchenplaats, f, 

Mellemregiering, c. pi. u. tuslchenrege- 

ring, /; tusfchenrijk, -gebied, n, 

Mellemrige, n'^ u. pi. tusfchenrijk, w. 

Mellemregent, m.pl,er, tusfchenkoning. 

Mellemrum, n, pi, u. tusfchenruimte,/. 

Mellemjort , c, pi, er. middelfoort, f. 

Mellemjlags, n, pi, ü, middelflag, n, 

Mellemft, adj, & adv. middelst, 

Mellemjiemme, é. pi. r. middelftem,/. 

Mellemfiykke, n.pl.r. fiuk uil 't midden, 

Mellcmft'órreVfe, c. pi. r. middelmaat,/. 

Mellemfa-fning, c.p/.er.tusfchenflt'lling. 

Mellemtale^ c. pU r. tusfcheorede, /. MELL. MENN. 203 MENN. META» 

Mellemtid , c, pi. er. tusfchenlijd, m, Menne/ke/karn,n.u.pl,men{chendrc]!iym 

Mellemtime, c. pi. r. tiisfthenuur, tj, Mennejkefky , adj. fnenfchcnfchuw. 

MeUemue; , c. pi, u. tusfchenpad, n, ]\Tenne/ke/IcBgt, c. u. pi. mcn&chheld, f. 

Mellemverk, n. u. pi, tusfchenwerk, n. Menne/kei-en,Tn.pl.ner.nM^v\[c\ï(ivi\r\ftv\A, 

Mellemvidde,c, pl.r. liisfrhenwijdte, /", Mennejkeverk , 7z. mcnfclielijk werlc, n» 

Mellemuoxet, adj. tusfchengegroeid. Menne/keceder^m.pl.è.rïicn{i:hQ\\^\.tT,m. 

Mellemvoeg, c. /jZ. g-e, fcheidmuiir, m. Mergel, c,u.pl.nier^Q],m. zekere aSirAe. 

Melodie, c. pi. r. toon, m. melodie,/. Mergelgrav, c. pi. e. mergclkuil, m» 

Melodijk, adj. & adv. welluidend. Merian , c. u, pi. mariolijn, f. 

Melon, c. pi, Meloner, meloen, m. Meridian , c. pi. er. meridiaan, m, 

Melonbed, n. pi. e. meloenbed, n. Mars, n. pi, u, mars, f, zie Meers. 

Melonfröe, n, pi. u. meloenzaad, n. Mejan , c, pi. er, bezaan, f. 
Melonhandler, m.pl.e. meIoenkooper,m, Van hier Mefanuant, -Jtag,n. enz. 

Melonkasfe , c. pi. r, nieloenbak, m, Mejanmaji, c. pi, er. bezaanmast, m. 

MelonlcjcBrne, c.pl.r. meloenkern, ƒ. Mes~, Mceslinger,fc.pl.Jmaze\er\,f.ph 

Melon/kal, c, pi. Ier. nieloenfchil , ƒ. Meffe , c. pi, r, mis, misfe, /l 

Melotenhlöi/er , n. u. pi. maliote, /. Meffebog, c. pi. -hoger, misboek, n, 

Melotenpla/t er, n. u. pi. mnWoleiïzali, f. MeJ/ebrnd, n. pi. u. misbrood, n. 

Men, conj. maar; men vid, maar weet. Mejfehagel, c. pi. -hagler, kafuifelj/i 

Mene, v, a. meenen , gelooven, Mejfeprctji , m. pi. er, mispriefier, m. 

Menighed , c. pi. er. gemeente, f, MeJJefcerk, c. pi. -fcerher, albe, f* 

Menigmand, c, het gemeene volk, «. JT/i^^wg-, 77. «. pZ. mesfing, geelkoper, w. 

Mening, c. pi. er. meening; y.gevoelen, ra, MeJJlngarhejder, m. pi. e. geelgieter, m« 

\3Lnh\trMeningsliighed,-tuift,c.tr\z, Me/i y adj. & adu. meest, meeftc. 

Mennejke, n.pl. Menne/ker, mensch, Tra. Me fi endeels, noi ft en, crft-.meefiendeels, 

Menne/kealder , c. pi, -aldre. des Mefter, m. pi. e. meefier, baas, m, 
menfchen ouderdom of [leeftijd. Jpille Mejier, den baas fpelen. 

3Ienne/kehe'^n,n,pl.u.mQr\{c):ie'aheeTi,n. Me/ierhreu, n. pi. e. gildebrief, ^. 

MenneJkeblod,n.ti.pl.n\vx\ichen\i\otA,n, Mejierinde, f. pi. r. meefteres, bazin,/. 

Menne/kefiende, VI. men{chQv\\3L\.eT, m, Mejierlig, adj. & adu, meefierlijk. 

Vanhier Menne/l;eliad,-/tendyi:ab,n. Mejierligen , -Ugt, cfZt^. mecfierlijk. 

Menne/kefrygf,c.u,pl,n\fv[chen\rees.f. Mejiermand, m. pi. -rncend. fcherpreg- 
Menrip/kehaar, n.pl. «.inenftlienhaar,«. ter,Tra,Van hier Me/termandspenge, 

Mennefkehader, m. menfchenhater, m. Mejierfkab, n. pi. u. meefterfcliap, n, 

Menne/kehed, c, u. pi. menschheid, ƒ". Me/ier/kjelm, m. pi. er, aartsfchelm, m. 

Menne/kekjcerlig , adj. menschlievend. Mejierjiykke , n. pi. r. meefierfink, n. 

Menne/kekjcerlighed,c.mer\{cher\\\e[i\e, Me/ierfvend, m, pl.e. meefterknecht,wi» 

MenneJkekundfkab,c.\v\exï{(\iex^viXide.f. Meftertyu, m. pi. -lyve. aartsdief, m. 

Mennefkelig, adj. & adu. vaex\{^e\\''^, Meftre , f. a. berispen, bedillen. 

Mennejkelighed, c.TL\er\{(^e\\^i)^e\d,f. Metal, n. pi. Metaller, metaal, n. 

Mennejkemord, n. menfclienmoord, m, Mefalarbe;der,m.pl.e.inetaa]^U-ier,m, 

Menne/kemorder,m.pl,e.nu\orAenaarjn. M'italkanon, c. pi. er. metalen kanon, w» 

Menneyke?nög,n, u,pl,uiei\{chendreli,m. Metaphor , c. pi. er. leenfpreuk, f. 

Mennn/kercMyn. u.pl. meuichenrooCfm. Metaphor ifk, adj, & adv, Iceufprcukig. META» MIDT, ^m MibT. MIND. ;m MetapJiyfik, c. bovcnnatunrtundtf, ƒ, iïf/W/*, 3f/AV, c, midden, middelli'jf, 77^ 

Metaor,n,pï.er. \ev£c\n]n{(A in deluchi. Mig, (Dat, & ace, af Jeg) pron. mij, 

4f?//ioc/e, cpZ.T-, leerwijze, fchikking,/. Miil, c.pU Mile. mijl,/. £•« Miih- 

Mjave, (font Katte) u, n, maauwcn. vej, eea -uur gaans, rijdens, enz, 

Mjauing, c. pi «. maauwing, ƒ. Mihicdsdag, c, pl,e'.'S\.Wic\\t:\si\a,^,m» 

Mid, 0/iemid, c\j)I, Midder. mijt,/. Mild, adj. mild; mollig; niet karig. 

Midaften, c. ü. pi. vesperlijd, m, 3/z7cfe//g, itzcfy. 6* arft/. mild, milddadig, 

Midaftansmad, ei! u.pt. ves[)crhruo(\, n. Mildelfe , c, pi. r. verzachting, ƒ, Mida] tcnstid, c. u. pi. vespertijd, m. 
Midaldrende,adj\\anmiddcï ouderdom. 
Middag, c. pi. -dage, middag, m. 
Middagslinie y c. pi, r. middaglijn, f. 
Middagsmad, c, u. pi, middageten, n, 
Middagsmaalttd,n,pl. er. middagmaal. Mildhed,c. 11. pi, mild-, molfigheid, ƒ. 
Mildfie, V, a, & n» verzoeten, verligtcn, 
Mildf, adif, mild, " jaclitjes, zoetjes. 
Mile, c.pl. 7-. mijl, /tot kolcnbranden. 
Millign, c. pi. er, miljoen, n. tienmaal 
honderd duizend ; van h 'nrMillionair. Middagsfüi, c, u. pi. middagzon, ƒ. Milt, c. pL e. milt,/ zeker inMendig Middagsjöfn , c, middagHaapje , n, 

Middagstime, c.pl, r. middaguur, ;;. 

Middel, n. pi, Midlcr. middel, n, 

Middelalder, c. u, 73/. 'middeleeuw, f. 

Middelart, c. pi, er, middelflag, n. 

Middelbar y adj. middelijk, -baar. 

Midd'eljinger , c, m i d d e 1 \ i u ge r , 7ri. 

Middel/iaf, n. middcllandfdie zee,/". 

Middftllinie, c. pi, r, middeliijn, f. 

Middelmaadig , adj, middelmatig. 

Middelmaadighed, c. middelmatigheid. 

3Iiddelpriis,c,pl,-pri/er. middc]i}Ti]A,!n. 

Middelpimit , n. pi. er, middelpunt, n. 

Middel/lags, n, pi, u. middelllog, n. 

Middelfort, c, pi, er. middelfoort, f 

Middelfand, c. u, pi. middelfiand, m. 

Middelftemme, c. pi, r, middelftem, f, 

Middelfibrrelfe, c.pl.r, middelmaat,/ 

Middeltal, n, u, pi. middeltal, n. 

Middehej , c, middelweg, ?«. -pad, n, 

Midler,^(n, pi.) middelen, fchatten. 

Midlertid, adi^, middelerwijl, -tijd. ilf//i<'//-e, ar//. minder, kleiner, geringer, 

Midlertidig, adj. dat voor een' tijd is. Mindreaarig , adj. minderjarig, 

Midnat, c,pl,-naftter,m\diiern:ich\.,vi, Mindreaarighed, c. minderjarigheid,/. 
Van hier Midnntsklokke, -tid,c, enz. Mindremand.m.pl.-mcend. eerloos man» 

Midfommer,c. u. pi, middel-zomer, m, Mindjke, ^'.a,&n,mindevc•n,yevmiode- 
'V3inhie.cMid/ommersdag,-nat,c.enz., I-en, dalen, verminderd worden. 

A/ïc?/, c</c. midden, in het midden. Mind/kel/e,Mind/kning,c,Tn'wdering,ff, 
midi i Byen, midden in de fiad. Mindjkes ^ v, n» minder worden. llgchaamih menfehen en dieren. 
Miltfut, c. u'. pi, mlltzucht, -zïekle,/. 
Millfyg, adj. &adt>, miltziek, -zuchtig, 
Milt/yge, c. u. pi. miltziekte, / 
Milturt , c, pi er, nüllkruid, n. 
Min, pron. posf, mijn; 7nit, 't mijne. 
Minde, n. pi, r. gedachtenis, herinne- 
ring ; toefiemming. goedkeuring,/ 
Va n h i evMi ndehlomji, c.-l>re f, n. enz. 
Minde, paaminde, u.a, vermanen, voor- 
houden; in 't geheugen brengen, 
Mindelig, adj.&adf. vriendelijk, in der 
minne; van hier Mindelighed, c, 
Mindelfe,c,pl.r.\prman{i\g,f.Febermin~ 
flelfe,eenti vermaning van de koorts, 
Mindes, v, a, heugen, geheugen. 
3[indesmcerke, n.pl.r. gedenkteeken,n, 
Mindejkrift, n. pi, er. gedenkfchrift, 72. 
Mindefiötte, c. pi. r, gedenkzuil, / 
Mindesi'Ofrdi^ , adj. gedenkwaardig, 
Mindetegn, n, pi, u. gedenkteeken, «, MINE. MISF. 205 MISF. MISM. 

JÈf/n*/c. /^?/r; gelaat, 77. 'mijnen'^ ƒ.)j/, Mïsfode', v» a, & n, misbaren^ 

"Van hier Minefpil, 3Iinefprog, n. Misfödfel., c. pi, -fódjler. miskraam, f^ 

]ffihe,c,phr,mi']u,^roe(,f, Sproenge en Misgjerning , c. pi, er. misdaad , y^ 

Mine f f ene mijn doen fpringcn. Misgjerningsmand, m. pi, -moend. mis- 

Mlne , minere f' V, a, & n. mijnen. dader, -dadiger, boosdoenei', m^ 

Mincr, Minerei-, m. pi. e, mijner, m, Misgjöre, v. a. mismaken, fchenden» 

3ïineral, n.pl. Mineralier, mineraal, n. Mixgreb, Fejlgreb, n.ph u, misgreep, m, 

MïnéraIog,m.pl.er.hcnner\aTi Reenen. Misgribe , v, a. & n, misgrijpen. 

Mineralogie, c. u. pi, hev%£to^\\nie, f. Misgun/t, c, u, pi, misgunst, f, 

Mineralrige, n. 't rijk der delfltofFen, Mishaah , n. ii, pi. wanhoop, J\ 

J//rtero/yX:,oc(/.(&'arff, mineraalachtig. Mishaabe , v, n. wanhopen, 

Miniatur, n, pi, er. minialimr, f, Mishag, n, u, pi. 't mishagen, n. 

Miniatdrniaier,m,m\n\Vi\u\ivïc\\[\Aer,m, Mishage, f. «.mishagen, niet bevallen. 

Minieer, m, pi, Minijtre.ftaatsdienaar, Mishagelig, adj, & adv, mishagelijk. 

fiaatsambtenaar, fiaatsbeambte,. w. Mis'handle, v. a, mishandelen, 

Minifierium, n.pl. -fierier, minifierie,??, Mishandling, c. pi. er, mishandeling, f. 

MinJce, V, n. afnemen, minderen. Mishald , zie Vanheld , n. onheil, n, 

Mirinefang, c. pi. e. minnezang, m. Misholden , adj, niet fchadeloos, 

Minut , n. pi, Minufer. miriunt, f, Mishugge , v, a, & n, mishakken, 
Minutvifer, c. pi. e, minuutwijzer, m, mishouwen; van hier Mishug, n. 

Mirakel , n. pi. Mirakler, mirakel, Ji. Mishjende , f. a, miskennen, 

3Iira]culeus , adj, & adi^. miraknleus,. Mishjendelfe, c. pi, r. miskenning, f, 

Misaar , Vaar, n. pi. «. misjaar, n, Misklang , c, u. pi. misklank, m, 

Misbilligc, forkafte, f, a. afkeuren. Misklingende, adj. wan-, misluidend. 

Misbrug, c, u. pi. misbruik, n, Mifkmajk , n. u, pi. mengelmoes, n, 

Mishruge , i'. a. misbruiken. Mi/kunde jig, v. r. zich ontfermen. 

Misbyde, v. a, te weinig bieden, Mi/kundelig, adj.& adu, goedertieren. 

Misbjrd , c. pi, u. misbaring, f, MijkundeligliedjC, goedertierenheid, f, 

Miscredit, c, u, pi, miskrediet, n, Mi/kundeligt , adu. goederlierenlijk. 

Misdaad, zie Udaad, c. misdaad , /i Miyi:undhed, c.u. pi. ^oederiierenheid,fl 

Misdanne, van/kabe, v, a, mismaken. Mislede, vildlede , v, a. misleiden, 

Misdunnelfe , c, pi, u. mismaking, /. Misledelfe , c, pi, r, misleiding, f, 

Misdannet , adj, mismaakt, leelijk. i>f/5//g-, öd)'. misfel ijk, onzeker, twij- 
Misdceder , m, pi. e. misdadiger, m. felachtig 5 van hier Mislighed, c. 

Misdceder/ke , f, pi, r, verbreekfier, ƒ. Mislyd, c, pi, u, misklank, m, 

Miferabel, adj, ellendig, rampzalig. Mislydende, adj, & adv, wanluidend, 

JJf/5/b;-5/n<ie//tf, c. een flecht huwelijk, n, Mislykke, c, u. ƒ>/. onheil, «.ramp,/, 

Misfornöjelfe , c. pi, r. misnoegen, n, MislykkelCe , c, u. pi, mislukking, /i 

Misjornöjet , adj. (i adv, misnoegd. 3i25/jH-e.?,t'. 7z. mislukken, niet lukken. 

Misforjiaae , v. a. kwaad opvatten. Mislykket , ulieldig , adj. mislukt. 

Misforfiaaelfe, c.pl.r, misverfiand, «. Mismod, n. u. pi. mismoedigheid, /l 

twist, /«. oneenigheid, tweedragt,/. Mismodig , adj, & adv. mismoedig, 

Misforjiand, c. u. pi, onverfiand, n. Mismodigen , adv. mismoediglijk, 

Miafojler , «.' fl, -fofire. misdragt, f, Mismodighed, c, u.pl, njiisnïoedigheid,/'.' MISN. MOD. 206 MOD. MODS. 

Misnöjey c. u. pi. misnoegen, n, 3/o£f, n,«. p/, moed, m. dapperheid,/» 
Misnöjet, adj, & ad f. misnoegd, Mod, adj, {mod i Hu) neêrfla^tig. 
Mifpel , c. pi. er. mispel , m. Modhefaling^ c, pi. er. tegenbevel, w, 
Mifpeltrcbe, n, pi. r. mispelboom, m. Modbeuiis,n.pl.-bei'ifer.te^eiihewiis,n, 
Misprife , f. a. & n. misprijzen. Modbillede , n. pi. r. tegenbeeld, 7z, 
Misregne , v. a, & r. misrekenen, Modhydelig, adj, walgelijk, leelijt, 
Misregning, c. pi. er, misrekening, ƒ. Modhydelighed, c, pi. u, walg, ƒ. 
Misjionair, m, pi. er. zendeling, J^i^ode, c, pi. r.mode,f. Vanhier Mode- 
om de heidenen te bekeeren, m. handlerinde , f. -Journal, c. enz. 
Mistaiike , c. pi. r. achlerdocbt, f. Model ^ c. pi, Modeller, model, n, 
MiflhchTik, c. pi. -boenke. trekkas,/. Moden , pi, modne , adj, rijp. 
Mijte , V. a. mjsfen , verliezen. Modenhed , c. u. pi. rijpheid, / 
Miftcl, c. pi. er. mifielboom, m. Modent, adu. rijpelijk; met overleg. 
Mijielig, adj. niet hoofdzakelijk. Moder , f. pi, Mödre. moeder, f» 
Mistillid , c. u. pi, mistrouwen, n, Moder, c. u. pi. baarmoeder,/. Van 
Mis/roe, *>. ö, mistrouwen , argwanen. hier Moderaare, -kage, -hals,c. enz* 
Mistroe, c. u, pi. argwaan, m. Moder/ijerie, n. pi, u. moederhart, w, 
Mistroi/k, adj. & adf, argwanig, Moderlig , adj, & adu. moederlijk. 
Mislroide, trccde fejl, V. 7z. mistreden. Moderlös , adj, moederloos, -loze» 
Miströji, c. u. pi. mistroost, m. Modermelk, c, u, pi. moedermelk,/. 
Mistrnfie, V. a, & r, mistroofien. Modermord, n. pi. u, moedermoord, m. 
Mistrnfiig, adj. & adi>. mistroofiig, Modermorder,ni.pl.e.moedcrmoorder,m 
Mistrnjiighcd, c. mistroofiigheid , /. -/J/offf?7-mo/-cfer/^e,/. moedermoordfier,/. 
Miströftning , c, pi. er, mistroost, m. Modersbarn, n. pi. u. moederstind, /?, 
Misti-ii'l , c. pi. u. ^^anhüop, /. jl/ofier^waa/, «. moederfpraak, -taal,/I 
Mistyde, v. a. misduiden, kwalijk Moder sjja:l,c. Dar var ikke en Moders- 
uitleggen ; van Wwv Mistydning,c, /7*^, er was geene moederziel. 
Mislcelle, v. a. & n, mislellcn. Modfalden, modlös, adj. neêrflagtig, 
Mistcelling, c. pi. er. mistelling,/ Modgang , c, u. pi. tegenfpoed , m. 
Mis/cenke , f, a. argwanen, verdenken. \ anhier ModgangsJiód,n.-iid,c. enz. 
Mlstcenkelig , adj. & adv, argwanig. Modgift , c. u. pi. tegengif, -gift, n, 
Mistoerikelighed, c. u. pi. 3ir^yia3in,m, Modgrund, c. pi. e. legengrond, m, 
Misunde , v. a. misgunnen, benijden, Modlg, adj. & adu. moedig, dapper, 
Misundelig, adj. nijdig, afgunfiig. Modkamp , c. pi. u. tegenfirijd , m. 
Misundelfe, c. u, pi. misgunning,/. 3Iodklage , c, pi. r, tegenklagt, /. 
Misunder, m. pi. e. misgunner, /ra, 3fodkraft , c. pi. u. tegenwerking, /. 
Misi/üsning, c. pi. er. mis wijzing, f. Modlift, c. u. pi. tegen-, weêrlisl, /♦ 
Misvife, V, n. miswijzen. Compasfet Modlös, adj. moedeloos, verlaagd» 
misvifer , het kompas wijst mis, Modloshed, c. u.pl. moedeloosheid, /i 
MisfOrxt, c. pi, er, misgcwas, n, Modne, v.n.&a, rijpen, rijp maken, 
Mit , pron, posf. mijn, het mijne. Modne,modnes,v.n.x\\'^en,r\\^\yorden. 
Mjöd, c. mede, mee, /. zekere drank, Modpart, c. pi, er. tegenpartijder, m. 
Vanhier Mjödbceger,n.-tönde,c. enz. Modpartie, n. pi. r. tegenpartij, /. 
Mod, iniod, pra-p. legen, omtrent, Mo d/ai , adj, tegengelield, -gelant. MODS. MONO. 207 MONS. MORG/ 

Modfatte, n, u, pi, 't tegengcfidde, n. Mon/trum, n. pi. Monfira. iiionfter, n» 

Modjide , c. pi. -Tirfer. legenzijde , /i .Monument, n. pi. er, •jedt-nkzuil,/'. 

Modjlge, f, a. tegenzcggen, -fproken. Mops , c. pi. er, mop, m. zetcre hond. 

Modjigelfe, c. pi, r. tegeiifpraak , ƒ. Vanhier Afopsan/igt,n.^nce/e, c. t-nz, 

Modfigende, adj. & adu. tegeufiiijdig. Mor, m. pi. er. moor, iiiooriaaii, m. 

Modjïger , m. pi. e, tpgenfpreker , m. Mor., n, n. pi. n)oor, n. zekere fiot". 

Modfiaae , v. a. tegen-, wedeiftaan, Morads, n. pi. er, moeras, n. poel, tw. 

ModJtand,c.u.pl.legen-,W(ièv{tand,m, Moradjig , fuf/ipig, adj. nioerasfig, 

Modjiander, m, pi, <?. tegenftander, m. Moral , c, pi, u. zedekunde, ^leer, /, 

Modjiride , v, n. tegenfirijden. Moralitet , c, u, pi, zedelijkheid,/, 

Modjirider, m. pi, e. tegenfirijder, m, Morali/i , m, pi, er. zedekiindige, m, 

Modftridig, adj. tegenfirijdig, ftrijdig. Moral/k, adj. zedekundig, zedelijk, 

Mod/iridighed, c. tegenfirijdigheid, /", Morbroder , m. pi. -hrödre, moeders 

Modftroebe , v, a, & n, tegenfireven. broeder, oom, van moederszijde, /ra. 

Modftrcehen, c, u. pi. tegenfireving, /I Morboer , n, pi. u. moerhezie, f, 

Modftröin, c. pi, u, tegenfiroom, m. Morba^rblad, n. pi e.niueihv/AMaó, n, 

Modfiöd, 71. pi. u, tegenftoot, m. Morbi^fr/aff, c. u. pi. luoevhi-z'wnf^apjn, 

Modjlöde, V, n, & a. tegenfiooteii, 7l/o/-iöJ/-//-öP,«./5/.r.muerhezieiihooin,w, 

■Modfaelte, v. a. tegenfiellen, -kanten. Mord, n, pi, u, moord, doodflag , m. 

Modfoette ftg, v. r, zich tegenkanten. Mordbegjcerlig , adj, moordgierig, 

■Modfoettelfe , c. pi. r. tegenkanting, ƒ. Mordhrand, c. u.pl. brandftichti'ng, y; 

Modtagey f. a, ontvangen, onthalen. Mordbrcendar,m,pl. iw(iOvA\ivani\e.i\m^ 

Modtageligi adj. ontvangbaar, -ba- Morddolk , c. pi, e, moordpriem, f^ 

re. Van hier Modtageliglied, c, Morder,m.pl,e,vao6rder,moordenaav,mt 

Modtagelfe,c,pl.r.onl\an^st, f.-vau^,m, Morderengel, m.pl.-engle. worgengel,;??. 

Modlagelfe, Velkomji , c. onthaal, n, Mordergrube, c, pi. r, moordgroef, ƒ. 

Modtryk , 77. pi. u. wederdruk, m. Morderkule, c. pi. r, moordkuil, m, 

Modvillig, adj. & adu. wederfpannig. Morder/k , adj. & adu. moordersch, 

■Moduilligen^ adu. wedcrfpanniglijk. Morderfke, f. pi. r. moorderes, ƒ. 

Moduillighed, c. wederfpannigheid,/. Mordgeucer, /!.ƒ>/. e/-, moordgeweer, «. 

Moduind, c, pi, u, tegenwind, m, j>fo/'rfi7^,flf^7'.inQordersch, moorddadig, 

Modvirke , <'. n, tegenwerken. Mordjkrig, n, pi, u, moordgefchrei, «, 

JJ/odc/z-inj/jg, c./?/. er. tegenwerking,/. Mordfcene, c, pi. r, moordtooneel, n. 

Modvaegt, c, pi, u, tegenwigt, n. MordJtaal,n.pl.u,moovdpviem,-])ui)V,/, 

Moducbrge, n, u, pi. tegen weer, ƒ. Morelle, c. pi. r, morel, moerei,/, 

Mon, monne, {Spörgsmaalsord)mon del Moreltrcee, n. pi. r, morellenboom, tw, 

«r ma/Zg/.'' zoude het mogelijk zijn? More, forlyjie , v. a, & r. vermaken. 

Monark , m. pi, er, monarch , t/j. Morfader^m.pl.-ffedre.iaocdcvsxadfV. 

Monarkia , n. pi. r. monarchij, /. Morgen, c. pi. er, morden, m, I Morge.t, 

-Monarkijk , adj, alleenheerfchend. van morgen; o/«7>/o/-jO-e-/2t^«, 's morgens, 

■ Mondere , v. a. krijgsvolk monleren, Morgenandagt , c, morgengebed, n, 

Mondur,Mondering, c./j/.er.moritering. Morgenarbejde, n. pi, r. niorgenwerk, n, 

Monolog, c, pi, er. alleenfpraak , ƒ. Morgenbefóg,n,pl. u,nni\i^t'ubty.m-V,nt 

Monopoliumjn,pl,~pülier,uiouvpoUcJ'. Morgenbön, c, pi. ner, morgengebed,/!. MORG. MOSA. 208 MOSA. MULE. 

.Morgendag , c, pi. u» morgen, m, Mofaijk , ad), & adc» mozalscb* 

Morgendrag/ , c. pi. u.]iaïnev^e\yaaó,}i. Mofe, c. pi. r, veen, moeras, n» 

Morgendrik, c. /?/.?/. morijendrant,/n. Mofeagfig,mofet,adj,motrasü^,\eeni^, 

Morgendug , c. u, pi. xnor^cndaiuw, m. Mofegrund, -bund, c. veengrond,™» 

■ MorgendcBmring,c,moT^en{chemcrwg. Mofejord, c. u. ph veenaarde, '/i 

Morgenfrue, c. ph er. goudsbloem j Z". Mofeland, n, pi. u. veenland, n» 

3Iorgengave, c. pi. r, raorgengave, ƒ. Mo/kee,c,pl,r.moskee,f.Tüv]i[chel.erli» 

Morgengry y n, pi, u. dagei'aad, m, Mo/kouit, m. pi. er. moskoviet, m» 

3Iorgenhilfen, c. pl.er, movgtngvocl,/. Mos/et, adj. met mos bewast* 

3Iorganlys, n. u. pi. morgenlicht, n. Mo/t, c. most, appel-, perendrant, m» 

■Morgenmad, c. u, pi. ontbijt, n. Mo/ter, f. pi, e. moei,/. moeders zuster» 

Morgenrode, c. u. pi, morgenrood, n, Molion,c.pl.er, ligchaamsbeweging, ƒ*. 

Morgenfang, c. pi. e, morgenlied, n, Moxen, zie Nce/len, adt^. fchier, bijna« 

Morgen/kin, v. pl.u, morgenglans, wi. Mudder, n. u, pi. modder, m, flijk^ «♦ 

Morgenfkumring^cxnov^vx^iOadvaex'wi^. Mudderagtig, adj. & adv, modderachtig# 

Morgenfol, c, u, pi, morgenzon, f. Muddergrund, c, pi, e, inüdder^roi-n[,m. 

Morgen fpife, c. u. pi, morgeneten, n. Mudderbasjin, c. pi. er. moddergoot,/^ 

Morgenftjerne, c. morgenfiar, -fier,/» Muddermafkine,c.pl.r,iïH}dderxïio\en,m, 

Morgenjtjerne , c, pi. r. morgen- Maddernet , n, pi, u. moudernet, n, 

ftar, -fier, tnods met pikkels,/^ Mudderpram,c, pi, me. modderpraam, f. 

Morgen/fraaie, c.pl.r, ïnor^eii^]aïis,m, Mudderpöl, n. pi. e. modderpoel, m, 

Morgenjiund, c. k. /j/. morgenfiond, m. Muddre , opmnddre , v. a. modderen» 

3/o/'g'e7z/oV/2, c, ƒ?/. «, morgenflaapjc, n. Muddren, Muddring,c, 't modderen, 77, 

Morges, (j) ady. van morgen, Muddrer, m, pi, e. modderman, m% 

Morgne, hlive Morgen, v. n, dagen. Muddret, opmuddret, adji gemodderd. 

Morian, zie Mor, m. pi. er, vaooriaau,m, Muddret, mudderagtig, ac?/. modderig, 

Morild , c, u, pi, glinfiering van iï/«c//, oc?/. &cc?t'. zuur, onvriendelijk, 

het zeewater 's duifieren nachts. Muelig, zie Mulig, adj, mogelijk» 

Morland, n, u. pi, moorenland, 7i. Muffe, c. pi, r. mof, f, moffel, tw. 

Mormoder,f,pl.-mödre, groolraoeder,ƒ. Muge , f. a. eenen fial keercn, 

Moro, Mor/kah, c. pi. u. vermaak, n. Muggen, pi. mugne, adj. muf, duf» 

Xanhier Mor/kabsbog,-lcBsning,c,enz, Muggenhed , c. u, pi, ninffigheid , /". 

Mor/om, adj, vermakelijk, lustig. Mugne, v, n. muffen, muf worden. 

JJ/or/ów/iec?, c. u.p/. vermakelijkheid,/. Muk,{hos Hefie) c, u. pi, eene ruwe 

Morfomt, adf. vermakelijk, koddiglijk, koi'st aan de voelen der paarden» 

J)/o/-/e««a/f«;n, c.St. Mortens avond, m. Mukhe , knurre , v. n. knorrep, 

Mor/ensdag, pi. e, c. St, Mortensdag, m. Mukkert,c. pi. er. moker, voorhamer, wi, 

Mortensgaas , c, pi. -gces, eene ge- Muld, Muldjord, c, u, pi. mul,",yi 

bradcne gans, die gewoonlijk op St. Muldet, (fom Jord) adj, mullig, nml, 

ölortens avond verteerd wordt. Muldfandet, adj, mul, mullig, zandig» 

Morter , c, pi. e, vijzel, mortier, tw, MtóW*'<2r/7,c.p/.e7-.mol,7«. zekerdiertje» 

Morterftbder , c, pi, e, fiamper , tti, X an\\veï MuldvarpeJkud,-hul,n.exCL* 

Mos, 72, pi. fer, mos, n, zeker gewas. Mule, c, pi. r, muil, bek, fmoel, in. 

Mosagtig , adj. & ady, saosachtig» MuUf Muulefel, c, pi, "esler* muil, m» MULE. MUNK. 209 MUNK. MUSK. 

3Iulehaand, n. pi. u. muilband, m, Sliinhehoette, c. pi, r, monnibsliap, f. 

Mulekuru , c. pi, e. muilkorf j m, Munhekappe, c, p/. r. nionniksrok, ru, 

Mulig, adj,& adu. mogelijk, misfchicn. Munkeklo/ier,n.pl,e, i.iiOï\i\\kcnk\ooiU'i\ 

Mulighed, c, pi, er. mogelijkheid, ƒ. Munkelatin , n, monnikenlalijn, n. 

Mulkt, c, pi, Mulkter, geldboete, f, munkeleu?ief,n,n.pl,monniken\e\en,n. 

Muilen, pi. mulne, ad), miit", duf. Munkeliu, n.u.pl. monnikenleven, w. 

Mullenhed, c. u, pi, muffiglieid, f. Munkejkrift , c, monnikenfclirifl, n. 

Mulm, 3Iörke, n. u, pi. dnifternis, /. Munkevafen, n. u, pi. monnikerij, ƒ! 

Mulne, V. n, mu£Fen, muf worden. Munter, pl,muntre,adj.\fSiWer,\To\\']}i. 

3lulieboer, n. pl,3Iulter.m.ohenhezie,n, Munterhed, c. wakker-, vrolijkheid, f. 

Multiplicere , v. a, multipliceren. Muntert, adi>. wakkerlijk, vrolijk. 

Multum, n. u, pi. baai, voederbaai, ƒ, Muntre,v, a. aanmoedigen, verheugen, 

Mumie, c. pi. r. mumie, mommie, ƒ. Mure, opmure, v, n, & a, melfelen. 

Mumle, V. n, mompelen, preutelen, Murer , m. pi. e. melfelaar, m. 

Mumlen, c. geprevel, «.mompeling,/, Miiring , c, pi, er. metfelarij, f. 

Muirane, i». a, mommen, vermommen. Murmeldyr , n, pi, u. marmot, f. 

Mummedands, c, pi, e.mominQndans,m, Murre , v. n. morren, knorren. 

Mummerie , n, pi, r, mommerij, f. Murren, c, u, pi. geknor, gemor, n. 

Mund, c. pi. e. mond, m. mondje, «. Murring , c. pi. u. morring, f. 

ym hier Mundkrig,3Iundi'ig,c. enz, 3Iu/e , f. pi. r. mufe, zanggodin,/, 

Mundaabning , c, pi, er, mondgat, n, 3Iufefoelde,c. pl.-fcelder. mui zen val,/"» 

3Iundart, c, pi, er. bijzondere tongval 3Iufegraa, adj. muisgraauw, -kleurig, 

van het een of ander gewest. 3Iufehul , n. pi. Ier, muizegat, w, 

JF/Mntfiu/, ra. «.ƒ>/. mondijzer, gebit, n. 3liijekal , c. pi. -katte, muiskat, ƒ. 

3Iundda/k, c. pi, e. muilpeer, f. Mufelma>id,m.pl.-mcBrid.m\ize]man,Tn, 

Mundforraad, n, raondhchoehen, f, pi, 3Iufelort, c. pi. e. muizenkeiilel , f. 

Mundfuld , c, pi. e, mondvol, ƒ. 3Iuferede , c. pi. r. muizennest, n. 

Mundharpe , c. pi. r. mondharp , f. Mujeöre , n. pi. -oren. muizenoor, w, 

Mundheld, n. pi. u. fpreekwoord, n. 3'luficere , v. n. muzijk maken, 

Mundhuggen, c,u,pl.\.rcikee\,^i}V\]ï,n. 3Iuficus, m, mnzJjkkunfienaar , m. 

Mundhugges, v. n, krakeelen, kijven. Mufik, Tonekunft, c. u, pi. muzijk, f. 

Munding, c. pi. er. mond, m. inond]e,n. Mujikalfk , adj. & adw, muzikaal. 

Mundkaad, adj, klapachtig, praatziek.. Mufikkyndig, m, muzijkkunfienaar, in, 

Mundkok , m. pi, ke, mondkok, m. 3Iufiklarrer,m, pi. e. vaaz\]kmQeïitv,Tn. 

Mundkiiru, c. pi. -kurve, nmiWor{,m. Mufkat , c, u. pi. muskaat, f. 

Mundliim, c, u. pi, mondlijm, /. & n, Mu/katblomme , c, u. pi, foelie, f. 

Mund/kjenk,m,pl.e.taondichen\:Qr,m. 3Iu/l:atdrue, c, pi. r. muskadcl, f. 

Mundfmag, c. u, pi. proef, mondvol, ƒ, Mujkainöd, c. pi. der. muskaatnoot, ƒ. 

Mund/ijkke , n. pi. r. mondfiuk, n. Mufkatviin, c. u, pi, muskaatwijn, m, 

Mundst^ejr, n.u.pl. gekout, «. praat, /ra. 3Iufkedonner , c, pi. e, donderbns, f. 

Mundtlig, adj. &adf. monde\i]k,-]\n^. Mufkel , c, pi. Mujkler, fpier, f. 

Mundven, m. pi, ner, fchijnvriend,TO, Mu/kelagtig, adj. & adv, fpierachtig. 

Munk , m, pi. Munke, monnik , rn, 3IuJkel, 3lusling, c. pi. er. mosfel, f. 

Munkedragt, c, u. pi. monnikskleed, n. 3Iu/kel/i/ker, m. pl.e. mosfelvanger, m,' 

O MUSK, MYL, 210 MYLR. MYRE. 

Mufkel/kal, c, pi. Ier, niosfelfchelp, f. Mylre, myle, v. n, wemelen, krioelen. 

Mu/ket , c. pU ter, musket, inoskel, n, 3Iylren , c. u. pi, krioeling , ƒ, 

Mu/keteer, m, pi. -terer, musketier, m. Mynde^zic Monde, c. pi. r,\<'{nd\ïondi,7n. 

Hlu/kelild, c, u, pi, rauskettenvuur, n. Myndig, adj. mondig, meerderjarig, 

Mujketkugle , c. pi, r. musketkogel, w. Myndighed, c. u. pi, mondigheid, f. 

Mujkel/kud, n.pl.u. muskelfchoot, ƒ♦ ilJT/nc?///?^, m. & /'.p/. er. momberkind,w, 

J\IuJkus, c. u. pi, musk , muskus , y, Myn/ier , zie Mönfter , n, monfier, 

Mujkusdyr, n, pi. u, muskusdier, n. model, fiaal, n, monlterproef , /i 

3IuJkuslugt, c, u, pi, uirskusrcuk, m, Mynjire, zie Mönjire, f. n, monfieren. 

Musllng, Mu/kel, c, pi. er, mosfel, f. Mynt , c, pi. er. munlhuis , n» 

Miislingfaiigji, c» mosfel vangst, ƒ, 3Iynf, c.pl.Mynter. munt, ƒ", gemunt 

Musling/kal, c, pi, lar. TaosieMcht]^^, f, g^'d- Guld-, Sólumynt, etc, gou- 

Musvit , c, pi. ter. koolmees, f. den munt, zilveren munt, enz. 

JMuulefel, n, pi, -esler, muilezel, m, Mynte, v, a. munten, geld flaan. 

JHuule/eldrii>er,m. pi. e, muildi'i]ver,m, JITynt eller Krone? Kruis of munt? 

31 uur , c, pi. Mure, muur, wand, m. Mynter , m. pi, e. munter, m, JTal- 

Muuraahning , c, pi. er. muurgal, n, /ke Mrntcre, valfche munters. 

Muuranker , n, pi. e. muuranker, n. ]\TyntJaiykj2er,7n.pl,e. \a\[chcmanler,m, 

Muurarbejde, n, pi, r, mclfehverk, n. Mynifod., c. waarde van het geld, ƒ. 

Muurhrwkker, c. pi, e. muurbreker, w, Myntfrihed , c. u, pi. vrijheid, f, of 

Muurgruus , n, u, pi, puin, n, rogt , n, om geld te munten» 

Muurhage, c. pi, -hager, muurhaak, m. Mynt hammer, c. pi. e. munthamer, m, 

Muurhammer , c. pi. -hamre. metfc- MYr.lkabinet,n.pl.ter.m\M\lküh\ntl,n. 

laars hamer, melfelhamer, m, Myntkjender, m, pi. e.ra\^nlVennaT,m, 

Muurkalk, c, u. pi. metfelkalk, m, Mynlmefier, m. pi. e. munlmeefier^ ;«. 

Muurkit y n. u. pi, cement, n. Mynfnir/g, c, pi, er. munting, ƒ. 

Muurkrone, c. pi, r, muurkroon , ƒ, 3/ynfprceg , n. pi. u, muntflag, m. 

Muurme/ier, m, pi. e, metfelaar, m, Myntpröver , m, pl^'e, waardijn, m. 

Muurfand, c.u.pl. metfelaarszand, n, Myntfamling, c.pl.er. rtm.x\\ka^'\nt\.,n^ 

Muurfkee, c, pi, -Jkeer, truweel, n, 3Iyntfort, c. pi. er. foort van geld, f. 

Muurfteen, c. pi. -Jiene. bakfieen, m, 3lyniJIeinpel,n.pl.-pler.manl&einfe\,m, 

Muurfi>ale, c, pi. r. muurzwaluw, f. 3Iyntftykke y n, pi. r. muntfiuk, /?. 

Muurfuend, m, pi. e. metfelaars gezel, m, Myntvidenjkab, c, u. pi. muntkunde,/; 

Muururt, c, pi, er muurkruid, n, ilyntt/cefen^ n, u, pi, muntwezen, n. 

Muuruerk, n, pi. u, metfelwerk, n, Myrde, v, a, moorden, vermoorden, 

J\Iuus,c,pl,u,Ta.ms,f.ForliifimedMand Alyrdelyft^ c, u. pi, moordlust, m, 

ogil/MM^, met man en muis gebleven. 3Iyrden, c, u, pi. vermoording, fi 

Muusblakkef, -graa, adj.inmss,ra&nyr. Myrderie, n, pi, r, moorderij, /", 

Myg, c, pi, u. mv^,f. Plages af Myg, Myre , c, pi, Myrer, mier, ƒ. 

van de muggen gekweld worden, Myrebad, n, pi, -bade, een bad, 

Jilyg, adJ, leeder, teer, gedwee. dat van mieren gemaakt wordt» 

Myggefiik, n. pi, u. muggebeet, m. 3fyreb/órn, c, pi. e. micrenbeer, to, 

Myghed, c, u. pi, gedweeheid, f. 3Iyrelove, c, pi. r, mierenleeuw, m. 

Myly n, u, pit krioel, n, zwerm, m, 3IyreJluger , c. pk *, miereneter, m. MYRE. MiERK. 211 M^RK. MÖEB. 'v" 

Jdyretue , c, pi, r, miercune^t, n, Moerleligen, adi^,merkeli]k,keune]ijk, 

Jifyreoeg, n. pi. u. mierencijcren, n.pl. Mctrkelfe, c, pU r, gewaarwording,/. 

Myrrha, c. u, pi, mivr e, f. zekere hars. ^Icerkepcel, c, pi. e. merkpaal, m^ 

Myrrhatrcee, n, pi, r, mirreboom, m, Moerkejkjel, n, pi. u. fcheidpaal, m. 

Myrrhaviin, c, geniirred wijn, vi. 3Ioerketegn, n. pi. «. merkleekeu, n, 

Myrthe, c. pi. Myrther . mirt, 7». Moerkning , c. pi. er. merking, f. 

lilyrlhehlad, n, pi, e, mirteiiblad, n, Moerkuoerdig , adj.& adi^, merkwaar- 
Myrthegreen^c,pl,-grene.•a\\1:\.a\\.s^^m. dig ; \3iU.\\\KV McerkuCBrdighed^ c, 

Myrthekrands, c. ƒ./. e.inirtenkran3,/7i. Meers, Skib&moera^ n, pi. u, mars, ƒ. 

Myrthelund, c. pi, e, mirtenbosch, n. Mcerslygte, c. pi, r, marslantaren, ƒ. 

Myrtheqviji, c. pi, e. mirtcntelg , ƒ. Mcvrsfejl , n. pi, u, marszeil, n, 

Mjsfe, c, u, pi, kaaswei, f. Van hier Marfeilsfal, n.pl. Ier. marszeilsval,/; 

Mysfeoji , c, 3Iysfefniör , n. enz. Mt^rsfe/lskuli/ig, c, rnarszeilskoe.lte, /C 

My/ii/k, ad;, & adi>. geheimzinnig. Mcerfefaling, c. pi. er. marsfaling, m. 

Mythe, c. pi, r, oud verdithtfel, Ji, Moerfe/iar2g,c,pl.-y?oenger,mavs6,eug.f, 

Mythologie, c. pi, r. fabelkunde , ƒ. Mcersreb, n, pi, u. marszeilsreep, /ra, 

Mythologi/k, adj.& adt^, fabelkundig. Mccjke, v,a,&r, mesten, vet maken. 

Mytterie, n, pi, r. muiterij, f, Morjke, v. a. het mout mengen en. 
3fytterie/iifter,m. pi, e,Tnui[ema\ier,m. roeren; van hier Mcefkuing, ei 

Mcsgle, V. a. & n, makeh'n, middelen. Mcp/kekar , n. pi. u, kuip, f, waar in 
lücegler , m. pi. e, makelaar, m, het mout gemengd of geroerd wordt, 

JJ/«^Zercoar/ö»«?,c. «,/?/. makelaardij, ƒ. 3Ioeslinger, {c. pi.) mazelen, /. ph 

Ma;glerlön, c. u. pi. makelaarsloon,n. Mchfter, zie i>/e/?e/-, wj, /?/. e. meefier, ot. 

McegUng, c, pi, er, makeling, f. Meet, pi. moet Ie, adj, verzadigd. 
Morgle, <^. ö. ^n, vermogen, kunnen. Van hier v)/a;//ieüf, c.mchttelig, adj, 

Mcegtig, adj, magfig, vermogend. Mcette, v, a. verzaden, verzadigen. 

Moegtighed, c, u. pi, magtigheid , ƒ. Moet lel/e, c, u, pi. verzadiging, f. 

Meelde, zie Melde, v. a. melden. Möbel, n. pi, Möbler, huisraad, n. 

Menie, n, u. pi, fpraak, taal, ficm, f. Mód , zie Mjöd, c. ii. pi. mee, ƒ, 

Mcele , V, n, fpreken, zich uilen, Módding, c, pi. er, mesthoop, m. Van 
Moelk , zie ]\Ielk , c, u. pi. melk, f. hier Möddingfted, -f and, n. enz, 

Mcend, Cm.pl. a/MandJ mannen, m, pi. Mode, n.pl.r, ontmoeting, f, bejege- 
Mcengde, c />/, r. menigte, y. hoop, ot. ning van iets of van iemand. 

Moenge , v, a, mengen, vermengen. Mode, u, a, & n, ontmoeten, tegenko~ 
Moengelfe , c. pi. r, menging, f. men, in zijn' weg vinden, bejegenen. 

Marnggods i n, u, pi, mengfel, n. Mode {for Retten) u, n, verfchijnen^ 

Moengfel, c. pi, er, mengeling, ƒ, Modes, v, n. ontmoeten, aantreffen. 

McBr, zie Hoppe, c, pi, 3Tcere, merrie, f, Möde/ied, n, pi. er, vergaderplaats, ƒ. 

Mcerke, Vandmoerke, c, watereppe, f, Modig, adj. & adu, moede, verm(»eid. 

Moerke, KJendemcerke, n.pl.r. merli,n. Mndighed, c. u. pi, vermoeidheid, ƒ. 

Ma;rke,fornemme, t>, a. ^ewaavnorden, Mödrenearv , c. u, pi. moedererf, n. 

Mcerke, v. a, merken, teekenen. Mödrene Side , c, moeders zijde, f, 

Mcerkejern, n, pi. u. merkijzer, n. Mue , f. pi, r, maagd, juiTer, ƒ. 

Moerkelig, adj, & adi>, merkelijk, Móebarn , n. pi, -börn. meisje , n. MOED. MOLL. 212 MOLL. MÖTT. Möedom, c. u. pi. maagciom, m. Van 
hier jHöedomstegn, n. -urt, c. enz, 
Mög , n, u, pi, mest , dr et , m. 
Mögdynge, c, pi, r, mesthoop, m. 
Moge, zie Muge, v, a, een' fial kccren, 
Moggreb , c, pL e, ineslgaffel , ƒ. 
Möghob , c, pi, -Iwbe, mesthoop, m, 
Mögkarre , c, pi. r, mestkar , ƒ. 
Mógkule^ c. pi, r, mestkuil , m, 
Mögning , c. u, pi, mesting, ƒ. 
MögtfOgn , c. pi. -vogne, mestkar, f, 
Möje, c, u. pi, moeite, ƒ. werk, n, 
Mojefuld, ad/, lastig, moeijelijk. 
Möjfom , adj. moeijelijk, zwaar. 
Möjfommelig , adj. & adu, moeijelijk, 
Möjfommelighed , c, pi. er. moeije- 
lijkheid, zwarigheid, moeite, ƒ. 
Mójfomf, adu, zwaar, bezwaarlijk. 
Mól, c. pi, u, mot, ƒ. fchietworm, m, 
Mölcedt, ad/, mottig, als laken, enz, 
Mölle, c. pi, r, jï)o\eu, m, molentje, «. 
Mólleaae, c pi, r, molenbeek, f, 
Mólleanker, n, pi. e. molenanker, n, 
Möllebygger, m, pi. e, molenmaker, m. 
Möllebjggerie , n. molenboiiwen , n, 
Móllebcek, c, pi. ke. molenbeek, f. 
Mölledam, c. pi. me, mol en water, n, 
Möllefod, c.pl.fódder. molenftander,w. 
MöllegjceJi,m.pl,er,m.;id\-,Tao\e:Ti%-As[.,m 
Mölleheft, c, pi. e. mol en paard, n. 
Möllehjul, n. pi, u, molenrad, n. 
Möllejern, n. pi, u, molenijzer, n, 
Mölleligger, c. pi. e. moleniigger, m, 
Möllelöber , c. pi. - löbere. loo- 
per, m. de bovenfie molenfieen. 
Mvllepofe, c. pi, r, molenzak, m, 
Möllepcelj c, pi. e, molenfiander , m, 
Möller, m. pi, e. molenaar, m. Van 
hier Möllerdrengy-ffend, m, -he/i, c, 
Mollefkrue, c, pi, r. molentrcchter, m, 
Möllefieen, c. pi, -fiene, molenfieen, m. 
MölleftöVy 77, u. pi, moUnfiül', n. Mölle f eek, c. pi. ke, molenzak, m, 
Mölletragt, c. pi, er. molcntrechter,m, 
Mölleuerk, n, pi, er, molenwerk , n, 
Möllevinge^ c, pi, r, molenwiek, f. 
Monde , c. pi. r, windhond , m, 
Mönnie , Minnie, c. u. pi, menie, f, 
Mönnirtg, c, pi, er, vorst van 't dak, y^ 
Van hier MönningaaSyC, -tag, n, enz. 
Mönningfteen, c.pl.-fiene, vorstpan, /l 
Mönninglegl, n, pi, u. vorstpan,]y, 
Mönjier, n. pi. Mönjire, monfier, 

model, fiaal, rt, monfierproef', ƒ, 
MÖtifierherre, m.pl.r. monfierheer,m. 
Mönfterkaart, n.pl,u. monfierkaart,/*, 
Mönjierplads, c, pi, e, monfierplaats,yi 
Mönjierrulle, c, pi. r, monfiorrol,! ƒ1 
Mön/ier/krit^er,m.pt.e.monïtCTichrï]\CT, 
Mönftre, v.a.&n. monfieren, iets toonen 
tegen ietsanders,monfiering pasferen, 
Mönftring , c. pi, er, monfier ing, f. 
Mor, mort, adj, & adv, murw, malsch, 
Mörbanke, v, a. murwen, murw Haan, 
Mörbrad, c, pi, er, nierharst, m. 
Mores, v, n, murwen, murw worden. 
Mörhed, c, u.pl. murw-, malscliheid,yi 
Mörk, adj, donker, duister, treurig, 
Mórkaglig, adj, & adv. donkerachlig. 
Mörka , n. u. pi, duifiernis, f, Sid- 

de i Mörke, in 't donkere zitten, 
Mörkeblaa, -grön, ~röd, etc, adj, 

donkerblaauw, -groen, -rood, enz, 
Mörkhed, c, u, pi, donkerheid, f, 
3Iörkladen,pl.-ladne,adj. donlaeTachlig, 
Mörkne , v. a, & n. verdonkeren. 
Mörknes, v, n. duister of donker worden. 
Mörkning, c, pi. u, avondfchemering, f, 
Mörkty adv, duifierlijk, donkerlijk, 
Mörktalende, adj, verbloemd fprekend, 
Mörköjet, adj, donkerblaauw van oogen, 
Mörjer, Morterer, cpl.e, mortier, m, 
Mórjk, adj, & adv, zuurachtig, zuurtjes* 
Móttrik , c, pi, er, fchroeljnoer, /i 1)7. NAG. 213 NAGE. NATH. 

N. 

A* n. Cprifonant, N. f. medeklinker, ^oge^ plage^ v. <7. kna°;ei>, i;\TOPgen* 

Xaa / interj. i-i ! fa! -welaan! Nagle, c, pU r, houten nagel, w, 

Nuade , c, u, p], genade, ^iinst, f,' Isagle^ v. a. nagelen, vastnagelen, 

Naadebreu, n. pi, e, genadebrief, m, I^agle/a/i, adj^ met nagels gevestigd» 

Xaada/uld, adj. genaderijk, \ ol genade, Naglegah, n,pL u, lidteeken der nagels» 

j^aadegave , c. pi. -gauer, wedde,/". Naglef/ned, m, pi, e, nagelfmid, ?n» 

Kaadelig, zie yaadig, adj. genadelijk. Xagling, c. u, pi, 't nagelen , n» 

Naadelön , c. u. pi. genadeloon, n, 2sakke, c.pl.r, nek, achterhals, m. Van 
Naadesbefiisning, c, pi, er, gunst, ge- Lier Katkedrag, -been, -haar, n, 

nade,/. gunstbewijs, gunstbetoon, n, Xam, n.u.pl, executie, panding voor 
iVööc?e5/e^/i,7?,/)/.w,teeken van genade. 77. de fchulden-, \^n h\er JSamsdom r» 

Kaadeftol, c, u, pi, verzoendekfel , n. Kap, n, pi. u. hap, beet, trek, m» 

Naadeftöd, n, u. pi, genadeftoot, m. Nappe , t>, c. happen, trekken, 

Naadig, adj. & ad f, gunstig, genadig. Nar, m, pi, re, nar, gok, dwaas, m. 

Xaadigt , adu, genadig-, genadelijk. Naragfig, adj. koddig, item dwaas» 

Xaadfensaar , n. pi. u. genadejaar, n, Xaragtigen, adv, dwaasfelijk, dwaas. 

JVaorf/êniirófi, n. «.ƒ>/. genadebrood, 72. Xaragtighed , c. pi. u. dwaasheid f^ 

Xaae, v, a, bereiken. Naae fu Öje- iVarc/s/è, c,/?/.7-. narcis, ƒ zekere bloem» 

meed, zijn oogmerk bereiken. Nardus, c. u,/?/. nardus, ttz. zeker »ewas 

Naai, Knappenaal, c.pl,Naale. na^M, f, Narhval , c. pi. er. narwal m 

Naaledannet , adj. naaldenvormig. Narre, v. a, gekken, bedriegen. 

Naalelioved, n. pi. er. naaldenkop. 77i. Narrehrix . c. pi. er. beukfpaan 772, 

A'aü/^AuMJ, 7z./)/.-/i«/é.naa!denkoker.77z. Narredragt, c. pi. er, narrenlui" n 

NaalekrcEmr.ier, m. naaldenkooper, m, Narrekappe , c, pi, r, narrekan f 

Naalemager, tti./j/. e. fpeldenmaker,?^. Narreklcsder , [n, pi,) narrentuif n 

Naalepenge, (c. pi.) fpeldengcld, 72. Narrepitds, n. pi, u, narrenpots, /". 

Naalepude, c. pi, r. fpeldenkusfen, 72, Narres, fpöge , v. 77. gekken, narren, 

Naalefpids, c. punt van eene naald,/. Narrejireg, c, pi, er, narrenpots f. 

Naalelra-e, n, pi. r, naaldenhout, 72, Narreverk, n. u. pi, narrenwerk 72 

Naaleöje, n. pi. -öjne, naaldenoog, tz. Narv, c, u, pi. nerf, f, van het ieèr. 

Naar, adv, & cunj, indien, wanneer. Na/ke, v, a, & n, fnoepen Ier 
Aöioe, 77». ƒ)/./■. gebuur, buurman, 771. fmuik, van iets lekkers eten 

Nahoebarn, n. pi. -börn. buurkind, 72. Najkerie , n. pi, r, fnoeperii f 

Nahoehmix, n. pi. -hufe. buurhuis, 77. Nat, c, pi. Natter, nacht, 772. i Nat 
Naboekone, f. pi. r. buur\rouw, ƒ. van nacht, om Natten, bij nacht. 

Naboelag, n, pi, u. buurfchap , ƒ. Natarbejde , n. pi. r. nachtwerk, 77. 

Naboepige, f, pi. r, buurmeisje, n. Natbord, 7*. pi, e, nachltafel, f, 

Naboerjke, f. pi. r. buurvrouw, ƒ. Natboekken, n, pi. er, kamerbekken, tz. 

Naboe/kab, n. u, pi, buurfchap, ƒ. Natfiol, c. pi, er. nachtviool,'/. 

Nadver, c, pi. u. avondeten, -maal, t?. Natfugl , c, pi. e, nachtvogel,' 771*. 

^'<'g, ri, pi, u, wrok, oude haat, m, Natgoenger,m.pl,e.nzc\iiv,':inLuAT,m. 

Nag, 72. u, pi, knaging, wroeging,/. Kathue , c. pi, -huer. nachtmuts,/; 

02 NATH. NATT. 214 NATU. NAVL. 

Naf /mus, n. pi. -7iu/e, nachihuls, kom- Nalugle , c. pi, -ugler. nachtuil, to. 

pashuis, -huisje, re. op de fchepen. Nafur, c, pi, er, natuur, f. aard, m, 

Nation, c. pi. er, natie, f. volt, n. Naturalifere , v, a. naturaliferen. 

National, adj, & adu, inlandsch. A"«/tó/-fl/z/c?-^^, «./j/.z^, gaaf der natuur, ƒ♦ 

J^ationalaand, c. u. pi. volltsgcest, m. Nafurbegifenhed,-uirkning, c,pl, er, na~ 

Nationalfang, c. pi. e. volkslied, n. tunrwerl'ing, f, natuurlijk geval, ri. 

Jilatkaabe, c. pi. r. nachttabbaard, m. Nafiirdri/t,c. pLer.natuuc]'\]kelrek,mt 

Nafkappe,c,pl.r.\rouwen-ï\ach[mutsf. Naturel, n, pi, u, inborst, ƒ. aard, tw» 

Natkjole, c, pi. -hjoler. nachtrok, m. A"a/«r/e/7, c/?/. m. natuurlijk gebrek, «» 

Natlampe , c, pi. r, nachtlamp, f. Natnrfor/ker, m. pi. e.natuur\iQnner,m. 

Natlig, «rf/. 6* ccfc. bij nacht, 'snachts. Naturfor/kni7ig, c, natuurkennis, f. 

Nailys, n,u, pi, nachtlicht, ««-kaars, ƒ. Naturgaue, c. pi. r. gaat' der natuur, ƒ. 

Natmaaltid, n, pi, er, nachtmaal, 7i. Nalurgrand/kcr, m. pi, e. natuurken- 

Natniand, m, pi, -mcend. viller, m. ner,w,van \wr Naiurgrand/kning,c,. 

Nalmórke , n. u, pi. duifiernis, ƒ. Naturhijiorie , c, pi. r, natuurlijke 

Natpotte , c, pi, r, kamerpot, m, hifiorie , natuurkunde, -leer, f. 

Nat/kade, c.pl. r, nachlfchade,/'.(kruid) Naturkraft, c.pl. -krcefter, dekrachten 

Natjkjorte, c. pi, r, hembd, hemd, n. dernaliiur, natuurlijk vermogen, re. 

Natjkriin, re. pi. -fkrine. fiillefje, n. Nalurkund/knb , c. natuurkunde, f, 

Natjkygge, c.pl.r,h'\iierzoti,n,(\sru\6) Naturkyndig , adj. natuurkundig. 

Natfommerfagl, c.pl. <?♦ nacht\vilje,re, Nalurkyndig/ied , c, natuurkennis, ƒ. 

Nat/tol, c, pi, -Jiole. ftilletje, n, Naturlig , adj. & adf. natuurlijk. 

Natjiykke, n. pi. r. nachtftuk, re. Natiirlighed, c. u. pi. x\alnnr\V]khe\A,f, 

Nattedug, c.u.pl, nachtlijkc dauw, w. Naturligt, crfc. natuurlijk, fimpellijk. 

Nattefroft, c» M./i/, koude inde nacht, ƒ. Naturloo, c. pi, e. wet der natuur, /♦ 

Natteherberge, n. pi, r. nachiherhar^, f. Naturlckre, c. u, pi, natuurkunde, /. 

Naltelivile-, c, u. pi, nachtrust, ƒ. Naturmennefke,n,pl.r.x\a\.\x\iVTtx^Xii<^,m,. 

Nattejagt y c, pi. u, fakkeljagt, ƒ. Naturret, c, m. />/, Natuurlijk regt, re. 

Nattekuld, c.u,pl, koude inde nacht, ƒ. Naturn'ge, ri. pi, u. rijk der natuur, re, 

Natleleje, re. pi, r. nachtleger, n, Naturfjeldenhed , c, pi. er. zeldzaam- 

Nattely , re. u. pi. nachtherberg, f, beden uit de natuur, f. pU 

Natteravn, c, pi. e, nachtraaf, -rave,ƒ. Nalurfcerfyn, n, pi. u. verfchijnfcl, re. 

Nattergal, c. pi. e. nachtegaal, m. Naturfiddn/kab, c.pl.er. naiuuvkande.fi 

Natieroe, c. u, pi, nachtrust, ƒ. NatuTvirkn'mg,c,pl.er,nA\.uuv\iexW\\^.f., 

Nat t e fv oermer, rez. /)/. e, nachtlooper, /re. Nav, Hjulnau, re. pi. er, naai, f. Van 

Nattefyn, re. pi. er, nachtgezigt, re, hier Naubor , re. -ring, c. enz, 

Nattetid, c, pi. er, nachttijd, m, iVafer,re./7/.<;.navegaar, re.grooteboor^ 

Natteuagt , c. pi. er, nachtwacht,/, Navle , c. pi. Navier, navel, /re, 

Nattepvn, c, u. pi. nachlllaap, re. Naulebaand, re. pi. u, navelband, m, 

Nattetyu, m, pi, -tyue, nachtdief, m, Navlebind, re. pi. u. navelband, m, 

Nattetyuerie, n. pi. r. nachió'iQyor'i], f. Navlebrok, n, u, pi, navelbreuk, f, 

Nattfiuaagen, c, u, pi. nachtwaak, f. Navleklud , c. pi, e, naveldoek, rei. }\ 

Nattevandrer , m, nachtwandelaar, /n. Navleflroeng, c. pi. <?, navelfireng, f^ 

TSatlöj , tl, pU u, uachtgoed , n, Naukurt, c, pi, er, navelkruidi n. NA VN. NEDE, 215 NEDE. NEDL. 

Kavn , Tit pi, Navne, naam , m. Nederend(i, c, pi, -ender, nedereJnd, n, 
Kavne,m, & f, pi. r. Een, die den- Aederlag , n. pi. u. nederlaag, f, 
zelfden naam heeft, als een ander. JN'^r^er/önf/ewe, («,ƒ>/♦) Nederl.Tnden,/:./?/. 
Naunedag , c, pi. e, naamdag» m. JS^ederlandJJ:, adj, & ad f. nederlandsch, 
Kavnedigt , n, pi. e. naamdicht, tz, Nederloender^m. pi, e. l<,edet\dinè(tr,Tn, 
Haunefald, n. pi. u, naamval, n. Neder/te, adj, henedenlte, nederigst. 
Nauneklud y c, pi. e. lelterduek, m. Kad/aldj n, pi., m, noderval, m, 
Navnelifie , c. pi, r. naamlijst, f. Nedfalde , v, n. neder-» neervallen» 
Navneord, n, pi, u. naamwoord, n. Nadfalden, c. u, pi, nedervalling, /I 
j^aunetrcek^ n, pi. u. naamcijfer, n, Ne d f ar e , v. n, neder-, neêrvaren. 
Naungive, v, a, noemen, naam geveu, Nedfart , c, pi, er. nedervaai't, f. 
iSöt-wg-iVeZ/é, c. noeming, benoeming, ƒ» Kedjljde, p.n, nedervlieten,-vloeijen. 
Naunkundig, oc?/. vermaard, beroemd. Kedflyve, v. n, neer-, nedervliegen. 
A'ü!pni"««of/^/jec?, c.«./>/,vt;rmaardheid,/". Nedfcelde , v. a, neder- , neêrvellen. 
Naunlig , adj. & adif, namelijk, Nedfoeldning, c.pl. er. rïi;dtT\f\\'iv\^,f» 
Naunligen, q.di>, namelijk, te weten. Nedgaae , v, n. nedergaan , dalen. 
Naunlös, adj, naamloos, nameloos. Nedgang, c, pi, e, nedcrgang, m, 
Neb, zie Noeb , n, pi, u, bek, m, Kedgrave ^ v, a, bedelven, begraven. 
Jsed^ adv, neder, beneden, om laag. Nedgravet , adj, bedolven, begraven. 
Nedad, adv. nederwaarts, beneden. Nedgramiing, c, pi, er, bedelving, f, 
JSedarve, v,a. bij de geboorte erven. Nedhale, v. a. nederhalen, -trekken, 
Nedbaaren, ac//. neer-, nedergedragen. Van hier Nedhaler, Nedhaling, c. 
Nedbryde, p, a, üoopen, afbreken. Kedliagle , v. a, neder-, neèrhagelen, 
Nedbrydelfe , c, pi, r. afbreking, ƒ. Nedhaglet, adj, neer-, nedergehagcld, 
Nedbukke , v. a, & r, nederbukken. Nedharve, v, a, eggen, in de aarde 
Nedböje, v. a. & r, nederbuigen. eggen; van hier Nedharvning, c, 

Nedböjet, adj, & adv. nedergebogen. Kedhugge, f, c. nederhak ken, -vellen» 
Nedbcere, v, a, nederdragen, -Hepen, Aef/Z/^^^n/wg", c,/j/. er. ncderhoiiwen, w. 
Neddale , dale , v, n. nederdalen. Nedhoelde, p.n. nederheilen, -bukken» 
Neddalet , dalet , adj. nedergedaald. Nedhoelden, c, u. pi. ncderhelling, /♦ 
Neddrevan , adj, ncdergedreven. N'idhoeldende, ad/, ö'adt'. ncderhellig. 
Ncddripe, p, o. nederdrijven ; heijen, Nedhcenge, p, n. neer-, nederhangen. 
iN>fWrzfn/«g', c,/)/.e/-, 'tnederdrijven,«, Nedjoge , v, a, neer-, nederjagen. 
Neddryppe , v, n, nederdruipen. Nedile, p, n. naar beneden ijlen. 
Neddryppelfe, c, 't nederdruipen, n, Nedkafie, p, a, nedergooijen, -werpen. 
Neddryppet , adj, nedergedropen, Nedka/lning, c, pi. er. ucdcrsverpirig, f, 
NeddyJ/e, p, a. fmoren, iets in des- Nedknale , p.n, neer-, nederknielen. 
zelfs pcrfie opkomst tegenhouden. Nedknalen, c. u, pi. nederknieling, ƒ1 
iVe£?rfo?m/7e,f.a.onderdrukken,dempen, Nedkomme , p, n, neer-, nederkomen. 
Nede , neden , adv, beneden, onder, iV(?(iX:o7w/?, c./?Z. er, baring, verlosfing,/. 
Nederdeel , c. pi, -dele, nederdeel, n, Nedlade , p. a, & r, nederlalen. 
Nederdrcegtig , adj, fchaaniteloos. Nedladelfe, c, pi. r, nederlating, /I 
AWerrf/-cE'g-//g;//e<Z,c,fchaamleloosheid,/ i\'tfc;/arftWie(/,c.a.77Z.gemeenzaamheid,/'. 
Nederdrcegtig f y aJx', fcbaamtclooslijk. Nedlagt , adj, nederjjekgd, -geleid. NEDL. NEDS» 216 NEDS. NEJ. 

J^edlyne , f. <i, nederbllkfemen, Ned/trj'ge, v, a. neder-, neêrfirijten, 

Nedlopgge, p, a. neder-, neerleggen. Nedjirömme , p. n. nederftroomen. 

NedlcBgning, c, pi. er. nederlegging,/'. Ned/rjrfe , v, a. & n. nederftorten, 

• Nedlöb , n. pi. u, 't nederioopen , n. Nedftyrtning, c, pi, er, ncèci-£ni\-l\ï\^,f. \ 

Nedliibe, f. n, neder-, neêrloopen» Ned/iöde, v. a, neer-, nederfiooten. 

Nedpakke, v. o, inpakken, fiuwen» Nedfvinge , v, c« nederzwingen, 

Jsedplrije, v. a, in de aarde ploe- Nedfuoelge, v, a. neer-, nederzwelgen. 

gen. Van hier Nedplöjning, c. Nedfuceve , v. rit nederzweven, 

"Nedramme , v. a. nederheijen, heijcn. Nedfylte , fylte , </. a. inmaken. 

Nedrammet, cf//'. neer-, nedergeheid. Nedfynke, f . 0, neer-, nederzweigen. 

Jsedre , ad), neder, neer, onderst, Nedfynke , v. n, neer-, nederzinken. 

J^edregite, v. n. neer-, nederregenen. Nedfa-iike, f.a. onderst water doen zin- 

'Nedride^ v. a, & n^ nederrijdcn. ken. Van hier Nedfwnkning , c, 

ifedrig, ddj.&adf. nederig; fchaara- Nedfoitle , v. a. neder-, neêrzreiten. 

teloos-, van hier Nedrighed , c^ Nedfcettelfe, c. pi. r, nederzetting, ƒ. 

JSfedn'gt, adv, laag, fchaamteloos. Nedtage, v. a. afnemen. Nedtage et 

Jiedrinde , v. n, nedervloeijen. Spejl, etc. eenen fpiegel, enz. aCne- 

Nedriue , v. a. fluopen , afbreken, men. Van hier Nedtagelfe, c. 

JV"ef?r/fe//l', c./jZ.r. afbraak, llooping,/. Nedtrampe , v, a, nedertrap'pen. 

Kedrivning, c. pi, er, flooping, f. Nedfrykke , v, a, nederdrukken* 

\Nedrulle , v. a, & jj, nederrollen, Nedlrcede , v, a. neer-, nedertreden. 

Isedrykke, V. a. &n.n(tdtiT-, r\wrr\\V\vr\, Nedtra-kke, v. a. neder-, neèrtrekken. 

Js'edryfie, v. 0. neer-, nedrrfchudden. Nedtuinge, u.a,ni\üThi;mdt\\A\\ia^tn^ 

J^edfahle, v, a, neder-, neèrfabelen. Nedtynge, v. u. neder-, neèrdrokken, 

yjedj'ablet, adj. neer-, nedergefabeid. Neduenda, f. er, nederkeeren,-wenden. 

Jsfedfablen, c. u. pi, 't nederfabelen, «. Nedvcelle, u. a, neer-, nederwenlelen, 

JTedfalte, v, a, inzouten, -pekelen. JVerft^arrf/^'t', i/.a, vernederen, verlagen. 

Nedfee , v, n. neder- , neerzien, Nedvchrdigelfe, c, pi, r. vernedering,/^ 

J^edfende ■, v, a. neder-, neérzenden, ^eg ^ n. pi. u, garf, korenfchoof, ƒ". 

Jfedjkudt, adj. neder-, neèrgefchoten, Y anh[evNegbaafid,n. -binder, m, enz, 

X^ed/kyde, v. o, nedei'-, neêj-fchieten. Negenöje , c. pi. -öjne. negenoog, ƒ. 

Ned/laae, v. a, neder-, neêrflaan, Neger, m, pi, e, neger, moor, m, 

J^edjlaaende , adj. neder-, neèrflagtig. Negerhandel, c. m, /?/. flavenhandcl, w, 

i^edjlaaet , -Jlagen, adj. neèrflagtig. Negerinde , f, pi. -inder, negerin, f. 

Ned/lagen/ied^c. u. pi, neèr[\a^t}^hcid,/t Negerkyft, c. pi, er, negerland, n, 

Nedjluge, v.a, nederflokken, -zwelgen. Negerjkib, n. pi. e. negerfchip, tz. 

Ned/lcenge, v, a, neder-, neèrfmijten. Negl, zie Ncegl, c. pi. e, nagel, m, aan 

Nedfpringe , v. n, nederlpringen. de einden der vingers en teenen. 

Nedfpröjte ^ t>, a. nederfpatten. Negte, p, a. loochenen, ontkennen, 

Nedjtamme, v, n, afftammen, -komen. Negtelfe, c, loochening, ontkenning, ƒ. 

Nedftampe , p. a, nederfiampen, Nej , (adv. van ontkenning^ neen, 

Kedjiemnie , p. a. Jager fiemmen, Nej, n, pi. u, neen, n. Dit Nej er li- 

Nedjiige, v, n. neder-, neèrfiijgen. ge/aa godt, fom hans Ja , uw 

HedfiraaU^ v, «, neder-, neêrftralcn. neeu is zoo goed, ala zijn ja. NEJE, NI. 217 NIAA. iSOGE. 

^(?/V, V. n. nijgen, door Luigen van de Niaars, -aarig^ adj, negenjarig. 

knicn groeten, gelijk de yronwen, Nid , c. u, pi. nijd, m, afgunst, f, 

Kelde, zie Ncside, c, pi. r. netel, f. Niddinf:;, m. pi. er. nijdigaard, m. Van 

iV'e//ti-(?,c./j/.r.angelier,m.nagelbloeni,y. bivr Niddiz/g.sfosrd, c. ~uerk, n. enz. 

Nellike, c, p/. /-. nagel, kruidnagel, /«. Nidkjar , adj. ijverig, ijverzuchtig. 

Nellikeblomft, c. pi. er. nagelbloeni,/. Nidkjctrhed^ c. u. pi. ijverzucht, f. 

Nellikebujh, c. pi. e, angel ierfiruik, ^/i. Nid/k, adj. & adi^. karig, nijdig. 

Kellikkrod, c. pi. u. nagehvortel, m. AVff/^//erf, c.m./i/. karig-, nijdigheid, ƒ. 

■Nellikeircee , n, pi. r, iiagelboom, m, Niende, adj. negende. Den Niende, 

Nem, adj. leerzaam, leerzuchtig. de negende dag dezer maand, 

Nemhed, c. u^ pi. leerzuchtigheid, ƒ. 2sik, n. pi. u. knik met het hoofd, to. 

Nemlig, adif. namelijk, te weten, Nikant , c. /)/. er, negenhoek, t». 

■Nemme , ?i. pi. u. gefchlktheid , f. Nikantet, adj, & adu. negenhoekig, 

Nemme, v, a. vatten, begrijpen. Nikke, v. n. knikken, eene knik of 

Nemt, adv. ligtjes , gemakkelijk. teeken met het hoofd geven. 

Nenne, *». n. gedongen. Jeg kan aldrig Nikonge, c, pi. r, de middelfie kegel, aw» 

nenne at gjöre det , ik zal het Nip, n. nip,/. Paa A^^yJƒ'e/, opdenip. 

nooit gedoogen of toelaten, Nippe, v. n, nippen; nippe lil Glas- 

Nenfum, adj. karig, deun, gierig, fet , met kleine tcugjea drinken, 

Nenfomhed , c, u. pi. karigheid, f, JVipt^ng, c, pi. -tosnger. iii]ptaii^et]c,7z, 

Neppe , knapt, adu, naauwelijks. Nisfe, c. pi. r, kaboutermannetje, n. 

Nerue, c, pi. Neruer, zenuw, f, Nit , n. pi, er. niet, n. in de loterij. 

Jserucfeher , c, pi, e. zenuwkoorts,/. Ni tal , n, pi, u, negental, n, 

Neruefuld , adj, zenuwrijk, -achtig. Nile, c, zie Nit, n. pi, Niter, niet, «. 

Neri>eknude, c, pi, r, zenuwknoop, m, iV/7/ert, ;2MTO.cürf/.negentien.(telwoord^ 

Nerpelcpre , c. u, pi. zenuwleer , f. Nittende, adj. negentiende. Den Nit- 

Nervefaft, c. pi, er, zenuwfap, n, /e/zc^e, de nt^gentiende dezer maand* 

Neruejiyrkende, adj. ztnuwwiü^rkenCi, Nobilitere , adle , p, a. veradelijken. 

Nervefvaghed, -fyge, c, zenuwziekle, ƒ, Node, c, pi, r. noot, zangnoot, ƒ. 

Nervefyftem, n. pi, u, zenuwgoftel, n. Nodebog, c. pi, -böger, muzijkboek, n, 

Nefic, fammennefte, v. a, aaneenllanfen. Nodeb/cet, n,pl. ter. muzijkicsfenaar, m, 

Nejien,z\ti Nct/len, adi>, bijkans, bijna. Nodepapir, n. u. pi, muzijkpapier, n. 

Nét, pL nette, adj. net, fierlijk, iVbc?er, (c./)/.) wonderlijkegrillen, /"./;/. 

Net, n, pi. u, net, n, visch-, vogelnet, Node/kriuer,m. pi. e, notenfchrijver, /«, 

Netbfok , n. pi. u, nelbreuk, f. Nogen, pron, eenig, eenige, iemand. 

Nethed, c, pi, er, net-, netliglieid, ƒ. iVoge«/ec/e5, cr/t»,eenigermate; tamelijk. 

Net/linde, c, pi, -hinder, netvlies, n, Nogenlunde, adf. eenigzins, tamelijk, 

Netmajke, c, pi, -mafker, maas, f, Nogen finde, adu. im\\.. Huis jeg nogen- 

Netnagle, c. pi. -na gier, nijdnagel, m, Jlnde bleu rig, zuu ik ooit rijk worde. 

Nette, v.a, netten maken ; omklinken. JVbg-e«/?ef/j, a^t^.ergens, ineenigeplaats. 

Netteldug , c. pi, u, neteldoek, n, Nogenftund, -/iV/, ac?^ te eenigen tijde. 

Neutral, adj, neutraal, onzijdig. Noget, adj, & pron, wat, iels; een 

Neutralitet , c, u, pi, onzijdigheid, f, weinig tijd, weinig. Lad ham uen- 

Ifif num, cardt negen, (telwoord) te noget, laat hem Mat wachten. NOGL. NORD. 218 NORD, NYDE, 

Nogle , (proTi^ pi.) eenige, cenigen» Nordfóe, c, u. pi, noordzee, f. 
Nol:, tiljircekkeligen, adu. genoeg. Norduejï, c.&adj, n.oordwest,m.& adj\ 
Not, endnuy arff. nog; nol: engang, iVbrrff e/?//g-, ö<f/.6'arff. noordwestelijfe. 
nog eens, nog eenmaal, nogmaals» JVordi^e/ttilFe/ien,N./F,t./f^,ad;^nooTd 
Nok, Nokke , c. ph r. nok, ƒ. Raa~ west ten weslen. Nor dueji til Norden, 
nok, nok van de ra, \an fchcpen . N.JF. /.iV. noordwest ten noorden. 
Nokfom,tilftrcekkdig,adv,^e\iOQ^zaidLm. Nordvind, c. pi. e. nogrdewind, Tre. 
Nonne, f. pL Nonner, non, nonne, f. Normand, m. pi. -mcend, noorman, m. 
Nonnedragt, c./)/. er, nonnenkleed, n, Normandiet, n.u.pL noormandien, /z. 
Nonneklofter, n.pl./tre.. uonnenkloofter. Nor/k, ac?/«noorweegscli,noordsch.iVb/-- 
Nonneliv, -levnel, w. nonnenleven, 72, yXv i>/a?/^er,J?o/-f/,e/c. noordfchebal- 
Nonne/lör, n, pi. u, nonnenfluijer, m. ken, noordfche deelen, enz. Detnor~ 
JSfoppe, c. pi. r, nop, f. in het laken. /ke Sprog, de noorweegfche taal. 
Noppe, V, a, noppen, 't laken noppen. Notarial, adj, notarieel. En Notarial- 
Noppet, nhppret, adJ. noppig, pluizig. /or/f/arzw^, eene notariële verklaring. 
Noppring, c. ph er, no[)ping, f, Notarius, m. pi, Notarier, notaris, m. 
Nor, lidet Nor, n. pi. u. kindeken, n. Note,c.pl,Noter. {Anmcerkning) noot, 
Nord, Norden, n, u. pi, noord, m, aanmerking, aanteekening, f, 

Tfordboe , m. pi, -boer, noor , m, Notere, v, a. noteren, aanteekenen. 
Nordenvind, c. pi, e. noordewind, m, Nouember , c. ii, pi. November, m. 
Norder , nordre , adj, noorder. Noi>cmbermaaned , flagtmaand, f, 

Norderbrede,c.u. pi. noordeThrccdle.f. Nu, adv. nn. Nu og da, nu en dan; 
Norderkant, c. u, pi. noordzijde, ƒ, nu f or Ti den, nu ter lijd; nnftrax, 
Nordfarer, m. pi. e, noordvaarder, m, nu ter fiond; nu vel! wel nu! 
Nordhav , n. u. pi, noordzee, f, Nudel, c, pi. Nudler, makaroni, m, 
Nordi/k , adj. noordscli, noordelijk. van meel toegemaakt, hetwelk, door 
Nordkant , c. pi. u, noordzijde, f. de Italianen, veel gegeten wordt. 
Nordkaper, c. pi, e. noonikaper, m. Nul, n. pi. Ier, nul, f, nulletje, n, 
Nordland, n. pi. e, noordland, n. Nummer, N2, n, pl. e, nommer, m, 
Nordlig, adj. & adu, noordelijk, be- Nummerere , v, a. nonimeren. 
noorden; norden for, ten noorden. Nutid, c.u.pl, tegenwoordige tijd, m. 
Nordlys, n.pl.u. nooi-d-,noorderlicht,«, Nulidens, a J/.hedendaagsch; Nutidens 

Nordo/r, c,& adj. noorduosl, m.& adj, Sceder, de hedendaagfche zeden. 

Nordoftlig, adj. & adv.x\oo\'AooÜt\i]k. Nutidig , adj. & adu, hedendaags. 

Nord - Nord - O/l, N, N. O., adj. Ny , n. pl. u, nieuwe maan, /", 
noord noord oost; Nord-Nord- Ny , nyt, pl, nyc, adj. nieuw. 
Vejf. N.N.TF, noord noordwest. Nyaar, zie Nytaar, n. nieuwjaar, «. 

Nordoftlig, adj, & adu. noordooftelijk. Nybagt , adj, nieuwbakken, verscb. 

Nordo/i til Norden, N. O. t.N. noord- Nybaaren, ny boer, adj, van koeijen, 
oost ten noorden; //7Ö/?e«, ten ooften. die nieuwelijks gekalfd hebben, 

iVb/-f/o/?»^//zr/,c./?/. e. noordoost wind, m. Nybrudt Jord , c. braakland, n, 

Nordpol , c. u. pl, noordpool, m. Nybygger , m. pl. e. colonist , m, 

Nordfide, c, pl, r. noordzijde, f, iVjijgge/, ac?/. nieuwelijks getimmerd. 

Nordfijerne^ c, u. pl, noordftar, /, Nyde, </,a. genieten, hebben, nuttigen. NYDE. NYSS. 219 NYT. N.^RI. 

isydelig, adj, mondig; fraai, lel<lier, Nyt, n, u. pi. nieuws, n. nieuwe tij- 
fchoon; van hier Nydelighed, c. ding,/. Ht^ad nyt? wat nier.ws? 
Nydeligt , adv. fraaitjes , lekkerlijk. Nytaar, n. pi. u. nieuwjaar, n. 
Nydelfe, c.jil.r. genot, n. genieting,/', Nytaarsaflen, c. nienwjaarsavond, in, 
Nyfalden Snee^c.u.pl. nieuwe fneeuw. Nytaarsdag. c./i/. e. nieuwjaarsdag, m. 
Nyfigen, adj, & adr. nieuwsbegeerig. Nytaarsgai>e, c. 77/. r. nieuwjaarsgitt./. 
Nyfigenhed,c. u.pl, nieuM'sgierigheid,/", iV)'/aar,vmor^e«, c.nieuwjaarsmorgen,^* 
Nyföd, nyfödt, adj. nieuwgeboren. JN^y/aar5t>e7-5, 77./7/.H. nieuwjaarsdicht, «. 
Nygift, adj. nieuwgehuwd. Nygif- Nylaarsön/ke , n. pi, r, nieuwjaars- 
zo Folk, pi. nieuwgehuwden, pi. \vcn&ch,n.oo\iNyfaarsIyknn/I;ni)/^,c. 
Nygjort, adj. nieuwelijks gemaakt. Nytte, c, u. pi, nut, n, nuttigheid,/. 
iVy/ierf, c./j/.er. nieuws,/z.nieuwigheid,/i Nytte, vosre nyttig, p. a. Ö" «. nullen, 
Nylke, c.pl.Nykker. ^ril,zolle kuur, f, Nyttig, adj. & adf. nuttelijk, nuttig, 
Nylommen, adj. onlangs gekomen, Nyttighed , c. u. pi, nuttigheid, f. 
Nylcommen,c,pl,-i:omne.r\'\eu\ve]iit'j^,m, Noeb, n. pi, li, hek, m, van een' vogel, 
Nyland , n, u, pi, braakland, n. Nckhhes, jomBuer, f. 7z. trekkebekLin, 
Nylig , nyligen, adf, nienwclijks, Ncee , n, pi, «, de al'gaande maan,/, 
Nymodens, cf//. 6'arff. 'nieuwerwetsch. Neeg, zie Neg, 7/./)/. m. garf, fchooi", /", 
Nymaane, c, pi. r. nieuwe maan, /. Ncegl, c. pi, Ncegle. nagel, m. aan de 
Nymyntet,-pra;get, adj.i\\cu\\'geTau-n\. einden der vingers 'en teenen. 
Nynne, v. a. & n. neuriën, neuren. Nceglerod, c. pi. -rödder, nijdnagel, f. 
Nyplukket , adj, nieuwelijks geplukt. Ncegte, zie Negte , p, a, loochenen, 
Nyplöjet (Jord), adj. nieuwgeploegd. Noelde, c, pi. r. netel, brandnetel,/*. 
Nyre, c, pi. Nyrer, nier, ƒ. niertje w. VaiahïevNaeldeblad,n.-bu/k.~Jeber,c. 
Nyrefedt, n. u. pi. nier vet, -bed, n. Na-pe, Roe, c, pi. r. knol, m. Van 
Nyregroet, -lukt, adj. overhands vet, hier Noepeftampe, Na^pegród, c, 
Nyregruus, n. u, pi. graveel, «. Nar, adj. & adv. na, nabij, digt bij. 
JVyj-e/wier/ö, c. «.ƒ>/, nierwee, «. -pijn,/. Ncerbeliggende , adj, nabijgelegen, 
Nyrefot, c, u. pi, nieren-, nierzucht, /". Noerbe/loegtet, adj, bloed-, naverwant, 
Nyrejteen, c. pi. -Jiene. graveel, n. Ncerboende , adj. nabij wonende. 
Nyre/ieg, c, pi. e, nierharst, m. Nare, v,a,& r, voeden, onderhouden, 
Nyrefiykke, n.pl. -ftykker. nierfiuk,n. Noererig, adj. neringrijk, voedzaam. 

Nyretalg, c. u. pi, nierbed, -vet, n, iVcert/anJ, c. dehuishoudelijkeftaat,?/*. 

Nys, adv. nieuwelijks, nieuweling. Neer gaaende, adj, karig , belecdigend. 

Nyfe, V, n. niezen, proefien, iniezen. Nvergaaenhed, c. u, pi, karigheid,/. 

Nyfemiddel, n.pI,-midIer,x\\ts\rmA,n, Noergrcendfende, neer, adj. naburig. 

JV^/e«, c, M. p7, 't niezen, 7z. niezing,/. Narhed, c, u. pi. nabijheid, /. 

Nyfepulver , n, pi. e, nieskruid, n, Ncerig . adj, neringzuchtig, -gierig, 

Ny/erod , c. pi. u, nieswortel, nu Noerighed, c, u, pi. karigheid, /. 

Nyjeurt, c, pi. sr. nieskruid, n. Ncering, c. pl.er. hanAA, m. nevix\^,f. 

Nysgjerrig, adj. & adv, nieuwsgierig. SestteTaring efter Ncering, zijne 

Nysgjerrighed, c, nieuwsgierigheid,/, tering naar zijne nering zetten. 

Nysgjerrigt , adv, nieuwsgieriglijk. Nceringsdrift, c.-brug, n. nering, f, 

NyJ/erif sie Nys., adv, nieuwelijks, Naeringslös, adj, neringloos, -looze. N^RT. N^SE. 220 N^SE. NÖDl. 

Nceringsmiddel , n, pi. -midler, Ie- iVof/^y/jf^er, c. /)Z. u.Ilagop den neni,m, 

vcnsmiddcl , n. Iccftogt , to. Nce-Jetip , c. pi. per. neusballelje, «, 

Nceringsfnft, c. ph er. chijl, ƒ. gijl, n, Noefeuiis, zie Noesfiis, adj. neuswijs, 

2Vcp/-2/zg'5yorjg-,c./?Z.e/-.z()rgvüor'tbpftaan. Ncvft, noe/ta, adj.& adu. naast., nevens* 

Nceringst-ej , c. pi. -peje. nering, f. Na-Jte, m.pl.r. naaste, evennaaste, m, 

iVce/-//g'g'e/iffe,a^y'.nabijgelegen,naburig, Nceften, adi^. bijna, bijkans, omtrent. 

Ncprliggenhed, c, u. pi, nabijheid, f. Ncejlkommendê , adj. aanftaande. 

Noerme fig, v, r. naderen. Tiden Naespns , pi, norsvi/e, ad;, neuswijs, 

ncermer fig , de tijd nadert. Naesfiished^ c. u, pi. neuswijsheid, f. 

Ncermelje, c. pi. r, aannadering, /. Noetter, [c. pi. \an Nat) uachten, m. pi, 

N eer nier e, adj. & adv. nader, nader bij, iWe-te, c. pi. Ncever, vuist, hand,/, 

digter;io7nTOe/?(^/-wze/-ff, nader komen. Nixvedajli, n.pl.u. vuisllook,-f]ag, 772. 

NoermeJ}, adj. & adv. naast, nevens. Nchvefegter, m. pi. e, vuistvecbter,7?7. 

Den Tia-rmefie J'ej, de naaste weg. Na-vefnld , c. pi, é-. vuistvol , ƒ. 

Nfvrpaarêrende , adj, naverwant. Noeve/iug, -/lag, n. u. p/,. vmstüa^,m,. 

Ncerpaarörende, m.& f. pi. u. naver- Ncevekamp, c.pl.e.n vuistTechten, /i, 

wantvriend,m. bloedverwant, 772. er. Noevenytlig, adj. & adv, handgaauw. 

Noerfeendn , adj. ftikzie.nde; karig. Ncffvepuft, -/lag, n,pl, u, \u\s,iï[ii'^,m, 

Ncerfeenhed, c, u. pi, deunheid,/. Noever , c. pi, u. bast van berk, 777. 

Noerforn, adj. neringrijk; voedzaam. Nccveret, c, n, pi, vuistregt, 77. 

Noerfomhed, c, u. pi. voedzaamheid; Ncevne, v. a, noemen, benoemen. 

naarftigheid, om te befiaan , /. Ncevne-, Navneord, «.naamwoord, 77. 

Noerfynet, adj. fiikziende, bijziende, Ncevner, c. pi, e. noemer, 777. onder- 

Noes, n, pi. u, landpunt, die in de fte cijfergelal in de breuken. 

zee uilfteekt, als Lindesnees. Noevnt , adj, benoemd, genoemd. 

Narfe, c. pi. r. neus, 777. Faae en lang Ncevfe, v. a, met de vuist üaan. 

Ncefe, eenen langen neus halen. ^'"1, e- «. P^- nood, 777. lijfsgevaar, w. 

Ncefeheen, n, pi. ii. neusbeen , 77. ^''^^^^ "• T'^- «• rund, hoornbeest, /7. 

iVa?A''^;/or/, 77. het bloeden uit den neus. ^"d, ^'Pl- Nödder. hazelnoot,/. 

Ncefdmr, n. pi. -hore. neus^Siii-r), m,pl. Nöddebruun , adj, licht-, bleekbruin. 

Nchfehni/k, c. u. pi. neusbeen, 77. Nnddehu/k, c. pi. e. hazelaar, ttj. 

Ncsfibyld, c. pi. er, neusgezwel , 77. Nóddehakker , c. pi. e. lioutfnep, /. 

Noefedryp, c. 77. /?/. neusdruip,-drop,77;. Nóddehafe , c. pi. r. notenbolfter, tti. 

NcB/edug, c. pi. -duge. neusdoek, m. Nódd^ha/fd, c. pi. er. hazt-laar, 777. 

Nwfegjerde, n.pl.r. neusfcheidfel, 77. Nöddekjarne, c. pi, r. hazelnootpit,/. 

NcEfegruus, adv. plat. Falde ncefe- Noddeknoekker,c.pl. e. uoXvulrakvrym. 

gruus, plat ter aarde vallen. Nóddeolie , c. u. /?/. nootolic , /. 

Nrefehaar, n, pi, u. neushaar, 77. Naddefhal, c, pi. Ier. notendop, m, 

Noefehorn, n.pl. u. eenhoorn,-lioren,777. Nnddefkov, c. pi. e. hazelaarsbosch, n. 

Na'fi/iul,n.pl.-/inller.neus^a\cn,m.pl, Nöddetrore, n.pl.r. notenboom, 777. 

JSn-f'-jern, n. pi, u. neusnijper, 777. Node, v, a. noodzaken, dwingen. 

Ncefeklad, c. pi. e. neusdoek, 777. iVóVW;W/7, c. 77. ƒ?/. noodhulp, /tz. &/, 

Noefelos, adj. neuslcxjs, zonder neus. Nödlijelper , m, pi. e. noodhulp, /n, 

Ncefepolyp, c pi. er. neusuitwas, «. Nodig, nodigen, adv, ongaarne. NÖDI. OBER, 221 NÖGL. OBLA. 

Nodig, naduendig, ad}, noodig. iVro^/^;,/^^, c.pZ. r. pijp van een' fle»fel« 

Nndlidende, arm, adj. noodlijdend. Nöglering, c. pi. e. flcutelring, m. 

AW/:rf<7«Aec/,c. «.ƒ>/. bcliuefligheid,/. Nogle/kilf, n. pi. er, Ilolplaat', /; 

J\^o^%«, c./>/,e. noüdlogen,-lciif,'ou,/: Nöglejmed, m. pi, e, kleinfmid ' ,«! 

Nódmynt, c. pi. er. nood.nunt, f. Nöjagtig , adj. naauwkeurig ftipt' 

Nodpenge, (c. pi.) noodpeoning, m. mjagtigen , adu. naamvkeungl.jk. 

Nodfage, u.a. noodzaken, gedwingen. Nöjagtighed, c. naauwkeurigheid , ƒ. 

Nödfaget, adi. genood, gedwongen. iVci/>,arf>.6'ü£f«..naauwkeurig,ftiplelijk.* 

Nödsfald, n.pl.u.^exal van nood, n. Nöje, n. u. pi. genoegen, behagen n 

Nöd/killing, c. pi. u. noodpenning, m. Nóje fig, v. r. lade fig nöje. genoegea 
Nnd/krig, n. pi. u, aanfchreeuNV, m. nemen, zich te vreden houd^'en, 

Nöd/kud, n. pi. u. noodlchoot, m. Nöjeregnende , adj. karig, geftreng' 
NödtrcBngcnde,arm,adi.nooiï\\]Ai!riA. item moeijelijk Ie vergenoegen! 

Nödtuungen, adj. genooddwongen. Nöjes, *.. n, zich te vreden houden' 

Nödtörft, c. u. pi. nooddruft, m. Nójefeende , adj. naauwziende, karig* 

Nodlörfng, adj. & adu. nooddruftig. Nöjfom, adj. & adu. vergenoegzaam' 

Nodlórftighed,c. nooddruftigheid,/. Nöjfomhed, c. rergenoegzaarnheid / 

Nóduendig, adj. noodwendig, noodig. Nok, c. pi. u. nikker, m. een ver- 
Nöduendigen, adu. noodwendiglijk. dichte watergeest of waterfpook 

Nöduendighed, c. noodwendigheid, ƒ. Nöle , v, n, neutelen , talmen 

Nóducerge, n. u. pi. noodweer, f. Nölen, c.u.pl. getalm, /.. talmenj f. 

Nögen, adj. naakt, bloot, ontbloot. Nöler , m. pi. e, talm, talmer, w. 

Nögenhed, c. u.pl. naaktheid,/; Nólerie , n. pi. r. talmerij ', f. 

Nógent , ad,., naaktelijk , voest. Nnleuom, adj. & adu. talmachtig'. 

Nógle, c. pi. Nrigler. fleutel, m. Nöhuornhed, c. u. pi. loomheid, f. 

Nögle, n. pi. Nögler. kluwen, n. Et Nolle, c. pi. r. kap, kaproen ƒ. 'ze- 
Nhgle Garn, een kluwen garen. ker kapfel der dienstmaagden. 

Nóglebeen, n. pi. u. Heutelbeen , n. Nölleblok, c. pi. Ie. huivenbol m. 

Ni'ghbósfe, c. pi. r. fleutelbus, f. Norre , zie Norder, adj, noorde/ 

Nöglehul, n. pi. Ier. fleutclgat, n. Nöfte, n. pi. r. kluwen. Et Nö/e 
Ndglekam, c. pi. me. fleutelbaard, m. Garn , een kluwen garen. 

JfÖgleknippe, n. pi. r. fleutelbos,/. iVq/Ze, «..a. kluweuen, garen kluweneni O. 

O, n. en Vocal. O, ƒ. een klinker. Oberftlieutenant , m. pi. er. lieute- 

O! interj. O! o Himmolf o hemel! nant kolonel, overfte lieutenant, m. 

Ober, ad,, wordt alleen met andere Object, zie Gjenftand. c. onderwerp, n. 

woorden zamengevoegd, als Ober- Oblat , c. pi. er. oblie, f. ouwel, 'm. 

j<^ger, opperjager, enz. zie Ouer. Oblatbager, m. pi. e. obliebakker', n^. 

Olerfi, m. pi. er. kolonel, overfie, m. Oblatdaafe , c. pi. r. obliedoos, ƒ» 

P OBLA. OFFI. 222 OFFI. OLIE. Ohlathage, c. pi, r, obliekoek, m, 

Oblatfignet , n, pU er^ fignet, «. om 

brieven met ouwels loe te doen. 

Ohlatoejke, c. pi. r. obliedoosje, n. 

Obligation, c. pi. er. obligatie, ƒ, 

Ocean-, n, pL er, de groote zee, ƒ. 

Oclau, c, pi. Octauer. octaaf, f. Van 

hier Ociapblad, -bind , n. enz. 

October, c, October, m. wi jn maand, ƒ» 

Octröj , c. pi. er, vergunbrief, m, 

Oculern. , v, a, oculeren, enten. 

Od, c. pi. Odder^ punt, fpits, f, 

Odde, Landfpidfe, cpl.r. landpunt,/^ 

O'lde, V. a. punten, fpits maken. 

Odder , e, pi. e, otter, m, zeker dier, 

Odderfkind , n, pi. u. ottervel, n. 

Ode, c, pi, r, lofzang, m. -dicht, n, 

Odel, c. K,/;/. erfgrondregtin 'tkoning- 

rijkNoorwegen. Van hier Oc^e/^iaarew, 

-bonde, m. -gaard, c. -gods, n, enz. 

Odelsret , c- u. pi, erfgtondregt , n, 

Oj[fentlig,adj,&adu,o^enhz!kr,o^cn\\']\i, 

openbaarlijk; v4>n hier Ojfentlighed^c, 

Offer, n, pi, e, offer, n, offerande, f, 

Offerblod, n, u, pi, offerbloed , n, 

Offerbród, n, pi, u, offerkoek, m, 

OfferbcBger,n. pi. -bcegere. offerkelk, m. 

Ojferdyr , n, pi. u. offerdier, n. 

Ojferfeft, c, pi. er, offerplegtigheid, /. 

OJfergilde , n, pi, r. offermaal , n, 

Offerhuus, n. pi. -hufe, offerhuis, n, 

Offerhöjtid, c, pi. er. offermaal , ri, 

Offerkar , n, pi. u, offervat , n, 

Offerkifte, c, pi, r, offerkist , f, 

Off'erkniv , c. pi, e, offermes , n. 

Offermaaltid, n, pi. er, offermaal, n. . 

Offerpen'^e , (c. pi,") offergeld , n, 

OJf'erprce/i, m, pi. er. offerpriefier, m. 

OJferqi/cBg , n, u, pi. offervee , n, 

Oj)'srred/kab,n,pl. er. offergereedfchap. 

Offer faiig, c.pl.e. zang bij offering, to. 

Offer/kaal^ c, pi, e, offervat, n. 

Offerviin , c. pi. u, offerwijn, m. 

Officiant , m, pi, e, officiant, m. Officier , m, pi, er. officier , m. 
Offre , opoffre , if, a, offeren, 
Offring , c. pi. er, offering , ƒ. 
Of Ie , adf. dikwijls , menigmaal, 
Og, conj. en, Jeg og du, ik en gij, 
Ogfaa, tonj, ook, insgelijks, mede, 
Okker, c. u. pi. okker, m. berggeel, n. 
Okkergel , -guiilf , ■ n. okkergeel , 72. 
01, c. pi. UI gelal van vier fnezen. 
Old, c, u, pl.i\\é, m. tijdperk, n. eeuw, f, 
Oldefadur^m.pl.-fcedre. oud grooivader. 
Oldemoder, f. pi. -mödre, oudgroot- 
• moeder eller overgrootmoeder, f» 
Olden, c. pi. u. beukennoten, f. pl^ 

de vrucht der beukenboomeri, 
Oldenborre , c; pi, r. meikever, m, 
Oldenbög , c. pi. e, bfukenboom, m, 
Oldenfede, u. a, met eikelen mesten. 
Oldenflefk , n. eikelvarkensfpek , n, 
Oldenfviin, n. pi. u. eikelvarken, n, 
Oldermond, m. pi. -moend. overman;ni, 
Oldgefel, 771, pi, Ier. oudjKe gezel, m, 
Oldgrandfker, m.pl.e, oudheidkenner,77i. 
Oldgrand/kning , c. ph er. oudheids- 

kunde, kennis der oudheid, f, 
Olding, m. pi. e. grijsaard, m, 
Oldkyndig , ad;. oudheidkundig. 
Oldkyndighed, c. oudheidkunde, f, 
Oidfager, (c. pi,) oudheden, f.pl. over'- 

blijffel van de oude eeuwen, 
Oldtid , c, u. pi, de oude eeuwen. 
Oldtids, adj, & adv, oudtijds, oulings. 
Olie, c. pi. r, olie, ƒ, Male med Olie, 
" met oliéverw fchilderen of malen, 
Olieagtig , adj, & adv. olieachtig. 
Olieagtighed, c, olieachligheid , f. 
Olieblad, n, pi. e. olijfblad, olieloof, tz, 
Olieboerme , c, u. pi, oliedroefera, 77ï. 
Oliefad, n»' pi, -fade, olievat, 77, 
Olie f ar ve , c. pi, r. oliéverw , f. 
Olieflafke , c, pi. r, olieflesch , ƒ, 
Oliegreen, c,-pi, -greiie, olijftak, 77i. 
Oliekage , c. pi. r, oliekoek , m. 
Oliekar , n, pi, «. olievat , n. OLIE. OMBY. 223 OMB^. OMF.G. 

Olieiande, c. ph -iander. olielcan, ƒ. Omhcelte,' omgjorde, v. a. omgorden. 

Oliehruklce.c.pL -Icrukker. oWeVruW, f ^ Omlcere , v. a. omdragen, -voeren. 

Oliemaler^m. ic\\\\ótT mei oVn-\er\\,m. Omboerelfe , c, pi, r» oradra<;t , f. 

Oliemiilin^, c, u. pi, olieverw , f. Omböje, ombukhe, p, a, ombuigen, 

Oliemdlle, c. pi. r. oliemolen, m. Oinhöjning, c. pi. er. ombuiging, ƒ. 

Olieperfe, c. pi. -perfer. oliepers,/. Ombölge , v. a. golvend cmfingelen. 

ülieperfer, iji. pi. e. olieflager, m. Omdanne , -forme, f. a. vervormen. 

Oliequift^ c. pi. -qvijle. olijftak, m. Omdannelfe, c. p/, r. vervorming , ƒ. 

Olierig, adj. olierijk, vol olie. Omdeelt , adj. omgedeeld, verdeeld. 

Oliepeen, c. pi, -ftene. oliVfteen, th. Orndele , v. a. omdeelen, verdeden, 

Oliefcbbe, c, u. pi. groene zeep, f. Omdeling , c. pi, er. omdceling, ƒ. 

Oliefroee, n.pl.r, olie-, olijfboom, /n^ Orndige, v. a. oiudijken, bedijken. 

'oiietönde, c. pi. -tonder, olieton, ƒ. Omdreje, v. a. & r. omdraai jen. 

Olive, c. pi. Oliuer. olijf, f. Omdrejning, c. pi. er, oradraaijing, ƒ. 

Oliuenfarve^ c. u, pi. o\\\\e\A\mr, f. Omdriue , v. a. & n. omdrijven. 

Olievenfarvet,., adj. oüjvcnkleurig. Omdrit^en, c. u. pi. 't omdrijven, n. 

Olit^engrón, -grönne, ad;. o\\]i\i\eari§. Omdobe , u. a. her-, wederdoopen. 

Olifenolie, c. u. pi. olijfolie, f, Omdömme , v. a. beoordeelen. 

Oliuentrcee, n. pi. r. olijfboom, m. Omdömme, n. u. pi. beoordeeling, ƒ. 

Olmerdug , c, u. pi. fiistein, n. ka- Omegn , c. pi, e. .. nabijheid , f» 

toenen voerbaai of beddetijk. OOTe«J/^7(5«d/,con/. off choon, alhoewel. 

Om, conj. zoo, of, indien, in geval. Omfulde , v, n, om-, omver vallen. 

Om, proep. om, van; At-orom, waarvan. Omfalden,c.u.pl. omval, m. -valling,/. 

Omarbejde , v, a. omarbeiden, Omfaldel ^ ftyrtet, adj. omgevallen. 

Omarme, v. a. omarmen, omhelzen. Omfalje , v, a. omvouwen, anders 
Omarmelfe, c. pi. r. omarming, f. vouwen; van hier Omfalsning,c, 

Ombede , f. a. verzoeken, bidden. Owz/a/z^, «,ƒ>/.?/. omvang, w. begrip, n. 

Ombinde , v. a. ornbinden, -winden. Omjare, v. a. & n. omvaren, -reizen, 

Ombinding, c. pi. er. ombindfel, n. Omfaret , adj. omgevaren , -gereisd. 

Omblade, u. g. ornbladeren, de bla- Omfarve, v, a. weder verwen, 

den van een boek omflaan. Omfatte, v. a, omvallen, behelzen, 

Ombloffe , v. a, & n. omblazen. Omfatning, c, pi, er. omvatling , ƒ, 

Ow25o///-ff,f,rt,6'/-,omwenlelen,-builelen, Omfaune , v, «.omarmen, omhelzen. 

Omlord , adi>. aan boord. Gaae Omfavnelfe, c, pi. r, omhelzing,/. 

ombord, aan boord gaan, Omflakke , -ftrejfe, v. n, omzwerven. 

Ombringe, «'.c. ombrengen, ontlijven. Omflakken, c. u. pi, omzwerving,/ 

Ombud, n. pi. u, befteliing, / Van Omflyde , v. a, & n. omvloeijen, 

hier Ombudsmand, m. pi. -moend, Omjlrtning, c. pi. er. verplaalfing, / 

Ombukke, omböje., v, o. ombuigen, Omflytte, forjlytte, v, a. xerphalien, 

Ombygge, v, a. omlimmeren, her- Omflyve, v. a. & n. omvliegen, 

timmeren (van fchepen, enz.) Omforme, omdanne, v, a. vervormen. 

Ombygning, c, ƒ)/. er, hertimmering,/. Omfylde, (Fade) v. a. weder vullen. 

Ombytning, c. pi. er, verruiling,/ Omfoslde , v, a, omvellen, doen om- 
Ombytte, v, a. verruilen, tuifcbeo, vallen; van hier Omfcaldning, c. OMFÖ. OMHY. 224 OMHY. OMLÖ. 

Omfore, v, a, omvoeren, omdragen, Omhyggelighed , c, zorgvuldigheid, ƒ, 
Omforfel, c. pi, -fórjler, omvoering, f, Omhylle, indhylle, v, a, omhullen. 
Omgaae , f, a. omgaan, -wandelen, Omhceng , n. pi. u. behangfel, w, 
Omgaaes, t'. n, omgaan, te werk gaan; Omhoenge, p, a, omhangen, anders 
verkeeren; van hier 0/ngfcE-/2g'e//è,c. hangen, item om iets hangen. 
Omgang, c, omgang, m. verkeer ing,/. OmAo'wg/.arf/. omgehangen, behangen. 
Omgangsmaade, c. pi, r. hande]vfi']ze,f. Omjoge , v, a. omjagen, -drijven. 
<9/ng-ö/z^5/}7rog', w. dedagelijkfchetaal,/, Omhantre , v. n, omkantelen, 
Omgangsfjge, c, pi, r, landziekte, y, Om^an//e/,a<//. omgekanteld, -kenlerd, 
Cmgjerde, v, a, omheinen, omtuinen. Omkap , adv, om ftrijd. Löhe om- 
Omgjcrdning, c. pi. er, omheining, ƒ. kap, wcdloopen, omfirijd loopen. 
Omgjorde, t^. c. omhanden, omgorden. Omkafiey v, a, omwerpen, omfmijlea, 
Omgiue , t>, a, omgeven^ omringen, omgooijen; vanhierO/nio_/?nj«g',c, 
Omgiuelfe, c. pi. r. omgeving, f, Omkere, zie Ompende, v, a, omkeercn, 
Omgivning, c. pi, u, omgeving van 0/raiyóre, «z, a. op een' wagen omrijden, 
kaarten , enz, omfingeling , f, Omklcede, v, a, & r, verkleeden, zich 
Omgjöre, -arlejde, v, a, omarbeiden. verkleeden; van hier Oi7i^Zcerf/i/«g,c. 
Omgrave , v. a, oragravcn, orafpilten, Omkoge, v, a, herkoken, verkoken, op 
omdelven; van hier Omgrapning, c, nieuws koken; van hier Omiog'«2rtgjC« 
Omgreb,zieOmfang,n,pl.u,om\an'^,m, Omkomme, v, n, omkomen, van kou- 
Omgribe, v, a, omgrijpen, omvatten. de en honger, enz. omkomen, 
Omgroft , V, a, rondom wasfen. Omko/tninger, (c, /)/,) onkosten, m.pl» 
Omgrcendfe, omgiue, v, a, omgrenzen. Omkrandfe , hekrandfe, v, a, omkran- 
Omgröfte, p, a, oradijken, orograven, fen; van hier Omkrandsning, c, 
met eene grift omringen of om- Omkredx , c, pi, e. omkreils , m, 
heinen. Van hier Omgröflnirtg, c, Omkredfe, omringe, p, a. omflngelen, 
Omgoengelig, ad;, &adp, ^emeenzatiin. Omkring , adv, omheen, rondom, 
Omgcengeli^hed, c, gemeenzamheid, ƒ, Omkringboende , adj, omwonende, 
Omgcengelfe, c, u, pi, verkeering, ƒ. Omkringfiaaende , adj, omfiaande. 
Omhakke, v, a, weder hakken, als Omkuld , adp, omver, overhoop, 
vleesch, enz. Vanhier Om/jai-nj/2g>c. Omlede , p. a, omleiden, omvoeren. 
Omhalsning , c, pi, u. omhelzing, ƒ. Omlejre, «'.o. omlegeren, met een leger 
OmAö/iffZe, f. a. gewagen, gewag maken. omringen; van hier Omlej ring, c, 
Omhandling , c, pi, er, gewag, n. Omligge, p, n, omliggen, omgrenzen, 
Omharue , v. a, van nieuws eg- Omliggende,adj,om\\»%enA. Del omlig- 
gen. Yan hier Omharuning , c, ^e«rfeZa«rf, het omliggende land, 
Omhegne, p. a. omheinen, omtuinen, Omlukke, p. a. omluiken, omfluiten. 
Omhegning, c, pi. er. omheining, f. Omlyne , p. a, rondom blikfemen, 
Omhu, c, u. pi. zorgvuldigheid, ƒ. Omloegge, p.a, op nieuws leggen, om- 
Omhugge, p, a, ombouwen, -hakken, leggen; van hier Omlc^gning, c. 
Omhugning, c. pi, er. omhouwing, ƒ. Omlöh, n, ii, pi, omloop, m. liringe 
Omhuoelue, p. a. omwelven, welven. i Omlób, in omloop brengen. 
Omhyggelig, adj. & ad f. zorgvuldig. Omlöben , c. k. pi. omlooping, ƒ, 
Omhyggeligen, adv. zorgvuldiglijk, Omlöbende, adj, rond-, oinloopen4ei OMLÖ. OMSK. 225 OMSK. OMSP. 

OOT/6>5cr,m.p/,ff,fchooijer, landlooper, Om/kjeriJce , f. a. omfchcnken, 
Omlóber/ke, ƒ. pi. r, fchooifier; ƒ. Omjkifte, v, a, veranderen, ver- 
Ommaale, v, a, hermeten, nameten, plaatfen; van hier Om/kiftelfe,c» 
Ommaaling, c. pi, er, hermeting,/. Om/kif telig, «f//. Ö'at/t'» veranderlijk'» 
Ommale, u, a, hermalen, weder malen. Omfkiflniug^ c, pi, er, omwisfeling,/'. 
Omme,adi', om, yerüreVen, Tiden,Da- Omjkinne ^ v. a, omfchijnen. 
gen er omme, de tijd, de dag is om. Omfkrevet , adj. oragefchreven, 
Ommure, v, a, ommuren, bemuren. Omjkrift , c, pi, er, orafchrift, n, 
Ommoelde, ommelde, f, a. gewagen, Omfkrive , v, a, om-, herfchrijvcn. 
Ompahke, v. a, ompakken, omdoen, OmP^rivning, c, pi, er. ovaiz\\\~\\\\i\P,F, 
herpakkea, van hier Om/7ai:/izng', e, Omjhyda , v, a, omfchuiven, door 
Om/»/anr<f, f. G. omplanlen, verplanten, fchuiven doen omver vallen. 
Omplanlningt c, pi. er. verplanting, /. Om/kygge , «'. a, omfchaduwen, 
Omrage, omrode, v, <i, omwroeten. Omfkygget , adj, omfchaduwd. 
Omragning, c, pi, er, omwroeting, ƒ, Om/ky gning^c, pi. er. omichaAmyin^, f, 
Omrejfe , v. a, & n, omreizen. Om/koere^ v, a, befnijden, de voor- 
Omrejfen , c, u. pi. omreizing, f, huid affnijden ; bij de joden. 
Omride , v. a, & n, omrijden, Om/kosrelfe, c, pi. r. befnijden is, f, 
Omrz Jen, c.M.p/. omrid.w.omrijden, ra, Omjlaae , v, a, & n, omflaaD. 
Omrids, Omtrosk, n, pi, u, omtrek, m, Omjlag, n, pi, u, omflag, m. Et Brev 
Omridfe, f. o. omtrekken, eenen om- ««rferOm/Zög', een brief onder omflag. 
trek maken; van hier Owir/V/jsn/n^g-jC. Omjlutte , omfatte , p. a, omfluiten. 
Omr/rf^, «.ƒ>/. M.omrid,nri.'torarijden,w, Om/lynge, v,a, omfirikken, omfiren- 
Omringe, v,a. omringen, omfingelcn, gelen; van hier Omjïyngning, c, 
Omrive, v, a, afbreken, floopen; om- OmJJcebe, u. a, omliepen, rondflepen, 
ver rukken; \aLn\i'\nOmrivning,c. 0/w/?a?6/, öc?/, omgeflcept, rondgefleept. 
Omrode, omrage, w, a. omwroeten. OmP'óre , v, a, orafluijeren, -hullen» 
Omrodning, c, pi, er. omwroeting, f. Omjlöret, adj. omfluijerd, omgehuld» 
Omróre, *-. a. omroeren, door elkan- Omfmelle, v, a, omfmelten, anders 
der roeren ; van hier Omröring, c, fmelten ; van hier Omfmeltning, c» 
Om/arf/e, f . o. omzadelen; een' anderen Omfnoe , omvikle , v, a, omwinden, 
keer nemen; van bier Omfadling,c, Om/nurre , p, a, & n, omfnorren. 
Omfalte, v. a, op nieuw zouten, als Omfnóre , v, a. omfirikken, ombin- 
haringen; \an hier Omfallning,c. den; van hier Oinfnöring , c» 
Omfejle, v. a, & n, omzeilen, rond- Omfonji , forgjeues, adj, & adu. ver- 
om zeilen ; van hier Om/ejling, Ct geefsch, nutteloos, te vergeefs» 
Omfende, f ♦ a, omzenden, in het ron- Omforg , c, u, pi, voorzorg, wi, 
de zenden; \Sin hier Omfende l/e, c, Omfpade, v, a, omfpitten, omgraven, 
Omfider , adu, eindelijk, ten laatst, Omfpinde, indfpinde, v. a, omfpinnen, 
Om/^aarew, öff/'.ö'm, befneden. (Jood) Omfprede, v. a, & r, verfpreiden. 
Omfkahe, v, a, omfcheppen, ver- Omfpringe, v,n, omfpringen, omheen 
vormen; van hier Omjkahning, c. fpringen; van hier Omfpringen, c, 
Omjkandfe , v. a, om-, verfchanfen, OmfpcBnde, v, a, orafpannen, paarden 
Om/tandjni'rtjÊCcp/.tfr. omfchanüng,/. orafpannen, ilem omvatten* OMSP. OMTE. 226 OMTR. ONDS. 

0/w//>''>g«,»'.a.onivragen,omvraagdoen. Omtrent, adi', bijna, omtrent, 

Omfpörgfel, c. pi, er, omvraag , ƒ. Omtrykke , v. a, om-, herdrukken, 

Omfiaaende, adj, in 't roude ftaand. Omtromme , v. a, omtrommelen. 

Omjtable, r^. c, op nieuw of anders fia- Omtrcede, v, a, omtreden , omheen 

pelen; van hier Omjiabling, c. tnden, //e/ra tredend omwerpen. 

Om/iemme , f, a, omftcnimen. Omtrofk, Omrids, «. pi, u, omtrek, m, 

Oniftikke , f, a, omfpitlen , met Onilrcekke , v. a, & n. omtrekken, 

een fpits werktuig ouigravcn. Omtroekken, c. u, pi, omtrekking, ƒ. 

Omjiikning y c. pi. er, omf{)illiiig , f, Orntumle,v,a,& n, o\niu'}mv\ex\,To\\QH. 

Omftimle, «z. w. ouiflkander wemelen. Omtumlet, ad), omgituimeld , gerold. 

Otnjtraale, u, a. oiiiftraleu, niel ftral^n (Jiutaiiiling, c, pi, er, omtuinielingjy. 

omfchijnen; \au hitr 0/ii//raalen, c. Omlufhe, omhytle^yf a. verruilen, 

Oinfirejfe, -firippe, p, n, omzwerven. Omtu/kning, c, pi, er, verriiiling, f, 

Omfirejfning, c, pi, er, omzwerm ing, ƒ. Oinli'ifie, v. a. over iets twisten, 

Omjiryge^ v.n, omfirijken, ilem om- OrntoeUe, f, a, omtellen, hertellen, 

zwerven, omlotjjjcn , fciiooijen, Oinvandre , v, a. & n. omwandelen, 

Omfiryger, m. pi. e, landluoper, rn, bewandelen; van hier 0/Ht^a«<^''jn(!^,t-, 

Onifirömme. u. a. & n. oniftroonien. Ornt-ankif, v, n. omzwerven, -dolen. 

Omftyrte , v, a, & n. ()inft<jrlin, Oinvanking, c, u, pi. omzwerving, /. 

Omjiyrtning, c, pi. er^ oiiifiorliug, f, Oriiuej , c, pi, -veje. omweg, /ra. 

OmJicendelig,adj, & adu. omfiandig, Omuende, v. a, omwenden, omkee- 

Omficjendeligen , adu, omftandiglijk, ren; van hier Omvending, c 

Om/tandighed,c,pl.er,om{tani]\^htid,f^ Omvende Jig, v, r, zich bekeei-en. 

0/7iy?óie,t'. c.omgieten, in een' anderen Onuendelfe, c, pi. r, bekeering, f, 

vorm gieten; vanhier 0//2/?ö5«/rtg-,c. Omuexle, f, a. omwisfelen, verruilen, 

Cm/lödey V. a, omfiooten; verijdelen, Oniuexling, c, pi, er, omwisfeling, ƒ. 

Omftödning, c, pi, er, ouiftooting, f, Oiiiuikle , v, c. omwoelen, rondom 

Omfucftmie , ^, a. 6* n. omzwermen. bewoelen; vau hier Omuikling, c, 

Omfuceve , v. n, omzweven, zwevend Omviklet, adj. omgewoeld, bewonden, 

omdolen/vanhier Oinfuavning,c, Omuinde, u. a. omwinden, bewinden. 

Om/l'öi, «.ƒ>/.«. omflag,/«, -windfel,«, Omuoxe , bevoxe, v. a, omwasfen, 

uden Omfvëb, zonder omflag, Omvoxet, adj, omgevvasfen,'bewasfen, 

0/n/ï'cifie, e. o, omwinden, -zwachtelen. Omvride, v, a, omwringen, fierk om- 

Omfuöbning, c. pi. er. omwindfel, n, draaijen; van \\\tr Onivridnwg,c» 

Omjye, v. a, omnaaijen, omzoomen, Omvcelte , v, a, & n. ouiwentelen, 

Om/yety adj, omgenaaid , -gezoomd. Omuceltet, adj, omgewenteld, -gerold. 

Omfyeiiing, c. pi, er, omnaaijing, f, Omuceltning, c./i/.^r. omwenteling,/". 

Om.taage,fordunkle, v, a, omnevelen. Onanie, c, u, pi, zelfbevlekking , ƒ. 

Omtaaget, adj, met nevel omgegeven, Ond, o«cfar/e/, arf/. kwaad, boosaardig. 

Omtale, v. a. ommelden, gewagen, Onde,n. pi, u, l.\vaad, n, Det Onde, het 

Omtale, c. u. pi, gewag, n. melding,/, kwaad; den Onde, de booze geest, 

Omtappe, v,a, overtappen, op nieuw Ondjkab , c.u.pl. kwaadaardigheid,/, 

aftappen; van hier 0/ra/ap«jn§', c. Ond/kabsfuld , adj, kwaadaardig, 

Omtegne, f. a, weer-, herteek enen. Ondjkabsfuldt ^ adv, kwaadaardiglijk. ONGE. OPBY. 227 OPBY. OPFA. 

O n ge f eer , zie Omtrent, adr. bijna. Opbygge, v. a. opbouwen, -tininipren" 

Onsdagi c. pi. -dage. woensda;;, m. doen toenemen in de deugd. 

Op, prcep. & adf, op; op og ned, op O/ibjggelig , adj. & adu. fiichlelijk, 

en neder ; opad, i Vejret, omhoog. OpJyyggelFe , c. u, pi, opbouw , m, 

Opal, Gpaljieen, c. opaalfiten , m, Opbcere, zie Oppebrere, u. a, opnimf^n. 

Opamme, v. a, zogen en bakeren, Opdage, v, a, ontdekken, 't geen ver- 

Oparbejde, p. a, verarbeiden, -werken, borgen was, aan den dag brengen. 

Opbide, V. c, opbijten, open bijten, Opdagelfe, c. pi. r. ontdekking, ƒ". 

Opbidjle , V. a, een paard optoomen. Opdampe, dampe op, v.n. opdampen, 

Opbinde, v, a. opbinden , iets dat Opdandfe, dandfe op, v.n, opdanfen. 

naar beneden helt opbinden. Opdige, op da mme , v, a, opdijken. 

Opblande , v, a. zamenmengen, Opdigt , n. u, pi, verdichtfel , n. 

Opblanke, v. a, boenen, glanzig ma- Opdigte, v, a. verdichten, verzieren, 

ken; van hier Opblankning, c. Opdigfelfe, c. pi. r, verdichtfel, n', 

Opblomftre, v. n, bloeijen, bloefemen, Opdirhe, v, a, met een' dievcnfleutel 

Opblusfe , V, n. vlam opwerpen. opdoen; van hier Opdirkning, c, 

Opblceje, V. a. opblazen, door inbla- Opdrage, v. a. opvoeden, opbrengen'» 

zen van lucht doen opzwellen. Opdragelfe , c. pi, u, opvoeding, f, 

Opbloesning , c. pi. e.r. opblazin{', ƒ, Opdragelfeslare^ -kunft, c. u. pi. ou- 

Opblce/i/Jtolt og dum) adj, opgeblazen. voedingskunde, opvoedingskunst,/, 

Opblcefthed, c. m./j/. opgeblazenheid, ƒ. Opdrager , m. pi, e, opvoeder, m. 

Opblöde, V, a. wecken, week maken. Opdragerinde, f. pi, r, opvoedfier, f, 

Opblödning , c, pi. er. weeking, /. Opdragling, m./j/.e. aankweekeling, ƒ, 

Opbore, f, a, ophoren, door boren Opdreje, dreje op, v, a. opdraaijen, 

eene wijdere opening maken. Opdreven, -drevet, adj, opgedreven, 

Opbragt, adj, vergramd, vertoornd. Opdrikke, v. a. opdrinken, -zuipen, 

Opbragt, (omSkibe) adj. opgebragt, in Opdriue, v.a.&n, opdrijven, naarbo- 

eene haven gefleept of gebragt. ven drijven; \dLTaYi\tv üpdrii>ning,c. 

O/^Jr/zzÊfe, t/.a.opbrengen; vergrammen. Opdynge, ophobe, v, a. ophoopen. 

Opbringelfe, c. pi. r, opbrenging,/. Opdyngelfe, c, pi, r, ophooping, f, 

Opbrud , n. pi, u, opbreking, f. Opdyrke, v,a, bouwen, het land bou- 

Opbruge, forbruge, v. o, verbruiken, wen, ploegen of bearbeiden, 

Opbrufe, f. n, opbruifen, in de hoogte Opdyrkning, c. pi. er. landbouw, m, 

bruifen ; van hier Opbruusning, c, Opdoekke, (et Bord) u, a, opdisfchen, 

Opbryde, opbrcekke, v. a. opbreken. Opdoekning, c. pi. er. opdisfching, /i 

Opbrydning , c. pi. er, opbreking, f. Opdcemme , v. a. opdammen, opdij- 

Opbrcekke, opbryde, v. a, opbreken, ken; van hier Opdcemning , c. 

Opbra-nde, v, a, & n. opbranden, ver- Opegge, v. a, ophitfen, opmaken, tcr- 

branden; yan hier Opbrcending. f, gen, farren ; van hier Opeggen, c, 

Opbroendelfe, c, pi, u, verbranding, /, Opeljke, v. a, aankweeken, aanfokten. 

Opbud, r., pi, u, bankbreuk, ƒ. Van Opeljkning, c, pi, er. aankweeking, /". 

hier Opbudsboe , -breu , n. enz. Opera, c, pi. er, zein^(i>e\, n. Vanhier 

Opbuden, adj. opgebeden, -geboden. Operahuus, n, -fanger , m, enz. 

Opbydcy f, a. opbidden, -bieden. Opfange, opfnappe^ p, a, opvang'Q, OPFA. OPFÖ. 228 OPFÖ. OPHO, 

Opfare, v, n, opvaren. Op/are til Opfóre Jlg, v, r, zich gedragen, 

HimUn , len hemel opvaren, Opförfel, Forhold, n. pi, u. gedrag, n. 

Opfarende , ad), opvarend. JE'« op fa- Opgaae , f. n. opgaan ; open gaan. 

7-ertrfeJJicwrf, een opvarende man. Opgaaende , (Sol) adj, opgaande, 

Opfurenhed, c. u, pi, opvarendheid, ƒ» Opgang, c, u, pi, opgang, m. Solens 

O/^/ar/, c» /)/. er, opvaart, opvaring, ƒ. Opgang, d« opgang der zonne. 

Opfarps , V. a, op verwen, op nieuw Opgaue , c, pi. r. opgaaf, opgave,/, 

verwen; van h\cv Opfaruning, c. Opgeld, c. u./?/, opgeld, «.'t welk men 

Opfaite, f. a, opvatten, opnemen. boven de waarde van eene munt- 

Opjïle , file glat, v, a, opvijlen. foort ontvangt bij uitwisieling. 

Opfinde, V, a, uitvinden, ontdekken. Opgiue, v. a, opgeven, overgeven, 

Opfindelfe, c. pi, r, uitvindfel , n, vrijwillig varen laten. Opgive 

Opfinder , m. pi, e, uitvinder, m. en Gaade, een raadfel opgeven, 

Opfinderijk, adj, & adv, vindingrijk, Opgiuelfe, c. opgeving, overgeving, f, 

Opfindfom, adj, & adv, vindingrijk. Opglaite , v. a, opfirijken. OpglaU 

Opfindfomhed , c. vindingrijkheid , ƒ. te Haaret , de haren opfirijken, 

Opfi/ke, V. a. opvisfchen, uit 't water Opglandfe, f. c. opglanzen, opflikUen, 

ophalen-, van hier Opfi/kf^ing, c, Opglöde , f, a, & n, opglimmen. 

Opjlamme , v. a. & n, ontvlammen, Opgjöre , v, a, opmaken, afdoen, 

aanwakkeren; van hier 0/j/Zam«i«g,c. Opgjörelje , c, pi, r. afdoening, f. 

Opfletning, c, pi. er. ontvlecliting, ƒ, Opgrave, v. a, opgraven, opdelven. 

Of/f/Ze, f, ö' ontvlechten, opvlechten. Opgravning, c, pi. er. opgraving,/, 

Opflyve, f. n. opvliegen, in de hoogte Opgroe, v, n. opgroeijen, opfchielen, 

vliegen; van hier Opflyven, c, Opgroe/, arf/. opgegroeid, opgewasfen. 

Opfolde, V, a, opvouwen, ontvouwen, Ophakke, v, a, ophakken, opkerven» 

Opfordrp., opcejke, v, a, opeifchen. Ophakning, c, pi, er, ophakking, /, 

Opfordring, c, pi. er. opeifching, /. Ophale, u,a. ophalen, om hoog halen. 

OpfoCire, V. a, opvoeden, voedfteren. Opharve, v. a. opeggen, eenen akker 

Opfoftring, c. pi, er, opkweeking,/. opeggen; van hier Opharvning, c, 

Opfoftringsbarn, n, pi. -börn, kwee- Op/iausmandym.pl.-mcBnd. aanüichtcr. 

keling, m. 6"/, voedfterkind, n. Opheffe, v, a. opfpelden, ophaken, 

Opfo/iringshuus,n.pl.-hufe.\yttshu\s,n, Ophidfe, opirre, v. a, ophillen, farren. 

Opfri/ke, -muntre, f, a, A3iXy\/a]iktrcn, Ophidsning, c, pi, er, ophitfing, /, 

OpfriAning, c.u.pl. aanvf&kkeTin^, f, Op/tjelpe, v, a. ophelpen ; opbeu- 

Opfund,Paafund,n.pl.u.\erzinnms,f, ren. Vau hier Oph/elpning, c, 

Opfunden, adj. uitgevonden, ontdekt. Ophisje, ophejfe, v. c.ophijfchen. Van 

O/j/y/rftf, «'.a. opvullen, nakomen, vol- hier Ophisfen , Ophisning , c, 

brengen; van hier Opfyldelfe, c. Ophitte, opfinde, v, a. verzinnen, 

Opfvldning, c. pi. er, opvulling, f, Ophold, n. pi, u, ophouding,/, fiil- 

Opphle, V. a. opfokken, aankweeken. fiand , m. tusfchenpoozing, /, 

Opfödning, c. pi. er. aankweeking, /. Ophold, n.u.pl. onderhoud, vertoef, n. 

Opföre, u. a. opvoeren, optimmeren; 0/)/io/f/tf, f. o, ophouden, onderhouden. 

opföre en Cornedie, een tooneelfiuk Opholde fig, v, r, zich ophouden. 

vertonen; van hier Opförelfe. c, Opholdsmiddel,n.pl,-midler.\c\'cmlo^t, OPHO. OPKL. 229 OPKL. OPL^. 

Opholdsjied, n. pi, er, vertoefplaats,/*. Ophloede, v. a, met kleederen ver- 
0/jAo W^f e/V, w. M./>/, bedaard weder, «, zien; van hier Opklcedning, c, 

Ophojie, V, a, uitlioeficn, al horfiende Ophlofkke, v. a. aanfokken. Opkloekke 

opwerpen; van hier OpkoJ/ning, c, //ó/25,e/c. hoenderen, enz, aanlokken» 

Ophoi'ne, V, n, zwellen, opzwellen. Opkicekning, c, ph er, aanfukking, y^ 

Ophovnelfe, c. pi, r, opzwelling, f, Opknappe, f.a. de knoopen open doen, 
0/7Aof7ic^,ö<(/. gezwollen, opgezwollen. losknoopen; van hier 0/7^nöy7/zf«g-,c, 

OphofTiing, c, pi, er. opzwelling,/. O/'iog', /7./?/.u. 't opkoken, opzieden, w, 

Ophugge, V, a, ophakken, ophouwen. Opkoge, i>, a, & n, opkoken, opzieden. 

Van hier Ophuggan, Ophugning, c, Opkomme, v. n. opkomen, opwas- 
Ophoenge, v, a, ophangen, hangen. fcn , opfpruiten , item ontfiaan. 

Ophcangning, c. pi, er, ophanging, f, Opkomji , c. u. pi, opkomst , f» 

Ophoeve , v, a, opheffen, affthaffen. Opkradfe , v, a, opkrasfen, opkraau- 
Ophceuelfe^ c, pi, r, affchaflingi op- wen. Van hier Opkradsning, c» 

heffing, ƒ. ophef, m. Gjöre flor Opkrufe , opkrölle , v. a, opkrullen, 

Ophavelfe, grooten ophef maken. Oplade , v, a. oplaten , opliiiken. 

Ophöje, V, a, ophoogen, verheffen. Opladelfe, c, pi, r, opluiking, f, 

Ophöjelfe, c. verheffing, opliooging,y. Oplag, w. «.ƒ>/. oplaag, ƒ. van boeken, 
Ophöje Jig , V, r. zich verheffen. ^^n h'ivr Oplagsrettighed,c,-ret,n^ 

O/jAar, «.u./)/.ophüuding,/'.ftilftand,m, Oplag, n. pi. u. voorraad, van wa- 
uden Ophör , zonder ophouden. ren, m. Van hier Oplagshuus, n, 

P/jAó>tf, f. «.ophouden, niet voortvaren, Oplagsjted, n, -afgift, c. enz, 

Opjage , V, a. opjagen, opdrijven. Oplagt , adj. gefchikt , bekwaam, 

Opilde , V. a, aanvuren , opfioken. Opland, n. pi, e, landftreek bovea 
Opirre, V. a. ophitfen, tergen, farren. de kooplieden in Noorwegen. 

0/>trf e//ïr, c./j/. 7^. ophitfing, lerging, Z'. Oplede ^ opf"g' i *'♦ «» opzoeken, 

Opkalde,u.a,\ernoemen. Manopkaldte Opleue, v, a, beleven, zien gebeuren, 

hamefler^n Fader, men noewdKhem Oplii/e , u, a, opbeuren, verkwikken. 

Lij zijne geboorte naar zijnen Vader. Opliuel/e, c. u. pi, opbeuring, f» 

Opkaldning, c, pi. er, vernoem ing, f, Oplivende, adj, verkwikkend, lavend, 

Opkajte, V, a, opwerpen. Opkafle en 0/?/«e, f. a. &"«, aanvuren, ontvlammen. 

Skandfe , ecne fchans opwerpen. Oplukke, v. a, opluiken, open doen, 

Opka/ining, c, pi, er, opwerping, ƒ. openen. Van hier Oplukning, c. 

Opkiltre, v, a, opgorden, «phinden. Oplyfe, v, a, ophelderen, verlichten. 

Ppiyoè, rt.p/.a. opkoop, OT.opkooping./, Oplysning , c. u. pi, verlichting, f, 

Opkjóbe, V. a. opkoopen, voorkoopen. Oplysning, c, pi. er, onderrigiing, 

Opklare , v. a. opklaren, verlichten. verklaring, item onderwijzing, yi 

Opklaring, c./?/. er. verlichting, opkla- Oplagge, f. o. opleggen, drukken, ter 

ring van eeoe duifiere waarheid, /". perfe leggen; fchepen onttakelen 

Opkline , v, a. opplakken; eenen ofopleggen; vanhier 0/)/c&g'«//7g',c, 

■wand, enz, op nieuw pleifieren. Oploending, m. pi, e. bergbew<jner, m, 

Oplli/ire, v. a. opplakken, plakken. Oplanke, v, a. opfchakelen, bij fcha- 

Opklynge^ «/, o. aanklampen, ophan- kels opfchorlen of korter maken, 

gen. Van hier Opkfyngming , c, Oplosnkjiing, c. ƒ>/,*/•, opfchakeling./i 

P7i OPL^. OPPE, 230 OPPE. OPRI. 

Oplcere, v, a. leeren, ondenvijzen, Oppehie , v, a, afwachten, wachten, 

OplcBrelfe, c, leering, ƒ, onderwijs, n, Oppeboere , v, a. geld opnemen, 

Oploefe, V. a. oplezen, overluid lezen, Oppebörfel , c, pi, er, impost , wi, 

Oplcbsning, c, pi. er, oplezinj;, f. Van hier Oppehörftlsbetjent, m, 

Oplöbe , V, a, oploopen , inhalen; Oppille , «/. a, pluizen, uitpluizen* 

löbe op, V, n. naar boven loepen. Opplukke , v. a, opzamelen, bikken* 

Oplóhning , c. pi. er, oplooping, f. Opplutning , c. pi. er, opzameling, f, 

Oplofte ^ V, a. opligten, opbeuren, Opplöje , v, a. opploegen; opplöje 

optillen; van hier Oplbftelfe^ c. en Skat, eenen fchat opploegen» 

O/'/óy^, i'. a. ont-, oplosfen,ontkn()open; Opplöjning, c, pi, er, opploeging, yi 

Verklaren; vanhier Oplösning, c, Oppudfn , v. a. opflikken, opfiercn» 

0/>Zö/èZ/g',crf//.onllosfeHjk, verklaarbaar, Oppudsning, c. pi. er, opflikking, yi 

Opmaale, </,«. meten, uitmeten , over- Oppynte, v. a. opfieren, oppronken. 

meten; van hier Opmaaling, c. Oppyntning^ c, pi. er. opfiering, f» 

Opmale, v, a, opfchilderen, op nieuw Oppu/ie, v, a, opblazen, opfioten, 

fchilderen ; van hier Opmaling, c. Opraab, n.pl.u. oproep, m. VedOp- 

Opmand^ m. pi. -mesnd, fcheider, m, raab og Til/log, h\\ oproep en afflag, 

0/jm«ffrf/-e, f.o. opbaggeren, flijk of zand Opraabe, v. a. oproepen, opontbieden, 

baggeren; van hier Oprnuddring, c. Oprnahen, c. u. pi. 't oproepen, n» 

O/J/raurif/z-e/jOf//. gemodderd, gebaggerd. Opraaber, m. pi, e, oproeper, nii 

Opmuntre, muntre.v, c. aanwakkeren. Opraabning, c, pi. er. oproeping, /i 

Opmuntring , c. pi. er, aan wakke- Oprage, u. a, omwroeten-, wroeten. 

ring, aanmoediging, f. troost, m, Opragniu^, c. pi. er, 't omwroeten, », 

Opmure, f. a. opmetfelen, eenen muur Opramfe , v. a. van buiten zeggen, 

opmetfelen ; van hier Opmun'ng, c. Oprede (Senge) v. a. hel bed opmaken, 

Opmuref , muret , adj, opgeraetfeld. Van hier opredf, adj, Opredning, c, 

Opmoerkfom, adj, opmerkzaam, oplet- Oprejfe, v. e. opreglen, oprigten, 

tend , opmerkend, aandachtig. Oprejfe fig, v, r. oprijzen, opfiaan, 

Opmcerkfomhed , c, u, pi, opmerk- Oprejsuiiig, c. pi. er. opregfing ran 

zaamheid, oplettendheid, aandacht, /i een' altaar, enz. oprijzing, f. 

Oprncsrkfomfyadi'. op\etleud,-mer\ienê, Opret , adv. opgeregt , overeind, 

Opnaae , v, a. bereiken; opnaae fit Opretholde , v, a, fiaven, handhaven, 

Öjemeed, zijn oogmerk bereiken. Opretholdelfe , c, u, p/. handhaving, y. 

Opnaaelig ^ adj. bereikbaar, -bare. Opretning, c, pi. u. vergoeding, f. 

Opnaaelfe , c. pi. r. bereiking, ƒ, Oprette , f, a. oprigten ^ opregten, 

Opnoeune, f, a. opnoemen, benoemen, Oprettelig, erjtattelig, adj. heritelbaar, 

\erkiezen; van hier Opnoevnelfd,c, Oprette! fe, c. pi, r. opregting, ƒ, 

Opoffre, f. o. opofferen, toewijen. Oprigtig, adj. opregt, ongeveinsd. 

Opojfrelfe, c. pi, r. opoff^ering, f, Oprigtigen, adu. opregtelijk , eerlijk, 

Opojfring, c, pi, er, opoffering, f. Oprigtighed, c, u. pi. opregt beid, ƒ, 

Oppasning , c. pi. er. oppasfmg, ƒ. Oprinde , v^ a. opgaan, rijzen. 

Oppas fe, V. a. oppasfen, opwachten, Oprindelig , adj. oorfpronkelijk. 

Op/JGi/êr, ra. /j/.tf. oppasfer, dienaar, 771. Oprindelfe, c, pi, r. oorfprong, tt». 

Oppe^ adf, omhoog, opgefiaan, 0/)/-7/>p*,«',c. weer op 't tapijt brengen. OPRI, OPSE. 231 OPSI; OPSP. 

Oprhe, V. a. oprljtcn, opfcheüren, Opjige, Jlge op, p, a, ojtzeg^cn'y opjlge 
opwrijven, open >vrij ven. O/'/'/f e e« TJene/ien, den dienst opzeggen. 
Byld , een gezwel opwrijven. Op/lgelfe, c. pi, r» opzegging, ƒ» 
Opriuning , c. pi, er. oprijling, /. Opfigt , c, u. pi, opzigt, opzien , f!, 
,Oprode, f, a. omwroeten, wroeten, gjöre Opjigt , veel opzien maken. 
Oprodning , c, pi, er, ouiwroeling, ƒ. Opjhjörte, v. a. opfchorlen, opgorden» 
Oprulle, V, a, oprollen. Oprulle et Op/hjörtet, adj, opgefchorl, opgegoril. 
Blad, een b!ad papier oprf)llcn. Op/kjortning, c. pi. er. opf( borting,/, 
Oprulling, c. pi. er. opiolling, f, Op/krift , c. pi. er, opfchrijving, f, 
Oprunden, adj. opgegaan, gerezen. 0/>y?/-zW, i'. ö. opfcbrijven, -leetenen, 
Oprujke , V, a. oprukken, nitwieden. Op/krii^ning, c. pi. er, opleckening, /I 
Oprydde, *>, a. opriiiiuen, 't geen in Opjkrue , v, a, open- of omhoog 
den weg is, aan een' kant doen. fchroeven. Van hier 0/v^rue'?27\^,c. 
Oprydning , c, pi. er, opruiming, f. Op/kudt, adj. opgefchoven, -fcbolen, 
Oprykke , v, a. oprukken , nitwieden. 0/V^j r/e, e. c. opfchietcn, opfthuiven. 
Oprjkning , c, pi. er. oprukking, f. (Jp/krlle, v, a. opfpoclen, -wasfchen, 
.Oproekke, u. a. oplaiigen , . opreiken, Op/kylling, c, pi. er. 't opfpoelen, n, 
opfieken ; \Aiih\vv Ojiraïkning,c, Opjkcere , p. a, opfnijden; op/kcere 
O/jróVre/ree, ca. opruimen, ruim maken. Bröd, etc, brood, enz. opfnijden, 
Oprömmelfe , c. pi. r, opruiming, /^ Op/koering, c. pi, er, opfnijding, /i 
Oprömmer , c, pi, e. opruimer, m, Opjlaae , u. a, opflaan , opvouwen* 
Oprömt , munter, adj, opgeruimd. O/yZo^, n./i/. m, opflag van mouwen, to. 
Oprör, n. pi. u. oproer, n, opftand, w, Opjlihe , v. a. üijpen, wetten, fcherp 
Oprnre, v. a, oproeren, omroeren, maken; van hier Opjlibning, c, 
Oprórer, m. j l. e. oprorrüichler, m. Opjlide, udJlide,(^Klader,etc.) afflijten, 
Oprör/k , adj, & adi>. oproerig. Opjluge, p, a, opflokken., Zr>yelgea» 
Oprörftifter, m. /ï/, <•. opi oerfiieliter,/«. Opflugning, c, pi, er. opnokking,yi 
Opfadle , V, a, opzadelen, den zadel Opfmelte , v, a. Ö* n, yerfmelten» 
opleggen. Van hier Opfadlim^. c, Opfmeltet , fmeltet , adj. verfmolten. 
Opfadlet , {Ilep^ adj, opgezadeld, Opfmeltnij.g, c. pi, er, verfmelting.yV 
Opfagt , adj, opgezeid , opgezegd, Opfminke , p. a, blanketten, opfieren» 
Opfamle, p. a. opzamelen , oplezen. Opfminkning , e. pi. er, opfiering, y. 
Opfamlet, a<f/. opgezameld, opgelezen. O/T/T/z^/t^e, f. c, opfmukken. -pronken. 
Opfamlingy e, pi, er, opzameling, ƒ. Opfmykning, c. pi, er, opfmnkking,/! 
Pp/anke, p, a. oplezen, opzamelen. Opfmöge , p. a. eene mouw opflaan of 
Opfankning, c, oplezing, -zamel ing, ƒ. opvouwen; vanhier O/j/^/jóg-wiwg,*, 
Opfat , udfat, adj, opgezet , uitgefield, Opfmöge , oprnge, p, a. opfmoken. 
Op/ais, c, pi, er. opftel, ontwerp, n. Opfmöre , p, a, opfmeren, verfmeren. 
Opfaue , p, a. opzagen; door zagen Opfnappe, p. a. opfnappen , onder- 
openen; van hier Opfavning , c, fcheppen ; van hier Opfnapning^c^ 
.0/j/afe/,arf/, met eene zaag opgezaagd. Opfnoe, t», c. los draijen, ontwikkelen. 
Opfende, p, a, opzenden, naar boven Opfnufe, p, a. opfnuiven; opfporcn, 
zenden; van hier Opfundelfe , c, Opfnöre, p, a, ontrijgen, los rijgen* 
Opfemdt, adj. opgezonden, ^gefiuurd, Oj'fparkemed Foden,Pt a,0]^iQho]^^^'^* OPSP. OPST. 232 OPST. OPTO. 

Opfptijl^ adj, opgefpijsd, opgegeten. Oppopning, c. pi. er, opftopping, ƒ, 

OpCpile, v,a. opfperrcn, wijd openen. Opjioppe, v, a. opfioppen , fiuilen. 

Opfpiling, c. pi. er, opfperring, ƒ. Opft opper, c. pi, e. opfiopper, m. 

Opfpind, «, verziering, ƒ. verzierfel, n. Opftryge, v. a, opfirijken. Op/iryge 

Opfi>inde, f. a, opfpinnen; verzieren. Haaret,etc, deharen, enz. opfirijken. 

Opfpire , V. n. opfpruiten, opkomen. Opjtrygning, c, pi, er, opfirijking, ƒ! 

Opfpije, V. a, opfpijzen, opeten. Opjt ukken, adj. om hoog geftoken. 

Opfplitte, V, a. opfpüjlfn, -fpouwen. Opftuue, (Mad) v, a, opkoken, fiuo- 

Opfpole, fpole , V, a, garen fpoelen, ren. Van hier Opfiuvuing, c, 

Opfpore , V. a. opfporen, opfpeuren, Opjtnd , n, pi. u. oprisping, f, 

Opfporing, c. pi. er, oplporing,/. Opftóde, u, a. oprispen ; opftooten. 

Opfpringe , -hoppe, v, n. opfpringen. Opfiödning, c. pi, er. opftooling, f, 

Opfprungen , adj, opgefprongen. Opfuie , v, a. zengen , verzengen, 

Opfproekke, -fprcette, v, a. optarncn. Opfuinge Jlg, v, r, zich omhoog ver- 

Opfpunden , adj. verzierd, verdicht. heffen. Van hier Opfvingning, c» 

Opfpurgt, adj, door vragen ontdekt. Opjvire, v, a. opziiipen, met znipen 

Opfpytle, V, a, opfpmven, opfpugen, doorbrengen. Van hier 0/:>/l'j>^«,c, 

Opfpoende, f. a. opfpannen, opgespen. Opfvulme, v, n. opzwellen, zwellen, 

Opfpcending, c, pi. er. opfpanning,/*. Opfuulmen, c, u. pi. opzwelling, f» 

0/7//9c&/2rf/, üflf/.opgefpannen, -gegespt. Opfucerte , v. a, op nieuw zwarten, 

X)pfpcBrre, opfpile, v, a, opfperren. Opfye, v. a. opnaaijen, kortermaken, 

Opfpoerret , opfpilet , adj. opgefperd. Opfyening, c, pi. er, opnaaijing, /. 

Opfpcerring, c, pi, er, opfperring, f. Opfyn, n, u. pi. opzien, opzigt, n, 

Opfpörge, V, a, onder-, navragen. Op/ynsmand.m, pi, -ma-nd, opziener, m, 

Opjiaae , v. n, opfiaan , ontftaan. Opfoetjig, adj. & adv. wederfpannig, 

Opftable, V. a. opfiapelen, ophoopen, Opfietfighed , c. wederfpannigheid, ƒ. 

Opjtablet, adj, opgefiapeld, -gehoopt. Opfcette, v. a. verfchiiiven, opfchuiven, 

Opftahling, c, pi, er, opfiapeling, /. uitfiellen. Van hier Opfoettelfe,c, 

Opftadje , V. a. opfieren, oppronken. Oppóge , v, a, zoeken, opzoeken. 

Opjtadsning, c. pi. er, oppronking,ƒ. Opfögning , c. pi, er, opzoeking, f^ 

Op^and^ CU, pi, opüand, m, oproeren, Optaarne , v, a. als een toren op- 

Opjiandelfe , c. opfianding, verrijze- hoopen. Van hier Optaarning, c, 

nis,/, opfianding uit de dooden. Oplage, v, a, opnemen, opvatten, 

O p/i ander , c, pi, e. ftander , m. Optagelfe , c. pi, r, opneming, ƒ, 

Opjianderrok, c, pi, ke, fpinrokken, n, Optaget , optagen , adj, opgenomen. 

Opftige,-ftaae,v. n,op£x\\^en,opïX2i&n. Optalt,talt, adj, opgeteld, geteld, 

'Opjiigen , c. u, pi, opfiijging, ƒ. Optegne, f. a. opteckenen, -fchrijven, 

Opjtigelfer, (c, /)/.J opftijgingen, f, pi, Optegnelfe, c. pi, r, opteekening, /. 

X)f/fifrende, adj. opkUmmenó, -^aand. Optik, c. u, pi. gezigtkunde , ƒ, 

Opftikke , V, a. opfieken, omhoog Optiker, m. pi. e, geziglknndige, m, 

fiekcn; van hier Op/iikning , c, Opti/k, adj, & adv, gezigtkiindig, 

Opjlille , V, a, opzetten, opfiellen. Optoe , opvafke , v. a, opwasfchen, 

Opftive, V, a, opfiijven , op nieuw Optoening, c, pi, er. opwasfching, ƒ. 

fiijveoi Tan tier Opjiiuning, c, Optogt n, ph u« optogt, marscb, m» OPTR. OPVI. 233 OPVI. ORDG. Optraadty adj, opgefiegen, -getreden. 
Optrin, n.pt.u, optrede, ƒ♦ tooneel.u. 
Optrine , v, n, opfiijgen , optreden, 
Optrcede, v,n. optreden, verfchijnen. 
Oplrctkke, v, a. & n. optrekken, op- 
winnen ; opvoeden, item bedriegen. 
Optrccrkker , m. pi, e, bedrieger, m. Opvippe ,. Vt a, & /;, opwippen, 
Opvife , V. a, vertoonen , laten zien, 
Opvi/ke, f. a. opdwijlen, opdroogen, 
Opvoxe, f. n. o{>wasfen , opgroei jen, 
Opfoxet , adj. opgewasfen, -ge;i;roeid, 
Opvunden, adj, los-, opgewonden, 
Opucekke, f. a, opwekken, wekken. Optroekkerie , n, pi. r, bedriegerij, ƒ. Opua-kkelfe , c, pi, r, opwekking, ƒ, 

Optrcekkerfkey f. pi, r, bedriegfier, f. Opi'cekkende,pirrende, adj,op-we\i]iend. 

Optitgte ^ V, a. in lucht houden. Opucelde, fom Kilder, v, n, opwellen. 

Optugtelfe^ c, pi, r, tuchtiging, ƒ. Opuoelle, v. a, opwentelen» boven 

Opiygge, V, ö. opkaauwen, verbijten. wentelen. Van hier OpvtBltning, c, 

Optygget, adj, opgekaauwd, verbeten. Opvoext, c, opwasfing, f, aanwas, tti, 

OptcEÜe, p, a, optellen, oprekenen. Opcéde , v, a, opvreten, opeten, 

OptcBÜing ^ c, pi, er, optelling, f, Opöje, v, a, opfcheppen, het eten 

Oplande, f. a, aan-, ontfieken, aan- opfciieppen ; van h'x^r Opösning, c, 

porren ; van hier Optcendelje^ c. Orakel, n, pi, Orakler. vraagbaak, tb, 

Opfoenke, f. a, uitdenken, verzinnen. Orange , c, pi. r, oranjeappel, m. ■Optcenkelig^adj. bedenkelijk, mogelijk, 
Optbe , V, a, & n, onldooijen. 
Optömme, opbidjle, v, a, opluoinen. 
Optömning, c. pi. er, optooming, f, 
Optömre, opbygge, v. a, optimmeren. 
Oplomret, -hygget, adj. opgetimmerd. Orangerie, n. pi, r, oranjerij , ƒ. 
Orangetrcee, n, pi, r, oranjeboom, m, 
Ord, n. pi. u. woord, n. belofte, f. Hol- 
de fit Ord , zijn woord houden, 
Ordbog^ c, pi, -böger. woordenboek, n, 
Ordbram, c, u, pi, woordenpraal, y^ Optnmring, c. pi, er. optimmering, /". Ordbnjning, c. pi. er. woordbiiiging,/'. 
Optörre, v, a, opdroogen, opdwijlen. Orden, c, u. pi. orde, fchikking, ƒ1 
Optórring, c, pi. er. opdrooging, ƒ, Orden, c. pi. er, orde, ridderorde, ^i Opvaagne, vaagne , v, n, ontwaken. 
Opvaagnelfe ^ c, pi, r, ontwaking, f. 
Opuakt, adj, opgewekt; rad, vlug. 
Opvakthed , c, u, pi, vlugheid, f, 
Opvarme , varme , v, a, opwarmen. 
Opvarmelfe , c, pi, r, opwarming, f, 
Opvarmet, adj, opgewarmd, gewarmd, 
Opuarte, v, a. opwachten, oppasfen. 
Opuarter, m, pi, e, opwathler, m, 
Opvartning, c, pi, er, opwachting, f, 
Opva/ke, V, a, opwasfchen, wasfchen. Ordensbaand, n, pi, u, ordeband, m, 
Orden.sbroder,m.pl.-brödre,orói'hvoe.di't' 
Ordensregel, c.pl. -regier, orderegel, ot. 
Ordenstegn, n. pi, u. ordesteeken, w, 
Ordentlig , adj, ordelijk , geregeld, 
Ordentligen, adv, ordelijk, met orde, 
Ordsntlighed, c. u, pi, ordelijkheid, /l 
Ord f a/i , adj, 6* adu, woordhoudend, 
Ordfordrejning , c, pi, er. woordver- 
draaijing, verkeerde verklaring, ƒ, 
Ordfordrejer, m, woordverdraaijer, m. Opvajkning, c. pi. er, opwasfching,/! Ordföjning, c. p/, er. woordvofging,/", 

Opveje , V, a, opwegen , evenaren. Ordförer , m, pi, e, woordvoerder, /», 

Opuende y v, a, boven keeren. Ordgrand/kning, c.pl. u, woordgron- 

Opuikle , V, a, ontwikkelen, losfen. iWn^. f, VanhWt Ordgrand/ker^m, 

Opuikling, c, pi. er, ontwikkeling, f, Ordg^der , m. pi, e, zwelfer, w, 

Opvinde, f, a, ontwinden, loswiodeQ. Ordgyderie , n, «, pi» awellerij, ƒ, ORDH. ORME. 234 ORMi£, OVEN. 

Ordhoïdende , ad), woordhoudend, Ormcsdl, arf/, worinftekig,vermolfemd, 

• Ordholdenhed , e. woordhouding, ƒ. Orne, c, pi, r. zwijn, «.('tmannetje.) 
-Ordinants, c, pi, er. ordinantie, f, Ort , c, u. pi, oord , rijksoord , m, 

Ordination, c. pi, er. ordi'ning, f, Orihographie , c, u, pi, fpelkunst, y» 

Orclinere, v. a, ordenen, ordineren. Ort]iosiraphiJk,adj,&adv.\v{X^rV\\w%\\^. 

Ordklöver, m, pi, e, woordenzifter, tw. Os, ^pron, dat, & ace. af fi) ons, 

. Ordklöfcr ie, n, pi, r, woordenzifier'i], f, Os, Damp, Dun/i, c, wafem, m, 

Ordlydendi.' , adj. Ö* adv, woordelijt, Ofe, dampe, v, n. wafemen, dampen. 

Ordmager, m, pi, e, woordfraeder, m, Oft , c. pi. Ofte. kaas, kees, f, 

• Orrf/z*?, «'. a, ordenen, fchikken, in orde OJi, zie ÖJi, n, oost, n, Oft Nor d Ofi, 

brengen. Van hier Ordning , c. O. N, O. Oost -Noord -Oost, enz. 

Ordprang, c, u, pi, woordenpraal, ƒ! OJiagtig , adj, & adv, kaasachtig. 

Ordfprog , n, pi, «. fprcekwoord , n. Ofiebod , c. pi,- er, kaaswinkel, m» 

,Ord/irid,-krig^i:.u.pl,wooróeu{tri]d,m, 0/ieform , c. pi, e. kaasvorm , f* 

Organift , m. pi, er, organist, m, Ofiehandler^ m, pi. e, kaaskooper, m. 

Orgel, Orgeluerk, n. pi, er, orgel,/?, Oftekammer,n.pl.-kamre.k3iais\limer,f, 

'Vznh\vrOrgelbrgger,m.-boslg,c.€X\z, Oftekar ^ n. pi, u. kaasvorm, ƒ, 

0/-ie«/a(/!{", ac(/. orientaaIsch,ooslersf:h, Oftelöbe , c, pi, u. kaaslub, -leb, /I 

Original , adj. origineel, eigen. Oftemid , c. pi, -mider, mijt, ƒ. 

Original, c. pi, er, origineel, n, Ofies, ofte ftg , f. n, & r, kazen* 

Orkan, c. pi. Orkaner, orkaan, m, Oftevalle , c. u. pi, kaaswei , hui , f, 

^Orlog , Krig, c, oorlog, m. f, & n. Of indien , n, u, pi, oostindie, w. 

Orloge, V, 71. oorlogen, oorlog voeren. Oftindiefarer,m,& c,pl,e, tio&ün6'\sc\i- 

Orlogsflaade, c. pi. r. oorlogsvloot,/. vaarder, oostindischvarer , m» 

Orlogshelt , m, pi, e. oorlogsheld, m. Oftindi/k , adj. & adv. oostindiscb. 

Orlogsmand,m.pl.--mcend,oor\<)^smSin, Otte, aate ^ num. card, & adj. acht. 

Or/o^^A'^, «•/'^♦-./^'^*«"orlogsfchip,n, Olteaarig , -aars, adj. achtjarig. 

Orlogstog , n. pi, e, oorlogstogt, m, Ottefnddet, -benet, adj, achtvoetig, 

■Or/o*/, c. «.ƒ»/. 't oorloven, verlof, «. 0/lekanl, c, pi. er, achthoek, m, 

Orm, c, pi, e. worm , m. flang, ƒ. Ottvkantet , adj. achthoekig, -kantig. 

Ormefeber , c. pi, e. wormziekte, ƒ. Ottende , adj, achifte. I det ottende 

Ormefröe, n. zeverzaad, wormkruid, n. Aar, etc, in het achifie jaar, enz, 

Ormeham, c, pi, me, Qangehuid, ƒ, Ottendedeel, c. pi, -dele, achifie,/. 

Ormehul, n, pi. rhuller. wormgat, n, Otterflange, c. pi. -flanger. adder, f, 

Ormekage, c, pi, r, wormkoekje, n, Ottefdet , adj. dal acht zijden heeft, 

Ormekrud, n. u, pi, wormkruid, n, Ottelal, n. pi. u. acbt, /, Et romerfk 

Ormemaaned , c. u. pi, Julij , m, Ottetal, eene romeinfrhe acht. 

Ormemeel , n, u. pi. molm , m, Otting, c. pi. Ottinger, achlendeel, n. 

Ormemiddel, n. wormraiddel , n. Oval, aflang, adj. langwerpig rond. 

Ormepuluer, n. pi. e, wormkruid, n. Oven, adv, boven. Oyen i Kj'obet, 

Ormerede, c. pi, r, rupfennest , n, daarenboven, bovendien, bovendal. 

Ormef ing, -fik, n. pi, u,worni{tee'k, m, Ovenfor, adv, boven aan, boven op. 

Ormefyge , c, u, pi, wormziekte,/. Ovenfra, adv. van boven, boven. 

Ormt^tukhen:,pl,-ftuknefidj,yioaD.&&]i\^. Ovenmeldt, ^noevnt, adj. bovengemeld. OVEN. OVER. 235 OVER. OVER. 

Ovenpaa , adv, boven op , boven, Overdreuen, adj, overtollig, -dreven» 

Oventil, foroven , adv. boven aan. Overdrevenhed , c, overdrevenheid, /i 

Over, prcep, & adv, over; wegens, Overdrevet, cc?f. overdadiglijk, -tollig, 

• om ; overgegaan ; meer dan, Ie veel. Oi'erdrift, c, pi. er, gemene weide, f. 

Overall^ adv. overal , in alle plaat- Overdrive , v. a, te ver drijven, 

fen; doorgaans, over 't algemeen. Of?r<f/-/ce//è, c./j/.r. overdrevenheid, yi 

Over alle Ting , adv, boven al. Ot-erdrukkert} -fuld, adj, o\crdron\tix, 

Overantvorde , v. a. overgeven, over- Overdryppe $ v, a, bedruipen, 

leveren. Vanhier Overantvordelfe^c, Of'<?rrfrj'/7/7e/,ac?/,bedropen,-droppeld, 

Overbe faling, c. opperbevel, -gebied, «, OverdryJJe, -Jtröe, v. a, overfirooijen, 

Overbefrugtning , -befruglelfe , -be- OverdrjJ/e f, -/èróef, adJ. ox^r^oCtrooid, 

/vangring,c.pl, er. o\eihevi'nchting, f, Overdugge, bedugge, v. a, bedauvsren, 

Overbeviisning, c.p/.er. overtuiging,/^ Overdyne, c./>/. r. bovenbed, -bedde, W. 

Overbevii/i, adj, overtuigd, overreed, Overdynge, v, a, overladen, -hoopen, 

Overhevife , v, a, overtuigen, -reden, Ocert/jn^e/, acf/. overladen, overhoopt, 

Ouerbevip^nde, i/ar/, a^f/'. overtuigend. Overdcek^ n, pi, u, bovendek , n, 

Ouerbinde, v. a. overbinden, over iets Overdofkke^bedcekke, v,a. overdekken, 

binden; van hier Overbinden, c, Overdakke , n, pi, r, overdek, w, 

Occ'-i/et»(e«,fld'/. overgebleven, -fchoten, Overdrckket , adj, overdekt, bedekt, 

Overblöde, tilblöde , v, a. bebloeden. Overdöve, v, a, overfchreeuwen ; van 

Overbringe , -fóre, v, a, overbrengen, hier overdövet, adj, Overddvelfe, e, 

Overbringelfe, c.pl.r. overbrenging,/". Overeens , adv. overeen, Komme 

Overbringer, m, pi, e, overbrenger, m, overeens eller enes, overeenkomen, 

Overbringerjke, f. pi, r. overbrengfier,/^ Overeenskomjl, c.pl, u, overeenkomst ,f, 

Overbud, n, pi, u. een hoogerbod,«. 0<'e''ee/z5/?e/n/7je//e, c. overeenfiemming, 

Overbunden , ad/, overgebonden. Overeenstemmende , adj, overeen- 

Overbyde, v. a, een hooger bod doen. (temmend, overeenkomend, -konfiig, 

Overbcere, v, n, dulden, verdragen. Overejendom^ c. de opperfie eigen- 

Overbcerelfe , c, verdraagzaamheid, ƒ. dom,/ra. V 3in hier Overejendomsret,c^ 

Overbcerende , adj, verdraagzaam. Overende, over Ende, adv, overeind, 

Overbcerenhed, c. verdraagzaamheid,/". Overfald , n, pi, u. overval m 

Ovcrcomplet, overtalligf adj. overtallig. Overfalde, v, a. overvallen, verrasfen. 

Overdaad, c. u, pi. overdaad, f, Overfaldet, öo!/. overgevallen, verrast» 

Overdaadig , ödfel , adj, overdadig. Overfaldsvand , n, boven water n, 

Overdaadigen , adv. overdadiglijk. Overfamle, fmgre, v. a. betaften be- 

Overdaadighed, c, overdadigheid, /. voelen. Van hier Overfamling, c, 

Overdeel, c. pi. -dele. bovendeel, n. Ouerfare , v, a, & n. overvaren, 

Overdommer, m.pl. e, opperregter, m, O ver f art , c, pi. er, overvaart f, 

Overdrage, afjtaae, v, a, overdragen. Overjlade , c. pi, r, oppervlakte, f, 

Overdragelfe , c, pi. r, overdragt, /. Overfladelig ^ adv, opperviakkiglijk, 

Overdragflfesbrev, n, pi, -breve, over- Overfladighed, c. oppervlakkigheid, /i 

dragf brief, m. ook Skjöde , n. Overjladi/k, adj. & adv, opper\]ak]i\Q, 

Overdragning, c.pl, er, overdraging,/, Overflod, c, u, pi, overvloed , m. 

Overdrev , n, pi, u, gemene weide, /» /// Overflod * ten overvloede. OVER. OVER. 236 OVER. OVER. 

Overüyde, «/. n. overylueijen, -vlieten. Ouerholde , v, a. waarnemen, in acht 

Ouerjlyvey v. o. & n, overvliegen, nemen. Van hier Ouerholdelfcj c. 

OuerJlYfnn, c, u. pL 't overvliegen, n. Ouerhot^ed, n, pi, er, opperhoofd, «, 

Ouerjlödig ^ adj, & adv; overvloedig. Oi^erhouedet , adv. in 't algemeen. 

Ower/lödigen, adv. overvloediglijk. Oferhuus, n, pi, u. bovenhuis, n, 

Overflödighed, c. u, pi, overvloed, m, Ot'erhvidte, -kalke, v. a, overwitten. 

Van hier Overjlödighedshorn , n, Over/tylle, v, a. toedekken, bedekken. 

Overformynder , m, pl,e. weesheer, /«. Overhoeng, «,«/./?/, lastig aanhouden, n. 

Overformynderie y n, weeskamer, f. Overhcenge^ v,a, plagen, lastigvallen. 

06e/7o/-y//«e/7er, «i. opper boschmeefier. Overhcenge,v, n, overhangen, -hellen, 

(^t'er/w/è',*/, fl. overbluffen, begraauwen. Overhcengende, adj, & adv, dringend, 

P»'erA'Wö,«'.a. vervullen, te vol maken, Orerhöre , forhóre, v, a, overhooren. 

Overföre, v, a. overvoeren, -brengen. Overhorelfe , c. pi, r. overhooring, f, 

Overförelfe, c, pi. r, overvoering, yi Overhörig,ulydig,adJ, ongehoorzaam, 

Qverförfel, c. pi, - förjler. over- Ofc-er/tör/^/jtjrf, c. ongehoorzaamheid,yi 

voering , f, 't overbrengen , n, Overhövle, behöule, v, a, overfchaven, 

Overgaae , v, a, overgaan, -loopen, Overhövling, c, pl,er. overfchaving, ƒ. 

item Ie boven gaan, overtreffen. Overjage, v. a, over jagen, -jagten, 

Qvergaars (i) adv. voorgisteren. Qverile, v. a,& r, overhaasten, -ijlen, 

Overgabe , f,a, begapen, itiuk be- Overilelfe , c, pi. r, overhaasting, ƒ, 

kijken. Van hier Overgaben, c, Overilende , adj, & adv. overhaastig. 

Overgang, c. pi, e. overgang, m, Overiling , c, pi, er, overijling, /, 

Overgipfe, v, a, overpleifieren. Oi/er/o/r///^, arf/, Ö'arft', bovenaardscb, 

Overgive, v, a. & r, overgeven. Overjoeger, m, pi. e, opperjager, m, 

Overgivelfe, c pi. r, overgeving, ƒ. Ouerja-gennejter , m. pi. e. opper- 

Oyergiven, adj. weelderig, dartel. jagerraeefter , jagermeeft<T , m, 

Qvergivenhed,c.u.pl.vref]ihr\f^h(^id,f. Overkammerherre, m. pi, r, opper- 

0«e/-g/a//(r , g-/a//(?, f. fl. glad maken, kamerheer, opperkamerling, m, 

Qpergloe^ overgabe , v, a. begapen. Overkafte, v, a. overgooijen, -werpen. 

Qvergroe, -voxe , v. a. overwasfen. Overkjole , c. pi. -kjoler. ovcrrok, ot, 

Overgydtif -öfc, v. a. overgieten. Overkjóre, v. a. kjöre over, v. n. over 

Qvergydet , ovetoft, adj. overgegoten. rijden, met wa^en over iets rijden, 

Overgydning, c. pi. e^, overgieting, ƒ. Ot^erX/ór/, ad/, overgereden, overreden. 

Overhaand,(u.art.)o\erha>nA,f. Faae Qverklakke, t'. a. bekladden, bemorfen, 

Overhaand, de overhand bekomen. Overkline , *». a. met leem overplei- 

Overhaands, adj, & adv. overmatig. fieren. Van hier Overklining, c, 

Overharve, v, a, het land eggen. Oferi7;>pe, f. ö. overfcheren, knippen, 

Overherre, m. pi, r, opperheer, m. Overkliftre , v. a. overplakken, 

Oi/e/-/terf<fc?ómOTe, «. opperbeerfchappij. Overklade, beklade, v.a. overkleeden. 

Overherjkeiide , adj. overheerfchend. Overkladning, c.p/.er.overkleeding/. 

O verhof mar/kalk, m. groot - hofmar- Overkok, m. pi, -kokke, opperkok, m, 

fchalk, m. ook Oberhofmar/kalk. Overkomme, v. a. & n, overkomen, 

Op-erAo/me/Ztfr, m. opperhofmeefier, m. Overkomfi , c. pi. er, overkomst,/, 

6></cr/io/«/,c.p/.Yer. opper holgeregt,». Overkors , i Kors, adv, kruifelings. OVER. OVER. 237 OVER. OVER. 

Oferkrad/e, forkradfe, tf, a,hc]ivash'n, Ouermorgen , c, & adv., ovennor^'PO» 

Ocerlada, (/» a. overlaten, al'itaan. Ouermcegtig, adj. & adi/. overmai^li}^, 

Oi-erlade, f. a, overladen, overlasten. Overnatnrlig, adj. bovennaliiiirlijb. 

Oierlddel/è, r. Il, pi, het overlaten, n. Oi^eropfyn^ n. u, pi, opperhewind, «, 

Oi erludning,-la;sning,c,o\i'r\AiYiUi^, f. Van liicr Overopfynsinand, m. enz, 

Orc-rlugt, adj, overgelegd, -geleid. Oi'erordentlig , adj. buitengewoon. 

Üi'erlaft^ Fold , c, u, pi, overlast, m, Overpijfa^ v, a, overpisfen , bepisfen, 

Octfr/t?^<?«jarf/. verhevener, overmagtig, Ovcrrajke ^ v, a, verrasfen , oxerroni- 

fierker. Van hier Overlegenlied, c, pelen; v?n hier Oi>erraJ]idlfe , c. 

Oce^/ei/ejf'.a.uverleven.na een ander in Ouerregne, v, ö. na-, gverrekenen. 

't leven blijven. Van hierOfé^r/ej^tf/Zè-,?, Ouerregning, f. p/. er. overrekening f^ 

Ouer-,lcBiigfileuende, adj, o\'i'x\^\i.'i\A^, Overrende, -löhe, v, a, overlooperi. 

Overleuere, -give, v, a, overleveren. Ouerret, c, pi. -retler. oppergeregt, //. 

OferlecferingfC pi. er, o\eih'vtr'm{^, f, Oi>erride, p, a, overrijden, rijdend 

Oviirligge, V. n, ,over-, nablijven. omverwerpen. Van hier Of 6T/-ü/e«,c. 

Ouerliu, n. pi, u. bovenlijf, -lijl"je, n. Overrumple, v, a, overrompelen. 

Ouerluds^ m. pi, er, opperloods, to, OuerrumplLng^c.pl.er,o\^rroxa^Q\\i\gf, 

Ouerlydt, adv. overliiid, luidkeels. Ouerrcekke , v, a. overreiken, -geven. 

.Overloebe, c, pi, -laber, bovenlip, /. Overfaae, befaae, v, a, o\erzaaijen. 

Overlorg, n. u. pi. overleg, n, be- Overfaaet , befaaet, adj. overgezaaid, 

denkiug, overweging,/, beraad, «. Ouerfat, adj. overgezet; vertaald. 

Overloege , m, pi, r, oppermeefter, m. Over fee, v, a. overzien; niet zien. 

Overlcegge, v, a. overleggen, -wegen. Overfejle, v, a, & n. overzeilen. 

Overloegning, c, pi, er, overlegging./'. Ouerfejling^ c. pi. er. overzeiling, f, 

Overlorrer, m, pi. e. opperleeraar, m. Overfende, fende, v, a, overzendeü. 

Overlafe, v. a. overlezen, nalezen. Ouerjidde, v, n. fiil zitten, zitten 

Overlwsning, c, pi. er. overlading, f. blijven, onwillig blijven of zitten, 

Overla-sfe, v, a, overlasten, overladen, Overjlgt, Overfyn, n, u, pi. overzigt /i. 

Ofer/ói,n.u.^j/. overloop, 72. -looping,/. OuerPcaaren, adj. overgefchoren. 

Overlttbe, v, a. overloopen, met zijn Oi-er/kibe, v, a. overfchepen, met een 

bezoek lastigvallen; overfiroomen. fchip overbrengen of overvoeren. 

Overlobe, lóhe over^ v, n, overloo- OverJ7;ib/iing, c, pi, er, o\'ec[ch('t)'ius^,f, 

pen, naarden vijand overloopen. Over/^inne, v, a, over-, befchijnen, 

Overlober, in. pi. e. overlooper, m, Overjkjorle, c, pi, r. bovenhemd, », 

Overmande^ fidv, boven male, zeer. Overjhjoeldc, v, a, uitfthelden. 

Ofermaal^ n, u, pi, overmaat, f. Over/koe, c, pi, u. overfthoen, m. 

Overmagt, c, u, pi, overniagt, /. OverJJ^ride, v, a, overfehrijden, 

Overmale , v. a, over-, befchilderen. Quer/krift, c, pi, er. opfthrift, w. 

Overmand, m, pi. -mcend. voorman, m. Over/krige, v. a, o verfch reeuwen. 

Overmande, v, a, overmannen, Over/krive, v, a, overfchrijven. 

Overmenne/kelig , adj, & adv, boven- Over/kud, n, pi, u. overfehot, n, 

menfehelijk, ilcm bovennatuurlijk. Overjkjde, f. «, overfchieten, -blijven, 

Overmod, n. u, pi. overmoed, m, Overfkygge^ v, a, overfchaduwen. 

Over/nodig, adj, & adv. overmoedig. Over/kyggalfe, c, pverfchpduwing, f^ ^iOVER, OVER. 238 OVER. OVER. 

.Ovjerjkylle^ v, a. befpoeleti, overftroo- Overjióve, v. a. met fiof bedekken, be- 

.^;!;.men. Van hier Ouerjkylling, 6. fiuiven. Van hier Ouerftövning , c. 

.Ov'erfkóende,-/kjaflde,v,a,\i\iii:he\Aen, Overfvcerte, male fort, v, a. zwarten, 

Operfkcere, -Hippe, v. a, overfcheren. Of er/c/öVre/we, -/TyrZeif, a. 'overvloei jen. 

Over^^flaae , V. a^ overllaan, -rekenen, Ope/;/^ö7«me//<?, c./?/. r. overvloeijing,/^ 

eenen overllag maken; overtellen. Overfye, v, a, overnaaijen, over iets 

-Overjlagy n. pi, u, óverflag, m, naaijen. Van hier Overfyening, c. 

Oi^erfmiiurt,-/iröget,adJ,o\er^eïmeer<i, Oferfyn,n. -Jlgt, c. u. pi, overzigt, tz, 

Oi'e/'/móVe, ée/w(^rf, f'.a. ovef-fmeren,he- Oferfcette, v, a, overzetten, vertalen, 

fmeren. Van hier Overfmörelfe, c, Of^e/-/cB^/e//t,c. overzetting, vertaling, /i 

'.Overfnee , v. a, over-, befneeiiwen, Overftxtter^m. overzetter, vertaler, w, 

.Over-fnaet , adj, over-, befneenwd. Overtal, Ouer/kud, n. u, ])l. ONertaL\,n, 

Operfnufê, f. a. door-, befniiffelen. Ouertale, v, a. overreden, bewegen. 

Oferfpiiide,indfpinde,t>. ét. omfinnnm. Ouertalelfe , c. pi. r. overreding, f, 

Ouerfpringe, V, a, overfpringen, Ouertallig, adj, & adv. overtalh'g. 

Ouerfprungen, adj, overgeïprongen, Oi'er/and,c, pl.-toender, htj\enland,m, 

Oi/erfpröjle^hefpröjte,Vin,he{'^n\\n~i,hc- Overtroe, c, u. pi, bijgeloof, 7/, 

fproeijen; van hier Ofer//7rÖ7/ni'7?g-,c. Ouertroijk, adj. & adv. biigeloovig. 

Oi/erfpunden , adj, omgefponnen. Ouertrcade, v, a.^rcede oi^er^ v.n.oxdv- 

.Ojjerfpye, p. <i, befpugen, befpuwen, treden, over iets treden of fiijgen, 

Ouerfpornde^, ■■ V, ■ a, ■ overfpannen, Ouertrcedelfe, c, pi. r. overtreding, ƒ, 

Oi/erfpcBnding,c. pi. u.overfpauniïi^, f. Overtrader, m, pi, e, overtreder, m, 

Ot^erfprEndf,adj.&adf.o\ers,e{\t:ii\n('n, Oi-erfroeffe, ouergaae,v.a, overtreffen. 

Ouerftaae , v, a, uitftaan , doorfiaan. Oferfrcek,/JefrcBk, n,pl,u, o\ertre.^,n, 

Overjtaaet , adj, uit-, doorgcfiaan. OuertrcBk]ce,hetroËhke,v.a.ii\ev\vvWQX\, 

OferJ/aldme/terjm.oppcr&alnu'v&cr.m. O ver /rukken, adj. belrokken, bewolkt. 

Ouer/ï'emme , v, a. overficramen. Ouerlyde, -beuife , v, a, overtuigen, 

.Oi^erfiemning,c.pl,er.o\eT&a\uni\x\^,f, Overtydende, klarf, adj, overtuigend. 

.Overfiige, ouergaae , v. a. overfiij- Overtydning, c. pi, er» overtuiging,/! 

gen, te, boven gaan of komen. Ouertcelle, v, a, overtellen, natellen. 

.Overftigen, c. u, pi. overftijging, f. Overlmlling, c. pi, er, overtelling, f, 

.Ouerfiraale, -fkinne, u.a, overfchijnen. 0^'(^/•ƒa^/^/:e,f.a.overdenken, overwegen. 

Overftrege^^ftryge, v, a. overfirijken. Ofertcenkning,c,pl,er,ó\tvAen\\r\^,f, 

Ouerjiride, v, a, & n. overfirijden. Overveje, v, a, overwegen, -peinzen. 

•Ouer/lryge, v, a, over-, befirijken. Ouervejelfe, c, pi, r. overweging, f, 

Overftröé , p, a, ovëi'-, beftrooijen. Oueruinde, p, a, overwinnen, be- 

Ouerfirogen,-Jiregèt,adj,o\ers;e£lrfken, meefieren, beteugelen, innemen. 

Ouer/irömme, p, a, overfiroomen. Overvindelig ^ adj, verwinnelijb. 

Overftrömmelfe, c, overfirooming, ƒ. Ouerpindelfe , c, pi, r. overwinning,/. 

4)i>er//yr,adf.fcetfevi'er/?yr,\(T\iwislen, Overvinder, m, pi, e, overwinnaar, m. j 

Overjiyrmand, m, opperftuurman, m, Ouervintre, p, a. & n. overwinteren. I 

Ouerftyrte, v, a, overfiorten, -gieten. Overvintring.c.pl.er, o\ervf\nU'r'm^,f.' 

Oiferfioenhe , f.' a. over-, befprengen, Overpoxe, p, c. overwasfen, -grorijen. i: 

■Operjicenket, Gc?y, befpoten, befprengd, Operpoxfft, -groet, adj^ overgewasfen, ji OVER. PAAB» 239 OVNS, PAAF. 

Qvervunden, adj, overwonnen» JP« Ounfpade, c. pi. -fpader. oycnichoi^, f* 

Oueri'undet, een overwonneling, Oinrage, c. pl.-rager, o\cVLkYahhcr,m. 

Oi>eri>cegt , c, u. pi, overwigt, n, 0:xe,c.pI,Oxer,Öxen^Öxne,\'\iné,n.QSfmt 

OuervcBgtig, adj, overwiglig, dat O.xebryft, n, pi, er, horstfiuk, T2, 

boven een bepaald gewigt is, Oxedriver , m, pi. e. osfendrijvei', m, 

Overuoelde^v. c, overweldigen ; -gieten. Oxe-,Studehowed^>upl. er, üslenkop,/ra» 

i)uerva!ldelfe, c.pl.u, overweldiging, yi Oxehoved, n, pi, -Aofeffe/-. okshoofd, n. 

Qvervoer,n,OverfarelJeyC,h\]\\i-ztï\,n, Oxehud, c, pi. -huder, osfenbuid, /^ 

Overvoere ^ hivccre, v, a. bijwezen. Oxekjöd, n, u. pi, osfenvleescb, n, 

Overuoerelfe, n, pi. r, bovenkamer, f, OxeJcjödfuppe, c. pi. u, vleeschnat, n, 

Ouervcerèlfe y c. u, pZ. Lij wezen ,, n, Oxeleuer, c. pi, u, osfenlever, ra, 

Oi-erccBrende, IVcBtfcerende, Cm. pl,J hl]- Oxemaru, c, u, pi, osfenuierg, n, 

wezenden, alle de bijwezenden, /jV. .Oxemule, c, pi, r, osfenmuil, m, 

OvervcBttes-, adj. & adu, o\erinatig, Oxupejs, c. pi, -/?e//è. bullepees, f» 

Of ero/è, f. ö. overgieten, overfcheppen. Oxeftald, c, pi, -Jialde. osfenftal, m, 

Overösning, c. pi, er, overgieting, f, Oaé/?c^, c. /i/. e. runderharst, ttz. gebra- 

Oi>erövrighed,c,pl.er,o^^CTO\erhe.'\A,f, den osfenvlee&ch, rMnd('r^eb,raad,n» 

Oi/n, c, /-/. e, oven, bakovpn, m. Oxetanse, c. pi, -tunger, osienion^, f, 

OfndÖr, c, pi. -dnre, ovendeur, f. Oxeloelle , -talg, c. u. pi, ongel, n, 

Ounhul, n, pi, -huiler, ovengat, n, Oxeóje, n, pi. -öjne. osfenoog, n. Hem 

Oi/nplade, c, p/. -p/ac?t?r, ovenplaat, /^ fiinkcnde kamille, paddeblocin, /i P. 

P, n, Confonanf, P, f. medeklinker. Paahjrde, v, a, bezwaren, belasten, 

/•üö, /jro?/7,op. Pa« Ca<fi?«, op de firaat; Paadigte, u, a. aandichten; paadigte 

paa mit Ord^ op mijn woord. i'/ziYog-e/, iemand iets aandichten, 

Paaagte, agte paa, u, c. opletten. Paadrage, v, a, & Jr. toetrekken, 

Paaagtning, c, u. pi. oplettendheid, /^ Paadriue, v, a, aandrijven, -fporen. 

Paaanke, v, a, klagen, appelleren. Paadrivelfe, c, pi. r, aandrijving, /i 

Paaanke, jippel, c, u, pi, appel, n, Paadutte, v. a. opdringen, oplijgen. 

Paaankning , c. pi, er, ap])el, n, Paadjnge, f, a, ophonpen, verzwaren, 

Paabanke, v. a, & n, aankloppen, Paadnmme, p, a. vonnisfcn , geregte- 

Paaberaabe Jlg, p. r, zich op iets be- lijk beoordeelen ; ook paakjende. 

roepen. Van hier Paaberaahelfe^c, Paadömmelfe, c, pi. r, vonnisfing, f* 

Paabinde, f.o. aanbinden, verpligtcn. Paajaldtnde, adj. Irtffend, in hel oog 

Paa-, indbroende , p, a. inbranden. loopend, aanftootend, zondeiling. 

I'aabud, n. pi. n. last, m. fchaUing, Z^, Paafinda, p, a. verdi< hten, uitvinden, 

Paabyde, y, a, bevelen, gebieden. Paaj'ordre , v. a, cifchen, vorderen. PA AF. PAAK. 240 PAAK. PAAS. ■Paafordring, c, pi. er. eisch, m. Paahraue, v. a, eifchen, vorderen, 

Paafugl, c. pi. -fugle. paauvv, m, Paalandsfind, c. pi, e. zeewind, m* 

PaafuglefJoeder^c.pl.-f/txdrp.paaiU'Wcn- Paalidelig , fikkttr, adj. gewis, zeker» 

veer, -veder,/! paaiiweiiveren, /j/, Paalideligen , adv, zeker, gewisfelijt, 

Paafiiglehale,c,pl.r,Yaviu\\('n£xa2iV\,m. Paalidelighed, c. u. pi, gewisheid, ƒ1 

Paafuglehane, c, pi. r, paamv, m, Paoligge , v. n, tol iets verpligt zijn. 

Paafuglehöne, c, pi. r, paaiiwin, f. Paaligne, v. a, fchatten, de fom Lèpa- 

Paafitnd, n. pi. u. voorwendfel, n. len, welke iemand moet opbrengen. 

Paafylde , ifylde, v, a. aanvullen, Poalime, v. a. op iets lijmCn, 

Paafyldning^ C. pi, er, aanvulling, f. Paalyue ^ beljue ■, •«*, a, beliegen. 

Paafölga, v. n. volgen, nakomen. jPaö/ceif, n. ƒ>/.«. b»lasting,Ichatting,/. 

•Paa-, 'éfterfólgetide, adj. navolgend, Paalagge , v, a. belasten, bevelen, 

Paaffire, v, a, veroorzaken. Paafore Paalasfe, v, a, ecnen wagen belasten. Sküde , fcbade toe te brengen. 
■Paagooende,-löbende,adj. opkomende. 
Paagjelde , v. a. & n. aangaan , raken. 
■Paagrihti, v. a, betrappen, grijpen. Vanhier paal<xsfet, adj. Paaloesntng,c, 
Paalnb, n. u. pi. gedrang, n, van volk. 
Paalhbe , u, a, aanloopen, opkomen. 
Paalöbende,adJ.ofi\iomenAe, als renten. Paagn'helfe, c, pi. r. bitrapping, f, P^aminde. i>.a. manen, \ermani'n,\oor- 

Paagroendfe, V. /?. aangrenzen, -palen. houden. Van hier Paamindel/g,c, 

Paagrornd/ende , adj. aangrenzend. Paanagle , -fpigre , v, a. aannagelen. 

Paagyde, ouergyde, u, a. overgieten. Paariöde, v. a, opdwingen, met geweld 

Paahane , c. pi, -haner , paaüw , m, doen aannemen. Van bier Pöüworfcrt.c. 

Paahefte, v, a. aanhecbten, -kleven. Paapasje , v, a. oppasfen , waken. Paaholden . Jcarrig ^ adj. denn, karig. 
Paaholdenhed, c. u, pi, deiinbeid, f. 
Paahccng, n, pi. u. overlooping, f. Paapa.ifelig, öf//'.achtzaam, zorgvuldig, 

oplilicnd. Van bier Pnapasfel'tghed^c, 

Paapege. v. a, met den vinger wijzen. Paahckïige, v. a, overloo{>en, met Paafaabe , v, a. aanroepen, roepen, 
zijn bezoek iemand lastig vallen, Paaraabe, beraabe Jlg paa, v, r, be- Paahcengende, ör/y'. lastig, o{)dringend. roepen , zich op iets beroepen. Paaltör, n, u. pi, aanhooring, f, Paardrendff,m.& f. pi. hioed\cr\\anlen, 
Paakalde, v, a. aanroepen, fmeeken. Paararende, bejloegtet , adj. verwant. Paakaldelfe , c. pi, r. aanroeping, J, 
' P aakaft e, v. a. aanwerpen. bewer{)en. Paafagn , n, pi. u, betigting , ƒ, 
Paafee, v. n, opzien, opzigt hebben. Paakaftelfe, c. pi. r, aanwerving, ƒ. Paafeende, adj. ftipt, naauwkeurig. Jordspaaka/ielfe , 't beaarden, n, 
Paakjende,v.a.^ere^\eV\\k beoordeel en, Paafejle , v, a, aanzeilen , onder 
het zeilen aan iets ftooten. vonnisfen. Van hier Paak/endelfi,c, Paa/ke, c. u. pi, pafcba, pafchen, n. 

Paakline, -klifire., v. a, aanplakken. jPaö:/^eö/'/e«, <r. /;/. er, paaschavond, tti, 

Paaklcede, v. a, & r, aankleeden. Paa/kebröd, n. pi. u. paasclibrood, k. 

Poakhedning, c.pl, er, aanWeedins^^f. Paa.lktidag , c. pi. ff. paascbdag, m. 

Paaklwdf, adj. aangekleed, -trokUn. Pao/kefji , c. u. pi, paasrb feest, n. 

Paakomme, f, a. & /7, overliomen, ^e- Pda/krlam, n. pi. u. paast blam, /?. 

beuren, gefchieden , ontmoeten. Paa/kelilie, c, pi. r, paascbbloem ,ƒ. 

Paakrai^, «. u, pi, ciseh, vereisch, m, Paajketid, c. pi, er. paasthtijd, ra. •PAAS, PAAT. 241 PAAT. PALL. 

Paa/keuge, c. pi, r. paaschweek, ƒ. Paatryhke, v, a. opdrutkcn, op iets 

i>a<7/^<r<T.g-, n.p/. «, paascheijercn, w.p/, drukken. Van h\eT Paatryk, n^ 

Taafkjnnne , u, o, erkennen, erken- Paatra-nge fig, v. r. Vidm-, opdringen. 

lenis toonen, erkenlolijk zijn. Paatrar.gende, adj. o^(^v\i\^i-in\\üs.i\^. 

Paajlrift, c. pi. er. opfclirifl, n. Paafrcenge7i/idd,c. u. pi. aaïiiivin^ing, f. 

Pan/kriue, v. a. op iets fthrijven; Paatvinge, f. e. opdwingen, -drioijen, 

Pao/kriie, »•.<?, aanfchroeven, -draai jen. Paatuivle, p. a. in Uvijtel trekken, 

Paafkud, n. pi, u. voftrwendfel , n, Paafi>ungti?i,-rif)d-if , ad/. oi)^i;(iwui)^cn, 

Paa/hyde , v. a, voorwenden, -geven, Paavirke, v. o, op iets zijne werking 

Paa/f:y'nde, e. a. aandrijven, -porren, doen. Van liier Paavirkning, c, 

Paajlaae^i/. a. aannagelen, iets met na- Paavife, v.a, opwijzen,mct den vinger 

gelen vast maken, als heflag, enz. Van aanloonen. Van hitr Paai^iisning, c. 

hier paoflaaet, adj, Paoftagning, c, Paaó/e, v. a. op iets fcheppen met een 

Paafmuurf , ad), aan-, opgefmeerd. fcliepvat. Van hier Paansning, c, 

Paa/möre (Salue, etc.) v.a. opfmeren. Padde, c, pi, -Padder, pad, padde,yi 

Paapiakke, v.a, aanpraten, -preken. Paddehat , c, pi, te, paddefioel , tti, 

Podr/'/7<5«c?e,v.a. met gespen vastmaken. Page, Hofpagc, m, pi. er. pagie, m.. 

Paajtaae, v. a. beweren, aanfpreken. Pagina, n. pi. u. bladzijde, pagina, /^ 

Paaftaaelig, adj. fti jfhoolclig, -koppig. Peg/, c. pi. er. verbcjnd, verdrag, n, 

Paafiaaellghed, c, fiijthriofdigheid, /". Pogtens Ark, c, u. pi. verbondskist, ƒ! 

Pfi«y7a«rf.c.«./'/.aarilpraak, bewering,/". Pak, n, u. pi, gefpiiis, geboefte, n, 

verlangen, verzoek, n. begeerte,/! Pakdug, c. u. pi. pakdoek, -linnen,», 

Paa/tevne, v.a. indagen voor 't regt, Pakheft , c. pi. -Ja^fte, pakpaard, n, 

Paaftryge , v. a, opftrijken, aanfme- Pak/iuus, n. pi, -Iiufe, voorraadhuis, 

ren. Van hier Paa/irj gning, c. pakhuis, «. Van hier Pöi/^««.y/(?/e c. 

Paa/rrne, v, a. opfirooijen , op iets Pakktf, c, pi, r. pakket, pakje, n, 

firooi jen. Van hier Pflo/?/-ö<;«/ng',c, Pakke, v. a, pakken, uilj)akken ; /7ö>t- 

Paaftanke, v. a. fprenkelen, op iets ke Jig bort, zich weg i)akken. 

fprenkelen. Van lMerPao/'/oE-«^/H'/?j^.c. Pakkjelder , c, pi, e, pakkeldcr, m. 

Pao//öt/i?, f, ö. aanftooten, op iets ftoo- Pakkijie , -kas/e, c, pi. r. pakkist, /i 

ivn.Wstn h\cT Paa/iöd,n. -ftöden, c. Pakklctde , n. pi. u. pakkleed, n, 

Paafye , v, a. aaiinaaijen, op iets Pakloft , n. pi, er. pakzolder, m, 

naaijen. Van h'xcv Paapyenirig, c, Paklarred, n. u, pi. paklinnen, n, 

Paafyn,n, u, pi. bijwezen, bijzijn, n, Paknaal, c. pi, -naale. paknaaid, f, 

Paajcttte, v, a, opzetten, Paafcet- Pakning, Stuunirtg,c.pl.er.{tu\\\i\<', f\ 

te en Krone , etc, de kroon op het Pakpapir, n, u, pi, i)akpapier, /z, 

hoofd zetten,Vanhier-Pört/Jft/««>/g',c, Pakreb , -tov, n. pi, u. paktouw, «, 

Paalage, tage paa, v, a, & r. aan- Pak/adel, c. pi. -fideler. paVzadel, m. 

trekken; />oö/<7^e y?^, overnemen. Pak/tok, c. pi, -Jlokke, j)akftok, m, 

Paatale, Anke, Klage, c. pi. r. Wü'^l, f. Pakuogn, c. ]d. -vogne, pakwagen, /«. 

Paatale, v, a. aanlprauk maken, aan- Palet,c.Malerbrait,n.pl.ter.\i'\'\\hi,rè,n^ 

klagen, klagen; ook anke paa, Palijade , c. pi. r, fiormpaal, m, 

Faategne, v, a, op iets teekeuen of Pallud.i , ii, pL er, paleis, «. bing, m, 

fchrijvcïi. Van hier Paategning,o. Palla/k , v. pi. er, pallas, m. zwaard, «. PALM. PAP.. 242 PAP. PARL. 

p«7//i« . c. ƒ'/. r. palm, ƒ, palmlak, 7«. Pap , n. pi, per, bordjiajjier , n, 

•Pal meereen, c. pi. -grene, palmtak, m. Van hier Paparbejde , -blad, ep?» 

-Palmefóndag, c. pi, e, palmzandag, m, Papegöje, c, pi, r, papegaai, m. 

Palinelpoee ^ n, pi. r. palmboom, m, Popir , n. u, pi. papier, papiertje, n, 

Polmei'iin, c. u. pi, palmwijii , m, Popir, n, pi. Papirer. papieren, «. ^/, 

Pampnsle,c. pi, r. pantoffel, muil,/. Papirblomji, c. pi. er. papierbloem, ƒ. 

■Parid^', c. pi. r. voorhoofd, n, pan, f, Papirhandel, e, u, pi. papierhandel, m» 

Pande , c. pi, r, pan, fmoorpan, Papirhandler,m.pl.e,^;i^\ev\.oo^fT,Tn, 

item pan van eenen fnaphaan, ƒ. Papirmnger , m, /)/. e. papicrraaker, ot» 

Pandebeen, n, pi. u. hoof'dpan, ƒ. Papirmölle, c. pi, r. papiermolen, m» 

Pandebrafk ., c. pi. er, herfenpan, ƒ. Papirorm, c. pi, e. papierworm, m, 

J>andt^kage,c,pl,-I:ager.panuokoek,7n, Papirpenge, [c pi.) papierengeld, «. 

Pandelaag , n. pL u, pantiedekfel , n, Papirramme, c. pi. r, paj)ierenraaia, ƒ. 

Pandeliin, n.pl. u. flep,/. driekante lap, papirjax, c. pi, -faxe, papierfcliaar, f. 

die de vrouwen om 'l hoofd dragen. Papift, m, pi, Papifter, papist, m. 

Panderem, c, pi. -rerwwtf, kopriem, m, \' an hier papi/( i/k, adji. Papi/reriti,n, 

Pande/kal , c, pi. Ier. bekkeneel, n. Par, n, pi. u, paar, koppel, n, 

Pandfer, n,pl,e. pantfer, pantfier, w. Parade, c. pi, r. ytaraóo, f. Komme paa 

PG«rf/erAanrfA<?, c. ijzeren handfchoen. Paraden, op de parade koraeo. 

Pflrt//êr7-//7^, c. malie aan een pantfer,/, Paradeheft, c. pi. e. paradepaard, «, 

J'(7«J/é''//Mec?, w./jZ. e. pantfermaker,/«, Parademarfch , c, parad'.-marsch , m, 

Paiidferfcerk^ c. pi. e. maliënkolder, m. Paradeplads, c, pi, e. paradeplaats, ƒ. 

Pandjert, adj. met pantfer verzien, Paradere , prunke, v. n, paraderen» 

paneel, n. paneel, n. beplanking,/. Paradefeng, c. pi, e. paradebed, «. 

Panele,v, a. be{>lanken, met planken Paradeur, c, pi, er. paradepaard, r. 

befchieten; van \\\er Paneeluerk,n, Paradiis, n, pi, Paradifer, paradijs, r, 

Pant , n, pi, er, pand, onderpand, n, Paradiisfugl, c.pl.e. paradijsvogel, tti. 

Pantebog,c.pl.-bóger.{c\ii\\Arvs^\s\e.v,n, Paradiisceble, n. pi. r. paradijsappel, w;, 

pan t eb re f , n, pi. -breve, obligatie,/. Parallel, c, pi, er, gelijkwijdigc linie,/. 

Panteforfkrivning, c, fchulilbrief, m. Parallel, adj, & adu, gflijkwijdig. 

Pantegods, n. u. pi. panden, n, pi. Paraplye , c, pi. r, regenfcberm, n, 

Punleleg, c, pi. -lege, pandfpel , n, Parafol, c. pi. Ier, zonnefcherm, n. 

Panleubligation, c. pi. er. obligatie,/ Parcel, c, pi. Ier, fiiikje, deeltje, n, 

Pant e , udpante , v. a, panden. P ar teller e , v, a, deelen, verdeden. 

Pantegjeld, c. u, pi. pandgeld, n, Pdrder , c, pi, e. luipaard , luiperd, m. 

Panterdyr, n, pi. u, panterdier, n. Pardon, c. Utpl.pardon, vci'giffenis, f. 

Pantlun-er, w. bezitter van een pand, m, pardonnere, tilgive, v, a. pardonneren. 

Pantfat,forpantet,adj.\i.'iydLné,\eczvX. Parere , v, c. pareren , gehoorzamen, 

PanlJ<iette, f. a, onderpanden, verpan- Parering, c, pi. er, parcring, f» 

den. Van hier Pantfcetter , m, Parfumere , v, a, geurig maken» 

Pantfattelfe, c. ]>l. er, verpanding, /, Park, c, pi. er, park, n, vijver, m. 

Panl lager, m. pi, e, pandnemer , m. Parlement, n, pi. er, parlement, n. 

Pap, c. pi. per. i)üp, f, brij, m. item Van hier Parlementsact , c, enz, 

foort van lijm om te plakken, Parlemenlere^ v. n. parlementeren. PARI. PASS. 243 PASS. PATR. 

paris, (Staden) n. u. pi. Parijs, n, Pnsfat , c. pi. Pasfalen pasfaat, itt. 

P/trifer , m, pi. e> parijzcnaar , to. Pasfatvind, c. pi. e. pasfaalwirid, m. 

Pariferinde, f. pi. r. ^:ir\]ziï\arcs, f. Pas/e, v. a. pasicn, zien ol' iels 

Paro/, c. M. ƒ?/. parool, Urijf^sv, oord, /z. naar JjP maat gcmaaUl is. 

item tromv, belollo, /". woord, n. Pasje, u. a. pasfcn, vooj^i-n, Iihiklcn, 

\OLn h\tT Parolhe faling, -ordre,c. item naainvtciirig aciil j;cvcn, 
Parre, v. a. paren, koppelen, Pa.tfe, u, n. pasf.n, wel fliiiten. 
Parre Jig, v. r. zich zanicnparen. Pa.sfc (in 't Laarlfpel), v. n. pasfen. 
Parres, v. n, paren, zich jiaren. Pasfe Jig, v. r, aauftaan, welfiaan, 
Parretid , c. pi. u. bronsttijd, m. Pasfeerfeddehc.pl.-fedle.r.\\SLf.{^'t;ici\\i-\.f 
Parring, c. u. pi. zamenparing, ƒ. Pasfelig, adj.&adi\ pasfeiijk, te pas-y 
Part, c. pi. er. part, deel, gedeelte, n, Pas/er, c. pi. e. pasfer, m, e.en ftekend 
Partere ^ v. a'. vierendecJen , dcclen. werktuig om iets al' te meten. 
Participant , m. pi. er, deelgenoot, m. Pasfere, v. a, & n. pasferen, voor- 
Pcr/icï/Jont/Sofi, rt. deelgenoolfchap,??, bijgaan, doorbrengen, gaan. 
Parficulair,adj, bijzonder,bijzon(lers, Pas/ion, c. pl.er.i)3isüc, f. Van \\\vv Pas- 
Par ticulairt,- adv. eigen, bijzonderlijk. Jlonsproediken, -pfalme. -nge. c. enz, 
Parficiilarifet,c,pl.er.h\]zoniievhc\dl.f. Pax/ion»hlomJi, c. pi. er. pasficbloem,.,/^ 
Partie, n. pi. r. partij, f. Scelge i Par- Pa.?/?o/z.9/i//7o/-je,c.lijden.<:gefthiedenis ƒ. 
/ler, waren bij partijen verkoopcn. Pas/lu, lidende , adj. lijdend, Pfl*/tf/' 
Partieaand, c. u, pi. parlijzticht , f. Verbum^ een lijdend werkwoord. 
Pör//e^CBw^e/-,7ra./j/.e. partijganger, m. Pa/tel^ n. pi. Ier. pastel, «. Van hier 
Partikel, c. pi. Partikler. klein ge- Papelnialer , m. -malerie,.n. enz, 

deelte, klein onbuigbaar woordje, n. Pafiinakrod, c. pi. -radder, paftinak, /", 

Partijk, ad], partijdig, eenzijdig. Paftor , Pra;ft, m. pi. er. jiafioor, m, 

Par/il/X^, arfc. parlijd igl ijk, eenzijdigl ijk, Pa/7ora/,/z.p/.^r,paftorij. /".predikambt» 

Partijkhed^ c, u. pi. partijdigheid, f. Patent ^ n. pi. Patenter, patent, », 

Parviis,adv. paar en paar, bij paren. Pater, m, pi. Patere, pater, m. 

Parjk^c. pl.ker. paruik, pruik, ƒ, Van PaternoJier,n.pl.-noJ/re.puli:rnos,ior,n. 

hier Parykblok, Parykoejke. c. enz. Patiënt, m,& f. pi. er. patiënt, wz. & f» 

Parykmager, m. pi. e. pariiikmaker, /«. Patriarch, m. pi. er. patriark, m, 

Pas, n, pi, Jer, paspoort, pas, n. Putriarchaljk, adj. & adf.\>ü\.r\&r\üa}, 

Pas, n. pi. fer. pas, doortugt, m. Patriot, m. pi. er. vaderlander, m. 

Pas, («. art.) pas, n. Komme, veere til Patriotisme , c, u. pi. vaderlands- 

Pas, etc. te pas komen, zijn, enz. liefde, vaderlandsgezindheid , f, 

Pas,(in hel kaartfpeliyi^ePa5,f.«.pas- Patrol, e. pi. Ier. ronde, ƒ. de wacht, 

{cn.Jeghar Jagt Pas, ik heb gepast. die des nachts de fiad doorkruist. 

Pasgang^ c, u, pi. pasgang, m, Patrollere., v. n. de ronde gaan. 

Pasganger, c. pi. e. pasganger, m, Pö//-o;z,77z.pZ.er. patroon, fchiitsheer,w. 

Paskort , n. pi, -korter, paskaart, ƒ". Patron^ c. pi. er. j)alroon, /", cilinders 

Pasqvil ^ c. pi, Ier, paskwil, n, gepakte lading voor fchietgeweren. 

Pflsyf//fl/j/, /TI, p/. e/-, paskwilmaker, /«. Patron, c. pi. er. patroon, ƒ. model, «. 

Pa,?/a^(?, c.p/ r, pasfagie,/. doorlogt,m. Patronat, n. pi. er. patroonfcliap, n. 

Pasjagerer f m. pi, e. pasfagier, m, Patrontajke, c, pi, r, patroontasch, ƒ, PATT. PEDA, 244 PEDE. PENG. 

pa//e, c. p/. r. mam, fpeen, ƒ. f ppel, w. Pedel, m, pi. Pedeller. pedel, »»♦ 

de borst eener vrouw*, ook Pepn , net, adj. net, zuiver, mooi. 

wordt hel van dieren g(l)ruil<t. Pepulipd^Nethed, c.pLu,r\e\.l\ij:^\\i;iA, f. 

Patte, c. u. pi, pram, /I ook Die, c. P^oit, adu, net, fuTli)k, iVaaitjcs. 

Patle, V. a, & n. pranunen., njaiunicri. Peg'e, v. o. ■wijzen, met oj^gefiokene 

Patteharn, n. pi. -J»/-«, zogeling, m. vingers of den wijsvinger aanloonen. 

Paffebrodir,m,pl.-bródre.zoo^hroedf.rt pegefinger, c.pl.-fingre. wijsvinger, m. 

Patledyr, n. pi. u. zoogdier, n. Pegi^pind, c. pi. -pinde, wijspen, f, 

pollegriis,c, pI,-grife.{pecn\arVen,n. ftift om de letters aan te wijzen. 

Paflekah, c. pi. -kdlue. züogkalf, n. Pejie, v. a. met een kompas peilen. 

Pattelam, n. pi. u, zooglam , n. Pfjiecompas, n. pi. fer. peilkompas, n. 

Pattefq/ter,f.pL -/o/7/-(?. zoogziister, ƒ. Pe/h'/iot, c. pi. -ftokke, peilfiok, zn. 

Faiteuorte,c. p/. r. fpeen, ƒ. tepel, m. Pejling, c. pi. Pejlinger. peiling,/. 

Pauhe, c. pi. Pauker, ketellrom, ƒ. -P'^^i'töw, c. p/, er. pelikaan, /«. ook een 

Pauker, m. pi. e. keteltrommer , m. werktuig om tanden te trekken. 

Paulun , n. pi. er. paveljoen, n. Pels, c. pi. Pelfe. pels, m. pellies, ƒ. 

Paufe, c, pi. r. pauze, verpoozing, f. Pelskjole, c. pi. -k/oler. pelsrok, wj, 

Pnufere , v. n. pauzeren, verpoozcn. Pehkrüue, -hue, -ftövle, c. pi. r. bon- 

Prtfe, m. pi, r. paus, m. van Rome. te kraag, muts, larzen, enz. 

Pauedom, -domme, n. pausdom, n. Pt?/.««<?/-, 7h. p/. tf. pelzer, pelsmaker, m, 

Pauelig, adj. & adu. paufelijk. Pelsverk, n. pi. u. bontwerk, n. 

Pafcvoerdlghed, c. ie. pi. pausfchap, n. P^n, c. pi. Penne. pen, fchrijlpen, f. 

Pefte^c.u.p/. peper,/: zekere kruiderij. Penge,c.pL u. geld, n. Papirpenge, 

Peberaglig, adj. & adu. peperaclilig. papieren geld j^ó/fpe/ige, zilvergeld. 

PeicrZ>ó\s/è, c. p/. r. peperbos, -bus, ƒ. Pengeaager , c. u, pi. woeker, m, 

Peberdaafe, c, pi. r. peperdoos, ƒ. Pengeblad, n. pi. e. penningkruid, n. 

Peberfugl, c. pi. e. pepervogel, m. Pengebod, c, pi. -bnder. geldboete,/. 

Peberkage, c. pi. -kager. peperkoek, m. Pengebörs,-pung, c. pi. e. geldbeurs,/. 

Peberkorn, n. pi. u. peperkorrel,/. Pengebösfe, c.pl.-hösfer.i^AArymt, m., 

Peherkrud, n. -urf, c. peperkriiid, n. Pengecasfe, c. pi. r. kas, geldkas, f, 

Pebennynfe, c. pi. r. pepermunt,/. Pengcfordeel, c. u.pl. ^fiWinyAn !-it\A^ 

Pebermölle, c. pi. r. pepermolen, m, Peiigefordring, c. pi. er. vordering,/*. 

Pebernód, c. pi. der. pepernoot, /. Pengegjerrig, adj. & adu. geldgierig. 

Peberqvoern, c. pi. e. pepermolen, m. Pengegjerrighed, c. geldgierigheid, /", 

Pei(?/TOf/,r.p/, -rórfrfer. peperwortel,/«. Pengegrces, n. u. pi. veldkers, /. 

P'ibertrcee, n. pi. r. pepei'boora, m. Pengehandel, c. u. pi. wisMhandc], m, 

Peberfvend, m, pi. e. oude vrijer, m. Petigehandler , m. pi. e. bankier, m» 

Peberurt , c. pi. u. pepei'kriiid, n. Pengehjelp, c. ond^rbanA yau ^f\A,m. 

Pe&re,v.a, peperen, mei peper firooijen. Pengekajfe, c. pi. -kaffer, geldkist,/. 

Pedal, n. pi. Pedaler. pedaal, n. Pengekat, c. pi. te. binnenbeursje, n. 

Pedalklaueer , n. voetklaaiiwier, n. Pengekifle-, c. pi. -kifter. geldkist, /. 

Pedant, m. pi. Pedant er. pedant, m. Pengekrau, n, pi. u. vordering, /. 

Pedanterie, n. pi. r. pedanterij, /♦ Pe/z^fc/of/n,». K.p/. leening van geld, /. 

Pedantijk ^' adj t & adv, pedantiscb» Pe^z^c/ó^, erf/, geldcloos, zonder geld. PENG. PERG. 245 PERG. PERS. 

Pengemaiigel, c. u, pi, geldgebrek, tz, Pergamenthreu, n, pi, -hreue, parke- 

Pengemiddel, n.pl.-midler. geldmiddel» raenlbriet", m. parkement, franzijn, «. 

Pengemulct, c. pi. er, geldbocle, f, Pergamenlmager , m, pi, e, parke- 

Pengenöd, -trang, cu.pl. geldgei)rek, n, nientmakcr,parkemculbereider, 7w» 

Pengepofe, c, pi, r, gekizakje, n. Pergamnlte , c, pi, r„ bergamot,/; 

Pengepiiger,m,pl, e. •\yK\^\v^\s>SiVi\,m, Perial, c. pi. er, roes, m. roesje, tz» 

Pengepung, c. pi. -punge, geldbenrs, f. Periode , c, pi. r, lijdvak, zinflot, tijd- 

Pengerig, formuende, adj, geldrijk» perk, n. Van hier periodi/k, adj,. 

Pengefag, c, pi, -fager, geldzaak,/, Perle ^ v, n, parelen, als wijn, enz. 

Penge/kab, n. pi. -fkahe, geldkas, /. Perle, c, pi. Perier, parel, paarl,/. 

Pengc/kriin,n.pl. -Jkrine. geldkist, /. Perlebaand, n. pi, u. pai-elband, m, 

Pengefort, c. pi. er. foort van geld,/". Perlebor, n, pi, it, parelboor, /l 

PengeCpilde^c, u.pl. verlies van geld, n, Perlefanger, m. pi, e. pareldnikcr, m. 

Pengeftraf.c. pi. -flrajj'e, geldboete^/. Perle fangji, c. pi, er, parel vangst, ƒ. 

Pengefuin , c. pi, mer, geldfom, f, Perlefarue, c. u, pi, pareikleur, yi 

Pengefyg, adj, & adu, geldziicbtig. Perlefarvet, od'/,parelkleurig,-Yerwig. 

Pengejyge, c, u. pi, geldzucht, f, Perlejï/her, m. pi. e, parelvanger, m. 

Pengetrang,-Tind, c.n.pl, geldgebrek, w, Perle fifkerie^n. pi, r, parel visfcherij,/'. 

Pengetrcbtle, c. pi, r, geldzaak , f. Perlegryn, n. pi, u. gepaarld garst, ƒ. 

Pengeudgiff,c.pl.er.uU^aul' van geld,/. Perle hahhaand, n. pi. n, parelhand,7w. 

Pengeurt, c. pi, er. penningbloera, f. Perlelióne,c.pl.r.& -höns, ■parc\heD, f. 

Pengevexeler, m, pi. e, wisfilaar, m, Perlukrone , c, pi, r. parel kroon, f, 

Pengeuoerd, n, u, pi, waardij,/. Perlckyft , c, pi, er, parelkust, /, 

Peninfel, zie Ilalvöe, c, fthiereiland, n, Perlemor^ n, u. pi, paarle-,parlemoer, /?, 

Penitent fe^cu. pi. leedwezen, berouw,», Perlemuslijig, c, pi, er. parelmosfel, /. 

Gjóre Penitentfe, boete doen. Perlefkal, c, pi. Ier, parelfchelp, f,. 

PennefabrHantjn.pl.er.ix'rtin'hercidcr. Perlef/mr , c. pi, e, parelfnoor, ?7» 

Pennefja-der^c.pl.^f/cedre.fthrijl'pcn,/, Perle// ik/cer, -m. pi, e, parelfiikker, to. 

Pennehuus,n,pl.-/iufe.j)vnn(?li.oker,m, Perle ft ikkerie, n, parelftikkcrwerk, w» 

jP<rn«e^«jV, c. /)/. e.pennemes,-mesje,w. Perleöjiers, c, pi, u, pareloefter f. 

Pennekrig, cpl.-krige, i)eni\frtri\ii,m. Perpendiculair, adj, & adv, loodre"t» 

Pennepofe 1 c. pi. r, pcnnefchaft, f, Perperidikel, c, pi, er. flingpr, m, 

Penne/likter, m, pi. e, i)vnncllklicr,m, Perfe, v. a, perfen, flerk drukken, 

P<?/7/ze//j/rfs,c./7/.er.fpitsvan eene pen,/. Perfe , c, pi, r. pers,/, wijnpers, enz» 

Penne/trid, c, pi, u, penncfirijd, m, Perfebom, c, pi, me. persboom, m, 

Penfel, c, pi, Penjler, penfeel , n, Pcrfefjorl, c, pi, -fja-le, persbord, n, 

Penfelmager, m. pi. e. pcn{vii]mü\i.crym, Perffjern, n. pi. u, ftrijl<ijzer, n. 

Penfel/kaft,n. pi. er, penfcelfieel, m. Per/er, m, pi, e. perfer, wijnperfer,?//. 

Penjion, c. pi, er, wedde, jaarwedde, F. Per/er, m, pi, e, pcrziaan , m, 

jaargeld,??. Van bier /'e»/7o72//?,m. Perjien, n, u, pi. Perzie, n. (Pcrfia.) 

Penjle, v, a. & n, fierlijk fchrijven. Perji/k, adj, & adv, perzisch. 

Van hier pen f Ie f, adj. Penjlen,c, Perflllc, PcferJille,c,u,pl.itcterU-]}e, f, 

Pergament, n.pl.er. parkement, fran- Perjillebed, n. pi, e, pcterfeliebrd, tï. 

7.\ln,n,\:in]i[erPcrguinent.ibind,n, Perfillefröe, n, u.pl, peterfiliezaad, ra, 

Q 2 PERS. PHYS. 246 PHYS. PIDS. Pcrfdlehlad, n. ph e. -rod, c. pi. -röd- Phyfikal/k, adj. & adu. natuurlfundig* 
der. peterfelicblad, «. -wortel, m, Phyfiognomik, c. u. pi. ^iAaaiVnnA^, f^ Persning, c, pi. er. perfing, ƒ. 
Perfon, c» pL Psrfoner, pcrfüon, m. 
Perfonlig, adj. & adi\ perfoonlijk. 
PerfünUghed,c.. u. pi. perfoonlijklieid,/. 
Perfpectii^,n,pl.er,\s.i\]i.\:iS,f. item vei'- 

fchiet,«. i jPtf/;//Jec//f,iii'tverfchiet. 
Perfpeclif, n,{Kunfi) doorziglkunde,/', 
Perfpectiui/k , adj, doorzigUumdig. 
Pertline, c, pi. r, fcheeps Ireklijo, /"♦ 
Peft,c.u. pi. pest, f.At/JyjeEn foni Pe- 

fien, iemand fchuvven als de pest, 
Pejtagtig, adj, & adt\ peslachtig. 
Pefibyld, c. pi. -hylder. pestbuil,/. Phyfiognomifk, adj. Ö'arft-.gelaalkundi g. 
Phy/lognomifl,m,pl.er, gelaatkenner,m» 
Pkyji/k, adj. natuurlijk, lif^chamelijk» 
Phcenomcn, n, pi. er, verfchijnfel, n, 
Pjaddre, v. n. kallen, fnappen. 
Pjaddren, c. u, pi, gekal, n, kalling, f. 
Pjalt,c,pl. er, vod, vodde,/! oude lap» 
Pjaltehandler, m.pl. e. voddekooper, m. 
Pjallekjoerling, f, pi. er. voddewijf, n, 
Pjal/ekrcemmer,m.pl,e,\odde\ioO]iec,m, 
Pjaltemarked, n.pl.er, voddemarkt,yi 
Pjaltet, lajet, adj. & adv, voddig. 
Pjaltetorv, n, pi, e. luizenmarkt, f. Pefthaus, n, pi. -hufe. pesthuis, /z, Pjafke , plad/ke , v. n. plasfen. 

Pefiilentfe, c. u. pi. pestilentie, f, Pjat, c, u, pi. gekal, gefnap, n. 

Peftilentfial/k, adj. pestachtig, peslig. Pjatt>i, pjaddre,u. n. kallen, fnappen. 

Pihe, c, pi. r, pijp, tabakspijp, f, 
Pibe, Jlöjte, v. n, pijpen, iluiten. 
Pihe, f. a. plooijen, plooijen maken. 
Pibefabrik, c, pi, ker. pijpmakerij, f, 
Pibehytte , c. pi. r, pijpendopje, n. Pefilage, m. pi, -Iceger, pestmeefier, m. 
Peftmiddel, n. middel tegen de pest, n, 
Pefirod, c. pi, u. pestilentiewortel, m, 
Pefitid, c. pi. -tider. pesttijd, m. 
Pefturt, c. pi. er. pestilentiekrnid, n. Pefarrfe,c./>/./-.fpriugbus,/. zeker vuur- Pihekande, c. pi, -kander. pijpkan,/. 

werk, dat de poorten openfprengt. Pibekradfcr, c. pi. e, pijpuithaler, m, 

Peterfille, zie Perfille, c. peierfelie,/. Pibekrave, c. pi. r. priefters kraag, m. 

Pfalsgrcue, m. pi. r. paltsgraaf, m, Pibeleer, n. u. pi. pijpaarde, ƒ. Pfalsgreuinde, f. pi, r. paltsgravin, f. 
Pfalsgreu/kab, n, paltsgraalTchap, n, 
Phantafere, v. n, mijmeren, droomen. 
Phantafie, c. pi, r, mijmering,/. 
Phantaft, m. pi. er, dvveeper, m. 
Pliantafti/k, adj, & adu. dweepachtig. 
Pharifccer^ m. pi. e. farizeër, m. Pibelcf-g,n.pl, m. plooi, /zekere vouw. 
Pibernager, m. pi, e, pijpmaker, m, 
Piber,7n,pl,e.p\jytr,m. bijzonderlijk in 
het krijgswezen, pijper en tamboer, 
Piberenfer, c. pi, e, pijpuithaler, m, 
Piberör,n,pl.u.£tecl van eene pijp, ttz. 
Pibejtau, c, pi, er. duig/, vathout, «. PharifceiA, adj. & adu. farizeesch. Pibet, (lagt i Piher) adj. geplooid. 
Philolag, m. pi. er. letterkundige, m. Pible, v. n. borrelen, opborrelen. 
Philologie, c. u. pi. letterkunde, f, Pid/k , c pi, e, zweep, f. geefel , m. Plülologi/k, adj, & adi^. letterkundig. 
Philofoph,m.pl.Philofopher.yY\]<i^eor,m Pid/k, (c. pi.) ftrips, n. geefeling, /. 
Pid/k, c, pi. e, haarvlecht, -tuit, /. P/a7oAo/'A'^'-e,r'.«. peinzen, filofoferen. Pid/ke , v, a. geefelen, zweepen. 
Philofophie, c. u. pi. wijsbegrerle, ƒ. Pidfkebaand, n. pi, u. tuitband, m, 
Philofophi/k, adj. & adf^, wijsgeerig. />/f/Ae«, c. «./;/. geefel ing, ƒ. 't zweepcn. Phlegmatifk, adj.&adc koudvochtig. 
P/iJiyk, c. u. ph natuurkunde, ƒ. Pid/ke/kaft,n.pl,er, ftecl eener zweep,7ra. 
Pid/kejlag, n, ph «. z^ycepflag, m PIDS. PILL. 247 PÏLL. PINK. 

Pid/kefnert, c.p/. er, zweep,/", zweepje, n, PiUe,c,phPiller.i^i\,^\\\L\f.Det erfor- 
Pid/kning, c. pi, er. gecfeling, ƒ, ^jW/e /*t7/er, 't zijn vergulde pillen, 
Pig, c, pi, Pi'gge. J»iek, f. fiekel, 771. Pillegrim, m. ]>l, e, pelgrim, 7n. 
Pige, f. phr, maag(], ïueió, f. meisie, 71. PillegrÏTTisdragt , c, pi. er. pelgrims- 
Pigebarn, n. pi. -bór/i. dochtertje, «. gewaad, ;?. pelgrinismantel , zra. 

Pigehjerte, n. pi, r, maagdenhart, n, Pillegrimsfcerd,c.u.pl.\n'\^rimüZii]c,f, 
PigeraTi , n. pi. u, niaagdenroof, zra, -P/7/(?^ri>«5ga7z^,c.M./3/. pelgrini3adje,y^ 
■Pige/kole, c. pi. r. meisjesfchool, f, Pillegrini.ikat jC.pl, fe,iic\grim!ihoe<\,r7i, 
Pige/iand, c, u. pi, maagdenfiaat, tw. PiUegrimsrt'jfe,c,pl.r.Y(;\^vin\&üA]p,f, 
Pigetje7iepe, c.pl.r, meidendienst, ttz. Pillegrijiisjiau , c. pi. -ftave. pel- 
/•/^^e/jcrf/. &■ üJt'. ftekelig, vol fiekels, griiusfiaf, -fiok , palfierftok, w» 

Pighuary Pigvar, c. pi, er, tarbot, ƒ. -P///e'grzVrt5/cA>?,c./'/.r. pelgrimslastli, ƒ♦ 
Pigftav, c, pi, -Jtave, piekfiok, m, Pillehoved, n. pi, er. j)ilaarliooi"d, n. 
Piil, c. pi, Pile. pijl, werppijl, m. Pille/kaff, n, pi. er. pilaarfchaft , ƒ". 
Piil,c. pi. Piletrcder, wilg, W'lge, 7n, Piller/iad , c. u, pi, kleine kost, ?«. 
Piilfnar, adj. fchielijk als een pijl. i^'V/fr/É?, n. 77/. /■. klein-, kleinigheid, ƒ. 
Piinagtig, adj, pijnlijk, fniertelijk. Pilling, PlukniTig, c. 71.pl. ■p\uW\n'^, f» 
Piinagt{ghed,c. u. pi. pijnlijkheid, ƒ, Pilraaden^ adj, verrot, vermolfeind. 
Piinlig, f77iertelig,adj,& adi^. pijnlijk. Piinpe, u, a, & n. l'epnen, zuipen, 
Pi{T7fel, c. pi, Piin/ler, pijniging,/. ■P"«/'*'^) <■« "«p/. 't leppen oi' zuipen, «. 
jPii-,n.u./7/. geklop, 't pikken of bikken. Pi/nper7ielle , c, 71. pi, pimpernel,/. 
Med Pik og Pak, met zak en pak. Pi77iper7ibd, c. pi, der, pimpernoot,/". 
Piket, Piketfpil, n, piket, piketfpel, n. Pimpernöddetrae, n, pi, -troeer, pim- 
/'/^■e/,/*/^ert'ag'/,c. piket, legerwacht,/. pernootboom, m, 2ie Pifiacie, c, 

Pikham77ier, c. pi. e, bikhamer, m. Pitnpjieen, c, pi. -fieiie, pnin)fieen,7w. 
Pikke, V, n. bikken, pikken, kloppen, Pind, c. pi. e. pin, pen,/, pennetje, n, 
liaan. ///(?/-/e//j/l-Xvr, 't hart klopt. Pinde, v, a. pinnen, vastpinnen. Van 
Pikkelhue, c. pi, -huer, itormhoed, m. hh'vPindeha77imer,-k/2iu,-f}'l,c.cnZt 

Pilebark, c.u.pl, fchors van wilgen,/. item Pindefiol, -vogn,c, -uerk,7i, 

Pileblad, n. pi. -blade. wilgenblad, 72. Pi/idebroende, n, 11. pi, kleinhout, n, 
Pilebrcende, n, u. pi, wiigenhout, n, Pi7idfe,c.pl,u.j)in]iüertn, pinklter, «. 
Pilekogger, n, pi, e, pijlkoker, tti, PiTidfea fie/i, c. pi, er. pmliÜcva\ond,7n, 
Pilekurv, c, pi, ~kurue, wilgenkorf", /w. Pindfedag, c^ pi, e. pinkfierdag, tti, 
Pihquifi.c, pi, -qvifte, wilgenlak, tm. Pindfefefl , c. pi, er, pinkfierfeest, tz. 
Pile/kaft, n. pi, er. pijlfiok, tti, PiTidfeliöjtid, c, pi. er, pinVÜevïtiCst, n. 
Pilefhud, n. pi, u, pijHchoot, ?«. Pindfelilie , c. p/. r, pinlfurbloera, / 
Pilelrcee, n, pi. r, wilgenboom, m. Pindfeuge , c, pi, r. pinkllerweek, / 
Pileurt, c. pi. u. perzikkruid, rt, PindJl'iin,n,jil,uStv\ie\z\\\\ï\,-\2ivkejLi.n. 
Pileued, c, u, pi, wilgenhout, n. Piiie, c. pi. u, pijn, faiart, fmert, /. 
/'//^■jc./ï/.e. zekere vischbaak, met twee Pine, plage, v, a. pijnigen, foUeren. 
of vier haakjes, om visfchen te ha- Pinebank , c. pi. e. folterbauk , /^ 
ken of vangen. Van hier/^«7ie,f.ü!. Pinefuld, ad), pijnlijk, fniartelijk. 
Pille,jilukke, f. o. plukken, overlezen. /-*///t'7z, c, «. 7^/. pijniging, foltering,/. 
Pille, {Statte) c.pl.r. pilaar, pijler, tti. PiTik, c, pi, Pinkjkihe. pink, f^ PIP. PLAG. 248 PLAN. PLEJ. 

Pip, c. u. pi. pip, ƒ. eene ziekte van de Plan, c. pi. er. plein ; plan, ontwerp, 77, 

hoenders of het pluimgedierte. Planere , v, a. planeren. Van hier 

PipUng.c.pl.er. pippeling, goiidpippe- Planeerhammer, -pres/e, c, -uand,n. 

ling, /. zekere foorl van appelen. Plancl, c, pi. Planeter. planeet, f. 

/>/p;je,t'.n. pijpen, als jonge vogels. J^/««<?/Z'ö/2e, c.p/.r. loop der pIaneten,TO. 

Pippe //-e/re.p.w.uitkiemen, uitfchieten. Planetbog^c.pl. -büger. planeelboek, «. 

Pirke, pirre, v. a. prikkelen, prikken. ■Planet/}//em,n.pl.er.£teliel,n.het ftel- 

Pirrelig, ad], prikkelbaar, -achtig. fel van Tycho Brahe,Cop€rnicus,enz. 

J'/rre/zg/jed, c.M.p/, prikkelbaarheid,/. Planke, c. pi, Planker. plank, deel,/. 

Pirren, c.u.pl. prikkeling, kitteling,/. Plankeuerk , n, pi. er. plankwerk, n, 

Pirrende, adj. & adu. prikkelend, Plankning, c, pi, er, 't beplanken, n, 

Pirring, c. pi. er, prikkel ing,kitleling. f. Planlös, adj, regelloos, zonder plan of 

Pis, n,u. pi. pis, f. /{oldpis, koude pis. overleg. Van Intr Planlöshed, c. 

Pis/e, V. a. & n. pisfen, wateren. Plantage, c. pi, r. planlaadje, ƒ. 

Pi^jehak, c. pi, -bakker, pisbak, m. Plantc, c.pl.r. plant,/, plantfoen, n. 

Pisfebloere, c. pi. -blcerer. pisblaas, / Plante, Jdtte, v, a, planten, poten. 

Pisfekrog, c. pi, -kroge. pishoek, m, ^^^^^^S''een,c,pl.~grene, p\a.xi\.iüe,n,n, 

Pisfen, CU, pi, 't pisfen of wateren, n. P^<^'^(skjender,m.pl.e.p\3Lnl(tviki-unQr,m. 

Pisfepotte, c, pi. -pol/er. pispot, m, Planfelcere, c. pi. u, kruidkundc, /. 

Piftacie, c, pi. r, pimpernoot, /. Plantepind, c. pi. e. plantijzer, /z. 

Piftacietrae, n. pimpernootboom, /«. Plantequijl , c. pi. e, plantfoen, n. 

Pifiol, c, pi, Pifiohr, piftool, / Planter, Planteur, m. planter, m, 

PiftolhylJJer, n. pi. e, piftoolkoker, w. Plunterige, n, u. ;;/. plantenrijk, ». 

Piftoljkud, n. pi, u. piftuolfchoot, m, PlanlefKule, c, pi. r. planthof, m, 

Pjudfket, adj. üordig, onordelijk. Planlet , fat, adj, geplant, gepoot. 

Placat, c. pi. er, plakkaat, bevel, n. Plant ning, c, pi, er, planting, /, 

Pladder,n,pl,u.^[\\i,n.item ^{-{imp^n, Plafler^ n. pi, e. pleifter, plaaster, f. 

Pladdre, 'jluddre, v, n, fnappen. ^anhwr Plafterdaafe, -dug,-klud,e, 

Plade, c. pi, r, plaat, f. plaatje, n. Plafire, v. a. plaasteren, pleifieren, 

Pladeguld, n, u. pi, plaatgoud, w. Plat, adj, & adv. plat, vlak,- flaauw. 

Pladefólu, n. u, pi, plaatzilver, n. Plalfod, c. pi, -födder. platvoet, m. 

Plads, e, pi. e, & er, plaats, /. Plalfodet, adj, & adv, plalvoetig. 

Pladfk, n, pi, u, pjas, waterplas,/. Plathed, c. /^/. «er, plat-, flaaiiwheid,/. 

Pladfke, v, n, plasfen in bet water. Platina, n. it.pl.yl^xlins, f. een metaal, 

Pladsmajor, m. pi. er, i)\dciism;i]oür, m. Platkort , n, pi. er. platte kaart,/ 

Plads-, Pladfkregn, c, {)lasregen, m, PlatncB-fe, c, pi. -neef er. platneus, m. 

^^"ff"^ ptiffe, V, n. poffen, paffen. Plattydfk, n. & oi/y. laag diiitsch, het 

Plag, c, pi, e, veulen, n. jong paard. , tegengeftelde van hoogdnitsch, 

Plage, Pine, c. pi. Plager. plaag,/. Pleje, v. n. plegen, gewoon zijn, 

Plage, pine, v, a, plagen, kwellen. Pleje, p, a, plegen, voeden, hel- 

Plageaand, c.pl.-aander.kwdj^eosUm. pen, zVeffj oefenen , behandelen. 

-P/og-f/?, f. M.p/. kwelling, /; 't plagen, «. Pleje, c. u, pi. pleging, hulp, /. 

Plager, m. pi, e, kweller, kwelgeest, m. Plejebarn, n.pl.-bbrn, voedfierkind, n, 

Plagarie, n.pl, r, 't ^wellen of ])lagen, Plfjedat/er,f,pl.-dötire,\ufs\ixevUii§,f, PLEJ, PLUD. 249 - PLUD. PODE. 

PIejefader,m.pl-fcedre,\oeCi&L'va&r,Tn, Pluddre , v. n. l)ahbc-len , fnappen, 

Plejemoder, f. pi, -mödre, vocdfier, f, Pluddren, c. LabLcIarij, ƒ. gcfnap, n. 

/^/e-^/.cp/.er.vlegc-l.düorsrhvlegfl,;/!. Pludjelii^, adj, & adu. plotidïjk. 

Plejelfkafl, n, pi er. vlcgelfiok, m. Pludjcligen, adf. plolfeling, Itlutlijk. 

Ple/e/yiag, n, pi, u. vlcgelflag, m. Pludsfed, adj. al te dik en vet. 

Plejefon, m. pi. ner. voedfterling, m, Pludskindet, -kja-uet, adj, dikbekkig. 

Plet, c. pi. Pleiter, vlok, vlak,/; Plukgjeld , c. ii. pi. kliekfcbiild , ƒ. 

Pletfri, uplettet, adj. vlekkeluos, Phikifier, -fcdt, n.u.pl. iiiXxwUcX, n. 

Plette, V, a. & n, vlekken, fraelicn. Plukke, pille, v. a, plukken, pluizen. 

Plette fri^ pletfri, adj. vlekkeloos. Plukkefijk, c, u, pi, gehakt viseh, m, 

Plette/uld, adj. vol vlelsken, gevlekt. Plukkemad, c. «,p/, gebakt vleescb, w» 

Plettekugle, c. pi. r. vlekbal, m. Pl^^^^", PUlen, c. u.pl. -^luUiiu-^] f. 

Plettet, adj, gevlekt, vol vlekken. Pl"^^er, m. pi, Plukkere. phAkt^-' m[ 

Pligt, c, pi, Pligter, pligt, m. Plukning, c. pi, er. plukking,' f, 

Pligt, c. pi. er, plecht, f, verdek Plump , adj. plomp, onbcfchoft. 

voor en achter op een vaartuig. Plumpe, v. a. & n. plompen, plenzen. 

Pligtanker, n. pi, e. plechtanker, n, Plumphed, c. pi. er. plompheid, ƒ. 

Pligte, f. <7. pligiig oi" fchuldig zijn. ^/«'«7^/, öf/f.p!ompcIiik,onbandig!ijk. 

•Pligtig.Jkyldig, adj. ph^gl ig, fchuldig. Plumre, v. a. troebel of onklaar maken. 

Pligtmasfig, adj. & adu. pligtmatig. Pluralis, c. u. pi, meervond, tz. 

Plig'yi^rldig, adj.&adi^. l>Ugl[diu]iiis. Pluralitet^ c. u. pi. meerderheid,/* 

Pl'gtsopfyldelfe,c.pl.u.yA\^HAc^ing,f, Plusfed, pludsf.d , adj. al te vet! 

Pligtftridig, adj, firijdig met den /^/j^^, «. «./^/.frijp, «. eene ruige ftof! 

pligt. Van hier Pligtftridighed.c. Plydjes, adj, trijpen, dat van trijp is. 

Pligtydelfe, c. pi. r. piigipleging, /. Plyg, zie PlÖg, c. pi. e. houten pin, ƒ. 

J'/zr^, 1^. /:. pinken, pinkoügen; ook Plyndre, v, a. plunderen, ftroop'en. 

kife. Van hier pliiröjet, adj. Pljndrer , m. pi, e, plunderaar, m! 

i'/o»', c-,/>/.e. ploeg, «.//cv/i fchaaf,/; om Pljndruig, c, pi. er. plundering, ƒ. 

de planken of deelen te ploegen. Plóg , Plok, c. pi, e. houten pin| f, 

Plouaas, c. pi, -aaje. ploeghout, n. i'/ó»,t..c, ploegen ; pfó/eZ?ó/-t'«, de zee 

Ploufure, c, pi, r. ploeg voor, -vore, ƒ. klieven ; p/ó/^/,'o/-rf,planken ploegen. 

J^/o^^iT'-^Z», «.p/.«. pIoegftaart,-fteel,/«. Plöjeland, n. pi, «. ploegland n 

Plo.hjul, n. pi. u, ploegrad, «. i>Av<-^%,of//-.dat geploegd kan worden! 

PlMder, m. pi, e. ploeger, m. Plöjetid, c. pi. er. ploej^tijd, m. 

Plo.houl, c. pi, .hr,,le. ploeg, m. Plojning, c. pi, er. ploeging, r 

lloujern, n, pi. u, ploegijzer, «. Plok, Plög, c. pi. e. houleu pin f, 

Ploukrizu, c. pi. e. ploegfchijf, ƒ. Pocal , c, pi. ar, berkenmeijer m 

Ploumand, m, pi. -rucend. ploeger, m. Podagra^c.u.pl. voeleuvel.podagra «! 

Plouoxe, c. pi. -oxer. ploegos, /«. Podagrift, m. pi, er. podagrist \l 

Ploujlau, c, pi. e. ploegftok, m, Podagrifiifk, adj. & ad^. j.odagnns. 

Ploufijert, c. pi. er, ploegftaart, m. Pode, c. pi. r. poot,/, plantfoen, «. 

Ploufiud, c. pi. e. ploegos, m. Pode, v. a, tixian. Pode paa en vild 

Ploutrcee, n. pi. r. ploeghout, n, 67amwe, op eenen wilden ftam enten. 

Pluddcr, c.u.pl. gebabbel, gefnap, «. PGdekniu,c.pl,e.mQs,omiini<lni:cïiiiiu. PODE. POMP. 250 POMP. POSE. 

Podemand, m, pL -mcend, enter, m. Pompe, f. a.&w. pompen, uitporapen, 

Podemefier, m. pJ, e. enter, m. Pompehor, n. pi. u, pompboor, ƒ. 

Podeqvift, c, ph -qvifle, ent, entc, f. Pompehjerle, n. pi, r, poiupharl, w. 

Podevox, n, u, pi. boom-, entwas, n. Pompeklap, c. pi. per. pompklep, ƒ. 

Podning, c. pi er. enting, enterij, ƒ. Pompemmert, c.pZ. er pomperamcrt.n. 

Poef e, c. «. p/, poezij, dicbtkuust, ƒ. Pompe/koe, c. u. pi. pompketel, ra. 

Poefie, c, pi. Poefier. gedicht, n. Pompefag , n. pi. u. pompftcek, m. 

Poet, m. pL er. dichter, poëet, m. Pompefeang,c.pl.-fcenger.:pomp{to]i>m^ 

Poetifk, adj. dichterlijk, poëtisch. Pompefuingel,c.pl.er. pompninger,^. 

Pog, Ureng, m. pi. e. jongen, m. Pompefuger, c. pi. e. pompzuiger, m. 

jPoytöZ,ziePoca/,c.;^/.er.berkenmeijer,w, Pompeuand, n. u. pi. pnnipwater, n. 

Pokkenholt, n. u. pi. pokhout,/?. Pompemager , m.pl. e.pom^makcY,m. 

Pokher, m.u. pi. drommel, duivel, m. Pompejern, n. pi. u. pompijzer, «. 

Pol, c. ph Poler. pool, aspnnt, n. Pompni/ig , c. pi. er, 't pompen, n, 

Poiak, m.pl.ker.insvoner van Polen. Pompeuerk, n. pi. er. pompwerk, n. 

Polarcirkel,c.pl.-cirkler.-poo]hr'jns, m. Poppel,c.pl. Popier. ahcit], populier, m, 

Polarkreds, c. pi. e. poolkring, 772. Poppeltrcte.n. pi. -trofer.i^o^nW^^r, m. 

Polar/lJerne,c.pl.r.-poo\Ct^v,-i'U'r,f. Porcelain, n. u. pi. porfelein, n, 

Poleerfteen, c. pi. -flene. poIijslfteen,7«. Porcelair,jord,c. u.pl. porfeleinaarde, f, 

Poleertoj, n. u. pi. polijsttuig, Ji. Porcelalnsfabrik, c. ^or{dein{ahri]k,f. 

JPo/e;,(e«Z7/-/)c.p/.er. polei, poleije,/. Porphjr , c. pi. er. porfierfteen , m. 

Polen, n.iKongerigetJu. pi. Polen, «. Porre,z\cPurre,c.pl.r.i^oTc\,]^ovTe\,f. 

Polere, v. a. polijsten, glad maken. Pors, c. u. pi. gagel, m. zeker gewas. 

Polering, c.pl. er. polijsting,/. Por/, c. pZ. e. poort, fcheepspoorl, /. 

Polhöjde, c. pi. r. poolshoogte,/. Portal, c. pi. Portaler. portaal, «. 

l^oZ/c,?, c.p/.r. polis van asfnrantie,/. Portepee , c.pl. r. portepee, ƒ. 

Poli/k, ad j.&adu. fnood, loos, listig. />or//Zóy,c. /jZ. e. vleugel eener poort, ttz. 

jPoZ///<?,«.«.pZ.policii,/. Van hier 7>oZ/- Portion, c.pl. Portioner. portie, f. 

tiebetjent,-mefer,m.-kammer,n.i'nz. Portkammer, n. pi. e. poortkamer, ƒ. 

Politik, c. u. pi. fiaatkunde; list, f. Portklokke, c. pi. r. poortkluk, ƒ. 

Politi/k, adj. & adu. fiaaJkundig. Portlaagc , c. pi. r. klinket, n. 

Politur, c. pi. u. poHjsting, ƒ. glans, m. Portlukniug, c. pi. er. poortfluiten, «. 

Polfk, adj. poolsch, van Polen, /'or/wer, m. pZ. e. poor-, portier, m. 

Polyp, c. pi. er. pulijp, m. plantdier. Portnbgle, c. pi. r. poortfleutel, ttz. 

Pomerants, c. pi. er. oranjeappel, m. Porto, c.pl. er. briefport, ƒ. -lo<.n,77. 

Pomerantshlad,n.pl.c.ov:>.n\,\,\-AA,n. Portpenge, (c. pi.) poortgeld, n. 

Pomerantshlomf, c. oranjebloefem, m. Portrait , n. pi. ter. portret, n. 

Pomerantsjkal, c.pl. Ier. oranjelchil, f. P orlrait maler , m. portretfchüder. m. 

Pomerantstrcee,n.pl.r. oranjeboom, m. Portf:riuer,m. pi. e. poorlfchrijver, m. 

Pornmern, n. n. pi. Pommeren, n. Portugal, n. u. pi. Portugaal , n. 

Pommerjk, adj. & adu. pommersch. Portugifer , m. pi. e. portugees , m. 

Pomp, c. u. pi. pracht, fiaatfie, ƒ. Portagiffk, adj. & adu. portugeesch. 

Pompe, c. pi, r. pomp,/. Uklar eller Portulak, (llrt) c. u. pi. porfelein,/. 

forfloppet Pompe, verüopte pomp. Pofe, c. pi, Pofcr. tak, m. zakje, n. POSE. POST. 251 POST. PRAM. 

Pofefuld , c. pi. -f lilde, zakvol , f. Po/t re j , c. pi, -veje. postweg, m. 

Pofen, n, u. pi. Püfen, n. (Pü.';nania.) PoJ/rogn, c. pi, e, postwagen, m^ 

Pojiliu, heftemt, ad), & adu, fiellig. Pofivo^fen, n. pi. u. j)OStwezen, 77. 

Pofiliv, n. pi, er, klein orgelwerk, n. Pot, c. pi. Potter, ^wt, ;w. zekere maat; 

PosJementarhejde,n,pl, r. pasfement, H. en Pot Öl, etc, een pot bier, enz. 

Posfementmager,m.^as{^un'T\\n\SiVi^\\m. Pot, c, pi, ter. pot,»?, de inleg, daar 

Poji^ Brevpoji, c. pi, er, posl, m, men om fpetlt; ook Indfats, c. 

jPo/?,Z)'»po/?,c./7/.er. deurpost, -fiijl.w. Potafke,c, u, ƒ>/. polasch, weedasch, /i 

Pojl, net;ening,c. pl,er.poM,Tn. anihl,n, Poteritaf, c, pi, er. rnogenheid , f» 

PoJt,Si:ildi'agt,c,pusi,m.{chi\hyachl.f, Potte, c, pi. Potter, pot, 7», potje, «. 

Po/t, jinförfel^ c, pi, er, post, m, van noemt men menigerlei vatwerb. 

eene rekening, aanteekening, enz. Pottcliger , m, pi. e. potkijker, ttz, 

Po/tament , n, pi, er, fiandbeeld, n. Pottelaag , n, pi. u, potdekfel, n, 

Po/iamt, n, pi, er. posterij, f, Potteleer, n, u. pi. potaarde, f, 

Po/ibud, n, pi. u, postbode, -Iooper,7?i. Pottemager, m, pi, e, poUenbakkar^m. 

Po/icontoir, n, pi, er. postkantoor, n. Pottemagerie, n, pottenbakkerij , j^ 

Poftdag, c, pi. -dage, postdag, m. Potte/kaar, n. pi. «. fcherf, /^ fiuk of 

Poftej , c, pi. Pofiejer. pastei, f. brok van eenen gebrokken pot. 

Poftejhager, ttz. p/. e. pasteibakker, tti. Potte-, Pato/i , c. u, pi, potkaas, f. 

Po/iejbagerie, n.pl, r.^üsW'ihciklitri],/, Praas, c. pi, Praa/e. kaarsje, n. 

Poft e j de) , c. u. pi. pasleideeg, n, /'roc/ZcMS, ot. prakticijn, praktizijn, m, 

Pofiej/korpe , c. pi. r, paste i korst , ƒ. Practifere , v. a, & n, j)raktiferen. 

Poftere, v, a, & r, posteren-, pofiere -Pz-oc/ii c. m. ƒ7/. praktijk, oefening, ƒ. 

/ig^ zich posteren, zich fieilen. Practi/k, ad). & adv, beoefenend. 

Poft heft , c. pi, -kefte, postpaard, n, Pragt , c. u, pi. pracht, fiaatfic, f, 

Poftholder, m. pi. e, posthoiuler, m. Pragtfiild, adj. prachtig, kostelijk, 

Po/thorn, n. pi, u, posthoren, m. Pragtftykke , n, pi, r, pronkfiuk , /i. 

Pofthuus, n, pi, -hufe. posthuis, 77. Pragtfiötte, c. pi. r. pronkpilaar, 77ï. 

Pofjagf, c. pi, er, postfthip, 77, Pragtfyge , c, u, pi. praaizncht, /*. 

Poftkarl, m, pi. e, postknecht , m. Pragti>erk, n. pi, er, pronkwerk, n, 

Poftkarreet, c. pi, -re/f!/-, postkoets, /*. Praje , v. a, praaijen, preijen. 

Popkort, n, pi, er, postkaart, ƒ. Prakke, v, n, pragchcn, fchrapen. 

Poftlöber, m, pi, e, postlooper, m, Prakker, m, pi, e. pragcher, m. 

Pofimefier, m. pi. e, postmeefier, 777. Pr akker ie, n, pi. r, pragcherij , f. 

Poftpapir, n, u. /?/. postpapier , n. Prakkert/orn,adj.&adr.pvü^chvruchl\{;. 

Poftpenge , [c. pi,) postgeld , n. Pral, Pralen, c, u, pi, gcpoch , 72. 

Po/trejfe, c, pi, r, postreize, f, Prale, f. /7, pralen, pogchen, fiioeven. 

Pof rider, -rjtter,m, pl,e.Ytustri]d''.r,m. Pralelyft, c. u, pi. praalzucht, f. 

Pof rover, m. pi, e. postroover, 777. Pralen, e, u, pi. gepoch , gefnork, 71. 

Pop/kib , n, pi, -fkibe. postfcbip, tz. Pralende, adj, & adv. groolfprekend, 

Poft/kriver, m, pi. e, postlchrijver, m, Praler, m. pi. e, pogcher, fnoever, 777, 

Pofftation, c, pi, er. posthuis, n. Pralerie,n. pi. r.pralerij, fnoeverij,/^ 

Poffcek, c, pi. ke, postvalies, 77, /*/-a///a725, 777. /</, e. fnoerer, pogcher, 77j. 

PoQtidende, c, pi, r. postlijding, f, Pram, c, pi, me, praam, fchouw, ƒ. PR AM. PRIK. 252 PRIK. PROF» 

Pramfolk, {in. pi.) fcliüiiwlicilpn, m.pl. Prille, f .<7,pril<ten,ftippen,fti'ppclen. 

Prammand,in.pl.-TncendSchün\vraan,rn, Priklenaal, c, pi. -naale. ftipnaald , ƒ1 

Prang, CU. pi, tnifchciij, liiifcliing, /". Primas^ m. ph «. primaat, tti* 

Prange, u, n, tuifchon ; pralen; item Primat, n. pi. er. priniaatfcliap, n. 

prangen, tegen den wind op laveren. Prime, t>. n. mijmeren, drooraen» 

Pranger, r7e/iefranger,m. pi. e.paSirdcn- Principal, m. pi. er, principaal , wz, 

tmfchev, m. Van hiev Prangerie, n, Prinds, m. pi. Prindfer, prins, /ra. 

Prat, c. II. pi. praal, m. gefnap, n, Prindfelig , odj. & adc, prinfclijL', 

Prafe, fiialkf, f. n, praten, kouten. Prindfesfe , f. pi. r, prinfes, ƒ. 

Praten, c. u. pi. 'l konten, pralen, r.. Prindsmetal, n. u, ƒ?/. 2)rinsmetaal,«. 

Pratmager,m.pl.e. kouter, praatal, w. Prior, m. pi, Priorer, prioor, m. 

Praxis, c. u, pi. praktijk, oefening,^. Priorindc, f. pi. r. prioorinae, f, 

Pr een, c. pi, Prene, priem, rn. Prioritet , c. pi. er. voorregt, »♦ 

Prent, c. u. pi. i\v\\k, m. z\c Trylc, c, Prippen, adj, haastig, oploopend. 

Preftte,z'\Q Trykhe, v. a. drukken. Van Prippenhed, c. u. pi. oploopendlieid,/", 

hier Prenter, m. Prenterie , n, Prife, v, a. prijzen, roemen, loven» 

Prefenning, c, pi, er. presfenning, ƒ. Prifelig, adj, prijsfelijk, loffelijk, 

Presni/7^,c.pl.er.pe.rfiiig, f. 't perfen, «. jP///6'//i,''/,rt'r/f.prijsfeIijk,lot\vaardiglijk, 

Presfe, V. a. perfen; presfen, iemand -PriVfl/,oJ/,privaat. niet openbaar. Van 

tot den krijgsdienst dwingen. \\\(tr Prit--atmand,m, -/kole,c. vnzt 

Presfehjcelke , c. pi. r. per.sboom, m, P rivet, n, yl, Priueler. fckreet, n, 

Presjehom , c. pi, me. persboom, m, Prii-ilegere , v. a. bevoorregten, 

Presfefrihed, c. u. pi, persvrijheid, f, Priuilegium ^ n. pi, Priuilegier. pri- 

Presfe/krue , c, pi. r. persfchroct", f, vilegie, vrijheid, f, voorregt, n, 

Priis, c. pi, Prifer.jiri'jfi, m. waaide \an Proheernaal, c, pi, e. toetsnaald, y*. 

een ding in handel en wandel. Probeerjteen, c,pl,-Jtene.iov:i&{xceï\,m, 

Priis, c, pi. Prifer, prijs, buit, m, Prohere, v, a, proberen; toelfen. 

genomen fchip ; ook Priisjkih, n. Procent, c. pi, er, procent, ten hon- 

Priis, CTobak) c. pi. Prifc'r.{{\uiï]i\ n. derd ;y7/-e /'/■ocen/, vier ten honderd, 

Priis, ( Berömmelfc) c. /)/. «.prijs, Iof,ƒ. Proces, c, pi, fer. proces, pleitgcding,7z. 

Priis, {Bel'>nning,/Ere')c, pi, u.in'i\s,m. Proces/ion, c, i}l„ er. omgang, m, 

Erhnlde Prifen, den prijs wegdragen, Proceso7nLo/}ninger,c. pi. prucvuVostfn. 

J>riisajhandling,c. prijsverhandeling./. Proclama, n. pi. -ia. bekendmaking, ƒ. 

Priiscoiirant, c, />/. er. prijscourant, ƒ. Procurator, m. pi. er. zaakvoerdt-r, m. 

Priisdömme, v. a, een fchip prijs ver- Procureur., m, pi, er. procureur, m, 

klaren; ook condcmnere et Slib. Producere,u.a.loonen;\'oorlhren^fn. 

Priisgods, n. pi, u, buit, roof, m. Product, c. pi, er. product, voort- 

Priismefier, m.pl. e. prijsmeefter, w. brengfel,;?. voortbrenging, vrucht,/. 

Priisopgave, c. pi, r, prijsvraag, f, Profcsflon, c. pi. er, handwerk, n. 

Priis/kib , n. pi. -fkibe, prijsfchip, ;?. Profesjionift, m.pl, er, handwerker, m» 

jP/-i/.ï/X^/-//V,w./>/.6'/-.prijsverhandeling, ƒ. Profesfbr, m. pi. er. hoogleeraar, m, 

Priisfpnrgsmaal, n. pi, «.prijsvraag,/. J»/-r/(',<!/^J/-fl/,«.2j/,r'r.hoogleeraarsambt,ra 

Priisi'cerdig, öf/Aroem-, prijswaardig. Profil, n. pi, er, leekening of aange- 

PWi,c./?/. irr.ftip,/. ftipjc, ftippeltje, «, zigt, op eene zijde gelchilderd. PROF, PRYD. 253 PRYa PR.£3ï 

Projit, z\g Fordeel, e.pl.u^ profijt, n. -Po'^^'^A «^•/'^■'■♦fif^rsad^ 'J* vi-rfioring, if, 

Lysprofit, c. pi. er. profijterf je, n. Prygl, c. pi, e, knuppel, ot. dikke fiok. 

Pro/os,m,pl.fer.^rovoosl.^fVyc](\i^cr,Tru Prjgh {c,. pi.) fiokflagen , m. pT, 

Prop, c. pi. Propper. prop, itop, yi Prygle, v. o. knuppelen, flaan, 

Prophet , Jii, pi. er. profeet, m. Prcecift, adj, & adif> naaiiw, ftiT)lelijk. 

Propketie, c. pi. r» profetie, ƒ. Prordicat , n. pi. er, eigenfchap , /; 

Prophetijk., adj. & adv. prolVtiscli. Prcédikant, m. pi. er. predikant, 777, 

Proponent , m. pi, er. proponent, m, Prixdike, v. n, & a, prediken, preken 

jP/-o/7o/ip/-ff,f,a.proponeren,v()oi ftelien, Prctdikeembede,n.pl. r. predikambt n, 

Proj'ortion, c. pi, u. e\vnvi.-(\i^he'i(], f. Prcedikfn, c. pi. er, predikatie, f. 

Proppe, v. a. proppen, toeproppen, Proediker, [c, pi.) prediker, ttz. ecclc- 
Proprie fair, m, pi. er. ]anóln-zilter, r?i. fuiftes, bijbelhoek van Salomon, 

Proptrakker^c. pi. e, proptrekker, m, Prcedikefiol, c. jd. e. predikfioel, m^ 

Profa, c. u. pi, profa, f, onrijm, n, Prwg,n,pl. u. it(ni[teli]ag, w, munt,/; 

Profaifk, adj, profaïsch , rijmeioos. Prcege, v, a, ftenipelen, munten. 

Profeht, TO. ƒ?/» er, nieuwbekeerde, m, Pra-g/r'g, adj, prachtig, beerlijk, 

Profelytmager , m, pi. e, bekeerder, ttz. P''^g'ig«">I"'a'gtigt,adi',YirSichi'\'f]\\\K, 

Profpect,n.pl.er,vi'r\oonin^,f.^ez\s,i,n, Pragtighed, c, u, pi, koitelijkheid, K 

ProteJt,c,pl.er,^vaK^%\.,n.Sende tilbage Prceke, zie Probdike, v, /?, preken. 

medProtep, met protest terugzenden. Proeken, zie Prccdiken.c.pl.er. preek /i 

Proteftant , m. pi. er. proteftant, m, Proelat , m, pi, er, prelaat, m, 

ProtifiantiJk,adj.&adv.^roU'i\diiiif,c\i. Praemie, c. pi. /•. premie, belooning. /*. 

Pro/ocol,c. pi. Ier, regisier, n. Van hier Pi'oen'umerant,m, pi, er, [niev\.er\a;ir m, 

Protocolfecretair, m, -blad, n. enz. Prcenumerere , v, a, inteekenen. 

Protocollere, v. a, & n, regifteren. Proepofition, c. pi, er, voorzetfel n, 

Proviant c.pl.u. proviand, leeftogt./w. Prafident , m, pi. er, voorzitter, m, 

Prouicntere, v. a. {)rovianderen. -'^'"ö?/?, w. /^Z. er. priefier, predikant, 7«, 

/'/•oc/an/g-flflrd/, c. /^/. e. proviandbuis.n. Proejiebolig, c, pi, er. paftoorshuis, tz, 

Proviantmefler,m. pro\ iandnieefier, m, P/'f^^^'^nibede, n, pi. r, prieüvramht m^ 

ook Proviantxfurualter,-Jkriver,m. Prcejtegaard , c. pi, e, paftorii, f, 

Troviantvogn, c.pl,e, proviandwagen.m. ^'■<»/?ei)-/e/r/,??.y;/,M.kerfpel,«.parochie./i 

Prnvind.s, c. pi, er, provincie, f, Proefiekald, n, pi. u. priefterambt, t7„ 

Prouifion, c, pi. er. provific, f, Prce/iekjole, c. pi, r. privftergewaad, n, 

Provji , m. pi, Provfier, proost, m, Prcefleklceder, (c. pi.) priefierkleed, 77» 

Provpie, n, pi. r, proosidij , f, Pra-^ekone, f, pi, r, prieüevs woiwv, f, 

Provjiinde , f, pi. r, proostin , f, Prcey/ekraue,c. pi, r. liviv&vrs kraag, m, 

Prunk, c, u, pi. pronk, m. fieraad, n, Pra-ftelig, adj. & adv. priefierlijk, 

Prunke , v, a. pronken, pralen. Proi-yiemond, m. pi, -mcend, j)aftoor,m, 

Prunken, e. u, pi, pronkerij, f. Prceftemark, c,pL er, pa£tor\\goeAeren» 

Pratte, v, n, dingen, naauw dingen. Prcc/teojfer, n. il. e. priefiers offer, 77, 

Prullen, c, u, pi, 't dingen, 77. Pra-Jtenrdination, c,pl,er,(>rdex\\i)g,f. 

Prullen, adj, deun, karig, gierig. Proefltfkab, n, pi, u, priefterfchap,y, 

Pryd, c, u, pi. firraad, 71. verl.ering, ƒ". Prcejtere, v. a, voldoen, uitvoeren, 

Pryde, u, a, fmukken, verfiei'en. Prc^pe/land, c, priefiei-lijke ftaat, m» 

II PR.es. PUDS. 254 PUDS, PUND. 

Prce/iinde,f.pI.r.prieixeres,Tprieüer'm,f. Pudfe, narra, v, c, bedriegen, 

PrcBtendent, m. pi. er. Y>rQ\^r\Aeni,m. Pudfe {Lyfane), «/. a, fnuiten, 

Proelenfion, c. pi. er. pretentie, ƒ. Pudfe, oppudfe , v. a. opfchikkcn» 

PrÖuL', c. pi. r. pro.r, proeve,/. Pudfeerlig, ad}, grappig, polfierlijk. 

Prove, c. u. /)/. toets, m. proef, die men kluchtig. Van hier Pudfeerlighed^ c. 

op 't goud of op 't zilver neemt. Pudfemager, m. pi. e. potfemaker, ra, 

Pröi^e {Söli' eller Guld), f. a. toelk'it, Pudf^rie, n. pi. r. boerlerij, ƒ, 

met den loelsfieen beproeven. i'M'/,sAi/«g-, c. /?/. <?r. 't fchoonraaken, 77, 

Pröve,v.a. proberen, de proef nemen. Puf, n. pi. u. pof, m. Jeg gau ham et 

Prnueaar, n. pi. u. proefjaar, n. Puf, ik gaf hem eenen pof, 

Pröuehüg, c. pi. -hoger, lakeiikoopers Puf,c. u. pi. pof, m. tage Noget paa 

proefboek, n. of monfterkaart, ƒ. Puf, iets op den pof halen. 

Pröi^eklud, c. pi. e. naaimonfter, n. Puffe, v. a. & n. poffen, flaan. 

Pröuelfe, c. pi. r. beproeving, f. Puffe, knalde, v. n. poffen, paf- 

Prbvelfestid, c. u. pi. proeftijd, m. fen; een klanknabootfend woord. 

Proven, c. u. pi. beproeving, f. Pnffert, c. pi. er. poffi:r,m. za^inRoo}, 

Próveprcediken, c.pl.er. proefpreek,/. Puge, p. a. zamenrapen, fchrapen. 

Prnvefkud, n. pi. u. proelfchool, m. Pugcr , m. pi. e. Ichraper, m. Korn^ 

Provejteen, c. pi. -ftene. toelsfteen, m, puger, Kornjöde, koreawoekeraar. 

Pröveftykke, n. pi. r. proefftut, n. Pugefkole.c. ongeoorloofde fchool, /l 

Prouetid, c. pi. u. proeftijd, m. Pukke, v. n. morren, preutelen. 

Próveuerk, n. pi. u. proefftiik, n. Pukke, v. a. (i Bergverksfproget) xtr- 

Provei.'a-gt,c.-maal,n.efc.\]\<nïan\,f.CTiz. brijzelen. Van h'tcr Pukuerk,n. enz. 

Pfalme, c. pi. Pfalmer. pfalm , w. Pukkel, c. pi. Pukier. pu^che], rn^, m„ 

Pfalni^bog, c. pi. -bhger. i)h\nihoek, n. Pukkehyg, c. pi. ge. bultenaar, m. 

Pfalmedig/er, m. pLe.j>fa\n\ciidüec,m. Piikkelrygget, adj. bultig, bultachtig. 

jP«/;//<-g//o«,c./7/. er. bekendmaking,/. Puld, Hattepuld,c.pl. e. hoedenbol, rn. 

Publicere,kundgjöre,v.a.\n^\.i-ï\(l\i\ü\>.f!i\. Pulpi/ur,n.pl.er.\erhc\en kerkftoel,^. 

jPtoi//c«TO, «./>/. M. publiek, 't volk, /7. /»«/.v, c. pi. e. puls, polsader, /. 

Publik,off'entlig, adj. kond, publiek. Pulsaare , c. pi. -aarer. polsader,/. 

Pudder.n.u.pl. poeder, haarpoeder,«. Pulsklud, c. pi, -klude, drukdoek, m, 

Pudderdaafri, c. pi, r. pocdi'cduos, f. Pulsflag, n, pi, u. polsflag, m. 

Pudderdu/l;,-qvaf,c.pl.e.i>oeóerk\\:ist. Pulsvante, c. pi. r. poisuiofje, /?. 

Pudderkjole, c, pi. r. poedermantel, m. Puit, c. pi. Pulter, fthrijl'lesfenaar, m. 

Padderpofe, c, pi. r. poederzak , m. Pulterkammer, n. romraelzolder, m„ 

Pudderfukker, n. u, pi poederfuiker,/. Pulver, n,pl.e. poeder,artfeniipoeder,w. 

Puddre, V. a. poederen, poeijeren. Pulveroe/ke, c. pi. r. poederdoos,/. 

Puddret (Haar), adj. gepoederd, Pumpe, z\e. Pompe, v.a. & n. pompen^ 

Pude, c, pi. r. peluw,/, kus fen , n. Pund, n. pi. u. pond, n, een ge- 

Pudebetrak,-vaar,n.pl.u.\V\k, /. >vigt van 16 onzen of 02 lood. 

Pudel, c. pi. Pudler. krulhond, m. PundSterling,n.pLu.pond&crlmgs,n, 

Pudevaar, n. pi, u. linnen over- Pundig, in de zamenfielling van 

Irek van een beddekusfen, m. fexpundig, tolvpundig, etc. zes- 

Puds, n. pi, u, pots, poets, /. pondscb, tvaalfpondsch , enz. PUND. PUST. 255 PUTT, PONS. 

Pundi'ger, in zamcnfiell ing van Tb/c- Putte, v, a. ftekon; putte i Lóm^ 
pundiger. etc. tunalfporider, enz. vien ., iets in den zak fteken. 

>Puhdloeder,n.u.pl,ivni\\wi\ -\eéi'r,7i. Puur, adj. zuiver, niet vermengd, 
Pundsi>iis,pundet'iis, adf. \n]'\.\>oi\i}i. Pynt, c, pi. er. punt, landpunt, ƒ. 
Pung, c, pi. e. biiideb m. beurs ,ƒ, J'jw/. e. «./?/. oplooifel, n. oplchik, m, 
Pungcbrok, n. pi. u. dariubreuk , ƒ. Pynfe, v. a, optooijen, opfthikken, 
Punge ud, v. a. & n. betalen, \3inh\i:T Pyntehord,~kammer,n. pt\z, 

Pungeparjk, c, pi. ker. zakpniik, f, Pyntelig , ziirlig, adj. IVaai, fierlijk, 
Pungeurt, c. pi. er. lascbkniid, n. Pynteligen, adj. fierlijk, fraaitjes, 
Punkf, c. & n.pl.er, piint.n. ftip. f. Pynte.lighed, c. u. pi. fraaiheid, f, 
Punktlig, adj. & adu. ftipl. ftipielijk. Pynten, c. u. pi. 't tooijen, tooifel, w. 
Puppe.c. pi, r, pop,/, van rupfen. Pyramide , c, pi. r, piramide, ƒ, 
Purganfs, c, pi, er, purgatie, f. Pyt , Vandpyt, c, pi, ter, put, f, 
Purgeerdrik,c.pli ke.-pur^i'X'rdr&nk,m. Pytting , c. pi. er, putting, f. Van 
Purgeermiddel, n. purgeeriiiiddel , 7i, hier Pyttiiigjern^ Pyttiiighcjlng,n, 

Purgeerpuluer, n. purgccrpoeder , n. Pcegel, Peel, c. pi. e. pintje, «. Z)/-//.itf 
Purgere, v.n.pnv^i'Ti'n, eene purgatie en Poel, een pintje gaan drinken, 

innemen. Van hier Purgering, c. Van hier Pcugleglas, -maal,n. enz. 

Purlög, c. u.pl, prei, porei, porrei, f. Peel, c. pi. Pade. paal. m, Nedramme en 
Purpur, n.u.pl. purpiir, n. zekere kleur, Pcel,etn^ paaFin den grond heijen. 

item pnrperiiieurde kleedingftof,/^ Pcale, v, a. heijen, palen in den 
Purpurfarve, c. u. pi. purperverw, f. grond flaan ot' heijen. Van hier 

Purpurfarved, adj. purpcrverwig. Poelehroe, Poelebuk, -rad, c. enz, 

/'/^r/7Mr/toö£i?, c. /)/. r. purpermantel, 7w, Poeleuerk, n. pi. u. heiwerk, n, 
Purpurklctde,n. pi. r piirperkleed, n. Pctlorm. . c, pi. -orme. paalv.orm, m, 
Purpurröd, adj. pnrjierrood, -verwig. 7'a'/'e,c.p/./-,peer,/. zekere booravrucht, 
Purpurfnekke, c. pi. r. purpcvmusM, f, Pcereinoft , c. u. pi, perendrank, tti. 
Purre, u. a, porren, aanporren, Pa-requop.de, c, pi. r, kwe, kwepeer, f, 
Purre, c. pi. r, prei, porei, porrei,/. Pcnretroee , n. pi. r. perenboom, m, 
een bekend foort van tuinkriiid. Póbel, c. u, pi. gepeupel, gefpnis, n, 
Pusle, V. n. bedden; beuzelen, niets- Póbelogtig, adj, gemeen, onbefchoft, 
beduidende dingen verrigten. /'(7èef/og-/;;0-/2ef/,c,«./;/.onbefchortlieid,/, 
Paxlerie , n, pi, r, beuzelwerk, n. Pol, c. pi. e. poel, modderjioel, m, 
Pusling, m. pi. er. klein mannetje, n, Pöleuand, n. u, pi. poehvater, n, 
puft, n. pi. u, adem, ademlogt, m. Polfe , c. pi, Pölfer, worsf, faiicijs, ƒ. 
Pufte, V. n. ademen, adem fcbepfien. Pólfehorn, n. pi, u, worsthorentje, n. 
Pufte Glas, v. a. glas blazen. Polfekone,f. pi. r, ■wonlvcvlmoi^fiev, f. 
Pufte i Uden, v. n. in 't vuur blazen. Pölfepind, c, pi, -pinde, worstpin, f. 
Pufen, c. u. pi. ademhaling, /. Pólfefnak , c, u. pi. wisjewasje, n, 
Pu/ter, c, pi, e. blaasbalg, -balk, m. Pölfefiippe, c. u. pi, worstfoep, w, 
jP^/?er«/ra, /7.p/. «, poos,tnsfchen[)oos,/ Pnlfeurt, c. pi. er. worstkruid, n, 
Pufterör, n. pi. u. fpat of buis, f. Polfeuoev , n, u, pi, wisjewasje, n, 
om vogeltjes mede Ie fciiiefen. Pönffi, v. n. peinzen, denken, met 
Puftning,c.pLer. t blazen, glasblazen,//. diepdenkeud overweging bezig zijn. PONS. QVAN. 256 PÖS. QVIK, 

Pbnfen, c. u. pi gepeins, n, peinzing, ƒ. PJ5, c. pi. e. puts, f. fcheepsemmer, m, 
PÓnlende, adj. & adv. peinzend. Pofe, po/e Vand , v, a. putfen, 
Pönsning,Pönfen,c,u.pl. Y^:mz{n^,,f. ^aler fcheppen met de puts! Hvad man iihg finder under Q, naa fSgea under K, 
Wat men onder deQ niet vindt, moet onder de K gezocht worden. 

C "• Q' ƒ• Confonaiit, medeklinker. Q^'ap, c.plQuappe.'kytsih.f.Vosïtm^m, 

Qvahhe, c. pi, r. kwab,/", kwabaal, m. Quarantaine, c. u. pi. kwarantain, ƒ. 

Quahbet, lajket , adj. poezelig, vet. Van hier Qt^arantainecommisfwn, 

Qvad, n. pi. u. zang, m. gezang, n. -anftalt, c.-huua, n. -uagt, c, enz, 

Qvader, Quaderfteen, c. pi. -Jtene, een Quart, c. pi. er. kwart, vierendeel, n. 

fteen in 't vierkant gehonwen. Quart, Qrar/o, c. VsyM-\\\n,m. En Bog 

Qucdrant, c. pi. er. kwadrant, m. i Qvarto, een boek in qvarto. 

Quadrat, c. pi. er. kwadraat, n. Van Qvartal, n. pi. er. vierendeel jaars, n. 

h'n'.r Quadratinaal,-fod,-rode.c. CT\i. Qvarteer, n.pl.Quarterer. kwartier,». 

^(/af/ra/TOÜY, f. mijl, in 't vierkant,/; item een kwartier uurs, enz. 

Quak, zie Qpcek, n. pi. u. kwak, m. Quarteermefier, m. kwarliermeefier, m. 

Quakle, v. n. kwakkelen, broddelen. Quarteerjkifie, n. pi, r. hel kwartier 

^föi7e/-,/«.;7/.e.broddeIaar,knoeijer.w. van de maan of maanfchijn. 

Qvaklerie, n. pi. r. broddelarlj, f. Quarts, c. u. pi. (Steenart) kwarts, «. 

Qi^ak-, lapfalfe, v. n. kwakzalven. Qvartsaglig^adj. & adu. kwarlsarhlig. 

Qvakfaluer, m. pi. e. kwakzalver, m. Quartsjand, c. kwartsach tig zand, n, 

Quakfaherie, n. pi. r. kwakzalverij,/. Quas, Quashroende , n. rijshout, n. 

Quakfaluer/keJ.pl.r. kwakzalffier, /. Qvaft , Du/k, c. pi. er. kwast, m. en 

Qcal, c. pi. er. kwaal, pijn, ƒ. Silkequaft , een kwast van zijde. 

Qualfuld, adj. pijnlijk, fmartelijk. Qvaterne, c. pi. r. kwatern, m. 

Qualitet, c. pi. er. eigenfchap, aard,/. vier te gelijk uitkomende loten. 

Qualm, adj. zwoel, zoel, heet. pf^W, c. /7/. e. avond, w. avondftond,/. 

Qualm, Damp, c. walmte, /. wafem, m. Qi^elde, qvelne, v. n. avond worden, 

Qualm, Alarm, c. u. pi. alarm, m. Quiddre, v. u. kwelen, als de vogelen. 

Qi'alme, c. pi, r. walg, walging,/. Quiddren , c, u. pi. gekweel, n. 

Qualme, V, «.walgen, fóle Qualme, (?cia?e,c. m. ^/. kwaal, benaauwdheid,/. 

eene walg hebben of krijgen. Qvidefuld, adj. benaauwd, pijnlijk. 

Qualmt, adv. zwoel, zoel, warm. Qvie, c. pi. Qvier. vaars, f. jonge 

Qvalfier, Sliim, c. u. pi, kwalfter, in. koe, die nog niet gekalfd heeft. 

Qvalt, adj. verflikt, gefmoord. Qviekalv , c. pi. -kalve. koekalf, n. 

QfansviisjSkrömtfpaa) adv.liwamwijs. Qvik, adj, kwik, gaauw, levendig. 

Quant itet, c, /;/. er. boe veelheid, /. Qvikgrces, n. u. pi, lidgras, n. QVIK. QVIT. 257 QVIT. QV^L. Quilfand, c, u, pi. Iwikzand, n. 
Qvikfijert^ c. pi. er. kwikftaartje, n. 
Qvikfölu, 71, u, pi. kwikzilvfr, 72. 
Qvindagtig, adj, & adf. wijfachtig. 
Qvindagtighed, c, wijlachtijilieid, f, 
Qi'inde, f. pi, r. wijf, n, vrouw, f. 
Qindeagtig, qvindelig, adj, vrouwelijk, 
Quindegunji, c. u, pi. vrouwcngnnst, ƒ. 
Qvindtihaar^ n, pi, u. vrouwen haar, tj. 
^vindehad, n. u, pi, vrouwenhaat, n, 
Qvindehader, m.pl. e, vrouwenhater, 7«, 
Qvindekjón, n. u. pi. de vrouwelijke 
kunne, ƒ". het vrouwelijk geflacht, «. 
Quindelig, ad/. & adv. vrouwelijk. 
^i/indelighed,c. u.pl, vrouwelijkheid,/. 
Qfindelinie, c. u. pi. fpillezijde, f, 
Quindeli/i , c, u. pi. vrouweniijt, f, 
Qvindelyjt , c. u, pi. vrouwenlust, m, 
Qvindeniennejke ^u.pl.r .\riiW\\ïi\i.-f\hi^^n, 
Qirindenar, m. pi, re. vrouwen^ek, m, 
Quindenaun,n. pi. e. vrüuwenuaarn,/ra, 
Quindesperfon, /"./ï/.e/'.vrouwsperfoon n, 
Qvindeprydelfe, c, pi, r. oplooifel, n. 
Qvind'^Jtde , c, u. pi. fpillezijde, f, 
Qi/indcjladder, c. u. pi, vrouwenklap, f. 
Quindefiads, c. u. pi. optooifel, n. 
Quindef'yg, adj. \ rou^^zuchtig , -ziek, 
Qvindfollc, n. pi. u. vrouwsolk , n, 
Qfine, zie Iluine, t>. n. fthreijen, 
Qfint, c. pi. er. kwint, f, de i'ijnfte 

fnaar van een fnaarfpeelUiig. 
Qfintexfentj, c, pi. er. het beste, 

zuiverfie en krachtigfie van iets. 
Qvintin, n. pi, er, drachma, f, een 

vierendeel van een lood gewigls. 
Quift, c, pi, Qvifie, telg, /. takje, n, 
Qviji, c, pi. •Qi/ifie. vliering, ƒ. vlie- 

ringkaraer, J, vlieringkamerJje, n. 
Qi>i/iuindue,n, pi, r. vlieringv enfter n. 
Qvifie, (afjhjoere Qvijiene) v. a, takken. 
Qvi/tet, ad), lakkig, vol takken, 
Qvifiling, c. pi, er. takje, telgje, n, 
Qvif, adj. kwijt, vrij, los. Voere qvit, 
twijt zijn; hliue qvit^ kwijt raken. Quitte, qvitle af, v. a. aflcorten, 
Qrillere, v, a, kwijtfcheld'n, verlaten, 
Qvi/teri/ig, c. pi. er, kwijthriel, m, 

paa en Jiegning, kwilautie, f, 
Qvoede, V. a. & n, zingen, kwelen. 
Qvoede, c, pi. r, kwe, kwepeer, f. 
Qvcedemo/i, c, u. pi, kwewater, ti, 
Qvoedeposre, c. pi. r. kwepeer, f. 
Qvctdelorn, c. pi. e. kwedoren, m. 
QucBdelrcte, n. pi. r. kweboom, m, 
Qvcedeviin, c. u. pi, kwewijn, m, 
Qvoedea:ble , n. pi, -osbler. kwe, f, 
Qvccg, n. pi, u. vee, n. horenbeest, w, 
Qva-gavl , c, u, pi, veeteelt, J, 
Qvorgdriver, m, pi, e. \eedrijver, m, 
Qvoege, v.a. laven, verkwikken, eenen 
zieken laven. Van hier Qvoegedrikjc, 
Qva-gelfe^ c, pi. r, verkwikking, f, 
Qvcegende, adj. verkwikkend, lavend. 
Qvoegfoder, n, pi, u, veevoeder, n, 
Qvaghandel, c. u. pi, veehandel, m, 
QvcEghandler^m.pl.e. veehandelaar, 7n, 
Qvoeghjord, c, pi, -/z/orcfe. veekudde, ƒ. 
Qvceghyrde ., m, pi. r. veehoeder, m, 
Qvcegla^ge, m. pi. -loeger, veearts, m, 
Qvoegmarked, n, pi, er, veemarkt,/, 
Qvagrögler , m. pi, e, veedrijver, m, 
OvOÉgfkat, c, u, pi, boomgeld, n, 
Q^otgfyge, c, pi, u. veeziekte, f, 
Qvcegfólv,z.ie Quik/nlv^ri.]i\\ik/.i\vec,n. 
Qvcegtiende, c.u.pl. tiende van vee, /^ 
Qvcek, n, pi. u. kwak, m, zeker geraas. 
Qvorker, m.pl. Qvcckere, kwaker, m. Van 

hier Qvcekerinde,f.qvoekerfk, adj, 
Qvcekke, u. n, kwakken, kwaken ; qva:k~ 

kende Fröer, kwakkende vorfcben, 
Qvoekken, c. 'u. pi, gekwaak, n, 
Qvceld, zie Qveld, c, pi. e, avond, m, 
Qvceld, Fceld, n, pi. u. wel, bron, ƒ. 
Qvoelde, voelde, v. n, wellen, opwellen. 
Qvcele, u. a. flikken, verftikken, fiuo- 

ren; qvcele i Födfelen, in de ^v.~ 

boorte fmoren, in de wieg fnioren, 
Qvale, plage, v. a, kwellen, plagen. QV^L. RAAD. 258 QV^ËR. RAAD. 

Qvcelen, c. «,ƒ>/. fmoring ; kwelling,/'. Qi'ceTn/krita, c, pi, r, trempl, m. 

-Qi'cclfand ^ c. u, pi, welzand, n. Qucernjiav , c, pi, e, molenroede, f, 

(?föE•//t^2i e (>t'«:- We, iv/7. wellen, op wellen, •QvcBrnfieen^cpI. -/?e«e, Hi()lenfteen,?ra. 

QvcBrke, v.' a, kroppen, verftikken. Qi>oernverk,- n, pi. er^ molenwerk, n, 

QixBrke^c. u, pi. krop, /"^ kropgezwel,/z. -Qucpfie^ faare, v. a, kwelfen, wonden, 

. zekere ziekte onder de paarden. Qi'a-fiet, adj. gekwetst, verwond, 

^fceri-e&j'/rf,- c ƒ}ƒ, .e/-., kropgezwel, n. -Oioefthaws^ ri; pï, -'hu/è,]azaré\, 'w, 

.Qi'cern, c. pi. (^uoerne, molen, m, •^t'CBy/io/ZjC.p/. er. vraag, y.vraagfiiik,>i» 

■Qvoernhru^, '«.p/.t^.- molenwerk, n, Queejiionere, v. a, vragen, bevragen, 

• Q^cernhjul, n, pi, u, molenrad, n. Quoefining, c. pi, -er, kwetfing, f. .W ,i\Vi\JkS*W' R, n, R, f, Confonant, medeklinker. Raadföre/it^^u.r.raAÓplè^on^raadJnrg 

■Raa, adj. raat, ïi. raaiiw, niet ge- y?^ werf £/?, met iemand raadplegen. 

kookt; onbefchaafd, kond, bar. Raadförelfe, c. pi, r, raadpleging, ƒ. 

Raa, c, zie Raadyr, n pi, u, ree, f, Raadfnrer , m. pi. e, raadsman, m. 

Raa, Skibsraa, c, pi. Rofer, ra, ƒ, J?afl(^/»r/e/,c./7/.-/o>/7e/-. raadpleging,/". 

Haal), n, pi, u. roep, to. geroep, ». Raadgivende, adj. & adu, raadgevend» 

Raabaarid, n, pi. it. rabatiden, m. pi, Raadgiuer, m. pi. e, raadgever, nt, 

Raahe, v. a, & n. roepen, inroepen; j?iGOf/Aw«5,7z.p/, -//«ƒ<?. raadhuis, /J. Van 

raabe om Iljelp, om hulp roepen. h'wr Raadhuuskjelder,-vagt,c.enz, 

Raaben, c. m./>/. roeping, ƒ. geroep,«. Raadig, adj. & adv, mondig, magtig. 

i?aa6er,c. roeper, m. fpreektrompet,/. Raadighad, c, u, pi, mondigheid,/. 

Raabuk, c. pi, -bukke, reebok, m, Roadlos, raaduild, adj, radeloos. 

Raad, n. pi. u. raad, m, vergadering Raadlnshed, c. u. pi. radeloosheid,/. 

der raadsheeren,/. hulpsmiddel, /z. Raadmand, m, pi, -mcend, raads- 

i7eOTgeIegenheid,omf£andigheid, ƒ. heer, m. lid van de vroedfchap. ' 

Raad, n, u, pi, rot, n. roHigheid, f. Raadne , v, n. rotten, verrotten. 

Raadden, pi. raadne, adj. roi, verrot. Raadnelfe, Raadnen, c. verrolling,/, 

Raadd^nlied , c. u. pi. rolligheal , ƒ. Raad.'iba faling, c, pi, er. Yasè'ihi'?iy\\i,Ti, 

Raade, (u. art.) Holde til Raade, v.n, Raadsforfamling,c,vaaósvtr^a(in'iï\g,f, 

te rade houden, zuinig zijn, Raadslierre, m. pi. r, raadsheer, m. 

Raade, v, a, raden, raad geven. Raad-^beraadjlaae,v.a, beraadflagen, 

Raade, gjelte, f. a, raden, gisfen, Raadjlag, n. u, pi. beraaddaging, ƒ. 

Raade fra, fraraade, v, a, afraden, Raad/Iiitning, c. pi, er, ra:n]sbe[[uil, n, 

Raade til ^ tilraade , v. a, aanraden. Raadfpörge, f. a. raadvragen, -nemen. 

Raade Bod paa , v. a. afhelpen. Raadppnrgfel, r.,pl.u, raad\ raging, ƒ, 

Raade over., v. a. over iels heerfchen. Raadsfaede.ti.pl.u, raadvergadering,ƒ, 

Raadelig, adj, raadzaam, dienftig. Raadftue, c, pi, -ftuer, fiadhuis, n, 

Raadcruin^n^u, pi, (ijdvtrgunning, ƒ. Raadflucbud, n, pi, u, ftadsbode, m» RAAP. RAG. 259 RAGE. RAND. 

Raadjluehjelder, c.pl.e. fiadsbelder,m. Rage,Oi^nrage, c, pi, r, oven krabber, /ra* 

Raadfiueret , c, pi, ter, ftadsri'gt, n. Rage v, a, & n, rakin, aanraken, 

Raadfiuejal^ c. pi, e, raadskamer, ƒ, item betrefTen , aangaan, Hvad 

Raadjtue/kriver, in. Itad.sfchrijvcr, /«. rager det Digi wat raakt u dat? 

Raad/iuetjener,m,pl,e, ftadsdit'naar,w» Rage^hurbere, u. o, barbieren, Ichcren. 

Raaduild, adj. radeluos, b'iiten raad, ^o^«,owro^e?,f.a. wroeten, onnvroelen, 

Raadfildhed, c, u. pi. radeloosheid, f. Rage /re/n, f. «, iiitfteken, builen feaan* 

Raadyr, n. pi. u. ree, ƒ. reebok, m, Rage-,Barbeerknif,c.pLe.[chetTiues,nt 

Raadyrkalu , c. pi. -kali^e. reekalf, n. Ragen, c. u. /;/. 't woeien, twKjeten,», 

Raahed, c. u. pi. raauwigheid, f. Ragerie, n. pi. r. beuzelarij, f. 

Raak ah , c. pi, -kalue. reekall', n. l^<^g<^töj, n. pi. er. ftbeergoed, n, 

Raakjatting, c, pi. er. raketling, in. Raijon, c, u, pi. rede, ƒ. oordeel, n, 

J2öora<f/-t, c, M,/7/,bipst,/, de eerfie melk Raifonemcnt, n. pi. u, redem-rlng, ƒ. 

van ecne koe,nadal zii gekalid heeft, -Röiyü/2tf/-e,t/. /z. redeneren, redeka\elen. 

Raamelkfm'ór, n, u. pi, biestboter, f. Raket, c. pi. ter. raket, n. vuurpijl, m, 

Raanokke, c, pi, r, nok van eene ra, f. Raket/tok, c./)/. Xe. fiokaan een raket, /«. 

Raafejl, Storfejl, n, pi, u. razeil, n, /ioi"i"<;'',w./>/.e.viller,rakker,fclunder,/7J, 

Raafejler, c. pi. e, rafchip, n. Rakkerarhejde, n, pi. r. villerij, f. 

Ra-, Rhabarher, c. u. pi, rabarber,/. Rakkerknegt, m. pi. e. benisknecht,/». 

JïrtJa/, c. /i/, /er. rabat. rt. fmal tuinbed, Rakkerkule, c, pi, -knier, vilkiiil, m. 

Rabat, c, /^/. m. (koopnianswoord) ra- Rakkermctr, f. pi. e, helleveeg, y^ 

bat,«. afkortingop eenebepaaldefom. Rakkerpak, n. pi. u. geboel'te, n» 

Rabat, c. pi. ter, bef, m, van een' rok. Rakkerjlujf'e, c, pi. r. villera fleè , ƒ. 

Rabattere,v. a. rabatteren, al'lrekken. Rakker t nj , n. pi. u. gefpuis, n. 

Rabbiner, m, pi. e. rabbijn, m. eerli- Ralle, fin de keel) f. n. reutelen, 

tel van eenen leeraar der joden. Rallen, c, u. pi, reutel in de kcel,/7i, 

RabitU/i, m. pi, er, pleitvogel, m. Ram, n. pi. u, kans, f, See Jit Rarriy 

Rad, Deenrad, c, pi, er, geraamte, n, zijne kans verkijken ot" afzien. 

Rad, Rcekke, c. pi. Rader, reeks, f. Ram, adj. wrang, guur op «Ie tong. 

Rad, Dandferad^ c, pi, er. rei, m, Ramhed, c, u, /^Z, wrang-, guurlieid,/. 

Radbroekke ^ v, a. radbraken, rabra- Ramle, v, «. rammelen, geraas maken, 

ken, fig. de taal rabraken, RumUr , c. pi, e, rammelaar, m. het 

Radbrakket, adj, & adv, geradbraakt. mannetje van een' baas of konijn. 

Radere, v. a. uitkrabbelen, -krabben. Ramling, o. u, pi, gerammel, n, 

Radefyge, c, u, pi, melaatschheid, ƒ. Ramme , c, pi. r. raam, n, lijst, f. 

Radiis, c, pi, Radifer, radijs, f. Ramme, u. a. treffen, raken, ramen. 

Radius, c, pi, Radier, halfraeter, m, Ramme, nedramme , v. a. hei jen. 

Radviis, adu, bij reekfen of reijen. Ramrneblok, c, pi, -blakke, heiblok,», 

Raf/inaderie, n, pi, r, raffinaderij, ƒ. Rammebuk, c, pi. -bukke, hei, f. 

Raffinere, v, a. raffineren, zuiveren, Ramfe, c. pi. r. reeks van woorden, /i 

Rajle, v.n. dobbelen, met dobbelfiee- Ramfe, opramfs, v.a. van buiten lezen, 

nen ergens om werpen of fpelen, Ran, n, pi, u, roof, m, rooverij, f, 

Rafte^ c. pi, Rafter, fpar, lat , ƒ. Fiand, c. pi. e, rand, bocjrd, kant, m. 

Rag, n, u, pi, ruige wol of haren. Randeiy/iribet, adj, £^ udu, geihecpt. RAND. RAPS. 260 RAPP. REBE. 

Randglofe, c, pi. r. randteekening, ƒ. Rap/en, c. u, pi. 't rapen, 't oprapen, ïh 

Randfa^ii, v, a. bclafien, doorzoctfn. Rap/hed , c. m, pi, raapzaad, n, 

Randfagelig , adj, doorf^rondtilijl-, Rar, fjddeti, adj, ongemeen, raar, 

Raridfagning, c. ƒ>/. er, doorzoek in}^, /. Rar/iad, Sjeldenhed, cpl, er.rarigheid.y^ 

Randfel, c. pi, Randjler. ranfe!, m, Raritet, Sjeldenhed, c.pl.er,rarhe'it,f, 

Riind/krie,Cc. pi. )(\ooi-naaide fchoenen, Rarf, ar/c. zeldzaamlijk, ongewoonlijk, 

Rciiidflri/t, c. pi. er, randfchrift, n, Rafe, v, n. razen, lieren, woeden, 

Randfyeniiig, c. /;/. z<. doornaaijing, Z". Rafi' , {i Sjgdom) v. n. mijmeren, 

Rane, v, a, rooven, oniweldigeti. Rafen, c. u. pi. geraas, getier, «, 

Rang, c, M, p/. rang, /«.waardigheid,/'. Rnfende, adj. razend, buitenfporig, 

\Sinh'\er Rangf'orordning, -firid, c. Raferie, n. pi. r. razernij, dolheid,/; 

• Rang.sperfon,m, Einbed.srang, c, enz. Raferie, {i Sygdom) n. mijmering, f, 

Rangle, c. p/. r, kinderhcl, /. rinkel, /rz. Rafi; adj, & adi^, rasch, rafchelijk, 

Raiigle, v. n. rinkelen, ratelen» /lo/^ /(<?(/, c. ;/./)/. rasch heid, vlugheid, ƒ, 

Rangli-JIange, c, pi, r. rateiflaiig, ƒ". Ra.ile , u. n. ratelen, rammelen. 

Rangle tnj , n, pi. u, rinkel, irt, Txfl.f/ew, c. ?<,/3/. gerammel, 't ralelen, «. 

Raftg/kib, Liniejkih, n. pi. -fkibe, een Rafp, c, pi. er. rasp, f, rasj)je, n. 

oorlogsfchip van den eerfien rang. Rafpe, v, a, raspen, lijn raspen, 

Rangjiridi c. u. pi. rangftrijd, m, Rafpliuiis, n. pi. -liitfe, rasphnis, n. 

Rangfvg, adj. & adi/, rangztichtig. Rafphuuslem.m.pl.-mer.ratS[)\mishoe£,mt 

' Rang f] ge, c. u. pi. rangziicht, /"♦ Rafpning,Rafpen^ c. ƒ>/,«. 't raspen, /?, 

Rank, adj. rank, rank en flank, don, Raff, Roe, Hidle^ c. u, pi. rust, f. 

fijn; et rankt Skib, een rank fchip, Rajtdag, c, pi. -dage, rustdag, m. 

Ranke, Viinranke, c. pi, r, rank, ƒ, Rafiins , adj, rusteloos, onrustig. 

■wijngaard, wijnrank, wijngaardrank. Raftlnshed, c, u, pi. rusteloosheid,/; 

Rankelof, n. pi. u. wijngaardhlad, n. Rati/ication, c. pi. er. heVvachv^irig, f, 

Rankepal, c. pi, e. wijngaardfiaak, /w. Ratificerc,bekra-fte,v.a, bekrachtigen» 

2i07?/.('/^zzf/, /7. />/. w. wijngaardicherit,7n. Ratin, n. u. pi, ratijn, n. zekere fiof, 

Rankejicge, c. /*/, r. wijngaardfiaak, /«. Ratte /ig, u. r. zich uitfpannen. 

Ranklied, c, u. pi, rankheid, f, Rau, n, u, pi, amber, barnfiecn, m, 

Ransmand,m,pI.-mand.unUve:\d'is,i'r.m, Van hier Ravarbej de, n. -perle, c. enz, 

Ranunkel, c. pi. -kier, ranonkel, m. Race, v. n. waggelen, zwikken. 

Rap, n. pi. u. flag, ftokflag , m. Raven, c. waggel i ng, ƒ. gewaggel, 77. 

Rap, hartig, adj. & adu, rap, fnel. Rauende,adj. waggelend ; //i?. En ra- 

Rapert , c. pi. er, afïiiit, rolpaard, n. vendeThrone, een waggelende troon, 

■Rapfodet, adj. rap, fnel, vlug, rad. Ravgal, adj, dol, geheel onvernnftig. 

Raphed, c. u. /jZ. fnelheid, radheid,/. Ravn, zie Rogn, Fi/kerogn, c, kuit,/. 

Rapolie,c, raapolie, f. van raapzaad. /ïafw, c.^/. e, raaf, rave,/. zekere vogel. 

Rappe, V. a, met kalk pleifteren» Rauneaadfel, n.pl.-isadjler.rdi\ena3i5,n^ 

Rappe /ig, t-. r. fpoeden, zich haasten. Ravnefnde, c. u. pi. ravenkost, m. 

Rappee^ c. pi. r. fnuiflabak, m. Rai>ne/krig, n, /;/.«. ravengekrijsch, n. 

Rapport, c. pi. er. ra{)porl, n, Rai^nforl , adj. & adu. ravenzwart. 

Rapporlere, melde, v. a. rapporteren. Reb, n, p/.«. reep, m. koord,/, touw, «. 

. Rapfe,rappe^, v.a, rapen, zauienrapen. Rehe^ zie Reue^ p, a, de zeilen reven. REBE. REDE. 261 REDE. REGJ. 

Rehellere, v, n, rcbellorcn, ïiiuïten, Rederic, n. pl^ r. fchcppsreedprij, f, 

Rebellion, c. ƒ)/. <?r. rebellie, mnitcrij,ƒ. Redeoeg, n. ƒ)/. ^^. neslei, n.pL -eijeren. 

Rtbel/h, ai^y', ö'örft'. rebellig. oproerig. Redning , c» u. pi, redJing, hulp, /", 

Reberbane, c. pi. -baner. lijnbaan, ƒ. Redningslns, orf/. reddeloos, hulpeloos, 

Rebflager,m.pl,e,\.ó\i\y-Xi]a^va,ü\]eY,m, Rddm'ng.ilöshed c,u p/.reddeIoosheid,/I 

Reb/Iige, c. pi. r. tüuwladder, f, Redningsmiddel , n. pi. -midler. rcd- 

Recenf^nt, m. pi. er, recenfent, m. middel, hulp-, behoediiiiddel, «, 

Reeen fere, (Skrifter^ v. a, recenferen, Redjkab, n, pi. er. gereedfcbap, n, 

Recfn/lon , c, pi, er. recenfie, f. Reeb, zie Reb, n. pi. u, reep, m. 

Recepf , c, pi. Recfpter, recepl, n. Reen, c, pi, Rener, rendier, n, 

JJer/f/zf, w./)/.i?/-.wederkeerder2iekie,/«. Reen, pi. rene, adj. rein, onbefmet. 

Reclamere, u». a. terugroepen; -eifchen. Reen, Agerreen. c. pi, Retier, ^v^h, fl 

Recognttion, c. pi, er, erkentenis, y. Reenfcfrdig, adj. & adi'. reinlijk. 

iitfco/nWff/if/rt/joWjC.p/.er.aanbeveling,/", Reengjöre , v, a. fchoon maken. 

Recommendere , v, a, aanbevelen. /?e(?«iyort'//è, c./?/. r. 't fchoonmaken, «. 

Reconvalefcere, v. n, van eene ziekte ■''^'^e/7^/ó>f»«, c, «,/)/. 't fchoonmaken, «. 

weder genezon of gezond worden. Reengj'oring , c, pi, er. zuivering, f. 

Recrut, m. pi, Rtcruter, rekruut, m, Reenhed, c, n. pi. reinheid, f, 

Recrutere^ v. o. rekruteren, werven. Reenlig, adj. reinlijk, reiniglijk, 

Recruterin^, c, pi, er. rekrutering, ƒ. Reenliglied, c. u. pi. zindelijkheid, /I 

Rector, 771. pi. Rectorer, rector, 771. Reen/krire , f, a, na-, affthrijven. 

Recforaf, n, pi, er. rectoraat, n, Reen/lriuer, m, pi, e, affchrijver, 77*. 

Red, Skibsred, e, pi, er. reede, ƒ". Reen/krivning, c. /)/. e?/-, affchrijving,/. 

Red, (imperf. af ride) j'eg red, ik reed, Reaii/hylle^ v, a, fpoelen, niet water 

Redde, bjerge, e. a. redden, bergen, affpoelen; van hier Reen/kjlUng, c„ 

Redder, Rcdningsrnand, 77i, redder, ttz. Reen/wagende, adj. geurig van fuiaak, 

Reddes-, redningslns. adj, reddeloos. Reent, adf. reinlijk; ganfchelijk, 

Reddike, zie Raddike,c, pi, r. radijs, f Referent, m. pi, er, referendaar, 777, 

Rede, Fuglerede, c, pi. Reder, nest, 7z, Reform, c, pi. er hervorming, f. 

Rede, c. u. pi, rekenschap, n.gjöreRe- Reformation, c, pi, (fr.hervorming,/', 

de og Rigtighed, rekenfcbap geven. Reformator, m. pi, er, hervormer, 771. 

rekening of verantwoording doen. Reformeerte , (pi,) hervormden, pi. 

Rede, foerdig, adj. reede, reè, vaardig, Reformere, orndanne^v, o, hervormen. 

Rede, udrede u, a, reeden, gereed R<^ge, Roege, Reje, c, ƒ7/. r. garnaal, ƒ1 

maken, fchepen reeden uf uitrusten. Regel, c. pi. Regier. re^e\,m,r\^lSnueT,n» 

Rede Senge, y. a, ojjmaken, bedden, Regellns , adj, regelloos, ongeregeld. 

Rede Haaret , f. a, uitkammen, Regrlmcesjtg, adj, & adv, regelmatig. 

Rede Penge, (c. ƒ»/.) baar geld, tz. Regelmcesfigen, adp. regelraaliglijk, 

Redebon, adj, & adv. bereidwillig, Regelmcesjighed, c, u. pi, regelmaat,/^ 

JJ<?r?e5o77/7(r<J, f. «. /i/.bereidwilligheid, ƒ. Regelret , adj, & adv, regelregt» 

Redekam, c, pi. -kamme, kam, 777, Regent, 77Z. pZ. <rr, regent, regeerder, 771» 

Redelig, adj, & adv, eerlijk, opregt, Regjere, f , c. 6" 7z, regeren, heerfchen, 

getrouw; van hier Redelighed ^ c, Regjering , c, pi, er, regering, f. 

Reder, Skibsrtder, n, pi. «, reeder, wi, Regjeringsform, c, regeringsvorm, tb, 

R 2 REGJ. REGN. 262 REGN. RFLA, Regjeringsraad, n. pi. u, regerings- Regnuand, n. u. ph regenwater, »♦ 

raad, m. Regjeringsraad, m. (.Titel.) Regnuejr, n. u. p/. regenachtig weer, n» 

iic-g-/err«^^.s/aif,c./7A(?r.reg('ringszaal<,/. Regnvind, c. pi e. regenwind, m. 

7ie^/er//zi^s//rf, C.M. /j/.rcgeringstijd, 771. R^guhre, v. a, regelen, regelercn. 

Regiment, n. pi. er. reg.-nient, n. Regulering, c. pi. er. regelering, ƒ. Van hier Regiment sfane,c, -felt/kcB- 

fpr, -fiber, -qvarteermejter, m. enz. 
Regimentstambur , -troinmejlagcr, m. 

pi, -tamburer. tamboer niajuor , 777. 
Regifter, n. pi. Regi/ire. register, «. 

item bladwijzer van een boek, m, 
Regijiere, regiftrere, v. a. regifireren. 
Reglement, n. ph er. reglement, 72. 
Regn, c. u. pi. regen, 777. regentje, n, 
Regnagtig, adj. & adi^. regenarhtig. 
Regnbue, c. pi. -huer. regenboog, 777. 
Regribyge, c. pi. -hv^er. regenbui, f. Reje, Rcpge , Rege, pi, r. garnaal, f, 
Rfjling, zie Rceling, c. bootskant, /ra, 
Rejnfan, c. n, pi. reinvaar, -varen, ƒ, 
Rejfe, oprejfe, v.a. & r, rijzen, oprijzen, 
Rejfe, c, ph Rej[er, reis, ƒ, togt, m, 

gaae paa Rejfe , op reis gaan. 
Rejfe, V. n, reizen; rejfe tillands og 

tiluands, te land en te water reizen. 
Rejfebe/kriuelfe, c. reisbefchrijving, f, 
Rejfebog, c. pi. -bnger. reisboek, n. 
Rejfebroder, m. ph -brödre. reisgenoot, 

reisgezel, -makker, medereiziger, 777. Rcgnbcfk, c. ph -boekke, regenbeek, f. Rejfedragt, c. ph er. reiskleed, n. Regndraabe, c. ph r. regendrop, 777. 
Regndryp, c, ph u. regendrop. 777. 
Regne, v. imperf. & n. regenen. 
Regne, f. a. rekenen, berekenen, 
Regnebog, c. ph -bnger. rekenboek, 77, 
Regnt'brcet , n. ph ter, rekenbord, tz. 
Regnefrjh c. pi. u. rekenfeil, f. 
Regneknn/t , c. u. ph rekenkunst, f. 
Regnemefier, m. ph e. rckenmeefier, 777. 
Regnepengc, c, phu, reken jjenning, 777. 
Regner, iii. ph e, rekenaar, 777. 
Regne/ e, zie Regjere, v. a. regeren. 
Regnefkole , c. ph r, rekenfchool, f. 
Regnelavle, c. ph r. rekentafel, lei, ƒ. Rejfafoelle, m. ph r. medereiziger, m 
Rejfefoerdig, adj. & adv. reisvaardig, 
Rejfehat, c. pi, -hutte. reishoed, 777. 
Rejfehue, c. pi. -A7/er. reismuts, /i 
Rejfekammerad, m. /j/.^r, reisgezel, tti. 
Rejfekjole , c. ph -kjoler, reisrok, wi. 
Rejfekappe, c. pi, r, reismantel, m. 
Rejfekijie, c. ph -kift er, reiskist, f, 
Rejfeklckder, (^n.pl.) reiskleederen, n.pl, 
Rejfeklcedning, c. pi. er, reiskleed, n, 
Rejfekoffert , c, ph er. reiskoffer, 771 
Rpjfelyft , -fyge, c. u. ph reislust, 771, 
Rejfen, Faren, c. u, ph reizen, n. 
Rtjfende, adj. & adv. reizend. Regnfugl, c. ph e, regenvogel, 777, Rejfende, m. & ƒ. ph u. reiziger, m. 

Regnhul, 77. ph -huiler, regengat, n. Rejfeomknftninger, (c. ph) reiskosten. 

Regning, c, ph er, rekening, f. Rejfepas, n. pi. Jer. paspoort, n, 

Regniugsfejl, c.ph u. rekenfeil,/. Rejfepenge , (f. ph) reisgeld, n, 

Regnkappe, c. ph r, regenmantel, 777. Rejferutte, c. ph r. reisroute, f, 

Regnklcede, n. ph r, regenkleed, 77, Rej fefelfkab,n.ph er, r^h^ntMcha^, n. 

Regnorm., c, ph e. regenworm, m. Rejfefak, c. ph -foekke, reiszak, m, 

Regii/hab, n. ph er. rekenfchap, /". RejCetöj , n. u. ph reistuig. 

Van hiev Jl'gn/kubsbog,-fejh c,-fó- Rejfeuogn, c. ph e. rijwagen, 777. 

Ter.m.-fnrel[e,-fag,c,-ueefen,n,tnz. Rejsning, c. ph er. rijzing, ƒ. 

Regnfhjcerm^ c, ph e. regenfchenn, 77. /ïeZa^7077,c.p/.e7-.betrekking /.verhaal,77 

Regnfkye, c. ph -fkyer, regenwolk, ƒ. Relatiu, adj, betrekkelijk (tot iets.] RELA. RENT. 263 RENT. RET. 

Relaxere, v» a. losfen, vrij geven. Rentefrie, -f rit, adj, & adu, rentvloos, 

Religion, c. pi. er. religie, ƒ. Vanhier IienfeS:ammer,n.pl,-Jl:amre.vcnl\iaïucr,f. 

Religions/oragt, -frihed, c, -had^n, Hentepenge, I{enler,(^c. pf,^rQii\en,f. pl^ 

~krig, -mening, c, -par/ie, n, enz. Rentetager, m. pi. e. rcntluffer, m, 

Religions/irid, c, u.plgf \i)o{s'^f{chi\, n. Reol, c. pi. er, gefiil tot botUen , n. 

Religins, adj. & adv. godsdii'nftig. Rrparation, c, pi, er. verlictcring, f. 

Reling, Roeling,c, pi, er, huoiskant, m, Reparere, forhedre , v. a. vcrhcltTPn, 

Reliqvie , c. pi. r. rcliquien, ƒ. pi. Repartere , fordfle , v. a. vcrdeelen, 

overblijffels van heiligdommen, Repartiticn, c, pi. er. verdceling, ƒ. 

Rem, c. pi, me, riem, leércn riem, W2, Re/>eteerulir, n, n p( titiehorlogie, w. 

Remedie, c, pi. r. remedie, f. Repetere, v. a. herhalen, repeteren. 

Remife, c. pi. r. koetshuis, n. Repetiti-jn, c. pi, er. repetitie, f. 

Remis/e, c./?/, r. overzending van geld. Reproefentant, m. /7/, e/-, voorfteller, w. 

Remittent , Vexelremittent, m, pi. er, Reprcefentere, v, a, vooritellen. 

overzender van eenen wisfelbrief, m. Republik, c, pi. er, republiek, f, 

JRefniV/ere, f. c. overzenden, toezenden. gemeenbest , hel gemeene best, n, 

Rend, n, u, pi. ren, loop, m, I eet Republikaner, m. /«/.e. republikein, /«. 

Rend, op éénen ren of loop, Requirere , v, a, verzoeken, eifchen. 

Rende. F'andrende, c. pi. r. ^oot,hu\s, f, Requijitioji, c. pi. er. verzoek, n. 

Rende, Inbe, v. n, rennen, runnen. Refcript, n, pi, er. fchriltelijk bevel 

Rende enVofv, v. a. een webbe fche- of gebod, n, van den koning, 

ren; van hier Rending, c.Rending Refidents, c. pi. er, hol'plaats, f, 

og I/loef, de fchering en de iuflag. Re/identsjtad, c.pl. ^//ader.hoïCuid, f, 

Rendehane, c.pl. r. renbaan, f, -perk, n, Refolution, c.pl. er.refolut ie./'.befluit,7^. 

\ Rende garn , n, u. pi. fcheergaren, n, Refoluere, hejlulte , v, n, befluiten. 

Rendekugle, c, pi, r, buskogel, m. Refonants , c, u. pi, veêrgalm, m. 

Renden, c, u. pi. 't rennen, n. Refpekt, c. u, pi, eerbictli^hcid , ƒ". 

Rende fnare, c, pl.r.&i'i]i,\ oge]{xri]i, m, Refpektere, v, a. acl:ten, eercn. 

Rende/teen, c. pi. -y?ene, gootiteen,/ra. Refpondejit,m. pi. er, \eraniwi>urder,m, 

Rendn/ieensfand, n.u, pi. ^oolwater,n. Rejt, Leuning, c.pl. er. o\eYh\\\ïM, n, 

Rending, c. pi. «. fcheergaren, «. Van Re/iance , c. pi. r. achterfial, m, 

hier Rendingsbom, -hafpe, c, enz. Refiaurateur , m, pi, er. gaarkok, m, 

Renegat , m. pi, er, renegaat, m, die Rejie, refters, v, n. achterftallig zijn, 

den chrifielijke godsdienst verzaakt Refierende, tilovers, adj, acbterfiallig. 

en dien van jNIahomet omhelsd heeft. Rffiituere, h-^lbrede, v. a, herftellen, 

Rensdyr, n, pi. u. rendier, n, Repitution , c. u, pi, herfielling, ƒ. 

Renfe, v, a, reinigen, zuiveren. /ie'/ü//ü/,/2./jZ.e/-. gevolg, /j. uitkomst, ƒ, 

Renfedigel, c, pi. -digler. kapelle, ƒ. Ret , adj. regt, dat niet krom is, 

RenfAfe, c. pi. r, zuivering, ƒ. Van Ret, c. pi. Refter, geregt, gerigt, h. 

hier Renfelfesfefi, c. -middel, n. enz. Ret, c, u, pi. regt, n. aanfpraak, ƒ. 

Renfende , (^Middel) adj, zuiverend. Ret, («. art.) gelijk, n. Uu har Ret, 

Renfet , adj. gezuiverd, gereinigd, gij hebt gelijk; g-tVe /{eigelijk geven, 

Rensning , c, pi, er, zuivering, f. Ret, adi>. regt; ret over, regt over. 

Rente, e. pi. Renler, rtule, ƒ. Ret, c./)/, /if //e/-, geregt, tafelgeregt, «, RETF. RETT. 264 RETT. RIDD. 

RetfcBrd, c. u. pi. regtvaardigheid, ƒ. Rettelfe^ c. pi, r. betering, verbctft» 

Metfa-rclig, adj, & adu, regfvaardig. ring, euivering van niisflagen, f, 

Retfcerdigen, adu, regtvaardiglijt. Jxetterbcenk , c, pi, e. rcglbank in 

Retfcardiggjóre , v. a. rcgtvaardigen. eenc keuken, ƒ. ook /t/óHeTjicew^t, c» 

iie//ie/-/'%g/ó>e//L-, c. rcgtvaardiging,/. Rettergang, c, u, pi, rrgtsgeding, n, 

Retfcerdighed, c. reglvaardighi-id, ƒ. Ruttergangsmaade, c, reglsgebruik, /z. 

Retfcerdigt , adv. rcgt.vaardiglijk. Retterplads, c, pi, e. ftralplaats, f. 

Rethavevie , n. u. pi. fiijfheid, ƒ. Rellerfted, n. pi. er, ftralplaats, f» 

Rethjörnet, -i/inklet, adj, reglhoekig. Rettefnor, c. pi, u. rigtfnoer, n» 

Relholt, n. pi. er, rij, f. liniaal, n, Rettighed, c. pi. er, geregtighcid, /^ 

Retirere, u, n, zich terug trekken. Retlrnende, ö'//. regtgeloovig, -zinnig. 

Relkanlet, adj, & adv. rcgthoekig, Rettroende, Tn.&f,pl,u.Ti'g\^Q\oo\\^et 

Re/lede, v. a, leiden. Retledd En, Retviis^ adj, regtsgeleerd ; regtelijk, 

iemand op den regfen -vveg leiden. Retuinklet , -hjörnet, adj. regthuekig. 

Retliniet, adj. regtlijnsch, -fireeks. Reu, n, pi, u, rif, n, eene lan- 

Refmcbs/ig, adj, reginiatig, regf. ge en fraalle zandplaat in zee. 

Refmcpsjiglied, c. u. pi. rf^Uaaii^hvid, f, Reve, Lögreve , c. pi. Rever, rist, f, 

Retmcfs/igf, adv. regt, regtnjaliglijk. Reve, v, a, reven, de zeilen reven. 

Retning, c. pi, er, rigling, fttlling, ƒ. Reven, adj, gewreven, gefclienrd. 

Retsbe Ij telling, c. «.;></. regtspl eg i iig, ƒ. Ptevers, n, pi, er. handfchrilt, n, 

Retshetjent, m./)/. e. geregtsdienaar,m, Reule, Sandrevle,c.pl, r. zaudba.nk, f, 

Retsbrug , c. u. pi, regtsgebrnik, n, Revne , bripe^v. n. berfien, fplijten. 

Retsbud, n. pi, u. geregtsbode, m. Rt^evne , c. pi. r, barst, berst, m, 

Ref.idag, c. pi. -dage, geregtsdag, m. Revolution, c. pi. er, omwenteling, yi 

Relsgaard, c. -huns, n. geregtshof, /z. Revfe , v, a, tuchtigen, kaftijden. 

Retjidef, -kantel, adj, regthoekig. Revfelfe, c, pi, r. kafiijding, f, 

Retjind, n, u. pi, regtfc liapeuheid, f. Rhelorik, c. pi. u. rederijkkunde, f, 

Refjindig, -tankende, adj, vc^lU:hapi-n, Rhin, c. u, pi. rijn, m, (de rivier.) 

Retfuidigen, adv, opregtelijk, vroom. Rhinjlod, c, u, pi, rijnflroom, m. 

Retfindighed, c.K./j/.regtfcbapenheid,/'. Rhinland/k, adj, rijnlandsch, (maat.) 

Rctjkaffen, adj. regtfchapen, opregt. Rhitioceros, c. pi, er. eenboren, m, 

RetJkaJJ'enhed, c, regllchapenheid, f. R/iin/l\ adj. & adv, rijnsch, (wijn.) 

Rets-, lovkyndig, adj, regtsgeleerd, Rhin/kviin,c.pl,-vine. v\\i\ïchfn'\]n,mf. 

Ret.skjridig, m, pi. e. regtsgeleerde, w. Rhinftröm, c, u, pi, rijnftroom, m, 

Retsloere , c. u, pi. regtskunde, f, Ribbeen, n, pi, u, rib, ribbe, f, 

Retspleje , c, u, pi, regtspleging, f, Ribbeenx/Ieg, c. pi. e. ribbenfiuk, n, 

Retsfag , c. pi, -fager. regizaak, f. Ribbeensjiöd, n. pi. u. ribfioot, m, 

Rets/prog, n, u, pi, regtfpraak, f, Rih.t , n, pi, u. aalbezie, aalbes, y» 

Relle, V. a, & r. regten, regt bui- Rib.shu/k, c, pi, e, aalbezienboom, to, 

gen, regt maken, item verbeteren. Ribsfuft, c. u, pi, aalbeziennat, n« 

Retle, henrette, v, a. regten, riglen, Ribsviin^ c. u. pi. aalbezienwijn, m, 

Rette fig, V, r. zich rigten, fchikken. Rid , Ridt , Rit, n. pi. u, rid, n. 

Rettelig, adj, & adv, regtelijk, regt. Ridder, m. pi, Riddere. ridder, m» 

Rctteligeny adi/, regtelijk, wettelijk. Ridderbaand, n. /?/, u. ordeband, m» RIDD, RIGE. 265 RIGE. RUM. 

Rldderlors, n, pi, u. ridderteclcen, n. Jligeligen, aclr, rijkelijk, ftrekkelijlc, 

Ridderlig, adj, & adu. ridderlijk, Rigsadel, c. u. pi, rijksadcl, m. 

Ridderorden, c. pi. er. ridderorde, f. Rigaannee, c.;,)/. z/. rijksbenden, f. pi. 

Ridderfal, c. pi, e, ridderzaal, f, Rigsdag, c. pi. -dage, rijksdaic. Jn, 

Ridder/kab, n. u, pi, ridderft liap, f. Rigsdah^r^ c. pi, e, rijksdaalder, m, 

RidderJIag , n, pi. u, ridderflag, m, Rigsforfai/ilirig, c. pi, er, rijksv ergade- 

Ridder/'fül, n. it, pi. ridderfpel, n, ring, Z'. (iiiNüoruegen) iS/o/-/A//;^, n, 

Ridderfpore, c, pi, r, ridderfpuor, ƒ, Rig-tfyr/Ie, m. pi, r, rijksvorst, m» 

Ridderfiand, c, u, pi, ridder{tand,77i, Rigsgreue, m, pi, r, rijksgraaf, m, 

Ridderfctde , n, pi, r. ridderbot", n, Rigsgrundlou, c, pi, e, grondwet, f, 

Riddertegn, n. pi. u, ridderteeken, /?. Rigsgrcendfe, c, pi, r. grens, f. 

Riddertog ^ n, pi, u. riddertogt, m, Rigsliofraad, n, u, pi, r\]lishul'vasid, ?«, 

jRj'rfe, f, o. Ö"/?. rijden, te paard rijden. Rigstreds , c. pi, e, rijkskreils, m, 

Ridehane , c, pi. -haner, rijbaan, f. Rigakrig^ c, pi. e, rijksoorlog, m, &'«, 

Ride/ie/t, c, pi, -hefte, rijpaard, n, Rigslehn, n, pi, u, rijksleen, n, 

Rideknegt, m, pi, e, rijdknecbt, vi, Rigsmark, c, pi, u. rijksoord, m, 

Ridekunft, c, u, pi. rijdkunst, ƒ. Rigsorl , c, 2>I, er, rijksoord, tw, 

Riden, c,u,pl, rid, geriijd, 't rijden, n, Rigsoverhoved, n, rijksopperhoofd, tz, 

Ridepidjk, c. pi. e. fj)itsroedje , n. Rigsraad, n. u, pi. rijksraad, m, 

Ridefadel, c, pi, -Jadler, zaal, zadel, ttz, Rigsraad, m.(Titel)pl, er.rijksraad, m, 

Ride/hole , c. ])l, -/^oZ^/-. rijdichoül , /". Rigsret, c, u. pi, rijksraad, m, 

Ridning, c, pi, u, gerijd, "t rijden, w. Rigsfcepter , n, pi, e, rijksfcepter, 7«» 

Rids, zie Afridsning, c. aiïcbelfmg, ƒ, Rigsfegl , n. pi. u. rijkszegel, n. 

Ridfe, Reune c. pi. r, reet, barst, ƒ. Rigsjtad, c, pi, -ftctd'-.r, rijksftad, ƒ, 

Ridfe , V, a, fthetfen , afftbelfen. Rigt/Icender, {c. pi.) ri'jksüi-ndeu, m. pit 

Ridfibra^t, n, pi, ter. teekenbord, n, Rigstropper, {c,pI,)v\]k&irov^vï\, m.pU 

Ridfekul, n. u. pi. teekeukrijt, n, Rigsoeble, n, pi, r, rijksappel, m. 

Ridsning, c, pi, er, aircbelting, f. Rigsörn, c. pi, e. rijksadeiaar, m, 

Ridt , zie Rid, n. pi, u, rid, n. Rig/ig, adj.& adi', reg\, naduwl^fuvig, 

Rie , f, a. & n, aaneenllanfen of rij- Rigtigen, rigligt, adu, regt, juist. 

gen, met lange ft(^en naai jen. Rigtighed, c, u, pi, reglheid, ƒ. Gjöre 

Rif, Reu, n, pi, u, rif', n, eene lan- ii<?(fgo^7i/g-//if/zeii,rekenf(;bap geven, 

ge en fiualle zandplaat in zee. rekening ut" verantwoording doen, 

Rijfel, RiJIe, c, pi. Rifier, kogelbus, ƒ. Ri'g, zie Rlg ■> <^'^j> i'ijk» vermogend. 

Riff'elkugle, c.pl.-kugler, buskogel, m, Riim, Riimfroft, c, u, /)/. rijp, rijm, /re, 

Riffel/kylte,m,pl,r, fcherpfebuller, 7«. Riim, n, pi, u. rijm, n. verzen, 

RiJIe , t', o, ftrepen, een fcliietgevecr Riimbreu , n. pi. -breue, rijmbrief, 7h. 

met eenen getrokken loop maken. Riimdigt , n, pi, e. rijmdicht, /z, 

Riflef, adj, getogen, gelrokken. Riimfald, n. pi. u, rijmflag, m, 

Rift, c. pi, er. reet, i'pleet, ftbeur, f, Riimfri , riiml's, adj, rijtneloos. 

Rig, adj, rijk, vermogend, gegoed. Riimfrosfen , adj, gerijpt, geijzeld. 

Rigdoin, c, pi, me. rijkdom, m. Riiinfro/i , c, u. pi, rijp, rijm, m. 

Jlige, n. pi, r, rijk, koningrijk, n, Riiinfryfe, riine, v. iinjterf, rijpen. 

Rigelig, adj. rijkelijk, firekkelijk, Riiinord , n. pi, u, rijmwoord, n. RUM. RING. 266 RING. RIVE. Riim/med, m. pL e, rijmelaar, m, JRm^r^.i'.a. 6'«.luiden,dp klokken Irek- 

Riimjiavelfe , c. pi. r. rijmwoord, n. ken; det ringer, de klokken luiden. 

RUs, n, pi. u. rijs, takje, roedje, n. Ringe , ad/, gering, flecht, klein, 

RUs, Ris, {Papir) n. pi. u.r'n'm, m. Ringeogte, v. a. kleinathfen, fmaden. 

een pak \an Iwentig boek papier. Ringeagtulfe, c. /)/.«. kleinachling, ƒ. 

RUs, c. u. pi. rijsl, /.zeker voedzaam Ringeagtet, adj, kleingea< ht,g<'fmaad, 

flag van l<oren , item de plant, Riiigeldue, c. pi. -duer. ringeldiiif, ƒ, 

welke dat koren voortbrengt. Ringen, c. u. pi. gelui, 't luiden, n. 

Riisager, c. pi. -ngre. rijslakker, m. Ri/iger, m, /?/, e. luider, klokluider, 7n. 

Riisbroende , n. n. pi. rijshout, n, Ri/ig/iriger,c.pL-/ingre.Tin^\u->^er,m. 

Riisbrnd, n, pi. u. rijstebrood, n. Ringhed, c, u. pi. geringheid , ƒ. 

Riishundt, c. pi. er. rijsbnndel, m. Ringkraue, c. pi. r, ringkraag, m. Riisbu/k, c, pi. e. rijsboompje , n, 
Riisgjerde, n. pi. r. tuin van rijs, m, 
Riishalm , c. u. pi. rijstftroo , n. 
Riiskage, c. pi. -kager. rijstkoekje, n, 
Riisknippe , n. pi, r. rijsbundel , m. 
Riisko/i, c. pi. -kofie. rijsbezem, /n. 
Riismark, c. pi. er, rijstland. -veld, n. 
Ri\smeel^ n. u. pi. rijsinieel, n. 
Riisuand, n. u. pi, rijstwater, n. Ritisle, rangle , v, n. rinkelen, 
Ringlöb, n, pi. u, ringloop, m, 
Ringmuur, c, pi, -Twure. ringmuur,/w, 
Ri/ignifig, c, pi. u. gelui, 't luiden, w, 
Ringorm, c, pi, e. ringworm, m, 
Ringrenden, c, u, pi, ringloop, /ra, 
Rife, Kcempe, c, pi, r, reus, m. 
Rifengryn , n, pi. u. rijst , /i 
Rifengröd , c. u. pi. rijstebrij, m. Rime, riimfryfe, v. imperf. rijpen, Risle , u. n, kabbelen, vlieten. Rork- Rime, V, a. & n. rijmen, rijmelen, 
Rime fig, V, imperf. rijmen, in eind- 
klank overeenftenimen, als verzen. 
Rimtikunfi, c. n. pi, rijmkunst, ƒ, ken risler, liet beekje kabbelt, 
Rislen, c. u. pi. 't kabbelen, «, 
Rifpy c. pi. Rifper, fpinaal, n, 
Rifpe, V. a, eenen akker fcheuren. Rimelig, adj. & adv. billijk, redelijk, Rifi, c, u, pi, rust, ƒ. Hferken have 

Rift eller Roe, geene rust hebben. 
Rift, c. pi, e. roofter, /«. (keukenluig^ 
Ri/te, V, a, roofien, iets op eenen 
rooftcr, over het vuur braden. 
Rifie Runer , v, a, runen ingraven, 
Riftet, adj, op een' roofier geroost. betamelijk, waarfchijnlijk, voeg- 
zaam; van bier Rimelighed , c, 
Rimeliguiis, adv, waarfchijnlijk, 
Rimer, m. pi, e. rijmer, rijmelaar, m, 
Rimerie, n. pi. r. rijmelarij, ƒ. 
Rimpe, V, n. broddclachtig naaijen. Rinde, v, n. vlieten, vloeijen. Rin- Riftning ^ c, u, pi, 't roofien , «, dande Vand, n, vlietend water, n. 
Ring, c, pi, e. ring, m, ringetje, n, 
Ringblomji , c, pi. er. ringhloem, f. 
Ringbolt, c, pi. -bol/er, ringbout, wi, 
Ringdands, c. pi. e. rei, dansrei, m. 
Ringdannet, -formig,adj. ringvormig. Rifiverk, n, pi. er, roofterwcrk , n. 
Rit, zie Rid, Ridt, n, u. pi. rid, n. 
Ritme/ter , m, pi, e. ritmeefier, //i, 
Rilual, n. pi, er, rituaal, n, 
Rival, m, pi, er, mededinger, m, 
Rive, c. pi. Riuer, rijf, hark, ƒ, Ririgdrosfel,c.pl.-drosler.r\n^mttre\, f, Rive, (med JUue) t/, a. rijven, harken, 

Ririgdue, c. pi, -duer. ringduif, f. Rive, (iftykker) v. a, rijten, fcheuren. 

Ringe, V. a, ringen, beringen. Rin~ Rive, Jkure, gnide, v, a, wrijven, 

gs «n Hoppe, eene merrie ringen. Rive (j^aa Rifejern), v, a. raspen. RIVE. ROK. 2^ ROKK. ROSÉ. 

Micejern, n. pi, u, rasp,/", eene blik- Ixohhe^ c. ph r, rog, f, zclu-re visch, 

ken of eene koperen rasp, f, Rokke, u. a. & n, fchuddcn, wappe- 

Riven, Gniden, c. u, pi, wrijving, f. ren, niet onbewegelijk (taan. 

Riuende, adj. rad, fnel, fcbielijk. Roikebaand, n, pi. u. nikkenband; wi. 

Rives, Jlaaes, v. n, handgemeen zijn, Rokkebreu, n, pi, e, rokkenblad, n, 

Riufjkaft ^ n, pi, -fkafter, fteel Rokkudrejer, m, pi. e. draai jer, /re. 

van eene hark of eene rijf, m, Rokkehoued, n.y?/, er. rokkenshüüfd./z, 

Rivejieen, c, pl,-Jiene, wrijffieen, m, Rokkelig, adj. bewegelijk, niet vast, 

Rii^e tand, c. pi, -tfznder. tand eener rijf. Rokken, Rokning, c. u,pl, 't febiidden,«. 

Rifning, c. pi, er. wrijving, f. Rolig , adj, geriisl, fiil, vree<l2aam. 

Rii't, zie Rift, c, pi, er, reet, fcheur, ƒ. Roligen, adi; gerustelijk,ftil, bedaard. 

Rixdaler,z\fRigsdaler,c,r\\ksAaia.\Aer,Tn Ro/ighed, c, u, pi, gernslheid, /. 

Ro, Roe, c. u, pi, rust, gerustheid, f, Rolle , c, pi. Rnller. rol, /, het geen 

Rod, c, pi, Rödder, wortel, m, een tooneelfpeler moet opzeggen. 

Rode, V, n. wroeten, als de varkens. Rolle, Rulle, c. pi, r, rol,/", naamlijst. 

Rode, c, pi. Roder. \\\\]i, /".kwartier, n. /?o///«g-, c./;/. er. kleintje, klein kind, «. 

Rodemejier, m, pi. e, wijkraeefier, rn. Rom, (Roma) n. u, pi, Rome, tz. 

Roden, c, u. pi, gewroet, 'l wroeten, n, Rom, c. u. pi, rum, f, zekere fierke 

Rodeviis, cf/f. wijkswijze , bij wijken, drank, die men van fuiker fiookt, 

Rodfaft , rodfoefret, adj. geworteld. Roman, c, pi, Romaner, roman, m, 

Rodfa-fte, V. r, wortelen, vastwasfen. Ronianngtig, adj, & adi', romawachii^. 

Rodfcfftning, c, pi, er, worteling, ƒ. Romance, c, pi. r, romance, f. 

Rodlös, adj, & adu. zonder wortel. Romandigfer, m. pi. e. romanfchrij- 

Rodplante, c, pi, r, wortelkruid, n, ver, m, ook Roman/kriver, m, 

Rod/kud, n. pU «. wortelfpruit, f, Romanlijk, adj, & adf, romanesk, 

Rodtal, n, pi. u. grondgetal, n. Romer, m. pi, Roniere, romein, jn, 

RodtfOfxt, c, pi, er. worlelkruid, n. Romen'nde,f.pl.r.runicin(clie\rouw, f. 

Roe, Ro, Hi'ile, c, u, pi, rust, f, Romerjk, adj, & adf, romeinsch. 

Ro(-,{toSiai'elfèr) NcBpe,c.pl.r ]ino],m, Romer/kcatholjk, adj.& flc?(^. roomscb, 

Roé, c, pi, r, korst van eene zweer, /. Romertal, n, pi. Romer/ke Tal. Yunu-\n- 

Roe, (med Aarcr) v, a, & n. roeijcn, fche getalletter of cijferUtter, f, 

Roefartnj , n. pi, er, roeifchip, n, 7ic>/7i/?tve,f,«. rommelen, verft(jren, ge- 

Rof-fröe, n, u, pi, knolzaad, tj. raas maken. V'an hier /?ow/?t'r//7^,c. 

Roelig, zie Rolig, adj, gerust, fiil. Ror, n. pi, u, roer, n. van een filiip. 

Roen, c. u, pi. het roei jen, n. Rorboenk, c, pi, -boenke. roeibank,/", 

jRoer.zie/{o/-,n./)/.tt.roer,n.fiuur van een Rorfartnj, n, pi. er, roeifcbip, n, 

fchip; Statsror, 't roer van fiaat. Rorpind, c, pi, -pinde, roerpen, f. 

Roes, c. u. pi, roem, lof, m, Rorskarl , m, pi, -karle, roeijer, m, 

Rossforrdig. adj, fifcrfc. roemwaardig. Ros, zie Roes, c, u. pi, roem, lof, m. 

Roesuoerdighed,c. roemwaardigheid, ƒ. Ros, c, pi, u, ros, n. een paard. 

Rogn, c, u. pi, kuit, vischkuit, f. Rosbaars ^ c. pi, r, rosbaar, ƒ. 

Rognf/k, e, pi, -fijke, kuiter, f, Rofe, c, pi, Rofer, roos, f. ook ver- 

Rok, c, pi. ke. rokken, fpinroLken, «. fchillende dingen, welker geftalle 

Van hier RokkeAjul,n, -fnor, -ieen, c, eenigzinsaaa die van eene roos gelijkt. ROSÉ. ROVD. 268 ROVF. RULL. 

Rofe, ff. a. & r, roemen, prijzen, Rou/ï/k, c, pi. -fi/ke, roofvisch, rm ■, 

Jiofenhalfam, c, u. pi, rozenzalf, ƒ, Roufugl, c. pi, ^fttgle. roofvogel, m, 1 

Rofer/blad, n, pi. -hlade, rozeblad, n, Rovgjerrig, ad), roofgier/g, -ziek, 

Rüferibii/k , c, pi. -hufke, rozelaar, m. Rougjerrighed,c.u.pl.iuul'^ifr\^heid,f» 

Ro/enfarre, c. u. pi. rozenldeur, f. Rougjerrigt , adr. roor^ieriglijk» 

Rolenfarvet, adj. rozen verwig, -rood. Roi'gods, n. u, pi. geroofd goed, «» 

Rofiiiihonning, c. u, pi. rozeiihnnig, t/j, Rofly/ien , adj, roofziek , roolgierig, 

RofenLind, c,/)/. er. roode wangen, ƒ./)/• Ru, Kaluekrns, n. pi. u, lob, \nh , f, 

Rof'enkiiop^ c, pi, per. rozeiil<nop , m, Ru, pi. rue, adj, ruw, ruig, hard. 

Rofenkrands, c, pi. e. rozenkrans, m. Rubel, c. pi. Rubler. roebel , /n, 

Rofenlrehe, c, pi. /■. roode lippen, ƒ.ƒ'/. Ruhin, c. pi. er, robijn, /n. Van hier 

Ro/en/nund,e. pi, u.rozeoroodniondym. Rubiiifarue , c, rubinfarvet, adj. 

Rofeiiobel, c, pi. -nobler, rozi'ni)he\, m. Rade, c, pi, Ruder. ruit, glasruit, /» 

Rofenolie, c, u. pi. rozenoüe, f, Rude, c, {en Plante) ruit, wijnruit, ƒ". 

Rofenrnd , adj, rozenrood, -verwig. Rude (^Fouftager) fr-.ö, roeijen, peilen. 

Rofentorn , c. pi. e. rozelaar, m. Rudrblad, n. pi, -blade. ruilblad, n, 

Rofenlrae, n, pi, r, rozebooni, m. Rudefomiig, -formet, adj, vierkantig, 

Rofentrcse , Tl. u. pi. rozenhout, n. Ruder, (r, pi,) ruilen, f. pi. Ruderkon- 

Rofenvaiid, ii. u. pi. rozenwater, n. ge, -f^öme,e/6-. ruiten beer.-vrouw, enz, 

Rq/cn, c, pi, er. razijn, rozijn, ƒ. Rudf/Iok, c. pi. -Jjokke, peilfiok, m. 

Ro/inedikke, c. u. pi. razijnazijn, m. Rudet , tcernet, adj, & adv. geruit. 

Rojinkjcerne , c. pi. r. razijnekern, ƒ, Rudeuiis, i Ruder, adu. ruitswijze, 

Rnfinkuru, c. pi. e, razijnekorf, m. Ruelfe, c, u, pi, berouw, leedwezen, /?, 

Rofinfteen, c, />/. -_/7fne. razijnel;ern, ƒ, -'»«/', {paa Skibe) c. pi, u, roef, ƒ". 

Rosmarin, c, /?/. er. roze-, rosmarijn, w, -/iM^er,/»,/?/. e.koppelaar,hoerendop,/7i» 

Rosmarinblomfi, c. rosmarijnbloem, ƒ. Bujferie, n, pi, r. koppelarij^ f, 

RosmarinoUe, c. «./>/. rosmarijnolie,/. Ruffer/ke, f, pi. r, koppelaarfter, ƒ. 

Rosmarin Ircee, n, rosmarijnboom, m. Rug, c, u, pi, rogge, /", ook hel planl- 

Roforn, zie Mor/om, adj. vermakelijk. gewas, 't welk dat koren voortbrengt. 

Roflekar, n. pi. u. brouwers kuip, f, 'Wsinh'\erRugager,-halm,-mark, anz. 

Ros- roesfoerdig, adj. roemwaardig. Rugbród, n. pi. u, roggebrood, w. 

Rotte, c, pi. Rotter, rat, rot, f. Rnge, udruge,v, a, broeijen, broeden. 

Rottefcelde, c. pi. r. rottenval , ƒ. Rugmeel , n. u. pi. roggemeel, «. 

Roltefcenger, m, ƒ)/. e. rijttenvanger, /w. Rulied, c, m./)/. ruwheid, plompheid,/! 

Roltekrud, n. u. pi, roltenkruid, n, Rujern, n, u, pi. ongehamerd ijzer, w, 

Rottp.rede, c. pi. r, rotrennest, n. Ruin, c. pi. Ruiner. nüven, f, pi, 

Rotterumpe, c. pi. r, rollenftaart, m. Ruin, c. u. pi. ondergang, m, 

Rottefax, c, pi. -faxe. rottenknip, ƒ. Ruinere, v. a. bederven, ruineren. 

Rotte fig, V. r. rotten, muilen, op ee- Rulle, c. pi. Ruller, rol, /. fchijfje 

ne oproerige wijze zamenrotten, onder een rolbed of rolwagen. 

Rotting, c, pi. er, rolling, m. /ïuZ/e, <?./?/. r. kalander, mangelrol, ƒ. 

Rou , 71. pi. u, roof, buit, m. Rulle, c.pl. r.ru\,f,voUel]e,n, En Rul- 

Roubi'gjerlig, adj, roolgierig, -ziek. Ie Tobak etc. een rol tabak, enz. 

Rofdjr^ n, pi, u, roofdier, k, Rulle^ f, e. & n. kalanderen; rollen. RULL» RUND. 269 RUND. RYGE. 

RuUegardin , n. pi, er, rolgordijn, ƒ, Ilundtalende, adj, vrij uit fprckcnde. 

RuUeJieen , c, pi, -fiene, rolfici'n, m* Rune, c, pi, r. (oudNoordsch fchrill) 

RuUeftok, c. pi. -ftokke, vtAÜok, m, Yanhicv Runebog/lav,n,-yi;rifi,c.enz, 

Rulle/tol, c, pi, -ftole, rolfioel, m, Run ge , v, n. galmen, geluid geven, 

Rulldtobak, e. u, pi. tabak in rollen» Runken, adj, rimpelig, gerimpeld, 

RulUfogn, c, pi. e, rolwagen, m, vol rimpels; van hï^r Runkenhed,c. 

Ruiling^ Rullen, c, u, pi. rolling, f, Rus, m. pi, Rusfer. jonge fiudent, /re. 

Rum, n. pi, u, ruimte, plaats, f, Rufe, c, pi. r, tuit, ƒ. zeker vischtuig. 

Runi, Skibsrum,T7, pi. u. ruim, hol, tz. Van hier Ru fe/i/f;er,m, -kuri/,c. enz. 

Rum , adj. ruim, onbekrompen. Ru/k, /!in Regn, c. u. /i/. fiofregen, m, 

Rumle, V, «.rommelen, geraas maken. ii^y^aZ/^, c,pZ./-.barbccl,m.(riviervisch) 

Rumlen, c, u, pi, rommeling, ƒ, Rujke , fmaaregne, v, n, fiofregenen, 

Rumlepotte, c. pi. r. rommelpot, m, Ru/ke, v, a. pluizen, uitrukken, 

Rumling, c. u, pi. rommeling, f, Rusland, n, m. /)/. rusland, moskovie,72. 

Rumme , v, a. inhouden, behelzen. Rus-, Rysloeder, n. u, pi. rusieder, n* 

Rummelig , adj, vatzaam, geruim, Rusfer, m. pi, Rus/ere, rusfe, rus, m, 

Rummelighed, c, u, pi, ruimte, f, Rusfifk, f ra Rusland, adj^ rusfisch. 

Rumpe, c. pi. r. kontje, n. fiaart, m. Ruft, c, u, pi, roest, ijzerroest, m, 

Rumpeballe, c, pi. -baller. bil, f. Ruft e , v, n, roesten, verroesten, 

Rumpebeen, n. pi. u, ftuitbeen, n, Rufen, adj, verroest, roestig; fchor, 

Rumpefmne, c, pi, r, itaartvin, f, Rufienhed, c, u, pi. verroestheid, f» 

RumpefjcBder,c.pl,-fja;dre,&&2LTiTpen.f, Ruftet, udrufiet, i/tand, adj. x\ii^erust. 

Runipehul, n, pi. -huiler, aarsgat, n. Ruftfarve, c, u, pi. roestkleur, /l 

Rumperem, c, pi. me. fiaartriem, m. Ruftfaruet, -guul, adj. roestkleurig. 

Rumpeftykke, n, pi. r. ftaartfiuk, n, Ilufkammer,n.pl,-kamre. ruslliamer,f. 

Rumpetrold, c. dikkop, m. zeker dier. Ruftmefter, m, pi. e. rustmecfter, m, 

Jlumt , rummeligt , adu, ruim. Rufrne, v. n. roestig, verroestworden. 

Rund, c, pi. u. ronde, ƒ. wacht, die Ruftning, c, pi. er. rusting, wapcn- 

• des nachts de ftad doorkruist, rusting, uitrusting , toerusting, /I 

Rund, trind, adj. rond, cirkelvormig, Ruftplet , c, pi, -pletter, ijzervlck. 

Rund, gaumild, adj. mild, niet karig. -fmet, ƒ. Van hier ruftplettet, adj, 

Rundagtig, adj, & adc, rondachtig, Rujtuogn, c. pl.-vogne.]Qgorwa^en,m, 

Rundagtighed, c. rondachtigheid, ƒ. Rutfe , v, n, kwistig huishouden. 

Runddeel, c. pi, -dele. ronding,/, ƒ?«/ƒ<?«, c. M.p/. kwistige huishouding,/; 

Runde , V. a. ronden , rond maken, Ruus, c. u. pi, roes, m, roesje, n, 

Rundelig, adj. rijkelijk, ruim, mild. Ry^ n, u, pi, gerucht, rumoer, n, 

Rundeligen, adv, rijkelijk, mild. Rydde, oprydde, v, a. opruimen, 

Rundffk, c. pi, u. rondvisch, m, Rydde (Jord) zie iïóWJe, f. c.roeijen, 

iJw/jc///eJ,c. «.ƒ>/. rondigheid, rondte,/. P^yddelig, adj, opgefchikl, geruimd, 

'\ Rundholt, n. pi. er, rondhoul, n, Rydning , c. pi. er. ruiming, ƒ. 

Rundhuul, pi. -hule, adj. bolrond, Ry^^ c. pi, Ryer. beddedekcn, ƒ♦ 

Runding, c. pi, er. ronding, f, Ryg, c. pi, Rygge. rug, /re. ruggetje, «, 

Rundfang, c, pi, e. zang in'trond,m. Rygbeen, n. pi. u, ruggebeen, re, 

Rundty adf, rondom, ringswijzc. Ryge^ v, n, rooken, rook op\YcrpeD, 

S RYGE. R-fiBE. 270 RvËBE. R^VE. 

Rygt, V, fl. rooken, doen rook en; Roehen, c, u. /^Z. oprisping, boering,/, 

ryge Tobah, tabak rooten, frnoken. Reed, adj, bang, bevreesd, vervaard, 

Rygende, adj. rockend, fmokend. Reedde, zie Redde^ v, a. redden. 

RY^finne, c, pi, -finner, ruggevin , ƒ. Roeddes , v. n, bevreesd worden, 

Ryggeslös, -adj. roekeloos, goddeloos. Rceddike, c. pi, JRofddiker. radijs,/, f 

Rjggeslöshed, CU. pi, rot\ic\ooshe.iii, f, Roeddikeblade , fc. /?/.) radijsloof, n. 

Ryggeslöft, arff.goddc-, roekclooslijk. Rceddikefröe, n. u. pi. radijszaad, n. f 

Ryghi^irvel,c,pLhviruler.\fe:v\t\hccn,n, Roedhed, c, ii. pi. bevreesdheid, f, 

Rygmaru^ c, u. pi. rnggcnierg, n. Roedfel, c, pi. Roedjler, fchrik, m, 

Rygning, c. pi. er. rooking , ƒ. Roedfelfuld , adj, fchrikkelijk, fel, 

Rygpine, c. u, pi. rtiggepijn, f. Rcedfbm, adj. afgrijsfelijk, ijsfelijk. 

Rygrad, c. pi. er, ruggegraat , ƒ. iiof^^/b/n/icrf, f./?/. er, afgrijsfelijkheid,/; 

Rygjiykke, n. pi. r. ruggcftuk, n, Roega, Rege, c. pi. r, garnaal, /l 

Rygjiöd, n. pi. u, ruggcfieun , m. Rcekel, c. pi. Roekier, rekel, m, groo- 

i?jg/e, «.ƒ>/./•. gerucht, «,naam en faam, te waakhond, item fcheldwoord, 

Rygte , zie Rögte^ u. a, waarnemen. Rcekke, c. pi, Rcekker, rek, rak, n, 

Rygtes , V, 72, bekend worden, Roekke, v. a. & n. rekken, firekken, 

Rj'k, n. pi, u. ruk, trek, ftbok, m, item reiken, toereiken, toelangen, 

Rykke, v, a, & n, rukken, met ge- Rcekkelig, adj. & adt^. ftrekkelijk, 

weid trekken; item voortrokken, Roekketroie, n. pi. r. rek, rak, /?, 

Rykning , c. pi. er. rukking, ƒ. Ra^kling, c, u, pi. rehlin^, f. Rav og 

Rykuiis, adv. met rukken, nietftadig. Rcvkling, rekling en raf, ƒ, 

Rynks, c. pi. r. rimpel, plooi, ƒ. Rakning, c. pi. er. rekking, ƒ. 

Rynke, v. ö. rimpelen, plooijen, Ryn- Roekuerk, n, pi. er, balie, ƒ. leuning 

he Panden, zijn voorhoofd rimpelen, van eene brug, eenen ti-ap , enz. 

Rynket , adj. rimpelig, geplooid, Rceling, Reling, c. pi. er. hoois\&ni,m^ 

Rynkning, c. pi. er. rimpeling, ƒ, Roenke, c, pi. r, arglist, kwint, fi 

Rype, c, pi. Ryper. fneeuwhoen , n. Rcenkefuld, adj, arglistig, loos, 

Ryslceder, n. u. pi. rnsleèr, -leder, n, Roenkemager,-/med,m,pl,e.]iaha\isi,m, 

Ryft, «,;>/. er. rusten, ƒ./;/. van fchepen, Rceu , c, pi, Roepe, vos, m. vosje, «, 

Rj^e, V. a, & n, fchudden, daveren. Rceueagtig, adj, fig. loos, listig, 

Ryftelje, c, pi, r. beving, davering, ƒ. Rauebcelg, c. pi. e. vosfenvel, -bont,w, 

Ryfien, c, u. pi, fchudding, f. geda- Rceuegrap, c, y?/. e. vosfengat, -hol, n, 

\er, n. rilling, grilling, beving,/. RcBuehale , c. pi, r, \osfenfiaart, m. 

Ryftendey adj, bevend, fidderend. Rcevehule , c. pi. -huler, voskuil,/, 

Rytter, m. pi, Ryttere, ruiter, m. Rccvejagt, c, pi, er. vosfenjagt, /. 

Rytlerheft , c, pi. e. ruiterspaard, n. Rceuejoeger, m, pi, e. vosfenjager, m. 

Rytterhob, c, pi. e. ruiterbende, ƒ, Rceveklöer , (c. pi.) gaae paa Ree- 

Rytterie , n. pi. u, ruiterij , /, veklóer, \alsch en listig zijn 

Ryltervagt, c, pi, er, ruiterwacht, f. Rceuekule ^ c. pi. r. voskuil, ƒ, 

Jiytterpexel, c. pi. -vexler, wisfel, m, Rceuerumpe, c. ph r. vosfenftaart , w»j 

die maar kwanswijs gegeven «vordt. Rceueröd, adj, voskleurig, rood, 

Rah, n. pi, u. oprisping der maag,/. RcBvefax, c, pi, -yöjre, vosfenknip, m 

Roebe, V, n, oprisppn , boeren, voetijzer, n. om vosfen te vangen J R.41VE. RÖGA. 271 RÖGA. RÖRD. 

Rcepe/kind ^ n. pU u, vosfenvel, n. Rngalter , n, pi, e. roolsallaar, n. 

HcBve/ireg, c, pi, er, £tree^, m. Uunslje,«, Röge, rjyge, v, ü, rooken, doen roolcen, 

Rckveunge, c, pi. r, vosfenjong, n, Rögelfe, c, pi, r, rook, wierook, m. 

Robe, V. a. verraden, ontdekken. Rögelfedaafe^ c, pi, r, wierookdoos, f, 

Röd, ad;, rood, Röduiin, roode wijn, Rogelfefad y -kar, n, wierookvat, n, 

Rödagtig, ad), '& adu, roodachtig, Rngende , rygende , adj, rookend, 

M-ödbede , c, pi. r, beetwortel, m, Rögef, erf/, gerookt, berookt, finookt» 

Rödblakhet, adj, \aal, bleekros. Rögfang , n, pi, u, rookleider, m, 

Rödblommet, arf/.roodbont, gebloemd. Rögfuld, adj, rookig, rookerig» 

Ródbruun , adj, ros , rosachlig bruin. Rög/iul, n, pi, -huiler, rookgat, n. 

Rödde, f, a. roei jen, uitroei jen, Röghuus, n, pi, -hufe, rookzolder, m, 

Rödfaruet, adj, roodverwig, -kleurig, Rógkammer, n. pi, e, rookkamertje, 77, 

Rödjinke , c, pL r. roodborstje, n, Rögmand, m, pi, -mcend, rooker, m» 

Rödglödende, adj. vurig, gloei jend. Rögning, c, pi, er, rooking, f» 

Rödgitul, pi, -gule, öd). oranjekleurig. Rogpibe , c. pi, r, rookleider, m. 

Röd/iaaref, adj. roodharig, rosharig, Rngjtue, c. p/. r. rookgat, -kamertje, w, 

Rödhals, c, pi, e, roodborstje, n, /?óiT/, c, z<. /?/. oppasfing, bediening,yi 

Rödlied, c, u, pi, roodheid, f, Rögtag, n, pi, e, rookfcherm, n, 

Rödhovedet , adj, ros-, roodharig. Rögfe, v, a, waarnemen, plegen. 

Rödkaal, c, pi, u, roode koul, /"• Rógter , m, pi, e, veehoeder, m, 

Rödkjelke, c. pi, r, roodborstje, n, Rögter/ke, f, pi, r, veehoedfier, f, 

Rödkindet, adj, die roode wangen heeft. Rógtning, c, pi, er, oppasfing, pleging,/". 

Rodkrid, n, u, pi, roodkrijt, n. Van Rngfobak, c, u. pi, rooktabak , m. 

hier Rödkridspen, -fteen, c. enz. RöUike, c» pi, r, duizendblad, n, 

Rödladen, rödagtig, adj. roodachtig. Römme, v, n, wegloopen, vlieden, 

Rödlig, rödagtig, adj, roodachtig. Rörnme , v, a, ruimen, inruimen; 

Rödlög, c, pi, u, ui, uijc, OT. uitje, 7z. wijken, aan anderen overlaten, 

Ródme, Rödhed, c, u. pi, roodheid, ƒ", TJömme yZg', f, /■. rogchelen,ragchelen. 

Rödme , f, n, eenen blos krijgen. Römning, c, pi, er, onlvlugting, f. 

Ródmen, c, u. pi, blos, m, van fchaamte. Rümningsmand,m.pl,-mcend.haU'\ng,m» 

Rodmusfet, arfy. die roode wangen heelt. Rón, c, pi. Rönner, forbenboom, m, 

Rödncefe, c, pi. r. roodneus, m, Rönne, c, pi, r, bouwvallig huis, n, 

Rödpletlet, -fpettet, adj. rood gevlakt. Rnnnebcer, n.pl, u, lijft erbes, forbe,/; 

Rödfkimmel,c. pl.-/kimler.\os}^stdvA,n, Rönnefrcte, n, pi. r, forbenboom, m. 

Röd/lo?g^ m, pi, ge, Toud-,roshaard,m. Rör , n.pl, u, riet, fpaanschriet, «, 

Rödfkoer, c, u. pi, roodfchaar, f. ze- Rnrbaand, n, pi, u, rietband, m, 

kere foort van rond- offiokvisch, Rörbinder , m, pi, e, rietbindcr, m, 

Ród/ijert', c, pi, er, roodfiaarl je, n, Rörbund, c, pi, u, rietakker> m, 

Ród/iribet,-randel,adJ. rood ^cftrcc^t, Rörbu/k, c. pi. -bti/ke. riethoRch, n, 

Rödt , rödlig, adu, rood', roodkleurig Rörbundt, c, pi, -bundter, rielhos, m. 

Röduiln, c. pi. -fine, roode wijn, m. Rördro.ifel, c, pi. -drosler, rivlvin]i, m. 

Rog, c. u. pi, rooli, m, Ha-nge Kjöd Rördni.rn. , c. pi. me. roerdomp, m, 

i Róg, vleesch in den rook hangen, Rórdii/k, c, pi, e, rietpluim, f. 

Rögagtig^röget,adJ,£!fadp,roo]iichlig* Rórdcekke, n. pi, -dcbkker, rieldek, n. RÖRE, SAAF. 272 RÖRT. SAAR, Ilore, V, a. roeren, bewegen, aandoen; Rört, adj, geroerd, bewogen, geraalkt, 

röre Trommen, de trommel roeren, Rörtag , ». pi, -tage. rietdak , 71, 

Jiöre, Uorden, Fori^irring, c. roer, n. Rnrfop, c» pi. -toppe. rietpluim, f, 

roerom, m. Bn'nge Alt i een Rortcekker, m^ pi. e, rietdekker, m, 

lióre, alles in rep en ruer brengen. Rörag, (n. pi.) geroerde eijeren,n./»Z. 

Róre